Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Course Notes 2009
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00005
 Material Information
Title: Course Notes 2009
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00005
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

hai22012009classnotes ( PDF )


Full TextByenvini nan kreyl entemedye

Poze keksyon sa yo ba patne w pou konnen ni pi byen!

1. Ki moun ou ye? Ki kote ou soti?
2. Ki sa w renmen f&? Ki pastan ak aktivite ou konn f?
3. Ki sa w ap etidye nan Inivesite Laflorid?
4. Pouki w te chwazi etidye li? Ki sa ou ta vreman renmen
etidye? Ki sa ou pa ta renmen etidye?
5. Ki sa w vie f& nan lavi w? Ki djob? Ki karye?
6. Ki sa w vie aprann nan klas kreyol ou?
7. Di patne w yon bagay komik/enteresan sou fanmi.

8. Ki liv ou kwe w ap pi renmen?
Woben Lakwa / Manno Charlemagne / Bib la / Pale kare
9. Ki kalite mizik ou pi renmen?
10. Ki jan ou kapab merite yon "A" nan yon klas
tankou kreyol ayisyen? Ki jan yon moun kapab merite
yon "B" oswa yon "C"? Ki jan sa posib?
11. Nan Inivesite Leta, ki kalite apwoch nou gendwa
f& sou yon liv relijyon tankou Bib la?
12. Ki panse/bagay f& ou pi kontan nan lanne 2010 la?
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs