<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00009
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: May 22, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00009
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
*I..:. Jo ,.". '" /InIII! 4. .
"" ,
:? ",T,:' # '. :1' -.: l !"' '1"1: ; :


I

; ;ii P :
i f ",0'
i
_____

I.VOLUME 13. NUMBER 4. j] | MIAMI, DADE COUNTY FLA., FJUDAY, MAY 22, 1908. .. : IG: :aT'PBa llsIROVARD : '.
,i LEADING FLETCHER BY B TWO THOUSAND VOTES i PUBLIC. BUILDING"$ A FINE RESIDENCE mm, VISITS Y ::'
: STOCKTON. AND G1LcHRIT[ $T }ASE E RUNNING NECK AND -N CKIk SEEMS' ASSURED CHANGlDHAI:l IYESIEROAYMrs. S FACTORY SITE .FOR MIAMI: IS'PLEJSI{
11U. .--. ...... .raal ftft4ruto .
; Croon Won Out in First Priaary Controller wtn eowUtaU w ....... Mr '
chill hug tk. .rw naitir Ia -
plan .< j. L AaO-Y. it. w>> 4.tKa TProipecb

t : And Tramnell Defeated':Ms lor A torney General 1 ..we. star a.alu w 1'a. a..Via13.rsr >t De. ..sM The Magic City Is Remembered .Thompson Buys the Brut per Tae1 _'.

Unloosei taw .. ....s ___ John F. Olire HomeIn I 1 well Kaowapur .. ,
;.' CoMe w Lees. 0. Is.. .>rte. bj Senate :
@. I IThe ,.,..,.a a MatBlUBaatary try T. III 1Has sad ... ww $&L C M. the Park Mjmnf ;
Commissioner Jt o.CSw MM Gte...ir trttkm b1'n W 14' .. ft* .... CommitteeBtfltiats ,
Race for Railroad Will Be Run l ,
ww row sat via 112. w. 'I'M r.e. tor jMtto* .(!jQe Twes .
B. x.... 41*. 1'. M. Wkartoa MX ta Ulft, U. l'>k CMrtot. .aas a .... -
r; Over By Dunn and Salomon I at L(A. ...... watt Sit. Man If M* la vktca tow f' KM itaa rna M J. H. : IM Piafaatttoa.W fNMCMa!*.
n1Ir,YDI try tMr r- poplar psaaa ..",.tw.t.." oi'hIJo ant Gnu. I Jt
0utWt' to tk* -C... ...t. twttdptttec. kick ''fatui A c... auk tka DaU. Km TO* Waak.y Tmtoa e*..
will ) be .. lrtl4v M* vto alit teT tte a.sd esa at to VitwmmuMrTkJc t .
e a as $ ,
Wm ISJS: lCi strsad Ms.Jm here ... ftrf. L m0 T vttk Ml .ss.. T1da JIm ltf>t.tt Benny oa.1a.nui t Z ;Takt Hence.Vate
; MIHM34J M" S Ir..ds ta ,to ftto rWH ft4 |L U asussT ant PirTMi-rSiim ... : 4.
-iWUeI -trW. elstr ...... ''Jd. nr v tact Kmtk wti> bas we f >itatt'W; GIn t......
e M far ... Piers M.ywd UI fa Hurt* lira
fbtftlssr ( I'IdItfttb ww '
'wl W.Ml .... ... J. K. .. a..... .' i AnvwSaaac \ 'i !
In4..t JI. vttt
"Wataon CIriied. Dade .County by 14 Votes, M4 OM S.. C. BMM tvttk tti.K. This ....tJ' Is.. y.vw4 a heed I -'I a. M.et I I ." ., _
: ...... +w ----
ins UM Etta bin I
,Hudson Won Bnrsrd by 30 and St Lode by 121.: BL seta. .M4.... W;1',w4 r. J.,.& O4kto- ,....... .q.... >eaw 4 I 0i1 rw.vst aaOttoai -pJ ..
i .. ,. ... J_( '.. .. .1 Nab rue Ii. ka wets aMt ttaatrttty .. .., .. ...,..
ss a. M.tbtw.t Mo. flu .. ,.
Isi ...
;r .. K De CrtaIuI ..netn Tt.I tr* ..'Meal ml sat. a.TW ...... WiT Jln.rra 'rte err ,_
'm .,...... ......
.
aa1 T S es De W tatl1 bd TI71 '.. .
: .. Ia
Himself' .
: f ,Csptsln Hsrdee will Succeed <: : > all as -r wets m. ta e III .. tel -. arm at J.R. Taaai Aaaay = s nsep hsai elpr .
: a ntalaat .
; \ ft. .w. YM bas. ba7 M 1.1 ..stsasufdt fir rl tebt tat SIS ten a.-r a "-'- sNa, wlb '1s'ru4.,. will .kaa tartec tka rot (rv 4.y* yWt.d lent sal Is =
,
Sereral Contest De ......'e& sly a.saltbstfat hssrs.t. h IOadr I lOW tk* aa naUaaei till" Ge saaRtse bide
:Sector Second-Primary y CS .. .. ... araa art/to p55T i M
tit Baari.'tkkr whaled e. ... ..... .
We be[. .. ..... .--- a pills T11'D.B..Pitt tor Job ,. OB>* .....d 0. tt.pas.t Maa.. lIP
... .
.... ( ** at kt Hjinati %y nMR leMM.. w ... .. ...
.
Held Frohock sod Hsrdie for Sheriff Among ThefiaTka .Naas huk. fl* .. 'rSM p.e.far. MML 0rtr r. Tkaanmm aa4 : sal. wi, lafA'-II-e
: atiiaipa antol (k
-
totJ Aty.",tte TOUTM. bead 1141.data. .. trftte _. .srlifwee'" a. '_. errant w ....'n..... vn at ,41+1 ale ..., Y ft': fThe
1. (4 t.: r.- ,, ,, 'I: .) f ky a at. U4...*r OOekrUtIM .ettb.. pans kalktteca kffl vUek rwek4tk _.I e ......... tiC' ... M .' prelsdelss er.i: -.--p.
.,. .... f........ B.. Calm rtr4 TK 1 a4, Brava Iil .... teat''.** Tk* aaaiBiMia ..Mtr'tatara ..-.... sad ISa.rl tafir.. 4aay lJ.la..
ratoraa. traa. tka ...... aa tara a Ian ToU. kavtar tU aca ,, J. T. laalara ITT sat .. B. Taylor: Mr. a1M.. .....,.. pesrot"Msstcs.14edlr. a1.tt added ataat ........... krtectoc. tk* Tk aaaaa Ira,bie aha >aU 'aIM tare k. N eras a (ftvoiv !
'ri.beq .' Ie tka'*.w af,rMtaOeata 1 <7t tor OM. U M cD .ftM. aa4 IU OT"1tr'.zIdtar" tk* .eralrlassrtGwtlw : total and ky tka a-. as >r tract at tea aa UO Btrw to l.aa .a am*. aa4 k* ......
MS
.. tkat tot.Tarkwoock. .....' ytarallty af twq kftHM lets US a* gsI 4N. Mrtto tkaaata.aMjto ( .;t. stet 1M.- ... f.'i. Waatar,vk WIll ....... ad aalh, '... wl iislK fl.rlbs
for sad [ .
M lr loll ravar* Oa ef tk .f tka 14 .... ....... Tk lest IMM7W tor alAtMva *. TW- addttls Isdar ..,.. fw,
I toM raeM errpea Muaarr ..... ama M a cr*" a4 cara 'I'M aaaasstn A
,... Sbektoa, ara te e.. k4' aa4 Ism b.. De a. Dua M U* ttokatPy tk* 'aarekaaa af tea4to law .. tar ..
.
vu ikat tt tat aoPMtorJlatala 4eU* wsu5 irvras TWy aaw ao a ta* tract serried Ma aa .YMIIIIt y
"tkat'.,Craaa: 'kaa ... *oariaatoiTka wflck file 1.1 st .......... a.. B. taw,MUWr k4 a *ara tktet .fw aBr..lCsseaaMust. to ,....Ida. sad a* .f feel flag am tka Mmmtto riot. riaaiaavkat k-a*..t tk. .......
fseMwl Ml S3/ torOOUKTT
: ":t0vtec talacraaj- 'try JackJakaaa -I T.*' Renee ends It7t.MLwacaiftjft vttkM sppoetdad 4 a*>M U4Toto.ttka > lag... aat'Mbrt.-Jadcss.M MtiftJt latraaaa *C nTMM tor .......,fl,*. Mr. W. L atinmniitir at ?.. to. Oat attar .... toa ...... _
.oMBi Mr. r. *.'8srr C Wa.Ctrlac o. Mrs "'-.aotto4 ky aayAaaflMr 1'..% vk ;vm k*.r ktainaT atae ..... te aB Raa ..... Is wall .
'De.-rn.. the yue* to tk. ...tU. J'OIa ooMMjaatOMia Bsmnoa TBOK BILBTABOCOCXTTM- te ta....*-- am ky kmUtecaa rlaa aVaai aa to kla 1-is.
.:. tO*. TeM. *. riIIaosihi a Morlty of eat It.--, Bratr aeraa vaa. tar .m.. Oatrtat Ha. w.|t..rkanaaa \AXD, 8T."I.IJCm via aatttec sod trees aa4 site lire OM **ktM fttoaato tte.a'rs'
I. U4.liiBmylUi maraa ,..t,- B. B..HaD.vas M wpsrtat tled ........, BTrfy raek at Caaaaaat ....ad; bad as pl.ttttaa I .rvH*;Baktec aa i" ra.trra .*.% */kfta iaa teiia aM IIIe& W ..
"TTM veto idle Brwart UM, ftka .C aakaftk.ky a tarts of IKSPrat asK Or*?*. toKttec.tk* tIoIIM vttk OUtrtct M. J-L U. ........ M 1bftrTl.rM:: 'f a. lttlyri-13tW. 'Tkay Moan atkar dish M ,..* plate sass to k* aatoaa b rgtw rat
toU ...,'J1IteW. wttk Uawr.. tktr4la : A. A. tepMa_ .set_ ,,a...... 497 ..*... toltova ky W. A. LrJn.a haW Jaa J. --. I aoa aarrM' at. taali *aaty kyawjonty 'a tec ..... tkay beds .. !sew. +a4ay iws bees Irlrsd .6c; ':.'
.tk*:>.).. ...*.. MtBrvwt ...... M1ht I 1n. rr vttk in. P.11. S9alc in.sat W. X.Baq DMrtet .... -T. B,, Ohw' NfwtM ,at IM ***** aa ...,... kytka balls a Twy.tov toy*. -_, .'. Mw'tlss ........ '. tb.
flMelrr 4Oospl.h 'B.' a.: 'rntetek tMtfrM BSIC fir ,faiaort sal tottaavtn L L I _,.... ratara .aa4 Brrrmrtky 17slsala ..Mraa'Is taw r
) '1learaf D.liriftt/a: ,. ...... '.. -tJ' .tely.r.w18s It ty ft .ter. Osiris. Ma WaB.vtt Go .-' .... Baraa' ,vtaa "' aa tijiiaiaUtlr A,Oaarcte .-....., lag.. -. bepis thata ....'........ ....
....tSeI des UU:pIwdo' Bleka'vka. na, ___ ktev.Maaly r.n1..R.t i at tka aekarkaar< w Met k.a. ., Is ..... to tkr todatetoraky' ,n Majority .wield .vm k* ..,.,....vkmvfcatoy ,..., lie YftI see Ua r a.babls ....
.
t tr.A" soa.avW.ttaate tees' 41*.' ; ft Tweet pC Gnat brie .k. vtaa are kla ftfuaan, B0r**aaaa -, band te aawty. 'Mayka" aiaa N ... tsl tbsd ..... Nb... tai
BrovaH a lent at MM... tnt. JVWkf -I I Tars. wra .VIM\. .*... aBa ai jtMraea .ra "K..tMr. 'awaaaata vkfla Dr. .. ..!...I ,>vka .vaa.a,aafaartor ,at;WaS, tstnn.. te 'aaai Iss siaehdla rr
,
Mr. IIsasua' ... .' _.awlr u -- .
ta tMatata ;: tor traaaarar aM an at ilia Title>U aoa. rwatflac' a fete l teatot t J ... prM1istb.T .

\ > -. -. 1i .. -. ,' "


'c, : /i ':UNOFFICIAL: t4 tf'r4. RETURNS_ :OF F b THE, DADE COUNTY+ PRIMARY. HELD, I MAY. 19:; /908_ t r ,i;:


.
>
.. .
';; .:r'.: :ii/. !- i j !f T, ; ;; r, -ri t = ;//1 1 s it ljll 0 i 1 m t ; h ''; II! i=' : Iaaar t :: j 9 der I i,Ltd_of t.f'- ,, '. .' "I td, ... .. I .
,'J r 'Jo'.1"I" I ; ,

.sc"" I} t"'J I It :, '1 i l _" a! II a .J i '1 : I / 'f I : ;: M s I- iiifr. j I 1 J.: I']

,:: 1 I i H I J:. . 1 a., 1--1 __ "Ie i. I :. 111':! .

.... _- ; .. : a: 'Jf J I o. ., ; 1 I. ; 1 c; : I IIn' ...
t--a- .
'II. U J a 1 M'

-. :!:'::= : :! I J. w N :! I. W 1r" '; I' rte. ':' : ; ., ; : f' I' I I .: : :j : j .; 'J' : ea .a i : 11 J! J


:. :y, .:- : I. ., ; I" :' l 'f a ) t7r I"t: iI i'c

-::'" =-' .. I 1 J J I I .. t ''I : : a 'I 'JI B : s t i' I I tl n : ; ; I 't 1.: .! .; I .

*- c:: J'" J : .; ) rl 'i ; .J i Ii". I 1 d as M I I :- '

''c:: J 'J I. : I ; : r: II I' II a I j t i LU 'I .. '. it: .; I .1 '

.M, w = L: 1 1 : J ei ''j s H 1 J u M : l.i ::1 : J.a_L a : 'j : I arose Un I t

r to.. .. .. .. saI' .. .. .. 1'a w sew .. M as .. .. M .I .. M .. .f.. .. syt .. ..

I .
I


web OMrIIt'bq..atw1 bet rvaaiac a.Lr.. MM>r -aftU fraetoelaP -attotktm FIFTY'' ARE 'oEIIif.IDYlJUREO .,.-.......... I 1t Senior. Class- 'Exercises 'at 'Atditiijai.

n1. .......i IbM ,.,...... "r- r" '
ajorttr.... .$.,.w ffl 1.b..m.*:NOI.' \ Were largely Attended asE

.Oeai kaa ) .
e.t. .U7 Lat.. -
r.
.BayU '. Daam sad ,.. nabs. T .

:aa 11.6reM Yffl k* ta tk* iiioat AAastbt The Stage was Beantifnlly Deconted irlta '

.'....,... ........s fol J: iRcL! E H :
Plants and Vines.
'=: 'fr.wirdi II'rsaatl.sss The Program was,Ealedste-
;
.Tn. wen I MM sad Ott ,
..,... ptaabtt .ass ......- kKMw Ing sad Listened to AttentrrelyTk y-
P* I .d tats heN alack r* Tnda" yt
Going Fifty Mile an
,w : setig K Brwarra kad Mftiatty .. A l'I

'' tl..a a'> ah .blts.=-= /; Boar_ !Telescopes I aator OaM ......... a* tk. ww ri.Ipars ,
\ .
..
AAMaai last slits WI at- at tar w
; d. .d
.aa4 aaaaii Isle' attototoaaay ls.p. yr ": Another t ....*.. to fMl ky tk* OBM tk. ... .. .t r.lr sere t..esd!
te bra Tkakr IaJIw .
.
.. ....... ......
0. .
beat .... tar Umar. set k '" e was TIM .tr. W a lb my bat
sera .WfQa, flftrVWrn. '. J r beer. .ar.: bb aid N beaded d ws set tM'esf.s
| p .
...... T b. ..... yr atre..y _. sf tt. alas as Rt. xMet.
ad.ss yr Iny1Af n. Catut t .Ocean Xttr Aat.
,
M; tk* wtf *ow.4 vttk vkttoaaa
.. Hkttftatat ......... '
at tka
tk*prus.....u..nrt.. at.aa4 1.- :vary. -dad 1a*Want iatWJEEls.teiy 5. .,t r ......frwa. tk vktafe* ar ti'ipltraO4 '.....aIIIC. tea: 0.bad., acea Mbt ant pt
'
,, ebI.DU.....ky.. a h Bajbtty..srl .eery ef1K.p.Of af Delsita jCuMrfAeddeat. 8_ & I wltl..s tk* r... .*a te aUtak .tow .wrp$5 tar ad bast, ills
.
... K "fWF pet ef'" boss wins bed as tt.lt aaa s peel.
kaa IM. Lata 1/. vkBa Z>*4* .
; tM f. tfww UM MiauJCraaxiy. TNT bed t.1die dstdc.
-
} asv* W1. W eyinaaat. aw V
f : ; I Macatteaat at pleatswith 1151' floss asl vtft, b.. Kdadl.
"4n Jrt, +y el1I." 115eel bets a4 tkr *a tk* tile. 1 this
-
Orca 0. B rttoi<< ;. the'asset vttkraaaatattra > .. .
.
a4 oat a was caa4 at *a .was Mr. Ralr.
a/.1 tetrr was..bns .. 'np- Astwsrpr May,SWTaa.van*, ran 1d sits. te a ta *ryml fast. wins. 1 wTb.
Cram Oa4. uaaatj.tec by. teat aaelaaat te tka kMtory. .(..... bag ....... van raa. lbs rtonaaww. d5. sat fns
nearrai UUaal 'Iac II m. ,.,.. tk. irakartr h was bisWsT rslsrid.
:. .: On.Mtd, .... ......., pea oan4 Mat 'OoaOek; lib I VM alaylac a salt i aMrck tk* !!alit bas aa'nwaly easel
;"'....e.tac 1ZM ..<.. vkO au.. .. "*aat *t lan >.... ..-. ;:"7"C 111. ........ K aaalar .*aa.... $.5t .IaM rasa 414.., tale
kta ....... .Ja4c Bayaar...;kUAmimg A alfptse.t.....:iiaaartkaf.. I $ J eat a4 Met tMr ilaai* *a tk* is. M ties W aaedl tw
.
.., .... .,. .. .
t I vUckVV.. Maa Mr. Tkemaa Jurist wKk a aatrst sir TL l via
tap a***** ; raaaiac .
T .... tai 'fl.1.i .a.lld w. 'floc, a11r .... to. rk.Isle t aOtk few veil tbMi aw4s. ... h sir et iis"a rt"[
.aMrlS tk* taw kick aMa voek. .. Tr., ITIII tala sa'b ..... Jmr7 .. dial kaavy elhi vilnaiH tk* a. 4"is
tk* vrat toewtkwt.M was .( tettor traut. was. 'ts1 sped #, t' s Moses te tk* ...* fJ/l U. d.... Aa, Tb. dais prlplw7 bT 1W5
tk tlet t"vlg.Mi TOtoa,' YUle sad a9 annaciri KOMAt ... Wa.l 1o f Nunn Mr. tartca< kartyaa4 Zabf was as .tlfdttt. bfltIdee8.
.
tam Daa Barlhv.'ef .tee ... .tout any ar*.*>M. ...,.. sad 1 wetb a gt.e.st k* amOtecIytk .. wasb tb. tolls
fir Ds srosat. .a* annai sea 5 1.1dra' ka*. kaTct. nsdvel *' tare tmtar tt r4r ate fears.of sail st $1. as..set .
:vttk/av.. af'tt/. say ClTkM West : .H ; *.. araaatoi. .. .... was aidi to ws M.t
t*. .va'kT* .',toartr tat r'"-- : ;r.II : Tk* alaaa tota ky Mmi JvJBUatoa W wind. K a till 6trr. Ad
.Sa tka aaeoaA.Tor 'nm wIDODt.ITT vkoa nfna) Tto Mr> 45.4 el.was. Is os alas.add
cwt .)\ tk*. 3rwaV aMrt.IU. .' CWIJI''J'O A1D1017 :: \ --- rdy..tee tM sin .... asa b Its fkb .1 M UlsdSa M
: _... vk a.v aaa tk* ..., : J I I \ .. v wy.vttk aymatfky ebb Mew zN1>t p ..bssr was
rrr4 tk*'aattortar TM* at till. law .; May tV-Tk* ...*> tk*** ata<.an vk vui a* lion tinny nsdnd. W s s wee a
f .kO* kk tlnnit ,..... k). B. a Flea...*ara* trial tai aa a : vrwda .will. a Mutt ataaa..tlia. tery at- K asst r.pM! flee
;, Tina ... M'to toll..*. t ... r. ky, a alatalaail .< tk. -- iia.w..c. lelfssa try. ass reed tar err
.:W. aUka *aa'....s kaktat Mr. ntttvl : was ba-Mt Y srtsslpd. a % sash .rr __ tbalaL. a1..M Alt f astlo t rsl 7 ..dsllaIt.
it .. MS vkfi .A. La* AOa k4n s.tlart..t' attery:. t WWII Kkty. te iianuy. Mb* ... seeIsra Ma. Ora
....
.11I..' 'fcr ax****** IMt tkta .... to* was 0. a*Iptwt II. tart interval 54 drr.rner,
.wi be 1dh a' ......... .si r A-...... *May ia.. Walbps..Id' ..... ., ...... idled tt. earp.sse.aspdefi .
-..Vanttt_ sat .ffttto ar* sa*. naiky Waf krftataa:a mut- wka JLltur a atlaetlaa ky tk. aiik...,. K ML. Js.ers ars
"" .'t'\ :" ', kaa.|. .ka teaMlaiaata Mr. ....... mtaa MBte hraid ; i't.wt.i all nior..rOathsd
\," tter.. de r eat t5sessst CIJIt 'kla .W >.......W1 -Waakftr:. //f.'W'ISf- IN w n'ph ttarw'li' [bat cut*, I *a* a* Jet tor ftQ k* ..n suer to kaa a wtf aMaly way. a4 "f* fl.1rMrT .
,
..... .III loll lr .-II. *t kta ..*. bas tk. t... M r1t111A/1t 1 .
.,. ,":., .... .t". 'Tw.i. ;
.
\< '

.. ,. ; '
A I -
-
y j -
{ r .
. : -,/1" -
:. .
; V, -

;It;, :-.---
: -

'

' The 'Weekly Miami Metropolis ,HUDSON'S TICTO&T-WBAT rr KZAJTS TO 8ALOO ITTIMSTS Miami.Ries- : leave TomorrowTo News, Nates- From :

\ U |k* aatooa Boa ot kOaml tat .*. U* kaalvrtttat .. U* wall "
tkoy kalJMtor karo clot anoattoa dews t* It ky Uolr alrocaua. east
IF B. B. ...... Bob Data. aa..''TNU. '
1.
TataB.
; aior Balaoa'a victory Gals bet .. Utat for.Uo aalooa tatorwu, sad Busy Stuart /
:1 THE MIAMI PRINTING COMPANY tins U.voopto. of Uo auto to ..... vkotkor sot. ItorUa aaak fc* apnta.'ktttoa Attend ,Annual (

..... Tk. tatooa ... of MtoBt. aav* kr** k! tko atl'atloaoa Encampment
Nz asstha .................. 11." Oa Tsar ...................W-H -:-,- .
UoBBtlTw ky Uarrc01lC lav sad mpoct of tins .. aro amtt4

Then pallet IB alraaeo will reotro a year** MbaertpUoa for ttMMl patroaa.. Frrrtoaa to U* *vr* or "dry" .l ctioa toat fXotor. ror- CaaiidataaBaTtXateI4f f by ad
ats Boatta Bakaertpttoa for TI ooaU This to a nkoral ttoovatt to tot.ooatrtoUy Ills .*.tit tk* city gar ttrtr vorl sat U tM olrettoa ra..l U toorof i ,

'f" alraaoa ,.,..... Uo *vr at**, tkoy vald lead a eomaUcu t* rcUU tae BM. aa. Which wffl be Held Apia at Fort Dade tad DeSoto-Tha hay tto Part Strtnl w.akPmaaat i- "t;
"
, BOB at ttooo Bra art sow lib tt* BUooa BOB ,...... H B. ;,

a>tarl at tt* MMoOoa at XtaBt rtarUa aa i aseo.4ds. ..a.. MOV k lam ... t. pM tint ..... Baaaoa ta aoBtatUI It* tko Hi Good lotaa tl latanatStaart ,.' t
Roster
.ee..e BUI. ....... Bto 0004 JadtBoat to aea.-....*! sad llaododtk Company a .Though Not a* .
Ib ?*... Wkat less kto r* .,. t. tt* .-.ale'" It mmnviu use 1 ,
; nunAT. MAT ... mt ttra* to vtn snow to pMpto of Florida to air vtottor or cwt tto Large u Last Yeu-Those Who Go '

sail af ipso dull to prmm l wlUta tto data Tko aafaral roat via way. II--* >WOOaB at*" -.

: LOYAL DaTOTlOI TO PRDtOPLX WOH TEX DAY VXv to. ca.in atkOBil. Tto .......... Bajortty of dry ....to* la la* Fartoa ton toot vk for kto two .t
rail to a ttrtrtac aster oa Uo hart of Uo vktakoy ,kttal.Tlwotan ta Baot Owatactoa. ..... B* aa* ,
Ir : tot tk* aalooatoia tit MtoBl to toal aM kit *vorr let ., tUallat n ( rrB .....*, Deity) toa a whew vtonar tor a. Baartkat ";

l that U* ntaraa of tko prlBary ... art ta sal Ole ro.|i. to rrcatot clot Is -. It croatoa for ttoB i* tnol Cooipaay U MtaBl BJaoa BoeaalButBiai l. L klv BtBpcaa sal B. rWiy tan to aOB* aa. of aa. H*' '\ -

1. kaova tt to Ia orlor to ooatratalat tt* BO* of ttto assay apes Uotr II |t poaatklo 0..'o.a a Uo rr.at dab prokikitioa ototam aa : Glrponr-Cbttw Jaakaoa. r. & ..... wsl ........ ..M> aB Uat.. lMsds .
r. & T loan
# ttBirno"Boralat
.. ..*... aat ... VII 0511... tM aatooatota sad tkolr ........ U ttoy nay ta kaaoat a ,91t.a'y
aal ..... t Uo af WaoUa. tt. W. X .511.. T. r.
loyalty to prlMpto a* BPBCMI Backtaory cur
fly vuc aaBtact ttoar tot .a ,a ta a BOTO orlorty Baa.*r* la ttor to parttolpato fcr"tta aaMl > o a '.
';t poraUoaa sal tto aatooa .....t ta poUdea aay Baalte KlaBl vk via toroafUr ....... U* *.'" prualno at rtoakvoa MraBpBait at" tt* Falls Oaekott. Fraak Data sad B.. B eN las Mt ';::; J (
:
.-- on. .... of ...... Ralaaa to Rot Sty a voO Brritl eaarpBBoat ass sal tkalr alToeamt flog vm pears aaytkta .. Ulo tow trwopo at Fort DaA* aal Mo Taytan Jr.. brs r oehw.ebR a. ... sd a .
.JI--. .. ..
X C.
+ : B. X ,
.
; .> to aa ibis xportoaeol sad aaBpotamt Raa. kat. a locUol Male aa tlxt'aa. to gala Uotr ...... .. B woos Tto aatooa art Uo .*.*... Nat TaBpa. aal lot tt* MM .M ...... W rnia.gt .r Ram, W w 'IYa.d .
: katkt to kwaaalty. .. Uo ...., Uo akvrck sad ... aauoa. ttoy B*_ pJ : s3 ...... I. C. Marartoa.IX ,
Bottodt adopt! to ltat his Hot ***a kto Boat aacatoo trtoalt i. lay nw.sAnW k* *acflttora clashQat1e GIIOt Rmbt$1apoe. '". ... apr.t .... a Anne
Wet tkat ko voall Uto stet bon that WkD .tko ;aa.|aar WIll k. ... '
key parry maty, It vaa rrrryjaa Ttottora aa** aD aui oa. of tto \
.. | TEX CRY IS DXATB TO FLOS Ids ....... It via at k* ..* Mtroat ,.".....-" D M.tt J. r. Matms at
ataart ta
.. r :* ta a ....... BOoa vk* wall rot afataat klB kal bees aat tae : U* anUMlltrof
I. M toe ,.,. art to BaayBBkora Rf5assa t. 1........... L .. c.ea 4'
ov PMB I: Uat tip ar* Bad .
... Uo tore ...... .f Ukaran *a tko raflraal .oztoaatoa taocaty Xwas olr. bar Mm torraaaa ...
( ir.IpN
: X. C. 11s. ham. Malt Doaall. to tool Uoy ato a part of u tova
kal lea rtctotorot aa MHtel to voU .ta ttto --' Tk mtnot'aa laBpa U ry death to ttoa. Tto Trltoa UBIBoato sea- ... ...... 5 a antler at A.-i Dnaa. CL r. Bate*. & R.TtaXB. I aal.aot'uraacora _.* > ;

:,... eta Rat ay aDs4s, e/5at7 bu a W It0.r..utt5r d Ole 4110 o4. tt' war that to Mat vacM atatoat tkoo namia pests: AMA arvt .ftk* dt7 Sal ft-r "C Doaa. .*.. C fVOoa J. Ooolaa. I Brarr. attaB* aal rBta. tava''lr

vn a* tk frpraatatatlrat of tlt bneesiel. sal wboI s3. flew Tfc ay naiorratlaa of apt ty ca
....... qty dew tnaa ttoy carry aa ttotr toca Bay to aBaatat topf p.. BBBorteal afoactk.of tt. II.,sI7law.tr. DarU Orloto ...... UtvatkaBt U eoaatry vw aB taUrwul. aal tf arroat mast.aaM''t.leJ'tSp.
ta t*>.ral. to tt rtnoU act to. ....... .. l"l a* .** at ikooa- of |i kteklr Btltafactorr' ton. P. BafLi., 9. Moat V. **.. *.. .*'. De sawt.Rtla0M '.
-'; vr ..... 0...... of aoDara lwbdsg at.e.t Tanya jTto loatk at die bass ly Batat a rolacttoa of T. pw toat ofO foOovtat to tt* rotor of> kttBBtay & BaekBV W.' IL'Johasa' r7art 55 lass. pyrg

Qe'...,..11(.Saa.or Haaaaa poa>O4a.tt "' loatia traa typtotl...,. Tto .,...... *...oa fop Tutaa Boo Oat !fvlB.attoal tt. *B. ... r. MnakoB. tt. T, X1teMI\ sad t15p lto.4 .Lois al. =fi
.
: ,.t .Sa 0. SIS! d u- eldaeks n. tae .. 10tH.. Ia bs.o .... ta aw piotnattat aal a few Ikya trooi .*. U* .....4 crop of tk* *aat eaa.-u.. .. Barry .. T. C. MaXtaaoa..BA. kaalcraapa sad tra ''totopna toj ...

1Iti b'goo4: ....... 'tMBporaae* aal Brlny. rtBUl;to th. pods *"** .... win to with aa "iII tto third sad ...4to I Ctpttta-O IX BriBhr.LtoV r.........1' A., Pad C. ttaaatr sortP71ga t7i.1Mb JjfT..i sa01' x.
llapon U B itr.i tad krUT clot ... aocrota( tsars. tko >B. B. ,Coat**. L '.... pazf..--.aa. ',
I
loss. a L11Sdw. ssr pnrnsatly' sad :
1rt4tbs 1st ......... ....uc. of .loette heat to ataatStta T .
st Boa '
: : sad *>ko( "ak. .TUKatloBa, tactaHat ( lwwlodst'WI.t Iagrata p.. a..w'L L. Jr. i TarkarBfkx fIIOf' ...... aal trtat tatBra. .
.tor Ik* arrrtat at .*....... prtadptoo; aa pr.aaat vttk plot. tor tk* Tn...* ar. to traa. Tto 17 to 'a aatoaaoo awl ft poa < 1114. lap topt an ..' aid "-

..4.a.ro..34.- boar.did tkoy rifttiaTk .l wine VI ar. ackttac atataat them to a easy aaaaH>r.... _.. wo ...... Bad ao ...' Of aaarta,tt tr .

f Bantntaat Batortty .wX caat tor >.*. B. r. Atktaaoa VM hap a..tr vaol< a ayaHBoHo 10.... tor Uoa oxurBtaattoa. It: as The Brewer DivorcexCase.WDl ...i aa buss ....... ..... ar* Slat' ":
It akaaloUaot to. awry Uttcatt task to at .art rodato trot aaBtor aotledgrist aaerll*
t \ J
a *
.dwrgl
,
f ; st1 J. lad a .dM1oR: It ebb fed that tk* Tun an ."... t* MitUat vm to toankla. : i ,. t0wal.0 aa .oar paattoaalUto .;. ,

.... )1M.d" ,r4dur il5padylntl. a aw wb. epeaJr W .v, ..dapi p1P1M, i ta Sttk aal t* ..ben aXk xtou 'Ttoy araot oa.tw. '....... uses ... 3.0. .., r,J

*wa.fu0 Qe'. opt ..Ha ittrvatmtta. BoltaB .t ........., vktok i- .. botk ajattoaa ... aakoanky, sad v* aaaaraj U* ......., ...: aaiorvay Cole Up ::BetereCo; in Toiorrowc -sIw 11104. a .De pall ss .

,day .... U. hors at tk* poopto, vkoroky the boys- aal gas ar* ola- ta Tuapa to .. avayivHk UOB w ataOar Btnaiialt vfllto : ; a* to ......, I
taaartratal ta Mlaal aal ..gg0. .. Lot war aa tto ko.o* (' 1\. : Oa U*' vaata Uor aar* >*>aa ,
"ttoaskt ..... to k. atacolaart'a 1 ,
la tk odor
...... ataac tbs of tkat V I i J
StooBo atofaa. f w Mt1p..11ylist .
a .. t U* ... ....
i .laBjurnri ail ...... Tkor to k* ttdar arvaal. Ik l V _. kat .... at ..... vaa tora.laoalXtoa 710

.tact :that vkfla Mi.: w.-.. aptoalU:.o<. ta a.trlkat to.kia. .akOtyaai A GOOD JURY-.Old AID.A WBIU t tr Clenr PnbBahen. Wfll Ten-. 'Haw'ha. Ejuflj, ;o twitted Dttecthtf .. *'.vktea, __........ air. .

BtaaB.tor Ua poatodb tt ta ..* a.ttattac rbak*,.. Xrg(' BO- 'J \ ..:... 41 mot vta- eau. ky aaooaraaai ar tom/"
aal at tta vktok ka << ..... torToUovtat sad About. 'HU Dom*stie Troubles < -,"- --. ., ,
Baa Ua tootoa'ta 'BQraBty a* poratotoaqy yar. aa* at U* Iravkaoka to JaaHto aM **a>y ta :: 5 JIfr. -Ttoar*' va'aot' .....,..,. kr
-
Q tk Qckot aB ttroatk tt via .. focal tat .... kaa bees kU* bas/.0. oatlr taHlctoary at ... BB ...... aa JaijBoaj law .. > Ii' t d vtovtaf tw ......,.. ptotvMa .*t ,...
-a Iravtat'vf U* Baa aal Uat tt aaarly rory .......* tt baa a. pUtalr ..... tkor ar* aaittooraOy.aal ta tH,otaaHy t* itr fair ......;taaQlrr t : fkaaa vfc oaaavt rbft< aat :Ttov,\ 3

I .awn ttat tko BM vk. Boat ...." rrproarat Uo. loato at" U* tnapwaac, p.RI ju aal ea that ....., ...... kaa**.*v kooa lofoatoli Uteaoeoat Tort, Xay; It-WTptaB :a.1Brrvor. to*.ai a ottoek aatarlar *..... an ......,. BMktaf Mato'*..... Ot ,-. .

tad ehTt.a'A..I w 0. YIuerL' ; .' twatokal aal tk* taQtr at tro* | .'vaUtokar. aal taroaiar,.vfflpraaaklr I vtn Boot a taly to U* parlor .'I .oil ... ojtak-Uo. ........ "
"Tko Motropotto kaa p.ay.. aa kBBkto pan ta krtactaa .** uftawr ..> *..",X*,ry aaaaty ta tko auto kaa aaforal airs or bar ta Uto 31....... .k* aIMICW | tto c A,.,or Boaoa, Colrla. Brooa.va portrait of. Hew....._ .......,iofXor .
M ta aot aa mtoM tor Itth lotton tt*. tr* bto host la* ta U* tory tava, ... .... tt points tor... Iso fppor. k* UOT*-vttk too toly,aal ...V. if vkat I- laW .
.
'aM ..at41Wl aaro ... i* 111 tae* b.pa7wnIt maOryiofora Ur Btoaatrf CUtoaaa to k. asap, ... ottaaaM* free jary laty. Wv aa4tkca taattr'tianrnv. ta mft tk* ..'. tatrolar* yva.'_ Wkra't oaoWTl tofera Bar, BMB Iroatoalttto ..M .

".. ta Km tko milt tor 4ko vraal rletory to Uo ..*.. aa4 toral .oaaa4 JatoUlctat jary to........... aal aaok aa.arranax M aouta d of tt* tm no.. ky vktok k. SSF aot:rtwtatar "' Mt'W1Il apak to 1101 *...*..._ 'W M$ a uellr\\

It,l'. U. taiUM Ill ..... WPMM *"f ko oontf sad..toirtot.,. wag k oy,-n. a **v days M% a* rar R .*.*.*...-II .Uto loa U4t .UoCittoaa. .,.... .*..*.|.** Bployl ky kto tt. ...,.. sad rattatorTTj. A. -* .t ......aal Ira totr I lAd a .....
... -wkat It koltoroa t* ko. Ito 4.t It to ...... spy ..boa tile --w *f Uat pUta. ntaarkuX40iat .. wfh, &ntIa ..... .b1s' ......... St'TSMSif ass."yss ...* a KM Yd ...'a a.. egl'P.Md4+ J

C torfat taciMoo o*. Qou mt aa4 sore atoec.tko tto ot Wttor Utac> aal ;>:: tkti kaa aeearol ta X.y.ITaat taauay* Jean kaa {kaaaa sad.tu1.4 tto. alroroa oatt taoUU tai1:13 ,mkOr. a k. vat. k* Try. Iris koaool kr tor a*OOekrtotl .... ,
,' bd1K na.s. hs F : :- rack tarvakl ...... aa kaa U* aalarttoa o* Ute lawn to try'tk* ...1 ol kr'tkat .talyftato r. roartatfaraa. ...... -' .u! *.". ,aed.-1st.', '
art ta tot yt loaoMTtrU d n* atloBfloaj ar* ytto 'At-U. tortorr aoortat Jar .-n. kviy'vOT .: U .. -
the ta ooaaxttoa will karatat of Iko Mom faoory. IVaifuaa aarptlvaa a otovatw to v t U. ..... *t Btaart oa
i Waul* ... atata v* art.tt* '.... to toy atUo .... ....... toBa. a Mproaiauurr ..II..., of kaova taMtrtty sad koatt>| at p rpo55. tae Pleat aoetarcl a 11 tst'sad .will BB,. had c* des loth.Sr tN111..7Iwm! ...... r ,

ill troak poBOeal UCoroaeoa aal to kotta to idea red watt tar Y. aoa Oall w...ew aaek Judo at aU ttaM tt-vall all lltalty t* tM trtoto U* aatvto'ckolatoj' far!rotrtol to try,' else 7s sod Cam air ,w.- kaa oktoflr ........

.' toattoa *t ,.. Baa vavar.* tta bed oftfppal.BoraHy .tt.MTT* tk* poopl Las ikor vo.U k* tot oaaaa tor crMetoB. :i. I ",,..! : sal gut iw oa* rtesas tor loarc fa aoaatar ....... > .t--4
L- tt* MottfcBa. to'vklekator ...... \ f ,_ -* *_Ittta Tko .......! of Oaao O.otylr aaMrtal 'It e>t'dabt tk. lay ..., rJta-aa vk* vCl Bfcko pad ,...... aalrk U* laty. Ta 4 gist iloaW,a aW Oa& daft .... a..cw W a ......ag'peas, ..... 1J11r. .: '_

J. )IIL'peril aal that tt vta. eo m.e t* de a* aata vkkalaooa. ta.,acct moat tata to .... to U* eret.1st jartoa artrptokol vp at raadaaj..... tile ..... K ........ aai Iis .. yva aal Codrto .aal aarvtt? Baltar. ytM taws a tart af a* *.]
-. .
4>. toMa. "afcait k* pot- *ova U." seen, .k. a'* aoakC" ; aaBoUttat, ar* aotaptaol ot as.,.. ar*. trovaamtlr .kator.* .tkioaarttftai den ..essh Wbdsn 1sa QeCr aoBoa y.a vaat aaa to ta tt* aaaaatftaf oaxy Bat VMk tot U*...... apv i

t :. .. : .. ." : la r koala ta akBB at ttatr tack af. .... : .roB ,vklto. ..., ,ilk* '*Vtoottroa d,7ar'was. aartaf tt wow tet'JS:
vkfto vfll aal actaattoa aal fHorary:......' : ).vatek or teak ta/om BOBrw !was tow iimiiry 'at Uto IBM. .l.
vo Uoa
seas ta
tat a tale .
f. i : tory aapaklr4 lost .
.' X a moo' TYTZ' C'I1'0, ?' LtZP$ ,TOUJ0'XII I I. tan dry vo via drat a oat ta Uo aaato all vay ism ar tory. tee Jotorimt' ta. arovor atary, k. **"* B
,-. "tIf an a* aBoaHl a*.to *. avty vttk tto tooptota. aw fatottat vkonvy Bal* a trip to rnntan toot Jw kto vmn IvtocttM wrtol. _.a ta or akoatd kv a tonmttag to a /-

", b.........Silt 7S. .,; iii. Rt'I1aq .w. fi tort aw..-4XA 1M toot rtttoaaa say ooapo Ills Boot kaporuat daty aid ...:. tt MBPtftaory ary. aal ......-*.& tkat bVsm. ta ...... Ta' ..,/..,. ... .. aOiyilMaradra trx atttaa f aa U. Baktaa ..
tat touvi kr ovtoa ta tk ....." ,!.*. ipamo ttat .fBrvr 15 lag at cwt Tkaa hoe .. ,
_t: wMi w..w 7M t.a list n- IA an7 Wall ao.44 tt Xtaai Vwaay / tab ta taa of atrtaoat aal loatt. lor U* BO* tatoUinat psisSyr i aa a
'i( YR T.s. t1w -:11.rbM Ie alit MeW. n war Uat.U* dr to y *a tortoa. Tkaa via die Iowa to UTOB toMoo sad toauo*..... of Mra., Brvvor. WOO .vaa aatloaa. toMoaro > aal woo ...... vartat -fk* loajDV.l Ua 'Baar toaliiai pi*., / .
*rtlaoo i* k ami atateotaim > alt'
Set .. 3t vafl Brrror ... kto trtoalat t 1 .
r 'l$4 wind h'.W to took, at la Mtrtac'.fato yreatoov OMtagtto ,
esss0 ta aaJUtor Uroreo. [ KV
a =polg WB kara
sift-sod ar loac krl at tW "\
at W r .
tw ra
X... !fata*, a'- %aa' 11W3sg'bla cror. ........ Uo'yoaatMa ., af:aa **Hatat ,aatw% aiaaHalto = d TW MBBBJ,.aptoa _. tr af "-' tot ... Boa aaa arty *.
:.1 t'.... thretgt.Ma aaaaooa, Urtaf' KVU* of.....'vna ....... at taratok Ua'VrUoaea* "
\ to raw; sat,, beast tata tt*j.*.... ...*... 04 tt* potot Mfg a oaBpaaja. tt. .
...., mite ....... ....." aa4 tbtat/St,110 tat Ufa..ta vateka4 4aOy .1U ------.J- aal l vrot s'N kto, ''keys ta KovYork lwa a.l..t ..... row tile dt.sss : Bar to a toH vay to pt'swtclam ;

........ ta U* aopo Uat tt mv grow .y *o atarnr.'War. tnrtt aal *. ...... a ptoa elMS torakoor ..n... Mw 0t i_ .oaaaot Maw tk*\ **tBraxb- / ,
"-';r r /wrw al ....*.aal mlatoaaao* tor .>., aal fa Uy.> ;,' 1/' aalaelTy aal .arlctaaBtr kaa I Dwtat ,_ tk* pro'Soa' :koartot.vktok ta e.4.,r.taa..kto Baar 'k.M 7 3

'yatMo Fit ,.Misuse'., 15R4w RIUS WI g. mrsa duty b ltd 1.71 r t! ......,.. ,..... a. ,. "c. 3..pled asLt :..... Mr. W. V. Moor Bal -554 ,V1
:C ..tot vttt vatekM 07% U* sappy yaroan took spa Uotr...rtataal ''A rouo loator ta poB4et. dry pods, ,vat coal. Barlor aal atoaaamilBa. one"''oXatto. at Uto aakaaia?i srul --- la W '..... ..... *,.. vkH* ta var Tflto 7a. ere.ea. .. ,
ire >
), .- Via lor ..... Baatka all Jsli. Uartto wr aaralaOy alata kr Ma .**>tai ... toll. ta tko tottar frooi ........ to kto a. r
Ja B.o* ... .. >OOKT> tat .Ift ttoMr BUlo %ka to .g bas tt* rBB ttm>l>l ky taa.t N .Xis.. W.JirI J.j
seas k. .. ?
to -
vaklat trtoi tor U .
:' ." ataoortv ... ioaortr rorfacy.- A tawdye ace Harry Cekkarli .. ... .Tk .. -
...ytoolHtoa to ass la an at..fteJ Ur.'M. akart taaarlTM --.r. > 'to$*r. hewer pr. '
galas aalor
tile .
,, Bartto NI, kal kto rat Tfy loar Bckkar4. > t 'kav aooa ovtol .. t IM'..' ... : \'
.l&tar. Jot ,Uo tIM..tell'o.w tt V1ea h Bttta b.Mls, attrt elI aal a tort B>or ., vttaootoito a"' .. koant Baa aal;,
kto
>.....,:inu teat aoarto Urr kokoK Ito'iwmorr. M oaiu ... a.Taaeo- %ap.Uto atq vaa tat Bonany kto ktotlr..oolol...... va kr.aMt *kratkortatov.oal CaD. joka ag oion'wli va* sans p.R1.lOue aoaat ta k* pas. tat k*. kal ors tea ,d.Aew ta ... .O* not yotat' to ;x'
ky aa..
:;Moat tai*.tta to... _It pas.b aOnoC. It ha... aekool at ... props son top- traroitat with B* aal I kav trialto altk*.vttk'. I"..... sad .tkat tt* 1 k* aoaaUarol.X
to|pay ta at tk MB aal vkoaa ,. .
pow ....
play .
'4 Ua., to>ka_ wI* net rtl77taataOatooot erases. f tattoBfoot. ."flrkto'aoaarrl at Ua tma 'ssssq.valrnoose. ltot tt U.y..ara toOavtat .. *vBaa ta .(k*. aor kal too*\oo- T. ,Morraal "" Natada! kor'
at
1' rUtoc* Craekot rma. Akoat U* ear 1 kara a trkaait to fad ... vktok ...... ... .. ,vaa ,.
ta ass
.' IMpaS'+t, atoll aa U* aQ4 to yaaaraoC oat '" taiB dtoi ryaftor p. awta -
UB ta Jfekata. Mr. Dos Wilt, a Uitfto oat aal kUM *, Jla : 1.--;: ';,
t-"l.Tk& boy vkkk' w'"wta ,taki ta tlr'tislaieas 4,ptttttloa I Pta.sts M a stteK ttllla a' ; d.. 1.dM4> ; I hope vttt ... W'Q past apprvr papas kor part .. u* BtU ,** std
'mi'ners .. ..., .:::: : aL ,1-asp .t* to Mow Tart arrtr drama of, lianaUt taMtottrf I 1.541 W Rem Ir' ,...
aft nr. patti tar atai to tra at, T%*. .. itraKkt. kowra, : A (apart traat J.ekai aaya' .... T4rw0t; d. ., U. tavytr > .uIq 1\
;** ... ....' ,Tko .o.r. ............... aal MltoalMl ta akatortoi.Tk : 9U'ars0a..d Iy sNK et HUgia' II W ....... wean Ia 3MStIts14.bs c- we tdsbt, RN M shwas I. a... -'
'
'r' aaroata bow aocrkat utr aoa ta ......tor ..toaotaaoa ko oaf Vat 1 aM Mu'd "-. asst d OaasMa's rk1.g ... uWzTIsak MThe; .e..1 ...... .. .suty s15t,. '

te w ... n. >ILb11 baarg M4 Qe l SNS7.(110 !.npr daps W f+gNs. Wilt J lwtaw.r Ia7 1.baad'a. deg Is4 0s iJq' tar taw I... :Lake 'Moloik] :Cefllerenceei' ::,' e... gesi acmes 0.so taso ,. ; .

...-a a ......tr. Bo ***. ...NorQi ktla CNCTtataea F sW7 .. *t Uoafcr raid a' prayar la ..... i ..,.,...' >t-B* lr. to ... Jtot. Barlorart Rust Bak ataaslse -- 5.s-t..: I' .
:.: .< .latt< Paltol ta.oa >oaaorta< wKk a Uo ateo oC MaaAtto.artt kUtol aatttoy I late BarlrA ....'.AM J.' Bartto ..waa 'toOal .y Wen < mum Yak of; Uatr Ivtr tooaaty >
t Bo Jtototo Soatl d tall ama pals+a'.Tkar rtak. .,... sea/x14 awls U. Oaltakaa has las Hata ky kta vttHM ava kntkar : aal dew tt taws to a BM

,J tok. ,aa......... BoolaMBtr, .... r:1- nf.. Tlrtaaai .faUorami Wkoa Canto Mi W koaa .tata.I vQ taal Uat Ol kaa aaawral' q : International ,Arbitration" O&ened 5555101 04 15101ssa.d SNtsI5,. tt.to tt* ..... j
... a4 1s MS.. e1 pow 'j
r sass a kaov *( Uotr aoat .riiaiBi ta MOTU kOatot tWayrtrH : .
*
Uo,l. Dist nil tor aal troat afaaf- IC'1I U* ..., ., aoa>**k nt Jil-tBarc1a. wl4.V.St" JWo Hr H sad astl.tii.e..d. '1Ianta. < : ; l ;( poet, vk vfll BH par ,.q.... -
.
.
', a* a* to rot loeaaaa k
*> a* ta aarra ,
; : =-r=is.satba!_ ....sM tot. tot I aat atrall tat aa Baton tale to. Bad data bar U* With Diatiflg: ahedlfetVifl aU Walks 'of,.,Ufa' Prtaeat- Now sow IBT ea aal ass* tory kar .1r1.a.
fart
.., ar* afl ugh tty 4. a pest aaal tool kteat *f to an. n took at ttoack. tto toal wall aaattea aa taat aa IIIdIo.. -- '

r bet ...i 4. ..1 Mppry a ptao. tor r*.at as.'.... Ntar pubis BOB.; to fear toBatortal oa vklck ta *pom..t .a0wtUs. Km ttarrB rtfototovttt 'the Sas oa Win lrontlaseThiee bar; ) .... Uy .psa'iiNar tunic 'awe f ,

.yeas QIIIf' 1.551 a.a. Tto mtraitota ..a.. low .. to tool, tot ttoya aartrtotlta kal nry Ion koart. .- : i t- tta ..... af X*.Batort ktarkaraoavataart.
west tool at.a'Tn awe to .ol ...... M *" '
s a* ass aaa aar* a | I .
; anti stet. V/0det ..... '-.. BMMVT tko .... *t ata aal tk* taper Tm.DJi t 1 1'Of .', .T ,_ oaa -. .
,
.'Mgt a. torUaaaUac.. '--'"* MorU HUuai frwa tko lass *t tile ttoa aali.rtoMtok L ,' BSYAV. II...... K T. May H.-WBk IkxttafHatol rmaraV aal'vkor. ale nay Bay Mar l -Kr.avaiaal Do ..n--. ,
: a'ye.q..... WiMra'ardsUw. * a*. a JaB vaDu at" Ufata ..... Is dram,. 555 d w 51.- j taa fly. tram.... I.....,.

-, mm ..r.. bra atactat U* ea.... .U otot1oi, aal Bvaa tai.-.a.. I* tk* Cktaato .....ws aa ( ....ho5t pf hat.t1Mir attoadtaoa. tile aaaaal Lake Mo at pooaa alrwatoa vka ',..,.. are B..."... tt* J. ...... atUc .-. r

koavUfaU. At taw Mtotarfctat ooaw. *...-air wsltM aowa to UOtor ton >ia... Ot Jkoao 411 .ar* ...... taotnotol lor Taft ot aa_ koak-aaaftroBUB .. rs.rwtaatXtrttlsV1.pw.rrit7 ar-,Uaatttoficttoa .* at ...$ Uri % Tkor... aov aa e.in. ... .

1 fcorvl Pars pal.aal Den .... for. aa to.or or .... 1s.o BMol .. Ill airport ky riniaHtaa ot tadoraoBoat *r protomo* *r _- ..! ell' pota Boat ,vtU o.. oana-ot( ,Tko Aak'aal! ..,. ITaBtila,-ratlwt. .*-
"l' *>. y*.a g aMato |.. aUor tkaa to $MorUJUa to what XW1 .... teal lodaraitoa; tt ar* tor KIt ar* tor B....., 41 tor Caaaoa. U .oatta** |ta doHkorattaaa ttrvatknrrov HMV*. :a.* rr.. .. -.. J...,. <
tJt ralrkaaka tor1 .. sad Friday taatora. IcapN W'1? sal\ aalBoatal k.pws II,. X B. ..... sad !trap. aftor
;
r t* -.,ttaa aartatat. -. Dot.Oar1wpaW. nt M *C Mrtt. IOuIh. ft taJbDotu. a pow fbrakar aal 1M anlaft aataatrBctol. .
.
.... (,. .. '" yse. ..,.' Coatoota ta vktek pr ew*..... p"15nase ....\ od aW boat ., coatrtooBOBy ItploBttt.etartyBoa aTttraatai at U* lilipttoat a ptoaBat v.ratv .*+ tooatol ka .
', "'\. / f'J .. t't Bal ta n eat at tt* tM -.&&\ Bomtaty Tan kaa M4 pas Boat W tt* .. ......... Jartota "toraraora. .... tt* \torty. tr* .aoaaU1 *. tt to r tt K'aov BOOM ta Aakora JUtaa. h

'.': iclctataa W far ......- Tk aoaaaattoa at Tat ....* to to. a tototoaouadMto ...t.., toBaooa Boa,'antyaal palatal ... tkat tk* ...... Usta.r.hw1at.M11.eoda4. MIL sod Mra .* TkaBaov toav*' '\
I \. '. DAn.lOR JtAltDTDDoaa trr *. Bto ripraBatadraa top to ........ km a U* ...:kaJtoL atry .**... tad ...... ara te : Utoivook. tor a tvar VII vtottvttk .. '

i ---I U to tafl4 aa tt* trot Wit ... aaBtoattaa *aa kardrto. pain att7 d04.4s-cog-ll.I. tttvata vktokar ass Oat koaaafortk aa ... at ar 1 : ratottraa ta Btarki albs vkta* .
..1' tv '. vaa IN1M BBC* .t kto Bto to a. vrtttaf '"t pottttoalpaBpklott ta tt* cparMttoa. ; tutor ta .UitoaaUfial toBporaao kftrattoa. ant .....,. ........ Ik* Uor" loar tor Oktoka v ,vkor*> (I t
) ... atkor popes karat a tatoat pal koartot.-.aa BBOvrott Mwktaf to atootatoly. artata'ta 'patttlo* aatfl tt ......* kit tile kotol amltl lIeN ky ABtortKattt aa* ot has fit wnorttoa *f *oatratt tk eJt ..,.. M rtot.o ta tt. f.*r.. ,

; > tMt Uat Baa vka flaw.aril aal taint --. kov .. Bak tv* 4.l.atlr *f Tan praattoaOr a aortatey.. Tto .BopakUeaH his aotraatwr BBBoy, ... ......, of U* ..., tt ........ lIP aa ta.oraattoaal I Dartat Uotf era I ..... 0o. 5M-, \.,..

y: ;ktalot .f traaa grew vkor aly Mw kal trwa boo vaa a...... atC Baa ttaa Taft. ......* kto ...>....' B* kaa akOtty. writ* sad oaftnata. BBttoyTi .Batatatoatatato prtoa mart r'et1M'sr. late tmciraal ........ ...-..., .
a ctoaa etwac+wr Tk aaiirtoaa s tto '..... at, Lak M. poata Bar k* takoa from ktoaol oVctotoaa t tap Rte toar Dam fr toatrta.
akaa aay at aft Una aoBttctaaa. ...,Uraatkoat kit W*.... kal attack*! rvtor vm I k* aitol epa to akoBM to
'.r, NA.Ld., tv*. Taft sad Bryaa aal tt aw appaaia.r oa aakly orrtala tkat *.. bast"ha toa .U* aorao at BaaytaBoaa of-aattoaal prtoo oovrto; tt toetlooj willw ptooa ar ,.....:

TKto .- vtatoBaat at tt.* Doaaa to aw Uo slop *t tiiaaaaltvk .r tt* MM at UOM..,.wW ka aye aon jitHa at tk* Caltol atatoaI catttrtataito. i Itonaa arkvIradoa rwshsd that a Utrl estoraSata kw :tk* crW'eI& kaa aaar t

d *.?ar* Baaa.slog *. taaitaaa. -.. & )*at .**"*>., Uo tortOUy at u* ...., Ur kBaaaltartoa akovt oltM 7.,.> r sis..ld\ tak* apaal attrtxtoaotat tor toot sad.oa *vTtovtokoa -'
... It atfll BTBV Bto paBpktota aal'.tkar. : l ....,.... a.c ... ... Mabr rata* tta vrk alias ....... [orttooaa, Tk* boom j off
.
row paBttoal ,
.. papara ar* ,' TEXTALUXOrTWrata .t.nDtWJO than tk .-..... Owe todaywlao aiiliatl aftnUaat tt tar r ltkor av >oopl'. vO awe 1.U5V ttaav
,
.e ..... ... )They aorrol Uatr p r..o kat Uat aaytat worn .rat far as.I .. &ehftII took
was Isisrat
protraB tor tt* ttra lay party ta a. toariaiatay tk* rtfkt topakttoty ttirpa
*". aal ft vfll alvayt to ckaraetarta
aorr
a* traly patrtotto tkat Baavka
; 'barb tonaatat ,
Bakat kla kaataoaa of alTMHatat UtadaW* ky tt ... .I.war.- W ptvrVU a ttorootk UiiBBtoa.ky aak die> arry o 04 Tk* aa arakorrot
to aalmual U* aatar* *t soil aal Its t.ptrrtsss .t taat ttNaldam. -'I ss seas taaoooatBoat ..-.
tot taBtot ,.....a.. ... toyoal Uto asks amtttaa to tottOltaat. .. fTtoro ta k* attaiBi Yet t ack& sot to k* alrarttoil aad tftt Boa of ass, aattoaa.; tto ado Vacw Truant Ys.Oyarea. Ito tor .U aM ..
Taat onat Bad ta. U. aaao* afrkttrauoa alToraary to arkltrato to yoaatv
ky .... ssi tafaiBaUiB to kto atUkkara ta Wag kayttlat to alrorOMl ta MB* vay. Tkor ar* tavktok r paWtotyalBlt
tWt : aal u... OBlat.aaa away vmya Tk. vork of U*, a.- tta fat' or lie aavtaiataoaato Mt. Was rMtoroy. ot 8WdiIW..t aal ,
-- tofalraruaa. tot the
--.. ; p.anly'skaelsdpd vay 'a* tto kot toHia .
aal .aafr.. .. sad aaalay v.k kaaMra y
c at\iDe. *. a*, tar Mat scar wtu .Uofonaor
'W. ka.. a trw sail Boa) ia rtarUa rrtaaaloy, Uokr aaaitor to | f adrtrUatatTto. rMMa far Uto to twy atapto.\ aovpapar of Coatral ABr1aa aaaf... Irehw. I"9'aI. Pate
toauaaimaa
jtravtaf. 'nII7...*..t o ieW ratoo to rry Bv k ..Zs4 ky tto.oralaary dttan oa aeoaaat of tta .. sold poaeo Mqaliaatatatkat
eery pro to Uo saw MayU, ,s LaTMraoaa of B has
.a* vtn faratok tat for ... v
1 ** a tv. aattoaa ea Uo Tort atvar
*rtN.taenaaa. Tfca petlaV.ltste ....... .. /I/ Kal a arwaat.....of tea" Ito k lafly* dot-aayUtof... sad, ttaratora..... k* nala.I to dye. 'T W pa.r t. IIW ....,..... Ole tpt ri, tacroctatJB anut tnt aero to ask tor ar .... rtottlac kor aro. <.....t xr B.

.. B.: lean of Uo slats d.parVatoat. kltratloa tt oxtoalol tk. well ofiik lkhaNa for arroral diva v .
Aa ttr tt ; I"
4: .. If r.ka : tNS will av 11aIt.10 ciao gloss tile psrt's, kto iptatkvffl *tta Utat Tto to, a apapar kaa a* Bark Isrpt HrMkuloa ttaaaytttat a Bm>ir at Tto Hr* *a*> al Craw to aaral varfar sad A **tot aaartk voaltar vU tak*
atrwttemoaV
.vk ek hs'nll.'T aot vay. Ti..vasrg
9porocpoeunyl .1 lit ff.. vm iieiBo tk* vtto *TMr.
.. tie
Mtotour CUr at Coot TMttoa of ky aukiat audit ,
to troat Boaa ., ....
a aaPtat tnoda. It .
\ *aaHaata vonk>kn* ta tk*'caalllat. *,vk. *, amaa vkaa .tt* tha* vtoi too tai hap ...... M road; tto boos at Oc. 3sala.la r. TiaiilMl of for, ttoa cool o acs U4........... **r.. Tkoy ka** UokMt. >
aal yva vtn lad la kotk
.
'. tvtoa all.. to Ua. attar oQov:: tr ova vzpartoB** sad ta tt* aiportoat yvar tt ttat to a yvar 1 /e.. Jooa Barrn. dlr tor of .tto I of taotry awe oaally ..end or taToaol e1.s ot aa oar p..,.. Ur,
'
War to ..
aiatotaat otaKoaTko
ail .l. Bra sat ABrkaa aal .
::. -: ptal soot Ikjoroackly lIsa SSO.ar Brpakltoa, -
A.Niftl Arty atralBeak. B> _kaa ......*! Rabat BoOovaDlaBatot papsIs to die .I May ottora.Cdacadoaal TI
papor at U* vorttat .... Jo'ts'air tto papor p.< ,. I Ckrtotiaa Mach
: ..... of tto arkltraUB mruea LEn or issi.fyssm.d
.. acatoat -V"....Tp, BO. ... tt to MIAMI
tvoaty alckt.aBrtol,altkt rUr of Caltfvrii4Tkar sit a iiaioa aa Back of >>rIM yv pay a kat OKB at n.'ba *tK.
Mdoa vm to aoatMorot kyprtolloBto rot nAT KCAM7MrXTW4
....,. ar* rrorml BM .i vahk ta tko aaaajii,'kat tkry ar* Baata 'for aa ... salt to a aatMtoa vkottor U* alrrttooBoat via o. tto, af Ole kdte ...... W. Btekarla laM Friday ovooJat.Akoot .'
.
.. 14 K ...... -
.1i toot ttat aa'a aped, al riltat ta a triaa .*. aajoatiia. I p.cthj tto pales JeW to toy. .aafkt to sot to tor to 5510 adronto Yea tto ta .TtoMotrvpoUa.I o*.. tkat. yes. M* n'1 sal aaHonnto* frB .... Baftealto err.. oiur* Dally) arrvaty v,r* prwat ta..*. ,

it NaBaBBBJBaBWBBBBBBBBBMBaAMBBBB f I Cantorato. vkfla dBOaototol Tk MtoBl ...... Gap.a U tat fttoala.Tko ..

i. Tk* attoadoa 'at.*.... trarator ADs BadcorT ta aiUl to'.tk. r. I' KW tkat U* SS0e.tlaw miaeatoa tor totpal u* *Matry w3a.a ....... eM --i, Is asI latpsast sews 3.ty rte U>a eats a altkt wortk aotat. .- I

Is. *t Uo'ilieHn ta tt* proctatu at tt* salsa Bo BBM ....., to ItXivatk afaaaadal.a******, la Coo W* Trvjt* to to to ...... fa U* Boa. vDl alas ....k. Halt a sade --. ton mil -.naac tor fort an.ta seas tko Boko ot tfcoat, oopocialty atoptayW MrB rl.
4 oaBBMrttel a .. op
artaalaaitaa*
ItM Darien aar Tamp, I* ..ruee.. /
BOBM Bora.I
"..pgp.flesd't1t'11ds ...* kar bar-bat rrtilag sap.Utaktatrttayvarutaty rartoaa Mils af Uo aoaatiy kavoaoat H tk* ...... .>... ....,.... fUo ..rtO** ..OO of a ..... aaak aaltrtBBoi ,

....>. loaraal. Buck. ta .... vay to. bash kw to;ids.tor tt* ,Ttol;aUra *f Dal. Ooaaty HI,ttooMorm lilacaua 1Meepspat sun .* rtortaa atalo Tioopa Tap vtnk will palBona, It vaa rorrinBlat
'
';;'- PTM oa TBoolay toot .. > w.O ... .... Mr.lUaoocli .
1. ; tk* procraB ..* .. ttolto Cpas ofU aa .
toa. 4570NOTit2
-- ; sad ttoy to U pow
i .. ka Jaa
-, tact seta a 1IU will U* ... iI.nt3M1a..
t c Ito Mew Tat Bv. to* Pat; A. CLaaiMta ewe a* kaaiiBaa lay B4f ..
rot* far ik* bat Boa ta U tot. :
/ of Uo rkOaootokta .'..... Or ArTUCATlOJt' rot .... tooanae kto.tora Mtaa Bvaa .t
.
VTk* jBitaolei iijtrta-iat 01 Waotaftaa aaa mapfUl.atattottoktak.
IjaAcor KMoklat rwotr*.! Uo favor torHIM
J ; unlit 1C r.. af ttoWMHa rCtAL DCaCHAJUJBKottoo
F saris;13at,11US. $ Bttoa of -1'..** are aw total tn..... 1 Amklrg .- -rka. Boy.tt. Br kalttaaklpa sad tko'tovarvfll Rut: of It Xa.a.s afSaoMoa aaiqvo of eases sad Mr A.

.to/ fad jwM BaB pnt.el ta 1ts4':aal Boatk Oarottea. OoorUa, norllaJB shMI..ie.lava LB* a.c-r VO oats .....," ta than aay oavatry Mataatao. aal BaBOtoa J. ItocarU lot B**. Mto vaaf a.da,
.... to k.,.; '
| w katttoaklp torta BtaiiBiiaT B ooj; oo. tkaf ttoyi Halt ot TW laMper4.s1. glees nee ataBoatka e ..te.ar.aJo pator. Mr. Ckrtotiaa
| its aal atoa ttat tk* toala lytat"ataac. ttooo tads kaa taeroaa w gtna joN sawn, after tt* Brat pkBeadoa ofUto
tk as needed 1M May pM.
rrkapa -
..... vala* aa,aa arorat* at.ttlrty Br* pr gust Sans tk*.froo 4eImrJ. tla ...,...swat... as ps11N p.Rsnt 5wt1e. aotlea I vtn port By aaalaoooaata 1
-111011114+ "-' : Illa ,..., ttat rfrra .B .toO. 1. kataa a* *a kattonrf sod sod voacaora sad apply totk
'J. Ibis ell k .
.. to at IMO
post
... Uakrapt kU lak** Bat .. ta ... kaktt of ...- sew BONXT Dt tTBAWVCBBiaUkotool I
..- ; d as ;v" oanuc a polo a rataka >y toot vkat lbs sirs Nags **.- Caaaty Ja4t* .t Oaoa ot7.J1arWa. .

i.ta.r'a wi tiel.elri 11:7.aJ; ...... at55 Is( phlw't.t'tor'sMbOta WaakBttoai. ,X*w..vktok kal bas ttoktaf to fay aa Bach tf U lad ...... IM. Ca Sdstobi. saw tor By aaal Aoakart .. ..;.. ap Gal .ak* ta

7; TbVlschsc .1. tbprw5lrt; aal.,.lAor.'varka tori b thaglftp t- Z-ff- : talaty oa Ole pant atai stota ta AtBtatatratrta at U. oatato of .. ..... HM** oa kor. atravftonraa $ ;

ai.YlLthNi; tlt...d ......i aa ta torn a Utpta aStaaea tor latoati aalaal e4.. v : BOtlariatk Coaa r'toss to A *aalUata UBBI Batvtokvtotur 4esltlsr tko'paklta. ..eataw.... ON.ys--r.-sal of.. It elieast to U,...n.. da.......kto... af" Dal OMaty. Fto- as... eM ..... eel De .
;;;
...sa .ltag'spI. ..'Sdssr W;........atssra ats.w, .... ......... .. ry be laM pkoacra.kitaoa JB Tk JIao*. TV ofBM .... i, Jam a. WUTTBAlBtatotratrta a proof: MH rfrla ra(4r* *f afrtoa. > .
,
mss tha Mod1 1M ..... abort 10.ty1 ., TS o.anv oaak.ojaarto. "
.
.. a-W t1.. ginr0t w1l.ata a11N ad .. BJy.vtoa Katato
,0.. S' lit.kotp. the gas 110.10 are to aarUdpato ta U* M of B I. Whir Tk
ahaM JP..1t ws .. suet aayUlat'' to potltiea. .... !rata ask ___. VOW gasp via karoaa i....... ...., rtorloa. rtkraary set tko aaw arvrac '
i.t 1.5 poOBdaa aaraar Ua Bartot ,,'ptoaotrapka.
Jo- r
to
ptartaalty 1IIIS WX A. IMtV
fat Ja-... f
rn
,
I. _.y i

.... ,. A.. : ,- < < .t.> J
'1.-1'1 e ;, ..) ....... ""' .. I
1 .' .; w .. ', '
oJ \ ..
p of- '. l. > .7ifcf'
.
.. !oJ ,' ''/ I ,'" -
.
'
: : -. .. '" II' "!'!'
\
., t + -. I.:.. ;:>iI" ,.... !; .-
r'N ::'
i _,, "- w .., .... .. ...... .,.. .... ..... .l-
r :,: -::: !.: .. ,:. ,..:- \ ,,; ,., (' .. J. O1t; :'f ,-: 'C', "" ,,: ..... y.... .- -.)..... ..-\

,wua.T Ja.Ud ha'toororrl T. KATt t.LiI5GNEJA l '1A W'I1m.'

:


"" G[ [ [ AEE1Y. lOF N. 'B-BROWAfl.


-
T

F PRESBYTERIANS Candidate for

S4n :
----
Ir_ UNITED' STATES? SENATOR
; S [ Gatkcrad Togrtbtr I* Gun

,. 4
city U tk* I2 tk Gtura1 Awta.My -- -: .

d'w _
-Muj n.....4* *f TIlL t
HE Carried Out
'1 M a ,. ton ax* U Attta Uac

PreEectlflDPledgee

taa.M otr. KO, xa r tt-"A'1 itkomca
.. Braioa Ba4 Marry gar *> a allar..td
Tto* (vMaae* ta... omonttoBS.
z tk* IJBtk |*B rBl BOMBklr tk* "aan '
Prays toB paw K. tk* Cart d ,
. I Ito aia eoB tB4 to fimi City to pabtb Iu4J h.ud .
Y du. Tk ate to tknr4 sib a.d MYmitt
f .. ot vtoltora.BBOikwta! ( .* t ; ,
101 tl wad., cIMIq dwg aft ur.. .". '...a'IAN. .

'::;" aM tortoaartoa tins. aH part ..oftk I
-,
..rid.C.ar.td..

J .. Ran.,tk* ai (klllrBtodsao b fj.*jl. ai b jn-
*.ta wild auF omiu aa4otkor
eatkottaca *t aottoaal Impart:teat triaary. ,!**:

; r ins kav kooa kU'to tk. ***** attk I";Utah 101 b. __
ht ; ii'.' oaa* Bta of Projartortaaawkkk Ii"a
: to tk* ...*.., nee tk* *oaantWittoaj tilt t \
f ot tk* ftokji rtBPnkrti4 w anrrnt Qat

PNaBrftoa ckarkaOa .,f
It.I1 .
ilrugtbenet
a4 aUOoaa .
a avattor at BI
\ ..... a,* rpnnaud.I, y, tk* ..>.. prarlul' tatnII
t tats. catk *4 korotoiar. At of tk*
aiatlsrt ... s.vudwa sass JMa .raIr

t are ,.. ... lorM IrC .... c.nc j
-.. .- ., tkto rsei lj. awktof ft tk vat ton _
*
r ly i : I 1. = v I I :, ,ti at *oa .Uoa to tk* ktotorr ot tk*,anal ....,,:. t,.... tIag

f 'Ihnu"nnl' y.a- 1,1f01'IOI ea..f..ttaa ': f.Tk __ a
coMral inimHy to
a
tvpra- '
r- aoBUtfr bod,. ...-*! fIt.1OI. rat ... "." ..- _tbu \ i, T
OfttaOM 8'r'OCJCIOUBI'' 'Ollce .ar ....**.H ooBOitoBtoMtm,'tocldoa a.. vbs.ueL .
'i KIZTDCG flJU.itOMi:: NG IN : : lliIdlBg GOUIBIWRDmm 0 to owrotortafof koarta, for :w

; tarn .tool..... BiintBto7W palesttiad ..ADJUXII'rU'ftOKt' '
t U tanlT atnatW tk* pr1..11Mi. tgals.; 444 0V. **
Do / T
', .i :' tlt6.S.o1mtity! 1 1j = *' ftrataaia W toil ......dab fiiiiiitotit. .;- .
.rih. .
a.atlaa .klatch t atottaote&tiiZa }
.. SLOWlYO: BElljREl'NQ81GIN l $ ,mm Oaatncto aw*. to acted Bt CaanLCaaal to BV *kv kfar,
1bi'LS.tRasfl c..a.w.uo. ,.. w Otkor piatiojIuBB. vii tsar ... wokMi a Mtttoaal (raato kr *Ut* fr. \/,/
\. ....... tile Sew* w7Srs'atate -j-- air ... WID.... oa aottr. part JM&: Shirt al.dss 515 Jul vR.M ,swnw ... \ -. ..J
; ; Is I Raided'T. ta tk atoatoatoaaj WWttoj ,.... "
et noriav. n w MI at WUBOM BrMtaca "J*. BtolB j' ;
:..Y 0...d tte lsd WnerUa. Brraa to atatoi far a. allriojMtoalimiloi rAYoaaBtotaB : d'"
t.t MMM7. E EN 6 ( ::1 from oot ot tk ttnr lal.'tp.a..i: Osit .. "
.,: oFipr taaar La.. larwtag piv.N K .,; .... \ -
l .
SIt late ahX1 Die. .
c w / -.. I way oaraw. ot .tk* wild are bare of tart* lot tussah otrtorUa aoppto.Botona .: _. r .
1 to..tT.. ; .'w Cto tr* W.fII ;. '.. e ... ., ..... afl rae,**."aattaa.sad ..... 7 ..c..,..*,.. '; ''- "i f? t J .
.xa.'L: lO.Wt' at,It Vat ... -.' '\j RaciM ar* Npramu. *. Beak ot I a.- an. karor.aa4'VBUVBr. taUrorOMBt V r Ia
r ,
.) Final tM has a jap.V. SplendId'vote vtotttaf tk. trtt4 Btatoa-tor tk* laolra'T51-* ',1 '' 1. ..%.t t.
tar De papoa eIMCIaI dndt't When Count1 ia Made For the Thai ...
s' w"
ant ttoM to-BMar Tara aa4 try toek caajkltoc ta *W Iliad .tliJ\l .'. \ i.1
_
d..rl'aast'redylat.ryp.rb ear Ik* .W111Le&d :' ... so"'- ayBaal 45.os.t saw r 1'stapardd r Oor aantoBaatta aa4 .awl'. ....... y"raBtvaJa S..":J, y,
W Qe tria..tos a1.stlWr Broward ; / Was Gitea Him hdqrs' tM I'H -
>wrJLCtotft tat
:... M da.r'ii tea, ..., 4 : : I C.Vf! a Mhl'nnMa.Ti. .; 1 fsj /
parr nisi Good Vote' /t-', Title i- _I
'
'- : +dwo De.-Ia&:" By : CountyESHYSJEUGIED aa.Nb it1 0. as- : : )
t "
.
I : 'u
,,'\ :--. ..ts--.... .-.. it, .t\.. : tTIIE Hasty aitaaa Bokorta ot tka of rkHatpkto nay. Da. WIBlaai' via ,- .

.4 4. M:; .: r { "--: to .....>*a ...... dirt aa4 aaer*> .

.,<" .W.,.Jai,a.--era,.,. -i,.: .:' mmmmmmmm.mm> ] \ : ': .lI.www C1"u-w.. O.akM. _. ._...awed Ge, PEOfE'S.1OIRE i[ tap..,to mm aB, Maay tko-tvoatr toprtaat two.:otior J' of' GOVERNQR, '

..... 51i4 .May U.1MCy \ :
'.. ; '" .' : WateedoIt.,Qt '.,.eW, OGee ralWa I via is ....... riarla* tk* sea FOR ,j-' ,
nat10a .1ttoIa..It .l..t atU.-.tr- '

:'" :'Ito'ilca'1'Oaou.' : "racroaT ( i 1 1181'.. TV lrwi.f MlMr sea* a hIWIaa oaf lad girt, ; .silt ataatk. TN.. .... ot obi rrokrtorta J ', 1 '" r7 "T" """ ." "" T. ?1"?". .
LOT.. IM1B8C&IUU. .r / -;" sty Japaiiss ** wfck tk* : I OB.krtBa4itoeaojIOB. 1
'" .J 'f and a Ie 1M :...weertMUtef.poeaud. TfcU4 -t Pr..irtrf.n 11111 ... sp agalt'Ma '
,' BMBT at tk* totur .karel f'B&s'
>?oti floss,. ad ....'JM..Mt..w Sabaadlel. creft&u: ApJc1d; ... ef.ren rt...i.1 tk.ayd* Jat2 y taw 11.' dry tk*..nob.... B' ,SqI' tVt 'Cwpntiata Bart' .. ..a>iiliHy! la'tWo aostl. kartarofBMA I Always ,,;

... ...... ..... :Kaiikt a.YtalK .. WJGa w5.In a .was to-ratUr Uar. attar ee tmTkk .. hp+ Yin.. : alautop .Bto tat to naUltot tkM wairte too ;
,'..,.,..,. pq.st K 1th:wt..i.MaKW .eridt ," ; 1 .-q 'to QnI,. aad'.prwi. .fa aBttricBttoDtaatBitwmitAkiaXar Uoa via k* BM.. ky tk* a.s.bb* '''Cf tltl''tH:, i
.
IIc1., :: -.. f1 M --1a 1t1laggjb.t ttatS XJtm.. Taw. ,lta v.* .arrwultk Iic.4b.Wtag batpint* ABWB. >tk* OBtotatoBMBtB piwsd .f

'.j ... aW:D. ..... ..... ., asd.e for 'ell nato ar.*' ttopUa7aa4car 1 .
"
.. .. -l, ,. Ik*Ufur A4matala la La4 -. 'agala MUc tk. Ire neaps' mrile. f .. : .
4T v Mt bur mm .sm- IctJat8ca4 iUa sir; nemntm MrAKcr .... FflUtkal V
.....0. a.t ......,..__...... ..., :" t. ,. tie that arv.a Wtoartaal It fiat ......warQ. ". .r. ? I- :
,a' ... : h vritctt >< ekate -,'u. ,'
'
: +.ld.t.,y sf. sslsellltlli; eaaesIlsd)... J. still **! tMl'vy traiaiLiXXE "\ -r .
WDo&CoEc. ( !'Jaebo.am.;;lfar.r..DtwntT 1lI* + to ta'% 'f at > TOMATOxm WAxraa
'
t' _6 is
JOMd....... el :asset _, die ....... .... DTEIt'UDom priacip \He'S
...'I".: W U ae t IIIIDn1aa .*.ma.. Ef 0* rJ'uei.-w.r...:...dry .... ,
"" aN''A..ttl.a. titans at:.an tk* ,l TBrTKOAT ..4 T, CLKB CUB. So.;.,X. .. JrnwarC: ;. wfllM aurfcotu;,...*......
: ,!"; ..H1e.II. dtatp.a-for few maiUiU ataicjaa'feUowa /. '. i 'x 't. ..... .... .. : : ;
r' ;; 'ae :aWkikalot'totoraat? : to > ,uaUtW17' .15. ad ., l. '.r
ali
r r'v& Iii .t -r! w.
wIn ,
tka-ml
;; tktot ta harp .lost
.re _.p li q t .(.Npo t, Ta.t. .- ,r., : ""> _d.. .it ti.-k. deb nten'. toXdttor Dad'. Caatyt.i:- ta ak..a ..,.... .... k*'(*M d ta ... .,.,.!t .. _t
,.aW a... caB ki On aprttf sue XM O.IRaOfr-d4 4 pal.eeei ..... viJin. Y. s.kra'Rhlu.Ne .. ,.....-.I"L-Mq. E platy to tak* k at a .o4 *rio. Dw I c 1' _,.... \
.1.rR.' Btoekt.B IWtof Br v.* 7..0*..,rtirITalUd'BUUa IIr.Osrg.: A..x.1CaMa ..... Ml aU'iKupct.- lag tk*. wait had toaiataiBaa vie
MTS; .Aa'.uadr d pra.swla J 1 .
,. B.aatar. .Got.nor as bows er tk*afUraooa.. kick.a* HU sad .tiles n.. I I
",; 11ft'...w..at1 adcwtt wet a :I s.... ... tkaak \
Brrr.r4 ka 1..... Trottr 1.1,1 iiinritluM. vora erred. tLM to IUS. -rroMt ant+.h: r t '
)h&hII e..tt'ItaM Ia7 ...... M ; rutek IV V ma4 tk ysr. -tri.. W d:UIe. UtaBk, tar' < }
., .lard ........,a_ .W trap' W I -:/a..r XttoO;, BMi4 1IOU'.8nw"vm -* cpaelw dab "norptsi.at.d Qe krrml w."t rf Btr BM] torOaibBt ko.ior.ar* liatot B ,wU na.ato .

'dot. wa et r,'....... n. I yr gala akoa* .a this yidtd. a,paraa-t raft... Iagy.o.t lei,rniia'aa4 sad v.rw ...... ........la 1 katov' taainr this aM lira tIIt.'toW.flats are Ito .. at. nW 1Cefttapeeale lit...wt I
.. ,. t
.. -w to tr Dr. Car >Slaw> < JrtIW7.
oiyoort
Jt; belie> ".-... aaai. ..., VXekir 'auklkf",kbOwadgo.lt'Wtn4ru e15b'AsS ;tvik : solIng Ii.a.... e C tk* VM..>* SIcWW.nM wart aaratrtoc .*... OB tt* starts. :-. :

\*v. M attar taktec tv* u4 a iuftidd..LwM's.wyDosra ; : ara. *... .M.ptibw.. a\ Qe .a....a e6 I 0.Ms'w sta.n. rP tkatn......'... u. 3 tar- at* 51p.'rkA/s'bnr tk* proiiBt ma ,tor.vii orieo*peed tok ..f .' '.t .
atl.11o. Sail iaa. :
>twa'ibisa /
iittYdM.... w It toW anal tt tookoz sad .... :
... .. lid Ktv OlM I tk* : MaBM per '
varr \Btoaktoa IvUka aa1. .... pair neon; .fDr\\IIe\ a.nwtaaIaC Oat tk* v>U t r* klk. Onto''
r ,'Mat fief tar e.tits. rd 'Ins *. .. eaat.*<*.' tat Otkkrtat via ,.. ortoa-BH. .ot3T a.. eetM it Mt:.a prwW ..sph1. a trUe, r. flora tarry; I

.thaw.. is ... o..w. aaM new bi, r. B BauO $inI t,. =x.... W'IDIua X.. ann kt tka .. W.?IIMI .( asst its lie.oaks ii.-a..t:.naxtx fcwavili onr HIM* t*, "J: ". CalStocktor1tt. :
.
: fes ue II afl dt.atfatt 'i ip Ydal.It .
rat ilpa.t awe ate -
.. .
: tXM,per.-.- UcM .. I (
: 011
.J.'t'W b.ttfs sill, ,,.....q".m.. I nirnaat -. ; ': \
T
a aatorIty.,. 'saw *1T4 a. yntty.aaamlot Yater'rniee jpSl ttaciiatoj grass Mrs are ... naitit 'Tk* : .
am *f abaat tr* tkaaBB. : ) '' ; ..
,'Tkr vfll V tar! tWa ..-aUF..... paid .
H:.=\- t. .' liars C-*Dan aa4 Jataa Baloao ',' .. n. sad tk*. M"paft..> at caa> to krta* r-Q'. &.(,rrtoM 155. '1' rIs -, : _.'. .
*W .... to ram lt Tr-far esttr.l.ossIas.t. NtL,A. I. JC4IIb..x.!8MSe JtoB.I .*... .. 6e and JrtIIar7 wise .4 Bro.a4' t> for .1.< rat* *..... Plats mS kd .K
THE :LI.DIES t :\ 1Era Jorpi iO.Banrar. xai.Mank. .... U-a.fto .,*. U. MMla an aonac tap duty at $V U,"I ;1 .. _seea. ,
'1T0 Craaai kai il WM .*rwtolaitBty kttoa Kate Laa c. Mru' inntoai It. tka ......wUI'take tat, ckoto. ) ..
11.11. arrtor. Kw Tor
........., -'v.r ktt tr* opoMa" ins. fri.WJ.. Brow. Mra B.IIiIIOIw'a. >*...I Mf. ,F.K..ir.. aa4 'ax> .1 raakor par T. -jfll.1: ( _eMs "past react .: ,
.r ppl4ara-sad.Kalckt" 'lAIr.Cn 1I1'L'' WbctM. firs tl Uabbirl nsp..etisaiatt. 0- a ..stewan. ,,I ; I
We'd II"'JOua iargYpackageot'tf : trol1wt-? i Ckoatkkax, kn, TOBV'Ckos- aF aaaJUacr tavoraktr. V .aai '" Moomog: ) > 1 "' '
.ta I M..... e air*m.n x.II. ... Bnu* tonon > Ipr Y ) II t .It ;: \ ,
;; >e Most .Bciuaful Mixed Hit Oaaar W."BUrBBTC sera ......**.lwm..De .... 11 laAa Bar tiwd, Mra.Mra C. (' y'
Bo Mtty rrfto asalsr ., aJaoktotktraa I .J. 'I._ : '
Dwarf laaturUaali ( .....aid k ... a ** l'
; $Cad, you II m uriiMry far-a w..IIDI., 11& ... ... Tk .
.
oakB atJBtr .erperatlua .kar kaaa totk '
;'dill end'u the names and adree bunk.... 'Btteaa- V 'to.a"cUa tk*:via 7'* O.: A.ifct .tw4xr_ .; Z ira.fockt BM rr lIMe I ..... ...... AJ to nrktkr. or.aottWy Be turn fmeekl Tu tt. ISrM4s:" Stilt "r t.bftId ..
*
11:. ..-t. ,-.wata aa4 ,%bpy' WUlJaoY vin. SIDSd ky '*". '.,.. of SGIIoGIIJIIe&I SnW {Ih pIY ...N. I

,d tvojor' .more growetidhvcptgblanyour j sub .toot! .*.pral* how ..* tIt_ OMB. to MI boss mad T' ,.
f fishy I aok tk* yoapto. to fist. Tk*, WH akml4.k. pnUuU4 a* Iff _tom.. '_ met
IocalEty. ThetSweeiGEr '. Gridiate/to the' Fere.at bt s. r.'ar* obi kt Mae ot ,.,.. t : =
'J; } : t x-al i* + aa4 frft, '...... _;if "Y'i,.,.BvU jta .i3=rru lst A1me3. OrtrafN.1.; ,,
t1 'taka tk. trMkkt to ...... '
lisp atltaof k lotLc '
o./ i: AQd 'DIIOGIMq RvicrD ox, .. W1II<*.. ...... of iBoarir e'II'W7'' '.* GrraplWoL -lIMIt :
the School last t Night t tThe :
() (!toriup: ;,, OCOOOS: I' x .riff. kwr dMrlat.'"-'.Ti1M'aa4.otakto . I- _
1 < $ at t dMVSettn. : faa.daK "' f. \, a
: .W" .7' -
/? Aacwda* JUeorCwm <<
'
,
6 ; : "" \ I L.Poa IM? Mq. -DID He Should ,HavelYour t Vote :
't _' o.taaee J:1D: arcNDBIO ... ,
lbs
yr 7..d feral > I''! .
Crowded
HiU:w** with'Sever4'Hundred 'SPec4' i Lena, 15, tafotai'idaa a..mt- TIMB DC DCNTBB.Oaflaa : .

soda obi h.s.t door,} Lao j 1":. J .
were Tntereatod.in this Final Exertka ... 8 eta.I To:;- Mayin-TW BkV
J adWi..51u .. itaybrai. via spud tXMOt I...Qne diana k > ;a
J dies of the Btatorejnrhq H1 h : I tr.',at iebatsr. K.ty T.; vas fpadwday die.ht7 oaavrKloav visa It to IL {t
u- tort, tS sad ...... 1rID
;
jchool'ess.es.nt tka siot[ Tka Eockaaurtk
1J >- : '. .. w .5a l1Mpp wd atral ..,........: .- 'TREBS!
: ,
-2
er to. aid ac* f fIHEiERFWlY ,
F t.k ;
:' ,'____ .J ... *>-1, tktaktoc u van a aobto : !_ I' t' .... -

", Splash alp .Bckoel Jut atilt cattl.r5tr} tka part'-*(, 'UM* THE DAlCtiOf& ffi luraetlettt
vii .c.l:: tr arttnl kaaoraf rsbt **optl Tkatr kH kt. .... l Y' From Ockhwiha '.
.1 BBMUtor sad .c.4 fBMto'ataiaat'kBa .. Mtka ) '
*
ra.. t Tk .*.. VM .Ml-to .... tottb ,....,... Sat o.Otis. t I- : f N P PARISL
1lealenlt Op ttle'.Mctropol ..vtac. av tk** tkM..... atrtrWIT acre eta.,.... .and awls .. r r I sicsti1ui inrtriaf rreattati facti< l to.v ka.lr.d* of c......... b TWJ.
a tw:aria tB ktar- tka ..... tt
afBBlac .
afteraniBfjaaBM $b. Sappy elL they bar trait the
Taej aiwaj t amI. to
Score of Florida Cit grow aaaM ftIktJ
.
>etia
,
lbs fracraai wQ"GllaZtJ ,. ; to* atortta oat mibt .
'1 faa4 ants aa4 a,ftr7' tore* BMBWr tot* tkJ ..... Btfckt'amps .. I Some Satiafadion in thIs /
v I .BareLearneditt : B0 Xuto rUaWrt Affm w r
1. '" '..... 0. eadN ........ ;sip *U- aa* fartkor ,. \ la ptaatiaf(ra* a now flak' at the fatar. Tk*....of**vr!*:
-m .iIM'ill jriaa Jaarat*d .11eWr a 1 are. : tbs 5t n I* to* .Slstldcal X*. tcatawat,.... *. tk* trrt you tlaBt kitkt BO alatah.*,cows to
.1L
sage id ant tk'artOMt kaeblaactoabl Tkr M nit BBnf to :& ,

-. *.: for vttutaaa'BMlM. .fkoa ot'BULBT vrarvn I H anal aUtor traa krlrBj>. 'L tkWlf CwtM,B4 Pack Bar Headquarter for reliable Tree ) 1
o S0fE'e8rb1. de .aa.aa aae tidy sas wbr0e.btaa Ut _" i yiVtiali Uf. Sadwars ne 5vp a Sass. ,. tkkk| .
..,k*' spa, ec S I, PIaJ'-M Z..".' Xlg1t ""alrutee4.to an IT. at drtlaatto j h rood order. If tkrt tf...tw f

Seals, Foc $,Yemc i1I. ,;. Ttoaa.1 vttk tk* yrfaripalVOTB v.w mtmm tai.v..-...WMUk ., .. ere ass ... w.m.-' raplaca tk .. 5o Wkit Fly
ao. ear-.. awto* ta a tk* nip of ... ascot t... IT.) t U.arhay: hart..OM1s5,
8tikLmtlic; era ast1dd..M:ss De saga .... i.arsin MoTBto rto* hats ..... *' XMaoy no ar.*,..4Sdgiraakr.5p5 JIll Paris Mar n-n. as JIIc1I": Addreaa. O. W. CONNOR, Proprietor

t any af ONe snit Wttook Mar IiNarc toto Jaa ;K1be1I oalr. 4aV .... kan ....... ap.no IItJq Tangerine Florida. a '
.- tonttor ibis tkr *14 Ck04kc k) tk,*. .kaoxk vkor I B. ........ aAaktoy + Lady Gaavta. ...sand tatrr I1Ie 0..5 A
all ..snag apt tier ..ntnaa. di i.rd, I mi drat Tampa fla.aa4 ip.darls toM fir .to4tota. 11 r.
.a tk*, trtwi.kaat .... d' vent Bfr4a BB4Oatkw No.e.s n ....... uy.: 1 .c Dun's KWMr t'2.'i BO EBC1BB4 kU a* k* Sub I
\ and MOB Ti* T.BBC ass'v ra kya .APtb&. int vl5. sr Meafi tk r lead .. *C kackaca!ail to kot7 .... Oa* sudden. to Ie IJW.wM..... sad IrL taut tiO1ya 1t.LfNiT8 .
", Very Serious aiB.a. BltfBt. bit Is aoat i toarr at tk* kara Tsp ortkr tktok of vial suM kMPa t. tet?*1v *B Ibis baportMi ..... 1a$ iV>ILlpts
"- sad lira H k** rr km.'."avHCM tktalaaek BW lid crovi. *. ttoM oa aeeoBat *('tk* Jtato tko* pBrftaaa K lisp should e... tM Mr1: kM tout 4fj4r *v.* -
Rka'wyaariM BMomtoaak 'an ....* vk ka bun made. WkB tk* TOBBBkarf o n>aoTf .> a r kaek I vat aaakto topa .. Part aa4 ..* l. B0 hula ftWMiC tk* "t -oct ta- ., iho MSnT. *- II P. P. C ;;;: .k* to aww ...,
aK ... adldn..t' how tar .-.c.' t 4 I" BAakB>kat tort eI aoova.War wart nor .....a! r* Tk *.er** rbvrtwrt Ie.*. ray awl II M dated b r ..s ,..... eased H I'wt.4.....).
aysq w'gl.n Ts." ,a tits 'krw.al .v. ass .s- aMa.burout a IPT. a.W" .hut: UOB'froai .-. kUa,ra wor |a a %**. Tk this of E>*' ant .sans that B **a41 ---)'sit 511. yw la'lrgStSN ban bra 'to..lrM. .,. }.. C ua .* a... caa aot Uktaa4Ofo.toack airy k4 coBBtttoa. Mutt to atos> a4tt B>ft Fart ... to.B ....*! mltk diet *t.U W TB Ira NetMw. has aicat our tk* p rpesp If ..-

........gd...gsnb't wi u SM.'f.r. k.t' .il.g.hiss, '*f a t'."'" kaa4* 1 snow d to aua4 wwW luaato aftk *MBUI|-N. .> cfcll fkttB4to for blip from shear = M tottoto =:;t'eWe*r. lid rtakt a* a fr''M A.r1.as
wa..:' N BoattoNBfy ot tollI trW;1fti''* new Mir BiffB to Shrew p. pds'l taa S. .. .., w, .tuaoa-a ****. it, dark '
&. lianJ *t\Bl kt ,..... < .4 BUM at Ik : Mado.l, Bar
I Ins bless wW *MOM rrr sire BBktta kr srsala k
,' I* sand fairly soil
,. wltk Ifs i
8LAcK 1Ind i rrtaeUat taatWkor vii ....1IIb. aa4 ta, profaatoa. ..., Marto to tk .
AIGIIT'ther I uta CBOOB ot ... .... sad slaw. d.agic of tk of ParWaa odtr- i toe twjtota Ate
die bait W ftrOutu silt: A)aorat his.1< Or foia**. vas |i at rtoro a4
pit OB ........ lid .w.c kt,aisi Panda Joknlo Marto wean ti.51K.rieaa flan ar* B yew oJcar to tkfof .
wot tkr
iaiB
-- Wtaar .ai4.sd. sNldiad, a-d. tot4 at tkciBMt'ot tk* roctoteouiAoral r 4mrtoa ta* *
r. Vfta *0 yaw 4 tot DOBB KlftaWto */ tomtm ot astir Sri. a p1.tl. MO. Marto. bit tkotr|
vii a + alOB gwa ....*> I Mr tkto proratrk a aoa .tk. a4rio. tt m btoa *, Ie loaf-*B< a ray Sty Bttl Ie I ,nuns ar* toot to tt. f>* tool I I ator. 'ronratog kto omMtoa4 .
la ..r.rw 5t our dt.... tk* fcrowt, awotOB sfa.- armkoU aa4 tk* .OftF ofQMO alas sad nag pun aonHUf toaTiiutloia tol-Oat. BB4 MOta IMT. Tk I., ...,.1 wy M..st IU&t''bow'I Wr tab' ta tka fan B. ,
ifiator N. Ck* Ttm >.kTkoB ...-.1. I M Act ra M IIaI Sa.
BAilyoa* awe k.k4io4akoBt ... .
..
aatkorttto tkrox .
bin 4 tats
> tk brie ..Ia. sayire B to IDIaC OIl AnerwUJ.It :
............=Y tors.yatrara.f. y
.. vet Sans r.r.W..W. ....
tta*." IFor 5111 tk* p.afa.iaa-ebnw paM* MBttotoat to to 4od.. tk*
tiMam.a. Wkr |... ............ ram aftar 'Tk. teat Maty waa ra4, .... aae sda inns Aat ....... Han wn aM k* BMB las O ATH or CTTAUTTka
.... 'tuba ntoalto.rojurMBkara
.
dan 151 saiid.b all
II b.sr ire % I ami kr
bs krtckt Or vlataaBMkaaj pr**..**. _to kto *k* etrtotto knot apt Mews.-1.N pndr. ..a.a. -.att. at 11ft
5 ai.ar web a.a.r k.wdi.. o...M.M a tk** to aMa. lllydiarrTi. I vide .... aa4 aatatotaottoaaor. ... O*. Uri iWbsf M dwpMsbi Ie l.aLAN ..... obi faIL WM aatetftorrtkrOto (Prow tsse.j" '1Wt7J .

1daalssdlsdta.ariad pa e.w _, to a4*>*M ors s ato .-,. sM w.een it .. Mss to OBI eta**.. aftar .,.. k* > I.... ,/
.i ss t'- saps lie De plhpt5rt Mnaato wktek wtII aartatalr III,, BJrtoato:
,. *( any f ,
.. ..... 5a. wktohi
.. a
: 'ft'. I 1'
I- sapa.t.bti s"d at s' I 1- a..i 1.wen/.. '-... tile:-...- ... ...... JIaI1e.,.aid ell Para .w tov to v M It MTBM tk* prMwPr..s >4 k.. Ill." H pf' rva.. *- ,l.
-I' is ;sa4:., h.. .. ..... -I .. I''I' v rv Oj>*Bi- .
f ,. piss op'i+sltles..b.. r'ssc *C,lily aid .. .;, 1 BMBtacA.: .. ? r.hJo -...
.
1 : .\..
.
;;2- o- i,., .. ... : _.. ," .
; u: ..... .... . ." C<:'
..&;.;.,..iI .. ..:
IIIIII IIII II:
'r -
_
:
---
I'7 4
: i :
..:: W>Rlt.T belAln 1QrMCPcLa T1l1 e1TK .
_
'PAM POta .r 1E18lP t1AR! }>

: Cake Got Him Oui of Asylum


; SENATOR PlfflJ ON WITNESS STAND f ;


Prisoner Wife Baked It and Put In Screwdriver, With MW slid

Ri::j DENIES MARRIAGE TO MAE WOOD J He Made His Escape. !., I I I


'j ... ; BOOKS
.IXSUZS: Ba bg\.-a 4td fraaa Kaatarkyat LazJacta*. vtora I steed aaa* ttaw.gn .. PROTECT YOUR IThey're J
R'U:, .. ..d wD De aW at a aenv- .1 Mt sad vaat to >.v Tact
1 tent totad .... a cato ky kto vtfa.aawal ebb .y wlfa. Tw yaan a.. I ant ,
I ........... too valuable to be strewn about the roomj or house ev t
.. liner GaTt Her Ring And Nerer Saw The Marziag BUh/ Ctey vaa faaad aldtec t ebb aa aeddaat ta H7ck.
paAaaat. Ba said .. ...w M( totokaa It T, aaffartaf a aflcat ea 'wen I posed to dust and damage! Of course you canl (dp H,if your
Certificate Before tart aatow cataraf... sad Abet that .... my tithes sliM awwata
} r canted avar tto atato Baa Oay act w ..... valek did. sad I vaaamatod .\,.book
1 aaaaty aad aaya to to MB aid that toto aa a taaacy ,
bees jeeaJ' to aaylaaw., ...- day tofara a y wetly. ....* .
Closing Exercise aral yaar*M tto .NMtt,a family e.. : day. daOTMad tto apaateff addraaa atl your books without beJnf ethatQo !aria or too imaO-
finer Ba te a krattor-l.tev at W. tto Jaaiaiuva axpeamaa. I apse VMjuananalaiiii '
WAS wtth fcrarv and always fits .. Tho
mmw I one that Bern your+ .
L. traaajtoad at the ........ Bra (. ,. I wed toa wife I
Miami r 'PublicSchool at W. U Lyaaa 0.. 41 Kxehaaf to and e a raraaatat'a atr'.drtnraabadrtadla .
; ASSISTED s TO THE COlT "*''. X.tr Tart etty sal a few yaaraM a cato. aad alit that tool .
vaajpriailaaitty ktoatttad vttk t took tIe lies drier t at a.vtoaraad '
.d *14 Deem cleat k. .,.. b -.... -n.Iob4 tteJiC? )

I that city) .By drew r-. I .... eel way whew I i 1 1 4
u4Tkat 'DaIeI Ell Kirrla t to Bte fevahtea data traai Kay.vtoa. 3I.: Tart sad vise to Mr. .*... far
r- vklto tnrattac saw die KaahT&ta. adrtot. B..bead ata tto thtoc slit ata to > n
i / Ttue" DU DM la. Chjmiaaaaa aad St. Laato ranraad. .. add to to g* Mat tyaaa told ;jDlastic/J>QotCase:

Will be Held at the Auditor ........It. Laato aad BUaaaaCUT. aM aiy >..|. vaatad aw to ... sad .. ,.
.i.at i"**.t*fcer aU TWj (at to *t ..-... VMM*, vto the waald to a* awn af tala aaytoaialaaaa. '
,Yad gt-'.1. Lt SaIL ium Next Friday ta tto rfeatara total ta St Leek accaaad .. Pvi yaamtf ta aiyi aaatdaaaad 'I 1 .fa' the ori inal I :and only. tp4CH&o sectional book-tme arid: b
ai* at kartac tokta Q1asddpst tor talak tow 1M vaald to. .. Mlvtoa \ aJ aJfC
made by the of foods Bt worldL
tarpat such
| manufactured the
MarnlnjWkM SUOO ta eerr si Ba web yaa cot off tto trata a< taxtar .
ty daatettttortorgastataMtoachttowi ... ta aad ewer aaytoaa attoadaaM sal urnbheii h. variety of; ,
)tee f'Tartu' ktoy -....... .aa lapped die CM for tIe flaw, a ...,.ty ttorOT valttoc to tab y.'. '
>iaat wall katoad tottf ..... for user' tt vaa ttpartod ato alcattad bee to- tock to tae at.db.... { .trade., :lien''and' pcicei,. r?

..... aadtea* tka vttaaaa ataad takto u fiaterat{ Procrua by UPaatU .MUM at art. Ctey faaUIy.elk Ify vtta caOad aa aw at tha aaykna adapted to and all requkementi. ...
.
ava aataX to fto trial at tto Wm to Ra aati..TaPatnma t ptvmtaaat ta Kaatatky. teat aaaday sad told .. ... tod .... any
.... vklck Mae W114.b aatackfia '
tor ta '.......: rto' vaa towaavyaated "I ."...l to faOav tto naiiil atau praadwd ran. to -a... tto'toaw af jd a siteni of
kiskte aaa sal a atytteklyte age nica i at the 5cc .fatty sad Mate aatartt M tovtotmWlyart bee ball ..... aa davUtWttot, ato unRj.each urw fitted with the '
.. I t tha tarts Is lbs.....* tab a* step to Mhaaa aw tat atopfvrldat
kta .. /.. Kr. flat baler tovaa An IiTitc41* hail th a See add Oaf. "tat'.wtaa I. fat tat eaartttoy aaattor aka. aad kara. I ... perfection dust-proof roBerbearihf -. '
fa yaaia-at ac* aad' that kla aafctly kaa., .. praaaaacad .. 111 ,.,.. aa aarth vn fat )aw tack Wfl
t tat vlto dted. te 2M1. Ba tad Mu saj rttodaffi to aa ..,... taOattot tato Kaataeky star tf I caa tok ..'. doors .But, be:

..... Waad to Wl aad ...* that to r "" fted to show .them If you caH. '
(rra. Dstb ;n
w ...., saw tor'at tto Ortoatal Batal Wadaaadayit .
'
\ ad aavar>aakad tor awrry hlav The Xlaal nets aetoal .doaaS I tbtd'end oeauyfuBy |"8us'bated

;a daatrttod lid reoai at tka Asa for w Own tiUay wear...... I :M i catalotue'cA'roc jed.
1ueradetAlmost ucd tee
;r Ie..uq.. .. atotorlf approatUta iiiitiaii via to k'l| : f ,
"+ Itavaaawr.1Jt1. ktav .
: M to awrry to tto utTmliai. ,"
) "f
tto awl '.... paatu. ty that to -
.... ittock. -tqJ', 1 .' ," 1
7 set the aa kOaa.'Wbad a atotodarittal 1 "I v "" ( )
Tto aekool Urn .
1-.w _, aa a 1
:
v..K aasr11M'-W Ms7 ,_ II } L. ,
o
...a aaOr r aaUataetorr.*kpeut i I
at aftaalia aad ,.>teatrop. Pittsbaj. GH c Ia Hale GaHr tfotakw For a Negre Kjscrast ..

B. ;aia>iaiatef Vr rewdag arle .,. tto avpOa aid toUK *._.. and ,JU but Hinged by Mob Before She '
: ...., taaltekly. at taw .
at tto retool yaar aH ... taut : ;,.'
: ;sal old, that ka awt tor.aaaw. ttewata ftad vftk tto ............L The t .Could Die vHer! I Identity.Bfca .
kto taihiai adieu a* Ka. 41Braatvay. -
taiinvlaf to tka pas aM potaw i I
1 4 Ba ... .... that ka FtUay --.. .' ----
'aav'kar.a aaad away tlawi a* tto Aawttoaa 1" r.
Hyaw-tfcaol
", 'I'ID' '....... herb.. .t -. zt.atae "" r f "I Dash a ........ ath- a'lsg.t said to tto aaarwt tree
_, rrtt. adaattad.TOtty.r esatriINss Creaalig tka Bar. Taaayaoa- -" lICIt gt r at tvaaty-thrta. to tact: at *n "- ail prayed ti awkaraatadttolaadfvarttoawk.
.
"' ;a +esd. ,1 kto..a-.w. Vattk'XaOatt; but 1.rlstt .... I Badfard atraat.rittBhar I ''
.."re., wu r.r, used Hasa..+ALI bee aaaalavaad gkaaav, Bol ai? :. awtirta that arraf apIa "I"IIe"" Wed to apaak.kat iaatd a.1aV
I,,'t ;dad. 1iMb.r' raq .srt. M 1UL IVraaea Wfcartoa.rtaa vtO ato Oaralaa toraatr aa a ..., A yaar prayanr. naiajilil ttotaadtfc
..j ;.. ._N ri.c sl' wer .iUM kt.K : lYeYlat Lssd -
ow rat atlataak let far.a acra> ptoead 1tip. Tto flrtwaa ..... |
\
.
tolaa4
aad lea toga
ax LIg1.e.I
: '
... atovaa ; atoJBt tor aid aad vaa traeWactor .1M tor t\ ....r atoalad tto lead -
fir tor ky aaytoc vaoaaaa
aaaa __-__ Jaaala Vafta* LTto
\ araaiaa." -. > : Wto ato caw a tontlca sear ar to tto attor alt |
.:, aaator aa acrwatt Ftott aaU' Oat;....-. paid rri.t'-. .raaatata.- 'inn* .r Tto a ek aaxaaJy'....aa..' .s 4e. sae .Tto ... at tto cad ar die r.a.totaato :' ; \ : -
'kte. ea.nut .. 'titttq abut a .' Ttoraabi; d W.,: 'Lug!" toad ktotr be .... pall, aad Ills ftooto vaa Mtf ttflad It
.aattlaaial Kris WIllie Jh.UIIIIet. 4Xaafltty 'Vtoi Matt toattor to d *.b CMcafa tea tile groaad ato faaad tot ; '
kr tor taroaxk. tto aa.a--=. aor.. I Jt' ,. .to4 tona tor e. mien to del sad 'I'WMC i 4 Mil da 'F t : B'd" '
,
t A ........ aad,Oat to ..*.. awrytoj AW" Carylataa. : its 4- \T > 1. ""
'I' ar atuntoil to any bar; Ba' .ge.
;
\ Mar aw kar vaddtef erg sad : i !
Tka Bandar* ,
i p ante'''.aav De arflata, wiles' I d I IOrnge

1t tt Darkraak." LaaaiaStov Ttokt 'ftttOanawt .
.. ..... wertst $t1,7 ads .. .. Y -
aay > ,' .- l ka I_ -. .. .' -, ., .
; ks.n sit aapactoBy tto. >aaa- ;raSmtof Soto-Ckartoa-IMUa -
.. ;.a tka OdaO atoOtaH '
.1"..' aald tka rawea. to ......... to ae*. ....... :t ; ,
c L ;.w ..... laaaw at Ato. link.A" acwii aad daw- .
.
... 1 m Seal wu' tM1t .. mspseid ... .* J.' .* I :
kiwi dteaar/vVKk .. Awed .atJBadalr. MadU Ttotodaal ,
w I'-: f 1 f > : 'Grapefr u.it i Trees
'
Tto aoUtoili Ctoraa Oaaaafaraaat
: Rlb 11 Tto ......' ;. r ITto t
UtG'YItli kekaal. ..patraaa aad hl aa .

..tarttad.ta, salad tka 'sinless :' st Ht i F trhII MiSeaftii; Yi are .,. be .
wnk ftka etoatac at tto ]InIC. %a .
i ;/ C tile 1iCIIOIII''... wan aaawaad. .. N fccxfa the BarfceL: Jttie'i.liI dietieM I .
CIIYEIAIDt
.< aad tooka sad tk*. sires pvffl < Idlest e I
II7 :... pat avty ,..ta lust
: o.tDIIer. .. a d Ar ;
w .=r't: \; .=

7. DIKE N9.ny-I a63iTN > l LEIt l,

sf aa.rigdl: w 1 'u ae ..... .. .... :-. '' r ......., w. i1wWt,
Y l ...
I..J -
r
.. afl at vktok fkatr ad. .
aa '
..f 1, tJ\WI ft, .. aa Die \Ba4 a frwa. Whato rty aad is-
r ,
f raatacaa'vka" ptaatod rnpaa .I-4 ; .. to .. Waft ftrVDaaa' .

;;,3M Butot pymtaOti' Cab ?gal. .. laid>.' vktok >. .y>ratoatadaatad Itilliati.tt .. ..,Lsds.< c.- tee
: .. ; l lS \Wa sepNaDJ r.
."";' .M, ... su.c Cattuck.'i..f' /, .. : kaahk aatkarlttoa'racard 'Ualiataia I .-.1... 0rhtIII ibaL i awl! aad .. ... a* '11* ,ta aaytec lust
..,' .. '
'j ,Sy err a daacaroaa.Mf 'tat ........ 91wwY
if. aoaaf. aa.taat ajamkky ?* daaett b tdadai
....:.: a .t dlaaaaa 'aad 11' (MMtaaok .. Oraawaa ad w. tabs pi aaaart Akw aa tka bars t trier last wei
... .
I Mtoatloa ta'thaav; kOaat ehfcwaa ta :>. Tat PIInI .
M'ti' alitokn paUaaavka ,
...
be' at .... tat
1uatUss fte.atoto )
'bla !sal '. xa7)0-Ja aQ Ngkv akaaU ages a aaaatotaat v r- arafta 1 .awakt aa t* tkaktaj '
'"tseael.g.at'die ata.. Len at a&Uaad bra 'acateat tarn sal tka aid *Is, : ., taatt Met atoitat a* "toat idaptot r adid ;paat 'to ,......
-ftnalaa BaaMyal. Coamaay.:rata sang daotofa sal-........... fa Batly rAXTICULAB SOIL.GriffingfjS. std 1M IaM.' i -
...... .. 1 .If.ae.
a aaamta. XloOac eaaOai..J JII'8"Wt' dlaaaaa ayatoatatto aa> .
.l '-L. Nnwp w. 'atptf A..>talyd. aoUaaat lbs taaaet to aaa of Owcraataat ..r.

47as.ll._saps WV.. ioa4 .1Jtq trlawpka at awdaraTaUov ? A .. t ; .
.a.c .. .atraat'-ear track ...' t" sdnet BATB.:TOO JLJfT FJUrBS TO iutarIL=D -TB tl IHt .... frW ..fafl .. ..
....... AdaTa farar vaa 'a..Ddh/, ; '
--.c. -
... ., .' --' .. .. c... ... ....... ky aiteiaitaattoctto lt.ea. W ..'.aa ,. irltnifuq ... aT liar Tto ... iiliaait tae ;. ad. O.rrawe .w

': r. ; I eaa.aHa. eel taaaatar> to brad H totoa that ato add best told a* tto ..... sad Ktoi flub eat \- ,..... bese'aWtaib urea
.,f .l' 21J- nor: an tac.ptooav Tka raeaat eaatpatoaacataat tor war a* fNKM tiers .torriaa. ama to a .....aaHitofc 1'IMe. | .
} _._.y
,vartawa.; Croat 'tka keel vto lag tto aaly.tto.....tedlract. aaat awaaa that .at..roaek.... >.4 to bar .... aM vaMtac tortolr ladar.Tato atatji .!.... m .ad' II.... torfa B>a>
;... aa yaatariiy raport'that Utaytoaad eataa to carat at tile kataato asap seder a .fc Maitat turtle ere s 1k1 'h am* ...... ass am** tee: "Walla tine dteaaaaa eaaaa db lad vaactoA M.v, Oada ato.'tile Mlaa ftaak vaa nleud ... '. 'Who tale and Retail b
....... iar'awra.-aaawraaa: kara lhaa tie alarm te tkte, teQtada., v. ere ttaN B'Bagr* vto to4 tttmfly: atabtodkto faa ....... Bar '-Jr, aad.toeaaaaI .... aatlwWa 1
M '....-...' at aay poUt tests. .Uaar ..... te lataaur vttk avaraw set wear iraaJtatof a..... ky s red .I. sad tanai avmltor. .... 1 ,.
iw 7" .. ......... Ttoy atatovaatkar tile aaaU at typaold farrr. sad. atkartotaattoal U,tto teitoaaa tto sub tiaatft seder .....a.... I ...
L .. tkara to aaal aM ..*. teas toe. lOa ..... vaa.tto B.* Bar taaaVM De.r., a wklto all toa"to,.....' .

..aad, to. saaaral ..taatthVl Tto ararac paraoa leprda'best. :
..... j -
aaattf .
7 aa a atvaa Sttto.tta> -
rtoa tto Sad ttoaMbvM wry car Nat to Tvwcaam far tto mtat r
taN acataat vktok acraaaa aa* ..* eu .....* vaMad Ctoraa, tto apt aad ttoa praparty strap" (, N
:: ''f.SAIIIS IIdet7".w tto JCav are Tort aaftUUvi,Wart aafataaraaan Llftte 1IaJII.t tb. ... ..... bueaad laden sat. W waltaMes w be last STARLfiROKLEYOli We an assortment of "

WaaJP tkoacki te ctvaa ta tto daacaritopaklto ato 0avM natal a rapt .VM terraOM.tsrswt .-IT varj daagaraw piles a ass
- I kaaltk tt ,......ta. .. vkiekvttk sal ato wa. dno4 ... laW. ,
\{ ratara ,.. ..- .vaatkar Ito LONG ;Wi.ING-
: CW.flfLMISWWVatoa ( water peOa.toa aoajaitnaa e( Ito ,. j Leaf
r: Karckaat .Aawctottoa to acala caA-
lag for attaattoav Orar T..at daattia Water Induced: Confession
yaar bees typkatd ..... sit tIt aar Salt: Bookswhich
dteaaaaa ara laid *. tile koaaa Brit TRIP'ATries
( > .r.'O
Xaacal ta_ sty, l1Watttiwe..asas tto aaata aawtar at daatto aoaldto (

.. ':'.... tkaa aay...ttar'totoraad krflflaat aad attr.pb.tobe'r gain' attrttaU J'CIIr. tkara'* to vaald yaOaw-f.. .aarra rar.to show

aaaaek aa arcadia te for ..... .gad a 1 vartd vUa aaanatiaaacalaat ;- ,Told' f fI ,
Awful
0: Him TWngt.
Tta'eraeq. Baadrr vaa today....* tha ', .
WI dty. |
; .
noo Xavtoatoackard '' "
: diac
1 .n.... to ... taaaral tits tar war 'I ( ktVCaTI'DaU71' "
A ...
vast ar catkar
Mac acalaat the koaaa ty'- to klIt > :;;;: .. I tint Craater. a less dlataaaapadaatHaa.
ad fraai an aaetloaa at tka for t"
T atata awe ..toaa ..... daaa atahtaapoaalkto Tin CLaallw waBtrr at dial If yaa pat tie kid at a aaraoavto : .. eli to valktac araaadtto "
rid aad
,_ ,sad gals.vaaiaa araat at praanaaaea aaarty arary ta LasS was. at4 eS-.a' buss wri r...,. ...'-0 aiy' waa ...... to deride a dlrarcacaaa to weep to aaJt vateq: sad sated taaraar at tile Valtad ...... youi
totoaa.aluaaaal s. taaacarat earn It waid 1 dUappaar.' 'It? toIta kaaad aa a .....*!raatarantoaaad .... niaBiai to vaald aaavar priessad ar aa a.ar ta k aa ,..o.a.. airtrad '
r ...... N.. tor lor tftk that aukaa ttoilydaacataaa aflagad caafaaatoa laY to kat I sine Da I aaapactoa aty wtfbtaaa te tto atty yaatariay -r:1 i
;C Tto. .......at aaaa li a4eril'b -that' 'sal tka fact,tka. | ttkaa less aaWaM Ia aMC aUaWflk.Bldard es alcU .... ato !Sraa aterp aad toawrrwtvta naaaia () ( ) -\Itl( )
i:tta rid totur dayBatata aaarlaa writ Up t..a aartat* pat Tacaa at Meal Lbs vaatatoctojad hug aaaa4Sy I cot a kaata at water sad ala> gag to Xay Wad 0... toTaaipa.
Y ate ravda tacata to oM'...-kaT tto pvktta eltskEa/r .sad' piataetp ky ate vtta.. Mare aa tatatatatary pat ptoatty at aaM ta It Ttoa f pat vaatvard to Tau, sad aaap \
,ar ...'... arffliaat yaaar Daawerat I kUa Mark Da -It .iwnH st ,craaada far ..... BaSted4craaa tar bead to tt sad aaaatfaaai tor. abaattor tto .radaa aoaat to laattto.Wa .
vka was .... kto aasIa wtstbes. there .Isewsoa ..u aad Oft lug aeraaa asstee
t. ta tocta caner tottkw. aaattef a caraajnatiat. raadacC Sto aaavarad al ajyaaaatteaa
... .
'- aa slid ....u.e at ale sad I wb toawto aa tto Caaaalaa toraar.Craalay .
atata
sad appaaiad to ate aad tail
taATrUaala-to tto'star'I. ava c*** aw tM! pied lad T.lM.. OatakirStta
O.
kawty.tha sue toaraaaad.aatn ..-H. Ha laY that to bed araafaoattlT I ...... to aatakthh \
tka Btraata were meld ftMIr'. a uas.a geed, : aty caaa beta sad to ta to toak ttoraJaa [the celebrated
aa aararTto
......... *af kte vlfifa taSoattty. Auld TIN CkaaeaDar Walkar Was ta ..... 1. Ilia. Aaardlac ta tka '\
toraul es.asslis -Da'- 'vttk I WOBXOXWB ky cute Ttot ctoacaOar vaat kto atVdaacaivaa. about tto alt want pie*. at cala- ewe at acraaawat to to aat to toe Fountain Pent ,
";;'eels. ,tare-Iq te at tha; Miataaiatat aovTB1Ji7TTTM to all: lag riifiiiiliii aid n urn dittetoaI ar ..".. bet aaa ...... deter Ba
....... ale..' 'Ttoa : ,....... -AalaM ... captata aaaa ridS ii ad b c..w asks NeMes sates lid Slag ky aaHtac ptoaaa atktawatt
f. .-.tall to tto atato kaaaa paaalikjaadad II II.t. wet at tadUlac tha Math S < t'ktxIMPkata.W.T.- frrtbsi& aad a trtahat vktok toatakaa. ,.
ky O..... Btoackard aadJaaitoa totry te< pracrwatac ....". aad| Kto --- -- ka far kto trla kaa kaaa .1.1I. KrY1s
J awls! Seats faltovad ky to'aalaad atpaetad a .... ft Salakad vkta I .t -- afiaa wear aad enlist tart i art. anaptkatac
kaaaa aad era aaetaral a fv..*.ta. vkaa tl.aestti-. syrnt' WIll tva .*.r aa aa aoaaawry > ..... ... aaa tail ta }pst 1k seeds? aftaraate ta tto partora attka '
r L -....... ... ....... .1( ... via tafia tka aadXtoa-ta ttto e1J7AP13Vt jtu&Tii TOXIQBT" fraai thto potoXjler.. aadKra raftaaa Maaar ... T, tax to Ia, Otalyaa total rtoyfaa; VMapMtad
.aaaaa. Tka avaartoc ta at warmer I awl Jatty. Tka vaatkar kaa ..... t H.-1 .. Sadsk Suck ban .. awayauaititiam ... rtatetly ralaaaai elms ... aattorMaa Oraalay .... sad Day kaagk tkara
-.,taal.. ky Cktot Jells .......I *ere' to arakto to tbs atacraia at ctr--ftv"-:; ., sad Mesh kara vk tovaad ka was a paaaatrtoa kat fairly ... vat ar eootsa tor prton. _
1Su bsstary ....w III De .... late ..-. aad 5a.at7as: We//.. ktr4aad'ktja. W. Traaaa. >Saaltk. vn viltian Melt rise.; ta, h* faD v z -- / ', tiDe sal II... Met Oratoaa to a p.dn..atassl.
:ass /sMwH ky a Kraal' paraaa toto east lea ita kaflilat taaa aa rnyii- vaa bars aaaat Ua aaflra viator taMlaa4. I It Craalay eels kto trtp aaaaaa aaaamtoc ... sad tor aortal faaattoaa ara alwaaa '
1''abet 1d. atiBda, *aaiaar ewy.M Desk.u. tbs.lea at tva tarcaa a ., lama Malckt tor..ttotr 1 taBy 'to vfflto praaaaaad vs k aparaaat InC dpi aaaraa at aaOckt to torDatety gsaaa .
., arrto kodtoa par day to bag pkwad aa tka tottjt nte .-. ia a...... Ttoy'vtQ --ribs. OaaNta Harrttt at Baaaa Ttota.Oaaaaaat SLIM ky tto tia'tag awa toac dtotaaaa titli+mtutm varat
... ...... ............ aUaa tkaaaawaaya: ., aaanya garb pan aaaaa.. aa .... KaaiKtotytkat wee seeaaasal.4 Dr. lteaaw c Ill.,.... < Ba aarrtea a dtory aad I tto deed the gaaw. 1
....... V ..... para*..b vlkt ...tftIIIaI rtrae. -mk for eu,. lad tt tottoy Ora'.. aa JaekaarrtK aM Met ta vktok .. ..... kto travalaaad CAM AT C: Ttoa* pawn veil kt a ,WlMatatyr ><
vk.<...... .....''vatofmaad .. .t.A arptlastlls $ ttoy vtn eels to sew via tor at tto tide. BaaHartaax aararaa tka atoaataraa at pier TLr ,Jtra Ifaraaua. beep
.. s1W.......' ...... AFSa, gas a. eadtd'e.t ..1e. paraiaa..i vtatar kaawytoaawaaaa at that atoea, Jvrttaa that toaat>.awa bellies\ awes to TlattaUa I. Yea W10toav OltffiH $qwd.
:a..-\. --.-..I kaJI aaTa' ayra.to ...... tessera It.-a. 7 KG ....;I"'" Jar .. kLW, Dr. toaawaa to cradafly laiptaitoAI to ....aa kto urn. ...*.', Ba .,Mir., Ia4ae." B. d- Baaawr klra. ,WOitoaarrra. e
,?w1p.l.a1Msalqddl: ; WI.aIIM. ere. ...... .. MIl .fee.II.... ?-&- ta Otiq. : .. tat" tl..... a* tae Ortva vka II 411 s tend sa4ns sal errtld aIPJetetsdlr 1 Jafinanny aad : Ifra !uteri, aad Mtt'WWe
.: .J ., "? 7"' .-i/TI,Teat bear ..; "' _.y.. tatbt.7 bi.bs.s ,,cnnsad. ... ..... tI ....(: .. I 'rYe sal a 11k a err. ,faW-Jrtoa, .. '
:i.it r -' t\ ,.. _
: ; :
: 1. r
A d
< w
L J t.J. .. y. .... < .... Y. ....
-('.. '';'. < .. ., _. \t .. ... ,'" ti

IIIIII III IIII i I I IIIIIiIi "$, s'.V''' ''. "'' -.,.-..,-- '' "
L ) : :,,\ :__

.
.
c. WRRQT hQAKI.xRYfOOlOt 15brRIDA iRAT 13.'IfiM. k .r
.1Zt fTtf1

.. .. .
taII 8C asi aasdstrj ;were .....is. .......... ,lit ttto ptoaAl *- ; < -
Ij 333 II I sell..?. took .I(ktaOy, ... ......... ,I
: : ... ta tto MHIM of toto tow t1. neat bart* f -
: ii # ): cbS *artkB .; ..... adder ........ .4. aaMrtac ttotr BUto koatoM ttottto
JTto atari f f..* ..' ta* .,...,....ta. .voatoc. k4 toe. .kamtaciy Seven : :
I. ,Tto -BtBM" Mm .. BMB .....': grass ape. **. a4 'WtIUaC. bar away toppyrtn ; Acres of River IT
1 poee* a4 Gait CUM ;---. lit Ito ..,.
:EE:3 !4 i ;I. 5;" Kiss.
Wr jtlrtoJwkat *, ky tto eoartoay of AMC tto a-ao"ta wen '
sal Kiss BOIIa Baal I ton yo* ( till asetoatroly Mats UM CaUweO. tacOe k..tasCsllar SjFronr
..(ntOM BATCKPArB. : PAILD it,. J. W. Boy won Q Property
Bold Mt taia ... .* for a abort Tart you* wUI 5 ., sad tk* ton .. Sal CtoM Kiatmaa. JeutoWatoaO. ;
Mr.*. UB1 Ktrar. epatjaa Tlatt to Mr. W. Lacy Boyf at Dar ;That U roe an. *- of tto IBB with Its Marr AcMe Fop* UHUOCokor. A
er4ay Tea si tto atop tw .. "w. ;'1'.., fort*. U s. $Dar. WM porfeetly OortroJ* .QI X LaeOo rat I I

r .J earrrta ost tk4 lade OMorotT* Ba>.... .AtoAia Martta.FaaOa With a snail I tearin Grove
I Mr. DL A. > 1U. of cash la lato Mr. aa4 Mr* FraBlr T. B icam4 Gall I yo* OX Koaioaa Ban. Flood frapelta't .
< eIt1 today tnaaaeUat toataooa eklMM, sad II...... Job BBica That an Swatal ? of tto rose arraac lAYer Mart FlUator Was tls .
win lean tM early part at sat That to 4we to tnOto of tatortaee- Lett. Ckrtotto aa4 Ola4ya Wertoy.Oaa Part lIg h fleck;! covrd wtt' .
the last LWaa ,
Joalap 1F1tKRiW
An gads ,
x... Oratoai Ktat .< Yroq _
a4
Mr. _tk tor .... Islrwh.rs ttoy 'lie toftia, vie Mar Esabs.t.. Haw
N Will Nut, n.part4l,
tbi..r'. ttotttac fri4a U towsbr win aped. the salter TUB ate la a .. placed ta a cotIaM* ,Qeqrp eo.. Jeb_ an.. .... Uve Oaks aid otter lard Wo e i. :Ex. .
'ids To* wffl M..1 aD r.e. sands werefta, tM II..... T...... ....r. a...,...
II'II& ... vto toa .... pad!*** tooktota wkMk ca tor. Jack Wto.. Bart: WBaa*.
MlM raBa CarBa. Ml* Baal ttotwMta reai tin .M.nI days ta tto nr.ntanW Tkat dill aa4 / for tbs. [ Matt I I TtotoM Jot MM. Banl4 Bny a4OUBBATED ceneat 1 Ba g I1e.' Geed.vefeta e .
tto
dt7 taw
ta
,2* ft r. an
: to Wr BoaMatMi U tto I tbs sonar M let 1 tb5.s. ; ,
at. Mtoa Alto Sa4an Oft 12U lover JUt of tto naaty this ftwr nil iko kt win ,.. wilts ))Iaatb '
Near
r' ........ ..... ootora. aa4 ;tko ... :: HRRVOQzTitdllTl laid sail wet I tecatd MAT ll HaL.
Wb5 70 task Odd Ca tlok tat Ba-
: BXBTB9ATFroBi
: KrL 1.'.. Bawktaa. sal am Mr. sad Mra. Ctortoa A. Clay Ttot tailkfal all t.e....... Bay 11. I *

I aafttar, of Frtaootom an tMta.... sea, at II.... Ca, apaat yMtoriayIB U ... *. bra ''''*! U ash pta**. Tto ( FrUaya DaDy $ lS O
J X. Laan at bas
tIC Mra. )tlast. stag .OWB liar tfca .ay Teat eetool can. won are BMotjantotM.: ,
MlM Tlotot
Stoptoa Mbnto4
a wwt. TvsDth' Kestxrat mat Ably wk ere ]tr. OUwaoa TM anilYeUtai. ..... Bnlar a- sots, bar toarteoatk birthday*' rat aitktat
a. ae4 "IU* ...-am..." 1
Mn. J. B. Tate wM wW bar MOM o* Ames C kttwiaa
t \ K .., w. always menu t Sr4 a4 /tt atnota. List
tkirty at
free trtpvorta.
atara4 a
roeoftOy
ten T. ,. aaeeirtot k." ia4 ,.. ... ...* '
toarttat wltk. Mrs QeM.. MIle lag binds wonprooMt
an MW Large
Tto -. doa of Btda OftJtoftDnto lye el..... 4a4 tto Seven Lots inGraham's
I Cam- Tekr a Utk atroot. to r...."..d U .. ama.- at Won. I wffl aot to wish her. away happy :
rotan *t tto 4ay.BofroaaaMaU
: bBprorad ...,. "Tka BUM bore Nor 4arkft U* tto follow "
lire neat Pepper a4 atttoSt. .. lr ajoy4 at atlas ktaa
!(bleb yoatk .
wi's ham.tram .
fatkar to axpactol to Addition
daigbtat. 1laartM. Mars toalght lor May an feat la .. wan ......> a4 tto rreatat peal [ / z
.. ta
Nan toalckt ruBato .
Joaopk L Mo. to ..... tto air Tot, ot i?a tto BoaQtoeu Oree torrtty. M,OMk o** preeet **tor> .
.
ktot of kto 11m..t .
w with rolaUroe aM trto4a. Mr. twin lafomtBC Wton prU a4 : ., Balte lists; 1 04 koartny h..QIe t.aiM MtSMtB4 -

( Popper r JacDa.ule wffl aeeonpaay' retaralat tkoai Mosdayt u tar Tkaa Tamil tkoo... tton Tai : : total e* oonSM: BuartekM: rota-:I ky list yo- ana*MB. flee la aid so Muted tat, (1.I 1. '

Mr. X. K. Moatfortof TaaiM to esbsttt .; B.... Clac*: Ao-. BXAUTIFUL : '
_Mr. JoMpk Ckm ... twOr arT rtaltor ta .... for a ..... of TMTB a reel
toHm' tto BH .. -at VaaaaVtat Bat el<4 tto Joy -j -
rtpalnt aM vffl tab Q lea ef Miss tolac coBftacta4 wlU. That arltkUM ..\ Of tto Jtalk Qs... (Fmft FrUr JaDr) tltl.lecaIty ,Daveei s "Mt I
their .........a 't tontto fro cl Ole ....s Baai4wai. aura a4kaa Da aril aaak 4a BlaatM, ta apt wards A **JoUy 'toaaWal wo44taf .vu :. ,
'tow' Tto CtolUa ...;w tuatrwt ft heat auay;frtaala awe. wtoan Ttoa fOtonac toaat to tto ...... YCtstOt4V nenjao .at .
vffl to tum /il.tor *' vkOakr U tow bra atala.FBOM >. naftc. a* .* WUaoa. prulliat at =- at ttovkrlVB pars
I rnatdtef XUar J. L Lq. W. wlali ps a ( BtU a restpa., aor- sal Mra. Fan MI o* 'MaOaatal
---- -- ( WKDINDAVS DAOT11 For Batklac la to |foOw4 these seYl' It< ties-i
+ Tkto WM Bryan at Fart L erialo whs.Xis. !tW ..
"t7r101t'' 11OXDLT'a DILLY. ) Far tfcaielaai U tto uaeton froM Mfr Marnry. QIuIuee Bryaa ..- l""
., c. ..
Kirk Mean .of
.11. .
tk* *, )*Bton. .... die hills ct Mr.Job M. Oar4ftar : .
J.J.Jxr.., T. W. P.n fit"I.Dt7.. or.m. to akopptat.la.WaMra ; 'I I P.. *-A$4 toy Mir Carpoatar. gal *f Pads Xn.ds.7ba $1100
r.rrecar t4 t.e ...' tor woHor *nKtaf
t. Ia ... blytaipt taipnaatn Burrlat antes
df .sdtsppst ... M. Wkl -.111 bsT/ WtoOf ..... sal .
the.aaar sal to44 v0itav- af lbs .toMjal *k rck WM tad t -. r'
J. 'L Dodst tIC 1..15.dsM. Kw Thuds Mersey.xy. to. ap4' ,. 1 ttojctoM of g paoaoi kappOy .wttk W Ito X.T, )tr Clam tIC BOM* Tlto. .lA U age i meaey aate to SOMOOiY\ <
I- ... .
.ntM b ins p.lsrdy ;0' .!1. a4 Tto a4 **rtto. lily a4 ralaBmof
'4r '- ra..rA a4 II...-, K eri1. of Ojian i ...' sal '.elr fan 'tto krU* a4 picas won pmx v-_* A
'XIS.Lv.>. et LMIrl i. II ta tto at I .v- .... wen .to* nfany .*.. % y '
otty. atopptat .
.
: '
'
'' Jse tk* ...... hl U* ,* Cvrtaor1WM hal mCwfto4 t \ _
':'apest2g"u.4q"V' ,aoppl.tr' .w. \'" .De:1 the d.. MMii4 tilts ta torinrat-away alt sal
I..u 'mm. : .
: s.D.' CaUwon.'wto ..... Mra B. a Yin Sal''D ... M a Ittfef toek. sitar .,....*. Mn 1IUnIU1e' J H. Tatum & Co
3 .. Man i :. 1 TO Deir kvsna. r ckanUac. .. hBBMlHtoly 'Mpnat I
nrattan a4 anal Man StaN. **- BopklBB wia Moa4ay -to apw4 's .. ,,
I -, won MWMB lay Ito anoMy.. a' Bfkt rofnaMieatooano .. :5
to ta JOaaat Ttotttaf kto tamtty.MrMa4 Phi BBBua .,l. Bpartoatorf
: .' ri2 L'Co'' t14s'... Crawfor Ma lies WM tartly am4 sad Mks :
-
.. } '' Mra. Oaara ,........ MlM Aiato BreaiSif win late Pabhy''.tto ... x15.?- Frta Blaa- aa4 Mra Oartaor. eeoaipaaW kyMr. On the Ground Floor
J" .t JaekmrUta. an ,Ttolton Ia'De nil art OB''a TtoH t.bat tei ar I ... 11'-"| *f tk* a4 1In....1 Bryaa toft for .
c y.-4>ar* atepptac *t tto Baa ho.5at Xay Waat. to to COM 101M tMo.da : MtoMB Dwor MBto. "'lr-:. cote* ky a*** StieetMlani y
arise' --. waaka,' A tto Baw aanato S Krta had.?. nor elakenu 41aa r. I(,. aa4Mra. 317 Twelfth J
._ daw s(UM WM One Jamtt. Jrrel Oarteer ......... tk* awta'' I
Dr..>_(,1Ia-; Cato*; cf'TJoWray. Mr. aft40fra.. Job; O'JeaJ..i E Tto sacs warn 11a.rp- Bony. ...*. 'trata at Fatal Boaeh rwpoIate ,
won MUaU 'ran ..twt..,. .arC arrrra4 ta '-* ..dty,rMUHytor i' aa4iMerate l aaJ Be. wnao. of aorta flew Mir ta tton, -
Dr. .Caao ...*:.MptowrrWertck tIC Mra. a stay of tar One dye acalMtftto Oaa Tton won *to* MOM at Betolt.' 1
Had.a*. > <. Ttoy ar. pats 1It'J.M..OaaOM.. -"* kack' ff.sad.a. Blfk Sckoo! 5sad. n. bids M Mrs Casi.S..Brn'I .. r'r
J.aJee: aM .U ta & ,. Mtoa Ba **. .. aa aoona of frtoa** ta Mlaarf.vton .
''Mtoa Xaato Cool to* roranol to 11IICo 'Reob hal lie 4a tMer.MlM "'at ftdtaaiat.. y. ato to* atwaya,toa a aocUTfaTrHv '
5xl.IIr'an.. ft .........of .....a Vat B.oka.i Ear' ta a... aaaittjto Oa tto aUf .. wk* tint .iiaiillaititkat
aestM wkk tor dew .'Mra, Oeo.CaBforalft. 50 al tN w.sg.sorath, ....... at tto 1, ... wffl BMk-tor toM. ta tbs
I (.?malt..; ta city W1t' tto SCHOOL %ncioas tar 'Bortk. tot win wish bar onry. Yon will ei
I '''-''' taI'I : B. r. .., ,af t topptaMB ta tor MW ..... a4 .> SrYe'I kLadd
A ..,.. De...:.. yr: ..... ibisa.aht i ... 'rasa.*sal, Mar; akftrek vto vaa : w: ; laid to Mr. Cartar Deer bssrtMua.DtWstles15 ty
.tram. 1M earn 11450'. Martta win toar* laiaiiflataly .n r ky. Bia...;<&L -r a DaflyJ : tortac woa taktajotlf
... i. Jsa15 1'wr7.wart e.I Miss lbs efaatac of ache. Frklay lorttolr vtoaa Mdraaa. rW. to tto BMMTB ft few a* kay ft kids.A .
... tto tottnat sad ky4w rat ftotr *MM .
1 .. ,. J..aa a toM ta JaetooarlOo M .wait
uqk K Pr; 1 -I tm, aatlaaaa "- .. .One Jamtt aa4 i XrTcIAL DDRiLttI

.- ., 1 vaa ala iiCil '. va .. of Ito Mat:. OAaVlll>t)T.uc EWO' shoe
; es'
; ti0ri. ,G tde l.wd.O..t,af. Mile 1traiC."" llt2isr vM1rh0.bas : 1M b ta* ... tto BMy, Up7 tae..> m
.. nrrai' tor. niMr-Bight.toto aUea Sally vtotor, 'a epplpt puss ftlU4. la ........ at-tto aeatort .
a Ito case .f tor facie ilL a L with Mra. Haul am ATOBBO A.tkto ..MN KT am4 X... Dr.- Uat', 4ayt I of th is- Tto foOowtat *.Boat .f tto 0HMrBrya

asp. ftaj,Ist.R7.at ttotr torn. Mf. Maniac. ,tor tor. hilt ... B4eto irtortam sire ... : k"V w4.tg at'J'wLM**,-
F Ul
'- / : ... ,. *. \; '.-- :v rMr. I tavoeaataaw-". toaM a, "Mtoa Jarred dais TkBn4ay aAenoo* ta. faratoa4 ,1
,-)". rFb .,:: ... ton nadlac,"T TlMdt CoBtMaTa ee-- kf.... at tk* gaiatBtTkfttorf
:;. ."a t Mra. a- L ... .. jr.vjl .l.-MeDoaaU. aocoatpaaMy tote. tasty ..% ,tkay vast to leek ,........ rooai of tto
...... ta 1D..s'DC'\ ........ % kto * towKk ****. of Mr. a4Mra U. px Par
-l... .rstst .vs.sa ta tto p..,.. .anto JUiny wm 401.. toalfM'tar.Kw u4 a iu4' la I.o"'f'I.. OIl rotaratat t*'Mr- WM MparVty<< 4iMnto4. wtta' set
soar ttotr bar la Boss Maaa, Tart,aa4 ,Kw Ban GoftaT Mra' MA-JSnvVa .* ottock lid eaamto ..... a4 tan**. pU*. o* U.
Car to ,w...' ,Ttoywffl'nun BeHty. win-l.' JoUoi lator .dada aC tka ttolr taW* to ..,.. ..... >
aptt I. tto ;aiL J Kainy. aa4 ttoy 'win' ......,.T. tilt ra4.ra4 !a' .. *M ,eras :-. waaka TtoMftf o"IeU". al tua wktek -- Jobs M. Oariaor. *t toe? aalockTkorolay
Mr. W.JL FklBpa.taaaa ..pprr 'rar tj w .... -.t kooUM tto aoakm : ; artonoa*. MaylMk,
Mm at 'Mtaad.iraa< .1 .,.. Boton CraktrM..,tT.,'a..s.. U. B.Ckarck. ........ of t tto high Wkfl Mra Wkootor .> tto plaa
Ma Mesas sal .aeawJftUaoaa to ttotakia moor .*4 specter of she MtyiwortBV \ iroJBoU.Dr.- I .. ptoyo4 tto wo44ta. Mach lbs r**.*
city ysSatd 7 >aaal : toray'IU I ta 'potns. ... M kto .pana of.that ltotlst aoopl took ttolr Kit wrtoimtaral a OUTFITTER TO

ast55.4 _' nclMrai. at. tto.Da-.. far Ik.. owBiaior, his ....... aa4 a. .kNa.mt .. CUTBJ! : k 1. a4 Mare bar Mr
1 ...at1aIaa.- t, I bather- Sir ...*... craktrM. lot Bttto Uimca at U.T. AI11 Clark wto viM U* toaattfal Eptooe4 > : MEN & .
\ Jacko7n< Ttoy an eapytatft tealatag tto **rrleaittoy pBcko4 'astir : .
Mr.:d..1.'bbs, Jack MafPnaaW aa4Btn. eottac* M Utk atnot..a4 UJto M tto fact task for aa otormlty.Tto .
Data ski Uc' .
no Barry MoOn. tai tor toem Jota4 patty ky thug 4a* ktr ...ta4Il; &. Satirraay aftet' rtoraiiat ywmf.W14*' WMtamy SOSUtt'"sT.[ MIAMI, ;
4. MHaK ft vaekter' ftMn a s .... rd taw..' Mtoa Jaalo KTM..T M i$4 ..... .. Charles. rat IT.tHin: at tk* ra&aQ7 :,: ta ft Story bard
Mst wen tk* toy.. vffi ntora Mttn on ..,.. ant la xra'tlvrt DaV sale aatpln'prtaMM **w v *f rasa'.b.Way ...
..totajr attar .* tIC tto .led (raoM. TnntBUTB DAItTY lax a/ifav, a4 ,earrrtatakowar rnfdits' "
Tto tails: won: aD
d; e.1DP. .... y
r ..uap ttoy ton arwMra tomt of wit.bhawms. .*
'bal.da7.talS .., '' ... ta aowtoti.... tto ,
--f :1 Mr. sal .'I. lCB... wto kar. Dr. Farta tits tketk that 44 Bet ,... ,' Dar" t.tttavy ten .
.
vs '.. OfMflyanattooj b..w ... a
ton .tor aoBM/tloM a* tMr .tai* daaiq tlr sac aptrte4
.
W: M. Doa b.dbt. T1s4 of dart "-
wktek
.Kirdq tora Totaraa* to towaT'Mtoa ... bar .*> wfck '
at DIM to tBMt a .
&
XIII.OIM. toft aeeaw '. hill if \M.AaC a vary fatektar tot .af Cps.btibi. : It
-. atortot. eooipaaM 4
tor Oalnatoa. Mts.ttois Mr. nor, .&/ M4 the .. WM v..s.Xr'rl -
aM a4 asks ttotr fan. ....'. ..... Bator Of K.rWM : l mi Ttoraiay ; ** O* Mt SataHat lira Oartaer :an. MWBMktac Nouceio Fit f taJe)) Cr' tt::
.. MtoB Oortt*** trto wffl .
May trtaa4a ton ncnt ttolr 4a.Bartan. a Ttottar ta. II. tkto w.-; abar TtoT lesion 1 a* ...**** tow. tkntk .
tot vtok..,.ttoaa vaQ ta. ttolr way to Fatal ...... .... 5t.r' I Georgia; KM.tak a4 Otto toMra -
set bots6.. '. : toa KM to Tim Crtoaaa ytL O Tye (ss, -BOX"DBdDO 1(2AU' fan 5w b 1Mev iaaaasat .-. We carry complete Hoe of the lot- / ;

: ivcc u It. 1.211 Wis.s.a. YMN Kr lowing tt the bat prices obtainableCrates :
.... x.:V. BoH aa4 4aa ?BUto Boy. VHaabort ..... .raw a .' J. B. B ffiy. toft last : rw; ;;; I ....... -
ttoft U ttotr toratort bo.s tar ... Tart a.4 .oOor p..to_ t ) r.:A. Barrott a4 tttO 4cktor. ToauKs
Bartow. n.r....N >atao4 tortorby artk. .... that wta to jotao ?..- e 'i(Fro*'.' art Mjoyakl* of tto dew a4 *.to* at tk* krU*. Piaeappte, :;
s Mra. B. Metnr Law ta Jsekslew. -' tot ay Mr. Dumps, J Oa redBMtoy ..' BfttartataaMata des, vat lam tor to to ta atta4aa Eggpkat Cucuambir
..'vas w. .ewpssy' this't.lrm : ,, : BocMy.-wM tk* "Bn at tk* w44tot Tton won a** Bern BQTBJ '
miaca] ell till, ,Pftagg _.
MMpton...'C wton MnBy4 S D P. sal MiwAa4rrr Kato BMfttiiiaiiliai at tto cUk-rooaM toat pnat Mra MOta Bryw tIC Daata L
yrpl. tt4et ft MBIPJOT, bold,, MM Mr ....... 8owraN *oMipaale4 ky tor Owe .**<*- \ I
.
d .... tar.tto.MBMavaaA n.ta a tokoa) via to ... a11. ta |tbs toat.of I ... Mtoa Marian* Bryaa. sad Garden
XT. .*4 Mra. W B. .Bprtoar of low 4aya/to ttolr....... toaM; tatto toa* Ja s to Satkar ky aUU MlM Ftorrto Bryaa. ......* of tk* E. O. Painter Fertilizer;; tad field See4V'Guas

r ,...* rrrn4 .ta tow*. Satonaymicat 1 aorta. ..elb. BCBM ..... ..... 0.5.eis. ky .n lid ta at tto ...... lAd :=We ""I& &
its
.... Ineec4iddd baton
M.apoa4 e low 4ay*;vtotUag -J $15 ... A n'Mtig mast ; :
trims ft4 ...*..........' MA : .:14sb ,Pubn'; Ile.anw WJa at Wwria aa>r4 peat BUTTS WKLli TO' BJCMXMBBI:
,it.p'to **a'*t.tbs, fast. .ctIIn ; mat $%wt Tto a*** IftIIIIf ...'.. lass wkkk 4 onry bay -
ei Weat PiMa. Beao,' **4' Pala aU ttto was .. bra*.,* lie WI1IUDAY ... toartBy.. ; sal Ito! Swiss toad ,let aoaiifttot wklekyo .
',,-- ta tto Dae oars State toBot. Us from yaw .BL X+etoctaot roof Oiehsts." w** ky Mrs a A. lIMa 1 iiaallif MO mto to tnt tow I Hughes &! Company:: .
Beak lor ft ..aker at yoai*.-fatal -<. .. = tR M. Jaekaaa >wtop* tto wiMirOnojia tto* foOowluktet ,.
... 'I ,:.:.....-..... Ici&WttStorr" .... waa r aalfo to4 an wQ to IMBMI. II 6'AftD1J8 (F1S. oJ
;Mrv. JaM* MMijeanry.. *f.kwi c ... at die Pato4 hire, Omat oan shill to take* ta tto P. MIImI. ,
lit. Char t. CBakJatv wto. NMkto a*' -... .FtorUa.' .anfoo4 ta a* "Thvpr tto klMta ta* lipid,,! ..*...... of oatora4. amknMery.a4 .
....*. M M Donr....... Fto- dty .,......,. aa4\'to.Ttottlagtatker torwffl OMB *.....*. aatpto I****.*, tt posed tt koal4 to waakH
.History
eMlpr..Laloa. ; to ,seat .'4lUBrawJatot 1Ir.-W. B. Blaitotaoj a4 wa** aa kU bees aoo-, fats ooparatoty .tnm ..... arUcta
a .....,... ta the city mar totor to tto peat *t bat silt Cn clue Boat=) ) tOa maters List aawpl* of sass of Was

ptat at tto Arccaft.' Mt. Cvktaf toJaekaoarme $.,, BlaHoto*-MBBOB, It.**.' r CUM ," ..... a4 atorn4 to tto, paw to pied ta war*) water aM Fred'fc S. Morse
,
a Ys.It ... ....w.n I" the.BotoroUory tort ta tin to sub
: '*... of tto pre toowi 'xRCW.;Oartaer to **trtatKTaOy o..r;i'nan7aabastn ..,. of De.ooctoty( an. for MM t.. ta* dirt totoc ..,.- .
U i oaOmt purl of M ta kto. tranhvTto 5t.plat, fnat a *pralB4ftkla. ; 1"ra9" liar ft waojajaU . .. la48uaY1De KdaptLL IIr< 0.51 tto ToaeJt of a*, *aiartaMt* a4 vii span M Piss sun the OBbnUory shill Ie a1. Estat
Sit west 1M Pelt. aeatt Ia"MIsfekisg aecUo t. Tto toot to .totty *w0e* B..MBM r'"ba tkle a to a<*iia.4 to altoUaat tto WK

.aM r.erssttag.... :.., .' aid artroaioty.patafat. **4 vii pre a.0....FaeM WIB ', Sal penal. eat earoraOy.. n BkoaUtW C .. .,*ta :
tasty..... Mr.; Oaraaor prtoMurto k* hug ., DW'.rt.. .

.<(< noM 'ft'IIID&n nMLY. = tto to*** tor wr5.t1aye\ |i. TA1N1> FRIEND wkm It aW&ak...U to herd ** ttownc Miami. Dade Co.. Florda.

.
tafaat a kU* at '. as4 >Mra "
S Mr.-tVWa FBO% OB* of tto M4- 4 ,'jr Tory few BOOM- to4nnn anawan
.Baajnt FK m.M."alB' '. -*Bft J' Tlata.x 'toattoaaly tat dOMB *t Beyatoa. WM a TMtor > B rrtea-Mlaa Ban,..,.. //n.n,1 *f tto tics tint blaakcta.wko S .'e-
", ta tto Macto City yaatortajC Baroackt Wills An Mrs G Kl BIe" ..tft'o this kanXtoe* waaa. sal r
Mr.: It :Fwtor-Bavannwat .,'1IIu I"'I, tto toBot toa %wa tnatkto Tto9M Jarratt.Jmtoa I ..n party k...... ttotr 4rto4 tkoro* kty.\ 1IIcNW.. weD AGENT OR LANDS OF" 5*
'ptacUet TMBMJ'alckt aa| r oroftlBK. ..,uac ,
Mar ovr- bawl, wttk a* ar4taary pet .. .
tto WM ail to JackaoaMQaMri
,
twat D QOaa Kto vary 4dithny a* tko bats Tato to* t|* .._ ef eau Florid Eut COM!:Railway Co
Jset..nm. lurapabt
,,. ... ton* yeatarilay bet tto *IMB *.. at .*.,.o Bay tat tto wool Beat a4 aoft. sal fir- ,
FramkLaFMXtoaM has 4 oayraaalo a his Isis toly ait Ba ar. MJM & sal Mr.. Bio sal t>c tk* MaaWU a aree4. crab Florida Coast Line Canal aid !nu.Co.Poaton a; ;
ntana't -
WM BrtlrtH wttk .tto Ry try aftua ... ttolr tart4 appoanac*.
tor toaM W sat BaV-MaJa If and Florida Atlantio Gout Oo
: a* Lad
.
es-i's- Mr. W. _
a4 ?in. M. WW a aprtBkBaf c We for trotac. *- .
.r+.r.,ft'Tto&*M'tot ana'a.at Oats Cxt Batty.tjaaria : aM II,..Ii{Jooeok .... a sal Ate to lat ef ....,- : .
t ,-' .. Mrs Joka B. MtoeB. oCFto xr- *. Mr.. B.JA.) ...... a cfc.aa wkiak >'-imo. M Ibis w.HaJp
<' BpoUtof tto day ta tow dl. ... Harry a. Fay**, ... < .* Ito -clotWa ervalr an sear
CMito .
'. sal .Mra IT. X., > u4akiUrM. Oittoatrm.Tto
Tprtoaarrv
t1..IeSaS K DaaL
.
wit a r Ba4 M *irablT Man tko labor ofwooJac.
.,* ta BC AafwUa w a S Mr. Miasma sa 'of* tko Faiaaa I WW latmaUBa rota sal :
'atort Ttort iS line.ODaaW duly boat poatoi BM* ta Da4o Caty r Jared .._ ..rl* bars to bs ......,.., a ORANGE AND GRAPEFRUIT THIS.
Ira, Joaa. U. BMjy.Mr. BUto pattttoa tai,to ts.ch.tatanovoi l4 icnT, .- BTJtTHpAT PARTY ton* t4 toy to* a as -1ft!I
< ta lb..sma'' .Hi wa* 4Mworur tttvat UrM. .".- j .......... tk* toary .... taOM ..-'
:
:, 'aa4 Mra. Jeba' Pate Or at iMatar naiao aU toftatvrafiy Ottliatta.r StrarB DaDy tola* Moot ****tU U far We bare for summer' planting a good 1npph! *
kaav at Mlaad. an ta Jitk aann> awck *>aao|'.nr >rJaffa. aliMia Rapes* Bctfanr tto :pots a4 d... ,
..,a'atty atMr. _.5 rtaJsehirtDL ; K .I of clean well and two trada
rBAlfQtiBrr: a avakvr af bar trial If OBJ Irs. to relre4 I* batty grown :one year
.i//taplls. .' of hit pajoota oAn- to or*>r to 4* op Brian Ur* or anattftardetoa .
Dade Mra. .W Oratoi'. wffltoual toan 'l' ,..., act t ta to*.r af R wffl Met ta a row in all profitable Tari tiea, which we MU 1 ,at I'
t Jate Br: faitorB1iMn. '.< to Jata-Mr. ttrataai taeooTin iM lkdy. 1* a ...... m IMAC*)*] VW** ft hag 9tO I
,, FraBk' a>4 Karrf B4... at Manwri .. closing oat We oar trver
; *,Lator ta its MrsOrekta .. ast t IDle Jan: tM ... sal c.* r.d with prices; gnarantefl
OIl $. toft>feat, alitcfar Qtk aspect) ta tton tor forvon .. Snt ka4Ttor ask ton
-. t, pYU* a onomitar will *ot orapoO
lase, ou., toaM ta Atk tie City,'ttoae* toFkltoojeipku '. J'roa WM Bnato amitto with Ito haL A. .U tta dish NO WHITE FLY. Send for Catalog**, '

TeA .**4.*tker.potata flab Tto aaaawx. sass r tow. afVT4 over to >..n.*t tor tto pvrpoea.or '
r '.Tka Montana/ ftekaa to4tM I to Ttelt trtaa4a., Mra. ,Oratooi wfflto atlas Ua eC tk ... ews .. 09 a* tavrt4 tte tox.Braar4 THE WINTERH4VEN NURSERIES .
*::lai/s $ aa ktttacist:1.15. crifttiy Brian from tw woetalcfertto fcy k* .jaBtora ..*. aaalol.l oy Mra.
::._ -' ..... II .... ....1 af Mlaatf a4 eapoolaayf tnojtto taftltoal stilt I f. Stow t.ot ftlrorttalat ta .
;...t ...... :-af tto tato t.>... ftjrat ekwctoft'-'wton 'tor .w i =#of;tto U4 ....... waa tto happy May way; tot kJ4.fartto maidWuist.NW WINTERIIA FLORIDA *

r- ( :....._ ..T>lti>nai .. May.Ktt wajtraTto .*oeo car*.a*, janockn : any darts Idle ktrtk I ,

.. .;;, )' : ... .-l ....iJ. : ''''.. '. totor bwse ,:', Mra.' M. B. .walek wn .ft* bitty dIa"I&:p5-rktfta4elpkta ,Latter -

.
,.
r \ '
,. .
.
P 0 :
: / ..
I I IIIII" 1 '"
r j- : -* > <- I '
: --- 1- > "r
toe -- ;
\
I WXBXZT YUMt IT" "
I' MKTBOVOU* nmur. kAT ti. 1ML '.r\ ,MAILS ARE SENT!: IXALL REMEDIES G GAVE V( S 100 'lISTS MAY''Natural Resources f FEMl f h 'CURIOSI1Y'' B'APnST 76A1HER>> i_' :', I' --, >. .- .. ''', it i..' .


.,

MAILS SENT[ AWAY PABIE Y [ NHt THE OROINANCE Meeting Adjourns CAUSES TROUBLE OKLAHOMA[ CITY J. !be pnJc'. ..",./,.I PRIZES -


< BACK E nu>*a PftttAlatrtM BMMM* la.unctod n.y art TUckatf Ta. .Tram Ail AJto
t
eYS ,
!
t A S.c c tfml CMdiaim Raa ia Lftcal Xlaictar'a L.
Ortr the Catty to tab Put 4_
3) Paula, Uatatia) af a ..
I (rroai TaotJiya. DaDy AtfiJr aid Tamp With Ela U VariMU CwvtfttiaM af UMOkUaoiM W.IOWBIATHatflT ;''\'''

> ;Owlac ailna4enUa4lac btwaca .. l II tarp war UU4 that Oaafeoa Brad Q.uacter-Cenrunh.,; Yo ,

U* rallroM official ass Q>* ,: 0. April tt tW Btoeayao Drac C*. mtn ftf O* ewes win l nor Mafl-IrwU Jail Wrk. AVA-faWTtaTlf. ._ Af LAW "e rsJato h

portal avtWrtti. tw people of I 'sacred atroral tact ... otWr prtooito .*. U* .afore*>.at of tW a.w or- tara U Tbcir u.... .CUICI- ----.r--; '...'

Jlaaior ..4 other polaU la tk* low I''Ior ,' O* ciaurca vW woW tent tkxwt e 4l see. proaibg for ta* rnaoral. I .
key. WT bM ao Bail 4UTr4 'word fro* IW two worlipzaB III N e1ral0 IIIwI "
I|' sf '
** ontraaeea CaJeaco. May Jl--Ul
:. 'Una la IW paat tw* wo.k 1 ...... oa aato ky taU I aM;>na. lols4015 IA.y with rMtaaraapj of- f'Val<.ora." tt. pntty poatatotrwa_ Aaaa K ftW ]I Cttr.. OUa, Mar .- l ib nams .... P1ib '
4 ....
It appnar* U* portal aatWrlti** ] TWr. wan tarn ...btr'of, Tffiac I okrae.a OtJ' to w
ta af tMq Xeceaaf
coaaretloa tWrwUa. *tcalroeaatly Oraya Laka. win .
.; WU that Utr eoatract wttk the j 1)I 'roatottaata. tw prIMa blot aaflotoatly Wsttatta.. a C. MayTW .
t< by tW dty coaaeflj (!*.. a baring today ky tW bier. ,........ W 4Mlacvtea Baffled y<
,MOroM calto for a .afl to tt* < ralaaak to ..ka Croat' totor- vw grist NaMral IUoarc eoala f.-.ee
; ball ... aatWrltlM. *a cUm' af __ e a tty. ..,... and .bilwaef. H. Pt ATLIJw1 -V
aloe plans ttr.. daM a .*.. |I will
n to laW roll lint ,
IaIoaaIIta paaaii
wui Uk
taraaxa
'II' TW .tmOroM' eowpaay raa bt tw {, or.. onatort em oi .....,. aa4 a .. ItMp nt* Ik* *r41aaa *. idled a eeBfal eoaelaatoa WISao .... vk. as. locking t. Ute aMCrOpoUa '.

( : Tiiamcar tralM a:-*k alaea tW i of Or** U4U appolatM to MW blot pa lteW4. WMMM *ffofttr a4opttaf. a at 01 -' 1-I fyi as. aikt.d tWt tw lair tsar af 1M MV *ra<. from aBU s..v. w ATTORNEY AT LAW. 1.MUMI .
woo aeW4 Vt late .oCct.f I -a vWt Woa4 U eWraew. Wt .*( tW -d q..... usM.
| ... aa4
ky tW tarn .
Crab paaaal ati'eo4. TWy wta tWa rtfM. t* Ira W t'MIe: .... Malta wars aata- Uk. part ta tWMTMttoM YarIeooe =e"ft.... .
r ,tWmck QeN/an Un. butts .. of aafwcrt ..*..... wttkIW lioa.Irwr. af tW fr** Vaai aril ky awtlTta af .... vkkk o
'.' ob.y proftaloa* of u.. orolaaae al Ua "'. Wt ratWr UI Bart Bay t>
trataa parttetpaaja, tW Ovar
aM tt
stank, to
oa tkao 1 raaalt that tW foOowlac ".. 4*. aM urk tojoajota tW dty from Is's *Wt a patmral '....... .arV tw aaatrmarr Tube
'!f'.1; tier U* portal aatWrtttoa wait U* flared prla wtoaon: eat nIq: H-J Tkto wta proWMyCM lots.. Wr aira4 ail most( af war to tW ...* af atr of total parao Ta oral i procraai win .. taaa .. r.01iiDA't sf
left tor
tMr
aaaa to .. UvaWaiai
oarrto Tkto tt raOroMMapay tp*> ,
rofMM I nnt prtoa. 41* ta till ,..... tfcrfr atraa aM krtoc Ua tototo -: TWt u.. oarrac. wit Wpr to4 t* Wr anwc, TW ... .. .,. raU4 CMMTTW win tile av u ,
,./wlDJaC to carry to tW a*.ran ttock twle It to* Moor, lOa of Xr. aM Mra. T. T. air eRI'I' I 4actiT* af trod .... < Hartaor', af Gears Laka to tWPlata la g, W ta* lUdoMt W....- Bay.ttot 31 t :4.J.

Moor*. Ml comet' woriA K .. wsrlsco ** wtUaaararao > < HoaM Iftoatoft S sV. woe .
.wrk oa Its yaoMacar trataa. to mil IW city Ua at ..... atrrW aa U. P&R11WN'11VG *
Bar* to IW back aM alp to Ole B. oa4 pile for ..,.. |S t* gel. arf Jut a* l..*r.l.*4 t.IIUtortU..1. M taiarcWac *f ..... sad klcaaaa4 fUraor. heists, Ibis ito ....u been .... trot all part* t >1
Vraoatt ttaw aoltwr party bas 1ra -I' Harold Gnkaav aoa of Or. Waftor aae*. aids .. .afor a4, Wa ssksc.l tW a41ac toato a tae.ate.. to Mary 'Cata. *f fim t1i eaa4 w "r.y- brags ..,..c-.r
''r 1 8. Orahaav corroet woria.SotM4 tooateu ar.* to kaotk It ... If practically aB tW ataUa offtW Waya aKWvc* aappaa4 Ie.. a!'rah w1II .peal TW KanMIII
ta to U Tar pf ail
ottor. ** tlno* a : ftI
u Utter rice tW l. W pr.key t5 erol. Inked to GrsyeSete : JIafd e...... Via are.bNa "- t ....'-w...... -...-.
4 oat u. tateatioaaac to gnat afcoaaarrtac
WMlcJ'ortmaatar BMca ...u to tWTaflroM PriM tor rrto. IS ta gall carry portaa ; .
,...
a4 waa terra t. arry r ft. ,. aM w allay tte .............
41tM rtWa tW aataral laauaiwt- of
.
U* tau Tor tt* ... Baiaaiy. n corroet words aplrliM eo.- la ... .
.. wWRev.ChisboImto....... 1M IWt lot alt tatotWtratar f Mp rCTaf shuts Time Wwvat. AantVaa Baptlat HMM Mhatoft ft* list
d eouU7
key
pootiaVaa. n tt W carrlol oa : ,*- Bad rionda ti t\
...1 Sw Ned toa prtooa. oa foul ofBatarday .. aawna tw parao*. W war deer vm WM ta flU! aMal mist a
trvtm trataa, aM oaek ttaM a spay aaek: Carl Doadai, f rroai* t ft ratMto*. Bay pall tWra. CTte4 Tab (ttoa aa4 dol .',aa4 ta... Ti. AftMrteaft Bkptlat rsear4 .

ta ivfaaot' by fW matpaay aM i*> raraoa *...... TWtata TarWroack- f' totWfa nay paool torora4 ... wtU tract M........Jar tfbatoMir arfveafJOft i
l" tanM t* U* pe4 1es Aa a fooatt Waltar B. Oatkajra BBlyor. Blobs WXQ* IW atoi'rtty af pmrpoaa aftW r fa.ittoa CXaai. tW tortat tottertWt ,aa4 atfer iairaitatthml. *rgaateattofta > osa L

's cmatlarablt aawaat at ataO for ,.... Eauartt BmaatUWnaa" Tooataaa. : _.r.nae. waa at -.c aypolttka paaaal 4aOy' Wtwaaa kla aa4ato via also koU iiilnaA : ; r
r. '........ ta a*f1 aia'atei! ta.tW Yea Ail t Joaov .Aaato r. Mswuattbst aa4 aD reed oaly to.* t a4y laaeaa. At 'toaat. Ian IWpraaeWr. A sal tine at OM aiiida.. ClVILt ENGINEER''

,.-\-t.'' aL t I '' to eeoparato wf twta ........I W .wa toU fiat tW Hattto tall M ttoia ila. *f U* ....fraarr !AND SURVIVOR t

'. .. 11.d3lwea. 1<*WtweB TOIT probaMy4orataB4Jac aattorlaM ksSMr TW ooataat tW proBtotort i laY ttoaa W...wortky.tw ...obtoeta.......; w11br De .'t be. alstts. .. is .Mg. ty'm *.rt *f flk* sloes .... OM .........s. s ... .; &-.... ArSwsw t \

r..te.l.. ..a MO* W ..,..... UiaiHna ......*.. aM lb.. tort. .*.. Become van- tec was aol wKWa l. paOdeal Iatraa .....to kto tW,tor. 'affair,.aaj. Wfttfiatii Ia4iaa thfska. .( Qe loatkvMt sad away .................-.Wy 1 .... ....... i

/a.. WwTor. UM septa Wr of coatoataats w1. ...... aM t'. Woa..btgS4 tocWlr. Yarn Ute aced aa Wrftto* My.RS YIII k*. to attaa*. ,fo ,-
'
.
\ *..wheat aaaa aoaatcaM..:ar.* pat IW tataraat CWy aaalfaatM. awe Mr. ...oaiTaU. tdeC Oa tso to pat ft aUd to prwa taca. 1aiHL; ; }.PWBiDA.r, j'
Aft Host
/ toraartgattaa fty .... toapaatera BVMay tw
I t* a Croat ago ....... *r tfc. a> slant tW, coot ?Skis to k* 4" loaaaoft to jiaaHa Nat W anatlacaa4 'tes Bopttot TaaacMpto1 .
aa4 IW f Mtoa Walt Uatoa '
area at Aatortoa '
wad WT
r J. lard: tonari :aa4MIES ,...,...r 1tN.JI fjoai.....a4ratttotact... ... ftawac IW.PJaatow -i 1 pstor. t adds IW*..fttoiato. .. CM wind*f ato X-rl a tire. fbltowa. Ie" tot' k *wmwwt .portal, untoa* at Slick 'lbs work >, ;W." MAYS vtD ,.4

-' ail .nJuWe p.aertpt15 aa ':ptoft tW an.o4t trtftar wlttCapM of tW aodoty was W 4toiam .kyU .
rt"t ) oa tw pjarWCaM are ACaroat la.Hk anailag' WWGSpaw .aM wta fttaka .... 'tW caw, to .......W ...... 0.. all ... ,r'l'i'
;
walca =
aktnty wRk W'praU4t i
Mad tor S :
Warta* 1a1. -tIT.'
from pjoat yataat toiitoam ta Oat > \ .
.. .. "
.* to
tocraaaal
.. :. FRfliyFNT'LJUIDEROJUE. tWra to' a paparatoanOctat for. 1 ; JL: .V CMiko_ far tw* i.atJal'Woav Oa IW *tWrIW \ W.ataaliaril jA....' De' bpstrt ...... .15 .-.t. :
aaek alaaaaa or afHIrtUa. ., fi to Oaa tt tW4t peers ,
proMrtPttoa fetor af J '
ital.-K paator CartotUackprca tetlataey
Md..4 : r .,nmfttoatto afBaptlat '. "' ,
= n'UIOIS.tlAltW w' --
= Mirlbets
Wlac BoM far aaar tWaa : ta Ufa dqr. eW paa.toral sea aM 3.3. 10.'' afitWOraal '/ .
;.ebrh 1
4.'l: aOaioat. TW aiallrtaat mvMitaav, ,
lire ** toWn ta lOud yaatoHay. ktoraatcaatioa MartWra KaOWay. Ph ftrw ;
tac ft kifaato" at tW-Btoeaya Draj, Urtec bass teMorW bI to tW nmte teat ..drwlatojj I t ta .. ..., any toctoav*rs sad.Ma'n1>.toa4 teat gar. at .WPM Altif OrT/C1111. 'i

a', t. 1 .t(1 I'ar& ..: t .-: .1s y oacrccattaa !
-- u ., I Cilboa.1 la DwGn'4. aotaltorWr Oororaort pottttoal **plraU*** |ar umf AI <*.. TW .spa a4 aba **MUarv. WMa_........
: '. I 'aapooto. , t.e > .. 'ht ,Y1JI'.r aa.
IMrala. May M Itr. 4 ,j Mr.. CataWlBi onatoapUioi. aater.to .... at ktr. Bryaali Wat M Mata -' ...>la. 1 Wapatr .......\m.u.. ."
aM Mm BoWrt BtraaaWa. wW .Waaklaatria **ptor* tw taot paa r V.VtAaMBVak. Ja VCWMtt et 1" .
WT *paat U* Tw get wttk Mr aM WItI1fo giC: loaf Isis foratirty tto \oraacattotof U* atottacatoW*' liarma CWlaat| Bwlcdmal Amdctloa af ,Ha**, '.' ABtoattaft''er.e pmt sift.4 rear ara4...a4 ... LoaatM o* AraDWtw ..
: en'
rraak 0traaakaa.v oxpoot ,to |W Cartottaa duet lie wm '
." I.styl 7. : proatt Boerotary 1 .* .rtu1WlNktr.4owt' \
';: tea4ay lor tWlr ,Waw' ta hate teaxiriBW tar /aekaoartlto. ,sM1Mfal.W rNH iactarcnt '1111d a tW teat Hat to tW vaat \
Tad + Pnptoat t
toaoatoot > .
4rra. J Ite} aa
ft.' 0. .\ { -
\O.
1 A t aka tw Wot vteW YNARD
(. '
tfco JoMaoato
taotraottoa tar .
.
,
.. C &.:<*artoBtacWav. wtfc aMI i. 1 crb.psopi*> at lOud for ...... : WAt DrtOTltial Wcrlan'ftBtakx ra.bert *rtWaaa sisgisgollee ,t
ills .
MoM&ya Dom: Uo M1a..oti .....u., r ; tM a. aara ,..,..* Croat wl.traaet la- i'
) > > >rsbrnhtiler j
Ii Ia tta tubas, 'C. "t Osaarr .
.hr MY .
..
I trooW tkto-wook. fir. oka Mlack. a..wklto waaTwaa= anraatot purls.ba lsnwttrW Wt | II 1M rrrra.ar w j '
1 ; .1 lag whetMr.. raft aM kto frUM ; .U Itv 0rpaWI' .. _. w'i.
g Ma.Bt.. Bataruy : alckt, by l*pvtyaWrtff -. Itwa $54 viii.
r. '
Cramor toft.Tkaralay : ITU ALAVM BTim .
: l .
.
to
xtw,5 oa U* aoiioM caarc'* anr4 T ,
'
1 t all far a rtott. *f.stud 4r oatW TED THIS MOKXWOTk I. sK "
bsail.vial
of forrory. > OoTrfoor
WiWtac.cfcarcM, vii : '
wat jiaaat/ '. :
'r- forctac tW. ....* at '..-1 partoa ns aa ato tatter t* B *rooatadra > BOX, J'oa DfTOmoia _
Mtoi
:Jobs L Coataaea' Bryaa. oM .,. to. cWtka aMaabUc <... .1 > parap raaUa far, IW tr rater. ta wkfck Mr. f aft I', ...#Tartl: flaT'U-J Ltarmfr -, ,t PATENTS

.,'$Tkaraiay Oartoor wen ffmtoQy avtr snort ..... Batarday r ,atforaaoa.I alara. arvtoai.: arrtrol ibis atoralM .. Mash. fret kto a.*roa* frtoa4a ta M warfar *a' an 'UWraatooa.. \ .tW are. t. a.rt, Irvin:l.
aftoraoaa at U* a*** Mod to a* artaaaloa; aaiptoraa uwd> waa New nine tr*. >part.Mt Mow Talk .woaU aot ..,.* aal toatraetoi valek. wn base tw aopport *f IWtOOaaiaaiatra altial :Jremtt.',DaM '
:i:;tW ktUa'a.' paroata a Mw MirMr. kM teen to tW eta.htraral Iari Waanartar' )W, ,atatcrlalto 'I. BajW*. 4tocattoa from I af tw Mattoaal'Aawtatioft Oavatr.' VteitaMl '

I. W ......fay lira Oartear left oatrata B*'wm.W ama JnDataarr,*. saa> froai <.. ..... "nr. AUnaOoipaar Ibat Ksa ., .; ,- \ .. at Maaafaotaron. ..*put. .. A. :
.
.- .wtSvataW lat' tier twtr H bin W<......*.*1"at aa ran t ,tfcaa U .nn.A'eaL lbtian, win rws, tar fernrafva.tt .. ", ." .- .
*
.ray.Jar,,apoat rd Mrs Tkaraiay or.. MQrayt ta : >Dal- ;.. :;:' 't late 'aM trw.Ikromck to s.Nr 'TW, teat .wktok, Mr. rarakorwktac ...I .'aiil.Tkto aottoa,.waaM ....... aypaartec V teliylt ..... rw+y+rr 1+r ewera..wwessar

',.' *; *., McWr aM rt'; i:;, 'ioft _..: BS ..MEXAQBUKJ tit 1 Ooi ,WM Uta arttaai.. tW .stun 'oa,TaJt" Oat aTan apoa at ', ; ;. ,,1.. ab ltr t* rotpoM. .Back faros Uraa boat. ... kMkto wateftto Wl4ta .. ..... D8I W1IDaa'R.. ; -;
Bataraay ... oaatry Bsk. w 4t' ,
; torOotavbla .
...... .. '
aaaaal .
> : at p
Wallet
aa
i3Q *r W4 apaa .We Vox:: *tDaa ear ., d redo. IiIp.ne ,Baal victory tkrta raiaabU M I taa4aat tWrata acrid to ft, tar
Tb.r1'9st.i1GIt1' *** .te .*** I Aotorta. ... '
; IW aM ..,...... with aaaWa aMotWr tp5kk.n- .' a potttoal. aat> ., rorcotrtec Uat PMittoai .. wta. ( WaM M4ntt tW .... *< n rl t- A L ban.k',5ad'4ajt' wO4 aa4Jr .sr war. W to ,Ickt 1:Back** ta 'Bow: by'tw pjai lactar. .n ..TIM II''' ftnaUMt at ;Brat Arllactaav S.

.Oa *rlav,_. are{. ,war*, ta, Iowa at *atora. .. ,.Oat wait to auW lip atopioaacarto 0ofzal ooorra '. Tork tW. r.oalt/atfaMvttal Tarvaac ease. ....' an .M .twwa
tw *toy.attoa4taf, U* Owtaar.Tkto aa4 ....,... at'., Pall! .1. '1 o XKAKLT tOADSD ralMbto,to Bacwav 'Taft,wtU4JaM *. tato T IW irnliaiOal a- aaavT aw gist: aa4 Oat then. M a. pi
>leh'wttdiraF Been,.aM aa kiaaal apoa a bare toft BacW* tbs ate.TW -'f .all Sa'tW Ut. *< JlorUa IW MO-
J' ,. a .-' :. Uw4Vr'ft.UaackrWnor ..,,. ,rr..... ''1\. ....... st the sebeaar Jos .**BBiai ot Mr.'= to Mtaraaaote AocaHtoc Ttaatiiat 'J... w. ties <.< a aawaaaa epos "Wai

'4&ttTBRATD$ UDxD7TOIi Z.. barn .. Ainra orT Jpaal .*.- opK P.' Cbopo'wttk a ears'.* yottowtpia w aknDaiaatratJi ". Taa a. ,'w. 'pjioi>'r'bta af U* M.U ta4 tW 4afntfaat It b tWi.
pjanrliftoa .
'+ Bllrotrl6a ftp\ tW rlrcr. tato taigas *- taaWr tor BQaaWUpart ibyy' ahaotartata. to praattoaBy aaialaiaaita ton:..,.* tot aaU. laataaliiftt ., -
t ,tiro ttl to ato. amcator tana,' ....* fcto va.caaay JtU, to ....... taaaplidoa., *M .. aM W4 JI Bryaa wttk4rwa U* utar of cktac ... tibia ialaaaat W aa4 W .to Wrvfry rvatra4

''tit J.1. ,brut te/va.t list ::pota' wQW( PU.4 far Ua uoiTOBMl wta cot ftwcy.by tW .lawtoffpart aM M..b-sM that K iraaalt Ifto;ftitocM. IbM af U- ......... a. appaar *. tW bit tIC s.t -t

rsaag,stir it. )wbms ...... Lei. aiaina waa araryoM :at.Ua !. t; *:propor CUt Vtaaoiota ab* UctT .laborora ta.tato. ftJUlaU s ery. toaa '.tW Mart. .1s4 III 104 ...r w e M
b .Hat I. yldt'/L oa* 'IrQ/.Joe.- WU Wn alla.I'dm -t, a. onaipthMatary'. vote to WrPOM U4MM 'arv-. ., ltd :tW tart ttmUf.;tW IM br.ott.'capLt B.atB.'w'1..r aow aojWiac ....wIWW'IIW;, ash N wish M Aatarkaa V..anaaesisal ... A..'1)..,1M. atWnrtoa tw aOacatkM .

: 1a eu.rr .. kto .laaaacorto Wr : .it. U* "JofcaoBft Tbtary' tatatowa IWt aay acataatwkat >.a M am, win W aNa aa
srtakZ vlll tbor:. aiia.oa<_,s' ,TW \Ebsatfl. Se "WMd-i I tato oU aor saw W kir.1li4broMokrt to .....'tWtyraaay at or.raatoof ...,..... .y ..!. 4cra4.... -: ,'I ;

xr. Ban spats. aM .a trotxht war lowed *...s Unarboat tWMatry ,kb.r.wm root'* tw tar fit to I tetwr: ......* .tbadew- ,
Ib1tMMMsS tom
e.alttloa. r t v.r s Fata 11fo.. bill. a. a. Croat tool rar Bryaa. \- port at iw.cnat"aujortty't.tWMIt <.r W vMaWa ale. ft wwft tar r
; \ittaay .t raptls4 w.r..w. -' s: bhf ...... '
<< l TWr ta a* ,_ottoa Uat Inkaonato .u .... Is De lOuIS ,, .
wta W ftM fetwa ; to Mated .tkat tW ....wIlla II........ t ........' fibatr.h. t '
: ta UBotWra '
calalac
r itw atroactt 7 Mn-.n'W'a.MB. W
$
mile Wra.f ,
away;
wta tit atajaap toatortpt .
MoMft Wr. .s1'St'L'ds. oats aM BMaMM | otMorta IW atoa to ial4.evaftty.Catai.. a ;
ge'ama g lu wssa
*. Wt wQ nude ha gent 1 .
Blror win .. cU4 to toara that Jtrm. acatoat ni ,MSr lit
Carottaalatoai
lo.ooMS ISAAOCOLUXI .O.: Btoektaav toiaiaiU a. roMaaat. '. May:'M-a nal tkat albs* .... at ... pttoetpto watok tW me _fl*.fbv lUi wpm% ? ,
wffl .. r :
,4f ld FOB JAMAICA ..' 0.' totiar'jlaoa- ta' toeatM at pir....a... Urowaot ta aatBjMt appootttoa ...... ctrl.for aM wktoa ar & 1". MUUUTT. = If W *.o aot WoJJo B \ t.
aa oxptoaa' TOT I* prTt' U* aoarfaattoa of tW ,. '1' _.. ......... ..
.
nlaesloas .. .1&1. ( dark ,
; A'- t ..,... IaM a capaBa** toaacfc Wr* toftM 4blglsbd K. raakaa ,tw irrt M Assscg alas Oraatt Onart.By .,. t
'
DiITtY' yb; 1y a ar IW ..... tw b aaaM...a4oWM aM pat,far anmtojronca ,
Yet W.
T_ .aM aotac fatty ., *>rral .otWn tajar.*. A boast aM flat after U. ant ballot y.tC trim : K. Hottoav;;DspitRstk '
,
trftiaiir lama OaUDa satW '. tare' aaaiWr ,'war* i feud. wttk.TWXAl patk.to atrlkoa agm'iathiaaip' ..*. Onat( CWri taalAtttojaa. : 3.gar pirr.ip4 .h+ w
pssluNsr t I it wt4 w, aay' _> r*** TWBryaalu
i far.JaasJiwtbecm .. -- I-: > 1 trtcttoa aM.>a.jatoary a**.at U* .
Wr rotara oar tW AT tit w ooaUoattMTr t'1 ......... ,

wit bad tatWr tor raaaa AwftfCriiie, Of d. E. kowrror, aa4 tw wbspropo.tlia potttleal. = York ...e'Yaars' aft ..apparoaQy 80Iidw far GkaaplataamcXVTKM -...... ,..

tt W OM* or foar waktrBaa I ..... ._ I. ::t-- ..BOEXB... '' ..*.......'I waa' Wa W clo avails>4 lies 1 H' ; aot .atomic .by U*,pes TO oaDTTOMObart r r l ,
T ..
r I' ''Y ... to '. .. wartar ** tw ...... aM ,
\ b'.A e.rlillst raorPrtor4ay era alibis tW P> auitVi toUjVW .. n'J
N,5c.'tIsIA to Wt aaotaW .
OI UrT* pox I .... .'n' ..t..... er"YI' aOoraooa U* twit' tar rvporta wktea raack IMfraam at t at tW Oaasty ttatoat .o pia r' 1
Mat IW rtt of tea
a erv44 t* .......... Ac vase p < aatocoa- nortda. ta M..*..3"W. s
Mow Tort ta4leaU 0.
IW UXFMa "
AT Yes to aatoaa wits aaa Wrotofor*
f rcl" PM.a.aw >*il*..rat .
II \ ; J ."\ psatdaI aettrtty oa IW JrWa&E toaa4 fbtotiijina1ia Iaam. tttr... PerdysL'DMa Ooutr.
t.i MaA>ya Dafly) -'' ...1I'.T May- 'J -MrB. .i aaae kaportaaoa} tatrolwaai. '"aM %Wpiati4i4 .... ......,- Ham t ..... aM atoUtor W4toa. T* aO .rattan. tofftiax totrfW-

aa>Bto-Wr r'Oar raoat* l' tW XOoCmaa. rest tfty aM ft prtooat gsgllg ,laW ,taba.-rtts vary rapUlynaMW Nt ta ato Aotorataatloa to 4. Try .. r I teat sad '15* |arii..a Wna< huts. '
.fcl a atacoac* tktov roans of MotWitot torcymav.kOVM praseu.grattolaaT Ulac'N Proroat a, DaaMMratto tto- err w iaa.a
t
+ CCTORCB'A
earftr 6tt+t'K kto Uttto ton at aU,, wtto tocIai.aq: .WrUromt. waa tatertvpiM sddr..tttgntbe ky I.fI'U tory altkoaca kto .,..., aahaaato pt .1 yes. ftaafe mt PM. ara WrakyaatBU

wWr Mia. fVw* to yin .. .R ta Wltoral a* ,to ,laaaaa.MML A..1arrIa. forjtw phi*Attoraty. ,Ba waarfrlot acalart Mr. spat wW W atata*. .**H ta e.T 1WJua wmfto *' aa4 Tain4 ft* praaaat,ftftjalatoM J
,,tat ito>h let tWiBiaW. I ky |W aoart. w rcpMtotM atot roar J'Mft..* Mr- .... Osrgs.Wtt4..br bra' aM ....... when "',or Taws fires l .
i00ga1'BItTQTtt1 ., I v < : Boar* MIa aWrtaWa aa. oronrmatac tItW af 70*. aara tw 0.- ,
atar
: 11N tw obWettoa. W paratctM'ta aatbMoa W team*** ta tW tfrcan caarV Ta r'* \ ajalaat Oitssn.A&E .
to aM.
pndlat aaW
-- i I Ato rorwat afterIaclor4r4 k kaa ato Isis Itoi ta tw matyctorkt aatato af W, O. raretrat Issiad. .
CAY Wr Waattfotkfla* Oaral CUf.oa W* a* bobby Wt ponttoa aMjaa r Yes af Oaa. =:
stk ia.fflEftfATES 'If'lie .*...'aM IWooaft ooe a silt 1t larnlaiaiai Omtr rbrtl k. tWti4anTQ
tW bay akar Mra.B. C Booataaatartataij aaltaUtM pan will wktok to fartWr -, r
ta4 :atoi $tt lor caateaipCMrtBanta Boalty Mortcaco Oaatoaay acalaot d adatotratite tit ftaMaatau : {
r at ar/s yoateraay al-.1 ( Katot that W IUD atatejtetaM kto aaiUttoa W: a asterN sir to Lass IltOee aM J.apa 1C.. Ltws pen -tram tW ta.l
inns Oat I. to oc* >ock> Mi* rtko4 wtta. pi MI at Mti bhna .
IWf WikM IW Hct Ie- kar to to auk* Mr.... .. .
.... WaXtakly Mat: Wr tore or say ot. ) .eGte.I'
kta fctfeeOoa bull Pal kto **ty tokto BOT70HT nx' ion Pato4 l araarr Jt A !
< Draaxraitotktri .......

toarlac.car ta aura tar 4r cant. rn ar tea Is1btttttft
<%Bat, liaaaaliJ Hat W pistol Or BTTTBOM Taaalft X. ,..... ..

fl lYL .ptoytoc.:- twy Wcaa aB arrtr4<'atoMatvftouaM to a W4yaM to ato 4aua. : wfcorovpaa IW ceartar4cr4 MV Tbrk ta Maaojfkanria aM wcUto Uor IIUMIa...hl... tatata *f. W. O. ISntrmt. imaail.I wMSts.w =M.i
.
> :Y fi 1ai. ty apoa '. tkolr ftrrlraL, .v lor. Bar twt: koariT Mr. aurrto* Uto. 'kekMb ..... to W Bttl DkOWM ttat W WOranamBia.kto 1. BvkWri. C1a.tksaa. rotara.! "....,..,.../. Netts @ M + x
r ... II fawMIWawy Ibis J
rrottyf into remit cara*. wor. tile ?pr.swtl.g' to mm !.! troai Jackaoarflto.WWr
attonny' toterpooM .
aa4 aM aaek .**..waa w ..play WT** YUIa U* PaaiauAito W PjottW lapianaUdi of ...... tr
prow aotlo
t" *.helW7; it W T"'nrt: ear objo loaa atattac Uat Uat Brasta
i sub a tars Ja tw..lam ot_. earBtloracier'If. tg \lie !tom W4 nine kaotfly.aM.Wttbtea Tin to. 0.ac.e... j IWparaWaM tars .- B. latra Mfr/ fraca IW hats .....",. a* aUatrtrater
waa iW ', It'n* BapabOcaa .... orrytatec kto see aM. faB .apply f '
lllli : U
Mi t1aeT all *UMt4. tta san.,5Vail b twlifnaac state of nro ror VBUCATIONof ,
CUM, aM the at IWwr semiis ',:w14. to WN-- = wkfca W atya VQ W U. atootalaWrato O. I MKs. ... ........., 1 Via jrnialaMoaato ,
iel/'tiiilllab'LltDifjM hind fret. taiaaitibto; ...' bteWatof -. *wiigyr tW east aa4 aanaoay.. yM ta IW ...,. of tw to*. aM tiaabari to Boa. Dap..tae IW laterta TAal
tWaa by.Mr*.>'WUUaai wW stow ok*** ..... ... aot WMw ar lam ii\rye kraacat &.
wt'.e.l.i. ay j Jigs kMIo.c tW procoMUC isy.ar. JMn wif c.tJ'Cevt : a. IAad QIee OatMrrtU rift .
$ i4 BT. M. Bivwv e IMI|.M w prtoa aaatatott to a. lob-. atattac Uat ... kroatbtac Taft aMti-a acalaot to MUM \ of DM 0Da",. rtorUa. aM Aprtt II. UOI.

kaMccakroUoroi. oaatorky proopoalaci *f.U Co .. brOw aatO tory ors taw Mmttj -1 ask tar a Baal AlaUarca a* wet .4- Motto to hardy sitar tkat
t -, .n., ..... JrtIa tor aha wits Wt aanti.. AX OLD BONO r
he aIaIItntor.
I4 .
{ IWy;*** ftaaaaaaC\ ri .. U .. CWrto L. BWrrltt. ., B4toaV nor ,
.r 3 Mra.. Batoaa. Or.bia'lean raw AMp abort(eoaUrttoa at ..i *. seoepat1r at .. DeW at IdaaU. norUa. Cato Ma .... .... oa "lass I.< 1.... .M*
iryw: aM aaaM a4J.aat t* wd.tall. inaatu esa TW proaUaat M I wall ctva ya IW B.a .. wise
May t -CaW* rata U*'Xf wtU4rw kta ..- 47 at Xaicft. A. a IMS. ....... Mitt Ba SU7 tor
,
i t a* U* ftaatTnary at U* tooa .. TW talf4 prU. a ftaalat UtO 4fTfcr U* Jaa ***ta.e.M4 twcaaav tally a4 kto ...... IX yoa AM U-B.Ta San to rowa roatkalr Aim u NDOl1fr.S 1-1. ooottoa 14. towaakip M ooaU.rate w. P4

at tW rapabBs. warn ..51tbreagbtt pta caaatoa, ft8.r MnBaary piaaufcl Kay'W>*t' OUaaa .taw Tare p.5 Via Mt- .all ; A4*tototratr af tW SI ..TaOaWoMo. I
MorUlaa
toay wltk lib *aia1aai J.Xo At tW daM and T ... taioroata vktoa Wra... all atone AM Ute Bttl. aow .ass, a* c r4 scar a Kmi.... <.....,... W it Mttoa at tateattoa to maa ,
p_ Taft aM tarorW Caaapo.or sad
tw toteaovBporttf ri .wari wets Iai4 aa wet { {
last flTo
*fl ktaaa Lau to tW \MIM'" r..rrII.taCIl roa1ana HacWa ar rakor. ar* sow j j r DaD W tw OBOtoa far tau wait yoar proof .to ortaaltofcelalai '
IN IW UoroajWy trlck oB 4 tWt O to IW toM ....* 4uartti4.
pBaart* t/tW. Ana war; ta4alco4 .. *. aa4wleWa Trtta Mpa ywtooaw -e( TAXI KoncaTtat
Fostoffice tW aoatlaattoa of<< Taft buoys Joka B. Bo y. V. B. Ooamto.rto : .
4' tWLftrator* aaac U* pratooi e1 oUr* aM trait pace ... otrr4Tata I 1- .
tavBanr *M twtra ear waa followoi Vy *Uo- tWJ.GooMWonllie..... .y1t" O '-Uti'. aaac aW Ibis Mar toabJa I wM *a tW lest Tkan4ar. at 11CO --.. rtorUa, oa tW)

.is tea bale too cnaai aa4 eat. I af ".... 1po.. ar aa aona "tWra day; af Jn. IM*. '

-- cptoalrai aM ar* craekoraa Mra. ...* to ..' ......ur rare At Tay ataa'a roack rlckt.kaM to tats .. I may W acar< apply for a par4o .CUJataat aaia_ a* wltaiojn: D.M.
dbl ..... 4nigbtsKey ta attaalfa got KleWH BoWrta. W. 1. Tw*d..a. H. A.
.Nil auaea* '41*. aM ta tWr always .pjaklacCMU M Cross. ... was
ntca K. MOM
+ c tW cahbraUoa-in.ai>U4 U* laaaaililaty foot taotraM ','- : earlct 4 *f rap la Da4 Coaatyat X BWtoM.. glrt
wn.t.oL MtWrK of U* btewMca -.' p ttlac tWaa Wfl4 y.** a pats *f ..i rTo wish
> 1* aow aottac .M anarilaa at,twtr is... M4 itt...r4ay. cart 'Tennis akaB WM yes Dora aa a pens rest la 104. Aay... 4. r1ac m.r Bctoter.
at Cab* party, wat frost boarUty oatoyol.bytWM CbaoiploiulilLoaAoa. .... a'-li: tWft .. ...,. Oft tW awrlt af tW \

t pen, 'rcaatoai Jaate rst imtaaato a* to roeotr toThadoaa. fa w.. U* .....* yoa bold .sail ,applteaUoa.me None TO ounxToajr '

wni'a' War4 s.pssl ofaWra. ,TWa praomt ..... .Mr I 4.ar.AM c nooocaAttoravy :

1s. irisU* praaUoaeyCMMarmtoof WBUaai-UllloH Maraar M... !" -- U akaB .. AprQ ,aB tw gist Jew thw t II. Carl .1 t"-t:1 :
tea Orbs Mr WUUaai M. I lot. May 1I-Jay OomU wo : Jsh.q 1
e1 Brows
lists Lada.a poololk. CState
ia laat part ta U* pataiarrtoto ....,' BroroBt a --* : Mr*.' Bry| A Ww was. stab is s4 U* worUI ......, taw ckaatploartlp O Wttor.' ... .K Uo ..adIstbs..s. olAM of norMa toWar4. r....ato of *

iTW.atoot.t U* J..Eoar.: Mrm. W. B. Mctatin-aN at Kalckfa Kir ,......,, tW ant 1 today by tadac ikas.k.Mil. .. 10 H. P. DM 00**'y. '...

kalaais s ;tatortor* .ta pottttoalproroat I IDle Lrottto Mayaar. ataOicotac bW sown aM ooodaaap 1 .. U* BacVaa ckaaiptoa ta skis..wassbytoswod101* tW tee ckalra oot to tWWarUa KiblingerADtomobHe To aa TMltor. .. tovat*... 4totrlWtota .
truer. tt, tWr Uat 4ay. TW OBC* to : rM ctow.TWr a4 aU ...... Wrtec rtilaMor
w faoBac.CaWa .
y-wrarata .al theta sl is seta .fTMlltLED XJR1T1NQ VtUXOON ta caan* at Mr. Ploy.. a* pouaaar I to I aM f to L MOo war tk* A.oja4. nearer **I4 ran i

totaw.sehmtmtl.r wbif Y -. WXST BIDB BJUDOXrrvaaa ** ITW mutirakaoal at ttta pov taM aot TW ... wt WU ugsnati akaO W .... f far gist 4* at $475 To.. *M oaea aff ,... ar* Wrobyaona
\ *4te to a. .. ...... .
ar.st *bL isaasala ( I coaraalom Oak. watoa was rw4Mto BcktAM .4 aM ralr4 a prMMt aayctotew .

nois fascdsMelt's ?all, WotaaacaTa DaDy JTW ; a* Xalckto Kry to crowiac tatoR tt* spier..tl .......... toackter by day ... a 4>.uaky aM I'aiiato watea "' or
4. Lida t* ; a aatttoaioat wa a aambar of alcktAW silo ot yoa. may WT acataat U
Bata prsc -dw'ssahl > poetics at U* PJ4r to U* gptp..ol CUd cy TO TOTBlaioacttkoat pata aM aorrrr aM Car*'* aU raw of C. D. War. Iuioii4.i .
ryL'rl. to tw kapW* 4artac twwar DbrMr.waa tatoWi y aid 'Krty, r : dart wtaa IMrm1 rMy to tar BteaaaHC tau of DM coaaty.: "..'... to U*.
tMOUM W* lieu ...... a.* *p froaiktomro DaD W m-torfnoa nip *. ..... wbs/ .. tonlcaol oneatrtx
ef.lsN-IItl- L s aayt It ta ftW q. l,5tar Awe M .- .... ky tras. wbsisIs C .. aQ4 rmbWr af aiM artato.wlUta .
at tw .
7111 that to to* *U to tar,,.I Wbr -a.e.c for 1.15 ..w tIor .., barc* kaaw i'.s-e a te toot ibis PIWo- aaaaty. to4ay to ... ttra. itnai- .anii ...... A bUy ewe y ar* troai U. .ato Wroof. -
/ pestsITSr Lit.. Braatot tomarty Baotyp: orlator o )e w. sag dc w aid atsolwb. ,tDate4
fiat sal IIIIIIItaatIaI al 1
pt.aettbb .. .. caa raa Uto ....... _
urka>*fI
*a U* Motropooa. kit T. Mat kta\ bit to
6.ttsthss.at cisc leidg. tans drill rna qlro..l. Tohnwy K A-ft ills .
.
bi .1.. .t' sal Lmtns : : bsal .o.1. T-.I I ka* act taint. ta .W W.Ia t". ftICiaIj I I .miiainy taalraatoa. w, p.v... AMtto B. War.. Tinauta BataarCO.a. -

V'Iot' .. -->--:---. _.,. t ,... -Bari Set I|I!** Fait rtoroa rtorUa. War.*,........r- __ bed..iv'r,

to '. -- .... \
-
Ji .... ....vl" tr / -_ I :-. .1< y ( -- h ; : j't ,, .
.
.
t! '" !' '; 1 ,. .. : 'Lv. "",.,.. ',. ,. .:"
f't
i .. 1t .
1 r". t. : "
-- ... "" to: ; '
.
",, : ,'
f ; : .. .; --'Jro.: _f....... tfiat' \.'..,-. .-.k_ '. .. ." ..... :'
tY \ '1I8Irr 1'Abtal s=LT 1d1AM1Iii MBTroeOta FBBUT. HAT 8. 1 M. '

t itAdif'P.+1fb

I One and Two Color Scheme is Still r

I'. ,, H. ClUB [LICENSE/[ E '


a Popular Among Well l Dressed Women THE Grand \sYr

b ITT I (1' r? Hip, BY Annual Yellow Tag Sale


.i' aoths aDd Styles that Were and the Wear for this Settsn- EAGLES .


I't Bow Vfosen Can EcoBomlic in Buying -' ;

.1 J .. r.lGi. I WILL CONTINUE
-- -- -- ,
Mow Tort. May U-Many ..H of bran pages.-ws. Asks City Council For Same ;

.,.... ....., who ..it yt o.t .-Ist4 I with i teadi sad taMru et but Matter 1s Pat I II I''
Lose with atlk wbrok.ry up '
grow
_lie la xMadltar. auto .
f tie of Mrrylac lie a **. or rise.tw.1 I for tto aat aa4rMoM fist toM net AJUIoq\P'MIIIn to the Mayor 9

". eoas'.eb... ta ttotr wftrtroto ofolotto e tot bad bur ........ for the I Saturday. &

r ... --. Th. ....wUI suppose low. slap the 1I'IIt.tW Monday :
& ... -. ..W urea to worm with It om ratal 1
.1Mt k Mrrtodauay .. BOOKL iifp_ > i
( or '.U..,.. Tto dross tot .. et f m 4
-..t tM 1Lw".1 cr-: at ttoM cream Ue tnw. trtauMd wit, pat ,

f dotes are UQ coed aad with .... r- Nut w"a1CNt* ul
t L EMiwIag cam to sale .to d. awekaorrte twtot- bile ...... wktek tort ... BE NHUB 0 m ; \" .
*. The .....-. solar to *. ,.,*.... tile krtav oMklmg It rick CLERK ; V .,.
to ....... wktek wta MTM with ... kictor thus it rotHy wma "

tra aadi' eoaiMa ,wU with Wet" A party drof af ant MMOB WM iE : .
'.alt. aad wkat mf to ctoMa acnJMT. TWWW ky luau a u.w aadmllp Pttitka DOUGLAS
.'. ta tkto way ..11 worry. MT of trca .ai brown ...... wklckrtowtt tewatai Caaacfl Aak .
.
saaoyaoskkiMisi1siOi-. plalaty tkroagk tto small 'Tbat"Aiwa o. 3.Graded Pr.. I, .
aiwar*, frottteK tor fMr Oat ttotr I 1 let I wkN prUud wttk pit sal grow / .' .c ,
;', ...at WOT to a bolts pol ti; for B'I loOata.K 12tk bsl tb Street aai TVactta Miami'. A '. '
Create '
aO roTUiat bah k..a toackt wIn .w HMnM for MM aad bows" !J Store .,.' I. .
'
t n vs skace that tM7 mew wen koockt .b wta& Dada aolon the KUai Aiwa u I. : 5 ;
,,. karBMalM ar coatrMt wltk Kreaaad Too ta a, etoapatae dale wads r
.
krow aad ttoM p eens'.kadeaK ..., a frora .t* *oatract4 ky ttoI I t -. 5
trot sad Vrowa." ttor try ptaew ... trla.*4 oa tto froM With
Btf> for .I Tto tiQr M....ea.t iMt ultbt two more days
..{ eradoMM.Tto pad tto armkot aad iaek wok remaining wei expect -to
taDor4 Mlt e t toM Meaoa ....dId lac MikroUoivd ta eats U tto dty ton. la oUr olds 1
:.war a' -..wt.ItbC la flow crataaad i wktto tto yea aad atorM wan with M.... Job B. IMOf. LM-
aster the ctoaMm aad taOonkaad ftMa oklffoa A toamtlfalr4 ......... ter OniMr..' T. N 'JOMdn. '3. B. close one of the grandest sales '
t ..... praattoally a'MYI alt, or rattor tadto. WM atia LnuiMaa4 ttotmia X L WOM : : ; ever landed ;. I Now;

rows far ..riot ui bud.ss VWww i .. ....* oMkroMtry atowtmc away '| j

tier">" 1q shut thus...win.. at worm tto to tanerad tto. .type.....'I Cmat this akadM oatflt ta,..ttayaatortamtk .. auayamito ...,..... a" _..ell..paw.... tow a* mmo Mr tor an.fan. every bargain, hasi)\ been revived/dozens 'them

horses broott W. itvs. / .Qf
'} k....'d-$. watt BMW derai4taen : sal party dross eta. sad a : ;::
a ,
.; I with apaltod toada aad'SM irks what amlt.waa a'wktu'anttoa aoow ptopsq. .vs .
.. .
''' tbs tsnrosd, ..o01.ag
\ ) a tdtelagL. 'TtoM aklit watoU wort' TIlDe' wttk krowm.' aaottor.ta'beln n have 'been'added', 'to'not has
i" wtMs'.ara'deeeratlva'kytto adds am4 wklta aad (rry. .... at ...... ATM. .. 4 from1M a .pa U q flub sad *grant rMlu4 ,'onee; been withdrawn'and ; :
ttoa ..M ad wK anetrlMd I hal i
't. aaw statkaav A baby rtaeau WM .
trmj JlUI se..tw Avtttw $
:\ i an olttor*f tto fated ... ar tack i at eattaa ratok apotted with krowapota r
.
( x 1 ft varioty "itoitaf CI'M8 'aadbrwm': i atoat to at** at,a'torn ... .Q...OCKlMtf.... o. salt t>r.vu HT-. tourd After au-a we want.ourJiedi ons'to come.&Je.fb : the; :'
te tbs atrlpoj ambroMertoa, '... ;
ar Ftotawttt racU w gt.loior j .r ';t to t> ar ....*.'aa* ta toa- aataral ...... .k.M......Ttoaa4ortilaaai /" ....... fit ... last
'.. ...,. .. ....: 'I'M...... tug ..... .vu a eosru 1_.: tai IdaIIEnUDa .... lIMe oSsins rW w III IMvtMos ; 'days jbf !4..sal: <&;should be,'moreisuccessfuLhan'rl-

oj ,utsddgs &at,ass v. h'f M.wa' 'lib burs af toea u4alc .0- ......ant ataeM tto.Tto h : : \
..;, t Ma''IM stow wry.Ktto MUtT m went .. ., the CWB arapar wise*dis atQr dst<; 'a4b'wd .,houdf ''f IIPQr'I'i" .1Q..imtinCQIrilO' f or'the: f'i i"UJLw .:. .:
+ cowm'ta aotorj Tto tot gaud' Kurd v ilk tat ..... af krtira aOkfMai Ncarfia. 1) \a4rtaaMBty. at *ar> % i f vr rlUJLv? s 1Y.lcea1Jp ,lvr uS1J1
,watt tbls i BMtaai wmaaanUlii M* S tee ftIJI1q. .tIn,w ro ad. e-.aac .-k'.tip. wntt.r .. ,.. : '
i' ) ..,,..rlnwi '.U .....*c.. wttk a .m eight aaaaaay tortoc ai l 1s Wrltat a-W ataldM M this: to mentions ;
C'0\wnata d totes aad....,tiL e...era..u. DC for _h'sk.rmater. >paper" )allthewonder\: ; : !fPl values; -btofc'we ;
'i 0141 awed jMttor., n ,* 1 :
rnma .. /, ar .ttoa tto gouda ; need as aN __ "'
"'IoiA1.,; ... *UkorU ...... Y.was Oftttortaa 'bfsai'nieitPithprPoints' I eu'F'rw eIIi'k. 'a. tpasslba j give you the' bestideia} t -v

n..eJer was aradau..uk tr.dad to ..... wfe\cani\ ;t" ,
.- .
M "''nII : 1 saetsehren. K Qetne ; .
t llTES t \ f ) c: ". Wriltn u t.'Iev.... ....,;AdK _' ,t .
.W $ Io w asetaa J "I'I
W
\ ; ; .. .. '
.u I -
: ,' .ikftnll........ .T Dai* Lens at .,. Ladies'Readr: ,to We ..(Garments .. L, '; .
mmm'a 6 Ins ... t '-"' .. 1. ,.
( r ?:PoliticsAS Eact-. et.ro.ed u a apda J '. ,
: 'f.
t't"" { '.,. ,- '. out Ntltla!.. ,..|....tto tMI aa Mca.a 0.i pi Mtwatfsg..MaU4 a Whatever you. may 'wantfa: Sflk Dresses,.b lingerie Dresses;In'Llip:Sintj; faTanojed, _wool suits; ki t '

n -- lau iN Jolts a< toctot to gives.strw0tsr Skirts of any kind; in Waists and Dress *.Sacques ]na can conic here and purchase stichi at.'parka,idr ereo'len-
< 1
WA .
; \KX7KCTED st the Be aM-aC tto IUJ- i ,
.f. : ttoir_ Stratt* TO Euil.BQarV. n.'IS,,...ia. 'w.i]}foctt: ,, 'Tkt, traa ..HaII CIa'---'SafGralac. .... I | "" what you tntk pale 10 par and wecbbochestute tocutthepncttirtthWriaritYU ; .
{
1. HTxia circular: ajat, .Oennur reel phiLNie lid p0'et' .... tile '* '/ '

;,. ,. .aW P.tXa. .,B il4Ut. .1m... var4tta .4teatvrl la lb. lq' .,... of W'.'Baleyoa Rail Clio .- .S. : S
l re. of.w TaUsboiw.lint ay fkaflcarlta < Tto aatkortty f af aeaaaU ta sea t "
;"" Dtdsa at the ......... b -toav, aaek,traaatar ...';ialToiMBtvtawktok t- t v ;
: :
A$24 S .
{ .,.r i KJawiatarrai.Ttoy'ail .., tk* tamaintai. ......"aw.., .. \ I AtL48'of $ i Af$2.8$ : .
,
? bMr4. Jasw
.r..r Bravar aa.Hi .n to wail vw" .u..er T. is. .
'" ,, > t' f t. ( af ttoai'aa erW I& ail. intr. ttoyA > ...... ... b.tarot lit tto via.is L'A tar(* a.on.at.f Mjtea is Wklto Ll"r toe ...tu tl Law 1PaJ.; : ;>
.aaatoaWUtrad t Ua k ttae. id 6
a totoU at !M ..
T.. .' tusk U ... Ttoaua. vtoaoU ? tto XafiMaaa. \I' 1".AJt
". ... -... tto-'aoat U 'RD.a tar *ttoOTMKir. After eke Iieo. lla:' .:t.....< J ta* Sklrta wkkk art ........t*atU for tad>taea trlMMd:.the bat. lid. waists It, .,.... l?ala sad ticked. tiorg ..

: :....&'. '"' Kay/U- tf ,tto .-..wt'tr kd1 kLt '; fStoaa).' woseatatr..ud.W,' .. a.twe'a111i ..f \ ,|3aa4, .:X&X.:' Tkf/4ara all tka tateatatftea !: lath ;;Dat .laa Ula .,...,W aar.C 1 f,1de., _TWa aklrt".cklc* '
t : .... .iut tM ieuttlra.M Rbit >
.; '... .s1 .......';,.... ....-- ....slel.a.4 .a to rev'*to'WttIIMt toanailttot ryy tM tea tor : -\.t.! > t It1d k.f *d,.1 1N. Sale prICe$tJ4 ia,Batardaj ajri.llo.da;-it;.>,.:,>jUt : ( takpinoaAt'$498 .". ."

;.Ooaoaaat.?,:Or n.n _41i.i'is ,.sip alt ,..aa toaki for M avfw n, Alut "1 g r.i,y -
,ttoto ....r. a Mla alaMiW art. tb* tG fcl.\ aU pt. kUM b Mayer 1Bana. ., a .y....... < t
.Jretueiwd'Aid amf .,-. 'TtoM tf'KptoaaaaKltooa ,,owl v 'a. ..... r oeo.ua ..tless AW j > '1 ; : 8- ; + f
8c 1
'" squid sr'wth' toed. Jook.Uto tklrtt,..a.Tu. ......, .... oil .....,.s ; t'At' 9Sc At'$2:24tail. :$ c $ f.A $J.,,:;
.
; ,a4 toatVIO tMf vaaU w'*. hats. gntl.15 vara road J4CavacO arLi ( ,,'
JtLr: n 4a. ot toly ttoaa torc&ia aato CJa. .,..".' ,: .. ... ... ,.. .
.
ttoa 4 *
; a >> -
La4 .,,*k' ... .
fa ..
1 .J-,, ... .. W. aaa...v.G(.oboe ad .CHAKOB.TO.STOCSTTOHOa ...... + "" :"......,........ LAdka'afectKhtona i.a'loaf J ..... Beaatlf al laira valatatrtotawd *. '>rcrjiattrac" .r x--.
.
i
; Set, ntac'ta.. teto a4raataca .. ttoai ,.' d,W ,.,...*.'....|. .. tkpollUeaUftkaM tae. --1> : t :ld. s1a _.. It i[varj attract!*atytoaol (a i.....i. tick wklta. 'ctock salts, tr! jM xaa4jlawa ..d.ud utsa el.s1-"
bet .
; aa taw tto aMrttoata wow I' .el M 4raa.r.rT situ; ataal njk t -tlJ.....
;; ta Oraa l aeoamty: U '," o.i 15 .554. Las colored btola
to sat ra_ ttolr rantotac inns: i7. .Joef 'd fpa1i
.k tMoIr at 'warm aeaUJ ticked w.Ut: tOMkctfroquralao .at ribbon .,.
MMOTOTISoektaff a ;
jf tto'aaMia, sfg
t'ta tto naaa aortoac fM4a'aad a. elM ar to low atacw la tto ataadard'' .-: XCV :: ttte. -. Gas. n.r k e 1..ctavWr:; iaJ'pb' : t.awu_ ;.'' S1.5- ralaa.; .,..,..;',fUO.r&iaaL i.up at 1U:&aJe '.y U$5.:'Bate prkaXxtra ,nos a prl.i ,

." i;;, alek atoat...a. bawd) tIaat.... i tl.*Vtocktoa'a sal atralcktfarward ref Eoiraor.<' Uto aMtsoaitor toe "-"' '\.!'''''!.;. 48c :Sal prka..I J y.....MeCoteredlawB Sate Pnce At: prica ;.M* .t"M.*SX34Aa ...h..a-K'. !, .........:...,......... ; I
toM .
ena tto-atiMta/ta aarmoUimc t -i Hoe -.4 7 .
atratcbt .t tto bins efttopeoBto. tHe at' -
eC tb..a.M.'K giddy r'W pie .. .. .
tf -
,
AH tto worU. krrra t -
aEikKfr'a ,
,, -. --
'ra tot sell UvarOatat art*. sw : ,; : > i l' v .:
.; 1 r.Kra ...' L Kmia. at 'Oislela..ei maa' wtor,COMttotoart' 1ttilw ....t;, \. Greatest) : '
Values
% 'c( ,1Ia tf Parentsl \ JThe Millinery .Ever Offered '
I,V Ms'a4.mauM talf Ja awk tor tto'a rtk. hWIT.'prodataM-kto ataadoawttoa :ape.' '- \ : 4 ,,1 ,.- > :
a aMvtofa tto
l" t ,< .. nwr sRvaIt eklst sw 'ndNgiu.atelraMan sot! lite i 't \' 1- ";"4 \_ "e ,, .For the'tut of&uIssale_ wemerreaothmj lit the'way of Trimmed Ab.oltltelr 1 ertry Iuagcaa'W' pus* .I: j.

UctaflaM-AacMjr' vffl vas ... .... .. ... ., '
aad tor- .
airy a chased
,, n lea anaai aa4 the- aacM at- tto took StKktaa'ta Ito-taM" for D.lw.ts. & OMtaaj! : O*'1tEuw KYt. at greatly reduced prices for Saturday and Monday You caa:'take your pick ol the! choicest hats (ta.t&ftJ 'j

y....'e.:'u: Tkae4ay ,Naar. MV ..YSJI to .kto ...**. aapaarttor" aa4 Mni OMtdB Drato at p... 1IU store and the price wnll be.larada'oIC't aM '
'' ,, ... gossri r.. lltos et-r-- B.i4iet4t d1u1:but light at * A grMt dW'ofkaOtoaad. '! itov 'F .. tile after e' .....R>..sA, Tktotttu t ( + -.. t
'I ar rtmf to toUr doa* torajaad Co- tkat ........ ta'amtataJatroacUj; faQrv artaf tto,roar aad a : J '
; ?, aios.tbws, kUa fair ta to OMMff da ta. ......aad toaadaaad,, tto TOMTMMay toll of kto krtfkt DU* kf* .... ttoMMMTfMMfML .
: wog oWd+w NetreKwM ........ ... to a rtmlafavaUacto .t.&MML ........ ivaita .il \ v v
't: tM i.ut ant.Cs for aock,oa,..Ortoaddi et tobyk4e. ta to taw aay ..toraa.ta Two More Days of iS.tible'a1 i *\. Y
'
1 ,
U. lama k.ataa : .
R.raatn a few wogs age wtoatoktoa j ,
... Oaat ..t4 alck luu.. '. ';. __ ...', takos et futl. M .btus .win Starts Tomorrp :That will i ,
r;;; .w51lb 5 aile Ie ea.,.....,.. ,THAT CLUfDESIUta CtRCOIilBTto toraa-.nit w rAttrta'latto w. Keep the whole town talking for.raooths to come. Don hesitate;,,:Con [now;'' ',

a. _tNIL .Tto Hium rebel. .... .
a ta* Mhw.oreatattoa 'of 1.B r1q f JUt sd' eb JCe. / Your last chance. .
,&e.M.a1ai awtowtoc past mad* ; BD.esl'dbty -attack, apop. ttoekaracMr Drab waa --$ traai-tora tatto I :' I, 'j.4 ::' ..
.tkto' -. ktr. PaattaK to yatttag ... aMa of, tile Bttto eta aadkoTTi .
,1 r,ta aa oxtoaatr Mr. et. Oororaar BrowardMMCka [ tM rofod ......111;Is At 1Scm I iTofietArfldkartMa _
\ktattoraaa; .. MfMCsott taa aiack'a* tto.praaneoia4fMd 0 .. .... 1. At 14.*
: b so.Md *: ky ttoaaadkacrr ta tatar* war< glib .M... bee- Nowak. : .
I .. 1stu m"bus-tot" ontk,' at kl* tog ttof ito Meghtg/oak air aatto ; !M aai Ml.r>*MwafaaHtr n u' y
task wklta toilet ,
.
towa ,
t ttolIMM rtaaM taak
the 11
.' Oororaor ta kto tics lop attMStatoj stir gels .nt, ,
..
.
I. pant wkOe ai aoatk OMMaat toy ........... ala rss.nryJ tea gent aa4 tae 1-1 I
Ours a west SMator. Aa Oororaor to g..d tits at bM all 1pile. : sick. fer tie l..r Los Ia4la haaaj ....va7 arotty
tofldtaf ta : OMoa toM
-1-/ lacy totted* kUteot aneattra aSfe* tE aid grow bit Ins: ,.uene' III ear 'Hat* ..... 4ewki v1
,.i....wf ... Wac..... : .' wttkim ,tte'tttl,of 1t Xn titdawitas wits that Sta 111 sib arto*. SMSteeti
$ ekaa tto
,' aad napoat for tto Ma, *" -ash/tIt 'want 'sN:''''' ..... .
Mara a.tb Ores< am Ian FrUar. : c ti
so. .t. :
f Tke'yicM' ..ut.e.vttb .. ...- tf tot tor.tto aua. atoaVi doter aayaaa Mr. ,D.k..u ta brow Tat-i'aawtoa ) I :
4c
At
'. -.: Mr:: .Y1Meat Q pq, Mr OUato troa sat wok tod. aMtk : TnrUibT weljZxtra Beat r- :
M'taporUat : brass trtaaiata wbss JflJ'. ; !
*4a *e,dtoer 4it kit ta the area ofU .
J aa4 ,Yoe xtoa4 es bow, art seta aaauaoaa4 ky yin, wows : f4 ben ,
peopto._ Kroa u'w atortoita a .1' *M4 sissy Marl palsy ,. L .
Vaajorlaffvcratoiaria.tto toy,' '. Uat-aow tataawaa. atreator'tov Mil I mm cutM snivel .........sad ,.., ': kick talk tw. aar c llama.WaMlla.atoltattolMM '",IIJ'...... .... I1zIt ...... Lwl.drbs ........ M.;1"1
( .ITartora. sal ksidy are' tile boss tree, bite to motklag ta -Tvsday altkt at tkto-waak.TMtor4 farCaakria .lag anal aha Vanallba
>
.
4tocaty
yackti ta maiailiiUa .rw. Mr. n-I >y.tto.rrMrt* traai ttoOtttt be) Ito ftIM Mto I teed fata god aW 10.psi tttlf*
-ata atra .It .a' tea toaattfal ta. dtotaattty ktai aflar tor Ui,bigsseeb aaCprar ... vary aaeaaratlataM ... '........ .... BaliCarnet I 1aa rw. iN u hi iris artoa.JtaUdlM oils trt- }.. nlaa .0* fr-.. I.1.
;e'tstk yet..tad tto laitoa apw to folk ttotowklck atrcac 'topaa ra aatartaUa4tor. ?, -...-..;....... .. i
to to Mtaiin ta bookvst.L'
_1 \.... Ttor.tora toaa .
araMar'aB ato rreoraryV Tto grosses- K
-:a wear 01r...aai. .Nut- ttor'. gMy aajaralrt. Tory toot''Ttor dBiaa ar. wiry wkaar, .t*ewe tow, 4.ralag ....,..,a toa.kMa uito aualiw** ta ttoaf At 1212, i Tests 1bIe..' SpreadsOM4 At 7Sc ., 3,'
t" > ; ;_ kw Dnia boy' iq.dalbsiogSeke.4v.UsnaIb :
.
f 4 I*. ........ L'lfaeakas tbtr lsnwsl obnga Tan .i.. :Ltoto TMt silt .. aaikrM.n evftk
Maa + Baatoto ftllaw owes toM .Hal. ... : ;fr,
ottorwtoaM rm dad
tot.wto
Iaert1t f. a aiacaU.. r. .. ar* trait ant .tops .....torly .. optw. god firs .4<. p.1ty MMtotpniai Ladles t pas .. aw. .1\;.
I.. Tto naaMto.. J.ptri CM busr;Mat awl aay tdtlbl**ae. ta rtrh'Ue Jqulty.toaa. Tkla+ ssr seen s mad Ole arata(.ttora.to deer ear awt le raise sib aMt w .. bias ...... M ..... aad wart rvfalar SWTahMeatoarto fall dpa ISO "J lie sot )os r 1M -r.

I aat tanuttM d a a *towtM toa aa toae lreator. toa.rer.'toe air aviB Mtrwitkroactoat-tto .aadw aalcktertoo4. ,artoe.*... .... ItU Marti sub arm fa6aite 114 viii sea ......... .. SO* rahM awls price ..fur "!... Pals artM.:TSflAtlSc ,
J n..i..,. Kay, BM.,fr ai.tott/*rt 'pass tto aMrita.afaM. bi .|.Tto tra aUy at wit t.
'f.ia4sdsk. ; tIN leva *.... aai ta Mf. aU Mrs
a-ut to
uses fey a
'*.Mn Brrtrly' roaad'vMW[ utaned anew:aabltoto.? aK> tora to ttUMMT. Drato' *... 'We May aoaiptotalynMtnt At 7 123ttaca CaTers I l DMerwesrLa4Ua QD4n 's ireildnw QDW.slftse .
t Iroai a tits to New' TorV Tto atk .. Vtoek vta4WatMOorr > .d ty tto ktov.raaaral .
t 1"talk aMDttoHoa at wktek to to .... 'o.pstoly am tor JOI... ... 1M boelev Y.stla' tfnwcn, .kirutl -
.or Brov H.aa4' vtn auk* S amuai ao Ctoaai Oerwt Crrrt fait Nub f4... c"w.... Sash
.. '
H wit. J aUmato .... nisi aver., AH Haa
toawaltok
:>> < a b. Cape kha atiMa-ir, tto& vttk Jet aoaiptotai,. aa vm M,11O3Oi HeWklawrl Let
arar an I
narU. ta the tune Mon tor, .tto 4 ..:. va .... aaU7.e.e triaiatH plosi sad wA "..... his lia y&IM Plank rt"- buss.r '
right tklaktat pOpu' Tb..415K Mi vats saw ids Nth oie tort ks-
all TtoMtoprto
... nJ. boss
7 halt at ,..aickt actool.ttoy;, ar' Ibis paper 44 act ..tsrost'wbs.'bi ..._ ..,....ft f ..ftJ'isle pnlo..hIe *..... ...S. Mto artMFraidiUwiu....1011 Me isiloni taJe .' '
;Drag. M .c.'c'; raa tor D..eso.ad IW,rOCtTIlTa rAmI, tree ,rte*... . .teeEmbrd&r1ei isle Mto arto. .Ua: .
<\ ktr. Attrad Fo>eoek'to tortac'.*.*. Poi 4 ..
altber'to aor otttor of,kto ooawoata sle tsar eN vkas -
.. 'C'kd ..... tads ta kta ..a.hrgsbiab SH aw kick Uoato M U wetS 1 darst. ... ...i.. IIIft4 R.da At 4Sc 1 Vests TmteoUcesIM
,2 t Mr. Craaxr. toa-atartod aua atoktd to M boil the Ms Atoa a tew oMtonto.KBWTDN. > At Uc. '
at Ididry ..... otora.driak ... N 4. (MM VMHI..I i .. .
D.tc Ma. .JosatK,' ry baits IT., BAMNKX.Boto Fan ikMt*sale at god sits sad : Oaaci A.PCdteis'
.1 -II. htnIII' .... ..... I I.eb froseh to .aHe eikruaVr/ ttus.l.is
.1' 1eCIt ses4.4' ro.aa : ,t' gash.
/aunt aM )0 | Ha.MOTtOC ap..nk sick I bribes ).ostisenieslib. 1 ''I
; vtaad ta kla Mcyctoatoa.TpjaEDCTOM Pool tail uII&1 ..wWw lk ..... Iw.uiultf GiafkaaM. evils tk.
.etbtaE hr er'sg 1i* Mtkm. I ana koto II* t *I .. ..tea. "la. try 5gsUtl wv.los
: .ona tot wtoa aack pateaMy a* TO aUKXTOU ftI) isis JriN..tie .atoarlM ....... .10i I sal. .. .IDe eau ....... ills valsi aMn. woe*...r at'lJcta.
tabyeltttoal OMttod ar* aoWatatoot / r- -- ... ..... ur ...prW..1Oc. "
A. af'tto a caadUa H to tto* tortto '1a'ot'K tile Oo *ty 1..... ,
'r tm Coart OMmty ,J.4gax kMMt rotor ta *oa* tofottoi SUU-of
.. -auto- ta/r All*..MtJR rtorlda.*"Of.: !..... .' k1e.r. w .bn, two 4t .rpmi4-arc, :.'.. r* p+ e'K Mary. IValter. *.. Children's! Misses' Dresses Reduced ,
sws& Dad
h 'Ddl c.au-. ...'. '. !- loss wxiairr WON Cssey.T.
.
t'. .T* aa craOtara; ttgal.es i tual. DBCLAMATlOlf v 8T1.q 'aD r.togatMa.nose torlmff dtotrttotM Taa sale of Ckildrta'a DrtMaa win last for two days awra aalf Now don'1 let UU opportaait/ DAM, a* roa gas toy OUII,..'.

.; .brass etlaJS1'K w.datt1: .. ,..,.. .aa4'aa tortacacaiaat triM..d. bin. lat[ 1 aUf--J..... fftt MH .*I DrcMea shaper that jw:I cu auka lb.. for. AD drtMca that old for 75c net Me wiD be 4&; net M 011. I

.: 'a.aFq.. -: ., ,ire :: wlat.v ky,0tUa. Mtoa.taraat writt Tic: .. yom ar* bra I ,
.
T- aad ack tot-
TM OTM aort, lmf hush .
w ky
aottftad W t ltdnM
pnMmtaay
i'b1.wsw W ........a s.we.tr WM the OM *f Ceev aa4 Mrt.C .' daiaM sag 4-r ../ alalaw sad 4a.aa4a vmtok .
.
ra.aralttor Bnaia vtn to ratttTt t. toan *
1It"7M.. *,. tova_ tar oUter of yoa awy tor* atalavtU Remember the big imported Teddy Bear Is still to be drawn for
:;- ... acatto that ta a dclaaiaHea aoa M| owssilb. MUlf af Mary Walk<<. *>OM- and someone will be sore to get' k

>\\.,;..... ) ata at at Daaa B. MWaaUw.'CM .', MorMvaafenlcaa e- .wWek. ivaw ato eckeo.rMUM. k tor w aQrr sea.1s .t*.. )tai(\of aa4r DM lca Oonty.>4 town f"orWa. Saturday or Monday, also the Imported tapestry China, silrerwear, Pictured brushes will be

1.te .0. atetetotfatarI dais edging ttoiwtear*' aMt sos .f Mid petatv wttkla two rears I giren with a ash purchase. Come you might get the Big Teddy Bear remember
...
MMtnm saw ve ,
stag
/ -tor a gold jdal Ottla JftoiVrlxkt from ttof tate kirxf.De I crery
... 4W toraot .2 'wa 'w aadal Ape% to* ; ti d May Slot A. D. IX*. body gets I imething, no drawing no blanks No waiting COME-COME
at"."JaW.1IaT- I4ta. *>1X: int. t'l sk.st'U t >OrMapoft. *to to > JLF1ULHK' T. BVOQB! ,
S x _, J JOlIN DvWKXKBJBaaiataat _g;oi w4 Aar .. gait .. M. B. rCLUOt: k
.. ... rMtateat I
"
........ : Mary Walter.
......... .... .,, !. .. vary woos s,>1bn'JUKoi. ,

,.., ., .
; '
; r '
..
,
..
(i .
_- -
1.\ .
rl.- .' .
-;: -'" :r /-0. \ ,. .. ... ;
"A .
,, .
r. -
....J ,
'
'
'
( 1 ....' ."c.t .., 'C'.......,... ., ..., ..," -.c'. ,. ,. ........

. -,
r r -
T _


"" 1t 1- .' 't.. -' ,. ... .


I
.

oJ

: .
+ 2.f
i 2. '
1 -.' 'I "

,..
I i iI

: I I
f ;:
7

t + ,
I


.7 f : ;!It I, .T: t \ I

.

"r' Do you know that- you


.' ,. i I
).Interesting t' Letter From the Keys w i A MAN ,GARROTTED.! AUTO IORNSTUfrIIE S T can"save' 25" :, cts. cin, f,: ,each" -
; Much' Activity* at 'Islaibrada' >A D ROBBED AND IRJUfl S dollars worth: of meri -


../ -. --- / _

'Tr 'TTteC. ;*1p-Automobile. Road on the Befit'. at Long; Key. <-> :-I I CNICA60R o L RIS RISSEVE .i ... .

chandhI' ; -
., :_' .0rifflnf Brpt.:Hire Opened ta A eacy of nv. \ -
4 ,. t.
.
:
-
n tt.
i Tner Nnrtery AtHetacomUeF. I .r. f...'\. ,
\ .
,
.. I 0\\ .. ".' ". r ,
'0''.. .-- :. C. P. Holmes, of the Pretideat and Secxe ryod h '
/ J w'
) t r.1 ,
ftorwa. :..ioa It pert sot s.ellp NeW h tai :Bdkoa Electric Co., I* The Amman TrostJoatk. 1
\ '*3.... ..... pl t tl'aa -I "... sd M2a( b7L': t : :

)ea..: .. ......'ale,9Wk la'ef..ies I UrIlsa ya.btl CaUIertae i rsMarss T.ssl a.,.sa.WMt :wM, It .Met];;:ByReUered. ."I H1&lwsjmen: Comjay were Amo&g You can do, Ihiis liy" biiy-i
.' : .tl hi .l /
.-. ae tu duce.. soI a.rsrsi ..tb. Ma,: a .ADJ .
fo 'wr, of:, ......... .......t M ..... a ud..la, asnl of Vtlu- These \ Were! Hart I
"
F.,' ,,MBMMr,vTtol ora Tto d .n& M V.blei! 'It -
?t tar ...* oft tto'' 'ate" 1.r"1: Mttes -t.w .J/ sr '
.. ..' a fkto wwII toV M1. ....... La.a. : -
>ps ap o AI 1.s.R taT aria
| ..to4 Oaptala fcr t Wt nd.rs_,klratw ...... .x.r Wwuaa..-..aM\ a asaw el .oath... .Ia?sW '...... /.1 .1 sou.. .aBac.ansI bat tvrtla, !w MrtoMty .... atSewell'S/right! now :

fats BiiMrt PrM.
hat n-a.rt aa. p la.5sr Mt at
'
.
WMrM
... Croat Cteetaaatl. arr1T4..t laC S..IIT. a& Oa1Haw R ... tM'la.rkaa Tract 1Wat4 c' '
: tor for tto CcwpOr B. : :
1' tto rotat fnrtloa .
aa Lt.rwf.s
4
all bs =t
W.-. tasl trW ....* tto sa.r r.1 a ials7 MEt Ma rest si O aa7Lvaa. cant MMratarr amity taaifaMv c. > > : J. i
..
:
awl
., blgtw44 a. ta ,a 4aw. C>.1' sans 'Bam. O 4 krator :
awes
: -..... s sartac tile moor. : r.:- ...... Be.JWIIC YID. I6i7. at.ks n. ahvllalioa trlef o4.,. Ba pout.s vw.* tw.M /said LUtt. B. 0ervC. ka ckW : i ,: > ; : { ;;. : :
v rrd b.sf ...... at. 'tsMalls toar aa4 Jobs C. Btevwtk. (toat .. ( \ .. .' ... .
B iirtatoalMtJar. t 1on' ps 'W .oo> ta- ttoTort aosbsataa part of lea 6 ., ... I.. .... ".. c .. r sack air ,taea to4>r' .aoaloro4.aptac t soar tto car.DTXllfTTCU r ; .:; Sii' ": t: .tfIII '
Ooa. A. kUDor of BL Aacaattaa Mew ...., wtuta ntattr.a, t I I' ; jif '4' :; ,.-
.r; '.t tto r.- B. C. 1ta wIIT.. VM a vtot"tar 0., A. frrrwl Is.o..a1 ( ** ** was.s tto akaO i ...r ,. ';:; : O.f .t"' :. (
:' at,Qaarrr aai .... >>alMa ImesIM o( to ta. tench Boatta ... at\U. I' .. DO DA1OAI ': > \ tt' ::4,
i .... .... ,
., kao tato'vok. Av I ICapatta'Bflar Qwnr, 4octa Uta .... Oaww ..,. pf TICOU' TO XXW TOBJC .n"0.1 ,, -.s.h# t':. "'l t-l: ; ..... 1. '; I .
.
J/ '' > fill ttoftavtoc' aarJTlao CaM 13ar11. : :. .. (.t. j; 1'0 .
DM ; ,
aM "dais ,
3: "t of tto' .......,... .loath. at Ideal Oaa It a ..... ... \.-' lbw Tsrtt. .aOtl t1-T r.lsse. # '1J I .. "'1i".. .j. ':.' '/f :-A .
'May H-Bcrml AaurlMB total ..... ." .. ... ., ",>-: < urfe :tIi. .
DM ftnt .
: t.aat'* Ma tMrttoc aa tar:vaat tate Coratoftf ar IM., 'aoutr. at ttoj ... .; ...'. 'f" '- -_ ."
.
"
i.t :..J.--- !!marl ash 'Mr Pres. ar kttoM ... ... ....... Mew Tort.', Nav Ba,M ,M4 BtrV .... \ ; .j' ;: L .. "
; Jslttat 1M IA.taa.
.1 at.v OrtaaM aa4 -.. .,. Tto toaaapaataVM W via. < t- aft .od>T. aMMm, .t tto'alcktk lBMBttora tart Banna at Bar a-tw..u 1 <;I. : >..: (:T';: ,.... .
}
.
ah Cu tsnaussal L1t.ttes at lerll ,
a .sees. id ..
"
t '..I W rafa&r trMIeI fcjtto at ao..a ?/\.IIII. '
VMt a "
'
ilior ait-.. v *.'Ho to ..... wIld M aDftW 'F hpn.MWT '- 'I. ; tl : ."
slaw t
.
Qaarrr tkto Ur. Owur I j#
4 : \ ,
at tto pr.h raa Jla.aDl| --Ui-r; r ... 1 ':.' Ira.;: ; r, .,. f.w' 4...,
.IO- :
'., ; erep. of tto Ms.e1. Moataak at that traotktnu ta tto axtMrfdatMttora .. .
., .
; .
.
,
\
.
I -..... cr-c. 'r, I woek at riM.al. srop. ;W j a.ss A-.1eI. ; ., .t'. ; ,.to' .
,
'
'.,.1 '....... ftvat tto aaala kai'km.Ito- T i.as_ a..stertr, sots..t. l..tat# sad Japu. Aa laW- .. :..,',,' Itc .'' ... .. ::2 :='.,.. .. ,.k. : .. I
<
," jTTlatoasr at Capo a&... tIN am 11.t. it BMM load BllMtBnl-azMMttoB.. vtlca 'r I a. { : ;ro'I' '.''' .1' ..:- ,,' ..r .,
'- 1.......,-.... aOotataf .krra., vttk a ststl toU. at MtMtoatf,lts.tsr. KBTtora BaM vat S. aM* ..a tto aWl* Mr.:a ...... ?ss.... 5N ," !o." ( #. .AI.:..."1+ ".,'t t.. .... .. J'. '" -.
: : 4': ; : }
.
, rlov af anaataca s.ati.rt'hIfni Iamb .lai 'itiMi terW. K tssr II ..... .f.1/ tall Wte..H..Tat.k'aarata'attoa4 .. -y ...;1', ... ; t .1 '> "
VM a taPsMtt 1. .
"
.. Ia..aaa :way tM ssar.r ... Taaawn AionfUtloa. .... ... .41/ \ ;: I :
Bar ..
r' I" ottafctlaktac:a .d+vtiatraaaaV .. ; M- HaaiMaka : \.1 ..... .r $ ; '
....... /r 'tto i., ..". .. .- ,!. ...- 4L" <
.. ; roato naaatoca aa4kto f toalcktom tto hv IB ,, .' ..... r r- ., .
'
'
r' .f .f1."H" .
..
kaafllic a v, at uiiaMiraao PILIII Jb& # .. rJloo' h.- ;
: = Itoat tftj.Totora vto ara Mi t 7 : .' "
.r'1%' am tta raaroaJ. Lavia B.. a4r -, -at-QMnr vMt.ta plant TRA SI'llE r.GmslI 1 I \ rI ..
\,. ritrTao- otorca at tto Mrtj la eat rill toPou ear ttoir rpqa 1'ROItIItDfTw) bmcrx ': :
"!> .Va'toa Qno tatalatar .. De icllt .
.J
.
r .
'.- .. .. .M (too Ttoat M11sMa srrtr.M' ''iw"IAGf'.l_" 1 I I "'I 1 _. i. .. _. ... -:: JI
7 t.it.t ..na. Loac *Kv 4kfe VMki Mr.Kra. aa1 Ams Baa.ntaelaea, Mar Hr-CapC fl.IX e thCoiceG1aswaxe '
.
,Mfrea al: tap. itw ne Mvart.Rkta. Mn Roaklaa MlOrtnkM. I .. llaAJIII. w.* at,As Trim tttpha..e'
_.a" ad ''s Itbt w ObkT Itti aid Xra, T. |LBMtta ;_ ; ; pr ,.&IUDtr7'r ... ar/ttartoaatr II.!.
. t ndr'.stloa.. Tea lad' ttJM to aa4eUU aC Bavaaaak.Bhtncrf oil dmpvanl aa4 tto, oll4o artiaatocato ,
.
t-.. twIoI'. +.WJr.b. ,w laM tts.m ap..d lb ss.w bwalticAt If Thai Orrmt .m laMrtai ta till ..ae, ..' ",.' Btoj tattor: to .
< .... .... ,
: > SM hI Z1 CIf .t hqe W' '' JL MoADtotorJ a *
r proa
,', .x.r Wet a.4 Palates an 1M 'waayn.r'NJ" limrvttgB Taatiaaia i
Boat: 'la1l'JW"1'tII4Iq' "I& FREE
.
.
,. ... .fteF WIll em _.-at .1-.11 wrkrlk.; t I : .
. 'eI" fteIW& kqa'c $ FESIIYAL 'wt 1 "'Pat Sttaly .,( :' ; ;
,,... ...laalo.... ... JertI. lsaslr r -- ":" :'\ : ICATTTBA xr surrBD ( >.
Oe xapel., Ia Iataa o.aSe a' "
past pat 'as insltlrleld'Iy. A
t #". 'JttW. ,tw?WMLj T>7'eits' Mal O_ }t ftjr ,: ,,9 If ,TaY'F' c ..;
f : -
I ,
,.f
., :sr. SSal to Y..Twa, tl-wt ... ,.. .
.. ";t ,7MI& $5I ...$.*T.: 'TadI& a. CtolMt| : WtotK y: W-ri It trM tkat tki..ita 4oOar tr to attl .....-.
. L, to at'........ xal'.w ___'ttrf war alai tto rssts.t attto .r ta tM a+ >toeer't .... Tto vtortU .
. ... .. Icas..IWaa.ihs em virU va war:toMorrov. tlpbt plot vat toraat ices Variety
-r. De:part! II ta t u. Sitorei
... ... .... J
.
." ..,.Ct ah:AIMIt BAM .( YIrLt Larissa BITMt tIB s iar Bleats :
.. A ''....... ; af ta* first "'. '-7'' rvztaa. I : :
,..
pafWtaoNas-, 'Qe I L jknacMTM* KWB. tto __
,'"......ta..i'ws A.74b'I" MtIIr )ww.a BW s as
.1 '.. sal.)In..1...." ..sal IIJU'tT. -u. ".aflXSmltk. : : a ds.iratlaa, baa MM, tta .a/aas .
( 4 :
.... .. .. :
aria tto-toaterarav -
gets 'ad B.M.... res sal Nasbvm
... j.- tot sat .BUIac tta clam..t tto In :

.... ..CMOfltoK. MMM,'..ve, na -. rrt .... Ark, Mar ri.ftatto fsaMM. Ides.... -at tto Rsaek ssp L Lsat Eyery person purchasing one dollar'si worth of
.... ..... .".. ( lt.e.rLAs..al kroattoaa to tto 'pvatMtfcaatral ....,.. ttarjset Tto.aav assti L. '
.. ,cu., 1p ..u.. koU.ta tkto eII1y Cl1t lwat ttowlac. arwy = Lbtktr this week '
sat setasa4ltast goods will be '
allowed
. .' O..m..1h llattsa frVU ta tto Mttra Boatkvttraatairtottktoany .., 1r.. tot tea aM ernt tile fair vMrara. m the their choice of a: "
....... k. Jr.. c.ue.. 'nert 'taiaa tore W I.-- at a a at Olf aa4 ''I'
;, ,resew' plat .qw- 1s.M aaaator af Ttoftora ftwa /balesat trsctlN M to stoat traaaparMtTtoilaaotatloB TnWa JIat 4st/sdttln-
',cal (b t 2ita1 vJ1 let at 1 aW.OkUkoou. IM1Ic. Qe 1.Wes bas araatMfa.tMaattaaJ Fise Piece of Glass ware on:
,,I,",.,+,l.eraiM- -.-.. tto vaok tto t tin! vffl,__ ...-...rf TM'ta. ta.Mmrr faria' _.klc Mm to aa-latoaarJlMtaBM..tto ...... SftaAn., aW of I tie, iSc:: Ct lfer. .
F I-. .
. bf Wvi (ktka this aa4 v9 asks fan BaUtk. ttoMooea '
rn.t basisT -..17.at of tM.W ..... ...... jrmran cr C tto. Past a*tto Prtfn c ctiCatfOuD.tafueD. \
rssd .. ftIrtM ..... IrtJBigajMl cwaa atta toM a*. A only ,25c this A s sbeautiful
jaa& wsow a s bays : last\ 1M h.o.s t.Mal iMa44 kf ciaArtiai .... a ... AI p week
J..i lksass at. inPTaot aft hawses Whklavtn grist __ .tu....tlaa .. *,
; ct-M4t 1 Jatai'. Tkto II'a to MaaC: tto ,.... af ito ta .iMpMt a..e.t M doa If.r.a.. .. Marl ri
a tofta lass, ..mat4rtr fMdral, sat If-. BehMiia TlOrt.vha. rap... } aa4..Mtr. tto tad tatartefMM 1M .....at. tarT Wtmaai B. Taft vtd .....aatkfr line of pitchers, only 35c while they last :
.. .p e.t saosq. De O.ewad .boa Mttaiaai lit &0o.U lit'...,.. atoM kto ,... rraaPaaaaM ,
, M say a be rail aa aa .Mratta aa4vmaJM.totora. saert, al Mati tofara tto TM Mtoa BtMa|
1'11.1'f aIIJ'Wq.' .. hIW. Tto Mtval Bar AMMtottoa to tkto wia .
tttl .
...... '
t./aP.atL *v .tto' ttftUU ..mr.ry 7G1 \Wkfla tto mititm at tto war Maratorr -f I
toss .. VMM to a tyvs tto attto tm OrM M4 Man, ... Don't' i
.. .. : vM to BW. totportaatllatara forget while at the Variety Store ,
: .ales. lip ells snatloa l.c,.. pMaM pert 8atQ,_ '.t Go tots vUt toor ua.... its to look
.' Oitay JJra.;', Os.pW I rwtTHte.4 -TMt ww.a race \-
; f',1Iirft ir.srr.art .... ....d. BMi-aa4 Ca&toala.Tto sat tpaaatoi..ptoa kr sad toaJiac papartjoa hnl, aatkorvltta laiparVl over the 5c and lOc counters for they
*
-J P ...I are won-
'ttM4 s'' 11.b.sW lair De aMt aile..b tto lisa -
...... I sal issb4 te toamavtom .lrMi tto BaatXf I #set far? .

sJ(" r...ec...tit......tau t.w'... ...Mood. ......n 1M :tya Vvrt aamt tiara'4oOw wwrr>y;aces.rod.acitola tto...r Iaaatlo iran. d MtcfaaUIHoa 'a fI.d-r.at.I .' sal. :, all, trpaM.4;- was vial apBoral rtTto >-1' af Taltlt tto.anttM.Boatk....aa4*saw eta to jai aatra vQ tto.to tsar.tr pats TMa ders Just think: 24 children's parasols'at 19c!! .'

'-- p akwa.vn.' .,' lo.s.1'srda sordid rowpttoa >'i .. appoaratoforo
: y *' "' ...... VM BaaoaaQrM Mprsrr..! tto tovroro of tto few ,
pack tktact akoaU to ta4 aaO- Tto Bar AaanclartM .f TiaaiamVM t .
,. toe tto tiartiiau af tto major oUoiat anaatoa4 ta KaakMOo '...-. Give the kids pair of Brownie
... overalls
.
tk* Hick weal I Mora ... pasta sea wtq tit a.u. ,:35c
:. ... aooMBir. >i...kit to gel tatto Calatoa'Jartot.. 1Mt. W1JJII. r
: tamo of tto OBB>if. M Ra Brat It too Kool !
Maarttac aaatora.1aootorattto Keep 2 fans
\ ......i ,. ..., "' .'*, / lianat ti'aaaaiaa' at,,.BMt aaaaaBr sear ....., aa4 at .. palm-leaf for, Sc. A nice toy ;
> 'i":# '. *.*.,,.v' 'i.-. aaU Nalert. vkkck vamU a* moakt!Urn* or ashes an or aoartaf tto:
to of cr at vatao to ttoMta a IDDow praattaaat.tovrora af tto auto kao coon hat for 25c. Why not
; ? \ \ i ttolr luoiataaa..MMa torn atoot ....u.. ta namlac aa4aMartac. own; good razorfor i
/ "
: ; '): { B< lTM CraoofaOr ..eslMlb ...... topniaanau tatto .
J c ,...... VBtek van Nut a. Mfr. ] Jaw aa4 BMtatalatoc'a; kick oho.Sari $1.00? Cooking utensils in enamel tin -
/--l, 'I toravftk' '!spur. 4 .... ;r. . of .alee.. ells: prowls.. agate, and ,
ftoaka'ta tor.'fcOov eftfr.j." : v> ow."apta tto tteto uo .... M. T. avyaa fit {KaakTOa .fet '

r roar 'craOfrlBC '.....-t. at my etaV. ialm.tray.4 tto aaflMM kr: ,a..harvjiacvtfch a ttrsahlauaaw tto pnalooBt of tto aaaodattoa. earthen wares; from 5c up. In fad:, any and .

.. 7, .v" Uaer fara..1w of .... Ooea- ..... dev rIaItaC...... it-+ I ,
Oskts l. Cat, Mtr Tto Or*
'
tars- OMMBlttoa M ........$ kr In-.j.... VOta faa tto vaUitoltotriat na Kzproat af tto Bo tora ...... everything. AtTompkins ,
,", ae tto ftattortoc vata vklek I kaa ra.oolrW r tor ....: IDle MIDI rato4 BaQvar .... vr ckc4 at ITaoU err
ta tto list.,staati... ..best .... ttopMtloyaataetoat Say. ...... 0.. a IMMC.I VM kXDataa

4I .,, ; ?.. aw ktek..... 8oIId&2ac tar -.;. ttoat Mss$atbat.!>ra aa4 sal papito.tM4-:= Iou amployM ,f ...... A i
a
krotoa nil VM tto OMM. Aa aclaa .
; t q ..... ssportti rsasM teacktac fkrvvrt Ie Mtov ta< r S x t_ M4 doss asses IDle knoa

's r r ststdfoes.t>mo COHEX. \ "- tr.aMaMa.Baa Carta.vara aa4 taw CTMW aa4 vttk toMtmd liar D.mt>; MUI1KQOktotoaM .
Store
.: :--: '. v.. tto Bavara ktapoj at bs .IK.Afur a-: Variety ::
..) .t .I aa INn II..t tacarflacMUar Mar n- .
', t ....
..it > pfacrw kr Mtoi OWPMtor. Tto BapttotVM .cIaaI.
tto MtafcMl .f tto kick taaait Mrs tkto .
<4. ...:... ''I" .,- ...-....' W fIt tto ,crUMttac'aetoaC tovtac .a ...... of ansas.1.ttoBapttot ........ .
.. BOOM rdr ...1 lItIiUerJJJ: tt lei eketg
'" {f
.
=
;r< 4. ; \ lIt .lads -.r.r: : d. ....... Tto srOa .1
.- .!:_'< ; ...... aM. stas tfs ..dash.. .aefs of tto toaioaUiaj vklek ... c
'jc'C''"'; { ..; 1CutM.- wwi ........' p t>!' tta Brat a...Uc ta irtoktacHaw.. ,
,. '*'...... -s WI D'I i oat vta M atoa am tkto ] 1006 Avenue D Miami' Fla. : '
..
,. .....wtqasst 1i'I" st ; aces M .a.rwsl ...........a.-j __ '
:' '.: .. : .c ." Maw ...... rhr 1I'UI apsk DIa. : .*

_' "j{' .;: '_ ? u04- :. -, ... ... __- .. Y 1"... 0 ... ..._ .
>
.
.
,
: .:. : ; : t I y + w ,
:
' + > > & : tr : .
: .... ...
.. : .....', 'IJI'c.1.. ..:'J A
t" '
.