Group Title: Staatsolie nieuws
Title: Staatsolie nieuws /
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00099158/00012
 Material Information
Title: Staatsolie nieuws /
Physical Description: v. : ; 30 cm.
Language: Dutch
Creator: Staatsolie Maatschappij Suriname N.V
State Oil Company Suriname N.V. (Paramaribo)
Publisher: State Oil Company Suriname N.V.
Place of Publication: Paramaribo
Paramaribo
Publication Date: March 2010
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: State Oil Company Suriname N.V.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00099158
Volume ID: VID00012
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 192010039

Downloads

This item has the following downloads:

00003-2010 ( PDF )


Full Text

~STA4TSL


B r ` r r g"I


van wl


AUXw=

Aillk \VU


:r I:- I:-

Il *~I -"


...;,.....
iiiiiii~

ve" r
ENERCIE.
GAT

^^^?


De energiebehoefte in Suriname blijft groeien.
Volgens schattingen zal in 2020 ongeveer 450
megawatt (MW) nodig zijn. Staatsolie wil een
belangrijke rol vervullen in overbrugging van
het 'energiegat'.
Suriname's demand for energy continues to grow.
Predictions estimate the demand in 2020 at approxi-
mately 450 megawatt (MW). Staatsolie wants to play an
important role in bridging the energy gap.


DRIIVEND
SCHIP IN DE
ZWAMP ....

.-r

...


De exploratieboringen in de zwampen van
Coronie en Nickerie beginnen binnenkort.
Drilling contractor Althev zet een nieuw,
geavanceerd boorplatform in. "Net een
groot drijvend schip in de zwamp".
Swamp exploration drilling operations in Coronie
and Nickerie are almost there. Drilling contractor
Althev introduces its new, advanced oilrig. 'It's just
like a big floating ship in the swamp.'


No. 1 maart / March 2010


3 Terugblik 2009. Basis voor uitdagende strategische doelen
2009 in review Fundament for C ... '. Goals


7 Praktijk is leuk, maar theorie is noodzakelijk
Practice is Cool, but Theory is Necessary


8 Overbruggen van het energiegat
Bridging the Energy Gap


12 "Een goede manager overall"
An Exellent Manager Everywhere


14 Drijvend schip in de zwamp
Floating Ship in the Swamp


16 Ik ga ook een boek schrijven
I'm Going to Write a Book too


18 Wisselwerking tussen kwaliteit en kosten
An Interaction between Quality and Cost


19 Olieweetjes
Oil & Gas News


20 De dertigers
The Thirty-Year-Old


22 Verder kijken dan het loonzakje
Looking Beyond the Paycheck

24 De toekomst is nu
The Future is Now


26 Geinspireerd & overtuigd
Inspired and Convinced


28 Jubilarissen
Jubilarians


30 Nieuwe Medewerkers
New Employees


30 In Memoriam

31 Personalia
Personnel News


u--~--i-.-


Redactie/Editorial Staff
Widjai Jungerman
Kailash Bisessar
Sherida Asinga
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira


Medewerkers aan deze editie/
Contributors to this edition
Sabitrie Gangapersad
PZ-HRM
Astra Slooten
Martin Redjodikromo


Vormgeving en druk/Design and print
Art Sabina Design & Printing N.V.
Omslag/Cover
Kinderboekenfestival te Saramacca
Children Books Fair Saramacca
Foto/Photo: Astra Slooten


Het kinderboekenfestival was na vier jaar
weer in dit district. Staatsolie heeft flink
bijgedragen om dit festival tot een success
te maken.
The Children Books Fair was once again visiting the
District of Saramacca after four years. Staatsolie
has contributed substantially to make the event into
a success.


Bronvermelding verplicht bij overname / Copyrights reserved


Uitgave/Publication

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
STAATCSLIE ) Dr. Ir. H.S.Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
TM LIParamaribo, Suriname
Telephone: 499649 Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.com


" ''


cl

1
I


Voor Staatsolie is 2009 een markant jaar geweest.
Er is enorm veel werk verzet en 2010 wordt een
interessant jaar.Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad & Kailash Bisessar


A gemeen directeur Marc Waaldijk hield in zijn oudejaarstoespraak op 30
december de medewerkers voor dat in 2009 de basis is gelegd voor de uit-
dagende strategische doelen. "Wij zijn goed op weg."

Veel interesse
De economische wereldrecessie -en daarmee de invloed op de olieprijs -is ook
voor Staatsolie niet ongemerkt gebleven. Desondanks is over 2009 een bruto-
omzet van US$ 425 miljoen gehaald, tegenover US$ 576 miljoen het jaar ervoor
(zie ook '2009 in cijfers'). Staatsolie is in staat geweest om uit de inkomsten
haar investeringsprogramma van ruim US$ 120 miljoen te financieren. Waaldijk
haalde aan dat voor de realisatie van de strategische doelen in de planperiode
2009-2012 er een investeringsbudget van ongeveer US$ 1 miljard nodig zal zijn.
Hiervan wordt tweederde deel uit eigen geldstromen gefinancierd en de rest uit
lokale en international leningen. Hij onthulde dater "veel interesse" is om de
werkprogramma's te financieren. "Er is geloof en vertrouwen in ons bedrijf."

Zoektocht
De zoektocht naar olie is versneld voortgezet, zodat aan het einde van 2012 ruim
64 miljoen barrels kunnen worden bijgevoegd aan de huidige reserves. De gege-
vens verkregen uit het regional tweedimensionaal seismisch programma worden


2009 in review
Fundament for Challenging
Strategic Goals

2009 has been a remarkable year for Staatsolie. Much
work has been done and 2010 promises to be an
interesting year for the company

In his end-of-the-year speech on 30 December, man-
aging director Marc Waaldijk explained that the year
2009 was the fundament for challenging strategic
goals. 'We're on the right track.

Much Interest
The global economic recession and it subsequent
effect on the price of oil has not left Staatsolie
unaffected. Notwithstanding, Staatsolie has real-
ized a gross turnover of US$ 425 million over 2009,
compared to the US$ 576 million of the previous year
(see 'The 2009 figures).With its revenues Staatsolie


De gegevens uit het tweedimensionaal seismisch onderzoek wor
den i ,,I.I voor de identificatie van veelbelovende gebieden.
Data from the regional two-dimensional seismic survey are used
to identify promising areas.gebruikt voor de identificatie van veelbelovende gebieden. Er zijn verkenningsbo-
ringen verricht in de gebieden Coesewijne, Commewijne en Weg naar Zee.
Staatsolies dochteronderneming Paradise Oil Company (POC) en haar joint-ven-
ture partner Tullow Oil hebben hun exploratieprogramma in het Uitkijkblok voort
gezet. Coronie, waar deze partners ook een programma zullen afwerken, komt in
2010 aan de beurt. Eind 2010 doet Staatsolie district Nickerie aan. Aan het eind
van 2009 zijn de winbare oliereserves op land gecalculeerd op 63 miljoen vaten.
In het zeegebied hebben de buitenlandse bedrijven die daar actief zijn verder
onderzoek verricht d.m.v. data acquisitie en verwerking. Voor eind 2010 en 2011
zijn er exploratieboringen gepland door Murphy Oil en Inpex in respectievelijk
offshore blok 37 en 31.

Marketinginspanningen
In 2009 bedroeg de total productive 5,86 miljoen vaten olie (Saramacca Crude),
ongeveer evenveel als in 2008. De doelstelling voor 2010 is om een total olie-
productie van 5,84 miljoen vaten te halen. De gemiddeldeI ..... 1 I. 1..- in 2009
was 16.055 vaten.
In de raffinaderij zijn 2,74 miljoen vaten Saramacca Crude -acht procent meer
dan in 2008 -verwerkt. De rest van de Saramacca Crude is geexporteerd. De
export van geraffineerde producten (diesel, stookolie en asfalt) en Saramacca
Crude steeg met vijf procent. De exportzendingen naar Guyana, Curacao, Barba-
dos en Trinidad werden in eigen beheer uitgevoerd met gehuurde tankers. Door
marketinginspanningen werd in het tweede kwartaal de eerste lading stookolie
uit Venezuela binnengehaald. In het vierde kwartaal werd de eerste levering van
stookolie aan Jamaica gerealiseerd. De lokale behoefte aan asfalt werd volledig
gedekt en er vond export plaats naar Frans-Guyana, Guyana, Montserrat,
St. Vincent en St. Lucia.


was able to finance the US$ 120-odd million invest-
ment program.Waaldijk pinpointed that realizing the
strategic goals for the 2009-2012 planning period
will require an investment budget of US$ 1 billion.
Revenues will yield two thirds of these funds while
the rest will come from local and international loans.
The managing director disclosed that there is 'much
interest' for financing the working programs. 'There is
faith and confidence in our company'

Exploration
Exploration for oil has been continued at a rapid pace,
which must result in a reserves addition of approxi-
mately 64 million barrels by the end of 2012. Data from
the regional two-dimensional seismic survey are used
to identify prospective areas. Exploration drillings have
been done in the Coesewijne, Commewijne and Weg
naar Zee areas.
Staatsolie's subsidiary Paradise Oil Company (POC)
and its joint-venture partner Tullow Oil have continued
their exploration program in the Uitkijk Block. Coronie,
another target area is on schedule for 2010. By the
end of 2010 Staatsolie will target Nickerie. At the end
of 2009 the recoverable reserves on land were esti-
mated at 63 million barrels.
Foreign companies, exploring offshore, have continued
further studies through data acquisition and process-
ing. Exploration drillings by Murphy Oil and Inpex for
respectively Blocks 37 and 31 have been scheduled
for the end of 2010 and early 2011.Selectieproces
In 2009 zijn het basisontwerp voor de uitbreiding van de raffinaderij, de pijplei-
dingen voor het vervoer van premium diesel en gasoline naar de detailhandel en
de veiligheidsstudies afgerond. Ook de haalbaarheidsstudies en het constructie-
plan zijn gereed. Het bouwrijp maken van het terrein is in oktober gestart en in
februari 2010 afgerond. Dit houdt wonder andere in dat 10 hectare ground is opge-
hoogd met 380.000mi rivierzand.
In september 2009 is de selectieprocedure gestart voor de constructie van de
raffinaderij. Na een zeer zorgvuldig selectieproces bleven uit een lange lijst van
57 international bedrijven uiteindelijk vier contractors over. Die hebben op 22
februari 2010 een offerte uitgebracht. Het streven is om het bouwcontract medio
2010 te tekenen met het bedrijf dat uiteindelijk wordt geselecteerd.

Voortouw
Staatsolie wil een substantiele bijdrage leveren aan het veiligstellen van Suri-
names lange termijn energievoorziening. Hierbij zijn de ontwikkeling van her-
nieuwbare energiebronnen en elektriciteitsopwekking (thermisch en waterkracht)
belangrijke aspecten.
Bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen gaat de voorkeur uit
naar de ethanolproductie uit suikerriet. Op basis van een haalbaarheidsonder-
zoek is 12.000 hectare landbouwgrond van de Stichting Machinale Landbouw
in Wageningen (Nickerie) gekocht. Daar start dit jaar het proefproject met de
teelt van suikerriet.
In de opwekking van elektriciteit uit waterkracht neemt Staatsolie het voortouw
met de ontwikkeling van het TapaJai-project. Vroeg in 2010 wordt een haalbaar-
heidsstudie gestart, met bijzondere aandacht voor de social en milieuaspecten.
De Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) wordt vanaf augustus 2009 weer
volop ingezet voor de elektriciteitsvoorziening van Groot Paramaribo. Tot juli
2009 was er een overschot in het aanbod van door waterkracht opgewekte ener-
gie, vanwege de extreem hoge waterstanden in hetVan Blommenstein stuwmeer.
In 2010 wordt de central uitgebreid van 14 naar 28 megawatt.

Hogere eisen
Ondanks goede prestaties in 2009 op het gebied van gezondheid, veiligheid en
milieu zijn er geen "veiligheidsrecords" verbeterd. Via verschillende programma's
werd het bewustzijn van het personnel en contractors vergroot. Toch waren er
incidenten die voorkomen konden worden, als richtlijnen en procedures strikt
waren opgevolgd.
Staatsolie stelt hoge eisen aan duurzaam milieugebruik. Alle werkzaamheden
moeten voldoen aan milieustandaarden die door de autoriteiten zijn vastgesteld.
In 2009 zijn meer dan vijftien milieustudies uitgevoerd voor nieuwe activiteiten.
Uitvoering van Vision 2020 zal hogere eisen stellen aan de organisatie, operates


2009 2008


.I I .ll i I iI. I I II II 1Ih l I I .i I II .

S II I I 11. . .1 1


Marketing Efforts
The annual production in 2009 totaled 5.86 million
barrels of oil (Saramacca Crude), which almost equals
the 2008 production. The annual production target for
2010 is set at 5.84 million barrels. In 2009 the aver-
age daily production was 16,055 barrels of oil.The
refinery processed 2.74 million barrels of Saramacca
Crude eight percent more than the 2008 production.
The remainder of the Saramacca Crude has been
exported. Export of refined products (diesel, fuel
oil and asphalt) and Saramacca Crude jumped five
percent. Exports to Guyana, Curacao, Barbados and
Trinidad were carried out with export tankers under
Staatsolie supervision.
Marketing efforts resulted in the first shipment of
fuel oil from Venezuela in the second quarter. Local
demand for asphalt was completely met and there
were exports to French Guyana, Guyana, Montserrat,
St. Vincent and St. Lucia.

Selection Process
The basic engineering design for the refinery expan-
sion, the pipelines for transport of premium diesel and
gasoline to retailers and safety analyses have been
completed in 2009. The feasibility study and the con-
struction plan have also been completed. This includes
leveling up ten hectares of land with 425,000 m3 of
river sand.
The contractor selection procedure for construction
of the refinery was started in September 2009. After
a very thorough selection process from a list of 57
international contractors, only four remained.Those
four have tendered their bid on 22 February 2010.
Staatsolie aims at signing the contract later this year
with the company that will eventually be chosen.

Leading
Staatsolie wants to contribute substantially to
safeguarding Suriname's long-term energy supply.
Important aspects to achieve this goal are develop-
ment of renewables and generating energy (thermal
and hydro-energy). For the development of renewables
ethanol production from sugar cane is favored. Based
on a feasibility study 12,000 hectares of land was
purchased from the Stichting Machinale Landbouw in
Wageningen (Nickerie).The pilot project for cultivating
sugar cane will start later this year.
Staatsolie takes the lead in generating hydro-energy
with the development of the TapaJai project. Early
2010 a feasibility study will be made, with special focus
on the social and environmental aspects.
Since August 2009, the Staatsolie Power Company
(SPCS) has been in full operation again for the energy
supply of Paramaribo and its suburbs. Up till July
2009, there was a surplus in hydro-electricity, due to
extremely high water levels in the Van Blommenstein
reservoir. The generating capacity of the SPCS will be
increased from 14 to 28 megawatt in 2010.

Higher Requirements
Despite its good performance on health, safety and
environment no new safety records were set in 2009.
Several programs saw to an increase of awareness
en personnel. Om dit te ondersteunen is er een
nieuw beoordelings- en ontwikkelingssysteem ......
geintroduceerd en getest bij het directoraat Refi-
ning & Marketing. Het streven is om dit system,
dat onderdeel is van de nieuwe HRM-strategie,
vanaf 2010 gefaseerd bedrijfsbreed te imple-
menteren. De HRM-strategie met bijbehorende
meerjarenplanning voor de period 2009-2012 is
afgestemd op de langetermijnvisie.

Ondersteuning
De betrokkenheid met de samenleving werd
gedemonstreerd met de ondersteuning van pro-
jecten op het gebied van educate, sport, milieu,
social werk, kunst en cultuur. Diverse projecten ', . -
werden in total voor US$ 500.000 ondersteund. r .
De ondersteuning van duurzame projecten werd
overgedragen aan de Stichting Staatsolie Foun- .,
dation for Community Development, die haar
activiteiten in de tweede helft van 2009 startte met een budget van US$ 1 mil-
joen. Daarnaast besteedde het Staatsolie Sportfonds US$ 900.000.

Waaldijk blikte ook vooruit, waarbij hij de belangrijkste doelstellingen
opsomde (zie kaderVooruitzichten). "Zowel voor Staatsolie als ons land zal
2010 een interessant jaar worden. Wij rekenen wederom op uw toewijding
en inzet om de fakkel van Staatsolie brandende te houden", riep hij de
medewerkers op. *

Vooruitzichten 2010
Voor 2010 is het exploitatie en investeringsbudget geraamd op US$ 330 miljoen.
Dit is US$120 miljoen meer dan in 2009. De grootste kapitaaluitgaven zitten in de
twee grote projecten: expansie van de raffinaderij en in productive nemen van het
derde olieveld Tambaredjo-Noordwest.
De belangrijkste doelstellingen voor 2010 zijn gericht op exploratie, productive, raf
finage, elektriciteit, biobrandstoffen en personnel & organisatie. Op al deze gebieden
zullen een aantal projecten en programma's worden voortgezet of opgestart. Voor
2010 staat wonder andere op schema:
Voortzetting van het exploratieprogramma.
Ontwikkeling van het Tambaredjo-Noord-West olieveld.
Uitvoering van projecten en studies voor optimalisering van het reservoir.
In uitvoering nemen van een nieuw HRM-organisatiestructuur.
Formaliseren en implementeren van de corporate governance code en de ontwik-
keling van een geintegreerd system voor risicobeheer.
Vastleggen van externe financiering voor het investeringsprogramma 2008-2012
voor US$ 320 miljoen.

Prospects for 2010
The exploitation and investment budget for 2010 has been estimated at a total of US$ 330 million.
This figure exceeds that of 2009 with US$ 120 million.The largest expenditures will go to the two
big projects: the Refinery Expansion Project and the production start-up of the third oil field, the
Tambaredjo North-West. The main objectives for 2010 are focused on exploration, production,
refining, electricity bio fuels and personnel and organization. In all of these fields a number of proj-
ects and programs will be continued or started.The following are scheduled for 2010:
Continuing the exploration program.
Development of the Tambaredjo North-West oil field.
Carry out projects and studies for optimizing the reservoir.
Implementation of the new HRM organizational structure.
Formalizing and implementing the corporate governance code and development of an inte-
grated risk management system.
Completion of the external financing 2008 2012 investment programs, at the amount
of US$ 320 million.


9~t*w


Het terrein voor de ii.... I ,1 11. i ih is opgehoogd
met rivierzand.
Site preparation for the refinery expansion.among employees and contractors. However, accidents,
which could have been avoided if guidelines and proce-
dures had been followed strictly, happened. Staatsolie has
high requirements for a sustainable use of the environment.
All operations must meet the environmental standards set
by the authorities. In 2009, more than fifteen environmental
assessments were conducted prior to new operations.
Implementing Vision 2020 will require much from the
organization, operations and employees. In order to sup-
port this, a new evaluation and development system has
been introduced and tested by the Refining and Marketing
Directorate. Starting 2010, this new system, which is part
of the new HRM-strategy, will see a phased company-wide
implementation. The HRM-strategy with its accompanying
multiple annual plans for the 2009-2012 periods is in line
with the long-term vision.

Support
Staatsolie has demonstrated its involvement with society by
supporting projects in the fields of education, sports, envi-
ronment, social services, art and culture. Several projects
amounting up to US$ 500,000 have been supported.
The support of sustainable projects has been transferred
to the Staatsolie Foundation for Community Development,
which started its activities in the latter half of 2009 with a
US$ 1 million budget. The Staatsolie Sports Fund spent
US$ 900,000 on projects.
Waaldijk looked ahead, summing up the main objectives (see
insert Prospects). '2010 will be an interesting year for Staatsolie
and our country We're counting on your dedication and efforts
to keep the Staatsolie torch burning', he insisted. *

Praktijk is leuk, maar


is

Winston Etman wil de beste op zijn vakgebied in
Suriname zijn en werkt nauwgezet hieraan. Hij
heeft recent een Hbo-opleiding afgerond op
het gebied van Occupational Safety and Health
Technology. "Niet mijn diploma doet het werk,
ik doe het."

Tekst & foto / Text & photo: Sabitrie Gangapersad
W inston Etman (36) is Associate Safety Engineer bij de
divisie Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ) V
gestationeerd op de raffinaderij te Tout Lui Faut. Winston
neemt veiligheid bijzonder series. Na eerst voor ABB Lum-
mus, dat belast was met de bouw van de raffinaderij, te hebben
gewerkt, kwam Winston 120 jaar geleden in dienst bij Staatsoli. "
"In het begin verwarde ik safety (veiligheid) met security (beveilI-
ging). Tijdens mijn proefperiode heb ik veel gelezen en geleerd over
veiligheid. Maar het veld is mijn leerschool, daar heb ik ervaring opgedaan."

Geen grappen
Winstons werk kan worden samengevat als "zorgen voor bewaking van de
bedrijfsgezondheid en -veiligheid bij alle bedrijfsactiviteiten". Onderdelen
daarvan zijn adviseren van lijnmanagement, inspecties uitvoeren, trainingen
verzorgen, risicoanalyses uitvoeren en metingen verrichten. Hij maakt geen
grappen met veiligheidsvoorschriften en de naleving daarvan. Winston wil
de beste in zijn vak occupational safety and health zijn. In december 2009
behaalde hij het Hbo-diploma Associate ofApplied Science Degree van Tri-
nidad State College in Colorado (VS). "Ik heb een mijlpaal voor mezelf en
Staatsolie bereikt. Ik voel me trots."
Zijn motivatie voor de studied was om meer kennis op te doen over veiligheid.
"Praktijk is leuk, maar theorie is noodzakelijk. Een graad in veiligheid was
mijn droom." De studied was gefocust op alles dat met veiligheid te maken
heeft zoals standaarden en constructies. "Het was een zwaar traject. De prak-
tijkvakken waren relatief makkelijker dan de vakken die ik sinds de schoolban-
ken niet meer had gevolgd."

Bewustere naleving
In 2009 beleefde Winston nog een mijlpaal. In november deed hij mee aan
een training in het omgaan met oliemorsen. Die werd verzorgd door Clean
Caribbean and the Americas (CCA), de regional organisatie op het gebied
van oliemorsen, waarvan Staatsolie lid is. Hij werd de beste van de klas en
als waardering hiervoor doneerde CCA namens Winston een rolstoel aan een
behoeftige in Zambia, Afrika.
Winston wil zich de komende period vooral richten op een bewustere nale-
ving van voorschriften en systemen die de veiligheid bij werkzaamheden moe-
ten waarborgen. Nu de studied achter de rug is, heeft hij meer tijd voor zijn
hobby's gitaarspelen, koken en lezen. Dat hij het diploma heeft, wil niet zeg-
gen dat er niets meer te leren valt. "Er is altijd ruimte voor verbetering. ledere
keer als ik naar een project kijk, is het een uitdaging om mijn kennis erop los
te laten. Niet mijn bul doet het werk, ik doe het." *


Practice is Cool, but Theory is Necessary

Winston Etman wants to be the best in his field in
Suriname. That is why he arduously works on achieving his
goal. He recently completed a higher vocational education
in Occupational Safety and Health Technology I am doing
the work, not my diploma.

Winston Etman, 36, is Associate Safety Engineer with
Health, Safety Environment & Quality (HSEQ)
at the Staatsolie Refinery at Tout Lui Faut.
He takes safety very serious. After work-
ing with ABB Lummus as Field Safety
Inspector during the construction of
m. i finery, Winston started with
'i iatsolie 1212 years ago. 'At
Ilrst I confused safety with
security. During my proba-
tion I read a lot on safety
but I learnt a lot from
fieldwork. It provided
i the experience.


- b


S Serious
S Winston's job at Tout Lui
S Faut can best be described
: 'monitoring industrial health
an-i : ety at all operations.'This


includes advising line management,
inspections, teaching training courses, risk analysis
and measurements. He is very serious about safety regula-
tions and observance of these. He aspires to be the best
in his field, Occupational Safety and Health. In December
2009, he graduated from Trinidad State College in Colorado
(USA) receiving the Associate of Applied Science Degree.
Winston enrolled for the course because of his quench for
knowledge on safety 'Practice is cool, but theory is neces-
sary. I craved for a degree in safety'The study focused on
every aspect of safety including standards and construc-
tions. 'It was arduous. The practical subjects were relatively
easier than subjects I hadn't had since school'

More Conscious
In 2009, Winston achieved another milestone. In November
he graduated on top of his class in a training course on oil
spills. This course was taught in Florida (USA) by Clean
Caribbean and the Americas (CCA), the regional organiza-
tion on oil spills. Staatsolie is a CCA member. In honor of
Winston's performance CCA donated a wheelchair on his
behalf to a needy person in Zambia, Africa.
In the period ahead Winston wants to focus primarily on
more conscious observance of guidelines and systems that
must guarantee safety at operations. Now that his study has
been completed, he can take some time off for his hobbies
including playing guitar, cooking and reading, mainly on
spirituality and personal advancement.
Having the diploma does not mean that there is nothing
else to learn. 'There is always room for improvement.
Every time I look at a project I feel challenged to try my
knowledge on it. I'm doing the work, not my diploma.'


Overbruggen


van het
ENERGIE-


De energiebehoefte in Suriname blijft groeien.
Volgens schattingen zal in 2020 ongeveer 450
megawatt (MW) nodig zijn, tegenover nu 160
tot 180 MW. Staatsolie wil een belangrijke rol
vervullen in overbrugging van het 'energiegat'.


Tekst / Text: Kailash Bisessar & Martin Redjodikromo


S taatsolie ziet grote uitdagingen in
de energie-industrie in Suriname.
En wonder energie verstaan we meer dan
alleen fossiele brandstoffen (olie). Voor-
alsnog is de aandacht gericht op vier
aspecten van het energieplaatje: fossiele
brandstoffen, biobrandstoffen, thermi-
sche energieopwekking en waterkracht.

Energiezelfvoorzienend
Met de ingebruikname van een warm-
tekrachtcentrale in 2006 heeft Staatsolie
de eerste stap gezet in de verandering
van oliemaatschappij naar energiemaat-
schappij. Deze stap is te herleiden naar
de langetermijnvisie Vision 2020. Alge-
meen directeur Marc Waaldijk zei hier-
over in zijn oudjaarspeech op 30 decem-
ber 2009: "Wij willen een significant
bijdrage leveren aan de vooruitgang
van het land door Suriname energiezelf-
voorzienend te maken door middel van
de productive van motorbrandstoffen,
het opwekken van elektrische energie
alsmede de ontwikkeling van duurzame
energiebronnen."
Begin december is op initiatief van
Staatsolie het seminar "Op weg naar
een duurzame energievoorziening in
Suriname" gehouden. Het doel was om
concrete opties vast te stellen voor het
voorzien in de national energiebehoefte
op de korte en middenlange termijn. In
een lijvig programma hebben zo'n zes-
tien inleiders uit binnen- en buitenland
vanuit hun discipline de zaak vanuit ver-
schillende invalshoeken benaderd. Voor
de korte termijn is duidelijk dat er extra
capaciteit moet bijkomen.

Nul reserve
"Nu al is er sprake van een energiete-
kort in Suriname", beamen Rudolf Elias,
onderdirecteur Business Development
en Eddy Frankel, manager Hydropower.
'Hun' directoraat houdt zich bij Staatsolie
bezig met de ontwikkeling van wonder
andere waterkracht en biobrandstoffen.
De huidige total capaciteit van thermi-
sche en waterkrachtelektriciteit is tussen
160 en 180 MW bij een normal water-
stand in het Brokopondostuwmeer. Over
tien jaren zal de vraag naar energie meer
dan het dubbele bedragen van wat nu
beschikbaar is. Frankel en Elias leggen
uit dat het gangbaar is een theoretische
reserve van vijftien tot dertig procent van
het beschikbare vermogen te hebben

om de continuYteit van de energievoorziening te garanderen. "De reserve is
nu nul, terwijl er een jaarlijkse groei is in de vraag van zes tot tien procent",
zegt Elias. "Dit is exclusief de vraag als gevolg van uitbreiding van de indu-
strie en nieuwe ontwikkelingen in de goudsector."
De eerste directed stap om het gat te dichten is uitbreiding van de central van
Staatsolie Power Company Suriname van 14 naar 28 MW. De extra capaciteit
is vanaf medio dit jaar beschikbaar. In een later stadium wordt deze central
met nog eens 14 of 24 MW uitgebreid. "De vraag neemt ieder jaar met 15
tot 18 MW toe", verduidelijkt Frankel. Ook de EBS breidt haar central dit
jaar uit met 9 MW.

Series
Alleen vergroting van de thermische opwekcapaciteit om in te spelen op de
vraag, zou energie in de toekomst onbetaalbaar maken. Frankel: "De kost-
prijs van thermische elektriciteit is afhankelijk van de wereldmarktprijs van

Het enegergiegat: groei vs vraag (2010-2020)
600 -

s6oo

:400
jii llllll
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Huidig aanbod TapJai Oveg Prognose pekvrag
stig supply ~(fase/plis 1-3) verig PrOge iekvraag


Bridging the Energy Gap


Suriname's demand for energy continues to grow. Predictions
estimate the demand in 2020 at approximately 450 megawatt
(MW) compared to the current 160 to 180 MW. Staatsolie
wants to play an important role in bridging the energy gap.

There are quite some challenges in the energy industry in
Suriname. Energy is more than fossil fuels (oil), but for now
the focus is on four aspects: fossil fuels, bio fuels, thermal
energy and hydro energy.

Self-supporting
By taking a power plant in to operation in 2006, Staatsolie
put the first steps towards changing from an oil company into
an energy company That step stems from the company's
long-term plan Vision 2020. In his end-of-the-year speech
on December 30, 2009, managing director Marc Waaldijk
elaborated on this issue: 'We want to contribute significantly
to the development of this country by making Suriname
self-supporting through the production of engine fuels,
generating electrical energy as well as the development of
sustainable energy sources.
Earlier that month Staatsolie initiated the seminar 'Towards
Sustainable Energy Supply in Suriname.The objective was
to determine concrete options in meeting the national energy
demand in the short and intermediate term. Sixteen local
and foreign lecturers from various fields have highlighted the
issue from several sides. It is clear that additional capacity
will be needed on the short term.


0

TapaJai Hydro Plan
TapaJai is de samentrekking van Tapanahoni en Jaikreek (zie fig). In 1999/2000 liet
Suralco onderzoeken of er voldoende water van de Tapanahonirivier omgeleid zou
kunnen worden naar het Brokopondostuwmeer om een aluminiumsmelter met een
jaarproductie van 100.000 ton van energie te voorzien. Het rapport concludeerde
wonder meer dat het mogelijk was voldoende water om te leiden om aan het gestelde
doel te voldoen. Er werden twee locaties voor dammen in kaart gebracht. In 2001
werd een vervolgstudie gedaan voor een raming van de investeringskosten. Aanbevolen
werd om naast de twee dammen met omleidingwerken in de Tapanahonirivier en in de
Jaikreek nog vier andere dammen te bouwen.
Het principle van het TapaJai-plan is dat de centrales bovenstrooms van het Brokopon
dostuwmeer in de regentijd, wanneer een deel van het water van de Tapanahoni wordt
omgeleid, elektrische energie opwekken terwijl dan de centrales te Afobaka niet in
gebruik zijn. Op die manier wordt het aangevoerd water opgespaard in het Brokop
ondostuwmeer. In de droge tijd, wanneer geen water van de Tapanahoni kan worden
omgeleid, wordt energie opgewekt door de centrales van Afobaka. De oppervlakte van
het Brokopondostuwmeer wordt niet vergroot.
(Bron: Strategische analyse en participatief actieplan voor Zuidoost-Suriname, Ir. L.W.
Boksteen, juli 2009)


-.9'r
.:-~ w~ W.
- SW

mWKPS L n-.


4~u


The TapaJai Hydro Plan
TapaJai is a contraction of the Tapanahoni river and the Jaikreek (see drawing). In 1999/2000 Suralco had a study car-
ried out investigate the possibility of diverting water from the Tapanahoni River to the Brokopondo reservoir in order to
generate enough power to run an aluminum smelter with an annual production of 100,000 tons. The report's findings
were positive. Two sites for dams were located. In 2001 a follow-up study recommended to construct four additional
dams in the Tapanahoni River and Jaikreek, next to the proposed two and their diversion structures.
The plan for the TapaJai project is to have the upstream power plants produce electricity in the rainy season, while the
turbines at Afobaka could be shut down. The water from the Tapanahoni River will than be stored in the Brokopondo
reservoir. In the dry season, when no water can be diverted from the Tapanahoni River, the Afobaka plant will be
started up again.
(Source: Strategic Analysis and Participatory Action Plan for South-East Suriname, Ir. L. W Boksteen, July 2009)olie. Voorzien in de behoefte door vergroting van slechts de thermische opwekca-
paciteit zou deze afhankelijkheid sterk laten toenemen. Bij sterke stijgingen van
de olieprijzen kan de prijs van elektriciteit in Suriname in de toekomst onbetaal-
baar worden."
Waterkracht is een serieuze optie vooral door de onafhankelijkheid van fossiele
brandstoffen, waardoor een stabiele prijs per kilowattuur kan worden gereali-
seerd. De total waterkrachtcapaciteit in Suriname bedraagt zo'n 1000 MW.
Staatsolie is door de regering aangewezen als trekker in de ontwikkeling van het
waterkrachtpotentieel.
"Wij hebben alle mogelijkheden op een rijtje gezet en TapaJai spring er in alle
opzichten uit; economisch, technisch en milieutechnisch", zegt Elias. "Het ligt dus
voor de hand dit project uit te voeren. Na goed de mogelijkheden te hebben bestu-
deerd en gerangschikt, is definitief voor TapaJai gekozen. Binnen Business Develop-
ment is een manager Hydropower aangesteld, Eddy Frinkel, die zich volledig met
de ontwikkeling van dit project zal bezighouden."

Gefaseerd
TapaJai is jaren geleden onderzocht en is met de groeiende vraag naar energie
actueel geworden. Indien volledig uitgevoerd, gaat het om een maximaal opwek-
vermogen van 400 MW, terwijl bij een normal waterstand 200 MW geleverd kan
worden. TapaJai zal gefaseerd worden ontwikkeld. Hoe en wanneer de verschil-


No reserve
Both Rudolf Elias, deputy director Business
Development and Eddy Frankel, manager Hydropower
confirm that 'there is already an energy shortage in
Suriname.' Business Development is in charge of
developing of, among others, hydro-energy and bio
fuels.The current total generation capacity of thermal
and hydro energy is between 160 and 180 MW at a
normal water level in the Brokopondo reservoir. In
ten years time the demand for energy will be double
the current supply. Frankel and Elias explain that it is
common to have a theoretical reserve of fifteen to thirty
percent of the available capacity in order to guarantee
a continuous energy supply 'At present there is no
reserve, although there is an annual growth in demand
of six to ten percent', says Elias.'This is apart from the
industrial demand and new developments in the gold
industry'
The first concrete step to bridge the energy gap is to
double the capacity of the Staatsolie Power Company
Suriname power plant from 14 to 28 MW. The extra
capacity will be available later this year. Some time
later the capacity will again be expanded with 14 or 24
MW.'The annual demand grows by 15 to 18 MW', says
Frankel.The local power company EBS will expand its
generation capacity with 9 MW.

Serious
Expansion of the thermal generating capacity alone, to
meet the growing demand, would make energy costly
Frankel: 'The costing price of thermal energy depends
on the world market price for oil. Meeting the demand
by expanding the thermal generating capacity would
enhance the dependence. Enormous hikes in oil prices
could drive the price for electricity incomprehensibly
high in the future.
Hydro-energy is a serious option since it does not
depend on fossil fuels. It yields a more stable price
per kilowatt-hour. The total hydro electrical generation
capacity in Suriname is at 1,000 MW. The govern-
ment appointed Staatsolie to take a leading role in the
development of hydro potential. 'We have considered
all possibilities and TapaJai is economically, techni-
cally and environmentally the best option', says Elias.
Frankel has been appointed manager Hydropower, he
will be completely in charge of the project.

Phased
The TapaJai option had been studied years ago. It
has become topical again now that there is a growing
demand for energy If the project is carried out in its
entirety it will generate a maximum of 400MW, while
production at normal water level will yield 200MW.
TapaJai will be carried out in phases. A thorough study
will be made on how and when the several phases will
be carried out. The development will try to keep pace
with the energy demand (see graph). According to pre-
dictions, the first phase with a generating capacity of
60MW must be ready between 2012 and 2015.
What to do with surpluses at high water level has
already been considered. There are two options. One
is that the surplus can be directed to the power grid.
The second option is exporting the surplus to French


c


-.-,.,.


.1 ~
---


r.


1.1. 1 I, ,, I. I I I I
IiI I.I. II II


lende fasen zullen worden uitgevoerd, wordt grondig uitgezocht. Het streven is
om gelijke tred te houden met de groei van de energievraag (zie grafiek). Volgens
projecties zou de eerste fase, met een opwekcapaciteit van 60 MW, tussen 2012


en 2015 gereed moeten zijn.
Over eventuele energieoverschotten
bij hoge waterstanden is ook al nage-
dacht. Daarbij zijn er twee opties. Ten
eerste kan het overschot in het dis-
tributienetwerk worden gestopt voor
de consumenten. Ten tweede kan het
surplus worden geexporteerd. "Frans-
Guyana heeft al interesse getoond om
eventuele overschotten af te nemen
voor haar eigen distributienetwerk",
zegt Elias. "Dat moet nog verder wor-
den bestudeerd."

Zorgvuldig
Aan de initiele richtlijnen (terms of
reference) voor uit te voeren studies,
zoals een uitgebreide milieu- en soci-
ale studied, wordt nog gewerkt. De
verwachting is dat tegen eind dit jaar
die gereed zijn. "Alle studies die in het
verleden zijn gedaan, alle kennis en
historische informatie waarop wij de
hand hebben kunnen leggen, worden
meegenomen in de studies die nog
zullen komen."
Met de belangen van de lokale bevol-
kingen en het milieu zal uiterst zorg-
vuldig worden omgegaan. "Wij zullen


Fossiel en bio
Ook op andere gebieden werkt Staatsolie aan vergroting van de
energiezelfstandigheid. Momenteel is in uitvoering de uitbrei
ding van de raffinaderij te Tout Lui Faut -de capaciteit gaat van
7000 naar 15.000 vaten per dag. Eenmaal in bedrijf (volgens
plan eind 2013) zullen stookolie, asfalt en de nieuwe produce
ten premium diesel en gasoline op de market worden gebracht.
Een heel groot deel van de total lokale behoefte zal dan wor
den gedekt, waardoor de importafhankelijkheid sterk afneemt.
De focus op de olieproductie op land light tot 2020 handhaven
van gemiddeld 16.000 vaten per dag, ruim voldoende om de
raffinaderij te voeden. Tegelijkertijd wordt een exploratiepro
gramma uitgevoerd, dat als doelstelling heeft om eind 2012 64
miljoen vaten toe te voegen aan de reserves.
Voor de ontwikkeling van alternative energiebronnen ter ver
vanging van zware olie is gekozen voor biobrandstof: ethanol
uit suikerriet. Er is 12.000 hectare land aangekocht in Wage
ningen (Nickerie) waar getest zal worden welke suikerrietsoort
het beste gedijt in Suriname. Deze proeffase zal ongeveer drie
jaren duren.

Fossil and bio
There are also other projects going on as part of the 'energy independency'. Currently
the expansion project of the Staatsolie Refinery is under way The capacity will be
increased from 7,000 to 15,000 barrels a day Construction is planned to start this
year, so by the end of 2013 the new refinery will be in production. In addition to fuel
oil and asphalt new products will be marketed including premium diesel and gasoline.
Staatsolie will cover a large part of the local demand, cutting back drastically the
dependence on import. Onshore oil production focuses on an average 16,000 barrels
a day up till 2020. At the same time an exploration program is carried with the target of
adding 64 million barrels to the current reserves by the end of 2012.
Staatsolie will also develop bio fuels (ethanol from sugar cane). 12,000 hectares of
land was purchased in Wageningen (Nickerie) to test which species of sugar cane
grow best in Suriname. This pilot will take about three years.


Guyana.'French Guyana
showed some interest', says
Elias, 'but we have to make a
closer study of this.'

Careful
The initial terms of reference for
environmental and social impact
assessments will be ready by
the end of the year. 'All stud-
ies that have been carried out
before, all knowledge and histor-
ical data that could be retrieved
will be included in the new
studies.' The local community's
interest and the environment
will be carefully considered.'We
guarantee world class environ-
mental and social studies.The
local community's desires and
that of all stakeholders will be
taken into consideration. And if
there are issues, we will solve
them together in a professional
manner.' In the first phase an
existing reservoir will be used
so that only a relatively small
area of land will be inundated.


zorgen voor world class milieu- en social studies", verzekeren Elias en Frankel. "Wij
zullen terdege rekening houden met de wensen van de lokale bevolking en alle sta-
keholders. Indien er issues zijn, zullen wij samen op een professionele manier
oplossingen vinden." Overigens zal in de eerste fase van het project gebruik
worden gemaakt van een bestaande stuwmeer, waardoor een relatief klein land-
oppervlak wonder water zal open. "Dit neemt niet weg dat alles eerst grondig zal
worden beschouwd en besproken met de lokale bevolking en andere belangheb-
benden. We gaan alleen dingen doen als het maatschappelijk en milieutechnisch
verantwoord is."


'This does not mean that we won't thoroughly consider
and discuss every aspect with the local population and
other stakeholders.We will only start the project if it is
socially and environmentally safe.' *


'ENM11,


"Een GOEDEMANAGER


overall"


An Exellent Manager Everywhere


A Is onderdirecteur Finance is Agnes Kartini Moensi-Sokowikromo belast
met de aansturing van de divisies ICT, Controlling en Finance Administra-
tion van het directoraat Finance. Zij rapporteert aan de directeur Finance.
Haar carriere bij Staatsolie begint in november 1994 wanneer zij in dienst
treedt als Assistant Internal Auditor. In november 2009 -vijftien jaren later
is zij onderdirecteur Finance.

Hoe zou je de afgelopen jaren kunnen omschrijven, ook als gelet wordt op
de verschillende functies die je hebt bekleed?
"Kort en resoluut: een waardevolle leerschool". Ik heb niet alleen technische
vaardigheden opgedaan en mij kunnen ontwikkelen tot een professional,
maar meer nog normen en waarden aangeleerd die inherent zijn aan de cul-
tuur van Staatsolie.
De normen en waarden, de zogenaamde soft-aspecten, hebben indruk op
mij gemaakt en mij gevormd tot de person die ik nu ben. Toen ik in dienst
trad, heb ik dagenlang geprobeerd zelf achter de working van de IT systemen
te komen, totdat een college mij erop attendeerde dat het anders kon en me
flink op weg hielp. Het delen van kennis en samenwerken maakt Staatsoliers
sterk in het realiseren van de gestelde doelen. Tot vandaag nog ervaar ik de
voordelen van deze deugd en bestempel die als de meest waardevolle inves-
tering van Staatsolie.

In de eerste jaren heb ik intensief deelgenomen aan allerlei projecten voor de
verbetering en automatisering van de financiele processen. Ik most notuleren
bij een van mijn eerste projectvergaderingen en deed dat meer beschrijvend
en niet gericht op actiepunten en targetdata. Ik heb heel gauw geleerd dat
het anders most. Concrete actieprogramma's, besluitenlijsten en voort-
gangsrapportages, met steeds in gedachten de mijlpalen en targetdata, zaken
die central staan bij de aansturing van verbeteringsprojecten bij Staatsolie.
Dit lijkt logisch en simpel, maar vereist gegeven de vele verbeteringstrajec-
ten en het hoog ambitieniveau van Staatsolie, een gecommitteerde work-
force die deze werkwijze tot standard heeft. Staatsoliers zijn vol passie en
gedreven om plannen om te zetten in concrete acties. We zijn net een clan
die in beweging komt en niet te stuiten is wanneer we ons achter de doelen
hebben gesteld.


Agnes Moensi-Sokowikromo has made Deputy Director Finance
since 1 November 2009. Before that, she held several positions in
the financial directorate. She tells us about 'the precious process
that has shaped her.'

In her position as Deputy Director Finance Agnes Kartini Moensi-
Sokowikromo is in charge of the ICT Controlling and Finance
Administration divisions. She reports to the director Finance. She start-
ed her career with Staatsolie in November 1994 as Assistant Internal
Auditor. In November 2009 she made Deputy Director Finance.

How would you describe the past 15 years, considering the several
positions you've held?
Short and resolute: a precious process. Not only have I achieved
technical skills, which could boost me to a professional, but I have
learnt norms and standards that are connected to the Staatsolie
society
The norms and standards, the so-called soft-aspects, have made
an impression on me and have made me into the person I am today.
When I started at the company, I tried for days to unravel the work-
ing of the IT systems. A colleague showed me the way. Sharing
knowledge and cooperation is what makes us strong in achieving
goals. Up till this day I benefit from the advantages of this virtue,
which I consider Staatsolie's most precious investment.

In my first years I was actively involved in various projects aimed at
improvement and automation of financial processes. At one of my
very first project meetings I had to take minutes. I did it all wrong:
descriptively and not focused on actions and target dates. I learned
the right way fast, though. Concrete action programs, to-do-lists and
progress reports, keeping in mind the milestones and target dates;
very important issues for implementing improvement projects. This
may seem logical and simple, but considering the many improve-
ment courses and the high level of ambition at Staatsolie, it requires
a committed workforce, which has made this modus operandi its
own. Staatsolie employees are passionately driven to turn plans
into concrete actions. We are a clan that when moving, cannot be
stopped once committed to achieving goals.

I am very proud of the strategic planning process, for I have seen it
improve gradually After I had been promoted manager I participated
Ik ben trots op het strategisch planningsproces binnen Staatsolie, dat ik ziender-
ogen heb zien verbeteren. Als manager heb ik jaarlijks deelgenomen aan het
strategisch beraad van directie en managers. Nu hebben we een Vision 2020
die onze ambities, omgezet in een concrete implementatiestrategie, weergeeft.
In dit process hebben teamgeest, openstaan voor kritiek en continue verbetering
steeds central gestaan. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze attitude, Staats-
olie zullen ontwikkelen tot de robuuste organisatie die we voorstaan.

Als onderdirecteur ben ik director betrokken bij de beleidsontwikkeling en
besturing van Staatsolie. Ik ben het jongste lid van het directieteam en mag,
gezien mijn ervaringen tot nu toe, zeggen dat ik een stem heb en gehoord
wordt. In deze korte tijd ben ik getuige geweest van een directieteam waarin
fellowship, draagvlakontwikkeling en lange termijn denken, de sleutel is in het
omgaan met elkaar en het verdedigen van elkaars standpunten.

Al met al een positief normenkader waarop ik de afgelopen vijftien jaar
mag terugblikken.

De afgelopen twee jaren hebben zich gekenmerkt door hard studeren. Je
hebt de opleiding tot Register Controller succesvol afgerond. Wat betekent
het voor Staatsolie om een register controller in huis te hebben?
Ik ben in maart 2007 gestart aan de tweejarige opleiding International Execu-
tive Master of Finance & Control en heb die in juni vorig jaar met success afge-
rond. Als afgestudeerde heb ik mij ingeschreven in het register van deVereni-
ging van Register Controllers, VRC, een Nederlands Instituut. Dit is een voor-
waarde om het dienstmerk Register Controller te mogen dragen. Als finance
professional in een bedrijf staat de Register Controller als een van de hoogste
kwalificaties op het gebied van finance & control, zowel in kennis, ervaring
als professioneel gedrag. Verder heb je als lid van de VRC de verplichting tot
permanent educate, wat garandeert dat de vakkennis wordt bijgehouden en
aangescherpt. Voor Staatsolie is het hebben van een Register Controller een
primeur, aangezien we hiermee de standard leggen voor de kwaliteit die ver-
wacht wordt van de financieel deskundigen in een top Surinaams bedrijf.

Wat zie je als uitdagingen in jouw nieuwe functie?
De voornaamste uitdagingen zijn thans gekoppeld aan de voorbereidingen die
Staatsolie treft om te transformeren van een oliebedrijf naar een energiebedrijf.
Voor de financiele functie hebben deze voorbereidingen als uitdagingen:
Gereed hebben van de externe financiering van het investeringsprogramma
2008-2012 van circa US$ 300 miljoen. Staatsolie heeft geen recent historic
met international bankfinanciering. Bovendien scoort Suriname niet hoog op
de lijst van landen die als kredietwaardig worden aangemerkt en zijn finan-
cieringsinstellingen minder snel bereid risico's te nemen, als nasleep van de
international financiele crisis.
Verder aanscherpen van de Corporate Governance structuur die als effective
bestuurlijke pijler wordt gekenmerkt. Het gaat hierbij met name om het for-
maliseren van een Corporate Governance Code voor Staatsolie, de ontwikke-
ling en implementatie van een ge'ntegreerd risicomanagementsysteem en het
verder stroomlijnen van de bedrijfsprocessen.
Op peil houden van en langs international standaarden inhoud geven aan de
financiele functie binnen Staatsolie.

Je had al een vrij druk leven. Wordt het nu drukker en blijft er wel tijd over
voorjezelf, je gezin en families?
Mijn lijfspreuk is om evenwicht te hebben in de diverse levensgebieden. In
elk van die gebieden heb ik een rol te vervullen. Ik ben mij daar goed van
bewust. Op sommige momenten geef ik aan mijn rol van onderdirecteur
veel meer tijd. Gelukkig kan ik die momenten rekenen op begrip van mijn
gezinsleden en krijg tijdig van hen het signal om de rollen weer in balans te
brengen. Ook van de Staatsoliecollega's krijg ik de nodige aanwijzingen. Ten
aanzien van het gezin moet ik wel toegeven dat het extra 'household manage-
ment' vereist, maar een goede manager ben je niet alleen aan het werk, maar
ook this en overall waar je een rol vervult." *


in the annual strategic management meetings. Now we have Vision
2020, which does not only reflect our ambitions, but has also been
transformed into a concrete implementation strategy. Team spirit,
being susceptible to criticism and continual improvements have
always been pivotal in this process and I am convinced that we will
be able to build Staatsolie into that robust organization we all desire.

As deputy director I am closer to the policy development process and
managing Staatsolie. Although I am the youngest member of the man-
agement team, I am happy to say that my voice is one to be reckoned
with. In the period since I joined the management team I have expe-
rienced fellowship, support and long-term vision to be key aspects in
dealing with each other and defending each other's point of view. It has
been very positive 15 years all together to look back on.

The past two years have been characterized by hard studying. You
have completed your Register Controller study What does it mean to
Staatsolie to have someone like you?
I started in March 2007 with the two-year study International Executive
Master of Finance & Control, which I completed successfully in
June last year. I entered as a member of the Association of Register
Controllers (VRC), a Dutch association.This is one of the conditions
to bear the title Register Controller. The register Controller, as finance
professional in a company bears the highest qualification in the field
of finance & control both in skills, experience and professional attitude.
As a member of the VRC I am committed to constant study which will
guarantee my expert knowledge to be up-to-date. It is something new
for Staatsolie to have a Register Controller, for now we are establishing
the quality standard, which is expected from financial experts in such a
top Surinamese company

What would you consider the challenges in your newposition?
The main challenges are the ones connected to the transformation
process within Staatsolie from oil company to energy company
These preparations pose the following challenges for a financial
position:
Having the approx. US$ 300 million in external financing of the
investment program 2008-2012 ready Staatsolie has no recent his-
tory with international bank financing. On top of that Suriname is
not highly recommended among countries with good credit ratings.
International financial institutions are not willing to take risks due to
the global financial crisis.
Further emphasizing of the Corporate Governance structure, which
is considered an effective administrative pillar. What we are talk-
ing about here is formalizing a Corporate Governance Code for
Staatsolie, developing and implementing an integrated risk manage-
ment system and further streamlining of corporate processes.
Keeping the financial position at Staatsolie on level as well as well as
retaining its value according to international guidelines.

You already had a very busy life. Will it become busier, and will you
have time for yourself, your family and relatives?
My motto is to have balance in all the parts of my life. I have a job
to do in all those parts. I am quite aware of that, but I must admit
that I give more time to my position as deputy director than to my
other sides. I am glad to say that I have my family's support and
understanding and that they warn me on time when to bring back
the balance. Even Staatsolie colleagues help me along the way. As
for my family I must admit that it requires some extra household
management, but good managers fit in at work, at home and every
other place where they have a job to do. *
DRIJVENDSCHIP IN DEZWAMP
De exploratieboringen in de zwampen van Coronie
en Nickerie beginnen binnenkort. Drilling contractor
Althev zet een nieuw, geavanceerd boorplatform in.
"Net een groot drijvend schip in de zwamp,
machtig om te zien".

Tekst / Text: Sherida Asinga
Foto/ Photo: Richenel Coulor


De boringen in Coronie en Nickerie maken deel uit van Staatsolies exploratie-
programma 2008-2012. De verkenning van deze en andere gebieden moet
eind 2012 resulteren in de toevoeging van minimal 64 miljoen vaten aan de reser-
ves. Het programma in Coronie wordt uitgevoerd door Staatsolies dochter Paradise
Oil Company en haar joint-venturepartner Tullow Oil. Nickerie is een aangelegen-
heid van Staatsolie zelf.
In Coronie zullen de boringen in een uitgestrekt, moeilijk toegankelijk zwampge-
bied uitgevoerd worden. De omstandigheden vereisten dat er een special type
boorplatform werd gebouwd.

Drijvend schip
De omvang (ongeveer 1200 m2) en uitrusting van het platform, Toucan II, zijn indruk-
wekkend. "Zie het als een groot drijvend schip, midden in de zwamp, een machtig
schouwspel", zegt Enos Thomas, Exploration Drilling Superintendent. Hij geeft binnen
de divisie Exploratie string aan alle exploratieboorprogramma's.
De Toucan II werkt volgens het stabiele hovercraftsysteem. Een hovercraft is een
luchtkussenvoertuig. Met behulp van een luchtkussen dat als een rok rondom het
boorplatform is geplaatst, kan het zich makkelijk door elk gebied verplaatsen. "Het
luchtkussen", vertelt Thomas, "tilt het platform met alles erop en eraan, samen onge-
veer 400 ton, omhoog. Graafmachines geven het een duw waarna het zich al drijvend
verplaatst. Althev heeft al enkele jaren een vergelijkbaar system, Toucan I, in gebruik
dat ook in Suriname is geconstrueerd.

Flexibiliteit
Het boorplatform, zo'n dertig bij veertig meter groot, is opgebouwd uit drie aan
elkaar gekoppelde pontons. Dit maakt het veiliger en heeft vooral als voordeel dat
het geheel stabiel blijft wonder drassige condities. Op het platform staan de boorma-
chine, werkruimtes, de propellermotoren voor het op gang brengen van het lucht-
kussen en personeelsverblijven.
"De pontons zijn in deVerenigde Staten gebouwd en naar Suriname verscheept


Paradise Oil (POC), opgericht in 2005, is een dochteronderneming van Staatsolie, die ingezet wordt
voor exploratie van het Coronieblok en het Uitkijkblok. POC heeft in 2007 een joint-venture gesloten
met het Brits/lerse Tullow Oil.
Paradise Oil (POC), established in 2005, is a Staatsolie subsidiary that carries out exploration in the Coronie and Uitkijk
Blocks. In 2007 POC signed a joint-venture agreement with the British/Irish Tullow Oil.


Floating Ship in the Swamp


Swamp exploration drilling operations in Coronie
and Nickerie are almost there. Drilling contrac-
tor Althev introduces its new, advanced oilrig.
'It's just like a big floating ship in the swamp; it's
awe-inspiring.'

Drilling operations in Coronie and Nickerie are
included in Staatsolie's 2008-2012 exploration
programs. The exploration of these and other areas
must yield at least 64 million barrels of new onshore
reserves by the end of 2012. Operations in Coronie
are conducted by Staatsolie's subsidiary Paradise
Oil Company and its joint-venture partner Tullow Oil.
Nickerie is an entirely Staatsolie operation.
Operations in Coronie will take place in vast, very
difficult accessible swamp area. The existing condi-
tions required the construction of a special oilrig.

Floating Ship
The size (approx. 1,200 sq.mtrs) and equipment of
the oilrig, the Toucan II, are awesome.'You could
consider it a giant floating ship in the swamp, a
breathtaking sight', says Enos Thomas, Exploration
Drilling Superintendent. He manages the exploration
drilling programs for the Exploration Division.
The Toucan II operates on the stable hovercraft
principle. A hovercraft is a vehicle that moves on an
air cushion.The air cushion, which surrounds the
rig, enables the contraption to move easily through
every kind of area. 'The air cushion lifts the rig
and its equipment, which weigh some 400 tons.
Excavators then give it a push, causing it to float,'
says Thomas. Althev has been using a similar
system for some years already, the Toucan I.That
oilrig was also assembled in Suriname.

Flexibility
The rig measures some 30 x 40 meters and is com-
posed of three linked pontoons.This construction
makes the rig safer. The advantage is that the rig
maintains stability even in very swampy conditions.
It houses the drill, the working spaces, the prop
engines for creating the air cushion and the crews'
quarters.
The pontoons were manufactured in the United
States, shipped to Suriname and assembled by our
own people', says Kevin Thompson, Operations
Director with Althev. This is quite an improvement
compared to Toucan I, which consists of one unit
welded together. If necessary the Toucan II can be
reconstructed for transport.' Another difference with
its predecessor is that the Toucan II can drill deeper.
This will come in handy for the Nickerie operations.
Thomas explains that 1,800 meters deep wells have
been prepared for Nickerie.'The new rig can drill up
to 2,000 meters, compared to Toucan I, which makes
it only to a max of 1,000 meters.'LIt

-.Li.


rA-^ I
v

I.


*'* .1


JW


1 1 ,.I 1 1 I . .


waar onze mensen alles in elkaar hebben gezet", zegt Kevin Thompson, Operations
Director bij Althev: "Dit is een vooruitgang op de constructie van de Toucan I dat
een aan elkaar gelaste unit is. Toucan II kan indien nodig gereconstrueerd worden
voor transport."
Een ander verschil met haar voorganger is dat de Toucan II dieper kan boren. Vooral
voor Nickerie is dat nodig. "Daar worden putten met een diepte van ongeveerl 800
meter geboord", vertelt Thomas. "Dit nieuw boorplatform kan tot tweeduizend meter
gaan, in tegenstelling tot Toucan I dat een maximum haalt van duizend meter."

Voorbereiding
De voorbereidingen voor de exploratieboringen in Coronie en Nickerie zijn ruim
vier jaar geleden begonnen. In eerste instantie is gewerkt met beschikbare geologi-
sche data om de boorlocaties vast te stellen. Daarna zijn ook de gegevens van het
in 2008-2009 gehouden seismisch onderzoek in Nickerie en Coronie gebruikt voor
een nauwkeurigere bepaling. Aan de hand van alle informatie werd aan de slag
gegaan en zijn technische en logistieke voorbereidingen getroffen.
De boormachine en het platform zijn gebouwd volgens de specificaties van Staat-
olie. Er is veel tijd gestopt in het ontwerp. "De belangrijkste uitdaging", zegt Thomp-
son, betrof de logistiek bij een project van deze omvang. De belangrijkste onder-
delen moesten worden aangevoerd uit het buitenland. De pontons voor het platform
zijn in 2007 besteld en de constructie in Suriname startte in juli 2009."

Goedkeuring
Aangezien het boorplatform in de zwamp zal opereren, heeft Staatsolie een milieu-
effectenanalyse laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de operate minimal of geen
blijvende effecten zal hebben op het milieu, waardoor het Nationaal Instituut voor
Milieu en Ontwikkeling in Suriname groenlicht gaf.
De Toucan II heeft een intensive en grondige testperiode ondergaan (acceptatietesten).
Pas nadat het boorplatform veilig en betrouwbaar was verklaard voor de operates, werd
de Toucan II gecertificeerd en daarmee 'zwampwaardig' verklaard. De acceptatietesten
zijn uitgevoerd door een Amerikaans bedrijf, dat autoriteit is op dit gebied.
De Toucan II zal in Coronie (april 2010) vijf putlocaties voor Paradise Oil Company
boren, om daarna door te gaan naar Nickerie (tweede helft 2010). Thomas verwacht
geen moeilijkheden. "We hebben gedegen onderzoek gedaan. Het enige dat nog
rest is transporteren en boren." *


Preparations
Preparations for the Coronie and Nickerie exploration
operations started four years ago. In the first phase
the available geological data was studied to deter-
mine the drilling sites.The 2008-2009 seismic survey
data was then used for a more accurate orientation.
The available data then enabled technical and logisti-
cal preparations.
The oilrig is built to Staatsolie's specifications. The
design phase took much time. 'The biggest chal-
lenge was the logistics for a project of this magni-
tude. The most important parts had to be imported.
The pontoons for the rig were ordered in 2007;
construction in Suriname started in July 2009.

Approval
Since the rig will be operating in swamp area,
Staatsolie had an environmental study carried out.
The findings state minimal or no lasting effects on the
environment. Based on these, the National Institute
for Environment and Development in Suriname gave
its approval.
The Toucan II was subject to an intensive and thor-
ough testing period (acceptance tests). Only after
it was declared safe and reliable for operations the
oilrig was certified, and it is now'swamp-worthy'. The
acceptance tests were carried out by an American
firm specialized in this field.The Toucan II will drill
five wells for Paradise Oil Company in Coronie in
April 2010, after which the rig will continue towards
Nickerie in the latter half of 2010. *K-i- dedoeen eatwial Sarev acca


Ik ga ook een


boelk schrj, veA


Drie dagen lang lezen, schrijven, tekenen en vertellen.
Feest voor de boekenwormen van Saramacca, want het
kinderboekenfestival was na vier jaar weer in dit district.
Staatsolie heeft flink bijgedragen om dit festival tot
een success te maken.


Tekst & Foto's / Text & Photos: Astra Slooten


Children Books Fair Saramacca
I'm Going to Write a Book too


Three days of reading, writing, drawing and story tell-
ing.This is a party for the bookworms of Saramacca,
because the children books fair was once again
visiting the District of Saramacca after four years.
Staatsolie has contributed substantially to make the
event into a success.

Every year the event is held in two other districts
besides Paramaribo, aiming at children who do not
like reading to get them to grow an interest. The
fair was held in Saramacca from 24 through 26 of
February. The children of the district were happy
that the event was once again in their district.
They showed their gratitude by visiting the fair in
large numbers.

This year's theme was communication.'Take some
time, and come together, use the spoken word and
E k jaar wordt dit boekenfestival naast Paramaribo in twee andere districten
gehouden, met het doel kinderen die helemaal niet van lezen houden daarin te
interesseren. Van 24 tot en met 26 februari werd het kinderboekenfestival gehou-
den in Saramacca. Kinderen van dit district waren blij dat er eindelijk weer een
boekenfestival this bij hen is gehouden. Dat hebben ze laten blijken door massaal
ernaartoe te gaan.

Het them van dit kinderboekenfestival is communicate. "Neem de tijd, kom bij
elkaar, maak goed gebruik van woord en gebaar". De ochtend was vooral bestemd
voor scholen. Staatsolie had ook de bussen gesponsord, zodat kinderen uit alle hoeken
van Saramacca, maar ook Coronie en Nickerie ernaartoe konden. Elke ochtend kwa-
men ruim 1800 leerlingen naar het kermisterrein in Groningen. In de middag was het
festival open voor een ieder. Het festival werd geopend met enkele speeches en zang
(rap) over communicate.
Met 33 stands en extra activiteiten wilde de Stichting Kinderboekenfestival Surina-
me de bezoekers leren om better en op verschillende manieren te communiceren.
"Wij kunnen niet alle kinderen bereiken, maar als wij tenminste 66n krijgen, zijn
we goed bezig."
Enkele zesdeklassers van de lagere school Sidoredjo zijn geinspireerd geraakt door
een boek geschreven door Andrea, een meisje van 9. Het boek "Het verloren paard",
gaat over een paard dat met haar veulen in de wei woont. Op een gegeven moment
is het koppige veulen een eindje te ver in het bos gelopen en is verdwaald. Zij most
de hele nacht alleen in het bos doorbrengen, met alle enge geluiden. Andrea schrijft
over die nare nacht en hoe het veulen weer veilig this aankomt.
"Zo een eenvoudig verhaal", zegt een van de leerlingen. "Ik denk dat ik ook een boek
ga schrijven over mijn ervaringen, of over
Svoetbal", zegt een ander. De organisatie is
S,,, blij dat kinderen op deze manier durf krij
gen om ook zelf te gaan schrijven.

"Mag ik ook eentje", hoorde je vaak in
de drukste stand op het festival. De stand
van Staatsolie. Er werden tegelijk vijf
groepen bezig gehouden. Hier leerden
de bezoekers over veiligheid in huis, in
Si de directed omgeving en op de openbare
weg. Om deze boodschap goed over te
brengen, had Staatsolie niet alleen eigen
medewerkers in de stand, maar ook de
politie en de brandweer. De hoek van de
politie was zodanig ingericht dat de scho-
lieren al fietsend, veilig leerden komen
door het verkeer. Ook werden er een
paar belangrijke punten genoemd, waar-
op je moet letten als je de weg op komt.
De grote blusauto van de brandweer,
trok al van verre vele kinderen. ledereen
wilde wel even in deze truck zitten.

L A Dat de gascilinder this echt een bom
kan zijn en de ventilator of het strijk-
ijzer vlam kunnen vatten, waren ook
... ,,, interessant voor de jonge bezoekers om
S. I te weten. De special ingerichte keuken
The big fire big truck attracted a lot of attention. met schoonmaak- en levensmiddelen
door elkaar was ook een eye-opener. Een
deel van de bezoekers gaf aan niet echt
erop te letten waar de desinfectant blijft of als de vaatafwas pal naast de stroopfles
staat. ledere bezoeker krijgt in deze stand kleurplaten met heel wat onveilige situ-
aties in en rondom het huis. Wie meer dan vijf punten goed had, kreeg een pre-
sentje. Tevreden gingen de bezoekers de deur uit. Met hun handen vol en een hoop
nieuwe informatie en inspiratie. *


a sign.'The morning sessions were exclusively for
schools. Staatsolie had sponsored transportation
allowing the children from all parts of Saramacca,
but also Coronie and Nickerie to visit the fair.
Every morning there were some 1,800 students
who came to the Groningen fairground. In the
afternoon the event was open to the general pub-
lic. The festival was opened after some speeches,
music (rap) on communication.
With 33 booths and extra activities the Stichting
Kinderboekenfestival Suriname wanted to teach its
guests various ways to communicate better. 'We can't
reach all the children, but if we can reach at least
one, we're on the right track.'

Some six graders from the Sidoredjo primary school
became inspired by the book written by 9-year-old
Andrea. The book entitled' Het Verloren Paard, tells
the story of a horse and its colt living in a field.The
stubborn colt wanders off too far into the forest and
gets lost. It had to spend the night alone in the for-
est, surrounded by all kind of weird sounds. Andrea
describes that awful night and how the colt got home
safely again.
'Such an easy story', says one of the students. think
I'm going to write a book too about my experiences or
on soccer', says another child.The festival organizers
are happy that children are inspired this way to write.

'May I have one too', is the often heard question in
the busiest booth at the fair. It is the Staatsolie booth.
Hosts attended to five groups at a time. Visitors to
the stand learnt about safety at home, their immedi-
ate environment and on the road. In order to get the
message across Staatsolie was aided by the Police
Department and Fire Department, next to its own
staff. The corner assigned to the police was furnished
in such a way that children were able to ride a bike
safely through traffic. They also got instructions on
what to look for when on the road.The impressive
fire truck also attracted a lot of attention. Every child
wanted to sit on the truck.

It was interesting for the young ones to learn that the
gas container at home can really be a bomb and that
oscillating fans and irons can catch fire. The specially
furnished kitchen with a jumbled assortment of cleans-
ing agents and food was also an eye opener. Some of
the visitors said that they never paid attention to where
they would place disinfectants or that a detergent is
placed next to a bottle of syrup. Every visitor received
coloring pictures with a number of unsafe situations
in and around the house. Anybody who scored more
than five points got a present. The visitors were very
content; their hands were full and they have received a
lot of information and inspiration.


- Ra- a e xpa ratSift e pfoect


Wisselwerking tussen KWALITEIT


I A finAnk. l ;A; A. A .. ,- .,n A en KO STEN


LIC VUelJI C IiI C.13C VUll C: UILI I ClI Vnll C I U II Ia-
derij staat voor de deur. Een select aantal constructie-
contractors heeft een offerte ingediend. Die worden
nu geivalueerd. "Het zal een wisselwerking moeten
zijn tussen kwaliteit en kosten."


Tekst / Text: Sherida Asinga

n 2009 zijn het basisontwerp voor de uitbreiding van de raffinaderij, het uit-
voeringsplan en de begroting voor de volgende fase, de EPC (detailed Engi-
neering, Procurement & Construction) opgesteld. Voor de EPC-fase is er een
voorbereidend traject dat afgelopen moet worden. In dat traject zijn tevens het
basisontwerp voor de pijpleidingen voor premium diesel en gasoline, de vei-
ligheidsstudies en het bouwrijp maken van het terrein afgerond. In total is het
tien hectare terrein voor de uitbreiding opgehoogd met 425.000mi rivierzand.

Selectie
Ook aan de afronding van de begroting wordt gewerkt. Die moet op tien pro-
cent nauwkeurig, omdat daarmee financiele verrassingen tijdens de construc-
tiefase voorkomen kunnen worden. Tom Ketele, projectmanager: "We willen
de beste prijs voor de constructie, want een raffinaderij bouwen kost enorm
veel geld. Een van de succesfactoren voor zo'n groot project is het kiezen van
een goede contractor."
Staatsolie heeft Aker Solutions, een gerenommeerd ingenieursbureau uit
Houston (VS), aangetrokken om het selectieproces te begeleiden. Dit bureau
fungeert als projectmanagement consultant en vervult in die hoedanigheid
een ondersteunende rol in enkele belangrijke functies. Staatsolie blijft echter
de hoofdverantwoordelijke voor de EPC-fase. Een team van Aker Solutions en
Staatsolie hebben eind 2009 in Houston de Invitation To Bid (ITB) opgesteld. Dat
zijn de criteria op basis waarvan bedrijven een offerte mochten aanbieden. Uit
een lijst van zeventig potentiele contractors zijn uiteindelijk vier overgebleven
die een uitnodiging hebben ontvangen. "De gekozen bedrijven komen uit alle
windstreken van de wereld. Er is wonder andere gekeken naar zaken als de finan-
ciele gezondheid van het bedrijf, is het in staat de raffinaderij te bouwen, heeft
het al eerder een raffinaderij gebouwd en heeft het voldoende mensen om het
werk te doen. Alle vier bedrijven behoren tot de wereldklasse."

Kwaliteit en kosten
De vier kandidaten hebben in december 2009 als eerste 'kennismaking' een
presentatie over hun bedrijf gehouden voor de directie van Staatsolie. De
directie heeft zich ook persoonlijk georienteerd op hun 'thuisbasis'. Het doel
hiervan was om een indruk te krijgen van de faciliteiten waar het project
mogelijk zal worden uitgevoerd, in aanloop naar de aanbiedingen alvast zelf
te horen hoe het project uitgevoerd zou worden en de betrokkenheid op top-
niveau van beide kanten zeker te stellen.
Op 22 februari hebben de kandidaten hun offerte uitgebracht voor de con-
structie van de nieuwe raffinaderij. De offertes worden geevalueerd op com-
merciele, technische en juridische aspecten. "Bij de keuze zullen we niet
alleen kijken naar het laagste bod. Er wordt bijvoorbeeld ook op gelet als de
aanbieder een technisch goed plan heeft. De aanbieding zal een wisselwer-
king moeten zijn tussen kwaliteit en kosten."
Eind april moet een final besluit genomen worden aan welke aanbieder het con-
structiewerk wordt gegund. De aanbestedingsfase eindigt met de ondertekening
van een contract. De verwachting is dat eind mei het EPC contract ondertekend zal
worden. Vanaf dat moment start de constructiefase die loopt tot medio 2013. *


Refinery Expansion Project
Interaction Between Quality and Cost


The next phase in the refinery expansion project is about to start. A
selected group of construction contractors has already submitted their
quotations, which are now being evaluated.'It will have to be an interac-
tion between quality and cost.

In 2009 the basic design for expansion of the refinery, the plan of
action and budget for the next phase, the EPC (Detailed Engineering,
Procurement & Construction) have been drafted.There was a preparation
phase for the EPC which had to be completed first. In that phase the basic
design for the pipelines for premium diesel and gasoline, the safety studies
and preparation of the site were completed.The 10 hectares site for the
expanded refinery has been embanked with 425,000m3 of river sand.

Selection
The budget is also being completed. Its accuracy has to be within 10 per-
cent to avoid unexpected financial surprises during the construction phase.
Tom Ketele, project manager says We want the best price for the construc-
tion, because constructing a refinery costs quite some money. One of the
factors for success is choosing a good contractor:
Staatsolie has contracted Aker Solutions, a reputable engineering firm in
Houston (USA) to supervise the selection process. The company functions
as project management consultant and has, in that capacity, a supportive
role in some very important decisions. Staatsolie, however, retains the final
say in the EPC phase. A joint Staatsolie and Aker Solutions team drafted
the Invitation to Bid (ITB) in Houston last year. The ITB contains the criteria
for the quotations. Four contractors, which have been selected from a group
of 70, have already received an invitation. The chosen firms come from the
four corners of the world. In making our decision, we have considered the
financial soundness of the companies, the company's ability to build the
refinery also whether the company has already built a refinery and if it has
enough staff to do the job. All four companies belong to world's best:

Quality and Cost
The four candidates have introduced themselves by holding a presenta-
tion for the Staatsolie management in December 2009. The Board of
Executive Directors has also paid an on-site visit to the companies'
home base to get an impression of the facilities where the project
would possibly be carried out, to hear from the counterparts them-
selves, prior to the contracting phase, how the project will be carried
out and to secure top level involvement from both sides.
On 22 February the candidates submitted their quotations for the con-
struction of the new refinery The quotations are now being studied on
their commercial, technical and legal merits.'In making a choice, we
will not only look at the lowest bid, but we will consider whether the bid-
der has a sound technical plan. The offer will have to be an interaction
between quality and cost:
By the end of April a final decision as to the contractor will have to be
made. The contracting phase will be concluded with the signing of a
contract. It is expected that the EPC contract will be signed by the end
of May. The construction phase will start at that moment and will con-
tinue through mid 2013.

SLE E E OI 0 GA NEW


Venezuela heeft een der grootste olieaccumulaties
In Venezuela's Orinocobekken bevindt zich een geschatte hoeveelheid
van 513 miljard barrels technisch winbare zware olie. In dat gebied
bevindt zich 66n van 's werelds grootste winbare olieaccumulaties. Het
is de eerste keer dat er een evaluate is gemaakt over de hoeveelheid
olie die geproduceerd kan worden met de huidige technologieen.
"Het is van belang is te weten wat het winbare petroleumpotentieel
wereldwijd is uit dit soort olieaccumulaties en beleidsmakers op de
hoogte kunnen stellen hiervan", zegt Brenda Pierce, Program Coordi-
nator van de Amerikaanse geologische overheidsdienst USGS Energy
Resources. "Het was vroeger heel moeilijk uit zulke accumulaties te
produceren, maar de technische vooruitgang en nieuwe inzichten in
de geologie maken het mogelijk een evaluate te maken van de hoe-
veelheid die technisch winbaar is." "Zware olie is van het type dat erg
dik is en dus niet gemakkelijk stroomt", zegt Christopher Schenk van
de USGS. "Er zijn special productie- en raffinageprocessen nodig om
deze soort te winnen en te raffineren. Het blijft echter olie en het kan
veel van die producten opleveren die uit andere soorten olie gewon-
nen worden."
Dit is de grootste accumulate die ooit geevalueerd is door de USGS,
die het onderzoek heeft uitgevoerd als onderdeel van een programma
dat de technische winbaarheid van olie- en gasreseves overall ter
wereld moet schatten. (usgs.gov/newsroom)


Irak kan topproducent worden
De Iraakse olieminister Hussain al-Shahristani verwacht dat zijn land
in de komende zes tot zeven jaar zal uitgroeien tot een der topolie-
producenten van de wereld. De OPEC zal er rekening mee moeten
houden dat Irak haar economic opnieuw moet opbouwen. Met een
oorlog achter zich en gedreven tot het verdienen van oliedollars voor
de wederopbouw lijkt Irak gereed de dagproductie op te voeren naar
twaalf miljoen barrels in de komende zes tot even jaar. Hiermee heeft
het een stok achter de deur bij toekomstige onderhandelingen met de
OPEC over productiequota's.
Irak heeft een aantal overeenkomsten getekend met international olie-
maatschappijen voor de ontwikkeling van olievelden. Die contracten
zijn het resultaat van twee veilingronden. Irak heeft de derde grootste
aardoliereserves ter wereld.
In tegenstelling tot de elf overige OPEC-leden is Irak niet gebonden aan
productiedoelen die door de organisatie gesteld worden ter regulering
van het productieniveau. Irak werd in de jaren 90 van de vorige eeuw
door de OPEC vrijgesteld van voorwaarden toen het international
sancties kreeg opgelegd.
Irak verwacht in 2011 idee6n voor richtlijnen over nieuwe quota's te
kunnen presenteren aan haar OPEC-partners, wanneer plannen om
productive te verhogen duidelijkere vormen zullen hebben aangeno-
men. Analytici denken dat de OPEC naar alle waarschijnlijkheid Irak
zal proberen te bewegen haar productive te verminderen in plaats van
meer olie op de market te brengen. (Reuters) *


Venezuela Holds One of the Largest Oil Accumulations
An estimated 513 billion barrels of technically recoverable heavy oil
are in Venezuela's Orinoco Oil Belt. This area contains one of the
world's largest recoverable oil accumulations, and this assessment
is the first to identify how much is technically recoverable (produc-
ible using currently available technology and industry practices).
"Knowing the potential for extractable resources from this tremen-
dous oil accumulation, and others like it, is critical to our under-
standing of the global petroleum potential and informing policy
and decision makers;' said USGS Energy Resources Program
Coordinator Brenda Pierce. "Accumulations like this one were previ-
ously very difficult to produce, but advances in technology and new
understandings in geology allow us to assess how much is now
technically recoverable":
"Heavy oil is a type of oil that is very thick and therefore does not
flow very easily," said USGS scientist Christopher Schenk. "As a
result, specialized production and refining processes are needed
to generate petroleum products, but it is still oil and can generate
many of the same products as other types of oil":
This is the largest accumulation ever assessed by the USGS. The
USGS conducted this assessment as part of a program directed at
estimating the technically recoverable oil and gas resources of prior-
ity petroleum basins worldwide. (usgs.gov/newsroom)


Iraq Can be aTop Global Oil Producer
Iraqi Oil Minister Hussain al-Shahristani expects Iraq to become the
world's top oil producer in six to seven years, and that OPEC should
take into account Iraq's need to rebuild its economy Emerging from
the shadow of war and keen to generate petrodollars to rebuild,
Baghdad looks set to lift capacity to 12 million barrels per day in
six or seven years, strengthening its hand for future negotiations on
output quotas with OPEC.
Iraq has signed a series of oilfield development deals with global oil
firms which bid on prime fields at two energy auctions last year -
in a nation with the world's third largest crude reserves, emerging
from years of conflict and sanctions.
Unlike OPEC's 11 other members, Baghdad is not subject to the
output targets the group uses to set supply levels. OPEC exempted
Iraq in the 1990s, when it was under sanctions.
Iraq expects to present to OPEC partners in 2011 ideas for guide-
lines on new quotas when its plans to boost production capacity
take shape. The OPEC oil producers group is likely to try to get Iraq
to curb output rather than pump all its extra capacity onto the mar-
ket, analysts say. (Reuters)
-E -DERTIG ERS


Op 13 december 2010 bestaat Staatsolie 30 jaar. In deze rubriek
worden de schijnwerpers gericht op 30-jarige medewerkers.
Zij gaan in op voor Staatsolie typerende begrippen, daarbij een
parallel trekkend met hun eigen even.

On 13 December 2010 Staatsolie will celebrate its 30th anniversary. In this
feature article the lime light is on 30-year-old employees.They discuss typi-
cally Staatsolie issues drawing a line to their own lives.


The Thirty-Year-Old


Angeline Khedoe, Renate Naarden, Jeroen Samidin en
Raymond Blanker werken op verschillende afdelingen
en locaties. De een is langer bij Staatsolie dan de ander.
Zij praten over visie, ontwikkeling, success en ambities.

Tekst & foto / Text & photo: Kailash BisessarS taatsolie heeft haar toekomstvisie voor de lange termijn helder vastgelegd in
Vision 2020. Voor deze medewerkers h6t bewijs dat het belangrijk is te weten
welke richting je op gaat, als organisatie 6n als individu.
Voor Angeline is de hamvraag: waar ga je naar toe? "Het streven moet zijn om er
better op te worden. Jezelf realistische en haalbare doelen stellen en indien nodig
die corrigeren en bijstellen." Jeroen heeft als districtsjongen van Saramacca altijd
bij Staatsolie willen werken. "Dat was mijn visie, drie6nhalf jaar geleden werd die
droom werkelijkheid. Waar een wil is, is een weg." "Niets komt voor zijn tijd", vult
Raymond aan. "De moed erin houden en vooral naar het doel toe blijven werken."
Renate merkt op dat Staatsolie haar visie gefaseerd uitvoert via strategische plan-
nen en doelstellingen. "Zo is het ook in het even. Hoe bereik je wat je wilt? Je
moet als eerste kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Hoeveel tijd heb je,
wanneer kan en mag je afwijken? Je moet strong zijn voor jezelf. Weten wat je
wil en vooral niet opgeven."

Ontwikkeling
Het viertal kijkt tevreden terug op de eigen ontwikkeling. "De ontwikkelingen
binnen het bedrijf eisen dat je aan jezelf werkt", weet Jeroen. Renate: "Je komt
binnen met een bepaalde bagage en dan moet je jezelf verder ontwikkelen om
goed te kunnen blijven presteren. Dat doe ik door te leren van anderen en te
studeren. Veel van mijn vrije tijd besteed ik aan kennisuitbreiding. Je moet in je
eigen ontwikkeling blijven investeren, zoals Staatsolie dat doet om op een hoger
niveau te komen." Raymond merkt op dat "iedereen steeds bezig is met zijn
eigen ontwikkeling. Na de schoolbanken is dit mijn derde baan, en ik ben er trots
op steeds hogerop te zijn gekomen."
Bij ICT kwam Angeline als stagiaire werken, vanwege de studied die zij going volgen.
Door haar leergierigheid en inzet ontwikkelde zij zich op dat gebied. Zij is betrok-
ken geweest bij de opzet van de ICT Service Desk. "Toen dat eenmaal liep, ben ik
verder gaan kijken. Ik begon op gegeven moment applicatiebeheer bij gaan doen,
waarin ik steeds better werd. Vorig jaar ben ik bevorderd tot applicatiebeheerder."

Succes
"Successen boek ik elke dag", vindt Renate. "Het zijn de kleinere successen die
de grotere mogelijk maken. Dat success niet zomaar komt, zien we bij Staatsolie. Er
wordt hard voor gewerkt." Angeline: "De successen waar je bij stilstaat zijn meestal
de iets grotere. De kleinere zijn niet minder belangrijk, vooral op weg naar het gro-
ter success Raymond vult aan: "Wanneer je verder gaat, zie je het success .
Doelgericht, efficient, effectief en hard werken zijn voor Angeline de ingredien-
ten voor success. "Als je een doel voor ogen hebt en je blijft je inzetten dan komt


Angeline Khedoe, Renate Naarden, Jeroen Samidin and
Raymond Blanker work at different departments and locations.
They have differing starting dates with the company They dis-
cuss vision, development, success and ambitions.

Staatsolie clearly stipulated its long-term vision in Vision 2020.
For these employees this proofs the importance of knowing
which way to go, either as an organization or as an individual.
For Angeline the main question is: where are you headed? 'We
must aspire to become better.You must set realistic and feasible
objectives and correct and adjust when necessary.' Jeroen, with
his alma mater in the District of Saramacca, has always wanted
to work at Staatsolie. That was my vision and three and a half
years ago my dream became reality. Where there is a will, there
is a way.'Nothing comes before its time', adds Raymond.'Keep
the spirits up and keep working towards that goal.'
Renate has seen Staatsolie carrying out her vision in phases
through strategic plans and objectives. 'That's how it is in life.
How do you achieve your goals? Firstly, you should assess
the available opportunities. How much time is there at hand,
and when and how is it allowed to deviate? I think that people
should be very strict for themselves. They should know what
they want and never give up.

Development
These four employees look back contently at their own devel-
opment. Developments within the company demand that you
start with yourself', says Jeroen. Renate: 'You start your jour-
ney with some skills, and then you have to develop yourself if
you want to stay in the game. I do so by learning from others
or by studying. I spent much of my time expanding my knowl-
edge. You have to invest in your own development, just like
Staatsolie does to achieve higher levels.'Everybody is working
towards his own advancement', says Raymond.'This is my
third job since I left school, and I'm proud that I have landed
higher every time.
Angeline started as a work student at the ICT department
because of the study she wanted to do. Because of her eagerness
to learn and efforts she advanced in that field. She has helped put
up the ICT Service Desk. When that was off the ground, I moved
on. I started with application administration, and got increasingly
better at it. Last year I made Application Administrator'

Achievements
'I achieve goals everyday', says Renate.'The small suc-
cesses add up to the large one. Success does not just come,
as we can see with our company We have to work hard for
it.' Angeline: 'You take time to enjoy the bigger achievements.
The small ones aren't less important, especially those that
will take you to the greater heights.' Only when you advance
wl-w... -..........


Wie is wie
Angelinekoemarie Khedoe, Applications Administrator ICT
op het hoofdkantoor te Flora, kwam op 15 november 2001
in dienst als Helpdesk Assistant. Achtereenvolgens maakte ze
promote tot Service Desk Operator & Jr. Officer Application
Support (april 2003), Jr. Applications Administrator ICT (janu
ari 2005) en Applications Administrator (juli 2009).

Renate Jo-Ann Naarden is Administrative Assistant II bij het
Directoraat Exploration & Petroleum Contracts in Saramacca.
Zij kwam in dienst op 1 januari 2009, en heeft daarvoor van
mei 2006 tot eind december 2008 als uitzendkracht bij wonder
andere de divisie Engineering & Drilling en het Calcutta Asset
Team gewerkt.

Jeroen Samidin is Well Operator III bij Field Production Tam
baredjo in Saramacca, waar hij is begonnen op 16 november
2006. Daarvoor heeft hij op diverse plaatsen gewerkt.

Raymond Blanker, Refining Operator III bij Refining Ope-
rations te Tout Lui Faut, kwam op 1 januari 2008 in dienst.
Hij heeft ook gewerkt bij Althev Oil Services, een bedrijf dat
exploratie en productieboringen voor Staatsolie uitvoert.


The who's who
Angelinekoemarie Khedoe, Applications Administrator with the ICT
division, started on 15 November 2001 as Helpdesk Assistant. She
was subsequently promoted to Service Desk Operator & Jr. Officer
Application Support (April 2003), Jr. Applications Administrator ICT
(January 2005) and Applications Administrator (July 2009).

Renate Jo-Ann Naarden is Administrative Assistant II at the Exploration
& Petroleum Contracts Directorate. She started on 1 January 2009. Before
that she worked as a temp from May 2006 through 31 December 2008 at
the Engineering & Drilling Division and with the Calcutta Asset Team.

Raymond Blanker is Refining Operator III with Refining Operations. He
has been employed with the company since 1 January 2008. Before that
he worked for Althev Oil Services, a drilling contractor for Staatsolie.

Jeroen Samidin is Well Operator III with Field Production Tambaredjo.
He started on 16 November 2006. Before that he had worked at a sev-
eral other of places.


you see the achievements', says
Raymond.
To Angeline being purposeful,
efficient, effective and hard
working are ingredients for
success. Raymond and Jeroen
think that 'If you have a goal to
achieve and you keep on work-
ing towards it, you will get to it
some day. Everyone at Staatsolie
do their part. We see the results
at the end of the year, and then
everybody is content'


Ambition
The quartet support Staatsolie's
ambitions reflected through Vision
2020 and their own ambition is to
make the best out of their career


het vroeg of laat wel", vinden Raymond en Jeroen. "Bij Staatsolie levert iedereen
zijn bijdrage. Aan het eind van het jaar zien we dat terug in de resultaten. Dan is
iedereen voldaan."


Ambitie
Het viertal staat pal achter de ambities van Staatsolies Vision 2020 en heeft zelf
de ambities om het maximale uit de carrikre en het even te halen. "Op de eerste
plaats komt mijn gezin", zegt Angeline. "Ik wil een goede moeder en echtgenote
zijn. In mijn carrikre wil ik een goede people manager worden." Raymond wilde
bij Staatsolie werken, omdat de ambities van het bedrijf hem aanspreken. "Ik wil
voor een Surinaams bedrijf werken en zo mijn land helpen opbouwen."
Ook Renate wil haar bijdrage leveren. "Ik weet wat van mij wordt verwacht en
neem de verantwoordelijkheid." Zij weet wat zij wil in haar loopbaan: een pro-
fessionele management assistant zijn. Jeroen blijft gemotiveerd om bij te dragen
aan het realiseren van Staatsolies ambities. "Ik geef mij voor honderd procent. Ik
kan niet in de toekomst kijken, maar blijf geloven in mezelf." *


and life.'My family comes first', says Angeline.'I want
to be a good mom and wife. At work I want to be an
excellent people manager' Raymond wanted to work at
Staatsolie because he supports the company's ambi-
tions. I want to work for a Surinamese company to help
develop my country' Renate also want to do her part.
"I know what is expected from me and I accept the
responsibility" She knows exactly what she wants to
achieve: a professional management assistant. Jeroen
is still motivated to do his part to realize Staatsolie's
ambitions. give it all. I can't see in the future, but I
keep on believing in myself.' *

25 4aa SAWOS


Verder kijken dan


het L@@NKA]EDe SWOS bestaat 25 jaar en heeft een grote bijdrage
geleverd aan de groei van Staatsolie. Een van de wei-
nige vakbonden in Suriname die in harmonies leeft
met de directie.


Tekst/ Text: Astra Slooten


H et jubileum van de Staatsolie
Werknemers Organisatie Suriname
(SWOS) was op 12 februari. De eerste
van een aantal feestactiviteiten was een
receptie op 15 februari. In de verschil-
lende toespraken werd stilgestaan bij de
verdiensten van de bond. Ook zijn vier
personen die hun sporen in het vak-
bondswezen hebben verdiend, gehul-
digd door de SWOS.


Strijd
Lloyd Read leidt de bond al bijna twintig
jaar, maar is er al vanaf het begin bij. Hij
stond still bij de oprichting van de SWOS
in 1985, "een moeilijke period" voor
Suriname en Staatsolie. In die tijd was er
sprake van grote economische, social
en politieke instabiliteit in het land. Read
sprak over de "strijd" voor erkenning
die is gevoerd tussen de vakbond en de
directie. De directie zag toen het nut van


25 years of SWOS
Looking Beyond the Paycheck


The SWOS is celebrating its 25t anniversary The work-
ers union has made a major contribution to Staatsolie's
growth. It is one of the few unions in Suriname that has a
good relationship with the management.

The SWOS (Staatsolie Workers Association
Suriname) celebrated its birthday on 12 February
Its first in a number of activities was a reception on
15 February Several speeches commemorated the
union's merits. The SWOS also honored four persons
who have earned their achievements in the trade
union movement.

Struggle
Lloyd Read has been chair of the union for almost
20 years, but he is also one of the pioneers. He com-
memorated the establishment of the union in 1985,
'a difficult period' for Suriname and Staatsolie. Back
then there was big economic, social and political
instability in Suriname. Read dwelled upon how the
SWOS struggled for recognition with the Staatsolie
management. The management, then, did not under-
stand the necessity for having a union, because a
union would only distract workers from the main
goal to wit the production of oil and lifting Staatsolie
to greater heights. Read honored the pioneers who
'have worked hard to realize recognition of the union.'
Iwan Kortram congratulated the union on behalf of
the management. He stated that the union has really
contributed to Staatsolie's growth. 'This is one of the
few examples in Suriname of a sound cooperation
between union and management.' He extended his


1 .... ..

...... . . .......- "


...............
ON "


-,


i I


d-z*
~~I 1~~~ I II ~h

een bond niet in, omdat een vakbond
werknemers zou afleiden van de central
doelstelling: de productive van olie en het
tot grotere hoogte brengen van Staats-
olie. Read bracht hulde aan het bestuur
van het eerste uur dat "veel heeft gedaan
om de erkenning van de vakbond te
realiseren".
Namens de directie feliciteerde finan-
cieel directeur Iwan Kortram de SWOS
met haar jubileum. Hij gaf aan dat de
bond concreet heeft bijgedragen aan de
groei van Staatsolie. "Een van de wei-
nige voorbeelden in Suriname van een
goede samenwerking tussen vakbondVier mensen die een grote ,i I1. hebben geleverd
aan het vakbondwerk in Suriname zijn door de
SWOS gehuldigd.
Thomas van Genderen, oprichter en jarenlang
de m otor van het ,li I, I, I1. i.. i.. I.... -IV IS
was een van hen. "lk ben blij dat ik dit heb gehad
voordat ik sterf", zegt hij verrast. Het is zijn eerste
erkenning in Suriname voor het werk dat hij heeft
gedaan.
Frederik "Fred" van Russel heeft langer dan 42 jaar
belangeloos gewerkt als vakbondsleider. Hij was
voorzitter van AVVS De Moederbond in haar moei
lijkste tijden, kort na december 1982. "Dit is het
grootste cadeau dat u mij vanavond heeft gegeven.
Over tien dagen zal ik mijn tachtigste jaardag her
denken". Van Russel laat zijn trots en dankbaarheid
voor de huldiging blijken door te zeggen dat zijn
gouden speldje meegaat in zijn kist wanneer hij
komt te overlijden.
Roy Adama heeft zijn sporen verdiend binnen de
central C-47, waarvan hij ook enkele jaren voorziten directie", illustreerde hij de relative.
Hij bedankte de SWOS voor de rol die
zij in 1998 heeft gespeeld in de strijd
die most voorkomen dat Staatsolie in
buitenlandse handen zou overgaan. Hij
ziet de SWOS als een belangrijke sta-
keholder in de realisatie van Staatsolies
langetermijnvisie Vision 2020.
Joyce Amarello-Williams, minister van
Arbeid, zei dat de goede arbeidsverhou-
dingen bij Staatsolie gekoesterd moeten
worden. "Er is een zekere arbeidsrust
in het bedrijf. Ik vraag directie, werkne-
mers en bond om goed met elkaar om
te blijven gaan."

Eigen bedrijf
De SWOS is uitgegroeid tot een sterke
organisatie met ruim 500 leden. De
bond kijkt ook verder dan het traditio-
nele vakbondswerk. Zo bezit de SWOS
een eigen recreatieoord te Berlijn
(district Para), dat commercieel wordt
ge6xploiteerd. Daarnaast heeft zij
plannen voor de bouw van een mul-
tifunctioneel vakbondsaccommodatie
en is bezig een investeringsfonds voor


haar leden op te zetten.
Read zei dat de SWOS "meer heeft
gedaan dan slechts eng te kijken naar
het loonzakje van de werknemers."
Ook wat zich afspeelt in de omgeving
spreekt de bond aan. De SWOS laat
vaker haar stem horen als er zich naar
haar meaning zaken binnen de samenle-
ving voordoen die niet door de beugel
kunnen. "Wij moeten ons meer en
vaker gaan bezig houden met social
en maatschappelijke vraagstukken in
ons land. Dit zien we als de grootste
uitdaging voor de komende jaren. Het
vraagt om deskundigheid van de vak-ter is geweest. Nog steeds is Adama -lk,- I .. al
vanaf 's morgens vroeg, bereikbaar voor vragen of
gewoon voor een luisterend oor. Hij is nog voorzit
ter van verschillende vakbonden en adviser van de
vakcentrale.
Lloyd Read, ook ge6erd, was total verrast toen hij
hoorde dat ook hij een erkenning kreeg. Onder zijn
leading is de bond geklommen naar grotere hoogten
en heeft een .1 I. geleverd niet alleen aan de
groei, maar ook het vaststellen van de toekomst
doelen van Staatsolie. "lk verwacht niets, maar alles
wat komt is winst. En dit is winst", zei Read over
zijn huldiging.

Four people, who have contributed greatly to the trade union
movement in Suriname, have been honored by the SWOS.
Thomas van Genderen, founder and, for years, the driv-
ing force behind the trade union training institute SIVIS.
"I'm happy to receive this honor before I die", said a very
surprised van Genderen. It is the first time he is honored in
Suriname for his work.bondsleiders, en professionalisering van
de vakbonden."
De SWOS wil ook waarde toevoe-
gen aan het inkomen van haar leden
en heeft een eigen bedrijf opgericht,
Caribbean Energy Contractors. Deze
onderneming wil in eerste instantie
diensten verlenen aan bedrijven in de
mijnbouw, maar later ook aan andere
sectoren van de economic. De vak-
beweging moet actief meedoen aan
de economic, benadrukte Read, door
te ondernemen en haar kapitaal in te
zetten. "Door onze manier van onder-
nemen kunnen we ook een voorbeeld
zijn voor anderen." *


gratitude to the SWOS for its contribution in 1998 when
Staatsolie was threatened with sale to a foreign inves-
tor. Kortram considers the SWOS an important stake-
holder in realizing Staatsolie's long term plan Vision
2020.The Minister of Labor, Joyce Amarello-Williams,
praised the sound work relations at Staatsolie, arguing
that these should be cherished. 'There is industrial
peace in the company. I beseech the management, the
employees and union to keep it that way'

Own Enterprise
The SWOS has grown into a very solid organiza-
tion with almost 500 members. It does not stop at
traditional trade union work. The SWOS has its own
commercially operated retreat at Berlijn (the DistrictFrederik "Fred" van Russel has for 42 years selflessly worked
as union leader. He was chair of the AVVS de Moederbond
in its darkest hours shortly after December 1982. "This is the
biggest present you've given me tonight. I'll be celebrating my
80th birthday in 10 days." Van Russel proudly expressed his
gratitude for the honoring by saying that he would take the pin
into his grave when he dies.
Roy Adama has earned his achievements in the C-47 trade
union federation, which he has chaired for a few years. He is
still available, from dawn, to look into problems or just to lend
an ear. He also still chairs several unions and he is advisor to
the trade union federation.
Lloyd Read, was also honored. He was very surprised when
he heard that he was among the honorees. The SWOS has
reached great heights under his leadership. He has not only
contributed to Staatsolie's growth, but he has also helped
determine the company's goals for the future. "I expect noth-
ing, but everything I get is gain. And this is gain", said Read
on his honoring.


of Para). In addition, there are plans a multi-functional
center and establishing an investment fund for the
SWOS members.
Read argued that the SWOS has done more than
'securing the employees paycheck'.The union is
interested in everything that goes on in and around
the company. The SWOS voices its opinion whenever
something wrong happens in society 'We have to get
involved more in social issues in our country. That is
our biggest challenge in the years ahead. This will
require expertise of trade union leaders and profes-
sionalism of trade unions.
The SWOS wants to add value to its member's con-
tributions. To this end it has established its own enter-
prise, Caribbean Energy Contractors. This enterprise
services mainly mining companies, but it will extend
to other sectors. 'Trade unions have to be involved in
the economy by undertaking and investing its capital',
said Read.'We could be an example to others with
our method of doing business.'

De toekomst is NU


in~ S SSm op -e S.e ieuteoeee.Marwtzj
5--o drze 5i Snel Suiaa s S -- .. S-S


Tekst & Foto / Text & Photo: Sherida Asinga


.4


Albert deed het onderzoek ter afron-
ding van de Master of Science
(MSc.) opleiding Accounting & Finance
aan de Open Universiteit Nederland
met als specialisatie Accounting & Con-
trol. De casestudy heeft als titel "De
invloed van motivatie bij de implemen-
tatie van ISO 9001:2000 op de perfor-
mance van organisaties." Hij heeft zijn
scriptie met success verdedigd vanuit
Suriname via conference call (telefo-
nisch), een unicum. Albert startte de
opleiding in 2005. Het is niet van een
leien dakje gegaan.

Wat houdt Accounting & Control in?
Accounting & Control kan op heel veel
manieren worden beschreven. Een
van de aspecten heeft te maken met
het vaststellen van meetbare doelen
en nagaan of die worden gehaald, al
dan niet via corrigerende maatregelen.


Een ander aspect heeft te
maken met het system
dat het best gebruikt
kan worden om de lei-
ding te informeren over
de performance van de
organisatie als geheel. De
focus is hierbij niet alleen
op systemen, maar in
het bijzonder ook op de
factor mens. We komen
dan op het terrein van de
Agency Theorie, waarbij
in het samenwerken tus-
sen mensen, bijvoorbeeld
leidinggevende en mede-
werker, niet een ieder
hetzelfde doel nastreeft.
Mensen kunnen hun
eigen belang hebben en
proberen dat te realise-
ren. Control is dan nodig
dit tegen te gaan en/of te corrigeren.
Belangrijk hierbij is dat iedereen moet
weten welke doelen de organisatie
stelt en wat de implementatiestrategie
is om die gerealiseerd te krijgen.

Voor jouw casestudy deed je onderzoek
bij Staatsolie, SAB en Suralco over de
implementatie van ISO 9001:2000.
Wat was het doel van dit onderzoek?
Het doel was om een bijdrage te leve-
ren aan de wetenschap en niet zozeer
om een praktijkprobleem van een orga-
nisatie op te lossen. Uit wetenschappe-
lijke onderzoeken is namelijk gebleken
dat er geen eenduidige conclusies te
trekken zijn over de invloed van moti-
vatie, zowel interne als externe, bij
de implementatie van ISO 9001:2000
op de performance van organisaties.
Met managementinformatie en control
kan je meten in hoeverre het ISO-


The Future is Now


ISO quality management systems are introduced to
enable organizations to operate on a higher level.
What are the motives for these steps and have the
desired results been achieved? Albert Vermeer,
Manager Finance Administration, did some research
for his thesis at some Surinamese enterprises.

Albert's research was in the light of completing his
Master of Science (MSc) study in Accounting &
Finance at the Open University of the Netherlands.
He specialized in Accounting & Control. His case
study is entitled 'The Effect of Motivation on the
Performance of Organizations when Implementing
ISO 9001:2000.'Albert successfully defended his
thesis from Suriname via conference call, which is a
unique event. He started his study in 2005. 'It has not
been smooth sailing, however', he says in retrospect.

Accounting & Control can be described in many ways.
One of the aspects concerns determining measurable
goals and monitoring whether the pre-set goals have
been achieved. It is necessary to include corrective
measures in order to achieve the goals set. Another
aspect deals with what system is best chosen in
order to keep the management abreast of the perfor-
mance of the entire organization. One does not only
focus on the systems but mainly on man. With this we
enter the field of Agency Theory. In the cooperation
between people, for example management and staff,
not everyone is aiming for the same objective. People
might have their own interests and try to achieve
those. Control is then needed to stop these tenden-
cies and or correct them. It is imperative that every
individual knows what objectives the organization is
aiming at and what strategy will be employed to real-
ize these objectives.

You researched at Staatsolie, SAB and Suralco for
your case study concerning the implementation
of ISO 9001:2000.What was the objective?
I was going for contributing to science and not exactly
to try to solve some practical problem. Scientific
research has shown that unequivocal conclusions
concerning the effect of both internal as external
motivation on the performance of organizations,
when implementing ISO 9001:2000, are not possible.
Through management information and control it is
possible to measure to what extent the ISO quality
management system or a performance management
system is contributing positively to achieving strategic
goals of an organization. It is possible to measure
to what extent the system can be implemented with-
out sacrificing benefits and efficiency My research
focused on the motives present at the implementation
and the extent to which they have yielded the desired
results for the organizations.

What were the results regarding the motives?
At Staatsolie the majority of the respondents (67.5
percent) stated that external motives, including cus-
tomer's demands, have influenced implementation of
kwaliteitmanagementsysteem of een
performance managementsysteem een
positive bijdrage levert aan de reali-
satie van strategische doelen van een
organisatie. In hoeverre kan het system
worden ge'mplementeerd zonder dat de
voordelen en de doelmatigheid uit het
oog worden verloren. Mijn onderzoek
was vooral gericht op de aanwezige
motieven bij de implementatie en in
hoeverre die het gewenste resultaat
hebben geleverd voor de organisaties.


Albert Richard Vermeer (42) kwam op 1 oktober
1997 in dienst. Daarvoor heeft hij gewerkt bij het
St. Vincentius Ziekenhuis en de Nationale Bemid
dealings Maatschappij. Bij Staatsolie bleef Albert
niet stilzitten. Hij deed verschillende opleidingen
en studies. In 2004 behaalde hij het Hbo-diploma
Bedrijfseconomie, ook door studeren op afstand.
Direct daarna startte hij met de mastersopleiding
Accounting & Control.
Muziek is d6 hobby van Albert. Dat hij ook daar
voor de top gaat, bewees hij door in 2008 tot de
finale door te dringen van de componistenwedstrijd
Suripop.

1997: in dienst, functie: Supervisor General Ledger
/ Start in the position of Supervisor General Ledger
1999: Hoofd Financi6le Administratie / Head ofWat waren de uitkomsten wat de
motieven betreft?
Bij Staatsolie geeft het merendeel van
de respondenten, 67,5 procent, aan
dat externe motieven zoals klanteneis
een rol hebben gespeeld bij de imple-
mentatie van ISO 9001:2000. De rest
geeft aan dat interne motieven, zoals
verbeteren van de interne efficiency,
bepalend waren. Bij Suralco is het per-
centage hetzelfde, terwijl bij SAB alle
respondenten interne motieven -kwali-
teitsverbetering van producten en dien-
sten -als factor zien. En zonder namen
te noemen, blijkt dat de effectiviteit van
ISO 9001:2000 bij twee organisaties
als zeer laag wordt getypeerd tegenover
een zeer hoge effectiviteit bij 66n orga-
nisatie. Ook blijkt dat het merendeel
van de respondenten over alle organi-
saties heen aangeven dat communicate
als implementatiefactor het slechtst is
ingezet en dat de trainingen niet effec-
tief waren. De implementatiefactoren
betrokkenheid van het topmanagement
en projectmanagement bleken wel in
voldoende mate te zijn ingezet.

Wat is de meerwaarde van deze studied
voorjouw werk als manager Finance
Administration?
Ik wilde op een hoger niveau functio-
neren. Met de aangeleerde technieken
en aangereikte instrumenten kan ik
nog meer inhoud geven aan de functie.


Meer nog, ik kan een bijdrage leveren
aan de verdere groei van Staatsolie.

Het was op afstand studeren, maakte
dat het extra zwaar?
Jazeker. Je krijgt de modules this
opgestuurd en die moet je zelfstandig
afwerken en dan examens afleggen. Ik
heb meerdere modules moeten combi-
neren alleen maar om de studied binnen
de vastgestelde tijd te kunnen afronden.
Het was intensief. Ik heb elk weekend


Finance Administration
2003: Special Projects Officer / Special Projects Officer
2008: Manager Finance Administration / Manager
Finance Administration

Albert Richard Vermeer (42) started at Staatsolie on 1
October 1997. Before that he was employed by the St.
Vincentius Ziekenhuis (a local RC hospital) and the Nationale
Bemiddelings Maatschappij (a real estate firm). Once at
Staatsolie, Albert did not idle. He enrolled in several courses
and studies. In 2004, he completed his higher vocational
study in Business Economics by studying from home. Almost
immediately after that he started his master's study in
Accounting & Control.
Albert's hobby is music. He proved that even for his hobby he
is aiming high. In 2008 he ended in the top 12 of the com-
poser's contest Suripop.van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
moeten studeren en natuurlijk ook door
de week, tot laat in de avond. Vakantie
was er niet bij. Als ik verlof opnam, was
dat om te studeren. Zelfstandig studeren
is mij niet vreemd. Ik heb mijn hbo-
diploma Bedrijfseconomie ook door
zelfstandig studeren gehaald. Tijdens de
eenjarige schakelfase van deze studied
heb ik slechts 66n vak over moeten
doen en tijdens de tweejarige hoofdfase
geen enkele.

Anderen voorjou hebben deze studied
opgepakt, maar niet afgerond. Toch
durfde je het aan.
Ik ga uitdagingen graag aan. Ik weet
wat ik wil en daarnaast heb ik een dosis
doorzettingsvermogen. Mijn gezin, col-
lega's en leidinggevende ben ik bijzon-
der dankbaar voor de steun die ik van
hen heb gehad.

Ga je het nu wat rustiger aandoen?
(glimlachend) Ik ga een korte rustperi-
ode inbouwen, maar houd me wel met
vakliteratuur bij. Ik heb belangstelling
om te promoveren, wanneer precies
weet ik niet. Ik weet dat ik meer kan,
dus waarom niet? Als je iets wil doen
en dat goed hebt overwogen, dan moet
je er gewoon voor gaan.Voor mij is de
toekomst nu en niet over vijf jaar. *


ISO 9001:2000. The rest was convinced that it were
internal motives, including improvement of internal
efficiency. At Suralco I got the same score in percent-
ages, while at SAB all the respondents stated internal
motives, including quality improvement of products
and services, were the incentives. I can't be specific
on the following: it seems that the effectiveness of
ISO 9001:2000 at two organizations is typified as
quite low, while in the other it yields tremendously
The majority of the respondents from all three organi-
zations also agreed that communication was applied
poorly as implementation factor and that the training
courses were not effectively. The implementation
factors involvement of the executive and Project man-
agement, on the other hand, seemed to have been
applied sufficiently

What is the added value of this study to your job
as Manager Finance Administration?
I wanted to function on a higher level. With the knowl-
edge I have gained I can give more meaning to my
job, better yet, I can contribute to the further growth
of Staatsolie.

You were studying from home? How was that?
Well, it wasn't easy. You get the modules at home and
you have to complete them on your own and then do
the exams. I had to combine some of the modules
only to get through the study within the time set. It
was quite intensive. I had to study every weekend
from dusk to dawn. It continued during the week. I
burned the midnight oil.There were no holidays for
me. If I happened to take some leave, it was only
to study Studying on my own wasn't something
new, however. That's how I studied for the degree in
Business Economics. During the introductory phase,
which lasted a year, I had to retake only one subject.
In the two-year main phase there were none.

Others have tried this same study, but have failed
to finish.Yet you took the challenge.
I always go head on with challenges. I know what I
want, plus I have an enormous amount of persever-
ance. I'm grateful to my family, colleagues and supe-
rior for their support.

Will you take it easy now?
(Smiling) I'll take it easy, but I'll keep up with reading
specialists' literature. I'm thinking of taking a doctoral
degree, but I don't know when yet. I know I can
achieve much more, so why not. If you want to do
something and you've given it some good thought,
you have to do it. For me the future is now, and not in
five years. *
GEINSPIREERDT -OVERTUIGD


Glunderende gezichten, uitbundigheid, felicitaties
en lofuitingen waren het decor van de huldiging van
jubilarissen en een gepensioneerde op 11 december
2009. De gehuldigden vormden het middelpunt van
de avond en hebben ervan genoten.
Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad
Foto's / Photos: Ranu Abhelakh

n een feestelijk aangeklede Ballroom van hotel Torarica werden 35 mede-
werkers 27 voor 12 dienstjaren, zeven voor 25 jaren en 66n gepensio-
neerde -in de schijnwerpers geplaatst. Algemeen directeur Marc Waaldijk zei
dat deze medewerkers hebben bewezen dat met geloof en doorzetting grotere
hoogten bereikt kunnen worden. Hij memoreerde dat zij jaren geleden in
dienst zijn getreden, omdat er vertrouwen was in de dynamiek die Staatsolie
ondanks haar relatief jonge leeftijd uitstraalde. "U werd geinspireerd door de
betekenis van dit Surinaams bedrijf voor het land. U was overtuigd van het
success van Staatsolie en wilde met trots een deel hiervan zijn."
Aan de hand van statistieken belichtte Waaldijk de groei van het bedrijf. Hij
illustreerde de toename van de olieproductie en de ingebruikname van de raf-
finaderij in 1997. Het grootste deel van de jubilarissen met 120 dienstjaren
werkt bij de raffinaderij of is ooit daar begonnen.
Waaldijk wierp ook een blik vooruit en belichtte enkele uitdagingen waarvoor
Staatsolie staat, zoals verhoging van de reserves, uitbreiding van de raffinade-
rij, de biobrandstoffen en elektriciteitsopwekking. Wijzend op de uitdagingen,
drukte Waaldijk iedereen op het hart om met "vertrouwen in eigen kunnen"
aan de slag te gaan. "Wij zijn kampioenen en hebben de skills en de wil om
gestelde doelen te realiseren en Staatsolie solider en robuuster te maken."

Loyd Read, voorzitter van de Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname,
sprak ook lovend over de jubilarissen en hun inzet. "Staatsolie groeit. De
pioniersfase is reeds lang achter de rug en het professionalism neemt steeds
toe. We kunnen ons met recht een international Surinaams bedrijf noemen."
Stanley Marica, waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen, had
namens de aandeelhouder de beste wensen voor de gehuldigden.

Na de toespraken kwamen de jubilarissen op het podium waar zij een oor-
konde, cadeau en bloemen van de directieleden kregen, nadat iets over hen
was voorgelezen. Tijdens de pauzes en na de hulde waren er optredens van
de bekende zangers Laco en Kwasi, E Motions en de dans-/showgroep Natin
All Stars. Uiteraard ontbrak het diner niet. @


Inspired and Convinced


Faces that radiated joy, exuberance, congratulations, and
praises formed the background for the honoring of employees
and one retiree on 11 December 2009.The honorees were in
the lime light and they have enjoyed themselves very much.

The beautifully decorated Ballroom at Hotel Torarica was the
venue for honoring 35 employees and one retiree. Twenty-
seven employees were honored for 1212 years of loyal services
while 7 others received honor for 25 years of loyal service.
Managing Director Marc Waaldijk said on the occasion that
the employees have proven that with faith and persever-
ance much can be achieved. He strolled down memory
lane, bringing back to mind when the honorees entered
services at Staatsolie years ago, confident in the dynamics
of the company despite its young age back then. 'You were
inspired by the significance of this company for Suriname.
You were convinced of the company's success and proudly
wanted to be part of it.'Waaldijk presented statistical data
to show the growth of the company He elaborated on the
production increase and the inauguration of the refinery
in 1997. The majority of the honorees with 1212 years
of services works at the refinery or has started there.
Waaldijk cast his eyes on the future and highlighted some
of the challenges that lie ahead, including increasing the
reserves, the refinery expansion, the bio fuels project and
energy generating project. The Managing Director pointed
to the challenges and implored the audience to keep on
working with 'confidence in our own ability.'We're champi-
ons and we have the skills and the will to realize the goals
set to make Staatsolie more solid and more robust.'

Lloyd Read, chair of the Staatsolie Workers Association
Suriname, was all praises for the jubilating employees
and their performance. 'Staatsolie is growing.The pioneer-
ing phase has long since past and professionalism is
increasing.We may proudly call ourselves an international
Surinamese enterprise.'
Stanley Marica, acting chair of the Board of Supervisory
Commissioners wished the honorees the best on behalf of
the shareholder.

After the speeches it was time for the jubilating employ-
ees to come to the stage to accept their award, present
and bouquet from the management, but not before an
anecdote about them was read to the public. During the
breaks and after the honoring ceremony the well-known
singers Laco and Kwasi, as well as the music band E
Motions and the entertainment dance group Natin All
Stars entertained the audience. Dinner was one of the
main events of the evening.


ar'rg :1 1


De dansgroep Mystikao tudens het intermeZz
,- l,,t4i0 l nt the intermezzo
, ,," i


-


, *" leinsten
le indruk
I ', '' ire zanger/
', '1, ,


1i


profciat JL
ILS"- f


' 'I,' .1 I" .1, I '


I .1 .


,vanU1 -Lle l et pensioe ......
len Sarra directeur V enI. 1 !j ontvangt zijn
Alter 25 years with t&at/ .... h Developmentg
from Glenn ar with Staatsole Torm o p men
& Development Director gets award


I I ,


(, , '.
'', ,,''


. I* ** .1 1 1


hi V
.1..


S,{ i .i II

Jubilarissen

Jubilarians


Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad


S *Wij Sm


Toen Ramsingh Ramdas in 1997 als
graafmachine-operator in dienst kwam
van Staatsolie, waren noch het werk
noch de medewerkers nieuw voor hem.
Via een contractor was hij al jaren
betrokken bij het bedrijf.
Ramsingh, nu equipment operator 2de
klasse, heeft verschillende trainingen
gevolgd en kan nu alle machines van de
afdeling Production Development (PD)
bedienen, maar de graafmachine blijft
zijn favoriet. "Wij komen overall als eer-
ste, op plaatsen waar niemand eerder is
geweest." PD is de afdeling die de weg


baant voor exploratie- en productie-
activiteiten. Dit houdt in dat er tracks,
toegangswegen en andere infrastructuur
moet worden aangelegd in nagenoeg
maagdelijke gebieden. Gevaarlijk vindt
Ramdas het werk niet. "Mits je je houdt
aan de veiligheidsvoorschriften. Je bent
nooit alleen en er is altijd contact via de
portofoon." Ramsingh is tevreden met
alles wat hij heeft bereikt. Als hij niet in
Saramacca zou wonen en werken toch
wel een flinke afstand van Paramaribo
-en hij meer mogelijkheden had gehad
voor verdere scholing, dan had hij dat
zeker gedaan. Nu besteedt hij zijn vrije
tijd aan planten en jagen. *

'We're Always First'

When Ramsingh Ramdas started as excavator opera-
tor in 1997, nothing was new to him. He had been
working with Staatsolie through a contractor for years.


Ramsingh, who is now equipment operator 2nd class,
has completed several training courses enabling him
to operate every piece of equipment at the Production
Development (PD) department. The excavator is still
his favorite though. 'We're always first. We come at
places no one has ever been' PD is the pioneer for
exploration and production operations.This includes
cutting open routes, constructing access roads and
other infrastructure in almost virgin areas. Ramdas
does not consider his job dangerous. 'You have to stick
to the safety rules. You're never alone and you can
always contact someone by walkie-talkie.' Ramsingh is
content with everything he has achieved. If he did not
live and work in Saramacca, which is quite a way off
Paramaribo, and he would have had more opportuni-
ties for further studies, he would have done it. Now he
spends his free time on horticulture and hunting.


*, ,,*iggve is zips.


'Jack no de, a presi saai', zeggen zijn
college's wanneer Jagdies, 'Jack' Kalpoe
afwezig is. Jack kwam in 1985 als steam
generator operator in dienst. Enkele
jaren daarvoor had hij zijn middelbare
technische opleiding afgerond, maar de
toenmalige omstandigheden lieten een
vervolgstudie niet toe. Later slaagde hij
toch erin een technische Hbo-opleiding
succesvol af te ronden. Jack heeft in
de afgelopen 25 jaren op verschillende
afdelingen gewerkt en hij is bij tal van
grote projecten betrokken geweest, zoals
de aanleg van de pijpleiding Saramacca-
Tout Lui Faut en Tout Lui Faut-Paranam en
de constructie van de raffinaderij (1995-
1997). Jack is nu als construction & pro-
ject management supervisor betrokken bij


de uitbreiding van de raffinaderij.
Routinewerk is iets waar Jack niet van
houdt. Zijn passie is leidinggeven en
zorgen dat projectdoelen veilig en bin-
nen het vastgestelde budget en de tijd
worden afgerond. De naar zijn idee aan-
gelegde eerste olietransportpijpleiding
wonder een geasfalteerde weg, zonder die
open te breken, noemt Jack een belang-
rijk hoogtepunt in zijn loopbaan. Het
feestelijke onthaal van de modules van
de huidige raffinaderij aan de monding
van de Surinamerivier zal hij zich altijd
blijven herinneren.
Jack zit niet graag still. Zelfbouw, bezig
zijn met zijn gezin, voetballen, jagen en
vissen doet hij graag in zijn vrije tijd.
Hogerop komen bij Staatsolie en een
eigen zaak opzetten, staan hoog op zijn
lijst van toekomstplannen. *

Managing is His Passion

If Jack is not around, it's no fun), his colleagues say
when Jagdies, 'Jack' Kalpoe is not at work. Jack
started with the company in 1985 as steam genera-
tor operator. A few years before, he had successfully


completed technical high school, but back then
studying further was not possible. Yet he succeeded
in completing a higher vocational technical school
some years later.
In the past 25 years, Jack has worked at various
departments and he has participated in several
large projects, including the construction of the
Saramacca-Tout Lui Faut and the Tout Lui Faut-
Paranam pipeline, as well as the construction of the
refinery (1995-1997). Now, Jack is Construction &
Project Management Supervisor with the Refinery
Expansion Project.
Jack does not like routine work. He likes managing
and making sure that project targets are completed
safely, within the budget and time. A significant
highlight in his career is the construction of the first
pipeline for crude transport to his design, crossing
asphalt roads without cutting open the road. He
will always remember the festive reception of the
modules of the existing refinery at the mouth of the
Suriname River.
Jack does not like idling. Building, being busy with his
family, soccer, hunting and fishing are his hobbies in
his spare time. His future plans include climbing the
ladder at Staatsolie and start his own business. *SUtt Sp o


Enthousiast kwam Frank Rier in 1995
na zijn studied aan de Technische Uni-
veristeit Delft (Nederland) met zijn
gezin terug naar Suriname. Er was op
dat moment geen vrije vacature bij
Staatsolie, dus going hij naar Suralco.
De wens om te werken voor een vol-
ledig Surinaams bedrijf bleef en die kans
kwam in 1997. Frank trad toen in dienst
als engineer. Twee jaren later werd hij
bevorderd tot senior engineer. Sinds april
2000 is Frank afdelingshoofd van Utility.
"Elektrotechniek was mijn hobby en is
nu mijn beroep. Deze afdeling is overall
bij betrokken: water, elektriciteit, onder-
houd, telefonie. Er is zoveel te doen. Bij
Utility stomp je nooit af." Frank wil de


band met de techniek nog niet loslaten.
Daarom ziet hij zich zijn krachten zeker
de komende vijf jaren nog aan Utility
geven. Hij wil ook meer tijd doorbren-
gen met zijn opgroeiende kinderen
van 9, 13 en 17 jaar. Ambities heeft hij
genoeg. "Maar die hebben geen haast."
Aan het werk geniet Frank van de kleine
momenten. Het compliment van een
college die zei dat Utility de job altijd
naar zijn zin klaart, is iets dat Frank nog
steeds koestert. In zijn vrije tijd houdt hij
zich bezig met klussen, lezen (technische
literatuur en kennisvergarende boeken) en
rekenkundige puzzels (sudoku). *

'You Won't Ever Get Bored at Utility'

Frank Rier returned to Suriname enthusiastically
in 1995 after completing his study at the Technical
University in Delft (The Netherlands).There was
no opening at Staatsolie back then, so he started
working at Suralco. He still wished to work for a com-
pletely Surinamese company and in 1997 his wish
became reality. Frank started as Engineer with the


company Two years later he made Senior Engineer
and since April 2000 Frank holds the position of
Department Head at Utility.
'Electrical engineering has always been my hobby,
but now it is my profession. My department is
involved in everything; water, electricity maintenance,
telephony. We have a lot to do. You won't ever get
bored at Utility' Frank will not let go of technical stuff.
He plans to stay with Utility the next five years. One
reason for this decision is that he would like to spend
more time with his growing children of 9, 13 and 17.
He has ample ambitions. 'But there's no rush.'
At work Frank enjoys the little things. He still cher-
ishes a compliment once made by a colleague that
Utility always delivers to the client's content. In his
spare time, Frank likes doing odd jobs, reading (tech-
nical literature and knowledge expanding books) as
well as solving logical puzzles (sudoku).*


I. *ednme rk ean


Vanja Kasdiran-Alimoestar heeft tot en
met november 2009 gewerkt op Tout Lui
Faut Operations als laboratorium techni-
cian 2de klasse bij de raffinaderij. Sinds
december 2009 is ze een nieuwe uitda-
ging aangegaan als maintenance planner
2de klasse bij de afdeling Maintenance
Control Center (MCC) op Sarah Maria,
Saramacca Operations. Onbekend is
deze afdeling niet voor Vanja, omdat zij
in haar oude functie bij de raffinaderij
altijd betrokken was bij de grote onder-
houdsbeurten van de raffinaderij. Bij die
onderhoudsbeurten speelde MCC een
grote rol. Om haar kennis in (preventief)
onderhoud te verbreden en de door-
groeimogelijkheden te benutten, heeft
ze in december de overstap gemaakt.
"Saramacca is iets verder van huis en de


omgeving is anders, maar het team van
MCC is hecht en ik ben inmiddels hele-
maal geintegreerd", beschrijft ze de ver-
andering. Toen vorig jaar bij MCC een
plekje vrijkwam, aarzelde Vanja geen
moment om te solliciteren. "Ik had de
kennis en ervaring al. En de dynamiek
trekt me aan." Hoe haar carriere zich
verder zal ontwikkelen weet ze niet.
Maar 66n ding is zeker: ze zal zich
blijven ontplooien. Haar twee kinderen
wil ze ook goed opvoeden. Als leidster
van de zondagschool in de gemeente
brengt Vanja veel tijd door met jonge-
ren. Ze geniet van de natuur, lekker
chinees eten en sporten, zoals taebo,
fitness en zumba. *

'It's The dynamics That Attracts Me'

Vanja Kasdiran-Alimoestar has been Lab Technician
2nd class at Tout Lui Faut Operations up to November
2009. In December 2009 she took on a new chal-
lenge when she switched to Sarah Maria Saramacca
Operations to become Maintenance Planner 2nd class
at the Maintenance Control Center department (MCC).
This is not unknown territory to Vanja, because she


participated in major maintenance operations at the
refinery in her old position, operations directed by
MCC. She switched to MCC to broaden her knowledge
in preventive maintenance and at the same time
benefit from career opportunities. 'Saramacca is a little
further away from home and the working surroundings
are different, but we have a solid team and I am fully
integrated by now', she notes on her change in work-
ing place. When an opportunity was created last year
Vanja did not hesitate to apply 'I had the knowledge
and the experience. And it is the dynamics that attracts
me' She has no idea how her career will go from now
on, but one thing is sure: she will broaden her horizon.
She also wants to provide good education for her two
kids. Vanja spends much time with kids as group lead-
er in her congregation's Sunday school. She likes the
outdoors, delicious Chinese food and sports including
taebo, fitness and zumba. *

Nieuwe Medewerkers


New Employees (januari / January 2010 februari / February 2010)


J.:.nn K I .. '

Functie/Position:
Supervisor Reliability &
Maintenance Engineenng
Afdeling/Department:
Maintenance Engineering


Lisa Nizrudin-van Dijk :
Functie/Position:
Officer Internal Auditing
Afdeling/Department:
Intemal Auditing


Functle/Position:
Jr. Technician
Afdeling/Department:
Field Evaluation & Development General


Hinul Jung-rm n

Functie/Positon:
Facility Operator III
Afdeling/Department:
Cathanna Sophia & Joslekreek Operations


Functle/Position:
Administrative Assistant III
Afdeling/Department:
Production & Development Directorate


Edo Heerenveen

Funcbe/Position:
Well Operator III
Afdeling/Department:
Field Production Tambaredjo


Functle/Position:
Well Operator III
Afdeling/Department:
Field Production Tambaredjo


Functie/Position:
Plant Security Officer
Afdeling/Department:
Personnel Services &
Plant Secunty Saramacca


Functle/Position:
Project Area Manager REP
Afdeling/Department:
Refinery Expansion Project


In Memoriam


Tpknf// Tvtf Chnrirwhi Aqnrqn
I- I _i, I ..I I,,


.. .I . 1 I I I. I. ,. I. ... . i iSarim an D eiri
PaN \iro,\illallgoel 1,, I i1 , _' 1111 I'. i-


i.11. I %I l l, I I .. .iI l i I I.h i 1 1 l I I. I l I ll II I I. I


I iI I l 1i, , I= 1 ,1r 1 i I', , h, II , II I .I
Development waar hij tot laatst heeft gewerkt als Equipe-
ment Operator II.
Tolo werd als prettig ervaren in de omgang; een trouwe medewerker die
zijn verantwoordelijkheden kende. Hij bleek hulpvaardig en was altijd goed
gehumeurd. Vanwege deze eigenschappen heeft hij zelfstandig onderhouds-
werkzaamheden op Catharina Sophia geco6rdineerd.
Tolo was ook wel te vinden op het voetbalveld. Bij interne toernooien was
hij de vaste keeper voor de afdeling. Hij werd 51 jaar. *


Pi .D i,.: ,,-1a -.,:.:,- : : :,- a, , *: ,n 1.:1 I -,l 1:h I :1
D-5, ,:,, n n,.:.:-n 1 ,: )n,:,, n D T,:,I,:, D ll ,:D H D:.15 1:,:,h,.:.- n
I'. 5: l--l,:,,:, lh arnd ,:,n llII.- i,. in ':. a an'ia.:: a H ,- 5: 151,.- |:,I,:,
n':,l,.-d I,:, li,.:-m ,: 'ian H .:- :l. ,. -1 n I'h al l:,:, l ,1:,n unhil I' h .-n


as Equipment Operator II.
Tolo was a very pleasant man, a loyal employee who understood
his responsibilities. He liked helping and was always in a good
mood. Because of these qualities he sometimes functioned
as inspector and he coordinated maintenance operations at
Catherina Sophia on his own.Tolo also liked soccer. In company
tournaments he was always the goalie for his department. He
died at age 51. *


Anthony Madirasim
Functie/Position:
Facility Operator III
Afdeling/Department:
Calcutta Asset Team


Functle/Position:
Facility Operator III
Afdeling/Department:
Calcutta Asset Team


Marcus Karimin
Functie/Position:
Facility Operator III
Afdeling/Department:
Calcutta Asset Team


AmrElr .3 C:.r. I

Functle/Position:
Facility Operator III
Afdeling/Department:
Calcutta Asset Team

Gewaardeerde medewerker en college Steven Orlando
van Els overleed op 7 januari 2010. Van Els kwam in
november 1992 in dienst van Staatsolie. Bij Saram-
acca Operations heeft hij op verschillende afdelingen
gewerkt. In 1998 werd Van Els als Supervisor Refining
S Operations overgeplaatst naar Tout Lui Faut. Als laatst
diende hij in de functie van Staff Engineer bij Refining
Operations General.
eleven hield van het concept 'onderhoud'. Vanwege zijn
ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van 'main-
tenance' was hij een vraagbaak voor college's. Hij gaf zich altijd volledig
en sleepte college's mee in zijn enthousiasme. Van Els was altijd bereid te
helpen, maar stond ook bekend als een kritische discussiepartner, eigenwijs,
en een doorzetter. Hij wilde altijd het hoe en waarom weten, nam dingen niet
zondermeer aan. Dat blijkt nog uit een e-mailuitwisseling, kort voor zijn heen-
gaan waarbij hij duidelijk kenbaar maakte het ergens niet mee eens te zijn
door het volgende te stellen: "Ik voeg er enkele foto's bij ter illustrate. Als dit
normal is, eet ik mijn computer op met peper en zout."
College's zullen Steven vooral missen om zijn enthousiasme, zijn lach en
simpelweg om zijn aanwezigheid. Op borrelavonden of feesten was hij het
die de boel aan de gang bracht met zijn swit' stories. Steven werd 46 jaar en
was vader van drie kinderen. *


Steven Orlando van Els, an esteemed colleague and member
of the Staatsolie staff died on January 7 last. Van Els started
working at Staatsolie in November 1992. He worked at several
departments in the Saramacca Operations before he was
transferred to Tout Lui Faut in 1998 as Supervisor Refining
Operations. The last position he held was that of Staff Engineer
at Refining Operations General.
Steven liked the aspect of maintenance. His extensive experi-
ence and expertise in the field of maintenance made him the
walking encyclopedia for colleagues. He always gave his all,
making others part of his enthusiastic drive. Van Els was always
ready to help, but he was known as a critical opponent in dis-
cussions; stubborn but a go-getter. He never accepted matters
just for granted, but always wanted to know the ins and outs.
An e-mail sent shortly before his death is proof of this. He did
not agree about a certain matter so he sent an e-mail stating
'I'll add a few pictures to make my point. If this is normal, I'll eat
my computer with salt and pepper.' Colleagues will miss Steve
for his enthusiasm, his laughter and because he was who he was.
He was the drive at cocktail parties with his swit' stories (amusing
stories). Steve was 46 and a father of three. *


Personalia


Personnel News (januari / January 2010 maart / March 2010)


JUBILARISSEN JUBILEES
NAAM NAME
12'. dlensllaren years

H I-I
ih i1,l iii i 1.
I ,l H

25 diensildaen years
I I, I ,- I
I ,'l ,,,II I
F,,,,,, ,,,, nI l, I
I ,,l,,,,, I
I ,, Iz I:
JUBILARISSEN JUBILEES
NAAM NAME
25 diensllaren years
I 11, ,, i .' I
H i- i ,, i l ,


AFDELING DEPARTMENT


~1'~~1~~- 1 ~1~
1'1111
1'11 1 1 1- 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 11
1'1 11 1 1 1 1 1 11 1 1
1'1 11 1 1 1 1 1 11 1 1
1'~- 111 l- 1111111
1'1111111 1 -11

1~1111111 1~ '1111'1 1

1.1 uhF, ii iii,, I


1 ,,,,~~~1 I, I ',,,,, '' 1~
I I',,I,,,' ~~1~
I I ',I,,,, '' 1~


1 ,,,,,,1 F ,,
S,,, 1 ''1,


1 1-1 I i i,,,
1 1,- 1,,,,,,,


PROMOTIE.PROMOTION
NAAM NAME FUNCTIE POSITION AFDELING DEPARTMENT
I i. iiI I i 1 11 1 -ii iii,,

S I ,' I 1' I,,,,, I I h- 1 111
i F I.I un 11-11 1 ,- I I'-1 I I ,-hiI l, ,
lI III 1 I hII-II,'hi,"II 1 1I-.I- 11 1. 111 hil I.I I- I
I I I I I I,, ,I I,,, I I


11.1 1H, I I
I ,I1- 1 I iii .1 1 I 1 I' I-u1llU,-,-lluI
.i" F I I I I I I I,

EBOREN BORN
NAAM NAME KIND VAN CHILD OF AFDELING DEPARTMENT
-II u u l I F lu ll, II u 1 IhIh . I 1- I' I' I[ I I. I I II, II I I
F I I IIi IIh I Ii iii II i I Ii I IIh I IIII, I I ,IIIII I l h I ilINAAM AFDELING NAAM PARTNER
I l I I .. .. ..I I-I= l[ II I I _.. .. h I -1 1 l-,- 1- i ...
11 -1l I- = l i= i. II II=- I I I-I I -lj b_ T i_ l
S- I I I1I I'',F,' l I l- [ hI- IIII..HIII .D I~i .u Ib-Jlh .U 1. I T i d I [ l l .- I- Un l. ji-iq u T,.-.- .I-


OVERLEDEN
NAAM NAME AFDELING DEPARTMENT
[ I-ER E DEl N-.IIIiiiiIl IIIIIII l h I"

STAATSLIE


LYftIIL


{'1


i\ L VIjJ1 pgjTygj


,,rw--
Voor meer informatie/More info:
T T 7 484;424
Sax 97) 480811/480333
S-mTa'il: marketing@slaatsolie.com/
*i-" btnker@staatsolie.com
S, Website: www.slaalsolie.com


-a
*M- iW
L* :-
*- ^ - -


.;; ;;1 ......-...... .
*..............
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs