Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Turnbull Proverbs
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00011
 Material Information
Title: Turnbull Proverbs
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00011
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

turnbullproverbscreole ( PDF )


Full Text"Cautions & Council" Prekosyon ak konsby

I. Jwenn mo ki make a:

1. Deye m6n gen
2. Begeye
3. Pasyans bel, lavi
4. Pa gen pa jwe ak zwazo.
5. Le y ap poul, kodenn pa ri.


6. Bat chen,


met li.


II. Jwenn bout pwoveb la

1. Pito ou s6lda nan paradi,
2. Pa manyen neg ki
3. Byen lwen
4. Bon


5. Lavi se


6. Si ou vie we plezi vye tonton,


_pa Ginen.
_ te glise.
_ tode ke 1.
S_pa dire.
__ benyen nan gwo dlo
1_ ou pa chef nan lanfL.III. Esplike sans pwoveb sa yo

1. Se met k6 ki veye k6.
2. Nan twop piwet, lougawou kite jou bare 1.
3. Bo nan bouch, men pe dan (22)
4. P6toprens vann men li pa bay papye (24)
5. Lajan pajanm al kay gangan pou 1 tounen.
6. Rete trankil se remed k6.


IV. Batay sajes: we si gwoup ou a kapab rekonstwi pwoveb la.

1. Chay ki pare pou belme ou,...
2. Malfini pou grann,...
3. Paste ap danse,...
4. Zonbi gade je met kay,...
5. Pyebwa ki wo di li we lwen, grenn..

V. Fe yon ti dyalog kote ou sevi ak yonn nan pwoveb yo.

1. Veye zo ou.
2. Se pa ak rara yo kenbe zwazo.
3. Le lougawou frekante ou, atansyon pitit ou.
4. Le ou an devenn, let kase tet ou. (45)
5. W ap bay yon kawo te pou yon dan krab (48)
6. Kou ou prese, kafe ou koule ak ma.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs