• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Main
 Back Cover


acridE Ta VEr.viKa o&dv drr6 'Appvr) pArplTva;
'0 K. Ka6. EXEI ypaeapa 66taia Kai Kd-
Troia (ai Twraa16TEpa Xp6via) d(Itorp6 OCXTa
pIKp TroiarrpaTa: T4] 6.8TI, T& Kepi&, T6 wra-
pd6upo KXTr. KI dCKopa KaITOlOU ; a-Tok; aTi-
Xouq; Ti wrpiv acr- TTpKa8apEdouoLa (6Xt 6qX.
troiAWpara) a&v T6 Nipcova, T& &6ocpua T-&v d-
6EX4|cv To0 Oakaovrro,;, T6v T&hITO. Kai. aca-
crTa 6n7rcoa-SAro'r, &v Kal i.rEp6oXiKd, T eiXaV
T'raivuoai &KeTva KcInTOIO-yla T afi6oppu61pia
Trou; Kupica;. 'AXAd& 6 ETravo; T-6v Trapd apW
Tiia a&v T6 Xopuri Tri 'ITyroKIEiB Kai Traip-
vovrrai; p' va to0 qppovric 'lnTTOcKXEIii, T6v
KaTrqaopo a- Kop6ctKicrpoqc; oppaoris, pirpou,
Evvoiac, &ww OTCr6 aooVo Toao &,ra ar-nTI-
KOuq (KI &r6 -Tr a7EgouaIKTi cK6prn &Otn)


1422


'0 xKAoS


'0 qpoO8itpi6s eIs Trv XoyoTEXvIav pas 1423


orixoU;, &UTE O ETTaV &io8pilvirrrTE h 'EX i-
vIKh v6r]cTr Kai 4iu)X( &v TOUl; iccparav f Ec-ro
p6vo ToO; TroXurrp6oCEX)c ylaTi aCrr6 O' dnr6-
SEIXVE wT-C 6pioxouve or' arTOubt; uxoXOKoyiK Kai
-Khrrkxv1 ( ) &SKaiGoXrl Trfq; Trrpay4aTIKO-

Ulep, <'H civy 'roo5 PPilouo, A/ pp-q 1932


Trr]TO; 'TOU OUV, Tfr; KaXaicr0rltai; TOU EXOuv
Kai TC5V iSaViK6V 'vTOo TIC; oUyKiVOiVE. riaTi il
rToirqoT, f nTI6 EKm.KEXTTI noiojrn tvO( AaoO, aU-
Te T& Tpia KupiC.); EppfrVE1uOUV Ki aUT&I Trpo -
youv.
I. ZEPBOI


0 (POVAIZMOS. EIX THN AOFOTEXNIAN MAE


EIC 6 T rb TpTOXpovI6TIKO TE&XOq; TOO ,oyOTE-
XVIKOU 'rEpi[o6KOu <> ESTpoO`iEu6r
EiyAc.TrTOvV avrTiOV POU KaTYlqyoprlTiplov: 'A4op-
pfiV EI; TO EipfpEvOV KaTTlyOpfTfploV E6SKav 6-
ooa ETXa yp6dQJ 7TEpI TC(V _fi6 KpITIK&V TOO 'A-
XEfavSpEiavo, TroiqTo, Ka66qc-q...
"OCoi IXTr6 TOUq; &ovayv C)0Taq; TOO <<"E6vou!);
dpE(iKOVTai Ei; Tf v 'ITapaKOAOtur(IV T"CV OUru-
TrOcrECv i T2civ (iXOVEiKi,(V aoTr; Tfi; (6&ECIq; 90
SvGupO0VTai 6TI ETXC Xcpicr1 TO Epyov 7TO Ka-
66qrn Ei; 68o: Eic TO "raait6TEpov Kai Eic; TO
Trp6cqrxaTov. Kai 8TI ETXa dTrOSoKipTcrl TO6v a i-
O" 0 q a t a K 6 v i d i ip T t o v i o ,p 6 v
T&v Ka6aq)iKc&V Troifp&TCOV Tf "; TEXEUFTaiaq 6-
KTaETiac;. "Oxi p6vov id& X6youq fEl9Ixoi. "Ox'
p6vov Sid X6you; KOIVCJVIK q EMr"Tp'ErEpia;. 'AX&
Trp6o Trvrcov Sid A6youq a .cr 60 T I K O 6 q.
Td < TIK(CO T&q; Trappaqop&d Kcai T;q 6iaa(Tpopqdi; TOO
yevETraiOU VO-TIKTOU. 'O1T6TE eO EV6iEq6Epav
TO!; E Sit TrlV TEXvlv>>. f T co X 6, & p o u u a,
K a K o y p a p p i v a nTr ap pa% q p r p a-
T a E il T o O o a v tv'" 6 1 a 6 o i o -
o OU v T K v 6 a o v. "Av oi pG)-
pavTIKOI, KaT( TOV Aaacrcp, cruovXEvXEV TV E-
p)Tra pE TfIV pETTrV, 6 < Ka66eifrlq
(apvrii.O TOO NETTro0, Eip&VIKOG, ElyEVIKOu Ka-
66(pl Tfi ; TraXalorTEpaqc TrEpi65ou, fl TO.XXirovTQV
TOO Kac66&c TOO EypaiuE T& <>, TOU6;
<, TflV 'I69KrlV, TO6 MEY6.Do 6, TO6
KaoEVEio, pEplK&- TroflpaCTa XA'.rViOTIK6d, yE-
p&jTa &rro Eipc)vEiav, OKETrTIKICpo6V, TT6vov 56&
Trv cbpaic6Trra Kal TflV paT-ra6TTTa T"( dv&pw-
Trivov) 6 SE6TEpOC; Ka6(q66rqn, )onr6v, auv&-
XEE Eva aKOOTEIV6V dKaTav6pao'aTov ITIOOc;... Trp);
TrlV oucriav Tfi; TroiflEu); Kaj Tf)!; flKfiq;.
'OpoXoy(c) 6-T TO 1Trd0o a6T6 brvEKwEuE Troi-
rTd&; 'Kai TTE(oyp6diou; dpXaiou; Kai VECOTEiOUq;.
TELNuraicar, aK6p) iSi66auac Eva PUOIUOT6prpia
ACoTrpiaxKo ouyypatq>ECoc;, TO6 6Troov 0' aTrEKl-
pUTrev If &K TrapaSo6CECo!; hOiKf. 'AXX& TO pu0i-
aOT6pnpa auTo ETXE XOYOTEXVIKOV ev8iaq pov. 'H
dcpqip- TOO 6(ou;, 6 oCUyKEpac "p6o; TOO 1rvEUpa-
TIKOO EpaTOc; pE TOV aooopiaop6v E6Siav aloryi-
TLiKJV aiacv EIS; TO 6i6iMov. 'ETrp6KEITO TrEpi...
ruvaiOaTiKwic; auyYXcaE,);. 'AN' Ei; Ta TE-


EUTaita 'TroilphTa TOO Ka66(pdr Trp6KEITai TFEpl
a6b0ou TIV;6. 'H d Tr o u o i a K C 6 E
T E X v q q K a 0 I T C& T f V E O p O-
X 6 y S c Iv a i 6 o v i K l V aC T O 6 i a-
r 6p U T E Ua V Ev TCT io V TOO Tr XIT -
9 o q ;.
'0 KPITIKO; 6 T roT-oq flo'XOXoil PE TOpi Ka-
6d(qm(v Eiq TO TrEpio6iK6V <, xai 6 6iroT-
Oi; aOXoXEiTra Eil; TIV <> p- 6aa
y6 E.ypaipa EiC; TO <<"Eevoq>> Trpi To0 'AAF.av-
6pEiavo ITOi lTOu, 6iv po6 cruyxcapET piav KU-
pic; (pp&div. Tiv (pp6ariv pi Tfiv 6Troiav ETEp-
p6rc(Ta T6 6ia6,ATI9v dpOpov. pov: < 56Eypa TOD Ka66dpq EIvE TrapdSEiypa( Trp6q d&Tro-
(vuyiv. "Aq; XEirrouv al p(uXoTra0oXoyiKal 6iKaic-

KaT& TOV StaKEKpipbVOV KplTIKOV TiC < 'EOTiacq, 6 d()opiorip6q pou aTr6q; SEIKVY6E! UTE-
v6ToTxa TrVE paTToq. 'ASuvapiav o'uyxpovicrpo0.
"OTacV 6 ToaiuTqV KaTniyopiav 8iaTUTrcVEI E-
vaq; vEO; 61' Eva Tra'at6v, 6 Traaib;q 6iKalO&rai
v' dvnovuxflc.'EiTi TaEouq EXCO 6ia6fi Trp6 7roAAoC
TOV Pou61K(va Tfiq VE6TTITOC, EV6SXETOaI 5& V&
ETpail... dpTriplOCOKAXifp.)TIK6O: 'A'rOKEICJ, XAyEI,
TfiV xpolrpo'roirOiv Tgl; :q pou61iKKC; pE&66OU EC;
TfiV EpEuvxaV TOWV ?OyOTEXVIKCOv Epyc.v, rriv XPTr-
ripoTroiro)iv Tri; < Kai TKi; <<0Epa-
ToypaO(iKq>>;, aI 6irTO'ai, Eq( ppoa-EI7ai ECi; T6V
FlaaK6JX, Sc,)Kav y6vipca TTOTEXEIpaTa. 'OTroia
0U`EUiq; I6vop TcOv!
'AMX' eyc 6Ev dTTOKXEio) TITTOTE dTr' 6oa a-
vaqiEpEi 6 O(ii.oq K. Appapaq;. Kai &vEi Eph pi-
AlOTa Ta TropicpxaTa TOO TEXEU TaiOU TOOTOU E-
-ET-aOVTO; pE TiV ( poU61KfiV pE0oSov TOV Y v-
O6pon'Tov TroqTrfiv Ka66ciiv Kai TI)V TEXvrqv TOU
Kai OupiTTrEpaivovT; OTI Ei;q aOTfil < fl povipp!; ETrrcvdrigipq Tfi; EpcoTiKri; &rTroaC-
oEco!;> Kai &XXa "rrapaTrXriroa. 'AXX' &v EtyoCv-
Tal Ta Trp6o"qaxTa Ka6aq)iKa& Trpo6vTra.. p. Trfiv
pEo6ov TOO Op6L6, Bv aqpraivEm 6TI Kal ouvi-
oTcVToai Eic TOb vSiaqicpov pac;, 6STrCa; X6you
X&plV 6 dKa-Tav6paaOTO; EpCq; i6v; TraTpOq; Trpo;
TfIV K6priv TOUV EiTO T 'O) XEVCOOU; TpO IWEEU fi
TO)V ITaVT&A.
ETvE 6SiK oc;a aTrrifl Ir Er'oiTOXi; ifpcoTrl-
CEV 6 Trp6E6po; TOO 6iKaCTaTrpiou TO6v Ou6i'
KaTlyopoipEVOV 61 TO!; O`XEOEqIC TOU Trpoc; TOv


AZ'-102


'0 Kapd6qpIS 6 orToYK6S


AouyXag.
"Oxi, &TrivTroEv 6 auyypaqi,.q TOU
iflopTpatirou TOO A6ptairv FKpUli.
'AvOayvCOpi4ETE TOtIXOiOTOV 6TI ETvE 6Vi-

K&rTi wTEpiao6rTpov! KaXoypajLpiivrn.
'A)kU' oi TEXEuTOraioi OKav6aXiC tEIE oTriXO TOoO
K. Ka66(prl Mo jorav 6 AX I Y 6 T E P O v
UKa V 6 aX 6 Ei KI a 6 AXly 6 T E-
pov & v f QiKoi av foaav KaXo-
y p a pg i k v o i. ETvE 8 "TOapo5ogov 6XI T6
6TI yivETaI rrpooa)>uyfi Ei qit)uxora0OoXoytK&(. pE-
066ou(; kpEuvri, A&\ TO OTI 6(; &VTIKEIpEVOV
ApELIVfc &KYyOVTOI o X E I p 6 T E p 0
: X A rv I K 0 5O T I X o 19>.
'E-0 LI. <<"E 0 v o p, 5 'lav. 1933


'"Oov 5ai Tr1vw pE).TfV Tf(q yX6coriac TOO K.
Ka66clnr, aVTIKrlcIaOTWT OC TV W p)oTOOKTIKI V
ETCritoTpEc(-E> pE TOV ... TnrapoTaTIKOV ( T'-aoTpE-
> KOCTr T6 TrapHyyEIE pou EVcCV, KGa4 -
TO &Tr64E pi T6 Tr6tpl I KaI KXiVOVTOq TO
np.GA TOO iT p w iY o 0 (KOpie tiLAo-ov!)
TIi 9AETE Va Trru; '0 Xp6voq eTVE -Tro7nOripoq. Kai
orov dqyopa LpE, AvTi va PEXETO Kai Va 61-
KaiOv0) TO yXG)OITIKX acrXpcrta Kai Tac ar.XO(
6iaoTpoqaq TOO K. Ka661nr, 0& trpoTipoOcra v&
Kapb Eva pCK OV TEpiTroaTov OUTTO TOV XEUpEpiv6v
'ATTIK6V Xjiov...
0& tTravEi8ta 6TmxrO64rTOTE Eiq T4rV Irro60COiv
TOOU )poi)6kiapo Kai Tfriq ri16p6aEcoq TOU El;
TfiV XoyoTEXviaV laq.

API TOI KAMinANHI


0 KABA(DHX 0 2TQTKOZ


'Epxouvrai xaipoi "Tou r) qu'X( apyoVEI KOai
rl TEXVt XIY6Koapq KapTTrOUpiaCi. ITO VUXTCr-
ptTra ao(q KoupacOr av_.Xrm5ri aNpoviEi TOV TrOI-
rTfl O-TraPcr.&iK6E ITO-XEp6 V' apTrTrEi aK6pa Ka-
VEVa tPiXOUXo TTpOTOtU EaTpCTpOOUV TO TpaC(nEI
T"Wv 'Tpoy6vWOv. u P(iTai aKOpa0 Ta TpayoU6Sa-
TOUI pa Tia SEv Ev pEl OV T' ocyoTrtc i av TO It-
XOaveTai. Av To Tp.Tro, SEV Toro& va T' opo O-
y lr-Ei yiaTi TO iT)~tji TO Trapay& TMc;r-- av Ta
pIOlEl, 6EV EpEl trrti va (EQi.yEI arr TrV .n16O-
Afl-TouC.
'O-TIn propo6ouE va iTEI aOvp6Crivo o-r6pa TO
Tpo;YOtI6noa-V KI6,\a Oi TraXi(o. FiOCTI K(OE iTOXi-
Tio-p6q EivaI KXEiC pEvO pi6a oT-Ti Moipa Tov,
KI aO OU TTIV KOUpcr4t EiTripa yI TrEpc 68E PEVEI
T"ia Ti'TOTE yIO TOUq ,EpEiVEpEVOuv va XaVpoho-
ynaouv. K,&E popqp TTXacOTIKtI, K&0E TnTTOq rTTOi-
flTIK6O, K E pETpIK6 KCaXouIT, Ka6E T6Xpfl pu-
OplKfl, EXOUV Ki6XO(; SOKIpaOTEi Kai KorToXTTE i-
K :OE rouvTEaEia EXEL Tria n EorrpayyioTEi.
XCpi; va 6ouTflIoupE Trio 6aSOi o"rTqq tXo-
aopiacq TO 'TayEp VEpa pITopo0pE Va opicaoupE
TTC(o T Troirla EXEI Tpia &TrapaiTTTa OauTTa-
TiKa." c) TTV E iEOacrpEVT OCiyKiVfO'T, TO pVTI-
POVIK6 EXapiTKl6pilapa Kai pET-ra6po(Otia TTrI
tofqi, f3) To AEXT-IK6 E6.iEypao TTOU EKOOKI-
VIEi( yia TOV ITOlTITiK6 X6yo TIC XEEC, TtOU KXq-
povopfrlOavE r-Xo6uOOUc &VTiXaXOUc( Kai 6yaivoULv
aTTO TrlV Kap6Si Trqg appovioa' pi &XAa X6yia
T"l 4,p-OTIK6 TEXVTl, y) TO P rpo, TO oTiXoupyi-
K6 pu'kp6 (Twou civai "ToX6 6ia(poppeTIK6 aTrr6 Til
pOUiCTIKf).
Kai va! KOTTOIOq ITTOU YEwvrf "OE TrTOiT"iq pE-

IHM. A't.ip"aioix ti 6p0oYpap txb cauafSJ.
'co5 x. HiTpou BX).acoD esis8t o!i yvG is TOU
ag elva s os6aOtsc xai Oempop.Le itoX6t.vTITi T
ouvepyoalm TOU. Z'qjToOp 6ao60o GauYTV6) .1 &ni6
Tobu aviyvmO.vooe p ytg YLt m"tv 'Tfv i8toppu0opil.


The pity of it, lago,
the pity of it!...


oa CTE K60opO ~E Oupao'EVo Kai o' arTEp. Ti va
TEII 'KOKI TTrO Va TpayoUS"tirEI; AEV TO pi va
EO'TOpi.-El Tr OCUYKiVrfO`A-TOU yIOlT O i6ioq 6Ev
EXEI TO 9appoq v' ao8pEi TTl Qtl. AE crO)KCTOE
"TOTE Ta XEpia-ToU yia v' ayyiE"i Tov oupav6-
rl TrioTrl KXaiEi plEa-Tou pi-oTrEF0aptvrm. Eival
o aKKAa6O~ TCaV aVTiXoXc)V Trou 6oui ouv Tplyu-
PC)-TOi arrOo TO TE'pacr'piv. H p6vrl OTOripia,
l p6Vrl T&Xprl ITOU TOV piEVE, EIVOI va KiEIoTEi
T a TlcX Tou, v' apvlGEi trrv Trap6poori, va Oarr-
c-TE TO KOXOfnOta Kai TOUL; UVOCaTIKO6U pu0aoPq.
K' ETc-r (>avEp6VETai OTOa 'opouiTra rl iTroirlOl
TT)1 6ppvro-q(c KI rTE rXVil TnI avTrvopiaq, t oiuy-
K)C -p6pa Tri qJuXqS-.
flpTrT SouAi& Trq < v AXIy oYEI Trl) CUyKIVFrOTi, vao TTIV E O opi6crEl,
VO Tfqv lEpupia-El, va TT1V 1TTOOTEyVc6"Ei. 0 TTOI-
"rTrir SEV KaTE6aiVEi Tria O-Ta Tpi'TpaTra v' av-
TapIcaEi Trn r,)fl, PiTE EpE -i ma TO povoTrnTi
TTOU OVE6(Ei a-Ta KaTa(-rEpa 6OLyv6c' Kp66Trai
aTrIV Kap.Epo5Xa-TOU KaI ( lp6Xi PicVOiyEi TO
TrapoO9upo yta va piEli pia 6laaTrtlK p"aric(
CoTOU 8ppoou TO KapI6pTOa. ZovuX6El pa( qo66-
Tao Voa avoIXTEi. Kai yupi(El Tin-CoTa a-T 61-
6Xia-Tou Kai CEUKOViEti, JE TOa Ea-KOVormava
Trqq OIKE4pTq, Ta Ki6OOppa TcOv EXaO'TbpvOV Kai
T{OV ayvcoXTT'v aK6p( KxE'TOIOU FITCoipatOU TI
AayiS6, K&TrOlou p.l6yEvou Kaotropic)va AI XE-
6oVTrivou 6poppoEjq6ou, KnOTTOIOU Opoi*pvn A-
piap6Oou. Kai rn:ivraO 6Toiroq wrpoaTTrE6era
TrI po86oapKrI MiySa" TTIq 0 TrXEVEI To XEPIO-
TOU JE Ta POO-KOC6Ttrouva TOU EKXEXTIOlPiOi KOCI
pE TO OTTipTO Tr)q EiptoviaXq. Aw-t6 6rr)TEpo Kai
TpiTO XEPI livo ayyiEi TT1 (c0I.
Na XETTrouv TO XOITTrV 01 CTayKiVrlo-E (CEia-
CTTE KmTTO)( KapSItKOi)! Ta Io-ropiKxa 9I0Tpa Ei-
vat Tou o-rtxoTrX6KOU TO acruXo' TOVE e0CpaKi OUV
aor-6 Tou a6r1japa T' apiTrcyia. nlo6 Kai TroO, av
gEXaor-ei pia ormypoOX.c, KOIVEI 7TOC OueTraI


1424


'0 Kap&4pT; 6 mcfif<6s


pia Tra:Xti au~yKtvrian, pa Ki ao-i 6xi &pwaa
Kai KaCT6(U-1-fa pa Xo& oI ar6uT(X. riF-rat
Af6yoc yla 4Kaay ri&8E Kal Ta66PVEq, Kai 01 6pEq
Elval Xoyapl (PbEI; PE ao-Tpovopl.Kfl al~piftlO
(q capa TicaOEpEr, pa O)l 6E6EXia Trap&x 5&EW
5&06ELK&-plo-u, pa Trori pia Kai T&rapro). AE
p~a~vEim 6Vp,) Ti ?%O'YIl &VOPcGrOq Ta)Oq EiTrxv
?l aya~rrr TOt) TrolqflT- Ei~6yEj ora 6oupKc6Xacxa,
a6ilVE aaV lO`KIOq VTPO1ITILaxpV~q. lcat; (Trot6q
IEpEI;) va EIlTav ql ?aTPEia-Tou yla pia KoI)5Ko:
Ycp6Crl TriTOIUpO (a1 Tr~piovibia, yia p~a FoLX6-
TEia Trou pEOITIK1 TviTVa-pa TTll ypatpoprlXav1r, 5Ev p-rTopE- va x
7TrvfOEi aTro 1-n~v avurrap~ia. '0-TI +cal va E-TTEVE
Pat; pvEi oXOTE)a aEX81q1opo.
TOL) K&KOU! 0 1TroifTflI Trou 8Ev ElIvat Trp6%u-
poq va 66oaFl 6-TI tEXEi Kai 8EV XEi, OxyvoEi Tr1q
TE6Xv1K-TOU TO PUOlitK6. 2IrTcaXoq (RI 6pc.)R IE:-
Tpr)pEvoq), aauX6ylarTor, (pac p' Tricr11~pn), a-
VOIXTOX6YOq (Kax9O)\ou a&yiao-Ta), aqroi Eivat
01 V6POl-Tou Ka~ Ta auu)O-rTIKaC-TOIJ. Av 6p0,
KXEIaTEI p6aa-TOL) Kai Ka60uKC,)OEi, a 8Ev fLXEt
TT1~ Suvaptq va pETaTTXacETE Tfl 66pryrrq, Va TTfl;
56CFEI Kalvo4Jpia bvvoia Kai -M~ 8lKv)--ou auvopo-
(7-la TOt) K6a~pou, Tr6TE 8EV EivaI 7TrPap Eva E
p6qpLA~o ITOt TPlO60X& 0-ra XEtpc)viaTUa KayV-
T061vla. YTft)TE, lTracrTaTi6Ei p6vo Kai CTOVEqta
KOEITOIA(5. K~nrou To opo2\oyiETai 4(1 0 iioq-

'Ex6ptoc eEL ctlv EVV XcT 1i 0i-clEV
llp6cil7c y'pmPP6 EP(1)tI)V &TEXWJ)' X-Lt Ci
[6tixs; lv~p;
Ki aX~oi 1TaXI*
rcL' M5U[ XMI7~~p~V~v Xy~XE~
7CW00iXOVTM [a MO t6 XX[ClEt; XOCI -V

~X Egtx-qtsv o5X 6Xlrov Exosvcm
xo0UwVe COtOL6EMtIEVE,- [166M TOU.

Ma 1T~a-o XEIPOTE-pa 6apaimE rj 5lKt-paq
Trj~j Air' 6Xa T' avtri~or iTrOt O~Coerl`Ka
va 5ia:6iaco ba p6Xiq (iro,) xi 6cXXa 5uo Trpia,
Ka,Ta <<'A-rr TEi &vt~c>>, ( 6ap6&povr,>, <<'H Tr6Xtr,>) EXCC)piEl 61iO TOU
ElTraivot. To 66&w fL86 acaKE~pr6 N~nw .O~VEL~~fO, *CUXO; -A' E67j'J/);
p6 ea~vspwc;not t o px6;,


'AXLU otiv Xoa ~ X6t~~c5XXEC-
[VEL
,:(7)v 'Ayjvo6&p6nlv T6 cip~cco Xmpdipto
'tE ivau~ot Ito5 eLv' ot Aip-qrsii zou.
Tpiipcouv ol ant-cmi ptxphlXO Oeonc,

b'.pi54ouv.
rtccd 5.xo1ICEv p.L& anoi,~Lm 6oA,
Omviatpyj 6o ctv oc6J.c;, v' ~yc
6(T GLU2PIVL. ltOD tCPMVt'ZlQUV t& CXMXLtt.


P oToub 610-,; -toj Xapciptoo X~vvc
bEoc E '6v i~ov~c mcoovc& XMI c;XOnVtouC2&,
b EV CLX6 Beb IV(I)W GT6V &,XXO ITcT~et
ytg.1 x~ctExx6av Tic elbO 60 elVEL tO6-c-,


Ta IPEYd5C8Ia 8E XIEt-rroLvE, pa To ~Trotipax ToLITo
1EXF1 TTJ yvflilE 606XCEx TlIq Tpaylfl Kai NlIT6TflTa 8iXVEI Kai TlIq Lrrro6oX\fl TflV KPU-
qn PaCy~ia. Ki 6pog) Fivat -rroitnpa iTroL povaxli
01 5ta6aacpbvol, K(' 6o~oi aycrrrov V' avao-raivouv
Tflv IorTopiI, pTropouv aOrNaEla va Ka-ra)\a6ouv
Kal vx Gap~cio-uv. H pF-y6cAl TriTO~lO -rrEpll~pp(v~
TETIEr, EISIK6TrITERq Kal ltJioS~lJX~lE. Tqq ap6-
CFEI TO aIq~pOOCTE4qxVC,)TO KLupa TrOt) crajorVEl Trouq
YIaOu06 Tt1R LPt)>xTq 6pOVTOXTUITOVra.rxq
Kai Y. O-Ta( vl&Tax-pou lTapac;-rp&Tflaa
TrpOaFKUVG6VTCO Ta IJTTOPIK& avEa-T&pa-Ttx TOt)
Ileredia (RI &XXCOV aK6pIa PEpIKcov), Kai Y'l aq)T6
5EV TrONlUKaXTflyOPC TOy ITOIIflTf iTrOL E)'ExfE v&~ 6a-
07KaGEI cnf6 TO p6cnacpa TIRq IO`TOplKIlg Fopy6-
Vagq. Ma Tj UTIXOUPYIKfl aqlTf Opamoypaqpta El-
val Tr&Vra TUqAOUj6x(aKO. AEV Eivaxi rl a-Tpac-a TrOt)
paq 6y&WEI OFTIq POVaCI~ Kai Ta pEXT~pltx.
AOKIP&IEI K&rO'TE 0 ITOIqflTY va KaTE6Ei on~q
CJ6l, KaC(06 (-TO .
Ma 8EV TOXPEXi va 6Y&XEI TTlv El)Exlrtf )OVjl TOt)
Tr6VOU Ral TOt) aCXaaITOU Trc&8ouq. flpoa-rraeEr
Va W~VTWxVEipEI Ta ~TaXtcE ExvaiSXE1Tovma PE TO
VOU-TOU) Ta auuy~pla Tfrlq KEXpF-par, 6WOv EIXE a-
yatrlaEl. To p6VO Ka~ap6 Kkp8Oq 'yla Pat; ELvaL
EVOR KXTacXoyoq aT6 P(5pTrlXa, KMAWaTrE, XOCX,
papi, 6cxa, VTot)XEXTi, Kax0P6l1Trjq, TpcXit~t, I.P6-
OIvER KapERXEq, KpE66QTI. FZE(X&10"1(aV 6Pw~r Of
TraVT0t6(PXER Kal o1 yaS6xOEq (,Kt 6aXo eva, pa: 9a
TO EIXE iorcot; NloyaxpItxEEl KIO5Xar pfta' o-ra 66cta).
Tt~v xvoiXT6Kap~fl X\oiTrOV Tfl a-uyid'VrI~a- TflV
crrraPVl)NfE 0 TrolflTfl~. &Ev Trlv apvA~)KE 6put;
6oo IpaiVETal ct-Tfv iTrp6,Tl poLaila. 0 Tp6Tror, Tou
yia va Pat; 5EIEl TrCOI EITaxY KaTTOTE E&6 KovTCX
KalTfola all~y~iVnflal Eival va TOVItEl "fv arrouxa-i
-TflR. B&epa par, 5EiXvEI E-mypappac~i~a pa iTrot
TrOUq XArrOUV T' ayapaT&c-rouR. Fupf6Eft va
paq a-LFYKIVIflUEI PC TO &&cto, va Pat; apXai~o~o-
Y69OEI UE Ta pappapkvia a-lATpipta TTou Ta -rra-
p6:Tr~laE OP(POVa[ 1 56a Tilt TXaort.4q POP(P~.
Kal 'TrmETIETE TE~pa pTrpwaT&Ipar, To Gp
TOt) TrElOu TrolflTfl, TOt) pipa86pot) TrOt) KapC.W-
Trat T011 0 TrE6q X6yoc iE)Ei T4prri6 KpupiEma, TOt)
IJT-OKpITh iTrO lIE TTlv &pvrMf KalJEi *rrc6)r yept~v
TtlV aEX8EcviQc. Tnr ExVTtiTronjflTIK aV*T1 a-rroa-ra-
a-fac rj Trap6aXvmn qm5cXia 4pavEp~v-cai (ir6a-o
Trpo8oTIKX! ) 01ro XEXTlK6 Kai~ Oafl y~%(.)Oa.
To XEXTIK6 EI'Jax Ri arjIT aS&o, &6xpcOp, eTro-
EpapVo- poi)Plo: Eq~Tl-piEvrj to avaiparfl KX(X-
O-lKowip6VEta. 0 TrE-6q aqrr6r. o-riXor, &v To~gp&
C-KE8OV Vax uyCOEt To mTiOETo- -rp4IEI in'v 'rou
aqp~leV~aaE[ Rapl& XEkfl wvraraj. MEy&)orl TroiM~
YPalPrlKE XOapiq ETrtLOETa, ia-cac Tj Trio jigyt5Aw pii-
Xto0Ta (FiniS, TO E-riT6i~fo TETp6iaT[XO,-oTu Landor
Eivai :KouuOT6 irrap~cbciypa), Maa To TpW


14251426 0 K~&qn~ 6 OrW(K6~


Eival anTWio- 6aactaIT~l pOVa)( Tir; XIYEl; UTI-
ypiq; orav Y) -ToO-flTIKT1 ivTaOT) ;pT cvEt TIETIO 40qol
Trou) 6ICEUE0 V' ayKaXi6aUEt ON&KEapI TnVt opa-
aiu-Tr~lq. AEV- iXOUPE 6pCo)l; F66 'Trap&pOlO EXEI-
Xiaypo opph ij XOUVE atoTlipa, TO TEpTiTI TOt)
)TroToviIaPO6 Kail TT~l; UTaXTiI&l KOIVOX.E~ial;. MQ-
vaxa I) pclviEoc Tfll; -rTtfliKhq Kai KKo-yEpacpaTqql
&~ip~aaTnq gxE Tripaoil E&.5. flpc,-r6Ioavra ayvav-
Tipama Kail cruVTaili~corpoTm ETrIBGETOI) Kai ouaia-
cYTIK0t) aival avr)KOtutTa xi1 aTroTpo-rrata. Ki av
'Iro-T FpuTriCEI Kavava smtIBET poiac~cl orccv KUi-
vac Ta aapaKc~ay~jpkva a&Xic ITro, ai-Ta irraiBi-
Ka-,lot Xpo~'ia, qiopouciav ol yEpol cra 8-yaivavE
-rrcptmicroaTO r~ll;flTrapl&1.
Kapap~oTE Vp~pIK6 TrapaEiypaTwra ac~paia
valacTa, c6paioq 6tol, 6bpctio aqip~iyol;, LtTTOWMT Ta-
6gpva>> (taverne ]ouche) T& Xci~a T& h8 OVIK&
Kai p66tvcr&v (aK6pa Xiyo Kai Goa g)aYE KEpa-
oavia v iopcAiavia yia va par, ao:Ti0*Opc6(JEI!),
,&6ap6Tipa: 6iapavriiac, 9KAUTIl; 610l;, ETIKUE TT1V
Trpouoxr), KaTa)(pfla~ll 9(POEipav, f48ov 6)TripTa-
TT), ypaoata PEO'ITCM.V
Kai Eival IlpKE;T6 Va. Kra~aOrpo,)aoupE a'*IT arl-
P& VEP[Kot5l; tITtxotv;, caa va EiT07VE. Trrcoypaqpicc,
yla I/Il KaToLX&6otvpE apiaca)l; mao paxpl& aTE-
itoLM arr6 Ti) qITEpOOlTaaTrl 1Troh0la.

TI~TOTE T tMI tEMtEV Tb t6 &VLOUtPEtiq U~V I-
X(OU XM-' jL '& IA0[IO)LEtdX utk& imt6 &%,IX~ pO-

'H eEb~astg yt& ctv gx6mayl t% vEI4LEXtocq, ot
"Anto, ~EV6EE~e~ ~po~d~t~.'AXX& 8Uv
sivat ecvciynx v& tEOIt ou-do Vsvov gyypEcov.


'Otct tck ipd-ytum 8tv 6a~voov icot' a:F)~

It' 8),0 7:QD bTrecO)v" (toTraPTOL, toLYMPoi5v; T71
fta 6po6v!) ztpmaB00ts gV~cp6;, Tog m Na)l
vovfC*Ouv obx RXLOL, V& 9cpBmeO t6 natpbtg v&
poujia loXmttb 'Avmiop~potfj'.
-'Apsac TevLx(6q a-t~v 'A)Le~v~pet ct bixm
[1gpE ltoo MLE)IEvsv ixto), b hyleUi)v ix Auotxn;


AV aqiTa Elval TroiflcFrl, aipal K(ai yc., XaX6a-
Tfll;. Awr6 ITrotI s1TapXiC~rIKi1 WraooqXIOpLct6a va
Ta aa-4itCOxr Tarla pap-yapl-rapiao; Eivat aqipiv-
TaoTo rrC~)q &OVp(,)Tr; 'rtou aCKOUOrE TrOTEi picaa-
TOt) TT1v avTPIxila Ipc.vT) TIn; rrToiylcrvlq pnropt)O
va ganr~cOaIc TdoO TcprTaIl~a Xal1 Va KLOIO-TEI PE-
aa: o-ra orKouTrri5ia TTiql aqmnpaploypa4,ial;.
Tc~pa Bac polTrOUVF E PIpiio (crrr6 Tour, VEOUl;
p6Atiama) TrC.)l bva irp6apa Eivai 6XEl; oi iq
Kita Trca; BE Xpai~ci~otvral Kavava Si6Xaypa. &~v
uYTipxouvE, Oa Taipi~otuv, Xial; 6PPpopqil Kaili
grl; 6(otKr)pal. A&5vaTO va To impa~&XT6. aqrr6.
Eivai rj XEIp6TEpT1 apap-ria, O-rpa:60op6pa, aii-
O'Tia, tavop~oo6ial, acpEsTia, KcAmooL4Evi& Kail
lTpoSoala TrOt) piropai va KQcYEi o o-rlXoupy6l;.
MapIir, XiEfi itou6aXot'vE gja-Toul oX6CKapo
TroiriTioc6 K6o'po (OnT6 OWprIoal;, crr6 Ory'yEvixkql


appovisq, arr6 66vcxpt UTrovo~rrTIIK); Kai arKOpitri-
ouv oX6yup&x-Tour, p~ipa, Ec~ar-ai& Kai pouaiowo
avri~a)ouq. A~XNa Tr6c~i ci~pvovvTa~i Ttlq KOIX16Lq,
a-r'pa6oXai pi6(OUV, KaOX4)OPPitOUV Kai loupiuouvv
0-T naiyyi~ourv. Ayaplir~ra, 6(qiuxai, KPua-pE~i,
KaTallTrQBtaac~pEvE Kai E~o6piao-mq, pO101Z0VVE
aaKacTEr, Kai 1TraaKaTIVgq Zap6ypiai. AvoiXTE Ta
XE11(6 Kai qIC.)TIOTTEITE. 0Ck T4oao a &E pi Tric-Ti6-
TE lava, aKoU(YTE TouNCExI(TT0 Ti EimEr o Aoyyivoq
(o -rp46Toq aiT6 TouIq TpEiI; paEY&XOu KPITIKOUI
TOU KOi~pov).

4Dlb yip t4q 6vct M~ov Tau- voB5 c& xmX& 6v6-
Iptata.
0i Dante (o U~qrF-poq T-r, K E'ypaIJJE 6i6Xo aoqxS yia va EXW.PIIYEI T11;Al&
asE Trpo6aTa K' Epiqipa K(ai yia va Til; 4,yfoav mo
1TrPOO`XTiK6C ii arr6 TOV Tro xpvaobtqicxo-o czk-
xruhiaT. Aiv g6OTEPUt itarou-

Acpob 8tm~gasL -ttg TctL s6y~evtxi Xede" xt C0
,tL cuyupfoetc pe tcov iTto e6ysvtx6 cpfmto, 7cpkcste
VOL TtL 60LL 0T~jV X0CXT6P7q MEP&- 7OU,-q 7tES(P
xat tco battp6vto-oot) inopoi~ve vac as obm-'p~oouv. H
-no-noq, at YX6dooa itou vqq cmcpt&St, e~vat
XUVfjTL ITOtI X(P~tAST" \'UX XMIt)LMVLO!, EE~Vat o-A
mocaottx6 xat OX6Xoyoq xlpovto.

Kio TpiTol;, o Coleridge Ka-raKPIve To Wor-
dsworth 1TOU itapcbVOUVTaV Troa)l eivai pmTopET6
va ypaqw-i aXil~lv6 TrOirlarl PE 6rroial; Xoyfr, Xi-
qKi av ivxai.
TiiToTrE BEV EpTro~t~cI IPLUtIK& Tov Ttoin-ri v
PETQ)(EIPIOTEI, 6TaV TOIJ xpfi&4cTai, Tfl UiPTIKY)
xita Tn o~qa Xin M-tropai va BEXE, KI KatTroTE (pac -yripa mToMu Owavia 0ofl XupH( Ttoirl-
an), via &crappovia: 'ya va gaqpavirp(~av TrIo
XTuYTfTra6 TflV opopqiIQ iTrot ijaXayytava. TiTio
pcTaXEiptapa -IrPIWEC 6pc,)q va -yival amm-6 0(0-
TroUY, pE xpiarl Kai pi TgXv/i o-ra~iapf. Kpi~paTi-
(3piVOl; OTtXitl 0 UTI)xoyp~c)aqol povaxac 6Tacv abia-
"papa av I) ?tEl ,Tou )'pLiqPEI ELI/al p1TorT&%IKT
Kai KaKlcaovp-l A~ XioygvvlTfl K(ai 4,ovpapf. To
ap&pTnipa Eivat ri o:40povTiO*ia.
Fia TrI yX~acra BE OiXGo va Trc6 TroXMii. Eivat
6apap6l; va Kcrtrava KaVE~l; Ta i~ia -r6cvra. T' a-
va~aipa-rcra ai al v~aouvap-rnaia pa an&8&ourv TO-
ao -rrou "i6o6patPI POU Zou NEIpu Kai Kavival;
X6yo; Trapanmrv.). Av aya-r~r~l TT)v ac\r9Eta aya-
Trar, Kai TTI yX~aoa-a-OU Tipia Kai ,TEcvTCIKaapfl.
M~a T' &aXX Eyai aoqIIo-TEial;.* Ki iluo yioc Ta
Tr~papO6TF-pa Tro~i~pa-ra Trou ap6&6iaaa '11rpQyria-r
pa, Bev C;'po) aE iTrot yXixaayc EIVE YpappiVa,
pa Bev e/vai f6atla PfTE pojpalIKa PflT' &XXrl-
VIta.
Mbvai To pkrpo. K i aqiT6 icria: mra eival TO
p6vo atilphii Trroc aTr~pEIVE yia: va paq 669EI
TrCWq 6XOUpE PlTrp-T6-pal; lToiflpa 4(1 6Xi Ka~a-
pia. Ma Kal TO ViTpo E)(EI T~OT) MyIy 8OXrtall Kai
biaTaXTnK6 Trou X&waVE aIcytpiav p6Xtir; tavaypci-
i))EIl TOul; 0TIXO4l al-rokl cra va zi-raim o XMyoq
mrc46l. T6o-o TmorOTLviO Eival TO puOpiK6 KaXo&b.


1426


'0 Kap6q)ijs 6 (malicbs'O Kapdtn~s 6 o-rcoTmbS 1427


Tr rup6Xiq To atyyeiCE OPEI cora Xgpta-aou
Ki cmtptvi~CTai.
Aq XavoOIT&OUVC TO flTflpa a~T6 Trio qrXc
ITa y~paTi6a TOw 1TroXlTl`pcV 01 TCX(V[TC( lTa&:ouv
va Eivat 8ripioupyoi, XxivouvE Trou Ba Tr~i 171 85L-
vaptl va avaOaTav~66UV Trrv 'rrap&8omn. Eivai
)Ncaxavtaap~vot Kai v~poat-pa-rot xat TrapapuaxXc.,-
p~vo. Fita va ftiouv 6Vcaq Trc-q Eival K&TI, TOGX-
)XcnraTO&V TI~v Trap(6,oan Kai andrvouv 6Xa Ta
KaAoUTa. F rY~~f Tda& -c~xoaKIYIa (Kia X6[oc) El-
vat ,Tpw)ToTrria. Trlq IOTOPiaq Ta Xpovix& Eivat
yep~cra a1Tr6 -rr1 qbvaxX~6ctKrj cpavToapcTipa Ti-
TiCOyV avrjprropcav. K i o Trapo~uo-p6q aiPT~q EXCi
EXoyi&O`El cnpepa crKE66v 6XEc Tiq -iXveq- lou-
ypaqmlT1, cYKaXIO`TIK?1, VOUOI~fl, KOITOMv~al yi~pw
paq auLATpiia Xcwpi popipA, Xc.)piq paXoK6KaXO,
Xc.apiq aix~o1pCmr-ia. Ot 610-F6OI Kai 01 aora6o6i-
PC,)TOI 1TapaKUXOL)V Kapapc.vovr1aq pka-a OTa 'yKpE-
picypa-ra Kai TnlY avTlvopia. H 6acrtXkci Tt Xci-
capcakiar Kai TTIq UYVKolTrq, TI IITTOKPlaicc TT1C

XToLuc a-liXouq Trou pE cr4ucrjgE 1TciaXTrcivO
6pjcapE ivav cXvBIwTro BicaXxT6, (PiVO Kl ap)(ovTo-
paerkpivo, yCPi~To oropq~ FCIpG~vCEq xal BOtAEOTii
TOUl EClTypcip40aTlKOU5 NaK(vO'pUO15, Cbav, cEp
7TrOU ac 5Xgu; Kalpouc 6a E'I>E 6i6ata OIO(406
aTOUI ENIK6VCI. Ma Scv quyE Tlnv cip~a-Ti TOO
KaiPOL)-TOU Kai TTVv avvrr6povn av a-rpooAt. 0
-'rapacXLrroq TOU 7TCEO O`TIXOU Kl 0 av1TiprjTo~plK6q
KaToi:XuTfl TOW) xa~ovfrrlCOv 6XC 6PC-,q Kai VimQ
&Mnl 5iaeX-rn x4clpa. AEV Eivat povax~c oiryxpo-
Vla~OqCVOI Tit TCF-C>Tcai~ a8UvapiCrl TOu O io
XOYIKO6 7rapaXoyiopo6 pa Cival Kai Su~av-riv6q,
Elival Kt CCaXEmrplv6q. Ki ~rw6 T11 ypappa-ilwit
A)XE6VwpCIC Kai Ta xXiI6tXpovc Bul&v-ra KXrl-
POV64nflOC TO &aOKLAIIgp6, To 4060 TTjq 1volXTi-
ciq 4c&)IS, Tfrlv TrrlKp6alOTYl o7"U41Va&, Viia Tra-
PdlEVIf PIY1CYY IXTTI alav-rpol6( Klacalccrpou.
ITC.,1K6q N~cpKtCYlOO VTUPEVOq pcaco 0M4a1avplTIKO.
Moipa TpaylKfl. Toy KaTa.Xa6aiva Kat TOVC
XulTT6OCIpa rOy TrolflTr[ Toyv KaTaKPIVC.) X&3Pq CCC-
V1la ITlKpa, pC aopTaB*la paclo-Ta- To voi66&.
Tra cpo6&ral TO a4( irpcipa 6pcaq i~o-qa~z 5iXca a2Uo- 6rpmir va 6a-
(YTc1l TO To-rpa-TOU KXClcTT6 yia va PrJV EaTpa-
TTOEl TOLRq ViOUq (Kaxi PCXXICTa Tir, v~e) Trou F-
vat iTaycTa EtS32&?,o6Trp~qcr aTO a&pl TOO VEC.)TC-

flep. oe'I8koo, Mckpny~ 1933

r'-TEpoI'PA4)0. HmpmxmXiame -r~v x. Ildtpo

'LOU, ymt't Vag~ C6lVipce nilO 8v SIVIC y0ow ltOXd
8xxto),oy-qVvoC 8 XmpmxtqptaVhg coB x. Kaftcpy
(0 a~Cmoo. '0 X. BXM0ot8; V& ecnOxP(9qxe [A
bPLOj~dVe9 YE XP(Oetg 'LOU YL& T6 OC~ttXLoli6,
ltoii 'ct; 8qOOcei6Ouje TCPMX&TwO ytc v& XMCMX4-
6ouve xXM)6.epm at CxVmTV@iOcs va; Tt ox&ii, 01:
g ~cpu ou pot) ypdcqpEt ytm -to oacwto[6 xxt, cov
x%6cpoI6 ~cpvspd)v011v 1TwC 0 btaOEyp6C 7col l X,
itpo0cob ftqCoo0 taov K%6&cp- arotxit6, ektave 6dc-
GLxmt lt(o~ CPE4VETIL mftLB va yeue GtPMrxmoc-


piapo,6. H lcorican Ba EiTCZv agioagoao,,M.
Ma TrELUparc~wct apETavoic)T01q. To gopo~o-
ytETai q~avep6.

'0 ipwi~OsIC 8v liet-voccvet. 'Av pt~o-ttoecv

OXt. B& Mvmgxeye. KE 811oc cbv CCdXeKai 6cr'T~pa a~ro Tr) IC.wI Oa T-01 Ca-avilKfgaE.
Ti atx~iEi va~ X~ 6I Kalci a-TO )(TEq Kai a-TO aTIpC-
pa Kai a-TO dc6pto (a-rty rrap Tra)/lC.PCV TgXY?),
cTTI) ptjXavlKi lTpOa-TO)(t, O-rl~ Xac-~r6puaxxrl 6ap-
6apoa-uvt rrOU KOVTE1C va Vat rite P~iCIE TO Tr)~Ilp-
pl~pic-pa TOWV wxcav); flpotpc6 KCIVOUI iT0IVXJ-
TcoOIN aC6pa.
,&61pVCIq Kal SivTpoxi6ava TOVE Oeqt~avoiVOUV
To 6ulawtiyo &OuJPK6XaKa, To voc)TTcCXy6 Tn~q Oil-
6ati~aq 01 crT~P~Vgtoi-V pUcTtKIOLPITal pE Tout; a-TI-
xouq-ToU a-av Tit; yIA/alK0l.ACI Troo YOUPX6woL
Ta paTicX-ToUi plTrpoTa a-C o-TpoyyLA6 KPOI5CTTCX%-
NOCai KacQVwouv~at 1TrqC)X 6m1oIvC pia-a a--o 66(-
Boq-Tou ipavraca-q WrOv 6Ev Lurrapxovv. Ma Ta yu-
pla-para Tow) Caipcw CivCTi OIKCXI6a Ki a6&ao-ra.
To v a I Oa E-rrcp~cat T' 6 X i.
ITCKCI yvG~xrT6 1Trca YI-Trirohar, KaBCOq KaiI Ca-
BE &~)An TEXvrI, civat EC414y6 crTr6 ,inV aa-cfjpta
Kai Tflv acri.OTaa-a TI)1 Ca~flpCpivfl ca4q. 0
WrOIflThlI gavcrTaipt&etF- Ki4 awopyavft~ei 6-mr
t~Ep~t KC &mraGE Kat Dup&rai (Kal Sicce-rOU Kai
TI)I 4p1Afl1-TOU Kl OX&KEPnr, TI)/ av~p~wivrtv lOTOo-
piaq) Cat 41TtaL'Ct CVaV Kaivot~plO K647PO 61C0-Tou,
aX)It6,TIKO KI 6pC.>t -rTa -rria-rWOTC4T. 0 -ITXaOuTr)
a~x)(flpE1 E&a-I T) G)I) Kai TrIV KCaVEl Trio aXT1-
ct i arr6 TI) XCIpo-1TiaOT1 ITrCptyvpia TOu OT-m
v6xc.apou cTIVp-pa. 0 plo'Ep01 6purq 0 TCXVITr)(
8Ev 6xC-i picaa-ToU ciPKETI) 4IaTiC yia va ava-
X6UOCI T' avTaxyc.)vta-TIKC a-TotXcta ~Trov TOy Tpa-
6oXoyo6v. Ma4Ei6Ct va ac.ap6 TrraX[ci Koparac~ta
Kai Ta a-uyupi~u a-c pc.a-alkca, pIXavtK& Kal Xw.-
Pi OPYavicT) CVO7I)Ta. Ki 6o-o xi av zival cI~ro-
TC 6poptpa Kat XTLrrTI)Ta Ta t4I)Wl&-YT-TOU 8ev ap>-
yotuv va a-Kop-TcTto~-rV6XVC pOI avayivF-i olcOvI I)
oua-ia TrOO Ta Oau-Yco~v&. Az p~vouv iTia T6OTE
,Taa pepiKca yL~aXt~ XPpoanTia-c.

flETP0X BAAXT0I

ti:Xd&6ouv at Tteptac6rep01. Kmt, y'w &JUo-c toug
ecxm itoX6 cj'Xi o'i Itricuxo6c (Xyo &Xet# e
&D~w ci-c)o -H A p~ y C 6)xatt cai
O;cc teIocptlmcm Tcou (c~m atem 1921), [Lm Ve tcov
Xe~p6 xott liE Tct0 7tp00CXctx EVEX11O -cog 6p~xm
xoctl~ouC xt mcpTob xmL couC nmpl-tioe. AC tq-

K&CIS 0PqjanEie xML xdce CPLXOOGTM dxoovs

0l-q Owli xaf a-tOv x6CIL0 to dtLoo (xmt q 8pylaxe-
ctoc xovwovit lcou-o 0 xo),ouftf. H Vs-eTeuot-
xf, ecprt orneoto~oylm Xiyermt nic-ti oTyl xm-
1428 vueproFapra


Oy"ppLv XcaXtc. Kt 6co o-c~xet ami--qtog o 7Tc-
ptyupm. x6c;to xL mvm 6beLXtc -q,1t xf
'q iTiat'C bouX68L 8vspf-tLxi 'A mVJ.EH~b' co-V civ-
Opoito itpo tcov novtOXLtt 'I'q 0ttyjl 7tGo -7L


gXEtCLa CItE OiCi XMC. 7tpO iSL x xtv XL tLpopo
(ytm ctqv 4o ,6y~t 'yLttJ 7f tLXOO, Ooxtono,
xaLt~ cqxoytx).
TL rctcniou0v -cL 1ttI)Lxoi; 'Fry uxfA tcou K6-
OPiU. E ~ve 'VxTvOuv iv l tcoy KMoio, v' m7o-
tpm6-qytoC~ve ccyv o'vstpecpc X~j'pc tou oitspp-
CCXOL) PuO1i6, N0eV Va Tcpa-coO) tc- 1w yta r-qI tv
xcmXoyepcxt eppt~IL'ig Tq zpat; A'ytm XL av-
tLAEXo0L, X(EL -Ctuote CUX0. !-' cxx6ELt bev E-
XOU~ XXLtiLE 1LLO-t, -AIIuti X0aV MML 6(XPU
OL[vt1q ITpoxwcixtjt. AeSV MOC~TC06V ma -ll
OYDj LXCP06 aEV Xtwmai~owcat vot Ttoxaiv,c .ouv av IC~-
VLsca actqv xcax~m* icm ?Y ywpi Tc6Xejio (xci.f

voytLx6) beV EXeL ntaL vftm1A. 1XaL 6%pm(VL a~ti-
VWt Ot'Z- ITOC 'q XXJpoVOLIM I-PI oTUOPCto, Xat 7t(-
paxoXo~v oL lSvgwqbs xat oL AMpXLoL V-Ea oto

VEVVM 1W60 jIECM4CPULx6. Tyj 1-(o Tyl 9o606wctc,
VOM CTts~pboV XaLVO'JPCE y6vqLs-, gvvote; bev 6youv

XEipL.tM-oU XOa Xa4LO)VOUWtC.L 7EWt SIVEL C*60t!O YLO
tCo too -m X60otLO tCokou.
E~VEL Oltw; o CL 't)LXOL dV8OPWITOL Plq)YIXC XOyL
OiLt)6 XL 0003YLT~q (MtV XEL. 7 YTLX')


IIlpLccpo~o~v tcOy uXLta6 tO)v Pnecj~bv, tco xuvftt
t~~6oXT~gE xt cq mpmxotvuv~ xmk.ontipmay. H
I-6vtq tou awi-ttpfm XoLIL6v eivat V' ipvtq0o69 cylv
ET,-LJV-q tYg Wq), VOL XLYOT6t0UoV X06 iT40oC,
-TXV brXL'Ovo, tz6X4L-q, V' mEtlaoOv tco
-yp~o; =t6 xlft Oe-zLxil evipystm. Antot-ESaomv-cat.
ILXSinOTE XVo1YoOUVE O'COXXOTLXi tCLg WpXkft
TO0U, XUL 7OEVOUOUV.
Ix' EtOLt IItnopo6Ls va oploouiLe to 9octmcI0 i6 1
stLvaL apV-2tLxo EmtxoupwOII, LOp-qaxog 6olJL-
Cit6;, 8ovtojL6 pte to mE'q[Ldtwco, xmoepo~~cCIvy
CTp~X tLsOOyiM. AEV tCot) )WiTtEL XiLOLO XOU-
PCXYLO, X' 7/6t tC7V aaOnti-IESLE tClq tEXECTM e-
tIcmu;Lxtqg TIOU taLPLEi~sLt~ EcupL0ctoXPdt-- xxL tcOu
lTEaTpLxot5 mvOpQ)7ot. M~c sLVLL d'rovo;, ct~v6~,-
ELVat GxXct~og t nptcpp6vyjorq, 'v~jttv06s-- ytm
'm -c tE xaqLE0X PLVci 6Liava xatEL
OVXtg' OXOXPUTLX X677PM.
To X.cyojcejiE tcyj cuyxNLVToYq tco 6)L-toupqs xm-
Oapcd =E otco' dpornt. H mytc.iti ctj yuvaixc el-
-Vat ItOXE1oc YLMTL tco ~C tpu t)6co 0jXuxot SLELvm yE
XOpta-,)(OES 711V) IToCP0tMEM tOt) apO~VAXo, XaL
yL~t 0 2tpE~(= 0 1OXLTLOc~t6g) Amti ~61og lit-
oeE niOvtEx t- yuvoELx% (-rTlv mypcoc6v) Toy
-ANd:'jvo wit tco Ttsyctm xat To Xoymptmaj16 -ct
0p~~ c37tDLx6q li 'Tqv o tp (YLM
yEa n~o tEc 7t)LO tEcwtptxc) ll-uatoEVs kotL
Tt ) t1OOV Y )~pi O'JV6TCtEL Xt M-EYtL/tUltO, XtiOpl-
6p6)(tm x XELnpbeS~tig, XtwLc O3)(Ebv Eltp6otonlo xat


Y-YMHL-PAY-MATA


16Jlpspa PTTOPO&PjE V& Trd&P.E Or' 6 Ka66(prl
s.5ouE TrrXEov O,Ti ETXE v& 86crXEiM aCTO 5i GLoups
v& Tro&PE OTI COTO PEXOV daTOKN\E[ETtX V&x Paq
Trapovo-i6C(Tos Kai &\Xa TroifiParc i(TOU K0)\6
jIE T& KaX6TEP61 TOU fi KSX Trapa)\Xayiq t)pi-
o'pbvcav Ti-poorptqX.v TouOC)8P&TCO. floxC iVTo6-
TOlqtipkp16&O)Aw yt& TO 6rmpoo-56K TIO. T6 9pyo
aIJT6 EXEI 6AOKNYflpc8T, 6 8 K6K'XOq TrOU
8~ypco:PE CGq -TO)a fPOUPIE 17aVO K67TGJ Ka&\
Ti PISOPEL Kai TI i pE TrpTtE v& TrspiX66i. 'H
TOU tQob -rTEpVaEl 6CIT6 TPElq -rrEpt6oSU
-Tfiv tTrP TOO 1900, TfiV TrpG TOCO 1914 1m
Trfi pF-raTro?)EpIKfl-Pe~ 6EiXYSI Evav 'TroitTyr Tr00,
o~ataar-tKd(, CaT6 51cxarpia aOT6 8&V &XXOCE
Kae6Xou pflTE- pETa-ToTriO`TflKE 67U TO 51K6 TOU KO-
orpo. Kacppi& ifta d[Tr6 Ticq tHq 'TrO) KUKXop)6-
pylaav UrT& 40 TEAEUTata Xp~vtx 8Ev KSX~pFTi-rt
ETai a-TO 9pYO TOt) KT6q arrT6 TOY aia8rj-ricrp6
TrO). TE)OUq TOO 1 9ou aik2vcx TO~l &TrOiOU a
?Nou EdYE Kai a(v~oq.
O'w7rAr E[SapE-, Eva iisya?~o p~poq -Tflq i-OitT-
crEG) -rOU Orr~(TpaqKE y~p(0 alT6 Tfiv luoTpiCS, TO
R&\N~o TO -ptpo(5OSOqnrE 6 i~ioq p' Eva o-6vOoo
lTpoa~trlK6,V I av, &pX(0v, O5OVIO`PicV, eXCP
aCYCOV. '0 Kaip6q ToU Biv Tr6v crratxX6)ra. 'H


IoTOpia pi Tfl YOVIrEia Trlq TOY 'rrapacltupc 'ti-E
(3(r6 T& cr6yxpova Tripo6XMpaa, Tiq(C VWlUXiEq
Tfiq 1TrOXfiq Paq Kmi TO 8p~xpa Trr. "Evat p&-
pa otttc,,t EKEIVO Trob 1914-18 T6V &(ICUE OTXE-
86v &St&6popo. MWra ua-r tpo>6epc tKEivC xp6via
EIXCaPE K&EYS Tfi yvCwpipia Tou. 'Evaq Troi-ori-
O~p6q K)\t5cavt6TaV, Ki ak)6t6, gxov-raq &wmav-
Ti TrOu, <(Piq (YTO POVfipEr, O'ITiTI TOMl, TfiV akyE)-
via paq, p0\0of K' ErlyObtTE TObq X\oyOq 1TrO
TOY' 9KavCSY V& 510AXElE PETa~caTO Xpo~paToq
TrpiaVTaqLlXM yi& T6 (6pspa TrO& Kaoaaptcova.
'H p6vrl LrtoXf Tr06 6mjrflpEa p~avspa pi fi~
VOOTpOlTric Trl) TO Epyo Tou OvE, 6'rrcoq sT5apE,
flpETalTroEptKfl, K&P1VOVT6(q TO pEa2UO'TIK6TrFpo
KI tTrOKa?\LrrtTTIKOTEpO Ca 6,-n &CPop& TOY SOVI-
urp6 Tou.
Kalt TE)pC EpT(OT: nlo, &% FTvF T6XnJ -Tob
ETiTIwMcauott 6 Xp6vo uT' Eva irap6poto Epyo;
'H 6TT&v-tlaTl 6bv ETVE EbKO2Un. 'Icrqai &KNiOUr,
Katpobq 6paX6TEpouq, UtiYKPluFl TOl PiE EP-
ya &v6CXOyflq Ut1pfi Kai 'TrEpEXOPEVOU, V& Paq
6o~j8oucsav (-s Kairot~a iTrpoyvG)a-nK6. M& ujpc--
pa;- n~cSvTcq A T6)Q' TOUl Dc& iapmqOEZ 67r6 Av
TEE16-rTctC f pfl Tft 06popiaq TC)oV -roTjVTflCri TOUl
K) &-To6 T6 Mviatppov 'rrob 0& 6pi0'KOUV T& ai-u Iwspmapa-ra 1429


aO4pa-ra K' ? tOOTpO'lMia T(Zy 8taqopopv iTroXCOVv
a' atn-&. T6 Epyo ToOl Ka66ciq,, Epyo trrwoyovfit;
VZY6XrT;, ITPOKCLEi Trv ,TrpoaoXt) Pi TflV TEXVfl
TOU. 'AXX aOpio Ma aCPK6 povft)a hl TiXVfl K'
ElTrEta 1Troi Ma LIVE 7) voo-rpoTria Tflt; broXfit;
iTO) 0' &KO)\OU040oFi Tr 51Kt' pat;; "O0)1o c6PEpcx
&VTtXap6axv~paI9TE OTt CObPE or XP6Vta XGoP'It
7T6O-fl Kai XG~pir i&XvIKO,. o Xp6via Trob T& Xa-
pa:K-fpiEt 9XX)EIqtJ~f KaOGOXK6TrITat; KaiI T06 0 Ko-
06var, XEI rI')V &cS16eta -rou. 'H ELrTO aorrf1, TroOl
P01taEt KOTOWXrlK-TIK& pi Tt'v tLXyvicmtxi TrOO
TOOO Ka)Xa p~ct; caypaqhtaE 6 Ka6&(prt;, TJ\Eico-
OLE fl 5-rov V&VcXI TE)XE16.VEt. `H81 V01C.)G0tPE TI)V
dycovia pt&t; SpapaTIKtit; Tr~pt65ou Irobt rp~ 01 avOpcUyrr TTOOV E606VEt;, TO aXTOPO crioG&-
vETat r6v iau-r6 TOU &aiopovwp~vo picaa a' Eva
X&Ot; KI 6?Xot 6va~riroC'v TO a'(a~ripa Trott EXav
XflapVOVIjG`EI. Flp6KErrat yt&~ pi& ctritypt) Tro~l
1TTpETOIP&ETai 1 OO'Kpoucrtl 5U6 Koarpc,)v. '0-
N~ot 4fT-oUiv v& iTra-rlOOLA at x(011 TO OTFPE6T-r
po. 'Orroia Kt &V EIVE T& &TTIKE-ipEvc, h~ TXvfl
Si pTropEi v& PEIVEI 6cVK1TrrjpOCTfl. Moipaict; ci
OfprtIVEt;V-r 6CTt?~kFltlIt K' 0i a!UOflTtKit; &LiK; %a
&~varpoxro~v, poipaiwqt) 6w&vpcxTr6-rrr-ra 0& aj
Tfl0`tt TrOit; Tr6Ootv TfT;q ca pi&x TExvtq dc&vo~yr
pi Tit; a~Typit; rOO Ba iTrepo-Li floxdoi Trpo-
62AEiTovv 6Tt -rrylyaiVOUPE wrpot EvVa Kaivoopto
pLwait0va, 6TrOL) TO &TOPO K' 011 aTOPIKi; PIop-
4)t; Tfit TIEXVT)t; %O b-0roxwpfvuovV ~Trpoc*Ta CYTI)V
6PO8IK?', TI)V &v&~wuprl TrcX?0I TIEXV9. '0 KltVtpX-
TOypat~pot v& LIVE &CCpYE 1) ecpxf; flotot; gipzt.
'Opwt; p-rr-poo-r6 ai PI& TgTOIOv a-rroqMf Trota
Bap~opotjaav v& ETVE T& -rpoyVCOnaTtKa yt& rr)V
T6XtI tv~t; TrotfTITKOO 9pyovl cyav -rob Ka6&q~pr,
acTr6XuLra &3Toptar-tKfit; &vrtXYWIEQct;, YC~kaTIKa
Kai PVvopEP~t; aioeflataKol) ITOO, ~prEpV i
nt6 T'v !Ot-opia, pat; woypaj)iFzt pi x~fctn K' J-
wt~ompaaia Tout; xaprewpivovr, Kai 5iX~t; EL'-
BL&VEt TMIOU; T-fit TrapaKpflt; T& TrpO-YVC.)OTIKa
yt& T' &cp~act; -mpoaEXfi Xp6via & -rropobv 6i-
6ata va LIVE ELIVOYKa. 'A.XXC Kam alpK-pa exK6pa
Trob 6ptatcK~pao-rE o-i PI& PE-a6aTtKI) TrEpioSo,
aTflv 6rroia 4LKY`IKa &v gTrmaipo v&~ bnrtipXou
&Of &KE7V~i WrOO iaKo~O\L)OLv v' .rv-n?0paV6cov-
Tai Tflv TEXVn aiaTOflTtKa Kai 5iXor, 6aO&rr~pFt;
E6GLNt5;-r--&IPOD Ka~ppa 1iaToptXI) 1TEpt,"80t; 5i
Vop~i v&~ VO vE g4Exa~aptCrV~vtl 6776 T'Iq0`tI
tIJEIt Kai T& yoU0Ta &KEIVnqt TroO 'Tpofly6NK1E-
Troiay tkrllXflan piTOpEi Va EXEI Eva 9pyo rT~pio-
pta~ivo 61Tro a&TO Kai p~cAto-ro &rav ipoupt:
6Ti h~ Wroitrt &)q ETSOt X~oyorEXVIK6 bTroXC.)pflE
piTpoura ci a&t2aa 'AmaqoC.)t; TroXb PtKpt,. T6
1TrOnTtlIK atJT6 EPYO, 9pyo FtavoTrrlKfit; &(ijt; &
pirop~i V&aOVYKIVel Trap' bva TroXi TrEptoptapE-
VO K&KXO Elt:1TaWVV Trflt Troi-luE&); &rir' a6TODt 'TrOb
imTpivowJ Kai a~t~pa tixopa, o-Tit 5papaOtIKit
TO&TFt; VpEpqt TrO TrepvapE, v& iv~rpvtptL pi TflV
&Xpil01T1V ggp~pi& T~v 0TI)(v. lEptcaa6TFpo, 6tw'
a&~T6 56v E~vc 5trvaT6 Ki oC-rE KpITtKC2X Tou~c-
XIGTO LTVE )XOYlKO vex rmpipivFt 6 Ka64nqn. nlo-
Xt p&Xio-a t(to6oopat 6-n. ai Xtyo RK 0& 6pi-
COKE-rai Tri& KcXGXOU UT6 9KMupa3 TOtJ. 'AvCCVTIp-


pT-rcO; T6 Epyo TOu, Trapa Tfi) Ouvfi TrE6OTriTO
7TO0 O(pou; Kai TOU TrEpiEXOpVO TOU ITOh (O9&-
VEI KOTFOTE tC; Tf)V rrTOKpOUOrTIK6TrTa (<'Ev ML-
yaNo 'E-XXqVIKi 'AITOIKiq, 200 Tr. X.>>) EXEI T'
dvaptiao6fi-rqTa TrpoTEpilpaTa plt&; EKXEKTfiq TrOI-
rOE)q;--6X1 pEy6Xlt;q, 6TrcO; T71 )EE Kai TI) OQV-
T6aETat 6 I6io;, pa oravita;- XEt pacv UbTO-
8EIypaTIKI NF-EKTIKfI ?OaKCOVIK6TT Ta, ETVE yEpa-
TO omro SaCVOTITIK) Ul5LraBOEtla KaC 616XitKa(; (6-
vatnroamka nTri TrXEov 8K avaoTaivEt, 6Orrot Kai
TO Epya T-Cv E<>, TOrV <'EX)lvt-
cpo>> Kai Tiq; .popq>tEt; TOU. M& EKETVO TWOO B6
EIPEpVE TO Epyo aUTO TrIO KOVT& pa;q crnppa-
KI dvop(ti66Xuo aupto Kai TrCVTOTE-ETVE 1) Kap-
616, pa Kap8ia Troi v& q)AyLETai O-ilV TSIa Trt;
Tr)l 6ya. AqXa(5il O,TI 'KUpicq; AEiTrEl r' auTo,
CrTO 6Troto TrapaT-rpopE, EKTOr6 6Aiyc., aipp-
CFE)V, pta TrpCTo(fav c dTrooaTEyvCoxar Kap6(&;.
E&av TOUXAxiCTTo "riaco) TrO TO6 Epyo acr6o uTrOip-
XE pia c.)fi 6ccravticpEvrl, f rOCaq va paqg OyKi-
vouc TnEpicrcr6TEpo. M& tf 6aoaviTpo'vr) aLTrTi
(Cwr 8iv nr'apXEI. T6 Ka6aqpiK6 Epyo LTVE Eva
Epyo a.apa ,KCK1TTTIK6 KaT& TO Trapao&Eiypa
TOv AOUKICVCOV Kai T-CV ()padvq. Oi oTrixot WOO
(p1pvOUV T& 8&Kpua C)g T& priaO, Ta 8aKpua
WTob 60E4Xov-rat 6xt crrTiv aiornpa-roXoyica, p&
cr' Evav 660 kpEfi0Tpo Trf pEXayxoiaq, ETvE i-
AXt[TroI- Kai Too0q EpOUpEl-a' aoTo picra.
nlp6KEtTai pa^XoV yid TO Epyo VOq; lSovio-Tr},
TTO 6Troio, E&v uTrWdpxou KamTTOII TOVOI oUyKpa-
TqpEiVtl; a6:rTTrtaicia, TOUTOI 6(qEiOVTratI oTi 6UJ-
CTKoXiE; TOOU E6aE pEXPI TIVO6; fl KOlVcVia
crTOv wrap&ao0o 8oviapo;6 TOU. 'AXD& Trap6-
poIEq; aTrEATInTiEq; 8XCoq KaIVEV 9appoq Kai yEV-
vai6Trrra (Maudit soit a jamais le reveur
inutile, Kpauy&E1i 1j "ripoXT1 evTrap(ia
TOO Baudelaire, 6TOCV ouXoyircETai TI 6Xa-
KEia EKEIVOU TroO, WTpcYroq, dvaoK&CTcOE TIV i6Sa
Tfl TIpI TflTaT orTa rpacypTrra TOO Epcora) 6s
lpTropouv va pat;q Wapac7Opouv. Flox S& Xiy6&TE-
po TIq; piEXOtUO'E;. YEVELt, 4tpOo 8r" aorrpEpa y&-
p &OT'6 Ta& paypacr arro, ToO ELTou EiTat> E
v& OTr&pXEl t TrpoTroXEpIKfI OGEpVOTU(IPOi Kai TTI-
Oav6v aupio va prI K6CVOUV Tra K' .VT'rTOnOTr. 'E-
TTOpEvcot; 6Xri r o'rilpacria ToO Ka6a((PiKO0 Epyou
ETvE anT6XLrra Ka ITEXVIKfl. AtIXaCil EXOUPE Eva
ITrpoYov KaBapfi; TEXvn;, TWO dQ(opaXcg; 8a ETXE
Triv l brioKtpcooia TOO Wilde KCU Tr V r G.V
nlapvaoaalaCKV, Trap' 6Xo TroO 6T'ro('EyEI Til XTrL-
nTrTrTl 6patoXoyia &KEIVOGV.
'AXX& Trap6pota Epya, &VEapTfTra drr6 Trtv
d&cruajfTrpTn popqdi TOUq;, Siv EXouVv wri pEydaXn
TrEpacrl o-rpEpa TrTO6 GLXouPE T6V OITrTI KOVT'r
pacq, TKUppEVO Tr&vc OTF Iv TTrXrlyl ptc;. TEXEu-
Traico, o-T6 BepoXivo, Evaq; TaEXooXa6X6Ko; pE-
TaXEipioTTrKE yia XtipWrpLTTO EVO; pEXoSpcpaTro;
TO6 <> TO0 NTocrroyftEixKu.
Kar& W6ro Tr6pa rap6poia wn-EipaTra pirro-
pooV v& 86crouv vI i e'crF-LETPVEr; (q>6ppEl TE-
XVqt, 6rrWo; T6 pEX65papa, aOITO Tvoa &cXAo frtrT-
pa. 'EKE VO TWO KOVEI 6pcaq vrTnrrrCocan OTriv TLE-
piTrTcoyi at:rr, ETVE I' TrpooWimBEa va 6taTlnpnr-lupmWp&dc rra


rouv pi& i6ppa 'rob iErraE, 6drovraq; o-r6 'iXai-
crI6 TMq;, 6Xi -ni,& epu)ou K' EpYTEq OKI6VW, 'I& El-
K6VEC; &v8pc6'rTv &ucTuxiUJEVC w, 6rkca6 f r&a cp-
6oXa pi&q a-ryXpovrln TTpay arrIK6OTrrrrT. BG6aia
6 TroitrTlri; py&ETaL 6itaqboperIK&. Aiv ETvaI PU-.
8orTOpIoypa&q>o, av Kai aTIV rrEpiWrTCxq rrTOU CLw-v
B-rei, &wca; 6 Ka66.q>r, peaXiOTIKO6; CPLVpiouD,
piropET, pou qaiVETar, va pETa)(EipirTET, I' Eva
TIb T OpEO Tp6"TO, 6wTrC KI 6 puia9OTopioyp6qpox,
TO UXiKi Trou TOO wTpoo'(EpVEl h yfupC r Tov r paypa-
TIK6TfTa. "E-rreTa, av KCAO ETacroupE, 6 rTOIl-
Tiq ETve iTpoopiopivoq, 1TEpicaao6TEPo dro KaE aX-
Nov e&K KaT-co, XaPIt ca Picv iatLpErIKf Euaioen-
aia, v&a tE pIE Trfi (aVTaToia TOU, CTi 6Uo TOU T-r6
66%(q KaI aO 6XXq TOU(1 TfyV EKTCOT, T6V TTOVO Kai
T& 6aoava Trv &v9pcmnrcav Kai v&Ta ejpK(p El pe
Tr pIECa Trou 6iai9ETEi. M' aTO 65i 8XOUiPE v6a
TrouPE OTI n TeiXVT TrpETel V& ECEiTEl, TrapapE-
X&cvraq T6V avr6 Trlq, orriv EbKOXT aio9N:pa:ro-
Xoyia, TrospivTarc v& 6aarTcxTEd mT aGfrri Kai
p6vo. AlrT& povaxa TEXViTEg av&itOl Ta uTrooTrn-
pi~ouv. 'AAX 6ev 1TaLoupiE va vopioupiE 6T 6
pEycioq TrotITrT(, p'ropEl V& kK<)paacrE TTI 6a66TE-
pq crupTrvia TOU yI& Tr V dv9pcrTiv'q 6LxoTrxia Xw-
pi va lTpo66ac Trtv TEXVfl TOU. flap6eiyypa 6 VpE-
ydAXoc Baudelaire Trob evc TO Epyo TOU 6acri-
(ETaI c' EVEa avaxoyo pIE T6 Ka6aolKO Epyo 66-
ypa, TO 56ypa Tfic Trixv-q yin Tfiv TeXVrl, ETVE
TO p6vo mrr' 6 a T& iTOlIrTIK& epya TOO Trepa:oCpt-
vou ai&va, yt& v& TrE piopTc& oaTr raXXiKfi "noir-
cr1, Trou Kai ar4pEpa 6K6pa, '" aGrT TT "oavEw
VTITTrorlTIKTKi rTOXt1, K i8ETal laKOXOUrrtlTiK(a,
caoXiaCETal Kai 6pirKEI &vayvoCrTE;.'AXX'&v 6
Baudelaire TOO 1860 dyEw &K6pa COrnppiv6q,
OTarv dTr T6V Te.(oypldo OpdvI TOU 1920 vopi-
(OUpE 'rC;) P6i& XC)Pi Eva 6X&KepO ITapEAB6v,
TOIrTO 6qEtREITaI CrT6 rTI 6 Baudelaire, LKTOS
TTO T1l KrOapa alc9rlTIKEir pop4i4; TOU, iKTD1
&TrTl PEYa&X TOU Ti-xvTI, bovETirai 6cKEpo, dir6
Eva 6aB'roraTo dvOpwrivo aToOra9p K' Oi OTXoI Tou
-TrUKYVOI CE W6TO-p&(, 6EXVOUV evav cv6pcopwTO
EkaipETiK& c6iatIfTO OTT'v &v8ptirivri TTiKpa, C-
Vav &avporMo TroO Kar-86aiEi, dcXSWq 6Xc.v a&-
TGV MwoO 01"oipouv---riv K6Xacr TrouIq yi& v6
Troveoei TOUI Tr6voul Trov Kal va ITriE Tr6 (appa-
KI TTr( &uCTTUXial TOUt. '0 aKEmriCThTq |tpov, 9ri-
pEOovTra( puoCTIK tratXrv oxovio'apvwv 61i6i('w,
'O roI-rA K. II. Kapcit;*, 1927-1932


TrEplCpioTT-KE v& "TraiCEl oTrfV VTEXEia T6 KCXITE-
XVIKO KaI I6EOypaIIlK6 TOu"'railXvi1. Mi &vdcoyo
nT&VCO K6CT)O TpoTro OIUyKIVr41KE K' epyOlTT)KE KI
6 Ka6&4rjq. 'AXX' actor& TO ETSouc; h TiXVr 6Uv
ETVE Kapc4pEivl yia Va OVyKIVEI 6XOUr TOu, Kat-
po6q. Ki 6 8doq 0pdvi oa pspa 6& 6ta6&ETal.
"10crf0cqI T6 piEkov, OE pl&V TTOXh oKETrrTIKIrpOO,
dv6Aoyr i' ari Tr woO 6qtio6pyhrr -rap6poia Ep-
ya Kai, Trob 6Ev t.poupE r6m e 96 (avayupicet,
TICCO pla TEToia TEXvYi 6pEi TratI ViOUq OaupOTioe.
flp6q TO Trap6v T& Epya aCrr& TaciBE6Ouv TO TO-
ET81, Tfiq dE6e6ai6TrTTaq. '16ialT6p.oq Tr6 epyo TO0
Ka66cp), Epyo &nTEp6oXKa oCorl6 Kai tpuxp6 crf6
PEyaXEiTEp6 TOU pEPQpo, EXEI &T6 TCpa TroXA& I-
vavrTIO TOU. B6aia, 6i p&c Siaxeuyei Tf hipopqno
Evb6q prIpiiEVOu &pi po0 wTTOKeFipeVIKcV TOU T-i-
XOv TTob LrrvoUv p ICa paqC Ti OXilprl T&V TTEpa-
cpEvcov. ETve LKETVOI TTOU pE T t crKivrol TOUq
p1&; T6V qlgpVOUV Kai 0& TOV qipvouv wTrVTOTE KOV-
Tr1 paq. 'ANX' ETvE T6O Aiyoi 8UOTruxi^c. IToUk
Trpicrcr6TEpouq, Af 6SciAa Tql d&TrooCTEyvCawpv1c TOU
Kapb(6a iKGavOrOIETatI ETIXEIp vraq Tr TaCEl-
61 Tfiq 'IlTopiax. ETve 6pcQ< (PUCIKO T iOriopi-
K6 TOU TrOIi6paTa, &nrTO 6rota auv)lj0- XEi-
TrOUV 1O IrOITlTIKek TTpOOECEKi, V dqiVOUV ouLy-
KivriTOUq KI a&TOujq aK(OLa TObUr pETrp npVou
piXoue TO0 Epyou TOU wob orb K6TO KaTC,
i6EV TOU v6itaokpOUV pilrTE T& OlKOyEVEIaK& TCV
ZEXEUK&iOV, p fTE T )V FIToXEpai(cv. F1o>XA (>o-
p Trpo-rn0crae oCiE yvcocrrou6 pou woO COUyKl-
VOt^vTai pi 6plotpivaa TlTO Ta- uTrOKEIpEVIKO TOU
rTOifrpcrTa (<<'ATTTq iVV&}6D, K&rco dmTr Ini-
TI, a) TOv &pc8p6 TOUI, KC0ovVT6S TOU( va aCOaV-
9o0v Kai V' &yarroTrouv Kai pEplK& a 6TrwaT
ETVe TO <<'O Aape6ot, 'EnrnT0p6iov 'AvrI6-
Xou BaoXicao Koippcayrlvfic; K. 6(. Kai 6pCaq I0
d6TrTEIpe< iou driTuxcav TrvrTorre.
nl&avtrr, orT &~TnTuX)(niva TwoinpaTra TroO Ka-
66&q, 6.cEiXoupE v& wpoaeo-oupt K' Eav &pl-
9p6 oCuvTr6opo TrEpIEKTIKC6V rWOiTOpaCTC3V TOU OTrrO
gEXcpitouv, Kai TTOU 8& piTropo crav eocupiaia
v& crupTrEpIXolq9ov piEa o-r'rv 'Avo oyiCa Tro
Kcavoravrivou Ke)qaX&, T-fiq 6Troiaq Trfv r-apd-
6oarq, a&v 5 v T-rv cruvexiEi IE p A0 TOro T6 epyo
6 Ka66or]N, Tfi CUVEXifEI da CaX.1 p' Eva Ie-
'yaX TOU pIpoq.
TIMOZ MAAANOZ


1430

TO ADIEPfQMA THE %NEAl EITIA>>
ETON K. H. KABADH
ErlEIr AHO TO OANATO TOY


flANNHI KEOAAAHNO O lOIHTHI (1921)
NEA EETIA


ETOI Z'-1933 AGHNAI, 15 IOYAIOY 1933 TEYXO" 158
TOMO IEKATOI TETAPTOIATTO TO EPFO TOY KABA H

H TTOAI!
EIe;- <<19 Qadym) Y' TIk) yi, {)d adyam o' eikAi ld8auan.
MLa n6X1,g ITI Oa OQ Oe8E XL X XLtEQYI it6 CithU.
KdOe undOUX)EtLEa tlou ItaL KX(raSiLTL ELV( yQacpti'"
x' Ely" f xaQSid Lou-oav vEXpQ; O9aliv).
'0 vou; gov ); n6re [ig orbyV (AQ(oblOV aurov Oad iVEL.
'"Onov V6 dnt tou '/IuOQol OstOU xL tCv 85
geiQla 3Ud(X I Eii t (Oi)T AIJOU P03nCO M7),
xo5 ou v6i xoovL nQirlc xa X(l o t < x(X Xd'iotC.)
KatvoQdoouc r6tovt Uvv Md pkoig, 5' 8 0peg a E9is, G tOGiX oEg.
'H ad6Xg O5& aC dxoXovUiE!. t(oi); 8Q6iovg Id y ipva;
xobg Titoug. Kac (le; yEtroVit; ; 1E6teL 0N yEQVd;'
xai p~g aE & Lta and[ta atd O d&a~nl(Eg.
flnv(A (oICV 6XL aut6i IM (patveL;. 11rI td RXo0 -pi1 RalFtg-
iv XEL a-X.olo y6 aGi, Uiv EXEL 686.
"ECot noD IT) (WO) oov (gTages i5b)
OTiv xH(XTi Tod(T T^v ltxhoRi, o' 6.v rIv yl Y il V xdanaEg.

HAONH
XCdQ& Xat ii Qo Tlg (OT; ILOu h tvTWl trv (aodQv
aou TI)oa xai JnoU x(tTiq( TiiV fl8ovhi ; rrIv 6 fxr'
XaQ& xaiL Ruto rIf )g toV iiOU va, noU dnoortQ(d(pTia
t crv xdie dxauot.vov 9Q(c(v I" T Oovivag.


1434 'Ax6 -& Epyo rTG Kap&en


ATnOAEITTEIN 0 OEOE ANTONION
Xdv EaCpva, AQ pEsdvuX', aIxovoFel
adoqcgO flCaEog va& EQVct
i [oLoVLX8g 9altMLEg, i qx(pvEg-
tTiv TUXT] Uoo s70o vBiL8eL Md, Vi EOya Coo
nou diniTuxav, r1 oxs8ta vh; t(ofig oOU
?iouD yfixav 8X.a Xldveg, LA avo(pileta OoTIVA15EL5.
Idv EoCLtLog &Ao xai.o, .a &aoQaXleog,
danoGXiLvei tTy, ThV 'AXE idv5ita .ToD q(PEuyEt.
1106 advmcov v jLT yeXaoOalE(, Iiv El w1(5 n TTav
Fva SveLQo, ank djnar ihAxev Af dxOTI oow
gdtaCeg ea.8es TErtotges tTv xaTaiexsEig.
Eav 'cotIoL dL 3W xatLQO, ad OagOaleos,
Odv noiD otQdtLF(L FOE RtO difo 1 Ee0 X ti eiott d6it,
i)laofalS orafcLted nbQg TO nagdOUoo,
xt &xouoe Ri oGvyxlvT)Iv dXill' 5Xt
pi vtov tskcov r& AtaQaxda xatl XaQdnova,
;g releutala dJ6oXltUt tobg IxoVg,
T E~tiLOta 6Oyava TOU rLIGXoO ftxo itdoou,
xt ( oxatoLQa tlv, -tIv 'AXetdvQ'eLa ?oU xdvELt.

EN THOAEI THE OEPOHNHE
'An' vhg vapeQvag t6v XCKaiY ; pIg av Q niqyaopvo
T6v qpAlov PEiova xc8 tsi Vta r lEodtL vuxta.
'An' tad taodQiz a nobU dqflaaev 6odvoLtxa,
t' 6Qalo TOD G0( 010 XQE'pIda (pP(tlt8 f AoE.VT).
E'Y4Itia va xgQ05a Wo-8' Xvoot, 'OauxoC, 'AtiEvioL, M'i8ot.
Tvotoo xt 6 Pgcov sivat."'O[tog x8; odav qxcptts
TO Q x6 o- toU r3gQo omjo Oh oElivfl,
6 vo U; g IS; 3tyg V 3dr.atWovLx6 Xc*(0oli.

EN THi OAfl
To ou.2g9O'inx6 TOI ao60(woxoXidutL qXQ6'
vT xaCtavd LOU A.dTLa, odv xotIsva'
EMXOGltVt t' ov, 7cMiV 0 1LoiEL RtIXXoV EIOIGL'
gi xdin xa.x.llsXvltxOb a vr iUot6 Tov
-tLreote XOQCot ni; xHapdrag, aXh i trol xoladQoou-
darx6aocog eoaaiT gig s OV 686,
dx6KgT SayV eVWcLOrtofLvog an' TiT|' 5votyl f8ovij,
dXb i14v noxb alvoiy fA8ovTi noi anetose.

'Anb r6 EpyV T o Kapipn 1435


O IOYAIANOE, OPON OAIFOPIAN

<'O(7v o,0v XnoXUTv 6Lv 6'tLoo'lav ooav
Uyet i U(qpo; copaQ6v.
'OtXLy(LOaV. Md WT 'eiA6VE Xoto6v ;
"Oao 11&XEV a(g ~XaKtVV OQYCdvWOL QYtio XtEUVtX,
o0o OEXEV ; E'g yQ(aqs oT6v QXLEQ t FuiXactag,
] EL; (.Xoi TOLOdtOUg, aQOTQduvov xt 6d8Tywov.
Ot qpiot oL rou v floav XwtotiavoUt
atb6r6 av Opeix6v. Mad Uv gnoooioav xt6agc
v& xaiouvv crov xt a t6va (r6v XQLotitaVOgpa0"irVO)
ti adaoT]ala xaLvoVQLtag xxTioJaLg,
doaelov xal otrIv O kT),lt xaL o'ariv eqpupLooyT).
"EAT.ves ?ioav ixL vl.oug. MT8iv 6'yav, Av'yovoie.


YHEP THE AXA'I'KHE EYMHOAITEIA"

HOAEMHEANTEE
'AvS8QEot O no( 7toXEXEicoaCe xaL teoat' exX&Eo)
vobg navtaxou vtx-roavrag pt (popilraviEg.
"Apico[OL oEIg, Iv gTatoav 6 AMatog xL 6 K di6A.ao5.
'"Oiav O& Xouv ot '"EXXT1lve va xauxftOov,
yti odg. "EtoI ftOauwdotog ~&vaL 6 ~natv6d oag.-

'EyQodcqp gv 'A~stav8QeLa ba6 'AxaitoB-
I08toov htog HolEgialou, AaciooV.

H APXH TON

'H AxxiQ(on Tgii 9XVOpiAn t(Ov AbovihC
eyLVev. 'Ax' v6 atgroa owxo&fixav,
Mait OiaOtXt viuvovVat XO)Lg V& t&.LOUV.
ByalvouvE XO)QLtod, xQucpa &A' T6 on' t" aL xaa0L ;
pacitouve xocatOS &viAaovX a ov 806go, Rotdici
oav va buxoVpdovrat noo xdal dadvco tUov nOQO8(EL
oe ,e} stoug x.lvq'v iEsOav XoQ 6 Lyou.

IHAv VoB VEXv(JoU X4o;g ex6o8olE i A tG'<.
AiQLo, LeCItao, ie XQ6 vtLa 1Od yaq ot aoIL' ot 8uvavol oi Xo 8& fAavA idfX, &orv.

'AK3 T6 1pyo TOG K0p9p13


IOAKH

2d& yeST ov xnylyatLO ytad rIhV 'TI0dxyT,
Va EXeUcTL vavat Lcaxb)u 6 856liog,
ysELdtog teoLEtELEe, YE[liftog yV0o6EL.
Tous' AaLtoCuy6vag xai xoVg KT xXxoag,
t6v o[u()OILVO IIoTELA6)VCa IA c(popiudat,
TETOLa OTOV 806[tO oou norg oov sG v ad

av giEv' f oxAaptG ooUv uitJ LT, uv ItexXil
CMyxIVT)(L TO a vts6LIXt xWA d TO WM O
fdyyLat.
Toki AxtdQUy6van xcal Tois K.xlsxag,
T6v dyQto IlocsEtbva iv Dad ovavl .v iv roue xovpavE lstg GTiiV UviUx' qov,'
av A tUXA oou iv oiE g al (ilveL iEgBfs nov.

Nd eUXeoat vdvat Max eQ 6 8Po6pLO.
IIo& rd ta XXoxaQtoLVd XQo)iV( vd Elvat
nou E T ri eux'(?qLuTlaI, ILE vt XaQfu
O6d tixtalvElt oE XItliv(1g xQO)ToeCtaptEvouA'
v& orat(iltOEig oEL UElAOQE(It OLViLXLXid,
xal Tig X aq.Ai 30aylidtELE v' t3OxT-(ioJELt,
OevTeqgpa X(a xodLXi.ta, xexQ1piadota x'
[spevous,
xal fliovLxd pLurotLxd xdC0e kyfi;,
Soo rtooQFeL mo6 dw(pOova hSOVLXd IO)(SOLXd'
o a6kset; Atyvnutanig notXX vd iGd;,
vdt Id0tCs xal vd xCei0 t an' To0 oano'v-
[IaGivovg.

fldvCa orbV vou oov va~XEL TIv 'IftdX'1.
Tb qpdoWaLov xT el sV' 6 9nOOQotLAOSg ov.
'AXkkd lT.I dtELg TrO MateSit 8&6ov.
KakXXite)Q Xpovia noXkd vd 8&aOXiCEL'
.* a YeO mad v' dodieQ g or6 vl(i,
nXkoaotog lie 8oa xe QLGEC OTOV 8Q061O,
tTI anooo8oxvoatC alol) va OS 0oaEL I'
['lidxnl.

'II 'IftdxT o0' E'8Oa)G (Qoio TasiElL.
Xoogi aQkUt biV cdpyaLVES O'orV 6.0o.
"Akxa b8v XEL vd Ge 860sEL tL ci.


KIL a(v ntroxih X h tLV f11 'IfdxTr 8v oi

"Ertt ooqp6i toR EyLVEC, AE rTOO 7TELoca,
hT l8dt TO xuTrdXcpeX3g 'I6dxE uI on-
[ltaivontv.

H 7YNOAEIA
TOY AIONY7OY
'O A& av 6 rezvitrtj; (X.kov t tIHav6
Yi v rfklox vryeo & v IXei) E'i X(QELtcAv6
JdOptutu o ?Hst'eydEtrm tiiv ouvoeiLa
TOl Atovnhaov. '0 eos 6 i pfaTeaSai
So|v ilAnQo, Pti 8iva4t 016 0ibtiod TOv.
"O 'Axqutog aiaeo. lth6 xidyit Toi 'Ax(t0ov
At Mi i xt'ivet aoi; urtiougv T6O xQ(ol
a I aLfpoQw& kou z6v exipove xtoioo.
Koved mrov 6 '"H6otvo 6 taklflax6g,
Ia idta TOUv tLpoxiOeItard, xnvmrtx6;g.
Ka. ir~gaxdtco Eozovt' of TOcryov&8otaa
M61nxo x' 'H8vtl"- xL 6 K&I ot; 3oI 7norT
VOa 1~aIEL &eV a X(Xia3td8a nob aoTct xa'i, oeatvoTuiY, f Te-
[XIT). -
AMv& 6 AdJo4v xdpveL. Kai xovnt o' aTcA
6 XoytoiM69 tOV xdfle t600 Ei.Xet(
Tiiv d[oLOi0 TOU dt6 v&v 2>Oacxov'aov
T6v BAuoGXa, TOLCa rdXavT(, noX nooa6v,
Mi I' Ak.a rou rd xpLTgara xt ausd L( .at
adv Rnouv, &a; JtinOQO o3novU8(a a3t 0(id tE,
xal 04d R- tOQei vd XrOXTFETaiL-XaQd! -
XL ato6 [,i; OtIjV hPOVX, XL aQto1 GTiv
[ayoQd.

OTAN AIEFEIPONTAI
IILoLTodf0loE vd It (pUXdtELt. ITOLTITLA,
o00 XLaV EIVCEL Xy(A t alrd ROB CTLatiouvrat.
rToo EQOtoT.LOO OO rdT 6pd[iaTa.
BaX' pi, Ao'oxovQlva, [Ijg Tig (podoGEg oov.
HQOandfT)o(Je vd ta XQatM]Eft, tOLT ri,
8lCav 8tEydEOVttLL ji 1t 6 tU V ou
TiTV vvxta(, 11 p-ig T)iv XdjAlPp TOU iEaY)EQLO.


1436

'And T6 Epyo TeO Kocgkpn 1437


TA BHMATA
2' p3VLivo xQEpIdtL otoXiL(oivo
A. XCoLuXVLvoug deiouc, pateiad xoLaataL
6 Necov--duvl8tog Xo, xo, x' t'TX'"
dxpalog pig OaTIV E'Qwatca i; ogaQX65,
xai otfiS vE6tOTo tr' 0) alO oqpZlyog.

'Aki arTIv at'llova tilv dX3adaporv) noou
[x i've&
TOV 'AiWvopW0I )vQ do iaglo aXIaQLO
ti avionuXot ao ed"v' ol AdoQXice tov.
'QioLouv ot XreLtLxol LLxKQO! &so(,
xa( nooocxaBoov t' daoyravd TCOV G(otata
[va xgp ouv.
PEaT l xovnav LLa &AznawLTa POAl,
ouvdi(L pTol Po 0 lv oxIJ ,a v' avepaLyEL,
pi|mata CotSE'VL( nob rTov0Da ouvvrTx axtal.
Kal XiyoplJUiLiolvoi To(tQ olt d&hot Ad-
[ontEg,
iL6oa cro Fri Oo D ktLqqaodxtov x,)ovtait,
6 gvtg t6v a fova oxouvlr xai aTxouv-
[ovou pla,
6 'V(lq ILXC6 OEO ) 0o6V MOV g(VpTEL
ytiat xatd Aupa3v tL tl0o P3OTi elvW t TOUT),
tavvotoRav ndat t pAiRjata trov 'EQQLvuJov.

FKPIZA
Kutrdtovtug sva 6nojild o 10t6 yx ito
OVupi&Txa 8u,6 &faXla YxlOta dVtta
noE Etba" -OtvaL eltootL XOVLta 7tCQV. .


rFL& vav Alva &yanyixrKapE.
"EnELra S(puye a0CQo atr) m irovQ ,
ytd va gOYai8eT Ee x xal Xa bv t,(
E' d&!xYlwtLcv -av el -td yxqlrt% ldltar
0i xdXaoe t' (oa(o to6acoxio.

MviAI tov, KaL, Rvptl, o iQo0Els &iE d t6v 3Q)Td
[1ov aur6v,
Oil IAXOQeqs spEOE'-pFA it) d!x6

MIA NYXTA

'H xdgiaOa ~iav n t xtxil xat nQOarvxT],
xoui)vyl nm dv do TnTv uiynownr rapiOva.
'An' v6 nAtodQauo qpaLvovrav t6 Uoxdxt.
TO6 dfdaotQO Xal t6 GTEv6. 'An6 xdtci
oQovtav fi q(Plovi; xdUt yat)v
nob gn3at(av XaolWtd Wna AioD YIEVtrUObV.

K' exet oaT laix6, tO rantELvO 'oQEt~pdtt
eIx Ta t6 aoia to t-c 0og, lixa t& XEELTi
ta flSovtxd xai Q68iva tij; #t&rlg-
t& 6o8tva ptlta; t-rotaLg lAgi)g, 0no xal vtopa
nob Yodpto, gneT'o Rn Tia XQOOVL(
1ixg TO, [OVIIOE g GRhJTt LO, 11t06 nXv d.

AH' TEE ENNIA
A8exiXa ,~t (.orj. FrQfyoQa nOaoqEv fl (5Qa
ain' rti; Evvid nob dvaca Tdiv X.t(Ina,
xao xditanra d8. KdIouotouv X)otig va
[8t(pd(o,
nUt Xo0)Qg v( ptUAO. Me XOLOtva vd p.ia .ot)
XatadLOVo0 Geag T or01 ctI aic6.

T6 etioaov tob vi.olu a6wato; Iov,
an1' tig Evvtd nou dva4a tilV Xdt La,
fX&Ee xai ljA T)VQ xa L 0i UiT]oE
XXELiteg xdIeaQg do(0patt(lgaVEg,
xai e1L,,gevTv 81iovi tI IOXliI19oI fh8ovrii
K' nttgnTg IL' <,peOfQ OTa juitt It06QO!,
8O6ioug x ov T-rQ)n EyLvav dyvQLtoLot,
xevTQCt yedta x(VT(n no0 v Tfikav,
xaL O'iaTOc xal xa(paqEVEa nob fioItv fLda
[(pood.

T6 ed8wo.ov TOO veo U otitat6r( p1oV
fAXe xal I' qeoq xai tl za. uanTeqd"
rivlT) tj); otxoyevetag, XwOtatot,
atalOi't[aca 8txCov piov, acto ~tiara
tEOv ne0a~cgvcy t6oo X yo 9xrIlidi'vtra.

Acb8Exa al [tLafl. fIIog naQaov A doQa.
A(o86xa xca i pJG. Hd; nreaQav ra tXQ6via.

1438 *Anb Ti ipye m6U Kot Aqcn


0 HAIOZ
TOY ATTOrEYMATOE
Thiv xdl4atv aiti, a6oo xaX&d cdv teoo.
T'oQa votxitdovtat xLt a(t x' A cXa.yLVT
yd tiaOQLXd YC yQaqpia. "Oo V6TO eirL YLVE
yQ(optGTca R8alTWV, XH'9RL3o6Qov, x' ETatLQ6eq.

'A A xadpaQl a(tij, Ti YV0iQLM no ou etVL.

Kovtd aotv a6Qra 8( tlrayv 6 xava5nk,
X)' ?gXnQ6 TOV 8va ovoUtxbL xa"EM
otLpd TO o(iqpt isU 8 Pia XItoLva.
AegtdU 5xt, dvtVKQV, E*a VT6oXdXtL |i xa-

Til Rleial TO IrpaiQ6tt 0iou eYPa x' f Q es ItEydes V4OILVE xa0syyg.
Ildi aft6 nagadVoo Tav TO xQepPdu,
oT i(yaOijt4xancs I6aseg qPoLgg.

EO o0oxovtaL d.x6oq VT xauigiva XovOevd.

ITdit OTO' a(odOoio U tv YT6 QE0diTL*
6 fXliog rol ratOYsRaCTOg tr)(pfave )1 r6a
[ iLod.
.. 'Anoyeuvln, Af &Qa rcTGoEQ, 6xalPe
[XOtQLaG
yd A id 08olx,5a g6vo... 'Allo(ovov,
1f E08o ps eXELyn SYYlv nravTOtLV)4.

IQNIKON
rLrtt Tra 'ojdo(aIIe a1Ydlxacd Tov,
yLa t Vo e 8(t;)(Asiv dJA 1o06 v(or4 TCOV,
8bLiou &v ainSavav yL' aV6t oL OEo(.
'Q yfl Tr1 *IovLa;, Giva dyaToov dx6LI,
oeva A e''Xig wVv EVOuivoiUVta dx6tif .
idv Ti(ALE6VS ir dVC v OU Qv OiQ'iavyOUGvad-

TIv Trpooq)apaL 0ouo SeQvd oGqpyog &a' rihv

xal xdnoT' aitEoQa q)pitLXTl1 RooQpi,
&6QtoTi, Ri 8tdpa YOQiYOOo,
Tdvo) an4 roks 136tpouG oov asQV&.


ETZI TTOAY ATENIZA
TrIv [)pOQ(pLCd EV'nt oXu devocta,
nov nkAQg Etvat actfif A oQaolg goU.

Fortic ToU o a r6aog. K6xxLva XEli.-
[Mik. AbovLxd.
Mu(XXtd av an' yda'XRia .E.VMIxd aaQ-

cdvtu 9ioQ(pa, XL dxtiLom oadv EivaL,
xaCit tEouv, Xtyo,,iadvco T' tooa'd i eRo)ia.
HQ6ooona Tri dydqT;, n os 'iOeEsv
oft ofts Rou,. . ie og vtsVx-teSg rg vs6-

iA oUiS vi)uTEg FsoU, XQUcpd,GVVtavTTpEVa...

OYMHEOY, ZQMA...
2a)RO, Ouvoou o'XL 16vo rT rEoro dyanTi-
[OTHEg,
oXit iOVdxa T XqOEppdrta 5nou nXdycurEg,
alkl x' 9XEIVEg Tl rILitUiEg NOU yLa cgva
yUdCoLaV lieg oCu dittLa (pavEQd,
x' 9rQg4ave Rig ort qpovT) xal xdaotoL
TrxaIov gR6 t6o Tg paRavooe.
T(oQa tno0 Eva O c a tL& IonEa TO TaQDEXft6v,
ROLdEt OXi6OV xta OtMg L iLtU>p(Eg
ExIVES oav vy 8601Tieg tgO yUdlItctv,
1OvUllOU, pI; otdt Rdita no5 oa~ x&tranv"
nwg GT0eropv Rig "rTiV q(opvi, yt1d o, OUvR'-
[aou, Oro xa.

MEPEE TOY 1903
Aiv td TjVQA u tl av -d T TO yQjyOQOn
[xaEIva. .
rd O[OltfLxd ad TadVIL, TO Xi oL6
6TO tQ6aodsto.. or6 vixtcomy.a o O6Aovu. .

Aiv ard INQa atLD T' iXOXKTT8qvTa xaTc
[Ttv gTv 08(0),
XoD 9VOL EU'xo4a Jaoa(lcOa'
xa tOi, noD patron a dyOvtv ijyOEa.
Td XotLnTLxd Ta& RId(La,T6 XCOA6 16 n(Qoaoto,
Tr& x6(t X XXEiva 8eid T& OiCa aid.


'An Tr ivpyo ToG Kacp4n


TAKHX KAAMOYXOZ K. f1. KABAtWHITOY MArAZIOY

Ta v u.tE nQOOXceLXd, pti dL
OE aOdoLvo nOX TLtnLO Ie rdtL.

'Arx Qovuilvita 668a, &Jt6 ILapyaQLcdQOta xQivot,
&7X6 dt&sterovug tIEvet8sAE. 'Q; ablr6 Tc xpivEt,

la 041RRS8, j.Ta E QCa)laa' 3XI 8nes ot^hV (pVo
ld el8ev rd Tano iaoe. Mig at016 raelov oa Tdq(ast,

betlypa Vik tohLIik SouXeilt VOU nal *havih.
Io6 payaet odv paxet dyooaot(rg xaveig

0ydite &n"' ic Oixes A~ia x)l novUe--teQSlQ(plqia o o IS8a-
BoaxL61va, &)voOecs, eLiatQaLa xal SOaIt(8ia.


* AZ'-103


1439


1q4U 'Ain vb p.yo ot K0cPin


TTEPIMENONTAE TOYE BAPBAPOYE

-Ti xeQtEiAvouptE orilYv 4YOQL3 oUvaGooLo3iLvoL;
EIvaL o0t pd0oa(ol vd q(pOdoT v oo iV a.

-r-iad tloa ot(T) myxXTito ida trIoCta cioaLa;
Ti xdiovtat ot vUyxXirtixo t Xi &v voiio0EtovE ;
fri(zT oI P(AQaQot Od q Ti v6iovgs A.l v' xdA.ourv ot Xivyx .tiixol;
O dQpi(,QLot oav E00o( V Il& VORo.oeCi|oolV.

riL(L 6 abroxoQEo0) t6roo oit o ix)6ATI,
xal xdtEita aviS x6ECOg TTIV atb Apsydikl an.b,
oa6v 8Q06lo Andvwo, 83io'qgog, (poQwovcag riv xoQvca ;

FrLai ot idop(X'Q(ot NaX q8pOd(ouv OLAFiCp,
x. 6 AbroxoQdoQ sEOQLLSE vl 5EXtfi
T6v d(OX>qyO Toug. Mdxlt(ta Thoi.aos
yta vd T6v 8IOa(T p[.ao xeOyajaljv. 'ExE"
1 gy EyQaXpE TiX.ov; AtoXoUs xt' 6v6ptaa.

ritatx ot iu,6 L(ag jaoCOL x' o aQdxbTOg Eg pyfixjav
O(ilLEOg phE Tig XOXXtVE5 Tig Evi-q.iveg r6ytIEg,
ytat QcaLit6Lta qp60Yonav I T6aooig &E.6(nouig
xal 8<(xtvi8t ia ti .(9IX0g& yUotLIocE0Qa opaQdy8ta;

rFatc ol odoiQ3(,qt O qcpadoovv aQega'
xi abrol aiQtoivtatL Et(podLt&g xaOL 8intlqyo0tEg.

rad v' dx ovpl LROVORaIg bT cvi Aouxau.
x' Ai aoY.iYXi'(lg (la& 6oamona t dopolao 3oB Eyivav !)
rilat x8sLdovv YovYOCa oi 8o060ot x' ol 0 XC.TElE
XL' 6Aoi YVQVOUV ofl oL.tiLa Uov nokv ouo1LjoytoEvot;

FrLaT( vitOoEs x' ot pdQopUo0L Av i.Jllv,
xal LsEO.0xoI sqtapav &Xa' 'dt o(vo0a
xac( esixave rd); Pdoap0ot tAMi &V nadQ0ovv.
Kal vcdoa C fta y(voiE XcoQ0g PaQL(dQoug;
ot v&pcoxotL aCbol ouav ptdl Xdjiota UCaLg.
K. IT. KABA0HZ

4?Ir4,~~f %~P~%y 4~I#~
i~'N4~ 11% A.~ d~ 4% 4%


AlTO THN ZQHN KAI AnO THN TEXNHN

TTQI TON BAETTI


rtir xptctxb a&vtxpuclioc iY6; ipyov t-a
XY1 CPXV-CCO.LE n6); 6 XaftO&VC IXEC '6 btx6
-rou -cp6ino. 'A)XXot nprotc xptvouv xxt 5oarap'
iyanioov, &X?,Ot nprattb ymntoiv Iv IPYO


8E&QpO. AJV tUpO &V e-lV% rn'qt 18tO-
GuyxPaoEic~, Guyvfjfk T>yj. "O,tc xmzt
vi slV2L -Fta fyocL tp6ito, uot6 lioo Po),i

Ompt t.Lou iycOrto- xOl 53~a av elvot
avi'rxij, 1tpoanme Vi t~v 16XAy~I) xat vi
dct amatoxoyitoo. At Rt Y&X vi) n6,- ita -
T&. alva 6 xmXrepo; -cp6inoC. 'Ey, 6,toa-
atnor, itori Uv IXMx6% dcp, & h V61 ia-
vaf~aw yti Thyv no~ivj -tou Elliott niyTiv
p6~cxoc ntc, 5tzav cxx-q0@ el ATOXOYE'ayVs,


-cx~axLX rty noi oq-oo rpurcipq.62four, ,cl Teppoax6rsi i~o &yvwatrou &x6-
0 Ipc; itorqti.
rwivrt avc jbp i, p p6bT7qc, At xi-
notou; BEGcrxyjLO6;, 6 ffXC
BpiOhqxcx at ino) 66axoX- ft"1. K' 1yeb

63; axlyoro xl 03: coo0 &Rawvtfjw
-coo cumt.
*Aypt~ro; 8,xmbi, 5Ito; of na-c~yOpOpo1E
VOE TOPJ d&tv4X~tL0- IqOGV F1X'0t- E(saiPWY~ f
ampawc-oxtci) (6proy 2tpooeum~ YE& vi icoc-
1iiouv. thy &inoxoyla roc -6) Ia X'
ly6. Kai at oaxpocv-ox-c iprj -t~v btL&6aXa.
'H-rayt tu! 1~ieXTq lu yL&t6 a punipyl,
7906, 871o0LE9607pE, Gi TPOl; 0MV)(ELEC, OT6
npQL6cKprctxiji,, to6 16ycm'ov -r~ 6
x ~~~'A~c6-tij- xal 6 x. r'. AauxsXke.


k1i T~v 18co Tp6rto ntpu-otovty-puom riv
notrio- Too Kwvat-cmY(vou Km~cp7.
TI npb- iiOU JV-E~n~Woj, 81W Xad ytj
,6 rpuinip- dcuti& yai a~tLo~rxob pi-
6mm~ X6you;-Iv=.aE~xcpta-o &cvtat~ Ei-
rf vtojia dCU6 x~t ooi -IOU;,' &TC6 -tb ITO;
tc,,U; &7L6 T6 0avlpo-tou;, &it6 rt yxibocaa
tcou;. 'AWk y~tat E6X&pLtao ; 'Av lit w
TOG36 XaVEFi alliatw, 6j Bi InOPOGM Vi
too iTcG unIotE 6woojvo. I'L& -thy np~ty

T6. At 'iooua~ neptezo6tpo. Mijtw nc&Or
I x~t; 6-rv nxy)- alitam C6
YGGSO ato 6 iv Elva JxcipLta-o ; '0 fpu-
7tipri, nob li pg zEi nwtroxa-omcoti~ XL'

8tcc t6b licyaX~rpo Ot)-yi-cpa noC, npwrobo-
X~tiMCaE &Rt' T6 8C4620~l. TGbV PL611WV T

yd)aam;o -*Y TME65ownovt. 'Etot, xccs o-
p~i nrbo auvavto~aa Iv nohqlix -COO Ka6l-


tc. 'Av1lioD '"-cocExaa Vl; vi 'Coo ub yta-
tc' 6 Kax6cy,~; slav gym; noL~t~yf xexl 6k
elvat Iym &it)6 cpaecice, bi M& ILROP~ooa
Y& -too &nawc~v~ow. 'Aotdom~c l~ou 5tiwC

'0t=Y, 0-C6 VFT~tb 26cT~6, 12toOoGM Y& ie-

XOYG)i 8TE &TtCvtOCYTG 71O)3J; 5U0xXO~. H1l);
jitopinO vdE dIVM iXlqOCv6 nIL7t-q-T, VUiYM

x~c -cob; 1!'6tmpou xpditou yt& vi ixcppa-

lit xo~ittca &vtcypmp41&vm x%-cxk- &nt6
rt~v 'Ia-otopt xmi nt6-e li faits divers ic-q
&vnij&T t~m G-hYM000a tco', (50Qtm V& pi~v
notc)x6aL(V-q xavvdc 6tv ypic~r Xxax xafoa-
T"' -
K. MAAEAZ K.n.KABAH"HI

psgouaa, xaxxh 57po'txh 7 "ct Xstp6Tp'q
YXflaa Trov iytapl8wv noo yptprjx no'ri ;
Kail 81pO, Smva~c6a!m Ta wTocntpaTa aura
pt xatvo6pyta t6Xpp(uo9aT. M' t0sXyt, p'
Ivav "Tp6wo nap&divo, xalt n;o)Xoy(a Tou;
xacl t gspatoc 'Cv Bspi&cwv Tou;, noxal
ylX6ooa Tou; &x6pm t &vocxm'topvqi xal &-
npoo8t6ptqo'. K' Eyrmav oTb6 ouptiipopsa
n&; Tr notpiioca au'i bi pnopoo0av vAd
ypMoyoOv tayopetux&, yt'rTl v iypcyovTav
eatpop'rtxac 0& Inauav nac va vtvac aOta
xai, npondivtv, 0& Inauav v& alvaot pmala.


AUT6;, incirXout, rcav 6 Ka6icp%. Kal b;
Td-cotoc, -rav Iva; novqrt. "Eva(t not)Tyrl
gob pIz r.6v p6no Tou ouyxtvoOogs PAtI&,
BaptoupyoOos qu(txk; xortxoTcaotc xt xt-
voGaE r"t oxii)' ato pluotxob; xnt 6pa!ou;
5p6piou;. 'AXXd, 8tov wpcvi v a; 8icoup-
y6 a oica &C otG O iopaCa, 6?vac Avciyxw
val eT og xavl o pi .r'l lei a r' xaCop.oavu '
"Av Itspdog xxvels pa" kripa, 9a .ti pp',
p(6a0, xeyat i 5,ct ylvecrat, n6 x¬o 16yo
ylvstats, xad c b 96 tX0oopcx6 &ta6cOsypt.
Kal c6 luox6o ; Td xvj; 'roo Ka6& yT Nty
sztLi 86ox o v*t psp IF. Od& Slxe nXX'o ) i-
iLOuIL(eC v& b6 &v 1grToouis xaOl v 6 npoo-
Ktoptooups r6 puoux6 a6, a jl; pi 'tr &-
vayvdor). Kal 60& rb pp(oxoXsi slipat pi-
6ato; xal otr& Eipar T; apoT(itpvpj 'Cou
xal r Ost e jLqcpatx rOU ioXoyla, no0 6&v
slvoc ntapi lxypyo'rtx6os Tr6vo;, xat oa'rv itm-
ryavstolaxd Tou ocpatX, nol oxa 1tcgL opo-
aOti xal p6axouc, xay l O' & avax&rwpo T'c
yXbooxa 'tou, 7nob tiv elvact o&'s truXao,
otrn anor6)sopac avapeistas( A LpiOscac,
&aXa Iva; ict6tuno xa nsp('r)vo &xyparcaT-
x6; rp6no; ydi C6 pavy6popa pia; WixXeTf
xal tixopi; not]rTxIC 8t6i0atO Mc& Tirots
5po> upoontOsta e& pac 6yocds an&w ra ptm
-rl oTrgX a5j; xt' &n6 %6 Xpovoypaytx6
Xqpaxlf.pa 'rorou ToO aopclsAparo;.
STI a6rv0opS xao np6XstptA aYiOc ypap-
pdi, nob OTrtixj pou pS0igct p't a& i; OT O
Ompcptv6 iipvipi6ouvo navjyuptiop ToO
KwovoTavTivou Ka6&iyp, 6 oxond6 pou (cmav
vA ir WnX Evac p6po; ora pvptyj toO
'AXstavTpcvoo notTalT-iueb t6v P1hju au-
T6v xoal -c6 Epyo Tou. Kai T6v pXin) oav EIva
notyjxt inopovwp6vo oqT6v Xsy&vrcvo i6pyo
Tou. Evaxv notit) noI of 0' &anoxtopg
ino't pa6]ti(, ytaTI 86v sIva poXSerT v' a-
neoxxr01 xalt Ytatx 8& myav inix(v~uvo v'
anogXrio. DT6 turis eburnea nob Ietcs,
p1i 'tv itucxtI& 'TOu Tivp, yt& v& xacroI-
xdo1g, 0& pc(vy dwvrca Oaupmo-or, &XW4
nivta pIL6vo.
nAYAOZ NIPBANAZ
Tig 'Axa6npla; 'Abnv4v


1442 11M; Tv pAitn
ENAI TTOIHTHY

T6 Iorotopb 6Ieeo roV x. eF. sevonotl5ov, T6 ngaorp nob yodq prx yid
Tbv Kafldqyr, 6rftoa&ieveivo ord a Hava#(vataa rq( 30gj Noeyfeilov 1903.


Elvat noxbi xacp6;, bixa low; xal 8ase-
xa Xp6vtI, rou 5aVC6aaa el; xnoitov
*Hpepo)6ytov x6 npt6)ov- ou iofqica. 'Ene-
ypipyEo xTapavrtvot~. Ma a 6vTo[Io(, taxu-
rTit Enx)v XacGGO 605oICa OVTo( 6n6 TtV
AnaltetXvr Trv Tup&vvwv TOu, xal itcorE GX0..
T6 inoljpa by (v o lP6ata ItoXov- &X1&
npinst vi sIXE x&I 16 t XtpCoGv xact t6
&aouveli0 tov, 816tE x6 6vopia no=b E ai &n6
x & w. T6 viov x al 8 x)w 616ou &yvwmoov
- Kwvit3avtlvo [ H. Ka6cyj(; poO ixap-
0j &an6 Tr6rTE. Koal an6 T6te &yanoOoa vi
tia6C(iw 8,t &iavoCoa O0op a~i b Tb6 vopoa,
notijpoaa nvrTOTE, noxb &patd, no)X o6v-
xopa, Wi popa x6 Xp6vo. an& bxac-Elxoo'
at(Xou;, 7c6TE El; T6 <["AOTru, n6TE E?; T6
o'HpupoX6ytov> 2lx6xou, 6brE at; T6"bv A[l-
yunitax6v Awt6vw, xaod lfav pop&v Et; T&
Hoava60vatav.
T& Xp6vtx ngpvoOaov, xal xaNOvo xdct V-
np6o6etyev sa Tiv ptxpdv akiTv xat ox6p-
etav ou ,oy7v' &WX& ouyXp6vw; xati inp6o
OmET xal [tioa Jou. lty-oty&- ty Tpoooxy
pou JsiT6X^67 ge 9xTEjL8(yov- xL' Eayvra,
p(av i"pfpaV, naps'tip)oa p' gxnXr; v, p0
y66ov, Ui fl IxTE[i-qoat eltX r0ioT} T& ic-
x(v5uva 8pa -coo OaupoaopoO. At6t i Bv svova
6)xow8t6Xou &xnvyuvov paypa.oc, tmotae6oaT
"c, v& O6cupiarTcs Eva notyjTv nou n vobiies-
-ai Ka6&af%, xal stvac 'AXcsav~ptv6;, xal
btyv lypaosyv iw; Tdpa noapa 6OCxa, T6
RnO Bexaneivre noocL jo.T,-xal ara x(pIl
ito?& Q& 1at IUTOOv xal v& TunwfoOv o0 Yw'-
)vitIxo xaprl,--xal noub nord tyv lypicpq
Ap9pov U 1' a1r6v 1i1 tylppap xal nou
wori biv ifV7 TivoxaL rou &)XXoo, napa its-
Tpqttiha yopi; x&rw &n6 Trob; xlyou; oad-
xouS Tou.


"O,TI [Li avTqaupET nponivMy Etc aftiv
TviyV SeploTmov, Evat V Oav6TYJ( TOO Xap-
opulax(ou. 'H~ES6p xaXde, 5t of neptoo6-
Tepot Mvepaonot O6Iap6(vovTa an&b T6 noo6v,
xat ToAXb iBuxo0,60ovCT v& iapa5EXoOv 6tt
ioa0 o' EvaM yuiCvo J.LouxaiXi IYXx5EETOC
x&ToTE 6X6xk)po( po'6xniao(. 'AX),a T6
ta8tohy)i SV Tobc lptoia aT.Cro6. Kocat oG
rina 9k nOTOv 07pEtioV pv EoxTo Tr Tix6v
Itou acto9Tfio, Tb6 uaTtx6v, Stayv ,a6o Tri
Vaymvixv eXaptoPtf0Ov va yvwplaw xal
npowmmxtx( T6v x. Kvao-. [1. Ka6pyqv, i-
inaxentc6svoy T&i 'AOJva; o aC, BE& npcaxv
yopaiv vol((o', np B660o Irv.
Elvat vio(;, &X' 6X sE(tc tiv np6Tv vs6-
TcT)a. BaUit& itEXaXpotv6C bC YiyYevt ( Tf(
Aly6nrou, 1 jiotapov pouoTaxi&xt, pj yoX
tL6WTMO;, yk 7TEppio61V iJCc EVipEVoO xopi-
seuopivoo, d&yyMouomv Aarpp6oraraa, xa' tik
ypuooyvwmfiav ouiinaOf, 4 6nola 8 Lw; ix
nphw% 65Etsei 4y xiyv t noxx& Ip&ypeaara.
'Yn6 T. .IitEpcxiv Ipi6pou, ymaaooopLaOoG0
x' E6ysvo'acctou xal xooptxoO, xpU6n'ETMt
inttLEXW( 6 itX6ooyo( xal 6 nOLy)Ti H
6iltXla TOU t "(twp&, t OyXEsYV Oroppti5
xat b6ip6ol xi, xal of[ p6not Tou of nitpm
RowX &6po(, anol X1(; IxTvel of yi-
v tic Tou xal 1 d mptpL6vte, 1xniXTcouv xi-
ni(o Eva 'AO tvaTov, ouvetOtopivov Vi rT'v
aOeIVs V &inX6rtoTa xal r'i heiX)V y&Xctay
xanl Tlv &ymOhv &abEt6tc)Ta %6v XoyEwv poLa.
'0 x. Ka6aiT, 61n0 Ttv Ino4ty mauijv,
Elvat 6 &vT(nou; TOO x. Hopy6poc. Ipinstt
v& T6V yvWp(o0 xavEl( apxCtE, 8. vB& V& t-
0A6 5I tEvoat 6 t6to dv6Optino nob lypacs
-g epocta axelva notiaTaoc. A6ct oty&-oaty&
6&vayvp(xoP~ 8i a6r"t& nob A yMt 6 &XgCav-
5ptvb; EIlopo; .t T6aov iapdt svov Tp6nov,


"Eva( noirnho


t1vY yEpito YVCroV x7l 1apaTrp7pet, xad
xtnou-xinou i ozu j),i6 xal IEpLxia iadpa-
nwi TOov [iLOpowv prtctv, nb6 .1 yUaXti,,
nob Obavolyouv 6X6x)7prv x6d;icov, xd nTpo-
5b[ouv-b6 001ot, 6 F6; -t6v &vOptinov
Tr; Eupdcf; axdi e xat TI[; xaXXttsvpcx
Eltouto fc;.
'OpoxoyGY 61T 5v igneplpevOI Otjv anoxi-
Xu tv am)vi, 6C& va ixppia2 C6 ai6171ii
Vou eE ry6v x. Ka6lyv. "ExaXca tHjv ipw-
Ttxiv tiou lopolX6y'pocv npb6; Tbv TovqT-rv
iou Atdi(;, jp liv npd)Tyv yvwptp lov. A6o
npiylaTa inaTobvTaot ta, vai tt n&i Xma-
tivov Eva t&toto 5&i6ypcx: vi mtOTO6ouv
ViCv EiExpv~tiv a3; xaO vivTanoxptBoov.
DadveracT it of TtotlTal etvat nXiov ypckipe-
oxoL xal nxiov intatot aon &6 Ti yuvaixac.
'Iat 6inp(xouv yuvwxtxq Tob 6TnonTTe6ovtc-L
6rc Bbv elvoct 6poaT2, &xx 8tyv 6n~pxel
nonqiTT), =no va jtv IXg rfv pe6at6trTca
611 Esvai pEyi0Xo;. '0 x. Ka6iqyr)N Xomdv
Biv i8uaxoXe6Oj *ca9O6Xou vi mncote6o t ijv
e~XxpfvEtav tOO aloOIport6 [pou, x' inai5B
ITUXe -r[ xalxf o0p6trwat;.!-va pt' ixTcgIt
&21yov xol akt( 6) naoypipov, ixoxm-
XE 67Y xal v&YTtexpceTj. MoO lnktpcip BYJ-
Xca5T xlt IA' i6o-6UOE iaxta vc . t6v
Oaujidi). Ko 8-av finav~6Xev EFs ?tv xaXyv
rou n6Xtyv q; 'AXe avBpdct;, poo EoItiXev
ct16 IxET, .lv-Typ2vplO&iva a7itiEoa'tmx, ptf
tr xXXrTe)(vwxbv xaod lt6ppuSOov ypi 1q 6v
tou, p~ x.6xxcvov xAl ptiOpo pLEXiVC, E% OOfu-
ptiatov Xmppr, 6Xm Tou ri Tro "iovta. Kal 5Xt
IL6vov auri, ri noclic xal yvw jx pou,
&XX' Ip6vtcao va [Lo0 a teE(Xo xa &XCa b6o,
ti 6=ntoa ypM4ev 9v T@p (etVA6, cpuo' i
&-po0 inpcoav 86o Xpvtac xod vi "oar
nipT] Evx na)ct6v, t6 6no&Tov bv6jiEiEv 8t
SUV ?To 4c&tov T'rf utiip> va EpioxETact
atrc xipto pou. T6 Xuni@6)xa nok6, 1XX'
lnE iy oi6op t oi Eriotponag T-rvy noitqvr,
.TcO tO-kira-pEt2.'Hto o npTtpT6pyrvtoL &XET-
vot gTapowttvot.

*
Tipm lio0 [Ityouv Eva, 56o, Trpta 86-
8exa notiaToc. Kaod K aE o Tcpaevtvo BExca-
tpif. A'It6 lvat 8Xov t6 Ipyov toO Ka6a-
yp. "Eypaes xal p[Epvxi RXX2, &Xa' 0 r i
napliwoEv ei t6v "VHyatoTov Ci GaEpEZ
ZijitM T; T(Jqpj;. '0 toaTanoTs, XarTi


[Joov 8pov, xioE notrip too KaI; xuo-
yopETat 63av xalO 6 &v6pWoT; : ivy0 ptj-
vai&. 'H EpIvsuttUl, 1f c6xxrj1c, Ev Elpinopet
nxpi vi eFvai atyptmia' WX' e% bt6v KaU6-
yTrv ?PXerOt (b; ntoGistlp2 xalt GGTI)C( El-
TTEITV (N ipoLi6h X) VpnXp&i; xalM impovOu
npo)Fe(6; TOU El,; d()ptoLjiVOV iVTxeEpe-
9ov, Ei t)0aoivov x6xXov 8ECov. Tri)pa box-
IitOSae 16tv upfivx tou, xatriXet -JV C av
Tou, ijEpt[ xalX Ti O6 EInt. 'AXA& nr5(
Oa x6 sInf ; nco, 6O t6 aoo9rtonocTaig ; pi
TE btxtyv 9' &TmlexiaTj T-v )CuTpaZv IxEl-
v v [iop'piv. tv 0o6t-aOxTepyv, 6iolmo
biv X6t aXicOv ortse L t-v MXtv, otes 0i
T6v pu6[6v, o5Te pi T-iv pipov ; T-v xaOautrb
xaXXLtEXVLx'hV Lopc7v, 4) 67ioa pvett xal
iyou Tuux6v &ixxxO60v 5X' Rakt ; T'noO-
tor, 8&rt ~i t6v Ka61ipTv xalt t pyaom ab5-
tr, f 6X3ict6Xou 5tavoTTtxi, &natrI noXlbyv
Xp6vov. 'AXX' &oO telXzKidL), -C ito(1pt,
xOr' o06Uav, Elv c Erotoov. Abv ivELt napi vi
ixppapiOB. Na ixXeX0O0v 56q)ai aE inoX6-
tmw &ivyx~tc Et l ;, iOat va p) TteptGoe6l,
vi pFT 'ejn xapplaC, xal va niapocaaxoO0v
xaxni p6tov 6otE v &itOTEXloouv tLfav iw)-
Ticjv tpoprpv, TeSeXva; &pL60oaua0v, TeeXaeit;
dVtcnoxpVOpivA v Tp pi rv EUav. Kai o ip-
yoa ca~5~j inc~teTE t-v nep-lo6tEpov Xp6vov.
Td)p~ 6 tnonqrt( Oi X8etooy8o0 g --p 8G0o
Tou E6 ixaoit aL nkiov xao Oi El(j vA xi[ip
pV 1X ixtlvx i toO
MX)(aiX 'Ay.y&ou, ri poavcoatxix, nob &no-
teXoOv sTV TEXEi6T]rTa, f 6no0a 8[pt( 56v
elvat (apxp n pv tnpy>>. . Kaod in6 t6 &nEX-
tlotllxiv ixEIVo )(ao; f.oV 06Uocipitt(v, T6cv
UpoGiOrxfV, Tov napanotpnwav, Tr5ov WE-
naxxx7)'v BLop0bdeov, ani6 trv Xa66ptv6ov
too )(XtpoypiTou, nob ptptupes t6oaus &y6)-
vw t6ayjv pixpoxp6vtov npoandiOetav, r6-
oov 6cotypV6v, 6 Totar)Y 5oatiov ix6p[v,
601 EOmpo7 tobU 61Xyou( tou texeutaiou;
Oatrou;, 8ai TOb xa06poypi4), xai pr Tv
yvvOtaoTip2v npoonaiOELiv, XnCitviytOv T6V
TEXEUT11ov, T6V ?7TjiovTtepov ioTOCyp6bV -
Av t- xTTop6da--Oi Tob; bnoypi'j.
"EToc ylveTat 9v2 TtOrY)pa xv t pivov. .
'AXXc& 6 TnoEjpa md6 E~lva t.nox)xi Ocau
Imota ptxpoypoypl. KXetFc V0oa Tou x6apov
6X6xXkpov. Kac Ivii t6b pXlinEt; xal Xiye;
tC at96 elodvt 8Xov, TCi aV26Xi ;t xt 1 xail'
OT;nteCuit . xal vayva Avnxa&X6rTEt(


1444"Evaq neointh


- -0xlia 6Tt pi T6 |txpoox6iuov ooO na-
pouoctiEt npiyptLCT noT 50iv iaVaI &V EOo,
xajl pad v TV Unoayv oou &x6ti", 8T 06& T&
X5-1. jKiTE -b AnEipti o>uYXEVTpwIivov xacl a-
7tipw; [EoT6v. "OXca rd notjpaTra 8oa O&
lypaTyv tE T6v Matov xatp6v, oyxToqisvcza,
oup.Ite31ivva, E -rob nlyrvTE-8ixa auito6
oadxou;. Kad Tb notripLaT.xt, t6 Jitxpoaxont-
x6v, &nXd6vE, &n)R6vet, tETULaYotta, tE)(E!tE-
st xal, 000 YeVIp;L i v ux P'v.
'"OX rc Tcodtiparc too Ka6cyy 6iv Elvac
pi6tat inio;t TnEpExITxiX x' &i(tC 6aCupd-
olE. Ata Ta TpCOt@ TOU O ip 3to(, TA vYavE-
x&rsEpa, st(nopET xal vY (!t XpEtL&;ETME [Lt-
xpoax6nmov. Ti &XXx 8tpw;,- nivT E
&tnb6 Tri TXEUtca,-lV2L axpt6G5 'bint I-
vrqoaa V& oaG napaCotiOow, xal abTa xuprsw;
Abv XapaxtvpESouv. 'AXX' a& 6tvXlOtiVs
xacXXktspac tii ti np&ypiaxa. KiVEtI tiou
npcotx t]v y&pcv va 5ta60ETa o6 :%T

AEHIIZ
'H Odaoaaoa aord #d61 Tc ng' fra vavwrr.
'H udrva rov, dv4eeg, nryavEt xma dvdaipEt

oarv Havayla pnQoord Fra byrio xEgl
yt~ vd intoreivpn yeyoea Mal vv nalo.o
[xatool
Mal 8Ao neaq Tb;V ivno OirVEl Tavi.
'AlAd, &vwp aeooeterat Mal NiETa abr4,

4 elxjvw duoet ooflaep al AIvnj/rh,i
Fegjornac nc; kY OdA#ist mad 6 vk6; nov
[negtfgVet.

"EXt, XknrETE, ,tv oapaoylta Tou xal
a6t6 Tb noyjtp~aixtL. '0 pu6p6( TGoU UV El-
vatC 4 o~vE0IopItv' tupinavoxpouoal, 4 Yoo--
aa Tou 1Xtv noX, yv &TopItxbv XapaxpTTpa,
xa t nXouqciTXdiXy 6otooxaTayt(a- 6Voco-
xetia. pa),aov, xtpt-xatpoi, ail-a6Tn, 5in
0& t01v aiTavtig 0p EV xa~ &l ) t Ua nto~pacta
to0 Ka6cp-,-IXsE Tt t6 aOEpv6 xoa itaXa-
x6v, t b o.y sv xp6ptov, nob vY xa~tcoTpo
ipst, 6S; an6Troto; fxpytS; pouxiTa, c&v
flp7tV8)q Xuptal6v, t)v pqiov ptiEXaYX),Lav
Ts; cppiaoEw. Elveat ta rf6ptia TE).i( ap-
x6"ouax ei x rv Niafv. "Av U& upoMiEETt
xal El, T v 5M2av a6Tiv, OivaxaXk6,,eT xci-
notav ouvO6tov Eli TijV &nX6dT-c x-g, % 1X0o-


ooptx6v la6o0, oupI6oxopi6 v v 6XETE, xal
lowo T6 Elx6vtopa, t6 xpl, 4 p.Ava, 4 0d-
Xa0oa, 6 vaktv, v& oa cppavoOv 6tayopETc-
x& &nT6 8,TL rd& UprsT, ySvCx6TEpa Xali Olp-
xioTrEpa. Akyw towix, &6Irt arT6 T6 Ttpay-
poa 8ky ixcpp& ETat 18(o xact& Tp6nov 6 6-
noTlo 9O& p; In6aks rb xal IeWT&TIT popyf) Ixst JIppxM& WEsE-
E ot, 06 t6Mo; 6 x. Ka6&vyj, IA ijy X\-
ntTolyov &xp(6ctav XX),v tou notpL7irwV
pIg Exapt v& T&c; npoaotiSuwV. Cai xMal ,staE), t' a y)v Etvat ITXovaopid6,
p.o0 ptveT'rat 86rt x6 v&v' xaol xacpolt
Atpsns vi xex6f npIv &n6 -6i qyi v& intm-

'AXX& A6iT nob O6 8ta6ioatT rtpa Elvat &T6 x&
tXeauTaTM :
eEPMOTTYAAI
Tui oa' Ixelvove 6=nov or v cwgv Twv
cgitoav Mxal pvldyovv &eeionujta;.
HIod d ,d T6O Xgog yi MXvovvreC
AWatot m' latot oa' 2iat T ov Traic ntdEtc,
did pi vinlj xutdac xm' eboAaXvla'
yfvr'alot 6odxtg Evac nroiaiot, xt,' 8av
evat nr Tol, ndiL' ft txe6wv 'EvvaGot,
jtdit ovvrTgXovret o00o /noLoZve'
jidvTorTe Trv AtAt2 a )daoViVTre,
nAjv weoIk ploog ytd robe tevcoplvovg.
Kal ntaeaood6reTQ ui tI Tobg regnEt
5rav nQofo#irovv Hal noiAAot ngofl)3novv-
ndcU 6 'Eqp4ATrr9 Otd Ptavf or6 reAoc,
Xt' of Mf61ot bIM TWOV9 Od t1afloi)ve.

M& ~0tv &)a~Otav, tiotov notnpta 5yv yf-
vEsa, sti liav Copav AiT6 6 6ptapL6 too
&avoripou &vopinou, toO aboTaeoOi; itct&
ouyxTa6&o w; xaI too &xalou PET' inELt-
xa.t;, 6 6nolo; yvwpFt ntL O& v txcjO, Ei;
Tby &yova t)( to', xaod polovToO0o int-
p.iVEt tEli T6 xaOiov, xaMt EsE( a60 uaCC&Et
&x tpITO( XO e GO L o0p(poV, xol 5iv Etp1oxEL
t ,v Bxaowatv, T v vfxynv xal xTv b6tav
napi p6vov pet& O&vraTov, EvaMt iTpoi'Cv pe-
X)tI ;( paxpa xal yv'wew T),t~tka. Inpo5{-
rtt 6X6xX),pov o(oTipia xotVMwv x n TXooo-
xi, Axaaao'Tp .v xYov ncxt' Oy0ov. I6-
oG( tapaTp)Fa Oi( 0h ,xapt, xalo n6oa yv~-
pa 6O& ixoaxwvtoe, xat no6oa talx6vo O6&1446


ouvE6aoev 6 torTJ(;, cayv esploxsro EIt
!x yv xbV xixWov TrVa 1666Y, BiA vA rfodio-
Ei; tb 6potLX6v oUinpao ia, Sti v s.yXwpl-
y, rxtv lizv xaOocpiv,. 6"piirv inXiov V0
aio)toitonolgov. Ka.t 6o6, sE Ot ayLY v Apata;
iLnvE606oE(. TOO itnapouoiCovaT at OsEppo-
nuxst, act a&ovarot opoppn61tac, 5) tf ft)71-
pt-cpm sixi)v,. dc T6 TEXeLtTEpov o6p6oXov.
'H cpXoooqpEa Eywve nXlov' noivot;, j'toia
nXdioO). Tipa itpinew vito~oOt RI Xltst;.
'H iEy!X^ p'atx6tri liutuyXiverat 18&
5ti TYJ IlEaXix t 8qtT)eu xal T17) aktT)
AXEU8Ep!a, XiT r6Ti, etxoXta TMV OTI-
XyV, inob voR(iE xcavel; 8Tt tlva akToox~-
8:o0, StE &noxp6nTEc &an6 t6 yvv&tTV T6V
iixp6v xal ;oytv &ybva; 6 6noTlo; 6ntma
ThyV 161v dE .TVty Exypotvy.
'H E[iaoplac xalc [j RJo)xoya itapixouv
ouXva Ec Tvby x. Ka6i:pT T" fERptiXtov T6)v
rntlivTv Trou. 'AXXd& TEptopEsTet nit&vroT
E; Ev yeyov6;, S ; pEov EZx6Yv, IyxXfouoav
2a'jTTp3 trjv tliav, ito 6OIXeL v& napou-
alioli oOTh) oTTyptyivviVv int p&aGoED iopa-
Xw0; x' aima(L0. AM& TOOTO Ek Ti noiL|iati
r'J Skyv 8navTigoti ouRi6oXa 6Saoiaupo6-
p[va ftuxvoi), Sy 6O& lStts T6v f6pTov lxst-
vov toiv EoToptxOv xat piuOoxoytxfov 6vopii-
mtwv nob pzp6vet it& noitpata &XmWV ouy-
Xp6vyV notqTT(v, xa t nob npoSfSEt xdnores
ird(SEtIv x' InEuoXoat6vqxa, xal nob stpots-
VE, ,X4vv x' Ixpiy8VitoVv. Kal t& va lxt-
i7oee aiObtv 9YV 6txy&pxeGlv xald T]v ouRp-
[kETpEaV, o805 f (bpaoa aktj

AIAKOTTH
To Sgyov rTv t%@v Siax6TnovpsE sftsC,
rd fltaoawid x&' aneiga SvTa rc ovyptc.
ruq; 0Olag xat' orcq 'Eleveovoc zd naldrea
fOrieg mat l f d4MVTga Logya xald
dgoXlovv p~hc oe q~ yee. xal anvdv. 'Alid
ndvoTE ,j MeTdv8sa dn6 Td #5Wdria
Toy flaodEimcwc Tiget xaTvargopay/ivr
xal ddvrou 6 fIjAEvsc ppofiadra x' Inepdjalret.

'AX,& xal 5taov sxtbv Stv slyvt nap-
Riv^ aogqp6arT anb styV [oroplay xalt -tt
puoooyoloav, WX"' &TXlo60otaT xat &vpitom-
vrtoto. dia Txh ,v qivfo, &nb r-iv (i)v, b,
fSiz lyxpaTsEc xal f El a aoaTrvp6Ti-s paot-
WeUt. Moa slxKv, avaitTuoooiiv x' iai)to-


0opVIVr roixfmig slyau v6 iioltjpi 6xov an'
iPXl RIXPE 'rtouc ;
KEPIA
*H dyanqdr roi p.iovr6c paci fpgai
dga6taouivats oTrixop' inegootd pac
odv pid ose~d xeedxa drauppiva
Xgvad, (CEOG xMal ( wAfd xeedm.a,
,H negaaosvage pieatc aloow pivovv'
P/d #9hAfle oegQa xegE v aoflvou.ivwv'
rd TnO xovrd flydCovv xanrv{v &x6~udi
Mxard&uaa Oepid, tpvgQd, ivcotiva.
Aev l3lc vo rd T flAino, ph Avanel i uoo.p9

xat p Avne zbT no-to 9poc Twv vb j,AoVotai.
'EMnpgobc vT&rdCw r&vaippiva pov xee~d.
AAv Oilc vd yvglow vd i 6St ai& al opgl $
Te yp4yoea nov onorewtvi yapp/iy Maxgaiyet
tl yogyoea noi rd ofvorad xee d nplOalvovv.
'OioloyXo, 8TC T6 noiTqpa aT ii46 afox v
in' iplo0 Ev c?5o( napa86Uou bno6oXc.
MoXov6tt sEk Triv &lpxv -xal dcl T6 Tixo;
d&x6p") - esxCbv *v piRo0 ~ p vT) "sEe;o
E6TUXt, 6&v *g6p(f nct d xSpid aicka
xai-p0woaoxv v& vtravai=ouv etc t"hv yav-
Taolav lpou, xald pa, 8a0C yopic xuriwim
Iptip6c Rou, yjpaow l tao) pou, etva u &6-
vaotv v& phv i6f Ri T& RIrcI Trc uxj;
thv qpTsvtv a bdv v ypappiiv royv vappI-
vwv xepAv xal TJv 0Ht6spiv, n6oov O)t-
6epAv, &0)o[oov OY! tgvy 06uoivtv . .
"lotwc payyCveal ari ; 6fE(tZexTt i; T'V
O6pvov TG&v Tpt6)v T~exeuTarov otlEov, Ek -9 v
65uvlyp&V nt oiy v TrSV xitEov, a[c 6itola
iPXpOVTLr, voVS[l;C, 10otoxa., 5ia Va itpo-
fOdoouv, v& pRhv ZaxoitoOv in6 Xuuyo6;.,.
'AXX' Ixelvo nob pik ouvsxX6voae usptoo6-
"epov &in6 xa0s SXXo, xa- oo 0 IxagEv IVT6-
it()O xaTLmV ; xTixtv, xa 6 ag=tooZ
XWPIl( v& T6 66XO, xl T6 iLOUpEw &(* Pau-
x&dCU.pa Ed tIC &ypunviag toO n6vou pou,
x' e6pfox)m ioa sI at"b tfiv 6OX1ppivT;v 4u-
X' pou, t"yv ouaopaypiv.iv !;^v pou, alvat
T &itku toatx6v, Trb pocpatov a66b no[1Fpa,
nob intypcaktcT:
TEIXH
XwOic neoLoxetpvv, Xwe(olc A6n2v, Xwgic aod),
lseydia x' biwnld TgqL gow p/ov l Stoav reiyi.


"Eva4 neiot;KONETANTINOZ n. KAB

Kai rc6poa xdouati mlat dnebi Coigai Wa.

Mi reQOyet rrv xagp6av xai T6v vorov a&rtj

tdri nody/ara noAlid wco rd xudcw eltov.

"A, 6ravlxrCav Td rTd'x qrOvdu fi ooaiw$c;

Alid S'y i4xovoa notr xoo'rov xtortcv
[jxov :
'Avenatortw; y"' ltAEtGav dn6 Tbv )xo ov


'Apxrit iotcar~a ouyxp6vov noti'~rov


At)HY (TeIeVTarf
jioc, n ixEZtv nob 6 toXb( x6opio T' &VTt-
napipX)eTa 6 i&xarav6i7a, i' Exapayv Ini-
ao; v& Fisvw A & vocxTc oax6p.c. K oct no,&
iovio T' &nSoiTt6oM, xal aEl OTtYj&p pipi-
6%S Ti iTtvnsiLip6ava 6C tl[ay t)(6) tfC O(8E
liou u)(X. 'AXX' 6iYa, TioXb XY0y 5wiEX-
pYqaav C6 xp oTO( ak6 JAXpt T [ROU(. lYa,-
Oay& p.'6d tavovo inttTbFsUI&Iva, &AviCX)-
XpivCY, in7t li, xAvi, xal Oty&-Otyi IRMuo0
vi Ti nLTEuW. Ta TeE)(T> 8i'w( cOo Koca-
6ipY) AV-COTYqO(Y El; X06E pou bVixua0v.
K' &~acxoXouOoov vYi p xariTouv, v& ii nes-
ptivouv 5p6ta, aps.ixtxroa xat Ocauiaorc. '0
noitjTc( p' ecuXckxtot, p' aIxpao&t&iag. Kal


448 'Ev&( neinftsi


&16b Ttv OlXiytaoloav abktv XpovoxoyelTait
6 OaupIaiop6 ptou. Bs66atoi Uv O6& t 6v ouip-
pEptoOoOv 6X6xX),pov,- O5u tE &t a tCa, -
6oot f~xouoav Xinotr xp6tov xttotAfov ij-
Xov, x' i~tp6asECav 8toav xtrl(ovro tpty6pto
TWy Oy 5nou).a .tEX, xaC1 v d.tpxav, -o{ ou-
vrtof, v& toO; xXloouv tm &dn6 t6v x6opiov
aVEnantaiaOgt...'AX' ~~yb 5bv inp6aets, tb
i:opoXoyoOpiat. "'Aytoa va nupyw6oj rpty6poM
pou 6 po6ep6b eppaCyp6c, xal tbe peS ipaCl
ivtE)(; &vtoXupo; .avcvtov tou t Kaci 8ov
atb6 t6 xaxiv lyTvt t6oov avenatai ot T(wc,
GoaE .0 -t6 &yvoouoa &x6ipT, 5bv O& etxa
tpCI pIlIav &6pLtoov u6oTfav iVt; oIXTpa;
ptou U6Xq(, &v ayv poO t6 ipav&p(ovev -15-
yva 6 nori6.qT, el 5Xjv tou rtiv ext aoCv,
tl( 8X),v-zou T-rv ypplxiv .. Kai -rtpa x&O9r-
paxai eaneXniop o et... ."E, akT; 6 notv L-
t;) 1p.itopsT v& pj1yv Slvoi B' itt X&Tt it;
"Ev filo tnoiqtp 8piw;, ntob .nrYpipEtat
<,T& noapfOupav, slvat tam) xaOoXt)4trEpov.
Akv sixovi et tt)v t6Xv)(T plptxfGv avOptibnv,
xaCtl Tv I~txiv pou, &)W& 1t6v T6y.v 1too
&vOp6btou Iv y&vEt. ElE T6 ox6to0 a6,6, ti(
tb 6ioloov Ipa( xateUoxaos tr6 "Ayvwootov, 6
n660o; toO ywrbt6; EvaCt inia &ytov(B ~i
bt' 8xou00 oot tb &vtviap6vovat( xat ubno-
yipouv, xacl pItETca a6ItfV t f oX t t1 toO HO1t-
toO, anatoat65oo;, 0d g=p' nivwoTs "t6.,
O e& yZVV7T'1 ptav )W)jv &aviLOETov:

TA TTAPAOYPA

-'a3rai' raig aonozeva .xdpapatclnoio ngvde i
iKogatc flagvali, elrrw d dr xw Te(yvQv
ytd vflew Td ntagdOvgva. "Orav dvoi4,q
Eva naedOvgo 9dvat aaoqryoQia.
H121v id naedOvea 9v flgioxovrat Siv
[unogrec
vad trflw. Kal xalUiura I'owg vd /ir; rd fleo.
"Iowe -c v p o Odvat jud via rvQavvia.
7Ho;t $eTi r xatvoagya etgdyytara #a dSrj.

2uppt pixopoat t6v C~66ov -to ncTlToO x'
iYxPceptp&) [ TtV IaCIV 8it E6 T fl 9a EUivai
vica tupavvtC. "Oxt 68 eXEya, av epiox[ato
xaCvIi va pooO voI T6 nap&Oupov, xai aL
fiepa 8tI -6 65X1 abt6r cib 6p66v, 6 pt xa-
t6aUtVy Et; 85( v lrjv T (iwv pou Kdai av
pt SvavapriwoOoav, 6Xt O6 Lpuyva. Ki alaCtr
x6pT poOG t6 Ipal6ev 6 nort'ijt, pia6ov


p' oceptwas oo st ntXtv Eic; Tv &jpup&v
,notfav pIou, Ip'va itoli lII t- 6tnoTov &po-
p!aE Tl ipooaxatp6tEp x' XEIt oXiatv pai.Uo
pit rtV xowtvmxty nap& It r.tv &Topixi1v
jfinOV, &WX& yv ,Elvt &8i ToOto 6X1tybspov
pOb xaCl 6XtY .ytpov &X-]tCv6v :
"CHE FACE... IL GRAN RIFIUTO,,
2E' uL.fptob avOednovg ei'Erat /upa ppa
nov jwneLt rb eydlo Nati r6 rsydiAo r6

va nofive. Pav ep Ctat dp erow o Ieoa rov Tb Nat, xnal yoe'wri to,
[nipa
n~yaies orv Tri Xa. oTiIv 7EtOLOLff TOV.
'0 adgvr'sl U' iteravotcvet. "Av QgartoV'-
/rav JndT,
"Oxt Oad avdiEy' KL' euwe rTbv Marafld22es
r"Oz0 i6evvo, dg ogidv, 8e's Slr, v r w rov.

"HOEXot &x6ydf vi oat noapoucatiao) &nb
tb6 pyov too x. Ka6tiy ( 'ri r-pzvpmv>>, "t&d <"A)oya toO 'Axi)ti)
xaCt Tbv ,Oivxrtov too AbToxpitopoa Taxt-
tou, MtUT xa6tv &nb6 cat& EXEt 1tiatEpov
apoaxtxpa. 'AX& vopi(ito 651 Boa napi-
0.oa Evoi I&pxE.& v&i oa ooouv x¬COv
iyav Tr)( nppOTot6to1u aCt x( (),ooocpmxfj
7totaono);, I'jt 1t0oov v'ypoaxlou, pt Tb %6-
oTvp6v xal.l.t6ppuOpiov Ivupo Ip xtv &pt-
oaoxpattxtv tre)VOtpponTcEv, JA -t}v 8Xo; npo-
omwnatxv bryv, Il tiv yXfoooMv TiJv inev-
Ou6piouomv paoxp66fev r6v K&K6ov, xaC nTpo-
tcvatwv pi tr]v 3c,,tEv xiRs avCtpp6otou
Xapp6otTro;, xiOs &voiyrou (XoaXia;,, xiOe
&anovXoo aotoloopiCto. TErnoTE ix&EIvwv,
rt 6noTa :popT6vouv &XXc nocipoCata &Epo,6-
ywV, ix~pu.lopivkv xaCt iunivo6atVd, 8ik v
xp6nrouv tp6vov tiiv yuo.v6-tcly Trov. "Av Ex
tpitY) 6 i 5 tot'tjpaT xoO x. Ka6 ipY
pydvovrnV natipdiEEV xact nitOcv6v bv &pi-
oouv, wvacX i,6tt ESt(El XaIxoOUVELtopj vOL
p& rxi &Ua. 'AX' 6 x. KmC6diy]c 6pocOtet
- av 6poiato g pl xav.voc pait ov ipb6
To0t x),ao0xo06, Rtapi Tpip c[ov~iTnotS Ex
trov OUyxp6vtOV.
Noapi &ax6pqy, 8t1 8oa nacpOEOaa Evait
apxErt &t vi npoxaXioaouv liv ytxo.i&tvyv
ixtirpo3v, av 6XE xal vi 6txatoxoy' oouv T6v
60upaop6v pou, &TpI; notwtov, Tv 6nolov,
pIt Bov Tb 6 ty6otX6yv trou, Oe6twpro &Etov


"Evog tnotnT?


ptEayuTipo; 7Tpoaox) &nb no out; 0XXou;
tob iXouv YP i ixxTovtoaoiala. Kod 5xt
i iov tia vi x6v XopyxTYp3to x6ixy, ,XX&
bi uti Av inTvibd pJ &xi x Tou X6yta, 0&
napx6i-no 186) xxI aL% tb i6 9oxov noEbjL2 :

TO TTFDTO ZKAAI
E'is r6>' 9edoxgtO 7rgcHaOl TOro
mad ,iga 6 r'o; ntoterl; Eidvnjs.
<(Tugpa 6v6 xodrea zgaoav zroD ygd (c
,' Ea fUTo Exalia oovada,
TO uoi'o rTeiAdE) Ito,, oyov etvat.
'AAoiluovov, sv' ivirA., C (i6 w,
Aolvb 5iprf Trj; Holroho; 1 oxdla,
d' dn7' r6 oxail rb 7T6 OCo I5 @ nob deluat
joc b'bv Odvatflt 6 3ovrvgtoidro !>>
Eln' 6 (0edXotro : < avioooora xafl aa(7peqiate drat.
Kai ~ti joat nor oxaVaTO 7ao ro, itobnet
vbiat it goi'pavo; x' e rvX:ouwvoi.
'Ea5 noi2 Spidaoe;, AIiyo SE dvat.
T6.o- no7o e'aitEs ,teydAli 66Ua.
Kt' ab1r d-.oi T o ai vTb T6 ro(o


nobi and' Tbv oLVO TOv xdoGo adnEXL.
El 0T oxaUl yid rd ntarrolc rofro,
o0igS It TrO LtalW/)td oov vdoat
ioAllTrc ete r v 'I5(owv jv I726t.
Kaai 66oxoo 0r`tv tdi2t WevIVV EIvaL
mxat o07d'o vd or ntotroygaqproovv -
or v dyogd TV? ,oiox19 voyo iraq
7ov & s 72Ad Xaveivag TrvobtuXirjg.
'EMo nrob ScpGao2E, Aiyo 6Ev drai.
Tdoo nov gxauzg, ueydaA?7 a6a.v

'0 x. K26iT:p~v ExCiLv taow; xitLt Itpto-
ao6spov i6 T6v vAov notyitv Eup.,ivv, nob
lypyx:pv &ni6 6o Xp6vax xat 5yv dXe v&
5s6E' Itapi va pt 6vov vixF.ov nol qp2. .
'AX' 6 x. K26iyy{ ; ypi-ti &in6 5xa-568h5
XX. 03X tO 5iXXttOcWx'tX()Tep0C ntOMT l E
T Ev 'IEV tiv [16c9q, xdx tniOTe xXx6v Uiv
O9 EIXE vY p6O9 I0 i TO6( NojLaritao no=
Ep'oxovtt F?; dcv 'Ayopiv vx%. T6 6noOt-
T Touaixdarov xd r6 iXOtIcO Kacl E tv E-
6 S jiou, ) 6=[Mi PrTETE n6iov Elyvc &to-
Vxy], v 5)6n(i aO)Po; et, TO)6 Nopio-

rpHropioz HENonoYAoX


AYTOrPAO
TOY K T- KABA(PH


a.


~LXAY% "-~r-'4c-:~,c ~~~;4i '/~ Ac ~


;, at' a f i


C.sf gd t-mi-^ -' ~f~a ^^^


I (V -
~ ~)~6) /:~ ~flf~.d 5~'o~ir1~ fLIV f~., / 6i-i~i-( r' ~


7"^^ /A ^fl v#-
c- l10


+


A /(. .Kr 6l,1s
^. ^.^ n<


*.7 tK-C~ffJ.

!Wu~a~wm


FPAMMATOAOFIKA KAI AAAA


"Eiv itlvEg xQiv v' rdnOXutLQEVT\uT Ti(V
'AXkd1v8'ELa nob cave', 6 Kapdpqitig Es-
YE ukOus (polOUG TOU, oTIT) 'Aftiva :
-"Exo) v& ypdico da 6ciTm exoomiuev
xoLT)ltta l EYxont nivtE XroLi&ata!
Aev ~treuwo vd ygOa1E dan6 Td&E xavi-
va. K' hEti., aira nob Nxw tAxQ6g poVu,
OQapL(Otiiva X(Al aordxwOcr,--Top.L8La xat
4feuilles detach6es 6ncog ra iEYE ~xEZ-
Vog,- Elvai oxeb86lv T o0voXo TOU EQYOu
0lov, 8xaTOv OaodvVu notiplara ando Ta
1906 &g &a 1929. Ayv IXo) Piputa xd na-
.Xa6tEQOa, nob AfilxctUv vd Vd 0QOUV oIt Tb
passions .6d5 TODs teXETTITigd TOu,--87(O
tatpva 6 x. Ti;tog MaAdvog,- xafltbg xa'!
id .Xdxitoa vecraxa, nob i 6vo OTaobI no-
Xb dyUanTrou iYou xdQ,.oe 6 notLTICg. "AIX'
iTnoo(o, p.i Tad LXd 0ov1, vd atox(Q0iUoO)
OThI pIQTilV aCuTTv ?Qyacia nob 09.m vd
npoomp (o or6 Inpv tdA6uvo TsErxog.
'H nIo(IhoT yi& TO xoLtvb aTo0nLpia, fA
nloloTaI ytd tI YOalppaoloyca ElvOt pooqq)i
16you-4..i )itolpiva XaXatIQiOTi.d, dva-
n6doaora, ovvupaopiva patt' ltg, ovotnui-
xd tyTg. (QavTao(it T pAoooIAE Va td 3noftte
/' Iva 6vopa. 'An' axitv ajtlydiovv UXa.
'AM.' &v O~Icope xalfC 1a vd& & noipE pi
8vb 6v6paTa, x6is Exof tf il TLXOVQYX.)l
"ASeta-ytd zT'I Popp)l-x-n Iv FlotjtxITLX
favrao(a-y~ -16 n QtiX6pe&vo.
T6 n7rQo loin6v xuQax-TioQuixV6 tfig
nodlTe(og etvat 6 2Tioc. 'H 9vTFxvyj L' o-
Xt q(potxi popqpi roC 16yoi, 6 ov(iP6c, f
6potoLoxaTaXQ(a, ft UrTocpl nai'X'~Qh ,-
abrd p6vo oxbv notiTi &dvayvmotETrat, x'
iKLd.1aIeat pd.tota, TO &8xaf(pa vd& a
XQTOUOponoino1T.
XTIXOYPrIKH
-lot& EvatL Td UTLXo'QYiLK YV'OQ(o(ara
ord not]ijpaa xot Kafdtpq( ;


"Ac TOb xoipE 8Ebg &dEoc(g: Mica old
&xatov oaodvia, 8exa TOm5g ivo 1 nOIT-
TItx naodooQ & pnoQouoE v' &vEXft), -
ytcd I~ ffVtxouoYa xai yL& Thiv 6iotLoCxat-
11L~(a, YtL T 6 4a xa1 Yta thV XEVTXQtXiV
198a, ytt viI y71 ioa xai yta zLg elxoveg.
Elvat: Ot Dcovig>, Vza Qid*, Q6dvtov, 'H ani6Xl~, <('IlaVLx6v,, <(rlo-
XvuXatop>, aMaxuvd*, '4A.i g 8o0se ditoD irtd aitXO-ytLxd OTU-
id8ita xai o' abrd, xat o' 5~a z' 4a.a,-
ytatia i 8Lo0alpOd Elv' idxtoTit) dvddlEia o'
aeur xal OT' (71,a.
T6 tiroo Vou Kapdcpiq elvaLt v 3nQ(otl
Eva xai 86x(ag tal EoaT : 6 'ag Pog. Aiv 6-
XEL noUfev& xavEva ao. O. e*6 'oQ aLCIA3I-
xKOg vdcraiLOc, odsE 6 raetiLXo;g d.(pi-
I3Qagxuc, 6O'r 6 YOQYog toxalTog (paClvEtaL
v& YoU S[vat yvoroI xL Rxai XOtPOL, eVIB T-
oco) Ou IRooouoav. M6vov 6 "Iapooo, 6 A-
IsySeaxoc "Iaapog, 6 u8ibc Tdv 8TopIt-
xrov gag TcaYouv8tov. 6 "Iappoq, 6 yevE-
OXkto OUvOIp xal Tfig svtEXVTq; vEoE TIvl-
Xfig notTlemog, drdv)o Ot(v 6xoTov T Lt-
xol0Yhloav o t nEQLOt(tEQOL dt3OXxELoTLAxd.
A )v ~0Qo p~t (0 Y t a Gt)v TVnrLXI Tov
xodlvt tovotov(a, 6 KadpdqTpc Troaoe not-
xtiXa, 8tXdXOVTaq OV xv 6 TO tlXo Co BSO
fJUCTtxIta. 'A)X' i~Yyiwav abi"6 (qpatv6-
1IEVO Luodv ParOureo. Ke' 6 Tapfpog dno-
giveL 9vac dab tobg xa0acptxoig ,av6vEc.
'AvrtDiwEo, uig ov.Uaftic ro Kadpdqiqg 8v AxQdthTCE xavgva U Orpa.
Aiv Avvoo dni.og 8tn T nOL ILTwd VOU 8
IodtLowU otic ovulapec 'Evvocr 8Vn xai
PI Ta 6TO "Nto nottypa xavEvac ao Xog 'Ov
XEL TC Th.CStU ouvnLi3c Ili Tov d lov. 'Ex-
i6c a i bvob i6vov tatloeitg XaVOVtXOU
bexaaevTiaoU kdpov (KTiotati, rAdvij
Tdq


rpapp0aTr0eAxa xMi &)aac


Xapxo); ievA.0eoc. HfEQLUTOo(.1apo. "0-
0cos 8Uv tafpvidthi.
"0 'Tipoc; EXE xet 75Otu noram dactavrTI
TovxihlV ciaoxotLt6ia. Elvat yvnotC6 ao; ed-
Vixe7at xd acE '8ioVg KALQa OV(YAod, yLLat
IxMoWlI v'd Vox -aLc(TatC OI)V tdQY TOU dpi-
oMg.'EntOinAst, 9ot, Mx(Os a1o6T)ttv daeod-
xIoaQ dax TO ovufp6, vea naExtaiO 6
adTiog da dti EvS~6xa GTlg 8e(xaTQETI, x'9-
XEF&E oGU (ABx, XQvTE, x' xEPlt 0GLCi 8EXaE-
a oa uxxupig, XMgI@ vb qpo0od. EivaLt [6vo o& v' dvoLy- TO6 f3ja.
M' o.a tx(ua 8iV ElvLt 6 TtaGp3oC Rob
a iti onatLXOvuyla toT Kacdqpci. '0 oaT-
Xog TOU-Li8 tIlv x1ota 9vvoLa tfig leEco
-pftcdvEt g6vov TrV v8exaoun.apo. T6v
8saat Lo6al1po ad0XLV va T6v Xdvyl. 'AX'
d A v 8exactetoaoulXapo xal Hii a, Q v
Tov xuvEQva xa6olovU. '0 oatxo; Tro qped-
yeL. HIIa0a6st aid oi Aa Tov, rad J oa tou.
"OAoL oL nio.uoUiUof Tou oLXQI etval
xaxoL. "Aot Elvat dhrilroT, 8bala8h iA
TOgAT tOUY UEV au.RsLtTl c at1 iL T6 Tglog
fig ftEmSg, di&d ovlupalvet gioa a(T} Ii-
iT, T dvdCgEoa (T 6O0QO xial 0' 6'votLa.
Tot/i voiTr, nod, T6 m6 ouxvd, tilv xadIveL
pati xal ii xax6v ovwatt6. "AXXoi
SevaiL aOQCtovLo(ivo.-'"AXLOL, v Xr8 -
voviLa o' dxiQatov Tap1po, a\a oa too6.
Tb jierpo oug iv ,x ultve)VEL, da.& oxov-
TrdpTEL hidva0 oe o'QLI Qulla'i,, LOV(o)g-
VTh, Rnoub OQEXE vd XOri GuQQiOtia. Me
yaftuarixf ortgovOytM pteQLXOI d&t' au-
Tokc Toqg xaxoi~ OtIxOUvg LixOQOuV vt
8ta0aoouv xaxd :

ZCoQ0e negeoetaxeW, xVeek Adr'v, XcwQeC
[aldcM>.
ip.6Ats nob InioaQEr e nel ivnFj ti' TOjv
[rx1elfa rovs.
(xaxd qpstooevoL dTuiitrot)
'Ak.'cv SLtaodEcvAL, xmai rOt, 6Uv el-
VCaL 590)5 9 OtI yOaQPLvot, 91O0 xaIMOE.vot.
d ?iatav T61r I6vo, av dnudvO a1 CT-
XOvUylca TO Ka3dqcp xnvese navtoD at o
navega, TO6 VE6UtC TtO IAOIUFLXO, 5obu Xto-
OOBV ol 7(aQTaovtoo[L, OTI 'tLXOVOyLxEi d-
8ELEC, 6 3iav[6g E1ou;g Qvupt6xg odio.
M& Aetvavti ( : ELval 6XpoqdVEQOg oT6 Q-"
yo tou 6 cpq0aotxog QE0aLOAdg..


"Yjndxouv r~iog x' ot xaaut6 oqpaxe
QO otfLxoL, o01 dOedneutot :

(fu4[rTe] dv5TEgoc, -iT dv6TeCo09; &v?}mw-
[noc Oia -atofavOaP
ard E'ev r rd ono0aaoE' p~c at6 tapEiov
o0[d r']&pror p
t#LaXt6.ata, Uavoodaec trie gata [Yai] aa-

(oGTxoL neitETOouXkapOL)

w#fT Xdgarq p.vgvroe reXvtxd vd yiytve
Tr c BjQvrroV Odytpae /g T6 oo0p6 Avola)
tP rig dn' axQOv e dSxpoOV ov[paAivE; TOV

(xaxo't natQCaovLoLtoi)

"Axaiituncti] atXov xal doupnLatE'fl xal
dt6 oVVtLCGeI9 8LVtaL A( ouVI.axtLXi) noa'6rg
Tov otrXov TovU. BiAata, Vxad;g olf &v(-
8EOL 'Avntoxeig Ladciouv 'EptovifTIv, xal
ot ReLoiovEsg gEQtxOL JLXnoLoUV vd ToU
8aifdUouv ouvttioELg. ToM d8ipatfla x' gy6
6 ThLOg (MoTe. M& xL' aCiet 8ev tig E-
YaoisE 6 Kac3dq(pg, 6oo xi' S"v rig 8taLd-
t(OILE 9t et. Aiv Tig 9yQai8 no0l REQnio6-
TrEQO dci to04 Io noTitard Tot Ted xa(Xeit0g-
va OTT)V Xa&LQEOuCooa, yLCit EtvaLt yvC0or
n6oJ; Af xaCiBaeuoelcOa deoxtoeleL 9VIEMXd9 i
OUvvLT]a(y,-TOmg j16vo Tiv EK9flXl4l1 V' &vi-
XEtCiL xdAou-xa'tou,-XL' ayata &VCtetc0g
tb XcawR.0bea. AUii f6 nQOoTrTLI], fA xOVtoQ-
TonoiTiOT], iob Thiv ?RipdXLo0E riadvo OT6
oUYXQO)CL tgO tT5 yUpVI1i nXvEuQc( 8U6 YEL-
tovtLXOv qpWovTievTov, oxit M6vov diouuiLa-
oCt? pis TilV xaftaoQEouoa-UTe xai qp)d-
OTI-dlla X.tt fiS nT 8iloTAtxul yYLonOa d-
x6p.a etvat. "H OUV'LtTIOT Elvat ortLXoupYt-
Xh 68EL Ia, G.ILXOVUQYLth (pavoiaocL.
'H aoaYaTiCLxt LW1ELiq ouvvLtioEWs -
Xal76Esd6tat otOv Ka~dq(p- xai dvTtorQ6-
q(po: dX6ab T' x.8ogs t ic paaowbeg nob
Exouv o0 orLxot Tov.
'AlXd 8v XQsoxe6sat OUTE YL OTUVItOlT),
OUCE yLtd Xca oiupa. '0 notLTd)g ETval, Od
lsyYE xaVEL;, 4XT tiLXrg dn1RaThg xCai. oT
8u6. EIvat tLXovUoYLtxg) amoral. 'A8Ldpo-
00o, oxt E''OXO. <'AoavEL8.Tlirog-88lia8hi
cdvt8Eogs>, 8ico 6 NE(ov oda < TOU-dGovvl.(iTOS;, OXL HtQOXtLrtxO6g.
'H rop To o rto.Xov Tou El gb lg dv-1452


TpqatuX T atd tacLOUvotdo0LaTrd nT;. 'AUXo0',
xaftc eL8ax.e, tiv 3TooO(neFvax, Tpiv naoa-
txexe. ITi ouvenaiLQove. 'Aklou, Vif; dvoc-
YEC &nQooo86xTixa' 8iLttOJ)QyoyVTag OTLXOI'C
v6ftou;v-6T)lXabi otixouvg tob iAvut 8ut(-
0(QCO 6 xaxtlvag ao 8u6 navogiot6runaut it-
o(IXLa, xa(4 Xol, notL, voJAiEtg itL xatdT
dciftg yod oooc6 IArav o 86 :

aTreTlwoe Tv' edx6va--TC ,Eon)pitE(. Tdw-
[epa. .
4wo'T a yI
MoD elayv na; xdnotqog 9'oose tid a v .
Ytonq : VgTOLIa TOITIl (paveQ0VEL XI(tI anV aO6
Xuvyi6, oav adr xoiitvtyv dvdoa, odv d16
)tyovitid. dt jEOLtIACaTt, no1b 1b OVVTIIq-
(tFt o XaQov(tdi;et iaaQo6lOta TOtlxT, dve-
XoveaLt tiv itIytiji. "loo)g.
ZyjVes 8qrla8ii iLEt1 xaL QLTTe yid thly Vvvota, dX1' v(tyxaleg va
XaoQTE1VO1V tX tCt () tOU oGiXOU no0 T6
v6t ci tov oofT)jxe or6 8Q6p.o, nQiv dn6
Vb tiUxtx tou Txlog,- -oqfqvE IndQXouv
xal artv Kupdcp-t,--dXd Ad6vo actXovQyt-
xeg: SYiia8hT YLt va oGaIiLtlQ(oflov01 ouvXa-
Pig, XLt Xlet;. KdXoto p6Lto, ooqg xavE-
va aQ(opo, 16 roX. xd(noto dXQWOLo xt1,-
eo . flIGoTEa d'XXote ,xal ak b1 ixg
<686g, dvil "',t86(osg, elvat o<(p'ra tol)
aXETLxl 1pj thv 6OLoxaCtariiitfa (1io,a lSa).
Akv e1vat, ytarl bUdoxEt xEL Xi 6 i0oo T(OV
oriXov. Kailttu 5oLg) amprva 8i 0OLixe--
tai oth ('PQda>J|, (11r v6pRaW, rob elvai. advta
dxgQato, opjtEpOEo iJ tb 6 6yo, xal (bitdbg d-
LXoCa etvaL ouXvU1( XL tTQ6pg to. '0 .ufOE-
pg; o(Xog tob K3dqTpq 9yLVE d:Oui3ag ytt
vd Tiv gX'I nOTi ton Avdyx K d ab pqvsqg.
T6 18to ttxav Bitix x' oi ydX.oL vers.libri-
stes, dil' xe.voL. &v eI6tv tilv RiOstia.
'Avtiuatooq(p 'pg tiou AQdyL(r0og elvaiL
6 &saoxetopd6c, 16 agQouoL(a 8bi ih tig
q(pdotis dabi6 v Eva OrIxo (aT6v t6divo.
Ar6;g 6 8iaGoxEXai6g, YEVLXd, It XE0Et0YO0
qpatv6tievo o(IT oaTtoupyla WMd 8v elvat
dvIOstoSg li ti~v IaoLxihV Evvotd T;q ; Aiv
Elvai t6 dvuTl0 EO tVfs OrXOv1JYLXic 8eaCg,
fA oi toi q(uooxo X16you l~hoa Tord 8eOld
ToB otIXov ; '0 eu6oQ05o oUtxog touXldxt-


orov,-&v 6Xt 6 itmxt6g, E aogE vI t6v
xaW(tQy'\(io 'AXd biv TOv xaIdyT)ela. 01
XatvOTOpEg; tOy OtQod(qpT.a!V tQO; td (0,-
di6xoViE ti a(pfqvEg. "Oxt no10 td 6paa :
86v ntaodLctve td voAwiLoa a; to (ppotx6
TOUg TiXoq. 'AvtiOsTa, 'O vers libre ewx-
REV 4Aka&tv& 6iYta aYoxft(opTjv Bud0
n1Ot)ttLX6 v6(og. . "Onotot dyvoouv tig
QtlEg tou, 5g avoltouv tbO Hlivacoo, (;
ntEQ(AOuV iOTEQ H 6.oU ToUg dQvlov; g XUv-
Qtxoig! Kap[iitLd X Xotv FL8CtxOTFO'01 na(a-
T1Qo1gll K I.LtOpEl-N vd ylVT (OTT (OTIXOUO-
yia Toi3 KuItpapTi aitlai TOWv LO&XTXELL-
opltv tov. M6vo to~ro : tn Ri' I.,ThrTi
ouiv6tltta Itv daoq(VOywtautx)v tou R0ot]-
pdr(tov xt &inooat(ild(ov, Uv 6uatCQXEt,
Calhu T7V '8Uox O(6(tOeiLrpv TOIv, xalvel yvrw-
jiLXboiGoTXo oT6O Kaodqcpy, xcavei, naog
ol dqipfovot n3oi Undoxodv ot6 2oWoAL6.
Ki' autoL dx6.TI oi dX.Tg drtanToudvot
oItXOL (tia8latT, EVug oItXOg-x(tl lt E3t-
yoaqiCp, e9vag a(Txo xal Ci d& no6oaotl)
OT6v K(pd(pT) EIVfLt XIYOt.
'H .acoAp6tEQT| Xt' atOTEXEOtatt(;orFQpi
qontxoLvoytih) &s6ta,, f 6ouotoxaozarajia,
elvaL Tbov Kal(aopdqlT) nQLti. Bpata, Rg-
Ottci. EIv(dt Xt tin' dOxfiX xs6eilTTA, xal
Yi' ( xatavta n(esttril, an L TToto Le taX QtOl(aa
xou tis x(ivEt ; "Ag &dnavxriovv &f.otl
'OjT(o5T1i'Co9e, d td TRat0t woootEQa iotLptLa-
tI TOU X.6iut. 'Aid xi" dAi' t& ya noI
Ui iEjte, fA XaGoooia tTL)( tiRnotE &V
rQoo0G8EL TO6 notitx6. ElvatL ndvra aV )
dt6 Tihv indQxeiLa. IIotE, gtVELt ao(To, 81q-
.MOI AtivEs dA.t1 i naqhrtioia (nagrjyopia -
Tvparvia, tTjre- aloafvft). nov Uv vIt-
VEaiL x(l pie ai.t'pcovw UEx Elox()Qpel o
ltlog;' 6 lE, XOtlvT, EU3npOVOiTI)T. qtQ(p epvrl'
n6te, e3tEQva VTi v endoXEta xal TrXEt OG
dilhvtad OTarovuoYIax ebvpjpata, oai JoDto
xacl oi 86e 6 nou iV slV(tL xa86Xou X(YEq,
(avtxd veavLxd, [6iAeog-- ,rIi3Actlog, Tel-
XT riXIq, AeX(poug d8EXpog, Ifav -
aaQalcav, xal oMa aovJ tOitgtapi taa), tid
xai to01, gtOL, 3QiL iEptiovv OTVTV 37a1Qcf0(a I
Iatavic.o rQog uixLtyL6g 6|totoxartaTl[ag
8 HLOQEL vd'a yLVT &a' diTd 'ig bT0o-
XQLttx4 ql(pt6idLR(e o0Qt(TELg tif dqpll-
QiTLVTlg ToU tigxou&oyag XO6 td ALnoUdg.
ZTtloa 9 l&IOvwd dotiOtoxoaTnx'.


rppopareIoey3lx xal W&)a


2uvVuaoG6svodr]aVo9 9v ioest, nxl 6pot--
oxwraXkTia xcLoaG, elvaL orgop9 T oTijV
rotiyorn. Md xt' inou 6 KaPd(ptqg 6poto-
Xattal.xtei, o o acoqpig 8v dxoovu0Oouv
Trpv ltotaxtroxaiift(, eitO; dnb andvietg -
QatoUiAte (Ch& fece*, < Pdq)pT paoetcart 1t8ol oail Loytlxv 6Oyd-
voo-q tot =to otlwtaoc. ElaywyAj, OSii, dv-
xsonT, (oYvigaawa. Kdte otroo ItOxQLveTaL xtl aUi XoyiLXlV vdtirita. Kuoto-
Xsxtxo6zeQa,-xdht oazoqopi" tot Ka4pdqpT
slvaL ndvra xal itd aq6dtcao, u d aqsO O-
8og. rHoT. 8u6, b tC ;v eIvat rauVrooy(a.
'H oitt; 8iv noenet v' damta, Lai naOou-
Ctd. EtitL JUKV To ntQaYyLattnx6 d0og El-
vat ntdvta /etd (podatg.-'E EedOr, xactl)(
6 oitXog, elvat xt' ft aroo(pTI tot KaPd "'Fuatxd, dk.co( TE. 'AEsotLQOWtoo 6 do(ft-
b; Trov ou(1l.apov a xd(lOE aolxo, dneo 6-
QLOtOO 6 doiQLiO tg v oax(O)v oe xd0E
orotopA.
'0 Cream xorto to, rovdvOetra tadit 31o0b
til xa tsQO()Lva tfig 00otXouoYtxi d&8es(Xsg,
d&Ev vdt elv" 6 9vtOVcOtEQO, ElVatL LF( -
i 6 doOev9oeo.Qog dn'0ouge. "Oxt [d6vo
<
uAv i6dXEL oara nOtaiad tou, &X' dvwt-
OEta, icaQgEl xavEt1 an)g 6 tEXtxd6 toou
axog, adv aaatoapivI 6"oirto 8ouo; uni6dyto isEyaX6dncQeaT; dxoxou-
O.ag,,-world vd qipyi, vd xuoqdipf, ved xa0l
VO yo)yooQd)6 TQ. Ot1 teoaTot ot(xoLt Kvouv
ouvTijg) tri cIgElia tot Xeovto;. 'H ot-o-
Qaoit arotoSg TEXEUcaEOUg n(ptEL ndvta dTt-
XTI. Mvouv na(o), Ogou[xovXataL
OL riTWo aCd notiOrd Voto d T vat, axe-
86v dvEtE~(TEa X6ytotL: ityaqptLxof. "Av
oxE(pO xavsei Tiog trout nob E ovuv vd
8 ity(pr'tta TOt HIa(X7 ta8i(Xdvtnq olyxOt-
(tg vaCL XxU TT),--4, r EL 1 n 6 Ka'dqpmg,,
xal ari 8~potxIOtl tOU yXWroaa, y0dq)Eit nt-
yoapiI pie {q(og X6yto, eveo 6 -IanasitatdvIgT;
intyaqdpet trIv xaioageluouacd tou advroV e tie
TiT 8niRotxL. 01 tdroi. abrol tot Kapd-
(plqrAooTE lvaLt XaQpivoL drX6 T6 JtoLtpa,
-Ida noti dn47' ThV eExTI, Advta Ad16 r 0 3d-
Oo;g' Lxote xaCLtot, ad.oEs aXdytot" oX-
XoVt neoooeIrou xcdit 1a6 v6oij-a,- yLvov-
tat tRija tot oti arogato,- (XX e l vovTV
dWIhTra XI o TovoU wios TO xAEi& (Td


9xtnv8Uva), L11otre vouv alvwyAarwxof
( 'Av.dviov*).
T6 arnxi uaga dj6 V X aonouQyia
toB K.3iqD(p, sevat rt jQ6xEtvtatL yi otn-
XoUQY(y yevxad dtiAvtOLqTLuxiv, 8LxatL6tre-
Qa, dvtnl.uiQiv. "Av vi] a4OT x(t' txiv &-
opAfdtq xd't, '~v elval r6aov 6 X6k.og,
6 9MtMEij;, 96 at'gov tag digad(Xaq "IaAi-
0og,'- 6 5 (pwat teog &vdaiE((o OTtOg QUl-
ppu&, &d7 Tihv 3too( qpT, Atitv AX.uvXjXIv aExaQadta ('ALot(o-
TA1lg), 9o; I1v Tovtxh a(TT)EOLVA TOV,-
R.d' EtvaL TO JtvEiBpa ToU qpQaortxou gea-
Xtouo0 nou xUoL(EQXEZ rT eotiAattad tov,
xaf, rnou .UOrtKx6 xaIt; Elvat. 8oiLE1E-
tat t& 9vvo%&a TOLttTix XQLTQ0ta.. .

TTOIHTIKH
T6 8~&eCEQO X tQaGT|QLr0ttXO XTg IOLIt-
oaJ)g yLa T xotvbOV uAo L1mti xal Yta iTV
3auoodoi1, ZcQaXT OLOQtQ 6 neHOt8zov4ov
Vrotro-sivatl Ai 7toLTxTIK qpavtaola. 'H
XO(TGtg nTT)yd(EL dnh 16 1Hiftog, 7 tovid-
Xtaiov &no Tih uyx( T noTj, Vipv xi.aIoLatix" T
t.ov itovd8a. 'H Euyx(vqptg xtLVE EXtELta
xtv Davtaola. Td jioLa ~to xa:toQo0douvv
v LFtVLidooUV TOb 86 oem.vo TOIto rEqLe-
XO6givo fig qpavTaotag ToU not ItoU adIT
notjrttxigs lvaqydac. ATO Td& ti.a e8lvat
8u6: ol Eixdve;,-xdOis 'vvota nal.Atd& Et-
x6vt !-x' f Mouoatxi.
'H noLt'itXTi evdoyELSa &Qdft dW TIV
xvOgolseia. Toudxitatov dto6 triv xuotoke-
ta T6 wies EtL JnetQ L vA XyECatL ii, T'
ovoid toV, XL' OXLt R T' OVOpA EAvbg df-
lov. 'AXWd, 'C nEOitegyo "Ofao f JIOtYITL-
XT q(pavtaoa(a 0t1QC(EUEt, t6ao .fA gOtittXi)
vacQyEta (pEl5ye &t6 Vhv XULptO E.fe '0
xanaui6 notlttxi6g X6yog tlv' dxotp) g 9-
xelvog Xob U eYESt id no a QdyaTa It t' -
volid toug I *H 4Qxaa t ,rwvvypta x' dv-
tovoy/aola elv' ot p.nt'gQP Xtf vie g 01tLx6tdraag;, to T apornloo3l ato0, ke -xXa-
&apfisg XoTosong>.
0"1a z& pLoaa tifg xotTvtx fic vaoQyE(g
LxonIeouv cj0QL 3v Vd tho XoOv Ta, xody-
Ixara IA o'voIid ovug xaL vd &o a.otd*
oouv Tig i&at dostaG Toug. 'H WEvyls aitrt


1454 rpapparoAeyxiR xl SWaM


afYvatGL dVTnQooGmaETETaTL Xcal (1TT1V nOLTi-
TLxWT (pQcosoXOy(a i h 4ti touvTaxx(tX v 01-
8eta>> exEtVTI, noa XyE1Lat 6vbmQflav.
Elvat yvcodO 8tn d rtEQLOc6TEQa aOLti-
iarTa xou Kapdqi sELVet d&oxat6rnoena,- -o
Hipata dn6 TiY v ioQoQla TOO g iTvLapIoU.
AoLtov xal o' (Uibd dx6p' i T' dItoxat6toQE-
na, xa&)g xal a' 5xa rd xuOaitb t QOOmo-
nLxd TOU, hf -Iotnirxti 'TOU 8iV XEL X'vevaO
a Td Id( xX.actx( itSot evaoQyE L(g fi; dQ-
XaiaLIg IoLiCeJoE 1
Meracpogd 8'V ndQfxL. 'EXETVEg noiO
TOOo atid neQOaov ITT ( qpatUxv 6jOuXt., (L-
oce va E'X(acav TI aGTf}aola Tov;,-TTIv
TeQtorTUIal TOU; ( v(xitw), 8uva(d L ga'(>), &v f~ilnopo V vad
X@aXnTTiQLG0OUV RIOLTI TtE (llaUT6aO I.tlt(-
qpoogE.-Ot naQopotowoaeLC tir, TL i p.ETQT)-
oa : Elvai 8.g-US.; bExanivre /'AXX, x'ot
nELOOOO6TQEO d(' at @; nEQLTTEg, 6a8RO X'
ot 6LotLoxaTaTi(E eg TOU :

elv' r xaitd td Ov-od ,E QO6 taupiri
anob Edvat yid /ad Xapirot, odv robc Te--
[0apqdivov#n
wad,,v ovotx} t) vvXra JaMgovvi~ nob ofl#4tVe
tr opgavrd, Eva yald to dvotXrbii
piotdEtt od d ZaAoyEAa T-6 7ioaw6d TOv)


TiV Oo)TOtOU.ala TIS naQOgoLooEQ)s T&)V
flgeEov [oU nEQoVOUV (Ktg.d,) LE xEQdxta
nou o0pvouv O61t Yeatpligi, 8EV "1T (ptdVEL
TO iaEL 6 dvayv O'rGi( Xaiptad TOU
dlXl.-'AUljyoeia 8iv EU QX xatILt.d tnO-
XUTog. -- MeraTvvpjE bi na)Uayij pdvo
T0oaQ pE : CA o0LTin(Yi] Tli )10fg Lag, N*dT
X(X.l Tfi WeOK., TO ,CO LaC TOU r O(OTOg,
< (6 calT T r)V 'A(ocupvaiovo. 'Avyovoya-
oteq p6vo 8u6 <8u(aoETi~(3Yexv 6 Xe-
AevMet6jC, r0 eO(V E f #Qatl)V 6 vifdc>.
-IHgoowonoda "tooas,6o06tota yiLd o0 oa
Apipvgonoda) 8U vopitco (damig v' dacidvTT-
oa xaLRdIv) fi ndo TO : ,odv da'TIhv a-
XQO a ietQt TOU Vd oxa&sEv 6 "EQoW,.-'Av
TioNI t" I 7on otj]txE' edtx6vse 86V Opuoio.at.
-'Ei(noig dan t6b oxfila nob 1 (YET(tL T6
Er no.ld dinEv,, dadvTTloa ig6vov Eva:
It' QKanla (l6TxMa, dvri: CT' dangQo Jig-
TOrno.- Y-advia, x' Eit &Moil xoLva ErV(tL
xal rd imgoppard rou (oraa8EQeag, q(poL-


XTdi, xG6(iv6oTcatra, <(CoQal xcL peydla).
-Yxhwa Atrziroc, xKivsa' oute TO dpa
TO oTQe)TLntb 6tOUlEVvd,oi xaveva glcftTo,-
6 KaodqT1 TQeAiFL Tgi O&vOPces XeL;, d-
x61iTi xL1' TaV nOQ6xrtaL vd iXouv yt1dt Q@O-
to ov1sOETxo TOb iqxpa x6 ouGeqtix6. ..
rti adt bi dTd TO1U tQ t Et V YlvT IMiaL-
uEpo; 16yo; (1). Motdaouv ti(oMg pi A 6-
AOOLOXTalTit2EC TOU : T OUVELf&LOpVa St-
vatt tsiQLTTd 1T 8LCElXtd dEvaL OSQPOlXt-
xd. 'EyxEq(patxd. "Oka atttl 8iv &niEXovv
xcal to d) dab Ta XOGT)itLXd ajLtFla,- Id
Tuttxi, tx rituels : TooT1 ovo ElvaL f lo
58owLTI tOL ; atTV nottCLX1tV ivdiQyslt. 'A-
nQOO86xt)ca, dyx[voa, E 'LT)a ttxi X(0eTa,
nQo)t6t un, fT aouvOTa, I8v xeLt. KL' AuRt
aou 'Sa.e n(L6Ora, 8i ouvitelov. Tob X0"
pL(t TOU; i X( la3QTTArd TOUg 8,v elvaL
(puotLX' ETv,.L XdiTL 6ov T(OV fruits' glac6s
XOVTd OGTOU u (puKObg OaptaXQooug maQ-
axovg,-Oi6.rTEQO, noX i ot'I6teQoa 0Qb5 TO
if.XaVLyta6, naQd jtnoQ; 1lV noirioq.
T& AntEtd TOU XwOitovTaL oi areVTe xu-
xtoUg : TOUS XUXtoug TOB QGoaLou,. -oC u-
apviljTo, roB (JaXlPOU, TOU ct ELvou xal TWoV
XOQ(TdItov. MEvouv dx6 t ILSQLtxo, doiL-
ItaVTOL.
`AT' avEpoupE XKLAGXcOTQ abti Ta i
aLtFrd rou : ovp .Aiqt6L, lpuo9Qpoq, ma-
Ato', Aenr6g, ogaTog, notqtux6s, alaot%)TM6;,
/IovoLxd6, IatQgrTOC, 1aloso0, ihonoioeO, d-
Otx(ro, Yvetpe/Lc*roc, oVElgwbirq, 16a,,tx6e,
d&roiAA(5veo, inelvoc I Kal dx' T' dilo
tLQOgo: tNavdg, fliflato;, oaegalio;, frot-
1/og, 6vva-r6, 'aofla~6, Ti ty u6, Inioqjo9,
Oav/iaoa r, neQiflAenroc, netdibvvupo. Kai
da' dXXo : dyatrqrod, da&rimivog, IOwrt-
xmo, fiovim6d.- iHaQ6polo xHitLax(o)6, av
OlcopArE v& xaxTeooU8 : tovdrovoc, n ek,
doa4,avTO;, nMtrwx6c, detelc, flaQtdc,
I$avtrA1jffvog, q(pagQfvo;, oa /aT4vo, d-
pavtopirvo, 50AtOs, oxovalt l Kai A&' d4-
XoB: i(mog, udratog, 61sfle(>6, faik,
potigaLo, 0avdotuos, qpexTod, Analoso.
Ai Od Bp6aTOers xavel; aotavttxoTata A-
atS"Ta, &v 8itdLfIte 850 08nOTS 6XOX~aati-

(1) '0 dcvayVot)ri OTa OteaQ V.d &UPET01 xaM
TO e06) aOftQo ToO xQLTLxo)ttTO' x. NLxoaCQet-
tq. 'AyyitFt Lo01k4 dn6 T tmct xnQtpi@G ollpewa
noV O'q~.tU16oV, yLta vY Ta. tTiyOl-q.

c U.' CQ, AF,,
' -~. ..* o.,.d O L ct'a


x' 6Vo XoiT'il. 2E X011d Vov XOLisKara
sv IXet Rii' 9va. M6vo o' 9va, it(lLQe-
xd, ouvoiQxouv, oUQQoQV 9va (aQO 6 Aldse-
ra : ElvaL ari; e'Puxi5 rKov reo6vrev.
Zvoirg yeQOVE; 6 o&it 8 eI3 s pxEL, raaQA
Thv &1A.t6tQca,-oro x a wnlt 5uXi -1 "asto
qpfapt.va xact Mw xadOo Oaooei xavEl; nwoi ala Axelva v0


ZN;TOO Ti; x. Xap(xA[toag ErTsqpaCveocOv.
i(O8sa rou; Td q(poQTivet putL xal nib;
Tb xaXiv" n' ataI 6QPa v& 8(OT t6
oa T YEovx1ttx ipvuX. va
Tr V &nOt IEt)L ) Il
Ma v6vs; x@oQ1 Ieva(pOQ xoQ; bid-
iEcta, X(OiQ natQOpaot[(eL~, xro; 6 Q(aTO-
aift nOIttL1; oVVOTEL II Kyx6iLd TOU,
-ytazr Tr a8QLoo6rEQa xapaq(txa 7CoiT ia-


AZ- 1041456 rpappaToacym xal alAa


TG Etl' eYX2(4La, madrigaux,- -x; (owv-
T(AVsEL id 1v5dXaiT(rx ToU ; -'EXEt dea-
aeQK aAlloVg tOQ6OU;g : tilV EQi 1VV rYT6FyQatpAl, IV Jaov {aoqTityhv sxn6va
xai TO oQita. AUti) Elvy 5 f) A vdQyEtd TOr.
'H mteqq@aol toou ELVat aupoaTijt, ou-
vTIo)sg xdt odv rniog, cadv atn6toq X iooS.
Ot 0eoL roT Ewlv(tL ati tgS xal l6ovoL
xdToxoLt advTov xv Y

, 6 Aaylibg
ov -,xdoxo;g 0 tK Tv taxuv tov ntidao; 60o-
vfiT, 6 YOg TOU X(axp(pEYvELou, f MOTE, < XE xcal 86v(xpT) xal X6yo xL' Oqfocpidtd, Ta
noo3oanu elvat x6co oqaTa, a uno; a0e-
ksv f nobIal( xovu, T6 aola Elvat 6aoo
boatzo, .tadv det' rihv daxa nEIg0a tou vad .T-
xatgev 6 "EQogS. r~eoqpQdaetog dlvat xt' oL
8tdxoopAoL IL av0ij --yE.ta d6 d'vOiT,
ovv ilwog ondvLa, Elvat id yx6jiptd tou,-
p~i tOvCa xal pie tmodtfta,- -aEd dioQ~i6ouv
uroi; (pi'qpovu tou. HEil2pQ(uaol; dlvait i.og
xal t6 gyxjuto x'EXk jVLm6;q, ti TOb 6noTo,
o0dv R8 T6O Tltit()Tov dt' XRa, o0pQay(tL
t' dX5a. 'EX ivLx6tb 6 'Aviuoxo;, 'EX Vtxivh
fi 'Avt6XdiLa, 'ETi)vixxbg 6 16yog, tiovuoix
Ta 'EkXivtxd tOU 8t ntyQOapitaotoLo < aa-
kcait68v 'EXXTvig; fl d&LatItLXith noltkIa ot
"Exxiveg dxolouvOov vbv'HoQ6rn'Attrx6...
Md A gvdyiyLCa to uKaldqpTq t(vrTavE1EL tRi
tiv nBeQgtyQGap. A'IT dtU1Otivdt EvaL ouXVj,
aQietLd, aCtaffCxt, Xa(iLaoCyYI. XVxv a n-
gtOO6tego djrtx,, xcnad 6tix. "H8TI 6 x.
NixoXd0aetsvg,dXXots, aOt (coo rig tactiles xtoi, at6v Kaodipiq, ovuvdt Ti ne-
QLgXOUV o0 tEoLtyOapg an,;* ( Ofto dx6p t, ytd X(XQCoXTitaLtx6 TOU 'aixad-
Oa-o yvo))QapLa atEQLY Oy(tp) T XPovtxL
IAVE(a,VTI (jvdea T~t; tLXiLCti, YLd covTaovou;
q10ilpo s xat yid xEt (aZP4VO1o; &XW xil T )
AVEiat TOU XEQaLTvou XcttLQO, ti o)CQLStELa
otaTCIotLx tTiV 3ntLOVh) OTh) XQOVOXoy(a a E-
Qadtvgq; ETvi'ia;, GT V 5oQac TV; ,taoo-
Ou| dvaxokiatoEs (c8r68exa xal 'iituo).
'I8d6tQota, 0oo0 Ki oa(Xvr0avTO)ta oGT)JEla
EvaQoYe(g elTVaL RlEQLXd tO dkXX : 6TO TQO -
XOUV ord veed9, YLd t' C(Aoya ToU Oakaa-
oavoiD 0EOb, TO6 4?tviXf1tT|K I OT6 vEe6>,
ytd 6 alty6ano PoXndatoulo, T6 eRTiVLKxv. a6 xcov xaL tItuvcoav, 6d1Xe
p'daeie ( ody& alv ofdQ ; a tq) p&aooGacg
ord jAidtLC*, ((Oi d apvEs; rov LeoE(Ov afa-


oovoiut>, TO6 6vtov t luyog 61,6yuQd
ItaW;, tr x'~tloat(aa,---ouvtote XaTi La1vov XL'
6oxXIT)oVOvl'TaL JiE iTOLljirtaT axeQaia, d-
k6cQoax, aSOt& FL oQo Tulra XL' itFOEQL-
yQoantu ouyTveutxi.d (t(Doves, <(HoXue-
Latiog,<'Ifdxis, auoot6 dpPolXo tAi Hia-
(d86oecog,--'AnokXEL v 6 E;6 'Avtc-
vtov*, ), tiva 0jo)g abIQg ti|v xa-
ftaut6 oatatOQ TrOv xup((pqtxov ntoLTIdtw(01v.
'ExIt XELg ETvaL X' oL [ItU8UOXOTLEg toU
'I(OVLXOU> xaL tav i BT)itdr(ovw, &oUViftL-
otES x' e q).LCaTxiEg.
Md TXkog v!d e@rard Tov, 6 TI Cdvil-
hX( aO tlaOU L OAL ot i QT(d tOu)> Kalt
ntoX.d. .'EC ev' ot lorolt If)i xuapL T6rXVYg "Ooo XClYu xaCt UttRIxL tIa id tE6, T,
T6(Oov q(pOovct IT Qpiatc(At iLAv6UOg'va.
SEtavcioV g uidOtEL o0 q)(doar totu I6Vov e'va
Qfi(((. 'Eq)podE(iat TonXdxtLOOV t i 81u6,
(VXvda ie tOta, [4 TeoaU(EQ. II6tE atQO&H-
TEF OTilyV XvOOlfegl, nO6rT tilv tOtlklXE,
jt6ce rT& vo'veL A TO-Vy EtT'axtixo odv8e-
ago, T6v xai, at6rE d XOTE Tr igavalap4idvEL, Td 'iT8L, oC 6Ra Tdt
OXi.1tAU TOU ta0 a .torcoi0f, Tfig inavagpoeai,
Tfig dva5tvicdoEwog.Td pQjATa TO Kaupd(pTi,
auCe tTjTOb\' qt6V TUI'O T(DV r(OVP, tT|V
itatonOiVa)l 8E8oRAiVyig nQaypti(Utxi6rOltag !

EEArOMENO

'E8 TXEL te VEt I XTrixovQoy i) TOU Ka-
dc(py), E8o TE-eioveL fL HOLVTTLXA TOU. Md
inotog TIIEXEv ujtoOt E otL E) TEXEL )VEL
xal T6O SOO TOP ga(C., IdE dxi Xd0)og.'Ei8o

"Eva noLTtLXtb 6Qyo 8EV TE4ELIO)VEL ILE TI
EXtouQoytx Aev dyar oIE TO6v "OQTIOO
yid tV 8(iXTUXLx6 TOU e(td ETQo xal td
oaG86v X(I V' RETiX YtV.d Owv 4Q (dO)V iv-
Otxiv 8iv tokg 1LEiatoninav OTOUS HEao-
yQpoutg. 'AIX' oUrT xaii Tie TIv HOLTTLXil
tsXeL(tvet e'va ntotTiTxO E0yo. rLXouQytLiX
xul HIOLitiLX i Elvat (p(Atvvd6E'va 11o09oqo-
7txd. 'YjtdqXEL 5op.tg xal xdat mto6 t a,
-TO EQadyLt, T6 ntEQLEX6t.so.
IHoClnTI ti t tox) xHal oXE86bv Ett LoQ-
(PlT, 8Ev Etvat i3aLta aroLTI)a XUvX. 'AXX'
av aTllsLEa ro1 HoLV)Lt ovvcu oWio8T)rixe 6vo
o16 XvtOQLO elog, vd 14h EXvo0UEx ao; (U-


Corps, souviens-toi 1457


3adoxet xt' RXo, 3no1 Xo(Aovj01qxe, 'oo(g
ytCut (OadvLt TO xaXLEQyOi'V Oi ouyXQovoL:
,id@XFt x noblrtg f' Aqap.txAi. 'H nol.rmg
n ob Eiqpit Et6tFoe0o nEQ0 XELevo Xti XLt-
yrtEgo po0qp I, aril) elvaL f AQpuia(ttix
gob1tmg.
Tirtota Eitvt x' fA 0obLT(T tvo KaIdicpr.
2tilv nca0aLdwco) eQEuVVa tQO~Yrvo0v vij TO
El8og rg t0l tou B Tt XQaxOaxTL1torxXd t lg :
6 ?'apfloc 6 'laxog tiov PayxaPr81ov xaii
tr)v Bgv.acidxq8(OV,-6 0.oYLX6g OX1aLtt-
ocIT tq ottLXov0Ytxig tou Otoq)o;pf, xul
Tgxog T6 ofl|it, -t6 dvd8Oeo TouTo Ifig
<(E )QLcI>6, Tb QOEtaYyyEXtIxo t')g <(VEQ-
yElg)>. 'AIXX' &v i'eXE va 3tQOfmoQLioja xxa-
vElS dx6iTq ao yvo'm)oLaara r Yapcpartoloyt-
xd, (TiE Yvwog0)QL(cTa G OQPfig, la eOitaxev,
avti tfi~ (TOiXFZ(a o1To1tVQxf;k (x60oQ.ot(ra xal 8ivacd. EIvaL 6 oxTmatrto0i6
toV 7tordtoGEC0V, ta QTItOQLXa oxTLaxoa, ot
naacvQFVtGELq, oL XrQOltpElg, of UiOCfpOQO
xfal &v0vrioqpo0g, oi inavauXlii4;, ot dI a-
iYiEtooEig, o0 thXEOvaopioTI );al Ta xL ia-
xo)td, fh taQ0otr)nol x' X dAtootiaio7ail,
id t.o6xco).a ail td adoLa..
PT)rooQi.Lx q(P(vraotL(, QTitopLiXil EvdQyEta,
Elvat ad v noi jtE Aoaiativki ivdig0ya,


qpavtaota AQagaT i3. 'AIX' iandaovv &-
x6it Xii f Xfig vaIUavtb iQcaiatTxg (pQv-
toFaag c;OLXELa, x' E'va io tI d xvLd)tnQd
TOVU E lvTi fl) om>, 4Td iAtia, <'H dtaQQrFteLx ToD
KXItov>, c'H 8oQwa TOU NgQOCvog*).
'AX&d t6 8QaiCittx6 El8og rto Kapd QI(foxEtatL 06 ndVTtcV 06Rf t QiZe,6/EV6 TOu.
Elvat orIT 8&ayQa(piT latoptQLXov-lXgojloyt-
xDv vaqaxr4Qamv, n6tv e V dvtLXELpvou
(^& TO;g 16lOU; TO1; IIOVO.6YO1g T)v),ate
it uaoxmtgevou (4i Vilv dvdaiumv, .OAv I Ral
dteihxmT, da6 AQOUv toi noLtIoD). El-
vaL EELTaxa (fh i9jv Exq9(oaoQ( tO aO(CrteL-
xoD 6gdyaroc roD T8itou toi otoLTcoD, -
nob ouxv, x vat ELv 1tO L i tO OjtFtQxo
8aid[a tov ATEQ6xXLTcV ov xaQaxtIQovf TOU,-
fdoxo"v, qLXoo6qpcov, de6oTco,- xat noo.
qcavEovECatEi .E v il6T v tIdt' fig 80oata-
TtXfiT; teXVlXig-- TipV nR TEQrtLt, t pgTd-
3T(Oto), triv xd0apnti, Ti)v XatmaoTQoq)T, .
'AWd yt' actd Uv 6adoxEt ail T6no;.
1i dtiv ("Oga TLoKO, oE I.X)iV EbxatLQa.
rtd ouigAQCaopLd 4aC TWdQa ag pAREVTI TOUTO:
OTI of~ LoT1L toD Kad tai dn, TO EiOOg T'O AvoXUopTo, &dA' &dn
Tr yigos roV AgdyiaToc, toD 6odipato5 toD
ETUQLptti tiaXOi, TOD OQE(tiGTLXOX.


TEAAOI ArPAZ


C. P. CAVAFY

CORPS, SOUVIENS-TOI

Corps, souviens-toi, non seulement de combien tu fus aimS,
non pas seulement des lits ot6 tu t'etendis,
mais aussi de ces disirs qui pour toi
brillaient dans les yeux visiblement,
et tremblaient dans la voix et que quelque
obstacle fortuit rendit vains.
Maintenant que tout cela plonge dans le passe,
il semble presque qu'A ces d6sirs
tu te sois donn6. Corime ils brillaient
souviens-toi, dans les yeux qui te regardaient,
comme ils tremblaient dans la voix, pour toi; souviens-toi, corps.

H. PERN01H "HOOlTOIIA,, TOY KABAcDH


"E npo(YouLvbI p) ou gtpy ) iO(ETCXi p(I-
T6 gpyo Too Koc6lq)p ('), eIyo xwaot(XfE
0T6 TEXELoWTx6 f2i Tiv XptfOY IU OUL-
nipaop2( 8xn 6 TpVT rou elvu xaOt' ErXj'V
6loXEtitSVtXi; Xat 6iT tfv 'T x0j0'(Vx0 PiOj
T; p VE6p); *g uOvU TijV ATOTEEl io ) npGo -
iAOleo i ovipu1 &n vi T4j 1 ij; i pawt-
x1), anoak63E. rb ouy nipoco[i pou ah6
8 pOuv vi lntxup6I3ouv r6ao t o.uvt~VeI[?~-
Tnob ?TUpyV IXT-TE Va E)((W -16iV TOCGMT ),
8-Co ILEP[x, ; Xhpoyopi9 0 EoptiX i 16V
tp6o [ti t6y 6.nolo Ov--v &x pyo2(6Tov', ol
6tOlaE ESz-v t"6 lCp(rb ouETi -t6 Oiv3t6 tru.
"E;,ay o5); oarTv nopuTt Jpou Jou EV pE-
XiTY) 8t1 ia E"tpEE Vi Ti) ou[7tXypt(0(o) tL
[L1dl 8s6-TEpYj, 3)(ETEX life TtjV Of6rcOU 10 O
Kocpi]* Ti^v Epyocaoc ao:?id 5ygoaista)o aol-
liEpa, duvrtiEUIikV7j or 8ptLO no1 npooypEt
a Ni% 'EUTloED. (2)

*
"Hb7q, Ft; nipou[jE Ti notiaTJAI nob dilo-
TsiXoov Tp6ntov -Teva& T6 ivc yvwptopiivo Epyo
Tou.'An6 li noGiJra2TC atci (rD 8Xv 150 -
160), -Inx ITCol pJyie a pEpa pnopTE E6xoXCX
vaI 6nax6El atitv &vdiXtaaTy Too eptrtvxo,
onoa(tooo, ytd tily 67notlX p[.L(oL2E nply' oOjv
TiiT aoufj Xmpo0v xa7 noITOx &it6 XETVa
nou itit TI pietaDiKpcix)v AxpxTqpipa)vauvro -
6E!ouv v' lioxp ouov Eou topEid Tnipxt 8-
Vu(; xalC ptia &1XT) xaCTY)yopta no[irqtwV,
nou iX IpmTTY]( 6SEtj);( VjiOat Vi v pYE(toct aG
&vtrESeYj IA Tf)v np6aT-q : etatt naoXW < ptxix a <(, Ti 6loot( 1toaCov
Xa6h? VA Y!ivEt X6yo an6 &XXou( YC& EipM-
VYaEo, an6
()K 8. KUxXoe 1932 B', 3-4.
( ) rIa oixovolcm Xuhpocsini7Sitoiio94tt YVM-
oT& TCTi ot6|aVC0 ToB Km6dcyy. 'AUtooce, 6oot r1-
uo5v -t6 lpyo -tou, linopouv-iv avapovij -c; gxi86-
080); TOU-VI T6 (alEXtiOGOUV elxa otvj Bl6)lto6jxq,
e5ic Tmalpvovwid to ercc6 C6*on zoxuiptoi9oug Omaupal-
olig -Co.- no& t16 xarixouv.


,0ou; ya iuEim i 5aturtaiOEi Tcv vyqiat(dV
&oo Ka6iT7j.
lid v& (ipGjiE 6,v &xpL6i xa oowaTji
a GaiO tinCv IpyIov abTOv, FIVO(l &viyxY Vi
v X6o00uIpe np@i-T p.lv 31xl OEcp& nonYjti-
TWYv (1). Tai nTijLa0C 06Ti, EIVaL IXYx5o;,
[P x coto Tp6no, 6 ppopxtpqc; 'i-; &vp-
/.E:jiEVLMx afjOEWu' 6 XMyo6 vat oTb
T ro np6aitno, of EVVCOdE; &T7Xi, xrL 10-
xaciti 5uJoX0 5v apcUG i'ETa yti vA
&E)(wp0'ouE Tti; i E t<O T OLTVfrj it6
ri; iint6st rxov ')p())v rou' ao ino)Xi
in' cuti, 6 noid; xivEI &an)(T) pyo
7opTpaaottTOC, xCO6h T tapTyiptYjX X Te vai
[0(. avaD)OEL TTTnUq avlpin(vGou, napp -
vou( pEAXtacTxi, &VtiXaXXTSEXVxi, iv ITnE-
p@o vi r.6), itiL tYovxi-&n i "9) pi,& pE-
pAi 6 oq(pa, n v6 XTXv 6 noLTic ; n(ob
rT6V LEXET, TSV V ivX6E[, Tiv X0poCxTYpiEiS.
Qutxi ^ ixhyoj Tco O6iaioroq, 6inolc evat
Epyo coo no;'Y.f, ylVETrOL &op[1i va iXyp2-
o0Et nixl IIOxa 6 btx6; rou (auxx6 -x6aiol,
ot na6o0 tou, oE inoyTcj atEvE( Tou. xai IETO
&n X),Xo bp6p.o, &avayivETac Tz6 pyo bno-
XEIljvcLx6 Xuptx6"' Vi ot 6 innEo "i) oxi-
4((E(, Ifl; i;PYjy OEW;, XU ia iapERctjoyYOY
bi XMpEl : 6 Kc6iTpY v ti; 5ivti T top-
TpAdTo TOO 'Hpthir roo 'ArctxoO, roo wotir-
TT] loO U5To; 'Exelvo;, TCov viwv Tt;


() BaotXEs6 A'qliyCptog, inTofCt, (T'(v "E6patowv),
("litsvog), Api'tpiou IFpog, NMot "Tu ltlBvos,
6 AopeEog, 'Avva Koivjti, (Appidpato), -ptg c6v
'AvTioxov 'Enqpavi, ? x-lefa io0 2oapit7Bqvoq, Ta
&Xoya TOco 'AkIXXdeO;, (97tLT6[i6Lov 'Avytt6xo), 6
'IouXLtavog dv Ntxopvb(6L, t-6 31 tr. X. oTfiv 'AXe-
Sd,6psata, 6 'Imd' ialEXtyv apa(v,; a Xamt66s 'EXX-vl;, dv Indp-
TQ, Iv iopE(- tp6 tv ltvaniiyv,' "Ays ) Bait-
se5, t l.id)7 "-Ci MaCyvYolag, f Eyoopi-oxELat TOB
skXeux'oou, 'Opoyp6pvrg, 'AXkesvPtvot paotsteg,
(r& idttxfvSuvm), Mavout Kotivlv6g, Too payamioo,
oUtoe ixstvog, 'Hpdivj 'AWtlx6g, tupda6st ain' tTv
'AXesivoptto, ] itopia -To5 Ndpwvog, iv q7i p ivt
'AO6p, Aipt X cv6; Movdx...'H .ifeneita>c


Stioivog x.T.X., XPttpi vi REpt6aiVEL &XXOit@
Ttap& OtIV E1a3ay7yT, YEd v& 'to XP-
ptatlost. lIivtEo 6 a yyfrjptqx6; axonit
elvat ,6XcqivEpot.
E liti 6sTEupY) xaTYyopia (i), 6 ngti7T(
npotEci, y.i T6v t5o ni.vtm axon6, yL& vi
noabasc (0o p6tepa t6 nox6e[ivo, TporL-
pa T6 nproTo np6:;to' n 8coayopi ewval
&nkXs tEXVtX7. Kal o' 2Iat ti ntoip0iaT
xavel% U Ra yeXaoOE0 vi voriitE tTL 6 Ka-
6ip]; 6nape op61oulXo; too BoTawviTy, Y)
t6voo6pevo too Bik u tepvoupy6t xpa-
Trjpov ora 175 it X, H Ilto)oXEatol ,
pip6apo yiC XXrv> paoXi6XE. Onou 62
6inipxe T660o vai TapEt'yY-OeYt titota
TponT too X6you, 6 tldo; p.navti pVi oxo-
ni6 vi sexa0apaiLt Ti tpiyjpxt (n. X. pie-
Xayoxo) too liaovo;. KXeiv~pou" not7qtoO
iv Kopjiayqv" 595 1L. X.2 l9%atpov ti;
Sti5vo( (400 pi. X.) x.T.X.) Kat axi not(-
Iacra Xomnyv aMri, 3oo xt' v pxlinoupe 5ti-
yopEi; Yv6pE; v lX.piovt-L 016 nproto
tp6otono, yv xoupe bxadap.a, ypaL.tiaLxtx,
vi Tl &noitoaoupiE.ortv itoCTYpi (1).
IlivTro, XapaxtqptaTtx6 xal qtl 5u6 xa-
tVyop(E nob & Av&ytp, dvot t(6(; 1TIp 46-
you i inlivou ani6 [ipou; toO Ioto rT-obT O
poi)j TroU Uv tinopET vi yEvvYr06t: pilTi ii-
ptoYvei, ptEt yXoOpop, pitE Oxup~iaop6(. rv(o-
p ftovta t axOx,& v xal ti 10"bpa2tM too Ka-
6ifr., inopooDpE E5xoX 2v2 ou0ILitpVOUlte av
ixttia teptoo66ripo T6v.Aipowv r t6v TEX-
vita TO0 'to -%OO p2ycLto*, ),,& in6 t6 noEtfi-a,
aG Xoycxt avi)auoT, nouOeV& U pyalvit xa-
pE& tpoZ lr71y3' TRXEit niptpatPTt 5.o IXy -
vo; yeXotoypaoya; : 6 K2a6pj; yrmpwvt E!

(') eHappiivovi; cob; pap6ipoug, iv n6altit Tg
'Oopojv), Bumvuv6rvoe .pov ,6peotouog ottoupyBv.
a5voi To5) 'A sre.adpo'u B.iX%, fioXlyXoXta 'How-
voC K)Xev8pou, te/voupy66 x.pmiTpov, Olimtpov -c)(
ZiLuvog, TripsOog 'AvrtoXe6i, iv AsL(up ,t; MLxp&
'Aofa;, lpeoug co Sspanou, gdoos ai xmitXetci
pLydikq o')voist, oo-ptao inspX6sivog, o6x iE-.
vw;, iv psyi.Xt. iTjvix-? 'Antoxqif, K~ifov Asip-
Xo), Mupy);, ? M6(a -Eouv nItoxaiiBt7v, hi.xny' v,
'Tuw'Y6; y6 clr Auolou ypxp!1'i1txo,5 iyog, E5-
pi(vow og, yi v6v 'Ariidi-, a; epp6vticV (o0C&
200 it. X.)
(') 'Avip o, aroti; 8bj a')rl=; x,-ryopls "cono-
6soattc p8Ltm62OTixad fii xrp(i (? atpanei) 6-
no) 6 x6yo aslvbo aZ6 8sitEpo npd3ito" aiot xx-
O1ioxatat 16 6-ia ysVLxbt13po 0i owu66vEL t iNixpalyo
tob ntO]tri aCi6 to 6iiai Tou.


rOU Kgpc.kn 1459

OupTovel [i Tout vioAg T c l(iE@voc oi, -
Tlaoj TtnipS Yci It po &yopy7 if' 5oov Rlpto-
ptst6:m or xpyeoe pio in6 T6 c noloipa
xmHOT' b0 ift Pyadvti, TcFiS 6 i 0a0
noptpalzo TOut.
Tdpa, th t6 inlypapji4 tou gnip Ttj
'A)CaixTI NuainoXLulm2 noXiv, Oi
oOie t( no; t (ETYk) TOO0 lpyOU ouu &itnb .v
auio6y) tob napm tnopt v& xa taourT noX
mb6 56:xoXl). T6 no[-qpx aorb &noTaXtltcat
Ard bUo Ilipyq X)ptOaTi (3) &v oa0Otl or6
Ttpeo 6pp, T6 xm0auT6 in(ypappo,6 i&va
yv1o=t7, dyo i&np6oexTO a&v lvat eTtE 1Myo
Eyivtato0 o, 7itope vi itc t it6it T6' i-
nEypavLpi iKypS&tc viTa oxix T6 6i 0 tao[pi
too Ka6ip yc Ti ob; TEXtutalou; 6ntippca-
Xou; ViC EXX1vcxfj iXcu6rpiaC of'yv@isoe
nob ixypilovtao Gxtl pioa, 8& inopo0cav
vai inoBooOv ot6v Ka6jiy). Ma Byx: Epxa-
t2( t6 setepo JiipoC, ot 6A6 uTXEuTtoa aOT
)(o, xal B.vouv tbv &X Otvw6 XPaXtIyp oa6
no[0rjx'" noptpxIto tIvxc xt' a656, 6imo( t
&aXXa Iou lyvmplooapts, &XA lik Tij 6taopa
ltt T6 yiyovb6 ioatr uvat tp6vo OTrU bu6
tEXEutaIou; otiLou, of 6inoTot 5iv inoutoOv
Evtato cafii pc 4r Ipyo. "Av iGstcay, &v
IxivovTo, eO xiv6t v "T xuptstlpo v6"Tpa
toO xtot ztog, tb xupt)Ttpo Okiy~rxp6 Tou,
ykvEaOoupy6.- txu otiia, xal pjiTta, o80o
Oi tb xadioaivacv 2 oTi, 0& upoonatoOoyv
Va itE nGuv tO;( &),Xou;,
T6 tEXEutalo S[ot~yo too Xa 'x( Su ol itE [a( io, 0toa~vxa, t~i -
otXo0 nob i ExKO pI;Et xal TononOet rT6 o0-
voXO, xitrcotE iyL0xaCOoaTt &itnt ippxic
ppitE(; Et6 ixt6 vo t pi6To- (4) &XXoe 81w)(
XiEnti ivT6EX'u; xal TOOTo &n6 noxa& ntoti-
VlaTo toO K26pq, ftat nob i EWXti4y a"6-
TI vi bn-toupyET tp3ytxgi yti to6b xpEttxobg
ntapovohoEt. .T6v xv~uvo aTibv 61 &ioay6-
y ouIe v- -6nto; Ot6 xoXo6(ivo in(ypapiJi
-avaor t ooup." T6 nopTp2Tro xal ixET 8nou
6j fAVEIta. ix npM)Tq etOg, xalX Ixil 8iou
5i Oii!'Et vX XpEli !TaL xcaviva, 6UatXuO 6-
5yYtxx6.
lIp6dxttaL yc&i To:'. rt'L' t6unou ptxtoO i-

(.) BX. ntXipq &vi).uao Trou po 6v x. r. A.
Zapsytovvq oamtv -'A Xs6viptvi T&XvK1,3Miog 1928
(<) BX. oaeoixa Tdc : t(Bv 'E6pi.vM "IxEvo,
C& intxtivbuvm, stly 2 ssduac, AyldpaXOg, intid-
yto; 'Av'iiio0u, aia 200 n. X. xam &Uma.1460 'H ,ehOfet iia reO Kaotpn


xTvO naj &anTotEXOv 16 xupto 06p11 o6tOo
toO ip6pou ('). 'H lyc y-ja & 8bro tsxtvc 6ptta
X& : 6 notx9ig; p&a nEptypaye', a6t6i tX(bv-
uTo, Evot np6otono, ptiA xaotao-avo. 'Evro 8-
ima) 16 not-JaZ Tpo)(opE I 9 )( XWp! i ) XnK -
(tsI xaI n1EpCpIAtupI xitt Ttp6ioLio p TC
notlgra ']q np7it7j xaT'yopl noob avi--
pBpaC, 1qva &TIoupE Tt6v iotiOt9 vi aodp-
vEt etppy6 (ipo octiv n6OeO", vi noXtetp
TobU ixpoJ6; ToO i'p()6 tou, vi oXoXt&iEt
Td Epyoc tou 0 tc Vi 2pivOeaYI, i tia
X1ttm vi PyavEl, TjAij, inTtb TiTv TposExt-
xn] oQ5etep6tvytr TOO Xpovoypiyou, TOO nop
Tpavatoa roO pocpczioupycO.
A6Ti, Vi; Xive, EVat Ei1piveltE: 6 Ka6i-
Cpi; 56v nMeUTEL Th [Lti [liplt UTtV I0voC-
yla, Trjv EX71Y Orob; AipYjTE;, TiJV DXXT)
oto5i p.aupou; Oeo6( TCav 'Aptinbov, xtx.
li -tiTatO [iJpy), Vi; ASVE, xopol6Etue xo-
poisU6El; tE axo)'/ i .Yoy . Mi 6 bpoc-
tivccx6; r6vo(, 91i nEpVaa6TZpC% lAn Ti
noti'tprto 26ti, EvLY 07fOiaouoTj xa- i 66 1-
ntp9itEl xaO66Xou otab iuaX6 p;( vi inipEl
Thztoc xrac66jvo- KitL lEo auoSaivet, xalt
C6 xitn SJXo au6 xsvat E5xoXo va tC6 ipoO-
pE aJtpa 6nb Ti; XX1E. xxWTYGopiE nob p[E-
XETsOacpl. NrC nnnipaWc auia, o5Ts xopor,-
bSECt 6 TOlqtVT, 0otE iX'pipEl &VTlprTLXi(
5x ti; rou yv 'iE;" xauvETOC@ pfL T6v 'pri
6v 6nozov ivoaxct orb noEav]i Tou, xa6(ob
6 Y0onoiti; Tcu ,er ct pVi t6v jpwac b6v 6-
notov nTpwativEL pinoaEt o 1h 7O.l] TOO Y-
pwo;, xzi -xyppi r cm 6no; BOa Exypoa,6towv
ixEivo; Lv ytv6-cv (opvtcxi O&s zg -toO 5pi-
paLTO( nob ni tEL 6 'Mo;. Me xj yv6Y01 x01
TI oxi&y Th 6EXi TOU, 6 nToyjTri A#oVott(-
VEL Ti ad6ai3tila xalcd T-v nitLatq tv auxwv
c&0ixo'ixV L p()dV xou, xai itiOys Evac Oup-
nfpxcatix ouventi.
Aky xopoei st 6 notYix audVnXYjppwVE

(1) AiyjatC, (A7)|iT)ypLou I(o-rcpos1, (6 Aapsiog),
art6 Tv oXotiTv -o& tcspwrSv6poao cpiXoo6oo'u. (pi6;
c6v 'Avtcorov intpa.vi), 6 'louXivo6; 6pOv 61iyto-
plav, (Elye i'dTsksacs ), (6 'Itodvv-g Kavtwcxoulv6s
hntLo(Xtiel), 'AnoaXJvio 6 T iaE'5g, iv P6ap, t
app6aemto roB K)z(ftou, 6 'lo,,tv6; xai ol 'AvrIo-
Xati, Ys idov ix uTi.xL; A.66YNg. 'AlXitavbpoG 'lav-
vxtog xoi 'AaXedvbpm, Zuvaiat -ob Acov6ooo,
(t pixi T4) Matyvqoalm), (t ?'"ampiaxatm rota it-
sx(Bou), T& Mp aroa, (Ma1ouLKopioYvd), 'Hpio-
BTg 'Ar6rx6;, 'Aptt.d6ouXo. s to inlvscov, Evac
966; -Eay...


[It &n6xpto0a, p. 'Cotoaat, bo nopTpqtrLo nou
xivEL. IH pvovTo(C ctpyvmxi rTjv P/(j Tr&v
fjpdrwv Tou, TobU, 0avElE y ptci 0aLtyv9i .0i
ptqvi rou &viva)t aO ptiv EobET ypcqlppi,
TiJv a yjYio ot6 TpCoTG x. 0ot6 Tprto np6-
o(ono. KC' 6e@ of Si'p i,).oOv, xai 60X 6
K%6ipyvj;' xacl Ti TroLi^Jiroa a6T,. nopcpat-
-cM tvt, 85X(; xoAevvc ysXioLoypaltx6 xOpaC-
xtypoc At' E5v0 ifV Y06onocta Too Kac6 i,).

*
Mlvel 6Iw; Ax6pT) vi &tiaooupE pE TI
Tp6no ui6t6c6iovtaL o( 5 tan.tVoTOEi{ oCXt;
p[ 6v )7toxEL IEVxb6 )XpoCxTYpo nou iTM&i)m-
x-A oa6 aovoXo toO Ka6 txo0 Ipyou, xai
Tiv OovL~tL6 tTOU OXo H6. 'fTreOla 7TpiV
no)( 0dXETETIL 6 eocTEptic PiO( T.OG OiYO-
rtT phi & aynop2xa xaI t ii intfavetxo i 'v -
P'; ayrY'FiYaEK ';o 0a avaoC60u 9va 5u6
iocpaoEEypurac. KinoTe, E T6V xKaocvmpi'(-
vO> (), 1651E 6 nOLYTij pE TI tp6no ixpt-
TaIXi erect iTTV ECITopla c yLa toub 0x0n76;
tou' pi T6 dv n61iX T'; 'Opoovvt,, 6'
iTInvt7ooupJE t-6v &vI'0ETY ),XEToup ia, T6
'7lOXElptvtx6, ptMXttX6 TEpticOtlE6, Rob
niti va xpuoTET xijtm oi nf6 v otopiOc.'E b
T foiopig, 6 nxcttuVx(6; XappivYjt nta-
pouVodclTtca i6vo 0a6 t),o; ToO T XEUaot(ou
ox[Xou" T6 nap6v, T6 oGYpEpCv6 nSptoTcTEA6
forrpE i pVt jpVv4rj U p;,u Tr O n7 pEiX06v,
pi6Xt( poL6X, i 6u6 XEcEI- ai pui xmavo6pta
6pu( ;ITEEEEPYaOCL TIf; WCCo E5E( UVTu oEt0(, Jn6
;it(; noGb iy(iOOOE va xviEL 6 TnoT, f, Oa
pnopoosn vi xo6E0 6 E6uXa t6 typayiypirtx6
ntptOTac(Tx6 xaI va CpvEpwVPEit oCtlv TpdTY)
YPapp;t 6 Xoppj1lin, O noipT~jt nkEOiv x0(-
Oapi o.
TilXot6v bynoxEtpavio pL6 Va oTi atoo-
pExi nodipaCa 6a Tvb ava0rTgo n. X. 0'
Iva XaT' itO) tV Ytp6 ivncOVELOXi 0o[jpa,
t6 16io nob Ait6 &XXrv anon'-q) vicppa nplyv,
Oa6 XEIAooavTE. E'8apsE 8T xAiI 6 7o[via C Oby6
tlVat nopTpoLTo' Evoat 6 EpaoLpaTLX TEpt-
yp'Ay TCov 4JuXxG)xv 5t6Oi oto0v &v6 'AxyacO,
nou 35 Xp6vto& pAET T)l piX- q tIr AEUx6ntE-
Tpa;( 0&)E va t4. alt tox obyEvvOaout oupTOC-
Tp( 5T; TOU, pIi o6 rto xo-ci va EtpiEt T
Poptpo VtxyTyr dvac, O),a t6 Spaipc

(') BX. Tc (lEXgET) [IOU 0TOV <'K6XXOo i. a.Aiya A6yvi 1461


pia( uX1T; nob OVEl vi ixtpptoi Ti a2o16i-
^lara T-%, &aXi cpc,6iTao TliV xparomoam Ti-
tvy, xal Td xpu6Et Fia va ilt ?xTocHb itepao
a6TEpO at Ui&lXTA TnoC BMpoOvTa1, ITi 6 T)
f607Yj TOU, XEnli, V100 ipXET VA OUt(11() 6TE
(t 16v TeXEUTtaO 6PL0o6i TOO &itypiciaTO(
akToD, 6ptoo Taocro)(p6vw; xaci T6 16to T6t
5papaic Ti; t(I Too Ka6i Y) AW t; TieEU-
tl 0too yp6via .. "ETom, Xoln6v, &x6pc
xac o' Eva To(T)%oC ivTE)db0 iWT6pEi6 XMI A-
Cp"YTqtL3tx6 ix 7Tp(biT 65Ett), t0Cva6piox6[
xavec evOc Oeppi6 Xuptxi xotl bnoxetpEvix6
napt6' Stxi; tou xaTto&O"ioV VarIpp(iVE;
Xpovtxi xod TuMuxi, xaOL06 Vi(00 OT& 6vntpa,
5txo6; ToU n66ou0, xc6co; liec atxi 6vYEpoc
ixypi'EL GuYxExSaupiiVa 6 nOLYjTrY`.
'H avaxoyim 85piw pV ttv Ti)(vvq toO Ka-
61;Y p16 TC(tStaso TOO CPuoaLooYlxcO )uexcoo
PLou, 5iv Tph7EE vi dva;t7IO6eTI -I8w; Ouvi -
O6); oui6iaVEt-ot6 6VEtpO, Ttapi OT6 <'6nvEo
5vsepo, i-xEvo nto6 ToO toupai'et xal 6 8po(
<<6vEpon6xkorYp]. fpoonao6wevTa vi Siptioup-
y'TFO VOVpO El( ipattiX; ] &X},Ei OTLyp i 6
av p inro, (ouvi6(i) T6 7iai5E), itV &OxA TMa
vi avaTpC)(Et OTI XYGod i) ap pEL6oXtL &vM-
IViCOEt Otu )wCt Vi Tv t'?xiETaXeE6tai EC(V&
xacl avi- ouv )(Bv r TLoupYE! paxpei; Eatop'(e,
sivtaep 6ivo; np6 -toOto inp6otwitx xa
EIx6VF ib tYV EaOTopM ETE t n6 Tt6 Il6o
OTi [oatop[E( 0uTtk, TUX IveL vi xpOCTE TiV'
npootoux6tyTi too xol vi yLvEtrt 6 tMo{
T6 x6pto np6ot)no Tdv iptol'xo-EpotiTtX(OV TE-
ptnuTEt6oV' 9)(, &XXe( TOpi )(iVE; tiv ipo-


ownix6TjT& TOu, yEvtrat. y ova(xa nob i -
O)(E, IX2 Tp6bowna noItOb inopoOv Vy TOO
&?tmoail3OUV iVTOV6lTpq TVv ixnxpwaT
TOO oyonoo TOU. "ETO xal & Kxa64cp%, na-
paxoxouoIVTx( 01 lkt6avtxzupevo 0 idtido
tap pixxXo UXEX6 5p6oo, 1noiuETat itoLxl-
Xou( p6)ou; nob TOO taoyapXlouv xaLvou-

TtoTe).E! xl OTav Tp61%O fuY'}( niR T-?'t (WT-
iyXaC-(aXE- t( TO TExp6 Tyc aou y00 i &-X(
nti6 )~auspiE popCi{, yE& &Xioug tinou(
xt' &XXt;1no(; n6 a6lipefove; pi tog; T6-
Ooug oou' T6Y tp6Ro a6i Ul Oca alTav (puat-
x6 vai TptqpovaOEl [ie.rTpriivo; EoTopLx6,
Avt~otro; axty xoLtvWv'(a trc toX; Tou, 6
Ka6aitp]. TfXot, Mot. auT-c T6odtocta i-
notekIT aptoto tp6no xpuo(iacto;- xal T6
xp64ui(o inotTEEl t6 XMapaxotTptqpox6 maTpt
ToO Ka6a yxoO foovtopioO.
Mi Tob Tp6TOU c itoC; o~atvp~tVlt iiaa
orb ytvM6 naoc(alo toO Ka6acpmxoo lpyou,
xovT& OvJV Eoaropa, xald Gonottoa. & 7p&i-
5EL Ii Tpopi Va ptvI ETtYjOEt xalT a6 )tio0
T; inoTuxoai oTlv ToiloE xacl GoTepl, pi Ti Tpim m55xc otot loc T(;
AVa6oE(i);, va 9TCTEuX8eT 4 TEXCx Tou ouv-
O6oqy, pe xopup; TyI TiJv Txyvq xalt .T1v

K. 9. AHMAPAZ

()' Komyomnixsx4c, pia b"tov aeXinmst T 7py.
[imara in' ei), aimtv o t 6 tiotcyi-tse tob Ko ticp
xat Etob spyou 10-o Il 6v Sade xat TO 9pyo Tou.


AIFA AOFIA


T6 Ipyo toO Ka6rpT ) vast 6EXxtIx6 xal
&atapitlXo. 'H yliooexix Tou axautaotaoa
Esl'o it& p6o6ETY ipp.OVia at )(XOpT~ TOU.
Elpt 5yLpotLfxotLi Xwpl; xpii& ni itpO),i-
yj. 'AXXW I(t inb 9voc i aXsr6 TaXivro, 6
itoupeTxbc; xaO(XletTixvr, IYEL XiOE 5ixaE(iia
Vi EVotL 6TEp6atLx6. '() nan1atpivavT
at-v neoypoayi~ xoal Koiacp; ot Tvnot--
or] avai (vrTOva n7ipaiEEYtCaTa5(( XWpi% xap0-
pt& aicpto6iTylya~. "Otrav y)auooa toO 1XoO
xupciUEs 6X6xpo t6yv npoayoptx6 xatypofyt6


16yo- xt oabT6 09 yivE it pi pz-xao t&te
r& Ipya a0trov TOV 86o xat pepixt6v aIXiv
ivO(pxlx&v, 1 06( Xioouv TnoTEH nt6 Tr
yo-)Teac tou;- 6i [jitvouv IvL)iEza tli; Oit&-
poX, apXt[xTovtx; 0oauciVdw t6v K~a6i-
*f7 X;)(PF( &1; p 0t ci T0 pi T)(tpTC ToO
fpyou tou xod &pLvw wxari p~poc t6 T n6).ot-
noV inou ppepxo0 O9EwpYTLxol IpiXov o00J-
aocapo[ tou pt' &pvouv 3'auyx(vYtro x2l &~iM-
cpopo ycoLt i6v Avtom xpivovtat xOa66)ou ao6v
o-eWTFptx6 pLou x6atLo.
M. MAAAKAIHI


H AIAMOPcOIQIH

TOY KABAOtIKOY AYPIZMOY


KUGOe TOiYJpt., 6TaV 7apM8o0 OTTJV 6ptOTL-
xtyeszv "t-f Tunoypapitx'j; lopiyf', yiveacta
npmyota Oa66npxo-" XEtpacE'to6p.EVO &rit
T6v noniqTr, &pxEIes xt? atxi cou tif nou 61q-
piLoupyEldTOt pi fT 06[ppatC TOO xo0voO. '0O
xpcTtx6;, &~tipopo av aoXo)tij Evac povi~2x
notvq[oa ( I)Et Ipp6; Tou 6X6xXvpo 9pyo, 8u6
8tu6va;oet )(gt v' ixoXouO"6ao: 6' &vrt-
xpUOiT T6 AvrTtxs(tiv6 Tou aOtiv &v(EpTv4T7T
aCiTt nopel TOU &n76 T6v tnort] aot6v &vaoc-
YA)OTY), xal 6a Nx(ppi0q T6TE &vTunnu ta
npooMitixi(, Ti; a&vircpiac: TCJ S&x; -Iou
npoo Lx6tyTT; p&oa oT6 xptv6luvo Epyo,
6i ipEuv jor &vtiOTOi; Thv xaTaoyty t toO
apyou, T t oyiorq Tou A p TCvi otrjT, &vbX6-
ovtx( xftv 6pvovix? ntX-p6T-Toc toO 8rptoup-
ymiaTro( O-i nptce ouoxalti T-% xal itm-
xp,6%voyc(; T6 ivOpdtnvo b6Xx6 noio koSstu
xt' i)pjosonohwOE 6 5jpitoupy6;. 'H 6EutE-
pyj 1i6o5o0 peFtxxtvet t6 xivrpov toO ivMia-
CpLpovwoT inI6 T6 Ipyo o6v &v6piMno, nIpvao
in tT6 tpC )o YL& v&i tiot oT6V ~iTEpo'
T6 Tto0f ou naopvc TTE &os TuEtyioop;'ou, noub
a 0( aTt &ixt;'(i) Tou 6' 0n3xauk X Tiv
uuXoXoyla too TotAtoO. T'H xpe x xL vva -
tob itpoxscses TseXiUtMI tb epyo TOO KCa-
611M MSetts nport-i apor?) pIdoSo abriT. 'E-
ap6oSo9pxs Yi xptELx6 p[owv f tuXavdci-
Xuarq. M, 8X0 nob 6 )eiptopbG -coo Tpofot-
xoO 6pyivou stvo xLv5uvoi vi 65T)yiovy o&
6nsp6o)Xl, ayv 5iv reTpove6Emai ina xinoav
a priori xxt xxT' E60lst9v (XX6Wt t xa-
6qpxTcj gUxoxoyfdt, ncmtT6m) Wd TI lpya
Olet TOO gt6ou; octoo, nou IXXWotE 6i O j op-
iry!P vTat xal 0f ouv9iTwvT)'t tiETx6 TOuJ,
vi pyf oT6 tlxoc &P-wKoivTifj f u T)y3OYvWkLe
ToO movjtoO. 'AXXA idipyst xxt XXo; Tp6-


noc, azt60 : vi xpfv-c t16 not'IxE6 ipyo lpi
Td i p4p7pivAm ptipt nou 0oO inexpuoTdX-
X(iOE if T Ooui ToO yiVOUC. IThV nEp(-
itTOY)- aGkri, 8nou f ouyxpCTix. 6no6aord&-
,,ETL t xi 74VAtLXV4E^VO EIV L TEVLXiJ X(-
Tcoaxu'h toO ipyou, 65Lt T6 ntpteX6pEV6 TOU'
SiviXuao t6rat nTpo0~t yyEt tV ioti'ctx';J
I.6oo0h, 5XL T T dop.o ToO notTvToO. Kacd. p
T6 avIOp." ToOro 5iaTUMtctvovMat o[ n0opoaxd.(o
IToLpatTvpaOEC yti TI bL5(pL6pTpL toO Xupt-
o0o0 toO Ka6&q(t).
*
"Ott T VV nooYj too Kaoc6iT" taxplvt
6p1ooyvetaE, Ufv &p.TCo6'ytITaOCt Ilmi ofi^paM.
T& ativ-, 6oz (syopf;Ec TuRExh 5toipEt-j
ToO itotYTExo M6youiaT6v Ka6iyl sFlvat tau-
T6a0Fom, npoiyovwcat &dni T6v titoc itolutxt
npoitdiOrET xi' IvXptIOVtovTaOt o' Iva t6vo,
itob bV bnTJptE Tot 9EXTY7TO;. '0 noTiTT
nob 6E yi Tcp6Xoyo OT6 Ipyo tou Tijv
Il6Atl, i Tedrq, xti Ila!gd6va XL ix6p0,m
fc) Ndroqr xal Tb 'Ex6tooa els ra v T v eyv,
5ELE H7t6( T.)(VY- TOU SV EnEpipSIVE TtElTOT
vi bvitoOf a nir6 outva yUV XXy Tv tr oE6v.
"ExXElOE tiv ntptA otob; TaoEpE( iv[iou;
TOO nvg6tiiao; ytE v' axpoola" T6v kxuT6 tou.
'Eyp~aq pro re.medio animae suae.
Elvat Xotnbv Xuptx;c 6 Kac6yr,i, &v nXa-
T6vou[pe iTv IvvoLGto TOO pou 6aTE vi oapi-
Vq, yCVLx4rTTa, ThV npOOWntXh TCpoiXEUUoj
,TXJ notjito Xf? iv IVC.
Bxzox6 oaoLtXIo toO X)uptopio0 Ivaoto iv-
tuind)ut, o8aa ot ataO6qs;o inoppoqpov anb
Ti it(,wptepXi xaTi th ypiopIq TOO 2IoX)-
poO. Ml t fiv Iv6TnmorT ipy~(ct p6eai6ooa'
idn x6 dnp6omno o0T6lpoIsWtx6. ErTIv pUD-


'H i1ameppan T0o xai latxeO AupitcSP


Tfq a0(9) inixoweviEva TOO TCYE6(iaTO( [ti TV
i(W:pCxf npLyjA'XVCX-t T% ackOCEE XL6X2(
Sopi 0Tcx6TiyN. '0 05YRTviTr6c pia; noap%-
otiusw b5v IiUpTcict [6vo AnT qulcxob;
nocpiyoavt, nob xt' ambot !Evac TUX aXor ini-
pEisetoa 4x6py1 xal ttp6 itavT6 &in6 tiv &v-
5aioetpy xx iorta3T ToO bSnOXECjivoU, Hin
16 uX1)(X6 7pL6ikxxov nob 89 auvavT,071 i

vtbiV qu b t6 41pL),v nob 0J oO buvrvouv
Exx6v .6voo npiy[pLoto;. M6tztc lo xop i-c.
xTOO npV optypxoo poanix' azov; ouve ~5rjOT,
yr6VETOC t11 Ti 7tOpi6XTt t(oV TOU uya6oXOUV.
vx6vma irtp6 To nptepypam, O" coo Tno IO
y.6oov 9ocpOvie xd tlv unvo.st, tat c vm X ce
iLO r6 t xiy6 nipavOe TroV). 'H VTUnTI O,-
xlt T6ts pA6vo too Toupi'ei 6 &bo -cooi TOOi-
npioof30tioVTo ,-xetE ou0c6sTaC TtV aTdipxocFX
t6v npcitYtAp(v xad ItIpEop[tCaOE Ort9v &iVT-
xIeIaIevIxi iptyYpmrf), a' a0T^v nob OryTjptey
&ARV66TIT T( noTyrx*ip T6v oup[60 XtVtv.
'0 Km6vipi; lxooupy t oaT6poax vto tau-
TEpo 06J3TT7[L- petEV pILET0 t6V IE16O X-
TEptx6i uTp6ro nsptyp ip(, T&O' Todexou-
7poo5topatovio xal Tv pv voa6o-T l t incxpoH-
Toij Tdxov anxt[ii v (Zro v dix.r7ola, 6 '0
'Aog oit, noye rd oao). r ixt o6yooq6a,
ITob PzYxivet xlt [jeTou3;I.)V Ti E5OtAo va
TcoV aoaoe7qvpflay xal [ILE6ixxEE 01V ainl'y
vinoa. oKa nEpntTema Too iy&, tvoy ToL-
verai, SUv XECToupYET or0 npoaxgvto rfiC
noty-vxTj oulWi(Ew. Ti npiytoroc napou--
OatiovrOo xa6oz, 1t' avTl Ao'p6veTcat a xotvt
ilAntEpLa i~tOipdva pt [itav 8pOLaT) &p[EGYo xal
v 'jy)iaoE, [ivo o v Yuyv'i, anojovmivoc xOal
aHna e)pi6X a TrT v axplyx6Ea V TOU o :

Toil Xmd 7nov #Aimpin nob dx6ftj g t ,
SYob oido, kotel rd ba, npi rd 6 agnopgo6.
pfeva. Ka niO fyaxgvd rTO ontri Tov r

ycEiao gov00a, xtM EiLmit noUrtiua, xi' (-

('0 'OIwcdvvfj Kavraxov~nvby vbnsewoX;s&)

TH soTimayoe Trv TEpcYpaytxrbv OT[) V
Too Ka56iT- peieirxt oraT tsxaAppOJia TrO)
ntpwaloioEMy abn Ti 92a(in xal po0sT] ixxel-
v% OTOtI(Ia noT ItnwpeE6St G oUVEL'Y5OYi),
xal OTrIV 6[iaL) xalt MCIYop ivCiY 5ViaTg TOU
nob Exacvonots? xat avan26ec T6 XoyLK6.
Tr)v 6p60oXoYcoaTxt) ivTOrij, nob ETvx--
ycipe; 0-rv noET)OT xiwy npayp(aTx6TnyTa 0JIE


TJ cpuucx TT; aUliteTpra x21 etptopf6L =t6
lxixtOTO T V (i6agoto TOO uol ,oO. Tiv
T3vep6)VEt orby Ka6iy> Into qC xal t; oim-
v6oTTC TGv n1apo1aoctdOEWov. T6 nEpiypaopx6
atbT vloov, nob inoxack6nmet 0T 6 ouoTwao
TIfc touTcpxfjt !(l); oO0 ItovjToO 11k ipo;
T"?j OTuptiJ6 T)(nr &pXtTEXTovLx'( TGV TpLy.-
pa&Toy, rTacv inb Tt puor, xotu Aoupt616aato
xt' 1EptVE &npoolpIOoTo aitv no0tltxi Tou.
AEitoUv &T6 Tv Ka6v p ix6xpia xa of ouvt-
ntuytLVE; npapoot(iu)at, ot ,fEOIapig, nou
ouvoifGovt0 xCnoTC o' Iva i (OtEo, a' Iva
pffoia, a' gvy o6oiaoct:6 &v 'Xp~actponout
GUXVa T V U7iTu1 OpVq 0u T f n0(p0oTAuxtTJ
Toc T-6v XiIsWv, nob lyximt t oriyv To^pllypt
axupoXeiso xal no&b 7{toupyzl 6Evt; tlx6-
VEC. MiXLOTaC oiGTv TeEUta~CI nTepfoIo tI~f n0x-
pay(v)yC ToU, 6 anoxeiEo6;o t5v pEt2PopC-
xfIv uxypiacOEV yEy, 5iav aV(Sp(pET xac-
v6va;. tpieftt; 6tu,; rt&- netrotd t' &v t-
6Vppu>,TPOXE ;dVOU t Tu (pOVT LXC Gpoot'O-
To, T, yt Txi Pjarac tov 'Eptvvyory, *LatC o3'eOevia nob TpocvT&'ouv # oxctta
SpLExovTai ip6vo act& nad oc6Tepc ntoiX atac.
'AXaA x:' aut; of XEysC, of LEtpp vl; aic-
p0jioAdoe[o TOU, UV ElVaL 1y9V OIE;) UV 7Y-1
yiaouv, 6Xu) v& nr), an6 c6v akT6iacro oua-
aXEtoIi6 TfiJt oporaiasw fLi aviVT~ o ai (~ IA
elx6va c avxaouad ,-6to(p arypila na-ot
paGo 9oeOJ) nobu fPu E( t T& np&ypicrTa oT6
jipTW; TOO nox1TOEIVvEaVLoO xMi ouvTIXeZ OT6
fiL6ppu0pio cxviptid TOU;. Elva2c napopot-
OiFt Tunrxik, &np6ownre, cqtXoXoytxif*, nou
Liaxoopo0ov neptic6Tepo napi iv0X6 OUV TiV
9xypociv : 6T-q 'AvTu)v(ou> (Tfrc 'Efigalmcv), qpaXead
aiv Tn6 Ay tlact X.rv, x napptiva ('El oa
pnoAb tiion).


'AxpcpioTEpa oupnspioparacT yta T6y Tp6-
no xacl T6 [30po nob t irsptxtf qp60), xc'
6Xc V6vov & IJX-q7, EsoX(opEt ciT6v notTitt
yci T6 g5o; xal TtV not6tTra TrVy IvTun6)-
3iSav nou 6X(ETmC, (Lnopoov va CUW)9XOOY
&nl6 TtV ^OVUXtotvX pVetirj TG)v ixypaoLot-
xfoV TOU p[ciwv. AV np6XmtiTa va TYV avac-
X16Mo &5r. W' &pxEd(8f0i inoieStet.
'H xamTlxpynor Tfoy inrt6fTly (, nob iXouvAnsoTpay-
Ypo67 xi' anoaoTstpwoi an6 TsV xotvt xp)


'H 4Itac6pyGan Tci3 xacompxf~pao


a-, aoe up6xeFtpo l~cEXzfp-rpa wtiv but-
xpLtari 8-tL bttc cp~wa-q tcrv utOLV&-twv -ro
Km6~icp Yal Xextuxiv b~t liap-tupel xcd

Envt Tuatx6 v' &itapI 6 ivE~oncsEwtcoc, Tt@;
bxtoXaEXYitT'CC, ITELOE-c td-1oL, YFVtX& xccd
aToEXEC68y), Aintoetra &)XUaclTex, Vbqlpv
T2L xt6)ot; ot oLat-cmi &cprjpTp~&v icOt 66c
MIXX c10 10a E?6(XaUUo Xal 8M 6MO)
AwgxdtL 'a5U- xot66(; a~i ~itpato &ycin-qv,


paav,4or ~ aa ;F6-tq;~ T3~cu)>, << 6pmv,

t ylwaonxt 1cpuprucx6tri'm -roo inroto Y&
gI<V(J Inkitou; &,torCW"f,- piot&uv Vi
ixEjLCr Rob a elocv xoLV6 UMOVQJADCUT

XwIPEt UP&Cm &'vtdppT,0, -8-T laG a3ul-
6aVl eto 10l) ,V(; iTXXUQ~A6b)) -coo 060Lt-
OTLXOO &iT96 t6 & InErO Tdc i7UEMT.M tyoVEaEr
rcp6no xvi TLV& r)tOvatt, of OUwtax-mllO 5-
POE ~V~~p~~~ : '16 I7L(ETO ElVatUL T56
6"stiO; xal rb x6pto, x6 ouatocaux6 dFlcat
'16 & posc5& xat -c6 ntxpEit6[Lavo. T6v TWLVq-
Tt T6VOY tuXLVet 1tpLa6,6repo t 1&6-tjocnoc~ p&
-Edl buTxEIelpvc ntob &VtEt. l ipFtcv p O
lx~o~t tx- '6 6~palo, t6 ~fjovLt(6, -tbI
bebt Odc -av ot it6?ot rt xa~tuXvrExVL
treju aUVIL5togw;, of n6).Ot 'EOG cdoO-lx~oO
l5.axtatioo -coo XWPE! xal 66-rep47 it~yyj-
a-q, div-de-cyl, 6Xt dtv cpvm. 'A; itpoa&-
Xa~lqEt0(O')OL0Tl a& lnflE) '00 XattO ~t-Xo
Xi3ttXoyfou. T& npoa6Tp% JXU IVO XOL-
vbv f po boupop.; : T& vec&r- TH gvc
dcy&It-, tj ouyxtviqonm t6 obpcalo G~p~yop>,
'16 19O8VEXb ~tlU0X6& FIVOI.L i&X60 CFUOL-
xiC xcal IIuXtxi -ri; vF6'cyjrr;. T6 TpOUV~tlat

10TE-dlyp 'COG fPOU, tflOL SVEt IYOC V iuitjp-
6X-To yiwuxb r6vo atih awpx btin la07
xaxl cr~i aldowrtx6-r-qt-rG toO&vp~b7ou,
or4Oiqxr, Stw; IN=O( yvwotr6, -t6 laxup6tepo
xivrpo JAYV~quaLoo -tre XUPEXtbv amlca0wy
'too Kmifq Ni T6 TCPYP '6 rf)CV6gVivo'co 6yu 'H inaptOV,io Ixa-rvqyoprj-


[Li~TOWD IXEt 6TOU-Tb CbTIOXE1tLEVO;) 91YOU T6
7Tlv, TPc0it' -E; DA179 01 81309, MO& 9rv
gxnttw"~ xott 6nto6t6map6;. TH aloOyrctd
itiu veFtitc<, ot,6 a6vo)~o xci a-ri ai

not~ocaj;, TItv bnlOftet napo~oo aoth aunf.-

cEw; 5AtOt66 a60 i)(6Xi; bb &P-
x~ov. 116); Oi t-y-q" l gxxoy7h xal lJ
lnvA0,q 'too I~ojtp6p> I),ttp6raroto
pi atriV &p.LEovv t6v 0-otoCtoA6) (2Yrip' A-

aotpm~twt~v> ('AAE~avapwol BaobAelc), IMc-
XCCOC tCOO lypwcou xt' &v&AT)ou o~pavou
kcqjltpi tio6ta (19&~aoca TCoi ngcuroil))
Tb inth-to xt' 166) EeVly &(W5iLrOS-
LtoupyEZ aiv 9v x~vb yiipwto oL;,'oktoax6
T6 1t5o 7tEpm7ou dino-&~zopm npiye-ra &nt6
tE~v inpoaO~xiq -coo &InO~ou aott; &ci6?louOi;
tfp~iOIL; :c IttXv" tiou at6 itp6awn6 aou

(Katoaetcov,), 4 6r,6; Vi 0EUTCEU UEMV
iinp6;> (CH GVV'o~la Toil/itovvoov), I&T
Tily nrtLqrxh 91oc~ too Iva rfo ('Oeo-
tpiev,lq). [Ipoopoai6; TroO &intotou Elvat vi
X~tTE64k'r T6 7CEPLEX6VEVO ToO 06~c0tMG't(Oo
iTC6 tb YEVLX6 aT6 allYXEXPLPIVO, Vi Tov[vq

x6 tp-wptaT6 yvdtapoIc<. Ti gntOETOiC -too Kcc-
6&p- ixXiqXpivouv t6v 3AvtO8ito 2nFooptL06.
'A;Qc 7tpint~ v& yiv-q xdcnoc 6~p"
'Evvoi t& Iro~vtycxi> &in[Ovrto, 5oca ouinX,-q


X2f ntob av~xouv 0triv &yCprvfptT~xi &P-
optoa7 xott Ott xoycxi, rlxoovfmi troo ntO-
pcto; p: IV E 6.r e L Xf tXPOCICYJ Sbo~ywto n-
trof@G) (Mica oui xam~h~), qtla a~tAEPO
Elyu cocv knaVcpi tr6 yuocx6 troo aivvou; xci

EIVOLL &OXET01 [L T6 XF.TXc(LO TG gtE~

6)1Ly&LOf~a&)c4a~ a-W~E6 ot6vI6i4;-, 5&v ipoo-
O1-rouv 1&6t7vyxe; aaio,-,7Ti, biv itpoo~topt-
ouv 4qoccrT -E6 voro6Vivo. T6 &wvt~sito:
&v-t~ Vi CtSEv60UY, 6tF~p6V-UV' &E0LjXbVoUy
EGiYCUV 16 atGxTOCY;F ~ wf;(Ip~
X=-bet6 too> 0,)?o 'ErTXp toD Xm6m-
CPMOD GfifO;, ?vi~iPC &IJv-qtX6 in[OEtO TCOtJ

rCPdtto )tttoopyoo Ott cd cE pp~ael; n06~ ancp-


'H Simapoppan roG xaatxefixu AupIopoG 1465


ClCouv qxaTryopo6pevoY : < ixctXvyphOjtv lv pl'aFTlOIirO 9x.E-XToo (El-
xvy dxoornTOerov9 v14ov), I'upvYitov Evyc 6ptap6x6 xa(T6pF(qpa 'Ii ,d-
x'/Y ('AAE$avpotvoi BaolteZ;)
Of mtipTvifp)oELt aut&i 6Tyoov oi [id
85MIEGROGY YEVEX j, OXETEXh pE Ti OUpTCEpi-
0I ta ounob Ray npiyv. '0 K6iYK, no6 5ev
inEl6tpFl CTv Zowureptx; divaTopia Tibv lvru-
no)a wv, Tnob &cnipuyI T6V Xa,6pLv6o TO E~-
UpEomIovoWLoO, IJeiveL &(ouipxxpu& &nt6 t'v
niot x6rqTm noTb iaoxpival rT ps~2Xo3 tx9
no-qoy.~"Av ao6yv ippxpo 67yo, xaOT xT6 pi-
Tpo nob d&vanopdyE"t Thfv 1tpyiaTvtx6Tyrat
ouvappoI)OY6iVtaC &VtU7To0EL, peaXlo0iit st-
vat 6it6apji nt2puolal Trbv upYpirov, of
Elx6vEC nob ELo6uvawtoOv pV XTUrE( '.UXEC
popyki, av Elvat &x611% &viE'7ryj Th5V X5p(0-
:LITWv xal T4i notoLxtLx notxi'ia;,-xal vo-
iL!w, x1eas, itd) a' amta ivaYVWpLEFEatr,-
4j nob7ray -oO Ka6i -y looppon~st2at &vAisoax
OTiv 6noxEt[tpLvEx ip6a6uva o Trv o vtrunti-
accov xal otr6v pa2Xa1p.6. 'EMrb, Ti ittupcxci,
xal T& i./ uXo xat T& np6awna, biV 5 ivar-
poOIv ftinoTM t6 ,yxb8sF xal TEnoT Tor &tiE-
ox xaol (mi)Ypt aa9-i-t6.Akv OUVTIEI ao ToOTo
p6vov T6 ,E5o; TG)V Im96tT(wV, n i'J52VLxe6ouvV
xal Tl T6 &Rnp6oyopa, 8ng) Ti arbpa xal
aoipxaw" 6X6xXypo T6 ixcppoatx6 ao6aoTjpo
toO Ka iqfr npoTIno~rtE xiiotav dlpaiefo,,
xtv x&BiOpaT Trv aZoioae)V 11o' a0ina T
oxliT. Of ouvotrxicx elx6veC Tou Elvat iE6
xoVT& oT6 voO nap& aotjv 2toa00yO. Aiv oaI-
pxvket am66 r&CXoCoEqo7j* TMV vTruint,,Otv-
5Uv yvexat l.i np60soti. Elvat b6 pi&po too
Ka6iy. 'H 6pOoXcy{azcxi Tou p6a", xa66 o
npopuxiaaam, 8tin Etna, artv novija Tou
Thyv &atEx6vao) T@yv npaypTitov ain6 rTjv nm-
peip6oX9 ToO &uToO Tou, Itam Thv tpoguXaa-
ost xal &nr T6v ntptypaqpx6b ala06otaao6,
nou |..i yGvve auXva Thv nXaaotx6T7rTa,
Vi& 1vat auyxp6vw;, x(iT &an ',yl popcy,
via ini6aor) toO 1y( (').
Of ii6vY s dx6vt wono6 LopoOv v &yyuYj-
6oOv thv &np6awwio thiv inif',qtq &vanapi-

(1) "AS oviipisei i'6 8 t nz to x6atxt)rT 1Xa ar
vsogsXvtxt sta (a1t oraVOUg 8slpo6, 8Eoaioug ioo-
16pLxou Is pIj 87IouOcIxt TXhAooa. KaL &nb -civ &-
tupOwao noi 6X6TsXn v& seu6pB w 6 Km6cp%,
'tayv xmacd?,ll) yL& "-tv notv1txn -c ou xpdao-.


OTaoar2 tV tpaypViTmt, vi T' ano 6oouv'pi
Ti;v &itn6kiuv bn ootao Toug, tE(va of dix6vV;
nob lX; &ntxup36ti 6 pIoo 56po;., f Tpi-
Youm avt(Xlvi'4 xalt y)wooaxm ouv46eta, of
dEx6vE( Ga &ait)X x!o neptLxtEXt;, 8nou T6
TunMX6 ini8sto xaTiXIe T, v61EiLpT &dIa tou
xl Ti oi63:%TLX6 aV2axaxt Xat' ENEOLaV T0V
Ivvoia ToO tnpaYatoc. A6T4; 3uvxvTroOi aoT6v
Kaocpy-: caiv 64T7416c xmi rIXeta Epatoc U-
pr,6o0. . ("Evac Od6s Torv), z6t '16vov ni-
Xayo; 6X6yuppi tjn (Toi iTolov), <&XX& J
pipn txis ,ve yt x!t ,'aiTj, 6 0opavC-
Iva yXiOto &voct6T& ('A4E&xf Qg(vol Baos-
Aic).
'0 taTponxpi8oto en6po; Tf; notiatsw,
I sayela To O apyaVWivou X6you ito= te-
YepEL tt J fVT30i0 Xxl auvYTYjpEFt x1 tStuX(-
yEtL |iL Mafdadoad1 dgafMatioIo OT6v &-
xpom-tc T oT6v &\vYvboT), ay&tCaI't &Xpyjol-
*
*
'A; npoXmppaoupeoyji al aovOiO. "A; 5oO-
tse [ip Tri Tp6no h lvyurwa3r, xi a0a9Tjpa, hj
ouyxiv)jOq 5LwoLpy(bvova2L ai ioiTO ia.
KL' 166), Ti noLfqTtxi ouoTariLara Xb)p(pov-
Ta ok 8u6 tzgt!. Of (4UXLx xaTao4tt
oulnti)xovTaL pi Ti ytyov6taz &xoXoufoOv th9
Ypamii T4f) xlxixg nipa Ivvor6j }uyxxb; Pio; nou vI pdly ival 8(ap-
xdfc oai irrh pvi x6v Rm x6atio. 'ExutOl
&an6 thv dvouv t-i 5[ip0pwmo3 T7roy lawtV oot-
ptxbov 1A Ti &iwtopcxi, unapXt VlvX o T6 nas-
pamX2p-jpa xai t6 6veipo. 'H no(iTaYO, rayv 5v
s6yat &in.6 Ti c8pa TiX VYyi) xT)t6T2a;, xLcyl-
tv (Iioax Oav &vTittOlaM a6iT, paioa oatv
apoL62L6ttjTa Too 'PJXtxoO pL tC6 npacyptix6
ytYO'v6. Mi t) Staqyopai nt6) XXoTs xXdVgL
oa xilvo a XXoti at toOtQ, xt' LXoupI aOtV
npMTi7 naplntmuo xv py&oo, Tbv itayyXTrt
x6 Xuptop6, ath g6tsprj tb6v ntxiymo = Eppt-
ao Xuptop6. it& notpparta% tq; inpdtc; xa-
Tc-yoppa;, no= 6aTvovata p ti x L tsaXxTix
toO a2EohpaTos, 9 &Toppi, T6 OeTxb6 yYo-
v6;, ncEpva oa au-tSpslouom polpx' xitnot 6
avaYyv(Iotr x2XElttL vi& 6 bnoOiotj p6vos
tou- 6 ntovrth atotoupyet tbv a&vtXao. 'A-
nEVlvnto, Ota no.I pot2x mt( T4 W%)( xa-cyo-
pia;, 4 notlJtLx' axi+T)- tavayupfrIt &dib 16
a.EaT6 o0b a6 to, Ot-ret Ix viou Ti msptoa-
TIxC IoO oaYiptiQav %6 pi epvi6 7XaloLO


'H 6toiMpCpWaun TOe xtpmutpixOe5 uptaope


1466 _____


Tq; ouyxtvioesas T ataoOepo &xxoupna ora&

'HTmv qfuoux6, 4rTav a6tptovo 0l r6y not-
T)Tx6 mpo(pxtfpm Too K66iqpt, xao)O( TOV i-
py6tay VenEo, 6g gay p p6, of napaoif-
pioaet nob tpoCy)j6T7xaMV, vi UtpoTqitjOr) T6V
sIE6Tpo Tp6no, TtV &vtiXeELIEVYx OptiEl)O()
TOO itotpiaTO( ('). Miptxd uatpa slYpIara 6&
po0Y)6aouv v& xaMOopEOO9' E1itXxep ot itno-
pela Til; ILEOEv60oKe.
.'Tb notqtid Zrilv xx^olai, rpo0 nEpt-
YP&pErat 6 T t6IpExb6 IxxX(oq(m o0 6)paC
(epoupylat, ylvertOt oax6b,TXoN oTpoy itp6c
Tyv &van6?Xow TOO EoTopTxoO napeX66voTo;
Tx( &XirVLxt 'Enxxxyola; j16vo tik TOb( bu6
oTGXOUK : <6 voO; tiou italytt o( TeLA; tp.E-
y&Xe; xic quil I tt;, ot6v ivot6 pat
Bu-,jovtvtopI6>. Tb nolvtipa x66taEt &inivw
o' Evav MaX16 6apaTutOf10O. '0 6e6Trpo;
8po; IXf notatuxtx Eila, aiukc( nob pu6E1-
ETaL UT&V utOXEtipetojpa6 TOO notiO-TOO, hlEt
&dTco&gEUTOC, p6iXt 6acpouv-6iEsvoi, &ylveTat
pesdrwpo. 'AtLopOTp(wryj l Et f, yptioT 6
voO; pou niotvmst x.T:.., 6 K%6 prp% tJ
pETm-EtptETa(t (iXE( 6U6 qOpie : 16 Yo0
Piou &vi6ouvE ord 16my.vxi (TvavEfv yAt-
ntTec), C6 noO{'Jps atJe otav nxacriyEx6
XOEpVl8ik ('Ev 7rdAEE Trc 'Ogorivj c)- ncu
5bx4wvcs T6bv geQoavaIozLtoAb &nxt@l fixc
oxitEwct Me t6v Ito Tp6iTo TeXEU vEt rb6
E&iawrog zdgtpoc. 'Antb Tcv l&vT6nwoaO TOO
vsxp6atpou nspC6i)v.ovTo( (7tptypOaCi 'oO
Tiyou) 6 tnotITt; prToiipetat oTbv Xp6vo,
Oth 5ldOTZO?7 TI) &OO)TEplX( OXE-
3td5et auvoTtTnxt pLoypocyEa ToO vExpoO, iA;
orTv 6iol 8toXtTe 6sxot l6pta-oz t6 nivyOo
TnoC T6v xatitX, 6( 6 ob T oxIjil niTt elTt
&nitv Ot v !(miwpt &v Jvy')o Ti) 61popya(
TOO vIou xal T6iTs TOO yvTa I vTova ouvet-
B7T6T T6 xa-aoTporx6 &noTieopac Too O6-
vdtou. "'AXa Tb nobljt xt' 6rO oCatarT
gn&v) oTa d6clenchement Tfic auyxtv5-
OE(O, in&ve OTtv &nmpXh %t( ;xoaXTOEW; :
qoximvuy 8tLtj) T6 ncb TipCo Ttv popcp
TOU, nao 'TOCVE O&V pLC& &otoX6ova 6TE-toao.
OE b6tXvk v6TE; fXoov ptii aT~ oc0nto nob"

(') OE igaiptoest "sxpo0vtrc ot& Udxuxa. 'Eyeb
TOuXdXoTco 9& alxa v' acvayipo p idvo c&aoospm noTj-
p.ams n0o &vvTtnoxp(vovTaL OT' v ncpaio8i0vq Evvooa
ToB &alsoou ).uptopo : 'An' rig erivd, "Ev lonjea,
0cVioe, Ovugjoov oCua,


oppaylse Tb norhqVa.- T6 rxSpi!a aorjp[I.s-
TL a' gvy ouvu2Opb6 ivTuto(oset pLi ipwtL-
xh bvdpylVjo. 'Aptowi [lETa Txo( TpE%
np&Cou; oriVou., 8nou iEptypdiyovCtitnXG)
oE 8pot TOO Iiv)iovtxoG Tpvop[ivou, x-' 0-
oTEpaM d&n6 1) pvaLt r; )XpovoXoyEt%, -
6, iVtL elxoo Xpi0ta np(v. ., T6 nof-
pm 6tox6nEarct xapaxT-iptaxtxc tita ptiestpat
TrsElEgE. TH nmipctapaainv ox tiiEL Trb ne-
pesX6ievo rT aouyxLvioE(i). 'AxoXou6oOv T&
Eo3TGPx& TOO IpWTro xal T6 noI(TitoC TEXaVEE
I tiyv lnTx)fay pt6vo Tif pyf W1. Kao
oT6 nolyjpt Kd7w &n' b6 otri, of bvapvj-
OEst ToO [ptOTO( nob W YoGTEa l TOu 6paTtE
vt; ystrovti, fj quo~Xy6Etojo ibovu X ouy-
xfvv)Ia Y v nspvya ITob aoixOU. 'H xivT-
xono[lT)Oq Trf oe()1tpExT 6p(OsEto piVEL XL'

Kat OTrk rioospa abrd: nouigocTa, nob Ee-
xtvoOv &n6 Tb nap6v, &n6 x~nota ouyx,-
xpciiv, ivtyUvrTwo, v xfvinoaY Tgt ouyxcvf-
OEW; in6 T& ItW 7Tp T& TilOZA xztoMtGTX-
XeTt[ o06 xTi)(XEp TOO notjCTLXOO pEjL6a.0oO,
teOuIMiCvE orhv &PX TiN XuptxlaixX60Eto
XSEI X2YV( 'ThV bViOR6 OY] 6TE Ti nROYlpot
OuvxE5XeTC Vo*Td OT6 XEV 8Ciou AvofyeTaE
6 TEkE.UTat ot)(O(, oT6 IEux6 Too. XaprToO
nob &xoXouOI6. "Onou T& Tnol-ifa npoX pEt
('0 fjtoc rof. dtoyediaro, To6 nAolov)
5iv dtvat yY& vi 8pEppiviso)Y 6Tto6U0sC 4u-
Xtxi; xaMTOaor0 et;, 5&v ElvC[ ytA v. 86O01
pvYh OTIv i&awTEpLx6 pov6Xoyo TOO TocEVTOO'
O& inTpi vn oTdt '&VTtxetpavtx&, 0& oxyvVo-
6Ostijo, O& EIntiivy o'T ne7pt6jijov, adov
.x6va-% nSpTEp jtvq) Too Xpou.
(11p6,. Nd pudevE, 'H da q wm).
'nrtpx(~t atv Ka6cik, gva AvQuibv
Ulilo#x>. 'H qutx9) oibola To0 XuptoIoo
Tou &nouOLCEfC liVel &ntoBotaoxs (iTflY, 6no-
vOETrIE, Ix&AElact. IlOTJ 5Uy npoppovrot of

(') 'Evvoi 6atL 6 Ka6dyip 8Av &xtpErX~etai
"tv npooSo xat T~t an680o.Oci rtg. T6o pyia cpat-
VEtaL xamcp6tepa oTIJ not& ic-iara 'EndiTreepE xal
I'a vdatoovv. Tr6 tp6)ro, 6nou napOypioeTaL 'to
unV7i TU I O V ot %aO 0 OT YGIT 6-
7nou 2t &vodVllVoij TCXjoLCi.eL v& ntpdoa) a-6 nap6v,
v& oiotwe Iii) Mt0001 a dio9 nsuotvt ati [iLv
VdwV tj, oaon-&vi rob @t E6 -tdoc 8Uv
ngaypaTo*otosera. Di6 kutEp6, 6 noLyCtrC i tEp-
vesa T& pOdgis ctv xnoerosptaola p6vo To5 b6paia-
TLapioS o5b 06X.SL v& aEXpaO[MXTio 'fPMo' &n6 16
7tcpsX806v eaxti; itt dydbic*,.
xalptEa Tpiceir, ai supigmce Tocf 5iatoeu-
xool up ,opo no6 EiowvT X6rX iv n-aXkXu,oE a66p,)x e ypi6v e ; (E va xTu LyVEoLv ,nH
Ak Wi icpo3 sLVX:. Kxt aTi A=tixp 6 Tup-0-&PVtJo o notyiv *x0 touoO ayWy'svt oy dA- v&
oH &I~ou, 8no utGou ,v otXs tv oo xat, o
)uopteoxot pod nCoX p'iEaX E TG ito(ptxjv
5irxfCeuv n-p& av ot o IeL vouv tiv X1ftwaor, l
Ot() piv jI.P (o) Avay'& 6 P0o;, (Mo ',' v Vta).
AU ti npoxlstl -o yd 6 'cpri notiJ l xt To'AX
iTouv yavbpiv, 5i)rJiophy ^qioyt pq& rcou a-cd
s60Xs63', ioal 8poOv, exi t tovta, xao wx-
WpiTovracX, aMtl pE.opuxt f0 o invop Eivt.h
xyttE1p T (t). RT6 0 noty; xpno T6 jPe&vo
rnp6X VT i y rf; (Eo)tac xalt np nIv-
T(c && rToy tadpcrovTpYTtrx6TTk otdp aov
ouY povoc xalt arIpa astpakTc ngso(v iou
AKpjYstatai luXpo^ysrt, Itrosa1 onavia ap-.
viivsqt; a' ouCEpa -6 t 6 n ioo- f nonf)tadxa
Tl a cofj( 3u nob xapouoesKoal rooo dxipl Int6s6ai(!t -CG)V lu ro3 TOO
Ka6aOyT v& pirpatTa In(Mpa, va navat-q

ta7p (l;7 o' adjta r nootypxb T noTE-eaJc.
(6) AiV palt6 0( p 16 P&Ooc, nob invte mt noiT]-
ra aovdio6^para xaMI 18is; 'OB oton)TO. 'AtX' (
66plo) -iqg npoeatoxn nxsupac aqptvsrait O"v
civayvhori), orbV xpitix6. '0 noTirXs xpmT& tt&
irwaiix oildirscedrira.


EvcOa olxo8o0jvyivyj indVw o rtp oTEPcarixa
nob -o0 pbopsEps it 'mii, elvaLt bEsiv'r pi
WTv TpayplrTx6trTok. Kai o' A4-6, vol(mi(,
Xpiouzd Eva pipog rf; T incTugla( Tr.'Aoya-

&vzaXatovacL tt &axpi6ecac oE uuv"orx; an'
Gnou &v&6XuoE, napi 6TMov 6 TogrOtT ; bno-
O)8X(SE TI ouv9; x( Wt i& yuk vY 860o
an' s65Oda t- npoi6v, terTykpovToag "vy &voyvaory) pioa
aftv Rpoontxt2 -r1 oGveatiJes s T-u, btou
6uaxoXa &oxEAtivercat 6 rp(fo;. '0 Ka6i-
CP;(I, &vY ecOst. if oC6; no6tya&; TOO axporou
&noxEtiaViopoO, Yv &nsu6wvarCct ao~v a"Eod"
alto973T Ij s3liwrepcxlj (i)C, nob btapIPsE
&n at-CLOF a x ro[jo- 6"tnoXoyet aOtiv iAp-
TLtptx A(YOyt n"otb Elvat xotv6 .I7r.ia Tt;
Av6pton6tira(. Ia TroOTo aXXiouT noXw4
rou nodipara EvEn, 7taoe6to, npomptopiva
v& ppoOv T6 5p6jpo nob O& T& x&pqw &ya-
nylci xal oTob;: noXXo6; ().
"Eva &XXo uTeXVif); To o acxou, T~t pi-
0o00 aMki, Th povaivnt o0t9 vsostXXYvtxi
iEohlqOr], Oa Tihv dXXa!e 01 [iAJxav, 0& EIn-
yxe owcv krespoxivt-qt 60[jaTroyparyia, Ga 6inq-
prroooGs 't) psplomx- MoOoa,. '0 Ka6&if;
&oupiiXpoivV 1' 0-tc ptyXpt t&ou0 t1v iv6-
TT Tra -O Ipyou Tou. nob WO&)ys xwvalt 8x1
ele dnC6 nply xapayova rck 8Ppid Tq;.
A. NIKOAAPE'I'ZHI


(Q) IIp3-o0 6 x.Esv6iSTouoq aTdC&pt3s ot6 Ipyo -oCi
Kas i;pq T6 npoo6v a 6, &a T' 6voiciooui xa# o-
Atx6vra. M&t T v s'xamp(m tco ,,avdTrou TrO nocl-
coB gypacqs aOtyv cp7)ipiaa 'A^vrai;'d Nia: *'Ocmv
6atdUi 9va no(y)[im ToU Ka6dci4p, vo[in(CW. TOypa-
(e-yjk yiiva, xal 6 xa6 vag nob 06& 6 8tAion 16&
l8io 9& vopLaqy.> 'H 7xpaer;Tp)oyp, =o6 06 tdcpvtos
3X1 XMyouu, 8&v Sbpaoxat &XX-n pioa1 dxc6; dm6 dci
yvo)p(opia.a TM S popqpf nob doyips"Coat. 'H xa t-
v6Sqtaq ToD nepisXOvou OU bv Ka6di4'W Vt noXotk
pa6(ob; nob aiv s[>a o' bxoug npootcot. rnoObivo
aot 6 x. Esv6nouo; oulp.wast.


'H 6tapep~pan To5 xamagxo( 5 AluptapO6 1467
0 IEEOYAAIIMOi TOY KABAOH


tI l geydklt, igtoOxITI ):ai plovtfqva 'A-
JlE(iVTrEl, 7O1 ?'XeF Yia x(?0lid ITTI 16
XQ7>IpAritil0()O> TOD oinn10[naxioT', avOpe x-
Oe Poduv, ; ao6 dXyov xaTg6, Evu <(p(T)q o
&eV 'fav 7ll.ExprOt6 xtl 9vTovo, dUa 7ofttT)-
16, ola 1tfllix xi( l 4(1* xo' po-na(v T10
xavtIlto ilv6 tox).'xloJto. TIltav o'0va
naiOt' a(tt xu L t ilu IM Xl( Id (otOiMa.
HahLd, xaCl X(iog lironltOv )fl v. T'6 q(Tp7
abT6 flitv To qp7); IT; .d.nRtc 1ob ROntoiTi
KaBdqPtl.
MUloM'o(, xathi xutooic, (idXayMuv xL' YQy"-
ipytv y *t iIl .ItAtU (b.t1i xTob 'AEtrtviotvoTi
TnolTfi-. Xorl'; EIXE xd(i'FL VLrnItooT) 6
IE6ydCog (OKroTxotFp xlx o 10 to& voLy6otav
-aXOEa &nA6 6b aOvb x&)?,o Tob (pmu)t6dg x7;.
'EFtyoDaav oti fA ~naCtt r T' 6q)EtiX6rv
Oa d (pXta.ooxeta IoD Kufpq'(p. T'b naoi-
oriava ov (1V vav &iv(o)a1o no efixe 1T1
-yvovamte axeMv-gaviat a't xpLpet Tilv
i\Xi La ov xal t0 i oUtleI aI D f EIXF Xao(i-
tet arT n36a0oon6 0ou 6 xooV0n. Etxe qto-
toyoaqpTlOEi 0dr6 6 E nob f(iv viFO, 9-
0yitve advta nob6s 16b PQ(di8 do 16 aont
TOu, xt' Ot(v oFX6t(tv EV'V 3ItaxtEllttl, TOv
o0noO'etoUlS EEytav --xovi( a'i ,d i,
o) (cbt6bg xca86tav on lit aovito4Le6vxA fu-
Otothtivy l ar6 )ooTd. MAnoovoE TOt aet
PilneL Thi vW (nUov1~EL Tihv E '(pqQOt) ITIC, XOQit; gxl1
voc va tOU 8Fixel.'t a1ii 8Uiv6 otOOYY1rI,
xti .LeydaXl yv(t.da t 1v Rlmrwv )ov Y lioa

Th X.'iptna abtrll til yv(4t.a(t xi' gyb) 8-
(raI, o' eva xT(tiL 3o0 xava nLp63NFpau tiyV
AMyravo, afiYayt v4 inmaxfpo) Tbv KauPd,'.
MoD a>'oIe ThV adOf6 t E't ut QEI?; xaili Qg11.pC( o' Eva 9% 'i[LjaiCLnta pfo-
Otoi. hVo or6 onordoT. '0 doooploc tr IWtv
viU not. IXo (iToatLOu, XL' 6 StoL; 6or vO-
TIq; nou g' o)518'yoU0b yXvaOo00oiE ia qpdv-


tanga. T6 Myo, Tb d&p.uvS qcpo no0 E-
yaclve a3o Evt'a iT.ldyto 0 i Idvo o0 p(ot-
(oJr)6v (daoW; Iaxvr0L'd, EalOve, 30 lIuiattTl-
0IdAg; e 6t ii( 6 axoidoi. ELx(t til'v vti-
o3OTI o5tt li(pOV i1ob ('H1Epi()It< EVbg QoT0)(i
qpnVTrCttx5to < tI "OqFIpEayv ..
'0 K(Apd(ptdq nob lI bEXtIIXE eIdX ,uI ne-
{rtY yl) na tda; X1ifloy po(gff' no1, E!xE VfAtfpEi d16
i6 xmdfo TYi;. "Oao .LYoat6 XL' av itcav T6
qphg roD youaqFol1) rov', Ena iva Q6aow-
0to -'otm1iE(vo, dr311 no0 FixE-0ou dxovo).
- xdii d6b d'yo'oo. A6v fItav T6 nQ6nfoao
Ebg )XLxio)iFvoU dV0DQo)1o1) no0 via e 4-
x6gat, dLt. EV,1g 3jaItLOD 31O6 EiJE YEQO(dEL.
~t1T q(puaoyv0l)oi(IX (tut, ia IfPy(IX(4 a(toQy-
yuXa yvxa1( (JXE xe TeIb Ct(aptoooY; to0
(po0Qoup, xL' Eva o&t6oQ1)11o xoXdpo at-
)dI; EroxTis, Uiol(XU'v d6 torauFg 6otd6Trl-
tF;g Ile L(Topixu nLdooQr6 n toi X'gEflowdvtoc.
AifQ(otonpov &v Etlxa atooai (Iou lio
EOtL(TO i T6v l(ooLI)... HUQOdevo; dxd6|ia
Titav xtL 6 t6vo; tf; (ptovTig To0. MtLXOUD0
dyd, a& vua xtuy6OQLE, IIE dail)xf1iata O3-
QEtie X(li IRUd(Ec;g, X6d, (yUyXo6va);, x(i
liA 6'FF1 RaQ(toviF'. 'Hrav tad q(povil noi
111IgtE .1h (pfOYvT ?(p;)p(oV, mIIV Iowt 8i((-
(TL')yC)VOVIlL 16 nc1ili Jol 1"tO v xal 6 (IV-
1Qac no0 A1Iv vA ylvo1V. 1' 849 (uLrd, RQ0>-
NErovruav )u:i Iva d'AX1171 oi(opuvfl Ia : Tfig
OOpOc1; tio,,, T La; ivrg av; ig dyyXtXfi; aOQo-
(pogag no0 6 K d(tpdp) Eiex tItt1j)Q) EL At o
TI; VEVLXEq (J310UoEg t Otl GCjV 'Ayykia .
'An' 60' au'a-Ev o TOUotg-E'XEIRE fi
tSLtalETI xELVT)1 (pt.toQix LO(t OU 1600o F0L-
X(V t01voel of e3aLtKxtftE Tol. AEv elxa-
T)1iari 16 Qa'iotT)(a i1 6 K(ptd(piqc dni-
(pFuyE v k 8EISEi l i Oa 01 tfri; ldATnnc TOU. 1I ,d(tna- 47' ivan1tac;-
nOoo0ilOQttE yL1 PLEVl W OI.,iTEal TOV
OLq[icri. 'HTvA' a4v Eva EJiL 1iEv o)Q<(lo

'0 agoehocian( reu KccapAcpn


Jo3Tlgd TOU. fis1Qoo6TFOO dx6iia: itav od
ati ouvfEoTl Thq noiolicg TO o. ETXE i| It-
6cTira xe9vTY, Ti)y otoOtetx6rTIra, vIT oTo-
xaortx6tT("d ITg, cT1 (UYxofIr-qivTl LT)g pe-"
acyxox(a, x' exelvov T6V V6vo TOD noa(eX-
06vrog .noi &dnoteooe t'iv ootii0Oi tiTi
drt6oq(pat0Qa. "Oxt, 1 A(id a 8iv 9xcupvs Tyv
Kapdq ip. 'EeIvo 8v1(0; nob tou 9xave 9-
giva 9vt ntwO, T iav 8i 'f A pu Xih oi) Ka-
0dpq xQaIotoe o Xa it ) co ~i Av o 16 qdpw
riTg onmg f Xadlixa. tow in OC v 6 Ka i pqqg
8tsLVlQODo x(id t (A'i eLILAsta atT CnKLd,aev
rnicav vTO i6doo6w tou, d.a.& xi IT oopq)i Thg
vuxii Tol).
"OXLt Oi tirav 1puxQokg gi 16v ynto' LiT
iou .iy6Xd.o.yog. 'ARevavVi(a, T6v 8EX6iav
g' yxaob6i@6t(ra xai pL AvacpoYwtioIg xaL0a,
TOU glQE a ttEVElts lp.t Svg OiO Xtt(cit Itl-
98E;, d(TaeLEv6tave, fiav 6pul.nlx6g, xaf,
yEVLXC, TOu LtVE TO6 xolaxEuiLX (TmVaL-
0TI(ia 8t f naOUOUvOl TOU iou TFICv it(t-
QeixaL dyuntryl'. 'OQOuoo, XwQig 8.' abvld
va Fve 6 oXrOlTOaItd 9x gigoug TOU 1ot0TTj,
vl atl0a(v6pouiv adv 9vav qpo0dii nob ui-
ICOVE lrtgaL Itag yLa V(1 It' 3p1O8iotEL v(!
Rael(doom T div ipuxtx' i t VOU etEQLOX, o4 thid
totEQLX i OLEIOC6tlrVT nO11 IROU rQoooqQpo6-
Wrav (Blg Ytvo03no1011 yld T lV (dOITIp( Q tig
oltdL6rriTg a(oceQLoitexQYj;.
2 9vavv JAov, to10 Odaiv JICEL pe TTIV
tinO~.latll..iEQLeQYFLYI vd 6vby 18i 6 yQa-
(pLtx6 xt'" syEVLXo; afitbg KupdqCpig q d -ro
Eixe 40?XiEt--xaL lf o ~voc nadiXEtvoiV xCnoag &X.a gaQTO)txpL-
vou>,. O6 pdIftog, &v0)ontou. 'EyrI 8(a'o
eLXIL 3di! pi iL paOittd REQtiQYSt( vI'& Tv
YvaolOKr. aungancrg Tfig no riajJ; ToV, li-
Ek1kSa vdG duvcAnOXO~L(mO, inO6 T YV)L-pIt(a
pag, t6 3vEUiLattx6 101o oopalto. "O,rt
pI' i+8i (p8qo, ticav vd1 id0m To0; pa0EtougV
oCroXaOLOTs To,M, Tig psEXayxo.'eg tou, Tig
avs vatxig toy XaQig xai oayxtvlo t, rig
oxivPet oAxiou ytdi tijV oxl pwag xal oi06
av&O to1go, TO at(oip|id Tov yLid 1i T cOi
xai TO ldvaro, 8,TL, T10X,, &nor.TEXEl vav
&viOa6inivo x6olto xai laid pou7il pcoi) 9no
Ado TOV x6(alto xu'l ith cwi. "Evag 4!vO6oo-
nos 3co stxe YOdgr e t xoti-xata pioa acrv
6nota nfxle 6 9tataf.oto 500 xal 8uvaQT
xnootaypa tiids 6utari Yyxepat.xo'ltag,,
&& eIxe --xEya-noxd nQiOdyacga v&d nt...


MdT Ltt 81(0g--xaTc TLg O AftoXVXEtg
nou iOu ExTvT-) oQQa (XEQLKxEr 3TQot o )V
bEIttdVEL' T(OV VEQWOV T g l1UXhg TOU ydt
v& id t8(o v' dvaraqdovrma xal vd oxe-
8td~ouv ieydioug xK xoug. '0 Kapdqnp ;
pou tQdooqpQV JtXAI)O;g tO OtEQLX YQCAdpptLd
aroxetta TOU U UTOU Tou, TLiioTa 80oo)g &7ib
TOv gwtEQLxd6tEQO aoUT6 TOU. rIEQLOTOLXL-
cOp vog, Hal xa&d Tig 8uv6 lpov tnXtXiEgs,
dn t pEQLxoig d lEavroQvou; (pq)ouvg TO
al ftaugacrig tovu,- xal Ebazffoltog xa-
'06; icav oYT6 auuaop6,- XaLq ayv T)v
dTIt6(Lpaqta Ig pALtxKQi aXilf noa OXYiGa-
Xt(ILAE yuQ0) iOu. X aoyEXlouFE OTd q(p)LIX)
sELodyniaTa noi TOU 9yLvOVTQV UXESiXd .li
IT`V .tLXia o10, Tig ttLQ ig TOU IpavIEg xaG
is piloXoyLVxg TOU d&vtRiiEtEig, iESEveS
vLA 11 aVt tva~t obUfLfU, EiXe adiVa Eva
xol(A uTiLx6 X6yo ytd Tv xaOUva gag, Hal
XQITOao(e diLdUtt(OTi) COT)| Q XtL E ,dQLOT1i
Tplv xoI4Ivra paig gi trig gEyd TOU XEL-
OOVOpLue, Thiv 6~T1ih xil d0y)i q~pavI TOv,
Sxal r( b(po ooxy iflar To. Ore 85pt og

Vay ThV UtQ(t0alxp T~QT) dnrA xlOTq da6 TO
pLvoTLXO ipuxtx6 Tou x6ILto. "O,tn Ld0atyva
jrcav xal no.u x(a TLOTCa. IIoi yLtd T6V
dvex8oroloyLx6 Ka0dqp-q,--rnora ytd xei-
VOv tnou Ev8iL6(pEQ. 01 aITQoo(pooQg nob
jT'an dnG b 9va 8u6 d),et TOU 'L(Ou aUn1l.xQ(S0i)av 6dt og ThiV dve'xo-
ToXoytxIUbrit|l etXeULd. "Eltacla- 8ixabT -
8CL av TXT)QOqpOQoTILvos tIagE TI; 3R(Q(t-
RLXQ6t ~eQ XEto IrTOptQEteg yd TIV d&TivcLiux
(pqiOXoyLtxhi t(ol- 8ti 8v yQpacpe mad mQOd
v(va $ub iioiTpLTa TO XQOvo' 5it, tEs da-
OQUVIE yvo)(Egs "T; toToolac 80Xmv TOv e-
aoxcov-xcti t(og Tfig AXe tQVig; 9iXO-
xi;" 5Ot xazEixe paOFid T oUg xX0aoLxou
ga;' 8CL OL XoyoTEXvLl g TOU XQOLO68 Trav
iadWTa ngoomatxi; xal dt6Xoye'" 5i, E -
yaLtv v! fodbua yLd vd t 8E, 8naxg YOaqpE
6 T8Ltog a' Eva o(Tli)id tou, iAeVT] noX;EIQa Xcli Tl yv X(VT1oil it v 8b6-
IAtOV xaL TOv gayatutv"' 8Ti yO d vd tE(jp-
yeLt dit evoxX1ITLxKOu b dvOQdnO1g nRO TOV
oTagLtoocrav om6 806po, TobUg OmTOUTS
bQcg noi0d 8 E IUvoYi) IjyaiLvav yLa Vd TOUo
ntl E6usg tIgin(og 8it abi6g filyaLve-8vu
(mx1Tg ai)cv d&VT(OST1... xal vdt obU
AxOxatoQeT jEL.


1469


1470


"Etpuya dnb6 tiv 'AXE dvtrQEa X(ooig
vaxo) yv()QCGast tv Kaud(pTq not ~1toU0u..
MEotxoI Wfiv'ES doYOgtEt tL v t avdkeY-
nta MS7& otihv 'A8~va."O,tt T6v EsLX q(pEL,
-ukr6l not Uv to qvE noti zthv 'AlEtdv-
TQELC, cLUtOV OtOb ES8LVE ItOOXEOEL; 0torg
'AOqvacoL O Dutaugaortggov t io Oa i 06-
ray xdxors xcal nov nodid &v r1g t"QoU-
os,-fitav A doodQirta. '0 Kapdqciqg 'itav
JtQ0o0o3X [ivog d&an tO xaxvo TOU AXcQtdy-
yog d&a6 T6v i3tolo [EXsE vet nEOdvet
-xt igX6rav oariv 'Aftiva y1t vooThE(a.
T6v AiAnx9(pOixa orT voaoxoEio. BQfixa
'vcxv d(vOQmoo otEofhoi]vo Tig qovTig rotoV
xaL nob avSnveE da3o 6tid of(iaYya dtvoty-
iLtvT O(TOv Adqovyyd toU,- svutv divOtono
-tno EizXE oxv&d hTIV ExqCoaQi irf dYovitg
(otd pdeta tou. Kartd roU; ihjve; nob 9-
PELVE 8, vooTeulv6I.Evog, fovv an6 ndi-
voU nob u 3iy(XItivav (Li t6v gp3aenav ovux-
vd. 'Oori6o, orCE X(ld ti76E-xct tn' ORT)
TiIV dQQOn)(ta no6 xdyVEL TOUv adv4eo(Joug
v' avoUyovtraL nEsQooorEo otoroi y4Q0o
iov;,-8iv Eu60EOT Xc nQ6o0too noQb; 06-
ocono li rTh Pa0eth Vd XI loC KaBd(pty.
T6v kIxCeta cdCloB esawLOtrqjEvo xt' fi-
1o0re divRo, d4Xd no-i il 8tidOrEoGT), I)
TryV d81vvatla, Thq; VVuxC)xi MixovWoviaQ.
MiLtoxos-- pItikXov EYOQ(pe, yt(ti Tro 'n-
tav d6ivato vd& M .oe vY 6iouaat it8i
xnQcidcta. EIxe 9t d1Xouv YQLyoQ t netaoel
olt h fioSog tr~i; Eoqantfag otiv 6nora
tbV E'L(V u3o10dXEL, 109 TOl Vt(VdLVE TTlV
yeIsa tov-xi' tlat, xt' (1Uti dx6na f avw-
oux(ta nob aXaO E GEiEg dQXig Q t6 OXA1AIa Toll,
FLXE EQapqvLoFrt. '0 (vl'9ioQoog To I pA 8e-
XOtavE 1itCAV 9XEIVOg aoO E1p(paVtt6ruv xtt'
~AlorE: 6 <(XctrLto)iEvog>;, 6 ( Kadpdqng...
Ai vopt[ o 6tn 6 edE(avtQLtvb not7rtij
'(PFqE VGCl)VEl8Tila | It tQOoCOa .lt-yld vd
XOpaTrd TTIV puXI TOU lO (ALa Cd8LE (8uTT)
ji6vtoao. E' Eva toU taatnia6 nom1jta, EiE
n(xQIaovEWET 6 '8tog yt' a xil diTv datop6-
vtooT. Tb obftlpa atU6, nob TrtoLtpogPelIati
<''ELXTI> Elv(t, MtXQ6 tTh X(OCtX1TQLtoTLXt) Xt-
rt6t-ta toU xapaptq)txo U'pqoug ILt ffoagax-
Ttxi, xaiOOag 1d5 8fiE, xOavyi :

Xcop;g 7ieLOXElpt,', X9gi 1,; An7v, cogpl al10w,
,Ecyd2.a P 'qqAd rTiyeLUio uov iUXrtaO, TvEII.


Kal roTga xdipait mal dxa Th7i!,Otiat Sai.
"AH2o T6r oxinho'at : tr6 roF, uov qpo yet
[abvIi ') ""yn
&OTI rgdytiata noLUd a ) vid x d(io eXov.

"A, 8tav xrt, av rTda ll nig ,'d ,'l rtgQo-


AAAd 6i,' ijxovoa atore xQro urtoIroTd' f)
f[xov.
'AvEnatof' r)W; t'u xAeaov 76 TO6), x60por


Kaurd ti Yv6Rtl jouI, TO6 toil]Ta (UrT tx-
(pOdELt EVca (Iu'ITlia(t OUMatLEGJAp1vO XCaEt
tI (pQoilitx Ey.vyvotL- [tia otilyV IpUXUi rTO
KadepTI ad6O td XQ6vtI( rg VE6-TITO6; TOU.
EIlvaLt vCortO-xOatL |toQOsEe vd t o aTOUjAE
d(pou dUTtoi 6 '8iog E6xPOOtvTijxe td6o x(-
lagd o(itV ROCIo]0I rotO-StL 6 KaId(cpTg &-
VI)KE OCJTV XHarTYOQLa xEiVT) TE(OV dVaQ(o)(o)V
not atnoxteOuv' VTEV X O dl6 iTV Edv OTLX'T
xt' aioi lotaxi TO q Toro rU vvalxa T rig
yVvalXEg. '0 oEaovalLtoLbu6s auto6 ow'avtdEL
-6jtm)g E QetE--T tiv xoLvaIoVLX ditooxtija-
ola xal X(ttCq(pQOVtL(. '0 Kp3dq(pTi, viog
otcav TItrv, 06d ta (tAoIdv)T38(e xaL T 8t0
aItd& notl vrtova, = sE tihv noLTlttitXv
EUbItoODiola tOV. Y' eva l tO noltOLi(4 To t -
Es xca(ft(pd-ptXd)vTag tdxa ydL E'va TQLto
n6roojato :


'EEvrTteior7 atiocoi.

Alav aTayogevtdv?7

'HTav ] motvwr'ia


Msd QUwrTlxi gO-
[nT rov
mat noegtqpovqfi'j
b/rJQwp f) aolia.
GEMI6fiVOIn 7EOAV.


'Avayxuoltivog, ant' akhri "Til dnoioxt-
to(a xal xctrctqpg6vta, vd xgonLt tob 10 -
8tlolTEQO'Lg EQ OTg TOU, Va TO lEL nH8(qUd-
IxQca X(ul T I oxLd, 6 Kaoi3d(pTg (5tl)YT i-
XE, oiLyd OLyd, vd& vi'6o aQt 6 t6 t Vo-
jut -rxv Tetx&v LFTtatsb xECVOU XGIL ITg
t(Ofig toi no7XoC x6AopoU yt T6 b 6nolo
niaganovelatt.
'"aif ao, tda TEXy (~Utr 6 KIp(I3(pg U
8oxiLta(Te nozt vd .t& 'Lt. "Oxt Rt6vo 6bv
xatvpal(8 XctpAldt tOTE aQoooidlita vt ?y-
Xarta.ELt e16 T dowog TOU, dxxd UAL 8&v T6
datxuqpe. Tov xatTEZX8 OK 8a06 r6oo XU-


'd) menouchaipo; Teu Kartpcl/


0 KABA0HI NEKPOI
(Maoxa 1ni6TEina 6nM T6v x. A. 0w pConCXov )


QLtQXLOb (aors, t(iog ot tOOq)ptvopiO(AvVEl ot
oJtoqpdyoi, E1tLoxE oCTV tixCavo3TOLTj( TIOU
TrYy dqpopQRitt ap XdtQCg dx6din Fy(xlv-
reont :

N' dyanjtEd dA"x n"Etoo0TeoDv

- yQd(pqt o' eva Iov nolT]a -

N' dyanJrqeO dxdua nEQioodciQTov
rj fj6ov nob vooaqeiZ xai pl 9pOopd ano-
[xT6dai,
nov vooqeoj)g xal /le 1tdv vbiaoj iQOwrTunL novb SVe ymVtLitLC
[byeia .

Ki' 9tWi, 3odYaRUtI, eYdJysTi' aCiT r iyv
fijovil 6 Kapdtipqg. 'Id T'ET(i, d o6tolta
oTil vE6nTYid ivou v a&txdvai'KE Ag (fvpuA-
)xl, yLvav 7y1' actbv -XLyo 6X1yo Tb
(pvatx6 oiu. xkiWa. Td dce5sXflxB-xaE l
iEoa c' a actd dQydvoae Tin otw) IOU, ril 8o-
oRivq 6d'xT ntTv iLx avonoLTaTj oroB aid-
Doug Iov. "OnO(e ol vgQ(onotL rtv (tXLTdv-
OlXav gtvo 'obg a(lroiiC, Erot Y' aCbog
altrdvr6 Xs oibg v ftQ OUg gvouvg A3b6
EsxeIvov. X(oiCoviacv dand -r ild ElxyTi


pldg 8tacpooQetrLhg 6oyavxig 8LdnXaorig
x(A- pOQETLXfig vooTQootag.
Sans vous comprendre et sons que vous
[m'ayez comprise,
j'tti passW parmi vous noire dans l'ombre
(grise .

E Yacpe if Psv Bpiiv, (a [nOLtipa vd-
X.oyiT nOtQg I6b Kapd dpTi o om ALXig 8ia-
iAdorso; .
A ;s elvat 6 dyog yvid Tv 6nolo 6
& LEaoVTQLVg rOLTiTg XOatTOPOS XajL.Taop.)-
vo ytLd a;, OJIro sEina, 96 (proqCSg Ifig *'
iov, 8i&og Hal x vfig x.dCinag iou. 'Anos8E6-
iav x6 avhu)aoap6 p.aC YLt t' 'peydCXll 0ou
3rOLTxitXi dtia, T'fav siyev oTaTog RtLi (Ita9,
XaQLitO1REvo9 &x6tta,-dila 8v t dxe v&
mtl ao Reig I3ti OTa T6 aoteQtioTEQ, TLwO-
la Trb Qoo(omnx6tEOo, yLarli KV E'x(ypL8 i-
Roia Tb otLv6 Patt TOU. Mag altoFavo6av
tgvou;-povo6TL b&v TOU 8dXvaMPE XITV d-
noboxtiaoLia 9XE'VT] nrOu T6V ET!XE 3 lyO)otEL
OTd vsavtxd IOU XQdvta. SEvovg-xaI yLE
ptdvo t6 yEyov6b, Ot 8&v etXaCI T qpUiTl QORA> Tov.
"EOva .oLn6v, xw.joLjvoq toMa ota Ts8-


AZ'- 105


'0 o{oeuakao~p reiT Kacc pn


xr, tov, 6 KadrqpT; 9tyOE T6 ndog to )
Xr TOU, oltv y XvT TO o. "O1a yVQotav yvd-
go din' abt6, dtbdxonau xt' d&aoxEitouxd,
8ji(og td tiLtoTQ6ta YtQ0o &Jdo t"6v fxto.
'H (po5n xnal Tb a oa&t1Ac zfig tqiolpg, id
Tati8ta ano dvavectvouv xat xrsovdlouv
Triv VpuxI, fA VEig xdjo'E, ,eoga OuTiv xoLvao)va, fi xoLvco-
v(a fhi 8ta-Eva Xk1ifo; :tQdaix oatd 6-
nota v8ixaq(pQovtaL t ji8 lt 6nota ysrI-
tovv TTo ci] TOU; ro oI Vo 8 avigaot, KXEI-
vog T' dyv6iloe ditaq86pQoiTe vreX&C yLt'
arud, "E^tOcE, &tcog; ELca, (i T6 aKdlo0 to0u
-natL ytd VTb ndOog ovu. '0 x60tog 510g0,
fi ( toTi vou S j cyiav at6 otevb nV) QoXo
tCV TELeXov ROu TO t pxoGE 6 GE ouo(taLG6Ti
tol :
Oltxiac nTQlfldUoV, XmirTQcV, ov,'otxO a
n ob #UnlwE xt 8tnov KFQnai' (Q vta xaG
[fz6via.
2.' rq/jiovgyroa piao' oe gaoad xa( po" oe
[Ae; :
fi rdoa ~rearotartd, f r,6oa ngdy'/ara.

Kt'alo0jiaronowwi7cei 6i6mdArj(po, ytd Sivra.

Ngo;, &vaTtyo5ae ai lat'ig ouvotx(eg x,
.uixa vvoX.eqtva xHvrou v i v x6(oeeoT x(v
8vvaxtov xai Avow(ov fl8ovdv ?rnob &t0,oios
tSitdxoJtf. Q"Opitog cvr0oua1;, atig jaK'xo-
ovuloriae vd tltdest. Kt' rav yTr Xodvia
ot'u8(o(av TOb o60o(A)t6 rov, EvYLaN pauOd-
rEQ( aob p;1ag TO; oMouVg t6 (ttRaaylXi
t(Oy LltOV8y :'
To y4ggao/a roi od6yarocm at'v coppeyi ov
ETvai n2irpy dnb6 qpott6 taXaLpti,

axult Xaxtaoae d6rava xal y1iattotx ~oi'
va tOv tavd eotorov tov xal Ifi; topqpfih tou:

Hlow dndorayua vd flpdanerat dnb fldrava
yrjtrfitaro;, eli[' Svac aloOrlri,
ntot6 dr6dorayfa Mard i~c avvrayk
d&Xatov W rqvoodgtov /tdywrv ayciwgvo
nob ytd /ud yiga (5Y neGtoo6rEgo
MYv (pOdvet j wiaai 1ov), F xal YLd AIyr1v
[d'ea,


Td EnooLt TQiLa /ov Xdrta rd / (pipuE
Sard r6v IXQ) 'fa
I'd /d (pItg ard TrYv E/ioovpd rov, Tri'
[dyanr rov.

Iloc6 dn6oraypa vd f/gioXEuai xard 4rC
/ ovviayec
&dzalr 2irfrpooaqowv ydywr xa.wpiuvo
nov, :jv/tlpwva pi rg nva6oopu4,
Mal zp' Itixm nita.; nduaoi vd i bava),aie. .

Td notiiilatrd toU noi Uv T( i omOxe
rote Ga t60o 4XX& t ttrwvF. ci (pe y 3O-
Xdvt xat. d xt.et orobg (pLloug tOU x(4l o'
8aou; TOU gyoQtav Xli TOI To toDijav-
EXELLiOouv dn6 6 TO xutaQLoXLx, db6 TO6 Ro-
va(txob aL r rti; (Wofi Tov dt0lg.
'YjrdoXowu, elvat dXAiEuIN, Ntolol I o
T( XB0OiQouv at (io : ae iutoQLtA Xa oE (TE-
oUt.XLXd. '0 X(O0QL(Tt6; 61(ot)g ,i1g Ft vL
EntjtdtXatog. '0 Ka(pd(pI; 6Uv eyoutpE (ato-
oLtd 1notiLfttt-016 Eoo0g rig < xkW)> TOti OOYK6 f'I tov < .ica'v> toU Aex6vt vti AIX. Aiv d''Silqp.-
atf Trig edyeE oeXlis; IfiL; taotool yt(1 vU
rt(ovit6e.t `igcoesg ,xa! Reydkit yeyov6dt
xalt yL vd 8oOEit rT (pXooo(pla Ty);. 'E-
xtoh d11o (,LFQLad, 9XdxLita-xAl 4(dL(1L(aT(d
XO)g. TE-noTiOpaad toU, (rt onol (t ax-
(pQod(irat h dvtiLt(lpq xtoo notallfi yiu tI|
(il| fi (Ird 6toit x.eLverat vatq 6 g wL
P di,; .tari oioxtcio6;, o(1 td TiXat -in'
eNIEu g ft 'l 9tItEoa, dvotxTd i XEJia(xt~va,
etVit A( fit (pQCOT TOU OF oui(XLtaoLou TOU.
'0 ko6og noI 'x.ave nokXoi; vd XCaQ-
xt"0loouv (B; QOo, t(OV IOLToIdatov toW KtpdqpTi, eIV(tt iOt
at& t oto[iata catd dvaqp4Qoviat 6v6itata,
XOovokoyles, xECILeva, YEyov6ta xt! naOa-
nozit g noo ilvoUV rv 9iv t nUJOOT tton Xovv
AvtXTr8ji anO6 tdLtv Latoptxhi gnoxr : tiv 'A-
X.gvtOtvri, Stav fi 'AXEtdvtr0Ea ?t( v Rl
Xodv) Tot x6aitou xaal toi nveu atog ti~
'Ekdkog xat fi'j; dvatoXfig. 'AXX' Ra at-
td Uv elvat Q naad udioXEg nob (pooET 6
n ooIth tav TVUv elvat-o3Tig ou(iAP[veL
XteXeIss (po(gi;-8T)iitouY1y *tlTa 9vte.o7g
puvtaotnxd. "OXoL abCol oL 8ifOev GDoot
xatl'liXvev Tfig 'Avatolfig, ot (pti6dooqpot,
A paoitXEs, 'ot HoLTIti, ot UaIot &dAetav-


'0 agoual.tap; ToeC Kapicpn


toQLvoi vo'0L ZTt AJioyr( TOWV [tolXFIL do)V,
tH Vt f8lovtixd xo0pt&d aQL t'i ye-dr I; &-d-
xoaifag acti xei1t, nob AEJVOv oa v glQ
t(ovCtavi xul pQ(a ofle( a dtA6 LEaa drn6
Tid JOLtAilpra vo K 4dcpqn, 8ev elvcat d
toqcpig-toU 'I6Lov toD K(Aupi t xai T&v vg-
(i)v qploew ou. KL' 8( id 8f)8EV GtUTOQtXa
xEldisva, ~ep r|v tyj)6tata-xax tilv oxato0
aggieta rouc, tiori' fAko notQi fA 8anu-
nOO(T) Tft; ag tilai rLxfrt ob K'IaqdpTi ytd ti
twilT x(L tpv trgxvi 'H 'AXt(avtQtvAi ino-
Xi 8ev 6nXivt, to)g voAitouV, anlil TI
nOLTtLKtx; TOU (iaVEII'osg. ElviL'6 K(up-(
piqgs rob Tiv onXotrI A Iti "viv noitanfa Tou.
"O,rt f 9toxi 1AElVTI) ro 84veL(rU, trav TO
puXtx6 T)l; xitt t6'vo, i'%a X~llm Olt6
6Otolo A f8iiovlXcT P oUXTo nol Xt(lti jlTno0pD-
a: v' a&viOEt dveRt6&ircita x4il JXoitOL(. 'H
'Ake,'ivrc Qe Elvat drAl&6 Sa TevrT(olgvb
ntvti i'ad~ot (a6O 6nolo 6 Ka3cd XE TL5 XLVOUAREVE; OCXIs T( V AQ(0cttOv TOu.
iAv 9bp(xaoe TT V enoXA TT eUd, 8id aTIT
9xOXr; arfi;, t 6in, gt6 tov. "Exoie ,va(
noild IOU Trt oq)ooouIEVO ttox E"- 400 It. Xot(t6v, To6 6oiolo EV(i
ffd lI\a FIILE(Tll ElQOVE'lia TOW tOttfi YUt
xe toug nou xaQaxctlOtatv 1; itootLX(d>
T o oT3Witl d t ou ao u :

ZriXot roV vov Te Oiov rofi lworofra0o0c.
MA Tridov c'O 'Epovltxc roi "Avrid -
[hov 'EiEmpavoig
6 ngoooqptiLic raLog"o vac asotxalAA~
vioc Im Zauoodrwoy. Md Av lytvav of or'uot
oegp/oi, ovyxtvjpivot elvat onoD 6 'EpovianQ
or not y/a Tri%7 Mid diydnq roi TedtOov r6 noirqpa ix-

y'owiCovype yid not6va Eygd@Ploav o i ofro
O dvlteos 'AmAvroye &afldlvv...'Eupa-
[vilriV.

'H 'AleFavtQLVTi, lOLtxv, Ax3OXl xfn3tiQ
yit Tov Kaudapcq tli 8a(Pqly' 8d tfit
qpavraolag tou dwa tEd Til'X nO TO o
upoanE ft T)oi. "Ava)Qoxoo pia OaOrayui
l6QopPwal nai geyd )q (TtoXaOltx6drTta, &-
4xi ayIAlYvoi9tW6 xdfts E18OUg; 3QO Ap8Lg,-
xoLVvtig; g xatal t1XX < XiJi x
xaq6LpoLa 85xag EXEy 6 T iog, Ri RpIa


dvt'Tiprq ytfa Tl tfo) fi 6otola 8iv ntFpt-
xKei.ve xagliAt cI ( lTpuoiTi, fi8ovtotr]g odv
T6v Obdit8 xaa od&v t6v FoVCOXTEQ IHITeQ,
paXi, AVom1Livouv, 6 KadcicpT; 9xavE natQtLa
TOU a3vEtaT tT ToU xal TWov aVo aD+Ecv TOU
tipv 'AXeidvTQeta Tfig gtoxf)g; 8Tg Udoo;g Tfi
0EXd8oc, Ytaid h 'AXEdVtQEta, T6rs, 7tav
dvoitXTi o E TI;ig JroitOiL[ OtELs, o' 5X(l Ta
LSdpuara, o' 5iov t6v xd6ao xal, xvo(og,
o' 51.< ig fioveg..'. MnOQEi vd tEl xa-
veig 0Vt &V td o(oEOuaXLOtixd 7OLflRata t o
K(pio3wT x(pododqv To6 fi8ovtop6 not Ri1-
oE, td (tatootxd) sx(pd iouv 16v fiovtoL(T
Tnot f9a &E Vd FIXE tiYtEL 53I(Og T6V
i~tOtiE fA ( Hdvcig, .EXElvo Tnob iveL Elvat 5i fi
no1tqpo toU Ka(3dpT' otaQ(q)tpEat Yl din
T6V &0ova TO" oG ovUatiagob TovU. Elvat
liA 1EQ0A6i ERiVTi(TI9 xalt pLd vooraGyLtx)
dvando~laT f iSovtnxv xoo()tv vi(fv -xta
Evtovcov 0 ao l(Tax(v dJtoauoeWov. "Ooo
pd(iitota tEQvouoav Ta XQOVLK( TOU XOLnTTj,
6 f80oviaTot, &vt! va fio QifAEL, gEtEQVE 510o
Xat ptyal c(an ci3tmpa, ETXE 80o xat nE-
QLO(f6rEQTo) ?rljXT)Yq (tTiV nott( TOUv. TA
nt6 fl8OVL(TTxi TOtU 2Ot1L0pata, xEiva r Ou
odv xOQFdcLx 8iLTT QoQdV Tl (QI'qT E9V( tl-
vyov xoox(7iv xalt .tijV dxaTaocao(a TIov
(LavTX1ttxov droaIoCtoV, 8iv Elvat Td6o
xeiva ntou 6 0 OLIToTqg vUveT fi8o-
vi; xut JQoona toU 3RaodvTog Tov, o00
exElva 6nou d(VLupdta rt fl8OVEC xal nQO-
a(O)3T a 3aEQoa(ivov ToU XQodvov. Mi(ao atok
oCxlouq nob tEoty(dQpovv xooiitd vE(ovI av
xt' 6 '18to trav veog, 'vOiELt xavEls eva
XptL no Ta X6 i6~ et dx6titA, Eva or6pa
nou (dvaotT(rdeL TO Od6Lta rov;, ti yluxeFL
qTFy.oIlJa ToU oaQoxtxou ad66ou- 6rcog rhv
alotidTEttL va vEig TT)V i8tL TT' WTLy.nRI nOu
JToQxtEat vd TOv lxavonotileSt xal nob
E lvL Af TQEI[LOUJt Ii *vuxf)g xtal TOV pe-
\5>v ulalE. .
atddt6(ita ta yEQovTLXda Tov xQ6via,
OtaV Olt ( Xo0L Vt(o)rtO 8Nv &itEvIouv
naQga 6 (ptdvTvan( TOl fto avtro, O,tt ~x~E-
vo; (IOxOUflouOGoe xnt T6OT- vd PUnS3E
Cav ol dy(zn:tg; a xiLi; T)V RCv aiLv toU
oo'd)t()v xal h8ovrov. 'Avabxui6rav 8(oid-
Tol xal XeOaEtLa, 3nSQLGtatLXd yV(OQL)LtV
qpo>atoyvo(,RL; no6 6 Xovo vti; EEtxe t(O-
(Ot0OEL,-Xul Ta (tva1otoB8 I Thi VOOt(X-

Clerges


yia Tou pgioa oar~v nomoj tou. ToB doxoQ -
oe, yt ve 188E oX aOiWtd, vb Xa8(oeL xovT&i
ut6 XaLilo OnxiOHdI uI RjdtiCL ToU :

"Eva mei de.xEt. To6 p'5 rov t vW6
gdqu6zt mo xald, Odvat m6 ovynaOkc
adv ~Qeoovv tfc 'Aydang, adv IQOovv ol


"Eva Megi doQXE. 'H xdyagr &dn6tie
vd i SeXe cpwCg ntoA. Mioa oriv U pfltv

xai riv iozixolo, ma pi u t6 Uyo opoc -
1,oa orilv gipfrv grat Od ,6QgaauotaOro
ytd v&OiQovvr Tr 'Aydarti ytd vvdqOovv of
[2'us. .

'Av.ftEva Qoe6; obus &Xi.o ov t v)oOnou;s
nxou 9xouv Tiiv t8t6orlra v iexvavy, abiosg
eIxe -iEV i6dtL6.'l ve ftULitCL. 'AvEtl sta
006g tIl YEaUay t4g oTdxtItXIg OU &qpivEL dIobg
110oug xd0s gO3catg noj i q aoE, abIg 8ta-
IlYQO Ue &6 A6v xa0ftva ptL yeFioY yl.vxi-
Iru)(g. 'Htav e6yvl ov RavxotEva yta a-
XolXCaoeLg Rou 1O ELxaUv XaQ(ACSL &La oTLgY-
lu x0' 3tEVE XLtosg GIThV dvTpv)oi TOU d-
x6pta xaL o' XuO VpLies HOD 6iQ)av (pevya-
X.e; xai t eiesAvav adwRayparoro(CTteg:


Z
5Xt f*ovd'a td xoEfl TLa &rov Atdyitaace,
d&Ad xal xselve T'r elimvyes 7 ob yid oeva
yvdili!av pio' ord /dtia 9paveod,
x' Irgietavse p n' oa; cpwovr-xual xdnoto
rvyalov lunZdSo ri; pdraiwoE.
Tuoa nob elvat 3Aa nid pioa or6 narQtedv,
/oLdcaZ OXE6ov x Ga OTeh ejtt v
einve, od d ov6a E anog y7vdWtfav,
Ovypvoaov, pio' ord ydria nob ok "riratav'
rC& Srgoc/av pio' oar covwr, ytd oi, Ovfy4-
/oov, oaoya .

Abr6s faciv 6 Kapdqps: Ev(1; tEydao;.
'0 fAOVopbic Vxfits'6 axonados Tr or act t(w
xol fAi Rio ov Tono06 a3iQv. Atr6; glaoqg
uxtfie iOLtvTix) TOU iT)Y Xa L &xaho-
oI.'ExiaxLTin Ie1 ,io t( rov, TO avePta Iov,
Tl[v PUXi tov. Aubos Tov Exave vd adQsL
dTiT J Od E(VI IEEVT) T aQL(ITOKQOaTLXT) dLt-
pooLag nQ6g 9va nrxiOflog AytodYata ei3txope-
Xih YLa Td 6O.a fXOtmdtOUV Ol aV Q(OXROL.
Acg; T6v 8iFe-eE oe )e(Pa0ouS; ail TOo
Uilayoouae aoroxaopoig nob PrOaxovv Jie-
YdAf AtTnAXT1) (Tlig 01 )U; lgag, yLatid SX(Pd-
ovuv p.i lhcaiTEQT) 6 ixTta xaL E n3Q(c)6-
TU O poq tEOLCQXt a(6LV(I v oudydoAaTct. Abtos,
T6.Og, 16V )20T(e Vd 8 bLtOUOY1oELt.


KQITAZ OYPANHE
C. P. CAVAFY
CIERGES
Les jours a venir se dressent devant nous
Ainsi qu'une file ardente de cierges
De petits cierges doris, lumineux et vivants.
Les jours-passes demeurent en arriere,
Morne file de petits cierges eteints.
Les plus proches fument encore,
Cierges refroidis, fondus et tout courb6s.
Je ne veux pas les contempler, leur vue m'attriste
et je m'afflige en songeant a leur premier dclat.
Je regarded devant moi les petits cierges qui brclent.
Je ne veux pas me retourner et ddcouvrir avec effroi
Combien vite la sombre range s'allonge,
Combien vite s'accumulent les cierges 6teints.
ATHINA J. PAPPA

ATTANTHIEI7


IE KPITIKOYI TOY KABA0H


'ExT-6 &n6 Tb o)wtp6, xavtic vsoiXX,'va(
xadtTipXVt% Uv xtvsT r6oq xpo61kpa'ca, oaa
6 KIaq6p iipo6, po(m xaXithXVtx, ~Oc-
x&, nVEUfjATtLX, )UXoym10lX. 'O Kma6d v
dvat &nb TI; m6 alawtg;, it mbn noxuo6v-
60tr;, Tic mb 1656ppu0ps; xa. T ic mb aP,('-
IaVtgdC v6oEXX1qVCxiC pJopyi. '0 9pWrTtoi6(
tOU yv i&mvTXEt 8 t6 b uXoloytx tou ty-
oit;pto, osE t6 IYyxtipxzop6; Tou, 8X0 rbT
puotixb too Oyouc Tou. '0 Ka6 9T; Oc& 6Is-
XtstraoC xac 6 O u 0u LTTit I( Cal oT6 piXxov
pI 600 niao0 xaod oitpaoc. Kai STav 6pt-
OaAiv7 xpolx't 6& sdvot ayoup 6attt O6XtE
TST' TtV TE>XEuta(a Xitlq Y101i T6 UXOXEX6
T6 xaXXETenvx6 tpp661Ifjpi ToU.
*
T6 5papip 8by bmipXE; aTt lopcph Txiv
ioviTiwyv Too Ka6&py-, OTh 5atoytxC
6tnwo; bpto[i'(wv 'AXtovVpt-
vrv "' intypar[jToiotr6)v "tx; 'AvOoXoyl(.
Tn&ppx( OTt orG ouvl~oTho tou, oTi0 Ota86O7o
tou, oTiv xtvviov xaci oTd puO.[i6 t~; axxiT
TOU, xOat 'oTrea oTri 06X14vI xalct rt; 5ti-
Taty) rxv tot w Itowv Tou. Ti notitjTr& TouU
oaMlovrat b ai votCytvEt 5pOpiarTtx- xpacuyC
(Xav6Ovouat; xaod tviypivei, Tb taptoo6 Epo,
yE' at6b xal tm6 -rpcyLtri) nob /ierovv mai
$Pgov#Ue nJo Od iAeiovv NiXm(, dndrryori,
'Extl OptoxeTrat 8X fj Tpayyx' bn6aoToira T;
no(joi; Tou..
'0 Ka6icp; d vL isptooa6epo tpoytx6;
not;Trg napi Xuptx6o, Tpoytxb; oi9,v obooa
xal avesdtprrTIa an' TrV ilWrtipCxj 8palla-
utx6"vouta xT p.opyf;.
'Aycvac Eoopp6n7vaoq piouatxoo voaLdxtou
xat RXa0ctxo0 5v naipXEt oC y Ka6rf-q.


"Iotow; d)taoT, xb auxv6itpo, v' 8taOpopEt
xat yi& t& M 6. Ai niopst vi& votsaoTEt,
3pi6act, iouotxab itotcriT;, xa~c &x6pat Xty-
Tepo, nXaT x6c. M& T& notiaVmTra Tou E-
xobv "Tv nXoaottxh xaMl tht iouoaxf, noX6,
ouxva-&-Tfi ouyxtvriiET TO oxirt% xt
Juvaio9tOpartxc TOU xa&.0Tayoa *,ivtaV
DE oat[oat Tou *payp1JaTvouv u t I poFfx
ttsAt6tioqT, andovta Evat abT&pxmtt xal aroO-
napXTE; pLouOExond),aotX; 6X6rTyTE;, 8to(;
t(pto0ivot, of neptoo6rtpot, oatfot TcO lo-
Xwo0o-. Ayot oTaxiouv oav x6pnot ito oiewa(
ioa pa.o; xact Xywv tnolhvet ioac pica( 616-
xX)qpo ta 00pa fjCz taieXoia; :

'ArEiao,#tawe "U' )4xnEoa0r a&6o rv
[x6ofdov ?wo.

Kt' aloOfruaronoirlO#ixe di; d .xArg ytd
[/ira..

'H liouoaxm trov noLyji!TitV .T&O Ka6iT-
Eovat OT6 obvoxo, oariV bvcoia, o 6Ta xalt J1G-
vaoibtx Tou; &T't6oaipoa. rI' mart xal i6Xt;
EunvitjEt eva; touc "XO; Jioa [ia(, xod 6
ni6 Oa4in6. xao 6 mt6 &6t6pato;, Oi yt&
6uvaqriT xa0p, p.tLayitxj unva aty& -otY&
6),6xXpo t6b iouatxb vnz6otrgwa toO itoti-
pcco;, inkXvETat oT6b noaoJveirjT6 Jim,
yli(t -r6 fla" VTEQty fovoaxr pata pfvi],
Vai 87NttouE't tiit oTaOEpi, ouvatoO16arTtxtj
xaOCTOToTo], xaCI x&noTE EEtXt1V. xo09 ok
xoipaia i oi)wy, al cppiosc %al ai XV-
Ect; i16vo ncu Tic (tJupL'ouiE atYoav& xal
oav xazavvXrTxd, 6nwto; neglnov xcdl Eva
I.uotx6b; 9o (itO6ptEa Tob; Oti.ou; WiV; pu-
otcxoO nlotjtf. Elva towtTplxrsTtpIr Epvw-


'ARvowrniAist a xptaxeu; TOO KocPjan


o0, mRL apFtoYr oZO pLnapEI v& YNEL Ina-
t9 L' Eva COy unoTT.
*
'Ov6[aiooxv nzptepovTtxi apito9Eo-
pf, ToO Ka6irf~, <(petit fatalisme* xardi rtjv
Ixypaoq -toO NtroE, 9EonotOtlor tdrv ptxpo-
ysyov6trov Tit xacb6?jiEapcvf w(f;(. &v Iv-
Op(tno itob to6o ntolb oxLOIxe xaI nob0
XUpl; TEt oxiEth TOU 16%XE OtyjV nohjoq,
Trou, 6 Kac6U(pj(, pitoo3a:T, brmo67XtdvE,
57qxm6S', tE C axfi Trou, 11i oarioT] ini-
vmvtt aOT, d wi. o aT) aci6tt E val xbact-
pi Tpaytxij (pv T v xotvi], xal 5xt i~, vw-

-al ot; J ^toc ( xal rT1 ( pticlxf; nqpooaSo)
tri vloal royu6;, X6you xApm, xat vi (e-
ycovfat;- xaaci T6 yspsv6b (pEX66ocpo-An6
1tt Xapdi). Elvat xacapcpa Tpaymxt9] y ctXo0o-
ta ToO Ka6&pyrj, ytprt oa xavivoc arOTLEo
toO Epyou Tou v inmefStlfla, tdvet OtOT am-
Ospdc: 05E ts rip 'XVT1* 0TE Ifv npi'TO, 06-
ts TiV y(i too &v6p(inou, o6sT pitia oya
pariquoatxi. KacXi xaX xal m"C dcx61a6x T-
(wrNx6 voTtxt6 rou U [inopat vi -t6 oTp[ -
I6t yEpi, oTi puotxi xac ad66ppLiyra, oaTd
,npG-c xao a-otXEv6ib peLOjia~r Trou, obt6
fpwrac, n. X. At Xoptnitvet Tr6 Ipw-ctx6 tou
niiOog T6v Koa6ipy, xacd s inopdl va yiEl-
act 8X1 tou -t) t(. 'Ay;PvE xEvi ptoa
TOU, &qjvsct pPoY[aa, piYppiava tnob ri al-
a0xv6ioauo xOftE atIyVI. '0 K26OK6ier Elvat
Iva; COi,5ovo; &tEXtmEopJlVO( tOi5 tELOT-qXe
(nolb vwpl;) ytdi T6 [LoTao xioa &Y(dva, y*i
ft tmtoTat6jq.-c x&0E n7tpiypto, xat nTob
xaTi6eoe a. 8rnXa. '0 Tr6vo( rou, 6 Fu'-n-
pwlfx6(, 6 napoavETrx6i, 6 n(ptepoxEjiipvoq
yovTiat xinS noai aaOT)cx6. Ilhpoa6TEpo
&at6 T'v &yp(WXO xOa &xacpnTo "EVkxac Oi
6v &avaYVo)ptC )opg; p pE; p~OOa6tT Tou 6

'0 Ka~r% EExaI 56X) Ttv novEiEVyJ 06-
onaoyl nob 9co6 st vi TrV xiYvE xapTEpptX f,
ToO 'EtxtxTrou. "Exst &x6opa, 6Xt pE6ata
Tv a6aov]pt. Otx', Ij& xciv &n6 TCh yXux6-
TvqTa, &nb -r6 TXuyopa, &na6 Tc oon26atJio -6
oXebOv xptatv6xb Too Mipxou ACip-qpou.
Mia pamOTep" bn6oaor ~o0 Ka6icp) B- v
Evat awler'x. Kais &)Xo. KoXXkiivo" aOtiv
DXT) xad tpovTos nt(6t; egvat 9paopti, aipvE-


0rat xal XTunitat A&n p.toa TOU, layraora-
TEZ xdtie o0o xW0g( f flatE; wcDrTgtxEc Lx-
6Ac6eiaCe (oE xpauyi; tou Elvat n'AXb oni-
VIe;), oxlEsrat, dX~a pope! ft piaoxa rTT)
YaXTVij. E[vat f arapmof Tffiv aitonipcav
av6pnvitv nob Eipouv xat Of3ouv vi gatOmp-
XOOvrai yti vi piV sEXvouv Tri yxptri toa
ToO n6vou Twm atri 11O-q.

*
'23oT6ao, 4 popoplmE arCi Too Ka6icy pi
T6 vi EIvOt PEoaopi0 xal(1 6X tooo0TCE (5-
T)S too flrxaTwv itX. TbO 'Eyllou, oE
300 T6poui, Ir Tbi iaopeaoy xal T~rv tM6atte-
p-y yi3doo trv &i inaykYcttaTo ycL)>oa6ywv)
nMtcE vi tEptXXEivESl TJV TpayMx9] o0601(M Ti
(9)T Oat 8,6t TrpmytxTEpo )(EI xal xantavTa
Eva; &nb6 petit fatalisme> ; Koa noo, Xot-
in6v, pplxaetac Trpalycxt cx f T; i)? ;(s
rtia t6v KivT aT6 ZBT bi 60 ooo MXa &-
(YvTae Xp6wva yci vi ypict 1 )ou Elxoot
Tip6Gou, ytiT6v A6v Zouiv oT6b 6T xappi,
noT. yuvoadxa Sv tr5oimxE E6 onaaop nob
Xa2X-opooaE. Elv2t at l cp6X(t p Tpaywsa
TT; kiyst Eva( vio y .klo puOLtoopCoyp& po, vi
yEv6parTE xact covviga xi6pca yti va Tigv
niErioupE &cn6 nAvw orei, i6oo otipEp.pi
EvMUt, oTIv ipp6oELM, OGT yEpaV'ci, OCt-
9Popi TO0o 0o m(xaO; xal T (; UXft-k6Ti T6
6&varo J aOt; wij atxv io)(wipd., oiTv
vivTLvoa" ox4xiy xalt naocpi OaTv iv ro-
pEa Oaxi) Xal ay 6Yp)(, OT6 yi poEpo T(,
KOft OL-T 0100Y)O p tC i V )(OULip ,,Pi OTty-
pti TpCYprIaTxfg ),EUTEptid, 8TItl OE 1OpoOiAE
vi Pyo0tL Hin T6V t aut6 IOC, 6t Li; 016
gy6 [ai, a' 6X- pa(r Th tw), Bi vTy6pOaoTe
oi JiAoa OTOC( TiCGEpIS TCWYoui T( niM6 &-

pixpoi, norTimtOT, xasphoivo aorT6 t1to niv-
rT xoin iit Ti YIX, Oi aoouiE a6T16 T6 ivEx-
oicyrTo 6a0pat noT UV T6 beT xavEIltUopopi(,
6i)ts aviTrac xal IapOY, 5i)d) TpEXIa, ai-
Xf)(( OTS OtLYPi Vi va tio ouiiE XiV tTC AO-
pet vi 6niptE yE 0i pa; xit itpooa6xynro,
Evg oxapTrnp TI( uxt nob biv T6 8oxqii-
aaie, tia pomytxn 6Xoxaodvoupytia 'hv TroO x6-
opaou; "Av 6X' auri-nou 8>Ra oyebv, Ep-
IlE0a & ajioa, Cirnp)(Xouv o-t[jV niolO TOO
Kac6ir -,dvat yEyov6ra IT xa6xjeptv6T-jto;),- rT6ts noO


'Attavrriastj ak xptmxeo TeG Kapdtpn 147


(p(ya PpLoxstcCfL TpoyCx^ o0o5a TT; rI ; t;
Nx't yv6wy0 TO 6avi-rou ; Ma auri, 5186),
&iuoknygTtT, iptaiTxTm, tv Ebvat OXeA6V
naovr yoO napooao ouTv noiao' ToU0. Koa-
6j49), ieTaroopaymaphvT, (ioviXa, .n6 T v
riyvT) TOU, &(wp0110p1 xat itaf(3Lwjiiv- ;
'0 Ka6pip{c XLVYE 6X6xXhjpo T- np66X'ipao
ToO ivOp7tou, 5Xt, Pi6mOC, aOts 8toCiosto
xal ozbv i)6 bCOpo 6nou Tb xtvoov of pLe-
ylXoi noL1i'Tic (6 rxa~te, 6 MnwvirXaip, 6
Bxep6), &aUya),)C, 816pi, pF 80O,] ni7Adrj.-
Ta xat Soy 346.rzTa Uv T6 xlvvyos xc~vi-
vac Vsok&).Yvao, cu5 (6uTE6 &ax64a 6 0o-

*
Arunct &nd -r lpy TroO Ka6diqpq f cp6a
xai T6 .v8iay fpov yc& tx6v nox)ovTca> av.
Opwno. Tb6 pyo Tou tvevat &qp6pTraA &d41LxtO-
x6. Ayv ve 6 ivctia)>oc iTf npaypocrtx6Tn
T2; xE' Elye xev6 a&7tn6 pfvi( ToCpEVE;,
nTo6ao ytoji'-, l oXuppi, A(iv6epe;. (')
IlpinEt va P ioutjiE tiv Kaoic6-) Tot
nob Elval xalt 6XL ta no O& 66Xa-
ILE vi& ElVa: oiv ev2 apoete urbain
- T6yv npCFTO veoXYjXva tnovT) T &V nT6-
.E(Vy, o toO Et'u; T o BLyt6v xai too Mnwv-
tXcap, nob r v xtvy6orXE noap povixac Ioax
0r6 ouvv xa'i xaxiOemb xi nXaiotao Tfi n6-
Xc;w xal nob p.6vov Tiv aniptvY pi xat xc6dao
&yanrLivYV-q TrY atv rTive7jXe.
'0 Koaaric] 5cv Ey vyiLpEta li Tij y u-
O q 6nW; UT v v CIat iE pEa t osTE 6 Mniwv ,ta) p,
0o5t 6 ,.oxpirtC, ote 6 loaxdiX, oGr, xa-
vivao x)aoax6, apyaxoio veaiTepol. "O)Y
Tou T 1v npoayo j T-yv Icpd 6 vOpip)no;, br6
av6pd67tvo aTox'Tox&a Spdpc. Elva Evaw
4uxoX)6yo xatl [opa oiag, Eva( alobvto v-
5ooxonourp.voc .qui se voit voir Sni; 6A
x. Teste Too B7aXEp6.
Koa &xpt6%) aiv ,0uXyo6yo; napaxo).GouflE
btapx i; t& m6 p6cia xtvJioaTc i; lt8mt
Tou uxfc. xai rf); oxig<). rlo-d tipEt, 86
itnw xa1. 6 Montaigne--p -6v 6nc-tov T6oo
poti(tig Stt TinoGTE 8i Vi; roeFi)vEpV t-6v
&dirOwno T6ao xaoi Boo 6 Bcoo 6 xurt6;
pti, xa; ytacT 6 auT6 (tag vevat oT!d x6ptEc
ypa .igi xifl a .vfpwtnito. Na ytTlx t6 pyo
toO K26aiT7; -q ivetat T6Oo 116pytTa ITcpi-

(') A. Apl6acg. Hlavqy. -cuyo; Nia Tip-q a. 93.


aoTx6: Ev &acnXtl nap& pit pov&xa nppay-
Vo&TEx6TYjto, TTJ( "X; TGUo, xal t8 1o3opts
T6b papat ntap& kva6 ovotxa naoxovToQ &v-
Op(iTou, 100 Eauou Trou. MX 1 npaYTLcatx6-
Ta'nora &InJXet Eva r p I6vA" nob pinopoO-
pXe v& yvmpLooupE xinW j3a6ed, xal 6 Tr6-
vo;, 6 peYaei-tepot xal 6 mt6 6;, YCTIt'st-
vac 6 n6dvo nob to3x., ,t xal tnob patvct
Ti MEta lao; onitxvoc

*
Bi6ca, inp6tVl cpopa oa1ptpa, ouTp' &n6
T6oou aiOve(, T60o 5ieoa xal 6XoxX)qpwtt-
xi, pXst 1A ti v Ka6iqpT) 4xWTvtOTaxfh
'AXEtivTpeLa. EtyV ToSofI TOU pptoxouvrat
8 Ta- t orlypara d)ptopivou nottvioraoO 8Trw
6taspop(p66i"XE xal ix5'Xd16TOxs oT6b pyit&o
ixetvo X).ryvtxb xivrpo. TElypoata Tvnata
xcOs natpatx"L]: 6 &aopaXtd p6, 6 vtXatt-
0ot6;, 6 oxE7TrExtopi6, dpuwvSEa. Kaod 8Gse
o0 XiPWE', tO,, xa 00 t6 iaEoto &ptoIat
v6b a&iavTaora XenToO-instai &xpt6i)( ppt-
ox6tav aocTv athpaxp. tou-nor LTopaoO.'And
tiv &RnoiTh akt ouyypacyia, 8at, a68,
napaxo.i-6 KaS6iqpj, pavTiczt o&v Iva;
&inb Tob &iv&TEpou; upwn7tatou; T-rv vIrTE-
pVy X(p6vwv. 'O &lXeavTptvupiop6 TOU Evat
anei t poht 6tEpo; xd ntTXaO6TEpog &Ui6 T'V
il)1vtvio-i6. "EXEt Opmqmlt pt 6X-q itgv tuam
XptoTv nTEEpa xaOlt pj' Ga TiT CnooTytaTO,
ta ooGaotdxG(itEp2, Ta 6uTEpat, T&. itL VOoT-
pa, TTino i)t Jia(. '0 Kc6iayS paxpu&
xal dc an6 Ti (Oa6-TEpa pe6poaita TJ kito-
xfj jia ; 'AoTEt6T-jElr .
*
*
MnopoOv vi 6v[taOao0v a6'-vap~E T& paa-
6Tepac lvoatxta Tou, Ti m6 tnpooCptl' ; A6-
Ti xa'k Ttpopctfirtv, akTd &inoxX)totx& a)(XE-
i6v, xati)pyrjoE. 'Ap69JXE OT6V IpwtalTopi6
toU, a6 8iaTopoyo prxT Ix voTrtxT6 Tou.
"Av -r6 vortxro atb~ o-tv xaXXtE)reXv'x Tou
ptEap 6pwupyO U tprivEt Tv 6-ttcT Too
naOou;, -:v fvwaory, r-t p.oysp"t XEip.oap-
pb6iy 6ppLt nob XF.L oai &X)ou notTti, OEv
na6tE, 601600oo vi& Evat yvioto xat EIXt-
xptvi xal oav TOroto, ,6Xw; y(6vtlio ycd& tv
xabt&ripXV Ka6ipy. MnopsE vi itEneEpyi-
OTYJXE noX) T'l IpWTLxi, TOU OUYxtvW2El; 6
Ka%6&rpT, vi Ti ntipaoe ioXO &in6 t0 &UXt-


1478 'AOTM A prxo;io Kocapkcp


"AX)~o iv U&V XlxTo;P60Y0 71dlTa V~i 906GED)PEyo/6; Elvxt-mci at TOOTO 9y(OU') bfxto
OtREXP~ 1tKL TOU-8tt U V5 XiVBL v& ?G00
Ill, Too xipwtajioG tou Ti 6piLpt-ca 6 K~x-
GT Ti rbLa0cmv6p~a0T inrt), putllv
[LONO6 Ooqtti6, [LxpMv tp~ An6
X-" xal Ti; vo-%Xt T6' p(T[Xb Mf-
uOylpt ax6y Kal~l [to)XVTt 7nOTi 4Ju>p6,
&XX,- itIvt& 80V~LUIAVO Th6 t UYXEVO',
CPV'TiEt, 6)UT6ao, aiv tb6yp~pjcm. Atyv EitMuuix6 norit Uv Elvoct 6 Ka6~iqfi

bVO ot tb 56tbJcv atil )X&~v GE Yi~xoc auti-

Too nonwr nob GE GTIycOL tQOU VE>>. 'Qat6ao( T6 540 TOU [Anopel vat ago-
[LMUTfE!t ou=t6. Mouacx6 uxati T6 8tc j
axltk ax6y Km~irp tcxXfecLI Ti MaT
ncpLypica~tITO, 6U8o)AYEt UTiIV <(i~!?tX-

TETF 2 GTSYVl (iXO6atM OTEyv), ucdXdt

x~oW &hu-ti ot Xoytxi lvvotE;. Kai -too

TO tt[OT (Che fece . il Gran Ri-
fiuto).,
'O1!W; TEOXC) OWTi)t nMPT7qpET 6 X.06

09WV TO05 K26icpy [taoXa6a.T x6ai; 6)16-
xX-po; edjv, auvacafi~tiuo, umtbvi.-. El-
Y-%t a tO rb "uatx6v Gcpo; Elvat & )dtfXb;
ma aN6 tiouacsx6. MOUOLX6 iV~tE69T% EP6;- T6

m~eevd 7'rotg T6 (pa x6-jc vri),ua. T6
V~u cx6mT6 5qo x6 6cpa9?Et 6 Ko~rpq
GZ6 814 i Xk&TFTitc~ n7tit 1JXPi, Otttpl-TOU x6aou. Elvat 6-~~ Wii axl4iq itovq-(')pM 'Ni Wpiv-, itwvqy. ub a. 101.


'T6 ars minimis dvtetrat &OTOC~co aiv

TOO Koc6cif. 2rtvc~ nXmTuiCet 6 K2:Tq

(Dvi'ttoct r6); p)7topc)( iv-qy 6
rc6vo,- 6 p7qtoptx6q Oi ?Eo:Tvt'6xmv =t6y
K%6&T~ mk6pmct, ot ykvia Tou; &x6-
[Lot. TUao rfaT Tou eElvct A~ &6XuT-q iv-
tLrOEO-qji ta ThP-qtopffa, PYTOP(t2 @Out 800
xal GTGU;.
"AXXmnat, noX6OJ XEMTWTtLL , 2tOX6 COO-
CP> -xdc ito)l qvXtLo-V 8v 9'tmv 5uvmr6v
Y& le(L 6 Ka6icpj Ti~v &,p&iRE.' ? thyv &-
yuptealm T6)v p-qx6po)v. Mi xal 'tavtE vdc pq-
TpuE irpo Uyv~d tk &ItE noTi. iyopal"&.-
&cpkXatm (itioa)oyim. &8t6Eti'x-q~) nob~ IXit
oUxvi .3-cfv fxfpm0 -IOU, LENME fJchiylartx
x~i xrup2 Lgv- yuk To~to, cpuvEii8ja-. Koci
x & x6ji%-[Lt& e6xXOX 560KOXYJ, U~V

Totcunix- '[6 ars minimis TOO Kot6irp 8Uv
IIVME JiAVO ad~tV yp2I~tjPtnh C6pM TCOV
noTt~t~i-twy Tou. Elva.t at. 5'Tt 8i w6M[ic~anwdaT'u ?X6yca. V'ca6ao, 6 RX)eiittx6,


nTtVOOet AoyLxd, Vk auvipT-qa- xmi auvEtpiid,
biv iEva txV n aXl;Gv %06; ippactoqmx~aTi
7nOL7TITi, T6 itVEOPIx TOO 8Uv itPoyWPsT l
lvq tlxm n~ob atoxoovg Ti, xoymtx yaTIt
xii auvipt xi-t Pxf~tktpo, 16y-q j Oxa~p
4j~txhx ntepc. 'An6 TilV &1to4)7 xmit, Iva
cinb Ti pixp6tipa ot~jixt, T6 ciMiduatii
va Kapi6tv TOG PSIit6, SI~VU &It6 T& Wt6
&XXtncitx&. TUoo jVTaoij TOO 6Ptqtxt0MVOO
iXn al Txi tI)Aj) bucI ti@Oiv iTUXVd)Vi~tx
XOFi OTCty~t Xxi OU~ltiLP(itVETME Y~6PO) ~in
tC~v 050a(m, Op260v-tca d3taxonla (nod 6ToOD
Iyxi-tTat &VUn~jp6XlqT- &E'EM TOO T~totrLM-
TO;) Ti b8c~i& TOO Xoytxoo. Ti 8iaV& akit
biv xi Opmxci TwOTi 6 Km6ic-q 6oo 6 PE[pat6
61o)wti6, xat vi bnt6 nttitv vvotcL 8c'v
EVrAL 800 &Xi.TVOt L0O0EX6; tLt
Mt& Anib TI oo6apoaipEr ivavtiov -tOo
Ka6iqp)o [ioiyc, evat arpt noa 5Tunoive
6 lThpo; XipT : 8t 6 Ka6qp; pXinst Th
pM oavy xir CpXFEiopo, lO Ta v ai'axCXX6-
ittat, &oIXvx xalv mBy ot "tcoupyit xiao

'H nmapaz(ppan rpt 0 aou, Na
IpolpXarctL T6 6TE 6 Ka6yT xtvetat xt& tidyio [ilpo oar&
P xaiat/v it; ~Etopla c, xa (yJ l ,a at no) b
ipiokvaO nMa[aia, l ATT T6 TE 8tav EpoEs
nep(o~o TI); notnTx Tou (bptpL6x5xoc, EIXE
y5) ptu xoto TaxaYoivd o Xoooqpa noo Ubv
WOyE a"aov;fm. ;-
raT tb nproto &At 6&X?, n7o),6. Elvce
Tip x&E TcxetwvI'yo t taoTople xal o.s
[ptopE v& slvat, &ioO Ot6v Ka6i:p, To M&X
tOaTov, 6 p yaTi E, rT 6 tptaoa6tFpo, napc
3i Jti npo6oXh too d&-6piou Tou, o&v x(v71-
Tpo xat oav &pstrplac, oyv i&wrtptx6 oX-
lam povyX, oaiv 6tx6 nob T6 TeItEt 6noc)
eiEt m(6b; ;
MIXov ot 6 uTrspo, XoE&Mv, aot yYYo-
po &8ajopmw p ivr yxoaofaC Tao, npinst v&i
&nio80o0t ivmTntwaO toO Ttm~p(IIvou itob
lia l6et. At yvtpcoe, Tip, 6 Ka64);&,'&n6
upfoiOiv neptobo tC ;(0) Tou xa nsipa,
yiExtq iUitxvi xpfosct naob 9a topooomv
vi Etil6a ouv -t ouvoXq &vT(flxj oOU YE&
Tvt (wt xl tpai5u xav &vas6pino. daptotdivE;
Tou E5Ue( ; flHvto, T6 ojp.stlo toOto tlvat
&n6 Tdc n Tp. ptiT Too Ka6yfn.
Kal Iva &Xo &x6pn : j A5uvmptaf Tou vi
ntat&4ast.O& OstXe vi tiari a, 6 Ka6cpnc.,
ti U pitopas, 8int~ at Tino s (yta T6v Ifto
X6yo), iU litopeT vd 6o&eZ Voi nafop. Aky
oGtLEYe ris TI; o0o61;. Si'mxgvo Paogti (JaTM-
jiivo 5&v alo3av6dioTg otv inolnoa Tou."E-
XL GtpvxtOsti Trob; Tn6vou( Tou, ,ToCb lyXt
iatoapxtasc, Uv ToO noxuampio v& ToUC

'Qps;-&pq qptyivrait. no Btu rT6 sxoEu-
paoia oat xinota ntfoT. MA xal aorb &x6-
[1M Uv T6 iCoOeT &pmia.
IEpst n& 11vaL auvaMTo va nmaiiftt
Eisa n&i; biv 6napXat xappt& natvn. Elvac
Iv%; antao; xP; -ob; onupoaypaYio &aXXWY
IntoT(a)V, 8inw tOO Mnwvtalp, -nob ivrit-
vopia navc6paTO; xal oacpxb T6v OXOTrOVst.
Ttv T6oo oxapaTuyX E aoixt Mttxj, -it
oss56v A0xrvTx xpauyt TOO Mntvralocp 5k


01 (iitopoOS v TY V '&y Xti noTd 6 Ka62i9c:
Seigneur, donnez-moi la force et le courage
De contempler mon coeur el mon corps sans
[digodt.

ET6 cMavouiX Ko1ivyv6O(, W0vpX 6 Ka-
64irp n itoO plnopi va Kitst 6 n6OoC Tou
yti nao yl. Kal au6th &x6op 5ev niat nolb
pLxpu&. OE &Xyestv TOU I x)Onin, iti inixxOT ip6bc
TYV toarn nob Tptx1i.t xXI Op6paca 0T1
Ykvtfa T ;.
*
**
'0 aOy1t3ie16i TOU, 6iTu ppovst 6 x.
"Aypzc, b:t t'& u Too puaraXtioO Tou &y-
yf "c Tl 6pYpxrEUTtx6TnTa ; Akv x6b ntu(6w.
'O tiurTixoaLC Too Ka6qT) nob ix6o(bd-
vetati xOzpd oat bu6 tOo u ovy&Xa 7otLi7ara,
ora Top, slvac qp:Xoooqptx6; nptoo6rspo nap&
(uXtx6c. <<'AXyEtv&i npoiaOtoest &yvtxpb
oa ayvmwoao OT6 &n6xpuPo tv ptimvrtov-
tra itouOivi OT9v noiT)O Tou.'rnoouvEE5)Ta
xml atw i),, 8wit vojpmlt 6 x. "Aypa(, vi
T6v &inaaoX6XaE T6 p.sTaouaotx6 np66XvTpa ;
'Aoar),);, &oO rcTav t6oo &avoyfcx6s, xat
&poO &pXh xal TiXo; Tj) xinw; tLXoooayo-
pi"v7 ax4nc, thvalt 7 ta1puaoCxT. Ai Pno-
pel, 8[ir;, pi6ata v& 6voqtao6st Eva; cnp6
XpLOto0 p1uootxotanxoi.*"Otuo afyoupa ulvat
x&Tt atpaitvW Anb rT6v (iLU)ji&vo aoxstt-
xtot] nOb OUaoup(Vet rt Xipa tou napaxo-
),ou9SVTra, Tr TpOM nob oupnXnp6)vE TOv
x6xXo Trt, 8sat-t T m t -IaO ToU Tpay(l5(a.
Aiv lvat anXa 6iaTc; Tt C M ac TOU Tpa-
yw(iac 6 Ka6ipirj, alvat 6prov up6aowo,
xal r6 np@TOo .iXtlTat. 'AXX& t) 5pio n Tou
Tt omendcet.
Z'rixE'st piaxpu& &Rn6 T& 93p(bl;va xat
dvaCt 5Xo; naptlaxfhl. Z~ipluo v; p[Liwac
W&Xort nioX6, v& 5860)Tx xnoTr noX6, xat
T)pa d vvat 6 tXeatrtcx6c 56omoavTo( nob npo-
quXYiTrat, 6 iLpo0oopvoc nob U OR6Cs va
ava2npoboOft. T6 pnopoo( vi 1val xal too Kax6pY rT6 EpI-
6Xjia, 68itwi Tav xal T6aowv &XXv (Too
Msptpi, too Ztavtix).
*
flapinleupat oT6v Uoit6;ovtat, T6v 8Oanu6,
t6v t66xtopo, trv oa& i aoupvt(va y& 85,tt


'Anavtrieat; ai xpmnxe6; rei Kapdtqon 1479


1480 'Anavriaoti ai xpTrmeix; Tro Kapd&n


&cFopga rl; lvb6pduX ; nita ,cs Tou, 6ntpxouv
xal nollrol &Xot T6vot oaTv nob 'q Tou Kc-
6:ir]q, %6vot nob btayipouv pabEta (ieraE6
rou;, nap' 8tX'q TV qpavopevx'v rou; v6tiq
Tac. 'AX)oo yalverat 6 Ka6icp vt VTEoA &-
&&qyopo" (distant, d6tach6) ytd t6 xa)it-
TsXvtx6 too cinaxvEif 'AXXoO, x&tou An6
llt& ',uxpf ExIppaao, pavt6Et xavEl<; "Tv nmb
Ivrov'q auyxpaTjvEpvi eiLp. (rxplaq.Tr Tpa-
ytx6 T?; Eo[aTopa, ,'Tf; polpag, T(; !(t;s, poa-
pavttE x&noCtE oaTv nofqao Taou pi 68 0 Tou
T6 pipo;'(Mipxcat EMaoa. Ta pftaTa". 'AX-
XoO (Niot ST 8 Lirovo;), 4 rTXvT] too qaEv-
'at 6EvY&TEp-1 &IT6 Tfjv npit-j. 'AXXoo btdy
ie[XVEc vi st E arec gb x m1 oa vi 68TyoOv
TEletx& ot)y up& .'H TTXv7 yi 't6v Ka6m4 -
EVinc &nX6 oupd IMpti( T; ;(W AEV E1Mt,
8nmt inpa-'prqp 90xE xt6Xa (). [I Oo )Xupm--
[to0. ,aToaxon6( napaxi-)xo; xal Zo10-

"Ooo Stavo07TX. cx.t ntsploodtEpo, 0ao
lyxypacXtx6k notvrts xal av Edvat 6 Ka6d&-
p-q;, Btv atoOivert: povify yt1 v& oxpeyest.
'YnTdtpxtE xal To, < Ipyo tou, x1 tEFpaoJ.iv anri 6 -b voyO. M&
o5TE--xacm6b 6 ll6g-&vTEl T6 naiv &n6 T6
puX6 tou 6 Kam6p-q (2). OOTs &noxXecotnx&
Yi' m6TOV ( T6b aoF6pp.lo, t- q XEL K xoTflOEl p&oa TOU,. Ma xal TOGTO, Int-
TXou;, xai o01 800 p~ao 6 OXup[CEaTat 6 x.
MacX&vo, xai av oup,~pcEvt, piErtpiterat TJi-
yXa &ia Too Ka6prj ; nloo ipx(Et 4 ypu-
otx6tq xT oi 6vrx% T6ao noXuav6vOsta, 8irwt
o[ xxXktiTxvEW, xai pixtaoroa o xaXk),rVXEW
'toO yo6spT] 0a9t aXX ltaf noIb Xlk'ETai T"XV"q,
o) yuotx6x-Ta ; 'EnEigt 1to);, UV Etlvo oS-
te Otcyp.t xa606pp-lrot 6 116f, 6 Mnmv-
TXalp, 6 Boap6, antct Taioat6cuv rct w6
v60Ouotadto. ; 6V Elvat notyItX xXoT&oT-
O"(3), t.V Elvat yti Toto xat no),b TpavoL
not Ttic; EITV TiXv", p6vo 9va nFiypt yXtt
oapf)aola: T6 anortEoiaa. T& n6); xai Tda
ytai Ov iv tmffipouv nap& ipov&ia Trob ItnE-
ptipyoup. "OXouo exEivou; nob bi pnopoOv
vi ozaO taovv T& xaXXtTE5(Xvi(OaTa &toXo-
ytx& xal &EXouv v& :T i ryofv.
(') r. M4vaX,6bt7G, nspLoLx6v 'Epyaola- 26.
IV, 30. (2) T. Macivog. (3) BaXep6. Kaxfo -c6 m-
oteSouv, vo0plt( 8id

:'morT6Tao Elvat Tb IpTT)%a (nob niapt-
xcivyst xat pidtv an&vrToT) too "AXxyr Op6-
Aou, oayxtx& |i Tf yXGaoo -too Ka6AycT.
'Acpoo Uyvt, Eva; otouqtA, &6L&yopo av
Elvat lva( xac pb6vo;, in6paEsE v& pTca86aot
Ivrxctxt' pti aOuyxtv'" [0 "h rk ttx(1 Evat
buvaT6 va Owpvfjat l y ao YX m acr' ViTdEO
vsxp' ;, IIoXb owaOt xal t & Xi), npart-
p')ovy TOO Mtou xpt-cxoO : BtI o xapjiti &aX-
X24 ylxooo IPopy bi Oa& (Lnopoaoe v atl-
vat oa Tdoto pa 6 Evga nep(6 apoa xalc p6-
vo Tfi 'Iima. 'H yXroa Tooo Ka6O4p tElva
l m6 TratpaMXtj oT6 El0o; T-, noTo~io "too.
AMr6 Uv t6 ~baxTyp6ooEL p6vov 6 "AXx%)
OpOXo; xal. 0ot & pstiq nob Oau[LiaouktL T6v
Ka6&ip'- T' 6[ioXoyst xal 6 x. MaX&vo;. Hlob
Oa naIt t 6 xamapeuouotavotaj6; too Ka6i-
tpf 6iv Evait (LELOVIxTp.La, &XX YEyov6; xaX-
XctEcXvtx6, txatcioplvo &nb T' &noTaX&aioavi
Tou, xal =nob Brjito6py'oE xt6Xa pt1t1 yX.oo-
txh-8tnr XtTn,6traa T') XpaPxpTptLaO 6 x.
"Aypaq--4vooTpo-na>. Etvait yXtoootxt &-
xpi65 vooTponta nob ppEoxouis aot6v Ka-
pumWTCix, EvMv a&tn Tob; TpET; TioOspt xaX-
xiTEpou EXX7)VE; not'qTiC( TV TEXEUTaloV
Xp6vtv, xa,yt& T% Tic EI c xald TI &vtlstc
oou, &in6 Tob nt6
4 *
'H npwrtotunta O0& Itivet tb psy&Xo p.u-
atctx toO Ka6icpYq. Elvat yatap6, xupcoE-
Xtx&a, v& ntLX(tpEi xcaviva; vi Tt)v E&yY-
Oat, 8ntw; ITtXEitpt' 6 x. MaX&vo( aOT t-
6Gio tou ('). MitopE! pq iopj v Trov notl [i-
Twv toO Ka oifp vi ElEt ototIXET an6 T'
&XkEavtptva ltcyp&pptAacr xal Tob( Cpipou(,
pnHOptI xno.,TE 4f C0OTcTTa pi Tic; (pcpd0eu
0'6iT( vY Elvat xal xTOan X Ttxt', intopE?
oT6 oyqpaT atop16, o.Tb pjXomtato6, aocd itwr' -
ptxci T, yvtaopoamtoia, a n rory6- too Ka6liyT
va lyst nori; 6jpot6T-TE( pti Tv 'AXEayv-
Tpv&ov. Ma l.opyq T,% Ov 5,tt apaXTX'-
ptTortx &EpO, TtpOOGtULXtTEpo XItt, livlt &-
to),6ti); ltidrnh, xal 6 TJvo( Ty; (rT pItypV
arTb nob XMyErat T6vo; xat nob UO v tipst
xavElT niTG y[vEtat xal &nT6. noTO fpxTat)
foVaitLx6. '0 l.iov~tXdraTEpo; OltV nToL'IOa
paot; IaZ.l t To0 T ,oXowpoG xal Too Kia6ou.
K. flAPAZXOZ


(') '0 IIlotrti K. I. Ka6&y.p{, a. 113.
lKE4JEI METAKABA(IKEI


ImUVtEoptiav vi fppExt xCavel Oi tino tQ-
1131T2 1 i6aVo ixFZvo 4&@ TYJ 6vEipodt6-
X-qa'Oq, It vooTiaytxh ixe[v- 8 iCa1o nob
nEpc6 lE1t p.' EvO 90&p[n, &it6yocalloc t( Tau-
yOXIE; liopc;p TOO 6podou xatt too ioc2vxoo
-pivst KxnK'XtO~ ptpooT aT o via )utj
yXoxct, Tbv ppr 6peuv, rv, daTi6orYX ,
Ih yupyA.
Su116ox0t t(i, 65matiCT)OE[ oxxiqpi{, (u-
Xtxi; Sia6tafta &VFieixXqrE6. 'H cUmafaoc xs
vocITyL*Yfti( 6pCotna0slow adpETat PaLCo. xat
inoxaXu6nrovYaL, p[93 o0( c 0 s 6 yuYj; x21
cxX7Tp6, TIital pipzyaY oa i&n nouXv xact
p6, utpxk nob U [iipovTac nmi, &iX' -?ouv
6nTox6It,. plit& 6x6xix-pp oNxou[iivm, tyv I-
ta6p~ov 'oO no)lpou, TOO IJEyiXou xod ino-
yopaca~xoO.

loc1 noiv[Ttxt iXiOeOtC 5&v bwTpXvio6f
Ipi Tp67no T6oo iji E XT xA6oXtx6, T6oo i-
vsr2v6p6w-Ta nEEaLctx6.
'H xaxinXjT Elyhxc ptEyDX, > iVpsj)(av
n 0tSEi/J l i 6b(pX6o x Ti jv ExoTOa-oq. 'T-
acpa y '-X irt&r picpcc ;otai, np(wz6yov(
xi avotypxitlix oai x' oE puOnd.-Y. K'v
npayi-rTmV. louvwxrelctm, Iioa ai a Iti 6E6--
6aICT xai 65uVTpu6, 5tavofl x[xt xCtp YxoiExac,

t Xog 1 T oal:oiux6 pa prmt fjio qp -o.
'E0YtYvmayj 8xvElplt OE intoc7Txi; pa
ouYxivsetCC 8uW9EovTr in6xA pa T0o nTapX-
66v. Ilpaio6v inorTxoove txapoc niti xt' of
560ia90; xt' of vow3,aXyl xt' oE puO|oE. Kc'
6 oNmnuxtofi6, utopXovt EiXt ixxTai6xT-
ro;, npo6ixx1t oa vgo; g(6pbc orb pa01o 26-


Kt' 8ay xXsECC6t T6 pl6VO pV6 It of]o:ia TOU,
inaxxoou6st o0Co714. Mci pcwnfj nob Ttv
iAovak i tnitova 6 oTo)(ao6{, &XV' an6 Ity


6nola U 6,' bvonatj-o TCOTi nTc l y Tiv xal
16 Tco; dtu; 5yltoupylo'(.
NnCTt aTUyvT, o[I>Tn nob oO 7i6eO 8 T
RoC 9XouV rtmW6EZ xt evCt, [LitacEo iti v&


'H xpCti XeL TytE, fx ax- IExet (rf-
OEt. K71 Ii .-6Ea )(OUV ypaocpel miA Go
Miatuo Evat vYi ypocyoOv xt' &XXa. Ti O& tl-
xav vi Tpoo0i06ouv;

"Eri ooqpoe 7OV oLyivE;, pfie or0 )TQa,
6r1 7d r TO ardTAaE;, o0 'IdXiC T 07r-
[uaivovv

taCi TEC TIO)U TOU TtOL(i[L=a ,SpLOXEl X-
ve! "bv nupivo v h6 inoy9typ.octo.
T6 aniy. px, ianr63ytaY oxk,'^ xat


in6TOSypa oxouv ,?Ta0EZ V [OLt i n'
0,- U fiOX Vi 1TEo XOCVO tTItOTE.
^IpJ(, Gypa E 1; lyiVT, 3eppaE6 Et -
Oxey p^ vT .T^ @O00 o v& oio)7tf (. M"Ti

rau x 5.H poOel vi a O xaevel( Titors.

i aXXa noitpawc, 6inp)(EE 16 aipup6
tiypappa pfia aEo0o76OLaxYiC ^(iW.
Mi of ao9LoOiaxe( toU ouyxLv7OEL( ElVSa
napEalcxiEs;, pE6HqXE xaMI anoioTQOltojo0tCE.
'Avtd vi tunvoOv Evav noc)ji6 5jBtoupylEa,
npoxaXoov Eva o6txaO ro6, y VVOV tLiv int-
Gujl-a inopuyit, piie 8X6EOGY XuTp6iew;.
2;(t axeniTLEl X'L 5o f cptoV TOO ntOLt-
toO, atwni &nO5oxtoasXloc.

IponTvtVV, L( li V L)EXLpiOEL XaCvEi i-
TEyv(doivevC vi lqFLT)6E s vi ouvEX(aoEt t6v
xo acrj( Ti yr fvj, I; rttXEtwplvlq; xal
6patOrixI.'H npoon6OStaOc Evact Xi)pil v6(ia
xat l Xp! oxon6, xa9t(o 8TrV a intlXIpET xa-
Vsi qXpt; TCpEiOXEa v, XWpi; aO5i- v&i
rapitE It aroXaToxh o0etnh T106 oIInCO-


D6loyauth


AouOeL OaOTpot An6 FVrV &ptpIo xal noi6 Ava-
liav6psvov intXoyo.

Kt' &~wCotE, Uv u6nipxs t itnoTc napaoo-
(&rEpo An6 xtjv 1top1yoJrjtd aUt7 -i ; pT-
v'(. Tb6 TtptXy6LEv6 tiv Ev) t v 6 itpa& npo-.
amtotx6, v' LtnoonaoBslin6 "tv 6noxtpevycx9; in6aoa-
ao' toO noTioO. KaT' &vzyxyyv Xotn6v, 4i pl-
qOwq nrptEopltut v!i napaxoouOfhaot thi
popcpi, ti &wrTEpLX& i vo yvwplatimc. Kalt
T6 npolYpa tr6- elvat ack6Xpiqotm xwpix6*,
aiv pti npiMob. a.

Kt' 6pto;, xinat-o, 1fA xacp6, 6aprov onou&@av, t ix&x' ta; xapiasETat xalt


x iX. 'AxA66pLtoaa Pipra iyXOv 0&OuptorT
nivW aGTv Tdypa TOv.noaXiOv p[L% 6Eipu)V.
Katl rc6t, p' vav xpup6 7nap6 xal pL T-iv
TpE"o6X, T; ivattovfj OTa3 tT(OXi)) JIM; UX-
TuXy, Tpifoupse v' xpvoEGoute fj t6,pX T-,;(
oTrsetvi( x' &ni xac~p &~ni6 Toi xa-otxio
pOt oT6V tLaxpUaCtiSE[tiVO a'( tiVO.
MA -6TE plinoupE 86T T! piTpardI TOU Ti
1Xouv &xe6oEt ic5) . Kal yupi-
OuLp TlttO) VXLttI&VOtl, xt' 6 zaxtor t]; xai-
vo06pYca; akf; naivyj; xpA6E6 il (r6v J'CQo

Kai lavipXETO(L Gtoni), j o[Wnij noT
EXLt Tijv inpavTooL'yTj o ti; ouvcEXi; :

"Hlip 9d TO xardiaflEc, ot 'I9dxeg ti ot]-
[batrovp.


MIX, A. 'TA'INOTTOYAOZ

C. P. CAVAFY

DELOYAUTE

Lorsqu'on maria The6tis a Pe61e,
Apollon se leva, au magnifique festin
des noces, et loua les jeunes 6poux
du rejeton qui allait sortir de leur union.
II dit: KJamais la maladie ne l'effleurera,
et il aura une longue vie >. Quand il eut dit,
Th6tis tressaillit d'aise, car les paroles
d'Apollon, qui s'entendait en proph6ties,
lui parurent un gage pour son enfant
Et lorsque grandit Achille,
et que sa beauty fut la gloire de la Thessalie,
Th6tis se rem6morait les paroles du dieu.
Mais un jour, des vieillards vinrent, avec des nouvelles,
et ils dirent la mort d'Achille Troie.
Et Thetis dichira ses vetements de pourpre,
et arracha de son corps et'jeta
sur le sol ses bracelets et ses bagues.
Et dans ses lamentations elle se rappela le passe,
et demand oti donc se trouvait le sage Apollon:
o6 donc etait le poite qui dans les festins
st bien parlait; o,'. il etait, le prophete,
quand on avail tu6 son fils en sa prime jeunesse.
Et les vieillards lui rdpondirent qu'Apollon
en personnel s'itait rendu a Troie,
et qu'avec les Troyens il avait tue Achille.

H. PERNOT


1482

H EYOYNH MIAI FENEAl


01 Woolt TovWAdxtarov d(a ro bt; Xoyoc-
'veg Ca1 ltQooan(, ov vd i yi'i(ouvv Tb
Euyo tol KaodtpT. 'Ey') o Wd x Xo: 19A ltQoorjsiu'j(nu) vd 8LXSoXoyo)ia0) t
yEVEd rtol iv I6v xtaria.L XSAL !xatvonol-
jase rlig veup.rtiXg El; &iavdiyK E TV
Egyfola t notcatv noub e(ixdorTa(v jtQorol
tkeduvouv Xt' 9miLpav va outymvov XL' 5
uoog dx(6pat t TtOV TtoOio .tFOLatooarTE-
gO a J 1ig Ti ovUouvLtatig Oip eg, d6 til
glXl (alo8TILanx6tL Tat iTj ( to tEadyO)m-
pa o X (Yx8g{it; xac d eaux(gg dtmcav6LcEtg
xat dVELi0tQLVETg.
Aiv nodxeLMta vQ xdncqo rov anoXoyi'tilT
TX) YEVEdg [LOV. 01 VFOl tdi TEEUC((Lg 86-
xanjEvtaetug,-oL neJE oo6tEgoLt oIL nt6
gQOO(p3etLvoL,-XL' (QtTO'L d1no TObg Xo-
yorgxve' nob j3LPi xatv (LtLOt pioat oriv
L8&OXOYLxn dv<(tXLCX nou jAt0QoxdoXE( 6 RPEyd-
4o; t6X EROq,6/L i6vo 6i 6vUKOkEuctrKv vd
altcrav&uv xal vd Snrtti4Arouv crv ino(voni
coiq'AxAoeLtEstv (E6;'Av tOvLov>,xobU EvLt
ev; ado robU; tQo'iyxO CEQou; dJtoXaLQEtL-
(YOgo; ie ar t[tg XoYyotfXV'LEg 5o v T(Ov Xaov
xal oXcov Ct)v itogX()v, tro tob; Baixpd0ou;o, i -rfi xAE VOuV Otobg Alyou; (TExovU; Tov T& aul-
isgodaT xta,toi,; r6lou; nxal rig ouy(LvriestG
tua; 6.6yOyqor; Ro vA &aQ(Xouv FLtd 6aoxoTj . k6aouv i Inyat.teLrs "acog ndiv\A tou
XveuiatLo iX s (g 6oxtio nout 199XEL vd El-
vtL 68qyqnTi; xat OQUItItiL g xd0ie xn l XVTI-
ouT It8sv. Ot vgOL, 0otto6v, i(noooZv V(I
xflt(Xuqouv oCit JdoQ'w av Vi8 T6v 'xfvoot-L-
t CLX(oteOo tqO6o .to rdi 8oxti uiLa. 'AkX-
A. 6 'AX.et ovLvO; tOL i1tT; 9rCFe rd' X(u-
Xueqoa xQovLa TOU, trd Xoovt tTi; 8qiLLOUQ-
yctg xati trov dvaT(iM(6ov, 8T6&1a d)iv i-


3tOxil nob 36 0(T ar6tLEVO0; vQ(oJtOg; TtrdIEL
otflyiyltt(u xu UL 8XEXrat tLota6tO0o tIv V-
atl86u(n) tOU agneppd1.ovrog, R.' aket d
X0dvit Tg T(IE l 4L(d YEVEt TEO &v T6v
xut(rdHXU, no E'6 LEVE d8id(IpopTg 9tJtQa6
rig :tQOadj(iuEL g TOU Xul &EV jio'tRTEly-
XE xdv Tii dycov(; tou. "ETjoe pivo;.
Kid fi 8tL((qpooQi( itf; YEVE( TOU elvat (LE-
oitoa6(lFo d8LxatoX6yT qxT, yatti sEvalt d-
tuL((pOQl4 iltC; YEv'Eg XULXOV.
"Orav 6 x. Sevo6nouXog naoouvoGte T6v
Kupdiqhy, 6 EEt6; .6og &V 8v eIXE v Eit-
86 .EL 7roA ? aidytYara. 'Htav nIVLtyEVOg
orilv i'j8OyoawplEt, dv~xvSE a' va c) TEV6V 6-
gitovca xai notoX XlYEs q)ooQig tOXtoLOo v&
nAlQt1idoEL atlg ntoELg a(XvtV VREQdiOEL dn6 I'
1dika& xt' ddi'JLavta yEyovota OT6rv o(OEQL-
xb x6 o tou Id &v0L0o)ov. 'Axo'a ltywveoa
Xt Kacd xCaveI 8sv E ix dVEQooQTjT 8VL, ra71l pi
T6v nev6 .6yo, aotOegoE xoXiAdnr6 dri Xuv-
QLitx) InoiaTI. ME onoIt t6vo xtooixaOootoav
v& gqytl'ouv oE ooVg dnogouGav Ot adiv-
ra f Xvgotxi nto(T O(To nQOTlyeitLC(t xaL f
dvOilTyT tOU nE~ou X6you, xto &FEdrtou xuL
til; XQotMxTi yvEVrat o xotLVovLEg. COQLItE
xai ovyxQOTT~pivEg. Kai 0ot outqupovouoav
0Ei fi htO"TIn1, X(A EIX0XbIEQCa fA XUQLXTi, jTiav
f1 IveUraLCtLXTi E(x86O4)( l nob enx;ELenouoE,
5rav doigXs 6 Ka.idpdqq v& XaovoudtEL T)V
Ocya0(a rou, 8T6i.ai i Xyo QLOV Xa.L Xiyo E-
ItEL' dli T6 1900.
Abc rg 8ptog Elvat XL' 6 1Xyog noi iA nOlI*-
oil TOU KapdtpTy dpae g8tdipoooug wrio
ILogmp1oivou TYIg itnoxig 1 ltQOxdU'XEE TIV
dvr8gaict Trovg. '0 Ku 3d( |yrlflt'vog;, &iv Ohx dyvoip.vog, neQGoor6e-
Qo din6 6xa(IEVTE XQO6vtL, &nQ0l o) EItElTh
eTUXE f YEVEd TOU v& Elvat yvedV vUQLX v.


1484 'H I8uevn l pi ycvZ&s


T6 9yApt Q XLye;g AiisEs 9JtLi'dQo t6 ':-
vat6 Tou. Kai TZ tvacYoQdpa) t rhTV nenoL-
)1qTI Xo0 851vEL 16 1ava8i(X(TUa( Xat t6 a-
gciapa ToU XQ6vou: T6b gyo Tro Katdepv1
elvat p[ul ovi Oi. 'H doviouT 8A(oc arih
UV 9XEL OXi T) I ti (06, pi TOV WvO)-
no, pi t6v x6Apo, aa I8 t T Qlv gIYaila
tCOv JsotQLooGTQOV XuQLKOV p~ag. '0 Ka-
di(pq; itnopoae va xTloLgonotaioEt xact
vod6toug xal CE Xeig9t xaal 3,rL 6Mo roU
qoaqtpEoE h noTL)txLti (tg naQcdiooo1l.
'AXu 8iv firav d 6to oI v6upatarxo;
aVt(oQnoug nob xKavonoLo0vtaTi [.t ,tL
6jtdLoEL.'H gQ)tooeL(, anob xuvoaoxoa(Te (otiv
iQycoCa T(ov OTl)IO)V nov Nx' REyIX.utEQ; TOUV; Qood C&ELE KX' S,~'xO-
kou00ov v& 9(ouv ipv iKni)TCYJ tov nok-
Xwv, Tbv p61tdE a~ &r 6yvoan]), Txb jntt6-
XaLto avlxQU(paa Tr1; p.L0o10; ToU avatQoO-
nou, nob &ROotEXo OE t6 rtSeQ8xtevo 8p.Xo
aXbb6yv vot noLttrtxo5 pi; X6you, Oiv toU
E.YE Tt'nOTal, XAL ol 6o'gOLOKc XT lEC nov.
8ev fjcav na(l Tfiiol, Ti QEp(To61oQEg (po-
QiEg 8vadQEorOL, nOOXaKOucav tlV TEQLq(QO6-
v~iti Tou. '0 Kod(pTI; exe t6v HOx6a4o
toU. Kal TOv EMo)(O, w vOovlufata y50(o tov. Xcooig vd xOupyd-
OEL, X( (ig Va XOT 'qLtLOtOLtoEL aVtI~EOLtlrtXLt
Irotzxla, Xo0Agc va xattaq(pyE fdt( EUKOXa
xK vtujwAO)taGC p.[ia, X(Io)Q v& PysEt o'
torotEc x(L v&a empovif 6OYOUg od

'0 Kpudqiplg U8v bndoXRst E p piloia
on elvat tvags nalyQEtyTvog. 'AWla Xpo-
ndvrtov Svag toaYLtxbog vftcoog nob al-
ordv8TlXE JnOXu xai bJi(poe EQL(toodt1rEo,
noub QQLOte 2olu aOdta t~I pIACLd tou a(Ev
iVuxtx6 Ipa xdo6to xaL xctripEQE v 6 tx0"
QOtEL pIydkeg xL' a ove;g Qdoxg. "EILetve
d'avO d(in' 58u, dqpoP tV yvio6La, Ti Kx-
ioTsTE xalc taTiOE 6ka. Kai Eine nToXo XL-
Yo0ce a d 8 IXnooas va& nel 9va;
dvOeonosg 1 tTI (piLocroqLptxi toV 8tdOEOT'.
Bepata, t6 EQYO tou &ev AV(ouGtdAtL.'AUak
xdveL xdL M(ItUrEo, 0QonXdvt ov eva
t6xno no vb6v xaidotorepav olt gvovoura-
pot, td pI6ydaXa .6yLa xal oIf Oxoeq( d&to-
(pdoEat : nQOErOLtLdEL TOY V ~vQ&OO yLa ti
IsydkEg rEQL tTEtLE, yti T& (popEQ&i 8LXlL-
1.aTa, Yt& tli xQGoLotIE aitLypig, xaL TOv
6nkitXtI p V p KxaOQTEQa xal tiv T atonro-


XELa I1O ntQ1T8EL VW EXEL &OLO- 8i NXEL
vieia nob ot0enEt vd tSi onotog oe O(es.
va 21o8o0 xr(LtTjaE d1o TT
'H ipq(pdvwrq v; ntottf)rj It 8id0a Tl,
pi' E(pq(ortxot,; .tx6noug xai p.t nt Lavi gaid-
oaaoT r6o00 8ta(po(QEtFLX and xevlvTV nob 1-
XavonOLOUOE 8I xaTi TQLdVTr XQ6vta tO'
IpoQq(OptevoVg ipag, 86 [antO(ooiTe nau vd et-
vat 'vag aLcpvt8ta(a.6g. Kl' Edt6 T6v atpqvL-
8&aO(x6 abUv ol 0 tOQp(OR9IvoLt rTig ;bOXq,
dka -xal p.EQtxo djT6 tobg O(l pEQLvoug,
PyTixav xdcirL eqtoi6tEO &dj 3 t 0 otAI-
vol: oi8E XCyO o CE8 nO~l,E~E L tV OTL
8ev lirV e ONay) va voOt(i(Tuv EvavC
dT11&"tvb 2notitj). 'H ne71L3tr(ton 8 OTTI-
xovEL 5ixatoLoyl E. '0 Kapdqprig Edval
6 nQOa(T(JIlKXTEQO; pEt(tnLOt6s tlxtg aoj-
Tri;. Ki' 6 16'vog; no i [inoOFl va xot-
eiL X(oQl ouYKx(T(daopt 9o) dn6 'Thri
'EAldi8a, (iv, (puatxu, TOV pETarqpod)oE
P.' dydinT x(AL (IE xp(pt Ev'pV xalkog vog
0oYoretXVTe.
'AXk' av o piooQppio.AvoLt VIag gftav e-
V(yV al(pvtL8itLt6, oi oirtoitqg tlaq 0e0T1-
xtv 6.n@6g G t apitR aOxxTI) 161'1 Oh VoU8v
EIXav Tfi 8Uv(va vd ti 8e8Xtobv. T6o OYO
Tro Kapd eYin1aq, i 8v naooouoaLow tE T LroTE TO xOLV6
(It ra TQ Tyoi(t n6O nQOnxaouoav t6tre fnE-
QL60Q arO ftaIpAad(i6, 8ev FpyaLv,8 (Ax6 trv
a(8o(do0T. 'Eox6tav Xwoig va 'adoxFL
1t)1LatId tQOl8oiroLTOT)O1T yt vo 8(t dEL -
(pooQ.t ) (1i 6VTiniosELg intx(vbU'8V OT d(i OXF;8, nItL (l dvato)tQAo(st; dtiL)v."Av na-
pouQOn6 tv Qto O 6 KapdEp)1ig,eat aij1utogs
oiL 8iv Ida eiQoe dvTli8qan(T."OXOL T)TroDv
eiutuvesg,o0 (itI(OOvovatCi tTv daYXTva xcd-
poUVTOV veup1.atLXo & okOYtLiOOtiptxaTOV-
TatTa,OL X.otC xatak(LVOV ov otL adQtoL Xo-
yoltxve; Iag,&Jd tobU ntbyveatouq xalto0
JTLb Svotoug, nO1EnE vd1 FTX(V 2T(L1 EL ha6
xaito va yQdcpovv xal vda gih Cd8xovTQLt p-
n68ta i Til IV biiQuaocrq Toug. Kai xavelg 8U
8 iLrmiL ,ve8kEYXta arot no 10 UndXEL XL'
(aOt nou ylvetat 6ooeva. e ptIad YEVEa& i
a&dLooegi xai nJVEUlIaTLXe; dvayxEg a(&oiZ
toU el8bOU;, o8i lALa yEved nov (TxnTertTat no-
Xi xaL trayou8cy E Xlyo, O ,E'OQLDxE 6 Ka-
pdqt; q0o1pio; I xatl autaiTgs. 'Egydciatxe
5pi(O; tai It8 pttd YEvSE RlOIT)T(V, pE TOUg
XUQLtobus nXo Trav ( )tOOLt T 1900 x'xnat-
tav 06Xo xvewoAaztxwov 68iyrov. Kai, qpvoL-


MHpax& Stoypcpix&


xd, 8i uxopooaE xraQa Va nEQaGEL tV Mt6
xal c xal y6'vt XLO6vtt tou av(ipoEta (Ti
6orayAosg xac oe av rLbacii. 'AU& otiav
avLSLao"u abdil )Xeo) T6 p6vo bLxaLoXo-
yTJtLX6- yLe t, YEVEa trOv tQoLXWoV X~O0
8V ir6v xatodmaav. 'Htav &vrlQaoTj not


ityat 6 da6o TO iu t6 toW n0oxatEl fi tQ-
VTiay( -xal EltaCiEn 686K |TQO To EQyO tOu
Kuidq(pT dlvct iAtd &QVT(IOlT,-x(xl dan tziv
X(OmLL)X xat &8txabOXOYit1c, dXX& xal &xX6-
VTQTI neroiL~tTo', OTn 6 v OEX.)lvtxog luopt-
at65 Ie xe dxoXou8vist 6v xaWrUEQO 8bQ30O.


TTETPOE XAPHEMEPIKA BIOrPA0IKA

'Anoanao/sa dnb dviAorq abroflioyacpla Tov.


aElWAL K(wvcavtCvoutoXiiTlg rtv xtCta-
ywoyjv, &e&t 9yevvi lxu oatrv *Ak.etiv-
OELta-o' Evat odrtIL ri; 6o50 sEQL'(p' I-
xQbo nolU E(puya, xtl dQgxErO pLo; tTh;
CnaioLxl; pov fihAxtuag rt ntEotaa arciv 'Ay-
yXCa. Karituv in-mao(ptlhv tIV' x(orv au-
ThIV L6ydW.o, dU111( ytad hLxOOv XQovL)tK
8dotLia t. AtipsLVCl xal critv Fa-X.a. Yriv


qiLxpnA LOU fi.x(atv xarIoLxaTa 6n9Q t&bdo
gyi ardv KWvZrvtLvouAobt. 2ilv 'EXXd-
8ct EtvaL ?tO1a XoyOVt to, biv EinfTlya.
'H tEXEUcaia ROu ggytoa tlav uxtak-
,4kou etg E(v xio0eQvT1txbxv YatwElOV 6-
agrt(6oevov d&r6 t6 'YouQyEtov Tcv AT)-
IL(J(ov "EgoyO -fi; Atyunaou. 'Eo8o 'Ay-
yttxd, Funtix, xal 0Liya 'Irahxtd.p


'0 Kafldplq; niOave ode 29 'Anotlov 1933, .orv 'Ahlxdrpeta.


1485

E!i Tr& epiXcopa "r s 'Av-ioXEiaS


S/ Tat -mqc!,"x >fc* AL ?CviOXt-*1r e-' i% 'r
ft K-^At'ra W4.' ~ ta^ 94zr* i^vy .%A^ *A
A IL, *l -al I I -
di V t' M L U/.4' i' 4 f v
6s', sAi )v e. r"(4VLL 9-,>


Th1 B ro*>i42(Z, A ay aCt.nx fculavwh vey


O^? Al')?tv r oJ.'Jy tc **<* -a-e ^tW
1Ev voydA.Zda. S(CrU 0 l nc<2a4


TOO .'s av Art s \6^ 'rf Ac 245"0 .
*'V?~j (o!.- oW~ A 1, 9* io~e \6 }i^
Dr Wv EvDe J1. ecovLQ 4 IC A4L


AWW&?qo T.O- .as".

EIs Tr rTEpiXcopa Trfis 'AvTnoXeias 1487

vIt.t f t i4aX bi : fhrai. M4tC.f I. %
,* -- '' ; ^ ''t ^ H ^ .

A J i 0'Io sIM' L -


o % -r^<5~fA. 1^ <~a, t^^
kt k' o< T6L K 6ov-e IL",
L,^ p. ^ ott &9<.
9 T- i 2 ,' '< -


tol^ j~- fL^i~ d^Tta~yi vo Tr suy

^L^t^'*o ^t^O W tf~~. 1? -L^f)^


2^"lai6
'*t~~~ ~ ^ 5 bta^--rppv ^.t )- -*^


AZ'- 106
f i f q *., .


0 8ANATO' TOY HOIHTOY


'ATr6 Tiv 'AXEtvw6peiav d&vnyyDErn "rpox9<;
6 9ovaTOr TO& K. Ka6&or, ToU 1i6iorTrou on-iri-
TOO, T6v 6"oTov EqtpE Eiq T&q 'A8)ivac; rp pln-
vV5v A} &viato; v6ao0 dr6O TTv 6iroiav ETO'rrOXE
(- Kxai drr6 T'rv 6iToiav nm0avE).
'Eypaxxa d .OTE Eiq Tb <<'EOvoq3i Trv yvc prv
pou S6& T6v Ka66qTqv Kal Tr~v iToirtOriv Tou:
Fvcprnv Triv 6i"roicv 6v p TrEi6aa EKTOTE... X9E X.X. oava6 a66(cov, dqoppf(ir O avcr ovou
TOU TronoTroO, Tr 50 f 60 dTrrwnEroTpva 0 >X-
%a XapTroG, Ei. Ta 6TroTa ETVE TvIr.,opiva XE-
66v lapitr6pa TrotipaTa, vioxT-9V Eiq TrIV ITE-
irroiOr friv TI 1 TOO Ka66&q ETVE KKmTC(q
Sucav6 coyoq TrrpO6 Tfv Trot6TTrTa KCI TYiv WTO-
ca6Trra Tc q _pyaciaq Trou. XpE -iara6 6& TroX-
Xl K0aL 06ErXuI f riTroXXi a~aipE ca 61i& v&
XapaKTnpicrnq 6q 6plIoToupyrfpaTa pEpixK 6ira"
axesitipTcra yXWaCFaIKC& baTTOcpaTIK&, aXE-
6ia6caTra, drbT T& 6'Trota drrouma-Ei 0L uv1-
90(; KaOE ETSoq pEZXO651iX KCI T TOTroTa, 6irg)q
ETar Kai 6.koTE, ativovTra a&v KaKOp apiva EV6yXCcTcaa XOYOTEXVIKO wpoi"6vTa.
'0 Ka66cqnrq 6qpEiNEI Trv q4priv TOU 'rp&Tra -
Trp()Ta EIi T|v TpoTroT-ruriTav TOWv EOpiccE(wV TOU,
T"EITGa Elc Tobq voo0npoui; EpcaTraq, TOq; 6rrotou
vETr'6XEI Eif T01Tq aTTiXOUq TOU, Kai TpiTOV EI;
piiav ao5To6=ia(pIoTIlKnlV owrivoGETIKfiV IKOVO6Trl-
Ta. Abv k.eSi 6 6t6Xia. 'EKUKXOqopoO&-E T& 'TTOI-
rlpaoc Tou Eva Eva Eiq &vE6apTrTa (TaXXAa, KU-
TCr d"r6 Ta 6Troia uTflipxEv r "Troypa(p TOU Kac
uTo ToV UTroypaqfiv 1 XpovoXoyia pi TO
6vopa TO& TrurToypa:qEiou. Kar' arr6v TOry Tp6-
Trov 'nTTEvB06ptlE TiV uTrCap iv TOU KaGfPEpIVU(
Ei1 TOUq prT6Tpouq TfiI LXn)ViKfiq 7TapolKiaa K'
TrnpoKaoXovaE 6tiapKE@i CouruTT(0TEl' Kai Ko'roTop-
'rroXi6. 'H puclarTrqpI6q61 ~Calf TO& plEXorYXOXKOu
auTO CTKEiTTIKlI(TOOU 5 iEV, &\UX& TE, TrQOX V
Trpoq(lV Eiq TO KOTcrOpTnoXi6.
'OpiXro-aa vw0r.po iTEpi a"rTo5iao lpio'EcJ;:
AIETripcIl T6cTOTE y0pCO TOU p Kp6V KLOKXOV 6-
TrarSv 6 Ka6Irgl, qtp6v-niE v& K K6i&JVT r
TrpayPaTETlat Sta TO EpYOv TOU, rTEOrTriTp1i TriV
EK8OOtIV TrEpIOSIKOu pE Tf)V Troav TOU, pE
T-rq 'TapacoloXoyiaq ToU, pi T& X)ETrT6 TOvU t-
"ITrypxipaPCTIK& TrEIp6cYPIaTXa ,)pPvr(tE Vi KIVri
Tfiv T-pocoX)v. Kai 6Tra twrriyaIvE KaVEiK 'A-
6rivaToq X6yio Eiq Tiv 'AXEav6pElav n-apao'O-
PETO dnTO TOV Ka4qa6t 6v... Oiacrov pixpi T'ri;
yKapOCOVI paq TOU TrOIfiTOU, STwOU TrpocEa)epE-TO
TO 6peKTIK6V Eig K&T7Cq pavT payopIlKV 'TE-
pi6&aXov: EKoci \ap-I6iTa8E Ciaav &VippEva!.
Kai Ka9E T6CTo 6 Ka66olq OCT'-'KrVETO K' EOT6U-
VE piav, ca0v 65i& va TrpaypaToTrotoIl TO yvc,-
aOrbv Toirlpa6 TOU O6TOU at p pal TOO T'rap6vrog
paq Kai TOO p XXovTr6q paC ITapa66XoVrrat pi
KEpi&a avnpPiva, K' al ipipal TOU TrapEXf6vTroq
pI o6uupTbv Kepid.


"EXCa Eiq TTV S 6 EUIV POU TO pEXPI TOO 1924
ToirfipaTa TOU Ka66d.q, tKETVa TrOi pODO Irpoo-
Ei)EPE p' EuyEVIKflV alipoariv 6 &tro6avccwv TroiIT-
Tfrlq Tav EupicrKopoNV Ei Trly 'AXE(av6pEiav.
'A )XX6v vo Vpia 6TI ET T& PET& T 1924 KUKXO-
qpopiaavra "TpocrOTOuv TITTOTE Eiq TO Epyov TOU
Ka66qqn. '0 TrorilTrfi ETXEV 6OTO TOTE, V avrXti-
6fi. ATOrETravaAap66VETo &tT-O TOTE. K' al OKaV-
6aXc6Elc il)6oiXarplKal OIpoloyftCEiTuu &60o-
voNv dx6pf Kal Eiq TO JXPi TOU 1924 Trotrpa-
Ta.
Eiq Eva Troiflpa T 6T TVr T-ITLOV 'H &pxAi
TV>, XpOVohoyOupEvov a&TO TO 192T, & to0
ioTOpilU:r >,
p&aq TrAXqpo(popET STI pET& TroXA -TTIn, I dv&pvr|-
aii pi&ac ApapTGor)^q bvCXUEC)q %a 6(arl CAIKOV
lKaXXITEXVIKfi; 5rlpiouvpyia; Iq T6v TEXVIThV!
Eiq 6Xo rroirlpa >, XpovoXoyoIIpEVOV
&TT6 TO 1920, dvaroXET EpcTIKa(q &rroXai~tOqEi
Tfiq(; Tp6T"l TOU VE6TTITOq, &rTOaXa6OElq TOO 1896
... 6Trrico &rr TOb 6Xtvov X6picrpa uv6c; KaO(E-
VEIOU. ETv' caq 'ETTrKOUpE lO, EvaO pE\aoYXoXl-
K6q, Evaq appc,)To t, Evaq u pviflTC Tfl
'Hbovfi;, Evaq TrTOb OprVET 651& Tr8v 56apK6cq -
XaTTOUp EVqV IKaVOTTlTo TOU Tpq 6rTT6XaUV.
(Xapa Kai pupo Tfiq !c.fic pou f pvijpr) TCOV
pC)v TTOU fipa Kai TTOU Kprqlo'a Tijv 6ovfl
Gq; TflV OoEXa. Xap& Kci p6po Tq ( wfiq pou
Epbva TTOU &MOpvOKKa Kai Trou aT6TOoTpa(tqKKa
TfiV K60E 6Or6XauoTv l prc)vT Triq pourivac>>.
ETVE UTTiE T(V <>, T"V 'TTp)TOTTTC(,V I'-
6ov6,v!
'15o0, if &XXou, 1T&) EKTIpI& 6 6tO(; TfiV
Oc u p 6 o X Iv>> TOU Ei( TfrV TEXvriV:
O'1)CTEIq KEpxiaa E i TfiV TEXVflV KaTI plO-O-
Et8wpEva rTp6rcTra ri ypappEi p-cToV
&TEXWV -' K TI &6E6aiEc, pvi.piEq. "Aq &6d(E-
Gc 0' a&r tiv. :-epEl v ax oxpaTiolri pop Tr i KaAXovfiq O'xE6v &vETraio'8OT;oq TOr
6iovy cupTrXlpouoaa c-'v6ua ouo'a VTruTc30o-EI
- ouv6uu(oUa VTLnruCTEtq -- auv6udouoa
Tiq pipEq>.
UToXIK6 &T6o T&i; tPOXOOYoEtrK, 6nTo T' at)-
TO6,oypaq0bKx ari rlpEiCpTa, &r' TO' q KOXarpEvaqC
dvap vrlEifq TpoTIpI6EV T6 iO-ToplK" TroirpaTa
TOO Ka6&6cq, l p&aAXov TrV 'loropIKfiV VCEKi(O-
Toypa(ioav, d& 0Giviv 6f iE(uprlpivryv, pie T"rV 6-
ITOiXV )8T.AXrE va 'K>p(KT4n T&q OIpu)(m U ToU KO-
TaO-T6aOEq, T&q &Vpqi6oMaq, TOV 'EmTKOupIo'rp6v,
TO6V |9IK6V KapaTOV Kai... TOV KuVIopOV TOU 6
Ka6i>onr(. "Orn Si Kal &v ETVE 1 pIEXpi rp6-
TflTOq XIT6TYri, ri pEXpiq &TEXViaq &q4EXEia, 6oov
Kai &v al a&TiiavaI 6poiOKaTraXTgiai yEXoirrtOI-
ouV Karo-TE T& Epa Ta, T& ioTopiK& a06T
Troilrpara ETVE KaTI CaIpeTIK6v, Kc TI xvro)-
aTOV Kai wrpwoTr6irov pica iq; itlv "wiapaytoyi v
Title: Nea hestia.
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00089411/00016
 Material Information
Title: Nea hestia.
Physical Description: Book
 Record Information
Bibliographic ID: UF00089411
Volume ID: VID00016
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Table of Contents
    Front Cover
        Page 1389
    Title Page
        Page 1390
        Page 1391
    Main
        Page 1392
        Page 1393
        Page 1394
        Page 1395
        Page 1396
        Page 1397
        Page 1398
        Page 1399
        Page 1400
        Page 1401
        Page 1402
        Page 1403
        Page 1404
        Page 1405
        Page 1406
        Page 1407
        Page 1408
        Page 1409
        Page 1410
        Page 1411
        Page 1412
        Page 1413
        Page 1414
        Page 1415
        Page 1416
        Page 1417
        Page 1418
        Page 1419
        Page 1420
        Page 1421
        Page 1422
        Page 1423
        Page 1424
        Page 1425
        Page 1426
        Page 1427
        Page 1428
        Page 1429
        Page 1430
        Page 1431
        Page 1432
        Page 1433
        Page 1434
        Page 1435
        Page 1436
        Page 1437
        Page 1438
        Page 1439
        Page 1440
        Page 1441
        Page 1442
        Page 1443
        Page 1444
        Page 1445
        Page 1446
        Page 1447
        Page 1448
        Page 1449
        Page 1450
        Page 1451
        Page 1452
        Page 1453
        Page 1454
        Page 1455
        Page 1456
        Page 1457
        Page 1458
        Page 1459
        Page 1460
        Page 1461
        Page 1462
        Page 1463
        Page 1464
        Page 1465
        Page 1466
        Page 1467
        Page 1468
        Page 1469
        Page 1470
        Page 1471
        Page 1472
        Page 1473
        Page 1474
        Page 1475
        Page 1476
        Page 1477
        Page 1478
        Page 1479
        Page 1480
        Page 1481
        Page 1482
        Page 1483
        Page 1484
        Page 1485
        Page 1486
        Page 1487
        Page 1488
        Page 1489
        Page 1490
        Page 1491
        Page 1492
        Page 1493
        Page 1494
        Page 1495
        Page 1496
        Page 1497
        Page 1498
        Page 1499
        Page 1500
        Page 1501
        Page 1502
        Page 1503
        Page 1504
        Page 1505
        Page 1506
        Page 1507
        Page 1508
        Page 1509
        Page 1510
        Page 1511
        Page 1512
        Page 1513
        Page 1514
        Page 1515
        Page 1516
        Page 1517
        Page 1518
        Page 1519
        Page 1520
        Page 1521
        Page 1522
        Page 1523
        Page 1524
        Page 1525
        Page 1526
        Page 1527
        Page 1528
        Page 1529
        Page 1530
        Page 1531
        Page 1532
        Page 1533
        Page 1534
        Page 1535
        Page 1536
        Page 1537
        Page 1538
        Page 1539
        Page 1540
        Page 1541
        Page 1542
        Page 1543
        Page 1544
        Page 1545
        Page 1546
        Page 1547
        Page 1548
        Page 1549
        Page 1550
        Page 1551
        Page 1552
        Page 1553
        Page 1554
        Page 1555
        Page 1556
        Page 1557
        Page 1558
        Page 1559
        Page 1560
        Page 1561
        Page 1562
        Page 1563
        Page 1564
        Page 1565
        Page 1566
        Page 1567
        Page 1568
        Page 1569
        Page 1570
        Page 1571
        Page 1572
        Page 1573
        Page 1574
        Page 1575
        Page 1576
        Page 1577
        Page 1578
        Page 1579
        Page 1580
        Page 1581
        Page 1582
        Page 1583
        Page 1584
        Page 1585
        Page 1586
        Page 1587
        Page 1588
        Page 1589
        Page 1590
        Page 1591
        Page 1592
        Page 1593
        Page 1594
        Page 1595
        Page 1596
        Page 1597
        Page 1598
        Page 1599
        Page 1600
        Page 1601
        Page 1602
        Page 1603
        Page 1604
        Page 1605
        Page 1606
        Page 1607
        Page 1608
        Page 1609
        Page 1610
        Page 1611
        Page 1612
        Page 1613
        Page 1614
        Page 1615
        Page 1616
        Page 1617
        Page 1618
        Page 1619
        Page 1620
        Page 1621
        Page 1622
        Page 1623
        Page 1624
        Page 1625
        Page 1626
        Page 1627
        Page 1628
        Page 1629
        Page 1630
        Page 1631
        Page 1632
        Page 1633
        Page 1634
        Page 1635
        Page 1636
        Page 1637
        Page 1638
        Page 1639
        Page 1640
        Page 1641
        Page 1642
        Page 1643
        Page 1644
        Page 1645
        Page 1646
        Page 1647
        Page 1648
        Page 1649
        Page 1650
        Page 1651
        Page 1652
        Page 1653
        Page 1654
        Page 1655
        Page 1656
        Page 1657
        Page 1658
        Page 1659
        Page 1660
        Page 1661
        Page 1662
        Page 1663
        Page 1664
        Page 1665
        Page 1666
        Page 1667
        Page 1668
        Page 1669
        Page 1670
        Page 1671
        Page 1672
    Back Cover
        Page 1673
        Page 1674
Full Text


NEA ETIA

IAPYTHE : rPHrOPIOZ EENOrlOYAOX
AIEYOYNTHz : nETPOZ XAPHY
ET02 AZ' TOMOX 740Y TEYXOX 872
'AOfivat, 1 NoepPpiou 1963


-1, -,|.- o0 no'HTHI 0921)
AcIEPQMA ETON K. HI. KABAPH
(1863-1963)
1.11 BIBAIOnOAEION THEZ EZTIAI>, I. A. KOA4APOY & 71AZA.E.


/

NEA EETIA
1927
KTKAO(DOPEI THN I KAI ITIZ 15 KAOE MHNOE

AIEYOYNTHE KAI EKAOTHE : HIETPO XAPH


FIEPIEXOMENA TOY AOIEPQMATOZ

FIETPOX XAPH . . . . . . . . . '0 Ka:3.d(?)q o E TpEL( YEVEkE.
H < .. .. .. .. .. KploELq, ,yK6)Ita, "OXE[itLKI (KpLTtLK] dv6OXOyta).
REX WARNER (ETaqpp. AqVtrpifrq 2:raOpou) .... .. .. .. .. K. KaSc3qrl;.
EDMOND JALOYX (VET&qpp. FLpyog; flp>TOLtKcCq) ..... .. K.voTav"ivoq Kca3dCqr);.
MARIO MEUNIER (vET&acp. Ftrpyor flp&aTGLKaoq) ... ...... Kovao. Fl. KccaGdqqr.
ANDRE MI RAMBEL (IaETdqpp. F.A.Fl.) .. .... . EI.aycoyfl oT6 9py"o ToO Ka6dcpyq.
ALBERTO MORAVIA (.l[ET6cpp. eE65oopoc F. MaKpi)j;). "Evacq 'AXE(av3pLv6q OTCoTrirl.
K. Fl. KABAOHX (&vaKOLv. F. f.X.) ...... .... Kpuvp.va (dvta-roTo r o[Itca).
F. A. FlAF1OYTXAKH .. .. .. .... ... "Eva TaXLt6 TEoypcpia TOO KaC6pq).
K. QD. KABAH ...... . . . . . .... T6 6ouv6 (dvKSOOTO TrE Oyp(p#qoa).
MIXAAH FIEPIAH ........ ... ...'AvKbOTq TCirOToXrk TOO 'I a&vvrq Ka6d(plq.
F. A. nIAFIOYTZAKH . . . . . . . "Eva yp&p oO FEcopyou Ka86dprI.
F. Fl. ZABBIAH .. .. ... T6 'ApXelo K. Kao6(pq (iptd 'pTyPTrl EvqiEpcoTLKfl 9KOEoq).
TIMOX MAAANO . . . . . . . . . 'H etLovfI ToO Ka6d(pyl.
1. M. FIANAFIQTOFIOYAOZ .. .. .. .. 'YoEp6ypaOpo OT6 06ta: <>.
FlANOZ KAPABIA . . . . . . . .. '0 Ka pc K 6 Kpu(6; acToapayvi6;.
1. OEMEAH . . . ... '0O Ka6d6(pr;, fl T cvo-TrXia Kal o0 d(KaXuTTOL krt6yovoL.
MAN. FIAAOYPAKH . . . . . . . . . '0 Ko&6c(p y Id 'L6( Tac ppaep6 ;.
FEQPFIOZ 0. ZQPAZ. '0 Ka6CXq(p l Eiq' Tiv 'ITaX(av (pEXTOL, KptOELq, pET XqpaoELr,).
MAN. FIAAOYPAKHZ ...... .. Ka:66pq KaXl FlnXaap.c (XpoVLK6 i qC b ta0lKr,).
eEOA2POZ EYAH ....... .. .. Ka( K.al YXLKEtav6, 60o T(OLqTLK& 6p6orp.a.
MHNAZ AHMAKHZ .. '0 yEVLK6r Kal 6 aTOitKO6(; V0pcorOqc OT 'V TO[rlOr TOO Kad()q.
MHT-O AYFIZO5 ........................ "Evacq flpco(BKh6 dpvTyfIq.
KQZTAS ITEPFIOFIOYAOY .. .... 'O0 Kac(&9qr Tp65po5poq Tfi, <>.
MAN. FIAAOYPAKHY ........ ... .fl 9O XI6TE 6 Ka6~9qrl T[6 TOLTITLKO TOU epyo.
MAPFAPITA AAAMATH .... .......... ... 'AT"' T6 Ka6aCqLK6 ApyaOTfIpL.
AHMHTPHZ FIAKO . . . . . . . . . . "Evac < &6m' TT Zti86va.
N. A. KAPOYZOS .. .. . 01 OE6TlTrTEq TOO Kao6ip: 'Hpiit6vuooq Kal 'HiaTt 6XX cv.
XPHZTOZ N. KOYAOYPH . . . . . .. IK.ELC; OTO6 Ota K 6d(p).
FIAYAO2 Fn. NAOANAHA . ............. '0 Kcx6c(pqr; Kai rl Mkorl 'AvaTOI.l-
MANDAHS FIAAOYPAKH2 .. TI['TL Kal TcOC; TOU 'TO iTOLf Ka6d(pr o'rfv 'AXE6dvwpELa.


ANOOAOrIA AHO TO EPFO TOY KABAWH
(EI'KOoI 66o 7Troir/jaTa)
EiK6VE(
FL6vvi KE(paXXklvoO: '0 Ka6d(p-qrc (Eq(puXXo) A6'6ypcxpa 'nTottJ.dTcrv TOO Ka66d-
(prT. '0 Ka36d(pr) 38 Xp6vcov. '0 Ka6d(pr)q; T6 1903. T6 or[[nL TOO Kac6cd(p o'Tv
686v Aiptouq. 'H CVctXVTiLK "TXaKaC OTr6 OT rTL TOO Ka6dq(pq. Baoca. (DO'TLi6bq: K.
11. Ka(36dqpr. '0 Kac6d6prq; o 6pLtqr fXLK[la. 'H KpF-aTOK&aIcxpa TOO Ka6dq(p. -
N. FlaIn : ZI iTao ToO KaGx6prq. '0 't9dpoq Too TCotyfT.
oIa .< .' o/ cht


f rr, / s / 'i " '
t t t W u ,n o
I, < ^ ,' 'd ,
fa,' 04-4 0ANEKAOTO HOIHMA TOY KABA(H
[BL). o'XrXTx &vXaxoaVCC arp 'r 'r65 & ep6jaro; 'Avx8o'mT xtE.ev.0 l


'NIA EXTIA.. I NOEMSPIOY 18O


it lf II W > I


NEA EETIA


ETOZ AZ'- 1963
TOMOZ AOHNAI, I NOEMBPIOY 1963 TEYXOZ 872
EBAOMHKOETOI TETAPTO" 1


0 KABA(HI IME TPEI2 FENEEI


EutL7cX)pd6Oxav aTok 29 'Awptpdou &-
xOrb Xp6va aO & Tn yivva' Tou x*1 rpt-
&v'r &7r r6 Oc 6vvao6 Tou. 'Aa& yiro I-
oue &xo6. gvc 6p6oo'FO: auRpc.'pvov-
&a cwv-a XpcvwLc xt &7r6 T6Oe no6 6 18pu-
TrK TOU 7rCepo8Lxo0G TroUou, 6 rppyT6pLoq
ev67rouXog, Ep6poaXe T v Kocapao y 3 r6
Laopmx6 TOU &pOpo ar& (( lavocivaa)).
Kai &xpLrP a36v ) V noXLoy[o' aorL c Ti;
iExovaeiastL 6ebouJeo vi xivou[L r6 O
pYep6vb &qpipG)(a..
'0 Koapcipq 9()ce xaot (Z Tptiirp yeved4.
Mi Tr yevet TO5 Ev67rouou 91 JiALV e-
7OX, 7COU6 8Xika'rxe y6pW &7r6 T6 9pyo
Tou, 7TCO a yvi8tinTxe &dco T' ova8ix6-
TYqa rOU xalt xXqp& Sox[itLahr)xe. "Ent-
'ra "pOe yeve& TrO ~eo7o6XszLou, nO6 1F
Trk xoaXtepes; t0ovOs; ''8 6x1t i6vo (oaT r&
1xril7le tyv 7pocryop& ro Koca&(p) WAo
xaocl e&p6opXeye TL 6Xo0va O& X&epiLL 9-
8atpoq xaodt O& ylVeL paocXT) opcpqi toU tveu-


pOTxou Paq P(30, *xav?) va oramos xal KCO
UCO TOy kX7)VLX6 Xy&po. 'H yeve& =o6 &v-
8pi66xe 97tLr' &7r6 T6V S&Trspo Vey0Xo
76XeAo, 7apa ymipte 6aCOU 8&o'rTay(Lo6u S-
X.av &7ofdELveL xaL aldpeTaC T& 7Cp(T'ro7O-
ptaxa aroo.'Za 7noU eIval "r6o vrov C aT6v
Kocpocqp-j.
QDucoLKx, .[A R ae XteS iro &xo)ouOouv
YlveraO [& 7repiLaa6reOpo 6par.Txm &7toTr-
pajn rog 9pyou rou. 'AXna apoua*e~rmt
XL 6 ay6vocO aOucou TOU "pyou CCffou vi
XEp&LSCL r7 OE'7) 7rO6 TOg &VXreL. '0 ay&'-
VIV MUT64 SIVOCaL, 67r6)C eL 6GaaS, X' va(
$orkopyo6c 'rg E:xovyr eic; 1903-1963:
- Kixk Ctx fJ] pxk TX 8exEKTLX6,7Ta xal
(IC TVv &pv7)rTxJ T)]q Sio6eY2, ol fJey.,oi
xal ot (Cxpot GTaioiT qq, ol xaXS; (5pe
Tj (A. xalcL ra&T [ rn. "EvcOr, T6 A&pL6-
pwop r TOUTO vo(J.oupj t & T vTraoxplveaitL
a' vO c p6reCpo xOL 0 G RiarLX6TSpO OaT(ia.
TTETPOZ XAPHI


AZ'-mKPIEIX, EFKQMIA, IlOAEMIKH

[0 KABADHI, H EnOXH TOY, 01 METArENEXTEPOI XPONOI]

IIp6'ro ato aepx Trav xeidvcwv nro6 &xo>ou0o5v irpeme va eivaL T6 apopo to r p ) y o
p o u E e v o 7 o. 06 ou & ((rII~voc"(vat(o ro5 1903. Tb6 pOpo 6I(jq 64 I eXt wcepL,-
pOet orT &tppo)jia Tr; ((N& a 'ETlaroco TroU 1933, To6 &vaSvp.ooLc6e'roct 7rapaxu'ro. Hpoxo-
po0js, otLr6v, ar-T o'uyxp6'jaY)cn ri; &vOo)oyla; Trq; k)XVL'qx ; xpLrtLX< yYpc A7r6 T6b pyo Tro
Kamcp&7 xat 7Tepa*troups 6W6xX1pat r& p riXeT'rspXgm j Xepax)pituLX& &no7r&aoCrCTaa.
H "NEA EXTIA,


K. n. KABAQHZ


T& 6eAisv6 pi&q pipaq XX pfi, p.ora oar pu-
o"rripiaK peacyxoMaz Trq picoo-irricipivr ac6-
Aa, &KOUoa yta Trp4rn T op& ToC o-rixou TOO
K. Ka6&qn pi T 8OXi)r TI ouyKparqnivpi
Kai Trh itwQr, n-ro) &TrXOwEt i XEtpcavtViarKTn 66-
oil, 6popqw q pkpaq, orT Koupac~pv SUvrpa,
&XBr)cWaKcVE K' OTI'XOI TOU o-rriv "iuxAl pou Kai
OKE'raaov pi' Eva vaorpTixitaTIK6O ir Tro 'PUiUOl-
piou T'rv IpayparaTK6TrrTa.
norfr pou T&qr6TE 6v ETxa &0xooXtl T' 5vop.
TOO K. Ka6&qpn. K' EiTaVE iUpwK6, ac pia T'rOO
Taipiaaopevq cpa S&i iviA, 6a8&raTa K' igaipe-
TIKa va pi oiyKIvTlaOUv, Ta cbpaTa atyorrp6ep-
Ta A6y=a.
Trv wroiicri To0 K. Ka664l>n 6u6 pov0 qvipav
d&r r6T E rT &; TrlV EXCwpi(ouv XaPaXTplOaTIKdK:
'H 6aof9E& IXoaOPi.Ki &rvriirtp TOO 'Av6pc-rrou
rwotb TokXXa pEi, K' T aiOTaVrTiK(Tr!Ta TOO noi-.
r)Tr. 'AWn6 TO Eva pipoq fh Koupacapevn aKi'Ke
TOU Atr Ta pei pcraia KI vcxe20Aa, KI dr6
T' &AAo'I airo E rT ,iuxr1 TTob ETME TO Ib pXT6
Otapa ri K go-rrTraa. AiV ETrraOE 66XTEXa, Xyyi o KI &-
vaipwEa ora y6vaTa Trc T pa, pi KXEIcrT& Tr
karia, Kpu6EI T6 KEvIPqi TNq, Oup&Tai T& &cra
eTec Kai 6prvet. 0oma pciMrTlcTE, )aiverai, 6
K. Ka66qvrlq. T& aibTripara pfivEq TroXXouqc Kai
xp6via pbvouv pora TroU Kai aiyocrra~Oa o Kai
rTETrpcUoArra oTr voO TOU KI &TroKpuOTaoACO-
vouvrai ai pIa& crK4n. "ETra Ta roijlrTa To0O
K. Ka6&pq, apy& Kai crTa~ax(Ta pac(q epxouvrTai
KaI Oraa oraa)x(TITEr TOO 0ropovVETIKOO KalpoO
pavrraouve. '16io, va0TriTpaTa TOU Xoyi-
apoO iai TOO KOppIOO TpavTrypara, Troit) oi 'ro-
XucBaisou; Xupioipoob a B& paq )iXUVE K6~XoIoI
o, otron-rJTq, 9opu66 c; KW 1TXr)6eTo, oCrpv


KI dpilTOKpaTIKa pA; 6EiXVe 6 K. Ka6&6rlq.
IU [lepixoue av6ptdmouc lpsarat tI l pipm
cob pinset c6 y6sy,.o Ni. i -c6 lpsydiXo t6 "OxL
v& nouve. DvdipdtveacL |lioto) 5EoOLog Tixet
ToL"Io ral, cou T6 Nat, x6 i X yovt&C T tiopa
T ya(Vey L To v TLiU I Xl OETv ieito(98aoiV TOO.
'0 apvBesig 8&v p.eravotubvet. "Av pwtrtovcav
'iC Lt,
"Oxt 0& EaOvleys. Kt 8pto T6V x-ata6AX)et
9xEIvo T' 6xL-T6 0(oOt6-Ei( 6?qV Tt iflt TOO.
BaOrEprn, 5papaTiKO6Tcpi 7KiI)fr, d&&vaTO
Trio iy6AOoya Kai riO6 ApioroKpariK6c v& paq
o500.
Ti E7vai XoITr6v 6KEtVO "roi) T6O 4IOOaO(itKK aC-
T6 KOppI"TI T6O %?~aE as Trroinpa ataBocrIKO
Kai 6a96; ETvai 6 6ou66 orTrapayp6q Ti Kap-
61ia TroO BEaEI va EcracEi Kai &v 8 TV kPiVEI
6 vow,, yiaTi Tfi 0o6&Tai. PUTI56VETaI Air, f
ipEpita I (paivopEVIKfi Tf; ITriiGa.C d&roW6 TO
aiyaCXnv6, TO aiwvio 8appETq wiEpao'pa TOO wT6-
vou TO0 ippixTou, rTOO 6rrTa q 0PIXTO0 yiart' ET-
vai G6prjTroq. "ETcri EVE Trr puTit&vETra K'
| ETqpa6VEIa Tfiq ApEpPTr B9XaoCaaa, oav KaTo
d6TO Ter VEph "TEpv& KapXapXia. na&vra TETOIO
&6cprr-o &Epi6 TEpva K6TCT dni' 6Xouq TOUq
CTIXou; rTOO K. Ka6iqrn. 'Evar pu0p6q WiEp6-
6uvoq. MiWeT a& v& TrapapiEtl. Abv rrpowaO9eT,
q)aivcTai -Trq 6bv TrpooIwrae, &pp$oviK& V r"n-
gEI Tlq eCEIq KI &poi6poppa Trl yXc6aoa. K
EXEI TI TO 6aOei aiOTravriKo a GTT TOU fr TEXVO-
rpoTlria. OappELi KI 6 Tr6voq 6 Kputpbo T r6v XE
TOcro KoupOEl, Irob iv TOO ETvai 6uvar6 v&
CTOMoETirai pi 4ppdcTEiq. K&wrorc ol pipEq; TOu
EtEivouv pi Triv tiSa AiM Kai 6sixVEi aOT6K. TT. Kap&ns


xmrn a&-v id6e fixe, Trob EpXETra Kai gav&pxe-
Tam T6 T6io T6 &drctpdc axTO bripova Kal 6v
Exel 65icyp6.
'O pu9p6q ToO K. Ka66&" g&tq 6cixvei T'rO&i
T"rv iuxr TOU T1v TO6O 'ooraypbvn, p6i KaI TO-
ao TrEpi rTrq.
Kapi& O9Epl) BK(4pacrT &fYcvaTaTarMpivou Xu-
piUpoi, Kapi& d~Tr6Topn &-noqxaio-lTKri XEIpovo-
pia. 'H 'Aymn-r, 6 fl6voq, Tar fld6r, l Ooan,
ouvaicTrr4para rwoX6 6apt6, 0& o'Troaov TO oTi-
Xo TOU Troirrori. lvaiOaTrpaon-a T6Oo 6TrOKEI4,E-
VIKtC, Mx TOV 66ryo&Oaav &9xEa ai Kapla 8iapap-
Tupia, CT Kacvea d&o-rivayptc, o- Kapl wrrp6KXYI-
arO atI Molpa. T& Tr8nI aur T& ipo6 rTai 6 K.
Ka66 rn. T& Kv.rrT iEl va TrEpvouv Kal va TOVE
CKaVlaIOV Kai aUpatWETal x ia gi ycavia Kai &-
vrlO'LXEiT prwc T6VE 8OLV Kal TOyV rpoKaiX OOUV
Kai ToV &VaYK,(aOuw va Tret piq (0' auTa T)l 0Ki-
1(11 TOU. "Av EraipvE TAV &y Trr'l T4v dyd-rrl
1ToU i p&a1 orta ? 11CS& KavEl OEo6q, T6 Epei,
66-aT-eTer d-n6 Trl aUyKpaTrnpiEvl &pioroKlpaT-o-
V1i Kai OM pIXOOa i pi T6O 6pu6o XuplKijq Xap&a
fi dyviao. 'AK(0a ETE:

S' aiTck tIc oxoTsLVag x-ipapES 7Co6 uTepyVr
idpesq 6mpete, n2dvea XToM) ptyUpvlZ
yL& va5p() T& Ti pioupm. "OTav kvoetE
Eva 7tapupo 95va0 iMapryopl(.
M& -A rapiOup 8U 6ploxouvtx i 8 v U ipnopsi
v& T 6p). Kma xa),Xdsepm to( vi pntv Tc 6p6r.
'loac Tb cpf Oavai pL& via TUpavvfi,
HoL6Ss &(pelt tC xaLvo6pYla np&pat 0& 8b8iet.

ETval T6O Tri XxapaxTrplO-rK(6 Tpayo6i5a. BA&rE-rTE; 'Evaq bpi&NTrr 6apbc Ka-
OETal d&T vGc oraiv ipuxfi T0O K. Ka66o lr Kal 8bv
TOV &'VEiVI V& tr)K(GE, va TrETax)(TET ITaVc V a-
VOIEl T& TrapCOupa, v' dCvoIEl KaI Ti; Tr6pr6e,
v& ViTnT pgaa 6 fioq, va pTrODuve K' o01 6poXE
K' O (lcovE TOU TrXAr ouq K' t &yv6TCrl-) 6dp1t,-
id& TCrOV &oTp(av. KXeT Tr pin6ma OCT- Kaivoupia
Kai aTra & CvTcVa&, yiaTi K0a 4pxi Trrcq pia& TU-
pavvia via G& yEVTwIOEi Tr6ri dr6 aiTrr. Ti;
1160o,01 rr&; 'ATroyoirTE(PE, XaXTapEAq &yovEq;
"Oxi! 6xi! Ka r"repa va KXE-CIEI T&a Wapau-
pa, TtTrOTa va pl6 Tri la. Koup6Trr)KE, viKil-
OrWKe. K&rroU-Kdrrou p6vO K6CTI p& ( tPlipipEl.
T6aOo liy, Trob XpEiaeTaI pi& fApsprl XEIpCp-
VI(rIKrT 6(OT) yia va TOV 6(KO1CTElq. KI'6pcoq; a-
oqTr, T& Trapa0upd Tou 9&Tav avoiXT Kal 9&
pwalTiv66yavav Ta q T XETa 6via Triv 6voiln
Kal aXTICV Tlq t XP(We TOUq oTr| or Tyl TOOU
oaTrio0. T& XEM6ivca wTOU KI &v Epxouvrai pE-
vouv TOcro %iyO Kal qE6youv! T6TE O& Tpayou-
. 6oCTE KI 6 K. Ka66tinc, Xcapi; &\Xo, Ti Xapa
KaI Tijv dy6rmn, Kai TroWX (pqopiq O9pEIVE d-
Koul arptlvo; orT ca wrap6updr Tou KolTa6ovTaq
6Xa aTra. nfl6o 66raTa: 6pcaq aCrr6; l6oaEq
apayE 4opi ETTe vpOoUv aCi va (pqyOUV Ta XE-
Xis6via; floi6q g.pei! Kal pi& pepa 6peDrKe
4pPIXT& KoupaO-.pivoq. .T& Xel6via; M&p;ouv
Kai 9a *youv XlAliaES qope, 6& yivr)KE ETrI;


Kai pa&; r UTO i:

fTtv p&a pov6rovi)v ?pipamv WA1i
vov6roTv), &iimp0aXTii axowoueet. 0& ylvouv
T& t8ita npipiar, M& gvyiyvov nd)L -
ot 8toe g oT~ypa p& 6ploxouve xca pla, A-
[(ytvoov.

MjvaX iepv& xaI (ipee SMov ijlpvam.
A6t& nob epxovrat xmvetg eDxoXla T& eaxdet,
evaL T& Xo9EoLV& T& 6pEct& ixeTvx.
Kal .xatEvra Tb aupLo t& o&v aO5pto v& pt
[pRoiSt.

K' ETIao ol o-riXOI TO0 K. Kao66o epxovrat
TOOO TpOpaXTIKr flppoi iTObU iV0ot)E; Trpv vap-
9ouv va pa&q 6po0VE-ptaa (i ptdla liEy ATi K -
pEpa Epqprl, &cyp&7urvrToav Kal KX&lavE wTO :
Kai pi&q; fpav p6vo, oa&v eT6ov n'r; propo0v
va p&a TrouV TOv Tw6vo TOUq, XiXwx pe KOQCVVC
pEXoSpapalK<6 KivQlpa, Va TO6y eapTrroFrroiTouv
f pli Kaila JTOpwcailKT f 6q)pacrl v& &yyicouv
Tr)v iEpOTCTar 0Xq4)ri Tou. flpocraiET v& p&c; Tra-
PYopioFEi yila Tfi to |, Va p&q XapoyECXati,
Elval o pEpoq Kal Kpl6El 6ao pTropET KaCI ITIo
o-TrapTIaTIKa, T6O UCTTIKO -T6VO WTrO TODU ECKi-
el Ta c-rleia 6 K. Ka66oBri.
"Eva & T6 Tea pa~lTrEpa Epya TOU MIXaAIX
'AyyLou ETvaI pEta CTTO6V Ayio rflTpo Triq Pr-
prn, TO &yaXpa Tfiq flap9evac Mapiaq STrV ort-
KWeVEI TOv TEOCpO y1 yTTlI dcTIvc d7r6 fOv Ta-
(po. ETxe TOCO KXa&IEl Tig OpIXTiq pepEC T&W
fla&yv, TTOU Trcpa Ira Tfiv 'p.epa Tri oE-repV TOJ
'EvTraioiaopo0 Koup6uTTrlKE, KaTa6XfiOiK, EUicA-
CTE. KparTET TrE0apEvo Tri Z0cri Trq(i d&rTVCa CoT&
XEPIa T"rfq K ETvaI TO6o fipEpn 6-rTO TIV TroX.i
Koupaornl Trou 0appEiq Kal XapoyE6a. 'Apto-ro-
KpaTiKOTEprl EK)paCoTq TT6vou SEyv ,r1&pXEI, (ali-
VETai pou. Kai TpaylKcjrrEpf. Kai q aivETai poU
aK6opa TrTrora &Ao OTOV K6CpO 8&v g&pw va
po01dEl TOCTO TrTOb pi Thv qfuX r To0 K. Ka66-
cqp. "ETaCr 9ilpev, ETOCI EpVa a"TETICT.rpiEvl Tra-
pouaCTiacETa pacq GCTEpa 6rrT 6avKOUO'rO pol-
poh6i ft qtXPL TOO K. Ka6&q(n, KpaTCvraCq oaT
Xipla Trql CTEpV KaI buTOpOVETIKa Tl Xcapa Tfi1
cG)lq TOU. 'Or1 A Toinrin *TOU K. Kao66&qn paq
56ya6ral yt& K aOoa pEp6vulTa, wroX [i KpUJv,
TWOAU paKpUVa, TTOU 6 TrOlTfilq wTroXLi xapa Kal
TroMfi 9Aitpn Ga alcTaveniKE.
'q 5rou Trwo pt& pipa:
pe &X x 6)X T 6pit* 0 iOL) x'T tav rTeCfl.
Kal xci0opo.t xal inse)itfcop[ai Tdopa 98(5.
Me tP6Tst T tv xapbit xat lhy voT v aTr t '077li
bl&L 7plypcam Ta oX)i& 6E(o v& xapoo sIXov.
"A, 8~r~v E xutav Tc& te(lXq ni v& p1,vv npooiE).
'AX).L& Bv &xouoam totc xp6tov xta otav Xov.
'AvesaoOf1Tie p' xXeoayv 7nb cbv x6opiov

Kal 6R SiapapTrvpi&Ori, Siv iKivrjTE TO XfPI
TOU yi& K6ntO I &avTiaTaacr. "ECoKuape T KE4Ca i


1395Kr. M Kap&


orr W MoTpa K' &TroT&xTTKE, p& UE6v "wprnyopA-
rKcE. "E-TrI &,a4noE Tr Xp6via KaI Trfyav Kai X&-
OiiKav ol paloi Kcxapoi TiK; vI&rn(; alt T"rpac, ical
TCpa, o"a v& T6 peTravoIt&ve, 0d v& Xtrurarai:

...ZTouB xapeveou CtoO 60opoO t6 Pioa pipog
pt pL&v icpp.lepi8a citp6g Too, XoptS ouvtpoptdt.

Kal pkc ar'v aO.to)v yTpaMTe8lv 'v x'cV q pp6vLM
ox6wstret it6ao X(YO x&ptx(s t& Xp6vwm
nob sTXs xat 86va -fq, x ).i 6yo x' &i4oppyte.

Epet, nob11 ydpaos itoX' c6 vot&9et, Tb xctdlst.


lptxp6.


Xap& oieuge. Ttv &upx. roo yvdba~
xdO' sixopCm Xmpivyq tdpm t v 9.pLa(CeL.

... M& dn' cb nokb v& axnctecat %a v& 8Oplmt
6 yTpoc daxfo'r xe. Kc' cnoxotpacmt
oTo6 xLpsve(ou &xouJato~Pvo Tb T p(C,.,

M& "r6ao &py&! f6o'o &py& T6 d itAdop6&-
vecral ax&rb 6 flonrrj-c ai r6a i Tvat iWrpi& u,-
vo Tb rrap&r-ovo aT'rb dr6 Tr& xE1iN Tou! '0
noltrTfin ; To0 wpip.TE1 vXcEl i6XrrXaTav rvoiXT& T&
Tapackple Tou amh A, 6cxT~r)rTa ovr0Ywaq vcc
68OKip& El 6O KaI KIxIVoupyIEc; ASBoVig Kai Kal-
voipyIOUC) KaripoUc;. 'O noiryrpiq 6 dKIo5pcitog
&yo "TrlKc;f TrIc Tpayitfiqc patovo' :; "rfi, "norap-
gq,;,\roo TpCoYovi pPi T"v T8i dyy6'ml iwv or -
p.vo K(a tr OaaacT, Ti-g x(apo q Kal Tr& 6xpU..
fo6 pipaE OTa XEixT) TOu) TIOVUOaLK pEcGc' aq,
6Xa T& (bpTda oripta Trfiq Zincrqi;.
Thoioo, Suo-rux6Co, &v ETvai 6 K<. Ka6&rc;q.
Kur'r& ri T )fil pcra &rrb T' 4rpXl6r TEI)(l, TcO,

rou. K' tVyai (p)pXT& dqolX& T& T"rEixrl Tf(; aKXa-
6 aicq (Kl papao(IXpKr K40 appor1r-pevrl fp qPuXfl
Tob dvacrTevE ,(E KEl p.a.aC 8u-ruXw6;, yt&
T v cbpao a Toi0nn TroO K. Kra66c, "Tou T60a
Tr po pra e06c To& Ar ysr av 96yaiv ogrbv fNavo
KOi arT& ouXm ia, ,T lq XIOVIEi Kai Tiq; p'6pEc;.
Ourayv ''ar'67oaio KqUT"1 q T 4Oc), OiKo6poq
STTq yiVEcaI KI 'r0c(yvil, TrETcFX VTaC; T' Th Xua-
p& oa(Bv n o6vo K Tm TOV rO6vo oTri Xap6. "Orav

IIp. r'O N o u 6 r ;)>, 14 ro5 v ),.p&ip ) 1910


,68TrEpa T"rV.KULT"&(Ei;, vot i6i(; T VpXrT| gi.-
TaiTrqrTT Ka6E XEpovopia(; Kai K9e6 KcpaUYfK.
'AviyylXTroq Ecai & rr6 xcp& KI &T T "rv rr6-
vo. Ki &rav dix6pa Tri 6afti& Kurw Et& ; Trfv 0-
Traprq, T6aoo 'r6 AppovtK Kal T6OO triT6 cpaia
96 Tve 6pET(;. 0& S6Ei;, -vac; pu6pi; owmapa-
Ca. a' Eva POUCIKO Eb xcrt veKwaXrMqTi; xa-
pac;, 6Xa T& IrppeoTo Troub low,. KaIl ,6Caou*-
Tra, yicTrl pouv -rroT ypiyopa 0& wTre~vbv.
01 S6iaKpIaEc; xapa; Ka Tir6VOU, 6gOptid&; KI d-
CTKpt(iac; 6v &Lr&pxowuv Tn&. "OXa d6ep wvouvw-
T-ra Kal peOoOve KiTaovraq; TOv fiX1o. 'Cl! 8v
T&PXEI Twio iTrokrrpo d-rr6 Tfi tA'A!
K' Eva; wTOU XEl p'i Tpi p&irTaO fi pi TOUI
nxoUq f jIg T& X6yia va 6iaiOvICeEI Ti o-rIypi;
Tfi t(ficq Tou, 1TpieTrEi 6aOi& ITp&ra v& GKititEl
Kal vdcO6uoEi Tri pOUaCtKfi rrou KXEiOoV T Trp&-
pira Kai ol 0 & vpp&'ot. 'A.XXoto; &Srn TI (pai-
vop.EVIKi o-roXaOrTIK6TTa& TOU TrTX6 kbriT6Xaia
-vaXa6aivei Tfi. 6apT rTrrn c6vrt v& 66yf'taci
Kai v& SOTT=X&(El rTC; q4 Xic;
MTrTe kTrrt6Xata airy66o.o;, pr re ocrevoaoi-
vopa TrtxEaipiT cr; iTrp rel v6 ETVa0 Kavei t. 'H v-
XTr AT (tit ETvat YEpi XTi 6to-rpa. Ki 6ao rrt6
OKOTEIV hT V6)(Ta, TOCO Io6 agTrEpa, T' a0rpa.
p'ETai a' Eva OK AOTr&TI rt6 tpqnilX6, & TrCKOpu-
qKvowmarr Kai l gltyOUV Kal 7 rEpiEc yVOUVTIra
oi &u6 OTeviq v 6TritYtE;.
N' epe'iq ATI l'prl Tric. w(fI, Tro prroai6Toa-
Tn K4a Tpayil-K6OTTarT Ka v& pii oTraO;, prap& v'
avTExEi; Kai Xv o ipw xaa T 9O6apta -riq; (Aric;.
'Oao 1TIO PVppup& Ta &XKpua TO6cro Trt hSovi-
Ka ooO 8ivouv yri ,uvat ir.rl Tc; 47;. N& (CE,
v' &irXkcweiL Ta Xipia c0ou, TOUc; Xoyiaoiqou, v&
xaipEwat TOV Mio Kai TIc 6poxyi, V& voicki
T6 XUg6 T; Ccofl; v' &VE6aivEil Kai va "owrU-
VEi Kal v& ^EKo-vT Kte r ra =o6r aTgia CTOU,
v&a kppet; '-; 6&o TPEGVEIc; KO a v8 TAO qwTOOTrE-
O|avcreaw; oa pi TOV thOVIK6TOTO ytX(K10 Ku-
KO TV T'Wgepaw Kai TC)W iToitpo&varv. 'H
VuXTa K' th OiJ)T 6pgp v& coO yevi yi& T6Ok
Kai T-T xap&. Nx, TO EpupeTCwyiTO, TO 60KX 1-
pwyTIK6, TO OK6 Ktlpuyipa T-fti; noiroriq!
T&roio; &v eTvaOi 6 K. Ka66tric;. ITXr6pce
aTT pW&M. Aiv wT6PeSe v& ET TIarO)Xpova t-n
arXorrpocrumnT 6aKpU6yEXI T) a. TgToioq Kowe-
vac, drr6 7ouo; SIKOOc; gta yppaouv arfiEpcz &v
ETvai. GappET; K' f OKEiJT 6. piaTcTOCTE K6)10
ri(; TUc CTbr pE6ET(aGEI OTaKEI OTh ir pi6r TE-
piq)o6 Kai Triv TraVipVEI 6 icrTrayp6; KI 6 1i6-
6og. "ExotE O9appEiq Ka iT | aThiXoNoywlK )
iac; 6Xou0; oq TrO o WOoc; Tci VI6TY)r KI 6Xeg Tr!g
eviKav6-rTrrE; T6V yEpaTericaw.
Kdorpo (-r$ Kpfrnrc), 41121909
nETPOYAA 'HAOPEITH


1396


-- ii3 CC-(-


'0 wotirliTs K. TT. Ka4d&q;s


0 HOIHTHX K. [l. KABADHZI


'0 Ka6*l&ri droT6nae Tripv TrpoctrWiK6TTr-
T6 TOU o-r VEOE VIKIKi TroinoTh, poXov6nT T6
Epyo Tou ETval rwoA wTrpoCTrnrrIK6, 6Tr()q TOO K6X-
6ou, KI &VE irit&KTO yiea pip ncr-. A'rii etvat hi
aiorinTKr TOU: plaoEi&1p6va o rp6aorwa" a6f-
6aIEq pivrpEq. MTropoOaav v& tppnTveu60ov Tr-
ToIEiq EIVpuPaTIKE( KaTaOTr0OEI pi T aOuXXVo
Te7rTTOro Kepauvo66 lnpa 6poapiwEvuV vEoEXAJvcOv
Trolrrrcv; '0 Ka66cq)r; 6Siv ETval 6 KcrrEx6pEvoq;
drr6 Triv iEph opavia, Wno OEti -iSiaiTcrEp p6iqrf-
yi& TfiV KxaTav6rJ0'T TCV XPlO'pGv' Trqi KaO T1Ou
peTaxEipipETcal TfI OCKXtpfi IKEIVr TrOIlTiKrfi 6(-
XEKTO' A Troilcr TOU ETVat p6Xr XMyI 9oapcrn
drwvc.) dTTob "TrV KQOTIp .pIVI 6piXia. XrcAplq n'i-
crrh, yep6rnTl &p~(p6oXia, OKZTcTIrKirTRp, ',rE''ipIi-
crp6,--orpE rTTal )UCaIK 7Trf pEyac.X6 wI ) 6ioToU-
TcaOTr, Tro0 kpTrviesi Trif roi0rTcrO K' A Kriyo-
pflspccriKT Tricrr Tr p6q T06 &l6VIK6. 'AX& A opa-
oaEooyia Tou Tvcal T6cro 6a:%& d&Avpirrrvri, Tr6-
Co &yv &dVppwImvrI, T6cro yep&Trg oarox(aorIKi
rrpoo Aoaq cra& Trpcypoca, TorTE v& ETVOa pi&
&rrypapipOCTrKi f riTOpti p&pivnq i6EoXoyiaq,,
coaTe jxOCE ipparn ToU, KIOE XE.T) TOU V& kGV-
TXEt pt& SiaOEcr pia& uvaiotrqporrrnc A Q-uxIKhl
KaT6cO rOrr. TI6 AETIK6 TOU eTvai Trappivo &dr6
TO oTrriT, d&r6 TlO q 'caIc.rnTXq ypiEq pi T& OrKp-
piva p6ryotAa Kal TV rv &'T6lacIpTeVrv 6iq), &nw6 T&
AXyo6Xoya XEi.ia rTCV yUV(CaiKv Tro KEVTOiV Eva
alcvio tpy6xEipo Trimac dwr6 Ta pOKpouLA Tr&-
pia. 'AiTowrviEl TrI KpuEq pupo6it 'v6q ~.eIouU
OrTITIOU pi Tfr povorovia TOWv -cp(yv Tou, pi TiflV
Ororayfj Tou orri (lop& Kal oaTfi poTpa- T& X6-
yia TOu 6yaivouv KoT' eOWTcav dcrr TOrv Wpuxr.
'H ITOnliOT TOU ETv' A Ka9,pepiv4 pa qiX1n,
Tro0 C); TO6 6aDOo pa&q EpeiW,6w.,q Eva, yta-
rpoq c Evaq 'rnvEupa'rnK6' 6ev EXopf palt Tinq
TnpoPVuAdEq, b 06OaO E To t Crono Mv6upat n'oTr
drr6 T& XvRia TIT R 9' aKOUCTO(PE pli pEya-
XA6o-rTOpli XEfl yi( TO 'Iav<6KO, yi& Tr nlvE6pa,
- Tro 60o0 KI &v ETvai, xa'O8Eouv T6 vorC paq
a&v 6vetpa. 'OTaV UV yKpIVIcrEi,----orraivEi.
Eaipel 6p8a vYa iKpp&Ei '6ptorIKa Kai d6oTa-
XTOC Tr11 Trt? &6ptorEq lcOTEpuKc. patq 510MalEL,.
'O0 Ka66c(QIq aT"r Tril rcfO 7TO onrirrTo&, "rfq
TwoXiTEiaq, TOO 701 0ritpoG, &v Trlv &rro(qeyEi,-
Tov ditro6xuETal Kai T V iKopvEi. 'OTav 9Xeev
v& ypa 't, iv Traipvel crpT& XPia Tov TrOv aUp-
6nTur6 aX6"- 68v KEVTr or& ,rOITiprrc Tou XOU-
Xo68ai Sepiva pi oraTxua. IT"V Trotrio, Trou
9 6pTre TO yV)pipO Ka(i0ipeoE, Trob o0 yipot
AirXcvouv Tr& A&pOpTIKT Tou p.i' cOTOV Trapr-
yoprr-tK6 Yi1io* TrVy dyopd:, TO oTrrir, pi eO rt v-
Tauyieia Triq 6oan, TOV ra66pva, T& payaeMi,
TiV TroXirTia;

T& 0iLaYatA, T& n iQBp6ti', '-cpsc, .
xml ToTxom, xal pvsa/x6viC, xal napAupa.


M tt& yTmOVLA TOO x nq1))eo00'
i(oo(0 i.' TO t6X1V0O T X(ApPatla.
'Ext6bg fpy(v Trov b b T6 pmy ol 6B 61ou
[&RSeo.
ML& XAcijp TpeXWC otj p6L6(C 6 Tb pits.
Kopjlo6vrave, ot~tv t6pt, 6 &ypunvLopivoc


KovT& OTv t6pm &M5 Tmv 6 xavmnk,
x' dppit6 toU lv& Toupxtxi Xm'
oai&. pCpt [i 8bu6 6ida x(TpLVa.
AS Ei' *i', iVTLXp6, SVa VTO)aint tA XaOpinT-i].
ZTt [leifG T Tpanitt bOU -IYpXTS
x' t pst 'ieydse 4t.0tve; xncpiyse.
HIIdX aTb itpd0Bupo ?Tmv T6 xpse66&t
Sob &ymn7]t'/lXms ti6osC q(opi.


6 Xtax TOB (toye6upatog Troyoave &s T& ptodi.*

IT"V TMia a&rfi TroXrreia c 'r&E TV a|a-
yIi nT Epi66AXovTOI, 6Xi Trin paKpi&:

By xa v' V UX o) ox)e4L 6itnov0t9 touXXI-
E[toTov
6)xtYI &yatiV7piw inot[Telm,
6X1yy x(wVYiL Too 8ppou xm( tov i Bt,(NV.*

'H 9Opphi Kai yep6Tri Xapox'rplOTIlK( XEInTO-
pipE Ei; TrEpypa(>| arrfi 8eixv4Ei r600 6 TroITTrlq
orTou6iEl KI dcyaTric& 6 rpayprcTiK6 Tou Trepi-
6&UXov, EXOVTr&K To KI a"r01 & vTrooncroTO p
TIr crKTr)Vir Tiq oafi) TOU, vav or7Ev cruvEippi
nrapaoT-raTEOv pl Tr& "rp6cro.ra, rTi &7pEq, Tirg

KXaa'IKb6q rrpoopio'lap6 T"r7 Tirxvrtq Evat vY&
pETa6&AXQTb T p xpIXT6 or 6iprkX6, VTVOVTOvrq TO
pi "r-v 6popoi&. '0 Ka6&6cqqq dEv' dvi A voq v&
4c.)t orrb T7inTrESO C aIrb T ri &pxaiaq Tpayc.-
Fa(q: T6 p p I X T 6 ETvai T6cro 'rp6owruxo,
TOO6O OrTEpp gvo TpayIKOuD TOIXeiOU, TrOO Ka-
6NpEpIV6 Kai yvcpiIpo, wTro 6 XcpaKT4paq, TOU
atri6q lprroi El Tl pE ap6pjai~jx 7 Tou. lp -Tri
yia pia& oarypi v Tr&pEi v p&C & yKuXc6VEI, V&
T6 Kpaorrtr(aOe arriv KTcrr6&)XrXrl eivn 'rr6oTra-
0o1, TwoO v6xC4E p6vo Trv atlofrTiK rn rai 70 TOU:
1Tq v& KpJEIl aTr6 6 rn'oI'T)"q; T6 Trap6v eTv'
&.o pwpoo-ra TOU, crKKOTr6, o'apKa CTr6, mrrEX-
TrIOrIK6. KaTE6&aorT T P p I X T 6 a' a6TrA
Trtv &fnToo 8l6pr T7~(x KaK o p o i p i & q,
Tric plKpoalXi6"Trraq, Ti(; o(ppGaKCepr nriKpcac:
Kai 4(rTiiETe TTV ava &oyTi oTrrTOY0 p TOO 6-
qprlXoO: 8& 6pfrie TTIv rTEXVT TOO Ka6a&qn.
Zfj, KIVEITOa, EXEI dvai VIrEt, w TvrxTrcrXEi
Kai 0K.1iEri p&oid aTi- TroXiTEria- devai p&TatO
v' moai mmrai: aoutcoXoyd p&i Tv aOia,
&AXa pi Tiv alaOrqTrlv &aifElia, rwo6 Exei bri


13971398 '0 wirorirf K.n. KaP ~'c s


TEXoUq &p6EaE1 wrI8pOci'E, aOri aKitpiq Kai orT
1coI paq. KC &Tr' airrif TfiV Ar&e0ia jiaca 6y&-
El Troir)oQf EToI Kaotiq 6p6o6v 6p&6u pt&
O8apTT, p Uo-rpitK dcTr6o'(ipa p CVEI Triv ir6,rl,
6Trav ava6ouwv Tr qTa Kai TV K&VEI V& pE-
TapopxvuaETaI oCTE V (Ta YTIKf KI' 6vEIpEpivri.
ME "ri p 6ar 6 Ka66()r ETv' &6&vorro va &-
TtiKlOlVCJVaEl" ETvat Kai a' a&rT6 dcvTTnp6orwTro;
Trif; 7oXfii; TOU, brTOXiq 6voXoYnipivou &ixacrpoC
T i r TpoacyrrlK6TrTTa(, iyKEF lAIcTpoU, a&TOQav-
Xuaor, a'TErrniyvcX)n, aTroTrapacr prlp'ia;. "Av-
9OpTwo; 6IaVOTIK6q;, &ViKOCVOq Tin& v& TOarTIC8 i
pi TO TEpi6a&XXov T0ou, v& XcaEl TI
LUVEi~6f0oi TOO tauvroO Tro, 6uOfiovTarq Trv &ro-
pIK6xTfrTC TOU CTr) yEVIK6OTrTa TOU ouv6?kou. < 8iavoq-rlKotl vpoMrroi EXOUV Tri aKEipqf pota pi
\E-Tr6TOTrr K6OaIVO, 1TOU KOOxiKviOUV 6Xova 6,TI-
T06r; oyup6aivEl &viKaVOI v & d(EB9oOv OTfri 86pCan,
TO)q; VTriVEI v& TrrapaTrpoOv Ty avuT6 T'ou; v&
VEcpyE>>.

'EM & otamB0. KL &g 86 x' lyb T ycs Myio.
i0Xmaaacc T'O TpoTlo5 .xc Av6icpeou o5pavo5
)LCIjrp& pIm6dA, xaI xcTptivn Bxo' 8Ua
@pa-a xxt p[sYam qpaopiiv%.

Ki' aorr) ih EiK6va TfiT; i(iXaTr ETvaY tpuXpi Kal
&Kaprrrl, TrayCjlEvrl, Oa&v tPlETIKTIK 6X& v&, &-


'EM ot Oafm5. Kt &e yer6Xo0 n6e 6S)XtO

(lA e )S' : fi0sLa oti outiL a&v npcTOoTi-
[Oexa) "
xt BX x' E8W5 T1; pacVTole1 Iou,
TiL &vapVy[aeist pou, T& EvM timimTx 1T0 ?8ov|.

D6tach6 Xorrbv &dir' AT o6ai 6 wrojir|tq,
Siv prropET v& 8o9E iTi& Ca' a&Trrv Ti 6XTEl
povo pi&a CrTIYPi, oCav < ErEptiTpXEl OT-rV E-TIIaVEIa pi TO 6XEppja: ULTE-
pa TO apfivo; T&v i68Ecv, TO&V lvrTuTrr EC.V, T"Vr
dvapvrCTEOv, TrV avTaaCTI( aEcov, Trr)ao'crra TOO
vou, K6opOq SiavoT-TIK6q, &v7rt6o-trrTOq OT'iv
TrpaypaTl-K6TTfTa, avapxi Et T rv divar) poir Tou'
rh q(pxOr, wrio& dmj' aTra,,. OoGvEit Kai (&iavi(E-
Tat. 'H TrwEvtivp 60of Touq YEpi.El 86q Tr|V TTE-
ploxfi TOO oroXao-pou. TiroTa wlrri T KaivO6p-
yio, TilroTa TOU va pTrop El va yKpepicrEl T&
d816paTa, pj& KI' d8iaT'ipaaTra a&ra TEixtn:

Xwpl( TcepLoxE4Lv, X)P1' X6it-iv, )(opt; lal)
jsyiEA) x' 5Oi x& Ipty6pt) gtou Extoov TSe(x1).

Kal xeo00p xMi L e& TCtLoa t16)pM W S
"AXXo 8v oaxEitOPji: T6v voOv pou tppAyst ~~jT


8t6tt ip typcy oToXX& io o v& xdi,[L elov.
'A, Brav ExUtoav Ti ts(xq nto5 v& [Lty poo io.

'AXX& 8&v &xouOI scoT xp6Tov xtworiv kiov.


'AveLt9tTo0es i' ExXetiov ain'bTv x6oaiov SEo.

TpayiKc SlaTriaTCOxTi pi&q; io6,Epfir poipaq,
EImTo0PVrlT pi T'V lt 61aKpITiIKh KaprEpita, ff-
7TEAmITCia TroOVETIKfi T roo VTcTE crrTvLEl KcXV.
MOaO UT& TEIXq a&r& Kivietra 6 rnoilrrr|1 KI' t
wroiaio"r Tov. T& epei, TOV V&ITUXoOv a&a
RE 0pTaVEI mTIO pTErpa &TO T0 va itravaJp6civi
6boivva Tfiv Tio-rTOiTOianT TOo paprupiou Tou.
IZKiTreTaI p6vo: Tr&q v&a pif TrpoYeco) 6Tav T&-
XTi(av! 'AA& pjiTrwo Tr6 &dvT reX ,0Ka; T,-
pa wiri; Kajipi Kpavyr ir6vou' woriayi. Kap-
PI& Kivr1r, OuTE nap6ppyiarV Kxv yi& lpi&v A-
pc0YKI E9o0o dTr' Tlv. d6paTon arrtf iToliopK a:
dKivriaia. Kappi& &vri8paaor: d&roooxii. B&6aia
EXEl Knrolo iTapiTove, p& oXE 6V d~OKTrTiK6 :
TOV KXEiCrav XCapiq X&tirrTv>, XWplq TrEpiCfKE-
qiiv,, <. Tirro-ra rTapcrr&vcav" I 6Sa-
p(apTUpia TOU 'rraipvE TOv T6vo 'rfq iKEOia;q.
T& rTEixn aTr&T 6RV KXEIVOUV .p6vo TOV iTOinTr|
pAca rTouq' EXOUV KaBoiKhr) nrpaoia, vvE6ai-
vouv orhIv "iTEpitOTrri oup66Xou. TorroOETTfirE 86,r
OEAETE (Trr1 6Er) TOU7;: oT6 brirTEo O Tfi Koivca-
viaq, TrowoETfioTE TrhV &VdyKti, CTUVh Kn f
T7v iwp6Xrlqnn, WroO atEpvouv TOY av9pOrro 00upa
Trou; tnyfio UrTOXCpq WroO KTO I K(p" aTE KaTrOTE, p' Eva CTUi6l-
6acrp6 Trp6oTuXo rob & 6E9rKapcE V pa; 6aCTEI,
arT&a T& TEIXrn wob apx~iav v& XTicavTal orT
TrapE.96v, X0Cplq v& T6 Vo ic0'OpE, &dnT pta pot-
paia o'TypI TOUo PEYdAou Nal f TOO pIEydaou
"Oxi:

6 lespLxob0 &vOpdnouo EpyXEtt Pu& pgp
tob npiit TE t jmyd.ko Nat t6 p.yiko Tb
["OxI
v& IcoDve. asVepd)vexML &et[LO(g 8toLOog i'bsL
gtot.o 1itgo TOU TO NE, xat Xgyovtai to itip

twey ivTL OTiV Tv Lp XaIt oTv oitO9ioa( Too.
'0 apvj0s6l 8bv tLETacvoLdvEt. "Av ptoTtoOvracv
[btd)t,
5XL O& cvMMDEsye. Kt 81eoq Tbv xMata6Ck)est
Xeivo T' oif-Ti oToaTb-Sq 68YJV TtV ^(Wft
[too.

''H potpaia rorroSox fi A poipaia &pvraryn.
'H Kpitlpfri aTiylp, iTO0 pIA&; E6yaE &r' TOp 6p-
po paq Kali p piia KaT6XXr X)1 KI' & '&uaCiTTrlT
AXri9ouxia paq E4pEpE paxpt&u dr' Tr (t, Co
&Tr' Tfri 13i9, KXEItapiVOUq 'Ti& pbaa To TEIXIn.
TeiXrl 9EpEitc Vpva pi wpaei;q, .pi yEyovr6a,
pi iwEplo-raTiKa: tr;q va TrCrouv,; r(0; v& yKpc-
pJA~Oo&v; TrpoKaTa6oXiKa& ETpaCTre &reiICtapiVOj
yi' a'rT6" A auvciq6r j; -rioipaq paq yp&VTrai
wit 6XoK&%apa piwp6; crT paria paq. nave iri&
Oel pEy&XE. XEIpovopkiq, 'r& SpaiparIK& KlVW-
pa'ra, ol fp0aiKi ; dvrapo'iE'q i T7& iortnax A6-
yia: T6 aloxp6 XaPTI Tri1 OauvirtKri p TPi (co1i
p&q 'T-a ,ay6paoan aTa& 6Xa-" pa& dmoptvei At
CTETopa, l o rTeyvr Oirapq, Twou &gEUTEMC'ai TO-
aotq tpop pwrpoaTOr& crrd& Tta T& pria paa. 66-


1399


ac~q qop&q p& "Tr&vra &a ETvat dpy&!- 6-
Oa crKE 3OOJpIE av C5IE WIa TETroia 9UTria, uria
KaBE. TroXTipOU KaG Ka Epo& Tfj 4 i, BUvaiac
Trjfi &dioTrpEToIr c T"T; Kal Tfi( piap6EurlKfiq T"r(;
Euetplaq yivopivrn oruxvz yi& Eva TIVOKIO
iaKKr,; Kai cruxvf pE TfrV 6Yvola TOD &r"rouVou
KIVSOVOU. Tupa rI61, aicaw, pica&! 'H dvri-
aTcrXA paq e& pd&; KivEl T-r6TEpo YEoiouq"' Pi
TiV Twrp&rT tpqvicti Trfi; d&vayKT)(, 9' 6iC)OTTXI-
o-roOpE EUT6Ir p. Tr| yYXiaua Trrq y;0Cacra
-rp6aTruxq( dMTrEI[iq, ,TOb q0appaK6vEI Tir; 8 eKo-
TEpEq OaTypiE Tr i 8io'wnToTm7"rrqc qin pa;.
"Aq brri66a.op. o-rri aCiVEir)Ti paq aicrn, irpe-
WrEl V& KOTaVOfl)Ur TIr) EO-) paq, V& ptf p&q Kpa-
T& X~8plK OTor&cnr. ETvai f TiSa ioTropia pi pi&
npoIKIO'pEvr) &PXovroTro6uXa: TravTrpEETcaI Irpoi-
KiapIvq pi cTr[TiTa Kal XpcrTpTa" 6 &vrpaq; T"rn
X6vEi T XPixporVT Kai o-6 TO TOO traipvouv
TO carri. 'H auvei'6r|o'r pac KpaTr& &rrivovri
paq a6Tri Th torar, Tfiq E~- pcrtivrlq; px6vriaoaac'.
aouxva, 6 pTropEt v& T6 6acrr&6t Kal GCVIKh
OKr WVE Ta Xipio a' cypiEc, YOEpE Ka-ppEc;.
ITr6v Ka6&Uq, irou Eva TETOia CXoV. T6cro p6vo:

-'A 6Tam Exgtram z& TeXffI Eiv vi p[L tcpo-


Fnp6q Ti v&a O(ov&aEl; ETVaI parTalo. '0 OTo-
xacop6; 8co.r'6tt~E &rvc orT6 cruval0a.rOp& TOU,
&roppoX& Tflv dr aEXIr r OI TOU Kal TrV -T'rrITVEU-
parrcvet orE pii& nTrCyEpp CoKEi(P Trob XEyETar
& part, KaSu; oTrb OcrTpo, Trob KE' Eva aico-
Trfl)6 Kivrpa 8' &PKOLTE V& Trfv EppnrvEt60El. 'H
Trp6TTr oTiypil,- iKEiVTI ETXE 6XTI Th OTanparta.
'HTav pia ouvwEviac, pi&i a ouvTvrrToTl, pi& C ap-
wTTrcxW : TarV pia 6poxhi crT6 BCarEp i Troo
aXacE o6Xr TrT)v 6l i TO) KOcpOU' ifrav pi& KM-
On ori) p-rrriT Tfi Ko1rTrfpaq;, -- "ioT M8cmTE
aTriv dvOpcowTr6TTa TrI OTap~pivi Trll; qluaIoyvc,-
pia' yia pa;q frTav KTI "TIO6 &a4parro... ETvai
pcaa oaTr tC f pac fl X&VETai T-rioC Tr' Tfi CW& )
paq;, Oric pitEq; Trq;, wTob 6piOKETCaI A K. X ri-
po v op K 6 T a ;&VTNvraT; Kai irapa-
6(vovTra; acrTv t E X i r q. T& TErixj ETvai
XTiapva piEa OTa K-rrapd pa,' KaiToIoi; pa-
KpIvbq Tranro0q. irTav 6 iTrpfTOq XTIOrTT(; TOu-;"
Kai yIa Va K VEi tKETVO; TriV apXrl, Troiol; pEl
TroI6; &,X)og TrarrTroCg wporyl4r0.KE v6 TOV 6ta-
pop06ToEl. KaKia, OKOTEIVi) &AArpouxia p a i-
v o p 0 v c v, Tro 8tiaqE6youv T 6o6ioarl Kai
Tri 6uva paq; woo pi p1rTop6vraq va TOU;q
6poOpE KavEvav Elppi, Kappia Trp69EO), KaVe V
Kavova, OTEKOPE EK8ap6Oi, yEp&rToi 'TrEvipo
O'KE"rrKiap6, &rroyorTEUCTI yi& TOV bxOUT6 pa(;.
I' Eva iroinpa TOO Ka6&6n *rl pnTEpa vbkq
vauTTrI T-rlyaivEl Kal &v&aqi-rTE oaTv nIava-yia
Eva ,Kepi, y1a v&v' KaOI Kaipoiv p6a TO 7rai5
Trii; EGva Tfi oTlypr KEivr) VEKp6 o r&a Eva,
Ci KalTOlO TaCO
fh) SEXMV 4XO5EL oo006ap ,Xal XutiYpiv7),
Es6upovWe a)og eV b& 9eLt nti& 6 ut6 nob ites-


[pjtpiv5L.

Aiv ETvaI Tr6i rh Molpa, 1| d&v6TEpr) An&T6 T
6o6XrTarT Kal Tr 6&)vapi TCV &pxaicyv 9eoTrhT(rv;

"Al tavayupiacappE aOp6TEpa o-rbv wToinTrf
pa;. '0 MaiTEphtyK 86VEI TfiV &vcuor) TOV (TEI-
X11:v TOU pE Tiq; &KaoOUBE; ypappiq; TOU: T1i-
TrOTa 6 pal; auvE6ri, wTO v& pTv JTavOc Oipq; Ovo
pE TI) qpltrr pa(;, TTOO h Ev 6IaET'r Trpo6i&9EaOj
pa(; 6EV Ba rATav ETOiln v& 5EXTEi V d&qopoiG-
COEI, Ka 1TOu 86EV T6 rpOK& ET. KdE wTEpiiTETEia
Trob p ; wrapouoido'TrqKE, ITfTpE Tri popIl TCV
aluvrlO9ipvcjv wTrp&pEcv paq;, Kappi& ppCo'i.Kl) EU-
Kalpia S 6a TrapouactaTEi TrOTE o' roiov ar6
Trpiv 8ev tfTav f)poaq;,-f pcoac; KpU<6l; KI' ,yvci-
PIcTo;q. 'Avi6a OrT6 6ouv6, KaTE6a o-riI xcpa:
p6vo T6v kauT6 aou G' arTavTr'iEiq; oar6 6p6po
aou. "Av 6 'lo68aq; 6yET T6 6pdSu c nr6 T6O 011-
TI Tou, TOV 'lo68a 6' &davTCTEl Kal 9aXEI Tfiv
E&Kaipia v& (avET c0o)6q. floTE pEyaa C!0GCTE-
PIKa yEyov6Ta 6Ev TuxaivoUv a' EKEIVOUq; wTOl
5EV Tr& poKa6Eaav. K oi Tr6 &darrpocr66KrTEq;
Kal KaIVOupyIEl; (iiOTpo1TiEC; Tfi(; TlJXTy, Traip-
vouv Trl uVeOicrpEvrl popqI) TCOV (O'KEqEC6W pta;.
YUyKE)xai~aC TIK& XOIT6V: Ta TEiXI ETv' Eva
u6p6oao iTaTEio; Wvvoiaq; Ca 6ioBaopE; aclaipEq;:
crT)V KartjpEplivf KOIVo()VIKh 0wfi | a U V-
O ri K n' OTT)v d&v8p6Trivnl quXohoyia,-TO 6-
Tr o u vE i 6 T5 O .Kai T 6 r c o -
a g T f) r; 6 o6 Xn u o-rTv&vepc-
Trivq UrvuIOoyia,- r K X n P o v o I I K 6-
T q T a Kai h E i t Ty orT pET--rau-
OIK6T,- TO Tr E Tr p op E v o ETvai
Xpovia cu6yxpovrl dppc.aTia, T Krt)poVOplKA, aid-
via,, yEwrl.Vpivr| &Tr6 pI& o-rypri polpala Kal 61-
al0c.)V'apE TVaTvri CTO aTQpo Kal Ocrh yEVIa ITO)
o'KXa6cvE Eva <> i pi& cGO&p-
Ka 6d(aEvDE .
rTflV 'I 9 a K ri TOU 6 TrOIqT q pal; EI Tc
i6ia X6yia:< VE(; f6 t a Tolq6 6pEi; O-rt 8p6po COou, iKT6O; &V
pica cOU TOb; KOU6aVET(;>.
TiTWOTa NoiTr6v rg& TO ViO' Ka iIa p iTaT6r'
6,TI K' &v Ep8EI, yia v& TO K apcpaE 6IK6 paq,
Ba TOO 68cO C TpE TOV o TO TOt U'TOO paq, TEp-
vuVaq; TO &vapwa E TT' TV 16ioaoUyKpaaia pa;,
SEU'rTEXIOVTO; TO, 6Tro6i6dTovTri; TO. Kappei.
dvavamn i 8& pTropoUpVE va TrpoTrnpv0p, Kap-
plav avayvwrio'q, Kappi& Kdapoln. ITOU;q aoup-
6oXIKO6; TOU B a p 6 & p 6 U q Tr6O hI 6
TroIrlTfiq; pi TO 6tK6 TOU Tp-oio.
-Ti eptpivoUtiE OTitV L yop& aouvapolotlivot;
Elvat oi 6dp6apot v&i pqOaoouv o'ftepa.
-ritaci pioa 1r 6fX7)LTO pti& TgTOL &-
[ibcpgi;
TE xdovTw' ol Suyx),iTLxol xmI Uv vopo-
[BeTomve;

rLt- ot 6udp6apot oi& yciouv oApepa.


'0 woivn-rs K, TT. Kap&


'0 -rro i-rfis K. TT. Kap6pnls


Ti v6pous nt& O9& xdciouv ol Zuyxkjt, xoi;
01 6ap6apot oav 9X0ouv M& votioefTcaouv.

--rax v'. apXiaset lovo.pta UTV { avf)aux.a
x' h a6yXuos. (T&a p6a mna T ao-i p& cnob
[Hytvov).
FLarLI R dioOtU ypftopa oL ap61oi x' X

xR 8oX0 yppvoGuv xa OT E7LT TOUg 7COXb oulX-
[XoyLohGVoL;
rcart 9v6ymoas x' o! 6ap6mpoi biv (X0av.
Kai ieptxol ec0ma~av &di' & a6vopm,
x' els'tave it 6ap6apoc nia& Mv kcipyouv.

Kai Tiopcc T 9M yivoups xwpig 6apfdpous;
Oi 6ap6apot aucol Aaav ptt xwinoa XA6ct.

T& &r"N& Kai T6CO 6a9Et6, aOT& X6yia, d&cn-
10ia TO0Co OUtiacrTIKIl, TOa6O peyaX? 5Ev EXEl
dvayKq &Tb6 aca(tEcrrtpr ppJrVEia. 'Oxi 5a6Ka
6 voOu paq TrrnyaivI CTTr Langueur TOO BEp-
,aiv:
Je suis 1' empire & la fin de la decadence
Qui regarded passer les grands Barbares blancs
En composant des acrostiches indolents
D' un style d' or ou la langueur du soleil
danse.

Ah, tout est bu, tout est mang6, plus rien
a dire...

"T1i pcapa'Kf decadence ToO Ka6)6rin Sv
7TEpipivoVITI Tri" aOTOi 01 pEyYa6aC upoi AEUKOI
B&p6apoi: B&p6apoi Tid& 5v buTrdpxouv KI'
a6r6 eTval TO TpayIK6!

Kai Tiopa TI 0& yvoup4 Xcopl. 6ap6apoug;
01 avopoit awL ol t taav pi XTota Xu60i.

-6A 65iv Trpoxc)pE paOKp&TEpa d&-' T fV 68a-
TTicrTcO)l Tfiq qo6tpnq ouLtcpopaq, aup(opaq dIT'
EKEIVEq TroO (ppvouv TO PuaO6b OE Tp6po, TTo0
SEV d&TTEUOVovrTX OT oauvaaiOr|pa, ouppop&qg
TE.XKfiq, 6pl6fTIK r(.
O1 <>, aoo& pdaXiora TOTrOOETIpiE-
voi o-rfiv nTroxh -rig; decadence ETvar TO pendant
T"V TEIX6V. Oi 6&p6apoi ETv' fh Kaivoup-
yia,h dwrpoaS6KrpTT 8&MvaTp IT O O% T& yKpplEl
KaI MapTralVE pioaa- aTrEIXrlTIKlI Yi ThV &&uva-
pia par,. 6pwc,) Q& pcq EKKVE v & yov Tiawcpe
pirp6; o-rhv arTOrTETroi9n cr TIn Kai v& CTorEu-
TOUpE Tr-V a6ouA2 TTIV TricnTv Orrrap i pal; pi
&VaKO50 tTcr K' pITriTOOuvrI OCTO & UvaTCT TTnq
XEpia- EipEi o01 KOT.pPEVOI LTr6 TfV api6oXia,
oi aTEyvOI dT6o Tfiv aTriTria, 86 qt)XoOGapE p'
EucXa6EIa KI' UYVCapOU:VIT TO xpi rob 06 pIl;
EKavE V& TrOVOOPE KI' h &dioTaOXTn Kupliapxia
Tou &ravo c O4iv _&dcvaTroqltacrinl Igopa paq; e
p&aq &v.6ac(e T& 6&Kpua orT& priXa.
"H Tact; 6xt. O& Tob, xrTuTroCTEUpE, OUIyKEV-
Tpcavovraq Ti; pLuIKE pal; &NCpek ; Kai fA VIKfT
paq .dcva6qn|r4 Trfv alToTETrOiOrioTq, M oAAa-


(E TO puOpo TCv rTpayprcov ord& p6Tia pac, Ga-
KaVE TOlC; XupoU(; Tifq coi'; Va KUI.L OUV yop-
yd OTric q(Xg6E(; pa KVvovrat; 6AXova T& 6p6xia yOpco &wr6 T"r poT-
pa paq;, e9 XEipoTipEUE aoVlK&d pi TV pdvt-
acr TOO Bap66pou,-KIVO6VOU &pEODOU, TrEptirE-
TEIal; Kpiaipni; pP Kai ElKUCTTIKriq;: EUTO4 r
vapKC)opvrl hpaq Trpocr( T OEia, o' TrOXIrTipE; 68E-
S16TI'Trq paq;, Iv dcyv&)piOTrT dv-ox paq, %O gU-
1TvoOaCav pEraa paq pE dvuTrc .ovfoia. 'H ViKfr
pal;q &TaV ETroUOiciqq, &Tr. 5eO-TEpfl; crapa-
ofaq;, oi 6AXE Cu' VKEl; 8a XXa(av pE TOUTO"
KI' 6plol; auTrri Ti viKf Ga SAErape TV K? -
Gaparq woob pOE va p&(; &-6OCTE:: Vai, oi o'l v0K
oi &AXXEq ; (pEVav oi TSEEq p& E 06pEvav
aTriv i'8ta 6arni. AbTI ETval i XCOTI, h po6vr 6u-
vaTr) Kai TrpaypaTOTroi lcrip. Tx Trpo6X4paTa
p6vo ETCra X2ovTat: pETaToTriYovTal. AOToi ETv'
oi 66p6apoi: Aotrrp6 piaa OrT Spcrai, KaGap-
p6b TOO CTKErTTIKiapoO pE a OTOV ayi&va Tf"r
a)ojq, TovurlTo pia&; OTrapigq 6vEipoTr6Xaq; irob
cra-ri(El orr)v xKlwvClia. 'Ava66qrrTiopa Kai Bta-
TriCymTCO Tfiq coaiq.

01 avopeOoL 06-oI ?ayV ptia xiToCa X6oLg.

'H Tnw 6aoEi& iorToplKfi Ipuxooyia ETvai aouv-
apa 8,aTurrrwpivr) pi aTrri Tr]i qp6oT. ETv' A} 6.&A-
@Eia tV; NaoO, WroO KIV8UVeLOVTrl; V& qappa-
KEUTET dcTW TOU; xupoO; frfjc Ilal; TOU 6pa) ,
hEXEixMiEi EO aTrO Te crUvopc TOU Kai aXa-
(ppcVEla lV TrEpalpia TOU o-irpxvovraq; TO aT-
pa TOU sEi KaivoupylEiq TrpooTdEIEq;.
M6 ETvai &XXo T600 Kai pi& d&vv6p(anvr &-
XfTElt : 6Xibra( TO o'up6oXo TC(V 6ap6&pw(v ve
KXEIVEI TO vO6Tpa K6aE p&la; 6XXayfc; Tfiq tcafic
pac, TO v6rlpa pa&q poipacia; XUTpYTriKiC c5paq
Trwou vaooyil6paore pE- 6vCKOU o-), Kai pE
Tpopo.
MWaa a-rTO ITTo;, ITO &aXlXoc5rtxvcTai,
&poi6aia &86d(ipop KI &yvQxTo, Cre pi& O-ryphi
6dTpoo8o6KTTTIq MoTpa pa&; dcvoiyei v& Trepd-
CO.pE E9c 1 rTo T& TEiXfI, &1rri T-6 i oaw-
9GKTn, rE ptiv LXEuGEpia, aE pi&v doaTorala TroO
p&q Tpa6O cO pa'yvlrqTq;. M& hf Mopa 61iC(Tai
KI 01i TETOIEl; EOKaipiEl; ETvat yti pla f19iK)
TroAu rhpcOiK6TEp1 dTr' Tfl 65iKw paq, iELu-
TEAXICp'VOUl; aTl aCKKXa6ta Th4i; &v&yKnq;. 'H Trp6-
aivn w 6pTa aVaKXEiVEi, pEvopE &n' 60... I
polpala irapoucia ETvai Trie xapivrt, 4troX6 pa-
Kpud>>, Tauco yia TravTa... ece pou, p6 S&; plv
TO Kpu6c6pE dTro TOvy auTr6 pac;: KI &v Cav6-
VOlyE KI aX^1 pi[ popd, 1I crrTTrrl paq 6pAEve
i '6,ia. Aiv KATxpE yiaTi palq eKXEiaa v rr' 6(.:
KAatpe y 'aTi, KI' VoiXTa Twrob ETvai, Rv Elvai
yil pa;q dvoIXT6, TO 6X'iTropI Ka0apd. KXaT-
PE yicaTri T< 86v Tuxaivouw o' KEivOOUL; TO REv ,Tav &IT6
Trpiv fpOEq, &yVCooTOi Kai Kpuvpoi f4p(E;.

raLi pia 66opda a)(Op(oaie... 'AXO(|10OvoV,
t{ M68opV& axelVT) gytWe IvaTO-LY.'0 wrrotn*rf K. TT. Kao&9pI; 1401


"A, ol arTiypi; Ix6wiq... K&rroio "ruXatov 6i-
wr65to jXOE K i T p "rwraiar !

II&dvriS 8v O& 8,apxo6aove to)X6. 'H itetpa
TcSiv Xp6vwov pU cb sixvet.


Aiv T& 5pma t i& av&-T& 600oo ypfyop0 X(a-
[|iva...
Aev T& 18pa Ti&-t' &itoxtv)ivTra xxT& T6-xAv

nob IotC eSxoXa napaiT'coa"
xii 7cob xaT6nm |iy wYvO(v -i)s9sa.
T& irrltj'Cx& T& It6l, c6 XW.to6 T6 7p6oowno,
T& XeXI dxelva 5v T& 7)5pa itd.

K E TETOIav 6xTa&6a xaX6(.T ~ r6 KapTrpi-
Kfiq dmEXTricnat; 6 Ka66qqq pe-a yak6o-rogo Xupiop6 TOO Baudelaire' TO 6u-
vaTo Tr io0 ~FKetVOU KT0aroTraX&Ei pt la Ta-
1Tivr) d&Troyo4TEUCTi, Tro6 &v K Eiei KaV ytaTi
TO 6pia '0 Baudelaire Tfv ~accvac.v6Ei, Ti pol-
pafa a&Trr|i opa, bvoapKPiM OV i O I6'v) Trpay-
piTroiTOtCTII1i KI' tTrITEUKTIKI kK654XiOr Trq --
orT6 6varro:

0 Mort, vieux capitaine, il est temps, levons
[1' ancre!
Ce pays nous ennuie, 6 Mort! Appareillons!
Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre,
Nos coeurs que tu connais sont remplis de
rayonss.
Verse-nons ton poison pour qu'il nons recon-
[forte!
Nous voulons, tant ce feu nous brfle le
f[erveau,-
Plonger an fond du gouffre Enter ou Ciel
[qu'importe?.-
An fond de rInconnu pour trouver du n o u-
[v e a u.
01 B&p6ap.m pwopowiv v' *dtouL oi a6p6o-
Xo Ka~o8Aw6, wTryK 6ito. 'H8 OpwtawTrrr TOUs
vEI 0p T' &luot TO Katvoapyiou, TOO "E-
para, To& l&6ov, TOO Bav&rw!

'H vdo) in6v'tELos, xt' t 'AXltema
0i Bub 6tr& b8 S; U po0adiveL.

I-rTbV rOpcOI A(; aK(4ic Trif d &pxICE v;& ga-
w7Avverma T j govW&rovo xpal itq 9qa11rf 'A-
vY*. fl6ro pumrrvpiac& epz cnqix vTv' fh &k-
Xtyopia Tr Bi6you yi& Tbv Kapw6r Tq Fv( -
ari! "H Sqpa -Kr I. w J Ttpiopia paq, 6iqxa
Tpopa nrTI KI' akr6a6-, Twa p&; 604eI lK-
veupiowiuou;. Ti & Mo Ftvl 6 v6qpa TOU tpo-
WaXrTopmO &PaprlgctroCM, 1Trp& iT 7 T6 pEyaXG-
-rp6 pB Iyuuqa e.' fi 8taicwcr ri<; T i4Ck!
Kai rw6o Trwea&Id(rro, CorrEp' d&r 6aktilc
rpo7 Kw) KI' Triyv .an iiq I(or;, 8ev e&-
Tw ietwivoc 6 &vywaoros 'E6pator wao erwAaoEv


aTr6 TO OXi6epp6 po! .'0 Iowirevoulp T6v
dvatrruE ai 6X~.OXrpn iiXoorcta, T9rv &pvrlarl
TO&L fiv. ETvat T6 awvio o pori6o TO0 &Xrwv6-
TEpou, TOO dw TrpoawTrEUTLMKTEpovu oUyypa
TO0 TOrtrou paq, TOU -I0rra5iaPipvTrn: < Tay v& Tr&0atva, v& yXurcva! . 'H 06vivcrd
TOV 6Sv ETvai cr6XXijpr yewriptvr ati 6opEiv
K ipaTa, oTKEcraapva &66 IT6youq Ka KxIOUK'
h pr6eviornxir Tog xooapoOEcopia, :pr|, crEyviw,
Trob Trpo6aIvEl Ki6Xo KI' C T4V L(qappioyi, cb-
pipCaZE KCTCO &a' TO yctX&cio XPaPa TVW ati-
Sp&v o6pav6v paq. N&, yioTri ol B&p6apoi ET-
val Eva o(cp6oXo Trob O-TrEKErrat TrryKOirpta, TTOl
Trapouat&El XIXIEr pEpiG.
IuVETrrri Trp6Oq TIv aiTo0Pif TOv, 6 Ka66 "qr
6ev EXEI Tfi prTaia dvwrapcria TOO Baudelaire.
Kavivav SE (;K6vacEi v& T6O TrCpE, yiOri
pEpEI trcoq KavMvaq aEv IepE i, WTrc0 KOaEvaM &EV
&KOUEI. '0 Baudelaire ETv' 6 Evaq Tr6Xoq -
6 Ka66conq 6pia'KeTaI crrv &XX: 6 Baudelaire
6[ve6CElI TOLq TOVOUl TOU OT0 6tfOlTCwOCv
T"q K ivpKOq' eTvai 6 o'iyxpovo; Triroq IEyE-
OucTpEVO; 68q TO ltfEp6oLtK6 6 &KICpaTOq TagI-
6Trrq TOUt 6VEipou, 6 CEvITEpivVOr Tfi(; xavTa-
crias, rou pebyei p6vo yt& va pierctrTc, i,
ip6vo yi& v' &Xd[gEi &VTTrrroXTEIC:

... ivre d'une ombre qui passe
porte toujours le chAtiment
d'avoir voulu changer sa place.

I-rv p Ka6qen Kavme cXTriodrpa (sKtv4I p-
TOq, Kappi& pcEy&.Tl KI' I-frfTprpq K t1IrtT, KOaI-
pia T wavryupwir XEipovoita. Al6ortOTOq, 4 o61-
agiVOc, TrEirPCTEO Via T6 iCraIto, & piid,
yaTr iT I ~r rou R& O6pei d&rixrtOn ore 6-
Tarw6K.pi Or. 'A-Troxe'Tai TrO rrcpwpkvo TOU Kal
T6 p6vo wrob o~nrraETt ecTvai: Cpri xeip&rExpa!

I' 6iT&e T&S OXOTseliV x-&PlOC1pe, ICO6 IMEpVS
ppsE 6Ua.pLd, 9ItCv(i) xdtMr) ptTupV(5
YL& v6pto T& itapcioupa.-'Orav AvoItet
Eva ntapi9upo O9vat nap-yop(a.-
M& Td& itapdOupa 8v 6plaxovTat, S&v LntopO
v& T&6p(D. Kai waXXIepa toae v& tLyv T& 6pGa.
"Iko T6 q(ib 9ovam PiE& via rUpavva
Hlot6d apst T( xatvo6ptx npyacTEx 0& be(Eist.

M6vo TO aTacTa daypa orT6 prl'v ATq iTrw-
oaipo-rKfi (1i XoaCo TETOIO oupTrwipoatWa- auripa xpa opovriparti-
crpiv; SoKilpaota; wou pV&r 6baKie Cro O (aTr6
TriKpi TrErpa, TlV wTEipa TTOG pratou.
Ti av6irTO va OeEl KVE' 1 CV& q06yei !. N&
Ip6YEl! M& aOTO ETvat CTaxfpa X6you, OiXoXo-
yia, Troirlan. M6vo &ktifea &ev eTvai.

EInsbe o& n&tO) o' SXXiq yf^, 0& iTcLay a' 5.,-
lX Odx=paooa.
ML& 7t6St X171 9e& 6pe9est xaXXlCiTrpr dit6
[ixtV.r. 'Eapx6wAouAo Ka&pqs Mar 0aou


KdOs npoonlest. [Iou pt& xatabtCxq elvat yp*-

x' slv' f xaptAd lot-odu vxpbs-9aLvi].
'0-voOg gou 6g n6iTe lig obyv VMapsaobv arx6v
[9(I& ivet.
"O7tou x6b gitt 11ou Yupoo), 870ou xt av 8B)
ipsfantm plapm T'il Wl! pou ft4w 96(S,
Tcob c6om Xp6via itpio xal p[aga xat XA-
[).aoa.>>
Kivrlar KUpIoAEKTiXrfi j ETacx)opiKtx: & a T a-
oa i a, 8ritah6 tuOepia oraTv TvEUptiCrtKr T*t;
Evvoia.
KaLvo6ptous g6ioug 8v 8& 6psts, 8iv 96pstq
([iXXes O&Xaooee.
'H i6Xt 0& oa &xoloue0st. SxobC 8p6(ouC
[94 TVP T069 M8ou;. Kml otck TELTOWl&e xk 18LeC
[Oi Tepva&
XMI & c-ri ix c(,ct mk&0' awsp(ySi
xal phS ork 8im outiri aibix 9' dtonp~ais.
nHivra oTya r6 ci cT9t m cd& rivetc i r&
((Ukou-Lt 9tC16tq--
Udv IXet 7Moto y1 c, Ui IXst 6bi66.
*ETOIt nob -ct Wi Gou plmagesg 986
Ortv x6x)1 tp6T'pk Tt tixpt, o' 6xlv Ctv yi
([iv xdLaoee.


re' orT6 d~w 66 Ka irxpa,

TIv Ip.& pov6xtov11v pgppv X S 1
iov6tovy-, ,&taplXaxtcX (ixookou8t. e&
[yEvouV
Tr& 8ta tpdypmlaca, 0& a.v.ylvouv in6l.t -
7 86ioce Ot'Yp ia. 6plaxouve xal JAC
(iqYvouv.

MiVm; icepvy Xal qipVEL &IXov p vm.
A6tc& ino IpXOV'cot xaveg sE5xok) T& st-

elvlC T& x~seva, T& 6apET& dxnevm.
Kat xMTavTa& TOb 5pio Li a& v avpio vLO pV t


A"r6r( ETv' 6 w'riXoy6q TOU, ifxKp6TEpoq &rn6
rih pip6cqr TOO Laforgue :
Ah, que la vie est quotidienne I
Af"i ErTvaI A arlpoaia TOOT lWOIrTIKOJ Epyou
Too Ka6tin. 'AXrBiv6 o-rfi ouA ,Jil Tou, ooaiaa-
CTIKO crT6 TEpiex6(pv6 TroU, cOTTV diTr66oXri TOu
apTino

TEAAOI AFPAI


'A7t6 Trb (AsXT'o ro5 'ExxnomasuxoO 'Opiouw (T6p.oi 10og 1922).

r. E2APXOrOYAOE KABA4HE MATAIOY


'i; yvoo-r6v, of IeyaC6ivool Kai pieyaXo-
q6vrao-rot Aoyoyp6oti tpaq 68v dpKoWrci iw ov
E;" Tb Trap6v Kma Ei( TO rrapEX6v. lp irok-X-
Xo& fipxtoav v& WoXuPi6oOv ft6oviK&q KaI E (q
r8c; Oaadvuaq TOU. pViovroq... Av yvwpirc.
r-o rTIMe Kai Ef .ia KaT' ar5T& 7rap6(polog
oToTrpoq. Xapl ,v& ETliai oiTE ironrrfji, OUTE No-
yoypi&po;, flaiOv6O v aivi6icaq v& Ka-raalp6a-
voLai d&r6 tEiav eprvEauiv... Ka&E 4oppv wTOb
e6XEiTa Trv o6pav6v a qovTrXi, f~o9av6pTnv v& 6
KaT O "Tb Tro; 2374 per& Xpior6v... 'On'oa-
8fiT'OTe, I6Bob Ti poO ocuvi6q::
M r'Tv irp6Tnov ElrpvuFriv, hvoix0ri &Aervt6v
pou 6yKf6r|l( T6pOC, ei'i Tpiv oaXi8a 927. Ti
Tav TraXi TOUCTO; 'EaTpipae va i6& TO kg6luX-
Xov. 'Aviyvoaa 'loaTopia Tfiq NEOerfVIKfi;
Aoyorexviac. T6poq flp&roqo. Ai66oXe. no.tO
O9rv& 0& ETval Ta TUrroypa(OIX& r4o 2374, &-
aKiVr1v. 'AvA Trira KaTiv triV Tspiepyov
ae6i8a 927. Kai pi KaTo'rXniv pou 6i&6aaao
Ta fiq:
cT6 P6vov Tapilyopov yeyov6c KOTr& T& Xo-
yoTEXVIK^C a&yova E!TTl, T& &tgiVOujiEVa &TO.TO0
Oavadrou To0 YX 0a oO paixpi TCW Apx&v TO0
21ou aivwo;, eTvai f\ ip Awvini; To, qu4aiSpoo
6rn6 Soui; woirrT&pIKou ToTTOU, TOG yVC.aTO ou -
w6ir Tb &awp6o'aXXov 6vopa: 4F. 'Egapx6Trou-
Xo; Ka6*| MaTarOato Kai TCV -iroIqTav KO-


pumaio>a 'Eri iToXv xpovov &hmT-rE10ETO e!< TOU(
i1XoXoyIIKOuO KUKAOU(l, 6TI &frpXE KaT' apX&(;
.)piaWievov aTOIov, ipYpov ITpayPaTIK6C) T6 5-
vopa TOlUTO.
Ol raXai6rTEpoi q(pi6Xoyoi iaXupi(ovro OTI
Tr oaXcETK Trroi1fiaTra &-nO&EIKVuOUK TrIv irpa-
ypaTiKrfv unTapiyv 66o d&pxI='KCWv ToiTr prr&cov...
"ETpi pa Ta prrita pou, p6tXiq 6 Trfiq p-
nV -wEacFE;q 6p6v'ro; TrapfiXe. Ti i60lo0 Uo up-
6aiVEI; Ei Tr& 2374 p.X. w ep:e-ouw ol qi-
X6Xoyoi r6T F. 'E~apx6rrouXov MarrOaioV Kai
TCOv TrOIr)TC&V KOpuTpadv pi Tr6v 6i6o-qrpov 'A-
X av6ptivv no oTI)Tv K. fl. Ka66olv, TO&
6Troiou TwpoxB0q dKx6pri el; K&TroixV .,plE-
piSa: <'OpvCi.-'OVpEv0 Ka& T0oO v' apXi-
OT TrOi KaXCE 4ci, &X' STaV e' r MXTa Pi TiV
6tKkq T(q OUVp6o0uXi, pE TOuq U(ip6i6aagpo6(
Tnl( Kai pi Tiq 0rouxiCTIE( TTn, XX' &6rav EX8'
A1 v6XTa p( TI 6tKr T? &uvaCplrtq TOO o6apaTro(;
irWO KaIl riTEi, aTfiV i6ta popxia Xap6,
xap vo< (avorraaiver K. n. Ka6aUcrp. 'Ylnp-
CrTE .Ot!
Kai A &dvyvoatq tAuvexitro:t
'16i0ou 1 p6Vin e0Aoyoavq bri TOi wrpoKEi-
lavou w6r6eoa'i: 01. .v 'A.XEav6pi 'EXXOrveq
.Epropoi, 6XSArovr, 6T5i j vewrTipa yEVa TOV
iv 'EXXa6( Xoyiv depocirawvicv, d&4qiaicrav
v6 wiai!ouv piav i6paixv. 'ICXUpitoarpav, 6TI


Kacipaticr6b 1403


yEvwi~J Ei; TfiV irW6ov TCOV piyac TTOIr}Tfq. Kai
g6o(av T6v TITAOV a6Trbv E~i K6rroiov 0cGxov
EpTropov wTraaicv Mv&up&Tcav, 6v6pa-ri r. 'E-
apx6"TouAov Marcaiou. O6Tro &Tre65EX9n v& IToar-
Tq T6 Tp6corT.Ov TO O 'roinrIOO, dc\' .'nIEIf8
rEpt TroAXo0 _TrO(ELTO Triv -TO 6v6pa.T66 TOu cd-
ioTrpeTrEilav, &dirrTrIaEv, 6iTcaq T& Crr6 T&V 'A-
XCEav6pIvCv qapcrp KaTaonKEUa6&pEva Troi4pca-
ra, 6qpoO'ilecora r Trrr6 4tcu6&vupov. flpoaco i-
KC.;, aTOr6; 06 lVEitaVi.ETO '; TroIrrrrji. 'AX&a ol
K15KXOI TCv Xoyicv 66v %& iyvcpitfov r &rXrIOq;
6vopd Tou. Kai oUTCr T wrorpaorra SrT~poai-
EGovTro pi T6 Emrrpoa&ppoT-rov Efi; Tr i6i6Trl-
Ta Trou 4u5PvupVov: Ka66cqq;. 'H rrITlxa 'kari
q,&dpaac T'V 'A.E:ov6pivp5v npr-6ptov rrrfipe Ka-
TaomY) KTIKf. OXoi &vEgaipieTW ol Xoytoi Tfit
iToxfr tXeivnT; Ibrin&dari:av Eiq T"iv q)xav Kal
bkdpugav pEyaX6Trvoov Tr6V v X6yP 'E~apx6-
roukov Ka6&priv. 'AXXa criy&--iy&(, ac; f~ro
iXtaorte qIXTIK6V, Ai byih; pEpic TOG g9vou &v-
TEXiAr1 Trv KOpOIS"av Kai ty&cXeE pi Tfiv Kap-
6&dv Tr|;. "Hpxicrav Si T6TE V "Trroi6,)vTaI El ;
Tr6v 'Egapx6-rouXov Ka6dniv 6Xa Tr& aerpa-
WEa Kai T& apXouprovti8 K-raKxEapaTra.
Toiouro-rp6rrc, 1 SuxXipeia ETvai oripEpov pE-
yicrTn, wpo0KEIpivou v& Xcpioeo0ov T& qoai6p&
TCw 'AXeav&ptwV6v ipn6pGW aTtXoupyr'pora,
&Trr Tr &rrw6Kpupa, Tr perTErTra rTrO ToO Xa'i-
KOU nwVEUparTO Wroirleivra. 'HpEiT X.X. WioTEU'O-
pEv dKpa6wTvrco, 6rTI TO &K6XouOov wroirpa Ka-
TEaKEUo& wrpaypa-r, Lnrr T&v 'AJNeav6pi-
vcv p in6pov--rrap' 6Xas Tr&q dvTnpp'aEiq ivkwv
'Eq7l. 4HKIo)Tre(a, 7 Zesr. 1923


nXoX6ywcv--Wal 6qpoaiTE&On, (vTro; rTO& 'E-
Capxo-rro6Xou, pi Trfv ubroypaqi v <:

'H M6pi xupta paT Tti; bToLaC
EyE60"g xaXlp.dpta xat oaqC(a
slt l9 x0c6 ei. cb 'AMucoavaxbv iniE.velov
Touto MvObuioG. EIC T6 'A6uoaovixb6v giivtiov
aitlsEV fh &6p& xup(E pEar& tgI aacofm
YEs60s aXmlpLipa xat oqiTacE.
'Evm, Touvavriov, &68oraKTorq trnooTrrqpito-
PEV, 65T TiO &i.ouOov ETvai (taiSp6v d ooKripa
TTr, TraixvtiaplKnq 5rpc6out MoaurIc:
6ei0sk a kt-v T)v pvitvy v& TEIv it...
M& ITOL co066007 d... o&v TricoTe 8&v &ito-
[xlivet-.

Aip[a o&v xapOpi(jvo iatn iaas(...
'Exisiv too Ayo6otoou--AOyouorco; ~av;-

M61t 8Oupaoo5jLma 1t& -r& it a' E a'v, Ompp(5,
[I t.m6c...
*A, vad, p 6ti v oE2t m [p'pvo p i6...
Toia&rniv &pXoOpirav p6vov f XaiKri rraixvt-
8l6piKr) Kai crKWTrriKI MoCoa, A' &dcSataopoCo'a
Kai 6 ix Ta oTOlXE nl6 T"T) -rOIloEC&q Irpoox*Ti-
paTa, Kal &To6eTouoa &T;ur q Eiq Tiv wrapcpSiav,
tfi6vorTo va KTao;Kev,1aq.
(.(r2o;) ) fl.)oMTn;)


KABADI IMO


. '0 Ka664tqr ETvai pEydci oq TrotiT+l(T, SIE-
Ovfi;. T6 AEEt 6Xi povaxa 6 K. Karrpipoc, 6 K.
'lEp6vupoq xal 6 K. Tipot MaA6voq, &\Xa KI' 6
"AyyXo; X6y6o0; K. E. M. 06po'TEP, Trot Soypa-
Tiei -'ac; <6 Ka6d(inq ETval TrooO 6wVaTob Kal
TO6O IEydaoN, Eva &Tro TOU(; fipc.q o-TriV WVEU-
paTIKfi KiVTO'Ti, 6XI 6pcaq d T6 TOUt E t T p e-
p i ar T. E KI c(TrayyiXXETaI pi IOTV EUKO-
Ma 'EAryviKt6, 'AyyXIK& fi raXAIK m.
"Av Kai T O orEvo OU KEiXI 6&v plTopeT V&v
Thl vwcaqr auTrrf Tflv E6KOia, aa lTapa>c
Eva woiTOha TOU K. Ka6&6ril, dmrr Tr KaX&rrEp
Tou, Tc .) pt'rop&aETE Kal Tr wVIa mE tEaE Tr v
tv ycp) ECAKOXUia TOO K. 06pCTTEp. T6o oiropa
TroU IrinypaqETat 1)t Oacraaa TroO n'po'ioo0 (fi
TOo K. npltou, yarli 6 TITXo, ETvat ypappi-
vo pIi KEaatIa rT6vioT-ra ypippara) ETvat TO
dK6ou6o:
"E8 S or~ oa. Kt & 83 x' dy& 'Et qr~6ao yo.,
eI).Eaoa0 -oo ItpoioO xt' i&vielou obpavoO,
kip& p. a6A xi. x(LpvT'V 8xO'qi 81a
pata xatl E orLo p ova.
'Eyip)JL. "E6vo;, -8 'AnpaOtou 1924


'EM ao arm06i. KC' &c yeXsoTG 2te( SiXtwo c6tr&
(,A El8' cXiOELea pt OT& yj o&v itpoTooTA6XB)
XLt X6)t X' 9b@Ci T avTwaoe 10ou,
TIe &vaE/oset L iou, T& ELv6d.iaTr lg lov G.

"Av a6rb XIEyETaI TOT"oinl, TOTE avayK ao-
pat v& K pcO Tn 6AXcoarT, 8wqs 6 Apcoa TOU
Moigpou, iTC 6aa Troi'para Exw Sita6caoe
tCaipc T-pa (K' exa 5ia6ao6ei &KTOp(pipa
arixouq, OEd POU ) ETTav 6X5a Wrp6Eq KaI .y6,
6 fMiOo;, T"rraipva yi& iroita'rTa. K' eg'a
O&vai, d oO TOU; T aTiXou TOO K. Ka6fTIn Tobq
ETraipva 1TraTOTE yia KaKOyp pievEtq TTp6oEq,
Kal po0 OTa-r lE d&Mv TO v& wrapa6cXT)a 7roTe
Tr~c ETvai Tr WOipaTa.

'0 K4x6aq IlEplKQ(q 6Trar6oUq TOU. AE :JlOU K&6CWEI vTr(r6,-
arl aur6, d6toO TO6aEq Tfi6Sqpi p&iq Epxovrai,
4cxTEruETlcv d6 r Tfv ATyLnrro.

A. n. T.(ayac6trouvoq)


- 4111-1404 cEvc~ KupayK16l1~p


"ENAX KAPArKIOZHZ,,


NiE nflarwa6 pa,
XE itrapaKaX6 TroMi-pcrrroX--v 6 \i; a-roV
Epx6pcvo api916 "Tlc K p I TI K r r KI a
T X v 1 q, to EacKEio-r6 pov ap8pou6dxi,
rrou 18obi Ki6Ca; Tra ICTopiKa Tou.
Ta ira6capAia Tr q N E a o T k X v l ,
po, (qrrravE T"q yV6irl p10 fyI TOV K. Ka6a-
rp). AnXa56i ou 1 Tyr0ravE TTr Kiicri TOUI. Kai
T6vTI eaa 6aTo yiverTai OETIKa Kai oFiyovpa
wr~ rtI SA pou yv6)p 8 E Oa Srlp oaCI ef oarov
Ka6apopXotSIKO TOpO iTOU Toi.7a1ouVE, ayvo6
yita Wrroiou aKoTrou, Emoove va pTvV utrcpxei
oTroV Kx6opo 6AXr) yvipir oro TQ yvp YrI T'hq
N i a ; T X v r; Tqv 6dqI Ton Go6ovrai.
I' axrr6 EiXVOUVE Ta TraiS6ap ia paq wrq 6Xi
povaxa TOUc XErrEi Ta7Tn, yX vi6TI--roXipoovE oi vE.O KI a4Troi 6ev TO pouve---
7rapa trai TO-i) XKEIrTl Kxa KaOe Kpionr. BM6aia.
01 MyE ypappbc; Oa Tepvo6cravE arapa'r-
prrTE( Kai Xapinvec pia o-roucq Lpvou -.rou Ba
eIsp. a((KpTr.xK xol TkXvn, Aex. 1924


qi6XouvE o-rb O&6 TOuq. T6pa, Ev-nnrGroa Oa caK-
pouE mE 6Xrj TQ piXooyw4, iapax Tpt wTapta. Kai
paiOT-r va 6StrTe- vwTi 6vav KOrpccyKIo6 T, Ka-
payKi6( q6e wapawoavioaroCv O8fXoue Tri N e a r,
T e x v i1 ( Ta T raixap .Xia.
N6 aou Kai 11 yvwpr pou yta 'rov K. Ka66-


'0 x6upwo Katptp)q;
ITro pEy6Ao T-r; c(ryGva TO yXc< oucK6, as, Tro6-
piE KaCf)TEpa Tov tvib6 Tiv &yc va 7woi 6,i
TrTpcT ptpcyra vou ao6ap6, ovmiSnr1T 6p8ita, e-
TrEiSfi TO 4TTi1Xa yia TrIV EcXoi5a Eivai rpt
IGrl( Kai BGaVaTOU, o K. Ka6MqwM, 6cio 6i&a6o-
XOq, CTXrrT paIcrLroiTO& Tob Zoup1t, KarrTa6e E-
piqppa -ba &tv eival av&cyKiT vCa Ipc&wi oX0k-
va TdcqTi ipa, rTc6q xped(t&EraI KonroU KaiTOU Xi-
yo yXvirr. K' tai Yive woy i M qiKoXa 0 K. Ka-
6a6L(rq o KapayKi6/oq Trf; ApioTtKTq.
f'YXAPHI


'0 KapckdpTq 38 Xp6vov.


1404


'Evas Kapayxt6gis*


T6 Ipyo Tro K.TT. Kap,6npT 1405


TO EPFO TOY K. [. KABANH


FtIa Trfv oiwqoTl TOO Kac66cql pt"rropt v& irE
KaVEi; ToXrLfpp Kal Xcopic; 66o &ir6 ToO v& 6ia-
JlE.uao E: ETvai 6Xr1 COKiE)qJ. 'AU)' ETval KO J6
v& o'auPrrTqp6 OEI: pl& COKipl iSIOTEoIr4., "tPaKTI-
KA. 'H OKtl.In TrpdypiaTr yi- T6v Ka6&qr, ETvao
fA PEY&Xr &dvyKnx Tir; .,W(;i TOU. ME aLrrtv CET,
w' a T"rJv LpTrrvE Tio orThv TE Xvl Tou, ao&Ti ET-
val r6 KocrTra(yi6 TOU. 'EiTEInr1 6pqC 6 Ka66-
p lT; ETvai "roriTrfi 600 Kai qnX6aoqK0o, EXEl Spa-
paTOTro)TEIOU. TT aKJi)v v uoU. E pi dcp-
XaiKa 0popEipara- Tflv TrEpi iEp.pE &Tr6 pGLa'i'K&
T.aca&rta cE VE."rTEpa KaoIEVEI CTO6 KXEio'pCva
6cap&Tia C-riq dKTEI Tfiq OXacTaq-a ThV &$tpnoE
va iTAcavr)0ET aroqU 6p6pou;, orTi; hai4'Ei Ta-
69pvt-" TIv TrXitaacE 6 TO prn-6peoE pi TIV Ki-
Vul'q, pi T"riv KaOrlpElpiv KivrIlTOr T"r, 4c.fq. Tfiq
EoW)KE TEI 6i IaopE; V6TEI, Tf(. dr .EXTrtoiaq, TOU
rr6vou, Trfi pE.ayXOAiaq, Ev .XXo-TE rr6aN iv T"rv
KpTrT)aE 6ao pTr6pwE Tri yaXrTviaia, m6 TI pe--
pr, Tri6o dv W..n.
Apapaorroio6vTa; 6p i TIh OqKgq TOU, E6pa-
paTorroirraE c v4a Kal TI 0, TOU, CarCTi OUK.-
4ti Kai ( f ETvai auV&E&Ep~VEq yI& T6v Ka66-
lri aT 6aE6p6 TroO S Exeopi(ouv wrrXov. "Ac pil
piq & TraTor v T& lo'TOplKa TOU 'rOI tjpaTa. A&r&
6 Ka66&qln Tra ETraxEpi(ETaI, 6Trc., p&c o ra-
pouOiarOeI TOV EaUTr6v TOU, f1 OTTC(; KXEIOEi pt-
aa TOUI .pitv Evwoia NiXOCO(qKri, f Ouxv( AKIO-
pir li& XaTrr\i Eipvia pi Thrv 6Troia auvMOiiv
v& &TTOKaGrTTTEi dvpc&OnTIVE; dSuvapiE j fi ra-
voupyiEl; (40 i X i X X rq v, 'A A E a v-
6 p i v o i Ba t X T q, 'H S u cr a-
pETKc Ea TOU EX EUK 86 ou).
'H EvTra n a'rril T"ir OK pnq, 6 TrrXo60io axO-
TO( XUPO6; Trou (coyovd E K6popa Kal TaC pip'
kKEiva TOD Epyou TOU, Tro &q< Trp6c Tl)V i86a
TIlv 6rroiclv bK(1)pd(ouv )aivovrai ao-v dvaipiK6,
KapVOUV TOV d VayVXTTi Va 6pio'KEI TOCTO I a-
p 6( E v a, Ta Troidlp ara TOO Ka6&>66r. F16-
TO pOaKpua 6piOKETa KaVEiq MC &TT Trl pri-
TopIKfI, 4i76 T") *iXoXoyia, dTrr Tr X\Ey6pEvTI
qi urrfip EV 6Kpi66ai va &vaXC6Ei. Tri Sqpioup-
yia pi&a Troitofrai 'rroO v crTipitErai 8X6 iTr6(-
vco Oarvl Trxvri Kai CoTTi CKiprl, pi&q iroir)O1T
65avor)TIK I; "TOU KpaTr 6X T"rr1 T"iV KorOV'I
d&Tr6 TIfV T5(cT TWV iBE(ev Kai TcV. OTrixcO v pca-
Xov TC)v M(cwV (2). T6 T6.Xpqlzia Trav Trp6yga-
TI pcyE)o, dXJ' &q ipx9erUcopsp war if 1tia
6v dhev 7 vavrtov Trnq Trap& T|V Trap&6aociq.
T6 Eurrxoipa eTvai IT&U 6ev enripxe TrAov Lv-
e6E&ypivoc o TOrbv Ka6u,)i, yi& va Tr-toto
riixE-prtp.a. A6yoi I6IOCuyKpaaiaCC, Ai Kaap&
fXviMvNr KcaTraycayi Tov, iA paopua TOO 6tawPovi'
ortrv 'AWAdv&6pota, f mTrwpvcaTLxi TOU &varpo-
(ll KCa Tar.tO 6ra T& &rr TpoTrTa Ti); 4O TOU
(&v mraoioe o76 lpyo Trou) Wo01 76v 6ucrav v&


v& ToraEl (TTIV TiXVYr) Kai OTI) oKegtJl TTh St vap,
Thlv &vayKaia 6Traq &TrooipEl TO 6&poq pjai
"f, Tr(; 6Troia TfV ai Ia EV TrapayvpliaE To-0
TE, 6Xoi auTOi 01 Trap6yovTEq pa(EpEvol, T6v O Ka-
payccv va rTITXEI EKEI TrOO Tr10Cav)TaTa, 6roiOa-061-
TrOTE O~Ao; 0& drr(TETLYyxaVE."'A pl -EXvapE T'o;
6 "EXXrv dv bKa6Ev CurnpPgEv 6 8 avo )TI K I-
a T ) (;. 'H 40t1Kr? TOU, 4 TEXvr) TOU, Il qHXo-
aooia TOU, 6 KOlvtvIK6I; TOU 6ioq, 6Xa pap'ru-
poCv yia TOy S6civorqTIKio-p6 TOO (ipxaiov "E-
XrIvo;. Acdrpn; Tr I jfi( Kai Tf ( O6ppaq, (pa-
aTTrfi TO X6'you Kai Tfi 'u(rTTr'OT(, &ptEnov-
Tav o-v Tcgi) Kal TITOCUE TravTa pla lpa n-
paTIKh Tijyq)CFj TCOV qlaiVOpEvcOv TT)i qIJOEoGX.
T6 TE EIcpivo, TO 6iauyir, T6 KaEcap6, TO Al-
T6, TETOIO uTrfpgE lrccvTa T6O pxa'Koc6 E6ec&c;.
'H Si.a vb6i; EOco d TT E i p o Lu ba EKa-
VE va 44piKIactEI Eva M6:CloUm. n6r, TO rrTEI-
po Trou Ov EXEI q6oppa, 6pia, crxfipa, ETvaC Eva
KaTrrly6ppa rfic &e6TrTO(;; 'AW &Kpi6k.)c 6
K 6 or V o q; 6yfiKEv aT T6 TrrEipov 6rp). &nr6
TO Xio0q. 'O K6Oapo( ETvai Eva o T7Eipov BltaE-
Tarypivo. rlK; Evat; EO6 6rNA. TO6 "Trov B lrE-
Tayuipvo KaCi appovIKo Ov 'Trob propET vc tnrd&p-
EI, ETvaI &ovaoTv ,vc ETvai awrEipoc, rik. XTcr-
p'irloroc;;
Bi6aia, 6 Ka66cq(n, &v Kia ETvaIT EAXTv,
av Kai wpoo-naTarE a v& tcOTavraIEi Oo TO 6u-
varOC6 TEpIox6"TEpo 6TO 'EQXTVIKO aTcOrypa peoa
TOU, 6EV r17TOpET va TrapaC6XrOET pi T6V 'EAXri-
vaC Ti 'K( KAaXC IKf iTr"oxfiq: TOO AEITTEI h aplyli;
&pxaiKr) yaArnVT), Trob Trpopx-rai '&rr- Tirv T -
AEia exppovia pETaub alorifpaTro Kai Si6voiaq.
M&Aov Ot piropoOcrE v& nrapa6Are1O, pi TOV
q(IX6aoipo TTfl rOptCrTT viCrpoO, TrOU (r)TouEc pXE TI)V TrpaKTIK4 TOU l*-
.Aoaoi(ia, TrEpiopitovTaq KTra 6ivagfi T6 Ti-
Xaio or l (Cot- Tou, v&a 7EIt, 600o opore Tri6
EUTUXfrI. 'AAX' evaq 'ETriKOupoc; yiari oa&-
TOv TraEi 6 voO ; pOU-KaT6OpOvE V puVEI 6a-
9popo "n-tpo; Trlv TEXvrl,Tr v IToirl)O Kai v& Traipvel
dT6o Ttv rkmai-rrTf Tfri; rToxfi; TOU Exdvo T oU
ToO ouipPEpvE. ITO Epyo TOu 6 Ka6c6ctp pI&;
lTapouaiad E TrpaypaTi airlh TirW &TroipiTIK|( Ta-
crr: -rM TrouBEv& 8$V TOV 6 &'owpE v& TrpooTra-
OET I TOLAaxiorTo v& KaTrop&we v& KarcaoTiEi
pmia TOU, 0avTrauek, aiatorpara, dviOuxiEq,
pJAayxo.ia, a 6 6 v6ap6 wob v& 6piaoxe TI ya-
Xivrl. 'Oao yi& Trv Tixvyg, 6 Ka66*rs lET yi'
aCOriv (3).
'H 1o-ropia 6pcaq p&aq 6ixvEt Kcal Ivav &Xo
TLJ"O '"EAArvo;: woxf ;, pi TvW 6inoTov Tcra, 6 Ka66&q1; v& exe
K&TI TO KOiV6. "Av Trh v TrEupaTiK4 yaXtLiYv ToD
'EATrvor, a&ro& 6v t -6viaer Kap ii& crmya6v
aTparoc TroO i v EWTxTTKE &Tr6 T6v orOTup6
700 roXyo0a, T6V LTMp6=Cv 6pta A w i cr T n,T6 Ipyo Tro K. RT. Kapd&pqn


Tb viy q)aiv6[pvo TTOU e6XETrE v& acTrX6VETtai
yOUpC TOU Kai V& KUpIEuEI Ta TrVEpaTra. "E6XE-
ITE Tifvy dvrlouxia VC KaTaap6I6VEI TOt(q auy-
Xp6VOU; T-OU, Ka0(86 TOU(; E6AE1TE v&. TifV iEa-
XEi(pOUV V TifV OpE(pouv piE Tfiv TrniCnTl.
"E6XETrE TiV Trio-r v&T Va pETrapOpqi)6EI XapaKTfi-
pe;, V& TOUO; &d AaEI, Va TOU; d&qcppEt dnro Trfv
dvia 6Mro Trlv 6iroiav ETraoxav (fi v& -roI; ac-
([aVEi, va TOUC; 5iKaIONOyEI T"iV &ViaC TOU; a6Trrv).
"E6XE'TE TrpaypaTI K&TI TO V e 0, 6 "EAXnv
Tri; b'oxfi EKEiVrlq. Tb TI eTTpOKOC^O CE T1iV &-
ToT0Soxf TOO VEOU aU'rToO (VEOU TpOnTOU TOO (E v
iTrl TXaou;) TO aloa6vovTav K6aTrcq; 6 T610(; piOa
TOu. "Eva iTEipapa TOUb 6ev TO ETXEV dco6pa So-
KiparEI, aCir6 rlTOOTEV I' Apxai a kbroxf oril-v
Twrpio6o EKEivfl Tfiq &viat;, W-Eipapa Twou e6 Tb
E6pi aKEV 6b; K6-I TO 6ap6apo MyouC; a &vaq;
p6Xic Triob rpiv.
'AXA' hi 6SavolTIKK T avTriX ) WTrOO ETXE cXn--
paTioa'E TO& K6OTIoU pLTr66iE TOV "-ETXva &rr6
TOO v&a irpocx(,pJlacE O'TIf vEa eprlCTKEia. M'Tpo-
aToa 6pcoaq; Tr YEVIKri 65id6oia Tfit; dvrtauxia';,
T)i; TO6aOV E CpyETifTKfiq y TOub Xpto-rravoub;
KaI Xpo-r'aviiovraq(, f TeTroiiaflor ToO T'Ervoq;
oTrl y a A t v n T o 0 tr v e u p aTo T;
ipETptdaOr. "EpEIVEV av 6XI &pqiprEovTaq;, TOu-
Adtarov aup-rra9fi; Trp6; TOY Xpio-iaviop6.
Me 6?Eq 6pC(og TiE; 6Siaqiopiq ariTE; Tobu
U(aiKa 6qiERovraTi KaT& TtO6W OTEi; KOIVCGVIKEi;
PETa6oXEt; 6 "EXX v Kai T V Tpic)V iTroOXtV
6iarTpET Eva KOIVO yv(pioapa: Tl1 SiavolTiOiTI-
KI ToraoT) TOO puaO0u TOU. ETTE QyKaXtiaEi Ti-
tafic aTrri, pi 6oa Tfrl; Ta &Trp6ooTra, ETTE r|n-
TEi Triv ilovf iroi0 T T eTVa i ) ualKih ou vo66 Trnt
KaTa TOb 'EiiKoupo, EY'ITE EKUETal ,repIaoc6TE-
po &Tro Tflv VEUpiK6TTlTa, 6 '"EUrlv iatKOAOUE T
ve piVEs SsavOrITIKio-rli;. AiV 6Xire TrIapex orif
Siwvota TOb opyavo yta Ti PEXETn TOO K6apOu.
AEv TIOCTEUEI trrapa OTO 6V pcar Ko60po, .T6V KO-
acpo Tfi; 6iavoia; Trou.
'0 Ka66(nt wor; iU pa6q; urEVOUOp.iEi "TOXU TE--
pao6iTEpo TV "E'EXXqva Tfi; TpiTri;q wipi66ou,
rMto KETVOV T i ; SEUTEpfl Kai c; pCaKpuvfi Kai
a6uapivJ iTt ra xiv Tv 'EXXFqva itfit TprpTIq,
SiaTripel KaQCa(; auTOu(; T) 6,iavorOTI'OTIKIl a-roi6(
TOO T ve6par6q; Tou. Auvar6v v& (qplKIK& dr6
ouyKIiv CTEH;, BuvaC6TV oi &vapviaec Ti6, T&
iVfapcTa Ta Sovl|6 (;>, Va i-ICrKeTrrTovTai Kai
v& rap6caaouv TO puaX6 Tou, d&U& wTvra pi E-
va Tp6Tro 6iaVOafTIKO pTrop& v TTWO. 01 OatYKI-
vriEi; Tou 6ao q UrlKe Kai v& ETvai, jvouv
r&avra rvrE-Cas; tyKEC(aXIKe;. "H, pTropeT v&a ret
Kavei'; Ti 6 Ka6&dii; 5ev afao6verTai TXEV Tra-
pa ci Trp6rro 6iavorTiK6.'EK6r&Xcares; TrTi 68avoln-
TIKli; anocr-; ISiOC'UyKpaC(iaq TOO "rrotirrfI eTvas fA
TrrTril TOU eipovia, 6 aKEIT"rIKItUp6t; TOU, iT -Tpo-
VOrlIKx6 TOU, TO iTapaiVETIK6 TOU 500<,O, Ti I-
rrmIqsXaKTIK6 TOU.
K,8e ro'ep& T&v nroilprmdv- rou Kai d 6S'; TO EUKOAO, Tb "UCIK pwTOpC) vP 7t6I pi i-6
617oTo T& iwoiilpara Tou rTrd6yovrTa aT o'eip;-
fIXvei arr6v Ka64qn IEv S6avornTiK6:


T& I a T o p I K 8(4) TOU WiroipaTra rTrou
KaTa6AXEl i-Tpoo0TTdCeEC; STwq &dvao-rr'7E[ TraATlE(;
EToxEq, TraXyEic; vooTpoTriEq;, Kai SC'8(a Trfv adE-
av6pivflv ZtTOXi.
Tex a i O a v T I K TOU Tro;ipaTa 6-
rrOU p c( 6i68E Tiq; ~rTUTrCaEi; TOU nTrvTo 5ia-
VOrTITIKE'; TE(; dvapvr.aEI TOU.
Td Tr a p a I v e T I K ( Tou (6iwq; T"&
Eic; i a u T 6 v).
Kai TaEoq Ta& i so7 o a I Kd TOU. noO
Kai 6TaV &Ko6pI T& iTeps66cXei pi as6p6oXo, Tb
a6p6oXo a&ro eTvai iT6VTra 6IauY i. 'H SiavoR
TiKfi o-Tdan ToO Ka66q)r j TvaI KeiVrI WOO ) x(vEs
T6 6bpo.Lo aor b q6,; &r'ndv6o oa 6UK6 Sp&pa
Ti;g Wfig Tou,TO aryavy a6Tb Kai yXuK6 U (K a i-oCt
8EV ETvai p4iTE Ti 6TrAETO (lKg TOO peoTrVEp pO,
piT.T Tib TrrrpuOpo KaI dppi6oXo TOO UeiiXivoO.
Tb pETpqpivo arTb q (g; 65iv pa; TrriTprr'ElI V&
6oC0pE Ti rr&v. (). 'AX' 5,Ti 6XbrtopE eTvaI
KaOap6, eTvaI pTiropC v& "liT yEGpeTpIK6. 'Exet
Trfi KcaToayyfy Tou ir&vra dr6 I Tog; xrtiorEq TO
flap6EvCva. '0 Ka66un(s; ipes Tr"oX KaXa TiV
oauT6 irou, rraipveI Tfiv Texvrl Tou TroX ora6 ao-
6ap6 yid v& E'rIxeipFIaEI v& p&q; 8EXe6(ei pi
.KIEt;, Kai pe OTorrTTouq; Xpwparoio'poS6;. 'Edv
5ev pa&; ~eOCKETdraEi TnroT 6X6K TrprT irfv eK6va
Trob pa&; SEIXVEI, T-O&AXlcrrov r6 6,TI p&aq 6Ei-
XVEI ETvaI EUKpIveq. Oi ypappi; TOU ETVaI irrv-
Ta oaxESiao'pveq Ka6ap( Kai TroTe 6t(iopo5Jpeve;.
'0 IIEX ETTITfir ToO Epyou TO& Ka66dcii atao66-
vETai e66OO; { &dpXiqg ,iT 6 oVyypat EU6; Tou
TrpooTrd6CxOrl va 6a Xe Tcro TrEplao6TEpo pwo-
pEaoe &r' i-l (1| TOU a'aCT'6.Kai 6ta6dUovrd(; TO
pi Trtpocroxfl (iVaKaCXTTTeI T r(; T6 9pyo Tou eT-
vat (aT&v Eva 8p&pa. AnrXfi XoIr6v ETvai 1 &-
ia ToO Epyou- If iaCTe.plKIj TOU piT-op6 v& iTC.
EKEivI TOU ob droppeel diro Tfiv -sy a Ka6e TroItpta-
TOC;, Kai T YEVIKj TOU tKEiVfj 6rX. Trou 6iSei jiut
jcfil or' 6X6KiXrpo T6 epyo, Toro Ko6vel Ti Epyo a6-
Ti6 KrTI TO (wTG.av6, Kx- rrO 4pael 4 Eva i vE-
pa--nvE&pa TroO EiV XcOpel Kagpl& 65pqi6oMia,
ET6E TiV KotpO pi Tp6sio ivuSeX^' SIK6 TOU.
"Exope iTrapaoeiypctra Kai .X&0 v 9pycaV i-ro)
PETiEXOUV TOO SpdpC'aTor Kai Tfiq TexVnri fT iTf;
(sXoopoia': 6 &dpKECTaOG Vd &vat epao Tfv 'H-
e i K I TOO Triv6 a, Ti iiTVTri-paKTO auro
Spdpa ToU (diiv 'IEI ia T& TWI-b uvCrr& EaTrpItK
Epya- Tbv K 6 a p o a 6c e a q1
Saia o&v 'Ava TrCap cr T l TOO
XowiEvxaouep, TETpdrmpaKTo 6p&pa ob KaTa-
ifyEi pE TV KC"rTaiKT) Kai Tr'IVy &o6oKixitiaia
Tfl'; (Ofi). 'AXd& Kai OTa-rv Trotirfor, T& Fleurs
du Mal -TO Beaudelaire eTvai Eva Sp&pa iwo
aqiaX& pi Trfv 'ETravdo-rTaal. 'H 6uoKxokXa 6-
p()7 Ti'ou OuCVaT& KaveI(; pEXET .r'ra Ti EpyO
To0 Ka66( r eTvai tr.,; aTr Epyo arr6 6ev eT-
vat &K6pa )ieXeic pvo ('). 'AX.W Kaod aT6 On-
peio irou Ti- !xeiX, $pet 6 auyypaqegq Tou eT-
vat n8r( Eva 6Sppa.
Tiv yevixh v6Ta TOU Xou 6piporrcO; Trv 61i-
SEI, AIV &piVEs yi& v& rwC KauTrepa, Ti6 '1 u-


1406T6 Ipyo roO K. rT. Kap&pin 1407


v i K 6, A YOEpfi a&Tfi Kpauyfi T Tp6q TlV E 60,-
AoA arpIK) dcpxa6TrrqTa:

Ir'ai c& owiomps -' &yAxp~ad, iMv,
YrLXt( TOU* 5tQiMs& an' TOU; vaot6 T'vo ,
60Xou U-v niOeavv '" a'ab ot Oeol.
'Q y7 01 'TImaq, civa &ywcoOv ix6p.t]...

'AX X yin vO& i"Tpxei Eva 8p&pac Trp:MIEl va
6lrTapxE Kai 6 fp>q) TOO 5p&paTro Kal TO iv-
6iaipepo TOU 8pdpaTrog 90 eTvai iKEtVO T'rot M
padq KIV~UEI 6 jp(.q TOV.
Tb 'I o v I K 6 V i&q 8168E &KpI62) v&
vwocropE TijV KpUpri, Trv TrOVEpEiV, &XV iri-
pOVr OItKEiPJ TOO fpcooq a&TroO (7). 'H O'Kfl
caOTi ETval Pa1V OK&iPi !Wfi,. '0 Wpa(q TOU Epyou
TOe Ka6&ciq< elvat evaq; ~pacq iroi Stq& ( iv.
'AmKpi6&q yi' aTrr6 w&aOXEI 6wcoq Traxouv 5-
Noi EKEIVOI ITOU OETalav v& ir&pouv Tfiv (ori TE.-
pl(pava Kai x(Cpi0l aoyKaTa6aacr. 'OToa TOO rax-
pouoaidoOr pt& pipa T6 5iXippa v wTrEt Eva
Nai fi Eva 'OXI, ETTTE TO pEyao "'Oxi.

"Av p(,ttoovTv 2adXt,
BXt 0& lamvileE. KL' 8pio)q T6v xaTa6AlXst
xEtivo t' 81 -c a0o0ot0 sIS 8Xpy ti)v (
(toO,

Al 6r TOb pEyao "Oxt, 8iv XeYETai woTro &-
TIprclTEi. Eat ETKOXO v&a Et KOVEir OCKC/6oV-
Tacq -T KEc(XI Kal TpcoyovTaq; XaXTiorpaTa, 86-
UKOXa ve azTi V.erpoq. T6 6Xt <>,
KaGT TOV TrOiiTr, tKE Vov TOU TO ET"TE, CT_ 6Xnv
Tr)v fl Tou.
Mi& aKxit T6TE KOapoO TrOXTIOpou YEviiEToI
oro6 puoa6 TOU. '0 K6OCpoc ETvrai pEyAXo: aq
yupEi4 va& (&uica d&AoO:

ET1CES' (0& TC&y o' &1XXJ Yf, 0& itYm aG' S.-
[)-q 0&X oM.
Mt& 76Xt6 &DA1 0&9 PpeBsT xaLXX(epi] in' akT.

'H dTrdvvrr'anl 8a; BSv ypTropT wTapc va kK-
TrrEi.

Katvo6ptoue T6noug b~v 0& Ppe8t, 8Uv 0&6pet
[a).esq 9&Xaaoee.
'H n6sXt 0& ao ixoXoueT. I obg Wp61pou 06&
[yupva
Tobq TMtoUg.
"Eta tou n T'ob ) t ) OU ptaES CibO
o'v xxix To6TYi TCiv iPtxpf, a' *R6Iv tiv Yr
[TrIv xtixlasq.
('H H 6 Xt 0 ).

nfiq v& rgiyr~aopEi T tV d&rwaoo6ooIa a&inI;
ETvat 8iKaioXoylopi.vq; T"6 ipovwp6TEpo ETvai v&
raoiaicPE aov 'EmrTCT4prT) Tir ZCfiq, T | v
w u' i 8 a a T hi (Mix. MiraKouviv) WTO0
6Ev irpTrEl v& pacq yKaTaXEfriTl TOTE OrT Ta-

KaT' dpxif6 8 av-ra(6vTavE KoVEir, iri; &dcq'


o5 6 v6poq Trfig owfiEqg (AapK&p) KuptapxE
6Xa Ta qpaiv6pEva Tifq 1W&c), fh fc) EXEL pEOitc
Tlqt plav i66TrrTra &T"Epi6pio-Trl "rpoaappoyfl; ai
VEEq iTEpior TaEi. T& Trpyparra EXouv 5paq 6ia-
qtopETIKa.

dlo Plus l'organisme est simple, plus il est
astreint A vivre dans des conditions pr6ci-
ses de milieu; 2o plus l'organisme est perfe-
ctionn6 plus il est capable de s'adapter A des
conditions nouvelles, mais plus il est astrein!
aussi & eertaines exigences de fonctionne-
ment. Dans les deux cas, par consequent, les
divergences 6volutives sont limitees, soit par
la-pr6cision des conditions n6cessaires du mi-
lieu, soii par la precision du fonctionnemeni
destiny a entretenir la coordination dans des
milieux varies.) (Le Dantec, Lamarckiens et
Darwiniens, pp. 182-83).

'H fl 6 X i XomI6v TO0 Ka6&i, 6v irpl-
iTrt va wTapOEt er A &Kcpcpan, p q i6tag d&vri-
GETT)q pi Tfi 6afCirlK 6iotOYIKI) i6a Trq rTrpoo-
appoyfiq, &XX& irpEiTtEl va 6E.O)pf9ET i(b OaXETI-
K)l pE Eva (Sppa, TOO 6rroiou &TOTrEXE Eva crTa-
9p6.
'ANX' av &rr6 Tfi pia pEpia TO wp6Oacro ToC
8ppaToro & d&6uvaTEri v& Opa6ro'i Epopo6q, "ir2
Triv aXTI gEEcTpiEUETGa 6X6TEXa &Trr pEpIKOIC
EX ouq. PEOparra i coi( iaTrpEXouvE Trv iT6Xr.
aO 6OEt TEi 8tEuO vaEtr, &pKEl v& gipEl KaVEIC
va Ta kET.

Aiv 8sajis6Txa. TseXtes &8gpxa x' i&yc
Dcie aCoUau606tc...
K' fijm enb buvard xpmati, xamubC
b06 n7vouv o0t &Av8pStoI Tig 1f8ioVi.
('E n f y ).

Aiv ETvai 6pct p6vov ol hf1ovi wp6q rTq 6-
IroTEI O'TpEipETat T6O ip6ocaO TOO 6po 8pparoq. 'H
TEXvr Trbv "nToppopa C 6a9p6 iTwo yt' a&rn-i
8OUAEUEI StapK.iX Kai pliaa a' a&rrIv Tr.I _EKOUv
pdacrai.


K6o|ipm xal XUttEAc xtL colXXfv fppa.
Kal pi.g OTV tri xV71 i7lA, asxoupdSopit &in
[-Ct) 806oSE") t1)S.
(Z' 0 T p M q a p, v a).

ITO 'Eva v p o p 6 Ka66aqn> p&c.
(cypaq TO0 Viani, Eva ygpo, iTro crKUppieOw OTO Tpa-
WT~t TOO Ka TOU;:
Kal piq OCrBov a0xstf yTIpeTEisfiv Ctv xa-CMx
[(pp6vsEc7
oxeinTeTc i6o cyo XypO xpz -& Xp6vwa
nou slXs xal 86vc pt, xml M6yo, x' dopfcpt...
T6 yfipaq ETvai i pai& TpayK &orroI|T Tfic


AZ'-101T6 Epyo Tro K. TT. Kapdup


Cafi;q, Ka-r& T6 Ka6d qn, orV Trofar v dyv a'r& v&
rroavipxETat. (O 1 qJ u x T r v F E-
p 6 T v, fl o X Z T a v i q). "Aq;
wTapcTrrlpriet? 6rrAq Trai; 6 Ka66ct-qq; Troi d-rrn-
vavri o-r}v 18i a TO& Oavdrovu SiaMrrpET pi&v 6-
paia yai.ivr ('A Tr o X E i e i v 6 0 E-
6 ; 'Av T 6 v io v):

Siv 9OLpqog &=t6 xatp6, a& 6appaXgoC,
anoxapipEa uyIV, Hv 'AlstIvbpestc nob qpzbyet.

(pav ETal o&av v Av crTpIXI El OTrfI O'K(4)n TOO yri-
pacroq. MTwopoCpe v& TrOOPE ir'c; 6 IE Orp6o0A-
KOI (q66o0 TO O av6crou ETvai Eva Kar pov6pq.rja
Tfiq; PEoaIcovwiq X XpICaTIVlKnciK; kITOXfi. Oi &p-
xatoi 'EXri.ve. 6; pacrTai TO) TO eiou Kai TOO
cbpaiou q)(acvETai p&A0ov TrV ; afoavro Kav WTE-
piror6TEpo, TO & 6 I K O TOO ytiporToq, dir'6
TO a51KO TOD OBCa-rou. 'H (p6ic; 'wvTroO ,p&C;
S6iXVEl Trv OvaTro. ETj.Oea Trepicro6-Tepov oi-
KEICGEoI pi TO q(xiv6pEvo TOO oavrTou *rrap&
p' LKEIVO ToO ytiparroa' Ta (~Ga kv yiVEc reeai-
VOUV XCOpi' Va yvotpioowv TO ynpa;q.
Tflv TpaywKfi 6pcoQ; atrrfl aiaOrOna TOrO yripa-
TOq, aTOV 1TOinTl EpxETai v Va iETpiaoEi pi&a &)-
Xi CTKEj4tI, iTto yEwaia, Tr6 dv0pVyrrivn" EKEtiv
Trou yi& v&a T 6.cxao' Eva 6vopa 96 'niv dmo-
KaXrTa . 'H
oxfi TO yepovra TO fl oX Z ITrav i ;) q
dvaE1, pikora o'TOUOq (t6ouc; & oO0 oi -(prin6oi
a&roi:
6mxoue Toug arixoug xdvSe

[aae Coo.U.

'H Icwr) 6pca; Trapoucr!ldEt Kal piav &XTn Tpa-
yixti 6tpi 'rtyv Ka66dtq: ari Tria& 6 V KETTIra
"rrp6q Trlv 68cEuuvaor TO) pWovTro, &M& ra p6;
IKEIVn TOO 1TapEOX6vTroq. '0 1TOirnr l atoaavE-
rat. picra TOU TO ava) uXkrbTO K60CIpCaV iTOU. 6iv
!EfTE, i O ~oVr(Ev dTElX&;, &XXa TOo (qoOv
wT6vra, pliaa Tou" bTriupiEc; TTO0 6iv gEierwp6-
OrTKaV f ITOI) JK1KIrXlpC. TOU TOUc O1lr.pE TEp(OTI-
Kj. MvEI 6 li)q T; iVTa piEO'a TOU (caVTrav Kal
&KivrtTn Ai 6aa6EOaTl, 1 p Eya6ri &riOtupia, 1h TTI-
Oupia Triq cofi c, 'Tob "TEptXap66VEi 6XESc TEi; a&-
E;q ',TtmuptiiE; KaI TrAV 6rOICav 'Trapoa6Xi, piE
Eva fioXutXato TwoO 6ia-rrpET &Kpair) Tri qAX6ya
TOU. Kai 6pcq; a iTrEpaivEl pi dTroyojriEurrT:

nIV S.a-oIX oAbhaTwa 8v sivaxt xa[p(opE6vif
aitx% *gS t')(x t tovf.
(IIo u & a o t ).

ip&r eT v&a 6oOIp.. CTaV n o X u E a i o
pacv a&Tivriacr pi TO 'E rw f y a; "H v 6So&-
PE o-6 'E Tr fi y a Tl 6elrXOTi, rflv &'TTAu-
pia, xal o-rb6v o A u f & a i o n 6Staipo-
pa, Trtv d&Tr6TaOcr &"T6 TAl Trniupia E I Trfiv
IkK ipocXri Tr)<;
T6 KOT' tpi. TrdapXEi Trp6Toq coup616acrpoo.
ripbrei v& aE66pE0a 6ao T6 6uvort6 weptov6TEpo


TlV Ev6oTnTa Tfri OKEtlIr 6V5(; ouyypaqi>co; Two
peXETODpE Kai V& pI)v epiEOa S61TEBEtpEVOI EU-
e6g dpxfiq v& 6picYKOpeE TIT6 (PCOTKEl Kai dv-
TP(dtOKEI.
'O I o X u E X a i o q EXEI pia KaT&ATr-
qItr) Trio ITXAaTi 6r6 T6 'E iT fi y a.. MITopCj
v& iTapaTrlpQac Tro dXAq; TI TrIv i86a TOa n o-
X u E X a i o u 6 TWorrriTT Triv VTOVEI pl Eva
c6p6oXo, vC Tr6 'E nT fi y a K(Pp64EI pi&
Taor OlrTOKEIpEVIKi. 'O n o X u a i o ;
T-oaO TT9av6v v& ouJ6oP0i(El TA pEycdxy TCorFl
Tfir; Wiq, Trou Kappi iitaITEpri K6pEOTl UV
PTTOpET Va EKTrXTpjxE I TTOTE. "H, O& 6xpEvi-
(ETO Ih d&VT I (l'Kl TQcOTI v6 06&aEI K(VEi;i TOV
6i5o TOV <, 6TIrc.) TrauOcE Kai KdE
X&yvr) -Td6OWT'), K& E X6yvnr 6ppfi v wup6wVE
d&r6 AT qX76ya TOU.
IKr)l 6afEit O-Kbpr 6pr, CKEqprj (QrTIKKi Trp6
r-avT6r;. 'H ?cQI Owep6aivEB, g'-Ecpva K6OE h-
aOVfl. 'Ev6ac a 0C p E iTp6ypaTrt eT-pea
KaTraiKao'pEVOt v6 *TnEplppovoutpE Trlv f58o-
vrv, 6T.0cq Zr io-t;q ETEpe K'aTa6iKaip&vt
v& TrEpiqpovocpE TOy EporTa, 6oTrco; Kai Kc-
OE TI Trou TEIVEI V& OrTCspaTrIaEI Th 41f.
'H c Efil al TVi aiv6pEvo Tro EGaKOXOUET.
La vie est 1' ensemble des fondions qui r6si-
stent A la mort, 6Worcq ETTrEv 6 Xavier Bichat.
'H (oil ETvaI p-aa caTOV xp6vo. Kai 6 EpKC; ET-
vat vvritoq; crOTO Xp6vo. 'H o8ovfi ETvat &v6rVia
CrTOV Xp6vo. 'H (co d&qivEI TriVUc Tr)n Kai f iovi
Kai EpCOTa Kai (TT& 'TrcavTa TfiV SitOTrioTT)oalv
Trr(q aC ViE;q IK5T)XcOaEIq. 'H George Sand Sie-
TriOTCJ)CE pt& TTOXU 6a9Et& a'KElqJ O6TrOV ETTE:
II y a au-dela de l'amour, des d6sirs, des be-
soins, des esp6rances qui ne s'6teignent point.
'H fS8ovi OaUVO6EOEI TfiV ,i, Tfrql ITETOI, 6EV
ETVat a&'ni f1 )Gfl. '0 6v~pc0oTroq iv TEIVEL np6t;
TAlV r|5ovri, d6AXX 'Trpo; Tflv (cal. Ata picou Tfi;
fi8ovic pITop v& TELI ropTrp Tp6 fiv (a, 6'
i 4c1i a&Tfi peVEl 7rrnvTa 6 OrKOTn6q TOO 8p6pou
TOU. AEV T 0 X p a v& TELvEl dTrrOKEIOTIKlK;
TTpoc Triv fl6ovfA.
KuirrT6dovTaq ; Kpt6oq; Irrpx; TO TrapEX06v, 6-
va Oytl6pEvoa TcITaql& yEyov6-ra TOU 6iou TOU
6 TrOTrrrc; CTUvavTa .ptdV & 6V VicrlGf Trou KETTaI
paKpud, T6ao pcKpu& Trob p6Xq; KTropCT 6VEl
v TiAV -rTavatrEpE rt TOV K60pO T"rq pv pr)r TOU,
X&piq Oi 6u6 EiK6VEtq: pi&v EiK6va 6pdoCt; ovW-
6uapcrivr; pi 6cq>rporj:
A oppa .av xaJo)i|va Stb tEase(...
Kai pidv 6pdcrEg; drTXffi; ():
M6XtI Bu8iao0ac it& ic& [t'rt Toav, BappGS,

'A val, a6Li' eva oamncpestptvo ipa.
(M x p u ).
T6 M a K pu& (u ) ETvai Eva 6 noTa rto
Trno6-AQTIK& TrOtfopaTa Too Ka66q(n. "Exc TOO-
X io-rov &K61pa VCoTr ) OTfv qyaVaia pou Triv
IvnrTrwrxor Trob po0 Trpognvflev fh dv6yvcor) Tou.
"Av Kait iv 6pi(El 6 7roITrrti; TO pipoc; oTr 6-
irOTOV EpiO'KETO Kai Thiv 6apa 6Trav 'yOpE IE uVd


1408T6 Epyo TOO K- n. Kap[)lp 1409


Trtl TflV Xt~apowi-pivil a&Tfl &vapvflO-l, &EXc. v&
qpavT&opai Trrcq lTcV TrciXt Eva 6pe65u, pii& v6-
XTar, 7toO Xll CXEIO1VOq PIEaa OFTfV KQ6Qpapl TOt)
&veflTraE yie0& -rrX TTEL dcv6Lva)~lal LKEivrl, TflI
p~aKpivi... T6 Trpot i-F Tfi 5icc v&X-raq (6cq V00
EITITpaITE? V& auv5LrC gTUI T& S&6 a&r& r 'to-
pa-ra fj KaO2WTEpcX Tiq 5u6 aIJTiq O`KI1Vi) 6 Trto-
flTI);-ro 'TOU~ 't0Wq~, TOTE- ETXE flaEt IJXEtOr~l
p 0 -roy tzaUT6 Tou, ITrfiyE 9ca Tfi 06racaa
67TCaq 4fTJTIaEl &-T Tt) -;,a- pi&v 6&vatoO~ian.
'Aq crE6aoOOpE- TThV &71ypfi a6T)T~l) 6Xo
-rropE TOv 'Avep(Oao, TO lTpolfOv airr6 TFq06
*rc rrob BEAyEa v& Tt)V KupIapXr4aEI pil T45
li~vF-pac TOO, v& Tflv 'TrX\flalaCEt 'Tal Kai V&C jG-
vo?~oyu p'Tpoa-rac Trjl.

TM caB96o. KL &g yeXaca~o ictl) OX9tm

(ti Sib' CUBC lL&. G-CLYdt C&V 7Zpwt0'ard

xt 6YL X, 98(Z ctq cpmtE.cfe ou,
T6 'Toirtpa a'rr EX~i yiac piva pE'yQ&'je-
cia. Ilraq~ vac ETvai &EiVO 1TrO IrrpOTIPC) &ITO
T6 6XOV EpyO TOO TrtylfTfl. Kai yi' airr6, 6ima
Kai, yla TroNX&~ 6Xa Trt~lfpcrr TOO Ka66&4ii
jITropEt V& X~EX06 OTI TO Xapawt(thPEl pi& 6a-
Ges& au~vaq ~i~vflpv pi pt& qjuXpfi &cv6AJ-
cij. %O tTKTa&,) S& pi T6ao irTt6 pEy6Ar E6-
Xapica7nrn Ibr&vco a-Tfi EG&acc -TOD Trp<6)IO^
KaO~ao SEY auvOcvTflOQ 6q TC,)X TIrroTE TO
v6Aoyo ai gVFEq 4tt\O?\OyiEq, Ka8Oaov Trjafl
T6 'Toiqpa aUrTO &4kt1POEI pta,, cuaw5a &mr6 'to-
Xb XErTTiq Trapa-tflpfla~t~.
'0 Mvpc,)rroq S6vacTai v& yv&)pitact 5u6 Mc-
qpopout pu~jpobc, aTfl ~Cco TOUl, 6OaOV &1POP& Tiq
Tm6 8IavorlTIKit Kai Tiq -m6O TroXucUvftTF-q aXe-
aE~t TOul p& Tby x~upo. Tby Eva TO~v 6vop&4ca
CPuE)W6 Tflq (pa(EC,)t>>, TOv 62U~o zpu~p6 &cropt-
K6>>..'H~tl h' tpuXoXoyia pat St&&aOKEI TrC.) T6
wtaiSt lrpoTroO v& aut5CIOci, 15cj 'tpo-ro& V1 &(-
vaTI-TuXOE) 'TvEupaTlKCat &V td7 p~aa o-r6v tau-
TO TOul, &~XM ptaa O-Toy Koapo, piq o-r&c &vt-r
KEpEma. T6 eky6>> *rrob qipave-rai Toao &r6
h~ 6vuvEi8r1T11 Trpoaco iK6rt~nq, ETt'at pi& 6XO6KXtl-
Pll atpptotipyia, pi TEt qlaElq Ty11, Tok, a~a-
SpoOt; Tnjq, A' &roia gpX-TcXi &rpy6TcpE Kei 'TrpO-
aTIOETal, yi& va 'TOrJpE !Tcrt, crTOv q)WOCXtGYtKO
6pycvicrp6.
K&rt T6 'Tap6poio avp6aiVEI pit;c;al ativEt-
& TOO &Ve'rrrqpiVOtJ dA&vMOOU. pt&l 6vto-

Q&:av~nllTKO Mvpc(iTOq (p-T~cV&I va EXCOpi-
aCi'rjV TtvI~a TOO tCZITEPt1OO K~aoCYu (T6 'Trpt-
66Nt)i6v TOu) &rrO T~v tp)o. 'H X~n (p 6 a itq
gxEv &tL6 Ewotfq (Trou&Xtc;XTo-) o-Tl'v yX&caa& pat.
'A-'r6 Thy ptex oajpaivet, TO tm6prmacv, Til wEyCIq0
-naycv&Tctpa, omniparens, Sijpioupy6 SWa-
pij, Aj 6nmr &cX~oiC~q 06\STE v& T~v &rrc.xAack-
-rc. 'Alw6 rfhv &XONrI T6 6,ri &PdIo Ka LrIT6XY-ri-


K6 6piOrKETat pt~ua aor-i PEYcAN1V pt~alOT Ka! SUv
EXEI Ka-aaCKEIA~a8Ei alTO T& Xipia TOO 6`vfce-
TrrOu.
'0 YOpcO'Troq 6,TI Kai V& K&VEI JTr65KEITaI a-flj
qt~ar, TfiV omniparens, ao-roO v6pouc Tfi 6'toi-
aq Kai 6TOaV VOPIEI &K~j.Aq Trr&)q TObq 6LPTIKpOUEI,
bTraKOOEI 1T6.vToTrE.
MrTropE7 8rX v& 'Trapa8EXO-l `ITEtOInvia Tfi t) -
-iT5paafln Tfiq q69FJqO 6Tr6VC-) TOV, V& 1Trltrl-faEt
6TrT&q crup6166[CTEI Ti 40)1 TOt) pi ToOq v6po~uq
TTfl, V& YUPELJJEI Tiq kpTrVEUI7EIq TOt.) OKCI
aOTIK8O 6m' &&Tijv. 'H -rrcv~a rmOKEIPEVOq 6&
6aia c-Tfi 06"~f piTopEit v& 'tm&6EFt 6'Tcaq
4flaEI *rrEptaac6TEp0 at~pptavc PIE TO Ckycb>> TOIJ,
TO ((&yC.> -rroL gcX0)pi4Et TO &TojIO TOU &1T6 T6y
Koaypo, TO cXwpc;-PaT6 Tou, &vam7o-aov'-
Tra; TO, epitlovT&c; TO, pkaa ai ptav gvraal
4GWflc, 4C,)tq a6TOaPaTflpflaq; iKai aUTopeXiETnqc.
MiVEI Pt& TPITTj 1TEpi'TTC.)Ofl, 6Trav ETvai SnX. cri
Giail v& aupt8t6acrut TObc; BuO TpO1Trouc aUTobt; gp-.
1TVEUOGT1L Kai Wl KaTOk tt6aT Kai &TropIKOv.
'0 Ka66lc;pj--O-6Xtxtilpo TO 9pyo TOul p~Cx TO
&-MOKaX&MTEI-i2%EgE TOY &cTopuKO TpOTro 4cafiq.
flotoc g-Tvat 6 -rTXoIJToc; pt~ct TErotac; 40)flc, T6
EpyO TOO 'T6Atv O6?\OK)~flpo p&c; TO papivpEZ, &AX-
?X& auv6pa Kai Trt&t ETvat h Tvpavvia Til(. 'p
xE-rat a-rtypfi 'trob 6 4c.vTac; Th1V &(TOj.tKr TOO
4cafi akroavTai Tfiv &vOZyKr1 (ac; pE-ra)(EpitpWaO
KaX&TEpa Tit; YaXXtKit k~lpaatC;) pt&c; detente
KaLi pia,&UraX~lt; vision Tflt -rrpaypc-ItK6-rllToc;.
T6TE GTpktjcTat Trp~c; Tfiv 06mar, *rii 'Eg0)TF-pt-
Kri I4ak, Tr&. 'tOTvai 0)aav PI& IKcaV Tfiq rlcayKO-
arptac; 06anqc, 6'tcoc &rropaxpuvG8t 'Tp~c a-riy-
pfiv &TrO Tjq &vVC~VrjCElc ToO, ToUR 'TroLouc TOO,
Ticq gav-raacc;~qTOO :O't0)c X Y1CaP 0V UTE 1.
'0 Ka66c;q, uTfi ( G& Xa aa a TOO
nl p wi o0D, &vaX6E[ pOVCSIK6[, &vaCX&Icr aK X-
p. ex TO Ti a Ot 11 ITrapOpoa crTItypT alua~uvE-
Trat 6 &cv~pc'Troc;. Tfiv q0arj, V&-TfiV EXE' UrM
plTPOar'ra Toll: pta e&6Ota-a TOO 'Trputlori -rr.X
pE K[Tpivfl 6XNl KX'T. ('0 Viani 6t~v 9& 1-
wyp~coit 'tmO XIT& KaLi 'tmO cpaia). 'AWX al-
aG6eeTcri 6rrXC~t 6.)O CXI' Va XEi &ITEVCXTi TOO L
va 'iivcLKc. Aiv 6pLtaKEI TL'ToT TO 0-XETtiCO pE-
Ta6 TOO Kai Tfiq qUaflc;, TITTOTE 'trob v& papo-ru
PEI Ti 6CXOOic cr)(kric TOO pati TIjc; CXXO 676
pI&v OSOvnl.pt Trtiupia 7rpocrkyytanlc.
aC V u'apEt yi' aIJTbv PI&~ EUEPYETIKhj kV-
TWTCaXafl, IM ETvai PIKpflc; St&pKctac;.
'0'tc7(a &'tEKTa9ET e& XpEtaaO:i iTri 'trXiov Y&
yEXaaEt TOY F~airr6 TOll, V& T6V ITEiaEI 'trQ(
gXKO)XOLOOE? v& 6XtETTEI T& cbp~cia Xp(.paTa, KaLi
Tiq; qIC.)TEIVic; &r~avaIO6)a-Etr;. flp~ypa &)auc~o,
iO&Cjq cdC6&VcTO. A-i OTi 01 PVfal(E; KI 01 ac-
TEpIKic; EILK6ve; dmro~tc.)ypgEVq ytea 140 cmTypi)
5iv c5LpyoLvE lTrat &-rTO TOO va iT~r4vX~OOWt Kai V&
'TM~p~uouv 6K vtEoO Ttjv auvEiSrfurl TOD &r6poo.
Thv &atoqtant 'toO A 05att; 5Uv p'topc~t v&
Scaact a-r~y Ka66cqjrj, T~jv 6piox~i 45pcoq c; rfiv I-
aTopia. lcrcq h' o-ropyh' 'toO 6 Ka66qajr, TDIECIEI
'Tpoc; T~v liarropta v& &vTcCTroKp~ivE-aI ai P16 TOO
dvc~yKTI 6Trc.)q ol aidqsctc; TOLl &E~o~ot.611CoU pitk
1410 T6 ~pyo ~ou K. H. Kap&cptl


&\Xrl pofw,6rro~r 4aci OT7C.) Kai pi T9~v +avrcETiaa
ari &)UArW L1Tro)(f6l WC EII-6aKI VOOTOTparrE 1TEpa-
acL&ivEc: A~ T~opwi6Trflc TOut) Taw v8( ETvat pi,&
Wv2~ 8jX~i Tif, 4o8tqiixiV kbritujpdaicroO
KPcdEl O-TOv crrtX6 Tou:


Eir T& lo-ropIK~c TOt) lToirIaTa 6 Ka6aqw,
t4pil-.Tai omvex v& p&;' Trapouac54ic~ ~ippal
rrp6acrira ,fiq &)\Xo~ ('). M ?inr XEIT IPO~ia, pi~
irpcaypiarIKO humnour a'xioaypao~t -rr.X. Ivav A~-
YovMAnM snob Tfijc 'Aaicu;, 6 6-roioq W&qjct
v6( &wt6Exvv, TrjV tQrjVvtr4 Tot) ,TaikqM. '0 cau-
XOyiap2r, TOO snob a&rob 1hyEpoviKowo ETvai
dcpKurT& v6umpoq.

&L IPXOV'C' &.7C6 Vt, 1UPIM GOqC~tO(,
xmt avtLXolX6xoL, xL &.XAot [Lta.t6wctoubot.
'Qcace 6LVSXXVLOctO 6a'v S!IiEOM, 9cmppos.
(,b L X i X X 71 V) .
MiT6v '0 po 4p pv r) Tou 6 Kas6cnr,
PL&t O7)(ETitEI Ili 9VaV WA~O h~yEVovIcrKo XWpO-
vrt1dvov &dro rrv laTOpia--4AKai piE TO 6iKT)O
iTK2,. 'AjO T&y 56,cav miraii &1T6 TO lTa~Tpiv
TraX~&ri, &cpy6-rcrxx T6v dVt&XtAaaV Kmi Tby I-
Kaijiav 6auIXtXa.
Drt~v PMOOhCt X6t-qxpcv &indVw
Tt& vi XmPS! 4~ Va rp67co x~e~ I'gpm,
TL& V&. IL4S86 &P~tcm'tLx& )(POO6 xt 01011t
XMI YL& Vi S5Cpp~iVeT%!, XMI V& XOILIgL,
6X&~tOvtc 7tXO6'cy O'ctL6aTtiLva vi Yum)*ouv.
'Oca yL&. IjepLLvm coB cftou, yL& 8toCxyjOn-

Taor -rvvn~tv Kac-rgqLquy ai6 ira-
Mmr tv6q &\,ou A'ycpI6voq, Kai Vi& j~pa ,rro0
GUPr)WKE TIIkTir, &4~E(, 8E~rla&7 KaTI
V& pmatZOtupy~cO5,'
xci.tL VA Xi18L, X~itL V& O8LOL '
xL' &Tivdtuev oixcp& *x' uv6.()
Y-TOc.j-'A X F tXav 6p iv o 6 B a (y-
X E % 6 Ka66c~lwq pE~q TrEpiypa4qv PI& TEXET1h
KrP15'EGwq TPICOV lTrIt&Ck n-fiq KX~oir~rrpar, aE
6actX6q-

n~ob am )6ytm a.,c xOt 88eXtpmci.

6 o~pmv6g 9vm ymX&Lo civotXt...
'Chr &i ro~rou oi 'AXE~avF8pivoi < Twv* pi 6Xo, irot, gcupav
-tC xO6rp X6yt% amve mk~q t pat,~g
A~aKoXa E!vcX vac 6pKOEI TplTmq mr6 Xaptvq,
irm6 \zn76(, irri6 EipowIK6q, -rr,6 v6a-rrilor, &rrc.)q
craTtuplOEl KavEJ, Tflv &1OIc5YTivrl 4nXp 0cLav-
T71 tr~rc 6 Ka6&qvnq ETvat 8laTE8EclVO(; P&\doV
va ataTup iv Tfiv &VBOp6Trivrj +60fl, 6xi atcIT pE-
'ycz),E Trjr Tra)-ETp-iTq, TEi 11C6AEr, TMr, WX&-
vcc,--rroO IXoUY w&irce T6 KaM Tour kpct -X


A& rTriq PftPlEq, CaTi 'Kcx~rnEpIv6 Tq(c b&&-
Xa,'0 Ka66&qnj ipaivetat V&.Xov mx TEL-
VEi vac 66Iv -rOv aVBGpoi yc)coio, TalTEIV, &(-
LYTE71O, &VOX.YI&KO pi &\Xa X~yia Trap& &ypto,
KaKO, kpivcuo-Vivo &r6 i&66qr, &%6op~vo &rrr6
pcy&N~a -rr661. Matm6 irta TcrrE&iplvot; v& 6pct
76aw drr6 9vcv 5paa Eva Tapwap~ivo wap&r Eva
66v KiX6Tn. 'H, &v 66 ETvai a&T6, aioO~vE-
Tat 7- VTCaI ptI& i8Ia(TEpfl ITpOTirp-qO c-r~v 'ir-
ptypmofi CUTOEw)V 6q,-.) Tfiq &dOpon-tv,w qtuOT3'
Kai 6oi1pcav 1TrpoanotTv.
'H 6 U OrCCp ia K eia TO0EU FL
K 18 0 V E~vWXi T6 povi-co TOG t) 8uc;.
AUOCaGEptOVXVV 6 1SESXeuxC6


M& rtPet Tic~oepijq 86)O6Oug Lovdxm,

Nal giv Aupcv 6 IEX~u~i~iyl Trrq 01 6acy-.
Atiq Tfr AI'y&Trrou Kmi *rij, lupiar 6i~v fgcrav
Trial Trap& Eva ElSoq &lfp Tat TrwV Pcwpaicwv,:
'AX?,& woUy&~tco'v ct6 2tzpouctautx6 cowv
ac aLmcylpoav XCEtCOLM LeymxontpftLet...
rL' akb cuyX~c;-~xS-v b ZeXeuxC6Tqg.

Kai Tpo cri~ppEv &cpi~awr o'r6v flTo~egato 6Mv T&
x Kai~roiNvra &rraq vrrapoutcxorETi o-r Pc~pyl


'AX)X' 6 AmCN ntob ),8e TL& 'C~v gnavLta~,
ttsps Ttv boux8Lai rot, XMI 'c' ipvOqxs X(A...
K' 97rtE-cm nmpoucaL~a9,qxe a~v xa.xo~Iop1]c,
XMI O&V twc(XIV6~O)2to; at~v Yt)yXyiytO,
TOCL 1A~ Mt6 &1WtaT-XEOjII V&- CqtLMV#6L.
'H &CvepoiTlVtj KpUkJivota Kai Tra/qpia &Ev
VPTOPOCUtE dItimcc-Tractai pi TrIO E~ul9-pOTp~ro
&iTr- rTi T6 TriTOip~ awr6 TYW &TTOKcALIIITE.
'AJU' &7o, vat Ol 'ICTOpIKir Tot) ITEptO&le4
("i) vac To&i &cToKopi~ow) "iryE60cLpiiar, Kai
A~poppit) yt& TrvEtupaT6~&n 'iriyvi~ia, 6 Ka66&-
4Pnr, &cycrir& Travra vac &ravipXe-rai OT6v iv
TOt). T6 Bp&pa Tfl( wft1( Tot) Kai l ,icyw~4nq
TOt) TO igiKoXouE&T d&p6iAIKa pik &Varuuia-rTEqt
TrapeKc6&avqi -rrob F-Tvai a&v cr-ra~poi 4vayKaltot
68irn cva&ao6cv~. T6 te~pEt 6 Moqc, T6aOes
Tat, Tc~q ETvat 4KaTa~tKarphvoq cri Eva 9pyo 6a-
ptj: 6AeiTE 6Ao'yupac TOt TEixTj:
[E~yd)Lm x' 64)7j)L 'TPLY6PW ItOt IX'tLOMV teCSX~

Kai oxbrTE-rai 8TI
icpt~~y~L~t ItoXX& Itt v& xdli~o slpov.
'E&o eTvat A~ pey&)~rl xpauyrh Tor fjpc- ToO
,nEplipryou at'rrori Sp6opwxrc; pi Eva 'rrp6acyiro:
npdILMcmILOA ltt V& X4LILO) SlXOV.
'0 -ITIt~yr &-yvcoptEt M&c7 n'iv &kf~ia
irC& A~ 4wfi Ove Sp~vi: j 4c.A 86v 6taTmlpErai
Trap& 6p~aua, Nertoupyo~caa. '0 "vPOnro; &-


1410


T6 Opyo Tori K. T7. Kap&qwlT6 Ipyo tro K. TT. Kap&nq 1411


v1KEi OTOV KoYao 6Trc.); 6 KOSaROq &VIrKE OaTrV
&v6pyrrro (Luigi Salvadori). 'H &v&yKrj Tfri
8pacnr, pia 6pWant &Oo6Elypgvrq 66 TT V OKE-
torl, TrEXEUGOEpCarwl; TOO avOpcrOU oETval fh pc-
ya6rn d~Oyx To0 &v6Opc'-ou. M6vov a'rri 8i65E
Trtv &rr6Xuim ycAivn o--r6 rvEOipa. 'ARa& crup6ai-
veIt ctrE 6pqX& TEixrI v& &troSilouv Triv t(co-
TEpt.K K &WKOXXY T!1; &TOilK6TriTarq Kai Tfl O-KE-
4qnq pac.T6 rvE0pa- 6p&q T O Suvcr6 &Sv d&rrX-
'iFETai. 'AWrAXq, 4 6pdcea TOU iripvml pi&v 6a-
Xvr Ka Or vorC pt&v &AtX EKipaoar. T6 &rropov
EI6 TOTE pI V GOrT TCOTEptIKi, OpeS6pevo 6&-6 rTV
toa crEpix6 TOU K66oio. 'EK~IVO woo X&Vei &rr6
yaXivr) T? KEp6i4EI ri 86-vaprT, aC Evrrgm wfiq.
"Epxovrai 6p(; crTiypiEq ,oO fh vcipvrlar) i-
voq; cpatou 6iou orevoXcapEt TO Tp6ocriTo TOU
8p6paToc. 'OTrwq dMTroqIyei a&rri Triv 6v6xon-
On OrcratE1yEI o'r6 cuXXoyicTp6. 'AAX& Kai 6
oaLAuoyIo'phO auTOb; eTvai dw&viXupo; 6-Oc; Kva-
TaorpaOvel pia T'Xycy Evr t)) tuxri.

IIdvTeg 86v 8& 8iapxo60Sve Cno).. 'H nietpa
tGcv Xp6vi)v pLi xbe siXet. 'AX' BptIC xing
[piLaotx&
X80 xl t& OaE)dTcti-yoev t poTpa.
'0 pov6Xoyo a&Trro Ka0.;q 6 TITNO1; TOO WOIri-
paTO TO6 6E(x'vEi yivETri. 'Ev 'E a Tr i p qc.
'A.X' 6oTEpa dr6 Eva T6oo 46xpalpo OuLAoyI-
ap6:
MC& aitTJx)lo trrov tlLepdBv fjg tbovtg,
PL& iTfiT)OLC TroV [LEpCOV XOVt- plou [ Xe0,
xlit ain' -c ve6-'rT6q tma c(Bv BuovoZ T'Ev
[u6pM...

"Ecoq 1(O5 TO Trp6aco'ro To0 BpS paro iTraOv
Eva. 'E&6 -r6 Eva yivr)KF 6o.
xdl- ait' Tcj ve'6T-t65 las Trolv Buovro tctv
fn6pa...
Kai Kouo6.oq::

or& Xgptm Pou Eva YpdNpMa Emvmnt-px,
xal 8it6i, ntd)t xi t dULL 8i nob X SE)E Tb

Kal pyTxm oTb [ita.x6vt pemyyxoXtx& -
pyIxm v' &Ultdo. oxi48g pXitovTac
6MbiY) adyma'iliivi no)iTSia,
65lyft xivltaL00 8p6p.ou xi cT@v pLmyarx v.
n6arov 6Xa ETvaI auv6SEEpWva OTrfv IfT, o-rfiv
v6pcTrivrn aiq )ip, aC 6a9p6 8 TO TO pEV ET-
val airia Tf, 6Trptoupyiaq TOO Si, TO Eva 6q)Ei-
XEI TOV Xpcopcrl'o'p6 TOU E 86Xa -rC T& Xa, TO
Eva YIVeT a aup6oXo TOO aXXou.
'0 'Ka66&qri;, ToXT,)pop; pEaXio-rTflr Kca 6a-
8u1 yvo-Trnq Trfiq &ov0pcWrivrl; UXfiq, EpPEI i p6-
No Traitouv i pTropoOv v& TraioUv iapECTrE i piCv
OwKEAT, 6CTO Kai i CKtJipr) aCrrTi V TEIVEI CoTTV
roirlQof---Tacq; 6oo iTepi OCTEpo TEivEt Tpp6O; aC-
Ti-T&a r10 KOIv& TrpoypaTva. '0 Ka6a&rlq 8-
pE T? OTgafvouv ipaya~ia Kai KlVOT) TOO 6p6-
pou. Ti 4pa nToIriai; pTropoOv v& ETvai. 'Eg


iAou TO TrOrnga aGro &qivEi Kaeaopa v& Or-
vouvrai ol 66o rr6Xo TTfi; Cbfi TO0 &v6p&Trou:
6 akOcrrpaTTiKi; cai 6 rpaKTIK6;. T6 aToOnV)a
Trapou-craIETaI oTb6v av:prTo pi TOV XapccKTi-
pa TOO & rrokTouv. Mi TO aTo9rlpa TO &Tropo a-
valel or'ypiE; TrEpapvVEq: TEr; cVcEiT d&q K&-
TI Tb dTo6Xurro. 'AJ' 6 &vOpcorwo; 6v I6rr&pXeI
Trapa T(XrTI.K PiE TOV KOdjio, pE TO TrEpL6aXXov'
If )ca) TOU ETvai TO d&TroTe6pa cx6e&CJV TOU
ITEpi6XA\ovTro; lE TO Obipa TOU. Kai SiEV piro-
pET yia TroXb va XnTcrov1CaEli Trlv rxETIK6rrTrTa
atrrri. OTav dqE8Et k ti VaKpov a-rlv 6vEiPC-
SrT, O'niv al96jiCoTIKfi KaT&cOTaCTo, 6 K6pOq KaG
f &vrpTauxca T6V KCTO raXai6advouv, pia KrroIa dc-
vay(yK va vawtnver c-Ei TOyV KUPI1EEI. Kai "rXaon6i-
tE TOTE 'Trp6c T6 pTaoK6VI t 6TrCOq &tirai0EI OTrriV
wTpaypaTIK6TTyTa, 6TrcOg Se MyrT &yOmtrviVt tO-
XITEia, liyl| KiVrOT) TOO Spo6OU Kai TCoV p aya-
I66V.
AbV ETval TI povaSiK6 r"o[)rlpa TroO Ei)xvEl
CTTOV Ka66anl Eva pEoAIOTril, Evav Mv0pcarro Trpo-
COEKTIK6 OGE 6,TI yiVETaI y6pco Tou. '0 Ko66qn
dyoTra rfiv Tw6Xr yia TrfV KIVOrT) Trn;q. "EXEI Tiq;
aita9fTaEi; TOU cVOIXTE.1 6iroC &Wro8EXEcTai TfiV
oaXE6ouoa cGarf yupca Tou.
Tv ntpooox p.ouo x0tit nob sEiav iKXlyt .Ou
beu6Ouve a'co xacpeve(ou T 'v sloobo.
(ZDTo3 K a cp e v e t o u Tiv s oo8o)
"Eva p&rt6 yoa avni;, pinr &yd6rqTl ETVCI TO
p&ri ToO Ka6 n T-p6q; TrfIv wcor.Nat iv T6 6X6p-
pa Tou Kp)6Ei &Ki6pa. Eva Tr6vo, TcrCa; Kai Tp6-
po, &XXa& T 6 Wppa au&Trb 'Triv6v v I%&iv eTrav
6,TI ETval i&v 6v 6irfpxav arr6bg 6 T6VvoC Kai
a6r6T; 6 Tp6poo;. 'AqivovTraq TiE KC'T&T'; UI TI-
KOTraET cCapvuiCTEI;q (q; ~EIVnlV TOO 'Ev 'E a-
Tr E p (1 TO Trrpo6caTTO TOO 8pkaproc; "n'o0 av) -
Xt acGpE TfiV KKExITI TOU Ewq; EO, iTravpXETai
GTOV lTpcrypcrtTIK6 61o, OTOV Tco"plvo 6io. "ExE
Kai aurIo; TEq; &oTTXfiaYeq Tou, &ka racpa66Xe-
TE TO 'Ev 'E oTn i p q pE T6 M I a N 6-
X T a.
'H xcixtmpa cramv tcToXtx1t xat tp6oTUX'TY,
xpuliev) nciv) i.nb TtyV 5BIOTCTyl Ta"opva.
'An' bt6 wnp0Oupo cpavovrcv T6 ooxdxL,
b axi dmpco x~l 6b Tcev6. 'Anb xdTwo
IpXovTo f cpoviv xcttt EpymTfv
Rob gnttirmv XpT'ti xami nob yTev'tocev.
'E86& f dvpvar6" &Tv ETvaI TI yCOdCrTIKfl,
pTropc, v&a TrC, OXETIK)l p-E Eva Trp6aoorro. 'E&5,
pEi(a OT-O pIuao TOO 7TOIT)TI &VaEdt 6X6KXlpoq
K60apOq, pla EIKOiva KIVIT crcc~TAeuEI roTO rvEOpa
TOU, x(Ti Trfi; g )fiq TEXo1;: S&v XEnouv o& ol01
EbBUJPE; Kai oUgp-wITCarTIKEc; ovE; TCV 'pyamTCv,
nob 9it av yaxpPt& xi ntob yxEV'ocaav.
Mi& 6opri Ei XoiaorrTpIpo0, rap6deEvq Xa-
TpElaq T iq; cfi, Tcraw pa&q XacrpEia; rwoO 61-
OT76EI &6pr1 va bK(r oT)9E TEIa &avai6i6ETaI
EM. Thv T68a 6crpti-iTroO T6 'I c v I K 6 v
ar&q 1rV Ef6e ri ( I a ovTf rIOr Sm6Iavyj dr&Tr6-1412 T6 lpyo -roo K. IT. Kap&pnl


aopipa TT1V lTravaupixoKVpE &rr6 TpryIK&q Trre-
pia-r&korvq aT6 'Ev -rr6 i X ret TA 'Ooa-
P 0 ?j A q.

'An' c% m~pvmq 'bv xmuy& P& #pmv-ntq-V' 6bpZai TOO dCOM (3Cr nPE66~tL cp'rte h~ ce-

ET.~.ieB 9v xpapm dbB n6ptot, rpmtxot, 'Ap-
[Pivtot, M~bot.


Tftotoa xt 6 PgIciv .sivcL. "O~wqyt) x8a&v

'r6 9pto-ctx6 cou irp6ccio l osXfjvi
6 VoO~ Vpg nlYS Tc69 irXM.'t)VLXb XMPPMY1.
'E&o ol SLu6 a1 PEI(, A~ alKito)r Tfiq aWfi;C a'
kKetVo iro& 6E'IXVe T6 ,T6 Tafto (6 TrXactr.vi-
KOq XaXplAinfl) Kai h' OrKEitpl Tfiq W~fiq Ca &I(E7VO
TYOL) 9XEI Tb -iTi6 TpayuKO ( 6 qp6VOq TO& Viou
P~ipoyva) ovvavTbo~vTat. 'H KcaXMTEXvwii &Tro-
Lptl Tf)) cfi peTpiacIv TfV TpayiKrI: A~ Savori-
TlK1h &moTrOIl pE-rpt6cE1 TT~v aicO~rn~x.


'Ait6 T6b c"Epyo Toi5 K. 11. Kmcq~) P' Wxoa 'A~s~ovpetac 1923


1. Ai'v )Xetiouv 8[uo dat6 T6v Kcm64cpyj at 6)poato
notalvXtt at COtaL, OCixyot POUOtxaC, aCtt(ot 70ractt-
Xat, PSieyX6itpeita, itXm'ret9, TOPTOC, PEUTcrO, nitv-
Cm 05Pw6tP 0V0L ox- cncno oixier V& axyptlcCL.
'Avacpipw x~n&ioooug, 7rOO 8tm~dT6 G-v -C6Xq:
I& P.Luotx. 'EtV vu~(rm, VcXPUVA, nor)i a66vet.
(4) to v Sg
Elnse* -0& nITWr 0' rxXX'2 Yt 0& 7ITO)y 0' UX

('H 7t 6 ),tg
M& Ttv YMP& t~g Cifepacg PC act& Pdcta
('E v~ m g 0 e 6 q -ct v)(Km c amp w v)
BaOT~d qppvtd.~erc 6pl~t' xatap~tat.
('A p &a c 6 6 a u X o g
Kt 8tmv ft rpftas; octv cixPA coo, Katoap ntdt.
(Mdp ct m t e t 8 0
P&L 'tmYSVO VOtB XMI -tPOaTPv l~l&cidt-CE.
(T e ), e t o) V v a)
r65Bv 'A-qvo6lp ov :b &pymaa Xapckpto.
(T & 6 P t a)
VdPni% 'COO UXrOo9 baxtli, 9v 4)macmOCF xal
[A6T4p.

K ), s d v a p au
P1tpmat ;Iq xmuX~ce ro,3 A!P0Xtavao Movl-q.

(at p-towpi touol at ptaw'~a iroB -.,to eCt b UX.
[XY2vtoI6)
('H p )b 71 6 'A L x6 g)
2. "Evm eenb tC& TV!0P(Ocmata tC~ itOtic toOD
Km6#71l, elvat xd-tL ixcpd.c&Lc, xctL XistsL, &-
nigX, taMne~g, XOMV4, MiUt 1nVXletg XEhWV
f, 2apSVeHCeL, 7taO1 Cxa~XtV60a0V 'Ctv &pXit 'CbV
(intPOSTO(PiactaV dv ~vdGCr, 9(O 8taOU cty OY
Cbv TO7YraOuv. HI. X. :
fjl'rs vd'rCepo;-t(r Civ6drepao;-5.v~pfitog 01 ME-
[o9av~esic...


cnvt a&q t v I t~vtpea
('0 0 r:6 a a ca)
at cic'po)X6yoL

(M %v a u ? K oP v 7jv6 C)
at 'EXXqveq (at 'EX)Xqvsq!) vi. tcv &x~o)LouOrv

o'rtv 'A),etcivbpstr (87Crau 6cxXaX ridavatn&OM).
('I y vmct Laou cdc ~ a q)
'rdpm ntoB cu PaOO cbv clvcmxcLel &it' cbv Kat-
fp6.
AiT' cbv Kmtp6. Ey' Rxa a5t& -c& itpdy~Itmc n0,5d

(T a 0 n ). a ( a u)
'Enlaycg XMPMant~pLOttLXaL SlVML 6Xat CXea66v at
t'CCrXat 'CCOV nitaL~j~dt\ 'CaOO, nrOg iTCPac6'taOV 7tdVt
crr a6vV71 xt Lix6Va xml ct~v lvvara aouC. (T &
9 7tLt x 9a 9a, la0 1 cia nMv 1 ) .
3. Mt& dn iq6 M~6eg ctog Km6dcp- elvat nit
6 avopoiTaOC 6v TtV'taL xm)AJ.C xviq &V irptv bav
cpktpet cb~v tEaot6v taou. 'HI c8p&p caO gmwota PmaC
(xup(awC cov(Cst 90op& dTcb ctv tbo6v, AWL' P
itope! v& rpoocfte!e xat cp8ap& dnbrb tv it6va) eivmt
fl 666q t Tub6 dacpalt ip6c t~v Ti~vylv. XUptv
7retepyePTCL0 civampw tb &x6~oua &idciranmat rtq
Rotisserie de la Reine PMauque : Mais j'en
ai dit assez pour vous faire sentir que la. ma-
ti6re premiere de la saintet6 est la. concupis-
sence, I'incontinence, toutes les impuret6s de
la chair ct de 1'esprit.
'0 Kax6dkcp~ 9xcppdsre ctv 18mav afttv itsp! r%
xmrX)tsvtx,7, 6TiLaoupyfm a& noaXd -,u ovm
N & Pi 6 C V L) Etmrat~po)C 8Pto ot6 N 61?1-
actq xmta-ct6'H 'A 9X -h -,o)v.
Mcam crbv ix)Lwot -t veat1t6q Piou 6(o
uipcp6vav-cmv 6aouXl t% notasdoeb POO,
aysaLd~av-tav t71 rd',v1jq POO t~ 7eptaXI.
(N 6 71 a t )L
'H 'A .p X tj c w v U&v dpb yLar( POaO BO-
Plt~s tCv nepi("PI) TtXoLypmP(M TOO nra).lou


iUMEIn~E EI


F. BPIIMITZAKHI


Tb Ipyo -ro0 K. TT. Kap6qi

Masaccio acrT Santa Maria del Carmine rij
XEItva & yUV& oV 06ataC av86pbC xal yuvaLtxbC o5G
TpdiOVTL at inovE8(OTY) Cpuyt 8&v SlVaL T& i68e)-
87) 06la4 a tvic 'Abii, xal l&ag E5ma &XX1& T&
zyU (piv(Lsv a6oim"Ta 6u6 0Xbopavtiv6Bv BTog no-

'11 ixtcXApO)oet ts Eixvopfis TO)V ?bovMg
eytvev. 'An'. tb oTcpdp caxo0)xpmv,
xal 6tmiaOx& vT6vovrat Xtpl v& p.LXoSv...
rIIv TO5 TsXvITacoo unBg WxpSltas f tOf.
A5pto, tpsa6pto, t peT& Xp6vLa 0& ypXCpoGv
of a3ctx' ot 6uvaTcol oo d86o ,cmr t &pYx wov.
4. IIo)X& &itb T& tp6a nma TSv tocoptxCov itaon-
pit.Mv tco Kaicpf selvai cpmTmotx. 'Antop.Lves
81)6w ndtvac BtL & Ka6&4) Kcpitaripet Tcb Xp6pTia,
t)v &T-c6Ltpa mpig xoitaxg noi5 8LaMX6yFt a&nt6 V
io'Cop(a xaI 6)(C Xopi; v& -TOest &vaMoY OsE
TiV aO cepLviL eiotaj. 'Eltiv) ao lavrtaaxtxd
vrc X)g itp6otown (xa6actxtg 6i"jioupyres) eivaL
ypappiva T& &1I notALpaTix: P E X i X X q v,
T u a v e b g y X 6 nx Ts g A u a E o u
Y p a p a T t x o O T c p og, E 6 p to-
v o C c & cp o g, 0 5 o g x s i v o g,
T & & i L x t v 6 u v a, r i & T 6 v 'A |-
p. 6 v 7j, c o n 6 a v e 29 9 t Co v aO&
610, 'l oma ct d cp o g, 'E v Tc o) I )7 v I
'A 0 6 p, 'I y v a ( o u c dA p o g, A a-
v 1 & (p. o g, E g T 'E T tv s e o v,
A E V t X t a zv 6 M o v if-, Xle s a m-
8p s 6 c, 628 655 V.X. T Sv 'E 6 p a ( )v
(50 i.X.). I It s v o e, B o M v "T L v 6 q
a p X ty v 6 p o aTo Gati LX 0 u p-
y c v, M ). X a Y ). X a o 5 'I a o(0-
v o g K X e i v b p o w n o L -) T o D, i v
K o p p y a v ?' 595 i. X., 'A b T tc v
a X o X 9 v To 5 u E p L w v 6 po 0 u p t-
X o 6 cp o u, Y i p r 'Axa' m -
x 7 I u pl no A L T 6 E c e 7 0 6 P [j i-.
a m v t eg, 'H I u v o 68 s a t a O A- o-
v 6 a o -u.
5. IF' aOxb x' i excppaie tg coo: itaooxpupdiva
("O T a v 68sy T povta ) -- .taooLstco)iva
('E x 6 ip L a 8 s i q c v T i x v ,0 v).
6. 'H i8EXTE'fT a 1917 [lXu.oy' ('A n 6 T i 6 L 6 X f M T '
Z (o g Ex0oastg Fppa[itpaTcwv]. T6 Epya o5
Kam5#1 cintteXetto T6TS cini 64 TnotiT)ata, aOT&
6oraot 7poosTfyvloav &in6 T6 1917 xt 5otepa, &X).a
42. T& tksXuraTa 5io)Cg 8vavTaL v& xatamax00ov
otc Tcdoaspg aotpk ntO npoavcpspa. 'H oavpLept-
vi 2q Ex60ooLg EIvaL biotWa [ti Tv %p6.tj, TiXvV
c nt6 9a0pg 6LopO(ba0)s. 'Acptpeoa 8tog TiCg o7-
istLuaLg "tj npitg; ix860oec)g, Tog 8tv O8e)p@
ntxov dilxmipsg [ypamqivesg t nEpaaoo6Tcpse oa e5-
0Ouio c6vo, Oxontv sTXav v& XTcuij|oouv t"v co6a-
popve6La T v xpPLTL-Av xal XYOT xStXVwV Tle 97o-
X7S .x-s(vig] xad Tcg &vctAxeovqoa p.t xatvo6-

7. T6 a&noqpatartx6 ToO c6vou, rT6 6tAop.Lo axe-
86vy 'o 'I to v x o 0 a mpEPd)V& &pxer&t nGs


6 Ka6dcgy &wvrOdpaas tio TboU ae Wt& sensibility
piao.txonaOy, gpouiLse a- nIg y6pe(aSv axxo0re dlA-
ntVEOEL &7 i' Ti4V G6UaVTLV5 &1nOxT. '0 E16o))XOXa-
Tpta[i6;g ToU tiop@i v& 75, anyxpov@ttati IE Tfv
yf', xL &7n6 vooaamXyla TC ELB)oXoXaptxTI #p-
Xa6-TcYco eT 8tixscEtaL atc acpqLtcb ayxdXi aaLo
Tc; Itoptv g dtoxyg. IIfpa6dxETSE s i TC 'IOvLx&v
Tco6g tEg oaiXoug ToO Ciosu6 Carducci:
Muoiono gli altri dei; di Grecia i numi
Non sanno occaso; ei dormon nei materni
Tronchi e ne fiori, sopra i monti, i fiumi
i mari eterni...
T& 6Suavctv& notlplLata Tco Ka6pd elvat T&
&x6Xo0oa: t T) v x x X 1 a i a, M a v o u-
y X K o v f v 6 c, 'A v v m K o p v -
v T, "I |I s v o C, B o a v t v 6b 5, p-
X o v, 9 6 6 p t Oa o g, a t xo u py v
[6acep6Tepa ypalpiqvoj].
8. T6 Xp@opm tov jiotcuv xt' iv yV8Lt c& l'd'
TLa, auyxtvoGv nokX5 cbv Ka6dqq:
KuTttiCovTac Eva ot 6dcXto ptab yxpPao
8qLpT|0xa 6uo6 tpata yxpita Ilidcta.
(P x p t i a).
Ti xoaacavd too lian&t a&v xoptiva.
('E v Tc t 6 8 ) ).
Atv Ta& 5ipa itL& av& -Tc& T6ao yptyopa. xapiVa...
T& TEolTEX& T& PJ.dTta...
(M p e toO 1903).
M6)ia, O61a0oou 8XL 6vo T6 n6ao CyatTiixsg...
&XX& x' 9XelVEe tic intOutLen itWO Yi adva
Uilxtoiv Lig OTC& pctidt PaMvsp&
(0 u p 9o oa I S [t a...).
b Ecp08og
T O)Ypmacpta;--i xa'axav, 6a06xpom. |i&T."'
(2' Eva 6 t6X(o lan)6).
9. Kar&. tb Le Dantec 6 X6oY aupLt Xa7sgp0 d6-
vrtmt a0cb geste. '0 Kxa6d&cyg Xotibv elvat Xqi-
xpbo utoppio. X6you, TcoptpetcoTag d6you: P t-
X d ), X" v [snob if;Y~eovtoxog] T u v s 6
y X 6 t ti T { [oiziaTa p&i xat yepbc xaXUL-
tdXwvi] Bu a v t c v 6 p x oo v, 9 E 6-
p o 0T o g, a T L X o u p y 6 v [Pioupio6p,].
'H 8 6 m r v Hl t o )Xe. a ( v por-
trait g6ndrique tv dm.Xa!6vwov tp6rctov IIToXe-
plalvi .
10. '0 KaS6oig cpdoxsmTa ot.iv acpilyat LU-
Xtxv 68600,sctov. tOb 'Atn c t v ao x) 0 X v
o 5 It e p t to v 6 Vi ou cp t X a 6 p o u,
jia&g 8t6ysElt CTv iatopiav Evbcg vIO itoO in' tiv
X000aool&a (d X X & 6 a p 6 0 qj x e xal
T Y v ct X a p ( x a l T 6v S a x-
x a) vinfxs OT& lcoXctxd, ioB T' ayl xs ypf-
yopa 6ioug, yiatt ivtXecpOifq ntg:
t(Tav 6 "EinapXog ip.)p6g.
xt' ot ngptL Too E6ava EintaoT xat aoo6apoa~av.
Katxt ov tV a tv Espopysi tou tco xuas xod(it' ta
'Exxioala. 'AXa& ouipspovToXoytxolt 6yoi [800ua-
aptoxea tro fvyovioiv no Od Co xo l6mv C & t-


1413
1414 Tb Ipyo roO K. TI. Ka~&qn~


86ptam] Tbv gxgiv v' V Diise Yvd)npv. 'AXX'
e7pe7t V& xdCiEL xdtL" ylve 6 950p.)v
Trfov bt6papivuov o'xoyv tfiC 'A eavBpe(
xiOd xpuCpoDu xtayrayfou xpaL~iTi).iq.
T6 T~0ko Tou b8v ig E6 1. T 6 oirtoiig" &)1)&
u7tOO T e, 8"t
toa)g ex VEOu OTbV zmxxi v& nifymve
-i oa xciwotou .10ou pt)oa6o6cpou f aocptoo' o" yatl
tivToTa 6ploxerot xaT&XXi-Xoc xavefs.
"11 it o, 8uvao bv gv6upio6voo [1EX'J & e)aXov
T6 XPEog npb6 TijV xitaMpli, xt' ,XXc 6 1 XXIpp& 7p-
[6lpoLM
V& nio.Tps6 nlx iCI.V OT& 7o)LTEXa.
D6sarroi de la conscience! Ennui de 1'exi-
stence I &080a AvupoveT xavel Sita6dovrtag t6
no-ilia o"ku6. Ti Avm)oy,(a JL ctv inox') ttCg!
'Eifo- [Ieptvxot L.no Tob6g T dt p o u 0q To,
KM6L9cp7) vaL VnitopSI v& ).XEOet, 686uaOELEg UXL-
x4g ypapp.vesg ittYypapMtl.xi, A inVctj16La it.x..
6 IyTv a t ou T d o T xal 6 'I oa a
Tc q) o g. tbyv beutepo 6ia6d!ouL8 tob 6-
paiouc otyXoug:

Sv elaOt 'A.Xeavbpsp6g, 8 v 8& ntLxplvetg.
-Epets tip, 6piLv


Tro 6Sou pLt' tCE 06pirv Qise ti fhBovj &iteprilj.

11. 'EElknam, oi [Hiv npojyo6 pvq aoiss .(o),
dtA T& 6uovtv& noiLTpatTm Tod Km6&pi). El( Eva
dnb auia b Ka6tcp%){ neptypipEL 01A no)L) cgxv7)
eva pouppio6p- 6ugmavMv6. HivmTo 8 plo, ,inb c&
(toaopmxd tou itnotia-t, Tb ttb6 &ptocoupy'Ttmiltxb
[xal t(Oi)6 igito LMx T& flOLCita d tou] SVeL 6 ( L-
X 6 X X Yj v Hllpa6~tco W85 tv &pyfx xa'i t
TDog to5 TOOtonfp oq B u a v T k v6 & p-
X V g 6p Lta o q ag tLXou py T ov.
01 EXappoi ag p Xa L.youv macpp6v.
cI& oo6mp& npypm-cmT Atouv niv-cos
etimp.EETaTco;. ..
'AaX& ig6ptaOos Boff (va oi)es f xxxevrpedxTj
EEpiv) Aooxmoiva), xal isv6g a&vtrv,
o0u61; &toitov elvmt va btmaxs8io(o
doaTtya xL .6xtd-cttXa ItOL)V-
vi 6maxE8bd(o [a |iuOoXoy']fimi
'Eplio, xaL 'Ait6X.lWvo, xal AmOVaoOU,
f, )p)dw Tijc O Xam ie xa. rTi II8oltovvfiaou
xal v. ouvO6tW Uxi6oue 6p0oTd&Touq,
&Lwo-Ba i' indmp.pirEe v& n@o- ol X6pot
Tfig Kuvotamvrtvouit6Xeos 8&v pouv vt auvBgoouv.
A'TlT ft 6p96trig, mtav6v, elv' t1 aTEcL -f1g tpoat-


'0 Kopikw) Tb 1903.
(cavtxSor pO, royptMla.)


1414


Tb6 pyo ToO K. TT. Kaphpq'A-rr6 -r& dqT1pd~paTa T1S 4xNia TiXvijp 1415


A1FO TA A4IEPQMATA THE "NEAZ TEXNHZ,,

[OvUa 1924-7-10 ('losthow-'Oxupfleloc]


'OTarv EAUya, KaTE6aivovTa; TrI) pap pap&-
via aKw&Xa To& o-rryItoO, Elhra o-r6v fl6pya Tro6
pi aYuvO8E-L.', Kai 1TrOl Y6PEtE V& P&OF-i T'ic bv-
TvTr~aEac; Wou: < 6airl, aii at)Tov Tr~y MVp(Mo T6y aCKoLx-a Kam
tOv ET~a TrrpaypaC'iKd(. EIOrTE 6E6aioc; TtC piTr-
poupVE v&c Tiv ava50LpE;>> A&T6c; YE)\0&aE Kai
p' tf6EaicovE Trc~qc 0& T6V avali&. By4jKapK
9w.. '0 06PU6o; rfiqc TroXITEiac; POO O(VTIKE a(-
Kopa -m6 avuri-oopoc;, Kai T& Eqpc.vflr& TG)v
cpm~rc&&v Tmorp6lrrata. Tp&6ffrja -mrp6c; T60
vo&oXeio. Kai I) POpq) TOO f~llo-ri~ P' CKONOL)-
BOuEa. X& 6pEiflKa p6vT r~ KIL~nlKa: Bi6ama,
6Xot O:rE56v T6 6X~ITovpF, TO EpoupE, ,Tr~; I)
la,'i ETvat dO-Xqflpi1, Kai 6ptc; TI) 4ODPE Kam TPE-
qp6paaTE &-rT' Th.V &OCYKlpia -rrc; Ka~fp~pvac. A&-
Toc; xa:T6()Epc va E4)L6YEI icTr -ri poirrivax Tric>
'EyKaipCc; K6(pqKOCYF T& EpU~l1TIK& TOT) pmaii
y~c nqc Kai yt'pca uTOv 'Epa-ra, Kai ur6V Ta
6prVKE 6X%0 T000 oxr 6cFpa, TroXb qpo6lOnXE. 'YTrE-
p4(pa~voc, 5i iX-rr)KF V aVOTOKTOVflUET. 'OTrXiOTf-
KE pi TEp~aTta Gf2~flafl, KXEIUTrfKE pi~aa a-ir6
orflfTI TOT), Kai qipoupoc; aypLYTTVOc TOO avrciO
TOWl, gKaVE Tfiv TiEXVI' TOT) Wt.
MYPTI 0T 11 ZA
A

Fi& pkva &pKEI V& TOVlOC`G Cr70 CL&VTOpo auTo
Kai TTp6XEIPO aflpEiC,%pa TflV EaICXPETIXI) VTUiTrc,)-
atl, TroOU pot, iTrpOgEvqlUE~v h TT~r~otf TO&) Kac6&-
qrn, c&ci6 T& TToXU -rra~da POW aCKoprl paetlTtK&
xpovia jIE Thy &TMP0050KflTr 1(a1 5U(TEflyflr I-
61oTmr~ia TfTq. H60viopa pTropELt va XctPaKTflrYi-
00-) *Kai TIc; iTp0)TE(; POW IKE71VEr, iLvTWTrr0-F;, 6-
(OVI'opaE Kmi OX~c Tic; pETayEVETTEpEc; 6qT ulpcpa,
K60E TOOP& iTrO fOE)V 9p&O) 0' Tr0T~ph Pi VE0)TEPO
56Eypa Tfc; TOOOo TrbX~popqptc; pa Kai TUOo pO-
vflc; a&rfjc Troirloilc. 'Arr6 !5IOTaUyKpao-ia: KI arro
auar&(~pp( &pKOapCXi v& &Xopat Tic EXTlT6i0)EIc;
pOT) &cTT TO 9pyo 7T1Ci TrExvTjq gTo-i &TT3c; &(pEga
pob TrpomppouvraT, Kmi &Troip*Oyco), fi 6b 9Xco
TflV ilKav6TflTa: v& TJT(0) Kai va 5tv&,) T6 ?t6yo Touq
Kai a-r6v iccu-6 POW) &K~pa- Oacq, 1TroX XIYEc;,
(0popqc, &7r6 K(5MiTOIO ~cxiEpI.Kf, iTroTi kl`C.TEpIKIl,
6:vQ'.Kfl 9TL)XE va TO 6oxtpcaca, iTrLvTa 6pEkOnxa
VpETavoflpkvoc;. Kai KaTaXcx6civc,, iTrez T6v T&io
K(V6UTVO 86x 6ii-TpFXa Kai a~piEpa, av TlTOuaa pi
Kai~rola 1TEPioo6TurEptjItripovi) Kai 6XtycbTpo 6o-
ypaTIoFP6 v& kflyjy03 a6T6 TO (kchpvicpa, Tro6
POO 5iVETI h TiXVf ToL) Ka66cqnt. BPkrPKG) Xoamr6V,
fi vopi~w Trrcqc 6pi[aKaO, 6TT Tro)) TrEpia-a6rrEpo' e-
iTr Tf4V ka6TJEPn1 oi~aia Tfi4; TEXVOTPoiTiac; TOT)
(Troib 8v &cpvo~pat mTrc; ETvai h~ p~vrn 'r~ob bva-
qpgpt 'yi& -r'fiv &NXj8ivfi 611(atXTI LvOT gp-
'you 'rcxtq) OUVTEi a-6 iqvvio-pci pou cxc-


TO Kai hl i6taITEpnl &Tp0OpaipaX 1(a1 h TO-
plKfl TrEpIOXfl, -rro6 OkXflOE Kai p-w6p~ccr pi Toao
povaFIKfl EiTrITLJXia v& PETaOtail 6 Ka66&qmnc; T6
PCID0 TOT), Tic; LJnoOIEOElqIc; 6 Kai T& OiE4joTO TOWv
TriTOjfpQTCV TOU TY EtiTE) al)Ta XaTa T& Tpia TE-
TapTa To6UXlaT(OoV KIVOTJVTal Kai C0L)v piaa a'
a6TI)V TroC 6vop&c~opE &XE~avSpiv4 fi kXi i
aTIKI) iTEpi05O, piex imT-pio~o Trob ,Tro~u Xyo,
000 YVG,)pi4&J, TTW) EEPEaXET()45TTnKE 84; aflpEpa
I) jwotvXa-rrX0ia crrh XtUplKfi iTroirl0T. K' A~ pF-
T60E"f a&Trr yivE:Tai pi TOuq 61T0)\LJTfl KLUptap-
Xia, pE T0UTg, GaPPEIr,, &cvFTrTT4flELFM O4~if0K-
Trl Ta Kai 6VE~rn, Tro6, pa( TO vat, Vo& TrpoE-
vET 6X( ITr( &-iTXO &qpvtoaa, pa( Tr(AXiqc (popi
KUpIOXGKTIK0)c; Tp6po- p6vov T6 xi~pt 0& jtmro-
poL)JE, AXc, V& KIVE-Trta VE TO~afl E6Ko~ia piTC1
070 OrTOIXEIO TOT). E:EXVaqc K&@E LITi8El~fl 6pXatO>-
x~ywi.Kqc aoqiiac;, TrOb Ki abrfl Triai M 4-ray
voylTil pov;o yta EISIKObc; ~iI-aT-M~POVEr YEp110"PI-
vouc; pio-a oTT~V EpElJva TT1q &VE&arXrlTrn; dCKO-
pa iO-T'OplKrlc airrrfc; irEPi66ou, K' 9XEIc; 'rhV 4U-
6aiao-rirn Tr~r,~ 6XTEic;m Mo6 w~~vavo Tiv iTrolTflI
V& KIVE!Tai caav &cvOTr-Tao'TT~o pE?~or pi~ra o-Tfi
6X6TflTa Tflc; C,)TA 6KF-[Vflc 0T OXEc Tic; SUVdlTic
Trc; EKlpXErTI); f1i; 6XacKEpoc; 6Xc6K~pfl aa~ri TI)
G)I) LYTTOKEIpEVK6:, Kal RE coU knrIpi'TTEI v&r qiav-
TaaTl-iq ITrO pi Ta 6pKI0 Kai Ta~ payia T~j
roq~iac TOT), q~oftpoc; a&T~c; Kai KaTOX0Ovioc; vE-
KpopaTP~lc, 7flv d%)OKOXETI &lTX~CO 0-T6 (cc Kai
iTr Trpomai~Tai V& Ti) CaMa)TovEitpl &LVTIKEI-
pEVIK6, TCrox; &TrTTiXouc T6 5OKipaO-aV Kai TO
KaT0)p~co-av i0c;ca 6aot WX)oi.
1. N. FPYflAPHYL
A
T6 9pyo To&l Ka:6iqn~, ibi6ppvepo, 'rrpoaca-
ITIK6 Kmi 8iXwc~ -rpornyoupEvov, 50oap&vO K&iTO3q
pE T6 aTTayoyv6pE-Tpo, cr&v ET~i; 'nrepirroucrac;
Tfic; TroiTOrE&.)c;, &.VOIYEI Tobc; 6PICovTaC; -rfc; 'Tray-
KDOapiol, TXvc;, &76 TI)V &irotat, p(c; kC9EXt-
vav, Kmi p&c &717EEV&)0aV TE)XE'IOca T8a vOE~ Kai
Pr)X6 KaTaCxOKEv&4O-paTa TriiM8Lw; &:v~pmc~iw &cv-
EIXIKPIV()v, POVOpIEjXOV Kai TrEPiIG)PICpjVC,1, XG3-
pic; Kap~piav Otx9Ifiv 6KX1TrTUV(71V, Kappiav 1Trpoy-
ypivriv puOUilK6Tflra, Ka1ptiav '/vCOOiv TOZw Trot-
K[XraV OiTOXP6O`ECO)V, TCYV nTrpo6TrTCYV Kai povabi-
KC.V, iToi) &iaOETEt h~ iTaXETTa Tfqc iTTr~oijE0),
crOO& Kai OUVEFTa XEIPI4OpIEVVT. '0 Ka6&4cp; 9-
XE' piav i616TIlTa, Trob 9)(ouv p~vov 01 iroMt PE-
ya[%ot: 6TT, f TOv bEXETai KaviEVaq &TroXLIT0.)c,
&biaraKra, Xc,)pic; E~oiacrpouc> fj T~y &vro-
KPOT)EI tVTEXc21;. 'Av~pFwa crric; Bub at5iqdc;-
KpOrrrTEr,, cAVtoc PIEoc; -5pO; U XC')PE7. flc~q
aupi6aivml ari-r6, ETV EI)yflTTov. ETxcr iTei Kam
aX~OTE Biappc, (571 T6 E9'yo TiXvnqc &v 7rwpoop-
PEI, irap& 5,Tri TroT lrrpooaq4Et 6 EOcar*. Ely'


'A-6 r6 T duptpo pa Tfs <

Evaq Ka0pETTrrq payiK6r, TTOO plac CTr.VEI Tri-
crca Triv ipuxi paq. ETv' Eva Trap6Sotov 6oXETov,
TTOU -"npOypaTr SEv TwrEpIXEI TIITOTE, 61V 8Ev TO
TrXqpcjOpuEV pEigt. 'EpET[, oi 01 ETr oi 8En-
Tai, a' aOT6, TOTTOGETOUpE Tl O`uyKiVa fT) pac.
"Av S6E TO Trpoc')lipCopE 0UyKiVOrl'V, SE 0a SE-
XOopE Ei.q vTaXXaypa CaUyKivr'iv. niaipvE Ka-
6evaq p6vov, 6,Tl 8SVEI. AOT6 crup6aivEL Kca plEC
r6v Ka6&(ql. 'YTrrapxouv &vpcaTrot TTOU 6Ev
Trpoc0PEpouv TiTTOTE. "Aq p.i.V XTrriouv KaC, va
Tnapouv TITrroTE. 'H qpuxp6Toq 86 ETvai 6rpoi6aia.
NAnOAEON AAnA n10THY
A

ETpai EOTuXfi; v6 Pou 65ivTai &oppfi v& a-
vapiXfcrco yi6 aVV TO6CO Xcaprrp6 "roirTl, 6TTrco
ETvai 6 Ka66rlC>;. Kai poXov6-rrou &v6pEcra *o
r6crouC vgou daroTEXouoCE aVTIvOpita fl I4pVICifl pOU, ObC T6-
0o KI aTO6 6K6pa TO TrIEpv cr OTO .VEpynTIK6
pou... A~V EXG TIV TiLpr1" T riC; "rpoacrOTIK(q; TOU
yvo)ptpiaq, EEpCO 6opaq;, TrIOcTEUC, TO 6rlpoCTiEU-
pivo Epyo TOU 6A6KAqpo. 'Ar6 Trfiv pxri Trwo Tra-
pouci6o-rrIKE CrTT6 S6qp6io 6 dcpxa0ITTpETroq; aO-
T6qC TEXvirTfq TOO C0TiXOu, pou Kivr)OaE TlV Trpo-
roxi1 Kai T6 pEy6 O pou v6iaqi pov.
'0 Xupiop6i TOU, f1 .aaqppfl TO7 KTTrOTE Ei-
p(ovia, 6 TrECFlplpO 6 TrOU, Kn7TOia VCXXEtia TOU
puBSpoC, Trou pTropEL v& 9E0Cpqjlf Kai yil &lTO-
pia dKOpta 6 aT KoVEVOV aXov, i yXEoo-a TOU
"Tou EXEl pia6 iTpocrGTrIKf orppayi6a Ka8ap6-
TaTrI, rl avcpaoXtq KEiVrI KKa8i &Ka6pIaTrr yXcra-
cra, o6a aIUT lTOr"TEXov Ti Xa(pnr TOO wTOITITIKOU
TOU Epyouv-TrpoTOTurrTOTaTOU. 'ApxaTa G paTa,
Pu60oXoyIK(, IO'TOplKa, VECOTEpa, O'pIEpVa, O0a1-
via, ai.Ocr,.paTlK& KOCT' Eu9EITYC, i' pi -uTTO6o0X,
oUp6oXKa fl Ko(1r6 TaXryOpicav, 6Xa 6caXEIpI-piE-
va &rr6 5uvaT6 Kuplo Tfiq SouAEIc;& TO. "OTrcO);
6 nfTraSiaap6vrnq;, Kai 6 Ka6)rfl;j EpEIVE EC1 &(-
TTO TO YXC\0OIKO (r lTqpa. 'H i8ioocrracia TO0
bv6q Kai TOU &XXou ETvai TETroa. Flq 0& Ka-
TqyoprlaOpE ipEETqC; dyaBoTro Epya;
M. MAAAKA-IH-
A

Ka6 TEXVTI ETvaL 6K 8alp7iTpou dTvi0ETE;q TrpO; Ti;q
d(VTi7XtlEIq TOO Tro0)yTri. 'AXk' a.r6 8i pi iV-
Tro6iCErl Ka06Xou v& iKTIpCo, 6Xi 6U6ata dvE-
1Tiop6XaKTa, T6 Epyo Tou. 'H ELyEVEia Trq C OKE-
qPEC)q;, hI AXITOT6r TOU 0(louc, 1 aucT-ripd aqpayT-
6a Trfiq; EXCopioTrfq TOu Tpoo0C.YTrIK6Tr)Taq, ETvaI
apETpF;, Tiq 6TroTEq KaVEiq; 8EV ETvat SuvaT6 veX
TOO b6a(piia6rtTicrfl, Kai f| 6TroiEq; TOU E0a q)a-
XiLouv pid 06aO TIpflTIKli OTlV VEOEXX)rVIKfi
rpappa-roXoyia. TrIv 8&aI aTrri TrfV EXEI 45r| Ka-
Ta'KTTGoEI. O1 6vpypo-roi TCV ypappa(crov, 60Xo
aXE66v, Xo,01 d-rroXTcq; K(ai c6XOI X)(ETIK(C;,
d6vEvc6pIaav Trv dica TOrU. 'H rpwra9|i< iTriOE-
Ct; TC&V b6pOiTlo)V Tou f T&'V ITrIKpiT&V, ETvai
dK6pa Eva L- TrAov TB pio yi TEKv 10 II d6ia-


(qIXOVEiKrlTrI 0'ipacria "TTOo TroSiETaO O"TflV Troirl-
TIKiI Epyacia TOU. rlaT(li VOq EOTi, Kal 681( TrUV EVO(VTi(0V TOEU)EI>>.
TAKHI MflAPAAI
A

Kai pou EpXETra T-cpa orb6 voO Pl& CTKEi.Krl
TO 'AvaT6oA Opvq rwo0 Tfi 6pfiKa,. Xp6via TG:pa,
Si 9u.poO'pa pica ca Trot6 TO6po Trif <<( XOXo-
yKIqfl TOU ZcfiC>>. "OTav pIUOp)E, EXEyE, yi&
TOUC; &XXouq, SiV K cVOUpE &XXo Trap& v& pt-
XoDpE yI i T6V EaUTO6 paq. "Ic(Tq XonT6v, pi-
XCIVTOag K' Eyc yl( TOV K. Ka66&q), Ev EKaVa (0 -
Xo rrap& vd piXCr0 yI& TO6v au-r6 pou. ET'ra
Trc)jc; EV TO6V aaO-cdvopal yi( TrOtflTrf. "Av ETvaI,
T60 TO K XUTEpO yI KEIVOV, Ki' 6CTEipCOC; 6i-
6aia XEIp6TEpo yd pEVOa.
OMHPO0 MnEKEZ
A

... "Oaov d&qop& T6 (iTnpa Ka66d(p,: ita-
6E6ati6vG Trv &y(ITfl Ka i EXTipfili- pou yI&
7T Epyo K(i TO aTOp6O TOU. 'ErTnupco v& 6S.po-
OIEUTTfl auTrl fl 8a6E6aic.aIr pou, p& cr&q; Trapa-
KO.X( V6 CTE6a(7TfiTE TrfV VTirTro'EL pou v& 6ta-
TUTrcraco) pid (PAoXoyX K "r &TTrcVTrT)lo. (EuprBfirTE
nTrG; TTOTE 6V E'l'SaTE TrV L1TOyppa(l pl-OU K(Tc)o
dTTO Eva ()LXoXoylKo 68tpoaiEUpa).
NIKOI NIKOAA-1-AHI

A
'H TrpTr O pou EVTUTrow)ur XooTr6v yi& TO6
NEoaXE avTpv6 TroirTri O(frdOINKE 6 0aupaap6(;.
"Evaq Oaupaopog TOLO E(.TIKOU Kai TOO d0au-
vn8ireTou. Aiyoi Eivat ol TTOiTrTai, Trob 6ic6a-
oa Kai ava5id6aoCa rroXiA c; p opI; T 1o10 TouL
Epyo, OTO)C;q pou ETUXE pi TOV Ka66cqn. Kai 6-
Xi pov&Xa yi& T6 X6yo, TrrO ETTra TrpoTrrTEpa.
'AX,6 KC(i drr pid& EXCpIoTfri EAXqr. Kai "T&v-
TOa CTOTrlKE pTpo ou 76r T Sio Trp66XArpa:
flca;q Evaq TroilTrqi, Wio &Tr 6 TO TrpaTO drTI-
KpucOpa, opalvETaL v& KUVQyd&l iTripova oT6 Ep-
yo TOU, c 6ov i K-'TOlO ETSOC; "0rapiEVou aa-
ioapou, 6Xa T& 6LVTITOliTiK&-Vd TrOUpE ETOI
--pEia, Tfrc; EK(pp&OEG)q, KaTopavEli V& 86 uQ
oT6V &vayv0orrl TOU Eva T6OTO 6uvcrro TroirfTI-
K6 KXOVIOap6; 'H y aro-a TOU, S6lpoacroypac(i-
Ki T Tt TEplOcrCTTEpEq (popi a6craaca 6poaio-
ypa0liKfi pXtIcTa. 'H 6iaT&Grrcoor EIKOVOV Kai
EVVOI)V TrTE OXoyIKI. 'Y1Trrpxouv TrroilipaTr TOU,
Trou pOI(OUV p' Eva i CTOpIK6 faits-divers 1-
pTrIpEpiSaq, ypappivo &ro6 Eva cTuvrdKTni Xcapiq
iapETirKei; (povrTi&6; 6(our. OE)XlpcrTK& 6U-
6atid Xa auT& Kai 6XI TUXTElq 'uvapiE;. Mi
TTOl6v 6pa;q irapSoto tpuxoxrpicrp6, &drr 76
ETEPOKXTTO 0a&ro dpaXyapa, 6yaivEl troirlTuti,
8iea, u(poq, 6,7Ti Kp16ECq t; V 6TrCpXEI (FT& &pxI-
K( OrUVOETIK6( TOU pipn; A&r6 ETvaCr TO PILoTi-
K6 ToO Ka66B& Arr6 ETvaO TO6 pDTIKO KOcE
TExviTn. ZrTroOjse va T6 pavr6pous. Mroporipe


1416


Mepius d&x6pa vvruTcbaCo'es &Wn6 r6 T pyo roO Kap& il 1417


6pc)q Kai V& ITET&OupE &TTOTr&V(o paq KOaE
aXETIKfl 1TEpiepyEia. 'EpIiq TOV TroI -r- TiroO-
pe. "OTrav TOV 6po0pE, T& aAAa ETval BEUTE-
PE6OUCoE nAYAO NIPBANAI
A
M' S6a Touq Ta JpEya6ia T& Epya TO Ka66-
qrq ETvaI dITr6 Tr& 6K(paoTiKKOTEpa KGa T& TrEiOV
TfnuavTiKa Tr VE-OEMXVIn.Kfq (iXoXoyiaq. "Exouv
TO UtA,'yTpO ypa0qlUKv TrapaOrTOECEV "TF Vvc O T
apxaiouq pq>opqsc; wTOu p&a; KaVOLUV va OVEtpEU-
6paoC'rE r pi& (co) yepcTnr appovia Kal KuAAU., YKurrfT
ao pOa Kai hOVICToI6, -1TOU TO 1T&rV ETvai Xapa,
6gq Kai TO OKXCoppa &CK6pa.
in. flANAFIn TOnIOYAOI
A
T6 lrTpTpa Ka66&pqr &atraX6c 6ev ETvacI -
TMlpa TrpooC.'rrIKo. FI& T6V X6yo aCO6 TOv ETvaI
Kai Trap&8o~o Tr6; TrrfpE Ti 68iao-TdcaEq Kai TO
xaPaKTpipa tV6q ltiTrapoTroq KaOoXtKfiq (pLuaeCo,
&irT TO 6TroTo av 86v TnripxE 6 TIavoma'po K
A ,Trep6o7 X 6Xcwv TCrW rapolpowv Trepio'TcrE cov,
&X\& 15ic(q TrV i'.nrlVIK6V 1pC.uv, 0& p.ropoae
v& 6o0ET 1)i &(0ppr' yia pla ao6apl EpEULVa Kal
TOaKrTOtoriOtrr 6piop Evcv d &,V Kal d&6Tip6Eccv. 'AX-
Xd Kal LKTO(Ir OQaTO, av IT auTITrOrf 6EV ETTE(4Te
6TO TOVy TOVO Trfi dpoi6aiaq d6p6Tryrog, 9d ET-
XapE V TnToXataoupE T6O Oapa p&i EC'pupLTC0-
7TTlq XAoyo-TeXViKql 6iap6Xrtq, ptaq oEipaq EIMU-
yiOTCFrV 6,aI>iorcv, &TOr6 Triv 6Troia 8' TcrroKOpi-
(apE T6v v0ouiciacip6, Trv 6pE.rl, Thrv KIvr1oT,
6tr5wc ol eOcrral pi&ag ToaAaio-rpaq. Kal p' 6Anr
TrIv Eipu'rrTra Two0 B9 E-ratpve T6 (irTp6d paq,


nai 8 e 6&rrfipXE KV6uvoq TO Trp66AX,.pa Ka-
6&6lq, "rrqg T-r6 ,(xvrdo ,K TaoTa0ET. '0 TrorTlr)i;l arLT6 EXEI T6OCo tKU'rLTIK
TrV EpEuva!
'AXXA T& rrp(ypaTa BucrTuX ir fjpcav &\Nri
Tponrfi K' ETO-I 6piCFKOpai K' kyCa O-rIV &V 6yKfi
v' 6mavricrco pi Xiya X6yia, a& v& iITP6KEITO vd
ypaqTroOV ao crEi6a AEUK6IpTO(r, &TTCO)q (4avT6c-
olpai TO 6 u6Xo auTO6 TO repio6IKOu aaq. Fi&
vd & hTOpEgEI KOVEI v& SIEICTOUOEI OTOV IKOapO,
OTfI)V &Tp6cr<(atpa Tfi q-lOlfoiEcja ax5Tfji, ETvaI d-
V6yKqj V& EXEI 6piapEva ip68ia. flpo TrOTi0rETa
pi& KaTr&AAVAlr q4uXIK)i Kai 6ItaVOrTIK' Trporr6vil-
arq. 'ATrEu90VETXaI CrTOcq Miyouq KI 6 TrOIrlTrT;
paq X'r.) Tv i 6Ea 1Tq 6i SE0 SicrFdTaoE "S' 6po-
Aoy4r El, oTrcg 6 dpXaio0 9ouKU56ih,, &V Oi-
papal KaAC, Trrc yp6dEi p6vo yi& TOU(q popxqp-
pivouv. '0 Ka6&dqIq ETvai 6 TroilTril TO00 crrou-
ScXcrOTpiou KaT& EVca Ey6 AO, TOC3q; Kai TO rWIrTU-
XEOTEpo pIpoq TTjiq pyaoiaq r TO. K ivyETai pOOa
OTIlV 'OITopia pi ri~ovi. "ETatI TraipvEl Th .,al
Crav KaTi TEAEIWcpVO, a&v Evaq; avp(yrroq rTO O
EXEI TrEpaOEl KI nro TO 6v0rro &K6pa Kal Tro
6AE-rEI, &c(po E6cvrTXiaE O6XEq Tiq 6oKipaciiEq TrK.
"Av acr6 Sov ETval KaX8oAIrK6T5Tn, &(cr>aX6( ET-
vat p&d 6a&rrTaTn "rrEp'oauXoyr, pi& &'vor6XrTj-
oTq. KI auTO &rroTEXET EV' &n6o T& ioyxup6TEpa
yvpopio-para TOO ToirlTf). BE6aia, K' yco EXGO)
Ko TrrToie Eit LTIuXLEi, Trou ETvc(i nTEpio'oTT:Epo &-
7ropiEq, TTpoTrvTrr)v yl& TfIV TXEEUTraita 'rapayco-
yrI TOU, yi& Tiv 6Trota SE UCo'KOA E6Opja v& 7T"(
TrKq crTlpE,1VEI pi&v aic'9lTfri xa.&XpcoaTi T "fic Trpc.-
Trin; EvT6o`ECJq. 'AXX& poaa a' Eva XEUKCapa, 6-
WT(q o(&q ETTra Kal ,raparr6dv, Siv' vapipEl Ka-
VEI Trapa p6vo Ta TTpOTEprtpaTa TO0 (piAou TOU.
nIETPOT XAPHI


MEPIKEE AKOMA ENTYrFQXEI A[IO TO EPFO

TOY KABAQH


Aia66 da Kai oava5ia6t 66) TO n E p p E-
v o v T a ( To 6 B a p 6 po u q. Oi
6a0poXoyfioEiq Kal Oi Ta~ial cTOEIq ETvE 6e6ata
'ITrcvTa E-.TIKrvUVEL ri KI' V6il TECq, iV To0"roiTi TrEi-
Brl TroA 'YUvEI6i~ovTCa Ol EpEUVEq WrroO EXOLUV OKO-
TTO v& crxTparoTrOirCTOuv TIq dc&iEq, avxv K OaK-
q(r)Kpa 0Ti CV pli TeTOia EpEuva poO pcWroO'Ce
iroi& O9Ewp Ta &pTrIT7Epa, Ta ,6i wTrapao-rariK&
Kal paXl T& TrTIO Wn-o6A rTIK& SEKa -0 VTopa TwoIl-
patra TIq Tra"yKlOrpiaq WroirOTiq, doltC:kX( A 0&
EXeya 6TI Eva &r' a6T& wip&rEi V& ETvai TO rl E-
papev ovTa To 6 Bap 6 6pou .
'H 'cDITEXViKr KI' vOpcfl rivn "'UyKiKTrpT. iTro
AvaBSiveTrai dir' a'r6 Etve Si&oopq, d&AX dvA&Xoyr
rat woi6, at evraoT Ka at WrAp6iTrrTa pi T


c'UyKivorlQ TOU ME 0 ua p v o u K a p a-
6 t o 0 TO& Rimbaud iKai TOO K o p a K o 0
TOUL fl6E.

'0 Ka66qnrl EXEI ITPUOIKa TO2W tKTipr)0ei Ka
G6apaaei aoTriv 'EAA66a, vopia 6pcox 6TI &rIT-
XOpE &Ko6pa TWOAU dT6o TO v& EXOPE &Kpt6Cq d&-
vayvcapioEi T ptEy&Xq &dia TOu. Fn6ooi E)XOUV
TrapaSEXeT 6T ETvai 6 MONOZ paq wTroiTrr
TOO 6iroiou T6O CavoXo TOO Epyou 8& pItropoOTE
av EITTv SuvX(Tr v& &nto6Oti &pTria o"at ivrl
yX(caaa, v& Brri6XniT orT 6IeOvEI dvayvcaxri-
KO KOIV6 Kal V& TO KaTaXTrI7aEI; KI' AAoi Troirl-
Tai paq eypatcoav iKXEXTa Troinpocra, &XX' a&rrd
ETvai Kai GrTOpa6iK( itawv6pEVa pea orT6 ao-MeptdS &x6va &lr rciclS &W6 IT6 Ipyo -roOi KapMp-


XO Trq Trapaywyfic; TOU(;, Kai SEV cTapououd&otN
Ti-rToTE TO &VTEM~ KOIVO6pLO. '0 Ka66rc;pl Trpo-
6a\XEI PI&t kVTEXC,) EX6OP[OrTu TrpOa(,rTIK6OTITaT
Kai iTpck-o)rTOTiT a.
'Eva "E~voc; VIKPO Kai vio o&v Ti'v Nka 'EX-
X66a 6iv W-iTopcEI v& EXEi lnpOq6acEt vex 'yEvv1-
rEf iTro~i VEyaXotpWTEq- ETvai 6cpIETO Y(& TtV
Ttpti TO)) 6ri iTaprfyayE-E`TCO Kai p~vo pa.
LI)uaw lfa tO'~hlcMWiKfi &rp~c-0aipa Tcq Trotrr-
Gflc; TO)) Ka64n- 6srotX~iEh v& &1Ti&6Ict 6pa-
6d6a Nobel KC1 &A~a < aripaivvl; MEpwiEQ 0& iTapaTr~pacow Lwnia-rc 6T
A~ VEYcarl aUVTOVIa TOO) EYYO) TO)) Kai T6 yeyO>-
voc; OTt cy'yiE uxETIea Oa)(ic-TFc; Xop~iq avy-
KpaTO&V TOV Ka6dicpr d~v&pwxa arobqc Xoyo'ri-
X-qc fr, 8EtTFPrlC; aIElp6a;, O-i Ka5Troa &3:rraTa-
Ofl &ITT TObq Kopuqpiaouc; 6t1pioutp'yoOlt 0 Orrc~toi
6iTijp~av IT vara iTroX~rXE))poi Kai XEi) paPPkfhc.
'H iTaparThjprp-n a&iT dvai acrw-ru, &WX o11 XE'-
Ipappoi 016PVOUJh KC' airoppipaTa 'foO iv T&Y TaOL-
vaVTOO.VE O-r6 d~paia 5oLA~cp~o Kai crpi~p~vo
ip'yo TO)) Ka6&qiprl wiaricrruw, &\XGc)xr 6Th K)' 6
Ka6&jqqrc Kai h~ tX~tjVhKfi .irOi~rpr prOPOOV V&aI
KavnoiryohfOOv &7r6 TrhV KacrcTrXfanf pi~cq 06anqc
&6ccp~aa ai iTroilIac; cr&v T& Rimbaud, TSvMal-
lar~me, T&v Heine, TOv Shelley, iTrOt))~~
Oav EVav iTfpiopiaplbvo 6AJA picra arTa ;LP6p TO))
6XOKXflpc,pEYO0 Kai KarTa6iKo TOuc K6o~po.
'0 Ka~qipric; B& yNiv &EXT6c; &rTrO ToU)Z &VE-
CapFTr)T~lJc; )OYOTEXVIIEO4 KUEXOUc; U&~V &rroic&)w-
tPrI. Aiv poiaiEt pi xavivav, Biv ETvE &ivcrro v&
Ka60BOph-Bi OUTE: gppwa Trot& bripof piTopc v&
Iaa`K468TKE 6Lr6Lvc Tou. flapoaur&rai c&v qiai-
v6JpEvo. 'AiYr6 aivoptXi~cr Trm ETXa pa~t ToU dITro-
Kopicra Tfiv kvTh~iT.)aM 6Th ETvE 9vac; &vBpc.xiTroc
TroXbi xa),)Epyrjp~voc; 4~XX* 6 &wurtoqo pop ,6Grp rrpo~rravrcov pi K~aaaYwU'rCi;arUYYpc4Ehc; .L&OTEpa
ck&vrTT)Jc p6vo4; TO)) T&y aLrr6 TO)). Ataia'Bv-
OBIKE Al paXov iTpoaiaravnflKE au)ToparTa TIC; pov-
TipVEc; Traaci. Tobqc pov-tipvou c; ayypaipdc; &V
VOj~i4GC) V&- TOUI iTrapaKoXouE)OU)TE KC oiJTE aXE-
6oy v& Tobq yYV6pIE. 'EKETIV0 6Vpc~r; B &Va~yVc,)-
piOouv 6-Ti Kjp&ovrrac T6Vty T TOvt) gpa
aE KaXi pia ~iTroxt. floxC ITPIV tKS)XC.)BI -h bpa-
6IKfi irpacnr6&ia Tfir, &Tr66pacntc; &r6 Tmy Tra-
p&SoOTI, &lT6 Toc~jc KaBLE-pcapvouc TuWLoc;, d&ITO
KaBE KaXO~iir, 6 Ka8&cqiTc; p6voc,, Xcap1c; Eapia &K-
lt'rrwan, a~t56pptjTa, TrapaacAvrp-qc pOvOyv &ET,6
Tflv 6c~icaar Tfi(; TroXO forXUpfic TO)) 'ITPKrpGC.iKhhTTf-
Ta-;,. ETrXa-aE, yia v8a KX)ztaEi pEgaa Tm; i-v 1&6S-
Pu0Vr) tlJuX6 TOv, pha( popcpf iTrotpaToc; TEXEta
c6cpvovicapiEv pi TO TpiTExpIEXEVO ITroC Ba- -rfjc ip-
4PUaOLOCK, K' iVTEX63qc ITpC.)T6TuiTtn. T6XprfOE Trpiv
&ir6 aapciira Xp6via, (3Ta-V 1Tfiv FX7,&&a 6ppy ia-
4E &Kopa 6 pcwpavnopgj6c, KI' 6 a`Up6OX~ap6c; KV-
ptapxo~qaE a-rfiv krriXoiimz E~ipcmi, v& YP&qI
irootjpcrra pi Xupicrp6 TOGOo cuyEpa 1rb K' K-
a(,WTEpIK6 C6)OTE V&- BiVOLPV TuV LVTfl&MGT?1 C-TfV iTP6-
TTl h!EVYVCYn 6Th E7YE ah.XVa ITE4OXO-YIKac. 'Orotoc
6pc.r, dcvaac(A6tqi TSv I-rTIrrj&Ec; tgaqpicViOpvo &-Tr6
K60BE i.c-)TEpwiET &mikigEn? &~iJTCXTo at:IT6 Xup-
CrP6 B& a-fCYVWyIOWI, %a fIXWPaWTIi dMr6 Ti(; 60-


VrIc7EFc; TOU.
I-ru pe~iTi1 iTro gypacqxx XX)oTE 'yi& T6 9p-
YO TOIJ Ei)xa &KIXcEl TfiV YVC.)i.T1 6TI icaG~,c Trp-
TTEL V &cva~tTrTIGI f 1TrTyfi TOO. 1TOIflTIXOhJ TOU TFpO.-
Trou aF~ouc d&?E~av64,Ivobc woryroTcq. 'H ity~jcn
a&Tfl ~i WOO civeTai cr~p~pa 6KflTjpWkV? K)' &va-
Kp1ijfc;. &~V &rOKA~ic-rai q~uaw&c 6 Ka66&qnc v&
aUVT?jCrE jPEICiq OTrOftEItEr &ITO TOUq &)NEtav-
&ptvoI~q kTrnypa~p1a-rToi~oI~ &W~ Olt 6taoopic;
iTrO -r1v Xw.pi~oUv daTT aU5Tobc EdyE Tro2C p-yaLX6-
TFPEq (&ITT Tic; 6poi6rfTnTc Trno TOY rrXr~atc~ouv.
01 &XE~av5PIVOi imypappa-rolrotoi &v ipacxv
oUO~aioMK& TilToTE TrepicOO6TEpo 8&r6 TroXC im-
U&1o O`TIXorrXoiKoi. .'O o-rixoc; ET-rmV 'y' airobqc
iTatXvi&. '0 Ka:6cipc; ETVE Kat &E~toT&xvrqq ytcrri
h~ rmoyupvc,)bjAE &ITo KaB~e &rinqovEtaK6, JCayr-
PIK6, O`TOAXaI.a IAPpop TC)V iTOrropaTc.w TOu eivE
Ka-rair~r1XTIK& VCXETflpEV, Sov)e4LVYiv, ,cai 4vyi-
OUAEV71, 6CXX' 6,Tt 'T6V xapaXTr~piEi rrporTr&cTc.w
ETVE 6 grrovoc; Tra)~p6c, 6 iTpc.yr~rurroc; Xupip6c;,
fi Troir~Ofl, iToL LaTQAatE pwaa rTi povaSIKa
XLITi; -ro) crvv8EaE~c. '0 Ka66&q~nq ETvE 1A 6XM
Tf ry apaora Tfi Mric; Evac ATlipovpy6c;.

Aia:6a(cCi Kai cca~aUaCrC, T& irort~paa T-00
Kac66iqon. T& 6Tro66LXX&a 8tapKC5; a-riu &ow-pamaa
Tq dwroxflc; Kai Kc&O (pop& po6i iTpocFppvou..
viEqc d-T04!)Eic, VgEqc TtpOEXTaaYEtc, ViEl; i K -r X~ ,-
SE i q. Mi~rlca YL& T6 nFl pp V 0V T a q
T 0 6 B ap 6 cp ou q. 1-cX~ptao: on56
TO iTroalha pOvorv yiaTI VOPIG3 6TI dEvF TO -rr16
daVTh1Trp~cK~crTErIIK6 6X~Oic; TT ot:KrtaC; Kai Tlic 'rc-
XV)o-pTPOTL Tflc; iToiflaflc TOO Ka:6c4cq, Kt' 6Xt
yita-i KovTUc TO)) kiTrI~yKt~ovrat T& C6Qa iTroi-
lVaTa. '0 Ka66&prq RV E& v iTOTE &v6~Tcpoc fi
KaTCJTEpoq TO)) tavToO TOW ETVE ,rd6v'ra 6 tau-rkc
TOU.
flpoFEvd kvr6Trcwrf A~ v&6Tr-ra Uou TrOO
EPYOU TOL). '0 Ka~aqpnc; Trrr Sv 6&Tricrlae a-rOY
tairr6 To)J, oUTE 0riy1.r &Ev &TrcPaKP&*VflE 6C-
ITO T& 1TrpOOC)TrtK6[ TouOL) E~a. 'ATr6 Trpwpro
TOL) iT0rotj~a iaq~aiVETai, a~rv v& E-TXE K16Xaq; aup-
Tr?~flpa8Ei pEra TOL), 6XOc; 6 'K6K)X0; Troi 0&61
TPEXE, Kai TO KaBEF lTroiqpa EdYE &TrapaiTrrTo yia
v& -rrpc,6XflBE olKoSopt vor, 6X~cq 6 &(YcaT~pIK6c;
TOU K~capoc.
'H cf ETvai pi& VEy~cZj dl TraTr. '0 &v~pca-
-rToc pnopdi v& ak7&5vETa Tfhv bri~upta %v& qCD-
yci ITpO), Tiq &TtEpI6piCYTFc; KaTaXTn~iTlq V& Xc,-
PIc; V& TO KaTaN,66Et 9XTI'E. at5Toc 6 1610.q KC 6'
PT~Irae &~X)Ouc Val XTi-OOw Yt~p6 TOvl pvyaAa KI'
a60TnfPa TEiXrl- Trapapivit 7T~cvTa or-r4v iSia Tr6Xj,
O-TTV d&Tp6aqhchlpa Troj &vacliVETa[ &ITO TOY t.aLIT
TOL) Kai iTrO) Gayx KXoi6 TOv TrPt6caO@. 01 pi-
PEq a6Uvouv aav &OKoiTa X6cptp TravF-p6~. Kt' arOT; &CK~p?l Trobi dyEv cr
BUar v& Trrd TO pEycX)o vat T6 A~yv p~6vov -yia-
Ti iXEI p~za TO)) 6p;4Kml Ti 66vapr v& TO TrEt.
AiV EXEI KC a))Tb Kapla d&gia. 'EV TOUTOI; &~V
irpi-rrm KavEvac; vat Traparroverrm. ETvE- TrepiTT6.
flPOrtp6-r~po v& 6pdi pi& &roX&rpo~arj o-ruv dcrr6-
XactiM Tfiq 6Spop4116, Trfc; Ev-cXVrnq-BXc Tfqc 41-


1418


MspiK s &K6pa &vrurCo6as drr6 6 pyo ToG KaBpdAq


ol4IKi;, h| 450rl oalV KaBE OTOIXETO UrCTEpK6o TOO
a&vOpc'nrov T6V PE1.IVEl Kl' 6 avMpGMoo ITpgTtEl v&
TTI 6X6'TTE1 UTEpoTrrI.Ka--Kal T i( h6Oviq. 'H KO-
Troia Xap& "Tro 6a dAVTXr lEI &6TO Tiq 0o aOUTEi
drrokatcaEiq pTropET vI TOO toaXTE yaOvrM i Kai ily-
KapTEpIKfi &IOTwpETrEta. OE iEPEI OTI TO Ta-
1i6i SEv 6685yET T-OUBEv6, 6TI 6a ETvE purTala,
6TI 01 'I8aKEC 6&V 1"rr6pxouv, a&Xa or6 8p6po
e9 EXEI &arroAcrOEI, a E xeI XAouLrilEli TO 'Ey6
TOU, a EXEI paiEl Va 6XTrTEil, Kail Vi XTIp& 6-
XEq TI( &vEpp6-mVE; TrpocrT6B0EIEI K4' 6XE1 TICq v-
Op6Trivq yEAoIO6riTeq, pIE TO 7610o ~v8Il(iapOV Kai
pi rTiv Tia dTra9ia. G& EXEl pM&B v& xapo-
yea&. T6 Xap6yeX6 TOU G& ETVE TroX EipwVIK6,
&aXa XC)Pig Kaipia arTUplIK}, &VC.)qEXTA, 6vopOia-
Ti.Kr) Trp696EOr, OB eTvE TrpoT I6VTc)v yEpIWro oTxTO,
Kal TOV TiSo Ma TOV IKavoTrOIET. '0 6vpcxTrroT 86a
EXE'i &vaKaX4JtEl yorlTEia O _TO 9Oapa Tri (uc q
Kai XPI CrTfiv l Traptrq. "OTav 0da EpOEI I} 6pa
V& Tr l lyKaTarXEiLPJE, V& yKaTCoXEiltiE oOav TO6
'AvrTCVO Triv 'AAEd v6pEIa TFOU q(EyEl, a pTropE-
CFEI Va T4rV d&4lCTEi Xpigq >UCTIKa Kail 'Tr& TarTEi-
voOq Op#lvouc; d(AX Kal pi TIflV TEpr)dlvEla 6TI 6-
TroarfTrrOTE TfiV KaTEKTTICTE, Tfi yEEOuKE, oUp Pi-
AicOKE p' aTrrlv Kai Triv EVTiuTE pi bvappovopiE-
vr i16OTuTrr) popi) Kai pi 6aOTCaTT) 8 Xi4ir..
'H KOOUpOBEQpia TOITrn TOO Ka66&q 6o-o KI' &v
EOval Trpo rlKrIK )EV 5bM &pKOUoTE (P)LUIKa& p6v Trlq
v T6v diva6EiEi oa&v Arqpioupy6 Kail oav io011-
Tfil ,Xd 86viOE Ka6E TIq & rTrokin lpi OWoyKiVrnOTl
Kal Triv T-p66aX2.E PEOC aTO EiKOVEC; VTE).qC Kai-
vouplE;, IrapG VEq, TTOA) uTro6XrlTKEiq Kai Trapa-
OTaTIKEi Kal TTOO EVTUTr-vovTal Xcapi v& ETvaI
Ilep. <(K6x)o;>, TeGy. 3, 1932


TriO &uvarr6 va XoAQpovQ0ovO Tic EiK(6ve a&Ti(
Til; &VTXeT Kal Tir, ei &E, -rr6 Tr Tfiq yu6p(
TOU TroXITEiaT; dnr6 T jv io-ropia T'rnq dpxaiaq
'EXA6aai;, Trq 6uvavTrVf(;, Kal Trpo'wrOvTov Tq(;
d(Xeav&pivfq' T 6XEq _pLa& Tri &iKfi TOU ITVOtI
Kat TOV SIK6 TOU T6VO. '0 Ka66ui>q iEipaCn
pit& 6i9ElO& Tfiq tTroxi paq, TflV KOpacril
Tnq, Tfiv &traimo6Soia, Troe Irflq bvOT&agav
01 "TrOAXi; yv26'eqS pd Kail TfV KT-Crr
X~nr o-riyv dcioTrpiETEia Kal oaJYXpova &dva6rlpi-
oupyTICTE Ka-i pi& bTroxr: TflV 6E2av8plvr. 01 6-
)XEavSpIvoi T6v ETXKucrav i1aiTEpa ylOaT I ETav
CavepGmroI KXoVIrpebOI, Xcpic ir'xupEi ,'8i: &dp-
XEI;, nTOU KuvQyOLclaV GTTI cr)1 Tfiv nr6oaLxUOyl, Tro
ETXav SicY E OTTrI a 6iE( OXETIKoTr-ra, &XX &v
TOvy veirvEUuav, b6V TO &rri6X46rKav caTroi" a6-
T"6q TOU; "TXrfoialrE yliaTi 6iKpIVE TO6 XpafKTrl-
pa TOUq OGUyylVEIEq pi TO 81K6 TOU, yiolTi TOU
E6Ivav Tfl &uvaT6TrlTa pi d pKeT T'ria0VOqIavEia Va
Tob; tpipuX6ct -.i pi Tri 6AIK Tou qWX1. '0 Ka6&-
(flq 8EV EKCaVE Epyo ipuxpo& io-ropIKOO T& TrTEpio'-
aC6TEpa 8lfEV k-rTOpix& TOU Trp6CrOTrria ETvaI ow-
6E oeiq Tf; (IVtavmaiat TOU. '0 Ka6B.r; cTval
Fioimtrftr. Z(rvrveuEE pi6 TrEpio6o Tfin ioTOpiai
pi TO 61K6 TOU Tp6Tro TO6cro (tAnpa &OTe 6ToToq
6id6 Xoya @OeT Tr v 6UaEav6pivhl &roxfl Xcpiq v& 'rT~l Wt
pT' Tro TO rrpiToapa To Ka66& Aoa6&aC) Kai Cava6ia66aic, Ta lTOITjpaTa TOO
Ka6& 6 Ka66qurq &v ETvai p6vov Eva qiaiv6pevo iCai-
pETIKO yia TOV T6TTO TOU' "rrpOCTOE rl O-ITV Tray-
Kocrpia brliptoupyia Evav K6Opo Trpcar6Trao'ro.
AAKHI GPYAOI


T6 acTTim ro5 Kop&iop- OTIwV 686v Ati ouo.


1420 Mid& pa pi T6v 'Aegtvav6pv6 rroitTri K. K. Kap&ipTn
MIA QPA ME TON AAESANAPINO IlOIHTH x. K. KABA4DH


'Opooy6 OTI, av 6EV pi. auv65Eue KCOX6O Kai
&dTotaaIOlTo'K6(; craV6eA(5EX 8EV 0( KCcTi-
pepva va KT-raVIKI)O') Tfi 6EIXia TroO UE KUpiEUCTE
6TaY 6piEnKa uITrpb6 aToiV KXEIoaTI lT6prra TOO
60opaTiou, &OTOU vocrOTjXOeTa 6 Ka66c(n. 'H
ITrpc.TT r rri tKEtprq o' Evav &vpapnlTo Trou EV ETu-
XE va yvG.picrl) TwOTE, pOOV6TI IEpeiq ITOX, Ka-
d& TI OTKEtJfl TOU Kal Ouxv& TO6v aliaVveO-ai KOV-
Ta aou, SEV iTapoUoitaEi aT&TcC)q pEpIKEq SUOaKO-
XIEq. ETvai TO TEppa EVO6 Sp6pou pET' .pTro-
S6icv TO'b oTriVEl 1KaVEIt PlVOq TOU &TTO Tf) CTI-
ypfI TrOU 9a EKlV60,r| 6c; Tr OTliypfi 'Trou 0a
()raT.c crTrfiv Tr6pTa TOO &vGp6wTou Troub EAEI
v& yvop-ai PICT &T KovT6. "OTra pa)oa-Ta EKEiVOq
irwo wpOKEITaI Va tTICTKEtpEOOpE yi& Trp(cTrn (po-
p& ETvai &ppxo>TOq, T&a Eipit6ta yivovrTatl WoA
TEn'piao'6TEpa. Ki' OTav 6 dppcooToq auTo6T Elvai
6 KcOvoravrTvoi Ka66dprq, yivovToa wTpaypoarl-
Kq VarrTTEp6tqlTa.
AEV ETXa pi T6v Ka6drq Kappipa o-xOTn. Kai
6ev ETUXE Va Kp(oa Tfi yvcapipia TOU orTE\ p' Eva
TLTrrEK6 yp&p.pa. 'EiTryatva, XOrrr6V, va i56 E--
vav 6v9po7rto TTOU poO iTav TroAX yvOcrT6q, &A-
Xd Kai vTEX aq a&yVwoTO. Ki' 6pc,6 StaipEt
ouvit.)rG 6 iTomriTfl) KI 6 ovyypa(pebq &T-6 TOV
6v~p(.rro. 'AvroauxoDooa OTIt B 6plaKK6poUV Ep-
fpO6q a' EVOV tXiKIrOpEVO K1pIO pI TO6 6Tro'ioy
8EV 9d ETxa v' aVTad(,) TrEpioo6TEpa dTr6
TrvreT 6EKa N'6yta, 6Tav 8V V 06 popa(o6pouv
pa(i TOU Tf OC'YIrrl TrOU KUK 6VWEI eKEIVOUg ITOU
SEy yvcapi ovrai Kai SEV gEpouv TT v& Tov . .
'AXJoipovo opcaq! ME TOv Ka6d&qrj 8Ev bkrp6-
KEITO V' .vraXG'uaco OUTE Ta TTEVTE 6eKa aOuT
X6yta. "OTaV ETTEpaCa orT6 cop&TIO TItOU VOOI-
EOGETa KaI ouvC~8EuaaO T6V XatpETiIci6 pov pi
XiyEQ; XEEi(, pi TiT; NiyE EKETVe V E XEI TTOC
.KqXpd(&ouv EiXIKpivfi kKTIprJiar XCapi v& bvOXXo0V
evav co6ap6 a6vp(o)To Kai Trp6dv rr6veTv lvav co-
6ap6 6Avpcy.rro Trou ETvaIt pp Kappidv &TI6T'vrorTn. '0 Ka66cqq po0 .E8EIE Ti"
XEUKf VOUOOKOpEtIaKr KapgKAa T"TOU Tav .vTriKpu
OTriV irwouGp6va TOu, &XTCo-TE ETTEiTa TO XEpit
TOU OrT TpTaiTEKI TrTOU eTXE WTrAdX Tou, 6pifKV,
IV pE TrEpiEpya6OTaV, TOq VpC0papredpio KaI 6TO
poX?61 TOU, KI' 6pxI rE v yp6clt). AEV &pyqoaa,
uoaKix, vd KOaTOad60, &N& Kal v 6vpyqoua vd6
6KatoXooyf0c0 TOV iaUr.T6 poU wou &v .E6cE aut-
Tr Tfiv EiTiOKE4PTJ. '0 Ka6d64n poq G d&TravroUcrE
ypanrrTc'q! MoO Eypa(pe, yalTi 6E pwopoOPOOE v&
po0 pjiXlot, yiaTi SEV pTropoOCE V& pOO Trfi
OUTE 0pit Xer! 'HTav pO6Ep6! Kai p' 6SXr Thri
rrpoo-rOEEta TTOU KaTrE6or c, KupIEO0r)Ka dc&T Tfiv
Tapaxfl iKEiVr Tr"OT pi ETXE KuPIE6UEI &)jrl pII (qo-
pd, orav MI Kai Tpia iTrdvc KTO c) xpovta, ET-
Sa Evav xXsEKTO CTuv68EXlto Kal q>iXo, TOV K.
AIovcato K6KKIVO, &KIVTrTOV br dvca o VOOOKO--
pEitaK6, & TrioT, KpE666.r, ETrEiT' (&dn 66u8wqphi
KI' TrnKiv6vVri tyYXciprTart.


'AX' I Tapaxrl pVou SEV KpcTrr)CE TroXO. "H
KaXiTEpa 6 Ka6&dq;q ETrrEUOCE v& TTIV. 6ica6-
0`1, Va TilV &iOUoETEpc0rX pi uE u6 TpETq qpa-
OEI(q rTOU pO0 EypatJE, pi TiS KIvAriEIq TOU Kal
TrpoTrrdvTwv pj rfi 6d6GEcrf TOU 1TOV E-EIXVE Ka-
GE &JAo Trapd EAIiEtir 6UVacpeav. 'Q, 6 TMworrIi;,
poAov6TI &EV pTropoUOE va XprlaipoTrotiucrO T
q(cvri TOU, Kvai pOO :VE 6&TI 6 Kao6&qr eTvat
TrEpiq(rlpOq KW(ep,- p.OOV6TI SEV pITopo&OcE V&
XpTlo'apooTrTlOi pta &Trt Tiq ix piE Ti( 6Troteq EKEp6i"E dcE ',q T6V cU'vopiXq-
TTr TOo, EpEVE EvaCq (VTrxav6q avpGCyTTOq, Evaq
davpcowo I TrTO dmiETrVEE TvEpCrufIK6TrTa. "Av
Kai &pKET& "TPOXQplpEvo 'OTrr'v I7XIKia, vo-
pi(c) OTI EXEl 'TTEpeaEi T& I~frVTCXERVTE,- BEV
cTvai xa6Xou &OUCK IVrITO Kai 8EV EXE TTITPIqEl
aT6V XpOvo v& crOup bTVCOV TOU KaXtpilcV dn(t6
Ti; ypappiEq KeIVE;O TTOU p.ITVEOUV TOU q Kapl-
KaTOUpITcrreT. ETvai iaxv6q, 6X1 1pa, 6o-TrE68r
Kai K& E pt& 6MT6 TiC puTriS'Et TOO Tpoa'Trou
TOU 6S1tyETratI T-oA6, Trapa TroXcr TTp6cypacra.
ETvat 6 &v6p yrro woo E9not, &X&a Kai crKa)rOl-
KE ttoXO. Kai (&iavtE v& cuh6a6ETE EOTC.) Kai
pia poaTia TOU vGapEaoa &'Tn6 T& yUoaXi TOU, iTOU
6TrXiouv 8u,6 pEy cX Kal oTroxa<-T&a pTriTa,
yit v& 6pr1Te TOv.Sp6po 1nTou 6o6qyEt o-riv qtuXfi
TOU Ka6>&qi. '0 'AEavpv6pw iroirTfilt 6iv ET-
vat p6vo pi& TrvEuupOTTKfi poppih. ETval KI' va
TIO" T& XapoKTrrpoiTIK(6.TEpa dvVplK& KEX ia
TrOU EXCo 6f. '0 KE(4.p Trou EX(xOE TrpoacRplVfw
TIl qcovif TOU i(aKOOOUGET va aiXpaXaTi4q TOV
morKbTirrr Tou. Kai Ti Siv Oa&; iEt pie TOV Tp6-
TO Trou a&q KUTT 'EI "Icrox, i&atraT v& oc q
M,"i Tcpa wEpic. omTEpa. IZ& yp4Eci OTO arT-
peiaparT&pto pta qpdoETi, ThV ootVEOE&El pE gil
inCT TOU VKai oa^ &(PivEI va TrV oupjirXnpu-
orTE, 6womu 6 mirEoypqlo, qo0 iTO powTi4ei v& prhv
r& Tr 6Aa ac6v &cryvcr6ori Tou yIt v8 T6v d-
VayKaCI-rj Va Iya00* 6IaVOniTIKl(t.
"Era, exvaTE OTI EXETE pTrpooar oaa EVaV
appaoTO KIt T pxiu~TT Ti t uFOriTo O Ga t-
K aVTE EvaV av4f5A6 6 a, Trou OEV 6pioxeCTral
CT KpE66dTI fi QE iTro u poVa VOCOKOVEior '0
Ka6Etq Ta 7rapocwoouOEt 6Ma Kal Ta XEt 6Aa.
Aev ETvat &Tro TOUq iTOrlTa&q iTo u OXiou v' 6-
yvoo0v Ti yivETai yupCo TOuq. MoO ET1wv OTI BIa-
66c(E 1TOro Ea Kai &I EXEI oCXqaTjiapO61 yvc.pTr
yi& Epya Kai yt&a Trp6r'caia. Kai wore 6Ev &di-
VEI EOKaipia xwou v4 pTiyv Kipai TTIV E&Xapt-
aTrjoi' TOU yia 8,TI EXOuw ypri6ei 8TOI KarrXa-
6av -r6 epyo Tou. ETvat Evaq dScoTrpcrrijT &v-
BOpo0TOt. 'A~W& ovyxp6vcar; K' &v; eiRtKpiAv
6rpioupy6<;. Kai lkEpEt pIraToo v4& ,p6p. Tfr xa-
p& T woO TpOKaXI TO-Uo wTeUptrIKoi;q &vOp6-
WOU. 6 wnaot T4)V IftvWEit6Tr BcuLaaTcaV
TOU.
umWIK6, yIa 6a'x aUrT 9&- Erpem ve i plix'.t 6
TS6ioq 6 Ka66tp;. 01 wpmrp.imrs4; Tov, ol Xa-


"Evas TrotfITS 1421


pie Kal oi 0&rorIYOlTeEit; TOU, ol OKE. JEIq yt
TfIv TWrELUIJpKar pa;q KivrTrI Kai T& O)(EX6t TOU
ytc TO pt.Xov drrTorTEXoO&v dpaAc; pa dnr6
Til; cVVEVTE6uEtlq TTOU oTravi 6 Sqpo FlOlE6ovTal
OTa WnXfviK& EvTurrra. 'A r capa 6EV ETvaI Ka-
T&\XVbi~ yi& OaVevre6iuE;. Kai TTpeTTE va ET-
oai &AuyX6priTa d516OKPITO:; yi& vo To~piraiT
IIepto8. <<'E(o.aoc;>>, 5 Atyoo rou 1932.


v& iT0'Tiq; aUViVTEUrl) &w-M avvpTro Trob ytQ
v' d VTar'rflq Xpqro'ipoTroiE T6 OTpEICt)paT&PIo
Kal T6 poA61i TOO. '0 Ka66cqq; &py& fi Yp'i-
yopa 0& pt firq. Kai .TU;q & 66 E T-r v& pt-
Xro1Ft OE pIa EOprTl Trou 64oEIXOUV v& 6pycav6aoLUv
o0 OaupaCrTai Kal Oi (pioi TOU, OTOV T6O Ti-
TpiEqIt 6 GEO;6 Kai ol yiaTpO. ..
TTETPOI XAPHI


ENAX HOIHTHE


'H & pti(; Kal .6paxuxp6vioq; raparpovfi TO
'A E eav6pElCrVOO TroiTToD K. Ka66Ul ei(; Tr;q
'Atrva; E&5KEV &"op[lfv Eiq 4I XoXoyIIKaq; biTrp
a&Tor &5K vioI ,6yioi OIpqpacrav TOV 9aupaop6v f T~rv
OurprT6ElQV TQV Trp6; TOYV TTOTIrifV Ti; <'106a-
Klq>>, yvCxTTOV 65 XOYOTEXVIKOV TTEpioSIKOV d-
EpCoCTe Eva Travlyuvpi<6V TEOXOq Eiq TOV K. Ka-
66(qv Kal TO Epyov TOU. 'AvaXoyov, &a Xco TE,
TEUXOq ETXEV ,KSC60IEl rpo6 &TV f yaXX6pcvoq;
< TOO Katpou.
'Eyv6paa T Trv apSoov aUTOV wotirTilv, TOv
eOyEvi, iSt6TurTov Kal dyyXop#pvovra "EXXrlva
(;q T"v 'AVE(v6ptiav: 'Av6orpT)pa pkTpIov, p&-
Tia pEydaa TKia 6opEva 6Tm6 6aaUTOTET-r 6 I1Ea-
pi8.e;, patpa SaouTcrrTa (pp68ta, 6pa6o 665topa
- 'Kal h 6pita flouxrl Kal apyfl C()rav v' dva-
jrTTf TfV KuptoXcEiav fV &)a va v&(Vo6fTi 0tI pfj-
TCtx; TapHil TfiV KOCVOVIKfV Kivrc0iv Tfiq O(KEiEQt;.
T6v ET8a ei; TO T oi-rrT TOU, T6V CruvfivYTrrY VU-
KTOITEprraTrT"V Ei-; apyo'Toprpi.vYe; 6pEr. T6v
Kouaoca V& X y) oMy& Ei; viov XA6yiov 'AA~av-
6pia oruvoEUtovra cbpaiavv ravNMXqv Etpca-
rraiav:
'A-moX&p6avE! AiV 6Trcpxouv iSavIK6.
'QpiXouOCTE T& XTJViX&iK pE EVIKfiv iTpooop6v,
TrapEveipaYv uvvTt0Eiq TrobU TXov 6voaprrtcotr
Eit; Tfv &KOlV vo6q 'AOrqvaiou:
N& oa Tr6, KapTiravr, poD ETTrE K&TTOTE
6iapapTup6pEvo4; 5i& pliay 8tXaEiv rob ET)Xa
KapEl iTEpI TOO Epyou TOU Eli Tihv atioutiav T&O
tia COU. flplv Tfiv EKS6ort);, TrpTTEL V TI'V 1t-
op6Criq(;. Fi& TO KcOL6 T6O SK6 KCOU. "Oxt yia
TO 6&K6 Lou.
AI6TI ticriTeuE E ti TO Epyov Tou 6 Ka66-
(qprq. Kal S616T dya01oOE T fiv 66IaV TOU, 6S&
To|v Troiav iTrpoTayav6vtE VLKTO Ka 1pipayV,
6iaiplyv TOU<; Xoyiouq; Eti; Ka6aq xKOu; Kal dcVTI-
Ka6aqit'KOuq, Elq 0EO(PGcTITTOU; Kai OOoCTKOTI-
OTOU;. "AN(O TE } 6itaipeCTi; abtrl SKY ifTO Kai
65IKOq. 'Y-rrpxowuv 6yiot Trot yE\ov ,pi. TO
Epyov TO& Ka66cq4r. 'YT&rpXouv A6yioi ToT 6-
pieKOvTrai va TrapwopSoOv TO TroirlTlyv. "YT rpxouv
& 'Xo TrOU ayavaKTOuYv tE; TOt o-' riXOu; TOU.
Ei; Tfrv 'AAEc.v86piav arTfrv 6taCEKKpipIvoq "EEX-
Xqv 8rpo'aioypdtro poO V|0 ye Ty V 1925 PET&


T6 8&66ao'pa T&v vcYTOTEP ov Trornp&Tc.a TOUO
Ka66(rn:
-'EMT T-aou; 6a; pa&; rfi: Flc;q piwE TfiV
Troirf0v;
Kai 6poXoy& 6TI S6yV EprtjK pia a POU p(iia
d vTrwVTlI. Kai TCpa, pETCr T6oa ETr, Svy Aip-
irop6 va o-a; cruvotioca Eit; oXiyatq TrEpiEKTIKat
4pd0Eol; Tqv aiCa lTIKKhV TOO Trp(rOTurr)TEipou
TCrV 0oyic.a pat(;.
GEpara pu80?oyIKa Kal I`TOptKai, E K6VE h-
SOVIKaI 6vaTroO raE;q, iTIypappoCTIK& p Tiputa,
yXCAora Tro0 S6V ETvat OUTE KaCOape6ouoaC OOTE
SipoT[Kfi Kai Trob EVIOTE "rapaS i(El Kal TfiV
KaOapoXoyuKrtV Kal T"lV 68pPoTIKfv 6porEIm av,
OTIXOI TTOtl SEyV ETva OTiXOI Kal IT"OU l S EcTvaI
orTE Tr E(Coypat(ia, St6TI Trapa6t&iEl TOtb; v6pouq
ToO TrErou Xoyou, XIT6Tlr (01)dCvovox TiYv rlp6-
TrlTa, )CTIK6TT(l; q O vouoa ...... T"~v TrITTE&oUIV
Tfq; qUCTIKOTrlTOt;, &T'OUcTia KK9E POUO'aIKfi;: 'I-
5O6 hl Ka6aqitlK r Troirat;q. 'AAXa& Tpi: Tr& 6TOTrrcT-
8rl a&r& piaa, pa T6 TrTEpiGplcrVivov XE i6ytov,
pE TIV datrEPToirlov aTTIXoupyiav Kra yX.o'av
6 Ka66&qqn Orxvb& OryKIVET. 'YToS66&AEi. 'EK-
CqpdiEl. AUTOETravaXaCp6veTai 6a6aia. 'A.M&
6.v aTravmcap6&a V TO Tpayo0ui KOVEVOq XXov.
ETyv 6 iautr6q Tou. "E X E t Tr p o Ca Tr t-
K 6 T Tr T a.
"EXEI Tv oa(TivEiav v6; KacrCalOKOu X-
TOTTITa TOarlV 6oTrv 6iV OM TYVEiXETO Evaq KC\aa-
OTIKO6 aKp60oXoyiav Triv 6woiaov &TTOiELfyOuv
ol TrotIlTOT Tfit; Trapa6Eo apWTIK6V TOU OTrtuptlv fV &vaIvrfcl0Ewv. '16o
5E 6Ctrri o01 pITKOI Trot CTUVEKpya0crloav Ei(q
TO Ka6a(C'K6ov TE&XOt TOO <> cruvOr-TrTav
Trlv tpCappoyrfi Trfiq JuxavoCuiL Krifi; PE066ou 6i&
Trlv tflyroiv Tfi TrEprrTT6CTeoC Ka66i&i. '0 K.
K. E. Aqpap&tq X.X. yp&aqei:
(<... 0a pTropouoapE Xcaplt; TroXO (p660 KT,.
v& SIOcrTICTTaoOUpE TI cLUVr)(0cx; a'Ta TroITlpara
TOO K. Ka6&(or ovp6o0XiiMral rA povIpr P; -ravm6-
Xr4itpi; Tr];q pcTIrlKfiq; d&TOoXacrEG;. M6vo fT-ra
pInopouPE V&a i yiTCTOpE T& 68a&Iopa XapaKTirl-
pitoTiKa Tlq>>. -napaSElypaTa; '16o6:
TOU ETKOOI fi Xp6vou;q 6166TiKE' Kai T&pa l~X0E
- va ptEiVrl piq; Tfiv TroirlOIV (roirfpa) aC0rrX v
KTI.).1422 *O ~O~K)~0~


"H: 'ATr6 Tv qavTraoiav &-r'6 -r&q wrap-
acoaijoeci; aoTr XeiXl 6XAvcw viov Ta XEi-
TX O TOUt (rTIt yupELei va ailorav (av
Trv _EpcoTa Tro>>. Kai dK6pri: Mvflpn, 6,TI pTro-
pEi(; W6 TOy EpoTac pou anrov'-- 6,TI irnopec;
q.p. pov -Srr6i_>E.
<'Eri5ic6KE v& 6papoIrri Tat, ype(W-l 6 K.
K. 0. Anpapa;, ic; Tp46oT-ov )crTE f TEXVI TrauEli
vY ETvE oaKOTroc Kai TOU yivETai picrov &'roc;vT.
"Oxi St' ai acrnTiKfi ai arGcraKfic; i5ovfic;.
"'Oaov 866 Tr laoropiKa TOU TrwofipcTra 6 Kpi-
TIKboq (ppOVi OTI 6 K. Ka6& ncr; TraipvEI Trhv 6-
TrotPiv T&V Apcov Tou. ETvE Evar; pipoq, Evaq fi-
oTroI6o;, Trob eUpiCIKEI T4V EKqtpaOaV Tr, OpWlTi-
vIlq crorTUXiac; Tou, TO& pi6-Eviapou TOU, -ToO
dpopaluiapo Trou, TOO (5y6vou Kai KOupaoCrpvov
h6oviopov Ei; Triv drTOTruxiav Tr.V I\p(Cv aurCv.


Eic; Eva woirlfp TOU, X.yei 6 K. Ka6& ("q;:
o GyaEi; IK6p iaa E.i; Trfv TEXvr|V K&'TI pi-
oOEit6jpiva Trpoac.TTa f ypaipEci tpcyrov
6CTEXCJV K&TI &6E6atIEc; pvtV C;. "Aq &-
qe& o-' a&T-rfv: EEpEI va aXqlaorricai pop-
(pq)v Trfi KamUovfi; x (rE6v &vETraiorTco(; -
TOV 6iovy aTUpiTqpoOa-a auv6u6iouaoa &vruTTr--
TEt(; aOuvm6uouoa Tr ; piEpE(;.>
l-.pdypoarr, 6 AiywrrTcrr;'r- Tot -ri-Tq &b6plaE
ei; Trv TkxvrIv KaMTOIEc; &6f6aEc; &vcapviaEic; Tra-
XaCv kp6co.Tv, KalToia c opo-roa Iv6&XpTrra kp-o-
TIapo0: 'O Ka66 pov, ET-rEV 6 Ka4avTrKfxi;. ETrroxC: Kai T6
"TapaSctyp6 Tou ElvE wTapaS&iypa Trpcq &dTroou-
yjfv: "Aq; Einrouv ai IIq)uxoTra8 oOYIKai 6ilKa)-
AP TO KAMANHI;.
API1TOZ KAMnlANH"


'E
0 KYKAO-
(0vAAa Toi Adyov mat t rg TeXvrl)


AuLKrdpoTo pa&c; eTva v& pAicra-oupE "rirpi--
TIKa y&a T6O pyo WTraXaoO KCaXo yvipitpOU, a-
Xa Af Ka6Catpopavia, EVa auCp.TrcTpa KI ar-i -
OiKOaioOrTIKrfi voCrTlpTriraq, pTEK, ,rC.c; p6&
&tixvovw Tr 8rjpoalew6pVpva, ao-rT6 crrio TOO
Trapouc-po& KL oi TETIaC; Xoyrf; TrvEUpaTIKiE;
&ppoa-rTIm, 6TaV a' a(XUr TOb oTTcro pryrdvotw,
ETvai TV; aOuxva KOrrYTIKe( yi' a cur K TrOl' 6-
TroXuavo ti &t66.,r6aET&.
Kai wp6xeipa Xory6Ov 5c; T41y rriXeIP iproupe
dpxioyra, d&rr6 Triv o6utia Ti ToXlurravEpivrlC;
CTaiXoupyiac;: Ma 4idEUTOpopovTixfl pn'Epypa(f(,
aopaxepfl ocTfiv EK(p(paoq Kai asr &xapo 6Ap&ivq
6EKaoTrcvTra 6KOb T"(Xa Tp-Tro aCt FpEpaKO (; O-XouK; TrU TrE-
XEIaouv a-r POUOaIKCC; cTOrKpouxTIKa -dvopoIo-
KcrTaXrXTa rwporrapotbrrova. 'Av Atuc"r Tfri o6-
aias 6g6ata & 06 kavogE. Av Trhv d&itei.
4rTdve va V e trqe1croe .iE wTrq; kWQ KapTpiv TTaV
66p6apoi .KrcTaxrTicti K- I Kpu6eI KarOva(; Ta TroTlria TOU (KaG 06: (4p'avE
TO TETIo pp6jtipo v& &5a-EI irwXoa'ac XuplKir el-
K6va Ki 6Xi &drpoo'dppoorr ror6 KapTrpepa TOO
ir8u pTo0 Ipxopo0 Trv 6(xp66apov) T6 rarolnpa
pa,; Trapouoi&~ei Tro L flrraorou. v& 6&vouv ya&
T rl TrEpiotacrr wToXTirrtpa 6paxi6Xia Kal 6a-
x'ruio~a pi .apicpy6ta ..... y ouaX-rFp& (yuaXi-
a-Tp& Abpe i dpgapa, CCAa, 'Tred-i& KTTm. 6xF
6pa; rTa rroXuirtpa rrErp6 8ia) 'Kai vd& qopoOv
Tri; K6KKIVEC; T6yEq; TOuLJ Tri KEVTTLmWveC (TrOU
iTlrei 66, t. pictae qopo6ouve p6vo oi 8pi-
ap6euriT). MIKpopdp aTa aurr&, piwopet v& Tre
KaVIt;, &ioTrp6oEXTra 6pOJS KI &TrtpaITrrTr va


T& OaipetS 6oToio; ypd6Ei &vairaparrTaarl dp-
Xaiac; repiorao-Ta-, 'A&ld xbTvo TO < K X n a- i c;> TI qXEI vex wET; NE6TEpfl Xr? 6~ v
ETval" KI a0TO TrOU KaK7`6TiaaaV axapa OTfrlV
KatapEoucra Oa)paiVEl KOurTa-oTrpa6&a Tp6o-
KArl Ca uviXaEUCFTri (6xi oa-uv69potoar), u6vaTri).
ITr6 pxado wrd6i pi &T-TKrl ypaqip: a6yKAK ac;
EXEI v& T-ET K EIa-Opa, VTrp6bw, o-rTvE.pa. Ti
Xoyfi; TrrXou-riapop Tr; ya-a-a;daq ETvai atrr6;
AE (PTavEI wro6 pia-a Cor Trap8aXb ppaoTIKiK
Kai. ."TplIKCx, Ovoiwo CaaXcaToTroioavTai dpxaia,
pEal, KaOapEuoucaa, KaKOTrpo --epp-vr) 6qpOTIKfi
(kpa6dra, vTroXdTr, d Tr6tIJ, TOV EypalpE TITXOU(;)
A&\X XpEAidETa KI I aa i &yvoia rpoXpoXpoypd-
IpEi vd -Trpoa-rE800v, aov T6 caryK.nroa-c, ET6a KO-
paTI 6\o T6Ti-rrTEc;(!) KI Eva crop6 TeTIa Kai
TO Baupcr&ao &dvo d
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs