Citation
Haïti en marche

Material Information

Title:
Haïti en marche
Place of Publication:
Miami Fla
Miami, Fla
Publisher:
s.n.
Creation Date:
February 2, 2011
Frequency:
Weekly
regular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ; 45 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Haitians -- Newspapers -- United States ( lcsh )
Newspapers -- Miami (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States of America -- Florida -- Dade -- Miami
Haiti

Notes

Language:
In French.
General Note:
Description based on: Vol. 3, no. 37 (7 November 1989).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
Copyright Haïti en Marche. Permission granted to University of Florida to digitize and display this item for non-profit research and educational purposes. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder.
Resource Identifier:
21271733 ( OCLC )
sn 92061416 ( LCCN )
1064-3869 ( ISSN )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


I.g g enMachS i iond 2a 8Fv ier201- o X V - *'02


ELECTIONS:

Resultats du ler tour

le 2 fevrier, second

tour le 20 mars
IAFP - PORT-.AU_-PRINC E - Li pIublicilion ide
icLsilltzil dcfiiiiilll du prciniili tour dck Ii p cidcntlic ll i hclliicini
,IIIJ II l Ie 2 fleI' il I nillOnloic \ llldIlI IC Cos011, ll I lcC[o al l
pro ioiic' lullicn iC(EPI indiiiliii qtc qlu' Ic ccoiid itoll
' nJllalll111 h C< ' IC 2 1 Ill
'"Lc, ic Olui .it l iilna i In I- .condii toln l. d i cc o lcii
.cloiIt coiiilli I I i ll iN InII" l-oii dsl< i l C,1 cllll ciii ll cICli. oil
DiI Ilk dlcuil Il cAlciiiici clccioil �c dcconipo,�c
coniiiiic il Iij iIpublic ilioii dc i c Li r iiit i i\n du pi cinici tomi
il IILc i n Lc \ Iu I o)lllc I uJ ti111 1 l'i ii-' ll dl lll 1 \ 2 nil
,itl IcN 111.lII3 L <.ionl.ll thl (l I l l. llll l [ kl" icr .iiluii. I'liiiiiiiincne idL secoinii loini s ion i iniioinicc I
I1 nihll lli iii n. lI : cllll li is d flllct S u L i col nd our sclonii
Ip|oc I'llllc. leI I. ,i N III l
Dcpltll$ I c ric|licl t ll : 1d pic idciii IIcl.ll d 2N
no\ cible ic I pc hi 3cil plon'-'i dian line c1nec poliiiqLic IIic a li
qlillilllIiion pOll[ Ic c;Ionld iO[ il [ li\ o1icol.c dl I'c\-PliciiiicI

iC'.LENDRIER , p. 31


Jude Celestin

ou

le cave se rebiffe !
POR T-.-li-PRIN(C E 2" lIIn\ - DIIn I Icn ,.xi idc
Ii iIIlIi i i cn -' IP.�: 1 liLi bicl1 .i ii i kI cji ci c .i cil ic odliiiiic
II mI1li: l iCl, 1 I IS ll fl-l l' lNl i l l . . O .tlin .ll olll inll l.
cl i.dll cl lllnoiitii dcs pi iiu i icnl ct dc. s cod.cs tdi il 11h ic
II lst lin 1 impl m nilup| ll in |Iilliln
A II I ciiil ,ipp|? iili Itlqii Nl ih JIi ll id C clc liiin I lnc<-
Stll 'l iulhlp n ii 11 iil ii ic l |dri1cid1l nt Rcii Pl\ c l t I Il, cinddl i


son pays apres
IAFPi - PORT-.AI_-PRINCE --Lc Otli\nlic-
nIlcln , llllcll sI dull picl Illndl Ia accoldcl uni l piai.cpOll -_-
,i I' nic dici tlniicil i dn-Blcilntiil A .iiic |it pm I l "i
insi cclll ion: i ll cc cii 2 -111
Si c icioLil C coniiiillnc NI Aniii�d dc lo lnioil
IIc.' I|oltllic ili l<' I i IllliiLi\ til ',l\Ol ii. c si.llll IC
ldcul\ ni llli c c\-ri lidcnt l lll i n l'-' i' l H ill ipllli. JclIn-
C lauid Du\ Allmi L'inicn i dictiltii "Bab\ Doc" i
icL<_'lIl Poll-,Ji -Plnlicc I lC Il \ l i 1 ic l J plc' 25 i11s I 'ic\ll
cil FII'icc
D iins iiincoiniilniqui Ic ' iitiiiili ' tic d I'' l c initm n
Ct d CollC'CI ll\cI i ' lni10ion llCs , iindiqic 1 qu'iIl l Ii pici
iARISTIDE , ). 31


7 ans d'exil


Preval: une sortie difficile !


PORT-.AIi -PRINC( E 2'" Jli\ I - lin pio\ cbc
luiilc'n dit kok no lin i L bil DiIns in conbil dc
coq's cc n cti p| i, clih qcI l i Ii pIhn bcllc cictc qc l i c


lllllllcn i I c .l . c ll l I cl\ lll t\ lll ll
Lc pricsiditn Rcnc Pio i-i-i- tIdonin pmillc
pll I llus i Ilcqluc In 1 .cc ii.iss II Incll ioii I ii-inLic
imuiiluiplic Ics obticlsc qLui I oi1 coniiLi jii\ dificulics
q(l i coiiinl ,Ilnioiid hl hIn j qtcln'hkllc< loisol dC LI fin d Lin
iiiiitill qil II nbllll l otlhoiill ,Iti L conl liii ili. Ihlus
iFIN DE PAR('OlRS ,i). 41


,I . . .. , ,,i .. . I I'


~iL~c~ du~c
Eiii~ iiih
riciiiici U


L'International :

vous avez dit ingerence
PO RT-.lI- -PRINC E ''l Jini -ic uinCciiiiii- LcS c\pcnl dic I OEA oni1 conhlui qi l i \ L n
nitq iC II un1111i 1ioniiiccl' iiqtil dc I ( (i'-'lni ii11ondc' d'c s iiicL-' nllliii ic conI u iiicc'' I cllidlillli dul pou\on Mi ll
:u''iuins- I()EA Xi \ cii l ic lcc ' ilul S dll cd' ( l 11n dJ c I, 111 i clic dil qliiillll ' Il |u Ilo i dli cl d ud n-
Olii dics |re Icncll li i 11 \ I cl l is cIcii NIi cIm i Nll ! MllNc :ll , ill ct I sIc cond Ol l o i cllll U iic cc:


pIi pIll Ii plll' dc Iii I Il Olic ilc (I Coiiiiiin jiIol
pC -I; ll- IIiclh l coIllllIS, IIl c l d c lIs '
..:m:.i......n


lho011 pI l I i coilmIon ,il p loul\Ol i IN ITEi pO hll Ii 1p'csi'lic'l
jni\ p 'icideniiiIt'lsl de 2'liAi-w'il I
Aiuloniil Inli Juind Ci. lk.is n uII.'liclllI di cdciil jI\
Inlon llonsl dc ci s d..lt llii pI L O 'l lOIiccl JI ii . llllblllnls d ac-
ccd:ci In cscondl ion de.s ielciioIns
Oni uippolic qU II illl cii1o' plcrioniccl s'sI I
bicl ii diccif di I EII i 1son pclltlnic i I ollIOn ci ii niol qllue Iks
pikiullliiuiils u l i in . I nI pol\onl qull ul iiiiiblcnl il\llUn II
lonldic dk I iiiiciuiiin oiin l
\\ h.i ni-'ion qil Iii \ii 'ci k i, p1 d I .l clididlt ni. li dci
hll CclIsln IO powl de.s uIisons non Onics qcims II Irlcssc
Ilillln ,ll ll l llll iiiiL 'mpute pl ol i un ni .cconic llne'lt \ I i I \ Is id
Nll Pic\,il i dcli coupe k \ iss d i ntice jII\ Eii-i-lin tis de
pIlnci ,mi I\ duill 'ci- ll i. dcl Ii prl lol |iicrsilicnllu llk El I 'llic
II iiicl'icc: dck suspens|ionI dk I iid k 'oiioiliqluc
NM Is n n I II n1 l ll C l II Co OiuClllllIonI l lllunilln -ice
loniiiillc scnI Ik ciiidiiLi lI diCon d dkiiiiiidci I iiiinnliioii
ide l ci iddll lii ci pi t col uiit , e I \pl cl c i. ll l liii lli Conli.sll llI
cIccioul pio\ isolu IC EPi Le coiinminiqcic des pul|lleniicliiullsc
dci INITE dilll.iidl.lll nidii d i i'i II i.iiil.llliii di Jlliud Cc li.i11E
C (RISE ELE('TORALE : ). 5l


,./,. .1.1. I', I III II' II,..,,i I


Aristide peut regagner


,, /,. , I I '


', , "-i s, 111, 11 1 lll b e ll, l


lDI AT.-T,1 p. "l


/ . , ....... J 1111 .... ...i. , i. . .. ... l . ..1 iT .


I EN PLUS...


EN BREF...


Mercredi 02 F6vrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


Washington aurait utilise

la MINUSTAH pour maintenir

Aristide en exil


P-au-P, 26 janv. 2011 [Alter-
Presse] --- Les Etats-Unis se sont empress6s
d'enr6ler la Mission des Nations Unis pour
la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) afin
de maintenir Jean Bertrand Aristide hours
du pays, rdvelent des cables diplomatiques
am6ricains ddvoilds par WikilLeaks.
Washington craignait que le retour
de Jean Bertrand Aristide ne vienne ajouter
de l'huile sur le feu, selon ces cables.


a Cit6 Soleil, a l'6poque bastion de nombre
de sympathisants de l'ex-pr6sident.
Cependant, selonles cAbles diplo-
matiques, les brdsiliens avaient une autre
opinion sur la manibre de g6rer l'absence
d'Aristide bien qu'ils s'entendaient avec
Washington sur le fait que l'ancien pr6tre
devait rester en Afrique du Sud.
Refusant de cdder aux pressions du
gouverement amdricain en vue de mener
LE' 7 --


Ces documents ont Wte rdv616s
cette semaine par le journal britannique The
Guardian alors que l'ex-president Aristide
r6itbre son d6sir de revenir sur sa terre natale
et que ses partisans ne cessent de r6clamer
sa presence en Haiti.
Le 8 juin 2005, une rencontre a eu
lieu au Br6sil entire l'ambassadeur amdric-
ain, John Danilovich, le conseiller politique
de l'ambassade, quijoue le r6le de chef de
la CIA sur place, et le conseiller politique
du president brdsilien (lors Lula da Silva),
Marco Aurelio Garcia, signal le journal.
< politique ont continue d'insister sur le fait
que tous les efforts doivent 6tre d6ployds
pour empecher le retour d'Aristide en Haiti
ou l'influence de ce dernier sur le processus
politique... >, rapporte un des cables, notant
que le gouvernement amdricain < est de plus
en plus attentif a une d6t6rioration majeure
de la s6curit6 en Haiti >>.
Lors de cette rencontre, les diplo-
mates am6ricains ont relayed l'appel de la se-
cr6taire d'Etat amdricaine Condoleezza Rice
S<< renforcer l'action de la MINUSTAH >>.
Elle avait aussi souligne que < Unis pourraient 6tre amends a envoyer des
troupes (en Haiti) a un certain moment >>.
Une autre rencontre a eu lieu entire
les responsables amdricains et brdsiliens
au mois de juin. WikiLeaks rdvble que les
Etats-Unis souhaitaient que la MINUSTAH
et plus pr6cis6ment son haut commande-
ment brdsilien, durcissent le ton.
Tout de suite aprbs, le 5 juillet, les
casques bleus ont mend une operation dure


un autre raid sur le bidonville, le g6ndral
Augusto Heleno Ribeiro, chef de la mission,
a 6td vite remplac6 par le g6ndral Urano
Texeira da Matta Bacellar. Enjanvier 2006,
le g6ndral Bacellar a &te retrouv6 mort dans
sa chambre d'h6tel avec une balle a la tate,
aprbs avoir oppose lui aussi une resistance
farouche a l'id6e d'attaquer a nouveau Cit6
Soleil.
A l'6poque les autorit6s brdsili-
ennes avaient avanc6 la these de l'accident
avant de conclure pour un suicide. Cepen-
dant, selon un autre cable devoild par
WikiLeaks, l'affaire avait intrigue le pre-
sident dominicain Leonel Fernandez, qui
s'6tait montr6 sceptique.
Selon Leonel Fernandez, le crime
aurait &t6 commis par < un petit group
prdpard pour crder le chaos en Haiti >. Le
president dominicain aurait cit6 le nom d'un
ancien commandant de la < rebellion anti-
Aristide > en 2004, qui travaillerait pour
les Amdricains.
Le president dominicain n'a pas
non plus 6cart6 que le gouvernement brdsil-
ien ait trouv6 son profit en gardant secretes
les circonstances de la mort du g6ndral.
Selon lui, l'ex president brdsilien, Lula Da
Silva, misait sur la mission onusienne en
Haiti pour gagner un siege permanent au
Conseil de s6curit6 de 1'ONU.
De meme, selon les propos at-
tribuds au president Leonel Fernandez dans
les cables de WikiLeaks, les dirigeants
brdsiliens craignaient de voir cette affaire
inciter la populationbr6silienne a demander
le retrait des troupes d'Haiti.


Clinton pr6ne la solution de I'OEA dans l'impasse ha'itienne
PORT-AU-PRINCE (Reuters) - La secr6taire d'Etat amdricaine Hillary Clinton a ex-
hort6 dimanche les dirigeants haitiens a adopter la solution propose par l'Organisation
des Etats amdricains (OEA) pour r6gler le diffirend electoral menacant la stability du
pays.
Hillary Clinton est arrive a Port-au-Prince pour des discussions avec le president
sortant Rene Preval et avec les principaux candidates a la pr6sidence.
Elle a expliqu6 que Washington souhaite que les autorit6s haitiennes appliquent les re-
commandations de I'OEA selon lesquelles Jude Celestin, candidate soutenu par Prdval,
devrait 6tre 6cart6 du second tour au profit de Michel Martelly, chanteur populaire que
des r6sultats preliminaires controversies cr6ditaient de seulement 7.000 voix de moins
que Cl6estin.
Le second tour opposerait ainsi l'ancienne premiere dame, Mirlande Manigat, arrive
en tate du premier tour, a Michel Martelly.
Outre les Etats-Unis, les Nations unies et les principaux donateurs occidentaux tels que
la France, la Grande-Bretagne et l'Union europ6enne, se sont d6clar6s favorable a la
proposition de I'OEA.
Mais en d6pit de ces pressions internationals et de la decision du parti au pouvoir,
Inite, de retire sa candidature, Celestin ne s'est pas officiellement retire de la course.
Le Conseil electoral provisoire haitien a dit qu'il annoncerait mercredi les r6sultats
des elections. L'annonce le mois dernier des r6sultats prdliminaires avait provoqu6 des
6meutes de partisans de Martelly qui d6nonqaient des fraudes.
Une vingtaine de protestataires ont manifesto dimanche a l'adroport en brandissant des
pancartes disant en anglais: "Secr6taire d'Etat Clinton, Haiti n'a pas eu d'l6ection libre
et honnete".

Le deuxieme tour aura lieu le 20 mars
PORT-AU-PRINCE, AP - Le conseil electoral provisoire haitien a annonc6 vendredi
que le deuxibme tour des elections pr6sidentielle et l6gislatives aura lieu le 20 mars et
que les r6sultats du premier tour seraient officialis6s d'ici le 2 f6vrier.
Cette nouvelle planification a &te rendue publique aprbs de nombreux retards et modi-
fications d'horaires. Le deuxibme tour des elections haitiennes, qui devait se tenir plus
t6t enjanvier, a &t6 retard par des conflicts internes et des manifestations publiques
quant aux r6sultats prdliminaires du scrutiny de novembre dernier.
Selon ces donndes, le candidate du pouvoir, Jude Cl6estin, aurait dfi affronter l'ancienne
premiere dame Mirlande Manigat au course du second tour des elections. Mais l'Orga-
nisation des Etats amdricains (OEA) a affirm que les r6sultats ajustds, selon des esti-
mations des fraudes orchestrees par le parti de M. Cl6estin, montraient que son nom ne
devrait pas se retrouver sur le bulletin de vote du second tour et que le candidate Michel
Martelly pouvait 16gitimement r6clamer cette place.
Les leaders du parti au pouvoir avaient annonc6, mercredi, que le successeur d6sign6
du president Rend Prdval se retirait du second tour, face aux multiples pressions.
Mais Jude Celestin lui-meme n'a pas voulu confirmer son retrait des bulletins de vote.
La champagne 6lectorale devrait done recommencer le 17 f6vrier et se terminer le 18
mars, le scrutiny ayant lieu deuxjours plus tard. Les r6sultats devraient 6tre publiCs le
31 mars.
Si tout se d6roule comme prdvu, Haiti devrait officiellement avoir un nouveau presi-
dent le 16 avril prochain.

Celestin convaincu d'avoir gagn6 au premier tour
(HaitiLibre) - Le Bureau du Contentieux Electoral National (BCEN) a entendu samedi,
les recours des 3 candidates a la pr6sidence. Ces contestations se sont d6rouldes en pr6-
sence des experts juridiques de l'Organisation des Etats Amdricains (OEA).

Jude Celestin : Les avocats de Jude Celestin < INITE >>, convaincus de sa victoire, ont
plaid pour le respect des r6sultats publiCs par le CEP. < On ne peut pas demander au
tribunal d'accepter le rapport de l'OEA >>, a affirm Maitre Eph6siens Joassin, un des
avocats de Jude Celestin. De plus, il a &td demand au tribunal d'accepter la formation
d'une nouvelle commission pour v6rifier au centre de tabulation les proces-verbaux de
son client qui ont &t6 annul6s.

Michel Martelly : Le tribunal a entendu les avocats de Michel Martelly < Repons
peyizan > qui ont plaid le respect des recommendations de l'Organisation des Etats
amdricains (OEA) et la publication des r6sultats tels que soumis par la mission
d'experts de l'OEA, un recours soutenu par Maitre Gregory Mayard Paul devant le
President du tribunal electoral.

En d6lib6rations
Charles Henri Baker : Le candidate a la pr6sidence Charles Henri Baker (>)
avait demand la formation d'une commission de verification afin de constater les
fraudes et irr6gularit6s qui se sont produites lors du scrutiny du 28 novembre 2010
(bourrages d'urnes et de proces verbaux au centre de tabulation). Demand rejet6e par
le BCEN.
D'autre part, Charles Henri Baker avait d6pos6 aussi un recours pour l'annulation des
elections. Concernant ce dernier, le BCEN qui regroup d'autres recours similaires, a
pr6cis6 qu'il prendra une seule decision concernant toutes les demands d'annulation
et dans le d6lai l1gal.

Les Etats-Unis n'ont aucunement l'intention de suspendre
l'aide a Haiti
PORT-AU-PRINCE, Haiti, The Associated Press - Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
(EN BREF/ p. 14)


DECES DE MOISE AMBROISE

La famille de Moise Ambroise announce avec tristesse son
d6ces survenu le 27 Janvier could a Long Island Jewish Hospital,
New York, apres une longue maladie courageusement supported.
L'Exposition aura lieu le Samedi 5 Fevrier de 8:30 am a 10:00
am A O'Brien Funeral House, 640 Elmont Road, Elmont New York.
Tel. (516) 285 -5856.
Les funnrailles seront chanties toujours samedi a 10:30 am A
l'6glise Sacred Heart, sise au 115-58 2226me rue, Cambria Heights,
New York. L'inhumation aura lieu A Rosehill Cemetery, Linden, New
Jersey.
Haiti en Marche renouvelle ses sympathies A tous les parents
et allies affliges par ce deuil.


Page 2


' ,ini i.,i,..n pour demander le retour de 'ex-prisidentAristide (Reuters)


BEN GAMLA

CHARTER SCHOOL

OPEN HOUSE
Ak Enskripsyon pou ane eskole 2010 - 2011
Pre-Kindergartenjis 6th Grade
Klas an Angle ak Ebre
. Transpb gratis
. Profess diplome
. Klas yo pa gen trbp elkv
. Atmosfe senpatik
. Pogram after school enteresan

Ben Gamla Charter School
1211 Marseille Drive, Miami Beach, 33141
Rele pou made vin fe yon vizit oswa pou plis enfomasyon

305 - 469 - 9331

www. bengamlamiamibeach. corn


-. . ....- Ix xl I ... ... . ... . . . . . . . . .

Mercredi 02 Fvrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


L'ACTUALITE EN MARCH


Aristide peut regagner


son pays apres 7 ans d'exil


(ARISTIDE... suite de la lere page)
a donner un passport a l'ex-pr6sident Aristide, qui vit i
en Afrique du Sud, si la demand en 6tait faite.
"Le gouvemement de la R6publique done l'ass
qu'aussit6t produite, une telle demand sera honor6e av
1krit6", dit le texte, d6mentant au passage qu'une dema
passport ait &te refuse a M. Aristide.
Selon un de ses avocats a
Miami, Ira Kurzban, M. Aristide a 6crit
lundi a la ministry haitienne des Affaires
6trangres, Marie-Michble Rey, pour lui
demander de lui remettre imm6diate-
ment un passport diplomatique.
Dans le courier, que 1'AFP a
pu consulter, l'avocat demand que "les
plans en vue de son retour d6butent im-
m6diatement".
"Je demand aimablement
que le gouvemement de la R6publique
d'Haiti engage un dialogue avec le gou-
vemement de la R6publique d'Afrique
du Sud afin de garantir le retour im-
m6diat du president Aristide", peut-on
lire dans la missive qui demand aussi
que la "s6curit6" de l'ex-pr6sident soit
garantie.
Dans un courriel envoy a
l'AFP, Me Kurzban indique par ailleurs
que M. Aristide se trouve toujours en
Afrique du Sud.
Dans un communique diffuse mi-janvier,
l'ancien president avait expliqu6 vouloir rentrer au pays
pour des raisons m6dicales et aussi "pour contribuer a
servir mes frbres et soeurs haitiens en tant que simple
citoyen dans le domaine de l'oducation".
"M. Aristide est un ancien president et come
tel, il a droit a un passport diplomatique selon la loi
et la Constitution", a d6clar6 Maryse Narcisse, porte-
parole de M. Aristide a Port-au-Prince. Mme Narcisse
a dit a 1'AFP qu'elle 6tait pr6te a retire d&s que possible
un formulaire de demand de passport pour l'ancien
chef d'Etat.
Jean-Bertrand Aristide, 57 ans, ancien op-
posant a la dictature duvali6riste (1957-86) et pr6tre
partisan de la "thdologie de la liberation", a 6t6 6lu
une premiere fois a la tete du pays en 1990, avant
d'etre chass6 du pays huit mois plus tard par un coup
d'Etat militaire.
Revenu a la tete de l'Etat en octobre 1994,
grice a une intervention militaire des Etats-Unis, il
termine son mandate en 1996, laissant le pouvoir a son
dauphin, l'actuel president Rend Prdval.
L'ancien pr6tre des bidonvilles, relev6 de ses
voeux par une dispense vaticane pour pouvoir se marier,
est r66lu en novembre 2000. Mais il est contraint a
l'exil en f6vrier 2004, sous la menace d'une insurrection
arm6e conjugu6e a des pressions internationales notam-
ment des Etats-Unis et de la France qui lui reprochent
son incompetence.
Un retour de l'ex-pr6sident surprendrait Haiti
en pleine crise politique: le president Prdval doit se


Resultats du ler

tour le 2 fevrier...
(CALENDRIER... suite de la lere page)
dame Mirlande Manigat, de Jude Celestin, candidate du
pouvoir, selon les r6sultats prdliminaires diffuses d6but
d6cembre par le CEP.
Ces r6sultats ont &td d6nonc6s par les partisans
du candidate arrive a la troisibme place, Michel Mar-
telly. Ils ont aussi &te remis en cause par une mission
de verification des votes de l'Organisation des Etats
amdricains (OEA), qui a sugg6r6 un duel entire Mme
Manigat et M. Martelly au second tour.
Proche du president sortant Rend Prdval qui
l'avait d6sign6 pour lui succ6der, Jude CWlestin est ac-
cus6 de fraude par ses adversaires.
Pour d6bloquer la situation, le parti de M.
Celestin a pris mercredi la decision de l'ocarter du
scrutiny, mais le candidate n'a toujours pas fait savoir
quelles 6taient ses intentions.
Le president Prdval, qui devait initialement
quitter le pouvoir le 7 f6vrier, a d6jh fait savoir qu'il
comptait rester en poste en attendant que le processes
electoral aboutisse.
"I1 faut que les choses soient clarifies avant le
7", avait exhort mercredi le secr6taire g6ndral adjoint
de l'OEA, Albert Ramdin. "Nous devons savoir ce qui
va se passer parce que la situation est trop confuse",
avait-il d6clard a des joumalistes avant une reunion de
l'organisation a Washington.

!jy ~ 1r ~


retire le 7 f6vrier alors que les r6sultats d6finitifs du premier
tour de la pr6sidentielle ne seront connus que mercredi.
Les r6sultats prdliminaires annonc6s d6but d6cembre
ont provoqu6 des violence de la part des partisans du candidate
arrive troisibme et done exclu du deuxibme tour. Le deuxibme
tour est d6sormais prdvu le 20 mars.


I I,,. ,i. i.-, pour aemanaer ie rerour ae ex-prestaentArisnae


h


-.
,t


Meilleurs

Vceux

En ceite season de fe6te nos penses se townent
sp6cialement vers nos cien's a r nous dcisons : Meci
Merci de vote won~once ! Merc de votre soulien I
Merci de votre fidel' I


C'ei le loul Coeur que nous vous souhoiao,.n
un Joyeux Noe 2010 eT une Me l eure Annee 2011.


1 UNIBANK

"fsons route ememb"

Wfff * Wl ihP.' .on i ^


Page 3


DERNIERE HERE SOMMAIRE
Un passport pour Aristide s'il veut revenir p. 1
ELECTIONS
Resultats du 1r tour : 2 fvrier ; second tour: 20 mars
p.1
CRISE ELECTORAL
Jude Celestin ou le cave se rebiffe ! p.1
ACTUALITE
En visit en Haiti, Hillary Clinton invite a appliquer
les recommendations de 1'OEA mais assure qu'il n'y
aura pas de suspension de l'aide p.2
Le candidate Jude Celestin s'affirme mais un peu tard
p.6
ANALYSE
Prdval ou une sortie difficile ! p.1
L'International : vous avez dit ingerence ! p.1
REVELATIONS
Washington aurait utilis6 la Minustah pour maintenir
Aristide en exil p.1
CORRUPTION & POUVOIR
Baby Doc, l'argent suisse et la 'loi Duvalier' p.2
Vaut-il mieux un dictateur connu qu'une d6mocratie
difficile a construire ? p.8
Cherchez la femme p.8
CULTURE & PATRIMOINE
La BRH va construire un centre de conference p.10
Le March Vallibres p. 13
LIBRE PENSER
R6ussite p.12
SANTE
Chol6ra : stabilisation du nombre de d6ces p.11
Mutations de la bact6rie qui devient plus dangereuse
p.ll
LETTRES
Langay lanmou p.15


. . ....~xl Ix... ... . . ... . . . . . . . . . . .


-4


UNE ANALYSE


Mercredi 02 F6Yrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


Preval: une sortie difficile !


mars prochain. L'international y veille jalousement.
Le candidate de Prdval n'en fait point parties. Qui pis
est, l'image du chef de l'Etat est au plus bas. L'intemational
en tire advantage pour avancer ses pions. Y compris A coups de
menaces et de sanctions de toutes sortes (limitation des voyages
en Haiti, reprise des deportations de plusieurs centaines de


(FIN DE PARCOURS... suite de la l1re page)
apaises.
L'international, Washington en tete, refuse la candi-
dature de son dauphin. Et coup de thditre, ouvre le feu sans
sommation. Visas enlev6s aux parlementaires du pouvoir.
Assortis de la menace de sanctions
6conomiques. Or Rend Prdval avait
conduit une politique visantjustement
A 6viter ce genre de malentendu.
Mais vers l'approche de la fin
de son second et demier mandate, une
succession de decisions surprenantes
commence A tomber.
D'abord c'est l'ex-premier
ministry Jacques Edouard Alexis, 64
ans, qui devait 6tre le candidate de la
coalition au pouvoir (INITE), et qui est
supplant par un membre de l'entou-
rage du chef de l'Etat, Jude Cdlestin,
48 ans, directeur d'un organisme semi
public engage dans la construction des
infrastructures. Prdval 6tait persuade
que le people des villes et villages dd-
senclavds par les routes actuellement
en construction en divers endroits du
pays, voterait massivement en faveur
de son poulain.

A coups de menaces et
de sanctions ...
On n'aura pas le temps d'en
juger, les elections ayant &te contest6es
avant meme qu'elles se terminent le 28
novembre dernier.
La totality des candidates A
la pr6sidence (A la seule exception de Apr s la
celui du pouvoir) crient A la magouille
et demandent leur annulation.


rencontre de la secretaire d'Etat Hillary Clinton avec le candidate Jude

ressortissants haitiens A dossier criminal etc). MWme le retour
inopind de l'ex-dictateur Baby Doc, apres 25 ans d'exil en
France, qui ferait parties de ce vaste chantage, selon certaines
sources non haitiennes.

Une evaluation plutbt superficielle ...
Prdval essaie de se d6gager du piege en sollicitant
l'envoi d'une commission de l'Organisation des Etats amdri-
cains (OEA) pour un recompte des r6sultats du premier tour
des elections, ne pouvant se r6soudre A voir s'6crouler d'un
seul coup la strat6gie qu'il pensait avoir mis si soigneusement
en place.
Cette commission procdde A une evaluation plut6t
superficielle (A peine 8% du total des procds verbaux) et se
prononce en faveur de la solution venue de l'ext6rieur. Autre-
ment dit, carter le candidate du pouvoir.
Prdval ne sait d6sormais plus A quel saint se vouer.
Il n'a pas l'appui de la nation qui lui reproche surtout
le laxisme administratif qui a caract6ris6 son second mandate.
Culminant dans la catastrophe sismique du 12 janvier 2010.


Le president Rene Preval a-t-il trouv un accord avec la secretaire
d 'Etat Clinton autour de lafin constitutionnelle de son mandate ?

Au lendemain, deux d'entre eux reviennent sur cette
r6clamation- apris avoir &t avis6s par une source internatio-
nale, bien entendu non identified. Et ce sont curieusement les
deux pour lesquels un second tour devrait 6tre organism le 20


Eiplore your oplians. HNsle frem shipping l
for the holidays.
Oe Irhm rUlI A-Co b" , FOhlt p Or eno ow ,U.S B.
Ih Culba1n, Mulca, fculh & Canirl KAwait _- ---
* PrI * LCc..A>*IG I I_ r ,,


* Pc1U- l O tMK *bl, anmywhore 4m
Nonh Amskwi
* OLmcit , Ronk. Puy It IrmL Anmlrm
* Air trnvp Swvic. mlhm II b h tbkclcm
m Semp Voltr Aooawun o ImwJMdWnqM*.COm


Plus de 300.000 morts, la capital r6duite en poussi&re et des-
truction de 120% du PIB.

La dignitye national' s'en ressent...
Pendant que les ambassadeurs occidentaux tapent
si brutalement sur le pouvoir que la dignity6 national' s'en
ressent, le chef de l'Etat n'a meme pas
le support de son administration.
En effet celle-ci avait parid
sur une candidature de celui qui a &t6
chef du gouvemement sous les deux
mandates de Prdval (1996-2001 et 2006-
2011), l'ex-premier ministry Jacques
Edouard Alexis, et avec lequel par
consequent s'6tait 6tablie une longue
pratique.
Du jour ott le president s'est
laiss6 convaincre ainsi de changer au
dernier moment de cheval, rien ne va
plus. On ne change pas sa monture au
milieu du gud. Mais c'est le moment
aussi on les pressions de l'entourage
proche se font les plus pressantes et
puissantes. Ce sont les courtisans qui
� entretiennent les pouvoirs A vie. Ce
sont eux aussi qui entrainent leur chute
primatur6e.

Le divisez pour regner

D'un autre c6t6, Rend Prdval
croyait avoir neutralism l'opposition
interne. Et que c'est un point en sa fa-
veur aux yeux de l'international. Mais
on n'est plus au temps de la Guerre
froide on un Harry Truman disait:
Cilestin ce sont des salauds mais ce sont nos
salauds ! Aujourd'hui l'international
(FIN DE PARCOURS / p. 7)


Le coordonnateur general de la coalition prdsidentielle INITE,
SMn. Joseph Lambert (photo Haiti en Marche)


Le deuxieme tour aura lieu le 20 mars


Par Jonathan M. Katz, The Associated Press La


- I


�aB-I -l~ Mlhj]ni fJl 1 I1 r O ? C-J I
,"P! r' 1I Jr, 5"fl. 1 X " J * 'A i


A t - I� . p, k F. Iq i.q - .., .


I u m * ry i J - * I t^-+i �-*- I-h r ' .prJwh r' .'h Lbs. *r^ l I *hT A-^f^ m Ir.f ^ a i * *-F I.
rc-O . iirrn- r. re hra i � yi n req r rrwr -e vL.w. rn rve A 4.cri Tif r

W-a7aur nJ i w saw -
g1 ii.-,7ai rC� ira


Presse Canadienne
PORT -AU-
PRINCE, Haiti - Le conseil
electoral provisoire haitien
a annonc6 vendredi que le
deuxieme tour des elections
pr6sidentielle et l1gislatives
aura lieu le 20 mars et que
les r6sultats du premier tour
seraient officialis6s d'ici le 2
f6vrier.
Cette nouvelle plan-
ification a ti rendue publique
apres de nombreux retards et
modifications d'horaires. Des
copies ont &td distributes aux
m6dias.
Le deuxieme tour
des elections haitiennes, qui
devait se tenir plus t6t en
janvier, a &te retard par des
conflicts internes et des mani-
festations publiques quant
aux r6sultats prdliminaires du


scrutiny de novembre dernier.
Selon ces donndes, le candidate du pouvoir, Jude
Celestin, aurait dfi affronter l'ancienne premiere dame Mir-
lande Manigat au course du second tour des elections. Mais
l'Organisation des Etats amdricains (OEA) a affirm que les
r6sultats ajustds, selon des estimations des fraudes orchestrses
par le parti de M. Celestin, montraient que son nom ne devrait
pas se retrouver sur le bulletin de vote du second tour et que
le candidate Michel Martelly pouvait 16gitimement r6clamer
cette place.
Washington a fait pression sur le gouvernement
haitien et sur son president sortant, Rend Prdval, afin qu'ils ac-
ceptent les recommendations de 1'OEA. Le soutien amdricain A
Haiti depend de cette decision, ont indiqu6 les Etats-Unis.
Les leaders du parti au pouvoir avaient annonce,
mercredi, que le successeur d6sign6 du president Rend Prdval
se retirait du second tour, face aux multiples pressions.
Mais Jude Celestin lui-meme n'a pas voulu confirm
son retrait des bulletins de vote.
La champagne 6lectorale devrait done recommencer
le 17 f6vrier et se terminer le 18 mars, le scrutiny ayant lieu
deux jours plus tard. Les r6sultats devraient 6tre publiCs le
31 mars.
Si tout se d6roule comme prdvu, Haiti devrait officiel-
lement avoir un nouveau president le 16 avril prochain.


PPlNATURA Bakery, Inc.
NATURAL JUiCe '%ms#


I U


113CW NE2n ZdAve.
NMoa". FL 331B0
Tel. 31)5-3qJ-6115


C!
Sr


Caw"rg S-wisei
C*wt P4biS, m H" d Ozww
fmm nICCAsion


Page 4


I

Mercredi 02 F6Yrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


DE LACTUALITE


Jude Celestin ou le cave se rebiffe !


(CRISE ELECTORALE... suite de la lere page)
est done nul et non avenue aux yeux de la loi.

Consternation chez les officials ambricains


pouvoir, en se passant la pression subie des uns aux autres,
mais terminus ! Jude CUlestin est seul a pouvoir faire la d6ci-
sion. I1 refuse d'envoyer au CEP la lettre qui doit permettre le
d6blocage de la situation. Jetant dans l'embarras le president,
les barons du parti au pouvoir mais aussi les ambassadeurs


C'est le choc. Et sans doute la consternation chez les strangers (Washington, Paris, Ottawa, Madrid, ONU-Minus-
officiels amdricains qui ont ainsi rat6 piteusement leur cible. tah) qui avaient mijot6 le coup.
L'affaire est si s6rieuse que voici la Secr6taire d'Etat Mais qui plus est, voici que cette volte face de celui
Hillary Clinton force de d6barquer ce dimanche a Port-au- qui en tant que candidate du pouvoir devait encaisserjusqu'ici
Prince (poussant de c6t6 la crise politique qui menace un allied tous les reproches adress6s a ce dernier, trouve un 6cho favo-
aussi important que l'6gyptien Hosni Moubarak) pour venir rable chez les autres candidates, ses adversaires de la champagne
rectifier le tir aupres de son 'ami' Rend Prdval. 6lectorale, mais aussijusqu'au sein de l'opposition anti-Prdval,


, ,,r ,r ri.., organisee par le Groupe des 12 candidates reclamant annulationn des elections
pourfraudes massive et reconnues (photo Haiti en Marche)


le Conseil electoral vient de fixer au 20 mars) ne va sfirement
pas s'arreter en si bon chemin.
Toutefois ce nouveau d6veloppement de la situation
le prend suffisamment de court (l'intemational mais en parties)
pour justifier que la cheffe de la diplomatic amdricaine ait
r6alise qu'elle doit prendre elle-meme le dossier en main. Et
que le porte-parole du D6partement d'Etat, Philip J. Crowley,
ait trouv6 n6cessaire de d6clarer vendredi que le gouverne-
ment am6ricain n'a aucun candidate favori. Difficile a croire
d6sormais !

Forcer le CEP A prendre lui-meme ses


Partisans du candidate Jude Celestin, ce dernier refusant defaire le retrait de sa candidature malgrd
les pressions internationales et celles de son propre part INITE


Apres avoir accept le r6le de simple compare pour
ne pas dire de porteur de valises, celajusqu'au lendemain des
r6sultats prdliminaires du premier tour - proclam6s le 7 d6cem-
bre dernier et aussit6t d6nonc6s par des adversaires aussi bien
nationaux que internationaux, Jude Celestin refuse d'6pouser
la derniire sequence, celle du dindon de la farce, celui qui
paie pour les erreurs de tous les autres, et don't le nom restera
a jamais dans l'Histoire comme le candidate qui avait tent6 de
voler les pr6sidentielles de 2010-2011 mais qui fut d6masqu6
fermement par la communaut6 international soucieuse soi-
disant du 'respect de la volont6 du people haitien.'

Celui don't on dira qu'il s'est deculotte

Le New York Times a trouv6 le motjuste : 'Jude
Celestin est en train de donner une leqon a ses colleagues.
Pourquoi doit-il 6tre celui don't on dira qu'il s'est d6culotte
devant le dicta international ?'
Pendant que tous esp6raient s'en tirer en douce - du
president Prdval aux s6nateurs et politicians de la coalition au


celle qui avait pr6f6rd boycotter les elections parce que ne
faisant pas confiance a ce dernier.

Ambassadeurs ne faisant aucune attention
Aleur language ...
Ils applaudissent au refus de Jude Celestin de s'aplatir
devant les oukases des grandes chancelleries et de leurs ambas-
sadeurs en Haiti qui ne font aucune attention a leur language, et
d6sormais c'est au nom de la dignity national qu'ils brandis-
sent leur revendication principal mais qui commence de plus
en plus a devenir une alternative s6rieuse : l'annulation pure et
simple des elections puisque tout le monde reconnait que les
fraudes ont &te si massive et surtout g6ndralis6es qu'aucun
raccommodage n'est possible sans remettre en questionjusqu'a
la dignity6 nationale'
Une sorte de nouvelle croisade politique, et qui se
voudrait national, cherche a se mettre en place.
On en est l1 pour l'instant. Sur ce ddbarque ce diman-
che Hillary Clinton. L'international qui joue sa carte (mais
laquelle ? nul ne sait) dans l'organisation du second tour (que


responsabilites ...
En tout cas, Jude Cl6estin, qu'il soit admis ou non au
second tour - car le CEP a encore la liberty de le disqualifier
en faveur du chanteur Michel Martelly don'tt l'international
pr6fere la presence au sprint final aux c6t6s de l'ex-premiere
dame, Mirlande Manigat, 70 ans), mais le pr6sum6 candidate
du pouvoir aura 6vit6 in extremis d'etre pr6cipit6, comme on
dit, dans les poubelles de l'histoire.
La manceuvre 6tant de forcer le CEP a prendre lui-
meme ses responsabilit6s alors qu'il en serait d6charg6 si
Mr Celestin avait accept calmement et servilement de se
retire.
Alors se rappellera-t-on peut-6tre que c'est Jude
C6lestin, en tant que directeur du CNE (Centre national des
6quipements, organisme semi-public), qui avait dirig6 les
operations de ramassage de plus de 200.000 cadavres dans les
heures qui ont suivi le s6isme du 12 janvier 2010, avant l'arri-
v6e de l'assistance international et que nous 6tions menaces
(CRISE ELECTORAL / p. 6)


4 responsables de Inite signent

le retrait de Jude Celestin


Port-au-Prince, le 26janvier 2011- (AHP) - 4
responsables de la plateforme pr6sidentielle Inite (Unite),
les s6nateurs Joseph Lambert et Kl6y Bastien ainsi que
l'ancien d6put6 Levaillant Louis Jeune et l'ancien ministry
Jean Joseph Moliere, se sont d6clards mercredi d'accord
avec le retrait du candidate Jude Celestin du 2eme tour de
la pr6sidentielle, "en vue de preserver la stability du pays et
d'dviter d'augmenter les souffrances de la population".
Cependant, le principal concern (Jude Cl6estin), n'a
pas sign le communique comme il le lui avait &td demand et
ne s'est toujours pas prononc6 publiquement sur le dossier.
Les signataires ont justified leur position par le fait
qu'en dehors d'autres forces d'intimidation, une parties de la
communaut6 international menace d'imposer un embargo et
de couper toute aide au pays qui, d6j, est en proie a toutes
sortes de souffrances.
Le haut Etat Major de la plateforme pr6siden-
tielle ajoute 6galement qu'apres la publication le 7 d6cembre
2010 des r6sultats prdliminaires, les locaux de Inite ont &te
incendids, les residences et les biens de certain partisans
pills et incendids dans plusieurs regions du pays don't Port-
au-Prince et les Cayes, dans l'indiffirence, ont-ils dit, des


ambassades, du secteur priv6 et des organizations des droits
de l'homme.
Joseph Lambert, Kl6y Bastien, Levaillant Louis
Jeune et Jean Joseph Moliire se d6clarent persuades que le can-
didat CWlestin a r6uni la quantity de voix n6cessaires pour aller
au second tour, et le remercie de comprendre la situation.
"La Mission de 1'OEA qui a recommand6 le d6clas-
sement de Jude Celestin au profit de Michel Martelly, n'a
respect ni la loi 6lectorale ni son propre mandate et a fond& son
analyse sur seulement 8% des procds verbaux, ce qui reprisente
seulement 16% des votants, ont-ils d6nonc6.
Ladite mission avait &te sollicit6e par le president
Rend Prdval pour r6dvaluer les r6sultats prdliminaires du pre-
mier tour de la pr6sidentielle. Les pressions de la communaut6
international allaient commencer apres avoir avoir compris
que les autorit6s n'avaient pas l'intention d'appliquer a la lettre
les recommendations de la mission, estimant qu'elles avaient
ete faites sur de mauvaises bases.
Les responsables de Init6 appellent les partisans et les
sympathisants de la plateforme a rester mobilis6s pacifiquement
en vue, disent-ils, d'assurer la victoire de leurs candidates qui
sont encore en course pour le second tour des Legislatives.


' --At
-.


CC'iN TA.CT US3
TCL, FREE, i-a68-3a3-2a56
OR. 3 0 5- _20- 30
FAX .3.05 2 0-83 32
"ELL. 3 05 - 85 -S5 1 1t


FICHE D'ABONNEMENT A HAITI EN MARCIHE .


s0.


U e t pur Six M


Gdes 280.00
US S 40.00
US S 42.00
SUS$ 7o0.00
_ US $ 70..00


des 520.00
SUS $ 78.00
Sus $ sa800
SUS $ 136.00
-US $135.00


Etaets Und
Canada
Europe
Arn6dauo Latine


Dens e * m d'un abonnement
avec Ilwil son, Ie coOt et o double.
Pri! a de sp6cfler vous 8t
uir nouvel bhonnA
ou a'll 'oagit d'un renouvellnmrnt


4NoLuvau


Renouvellemnt
i ]


Page 5


NAn
Adrn


I IH 'BNEET ~t NMRH


--


-- ------,~--


CoDK.t ~ Upour Un An^^^


UNITE SANS UNITE


SMercredi 02 F6vrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


Le candidate Jude Celestin s'affirme ... mais un peu tard !


PORT-AU-PRINCE, 26 Janvier - Jusqu'c ce mer-
credi le retrait de la candidature de Jude Celestin n'6tait pas
official.
Les dirigeants de la plateforme pr6sidentielle INITE
ont bien envoy un communique aux m6dias, mais cela ne
r6sout pas le problkme.
Parce que, selon la loi 6lectorale, seul le candidate
peut entreprendre une telle demarche : demander au Conseil
electoral provisoire de l'enlever de la liste des candidates.
Or jusqu'c ce mercredi le CEP n'avait pas requ la
lettre de Mr Jude Cl6estin.
Selonunbulletin de l'agence locale AHP, le candidate
explique qu'il a ses supporters, ses parents et ses amis auxquels


de pres d'une dizaine de dirigeants du parti.
Le meme jour, la repr6sentante des Etats-Unis au
Conseil de s6curit6 de l'ONU, Susan Rice, adressait une nou-
velle mise en garde aux autorit6s haitiennes. C'est accepter
les recommendations de l'Organisation des Etats am6ricains
(OEA) ou rien ! Apres une re6valuation d'une parties des r6sul-
tats (pas plus de 17%) du premier tour des elections, les experts
de l'OEA recommandent la disqualification quasi automatique
de Jude Celestin de la 2e place au profit du chanteur Michel
Martelly. C'est done ce dernier qui devrait aller au second tour
face a l'ancienne premiere dame Mirlande Manigat.
Selon l'homme de la rue, c'est l'application du dicton
haitien: 'Met chen k6mande chen, chen k6mande baton ke

t� rTm P


que Jude CWlestin aura renonc6 officiellement a sa candidature,
le dilemme du second tour ne se pose plus. Le CEP n'a plus
de casse tate. MWme pas besoin de s'abaisser a revenir sur
les r6sultats communiques le 7 d6cembre dernier. Plus qu'h
installer l'affiche : Mirlande Manigat vs. Michel Martelly.
Ainsi done le renoncement de Jude CWlestin viendrait
faciliter la tiche a tous. Les s6nateurs et dirigeants de INITE
menaces (restriction de visas et autres).
Jusqu'au president Rend Pr6val qui pourra plus
librement discuter de son intention de rester dans le fauteuil
jusqu'au 14 mai prochain, sinonjusqu'h l'entr6e en function
de son successeur l6u.
Mais un trop grand raidissement de la part de Jude


Le candidate arrive 4'me dans les rdsultats du premier tour Jean Henry Ceant (a gauche), encourage
Jude Celestin 6 rejoindre le camp des partisans de l'annulation des elections (photo Haiti en Marche)


Jude Celestin entourd des principaux dirigeants du parti au pouvoir dontplusieurs ont vu leur visa
revoqud par les autoritis americaines (photo Haiti en Marche)


il doit des explications.
Le retrait de Jude Celestin a &t6 annonc6 mardi a
brile pourpoint par deux s6nateurs membres de la plateforme
pr6sidentielle.
Ensuite seulement, on a appris que la coalition se
r6unissait au palais national pour en d6battre.
Et l1 on apprenait que tous les membres de INITE ne
sont pas d'accord pour se retire ainsi de la parties.
Mais rappelons que lejeudi pr6c6dent (20 janvier) le
D6partement d'Etat annonqait la revocation du visa amdricain


1.'


Traduisez : les grandes puissances vous passent un
ordre, a vous de le faire accepter aux autres.
Et les dites grades puissances y mettent les moyens :
suppression de visas et autres menaces. Y compris le chantage
a l'arret de l'assistance pour la reconstruction.
Les dirigeants de INITE ont senti le souffle du boulet.
Ils veulent passer la meme pression d'abord au candidate. Mais
celui-ci se rebiffe !
Car celui-ci a aussi des responsabilit6s, comme le note
le bulletin de AHP, envers
ses supporters et ses futurs
mandants.
Comment expliquer
h ces derniers qu'ils doivent
an Biwo Sipwilze Eleksyon abandonner le terrain sans
arbii .'frasor 'V :;a- a, a avoir livr6 bataille ? Pourquoi
ir L' ! I pi il pas au moins un second tour
a trois qui viendrait donner
h chacun les possibilities de
prouver rdellement ses for-
r:- 3lik a,; c S~l I ces ?
cn voi : :.:i| .rK.:od3s La Constitution ne
i1 ,, pr6voit pas un second tour a


trois, mais puisque la pression
international force a changer
les regles dujeu, alors pour-
quoi pas!
Cependant une fois


C6lestin peut nuire aussi a ses propres int6rets, 6tant donn6 la
determination du Blancc' pour arriver a ses fins. Mais a quelles
fins ? C'est la question que tous se posent.
La meme question pose en filigrane dans une d6p&-
che de l'agence Associated Press en date du 25 janvier.
Qu'est-ce qui explique ce changement d'attitude de
Washington vis a vis du president Rend Pr6val ?
'Le president a souvent travaill 6 troitement avec les
Etats-Unis et la communaut6 international, recueillant f6lici-
tations et promesses de la part de Washington, mais aussi les
critiques de ceux qui le trouvent trop conciliant avec la grande
puissance voisine.'
Cependant, pursuit AP (et rappelant des rdvdlations
de WikiLeaks), un ancien ambassadeur des Etats-Unis en Haiti
a d6crit Pr6val come 'essentiellement un politician nationa-
liste ... Et pouvant prendre des actes qui peuvent entrer en
contradiction avec les objectifs des Etats-Unis.'
Associated Press cite aussi le Centre pour la Recher-
che Economique et Politique, base Washington, qui a critique
les recommendations de l'OEA et appelk a refaire les elections,
consid6rant aussi les pressions exerc6es sur le gouvernement
haitien comme 'anti-d6mocratiques.'
'Les Etats-Unis et leurs allies essayent de renverser
les r6sultats des elections et de d6cider qui peut etre president
d'Haiti', declare le co-directeur du CEPR, Mark Weisbrot.
A quelles fins ? That is the question.

Milodie 103.3 FM, Port-au-Prince


Jude Celestin


ou le cave se rebiffe


(CRISE ELECTORAL
... suite de la page 5)
par toutes les 6pid6mies et contaminations
possibles et imaginables.
Un travail titanesque de ramassage,
disinfection de ces montagnes de cadavres
qui s'accumulaient au coin des rues avant
leur inhumation dans les fosses communes au
Mome Saint Christophe et ailleurs.
Pour toute rdponse, on a entendu
certain candidates (et candidates) promettre
soit de former le CNE, soit de le remettre sous
contr6le pour cause de corruption pr6sumee.
Mais pas un mot sur les performances r6alis6es
par les hommes et les femmes de cet organisme


apres le s6isme.


Sans un 'leve kanpe' de notre
part ...
C'est ce mcme melange de manipu-
lation, d'arrogance et d'indiffirence a l'6gard
du pays r6el, qui fait que tous nos soi-disant
decideurs, aussi bien nationaux que intematio-
naux, se soient fourvoyds dans ce dossier des
elections 2010-2011.
Qui fait aussi que sans un 'leve
kanpe' (sursaut) de notre part, ils nous laisse-
ront dans une situation pire encore que dans
les heures apres le tremblement de terre.
Hafti en Marche, 29 Janvier 2011


Page 6


Asanble Srlilika.ynn Vil Kante Miarni-Dade lan pral rcyini n
an ki chila nan 27 N.W. 871h Aveinu Maimi. Florida. -As
'Y A ri TI:. *.;I T',T y a:l :'" ; ," . 1 ;, p.:u ,I e '.,* .
I P "1Ai1


' Tjs " * ?'-'. r rfesrrn Fs'sle �*=,
r T cri ac;r�an bi pral so':'v p .u tb !
.Xi. a i: b a*bi'-W'. ic' bwL .* .;


Lp� itiL' r 2~


M1 22 .. , 11 r - .. , I* l j '. ' .Oi -'. K r'sJC .-: :+i r : ,':
S:1 - 1" : a m T�j . a* Fr*yn ssaFn c : ye- icrpk : rani
I 2+ .iL !l-o .i r+,+ P ++ t+.i r ,': r)i + ,+Z B +�O
-IJL ,;i ?r iTj t L L '- L: s .i e ,0!;
SJer . . ": 2 : +: .' .. " " .! C J+ ; -. w.c F-'rs b "s'._ ',s: pa rks::rd : -i .- a:
" I* * ''V ;:3 2?' !i.J''' *r�' : 1 Ii .* : <; M kvi .:r1 vy - awI I Film-i .'Si.+'


M s a p'" -., 2 -D : ?1 ,. .~':1 ll P :o. *, : .-k h " i ra'; , r
4St:'<.s'i or 's K - , T 3 .. so o ICn < . :s : kLrgp - k~i- sie - f � L zeman 1r 3
a,1 + 'd : o in:rt i L.C Lv.I - L: r.:,!!"i.C |U:! I: l'-i(-


Z Ki ":;n +e ': . diF :kaia t : : ler *:- y K ( .Je . i tsase)
, + * ""3 ". ' <' .' * " I '1. . "" :l -,." I + .a ' ; i- J i ' '1 . 4:r:f:lJ " . k i


5 E:%a c rfe ItJ f o cu ic-l,
:" f' , "_ '__l_ a _ .i Ii_ '_' _jv. a p___ , p _
. wtf lasI or 7 y-- :'. .*:., I Tr -:' .-*. 'j; . . f,: (. 'k I b ten ,f-, pi-:l t */a * -:"
1 :3 .ir ;sa " :,. . *j 3 T i . ' a. Prt-I. ;..: I, ', sSe-T esf :a"� O .:'. B 'I 3f �


,i P cS-ES.S *al' dsn a<: c - Se C~k:.,i- Kor .:u s a�l. t . ,.

L+-r :i 7 r ,a. 2 i 'I Kv'" " ya s );:.'l puv= '-sls u u : .*.*-J ...... *I
1 :'ii ,- mn llsk,: f, ...!


e;- ri! F. 0 5 .:. *-, :i-*-.fi: - . *' an s' , .. idii-. , Ci-?.':i: Sek /"
'ld :ij-1 :ii-'c 'in" y Sr.: :.j daa: Ca.-'e Sers sn
*i~Ln ik ale 3i. ^ I'* F-C : r Jiw L^ I- . I i *dl-! ;. ''* .; 'a


V. p'Ci" JA ':irI Sip 7 i.1 S-:'i n1n y'Ii' . Cl ,'i i i� 1 -,y let: 'i 3! y aX i pn I
* pi c pa: r3.i i " r Ian:icii T areTY r-ai y' Icl na


c.r~e Lan-D an e


,r'lo MIIi,
Sur 103.3f I


T: , i i i r:-� -:t ?.a *pi; ,- :�.irF-
Hr^inur -1I at1 n nan lanpr
2&5 031;5 , *�F' :rrl ...,.

Mercredi 02 Fvrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


LA LOI DU PLUS FORT


L'International : vous avez dit ingerence !


(DICTAT... suite de la l1re page)
dernier et l'ancienne premiere dame Mirlande Manigat.
Mais ils n'ont pas proc6d6, de leur propre aveu, A
l'examen de pas plus de 8% des proces verbaux ou documen-
tation issue des bureaux de vote.
Par centre, il est evident que les repr6sentants du
D6partement d'Etat amdricain, ainsi que des chancelleries
canadienne et francaise (y compris l'ONU), qui ont mis tant de
determination A d6fendre l'option d'un second tour Manigat-
Martelly, n'ont pas lu la Constitution haltienne.
En effet celle-ci stipule que seul le candidate peut sol-
liciter de l'institution 6lectorale le retrait de sa candidature.

J'y suis, j'y reste ! ...
Aprds que ces puissants diplomats aient brandi me-
naces et sanctions centre les autorits haltiennes (suspension de
visas, menace de couper l'aide), forcant ces dernires a retire
par communique la candidature de leur poulain, coup de th6A-
tre, ce dernier, pregnant la Constitution A t6moin, declare qu'il
n'a nullement l'intention de faire hara-kiri. Et quej'y suis, j'y
rest ! Jude Clestin met le Conseil electoral provisoire (CEP)
en demeure de prendre lui-meme la decision de le disqualified,
autrement dit de c6der lui-meme aux pressions des autorit6s
internationales, mais quant A lui le candidate, il maintient ses
ambitions d'aller au second tour.
Les r6sultats d6finitifs du premier tour devraient 6tre
proclam6s ce mercredi 2 f6vrier. La nouvelle date pour le
second tour est le 20 mars.
La reticence du candidate Jude Cdlestin prend les
grandes ambassades A revers. Le dossier qu'on a crf d6bloqu6
apres que c6dant aux pressions internationales (visas suspen-
dus) les parlementaires du pouvoir aient pris un communique
pour renoncer A la course aux pr6sidentielles, voici que l'on
se retrouve au meme point puisque le candidate lui-meme, Jude
Cd6estin, se refuse A abandonner la parties.
D'ofi arrive en catastrophe A Port-au-Prince ce di-
manche (30 janvier) de la Secr6taire d'Etat Hillary Clinton.
Elle devait rencontrer les principaux acteurs de la
crise, don't les trois candidates en tote Mirlande Manigat, Jude
Celestin et Michel Martelly.

Diff6rentes hypotheses ...
Il est probable que l'on ne connaitra pas imm6dia-
tement l'issue de ces conversations. Deux hypotheses sont
possibles pour calmer lejeu. Une de port6e partielle. C'est un
second tour auquel participerait aussi Jude Cl6estin. Possible-
ment A trois candidates. Mais sans apaiser le gros des candidates
(au moins 12) ni opposition anti-Prdval qui exige ni plus ni
moins que de nouvelles elections et organisdes apres la fin du
mandate constitutionnel (7 f6vrier 2011) de ce dernier.
La deuxieme hypothese et la plus viable est de refaire
les elections avec un nombre moins dlev6 de candidates A la
pr6sidence (ils 6taient 19 A prendre part au premier tour le 28
novembre dernier) et f6d6rds en deux ou trois coalitions, pas
plus. Et avec une supervision national et international plus
scrupuleuse mais non partisan. Car lorsque le porte-parole
du D6partement d'Etat se croit oblige de pr6ciser, comme il
l'a fait vendredi, que administration americaine n'a pas de
candidate en Haiti, c'est que les soupqons sont assez forts pour
6tre parvenus aux oreilles de qui de droit.

On envoie les Marines! ...
L'intemational admettra-t-il qu'il a p6ch6 dans ce dos-
sier ou maintiendra-t-il jusqu'au bout la meme arrogance qui


d6plait tant aux Haitiens du haut e
Jusqu'A prendre des sanc
la guerre sans avertissement. Con
donne des explications ensuite ! E
Et nous d6bouchons sui
L'international refuse tout compro
faction.
Alors on envoie les Mari
Mais si la France
est loin d'Haiti, par centre
Washington et l'OEA doivent
computer avec le rest du con-
tinent.

Au bord de l'in-
gerence ...
Les pays de 1'UNA-
SUR (Union des nations
sud-americaines) regardent.
Pas come simples specta-
teurs mais come pouvant
se retrouver unjour dans une
situation similaire. Le repr6-
sentant de 1'UNASUR en
Haiti, l'ambassadeur Rodolfo
Matarollo, a accuse les grands
ambassadeurs de mettre eux
aussi 'la d6mocratie haltienne
en p6ril' par leurs interven-
tions au bord de l'ing6rence
caract6ris6e.
Mais de la meme
facon que nos voisins sud-
amdricains, voici la classes po-
litique haltienne qui elle aussi
semble commencer A r6aliser
qu'il y va aussi de son sort.
Et que les Mvenements actuels
peuvent sonner le glas pour
une certain classes moyenne
haitienne pour laquelle la po-
litique constitute comee elle
l'a &te jadis pour l'ancienne
l6ite) la principal planche
de salut parce que n'ayant ni
la fortune ni la masse 6lecto-
rale.
Il est vrai que pour
les d6cideurs internationaux,
cette classes n'a pas les moyens
de sa politique. Ils pensent
qu'elle ne constitute meme pas
10% de l'dlectorat.

Les 'cacos de
plume' ...
D'autre part, les nou-
velles g6ndrations arrives au
pouvoir A Washington (aussi
bien la g6ndration Obama que
les Tea Party) manquent de
connaissances sur la p6riode
de l'Occupation amdricaine
d'Haiti (1915-1934) et sur


Preval: une sortie


difficile !


(FIN DE PARCOURS... suite de la page 4)
bitit au contraire sa force sur le divisez pour r6gner. Les peaux
de banane.
Conclusion: d6sormais plus il advance, plus il s'en-
fonce. En effet c'est encore lui qui se ferme toute alternative
possible. Dans une fringale m6diatique, le president se declare
centre tout ce qui ne vient pas de lui. Non A l'annulation des
elections. Non A un gouvemement provisoire apres la fin de
son mandate constitutionnel (7 f6vrier 2011) et pour organiser
de nouvelles elections. Non a un second tour A 3 candidates,
done qui comprendrait aussi le sien, Jude Celestin.
Facilitant ainsi la manceuvre de l'international:
second tour A deux candidates, oui, mais Mirlande Manigat
- Michel Martelly !

Le president n'a pas de candidate! ...
Autre entourloupette pr6sidentielle : pr6tendre que le
president n'a pas de candidate. Dans tout pays le chef de l'Etat
en exercise ne rate jamais une occasion pour fair la promotion
de son dauphin. Que ce soit aux Etats-Unis de Clinton-Gore ou
au Br6sil de Lula qui vient d'l6ire Mme Dilma Roussef ...
Mr Prdval s'invente done une 616gance bien
sp6ciale. La premiere fois qu'il aura prononc6 publiquement le
nom de Jude Celestin c'6tait le 12 janvier dernier, A l'occasion
du premier anniversaire du s6isme et lors de la c6r6monie-
hommage au Mome Saint Christophe, pour signaler que c'est
le CNE (Conseil national des 6quipements) sous la direction
de Jude Cdlestin qui avait proc6d6 A l'inhumation sur ce site
de pres de 200.000 cadavres ramass6s dans les rues de la


capital.
Rend Prdval n'a pas
6chapp6 au ddlire 6gocentri-
que des chefs d'Etat en fin
de regne. Meme si, contrai-
rement A d'autres dans no-
tre longue histoire national
d'affreux tyrans, il n'a fait de
mal directement A personnel,
par centre il laisse le pays
actuellement dans une tres
mauvaise passe.
Etre oblige de mettre
un holA A l'arrogance trop
prononc6e de l'6tranger. En
meme temps que nous n'avi-
ons jamais eu autant besoin
de son aide !

Haiti en Marche,
29 Janvier 2011


od r r
)r r r,


n bas de l'6chelle social ?
actions pr6ventives, d6clarer
nme quoi je tire d'abord, je
:t encore.
Sune troisieme hypothese.
)mis et entend obtenir satis-

nes !Em..p75^^^


ceux-la que les Yankees d6signeront sous le pseudonyme
tellement significatif de : 'cacos de plume.'
Aprts avoirvaincu les gu6rillas armies de Charlema-
gne P6ralte et Benoit Batraville, l'occupant allait se colleter
avec une oppositionbien plus insidieuse : celle des intellectuals
et des politiques.

Haiti en Marche, 30 Janvier 2011I.^^^X^ U 1


PWOPOZISYON PLAN DAKSYON POU LANE FISCAL 2011 POU KONTE
MIAMI-DADE AVEK FINANSMAN POU SIBVANSYON JNERAL POU
DEVLOPMAN KOMINOTE (COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT
- CDBG), PATENARYA POU ENVESTISMAN NAN LOJMAMN (HOME
INVESTMENT PARTNERSHIPS - HOME). PROGRAM ETA A KONSENAN
INISYATIV ANFAVE LOJMAN (HOUSING INITIATIVES PARTNERSHIP
PROGRAM - SHIP) ANSANM AK PROGRAM SIBVANSYON POU ABRI
DIJANS (ESG)

;'C ..ri Ci c '" ** C i r h : i i i.." * '1: 1 y. - 'iO I - : li" , ".' . -. " "

te21 5li% i C*r-ii -.::.'. K'" f . 1 -,1:1 ' r.iw a,, -.,".c.- ', :.F: fI,,ff t ai - !,r. 1 9uw i`: ' " i, :k.i io " ,cid :'i
sE'yX';'.;: r :" +s: rrI.t C. * � : r-" SEc�" r . :Z'c. Cii"r- -B3., ; 1'I I', r ;i ^TWi. VL.U T F >yn+7. .e
Cv." ; LsI'Lar Li' j '"l a.J fl jt ji1';: :3! +iec: 1! i-id 'i' N<'ih '"5: J;.,I. '-"Lr s..I F 1 .'k3.i1
?* -+ i:+5, 3 ! i ,e,:l^1a^ 3r. ].]i-; ' :S- ;- -Ir-ai -: '..; . y.;r P.;- OE.'i +5"+ : P(K 6?-e I-ii , i :�'" !-i j3
J.: :o ", Jj i-:-J S,'[.J C t :T;q I 1i^ 3 i 1 in l .T r-5s s.I .? 5:1S. u^l'm_ ',l . "l .Ol ll ., . iC..� ..


-ri."!'. ' -P nl rp r I P r,".T , r' [.' |' :'7. m.r Ii( '; t" rnr" I - j i ' qp
- R .: " .;rj17cf -
� I. t'I-;'l+ r'ii p.'1 T i.r c �i LI : '. ii i l 'f 'y i * it: /


" Pe hJ: CY i! ,". ,. ;-3'' 'i.:- i "Wrr&, �! ,:i 1' a S -.rS
C ['s! i l �i i'r i !: '.ni, ;i i :1 *ly :,n ' , ; r i'.n , :i ~ ' ; '"l ;sa; .ti. :e ".'; 'i ; * arr1 : - "


If L r . i
�5;i'1 �2". 1 Sfe-'-screi . ei "�-: i1 3" k, an Cie % .1�'i 1�&<'1 F�- "i a irr, la i;i e - 1t y 1 '-:'*'rr

Plan taks~ni an ge ladIiann scus lnaninman I andke anrapr yn
.:: -, ? , 3 : 3-.J -tin r r: c- i , . :: - ..-' r ah br' + ' .f : -- I: LT : u erl j,-


P.>:;t ~1i|n"li fr ' l 7- .! f -ak :" - ,c'rr .i. p'r a sl:nf'i : r<. , * *6'.rLC 'T " '. " !E:rTY ii '% r .t CI 3fE
E! }:': '.= i'lo ! T Ii :'li F'- *J lt'i-l %I: ; f -*L -', ' Ji ' fUS r:: t A'. k: +,i r:1 i nJl i' t J ! ;:'i ! li T~!,, l:. i ]d) 'i
.S : l r. .L; '.. . .. rL F .. - I . . . . . . i f
r.. wa '*,rd - e -i 3j . l, :.r ij -,k i I: Si r . i'v xi v ' ?.i3 ':c '

*:;;'ad i A : * i 3 ; -"- rr / � * . e , ' +,� . "e: : ; . N;.i a'5! ; ;*' : , + 4' l y 'u .t-w


V:% . -g > - a I , . i : . ' ' , I ".A a ] C


Hiarni-Cadc- PubP: icLird, y 1..
SIPuthL Dade R!g 'onal Library ,v 3 . ; :" . r:i'l';.r **:.j'i: r r : : a*.
G fr-1.ri1.1 sA 1I :i';i4I 'r 1r CIN rlll- 4 Strivixr : tRf -
v-
jr:M5i . .&Cai-.: 6 ie- s a .i zL �r- i; ? ai :'* iirs :J. r.:! : .
.v : *I .D a wr ;ea.e 1 :,, "- . ' ;ga L::?' 1 -y 2ei e :3"'nsfl ;"]' N ',lV 'sitM : . W T L.,t :' l,'i

Mianii- ade Ho iele$ss Trust i1 N.' . *. 2. . .
Miamni-ade Public LIbr,'y '' ',',LA, F i3] . e| ! ar.. F;r - ",!3
SGult Dadc Rcginnal Library *'.'5o! c'.' L 21 i '"0 ,' ! FLr :.3
North Dade Reg sinal Libra:'f ?Zi .,+ 1 a-..: -. !9 P , F. K'
CIiri:.ui! ly 1dnmi: Agency Cl:ni-'.ur'i Service Eenlrs

rrr ' .' rr tli ';.,J l ": rfl-'B ak .:s re" :! "0 ::i.l ;A .i n r- fml ;,! "r At I. r-..I. 2 �
!:: "rI# ,i ': L 'l l | * :... : ;r. il! .i; ;, r , e ':i ' ; i ') I, S ,' '. %" .. '

-. . .Y , " .c. : .. + ;'-r. * ,'.2'. g tr i ]' s' "
" " . " ' I o " . .",
ip+..+ .. + + ;+++ , ++%7+ + += *+, +,+ +. ++ ' .We }' ++ 5+. ++ , , '. ? +. +. '=+L+, + S:t * . 'r '+ ++ V '
- ++ +=+,.+~~++Ig+I+} P *+: +P r.. *+j:..'+ 'p+ LiI + ' I ! [f+I, +:l' ; "�t+ + t ++'+ + + + P ' � ' '+"


Page 7


WOY! LES REVOILA


Mercredi 02 F6vrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


Vaut-il mieux un dictateur connu


qu'une
On trouve un bel example de double
morale de la part de la cooperation inter-
nationale dans les elections haitiennes qui
devaient voir dlu le president pour la p6riode
2011/2016 : le second tour pr6vu initialement
le 16 janvier a &te repouss6 sine did du fait de
l'incertitude du r6sultat du premier tour, enta-
ch6s de fraude. Le Comitd Electoral Provisoire
(CEP) a annonc6 que le second tour n'aurait
pas lieu avant f6vrier et menace de repousser
encore la date. Les reactions des d6mocrates
ont &te conformes A leur habitude. O.E.A. ?
Trbs bien, bons baisers de P.A.P. Abandonnes
dans la nostalgia, le d6sespoir et l'oubli, la ma-
jorit6 des haitiens en Age de voter n'6taient pas
nds quand B6b6 Doc dfi quitter pr6cipitamment
le pays. I1 est d'une extreme gravity que le fils
de Duvalier rentre au pays. I1 est clair que le
retour de l'ex-dictateur n'est pas improvise.
B66b Doc est le tonton macoute num6ro un
et s'il revient 25 ans aprbs d'un exil dord en


i r 1i im _.
Jean Claude 'Baby Doc'Duvalier revenue en Haiti apres 25 ans d 'exil en Fra
au bout a droite sa compagne Veronique Roy (photo Thony Belizaire)


SFrance, c'est qu'il connait la pr6carit6 du pays
et que < l'absence >> d'6tat le laisse envisager
un retour au pouvoir.
Plusieurs ONGs et l'opposition ont
r6clam6 la detention de Duvalier pour viola-
S tions des Droits de l'homme, tortures et as-
sassinats commis durant ses anndes de regne
(1971/1986). Ils ne rencontrbrent que peu
d'6cho et les tribunaux haitiens de focaliser
sur les d6lits financiers comme par hasard
prescrits apres 25 ans. Les poursuites pour
violation des Droits de l'homme elles seraient
bien possibles mais le gouvemement Pr6val ne
semble pas int6ress6 a demander des comptes
sur le chapitre des crimes centre l'humanit6
- Jean-Claude Duvalier dit B6b6 Doc. Le retour
du dictateur sent le piege. Une embuscade on
le cynisme franqais rejoint l'opportunisme des
Etats-Unis et des organisms intemationaux.
nce, Duvalier a dit qu'il voulait montrer sa soli-
darit6 avec le people et qu'il veut prendre sa
part au renouveau du pays. II parie sur l'oubli et la mauvaise
m6moire en voulant prendre un bain de puret6 d6mocratique
pour se presenter A des elections avec la complicity des l6ites
haitiennes.
Il est cependant difficile aux forces internationals
pr6sentes de l'accuser de cacher ses v6ritables intentions
derriere un rideau de fume, un geste de bonne volont6 et ses
souhaits d'aider A reconstruire le pays. N'est-ce pas ce mime
discours que de nombreux gouvemements, y compris celui
des USA tiennent ?
Le d6sespoir est mauvais conseiller : il existed un
space pour la d6magogie de l'ex-tyuran. En fin de compete,
son raisonnement c'est qu'il vaut mieux un ex-dictateur re-
converti A la d6mocratie que le d6sastre actuel qui regne au
pays. Et si la France pariait sur l'oubli et soutenait cette option
avec l'indiffnrence voire la complicity de ses partenaires ? Le
gouvemement franqais jouit d'une vieille experience dans la
reconversion de dictateurs africains en d6mocrates pro-oc-
cidentaux, le cas d'Haiti ne semble pas si different pour des
yeux ndo-coloniaux.
Le pr6c6dent cree serait fort ndfaste et il est urgent
de sonner l'alarme.


Cherchez


la femme!
By Jean H C h,,. I,

Trying to deconstruct the surprise visit of the former
dictator Jean-Claude Duvalier into Haiti exactly twenty five
years after his forced departure on February 7 1986, I have
resulted to the well known French dictum: cherchez la femme,
as the most plausible line of inquiry.
The young Duvalier who grew up in the national
palace with the military and the militia at his feet became
an indulgent playboy who loves fast cars, boats, women and
debauchee. He was nevertheless less cruel than his sadistic
father. The whimsical and witty Haitian people have a recur-
rent joke which is telling: if you happen to have in one day,
fast and decent transportation, electricity, water and telephone
functioning at the same time, in the city, for sure Jean Claude
Duvalier has returned into the country!
Things have been going so downhill since; the story
is amusing and a propos!
Feeble in mind and in spirit, he failed to listen to
the dynausore who advice him not to take the beautiful but
intriguing and Jezebel like Michelle for wife. Haiti became the
modem day Corinth where the rich and the powerful indulge
themselves in a luxurious and lascivious life in the midst of
the squalor and the misery of the masses. The state funds were
Michelle and Jean Claude private piggy bags taken or rather
stolen at will.
The people were offered like in Marie Antoinette time,
cake instead of bread by the lean and svelte Michelle. Their
anger took another turn after a strong repression in the city of
Gonaives where three young lads were killed by the militia at
the sold of the government. The entire country stood up as one
to force the departure in the middle of the night of the couple
Jean Claude and Michelle from the enchantress but rendered
despicable land.
They found refuge in France the home of Marie Antoi-
nette where the bankers and the lawyers help them to continue
the station of life accustomed to in Haiti. But soon Michelle
found herself new paramour more glamorous than the former
president; she left Jean Claude penniless insuring that she took
with her the gold the bags and the children.
There was a last, left untouched 5 million dollars (now
6 million) stashed in Switzerland belonging to the Michelle
Benett Foundation. Through a long legal procedure the court
in Geneva wanted to return the money to Haiti. But in Haiti
the governments since, have been so corrupt and so inept that
they could not present a powerful legal argument to convince
the Swiss judge that Haiti should get the money.
In the interest of justice, the Swiss legislature has
(voir / 12)


Buniquo d. t R4publiqus d'Hat j
Le GCowrnour


APPEL k MANIrrCS'TATION D'INTmRgt POUR LA SI ELECTION DrUN1r FIRM E POUR LA
VRInFICATION DES ETATS FINANCIERS

i R tincque de sla Rpubllcue d'Haiff (BRH), argAirnlmn pitil i Jnii-hnnt rn n pAmrw-nrlt4l
[urAdiCqul ti dr I'autoroimic lirnnoi&P, ayont .snr si~me principal & Port-au-Prdioo. dil6iu
rccrItoI r Ult finiit d'nta'LjiIIl I I 1\ verlllcatlon de se s r Si finaCiOt9 (Lilan, etal deB revernu
rt dapen.A, arF l renwvt nwy.iPrsq de londa., 61&l do I'6dval.jtion du capltasl o doc compel aaoa
r6eerve, mul.c aux 6diwt finoncleart at I'dmi-ion d'Lune lIttr de getiitor aUuE l u.L.lU tS
IriLcrme, en vue d'avo:r urne oprnion eur s sltuatlo:l Ilnarid:re s: sur Re r FJItltls en
ConformlIA A Vt IRa prinrC'pes cCrptables ylr;riralnment reconnue ot avoo Ion normren
Irternraionalci. d'audil.

A .': Afltt. In R~rLqrw rie la 4lpubliquo d'fI-' Innvita loe lri6roccae noLoumatron louro
oxprcssiona d'inrrtert confwern6menl In lu li u 10 lulib 20C- articlee 35) flxant lee reglcs
g4nerates roalilvea aux mrroMlls public S aux convertiSans ran raonnsaln rrUIInr;vao rU e
Lervinr piihll. Lee FIrmoc rnaliannlkn et inlorrnllonalo o doivYont fournir toulco ice
irrfnrnallonms yu'luli Juil ulitos & I'Sl aJiilssement rta lur qualitt~alion pour I'executan de
ces )restatims.. notajiinuii;:

* Laur praser Lmon
* In mpi rim, leurs staLuls ot do I''lct contltulllf ;
* Lt~a iml6rurc5 dro olur(s) reprdeealralli1;) 16tul C(ux) nccmpagne(a) Oes
documents Btablissann ce fall i
* Lee troal dormiorm Dlnto finanola re :
* Lours raterences our cos missions aimilaires rballa6ees urailt JuN, c iLI (6)
onrmi.iArmn nn6n-0 :
* Au inrullt dix 10) anrcBe d'expOrter0oo Corniribo an, audrt rinancler ;
* De I'expbrinnra dant inRn rMi ir inancalre :
* Curriculum Vitae do pdrinrlpaux into-voi miilb (Nivtu du fiuwlilluri Us
principaux intervearnls : cirxl 15) ans d'exrrlenoo on nudil financier, licence
lnlmimum do 4 a.nmna odtludoc univarcitairaoc umpk pot avco a uccca. Loa
liceim La,, HI i :Ri na~tr- -CLurnip;alea Bcmn un a:c.J mriajour),

Lus; rirrnm nationalee covrort fournir en plus :

* Inllr rlr.aldr fiscal A jour (quitus fiecil de type C & Jour, carto d'idantiti
pv&fcaalonnsll, cnrtt d'l nmatriculaliuii Jiiba.ul, t iw li iual JkU pJwmlullIu.

La fii,,u utra1 ungyapdo pour un randai aCLne i1} annea, renouvelabre (leux rols arlr' du
ccuvnr los Irois (3) exeirdcr-. (mnaon"nC-i finnRv 2010-2011 2011 -2012. 2012-2012).

Tuul.u irmr ayRnT eixculd SIX Lt) mandals vrconcCutirs 'est pas habilitie dparliciper i co
daprI.ul manIf�tRiatrinn tiniArAi
LOS lrme Inlirres0 es aBnl irwitees A fair pIaruanlr ou & d6pBouer our dToeclor de
rn,-lidalur o oun envoloppa Farndo ct 3 atfll pr6ttarn l mIenltiuiIn i Appiel mranliBmnmte onr
dl'in6rrt pour Ja vd r iiiurlunI as ltaie TItinanciMem . au DIUS laid. Ie 31 .snvrlr 3f011. A Inh
afn, R I'adelsse suivanl :
DEBaque do I Fi Rputbliqutl d'Haill
iJ GCurlmimsion Spciaulisee des Marchia Pub. nr-
Anglo doa ruig Pav6o et du Oual,
Poil-aL-Piiroui. HtlYlI
Trdpnone ltbUt) 22 99 1210., 509) 22 991171 Fax (MiP) PZ ;N is .
Z-nTail , curnul Obrh.nol.
Lt.s results de la pre-qualillatioaeon s il publici6s duna un rdAail II I 1 rwMi ant pas Las vingt
,rlj)) J.lIu nIIrRhiC�l tLivnft in e6anoo daouvrtu-cl c dco plia. Lea rdOiOicl ilu.IJlit wul l rit
rtjbuia. Scuml tea !IIsrimi-t uuit lee cEandJlaltrUe aunrl M tft rlOnuos aeront InVildos h
souIo10:[i desr atres.


Pnrt-tiI-Pine -co. I 17 d4oembra -0O10.Charles Casl


Page 8


democratic A construire ?
Mercredi 02 Fvrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


I BANOUE NATIONAL DE CREDIT I


.""
," ...
I-- '** �-* .. . .:
r- *-~;CCaC
aEI


12 janvier 2010, la Banque Nationale de Cr6dit (BNC) sal. .

de toutes les victims du tremblement de terre, en g4ndralt celle de

ses employes, clients, partenaires et amis, en particulier.La BNC en profit pour renouveler ses sentiments de profonde sympathie au

pays et aux families si durement eprouv6s par cette catastrophe.


Les soubresauts de l'annee 2010 n'affectent nullement I'ardeur de votre

banque a vous accompagner dans le financement de vos projects et A par-

ticiper aux efforts de regen.ration de la richesse national. Sa mission, apres

cette catastrophe, est de vous donner la main et de travailler ensemble &: -.

la reconstruction de notre pays. -


-i ^ BNC: Votre partenaire pour la reconstruction d 'HaRti.
d ".-w
....,.l*- a . .
.. .: '.;r" "" ~z~


Page 9


. .. .~lx I ... . -.... .v-... . . . . . . . . . . .- - - - - , - - - - - -1- -


REVITALISATION


SMercredi 02 F6vrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


La BRH va construire un centre de conference
Jeudi, 27Janvier 2011 HPN de la Banque Centrale. nent uniquement du trdsor public. < Ce jour est important
La banque central et le gouvernement haitien ont Le premier Ministre Jean Max Bellerive, a pour sa dans la measure ofi il s'agit d'un effort national, susceptible de
proc6d6 ce jeudi a la pose de premiere pierre donner l'espoir que la reconstruction d'Haiti
d'un Centre de conference et de documenta- ' , est possible >, s'est r6joui M. Bellerive.
tion de la Banque de la R6publique d'Haiti,h Le president de la compagnie de
la rue du Quai.i construction, la Constructora,, ex6cutant du
Cet immeuble qui s'installera sur une project, se dit honor d'avoir &te sdlectionnd
superficie de 3939 m2 comportera 7 sales de par la Banque central. I1 promet d'6riger ce
conference, une bibliotheque, un mus6e de la bAtiment selon les normes de construction
monnaie, des bureaux administratifs, et une modeme et dans le d61ai pr6vu de 12 a 14
cafeteria. mois.


SelonM. Charles Castel, gouvemeur
de la Banque central, ce centre de conference
et de documentation est un vieux rave de
l'institution.
<< Ce project de labanque central par-
ticipe de notre perception depuis tant6t 16 ans
a dire non a la fuite en avant, non a l'abandon
et oui a la conservation et a la rehabilitation
du centre ville historique de Port-au-Prince
qui doit demeurer un de nos reperes, une de
nos boussoles, un de nos standards, nous en
avons trop perdu >? a prononc6 le num6ro 1


Les dirigeants de la Banque de la Republique d 'Haiti prdsentes par la chargee des relations publiques,
Dolores Dominique Neptune (photo Haiti en Marche)


La fire dominicaine est celle qui
a &te sdlectionnde par appel d'offres, et pour
avoir propose le plus faible cofit financier, soit
14. 9 millions de dollars.
La responsible de relations publiques
de la BRH, Dolores Dominique Neptune, a
rendu homage aux fonctionnaires et employs
de l'institution qui ont perdu la vie dans le
s6isme du 12 janvier 2010.
Un employee, Mr. Gael Pinson, a recu
une decoration pour son d6vouement aux c6t6s
du service de s6curit6 de la banque pendant et


REKET KONTE MIAMI-DADE POU YO VOYE KOMANTE PiBLIK
OS1JE AMANNMAN SIBSTANSYEL NAN PLAN KONSOLIDE
AK PLAN DAKSYON 2010 POU RESEVWA FINANSMAN
NAN KAD LWA 2010 SOU REFORM WALL STREET DODD-
FRANK AK PWOTEKSYON KONSOMATE POU PROGRAM
ESTABILIZASYON KATYE NIMEWO 3� ,.
3 ':,,r -M P. J "c . '.:_ 1" r~'i: -'i .r FJd? '� d t -.'..'. . . ; . ,: :i . !:L 2]' iL,'ir l e r 1
*"+:E-gT:�+rd:.;,I+:C'! : " " * " EIa�:" . J ,*Ta 3k 31 ', .i �" a -- :*-* : i UD. 'cf: *3' ~ : 1a- :-3-.j
;i,--: *I!'" A inrm-.ln St-i'. Itlrial -j- Kc<-r:.:,iJ 6 rs .ar j a+- ..: i +'3" " 2:.;' l^-:;" :-'.J


*; ".;i l r- i .S ', .,: *" L.."ta:- 'z ;,:::,: i i'y! : w !e: -+. i t-;.,+'- G'i:: rL`l' i'.' L' LE ,+ i . , .., ,"

+ -i If, f5i ,,i2 :+'; 2 : K:i+. -iLU < , i aT, i [bJ:? *0 lif:.,-v^ S2M ,013B,3&3 f iMr a + ;<. � ->-i , + - )alp'�
i-?h' t2,!':.;.:':r K;,i".p- c r.:I; ,
1'ICD; C"rl* p: yI `r1 let r' '1" :;l * [i rCr(.:arr r Yv.- :iA' :.-;is K Tg'cn:r+ k; ., Sd: :re k rnE t'c:p Jp,;'-.;

*I: K:;rR

*'S?." n T-- , ''f: yjC... . . r, f;-- ~,, r !rG-a r:',; .C nor C -.: ._:.':.. ._v.P- :cr I,l^r- Lifc 'i-i CI'y rl r :.3 C''Y 3<

i'lan ,i-'.1: e 3 a.:rej� ':F.j :,9 *o-' Sf i- 'O-t a&" !9. " Ed r fi a '" i: a


h �.::- rr..: ::�,r�;- �


"- .' , 41'


i-' 1 F7 r7 C5 :F-i E:4-


* . .ll. . . :
.: 'a-. "2+0 I 4 ,2 253

3 RA"Cnr� ,,� ,et S''2 C _ 4 - 2 {3 C ::
Tal I $ 1: 036 3M
Plan . in eni..iarn I Ion Pwnr[fi pcii i 31 F ,1 h l: .iy'nir .IF INPi ho nr nr. l .ihi i olhi.o n Prragitn
3 t NSP 23 L.el.'dl '-: -' r'i r P T * ". .- : c S .t e 'Ir ' i :r , r, A'-
Wste:'Y" W, r ,' ++t "X ; +,n ,' " 'j ," . K' 2i'l'+dt 6 G rM L : ._. !, *. �n iti: .+ jy
T".:> ' . i .� i cr '""r; ii let h rn. V ': , A'r h! 9 rr.,13S n '9-, -'' P' �. " �.rSC y ,r�3lr " ,j. 7 . J


Ph- .P nU iz Y" nTVIM1 C4 v .: p rn J* '
-l".:.ilP A:"; ' r: ;, n 1: '- ir" -i,'i *ki - rLr: i T".. i,.�aeHU Jr M .,i M *i l Kr-'1' r *1

oi. :t, S*,T A',t5s 12-" - r.ai *eir !-?3y�" K7 J r - - . a7 :

�+-" , t yVj3 Ig-V t" l " i ,: .: *'T-i ,j i+ at ir, :--! :"-t-c�-r E ki Lt-i *ri 2i.: " " '.a 1,, s- .-: ,e

,p'1 . e. ar L 0 .r -i a .i l^T, : - O" -: Kcr: I :: i m n p a l :a�i-1p i? '" ..I ' , 3r p COh T rn . :an
M ltJ) ; w w n ''li, T',(h) .! i ,','{6(. H C ) .; ik:.:i :i':; l.'." ' K::+.l :' l,''-.ti i . ~"yi,? f:.;: ^.:j i:.: ..'>$ '**ri* ry-,, . "' * :i:,i I pr ,ir,,si +-.:**�f **::, .,,+4 I, +'i '*;i :i Vg pla3l orgBan Ln reyin'on pau Kloniiyon
pIu Ieveoipmin Eic.;n'ir k ak S-is S.cu;il Ko~nse~ KnI.l.I KIontLl a jo 9 Ietrife 2I11 ,a 9e;30
m ObjektIl repyly0a sa a se pou bsy komiisycen an psh ile plu e~rramine Amaemaritn FTPn s8
a y ap pwOpooe
+* - * ... -.. .: '.. :^ .f L ;. ' ."S ^ | .'.;' i t.+ * .*'.. .: . ' "- r' I+ I ." +ii . '-, ' j <' "P Cr h,


part, fait savoir que les fonds apres le s6isme.
allouds a ce project provien-SBanque de la Rppubilque d'Haii
La Gouermaur
APPELA MANIFESTATION D'INTRTl POUR LA SELECTlOJ D'UNE FIRME POUR LA
VRIFICATION DeS TATs FINANCIERS


AVIS

La Barbqu (4 la R6pu ique d' Haiti (B H) avis lto p ubic n rI qu'toa d e trlf* le
CertWasl firms, ta da t d'4crta de rtappel a manilestabon dint6' larck pour la
vrifcation de ses ata inmanciers, a dI6 repodde. A cl effei, la BRH recfora Ios
eKpressgos d'lntIJf6 Jusqu'au 28 e6iear 2011. date 6gatlmenn revenue parX ru eVrure des
Pl:s.


LIBERATE


EGALITE
Ricpubliqlui d HIIlI


FRATERNITE


AVIS DE DIVORCE

II :st police LIi collln.liissill dIes Inlici:ssc. qu i LI d.iic du \ II'l1 dei Dcu .iiclllblic
dciu\ milic di\ il22 Dcccmibic 2-'il i I Tnibliil dc PicmicIc Inst.incc dc Poil-Ji-Pni nc
ia indiu uinc decision cmilec s i cpont\ LIt\nc Lc sl Thlilcismll Ii i lllllle Iiic ll Niion1:
Naji/i dom Ic dispositllf c'l ainS Iibclli
PI ci s IoI ii Ic Tinbuinil ipl|iS c.\ inc ii l I hnsii.i.ii: Public cini.indl ii nl.licln Ii.
dcl.tll ocio\ . contl cli. dIclellidIss c. I JItlldllIe pilclciiel pon I|lle Ip1of1li dcLiic lOlldcc
Li dill c1i11Oll .adnl .n consql n Ic . dl\ OICI dl Sl.till L tIKi 111 Lc.sl\ TIllc i Iillm d i\ cc
LI dilm nc e Me lol : Ni /l' 0 Jiipe poinini 'S1 'ic l\ es ci |publiqliucs pioonOncc LI dissoliilOn
des Ih: ns ll l.11llllO11110 \ ci\ .lS ll cmllll Ics dillt :lcpo l\ oidonlli i I ofic'li dc I EulI C I\ ll
dc lI Scction Est dc Poil-ll-Plllnc dc liinsci ll ic Ies I i:tlicSll: C destillnslle disposllll
dul picl:so:nl I|l'-m"nllc:nl doinl in c \ll l Scl IInmS'l:c dsiins I inI des quIOlldih'ns s cdllnl I i
calpilll sOilS pcI'llhc de dono Ii11 '-s I cl 'l :l\ i :Sc I s i:S i I \ ii c % lKt coInlllht'l I Imissl i:i
Jcin C Likdc Bclc\'aIs dc cc Tiibunl po i I Silnicill'h lion dc cc Ii'iC"ilich:nilt coniliplnSc : Ics
/ , I ,. i, , !'.i ,. I


LIBERTY


EGALITE
Rcpubliqlui d HIII


FRATERNITE


AVIS DE DIVORCE

II lst pol i I IcOlll.SiiSiinc des Inllt : e qil i Li d.ic dul \ I'nl dI'l\ D.i\ Dclllcln
dcli\ muile d\ '22 Dccmblhc 2.'Iil k.N TiibuLial dc plcmicic inis.ncc dc Poil-Jii-Pinncc
iclnu uiIn decision ciinc I kcplol\ \\ ilin Bierin Je.an Phili||ppe. 1.1 k'ni.ne n JeRiiiiier
La.uiierre. (lonI tl di pom(ifil' c .iinsi libel.
PJI cs inoioilfs I TibuLinl iplslc.c\uminc iic NI ii.i.niis Public indiilndu Ialiclil
Ic dclful OCIIO\:c COIclli: I dcl.' ld c:..ss:c i I itLldheIc piccuc | lh:: |0ll Ic p10ifl1 dccilic
londIccI L dlue: ciion adlinil cn consequences Ic di\oicc diu sintl \\ illcin Bcrlin Jc.
Philipp|c d n\ cc Li dill m ileT Jnniferi L. 'iirre pIonLi I nill:S iCs i\ cs |c P1 ubliqh:ucs
piononcle' I dli.oOllllOll des 11h' l l ll ri. 1 llllnllI\ C\lSiIIl c llll: ic .i ll. i poll\ Oldolnlln J
I ol'ci'i dc I EltI (C \ II dc Li Se cion Est de Poil-wiI-Pniiic dc liinslnie sul es ici:'iSic:
i cc desiinhS Ic dleSposifll dul pIhsi lUi il- Inc_ tllnl donil Linc m\llli scIl II In1 dns I iIn des
qiuoii dlih ns s l itntlllll I pilll so ls pI) :l dc doienlll lll i' Ill cl.li t s :ll\ :l Is Is I:. I II
cclicI connllllI II I lllh.l Jnlll C Lid Beal\ aIS de cc TIbunllh IOl l i sI -i 'llcilloni dc cc
Ili.'llI l coIllmp 'llS ks dcp nll


I ,,l /, I . ,d '. ,. I


Page 10


?, 7 -w F;=,

Mercredi 02 F6vrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * N� 02


.r...u r* Iif LDU P
Ix Seel mdob rvU
* L hbb de BfnH
Dwrtuivaw i Am i
LI tPed E|gas de Ptbt
T'u a dEmI d e. o17
5IIc,4 ~


Twipaes: 5634l
441-7188 / 14-1304
]Mi Jeaspjm


p r les ciets


SANTE / CHOLERA


Cholera en Haiti: stabilisation du nombre de d6ces


PORT-AU-PRINCE - Le nombre de d6ces dus au
cholera en Haiti se stabilise, a assure jeudi a 1'AFP un porte-
parole de l'Organisation panamdricaine de la sante (OPS),
soulignant toutefois que la stabilisation du nombre de cas,
6galement observe, pouvait n'etre que temporaire.
"Ce qui se passe et qui est positif c'est que le taux
de mortality baisse de maniire tout a fait nette pour atteindre
maintenant quelque 2% alors qu'au d6but il 6tait dans certain
cas de 9%", a indiqu6 Daniel Epstein, porte-parole de 1'OPS,
6manation de l'Organisation mondiale de la Sante (OMS).
Quant au nombre de cas, il "se stabilise un peu mais
cela pourrait simplement repr6senter une baisse temporaire",
a-t-il soulign6.
"Nous saurons si le pire est pass uniquement lorsque


le nombre de cas aura commence baisser et pour l'instant ce
n'est pas le cas", a ajout6 le porte-parole joint au t6l1phone.
L'6pid6mie de cholera en Haiti a fait depuis la mi-
octobre 3.927 morts, indique le dernier bilan du ministbre
de la Sante haitien dat6 du 17 janvier. Depuis l'Nclosion de la
maladie, 199.497 personnel ont &te officiellement infect6es
dans le pays, don't 112.656 ont &te hospitalis6es.
M. Epstein s'est f6licit6 du fait que "les gens sont de
mieux en mieux soign6s", mais a soulign6 que le "problkme
restait de traiter a temps les personnel vivant dans les zones
les plus isoldes du pays".
"Le nombre d'Haitiens mourant du cholera s'est
stabilis6 dans l'ensemble des dix d6partements touches par
l'Npid6mie et connait meme dans certain une tendance a la


baisse", precise de son c6t6 le Bureau de la coordination des
Affairs humanitaires de 1'ONU (OCHA).
"I1 reste toutefois difficile de savoir si l'Npid6mie
a atteint son pic", ajoute l'agence onusienne dans un com-
muniqu6.
Par ailleurs, 1'OPS enquete sur quatre cas de paralysie,
don't trois mortels, survenus a Port-de-Paix (nord), chez des
personnel qui avaient eu le cholera. "La polio a &te l'une des
premieres hypotheses consid6rdes", indique dans un communi-
qu6 1'OPS. Toutefois, M. Epstein a indiqu6 qu'il y avait "99%
de chances que ce ne soit pas la polio". Les d6ces "pourraient
6tre dus a un empoisonnement (...) ou au traitement recu a
l'h6pital, ils ne savent vraiment pas", a-t-il ajout6.


Venezuela: 111 personnel traitees centre le cholera


CARACAS - Cent-onze personnel suivent un traite-
ment contre le cholera au Venezuela, aprbs le retour d'un group
de tourists de R6publique dominicaine, a annonc6 vendredi la
ministry v6nezudlienne de la Sante, Eugenia Sader.
I1 y avait jeudi soir "111 personnel en traitement"
dans le pays sud-americain. L'objectif est que la totality du
group de 452 tourists soit plac6 sous traitement pour contenir
l'Npidemie, a-t-elle expliqu6 a la chaine de t6l6vision Telesur.
Les 452 personnel ont assist samedi a un marriage
en R6publique dominicaine, oi elles ont mang6 des aliments
contaminds par la bact6rie. Douze d'entre elles sont trait6es
dans lile et quatre autres potentiellement contagieuses ont


voyage en Espagne, au Mexique et aux Etats-Unis.
Les autorit6s mexicaines ont d6clard ne pas avoir eu
vent d'un cas de cholera dans leur pays, tandis qu'en Colom-
bie, pays voisin du Venezuela, les contr6les sanitaires ont ete
renforc6s a la frontibre et dans les zones pluvieuses.
Les pays d'Amdrique latine sont trbs prudents depuis
l'Npid6mie de cholera en 1991 au P6rou qui s'est propag6e a
plusieurs pays de la region (Bolivie, Br6sil, Colombie, Equa-
teur, Guatemala, El Salvador, Mexique) jusqu'en 2005, faisant
10.000 morts, selon l'Organisation mondiale de la Sante.
En tout, un million de personnel avaient &te affect6es,
selon 1'OMS.


Selon le service de press de 1'OMS a Washington,
jamais la cause de l'6pid6mie de cholera, qui se transmet par
l'eau, n'a &t6 identified. Une des hypotheses est qu'il se serait
propag6 a partir des eaux uses d'un navire asiatique ayant
contamind des fruits de mer.
La R6publique dominicaine, qui a recens6 jusqu'ici
238 cas de cholera don't un mortel, assure que la propagation
du cholera est "maitrisde" sur son sol, meme si elle partage une
frontibre poreuse avec Haiti, o~ la maladie a fait prbs de 4.000
morts depuis la mi-octobre et infect 194.000 personnel.


La Republique dominicaine enregistre son premier

d6ces official dui au cholera : un citoyen haitien


Santo-Domingo, le 25 janvier 2011 - (AHP) - La
R6publique Dominicaine vient d'enregistrer son premier d6ces
dit au Chol6ra. I1 s'agit de Renauld Francois, un citoyen hai-
tien. Selon le ministry dominicain de la sante, Bautista Rojas
Gomez, aucun cas suspect n'a &t enregistrd parmi ses proches,
parents et voisins.
Entretemps, le systeme de surveillance 6pid6mio-
logique a enregistr6 13 nouveaux cas de cholera la semaine
dernibre, portant a 53 le nombre de personnel atteintes par la
maladie pour ce mois de janvier en R6publique dominicaine.
Au 31 d6cembre de l'annde dernibre, 237 cas positifs ont ete
enregistr6s dans ce pays.
Les nouveaux cas sont enregistr6s a Santiago, laAlta-
gracia, Independencia, Monte Cristi, Dajab6n, San Juan, Azua,
Valverde, Pedernales et Elias Pifia. Le ministry a rappelk aux
citoyens qu'en cas de vomissement et de diarrh6e, ils doivent
rapidement se rendre dans un centre de sante pour recevoir des
soins approprids et 6viter les complications.
En Haiti, oi les premiers cas ont &te diagnostiqu6s en
octobre dernier, 3927 personnel sont mortes de cholera. 1302
sont des morts communautaires. 112656 personnel ont etd
admises a l'h6pital et 110.031 sont rentr6es chez elles.


Dans l'Artibonite, la rigionla plus touch6e, le nombre
de personnel d6c6d6es de la maladie est 794. Le Nord vient en


deuxibme position avec 597 d6c&s. Viennent ensuite la Grande-
Anse (576), l'Ouest (568) et le Centre (302).


Mutations de la bacteria du cholera,

qui devient plus dangereux
HONG KONG (Reuters, 26 Janvier) - La bact6rie du hybride de cholera a subi deux importantes mutations au course
cholera a subi d'importantes mutations ces dernibres anndes, ce des 20 dernibres anndes.
qui a pour consequence des 6pid6mies plus longues et de ce fait La premiere mutation a eu pour consequence la con-
davantage de morts, ont d6clard mercredi des scientifiques. tamination par la bact6rie de personnel que l'on croyait im-
Dans une s6rie d'articles que public la revue PLoS munisdes du fait de leur exposition a une souche plus ancienne.
Neglected Tropical Diseases, les chercheurs estiment que pour La deuxibme mutation a rendu la bact6rie plus dangereuse.
y rem6dier, il faudrait proc6der a des vaccinations massive, Une 6pid6mie de cholera est apparue en octobre
cela meme quand les 6pid6mies sont d6ji d6clar6es. dernier a Haiti. D'ores et d6ji, au moins 105.000 personnel ont
Les experts divergent quant a l'utilit6 rdelle du vaccin contract la maladie, qui a fait plus de 2.000 morts.
contre le cholera une fois que l'6pid6mie est d6clar6e, et ce
d6bat a &te relanc6 par la r6cente 6pid6mie a Haiti.
Edward Ryan, chercheur a l'h6pital g6ndral du Mas-
sachusetts et a l'universit6 de Harvard, explique qu'une souche


Page 11


Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)


Prepared by
J.C. Cantave!


Call 305-623-1979
for Appointment


10 d6partements d'6tudes
Licence en :
* Gestion d'Entreprise
* Conception et Execution de Projet
* Economic et Finance
* Sciences de l'Education
* Sciences Comptables
* Relations Internationales
* Gouvernance

Dipl6me en :
* Informatique de Gestion
* Relations Publiques
* Gestion de la Microfinance

Siminaire en
Planification et gestion deprojets
+ Microsoft Projet et SPSS
Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Herard # 3,
Port-au-Prince, Haiti, WI.

Par courriel: c.f d.e. delmas@gmail.com
Par telphones : (509) 2246-1425 \ 3555-1575
2513-3726 \ 3767-1575 \3444-2001


LIBRE PENSER


Mercredi 02 F~vrier 2011
1Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


o Le monde est un bout de terrain oih, pour trouver ce que 'on
veut, il faut gratter le sol avec patience sans que la rdussite
soitgarantie. Lao-Tseu

Chers amis lecteurs, ceux d'entre vous qui suivez et
lisez r6gulibrement ces chroniques hebdomadaires sur Haiti en
Marche, vous devez sfirement vous rappeler de notre < Clan
de Reflexion Autour de la Bouteille Etoilde >, notre CRABE.
Le pays, contrairement a la dynamique des soci6t6s modernes,
au lieu d'avancer, reculait. II avanqait a reculons. Comme les
crabes. Et cela, on voulait le d6noncer. Quelle 6poque ! Nous
6tions un group d'amis, de longue date, de date r6cente, des
connaissances de nos amis s'ajoutaient a la liste et s'y joi-
gnaient aussi des amis de nos amis, des hommes et des femmes
qui se retrouvaient, le week-end, pour parler de < tout >, mais
un tout petit peu. Je ne sais plus s'il s'agissait d'une th6rapie
collective ou de la volont6 de faire changer les choses, quoique
sachant tous que rien ne pouvait changer dans une society a
trop forte inertie face aux changements. Certains d'entre nous,
nous vivions m6me aux d6pens du pays. Au fond, nous som-
mes tellement nombreux a vivre aux d6pens de ce pays que
je me demand s'il pourra unjour s'en sortir a partir de ses
propres moyens. Mais puisque la richesse ne peut se puiser de
la pauvret6 de faqon 6ternelle, puisque le nombre de pauvres
croit de faqon exponentielle en Haiti et que la Communaut6
International trouve de plus en plus d'arguments pour limiter
et contr6ler ses apports financiers, il faudra que l'on change de
strat6gie. Cynique raisonnement, profonde v6rit&.
Enfin chers amis lecteurs, le CRABE, cette belle in-
vention, nous a permis de traverser la < Transition > d'un bout
a l'autre, de vivre ses derniers jours et de suivre, avec grand
< espoir >, ce que le slogan bas6
sur le changement de cap du vent annonqait en grande pompe.
< Bagay la change > pensait-on. < Van an vird 6 disaient-ils.
On se leurre, disaient cependant quelques incr6dules perma-
nents du CRABE. Les < mauvais larrons suceurs de pays>>
ne donneront jamais une chance a cette soci6td. II y a trop
d'int6rets occultes. Trop de gens s'enrichissent aux d6pens
de la misbre de ce pays pour qu'il puisse changer. Lejour oni
les < sangsues > locales et leurs partenaires strangers < sans
foi ni loi > auront vu leur prosp6rit6 d6pendre de la richesse
de ce pays, et non plus de son indigence, ce jour-l les choses
commenceront a changer. Le jour o~ les < leaders > de ce pays
(ne pas lire laideurs) auront compris que leur r6ussite se trouve
dans le fait qu'ils laissent derribre eux, dans d'autres hommes,
la conviction et la volont6 de continue afin de faire de ce pays
l'un des grands pays de la Caraibe, on aura alors pris la bonne
route. Sinon, ce ne sera que perp6tuel recommencement.
Chores amies lectrices et chers amis lecteurs, nous
voilh a nouveau a la fin d'un cycle. Un cycle avec des hauts et


R6ussite
des bas. Comme d'habitude. Un cycle que nous aurons du mal
a oublier. A cause de l'ann6e 2008. A cause aussi de l'annde
2009. Mais surtout a cause de l'ann6e 2010. A cause de notre
impossibility a modifier le course des Mvenements. A cause de
notre inertie, de notre incapacity a vouloir trouver la solution
a nos maux collectifs. A cause de l'impossibilit6, pour nous
autres Haitiens, de pouvoir travailler ensemble pour la r6us-
site social et 6conomique de notre pays. J'y pensais quand
je suis tomb6 sur le paradoxe de l'habituation et sur la fable
de la grenouille. Le paradoxe de l'accoutumance ou paradoxe
de la grenouille utilise le comportement d'une grenouille
pour expliciter certaines contradictions a 6viter. Selon ce
paradoxe, si l'on plonge une grenouille dans de l'eau chaude,
elle r6agit de faqon brusque et d'un seul bond serait capable
de s'6chapper. Par centre, si on plonge la grenouille dans de
l'eau froide, elle s'y complaint et reste tranquille. Si par la suite
l'eau est port6e, de facon lente, a l'6bullition, la grenouille y
resterait, s'engourdirait lentementjusqu'h s'6bouillanter. Cette
all6gorie est utilis6e pour indiquer que dans des situations de
crise r6currentes ou continues, les individus ont tendance a
s'habituer et a ne pas r6agir. Autodestruction.
Quant i la fable, elle d6crit un << dfi de grenouilles >>.
Une bande de petites grenouilles se mirent au dofi de grimper
une tres haute montagne. Lorsque la rumeur de la course se
rdpandit, des tas de curieuses se rassembldrent autour d'elles.
Alors, pleine de courage et de motivation, les grenouilles se
placerent sur la ligne de depart et commencerent a grimper.
Mais, tres vite, les spectateurs se mirent afaire des commen-
tairespeu encourageants: Elles n'y arriverontjamais ! Elles
sont trop lentes! >
Au bout de quelques minutes, certaines se sentirent
demotivees et quitterent la course. Tandis que d'autres suc-
combdrent a lafiii,l, .. etpreferdrent s'asseoir sur le bas-cdte
du chemin pour regarder grimper les autres. C'est alors que
les commentaires retentirent de plus belle : o Pour qui se
prennent-elles. Si c'etait possible, nous l'aurions ddjafait !
dirent certaines des grenouilles qui assistaient a la course.
o On n 'ajamais vu pareille sottise, nous ne sommes
pas faites pour grimper / dirent d'autres.
Les petites grenouilles, malgrd leur courage, com-
mencdrent a mesurer la diffic iltr; de leur ascension, et quit-
terent la course les unes apres les autres. Toutes, saufune.
Elle grimpait lentement, mais sans reldche, tandis qu'autour
d'elle les commentaires sefirent de plus en plus insistants : o
Descends, tu n'y arriverasjamais !/ Pourtant, la petite gre-
nouille continue a avancer et apres un Mnorme effort, finitpar
gagner le sommet. Toutes se prkcipiterent autour d'elle pour
savoir comment elle avaitfait pour rdaliser ce que personnel


au monde n'avait accompli. L 'une d'entre elles s'approcha pour
lui demander sa recette. Et c'est alors qu'elle dkcouvrit que la
grenouille championne &tait sourde...
Je suppose chers amis que la lecture de ces deux
examples vous a fait penser a Haiti. II faut absolument, main-
tenant que le pass frappe de nouveau a nos portes, penser plus
que jamais a la transformation de ce pays en nous opposant
farouchement a nos demons. Les 616ments de base sont 1a. II
nous faut voir ce pays de facon diffirente. Une nouvelle facon
de percevoir les choses dans ce pays s'impose. L'6conomie.
L'6ducation. De nouvelles valeurs. Un cadre normatif coherent.
II faut faire de nouveaux choix collectifs qui puissent nous
conduire vers la r6ussite collective. II faut que les diffirents
acteurs comprennent et arrivent a int6rioriser leurs r6les :
- Nous, Haitiens du dedans et du dehors :
o En participant a la construction du
pays de facon effective.
� En apportant notre contribution
citoyenne
� En facilitant la repartition des
richesses
- Eux, les acteurs de la Communaut6 Interna-
tionale :
o A travers des Investissementsjudicieux
dans les secteurs cl6s du pays.
o En r6duisant la d6pendance du pays
o En renforqant la consolidation des Ins-
titutions de l'Etat
o En facilitant un changement dans la
perception de l'image d'Haiti

Enfin, il nous faut, pour pouvoir changer les choses,
avoir envie de rdussir. Et, pour r6ussir, chores amies et chers
amis lecteurs, il faut que nous soyons capable de :
- Gratter le sol avec patience.
- Creuser, fouiller, becher, ne laissant nulle place oi la
main ne passe et repasse.
- Grimper, aussi haut que possible, en faisant la sourde
oreille aux critiques.
- Canaliser nos diff6rentes emotions vers l'ambition et en
ne laissant aucune place ni a lajalousie, ni aux complexes
d'inf6riorit6.

Ce n'est qu'ainsi et non pas autrement que nous arri-
verons a faire de ce pays, ind6pendamment de ceux qui auront
a nous gouverner, unpays digne de ce nom. C'est notre unique
option de r6ussite.
Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2011


(... suite de la page 8)
formulated a novel legal theory: the lex Duvalier. As of Febru-
ary 1st 2011 the money will be returned to Haiti unless Jean
Claude Duvalier can prove to the Swiss Court that he can return
harmless to Haiti without any legal pursuit.
Enter a new woman, Veronique Roy a nemesis of
Michelle and of Jezebel, born in Tunisia where another dicta-
tor has just been chased by its people. She has developed the
dream of becoming one day the first lady of Haiti or packing
with Haiti assets in Jean Claude trust to live a new life in
luxury abroad.
While Jean Claude could not come into the country in
the past few years, she was a frequent visitor to Haiti develop-
ing a whole slew of nostalgic followers who dreamt of a nation
where the ruler was the master of life and limb. Frail and febrile
eaten by a pancreatic cancer that will soon consummate his
life, Jean Claude Duvalier is under the spell of another strong
woman who cannot wait to put her hand into the last stash of
fund that would send children to school in Haiti, provide safe
water to a population against the looming cholera epidemic.
0


Cherchez la femme !


There are stories that France and the United States
conspire to bring Jean Claude Duvalier into Haiti to influence
the final results of the election. There are further stories that the
very Haitian government facilitates the return of Jean Claude
to create an aura of evasion against all the recurring national
problems such as inept leadership in the recovery against the
earthquake, the cholera epidemic as well as the fiasco of the
elections.
I believe rather Jean Claude return has a personal
touch of follow the money or cherchez la femme!
There are two legal theories to build a legal action
against the former dictator. The Haitian government could
have commenced a legal action in Haitian courts to judge by
contumacy Jean Claude Duvalier against the repression, the
theft and the revilement of the state funds.
The Haitian government in the last twenty five years
has been exceptionally delinquent in pursuing all the legal
avenues to bring about justice on behalf of the Haitian people
for the crimes and the malversation of the Duvalier regime. The
Prosper Avril government has also withdrawn the international
suit against Duvalier and all


commenced under the Henn
Namphy regime.
Any victim of the
regime could have seized the
court of a country friendly to
international human rights.
Spain with Judge Balthazar
Garson as a knight errand
prosecutes with vigor and
passion any and all violation
or infringement of rights any-
where in the world. No one
has taken that road.


Furthermore Haiti has failed or purposely refrained
from signing the Rome convention allowing the pursuit of
crime against humanity ad infinitum. If legal proscription (25
years without a legal action) could muzzle the hands of the
state in pursuing Jean Claude Duvalier in Haiti, it could have
another avenue offered by the international community any
time after.
As such Jean Claude Duvalier is home free in spite
of the legal demagogy of being placed now under Haitian
judicial custody.
There is a mood towards reconciliation now in the
nation. The youths of today did not know firsthand the repres-
sion of the Duvalier regime. They are also the witness that the
ensuing governments (albeit with improvement in freedom of
speech) have been more delinquent in security in the area of
public health and environmental and public safety. The inter-
national human rights organizations (Amnesty International
and all) have exhibited no interest in the right to schooling,
decent housing, health care and incubation to employment for
the Haitian people in general.
Watch for Veronique being wedded in a civil and
secret ceremony in Haiti with Jean Claude Duvalier before
his untimely death so she can go back to Switzerland claim
the money that rightfully belongs to the Haitian people. As
Graham Greene has so aptly said about Haiti, the comedy is
playing with national and international actors for the delight
of the promoters, the confusion of the extras as well as the
trepidation and the sorrow of the Haitian people!
Note: Under the Prosper Avril government I was
offered the job of Director of the Michel Bennett Foundation
which ran a modern and efficient hospital. When I asked for
a forensic accounting of the 5 million dollars in the budget,
the job and the position disappear. The hospital has been since
disaffected and in ruin!


Page 12


8772 rME 2 ese Arvenule
To: 3GS 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
M AfAGASIN POUf TO LUTS LES OCCASIONS.
- Kcfrptrku de papmaMt p.or Brtt South. IP'L. CGA. CARBIJ- TV.
BELL MfORBIIJTYl W ..e-..
- Cornucfen ird Ifiphuique chrz vnss...

Ouvert
6 Jowrs

"ar
semaine: I
WOa3M aA,


7h3O pm


4Potuarur


Cd -iaA A.id flljnm ArmbikesI
+T � *V'id'1' I Il neK .lljirellM . hDcwitK inuic. Ir
* i *U)nnklidtaHkeuIe


AVIS MATRIMONIAL

Le sieur Edwin Adrien, propri6taire, demeurant h Cit6 Militaire, ruelle Duchard
No D-12-B et domicilid au Canada, identified au no. 003864-645-5, ayant pour avocat Me.
Roosevelt Zamor du Barreau de Port-au-Prince, identified, patentW et impose aux nos. 003-
158-42-3.530729-B.531-1 avec election de domicile au Cabinet sis a la rue Carbonne No
12, avise le public en g6n6ral et les commerqants enparticulier qu'il n'est plus responsible
des actes et actions de sa femme madame Edwine Adrien nde Estana Alt6nor en attendant
une action en divorce pour manque de responsabilit6 et d'incompr6hension.

Port-au-Prince, le 17 Janvier 2011.
Me Roosevelt Zamor, Av


I x x.. .. x... ... . ... . . . . . . . . .

Mercredi 02 Fevrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


REHABILITATION


On a c6l1brd r6cemment l'achevement des travaux de
restauration d'un des monuments les plus connus de la capital,
et qui avait &te terriblement saccag6 lors du tremblement de
terre, je veux parler du March6 Vallibres, ou encore March6
Hyppolite, ou encore March6 en Fer, ou encore March << en
bas >>. A cette occasion, Elsie a interview notre historien
prff6rd, Georges Michel, qui n'a pas manqud, 6videmment de
nous donner des tas d'informations.
Et d'abord, les diffirents noms du march. March
Vallibres, parce qu'il est situ6 sur une ancienne place qui portait


Le March Vallieres


n'ai connue que sous le nom de Tantine Miss, quand Florvil
est mort, tombant de son cheval, foudroyd par une attaque
cardiaque, alors qu'il 6tait en route pour aller massacrerje ne
sais plus quels r6calcitrants, c'est a voix basse que les gens
disaient : << Mabial mouri >. Cela doit rappeler des souvenirs
a ceux qui, contrairement a moi, 6taient dans le pays a la mort
de Franois Duvalier.
Mais Florvil fut aussi le president qui a dot6 le pays de
toute une s6rie de structures m6talliques : le Pont Hyppolite qui
traversait le Bassin Rodo (Bassin Haut d'Eau) au Cap Haitien,


une p6riode de modernisation et d'industrialisation, avec con-
struction de chemins de fer et autres interventions du meme
genre.
La denomination de March6 en fer est 6vidente,
compete tenu du mat6riau utilis6, par centre le nom de March6
<< en bas > n'est pas evident, sauf pour ceux qui savent qu'il
y avait un March << en haut >>. II tait situ6 sur la place de la
cath6drale, une vaste esplanade qui s'6tendait de la rue des
Miracles a la rue des Fronts Forts. Georges nous apprend que
les structures de ce march6e talent escamotables, car les jours


Le Marched en Fer qui a etd aussi appel au course de sa longue histoire tant6tMarche Vallieres, tantAtMarche Hyppolite, a retrouve sa splendeur grdce a la compagnie de telephonie DIGICEL (photos B.E)


le nom d'un gouvemeur de la Colonie, Monsieur Vallibres.
March Hyppolite, parce que sa construction remote a la
pr6sidence de Florvil Hyppolite.
L'Allemagne a connu un < Chancelier de fer>>,
der Eiseme Kanzler, Fiirst Otto von Bismarck, l'auteur de
l'unification de l'Allemagne au dix-neuvibme siecle; nous
avons eu un president de fer, Florvil Hyppolite, a qui ses me-
thodes de gouvemement avaient valu le sumom de < Mabial >>.
Mon pbre raconte toujours que, selon sa vieille tante, que je


qui s'est effondr6 et a t replace par un pont construit sous
Jean-Claude Duvalier, le Pont Sonde sur l'Artibonite, parti lui
aussi, le march du Cap Haitien, le march des Cayes, d6truit
par le cyclone Cldo en 1964, la base navale Amiral Killick, a
Bizoton et, donc, le march de Port-au-Prince.
President de fer donc, mais pas seulement pour ses
methodes de gouvemement. Ceux qui s'int6ressent a l'histoire
de l'Amerique Latine sauront que cette p6riode oni nous avons
connu Florvil Hyppolite fut, dans le reste du sous-continent,


de fetes nationals, l'armee y paradait et pr6sentait les armes
au president qui allait assister au te deum a la vieille cath6drale.
Aujourd'hui, cette place n'existe plus ; sous le gouvemement
de Bomo, ony a construit deux 6coles nationals.
Ceci peut nous mener a toute une s6rie de consid6ra-
tions sur le nombre de marches dans la capital, mais surtout
leur gestion, mais ce serait trop long, nous y reviendrons done
aussi t6t que l'actualit6 nous le permettra.
Bernard Ethdart


Nouvelle manifestation pour reclamer 36 mois

de salaires en guise de dedommagement


Port-au-Prince, le 24 janvier 2011- (AHP)- Les
membres de la Plateforme des Employes Victimes des Entre-
prises Publiques (PEVEP) ont une nouvelle fois march ce
lundi dans les rues de Port-au-Prince puis ont tenu un sit-in
devant les locaux du Ministbre des Affaires Sociales et du
travail (MAST) en vue de continue d'exiger des autorit6s, le
paiement de 36 mois de salaires en guise de d6dommagement
suite a leur mise a pied, il y a plusieurs annees.
Cet 6nibme movement de protestation a ete marquee
par de violent incidents devant le MAST, theatre ce lundi de


jets de pierres au milieu de barricades de pneus enflammes,
paralysant ainsi la circulation dans les parages du ministbre.
Les responsables de la PEVEP, affirment qu'ils ne
cdderontjamais devant le refus des autorit6s haitiennes de leur
verser ce dddommagement qu'ils r6clament depuis environ 3
ans.
Le president de la PEVEP, Charles Fritz Gerald, ap-
pelle les membres de son organisation a rester mobiliss jusqu'
a satisfaction de leurs revendications. La semaine dernire, il
denongait d6ej ce qu'il appelle des n6gociations en catimini que


les autorit6s concemees auraient entamees pour tenter, dit-il,
de contoumer la plateforme.
Ce movement de protestation a provoqu6 le report
sine die d'une conference de press qui 6tait prevue au Mi-
nistbre en vue de lancer officiellement le enforcement des
capacit6s institutionnelles du MAST.
C'est le directeur g6enral du ministbre, Louis Pierre
Joseph, visiblement embarrassed, qui a annonc6 le report de
cette conference.


Un enfant de 3 ans meurt calcine dans un incendie criminal a Barahona


Barahona, le 25 janvier- (AHP) - Un enfant de 3
ans, fils de deux citoyens hartiens, a ete retrouv6 mort calcine
lundi Barahona, dans la maison de ses parents, incendiee par
group d'individus qui cherchaient a les tuer.
Le chef de la police a annonc6 l'ouverture d'une en-
quite, identifiant 4 individus qui auraient particip6 a cet acte
criminal. Il s'agit d'un citoyen dominicain, Aquino Rivas, et
d'autres individus identifies come des descendants d'Haitiens
don't Marzo Eliza et Johnny Pierre.


Selon la police, les incendiaires auraient tent6 d'as-
sassiner le pbre du garconnet, Melvin Pierre, parce qu'il aurait,
avec d'autres compatriotes, malmene le garden d'une ferme,
avant de lui voler un fusil de chasse.
Ce garden, qui r6pond au nom de Victor Matos, 42
ans, recoit actuellement des soins dans un h6pital de Barahona
pour coups et blessures, selon la police.
Victor Matos aurait affirm avoir &te agress6 par un
group d'Haitiens emmenes par Melvin Pierre. Furieux, des


Dominicains ont mis le feu a quatre cabanes appartenant a
des Haitiens, tous des r6fugies du tremblement de terre de
l'an dernier.
Le ministry dominicain des Affaires 6trangeres Carlos
Morales Troncoso ajug6 cet acte m6prisable et incompatible
avec la politique du gouvemement dominicain et avec le sou-
tien que son pays a manifesto envers Haiti apres la trag6die
du 12 janvier.


EGALITE
Rcpubliqui d HIIll


FRATERNITE


LIBERATE


EGALITE
Rcpubliqui d HIIll


FRATERNITE


AVIS DE DIVORCE

PAR ('ES MOTIFS Lc Tibhnlml Wlplic \ncIIIi11 Ic k llM.li.imil PuLblic cilncindl
ll mjlllllii dcll Ic ll Oc llO\ coIll Ih dc.fcnld ss i I I iidtll nc I picc lcc p IOll kIc pIlOfll
dcciLic fondcc Li dilic clion Adcil cn conse1quenceOI i 1n I ow dICu m an i ii1 Jr.iI OMilrI
ADAM I f nllllll Iii M.r.ie \ ihl.iii ('.CNGE poLi iilLiiils '21ii\ C Ci |l ubIqIuiCs jLi\ loits
de I elpotisll PiononcIh l, dI..llS lllon dies hellil. 11 11i i irlllllOJiI\ cvl si.lell lic Ic dilli cpOil\
oidonK j I ( )ffllici de I EILn Cd \ iI de Poimcl j Rjqlic ucS dc lu.llnciiic $11li Ics i'-1i[n1.I
cc d sclilinS L dsposilif dll Ilu cis lll |1'_"lncl l ldoll ntil C\lmll ScliI IlllcIc d l.nS I nil des
q( i1i idiOllls s cdl iii Li cI piIl l SOli ps i 1K dp n doiicii'l inicIc c ii.'l S ln\ iS . Ic ls I \I i
ic liCK'l Colllnlli I Illliiicil \Nll i.cl GABRIEL de cc 1ici'- polll IjI sil'llll'f 1 ion de cc |ll'_u2-
Ia i cotpIIlllpcic losIc dcplns
AINSI JiGE ET PRONONC E PAR NOUlS R\ imond Jcm N ICHEL 1- 1cen
.uidicillcc C I\ lie oldiiliic i pLbliqllic d di\-Iluil D.ccinbic dcLi\ milic di\ Enl p[i.iclclh
dc NMIc Bci,-c ( SUiRPRIS SlubSiltil dlu collilliil.llic du Godi\ ioLillilllil dcm dc cc icoil ci
,\i cc I 1issimmicc dlu s1li JEAN-( LAUiDE ALFERIS Gicflli du l S12c-


I .I * Il l , I . ' , . I


AVIS DE DIVORCE

II .sti poIl i Li COI mIc.11 1 dcs Inlclu c Il I i di dll \ I1.'1 dcL\ Dcccillbic
dcu\ milic di\ i-'-'22Dcccnbilc 2'11' i Ic Tnliblnl dc Piclnld c IIltunIcc dc Poil-JLI-Pncc
I Iclldtl tll ci dcilio cll ll llic Ic_ cp tll\ Ji.k ll Rolllid SaI I llllllfc u iicc Edouild Iil'-'ll llic
DcimlmlllOnd donll Ic disposlillf Csil illni Isibclic
PmI icc IIiol0 Ic Tiiblh i l Ilic.c Vi\.llllcil Ic Niii$i.li.ic PlblilqLil cncicndil
Il.llllllclll Ic d ll ol l IO\c i OIlllli L.I dclcil di.l cSI . I .Ildlilli cc p1cclicc po ll Ic pIOfl
dccIliic loidcc Ild jd(c 1 cciclOl idinKi cii coiicquiIcIe 1e I di\ Oicc dLi u ic1ck iJn Roilld SSjul
d I\ cc . I d cillll Ii Edoilmld Ii -' iu llc Dcimi'-'lnlll d po llll ll.c .'win\e.s cl Ptll[llqlic.
pOn101101cl: i dlsohlollon desh llc ns n1mmini IInumi\ c\[mUitil cmic[: lI:s dills :0pouL\ oidoinnc
I (l)flfcii dc I Eita C I\ iI dIc L Scclion Est dc Poil-Li-Pniicc dc liln 1cii s Sill lS ici'-'lsilc
m cc dctii icIS d ln l pllle l I II llf d i lS I cilll ii doilllll' IIlll [l \iill\ iIi Ii._ Ilc li SI II d \
qiisisdi c Iin cdintiil J Li cmpili C .loh. So Inci dc doiiidiij'-cc im1c IcCiiC.'% csi - i.c lc iis w ii
cclK'icl tcOIIl LI I h cllSIlh l Jmu C l dudc Bcanl\ inl dcl cc Tiibinid potl Ii li'i1iiif hc 1IonI dcl cc
]il .2ilI�l OIll ,llS� I(. dcp>ll$/ I , . i , l"' h l


Page 13


LIBERATE

LES JEUX


Mercredi 02 Ftvrier 2011
1Haiti en Marche * Vol XXV * N0 02


r" ...EI ....LE.L.JI.""


Zil.++l. l . ++ . o.


Allez de DEMONS a RAVISE. en utilisant des mots du du
vorbcAulair frir:.i.:i:,-. et noi c:hanci t apt qu LUnfe letlre par I .'-:,r


S'jlL:iLrn5 de Id


' - I ' "-E

i^-- .^.^.
; ~. E E-
j T1117T- 75


�'


%ufJ.Ilc�!1l IC la w idiole pvI*dCu

J AN K 0[V I C
EQ rI PAGE
T u.l A.T. T.
TE T C CR
E D E N I: UE
R E F UIS E
AC I0- EL


SCRABBLE


'i Se.;I' .''' s ' -' . cl i re -so
poir former un mot francis

LL

RSA

I I

i,..I ,L ' i~ J l sI Lii i .' puasc
'- ME SANCGE


,,. .ii : rc O" i v y <":i C ..'.. Ij 4 o , � I ".,-:. -.I,
' iTn ITm n il f I.' T if IT ~IT II.1T TTITI yv.ii i T-r-pIy -I IHIi i],


Analyses
Nosf ronlques
L'Edioricil de Murcus
Au Quotidctn acnv Elic
La Chronique Littiaire avtcc Dminique Bairaville
Les Sport avoc Marin Baurea
Les Invit4sldu Ju
Mtlodic Matin cheque samedi esi animb
par F6quidrc Raphael


lOh-Midi


12:00-12h30


12h30-2bOO


2h00- 3Mh


3h.Sh pmShOO


Sh 30 pm


7h-8h30

Sh30 9haoo

Qh(M) - Ilh.309h00 tauddAcl


c . 'ea� ftACa asne eo tACaeacc /


Page 14


Sho00-6h30

6h30.7hC)


7hoo.9hoo


dlodie
BOa R6aP Ien musique

Au Plplrlt cantant
joumral crole avac Louini Fonlan

Mdodle Matin awvc Mar an
Information, Interview. Anoodocs, Humour,


S-


Le disque de rAuditeur
animation James Prfdvil

Le MIdl
informations avec Lauy Faustin

Lady Blues avc Elsie
Jar, Blues, Swing. Ragtime

C'est si Bon en chansons..
Emission d chansns francisa

La Ban Viaux Tamps
Rctro-Compas
avwc toc IDanidel C'aptain Hill

La Jourral de 5 hawures
uvce Vilklte Hcrtcklu
MIlodle & Company
Diewloppemrnt durae
Mardi avc Bemrard Etheari
AmorySabor can uciani

Sofr Informlatfons

Notre Grand Concert
Lun. & MeCT : L'hcuC- clasique
Jeta. & iDi. im- :Ja Ten
Judy Cannichaew rol set invites
Cavellers, prenez vas dames
(Sumadi) 50 atns dc succm populaircs haTicns


-I- -I x x.x... ... ... . ... . . . . . . . . .


^^^^^^^^^^ ^^^I '. I I r I I I I 'T i ii k %% I I a I I I^^^^
I s, 'x 1 11 1-.] - F 2, -1 1^^^^ ^^^^ ^^^
^^^^.-di^^^^^ 1^^ 0 1%.-1 11 ^^^^ h 1 0 11 1 1 1 h, ^^^^^
^^^^^^^^^^^^^ I I ^it�f^^A rk 111.11 it i^^^^c^^t rt ii^


E n B ref... (...suitedelapage2)
de suspendre l'aide accordee A Haiti, malgr6 la crise entourant 1'61ection pr6sidentielle,
mais insistent pour que la candidature du dauphin du president haitien soit retiree, a
affirm, dimanche, la secr6taire d'Etat americaine, Hillary Clinton.
Mme Clinton est arrive dimanche en Haiti pour un bref sejour. Elle devrait rencontrer
le president d'Haiti, Rend Preval, de meme que chacun des trois candidates aspirant A
succ6der A ce dernier.
Seulement deux candidates pourront tre en lice au prochain tour de l'61ection presiden-
tielle, tour qui a 6t6 report au 20 mars.
Les Etats-Unis appuient la recommendation de l'Organisation des Etats americains
(OEA) proposant le retrait de la candidature de Jude C61estin, candidate membre du parti
de M. Preval.
La repr6sentante des Etats-Unis au sein des Nations Unies, Susan Rice, a recemment
declare que l'aide americaine 6tait tributaire de l'acceptation par le gouvernement des
recommendations de 1'OEA. Beaucoup en Haiti ont interpret cette declaration comme
une menace de coupure de l'aide. Mais Hillary Clinton a affirm : "Nous n'envisageons
pas pareille chose".
"Nous avons un engagement vis A vis du people haitien" a t-elle declare aux reporters.
"Cela comprend l'aide humanitaire, l'aide A la governance et aux programmes demo-
cratiques".
Interrogee sur les circonstances qui pourraient porter Washington A couper l'aide, la
r6ponse a &et : << I n'en est pas question >>.
Cependant, elle a insist sur le fait que les Etats-Unis supportent les recommendations
de la commission de 1'OEA.

Madame Clinton declare aussi etre venue pour discuter de la
question d'un gouvernement de transition
" C'estjustement l'un des problems que nous allons border ensemble, a declare Hilla-
ry Clinton. I1 est question d'un gouvernement de transition et comment le structure. Et
c'est justement de cela que je veux parler ", a declare la Secr6taire d'etat. Elle r6pondait
A une question d'un des journalists l'accompagnant concernant le fait que le president
Rend Preval arrivera le 7 Fevrier prochain A la fin de son mandate, soit done cinq jours
apres la publication des r6sultats.
Une loi passee par le S6nat haitien permettrait au president Preval de rester au pouvoir
pour trois mois encore, mais il n'est pas clair si son gouvernement continuerait A 6tre
reconnu par les pays donateurs. De son c6t6, Preval a declare ne pas vouloir remettre le
pouvoir A un gouvernement provisoire.

Les candidates plaident leur dossier devant le tribunal electoral
(AP) Samedi, les avocats de MM. C61estin et Martelly se sont livres bataille devant le
Bureau du contentieux electoral.
"Nous demandons au CEP de respecter integralement le rapport de 1'OEA", a plaid un
avocat de M. Martelly, Me Gregory Mayard-Paul.
"Le rapport de 1'OEA n'a aucune valeurjuridique et n'est pas opposable A l'institution
electorale", a retorqu6 Me Osner Fvry, repr6sentant de M. Celestin.
Le tribunal electoral a aussi entendu le candidate Charles-Henri Baker venu demander
l'annulation des elections, reclamee par un group de 12 candidates A la pr6sidence.
Haiti a annonc6 vendredi que la proclamation des r6sultats du premier tour aurait lieu
mercredi et que le second tour se d6roulerait le 20 mars. Les partisans de M. Celestin
ont pr6vu de manifester mardi A Port-au-Prince.
A la confusion politique s'est ajout6 le retour de l'ancien dictateur Jean-Claude Duva-
lier, dit "Baby doc", A Port-au-Prince le 16 janvier.
Au course de lajournee, Mme Clinton visitera 6galement un centre de traitement des
malades du cholera, don't une 6pid6mie a fait plus de 4.000 morts depuis octobre dans le
pays.
Elle aura 6galement des consultations avec des membres de la socidte civil et des
partenaires internationaux sur les efforts de reconstruction. Mme Clinton s'6tait rendue
pour la dernire fois en Haiti enjanvier 2010, quelques jours apres le s6isme qui avait
devastd le pays le plus pauvre des Amdriques et fait plus de 220.000 morts.

La France appelle Hai'ti a annoncer rapidement ses candidates
pour le deuxieme tour
La France appelle jeudi le Conseil electoral provisoire de Haiti A annoncer rapidement
les noms des candidates pour le deuxieme tour des pr6sidentielles, apris que le parti au
pouvoir haitien a d6cid6 de retire son candidate.
"Nous avons salu6 le travail effectu6 par la mission de verification de l'Organisation des
Etats am6ricains, don't il faut tirer toutes les consequences", a indiqu6 le porte-parole
du minister franqais des Affaires 6trangeres Bernard Valero lors d'un point de press
regulier.
(EN BREF / p. 16)

Mercredi 02 F6Yrier 2011
Haiti en Marche * Vol XXV * No 02


Ti Gout pa Ti Gout cAk.i .hn \-,iii


LANGAY LANMOU
ak Michel-Ange Hyppolite

Nan entwodiksyon Etudes Crdoles Vol XIV, n� 1-
1991, Pwofese Maximilien Laroche ekri: �([Les dcrivains
crdoles] alors mtme qu 'il leur reste tant a rtgler sur des plans
pratiques : (, ri. - i ,o,".. grammaire ou lexique, d6ja ils son-
gent... a une esthdtique nouvelle... pour le crdole...>> se travay
renouv6lman sa a menm ki pouse ekriven kou Michel-Ange
Hyppolite (Ldt Ife ak Soul, 2006) Frantz Benjamin (Tan Lapli
[sidi], 2007) epi tousuit apre, Henri Robert Durandisse rantre
nan won ak Langay Lanmou (2008). Nou kab di twa z&v sa
yo, menm 1I se pa menm ekriven an ki ekri yo, reprezante youn
triloji nan domen 1t ki soti nan literati kreyol Ayiti a.

Kanta Langay Lanmou, li mennen nou sou wout
lekriti fragmante ak mesaj lanmou pou lavi apre lavi. Nou
ensiste sou prezans fragmantasyon teks yo nan Langay Lan-
mou, paske se premye fwa nou kontre ak eksperyans sa a nan
pwezi krey6l Ayiti a.

Nou dwe sonje Henri Robert Durandisse se youn
pow&t tra sansib pami ekriven nouv1 jenerasyon an. Li se
manm Sosyete Koukouy Kanada epi manm fondate Socidte
Paroles. Li ekri ak de men. Z&v li nan lanng franse a se :
Amour Je te tutoie, sidi (2'" 14). Li patisipe nan plizye pibli-
kason kolektif nan Monreyal kou nan peyi Lafrans. Si M-A.
Hyppolite ak F Benjamin ekri 1t, li difisil pou nou di Henri
Robert Durandisse, limenm tou ekri 1t. Nannan tks yo montre
nou gen youn dyalog ant ekriven an ak lot moun.

Apw6ch ki nan Langay Lanmou an rantre nou danble
nan yofn nan fonkyson langay Roman Jakobson, lenguis
ki f&t nan peyi Russie, dekri ak f6mil general emete - mesaj
- resepte a.

Fonksyon langay ki domine Langay Lanmou sefonc-
tion expressive la, kote mofn ki ekri tsks la ka bay opinyon
peson1l li ak santiman li plas anndan mesaj li vle transmit
la. Fonksyon teyorisyen langay yo relefonction expressive la
valab pou travay kritik, journal entim, 1t ale vini elat. Konsa,
kesyon nou kab poze t&t nou se : pami kategori sila yo nou
fenk site yo, se nan kilks nou kab mete Langay Lanmou? Liv
la pote anndan li referans ki ta kab f6se nou mete li nan ka-
tegori 1t, men teks yo pa ekri sou f6m l1t. Yo pa gen dat, yo
pa gen non okenn vil nan k6mansman yo, se young s1 fwa otW
a mansyone non youn vil, malgre sa, nou toujou santi mofn
otW a sanble ap adrese lapaw6l la pa pe viv sou menm te ak
li. Nou oze di sa, paske otW a rive ban nou anpil referans pou
siyale distans ki genyen ant limem ak mounn ki destine pou
resevwa mesaj li yo.

Anvan mwen te pran avyon an pou dispardt nan zye
w, mwen te vire gade w. Mwen t ap made eske se pou m di w
m ale, oubyen si se lanmou ki va pote nouvtl ban ou ? (p. 10)

Mwen pa konnen ki van foli w makonen nan loloj
mwen. Men, depi m fin kite w nan ayewopo a, absans k6 w
mete soufmwen an boulvts. Yon siklon emosyon makonen ak
tristts sezi nanm, yon lespwa, trese nan pasyans, gade mwen
nan bra w tankou de marasa damou. (p.16)

Nan Langay Lanmou, nou kab santi se avek 1et nou
ap boule, paske nou li: Ltt nou yo tounen kod lonbrikpasyon
nou. Se yo ki mare nou tankou de marasa damou. (p.52) Nou
li tou: Nan dtnye lIt ou a, mwen jwenn souf kards ou k'ap
depoze mwen toudousman, sou vag fliv Senloran, nan yon
vwayaj latoudlin san komansman, sanfen. / - 4-

Tout segman teks sa yo chita sou prezans 1t. Konsa,
menm 1, anndan Langay Lanmou, pa genyen dat, pa genyen
non mofn, pa genyen fraz ki genyen finisman 1t, Langay
Lanmou kite youn aw6m tsks 1t ale vini nan lespri nou.

Nan Langay Lanmou, Henri Robert Durandisse pa
ekri non okenn mounn nan teks yo, men k6m li ap palede
kreyason, nou kab devine se ak youn fanm li ap pale.

M pran libete klise avd w pou lavi toujou lavi. Kite
solty kt w kondui swafmwen nan ttt sous verite lM pwofondt
m va boujonnen nan zantray ou. Lt sa a, lavi va pran ralonj
nan oupou nou kontinye jwepatisyon lanmou an domajt nan
mistt lakreyasyon. (p. 22)

Si pa te gen mo kreyasyon an ki part de fwa nan liv
la, ak kUk mo pasi pala kou:
Mwen chante ochan pou tout grann tout manman,
tout jn fi, tout tifi (75);
banfetpou tout fanm (79.

Mesaj lanmou an anndan Langay Lanmou ta kapab
jwe patisyon li nan tout sans. Se vre nou ensiste pi plis sou
lanmou nan f6m relasyon k6 pou k6 ant de mofn, paske se
aspen ki pi prezan nan liv la, men ladan genyen tou batay fanm
yo pou change lavi ki manifeste sou f6m lanmou.

Jodi a, posesyonfanm anbeli lari Monreyal. Vwayo
ale byen Iwen pou made fli ak pen. Youn gwo kout vaksin
remtsiman pou yo. .. Lt mwen sonje lit fanm mennen nan
listwa peyi m : lanmou 0O, pouki w bay fanm tout kwa sa a
pote? (p. 76)

Malgre tout paw61l nou yo, anndan Langay Lanmou


nou pran fre youn lanmou inissks, kote lanmou che pou cha a
ka ale nan tout direksyon. Konsa, nou kab di anndan Langay
Lanmou, Henri Robert Durandisse pran pozisyon pou defann
dwa fanm toupatou sou lat.

Nouvote nan Langay Lanmou
Henri-Robert ban nou young seri tks kout, ki frag-
mante sou plizye paj epi ki pajanm gen repons. Prezantasyon
sa a se deja youn nouvote, paske teks yo sanble 1t, men otW
a volonteman evite mete ladan yo dives akseswa nou ta kab
jwenn nan youn 1t literi. Nan li liv la, ou santi otW a ap pale
ak fanm li renmen an.

Lot nouvote nou remake anko anndan Langay Lan-
mou, se fragmantasyon panse a. Chak paj se youn panse dife-
ran. Kbm anndan rekey oujwenn pwoz ak powem sa vin kreye
youn kadans marye ak amoni toupatou anndan liv la.
Zye w se limyt lanmou
ke w rekondt mistI 1
bouch ouflerize lanmou
vwa w men w
envante kadans chimen 1. (p. 44)

Ou santi otW a ap rakonte anymore li, sa ki ap pase nan
lavi li pandan absans lan. Ou santi chay lanmou li genyen nan
kU li pou fanm espesyal sa a ki se zanmi li, epi ki se anmenmtan
konpay1l li nan pasaj li sou wout lavi. Men tout mesaj sa yo
se mesaj fragmante.

Ochan pou oumenm fanm ki fe lamitye reyalite pou
lettnite. Lamitye nouri pasyon lanmou. Li pmedt nou mare
fache, rekonsilye. Li anbeli relasyon tout anmoure ak anmou-
rez. (p. 70)

Lamitye se bwat sekre lanmou. Silans life tout moiin
ki renmen devlope youn konplisite w6dp6te. San lamitye yoin
pa ka renmen 16t. Lamitye se respt, se santiman, se egalite.
L ap mache bouske youn amoni espirityvl ki pemdt nou viv
sou wout pasyon san operasyon. Poudi lamitye pa ta lanmou
tou? (p.71)

Anvan sa nou li:
Langay nou se p6t lannuit ki louvri sou zetwal k ap
nouri lattbeni akyoun boukt pawoli. Se mo ki pa gen lt. Se
langay ki depase langay. Se langay k ap rakonte silans. Se
pawoli ki miltipliye doust lanmou. Langay nou debouche
sou youn doust totalkapital pou lavi rete sikre nan vivasyon
nou. (p.54)

Tout pasyon nou plezire nan li Langay Lanmou, se
mo Henri-Robert Durandisse chwazi pou li bwode diskou li
nan liv la ki rale yo sou k6d sansiblite nou. K6m nou poko gen
chans li tout liv pwezi ki soti nan lanng krey6l Ayiti a, nou ap di
sou rez&v, Henri-Robert Durandisse sanble pote youn nouvote
nan fason li prezante tsks li yo.

Dezyemman, anndan tsks li yo, li chwazi sAvi ak
diskou lomeyans lan. Youn lomeyans nou kab dekouvri sou
de nivo: Lomeyans pou fanm li renmen-an, lomeyans pou
lanmou anjenneral.

Jodi uit mas la, m sonje grann mwen. Li toujou di :
fanm se jdvrin lavi. Wi mwen chante ochan pou tout grann,
tout manman, toutjn fi, tout tifi. Ochan pou tout fanm ki f
lodt btlte tounen reyalite. Ochan pou ou fanm chans mwen.
(p.75)

Anndan Langay Lanmou, pa gen youn istwa ki ale
tou dwat, pa genyen dimil sije, sd1 grenn sije a se glorifye lan-
mou. Ote a chwazi rann lanmou omaj. Nan Langay Lanmou,
otW a aganmafweze plim li pou li tounen p6tpaw6l ak defanse
lanmou. Konsa, li montre lanmou li pote nan kU li pou lavi,
pou fanm, pou mofn san li pa fe distenksyon.

Imajis nan Langay Lanmou
Pa gen lontan nou te di, se teknik imajis-la ki ap an-
vayi pwezi moden nan literati krey6l Ayiti a, an n gade kouman
Henri Robert manyen teknik sa a nan Langay Lanmou. Nan
imajis se imaj ki ap pale. Konsa, chak mofn kab konekte
ak mesaj ki anndan tsks la suivan dives nivo eksperyans ak
konesans li nan anviwonnman imajine a. Sepandan, otW a pa
toujou lage nou de bra pandye, paske gen anpil fwa, li ban
nou siyal ki pou pemet nou santi se lanmou chi pou chi ki ap
kadanse sou fry ki devan nou an. Nan ka sa yo se eksperyans
peson6l nou ki pral sevi nou referans.

Mwen li, nan lt ou yo, tout frecht ak doust sezon
fanm ou donnen pou mwen, tankou yon btl rtv sanfinisman.
Lodt gangans ou .. se kont pou laye fedatifis nan egzistans
mwen. (p.50)

Kite mwen pran gou w delatttopye. Fikse limye zye
w nan pa m. Kite zekla lawomans rantre toupatou nan nou.
Fe mwen pran gou tout kould lavi donnen (p.40)

Gen 16t kote anndan liv la otW a al ch&che swa imaj ki
nan labib swa imaj ki nan eritay kiltirO1 nou, vodoun an, pou li
trase veve langay. La a nou kab di Henri Robert devlope youn
apw6ch natifnatal nan travay li ak manm Sosyete Koukouy
Kanada yo.

Yonjou asire koujodi a, mwen va kase fey nan pye
w, jete dlo nan basen w. (p. 14)


Wi ! Manvi ekri listwa nou sou fey ktseyan. M anvi
prepare youn beny avtk fey twazomf6. Badijonnen tout papot
lavni akfty atiyayo, fly bazilik pou pwoteje devni nou kont
medizans ak malfezans. (p.92)

Nan Langay Lanmou, gen kote ou kab santi ou nan
youn chan semantik mistik ki soti nan fon nannan idantite
kiltiril nou. Nan ka sa yo, otW a sevi ak matery6l li genyen
nan anviwonnman natifnatal li pou li pote nouvote nan travay
liter li. Konsa, ou kab ap li youn sekans nan Langay Lanmou
epi sanzatann ou santi ou konekte ak youn evantay lide ki soti
fon anndan ou san ou pa te deside al cheche yo.

Yon jou asire kou jodi a, mwen va kase fy nan pye
w, jete dlo nan basen ou. (p14)
Koneksyon sa a f&t apati youn k6d sansib ou genyen
anndan ou k6m Ayisyen ki rale ou epi mete ou an kontak ak
pw6p t&t ou nan espas kiltir6l natifnatal la.

Langay Lanmou ta pote non li pou granmesi, si ote
a ta pran chans eskive toutjuisans ewotik ki konekte ak koze
lanmou. Henri Robert Durandisse konnen sekre mo pou li
pwovokejuisans nanje lekte ki chwazi pranplezi lanmou daso
sou fry papye. Alaverite, paw6l lanmou che pou che koule
alagouy toupatou nan liv la.

Doust nannuitpran cht sou kabann. Bri k6 w ouvt
lesperans kt mwen. Epi si w wd kouman douvanjoupantan sou
mwen, li bare m san youn tifrany van sou po m. (p.84).

LUz fraz sa a se youn segman ewotik ki koule an
douse san deranje pyesmoin, paske entansyon ekriven an
se pito andyoze lekt li yo, fr yo ekzese lespri yo pou yo
dekouvri dekou lanmou avek de osnon twa modpas.

Mo mistt tounen vtb k ap d6lote lanng nou. ... Nou
bay nou pran. Nou repale. Nou depale. Nou tande. Nou
konprann. Nou reve. Nou kriye. Nou rele anmwe. Nou peze
epi souse plezi lavi. (p.67)

Nan segman sa a, kote otW ap bay epi li ap pran pou li
souse anmenm tan, nou santi souf lanmou agogo anbaje nou.
Men nou dwe di koze mo mister a fr nou sisp&k. Ki mistW ota a
ap vle raple nou la a ? Nan kondisyon lanmou w6dp6te ki ap
galope nan 1z teks sa a, s61 mister ki vin fr ladesant nan lespri
nou se Gede. Si nan sekans sa a genyoun mister ki monte danse
sou lanng otW a se kab Gede, paske se youn nan mister nan eritay
vodoun a ki sAvi ak mo tou kri pou li di sa li bezwen.

Pi devan, se k6msi tout aksyon Gede fin fe yo pa
ase. Ote a rantre nan made j6f :
Se pa ti kontan mwen ta kontan wd gangans ou, san
vwal ni rad, k ap sige ale depi nan alfajous nan lomega m.
(p.81)

Mo NUf nan Langay Lanmou
Nan Langay Lanmou, otW a pran woulib sou latitid
lanng krey6l la ba li pou li kreye tout kalite v&b tankou : Fanm
kata > m, <> m. Pozisyon mo yanvalou a ak
mo bolewo a genyen nan fraz la pemet yo genyen fonksyon
pilye fraz (v&b) anndan liypwezi sa yo. Apresa noujwenn v&b
kou : > (p.45), <> (p.44) epi nanpaj 94 menm
flerize avintounen advb <. Henri RobertDuran-
disse part tou ak v&b kou : <, <> (p.44).

Gen youn ka kote otW a pran youn mo abstrt kou
sansiblite, epi li four li nan youn konstriksyon fraz, kote mo
a vin gen youn f6m konkre. Sou zile desepsyon, life mwen mal
nan tout (sansibliten m. (p.36). Le ote a di: Li fe mwen mal,
nou ta kab atann doule a pral part nan youn pati ki pi konkre
nan k6 li, misye kabre nou, li chwazi pou li pwojte doula a
nan sansiblite li. Se tankou sansiblite li, se youn pati li ta kab
touche, bay lasweyay eksetera.

Konsa, nou kab di: nan Langay Lanmou Henri Robert
Durandisse pemet nou revizite kUk aspen gramatikal nou ta kab
gen tandans kite nan loubli, men ki poutan kapab pote nouvote
nan travay ekri nou.

Langay Lanmou se pwoz, se pwezi, se anmenmtan
youn teks fragmante kote chak paw6l ki di nan chak paj, gran-
mofn lakay yo, men yo rive makonnen ansanm pou rakonte
listwa lavi youn anmoure depareye, ki pati kite trez6 li sou
youn 16t te, lwen tendrss li ak afeksyon li. Anndan Langay
Lanmou, oralti a pran che apati eritay zansdt yo kite pou nou
nanvivasyonvoudoun an. Langay Lanmou se youn eksperyans
lekriti ekriven krey6l yo ta gen entered kontinye nan pwodik-
syon liter yo, liv la kondui nou nan modenite literati krey6l
Ayisyen an kote pi plis ekriven vin dekouvri plezi ki genyen
nan marye pwoz ak pwezi pou yo agremante estetik pwezi
krey6l Ayiti a.

'Langay Lanmou (2006) se youn rekey pwoz ak
pwezi ki soti nan Editions Paroles anndan Socidet Paroles.
Li genyen 100 paj.


Michel-Ange Hyppolite M.Ed
Kaptenn Koukourouj
Enseignant /Pwofest
Manm Sosyete Koukouy Kanada
Ekriven, Kritik Literd
http: www. michelangehyppolite. corn
Tel: 613-738-9202


Page 15


..... . .. . . I-Iv"II

BACK PAGE


Mercredi 02 F6Yrier 201
Haiti en Marche * Vol XXV * No 05


En Bref...
(... suite de la page 14)
"I1 revient au Conseil electoral provisoire d' annoncer
rapidement les noms des candidates pour le deuxieme tour et
de fixer le calendrier electoral afin que celui-ci puisse 6tre
organism dans les meilleures conditions", a-t-il soulign6.
Le parti au pouvoir haitien "Initi6", a annonc6 mercredi
avoir officiellement d6cid6 de retire la candidature de son
candidate Jude Cdlestin A la pr6sidentielle du pays. Pourtant,
le candidate lui-m6me n'a pas confirm son retrait et n'a pas
sign le dossier ayant d6clarant son retrait.
Lancement des travaux de construction
d'un centre cultural au bas de la ville
C'est une initiative de la BRH - Banque de la rdpublique
d'Haiti - qui sera finance enti&rement par le trdsor public.
D'un coft de 14.9 millions de dollars, la construction est
confide a une fire dominicaine qui a remport6 l'appel
d'offres.
C'est le deuxieme bitiment qui va contribuer A faire renaitre
le centre commercial, enti&rement d6moli par le s6isme du
12 Janvier.
Le premier a &te la reconstruction du March6 en fer (March6
Hyppolite) qui a &te inaugur6 iI y a quelques semaines (une
initiative de la frime de t6l1phonie cellulaire DIGICEL)
qui sera aussi impliqude dans la gestion du march, ce qui
est important quand on voit ce qu'il est advenu du march
r6cemment offert par le Venezuela qui d6ji dans un 6tat
repugnant.
La c6r6monie de pose de la premiere pierre du nouveau <
Centre de Convention et de Documentation BRH >> s'est dd-
roulde jeudi dernier (27 janvier) au centre-ville de Port-au-
Prince sur l'ancienne proprite << La Madeleine >>, des Soeurs


Haiti en Marche
Port-au-Prince
100 Avenue Lamartiniere (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323
Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150
Tel. 305 754-0705 /754-7543 * Fax 305 756-0979
New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)
Montreal (514 337-1286)
email: melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes. net
URL: www.haitienmarche.com
Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Pi by uIOfs6 :(0)237


de la Providence, en face du siege de
la Banque Centrale.
Le Gouverneur de la BRH, Mr
Charles Castel, a expliqu6 ce que si-
gnifiait pour le pays la revalorisation
du centre commercial.
Une belle sculpture en bronze de
Ludovic Booz, d6dide a la m6moire
des employs de la BRH tombs
pendant le s6isme, ornera la salle
d'entrde du Centre. La charge des
relations publiques de la banque,
Dolores Dominique Neptune, leur a
rendu un hommage tout special. Le
Centre cultural comprendra: 7 sales
de conference, 1 bibliotheque, le
Mus6e de la monnaie, des bureaux
administratifs, une cafeteria.
L'entreprise dominicaine s'est en-
gag6e A remettre l'ouvrage dans un
d6lai de douze A quatorze mois.
La DGC a un nouveau
local
La Direction des Grands contribua-
bles, la DGC a un nouveau local, se
trouvant sur la route du Canap6 Vert
et inauguri vendredi par le direc-
teur general de la DGI, ROBERT
JOSEPH.

< Ce bitiment nouvellement cons-


w
*


F"


-"O
L nuso u dno
srplSIshsd�


-- Aorpus odnet plus
Ib -te amAme"jef


.. . ,, ' . 4
-._ U1 .r ~ ,.-

E-.
sI


rCinCt� -__..
Produlia phaseble. Efti t
empaosk to- Ewen emo
apnlom. Tts' Onnc _--
fiph~hTgu(M di--k ~ . "- \�"


POuR VOS tIZMiERwIB O CAIDE, APU L


Wf Plt"nc Ri.L ma n l&ran Lmia, P01
sa 7l' ~ Im~ *lM


Iia BW
40WM43"


Page 16


I/t////AIA DST r ii
xxlx I 1 v

CAPEHmEN G____r___ C a_ t e.n4ce
KS VWA AJE CHAI
Is JCou Pcu wo'm
MN YON MACHANDIZ QU DEREK
'- ' AN AYrrU IOU CWA :T
GWO ATO AK A:.muwr ..r4n B"~nlE:t n M HAII _ AIn MRAGOANE h
CAPE HwrnEN p MARCAG. cOANa

Toll free 16774568330 or 18778457590

Se Set koneksyon gwo bato ou genyen nan Paln Beach la
e MmN t. t xit 14( 4th Street ) Est to Cgnes Ave, to Nh o en Ave to Man LKther

igwJr Blvd gO East on MI.M Blvd ( making ri'ht laid turn) J Hil Rd QIwl you Straibto th riliPt Of Plu Bal

As se ynou - ovr Ol Di at Hwy . bofov Ourd bhack Mk It Lrf hand tura you wi N our MWn


Under New Management

Nou n yeu nouAv Bat MV MONARCH EXPRESS


Notre nouveau
service de
PICK UP
est disporuble


?


n~u~nltll. kumkr
~sl~rD, I
Full Text