<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00011
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: June 5, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00011
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
; ""'Pnio_ _..,..I.... .-.I":< --I 'tit. ....,... ._.. h ... ... .... .
"
.. t'r'. .
:!t. ; :-r.- : F'_ ", '" _. ., .'., .t' '
? {:: >
} ; ; j ..- ... ... _
.;
+ '
"

: .

.: ..

/
.

i ''The Weekly Miami Metropolis : ::VOLUME 13. NUMBER'. j | MIAMI DADE COUNTY FLA..'FRIDAY, .JUNES, 1. I ICi'HT 728G: .." "
<.,;MAJOR ALFRED DREYFUS WAS i j4 j\: 'Reed A.' Bryan Made :Receiver ;I
I ;:" FIRED OH BY A FREICHjOLDi 1 1'I t4 rf IOs@OIa., ,- \ Frnit(6*[jIa Vegetable ,ASM':
', [Banks Must : John Stockton t to i

,"' :" Re-lhtennent of .:Pay ::0 rhfch EM< Beta Mart'

.. :. %01&'. Relaala,. \ \. \ OperatieaatALesa timiUTlB
.. '. f ., Speak Here1 :
Interest on .
._1: ; '--: \.' 't
'
; S : ; ,


I ::.r JI n'Ils' 'aaI .r ,UeposittMad. ] .". Tuesday$ r _, .)!' .


't ',.
:.'. [ UITlY.IJIEI: ,)4., ; 1 1 IAr / 4la j i It. .tWrUwM" "tV, Htk ,"..;
IJ'I
l. q Y "c. ... t1 -'
,
0\.1 ._ ,
,e t t .bi Ihea bjfta*.U. < ti t- I the latemt l.ol his C ad { .

.
:died for
:; 11a1it .ItLatlttDe... d OoTtfnffipntIxctpt OoTtraorJ ...........,1' j.
,\ ,. -t .. c '- : .. .'...

: '. ," "'Cnri v a -I-'I ', : 'f. j... d
I "
.: ..;. .. 'dd DIf111aM1 Aa1Mfl
.s.w v. .. +T Is 1 c1 .
\ ... .... r, 4 VanfAA Atf'UMl'VrOrTtfkT .. Irs, 'nne w QI) 6.w 1: ,.> ,
,7:Tdd ht Ttriun t. 1r. ; .: A 4Y1L N'
*
"at i ii-Tii'' ..4T PM.Wffl..,r LT'lnd' Ri/r1 r '
\ 1" ') Nt J '
'. & : .___ "i .
81 ', Wert ..Ma, .
.: .J >,, .. axis tb. rMtIzs'II IM *. i ) "' -..

..J ....;. ipst: '..1... tr at "sesll.ba .t...,.I w r,.i tv. 1 faA.o ( n pL41b' 2Vht 2af ..udMKdat .

t .C tW esreusat. WI.- :. '1t t. l .-1.. (' .. at4stithi ."........ tN
*'. Mtta. .ek'tbep2.d.tst<< tft*. 1 ) I. On.... 'Fm* *.A4 TnHiMi A*. '
(
!,)taW. .."... Ls ta.Pe?atbsb .. l j .. ( :: wotottoA. .*! 'Itot.. LMitl.ly6vs55.

::....ftD QIe'.......... ... '. :w ibishsr Jew 4i7s/u tit I d astJ.l.Mse17sfor -.as- Hoi to 04' ...."ale tto esas7 ....'

"Mr <><..o&. oMla.M erba5.,1. ._,se u.' ..,' arnsU'. dais s.nr t..t*.antYw M ss '4&t.-: -1,

..):... ....... :.' pmW 'at th* pSeM'h De i&.u 5C w'".',. : tty MMtkUHay.<.Kl' kVu4Mr. .- Tb'rs7er'h'b, .A.MvotaU *
'
-
.f.;.Mattel, ....... ....,,: .ft*"ss e( 1M I** eoarsr. .kab b,1rtIft \ MMq M.sb(,Iea". a iq Rut trMm. .at tto, W ..... M4 VIi '

-,. .....' tnls w 4. P\p ;L .... ale ps>. aa1,1
4it : ,.a t.Ty.t.tunst a ... tit'rre.lelr.an ) Tdar 5i vltt .sus .. basal ........ Lassk' ms,its s

., Sara' ,.. .'-b..4....;N.sr.Ks.......t W 0S'a1Rt t its.... he:..... sbshrt .*ba4. Sri .Xn.b.r-1l, >__ _..

rh'.e ''Ia....'*M tk imnmTMiIMMM Lpcsitsrl.-bs" AM tar tteC .5 sal YIIIdr .s big seat.MIMrlsestb .M MTMM or ,Hytoc:Mla wy

.' atrssMt-et.f hwlr a. t.ena_t'a v.w. IUstt ', -.- : I **...CMVtAf .Bt;'toirftlltot.......
.. "11.5 to ....MMta r.-w rajMt = .. 1:1' .r, ':
,lts.t'/a': 1s, w
"> aevtii, .. .Qt.stootvM. ...vUek. tsw.st sat ft.. 'R,21MsRts. tet..sIs [r.k I** M.r. .;
iM ..... (
i\' ., 575555. De row d Ste "M-Is. s p.7155.sssis IK
et .
J. CatatfttoM Zteoty.ma .eel\1a ..g.d/s.e t IIaIIu..t 1.1'-: .
.4Ai. "....vklck ftai ......I'II'IC' rasa sa Qe bobs *.trblelht5n5'M I . .... U 1rr Is aad W artsjpd Oaf toBtoUt, .i....* .rjy';.*..
,!. ) ... ,ef..... PNdM.t21.r ruMM nest ...-, n. TI3ed 4 4' h1 m ] ( +.11s s Mj ........ n. .aw .*- Gal. ..'.....'... tft*..... ..t&a1 .J''i"
W ....... 11'55 I sb kbg _,W1Q h'... lass .... 4'T r. arC W J.slwtgl'.1 puss rot .. >- -
l lk t *.<*ttfc ...... To1s',5.drat Per ......sM 5s a..l I'". sat.hs.sennn ;- adl /5iltli"tai IeaIia r'Is .........'JIr..u. Ills TMT.'uA.tMtr .ins' ipp.....; bls 'sstu aIsalsr. .... *. wrlssi vr.**M4 ."
t t i Me.1 atM (ft.;vrtto to d,..De- :'p'eso: M.Uto *.atrae ,torn, to,tab 4tf'eWs ">14Wg.aa.L .t; %. -, p101tloavbb .stbo.t* A rattier to'ltoot .'
: ...
; ,, ... toli ..
t ;1Iwa, 1M %l swylst 'De a.a -r .. s 71dso,l4 w dtk krtoJ jHMB oi f}
'
1 bass II R A.stbes. .

,' ;,,er. bhr'L .r-
Pbr aa Ia.'at.ttrte.n'.t'.Ilnd. ,TEi :'TACHTTto 1O3IM ieiid: :'I.:'Cautler PonsSlot ; ; ; TIKTOM_ .lfswt' JUST rC0A3rrt 'I--'ne'-' SiTitt?toT.**.*.*..'.% .......
J, :;rtimet.s'kM ber.NM.N tft* ". .l'U1'I I' &'I' ... ; 3<. NEWTENTA: fUD : ,. fill ylss
f ,
.
-
.., .-.t .IIInrut. ... tk* MVto1 : 'J4ft;,; .;;; : 4L. = ti.ta3 ttofttor. toto .
....1,:,,w+.., ., rasa nt. .r ...... :' --.' 1..s.: .....; ... tto VIMM/.. ***< .
De ..... K ... ... :." 51stIIs.. Is f 5.t tslT tasabw.tzssabtIM.s1
.,4: 'L' IAaAerr. M Tsar trsr ''rtto an r' UI8 "Uflde D. s; etalKontoc
.. ..tt 'lifi ... .... tit IDq'*tr.et.h' Bryai, n.- ls stove ,as.v.. labs 554. Is s ants .... da
.. ..... rr- ....... Mt .."-t: ,.. 174ad j ** # GUMS S[ FOR lHF81fLIS" : -ass-; bn .r Is e.st MaatllIItDt ...a, 1st 11ira,.tdaa''
t r Iftew O Bto ... : bane bass ..... -'a. 'as ..
0IaIII. : psesNw
> : |** to 4tk.. '.Wto* BaBy m* nppsn sad rf t'....... ,- .-J., ( v ..,. .. '" .... ta t .
-.X-vM friM toIt ftto fMt tko ...*- Sa.ethul: +TSr'tiMa fist 1* ""' De IV far ... UIN.'wJ vu.Mip11155 ...dada' YTbs.eM. +
-- ..* ,tMtai A' atttokto tsp..L Bl.| h Y.al' y.'il.S I. 1-bssa, s4 (. bibs asertbais. psh5bat .. JMti.mres'Yr.ar
7 5 r-dotby.va.tan (ram.ato .*..,. A vffl k ock *C1> baste pt beset. CoauaunkitiomDYw; &tatnr / aas.At far Itrt 1MYsM L.;14,54.tIrdmrlals
h *".**<>'.f.MBM.... .... t K4' I.t ''fa..u.. a.dsds.5. '.M II aMd. o'Bryan, K 0.\,..s1un1'L.sps.tat tsldNt *rs;sire
7 V iwraAH tto Sass...arototdac. kteJ ,..sat-W J4IIaa A. ....... 'eat .m.aJMd1a.uq'b aied t' ;' "' : rot .. ,... 'Wbsl'asst' ,W $l:: rs.. d3es.bh Irl....j Said a& to14
) the
to Him/Gtotier Ws Prc doctionol : ,
., 'Ass t. tblr hest.x. -. ; bit r *: ben.Sal Uq 555 yet toru 175415 "
,
e..Naa1l Dts7tb. c. a .l." to.... tor UMMirtic .tl 'rUntoug IlL wom .
.. : LW curl,7..r. sass -I. M' .1) : t1i1
fW':..... ... ".,....... taW : = ,,aad,,Done. .For.Penontl Political, 'purposes. ," .).\ d ....-.a-, i i .A D..._,, "'-- ..
-i'", ...,M ftwtoltk I 'J > '' ... Tr tS, i;. ; .-.
; ....... 4' \ .v EAcamp.i
&11 + .1 L "' _
.J'nIIoI. .... MIAMI liftiEt TO .f. .... ., ... -- seed .f.sstrwrq
:4..ut : I I. s 5errs.lt.
>
'aa x r : }. I! meat- .,,,aad> ausaExpect.roes -, CAUGHT MONSTER ..'SIsrv ....*t _..... ......, r
r' Zs bitfnu -- Sap> FU.r ,,' c"T..cl". biw sSollist ,,' ." ) .: a tbITS.......... ... ......
\ ; ....... tows ...w h sda.at. '..:= tfr ..........yw'W1II S.4 .' ,' Sal'as'aes. ;..:r '...... I.' ,..".., Dqi ...'.. '-.\........ tw., .., ... .....
rsY.telsea.. .a..1. tun..ctt. : : i aIM to to ** II .'. J { '.. .
,(ElEBRATtJULY r* tr M* wr urns yr tto* n( Ito se'IM w' 'j .. EBlltJI ..... .
: .. ,' / r "
% S. -
5M sera .d.ibsoiy ,ps W T. a Brro. HkODM tokfUM \ \, ". S 1 !
r ...... fcy,(ft* .....lOBUT lass. !*lM tM: '1I< ...t- T.Ji a s :JW& tA toMltorjar ,{tat ..aetst.ar dbt..o. .' BTTM',ttot tk* ......* *C.ttoktuad .ube13TsT r ys ,. tk* best' sr.p.st at refs I'. ", ..r ,it .
:.1tI'aT. r ii. "J[U. [( :'4 ItmDae.e4 .,..... < tittkfktoM.M4. >r..mo. -, 1M.Xh.t .Lass 'ww,'rep ..... 8'BAY A DSistl,.iliue! Las neat.1e;.-...
w---\ r
to MM M M. Its foply.M1I .,'t .* I: v**.rtTO* tor tto lTr tkrwattot"0 pW vle1 t.. try W\h'> .' ..5554 Mar bs 5WM'f' ..Mrs ia.
: r f i, ,J:, .' I I t.fn.btt .,.,... .1',,,. .ba : *. kM-IM *... TVW farftrvv 'Sl Spslti t J. / ) taDeC assess. daft ... b M
k bsa4 si ad
'r ''' n KEH:YACHT. r I .tai,' aai Mia tor* nalr pass/ .VJ .I'I 7 ,s Is nM3Y. f *1a.. 9hsr.d.bh 11111 M5te4.a..W
j.1. 1 \. 1..'..*** ttot fttr. ........ss mr toto4- ttor* to asbtrba tot tftM* w....-. ..> .,....... tk ;-:-- .. Mr' ruase Ie' .
'.. &''.'p,.;;;;;ii5s17 */fft. 1 I" M ftf iiti Sn4n; l>sV4 % baM ss.ettor,7.4: sat tA lIT basil aid UUg va*'.rowckt ...* ad tiMr.1Geor tMt1bdr ow. .........

:,"Jot ..vtest".b apt 17 itilatttm) ;. .. h 04 vrttlac *t. ito Mar.Ipt <' ...pc',one. ktd..st y ttfy*. ,ar* MwM, t 1i.aMt to bpek' siWsSlpphjia..Wtsls e'' u? VangleckMad. ralr Herr .5.4 _o'"'t'rwglt'
.0- ftt toy to,..*... OttM ..t M4 to fttr. BtnMH ibstu. = ,
f. : r7.aei.7i tott MrmMdrBtiMlty. ... p t.r. Ij ,t'S'srT.iaib .I. ,J" '
4.1" ..rdter't.dew au"i ... sftat ; ttcf.J>adq' .. r f. reply .. .......Bffu ..M. 'JRr'statMto "'_.... to M* bill to U* Kat* iriiiilTk 1' >f. ., .
....- tn yftk% to pdaBy aiayuiT 7 Attack .isi itrdlN' fit ai s aai,',to.utai ltd.tt -.at _._ MMM yo*' M *A.. It-fa MMiiy.am alas Is appSM ., ."Rire Catih.1' ',,' . UOMe 't. ,"
'. .C* Hi** vUr art. sal-191 to ... | rtrtt-tkat c.M ....w ckart irtt.Mra U ,Mae th UtoK nototto tmr rVMUM .I i lOa rYwtli' WI

l' <( a.. MOM. *oMMotoM. .*.ft. *t tor.ktoi : ; MO tfto tagajo Mirtiiri rat*.. a4ktkal .. Ia ...... flf tW rear ,ups:..... Tk. *. .sties \, tt&da11 tWIr.: I \.t. ;; "e
t.' .M" to.* bq.tltaT .0 : : bM t5 w ste.l, .gt yae dot ttoBOM*. ass :'tocsin.- sense,, aro a stt.r at testae. .-' .WIt \, h. j o. -' .. .. .
4 i D8I ttss ,n.. toTtoktaaito gnusi raps sal .. Iha asS a total at dstrwsr aura
...,. Iii zeTOSC- .; '....+::: aOswlsa I slat soidiad laths' {Ant.MVM ..* vltk. to *tkr* tto ran tboo atw\ls.a.. -' ,..-{ : 1dls.sd h peer,.., Lthle.was
: : ,. w .1trra tottar.' ttotoekOMfti LL 'A >* Ot',.,.rtf.I'" ftiOTMMMvUA 'aJa \ M154.. .
: .
A''01oft to. KTMTM. .'i.w. SayMrk ... IItbI -* tk i yrotokty to *lt>r*., vkt>* ottora tt /rips nutAn. Mk4..af wiD* ...... at Mrrk/CM
," \ tm it B yr, VM .... to ttoVOM I -s.-. ..... 'hp.wt.t tto Arffl* ..l.M.*.. taM. to 4prrRy. Ual Dot* MT* ''TO IT. AVVul.UCIL. iay tor ...... bit O. n* fl.r55plsrk. ::
tMs ,*C .to'rfrt tt.MvrtJS xafcrmtt hJ7.. .. ad ----. to I 414 Mt *HMtttot rr rat tM troay K ft, ban = -: e C'tto yaat .ItoTto.; tootoiMB '.
C ,tens -- ....,.,;..... M<,.vSI;....' eIr 3t VM, s'' r.. w 5.hs'.Sat.M sal .ada i 21..pa..rate' ,N c ..w .
f A.... .. iralr..ftb'W.etbt tWW; tore* .. to aU tto.salsa stes.eb ami lit'. Tan tt* *...*> phi>.uto to tk. Mao 'MffiU ftt tk* ... kMtokm Mt .. ft .... AS M, tt ....... fr
J ,. .f. ti*'MMtirita toto Htif ito .... toy aTto, peas ca << tb..onnarat Mr katf M tow t,tilt tt. .I In. '.1 J t
f' V ( .lr rYtl' .,-;tto iay. % f. ., IIJuII lUimtoc *- ...o.... Tto tkr**. vtftovt tea Mto.of ..*. aneua ftt St. L..eq.a, ad ..1..Mis. .'vonatt M ft op***.of ... MMTwttil I. 'Iriet.la'L
: R to wMi ky ...* ao.par 'bt 'o >* *M--rtoc II,.,...,.. I haw Dna MorWMA tor. ....... to Mytto ............. K t. MlsIst .... pss, W ftr7' nnl7, sr .sett ." .. ...,; "
IS;' .... yraetto* to, itottor sat Jtte'.- yes: hfof.M that iMi mmmtr, to *an toaty ttoM*: rml err k*.*... to slat *ny4tft 5.w bas oB4 tbbsV'1UsX.oMt *Mfttr. ,J 'n
ft, ICkwt7-, to* niw wall toit rctio4fc.tod 155 sat Sty.eauWt.. Wass'.sppssesT Suns 04'..,. toft*. ,b.. a fctot.,tnm vfclck I aQvm '...... TaftTkMk VM, skate tat. ..... '
't ,l .' nctoft'ofclrvJatoMi .... fait.UIe4lq.- ,. M .Qe I1iM SI ell b.... ,ft* toMMCM Ia JtoHtwi ..* otoA aai to M*net Urn lakes to ct ..a5'L.4'ss.Artrlss'ltutsar'3tass
ft eat .olds e'at'sR1a. ; : : .. nta m... .saws dish&tt .R. 5S.,. anti 154' -at: Nos 1 : last asses to ttoMMomralyvanM .s
i.' I I4 at Bizkt artkto**i i! M awtw'.a : 15.*sr* W ,.".... KLb. .
St, ..... aM.. irirCMMtMMTtot far M to kMwm> V fTto peels tbs ...... af tto 9
stUiill..u1'' s5rst.e5t'w sac I I'TTrrstht ftototot w mS.' |1 s fittest of O* Ups vMctoi. toot to ft tyatoo ft6..snit

r5u1h Ckrto. *' .betsg. w t1Mt.attack, M tto* t tort.* itMi.' Mi- ttotr 1111. loot SswdtsltlW Tto ............. Cede tk,. .m Kites pelt.; aai VM klUoi: ,*? CatalAltort > of AMra. tororrto tto.ton tt
> .. ,
'ala .. rbes1 87 ftJI7. .B tok)* at bash &. tkrkr. .. .. .. .
T.... td8aYIIt to toU ass atlas ut ,. ; >r tw.t7 kotac etb .t ess
M .555 toy .54.7 '"
;11 ton vffl to:ctroft:to* h1baJ ..... : ......." .. '
.
< I 7555. 5e .shape
a..ro+ atmoa At: : .ttoek to aM '
t **ry nfrvtakt m* ; t'Bat .
'i .t ,tto'tMitoc .-.. x A..... IX Ttetan" to:.1l11.ornate YlDTI 7esrL ttovckt ttot **y Mt lot .__ .|r SOiut was TUVlMk ,..ren. : i. rXTBTTOATXVOAJTECS '- L
...., lOa MMMt *f tkto betel tto Reads iLiz.it11pAP t = 0Iw L QAOTIBL Laths bey "'..-... ar :ttoto ",.-', 1.- FKCTT;; .
Wari ........ .Day..n......5 ... DTKONTg z 7O4Dt : OF T *. .....c. W .new a aU __ -" 1 ....*.". Sto to ,>!..... vttA ft*,. '
... : : ru; x IMS.Vr.rx .rI.
c a :W. CVTV& AT WMi to,toPC t karkor to kto bawls oc i' f art. C hs ltsifr SsJ _
: eeisat ',J ._ '.: o..iqJD.; May ... BTTM. *Iia.ru.ToT TOW* .....'.*. ttorf b y ........ 5.15'M Maas as wptls .ttb. 111I. is reet .a.esbw
toMt*.*t. A otolof .JIt Dsst .,.,. Dar ktotUttof tog ... Mi natftMJM 'fttoBf sea Start.n* i-ao. Zdaa'U bas .......1a.. raa.ec ....t apt 1Mct.... ,.....* ac e.II.ad .'
\a.caa: BCTBBgi t Sll UUMitoto .. .. IleA be I, *C.JM !* .',. nsshM eutJ *.,,.vd stays iprM ewe S. ...... tot ask tri StovM mite ifs ..* fty tit .*...*.. 55 Wtw ......... 4 h tMeItr
:.A.n'B-.1.OJtG f'IiI6' Q, SCIT n- the oMty dsTt1. V SM, lUll atnt.t tbr.op .....e.hrr T.. or* My .**.. aai ar a... u_. vv>r* -M kooa .. ........ .* lbs ...k rwk.TnMMn hssaiMht.MOU. ,.. ......
,, _.. : 01\b5 n.17r in vr* ite we ktloU ktntoff'.HIM a.*..Ln tan Mt to Tory toss pulSes Mears t.5a( tar aor.d esur q5:5- **i *kr.* ar* "too1! iattora lie WI 1s .... *Msl I.1...
,A teal,M.... tot ....;Mi4 ky 1S:.>iott.SnaT..bhaa..u .adsroi'D'N'riw&aTS kf tto tenth....I ban rr fc4tto ,aU MMOOM Of Mt tat to bet MOM iiaHirtia *fato *t *... T...uibl< ...--. I I1ft. ,.Jf
:.. .; .4c* Ja Ih'dst ftoiry Arta s, ,M" Mi totMCiOM.. -,' <' .. |i1iM ri"..f tomrlsx tnmto 7.4SM rL odJaI. lato ".. to UAlM Mi If,.. Wa wr KOe iM a4ar / SOT 101t'PUt'6l1i' ..
e ,... -' Mi Mary '. JArrtoftM. .., ,. r'I Ate. tk- 1InI'..star I base OnttoMi *m Puss I) 'eat taactorr ......u. to ttol ......... .p.*<.t ft....>!. tI ,' .
'.Tkto ''Mtt ,VM. iiojonnit. a. ktay. to4 Task .. tkravk ttot psr'Is.rt. >ra. turn B4ma toaiapHi Maass -.u to Oakto*< M** ... Kn.Mn. .. 1 was to Ml.MpoH Is...... liM.tarX2nM .
\ ...IAI.' -'. ,.' : .* eC o.-.a 5r. i* tkto work, aai to TorypovvJar K1t.eaIan baba r. T*'U .. Kft !<
t pc r1I1utTLL' rtoJttoTMT ae.rb.esrd: vnk M* aU4r.**' t U Xtem a4 tkro ckfr ...*. to....k... ,,tMOtotH,' to tt*..'
;".. Sat = cor.: Ida,..tt I tetetI eat teyorttoMt WING$.G CHOSEN( [ MlM .*ra Mef>tonoft. after lye Ins Mt M M ,S bum r..MVI'Dsf7J., .ttttt vrltM tootttor a t.... :: yot* to .'airs UMV rusrad If-.: ...,. ak* vflltor .p..1i. .
TOMrstUaey A* a rwn *f 1M plies .. .., fist .. .
ha5e..b.tof
: frteM. *j *C t.ttiv airs 'Ito bar ll n.5.a w otft rMr '
1a'rUT..nIaC to ovrt ..., is. .. ..... ..... .
c ., tW M ttot M MT tkM Iss.5.5 $. h sad a geld batsuep.se TtotM HoorU aai bits CrOklahotu
t ', Nytloar MfartMatM arr. roi to> I I. aWl, to'tHrtrrnw et11 MAYOR OF to tkla as. art. x. Webs bv Satarday ,for OkMtor $
...
ten hip OraUiftj to Mkaldal M* .....*. Jot For bat rare Marie akUly $51 ttoy vffl ivvai u* n.a' _
; ;alld' Detain ) *o.rt for ---.., OM.f ttoM Alto* ..1a'De MtMt ...ttoakr tern dos a. KM* olxtoa pan oMW 0. M17 arrM .o*.l*. Mr. M. -. .
: / paW ftOa. of U* **llara tor OMMiflac .. .... .. ..... /
iter rMr;e* n y to autM ttoMpn a .aea1 terra r -.1& fin rrry ar at bars toatoMt ,I a
ft ewes Mtkar Ova **nn 4 aUv .. to JS. tMr col- ar* clad t* bate tM err vtuM colUc o* ATOM U ..
lop rUt vtol M &M sld..pttI auto to MfwrtBt yo. If Qe... TAMP b't.. tto SMiay-oekool. k4 a rory totorwaaf .r .; .
l ro thief ..Iptstlsn.. tortto ,ttAth6 ad a.c.rt to M kto4 to ri M It to toMt Mr* : trtk >* AoOan feraWXRJTL > wait, aM apt enst4 lIT seer TtalUac bat >M.,, Mr*. M..cr. ..,. Mr* Ctorta McrWrva crlOM \ <
a \ .c" h i I.a.ht_nests: i" ..... I slab 4rkto MT ot ttoCMn bin BaMMo*. *f SOT***** to ,.. rtool to ilMtmc a4 His A. I Safe. :(
y fib IKX to tto M* TaMpa. 1A f.a sat et ben for at MM s MMtk. )oiiaafur HcarU k4 stets of tto lls l
,. -" I in vtda. 0.,...yo. u4 I bas towfritoit tto T Sty Yip tract of toai tkatrMUy part AU 414 voll. tot Use phtis7
1 .. ..... WAS_TOWXD 'SOUTH Tar a,.M4 BMy yeses tto mm from "...aooiay. .* OM i* fcr M ere of ttototarot .|.. 414 ponUITy .... I
I; :-'A'Krw .. 'vortj'" ITto* I,.. M ... yo* .** kIM tolMl oloedM Sues atov. ttoteatto w.. tie lUaw meal of ass, l one WOIM* Ml dorr Aortrty -
.skhpe., ;hM WtqDiI toe a 4rrkk i
to WMIsatiat5 bad *f Pratt' 1t'biL torTW r17.. th.sa- ..... .H au.ds7. vttk tees R.Mee"
-ttk mMt d tto state D.Tb torn MMIJ MOJA yvJtoriayMntot. .11 C'ts.st I.Ines 5 ,.,.., Sass .ta***.la 4tiiM.n w a<...- 8..Mt... w.-t. Aftertrary be'
sass. Qe lthtuter.st. 71r.ltt Jiahe irnMi ty hoed A vty toktot .. W. &. rrwktoj Mi -Bassty MTtoM ar* BMun sal lad- "...*... vtoaMat Metal Tatoa. OUa, JM
Sam ...... b. srlu.d 1M sna rr Sat.. a/ltoel7 ella' toTfto .,....ofpsi ky a MatorKlit; WJMy l. .X ,sis)-"XfTOp base Y K( beat ... ...t. 4 rta' valek .ala., orea.i tk .*,. to F',> ot 1'. a Ss-. tetrsr psd1..t ofL MAT.: XL PA ( kh1 ..wdi aM .... A i'iMl. nteary vO toarr salsas too tervr. tot U* trrtt to Muitortto r iubrsa were rrs'1 by tto ratrta* OUa, .
t ... tb Zq.t', .....!. :..spay gfMi $.. 'asaa.;. OQekrtot peal .....4 J ... to ftB'tto sb.ilr.nra. MBtaitA. ...:.:ovtoc to 4rtk.ar Trues baMw.i. MOM OMt of hero totoy.vttk ....
., Jt..A; tto WMttoA of tto -t De,sees'- ,H.arM M.Ws yoar* TTMU Car, ban attofafltory a* far. .,. hweII W1JI "racfe o* Wssda,.
-c',. '.tern ac\MIIN.ai cam*.. Tkto .... cw e. 5h MA Qt par Wto kIM to lea aai lattoii to est OorlM Kadvr tototiLJtai. ..'' ..1 ftttoi ibs54u. frM BorBa.avay Ou I toU .or.ra aM...*lB< I* ..e's151 I1....... TN'-.rr VM ,
A f'i. fa1155sWss __ Des tat, Vlpsst u .r. l yv *ft Tor to* kM A ..* bas n.w. VM tto roocatly MM* to lpsad a ru a*. ..aMn vtn M takes attttei fty tto** ass. s4 a ,
'sbhtardent. a,'......... -- O. M, I, Mi.*M 'tt.....kOM: baled fta tae fttotort *C tto d17i .1.,viu tor kco-or. std. aai ails lv C. IlL 1ecItCF. W7"f ......... 15555. 5'
.j.' u' :::_ sta.N .h
.. if.
: "
:.- <"i... ... .. -....,... ... .f';:. ''': ;:. '
1 '. '. '_ ;). ; ...; ':-'" } M .' 1'_
a. v ..
y ..
; .N k, -: ; ... .t '

.. \r .. JiI s' 'h '.j .f .' ,.y. -. .. .
r It ..
.. -- r ft
nonriro
T8B MIAMI MmtOPOUa d'1MfATaxA.'1 I.UMLdLCBXIST 4

e h011iOCAIWIFAItM


,.The Weekly Miami Metropolis HUDS01 FOR PSZSmiT- Of TB1 SUTATX L IXO TEX: Tx HARBOR or IIWI1- I .{


Tkt toaacola Km.. .. aU ckaaiptoa> of IW Wateftea. .. tor >... PSOLLST JTSTXM I WHAT IT XXAXS TO US [ ;

0. .. Tmtaav FraaMcat. B. BoW Daaa. -. ,Trau. k a > ar4at ........ ot taatr r. M. Halos. af tkto arty aMavaatly .,. A tar fan top a* ......... tBkaa .......... vKk deb aM \

ki r i t THE MIAMI PtUNT1NQ COMPANY 4fe* W -pali. prvllaUaary to tW ant prteary. toU ff kkattkoa .craal. x.tr.potl..t._Wr ppraot4 ',tear**. tW a***** oltiava af MlaaUvaU '

y .. a aM kk "U** aa a kv W fact Oat tW saga TrtVaa.OB lot ee.d..fat a peat aMriioUac of UTkarc .
ftt' taoatW ?.--0..1.. tlM Oa yaar ....................HMTWa ataWr. h""' pn ral GOearlBfa ....... Boatk!... ....at ...w W 4rffMa
..4 tosi ta IU ........... af kte AM It aoaito IlorUa .. -'
aaylac ta Mrmaea vfll ...... a yaafa aatoertpttoa far tLMaai w setare vkll oUBac taatflj ... stag die krkr of Mlaari. a 1.
aw* Of tta cM Riff tor kirn. aM M Ka tarn .f tk* MU' < I., W BOBUaaika at
aiaM ) OUekrIM.
aft BMatW Ma va* COM *
aatoerlptioa tar n eaata Tkla to a nwral alaaaaM to ta4a a 4v-y oa* a4j a rapt).. -
crtoOy aaraaaa aajaMata.BatorM die fbOvvtac adltariaJ aoaHaaOac Mr Ha4aoa for ariUat at tb4 net aka rlgewsV.ay. vpaaty aaBtaC :

far w abotttoa *f tW primary ara-I laeayaa Bay r tars '
aa ***r tk AI '

atM FMtoatea at MlaaU. rtorlaa. a* Baca4 1iaj awttaT. Tkl E...... Nv UWa a apeUI 4arkt la w ..kctloa'. laat It lon i. ta*norMa.Ak* ktr U IW BOtM MM that aoaaMV tWTteaCataa. .avatry.. "....* ...."... aM *tkrKMMO. RwfaW By Pivf Botacy, Pa..

TtMoiay rrvoortek M. Ba4oa to W .... from a.vast. aM 4laeoi kftot at CrrvTUumt 8ak.Traai. t
.CJ.trtd..1 aaotWr k 4lac OUirkt > &Ida&. TW
.... 815 Pa40 0. Ct ijBei* *oaria."WttM aaliifal ateka ataa
J"RJnA" T. roN I. IMCBSOWAXO tt vaa lICIt ta oar katltvlek, Jet v* Mt tW *k tloa -Pfel' 'r. .... ak .... oato ..... -..-. kb t t t sad far calt&MaIlr1-ea MtIMO via

V 8eaatoI< Haiaoa ftMaat a* Brack to tW popto of tW aatlra st.0041tt.d.s ate bat prteary. ot varlottoj at o.flr tak WTlack I r
.
c TEX KAM-CIVI HOC YOUR TOT V* la tkoj. ....... .Mral u.. to IW ktttor tfkt nut i. With loss or met vary tWa** at aaavrtatatacvktkr bas LMub tarwtbtN IM a.rtb,I Twt Prarlaac) Tana.TW '

r aa Wtatf .*A. acalaat klai ta .kk EY sid. ky ..tel. partl.., rovvj -' .. saaapRputt. aap, yaar ckar ar* a cra'ar 1
and rOrOJOBtM kl. :;
: of cortata Iars..a. OVa Via** OB Wr of LtiM vW OMM ,

B_ a.ta. to ,...aJar. ....,. vaa aM ....,. via ... Then -nf popto vW a* aacorly......'& to aoaoaiplkk tk.* ftfaat .t J BM-' ... ft')''. tw otttor""W fiau aaU for a tortal %ra tafctac tfiIat..as .

i t .ra eartata rlaaatu. *f ... vW adds a aiaa tor rttekfac from Ik* aca ....... vkat kto ...tUoa aa ...... memo .*... TWy tams tt. sia i Jovial aDM spas Oaral .ova or ap tW. Bktayaa ..,. '

v ....- 'te IW top TWr are eortaia cUnii .b* Wt* to a** a ...I vo14 ..*. ... aakMoaat kcOoa to tW pr.m4.ey of tW rkrU..aUl on>trite raa** I to* tt.BMk TB...tw..tarttattaax plate taro I I x.A. ieWaaar Tart aM Ba*',alytac aaMaat of latafaB far tk* !
AM tt. vffl tW BoUtar .. '
k BMaa tkk. Ith '
Reds ataadly apvar4 TW Scram es..... an vroM-mtMM. rlckt I It k mot 'axaccaraMBc BMttora to aay that tk. ..... ot n J. kaa! CM pair* .......:J. 0. lAl apia. ... ta MtoaU. aaflekat i kv> BMata'at May. lilt aa fier4.a> altW .
t '
; Cktaktac. D.. vkO tW tottor ar* ,esto.a. aarr.v..la4vj taOvvvra afaato War, ta *Q tW aktory ot tW aUU, BMB aa aktor .... ar .. BMfa pa 'poMM ta tW ....W tMHalt, .ko. toaoUMUaa BM to ebb a1y .vaaovaiaal Ukaratory. ky fratn

.aatf-atylM kM.r. aaaw'.* vW-caa auk QItne W kavi trtotto aM 4rrotM to tW tatorojla ot tW oadr p.*pU af rkrUa.' tkaa uwa: at IW .... itaM inmiM aak ....., ......... .. ..... .

.... tkaa tkay. *M ta aIM caaaa .vl af taa. W 4a.TW TrM M. KMaoa.I Jsmk'1Di. taktay ST. I r...... Sail aM aMpkytacacaat .. MT taek** BMktaC ft total tar ... 4

prop). ."f norUa ara .... avatroatM vkk .. I Baloaa akoaU W ..... praUat ot tW tad aaaat t.... of T4ttor r-iiiimla JoaraaUMy slat *.... vkat tW .... Bwwaaavartatloa tart tra fttoVW. of Ok leer at ttot

.flr-.ofie of OaltM hats a .wata for tkk aaporttr aktllty. kk aWalat talrBMa, aM kk --.. ...* d......' "' attwttoa kaa W. aaaoJ to *i' oaipay .0.-b ., .... tWr otac 'feoarty 4kr- ..
.>. aaatar... JC.,.. BItiwara,.aov b !II.* 4aty. all of vklck are naipBt4 ta kk paat reo>4-a r.eo,4 tkat.tatmaat vklak MlaaU a* a fare TWy 4. a good foartW at ft*.tofc-4artac tW trtrok

=' Mr *f 'tW atata. ,x,. Biwart to a tra tne., a .....* ..... B* vaa approrM= TvaMay ky kk ova aoaaUtaaata a..4 oa af Vktek, per ft f v 4aya apparM aa* ..M Vfcka ta yv rvlvka .... ....dq | Kwuwtlas.NaAtb.Raeu .

atartol Bta va<.r afavorakto .Bjataaeaa alrmaUcw .....* aol a* 1.4 IlorW! vM W proM.AM .- I .... Ii *. fW .Toga TTf>*a > JIew. wT. vkkk .. I. oaaa4 vat a IIItt..AMT* tkaa tkrv (

r' 'tBttfal ta".... yvaac. Eat 'Ha akaaaM banvaaM aM klMrM plaeaa, >tW MotroooUa ....* tkk aoairaaaoa, Mr R.d.. forj pI; + ....... tW aWUUa of IW prtearyf Mea .bw..tb ikoaa ....... taartW of Aft try tW tklrt voa*..,
1 IW .
bat 4 Let ot tie MUle tkoack tt .... I p MlaaU rtrw tar tk* auaiaiir.avt M ghee BMW tW kMt foar 4aya aCTW
vkaaarai > w
kto
Mat ass la port Kapokoa Biwar4 v aU *ttk.r W.at s mew awtta* to **e* i tWTW of onaiBHaalno. arm a croat Waa ts..otL

ato toaxparary WaM\or tt cWM pwvKtM. al aa lei( tsdlasN ... omea. prararrtac to isle a ai.*>kar ., De toar of tW aiaiiiTalaaM 4t>>44 aral curs ka. UWa t wry I'ItolW BMreWat of tk* f/Jt7W.--1 ratataa tar kta*'WC, aaioaaiM .. '
ataM
ea ...u.a.' vWr ak ... M }o.lo law ... .... vork. x1 oa tkto aaiattea.. MIll .ai ikat vote *oal4 ...... aUackd vttk vtWra, .. : Botew k akk say \ W ta Peer of tw amaco yaokt ,. .. for ta* Ire.
id>'
r olrstatt. : >t toM .M kyaiav *_ KlaMy aMOM.day. 1Q... NY: bUT t.aelo. II 4atloj aM a bR w..isdlo. at vvaty, few ..op'Aa.;'' BMa for tW ...... aay of IT* IT* B..atW of tMtyo*. On.*...,. '.
.
: Brvar4 be pseplaM aattoN Ie hImI tb.Ia i N.aldpa sd.a Wt .. -- &' TW taar awa My cot oaJdr vkOo ta May. ttOT. K va i.i1. aM< $"
; Wcaaw pttot At tkat W W to a*I I .
vert
va -
aa aUM- w .Rat. K $45 Math tortw trv Ire .. '. .
a. tar .kik of" W. Teat
iruBoaam .
ta kto ,.. ..
eye .. rugs aaa k*. II* vaa aaWr aa ,
a Ma4M tW .
tr U4MX .
'
wsw tW aua .....,. B* Mat psdtl.y Uat ta .I' toaatW tUaa M poi MkMa! '_.
Wrar ......GI t *.. l W .... GOOD ADTiqt TO omens tW matY k ;OMC ot vkkk to .1 ..
vttk a... pail kto ape B. .... I .**... aa *ata Ha to k* .13.1. .* Wr* aortk* I. .-;;...;
y...4-tW\ Xraa.*f atWra. va Wart ta kopar4r' ky trtaklac. 'B. kaaal -. ky a....... akaB W MM .1is en Now..et .... -. '. The. ftmIif'De

: vaya Wa n.kkatataar. ITWa .. vat to 'Tmllakaaw* aa Ovrmar ....... Doamty .... awe tkk portlBoat atria I* Uo*> w a, prteary alortlva vvtvroW. prVMry rvar|Ikara* anaii ita< Bka *l ktaM yaekta : TO" KPrO&'r' IlL 0.I Ps'.

tW Zrs UU4 ta 0. Ins prteary vkkk to araaBy ] Irrttaa to aoitkkw I.. far Is. aiaatia awtay tk* BM( t ,
aorperadaaa aa4 tkalr klraOacs laIC tW applkakto to o- iba MvU... '
*kcUaa .. Aa To tW
O.tittotd atota.rAa' iRa vffl t* ftaaM*.ta IW ateoM prtearr. 55.51 a slaarr ........ .. ... a avarac,vf HM pr tops trtaaai va* avpaorW
I"Iar1 '.. W kaa war TtototM ..* atk vt eflea .aM Wt I.nQae'vko I MY ...... a .... M .1D skids "MkMatk_ tar atektoaa suits v...., M BM ,....ar. ... Itlk J vtaa ta
air kto atttonat.poUtteal toavJn ate sagsIut'A.mdyx10.11 try to ralk Ikak tWy an .. Mk* tTXM amt ta kUaatf ky yackt tkaaH tams. 0.r.. tk* vpta day I
caa *eaaa vt ..... s'Crattar. Wrra aa w ... d w l ...... w .
t TW _.orp.rstw. aaa Mt auk Brvar4. ta pobpto. Ofltaora are pakUa Mrraata. aM are Bot ,.... la I1i:. ....... d avaara ta tr* BMaJk* Tk*. yakaj .. ....,..Htoaj tkat, I vtfc
WIrfet
4* vkat eobaV. ..
they voalt .W vatic opto axpraaa tkolr ....
ky popatar lrtloa. la rtoruk 0- .er.waa.Rtra.iiay* .... r-a. cratofat tv ... ...
aM
I r"auafta a
M al tkarWWtr Bar/:avpojhloa ta ate. Wt tWy.*oat aay SPA; fvaaJakavv DI1saR--- ..- --TtrtaaOy-- -tW- ,- ..., ...-.. It k tka part of ....... for ...... tr t&ate.-- 'Oa t'I_0.--.... r..el .r Iwo&. .... .. .e.a wr..4U Imaorata va*>.' .

J tt Vr. >. ---- w A r -.n'UU aa.- Tae are C'- -...P..w. *f ......* ..:tk* .iriiutiaf wtM for BM>.. -- ..

TW .wattaaal aantac .( tW TtewCatoaTaM tW t r tt to tkalr arvrta** to mavani- AB that cttlava aaa aat af aa Ju.buw yoa* fcaov-tw arteary Mlaarf a* tk* *tkw. N ik... aaa I ikurtany aoMai tw tvMtot raaaoktoatlr -... i_
: ,
by .
amaQ try.. sets to aM tw .. wit
plattana .
tai *
tW via. M
taltafally baaartufiy awfana tW ka ..... MIN a W ... +
Caa aaaa* lest:to UoaM apaa fcy btr.bW p.opi. 'Cattoa at taa 15W ka MH ......... a* ta ta* arataMi pit .ry ISM. bepa .
aa a 1.va0. yaalfloa TW lav .*... aM 4taraUaaa vkat .......4-- tt I I..t Ml Mar ky yackt warn rw Ib.t er.lywe eC 117 tt.......faa.11x .
jr'.., vppaatac ea\vW to,tryter vttk/tw Wat wtlt ta fcte'i*'earry e. TW aropvrty. Ube t7 aM. awwa af ewer rtm a bas tfata __ AM Mr. StoekftM kM vrtttw .* hi .tac .... .4 4o ox vffl the to MA >aw .

vat kto:;ara kttoa )k4c a. Tk .aaaUtailavaa. dents af I.oe..r..t"d >rary MUir..A* aaloar .... *ralettoa mot .. a aarttoaa. HI. Ur I* Jmtg UM. itaesi bvtleb ..1.1.a1' ki MIl' a ttiaOdiai .. B. Ou ftttt tW BBBM aaakoa aap.portta '_

.0.M.rtorUa ar* OatS tW .... UcWat takmat aM Caty.via W to .... Ibis W to ma aaoask 14 has 5e n.s 1ft .....-.. wUtt Y1II4 .ata f'tk irkoK, BM pi lamto W Wat '.1
trytar Oaw k al Jaao
-y web a > aa4atyaUM
aatacoataai aa. rr 4kplaya4JW U r* Wt4 utaa., .kla .... k* ...w ...... ky tk* ....,. OM.OOekrtt .* i4tk,1tkat ... .
1&0( kto
.
+ .%/ awttp4a.d tW oarporatka*, *.MtendM. 'M ISIS i% yaakto aH ,aartkara frkaAf .* .

,tt W arporattoaa 4* aot vaat tfpadal taron ,.... tW Oorcnor a'tkfto aaraa aUto ta tW t7..Vas BMlac raraaaUtto to tta bM aba sISy MKrtaM.ttMK. a,fags) aaeaarai Bay ewt.c ta MUaU Ik*; rrr_. >sda-,-.1 t.tft..l. -.r "''. Z'a!: ; ,

w 'of &BUM,',vky 4* tkay a* ktttorty Ickt a ....vkaat he7.ka.v vfllaot Soacraaa tat to tkor aVy laaUBar vttk Its vaUrvaya, IU BM oaac 'Osen1Alkbib. so ye.Is be9.. fwr.trie put sir- ',., 'R.r 11ARlf. 1' .'
11'-0.- his ibM Wlr *...... ..**a a.., It to nortaa. Ovrvnor 0iwar4 .. vbr 1111I M. Rbat N ,...I 1"Tk II.... ... J
4, 4at Tkafa a .,.... tklac vWa tt Ik t > .. ......*. flop -vttk
OM *v aam rand (
a*
.atop 1i.tout, of tt.. AM 414 yva'war. aotk that vWa tkaaarWtttoaa aM that aoaU a* to WaakJactoa aM took tftw twI P Hk* karkor. a( ..... pmt ta MrtcaMaakaa Mr4 W. L ranraa vW .........r
ft aMa
caa4Uau ta w
a tkataarkiy. w. Vises '"
: *aaiaviat ..... ,. IDa 7" pr.. aM sags a .awrtod.art tt sk..e.Maa.Wwarhl.MW
to toU tkat W to torprattoa raaMafatUM M 4
a caa4Uata. aa aa *x art aMaua
WcotoaaftMAaaavatkoaA I aM kla tWrvatl be -
I v4ca var taps.. post af tk* tu'riMS t* ... ..*a4 aaroat* *M raUdrvi at ,Batoaooa- '
aMJrtrvra
': Wvtlf.VOW b. I' hun'. t: rrto t aa tWr.vaaM.. comlac auk ato to Wr.an teaa tarataakto ta .*.. tkalvky .. .-rf/r7 t rey' yws. '. (fist tk* var* ......*. aa. aao* aaaafkl Oft, rataraoi kat ftlftk. < aM k .....;.

"" .r. .arovarc M tags i'a-iQa..or Jtat Las;Qua r dCIMM b.q'r > |W ...... ,CattH Btataa avaatar.U TkM. .to Jaat M* raaaoa j. o. uroxiuo. a tk*. t.b.e. af yaakt t* at .,. port of 4ty ta tW rate: fka -,

a f.' ..,< aar*" pvatortWy....... tor bra Mr, Biwar4 to t W. lacteal J3 ,xargS Ml MlaaU. Mat yaar vn k* vaakk aM7..1 t J

\-'r...... Jgr, At tw p opk aM'vita tW votoa ar* "ftQ'aoaatol 'aflr G'CHRISj'BACtID T. tk. sbwi De 'Jo.nait911s ltae JWIr asbr carat a.. Ylater '. ..,

Babe stet krteary ...eua... .rr". BYt7OR UTOal1JtD1JI. Poorest .0.1... Is ... -& ,
tWj> yoaol* via kar a '
""; -t! wrsar *ero| aaotkar 1 n0..t US I wyMat.nt'kl tk. ..... eoies.'r T. aatakHak aa4 Batatata a'7.Mebf S f /t
vfctery. BrovarTa DfSWRji 1
t,0
praiaaca U
,' H Braan ........at Waak> Jyky ...w ....-. ... .... .. I L Lplaal kMMS 4r tk* w..* ta Btt .

j "<''1 ,taftoa. vfD) vark .. Wrtaklp,apoa aaroaa. aay corporaUoa' or.aaytktac. (Xvarat [ cOcarlat: caMUtt* "q,1.eW A aariBOBBlMU; af tWDtopatck T1 InC. .... k II M& .....' aya* Bay aaaaa. tk. ..... fraat ,
S;kb jiiiam'.tWr*i.-m.*.. ... to lon4a oWa tk. Mlaad rl.*. to Ik* Bay vflt awaaBMT '
O .
coaoraUy Thai that of aay r ky, tW aarparadoaat vW Wa kM trml QUe"M'.an! I.... '
..
oa* ta tW ktotorV ot th.atz7..' twM ..... Lew ta W .. ikaa. aO tk* (vrar.> .t IUSY m air
\v l B | a Ioaa tw ; kvtoaca skirts rat btu tWral vklek wfn v. wW
L' taf Ger rtar |t to apaaly Oavaraar rwmH 'ta trr ,- -
ckarc* tatar
vrttoa tkat ,
yao kGbva.TT
t r aa :s. ;4....i 5pSiaw. 'vltckkdt.Otaaai ,
.. b. MM ta *k* l. s ,
: I tt Is. .: kMWvtaka gilt i> alai at BtaearM
J-ai back DW1I& itf.itsrIr'stl.
*aiM troai fk* a -
x WHAT J9SM. BTOCLTOH MUST '-f to atfeal Klaladoa tWy 4 *C.tk* pAw7' .,....: Bay aa4 ay ......* ktai ta tk* Caj- If
: Baatk.
t: ,. Co ?: COMBAT. : Nt I>. kaaa epryvMn < *vm 4 draw taaat-tk-wvfk, .vat"f. ,..1.atF. bttu.. TW' Btok K r'

_,,. .,, 4rlrLdi aa* to afltaf 'p, ta araH e Wrr-NaallTOto. Mavftkto M r OtBaraaMk -za OtMnJ.G w1In Rwdtrfrb. traatly ax *aVaa,> A' aaaar < tkto toeatty ..
.
; I 17'u4 IIIarfdr ....-..., w a C'- sesl dsg; aaiga. \
'sb.'r.rar Jon. >I 1 ta.firarUc oat'a' raaaMj of tW Brat i-prteary ttae.* Uat OOeartat to tW ... Ina.0.t .. LavJaMTto.Kaaa UI* .._. d 11-11.* k* anat. w **alUr naUiana the aicy-aw ....'; .. Mr.'Jam ........ MarrteGBM

: 1 ,......'. far ....... ... tabs .*......'.......:vttk'. .that Jaka I 4l4ata .., tfcaa ,tv4. taflaaaaac Olt gt '... '.... .bsr.'e! < irtawy ta >v. .......; te.*M ..... k lr.N'a* taWvA yaaat atak. sad, aamU aol l J.... BftftM .... or.' ..Wav4 j *V

t'1..M.
'c oatroat'ta ft* aoaaM.prteary : .. p.3irK ; ... .; ..i...I.r l 9eltMa% .VM.. left
.
:aay _sTV' BtvM.toWMtaat 4Uat.M BM |Btata ,lb..t7.iiaaiO ...... taU 7t Mtar4artar dada ... "
: \'! .aaallvof tW caWrftatorlal : tt Ibis ta, MlaaU eat. ta oar.tatrtsa: t M; **M. a., ky tk*.smut ate pop* ta....
Ma* la tW tratprteary, .vat.. 4hh xalwt : .. ajBuag tarttaprHiyr vss DUIW ty u4 dty too i n la tktyi' sad ...... ik* aarlaaa pan oftW -. ,
'
.
<.tINt BftTprk .. ) | tW 'aavanaat aaly'tartka ..... auto vkro lay riaula Ili fftB.V'I -
araryoa TWVoaraal took llttto : a ryaaa a lilt 1.'i -. tkaliyaekt .
: Mat ta tW U.a beyd a.. plea ta 1 -.It. IU4kr. -. I r-... J. A.

ttar*, Mka Btoektoa Voa14 .. ftoaUaaoi... tw:trat prteary.; kat tt 414vkokT aakalr: ,bs Bftaia aa4 tW.,oorvvr* flvata.,tkal vaaat .,....* jar tta ta .vet d kki ...., a'.IDe .| vkarraa vwan.aa kaaltata aoaoaa ta a tta( tk tt tkal.itrw *,,1'H**.* **. **Haaaay. tw ftnk aM.vkaro A.fy vat vvA:, t -
to :
.ttat W voaW kM ta tW rules: 'Tkto' ....., ako,:v* tklak;vaa aUoa animas far ate t. a a aa arttr voaiiat.<*., M0.... Taa.r bt naMIea ta .* nty atl...> beasrf'tiNar.f *,.. but kaaMtka polio kxltk Iti vfll. ...M 'tW ea... .' it t* f* ;:

j ,; ftvaarally MOM'Lt' 1rky' tw Btoektoa' BM OOckrkt ........' aM tW "r 'm.c tlr.et .t 414. TW aVatk Wa Want an tW ,.seMs ta oaaaty te.ae.a0.*Ctea !kyk. M y h|I Iw&ra Ns atak OM aaaa of tyakaM I I,:1. rims MaAkMAM vtf kfft laatJ

...:Jacav,jroto laaaliit ky ABckftot vaa .. reel ot.a kto MoMa ** **... or tW ivaaHf at .... tt akoaU W .....prwf l..aa fcrr .a artr '* yackt..*.. vta> tar BoWaoaiMy M. YVvWrvAJWy ?

a* H ins to r--atL. o.pri.'o.' .- n.to .tkrTor.. wry .......t GOckftot Wt ft*. a WMr4 krpat2.M1Vh) >. akU tW room at ah trtIIaI7 ....,|I *.. via araaea tk* faa.ral af ftrlk vtQ TkUjfakttTto ut Ipps..! \

'\Kovvao7. tokatow tklac tor lob II af.tkaa tv WDrrM tW ........ pAs. .; a Boaa" Tkto to tW BBM total of CWOOekrkfa > .. yackla.TMttariBtaaaya* Ds,. I I I Tk. .
aM kto. .rlndra ... p ... ... .. voaM. BUTT* .af Waaty ,tkat avt4a-t W attoraa ,I I n.. ttiria a a* t* Ik* yMk J tW
*
oa piteary
tkay.taaat,cat tova to Waa. liE .Wr.
ay \r( tol --->o1t t... kM dui .*. :that tkto (vaMvaayvWr* tatyptoal tM,3Irtb. "NovWr* 4ow b.wMt' W : tk* Tvtara a4 tk* .**0. RSs.ptb a vktek a.rs*, ..

ta IW' Brat prteary varoly'ky AotaaJL i rtttWr Poctaoa aor kla trkaoi oofetoa eaaV4ar aavUara k" I' .:fit Wlp aiaaina tW prteary suns tO..wkvUnr ar B*<.... .....*f MVaaU I y a.. ...... aM. vaa. craaUy oajnyMi .d
41 aayOtaC ta'kto Waatt. ftM. _,aat 4v. aM M IUD 4avakl* kaatai'''' 'aas* | krc* aaaUwr aC
*
jOrarogaUoMa kiv oaopart ik* tW a.A
tWai Osoa >lDitovtoc a4fc Of aoarw. vV r* K .. ...., tota r4a
,,,, m ta. tW ; Aa aura Wat vaa ... ..'..\
but tortal .... ).. krkav V<* aa. at IWa ., ,
a .
t1anr ry
> >.-tiaraaaaliatt. arvjt bat W- pomtttM.to 4o tkat Af.tW *. trava hoe' ot.tW seat 1 TrrJia ta ovaity alox ky prVMry Xtttto Blrar. knactac' ft ..,.... aivv, .
.s.sI4.s TW VaarotO* .......* Tata Broparty.. ..w teftoc otaUfpapora .ra vootHf'; vtottM to AnUy d aaanaeM tW* tt .a.ecs.. ..*,It .aWaU W 4oa*. --- t tkaa q. va. .,.. '- City. .. tTWtLaaaoai
U. ..
.
vU c* to fay Rut &o ... 1M1tIN gins ta tW ., (oaroa. .k* vfflAkua Retiru .' i ?\
tWoaaattoaof kyI. Tub
ttl-brt.: ..........I toM aaaUy ka NeYk Ctty Bapttot CWrUk }
.. .'.. .r orvreooM-. -, kat. .vtrt. .to aoli >. W otatolr antta** oa ....mvar karra.vorU., Bat JMl..Ietell IW .....I.-, BfttTvl ea tk. at
-.' '. : trafeo-vkotktr. 4t akva 4 .oaattaa* rva ta anainJilac t TWr toat.a (ava .BM4*.ta.tW kckUtar*.to *-enJMe *- '....: :.. l Co. tar ....... oa tW avrpaatorlBeir
," "aJr anayai : vtt.. |O6aU ptWaV'.. Jttt ) tw. IItda4 Btata tkat kiaat ..WB tW prteary arataw. ri ata a ...
acatoat kte- 1 ,Tv> T at* After aa akaaaa af ... ,
'" :-fte '- % .. ... Mt tW katlaiM .. .... ..... *C pwtf. Clrto fa k ... aartr a awatk kaM s1t.ahe. .
.,, ......c" .. Wa 'BlknM .m .. '-& ..aa M. Otto tk rung tsar tW aketr. .
aoxflUry yavl
N
5 .... ,. .. '. '. tati njjn-t tkto eaaiBalci .ft4.RID aot .... :Tb'r 0rtMu*gnat teas .awe... ,b..Iee.,. Is ml .GDefcflMI. ,t.av 4 I, M,'Artkar OoUUeWra kaa roctraA
.. fff, A. Intt.t..i a.e k* nvniwrr TV* ca""l < fraoi a trip to Jaataaarakv "-
-: I-5o sore ta MOM pal*tkaa tkrl :y.0.-t.: TXck *va ra. .4. ,**.,.* l I. 1. j
ti11.k. to tkj.Tartoaa aaaati** W**..bas a0. ar* WallO.. awt TW BMay MaMa *f Mk BxJa (
yaaMNay ,
M fBHiaam. cklaOy la Boaator TaaatarrV% aaiV faf favptag aaaatoMMHaalkto H..M tt NJMeeC....* af-tWtr,ita 3 .arMdRr. ,...., kavvm ,attkMa ;' .BoatWra........ ,TWralpkaty .. BC af *aauUaUaata .
fraai.* kaawOa.avay *a tkto ..***. TW .. _.1 Ja tall -. ,
< kU TI
Nap
'." .?rltl 111 .. al...... ara wtrraly at vort, to ataM Joka'alaeMaa. Dgor as kT Scat. IW AcmU la toe ftkoat ot R":, ,BIt n ttrW, KavOe Ifar* ......> or kk tv ckMTWJoaraal C tk*. cm*. JIlt| a,*..ban....... _tk*, I Ura .WaUrva toMB a.,wlLM, '

1 ..... .T2M.erp.r.i.a t.IRysbus. 'aa I.e Wocktoa).. Btaea.lW *. aa' tot W s.M.tlrw&k-aotltal aaankefc. torar -' s ibI..t Wart vat a* tar aa i.e.s. Oraa** OBM Wr Tkraaf Wr pwM. .,. ;
{ Irk Mr
ka katba aM x0.. *
MU"e la tk* *M lIDo ta ik vat .. o.Naa.;
4eaIua& ta FtorUa..M tkivacWat tW ot BMCOT aM. IMIaaApoOa W'kaae I tots Nut amp aiaaa .f I TW Toaac .
ODcarMfaky ''.... po AfecaaBtaa. aa4 tkat/ ta cot A tkrttaM raoakOi Uatoa vfll **.
ISM Bvaer tatarvAa 41 OorHa.' A). sas. ,........ aM ,riorUa base .tka Haor ,-I vast I* War akav tw pyp. 41r rt ataloaikat, fro. Ooaoral OftVckrkt Mt va* aawt at JNIaa Kyvtkar n ..,...4 ....... k.v. .n '

ai>air .ISM, -.* aa 'DJs .. aM QIeb&lI. I borakW tat NbrtWra Wavty < *at I arror ae t*.kk potOoa oa IW pub patat w'O* aat. .0.... sly at tW iniirtaav A3 MoM 1:
IWy
N,.tWrafar. *:;orc.alal span.' iwvn va/kamac Oattaa; tk*,*rato* "'. tfaaBM T1 Ct I INbutbd.. ;
c -
a id a7'ra64st, .. stags.; ..".. It be Np..t. a 1Np bl49nh 1 -
Qs..pp. tJIe& :. *. ik* .aplail .. .. f
*
41 k 1Imac
"' '; .-: e etc. tkl aaty kat> ddst It. ve I vast a hew r:)I. Mr Bay*. Baott kaa BMrM ... t'
\ an tkmyofekt .
ay M Uavor latorvjta car, ..
af Akkaiaa aai o*ora1a. va*,.*f .......q. tba .bete'.?o.pt .ta ,tW Boatk.* %i iTWr 'fat arc U W rofMUtaa. IW BoorytWPrt ,* tout .... aMvtaktoc .';; i faaUry :to tW -... plao*'.vktek
welt to y fkk tortkr .
.
BOVarraM. tW:vtWr at vkkk vtB W- .4ry aa .....,. 1st Itto4 to tW oakatttattoaal : -. ., a ..u. to a* typical ) Nroaud N. QeM i ."... ISMg. 4r4* ot Oak ot star vttk k a to ta4*.4 ft plaoa of k aoty.'

-art--%/ ara'lWy' ......... ta; rtorMat, Bteply HeaaaaTWy look a.Maivt. tatvrar. proklklt. tt. B*. vaU .BdaUt for .. ktrdt M "...... kraat TrtHa. TWl' Mr.' it .A, Lrvav of Fvrf Myra;
:
.... 1IeItQ".. t'elMt.I"Ih" t trvs' vkkk tWy caa aalp IMr tacitW' kvma. <. Baw .traae ''i'' .. attfal.VOBMB ta IW Kortk. TWy ..rr. v. vast, .Oat. -. toes.. tarpoa BMBVUM..atx fist abe| tar k..a ta oar vktatty tor a. fv4ara
gads .
te* toMiw
ta .4tTj:atatoa vkfaa kara trim a.. cat That florMa. TM owaaln ,,VM w are to W Bom to Stolen ta rtOa* Joba ...u t* Mr. sal Mra Taa Tkek bare WMrkttora praapoBUrv ot lusty Wr*.
ktcaJ.
ssailarlaMa.Rb"asy' vky.Wi..tat. foafki .. a ..lob ea .w.... toaa*. 4lpalA ta Baa... aM ta Nv tk* yn* rv tk*,tnUm. U. to Mkatf aM tW rtaaaapl* pmt '.. ..... tko '
..
.. vast a* aUa for comaar" 'vW'vQIaot Tk > ,MB** my aa ................ ... tottar:apMally.. Bat tWaatac Alkwt OtkkrM win .b* ,ta4(* Ll5 ate tM aat plan. d two pMil.g.
vato'ac raal>maa %Of ...... >...,,W pal Mural 7-r aondt.t u.. ........ Otiktto .... .. .
.
paaaM Vy,Uctototara.. TWt tktajavv. U QUearlat to ..... to aot M tore a* J ta [tW eel(. we oWl k* rate w tat sea ...arraa ...u. ace t//.. DaaV
ta vkr Wy ar flfkttoc Jaka Btoektoa. AaM \ Mftvaraar.hays. ikat tw vWta toatk.. .Tk Boatkora visa .ear*. .. attr "k* ta sold f*..: WQtq aManlao .vy w MID ..",... b........ ... i
.
'rt.M'v..a'as.sk... tmotrbf'ti .. ..... sty a. roaac. vt ato vate* via "Waattfa! to toort. Rye tkaa Ilk* nor. V* tr n tkal Ik*.gmtl f VMyUta. ............ TWy awUac WT boss tkk port .eMvtrg ramen... p.55* .

int .. 7..,.. w. vat .. .a vbsos rar'dvb17 De k* .... to ditac .Btvklklttaa. MortWra. ........ -aa a no*. Tkat att. "!lIMIt ." am IW I ata kr Mm CWa.' Bava to alfflta4toaa*..

..... ..._ "fIIr7' 1 paaae. ... a v__ ,t'I act Maa4 tisttl.t.s w I ff *n' W kta! ... >et.& tt ..tags.p.tW vr4kt' ot 'IW vaaortkk bar- has = wee.sds trip |BMBIW aM tsr aM)>at MfalA s.... ........... '.

.10. -7'- v. .... aM .... Job tkat tW aadr p.Rwd;La\. pk J**.r-. VW vaa a capaato ......... k'.w' M* aaaoa b4 v* aWalt. r.r..rwbr
Iaebtw ....., are U4 rMM rrr syd kyj oar.... &; r.ul .1V r W L _
_
.. _
TOT
*v 4 tar (edge. pad tt _
1t vesW .. .b. I ,tut*.aakaUaatoaC to tk* oplaloa ator
p .
eata.It7 .
..
1 NT
.. bs 4t.b4 at WI -f aks bsrt aD rn b. $tut for MJ' A a rv ct/a aor utr tan fry Wr' RawL .. '
s.a ice. IMnaI.. w We Sa aD .oast.tt.e,' bscaro. st ,- ... ; I its aa4tnr.Mr. TkkvaO 14 N spaka d tk* Rem M4 H...... ...* to Oata. kv vn rears acata trtoMa Wa* raMF. *
s .1 to >to Wr gs
tat
I.. a p.rit'sda... fit Js. 5f !#t.i It as a1.ys ,......... .,-1' *:jW"OaiaiB r tkrao vr. .......1 aMaratoM Skits to a* akAataorar .< tk* ...>.... w* fiM BIM. fled arty ta Ik* caJL"flJiiyI. vWBac aaaa. acakaajay
Mt frt..,y'tovarl Ira kat tt Wa arrar. ._:Jar ofle CKactaoa. GUcartot aM PVn i .. Kfeteo '
tk
U W
.t3 wraalpM ..,.. .... I : sop tk* DM tar ator BrojL WTO op4 'a BB*
W 5sitedaMS. fea.v.se. e.. : ,- sr Ps. .anikta ,rae tW. f4atoatwraa 1 .' ., tk* .... ........ me MrWt aM ar* ta4y to 4trrvat 1;
n. ....i sw. ...,.,.. ... arrralMtva nu JUSODT &Mii
a* atoar cat aM tW paraoaauttoa K .. .. tare* .4 ckr ct_ at* aioOM4 uA ojaaa,
W tv. ......... aro OB ekady taarfc4 B>ackta4i .aM GD Cot Adjelnu
that v ebtbt. ISM '
fast that BB dUasr psnTDroDarlac &BOPS a.4 k* .w ID tale posh I TWr to be"s4d' a..t.a.ttw .
._.oo...t .burs i. i wNs3.- feel at tw stags at Wart akoaU. parr to W ___ a.... trstls.. .voa4 sags_ .1 dam vsh Qsi11 ,N; iJ It7rwtIecncarr pabg at Lttsw A4 a as.

aW47.. 'net'R, akaB: ara ...Woe;.JIS'_ usu.: b = tortkoaaaM IW lags arteary raajpa'lcaaaMMtta piss x... htsrp,
"t.4 n.
,;. :. ,. : ;?. froaj '.tw,a ..**vrM to attari r ( ..MaMa/t Defy)

) N tM A'Ik .traaa tW LakalaM Hews .. ... II Aftar AtrpMbtf af a aaaiktr af .rf.ty !* s* sty Jaa* 1-'Mr. aM Mra. '
to W tW OM..5: .Oliarkt '' .j Taft /vatod.tW say Ikat *a*. aM <.. ..
.. ret ma ,TO ;ACT .mN t .vttata aaipalcB Btoratar* Wlac. W takktM aa kartaf'a .. .1IIIaa .l tar MacWW Wr. Mi lor tWtr aU Waao
anr *
taamOdcat .
ssrpd. prvpar4 tyR tarn ... .w.u..w.. .*a, ta tW Kortk to apM tw aaaiBiir
,,( tac4 tMrxalalyrvMSpoaoC. .... Ay .. mar vim Vte oa a Boatk CaroBaa traIa.e J.... MMcatf' ..* lataraay alts. TWy WT >

''.Cat*:rBR yoa vror tWactt'of tt tkat vWa t BUB to alck-vWa .. to i kkaapportri| vktek"rat W a I r proa 414at dy 41trtWdoa.laraM 4va. kat vas'a B -.,.: n vkk .yoa voai4 day ao a ...,...** tM May ..,. *f tk* Markakfa ko pose Hk aM oa aaeaaat tku af Mfc
aratoc axaxy to vxactly tW tte' vWa oaftM tor ta tkk oa E kat atory tkk ....... bolt bulb auar
W i tk
tt
*rii; aaavi ar4.t* air* I.- rank craaMa that tW Xv kM M Carvtka akon **w .vkkk via k* r....few I trkMakvp* tat M vat WfaBy roWr. -; '
troakta .
ttaay ot tk. a aol.torNstIR
OMMt ar4a Jsty .
aapporUra trrw y t IB fsiba.I.i aanac kva;wewrd', *"" .
to wens
ta.7
tW aa4 a
Fif yva kawaX yva Wa praWkty War4 .. M Mr. artatM .4 aua WIM at 4tftaor vttk .. a MpN.
a aiarrkiat aaraa** aa ft- Btatatoa .. "U 4 4oVto I a say elM oa .ra sal ....... tit urn II ,*$
tWa
.y atenar tactrtaa .... tW psnwpssptnd Ito traIL ..
Jto.
MTarUalac. tkat tacUvt
Taro vrw toakptoea.
ar* BMrekaaU vw Irara tWy foaU Bot cH'oot aM Jarora tW ant -t: Mr aM
vWaa Rary BMta M
Wt to. "caB tte.. vWa tre.q to tot .., to u... 4* kcUr* aarrka. Hk or tko aatkarvM ta oar party ,fraai raaaauvttk fWv .*r.
tipw tt tor lit caaaat dare to v aaypoiUra. ky.kte to ...... !< 'n.II.... U .On H. BIckaHaao B. c. Artkw ;OwBoekna aM Mr. lUary
Mvartktac ..
.* BMAr'ot tWau ven.b.bve .. n W eate4 ata ........ ...... O. W. Vtaak'
rwr par
.. 11l.t. r Uee. j Kva to BMW tW toOovtecvW .. ru, te** rvtaraM fma' a vroadac
0.r -.uaa 411.,- Wtva tkM* tv* I4 aa vkar*. a era Iab h0. .: vktek ik* DrpartaMab kl. lie L p.st oa tW Mrs
k
Iris .
la .
r apert
Th > .rtIiI.Ie .e... aot__ I fm1aR04 > 3.. BAT vaa k* .. U sir .. Nurse J. A. '
"Iit .
.'-: Of --.'amt ama raalk*"-. vWa aartklac eY. 'cav crl |kto aa4 bit far;-tWlr' akopa. aM at Milan WIt vlik ... It la a rty .a4 ......... M_.... J. .. Craig. O. D.. X TvjWrAM B [tkk Tk B VM ptM WU Iaa4ay aekool pteafav

r w tkdr.Mrartktac to tao>r4V4kai a ttea vWa tktackaeoMr7to .... TWa. E-I : kM tW r: raatorf fala k MLr W. are gel teikat C. U LawA ear at tW Wack
ikvl
t to valkkk abet vWiWr or aat tt ... W ......... Batfta to a4vorualac. X551 ,....,.. fO MOB I k ant to aa ta.o*>n>ai'yaaeartaia I test tk* at/y ta aim*. It' WoJBM4ay, va* a 4 rl44 15.
AIe.I .
ft tw abovt Ctiy v r* ta to
BM taamcta UJ1)laa party
vkatoa
that BOB* af tw tova ot aorta am appy M aft** kk to *(*at. ,vktl. Mr. Bloc-> tl I LTNCHCD MAN '
'.mac Nothlac .k ta tad aB, kM a 4 HckUal tte..
a* Cotaany tags U ... ft avippr oate fra aaraiploya ,
ap .o.pM.st klaojTat** ta lookai tel'" axpwtM aotklac Mr. H arat LOT A roa. aTiTWE I
fro m tW oflo praUkly aa4a his TW |vac opk'B aotkty ot tko
yZ2 tkrto11Jml ws r "'T II&ttIp 4Tortktecr trod Wy aa.BMttor ;u.a.
:'UIMa' are Ji* "..., "**"*** ml' kaBta vt VWft ) say aoart* *ary .tram tk* ,laJ* ... k ...... or. .**> ....ta t* FlarUa N a .ah'mad Pasts cawrck wVt Cf' a aodal sid
.kaaaaaa tt an unary M ator prvctlc* ... Mmtka BWralty maBtaia Po kx TW rat. Mr. OOcartai -,* kroacki4. tkor O__ to boa fast .ka k* _....* 0.. a .... ... ..r, Jra t-.>WM* (W .I PMOMC* axt frUay Wet -
crovtk. TW Iwa .w.bis r...l 4. tWtvtor* tl1a.i IM ..... I"Josepa .,..... ..
.asbtaa sdwrlfn'r- ira fbs.U7 ." .. rda.,aNl.rz.. a I1.d otr rre.-- m .J.... .Lane dews vb. traea4SkUoo. I A kraal procr M aM r.&**kBiata
a, tl... .. -.17 .. Sa th M... aeesrdbt a the tso4.5 the. mm .oaaa va. aaa Qe lawrtot w try t ta ... ataMBpWra. that aak I' IWittpa kM ta *.BaatMM I* tk* <>aitratMa at fbr oboes iM a ialoaar via a* wrrM rrv*. B>oryW4y taI

: 11Mat Ole'tl.d ....-... u.w p.... awary povr jat Matt aM set tW of 11 if j oaa ta avrk aa oflte* -rtj, AN tt .a aawtaDy tsntM4 -V. *. IaokJqW.*.. b.tad a M prtosec
... -- ... p t a 1Itde pail. atsst totfoat of tWilkkorlac' dais ta CoraUMMIaoa tat WOkiaaoa Can. ... Ilapaw *tt.a tan.a* *f tu.Ioe. Mmay fSslo vfll
....... wits UT Odt el h.. .... bg ate....... ... tkaltnaur a vkaw I ttoM tk* v4
.
I
at.-4M ....... a is. ss .p. tat Beor>r .......*., -tta| .a tar a* a*ay Tan a. alcaaDy lac of Ml* Jai. Man aM !tram f
tsaarv.ve tar .. .. ... Tito to Wtfpartkl vrwtae ten ....* ky tale tmttw A tJJtM ram }(7$5as. .. Y
>av at a tckttoc aacto aM Wck* to tMt BtnoUac aay ..... that W toil fa tr a( HarUa 0. WNsslay .stag. hue
d ...... pak&erty.'ta tteaa of atroia aM atorav He ; tw acaey Ikat> W ar* Bvpporttac lID, .... acrt .> aay rptaktoprtattac ... Its MckMl fUL Bk*..4 k* ue- A iW 1M ... ..t. a fcv day* S4. at I *Hoek.ai (W Baptkt *Wrca

VSiSf SSS'mS &S kk 4*..**... B* .uk. BMr7attaa = Tky ...t.. .... X4 ta Ibis ...... **w-tten7 her 5. ky Mra. LKtk*>W "'0. ... vaa ETMTO* la tarttM. to W friiiat.
... : '- a' kara Mal at sop 1 "Of aaaiM. tWr are *ie **ma.kvt Uto i s tk* tatorvau' W Ik* D aima.I katklac ........ tk kckl WM*i TW CkiMr a* Day .iir lm ky ta*

1 ...'tt <4oM ..jaa .... .ft "'I'd-' kl. tkroack" tk karvMt aat* Ar* tW fcaapto at var vavtryaMjBtatocatai tWy are ...... to mUKt fib. aarty. Aa v* whew b. ik.. .. BW va4M oat t .>*rt 41taao *- M.tko4M CaMay cWl paplk va

s.ri..e oaMtttoaa that .... ......... AM W so.n eat *t* to *toet .web a Bua; I atWr proft...... krokv4ovaUdaaa. pW Ia..,....a *aca*.' *.va4i. ttata aM plekM ap a p star koktac ..,ra>rd ky aO vW herd tWax ABf

....... r mat w N voMtato u.' tWIckt a aa vW vfa W.* kto kaM aMaua ..... aM ar* terry seal ....l only M, Haarafa arr*.t* tak vakk ... aarrlM .....*. tW klUra 414 *M** 1acty v i

| a* tJM at vttk aeitapMua kM .Nast IWa to tW.TWy Naas. ban.pate. pM.deaI .0.p.isaisa pst 4 apps. vhs tt vaa McadaM aa a Wayprpaj aM aWvM tat tWy W4 buss vO

TW.vaiad B ta.tW.cakoraatorkl at tWlr Maniac kv ll tmmltj ta Ha r>irav>ar aa4 to ka a4 *. la* On- as..1 | 4rnH4.
ottaottaa ..
... 4ova'to that = a* IW aatooaM..M IeIeI7 Is ...... P. .....'. MN Wa Wt a day =lj I Mra. Half, aM tv
Bay** vaat aa 0...... a.BMB ....... ky tw potatM VM t'- a DN. p..0.at *r a* mil f *kD4ra. Km
v, iWoMtttry aM tWCkleav rrfta4 vklakvy ........ 'TkJU"tt'vrar Wtvwaav bossed aM alnM aatirtkUcaCBBM amMttaa*. It .n to4 DorVU It' ..w..u, kM buts carrtM avay, aM Clark**. WT rvtaraM to tWlrBM
kacktac ot
area: y tow vW. vat N -W7' MIl.aoal vMar Ye earporattoa' la* >aM J1.* tl. aM tk a rat far to ft kt aklac past aM Pa koaatukl* sea epos vktek ta Oear "... tt* aioikar ky tW ....*.... b sstifb) at BV M TWa. TWya
tWar
sal....ora ... to ocataat a... 'ar tail tataraoia ooatrol aM TOM <*ta| M .C. 1 ttetoa.Cfkkrtot M....,. .- U*' Mntvata lak aa4 v* *a* aCr4 ta eta vttkvt It BrM aa Wvinr tt ..* ukaavay Iii n. aa laiaaur toto atbd II

...... .., tW aaamoa ......r s *...vW bsbs.,.or ta a Bua vW. ta. ta* a tile xotropols ... ........ ..... ft* ..... t* gut a lama troai tW ..--. Mra. Utttol4 >.j tk* aWpvlac of tW fratt.Mr.
COM
r4or .. ..... Btoektoa .... karas-faaaaaata. brand to .... Is ... WtaalortaaaUty 3 K. r4Moa'
a BMB vkooaa aol W Watkt ky say to IW ....... laM aM vat .. a JaraaLMB ta O ftt kktta Ktbo.
=.w' ta kr IW Bracr tatarcv>a aM s.troWt.Owsaippal.t I.Ini rvtvJ' lit; IW-,ant arteary ,.!togs Kov tW Hot to .Wlac Ht vaa ...... to on.an I .. Las tops ,M* kaa kMaUaH ),,a

awklN.w'tIIe kajikvkc.OM taartoc pap.. of tW oorpontka ab a., U to Joke :...fc..4........fvn del to ate ta ... .ky WM Wt tW Baatrpa vfflrvMy .. It ...... ae'' tabC asollsma IWaorrk** af a tHiraitot ta Ite*'. trt0. *ar ,sIV 'a .cat.
q ,
a 7s.. to_BMW.yo cfoiorwtvovA. Waa tar Ooraraor. arteart vfll tan tk labs to uw OMV ot ... rvjk d Oa ... .av. VH4 oot*akaal4 1L.rwhr.d..weta .tM 1, Mr. IVTVBM aM Lrotaa ar*
W
tYe koa
boss
...
: .- '\ .. .. 1. ..... f t y .N.1 ,..e... ,r IarJ- Tart FMre. elrod r Nast ........ B*"*.r4.ta, tktoAacaatta YIcIaII7.-. & Lob bui4 the;sea ta kMkaa tar tr1'b oarrtoar Awe. Jon..w..'' ,


...' r a yi r '
1 t7
Vy ,-
-'- ," ,."'.1.:>. ... -," .c y ....., ;r .:' ..-, . 'r A .
,
'
., 1 .. '
1aOWipL .. '1'1918L-MITROIOtt* J'1IIDAT.mIt s., Mat, to ""' 1# .4 f 4 PA II ?fllfq"
If .:CITIZENS[ $ OF WEST PALM' BfAC tom ny 'V' is {h.-- BflAIDED 'DESI Ht. :STATE CJUPIET"' I A'Tidci Sai er's Story.na .I .,_ba-ra bacitloav c. or JPBCtAl daiy ,* ;BUaVnCWA jara* oil't .;-1


atal to 1sisd.board.'aaatoc
i en BUSY Oat aa shell,. to eaOad ta> deter* 1

I'f ) PETITION FOR A COUNTY ROAD {Bak; From Smart Pattern toft- I II u .Daaaeoaaty..... .....*... a rtorMa aartats..aorUoa........af. ;4.

abu For White Blouse StIL I I na a ticktt -.1.... tt'. aot aria a sold ?- 110* Mall> aat apart :
a) a >.rtani aad aMMt HT a ... sad -... apeIIaI &
Kaaacuny Ttoaa far Sisal! u4Gmnar 14r.trta& .. %Nw af kit aw
stet af a pwiaoa to tk* wwU, kat a 1
Camp HOW THE SCROLL IS APPLIEDi ...' ..... Bkaaay so1.eWa a ....rIe& .ebq tat ) .
Wilson Bath Praatlav to toXxdtU aealptr a kaarU cast
George aa far O* .......* ea* at tkeraackoola g15v .1,.
West From That Place Into>> i aa* atoa A acalatr aMy tad to- ( wtOte O* dtatrtet ..-
,. L. ( iris few t* U e SMM4R clad to ....., that Mart apaa a watola. > aerlbad and IMhoWrtWa OBMV>-

The Country ; LavM Are *f kVaM Will fMalaary I lad DaS toeOaattoa aaea tot M tai keaaaa a* aat farO M'rill h;;

i e Editor Times 51 PI-. Diss Is aisle Prla&r7 na was fatac to tova tt afate. w. Mtttoa wakk toe aaaa daty aavar .;

Where a Host Profitable tenDays -...< ...... Are Vary ... aN OM sons ......w.a TMtarMto tad 0.rafora M. Mat ..... aMa 'dlia M N* 'a
aid .... tt..s '. It ta mill aNerad.
t
Were Spent 1 to Jut a BUI* ..,., aftar Oe tka varld A VMM vto> "... TIM aa ..a.eu.W te $55.
Union IUa4 wart aafwtaaata(7. Mats; .I fit prlBMry far Oa caadMatea .. tnat' a ass aa aaa af *aaVtrMtod BMtoit ..,.. Bekaat. IIOBM teaa a1e ysi.a, f.''

tw TIE PETlTIOIIS I for K to aat ., Ik* aaotioa tar tka tt buy ante tot te a fv day Skit 1& a Ira so 1M ,.. III ... aartk -.-..,. laaa St. nr a.IsiMI. :

w.saa If ........... sass "P a5. wiJ uk. ..' tM ---.. ....- oas day a aiatty,awlaaeMy laittagM aarpaoaat datorariatac, taa I
with tka asides Ills tattW lack Mayan ..... h"ins aabiM apPs. af tolamr -:=- ane/t:
aarkapa twaaty-twa sash pails
| WlsMt t.. missy : ;
: YEir LARGELY SISKOA to taatdly taapacartac a* aaiia > afa .,... Mass O.* prtaury at OalarrtB -
Last aid Wan
t1rs Came BTjat
!
a shag Mca4 tote aalac tkrtr avi .a>. toafekt. vkara ka to Oa Bra.tor dk' sad .511115 vaatod M gas af Dada eaaaty; Tiwtls; ..-.Tew
to lit vka aim to seas4 a Bpaete Tax ...... Dtatrta.
BMtkar. vaa tytof
..
at Oa iiBMBiianat ... .. afrarrarauy
awn S b Baard afTraaa u ddag wttMII& L ] .
..
.raar ..
7 .
Died in at B tTka waft oar .. aefcaat'traota
JadaonTQIe an 1Ia"d7 away ., tkta a;adba> .. De a* norMa uarta a.daaaIL W .di W .r adsad .. ., add
1M teat af tks'v.sl ka via hp daW ....w. tteM far aaaat .... p..p.Nd dtotrtaC
at Cup '
-B1PJTCeaJUaafel slgu. vaDa hang totrtcalC a* ass Tklr
\ Hour : naarary st 51.tsta tat "mt aka> to ... ......
Wa Praantal rj a Camadttet Early Today .... raat .tan.ito altkM aa ttfta ar ...... prtatary 5. *iy' One M...Oe-kaat I tod bait. a sad. to ftra tor a detotctorstoftvaa .f MUM at dtatrtet tax *.,. MIsd -T, .

Jab ._pt Bnl<0a af alTaMtrf j Want M vta W aaakl M vtott aB Oeaoaatiaa tto..... to a aatC lit sad aonoctodiaaaaaby'aamrtaaii I ,...,.......

*&rattbU" 4ctte is LttajBUa -I DIMe. aid vkaa raaiMul tttkar B. ta eaaaeaat of VtoalBC ttot vaald to ftrtof a atraanr .... -.a.c cal '

J- will Mart doll ar .,.M watt klta* 4 toBjOrtty M4 Bta frlBlla Bra,Wry Oat Bka |Ml aadV vkfla aa I .said a 1W ... M isodau.d It
1 ,; Wigs Oatsaa hr a NY Anal food affaeta ttkTa ... ., ItO5ward. af fc. viI tto.arwvhtoaraadr
"
BBBAltB BBeeaOB.A
Dacaaaad: Sal Baa ia m Health farLaaf .tIftt1l fMBt del drBMBOaa OB La- tktot acalaar toa a tout, ka toft tkakted : .a..ifiaiiata at taaptor tan. lass :Ita

t* Cacatmt OrrrafFraaa j-ke Cispaa. 14I 'af awa to crfaytatoca away ., TlacUa ( iaUoaa M toM.. to-.
z a Tlau sal CaafBad Scr lilt vka vtekM Matt hSt5.Etia.as .., .. ., wktek as M yet kaoweaayOta .
I v.4 B. T, a.t.r1.1k track ...... tocta aa kkaaiaaw. .... te Meat Oat to ..'t aCard to gfra I vaa dads at Oa Oaaaral Butatoa. af* ,

sal layl-W. WtU EatvBTkraaftoat ,.. bat ilfat trot Fart DaBoto at tt via fa) to tee Ia WBot Metal a'aiaag ., aid. Nat far aaaaatktac -I I riarUa) sad.Otobaard .... Is>- 1teaataa
i. .
tockaa -
T. H.
Bar Ttepaj van* tM1 parUdpata* A ctoratac aMfa', tkat 4aattya Florida ft todMdad,' putty: atoaa vtoa I soy saw .. Bakv
caa --- sad .J iprs5... .........
Mr. FHtakar .- W raW:'aa
Taaaday'B Daft) State. asn, U ss.pwaaL appito to a wits Baaa kfaaa* aaKcaa a very auiaaatia*caapalfa. aad tar aato aa ..... tott af aa aid amratoittekat aad X. B. anaklar aa Mask M ...' )

'' 1 aryfraatpartof kto 'r.e.III .-' t : Bapaalar atataa that tto .. ka cantod aat bj. ateaat aa; aaawto to a ponakad inter ka 1rIII draw tto BaUt af lad af vkkk tod' diet std atorttaa aad to mato Mvaar .
aabratdara .rat a a axpbad. U accarrad. te BM Star tkaraaf a. Skis ......,.
*bMMlaa tto Board af CaMtfy OMB- f*iBiBiaif vaa a aaeciM te arcryaarOealar. kit arcade vkerwar to foee. BtacajBpaa.to <.
OHarad Ikto
1af..No..n was takaa ay te atamte* i dad ttot Back poi WMdarirad Maka a alala faral ar ctotalar aUrtItk ; te warts af.F. A. BattM UIiI&,., tto girl varkad aa tka aytoaatktoi 1 D. 1PM.Baard ." Uday; at XTr. -JU
5 ........ a toa tock kaav BaaatocaiaM eC O* aaree .9paBtietaaa to \
i ag a paOtfoa fraaa a at JaekaoarDtoJV. I.. 1.-4eerIe lb. at tto caadaetor aa aaa aad aa5. .. FakOa '
by am fraaa tka .... don aa tkto ... to aaraaadlralar tM atatarvto ladatec .. taatracllaa af Daaa
Wit ra aa Dyad ar Oa aaaatraa.tloa W. Wllaoa. at tto Ttetawa .. yooaMaraar.vka .aaa ad M tedaaa aba to .. "
praaUaat Caaaty
a.j paaa tfTW.TT.tv*.
i af ; road kaftektec at ; TV dpartaieat of ate ...... Was te Mr. FMetoCa rakaltLBrav.ard = ., '..
a aaaatyi PBatlaktet Caaapaxy, dial at .... '' Oraafk aa tt. I toM tor what I "..1 -tu...,
aaej etor BBB M.51.1.15w .
:::1',Ua tettraaattoa eIQe eaaaty raadvttk ef cC at a4 toeftk foot Tto assay : Attoat L'lta '
tile aootk ttea' af O* ton af w toaaa kara today.kt air aaaM te for favorable sip to astir a wry totoreettea' ... Otaktec aMa aad Slit tt ... was ..', > Mstaee 't -.. .

wart ratal aaaek. ad axtaadtervMtta *. WHaoa tod 'toaa U tantaiM lust, by Oi offlorrt of O* aeaavaWt I I ."....... hit Cart, kaa aaM keVaMp attead to try .'_ 1 vaaM ftv kar Oatkkat sOT. IC11 OP aP!..u'"]...?.....t 1
Braverd*
tto aid fpraraaaat trafl. a dk. -- > ar a ...bsr af yaar; aad a aa trtaVf free at ckarfaT Bto aatad K ... 'L

,I"\1 f.... .. ab'dt MR 11a.L 4 ,. law dais afa vaa ...... ta Ma.tod.T .I far ]* faaaral aieeltaacy.IrrtrUf f av- 'it tats to ..than. ,Ota s'al' vta...".teal.- a ..... y.... to aaytktof atakMaat te'' A aetmoa;; aaly, said ...55I
ka kara teat,Bleat, ratkra sue.4 toaa '
.1i p.t1tba' w. Nl wtM ,.tMahn. ataray. t ttoaaaaa, aaii.>...maBdaaa ar dktetOtek prMaatod to Ota fwd aI.t,
'j .. ass '" R la' am4 ,at. BravarCBkeBaaeafara asaaeettM1WdisI:
aad nI..... Oat *
aa efaattoa-to salad
DaBwry Ortor.laajd yrar ) Vetoed' Ola nbc. Oa Mrs ta detertoaJvkeOera
';,r, bats Oa atfaataraa at--aeveatyaltki : B* tod boss KMMaat Bad aisles* sat BMiailttaa from Oe p pp,. sacs yahoo." te JaekaaavUta Oat- tkartor. Oara vaatt to;; Oare vaaM toaa ...... pataaaf, '
vara a
.
.alllnaa ia"'.1-n. :Ti"uaaeB| te-ektot af O Ttmaa-Catoa ataea lei by say Is... U ...... ..,... sea.K af ftr7 somas :tkw ussp'3fwW.M "tofatfaiMtaana.'U Oa caadactor Doi aaaaty. "....... aa, ImHaad '.
aad aOanvtovaaMto ..*....*dkyttk WS/ondauoa'wttt ... .Ot *a asp Beard. 'at Tt***. aoaataUaf at Cayjlf ..... asses belt JUt aa tka.kaa.aart Oa .. ,.......vatefaar4aat ... aaaat$.deW tto what toaaaM 5. .....' pattttoa akaB ..'aat .apart .
FtoiUa toa .
sal B* af tka a9 !> apal VA %f ff*. V JM. U!. MUMVMMBMMW) T v r a* av la apttata aad -..... L. Apodal .......
ptyrN.wsd. TM's.ytw low sea vaa aaa wfJaV *> aTj BfJCBB% aa tka aklrt 51 (a &Slat toooTzxxoars da vaa to pat tor at at Oa ant Tax ,

vrjad Oat Oa read' to bvaUaaWai tort last.yakUt._., ..te.taa atataPoicc > bibs .'i*;ar '---,liad ...... I I Hara tto age,a" af Da O.......SM ... .-Sa: ..ppra5.a.RSwt atop cad ato vvaM to feat aa far eaaar GfMffeal: flOff. |MM .VWMaW af Irrpto
Wpagssd.g dtabtatfar
,,1arQ tale Mwaatag. all assadty BacUr ... a aaaaai, tecanOad .
>
) iMtaaiiat vkar* ap- amaftec Ito aaalca ta aaa ttaaa. BJLCRTto > tfakaaotatnadodte a tto, .
.. tt to Oa aaapto at Oat ecttea.'.. Tf.fo. was O. at Oa C. vttk twa ikartar '. araay. eaataare aaa af 1M iip ,
par aarfd .azpaaaaaloa .ar aaa aa attkarataa '
'rf .. S5.sI..S4 5. tbM ,tile Boanl-af TrUa s. ,... tor. o..n.Dr .- Mss.Iss MM atraac*ptora aa*aaaM fat aa Oa Bert Ass pel.ols wtn5. a.IMdst .
)4' .
aafl .. .. < It :;
i.liwu reek t orOra5aa Qe Wcfifa West" vita Va aa axetttac aa Oe rae bate sat.. terOat aa Oa sow past, sad taaNliI wHIM tto i iaa .
.4..C7 vraaaaV O*aMaaaa ta... O*'apraW.laf ... ': .. bursa O4 aarvtac af Oe vial Mr.BayMvar j Jar Oa ......., la ta* trat prbaary Bad ill/. cal.rid aad ..... sass Baro te said
aad toOdtef af O. .....' -> ; aWla a slat ddreaa .a OBbaya Ttka lbs aateVat af ttoaa atort fay >. X. C. Wettest tod aa arfaataa.toM 4 tIDe HOttem wait toa beam daty .......
..trAt Oa. aeaa raaaaa. aa aedaa to'k ,_ : te vkfc M axpnaad Oa kick a* to tto afclrb tat aa ... atdaawto tot aaa vaa famed yMtitaay 'sob: ato vaaMat da Da.tot .. {. '' .... ........ asTTIMaret5.a

> toam data eaO*propealttoa. Oaafk rarard te'Vktak tIM arfaataadaato atmaar.aaat VII tka nneJbn.1.fro r tilt to to aaaa 5..t arng aualBttat VaaM fcc kar fa Oraafkaa to koraBy-cH ..h ,

>., 0* board ta te abf *- \ .... ky tto paapto at.MtaaU. sad .4 to tto attrt amad. aa4 vkkk WIll itoa4eoaatua M SMa Oa dekat aba vaald .. aa/ Tbs to ...M te aakaad'aaaaaf A
eppareat .
-vaa wtta'asK ..er'I.fwti'1. -. tto tetanet*ky tab te Ha vaJfara lit tto aataar sat aatnl O eaa Ma. I .,' a Holly atortft' alHtmtoraack dekat W toaa paid far ky MM .... te ...... ...... aa Bag '
:J I. I Tto.Bayparhraattaraafkty aateradakd ... .. akaaM to I aoaatri. O. D. Btyaaaa4 day. jaaaaf J'I..1MIIIIIP.- ,
tt ratofttattoaiiddla
"" tor at aa a. sat ato dfctat that ... read kad B
81M w.ro ...... rat De l52adai 'IMtratt. laaa -T1a'pen.'dl.b: kUMyaipajfarlatalby teafTaad Oa raopa. A spray a( -... f at a I, atkata, kniii' a Tasty. i.aica. right te rites R.1 vttk ......... a. faIIMrtac MsIa1bi.ISM ...
Uloa awral. Bfraad
oapacHny afw DIll a taia aft ,
[ DaaftaaOaaoaavt ..... .. ... ? yiuday a aaateram. '
real fraat Oe te Baaaal Sew lat toaan aia todnva -
a Bftaaatk aaaraatlaa laws af |ta attah ,
'. twa'' aad aaakalf laayd rUe Mss ./. .Mr. ffocktaa. Aa tto recall bas aa to .... sad aka'aeceptod Oadekat .r S.sbew ,
Orara. ..
.. .
will aairaatataaad "BtoekCkM to tto apniac.
l'' .0'S af read ta to kaflfc-aad tvaVjQoa .... ; 'lad tto aoafaraaea a Itraat Statktaa will kaartfatt Dub aad Was DMe7.. FtorMa..aadtt'ka-.
mad Am dart win ..h.M ,-1--1It -" aatkatoav, rnamax JarfaainUaa 5.r. -
to .. a tax eckdai
yin to4 tftTlrtiraack sps. dtolrtotr -
..... .... aa Mr tai 5.W Isgry. aid I :
e af read rapalrad. .... to-a Yaw at spas .
aatlaBai; Oa tw na. af 0 '
( .. stet ....C7. Xr Hoato aiaaaivart $s ss&.Trts aaaa'- ka 11..eas.a'hisas
f';:*r* bUeara. Tl.' Md ad L L Ftekta, I4-USestloa Was \D saps said .. V aaa was atef tkMagkvttkaat .
: ihoaM '
1 tto aerall fact aa .., .te&axactiy > YUI to ... I",, Taava. aa* af aaM arapoaad etotnetTklrd. .
r1aa.Ma51it 'Lcaraus''s..6 l '< kaalar. af t7i tu/0. daIrrarad back aa tto stilt.aa4 artiB stak Kat .. ''bslswg ttatktca 'win gall aaytklac ta aaC .JkaaaldaWd \ ,fta( still .... aeaibaraf .,

/ aad to.vni aratobly. to varw; !A aa addraaa taiay adraaattafO eeaea tp Baraad BMV. calls,a !!lOt .....0.. aw .o..ana art.auiy. to..a to. aad I hit s'ssrp far anna .. aletrlm taxto, > a* ids't

;u..tne& .e'sss.astiss: rataraMttoa af artaMry at.aaMtsh.r frtrt tp3r down } "f l. kar.Del I aatad lit to fa aat to astauWad sal aoUeetad aaanty ha-a.taw
t* Tka reet at Oavaa spa ,......' pvalabBiaat. '6. : t Tka ablaut arum ara :.rl'tkn:* rwasdat .7 ..rtaM'diera
ia4doiDr Ties rarvad Baaa w' worked by :
kad tor vttkaya.tora
aecaplea te readtec atprlvr'tat : COM aa; -
aaa Oa'anaat af patty a8a4ara baa ia4 ..... atai U ... HJa Maaaatn .wI ba .oadurMdc .
: O ...... cf O* Lit arartoea two Bat Baaa af Or aanavaat fMtkat ...,.... 'af atkar
aad A tot -
.. aff te Ctoralaad.- O. Ps.Is. : a.c wart aB ... tto tuto. aa4 ; Sa ases4_ wtta WLa ..." ..
', A. taB- war- << r*ia .at. Mo. tora toara ttxw to da.at a to Oa. vklta suds bald aboat aa art aid .... araaatoaija-TaaM to aa teak Orgy I wanaitar tka affl vaa KU aa..t..r1 atraaMata at Ckaptor. ...)"

..... art ...., ....... ertaI Ja.' : apart naN taaairlad vttk k q. at aiaiaalga faato aa4 Ski asaazs Bar trate'vaat at: tt. a U<*.'aa Ito *MiMa.) <....... BN -

',J",'. .. ........ .. : : gQ ass Baa at ... Nod aAetatto abt aaTto ant 4aa aid aUa4 am Mjlac ... .. *.lit to tto ...... It JW '..5.0I. 4aa..teelaatra. af,tka .... **'
l 5.1, _. .l ataa af FtorMa) sad abr '
oj1 TOaWi tats; Mass afo Oas .gsfppd. a tool ariaaiavOam tota aay aaa Jut da ...... h.hr. 511515,511.., \
tire to
toay toad to 5etsst.d wJU'a BUla stay dst Mss Hash DaBcaa. Oaa.TtodaU
Bo&rddi tradeAad tto -" aaataek" vttk O*-*tata*f O* aiwara at'vartaraFtaai" >kU aaa totoara Tto ..... I did tor Skis ... M aad .1,, B.. M r'ttasp.lg4 p

l..Tatktef'.. AMT: .Btoat ;tvtoraaiarlal..... De, toF> '1 1I des ta,....dusts sod Oe ewe_ tetarf ... Mil Miss 'are ..... priMp De.sass I ttoaskt vkat a toraty toaaaato sad Harp B. >....... aa atorK tr; -
yin Hda atttrk, ar O* Mar** caa vaa araaaiaal tor tto aa.oa4. aaato aaakj sales far..,"Br tto Bato I v.4551 fah ....... sat 4 aaa.lisps ...

swag....wa,.are.W ttloa'Oa'ataadard due aaai Cvka FraakMUTM I IRiat: *Held-trp' by Orderof tore'aaa aato doa te Min afltrk toO wart pashas to to way atom left tor at tto Ita..'I.sold .... Nnrtd tkaraaf.aBoard > ... .......
af Maat K De,I" .....,.. sty .vtQ ON. WI .a CaJ 5 ... L
}1 Hid, Regular L. D. a. McKay. B. J.HBbata. *caatral say.1 O*eOar.kalf sit ta <. Stocktaajaat ass OnArlat tai toackt tor a aaad tkka tot Fd spit D. TI1a.' .

:, F.,' W..flat.... crow Olbbaaa odgelockaCrettei I Baad aad aaard Tto petxta (4a ka 55 a.. salsa aag'55 lianniTeta Ii..n5. 1.1I117 toaaty/,1 toM tor to toaf akar at P.M.11itr..tw' at .*..1 f '
T. Mast Jaaatefa Artkar T. ..... aoU .ad-O cwatar aUy toXtad .
'
; tkat af tka ant artearr. aaaraaa aad akad fa tkraactt al OMattf* ,.,. lit t TSL. bas< f*r .
VUnaau. Frad ,T..Mrara. T.. M te Will Fraackkaotaaraterfa.A ..ad Oat I vaaaaaafaa* .
w15.k'wsW tad aba .a tight CkBfcBM*
.t 'Ie cmg : _.... W. U, P.faan'l'atkiras. .. .,we. .*.. tanr aaatoaMa'aad 1 vaald Mow W\ *, Mall. fjxonca. f

ar*L, hot Harrta ..0.A.. 'Caraaa is atoiBar diMrpe auy 1Ie.'fa. varaad far mi itolaaar to '-C''M '- !".. .I.awenr 1 .
t. tubs .- ;Tlaa ..*.>.,. yapalas rtHaao.JtitrraetiirCetractBd tM Croat fead Meta tka. bUaaa has I
tto tnte ..... away,aba +ararad kar -
'
"-..\. vUk aoDM to Oa'..treat.....\A, aa toftalater.. noauaoaalar vIa as la .-.Da. tec tto arratti, aad earrM aariavaraad THE" 'mm R WE E toad to aw sat af tka toaca vtodav.. I' 1T0 CUEITOM ..

.. arraaftaff.ttoai ttot ... toray balks at BM vttk toarfal ayaa : :
.* r .. b-.. .. ,Ts la Oaart at Oa Caaay J.dli,
aaxfLaclalatara vats sad Bkay EaUTaz.BMrAl Beats. sow thorn a tka errs a .tkarraatakaat % It vaaat a VaaK hills I lacatfadBate Btataiaf '

.:: Voted Apprtdatiosa. ;: to | vaauka arvral. .MBB. _, JaatarO .. tba Mist llaa. vttk alMTtaraumya I a pay tto attaraay af tto ... la t* r wharf 1 b ..s'. *deMd. .P' '
,,' ..., MKropoUa. ttvati Adftrtiaaitarar raaatag dot .... aack ..... arar. vktek fd gins tto (M a Octet .. "

CkrkmfldTaHjtSeroL *' ;f I '-' }AHAYE"HAD'IN.r: lladq-Oat tkay kad a caaa acataatBM T.I aft tt.Chiae.u'taii; % -tl

P4 g ,. DO1CT' KMOIT t"U VAN oM'aedIIe'af..tto.aolca'caa] aIM : far avtodBac aad ant attkar.. kwtoaa ;aad .aB rpereoaaatotaw ...... :;" :

to pat aa Ik* top af aat*atoita,.Vkkkto a. my slop ar asp vaaMtoad aatoatato ar daaiaara _..,..x
.
;- Tba Taaaa. 'Trlbaaa sits 'aaataettTa .... : : i prhna. I wad at ... to ttoattoraayB ..'.. rj : "
.-;:: f appaU ta 4oaa'. Joel*- ,lkasd: ", 'b Qe K.tapdb'755' JUn'K K"TM ... Bad aakadJto' kaavvaat Tea,' ar. L af ,...-"/.... tora

Tkalr 'Bteta Ia''Bakalf'af A*. .. Rae..fp.itkdz a. .raM tto aaaaad aftafaaaa*...,... this te. ; R aiiaaL Ba atovad BM tkatkkK by aetBad aad raialiod to'praaaat saay
ilrt ..... OOcbrlat soda t- ...... aad iiMiala vktok :
ptlaury IfiaaHa tka Oa iata drateaca j?.- yavavetOer
I tod dews ... fM will a akkatkar
.. BafldU MIl ta tk* traC Wky ... Jaaataaktoa af Mar kava Bralaat
.:;>nn1itiaai: fat Fatal | Mtttalto'Vrars1adB tod ka toUi F ... aakad. toa If Td add ft tot Tat ,
esr'1zft.list 'WsBas ,
las IaSr *m 51. stab aLKarp' Mat.
.J ---. Xattan Bto klaod to Ooraafkly ay ..... sad kf,a. raatratetec griasl.ssd kyUakkU Mss bg dab aa.arfait a part.ad .. daaf aad hob HA 'I daatod ttockana s41555'at Daaa O..0.; ......... j jta
i4' af .... .
.Vattal twaaty taw kara a. sad adadOad FT din R to B '
tor"taa arttlra"cask a* vfflamato Jpdd. taa ,, caw tb* adadit '''as' .

"t, ...;lhn Olin CaatiAmrtaaAara a raeard-arcBktec > amkatte 7a4kaavTtnUat: Friday. .ptld.. at bay...tl.vsstas....a Tkay a kr.M* laaaad ts bMv' 1M vka scald talk aa WOO aa I sos1LThaIskkrl.vw115W vf sold astir*. vtOM ara' .yaara.. .

s.;. 1 norlda potttka. .UTa daft spat by E..a ctooaaalBatatecta da vttk tile aaadtttaaa.Oat tor ts1th. 1555 Ia.'t. ; ill'F:
prvraDad 5.
"
t s.ardtkr II.17 var'.aptetoa Irateac* vaarattoM bat dartaf O* raaaO te aaaattoator bBBBBB BCBBBoLTto Dsed. May Slat A. a 11Si 1-
h... vkat kaav aTOa .1 ....... FBAXX BCDtX I.J.
:s' .., t I va SMB.Jaka Was a raataktelaf ar*. araraadactka Oa. aNn parted af, tangy: bat itrt lad aafcad tt at tto .
: tt.dt.a Ia... Oc' ktod af oaatfcte af Oa apodal drataafa t salt aat a* aaaMtraad aa .. taricaatof .... to air .......add to toM bask .. BL TTTtBBlBMeatera .

.. rto': .cP1 Ta.sda7lDay: ) .a ta/BMka aU-flac kaaaaarafrmraa a uxaa piaiidid )et kyOa act I tto waatkar toaadlOMB, for OaiKiiiat car aa ..... ... tofaa la talk to isig' at Mary WsSt.1--)j

VM aaly a sill ,attoadaaaaB4 raat visa Oa teat irfatttef af- Oa tea ; MCtBtatara,. Tto, kV jaoaO ac: l... ... MIl will kar ...... add aattec karcaadtttoa. .--. t .a '.

w |to raralar.jaaa*-a*"ef aM r laud scat, iataraaUax..' aad Oa toaaa. aaaaaala hiP Loekojtoaa*. to a total ar spa T..wanes-ilia' a tarsal Tlliciaa. to kad 1f9e... a peel JILL,7ft-HITe1@1' oI( '!
.f ;hit teat klfkt. tat .MB Ha Olaawraral A5. 0.' atliawt ,u us.-?.- alai bin. aad O* I ta aattataaaatppy r- Tka vanaart toaatavaa aad. papas. aa. vkkk aba writs mat a -
,( Jars 1.' far O* af tM... aa- .Iaet3.Cit: ta1aD A w6a. I Oat af 1OT via of .M r .
toaUcra.af'.. s. SaSS varaBTtraa ptaMia apt M averace Helot .acalpar.. aaM...Uekat.kar .. (Oa draatt Caai<.-< :.:... >*r '
vartiaad. TIM aeardtef to kto apUMa. rantalate. Skis tat; vkB tto ass Oe aeHaat awMtk was Oat af1W far tto ftfalar tea Tto road was .
: dida11.iroait': Dada Cavalr. .......
aeSSAsratloa.-Ii tk5tbdtsa.t te ta O afaattwaa vttk aa ...... at 'TM diaTaaaTto '.t
caatiary acvrlatoaa tea bars tto aeraB vat to .
ass >
: ta trytec to fat B raaa atara aa da Pall -ta Cktaairy-f *
O.:,J> Broaifar. Mr. laMar Oakaaaali IAI; LOI-TIt' M tad SI. artlola t, af Oa II .,.... K ar awy kra tbs carrel .,. klckeat 1 toMpertr. i.towaat vaa M tea aaOa aad tka as dates kackad ky tkaHHMgira. ABa U Baek "-.,.... BL.Jot!' ) ".
tvaatttadoa af O* Btata af FtorMa.Md STO. lUt aed'tia
r .*.. vkda'
< Praaj.4atT.
as aaerwaryw ; tats to sift aannir iiediaa. ) .... vka vat todlgaaat at -I.a: far Drraraa K
.M aaO lat S.
vatara
aa fall craaad to Mess ** via '
.>T. Maara prMtta.JTt : tonporary r tralxiac araar.tto .1 U amactaf tka aprtya. aad teraDtaa PradpttarVMTM ...... far aid iraabaaat af a aaar dial sad JI .,....- by,aMartt/aapoadad "i
'
*. ... raad a fcbw rrsa'baa*I 'Jl fluX : : aaeUoia'af Oa.aoaaUtaUoa tavktek tto wart aaMM toa r.pllbatd. Oa BMBtk aaa WM. ITS ..... Ttofraatoat daMk dif paaaad" tor ands bat toadpalatad to Oa fcta ?ltd te Oa aboveabMd' a
vttkaat pattora. toadlac auy ka Gal ... 'aaaaMgra tkaaaaa sow:Slat mmaaB B. Ds;tat U-f
....... Mat dark ,1asosW Jaata tMto ,.,.... Moatkly .praurpltatlaa. va .
aad
aaptbaatod .
.. BaM aaaaaga at OakMBppraprW I -i teJOa! natardayara ': .... ., ... Mss VII (.. ..... Vt ITU teeka te *!.< aaa, O* taaat af tto arabiar;,wkkk aaa dMvnteBty.'uB'taatat laadaat'.tlsta.d to a (raaaw.raaMmt >

ttef aa af...MM tor Oa at** -- aa faBont'MatraaaUa- .......'acraaa: .. totortaead. wp a sully pndtstiss.was .11 teak.aa tka toaa Oat tkay af OavBUU.af .FiDrVea aadta >
-a- .. : a j jraaldaatxaf east ArBagtoa J
ttoa' aablto totMtec te It aal., rtea to awtok tto apny aa tto klrt.Tka ta lt t. 'Tka fTaatMt aaMaat atPC9Ciyt wild aaalak ktto aaaaJly.Watt. .
tB. aUo M TW IxMVtar* ahan TiiMtat.,area1 Oa' aaa of. twaaty. /<
.
%tlOV I*MaCVaM tW.
all MlFtycoar
.d.k'a
hra wsatitarl ass a. anldtac'aad .
af
amaraUarr .H1** I toM eWe tka btory.aad '
HefiUJhtthtvi Oaat ant ,.. aaitbU ar Sisal laws te say .......*. beaus vas t." aa* yaara: aad Oat Oara ta aa- per
tettor aaldrsnsd tt Mwra Auk W I! U pSaBfraat. rmJi af ... wktta Baaa te totvam. t
I <,O* Mtowtac aaamaraUd caaaaB ,. terkM oa Oa 1101 W ISO 1MLBaUttva wisp d.l atat to tka aadraM OafM'tod .. te. OeYtatVaf' n.waJ..,.
TaBalarra.amtokalt WtSrias' atld5stl.a, .OdiA for irmsslt ad ....... K tuo1IIfIar ma st aU yards af tkta kaatftec.wklcfc ; 1 ifram .. for camauradaaaf nee af a v*>poaaa< apa"vkoeaaaaMIBad
t Bxatltti'-Avarafe
af tka board .f Trada. VKk I ,, KATJ ,tuip -- a01yt1,"'--r. .akaaM to tbaat ..... arjtaarteekM .. n aftnC't' U. a. kar dds asp faaad ......'.vaa aaaark Oa ddrdaat It H .... J

... ..raaaV.40ttaT 4 tkalr .tong Jar,O* apBWI :....)r; rtvanA RaewmtkAJsit. .ra-tSaa. Ia aD sass warm .,. vffl urn tto Muss teaay Ctoaea av ;aad WaaOit rM."iac aaaa. strait aad arks te axlatoaea,' Isis iNa.s 51st'said M rddrt ..,

I '? ". atii a De raoa lays vay ........ r bar af ctaar days I; partly atoadyU Tka ....,. af Oa sod Mto.w4 tat dihadst to Bad to ta keroby re. J.
yr daaMad'b ..... .
It des t O .1 IlIaD to t.aar4 aad af vaUanB..,.... I : atoady lips ... a..'p.s, fM akraak tNM papsr5.gagsM eatrW to appear to Oa bta.at aaaa.'' w of.
: tto. toaal MBKary aaatpaxr nf5.pas. ; t .. atyaai tkrvagtoat Oa ..... tot teta T. Lat to lna rtl a.Wtoa ..maw Tto prtratBaf vlada toretoaa BM sad .... dMtafara dna piatet: ttad te laId aaaaa ea'er ...

aid. a teat t.ts Tsai Das weaap. .1 li ..' tai- soot nsaatad sr nsgbs4 totttec te to irtlM to hrai adaga ITOM Oe laaOoaat vttk aa laaeaalid but abada Bat oat tortofaay lore Maday.. .Oa lat day at-/aaa., .X<
af itherwls. '
'af halt,.,...at. aadaaanamaa taa axpaaaa aaBoard 1 --- l 510 .svi s. Oa'Udatetara kaato tto toca to tka ifeM aida Map vatodty af gag aUtaa. Ttoktaaeet ........ a.atoat BM, SkipIdtl1 A. D.. BBB.. 'kffl 04 iBlBa -
; doaaief to
aaM via tatoftavcaafaad
_tat af Caatara 1'. J aaaa.,' .57 .... apaatel !ar fecal lava: af tka ruts te ... 4..Ka Old VMMlty vaa artatofd vaa u punt..5. 115.0 1 ....... 0da. 5'
drtaadaat.
sty
by
*.B. ..,... Bad laldar Ootoa,-vaaaaaateb'd f BaltteMra. Jaaa S Aaaardtec toalHeea Ian.. ttot M Mad ar apMal raa kava a...... Cat tiM rAsa .... Mltoa tram Oa MaOaoot aa Oa 1"IMS. a dad.... Skew h ta farUMr erderad.Oat Ski aaWdr ,, ;,

U snap Bar Oa was, .. ... .ky nl ir *B te tkla kavpaaaad. aataaa aattoa atOb aaaaraaatk tkaatoat Ma toirtef Kat hag ago te MMtBaaar a avwapapar > be paettobia aaaa 5 east far ,..

F Tiaatai Cbkca raparud araciaaataHto city:Mtoa Vatlto MaOaav, daacttor tetaatlaai ta apply ttaratat abaBaara aa alfktk W aa tock aa ]aa
ass af algal tactary att* tata Melds K, Mat! bva af JaM .... aaUakod te Oa Maltyvbs. slds d Ski' sea gays 51st sass 5 I ira kiadad. "w-- Daaf Bad a ....,.,. aakBatodte ; .
w-
\ O* to ..5td
td.0.5 ka to te Durraapaalaat aria' cam 'to toarrladttk)' vs* teBOM ./ a k attar* attaatad..tktef vkkk MIMI De-pads. Met ..f am a ttoy toav I af De Ua-acr "..... atateaf Dial Backat. Tto lUai Mated Skit MM aawaty Bad data > ",l

w.*>. avrwal Cpr MBaataatartefaaaearaa Koac Cktaa.,; alter a ,wrist] abaB Mats say Oa aabaUaaa af Oa caatamptotad Jaw ararkaad tka aiM af tka tota totka FtorMa. te ra aaUt af W. 0. Vary ...,.... lad bas amatod bas Tata May let. IMS,

rateOTa to tocattef "'" af 1MH v4MV Tto. k. aad aaaa to pabdakadatj Mar taktec tka dish ctoto was ParcrraX Daaa Caaary. .....: aa raBr" ad trate as wartk.MM & T. MLBJUnV 'i

'Aftar 'Oa traaaaeUaa af a Jrw. aO- BrMicJaaai. ;NIl atxty dya prior to Oa Iatr. Baa af Mss... ,.. .. cradttara, Mats... dtetrlkV' ttrfccta ... prataallac toka Mat Clerk cast Oaart;(-'iv .
air tan tM-tbC ....,.., via .s'bdga'WI x. ....... afLteeate lots lata its.L dds ?I af cad I ... all a4 parajaa kartaf dabs aad daaaa ilia_ rrprmatad flab De B W. B. KaHea Ctorkdralet .
> .
%JUk, acjr fowaiaafllaf Oa ILL aad aM,tuaaa:N to pra- Vasil. ...... ir ....... Bfataat said ...... tkfcvta was sold lit by tkbat aralara. Dapaty .

; i4 Retires r c..... Jt tea faatoat. Jaw ataOoaad .. ,Ma by ta4tTk -' I Fltrar I ajaart af atfik will Taafltato 'I... sad ... at yaa. sots torawraattaad tkaa xrtttec tto ayaraad W* Court Baal

.. at Maa* Kaa v *' avMrae* Oat aaek ..... Mat taato add agar M ....... set toaratoa aad ra
T, Baatxa FawaB was a aJuaoai. at O* bM pabtuttrd. SIn ka, eatekUakad I( a teMiapeMfaU sad atlr to; aaa char aad d......, whet "' araftkar draw fonk a oatrlbwOa his tka far CoMptateaatJJOTTCB

t F. J11II daaa af IMI af Oa Baral AaaiaaiyIt b# O* UcUUtarei kafara aaek MB sad a kit tatl M.oaf>H af loft IkwW af yea. aay kara asateat Oaaatata ps..spna I avat Oa rRppfac to Oa "

..ij At0'g r/ vaa at a top te Aaaapaliatkat abaB.toaaatod.CtXATCU .- stab Tan at airs ... a ftoM bawls af W. a. Paretrkl. .......; *6V..... .f O* raOraad aba tod awto.dfcd. I OF BTOCKHOtPBMr ;" ..

to ... MlM .Mattkava. ,Faaryaara J .d aH te a wam ashy saUl tcfaMdtoto .... af Da4* Oaanty FtorUa. to OaaaralgBd aad tbs wtato:Mf a ... *fputop. ..rx.tJoe "-

x. -. acvka.vaa ardarad U '..* tkJtT UTTLBKOTKXBT a raatard tkca pet aa tW Ira adxttelatratrtx af aaatata. .t >fc 1 ---:.

:. + PkmtppteM"aad aa to- axpaetod. taratarm Ill KBW OBLBANB. eatII..w.: blears with paw rad I vltkte tva yaara freea O. Bat I'dial waaf ail awr* w MM\to I* arby ftraa Oat Oa'toW

.,.x-... .... Jaal k>>.arB.yyUaaM. waMBt ta>'iVM aaapto....af...yaara. aad Oaafa .De> 1 fcrv Ortaapa./7Ba I.I STto: rwa4 'agar sad <
.
vka radrad Ass ........ a'ddrg WM to kar* Ukaa place Oa cotto ..aaar loan aa Oeatwaa. )(. Pr
aaatBt. *at Ja..,. wad "Vaalaf Xaatac: 1M4// .n.... toww. JwaJ met ,> crap aeraafa. tod vary i !Mate af W4 O. Parerral. daaaaaad.toraay OF ArTUCATTOTf FOB ..... vistas vadar %. tev. afOa v;
+...... far ... 1 vfll >..iueaii'caaaf ..... ta'Japaa aid aftarwarda toCAtea. BttJe ef jta Oa arfcet, a* kadtoaa TKB BUTT KAIXB TOCAL DtaCHABOBKatfea .BUto af FtorMa. WIll to 151M
ear far Xv Wi Iraiypte. :s15 AM. Ba'tod azp etsd to ratarato rTjtpeel- ruoooto tow Mla MMa.I .
1 O* astir of O* rNq..la tit
..e4 Make' Ole aaaatry teat Moatk. car Oavadalaf aattoa Oat lib
'. ..s ta laws takaa prey tot- RUHCBjTkat i I ..Btka treat glee Oa lat i snot aa aaatfalatratar to knwby cr? a Oat att aad t39; bit Mtrr. .. MlaM. 'CaaaCaaaty. !

dliLTn OF HCTAKT" BOH OF! to toaraad to ..... kara. ta twite TMrya. af tMarday. Igftl af Oa aatato af FtoaaaaU a.d..lls raa taut pvbUeaitaa aftkbi FtorMa. aa Oa Brat day atlaaa ,

....ltL .AKJ MZB.B. .A. ItBCHBITto far Ora toara y.ara.TV -. | all aai Oa !nil Ttaradayat sad yaataraay aftaraaaa ft&Wl'" U, gsst I man t. 1 via inaiat astir I .wOl praaMt .y Baal .. D, l Ml *a U w..... also
.
;:- .brMatoba Oaa waat y' ,VaaVtefiaa at -. 1MB. OaraalaaI af tka MiaB.taata ... .. wash aad .. aad apply toka .k.meal
; ar aa aaaa sways arty Ipapo. 7 ad .nays w ..... far Oa parpaaa af iliirtaT Vaatara. .
sow frlaaaa af rib nl Mra. .. Oa PraaUaat Bad aakdf toay bat art..r7 far a par* atoac De toy sad tt ar.ikto W A, B. lisp.... his af Oa CeaI1 < Oaaaty laaca, Dads Ca By.FtorMa. aad ,..."... ,.,.. far Oayaar ''
A. Batakar-vg r (rat to toara FavaB ...w aat to .....* kaaaa aaa far .Xfcfcard O.vM vaaatairktad aratef tkna was taiara .. Cost af Dada Caaaty. .,.... sad Mat mf fast dtatkaria aaAdaUalatratrti aad Oa traaaaatlaa: af aaaaaOr

'gapatIs. vita ..... ''te Oaaf aatOte.BTBBad aaOtec. Mlaa lIP ..( raaa te Dada 5 sty a.IC7. ,....ai sit ... ..... aaktora last dtoakarfa aa aack adDated af tka Mtato af B.U. bactaoea aa May aiaparly aaaaaAttaan

'*atr tefaat aaa. ....... _= 'NWU'15'Maudeast at. Oa aprtax lacy af Oa'Ctrcattaaan ..... n..raM ... tile ......... ........... Wbtoylato at Dada Ooaaty. Its> ...... --- ........ '
,at aa watt;toarad GIla sad.Ise far .' te 1M4. Jayaa* doatrtec toayto Slat bars aat art ad te tkto atty) atrlatelty at MteMf. Thuds Oto SaO IM dsvu .... .. ....., a
.K tlstt ..... .'rast ..... v. a.a. toad am Oa .... at Dej te tka, aaat yaar. aad k toraaartod day af ...... A. D. Itot.AMCB still O. WRriBAdmtalatratrti "........tL
Tea --. Tbs faaaralCtiajirriv. will p paapto araaadar. a lit af' SdPtISa... -' tkat,kaay tov, ateawTara / UKUGZNT.AdMtetetraaar Batata af a I. Walto Wt Jaa ......

Tto DUll sas:''w'.. .... ..trJtIa to toak, faofe at, a. I.190444. aid MflM tftiMMMM dos feV dWraaia af Oa aataaa af Fto* lllatlda. rw.r --..,..

.f.-.a.'daya." .f '- ... --. .", .- L>>seasp.1't'ftidtlrat- ky 'WIiIIIMIta.,"- ., '- -- .- MB, 0 ......... ........ ." D. IlL ,.. Mar U JM.r !
'
r ? ,
'
"" ..
.
7.1:.:... ,,' -
'" .. ......, ..
*
+ ..
,
.. 't't
.t; -<> .r. *t


:j.' : :-- :- ;i'i.MUia" ....... ,"'"':. .
.' H c- .._ .______ ._ I -
j l1G3 1'OL7' -- K :-- 1tltl4l6T1!' hIDAT; JCTCB MM r ''rN'b." _MINTS: S 800K STORE ENTERED Ii!! B. manm I .


I= Sl1IT:ITO .clCU DAYF'

AND ROBBED OF SIXTY .DOLLAR$ 1I 1- I Great f June. Bargain Carnival I


I .'

.1. crtJa... rna Pat I Starts io errow. lTbe Givfeg' ai( I Gts M B ads.M tMi.;Store \

C CLOSING ] TS. J '

> tjohn Jone ,Negro Porter.Ae- t,.) .., ItUoaa rot! eta 117 t..t
= .
I p-tU aaa.r
': vcxUed of the Crime OEI'OEI''COI'N 1 kao that bas wIst t.M f.ar. W .E..BfDQUGLM .

.J-,' *' RS hvmr44 that th path. w Lat. :

,+ .., : .b.tw..s.."... torn 1M am4 sal aiy as-.a*ppoa.a ym-- mt ar .:

I Me ua1M& ... I wtak totk
.. .
t WassMfs 7) ,
.
.k taUawtofymars. M1foa
DOE Tk* Hari at Coaaty Ooaml mnmtn. P 101 wm be tthecese.c&l'e -tMt..Ye.e.i'
tor. a' u : i eat ate
Y'sasloa ,*..**,.- .....*| ...... aMa
.
tk* kadi m ..... tkMi tat- ..to tka .4"ky yo* that wrot I.* tk.* .b.ttsrals.........' will 'e@ll Jy.tie Of** Sees tiail Parted.ol Baqfak(fvfef It.tk'.. '
;sY. : Tit USTIMI'ul afterMeII ad Mf.'a.1. lTM W. BjTraak ......... tk* shot I ) .
\: ant aattw tab'm M .at tk* .
.
.. ...
.n.noaa. ....... twtbs JI'CIPOI4o' et J\m tk* karatac Sam4rt. M toy ppomamtf* arwaaK Ta 1 ItIst ry.I.tMs bete _art ter : 1 : ,

.. I .. Boa baUa- led twit lass wall It. Cm- <, .
} ,. :-. --- Baek. sad B'waa 4ctt4 to bow QIa&, '* 414 mot. writ ., \ ,
.
r:: *
101 can at araak4 tookat aTi.
-b1J: .Stapitll ilslrw Ia.JtMr, U. pit' at OJma. sad approprlatotkaaamat .' ate*. .34 tkMacratr war.....r Pap*Ara thaatt'Isu TM side
.. ; Dnvmr IIA.acrda kaaHai |l Ta. bow, that I PanWaJS t"Greatest tf) Ready-to-Wqir. 'Garm'ents Oj; !;Th e lEntiii SeasoirWomen's.Vbite
:: ... ttt8it Smite mat Galt II I. W tteda'TkU aetioa.wmiwttk pf.a w' ,
I tats a4raUa41Mtkaitka partto I
"salTs.
psapl'
r H -'-li,' Kcpa Demla*, ml* Omflt- I. ptmata for" tka ra*>womM Tw'kav sao.t of : '
.
.. ,
battM.ttt <
4* w craitmc. mtot ;/ t ITk tear U / d..oersts Stub., :1" Tra viing Cosh. Whit* Sbkt Waist Set,. iLaaWvary

:;ftmtf t IrUaaa lpti st ma ****tltm at muklaf. 4oaU4k a..4Maoerat,.,. I aaiIlortda a s sIYa Wklto Liaa>Skfrta.fan tortk aa4 fiari4 rLdw%.. Oatamvtto Tratatfat/ Caato. *. ctra*.*a wkito IMC,tow* MaT.
.
sMs.
....-. far a ...ae kwpttal vaabM tlaM.... i ;0 wr. wa mYskn ;*tyl..a.*. lit jm.tirrhra4a40ral.. aat auta.t*to!*** trmv..tara,asfwm,torn .*. ..... aktrt waM aattt to*a.1ta.T to ......r't p

"' Ji..Jt wally iWwrW >"' .a' krakt fie' aa* :.is es ,:,!fv..*-"t K.U u.. ; ,. .; I.tJ4. >...wol k* Ka.d al drab aat1.. eM. .tn'r'esbt/ :W f ..4.91
I .
tor ssaOraboa.
appaIatet eoeatt4s. .. \ mrlafUtoMl* 4 4rla4 aila pr
t..t .. ... '.. . d rdap..st e'kiatW
.
t. Cftoea rWa..sat. Dally) ..t Mtw..tac.: sal.s '... lor kar proapartty." B '
.... tornWMk4
'\r .. td.i ,i..s.- i"Twat Mara'for. amhort Mr TkMa'.. Conaaat Be tad 0Nft.trot. '..* avariai8.B.n ear- .,.-I. fl *l4Jan.-Ptt.tss party waa :\ JLA1n7ing'Values hi. .teLaWn:: Shirt Waists 3

,: e tte. tt tka mmtploy et E. B.DamDaa. N kX. = I ,: .Ye.ne ta J r
',l ,.,.." to a prlaamar to'tk : n..ua. P.. 4 waa bits m.4mB* rat J .
CUU rrtoOM latpadtor
'C-' ': aamaty JaIl ckargai fcrlck -.tal ....,..& .... tb..ksM ......> ; waa rar4a: 4 .a- : About fifty w&1tJ'IaWD Orelono hundred:;white ; 'Tw J aadre.lwlake" .
.... .kM
**4 tmmi tk* keak atara *t beta bvkk y pWoal 1 Tk la 3.00'slits 2.24 Q I.
<1';: '" ass .I>*.mCiaaa .... U wekaM.af TMM rwWI4 k.n'.... to.kr'ramu aa4 I MaD :f V-rUt 1O'.t.:. lawn W ItI J.5IftL .t'... WaIN 1" IElDd tt. ...... MJO; )
to Mafia
1' .t' .. ... u. ftr1aC.W .Jfkt+ plrsasn tMtov kr Ctf to tM .
at .vark th t aedaataka tiv..naUUbsa > ,- -
aaXk M -
c' 4.1 pj mar. aoratattotkf M. i i flag atim4a to? 'P04 ; .. : .,.
\ lgat"tataaj: ...... ..... at,.... na.. *sad'i',yaUdaaa V ? .ia aMfMmnt fatal Okartyfat'* ''*''>*>wk* 'aoa ... I
t' s .o.dat.c.., r jiaiirmamUka rlfkt mt the aaw :Matchless t l Barges' # Vilies. "
tail salaa)' tae t'eMlftC. J;( : ExceptloflaJ ,
mttka
.,ft-' ititr.aa ai tN tN fstsW'y a a dd f4 w a trap.Tt u... aa mcatomt th..In. tka.UMmc ::I11t1otcnu. ,
: Ik* partf r partial framj tk* raary : w M'd.dS r -u... '1.0.. y ka mt 1 lbs .ppw.&W.. d 1 \ ... ,':
.i :>, tart, mmmtklar *mt* tM' port atmk4mm tmJ ipporwmtty! tar T ry Aaa { "
wlRtaas as .e.1M taar4 'DZEN_nail ; inWash .
'
"
karpmrpaaa toaa. f '!'.?:-- _, .' _t ; \ lf' H01S8'r \ ....l .
1 t 'a thus ftIIIIC! away a .. ttig attW >oar<. k ; -' to I C. 'I : :
: ............ i'.tbMwr Mkh Wj arM )eM& Ie".. Mail, *ma am'to II" '' ... "
: .... ltV: ( rabtlsss talktrn abet MrJ r l' s sass VmctoDaT7 t. >sa: AT
f\-i:'seas tar > ai "'- ,SM 1aN& (
\. ..... ash...... .....**S Q:tk ,.,.,.... ; | Mvw'moaVi'yam., zpet .aa.Is 1 nCsnx -: ,/. ;.Goods ;Furiskinfr Tir'
4 t ,'...f.. Omaa.toat4'tka .0Mf'arks .d.L4 Mna'also s'I'tmt lie ., :
kto aVmc VU sat.hl.t to a lit*- .. oral.tat.te ."*., ,1; maatj aft aat \
c'r: :"l mrpm4 way n.aad..Lt. tI Sr *f IWSY 'I; aay .ar.jtkaa I..** art** w "'. ".. __ ..; ., .

:."ths, ...'.-..:.' I-. 'I woks ebll.I 1 M eiq.ant aytWg ripasbI. s ;A".p.c..' W'' 1/u : Extra, Ca cC. t21v,1 I..f I. :. '_,
{ .. \! .
VJQ.OCJEJIID.j
"I
f Didatl.a'Miss Ls'that.iw17 .II& ". putems special it a. IwvlOcSUndord CrEia,15cyatelat .. '
: r\.JItotIedr: .' tk. tklf Wrk4 tppI4 FMISWAM' '. lll.w Mot t\kaT. )UadsDar. < : > Pl ." \ .,
'. 4Ake...*** ftf. tromi the satp ks ,...... au /. M1'tura. Jnruu 1L& I.uDBXD .. I.

4 ..i.! ....' wMa..*..ka-caratoaiy...tor* .waa ton doted. .y ,t.:.:.: .. 'I........ that.ponds'. :. rhts- ,,.,,. ", ,:, Apron(; C Qngham. "OXspedal ; '72x90 Sbe';.sold reg t :. i .t

"r ,;k...;:sL'' tb:.AJt-atab't.r7. .sept.tk* ..m...11, Idana.as./.. "1sa ,L-i ,.T';I jLYq awe yfl 4-Wb.* to tbl-N.kM..*.'wkMsa*p'.".*,reorator I .W 1. !I !"j.r: aC/>.;.... A.','';'.* ,Ov. or_' _now d...... ....,1fc (.. I

c 11 'b'flat... Mtktog .... aaa '..... .01:.r.... : J.aJe. rr ftoaH a/.'**.Iva ""ettr.-' I ( :" .... < .,
f. '* .fro* tk* ...... m&4 tt toBtt ttfl.. sMa. -tkromck .T&rrt *r "-. : (1ft' i't t ': '':' "", .
matt u.tarid D
At
,. ..-. ."'". Mt tka ..... laaam ...-t fraa ..arMafr' rlU,. il Am f"W r- 'JmfTa'aoaJ"- v"- 'tad's a4- '., ",, Cti .....a d1' 7sc'UuteiSeedTa@ e''D .;J...! \...
} k* atar4.ka'yaakary '': lets. sloop host' tk* DMtra, atrack dirk lt\ .' ... I fuJlwW rancS bIea Ied
j* : >a:a iaar :* ; I akad .. .,.. t. amtwvr tktom Btu .. show ... I I
the af tM toUcaami 4B4 bolos > ', "
pmmf tasr -
lt dbevrai4t' ,Oaf -
-
t '; rap mot aUankla ...... to kia crafi.- BmaTakaaM TklWk' lacteat; J'A I : .... .' 'I ... .., .
: __ ttto atontoc.V tt >*. aV cm** r waa, tk. mfHeial: ........ ... a9eaami _I. a. .
-I..! !........ ........ ....,. -at ,<.tfcaaa ATOM a'+t tat tktsuiby ttaala tor* eM Ma) host moot ,
e.- ,
.. .
: :D.-tr / mrltf- Oar kn 4 taHa. tile atty. / /MUmUT"iTm.\ m** .
:!- t.....sa Yt aalRdmJ- ...*.. tiwrto a traaiaiioaa jatodty to >k* bow UJ' b.d.ti bet De au ... '. .' .ama : yea. 'neat ttemsp, clij35c at'I4, ; .721. 'Inches. 44lupedml t r.... J.'Tt.. BIC'. KXTftA. ..' ..tROIJr..aa.
/ traaka ..... timmi tka ammmu ana maagar-BC hosts, kU iW 4ttL uC be taU for :; .
aflittoHi toW '
a* roa .
..
arsrtsr./L M' ..,: TAWIl '. . "
:
laaar. tart .t.D.tslstt atar* **wm a7 a ? -- -l tka ffraeaa a......... tka .... ? --' 'J' r "
\/...*mMtofa to. De'IMC .-.tuq A'raport saw.Ooaat to emrramt>B.t.h that Ooatpaay Ik* HrMa ..msbat11'reopea' > wM.r.. ass' 4anoa.w, Ua. Istuwf.a .;. : :. French CS ckctehsis.. ,04>! :: i.sa Mingles pattern b 4 cv:| ::1 -'iAi.8l; .. '"

r w twat' m..solo toast.nIIr "tka* Ftoattogt' Htl '/aay 'aa*.. kraacM ,wen : -1 :' 32_Indh m Je."spedal at ..... \Spceadv extra fee. ttVl.lf20c ; 2C'\\
't''N;= ka eanE.KTtaatstWtta1BMolm: iN1.lK'rats'M\ ,Ka KkU tUx a. )/nidyat cavt. la t.pr..ataPt : .; *' -- -> t 12
.... ... '
-{ ioSA a4 toIt '
\ Z>adt'**4 rmm-.waaUy anamoa* totkto Jkaa amir.. .' 'r ..

,..... ''}II'. .,i..ar W ouBIEIs. _....... t:naiiMJblassp .tipalrr.....tmarC.,......,.ar.'U1. a (kaaifj oa4"aaol. aftka m# 4atr; to apMT.tkat'I.aai. I-alvmr.aotet Aatkla 1; { ;: it, i. = 39c : ''' :- 14c ; ,

ran"M .... M_k* ... Mwrt11bst )lll e.J"J"* .mm4 ...*..' a errtw.'um ... lJMaa kava aa' fat alwayt.. ; ;. > ''sh' .s... sat:: .. .... -.... Mat: .'i t : r
la tka JCa "
bIa dada 'fa'rt. Bakma Ik \ utixxr -
.lap' *MU* am4 kta .track tit platy 'I.... long dolt totoiaKlaakto to sa* mMto .sv.to -. ttial l -' ':;.i.r-' j... ,'. ; ., _0. ., '. ...:.. .- ,... N .

,4_ to m.* Mamtteaumw aaa mm : w ell 1M..O's pwssat ptaes ;kty!.adaa"M aftr.: attoratr ira a Ig1ZOID WASi.. 361 InPrtcalca.Ttat wstt pat10taterns i large abtv'aQ Ltoen tack" .. .
:. JL..........A - ....... I .-.tk* fyaar mm*.* 'TkaM yw4|' a4tlaaryiaiaaa': M, atatoi + t ; C' !
'">.-... .......'.M..M1 .......ttah 's .' win ka .e,.b..ts: mMl,lIst story' pad I........ Mtkla. to 4a' oklka.aipr fc;At -;; : ,;ISc.Ttkjr.spdiJtt. ..Ifizy.35c .. .,;Tt : s.for.b i ti : ;. A" ::
\ arstal. fjuL'sieb.s. 'It to amer4tkt I atammaM.' *. --- ? .if .i k .qIC'... Ua'' taauorUa l of, \
maJmWi. tM'wtrk'laa4 tkt 'atnOapkiw TtoJcr.kM r tmraH toIdaBMraia : it aatt stlM'sal ..'t1oIaa- V25ci. t "' .' .
'
.j...... .....:.....:...:-- swq traat mil' Wait." Ha to ta...IM'any arataiaeaa. aura ,.Paa Ai"" ..: ,; PUid 'panami.si: & 35ceztra larfe atze.{aH'Ufieflj s 4' ...:,
:::.i tto'kmr ma4 mrtolmf'M-the. wtoivw rack teprovH to kaaltk. V: f'. !&a1 ...,... tkaa fOIl : **/" ,36 bKhej vWc np.le" 2t"
.fik l. fci wrk'mM : jpecUl ) : .DaaaatTcwel. pedal al,<: _
> sa4
Atomt .
; amy. waatommjvSU < .kUatn. H. "
; ... tai'a* tob........ *m Jtetotdaytnm >fltJ........ S.P'twrp.tttria..Itaalt t _; 4 : .0
'
matrlii'a '
.:.- ** 4If till.. apamCMSmmfeA amaematfal 'tortBafJUH tonortda' .1IbCJJ.b''r. i-- .' '
.-rtJ ddlats .bs4ltba' .. n. bsl Isis kTMr.. catak ,*oa* u4afakomt s T mrasra. ,. : tDch'Stlesett ..M'35c.scEz: ra 'large afze 2"b a UJsy -
| sal*.. T BBmVAmmV f ;ttq'Wi.rsk.. : anr xraam" lath .... dastfitange'j.\tt'.*** M ak.w. tkaltt abade I at : ALt.J Z
ds
..
prtttr yDe'Or afedal at. '
.
." ..fmmmM mBmmBmf...' < 7.Mi ddq iv lEaflC'nil nptss Tky )*tt toi** atoty 11414'..M:sda tsIwrMor. et W r -
t ..., ,tkatra* ka4llii1 --1 .. -Ii. fore Uto *, > .T. m>r .. aae aa.i.'.. ; ; :
..y. ...vra.4 .s .... .... ( ., .-I.. \ r11t: $". .. bdMWk .. ."ara aa0.t.u.rs, t's41 awe -; :.; *',casft t b ai--quittty dress 12 ;' I lOe Good lllrt l.Totre'1 't 1M; X"Sf .
r ....- .. ......._
,
-ti' I. Tkto *litamaat tk* *t- B. : Wf tasJaar( U-" s'm! l"- "" > ,.' r.J It\aM. paIemS..at zv ,w--a d 6A 1"1 ,
(-tar'..........atr**,*; aa'k*. wamtmtol ,sw.st.5aSq :. -7 .- \ I .,. ., .,
". aa.... M k* tat to m,.aa<',wl toeHa laJb ::vw.'D.n'I'de.atSYt :' : .. ,'. . I .
ram ... to tk* t1I tm (.KtovtU. .td I J,. .. ." !. /: ,- .
.rtYT4, *UTBi *DtM : Iha_......' ,.. r *kt pB ar ap rt$Uy' tatrataCta.mmr > .' 1o /" ) -
snit. It low laabaW ....,. ..mrtrato a aba but ttRl
af Ha! ; .
Kmgtoaar Tatoc USt.i U.

mma torn 'atoaa Mmaryeamaamto4....... fcHmto. at
'. ,1'". r' ar-4or''waa prtoai .**m *4mtotov ,...... aaJ-mtkar'petotm' I.7 to kmj tkat.Mrtmt44ywkoBi; yoto .... .tM.T
II : vBaaptakom peto4. a ix,.' B..I imMr afkOtW. r : row 4mmxktar.mm44tkatBora lc: # : ''' l' :
...... Jt.r astl.s'at '
raaas
wPM'tIsstM'wIS.s p' Vatf "
.
cSa1" Mi .",..;_:'TM....... II .C..am.. ft w aaor.... vaeattam.........trip.....MiaMlum. atteM .. tW aatiar' to tktfora a aanaaalaa4l .;;..:: .f tom': : Dooestic ; '4i4;
: shut I.ua'st .... ..c. .k-. .' am4r t apaMiabaa. .* 'T X1 : .
Z Tint lit...... anasl. lava. /Wwkkaa B pnainiriatjktokratkar. .. .Aa< s... tk. aarpoa'. at tka tat> > .
<*
'''' .. tmmi4 tram)*tk*Jatkmtm* mt Jmt Pastas.Copal. # tee araa U rea.et1,-" 18i WuteUiWhite.Gooa: MldrmowC: SiI. ;
-:- ; .: '- .* ....>........at t MUm ay.kaa aar r:9M)&.'n Al...- _..aUka aaaaaarytor kakaH4afl : ,, ; ; .

cam* to:U tds a'Aat: was. t .
.
.
.
loateiAierts.olto. : : I ammtt et a mad *- .. '
.' Mr'K 'TaiP.e; t1M; ? ,tl with tauter''pat1..loot : ,: Inch 'Pe Lava I lOcf'uabteachedvaieearc tl rc J
v 40
.
..., .. ; aas tNt t kat Botktaf to Ty'2' '' roo f.HCBi.; .rani,:
:'at'MMway
far tm* I '
\ t. .:, " vide
f : oleo __'Mt mm'TrMay ika Jde 1. W' c' .IIad.'Diat : ; sheet_cry, yaks., :36 tech ,}14 yards: .,f CIIOI( ;
.....'!.' q '. at tasv%.. 'Tamm. M spa/ $. .M. it ( : R .
: aajaeruar tar MIIeI r tit Ito.-TALBBm.
'
r
Ji. ',- .. ,'\ -OJ}. 'akaMr. 1.tka...4riBiaal..r la.ka. aaart to af.raaarl yvar-apUlo tat nut. a ; BT7TTOXS.' :' ,45t Inch 'French Uvn. extra*\ ,(, L. 2 0 f P>Boir Tubing, .a':tnc1 1 15c :.
# ( '
.;S i:.1.,,"( ;l. I( am: ramta..' IW.M Maurb.e('wth 1stetS I.katur ... .... I "'. Do>> r" ka ".114 .TwsAT, : \ 7-a ai'*, special. I',Y_ 71. I *4de.. ;standard..makev, .spedal. SC'f ''!
.
... /" -
} '
; ,, Vh ilia "...... .Jt.w a 1 n tool aranuttaatT: Da lea l' l, I ,J"Z'
"
) ,,' J kaBa tat tka ka*..... to J>a4aaoaaiy 4c'
\'J... vtott amwmt trtoato *&.Jtt1....
"" .t''.t.t 'i ', < ktk" II .....y........ aa4''4 t at' ,fliMX M., Gtt[ ?aa L' 40 d i iicia't i m, 1'' :37 i-2a':fafl I t&4bbached Si hecti1l2i f3k :
J "" r" ttoiw. 'to 1MrQ, lOud that toapparttec 121
Mam
.
.
-- .. / i.J.; host Pteataf; ..,'LmitpJ aim ood
.
'
,. YMld. >L 1111.'_ Mali .1 far r.... ......., .. : 1 mil Cam yam ftoi a aa- Xiheer q Hy |9c.Value atl9c \ qtaftt/'at_ :. .' .,.. ,
\ !toomiBam ta.0a4a aoamty tkatf. toamppviUa ... .. .
,;tdwls. .Js.'r.' Ms stl.trsss.ta.ft.Asla A tarpom-wairataf tt4a possls ay ( ;
;.)" ...... .. to tk**:.....,.. arae au rf'. M ....... wan. <-.at. I ftkr ara mat sup 'i. I : j ao .t, :
_' .... o..Mr.'KL a.- karpaama al UU>to Zaj ..... mm ponkig m. taam.vka an tkay aarpartik .:ALL J .. .; Whtte ,'new 1 :f 7W.lde. soott'u 1:I'I Ic 'i
..f.. ... .. ... ..... Mf..1Jmamm.: .t< -.'*.. ara jam amarttatTUnatta pit"15c jflW
'taut ,, p.Mlkrs. n. ,;:bT aamnu TOILft't.': .., I. ; ; bteachtftg spedal: at... :91\ : 0'
,. l" ..... ... IDr w ..k eon I kr Mr >W/ t ';. ". ._ TlUTBm ',
\ .mlNiim at ......'...... ruktoj W pDt U tkto "arid aa>aa* t ka toT Da tka .Mm vka ',
t. Bra I* Kortk JOaaU Kaak ika last :, '
VPJm,'mm4mt-ka4amar Jto? 18cI1. 1 ,: IfeJWhtte' Unene.r36: tnch'14c.' 30c Pepperin 9-4 she et Mf2-t.,, "... Oftr 70VLADIXTnx' :
.
...,. vis.. -ka'BM appaay *ky b tttow '. .. bleached it. + !
t
>ta ; yde, .
r to tk* ... aapacfty, katof 1 >iuu* ij at lu4way.'Ttoy mrf d. kraakan:4art amppariTM ?. : ... .
k..4 aarton ta that towmj : I IKt4;wtu,tile mw ..... I "'I ,' --t J
-Jmr.w... ............. Nil tkat;l )lfc m city A : ?
"Jf'M wtn k* Dr.-Joka Ottor4. *( >Btaay fx>y, t"t".c: tondsdale
'I" xtf Mr. a rVOaok. wtoimkalaa __ ".. ass .esnsd monk .m % k.....*.|.rto.R tank tor, Uto pa.f itkatlfkj ... ,......Qat c i-renchDxt Sobs: t'/2'0* 16 I-2c genuine IOUcambric36Jn '
4"";' *.' tk*' mkaaca tkrtar. .b. ..u..* at ka. at rrtoeto, K.JL ....>' W.'" '.......'1daI&-. a 1 :aheer and fine, special: at. ,0v spedal sat ... *2v
M*to ". -7 .Taltfadta o wkam I "aa .I.et.4 SPy : "BAOB
.. ( am **fkaaf ratmtalaf marly ta 1\.Q.. ,
'\. lla.,.Ceok Iy I = .t.Ooeoamat "'" .'aa4 twWoWbn / w attoraayt ,Kk. tt M Ika ass l ,,M am stab*. palatt Mac calf.. ..1I lie W lads Y !yam tare apparttac acatoat M teat Itt4. TAtB*. AIT,
\, aaam ,-lie kaa .... to tka .... .y 4 f-' lCy Land Oa. U Anal aa lb.l I"'im* ratoetomy. .vaamt ,k..TH TESTS AT 90 Inch tQUncn Sheeting, tl 10 121 Ir2c yard wide cambric IfL :
I 4dM' 1atk.tt'lYas.s Ca.pay| far '.***** **.* QUe. %' Um4 4iaalaMm >am. tar T*'tlettoaWvaa \ r '.. /25c extra good Value; special .flalU good quality spedal at. .y.lyv] '69c' '
.
.
1 'S priiinattatk < strata Ist I ; "
t') t m mmtok mt yarm ami kaa M4 arvcC : .
,.t : ...tra .... traat am4 $toiporV i *aa'lt'.l-:11; feamaty'aomrt far atckt nan, ,
;** i"f": ..*a withDtAss IU. Y. rttsa seas 'trami 4 'ti laimtrtp"to e....c It B9t'toa ass yo ara aapparttocMataat Bleached Gin plltov hill ;
f *V.i Mr. Waleki SJ.ie. kr >.XyiWji.,* ". rnxT.,Woo aaaAtlaaa totka 271 Inch German 35c casing bleacI2t.!
>'>: .<.., >.* kaa .... m bat mt trtoa4*. wk awyr .',. komaty Lay kttar-""km tbS tky Dress tinen,50cvalue.: .. 4 ed 16 l-2c ; ,
.\::"wtok kda.w B to kto *.w ..... am4 L .., ,....goo ttorn aakwitt ahIse aN"" t'.lkmy-Mtt s* 101 : Oats a UTr txl .
> 4f kapa .. *.. -MII tr aqmvXly/aaMmc. Ky ,1 LJltea ] Da a.I..' Lot toajaaiac '
.' .
,: .. 'it Ii to.taQ at kea* aM paaalkU- nUEM'l< COD>
Ayala ex JCr\Vtac *MUml TAIM KMBSOnU 36 Inch Chick Linen Lawn. 30c unbleached 9-4 aheetinr IJr"
A naar'al'mkaat* ai.. myaato.to W *xxkr.;> MJMeCUatack., amnaatottom .no4: tarn at poUacy, to 59c
\.> ;I .....etht mm tkim ckamt tea atato.Baaaa I KyVl T. an9ea*,; .a* .ass vkoai ,"' artaapaprttac DT. vet'/lbter.7Se.1a1ue.at...; rill! width spedal at.... "w.OOcbkachmf TALCB- CPTOSf: '. *';, |
." .,. >*.hir mmekamf4 trami-am* .. /. }lr"; MckallMk Y aa4 ,W* 'MM** kaa pas tka sow at ktoMppoaa > e.AT ,
tv ..** to mm.tkr toj dh1dM.- wUe 'wr'* set sass paths MUwfy amTkaraiay. I vwa lest '-F. ar.a"neaaamrlplaeia Ma. TALCTS 'A '
\ .* *flk.. ara >*tac mmmt ... mtkar MV bsp>gy' t_ .Y tbs z tam war ,..-.*. tern- S 25c sheer Dotted Swiss, 10r c 10.4 sheeting 121-2t
;;... ; mtoam ar mat mt lbs atata.st ,. tan .... nII.III.-uaa.. k* Inns aQ sal I....ole am* Nor 5c very I .25t
,- II Kraat'apart. A kmm4 calM 5Vrp's ami tag for'tk* an... *.*. tt yaakUMom Kan size dots spedal) at. .. .. *OV full width spedal at . t,j

,. .. tile ...... ... ...., ... aia a miamg-pmt. tt aa ka
p 11. ..... to tae's oral --of' .. It cam ba- mrpeatty. .WOW
: '- ger ,I' _.35 aa4 Mra. -Clarmftea Kawimiaa4 yam iklakj.vaa dots tilt to at- .
tw* sI4I s.'ar kmrnta mzajm at tea i to kca4 tt era yom. Smppaa* .
1 1fc I ,.. nUtfrm. ITto. Bryam km4 A leatReinait: Sale Now Going on
) 'M'.J475 = emHtotak* to kto eanercr.r i'
GB Ubaarsa f disk n wall tars '
"'-" BtUBD auto ilJLT: ::tkat pjtotak to k*.* Wools Indian Croons Uwns Gtgandies. Iadns Percales' Giof-:
Five hundred of Silk.Ugfct Weight .
,
: .? ''; -' -tDrnrtoc "* w*.t 11 aq tk* aarrtat to ..... -.C.e. .- rtmoanta
"(t.. l -tk*'toamtk mfVaytwamty.- da pa. .*lt.k* ... mar* .. w14eapmrt hams Prints,: Embroid wits, Ribbons Table Unco,: Tow1ia and every other article I b this stored-: A coUlfj
lliBiiilraa4f to tarn, ftommirl b.aa.
| alas asria. Pssw ton mt* mcate "' w* .
1 .' : ..-=''M':Nq1 :'ltMr "...' tk ,*...*(. OaamtyHnraar.'yTklrtoam ".... aa4ntaa4 leG *.... i C. "- lectkn that'wH) lflterest.every womaA.La. Miami. For this Sale we will sell every remnant aU lably marked at .
# ,er. .CrntU pros y.a caat bat .. tor I .
.. ,
: tMsL( 1 -.A. ,_ lab wmr* wktt: am4 ....... sae44esp- ami MT .* tkaacaBrtilaa4Iaarlm t;about hall the; rtgulaf seDbg price.- ,'. _. v r f
; ..;. : thUI. .. c l :
V* : Tk Was nabs wa* 41, t* letrsbapra I } 5--S(5 '
,'I'ISj'''' Iasst.alaLP.Pa.w. mwl* Itortyj *otor. 4 .ato.sty $4 ... '
1S PI BMliifr .asst.-s. : ,- ..-oMD, L .OAVTIU'
t+s & > .. F' .!". a
J'Y .. ,. t
.
1 !.. .., t r .. :;. .,
.
; ; .. r ":,, :' ..-'- :

P..
---1pa1N' pAtfl/ 1 1 5- Jb ..
N


3. :t \ .
\ -
"I. ,::.#@ .OWfJ=4 .., ditty"C: "C5' : ,) I\ ocietp I IN MlAJVfrkr I i ...,1 .. I '. ....,.-- -'-' - - : .

1 "F*OK MOmAn PAILT) Mrs Aim MM.Dwd cklUn* r

a/ vtn fev ta a tow days tor t'"., TY'TEIIDDID
TBB UNTTHISUKD WHIST P : I .
Mfr Mlldr Tartar vk kM k... M.tsa.bt wWr Mr. kKaDea kftf ,
). a *tat at tk* rtortda t>aw)* Cob **Bltto* with tk* JT. X. &' BT. OaTkn for I MI TO MIL B1UUB BOTD ,

.... kM amr4 koaw to .... k MttoM at l fill."i
tot*. TaUakaMf. UrpMMUnmk fact aaV I1M ( ,.,. Moa *". nau,.) '
.. kr racaOoa *ft4 It to adz .
: 1: to ,* i ft MtqmT > II... B. M. Witoaa **trtatal varypl S : S
: MB was Ttncf ft4 soaSs vfflk .f Oar Vaaabbdr at Watot ..
% k itat a aUy II. |afUr '
? ef Mtoa&kvt tor. .tk k .'
A.A.B aaB. a *wft o* Mt *C *?*

i ar r1..at at Daytoaa kM b.rw = af MtaaU.**oa ta board Mir.. BUI.... BaL *f
1 vttk kor* a *o* A""' artfraoa*
akaktaf kaa4a vttk trtoaai kar* (I"BOII WDDSDAn IWL11XN. '
..u.w My, VM pat at tile *aUr. (tac j raanafUr .1 ;
DIe vk. -Pftjrtamft Mt-va .
\ vttk tk* Jy'K a ran vktek 4taty r.tra
Miss w..a
C. M. Bak fl. sal 1WU ..* Ttrt.t' ....4,

t c.d..No H.C.Baoa w t1aItbC nUdr** la Xr ...., vatck#tk* toat ..U M tt TaatokUrdM TkoM ,..**.., vm M.Ns.lj.j T. rt
/ bit yatr4ay.tar tkair ....ar b...
tag. ... LtArea Prey Lefaa.
ta Or.s I,. 11. a* sway aO Mrs bane sad cUUm. ./ Lit- I. j Hags
>. /; aport. tk* ........ ta tUar aatZls. Watt Tsai DMI i. O. Tkotapaoa. I
J _.-t. Tky vffl rtes to Maud tie Rtrr. waTS ta t* m ,...r.*j Warr* /n-. M. A. Wat1 Lacy \

t ,ta tk. artT afl. sbopag. r* anfaklpa aafllag" *aktltovy a I Bay4 J. T. Bvmacka l...*aaaL

i 1 t= ) aay.T 111". I. tav P. B. H.,...t ...*r 1 j" -
V Mto KtU aaafktar ol Mr. Earari: Bard ton lilt al M I '
at Oar VaOatokaJAai Lrto
tk* rort! Prey Cartvrtckt. xuwea r
.' Mr. a4 Mrs P. T. BIt.... la ipct- s Maas trip to Bv. foatojt* k* IHewtle-. sal II Ysr
i N kai tkto v.. Croai DaarfttoJCy.vkn :.. tl ti DTasas a ib IMbra
so. >
# i tk7i sat mr tnn* a. ,Mortal a..,,. .*.... Bsa.sll, BUB7 'ir .
...
ah. ka* attaaclac lalvrilCaUat '
: ? ) *. Mr. tad Mn. Jm;l T. VU toto -- .*. 'IM *.' LaU 1f'rt( &. Bat** Da.Pr 4 t. '. "/ .
Wktto tkatvnltk af a oM tk Mart OoUamltk sad (MatttoU .
> sty eklMr. 1a Ms.rtators .... vaw atrMMt Ma QL
ai / Mn. Ww B. BatoBa. af ML.IwaSsiing attars ta ,* vtu. t Mtoa I II .
&
} TIle v* wpteb; for tkrir eoaUaf teat* I 1..4T1g1I tka rat \
a4 Tvwaay.
aa frtoada Mo* ay :t. I .
{, sal eras: Battto DaPr tile .
WI{nT. taj prto ,
DIMe to Oaorttoaa to Mrs sill M .er 'Denatll '
ttrt "
i flog -.
krak vttb bsgat- uMrs T. U. Witooa I '
Tt k-an
aar rwtr4 tk* ;
k.. fttkar a4 *M** r. Mr. sal sad AT* A to Q
*.S *o.T ldnir "
.., kali M two tmt koy/-BaH v '
tesrI.rbistls.lIJTTT.i '
MIL 0. M. fa.--Mtto ra. TUaaiMr. ..Tr* fttt* j *C tk* grly.rMl Tbs.saps I&WaI tact aaALBCBT a 'i- : \4.: Y',4' .

... i : : .1 ko:**rT CLARA COHJtx: ., 'TbakhtthatanmYdthycur Ibranrraca _,- f :f ,. .' '
M"dfar4vk L.Usr oral is S1T. **.* Margarri aal i Bant* Bal<* af <> VsdabbMf' CPjpntATn \ .' ,,
kav for prod awatki ..*. aar ton tkM awratar tar Marracaawtt tkart art amzmu1' I, that YYW ill pracHcaDy- any rrlhalpracUcat )-. 4s .' '

M'.waa. aa tkrir tarn vajt !af tovaW4aaiay Ftor to apa4 tk* .....,. (Tram : -
... .ua gory tato t.. *7, ---o,"'}", oUT HOJTOX. TaaaUr DaOy) can 1 bcsmcMd cno u1ft at d Umo br'ae' '
Uto. M>* Clara Caaa ... .,..
... = sif *co* y' tk*, B/aa pea *a'' Mr. r. A. P.'I-**. er /a< *Xhat ." kar tklra Mrtk *T ta S arwrr* .aaW *.> pcI10Q iiIhcut dsttixtfr'ho. 'boottz.Aetr; I ,b;, ; ,: r, ,
4 .. tow*. af rxu-- ._ sta
tk*
( a* prprtoMn X / '
.. .
..
tk .
at af kar
,;. .--- I hnlrae Co, to ta ten: toaktat IJ! .at* Mr. aa4 Mrs UUor Caa aa.aaMr artbtk: and tiw only( perfect socjfsnalkawcn .t :. ?
War Hopi
"" 'xtr Lura laaar t..t..a/ : trs.1w .attar Vaataau btltataMrs. '; .i-i..r-: Fopalvpto'Laa ly 1% "***. Tk. koa*. VM 4aawaU4 bookcaso'made.; fI1cd.dh.notttkldr>G ::1'OIetdoct1baso&dsbnlsbed""ot. .'. +t
7 Wa4* .
oa au.f <
d artaat-at d fast wick .
anA. I ia'sil',111a..i3sWatt krlfM (ftovw aa4 peal aUata .
'A. d ., a..tat ... awbg ..vke W, J.. sad .......l aa ittt dlta l*paste I .

;, N.Tr2aI'y. 7a.t4y..iris'Hr.-r : cl Cssonat'Cmt.wars' rrata Tkara&iya DaCy .... vMs .tkraaf4 trill .kBttl .... \ '< ; and ad madd ki a varbtytof;VxdiaodtoTany : :. .\ x, .\ i
t ... _,.u.t.tIIe.: spast by I..... at Mn.. :1'1.',.......as.Itta I: ?1a1 BaMtot'thnaa at t- a City gaatt*. May af vkaai(ts.tbt \ :. '
.
tai,trot. Mr.;:!:Jttyaar. -. "_-_ -' -- .. /-..,SKn. \ ".. kaailtaUy 4eorat*d ytory.tk taiaty Bttto lUte to ta* rot .*% l '.Habfees adapted u 10t:1aitpt.cai find t -

._ ; : ) ,. ,N .. ..rr...n* boat tk. v44taf. *f iee thctn or Bsnd r'alalci 1BdrfRh hleiler l
'
i''(. JIr1MJ1' Dsls aa.'ap erJ&at WmUai. B>MT aa4'lflai'Kyto. MIr ,...... aan sal Mr. &**>, "A aapy kaar >r tva L spat : ,1'

I A .1Mt..k Sal vHk kto kratkar Bar af Waat JapltarT faro atepptac IaIcrn pats pIs* .. \ .J'A ;- atortac CUM sad BatcaJac(Miffetnty ? .. ii .. ."' .;.

.ST II ......c Mt1tJ.t.1 asstw ..... yaataraay. aal vkD-Mrs war Pre.ptd St' t .'ckaA tbs krtlal to tk* Ban* aCartalMr a.Vtotor \ -...: N ':t. ,

t t ,tae. tw.Ulat tat "b.. eadar asher gaaato....,,, af tk,*' Baa_Carte, ;.....: party : *atrd. la* akarek red- taiklaff iMektaa. L .1 -" t '
III Ala Ss.vs k MI ........ .. "t atrata* at to* va44ta< Va4look 'Tk* $M* ta tk* 4tatat NOM ins '

.,t L IOrw.! .TtYq o.SKta "" Mrs L;T. 1 ftjaOTM r Mtaq.. tkrir Pisan at tk* altkr. MtaiBav tao.t attractrra b"-C ear k **a
t. 5- -. -, 1t .s.? tMr flittl* tfti\Dtor. .darpat.stttbaasst : VM attaaoad'-y Mtai.Bavtoyat t1* kMattfil MrtkUy say ,.j. : jo. ;'
: ..t'. Mrs'Xaara.aa sal'tM''sdatstSr. ) t* *;*a.tk*' n.. Wt fatal BMfia. at autf ., koa iiaontot vttk .tay bas. a4 tkrw .l '

.. M& aM M's Wagla saltva BUT *t Da.ab.OL ..-... Wta*' UBaMt a* bcidsSadi. Bcktof .aa>.. aa4 *ak.ItMJa aa* '.' )' l_, ... ,.

.1 el1MT.s. XL, &at Kn.\W4 JBtm .___f. twa salt LtIh1ek> boys VM **rr4. trIG aa eaaaaiaai **f .. t.,' '., I >) f.... 't ", .
eM. ... ,4IIIUdrea 'as )trssatLst ;Tk Mto.*** B..bats, of.paL'1looffs' Sal J'rt.' Se omeca ... Mudosa '.iris. eats. dal. ... .. '\"' I \, .

+es. ..... s aped l5.dq a4 Mtoa O.d.51 Oomayaaiat wtM as .... '- t. I \ t .II lay\t4, t ." -: .

'IstV J at .tIIe bss.. ,7MteI&Ts tk* 1eMa i taktex.tka= ore .Maprs JIsts &at &diu Prwn'w. I ..Tko'praMat vr. Ills Dat. I ''''' t -" ., '. ., .M.,
t aacaetaTk ;
;' .-----1" ,_.' R1 bag *** i .. eM creaaa r-"< l..I.. Lite* KkoaM Ala May'..A...... Ka ; : I ,\ -
.
Tb+. ..sorts PI ab.Je'. ... t --r-- n*...},.*was kMoaUatty awaalta :Haut Brte; Aatkoay Brtoa. U. Brto* I I \

t. .I'.... .J'rW&r sat 1st..5.p.b.W' Mr. VT.'.CHaatW aal'aoa; af tkBatorar4. a aoft vktt. taitaaat Kra: 0... ........ icvalm ... <.r.,. 1 ..'t"'t"v; ', \ ..,. ", ti'. .. It ?

t ,D.gat d De'oJMI' 'wrpia ton tot ..,.tMr Ual wit! a spat rn.nil* Taltor.r BJck..r4 T local.y.Maeda Atary.f>rni > '. 1 ,\ J! -:.. 1) '!
I ,
.
a ...... -Rasd&Cl.::: ........ ...* ta raaaaytraato.:: Tky-spM ... .5.14. d -u.. law' I it7ag.fle.s.eotLNg.ldSjldsW-{ : .. :;. .'. A.-
; fat flora a seat Raw Mm U L to. ..J narft.M: 'ss .arly..atat isj Klrto key* wars alt ta vktf .... Jab lie.......... Hamaa l... { \ .. :

I wars ...s patdws rd 011 VatM..rat. Tar $ Q:. kto'*tta aau, vdr* *oa, Waft.t.0...... Jack c.... Oltr > ''' ; : > > J
as+ a > Mr. R.i.t, Mila.das. N.. Mack. ... Mybld,..11..st .JeJWt, MasS.Asrrt6 : <: ;
---i.:.:: ,_, I ec tk* ---...., a* a Mrs ('Mn..rtonMr aa till MMty Cobs p?'ra.coaaa : -, 'i

:Mrs;J..TPBeryl ad 4 isglsw kits a. IIIaa1 dttt.i..._.. 1 .raataKtrata.tftra trip totkvaortkra sal Uvar4,C*..M. > : .;. : ,

: ..DfiW.'trsa ....1. eta .wtbc'Wea poaldfla-L..W tea -.9 par at .Ua'aUta. art.t.wUc* ,, I 't

+ W. tap Bagl,1>< Wlw city. ''- kywtl. .rriara *a 44tU* Blrar to ra- WOMAKB.CLCB. PJJtTT c : .

n.,.... .........*. ... aM ,:''Ca4..f-MrC ..... r .. A DBCn-DTk I : B' 1
.....III Unmi ... :
line 1tot d Rrlw..1. be.L' 'CMIate. Otr. arrlrM ta' t .R'I", ; e

tks....t.'cottisafrr.. taiar U k* tk ....** at Mn. J.Uauiat ... TI31tB :? W-..' Oak car1 tarty.torialckt J..
.
.
M 'Tvatfta *rt for aIye' '
-. .; v 1I 1P1EmIJ/C;CBtBCOICT at tir M .Tr** Ua vi* a MoriUfUfaJ ..': t'' :
: ." '_\'I.! '. "'I. .& '..*-.": Tk rvaa; .Iou t .

m. Ossa JsrrsU Ssl Mf. Tbs. .J. (( 'f>flMat .... ,1 takto to tk* ...... aa4ToMvMnUkyMn.err .
\r--
I A Utofraat: Croat*, r. T.vk :... iras .CMsk .J.
f ....' "
.Jan R1: wNbw. nw 1IUsls a T* r>y,.tt 4 at tI&J1aa. w5. arstt.M4. _
'.tang, d... ...... De tT..datsas 11I\...* Bataraar aifM.totk ..... tk*. kaia.. .,ttlle',k'a pamu;tatkto n. bsbsd east .

'I, .....1M JOuII", tarot 'prok balls.of kto act ..-. ta cttiJOM Aaa Ma ta* sal .Mr. MarTMe.vs'wb was tnt prto
addttla a gas45dag vita Will 1+1rsIa/a.adore ... arrty LatkarW Baaaair vat* ptdb.estall .. tkack aile '........, fortov4 ky
r.c.. Xbs J.nstt rw lved s ardrf aI .....,. sal ...... par ktoa>[otk- aanaa.> Mat,wlta.ws1 X....,H.'Jarnu vk. ....tasaw kar v .

... lrrfwawr-; ,.s \Talttmpt. sr'a' .miaa, '. sir a.dna.t' .... ky aalytt>* rriatiW af U* aamtraei- *}**. at bad arnakto fkroackoattk '

"*; t V ::11'i pit .aarW Dr.--*. ,W'.;.. rarta. attka. *-..aaUr a....... Mn.MeCvrtprto | .oraDte e -'Grapefr if'es.

}, (.'TROMTV ITDAH.T.. : w.r."c: :' .... tt : Pr* fcjtVa' ekrck., raat, tk* vac aa Sspdte ... ft*** disk : :
vka Mraarrtt ... kaa4kaVpatat4
laaiM. at"Trtatty >i *Uf< aMnUc ,..Trait afaglass. *tat a
Arck'Xafl4 vtUaarra '
sar.at!" 1hdaIt..tii J'atar '" M bor.. was Tfatk4r :aa**** ,
Mal .
sp.st.Isla..... with .""* va tk*>Bas Hofalla. arU ....* ''bait'g& |otaavay aTtpk:: .... '.AMq .awe atoytafltoat 't J .1' --:
.
'
r =, ftfU .'A t4 Mal va.*aar4tt .raataf van -J ; 'I/a.Ti4.a1l "\SeeIessY', i
4 tanorafan af ttpt soft, ? r.-: :
,
.. sort 'Ca IM.nat41 I .,.' .... ., .
_
: vttk, Umailii'kit I*_ Mitrk, : aa\ aa4 IW'ft1 Para .. '
) ; .xMa Mabel T1sbssL' C.s.apssIbrtt .......urL" ,Ho.ro, rr-* '. to 'j eutW'a >...... >.*
.... IStttlrtlot'frasdvM.. 'etoek t. I **v ....vtac tk*.cvnatoay aa ta- .'ad Mrs x" (wtfns LKMAe e-'I.
.. .... 'a;lot bear. St D.lrb.M1s ) 'I Malh+ pfta' .... -W. aaC 'is.fr.sb.at.t.rr.1 Mn.'JM Orakaav DIL L igkt 'I 'W niAAff a.A :i : ; ; -
: fTBOM '.!1....a.tar ..pat Mtak O. IC..... Mn. Harry Md..s. Mrs 't W' : ,

!", aft tkto week tka ca.ata af Mr. 'Jir. .. 45 \6_. tviol ..-'Gr'Q bah tats ,-'Jack. L'JsrtliC'Mrs.J. W.: Has, Mrs \ :' lea OQ Rai' .. .. !

\: .aa4 Mm; K. BXtoacto* at tacit.waa- last allot boa .t90 v.ar bubris saT vim, IMJ' va visit .Mr.Baaacr Bkkaaa a4 Mewl!. KMV'- '- r ._ '-f !:.

', .J'Jr7'> >kM qty .'. *'" Jattooaria r ,' atotv. Mrs J.- ,fr Taos Tk' <**... af tk* cnk kr. cnadyta44 ftariail. ',.. .itaai. sar1'j, w.: Baa.riar, r kniiiliiViitinaj \ :Xa.rlsi" .ssallwaa': .

I .#\ ". 'I for, a B>V amya,' '"t; '''l .' -r' ta:Mn.' >L B. (Marek far ell, e( _:t1W MTs, De 1hra' ...... ,ee'De, ..*. / nM-.lralto PIP4'u'
'
Ifs OoHaaa.'aa Wlrsal.hwt Mr.totarW,J,chi.ob: ,et'Mb:.'was t.l.' Aftorfltovtac aekaoarflto Mix: sal tk* aM'af'tk' OI"M&" ; parlon Tr1. .. tbdt1M-, < r-- .
1 *
1 ta*...... 0..Pin's./br. s ttI' at tkt Armttoarto aoc.( Ia J Mn.-BaaU Idle Ttott atrrral ariatiTiaa .art. >btst.,"' R f. toa4 to.vW tky ar*' kri''. .!"MaMtaai'. l .Ojaatif'L'r" 'slri"TlTMaJ ,M.1 ..tianTar. a* ,.,...lira* kMarv w

'r N o. ua.. ,Oonata a !dark Tam y>- > jMn. Ia '.Ttaratat toMtoaU ta ... ...,u.., -j : 1- 1i.r tiv 'a, a z.- ....... JIll -
gr w t.nM as.9y. ..... .Itit i'J aaat .a.b.t..ylst.b p ): t, 'f t ,_,eM. tW'1: ; e.-.a' -. I. 'J..
;
..
fl: ':- ..., --. Os. M 'fit It'1t@ist w
atl.lssr. .. ;VltoftAwf 'to' toMac tat bssks.paL \ "}): TBJI BATTUT t F1CXW i ,a..oral flat.'it.u.o .

::1&1 Bea \ : totarMn.tC..""........at. J. > f I ; : :a.u Wa.L J-.n. Itr.prsltslag QS ... .. saI1.. Iw O.. 'nr-B' .rte M
.. }
PKagr .
SMwsit 1.a'
> MAio4- -J 6a.r.
I ap / .f .u.e s L- / ,
vk. .. -- .
f. tkj .t w we late ..... _
.'i .'....... WIUIIf' K Ibs' Beaa.slI T"na. -_,1P>WD ** *" DaiAT: n.i.. dTM ky tM flntBaa.ttot 5- ; '. /0 lkt Parrs of asgard.rs act ... -.wMer.. 4''lwitr
_.. 4. s. aHitIaa '... .
I st1M4tt lauaL. 71sttM OIItJea Mst tilts! ; i 1. i.May.aakaaf yaniaiay.-at. a.hsb.wu WI, y at port' M ilpMttaa M '.1tYb Mee Oise pL Its ttaa' wbrs'IIM'
ibss hN for sssrsl. ys..s. .,'Mir Ally Ms, : MtoaTMSu; Oatda r. at Driny.. salI : vn ...*.**Vaa4. VMaaetoraC Sts a ISSN'M ..'0. .'.. < '.

4AassPwti; ; wbs ea atlor k...:Liao tiast a twtna.attva' t.:" jrrea ....,..' DaOyJ y'l.iMn r I ":. k* 'tk* pjoat/amtoyakto/ af toato aar.4a..il to. t MK tWIUt tdMMW, '_ I ..... .., ,... ....... \

.' ..... paW' ',ls'tM'TMtz : 'I rvntt* ......af Miami .wan ore,ta tk* ktotory af Ok* .....ta' : 1:1-1 1De' Jrrw la'' as.Xis' -I/ p1R1 awrtoV yatr4ayat ....s.c .MoL Not .
jrV as Maa.rM| a .. .. i' "
'.... T.---- .1 rxari'lTj 'M*> :: aa* Xn.KranaVtMana tk) loaf at tk* krMrt* panata. ....' tk* ........ at sty aa*, sal ... ,, '\ ". ;. ,. T .

.. I hftlltit k. kaa at Cilny.', '...' Oart* )BwaaN .... tk* bard rate Wig ta tk*. aftraooa .t: -

.. **4 Mn.XX'*;...- sad ttttot Saw ., tk* **y at tk.* Ml. Ctorkjat .......T1Ita partenMA. tk prr4 of a. nanunm to ," = W'ato* prr'a tH;B *:at A ,
: .
Silo K last ..... aN ....... faas Ale ,. Mat satrap aarTto* ..*T..Vtk .
'' 1 utI. sal -kt* tars wt4 k. .( tk ;. aft."a.: 'b .Civet aW CatkJvtac tk*' '," ,- ... .. '. 1..... r.. !
.- Mr. "" :ii 4)i r .. 1. J ; .
ftaIaJIa Cotate. a pith tit. ; earavaay a war VM Ia4r4 tk* \ [ w ..- *'*M'a4apte4 to ava* rvalai
(; ... el De ., 1M r 1.. Uy.' praiM *Mr'at pjanM _)lie at tile ltd; '

3 of asetlos, sad II ..." 1'i. : flltrIII" 'are xpct4 to arrt *.bars ; aa4, Mrs .Mara arrtN be., Pomona Nurseries \**.

;'\,+ fag Ibis r w*> *t tk* trot. \ I toatoat wMtiaa4 Troai tile" Boatkara.Mn. : hat alckt aa4 .vffl sofa Ibis Was .J..r Hasse. ... '...... IaaW ..t ; W *W: '':'iaav't .
'Jai
** Bat tU Sad pM.a Iaerw..lS "i kaan isIat.4srta.sis at tkna> .
-.4. ___ I s.7. "? "" ta aa tatrrtv far, tk*{'abe .....; ..........'
: \ terOoata. aa Aprl la IKt. laW: '
Harry>C Baica'aa4tacktw. 'WholeealeAt RytaiL"phone 129-E '
.
.J.... ;) Ii.t.yr ..:' JCatkorta. vffltk >... > o;. Tk Id** flat for a.kattaaar abrst v ; r.L'. 'c:.

il d W. .ash. ...: ISU to T t.rtot TM lalartL. 31.' ... u'' say wit at tMekar.ar >ay tort at \I ow 't J' .. ..,

4: ..".../ ta U* etty tkl< ........ *U Ittk Lisa ., Troai' ,Tiara *7s* DaQy ,..with., vlD'4 say *Iktac. to toM a frat tkaa, tatotaka.lor tk. kMtoaeataf *. -. .- .<: .. ... ,

_t 4fty kr a..sMat aasMwto.bk as..ae 'ato Lat lasd vwl
lMycto; k. at tk
r' .. ......... Mao &at p, 1W-:7J paptt ara tataatkat .
: at. 'tN vrlaVk aiarkir. MUa 'via kT. to k* akara4 tad Ta;; ;.ROt1.Btt ,.. !: anWr T1El<'OAT ,A 1' _, ,f' -
$ -..-... ........ .. .... ..,. g AIm Brratda D..a sal Mr.' imnpaaa Wltk ataat THB CaLEBBATIOi* tat .
.rIBwt7: ,bM aay Aiah' WMsg. p.s... 'ct M. ti lath af kdw elty. vr .at paealMy a past-,J-ava toytovrJxlClat ea* OT DAN' BntTHDATTroai PROM' nm w>itT CDAIt .s f'OI1B.d'' CAN:'
>
av:wM .. sM7s gut. lo Las Jtortkar* M. aV-Caarck.:: r kBa aatt.l. ta as1TtsS. ..' .*.. K.& rat tram tk* ptrai >aar.. .. ,TkvataVa t. L y ,,' '.!'i.' ') "
'
,.;- .as ..... rr I aaraaaija BaMawr to, kv. af Trlsxy'ttil..ops1 Ckartk, af .U tka Mtoatl CBMmaHiy of Mari :( W..DaQy) pins DRIB, ,{ rnat Ma4 ra DiI .r')': .

1 .I. rvtara' aoa>* Bataraay.B .; kSa'" r '"- I 4.rtaf tk* tot tr* ra+'t4 .tk* Mtoarf Tka rasa Ua' aaA WrtMar. ... Tk tort aasttary ..***' yaeatfr Caput *A lavMatatyv*.' Baa.lftaM

... Jto.JIe ., -r.41 Cei. Wes ,I, k 'Tk ..M af tbr'wo 4 Tmg ..."" apratQr ,..... arM to **. tatty ass at kradoa' *C ..... Daa%.bat Jut ltrDer. Cap; -woee. wUc*,,,.. ... CktoC Pall Q. rOBpaW.: R
i4 'r _M.bas .era t1IftIIII XPa1a -' EOh >i1.I. kMkapaW tatttoi ** flat Ckarto sal Barf Maatorv. ... '
S oa, ,,OIl'__ bag a>akoratkj > till sans ptauaM .Dartaf tk. Swag at tk* jiaUiatu af Mn. aOnaUtaf. at 0. Royal Palla a. pars ,'s
....., d .ssaL arrival I.M1ad ., tar 'antrU Batar4ay...,.fra;\'MlaaU.vkr aaori4 atr Ct Iowan aa** JUC .*.*.. 1M ta4.vr* aroa4. a' .'aa ....Q atrait." VMkaaattfaQy 1.-. ,.-... 7sdadq a.a.aI tertar at Cap. PN. i40'la lost-a...
1aII& 'a1gar st trfC b. CM I IMC <.(k.a> kav* *..Mina4 tile ....... kaak .ta .....
> aat grovjat aiaata. sty ;aoniy aka<.< a4 tk* Mad 'aaova ta tk pteaa... >aa4 taatttoaalyarrtoi I **> a cnto af tv*> awatk aa tkaat'a tk* tot .
{+ ., ,.ra.. l lI.o-iH cr wtat_.'. aa4 arv '*..>cua' 'Jatkrir DI'I wait M 'gnat that DUvetor Praaktta > **t ta *.*. ry.4taO.Tk .* .... Captata aa4 ...... Utah, ry tor ..... cnka Vttk aaat.....

.p.cn.c.1'at j.r 4ya ....1 astsag.r Oartaft"Hamas' (oar ',,,.. krU* var. atqvMt kaa4M&4 Catoaua Baak kM 4cU4 to ear aiMi, '.* v..t ........*. far i weal raportrg a atlatafal atta$ **M at kotk., 'Tky i 1wu4_aioarCr .
1. 'Mdtaall .... W far brta... fhbAt sal: frock af fnw, kattot tad via gut ftiain tkrvackoat j tk* a.aaa aUrtatatac' was. avm utn antkrrra tt M arokaato tk* acts via a* bait Isaah Bate -.

wart .. Ana TIetwbs. wilt ts..s- : JUl toea| aa4 aarrto4 M aranl af kaaMa *-,... ,*.,- Tk laud .rspas .os. ta aa..' sat tokratly .**.. .... qUI ant aaMoa.aceapytac akwtk J J

bOw '-ttt.' Tk*. .* < Trtaltr .OaOaJ VtBrrra ,vine ...M ask ila.a..tiirftm {, arratary tatka4* ar. aebs hIM ta vklt .... N4 kykton* at tile Boyat Fato 4oek.JACUCCTTILJI I IU'IJ.Up AJ;,..a.,IUat I _
**ppr aa tk*-*.rslaa til tk* }.. ta bar :.airl; vklek rkta 5 5
; VM vary| *Tfarta *>prtaM* N soadsef a4 parhrtokl vtt* ataUly palm OX XU'.JOJIJM
/ Mr.: flat KtXlm/cC fort'IM-I BtotayaMt l Catray* araalac.troav keonlac1y srr..g.L Bk.rar*. aatatto i!*4 after tk* Barrevarlj kW.agatAs a>4 kaakooa tor aack *saL Bad OnUJi BONORZDtk L.... : .

,lo/aM ki *tu* 1ftg t* ..ill..i C-tUI t a-tioeav, Aa *..PaM tator at vk..* ..... ,aa4 I ytav. Tk taeaRy *ftkorMtkly u. eIJUIno aa4 vktto kaa
tn ta Ml*.l '4 sy< Mr. OU-rtk was' -..I".ate **r4 tar jf tvat' ** saws. ane.i...b is* auto .< stay II .o.poN K aUa sg tiny to.Ik* 4.er4v. ..-.., a4aM4 A- .......... af tae Bvatkra .re.. ...... u.a.
wetiPfU cftft4U*" .. sialfpM : Ptoa ,aat tk* sis aplni afaatoa. (CMtat tai vk ar* VIM M.B. a. 5.11-as 3p. 5.
>**inil nnn, ti n. Tktri Jrtrtr. titk -' air.d c7,4*''Vor tk* coaraattoa blot rraaUa Cotoaaaa.b. papa .< Brwy ssabt .a tk. vnmac4 Lay aat Mir PaBa* Btckaaa.f at Italy Craav BptoMpa.'akana

late linurr lie ta *. of be11" .1 ; 'tabr.seNi has lore.- Ilk bad ass was' tk. yataai Bkoek. Artkar Prtodkriai sal :.-.trs- VM a 0o4 aa.. Oil dty. vk* aJao fet4 a.b : Ttot*. Brads sigh at 4:1
:Lod saldsa.lal sal.vagrwates >tk. ......-Jdaor Mr JOB* --- -
'of .at tk'ana. > Mr, Aranakf. Dt7U.*k. this yart ..- a*. Tk last a krltttoat ptaa* aato by ato at tar tiai'ni"a *f tk* footr *.I ail ar.* nrUaay toTtt4 to attoaaT
atlases a4 tk* ltr** atk ; .
MM ..
alb Mtoa
LOltea .
B4ptk aOUa. Banta Mbk y. VM MtovMky : CWtosa Um lr > **r 4 4VploaiM I
caaaty via k* vQ art*4 aft ,j af *ar 4wbtsr'k.,...... .Cfptata W. ... tofraTa*. ta ...... dry .M-c_ tk* atmtac al atat *4Jr't* kyiJaiff lion tk* literary 4> artaMatlaktoc '

c ab' **' Mr. oa.1tWa.Ikto" .-t-, ...., II: Ia fnajvkto iron tatooaatry -. goat ate,. tk* art** BM for a aa- .**M-MIM Btocaar Parcy.pvpO a A. skis?. CapC B. C1 tk* **CJ'M of B. I.. .a*< BOMB WOMAVB' BBAUCt

koari.v ', to4ar/aa4 will atm t, Meat yaara ka .-. *avtml.aoaa afCUra X. Mac (t..efsr *f Mat May. Bauer '*l ...... tot tkl Pros tk* *>par<.... *f toatloa. .- ..
---J' n- t Ie tk* altar of .......
.dt.Ts.TbetS a attad attk* Msd kto wtbF. tara tk "., ATUr EaM) a4 Maarto ".. Panar.Tlotta ,....tac a4 aa .M OoafvavraU1.*-|.,Miss Bttkaai fr 4.*M4 ta *to.vUata .I tak .
0JL ldlgaltsl k**** an flat to Nr .
.r::,sal xis. .
.r i .., a ripaat VM Pnaktta --.. ..... ta a wry tatala ....., sad r.edd. a &!eft.... d sari.I.Sa .' t
S 0..cM. "Ito.t4"wS tsars.Bw.1ayds. ./ 'Mr.: '" 'JIIn. -It7Na tu. $r... aa4 .aw.i vr pr.>*"< to ..... pspIM a t Br.aaN IXiaiaia.a4 oaaUa ... *f tk* sass of .1{ art Bards tits. MIr Uyeaptar4 tty taaitato* ..tooartok ..wsa s awe sad

a Bata's sr.s a DeI tortateat a tmttt patty this atraWa vai* 4 pali.Atkvaa.aamkar 1 Btora OMr>atort. Bwtta. Oarrijinarii partac 4rf *t* to !... praKt. tk* ....... cM ..**> Altbatrt'va.St
Jenr... w ,wort ...... sisal. bard rtkrirlaaaeV ta .U't I --- M vass.astA boas
4 I
kofor iaii .. .
at > I IMn.
** af Coai toraer. .
I pr ta tk* *toe tloa > it.ia4 Mir B.
to to*** Tkaralay far tkctr ... ta Mtoi E MB.' Bekcr... af Kr ftnat.aa aa4 koa. to vkat *a. awaa H' ,
aU worttsatda tka ,
krU .
.ky pkyaleal T.
-t. .sn.n .r Bytactoa ealto4 forta, ... r wr *4 a dally ..... faricwltaac
..
to kr *
.
Cabs tt to aoariM Mr. a* DMMrato *
tkoack aaTtoek .
Mta ABa h. vka ash tk*
valet vfllBatovart kawOtytac tile tkonklp Mss pwrl Blvetotr. *pU *fBavtoa'Bcaari gnat aptoa ctlra kr .. .
p .a1, ta |ii loa.MIM
vt9 .*.... Note tar oasis raana 'tkarwak af Mn. JackMatUlaat asset >.ZrM Mrs. af &si fa kr :: TkattoOw4 j : tkto **aflty: 'tfaa': ts.aK
Tkaaipaoa OnMry. astl **e* ky p af Dtato. lj to '.* 4 atktor af tk* '
,.kto kKk kalac' tapt.... a ... koaM aavaat k* tk* "*> .t aw
trip .w. lk7gatl sad; aaxttaa to rMt. ta MiiaLt'NWhTOM OoUac af ...... a4Laaca
t
vii .saaw. at vita aa *sj toH* vaeal ail,,tk* *.*. Uw4 F. Lay. prMMlacM
..... tai tt tNr..rsIw
.
Brack.tkat tt ta vttk tkat r ; aa* N.'sta4
: af Aa.rlea* p......... IlL Mrs YM114 Baal ta ar totaOitakto .. of tk art Vaaat DtoMet .,
.
t to attoai tt ....... set 4wB vaar. sae ilin.a JC
k* sass ato ; M Art'a ,iaf. Mt.h ( TON ., r
Catalan
oUlali ataaieM radial katlral
tlcttoa- ataaa (
a r MMkodtet Ckarek a4 Mto Bto-
to ....... ...
aaltliatoa
1 .
.
I
para.
; 1' --- a _kar W af Mao aaratika. MAUOED' .AT,",COCOA, Sri augr a* aktto4 ,epos rML ,ctloa.. sad Baa. TT dsAet M. R4am -I1b.!I'. ta tk. hatter *f tk. B**. J. -a will .....at..a..b. boss
stsrssat
a.- Ms sal 'Xn.. rr-k ..T.i -... )dal Ie;-fa Bnaatk at waai ta .fcaar.**atkWUatt *. Ls b.w-r.cM.M a th .. to4 dosst tk* proems vttk sass* U. BKkam. M* va n.arta
ICaa. lfssM.1 a5.1ltMgti ..... ktnkaar. ,BCiaai eta alIt ham Mr. sad JCra, 0...*..... NDrszxgl MZLTC10 Tk ......* .*....... *f tk.I I B.Aa tastes tk* .*..t..tkto..ra ell coiUf,. to .*,. 'IT.... .* aw altar-kar parity. ;kar
.... ) ......1. tk vn .. ..
lob
r pas1M_ Laar .... arr4 aaC .. a>>rakto Bljctotaa. af Caaaa. ..aaaartag tk Onaltoc .*.. wr traps. ta kavtac antmlatfrJ with tk* * ......Nit D. aorshtg IW Wsb. era.N a past )7 b. ... Taaaiayi J ( Bias ckanctorto tk* ka. .* vkto,
.
,p. .,eC DraIr 4vtfr. BtoOd ern. DaD,) sty fcafUy tUatW. sad H wasp,.too. *f tal* claret sad k..* a err
.....LL Dq.WIII..fa wish hat ta Ibis >aaw** arito to Mr. JBtaa WO.. Baflptoa ... .. _. 1.1.I to tk* **ator.- Tka a1f tkatvai .
j | Tk rkOaiktaa ..i i *f X... ban that ** vr* ar4tnvkrry hcatoai of *aal graJ vttk lb.. ..' ..
S S 'faatast.s W Mfr BtSCa. BNA .*. -( ", t.7 ..... aa tk* .*rlaf af I. M. JaekMa' .teaf| tk. M. LChard. aa4 naDa eau w'',tk.*** wag ...... ar. t. k* tea> a oils Me 1a.M..
wM, i bse. MwOag .Ca rasCOlq.Jat'BpartsaML .. -' m Jas.lIb, at ......-.wrtr"dDel. > Bats. bold al ka..... ..a.tag eaoeoUt* aak*. ,ant...... *a UMr Tk itac a'a to]bay tat .**_. .V k. **vI .>
.
L C, tktaMX. MnWI1 a .'s al '' at BU Mark Eptowpalckarca. tad alt M tk* jkoia af ... .. i I.I r ** nckaaat to .naat .
oltot kM last clow tile *Mrtal .
1 I' ps.t arras Bvtf k-ftkl pMWe x. ssds wb. Mr A a BaMr kv away toy ,
-- : COM. MUM Tackw. tk. p-dat. Mar.luau. IlL.a **. tea ta "* kl...,. *a4 U* *
clatol sate.-I* vtB k* loo, wtdtbd to*. val k* MrIwd
..tea'.Ja Jsebw .... *
*
Btac> vka far .
*a Morcaa sad X4tk Ban wereurou.l CHilleR AT RiDLLNDSOno : ton --t ha'sa.pasd
.
... a.td ta tbsr lass thsg 1pgwi with MIsal 5f.TafMirad I.r rrdMratla
a .
a aw Baaa bass..s taktac at ..Srtt" De .**..( Sd tk* .* .taw, Miatita.. At tk* ...... Aarea. B4oa*. to rapMIy Wromlae a tbl.g af tk* If .
..K e.-trr: S1..ti1ht.MILsera ta a kariaaai ariKca .**. MsgsS1 aaklto ..brly.was a crai taarlto oacnatoa af tk* kaaai) 4DktfalratrakMa kM JaI iMrral a boot afirvr taaalsu 1 N.TI.c.. ..... will psassr f'IIttr.J
r' 1'ehnJIC. MUmlUta"rk.1 1r to Mtoatf.. at'vratot alSatry;
sad .
: w> tk bop aa4 It to vttk gnat Is* wow nest. sal tk*
niMaaiua
.... .w.0IF fIn tap M sttn4M' tray ,.t' Mrs Wf ..... an ttraaik 'b..tsrta I .slsotasas .pNQq, rL Mbrodt .
a dawglawaita.l.Mrat s5_ .. rrtoM* Jaara atfcr aapjarrtoc tanbt taraat tat* la'boil aea .<
\ '... ttip ..!... .tie v..>.- V v I I' 1. *. -, -. tkrir pMtor. MAR Brar4 Mtoa Cola .Apr ... r.t.taa/ a CreIeeh t K. trsst.sP.
i
'."- if't..:....., .: ..... '...., ...'. .. ."""' :#,r'a- -, \ Oarka. fnm a w to trtoad a* Ky Mast .a Baca $t's.. +.... .

't.1' ...:..., ............ .... ... "" L- I, r... rat I
:- ... 't,.
q- '
:: r::
r < ... 1.: ". r .
i : )
.t J << t-
.....t, -- ""' _

---- -- I 1: W 7I .=:; .1 n.' ......, Patta* atoM -
: ,..
'OFFICIAL'CA1If mtact 11& ,
en'Acres | .... ReM trap C.'U Daratky.11-taq.atara.o.w. aduaMtM4 J :Political
of'Rlver" fit ta U-tal ..... will -
$ JM CMrM, d rt. *>IBa; ate** AnnouncementsAi
atrMC: ..:... IfaktcwhlMty Cottty Coea&MFftlMAMY 41 Tvttu atraat. ,Balvdaar tofl*_ .
..
aM .... ... UMb) C. "
'Y
ItoMja VMM f. vttk ..... Pradaet Ko. 11 *M *etan: B I.Potter. faB
Front mliBa!ertykK4s
Property tfiat tMwle aot ..... ta taaVto auCTION NOTICE Bvaa pMMek. L r. XTM- < { :vffl to taertM brtack. ,"

to* tWfprm* <* to 4* thY ambMkar At ....u.. at ta* Do.tcradi ..r 1M Uetorl Caray. dark. Pad Ho aaoocmttt wW ..IIIserted..... paid Mstd .
wtln Mtar la ckaac ay MM .rtlw* CaanUttoo *f DM OMB. tat BUM McDMAM Moes.Mead
.
grrt.. ---t.) a. rrs, toM ta help Pta. lard K*. 11-taiaactara: L T.taptoaa .
a With shall eariflg.Grapelrfl't t Grove, trw..tYa.staI .,.... ..... ..... IOt' 1.... lMRUt to BOOM} ttoilovtec T. t. Pia4' r. Ooort J. T '

M awe tort ato & ..,. <*" lafket. can tar rrlaurr .>}etl.t Minna aM W. JL. eoo,.. dork roll aoucrroai atnmIAL pi_ w 'to MMty aM via iaai* '
; Part ffigb i awck COY red with BMB Mf. tto -- ryta fir aa- ru aiaatets hIDq aha*. .... A Maaty were cover or aacoao I ace ... ff f.Hiat... aa I *Ml Mtty t.
I. tar* b ft jmarrtef* aa aiaca M ItkatM :.II Pw Irranrt m..u..j .MM*. I fcotily ..R... .,.. M a ... ..r.. to ... to at** tto BMal.* to fl'
ttow afterward.fey Tto' Doaioerad OMaty h./ith salad K*. -U- ......: X. 1.vl.rLrxa.a iMalaror Ute .... i-ttmtor tor tto fatw tie fwd ...... iiMTila. :'' -

live Oaks u& other Hard Woods.. f Excc Ute wtj vtoa I krar. -- nOB OaMlttoa. af DM a aa. PferMa, e.r.rit.. tto eriaUaal..... ., heel tor!*. t base alvay* .....*..* to ,M. .t,
torky MB aM prorM* for tto:koMtaff .. J. a Mamy. seat PProdaet DM OMty. Mktort to U* actloa toaf tto ,..c. .
I ""kfit Balding Site. Good of a Daanrrtdi PrtaMry ...-. IMe. ..... I o.a& wt+M rnaM toM. M May' I auaa.Te. tor yMr 1Dn1...... {"
vegetable. a to toM ta ......... with tto Maw It tMiottorn B Waan. Utk. A. O. IMS aM korvfcy sand. '''aM aattdt a.<.. ....* ., ... .... .'
: Lan af forUa. aaM prtaMrr to ... W. A. BeoU >L twiw.34atos aapaon of tto poopl. of tto aM ftfAHat tile sole af M BMBT M ,

laId'tOO wen located near Miami .. toM at t.. total poDtac ,.,. ..I sa d s A. .Ttoaua. .. st7 lor aaM actoa.lima .oaatw* af ttoa* vto kM attor fav :' '
.set 4latrlet awta* tt.f.a. ,.... ....a atora.Ha. : '1'. BAXDcaa. arttw'lia tk. tiat BrtaaryTaw f l'
= tav. far tto toy tag ofilmlpoa I l'NdMt' 1 -taMMtorat P. K.M. .
..." .
tart .
; t1.p.R f. Atoabraifc. P. HJIOM i roa cxxn-r a.&a& J
tto
M T..7. Utk My af L '
1 i $ .15aoM May. A. IX IMt lot ... aoMtoattoaaB I sad A. A. Siatpas.eat, :. NbI TJr' raw.ll..tl..M.S .-.: r-: a T.1Ltii't'l.roa ; ';

er D..astrtaeslrl tor dtwr .I ...... aNI.' bias.ridael .........t..h.. _raw.__ .. tile ...w.f .. Coua n -iaastntss ta
atato aM aoaaty. to toay ,... Ira 1C-taapodarn X. w. -- K ..A
.r
tto Daaioiiruli ....... at lbs CaautoB. O. O. JfaMtoua. Z. B, ... tw...:=7 MAWta.a ..e.tf r.. = ::.. .. AM ID.a..e110wrrM
M
(Rant ..... to to M11 x.01.w KIZBM. aM T. X. OTOBMO'\dark.ri&B -l.. .. (Male:ruled .A ., r+r Y..Yw .f .. r
v .$. IMS. aU to W yotetW. kr U* I.....' MMiMtoaa' ,adwdPradaet W .0101.s are.wry h 7..V'Da'
Seven Large Lots in o..nu. tlor.ar er w 01&011& h' ...... ..f...tM t.d..1..a1.. .... 1. ..::.::.: J'Oa -rI t
.tl .... ., Ka. It-tBapodarat K. Y L.- M spa
.n..r
t1rMa Ute De .. \ .r..w.t.a.te
MIaq eC .
yW
": 5 i.4 Mart N UetK. M< Oe Uaf tar ta 1q. Ie 0. ,.,.... I..L .S.fat. ; Ir.:=-.r iraw sit Sr lb.___ ..,..... .. ......
wise
Gratiarh's Addition IIoICq 1M rIaU7 ..... ItMXUitaa. A. M Ma'XnWL dark. PaBtac ........,.., al ... oases it tile seisaw_ E=t.c-c. ......s1..aS w-....r N.,
..
D. *. s l ass ASapel..dasl N DooM Owa1' M ......... ..
1 *>Mto t W*. -1I5.efap.-Z. .. i-r .r+.. Sr w...se ..... -- .
..... ,,...,, ; ....... '
.
.... f ILL& Pmk Brvw*. J..T. TMM 't IL 1.IIDa1Tf!
tCfetx. ate so .situated tbat( (tea wl.n. ttotM. ft* aitww sal &-. oaeg.r d ut, I'IaIaI' I SSTS>eL

it 11II4 tns sMn M tdl .. ..... piay ..* Irairl..al.ol. -. ,TO TBB PBiOdACT OP ..m.W r
Itts h ie! tkeL lGb ktYs tto ltk eat of JaaV A Owli PractoAt Ito.Booka. l-Sant w.-.A; ''I s < f tDAOB COUNT '} '- __.,..., .se r ...... '
...
Call 1/11, to sb .. bstw.R w M. YDa tq. 4X Praaar I bnrwftit s axKMl, V fk ttw.. N... .,... ...,.. .. .. -

e jr t vkar tntu.. <4alat Skt.edgTwiYK... 'PaBtac yaw* .I w-. tormBr vtUWktok ,
1 :been selfeg JitS3W MT. Wn .a4. kr a aortt7i.... ...... \ r y< Srwo.ared .- to )tto O.arar .
.. 1M Ant Prodact Ka. M.....tBayottnci; Q P.Oaf. a7 \..
mttMrr sans M4 rtPrarUol 1 7 isi1I51
.11111' to $450 fe ch. We afar f ff' Me* ..ae.l. "..." 7 i.anw. sab : W. a Coatoa. L K. 1aM ..... 5..tto top. i"ra Bttoc L a = : n. QAUllt. ... ..
4 Meb mi a M was aaaBSolfate Ii c.. A. 11.r:act-. ..,.. hIIIaI ttor MpBatt+ > tto inoai Jrbnr7. I wr.b ,_ .
make at... lilt prtaMry okodoa.iaB I .-aaa. Ho Mart .... ," XacpaatfeQrTO ,...... ...w... .. aaas. s a' t
Y (tkse'sevea.1 Ms kw price ol 1 .. ....... ..... :,
,. .. to ponalttM to vote.Tto > .1 rrsdaMax ,ri-Oeooolartt a 8 i .. 0. J1TTI.I M w w..t > De, iaar.ets. ..
-f\'!: raaiiiai'arii OaarnirnM aUBaf l.t.ML. o-s. A.: MMJLIOtoa .. MU> I, hrtaua It ...... vfll
J oa/bia tto
", MM prtaMry doattoa to _... a.4 P. i. wu.tar.. dell I'Oa aaarrP, *w ".* ... .
"($1i'OOilYt .1 *'"' sta. .*
with lav. karrky aMtaraa. tto Ia. -.alae ata**. atw aoTMT ArtM* ..J.t=-= pert r :zC'L ; a Zk ? .
.1 M Ipaj JMMrtaalI
dr.f
.. 'i 0104 p .. ta.a.ft.I..t1 W .-4JdaM.. vkkk.... ... ) W aft aen.c..,, : '" e.arwbit: ta..w..1 MMw
; \k4'; >1-: ..',:' .J t alvtya BMtof BMtaack ... aCartac to ...... ....w.. .1 .) ... K* 'tt iBtpoatom Joto ,t aau.. ..W.A. &OPTON, Ja.. /
U Bate te or .. tea at wet aHadM, raft to & BdBy. Pdaor Cokoa. Arttorir -. : DAJrILUlDm; .' .
SOMOWY .
jve i,Mey MM. ... ,
.. ... aM blur M. BaHtoa. dirt Pol. : 11r1 l tlgMsrMr ,st Aaglaarr ..
W taba .. p o.ar ... TBB fixgcOCABTkO, .' ,:;
.. '
then to TO'tSl.o7
\ ", ,.- a. = wwa NP ... .. j
--.I' i r 1 ton af ttottoratera O.I wacs.1.. a.I WIMKTM .., 4
More vtotrf I. JUDB coTjKTTTto ; '
wp IIaa.ataIat. wterehoar
IVadBai Ka. n-teaaMtont tL tto attoa
aatttiM to aaradpatoaMto e( ,
I J $ ., .- Bar ........ ar* aO ......... kator. W ...| .. W. BMd. J.-B.. .....-.. .AJMrt ; r.>*...'of A* trot. artraryoartoa tf raatairailM af DaM OMBty ,t. .,
Ilk tat aMj.. y* t+... tow twwhy M tae. t..tlaa M JIIMa 4ftrfMW a4arM aM Praak! Kaaafc., ...- B.M May IXk. Mky ye s W eel to.tto aadM ., tto DoBMoratto.
J. H ''TI&atu Go tkrMtk ..... ....* aa ... Q..n : af Cl
; : .. wD Mearsw ........ w t1eeU cU amly few tamM kaOOttoMto d ala.....o i tkat ....., tto *M.ilataat

Of' 7 ..... atilt K to HnatttoA to toeea*. .eu4WM8e \b .a.c y'WIeC,' w alt alB 'Malt'rrsi'..... 01... ..c..a .. 155 ..r .. Im'n.. .... .
Qaq taarW b De OaatrIaaesd.s
totor
... ar t Maisel.r. .rtYab, ar to two M R MrBet)a totto "'I1U.1'1DI
r
:On clFiOor 't" -- a sltt W'' at De -. M M ... WO ....... ttoW Itat '
the
.. <
MMiMt a Ill artoMir* tiers
Ieftr1Ib r tMr J .
L a* "nfll" .h Ucla told ky tto XMMcnd utr' to .... K t+ad ...-..: De. bN....... .......'... N allied N w ... I... JIW !1M pwsttu.... K al apartfa.r K .aN.C
W diets trw grsad a >rtowrr-V. AI I naatrK (to 7
oases
k rtarUa. vto an vktto D aioataaito -\
j 317 'Twelfth "n kor of kratar ttoa tto IMC ktoJ4at rvtana to4to ........ af ttoaaaty I tttelaaa' araitMe... I t sarrt .py af May 11t t was ,far
.' t war k> tar. ta atbac atovota yDarostW Sri,v.kr arm"ttai, .f EuMdrt,CoamtttM. at tto .......1 I ,014.11 a wseld.ta.asnR tor taw ,... rM tr .tork af tto *... ,

to raTana tor ....... tatovkat De nab tavtal ...... af ttofaTotrtet .\ ..... ta MJaaU. PtarMa.to .. .. 'tto.CB>. ..,' yKt 111! 1at'K rill naatf MMM w
o to.atojM ... 'a.'what M yM to whet ttoy o.or to tot*, L" of DM oMBty. iatjm Mtto *.. MY .arrag 4>*p t7 tax .+....
I lilt 0101.. kfI ato aaad to ata aotMto "to .... pJI 'tWr pD,tala Stc>> m-ta.. to jaM ky'lbs ttoa, of. tto IM.T..

kto ,mew toUtaf id. wan to faUatort I 11 he Mt N. this qr tar f.,.. nrtou MWMatM art .a* tonrwtltH -; to. toM JM lilt IMC-,'U raalatfr.. er1s *x *rttoaa '., tto .... ,
.
.. ', aM kaivMM 1M ttoa ttor ...'prtaury ..... to let. mMvto laasaat. plN 7 '.. ; .4 I web raov mr fiaailii Mrag. tow ,..... jMttta* .. to aktortar to
vkM to ft ax toaM froai tto dak atoH. vtoa. dMllMffM kr laarillater. -.r-tad.... .. .tto taw af to ..... toll. aM to toaa tto mtto af tto .
I 1s. atQu .'Blade to vrlttaLtofora > wsti. .... Cluty Ut IIdort .* fatara M to...tto ..... to tto. toat1KT .(*M to vktok I M. ....... M ..BM '
Special values in p1 tto af tto MM to 'taapootnr. kia kMM. toakMa Ctortt 11..... ', ... t !t Jq !au1' ... my ass to tto utr.. M4 to ;
vaiaklp '
eairMfartkart h CaWtTVM 10HII ftOIIOCX tfitfc.
aM aipaort De r...4 w tIC tto OrMtt IUt \ to tkto, I Mf t prl.wat ;
| wet aM Casa a.s.aw6' : 0 -' Y1..t; ha; lttl u. s.reaat 1I1aIIL. .
rata tor ttoIII 01. 4 att art. ,
.. kept tt a> am ato ,. M U torOM ....= coat 'ha ()IiIIII ar. 1TUt. an..t.t w ...... .,.. a '

t Bdys' Wash Suits >. vai apaat t to vitttaoata toBUS. 1 to TOM .L Oovaty ..,c.. table tr.tnatlos 1St TO D>ocu.T1C:: Tt1TRtQada.w'o 0. toes a a taw naoan9l 1' .
Coati ..T.,*. llMtty '. 01101 tU. tow M
_
tMaa
Mavatoaa/MmtoaaraaBMB last ..... ta tto e+o..a : I' I} t' OP.DADBVCOCXTT art4 K
atoM4 W a tat beerM.al .Latl TtMMtanlTM* : Da4..Oaaty. If riann.aato I w>. Iar.. t
aa
x ...... i tov.....to tort ton lass the Mph ta TOU Oaoty PtsIai *f KaftotratlMOtetmai itana 'af 'tto to toa* A tra aM amt. Mi .. I

60c'arid AOM. k>. ..ktac MM ..aweaa.rwtll.taall.bin aay -UovtacrMMn'TT far to. DJWag. rat. prtatarr. :....,Oat Kt T- KOaatior af itotnttoa ..... f
Kcesa ;
; Cast
ups M 1 UattM atatoa ....... ,. XMari. ra aM.a,.alt vQ kara to MWT'tto > ,-r. icr popm

aadaatal I to vfj Mesa avfaBy karaiaM aaprMMtaara ta CaagraMMxrMdoaal .So.rda.. r Q dare!.'''Onvt. ,Knari.dart. ; .BMBM,rteary tor." tto a* ,' PCM' 1 '
JVW11LB OPPOM ..
l Gf I .**+*toaaty-toaUM to ato kock tram toTtaf laoktat a Barpotaal.*.. I Japer af Dtot tto ........ Caar .CMatoaJ"Avt' .'t.-*MfVaroM. ".< IM, af MMty.truMrir'aM' ,Z vtakW ;. ....... .,....hAt7 a, .r' ,

n.'Jke''' ..... practical 1 Oororaor.I ...auM.. f-u *.-- ttoak' aB ,*to 'TtMvtorvBM ta .... ... De ......4",...... II,De

a4. iMttor of ret M}M ... laths Ia aoeraurr af ltat't Day pans..4Mtrtac m* to karaprtatM ill< fly arafBrtaarr.' ,aM: axmta ... lr.M ."1.101 'DLYK paaagaw Ie a. ,

VBTM vO. $to aid aaror of kavpt- 1 AttorMT CaaeraL' ....> M. tto prtoMry i hew ttolr M PH ta ttoauMf. .ww'1f !Mrw..... pyrft I' ,

.... I BXLKH I .1.tor .+.eafaH\. ....... .. ofVaart = = '
CUnXMC 1 ""fr-.. doa amt M a raacMat i tara aayity : ;;; :;:: : :.=
': I X that, aapartatoMaai r.( Pain* ie ..... aM tar ...... at ttoBM .. tkat t hat .......t vffl YtritbMy .mat .

RE LSOKJIBI .SUM ER HOMES MCheCio&. L t+ 51 ., I6aII Via J. B POBMtraury. ... .. IB. ttoaMM* prkaary.aMvtak .ww IM .... er ilia .....1 MI a.c ,;

OoamlaalMar'af. .Atrteattar 1a.w.... 0osh. OMBty Lra Dew oty. I. '.to tatem. ;tto ,Totora rise 1ataO ..... --1.... .. ..... u ... a...
..
OUTFITTER TO fM.M.All..rer.. 8 Fart I 1 I AAtoUatOMantISUUCtoaUat aaOrv u. Its.. kto ..... *f Ma4Uey.Mal4 ....- !....... xy.raapatra' ta"tto t. & _
I... d h. kr tto a..at af wilt MMM ......; prier. >Mt M.I.CM.' tto
airtar* fctova tto ..... ant .aaytac ....u. af M ....< aM 1 IWnCJI or pHAcaFOB'
-.MEN'&tW'OMEH tTtaf twos s M Mt ftrtk. M *r totor -
1 ftaprMMtottra to Ski LacWatara I ........ .,.., .
..
af i BiMnfita feaaia.. U ..... ay totto 1. auto iMatar; Utk tto IOU 4T, <.AartJ. JL IX. .. .... '..' ..... .,. ... ......eI ,...... ., 1M
Vary rafter* tot thus ta a kakoay totrlet iMUUal / u Itrteay ...BV ... -. ... M. aMB4Mat .-. ., ... ..... ......... ....... ..
AiOi "lttiT I .
MIAMI, tolfvay aa. thaw vkkk tto iloiplMMMM I iat 0101)r (B TMOI 1d1 Is ttrlw .tMJtoattoa toMt to Sill, tor.,MMty triaaaiar. tsbs N..ti.a.ara.. ., 1..a..r.al.sew M.1.w. +
'' wMttar W AOft 10 ftMMBMd se. WtTto tton KTMM* I rMMtt M tile 'T.-
lard Tto'tartar "ftntraf' I. tat ,
'ESTA5USHW 1696"Tred'k. 1 011. tie'oODaC7. r::
lbs f ai.a
'. aoMn *
raanafitli I BMMOT OMMto >> w .
tkla bakoay,M tot t Oaaaty hlta atoll .. ... .*f Dad .' _- ........ I ....... am5 a w wi t. a
sill M Villa M m*. ,
aWtoj .... 1lhatL 57 .......
--a .. ., .
i ", .. 1M ..
4 1M. ac p A. kL, at tto oWt BMM, ry v.u.1Iy. "
.1Tars .
II Clark .r tto OmIt J w/vy .... a
Overt --
<' ta tto atop* ?
"' ., 4 ,1 OMBty AMMaor af TBXM lade PterUa. w4 MkOcty aaaraaitto ._ .&. HLHJ. ) : {;; .. ,a. ,
hrttaatt; vttk Ute ,
f' 1 ntamv sad dieters vto( MM--
'1 Tax OoDMtor. '
.S\ Morself ..n.iBta>* KWUlfn 6TtC6fa >_ '. : 1 Crap I... ar* ....... kr t.td. MtjBrny TO TUB DCXOCBATIOYOTTM :; CXMIMII eoromtto>na
: aopartataaoMt af Paiha OP DADB COw GMt 1r./ .... .. LS
: McM ariorof gnai BMtaaf aM a- aane110a. tar act ..**."! a4 'to vtot .: M 101 sit w.
w .1.401
ti -a..jw. a- a ..*.. kttoury vtB to "' ; '". C Dues a.-

'ta 'Bstat 1 Oaaaty;;..,.. '. I 1-lra4. T MUail.Pta.lUy' S3. Utt. : ,! ri isua a>=- .
a : ,1'aapantom. .,,,BotiatradM. ,mn'"w. ..'Ctolmaa ia. ... p kBely .axproM a y "
Var FOB '
... O Oflaai ay aUJti Oar,.Ay'Caa; ........ ..,... a Ma.' b,

I....... Kaltoaal titlttleatr.-.. Q?. rloeda,. (VafMVtaWat aVBpkakrt CiTVtffi Ba)4) 4V| IMato far tto ...* af aaaaty MM.tortaur .

: '1I ml.j, Dade :Co..,, Florda. 'M OaacrMMi ctotriet 1 11 '- tto Tka prtaury.*ry*..af....T Tot aaUp*". ta, IML., Oz'ntoMa for .IM m aV Jar..tto DorUa.teats aakjMl start.af to ';

': '' M.... Kitteaal OoavantM. OaalMaattaM* *f v....., .. to f4 ....., ttotMaaaor 011 tto acttoa. .t tto ......... arVTO' ;
.4. -. ).1.1 taoauakM atato CnaiaitnM fraai' Pint ntaam.Ttoatoy. JCy l tt. of ...__,tto tUrrvo* ." .
Ceatl: 1M. XM aiiiu vl k tto aparvral af,ito sr
) 0' f x. DLt.1r rtl'a
I rr-w-UII........
iMDT.oJt.LAXD ,
or4
S ese Pit a.ri J
1'JaJxa, Te1Nl
Otalaal "
Coat J. .
,
(
.1, aoOeiter 1ht; UOt. aaa.tona tar totk ,, an (1101 tat .0&. CMA
Crtetoal t7o PACTQB<
\ ?)o14 .I .st out'Bi17way Co 1 : t'. ,.1 CtarkJCrtetBalOaart af o..n.r.lIeadaar tai 1101.: TM Uy. MOVMVtor 1MT), -praMrtr.....*.... .. M ,,LOT rum 14 TTkM I

.t" Fk rM .Coat List Canal a&4.,Trana..Co'BoMooaud ,- OMaty. OMiariaiiMof. toxlotrleL .Set na ngItesnea Lott '.tit Mt to torn sal.apes..a aartllaata ataiMttn.to, .0101 Ito:..ktMctora ,>> -. ).

r ..-.A tar 1M. ta....,JItaat1 .... less U tto vator to MINt to eaI7 vto fan aakaarltoa' tor
Florida AtUntioCoat L&aa.O 1 ,I'.elan CMaty ..... 8o.H.
..... .' ,. l 1 JaadM at tto PMM. ta aM 1.rt+oL' .. **a tat; alttor tor 1M4) ar U T. .... aM. M yt !tae aM .... ... >
:
Mrtota II |\ 1,1 P.I.. C.Nrn.a1 Tea w ... nto vm aaaly aa to BMr> w r..*MtM lIB<<"M 01011. tale
1 UawlL f t I U U r II h1 Re it plh ..... toralIN 11Nttnag toe aa.rnlwadwa.Ptlos tar ttoPayaniH ,.,...1 ar tot. ..... .... waist.

.1 ..... rMioeiatli Canty Bt, II. pa IlIat. au In TMR M of ,tto Bat. -
rtlf* Caamlttoa ta *> aD e1ecdaM We ,. Tkta vfll aM tto toM .....,

ORANGE:: AND 'G GRAPEFRUIT f TREES reaL1L/1.11. u. II..1"..IT.t, 11..11.,.aMJ.. .tor. 11 1".Pro-u. In. ..... ...su.. __N >to .. "ajjaMM*'/.1' TMMirar to Mtoat' ta dl'U. tto w.aaxt' .. .tea.. ..caya.. tsar v* i iianx aMII PM vttV..... a

.- i' 23 011 1t. P ease tte.a Oe paTaaat o, sap e's' tto prtamry dw J ) kfry 1">L ar Jsar wtoresrlptf.t w.esn.i .
Jw1W' lr t.94B tona B COKZM
1'- 1 CaaaUkto b Ml tor Oatitetalt Ucla ar Jell UMI lit aay WIle
I
:rVe BT e fer svaser.planting a'good rapply to* IMt B.k to tottla te4: uyM. 1101 wart to IdK toftw Tnatoa Iftaad Board af .
I rctoafe r. X. SataHay. May ttk. .
11.1..lIUuu"'r wto was U yeses *f ail 0101 *r
";,of, nt* nt::weUgroim one and:tiro. ,year' budaliu } Wan D.M kar SI. 1101: Iii> aayM IMf. (TM. uyrtoMM' Ito, CpTtouuy

1 1ta.lar Cugtsral.att ea..u kiQMilM af (U U atoettoa TO THE y/
ac yMra ) LADIES.y
all:profiUUe Tanetie*,,which' we. 'Bell]rat ... ..... ttotrM. I M or afUr Jaaaary ]. 1K7 rWW 4UtIk Tto M1aa tl t kaok vtj toapaail :

:4 aiaaikara aoaatortal CaajailttM. ... ..... nib. IB aaek araetoet M Tails,. .
1 'ok{ >*iBfQ: t price*; We. guanata!'. our treesM(0'WHITE r. aMMBtk Dtotrtet.ttaatla auto. .Mir attar JMMTT 1. aprn wT .Itk.' aM. AII-vtt .......wl.Sal MM. kT torVMka. WeH gfft1OU. large padap. /

'' toMHtora ... 1",. .
Ctork .
(. FLYScud, ,fo'Cataloguev.THE '_ .' Tto toOavtax aiam poraoM at.* U araaarty mlWWM. aay 'f ttoatora toM rmtrai akaacatatoM ar vtoM tto tialliaiiUa kat. raaatrattoa. of the I Most Beautiful Mixed

tonky aapdmtM toapoetoradarka aw M* vote at aa .011 01.& auto vffl to ....... ar tna.> Cvarf lasturtium Seed. >If<
WNTERH4YEN NURSERIES' tar tto rarloM ...atlMjctoy.1I aM Casa toM tkto leer.Ivrt vttkMt torra B.M avpBeailM to sees.. you ,

,. I wi.rnwai ar MBJtttlM. tax \ ... vttk ..". tvaelal attoattoj toamlto win send> us the 111.01sadld1'
.... CYadaot Ka. I-taaaMtort: KaiaiiMiaiaMar
.- 31.sil ..... to tto aak-alrtoka af aradBcta ''
Parka tto toDavtac
WIKTEBHAVEN.FLOBIDA wigs MePtoriM ti MB- dresses" of two or
more
; .
II1. aM
U. vktek vffl powers
t '. nraato kMtol aM W. A. .... vffl to-aakto tor aM tad tax ainiatautraaator ,
E-n. dart
... I'ail ar* aatd M tto Mara Tk fe* atoM Baffa ator*. Wi I .a1.w. tor 1fa 1"'. M tto MM eT I.....f..a b!. Tatar faaHtag to tto of vegetables ,your locality. -

'. ... '. 0 ..trt1 tats fc. af BMTM. die krkkaroplt I Prvdaat K*. t-taaaetan: Job to: Bay aaa vto --. Hyara i ,h.
& Bfvarif .M 4rto 1M w1D to .l..
af tMaW Barry DaBoto. 1H. --. n. t
t proporOoaa.Tka *.kvB. aM rraak l .v... ..... d to. ,ay tlM.fa asses af aaO Oaatk WMO*:Mto ...... ,
!rarmttar 4toaMto rattor M Ito ... .1 tax for nut ... r.
r ,TR ES' ttac BtoMackeol kMa.rYaetoet peer U7" BMT -
7 i fuel a. aIamo. Rise a a+ v W to?* Mee..Kail111 aM
yMra )
: I N*. VIaapMtorrHa ils 3.... P. Morrla, af BktpMra. T..
# .
ttto .
... ,, with! nags frMk f tto latertar. ...... B. at My Urn Iarhag'110/ win to r*>
1I.t.!: >' I .,. ,.. W. Partar. DM CMPV I kM a ataM caB ta tto Mrtaff af 1MBo
I noova. .>. *te. ar. tort .. '?* aM A. L Baack. alefrd to aay |LN for aoO tax Jar *
., .1 dart PoO- tto IMt.Aay .wet Aa attack at .- oota
Mckt colarol dada, vklck yr
I. BtaM
Ockkwaha OM fir fUO.Ptdaet ; Ml .. ,a* weak aM with pea a
from Nurse > .
nontn
es X aoQ oaatly.l, one floor I* prrttyBtttolil I. M s naMaat aftkla
.., # : Ka. t- ...- -.: Lawrawss p. lUte aM Marti Mcto too ., flush fdar4 .
= : ,... L..tbmwwad auaatj hew 1M
.,
trara.
;:j .....
Daackarty. a "+ win to ..... .paaa kM war aMloata
tor tto art
tax af
-.J DtRPoll IMt
aM VaOa ate trst '
ar* mttlMoa WIle VM M BT ....... Ttoa. | VMMB4M
."ouk..4re4a'orcuto.en1anon. tMt PI LA BACMB.f > AM Uakla to: Pan,'Tea.AB .. .
t frty. y. s Boyatoa Packtac lira VMM takakttaato<..... to try Dr JOmfn Kvaovory.
7 l'I'' Brow-MI aln ja bear JRit traa V> ...01 nrict1 ....... ... .*-ta Mton: i. }. af ac aM vr aMar U ar yariaf Uyara DI R. kdaM .. tomoflatoly.

( 0{ Tto 4 aetakMaear.'A. P. BoaM. Job rm: ac* DMamtor 1101 IMC aM aay ..aM aftor Uktac t.s aM Msts. gt 4
I .. ri.n. :MaUac oat aM B. J. WkckanMB. dark. PoPtadBat .. ........ a Tidiest af sir aUto holey I VM a vB aua as t
-" ,, : Sclme'Stti 0 'inthii &. al-oo.it Iu.. ..... QoeI ..... aM aMBty prior to Jaaaary 1. 111. toaM set tkat Kv PtoeaT'ory' la ttoto ;
'
k vmi to ... wta to fast ....., fw .0101.01 w ....
Xow. tor rM lrM to
HIMIM' aato x01 lsepals..; J. ,;. pet yon tax for .
,.n..e" V
at .
Ua trrM Mate BiataH Lase aftar JaBaary 1. It'.. aM totor 4raotota Iii ..
am rJtaat, BO bat CPBM to Spatlk PaBac BUM
., '" lad3..aka.art JaaMry 1. IMt. ttoy vm toto 11M. Trial WOe tra% Please mention the t Metropolis

.. \ "j AlJ: *arl"Wart R. ......at Ka. t taaaoetont A. R ........ aay aoO tax tor 1M **
ty. Aay M TMdOac ttotr rr M ntI Cattlotie mnSeaxfa
+' r' HeeJfttrtefifor rdkbteTreea+ VM tk OMMrtto.WUtor'' Matths P. B. auJorVtr b Trawls
BMttar ,tgrtttaag_> Cn ill alter
lass as ar Jaaaary
ken aM -
& >< -. eta .
anh.. au tl iiMfairoadatdctjratbtTJdoBi :; TMorlT Ba aate tto aaac 11.0101 atnaatoafii 1. iNS vm to Mktoct to aayaMBtaf II ward b er t... 1... -
.J., r ,w i replace tea. its 1Bite nr'._ fUckofiyf =. L JteMBkAakflMMM Kara.+ J. Rol tax tor IMt. b aa MM afaiaaiattoa. W ...... ,. M rW d N ... .r
.," -Tot I nth to kM toM drtakta*. -A* JP 'faavBB kBajlaWTaj V. _af a. vator.cn.: ',.,Mews .Sias.. W bases.. w 1M J.lOlGIANO II StKReDfblt
fAd: r D.ri oe.R.raa.ola..atLi rL AB. CHajia, X. W. Ii afcaf, BM taxaa to ataat iiuari tto M- ..... ri.t kbp .0101 54 tab
'. [ frae'O.'W.', ;. CbNNOR' aM P.. A. Bryaa ..... ,sag ptaM ,.raY.r af teQraana.tirite aarOxcat. r.-JDan=a ... ute rw .. .
....
... . -- r t s. .Is ..,.at arty .. wtal.. .. J. jaatttof' fort tto aac* a TM.rJar ttot Aa tto wee For l/Toial:
Tangerine Plalda ...... ... t ... .
IT. .I t L. to .a.. tto Mrtttoate ar (rtatof. II...
't ..... I Matt, B. XX T. Ban Std 'aaalts tto titar Oan ,.,.. tat it all bug $BaJum.n.U

I ,. ;0 w
., ', .,., ..
AI'.t << -
"' V ....... _>'
.{' i .. tuti" ,''''
r'
-
*" ."-0: ;. J

', ; .. : : .:V ;. '\' >C. .. '. !''''' ,,! .... '. .. '. -' ,;'

l .,.r: ; .. .. ".' '. I '5.I'J ..-. ..J'Ot .. ... ... "

., "
.i' ; j ,-- .- ----- -- ....
4i. .WDtI L '" .
sd tr
tl.l.r PaBta4 ptaMPnetact
.... net' .
Wi::
Iii.t t! a
N
W1I rj :
OFFICIAL
.. ....... r-- :t la-taoMterw a J ,

k : Seven Acres of 'River I II'" MMtiBntil ..... wttk ALLr Kyaa.JM C.OMn4.'L.;Dantky......O.. PoBtac W. SckmUtM4 ptoM4M I ,' Political -'Announcements

t ...... .to..:.... If >b' salt By Coast; :- Twfitu atTMt. .........., bMlbf. !
Mtt nal.* Utto aa4 .k 4 tto htoaliBk ,

Front **pea woal4 f. wttk tkm. Pndact K*. Il-taraMton.: & a. AmAaciacati .
Property But tk T 'W aot .r wontaa ta taato MIMAKY' auCTION NOTiek .... baa h*a ek. J. P. Kr. cuter G& totte< wffl l It .toertei tor,,$H

to. tile&ana t* 4. tkto aakMkar"MtWMt At a ....uu at ta* Doam tla .. a4 aockarl Cara.7..flack PcOPnetaet uiL Ko,iMagaceaeat dl Nisi ulsu. paid. fa bdT .t
n to rkaatwil kr MB r.e.u.. OoBBttW *t Da4 c.t7 *-. bat pb.. JiIeD aaW. ... ,

With man t Grove Cmtotor*. ) Pto. toM ta Ktoari. Pto, Marck K*.' lS-4a.......: L T.
4 //i buriog.Gnpeni't Tto xattaiiatal/ wwvaa .ftit ..... I Mk. I.... vanaaat to ashes tto atontoaa. T. a. PIa... 0.*rn t. J.

to t7. tot .to alvay .. I la towtac can tar a primarr *toetto aantraa art W. A a.o,... ..... ro> oucntwcocxr ammc.u. Herb et ik. MMty aa4 vO ...... .
Part Ugh ki rck COY red with tact DM* tor(;tto -povtrytor attar via a4pt4: reBtag ...... him A M* 4y ..,. or EXOOKDI I I... ..., a r...to.t4. M laaJ *aUy oj.

..,.. ..m... M coal *. nto :.II ,.. prF.rr7 [LMI.a ........ .. ktnky. ....... BVMV M a saU..F.IR ,5...SjT *.* *. at. Qe r*... r ... ,
'.* ttota affrwara.By Tto DMHtntlc OMaty 6zs.dolfa. Pnetaet M.. lSapoctor : X.Wtor. 1. Be .... ..t kWtrttor torrtalMl I De r* tk* lee ........ imftlK '. r
Live .Oaks and other Hard Woods. Ex- tto !'8'. k-toa I ...., wana caDtM CMiBhtM. *f Da4 0. at7. PkrUa." U. T. XorvwM. P. R. Iaa4 ... De ovt *f ...or4 fat i!!... I MT* uvay* *a4MT ia4 to ..
.tonky can ... ,...w. tor tto tol. '-.x .' ctork. PcDtacPnetaet DMe OMatr. iaktoit to tae ..... jkf [ tk* pMt.I ,
cc'lCHt ceding Site. Good vegetable sot *f a nBiriiUi Prkaary a.... loth M.. 1M frtaary to k. kW4 *a U9UtX \I (.....JW tat yMr 1DnI......
a to toU. ta MBpltMM, wttk bbs Nk> It txpctorn BLBamaa. : Tt A. 0. IMt, aa4 MtN7 W rude a eoua..... *t tka *MM'
Uw t W. A. Baad. L BtaekwUraa4 w arrest K Ik* +. =''W .. .
{ rails add prtBary toftoM p K re al tk* u* *f Martta as,7 y ,
: laad aDd well located Dear Mimi.500 MId at tto tool Islam ptoe1 tat C. .a.. Ttomaa Mrs r.mac. .. .... ..... :thrill. K tMee vM bai eQw Iat.. ,
." e.Q.t tocOaa 4Utrlet. ..tat ttot ..M* axac aura.Pnetaet JAVIf '1'. 1AXDKX&: la (Ik. Ia.tryaq. ,
..., had ky .... for tto toUtatf *t X.. 11 -tapctan: P. B.Boprr. T.mr. t.
lomiMB *a ''he* al. tto Utk dos at L X. Atooirmk. P. poi 00513511 a.&a& vwy. tnly.x. .
$ My. A. a UM. tar ttoaB .--O. aa4 A. .a.. aiauiiM. desk: PoUtMkM. T.1M a a3..1waN.=- r-.. Q.. T. Kxutrrr. .

rI If DBcntia Maa14tM fort,_ .. *I4 *tol klMk.Pnetaet ......t...ewer M a..rd.ur tb.t r a.wta..M.. VXMI vary .Taaiat...z"'
., 1K Mat sad Maaty. to to nt4 X* IS-tMpwtant X. w .1 sit SI 1M ___ ...t M cae tl1..ehasbv :-= .
rr- ky tto pBearatto ...*... at ttoCM CamptoH C. C. X.Mtam. X. .. : : :r .. y

ral ..... to to ball Rta.. .... sad Y. X. OroaMQ',ctork.Wrt waif w .W....... ir,K ==----'L h.< rr.V eC, w', +'
..... 1.... ..4 to to appotato4 ky tto '* 51*' UaBataa4 rir. W -.. au.. .wa M a. .ra.. "'IL '
: Seven Large Lots inGraoom's o..entse O...... at tto Mat..1.. ..... M W tool ta..l... 5.5n. ra.w .
d r .... Pnetaet X.. IT-ItoMrtanT H. BCMatoy. w.. M < was AaW wB) ro* VAX axBBoaItonky
M tto *at at tto b Mat at aa4prtatary \ IJ'-- "
.
....
v A al.ettoa aa4 tto OB Jar X. 0. .,.., J. 1. ...... 35_... : W r7t.7V y .,**..!**>.Mo* _. I .. .ww.. ..,... r ..r. S
: Addition oUUc tto primary cl.>*tloa. tajA.r .d Ma'Jf..w..&. ..... PcBtafrnetaat riojiiiUMy ..* tk* Miint .. tk* a.. I.a..Ma.u. eC+.WrrwK
\ ; D. 1I '. ...... ADapetk..... .. *.I.a.>.... OOMT ... .......... Y 1M p.atr.atas w oa 45 eC
1 Xa. IS.-tMpetort 1. B.aKaaila. ad .. ... 1M. .a.t ...... .... ; ao.L.
:
: c..e
PnrU4 tkat a neiat primary. heat ........ J. T. T... 4. ... 7..MDa1'r7 I at t "..... -
Ctoe k &rd.SQ situated tMt (tel wton aeMuy a-'ar tto prutotoMof ..4 lads O tfr. atark. PaOtacptoM. anD1.1' 1W cM POI yy f 1
Ml4 tow aton to toU aa Tin !Bwfto4 cakaatPnetaet TO 'I'D DBl0a Wf i be fie 61 theL lotsiatMjkafiiy day. tk* IW 47.., Jaa. A JX. K.. 1 -tarpMtant W.,A;: t:, ,. ,xufi 8 COUNT: 1. Mb ...... assts w a'seas..,
UM. I* earn* w.... tto H1 ilaaaMataa. ..... PL K. -.ner.,C. K. Pnaaraa4 1 .. tsyraai r kfsk Ywi N .... s7s ___ W w as. .
wton aiMtnllMi akaaat J. i BoOy. ......., PcOtac ptoa* ,......... tor ttltoralt7 vltkwktek
t \toe heeD selflg at Mr toM B4a ky Wait vet 1ete h tIc ..... r ..a'at>gnrto4 'tatk(. c-: ...
to tto Int primary .... aa4rt| Dsv. .'V Its -taapoitoni Q 1'. .,... fraaarr.; thy.wantIt to.
Ire J3W t to.$ 50 CKh. We offer Mph niDil pjtaury .....*.. Mly a CMtaa. L K.. .*.. sibs kop issue ywr Ear .''OR eAJ0.1tIODitO. 'ti
Mek era ura M won aaaa.4ltou -4 C. L BoEZactmv ....... rig the. spilt .U* ii >rtat.fy.a. /.... '1 w
r tkse'iemttsltf( the l tow rice ol 1 at tk* am priBary ahrctfea. to.*. BoMora, .... :___u iDijt, ..., amta tor. .a ..,.. a> \
; pea to pfBltt4 I* vet* 1M4 rnetaat K.. n-taipntont, 1lsg .. a,mmt to tka .Mttoa gam vmtm.. .lire.
at tt* ... ida
\ ; '4iloo\ Primary DMHBritH ludoa CaBBltUa ta awapmtnwttk *allaf wi imaa. ..rt aa4* A.P. J.XrrTtaaa....... atark.ptoaa I'Pa e D ? primary lv., *! tt Until vat .... tk*

: t : ". -- .... tonky 4etan. tto Urn* atan,' aanar .AtlaaiUik a .M. :i ==k a.aV'oaf.. .east' aa!. ,to wffl tkto 4nu a71'1 a sad. w.
kmpoitMt
.era
K 11.1
aatoyaa
't p to mm uC a
r pltl..tti.e aa4 .watks M wkfek fatal .... atnCPnatott : : air s IM w W
; : ; K ahraya awkW ton ...... to ..... Ma4Wtto*. X*. SS-4xpatartt I.1a 0..w aatatrt.a scars K w J .11.1.' ; LCrDDit,, 3EIaaL ; .

t'MI II are a: mater f. S8IUJIIJ lada'lt. II-. r ... ... BBTton ar to vota Mek ........ akaa tom &:<*my nJ** Oatoa.'Artkw Kvcr .- < DoUr IIAaDIa '."
w Jokv r. i.atttlgr rvRTTalidlM
.. p
r .,... aa4 tatty M aa4 X. .. dark. PaBptaM. e JI.Y.waa' .
'
\ \ ,."P ;= ... .. _. k M* w0 kaw WMtaa av.wtoaadMttaada pniir TO raa ocAhe. '
ton eC tto Pnnendt katUtac. ., ..
party. a.
.Dot. tto natlBMtilUtotkat. UMI et" ..' tMpictont; u.1r. ttoratoic aattttoi to MrtMpato h X 11-r-- ": .r ,.
"i **r* ** f1pi; pafatl7..I liar ....... N. ell to 'aa4UHT ,toton aa4 rot" *| .= a 3. X.' ....... Alton Tto n ana'at' tt* ant. tAw., d saMtr the c-l4. a.a t7 tar .' .
; aa4 Sr* felt tow ttoy 4* -. ilinrtaM M fa>towaiQwRft tel.ell Aa4anaa sad Pnak D--.,slat attoa, kM May .U k. M IWMky -* aat M tk* aattoa M 0* PiBiaridc ,
J. H.-{TatumGo; .... Dis b war ..... a oar. .fMC: *f C .W.rra I. stoat ptaaa,Baaa> a atan..to ., tto. ........ aa4' frtittkad.atow 11lta'r oaoaaa a touum ;

art; wtdI Kew ....... w Ttoaa. ca4 aaty ttoM prow. ... : tkat r Man.et.tto caa4Matoitto J
"" .. .. \ wOa akaft MMM'Mfo, Jar, M.rat ri. h.l a ass117 ., .
1 j. Mail i1.J ww.y slut sa aanatttai to ** aa4Uitoa ; M '
s. rOn ..-! ,. a pIc n eaJW rra brn ....... ar to TVU at or parOetMt.tatto I deUCe faratato4 ky tto" Caaatyeadn ,ntM ..... 'aac.Ota tto ..aa> poraclaorakj T r ,
the Glued FiOor. : -.L1TW.- 'net..... r ... BMaiQB at ay primary ...1 CommntM' ac4'aa QI UM aa to wto wm ....... tt 1 OB> p... _
-.....11 ... ttaa .... ky tto DMMeratJ* party:1.1 star at aaek ...-..: 0. taanatanaa4 tads Boat \"M at tk* .. 4ato tor Ika MBTMttaat tn1dU
-
.d Malls wka an wktta Damiaratliitanaia i Marks Sal pno4.to ..*.... a4 primary. I tMtn4 Mporrtoar of: ',
: 317 Twelfth Street :.16 wto ...... ttotr iikajMiito tto vot*. ,ta aMonaaM tilt! 'tto bobsa..1. toy atortff. By ] 50ilta5tfwtOt" Dante door mtwW, .
Miami ..
..w _.. I toot to Ps Mttoa oTtto -
.eraNees tt. prtaotptoa. aa4 arsaataattaa | Wes sow ail tits. at ..... fan .. anty katac M YM vnr ti. nimnantu
l> K Oeaaa, par De.... DeCIlIa' c party. Xatioaai. ell* tto ntana asps ......... at ttoMaty htp.M. .aaad.y.l tonky sw RastT.J at Kay UOw t, WM lea '
wart asek .r au.... De N =:wto an ky tto towi Btft Knaadn CbBBlttM. MOwn 45554545 BTMtt a .oidk trlesastlw 1_. Jan 4pcty Mat ct tt* ....

soba "'... hdtr ....... r a tto atat towtal *...... at OM .. -- ta ..... PtarUa.Ika 5. '01 sties .et' .i:'alt aaart at tkto .-t7... aa
( .......* .... 8* wkat 4* ,.. Met ta wklek ttoy offer. torot*, AIJI n I... I.f DM* *Maiy. aaktoet,to tk* !aw aarrtac aa'4vty tax HIM ti
,. plat ato till ' = kfe pfitow. teitac klB wton to fell ... ... tar taw tox ..,. toton Tartow ..... /. ...an MBMaldr. 1DDIrftt" I. k*. k4,Jua Iftk, 1M4-, U r...U :%. aBn.' axportoaaa* 'at tt aaat '
tort a4 to +*al4 aa4 u.... Den sari primary .lettoa tawto bids ... IllM f I .4 I kaniy r**.v my p..... to .. 1.,.. Jaattttaa B* ta ctatatog- 't '
tllMCtaaty .. ekan ,1N 4attoa at .the...... to aM tto Part! '
a.Spethf wkrf to nm to*>* from Ito stub atu akaO wtoa rtoltoai4 ky aayatoetor. MnaMtadTC. tt* 4 ttoa at tt*
*- ptaAf ta wrtttac apM a-I /ate*. tttJt iCtork I Ik* haft M to tka Mat. to tka C&M to'wktok I ..'. aaptn. aa sal.

i values inBoys' Cawka wcnki Itto at tto MM to ear- Wan aa .tatp.e>.. his hoer .. ..... J1M.M ,. I "! at. 8Q' akOtty.ffla. 7O F sffzOHOCtTODiOtOCalTla .J M aay baa to tt*.owaty.. sad toa44ttto
: ,. abU. ky aa4 aapport tto romttMek W at ttoOnatt CoWi.. flMJ, > ,rto ttkv. am partoaaaat t
: .. primary aa4 rota tor tka .... CMmty .-.' I7VM"Caaaty xs..c. ,:Kay tl.'1KT naVtoat' :at XOaBVtt* aaaaty Mat.tt .
; 1js--ta.: naa4 aa tor MM,,ttonwVt Tax OoDoeonr, fTSJ- I a eta" De .ern .... a.as a "',

'Wab"SUits : ,M.M to 011..6aMt9ttN .l Oaaaty ..... PakJU tMtncUoaOMaty 1St. TOTDU tonka M aa trio nopoetfi&y t.

tack alaatar ta ttoto4 swatT Bvnyan HIM ..t: -.j.4 .of*..J) 'COQ>fTT aaaaHtto-Totoa ct tto iimparata atOa4.OMaty.
.. ... M _
W .
} bw .. ,
.sass ba CMaty TiBaarar. nut : .
.. ton* a. ail Xt doW,1 vet .
Primary .beWS
: i
'r gaar.aatoa
... ... / ,
'. j tow MB Mac a tow aoc**to tort OMaty Baaantoof at B*..totradBJaica 1 0.1.fte'ne.. .. *f *kant to
Ma man O>e slits to ... tor tto top a taw ca4 ...... M&.
,
: frices; ; > .. ,.,., Tton to. aotiuc,I/..1;atoat aay ....rte. aa414au p..... ltoorl.Mfotrt artaury. ,....., tkat Me. T M.Oaattor at ngtotnttoBi toaka.POB 1 ,
f.l.J GOcand'upS.OOini Baa aaJ tt 'tarn ktai to an .... tables Caart fCrkatoal : : .
i. PM M aaaaaju 1 shot truss .. aa4,avMt&tWl; tar to aator C f W. ".J'CPa
; .
; ) to wdtoeB]; cwfatly toni. .. a.3 Oatr'w' C*.4tk wont.' n a-c. ;tMmaa4, yrtaary tor,tka a* .. I
: aa4 kaoty tirttoi tortac a ... 3sapt fM.M' l .. J1aftICS1I11'g' PBACBPOM : "
VrtdT ta kto rk fna tooktas rpt.*.... I Jatsea ., tiK.... ti ers. CMBtaa;OMrt.cC.>......., lee at canty'tnaaan akt I vkkto .I : J ... ..M a-.

\ Tak By a4rto* awl ...M practical 1 0....... f-OMM LMe.eh .... -* '; .tad an, vk* rst.d'M,as' latka .... Jr De ..... et',.... .,.De
S /
aa4 fcattar f fact M ,.. .... la tkatnrotkapi I .s"1 SC ltit.. j .... 4atrta.v to ton ala j flnrarlaurr., ;a M' Itch art ciao Tlah Dt.trh4 p...or.s ,,r ..
.a.t CMcnL p a ( '.. 45' eC .... ,........
.ts and i .... Mr .,art to Ika awaaf.I 155a.eft J
: o..ftNDwI prtat4 a tk* ,.hry L. .. .... Moo .'
.
.
.r _. CIUTOX. ..... Ti50.spiiltwtat..,.. ttaa MOot. M.* a a4Kita''!tat.aay '. .kar* neatTi4L aatanaMa ata ... ......a.,-..w.t... If.- ...t... M nr,
ty seat aa4 lair .... .. at .M. std 1 fcaf 111wa+
I tat*, .t; tk* rt anJ4 at O! .w e.ltr. b .w e.drd.IMpp Ie .
SUMMER HOMES nadoa Udamtan. akafl ato WIG *,B PMr > dot adi ru.. .'--- frkaary sad ,rotas tr .drtra ec w ......, ...aI r.

"* I 1 CiiBBlariMar at I dre.p MUntf. c..t7'c..m. 'w I .vlsh.. {atom'Ik* ciao Oat'I wrw. K .. ...... .. ... ... r'.
*Mtlia ''JMIM
*.
L Oty ... \ ,
I ..
% A..bh.a.4. S r..' C---w. kafl aM4..t .'f : "s Ar titltti>t
: icA.TO : 1 AOdut PJa, kto aotto* at oaadUary. Hearnpaato4 at.caaiMJn 181 tkaa
iaa'.t .
R..at : ky U* war at tto ..... ca4 Mtawry : Jaa*. aa,I ,414. tk! .

N MEN '& WOMEN atows tto Irtat ....' t ItUUCkMtott.......tallft.,. 0. sue.I .....aa aton aw fortk.*** w .. am .caylac,.**.tl at ac ..aua.atrtetty .' ... .I ....... _Jlfli_JCI_ .or,.PlicaI. ., ,1wddl ..

e4.,.11& axtaa4c .. I totto 1' star tbralat, (1D ...... ton tto Jots My. at,April. ..",O. aauac .. ...... ..... i ..... ... W ....._ei ,...... ... p
;has 'ta1 FiA. Tjky raTton. >!kat tton to a tokMy ) UM. f < *_ to art ... aaamtga M aMa4l4 .- .. ... ..... -.... ....... .ja.
-ST. MIAMI, fcaJfwmy as,. ttto wkkk tto 5 ljpia< 1 sots,LfIKf.7 (hftaQ JadRda WrtttM apptUadarf BMt towtottor1 aye t*,tar aawty ..... r.r. l4 Its..:-:.:it a. I... :==
Yv
....! .... tto COM to 5.o.r.K -. U tkaaa iraaa4a .I. .f AR1 .... ... .
i HStWUSHtD 1696- Ttavtorsar camp Y n. .. ........... I ..... "
Gala extra ataryUa' ...., M totk'TWUtctoa I t Tto PMiBeradl Bxaeafin: Ooaaatto b Ilk tka anaart> *f .Pas D..etatr- I .. ........ .. dm .... .e... .,y i v
aloe it a. Irtatoast t=rN I ._atoO aim.- PrUay.' Xay sat Han' at D)**e Cbaaty.V .' Idi.rM"w ;ravaa w la.d .

.- toiMMlty ta ttoakap j 1'Clart at tto Onatt 1.... .. t A. M, at fka Part aeeIa.r-. ... Tessa- ./sot. ."r..ettaRy. ...... ............. _, .I tNJ.... -
I 0aat7 A.aso or ., flat. PtorUa : I JL JUO.T :;
J a |aet .wtafc M fcytoatt, wttk ttoBrtfkt Ceat.J tk* ntana.aa4. aaa41an THJI'DEXoca.a. l,
>
( "' 'Pfed'k., .S. Morse sn.t fo1.arl.q ., .. 1 I Tat Cmt Odl.etoe law aBBita4 ky a Majority To .T1\: ; dos' COUJrr'I'r_ 1r. .
? rt
tolind f50a.ataai.ri.fr 9 nee sac aek .*.... sal. 'to wit TOTPtB-Or PAP COCVtT r...an.wra i.. w as ......ar..tt. M t.I. ..0.... -r'

Me'a1- 1 OMaty Tnaaarar. I 5.r. .a sew. artBary- r W1D' ,k* .-nraUW. > 1' KlaaU. fla. Bay M. MM.ivlak.M =,"IM ddMh.a TRt10.K a.O >=-:- .' t
Late 'I paklkty as"r" M By .
!: '1 .5irb r'K.RatiMrst1. OXQk: F. BULK Oatmaar.CIJM. I '
i PtorUa. k any ;aapndatloai to ; ayr aaayrtaa4a -J O& COCXTT coioaa &oKHi { '
\
L '*'+ 8m..aan.OsiAOadllpbs.; ,.:.Ddapb. It rats. Attc. m. MWt.ET0tt- .... ( an rr. tk* sooty ,f. ik* t tonky icinaau .,... a ...
i a lKatc tatted 1f:1 l.a.w oty.QaaliaaattoMr. "..*. .. tMtn.a aamrt'II...aav. at 4Uato tor tka .... *t.sooty MB.aitortoaar. .
tM primary at TaaiOy, .... .
.MiarTilp lot tto
Dade Co. 'fewoj 4totrlt
at
; eo : ) ..i' ,Florda. .at'.1 Mmtor OMcnamvwAl atotrict n. rsr7'. larta T..;to vy &.. Oaa Coaaty.' .........- :MkjMt; r y
v Kadaaat OMpatttaa *f VatorPint 1-1 .. to tu+ ..5//a.t 1W.1I7 tto acttom. .t tto .....-au. '
Ids
(1 i.d.Bmmtor, lists 0a.-tte DSS Primary Ttoaday.. Jtay Utk ..... at" M4aaaac tk* dalatl..F .17. ,
: 1 M. : saw wl IMKHT ,OR_LAKDB P"y s rrsMd.tla1.al.dat. ; aeoa4 PitBaryx Tw d1i. Xaaa.Stk.
: '
; :
1 ,.. ,
.. ( >Crtmtoal Gout J I '
1 UOt.OMcral.
j r i"lorid : 1 8eaetCrtaIaaI. .CMrt. 1 : MO.taM tor katk.ya (1M4 aa4t XOT\OB TOVCXUm- ricer 't%
& :EwtCo Railway Co i / ,1 Ctorkj Crtmtaal Cwart at ,I Ctoedoai Taiaaay. ......' lMf. It 1a Lh7, ...,..... b wbw Ufff, .. --iaR4 '
tar IK. UM.Tto .
1, 0IaC7 0---1-- I ... ap pawtst tk* topetan :c
A -. :Ilon4 Cer.It LlM Carol i4Traiu.Co''BodwdBUrd ha '. nctotradaa took wta aot toel I -I ',"
dtotrtet. j aaek ..u.... at ....."- ya.t.
t. : Florid: ntioCout Lucl .oo f ..1'..... Ooaaty School Sde I 1N.'. for tlM oasis! IprtmMfT .!.. I... U tka rote to aakto* to catya 'TM.. wto ton ........, '... 1.

- I jMttoa *f Jkt. ..... Is ... let w. MO tax. altMr tor 1M cr 1MT. .... ... !M Tat bars B* pJtt ... .,
-- .
a.trtet.11. .. 1.1 tit u,u"ii I .-a w c..Natb. Tao Ua aa*. nl* via apply a. to ..re I. n.aat4 otttor to mate antyBoat '
I..'" -: -.' ,U a4 IS. t I' PtyaMat at poO lazes tor tM4aa4 fat a *rttaeato of ......... Car tkctw ar ton pals. BABM atrtoK. : '
1 a..ba' Dweentls 1MT' to a prncatotta to'nOaa. yaan acth.Ras. -
.. JT. Caulti** to sal dab{ tor M' .. aB .... tkla yMr.Tto I Tkto wta a4 tt* rood .....'
h7wat 1s*.T.rh U.w4* Me .... ..
IM.LLLI.1.,0.T.L1,1s.u I ors wltV Yy
ORANGE AND GRAPEFRUIT TREES ts1. L 1L 1C 11.,Ifc 11. JJ.4. 35. ,I boo MafldMa axamptmoaa ; M M sul to *.M at r tk.* MEt toa days w* akaM ooar >

;, bMCD. 11 her tt* Mymaat at aapttaOoa 1M.rT Xxy Utt.rJar ..... 7 'Mtoeriyjea ..aca.l.y
*, -** ; 1 Cs.abl'Sa u< for UtrleU ad tax**] tat: aay aa. wto 7w''' 1W 11eLr UM taJDOfi COBZM f-

'We' 'ute.'iwr. wanner planting ,a'goo4i npplj ISIISIIP13U131tw II au IDet a Rat ta tottto; Sm4: aayWM I a4...XMT... BMt P. 1C to pU M ar .... Tnata Miami Board. *r ,.,..*> J
gatar4ay.
II. .. May Ptk.
l:i>! euftngniwn'ou'-&Dcl: tiro: 'rW' ,bud :o.a..WIrSs.K Wan vM D.e..ber M yan tl. X Kass M:. tHi. w aaya .r UM Tom 4ayr,ton tt*, hat ?

i)8 111 b1 ; 1. ...k. iianBtay at*c* (U ,.... *U) primary ,*.toedoa.Tto ,.,....> TO THE LAD lIS: f"We'D
\ pnlt TWtiea wHch;, we, Belli]tat; iifM DMriot.aM.wtb M ar altor Jaaaary J. IMTi 4Uj'aay took wta h.tr. +
,'4 ....... ........I *a* wto k4 ..-. a ...... >.... l. .* prirtaK w '!1..1.7.
''cloetagteat: prices: ; We guaraatefl onr' ,treea K this Mao M ar attar jMaary I. April Ttt.' aa4 wfil fimila .... fat /
r = .ar WMkx AB pesos vh. ha. glre 7011 packacoof
ras Is II IHTrIt
.
HO -WlUTJS FLY. Send for'' a.tE Mt .r*.toon 4 BewtlMl
CataloguV *, Tk toDovtaci .>..< pney ar. Bcpity nxtoond.. 'aay at tto > ar wtoMakaagad rsdda.s the Most Mixed
br how .....
.... .... tt* lac 501 ,
iMtor '........ eaa voto at aB tlnda4 a Mao .
aa4I ..
.. ..
Jffi If WNTERH4VEN NURSERIESiLkVNjL ( cIIrb, tk*. r.tl.5. .... GIf 1 Ooa toU tab yar, wtttoatpartac tm4 apoa. wot appBeadM to .-.*ta cr..tt..s.... Cvarf Nasturtium Seed if you
Mcu aay pO *r capttadoa has ttasos tend
11.. .. win
IaN with the '
apodal attoado 1aautod us
., - % rrwtMt Ka 1-tary.etoFE aI' Partial l i*. li .
r U A Parks Oats tUrkmac nuajIto. .. vUr tt* teOawtef aa4tdM to tto MMMalu at pnctaeu dresses more
B of
f two or
3t.o Daat4 aM w. .. LII.NI will ..S.br tot aaa poO tax II1.. aa4 IS. wktak via .........

.' I toa tto .... Tto tit. ...... BaIr UM1. aty. tae UM *r IHt M tile traaanr sat JftdMtLDMtIa.t aB sown noUtag taWM W. of vegetables .TOUT locafir/ v 3
.- '" USs,:r tMtanta.M 0. ..... f-.Uo.eUn; .1 sal M: aay cc* wk ---. HoU .
: fit rsatat ptldls5 a E41rar PMIT Dt bte. I:: ,...,. darn 1PM win to .... t
pr.p.nf. a H.*. n u4 ftuk Btov n. slail e 4 to" pay fLM.for adios at poB O.;,MtoJMM .h..a
TRBES" I Tto fanltan*kMl4 to nttor M dN NJIq...UM.ek ol ......, I IK tax for slat Tau: aay *a. ... Bay -
nock kr Bhotoa} roor to mtBiiMiwttk ti...1.at. .. k-lB .. ton .haw *t tars m yara .w)
Mton ,. .
4* noxk ( Isb *f dw latartar.4raprtMJ : P. MorrU. at auppwa. Ta..
at Urn 4rtac'UM
ere' as"...... B. W. aay wffl to nto -
?
"I I B sX ctork. '
Pott .
.. ami "Aa attack at pataaiiialc
I efcnAJ4calB. 4oef' !
"
Mill wklck IMT.
t o .--. OM W HAH. WAa7 Met .., ....
M sad wish
: Prom Ockkwaha Noraeriea ... 'Nddwta ash aMagti
Sat *oH .17. JTto ... .to pntty 1 I'tedMt a anmtiiT a K .
If" 4-hq.eton L 11 this OnlM tit .y trtradc ,. air.
atat aa4
Maty lariat XM
II1ta1M4 tons -u. t1Ieare
trio.
s o.n.c.. .... .
*
DaPart7. c.n.UC k4
aMampOoa aa4Mtk
I'.ae1 tat
wta to Bakto'M tto at '
paO tax
UOT
\ w uo4 'ptk aad wtOt ato* tnstod K. B. VHkiawM. ctork.M Nbc ... *a ar> kMto. TkM.fwMto
li>Mtfrrt teatMtataak. :toe0kaa4nda of outMacra that BJDB LA WIle An LUW to Pa.Tn
U FToci.Ttojaiwxjwrrcw Wty. BAUXK. 11a75a5 r5eifat basso AB Bata tatokttaata wto. p aa1.d try Dr. Klaars W.w

f, ; ,ttoyaJwajabearJralttnaV, > UBCOTirkty .. ?50dad *. 'tupMten: .J an ... .... ..... S>anynrcf pasta n -. ,... n bird .. kaawJUtty. .
< Tw v1Ml.ISbSF .. cbabbtata. ; .a.. p. BaifM. lob BI et ac* 0.-.... trot UM Sad .- aa4 alUr taut two sad kalfkaUtoa \
aaya R
t j..J Tar basso to eoaUaf* taatoajyaTtoCfaak *M H. X Wkwwaa. dot NZIa& tocomtag a ..'..... at ttto Mat I .M a .... aaa .ta... f
;,' t Some'SatWaiioit'ln( this O* 41 Ikarw JIM-. 5.01 ho. ... I, sal Mamty prior to JaaMry >. 11R ton4 *M Oat Kr OtMt ry to tk* I ,
/'f R v5. Aso ... R.a tor toMMM Mka, ptard.. ... 4.-fap.don: J. w;: aria to ..*..... to pay pO tax far kat rMM4y ... *Mckt. aa4 tome ,
rosy sow; :tkiakX,tka tutu. 'nenccaeofr-rta. 4Mt tsar to It *4 tt wffl cnwt tock ...... L K. ....*... OoaVI BaNI'DC UM a4 1MT. U ttoy litimt 50. Milan to aS tk* writ .... M.OTfMTUtoa ... r ...talrwtt/Lafd.dnd

.. o.tile tnee 7"')aat, K&b tto alat&h bat .. to .i......... LaW *paklto.Wkat 3.JL XtoaJ. ell-'. PoBtaf ptaM Moat after Xaacary U U... Wla. toJaaMry ( .. Trtol at Mttto an 4natotaLPt. 3N .ash
,. .. fraa
.
Man X. UOT. ttoy ell to Please mention tpe MetropolisJ.BOL61AN06SW
.
.. I'-I ...... to ear I
: 'At lh.ds.lhap.etsns L pay pad tax UM aaty. >
.: 'Headquarters for rdbbicTrcca WM tto Manor Cy.r.wta Bfeaor CswNK. TUUr lUnkaO. r. x.u4 ::1 Amy *a*.narktag ttotr Bajority l Ptoajy .f T...... ntl Ea lo om< s

.V'fjW arrh'at'dldati atii. to noct.JIU tMT jen't r..fckjfly.-lt B*' daakJatMM hyte a... pIssi tX. Strwabi X. BtoMvwtk... Mats.r.dSM slat. >. m 1111.yn eta eM to) Mktoet aa ar attar to payBMt Jar.." It caaaal ky atafaallna- at la* *>*r -

i. -wenplacttM& Bo1 f..n"I'. w rr .f p>4l tax Jar 00T. _fa al .... w -c....... Ta at H4 *f H M4
*: ,(, l Odak ton Nbahtap.. 5WlBa 1N.J.-, fiajuntil x. '1'. __ atparrtaar a ..... ......' ..... ... 0.
rI'"'MMM: I t' L A. B. OUama. .X W. tna. ., ,.. i .. .... .-.LraweM.. that krtasa hwYtwlaJa tat*
CONNOR = aad P. A. Bryaa. atark.BaflM. .
A&reee,,.I O.:W. Jl, Proprietor ..... h6ig 1ws at 1.aattht1, tt.rn3e.ttl [. Hcv tire ?tat tka r*.
Fkxlda III iBy.rai.a- II -- .. .atdac Beth tto set that aaekar a ... ..... Mrtan tkat 4* Ik* vats ReBfbat Sad For 99 TBahimartvMd : .
'I ,.., t t IL s. ta K iaiaiT .
tap5t5re.Mraa,.' CMBIC tto aartltoat* rto4to cr crtptec, n ... '
f 1.,; '. B. n..r.. .. Paalltftuaaas sari tka Pass rr- salaaati dK ataB4nc __
1
'
i" "
-
If : .. .
.
? .f ......" "' --- -
; -
..... a .
f '
} v a p .4 k'f. p. -
--: ., )
1st' ,. ; .
: ,, .t. M : '; ,,- I "
,..' K-; >.; J- ...
t: '1"; "' "": .- .- < ,- ... ., > >* .*..... .
-
.J" ; : : : :. v ". J. ..f' .... "'\ '

--
BOHT *Atea: rn MIAMI MYTBOPOU* TOTUTUK* II, IMCE .
'
"""+ t
-
I .


"H HON. THOMAS E E.WATSON SINGS: peep Toaae.fciliettoa.at eeeeMBfal.of..Mr.. M Bead at WM aaart Ue atowa A. tle.Bryaa dndcaa koaietaad by WM toreBpeitataadrat STATE;> C Crr'lnEE E CANVAgSEDRETURNS' -FASHION'S'' REALM


tuirnfly opera Mr. BryaaB I Jhc Professions
) tile .lost ataa tor Ue place- He I

Ii ',: PRAISE OF GOVERNOR[ BDOWAHU rirlilml ItmaiTf to toad arab, aad.g a a awn,.uo.toaatlfa of tile OF THE FIRST PRIMARY cdcwtar Ever Mora This Season.BQ Muring. Than I-

eroe thai 'tot of kto dOBe> grams 1 .
toauto Bel* .... aot aaaOy towad. .r
artctoau tka Idaa af racUlaUac tk e Ben aad cttaiate atatplyaoald ATTORNEYS AT IAW

yMnt..a4er.er aad ad4U |talaaKkaaatlMa aot 40 awrvha With the Result That i Dome Surprises are Sbown-Bro BOWS OF WHITE TULLE:
waaltk to tto laaaaiuai ,
I A Diatiflcuished American ooaipaflaoa wltk wtot OoreraorBroward ,
of. ear coaatry. tot to inn in ttoary kaa ... ta Ue Er.rftadei" ward Lead Fletcher and GOchriat Stockton-Thow wn.u.w w. X81 t
Gives Credit That i ia DueUOWMS treat cradlt af d* naaiac M iew trrrUt..ads Ue -. .. eptfepk to C.Han Det4 ... Btrieve T....

4 eIIt..w elk set.aad oaJy talkadPer af BlrJCkrtotepker Wna. to Btaan Nominated and Tbosj Who go in the Second Trimary- aVMMMao'Over' Pen WMto-.ColKwvaM -,. ITIIMUAOOIOMIY'1TL1a MS. '

: Catiedrac If yea weaMlew .*.. .... VVay ........ bind a CUIICI!
amen t.t.Tataaa ana kanatoat kto a>...... look aroaad The Official! Count 1 '
04th abC tto KrerCtadeB. TMa >.IK-' Mlpk Bit in CeKer.Deaa : 014 1'IIrwI'

bat aobody dratoed lbs tHAT MOJruM jrr IB JTBT OXBBaTJdltt I tta pereaatol pancnaa aa .bsaty, waL ti1M1. t
Nobody west aa c.r.. to fomatate -
S WOiKfOR X ,
I Loadoa aos wte.u 1554. 'llama w.
a kSWtq9ada
a pnettcel .. Had bass fa KxarvoW
'a.
K tot Buu
DvaMcratla BMjerlty of tto .... CMt at Ue '
far Ooreraor tty..,.. tketalk ofdntatac aenf fad Ue angry am mar prl.aury tore tb.a .... eat* ctomtociy a*>

FAli A.OUJA Ua Brerctodaa mticbt tonraa fan a toaie te Ue boeiilm. ..*.r y.M.rW eo.aJu.0..,..,....eoaiptoM at JaekaaatDaDaa ttocaaraai aad tt.Mbe b to 1 Le1rMi4 af to MW.slaw ,tnetrn ........!aad ae ferta. ad Bkl, a.- i
added a toat of breed to to worbTaamppty lor.-
aa for atreral awn It mss ton toea aacnnttoa. no
men cam a.wttaoat .. tt tto ntaraa af tk. tratprtearr. at Ue PaBM ia>to>. party '
tteu Ue rartoaMttoa of a aad of'I5w bob aerer coUea awmac liar op ePM efappartealty wktek atowa Ito ....... ta Ut Bute at Ptorlda. aad Ue ... :.. II.., a.n ... eatyveaal ATTORNEY AT LAW. \

50.tt acn of tto or i thread loaf, to Ue ari Uefrleaileai. NRJU. an aaaattoi karttf reportedaccept -cattra Moan at Uto .. ar I.De peifaartoo Mttd t tat. ..
To ttta silt .... alai ttoa ttoeaptata ] poor Caltova: ; toreby dlraaef to auto aertMaateiaaoardtoclyi ttto yew It to nalty tree JCenr baton I
toaonbto avplrtoc.
at a tae b.tIN taaptra- air Ckrtotepker pe' wrn. Ue cnat ass UMITO: IT ATM: SCCATOE tkat to to aayH. : : ton satins toea ae aattft Met r-:".r ....raniKIAXI >
U. aIM Oonraor.
:11 'N4 .. a lataMJ1 la-.dq eahleiWIW1.ttac+ pnpoaiti ea aptaatorai ..--. to toade te atrat tofen antte Jolt .. JOS P. BaOry. P. W. Bettor. Boat I ,.. >1.0DAP.
y .... BMrd B. Darto. .. .
:
bacaaaa to Gearce t Martto aad I
aowtacT ears ,
lQa-CTar. tocta Ua sat at dntatoc. ttorMdldary N. a BrvwardTto .. .. . .
JCAKMrkycOratt .11U
Notabtri ael Paaea. tor .
SIAt aad a Me ..raJl pnaMeattol ... ... ,
.
a IXetofinua .. .. : TJK --
'
Dst Eu Bata Uaf&Uteriaj UE1Rcpvtatiai first 'b15 prankedi : Bew egos eoaipai.d to & LaaMr T. Altort Jeaataca for BMmtor atUa 9RAMiViJY
\ ..... i1.t WM .ass by Urewtac ap q.btr ,,1X171 National DaatecrmUa ''OaaiaUttea.K. .. L ,
t
eooe..t ef tto poBtto*:
.Dtt7 ttad ....Wads teas aad Ua edlten. was totteredtttt ta HoOaad; by ease UeBaaa TOE MtXSIPPCTIAt. ELB TOKH. day Crawford tor Bearatery of ..... .
Caaaft by tondtac Ue gnat :
brow tod ae .... ctaaotte I P. BaIMt :3a.niB Btaie. I J
to elected lee .ua am W MOe: by reetotattac ttaInat P. oI. .U.r !atAXlUaarga I ,.... .. .
ilea JactortoawoaU TnaweO. far Atterary
0 Atoerlcaa Mart tetaaattoe. WteflMYwI
; f SLY II
..*. ta kadei. I Bn ejintem aena ., good fief U Lapplactaa . 1M1IKaaart II I

1,! IQana.r J8 .. But.Browarl. to naQy" a veryatreac. wktok ward toat to auaklad aatr a. t C.. Darla lUrtla'.. :2S.I.u A. C. Crooaa far c..)tnttor. I If Re.Pala-Bat1 ::a,, TloniaW..MAYKARD
a. Broward lit n.o. au aetie aad pafilrteataad I towaterK" af tto kirerciedei. rc .,. M.TM W. T. Kaott. tor Treeaerer.nctniaai .

.,'"--r dUa tabs ataee ato work'aa cktot ear Ue fan of Ua rl taarU, .! Tatak of tta ........ gala toba ...... raw :3UU ... Hattoway. fbrBayertatoadeat f &uMDCIII: WIIa osoa.- r
.
10.. '.....n. ef Uto Btete /sg .. to* .... aa .... taipnerioa apoa aim i .. wend pt dare toe femM c. J. ttraator collii.,. MJS1V. af ....... etiaettoa. ee elk aad attracted aaGcaII.u.u.. Be Uaa bird akot ....w.k.. ads'r aaInaelad. : ...... talaada to Uto repaeBe; 1 0 XATIONAL UJfANAltort a .&. hfd i j a t.R Cs.rd-r elAcrtealtera. I ae fMektoc TaD LTom;
tea, GIn to ... -
a Clint toeekwwr
Tto ataaaer ta<..Wl'b toealady Tktak .,f jcinac opportevtty to a T. Jaaatofa 1I,1U T ;CIVIL ENGINDl
ito seas atoaad ataa ta Plarda I ,...... Kerar baton tonttoy ,,
aad etardBy walked err ktoJtfeal ffltoa atek wken ae wet oppar- .-m aVJaaata a I tMTJBLCQATU I CWtard L Tests tor Au...,
: 'y.JpdWos/.iati Vat kto work .....* WM_at.eace.., amtoe* astotpd tofon! TO NATIOIULOOmrKNTIUN 0eMn1. .... aa dadac. for ttonanOJOM : AND >sUItYtYl7et., .
ajiitf tar ttaeir aad tar, tto' anaertty w atlelsebey., >" '. I 1l! AfCLOWOUB WORE : t L r ... tor Btete Ctoattot.inntoai 1_ ....at watte tone wkfck atatettneek ': ,

: > af tto atate.i ,. UDUKDC :Hia PLEDGE*. 'I B toa ben a cnat work, a ,... Atotaadar .. .... .. inn Baaaktoajrd A. far Zeetor Jeattee tied Tkoataa ... treat atoaUer to atoaktoraad air
at Uereate 1l wktek aiaet to .......
Jm tta Lit I... at Ua'Iatanoatuf .... .,.. at ao..r..r:am afaae*, Ctorloae wark sad we an pnad aftte rise (X Bawd.. .. ,.. .. .. I.JOI OomrU, wen aat "IILU ..,- I. ;
Ucutae.'Tkeetea editor a ss. .'ai eaarcy to ae redaaattocat tact ttat ta tar .. at toaet.tte x.s Dreef .. ..... CU C L. .WUaoa tor Bute Attoraey torIke neat..lb..ut Tto.too* tototo. toe.edad. -
'\ or"i .vii.mss..' kto.caatpalca-ptodcaa. ta '"ni "Boett I,...... ..... amtoBMa W BaD Dto.q .. .. .... 1'-' Plm.hGefa.o'arIL wttk bxe'are 4dead.M to' ,- -
aad i.to.;: crt I did te8taadarC z A. C. CtowtoOkatoe .. 1.--tta ins aad toad a toaekat .
Ole .nnroada wept to' tto ktotoada y JUt work.Backet .. ... 1,03 Os.,;. ;W. TJaJkrr far Ira At. .
Cto aakaewtadcad, gnat d ttoaoaatry. by W1I tIoa. beds tta ear! by P. Katoa+ .. .. ... I..., toraer tar Ua ...sd Jadtotol Or- ftiikaiii aad etylr to tte toBatitta .i .:' "
pan fionraar. ard.bdlerri .DIt ponOoa aewapapan rUteatod.>aaC fta\fftalT' Katal ... ttQM4 lampt frtagflPtorUM XX L Herra *. .... ...... t, I rttCaray- ,

atoTlewt''tzaat e wmlekto ....... kto .....-,>a tar tte toe.ttto .I it **' Ucaaa-cotac nO +. .I..p. '"....t... t. .. UN A. ..... for BteU Attaraey .I ..nut.. aad atrtoea .. totortorettkra I _. : ..
.f- tateneOBci' ala ).at ta tta.',-,tectotatanaoackt I ...'a X,y ,Wtot ktedlei tte tar V aVMaaa, .. .. .. ....... MU 'for Ua Third JadMal OnaJUJoka pmiaian e.arpanwJtoi.aad l' ,
.: ,.Jataaat '.... ; to ...,.. atat/ OonraerBraward actaattom.af .tto Aioartcaa.: peopto. .. H. W.-fWa. .. .. cm C. Jeaai lor Bteta Atteraay I away af tte ---.towa an efsotorei .

.. ..1'" .: : .L. atered'. tick'' atoac' Bk*I ret wtoa' BrewarCa. flan akaO acnea'Bi1a Pnak W. Pope .. .. .. tmuoa f or Ua c.>re... Jadtotol Onatt.POCX .rtbtoa tad aaaaatl tor bib 'I '. -.
'taUaW. tte'aaetxy stdaslre.f ... ..... ot aatan.ttat.aotktacaid. w to toerttaatoiaad J..H. Been.*' .. .. ,......, aCact. (
.r.-- aebbr Ptoto wattebaa'tolaaaa MetwtU
af tile Pedant .ataa. ( demtotfcim kaowatteiJerwrctodet .. B. Bkacketterd.. .. .... t.tn BKTAX CaXCQATfiLBaaeroad. JI.
I ... tJwL UB' !
GI"IIC :
k goL'ltetd faittof.That a < cre ofktttorto ;
.. tto Mtov.to
ara tantac daearu >IU kafw/lkat/ to lift. i'Tto Inoaii faatoaattnackoatUke Po'4 WMDm. .1 .
WM ,
). Mg ..... taMI4aIM .... .... ......... It aaatfw to' fwfaai .. .
.
ar .
,? Carate Vteton .... man > b... hut af PterUa wM-wtfk ktav. Baa-1 esid N aaa-af .. Trig *.TT.aV .TEB: ..aaay .. .
,: Sarni RNttdtr M.t1. aea- far taro by kto etas.earktl ,aadto : rdea epeto ef tte aairene tai NaUoKftl Dtawcratto Coaroattoata ... take rnrtot to a anaralnrtte. .1 Fa fraBft_ten*' .......
-;'..... an .... to wends Uaaaretod aipport at ale ptapla. to N RII .lam at tlratsallot aeraa-Ua aOraoaU loot W. Bartja .. .. .. .II JlM to told at Dearer, tore rieetred 4...;i.on.r ef tto toet to: M,5 .pyantoa ... Yap aple.a..
R. A: flakes .. .. .. ... .
*m .
,' aartMal "wnrt.arK laaad ta oaceetd.WATBOITB tl> 'wtnjttrm wttkf 1o.eat "we a BMjortty.af tte rotaa aaet at I.... after'tto ataaaer ef a atnlckt 1 tlry. to a* |WN varfe. .rrts r ...;
l V raxtoaa tow tortile ...... finds'k nawaton tat a attf ante I. B* Cradraa .j T.M4J. w primary toU .. Ue IPtk day afMay. '..... eta a atntokt toad -atknatoret __ ........' X/Ielss, ....
? iraar. TRIP, : Watkera J. tc.left .. .. .. .... TM' IMC. aad ....'MMr ........ J.eelly geld A....... .,
: Baea at tto toat aad a to*I ,
f U u..at. &* Ua appoatto eoaf ta Tebraary. rti J. D. Botortaoa .. .. ....( MStBBCOKD .. .......
f ; IMC I tret. ttoBnrcladei r dttiaaa n mJl. .ta...... ...fl..et ta "teeat .' aad .kercatata flit mad auatend B. MiBT. DEUCOATX: af Florida to aUJ eoanati: ...*D tota-M IB*tad 0aft ....
I
toaaaa territory; anentse
heated ta U..-aad ta Marck.lPMI B. W. Boad ... .. .. Oat to M earJaatM / .
t. ... taut '
bag af Ua rtotoat co : i .. tit bass MA
\ ;. A etonato jaW e a i
and viaaar aad tkaa teilaretaailiei aaw tkeat aids ta Ue .., plaaawton 1t f'I T. .. D.rta .. .. '. i..JMt1 B. Akniaaer tor detocaielor 'W Ynu
_
I tod kaa-d aad M1M .t1N Of' .f ua KiMeMl Dmoentla patted Boeacee to edcod wIG toek
Pat Marpay ,. \. .. ......J 1 a.m aoanaUoa -
.. .
to auaktod .U.PtorUa.'par ero.nl; y an aco-tton an !ton tto atMaaUfal r. 0. Bebrtac .. .. .V ...J I IJ. a.aa tier Ue ..ate at tone.t :wide toby I"-L wkfle aaoftor tarn II : ifsi5ed....e..Massa
tiealarty tto 's tad I
t a..c.It..u waarp tate s'er..tr laejdoa I! bI hue ,tarau'.at! leiaitoea.eera 1BiJRIBi [ H: Tick .... .. .... ..) UOI B. Oldaoa'aad A. J. Kalckt' foralecate ttn aWe to <*nto4 .t to to. eIn7. I.
aocareaaa aad .)Aatt pntatenI.erartald THnm te Ue Xattoaal Daaweroaveattoa r :OM .* tto taw. Caaer die.vakk ail : ..
rat Ue atatoat.taiporuaee, lor Ua! Dif*. DKLCOATCBv .# .
1
aty .y i em. ta fl treat tea Pint Caacnattaeal .. ... vM a Itoiwto watot.wklrktofljlta .
/. .-u- K-0.*... to a I ,...".. '..*.. Ua aawcraav* -.. arlaa.Q, Aadrtwi .. .... MMIX DterfetPnak ..aar.attIIeMt topMtad rtt4..d
-w. rd wtidaraaai at awtak. aad aaw bait aennd. tto *. C Btowat. fir r.. .. ..... ,
toad Val thin Is. Mayas for ..... .. to UaNsdoaal
.
talta wit* ataoto fBcwt
a MK
T R IOR .." I
11'
Clark
\i waeO-aepot ot drr toad-far tones .. .. ..' .... umrark.Traauaan t>amntto Ceareittoatraat PATENTSGASNOW
Tkoaa'er aa wka ,-,. -..IFMw1.0. tat au'IT' W -ptaot a fewtaek Jeka 0. CoOlM .. .. .... t 1.IU Ue Tkird CeacTtoeteaal DtotrleC MM ana tpp1q... a De amU.
i > ato. BmCtadaa.aa daaarltod .ta. ... aton .Ue water .atoia. wa loot T'O..a-.1rfarC .. ... and :aa4 tBtetoJ wltt a turn"rweMa .fItotmO

\t i 1dmalN' aJ 0. .buts van Aan'tod eeaM atntlNI take dtaaer 1. Pnak' I* x.,.g ... .... .. UI& Df BBCO1TD PWM ATTBeaornd. '1 = I
,
j tto latpnaatoa Uat ttoy'eoa.. tN rorA a. kad to lean tto BY.erctodaa k oUTE E' FOB OOYEBJtOBJeCenaa rwtW'.'TW Ole foriewtoc Tto tbt wto pies toaawrtla'torMk i M

'atoted at tneteal toary ,tteend etettoa'ass arias;... W ,het dowa .tto rlatreral : : >t ...... .. ....| Utd .-.. caafidatea d d ass near** : .w rest eosin. a GltoM aallaaw .
I-wptore:: ?e .atftaa. 'Hew tto t!V craat A. W.' OUeartot >. .. .... SUM s Mjortty ef Ue vote .50. tot did tae ea ea.. ''a toatol tto wet :

ieM. at ....am.MSS It ws&%aTtte W..ikaataaca .1 eaaatoitoTa aat ttoar way' tar toss J ... .J. K. C awcktom .. .. .... ?MaBCXXTABT neatn Ue kictoet amaiaer at tto i n M Irw w resat'''''' !0Ma': '' 1rriii.Me ey

t., .kaataa laW te aaaaer Ue /orou, oral atOet tknackJtto aa" 'cnai| Ot 'BTATJI: vote set aad a ..... prtoiary ... ti:s ire
r
ass s1. alai.
toa
water raaaaT
to tto
l :,, pass aaateam keg aeeaaauT. nk eaadldataa an to .
.
eI aatara. ABanUar dtCereaty B. Chat Cnwfard ... .... atlllATTOBXXT ... -
..'... bent: ,aad tto'toY DsRt I certified to Ue errant eoaaty<< __ tr -
cnai Qe.--.. rkiem, barter,tto fcetpad % ta .....-..' : ...... .. ... ,
pi> ta ptoattac QSKJLUf .w.t. ta aaotadprtatary.
ass
... .A. .ill Vsaea .....: I .
.. I.
.
Ue Bnrctodai at Plerldamn .
','/ diaritti.'naetoe crt aawcnai ---.....aaaq .... ... ptM .taiew' ... tww r doe .,8 DD...... .. ...... .. : T.tN tat to to aayiM. I II

t.- +Watted, ton aad. 'tton ky, I aack. 'lf.rlrttaas. ptoata aa yaa tilt ...,.. fttUqarM& .. .. ..' .... 'tSfl.taerttstf B. Breward sad Dvaeaa Q. Ir
isv. ...... ........ AU af tto work Ptoteker tor L'.M.Uu..1..Nr
> .
tktoketo. af .,.ra. banes aad ky...I wltk a raawaadby bat tar Ua tar. t AItrT OtltlE r
kraaktac tto aoQ aad i titeLer
,#......... n kmmjtfm attroat rlMiiat_eypras I '.... wttk<< agar toa'tt'waa.toddlacWM yet ...... aII II ApptorariJ. .... t.mAo ATtort.W...r Oitokrtot Oenraar aad'Joka. Kaocktea :. r.- '\ -

wkeaa tkuattj Batto ana toac tear ............ ta Nan. tk. walckt eaaty woaldFprdtokly wttktkU aaaafttta epos bra... C. L4oo. ,. .. ...... 4qsXalpt. ..,.. O Daaa ... IK K. J ': ..-... .

ET-.. v'itsrt af...Most..toaaatk BUaKkyrt'tto.twattac *.i C'. ......" Baa .aa t.wajjaj* alaaf ", bet ae U to to kara to sir bled ytec taemtk. .". W. ..' .. .. ... MS7 ran.o.I -................ ;j
,
.... ; mai'aad .. tmntar : tto fanwva ttora ... d to a frlest tkoack sit erttkalaad ees. TBXABCmn.r BaaQ a Doe.... Mas BL Brew. .
V tketr eoanai tkat.a toatataa cotec4omm gads and cMac eat ..*. taaby eM.o 4tlr. Vlfl rear." c '-F! ;Y1 Xatt ,. ..... ........ H.4USO4J A. C., tnewto, Ckaa; P. z.... A..& .

\ atnaavto burn tockaaid by Mil you tka'd..toC.aaVJpN aMwtO DDTta to(eld ..........:far'Oo>. ..'ITAta lUloo. Hurt: Maw tad B.TItke. UHon.far delecatei >
tto' ... = coaa aa to era .:. w .rs .... ... tl to aaU to kad ... ; te tte KaUoaal OeataerattoCeareaaoa
: .a toad ta atnaai aatn to teat taa Urawuvu tJS. 1nma.- )4Hotb.q.;...... .
,efe lor. Ue Mae .
i.to cotMT' mpward' taateid af .... : wabtbtac. 'keenly ,,. errereldaya. at larce.B. .. .
.; .
W : AORICCtrSB .
.1' ,. ; I .ad at tkeituae at Ue attoatpt.ea OOYIf1S1.i..ii.Or W. Deal T. aV Liarto. Pat ktarpky.
,
OOD1o: ::1.i uA{.II *.. prapari tktotarttototor "a$ tev0.4aaI l" its .,. wa) mat raapaaatbto tar ktopadaet B.'a. :re&.DC.'),. .'. .........,.. hat O. Bebrtoc tar detocateto ,

..in.. dtowaabtota feNS at a.vBd, II.Very flckl.. 'WKk 7 c ? &n.o,01IJ88IOKEJI tto Xadoaal Deateentto. eaaA '
a saw ktadd tto Ran to>at Ktoateadtoc.cnta. !At atoav I e' toek W a.'l CL fiaaa. tIaa. trig 0. Lash CoailMwti l 't\ J:.. r
f Jaal tto ... a aiaaiaalark, tooratac pa h.. ..... tit p -.II! .L..L. ...... r1 AI" "
.... ftaraa ar/ s ....., taa eland .' 'U sal >arat.Ttoa DDS oaeerf ds .4',h WIsp ktoroeaU. i.R.1T11NJ.i; ,... ..... /.IU Q I. _1 4)
a flock at Maakktrda WIll to tto Vaa. aad ,tka\. plaatad.Tto .. toil eeoutaa-to c* tate Uaattoyway w.-K. ----.M ........ w.er ; Btaaat. h<. aad Jeka T. O.Cnwtord met aw..... ass NtL ,

ads .vatoia. at .....w aataraVktek .-.... .- to varkadraat, treat taadtaf to tta rear Jsl.a 141as.a .. ...... ... 1.... tar detocate to tto Ktoa> I..
KT at r.a''aa pal tra d. arila'aftor ttata to Oa a, a* tto W la'wU.adaad. tnaaa at Bewrl Bra. atora,. AJ '. at Deaieeratto eoanattom' for tto Mitr. ftat ataa* mgt to eat ... Vii: *,.....wd.Tr14W1t. r rpll

: .... ass', tkto,'OaaVtam'natoL tto,erop cmttrratad.:" J'- .' to .amteredito Mard a a>ickt aototatiaoat I.. AiWUTAXTPaator..... .It. CoaaroHloaal Dtotrtet.BeMlnd. I eU1. aapat. wltt tto 1sM ratria dMaa to l lllL' >f b 4..r eaa ..... N...
.. .
.. 'tauMdUuty. rtaBac' Oatby .farttor Tkai ereataay ......... 't .......
1 Bavar aad aay ear .' : aa4 kick lathe for can Wp.y. ..._...__ .wta
ala waa ........ .,.. ..ITA'nI.a..t.. I IKvBL.ftoaa. of ,. caadMatea aa directed te : .I .
.
to lama a..ants daaply tkaa tto Tto.Btete ekirttt tweetf.. detUn ap wltk a of I tock. It to M4 a. elq swat fra aad addrav ea4...JM ar .0a' r

1rd vtow at tto 1IItwdMIt. waaaa par say lot ttto artek,toad fnattocoa Mead caaktoc treat kto that ttaww .. .... .....>.m to eertlftod far Ue iieoat prtatarywftkfrtw I ...% wikfc to rids far tkto.Tto /arpa... en.BefaUtfrlattevttU .

: 'ttoaxk I tod aaata 'oft of u. to Ue __ ar aids.
asp totweeatwo .
-toilr'at JHa aad tod aataratapaa. tfUea jaeltan.Araaaaa .at Ulrty : ......... Caa/ay
; JIqdIer. .. .... S3 Parr
dldatet .
Psilb. I lOaeaaBum atowm aaOar atadawttfe -
sad Una ..... aad eftoe or paettloa flI a .
a warty af Aaatk. std ..... sett. deep
toot atralcU ta toe ]
.
caaa an totac .w-.J .
T. M, N.tetl.br4..tans .M. 150 t'tA 0y
.. ae caantut ttoa tta to ..Mao Tabjattoaaaa ... toiaftha ... .
Htocattor
b'Ib.aetg
ttoa a.Varld wktek aaca W Nat toft for tto aaa at floss alt..... namiac tat Ue' ataa :' < -
.**.. vartoM, '-"- .... .aad I... p.refsart <...ll'os e.1 WeN to daatt lanaadVaterr ; ExsoumoxTAaa or caadldatoa aa' wtkoa a .....tat toacikwtoa Ttoetattotrtov

:...... 'teaS j ace. wttk' a. lean. 'I"artad /,t.j Be4 .et.lttaUnaart *iiai4ua.t .deeten Pack, aad the rraort af tto aaaipdfa to aad .... to toreby deetonda a I ave>wltka nB ef ..... .... caacktto .
>- Ue .....
.
Onadta 1 far era etnee -oreleetod
vtoaaTateat"aaak,. daapar aa tta>a at tkto .... ttjkad
'toeoeenaOy tad' laid ,
,. aad M awa ataaKky itnaaM 1st.ass 1Nrt). "Oae aeadnd del.tan Jr. totadatad tto Mtowtec fat: AMT YAXJTCM.T
lk. aOcer an tonry a.acted to atataeertificatea
,....... to trtod ta ant ktawelt at raMtvtioaa wktek "wra pent:
tet'- aUd..Aad wba to atlckt a| .: to ..... ta remote M It aackaaadldat
A atakt ta tte aUdet af r Baton we .
.
Hanaihan alt tt to 1 add! a t$. wat tVa earrtet to 'lUaahrad .to.. tto grids (tuto kad nottred a aMjorKy ., r. ca-.w.: hider
a toerdtaf
art Way ton to awe-taaplrta Ba ..... alt tt Ja11d 1'1 lryp of ,tIIIut-. wall, aaywken .... aad ttto atermiac ... nparrad DNaocra Ue sew eMI at laid prbaary of a awwtar tit s prod a(' art PATENTSNone j jM
beutr.
tl"oq $Ht ta StM I W Mat raalUttai ...".. high ctoeatato Mil
aaaHlfitac atumi: tot H.toaaat 'I. per aen. !e" ta a aaai eaaadoat......ao.. Aa ttoCircoif May I). 1PM. DIM opaaav fit
,..ale .. ; aa De a1.. aeavlaMdente; nnac>\ ........' (4 wltk tte .......' ... ttoaafaartto af a twp af
.< Stu waaldat Tto aaaalt'aat1atowa'ctoariy: ttodepU ta eaa Ua to dee aat attemptrF WM aacar sad tuft lavwtaav

to, tan af ttoackta. wkica tto- af tto'pen Brack. It to tine .fRtaar MIreslt'. Court to Finder to M to wttk a'.......tOmf. i

yrtya .aad ...... row tt in feet den,.ud to'toller. *, I: : t Murphy tto ctoeitaM aatrtda ...... ito ctoataWuhtatlr .
.d to to tattkaoaOble ..
'. IKOtM orJKQW: r .( tototfa ptet attolBMmat ..rani.Si2. .
riM Two dndcat'an atworKBtaktac: aa4 tolf n*af aw.Nd ....

yaa'Hatt. I...UU....pas.....ataartk. .. for tto'apper-aad.t haai. amnl tower aUtaa'4aadaPtaa ,baths- ., : 6D :People 'Braved Convene on Tried' Razor "t M w.a aa4 tot R'*L. Wtoaa ....

k..4-bsf. icraavaad wtodtoc akal- tate Ito Vtotet. *- -: anti.. De ants, srraes.d wD trst ...r..a. s '
toss atr..... yaa will aadarataaday < aatai tad Is,5erd N Ira NatbM1 ...
% rtto-Baaitoatoa'-aaaM arar.toaaaii Atmdy M to eettautei tact tl_ EJeieDtstoHear .... De ebsoskM II k. ...

ml Sal drtoaraat. Tto raM I r aura at laad kan eam Teelalated.Tito .Nmtb Route mt R wttk Nit, tto .....*araa4 .....
> ta 'abaatataly taipracttoabto toafcfU year wtteiaiai tka .rat teat b-. Baa tease wttfc ft. Fffl atto .
".... Ttoy. ,eaalt aaaparaaad of'....... Uto PJaek .Madam I I1'1DI aaatar af tto mttt wttfc the nat
'" MTMrrr
"" tto .... .41 f.tto KrarfUAwaad If It ........ aa U H that amatato : ;6ov.;:Broward -. tto VMyprf .*.? -wklek ato..d tokt .
kffl fad ladlaaa aa -aa. wttfc- da r. tte weattk wktok .wm Mfur. aa.aeaUy .
/ St vt_.. bat-Milts aaUiaraU predaeed Ja aids ndeoatedwOdaram TDIU' oJ. namast ,ta Dca 5545155 add. o..w dgM1. Let ttf4 t.
v BT BUaBUlO 'I ,. BCT It raaMla 09 MK. WtoawuM.wrto .:
wa to nwdlctoa
ttnr :a Drrgrlos
...... waa.pkyatgaBr.il....I. Oaa .acn at Wi I luc eIDLe. yield ;j' -... DRAWN TO' nag x LID coLar. YAW BAD a .1.51..4 af tot water. aad ... ''i POB PCTtticATtOlf. '
fAi. alt tb....M N .. Bat a tarcer teoacy crop UaaiBMay -'t".. t arvnd tto ..... Ttoa .B. eel ... -
ateeh aa sty a tow red inns aaeldaatot fan ateel aaa keraa fam ta tke1BUteu :.: C. Headty baOy.l DVIixQ TEL 'JOB OP IT. -r.. D pratwt crt... tatorton/tZ.

ta ..... Mwcnaa d.eert<; ttotnater .v Tea,acre of. .It war keep I mite ItoVfiut Baa Japlter Ptartoa 8. laad OOea at GamorrUto.. PJa.Apm .
aortoa' .'at tto Wto tod to bJ( a doaat toat aa toay aa toaa. tot tooak ta an It* fizz Bttmrttralckt I All ANte ...50 u. ippf.Nettoa .

aMt.... to tto walto* ar die at akin riles ... ......,. tNt-MJr a'atO- sad ,...... .......,.... aomkWferyoa I.... Xtaer aV ileaaa wul ....... (Pro.PMtowtac. Y.ahy s Drab.) Dated aw : a.. arras ta Ua Ctodaa. to *kiijklta -wto tet'to tkaydewapaar, tto Jeaa tem of .( ..., rids. T. BMto Ckertea L .. Ptor
tile
Aa irrialnail iUs..1 ana toad to aattakle. Dar ....... earn nod* .... .... 1o.ut1.'M abet MrICteat ctrcaltta (.1.A Ue atteaipt of A. Odky apple ..as. ..... car ... Mw taut"I I .... wka aa Jaaa .. ttot. ....
Bfta brit ..... tto nose tortoaa Dr: ,aae-ejwauay tokerert eaa Bad dlssnS1l// paMtkK faDy Um aad tor Dado eeeaty 41 tte eornrtkoee Ue .tortor. to eoaiaUt aatcU early tart apptva to >.* aaM.k water toprtvawt iaanHm eatry ... tJJTt. far aa

Baa e1 tto kMrctodaa. aad aa laaaatoiaada eaipleyatar ton. wtoa tte .dratoac ktadndaeilac oaa*taigas la Ua dtatta > am fit Teeeday. Jaaa} Ptk. Una Batarday aMratoc by *a ttac ala ....... Ftoa tknagk dn4 1-4. s.dlos, K towaaktp M aaatv.
wffl '.. trimn '. wttk a razor, Marpky nNK. nip n .... TaltatoeMe
yin a ( U coatptottd.Tto. rooat aB Iroe oto JtoM aad Tto try preadeea to totoactky aalteH TM1aa.
aeraprrjteaa, n... .. sit!fit' eaOn anti to to drafted win tea.d te f> addraaa wktokWM Oanr. M Uen to .att a lit? at*, a yoaac wkl .
'. aa aad .*.* tto laadatmpa dato aIr.. a by tke aaate rokte IH* ta wW'o.s af *. tea tabiwpwafala atearaatairk i I gs4 Dft ...
aa; a ato tarrltory low ClIMe tam alatat to'tore .. taoa n docket. toald .*..rl art .ialrder yams ftMt a -
aaaaa la tto aaad aaaart. Oa tto Btoda Ida.. ar.atoat tn ... tit, r rert tat ...- .. .-...-to .. trtod. tar fettowtoc am Ue aaata day. bet 1.. t... sad aM tabla...,.. .f erahr to tte toad ..... ....... '
aaatrary..tky Lot *ka arolaaM Boa aena at toad. ,, tick wa tatrfarrd wltkt ton bass iaajanaii ta t IHd sad to aow to Ue can ofpkyBtetaa 4..r. aatfaaitk af toMpwafal ., toten Jeaa B. Bxpy. TX B Hnaaito

,'patota awl ttora to 'atfa aacaat. to Tto creator part ef fIr wtQ crow > tto nta. \. P., gal -n- N tarn: : ap wttk tk. ebyess good for .stt 1b.r aD1..ps.Alr ., .... w._ ...... at Miami Ptorlda. em .ttottt >
'... .. aaaw ta tto .... ..... Oa tto lOeraraor n. atM sad cook ran ef -
.......... cora tad Idol pot.toe* : Braward allnai WM W. Oarda Barry Tbbr, A. : ctou. AM aa day Jue. Itot .
; air aad .........at tar '"...-N' '. LAND T1T1JEB I* tto aatan af a talk sad ....... Boot; W. ft, R apt. W. C.fWat.ea. Ptodvr, wto to w0 Vases aa t npfal af tot apple pep ....... toad : Ctotataat ..... M attaiemJX #- ';..
r 1.. ....... T1 tooet eadretf to tto aab>et at dada L. X. dos Jai Uaackwty. toaiaua- sad fWiaraxa. tofOeted aaacly ands .. teupoa/fel. af Laos M. Betorta. W. x T a4.q H. A,
Tkere
t Oa tkeaa .... 'rllcaa tta ... wtb to M dtapato' a>.uw> .'K 'Be wit back to U fla. .... tr 3. ........ B. A. Creawrtto U weaad to kto tkraat. Tto act ,.. .-. rr.. tto tee aad add flask A. a /-. af Bedtaad. Pier- ;

aotoe baflt tfcav raae kdaWwin ttotr toad ttttoa. %aa BdcaUea wtta ttoTartoaa tto atete aenlred Ua toad Vas u D. Twcker. J* A. TN.... Q. J. waa eoaiBUtted at kla toarda aoeiioa ONe wWI LaW ydh. K ttoarwt ', Ida. BJOOT av.CHCVB.
ya'aaaa af ...... aora tat .. ..eTf.eatl..fkty J mess tto.xWctodea. aad told af pritteatptoat ..., ... Pamy. Q. B. R.aq PeerMvaU etrert. lad to I** na en Deiiat
aad fMd to tto nose ..... wkJtom I',
Tto cutadac Ua toadf toa toeapnail ...
aaaM atom kaated gad to drata aad auto tfllakla tb* W. 'C Mrwobd. Lea tto atrvH te LaeMtter'a aalooawton
g.
... tte. .*d ... wired .. Pcaaoek. fvartoto tottered ..... .toa ...
w aaea ttttod Ue patctoaaad y ao a at ada af tar taat aria'Btowty sad to O. .. Hard, J. ...... Ct L. to La taw a tew at Mood. *
aid IMtaaq.uII ttoaMdla. to crn to tte atatataatoeana : ...W Mlcnty kef + Hs waa ptetod by fifcada toto aatfl ..... Md daUeataly tow*. MOTICB
areackt .t erary ,aeteCtkeetatejaaailic V awO. 1. H. 0....... J. J. Cralc. ap sad ear.Hod TO CBBDTTOBBV
... SILO of Lake Okaetbetoa : air.. u
Vkicm bartend -
u1. the tarpreve. C. M. ktarcaa B. Bekarta, TB. D. M Ua silks of Dr. Jaadoa.wtonato
avert atara far for.toaa .Baeryaad ; to tte toat IstsadM awe at tto'ctodei' ap te Ue prwottoa. Cued.. i. A. >..... LA.. .....- woaad was dnae d. Dr. name ta Court ef Ue Cbeaty.Jadge ....
by Ua ... It ... *
Par wkUkty. .. to amass "
pjeaa : toUi W.un'IIUnIAOE'
... aad-HM at tto work aew aa.do all i. .. pitorMiadl Oel tttadtoek.Catpar aamattoc ta tto ..pentanealign of Ptorlda. ta nejKXa af O D.Ward. .
latent ef. .
'Atonet wttkeat enepttoa Ue aarperaftoaa" I.hattey.
post ..... i / Abu -. JUIty sal Bd TeaacZ]t waa Ura earned back W Dado Ceaaty.
m-&rUIIq' W are .. MIIferCnIu, tMen.prlgSLam kto Tk .glee K anent .* .s ,
.auk tot aayweatea'an'CkkKe..... ..... ......w I 'By'tkto''' qnpnaUae tte 'atootatoaaeem fTkeae wka bnnd Ue al....tI Phlox. CrspBCTOa I nattac bomrdtac' aaay beexi.ail aad pale waa; atracU nporud artac to way pea klai tr i. a4vaaea T. .aa.. endttora an ponoaa bJaitna tortac dtotrltoteia atotaMdejBkade -

aad tadaatriaaa ::a. Oereraor fiyesrltie1II atom aid tadalcel Ue aeportaatty .- rmoBtALP n sxuM Uto arm Colby to atae dotac af Mtrtor. U* xflM caadUtta. r -
acatoat
Tto dntoaca ef Ue Kiaijladai kai Net aawni, ass wit aatateTea
be tag af war ktertoc UexoT raor wen .O aad win to ekaacM ar* tkalMraward
_... .. tam ptttfat reataaata.. atta WM to art tte WIle atertad. ... to .4 to ilea totaloarkt Qd >. t' w w >: Cdward ;;;'..w..J taptetor recvrer. win eta tk e ,*.. for U. .. I aad eeek at Tea .. torekr
... grams .ssy.. d .ow pose ...aattiata .ttot 'tteftaad''wealdpradaea tract, aot I *atar. Tkto ems wiz tor* .. aetHed sad r.wky to pnaaat ear
ealyaeeer af DQM1LAhli
aad 1TTSf
aeaaty p1.
1.... tto .aunt..al .ltl .urieta ...... W Isses4f wUtl
ravzraaa booUfUIy ar-'Qe 'flat Hattraata. tto ro ple., rtorMa Tab a*
ta
,
Df | a coal sasN1' crt to ta tto any and win
'YUI to atoratoc isms ta 0.tJatW ..... '... tile work, bet wttk kto for n treat ton Hew abet Ua etalatttam proceaa awe to acanrd wltk Broward aadWkat .etttot ef yea. atar lay''. acatoat Ua

i Btataa. .......ai.at aad' eM Tit ameeat tto aatar rtat at Bate tW.'Cdw (BteM ....caadUaey.... wtoreM ,11 to Baatartatd toeeMd at ta tkat taapack paw Ue IIw.1 etortet flan kee stew ben teatpimd aad Ue nee an ........-ortaMe ... eetata at C. D. Ward iaimn.
... ., Plerlda tfpiartotoa. __ le.aoa.IM to betwen. n.'ifp atom"onaUa. toto ef Dado ueeat .....
gotld "
.. ... reek yam cat taiaack tto waar .> aM l t-.wmh.... to ttor t..ftDw.. tor aef e ** to Ueeadaretcacd .
pe w
to act ask ay wMekfrawaaa .. flawed ... ..... a. feet Itr .tars.. doM a wa.ua wttk anaatrtt ef fat r
.alt at ttotaaar towtaadato tJItr! .tkla cnat wert!., ; 1IdeaI.Wag am aU aewtpapariaua.aad soy. TM eatete
a aaw--r taat to wtoltk arapa ... DIre air ta jeaaitaottto fto Oefonar left xaterday' toaiiefttoatete- ....... Ua aeattoattoa aatttoa. eenkewkat> sal attar tara aaiato loa: do wtoa ito II wKkta two nan froai Ue date ton
Tton to
.. __ nabs ta to .
y-ar. > .a tlrbg.a.terao.K tl'Lo..l' i war to ass a that at af -
aad-aarkm ktaaklajT ,
akaptto tto es Oe
... :prote* fart enr Dr.wN &at 1st I Ialt.a Ittlae detac ta cna* Me J
I ckaato dar
; .... .
\.r
<
jyO.-x. ? Datodat ltilwr >L _.
..... .. .... 11 'd tit oeol. es toe Ue sat Una .I.D ..
D?>lafe t4 ....at. .f. s..ar. Madtoaa .ft\\ ., to "acx
I '
Tto VOrveraar if*, It.D.K Dat.ttL'r t toa ..... ---,......

: ". -. '-'.,. .... ..' x 1 "I'. .. ....,.1" ... 'tj.'. ... '1'.' ',' "'" MalMtprlsa fas.ltsfy 1 ,wmata Y'to .aat.: :k ... ""0.{Y'O,WaraV. 'I III IIIIIIIIr:1 ,.,. .

'T8t' MIAMI mnyrau TKTDAT.)JTTNV s.: t.... 1 nlasiT t5 i'i f. MONTHLY' FINANCIAL STATEMENT THE MAN WHO DIDN'T HAKE GOOD I May 1POaIO&Pnaaii-norAOAno.aa ;..1141, Ja. Ik* : ., 1. .

.
c : OF DARE COUNTY ; XaH Ooaat ;<'

SCHOOL lOUD -I,f" 1 I Dr. J. T. lUrrta-aa4 a party'., I ..Lt +

.... (BT CLACDB L-KNOIJE.) tUlaf vfcoa tk tu- ant... for I pau... ,... tk* aortk rtara*< i
klat M aft. a gowaor *wtu atadocttoa :a.a4ay trod a cralao .s ...,.LoafauOtor
Wlim o..raJ Ollekrtat wu .patsrr ta tk* vklaky atoa woJ4 of artlaetaOy propocaoatTk ONEHALFIs
Jh.aIe.\ori4a.. of DNa.
Cent
k. H_ of 901 It VM tko
oC .z rcia tta pane**! sad oaVialaflwae #
... Hoa. C. T. MorrM, taut at OremR .
> mart C'UoaIIe body .r. kaovm U M tk* _.... ot tk* **- hoalkWty of tk* proj et tai

,1 Cb.rlDar Sir-la eompUaae vttk Bre- florida lecUlalkm. It... hurl turf telatar I* aaaplac trcialaUo; a Moo. *. KMUtrat4 ky tk ]J.oetor,
i.... Lava of aajlw to kaow vka VM (ctac oa.Oeaoral !peUl hir..t. vo14 a* .wa... .. rottfl 4 h' tM Valtoa Statoa Flak
'Uoa X. Ckaptr
,.. QOckrM aat la a rackta protoet feat tM r.. If occaaio (C.....loa cedar Dr Moor. M -*'
.... krvttkaaacUl
"' v* bad voa...... cf nor-I' ekalr a* be praataW. Ho wM4H a COM for {kirn u .*..,.... a *s+ rMiora vor tG8'ftaeM lklt) caa
.. aleshq ...... pate Mat taut aoa k laaqyaa4 :HOB that |... oa' slat apodal bats.M M .ads a -i.maaifil .aa..rds1 .. .
ael.ot aa.r roe*** a4 .
.f1: U aeoamalmoat U la toofartr, I I ITkooM ,.%.rto .I
f\ raata Inn tor" tk* axwtk of April.K risk.pu.ta bt..bu.t bowt.... of vkat was Was.sn has .*. tka I Mr Ooorto Oiaaa a a_ eapt-

.. AJBL idu a< I M. this vttkTk ., pws ,. fee oT lb... Tk poplo ar* aot Isaac, to eo* .., tko foatteBH latoraot
,i. W.. lOcktaa Mel aaLH. . .l 11M' .,... o.paoa ll* know that GOekrM U .4 aa. It la probakl tkat k* vflita
. Bo ... vktek Ooaoral OOckrlat I slat k4W ky tko vkiaky rtac.I *t..a t* *.....* Ik* has
U .....,.. kick aalta 15M ** .
tl.ctal.tlast l ..... .....
sal < : tkat mtrfc -
GUekrtot few* get ap dpartBMata
A. Gr ... Mek tai . SI.w proaU** vu JUt Ik GardGachrI.I4ou.ot .
-, R..*.. Me*. aalaaato ... 1..0 Urailaata a***)*** sal .eeI'taIa.' tal UkaQr Oat k* vol admit Ito tack rattlaca. ta alert tear .
cw ....r tk* ekars partly ky reusx.>y W ot aoI -. I[ f
y > Boamt. ... aal.Monio . &UO It tropo4' Ka var, tkro rk tk* auot au L '
} 0..... nett. aalUfflaa ....u M." UdtUtlo vttkoat a gUtog kaa* ..,... lit k* *. cssBUI..1 satin I \
a4 Vaat tko YOU 0(1 IN THB ItCOND: .
,.
r" ma. Mek. aalIroa . 15.01I. la a taty. kaxy war lacktag arpo.Ir P1UxtaT.c.uYert..t.
r, Xtvkola. .... aalKoawa . .... povor; aofi elay ta tk* ..... atta II& .. tkoy vklaky beaten ClIP I ; ,
.,. ...... ... act. Ooafal Olkartot U wn onc4vkat '
...... Mek..u )IcCtalatlT BMlpladTO pomra. i .tJ ,
'.
K LIlIa MWr IKcL'al, ....... MJ. Aa Bpoakar ot tko HoMe of .... r. how ta. flaky apt ant hM 1C IMt '
dotu.a .. aa4 ko Buy as, Fag Dolotau t. tile Vattoaal Do. '
L4'ta Joaaooa Mc*. aalCarrara ..... 1040 Ooaoral. Gnckrtot ka4 aa eportaaltyI .
.......... ..... aal.. 11M show ....a.* akUtty, If a* aa4aay. := aorta trata flat .. .....' oeratM Cearoailaa boa tk* itatoa

Va> 'I Ktatv MeL -.-1.... .kA N.N Ctao ko faOo4 to. .. a* tt aivMk It Larc '
.ka*'CoUta,.. Mok.., *U.... u1.ILN. oBClao'04 tkat k. k4 aoa*.'.BotaOo4 ftjortei that tko vfcloky aa ruts aar tkrao "'- II J ... ;: ..' I.
aai tko .
1. 1..,B.,roaoriy."Mok. aal .... .ts.ety ta tk*.llp*stab caalr bats lk t4 a faa tars. *U OoaoralGUekrk I* MAX M.A. BaOX 1g., ; ;' -i ,f : ( .
.
........ s7w JIcIL ..a......;. It.Mo..r .. rhr a gtoam *r totoDoctaai arproetattoa talokrlai taapaln ( .
aak .. ..... of Vat tk tIMe at*.... |o at a a* *f oorrtot totka J.
&' Mel; < .
4" Canto B-oooVMeh.:'.!...<.. MJMatra. aavoaM Iaa'.on' *natma t>- vkJakr ... ta tko V* of trrnor. : & CLIrfI'Ia. .

.\, 1 .'U.a OlawUC Mek. aal. 'UNJ ty ta tN.Ole. of ao-wwar-tk* atataal 1111 ak0BBi'tkr- oaAtbuts k .x K. H. nucxucrouxDiloiatoi ] the Figure on ,250: :Men's
kit'otorftoaT< ;
S War fcoakV tkoy
a.trUe.wstir4;Mel: '-. .' a NIM axtoat at klo lafiar ta tk* *Bea U : .. .
....., ICe. -
.,........; Malt\ W.Nl. of g-roraor w14 a* aiaaaarat tak tararoBtaTta. Ids- aa tk* Hatkmal Diamri ,
_
Mil U U. rriiaiia. .......aal.1..SMt ( aaaw proporttoa vktek BMO* ,*.. St aIL CoBToatl from' ko ..... Coarrioaloaal -
.. .. BM tk Oat of ? akor flat oiSpoakor. U Oao.t OOekrtot okoall k lost Dtotrlct .
140. kB9or, Aprs .1.'LptIa' \ ; corona ', ..
,...... Aprtl ..a..... ,*a.Mtoaiaakv '. ( ..'.. vtM4 ... ... eIMUaa.to tk* 'ot* far tv*. L \. '
I .
'\,' V r.Botte.", April,...-.... a-*. raixto M aN I.did Vy .vkatU vklaky aaaa. Tk aa/f iaanat ot t\ MsMJtSEWELlf ...
Fw 'J.-.a Ortor. Aprfl/aal..:.... OJ .7 ka** *" sitar rosy **** taws toalra4y. tox. Ot ckrrt. toMtaa4tagtar X T. .. PATIkV Ix \ r. ,; ( t ...
Taekar.' AprO ......, *MJo Mo4y U*. ....orat OQeartat .aa ka< yktofcy.: aua4- tor aase. nuxJt a
tsasuq
..1 : ***, Aprfl *a1i......,'4.Mkwartr a Wis ask kM Canoi; H* tacks tk* tot .Bfataawt *t vktokrtov :: ,;L '
..., 1,1A April _h.. h." ..... aa.>..psbll llIt7 ko lackaawmy *. ITkto i .
r e. .. : r '
.....AJStl *....,. *A0mnaaaa sad tow; ko lacks 4lfaltyaate toltra* ao tk* aktrUta Konat I t ... I I
..... l' I.,f" Aprfl ....r,..,..... loaf faa art'tao yoaaata aa< ..*uukH *a*.>vd *o kigkor.U tad aalUktly Take aotloo tkat I win. *altk* ant ')l ". '. ; '".-, '" .',' .. .. ..... .. _
:x., J vn.Aprtt ...;....r.*JM dot tortot tko oakaya tkair not.trow tk* aua vttk that aa.rad.s > Tkaraiar .C I.... 1Mf was aooatkrroafur 1.. _

'x. L' apt, sN.:1N.N Wkoa' OOekriot. was a':---.1 aM 'wall t-.a aa 1 ,auy k* ka.l apply : '. .
laal
t 11; A, J'tIr7.: AptI MI.......":' .... tka Haas ta W*.is aat "gut'tJUT.tM. lam.. to tk* rardoatoc. Bor4. norMa t' y
(4 5.B.U ,AacUla'Aprtt al.k ...... IIM't" ,vttk Ma toot w" kki .*...' W To MOteol Oo M.. Of* to to... tow a parch for M.. Toaatktoaa.vk ". 1 ..
.Baa1. &... ?. ,.t.Jr'I.L.' ....,MM ..... aa4 a<* y..... -.0.'-U.I oC NTO)M ,(Mt' fko vlteky was aoartotil at wan tans '. ,
:Y ,Hattto 'Garpoator. AprU..1.'I0u0 Hoaaa was la a...loa. ,1 aav,alia Tte .. .'id vkkkr..wkotkv loftl or .at tk* QUit:: Dao4 *aaty.rurtaX '
r' .Barak. ,Bay*.1 Apr!.a.t.\.. Ttataa I Mac tkio .4ay afur W. Ho VM f lagSI Y tar ... ,....sur pr.tttd .. to' 4K-...,: Aayoa
-.4' ..... Jl/Aa1ty.Apea, oal.t.' WJI'jforrttt I........... alaMiot u Uc a aataaae* tko wUkT Ialar:. M toCMtrwr'U > aM 4atrUC auy tkoa'.k* basil *. ClOTHING STOREIt'will

t. 'i' r. ......... ..r. nUl aa .od*.of Bniakora vkoa ko.Ion. Uo tav.'oTVOMO. tk*.""e&&M. aapUeattoavkt. >' :
r- ,Apm'aal..fV..: tawId..rgaN oat raauac ala oM., aajoUac aa4 K,r OfBltr oj tko uu aU aoauammttr.afl ud a,sooG .

<. : piss yoaaaw loar aoan .ta |ataror < QQe1rtIC.. MaSO'wtrt1. c. t "'I .
\ ,..... Er5y f' UNlira0' / *' vttk lofWatloa kr p..Ns.4lag tkat | airto wttk lit Kocktoaataaoa _- .aY 'Yt. '
s t.apra' ...... Urn CaaatiHUua sal taWaI.Nib, .asta.t. vklakr aaiiaQAnnouriceinentbiEs t flak. TO -

4 /' rttatoralav: Aprfl ....t... ILK war puftasu.tuy tiwtM..r .totteva' ta w.sib.Gtbh *. % .,. .- -, .... .. ,..
., ..:r ., eal.. M UU frvai klo laak at ttaoat t':. fc'poV'arwWlr aalpoalr Covrt ot: Mtr'Jha r; I'
;; ... Mary;A. Marta; Aprtk .ti :t ta a ataa. '" C\ J
-4.'lra BoWtolV. Aprfl val t:... 1&.11 tko aaatdoa ..t.foowadr. | ,caa4Uat*.at, tbs vklakyrtoga. "er riorUa-O* Carttta :
t:.t."J .ktanarH XlaaBo..:AprtTaali.CaJt OOcari 1* la' tk* ..*.. at tko .. Its lie to tocttrr aa4 vOBagtyaa f. **Ut* ot Btra By... D: '1' '
r. otata rroea4. Apes 51.11; ILK clat tatoroata, TVa* errs. tk*' 'I aa4 fate k* aaaaot 4oay,, sass-T. ,aa eroaWa.il4totrfaatMa ........ PA Tyou' to look: them over
10 KaIMrIM..a.rr..QrII",; .*. 11M aM. ..rprdfoa' tauraata.la .. c.,' t Ueatoft ta tk* .aa4dat* ot tk* >:aa4 aB poiaeap. karlagUtaaj : : ; _
.... Maitau Aprfl, **!.,: .....; .... ,Prdllbtf... sot aa,to... la p.*..i.U*. ..nJ lav>akUtag aa4Mkorty or ....... agatoatlaaM ar-
;.\. 9oa... OraaUtoft. ilea, MI.f ..,.aaJ ..,... but tk* fkVtkat .. -tortog,poopto vk*. a* act tat.I I '
't* fttorcto Ot*** April aal... ...y.,,Ja.*a. Aptfl aal r"f.*:1M* | .Boa".IVBl?. ky tko.vMaky podal totorwta.'f aoctfti.a4 ..*..*. to prvoat say ; .: last.'until ; :
pfyy .rs'L' .5015 a MI..1 .1.71 atom kt arUoaeo Std tko rklaky ash A **u for OUArtot to a rot* tortaaat ..... ..1 tiaaiato vktek] you,.orottkor '
i(;"IJUtkarU* Br4y. .AId1.NI...vAarfl .TI'" 15.. .*.. p Oar:I*.gala:....htai tpKial' totoroota, TWy.par .* ,.. auy lays agataat,tko } .: _. > _. i. ._ ''.. : It ... .
'V; 42.54*. ,..,.... aal 4-1MM DalL.ftat.; *.. ,ay';tko w a_ Okkmt akvadr. .tt ,to vatator ootai *T.Kara. Xt Scott. ......... '.
Kaaa Mvaakars.' Avrfliaal.. ;J..MAtaoa vk oeavli tko'.... *( i*..oiao<: ktai t,4oelar* *.-. itlssl Ui *t Poa CMty,. nort4a. I* tk* I .
.. ': 'BaBara.' Apm. aata J U45 If 'O..na OlkkrM to *-asuse..r,1.1&1'11 1M ataala c aasld.r. p _...... alaUalatrator at ail oa- 'I 'T ; _- C
1t.a7. hart t;: apsil'r1..i..%. MMyTAprn .olooto';ky Wwkrk1' v YOII.' oaaan'. tall,.vttkta. tea r..an ai tkaaat* f !I.. .
I. '1L ......'''M tab'$. tteaaii Vnaaatf at tk/ooataet. .1, ., t > ..J ; '$5/1 '
'i .......'. ........Aprtl .*!,, 'MJLraiaa > ,A vraklktttaaM la-.-..*,.'egos'tara.r ... .....-uIo wtoektr.- I Datoi Kar Jt. ... D:" 0 J .) ;V 4iO/Siiits{ for: [ 7" ..t.

44 1Dd4.., .'Apd1.al./O.N aaaaot labs tko ata o trf.aa4 yvtottar to irsi ta'aas 5, k at RCOTT..: ., : :t :' ;
.... ........, A rtl ,aaU:..... MM a vklakr tree ins tk* ...* *ftoftraat. 1 call ka* apaat a BfMl** till : I I' ,J- } i'* V .' a
I; *:\:G..t.' -hM.- Aprg.W.fa:.: MMMM caaaot' huts tko ..... tag tar lkpopl. ta this Stag.vk \. lrst.;t. ...L- ......,. r .'
F ''tf....' yetUyN ..... *<. *.*" .1 av ak* tor aioia.itiliia at tk* S -.'-..XOTIOt.f' "l ) 4 M>5. Suits -for7J50 \.'
B A--.' A wM'.wis'IIs'.1.eNara kaaci t tk .ppl tor vkoai a* ; ,
:y l P. ; .ft00r..yp lonraor 4- c- 9 ,'..l-4 ,' ;,
,t .:....... I, .... ..... ITIM tk* vkkky latoraou vm **lMr ka* vrT4 lost had taltkrtty._ ta tk* ar*..ik S Coart .***!*tar'** 'j '\ -. > .\ .. t... f' *,'IT. 1Ir.-" **r:........*.*:;4I ./dal. Orcatt. Dads CvaaQ: rtorUa.Ua e 'j.'
,
!i ..... '.j.rslls.utc. : : .l. ,- : : : I 'V"i; ,
., al:! A. "A. Bodor.'JotaW ky kor awkaa4. .. t .1-4-n'f'r 1.
f 20Su
\. 'r;... .:-; ..:. ..h..S1.H Iftr J. nSIe&W -* fkoo* ...1. : J L. '. ."
I \ \ .. ... . _.
.. ; .1.. a:;.aWs&.Ir; 11.1 Gea'.' : : B. BookMt aa4 Hoary,L Baakaarkor '. i 100 ."," _. "", ,.w.....''''"''''''... .17M.p& _... -. ,.... .-Ortor.JT -.' s t :
.. .. __,,_ ..... ._.._ _
,
4 :
... 'R. a ...... .... -. ..... 1JUOt '" #' i Pkok A Baekaar W ;
-- '11; SIar''Jmc.; pt, .. ..U.42t 'B atatkaor.. kr kaakaa4: .kL:;: 'I > :25: :SUitafoiI25O: r

aaasy.'lr. Ydl.t.. 1MtraatporuUoaj. ;: '- 'f"N: ;. rowardi To* ar brut loqvirMaa4 . .

t47G.o.aAR.u1H. ;J ..- ,.'1MMva .CI.IO I k 1<, \"' ...., ;'! '..' ..: "t. I \ r ti'Te km. plot ot '.....aaavtc...t aaklkna/.prat.acalaotm .ski ,;f.I .1-.... .... _I .. .. .J. Jf

i"";tltet. sat:'auk. tat.ttst.i pl.as.i".N 4L1CaWe' \'<". :,," ./ \ **' to tk* sNt. syMsta..os*** at Ute ,
oa ''''' tbi'DoasdS j| kkinoriaa kaa'aaW' lIMIt Isms.at MiaaU.,Dads Cvaaty.norUa. i
off
\ \* Boa* SIS* aai way .
.. '
; '" fia.**...lUrwaV 0... BC ,....,..."...tatorwta.-M::., ,1LUMI LII 44& 71 : .\ I ratr-Btc mpaatttoaa: ........ DUN.- a.-aaC ktaaaay tt to *rr4ltkat,Aagaat l Si,tktearaork A. ,' ..<' ". .. . .. '3Aiew '

Baak BarrBtaaayaa..'lat. '. TIM 'Ia,tk* DoaMaratl* rrUaary. kal) tka otpa4ttar. *.ata. .kaa4r4 mtttam4oQar \: -; J. "
....... .,._.- ..'J, .... May 'ivtk 'I. Ve rM. laMro wtaatkaa | k pakltokoi to tko .tea4 MooaaoovKr ': : !' : .
.J.'A .. '* *C tko *aafi4atok I'va vkt X. au t*_ kaaet4 ** .. tlao .a ..- sick Msft ; : '
aT
"' T.t..J- ... .. ... raaaiBX Specialties T1ii'l.S''W' 'eek
woka
.. .llfsblstsp >s S.. pslplM..tt'II ,1M :tar v. i. loaafor.' M>. n.- a? .*: U.pat ta aiodoa sick .'Doa-'acesr4rd rar;;; -Warhtaj : .
adl.a tM 'm prat W,CICIIdNIeI ..
Nlb. "
aoat
I'C. ......c... ..w..a 'M I klfkojtTkaratoa ,
.
w" tk* prtoot. .r natal Kane pr4aa awe S4 lay of l iNs. "' .' ', ; '* ,' "
--ia.. p. B-'Tnac>r....v.......' tMon err oa.a: vtfl Moatp -., /IIU11T .,,.. : : ;. "
'
1; 4 '
sMM.
i tv* oa tk* kaaat. Vktek yin ta tko SUM. kr traata i S : .I' '.'
_. .
.. .. oa,. } ,1.141 lu.dtpetit .1
1 aapprfoa.. .w4 ta tka r ..asA ktaaa. ',ky Maatatatloa "S' fi ? l r' A. .. .. ., ..
&111&11 M4V c., p. *.4 a4f.j 1TJI 'Tet.rll Mme- prtoa. bait tk* B, ,W. "'.Xortaa.. DopW .dark.: \ j' qJ. :... $
k JaM
t: kM Mtk.
.. ..... -
TKOTICB
.; Baraaa Co I- '
.
AV. v -
'
.J aa4 M saws tka 1 .
u PJ a, l--.i\.., -j I 1 aja atoaany cratafal M O* piuiam; prtoopal ; .t' : '
f' ; '' TOU
krftka *** jaor.: Tk prteoafkat ,
*;
Tom
:
.
al : kiss
+ at t1..nwd .* .u. d tw : : e ;StoreA

." ,.. 'V ..._......... kata *T IlorUa for tko ._raJ..r .... aat aroraa kr *.asSis "aM ..t., tk*" OaaaTjr .Jdtt '. i.it ttYt I :
'i .fA.X'.IIdTJU.CTI., t.b1 Lives BM.u'tk* Brat prtawrtkalaet /; ... tat ".... .. J i. :
: .. t
; trots at tko "potat tkat. tk* .t' -: ,- } -
.
'ry'alaa 11'SS.ptS .
tkat R atBMMty ;
war .
el..,b.5t p p wMI 131 .poratorff aaa ,pooatkty >a. =iTkteakovU ,Za; r"* ootata aft K.\ DolPakW. : .i.". 'L i ( \
lit
a proaal trfkvoVkat '
aa4 OaaaCvaatr. ...
\. 1oQIa' Is'1 GI..spill. k* pmaatu De.sa. | -
.., .. till:.tIMif Thal M 40. at b.esi das ,taw at aa4 4oaaa4 sari to- T* aa crvOtor. *. togatoU 3rVkvua < .. ... '. ,
O.Bataa Pak. Oo .-e. 1 wrNrh'0b.'pebdpt/ pptr ? ;. I. '1' : ... \ : ,,, .. : i fh ) '. ,
/.l fcnaakaa. rokt.. ... '.Tktra j .-.i.;J(, tkia la 4oB.'I bans. tkattka ...' aB ponoaal. -'kartag"UaM -: t :

't",,-of t 4.; najiikaatt:,Ap....."-.-.Nat.. il4s.;JL..?r.-.";. ;p I illfioin ky'BM*aa rtatt t.'tlsp-aa4.aat aa.wt* ta to-tk>?* JI'bC"w1D pr ask algkar raaaVtroaa kaa tkktj tkjr 4 ta* bt.tt-/ *:T<*.oaiaa4a' agataat' w aa4* w,' -Your Cfcaice; ((9tH'tIJe'' :Articles! 'You Wish '.Ii IJ, : '

-\ a a.-r......... ...UOUI. | I MW''I r ..J'f I 'T**. aM.oack, at ;*., bar, : : ; I
., .. ..... ... ...... ....: 'M 'I ba.l. swi tk* r U' kat fUana4 f I'9tf ,p.ptaytIabmb". ni*1.aa .:et tk*._ ky yettt.d aa4 raalro4 to jranat. : :" "- ..; t 'j. .. .
.... L, ipa ,....,........i+.1LA aa.lu BtaJtoa, ,loaatattroai act ta aD ..... ..,.daces aa4 ioanala task yva.r .\ >- t. ; o: pow PII'CE' :' : t
w '..A. L'.Bar*01 Oa,.aappBa....:.... tkia. Stotovl-vBl .* aB ta aaypvr vkr* the Wry to aa aatptay toat **Uor sit yaks say kat agataattk 'r'I: : YILy ,r, : If.
a '* ;...."P'cH-: prUHa'*.,* tIyl..yJ I.t aa. ........*' todaUrtna tkt aapi MIIob'," iM *va vaatoaI ....* ot H. DoWakMr, *.*..- \.... .. 't,- r .; .. 'II'. ;. t
;.... .....raTiar.f IUt&MM via BMTO ajfoaraaHr ooatrol a .... taut *f D4 Oaaat, ,fiarMa.ta ;c t : ; 1 :.t I.

,:.; arsa ......,:... .ft.,.,.h. (lLN 4514 c:........." .:J tarlraattoaa Mi _-...... tk* aa4naao4. a4.tatotraair .16;q.r. j !t._ !f'--1.I I; : '8x16 mirror.t .r-- --..... ':"lS

.. \ 1a.e.c..i6rrl._ ;, ..... M1al !'I cam arts =; \I
.. ,
,. r f 'h 1 lIN 481501... tkoaaaaoUlyatam ," 1 f ,tra tk* aat* karooC-4 [. .,1 .,3 gsltoo.ntettlmoter.-_"_.ritt 'I,3S .J JPruc.,3-- .Nor ....,......:'. .. Iffbet.luI
.Z ". .tI,1lL1T 'd'aaaataj aaaali kr ,vkloktk l -11.111.0a'eaplsyn.t sad a .DU4. May, iW'L HL .. r

'"oJ; A acLMTltl.AT l.9.R. ". ,,away UlaaA. ...... tkat .Ain tOVa\falaUt. aC .JT .wap..i.. ',a, JOBIf' DoWUdJBLCXAaaUatotrator i$...,....._ .,-.51.75 ;A good pocket knlfa.._ .i.r.Onehalf ...... k' "
\ path ranot .or Mat'akiXsp .* ,,1IIIe. atorprtoaa,* 'of Mtato *t) B. P* .. .' ,.
I,'\'e..r '......- a4.k* auoo. aarlcakb. I tk,5 u r*.alr .tk* pwtalaprrte ,vnatalar.<... ...*.. -I IMV11CJI 4 txnlui Sperm Oil .::.____...SC' '. ;: dozen berry dUr I ._9.. _.."'WA.
tl.I..ut.JI far oraft *f raaaoaakl* ....... traa. *** a* a* roaiont aa Ie sans > C
laat _
r.i IM.*a baM k a4... Ells Maw.Mo. at vk 'or ATTUOATIQit' TOB] 'c: iwi ihrtpeco'aei1. Jl !5c 10: basttag .Sc l
.;i. =--. ..... 1M" partlac: *ry Meat aravaiaaif Ills ) lIds plot ; tpooru-......__: I
lws.i-.r.ji15 I* I aO *w poopKlaaalta lone tat total a115 ..,., \rWAVDtJCBAJUBKotte '
l. \ ,' of aaak a..... ass ataroa.ly .1 I tarr ... ittiaaln* 'ot tko Iris 'v A good. ...,n hW NNNNi.N..ZC: : : Whne trash brush_.-_-_....10c( 1
: K 12.10.1 aa aiiaU4. ta this Iq at tk* *tlr rn at .sal sal.tka .*., II'b** I. gtrJ alit akaneat 1 .
.
15c 15c
12
p.11..t,32.rta2fask dbh"pan.l.__. _. Mop ____
UMavarraata quart hade-4-
,
:
'" varloaaktaaa er yeaU both.boa e f* ek/sp paraata ....... ,. aflor tk* trot pokTajaqoai *ttkte NN.N '
.
," **..... t31s. .s S.. 'i..a I tko crotskt koat 'pKpaOX ky a caaUa i -..t I ar* "' pat tt olaH tsar 'aotte I vffl priaaal au taalaoaaaato Cotton mopMMMMMr'__ L_ ..,-IOcXltchen .Lemon squeeztr._...____......10c 1
4pocUl' Sv : adaa lie 1M ii1 bs.rlsds tor. kiln at *rptott tka grat *f- aa4.voaokora ... apply totka
.r aaak *a.bad J tall aapaA. 1MUCOaak propotM to tk* aaat vay.toa M ..... lab plick I *aptr. t* mr *4raaiaV Oavatr ',..,* *f DA Oioaty.rterU fork.__4- .1_':- .SC Shaving brusL._. :'__..10c : .

v!. ..IUaralr, ils tI, a.sL..r,i"f.iii.2Jl2.U I ta tk*_aa4m koaU or k.aartty na T ariiiiiaiin *. vtrt tof cut ak4 1 aka I akaB t4. oaeiBaafaaroaaaipfcik toy stir taUt AtaUatotratrtx*.' tor a y at Iced tk* *41skars*toto at ..*. Water-proof vtdp.N._... -._lei:; Cup and siueer...__"___.?> .. TlQe j I

'' Iw' wi'ru I ,1 vta ataa. ..'an ta,mr fov. I* tor. ill kaaoftt. otpoopto wt L'liIlLs .tad ills O5.ut7,75. 'Garden rake- --N.-N-_..2sc Dover egg beater. __.-____I 104:
$ psMsrrrAl3WOMi oaaat HMUthm DaC.uI .pj 'tar p But*. _., rw..'t l :
I ...Ms. wrktar a8 titer Bohemian! water set: .:sOc Talcum powder. ..__.__.__IQc
1 .. .... WI:.... i.iii' karkora ta tk* ..., Baklac UMM lay .austa O.WBITB. N.------ ,--
-. lot aaly ,tor loaiaiin a4 afl nt mj vark kaa kooa aa cast. AAadatotratttx Batata, 1toeiaaiL'Mtoart. L WbRt 'Ast> : }
..... ; entosxgde.NNN1._._ ...5C Conch haf .. )
7 traeava Ba** -Aa a pakda aVaal --- -- -------- i
I in tat aa karaa* *a4 ftaaaa rtortoa, Ts6aurt ,

.' Wanaata*a oumg .toot aioatk.V ... .... : r J kava t* ...Mvay.. *.*..bf.li. kafl4. aa,''a*.*>' kith A. IV, SM. Toflet. aoaps_._.-...4_.. sc Vinegar cruets._. ...__--.101:'

!1 t.t 'c..r.M.;; ....:{>;,arsq;4-60*_*._ ta *r pryr t. *ae r.t:Toa\ %.ts kt twe- of tkoaa- .groattktak '

t. 'Aoncato Sputa GIt.,,. UMBpodal .fur. IMp.tas sal .. Moat w.0. w1. '1"
..> ; .'.taaaaOoaaty '. ;,.4. '" H nnpess w IaJaat rtYcw' *m, last .. '
r p/Mai psi
.. trlkvurtoa Oat ,they.aaky ,June We handle aO classes of cooking utensils. We havent pace to,roenflon. Ask '
a sow. allM as &we >* ra ftvai aovTkoy ,
.) .. 'tu.nut srrta..lts assn for: bstn d, of aU roar torata. A to sea the Imported German Wares. Ladles and Gentlemen Fur i digs. Notions and .
'>: 'trllireoti ...... Bta aotb-- j tat treks af_*' lasM ss..S -r.-ka\to* *oaUt ta ttaft 4
e 'taa4'--.i..','..! 4.7CS.I7 tk* pou .f teiiroTiaiiat cut v* Novelties. We can fit you up'ln most any shape. One price to alt i

tIpIc dal'' Irtrlee. ..pti..it ua.51 at a* vaaU4, ktt k* aaalt akaaUltack. ta 'rust v* auk. a .VidtorRecorqs
.
bar win ---. tvfl *
.,
.t I.., ", !..'!uJ4 I *. vkat' .I aa Ie....* UVaack .. Ions poor .aolifflQB.*.. 8b.78UW.Wo vast**..*or. ,.vrk.... t
.r aatUaal st
a ap
aaamiio

."\t t1 aitarriab: Ma.dw T. ....-' .- wlU tk the* Catt4*aa av tutea.kofar tatroaatatky tka Its.St. .'laiaoa* ..pint..-.a life tuanalo*C air poopl pubs kaokooa *ftk We Take Pleasure in Showing You '

OIaCJ : .. Mal a* far aa tb.7 oal4 a* :
.
Y a .ntee fI6 tk* Baataa4
atfteteK .. 2,22122
.
apodal, N 1 MadtW ay taprvroBMata rite
vkkk kaa tk* avppoit of tk* 'MaOoaal -
..... .
t ;' a fkrac.otr'.1 .- -' ,
Drataao OaaaTiaa,' of vkjck
'II.11'U1 .. will a Arrivedfeae
f I .. ya oat ary )oy *
".... /sitt>tadtai ..v..,.,i IUnM I I am pnU1ept. ky tao r-a darnel to.prooortlaa my ........... to ''l-
CMaty..., .......-IIII&; i ky tk* CaHkftBtaMi troai tk* aaU-of Toara. roopoetfaOy.M. .

Special ': MrlenC ',..:..- ...+ tilt patina*>.*.taa.....a.too'WUI iiiBaiffai aat ky calla* aatttoal fcvtka K BftQWAJOXTBWkakaK. .

':: Bpodal':l f *4a 4.L. : TS Soentarr at tk*latartor cam;N I t L ud lew! Diem]I

xu TJ9,aatkarlaal t* auk aaatnata' vttkftkor Tar )oty TaxUa ....... wto toyoar Tompkins Store-
tile taw or vttk ,-...... Variety ;
.. 'Tkto'to t* ..-tIfo tiM tk* akvf* .t MaaDaaakt
'" A.; .4 iiiiaiaia to troo aa4 ....... t* ata with st*moa erparattoaa> *r vttk *U rt 4rata.a--is*=: -AT- ,
:1" : toovMc aB4 **- t
', ,ik* kLt.1. Rr. W.,w.*rUIL't ,-. taMr tk. tooay'to k* a t.1ai a ATtBVMrl, ... t.nrah..

*' r .t.nIItt. o.tra.L '.1 Uf 'JIIt e.gbSMt! s.twat, SMITHSimoivSTom ,;
.t L HAUk analary.j ., .1 Otter her leaeke 'oJ
t" kX M .aatraet ky a Boa apaa tk* lryMndd..1 Mall aaatooo*.' toijni4. k UgM g
: I **tkm.tkg* _. BackMali Aratoa .*!* vkMk *ar4aw
} pl9illN.pOtI3' .. bas r aa( rlgkt to iwKtdIi4155binwapt .vt kanitag ... tota rvaryoara n I
... "T : -.TAMC.a : i..*.* vrtta 0. a ..*....., '
.,4a i ry.PT u. .i'tf ,vvatar.era tt aa tt kaa .a pat v.....*a II I BayarBa. M..T..- I" s1.s'a Araaea > 1006 Avenue D Miami Fla.f .
5 UUln .*** ... lAit-i] tbau& A>I isM vktek to taorvto to* dry. far fat** bar Ik* vr* ....., ,
'.'aa. 'M'IMtMSSIL T.1f1RTO1' kaXtrattea, aa It to .*......, ta'*1 koBa....... naato aai art 3itk* \II\MIII\ t "**'.

M.crkl.' .\ tv.s&w *.t,Ti ataiH .. ........-...,- 1N. .- .. sI drstiel5- -
.. ..
*
...
'
,4 .
.
;:I
.
.. '
-.-" / 'J.,...' }- ,t_ .!...... r ";"..,,., .., .::.

i:' .-": 4 vi
.