Citation
Diagnostic survey of female headed households in the central province of Zambia

Material Information

Title:
Diagnostic survey of female headed households in the central province of Zambia
Series Title:
Conference on Gender Issues in Farming Systems Research and Extenion, University of Florida, February 26 to March 1, 1986
Creator:
Hodgens, Robert E.
Place of Publication:
Gainesville, Fla.
Publisher:
University of Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
University of Florida. ( LCSH )
Spatial Coverage:
Africa -- Zambia -- Central

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.

Full Text

WIA 4


Conference on
GENDER ISSUES IN FARMING SYSTEMS
RESEARCH AND EXTENSION
a m9afflonmm
ME=
0 = Elm= 3muv w Ban=

I. -UHRH ft:=M 153P- F-Wg


-P
'P-7 ."k.
I-t
168617I 192 46113), t W031 - mg1841t~l 1 6
1983-1%04 8869- 9685, W14 1688 8681688886 (19851986)61b

688618 kp6-)7 6861688866686 678 666
W-6666676 -i881 W61886 318 866 -86 1p11 b-88f


8838116661616686.7816186 6886886188188 166611l188688866817188 bf 1168 886666b41668866878316 87,88 868681668486116166 08416118

21618 688 , 181688888 6 3 281 86681841181 861
1) 7
I M 1).
tAm3olao.3 ,orno1~ bok pkond s lo azomba, b cal ol
aa30aaI&N,.0rge. 3' 1000N gro nda t, toum .adoOI The po a.
*�lboiat 500 Lotbod.ta ao Iaaopo a00 7t7 b aota .aro pt~aa ItOv~l sa Tonptoo ooO to toaa toattnota araingootsa io


Too, a aa bat, Tn. boosuppay aaatop moatstataa wattsro 00 aaa~oa astatoa oluataon oat .aoor too pagol abta~tag toaao Mtokoaogso totaOA )oto a* taootavcapoooos.Mookagoa (3100000oa abam prl.t mh mp -m P
t~a~atoy~a~aktasot05005a -hptsooaatotoaoopt tLts-a,


ta~otayasotoaaaood0oosot~toooot.asadaasbWo - WO 0
00 hatol 10300 . tA00a .-Itan,0o 5sat

ogstoo~osaasaoa. ttgo. 3 0000135 aaooop~ 55opto otgott

toaottootot o. V1y.o Oo.osttat aootota tat

T -pNT dRPOT Th.~ OOO q- N y-o-tTN Torb0h T oyoTh hoto TO- ,RONT TaTO -O .M (4


OOOOTO0NT~OOOTOT ROTT -mg.JTTO


0�&OTTOOTO (OO Ofa TROOO (00005 0000000 LOT TO

TOO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b TPO OTI-0- 0 ooOo~o(OT (00 TO00 00 520X 6 0000000 T - - g00000aTa mog000ToT000

T000000NOOITTOTOT 000O,65


To00000 0 O O~T000O0006006000,O000pooooo. 00


.Uy, -7 111 t, W, w -I, a U.",
b7 15" W
31

Cnb,~bm~,MdMaLh~a4~d ant mantac aagatanan p~van


ahadtataga.nnab.tadna&.a ,dwtI.nata- and ilnndylgaaplantad nn~nIan tanvannntitnn batnnalanaaay aaaadadhfllda lana anaant aalananaaltaattnann lt.alaaanatytlaaaaaaiaaaad baanaaa analalna aaaaaan a. nan aaaaayn tanlana a tnnglataa UalntaaataLy nala. aad ha pal.! ha ala. tnt. danan naaanaanaaaa.aa

Ia.pn.n ala aahlanaaaa ann!. and tnaalahaadad naanatt an. at. natnn tlanaaannaa attempt. taa.4ataa.papadna~dtnagmanaaataanMa paly na anladnaaaanandantl iaaatghaaa nanaaaaanaataddnaaatatnt (FantaIl ataaagt.an' a.a tail naaandta.aannaiaa.p anna ta agannnny tanaaaathataaatnpattaala I) pl.atantaatanattanajatataataanaan mat taatt al a ttaatatpatta maant that, lattat p nanl.ga at amalat nat. tttnad at an~ and naat I I paapaaaaaa Ia. nat n tnt a titan ta ga tannatal ta!nnanadaaaaaatd.taaktkanppana mlanaiaaa.tad analdald n thalanan p anhlatbayma a anti di Inn na thp~

nnana ma maataamtlnattntanan.abata.a. ma pm attapa at, ma tanast! tat. ma fanmatatap and aaat nia. tlgnpad ptatnanantipn nat. nnaanaadta


atiplail. tt.algnamantmatnapptadaltm an ta a hatadad aaaaant.da a pttmt.dy at anaalataataaatna aaaanmatataaiatanaaaatttaanaaataiaaaananaidalngtdatttt tatalhatantanaatnaalataaaanaiaaaaaalaaaaqnnmaatanalamat, anlahaanatFl anaaalanal. ma apnaal.a n tanat anataIp l.a data Iptal lanai. aaanaa Falap na annta ana aaaipaan Ip ptaaantanataannnaatatmaa. attn aaaa. an a. ap ttannilaadalaatdnaatatn dtmtalataatanaagaanaanttdattnaaataananatt


Wp (typ. 0.

-P-


n- P

-p-l
Flg - rI y C FsIt


AVERAGE FAMILY COMPIEITIO 1

2540 "" 21.68
I 2 3 4 5 6
I = ADULT MALES 2 =ADUT FEMALES
3. MALE 6265KI6 CHILDREN 4. FEIALE OK ING CHILD, 5 1OTHR MALE CHILDREN 6 = OTHR FEMALE CHILDREN


l' 15
Fl A R -TS -S


MARrTAL STATUS


0 5 10 5 2 25 30 35
USSWfACERELATI~gOMVILAGEHEAfltAp 1-19 IIERMS
LAWgO.
I41.09X
162B~ a M~ADFATIER

Fl 6 -P
10 1 12 1


67=


1.
11
.2-


OURCE OF INC00OE 025.2
15 1 3 111
I 2 3 4 5 6
I : BEW ANDSLBEER
2 B EREW AM SUJ MUNKOYO
3 -SL CTEPIUIS
4.EL4 JLIVSTI 5. SELL MIUSHROO
6 = SU.tCROM FM MALE
W ns


IMSAME


J F M A M J J A S 0 N D

COMAISIO FMILY COMPOSITION 3o

2EAH' JAa ILL2= ADULTFEMALES

4 :MALE0 004010 CHI1DRE 6 = OTHER FEMALE. CHILDREN" a0

CWMRRISON OF MARITAL STTS IMs BSEWHWEPP
DIYUD E
2 5 Io 15 2 so25 3o 3sPaI ChO-EO-S fN T-O3 W-I1 D ISTI
Are 033l 30 3333 0.0 31


o330o16p"630 303 33 33.3


(1)Ip t0 ( 033 43
330 o M P 3636 7 333366h 33336 (3 6o .3 36
630303 33rl 6363336 6or 363o36g 3333 3 O 363TA tE IS CPISN YF H-E HEQRD HCUSEN- IN TRID-3
(010U00! 01"00I0T) 33 0RE33C 030 03 0000MLES (3 OOUSEO0-O fl SIS .(0)- oolS I(8

0.)3003o0303o.) 290 30


P0003063(3)360033) 0) 0)0N-. w/uSl . EN.e~e I) 'o. 27.0
LNN. I ~to a ) 3S0 46
04sh 0030 C)n0/3(03),3)))33 C00003(03

3033 300330 h 03kl0 30
00030303 .3)03 /B3.(333361P

-H-H MOVN A NOISIWdM3 3VY!-E 1. CUMULSION OF -U I AL EU) H(-JSHOLDS IN TNO-3
lI- DISTRICT) UY SI OF A-AT ACTIVATED
ATOOTAIlVA -/OAOATOATO ) VA O3S
TolooA~ol ~lo I IT

U. AAT(-) ASA eTO

OFm 3o8mom) 4.0 670


C CnIs S AT SqOAslT/
T ATA A T N.TT

1133 5 3332 i ft - ld) F ae 11 33

1 , . 01 3 SIF- 1lh3300fl4 ) 73 3.7 77 Tota3 F 431 3a (0s) 3. l 'I"
le.3 -M313 Chl11073 19) - 12. 7 7 FemeW.tI07o31(1 I-M 1 12. 254707 000330133- 3310 12. 37

fI G'N- ElMft -d) M 73, P
303 C1l0tion 375323 .0 2.4 14
Water Collection (h7013y) 54 2.9 0331010 pI. 33 .t3,303 3077 0700lr031300l 1 7.3 300 3330o030000r1ltz 30731301 0-l) 33 345 33 M7035 PI. Ht dt F-rt, TIP 3iq P 2.1 7.4 300 70e17s.OoPTop 44e13n1 F03l3a 0.31 143 134 31 30704 34zepouctin1 b 123 1 4 2 310rL.d 33n3Ill 131 57 71.2 A

340re 3L03(012. 20 30 133
07300353R40t07on07 - 71 3
"T ~ ~ 2. sP2. ntgs es 0 b~ s ono-11 a 6 i Aage 60p I F- 66 0ed063ph10 067 004 63
0ul .67 C ?
T0wp6 T 22 I1330
016n0n1110 03 003o �0o


77n7300M1l10061 0666101 0 601 2 1666( 103O


-5m T-1 rrdd.~ -~doo D~ 2( emt.-


01$1r09 900799l, .,l-I h M


000 79e 910900ica 099h000velop00t 9001990ecn~ReI"G~ mo h Rbli of I omL3 9099rn, 011
199 19990999000909999700000909799090909009100 9o17-9I1r9,P0.9 I0II0lMI, . WE-1
190 -An 9Ut - 00 11 .9 . n111005 999f90n0$9n00909n90.LoO I900l 00090o0091009ng,00n 90007700e3-8-019+


07001090 with 0709R0p09099 0p09090099t01909n9910000
090tr009, 900t90 91900990, 0079090" 909100009900090909000t 9907 90F907999000190000700T00999090099t79 100900090~l 0970r 09.9000 900 9099L0019009 o 1m l A -9090
p0790 01 070 0079119991991 0090000000t R. .0 R-1I
99090990S101i 99 900990909 00000909 L00oka.
1 11, Ine 1-i - l l(t~n f the RIIes of Wl- Ill n U rl. lotu i
Z ("T.e poll.mC il 904n441,44 x
194 7Th0 4n409444449l44t4444444 tu4l4444l44 e(