Title: Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti
CITATION PDF VIEWER PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076691/00001
 Material Information
Title: Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Physical Description: Book
Language: Haitian Creole (Kréole; Kreyòl ayisyen)
Creator: Hebblethwaite, Benjamine
Publisher: Hebblethwaite, Benjamine
Publication Date: 2004
 Subjects
Subject: Caribbean   ( lcsh )
Kreyole
Haitian Creole
Spatial Coverage: Caribbean
 Record Information
Bibliographic ID: UF00076691
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti ( PDF )


Full TextTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Vokabile chapit 1

lontan, lontan = a long time ago
viv = live
z6n = area, zone, place
koulye a = kounye a
pep = people
Powouj = Native American
fwote = rub
grenn woukou = type of tree annattoo)
kraze = crushed
pa t konn = weren't in the habit of
abiye =dress
senti = waist
rive nan jenou = to the knees
pay = hay
plim jako = parrot feathers
bann = bunch of
won = round
ranmak = hammock
fwi = fruit
pwason = fish
bet volay = poultry
mabouya = lizard
drese = train
jako mawon = wild parrots
peyi = country
rete = stay, live; stop
n6 = north
zile = island
kasik = (Taino) king, ruler
kasika = kingdomTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Vokabile chapit 2

1st paragraph:
te konn f6 = were in the habit of doing
al lachas = to go hunting
jibye = game (animals)
peche = to fish
woch di kou f6 = 'rock [as ] hard as iron'
bwa = wood
dife = fire
fouye = dig
gwo bout = big pieces
pou yo = in order that they
kannot = canoe
bwa fouye = dug-out (canoe)

2nd paragraph:
fil = string, thread
senti = waist
jouk nan jenou = to the knee
trese = weave, braid
repoze k6 yo = to relax (their bodies)

3rd paragraph:
labou = mud
te = earth
krich = water vessel
veso = vessel
sere = keep

4th paragraph:
estati = statue
fwote youn sou 16t = rub one against the other

5th paragraph:
bityos = herbalist, healer
soulajman = relief
Ie = when
malad = sick
f6 Bondye yo plezi = to satisfy their God(s)
woch di kou f6 = 'rocks hard as iron'

6th paragraph:
pouvwa soley = power of the sun
lalin = moon
zetwal = stars)
sous = spring, source
potre = portrait, imageTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Vokabile chapit 3

maren = sailor
viv = live
Lespay = Spain
tout rev li = his whole dream
pesonn = nobody
pa t k6 = (not) yet

Wa ak laren = the king and queen
batiman = boat
zotobre = moun ki tre rich, ki gen anpil pouvwa, 'big wig'

dlo dous = fresh water
senmen / senmenn = week
yon lane = twasan swasann senkjou
Py6s moun = okenn moun = pa gen moun ki...
te = land
ab6 = on board
kase tet tounen = "retounen," retounen lakay

ma = post
Men late! = "vwala lat6," oubyen "Mwen we late!"
okenn moun = no person
yo t apral tonbe = they were going to fall upon

kek tan apre = some time afterwards
selman = only
rete ladan I = live on it
dire = lasted

jwenn = twouve
li ba li pote non = "he had it carry the name..." = "he named it..."
abitan = inhabitantsTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, chapit 4
Vokabile chapit 4

f6 laviwonn tout b6dme = vizite chak kote nan bodme a
n6 = sid, Iwes, les...
van = wind
kraze = destroyed
Iwen = sa vie di, sa pran anpil tan pou ale la. Lafrans Iwen ak Ayiti, pa egzanp.
rete = stay, live

gen lapenn = felt bad for [lapenn = think 'pain']; gen lapenn = ou santi ou move, ou tris, sonb.
ke sansib = 'sensitive heart,' sensitively, kindly ; ke sansib = yon fason janti tankou ou
konprann toutbonvre.
moso te = piece of land
bati = build
kay f6 = 'strong house,' i.e. fortress
res planch = remaining plank; res = sa ki rete apre... 'mete res manje a nan frijid6 a!'

moute = bati, konstwi
mennen bon zanmitay = konpote k6 yo tankou zanmi. Yo te egalego; have a good friendship
kado = gift
bel bijou = dyaman, 16, elatriye...

kek tan apre = some time afterwards
rakonte = rakonte yon istwa ; tell
16t b6 lanme = the other side of the sea
viv byen = live well

kou Kolon pati = as soon as Columbus had left...
f6 presyon = fose/mande yon moun f6 sa I pa vie f6 a.
ke li f6 I mal = li pa kontan!
touye = kill
boule = burnTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze, Chapit 5, vokabile. Kawonabo.

pran lanme ~ take to the seas
pa b6 isit ~ on this side
mil senk san moun ~ 1,500

v616 zaf6 ~ stole the things of...
pedi lavi ~ lose their life
mete dife (v. + n.) ~ limen dife. Ou kwit manje sou dife.
gen lapenn ~ feel terrible
16t kote ~ another place
konpayel (n.) ~ zanmi, kanmarad, konpe
Li pa di anyen (adv.) ~ li pa di nadmarinad. Okenn bagay. Li pe bouch li. 'anything.'

bati ~ build
chache trib6 bab6 (adv.) ~ li chache tout kote.
bouske (v.) ~ chache
Pa renmen Espay6l ditou (adv.) ~ li pa renmen yo menm menm menm.

kavalye ~ horsemen
moute Izabela ~ come up to (the town) Isabella
siyen (v.) ~ ekri non ou. Se yon bagay ofisy6l li ye.
yon kontra zanmitay ~ peace agreement
sispek (v.) ~ ou pa gen konfyans nan sa ou we, ou sispek yon bagay pa sa.

Kou li rive... ~ as soon as he arrived
batiman koule (v.) ~ ba
koule ~ sink
nan fon lanme ~ at the bottom of the seaTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Vokabile pou Ti Koze sou Istwa Ayiti,
Chapit 6

laren = queen
fek part = just appeared
netwaye, pw6pte = clean, tidy up
wout = road
vin swete yo labyenvini = ... come with them welcome

bann sl6da = bunch of soldiers
fet = party
sezi = surprised
bat bravo = applauded
san gade deye = without thinking twice' (without looking behind, i.e. without suspicion)

sanzatann = all of a sudden
seke = to encircle
mare = to tie up
dife = fire

mare... anba k6d = tie down with rope
kondane = condemn, judge
pann = to hang (someone)
plas = town center

f6 ... tounen = make (someone/something) become...
esklav = slave
min 16 = gold mine
kenbe lontan = hold up for a long time; hand in there
Anpil nan yo = Many among themTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze chapit 7, "N6g yo rive nan Ispayola"

Nan tan ~ in the time that
blan ~ "white"; note that in modern Creole, "blan" can just mean
"foreign," so you find "blan chinwa" meaning "Asian."
jouk to; all the way to
an pe ~ in peace
te ~ land
po nwa ~ black skin
bl6k block, region
Lazi ~ Asia

tonbe lage k6 yo started running around
mouri kou much ~ to die like flies
vin ranplase yo ~ to come to replace them

Te gen ladan yo ~ There was among them
machann ~ merchants
anbake ~ embark
negriye ~ slave ship

soufri ~ suffer
sibi ~ undergo, experience
move tretman ~ bad treatment
batiman = bato
lage yo = throw them; leave them

lapenn = heartbreak; pain
pedi ~ lose
maltrete ~ mistreatTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti, Kasik Anri,
Chapit 8:

masakre = massacre
chape anba lanm6 = escape from death
kom prizonye = as a prisoner

batize = baptize
menm ras = of the same race
san pran souf = nonstop; 'without a breather'
joure = swear at
li sove = he took off; escaped; fled
kache = to hide

douzen = dozen
pati deye I = took off after him
semante = take an oath
se swa... se swa... = it's either... or...
lib = free

kanmenm = anyway; nonetheless
poze lapat sou = got their paws on him; captured him
lage = release; let go
isit = here

Te gen b6... konsa = 'There were about... more or less'
chak fwa = each time
goumen = struggle
patizan I yo = his partisans; his followersTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze 9

konmes ~ commerce
farin ~ flour
pote ab6 yo ~ carry on board
16 ~ gold

flibistye ~ pirate
batiman a vwal ~ sail boat
part tet li ~ made itself appear
fonse sou ~ to pounce on; to jump on; to attack
kw6k ~ metal grips for climbing

kou ~ as soon as
pete ~ break out; burst out
genyen ~ win
kache ~ hide
tann ~ wait


lak6t ~ the coastTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Chapit 10, Boukanye yo

bouke = got tired of

joupa = hut
boukan = fire
moso jaden = a small strip of garden

annik mete = only wore
bout kanson = pair of pants
plizye = several
fizi diset longer = incredibly long

pita = later
travay di = hard workTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti,
Chapit 11, Lavi Esklav yo

mache bosal = the market of African-born slaves
tankou = like
zannimo = animal
bat = beat
touye = kill

Pi f6 esklav = the majority of slaves
izin = factory
mesyedam = ladies and gentlemen
sispann = suspend; cease; stop

siveye = survey
pran yon ti souf = take a little breather
frape = hit; strike
travay ase = work enough

pase rad = iron clothes
travay bwa = wood work
batize = baptize
ankachet = secretly

gen chagren = have sadness
eseye = try to
f6 (yo) plezi = to give (them) pleasure


Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite
(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)


Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti,
Chapit 12 chapit 13

(Not available)Ti Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze sou Istwa Peyi d Ayiti,
Chapit 14

soufri = suffer
lib = free

alafen = finally
f6 = strong
pase 16d = give an order

seremoni Iwa = 'ceremony of the spirits,' i.e. Voodoo ceremony
antan = while

f6 mikalaw = made streaks
gwonde = rumble
kouto a jwe jon nan tet li = the knife was dancing around her head
kanpe dret = stand up straight
gagann = throat
San gaye = blood was spilled! / blood everywhere!
seman = oath

kout k6n lanbi = sounding of the lanbi
reveye = wake up
touye = kill

pike = to stick
yon g6l = a poleTi Koze sou Istwa Peyi Dayiti
Benjamin Hebblethwaite

(Copyright 2003 Benjamin Hebblethwaite used with permission, all rights reserved)Ti Koze sou Istwa Peyi d Ayiti,
Chapit 15

meg tankou yon tako = skinny as a board
"Fatra Baton" = "Trash Stick"
donte = tame

parenn = god-parents
trete = to treat animals
remed fey = herbal remedies
reskonsab = the responsible person
f6 konfyans = to place trust in someone
kondi chwal = ride horses; coachman

lapriye = pray
santi al6z = feel comfortable
plis pase = more than
make = lacking
konsey chofe tet esklav yo = the advice of inciting the slaves
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs