<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00012
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: June 12, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00012
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
';"' ;:i, J' '4\ ''' ... ':"; "'-' : 7"f .
t::. -flJ\ ., .
: .. ,c z : "...\ .. '

: : : : .; f ; / *\

," -'
\ :
'
'

(; The Wee ,kly. M"f: ; ;.1+

\ '..


COUNTY FLA JUNE 12 1N&, ; xQ 1' ;X A.Q 3
,;VOLUME 13. NUMBER. I .j MIAMI, DADE. FRIDAY, w :aWAS. : ,

.. .


: AYE.RY SPECiACUtIiR t 'PeG ion:Filed for' a Charter SOLIIERSM10: ;: OIFRAHKC' CB1[ ROWS' U UP SOt P (; :,>

1: ; ,'AS GRIHtEO Nl"NAD-Eol? {i: Everglades Sugar & land Co. 'CElEBRftlE'.s. ( If I', iASJlHCHER- -. : MPAI6X'to" SKUEKItY ( .I


I "
i '
:


'&tp';,,t Serenl ,Thovazad.- Strong [".IEARj R II N6 G WlllB,, J./Incorporated. With A Hi sc QI.FROI LI ? 4 B OIDY, IrARQAJJIJJ_fi .rYI 4 4&at1. Wll. Ma tsJia 'J,. )1 tielis, T' :


'

... Ikroegh treets of Birmingham TIt'EIB (Of' ITS& : 'Cafctalof. One 1mI IEl WE'l[ -; [ : t 'J'iom )II ;...'

: I' SWe.-
ne
-- '. J ..:
Silks' '
!1oD.DoDara 'WIT Girtf
\ Today : : MUmi anInteresting .1 '.
) f'
'
; r SWER'
4 "- ", U. ; I 'TO IAI '' [ i ...-.....!... '
Program :, ,
_. !r : .t\\ 1. \.
"
:",.' .. \ # ) ,, .'
) 'f.

.1 ..-:..:;. '! I '\ ,- I.&IU'T'' AIlE p.5
c11j? W i: IfERA1Ei : ;
iNN 1.rurSI 1 ''f' 1 .. .t- __ .

I And is- NojBnsrWith'- :':the'RaoitLtioas'tkitt The Power Schooner plerc* AmIII .lIt IUfh'.o' At iootAnDu', i 'D, Late ,)tI1J "C41 *U,
c
., II
4it j .. J,1IEjE J ,' e ), I"i :BJHF'comn Shspton" main trip*, : ( .' ., 1 Yesterday. Afternoon: ,

\ 't: ; ..0 .. ( t .. ._ :, I. a 1 ,.( .--.1.,
; : : ( < .
j
.... : <<.f. l' (. '
) I .- \ WJd c.Jit d i..t a-.1kJdt Oa'" EW If Wyila.1A.. tOhis
I .
; ebc. 7st.Izg satl'I.Nislta ijrrt WM S.cst.dAW )'- t'
4- Bar Rw "
: tjtr tk Jtrr CftBM WtattySamic-OK -
: :3unl ,. ?Mit tipll : .i ., fJift. -.. ...
., '" _. -. il bdW. \ Rac** 8 ,. ., ..
;W k"AttMMt* ,. silt huat1y -. ".
'rdt. iIl Yidltu; Otbi ffitk CO.cult .c..t.Sta'AI'1dI1 Ie Br,8 ttM : i lra!>Gl..1f cJvlir \ > sustulr. t. /6rtY
4' : t : ; :; 1Lacorspa 1111f .Uc. k'.0 1 -f t' '.. toMt. K GIa t ll..

...,":,. '-/ .. .PanIcI.'. : ..II. ..,'".' ttM- ., ff tiMttttBuj,.Oytsia.. t tIi -. .' f'ctiall.Ki;w xt.1att >I-1 1tIIaa.. ''ai, > r ..Wilt... .t : yi'j I ,:t-';" {,.DrlifMatk .. .... .t ..,.' k's w tawlasN... 'wa
..... ... .. .
tie CiM..PNnt..... Oa .
.s7 Ir. .. rt& --vr-- J yftus -'f'j .
I .
.. ; "V ''I' < 4 ..... ,- t Jl'
,
""" tloont tt 0, air t .,:. _."\ :. ., "
t .da1T1ic1 Wit : \" ; ,' r-e rMp ... If., i -
i. i d t J V 10, )00 ( :i -r. ___ J.! .
.
.''. V ,VCkkMs' ..... ./ (' A&' ,""- tM itZits.ha ..Y ;
M I' ,
: .5 t .'
.. : ,
.. -. :. d'' .ft ......:..' .1.1)irWA. : .1':
OW '. \,. 'i... ='Itlai i.riasi3et ,: / x : f. Hu .TI t1.7b.IL "lCyM Ildt ....... ..... ... ..as.aata "":A tY
L. 1i
11.51.s .ku blw ( ,BnttW fWr b..d.L.tta:ad .rs ... c.-t y..h'da7. d"kw.as II.'a1. : = asla.?
t er tk* ..!.*< laad'.wLb A ftBtto* *f latMttoft Ift vpty tatbelt. .. .. : r'/1r/ .
dpi .. + tlssk + .
iii-tfaer I Mnatausu 0uII.
dr.tatlaa''J.r ........ et : -.r .1 .....ail wtU a .IM altwMw wdekas L. W 515.5 aM, .
a MWkat $8151. .}. iaaL 1S.apotMM4;tW Kv ......, a.... wwtr t. Mtgkt to ........ .
ltaaa aid 1' :;: vktaftMpdMtot
D .
....-.t teUtoktftf '011 Qe ko..ka Mt'**k Tilt aII'CIt f tk* Anne aww : t
.t .
.
IIM.'wfbs.yea ; .. .: J.- a.:
tc.4s4.tsr a .r .... cftnytec .InlftklfMMl .Mll TW prows wtn kaflft tt.lsM4Mk.Sa : MiaaU at tkatatoV a
CW rrt
>. tN *
.! ;,+*tW CoaManey MM. IMr uswltouyM 4.n. to et'b wikw ( y ... ... .., k >tJ kftVMftK wttk ; IWkto krs. __
nuI..1er..r tr.ut..1.s,0. .....u.: ubt.RW ftotk XLIMJMt, BM WMwtfk ffr : / M anTMM BMkaarfnA. **...-.I:vft vnkrTtkft to .
;!.i."7aala >MBlM.tW .Ju{,1!. .JJL ...., ........'.U'u. ....., __ IW ,W,.......,,'K.stab,at11Dtb4.s. =.:* w vftk[! testy' tw e '....... M4 *tWMty ...''IM W7 .( ft whw tofaaU av MIHMMI.VM toJtar W, fta4 kl 'ft.M4 ...
b.r'sset'r sal liar kaa4n4 u .fatty: yaraafcot ..... .... siostk unimtn
dtz
.... 51
=. "' as.t.n la t.5d.'Wa. 8M tbs Bfrtkftla appstlaa'ap ...... ..'. ... T .I ......
.
> : .a.opi 0at7.CM. WIll s.d'u ;,..... i *rdctifta4',...krWn ..,'teat to tk* orta* .ftk tk* 55. WM14 Sans nwa> ft Mf
'1 >i.aaMrta4. ky Ik* 1bra'et Yol.h.as .cUnitow..... !a'-Ila-a JI&UW&... 4 tki.Hdr.pe'Ikt'a: ,......1. DMP .'tins wm .. ..u.dIf e< w MtoBMy I.n.-t W ,.,... ttes dls bwas. Not Mty .....' ka< MK.t OadM
.. a. aba.tit. tW.r .rrn *v Tki* fq.d ......... Lou tkan wn tie ft tfiy 1 : WB.1Wtbj.tk .M, sk .. tatkir ; to .
", ...... Oorp.' ....* of tW rftaxSUrtoa .... Is drbe'amdyhsrr. fe a" ,.' f w1L ba 1kn.pAMsf where ass ... I. air** :.tars awtoiBdac 1i n.eDe wWH rw BW k4ywa 4wtoi tW'MMaft sMB*|
ctrto prcaatoaUMft Oft 04 .nry etr ort vffl k toM 'Twi :: .t1ki saw .. .... .. .. WTtaxkU MMMWMM*
.,.,. -. .*a litrtfW- MrriMto aa&Che'1II 'tW bsy 'oC IW wttktW a-
,'t 1 .CMMr:.ftft4 .fttti. .ut ka4 a.Boon Sd tkw. ..'{,e(...k. ry. Ilss tee .daysu f kn CkAftftlmK I...*.:L.. eapMStT ML ... to*, ...1t.aal1.'a y's,4. ... attar Qa&t..ut.. M- > .UB vlalkl," A". M4 Wat tt vac rttia4.ftway yrocnW aa4IW I.. l,t>teWr iiBnilji mmMatrf .- .
.
'IUkar
...t.Wa4a., ft"4 '.wtI tWy'drew eft.tIC tkt .u._: k t DtvK p. F. Y ; jgtbrMgk tkU *U'Btgln tBKka >. UVM Vwi"wig _fcrnr b,U a. coivwUoc X14 1 fd,>kMnriftn W Otle.d.Iprlety lbr.N.w..r s y+'n.I'is-, ........... TW .,........ to W .....* Hit kakyw sat ky tW ...... '...aMt 1" ps1Mrr b.
.! rwktekwarviBaM wttk .MM trtlIBM. tfcM Kurta' bw'"ba ftTrtrU sad v/llt; .m.... alto bU.,. TW ....... 1 LI .
ss
f-i: : .. .taMrt u55Wpsat .,... .VL V U'lt'm- A H.Taaaea. 11., .. )'ajraa es eeaGdee e< '" MrfM ka4 ....'}.
-l twy wn .::0.. '::11.'.,.., .UM tt tW ttb la W ptattwall.dawrwn -. Is s 1" sal tiL E t cd am I&QJ.q wm M 'tc.1 = -ee..n----:, : : : tWwaaarMtf ft .. fan kia wHMrawai Xran tMpaMfrt
eI .. ..,... .. : Tk* Loss *r *..; .* ,tbs ..... ,, ;i: tTbas.tkodtI..va
rBBM of tka ftivy to ray 'il'OMd 1 'Ilsrsbe, =0aMVa W.1a5b.Mt. 1h. ._ lair.1.., ,on. ........ b tW ....... biba.s'at Tfi.Radek aMkkd sal 'to-M-Btoi "
*\ ,tt .. aa to*4Har ...... Adis. a.' : +p..h: Tk- *C -.or IW Tltoliiwtoft )
W..ae&Ma. ,
f' > '. = "kick' tk* vk*> tb. ... t..CMrtsbeC.uls ?
115hbabtbs.s W7a""
...... Wsll.u., ad kfttk **rpemtMytB .
.,... *
:'r'- . bra M sitse. aterstag- l; ,. t
.
ol .OaiL.A..CM: ..an, k/to bal.ftM am VIM*. Owwlw'pj 411nsUids.. ... .
.. .
<.=; MMraftM Mt'a ... wttk.trwa tort.Ooft : n 1ftK ad. De eI '...... k.5. 1U d-w ... t1dltw r
",Vf ..........a Bken tt*>* S.* .ay., ptMrtU.'T ,.., _ft1 L ad Ll4 .., *.. aUIW wt5al otWr .......... TklB >CBi1*... toW '..'body Ift say sag M...... TWMMUto $es Ng.M
zsa
.... er Oav .Hu/.d'tkla hUe" ....... ,. apwabss (1iN.--dw
.f.ww : DCLIIEKDI' is s. ranr.Na oatkar* Llae btu a bet tatfinflM **atrft. k) .... tW ckB4 bad ( .fto
f ail:aft4vW ka4 aiack *. M wiaOf 5&s. rMs e( 4ra.F. aft4 toJ Haa rikUr Ibis taMrtacMftkaat 'aa4 On nl* s.wsM a bwtbws.l
,
+
., --\ spat swyas W V ftatmi .atk sad tWa WMDPOil ti. [
'pat.er.th ... au..Ira aM .aU .ttwn.
.
,- ....... MOT tB4jv tar. .
tW
I ss5SSS ateBaMa of ail a.ualtt.
p 4th .. ; a piek w.wsa sad Dftrl VOT polat4 Ift tW MWW W tW takwM sad ftMht MI lit w aa..da
c -s W ... ,ask s'nm4M 'bi"C ..J.: ",lit .bUt.'sad........aDlaus..atrY1.p .t s'sists sp 'micktftft4 a rek*altoa lrMU4Kry )a *. to ..** an am*.-nt **rnft-t 4at aw r.wttk tk* a.1Naa 'br al.dssbn
.
: f'"Utr'J. 71 .---,111. :'wbltl. wltbt ......... '.... .. Welt *..sk I8e na.. I K tk* vncruB; rwt1rUI, .. k* tM Yl Sk. a wiWy ink / + b5 a f r.. w pdppr.
t\ tad ... .... .s..ss .. ...,.d s .a1. Mr"s.d .... .': spa.rbax'ad'g.nla ,. Captate O.ort. f. .CMwttlx ; \\e a.ara4 to aa tk* ....*. .. TW aatWrMan taraMkjaHactW srprsar N. kMM MCB
pnasds.at bMMrta' De .... ,/'fte Bryan .wkJN'wps!..ty 5N W sati t.a4 d tk* BM )ere.' a.4 IW TM- his MM.a ,1 lslb'1M.Nd w
'".t'IeM ,1'.....................tIIeIr I.--'M ,...... ';.i : ; .prst.. 4_ sad.snrst ...essat Mla* kt at.
....,;,sal blot PM' 5.sM p ..tacs1aIM..n kWs' air '.....__ 9 .De Mtetof tins'NFL ,, ; -C.
: UUlaW'.Tk1 VtotW
..
= .tD.tal'. ..'. sad MQ, m l lt..tpp I ,. ** 551s war
,, asst aa tokwauav.. set k.s'.ar. totUtt tallM t 4
I .ift a !and rdul b u.ML hsttetprpatl.au : I
3 (.{ta'nta.'ara+ .,I.d ati..o .' kind. ""U ANTRACEA If E sad ?anal 'ltan'1Wabla : I AOG1wLT_ 117xvlr ? to Uto cfti. pass'sL3 5.4.55.at.Ii.nhst ,
.N Wn
towr
'. aM....... _-name jaM .,I'ACJI otE 1 ca.u.aa "
p.baspak..aa1 t1MpQaa4a. .
)0'1.: ; ,1. : .' ffmr E S OFflf paktta:BtaatoM ft"t .wmat.
.
'J. +.'. .saa tL 7 Sao. S'= wwP .,. I .uI7 M' tW ka .. .. aai tk* ada* ft* M>JB tk*
:
.. afl T. hMttJJ. """ _
.. .. kat
koa jot
: wm .5. > > *
7. Rats ""'Lot,t.aa. : nt.
.= .,.. UA.11 ins was, bi y.toaratftf <
'- t c: r '1IeIMrI. '" ... 'fa ; .... ; <. -,bay w'1'aad RMckwek, tk* aeur. vt tlU4 .8 R01 *.It kf. kataaiM4 <
ltmc,....,.All.De W'BODI"' B4gMs. LtJLL paW tedUU* sad 44>. Is "p t.talu4AM ; today-id, tk* kar 'I (( ..b.. 1s aatlaMN I a preparts + i aW ....,...,5511 .. 'enaM i DADE: :GO ..'S 'J[ 7aaai t'-""., *HM,*>rto..o+rt, tMN tMl aa a''o51'd.Ibatwisa I anetYbsa
t stale to aavr tofflt. fttCa a .eOet
....., lei.tUt arptla.ttoa. 'I r'trsa'wk7a1.5t awsssi
*Wr tlMi
artatft t
.. a a4 is sI. IW< .. Ms..Lr.i '. '" IE
,OM w r04&1 w : MAN io
tI4
wktok J\a*> w way
1y ..........d ttM ... .o..sala- AOU TED[ : t tats eI ........ d.tk..{**....,., .,'i. J .yraa ,pspa Bf w sM
:.
.. ,; ,....... .o.ur.a' Osswt. 4 ells.. >sat it brt..pahaa.dd'KNta' : A <; : *.<.X T.: JW.a. M* W tk* iftftliat BtBtoftMttoaW, as tr..tS1,Iw.r..r
b7 ,OsraM CaMU ,' :;i .. ;I' tax WM..r. ton
.es.spaIs1' f.- r 5t Is <: for hasty kV w.a.'ts k
.. alas'. ( .,. et.uaI 'et.oe1( "t ; ...
4+-'o .... wbbet a! .. 'aae 'c.. Uto'BMratac tor senses per Bi9ME'1s' $ apes, a >W si )M"1:,,
., 11.SWI1L.dt'14M toU JUDO* Bk4N* HOB C tW -q'la Pre bask *f
.
I\ t as ) 'a w..S ori
1"1" f/' :!:: ,
r of ill* r ILL1w1Q' b. ewftw .w ;.., '{ -- -.. ., tutMaeJ t
.. iL-RPb. is ...1 .\.l. :r w ism
; .Ji: J.aui.Jot.: edII'J tor: 'kWr 4 'yMn..Tk* .
"
rtt 5.
nee.1nek,.WIat .Mt. W: )A&ksd bl.btd aaa .to ':>kkk tMTk r '. '.d I t;"Ik'Lahti Staff Dnatar tal.'hs ). .. dut d aa7_'Ma.M p..a Ian
a/.u.c'- '
/ ...,. ., N ,k.t a In ta. abtt lAt 1. a
1'W-.. ... ;" .. ... .- > tkDftto' Ctw55b:11554' L K: a.\JrwkrL-k 3 : : rsd., wit* 0r. Bnwar4tW
$1Jwsea.
... !' I.- ,.. 1.s.ooad: thMe. 1 net' .1 If.tk*..\ih..,..,..twesnytr't .. 4 sal tk* )I.le.pos' tkapMn ..y stl.nias 'BBMMakto.l am'is; t'.r
-r lass
It l hili BvMk';. T t *l, iXBa3rT1s'AD1tLQ1! : .' tW Vitto* a1. togis). *T seas.-d It t >,ssa
basgIeb, w pi..d. ky 11.,04.5toss. .ftlMd M4cni .Me" Ia,5Lwd'NAN 8ray ',A. lUxMI./ *ltilMUM .
.
i ; .r; cyADRIDD i DOlr3e,0000C.$1OO. .... at *r>i .1 fatty tot***** M KfttiMM.
; .. 4rt
,err ;ati.rewr' has. sale
MW
Doll bIs w.ra' Mr.NI ua *<+tW knJL .sasiss JtROtf.tJ N ... .'daw. 1nV
Ti Iris tk..arya
," .' iTJL t':" 'iL-p1 aatW.e- nttat ......* 5w. kbps ;t..saf .. d.saktnttesr.dtii : $,M5s.trtstj.M 'TVrtorc* aarni ry ...::AMto* tea*** .*..',* .kaftlft'Fnpftnttoaft., .....'.... M a m rrtt* oa..s.a.

.\I ,w..11 pr.a.d...+Ia rw'tdMl.a'ta2rd. writs'55dJ.sadI 'lady ...,....,. an.*...c.rlgaatd tk.y waw Rl. to.rklp5d... 'w sad ptr WutM* 'ki ..* tkr bad Bottft'At; U W'-. Y.a.e......mtujktf.ft*>Mit ..Harry..... vkleft .to wv. ,atylftc ktw: a.kTla ft,fwlcM l. aa4r aMtm wfy' .*w\:,tbrxtkto er MK kwaatal sods...- aka hw/M rtoUkar to a4r MiiM M|
..,.. I.. tw aftwraPttW ...... ftr.'iMftqaft4 to tk* ftptorck .... .wW 'k 4Ww pars.sr. a Wtoaflif snail *f Mr '
MR asa
I:/itwb.I a ,. .. tram .1M rata now .. .etar' Mr.t tfirtHilj 1 P,.our. .ss Oe Iss 1--.; .... sad BMUrUta wm N..dIsis to toaaaftac ****: .
'A .!'' '011.--' r ,aa.r... rtT.. .TW tofi,. ,. wit tW .W.*' U ywn ft* ..... 5t.ktil.Idlat.l. pMats1 55t .n.... .......... J-C ... WO.lvlar aapalsa < BM.toynkT. ..Mrta
.
=.=.:\ ...... : I sIe.ra.L'S_ s ; k....'sk: .s.,... 5apI47k551 5.1.. ,tbsh...: _.f Saf' aa.MsDabd ? !1 ibis Mrmtec. vltk .alto, kav7rtUk .fekr. w. .Mwa' bid lb. kmd d 1.a.5fl. toil

M paM. -vDk ..; i.p14-.w. .m pbal...I5 a att7.tort* forc*'.4 tbs .ksss MsT, dys t.( > : J:.l: I ", JaIM ,.t. aM-. a fi.d sMNora ; b. ad..t./1 sad t as .s t,

5.s...... Iaaasst 1M......d srpe pirpa.5.at. I.a1bsadpat ..I_ SMMup.tat'vssi' lass. J ato' eaIeet ,.Iris.. br. a. 54 Is aaks a.,
tart .
tit ba .
as .
aj .
la'R anps ot ri
( sod tbslr-s'sustssa 18
i : Slf al-su .. .. 1 w
.
$ .tls''at u l d a..khNrsflr.SL 1te..r, Itisbs eaa5Is5'eo.t .. jiliM n' a'."". fttowAa km ft4alMwWn.to for CW.MI -Waa"nh-Ia' .... ei q. 1 osn'r Iw .a.oMa a
.
p.van; tk.twtutt 1bC""M W. : L MMtyj' .bIW. f t. taut __ aii. bas t awl, r eaetrwlaetrsaitn
lie:ssnreptfa..WS IW',,. .tk*_ :; ,\. I I b..._ and',about 1..11'04!
nus t -
; flAI1cIIGE: ... ..... ........p. lliaplalul: ...-.. : WO .HT.;., > ,wtn W> *Mt' .'enerl .
Ji.
( par. psDt1.,a tWatataOOearUt K "...... ; c )(Sds TUauk.. */*. L.' CaartMipiaUac *Wal4 f t, \
t to aa .......a. ,f Tl Wkile lq.i9.i Mir cr ) I.at WB,; U 11.t: = .''t''' ". : 'H4 WM kBUlt/kftt W tolafwltk ...M.r- ree : Men : k.(Isskattb 551'111...,.. ..hdsb. tint*s. _. tWy. _'-. 6
tkat.wtllW
.... I" : Mfk. 9 ar-/OTB9MaM i. lack Wttor U. .* tW leh* *
.
t .. '. It WM \\rNW.-7 Mr.- slat aK Ck .rio*.,Men M,|
'" L' . k nittacktoftkM .*ft
"
.t- ... Face 'tria i Court at ...' Btara'.M: OnfB-BTrawa.: H*
sits Mia 4'ouekri Will JI'
coUncn .
1.., 71B.CIBL *T TO .i; i .Cittmtf' l .fw'n'UJ1--.... KCrrCCKT DCMOCBATS
I' Ktr'ktBMtf. mom.tai
roir.J ;* !* ....: A I TMa vky-an tk* .... tew e< I \ a'._ r t. T .. :- i- AM BOUP rOft ;EITAiI -. t. ', Rsat.

'f aitTOll'.Ot': TBtiltott '-aLADO, aaaay,:',,.! r1aM.arrayswa.tt5s l. .' ...... ..: .. s -J f I rW ValtoiBtalM: Baalor-rU fbrat J[, hn. 1LDsaotnw

t. Mat{. tapw.aaa. for J _"rbt.eWutla.Lid ftr. t..to to-i knkfkly *= Mrfcr ftnlUftry !-:1lRDra.tL L .tatS awaada .Nst I D.apt !aj iri X11.pasMS .
DEJ'Oit1 TU-IiuAT!: .Ltt OOekftatOOckitot. sad. acslad Daette.T .."' )rsbsW trI/i B* ".. wk. ;fltot.. Xxlxl t4ay wtU'a* artaat t a* to ..totraettoa a.utMud g.lssu
WDte Jkc. __' ite lit &We torn *C tk. dnt- tmrt.to .,' saw i!W51tw-sad H. ..J Suft>r4 to ft iCHOOd.'TUtnU POD ,. Brraav fnctteaQy all Mtkly.. ,w Mk to JBMi 1aatM tits
:',j, '. rpeatM a a t7e7'w,se$ ; fi"lii kr.r .n,to aIM'.awe'100a .., 1WO.1GuII: n-u 1 --; \i.. f_ Tf1.1IUT' TUX.I P.a> tru buss. to> w.." '4 ..ksr.l.wa.* tkat BMaWta Macwraatoc
W .W. ,>'.<*4arktortckt -afiWto i that(W.'kUMMn. **ftilcto4 jMt faD, tW*.. .star ell. X W. Qett at LltO I ,tl-" J Mihls5.t apm.t'5
i aMi '1. .. ler IitBIII& J.,Men ftt._eIt fUB Brnr. sad W, OL.fttaem ...... *Ckmtoc ,one -PoMd p.wll trtetl.a kflV.wktek t.SM
3+ '.. .. rasa tat '':: i.w: ...., sad ........, .te Qt* M.\ .- WlkVftt iSwt.LMHtl \.em M ..... tk* .>* *fkj Spem.,fire.II tW WM*.>M4 wklaft wi.u.
'' tV ..p 4 atatat"tls ...... to/.b. -....'- WUI aIM W'ntrto4U / fcy' BTMkimc .... Kf4tvttk k| hpartat.Ns, Jtd tW.. **m ;to tW .s5a wilMa bs wsk.
:MBM. -, ,k* a ___ Ur.ft MV trial *l k' -frtm. ( a tnlB ftt tfkt ftt tk* bars bas W1D'JJpty' ...* tp all |siN avail aissaspin

;; :.a.aha 'a...,W laSpM d 11.efla "Ilip ='akal/i b..betM aaM = bdss tk* ='. ; ...*.. It, ta>H.. Ukty tW mft4 t.l..s ai Moats tk* artvraoaa* a Srafe 1. .Dcvatortar ..abit MOBJBQOtf wntrta5t
titen.s.a.w ,g alwbl ..prai ,... pay kM lu..s Ie w ttaj m Hun.. wbs. .. W:b.'a >ryvm. hTMtim h.'11JJIac e< TW tnaur 5511 ywUrUy alln r.w7' ws* btg w!
/ )J. Ib&'..... dad sb.tt.t I'b wkM lass. aD *r >k* wwd. Lost ft ..... tknrttk .oft aai Uki waratac w n tokM -a' ,"
.'II' TU ;QAry 1l paqatar.. torn* -. to nftmWr. ftr* vktt. ..< u* *rta* ...,atlleCrta.-ram.: .* to .. ta tw IU..Ut *mt *f tck- ---- .r. e-:
-r 'sass- .cri .< +re b awIipoS.l'1d ta tW MtB'.r. toBi WM tUMMt .t j W tk* tM .... 1M taut .A Urn MBtor *T Sttarn k.r.kiss .. .. .*.t7 far tk. '*aMta< tar tar In tony tk* TrVBtat grate I ,1'0& .
:+ beat, ...'It'We'M M- tas 4ata*. : % IalMi ball.si to tW kMerr.tC sMst,, ........ m sppyar Ia set *C sad tW ask .... test to .... a 4Watvay Kvator aa4 IS..... ....... e* .....: '
'wW'.M&" 'As W its/.ZSD.a totj.ik. li D4* ..5517urn. tkt anI iN aMee ,rutl.M n--. ... ItI .Mbarid ............ vu w'* ..**...,... TW IBM to $305, .t '
-t.-p.... lets to eyeaM '-- d tb..e.s.oa'aa y sad CM ...!> .ftr* : U new'at. win likely W. data katbnCtafMtnlter ,.*.*. sat n to tW ftooa r esri tot 515 ask .f fk* atoattM ta Ibis rtMS.
,*. ... --C.. U*. eau., TWV 'pettM-- W. w1a WWW .... M pal ..wapat ...'....".. -- .-, I I tM.I taal 'tory 1kMkM D.I I I day t Ik* Mlowlat .QOb-t. ka4'kMft I' ,...er-e ,dahr
.... .,. 1 a'sa/f4M&' ,l..wb..bat'a. ..'IMe'tIf1I bans tlib"s u5 ynUaf, Ba4 i'r.E1 1t. ,1LI p asia:- TIm ft. a ftOM ODtf I q-an..i55in ,

Wr".hD.'D TCL1RI10, .1.'rte..'aattnw aaat'pebBas taw Lot .tt5'i ,.,. tk* Rut Jwr sad....tW.Mart. J MtoJM Hktk ..8eIIeoIM1Hat'" rUL1ANUU JBTTT CO.YYD.CTTw ,
.
.
.. ,'U carps.'', $araOay 'Ds1 w L I$2 11. --. Ua. bssatr.tas.laj
.M. O.sal' Altorl >.QQckrtotBkUC ... ad a..tMq,a ... M -' I '_ .' SWrUT '""" M
.I a. '- list eats .... 0;. ......... .,..i .wetat. .at .. wits tk CA" Uw'D ZOV ST-i": / lpWimN. T I'...., Croon Onmmmf..., $C11.ia.ta eb.53-L D1tu r. Orvmmoo-- ft.a BOM CSpatracttoc Co1y. ..i J fir ... ftortft. M4" .f.ta.i.a'7 .
Hal rtmr .. ka4 CrtM4a" wt.sls otvwi .<*4rVMfito wbas b5asta U. TXafiroM .......*. p.. art WlWac tW .*...- N'.... aAr sad .
.: .... __ ,..I.- '-'e ___ et DarMft. w. Mlr k* If JUKES.tlTTIJB CHAIIOLAseat.b..psdsl .Stl. Kalckt C Wjri....fcmie-O W3.rto Isla}.. A"I"A. M.r lie.All.. Mar M
...." tlsslw ............ C tai 'U tk .,..... .' ,..... .,". > W'tk* >.. | n. ''1aebea JS.(..... K. I Ua.JaiL1sl.y.Urtkt 'Uv H titan fWhaJ.Aaat .I M .atn c. oT tW aw skip maalta
.
.* at sat I1ae. Tb1'..srpatgesa.5sdnnt.ad. Mn.B a> ...,.. Bay. kM jw* kiss
.
I, _a hrItnaJ K lad D5tay 11..1tki ; Bnaur Bryafe in. CMk TrmO. Bfl* KirMa ..

lit .....554. '.WMtnd.. s ,wn aIoeIIoI 115 we.." THX COKTEiJCT Utt2 IDaC ..-.I ......aI MBM .( tW in. BeWrtaoft ttl. ''' tr1w Oratallac. Mi Mr. Katwrrt -, ht awar 4Utac 4 tW Mto iwaa.B. ratatactWMf Mt Matrtct A A8RITISH ; 'nl

time t UDektat died, r a eoa5. ro* ,IJEW,:VAKO '.SCBOOUTk CaJkoaw. *...tt.M May \lts..sstatl'u-a rem111.. Ah Vt-t T Jatra.IftaM .,' M tW MtnaM Vtraaftdteft aarWr.
.urmj tftn ''at. 0. .wall, d, .. W.i 155 u* M toll.. ..:' I. W. JOekot m. A, Xu W1IIIea WMt* B,W .. .,...,.. IUt Gifts a.4 will COM tails tW watt r "
tttkal. ....... c< tk. MM lr '" a.rc U. T.wartj! XJf. ... Ira TW work M tw >*ttlM >Wn wnOM
H. tfaaWr. *
BJfa u.-w d' es' UMM. At (Vtt trateea' .( apMlst't.s kekol FVtekct 111.Last 1O ..,...,.. It W BOW t lat far tk*<' Pnt 1. Haa4 ftltvakv Any .. W '....... aa4 toian *'|lyIWnartar SIUMRkJ[

: 1as O5kltld.tal.d a pQctteM Qtarlet .... J. MIMd. : Qo.R .5u-adore '2U; .bke* ntvsd to foist to !tw InC BHary. -:H.arbjws7.' 1t&.r1a. ....... rarrFVaacto .. I. ... tb.. a4 buns 1 bas
IrtY: .p 1M. '.... ... MM to 0.1. .- a"--_ ... ins i ..'bId.M M1Is fs MR ....... m. M tk .. ...|kiss eII cUUyeaayaM Htrrla. .,....... Paris. )I..., C. & Wr will W aat to rVuUtal

.' r )I ar..p I...... ... _TBUO at tkt lists VST* Mk| i'_ o..w"t.X.1U. COfkrttti .4 ky tW *tat* ocwinaiaiHtil. > .. 1... ills Brtrft Foruiaa. MMFvraaia. I. ..'*'la CW wilt Skis. : .
'.t .......... \........,...... atilt o.l ..... .' tk > tuektoft .10. ; > TW ..... ft wm W M4bM .. TO BOTIOI l ;
niMCT ,|ota U .
tt
t1.wa d'Mtuatbc' sk..eia ,..rf' .KftUoMl O>M mi MM-T. Mart aet....* .. }rtaOy IW r* Wart tcia*<-kn ***r.ant kttoTK t
)f..... wi 011s- win was lea I, ftrtkr* 'ftrt.*<,tk* itoftft..L Jcftftton i_. .mmuft I. huIaIa MM ta aay ... ......., Wt If ftW4. kffl4n4 TsTtor.TbTiftla CnIc.I. Evuu ol Cfntcbu ,
N a rq'sl.st ad a. lwi.ta'bstM Smm ....*....* vtntM. M4 lit" :- ft MfttMt weld M.* kM Ic sad Mn a B. ---. ;/ tPtPsisIpSI

.... *a, .......;...... pi *>..... tk*-....,. MM ,.|.. K ........ at 1U. Ms ..d.t to gra.rata.eiit .1 U4..tt.1-Irrt d. 9aia f. lAke Mofeeik ,
.... ..'0I'I8te ....cr. *.TarWrovck to'tk. w..d11UK ..... tt, Bnw M.C31 ......,'-. : _! Ootttoa. to ,

.,... ww4Mlhr ;:........ aislriat Tk wand ,..*a. nr.tk* ..ill S1. Bktov: n. Bwrto tt. ? Saab taw T 51. BMaaata. .- .
l.etr.a 1a raas .. traty totk Uo* .T arbdtdrt to ... *fttk JsWdil .... f1.' Pksps 2s. P..snits Tk* **.t M4 rate an fff*>y to41tto 'I'M ............ a a.,. ..Loanslat .*...JM.. U ABMkMca
a .... b kbaialt 5s' w.pn..tdm. 'I'M "," ,1Ie we .. tt., ASati.Lotd.It tksradnIa' asst. .s5aag, a *)* sal wtJI b. us/. 5u aR.rwas, aa. a.. .
.. ba111btb br.k7 odul+ kJtk. A !' wtb'b.'aMuwta. .r sass tow Tark. Xm IL-B ar A4aUnl son tka tk* BUHftftIMU
w 1.ja .saes ..1 .. .at.11. ad W. .
u I I.sot .
r 'DskPtM-Adnwa tt. p.waa ..5h .Pals .p, bmr WID wbdq WOowraar BaM., a has M uaUka.nrn4 CaifW. las Isam. .s.law
lr. &t w t'Ss.jM as tkte ot IIdI ..... 'I'M wa 1st .a.I7. 1
-. Dtapl7.th t qMh I. ..Deal1tr5R ha d artIIeIaI sae.. .Mobs .Ak ....t U. Ctork 1M..CBM M.Crawtar4 _.t Da.. W,, wr. W asr ......... -.o/. I to this sky 1s'. lam .*. ., T_ |.MBMf....4..lure.. ,as./ft.

\.. .. M ba. lilt .... tile atrsejsa t....... not ask Mat Tbs ww- M. MayM 1X., \ ', tortaBy to iinMitftt kfftttk aa4aut usI M kto way to Law MMMK.. lie 1.-..Oe..ew..... w .......
.Da't wW n to to* .Jr >L; Co 4aa1an4 vW kMM M k aOIIl .
... ":ad ta'rwt 1-4 u& 'Mtpla t kta lie afD .catch he wNe.... ail BttorMTOMBtmlBiatobm. .w. Trssf JW 1ya.'tr' ..... .i ,... Aid q l..
...... w.q tft ft ibis
.1 '
J 115545. .._...... w ..s.' tIC IliCo1Tft' : .a. .. I I ,
., ,)0. ... .""" ..'. ........'_ ..... '...:.1-;.:..'L. ... 0> f ./ .fJ
:
_
J f r f.

_..J .. ; t_. _. y'w x + r- ,, .
N y
-- r + : *
re* mint MwWvotra. film.?. JB 41 mt + .
h
0
-

Es The''Weekly' Miami Metropolis THl nay KSSXXCt 07 EUXOR SHALL WI, :OR USTO oem HOW AJU ZOTOR )

.
I SHALL, W1IOT7KkaQ : ISASXPUKICAITk, > BT oU UC&lSA Y ,.

Fir auroral 4ay paat aaaa4 spss litter ****><. a -.J.* Ap* a| *f| tie .
; B. B. Tata. *, rrorfliat. B. Eats Des Ba.Tiai*: Ijotsi w*. *r akaS w* set M tk* Tamp Trtkwa*. N B tow Tom '
.maatut D.rin.ei Watao
1bpbfo *
Liaise Wotioradgar potato
I THE MIAMI fRlMTlNO COMPANY Brewery B,wr n srw to tk* Item t* nor taw stew! Orraf sit. B* ** -
Butora aataaa norUa." kaa reolT4 Btoral JttrttoUoi h Ua moats wk* akan a4 wk* also being a Kpktfeaar Browar4 *f Mat* (or pruUiat las sot ko t' '
*r ta
-J itt BMBtkt.;.....?,....*?. tlM OB yea ............tXJt tit sans Imis titter partesdsd to slow tto grist Usage that BM t ea cktot osoemtrvf Wtoatto fill tk* prtadpta* tkat papery partr.Of ,suited mpalga.wW m4. Oorg apMekoa 'ta ktowa

'Tkooa'paytog Ia.rID roeotro a liars oboertptloo tor $!a to> toM tkJ worklag Sad hissing claaooa ta tk* state w* 6&n alas *WBr* sad aerator *f ate kto a4 rao* t* tk* PoaneiaU .* *in ma li a* HIMBM; aoUWr'414 Wtottogt Jof

'aaJ sty mooAW NWcrtptiaa tor T>ooau Tale to a Btoral. atooowM to ta4o rial* proknitloa ta riorMa. TW proacklag ta moot Wkisas aa4 kriagafiU tto tooo sissies are aatag of tart Otkkrtot kt .naI- of .tk* *Ut n MM: CorTVOoW TaTHpW HM MaV% vatafVwa4 > r
torgorot H f
atrlcQy-amass payB>*aUv tW foitovtog yrUaBt aa4 JatwwdBg jiptr trust tW Clay CofatyTatotattor 8W. It moaaa list ae.sflew'at of ik** laUriut WBUM to.arri''W* Cwmanrto CoommirIIP >*wor .tssu trt4 to *i*** poock**; f

.
mitt! *f tW Adams
tat Ma4toim.or .
ass: sirs 0m*. tto Br tawTMU bars *-i* M tA R.wblIeaaa.
.lateral at tls PoMoaaa at kDaml. riarUa. MI s.e.atstate ..alts.PTtDAT. bad aa B4artaB4lBg wttA wtah H* Moaro m4 spss.wa Nor CW .
atraek blobs) l Oral o. tk* Valid Meta t* oaatroje* etao
aa ? K t'e aettsr *. ta. Bar** rrtaoa. fwlA.
oneartot j
1CKK It IWf eoatabsa> w. r4 tt thrall a4 ta4tr tV sy. frW It oewwWU or kw maaaror'wwaM tto*r agoat aataoa 1 oaatWtoo, still.w Ill aisle tk 4** aaetaMaiof *V* Ropaklfeaaa .Plrc aa4 Bweaaaaa vpoat ta tads 1 F
tatorooC
J eakmttloa aa4 oBhUoa list wwaI4 follow ta tW waW of Jtato web stint atmtron j
: .; a adjust trtiaar taw-oo 4* tk*I Wtor ma4 ttiieBot. M to.
'
-' ties.(ad ta4oM It was a* sf test plctar tor komaa TM to gaoa OUekrtov, Tkrwagk Hp.oHca H* wtikM tkntmto > J4.arr
TEE BECHTIHO OT CRXATER THIHCS FOR DADITk savor a anmliariim,
,- tor, appMwatlr a** tilt arraUa : tt ik fro 4 ;
: + W* law war magataerat, toarUt Wtol ompty aa4 golag to 4iy 8>orr K ton- Cly'w a* Jet pate Wtto +'

>* acv wi dgar beCM1eI7 wwrkawa ttor. w bawan lit; BtorHoB, wVom' tk* ttaaar to j M Alt tk* .. oo*4 arrr teed tto pswltnrs. 17
t : : aaabaBoanaat tbs tab of rclalmd torwta ar* wwrktag agaiaat *a lard T* tA* atof u. Temps TtoM LtoB maiT law apMcW t .
of
9QJXJO saw of Em farm otr4 a4 *
> < a* warlag tits to gM'swiJsess *f ta4outo** BMaolinr ta JaekaoorrtC. wtor ookMM -! falr-ma *4 a4 JoBt to alt muted Urn wkoa Wr4Tr. MU toMtVVL
glad land.aWd la tWterdaj'}lletropolfa, and the orgaaiaatioa of a tL|. w* **i tto mJBo BB4 torpaoita term 4otrt4. Sit twa *a4 fett* ar* tktefc to* woe .promlail vorr pr toatBrTt 094 )(.say ales moot as sp-U-s5 1

: 'a1Zioa' doU ooopaay for growing can and naaafactariag MgariMarVUBii *t tWtovpoopl* lad OoUmttk>* "DooorUa YUlag- out proalMUoa. TkH to Bt > s war* to tats K tot graat4Ikat Crrota4 vac< Dot a4 4ofMU4 k

.4.CWt .etatt.* 4*. H* does promtoa. towrr list ta r4r to k* .. Democrat a Blate*. Bto4.** a apoaBor. O r 'r
k ona of tk.,mat bnportant bit of laformatioa gins to Fmptta4 at tto ovpoiUa ttm*. to wtB farr awn BiBot ap>ua ssetllbtoM IQo Med |'*Jo* .. ale ;

.. tb*pabUe ia auay day*. It BMBB*, ia tb* opinioa( of tk. aujority of 1 tW *rto* of katt-rtarr4 womcB a4 cfclUroa tar iwa. ootaaltttog stay BcwkOMttoa t* tt* parted esmint' or tk*' .Mt. tookto!! Qe"-MaKhUyromto4 s"
arc* ass a* work tar for list poopl t* tat lima ***A! n. tatorakta item tkaa romark ,
UIep tin alP'L W
." aw ImW.kr **to.wwtkor at torn ta Caaioo. aa4 moos .
wbo wiaa tad volt
paopl* an anoogk bonatDoagk to admit it that witbia '
mat MdM4 filets porUkJag lor a 4rtak-Aartag a tklnt tbs t wktorW *r at tto MMe awn *r, tkat tar IXakr ta oppao a* .its'islnd vlao.rt .tie ;V0a

.;. A law abort yaara Dad Cost will b* on* of tb. waaltbkat agrf.oallaral 14 sot aooatk Btorany w Ir* oa tto toward parto. Jf.. abort kaa lICIt to it?. Ia tiers aaytklagaraoBM t ratantit* tk* oxtata *f tk* Bowor *f tk* hora}.VfcO* kta oprssrwTwd .
c.rr.
ta tkatt Tto mtoliiax tto CaU4 '
aataoaMB : BUM
eoantfoa tba world. 4 Brrwa 'Pailaioo" aoeoratrty iiinrfti4 tto tit l aa4 torrlM -.Go
is amt fast lbs to g* Ie tab is Btootwi** **sir a*>ort* list' Ibtanell ..weda imv
Zt H. that the policy of Gorarnor Browmrd and tb. Board oflatanal' toss this *|rc lar tatter **aj ro4 *p tor sir BMBUI Ttow*. ale w* tto poopl Wkr MIl Beaa ttor aatloBal 4ratac taw aa4 a* Ito \ host *f lop ttm* tartag aWcampaigB.

4epr,Mi aa4 aa44 B4. w* wr "khM* a4 4pa4at. tot sutdmb. know low tW ommaB poopl aua4 vMamt.n. *.r sills: fr,4Irf .' aa4 Wok brie say SiLoot
rocUlalag' tk
laproToment TraaUaa la ( land balbawa
f *** *. tmamb n4 tkat w* W Sib psi from w* an facto aa4 tow aaitowa AI- M die ta***.* nryrattaatata a4MloOtttaCal III as la' It to karctr.Boearr. rrtr a otacrortag law tort k

\I approrad nd viadkatod, by awe of wwUtb, xprknc rod aaooaai a* fad t* pant a aictBr arur IWkta4 a4 otyta of tw tatt*| w ari i MC oMBoBBBfBat pwk Amy;list tk*'!sibs fabtr rowra-' :0ag tk* tratk aa4 B** Ism akto ''
.1. gmr Pod 14 reU.' If Two to atwara-BBMAtBg tear It* ftshred cjuUtaat*.. aa4 rap.... R' Or Btatoo *a4 Bryaaaavo s
MB toot lb.Ift. .... ta **-n4Bt .flat BOB *f mss '. tk 1
'tt' aotaWr garrwJo** a*
It .. dkr staging ooooarna wkkk kayo best beaiutiagCwiH f '"W Hcafl>l tto fact list more tat foaMftk *f tV fair fat* Oitakrtat k Mr.amt!.*a ktaBttoraaoia tktaga ta poevJtarlr Kp kBaa 4otrta plraata .a* alM to tx* tk* teal

ttowjloM'JiUl) l| yrkJMU4a torrttorr. tkat a* rompUlat ta laud f tack of *. Tk* *aUn of tier amMttoa. M '3 3
Je.Urn* la making esp prcbaeNof-*** patrex g* aps tag. tto prtmary ire ot tk* ,. Lf..araPSV s.
woodrffHy land'and tons aa4 _u. That an rtarU kaa ma4 a lbw. mad wtoa tt If atu>oai>.4 U* lip
( prodaotlr tk.plaatlag of atfll otk grid t0 mtarfoa to fwaltmoauHr 4moernrsaa4 *
M tw < tkM,tta to tk durav
tto fw Mk>oct to W r wattor., let *
But 7 Ara a4 tkta ban
flat bas
growtk ta apport** ty saws ass ta Ito.
taWjdi aad.tka aaiablkknient,of other .aaatactaria Btoektoa V t
big abar
pkata. ta
C *
tto
a prtmarr law
,
avBt ta 4r $torrltorr'o tt kaa Isis to wt a4 tit tto man 4*: H. oaatry wtorana tkat yt

t L p-";Tkk big aal* tad otbara bow tars to follow mnti eoloabatloajaalarg ;. wWcaa pwtat to"facts. aa4 pests tkat*ttWr local paoa 1 win apkoU tt tt alty tttrwagttoa 1D'9W8W.stall IstnlW.. .1 LIT tD) C1\tS.. 4.. .
'
way and tka bringing to the oo.bty of kandradPaadtboo*. 4wtr* taimcrio *r.*>p.plata inmaiaiMta.WttkftWo I mr \orport V s beau. Aa to of eount.t-rMV 'caaato..' 't'< D3 Off 1EX Atilt ,

,t,aoda of terms and tkair ftmllia and the oonaaqoant radonbUag.of t.: ( beta tours !*, whk tto Mao aoaaaa agra atarte a* Tie wort st 4ralar k'tk* *ta'* 4maa4o4 kr Wtk 5polai*and J blot ta tk ktoUrr of'tk atat..

);IUPPa1atIoa of&M oo.aty is e! T Aid ttaii. -'. : --:4.grna tiotan 'tto lama' ta tW Mt AppoaT 4awow of wklek ta BW U3tn4 tk* *B fIN &ft't Dim u U.taan atata wafck tor* ate a Pneiatla* gonrayi a** Bar*
a r4 M Intuit sum tor the t tko-CattaJ .!**, wnjaw4or eaoti potmHUag list a4TaatigntootiBtO
b II..taIaL I .eIItJ7. -aw B4 .
th-_ Tk* catablkbaMat .of aagar Bilk maaa a BOOM aurkat\far all Mr. Btocktoaa a4ibdotratlaa. V >a. TW Moral B4r4 kr
amramoat
I. Tint tl ta siadsd list aWe proUMuoB fatolwn t k Porno at
olatmtag
wall 4rtr of *
.r fbl agar can* the.auy'ba grotra by tba anull 'faraiar at reatatoraiWprkM awar.fom c'0. ta tW atr p wor Kit to Ole tart
MarUa ato t M pie arat It tW wtatar tawrtata.* Bto tw float tlata Brvwarft be wort arm .' rdwt'aal a* 0...' Brwwar*. taaltag aaa4Mata '

.. Tkk a>>aaa4oU 'away with'oss-n id*, wUb'itaaaortal&ya *im to nprt4a tor,tW sots pvpoo '*f.xktlmi too*** cartag- **C Mr., OOekrb III ata k WMk* carrtaJ oa .4 .lN.it.'fsta ,woww. that' tM lulled slaw aaatt.' tea

." and tb*growiag of atapla cops 'wklek oaa ba drpaadad w; biro',|Rllf towrB.tto of norku dry jr Baaai aW' psttol to tkat* taMM. elalmtag It ia. a Veda* ,.Aal 1rO..'. ... Vrry tdty lea.1 aa4 wil l to maHga beat aooalM.****. web Boca ktr**a' '' f '

.,40s iDcI1fot which' tbacaob .caab* obulnd at bom witboat tb nrJ4a; aiiiiuatanlitol m \owtoU : tt* *W ta* ss. at flat* *a ta* trMary.Trtt tie. kat aki atat Torr eooatr orory boa ,
and
,. BB4rtaktBg :taat a 4N *a ATM e akBMrg4 tar
?
tptrtt 9VtDat
.." nM of.c aJffBlngporiaAaUam totm MibUbrok.. *rjr Wtor. 5 i a auaH prwt toot Mr.-p'w'y. tkt Brian k1ka .TWy rtnal did a 'sad kottar ta ststad.to- .
n
p tied Y. 'W 4Mtrr.W torn mislay of tile track faro a4woaU t. Mist Kq Wrt eat.adw raOwar>' taror *c Ik* mprv**>oaC Ie..a w. '
the Oad
JT 4Iabbalfof. o4'rUitmi ; ObaatyOb ti0p M asst m. nhr a ale sla.ap' -
q all tnc'JW7 4rataaga *a kta ror n rvpakBeaal /tarUal las r aa a-
list ting wtttoat tiler .silt ct p mss Bttto tw*>'- e. Bon wk*. kr,sy' ,..
olk daabw to.X\eDd.ta eoagrataUtloag to tk.aUrprklng nal aattta kv for a BUM wk Mr. row aroa tkat'. 4rataac Ifw
aBtxtateat***.Ulawaur; .to Waal Iratu aM vftakia>4wa wtkf aan Vlaglorl Aarattar a4 a* .. **4 wwaar
;ire of... Tatm'A 00.: fw their' MtlrfBg.aacrgy, 'tb* loagaad "..aaail tkoAfkt K r Lt tkw toy k* abwag ariw*at b i tt l BMar*artr wink of *.fwtwaol to kla to a wJotak .sat.CoacTOoCTna NrmatCUrk mat wwrtk awttatog wale to attattav +l
iisd4I.oudart- altiaiaU' crowned a mt ty. to it,tor *xajatoatlaa to vaaAtag a swan to/aav* tow t* tk* fact the Ikolr*wvooUoto '1
and .. : aaooa** wbkb baa tblrtJortaand wortk/M tktmttaf MaaMaraUtta:r fr.a uq mojmlaili B> less kr tk* pjlual gOTraaMt.U .
.f tk* tw *ia r U a
broagktto this eonmaalty -men.And n>ony!:.wblok'wOlT 1 f t. .AB4Upal4'rr\tUtlaa W a. U lle aida. tkowaa4a aar*' tam tit wkota tktag wp tea portal, dam pail rest 'to Atat. .. aamplrf .';

far stars (1IIar waJ4 la* lktr )eW,-w *M tt Oanl Ollekrtot .,'atigkty a p.Mleat? W* trow aot .JIaq-,stupid taWkooJ WT W "
(jaraaaeli a eee1atDcdid. apoa, tba .f proaparity of all oar bas owns kal aajr SIpssiCS TW ft**'Mrmr or'U* pjaii It *
'- .1 U tk* .*+Mire of d'o'ts"Ia tit555a'e a* tk* taWa 1'OIa.f" '1 searfT tag for tk* wr4u k**> for tko art time **t 4owB aa Blato4 agataot krm. aa4 atatrtoa
1 to BMU Tort from .
OoMrat *M BOW oa
.' kjbmoa
wilt rda the bat.tsa tt be'tM aft : pkBaa *octrtB-BB4
mist chard 6 tkmfor
this at.ot *
a Trrtkiag ta aat.1- Tim. k.* St *r, ta tk* olootag:4aya *f tk*_sm+ <
..?s L ,BftOVASD TEX KlI::tOK DUP'WAtD-HA BORiV -'- scion vb 1el. beM srao* of dpi Lpd oa tW'gra4 *f alum I a* raYOn Neal shot Test pi***** .! state nail *.r d.t nIt Iaameevnea6'tpUltr t. paigBttorr aoicorfaM* n* win w r

: & ". "" 4.'. n spin. ti r:t* .t" ttot new tactory woo to W *uto4TaDakaMp Ik* wktokr orporattaa a4 tkalr fW Born' kM BM4tka .-ka* tmlate4. Tk* Baterdr.bops t*> ,
\ ; ( (a 4rr'towal b to got tbs' rW tows,, a ea4. k* to practteallBMBoaiBitnil / Br.ward'.1t tM.atl ojplto I w tk* ikoto.gk oxpooar K ONe .
wbnkay t* auto B4tirt d make
/; i JlaMacat the;; toaay good'7a.oali4hT the people of Miant t AB) wtie 1 prbaarT taw. I a RoovkRaa .. wardlra'a4rra -AT BO, .
;
.a ralj tm-cUM oBkok weld t4 n at tAat. n
: n Brwvar4rrt
Tkat,ptawoa tk* '' mar* *oatla** tkaa'Bya* sal WSPHB t
D *a Ooentr aboard avpport. Broirard for tka Dotted Stataa 8aaU J eorporadoat wk* tk sit..1 > J
a4 tk
I kin I poopi wv
!'Till Wtata kB4ro4a tsO.o. f tkma'to tworpatjof ot"
mtattaa to
worfctag
.1IctIr Tlaoaoi aTBMa wto vix NS for hem, *
..;ere ftMaaoaa);ba o ora'troogly mrt d,thaa kla dais aDd ability to > irNb7 elate jtsllMtkm,.eM sug-hem nisi diu..tnt. assist Waktllc list pfwkaklr aek a bill III i Ole Wltov tatordai tali4tag-tA CPBMMIO*ojmtaatow pews ol r nary lw tk* tnoa *Tla

iaiitw'ilbetl i apptopriatfoea tor'.deepaBJBg l all 'o.r'barbort: tad watatr o4 ta. Ik*' toot lorteta- t4toiao sad D mo artaUra hem abs .wtafe.
BttograjWra. atja tn.n. raeltabdi.pjrmists tar two:. ta tie an will 1 : avay toi *C is i wall t* loop aa its sat aa4 4o wb.r' '

-tt : i. .1 ; Otddaais'bui.rs.sakIr,. % raOwar traJamet std Aaf sw OUekrtat aa svroraan TktrC lie doss wto aria **att ct4 staid. n. .ttor as to ala aaak**... r-

y}ma U Florida' ia'*aora fi.lli r wits tba a ada aloaglkia Hot' w rkBMavar* taW. from tto ,..but tide to K Wkly .s at Mat 4ratoac Tkat ptaaM tk* ,Ida(vroam. tkoa***,'wk t*.4raia'***lr.* tk ItvoTgiaa* alt ssal* ,I ,' ,pr\ \
,
aWlaOMla UtUf'plated'tin to tkt-actaal oooditiooa a|! aea,.polat Mfr* to tWtaet! rat they w,r* aot tlasttt'.tbT.000 Mt.r tiller,icoaBootloa'wttk _' ani o riilnBi,0.tor 'En.vJisle.tkI.aft VOTB 1'IA ** wk 1.0.r* ta'tkvfroot pow ,M8WAXB9: 'OPPORZiTS, '. 1ii. .

MkIM tto ptMtotI > aikta'4Htrrr: .. U*""malte- raWWAV
3iI. _.f
Cheese BrovanTfe-panooal txprriaDca ua aeamaa sad aa a oootnMlaf.aB : < j ac* ataBM ear toil rrJt AOf1XUTt'i.tt.Priw'TPMs.
Viola faatpta BOBBW k* aa/baaY-tar tor rtaoraw.k :PUTt91 tt re*
On*** fW (toBrmalU< kaa. tkbi | .'hu7. to fa ,
*
M .aad karbor work:a Bada; h1GaW.I vlUt tba ts+I gm to,aar.af n* tw, spat list gmt 4roV ojo4 kok Bay aooiXVag .Nat 1
*" {tt et BroAMttaa }i O.De CMmpmaaMagasi: ** tot J**}:s.,, mist 4at hat n. w kraytag a to*, ta a mortar yot i ter '*rr prtKaoatu 1\
'
: to*a. ,Oeratltntforth Itd.WltbW..MSdS.tbat ,kaH aot'a .cia.wac t*isyiloriiafu at**** to sat nerve" *>iBBata at 0itarBtwwaH l
Af4 : mptoa et laaadal 4t trw* eaa ka traeol to tk* new nib ia Mr atoattea taa4a *a tk : ,
., TWtaotaMttoa >d tW 'Trltoaol ta kta *aa4Mcr tkvCBtt -
wotW, (.to obttla fttonhl. eo.sldetttioa act ill dt. .. 1 faDIN be.low'eri1ts/ M De sit e. JW'i' tenet I tk* piapla. Tk* *urp fca towa fist low rpindplei-samtf 1 4 atatoa ar* pt N J,

tit.uesllyaadio i i isd, .iafarorofdaapar.wmtaratViaaila4 : .trooa'' tto' atttl Tata*.. rwt wtatota OMrgto'a *apfct sal SibuyMs ;N ode tin Mag aloptU fcr tW BorH., .ryas..' aant W.' Os ws .

at otbaV'petala doag Iba Lest Coat and It,Sa hoped tkaVall who .r> gO44[ aataM bee list npa4 a* a aUrt ",. tri4*. aiaek* aaMBg w>lMi tk*..r poopl** *Mr.wtfl BtoeAtMt ta4a, lIPt1aa..tnnee aster aU* *f tk* swiss o.r. tell .'.. J

aii ikaafproprlatioBa aemna4a *f tie gilts'f alge*. bra dm* at taat.;"'ta tto platfona a *B.uOad ,..af tto Min ta pollen .satpsetles d tat U Mia inyalPt
*
4aau.tMJ ooatUaad aad aakTRwl for this workwork tora>itor MA poopl"agataat Orror. BrwwarC, fled |)toar 7.-e..a.a IIG )

..iil.sad for kkiu>aUiutk>aoata 16lkiDCtAat., et fW'.cUy;M rt BIT* 4wta4ta4 to proporOoo* wkka gtartfy ittoof atnektea gkt. 4sss aa& Ida.swss k* War tW 4ttar of tW Trttoa a4kk roortv* *tr ot aa4 lad a mn w ;,
x. lq; .Bless 1It. :Jaaaary ttor kMi t ss'ao.M .-. \er .taMML"Tk* aataoa auia.wk Wooo tk* g4 Damaeratq QraoriBrwwar to tool teteffigoat tor wit vwaV aa4Itor .

< '_ T- ._ ; -t-?ttn. ;' v-i ta aro*** tto. atat*. Laadtora apoak aC totter rU a4 promjof aM rte J.ds for X..wkat-Omor.Brwir4. iweaica UB4 tor to.j'+ bar best an ]toO kaa tkat tile tol.nMa i '..
to kto irpdgt' 'lwr
.eti tale at. ttor wwaU to Bgkrto. tor ap..aS. roar *garvmata ,
4ooeHW a4raa. -e' e' .
BaHb ra-voaiaaUoa aa: ta 'groator au'
tiett'of! Sob for so.Ootrnotofff I Od! tk* aiduW sad Me wine Iiw' me pr.smutlu wapai4L ala Ito gio.orrotWrikOta aad' ..

Sig ?k a-aarpria*not alt to kk owa*std tk*. MTbfi mbdwt. ..blot ass' a(tot let tW tsasal taaacUJ shell wk form* gas,Tfc always Mend ttotr pta. Irtad *f tk* aaanaja opoa *al* *f| Tko m riiaaa *t TaI-" ;.
wtlQ')A.'dpnrs4 w BUM 9ft 'f
tk
*i tt 1. dae.d. tk
entry| hstti, oidtg,.w. otrpora-i Oqwar Ba4 tar vao poopl tato4 tr, hlatoia. ta a BktaB44t Maa.sa
Baowa waa'admitted atrooc.only bk awaifidrat avpporian aipctaai aw W colak tkrojaga.Qe'0orcA'. nDgtt'Bk-.'aoag....; tag lbs aaaa C es ealWK. Tk rar.t e tko 'trnakal urp rrt. r' P* tratk'af tk* report 'Wo i 'f'f

*.'k*v4a ox .Mr.SoHk k tba irat Ooriroot of Ooonia ia many t _", .t tb. tor.wkat is'. r-Lf..r 0r karw ta rlgktJ Una a ar* aot same will tto= "
n..s..w It I..e..aa. .i.e m'in hi hat yw a,... Us 1u .
psaaswbo: : AM aot D M: nccntnatad lor'aaaoaad ;t raytka last.term pjiA czi stTLAi'w. 'f 'f" iliamtpgt.ao.' .,te" yar 'tk* or net !'If an Dp.ea.ts wk* kar*i tk* -TlPMlMf.sad :ovory nau I..as>< Ems wtor'to ale awn vas ,1
lass
.WeaffbWra. 'aa"wttffiawatry,*. Wall u's.itiaVtrwOd. boo.aWwd RBST n \: I: .,.'auk auakt 4aw bstI. W poradoa yaOtac vied.lust w trIt aIwtpspsr'b QIe. But flat ta1agateot 4a sit awrkaatali... .'0'

rtKMow [ ia aU ) d testy ;:Ck IY* rt8g..'raUttot. aftor tk Tt. 'rroklklttaa'aa*! ta taw of).ilea ta Litt 'ftI gosua vas i :
a ampatgii UbaltV BM : JULIa ** 111 tag primary;: Mr. Motrto : .
lr pottlcs.. Baa a* lb..orp.ntre1 to BoaotogBroo-! tooo/lgktta* isr .Jass agihrn ,
la of Wu *oat; ,awo.i tb* people aad ortkarfag bk owa ; a 4akl= ta.koattaa, .aa4 kba. a' .aUvtawklckUforkJto ; ad" Mr O UckraH j. ..sIa'1- ,\ pit art tat BMeHoof'Wfcr, to 'ttT, M* tto ,Swell? .*arprattaaf' Ins, .S

tMt'Aad., tkk, to.doabt; 1lIaritI mpooalbk :k'fpr bk oafeat.Ia4 }y sM ,ala*'.cafflag. .tt .dda.:tW. ,oo4tt'f,tkJwto far .. > 1- ",-rr.. ', .' '" .' tat*, ta tie teterwjta *f ttoaa4 pspl ; -'
.
tab .. to tier .
; 4* aa taWrot aa4 b Dn2I tt kaa Itcomi. **** ta
tUal too, tt.U obATgd,'tkat k* bad'Hot Urad ap to prlctlofMaaa t. isie WE., tpwetM tt1e -uo.tl..a.'BBTTaaU.ttor Dr :.: lt3aiasD '.: ssr.r..1 tto paopta. ttor .kood*" ..'

;"vbk4'' :d.craad .AH ia all U boa arge.atsattM w list N'lit Nand ta a, 1auia.
rreatiy popvlAtity; t. .
I ',bk watt arotag'go4wortt'a; ; J ZO&TR CAROLI1A ." ,i "ty f wktafepr;; amtat mot tor We

afptar.tbt MV.So&k k.tnlirtly.'napoaaibU /or\I....labe Uowa otadoaa 1u I tMMtA ,tk*.;ea' I.o.yWlts<'.aeai The Braek4rrgkt. b OLD.Tk ( j 'Tk "telUrtag 'UaraaaPooCBkooJ4 ( to noa Ito MOM*,*' t/
*4 otkn tttm
wttkaraoial ? rvwlt of tie M
wt a4 *
lCrTi '. .t lGtIeI JI aD ..v. tics try A. tt ro* trwIt Milt *.wm totk 1 r
buro a M 1I&&b T. M*:-tto ..ut iwwa >mor.t tt to Koctk CaroOaa amw wttk earn aa a/.waratog taad ko tom Ter mil B4 the optoolta 7
tIe
''ft thea 'samn.'Inap|t wOf Uk.vp' vtWagkiIRTJUrORBUST V' sae sail list *0nM son ,avoa*' wk* ar* 4pa4r -.apo* u. Oofanor 'Browtr4 wor + i

S Tllajpowto' : yf< .tagar Drat.aodtkt|'JBaaalaoivrt ofaacarwillf M4 'awl oK of.tk.,kMt. ,w* usuR Mw ag.l..ef.gsyeaa'I; Yrg4 W bud M*ta fled..TUT a out tka sJs.tA dos *f Pal wwrkbig tit'ara tor.to MpWtoitkj rp.si petty grtaraaoa tor tangtaarrwrwag i l
'
f baHaHir U: tb.*kadiag .iadaatrka ta Dada.Gboaty-aurk.this pr*. ia ti tla. 1tr LivD.;. 1 of tk* Mops ar* ppaN to Bujorny Ole w *** famtdoat. -I1.1..a.*. : tW 'ataoa plaabrw TV tattortag aaT:' 1 /

titi .'. p irtag [tk* .TterCal. va'la tIUIlIaC'. ;cs.astan Lt tteamubiMria rot*. wklea au4 tam .fail teas. tatk t"JI
aota> kt tie |M Uwkota morvmoat ta ta* Vait4
a: aN ; ,.
*
ftto
I Mar prtmary wa tto 1.
wbici bAi non tbmoagllj -1 '. 1 WITH.>rLOR1D3. 4ry. Wtem IMbtag b.w'a3onilyfedloli.t tI.tWi iima-ia > *pvaB4 Mw4 ttorbtrcagtk j
Jet a Ole
aoMvt *C Oi* pontkal 1 remit tk* Btmiagkaai Jews airy Lima at *M M* CalM4 kwu ,.

BMd by BoVaraor Broward end kk friaada tbat' tb*rackma. .tat WUttatea.ia.rwtartar* hv:, Er..ia-W* .tVlik. toOowtMBrraa tk*| Mat proalhttto* I.> *arrto4 la Bo *4 atoMlarr ssa poal' ass .rlekC am* .of 'and die *aot*9atfa to toota4*, .n.sad .
( TJDaUt.fr. .
TOW {
tbs of taBraqekd. land wovjd a.sb stoldvwltl to Florida tkaa' tk aauuiag aprstk pvawrk list rpmr ale .au4*< ''to4 to tk* : Kona CaroIIaa.,.. kr a ate ***- OompoayAaaeo kara .... toogkV. M4 aa TWMw 01 '
tits. 'rssl ortty of troj>..H* surd tor tkat.or *rBtla bat '
: ab* aai*rf UJrtf' GaUd Inns of tbaaa ,laada to a ByndkaU to bataatb .also' an eJanIeC bscsus Ik* DeaoentJewUaJ a* CIO a'.w' onftaaU to 4Ma.\a k4\ -1.,,..*a. *r .C d.tp'a03 .. **, frm tomorrow ttor sal ."
1 tact' tarBor Browar4 tanVoi
; ut I of tM Mite an a tats waa ataurlaHr toer*** 4 kaimoM'a lb U* rotara a rN a* i* tom4tot nominal, ; .
i *Mr J. w
XTfilad 8aKWaad.LAad
.a, Ooatpaay, Tkkaal$ WM tie 1.0115* u ut..k' of carrtoI'-aMra.,. pronlWOoBtata tk* fftfr. -. BUM- |*"t twr.frma TtarVaa.r .

1ts'osidhimay''Y.tJOpalis' aad alraaJy actir*.work baa ba .'b 54 Ittasaa toar:4 UcaH leU4 k*'goth tortk of tk* atootT,igkt Ba8 cwcBtta.Qneo n>keilOBB,wif k* yelnd to the.II, v / ''
1a psUtii,. TW ., to '*B4 to gatB4 tkro BMM' af TW milna aooata; '"Wkr ;
; aiaiaiaiif preparatory' to;lubi.pol n &r eaaAodTO up.9s4 ky WUk tw* u pUfc WnmlAft toaix. w tk* grub tkat tt to t
; a M toverid if W W MrmOoa.of B, promatara4Jf l a4 Owrkaav rrr awe aa torrlanBat *a porooaal rtoata.Bwttk .. 11 dot foa tat a* slow saw w'wa> a
targ to. tk*
.ILtsapiterop,__ 1a 'tC. Ills sa'tepussl WN." r tka) rla *- stab wat .. .. Tktoto4M *A* oMaoaay Aa* BM* ttbctto ewe taifW, will: aa4 try taettoar x
'-- or t .r7 .. sdt K norm aa4e tile guy Item s-u' sad kotaro It was m*** Tk .T**. ttor WM oo(. towt Ia4trata4 r '
I .l deer t ere 1_ tJIM.ba.c .,. ..
.U
Mad v L u .dMr f rasa 4katcAMekaoaTffi ire. vista tar aBm..eI ew.wl..a irssn *.is.tta-portoaal Nata -
OILC BTna.BI aaja.to1 U4.''W' If GOckrk
I ''i paftldpaat 14 crtf aCata*. lie... *'*a Mar SX: Tkat4l| arm omptor to-IB*-aoOaa-fMtartaa. hats lass tofrtog4 wpovjltt *ofwoH note ru- nor "-,j

lWd'.ftIMft. &II6X. I arM-Ula w,TrQae.-bat Ktearr. OMa vestsal' W>, a agktaii tor>>k*rtga *r to. tow gnatlr karuaW tk* MO> A cam ,-tacrdlag Ckartatu. tarT taolot* Oat kf BMB ta tto oay '."-. ..isms mat .'Trtebrr.

1 ,. eta, iMMWi by.Sihag 1.1.. rmtntf j iw' : lima. awag n.-' :t waUta*< *rev bad proklkMoaA aa4 *iptar+ pormot, ta tottt wktokr a4 rrorytktog ors y'.
a-**atanateaeM i* : Tampa psdUas.rw .1It IlerWi tk* n ip. u4''buarvatioa tk* bristle *f tie tow ia Ik 4rak' aa4.p4Uag,fkr *m>to r.l ta gKfrotov TVa tWr kUm ifs
.
after
pPr' Fol toa tar, k '
lab'i ta bialawO.paRloaS I Dissent to Ukaf, la *aa,tfc*.*TrtVMtf *t .r pt tw opaatrlA**; ifad4eo4, rtarida. k4.MH4 OM Brut. Wash. tnen1 Trip' aptrsa. wen and I tkrar ran c.t* 4* tMr,4tr I y poopta' wk* *ppooo4 tw*> tit atm rl

sa ni pt8ar7 *l. isdttw: aM tt It la )s 4 paro4;'wtttowt latoae ,toovAtr. at1lnta..tekga'.. T atI M argvmta to ta* aatta.ea air IMromptoyor.. 1 gkttag agatatt tAm*. '-Ttor ta a*
.
Yua1rIA.nagiltt5 I''be 'a.versst, less Qe Trlk B* clan MMU at.ttea: -tor : trw a* latalill nsied AeUl caarM +A wa test Sib palca.to tk* ells. ddmw Tk* out 'Wafl* IW tatter of IW *r4rtia tIC aayte. .wkkk trwv"MUM
U* lkort Paiocia.- .smut B4 -.I Lkg ato* got seat mjorlttaa laj W taw wol g* tot* *ffet'Jaaaary,, I. *< aotaanr orM4 4rtaktag at an, may wta. die tnt w4. .'&l C
.w0.ks'wttl A.l sills'abaet.r. aIIt'l4ft StaOr'atiwag ma'.. primary;.s last tk* tar *tt 1t1U ?* '" Urn**.' tan aVrtrr Ito alas tW 4wUtoa attar alL. ,Jw* ,

1 '.. ,. eqQat- ,ne'tntJa'fQe': attest ia. w wbbts .' eallatrmet t. tor* u W .raoaaa at a mead pta Tk preklkttta campaiga wklck es mpaar fin *o* literate *mptrwroportteg f.W1Wwith. a4 a** tow ,tto, .
,. ral GOdtrtt ka* ace aacw.r.t w7wrn.h | proatWt of DorUa too mary. 'I'M row otoet4 are c bas tit work taeapdtat4 tot war ,- "
III a .naryi.Natriol.g'an 1& loot M a. ben w *1goralr\J.ri*.4 .. i 1.
S W *a4, yi oritlOB-at afl. B'aa wit, 'JdI lat_ odaeottot -)j B4 B* appnr of ., I tog tk* bat W ttolr lakorg t, 4rtokteg tW Wit Wtor .
r*r
or kr k > settast
.
straddled K aa h* tau'*. seise Nebraska gal y lost of tto luspi to
otoettoa*! atovM .to M4. .s. krabvB *tr a4avitto .I ITM to4r &OW. akoIUk.4 tk* MOB la a targ .TW faeOtai to to oC 4ty \
teM. b.'a.wt *>
.id .1 TS57 -HfJ4 a4ktr a arooa* 1stlbs'at.; i ay.t.t M4 4toato to kta ersttt sii Wi porttoB *f tk* Misters pr alas 4rtoJuA; will at acts kirn. TWompaar pkU .ipMttto ta Oat ass ale ta
." 'toUtaea.. etb Otis M fly ..-.we,. *>ocratf* put- 4otor. BMrekaat. kaator or .aay short *f a trtklr4 aaJorttt. ., CaroUaa. a Ian of tata KorU wU sal spry aay*** alt nor BO **ogattoB* a aar *f tto J
OK cow*,;, ivvfy aM COM koa4rv4 and .. .; Mat wklek WM ta bows to W airiest or tatrot. tkat lICIt to
,:: ,. for a iiIw7'Ie afar daoa wttAU*t .wttaowt/tto) oUtr-Mvcs alr *4r *Bj. proaiMUo taw. a drtakn'It ar. "
1. Mid I wffl sepals t* u aay t tat tkat.< CrwO, *..mt *ka .tI K'Matt.. Vata. ,to a* tIe aOU to W -otacu It to a.1 kar. out proalMtlo tk* In of wju Ik ,ta aM tkat ta tW mo.*mot tit barony will tto klckcot' tatorwt '
a tk* arrtcB Caror entering ally so.eN tint oorlHy W .f 0. peps n to tto 4atr f tto "
all TBBBIH tt* waa'wr1 aWa wtoyorftloa '. Bryaa roar. act win A abut aa4 Mtaat eaa **** tW trot tup to .
.
b7 QeIr.I. tk* arbuirr_ .loaf:L.a* w-kav. ttwlU trble.bsi .coato akJrtdTta! .. WUk M T040ooo : T. ttpfL AWe,pan of Soil ward r orlag ta a rah... tat err /srek. ftCan 19 Sits 9Vf aWJBWa4 ? ." is
I I
wMiarrnt.d 'sssiuts '. 11,55 al t H..MIl its! wttA 4i rtak. vita. ': loitowltk'C Uaa I* afs a4r .,,...err as 4Jmg H4ota wkica Less s.. prwaVtat oojr otat* from tto )sewn roMtitogl -. ?
: :? ,' ',' cJ" : "It ta 'M'wk&w..m .-arkO.tk .'t Mt1l to kto takat aa4a ; Crgit..vttb I; Xr. aN aloo Toaa*****. ,Kt a* 6
pttaarr.Bi b sstd*so.',ral will I: Moataaa. will t; Kwioz- -& wkl s tt .mpot** an to*; to Wlb ttoM. ,y Mppontag a4latowto
act .. GMrgla
fM :X 0awal GOckrMcwMtkaa tNt tk* jMraal vista ta Love Tk Jwjt a* k' loll wttk 1; I utok7. KA S4.U4Artamtaa. klUUoa ta BOW la Ion Mats pea tat m*.y Um*, M *(tr to trot .r* wmtx4 from nek aOlaa***.-

to'hirdA. ,IIr *. fed p ..' i"Jtaa la' poVUea a* wttk U. WUk tWatato .' Boa or tarapocfty for wvrk.te-- Ur* Oak Democrat. .' ,

alwstw', a sdsag- la. tk*' .-Aft rB atk .tiT.r'"'.' aletielhlply fwttk miss.tropUaUoa sat w taker a4 T to wm.Wr4. more tkaaawagk taw Hr ka IB..Jf'.*noa t oovaty tk* taw had ky 4ruktog. Q.*aral Oltakttot aV M* away

Htrr *r.. ot i>r Mrrtat MT, U I.-." towwror Mat, .1. tasted lad I
,
kvk: tuOavtM,, alert s-n. aa 'murk rlgoi aa4 aC IB aJI tt B JB ka *T 4tatiset Ies' D haw aria l
If deetst corwaar.;vu 70* Jola bUgadoa to to aa xBat'ckaa stately fmotj r* 414ata M wkkk ttor to prfatol a,
awl," H fill tk < a4 tapolttioi aa Ma to B4ytaa t. at CrtIN. ka torgolr rWe 4 for IF. aaM fac -V..t hiss (tunes
*w *t you ckM. M" 'I'tT'E *Jaliaa.wjtk U ream; 1 Jt moaiiji .
tie a4 aalooa kpw. I wttk sad tk* tola**** *f;tk* aatooa ta ,JaekooBTlU algal Mho BOB**** 04 Doaftom) win
'ftII1t jrolsr idyls 103 Siti.eatasm.ertt ponlsn kriy to ** roy.ik. prt tL. ti tk uMnmc M; Mwtk, .a cao tA matoa n
r tall, .c_ aMrr; *r N Iii aw,lit ynrifto ra4 r Bat* tow Tosar .rl''It. W YIr .Mb 24.rink. ,Many traporaae. seal Va auto primary If. am ta sisal prt fabt and ptatar of s fbvr4okttoiBMTBtog '

4 itlliiai air O* 4tnatBatl U ppsss wet aa>aaa* *a* t*. _. [ tk w*,desist .' 4lntia win Wrt4. >i. Btrvagtkoa Bmrfagkaai toa mary with Mr. Btockiow I eat list a I of has ITta. Lit
-. wrtmarrTar .- ..-- pitekrfaUcrtam Ma la poUUetTpnttea U 'wttk *t ent tw* *r tin*- tor .tor ptae to -Jv*IB ibis S rr k* ktoa. Wt IT Mr. Ollekrtot to ta ttooeoa4 IMS. n nil. "' *f ***r* w* ire
'alit
knew wkat la tt* *a-j primary all Mr. Btockto *lehb
Jabs **ekta wua I Eyes ass *a tt akoa4 b 1M ?
AM At kJa. kiaaaw i ar'tk* *.>V< a* tt II Ls'iW tkck a*< 2 bit, rate. lire Btrma-a aoataia to fte' oHmraattoB tt* wkmfcor tie W eaaaot Mat ABB. aa tt Uk. mora
1/s.ia.elt.J..a ftI6' b4wtor .w pttlalh .that r.* rtk. t.eUBMtaU r lUw la U>la time .'- *a4auA4pqtat'a. tk* In kant suer toroit a' factor ta tB* BtaaacoBMBt (W* a teas alit mokr ands Ie TW momrakta wook 4tr May

owrsl '46IutIt t. ,ttaM liswaer aba. w, anal towkat I view.II trai tk ractkattr **>*r4.* teftt tk* p.bU* affair kaa targol/ Wat Joa tea ta th s ate of 1HA. sluts Gal water ass trod tawooang.

.J. '..... feroragataatkM hew r** win'47' .'_ -,- a4 wkat Toa krt. norUa I* tufted tk* potmea ma ji To. DorUa.- art wktokr. TW rtogtaC
Tkat ta .,all sows to to ttojtk ;gilt I *- b, toBtoraOy moral TVr var' a* kottor a4 lien to a .Uooroa4 rogatttaaof est *r> wwr left (wkidi wtn to

Ire. 'Whig na ggswaa l. tW n.a1". II } Mta4 4 bound to Oaik
: : 'r'Mw"i 'w c.9m 0es.; ; on t part Ia pcOOca.. Wk k** ate tt ta eat la tk* ta.SIIMe" lie rwpecC,1 ta aa to4ootrtal mcaslB to an tk j pasnaset to tbs aama a 4rr wrtagor -
*T kTfc visit Mtn. an 4U4>i> to MBkia V a.l.aii.e BA e6 nil ta trou *vU.' roof tkat a .atw koraf *oo4 art a WH ***vI

ebb -wawa,' ; 1 aa-vmtcaut V*. >. ,]' s5I $55 sew-a b t4 I caaql,Bi aMrad4r ktaporfoct o.dr fie 4*'**t-tan ..r. aattb.aVswnatfu (kl klgkaowco* nwaaaaUtaattkoaar atoaU vial K tw tnt of ttoj

sssa.tla rkBrrit a Wat vaMM tor aaytkiar a* M.UU to stand tit aa* a: rlgkt e Fuld Mr' 1 too wa.akatatotr B.**oaarr to Btrmlackam *4ag* list Bataa **4a com air I If mar pfw4tatlo rogaHta/

Ifs *T ftarua.'tta akat.ftLwaaM eat aataaa' tk*, m Mf.taiwvaia. ear-] a ttsll'ssbsiris, .., TNT out t* ito proop.rttr.kwi tk* taooV 'IeWJe. W4 t* N' tw **tem* *f tW sisal prtourrar
4 tW> hag papor.< Btrmtegaaj ta BOW akl TwMkJr4f tWMTwtta Low | ac iwltakta a* Uses
'isle, aa '* faspM pwattiy nl' ui.i o. wk* -S. aa aar 4 piles IBtto
to aa laiiilMBiat at k *. I i. fb* Root tttoe stwtss.a 4* py; Tkto* wa* t* tootlfr lot tk* aoaltttoa *f tk*r taaa pilaoaa or* BM wRtot trot piety. wit a g slat 4ar

err, b'' OnwiZ tlaeli aid* fit ls''alt.dirUe: Ms :ew >artorm wr k* > sk, I4Tkyj, tto trot primary.1 0. ties bag 'Iii *c groat Mitt to tk* tra4 or prt* atoa; TW Bprta- .tt wtn W tor OOekrM a4 Ftotatoro

Asa OlsaltdRf sirgS4'' p.Mdem' suM ps3ge: dt'bl.: to'aUto'jwjCwkwij p r.dt tier .hsitw K ass vela] 4rrt4wal. ta< Miami,wto a'$ 1Iq"w. palm of a poaoj taatttwttoa. stint WiitaojJay. Jw ITtky tm.Oa .

> _a T 51m. plspetr' !.,-,aC a* wffl aot.4* a* ,Tk v.1,4 sit tilt day,, ab. '51wso aM Tarr fIl '4hgato oa *betas* k4 asked kBwta4 tow BMBT a? tto yrtoBI -! '

a b.sUN Dsmsw0 M .. 1.".'& 1ItnMIwt aB vl. scud be ..r; Btaa. taa" ,'W* atair aV*apwA IB bwass. worMl .AkMWUtr' BA r. a tr If 4*list at 1 wofrk'trom liimmnw aid a* _'
M tto
'ft tM pwfmtq; s seas. teat rUt''trait or tklag iris tilt Pest hate agwar Snsid priory wt3 toMLato ,
> sae *atk W4 .
7li* s JI't .., t., er' at' hi-ii' wiajta ta .tky.; a rr wait its airs tto WctoVBC it fW maid
poOd.1
iwo '
tripr tts .
'_ -\.1' : .- V i ptrmc. .f -"
i .. t 4 ,< /1 1wr
*
Y : ; *". -
.,. T A.-
'. ,.
._ +
.
;l v
.L,\
__ ". 1 Bdr 1d'r'aOrQUI' _


Joe 'Brown{.'Snowed n' ,- "W"' TARO''''T11lt'TI Jt#'


T.: : oa= f WALTER. MM TAKES WHACK"AT f- .,.

... |rmato4. Hoke Sraitt list aa olortiaa k* aBM to ..... ,
.
Company '!'ROB'THYIE'S[ $ STATEMENT .to. vkottof a aril. aarttaa of .. .

____.. Under tai Dads, Nit-.sty potMoa.Mid Mad.. W M *..H....ibid..... '

aM rate4 r..rtil ..... .
Hlghte.o& < rade Been t 4Mrkt tor 1. a -...awa'1r*,.< ,
r The
0. PULLER CO. L RelatiT to Drainage of ErergUdet tad the. aM ralioiUoc a .4tetrM *nkit taa .
Growttg of
tot tk* ........ aa* at tk. pcM* .
'
wwc,,,.
.
.
f-h. MII,. J i.- __18tJJ: AUaato.. Jai fc-WittMtlo too Tomatoes, etc, on Said.Lands free orknu vtttta tk* 4totrtot-a.'
Mm to M Matt certto4aM ........ ..... tN.a-

bsattW ....-.J ,...,.. .., tttM. I 01 *M boob aa *M tortk ta aaM.

R ? ? / : Ira w..... Bate hMC.-; petttka vatok kac koM 4ay a>or. .;
0
4et tar .*.... ta yMUr4.r.' Mta L I aide...*: Tf yea bays a few A i tMM tor tar webs ........ to .....: .

-- prbsry *l.et1o. y s ..)anti., .t KJftor Mtoatf Motrorfono-wnTM aid IsOai tkat r.4* aot a4, ttorotor tt to barb ereorod, "
k UckUy .nr. ...... TW tnm BMly aDv to* me tajaktokM r M aa4 list aa eI<
iadag aut1.a via.tart.w sot j .es'..' reply lass arttoto' ky Baker*".T. aa4 9 a.kr (aaM ....,. Lap. 4v* oaya* BrkoM nmm ta Btaeayaajn*.. .J
,
m all slap bases alums. KyH vktek appoarM ta tka Ttoteo. k-* cal try pie r taek: tkw K yes mi BMar4ay. Jam n. ItoV tar.A. .
I c.... ..... .
TW ,.,.. a.&ate W. R.1.rt *t May t L aM tokotaf veal aatoaaat toa4 d.i1 g* ta mwiam Mdetervdatoc. tk* "oBvtB*;
I. hrt'.tat .tioJ n4 ky ar papon..aM tt* Bvwila4 to gal ft. he kay tt :

,..........- h trawr a snbtT bu biii... vktak to aM aaly .s1ah .**.... ., tk* raIJI'W.uF..- 'Daas tttoaM ..wot, Wkatkor. U. akoW parttoa

naro.i -a-WI kat IM I akaaU k* up.l yv a* a BUto poor t tl: DM OMaty, rtorM* sip ke* ..

Is Lwbt. AD tIC tai t. ..uJ1..1 U ttto ante a lie sips terttar? -fki* ar tupltvk ... Bpeotal Tax ekeM ........' .

\ \ tries ..... ....... e L' kartac kM ate year** oxperao win tB ywa that I tau aa *I4inninC BeaeM., WV = tkekoeiW
CI'n1iIC' 1st.tw h n.c. eMW Mol'*JeT l, .
sate
L Uvta of tt aa4 that *r.ry ""I.. eVoBBBt 0B0Hkr
Tklr4 .
dltR .. sit ... tasty year*" ai,0rtoa0la Writ yw to a B..- I tttak tkMtty. TkM. .WkM akaB k* tt. ......
stir A B kMaM ....
day ....
a. .. : Of ....
crawtac aM i at fletitot
nit ttr tax
oirrM a fan .. pact hIs kIM K Napa dI h Ia tai ..., to ko-krtM ,
at 4M AR4K
w ji d n.Mstd .Putt' ..,..s.&we .
bray 0eMnI Jolla Go **- Mr. x, ,...... din est fty r K* atoa BMkw a fly aatortatatMaanrraaa. ,--. '
rotary *f (hats 0.- o..JtnOw tt ..... +til .... .... M widpali/
waMBaalty akMM sty ".,... .. .. ..,, ....wauac .. '
1 t 41tt aM atkortt gals aastslyas a-I raeMorakl fill ......... -vttk tk .... .-
3rttoB .tt* BMTtHIoo vs rto,B> vffl ......-, sMwlab..M .
.sale BTF* ,I .k* 4ratoM aM ..,.: "Tbs an tk* fortOber. an tt* ..... aM ta ., I sse.55.1 Las
{ 1fbas 1h -.waa. ... .....* crown fill DM* Meaty aa4eat41y .. fact ka scow to MaM sat aM an M i norUa'........ tat .. ..*. tor:
rooan to etra ..... ,
ta .
Mrs vttk ...* I.ewaXaM acpoBMt *f crovta aa lai sa a BTB.or stale at tt* OMoral eMaaw *ff
%. Later-Wlik tk* retara JI'ICIIo I .. Mffl too tar tk 1'IGIWa aM Wes kaar4 .>.
THE a xU MM tat ...... a* aaa vkao ta ataaijaM koroay *
CO/ .W D..aWM.M* ptatatty ta 10....fal tracker ..... ttk oeoOMwk Ibis Kin BMta BkcraBy tpatflL r.A. a aMy ?. L..Ma..
ttay *+- : Crt ..... aM B ..._.... ....
ry .
y
*
coo acre vttk ktov lIen $BV (] *. ,... vetff ,-
:! z *1o a ii 411 IIACl,1tTpRCIACTIO? 0? D>Q, A1D 4 J UN.,. to >to.. at 1MO. AH tt* tankerXvory M to fatty aware ....,* tk* sill sat' iiiiElm sat berg abs tkat aW aM Mw .. Mktora* .krk to as a-J
pTwat ass-. ass tt dart aaM ...... aM to jaaky .
sapN fact tkat tt VMM k* toJpaariM -' yet BM4vMM ttto tor paoacrjntarM
K ,OS'JCE ?,tr.3t3Atf>EQO"RIP) ITS OT *tQ1'i 4.51. vM vac MG.t.i8yb. DIIMy less a ... to a>aka a Vrtoc sit I awl raMy saris a* Iris aBrtac.sip these r all koareV. -

j. .1 IL We tx1awie. a. M a. sea M tk* irgHiM ptaaU. .I _ejakr'M ... '....aanreaaa M CroorM tto Hk 4y, .tIC Mar. A* '

0r1Rs Q> E7 (1'CA(0' bar iraalaaIt. lag --- .... .. .......... tkooejiraa Caaa* aa vttt tta aara.ta Dot lteI..h.a. < ': ,- ,
tt vkot ........ ta Mesa
tt
t L L4.t i gtMt k*> H* bibs, .. to ton wky i Baa,. ,
bat *...... M tt* fOTTMfkla, Kr txporteaaa to Oat vkera to***. aaaitaalaa'l vtai?,to pay'tW Ce.tk. ) wtawr. .
A via Ukr ttoa to ktoc Mid to*> vtll aBkfM ...
pwaiMi 11 iiftny f bite Bro 'aa ,
I aa kUM rickt tatk .w.. .a.. ... .. ...... .
tbio.tbwt.Os.effa. told ky tkBrvva f-araaa vO .. BMwlM. Mb' Kyt* Bnuk4oa vttk a ftuafly at let .. ;
tattovw*. A. Mr sad p.ab.rra 'surfty ,Y :Usrss : b 1 a tor '
a. *
I '
yaan a a atretek kar
.....,... nand ta ttto Nif. .. -..... W Para srN pnts. _...1. J..auta. .q MOTICB tW'44 >!aNlf0lt
... 1 Ost.rw IaA .etas! r ......t tees b De MILd '--:- albs .aa to am-lraaatMt M7 Oat su I .t. + \ ..

111I-': ilwtaatKwia w Its erfs 0. .... tai .De:s.. I k*** crawa .....***. ...;... (toM .. 4alyaoaa .. .
.L ,lda II Nl.ir' daunt tre. w kick :vtttoat .. pianaiM tkto kaW.to .....
( Mid at De ....'tIC De trtr Rfr.4 kav aay (Mary tkat.I this'.Y........ b ..... aasp
t Ob'rtC.tit5/kti0; oot : irava Irtok it.io.* aa toil a* .
vkMkar ,
a *rtata i'toa .
,
IMe.. fya1 pradlaf? De trs .*...**.. aa, Peru.." aad | I
test
'
\ 1. < : .. o..e.. MaIItJ'. .Re.....s ......
; :1 .. 5.0 L..c) .sa itsass.
: oe
Tau d
:' na: *tt; ." that De tam aMk tk* taa4atatai4 .. .
,
1lacbt : .a.e 1 stet .r. .. ... k*: a* .....
CityCoDBdaa4 --t. .. -
> MaR tt* .
:' win
!' :t/0 Jail .ua-:;; : '. A. alb list II De .. M 'I ka.a aarto4 aat an*> "Tito'W r aM MMIM a BiiaM TaCtotrlM tiM i
ris'Id .
'a .. a iltta:; C: ..wetc.. Mid aaC ,De Iwii ball urtgti tor tka aarpaa..., kwytoVWB .
lnrgudss. *a vkkk tk* taoot .ta. ...... .
; ....... .lNTbt ..... tar
11;0:5. ; t } (11'.5hwaJ'a'' Mast asps said tw i alaY tt sperm Massy pupa aM isa.air .
11itlit
rNhtwalotttltlt .
itNt! g/i1at :4: (
.
satss ht 1110.//1 .
sass
T 'J "'t .. ".. .., I err abay rapt dM ..hail. vt0la .. .barite's
bi'lc.'r"e 4t.'t TM auniai'd &.(, atasrvst elf Mad Nisi W dntslr .De .... rcaetta. 'aar 4ay k* vtoka> a .
f.tlfaal+ U.Ty eto u1C '*.:' I 'iv.4 a. s ........' W'JIalW Pbarws I..... h aN II It of ts.a'a.. Is.ow torwtuat, kv tta (sat crap reJt m: aM BV .and kMBM HVBOT a* .CM WIlMa aaMk 1M ta aasti'aaMpMttka

: tltaitrrp.aatad'iiat13i ewa' Yr..oa rat algit -ms itrshgs: W .Mall trw MB W arm ss.. .. ..
: vktok koM
( /
: x *,e It,U Iwi ta wilaVte'rWi. ? pilst'M .......' tWr K .tats aNpr.d+ets..Wsd Raf toot' ..).. aMMVBBBB9 oWaojpaivMotel v9
1 1 '. baaaM' a r .... De .ibb It 5 datt.ll.dar baaN t1. I ka. caU., gap .
*t\, afUaat a ry BUM; .. ........ tt to koreay creitMi
IAt1t.WtaQoNtlK'k ItMttao\Tyl
( '
'w
: ; : > ; &tftal ka TM Tr4.i 1 tUwJ *... .... fill '- MY I xu.-tadarbl. 4i.ptlr. MyaetaotokO aM MM tooaex rkt kor*. aM aai !TkM aa okettoa k*...oMta OMM

'i f BtMrt its hlb/atbti'tan .. v1Urlbat kjMt ta 'TkWvMr.Wkaru track;car.aarrlM ...iortMto all toa (1M to" tm pkaty af pea- koM ta.Keptaa* *krl*.. aa lator*
cBti '
;tn i-T4 ,
:' .
d
,' .. jti Mk4 imeU t* ieaw Wyvaaas pIss.M list.bait tie *o.* to lead Mats at aaapotttka >> deli Jaa. ft. 1M tor.tt* padMoraaatoc .,... .-:.
( -y -<", \.Vtakla.Tjw.* BacaaaafOl'aaayal| fv, ','"" I -i.; ea
-l .Tara. trnlrJ _>' VJ; '" as k* mpim. vita ftyTkc .w WI7 W ..tali < C ....... Sdrdna ...... ........ aM bare t ... *rtrM .rtvrtkor. tk* saw plat..,

: .. '" a. aat.l, r_ fill lM In vk e ar* Ml taB I Law at a .......atria *t hM ofiDM. ...,.. ',Florida,*akatt. k*>,

Vv ,.atoeaiM*. vtr M* Naaptla. tN srtw'etla ttt Mrs a fev .TJe* vMe. vKk 4ntoaca.. v* *... a of oci.i.+.tax .oaM *lutoTkint .J+,-.
,' : \ .. tt va. oUto>V via aab ,.. tutftw .<.*..} '- +-.&..par aft k* akto to fern ..* croat acre> : "... slat M .. ......,

ti i'i. :,\ ... ; Qt&r pLMs a bab eso ata ke mlto !bs. ...sc.P bash.If vr.ey ..... aM k* ails to MOBM* wktter tts.ts.e .f .... N.L d ......... L
., ......... sari ,tdgrapb geabrv '
tat Mtk t1Nat7--t" a ..... tordCB ccojatrlai Asassy vfflBMa WkM Man k* Ik* at .bN
*** : r' Uektaealy Irtac if t* li sari Valid It&tM awaitsral away lava aM etdor tt'vffl U'tppM!' at ciMiin tax to k* ......

.; .\ '6 wklck r doss swaT vttt ....... sabst'aear..ad, .,..' 4 Meg .a iBa Beaok.eo44 traaapoitaetBtk aM ........' aaaaaRy tar.GIf tv
;..: +W'S'J.. :.' : .t deb studs aM t...... b but as...? n. J'OW. ...... ... eMF p 1a JIIa' aM ..... an tt vffl ll KiM.e ,.
W '.na.c.earl7;, bull. i* .*..*. tteyw /seats .......t krtac .aa I tat\4jliaik. ....... tafaM .... ''.. ..alMd

; ; '. ir it.- ', ', Isa1 tktak w. bad kstlsst pi rreeekty tt vtn skies saw awtkiafaM .+ana ... 1M. ........

'ii'JIC' ., : S Tk .sow .rfiaaaeefeettre O.. M dies' ..flue( Matrai1' tW kara a ....... to bust a... d utatiaaioito ofi eh.pear.sap
!" r.L > ,. .ta a .... 4aya aM wkottor 'b'vs lit Isesgh tilts..."GII7 pel to W BMra tratktiL,W* ..s g t.w i *f .-' ....**.... .IN ..

J' ', .i? .... ." : .......aa,vta eaaio tt. tataWfaretaait ale __ win ..o.r-, .. :.. peMto vii va keta Mad'vpMaitry &ala MR:"""'" *f tk. Q-.I .1
: Mr. X"II .uses sA+.U.a. WaD ; ate M nrl4a> tkk
ar ko4 Ills>kiaaeeatn "BM ra tt **VB> a twt aM kctkr
; .; t".J? ,1- ; ... Z ,tk* oatooato eaa carry *M tt etnII br.tar W1I grw .... t that .o aaM trtfkfaBy ka CM*.'. 4oolncto* Hary Pelntot. Osstb'r .
S \ : 'w 1 ...besx' I TtMatt' aM X. B. lokr.aM ... ....
... : : pUao aOarM tov. kava k.a) .tat* taaaW..Roetsh0ar ,aavyvara.Tory trwly. . J
( '.a/, ..r ) bat ky 'tbu... vm aM kf *euri4 bt.r..HattGRUBBY WALTBt IT ALDtlff- Bear* B.'riaaiuk, Marvpor ... r':
y PJ.. .:eGt.. ',. O-:, ,5 S : .. t .. iota tk* aert 'rsal r l .----1 .... aw ....... cad .r .....
PMarM tkorMt tb1lwL ..
to
tat CII a
Mac anj4to
> ant
,J ,. bus.M t OrorM >
: tkat I tits w 4ay,fI_BY A.
: '- NTAtSWllAC': DJ )101, .
: : A.' JXMk.. Oooffe"-A. kjetaaBBnl .: .'
., (tooth t ...... taotia. at'
) '; > .. .**!:'CJ,0naJIac '---...... M
"" :'\ A to .....u .tt*,fact .ties Ik. Dad. ,. Qcaaty.liorl. .. By ,-. ,w >ana.- '.
-
.". CeatJ f '
IIaQItaI bt
.. Mss resriNud. aM alt par -ATSTATEIEHTOFBOBTTKYLE I. . .* w. bab' _

) =' pox at tie taoorporaion toa Nod : SonUry '

1l'1: r knaattat kafldlac aM aslatala u 't. yoncB t1; !
; r ., t TO l6M. .o

!r ,, atek teatttaOoB.aM vvaMM.tile.treat Tk : .K.afar Oe D cUrc. .,Kyl: nm+. Coow Whit u U TaCdcjAbout'And '.a Caart'af 'tt*'' .

s : ( t. OM *tato4 list tt vffl is ThAt'Dnkj it Sut .at ,ftoiMata -
; Bfflfficiit ,
: [ etc.atitoMMtj "
.. rate tk* ... S(4s.p1 ssirlmouth : lras
t
.
fa saw *" Vary'waibNf ,
: tk* .puss aM pro *av sal Da4 \ .

: \ ',j ... ;, 7 :\ 't .: aM treat' .aadl vak.atkeej.. After rr..1no. t *+s&>sO.TSWW.ry Coaaty.Ta tocatot ./lMai. ,
.' .' .. : ', ,.,... ass. ...........IM BMgor aYlanl ,. j'ne IO.trtg 4..skstl. aia aot. kr ....,... W tk* apt ...... .M aS rr.... : ,
f .
I .. .... .A is De aaWasr nadtatlaa OahR ..... ;Wtat*. hats :I. ... III''''..MJ& Y.- :pairs ..... .
.,..... t.ak1.wll. ... sr' MMIS ugsr5t tart.ts"
: .lotiat.aefdtloa. aMa ..... na.& ppadai'ppadai tM":rMaaaSss *f btl''tli' I. rTea. r,

aotpaay :'.d;tt*. rat. BaMypa 'mtckta It a''1'0;CREDITOR -- ..'........uta...I.-r.' ... r., ', Iwttld. fasb Jd tssfPdMIsi. j, .ail.....a.et......b ...r...a.atrl.tl.. aaJt it *sit bi.l aM I oaek f-yeay' ar* Wy
ir
; .. .
.
) BIG [AID tt* aWrkot fill Robots T. XJ1-. vkkk Lab aosMbiy M I ky ti't aa4 ........ to ....... ..
DEAL Mtlaoerat
... ; My rW
,
.satdat tt 1M.ew
.I ; .tac H*..to...a tovyer tk ,loiMaC'ky prafaolea.f''attoraar ka ta*. la S Goat of tk*. cI.. \ 1', Btat I A.. aa*. O.. at. tt* tat.r....tra'Tbtrt.Ntl 'leCI W teat apaearM, eatar4ayi'ta tM'ThsaVWes. V *'fj 1 I eat...aM.......to*, rtatd'K-vast vii ke top.oio4 Boa tk*I aar r* eiDer M aM yoa....mtrf....ka vkfpk.att ...MP-..-... '
i. at .
.
rtor)4a-Oa4) Oava .. .b.. '
ri 4tla .(riot
Waaktaftoa from 1M1 t: Editor M.LLta-lies" / ,ttavnjk.... ttoo .,.. .*tato of Maty.WaBtor. la.a. .
to UK. its st aM tk* lake
| la t ut at BeMt.
boa
i 01 THE UPPER vkkk ties to* r.e.rb .... tact k* aura-Tr* .* N.tsi aV IK.1s.a T> .h TM dtyraratok *=: airy. tstil berry. Jmrtac tk* paM year 1 aavekoaa fwjfctM ; .... flat tky WIll Mar reaek it I .4, 'tot*'at Da4a OSaV.1'baa.'
: % t* }.
ill w
v.lwrg.d .oast
to set ,
a4 tots
pinnMlty eU4 son the aatztk ,' I 'nMre" act tea... bovine.
., att tile am.caaas ar4 ta alotrtkatoaa d anT pa as.M erg:. tk* traa. Mesat1a t* rata =_la galesttAsted tM J:1; ''.... aura oakiaai akooji..W w. r T/oald Mats. vtttM. M. yeses.

tk* aoarta *t tvaort ta tto Dtotrlct eUUaj e4N..nls+,.sialsat:aJ4'.<' aa O treat' tt* pta p I.t. ....ai .f! 4iiauiaia ...... aM tt vomW *... t* ... trar>tta tato koraatpatot fr .
.f Ootaakto. tat*: I L / .( ..... tk* MUaU rfrr, aa.1U ta fu- wk ar. tatoreoiM ta tt .. r- May fiat A. D WCixunc ,
via *i |
(bin inn .rr mtmtt. tatorootol sty ta araei.tkal \
; ; jie" *< aM. -Let ataa ,..ti a15 bsnbaet1.i atoTprt aa4 tataU K IGIt .
.
1 O oiBMtatora
un at tk* karMr. Obswb.bs.witty. aM I bin is; **.....''aoeoMHhk aM ... T.tag .
tMuMewr.apsctltr *4'ioati4 to ,twat'sups aaya4 at tt* Bxt BMHtac ell ttat k4y.Otr I' .. <-,
\ tap tae ,..,. ....... hnetlia | W ko tadlilCMk Marl wad vark I cll.- >,
iit.'a aM Mra, [W tp..t 'an ata iraiaato"'vktckttkr ,... er .,....tN HJ .a i aarMfata u-. ta tkM, 1eiaty.We -- I I yMT. paper to .pealM IU *otiaan ..... at User Waftors
; ,";*ya.tBuy boys agstatasst. C'I.ra *, Lta.'ti'.baN W1! tt* I tat ,.. .... dNrat' '
Jut an on ..... at tk*' Fort | bare faeUllarlaM ,, to tae anal i artkka vrfttoaky .. '; ,
:---. D aUu ......'M 4rtac tkMr May ski : L teen. ls.ss....., ......., .... vkkk ar acWlcanyIM WiG an tk* aMaOMCroat ........1 ifrupMrtkli vk.4o BM ... ,I'J

., .... ats,1 tars trials wk*..vffl 1aIe at Da4* CMaty. rtorUa, to tk*, ..pMa u1 ....../ fery B- g.tasr a Ltt1.r:h W......s'sIi i' tat* to auto .t oUto.o t l'attL .JOB: aroBCT :
aM.rel.B.4 MaUatotratar at pall Ua If aay. ciao... ..., : = I ., .
: BCT1 THKBI taT M M4 to bow that qty ar. m- ec w DtaotM trot sal.J j pontkal slat a toer *oti. :& .
to kecocM ''Mnaaaaat .bat'nil- tsar vttkia .two yean:tries tt4UDaU4 t.: At tka'lav, raadrt. tkai seal e0 aa. saap.ta also v. are ta pMflf f t* tile WM M Mr. Bjt nr*1 fa tt. (milt CaarC f*.Mk |*>'

.... % VAUUM. LOT. TEBSmmm. t.tb'Mr.. >)> I .b.u'' Mtn) u G sa llubza (pail walls wfcM roes actaat toow*. shad > tw prety vu vkat 4kUl .......... DMcr (largo ftonto lI
) ate.U. A., D. INS > ter at inert *.. ten ta pro..e alga list OMBM to kav bass petkM LI ass.p .

;-1 '-. .. xonc or mrBmoit TO t AI B. H.. BCOTT.NOI1CB ., 05th. alb "w'It-w. q ky OiTiraor BrwwarCi *ac Iera. f a.. filly peotM eoMttioM I J tha :lab :K ..... ... .
'f' .J'Oa'1Zn'B r 4/.hMaWt,'I, ttat.' kftaata'*..lr ...*. u.. .-j| M ad101 for DrrwroaIt ..
::1.
.. ,tit FATECT.Ko .' fort laMorttki\...* taopMtM .
'J. laC 'tk* 1t11111I& Oer ova actar BM a) ..1.1
5 papa O '., appeertac ky;afldartt ..
L Lf :: b.i t : ': OF APfUCATIOJfDtBCHAKOB TOBtKk. ,to.W bias 1m.:1 a. ax ....... oerrey *f tk* torntory. ..sttaM., vork wry *caroraQy at( atforva toftk MB OM ta tk* sure MM w'.
aa4
J dais vtttMt
to flat kool'ttoa. -
ky dna Ik* .. .. ....4 .. '
.: Cad7. M *' tin ky raM aae.pMlN .perttaw. l tkat Mr. .... tkM Wfflka R, Back, tka oo.;., ,
donicaM vtn. M ta. tab .my *< : .... ..... ... Kjrk* totter k cro .
I ... k* aay M eltrt [ sit.,5TM'oaitW v Mel gvsad''pretMkM aM rltoMMt that ..... to' a.aaaImWeBt .
r Jut,. IM1 : aafklr ta
aaaly to tka-Boa. mast ,a.\'' \ : M ttt .. iTTgooUlWeal M fatly kett M tk* sid.es M4 aa4inmtk ,(. rrery ra'I af tta atat af rtorM. aM .
1Caact ,
IAIY' IPIirEItns ---.h4n af tt e '' II'karwy ttram attaadM 'I .- ;
vaaik.Ja- ,, 4 a <*ptk *f n feet Jkfa .
I t r reoUoat Brat .......,
... Geld Oreatt .t,11N" 4s.' ta ckaav ,. atar tk* hat" p klka ., koraat. TParrBt, fNM..t .-.. (kiss .... 1 via pTMiat a7 bail, TM VUISN ........', iii '-- ....' ....ata .m f.., ... Ma .>... ....... J. bow -.k ream M flit tkora to a* >lees,
a.t W''aat .. -at55 la&.osel.n: aM apply via a. .... ... .
tact'-thus wad. tok t!. etty: ltd tidy apse.. tor tt* catch *MrMtaaa>, r ,1> ** to tftamtaatcaratety oa ta tt* BUto ., HorU tk* cor.Tk .. '
for tk* taoaaaa af todara partt to ( fjaaatya4c*.at Aab't7wuJ11eA0. lath tter k a tens. .
ttatb, T May. vkkk ta *f A ... f '
tray easplid plto mot p.sAt a takpMM alas wao.
tk* ..... y.... Oak. vitok iatak .' ... aamit at ntafaL Ptieeter. I.vfflTMtar
., '
*IW par sty Baal atA4
) Jtt'1 IW. tt DkMea .. .
>al* Mat Tt ,...:*;C* .. W .rlsial ky Caaipaay tar .T ,. MaU BM tka dotoadnt tt todeCeadaat ebira
II. .
ka. aa arcaaloattoa afTackflacaM .tatftrttrta ., De Stab at, B.U .mittoi vs truss aM laclaiiilac .... toil ttttle ta-l cay. vttkvt .arg tt* Lw ........ 'that call asrr.alawt '

: ,#f 4 .- a*,Wffl janl toa* WaO aaStr, .niM. swwL .W. ibis rtaa.s4 'Wktellato at Da** ODaaty. FV>- !SL J.I..a'.apt.a..rg t* jyjfr. ......... of a frat+kat flan ro>f.Mlt4. f.oast. *f tk. 4ro4ca CUt. tka toM ka .aM k*.to kerekf .naatrM -!;.{' ,
riilitail vfl. .k von wrtk
kta4iMi :
: .. Clark .aa4 TUlatrr* tt* PpreetaCrM' Tk 4toeaMtoa of tk..MB-; a.tote. to ..poor to tta kffl *f oeoeplatat '.
Half Most L'altr papos. < kBprwrtar tk*. oaaVa i :RIm aWHTTB .1.KCIiIU tke MM of tk* ..-. ItvoaM ,. '
.
\ ... I. tot fill satU W aWa..a tart Jee& kvywr lass at Mar n ky Cot .... ta aaM eaae.M ark. .
at aartcattoa Btoairaa Bay Litat.tit .U Ilk na- ,..... aM W Ww'to fear tt* Mttr antI .
WAV l Ms U neat.. tvsa aa a 4troctar dill tk* bra Moadar.. IM aay af JaaM.
5. r >r ma. UM.ar l *aawa>_t af me Wit bat ......... UUari. notloaV'raknaryWktt appnpriata N tll.11 tor Dais CMpaay. aM 1I&Jw.*I]*"etK .re4>w g W. Bajitoi A4 D.. !** .. *tkrwtoa.tt* 58.55.

S at al_coM w faltovakto aacttac tka po.odo. A.,*,_JKC.BOBB .' .. salts. CII a Mr kaflAaTta.WCkartM CkbsAkraaw MwrM.tattar ...... this WVIVB9BpMt aoceooary t10aBCk for the tau)..4JJ...>SBB' tka *f *aM VII aft k* take*) af
stag tta 1/M1fao ta tt* Bckt at *arTk newt gg. (*."...( ky say ef Maat. '...- .
>" .. cat a ... (
S .. W tfatg ,.... ... .a4 ar* ta*..astr.y aM vUt
tt* .s r.etlq d nalawc.. N I OTXP POPLTBT tAR1LTOR THMT.' a .kt* BJaa. wk *.ttan( fill X,. BMrt T. Kytovkfek I a Ms ....... TVro bin ass JJJJ It k taW..rl.rd List all *r.t t. :

.:XM.a, : 1..... Tata* 'r& Oa ka ato Vat iwMwot prrs w sseb -, 0. aid ,"I"t si..taD7 w I apffMrvi. tattoa. Jwr ....., .41 ....... .... Mva u L./st llla l Ia -a.w as ....terr: ..' '

S14 ')fr U T. Rtea.'at ITvikhr I.ram at an..&. FlorMa.c ; ,yaWl ,....bOde ..c Woe aaaai aMJ aMd kv..*.. ka* ... Mtti ....fer. aM ya wttt tM voraor Rt..N. bar .awe.tlt. taw tm tao ....
''' ; _(tips() L RODMOND UlaM Rags aMBAXXBq atsaa aIL'.HI* eaa* vMfrt,.,.. ..... Mat ep.e5. ta ,.., .......I IP ton BM aoay tt. kat ttry .. ftrpHe.. a aewtpoper ia. Mil' _
es n 4' (*ra 'dt.la' tract atlaaAJrtacaatkaaattkkaalattk pQT Kckoraa. ACoekwolm. > ? ,
"'r r. CCUNUL.K01KM .. a a ,T. O. Me ,.Must lhw'nl ita41a< kaek. to / & EtOCHaX !' ,... .c ky tt* tati.itut I aalttlea *f yw... .toyoa Qa1 ....* vM4 k* tara for *>prVacM L1'.I1121TTCurt ; .
Taraer ...... tatk hap of 4.atr>a. to M* Mck mm *,..... w ;,
,tk. roek tad;Jaafapaatfta tk* aUMr. ROR L. W. ,. ...t Barely sot to aay of Malt *
aM. ......... I (' 1.+ TT. C. 1..ERa MOKAW. DEATH- Qr xx aTIXAbL.: voulig ,.. ....... Fidl t* tk* FtarMa ..*. a* wfll kwtfm ko oaaectM with pat tau .. Cad
WOMAN
BARLT TODAY. twnM about tk tWtotorwU ii FVrUa. Oat By W. B Hertea. DeMty OcrftClnlM .
: IBa ,kaa alra4y, aaatraetot,: -vr. r. xiuAat. n pot erctloa. on..jeet. a rood
;"JIrD k Tata* C*. rack, '+).1.- r- .,aratloa lAptttg hat. to .1' : 4. act iktak bit *a. ta tfty .t ewe a cjeot air aM If ooadaHe4aleac Cn.... < .

1 .. van aatt- .M tk*attest froat' aM, t ,..JIoaotafl.aIJ7J.: TM atneC ....,......., vaa aa>' lest ....... .......* rvafli tk* lavM proper uwill reeultertad la I ..,... A Atkkaaa.poUdtor ."
tab Mean,.Tataaivia at tt* oaia1tka ,KOTICX.ta ..AttrrkM j1JIMea attatnaltlM ....... ycsrs 0a0rfMIi kites tk. tries leek pnaa .. Mt.lopaaws s< wklck W. I .c atlQIpao" M eWlan a..s 501 bar CcaiplalaavtKOT1CB

\ > luaatrart tt*' van ta troat af tile at ,atrmactac rtftk Mist ** M U P lads' s. dais to ....vial kar* aav tr** tot* ttl* ...... An Croat pails eak -
I
'\ r.tkotr'rmalalac kX* aM .tk* Sekaa.VjakorDaly.ooaiiiaar. fl1 draslt C.at'lnsaq'J sly Mra) B.M. Ckafor. BMtkor M sass.it tt. Ftertia *Ct urprto .Te to curt aMerdtoMraatacoi. __ OF 8TOCJCICX B.-'
'. -. .. vk roeaaOy cal OrnriC Dab Ooaa(7. flaiLs Dr. L K Cast aM Mn. Job W. __17-M tar k... vtn ka sunk aM ke klotoryof MZBTOCO
bought .. at tt*.too. via 4*. tt* loa A. Softer. )at*<4 kr kor kav Wataoa,Tf ttto ctty. aaaaM bar tbioat BMtJMra CaOtorala, vttk at It* tte world ckow. list foes orfjiton -'

r ;... .tttotv ttaa auLktac a aaararf kaa4. 2. TkoM ZtefWr TB. kr*.4 ar I ettotk t ___ yma TO cugnt M .oa4.Tfal voaltt *f loan sal of tteo Mterprtee rrr fire Betts b ....,.DVM Skit {k* lies-
,a a fl. *t tk*'rtror dot wktaa. B. RwtaN' aM lUary U IteetIbobiaN, bat at tkk kOM*f kr *M M JCatk frat wtD k* a* ..klac t* gall rowtr the (basis ec.* peopl I wr aid .
> to to .k* ttoa .."...... AAor, Ik* bait kaibaaA Oraor.Ta 5a..t .B Cart *t De Ceaty' J. Wb norUa vkra tk* ...-..... sow ateettaa tIC. cMckkoUer *ttk
van la .. tt* m..1I'UI .k* iN4 Fkoe B. Backaor aM Boary U vat.a ...... .Ckrtottaa .t tTorleX ta r*oUt *f W.' O.PwttrU. .... tk p*opl* ,........ a* tkry I AattMyMUk Cs.yYtg"lac i :

'*M tk* mack ttravm ta bdbtve k Kotkkor. kv kaokaM: .....a a 4 a-4atfal. knit Better DM* Caaaty.Ta ... m. that aU tins kwrttfal 9------9! .orattM otottac -*-,tk* Java *TO

tkw attklac a kick aM ...tJ TM ar* kinky rsad..l to aapearaM -- bad >*M:a r toll let *f narldaaay aa orotlfcort. tocat***. petrlkaaM ales sad vaUrvay* ..,* atar4l| : BUt *f IkrUa. .A0 k* Mil II

\. )rat vktck vffl a* all sit Istlr.bbsry ... ,. aloai. aaovt ar 4anr to tk* yaara. Brtaf tk* croator part ..' aU Mesa Mausashes data. kr ky aaaOto* l15tl/.M forj 18PIeMW Lass aM oaorcy wklrk k* tka MBo t tt '
: trait '.$14 ..r.a.std km. *t aMiiiUtatyvxkMiM acatoatyaa. M. tt*. .as at rioalaao' Won N apJuI flat/ tk* *M* sad eoaiteru sad 4Jcktorawa. {I' ,.. ta ...nittac tk*,, icailCBBet .* a
,y+... W sub ataoaigat_ De .,.' ta tt* ales VytM aaaoa u.uit'heua tt* stag kfra aM yKara4 to Mto*! yeti tad .sari *f ,... ar krky aa4 .ka tkw. .... to alotj{' .........* sort aMor alt a tr. ofioi aM m I2tk. ........ MUM. ,DM
'attraettta Voaordoo ta "fc* at MU* Oa4 Owaty atRv"spds.aq1. rtottTWfaMral ..(tied w ttgtlei r t au w piss tor tt* .a.ta. at Deeel 1| alias tAtlera CQMty.: rkrMa. aa tt* ant, Lay atJeae.

iMr.. .... to *a* af tk* ...c 1 ibaA/.. aa Moaaiy.. Aaxvjt 14, .. .... II .., : date aM 4.....< ..... res.ssm. w YaIen'"4 Maw ta..s.h.s.a..etlqub 'Tk* TT...Dalea .>oel4 enlalaty A. D, HOC at t* cTikck err ;,'
**a* mm at tt* aftoaalkartac ssftM D. mt; aM tt to oroarM list vffl W WM treat tt* altar af ,... ay kern De ....... *..... MIMaM tor rkrUa. an of rtorM for tk* parpooc of ilinfla* dtiioton.aflcon '

f aarrat ter yara aa aa* ar4or a* aakBakM> ta tk* MUM tortl afi| af, r.- Data ...,.. Saw>*f.W. O. rvcrntoto .-. ..... lak it vttk!r Mr1'I. ... ... aM ... aM tt *M n lot rue report* tor> tt*
:tk* tares aaamtoalaaaf tar a* tnp.ns .. we>! ars.t tee .lgN .oiiliC M 1 .'.... .... K. B. lat at DM Ownty. RaW" to tt* ....... caaai sad inaonihuj I ...... ..oral o* chases say eatorirfarto year aM tk* traaocctka at aatk e.\c

> ,Met at cw-: .... vk* aoaattta tM o. s.d.ltgd w btars si 1. tMarlpN. a4iatotratrta 1f{ laM their vater apply aa4 stag K } elf M .r..M tatoreM to Ik* otter ........ M asp pioperly 'es.er.tst pevsr fill De restrict DM* aM arnM at MteM. Viafist bath tk* dtr citoittry ky v....> abates, rrCkr .tee years tt aartcatlo sad krl sUss. taw I suit .... tt J mm owt kits I tt* was. tk. ........ ,
\ 'feet:art'I. .... ea ]14*. 01* M 4ar Bf 3mm. A. tt 1WC. bar ILL 10. Ktac. sibs maiantty Isis MnaL eat. vaftkae .N -.v. Ia ,.tttteal aoptratkM of tk* awrtaf --- ... ..Klrwllaf.' .
.. .... fltalrivr'praett to .torTk ... -
... BeL i
...4 VT. MBWUTJ ; carp kektM Gal .u-
as Mtorprtoa
-' rvs tta ronM. tatty taa DdIC Ittr.ry !4 L >D. lilt .
sg .11. tof* tamM OmBy ell !a. !'! M awe aM Marl to I _T..... x. ra.fai. 4fataat* at De.w.. Tan far ... rkrMa.CBOCBT W. I... ....... '
Ma ..
.
stag tof l tafc. _
Ut.tytattpYf W. ,,, af ._ 1.
kt X
\ > '.. Kortoa. eov y OtortL ... R ttr ., A!' 0. ......... 4, W .v.SU ka M.. BMa .I TAO xltOlt' ts. .: ,
Aj MMM
.. Wtatar, Baroa, lass. xla.Res... 1Nty J2. ,NL.,. -
.
< .
Z -'s.o. 'eo
.. : ttt
.. .
awYf. 55ca :;:r
4
,'!-" .. -.- .... +w-- If. ; ''''
( "t '
,
.- ... .J -" '" ,_ l' TT -. .:
.
>ft; /
-ioAn't' .I'//] ; orB.w. IT. JB>!II 11 It* i ...... .

I
Koncr or nrmmoH: TOAITLT abnL I

T J JEWS I MITESwnr : FOE LKTTCU PATdTKode : J. 1. _Lbuty. OoIorUoB. ipuMta -r' .. .. ... .
:: .. ..... ;)
te kwty &fra that tk, aa & ,..,.... Colorado tprtM ( ." _. '
4ra10 will aaplr to tka u... X. >>U UM ..... -
:y .fRRI-IS.t110RADA: B. Br.var4. Uonraar at tbs list. & B. ntmrn. 1ft.... FU, UMikATM. '
'
eI narMa. at tk* .ixottr* ...eaLa .
.I tk* ej fit TallalaI **.' Floridaa j. a 1 ktw. MIUU. ru. 1...*
., lit* lit, 4r af Jrtr. 1MI. tor toitm kaiM.R. .
!roaxc*: vuurrOOOD PROKlnl pat# t laerporatlaf tka aa4r104 a E. OotoorC J.ah.o.'lll., FU. C earanceShle
a" tkMr MUdaU Isis a DMlist. ,
UCSULTS-CTOCK RA1>} eorporatloa. a 4r tk* lava *f tWStau ..1tl '
of norMa. fcy sad cedar ta* ..ttD..aPoso.ai ,--.
; c wa or THX KITS *AW >M aid -
aaa af Tk BrvrtUA Cacar aMMcrW k.for. ... I.
BOOK. MUCH OOODrD&OKAI.KOTM. Laa4 0....,. aa4 talc tka Mtovtac 1" DkTto lad K. K. Oolcarl. .. tto i "i
1 >ropoi.l caartor.. tk* artelMl M 4., '
lase
: i-* 0 lost at tM dip sf
., af wklck la ...w ti* ta tk* *f- K M said alas uC .... ,..1, '
t Ics *f tbs *tr tary a< Itat* af tk* MM bon .'
ty. ate.II to a* to k* "

:. ::1dts.sii tat* *f tVrUm.LLM.ngn W....' prods...... ad deer1b...... ...., aa4 tblohteiaSr abs .:'
: .. I.-I. torw' i I
Mt
.
.
K. P. DATTK.K. r tM tftielM .( teeorn4 O. R' 'E''N" f)rA' V. tS'
aJaat tkat ar* li-a aaalarfalraialta CX smLlCNANNIMT ) tMf trvraBr .. f \
M a* atack: r.*. aM Oat win S7 iWXRV bewWp4 M aa4 Mire M* tnrtt d ., 1 7
r .,/rsi.Nai,. wet ttnwtat':.a "i.- J. H. TATCM. tbsp .4 IB. MaM tar tkr. 1 It I' .::.
4' ..4>.'.11' we ......... ky tkaaM La7Ja.d L r. Moojrrr,' 1: r- apr.sd J. theGttIs / \ I. ,..., ,
.
Caspap .c .Llau/eoM. K & TATUM.K. 7
) K.OOLCOUX .ttap.a abreof, i Save' ;' I
-S Lsearrslal ua!t a..l O- J '' ,) \-
srsa.s mttnnm aM IBaatratMvul.t ate sat ., .... W ..... my tt.ki t
.:JL. Esrst rl t.aod.trap af norosxD: aul1'Hlr IdaI a.4_ a& JIIeboIlYUJe. *.4 AT' \ dI
,Ii i 1''..ails,M .s..M'l..... or eoeat7'" asu. aM 111wd. "
to TBS XTEROLADtt (COAX! AMD ,7--. Ucii: : :' 7
Tkafaata ft tka aitaaaiaa nit ;
I.> >"'.ar* Mac pat ta anaOaat aaap LUCD COMPANY, ITb. (.. ) :.t$ M. LUAUL : ; : : i' ;>
t. .J. dst ....1-...... ........ af aataraloal bens' amelatatkialrai Natarr'r5*. 'Itate af n.wa.at atM '
,
a ,laaM' w', bwq.wv.tiata7 aMalM. < ... .. j ,; i
r.: .;-*M ar* last tratat "1> k* af aaaaiBlai Is.rpntd'sadfor. ,. aplr.a D.-M I r'. i: i I '/'. .
Mi.
'
-4 Mttac SS to M atite pr .... : tac aorporatlaa ...* ;: ; J! 'ae t '
TkL ta. 'aN 'alaappla wap *.. *f tk.* lava *t tk* ItW.SSpur. tt&&e'. : j' ... a1p
y pramta*'Pto OT .* .... ida. aM aaept tk* foBovtax -ardd 0aatJ' J .M" '. ''B I .
-Tkla aaivt" .... ......Nlaot af toeerpraUoa aa aM for 'tkatraiepuii4 I breW aarttfy. That aa tka ItS "n'' r.l" 'G" e'f:8': .

> ,tarrar4. Iris ....,.. O. Ky anwt'7 lap of 1.... 1PM'ta tk* .... aMA /y S .. .... ... ....
.
: ara4aauvra arlykaaktky Craltfc coat7.. *>rM. 'bars tk* JBJBT "" 'If. .
,,........ eoatrdaa ... .... ..-ne..... af tku aorporatlaa akatlk Mgd. sap, CIIIT a tlar.d by .. < 'i I. .. 'I ; "...
.:'P 'be.1 a81' .D+vlbet1* pat. .Tbs BrfralM liar aM Laa4OMapaay. law'M. sri its '.. ., ._... -----...1."I. ; ',.. ... .... ___ .
I'r
1. .......... 'sNysstln' .nfit. 1M a.4 .fa'.**... afa.4 k* d..O, waM B. L Tat,, ." .; ; :
Ir ...t ..... .... .raa af Mara tthsei ......... ta tka .... af r ar14aaM 1'r Wd .
F. ttMkaay. aM Jafca Caray.** 1Ga 14 tkr state ..f. tile Catt 4 a. paspsal4 bsW ka vi + .- '
i J" C tatw af Aaa.lea aM forMcatrtea. sasa. b, tsayb. ; ..:tb. p dsaatba '
\1' art Saekaoa. ..%. -.i7. *... ,vkrrr aaeaaaary' ... taarttatw ed...,.. ....... W .fe..)tat 144i.SJ; As we.. enter upon ,our"tAnnual'/ t
t- tat.1caowb ......., EM !rAttbr vaataat Tk artadpal ... .f aaekaoraaratloa ft ......"........ ..a d :; 1
.
P t.*pjc4 ...* tk* KaaMU ...... ...... ka-ia*.t.4.to, tk* pat ...... ct fta tt'rilM.ar Stocktaking we find ld's of: );
.rDe. .... ; r :*'- pfvi I atty ar Waari. eoaaw.of Oa4* Cut* a1Laal e.u... ad''I tb7a'awlb .';' I ; ,
.... h Mac'L trW4 O* aC fToflft \t : %. f iekasekdta1 1. as, w ) Oddsand: inds. and accumulations ..
Xaya,ky;tka Kay, LaM Oaatpaay. -%- ,*, ,. .; .? ..0. gad Ce1 ...... W aosi Ia ,
Tbs trrt 4'' Ul. waak-tkra. ... Tka taaaral af tka aaataaiiU and takl.,peg LIllI.,.,... ... of excessive/stoIn hns. '
p,.tt ta.aw.. >laetAM'* aM'***,*** i traaaaeto4 bpY aaU aarporatkmakaJI hb.r j many ;
,.-..,; Taw bn.dlat ,w,.sa *.Lt k* aa fMtova: ; taa ,. ': I b.. r. : ;' .
f *. piss vfQ plea sal jialUf 4* aai T.W aa4 ..u. tat**....x awrt.taetorlM.K >t* wtfnrial :tai.ad I sllzsd ., We:do not. care; t6. .list these and,: .
ii; we+.B aa aai'tk Kara O taaka4 Wr as sawi iM'w. lsIL.Mts. e .... at ...... la aW '
'-.. v* >n.. s aatibb pe taW ..ceps. ..". : ........,,..aaaaia, L .0.. ::; ..... i'"Ie ..!.. ., 'J... I have Marked. In IPlain fie ;at', yt
.. ..... .. rtckta *f vy.. rods raJiroaoXriav,4Jkw "
ttaa U *
a B !* '" < Tki ,: \
."* .*... *C .p.Ci4.. .iOurt.MM aa4 .auaa7aa4. an feral r Is.an II ; -'J. Iti'IlJtC16LIT: 11 '.Exceedingly; tow 1dice! s' add put :
.Z.t. WMt ws borW MllMU.nto I., .c-l/Mort[; ..... aU. taapraraaatiaa4' 1IIotar7 NNIIW d .J1erWa at : to 1
.., .. "" ', far. ..... a,P rt aaa.a tkaraaautan. ''Lara 'il)' 'COuntt g r
.;$.... -u.a,pndStt Oat.. 1*' bee. .. kai4 aM.'I arau l'llr. ''...... '..aiJ. ;them ;.on ..the, Bfirgaiii .j tr;;; .

'f''tepfo.d ._..nha.: ..: t+ssafiT lati 'I eo tecrod_tIs...last.....aatrov aM hIUna'Mar ease u. .ua J. -. ..1.t',..."." Remnants I consist;' of Whitevn$f, t

") :r.u: I'aa4 Uatabaaa::aa< 'hIM''aU klaaicf JOTI i:n' >.'PCBUCATTOXyt i ,

)0.\,tbs.. ..,. "tan it .' -.rN 1WMt MMM I tcravar to-ajaaafaetar* anfar aa4 I Colored) :wn Organdies ,Ma tas'j.
i s ,
'
.
ail :
tbar-kta4 > ;
DC aMa tMtara.laad: t, f at (d u. ,-. '11: S. I
.'J'....ae.r.be ... ... aaal .wIG I.. tay a.4 ... .va.'lsd ..".tra*< 1s1.' a. aoafs..ut.. ru, t u .. : Percales Calicoes
-
: .seed eoft' W 4taaU" ;TIlle' plaitstMeea ( .< <.-,emekaao. .OT. .
d. $r.H-a at lOud e.1 tM laa*u traaafcr aI4 tilde f JCetb. 51. t'at t "
.p.;.!>l.ra t tltldorsp. ,JIabr. .Plater. anaetptle.W' ..'.....CIt..,.It* H awr-lT. b.. N .,11 ibs, lii.'ab'So I.IIraraaJa. .- . L''}', ,all grades >off' dry goods > in, lengths. I I1 "

i I.b.a )het. 11ICT. aM ;TaMr :. .r. I....,,'aM4Miry s' basasad .' .
\ "
: ase 1s'be ..... aid bit area bell sad rill swat .., : from 1.to'10yaJ"d8'' .
M7. JC4 a lUll tat 1-4 'u..... 1 : ; / ;
'.l.'"' .L.:.... vD.' (. Iorv.r4iMcuenbto .M .... \... ,..... 'thaMr. :..... / toval. M a MU.Irm.n J! aartctataito ,. ., '" '1" f.._ -., ', ,
"
... .... 1taWaa/r. 'h -
.. a .,. ,a rJ4a1lM. I 'aa4 ., and 'atarait rl4Ua ... Led a*
< 1 .......... ISM/..* MMlu *9 ** taMrLa. ....berets otrallM .Ube ar toteadaa to asS taal tr* :' .
: ': ,Ii .,......C7 d tM sins veil Md *|iaaua atina.;..,.,,-.,1M kaav yaa .... to ......1 U* ( --.V ,. ,t. -, .
Yper ., .....ef tataf, UM .. Jo. ) .
M.tsetmlMMA1'ags
: akatiatai aM afl Ns 1' ),
', V-.tIIM ... >M -*..rtlUM4:,:-a_ m ackarariaarais; .b r w' rate aM!> f1 f1kN tSI'JatpUr.(1a.!. ....
., ( bases; M4 B<1>M*'".fl b ltla'LL Sail aattl a4. .... .ta ,..,...bob,I k.w w lbs 1 MISwlt 4. 6rc.t t; to ialis irW%: ;lityu : TeweI-kees.r1c; ( ( ( : J.,
:
aid ... ..
catUa
..' br' saW .t'aa. I. lost d =' Wits ** r 4 ssass. as "wks.wr a. ; v .
.. ,"..... are 'ft'. **' way\ sal laMe nil..,.. f tratavaya. ...... aa< 1 .l.. _. .uy. :
:trybsii.s ta turn* ta kMt.t** .eases: <*r tk* .traaaaonaitoa : :. PM :' ..worth U 14c or'k ;*de;:"BubetTow l, peCIolitt;tf i....,'SIc t '
t. 7f1'. Mewl'watt.Ndrsw .M)1r Ole yrWaatf tk* waaaay katMTa _.., : / pieces : I ; 25' ,
Heck
< i r,
..J,0....... .......,., .... ......... .. ..,.."'--=-'--.1.et &.\....,. I + BDaT L CJnT1m., .1 ;;20 piaa2Scrq fJ ik.lt.&ec: a 0 tn:1 deg. Tow" 13z27'1apadolz'93c'
\! : rw .f f ; '!06d .HeckTnw doe'U0
: 0. o.P.wldi; ai'aivt: J 1 Ja.per
it: JI..w..arI'tn4'+ MI, K., JUrt 'Mkaerffta (_;t ..... .... \' :Per ka;U +worth 1kfor U look; llplea.:;, ,
kald
t.twa s hip te PMnwatbra.ilad .. ..rarta. : .<........... ar atkarvlaa.art N. FDLPL'12JCATiO: >r, + a"hch: ,, r.1'J12 %:": 2/ plot.Bieuhed bee ,.72d lick. spread ..
? ..,.... asto4 elms be .r afar .......' I'I't. : t, '; ,wonk'25c :
",
.
\ (rd '65 f t___...____..__ 48e: l"1
:IM. "plMsa "Mow S. := 15s bt.tIIr. 17..1 S.t. ""W rth\U5. WeiSUkkUnet T ; .
.... ... .. '. .. S..a.y.br aaraaratlBabMgattoaa. '' 0...,. .. \; ;,.1 eh .JHie :,
:. 1t; u .. > '
'j.
...,SpatsV ,..'.-.t, ..,. .-.fa ".aIaeC......"..............u..... ....s.s......' ',, .' .' '; 1.. .uJ11NMk. .. 'Creton*- .'worth:13 aCt per 121\/ d.oz,.Bte ched. :Sfeeett." .;. $1.iChdd ..' .. I
.
aM.1141.. Mi .! ..!*aaa..>. ..NT Om Tsalsp bs. ,sttaMN'bf b ........ii7 sab'Sseb tM...... 'I s't1'1.,1 to barb gtra as.aut.a.... ';;-', l-2cj;; i i sad,Cietoca worth'15 to 2.. S1 nJee 101- ..... -.65c. I :
.>.. ....' all,fit)I tae .'. 1 ..' >> .Pi fo .Cu .36XU..U.l ft1.1.2
.......ahwetfi t .. bias twsr ; ; .......... >; + ; :
..s.el two hand ad..lq all 1M rt.. V 'S. ,M id tar ace. ta.t ..'IcesaYI4 now lie,0aidjsd,-. b
.. .....:... ... ......... rw'. .. l'l ..If n. M N so.q,'tats t9 ..... I .. :Qae pieteira ktichtd Slbeetlii ,iM spreid'3l.'riluefoc.r. .,. .. t

't::...,.tspetfdMMklas, ..:Sas .. a sr.f a Ta' Nai4r aayaMat.tor.. an af 1 i i i}Tt.DahINeJ bee'.C. tatatlaa'MarMUa.te aabslal ka W lwsrw aaJSST"1 .. I .. I ( .. -' .:..: .\:..; ,.26c t
boo
pMa1 ed+ t fsi:ubSI.: -w. taaftal seek ,atoerfk4 ta w>a.: I t pro M ...--"elsia log tile 11 't ,OIIe toe cif tWdec .by rlyd.xltronh 5tCu K" ,26c SIotWiteBd

Mr, PSN4ioi fa .....a II.1I1'Itet: as r''I: .rrlea ta .a. a Jw r M1 ebb's d.urrosS.. 5 Nr.' W !. : IR :
taaaf -
t ''I budcks
-
'0 L : Kctiiiir' idonanutiblq. ,. ;
W ......:M Pirj4, +,W;UMMMk Ma koar4 af.4Jraetora .. I W.., JIIIT, UOI. ; ; .
eawtfe II wtral.' M tile htVe AM to .... kM *nrek>* ai .._l .. r ..u.....: re l rprke for....,__-, ,.'<.l_.:_ I5cOaie ,
fill .. Pi.lls a.p..: Tart w Pavwa aa a**' crtat4 *a aarparaU JM"1'J.. 1, c.e.o.1': '. .
X. "' Isale lk : I6t lather belib,
tw.i.aa: 11.t stpt.bt4las.M' aa artaa ja4 for praM.' kyUiffaaaral > .ad Artbs. PoWte 't :, ", hip 'grade colon. ,

-a1M PSuMJIbj... 'd.Vttckjfe b4i pvNwl.s.j.ahl.tk SI1l Tka. toratatac Jav af'la..*..dicey. ....f.narlaa ka aa V 9. ... .iT L.CItt1rL'j ): Good UCoWyardrrlde; ; worth lie 13 f ids I Slid lI\Idr.reIuI\ 'iirk.eJf: to1,'at4k': .

..... aid .. 1M l son, Ha> atr .4' aa I
aa Ia4pa4at: iKima ; 15c ,
: tr.a ........\ 1It.'........ :. x., sad povasi UI4 De Msaraik I ::. : ,. for U; ,L6Dfrlat Ciabrlc, price ,*t, ,, J '

1 s.1elsMl .. 1'.d Paul Wy se.'........ ....... .. ......aIIItJ : ;13 1--Bear:feiad Cmbricftke and iaaoothf S. -- .- "_'+ tI "J
....p'II.. ad .awed. _'a..l ...MM- ad... WM n.It .,.. Nstai4 It OI [
-.l, _,' A_ a7 asasr ..... bias I .. : 12 srds foi 1= '91.2c vii Barowli + : i '
-' .... ; ;
.
..
'J lit ltie .
.
De' t I i i10M.
.
h
.
.Q
lit.. .. ........ ice. K 'SM UF.ai. Laid Oss at Oeias &.ftaMIM. t tkCerfikdcLanrBftla'fia! I m'ttals&ipeAsJVfoHd -: tts sEt -,
.. .M M V" !LM ... at,..\.. .1
a&.L.bpltIiP.boi Jq. t.'INt
: =, Va. M Js 1..as......sat...... .. ,N, M.III' 1s rplr,,. tbs. ;'woi1l. 12 14: to 2t ; &>yr 19c. r let 'madam ''ce seta' ,
astray aeiieda
R.\ ef ... .
.
UIa dollars llefluC, .. _0_ 1 a4 l .. ; t. O' t" : ,
wiwl.rd:1: > 1iSMNq .s N c: ...... .... ., J. < \ y '
;fa* .. -wottk
annatiua* aattat YUM toU, tm $1.:5' : _.. .
tw .VOOMU4 .Marv.S. : -
........-....... ilosar',. /ta!f'* a past i few... 1pt. wmMrt U.*. MIMUI baM/" *oet. ddMrp.fI C MMauaatm set,. Alt eecd ia7 a sad w'. fcr W\4.r J-Iaw.w.l-d, MU ::;.,: -:-.,,.; ,"=, -t t ',.,.., \. ,' ;..1: '-i-----it -'OaV Jot :staadard: Corse r! sllghtrjr sotted.' ." .

tka 4 u ia s QiBf fat rort. .oManjj as h panbi. w .r tawad .r tl's..Il T.. .saaabtp'..... K s..i1ti napa '" I.' :l \ r' fT I oth Sk tol3c for,::.;.;1......... .......25c .'
Ur to
i
4Mrary; aa a* .
'; ..'h an Iarsi. aid. De ,a f ..1M'...JIIII. .t 1a.a lniaMs d p.eprtp? l.btrSeat.,. :tet -....an..ir1.I.Mw'Sanal I, .:Lsk1rt&Ists. \" : lot : Claras' lliad""*, worth.75c :;

.awat. wag parkaaa "" cbJ.a L test. I SI. k,b. IuC 17 tbMr ............ .!data wn.tbfl.a: tw.rt" M ItY1 /.J I to HJ4<< 2JTt6 : ; '
.. 49cOa6
.. aC aarta ttoi** a..eSkr'JJJeM.a. ,b W ..... 1y load .*.! .eAb.t ._-. ., ...*_.4
) Waltt.T'
cW.4f d Kns ... .
: .
Jabs L Ice'j of Colored l Shirt
the
::- d J'IutII''Jt.., &Milp C. S.I How : A H '
t
1 Oa lot letth adBa. worth to
.Lsaley.S'bid aMp .Dare: nraa : ; :IT. .w.frb III..et11&.',.t',. lt -' -' I 91 'I.58. /
.f'.1
Os $srs sad W .o braw.fa. .... er ... eorp nuoa: a.a. ..uoc.... ... -''.' \ '. ) .,:-. 1 f :,:........:... : .:.:. .. cIt ,
'....,'...... N.s l./ k. a.nyhl.MO 'belt Its Msmal.bl. M b 'l at : : .t -rA!Ieot w la hiwai nudrt worth $I. : /
/ ''.....'sM4 b s:wsaS f.''.I a MrtAarsaa..... M Ow. n P4''M. foMta1..3. It.l ;. .t eti ,. :,. 'dam "t"1_ Assor d Laces;worth from 5,.
.
4y} lseMdSsp .eMarp.. a .... Lb'.. d .... t to $L5I ...... :....._..__.......t8c: i.k.3c d :k
""" .
aJ tdJ
d ; .
\ _
tsrM -
-1\\: \ ..! .- . awe, aM.a11sv" "fiae *
: f Hoc white la kwas and lingede'wortb .
of
f r ...... ..... .. ..:i.j. -dhstiatb See Loa_toss Qrge 'set are 15* .:.. A. .. _. r- k. -r ,* .Oae:lot' mbrolderleaworth 8 to 13 l-2c, 'y :

,. II1iJ-' lied S'u5. Assb.r e. ... { ., L .to .Sll, it.._._...__ c flow :
br.Upt.f. : S to' -
sorts. : ::
1 -BAXBLM I _. .r..._.........._.{ 'k,
', '.r.tl Iarv 4So-r.wt;sad Ole ..add.J st G.fftI lw.tsrr'...spl... *.''VOtaaiMekall.W af, .JO. l' .
Trw up Is .... b W 1Art Ilea. a'tt'tsatla. sttIas.. ta KJmo st'wi. ..'. ?Ie ..
use ,. I Ij
.,. '... ,s, dbeaMr. absfl. .. .te ant.. ....,QIa "... '-:: .r : II i wlth. per.aat, 04; 5)/p '
"
.--.. .. JJaw.ef.eil t/.la at,...&.551 aF t w ... ,.... IitWe. ./ -;_ T*' __ T "J .. '. j ."I" .0 ,.. I ) .t\ .. : ,
'i i iJTW: toBavtaf at tk*\..tMrataflr.ijatMiy. .al 's.atlaF ;Al aber......... stirJ ItttcWl WI ).oe. s M fib ,.

,......, ,...l ..' I sate' ra.11 1M &lie MrprstMa.55.11 ... ...... afea Jorf' 'a..w\ ....-. W ....',.. .. ,1 ., ., .. -, : .. .
JI
}>
.a wy b De bawd ., dltdra .. 4 v" /
;
,
aM'.e.ptt.d .. '11e Sits 'Cifeie.1 \ x t '
..
... / .
t verb.basis k J au. 0. M tbs.topI1A1 : atlnettft 't.J p ; \.
-.n :
p Mal M bras ,,,,,., sad Up1y..ees.pn'MN .. C j i
,.. st, Mat taa- %
'- I". F. .., .. '.... ..,. .... +Jut ,...... ...
i .
5.1w rn w
ut, t b. 131 e. : :
*
e. sal a. : A l0-per will be allowecr tin -
-tt al.-rl4.S tta Mtk.L .... ., ..w.. ___ .., .. ..... taatr iue Isl.,urdsV ; special,, discount.bf cent every; (

taltgr l ......-n.....i1a.Rr ; .'.,.&an........:ne'Nt'.c .. DC e wrN.tla ..amid.....kW. ...tkay. aaBjte tilt 1M V J i iter x p. ,
More.datut If. h I f1wytb. aispM. ., Mttr hlek.4..Misr. '' .
airs !1W --uo. ftt4 1p ih'thestorenotrin price-list.
..ki L-- :Dl h UIeeltJ' crt JsekaoatllM thaQ,1 M 1Ir..,, ..D nor kla art**'. MrTaM article ; the,' cut t r
.
.......ik..*._:....Tbs......Kmtaata.. dstb ,sr-a .cell tat aaaee. 1ortty. Men Bpckal UT tk*, Mot vlaka* < ) I
tksaltb oa..r u-. ......_ __I ,JAa1. ar rv .I." r .....
-117 rage wM Ir w.-' : '._ :[tar*: .. "1 ....
tnsrs a* O* Utk;:Tfca Miss tor tka u ..... etodI h \ .
t ?a.sl ta II faara WM 31* *>p *t.f -.t. ... r.. .1141a J DRAIXAGK:. i ..
-
... '
f', 1 rt rraelai.aUe...-.n... total Maaaata 'fIrt''t, .' cIi w. .tIc$ hot.; ':rc.tJUL..t'rlDAXU.' > ;
Th sSa1e\wi last 1,0 day'r
<* < rateteO 'foe tka.aMatk.VM I SMr'taekaa. .' : : .
.r-wawa e \ ..
Tka fraataat 4a117. M'a46Mwa ..cJac 1C .Xvaua. atata aatkara. : I II
.'. ta aa/ twlt74Nt ...... .... UI ha,.ae. ..... at __ 1hw ... tla.et t.. e .srp,.rtl ... MrWap p+ '
of (
srXMtaekaa., M tile tlb. ,Tka ..... uhM .. .. araaaaL be'w..... a.v arat only: *.,. No'juggling prices;
at* )neIJIt&tIoa'r. Ua Mil ta eorpor t, =: a caaaltroai tbs kM. el Ik JCUaW I, r
4 1..n Non vasut toekaa. ....... b .tb fabew1ac. E'' mw ." tile Ht... Wtk* aw na huinbugger
M.n..;pe.r.tes'4B..dba of J. IL lIeItIa..r Praa.stt 1 ... peas at-Vtactac* drsw at eat t. "
r '. Vta4 vat aoattwaat. vltl t total DatM, )TJee..rr 3- 'ens.at .( til taSaa. aa wranca Masaisri. L. C. parer .' aat 4rataa...caaal rw* .
i a.-tF _.a.dt7''d 11 alasTb sat ,.....,.,, J.. .. 1Ic' I(.Uaa fa. lactk. far ,tk. taipra**.
.
.. V......z r lseftf, ar 1ft.. arhassvsa P..ba11e IL C. lbr'r paid r -.t8 foal a,* .ot....... hy tk. i : :
....,. for, .... Cram UatM lvwt sad J..' A T.Dmt Dtrscisrtor. 1ttwIt. Iota aa4 TM c..- M
.. tie .... gay Uitra aa4 ta that vfctaltj. Tku 1. W 'Butd
:,.. 4 t r
kovtMT/vm t
1. asset tkai tofr'II w., Mt tatarfar vttk tka ; e v
,,,.....It Misr dani u lwwb"ad ..., U. IUD .25 sbab b ..., verb ail tbs old d tw Meal .....
M Xr.fNavaaa'a ao.Mtat..ttt ., '
.... Tar.
., dga Tbad.ah.aa .... tiara .... re r\ "
-
'
TL4. Madaaa'tka rimy ,
'aaaaitM cwtka.m.' ttk.. "ttk* .Utt.MU .. ._kQ_ka r. ikarac. ; -.- I p -
a.ML 'st' r .
,aa4 Hat T .... 'Ie wktcb d f ,- >() I IJ

.. \r'-4. C'.S .COP. ..Or Tn4i-; '. ; .: .at.8a7..'.sm.u.doilsra-w.ec Wootpp( aWl t M h'e'. aaa boa...IsyMspd L ..... f- 316:and 318: 12th SI. t: :

tb1' on. .....'DC .'.....:.,K vb a few Can aa. *aa .
/jU. **; 'MM. X W .Wataaa.aM st, "Matpeabn ., sM1 Lead sat af tk* & irtilr* apak> '
'' M. r.'a. : X. Aaf. .. ". b'eMIt '-
aa / \ aM alp .b. ... ..1 v115a.ert' s af>OmaraI .OUaarM.
,,taaa..,;.'v tak to ..... tkcir ataerr fit .coeI1W fall r via H ty. k* appMM. ky ala ... .
'.1a fM" .aC tk* ktaaaMa sad sort ., tbia. a.rfdwe.d Jab fvpv vka aaa ta4r4.kteaarrte4 / .. '
b i
.
'-..- Ibsa ......,.. kraaal" aateerIM tWIT to tk* Btacktoa caaipalcBMeuaKt : I ii; : ill 1id& f

.. ., ...___ &at ,M11sw.. .. : .* '.. v..al. YIQ't5 elder
q at..Ir. : Gae.r. CMaataI'--..;Kplayli'col .r Vvp*. )a atkar waraa.- / .
.:, ... .. fe.taaptIt --
stb.b d eIiIa.f So DIIr ; .. tMtawSa.kJa btk sfa 'I' -. '
sad .d.Ilo af tbs 1 'P' "
aaa ; Utr
y
aaf Darr .Oelrsdo. 4aaa BMt u Bbatit. va
'.kaaaUfal ,'.araj '..rlaaa aat"aa ..ataat CM. ... ter. -- k* aa* et. aiaaHlon at tbs aaa
aMrk.af laaaMl'to. .la* dolt. -; .,&.I'.. 1h..i./., Metw ...... .- <
*.
l.".. "r't'" '.. ...\.': ", < l ,-. ".. .- .
t '" <;: "
. ; ;? ,
1- .' _it :.-"'" -f' '
,
1. ,I. .
.. +
.
Tyw-MMMT:fc Wftnf'Ol.M 'fWATUW" {1LL: .s c i d'';. ;and:;: Last C J.ft l: -se. 'so'Of19081.{ :' ( : .: I Ii :; -' 1:Js: I
? ,Saturday, : e13tl:1"; : .; :; !I :
i' .
-, .. 1 r I 'wi. ,". ,. ..... ..It, r ... tr
1 :
1 f f *
, : : For Ten Days we wi ,1 i :give l Bargains thai mus :)be seeil to:Jbeiappreciated.:; i : v. Not\jSale': '' r {


I .,Goods but. the best our stQj ,.e affor s. The Goods \that liaye: to.:goat Jtalf, ''price' aye':fiewIp :. ; ,:

% .
-
.i : and up-to-date. Silks ,t lat: not carry ,in 'this,' climate,' 'throughlisumnaer: >months:!'<<', _t

; I '- > *. > ***" ;
Read and; \ the sale : < r f t r '' : .f 1f / ) '
carefully :con e early" to at : : : .
.. ..
>> .' '... ,. 'f. :" .) ., : ..
,
\ r .' "A t .. \ -" ) .. }< tI, "
I < 1
:: ( ,
i \ 1' I '
\ ;. '" >. e .-' .:1 '- :\ .f.t .."J = .. '_ i :-... -':'. '\. ; ,- : ")'
"" > 4. .

fr t \ : '--1' U. RDI.QUARx'' : ; '; \ EltM. I ,' .. .I.'j; .. .._'., ., 8',, .".,,. ''\.fi..J.,I

< : .. .. t
; : t.
J .
( .... ;: : .' ; ,
# :
'I, (_.. '( .c.; : 1.:. ; .r f. IFV' h ,f.j I : ." k c .I r"; ,1'1
.
... ". .." .',. .'> ..: .,.. ,-. .. ..L'."," I' '' .. > .. ,.. ,' I .'. "".\ ) "ir."i' .! ,
; 1.... .... .,... 0 "- .o'.. ." -.. ., ': .,.J'
i .,
.. p
+ ,, J J I "
S,1 '
,
't- f :t I I 1' '.. ( _'.' o t.t .
: "
: ; '
.
: :: J ; t. "
t! ". .. \ ., ,,
,' : ''\- .. '" .J \ ,,'1-- '
Goods :
: .& ;...::. ', White ; : .' .' .( '. ,"SILK'"[,\ ,. !, 't. : i" : 'EmbroiderleSl' : : 1 1
.
: "' -0",1 ,t. \. I .. ..'1t,: 'L''':; ',:. 'I.4tItdtWlifJl' : '. ," '"
,g --.er' : ,, 12112'. ..., i ,,8cM4rw "', ." ... ..,, .- _.l'> :iry,.....'r' "r.-. '-". / ':'... .-0<.\, r. r ." .LJ-, ,, '. ,J ; .,.. I.,... .. .. ; ,,., "" ; ". j+ .., .t-..,p
'
Y t '
z@::1::: '/ 4_TaUe. ,; S telS, F/IIII'V/ Flak. 4J. t. : .. .\. !
J Ces -Jt__ It t&e'16'p Ialr eI II
JarO
Of + ; ., .. ", '- :',: 71. 'r: .J. ; ; :. .:

L. ...ahtted, Swiss,2: c.qty '., 14f' ,>'. ?... ., .1!laistkgs I1.\F II':-I :''.Salty" :Tw"theas 1(, :. \ : .;'__ to,i&tiite, ,. 'N&Mek;; i. aid. 'CM':;.:t..,, ""'i lP" ;;-, .,

; hta25c q. ty.1: ,. ., .c'. .. l8cIMa :.: ; :..ft".i .'i..II rI'ce. ; 'ce teii' J... ,' ; ; aa .MiM' : .p&fe ". '\ "'r ..).
*
'e" faWeW
.
". I... HII'. .< ; llytjnwk .'.
'. '' -.' t; 22c'" I" '.'t.I.\ .....- -. .. r ,: )ft"f- ; '."J '\ 4 ,.
.r .
Uwi'SOciHilty '
,. > ; v, \ "' 0 _.I. J"
I. .... ,. .. \ : 'i.. ftIai.. t. ,tob al .
; \ : ; ZS 18cca't 'i' q : .. ..
,
') tlst '! : .>. f1 \, ,_ ) t1"l-. . _' '.. # "\ !:]
; ''J o Yct!( o: ;aaay. whe t dr ..1 '.: ."utfejt to'buy/:. ;'. ....., ; '-' 'f .' ,.,' .... lI, ...ta, g tMJI ( f j r: '
:'. I .... l t. + ; ,/tv, '. .;;...,.6 .-,I ."" \ ,.. ,f"" 'J." ,0 ..-..,' .. t... ..'... r ". .{'. ..' .# 'I,,...II ,-
"! I8WJstlteJI. : te '10, : : :.: It f' l' I. I ''I" '.. .i I r. !' ) '-
: .: }! : ', :' : : j' :; ; :. : > : ;' : : :t '
: : : ) ; ; i I' : ;
;. : \ r ; : :: :" :,. .. ,: r : ,
.
: ; ':. '. ": ; -: 'esS"S"S"bds ,' : i.: : .$ll Pas :' W.,,) ;.
r cs --Jk
I -,..} t. ;:of ,' ,. ,!! \ ..-Ad"Irbwn LIIeIS.I t 1& '.I, '. ,t ,,..'\ 1 .t;.. ,..l'l' ... 1
'? .J -' ,131 d te.aiee ;; ;HI :, M \IXeel..DceuiLt. ZS,peg :;. r '. ". "' 1 I ...' 1 ll"tw' u -,. :'; >> :: \. ,
t > "f6 > Teesdetlk. .t Udfat.141 &* IdN. .T ttr-\ j l S6 c' + 1 'J I .a I1
L : pa .: : t : : < icgoayk. j ;r t
> .. ,, :,
) . .' j l,
,
< ... ... '
{ 4 : -: -t' : '. t. : '. '. \4 ) : ,.
\ -
:,- ,. \ ,'" (. 'f (. .: ": '' (. -. oJ ," ,, tr ,. \ '' '. p r:11: 1Ji s sn '
) ; -
.
) ., : i" r t. ]
( ,
I .
: \ "
,- : :: :::. : ': : IL. ... /:: / :. : '. t. ... ; ... ,:: ',... ., : '- : ( .' t'
..
n of' :; .' "
: ,' {
: : I v. ; l" I'
tjt'M. .. tt'G' "
i r ;. 'lI",.., -.' S .. ,.1 '" flg'U1".. .r'. : \. +. ',' -. .silkou' -es '/""K"re t'c: :....
.. .'r.. ". ,. ... 1 J. ',.( ,' I '. .
lfr ", \, 2c....,.l, 't..." .,,.' ,,...?"_' 4C I.", ,. "'. .,15c.. tga .;'t'>.- :'or, '.- .ZS.I:'' .MIt Ii Uuenu' .1. t.SeIetl r '
'., Y, ,r ; :, : ,
_
't ;
.r \ ;S.. 1 t' .GII" 2q.ttJ.; !Q .1k'' .' 1.an-- y:15c' -' -
: '> ; ::"- r''at'J- : llc" 1 .. )Al iSeseet ; .esd, 'o; u. Zf; ) .TYs'a'atl" 25 per' cet. : ', ,

; \ t._ .y, ., :4, ....... r. 15.. .... .... fiIIt'a. -c-iIa.' .,.Ie'.... .. \, ..L. ...:.. \ ... "! 1 1

k i r; ; : a 'I' 'J' t,].5:1 at&t, U'. I ',' 4-J ,.,"'.....l .,:Be:i, : .'1J, --r., "' ae.i'." = rrt: ..:, ...' I' ." \,r LRB.'J", : '" j t" iIf "{ .1"...,.'...I.-. "I ;'., ::,.t.I-J..-: ,. I

: .. '-', ., ." '-. ...... ,
'' ,
'
,
.t
"
; J
.. -1 1' \ J I I .t.. .. .
J
i.t ) ..
4 "
.t., f ,. _\ J" 1 .- I' .- ... ,' ...- ". ... .). ,; ''' ;'"f.. ,,'''}. '-',., ,[' r.) ,.It., '.. ,, -po{ ,;'"1'i\"0" .< .(J ; :"". f J. ;. .
-
.1 ; ,! ,, ,", ', -- Ie 1 -. ', ," '.. i.... ,. .' ,. .. t t' .J.. .. ...... t.-- ,; ,
'
?., -.?,) t. ,;" ',*'. IT&Me w.' -: -Lllen. ...'. ". I', "' L'II I eack. : ,Doiestic) .t-!. 't : ..(,,,-., \" : :,"t. .. ;t''t:r: 1";-' l' .+ 1\. oJ 7.' ''. ''" ,., _' I y .I'. \ ,. t ,J .......:,' .

'1' J. ..1""IIIN ivII. do: "well: 1 ,. ( ': 0's ...fe 4 ,; .#-, ai1alB".SwissudStrla.: : /' .:, .::. '. l' .' 1 t :
r
',t. '. .' \'aI..' k errk{ priest," .. ,f. I ...lto'CIIt l IIerUprda, 1.t E ... ,. ) ', cWYt ...1 .' .. ..... .J ''
i
Eera, .
.. ... ...__ ; ) :' .I" '. 1 4 : ,\tl4 18 c tokSIp pdr*. .
.f : : : fcmisele M il Mptew te ttfa HM \11.
.-. d1 Te fa fuWu ........ / : k u
tMdle. f/ .
,
.
a \ -- oa/e&1 l'. L .
..' ", J .... ..... ( {..J. .t..aU5! cert .', .
J ; : ; pet ietirtliy
'' ....f'.t. ; ..... .J..w... L> ;' ,4 .. .
"' ." .. .. ... I 10, .M Jd 'f t .- . ." .'" lr
." '" 1 ..
'
.lf' .
: < M .
\.r- .
$ ; : ; .: ; : ; \ ""
.Sv i ... ,...,; s + \' : .1. / .t. ; .. -; '1 ,k : ::; } ."J
: .tt.. y. .. CkLOSi.. ee. .<.1c, n ,\' = 'i .r r 1" : # ..
: 'J "' .. < i 1.n1.a. .il..... !. .. d .. \ -0" 'l'H'.J. t \, Ik .< t |- .. .> \ .,'"
\. ; 1. . ... -.. .. "11"1' /
.
:'" \ ,+ /[ r, J, 1 1 t : ; -. : "" .: -

..'f'-:.,. '... .. ',"i' ..... \" : -'. .. ,, L.. ..j'.j. ';',, .ly....l: i. '" fry". f'...: I. ..' ,'t J-T -- :'(. t F :?:,'.. ',-; J .. f'', .... )" '. .' ,.". ,"' "., ..1". ".'to'J,-


,f(: ., : ( .. :(: 1.J. t1.; '.:, "etett ,"; : .Parasols's 'aid' Lthbr llas : Ladles' Caozeests. ;' : \ "X';;


'" : ) ;ii: W }'I. ,speew3et: },, u. ,.' : ..., z.'ICJ' I :0 rVeT7LsWMtI 'ea ._J 'fins 'b. 1e mad:: s &.-N .l"f. ... :

.''tr: t.. .lJi L' ''1 -, 'M""IIi.. ,.. tes,;,.'121 k.. ,r(.; ,' .In. the- 1es&t: o', PMfSpcM/.. ':; ./ ', .,."':, :.,.J.-d 6dt.hS6/. ,.. Y/.. ', J. .'. 1r ',\. .1
t u--.ir..i" \
..
Y1 ,, / ) .M4.IIe .; .f .J. : : .'" Prke. ... tJIIkeIIL. I .1 '"' .. .... .' ,! .!. -.,.... 1.- J 4
..
'
.. \ I "I .. .
'" t : ,- -" ... }..: '.)A. -;" "'" -- r JSc.. -.atJ. ".... ....,:..... .-''I
'
t1/ t .. ft ;
'
..
; <. .,t 1.:' .. .T ..-:I.... \.. 'f' : .-........::.t i" -v'- t,,' '. f--'- .r '-. ', '"1 ,, r \ ,t ill' .

.,,..- n .. '. '.. 0 .. .',_ .J '. ,.t,, 'o.i.. f.. ., .. ... : ; : ( ,. ,. ... .I'y : .)" : : -::.: ..:, ....
'
.' ":'"- ? "' Wi stS' ',:' I' .: ...i.. \ OJ" .. ,'..V e. : and. .. YelIagt I I 1 '.
f
,IS; ""' IIf''' af bi .d -: os't': ; \,: ""ft' II8eur.cb! )leL, ri. J" Ket Ttfte stt. 'V.'H'''' ViS Mea '

: : C ScufI't .... .
,
A .. ae*" kya. W&.t:.- ....-,8U- .$,. "' .W'+"', dose-oct ie. OO 0 j. .4.' .I&IPdGt- '

'i .: -". ; t. : .r -j..' -" ._' ; J I- /r&ICJScufJat.-.ll: hb.
.
,
f . -. -\ ', ; .
IYa ... .. .. 0 i "", /"',- a
," y : : t '. # "
T-: : :
'
:
\ .
: ; ; .
I T'E' .: "' .
.lilliIery.' .'. er.y JAdies i' Irinimedilat: t : .lIDUJiery. t '
:
.. : ,. : .. : < *** j .
.
.. .. ,
4' ; 'r.4; ') _'L$ Nk. NlCa. ..t. ..It4th1._ _.. '..J i', oj 1 ttr. UwiCcss... .. ... .Its trip I, If.
.
.. .
: ti (Lr I" .t : :..1a. ...:'I'w : l 'm. .tb'.. .e'f7iie" "".t'o. gOat, t this. Sale ; ClWrWsSlnwSIIen..IkJIPrb,1. 'j,I "t :


.. .' / )
t It'will'pay'' you- .to visit ) 1 : :i 300-',302"12th;!' Street ',


.;:pus. :.Buringthis,, sale.- I .. \ata; .Great, --j.Reductionj. -_ .J./ Miami, Floridv/ I..


1 .. ,. .
T. t
Cy : ; '
; : w
.c"A' .
.. : ,
,
*; '' .. -.;.-" ;. J/ ,
t. .,
.qtr ,1r. ; r 1 + 111x' '." "'. "
.. :' ;. .- t' ).: .. .... ,. ..- 1 ,' .

't : t 1 .....
-
"

> '. _. "" '. ._ : .
: .. :. THE i E WHEELS OF F- JUstICEIG N

'Seven : : .- 6 lfif't tj I*'! \ .. J; ; GRIND :IN" CIRCUIT COURT Ml:
;
: \\ !. : :

i w .. ; : \ .. .
; ;
'\ -
J I(
.
With a t r lantana (' I !" 11rJ'tB ..
pool
,
I : A BW coocrr: AW toIRI, .

Part ugh J" w .;.. : ," .. \ .,' # TDJr APPA&- t" 1 ,rt t
'
1 :. \ r (10' .M T', ( Matter was r ..
,
Live Oaks ,i -
.. "I,.
'

ce kst($ .' '*E (c I fil I 'I" ..
: 1. ... ,, i Settled S (l 0 ,

,ted aid K 1" ;':; :

: IKHJUUirs '
"
I _

v ; To the DeliocratlC offers 01 : a v I 1 s \ -

cooKrrir: BCBOOt.. BOJLBO DfBKssxok .
\I
';"" : .'. < TOUT. .. tW chq'CW M O* o.trt '1d. .
: '; .. 'Da'.de q ... <:>\ .
r ... r-dlNeW Tide JIIIr
"
Ii .. ,
l .. a .
.Seven ...' 1 CoDDl .< '*' r.r Jarr IMH|-a .k. MAc4s.a ;
{
, : BtfUIaf to B. Mr4 .,to a Kara 3inaaa M ans4tar ;

''Gr \ ::0: I Some of mi fellow tlt the imp es. ', .''tY OaUral :TiaulM: : Tartoat OtWrUtoUta ', I' ...

., .. aka that I ui IQdiHerent u regar .J result ol myetedidacy '';4n' 1t j. s.uisso'am. c:.: ---'-- ,

flea I : ( ; : ::1:,.: for' Member 01 State Exec TcCommittee., 't u*-: aTh. JTU'"- atlo.nN'pelg MIa. K "-(. ':..,:'\

: :' bfxiuse : -.a Mft lot lad tar !)ate e.aaQ.0.' ,
of
: myirlucsaece to mite ah us
lets can : : 1 \ ): amplg F Md1. Ittot > X_ FwMleTai !
:
N ; \- ., 'howe\u- ,t.such Is Dot the cue. ( :, ::: shed .11 a. 1ea4.w at.tt1W ,'a* +% y
IJ.w. : '. .j> D.t.'t .,. da ..... os..c.. vtQl aB MaK tt1
.. \0'" : Thereason I hsro,mined the 'U ky 01 meet. ., traaltoss to ta .ft.Tdwta /> a111bb .tl.r aids,ataOar af atttraraTW ,

'. $3 ; : t .. .' Ing p y tenon citizeol bee to face threg bout the coontyia ( .miss.t 1BaD.d"- tk.t4. et ....Iw. ,...... > .: '
o .u.a. .
I toOt -
i simply beanie the office I vita. a hIS. bard pp- ti ..noatnw Snt sailor Ukt* .t ...,Aft, 'i
: :.,' :_ 's ye f ;' : ; I' .asp'u t to bdag a pure. ...... _i1 ... ........Oe -*4".d1nK' a tnU W4 low -

', '! .::11 hODOnr7.00e..1 could out led much hoocnd if. .< O* bt r-tot tii>H.c took M 1ati. Oe fto i.....,, TWM t'.<.. 1o.t
a' : yery .. .o-G.; ITTW .
I 0. eifcIUI lralrs
I M papost'

; ; t tTtfi ;. :. ; m1 election thereto should be the.re ult of importune IIW Psolor.J'IIaIIq,NaaR. a;,w... .ttatut...... ..". ... .. srt a 1 aapb IstorWh ;

,lar the electors of Dade for M ttWot r fa ia..art vwa JI"Iftd' .ttl'
# : County to.YO e me. Aau.r.. M _
tI ... ss .retgr'a.' "*- ... errs.! _
: k In : '. '\ ;:A:: '" I caD: .assure evert maD .ho still a'gDilr his prefer. '. Mra. ...... tt..a iW. ___ .tetttMUM4CSUtotr.UtmtfS.teWV (. "r"c.
sso 10 is. b7-a Mktos ba s lii ..... .
Jwa 'RiDar. '
.,
9 f:, 1.;sots.for ins nest ,Tnaday that IwiU, l esteem_'their snf- ./ ...... .....11. .rya .... ........ .'- rl"eC7." 11 'wa 1&, .)

: : .. : ; '' ( : t '' .h .........ba appMaad a low is &M'" ... a. paM Jut .>.. ...... aa M.
: )
e.erything'elee ud : .. .
rage.bore' : I : U prose my dos"s( .810 Ito, ..1.ar.l.rlaharvs ..... 'f"
0 .
f JiH., : > '..-S !;' 1ceriry.b' my 6delLty to thdt interest* the f;capacity- I r ,"i'I ,.w..,.f.Mftyw'sae... ,.st.l.s.,: L.. I i V,. KMA.'''KatcAt& I.;Ptntak.'WVC.Wk-O. K. BM.* f

I i a ,. ;4J; ;-. ,"', t';:Commteeaiari.with: i u muchenthuand'de odor, f 5,'. C p.tkt patrow.... at Jar Mlor-4 aartata'aaWal tanr--. **.1 X.!t Bv-m-a.tl..r .. ...Ji...t. i'X'OB-n*...tr.C. .A-.' \ ,

,
.' "to tu ause iD f oehtx aa.lda thou ....... WtUlac. 'aa4etool Mrs ... a.1r..r..a :it .
o1
,Y. .o' t si mr am i in Q'ecdoa" with\ aM mr to,it,a a De .
.
Hut,. C4 T...... T.' K. ....... *, .
.. .' I, : i"p" ,public service bas been: .. -. dari ., "'- ... .,... =: sad a. tow tspatL er.1t k : tn.1 D. GIGaa..A. Laletilt. Y.l 11''.Do.JIw7' aa

317 ag my.long .
& : d' '
... b'c. h.. K .c.
a taiwtlaW7 s... .drsA.
i r tD Dade .
: riiidence County; t. at Dsala, isfivol ao
.Laud Qw Bl K
S9tMMtL <
t MfiniTi
; : . .,.. i aai s. 4 .6.. te r.. svLT.r :=1 r
'Jo t+W. w .et. fcr .WWu4 .
1 ti .
r. .' % rcornnR C"OIIEM /. We ..... Ki.d .. .
4 'f to Mao twir ,
I ..) :. : ; ; : ..... ale ... .. b'1n ......... lo.a 'T't-
.
Candidate 5eatet ommi 0', .. "
1 for itteeaaa. lr prttra ,.-u. ...,..JIF. A !' / 7 ",'
t That ;
: ire 't r. tt-JMMti 1d
B K.
AWIriik
:" 1'f : VM speta4. ferni. sonatas' M 1 ... .. ....
(
: ; &)
., : .). < ... q.w..N.. Mr. a JMCaBMpartol toMt4.t4.fi aR.r .......,.. .....
.. {
f '\. 0 -/ '" /'. .. # martiac ..,.....c ta 1& W tovt tok .
.
+ II" ";i'' ,,.. ,/ : :- ( : L )': s.1 '.: tW ....., aMaaflaa at LMUM. ta4 wMM ttrt awd.rtar rt t-i to > tWX..
.
.
,. ,... : ',. '. : > .. tWlMMal ..atWrrpwoa. 'hIWIaC ... ..
f r ; I .. : .
'.''' : .; ", .. y.. .. ....- a a Mat vtor mtnl Islssa ....
: 1'1'4 : ., t, -yeW/ 'fh- : ,. : 4. ., J..uuM .. to Ow toeWt M.a* .... totW ,
...., .,r. ..,.d.. : .+ .. ..'tI'.i. .. ), .. ... ... :.:' .. f" dal.. tW tad&M. nIMM s5. ....'tatar III tW sass Wrvtoc. .
.. .. .tl r' .. ;: at tW .... tr.aa.r.tb. \
Hj ; ad
for : .. :"'. .. ... J",, ; Ir.' 'k' ) .1' #: '. 1' ,'"' 4. ... ... .. ; ua a.t{ De prtaaat .....v tor 'J" c ...*.*trsrwrss c.. ...a, T.rrs.tr'fhtt OwM !
.
!. "....'\ : ...!-itt '1"' r :.--rr ".. : .n./ '" I ,,', t'. air oat.l tW t.'e" (... mf. ovsaps*. der pas'.. "..,
,
*<. < r 1r .p+f t + tLft t .. ;;i}; >" .'..y ) i : 1 :! : ,. .. 0 I'J -,f T. .........It.kwat....,.tiIs atiitsbas o* a tar* .a.MY... .JlVI'IJ'' ..art....Haul. ....Oa.... .a.FTMMa ......- i ,
.2 L
t\ "' ,..; 'V". ; 'J" v dosoS. pN Ja o..r sad .. .
till ,
; .
"' "; )1.... .,. '. ... ..1.' ", ..,. "'\ol oil: .; 1'Ytw' ".""',.. 'f-Io: .Ido tos-S tic I. m. Ca ... tt Ja
., .. : t'. ...". .J. .; twBdm. ttf, to .......' Walrstet ...: 't
I ... .. : ". # ow shoat \ *"""-
.
.
eat 1> .. -- .. ...-.Xi': .. l .:t '''''''-''{ '. ..... Oa-MtMa laladfap. i -.t. tuM. .- 1 \
.
I .. : '1i ,' ': : ; ..- ':" ;.: >; ... ,., :.'' : t De t-. bosh-MMjwatW-a aftMOUn '1'; Mss '.a .cL.,.. ..1K J
.' ; k4eA .. .. Itwati .d..... ... ....... .
,1. "" '1' 7 4'.1 '. f.4 4... :.l.if w sPMttasa
; : III tie
r .: : I hard w ate = a 1.&.' MaBar DaZt Oaaatr B.., /
: :: lj : ; <4 '\ p.,..bel.Mat. a ..'.. w 4a.r.. rarttf. C* aa4 VkM itnil Baalrat .- '
,
: \ all;oust tisassI. tofu- kda-A '
: :.i.\;\ ; _;: .' w .issts. K w aaot KF L .t.. Jle 4atMtM>IIMM c..Wo SUM IIDaaI a.. t', 1trash.s

f'I', .r ) ; 1- =-1n.tssif Msat. 11Jet. J .
ip.s
: ; at atl..I )8.11. .......... I8s.1 ttL1o.A
Irtrtd ICe; a ..,... ..
-
: J .. 04ttrtM --... ...... 11.... ;
ps..w hr .
.! IfW .
u4ttekoartW E s-1es .
Ltle '
1_ .. c. t. L L. ,
.
aMd.Nall .,..,.. ace. Clsat..qa...al.' L. ,
.4 -
This units ..... ...:., I I. P A.JIeDIuN c... h r.. '1r., ';
tt&-- -tn. ......... ....._. ..-. *4.....
MEN aWar Wa4*.far toaMtoaa.aaeJ, M.... KltaWl ad Y4ealr, d a U Bars-t*.*. a dart-Ma aa4
OIEDT t I. KYIE ABLY ANSWEfiEODI taUakla sad ta tw awrWC Vs aaa'"l ; trfii, HirtU txCMM J. n, Oimaaa.' t4takMraton Mar. .?, .
... that t lat ,,
so*; ;ixs affaet.ati: tar araJWttoa trwa, MI B ark, MUttr' to.tkatt. aadtMto ... cast, CntMWtiiir. t%.CIit7 .1
I >l potBt1at4r'.- T* a taaa vW Is am tW taattar af appatottat harm Itettl Maya.m ..
: ,.r : HIS 'G 6uUE f .ng INA6E[ IEF Awalac: K,Caaa -.t.toat>ar vwtk- so. 55. 5_ a:., I a%.*ft t4 s.itostati wt v. jx'DtKxrrr. '-:'
1nI .ra..aar'ti, .arraa fMt.4aaa ,ar .n. Kahl w1II w .... .... /e .*..*.. '
." 0" .. _' l MTM aaa tW .
,' 'H. ttoiM CWt IW .......* tear rwMsy e ttt to CW ay 5..1di.y-a..Prta
,.I 'I. .. w....'-27' Itaa &--. .. &M wrtS>tt 'wrt a<<< CWttr.. M4 ktoi I P..a. 0.o.r..tF.- M4 unu. 114s .
'-' \ imp t..tao. 0, ...... .... ..
..... i .. '
tt
efl Earn Cltkefit of Fort Itad kle Show.Bowyla to aat taapfy.oath. 1Il ii. ... c..nq, t (-\
; ost7 t ..
'rUnt ar4 list' WttMt,at ItW-rttV, ant te ....... '\ .

I U From ibb'Troth la HlJ SUteaeat .. a Meat* tvs aAar ft... WM4rataa4 -TAJtVUFOB+ ..-.c.t.. .f; ;.1. w..... .t ;alp r;..
: la a Wank ffrBBBT
T .
O-I: CWrt-, A2Wrr aa4 BMWa4 ... f''
I air aafaeta to War,aat ttTBOTSaCBIT> B tttMal .
. ., .- :' .. .. j tlea that tW 4raU d ..... sa.W, -, m c .,. ca,' aa.o.pdtIles t'J:
:efear I Ha44 stn net W ........ far '
: = ,Waitatto ban* at.tar-la.- atrattattwa
, 'JiBIW _tKr. fora ar attar tW alaetlam. aai .aMt *,) .t -.t',
: MI.rnJj, r BoiWt T. KjW a-4 tW tmkIH ...... W ..N'.o..It.4.Mr.1 Mr. JCjt* .M MlM'-WMM. tratk 1 tMtal vaca arMtt-tac tor Wattac aiai>otltlaa a4 awk a4a > ,"

; ) et fcto_tianrtrHli tottar ta..0.E KXIt. ajar ttekla trot CMUaaMatvtaHy .....tW ......... nepemaa. toadtar a toe tW aaaw .fMtr tora .....-. M4 Ntd( r.
!( Mar: >3aV .vtn M f* troel-1* ktoaatt a Iftv to at :knyiMMU'toa aa4 w .'vier .... ........ w. IbM
.Ra.a tW ,..tManB- tW a..Ml. of narUt, lat"w-T aVatto tooBiiaMt. ',,.. .......* taaa said .a kr tW.attr.. WT antf-4. TW
"' '''' & a tW;pooh .< n tMitrVMMV to .W .wnditilrttk, .kJto-ta firs>a out .... to WMM am tar-la", to to. W at-4 aa .Tvtftkatratt FfIII bk-'
... ..... tW. clot Ps.rrit..1. .... 'i
amaatty4 .
'I. .M aappor* i kar ar taproper aa4 Arvaaa 2Xaa4 vttj Wtaria4
> _
.i: ,. aa -.... ...M tw taaa sad '. tWt a. r.. vtaa ....... far.acrto-Jt-r* W4 M aoaa M tw MifM*'rock .. _
101: ....St"Beet O. .... aatarprtoa. vktok W to BM* at, >X Ia.a4ar4ala. kiakaaaA ..., ,.. .- atatr aftar tW .mar to .,..... tkM .tWrMikfar-* e... ...LlsreM' ,Kvl.11Y Ytt hw'- ;."
{' r :'rMIk tftato* aralWU ab va'a tint ur at rw ..... la-4CrM| aC.' TWr to Ro.Ctlradt7.c MOta Ma4T tr.ittat...a K. TW *tarfto* Jr- K "
o. Y. _
_
I tW Moato et rWMa.ra teat K tW ett*.. Tmit to talaa. TV ... tW *...*..aa4 aaav at ftMJ dartt s. aw ;st n t, W aataMl Mayor... lorat.L. ,r !
t*M0B-a4 1' *> day ta(!S:ktk* & fatr beta taUa tovtot ktUMta at n takilaraotw aarar WM-M parfMUr' arm. B.ttkar ,at tWracfe. : vanilodt n .: .sc.JIF.i.Lime ...,... .
: > MM> ( : 1511 to'e JadlMt4.. '''' I an.ftII& t-Mta. af Jt ..... -rU wu.ra,.'J.a.':i. ace w ,X..1.- Khasi ,1,
> : ': qtr.x.1.1. raataaadM at saa.'sti: Sb.4 ar tWw' kuJa'WC.$: .....ur Wrtoa ta aa4 vm. W aratt- part ...*..*.,...(.. to Ibis ..,.. WaSMlto I...... Mob Wit a.st.eea. WM M'fy". .. .
.far s..s a..r tad .is L M,"w. MankaJL I alto tor an ktaaa at a-rtaaltar 1 CaUtonto air a.. .... tlo..N h 4 MtW. ef frtMM. paa .
| TW
.,.. 'aa A ...... sra-nr.WaaoMMMM .Jar.W.: B. .Bof.varr: B. JU.Bfraa. aryl to aar ...... aa4 ft la lur, raCM tWr'Mntaa-atlr. M.-> lcnftr-4. vial MT. 'A. '
tart .
.s tan. :11. Wa P.; OVr-n O.W. Cartav fly .,... aalrT IW arpatta postpmrp M,. taa. twai a-Tr. .IMM ta tw lutist' was r-M-t.4 a ts sfwt Ists ..
.. daq.L, 8.' Wily. ,4tB. don y IW Catt4Wt "ISaUf
pi tttM. t4 lM4.Wtac tsss t 1 K AM' arwttoc toaa Mr.JMM* OvK W W.s .nds'.
y : E. laanck M gacatWr Wapto Cawt Mad T. M. Brraa.- Soak'at, a at kr" Gal at tW ,natalswan a.el *xia i tkat W ataa* ktiMilfta .4 pa't...- M Jt-riUk. a. z. '.
lit WC W Wa unt font 0... ...' .. a ,are .irfWat>. aa, sad MrttaBata ...,arplaaalaa aa.d.n7 IOstarlaMo bract. 1 rvk !
I 1r ..;... tW aM ws-t atW trail .. r--. :Xr.-EJte ....., : to atari aarar. Mltar, aatkM I 1 f 1r.} n.... 15..11...lot. each-
If?- hire f f > tMI,1 M .... .aeI a pa. Oil.-MT fana.4 ... load af aac-i laaaa M a Km ..... -J... *ktt4 ... .........". :Mix. &
: : a11. ;aa'a t.....,t. ........, IT tW aatM. .karaar. aMptltkatlK taatk aa tWM UUiMUaana Wr :.:list id ........ ass 'ftteC IIIrL R........, K-4avat KtvpOTt., fjrMr. ;y
,.t 1 MB,\wt4I 'g I .* > WaariaukMvatek Wa WM 4rata4..-.. 'II,'.... -TM. tortaan. to pus Baa atkMtiiaa. LtM.dd.. tWIttk. ldatry et I Iatt4 hat- .....,... is-Mi.; '
: ; .la arMMttr IW, tra tWt W .... a faOar at Ji k-*... tWr .., ...pi i--ax< to loss. Of w.. aQ Wt *ajMaMvr'attWr :Jaaa Cartr. 11'8.' 1 1Larta IMrJw 1M
IB,all jrro&taH : ; I Iclodeg r af'aedaa Hto oLd.i that prM aoOlac. ou..r.... .. Mod ft .. Mr, B>K pvtvis totaaiM* Ik MIMtrM I oos ..._lL bum clad tlda .
t < turQWa d norw..l ....... rlfc-t ato-j-14. at alto.Mr. .,- Ihew.U..graat. prajitt. M lest ar k4OOekrUt 'aoey rro.1N 'h L ,tkhUmftanck ...... ..... eM
cwt ; 'Be'la tot .. '. 'JCrl* 'atarU hiss:Aacatatcti1 afrrpr4ea .-lo .. ..Rl .... Ttor.aa ... u a. .....w vM.r.tM lit'' *WL: H. 1'., R-. QaHataWat > Ka
Ii. ... ... .......1 .- 'Yta. .aoas.gl.p ..t s4w5t !tda af tw KM* Hto.pmuss vrn .,....,. sad vsr. rat H ..... W ........ we ,
F'k o )y JlI'fE'. r.;W. tin for tw aaa>1 0. MM that two frwwtor ,at tW Caiaa. va MIL aar f0v tmMM all ....... a"i...laa.*.. It s.sid acesuse aWarV. Mal.a.. to Mtottl
f Z4MrnJa.. ar tW ...... la tM wb..5r a auWafttacTklaktaJW. to MaaU-r. aarafaOr IW attVtoA U VS ar *..* af tW ...... .......... i
: f,1"E K .t+ai. w. dos''' Ia flail. -tT. tr1- af aar awa .... tof ...... ar atM U IX taaJaraala ar* for halo Mr. It* W BOX af Js.t..svfi,1 tW .
: \ :; T #1\ .fis\don .......... ,,Ire 1 It.M* to 4fUfkM4
__ a JM tsar ,. sstiw a ta t7o ida. lot tW aalr raaaaaTrkrTW Mtcka hWsal.. hetJea aM at.w ...... ., lass- vttk |tW cVtaaM. SMtacv WIIq' .. c. Jt7.ra rta. ..tne .a.'*tv, w net .,.... i :'M,. KklatM* tw ravta( .. .a.. oriel.fana N .... o ...... BlMlarai-v load,. std Mphrq' '-
; : uywb). aa4 ft to a tratJr xtM to WauMar at iW .... kr tW ........* aara MN& ..., aa tW p-opl vW. Br* vatora, ;
,. ct tWMT av to loot_ W.'i fann sad..e0..t..b9'ka j M ,ttoM for tWfratt vkkk km4tW us.oor .. la tW ratoat* ditties aa4 wt .. Mr.lkMvaH atkfta-r.. *fKr .aS .
tlr. .... 1. f r-tttraw. ar* aQ ...)Nt t* ........ ..*,. rat vtatM. 'k.* toaaaek tW rat at t!..pa.... c: tW .... > Larf kj to MUa4. tkto I.
r* *MM 4 do Mtiaa. :$r. Kytai to ... Mat-Mr aid faU. .-.. nJfMt. M .. MT ta tW oat krtatt tt Is! ........ Wt.r teat .... ..... anaa4iac ors Stkfca-r. vW A,
: te kM ant .......1' TW tata >I ta a44tOa a qN L sviIM.a pb'"' fWt *.. la ...*.., tv-Jr ...... tvvtn, acvfk saW 1 rut ....dtIfe.et.! tM* laid vftl Sitrvsev ...p aa ar tW kWM. rl kt ap toVWM fts BIV sop,t 9T9aaaatr V 0.1.< I I fJ
ii.iaa. Cbt' ata4* a-anakl kr tW 4ralat 4 ... tW ...*..*. .,* at ..-. v* WT at kiiHilil t* low .: .. rta4ar aa4 4.tWr. af ;
'. r I.. a.ort.attoa. slut tnIaqe! tutu ibis aa .....la aa ..rr7 toa4 .tkat W la far 4r tMr-. .........., kta+t aaiK. .. lot ttbl. t'
> aat tkaa. Jar* IWBakrr ;s.. tsar .,.... ata MMat IW fW 'B>*rt1a4* B*' a... ..... vW fJakaH- Kr141 rvcr-t twt. It W tab- WrMr.. Mm Btarltac last to
)
M
kto
4 a lotM ,.. IleaL
_t7.- Bock at visa aoO la fiat this fetter
torah
: va 4pM4
kit
t fWtQ to .. IX
-Polo : ttmmt .... fal-a t.. tat pow to aUM 'n..III..... twr 4a.CMM twr vtn a4 tat4r4la.tW If I ktatfac Gal W Wa W-a triad to N K..i.r t'r11I.a.... af Mtaart to
tut
FJa4 ... an i kr t.. p...u si n. IAM.Nar, w. ,1.ktat kla salt low nab
>vn t Mvatr" are a* aMr* ar ., aa It ta ptoa. "'k' vttk tW rw4 is' -
rttt tW
a rtaai-a< trttk bin .. kit save WIll Puts vWa 4rr..Wtttt. aJtWrM Bt .... *a apat. slit .pwutanr. t* **ar list tw JW." S.... 7...e" K., IM .
.' ar Wr to raaflr ra> .. '
: .. pMam > .. K r. wx
p lAatwCaJe
nJaa *] twa tWr ta kla ... uW usa
era aka 4aa. M .
ar-M M M KrtaMr .
perle tor kla
ankK kv tkat
.. tW
.. ...
l .sea atW ambjrt.Bazt. .. *.. aa4rm ... a s tMaktoa mark af tw i far tW. as ibis 0 r MCWr tocK rsorot) or
.. 'tp ...: W air* Wt at IX Laaa-r- TMTa Mltt-atlaa. \< W-dlr *... sad ataaaaatMia.for ) .MkjMt.' +W. <|MM Ttf -r7 sib BTKBOtAPB e.tJq. '
.
.. "' to tW ta>r .* *s wife ,..... Kuser at .DM. rMJ Mrs la fact, tkat to a-* WaMt1M urkorfy t4 n. L-. .., .eR Iaa4 M. o..nor.*...MaoS ....... u. a d. w ... itM7. IWrr tkiac vklek W* 40 M< kMW std tW s.psl At t" .CIO. at X. KTatMi A ci-..
errs OMt stall
;/'.Some ,{ s. THa to raa...'Larp ......1 fal ta Tar U4t. tW ..*.. afaa) k that M far. ..... vw K WMBM TW bet i I don .-- MM .m r-rWM It ... s..... tW prtadpal tfflaa af w. r
sues )... ar* faaa4 at bola W7b.&M ,vtUrMMlMr. ....."t W .. WT IW tetmlty ttttttac MotWr *nth ..1Jt MPa.c KMr.tsdo. fsnp
tiajjir'PITTTI at-";:, ; a.a.t. B.r* :.. s
ta-MMfd taraa at tW aaatrrk b M-la Ikat,tKaar ... W< *C tW few law .. MM pWtapapW .,
aMM4apaa4i ..IM fts MUrtrtM far frvto
tW 4r-4ep .... .
.. to soft M4 !. ...... pus -I! ..... .
) : ta a-rfct atTMtrvat vtU Btak Mat af fled.. twt kan M ar MB* a* 4rafa4 .-*-
." ::. rtrtWr a* XXyto iii.tho.r *- aver tkat'. ..,. Bjl ..vfKttrlf ..sl toatJUMA. rtr' WM tWIr ;Mt4UUt tor M.aa. MattM .154.1. aa... vktek Mss .......
ktoj M*. s. Wall W will .. ...., IWt N ..
afat iaprM.en.s ..u1a Wa aak -" 'to caaaU-r O toaattoWM ....
.r = ;i aUat IX Laa tf. Me., ....... u b ..-JE 'af.Mr., BrW Wet* aaattMtoa > yea=' suer alr-4r aarMr a.aapnrd
.
.. P14tb ..ro..w.r Brywtow dv. $51. art Oe ...... tW f e W of IXM t.M'p+ 11M&. -
JMff..ant ate ar-f-Hr.. w ft totau .
.. ...... TMM M4 .. >rrUr > W 4M ass ....-. u4 ta 'tWtr I Thai. N.1 i
w .$ I Mt r1Ra11 Ie .. ..... .s/t1.r drab Wv" tor W I* fram tW trata I Ita tsoba tae ....
... ,.. teto a4>MiU4M ttito.- Dad eM wa 'm ..... W art toMl kla UtMMtM.1 'Be...-. rwra'tvMtr baSalt v /sdr1.. Nth ..sW therte. .... ... at C: OoMlvWr
4aitoua. Tito: to 0... aar at tWai to aaatWr l ... d. w. vaa tra-ra' aa a 'TWT M1 .
twi [
1.J. IeNss.'" O. .t1.r .--.... awn.__ to a VX tl..cell .1s1aw eI ....ta' (vavtat...0. to tWt atrMfraal tW T. .B...q..... It 4srr at wn. sad ,I'*W srav.. ..rn....ta<*IX. aeWtMl LaattvWa OQr-4 M. Bbi A. BL,.It>...W.. J.-.-..-. BnMt. r. X. .r......Iaa4.. Kr IW....e aaaWr... tavarUJTWM .a..MOvi f

-, '''7 air Ww limit .K N .. r thes tn. &at 0. L'L1J1..rL'' W. K. MMM> T. >L totirniii
: lta.IMtZ ..t a Yhr Nor.,M ftaatniMat Pussy .. .,' ... ---c. .....,..... ... 4 Irraaa.r Jag.fbsrl.L IteMtofc J.A.. Kasd,., MMM .... aaA kara .a to.* aa ;
...
\. I" Al ct '1. t...
oK t
'
.. _
_
-
.J
# .J r
: ; : t IJ ,.". ... bar .: ., t ;" "' .. 'I."t. ... ...... I. ."..u.f:_ .alrr-' ,.
Y : y : .... .. ...,. J'- .: .. :..... .. .--,- '"' .i ...'<.">r ;' ... ;, ... ..... .. it .... .: ;. 'T ;,"fc' P" "' ** -" '

I. ., ? > .. .... .
I'D JtUJfI "'l nm.tT.r. .
_.. _
.. -::-- '- -- -..... asf.., .


AGIGANllCPONCERNURGANIIED' TOmm mow A SUNGHE; I I.III" SUPPORT J RIOADS a.. o oI J -- pB"- *JMM. MMMMMaB'* ,4., ..

j, SUGAR cmuonoN w CROPS OF1AWhkh F |M |OF EVERGLADES[ [ 6 GENt. GllClST j\hc I\ ProfessJQo*." .J'"...,i'J '.
WIn Cost KothLAH g ,and be of Immense Benefit BT SXNOOiO BIK MOXZT ATTORNEYS; At 1A! ? .
OXMAI ,
OH THE EVERGLADES IAND I )E: COUNTY |Y t t.

t: :* } DA9E and Just. What t Means-Some. Propositions! TRJtqroa: KBTAT A 'BX TO DIAL CAUT w pf111W! L el ac, rt > ,


: f imnCT AM CBBQBJI tt Uv"d,'
Tto feltovteg appeal t* a.. pieot* 0. Wa rat to....*,. v* kTIat wjrratos. OZOBXUJLT wucaat cauBaxr ;


.mi et B, ,iuiowM. ,is A ; Etfi[ nit: if 'm: lA 0 'COPATAO P \ at rtorMa aaA toa ta Bteektea bow tokatt bead et a.XrerstedetArataaga ,kyBrwarA 'eltnjt \UI a tto,tto..,eat r.ry It.at.r...fam4 Cratatoc... to aattorlty to ator Brergt. ef.....*.ttoi*.*f I| "aIM M fu.4na tvdtft tav4f- 'M.. Ibr" id


to *tr. iil ta-tto.* verd: Tto Ito Fetal af Florida' : I I"I l .'"
WilLI BE! CAPITAUlEDIISUI"gr.E A llgll WIURSa tatal oat of tto **a>Ma4 tfrataa**
: Ta tto Feopl at Florid:' .yMai M4M.*.. (,w Iht a th Met ....... H Y.ATT1w.;

T* ...,*.. yea ta. basalt at Dow Taa aaiadoc ItoaU irtw. I"I lbs :..path tto ....*... '

C<*a.. DBJUXAOX WKTU WBILCrla JNiww. ., II;. Alkttt aaeerr, ATTORNEY. AT LAW..

vThlrty.Thou Acres of LtncJ Purchased lnTownM;: > 51-40 and 51-41'West of U tod aaHarel great toatCeHftaet. lIMa. tto ........'....* nftrraf ta ar* 'tateadiag, to aaaA eat aaaipalgB. >, ...., .
: <
fir er' eaitktoatoaM ,.. .. f a4 tars: .Tto BrarctoJa. lea ........* eaatalag ....... lad -
Hslkndale '' appl. ta yea for aidayaipatky ,.. M tIW.wlb a"asa'K escn.. f r-: vtoalI I II I '
anJaand..tbeActiyeWork.ofEXpCrl i iUi1ZL4 in Cane Culture (fake ttateawaU stoat. M 1.Na1 .
aad sassy ...w to 11111. kolas tsars.., K drub siE I as I :
.d .et apea-ea u great seat t* : Lrss. ,toed wltb das7 d.tar I ttoy kaov crass It cam to kapaaalkl*! 1t7A)Q. .; "
etc., b. to be Commenced at O ce-T} e: 'Dttrib' this (jligantic, rrobJem' IT**. IN IIM_ .1nCk.. ..... M -.u"|te.u.aMwrorta/.wt ,....i.. '.

i TM.tr*Utoral-fe ...,. kft t aB .u.rtaN kyaaarer a d.pML'd .st a vttoreUra..
r Which Means Much to Dado Iounty-Deal Engineer d by J.. IL Tatum & Co.r that v, BOW Mk I* Ibid yea ke n -: af sari tntfflty" aa4 a aar.jI r tt to r for it* t.I P.B. \ '
'
era! ta'fait')laT.. ttot 7N'p1 f. ,tr neck- at aeMtty.. ,. & ,t....*",! irtt7Me.wr. a .,
'xpedmenta'aa
What' .e Already Demonstrated;..Soil. ,' etc. aa .ra rktaa tto Th.1rw acrlrattaral crap af aa aty kf. 1 ...*. vet aa bad* t'r: !

.!. J ::. "'"I. ,. '',. ,1 1r I' j Wt Mk for drataaga ef tto I to partlemtorty aaaipaay 1I1D slaps i.iprr'tU-*4 Ula pUaf pied.'" At ea. t&e ta lbs ktoUryft h.rM Att+...II wdlr' bAars t. ;, ;

Ht4a aaA 'w. beds. that UCM is Tto ..... ... .. .. > Daral oetr.tto pakO-rrte. bht..gtbrbl' ,
1 ... : .c era Meahartr .: ,
.?. .; ) to eoartaoed ttoi tt to poMktoI Isar. tor oorpaUer, r ....... ta Ge._ .
: M atto. .t'' IIeA.. *.4\ aoa tft..a, hs.e a ..... Sinai* U-.....".... tatmpU4 Vy rtlac., gin also v* ask. vtttoat ..salsa spar, bates sash lit.0.._"ettemptad to pack, tM Dramrarit ,r.. palaiBaackXIAJO. ,
"r'stlrt. .a tto pact .t O* nal ....*111.10I popalaUoa. Jtl..m' r'tbolrnhi 14 ..wilTis toBMeratat*> etaany rat y*w ...m r4Uy bass toadi .+Iil i". raw aM IUratar.g Maaea-4b.,Caaa to at .ai',oaTtatlea sad dMtraa a ttetottappettiea'te : { '.
4thrr .f vJ. S. 'Tatw. A c.. at I tatvattat ta krtag ta'UU eoaatry ttrdrtkto *' fcoadWoaa 'Batata. Tto I| ; aid t. Uat .ad v* aak yvai eat'fal gravlac.laV ato 4Mrlei plaatH a.toa""\* tto debt ea vktek I '
nr.. Oaafiy. r.wtad'1 fto aaaaf ...".*. '... .Lean .''trwrk': tattolr c...,.... evAAlttoM ef _,.,., ,...,, MaaHirttloB ef tkto'app* !. raua ai.w .vat :a caadldata Tto'Oekrt ea -
araracJac 17 LlilL
s.utttsa a Hal vatoa' "....I egad toU* aa4 BUD.'alttoagk I I r trrf era,. tt tkto ,*.*.., approacktaoaa'ef i DAQtAOB WILL OOBT YOUr K0TH'I ..at ..rtoa* toa rat pi><...4 aar.aa vktek I '.u a'.atadUato aaA ttotapport J AI. !
aor't.r tto.tta attoa4 ,nartla ,I au bars .t tic? tki t ajarUto af ito
slit act a* tat ataraita4 or .tto:tolaaA ., .Cd&. >( DaATAJLU ataAar"vtoa4> la' .larUa.Ut acre' MVTL ENGINDll
.t--:w ale Qaaaa toatla .u.e&- McWet pat, vkat: cIuI,1aW ......tr--. ef.tto etatral T1kK t j a.,tk af tkto .-cs...;" t;PieiaaiaUt T tr* et 0. tuaaty.l: AND
;.d 11&I7..,... ,* la aar .porttoa atii. tky via to akl* t* aet ta ta* boot Oto peuaeua.'.tt'r...tra ta a taaakgtaater [t X* pjoar. II,.*....*. troai tb., Aattoatto'atadatlca. akrr. r ttotVTtoU ,Ivkfle Ole evpetltto re M.tw i1e:l li ,
.W saes, r A k.. But ,.'....,. Be tax to t* kp ta> thai ape tbs tepaert ef lid raflreadvktek = StHtV&YOlt.1X
adraatag* tor*,, V dat,e f to'Mrs pertlea.I!! af. ,,......., aaa. ::: =
.... par aaM o
tile ...
.tats at .....
.. ,
id' 1 .. -- ... h
H Tar firm was aataag tto Brat at Mr. Dana erareraaUoa a ok..oboi.e .... Wtkto ... el. I tor* to.a au4. aa.Uto akjiadw af : "
I* i Ito;;JtarUa p**.!. .M toBwa.ta fto MotropoU itpmtatattrV atateAtkattt firoata .... ; alawet eatlr leavpltotod gars aad ef low dralaag to te k* Mad la I'leriLL'AL ararat* ., ft 1-1 .Sorel 1 at I ..Mall... / vat '."'7 M....1 _. '\, ,
iStlie Jar U skated
tM 'f/J' raelaUUag >tto vealA to probable Nat etttorManeaaa L'', bat es ....' aad *4ate'I paid ... vtt bas.oar a-114 af Oa aetns5.4i kt tto
.. aMktec af tltstsI11y ... ar tto totter dIM efttalaaa .rtIL... ........ plaits efaau'orer pt brQer K: .TDttA2JIL j., Ja Trot, wlttoat Jvnatotac..Ai,cntIt. et.,4'TiM / -. .
at .... .* U BJOHT.V )1eW I.tore stood er erey skill I / ,,
torto ttof .. tram aorttora Italy ...w tojaaA'keM e> *aMrptoaL'. la tatotto .Mampetor.r .sorer,*to .
iX ... late s.. Aasloa.. 'I"I tor.UU*.......'. Ttoar rM.... WgaraaM to atoatataly 1- aateJtt that .iA ....... fer Ui1- 1... 1Ia U......... I raw DiBiafraOt party, far tto DMBB ID. W. MAYNAWlI .
'fteF...,. 4Nlit...:.... geQBwa '..aet cerise ttoawarrt*, tw treat. amr'aaager ef ,rotes;;aVttoagk .tb4 ...uttsW floe paC litattk Ttor*. to praettoaByaeattor tody)j,eoaW Mepto ef tk,at vaklto tto etal feme* .ctM.e..Ms.. t '' -- r ,

..... IbaI'M4.. .adtitalla.,' a .a..IJ'fttq.' aaA auamfaetartaggar. Aw > ittaelaiiiy. > Bgktplkata.j bsea ....,. ...Ue. dralaag ef ttog BrarMj ef Mad ta tto world vktek loess i <....... at 'ito",Mat, to .
t ...... w Web. a'irp aria' tat are aaary *p ratei,' to I bin s.a %3.wa ...n.....sari )****. .. ,, r % tack neurttklt paattknitlei et di.fkava; to tto itnatt K 7hr14.L ttoraegkty.. '
;V, tato. toad salt, ,ataltlsb Na7t laada .. ... .. fratt grevtag.raaekca. Web :to any.to 'paldlttovvnk t tI .. p' ->" vetopaMBta a* .tto sack toad ker-l 'N" 1J7....... akOttr Zjtot r 111111 ; iT
;=rea anM ia"tl'ar.hdar.. .et baits aaA. *aaar '...,'per I 4ge.4toBea. tot ta Oa r*"|I"Tb.larrile,7taowt; .'De Brer- dertag a.w'4rhera.abrsa etv, ,., .... ... ses
eagar ea tto ..... Tkl Sass torprleM .*-1.; ta fact vklek appeato pbiel.aat tato Okeaetoto* ta*'Uad. glaMa vat gnatotf'U.tile Btii* et takJOk.*ekotoa" viu ..a Opts's4> a .aotlar ttrvagk M.tl, -
.ifr... B. F. nltJak. Jar ktmaitf aaA Mr. to .ttoai a*' oat "p.r.. yner.4lt i far aagar,, I"IerWe" .,.Act d OasnsM toO areragtag. ........ t t.at. aa>!''A* for. BV....... etaadtac 1 d aw&. ,.UD .
t J .* **k ef CMerad* ..,, .... Get ar* .at. K moat I.aakta( p iM aa. buns all tto H' Psssaf tW gnat M cpt'.1s.d n De m..t *f ossify a MIl axOOoa acre 1 $txbn Cetorde. mead tto allsftd Mona "- ,. tto eksat. atef'aagarCrta tkta. grill Laths .. ..>kl. tto.Sul,trer cards vHk a partace f.Li: k af-;,FL>.Ihr..1te.atl.at *f r. ittb,. eMj"v artatr alaaatr'1MrMtt '.
-\I .varctoa" t CJMOt. ,acne at. tut: They bar*.aa..,aaaaUratto taw JSea.- := 1 erlrntt \h '-.rr, ...... its. naeket premtot k l vktek i.Kettoaal Baak at Jae'--.... ttoilarnet M.*.,a.grral.....aaaator....aat*. Wtok*a.MM

-t ,)aad* lytaltal41. tna.kgs 1.-41 sad ta aoalttoa'ta Ito ptow ... a4r tr.t. .. b We ysls. sat'par l N r.d.IS W saaA tad I""O"" road.tto: tale t ef.prvpaiCjaT ,- t rat M tto atato at rtorMa NsM. M gt/sefart.larpa:...pwaaw. .. .. '.
.-van at BaDaaaato aad PakU! BaaX. tto ........ *f attor ..... plod vttk p.rr.et'; sat.ty aatn ,wMaitbsual'' laler lead I d. sot WILt ttor to B hats '....w- .
: ail *n adlBg ap u aaar tk* eettk.eaaal ram ta 0... 0aaty..' Ta BUU atnorUa. khttoatagaWatto F.kraary. 'aad tto slat. ,."... -eueIaI, '. 'IIf 00.. VHAT.. X011 MBAlfg'FOB L'erikaajai**, rata .,. Kale ta .i<*.....| a4'Ilpn/aMN.MLy/ .----..*. .A OnB ai.
at JJ.v' Alps Y,.' Darto at lartaa4, Da4. aocaty ei rknary.. flan aadaeOrtty I .......' w'NrO..ed ..... .... 1 iTto' > ....., vto'wall sap aaytktog1]rear traak..-.4 Nr..fcaaeted pwM.a Aa .
,,..,epeM tva ar tkra* :4tyt 'tkto 've* ta. partlealar.' ara 'ta to .oagntatat Altrl ka-al lnatlllt.. U ... =..UIf.17 *mfcrrattoa.ntaata' ....... to. kra ..., Wkt',' agated a. at a.keataea par : .. .. D NswoNtub aMbsgbn.*e. .
ta ,a(slag' aa amtaartna et''' tat.4 j poa tile 4etata af t... alMek Syr ....;fi : : aaattld at tke p< **tgi I. tto. goad I*f......* aftar aft,- stile trio Qat I :tor* tat ..."
ilto toad. viu a.rkwN togtaatag VMltk.aa4tataMt.toeat* :Aoasspor1t ,''etaailifatfaavltk ,'.11I 'nJe Ad. Ttif1,! to sash,ttota --1 Tba ........ *f Ukt tarrltary BMB* ........ aaaay-tittatlr to Mr. A> ,,0 i .W. iAYNe '

rite ..vort, _at:," y....",. to ..... It ...**, ,.\ **...>alo. at I 'eoa N- .eck. laid: w'bareb: treated etidM I tto traattoa..ef a* ___['hrt tW. ODd. .lo.vto to.etatod to -
.gtrset.l.tar.W dlotag at a ea tto'. M *rtipoa* wnaea.t Utogikat tM.m *ctoU* eteatrr M toss. '',It' wN'tittr.pesWt ... .wI lyjpredeetrra ..... U BMBB a ...*,.Suds a targe areas et ,eaiy[ 't"d_a.10ir Harr
14 tto taatkbd ,..,..... w ....... en, at ..... ... .
Mad. a.
ail ta to tv. Btfet ta )*agUvalck toa ant kiii.*ifr. tato part eoateaplaud tor ttolr'ntraUaa. aled b, at sat ( ,. d al at Way F
wit .Bpty tto oeta aaal err af tto 'eantry. Tbs H.kr.att.NM :' | Ttoaatoad* vUttotaJ Ooreraer. ,to paUaUA = uu..1 atfttlq' aelrsy aceN- tto lta&e.i eroea Oa.. toed ea torn taaarfal '
t '
F,atog vK =. Fort. doss a* ttoaaa4* aa4 IkavawAa af.aera r tcnd'" kf 'fcBBMroa*' .........ea7akla. W MM 'Neb 1.-& sisal ..r.K aa4 Mt........ a* at peat b a[t!, ........ glre to ktat kr to prtalevatr t ... -.'
.' Tkto a.v eaaal via ,to' eamptotefta'tta K'r1d J>crtl./sIW.. vktoktar*' .tad > was .' ttoa etaato ....'Ya/a said a&ate'" ,M mk tol- il"l atora *f ...' Attoatto. CeetUraltrftad.anr -

U'toragklr 'drata'atoat totag radilaial.vklek vlttt la a apt ** r'. a, tto Uad'to esRt.aMdjloalY; ...... aa1'.e.dulo. ..it ...r etS J to bat vtoa I''
.. tare eacaeaiaf taid, vklek...,toar .tortlttat: praiadag. 'vaaaOTtaByakaadaat ar .teta .... .agtata eurtoA.ea JeeI"a :WCassel. e( 1M Ighljtu awe.faeOniM. bass tto 1,..1 ., _. n.wa..sa .t a fal5tti PATENTSGASNOW .
., ... 1MI es/aoi rot l lip apart 'Ian.acd Use vtu a&ke'll J ...* to tile ..... rkoaaaN-tot.' -: .Vie 1 at* ..... ''.w laani ..4.a ear.r rat, atatoat a -. ;wbkbw to'tMj -,
'.rate era .. tier oasis teasertmt. tlJa ..aa. t1..ll.a'L 1M .sews ale tto ptodeet. et tto fteMaaf, r ..u LJ lacau..a'.--- -wlWa---.t .1-_."-_ -..- >j Ie Ii,. IA ti* .... ii. ., .*b
'. a aeullir"' annriananiaeretg ,.y.'C._ --= :- -. --I tt* traaaport** ea 'u. tow eaMhTilk .\\tnrn-"Ml--.e: fcr-.irwt'tt alpfuptlar I=..Y s.phw .MM.M K a t..... O.asiM. pover. to etetpal .1r..,
'tato
,, '' aa vktek YIII .. I* : v.rtb' vkn to)tto Atlaatto toast, UBe.taflrpad to
at aaa toUad ..... rtoa.tadlgapetate DaaiDaatraUoa* ta ato>all caw 1r eeaeoajy :reader, te teat lUll .to tyyIMncMM ',
'
; to.ieaauMkttaB .,.... .BoaU riorMar, to.tt, 'vnrU, faratok .prep.r traacwvtadea w r shad.tlk.IdJC .
vkDa tatRV
** :....,. aad ettorvigitallia nrto-e prUas d Pa4 r tonal tmI7 far a* iiemur ais. t|. ;
'
aaa ta bet aay>aid aBraatvkteS oars .....Waal. 'a4aH? caaaty tkat tsar aiotkad af-ealtrrattea"ateoat K............ .sett r' ...*,yor ky\tee n..bat .'. : I I I l tto 1 tor to tto Mt'p..**|ii*'aJeaa Jb Jtare |,
*
ii. Madlint rood far .agar ., "... to bars;. ... aiMs WHAT .CBAINAOB xSllq'IOTiTbi.in viar lkratlr. *aaa>]
oral KTVB tate *
itatty. '
..... en. ": AIL1r, ru>Buu.x.- i palga Bat ito. aac4. tr Ftorfcto' '
ktactr at eQ aad cttaata. } "
> : :
.. aa4 aaalyaM *.*. ky tto I..... kaev.n tree ......... :
baa
*Tke o.... ., tied perckaaar A a rest *au*.ac OaaiKta ta tto aaaai efrtaaei.1aattrrattea.ea JTto. .topmMlODwfaf tto Trniu* prvrM tkat oartaartk stated t....... Mr. M tw eaa ., ors.tsar
'4.. ......*.vtot'crept eta Moat nwm try bare atov tkat.:I to va4.rtaIT > Ito east are**) todj -.' e.tow MM .d 'tk : .f. ik, ......*'. dertred. f-..' Ito'ato -.,. ted tto ,AtL.fle'AAort Cssst:W.'tAettto OSkrtot -'
: taa.dttt7, aM.Ir'IIGt IJ.vlet Ttek ta saw ..&a&; aid tMM atod .-. aaA aBevta tar ananaTtearlpt I.utw va.',LD *Iaaa..OT ILl ef-tto>* .toad raQrM4.--.
,
a nv ta ta tva k. < | (aapaat'. '' ;:'nptea HMlaf .a **). aa 0ai 4 ..... ..... ,GMs- ".un':1" 1 but ban a/MM
celoalstag a largo wU papa tag.aMtto .'ttor to akaotatoly ft, < a ,tto ( tope, bat .... .ward,. to trust
*.
star bars toea ta OaieraWKtaaat I appear* r aeaeakl to aty' toUewtat.lasuasl i idlttae coos laad* are ,
as dotag tot ttot tto
raaaoa araravottoa 'taeagk
: to kto trt to1ttoe
'aataMe yak
47 Oat vttk .... kid ef etaa vktefc:(: Betktaiad. tetodea
G Ae syrwAuto ttor.vtB .
Cattforato. Mleklgaaaadetker d eaO .
t ass *a w targa-awl *mato
dtiwi raHreii*. pet ........ ..t
>...... Tketr awla raUaae, via ,,' so.'.sebat anccaa*. .Mazy ka to eeNr,A oa seta .....<"nvffl,I t ca' wa.. tk*.tar a4IUoa-a mOUtm*' ef/4oltora ... faO4 Vto taUBMie vaaa 8'tk
.will to'ea ndit ..... sat after tM Taw .ass U*' Dubs ....' tarn tat 'Isoa lblt, itdj ftaaVfiB .taH MaM- ( ftt,. M aa atoaM* gttt.-will B >. aa4 tto eetoel faa4 ef norUa via r*.l Itaeto ar* to tkto regard. ....' ea*.. _
8r* remra arep u eta la aaQIdeataaattty aa4 vffl at $U t taM ssel.'. at tat tta tky.deT* tto tacUrtM' ,'sew re'ippc.dsae1nt77 sters that t\ctr rsesa0t. *1 abe, tottorktoictatto.tralea, I tto fcoatrary. tkraegk kto taeiiiiga T $ -
aad rlgkcaaaBtr f' ......eM woaltiaa. .c.-Cap a ef atla u k aped ta Mist i: aa 'tat 54-540 j 1IIU0 II TO'PAT roa.DLUX.Aa&t? ........'.to. atlaakef .!'tatarttl. tp I

;erod ed. tto eewpaay vfflkty 1 talc B. B.B-. vto to ... nab etotatot. ... Vktek.iTt.totaai'BM vQ taO below $ M pw?'...,7....,0. paposi KIs. ,saelrtarat' pt4r tai 'ptwat v_ &.,'''' .*.'aad toetae* at a..... I .... It *ely
plait tk.larger perttoa' QI&t j prr4 eoBfllaBlrty. .Oat bas taaaaltty Thai.apsu. .taetadet alt tto Made: Tk jadxaMht ( q..'eordtag la tto plaza atna4 ky'tto" yaat''''ta ''*ir* H to klaa'aad. to tto
eadr* pwckM* .,. tktrty ttogaaadtaeret vanrpaaaaaV aa4 ta *ar- tM oI' ... tormUag BMat tut* a.* tc.tto.aMMwttr Uatml ,.,..., ..... ** ; aad erajt a ...., wffl la- --j]I... ....tIdM.:saId v. craws aarettotaMe W .air apat atioa. ttoa gait tar watt tea aartred"fraei tve tto '......* reeerd ef tto ......
ta.U* atgkberood .et: pteuaM*. D.. .......: ..Tto. taa *, .ataiy ...d.s4. Qeal ****.* ky tto. Stab a.ay 1 attof..eoem*: flue tto, etnre his! .oert at'w.,...*. Ua. ,. .......tto
Ttor: ar* prgaaaaag a.-eorpemioa --. at tkat. petalariadaBytto ; bed U4t wok. ... pralacM up-,law4a( la (a to lakaa M tto Ur> vaieft faadj-.tke* tarsp..d.d ta facti; bat t...* ,..* Id ejertgagei
tablet -vfll to kawa at, U* Brr < aua* ta'ckarae r.atto toaatMtoeU4 I ea *aek ajcert. *r.a, ta. lataaAief. tta Jatpavat. taat tto apptt-; to pr t ect tor. tore Artvd to ttofeaA ',*f wart frw Alton W.OOekrM t-
.
....-i ,Bagar aaA ;dad Ooexpaar.a kr tto' g'Btl .*a, ratarrafta 0to> aal4| 1.s.to.t.N wflse. (=af'tto atvataat.t* tto arts.-, Itometlrev a4 1h. sasy, to tto Attoatto Lead A laiunanat
... etpttaJUBOaa eta;aiffrioa atora. ta tkto A ta tto relacttoa. ef aatar..Ttora' a-1to4aa4 to toe itae* tary/f..rtr4 ftaai hs salad tats' SeH c..,..,..icartag <* / anrnata to>
/srata' "* : AattoatM: ,_ .a'sid (Ualatatmta'xa % ..vracdealy aa .tt..rxket/.ef.taa4|,.:Ie'tII se ......... &hi....... .... r..*V** .... rnMn tor a tax te dekteda.ea f/J l7lg4.M *rMad !! ... 1f1
Tk UBetr etfW' iempaaySrai kigk-M. M .eaapracr ta tM writ vklek ....*.ta .., I>J w.. IJ'UtM a 1t.' .... fat ...J. to Jailed .a tto ....*',....to4.i kr ... MwvtM cartiftetto Rata tto .. ;
.. bi J....MaBtaato. sFraaUemLF..' toTBB-att.in.rergUl. .BMJtaVto keaafktatlerat' .*>rk,l that* parpet* aaA teat aarpei i vat .Oaly tto.J..... ef Seat Vfarida. ...: short ef Wmra Isis-be a..rt. =Tats t4isa "
Og1a.. rto-FraUat-aad Oeaeralr. toa4*"" ta rtorhta.. aa4 aaa.taMaaw .Mat a* .t|* Sacs lash>, 1oN''''.ac DBAOtAOK. f T, J I ..*..*.<, ky ask tax .... ef Ibis I F[fiat*.at'o..r.t.---"'"* (7sa.tit 'Aid7aM uiMetM.tla.....1. .
_. aaA B..C, Mats.; B eretavttk -, .....*: vvtoraa: ........ *f.' ctl fto vaaata fa ...* 'ef .Lake. Okeatobr .>. Dose 1st tar ttk disaid oia1De' ealy ttoe -. vtoa* toad an 1 lX' Derry, dry-*f tto Bll.-rf. If JIe... Sol ---J-. **
..T,.. .l1s..sq.,, ".CkaaatogTaMB'af I tIM tar aa ..ea* f.s.. at dI actsw ,' 'Wlk, a"*>*ik ef tofl awag. .....,......, empl] -wI. W 'ftW. U.ti ask tor,web.a tax tar min oaaty. Oaofjla Bapa-I .ladeblaatrNadrdt4r.hap.) ,'. ."

.eae.at Dsa r.. Owls nt I.'' I. auO a fr w' loan'stv. ;vttkvrrtBUIag.'aa4 h at r ..tr,'*igkt fv-a4eitrat{ eaeA&loB ,j" s.tiri. tkeV _' 1 I latoeM-yea, ear kealt sad set to year bra, vky' '.rtaPl'eo-rt..... .'8IIIIt *f retort aaM aaA eddNBt...1..Awjutatoryrte snit. j
kUaJat'TIa, tveaddtttoaal .J, aTtoU at" ._ aemrty a arflltoa aeraa., vttk aar Caaetdtag that yea tans ttoto pswar. aet gtr* It.. **t silk .\.l .. '""'r-eerdt7 ttot aau l '

........... Mf. W.TTMBI taattk ecr'aera vaToarta4 later aa ataU, 4t. ataiaet.lrTH, tt aOard preaUe dtoraa tto perpte* af tto put TIm .CLAIMOf TRBjBJLlUUUOa, ttor* aft ea U. --.... r..erd* ef IIwtr4Rd .ki
et Cl lsse. cabs -Mt sly vtater taTfNtel. t lar ...... .toll UirtMa. :aaaipU. .1'fit drtoptaaat vkka t*...., is bans yea. tto RIQHTT --. 1 ) ". I|[r'' Toa vffl.. ,toM"tkat'.... toad. aMIcovaty' in' trfnne fraei AV )i tat 11.MatYe c.t.w,
let. '*trtpe4 eaaa aaalyw.akv4 load.tto Ipjaiu'et proptoiy.*-. fy ,.,. Sto, Bepraew. Cvart aaM, vm '*TMtaBy .. Ierr t w. OOekrtot -
vfll to ew* ef tto tarp eteak > "- Y to ito na......, to ,AUaO Lead ....
bs14'... a* vffl ato* .. Maaen' B. B.'.......'1T-U:<, 015.-..... aaA B.Jf.'.Tatar at tkto ctty/: Oetoacy: af aarity ..aal ,..U., < .sera!! kr.etkr;eauaoat .....| to ,.,...,..&." ito toe** ... tIae tins ..... a is J[. ,';
Tto'Brtadpal'effto ,*aavartl.t pc adt III -pars eot tja. aa r4L at tto preedaal .sprl-{.,vat 'ttoa eat.Den *eaajef} ar*. Wag U. tkto.propeattfa*; poerfMyJ ef .tbata .lb. iwss't.M c
will .. ef sash tto sap' got 4 0.'d .... Aa atrtiaat at > k spas et k>.,..*.*,at ,.,..,.;:la a|r... to tto peepla at FJorU k Bar tto '''raur...., vktek told tto''rrprviMrtMd kr MM BMrtgagwtotagli .N T +fls'' j J
ar at kSaa4., tt to maeetad'ttat toa per ...*. "vita.a ytoU of W aalli"va>, tad ... aaetea .... i'/Win.yea r **ct** year pow r aid<,prior,rtgku,to teal Mst ......,-.,. u.-.. fear kaadred
*
.... bath Mr. MeXtaato aad''....** at giaa lai4 ngar perjaaJ w tto 0af ii peoeK. u ....w ..*.|dMnsard. .wi nztes.ppt :.- BtU* ef' ttofr dalai slat Nay k[aid 'iataty-fer'ITi.4f4> dollar*.
:
.Darto aril taato laalr vtetarj tM. .
,l..w.dn.racy laHtatklt .etsel7:a .. ersvia d/rtgkTaaA j 4 toll tto Sew 1ntMee toad .
"
{ yv card at mr aad sad ef *fCtork
bared i .* ta MlaaO a tar aUtttoe rw' .
la-.tortag M. v34...*....... ;ttaiai/aa4. DarU.aaya.tkat. to! Bat treat *** foruTfrrerttodei} It ta a ea. et rlgkt agataet ailgkC: ,I Bdaeiuoa a aaac.' aad tto remit. l".n., iht; PATENTSDupcrtaMBt
[l V U(viB b/... ta dissect *roe tkto' /uWreal. (Laad,Ootpar.atpal LUJWJ& a .J.AC'nc.utl:. to Oate eanr ... ........'If, 1 f
( lbar.* vayAtoy ver. boll atorm{..... *.Ttrr UrtHr.aM .fto* auto i wba 1I .tMwa iMt h. i1a1112; tto.eovrt BVMM Meta. tto ....{r (....) :a. HUt: .
: *d vttk. MlaaU MB ,Yes ef ireer. *-f., .__,rrJ. .fea u aead5eb. ....*r> at tkto :a aipayr ar* tka ftM14a. 1'ad I dead- laath.'IbM U* raQreada bath. toea1.manag > Bapartor oat: .War* CaaMVI .
.. tar het-lall e W dfal.tabar. +I..ta.bie:-.......,.- .-. 'T---"I tkaa vltk Kan. ef .......' taBAaaafactarM Drataag aid Begtr Caapaar.it eaK'poraOae tto Mad ......... to' '
... .wSidysie. al 6,... aawkertag sat!41rea T[But Board 'T4'.rtdad. laairaoratotr 210a I1LGte.1
Mr1.H.: WVttoy cktof rtaaitot af aaA \bwflat..sear. totem ef .EdetaOea.'Aad ea'I
.. sore J. B.'Fnet' > UOaatto Laid A
.dTBBtaga, riIra sk ttor BV : tepraraaMat ,
ford Jtagrv
f 8Tto. taaaanttoa I 10. ettor rat If er ..ah
ef ttoyraetata
oar eve
CattW Btatat ;Agrleattarml :"DpartBMBt.'vnttag aauaetk.ket Ito i ,
tortag apato4 to ,ketk> "'d bane; vkaa Maaeettoa vttk ear ..: paay. ears IL'VaJlar (war to Bw .
.. .. loa ef .
aa tto aaajett.attto ", tto togtoalag- afa bliss to loatea Oereraer .. .... tto c........ ee .. kar4
this Y aa,'lrrtala>akto a gaaraale* et ieeAerttour :toad af alraatar -
llUMro1 wits '
t ..... rest .
atoaBir to 0.1CaIII
aar aaA ta aaA tto'tttto'vtn .
ftep fceWt* IvSWtflBaW VPtttfttrtatara Q KrcrtUa toff aat cBauta! spat{ nNder.at.a eat- .' Maw;' a BMAaUftBaiBVC :vWtftJdja]< f tto Attoad Owe tte* "
I Tto argued tto andt aaQ to. at k pAd '.. tool taat u*.nuclaatattea. ef -, hale ta tto treat*** *f:rOwpaa7). W..O.
r Ia'Ciw.rafa' .win ,tap tto Brarg ad** |11M....... BBtolMalaa* .V f
ewjMlattol nMeMfea4, ...*. rs gtakto a..... Ttor* are'... aa.I. g.raU.N, at Orrar kvatek oaUta track ralaakto tsaar laurneaiat Faad taf t C tot at ISM": tare tvaml ;
War aa ,data for *ef1tlag' tto 'Vagtkf per .BrvwaM ..*. Seas' le to tot Bwtlea aa tkto ,*fttor rat tto sat. vto, K !sisal I at tto 'Attoatto. F -
: harp .......'but ktftor*'taat Mleaal .. .. etkJrX aad v. tsar wit a alive. III. vl j Caagt Ua
.
'WIll picas tto* .... tkaa Cm. iWahat far ttofor attoa). It. tot Met Ills( to. atoaU and It t* year caaaMradeaOoU I I I That de I BaOraMCaaraaay.. /. .. Kaatf; ar
toeaTr aar ef tto*. ai.ek ......a ',It to kaova, to,gJra efr4V ta a Urg BMBMT :, 7n.. We'_ yaafua1M psspbkt .., diaaaalt .tto Mpew4'sfTry Aratatg' tfcJrt ..to*. .r.aHla. .., tto.AtlaaO
Ma.rir
shay 8nt.ia. '
**t is,spa oath f 4arattoa. .r' fpc tto aeaoeipUakaMt. ml caw to'AvettaeA .ills"tatiawlsi. ? .. .Jc i \c.c u.. lutlrw '
." f Mam.; McKUd> aad Partoearka'i4aer biota gust ; 1''I .... ...... ea. *f tto ..to4ta4atcH -..et tto EnrIIaMrWe] Tto farta vatorea **'(.., taeWJkal.tto Anhaga p-t I........ HwQtM ,(tows c..fM7... .u-I.

-'?* toat ..,.,. pralaatr. *:.: rla regaH. .to tto 4rptk .ca..1 %*< ass 40N'" rtorMa.I, itol .eaauradge .aieiaj** U rsM.JenatoO Mali to aba..... sad U. BM prMMaat. aid gMwal ....... sfvim

/ cMaaaltdcrr.lr.Cclerw. aadj It' Tar1 flraa tto aearaettavrartagat bet ., tto Watlr* M a.. Hto 4to ll.nfrad. *!Alteatj Cvaat Uaa Whey Caair
ere-.tto ariaelpa .varet ttoiWfeton I tto use ef tto sad ta flea U I *.... agatan, great apttattloa.togjuanai .a.Ura koH.r,U help are> *r u vlik.i. vto ar* clalaitac ll..,I fpaafl.' tarrttor, vita m B. Jaa**
.scat aaA Taw CeaipaayJ.. 1< .t** 4p. ta Ass attptat, ....1 ta* want fit.en.saan ta a tat BMklag a total et tTCeH.fer." ito *oBpaaatlaa>' taidtaregardl',......,.t "--'A..a U Ky. Oa: '
*Ml.wwrwa.... a talllloa!I u... Tto grrater part ef tto ink total ,vtork etptttltot*.***M to tale -j dralaag ,.,.,.,....' .,.* *.*.*. tktova j"ad pvrpoet ef tto erlgtaal graat,,I u1:1r.1:: S.stL ,..........t...... t o'rct 1"Ol >!CStJCA'IObfM"

aad a kilt dollar atoat.. ,at Oraaa.Jeartl .toeflva* totor.tafieatH.' o/G1,envy tale boll *f,.tkto grratkM < .aMat. tto-aaapktoi eft*tto. peapte ef.ttotofttBg rtorMa. A rtaMBt ef ass i af 4lractar. .f tile coai..., a ....... ', '
**. r sraha aad predaoat!;frost l-ta d fart /s.' vkfl atoac I ....... almdr togaa terty ,,: '"".avanraet an* yer* ; (!Uto taJ. Wa.* to east II _...... ef tto' latartarv V.' '
.totr-ev. b..t..ia'ta.lsMi ef|tile OkMcaot. tto arrrat to Brackgrrator. s.w .. lvro/tTBD. XA1LBOADS DO, ".K. W....., Mtekaa Jnkla*.,JV>4 a. .Load OOe at aafaarrVto. Fto.: '
". BBN ef Irrigated. toad A* a aal lato tto aril Tart** ta cotor ,tea I,r .:J K. Totals A .Ca,......M Tkl tofanadB to fatty 1 r. r aK'!'.TO LAKOB. I I Tt:>JwXLAtM4. H.Sttta eat; XdYi fa Mtc11O "
ef tto vay Oat Uy 4* ahaert Jut Mack' .ta "Ir'.........1 1-.r* BMPtafattr earrtoA te aUl eo. 'tto Leas areas. mad Ik. ,0-1.. Ta* BravarA poOry ... toe* to et I T. : tto k. ... rtog anppag+ kat'. Tto O* wkeka* ..BMrkto* frt toaeJtrtaU ...... ....T ar*', *aUO.d t*1 r" ef baI....' aevtta prag.. Its tto .... hat vkerrer gvU tto,. Utol i daSi. Jftt. Attoa w. L> ttorrltt. BiOaaA.. flew ,
,"*'a teaeat late ef vltk.a tklrk .*trataai oftbll ,doagratahtiaaa far barbs and*.tto, *'paaa. >Jet ctt** 'tto eptalea* a.ttoi, toad aim dr slt R. aad If Oto c... u.. lollr..f c.-. Mv Ivka. *a Jn 4. 1 M. Sad. 'r .
...A .JIQer.--. -. ;. aiart matatttag ....... vary fret ea. pr prtIss..w;';......... ..--.. ''ta atot !fdea. vKtovt sal to U* eta**, .:?I 11__. u.. ...,ae., 'I Boaa4tMdCkarto. atry lto 'SU7*. far a*
:tits t--:.. fkrcaga rtek la ,tko tor*.. aa4 Tab rertaapoa ... vktel Mgt et to .. ;;JCratear. Ja. ttoreagklyr fj usw.ivtoto dralaag pr*>ct to UH verU. ewtq tkkaraamoa* paneaal. tok14tvH4a LsereM., X. tovMklB M aeatk,
.aaar carrylag tr* kaa4ivt a eatatoa femattoaJ*, .\ fNe'illite ffta-poa ... dty 1{ ".,...dee.- aaA tact awe tt via toat!vtlK- rataoegk, tto rafbMdt .*. ta tto toUrwU vkka14oailaal raaaa U oat TaOatoeM* Mrrtdtoa.
ltsru.'eiot: .I* Draw. Tk'*aMttoa.ef clratat J. aba er Mlaat., e40.ty *f Da** aa4!ef ta'titt to bew' iN'......... toM taaHr pit .. toad Tto' tto Attoatto stoat Ito tM a Ua ef tatoaHaa to auke
M wort' .aa tto farm red ; ands Utaortaae*. vapedaBy Aw But 41 7hntta. aar tkat!(;: v -**..n' oar to* reeeaOy aUd* a'kgtaletare boa .Bad* tva Crta to hashed.Spl"ly' to .It >*Wtor taa 'Ore-tyear preaf.. to,'eetaMda '*'
.Maat" tto. ".*... la <. "eoaraaea. ,+ tIC tto caltar ftto '.to ea f ea..,of, :=.. vklffc ands atady ef tto ........ I Is apoa tkto toad a tax run WIll IIr. ; tttor u ...kr a- l total to tto toad .tare lenrtkid,
.fait Qvapaay. 1..l-- rrI ttu a4 .flea. ,... .eItIut..eI Ctr ta *a. Ie proa.40. .. a..'oat Tto erpearaU ef arataagi tore'Mtov K tots tto toad *f tto raO1 -' art| a.p Mlttoa tar Web to an* tofer* Ma B. BOy, U. I. Cteiaileatoaer 7
a..nJIee..a katf ,.*. 7'erMa to rVI4 faMaoQr eJrator a I'Natal ter Btaattoa. aa4 tt ...*!.. tore bow drataailag 'tkat i sperta 1 readar atora vto aw? atr < pa's .... tbb w aree. *a4 tto la-i ; at kOattfc DerMa., ea tto,
;. aa4 are arraaglac ta aalarr J-u--1 aa try a.... Tto ritzy sear Moll ,W-4 real tk. %.D.t, to I.. oat to pea ea tto Ante**) ptaaa ** h. a* tot .dralaag WIll Imttato .,- to to todMo.V .t. .. aaoltjr '''el ...* wy aaoat aaa togto* early ta tto .......'Ch .lppeta< l a, tbdr.y phase .aM t Tt fact to list Mr..f a Wr ckt. a,....... .1 I fcrtag thee .....,* lie pfcy ai-I 'CtolaMat Biaiii a.vRaeaewt BV
aaaL '\aaaagar Dar1a x at toberpart *C May er Jeac.M.aaa- Hmt tsar *., krtec ta Ibis I niineHatlre ef tto Catted auto, feltortag flat lie .- of Mr. 5.1krat keraea I toeftto psi M. Bekarta W. JL TvtadtH ILL
aaa/f. ataU4 taat', ttto to rhiar avO atort to taUJto ef attr BMarvaek Paeartatatef ,:Ap140lun. k4 kwa;[UlteftrM. at ,...,.... via lead U sr la atlUed la kiss,, ties: sat. Fttck.. A. g. Maet. at Kettaad. Ftor .
BMB a* tbs tawr ..... .
0 .. .
.nkar spited ta a ding tt ato jd rH. .... ire ., **a HJOtXT
..* ta tbs ktetarr at tkto apt ar tr ana .af Ott ba. M4 ta-tto B> toVrtteryl tto *lerUoa-r MrJ eva li laa* A..CBVBeV
*nto4ef Banr taw '
..... .11th. kar* .Sa.. ills. Octotor.Jaa tto rthaaU *f Oaaipaay.OBX .. far ....a .,.tk lie.. a f1tMer. rmta4rl >{Bteek..e via toad ta .,...... giQdistam wallas rat Ma'L: tMikK.
r-. an orb., k .... U !JN r f
.. dralaa .
; -tor* et -.... Uat: t* kad aolrevtrad parral. ....... af flerlda b .* ef tto Tianlad v*
r > I aca a ad I .... j *. .-. & '.. ...
rowra trip nek**. '. h*i-.atta!!Y -TT. aRtoack atovertMT 'i. 1hCJ'.r 'I Aar ItAidwlK 110r1M 'r.UM. ? n8!} ,
ktoto' (toy.ar* .iM-Dtat. tor frravQy..... Th.. to ato Bja':IX tT -I 'J.'IIe aMra ta Mlaail ar J I. ta I IPo1lP.1Jf0 Mr. coaitilaitoa r'gWatfaa. vkito -.mcaTO
aa ad.tts... aral ataatto COdrtae to* caw far tto 'N. I ..... I.
W7JunstrsNi ta .ta U* 'trrvteg eta ago to tall list to koej 1 4 .
..i rat ...... ta vert ta tmtag... hit BMi sap ta kartag tk. ratataO ms.i 4ar- A .....iaar** to* bats .atM WL air .atN4 fan kaavlaic p., tto} 18 WOW I ret4 I ............ lEa that ef ... Oxatr 'JaAga, Btaeref .

Beta* aaA ta tto aiBto. aa nay .*r* tag i1MnW .aaoata* at tto aertet. ef v4ga Ja a alraretegTto4B. J. A...TlaWJ ..,>wt .'r'Set ta a.* ttrrhfcry ..I]I' DfCOBPOBATTD TOIWX oaUatty adreraled tto : FtorMa.' ..,........, d ft Jw
arartdtd.. tkern vttk good grovtl, U 1I.-B1.. ......! -... tot bad r U. .var/tVa* to'aaM Tto people ef (to Btn* .... afBa STJ L to tta *mtott. wild Miu Wtrd. DM Caaam I
alto .*...."nl ttolr sat eoerferta&II* alraataneaa.towren-,4artag tto ta4 aa tto aaktoet. aid t*+ I........ ........ x-.. ODekrtoL I to epaoaed te. I I TW aB aiedltare liptnii. dtotilto' "
aN bin
.. Ibis, IIIaCIJ: tow ,... tlr.lb BMBtkctar1ag soia i : ..l na DtAt: HR tL a* kto aptateaxtwmit *topkH, ... ..,sash YO tto preoaMMspirts. .adiadveeaied! alvay ttolr trM4 tto peepto to*. )aad all. partoe* kartar ...... ,' -
1-*..... IW tkto pairMi kany aa4>.atkaa1aaUcaBy.' taa tto' .... totetpaiatot vigil to ceatrel
d4r r;ttotr vert. r tto ato** er ....... lath JJ
late said
.
trio af taa togtetattoa. .... stab
at ttoinaaafattar Lr.tt s. ..... .,to ...... B* a love, aad toat Mr. OOrkrtot ... .
tit *
&
A red Batarday
sou toaAad"vttk aa--...attrea*** spay la rtarMa ftaal Uecre*toa ... eatoredy tot ,. told ,**,met **aTBtloa l, TIW. sad tow at F**. are torkr .
to Jraiaas waaM that *
trat aetrefl4
web au tjoa.at IbM to ito taaar sd.a ts..wt< 'lb. Jade JOB**. awktag JtoJJa Ba*. apa aa 4 BMmtolpal etoctlea ail ttoaabtt. ky ._.4 a4 feaatrat
largeat .1 I kfr anaaat
........ by .. caatpaaT'vrer, aaa.ttf'Ta .. .lit..Tear 1II'LMWau.- ..... af Vt Fatal Baadk, a free,' tin lair bad., ..**Md. tarunty; aid pat l-C': eBktoto' -Jar tto .aat:tv* .My ,..,aarrtae. ea tto*erperBttaaa.pafclto I|'...... aad ia-ito vkkk""- .aar'*raVtor '.J.'"
emto
..... ta tkto ... .". lf toatotaaa.vp* teBr atter ....... aaA tt tow pad sera t* tacOmt tto .. ". .
*
tor teterA at
pea i *.*.... tat rataam af Ibis partlcaW .... ttoa XadgaJaka L. Mlaan es-pettM ......' Ststt7 nee say ban seat. tbs s ,.
alaatcr.to iiai .
.. I vat eb.ew
a < t* tto :
TIM aaeuway. leis Aartar. to teat fretaaat cal 'Ir trNbt scaly e1 tt'atba.I \ to.'say awe af lib Buyer aad Mr. U. BBaefl., .. Be .... tusks, Ie a1..ttbtf aM eatate f c..D.. w... '-'&. '1i'
. eats .. baMd a ttutyarw. ratatfTtBrtkr ata by mtf *eaMoac: dace I tore .. tote let Oade.wexatr. Ftorlea J...
. ke...Ua r.*r aa ... rw4vkfc ta.wlte lie hat I lokaC I Tto BaaM* et U* alleraiPt k a ... ta fto
. w Sasd. tacM .......:.hr.. .tile..... -. ..... *. Ito asap. H la to toalel h'j .lift?.DtliOL 11s hnslpels .era abssl --lead 'ettor'edMato ...w aot to cee gk to Ttoaa4 tkto. to ... rev la.tgail. aaafatitji d awl a.Ma. ,
tJMtI" .. -- : Ji r r+ pasu4.'...... a ..... &lie .., ...,.*.. Featpaae teajvkr i ito railraed itryanHtaa vttkta tvv i+Bra ffam tto dato tore.
to ...
Qrial'.hMtIIa. .1r+ tbsr:'.earanatf nr..o..De i;; ..FWldi1.rrnsw I J X it.MaM. )canto w Oak .slob w.w r..rwrat' .......htINd,4a1.aNI' a ut are ,......'vttk tto aafae ....... Dated oJ' .
: ... sass tileaaJ B BeBBBBBA>. >
air 1r efaLra Mstlcaw > BBaMt
rw .. saI' ? H sal 1+41, .,7
.. twmIln/t' sash aa..rtls lit F H.'A.D.. tMt'Y'I
'. twtraal.rMwawa;_ ... IIInMt! ..... Mttkrttty, pregrMtfr* ta tto I .Y tY,.' *I I I Atta tt. V4M..----I tY11a

mu \ .. -. .. .. n.iTocsTox... eta. D- TtMq, dafrl_.
.. ...' .. ,) "
A "
1
.
f- .. ,' 'f. r
.. -Y .
k
ram t Af3

. i
'
"
; ) 'r ; "?-
': .
( \u v.- : f : .- -: i' '


.' ;\ : .. .PUBLIC. \ _OPINION: ',A: Miiltitlide t>> ,of Bargains for IpybodyHarks ; .


: TVmeextended limit ; '

:: rmiM.. ml wU..aMw..1..N..w.ard.... w.rw.. .1 l "'(He tegtnnlQg! ol the secondweekol:t :The
I 4 r l *M
i .1..a 4 M* 4 kM a. Mii r **4
.b N..a.1. N..wa.i..f w.a..1.,M Great Jane Clearaice Sale. : t
,1 : 1Q1days. : a.. w rwrY+axssotta : ,- ;

3
.
:" \ t .
: PAYOBJCT [
'
on 'the .Y XnrDco 1'-' TBB: BOADCKUaU AU f ;.
\ 'E. B', 'D'O' .U' -G: :L A. 'SJ AHft
\ I ) ktatrMotto tlfl ... Retnranti atHalfPries 1 I. Ret : at '
.(*v vwat .. to.w d W .. HtMPriceOfor :,
;1 e.tClothinp '. ::-1 .C Mr.,T. a BMMT toa, oMiitm'sGreatest "" '
,
..r : *, ;, .... -.--. M*.. CM.tr toe*e< IMunwI7 Qe ,Store I h'
: w: eM,..... .., Be -s ,i 5- \ ;
...aq. ktr .<**a .......... tkataucrtty ,
\ Sale .attntp.fta...." : *1abItI7'......,...4..mac: ''MI, colitis ed offering of Underpriced.Merc&fuibe.' rlH iaprm the jwopfe of MkaH.ttet Sjey

... kt tofU ajiVamrlMii.lit* 4tTM'Paste.,,.....that.. :'atDoup.'aw! : .ole-heirud: ctrnett and_eatfes ktttic treat, tad that: ',the Baytflf Power of (Ererr

\ .-.,.... . \ f.'oJ') .. tka uaur aCatai at. tM maty mar ka MaoU4 Dollars .b almoft doubla'!1noln; effort to ualo.d>tixl iiam ate Stock of the belt -.t ected mftrhinitMo :Y

4 -I \.." at I, ., : *. MC*a W tt*Mttttotl., to* ftcraataca.tat a kMtMr. ttkaal4 'eve:.hoWn' MriinL I Erery tern, eat1oaed la thU: tdre_ moat i SACRIFICE .'k

I' J ...pte.iodtiot..b t/..ll b eIMI-
: -: ,, : : d tt ...... U SatlW .-.t.doa.a ;
,:,;: '. o. H0M to aa : "A
af
a tors a
'i'" :"," 4 ...... ('. : _batldta&- bb .k.nr7wt7....... .sal e.b ,1tC7...*. Fibal; Clearance. of.. all Wash, :Siiits j

Y7rr' o' .' ., -_, :last De p.dtlaa ii. b.. ... sat' 'Y -

.'- !:: '. -' .';:' > of'I Matty 11I* 1* J...e.*.ar...kalf.. .u.t mite raMtp.,..f teq, kTk > Beciniiing! llt morrow: no,reasonable: offer refused. 500: White.Lawn

t.. ,, "" ,;. .:...j' ,10 I Paw IItMi 1& dhotis.q..j bs lads t1!bolt..at M s.. .. and ,Lirig' rleWilita sacrificedEl ;' '
: ...' ,,' ..... '
., its '
.i .OOl.gr r. "-:' : }
,
1'/f r S 1. aua' >M> vklek tka .p be.Void. 'andyaaiilo' and daintily trimmed : h
i .ewes w mrWoftM aa t tito <. to a ka4 :
;' 4'; e.tat..toaaita flb, ew,.tUy.bM 11e.' tR..W faB a->aC ',in Lace and Embroidery| specially pric- :9' Q1, tI .38. and. .$1.

I : .' II-. =b..b.aH.t.l+ttt TM eddnring th1a<8P a at ..lIou.tone alf. ,
: ,
/. ,. 1. ,ta. .tkak2t '0.has.d&-. al 7VM.twbw toldstl. : ;, .

+ ; : '' ,..w.. aM' .teat for tatw. tQUIt. t ilbW P ',.Infants 50c. .Cap ; 1H Wbkc: ;/ '' : LI e: '-:

: ; : : : : .. to sins rrkM. attar ab.1 1 39c IJanM'l, 2' 8tktI.,SL" e$2'5' ,
3C1othin; 'l-t : u 7lai fot >ta ty ka4a4 ,- .1 ,Special .. ,
: tka ,. ( Specfaltt. -- 4" ..
J ) g' MMla cnmUa act M.a''.gad. toato t.ta ,I 'O ." :. ", I't' ', I J
<<
,
: $ 'M.,... -
<' \ t' "rW- -.c ...'Qe |M4 TMs EikMtfy News ,'!'ais.mVaLr I..n. '"I' -: ,
:" ; ..t'Ja. ibltw. *.. -'. ,. '. "Ir-t-. vY..
.: ': : : : :: : ftr'" :. TeneX' T..iftIW:"' '; I
< tab to MPkat > ttaaat.rw34 '
7T, : ; ; %. .oa. to M ....... .1. .'+. ::4. !. J- f4.4Ia. $ iTtle/ .: '
y StOreei .. -. .. .. 1 ate*,ta ... Mud --.IM. Doal BIM 1.1 '1w W'l 3M3M sal '1.1'a.tal.t ::5" : r '." .. taba.. lat..J'ItIi.' ..M : ..hNt.b .. &,..... .;.,..2=' c .
'f') ; :' 4 That ....'..,. .a''' fM4 ta Ht .. ... .
\ \.,. -. ... labs .at..i..,. ..... I'r .
bas kkt bet MUa tbt..ttaetaW -
ft '
:; : .
CV '1 ... .... ., ., . :. a t tk MJ'tk_ MOT Mata A : : c ::. : _. ',.a..w .... u.a.. f .t. ;.. na... t "
.... ..ot.d, ..' ',L .I... 'f'. .aa- '--!-,-tlr Mk ...,.. wlhM AMtW kk IM*** ba la..ttl.a."nor ._.. ; h.1' '
:' "j. i if ? htl.lalilfAi..t.f t 1
ei "": .,. .. t ",-,,' t .I'.' : .4 at wttvMs... eDIt On.ttr a.torn aeM0let tore ...; "........' at..ti.. '. .!\.".._"''''_''.''''...a.-18c': . .t.j tr N.Z.i..llf. ._ .. JSkt1 .
'
; a .J' :\.. -jJ' & .". ;"f,Ii..'../...".:t .', .J... :., : I : ,::Li sits! eM:tat. tun .. : ..' -! ta.ab.1 1al! .QIft.t. ...M.tiw7 "l 39. ., _. ,.;.J.- 191d lil.IP1*.4..U. "
ww'l.
". .., "'to''" .. ..'" ''tot... ""r.T i"- f.' .' .f.f hb d = that 11a..r1 a tpp wail.aM b tbg10t ... r.'i4?. s ssr, ,t. ...;.t 4A. .;:_ "c" : nIttlf ii.atli;+? .; t.l4rH7.,; UThbusands
10-1 ''r': 'd
eftr7 laaa QatF
.: ((4 (.0{"f '" (. .1[1' ,e'etl.1.IT:* OTEco tt..aest.ni.a' ocrrox.. f : ( f 'Yards -White: Wiisli'fiboib' AtfteiDce' :Plk i

KtvW.-_ V- Jla. .. '*;' .' -" -. -.. .
-
tr. ""
f : Ye S1iiI : i,e' ',iHIt tIe hvi- : OOJUINLH oil j .'_ 1. ei'et+.it 1aeb.La' : Us.vsMs IsIa1feabt Char.18' 1. nta'reraab ta .Obitbaj" aa.M.n:w nt..t "-'. ;"::

a H.l (st'FII : .S i Wikj2W: : 6 KXT IVKffTXUKMUOM.- 1 aae.lial..rv- ...!Ja. .7i..N7.. -. ,. .'_",.i,,(..". "._ l..... ..,c.. .......J.. '.vl.r:.ftt,,;.. .."-" '.&.f.. ....._...'.d. .,.a_ I,
'
; edit. .. aB tk. tbM. M tt* -, .t'. : c :' : ': 'I4c" t+Nief r7"+:a1'lin: d/K a6.'4"batIN, DI

,WiittH'lt:jirt; ufjkt. It b...-=9\Pe ft1'L.V. bat.Tb tat few BttU water.rtk o ..ea., ,. ilii wit.." lair,_ .. u.c.' ..lk.. ..,'. aa t.47.,".,,' 1 ......_ ....:a&, .'",.:.<11_ ._:.i...... ..u......' ..,..__...'. _,....IJ J_ ,_ .: ,
"' 6ek aD wmtr tub tot .
4,>' "waTL: ;it t 't vVi; : W--' I II 4 M) .St OM aUMhw art r P Tw nt7 lre .... 1a.-.- I:Twptit iisa,11 i-sf:n2'., : Oat h t".fMIa u... 1b.i.Ml;JM, 0 t.ptirl isM' ''. ; f

I, % sYjye'7: / I s"4,. :. =KaI..:.:b ll1 al La.lb.n-w aU,a'bald.t ,... .'''"'..'t'. .'!.'!' ......;.-...,.fltJ:..._'..... '.S .... .' IZl- .. ........ ., ., ,..: ,jt1'. --.._..... .S 1f, ,
;1 IM; 'r- tSeri: ___.WMCP :Iaak'''', ... bIp'Mnt >.< -. _
,' W JIIIIG : ...tIII1L .: : ,_ t' twr-ta* gNstaaes.A o 'riM sn+ i'>,itW: h1-t.. Jic't". 3C XtaekM. **K J..r'wltt vt ltaM lavi j M*w W* hl.dal ., '

t":FIi1 -t' .:.&iWkt: : ,J.. "*'*-*.--.wm-- .- .'. .\........*_b.r:....MftaMn..,hOt.. ,aM...trata.0. .oJ.-.>...--....... f. >*.S.9ct.. --I.:

.r' ... ...."I; .. we. .. ........ kMC ..Itaac.ec1Wt. ...
... Ii toi 11..i ti. .r, i.t patlarnr nJ..e:1: A\-. bi.b4514 twit fIIl
.. al; :ataq.a 1 i ..aoaaaetWtka $ "'' ji.ew'b! w \\-aI i.Mtt t >at1 _'

.. d.lfla'taf.. ;...... .._,, ., :r "' .. \.. ,' .. .41..tb1b.tra: taatatk ta I, '.$p.d4. J aliiti. !. ......,.. r./.....rl.....-.....,h...... ... ,(ta1'I ,1/.bG.t..a- .t.I'.......;-,.,....;.Li..i./. .7 Lw. ", I

".:"11'25, :. 1.', '. ...-ts .- .t... .' .aIJi..a. II:! ., g. Wrapet.pUM:. [.,d',Wett.* :I'oa.wai. .$..,C. rM',La; +w '. : !1s9..r'r.tlatl3f.nit.; : Oe .t tI .Ln..f; .., l. '
.l. \lr ;
: :' .".. ': -- 4> >...t.tnUs. bob .aek .lp/elr.at .._.. ...7 nL N7._..ih.i4..,.'.oi-u.. :. .r 0 T' D..lq;o.ar'a.' .. 1a1. a-: t. .. tff. .....'r''! '.

.. ,, ..'"'d, 'J" kIg, .ii'( ...te'b.. >-uSe.' _. .I... .r. i7jts i.,' \ ., eat sal w tot.Adt.ld...........Jt GII7+Eel I";"jabpea 1tit'pllese' >L.IsMrtt.Id',, Iai U'i beb1.ills:! $s)140 ;'o.rw M. .......}\saw.tt.rllt. .$p..btlafw. ::1.n\: j t
...' .. C. .. .... ..
', >r alI Wt _
; .J 1'1 I '1. ts'lrt.tuItylv! /taiti . .

. I.'H'(wo;.,.' :: '. '-tWlUi.... ...,'. ': J1.1 '1: :: "iS. : ;ley ;1$rs-o'J-: :Ja1. I.' .se.F,,: s,*Brrt $:P.kIt' :Jif|;: -Sale,

:
.1\ ....,.,AP.fW ... .. -a., )E1: IVALTr I ; .iaac 44b. att.. pillrilf.w .l1.'t:2..1p.d.1. :. i.w O",:w. .. ,'hwMI; .a..!;fad.rpb. : l tt4Sas. .
( ;"' : ,..,.1. t ; ., r o.>m ..a&.i..S._ .,.. ,o)!, ...\...;.{ ..!.71 11'. .IZ1". ., .,.. ''>-?...* h.......,..W+..*..._"'.. ......J,,f..* .(. SOc.,, '

A::1'1.f'.r. 'je 101d ft e" I: : W'lft t4taa.at. ., ... .. "' \ ; -! ,
': I for l atote.t *M1M te: 1' 1b..... .u ....., It lie: a'barpala.. .. '.. j l'
... ;.oJ 1laaea'a.. la 4bs aMt. !ll..t;'.t;.',. ;, '''!..'''a "I,., ,,, 't 1.45 C. or lot .......... P.l l N df'te4 te.t.b.rlllai ; .
tkI i''trlIie$ ;
'
iei1T
siL .a4 t d1.wa3tb i
r ; t' .pewl..t : : : : :
l: .tb eIti'aM pet X.ah.l .. t11 .i t .
-' :' r.- r wlll a n1 .eUvttp.. t.rids. : Tili." sa 'P. U ..... .ells(pplal .54c. .OsJ.w.. 3 r. : ssw.l.rlg.l'A:1t:
n.-.MIA.. s..icf;.x .lift 'taw''ja pt WMtNt. t al .. _lt.,.':' ..t.i r........! ...!..._. ..,......:'...\..j.1.:." 4.lsat.l,7.1./' If..Ntq.f. .. l..

- : :; ;I-,"ffi't'' 'tky'set' .,..ft.;'.|r. *7. $M b. aq'a+atales. '.n-taet i U Uaaa-takU. Da tak.; Mr..best, 11,10..=,tt .rla' '.\;' '- :,; M- ra.....p2I..nDusd- Tn. .....Paw ': \. ZSc. (- :
I I' r. c' ... ,4? .. ._f .. .. (;
ir. I .1 tba .Mw. ti. alror ep.tta Jt'"c. ;.!' I -. i.. .' tti' ,+ i'folet! ii.Y,,.4ri1, _.Motur ;
!
tbnr b bat.oNltMdtbab

.." .., tjk: ""$e' ;$p\ ;ft.; r.....cu.t'ot baa wNl. dal 11t.etA..ttQ bid.p.N. Yusslo:. '' >sa' 1ipr..lr. 'Me4!.9gc.lub..
r et, attauot.Par e r b tb .. ssI ..... .r .. ... hIt:7.-. ,. 1C
'i'.o.
leIsl t K'4iiflttadt,; : : fl. ,erlr d Ya7.f.et'tbt .J tal :aL. ..: r' ,t.; "ff {& !"" '''''t :' r.- ...
.
wbdd.a. .
.. ,
It \ .'wffl":">. "V y'i1; t., ;'iI"vestfae( > Pat a.osal'tbnrtatt aIif i117 .b.tUy. ae lbn M READl I -I .' '' V '' > \fi'' ... I EAD' 1
J '
l. ... .. ) ,.. :, f 7. Wfdl la 1Vma ,
1HS : !ces -; tkI. ., 1 ..M apaW aM'pus. .!' { Values: ; a That Defy 'Competition V7kJU'lMliiaci [
,
f ; nw'KKlk .r b.r' .. ..' BiMAaj ba. .fir*.ftMa>.,M tartj.Otyapt, *. wAi rtre '.M t. i I't aaBty. ilsseM. .. TWi '

.,< T.ursraIwsIitkIt, :: :+ .ttbwl..f 40v 1a.fe 1 t1t1.... .Iar. :.1",. ..........._.... -....\.1JI" I.......vl2 ..w- .... IS. S...:......... S"1 l eft"A \ I rti.ItM. r'.......! 'U ....... -.SJl_ '- "
i 2 tkato a.W.waltta (=1.farb l ,k \ jt.l U fatla.l... y..t ti... !: ; A '12.7 4. r. ....1'i.1! ,
: .... .. 7 r. } ii, T TI ': ortakh *>*ft M. w tk..car*. t. : ( _
..., ..... ':i t j' : I .;, : "\ IM TOM vwm-i aa MfMAlI>1.h'b.SM1 W bsr.1-t* tltbu.sa 1sr .-tbn h.dt. +lt'Itat.r. .. ...... U.Z.." 11 ,i ON'lalo .ttt&teal pa7.1/1.ei''. ..; i' Ow a. .. f 1 M1lT n.ra lq.a.MhW'Tnt ;
'
: ) : .! TM f r; t*** aaUMVOaO' '; ,.;.... 1.flktJ, 44 Qa1Ma.1.1.No.opaibrWal. ymraa tor...,..h....;....". $LW M ,.. wUa...d'; U..sFe.."" .;.-'.-,". l ..J'. ..
: TM< kr ckMf d poU 4 N MMrvoatra /upsda. at:1j..iJ.l, .. n:. ... / (14..yarM ta a.cMH r* -. '. 'l' Farr *A a.taM.w.- tAll
:
IiI ; Urvatk b' b.d sal .
; >' : va4C: tkat M4 a Oat* aarMan.q'paUs akallat ( ressGoodss j (to Be/Sacrllleed_ aw '.

: .t\ -Ulal- ;to attka naalra p > JU a .. ,, >. 'tj..l .-
: : tmy carktaf aayv tftar( bit Mvttkta t : crystal> pe' \" li"Nu 'veep .1 'I' ., DinUh. ,Clota. .t...1oM

; W to M .'.11 yaaliteMt tauta Pot ,: ,.... ... a-taela CmtaI t I tl4....i. ,r. td1Ma'.M :; ,m;,,1 ...... baaM QIO.v.. ,Jf.
'bleb to ta .M 1* C1a.nll npIarf7. tor LIt .'49ds i ;, aaa-a. a.a"dIn: "t.hit77LW Was.JIa.. tn7hhb bIN'W1ab ,[
ata.t1ts
ci'
I. ... J4hnI \ Prtra.tt tat s* u. gatthtl ala;,rtM ... ,. t.d ..h ..... I faNt r.'t .. ..,. ,d'.a.' : pals ,jf Mt.. : ,
J. 1 K both $51 al lapi. I. '
"
.f. I tt. It1.enc..r. tb : : '
Flannel
Cream Brilliantine Habit t'r \ Black Henrietta
; (
4tack Cwarn BrUUnttM ........' ). rf11t.' Near a1Mr..i\)$..a ?Mia.W. ; .>\ .,... ..... kibe. Mack 1t.trl.ete
.'1/ \ .... ....... ..... .
I' ) rat'tltaidrr.O. 1'.eI7J a lapin !MU i lar 74cts. II bleb.s :. all ? }T aid a w4a M': ,.. M411.N 2Sct '
y ." 'lat., 5N.ptte.; _._,Jw; ; .- 'tn.:'.te.fsM..1'aM yuMla.4'.s, s


s [. :: s' 'e.w' .e. : 1"1' (;. :.. ILL JOH,: *IiA lVDOU AT:13x2:1111 Tab ; Oma- Five' Pieces;,3 inch 'Guaranteed, :Black I ': Taffeta l! t {;$$135: ve;: at $1.1.0 '

r ;t tlhsnit h1.'7tty r,
: 1>' i .. T.Badi* a kto krotWr.i K C. >t eaa '
"[ ... ._ i .. itMj ik Jl/ lalaBMq tkaoa4KJ> ..a U aC'lkHrtatkw. 'aTfcl* ;These p 'rites only' good (fdutrlng his Sale:;

ul P. tkat'b tk rbts..1.Wddaa.: M.tsebutN k*.. p..an La ks 'WIM L'.brol11t7: S.. greats .bait. Us Mt' Ldl.t. afl-U54a 'Bma4Oaa -, '?. JafuW ... La is t..u..> ... ...., BtrawBaltova.
aU Pap..t Pal. Ns.rp. 1tr. ..... B.ItL .u-. at '- Ie ;,u.,raMc s! j Cap. .1 t W.M valM..at .

: Jobs'bid Baak>*oM a Mca lair mca all a toff* tka Xtoatfakaat ttataan I. ':' 25 4c. ISc. 59c. I 98c. ...;
.
t t vwka,ass atar kto Oatokaaa I ', -, .....* ... ,
kcfc( tataa in aaaa anar ar ) wi Oaa tot la MkLtola i.1t+r L1.tb.t Baal.
J : miss tka>a>. scaly MMM Papa ktoU iaa -. .. us.t.2 AH. 3ia TIIQII L lleJai at lot ;dLl.' ',,' HCM. f LM vatoa, M 1W. f LM ...... at )
vataa, at75c. ts Ma vahMK -
FjiQthcr f9 k Maraa aa4 QMtka win \IM( 'v ogl 1
: .. i f.t BMp w toll a >'nn.t""bst..1 aSs.-**"* 'w. .... v ;, .- I 8 c.. 39GAo : 69c... 69c. > ,

: j-4Mr. --* '".e. Twlea I.MIII'. Oa. to* Ca04 M' tea':
: : : ... B. d. Tat amd..llas COM :asWn... i&eJ'M& laid_ iil.-a.toW._ .'1a.b. at tAJtea* axkm .Ltoa. c Ltotovalaa. .laa, Rlaa.atc -JN I I' wbr_ ... M4 tMtav Sla........ .
to Fart FUreaaa a Ttolt ta MaDr. tea '...... at 'Y U. M- .cIaI.' u. "

_. ;'W W vats panaq Ira art.e 1..Natlsta.b,pr/sM.1 FUt rf na1t ,btaa Waw1q '''18c %t 256., _. ) : ,J21 c. .: 5cai; .> i 'Ill-It.. =w

+ .. ... . ... _
1 .... ...- .
1. +?+ ,. .-

I ;
> 1 -
iiii'Ii1iiliii ,. 4Y-L ; i l 1 ii kt l I t__ :i .
s Yoor Contributions il
'- tI4 Jri" S CiBMigoFoi
: ,( -

:, Iy. >< 'c ..to
'
ibtrapofc
vtil rwata tad tranwr

'::: ;i I : st mm D $iilp.if Cam;

4 p Ituitt ,llMb il t tr
,,
d t Y : [
a

--"!. a M n
4 ? i :.
Aialwai.s srMlt WrM

1t* arrlwl.M.r A f .

.S,.
a.at, .. a thfrhq

4y1 '% :'v- + 1 it # tN .T JiNw niT rf


tMaw ..w..a7 ra.it
: Mead 1 +
+ ,'
v1 rid.. T !-N'111 arw1 ay J x.... .
N't Ifarrf
: Y ,. ..S"r;.


of t1I 1
?? ..r t Ida wti!tl< dt bid a llaatlaIrit/IR
,, : -r .\
wb tM ..... ; *r
,rllfe.UT';fa.t < to 1 IIw :1! ..: if.M
.a. Ms K'h. .. -: -p V .. ...
.. tb KMokt .. -
d 'tbs'.JI ,: J,, ..... _-
...says adaaW .. $1
Ar* ; '.' rlr fr. J., ...wD
t. \,_.. __4. f r j/4
'. saMr f M 1h.wc .
t. a A W. M .:. .. .
f 1.hM. d gas. Attiaili. JS %W: tl' . .
t? 11t.9 % two I a'A.
? ,ijL tgj . .. .
sIIt

.r th. ,.Mall. to A.nre s."W: ;./ all . ,. .
ttlYd.M a1. & .. }/ .
Yb1reVA :
hat At nM* 11111,... ,i.Ir .
.,w. n'j+rltM4 tA1f'.sags.
V t1.V.t .

e.
: :MI'tlrd ra s 'ia lrJ't t
d !
!
{N_ Mtl11w
ra4'Kids
.C r 'S ,r. .. 1b.r. th.ea.LaNMia. : ." '.,
,
4 .. .atrM I Iaa :.
... b..r staathlM d 1Mst h.. Jt.A. "' Itfll .
.ab ".*1s.Aah raa.ls.M .
t ltl.i ; T s lasaw; d.t
+Mh Varww i
n lt.r.s hrSts r -i A
M V ..r.N.t.' Aa rW.s .n ,11 M1 w t0 do t11L

L1t /
'
r
.

Buy ewS; itxat rr ,. k

: ,

be id
iiaiMQM ; ;
V rNI
HTk Pt oai t (
R
a Oii !: ri !


rV $

Fill 'f11 KlI tithrf4
T
r

,,,\, lta lttlslI
':.
1 1[ i ;- *_ ,

< .. t
.. ab 4 hr
I _. ...."f. _, i mssau.'
j -I'. Mh.aa + lr.rl.a1 ,
M u.hi s tIQ fNaaq i as AN p4f
)., .. V f5I (w I } th.M it lt /M a-.
r' O.uttj JisiMa, !t ssrt tt .wljr WSM
iiii -)1"
h.J.irik .. >rwrlM gataa r i a Mtaa11..p !
d / 2wf 1t nt I' 1 I11. MtL..t.r
aaf L 1 .. / tta t C Mar, atiia.
i ( .
=1 y M,LaW. tae. WL C. l..aa
l u }t.. A .J.. W was wM
'W
rri a s.r. MMf. IJA r ;11.. L/Maa
Ta fear a th. aWw war. ;+v.bil Iia yV' d 1 *4'I' i
L r
.a n wa'LVrw
p .n.s a.tl.tth. ( vl..tia at '
us WliM4 ,It b. tM .t.aara( L+ar i 1i git a LQ'.RM :
V : : : 111 sia.. ff tb hea.allra aM at.hut Matt M V ; J et Me: e1'M1 I .t N. is *.r P4bt
sly /.;fly _>lajaLIIU
1UDC :;latl..a.Ilan.t bar, w aMw2afM
ba dhi1,
.
II.u t, Did.'C..atf. t. ar.
Twt sa laiaq, a ..rDr1 Fragr.. !t riat 1Na)
1-. rJ u+a i yfa a aN K.r... DLr. 1111, aM Zr h. (U) b;
II 1k MtlIMIw Sloe !! M aaIr b at Tt+.stM.a
st .itf ttse w.ru a.ilav *. VlyIhi, (122 11 rta..t1N.tlf ita.ar.
r d Cr1 ; 7ta M a the aM atnale.ltf.M RtbN M Ut :
y ,. r. 1 1a .day by M rt ta Krbs'd 5.y b., law 1 n: b tb at N rtMrt r d;
:4Ia' a,. s sslhib bbf w w 12thAmb
J.-/ tb. a. :AAU.i D'. r.t F rt11$ Mt;
bu tb mer'V = ; ..Maa thus. w du s1.dtkb 1N. / t' this.. $ssth U A t
i a th. r NR* a. 1 .a,21Fs.i tkMM WMt 1M *tC > **.
; ,, tb'R at Uri' Lr+Nwu1 .1 tr./b lat. 1 l.t< d 4r'
Mces '!N ttH1Nti at e{' t f1111 N a.tM kM tasatlor Mtk /i *Mt N Is< ,'t'Ull {>
; tt SUttgbttf '.44! -4 r .N la" .r tbi.V1uwTTft4i Mock ItS. MMtk It Ha rO
.aNrt ehi plat
.
; TM*|. hf A. 1.
n lf rtriyVlMOTIU
.'' .M Wt bail tWoCtaJII
j1. a tit1.
U"M s
R. _lts talr
aV. ....W ,.. hi. JMCa;; Map st C .a 1C.a.tl
3 i loot iuw"Th. | katr ttMi IaItIq .... rvrktr MY :wwi t $

.. .*4'Bate. ,tk. atl.lt.. rraaau ..-. -aM tra r w sr

..r Baa .TaUi......tatv '
: x.M ., vtMi; yrtoM !.... M4 1I l'o8IIcatM ) Lt Mas ( .t'1i.N lfb.Q .

i o111YebwML' r 1o : Dug C*. XmL Fta.At .'
-
r .
+ t.t tMt. lnhia.ra J .,. 1 arNd
i pa ,VVa* ...... .,YI wt1. tbr :
+ 'J lf..+d.l. ---..!.. .. A! sSs Tw V ( 1ti.Wl.
.,.,- )'0' {fltt ,
.
w tt a........a. ...... .,....... !
1'w tr.h 's4 h ......... ....r .a+.'w at rlTi
St tat ...-.-......... g1ts4LM,lit ( 9

; tbs. : M..Ila..t; ,yTIr. on. ....... ..... ... ......,..
.. -
,
V tJatM .....
Zw 1 .-
w
'4 Unco*. a ""h. sMirrap11 ....-a PIIisaws. r twMb ulbL .
... / MMYaay-'
stAlAa .tI /
.
5S ?vsss fiSjaersisHas J'1 d I AI
ar ....r w-- Da M
s I J Ales k t Itt jart, SO
:
1'V PUS p...;1b 1. H.airi Y. !tl/1,
tf ai O e. eel Aiurt BOMM ,MMtecuMjTMMnk"- ** /. ,- tar tw*. ... <*** t *. MMtA mgjuMpek*rtk. ( tt* Ck/tftu< *
... .
wM tt r De pac rM tk* MRttM -
.. .:\:; .., 4 Wf t *Ew "GIll aN .....K bM .. .IMU.tkt Ie.'et t7at K a.K.7s ,
j/ trTn* ** a'a.li .. tsar r atib W we kg W Dal. t7w ana, ad .
4. I ... iwtlw.W M IJC7>llt, Tb:1N1asMst.lus ntwl. De se. d ya. Ala 1b NRb .Nnp f1N) 1 :
." r r flat a lltadla f... tM d 1W W't1a21
.. .I.1$4; bas 11i a .s. jq.t atl.tsas ua s.ehiM.Y11 De b.tr I ..'Qe ..... .de' > tktrt7 f .'lir). leeh,' M It ? t .
: Ik.
.r. W 7 ,veabfrct1a1.Ttrb. .
$ ... :yt M.t tr.. uuw tl
e s.rilst to n j'
..
t.ll. ., 1N4aa -
.r m :' 1.ea .t; llty. pt.ti ,. -, KM tt0fc C. Ehte ta i3rt M
tuaWsi -
> a
r CtrnbtoMT
yga.tl.s Ott ,.... tf.llu .K mw **" r
Neat /. k.th.r. lhrb..it aW '.,..._.l t 1 DU.eM t7,
M !iris .. ta taatt.Tt..p 4l7c / .ate tbnp,.a' aM9ori > II rf -=.- .M tn..rw M. !

} ; V eflt i.1h1Nthiy ) N1h. ttr.112i1.1Tiw
VV Mat= ::.:.. _
1 e1M W 1w iN tMlrlhlt ...,.. .
a
_...... 4 '
: A _- V--- 2d rIL.A ,
: _
r ..V : 5514 ;

.ai Uia itr.ip baM II eat ';wft V
A.to tat .ii d stwq.aN Z.. gstag. isDr *
"' '''''r ,
Is1 M hGM. 7,1!.
M t1( _
.
=M. IIIi Iir.d ts>.lau

".....>..; .. /i.


.. ,ft

__ ? t Ill t + &t }.4w
.ntf-'vuio larntoreca r 5AT. OCT. 1. IMt L'+ 4 74 .1 7 'nfc

,, t !_ _
.
****!*-* KIYl.: Ml ,,
..
'
.
; c .. .... .... _
: wsRIE; -- '. .: .' .:' '. -. .t ,_ _-. .
.
1. ...
; -' "GITW. "' '''''''IUI'O' -... 1ft. .
.
.
J \ .
.
..
..
?' ooAVBiimb : I .. .
main a a i .n mm- 1Ii + i 1 lGrt9ed-; .Towa Lis I -
# L { '
I r 1 T : :

:-',. -" -.. nboto, or oocwgUMU< 0il I ........ .. ;...... : (Otir Policy .of
11 Yti.ttl..tiM
:-i' ,; py --.. 1
TMa1I.-. b.w a ...... .....
.-- { .t1'Alta et tkW .'.out ret i 6-w dwe'ItteK I I II.1M... UIe a .u....I.,JIIa7.Me tat w .... I
M't _,ty s :/L, tMrr- Mac M, ... ...... .... ... --.
,. t l.ese l.tlr. 1t.t A.et I' a.9Be ew..w. r = bp
r +e stnh.t A attBTMr lor.tt* MM t I. ,D .Lt... p.Irwe.... aY >.na l eepmRQ aJity r
,': Wcr4! '; K l TM Ml*: '
< '''tl.1'w. wim '
'jo .trlfl.ot Wxaorryif; yi'''ay.Tov' hV "
J''' '* tter : '
THXoooa w aayait t
cicv Mnj., Oa MM eoatrjo wffl leg ay vafc .. hat : : < ; 1.wi .
ywtftt .
iI4 by b14 ,
t.Oo.d '
1a4tm7t{.* ,.. lifH CM. 'Jfzo-. hua i- *) *-UtI iMc wait r'e,817. .. : t. And' '. ,
'f .lay. take 1 Tract f6r jow -, .arir.1 >oa tW C4rt.JDry vii I ma itotol V ,1 .. I. .f :J i' .,

4' CIGARS y aw I er W ttt tN+ lttlt elan ttlr,, aa'TW. a'I'WIICSI'.T"or M .... JMC me yw. : N_ : -p

kiMa4 ** .. ... wtl. t.; IhrpIt't17.. .y t
Is i 1. :' epiDgPrlces > t tj
; aWe o' ; ifcetter'qaaV teas rh.tal f WIll
.' >f .nfilofl _.pa W IeeMrtllle, ,aiL 4 : k
.. \ !itT; a\ki|>ef frad i of tobacco or a.eon 5? w r.. '_.. .'tfaw.w. ......":. ,
t r ''aatlafactorv aaokc. Uua Iwt,**. t t _: '
: : girl ... (- {
nr a ttornttttEI2
J. \ ,_.' \nea btcoIOf: ; ere A.LlfltD j '
yut erg !'DoriL Y

:1: 1-, 4t, ari t. tpn.: \la '\I J l'If J. R t'IUWI. Nr 44Hototl ="... --=..''=emu...; J 'M. Has been, the main factor in ;d eve! ping J :z
mi -
s*4.r) K t lrrt Dates i

h..', :- : .. Ii t M+'vsln'*Ttat..Ie t.1.1rw.r twT t eveathl7t eti, lad..'. .,.....,... ..,J I ''i 3 out;present big. businessUnjYOU .:+

i rMituNat, UM _ilia1.a1et M7$ Au ,Ih 'IJ. l ; I
'f. ; MM U Nat t1e 1&71a% If e .. ,
,
BAYE'S \ S -
2 wtY.d.d "
..1
.-\ i 4 w|flo r M W tflatac no tm tft*J. .Mkr .. : -: J
.
"YOaZ'1et .1 YItt 1
; !
K '
-t t b.tldl.i )ft "
\ -, f \ pN 111. 1M.t tar, a a tIT.erc. of O* 1*&Uaf.Vbat. KapodfMOK : y
p. t Mr sl.a aur* .t M vwk Aftor t 1'M,M18e0ei. '
TbeCifcir '
...... '
"it ',' f att6ppolte \. bM iftiUM t : a.qt -. ,. at'f.waT.e.
_.
-
-
eld. all' la Rent *T t1. : ': -. .-: i t : t
"t tte., Btoca.. ne Hotel 1 e ad lb. ft.r.vtt at..iltAr'l l. .. of = '{ = .. .. ,

j\:\ \ I : ter tM .ttt+r.fi a. .'11', ....s. _-- -. ,... v'. tr't. \
H | t TBUT KfOM DT TUB A*4te W* Hftr .*M4 w. (. afford .
RITKB E llftD BAYlr 1:.=. ;::..-=. -':=-k.t'": I gi can t, root to get our quota= I..
..
..
Al l1 eo w1 +a :r tN vsa .I.RIIf : ,Poukryr ettI g D .wovea'w ,

A1D ta latW vaUr h ,lby.rNn .. ... ....: ',. t. s...,,. 7 ; re- It i ; ,I. .. ...
RENTeo SMEed ; f. Lawn
.
w II WI..,. ... ...,. mowerSr refri ttMtors, Ice water: Taiks, s
M I", 1 f Isdt't. ,bew'- W. _

loi.q_ oe oeaaaav Seed foe HatppR pcrtint 1N 1.,, ttl.\a.1 4 tr.4 or l/ertlbiut't, It.61.r ittewf.. ...0 N'.trxe..ehi tilt ':Hre IMttq. tale Tee.: Ranges.. anything. ...,....r.Un. .. .' ,'' .'I
? J. 1 ,. Ieaw '" ;
,
'L L'AORNf Ag 'V4 r WpyKT1i r ..
.t-l' '
Tr IM i/net' lftoat.he, 1 l Wnt/1 weq: j' '
r ew tt r.taa aat# :[T1i wA/....."t.r. w De ....... : '(

aet Mt.; tlfY.at'ia t1 rW artia tteN.fe+ltat' trait ties aaaw to 1 t r" J"u MtestNK..w.tl.) :::: paw.et w...n.., a' '' : 4 ,

;44; 'fc '$850: :at 4M froaawuai tH lWto-kaadNac ki kwo orA tl*b ,t"'. as..war. ...... .W..w...... -" r 4)S,t. 'f r "T't B"U-: I G'E '. r "
,
} r. I
i.4etl..sNlialeokirtott'A ff wfr at. "Tr. \ .. 'J.
1 t01 tlrfe.perlto.ty; tT4t dq t't14tt' t>< supers tiTir 1 { Yr :'- .a ,.....twatww.itf nsttii '\ '" ... .' ';''II I-.. .
S .... ; ; : .
,
z 6e .1:1.rEut z $, r .
BORN '- .' \- Sswp I '...=.*.f. .1It.,We'.... ..' :. .. = C :12(1'SW I ( Ct ',.AiC: I 1 !

; : 'Agent tN titr ewtetl M W'r.-J.1"! tte ae t"j aaa x eaaldal !./,. t11 ; ; fIt'IN,

is TM, prpsI ....t1er'W1tYr 'DWItI tnR ... ,,/ ,,, .1'. ,. J J4 '

e T. 1\, ftaw-f. 1 ..., ....'....' i < < ; /I"J f-, :iti3
j ( ": ;." ", :. et K Labl W etlt.. .-l .Welt M7 n-f f... : 'Sr- :. ,' sflltT TDlM.SS I'I'it

: .... 'to ..I ....lees. ta..ebtrttl... the M...,. : \ '. $ tEltt1.061F .4t.:
WJii \to ,.1- f.t 4."'f, j.-1t.w- TM, t r, '\ ; ,- r \ ',. ',." ; -r' to '
t' ltr" X.. w tn.' '
1'"s' .; .
V**. i Si.thlet <7V. ...DI..t'w.MM" otVOTWlMa *-. :
Xtrt ti \ mmf IM**. '. ', .
1 r. c .
,
._
.
n at tw \ j. toI ,
'ltlaa, = ::. + *kMn ; :
4
,
.
e.. Ta wl.r'r
'. '\. .. "t. r r h id H&BN ...... LE
.' ...r.. ', I 1.,,''''.t-. .. .\ IEStti! iTUI l I. .
"
_ ....- I Ii. .......... r _
:" I ,r.t1.rMyuewt 1-
t t* g* wttk tW !
; :1'
-.p., l1 fr Ri t mI"a d >t torMate' 1k., ?. "- ', fc\ ; ": .lor frtnrest I f
r B..a"-l a4 '-. tatler.b..i- a* yodtk pFeAl rcur'tralerrlth} ,s : '" .I ,'t'tIcN..8et -
f "' ,i1 I lbt ,_: 'Xo&, dt 14l.. ;
tw' > 1tr lire. tti tti: to x id.rtb Nlr.-o.et4 0Ita. ; =carte hes. rsotaces .
.. r ooTer
id .r A im Sea. : iaboilwli : 1.tett t.r. tt 1.1e i..t{ I ., ..., ---f'' -, .- I _/=- :;
; itr I, X ,i7oo e w ..yc far your : _. '.
y money :::
"
r .. w'G.
\ :
be "' ': SchOaer tataa tM" art'*fWlac dual'tttfrKTM :HIT AT* DOoaalac ..... iii. :it .. ,t.
.
t: : ( ,* **'. Mill. ,1 -, Y ;
.
13. ,_t _rWeit 11 ?iM.tttWt... Dialer.....a.*. tH} X T1L P I M't ; w ,,.
I..l. 't oaa. Bata oloi aad "' : TJ .
III .:...: .: ..-. CONuel nt .1NaI.-nv....... ..L.1.' Hi- 'a'te. xt,>EDa o_.. ,.-r-w-,,Nn.w. : 1ft 1M' -YSrWI--nt.-WIiI''n..o- ,- I I:1__Teot' ,

o.1 S&Co4's 'it, : "j; ... "J : -r--
1 : iNps '
I.eyWetd.S I. b. tv Ills.ei.rwese tteCy Ra ar-BaMoa* aa* Watot o1it.00, srtd upitini>. .I IMtrell:4: he fMe of'i'{ k
tjod '' '1I! Iftc. Oaltli erl.ert er tan ...:;;:.. .1'. malax Coatyaar' II HI d ,fe rperccld.per mwnan. tddedrtoTOiffprtnciptlquarterfy. i t : r 1
!
\ 'J 1 ett1M. :_ t t.tulA"'C: .. ,
3'1 'CU and no. on "et >t Intc; .,
W4 VTLLXBv.Driifc ,for CanjUga'.or Ora ;-$oao tiltfana .nouc"f'lrid "
_"' {9. 1tL, vjspcdalihtp1 \. > ," :
\
.- .1\ .
: i j. .. -=:t. : T"
.... )f" .......... 'ate11 '" .
j ,'- ,'-\:. .,. _.9. .: ...-. nUl' .r art aalUaci an :! '' .y k. TMifaartest1ae11tb a1aO one.ottSe aelestto .. ., .. _

.p ',colteer>lI1K;;fc.-:1ef-M.:.. .; .,U''I.l! -r \ 1' ;and wlr'advanU es.expliIned, 'we.t tlit>t Jo '..:'4, "_ '- i ..

_ \" :'.''-; ---...10 ( Jtr thshtnia.a ..-...""a... \ivatek '
.. I.' .-,.,.,. ;{ i ../r' t ittr4rt. U. T.t.Wba1., Ova ysa : :
.
/ :
.. :1Ii : i
::4EyojTNEMAN t
F
,
,.. .1 t.,1,1 I.. ,
.. J 5dIi !: J ,i(" Mvho :| ,
Mr H It for f''
1": 't .AM O4 kMraa *t 'I
( can aflord to Ignore them? Anyith'thU iCCOtII'1t
<("f. t p acaoal n; Jji J .' .,
\ '
c h Bo ttle.. ''tea ..uo. r...,...% at' CUI tink') h&ips your. .credK._ S belp$ ,you oir, '
:
j1 1Your .. I .
ttte,wedO"8itirtdil endaprlce.111d. | I .li tht:; .J

-. -et.Tl. visa llstltLt1. 4. 141... PS.SISIIPSS'S.. r.e tea .safest place for your-. I r&e J ndS,1; ;; : (
.
Itt Tw.U rt.: nor 1R.T.IrWIr 0. ,' ,. 11' TnlfQ 'it .
aao4.aa .. etrMC; Y .t\\I.\ 1 ,
m-Cj; Otttn tvf3T ), '
::
: .
'fe '
: ; Our
little''booiJ.'"Dii mDoIlmtttllijrou; :
'Jria.t.7
r1 'hr e lutu aWofn. to ta ato 4} v.- '
r 0.BMan. Drt.t .. h.. .. leleN.'t.v... T.... j-: ;:more: Ask.for: 1L. Write r'l.L'> .
+ tr a to $. ..ooattat_ titaeogtts tatOoa ; __ '
.
4 'R .: r :. .- .
; | tlrMeeeaS ;: ;. .,
YV IRISA F. 'vk* Oooj aay.rtr 111 cr...... M.Md y' ,,....,-, ... 't.r i
N ". "T'
/ e IIT Co.ta7. ><1l ..t1tnC. 't' ; !. .
r.i'u
\
: .. .. ; ..r i ';,
,
+ r ... ";( .. The. /: a
'
.1GrhZtnlhr'r.w.11f.. f I' c ,' '''''r. ,; : :
"r' %? *, oft nteaoa nttta*ruVK 10 1UrrT,, __ \ '
; \
'
taDi ,.. rust 'NtiIW''Msltli TtTe. .. : Fick NatiiaL B
...
eu\ bays' 1001 N lryo r f
-'. >U '" \1- .... w', J: J
.... Hl
"'M "of 1sw. 'If : : : '
UatBMatlyaatak a..: .. : .Sti 1e '
ttrevawayaad ........ attH a I ... : '
,
.
aa--raB-M 17 tMtll "
--r.-
.at .....:It IIt. aM: teas .. '
ttotd t..te sK Mr ..1 titt y..:! :J ,, "' 'JA, .I
h t0 .reat11t1,' rY .. : : r
t
4
': .
.
': .. ..- '- -'. .
/ 7. t rr ? 4 t retttt.t

A'x t '.

J't
j of Bohia ti, y
+ 3* *..kSi
lore B4
am > erpa.u.dl6
1111 t@lrt. hew art fa{Mptrioc Mfr j ,k '/
'i. Lre atock a btad..BUDCE .

: .T. W by W MAT i f'i.

.
4 t 1 L
{
-II '. -S
t
MiAT
kv I

: t ... f
** 41:

4a + .
'\.

1

They ile. ."V-

.
k'IIY _Y t w


3. D"r. MITth R }St-or

: | \ HH | 1

vents D 13 f6t 1

1 7, r .
!

)


r+