Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Course Notes
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00007
 Material Information
Title: Course Notes
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00007
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

biblahai2201 ( PDF )


Full TextLiv Este a: 485 465 (Xerxes I = Asyeris);
Anpi Pes la
1. Dekri wa Asyeris. Sa 1 genyen? Wayom li genyen ki peyi ladan
1?
2. Sa k rive larenn Vachti? Dekri 1. Poukisa Asyeris decide fe sa 1
fe a?
3. Ki koze lang / lengwistik nou kapab konstate nan liv la?
4. Dekri method Asyeris genyen pou jwenn yon lot madanm?
5. Konben tan yo pran pou yo pare jenn fi yo? Kisa yo fe pou ak
yo?
6. Kijan Asyeris chwazi yon fi? Pouki 1 chwazi Este?
7. Ki moun ki Madoche? Kisa 1 aprann sou Terech ak Bigtan? Sa
k rive yo?
8. Ki moun ki Aman? Poukisa li vin ofiske? Sa 1 decide fe?
9. Ki motivasyon yo genyen pou antreprann zak yo?
10. Ki mes Jwif yo genyen?
11. Ki jan Jwif yo te reyaji? Kisa Madoche fe?
12. Kisa Este decide fe atout lalwa defann fe sa 1 pral fe?
Vokabile Este 1-4


1. Ki travay yon kanbizye konn f&?
2. Sa yo konn f& ak yon kouwon? Ki sa 1 vie di?
3. Esplike espresyon 'pran yon moun pou b6b6y'
4. Tradui an angle: 'se sa ase yo pral pale'
5. Esplike: 'jenn fi ki tifi toujou'
6. Tradui 'yo mache chache anpil jenn fi'
7. Eske ou te deja tonbe pou yon moun?
8. Ki anket ou pral mennen?
9. Sa ki kapab ofiske ou?
10. Tradui: 'Yo voye mesaje kouri pote piblikasyon an'.
11. Ki Ie Genzvil / Ozetazini tet anba?
12. Madoche derefize mete bon rad sou li. Ki sa ou derefize
f&?


Est& 5 10


1 2 3' 3 3 "


4 56

i, 9


10i 11 12 13
1.F6tey la / divan an / chez boure a
2.Wa a; fe pos; domestic konfyans
3-4. Kouwon nan / Baton 16 a
5. bese tet; mete ajenou
6. bwe diven
7-8. poto pou pann Madoche
9. pale a
10. pap6t pale a
11. domestic
12. tonbe sou tout lenmi ak kout nepe


13. fet PourimKeksyon sou sa k nan Est& 5 10
1. Kijan Asyeris resevwa larenn Este? Sa 1 pwomet li? (5)
2. Dekri plan Aman genyen. (5)
3. Pouki Asyeris deside pou 1 rele viv Madoche? (6)
4. Ki koze komik / iwonik rive nan chapit 6 ak Aman?
5. Sa k rive Aman? Le yo pral egzekite yon moun, ki sa yo fe ave
1 an premye?
6. Ki jan Este esplike ezitasyon 1 nan koze denonse Aman?
7. Kisa Madoche pran nan men Aman?
8. Ki dwa wa a bay pep jwif yo? Ki jan li rann desizyon an
ofisyel?
9. Ki sa jwif yo te fe pou yo tire revanj? Ki sa ki diferan ak fason
jwif yo regle revanj yo?
10. Ki sa yo fe apre sa?
11. Ki pozisyon Madoche genyen?
12. Ki wol liv Este a genyen pou jwif yo?
Vokabile ak grame: kijan pou n tradui fraz anba yo?


1. Ou te met made m mwatye nan peyi a

2. Li pa menm fe yon rimay leve lI 1 ap pase

3. ...tou sa pa di m anyen toutotan m a we jwif yo rele Madoche

4. Aman te fenk antre

5. Madoche tounen tounen 1

6. Si se vann yo te vann nou

7. Li pran tranble devan wa a

8. Wa a tounen antre soti nan jaden an

9. Yo pann ni li ni pitit gason 1 yo

10. Fe gwo fet jouk ras la va kaba


Jenez 1 pou 4
1. Bay kek nan senbol / metaf6 ki nan chapit sa yo.
2. Ki enstriksyon Bondye genyen pou bet ak moun yo?
3. Ki jou Bondye beni? Poukisa?
4. Dekri jaden Edenn nan.
5. Ki woch ak metal ki genyen nan chapit 2 [oniks kwiv fe]
6. Koze pyebwa 'ki fe moun konnen sa ki byen ak sa ki mal'
eseye esplike ki fenomen moun kontre yo?
7. Ak kisa Bondye kreye Adan ak Ev? Eske ou renmen jan
Bib la reprezante kreyasyon fanm? Poukisa kek feminis
kritike teks sa a?
8. Kisa Adan ak Ev konprann apre yo manje nan donn
pyebwa ki fe moun konnen?
9. Ki kalite rad yo mete?
10. Ki pinisyon yo genyen?
11. Ki koze ta kapab enterese Vodwizan yo?

12. Rakonte istwa Kayen ak Abel. Ki konsekans pou Kayen?


M4


-1-000a ppp-
4'l
Vokabile ak grame
1. Donte te a.

2. Ou met manje donn tout pyebwa.

3. Piga ou manje donn pyebwa ki f& moun konnen...

4. Nou p ap mouri kras.

5. Yo f& tanga mete sou yo.
6. Kek zanj cheriben ak yon manchet klere kou dife... yo t
ap dragonnen nan tout direksyon.

7. Li mare figi 1 byen mare.

8. Antan yo nan jaden an

9. Y ap jwe gita ak fif.

10. Yon bos f6jon ki te konn travay kwiv ak f&.
Rony Joseph 84-104


Bank mo yo:

[f& banda] [f& bouch li long] [f& filalang] [f& dekabes] [f& jako pye
vet] [f& tripotaj] [fanm deyo] [eskanp figi] [fanm vanyan] [f&
dappiyan]
1. "Fom natirel figi yon moun"

2. "Yon fanm sou kote"

3. "Yon fanm ki pa pe"

4. "Fe moun we"

5. "Fe yon moun fache"

6. "pran yon bagay ak f6s"

7. "genyen nan domino"

8. "ofri yon bagay... wete li"

9. "gason ki chache yon menaj li pa ka genyen "pale sa k pa
vre

Keksyon yo sou Jenez 5 10


1. Ki moun ki sanble tit koupe ak Noe? Ou sanble tit koupe ak
ki moun?
2. Ki wol senbolik gwo laj nan Bib la genyen? Eske moun te
vreman viv 930 lanne?
3. Ki pouvwa espirityel madichonnen moun ak late? Bondye?
Zanj? Dyab?
4. Poukisa ke Bondye vin sere ak lapenn? Ki mechanste sou
mechanste lezom ap f&?
5. Kisa Noe te dwe f& pou pare batiman 1 lan pou 1 pa koule
apik?
6. Kisa Noe te dwe mete nan batiman an?
7. Kijan Noe te konnen dlo a t ap disparet?
8. Kijan Noe f& sakrifis li? Kisa ki menm ak diferan ak fason
Vodwizan f& sakrifis?
9. Ki ef& sakrifis genyen pou Noe?
10. Dekri kontra Bondye f& ak Noe (gen plizye pati ladan ni).
11. Kisa lakansyel vie di nan Bib la? Kisa 1 vie di nan Vodou?
12. Kisa ki rive Ie Noe bwe diven? Kote 1 jwenn ni? Ki
konsekans ki genyen?
13. Kisa nou aprann sou koze esklavaj nan tan lontan?
Bank mo: mezi;

Ranmase manje


ou kapabLiv Rit la


1. Ki moun ki Elimelk? Sa k rive mari li ak pitit li yo?
2. Kisa Naomi deside f&? Poukisa li deside f& 1?
3. Kisa Opa ak Rit vie f&?
4. Kisa nou aprann sou relijyon Opa a?
5. Ki kote nan Jida Rit ak Naomi prale?
6. Mize ak lapenn Naomi s6ti ki b6?
7. Ki manje ak bwason moun kapab f& ak 16j?
8. Dekri msye Boz.
9. Kisa Rit f& nan jaden msye Boz la?
10. Kijan Rit pran B6z k6m mari 1?
11. Kisa Boz dwe f& pou 1 marye ak Rit?
12. Kisa Rit f& pou Boz apre yon fin marye?
Bank mo
Anbete / defen / gen vale / bon toutbonvre / beton / souke
/ anba tonnel
Ti fraz
1. Moun ki mouri a

2. Nan lonbraj
3. Anmegde yon moun

4. Mwen pa vo yonn nan medam yo
5. Yo pral vannen 16j yo
6. ...b6 glasi a, kote y ap vannen
7. Yon fanm total


Tradui:
1. Le yo rive, we moun we yo, lavil la te tet anba.
2. Senye a fin vire do ban mwen.
3. Pa pito m chache yon mari pou ou.
4. Ou pa bezwen bat k6 ou.
5. B6z p ap bay k6 1 kanpo j6di a.
Ti Kwiz sou Rit

Marye mo ki adwat yo ak fraz ki ag6ch yo.

1. Moun ki mouri a

2. Nan lonbraj

3. Anmegde yon moun

4. Mwen pa vo yonn nan medam yo

5. Yo pral vannen 16j yo


(a) gen vale
(b) Anbete

(c) anba tonnel
(d) souke

(e) defen


6. ...b6 glasi a, kote y ap vannen

(a) Beton (b) ate (c) yon kes

7. B6z pa t yon bon moun.

(a) Vre (b) Pa vre

8. Naomi voye 1 rete ak fanmi li, epi 1 ale.

(a) Rit (b) Mari (c) Opa (d) Ev

9. Se yon grenn yo t ap rekolte nan jaden Jida ep6k sa.

(a) pititmi (b) avwan (c) ble (d) loj
10. Boz p ap bay k6 1 kanpo jodi a.

(a) abuse (b) rest (c) stand

11. Rit te ba B6z yon gason ki te vin yon...

(a) tet chaje pou B6z (b) baton vyeyes pou B6z

(c) yon enspirasyon pou B6z
Pwoveb 10 17


I. Pale sou estrikti pwoveb yo
1. Ki estrikti lojik / konseptyel pwoveb yo genyen?
2. Pale sou mesaj ou renmen epi ou pa renmen nan pwoveb yo.
3. Poukisa moun sevi ak pwoveb yo?
4. Eske ou deja memorize kek pwoveb ayisyen?
5. Ki jan pwoveb yo kreye epi kolekte? (teyorikman).
6. Ki jan yon liv tankou Pwoveb difere ak yon liv tankou Rit oswa
Estk?
7. Ki sa ki fe yon bon fanm oswa yon bon gason?
8. Kisa w dwe fe anvan ou pale?


II. Pale sou kalite moun sa yo:
Moun k ap soufri
Moun ki gen bon konprann
Moun k ap twenzi je yo sou moun
Moun ki gen renmen nan ke yo
Moun ki rayi moun
Moun ki peng
Moun awogan yo
Moun ki gen lanbisyon

III. Konplete pwoveb la:


[riches pa ka sevi ou anyen]


1. Jou male...
(11:4)


2. Moun ki pa renmen yo rale zorey yo [se moun san konprann]
(12:1)


3. Lajan ou fe fasil
4. Kote ki pa gen bef pou rale chari
5. Le w pov
6. Le w kontan,
7. Le ou nan lapenn
8. Cheve blan


[pa Iwen fini]

[pa gen rekot]
[ou pa gen zanmi]

[yo we sa sou figi w]
[ou kagou]
[se bel rekonpans]

Kantik / Chante Salomon
3:8 Yo tout gen anpil ladres pou sevi ak nepe. Se vyewo yo ye nan
lage. Yo chak gen nepe yo mare nan ren yo. Yo tou pare pou si yo
ta atake yo lannwit.
4:1 Ala bel ou bel, anmorez mwen! Ala bel ou bel deye vwal ki sou
tet ou a! Je ou yo ou ta di de ti pijon. Cheve ou yo ap danse tankou
yon bann kabrit k ap kouri desann sou mon Galarad.
4:8 Ann al ave m non! Ann desann mon Liban an, fiyanse mwen!
[...] 4:9 So mwen, bel neges mwen, ou annik gade m yon fwa, ou f&
m pedi 1616j mwen. M annik we yonn nan bel ti chenn nan kou ou
yo, m pedi tet mwen.
5:1 T M antre nan jaden ki pou mwen an! So mwen, bel ti neges
mwen. Mwen keyi lami ak lot fey santi bon. Mwen manje gato
myel mwen ak tout siwo a. Mwen bwe diven m, mwen bwe let
mwen. Mezanmi, manje manje nou! Bwe bwe nou! Fe lamou nou
jouk nou sou!

5:7 Gad k'ap f& patwouy nan tout lavil la kontre ave m. Yo bat
mwen, yo toufounen m! Gad ki t'ap f& faksyon sou miray ranpa yo
pran gwo manto ki te sou mwen an.
5:10 Mennaj mwen bel, li byen kanpe. Li fasil pou rekonet, te met
nan mitan dimil (10.000) gason.
6:2 Mennaj mwen al nan jaden 1, kote pyebwa santi bon ap pouse.
li al bay mouton 1 yo manje. Li al ranmase bel ti fle.
6:8 Wa a gen swasant renn, katreven fanm kay. Pou jenn fi menm,
se pa pale. 6:9 Men, pa gen tankou jenn ti pijon mwen an. Li
menm ase mwen renmen. Se sel pitit fi manman 1 fe. Se pitit sa a li
pi renmen. Le jenn fi yo we 1, yo di: Gade sa Bondye fe pou ou!
Renn yo ak fanm kay yo menm ap fe Iwanj li.

8:6 Pa renmen lot moun pase mwen ase! Kenbe m f6 nan bra ou!
renmen tankou lanmo. Le ou renmen yon moun tout bon, se
mouri w'ap mouri pou li. renmen met dife nan tout k6 ou. Dife sa
a se nan Bondye li soti. 8:7 Pa gen dlo ki ka touye 1. Pa gen larivye
ki ka tenyen 1. Yon moun te met ofri tout riches lakay li pou 1 ta
achte renmen, pesonn pa ta okipe 1.


Tradui angle an kreyol ayisyen
1. I wasn't just a little bit overjoyed [Se pa ti kontan n ap kontan]
2. your caresses [kares ou]
3. filly [poulen chwal]
4. a packet of basil place on my breasts [pake bazilik ki poze sou tete
mwen]
5. he's watching in jealousy [1 ap veye nan jalouzi]
6. a lovely couch on a stretcher [yon bel divan sou branka]
7. a red ribon [yon riban wouj]
8. on the door handle [sou kwochet pot la]
9. a bowl of milk [yon kivet let]
10. We'll see / we're going to see [n ava gade]
11. There is no river which can extinguish it [Pa gen rivye ki ka
tenyen 1]Ezayi 1- 6


Lwa bitasyon
1. Ki avetisman Bondye bay Izrayel?
2. Chapit la pale de ki kalite kay? [ti joupa / ti tonnel]
3. Kisa yonjennes konn fe?
4. Ki koz moun ta many defann? [timoun san papa, fanm ki
pedi maria yo]
5. Kisa nou aprann sou lot relijyon ki te egziste nan epok sa a?
Ki rap6 yo genyen ak Vodou?
6. Ki sa yon divine konn fe? Ki jan yon moun li nan zetwal?
7. Ki pwofesyon nou kapab jwenn nan Ezayi? [solda, divine,
kaptenn, majistra, moun ki bay konsey]
8. Poukisa Ezayi di Jerizalem bannann?
9. Kisa nou aprann sou tretman esklav? [Se tanpe yo tanpe yo ak
fe wouj sou figi yo]
10. Ki kritik Ezayi bay medam Jerizalem yo? Ki rad / bijou
fanm chapit la diskite [basle, bando, meday, zanno, vwal,
mouchwa, ti chenn, poban ode, bw6ch, zanno pou nen, bel
rad swa, foula yo, chal, bous, glas yo, madras, dantel]

Chache bon sinomim
pran plezi nan bidonvil anme kraze net ensiste flech
selman pou dife wanga
1. Poukisa n ap plede fe tet di.
2. Boule tout lavil la rate.
3. Se renk ansasen!

4. Yon pil fachin bwa chech.
5. Yo fe maji, moute batri.
6. Y a jwi pwofi travay yo.
7. Se yon timoun k ap prije yo.

8. Banza yo tou pare pou tire.
9. Tout kay tounen mazi.
10. Vye rezen si ase.
Ezayi 1 12; Konekte vokabil& Ezayi ak imaj ki anba yo!

445 6
4LP


7 8

Keksyon pou kominikasyon, Ezayi, chapit 7-12
1. Poukisa Ezayi pale de m6 yo?
2. Poukisa peyi Lasiri ap vini selon Ezayi?
3. Ki pelen ki nan Ezayi? Ki pelen menase w?
4. Kisa ki te pi grav nan pinisman Bondye nan Ezayi chapit 9?
5. Ki pretansyon ak awogans anmede Ezayi?
6. Esplike: "Mwen wete bon ki te make fontye pep yo."
7. Poukisa yo konn di Bondye Jwif la se yon "Bondye Istwa."
8. Le nou li sou konfli peyi Izrayel la te genyen ak Lejip ak Lasiri
nan tan lontan, ki refleksyon nou fe sou konfli Izrayel genyen
jounen jodi a?
9. Esplike giyonnen? Eske w konn giyonnen moun yo?
10. Esplike: san patipri, san paspouki.
11. Eske gen lespwa nan chapit sa yo? Ki kote Jwif yo
gentan viv? Kisa Bondye pral fe le 1 satisfy?
Chache sinonim pou mo ki an teks gra:
1. Mwen p ap sonde 1.
2. Bondye mwen an bouke ak nou.
3. Woch k ap fe nou bite.
4. Drive nan labou.
5. Depi kounyeya jouk sa kaba.
6. Se konsa m ap aji.
7. Timoun fenk sevre va lonje men yo nan bouch twou
span.


[itMetal ak materyel yo:/NI


,, lf. p1'


L-L,Kesyon sou Danyel 1- fen chapit 5
1. Dekri sitiyasyon an kote pep Jwif la twouve 1.
2. Poukisa Nebikadneza made Danyel ak zanmi 1 yo vini nan
Babil6n?
3. Ki jan Danyel te enpresyone Achpenaz?
4. Ki enp6tans vizyon ak rev genyen nan liv la? Ki enp6tans yo
gen pou ou menm?
5. Ki rekonpans Danyel jwenn depi li enteprete rev wa a?
6. Kisa Nebikadneza vie fe ak estati 1?
7. Ki konkirans relijyon ki genyen nan Danyel?
8. Dekri sitiyasyon Chadrak, Mechak ak Abednego.
9. Ki koze nan Danyel sanble ak Vodou?
10. Ki pouvwa delivre Chadrak, Mechak ak Abednego?
11. Ki koze dwl6 rive Nebikadneza?
12. Sa k rive Ie Belchaze te wa?


Teyat Danyel
Rev Nebikadneza
Wa a / Divino / Danyel


Estati Nebikadneza
Nebikadneza / Danyel /Chadrak / Mechak / Abednego

Vokabile:


1. Bonkou nan bagay
2. bon levasyon
3. li te met gran kou 1 gran
4. li ba li yon dele
5. ata moun ki konn li zetwal
6. li fe yon sel kole
7. Kite lawouze tonbe sou nonm sa a
8. gwo chouk ak tout rasin li
Teyat Bib la
Rev Nebikadneza
Wa a / Divino / Danyel
E Rit
Este

Estati Nebikadneza


Nebikadneza / Danyel /Chadrak / Mechak / Abednego
* Kayen e Abel


* Jezi ak disip li yo

Idantifye mo ak lide sa yo:
1. Rad pwal chamo... kriket ak gato myel
2. pesepte kontribisyon
3. Belzeboul
4. direkte lalwa

5. Rejiman
6. Yon revenan


Mak 1 6
1. Ki moun ki Jan Batis? Poukisa li part nan konmansman
Mak? Ki wol li? Kisa 1 manje?
2. Ki kalite moun te swiv Jezi?
3. Ki wol move lespri genyen nan Mak?
4. Ki gwo aktivite Jezi genyen? Sa 1 fe chak jou?

5. Poukisa direkte lalwa kritike Jezi?
6. Poukisa Jezi pa vie fe jen?
7. Ki jan yon moun kapab geri?
8. Le manman ak fre Jezi yo vin chache 1, kisa li di yo?
9. Poukisa Jezi pale an parabol?
10. Ki pouvwa Jezi genyen sou lanati?Pale de koze rejiman an. Poukisa yo rele yo 'rejiman'? Sa


k rive yo?
12. Ki enstriksyon Jezi genyen pou disip li yo lI yo pral nan
tout bouk yo?
13. Kijan Jan Batis mouri? Poukisa? Ki moun ki Ewod ak
Ewodyad?
14. Sa k rive senk mil moun yo?
2 3


11.
4RW
pAgrAo -Mak 9 13: keksyon pou kominike!!!


1. Kijan Jezi we moun ki pou kont yo?
2. Nan chapit 9, Jezi transf6me. Dekri sa.

3. Kijan Jezi we peche?
4. Kijan Jezi we divos? Eske li reprezante yon chanjman
konpare ak lide Jwif yo?
5. Kisa Jezi di moun rich la? Eske sa 1 ap made toujou difisil
pou Kretyen yo swiv?
6. Poukisa disip yo pa t make fache ak Jak ak Jan nan chapit
10 la? Kisa Jezi di Jak ak Jan?
7. Kijan Jerizalem resevwa Jezi? Ki bagay yo t ap di?
8. Kisa Jezi fe nan tanp lan? Eske se yon gwo pwovokasyon?
9. Rakonte parabol move kiltivate a pou patne w.
10. Kijan farizyen eseye pran Jezi nan pelen legalman? (chapit
12)
11. Kisa nou aprann sou filozofi Sadiseyen?
12. Ki sans ofrann vev la genyen?
13. Kisa Jezi pral made zanj li yo fe?
Bank mo ki efase yo:


fem gouvenman tranblemannte akouchman vizavi
Sentespri Atansyon grangou pe goumcn tribinal kase
rayi

13:3 Jezi te chita sou mon Oliv la, ak tanp lan. Pye, Jak ak
Andre te pou kont yo avek li. Yo poze 1' keksyon sa a:
13:4 -Di nou kile sa va rive non? Ki siy ki va fe nou konnen ie tout
bagay sa a yo gen pou rive?
13:5 T Le sa a Jezi pran di yo: pou pesonn pa twonpe nou.
13:6 Paske, anpil moun va vini sou non mwen, y'a di se yo menm
ki Kris la. Y'a twonpe anpil moun.
13:7 Le n'a tande lage ap fet toupre nou, ansanm ak nouvel lage
k'ap fet byen Iwen, nou pa bezwen Fok bagay sa yo rive. Men,
se p'ap ank6 lafen an sa.
13:8 Yon pip va ak yon 16t pip. Yon peyi va atake yon lot
peyi; va gen dives kote. Va gen anpil Tou sa,
se va tankou tranche anvan
13:9 Men, nou menm, kenbe k6 nou. Y'ap trennen nou
devan y'ap bat nou nan sinagog yo, n'ap konparet devan
chef ak devan wa poutet mwen, pou nou ka sevi m'
temwen devan yo.
13:10 Anvan sa, f6k yo anonse bon nouvel la bay tout nasyon yo.
13:11 Le y'a arete nou pou mennen nou nan tribinal, pa tet
nou pou nou chache konnen davans sa n'a pral di; men, n'a di
paw61 ki va vin nan bouch nou: paske le sa a, se pa nou menm ki
va pale, se a ki va mete pawl6 yo nan bouch nou.
13:12 Fre va denonse fre pou fe touye li. Papa va denonse pitit,
pitit va leave kont manman 1' ak papa 1', la fe touye yo.
13:13 Tout moun pral nou poutet mwen; men, moun ki
va kenbe jouk sa kaba, se li ki va sove.

fem gouvenman tranblemannte akouchman vizavi
Sentespri Atansyon grangou pc goumen tribinal kase
rayiTradui an angle

Le konsa, tibway la kimen, li manje dan 1.

Antre Jezi antre nan kay la.

Separe lajan an ba pov

depi m te tikatkat


Li vin kagou

1 I 24 5
9 10 1S13Mak 13 16
1. Kisa ki pral kraze net vide ate? (13)
2. Poukisa Jezi made moun pou yo veye k6 yo? (13)
3. Poukisa yon fanm te vide ode sou tet Jezi?
4. DekriJida. Poukisa li fe sa 1 fe a?
5. Kisa Pye pwometJezi? Poukisa li fe pwomes sa a?
6. Kisa Jezi lapriye nan jaden Jetsemane? Poukisa li te desi ak
disip li yo?
7. Disip Jezi mache ak ki zam? Ki zak vyolans ki fet? Eske se
yon endikasyon kek manm nan ekip li te vie sevi ak vyolans?
8. Kisa granpret yo vie fe ak Jezi? Pouksa granpret la chire rad ki
te sou li a?
9. Ki moun ki Barabas?
10. Kijan solda women yo trete Jezi. Dekri sa yo fe.
11. Ki wol fanm yo te genyen nan moun ki t ap swiv Jezi?
12. Sa ki rive nan fen Mak?


Dekri sa k t ap pase nan sitiyasyon sa yo:

Kok la chante yon twazyem fwa

Moun n a we m bo a

Kloure 1 sou yon kwa!

Yon ti pankat ki te ekri


* woule woch ki devan bouch kavo a.-A&
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs