Group Title: HAI 2201 Dejean Study Notes
Title: Reading List
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00098959/00003
 Material Information
Title: Reading List
Physical Description: Archival
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamin
 Record Information
Bibliographic ID: UF00098959
Volume ID: VID00003
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

hc2201readinglist ( PDF )


Full Text

Lekti posib nan kreybl 2201


Atik kout
* "Kat keksyon sou lame" Iv Dejan (Bon Nouvel, Me-Jen 2004)
* "Sinema ann Ayiti" MWfi Jiwolyen (Bon Nouvel, Fevriye 2005)
* "Lang krey6l la: plis pase desan lane batay" (Bon Nouvel, Fevriye 2005)
* "Krey6l anba makak" Jak Benwa (Bon Nouvel, Out 1986)
* "Touris, yon solisyon derechanj pou Ayiti" (Bon Nouvel, Sektanm 2004)
* "Kanaval lakilti, ki plas fanm yo? Olga Benoit (Komn, Fevriye 1998)
* "60 Milyon fanm milye riral ap pote kriz ekonomik la sou do yo" Marjorie Rivette
and Gotson Pierre (Komn, Fevriye 1998)
* "Lang oubyen dyalbk" Sej Silves (Bon Nouvel, Jiyb-Out 2005)
* "Lage kont teworis oubyen chans rate pou lapel sou late (Bon Nouvel, Desanm 2001)
* "Lang nou ak nou" Lem&t Zefi (Bon Nouvel, Fevriye 2002)
* "Lang krey6l yon zouti meprize, men m damou 1 pi red (Bon Nouvel, Fevriye 2002)


Atik kout: Touris Lokal
* "Tomazo" Wozilya Franswa (Bon Nouvel, Janvye 2004)
* "Mowon" Filip Konpa (Bon Nouvel, Jen 2003)
* "Chadonyb" Mari MichMl Gaspa (Bon Nouvel, Jiyb-Out 2003)
* "Pestbl" Wozilya Franswa (Bon Nouvel, Sektanm 2004)
* "Belad&," "Akil Samdi," "Domon Pelig," "Fonv&r&t," "Janrabbl," "P6tapiman,"
"Bend," "Savanbt," "Bblans," "Bomon," "Kazal (Fondeblan)," "L6spalis,"
"Gwom6n," "Dezbmit," "Vali," "Valyb," "Monben Kwochi," "Fisi," "Ti Rivye
Latibonit," "Sodo," "Kay Jakmbl" [26]

* Kont kreyol, Feliks Moriso Lewa
* "Lamizb" 91-116
* "Eminans" 29-51

Liv kreybl
* PNlentit. Franketyen. 1978/2002.
* Vyolans reyaksyonL: Represyon ak later/ / Repons pep travaye a: Vyolans popilM
oganize. O.R.P.A. 1989 [Nou t ap li kUk moso nan liv sa a]
* Alfabetizasyon ak konsyans kritik. Iv Dejan.
* Agasya. Emile Cl6estin-MWgie. 2003.
* Restav&k. Jan Wobb Kad&. 2000.
* Woch nan soley. Carri6 Paultre. 2002.
* Istwa Ayiti. Odette Roy Fombrun. 1989.
* Mak. Bib la, 1998.
* Paw6l granmoun, 999 Haitian Proverbs. Edner Jeanty and Carl Brown. 1996.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs