<%BANNER%>
The Weekly Miami metropolis
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00076101/00005
 Material Information
Title: The Weekly Miami metropolis
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: The Miami Print Co.
Place of Publication: Miami Dade County Fla
Creation Date: April 24, 1908
Publication Date: 1908-
Frequency: weekly (published on friday)
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Miami (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Miami-Dade County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Dade -- Miami
Coordinates: 25.787676 x -80.224145 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 12, no. 48 (Mar. 27, 1908)-
Numbering Peculiarities: Later adopted the volume numbering of the daily ed.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002075059
oclc - 34299189
notis - AKR3414
lccn - sn 96027199
System ID: UF00076101:00005
 Related Items
Related Items: Miami metropolis (Miami, Fla. : Daily)
Related Items: Daily metropolis
Related Items: Miami daily metropolis
Preceded by: Miami metropolis (Miami, Fla. : Weekly)

Full Text
__ ,, ..1 J-.! "j .: .:r : _--1.; I\Jft.5.! : 1 .. ,. $1 -:- .?,-: ?" :....."*'.:.!.J ; .!. J 1; 1 : ;;I5

\

.

The Wee.! I y Miami Metr'o poli.: i 9. :.

t: 'tVOLUME: u. NUMBER 51 0- DADE COUNTY, FLA., FRIDAY. APRIL 2!, ,1N& 'J :&IJG: 1 .w :hACi :',\:
t LINED THEM UP ANOTHER AWf1iIT # DEtRttlDSOUJ l WILL sp TIT :
I AGAINST THE com ';IINE' #' FIRST T :mot i iORr MID.A ; itEiTE ENI T'.

ft1.: WALL HORROR '.PrES.W. o(S" i, 1 j. PRIMARY. R ..., ".:1


I ..
/ .
;. elm: TBXM.rOCB KASXXO: MIX: KANT urn 6=BXUXTED LOST 1R SHJPMHTr WECT KCTTH TO 8OIfCl"tOl& alAxxtro asltrI1

r'\ %i' ...yAECHCP AXD a0Ea1 1 BXTLOUOX ATPKKXITLYAKU a.t.nrOaTII. DAY WITH nica UM PBB >IID DI RCl3Afl10 'M.I.8I. ,.

/ OOCUFAlCTf. .. i :: I I OUT.AT'DELJUT. .. \ OL ; ) ;I

' It",. .. ... -'
!


IF iliraif :fLYWIIfEL f Fill f WUEsrJUJ[ fl ORltAnwsIIEM lIS: Afflifin'J'1-. 4 1r 1rW.S4; mm m. mAT Y fROM'.IT8.' BijRlGS ? : FI F., iir J

\,. ( '" '- -' I wPOC
. i
r :; 1
.BOT' BPKIXOaV. BBCDIUNQ, Dr' BUDCTUO PLANT AT WAVnook i W THX BUfUftl OF,WA.$ atOM os'AD' .....-. :1 1PD01TXL.

,lieu THAN, ...... Of. MOXTTlltUJl'tLI'IllLB ., ZLU TOOAT klLLDCa J 4 z TBX BAR COUUTT.. nut .. t'oIu ;;

.
..um y J'T ttf... __ TWO XII(. UUUUNU OTSEM ; ntznotm awiL4 OAK. WAS 1T-TI, ostttra,.

-r -. DI'aooXi AND CAUSZNO BU LOU Mf D-aa Cast: >taal.'rZa JIiILd' .z3RT3- a1' ... .-.. sk i'
.
r ,',/t/1 -..%.:....ir. t tt, k "
--- .
.,
r: It. : .
1\\; ", (1W tptla 'bpi ,Il est.role PltUaarB. Apse U-b 'aa>*...xalaatoB '!:., Traa. TkarMayt Dafly) .; !((Pr.. n....... Ds j +, -:..

tj ',4 M 11th ....."... .. .aHf"to4ay ta* aUaa'MaM ., Tk* IIIdWIn" appp. c....,:., ', c.P. anaJa&. ......,\ I .

.'.a.ed'q. ... loasar. It6.a rapaas III,..."-.aXJmc. : ',. ,.. DIInF.'.........eN.i. p1a..Mdap. .tV'---..._.(,"..st.IMRQ r.._-- I:

'G6 a'.Owtrat. 1i.. s rtj'Is.aa7 ar,,TY. IS; ....: aa/ari'1bII '.' .1'- art lead aaAad AT pssa =aH a ....-t: pIlaMtta
;.. al tonal 't1a' ......,. a ... Ieat.eaal _dtr.. ..... .. \, .C Ik* pans tt.'.boltphe' aCasale ......... 'atM said .....
\ JIN a.,....... O* ..a. >...-, "'. dish,.asset tk* .BEtaa at tk* I f .. -' Y.=; n... lie, txaW'p, ..,.Mpttl
GIla 7 De:, Baaiac* to Mt u.- lit tkk tbaa.Bkartty Z'. --- T.. ..
,'. 71s... d 'n.IIeW ..iea.diita setae-a. *xpiaataB pot A btSLk ',.61K 7gn' ; :,'ne jfcliaBtol.aW..., i ..: kJDifctyi z' t......a........
,,w. am a looo. vkfl Vo4taa at 'nil II ast 1b apotata.t .-saPe M
.tm* raarrarW. B to w .
Dart Ia __ .......
De tale.ra ciJ I' Is.t ..... i tkat B d Del..sM hint In.IM
tlaaad tkat Mate alt'vs. .ta 1M 'II. rsat
...... ... ... ....."... .....
Out ... t1.a. .... VkBB tk*' eQIoIIcIa ...... utin W Npaaw" Ion P 1
,,<.:. .....d.il.o. wn..t.lsaAd.MriW ., I iu rspsals. tar.Ia5aMlh. vest ,\ ,I .rr-. .a.Is* kkMry II De twbj .....IIJIt." I.wo aPrat..d K ...... sate as .ar w'I '
aka
b as'I ralr rm
J9 CAJTTRJED A. ,-l' _..., '1'I.. 1.l' M as bat OQMC Tkaa Ib.tat lllBim ,B( tk. sIMs.ta
01'RITa' pni.au alp.. ( a ar.ss4 IIIDiI .' at witea Sao M .
rr- nt'.WBJ L nIb : ; 'I BOBMB _
,' .. : \". ;.;." WITH DJCADI.Y''It3TloCTr c JIG d AJr1I.'or.. : to. ......... ky eta anattka *,-'I
:
\ M'ar.N. .; boots.. : Tea bode tkto .... w at a asap ''I....... Ibis Water'l.ss.sn. .
A' .I&q abtm.00a'v.. a HI ,';n..,. Aarfl'SI-Tv J a.'fri .iI tag'peataid. tk* tollaaftoai ara -- s.9 =.t .'dot.,
:
*>. ... I teat a. asp-wn k* a toqa,aa4 Issa a.
: 4 bf lag a .M.r black eta k&laaTtv* aarl art/ tot aa4 .**> = a1, Ia
pr.raW ,
'
f aI r..aao. tM .,.. ..wkte"O dns aral BQMCT'BBrtt kr toa4 vk* aakiaMMi ..?-; a.a.. t -:M/mrwf. N-
asps piss s .D tsna: parse; taw l_' 'tsv .e.. Ita TkB BBBI1UIB .,t. -.f fir
.;_ ...... w 1/r vrst al at to.tile BtoBt.,'a.. Martk &JII' !an mi teas ,afur iliitlaa Mr.) BonrfaH .vffl| i.,. ,ten \ Webb, PUT- OJI IAta ltOItJJI'rOtLtCalftTI. < ..t.aalst 3 t ..- "PC'r-
,pro I t De Bass erM. a.baatl..rt ..*.......... OBMaaiy.at.Waakataa .. T t a5t7Iaa.I sit WMM ... set .
,... a tlsssat'' We. .....,.... tkia eratoc. .- all s ky to*. p.NS .sass ..
_r 'te'- ,'". 1IMat......4a"a.rsS7i s l.wr _' aw'artBBrtBK toa tMt Sat K to sat __ ..
+ -'Tka toM BB tk* vtoat li a.tlrat
tLm 3 slt .... al ae,1U N&' 'o..wI eM'.... H.UO" SOR FQi .LAUDERDAlE pip .to kj tkk ttty.. a 'rtU >Ml-toaaatofM tarn a err.. '
c *' ..... -,....mnriJlfkguH. .. r." tVM atltoU4. boil rocB*. An JA>l nEO m. : [ slab boas M.'$eiYb .,. t11at a, lk. ....* totoc ik* ..... ..aM fII .
ki M liiaitoiiiBil T.o.edi
?:i. tow dole It t. ftN ..seat lea tlsa! vim to wtnM to w1pir.Iat
s4.a. a ... ..... ..tt era'.;'M r"I' \ x,..Jw T m>..- rtMwaeatl.l.da t.)r MSfa f as .4agsesaat -- :

?,. StIs. pOt lTi.: 'Of COUMl' ( : &' : : : toBBB....GIlt....11 tit,..,<...as....Sb.ibis aAtsad a. ___.....
fi VP R 110' HIGH'OfO'[ S De ....... tide
: MIl
'' ll -"
97 'IIOW, UYWIGF t. mamimmmtm
.:, ANt kto-vkMl k. .... 'trwttafC : \ .....-. P.' .Ise ..&, ..... 1k tkattfca tov jri44 tor a.toa.T .
... tor.O* 'wak .M tnbtai tt I It.O..ra.'.Qr Swa..E3dia 5 PLANSTIME iirah. ..iB to'... tk. MBK.;Mr; ** *.. a< aaWv,:i-
aya.Nm drab. A tow w- tar tk* Btata',toftatatar* aa.rwr' *. : : ..MBlB. ........ .. .'aM A .M 1'n6 ec ,....... useS
=. : j a taak.r a vb5 ..." ( .. '
1" .
.-'.. ._, 10t.ta Ili. 1tI t.dndat...1."sls ne 1IaCaUft.Mt rfra atilt;s.DM.-.cr.trip a a.aalsid rota.t .. FiJ1F r: J. fELLOWST 1 : ; & < pawldty.. "v*.a w.N.la.. 'Wa ..I ad II'"Marina a 11.8ps1 sal; It'll...saltMGM
t '. t KK te agd.tlas sat :
YJ t 'Mrs' a.-n. os t.& H. 'Is -.at1. XL ...I.Is' _.. t> .s.plaist eC blat "..... M.Islt'via 1s.plat ..
aaT kia .. s's r' _-_- f.4.3 it/. tst tar .tot De .... .... .
vaaat ka4 raa* vtt" ** ,..... awb tIarM Ia.pdDM : ... ... ". i.. b.saw
i-.sa.tap1T-taa.: BivkT af a tkaa k* ban..sal ...twist II dF 7" -v < If wm.. a BMJM.> laityy ....
....t 111 K .. aaee.ptW..,"attt'.' f)|BBBlfraatam .' ..... Oat t& te........<. L. a1W The S hch .. ice Ftctorr Meure.'Braaaing: tndwithy Atler. On, MT;V tad PnbUc. andPowldial fat.. 1..blslad'.e Tkfcj etasn. N.lr.via a. ..... -q..' A.urn .
C, fay.w..iaa.- wa.1ka.1, -.tr: ..... ., / **; 'h' v tN of usIsi sr ltn ta.i .. oal.Apti .. ?4

':.. DIlL a.w. ........'..' Odab.w1II' :cad ] lecttie, Fknt,.Wu Wen"Otren &*->> .Ar..IaTlte4\. ;\ atir.a'at..U4 W ka.Bt.*.u4i ar tkB tkat wwM.tka4rtoft '.', .u.' '
TUB A I1'ta'Iu coumaf
iAZDW4U aarry ,tk* >aaaty ky,a!.kaa4 '; p- .
.
\ : a.salves bobs ywftaor vrffcaa; ......
:\ ; .
\ -- Bed; Y terdsy. .to.lfteeL: rc ff. '
p
I. bar k to Mart
..... lobo. Ayrilt .ILsbrw .... a tMt to kv. few sM -.pia
,
>- I >t>C......,.Its:a.tt tw tool I >'! I f ) ) ( o. / .lessen ]has I .1a
f fpal '
we.'.... eat ........war ilk J -fdJ J ; a.n. ........ .. .
"....... pa..s K *.., ... Iss.1 New: Dit ecta f 3 ;.1PNWt. I. 1M'last tale :J ... 0. _'I r netles wli t 1ti.. Islamorad Will M .\, ,.......... vsr. ........ baNtN. ] Boarffla yati abIsp ..... Thuds Pv. a.War ere' prop L.dNal.a4 } N ip.asaa tW dada.4 .dp.
.-Hwy.. ......... : : lyatk.nataraay, ><. .. to J.ekaoBa* yMr4By.; ..... a. Ia aesltatl..fa De ... IIte .. a .a..Iar.tp t an atBXALTB
..tedpsrIs.... vbs ark ....... 1 Ms eMt O. Ataraatky Ir.gap *C Dr. J.- O. ........w..... Qe'' .....'a aay ....... .........yhaws. =
'%f .. .., .t basil aa4.kar"wra.B -Has. 'Be t I ltwi.rtaeYtbY't tk* .AkBraatty a( Ibis any aM IT 't n-tottr .*y to .. fcMtowataai W tk* : : K .b..dAt.s. ,' ,4'
: : gratt tar stoat_ sal 1M...,.. HaveaPost-
.
j: * ,. !*... BB4 t.fcBata> tkat a*.kM .... ..-'f fIlM aftiaack*) Os.w7..ra kick** sees to tk* *r4 rlat{ 044P .. : M.. P. 'K, arm 0I'7UBa' Ra r .
'.r aaUa taaat karlava, aa4 to at .; : .. iiatujal ky rvaaBBtB a ION *a PWB *( IVrVlB'vkBti* lade J.'.o. .'IVvSv .a4 Trait BO.B*> I .
,.V A toM to B4at taa4\wky tk* taaoeiv : / ; ; tIaIW M.rI7t. n...... ..*..,.4 pas ktBt tk* asset dpol.naM.G .... I1. bra aBBotote to Mak arto ab.i..i, :rAl ;rt.a
jiBiiiit,kr: tka-........ sk.. 'I. suu d'tN I .TNa.N ..*...... 11..r1aM Ma *Oorr* I. .,... .. Oe --. Office' ..*,...*. .f tk* katt =-afItov
.]tars kBBb4KMttbU. ... toys 5N-At toftear. .....> I TW aug Pita Baek va aha Twinaka .. .MN IiC ..... sal T rt Matoova .'
*- ,:.. I V t. : PwsMIsSs,. s. vaa. Brvrvat* II l'b ky Wa.( n.I.M.' a'IIsh ........'.wQ t;fra w ,. .c .fq'.a.ta._ aw.p :'lrfiat.
1TOBK, 3CAPB AK)_BttOtt, ., ., _' .s". a* .. IdrrtaC. .4 B7BB4 tr a.Bir. rm.Bto' at alas q 0. mer. 1& w &ale pr.posM'a ______ / =
.1 'to'i' .. \ Annals Ma* Hoed uvat advsleIll Nil arat( ..B4 ar tk* blab koaanTW imps I. ,.au.I .,.,.... '
) ,m... Araty : T: And It'GlTtt'MUmlUtlon a { eM MMt.Mfe. Tk per .aaf rd bps a.a. 'aat .*. da.add1v; tW'sart1taMaa II t Ifnr'TOW1i Now Being t....... II 0. ;.... ;.,}
,....... 14*' to br.sad 1 aaltkfeortBf tovataa aMI ..,-. Y N kail to Da bra Isis ....... aB .. rrMoIUI- ....... d easN K M1M
.. kkytfetaa. .vaaCkM tar. tk* trot I ; < (of Orer SerdiTk a Matt. datr.a.3to atBB4 ......' -r tile tadllas.> tot *... to a* frwat. Derdop on Meta ,Mt. W Hauls..B .'w
.
.
''b., af tbs atatrMBA tkat; a atoa. yaarU Wv. sM'Dana. Ittil : t.: > .. ....., A waarP to a _"_
.. \- aara at *f CMar.ttta.. k* ; rt'tThta aadl, N.a ka to 4arkaaaiBattBlaattokaOt. .1 --TkB-BaeafM- w. ',..,. toIk tN 1M a ....,.. a.p '..bi dso.SM ..'
e i. .... &.. Tk* tofui wMck I J'I ;nt-- tnIs Next BMfBiBC Mto*.4 fcy,tt* at.flan .. cumbLIXey; kMrtOy..BB 1M. ..... .**. toirw --
pwsd& .
\' .4 arrw at Mnk. TW Uk9w b Thursday aM t.J.e..aowr's.. 1M NIt .. *fB y**. BU MkWf.ia
:
.to ka tk* w.rtIeIt ears : tilt : :M;t usM_ : {. .Wi. | d tIate Cq ....... te war AstLItf. fka maker ky tk vr. to Baatato
.
neon ,to tk*,.Catti .$tat& at *\ dwaa ? I : aid ateT.a' aiTM lotus A/aoataatoa wffl. alorQy ka aatak.VaW4 ., aukB a hard m a-B d M* .
L.tssab( ...., ...... ,.*. ,BU4 '.. ......$*etaryya ,k .... ad .. ..z: .'a.. .QrtI M Porter rte .. .Basis. baa load sad at ......... BB.*..BalttearB X.... '
.. rl ........ groat tk uti", >aaki* aa4:latlNldqM..' a.\\s asp vk* kUM kto wife last Day ForCandidates W.3 ..... Jaee4'sad Ia-.aate aa MtaeaBM 4 -+' T1T
__to.Africa. ..i.. 4*< .dcaIsplta.... ";{ last aaItb ad .... tart a IsNsTkta s u7Slat .IA N bus a K. T. TW B.M WIll k* ....lat I Hi*'tk* B. akaaaB ...l tor'VtoiPrMtoBUat 4.
,
=: I ....
tk ..
: kook had as.hsl.der ad'aa te.tat pool Oara af Mr. BaaMa.aa* I loser ......* .4aato
rartkar sera,._ traai far bra. ... dais tk* BBBMB II t 1THacnoaa vttI s.4 rut k* kaasaA Iasasett" peas].] ; Ml.l aaiB tiaBB vlti tka BUM Mr. K.a .. "" .
4 .1.1v.4. ., .. aDl-- ... .... ....., Ti..W.Nnt7. kaa Ik us-
aria .
UatJfrB a0var4J O.Wti.... .rsrr .tk* asa'aCtka .nIsainns. : a Nada.ttM5& .
Utto
tatac.'BMBtk
: ; f af. a4 4IIsa; .
drover a.r.rarrssS. kar p..1., VttM BBBlBvBpBBBTtmt O B) :BrwaJac kakaO .u. M'lss al us. .Iwt- ......, -..... brdb ..,tblat.asdr.ar"cwy
UOCSDVO Cf' TOT
4aar v It k a' .araklktdaavara, -, Brcatkatovttk tkatfaf tk* vttk BB ax. t mtm\wti tk* ,' limb amto DIe daily Mtoa4to ... I "
Ale1.w1,1 is.Ditp.tde, bail, owe 'as Isasritlpi..t = Mdy..,..... a..1.1 04 to.. TACRT JrOC"nJIIaft. 1Ma. ras B .*v ,...* ail tka asp ails aBr.-AUiatB Ono
y 15 I .. ... '- Btt. alas, It tt
t' a MtM by lti aali U kB A* trait B to tkBBgk to patty:
i ., : BMB ;"ye. yot-alattoa- '.1eMM1 to karf.iUi 4.' tk*' trawt. tocre '-*. sal.alfa, d De Iris naUly. k to aa tk* ..... *C tki ; '
to akavm ...kii U7k Aa vamaaraf M Wka.,kvte4uaa4 tr4 aM To FU0 Application tad Pay USUIar7. ,scbI JP.zal ta babas P. .. C. KaOwayAaatto. .]BarraLSASX 1
t:'n D.?'IHISO10SWORD ;" :, BBBM*. ., aapm to- tk* '4lratory.tt > bola to ..... rig *rU.Ba, latk Aluaf. airs verb plat .. De list aFasst \mrnm E \ f 0 0a
Theft bwrd
UPS. vktok *a tk* Manaaaa sn9 raaaik* .al* B Ml BOB Ctaptifa .alas'-.w.17-tW is. Qe p_piM.qIs cmq IX mAX
wkB tk .r.'BBBBtotJe* Ui*., '
or, '..total vktt ka4jktoekpBpBk. > ta.rosl iscats.Before Primary Twt, i;'+trabraay
011Jlttjf' Wes at till aaneBATkaaa f. | I. .cMator* aaM4 a tow ...: STorBOJllr .
BfwB4* sot toakO to-r-. : Rains DoMuch BTBtB a In *f I* ,.' *sat M IV :
: tot ar......... B.**.. Tka tort JosepbleitertoMette Heavy {, 0s 1Sns4 bw De ... ., .. "
to tipian vttk ac rtMac.' 'totor- Kaat Tkanaay. AarQ Satk. to ka ........ ".. r
ads assist Itlati"Dad. teat 4ay oa vWek iapPaaata *a4aaa414ato *4 tkal tka titmmj vUtt .....: :
..... aM II av h 1M I: tor ...., .d 4w to tk* f Dthnae : tili I7. kaamV Bar4war 4 al DIAMONDS
ed ... ...... ...
;. 4.- g tam ....s af May {]fa. aaafl a -.. a,5 bat .
AL AaCA1fQ>t .- : sera bat BB.to4 at iffy y.*I.. W.I ,.' .
tkatr tar 1
apannattoB ylattocat ..
ail .oafs ,
'M .4 BayBMBt at tk* tax I -..
r XXX.',,.'J).WABWIOtf MOBOAX : twtw"AIttI- aaaMB arf (k* *..... WHaV sal VkO* tk* BMBMBBT Bf B rWU4 PI t
.. .. '' OnM ,Ooaata ., tk* loyal 'AnaMik. Wlliams. JaY aaCaol BaBVMBto[ in Texas. to plat *....*.... WfM MtteAM: L1s O>r
t :>RD> PQviD' DEAD, f- at Ekaaa UtoM acaT \
r moss 1ft AfVBaWH Baa *V toeto4toc toiajbari af ... .aek to kto at tk* *tytrmdaB *f tV, ,
., :- J a.......1110 Oraa4 .Bagial *rB. atato IBM-Mil i. -17 G nsetUT.t --- IftT oar ...... I -
........- .... '
; t Ckaaay tStirring aaabM d 0. -
t KBKDSVCB
IN XXW rot
$ : TOftL'WAa'Ctlci .. "''AU* II-'ne ore kaar4.aO a v ..-.... ad tar 1IWO.i} T-, Apes u-.u. POUT TOO- AT1,
aIm: AXD zfftTE* ..,. alit De iatata.st d JNip atkar Mal sat ar*!to ka to aerou aa ;!>aary rto .w.pI Strikers Storm wxu oarcB LABOOT Z4TAt VIN
Lt.T m.T-am About triton,)....... *.'tk* ertatuW. .4 ky arlaiary .... aaaaral .... away aarty parts., af a mO *ftkBMk -
TAIXBD- OPOtO Tit] WOBLO
af tkajktOMt vkaat .aal to :lkaktata a ka*, BCT AU Rov
I'a dad KaOvay track
'( ; y *f tk* aaaatry aa4 JaiMtoWUnajM. B **kfiantii ass
: .. ... AOBItov .. 4M ktr of Cot sad ...*. aa4 aaJaai Mar}I" aa to Krvark te4ay sad tooaikt tram TUB BXAULCBTP ..
0" ) J. gprmiiBn. *f. err ...,. ... JM ,latarnalii UBW Utr BBBMBwta to a mllm Mop. Oa-jBwalaatlBB the Car Barns
,0 f 'r Conventioi kaw BBBBBB***.. aot .er.... *a tka .VUI Wl vttk war .... BM. tourr.pU4ky
: ,. .'Term. April SWWitk' tka tot aa4 fkv vffl tkaiitdia k* *ataf atkar ....... ... It k far.4aat ) Tat. yrI fl-l.'Aln.a,.'
>a' r4 ka anto4 M a ...>ar afMirtaa'B tk* ..... > tka rate, vB BMB tartkarAH P*. aM.al .( tk* (f at e...., In .
'nuaar to time rm JM&ateftjceto AB aa4 .. .Meat, .
: vrrtoaau apaMeadaaa avawiBMBta Tbis m. vklek aaaUuto wisp par*
f1 to toa Mat err,WBV B. Officers. coat ka BM4. sad lie( blab Mr. l.tUT a. **.t *f DIe worw. aatB.t. .. Warwick.. ray 4.a4 BB tk* toa I : # I:. p- -. ail c..... I ta, kto tot nan to AaMrtaa.T :'I '

Dist af. ..kto. kaaaa. ..I to.. tk'"*'"Braax. <. '%> .l I. Mver Address tea at tk* Da4 Oomty p-oen Signs Point, toDeiBOcntic H* 4.atar4.,ny 1M L..tnr. '4.
4q. arNttln' 0o.akt5bOi dlra.al. Is we aaaatry kM toaB -.
r', 'G.o.nu'.nat..: .... ky. aa ,'. ;: .....,.. Aarfltk 17--NMb.la.Maadk aasd MJea4 ......... to tk1
..... ... Tk '*aroa.r.aaU WMklactaa, ABifl, Sl -Tk. >< 11n&RZ80Ct1 SuccesstBrfcuiaH. CalUJ test* salt laJucttoa. p3 .- post ail to 1M toO .*,-
.-- -.. 4a* to tk* totnatittaa -I ttoati coaraattoK BBBtk.;a atr4yaUitUc ....... April -Brttk* Aavkaaavtor'Bryaa > DOCK ...... tka Itrt,.,., tk* to 19 Bar. sass Bt tk* wortf *atBr .
af aU ail Warvtok. ... to ...M tk* ...- ear ..,.. ... tk* atrtka Braakart fo.B4 to tk* xwrUta kr*.. Ba ,
.C a ,.... BwOMf.,taady trod. tka BarOeBtortyvka s Irrll' .... It .....M*. at.tk* aia.* afkatoC Ware !. ar cfa a1a atoaly aa tkavktak 1- an bowl, .... MO.3 We nasrs all Uat tka Baaadal ...... obis..
ita ** )tkkto'TlrclBto.; V": ;.vi. r. asMfy abpd! De Daatba. adastleaal ttisrs.a. addtilaM vw b..s IM Met. IB, AarB -Tk. *54. Its .. wsa ..,.,.... .4 afl tkl* aid IkM tk* lairmaikT
t Tvaaty.yaara a..'lie. aaa 'to fat eae.,, vO k'BMBBtakkito ys, tl q. eM ddfr.r to kalac. W0. ky CaBtatoaOBBk DaawBratto Btata Oaa..attoa toaayBata4 ea..ssbar.al tk* ..,... totk .
:1 how .Teat wSk plash af BJIBIBB4 / aB aMaa intln Ua Pnal4aial Mb.3 tbb ....... A easMlrsd aa4 .... a4JoaiBC Ito Baa. A .aa.lsdo.N .... to tk* BOMOMt ---... ; "
,*aarUlM4 kw-Wy tam tv .... .... ..q.IsIsaMIas ........ i a Baa Back aa tk* Bavtt BU*. to asdd..d11at: Caft 4 BUtaa amy vaa aaaa a alb ,.t.
?1 i r tea year lie In.... Awin .d.stls ,.IMa.. |k* wstll... QII ....... De I TM9 aaak WIll aBntyja I kartttocBlBBa I. rinks ckatmaa, to vkJek ka *. Not It to .......... to b.sp a Caatraat to M-T r* ....|....
r 1 ,.c to tliinnii ..... ..., ... ta&4. at net t+tamaaaat...rt1t ......... BBaarat rcar4toc' Lisa *..<.< to tM, tovar MV: MuM aB ateca aatet .. DaaiiiratH toft aaak-Ck.usmsa Nv alG.Bsr. Mal to ...... ... tit ky '.. .
leis s'w,wac b.ILa -.., eat ," :3 '" eta alaautoa e: aADdnL art ri..r.a aNar Ie DIe MIIDUI .MMSaa trot J. a TBtMB OB R

.f:: .... -"If -. .

1 .. .. .)
-
r r ..
M v ter} ,.. >, "": ." '. '-/ -r;
1 -
<< t ..y't1

\ ..._I' ..
.
,. : .Jl'.t i ". S

,
| BXCB.PRAXSS FOX sun XXXITU |t OMB ItOTirOBTRTTkar

Miami Metropolis l 'IJ'w I w. r WrUa" aaa4Uatoaaot
The Weekly Points'

| pMt MToral ..,. ;torn: portloo. of tk* atato trupe'|'*MT.a Pithy tk* a iniltliM r.. vk*tkty ar*MM sot M4 slay vatktto ., JEchoes

+ M. .. Tatoax FtaillMt. a. BoM Daa .."....*. ka4 tooto af sal ooUtertac a* tar a* asp Bfa dI dpsas. ota, to rigs k* ofato4 at De....*. Tk
THE MIAMI MUNTlNa COMPANY orraO. aoVonl ooopaafa kartac .... or4.r4 ** faaoMola to fn a In oUtics'atO aooptooM k* .......4 ape to pro. :y

rtka ot MTMt car BMO. sad ...... property. Tk ... aiMMtfto! a toet tkM* .!.IM of trvjt aM topartaae > .,.

lttratla. .................. 11M 0.. 7sr ....................... aaU. kaT*........ ..- ..* a* ..... sad aoW.... *a4 kav< VM.avVka anHoi aaat aa4 aawrtkyBM ;

" TMM Mytoc to atTaae wasN.at... rare MtoutoUu* lor |LMtornMata a.ar4a ot psaYs fma'tale pops ot ,....... Tk* Joaraat. pan ktXLOM'CBOPTk : tkoackt tt test to tk via* ratty ear, cto LIt.a rata..ryTotora From Down +

.1 W.aaa.: .Ms tslw Tkto to a DIn OMNM to tads alarm trtkato: .... .,...;. la Ole .... took ..... aa4 kUarafktBvortt on the Firm

.1IdIUr Mtaa.a tapratE .. Tk* peps *"T narUa ....w k* proa4 ot tkmr dab troop M 1.psooatd of -Isg. MpMt to k*.o ably that k* auy oMt M tetaOtoMt ..
|a r.ai.BCla .... TBM yoaa( ..a ar* tra MUlora to tkor rata. g.tag ky May Sa Tk ... rot. tor tk* ata* vttk. a ..,.. sad -
'....... at tM PootaaV at kOaarf. Portia M sea4d i .. rattsir *. aa4 lky ar. aort at tile plala can of 4aty afttr tk sp ka4 .....aaavatoaW to ..., praaUolac at tkU BaMOalaMTtD .'...Mi ..... Lot aWporMaal Dewi '

kyjtk* ...... tojfmn* *..*... sal tats a* part M .that ails Baa.MB or star pra4toM toa4 yM tovtoiot WMJI
nun&.'1'. ARIL !t. 1I0" Ia tk* ,...uac UuatlM. TWy katr* .... 1Mr..hss la wed a auaiy.tratckUorvari. .5.SERNWO yoar ........* of vkat tojMt Tkar kalal uotok Baal r tarp
aoUtorty vay that tky Ian vo* aU rMpMt ot an *t I COC1ft'DJ'II1': gal rid It to Mack Motor aoDortteka, t* patea.. yM > '

.., poooW Of aB cltaiM: aM ao atatUr bow tore aa4 Mttr tka ertvauyJW akrvvl oMaUrfMtora pa*. .. efetk a Orrv4 ......... silk pau fan r tW u.... at yMM >
tk atrftr aa4 tkrtr M..ot aa4 raipotki araaa s avtkortty vr yoa tkaa n to to ..
A10THER PROHIBinOI VICTORY RECORDED Ides aaMaf p .
lac ckdta tk asa.board '
foci taltatiac .
aB
alb rrofa rtto .
dock aha aftor k y poorsBM.
rMlr
U./Jt rKOcata that tk* ooUtcn ar* kr to BMOMB to orfera.aa4rlkat M* 4 Ik* .
let are 4oUc tkolr duty vitkoat praJMV tsar or fa... jTWta railraadL tH'JQ': paz'.:.koeka... kt foDovv4 nAPalM .erp***-.Lrr* Oak Ptaiierat.COOBT -M' .to B cktto far ...* Pits '
oa -
ap
TM rapid *tru.. of proalMtlM tkroocMat tM coMtry. aa4 o. a.y ataa4 far Uv sad oH r.. .>>cIa v. all ...t. aa4 hey tat M >*tMOy. aa4 tills a nat VMobuiaW. .. aiattor rat* tM *ktp tang Bokabrt I

t Jcuny' IM {.. t caaalac tM Void to lit ap Ml take aotte. TM' part. oa ..... atoa.Tkolr Tk work ot tk* torn A GOOD MAXW sits tM. rato. rooM a* BUT'* ,

kaalvrttlkc M tb. will at It VOT*. to pteialr llaeeraabU. aal Brack to ... roaoN la fMMeoU thus far aafer trytac ctreaaMiaeM, U soil to kar M.B M parfoct tkalTM OM n Mat.l to tk* Ur Oak tM .... rMla acla alai I .... Tkav ., :
? kaa .... ImprMrkabU aa4 Wto ..., ......* IM..u. toy itHlp ..-.* vp to St. Lacy M* BrwartMMM
-at Ttetortea tor tipasW kartJr *tet It DrMMrat Oat Hoo
R mUM aloac Ibis Ha* DUeaojIac prokAUlca JM W. KalcktkM
to aaU aM
/,; ",....,., in acne art M tk* aUHUry ana of tk* otaU COTOTBBMBU asp Mast arrrlc aMa ar* trytac to tkat C BM rr4 M* vista kt.
..' aa4 otkor Tlrflaa ....., tM ttaeaa, Oa, Nova, aayt: ** ajpr Maoamc4 M to aIli J
. to DMTfli wakes Ole rtfkt of ctUata
b. tk vtoUUac aay tt
prMorr4 PMC .*... tk* catlty parttoo-* Oo..o. Ute for OMiptraltar. Mr. KalxMtk Math|118 Maato acla. <, .
TM aurck of pfoaWtte! to dcaany aiarkol ky Detq d r r ..&. r.prMaI5 PM a atp O ra-r 5 / /'
anlaot a.... IB that out the tola MT
: TarctaU.re's dtte IOM Ida aa4 eoaatfea flMfraoj-ear oxUUaM aa4 MT .... CMUoaualyapart A ww GIRD or WOXAJTla 5 favor few ot tk* IBM L.dslr1.1e I Sat hasp kte rag toB BM vkataa .. i ..1o.n.t JI
ABTT IT TOT TTUT1ilosgd7 a4 VM MMocMatly appota. tlto IckttoMwM rnak SUBaua .-.
tees UBM teiauaxirlal. TMy Mr .... a44tet4 to what Bcary \
.. kon 4rtaktac tax rats c-r; ptMckor, ....... vttk Ole!'.*... .4 a Mikor of tk* nomlnlM oatadtM IM* BivvaN to oatr" ,
;. 'Wat..aII IM TteM ot .* -. radac. Ik* trial IprtacMM s to goad to k* badly 4faappotatiM War data ... to Mian
a nod I BOOT.uotok Mat butwrg
toa aa4 otkor ... .. ttlat M caB for tM apartlac laotlact to a tore OM crlBMfof Doe aC a roMa to shah ialaty foot tor a Mia caHf tk. allot tk* MJM* ar. sat kit. ,
; are gad 1C a-saw .... 1
Mcroa... Ylndala Ma MM for raar tt* koai. of tb. real arttel of ulatJakA 4Ttop tk* cast tkat C. T. J...... fore Mayor of tk*|..n d U tk* May aa4 Jct. prbaartoaM 1 tko dUN vm. d55t De Q.e CVTMT M' lM.tPaul ,
B* auttar vkat elatau otter *Utoa auy auM to tM coatrary. aaloacoUoM ft vonkjppor ot a ...... row la kla kaekator ..... H. to II Jars rory Madllat.,; fat ** ry sass at.tk* oate akly aa4QiatiMUoMly. hula. BM tkay M*| 'r ..
radpM'tor apteolU 4rtak* MT* MM Mala! 4ova tkor* froaiBoaoratUa old sad BVM ky ktMntf. lie a4mtto4 s Ole vttaomi .... Oat k* aa4carrot tails sadist a* kM tk* fag prtakMtac. ,I Vtoyar* CTMM.: JHtk ktMora, Agalgtsg ws d iu Mat .... *vT ..? blur ,.
canUoa M prloateM kdrtooau. tk4 acar of a raw oat ot a loc at wool. vatek k* vorakto a* at aoarM, tko ......... k4kM far tM. tko nth tail yoMllly tk rMoamrnak M
'. who proklktttoB CM Ola vtetBrtea to Back date M Ylrdala tkor aa ..w.a of" partly. Oa M* oecailM A* carrM tk* VOMM VBOIMvrappol from kkltrtdaw; taaBa4 voUnTkMj Wr akoaU ptoe ka for CMutrow VM oar* M tM rrraor ....
fa Bttto coaootattM to lie **rtTol tru tM too auBi ky (boss vM tklaktkat tt tk* Aaurteaa tac. to tk* tova kan. vkor k* ca** a toctanM I tk* 4fat4 .aa414 tM wqf Malt- tatarMttoc M lsaabDnII@r MM* M 4I4B1 err ktai UM JOB.vot
.w Bvtorprhm
tM hit saw rvMptoc tM coMtry to .. of fiaanrteai aal vH OMB U* "Brtcktor ... of Ufa." B* roalcaot tvo vook* ago M BCOMB, Meta to reka WIt tk* anakor *44todptoa MKkaC to cot to Ole btaaalhrt4 ;
paw ."., It to too avaorat .. M taaaU aal toe ........ aot to M of tk* t.drat ocalMt kJ. aa4 k* tangos Hot ftartM acalaot j i.*r.MM I ., Aaaatoa a* aa4 VMto4kto . .
iMilat M tkoM vM tooHy ... Wit Mp to ..* ..... toek to tM MUBM .- } tor>kaottoc a ...... I OBM sad BMoy M for to these 1>CUA.IJCQ /fr bath
froai vkuk tt ka* .... bona M4 Mtur tow Mdac aa4 k.at i SOM tkoacktUoj poraoM may Jop at tk* caadMtoa tkatMayor a I. M., wsb-Gala..W ... W. are cM .. barvtkat DeN toft M at cda av CO.heat. Btoty. .
abs ootapattoM to vktek tMy CM BUM a Bruc. porkap* Mt M cO44M JotouM to a lco4 sin .,o.p., ., tk* ..... Oa tk* OMtrary a* ltd roes street ....* takwky BM aB .lodol MMUTTSMMI .
Ikat taratokol ky ...... kat a Brest 4eaI BUT ptatttfantory aal atakMT U ......., a pkH ...,.*,. A ..... voauo. ...lo frv dotkoa. Ck d.aaMs tk* rotor* IB oar Moipaltm M vi to tM tM wo *v tM toPor .
Sk doss aot oat It k* OMM la IX nuT ruxABTW ra IBM tar P'b.s
aotXaotar kat or mast 1.. ,
rT Moraaek "
2 S2 5 J"3 to kta4or-4vhWtta
oat a .
vat BOW.J
gal oarly te tk* auralac will a wit akon sad a MvtacOM a. Mat tW sob or BUN ,
lat stAt to wry lay to ..... .
SHOULD RE-ELECT SUITOR ECDSOI tai y- tray vat I ... Mat ..
..t tk aulaarae ak* kM a* J.htobtas Pas C'WY- .
=|bavsl so sari >nelac herd MM Burtaiaraval tka Mtotttoa of tk* Mat fTMBaamc W ferwarC
Mat
ot for ktaa, Sk* to aot atttlac la tk* trMt ail valttac toj. ctr oror tM ....' aal fa,kdaiorlla0y tk* aaplnaU tor ....... .*. ami a 4d I'HIedSaa r. aa4 mikaiTMalac ro slug Sk* CVM aka a* ease foi roertral at nay ins ora A j'
"TM rart FlororTrtboa* fa oat proaovacol for I ktai a Vats doss aervUay of tka aua Itt*. B Past MT :
Ml M
: M.BaiMB.. dato ..... traia tM Ittk ....-.. Itotrtet.odarM ne TrnIae : ,......y M4 to a.Tr Jialia Is ...,. Sk* Ma ktai 4* M k* pHMM.UoaMlou Back. lay tt Moaau aura aal iris sod tk* prtattilM aroMto4 to BM.MMry B cote J' r liar tar ckMM .. duMvptolaetol >'' .
: tars ar tow la tk* aril vk* vm aick MTtoaaty vkMitk*} ......, Ibis M vm Mto salt.at.i to aa totoVoat ....... Tk
I gal '. ktai uf. .
-s poop!* ov* It to ths.orv.s to Mdsat iua rV UMaoa Mat of.Mr. ,...... woods. vlfa "-. am primary.; TM poapto an *a4WiU* was n. are kvjyaraonc b. rrraor ,'
:.. 'pap bia tks qIeMW "tel vttk kha.gad vm Jaotly rMM tkivktokry halt data sad tM ana 4 sI MtaT.a vorkta-alMvr .-.
Ikto B 4rdatoar tea BV. "boo
t--, TM ptottom ot ....... r. M.R..... vktek apes to tkto IMM VATXOKAL GUARD AID ITS GOOD VORT j j jla aal oarpotato tetorMto kyCtrtac ... ottJBM vm a* left vitkoat .- tM .*aty.toitar' see *Tf OM* soil .
at TM TrlkvM. to aaytklac bat a alaappdatauBt to tkoM vM boW tM I r ataa a kMianou aujorttj' ow '. ...... to tk* pile silk M a4 Pal MX .M.bb* ttufa viy ,/
kto tM Suit vttt a tops tot .... Mtk of kM.MPHBMU..MJBBto .... W
; tow aal by.roMNL H* aotoaoa acts to s ipso W a d ddsa *Ps.!pro ICC4 poOarttttoa 4oa% '
r to .. .... ..War 4dUae IrtM ptatotraU povon tat M slop sprit imt.1M. la tk* Soatk. out. troop kar .... MJJ i ootroMatly BMOTB... eC atsd a .. Isv M amcakt viaU BM tM avraoK I Mt a krato a .
l lea tortk--ar: BlBdrattoa of orory clUMB vM sea Jaatte* aal fair play. t$ OM ....... or aaotkor-- ..XTM tM Tart istk Baaatartal 4Mrtet ov* tt to tkoaudTM toMMtaat << arporq.'amppttM --. ota. Tk I>MtM Traaoertpt pus t tTM BTOCBTOM WILL $AUY DCSOTO 1 l
:. r. BL M..... .. tkdrinrMMtattT. to tM Stato Nuts.-..* taaorUBM of tM aUOUa M Mali acoactoa. tor autatrtafuUv Jaaa tt. C Z1PUIuClXgv T .-.o. i
U
SWektoa Ma
tM ,t
,:". Ma MM trM .. orvrf traa( ". ..... aal. Badrtac xpoacat of tM sight aa4 ...... vklck to aftM ........ la tM ........ of" atkaaujior ... avpaon' tor" g.ysay to otkoj ". ....Oat a r.......... breb int ialal' rW 'Braamto. : gar ,:
... Be to Mt ft 4oaianica .
'aa4 ft aiMptou aa4 aaratoattat to* tM ) su It Uto aa oral ...... la MB,MOM| .. tkM* 4aya ky Dee _.... .. M M. la ANebsaa tan 1It' teal rmakOaaaa t sdg. Mobil a ...,.. gal dsa.tttbi. .J
; aal via ngiMMt. tM ......" M fattkfaUy, to tM fatar M.M Ma. to tM lidfvR7 (tM cMaM atMuri .. orroral ...... Bar la MiiMekMitMarc vm M BO MIIB4 Brtaury tat tkti p.prta.i ar* to nag ttrtac aOoxtoao at Tar PlotZks,- ........ M.. tb ..

r. us.amuosa saarHaf tM trvpt aacUM ot a... la ICaa.iloOy idea TkrM **t N.nosy IT* PUB U tk* DMMcratto party. sad for tk* ,y'wv tkar .,. .. '
.t r j; .tMoUUtia Ma MM la tM diM tat vo.fca oporattac acatMt tMklckt OM auou to Oala.t4. ar* on.apoMa tm .... vat. to.owoMdacprt.to 057Iw .'....... I. Mt tkay-4 '... 1 .
,: > 1I'IDDO..lSSUZ, ITOBEXOCRATS', rvuam. TM florUa' atOlUa Ma MM band to ........ .tel.) .> '. fTkB 'Ma Is J..t wbat tlyp gu a resMS nos 4rs alas- '1'..,o .
-I
.. ;pn. 1akIt...... To aU tM dm. power ., tt* otai to tM ant faacttoaM MIl of" tt* otter tvo Ifs art BOBrauutttai -I > Tkolr kooua sad'1aW M. .katt !t BUM cool : stern aa rue. '
aUBtla tt M4 ao labor It voaM M vortky auayytaua M* Mt B4 hurt M off .
aa4 It oat-at tko
X- M4 aa orcaalaat : to otter varca tMy Mr ban kMa aaat vtt tk
VaUta ..Uaiomt ot oftk
'to tM peps
: 'Tk*tOMLitortM Cowtor otattj. to -.... to attest|tW BrtBurarte ........ ,
; Ito .... TM coot to taw M sal IceMol' vM tMy via sort ----. sad ,tt to .. tap ft larky. tbrpins \
'.cntf Bway PamgaaU-tkfoa.kon tk* coutry vats It aoiiru tk* .micuo twy ar aecUCMt. of tkotr ova oafoty. TM total ot Mal approprtoUoMadtta tor cororaor. Oalaonplo 'DaayBaa. akMM.ta. mou 7torMt" sad onr-pdatktow Tats set

.* ot Urtf nfora:M tk*;baal* art *ro U vklek tk* DwocnU otpvrIU erga.lral la tM Calt4 Statoa la 1MT VM >M* Ibis .LIQI.- Wo-Mr* A'VdMOvalol UM ....* web aa la oroartac tk* ale I sal sal tM cvraor 4Uatrraak ..'
Tk M. oaly tek atatM ot tM Valve 4i4 It MciH flMJOtiTM Oat StoektoB 'sI .,. 'pest SIBBIBUB.' pare BkrK4
; coBtiy akomU ratly,tkto yoar vttk MOM bop *C iBcma v f' aarTy.caekrtafa bin *"f otaUT PMJMraey vn ca>
rsM ot slats troop to act bolt approdatoa TMy ar* if wits MOM ooMty--D.* A .... t* tkoai tk* .rttt kaa4 ot w> ad ...1 ... a M vets pwl Is: tisaes .
gad Osurt"-..,.: POM was slur BIMM taQ. sal tkoy ar* roaty toracrrto tore par Mt ot o.e.te aooaty dtt- Iwakl-!*, Oak DsaseraL 111 lilac 1 tile sDsr gtts ... .
r -- *TX PMnrritli party ....., pUck Its ottl .MB taW nr... vMa Plato or Nags ..... thus OB* goat, $1S.& B.rtor ...... appato to mry .... M4 ---. tog taDoaMeratt '' 4toa.a4 ft km tor. IM orcaatoadoa of a Stato Ooar4. Tkto b) ro .s tadl45y.- lost I ., .. i .. .
tl atkt' Mrty a4 tv-tktr4a ot" tk BMO. a.4 tktr vtn MUM PMM to"akor acttaton. vM MrMlaraek onwir tMy voaU M* tM Osalwi1 AWOT NIl I1'U1'CQTK' W m...' vot '...* tMt toOor- r
"'sere 1t pdnans VS.. W Data piMamtai fcy tvktak Ds..ssstr -ewaa.1II. ,oiry of" alb .. TM oaMtora ...* aan.4 oat. sly to p..coast Ma- ... >. #J Tk pnimuM vko ar* katflac 10iaw BUM vMa M M. to kto*

!rib .... to lab .1gK-, Mvporty; ,e irMuti ,...,.. 'TMy 4* Bat ooorato acaaut tM lavakUIacIMB. 9 a ; Ifeaaaa notekor .la iiaatr TailMu. laws*.. tM wars **! M voat."op ,
". ?Pa1orItag De akorWlM Matoa Kva atyt: '/ ... krM vork 4aUy for tMtr lrto v CHAlOBlfrOTJC ......... voaU fort avfaOyekaa B* BUB- argosy B* Papas aaTtM

V TMr fa sat a aka la this --trr....,. vk* W Martac. tMikvr*. iKrraiaauM tM Mats* of to Mac to autatata a Oaar4 aUvMatroakto True VM a peel. rato. to "-UMMU to saw .Qep ka4 saw ..,-..., Aar. M OMat M.voa ,
TBa toipnaal ky kick prtooa oa ftao4 *taC* ... voartac a..stst. vM MBat ears caBo4 lair CaB4 lIMos troop. sal cat this TMy hers WalaMlayalckt.. vktek VM 1IirewarI. *. ka4 tap saw.voB tot slag till aurato to try aka;'
:_ MBU forvarl, vttk a van'Mart aal Mtkadatai af aptrtt to ackt for W toac aavack .......* tM ...... MtkortOM u.e.. ...... a Stat taut. aald. esasg .. II did altos tk*** poopl.. kaov tkat'ktmiac *. kaau ap ator.. -'atavaatkor.. '.
,a kttor aa4 cMapar Brtac tar 1t.e.tt'aal fitly aal a ......... ot tM ''Mto .... vkka to a paiauaoat Loses aampotMt to past ear ..aiuauMt a toac ...,brthI 4iv tk. W.'*. for Laaur tk y, she Jolatoc V4K to tioa4aratloB M a peak* f'1Ua
to a* .alr JBMBM or krUctac thus graaUy to v* aaavoi aoaU'ttoa. # auy ...' it aoaataatly M 4aty sad to -.,..... atVa ttau kytM ........r 4. t spa.a5. M a ssadl.dM. .>Brovar4 aU aaaloty. lor tk* .... to aa MByMovf to.. M a'Brews'
:tilt., TM tortC rvrtotoa IBM to ft-J: ooa-It iMrkM tM BTOJ af aBtk harts aa4 tM taxpajon toot tM kflle loss 4ay Oklakoau vn rcrt ..'Pa IlIaD n i ... We tr IsY rutekor" rriamt oppoaoatJackaoaTOl "b" ..w.a.. .! s bb Iv.rr'a i
okopto ta tar risk. 41 ....o>.. booi tile'paatry ot" tk* bs.b1... [ < ,.....w ...air. AM) 1 i cBWTVVMMtoa MMMMMBV\' ... *'norUtoav. .. aela, .
OMB*_ to tk* otot* rooo*'ot" tk* ...*...,. tt to Mt ta tk* W'IIIM MAoxtBTo. I' -r: t or.OUeartot, taaauatoa tor. gee *"ia' / t.l. i >.
Ot Mbar itroai JtoU* to CaKtormto. tnm tk* AUMtt to tale Omit.Tk : : ? IK TOUCH ,WITH KODERl VATS ... s try t* Is It lapsis assi ... covuxrr. MAKB rrttr ktolor BM DM h... toft x
BruoU taut to *...( JMy m testy MimorWaj to kit M4 aaflag af tM aaaatortal raalMatorT TMropaMMB rats te OMCTMI sad ... ..* f Mr aattto t aay Ma*,, 0
Las tortoohi tk* BMnlu;'... ('o kirk W11.a.tW lo sack vork.trMttT _It arty Ma, at late MMrtolaitoc w. Bv Laaurt onto roaoM to tk* MovJtkJac. COM to tM MavtrBBrty4aro4 N
--qtr ... ., *.,* Usk'.aM *MitT*. tk* ..trig -! It poM.n. MoreMftta bon, aoarty afl oT" tkoav > *ra4 art MTWttotac toy *** awl tor. aB tM noiilj MMM. of Vas tkai a ...... pashas MM. t Marl yoa.UllyllMt j
r s*__ ..* **atray s tk*. DeIV ot dew U *My rwpocu.n : te'tMIL'{ aa ., tkoav ".M a4Torttoa. MT Nand Mv tok4artlM rmlM.aal coal crop of Ills ooav- kfflit B tk* Mwpts" ar* tkoy VM ft am or todtoTat ..
i<. ; ...... vkota wamnmoi to tk p*.or ot' mot owMrattoo* M4Mka Monataly., pst+tst sW. toipiotlai'll Bat tMy ar* touatacprotdac try. a* a par af tt*' lMiie.ot polls MotM Moack aaI' 1M Oa* voo4 M to tt* MMM art.nfr ..
U ......... for t KoeutoOor to OMUfkotoMm s bn4ed toss sad ao4M ",... to tM kaovlotca. .y'1. aal v* M* M IMMB ft7 tMMtorrUol ...... tor. ... yMra k*auy M....< ToaBkJoB rrduvk'vr
s s .oen .. W sad es 0. art tm 1M taab srws s a aa. Mow Jt hi.... tkat *rry roaoaa vktek rats tt *to* tot a .....- lauouaty *fX DorUaakoallal ra tats B a fan dew poss.wa55kw ._ JOB katot a kavtto BUMC " .. of OH to pt fcoek te asa_ tea ttoM tk* ...-at of" tk* .*i*., lat to a4r to M amaDy god nnua way tM roalor of a ....... atop to sat 4* a Otto 'hIIcn& With l's slat ,.., aftor ..Nsdca. tt MUt oBM >
'/asla&:: H Im (k* prtoM ot oaocktMiy to tk* Camor M4 *makto* poto tkoau r-; ..,..ta..ta. Aa ... to a Biataal atatr. tt MaoiU tMfta etalaUac M Mf VB aaeoaat aloacUM ports Ja tka awata a av.pa. 1,. tavkla*. v L.M-, rte ttaraOMB i
laton ash a aBlpoJatofi to oootrol tk* puss \M wklek tk* prMoeor aiojtOM | r.. Bk ... via aot 'paytM os shut aatoM M CM auk tt- pay .... Zes-Msaaok ."..,... ..... lad toWkfany asks vas a 'i asp b M aQta"..va4 ...... k
kto. (croa It weru karlJkip w .T..TOB* OMpt tk* vcakky...lMU, to raM} sal rawer tt. Tkfa M 4M MB 4*. vffl 4o.- ivaya. 1, 5. Qarp.. .... Tbs.r.. BrwaroBTBC ... a aa Irol io4 toBor aB rtto,. .' .
".ko geNt wtkn tau rrt4 tfepw M4 .*.,. .... tk* Tttato ot kijaoJty "_ .Prop yoa Mr bag roattM4 that a Mere ..... seas vtQjoat CIOAB DfntioTKM KKTTkor A_ aT BOM a tktoc, 'r love --' tcfcfcto .
ot tk* oUB tflrlAMM.-::-.Tk, tnt Qito. .Ui t4l yom tkat Jttk tYwtIsIaL Kov. try to raallM tM triad tratk that yoa caaaot oaaent true Drs/.. katol Jtat cot vpoa > ,
..-Mp. pus *f labor, tot rkO* tk* work BMO tot tk* .....!.rat std la tk! 4ay..C tM ...... Bate** yoa tied aa4 airy Matii to a vaB aurkol to*. ot ka LUNATIcs, *tnTk IM .... nee. ....-.. -Baat > 1
_aaksg riOi.pet. nVms aloe tk* .-. kMt; ptssiat to tM'dcar Buaafactar* Maw Yrs af rtorUa 1..11 }Pate .-I lea .... ,
I ov M4 kXklM trwU ar. UMBC k awmr tree dos tor foot a4 nit laltaaa Urt ... taacM a to lag. aM toTM pu/etl. y I lac bassos of Ills dU. For tk* aft -M. YtM..1" Bctkntr par M .5.
.*.t.. It to a* tk. OMM alooc tk* vkoto ..... irtei. Miptay** of ... MUiakl* tM tara abort artodpto. vMk a4iac April 4 tkor woof aalpawata a4Uilav.... CTM Pstleg tra an.. I Lad yOSt dy L.,ANss twei
TMt makoj a *oo4 wOary or vac tk* otlwr traoti are Uklac tt away froki to tale amkw at Cjttjato k* I
N na tor ._.._Tam,. News 1 MaMla .
: w etdIM 1
'Ioa
#Yt M4 k* to nUl to Put mk vay' acUt tk nUy 4ay lust oooaolto pau la opportaaa fUr yoa to cat May eteaalac ap yoar4a4 ......... toe tk* torcMt VMtty ovtpat ataMIk Tatter ttortta rot* to tM Mvaty." La'I
"
kacaa la OctoWr .. .. Tk
,_aa"I&ter.-, ... :, e'" Jltrtr bow shag Mm aaattary far tM sass ot a Mt ails... vttkAravato* anp for -...J Mt Mr "at M VM a"raaata hub
.ne Y/Mptts agree YO tbs'slas u Ie n. pdadpl. Jar fbidsiy..rse7 MMMp.Ooa Baka) ktoM
:-.w a IB Ole ouapatoV Vart mktom .. of W. sad V i aa.M. spsa kb. ..Wit "ta .... .. wrtte ..Mt 0MMKapto sad...tk.*. totpartatiOM that tka tapratMMBtvia .taaloatoMyoa4 IKWS S JlllO'HOfESFROMlEMOH 1 a ::;a kratok ;;* loattoa rtoakxaatmt 7

.**U* UMnot to M ..... rasa My otkr. IBM tkat, ,,...sawJ, W M bits .. ..... It to chats- Mv tk* teak "4kan oaWlolwva Mattaa Tkara ar* pontotoatNport s lays t 2tar ... ... thr .... gar ..
> r' U ot tM afcorry Uppol kJa4.TM cakaiato4 .to kO tk* pus LM .... a ta kukto sty
saw/. M4 tardb y te"tk* .DMTW pNatf s. : t t't'
aatkortoofyoaveto at ....... ta Sa.... .Mt tky ar* W aD rata, W. K goal bib ctt. t
Let
: r- J OAt yoa are rnMorol to tM dty *OM sal { atvay cMtoaury at Ibis MMM ., i CITY 0. J... .... sapact. rMN.
.... .. IC BIST".KTMLT;A WOED-TO TOur 1 > to OM prtaury or at U* caacral alMttoa. n iso Mr lad alraalyaa lbs ,.. n.. a BttM toe toto tortk aoant ..." ..... .......
lot ,- pen anot ractotor to tM aoaaty to oraar .. vto at tM rtaury.TMltaVor .
s-:.. c. .vp to k. Mrtoaaty 4aauc ..

.4 .J A.soot way tWp:ar*."MalM kooM" toyot _tit'y
.ta11s 04 otSU* tk .....thap ta, tk* 4lfroBt rliciamaaiiH. M4-Mto. M takM to thou MOM tatoal of tM Gads ...... Tkto. Mr4 roost BMBtto4 ... to Taaipa scary vat ** s lob Tsioo
ot eta.- : .. j L.IM barks sad MBUM tkor ar* Sow .. vM voaU ratkor co to Tampa Yta.aT1i11 I.OBIM. CKy AarTJ 'n:: .TV> .... dss( pins torrwuB yet Mar
sJ/ its. cnally1 wsrI De... sot tko'Mot was to'v' .ar tk*'to.tto 1M MBttoBUary tor a yaar. tkaa haw was UcM.lauvat s MM4. of Mr. JOb ....."iii'i; w.G.i aa7 aay.'at Mov Boo kon* '-
........ ..U tk. Nat boos to to* tk* kat ...... ./, FIAI mL.. > r "AB< B yM bus a son liKnii otorpilM eC My ..to toss MOW L TM 'ot Xaotar aMoptac to Dual aal tk* ...... 4touyt ,. tor a toac maouMr. > *. M Jaat aafcaaly at&rtol ft raftto f
Wlf vort* wkM to tW tk* kMt vmy to MTOrtto B. Mot tile wand bit. ,t *>aas Mat voaua aal sty ....* slue ar* .. dad rasa sad MTM : KM. tile mats' Lust COM tab .. .. BMM gad tally toft lap Issas grit'vay. M* a raaMU .
tl. .oflll.M: .hurt tk* ku : 1. vay kM pat a :ta fafaiar 4aOy pMMBCOT MUM M. a IM aar
paf. sK : atfdty *CjtoBBy' to kOaad. MontoaU pest t Mia MI to tM toot t.. aa4 frol life I M a4ay tor tkdr .... to Wakss. wads
J. Jri.MtoB. B roU to Mauewesr-W weoW kM<. or toatkkMtot BVM. kt trans aw ... dart* raBBta Tag d4. a too raiwty + +
:'f. ... Urorttotac. A MwipaMr-ckot K *o* partlcBlar Mwpapor taHy rarta, Mtefa nmr oaotpuaaaay kM His taMM4 toto tk* loW Mr. BayawM DMRoeMr Iof Sa ass, tkay .,. tM rakbttt MuauaoM -

'a or ICT-ojar'fc* tk* ....... or kW Nat ajroruotec ...,.. orto \ aadac vr4a: ar* ksarg'W tM tvot aucaotUM io srs, t.,.., Tkor kM ka u artMtaM4 day auratoc tor. JadBuarO| aa4atkor toekorta' oat M" Job !
'' ,aStlaa-lt ...yr tk. Wotk kMU MJOM tkor tor. .... otkor s.w.par"ws [ iliiifcta vklto sad ptak. ar* tormtoc Mob Mvora, noel tMotac .far....tk*for opMtoc traekiac of ...aa4.* tsarabs tMIfW'Ir1q pass .... M vm ndt rdatrt r UM I rakMt M* MV son .*. .. tki
: ibM ir* Isis Wkfl pats>g M4 km knaiOu ..4 trouutatatM4 4v.M aal aurrtac kMa What vttk.dckt aal MB*, auktac!tktoif **. rid. rabbit% .< yoM Mist rM
........... M MVOT Mttor this lath Nat BOMBC MwttoBC MM> .. a .'n 'tog ad rMhdwbtb" Oere'bra sass sevspaprs r lws or 116 I Mar tM 4opoLMraLftlvtra rrw. Jail kda' .*. lob 1' k*
: -. Tkom DIN ... ta ...,. ctty.*B4 tow. a trot Mt ....... ado Baa Tka MtUtr bays foaa4oat dour aajateoa wa..vurwrawfarsTt.-J
.. .. ... in vorU b owtMwortt a1w6'. aM It.vad4 k that this aocOoa kM away aat* Ur.BB-.nu ...... 1 tto
tal. \\.a.c. WkOa v* ar*ICBttac tM ____ tM arally sad otkor Marta aral aa4 akaadMt M*. DaTto aa4 MIle BoMoTaVvaor M raw
taktBg' ft' M, ot troakto to- a.v. *kM' -4|tkat.nue .ror asess.sy. Ml torn* tM van af loafly vat OB tM .....,. vktek MTy tan oartaa a4TMUCM AJr *ly mark proem kM reo (or a rtott. Mtt. C

f : '"i sad to Ibtter ttaa aQ tM otkor .... TM tf theN sot Mt*. ..*. rasa la fran crwtac sad TM J al" Epvww: LMCM car! Pen frau ...
... 'TM lair .... ., 15.1. Oosti big agar Lw j 4 slta4wts &M tk> ty to Mph oat af yoar be... That to ODojpa/attroy M way truck rana.... a4 tk* OMMM acki.r :" M ory- COM WIHUM CvM-ay tM ..... "at Mif kto....M Ban koorl to.u
...... M+ Pi De shut aB MMM are tcnt+tt sad a Bttto attMtte vt> kotp ftjJMoB'la tM MotMflot ckorea. a\
eM eoN rluy a lOW NSartlag s dsaa toauor kora for .4 ky those -.cte4 wilt tkM ta- .....' r aar* tt. rM V .... W. totM
Wavkoy ar char taUatoMtB'kr. told rnpiaolM* far kotk ....' 'Aal ITM tnoa tkoai-fort More Krva..XTp 'aatrtoa ... 4Mioaoirat kroa4 a won MaatiTal lasts: ...
far .. .
rae stool ..
..
'attft MOT* ar* vatt ... ........ fatkor aal krotMr to MUml aal. doubt that It., Laro M4 MJolatackvya .-. ...W -.... s 1M Aap. That Mtor ..t.*
haw Okay,,... roUl, ,.. ooaOaa. Its sly aalatorrBptoa. [ to.)MMM tM Kovi sal Takcrapk ar* aerapptac' ..., Ole''".... bays Iaa4 vklefc CM rWUrM u.a a ass tk. BtaipaiiB prow vota to a a all...lr..... ,
k --- ', lass aal tM Kv atyto It* .....,.." "Moralac BOOM ftlM>4 MMBC tk* .... la tk* Mr. Artkar DMKwMra ton tktoauratoc _art: folter ..' to a cota* r auko
eta BOttla.Rt auy M a Vttla Mt au{. Mt a BOV ,BMT Oat cpu MBliiiliMiiaU ...... All kaow ..,..u.... 4. vnkora for Caala. ....* M via E
ot 1aa irk all Mlaur HaD work
I By way *ff...f ratotewr.. trI prMdMr ta a peek ......... off am r Oat fat '
sal cMaganM tM raM of BCMT CM oxpoct aoCklacUo '
seas thd'ast iavko UBBM a otmcW you sttt to k. abI.La .. I &* tttTM ..... aa4 crap* vou .._ kto Mao
6isptafl Dr. bon,.
tkaa tM .... af 1J.Mr 0rPaa.. ..uaw.* MT* fr dt. aa4 ar* a of kOaail. snot fns 4 rta' tornVMM
kiss .
AacotM TIBIM uUy MkwM "W a-i %.- that... .oal4 aaek to Lard sp,7Ibis 2"Si *..*" "* u.. ...''ItS- .
;.rttkef k. W4 Ass ids MM eC .ass Oat n ban ..**.-- Rat tk* M laps t BMacy. aukUc d huh I* -. lit Mr. J. & ...,.... t K
klpp l his May Mill Oetobor.My '
I,:;jBeUojottk.ftM- ( ar *xpet 4 to..aac* irUkI than tea :TM h kraapoeU BM far aa oarty aUoaraaMBt ot CoacrMa. TM .*... ...,. trvM kMrtac .. aa4. MJM Ckartort Fa...... of MtaaU.Mt data, ... "at 't.... p4ys'" "

I Ma of tad BOM* vait to cot boos to took after last frveoa. vklto laMrtra M. Mgt buss of fruIt a* tlac U* .. a 4on ktftl day with Mte oaoekW ..' rtt..' f ,-. I kalatwtk
;- 1' aai gds to aapport OororaorBrvar4 far tM XTaltol Statot'Baaat tars to a 4oatr to tectdaU M BUM M powlkM. Aa MrtyMJoaraauat I pesos u amigo *f |1M par. lot &.am. ZaavaH OB Ta...,. a MM ro.a4 IM ..... M
kman M to a aua vM ... UM totoiMt ot tM atato at dak.. BJMM a tara dies of PrMraoat BaMOMifa kcMatlT|pro' -0...... swa' Dr. J. It. MaeOMJd to orontac acts ..' I s.. Oatky kalat aa
brow* M to ft Borddoat lad fal&'al vortcor.. .....M to a .....t... praai vktoa Ma atovaly MM doss. Utile or ton of tM toctataUoa .. a ..... .... kCAFTAIX c.e. sear BUT a fool M* aM ... ..... wBo
r MM sal saw .. to a aua to wins v* CM ptaot tM crcatoatt4 .... M arcai ..oaaetoi.. ,..... to tusk af a4joaraaMot ky tM Iftk of May.Saya 55 ...... ,.rteT1. past .arts. Nag Bkuy.Toara .
.....- Ball a pramlaaat Biorckaat ,.......,. .Aa4 lor tMo vary __ CANT FLXASB TOt ruts .,.,..... are IUD vary '

...... lofoikor Maya at........,II"'" DeAr agttpg.d > its KOV Ted WorU: ...>r iiBtaHr. Kdfar. of Oklo kaa alraa4y It ..... Paid fop Orraor Brwar4 M4 ehllpl. g ads amps. .. Josh

awiait vntk Brovarl a444 to tM norMa 4tecadoa to ITaaatactdBIkar.atraactk totraiaeai a kfB to ibis tM .*... .. tM Oat platform U to ...... tk* Tlawa U..... aM 7
aal latiuaM wall M Mtk ssad faft.pC *4acM atoMau froM ahu iiptaMBtaittM to IT*. ArkaaM troy MTMJto ...,' to era k* toal tnixc MT' _BIUTO P. a Say Blaoy. kto. TOM lotlat
.. N -- -- --- ITS, norua wow tar*, w tvo. uonw tier .-.- to on. LMtotaaaIroai kar4 a> rest r..ih. : Tk : rxOOKDTTIOW!' blow airtck tkay par tM tvmtvarJoma.
; TM proktUVu. lava ar* troaUl web tM aaau 4. rv. of' rag. let M OTTMT to tara*. Mtoatutppl frou dckt .. 0.... Nora Caroiua frooj grist sad. good T. u. to ikock4 aa4otrac4 ..... povwfal raaar
-,CM' ..........ar.sass St vaapoa lava TMy aB took a&M vkoa a tans to tin TMBOUM fro Ua to otc**. Ton troy di... to tvctr. Maw vW tM .-...... waI Ma Moa roedT4 kor h that Mov ,,auay foDor to a rMata tar
\,Bua ...... to viotato tkoav,' aaya tM Badcy WINth. paMtekol a. BBtnalackMi Irtfata! froai tea to dckt Tkto voa 14 auaa a MM to tM asap of WIt,. goal abrM4 la tk* KX* k* cans Caputo C.o.. B..... .I. to a pMearloaa tkat *r..oo tkto 'betL s loaf '
,\ ....... aal vktek MMM to M trtoaHy to tM .... ..... CT.B rYMUMttal eIec n. VMt vomll M Mt of" U. DoBucratl partyrM t. tusk MrtalB papaya of eruia roBHUM fa".* Tar lOa too, BO .fish 4tta1 MT M M4aata a
f.jaaia. one Saa otat4 tM fada, aal tt ulckt MT* ... fonkor aal tai tktoc to .. to to .utt a DoaucraO Ooacrau.f .tIMtea. It CUI kar4Ty *oa -Atocoi ....". rap*. airs. aal kvrclary .. .... tM .... vktek a KMtt at suet want *f alcatty. W* of tap kM gristly aorvraloli I fa 4oM>a .......' tar tMt ..... BID ::
?sa.eaaflts vkoaA* vas to. rocarltoM ot tM lav. Bat ... tM BaaBBillar I TM Taaipa Ttoua caauuatuc M tM PMMCOU drool car ...'. arils M. tkat Maw Anew toiuT eaptaia'a alMoat aal ttat ... ... wada aur. okov *a Ibis rams
ass ft ...! ......' rat | tore1tM atatatoa ...... aWar. MM .potka Ills true am tM ..... ot drlkoa .. tM otrtkon, : TMMMCola .n>m. or My aka au*. that 4tOo to Tory Mrtoaa. Captala Bra. 'B tkat rakMt vat Bok Taller Mot.BCTa .
,.' rap, snot, tkofv oartoutajMBt'aal Ta M tocteal. tt runt atTMt car eoaipMy rofou to ... Mek aay of tM otrfcmor tkorwr k* outrages tk* 4lcatty oftk TO VMt to K_ Tort t* roedr ''M tM vator wane ......' .
.' '.... /tans-itotdS tkat ft lass oa tM ...pals af tM MvkMdoato bss top clreaaMUacM or to lay auaaor .. arMtrato My of tM potato ..M ky Mfflac MTtalo. aittor troatiMBt Pot ...... of ... ..... Mt M Maw tailor of .... tk*'.
.: LV'1ystsa 1& M rronMOy tltlati.rMH>la JoaraaL ,Mtou*. TM coauaay to aaafctol to M tide ay tM slue to TtoloM* ofto to task ... UateMto a* wag ofaltar .... ..act b. ivsat ..... u. VMM' clta to fist V MM lbw,
,' IItIft ... tkoroby tojttBol tM krtactac of troop aal atrvaxtV .fair eriddo sgas.t tH ....... tkor* roMtrtac tTMtauat low tt. k
rLoto' ot"yoMt*.auk tktoca c* to DIll vrtd'tssw __ ._* at $4 tM bad of tM _,..,. It loss ....., Maia to MMB M tt vorktac as sad ... adtsMrstics. n- 2.kl.. aal M rvtmraol MOM MBriac WORK OF DBTBLOrtHO '
f j raaou TM 4vartckt aaraort BUB to tM BM vM aonanlatoa tM tar vm N." Nan tkat rMortlac to vitas to tM wrist sad fatekodvmy M* tt to kapvt* a 4oMatklac Platt .,.... Mt tt. spar ,
MiMMtaai tkat ....... alai wit ........ TM taOov vM COM aloacvttk *f aofaatlac tads ova atou. to tk* cMiaoi. tat UBM uoj* rMopMr ... flat ..-. aal -
katt Marl- aal COM late tktoca Mtt to (BB sal kalf a ..,... totMtoB sad tact* ban 4torvfW. aid I rOle M seta VMt to Kv Tor tortrMtBwac Tko suit of d.nlsp.ai'stI.w .
.., vMto4vvaBB4MtattMBMlvte4-BB.. law tM My vM planCtootbaV I V, M II.... Oa ..., MT a Crrto LMCM vktek ka* M tu **JoetOM Bf. *f a* v* tarot M* tk* IOMf JIll ,....... Mr will MCrtoTol s tM Hort4a' Boat Cart ootvKMtoaolac -
MrtoMty sal arMOy.. sad yoa wm OM Bat M to tM wally iWitac sad Maaafytoc of tM ctty. aal Miaralac tM ...... ;:W 4lcalty. but .. oar vip *f ask u Tsars af kto HltVraaal tM at..paltspa
eC iM task WMa.M hiss to C* Ikroatk tM Ba M to to ...... aMat La parpoui tM Krv IQS: "A oteaa aka ww a Maaurd dty vip Mi lag tk* lack of It. KM a fTM koraABMrtOM .... for kto=. shay at ".... -. CTMtMt 4orlopor.OroMf .
.. gad lie ....-.D7 takes kto ...... VMo .taeklM kto aua M 4os ttaHuady. 4Bckt sad a koaott to tM kautuat .. tM ktcko* era>ra of CltlMO M4 CMTMttof Key. star atx alias aortk
B* take a* ckaacoj aal M Wags dyes kto rag ,... prMckotVM '10. _1C7. It V0 PMM tto oyaa M4 tiMirti m. Math o( an frs5ss Muck k* 4o.. sot laot OABOO or ruJOR1': of MlaaU. ... MOB toM off to fata +t
4drron kto unaia aaiMottj sad Mrtoaaty to tM oa. vM .... ,'Bra. ... OM BUB or visa vW Mr BUT Joy of tM drto Maaty ibis .555a fIlM tan tk.MraMtor lOa BAKXX 4) BOUCXS sad a tore* of forty totour ....
avntottoi.MBM to daaora ira Mt tM ooh vM acattar* rBV* aal pjitapMrM ..... sad aB via crov to Marta M MaBatua aajl, ruaatlaM* prrun.1'Aal p_ Tt., W lw ... that is raMal.s re M a-i sNslssW
aa4 bras of rkourta iiaalioit to a-Buckaatoat aaateo '.... tkora |* BO ..... vkr vrory orbs dty aM ten to tM coaftryrMdl tk y ar'* Tory 4el44)y *C rjMtr TM oEkOMor CkaaMoa arrtrW to Mtttac dioot* aal avow aa4
tow* krtoctac to tM aMarm' .nto CM .....'..... aoOcftor vMtk Bot its dBdlar anaariitloM TMy lariat ass srtly 4* a p.UBrut ... sad to art iMtaveM deal port Saturday from Key W.ot via rogtlac bdMlaia. A Mullkdol ofditooa z
|aria o tab. t .. ___ss potiq w b57 s tIcbt Ia IM)itay* ", of ..... QMaOau. auaaa Mattk M4 tkat to vkat v* aMall. how vkat thy are talktac akaat- a ...oral *...*. of aurckaaalot for ...QM wit M rids *B CMUt ,

? >, aMr. T.. C* aaratoP; to to 4* van.. SoaTA flarUa ..ttiaL ICzh9 t....... Ocala Star. Pats, Ia& E.d.a af, May-/lebwwW. ,Mitrajdto
.
.. ... .01 JAM
'> ,; .
.
-
J ., = : t 44.
.. ... ._- ,, .c -a" r
t ,
..p" .. -... .. '2f.JS,.,. -..... _,.... z.t .. i' '_" :.

_
Tf:; .--r : 'I '1r-T:-Gll.CllUl'rrCaaG : ,..
I >- -- -
I Appearance of Vanderbllt Yacht : ; --f 1',
) FRACTURED SKULl S [ IiI, .as Ososa- 01 I1IIt& ; ) _
.
.
'Th'e'Be.t
The !' .. l'
Professions .. ;
I J .
f. Alarmed the Police ol Havanai' .; I .

WITH AN OAK :


'$ FUR IAj Son

ATTORNEYS AT LAM CLUB Who took the Rakish Looting Craft For a Torpedo : :


I Boat or Some Wat VeaaeLTb J
.
WrLUAM V. EKWDfATTttnTAncBgamnATUV \ .
t
Earth tTr Usl
----- 2
uu ,
.
(J'roIa x.a4U'1 DaIJJ.JAa I '
fotk>vta .eeout .< tt. ar- pMolac ..... cept ta4Inttty. tkta
Mucma wean:
a malt of a 4naka >ev MIN aflW. K. Vaa4.rtDC Jr. taHaraaa. poor aUVoaaln ta a rteOm', of that J
M tl Tv.nh IVMl Fort Laa4or4a4. arty Botarurvafebt : .JCaba. app.ar4 la Ut tat- trial .
; 111I tsaaur alt. tttar..taw t.. sea an ta tile ooaaty .....,. | M* of U hi.... FOOT ...a, fro* tko beds dattar
r JaU. probably faUOy tajan4 aa4ttnt aa4 rii. .tenet 1 ts. MMr. poBM Boa vbo rofM to allow
macoaaeloaa. aa4 tk* otkor Mfortaf Pulerlat aa4 party .at tvoor .!. am tads tkaa atny: aUtot r
tram amral afty kalMMa4i tkrocta'iya kon eMtly oa n U .. boa ta aa aateiobll |ta Now
H.[ r. ITIDRD>4ATTORNEY la tb* aoek u4 lily sal I. HaralatIk Tork. Ca4 r Glee *a4 dreamMtaa-
M a ...no.. eoaaltioa. t ...... 7u rd&y W a k* ... Plata sway vaoa aomM
AT LAW: Details of tb* atilt eosin sot W part got bean ...... It good said vktapon4 U kta: -.Mao. pas .....*,...... leaned. Mpt Bat a aamkor of .. ... la tko tm pata laab of .iwa.or tk* bean aim. arias tkon von.
____ ITttlM.KIAJCI sea von *of.cW ta tko likf. Mart vcH< to Nat .. eC ...a tnm vory fv |BlleaiM Sal tkat '
a"uy?r NY:..ttMaMwt... M. It ta ... by oa* .&. W. "'.0.; ftort fclarn va pb..rri< a tow voa4 .. aetaaVy 4HakU4 Sidi- OUTFITTER TO
ate VM line ta tk* fat ky aom* basa rakUk loutish craft aacbtactovaH low ataa to am a ...,.. adtaa M -
FIOBIDA oa. sub. a kary oak dak or *Oe*,, tko aarbor at a spas wkteb boar tf k. eoal4 Ia4 tk* vay.Wkonapoa KB sdla taaeBta* *r itac.knmtkt MEN & WOMEN :
abort ..... foot ta Moan aa4 voWmral waa Ia fcattt kUbJy (........ Kb tko 4ta>rmi4 OrrM ktai a B. BUM ed M '
H.P.BRANMNG.WTMtPalmBeack I.. fOIII /L Hta. IUD yrerskd ka4 tklaM aa4 ootarlac of Ian vast to a BtOo Mka4 an4 Xa: rit Vfy* sirS sad dasta kaa44. SOS tam ST. MIAMI FLA : '
t aa4 k* ,...... ....* pa*. boat aa4 b4 tile aaaoral air last aa4 komfkt a torpoto boat lie vd b. dad to toatr> tk* .
...,fat lair adoma. ta tk* MBM ..'... oa* WQ1 of b.to.;-.t oa ... tlat or otkorpartteatarty frog tk* kiac. vas. VM k*$ taa I spur of tk* Mrporattama. ., tk* -BU&LKHZ& "
Pumps netn4 ovmral lab kaU. 4nitaa. *4 of mMay Jan tkoa. B* aO- .
aaU-orporaUaam tko pt.btlttlo.tlo.fb.itlo.fb. .
r It -"'- i ..
c.11III.... ..aa.w.tbwtootW -Hatft vaa Mt naBy a* ba4 a* d tk* boat tb* TaraatalaTaM Itorb. tata ...De aad oftk -
Ikno ta tk* 8ft.&. f aQ tkatt n ... JM: a poor Nv caaaot to 1M an.. aa boar ab. total .pttamtata, tk* CkrtattaM !! M
{ N Flondj D pmty akMtf Om. tae ka4 Woa"U Tart .Qltaaaln, WQUam KtaMaiVaa4onQt. on aaa tat mtomt aklpa afloat vttk sad tk* ,... tad af tk* Outsls .
tile appor part of eoaatri .. vas bad ao lash* taatak a cpowl of tvoaty-olckt kaota. *
.
tk rakUoaM rid daaon. B
... oa tt* aUtt rata Nt...... '4 .. 0
i. vat oa aaytklac abarUaU Tb Taraaiaia kM a e r.v ofIgktMm ...w... tko at
kOamd. aa4 tk* two sail BMm oaa.L R. aU obis .. Harts .l Bm radar tko .omOMm4 of .accept nppert '
I io0E.nxoziici>frT von tara4 ..... to bus. ... knmtktto I" tk* tkoaaaa4 arson tk* kryial Gut B. .&. u..... aa4 bM a 4ta- tko FkartaMa.Tk oorparmOoi eaaaot L vttk Noticed: Fruit 6 Vegetable.Growers .,"
tkta CltT. weOa.VM maaoaadoM; kaaiaov com* .. H..... toataatbui $......t ., in .... n lab aMt *
CIVIL ENGINEER SAND al kM -aIaM o* ant a..... B oat post. sad 1 tk* pups oiaaota
tk .
oasis a oaivwbatBMTO en fnmi KalfMa K to
y We arrp
fine of the following
i.J SURVEYOR. oceapta a tot oa tk* mppor 1oaI'tH of aU4ablo ..-,. a mton taaa its ,::"naa""IfI' vttkoat tk. arrBraUama. MottkorikomU a complet
: Jan aa4 ta nedrtac BM4lcal atiUmtlom. b* aQovol to .,". tk* at $e best prices obtainable
.
.
ko van .
eon Brifbt to that Vaa4orbUt ta aMomtpaaU4" by .
,J[ 'r-7. ::: otkor. Capital ta ....... tabor
.
.. _
p.wbsrWgtL.s tkomck hero ta k4 ,
.
tko iorptaa boat vas set aM< fortorpWolax I. SaltS of Now Tort tad Walter
.
...
.
.. .. ,
,. ort tor kta ntwnry.' rktmpa ta sot abarka
sot 'vu'tot' tow a worn of WaablatKom.
kOAJU. n..o.aDA. 11.aoeatf tooled aa4.vQi roiooror. Tk Baam tax tav Beoaatac aadaHtUo I Pioetpple :
Tomato
: 1 .'. I oaUrprtM ,hall .. ....... Crates ,
.. Tk aaiaaritiM an tnM<1>iHitk < h oils. that taxatta akoaU.koatator Eezpkmt,CocsaW*'

'0. W. MAYNARD era Oat mp.to tk* pnMat ,tag Yacht Physalia to Set San Tomorrowdi rra y.Arttata Ut.tlss BaD. Oruae BoDe
.
tun bas hosts to Lo .... a1IU't7 XDC of tko oa.
1' or parOot ... .......; 1Mdft ,...w. toe Laeal.OptteB.Tk* aaaV
sad wn4 .1M Lath *m tk* la-* o Very Extended Cruise Southward .... alieton Call tko ao....) ap. E. O. Painter Fertilizers dardea tad'FleldSeedi
... .... m... Tk dak ... .ooearHBB -. .. T0C0 MMtttvtlOBAl ttBAAoata. .. .
-- &) lm tiM BOatmMMftdlt &t De ttVtkortttoa. .. Bo la sot am tkomomUy. latediddea and Gwia -We boy To&hetMee
It.. a 4aairoM taoktafvoapoa. srrtfecM basd.v'lea.eaaa.oui ,

( .' Urea Miirt aa4.'. kaary 1 tlrerlWlwdure B* << uta. vanish- taQatacy I '
........ .KD'' OITIOAB.rartaat '; momcfc.. apanaUy.:to abattar; seer Ddb) .:norUa. at m Airy .".au
Bttfaf7M; trio fractmn. m ..... ..... t .Tk"Cbra cl* laatttato ,rat Vkyalia. loaitiiov aa0 a tk* FkyaaBa lot ...at a ...tot ktBiitt. B* Hughes ;'
i&Cpnipany
'' y vowtaf tom tt ta Stilton oat all III tk* ... Cantata a4ahnm.. ,...... XT aM Dry TarWna C UIuIU bias. ikarC vmrktac.. ; ,
a _
f an a grist ss""'; WttboarmnIT ....... ...,De.....,'..... '.... M: yartariii ........ fnai Oam >Xy wa51a via M m1 b.algwtat.am .tna iIas Saar W 5 bow VkBttt .

: .......11-apmaratoa 0. Sw.tnR.'Prsswbla. aM urge ataMa..a.-,.. taai tat.ileaU4 frer'drMkl.t aMeUw. BakaaMi*vkon. W..... fcMt i... wins ......*. to tko Way it alas ta ..... B* 11M..*.. 141 ATenuep4Imo; FL.t.; : ;.
... tkat WaPa.vaa thaflaatl4Katar airy a'wpraaamUtlT ofB. taa sad Bahaaua.vm.kla aldp/ .
.' Wnpalr Wttoboi, ClMfci Bmrrtei k kM always bad bUntlOM. ... .
Ik tt Ooaiotta aoarek d aateai Bf 0
t tt tko traabla < IAt Sarry DparvMtyar tarn wools ..
EM Bf '
bas bias
.. JsTSt aM Spedalr. A satMoto
1. psrdss .1 ea. .'clock Ol. aftwvoo* .t. aa4ariayt ....., sal .vator for aotamtlM xawteoato .
Loo ta
1J.; ua aid toiomA* ? Tljt..as tkomfktfal MalilanHom afotkor
jtmr .
Wolta ...... ,... Uo aa4 ta4aftabaf lab- abs .
VM '
.,. ...... -,
Utk 8 U "
D Mir tkam Be
"
M a. poo>
'IM. bapulstove '
.
I taU to tko F. B. & XaPvar tram. tko .;laMtaU yacatkoraa I. Tkta crib.b vm k* tkofaacwt .. .
.
... : 'a'w. MAYNARDtr ao vO bo opwatoA oa..- .>blck II... at OaorHunok Meal by rnt" 1fQW.II.a taota van-k* vm k* .autosit k*
rata TMa" B* COM Sat
I ru IUD saerselosa'w' ] Wkantarpoa ftikiac la botacajoyol. .
;... ....-....... Od.tssj .1 .} Asp2. Mopes to'tra4 a* a ttacto **M. :
-- -A. ... 600
.
.
Tkon ta feetlofrivef
ta bra
.. J"roIa.-.n Bafir Tk th l aetaattata an ..xpaetalto.ntait .... aa4 spas bortk4 III}l.... JOe Oonraor.g : ,
.
I ) | ... for aftoraooa sad am4 flea tt ta tatatBl with ilrtnmor. k* Lao
its sot teat tk* ,
JL W. WotM. tko Uto steel{ Mai.
la Uo bed. aU r.a4..... aaooaadow + i
wlU .a oak: dab 4mrtac a' ; front prdpetiy
OYAG iWHIZ
PATENTS frM far an Haft at fan Laate aH THE OF THE MIUARY YACHT

Mot fatariay alike. 4to4 at aa ssrther.
taat aide at tko.r.. LO. -. THE PERFECT WAY \ \-near'Miami'
.....taI bat wUkovt naalateccftaraoaa. ,
: asIa -'.....( Apm'4. ....' MrmpoaJoat aa4 kta tally tosbow \ .. .
T.dwday 'Wtla'" tIIa.JIth |l.a>ari raebt Wkta. that M tar a* ..... ka* bo- i. ,
i a.....+.a.w ..rT.. ..dr.t + w..ta< oa *r Dn. '..... Capt. ... aaOW I bola _lull .. fans tk* party.Oa 'c_ .et:, Past bier'' '.

post aa4 J.....' aaJ a '...Cra.ic Nov.' Yet alit a* paanacora; April 1* k. trots tteiSoaks 'Ttr- Scores .01\ Cit! Tumlnurt wlft bwmtreat.
; >aw Bated pvk of
a
&. I. om ko brata. n this >.... K,.3.it 8w>ewq. oktaf dork of tk* daub tkat that arrtn4tkonat .. ,Florida J .r
ar ar e.a woo a..wwaaMi..tM ...U.atitkat ata.t..o0r.T VMWaPa a4paallw Boyal ntm .....::w ktnt. .......y.aa4 I Vctock tkat artoraoom. r tiM Bw oak e(1
,R ai' .was>- Bantottaainr salw fort an (kon ., tk* .... Mac Salad vita p taaaatvaik! ,r Hare Learned It ., A a.bet ;

.+ tamtUtttg at a .1t1 uC, <-vk* ....4. at- tk* Mat a o- aid that an om sari vcr ..*.u.Oa ....t Md'sesebeezW :
,t"'A.rzop
.
... Mail ebJUra- TboPompaao 'bod> Mat' 04 tkta WIlT of gotaf aorta, tk* lUk k* Mt voH tkat Ik* <

GASNQWO'TCAJrT .was -.t a: em UH: "oratafs < ..* .t itk.m) balls to b* ta MovTork Wkla ka4 nackai .Ckartortm' hash a Thai to .mJ." Tsar to sasv ... tartwc nlMi Ok par it, :
trata kfjr Kar 1. Mss/ /'W : ,
by 4 aaiorukarKlac, aa4 oa 4ay U4* tit It trfaf basks. .
tko bUnMat taUa(. alae. *. h ntfcta A' t.v 4ay. tko Wkt arrtvw .to am tmeoaaur vltk a baak+ tbat JW mTk : meat adflceit b .. hr'D8..s.-;
ass
afuraooa. Ko te.Mat vaa N UttUttpa .4 ...4 tat fin tkai t.M H kt ofvay. yortatt vay r to,can tk* kl* .
at Oaorntoya B. c.. with all :
r .... ... vao vaacaarl vaD aa4 ale dart tkoagk ..... ..'a., *,. tk* slut kid atya tie price- _:
I aIr cat I..1M soak aa4 101/ fait woaikor kaJ ales ..-..aterto- aa4 irr abon tk'wat.r Ba*. fromOootltUwa. A ka4 Sick amaa dab: kUatra ,
4arU. IN ffleatty cut:.TS.arf .a. So >* lafonMUoa nlatln I. c.. a* vrota atilt tk Haled It, artaaryuiiaalai BVkrV
ta WaP 4MU. ta dolt l tko'trtplta caP4 from tk* St. Aa.rutla Oat tk* porn of a ae aortk Dash KMa.ynUa an ails liar '
bas voaadasn, aov aot- queori. takaa boo portalearai who ka4 boaa aaMy pin< aid KMa yt sale. \} 2,5QOFive t

dasrroY, vHttam''''Mr. Bvoa7.. '{bas an tat up rtaaoM a taaU at nalvMtkor a B lYwra'tldat.ak.R Brtaf ., .
I n.oord '- sad tough water not UU Aaatar atrMC ;Ttaia.aw .' .Via. -
THOUSAKDC' aleel7a. rE van aught at I a. BV ta tk* opoa }
i ca aID ",..,. axaiacai ban bias r* ... kr tk atom bat .ace*.** tavwukoriac I *: 1 M4 Poaaa4 KMMr'rsu. } -
TOOKOTV. Mln4 kr'JCr. Mm Shay an4 BM III baokaob. aa4Ataariar'at .
AsIa .
r nporttaf > It vtikoat actUoat .r f MgoO4land .
i tk*, 'pesos of tk* mtl tka k a ya Tv arOn ,
|
-I IK ..Lea. L....... AprO U-J. ,... w U*. wafer: ta worm liar 4aaane Vita- taaa. tk* trtp'tromi VI flans _.Meant of. tk* palm
aott II.A&7I'IRL: -t Q' aortkvaN via tk taiaa4 ta >n back I vat scabs to f. M "
vay writ affil .to tkta cfty rfirtk
.1u kd4ADt. I caaal aa4tkoa roe
."'.,". tk* Meoat taatataMmt Bf CantoraUaa4 Tk .. ,wed tar amnl 'e.a,.."_ Tk aava* rest
"M Tay MOdlH! l'' vay. swaps ar* sot of tk* | kit om to f... .... MtU .
von teas a t uminaBM. tk.tvia ktonoallctaa ... ttamrtnmi tk* I kUay vn ta atarr
.' I ) bat ta tko tai ttao Mr. ...., ataUa ;tIM tk* '
t 5a.d.letlorl51aa.prY ooattaM tknask tk VMk nmlrpoatal aria tnmi tk* Tar trtp kM kM .>rM by an boat eaattttam, ark ta ads : om
tor '
:; 3r .a. a wIN toad .C kMpttatty.TkMMaa .' J .
bIs. rase rI..w.-wttJa e.I'1! i at Ttettan from!1 leas poUu vkon tbs Tvyacaraatoppai ........ n., anv .foOovtaf tk. t. anovot to ataa4 veld bars ftk :

''t .-."-.rd MdI-.I..a. ::=:: I .part a. ...af....CaBforala.. tkomtaaa1 an ponoma_ban,vonamtkmna ... tko party,| ktr.ka.X..laM J. Bvoay a tm om....of.* :.nat* vkon tataa4 altar p rtk taaa* aaatataacr raanina pore. tt taklat K..>atda*T.vaat. I aa4 trtai aMmt4Bk I var ataapat ao food net reed wlftk'twi.Ir'; .

,Da. 'I ....'tile ecaat to vat; *'- .alonl,.. aotktac ..al .. b-. ;.Ow hilt let v wt,taAi fr>le y.
Orora vk Save ,
timw
-.r PtNSki.t t.p.qridaw :: I tk* airlral of tk* aktp tkta attonoom. a* artac atld

a. .ws .a ',.....rnL t111r. \II Tk aa4*' actaal.mMm. vm...teats.. to Moae4ar tWomoora S.CLU8 i tka* 4ay Ikaaapa far e..s..dab.. aa4 vOtlb ataiytac.Tk : r mr. !'Hbj a at....aatu De aMa I tot Doaa tmfittaaa* maw., trait treeL. la..)crop: at pep.'.,

.. I .. slash .- .4 far. tk* aekool aa4 If *ko uoa .ta* sad aatac tkoai innirti tottnettaM '
roars
alai tk* sa.atbo pets Seised bet> eeltfe ak :
; cam k* pat tato Shay, sass,M ta "ybort .
t y vm'..... tk* Bar aktp Ooaa. taaa4 < 16 MttCEPTII praedM tt vO b* "
r I ctoa4 tk tgraal vateMM u af grist good "' ttmw. SOL nIi II et ttIt berg ft' t

J ;. 1 LIe : |: 4. Xrf. 11. T. B 4 CarmUri Oaeoa.at rar ear ky an tekrt. MM Ha.PaKarfcUbmn :
(
: .
I A."I"I ,' 1 Orn Las an an Mlcktotto O*. refit Plow
-i \ I kar bor sal bas 4aatbunkn .... eta .,.. tor CM CaftotlUmwaikor
,..l On 231d in Bdflof of Mrs. acala at tklr koaMr om tkoCoeoaaat ...... ls800.J.H.TatUm&Co, '

: v Gnr rings vfckk Mra.CarpM tk*:Imra*-PoaaaH ,
\. l IN COLD; BLOOD A ANteRO'ilEO ,Wt .e, Senior Member I .w talta Baa,.. W'T.tUm : ,tab M fkr. 1 ,

......... s.o.... MoOoaaU \ttttt
I -
,, '
.. : IWLTRTEm rAUi .
ry om. *f a kMaUral bah broti, lIOn 9OCKS' 'I J

l p, .+.n..e.o.rtaunraks. .. ... N[ Aalata rtUg Smim! Last n.,.. a Mtai that Mariant k*. Jail antrW Soon via at kf*. aortktkta aomM Tot aataktacT'Bkoi u... : :"

-1; .! writ to San b.rrw..oraU4om. K..4a aa4 Wklt IA oraL ,LIt
t = -r.'.: 4.7>a4 SaUBCJd ptMt Kea4 ky IfUa Bate kM mwai frtaa4 pot. ..ua.. at II ; ,

., ke,. .....,...... .. : .Yn.'tni1a.-Mats, a Meet.PtapnML Wn vbo vUk a. aaeco) aa4 aap T. KBWTOM >BAXXXB:
,. *..y twara.lOm Hobo It ..... ".. On the Grodnd Floor II .
,
.SdtIIIfI.JIIIUkaL I ,
.A NEGRODaQy & c. TMatf W b** J
A..r--.. -. ..- IL A Mtr Tork hUt ka* 4edW ... 7
'. 1 .

.:a- .aiif'.fti.... Oet:::'MI. ii t,.,.. ),. Cron__ zi--n. tray:.Ba-ooi*..*ntanM aoeMafal om trlat .. 0.-;Q'r "II&klt M ta T1aYs a' ertaat i, ..to.. ma stoat..aa...... 317 Twelfth Street, Miami
t AprIl
= .......... La U'fIoI
(. 0as Pal l\.Calkoaa. a 'sop..pIo7.d _*_ tofor h kaa .sty
K o. r.+i
at aparkmtaa'a tie caaip'tw, P.,.. Ros..k.epn east vm. gtrt a ,.> capuwy UU m o.. Ih a kU. tt, ""/ '"f.U4 k "

rtu. earn aUbbM ta w seek sad e.pCSea.*m fk* SM Ja bosons x7L o..... ..uc.. .. Not. 145; amy uo. OmMka. .... .......!'.-J! ,
: mfiADIES : bta4 .. .*atb Mrty Satartay alP. Ware BVatar ..... of tk* dakami ....W tile tttp, .... Bt Oaavoatkor *- -"! -- -- =-= r-=-'

;jO: .:: tk* erte been ..,.... to oa* War tkroaa.ait. aioaib.r of tk* I... II... ...... .-ca.... tWr '
vas Hr va. ateo ..... aM u tasty lilt JlnIcII.rr ,
I" w fgtte, you a large packagtof C $.,.. .f..tk* camp, vk mta4. bas dab Ml*> Port XMamo. vko ... w: Jobe Ottai sad Mrs '
...... taeU4 Jto MI BMmiMnklp Iv.I lord aurebItIIe T&
bra. ( has 4 ..... Trees
the; Mos Beautiful Mixed Aooordlac t* tktrt4! BM of vttMM yaan aci 10. De h71. ....... 1M ......... Orange Grapefruit
'Cvarf Nasturtium Seed Jd .. .tk*. dlB* .......l kloo4o4 :'ktn'c;.. H. Maatorm, ... ta,..... .......... ..... '
you i ......... Bnvm vaDdac ap to natty latrKt ta tile ann *f ceeaa tf Orin ... boa s hnw
.* vin send the CaOMam aa4.tkn tM'a taac W.... tile an-.o.. ka .. lie ne.t la
; : us .zwnes and addresses nq oU< all tk* bftdap ....... We
.4 kait tots kta Bock,.tk* later latlM lartU4 aa4 tb. BMrntkon. .. ...... wTm ...... w W xn.us. SfeB&rii Ftertta aritf Seedleis Gras eJndt t wblcb are brining tk
of two of more trover* ..at oatortac abMt tk* Mltar boa. krtaf tMr awCkwa.. or tkolr mtotk.rt W IIua o. ., : ... .

of:"vegetable l In aa4 taBtattac as,sch word, new $ddii.. aid tknby mtak k am tht wt1 tn.ieb ea : t& Also a lID a sort of leadleffiftu -, .
locality. highest to narket
your kick ko kta4 IB dash ta abort goat dials of a BMtkor BM..... .. ant l. prices
(0 ( ." da a. Bnva toss lam aM Made kbtbIs Aa Oro. ThuW& De .
vary tai of tk
.u..a-nrt .5.,.
....... .' .. ..... t* a .... tk* than bop .... abuts III:. W. lilt.tW n fig oranges Itetf u4 Knmqoati always on
( A ouigmoii ..,...... tk*'cktUMB vm ta ....., Nutt ,

.a&;. ::1:1li mwraiac common ky aa4 Jdp atfor.,...'koartaf Mofocto as yMrouborta ZMtarmw base of One I Wight 1.. TM7 w aa4 sarptb.d tko T-a.-i..... bud: Wa boif ef Rough Lemon, 3oor Orange

tk*.orUtme of omral *r* vltaaas .Tkta vfl k. tk.* laat aocUl of tk* ...nVM.Y.. ..a Tory...... bMattfal g-ty-:._ .
...... tIoa ... ..nil ..... -- -- '"-- aw pAed 1./ Las ..... R. taN1 Wan S. Ili'a ri wor.q
L to DIe itabMav of Calhova.:: ,tky .Nin th .W .
teBuktt .
Waai u1tnw.t .1.7.
vbleb ., tko dew Us Wbif fly aM .C
btomskt ta oao a stM1 vktak tan that a4raataaM LaMa" s
.2., aTcr4lct ibM 4eoM 4 ||** to Btaay ... .....* 'ae&.e4.c. Ia tile -.WU1" M 0. RK
.' k4 ears to kta 4oatk stow kaa4iof ... of .....ur.arIee ftI'7 vkom ptaat4 apoataa4 try. atao Mt tbw. to M WkM rtj I. DHe
| an was ale 1117
Biaylai rM Be --.4 toes
f Bnva.aa4 Bat....*'ofta t va north at kvtr a.n.u.. $8deeUI Nor 1M\ -Ma.Tb. to vktak tky an base ... *,!- M ...... Con le w .
aot JotUakla j r cII.q" ** **. *.. /
ALaat Tkaniay Mra. .. L. Tnalov "pto4. Wo **pouny n-
"Tbu tan 'a klib ,e.. sd ,..
VM tnmiienl of K COMMM ul w rto* to .r
Vaa. nora ptpor cm dab vork that by Orvr Hbrvy kM _.... Bow Oraac* Rood.or* *** 'r
ia4tBi1n Ckarlc
"*. U i. ..
r; anoa J. r. Batata C W. Brady U tar ta U* atar paper of tko slob of : .ff".. .*, r ..v book a4.H to IU tot pro4a.... tk. few ....7 Mar MUmlof asd LosClay ir.. Tkon taout dutw is
tbo | A tore laity aa4 It ta sir
'l : *"* *' Tarta.ugt. Mtamtf yomr.VM guest 4tetaUoa aa4 ..r areas fma aatarday. afUraooaa,a bw> pUe Oraa Maa4 wnak. ptaMk* .. tk* Ia
tkoravCUy ..... I I-Tb. COOOMM bror an ta a4rtatM U4 .. 'b. .. ..
i. tb* afUnooa. Raanh bats rr patnm* J"1 "SE ELS tea u. 0' vbM aWt
TEl JUT. APT;&--, xr a ..y hi M ..., son tile I' "k. a... ta BMbt M to tk. 4 hrtblMoir+ .. .
if' ..........'- L---,.. ....ash Mr*.. EMtom akarlag S.. 5s1 ...... that thn W Skis 55 I Sisal *f root Sod 14&,... to toot .1 Ot4 to "frr arIfcolr 4a4.4 p5' sari I
., Om tk,* toO 4ay of = uao for
-If" k .. oat a ootk the W. f'PPJar s.etiW The PARTICULAR SOIL ..J tocotloB "tetrfMW
\ tk* 4ay after tk* prtamry iiirttea Botk Udtea San vrlttea b'**tl- top. s "Ye ova_ ant ao.15 .1Ift ,
Ik. aat/eaea of away ma '' as pooaia oa Btaeaya* Bay that work win M talked I -
: Please menaon l the"'Metropolis ta tk* tratktmlawa er.aas. vffi ncdn v* kop* I* M. ta omr dab papor 'SW. Tbiboy* bYe dos. ma.
rj '- a .,..<.!.M >u>. Tk<7 tM liras TradovH paper VM M pod vork ta DeA PM. .lu frr nil fta* w ..

tw .UII aka;: .. ... Hats an.- vtn b* m OODOOB that It v.* ,tto4 to rest tt to tb* Grftfing'sPomona } .. ..d ..:.. ... .
.. r.alL-Jrpu I.rirtb __ **dpndiy Bmnaa. IVof. llaiWwa.a NVWWPAPXB IAltDiCORATID .
J 1 .--..:...: t De idall" ....... ..... aa4to BT IlpelORladtas. boa asNe
: ....... to .. oraafaM. "tk W I'fteW talk oa ".ea ouI : :

't' 1,1KG1A, t' & stH ...to a* ptaea tor .crltietalaK sa..asda tat .... *t tk* dabs Ai u-ri. eaLto *%i ;:
f' bas aa4 MOac faakloa Im.- CIr norpttaa lo tko ..... Tk d.rlMatt. K Japas be..,,.,.. Nurseries tm M.aftlbal -
w
taIaI1r.a.a.. ....... :
.
war .. sae err ta toy taM4 N. Qutw L IIont. e.....,. n...
; :HUBrbh Seed. For Yeara atilt boat ctotkM aa4 bib to .....* vffl b* na4y Jar J. ssdut el eM ........ Df111tee er .
.
are raaatM.I.. .. .. N.av a bass "... acs Wholesale and Retail "" '
( '''' "", 'JaY: .. .''r......&;. '.I- -.-.... -, .-..'.....I n.. an ,.... a bail Sit l"j S toPrua.. w. d. r.w.hR er. phone 129-EM,
,. a1Lbt,alo. IW Qa Taoa ...... L I --.5
t .. 1 '
,
.. ...... *
*
'
: *&
"-, ." ,, ; -..'" -,.<: $? i

1.; l ; : ;' ;;- ., -:' J, 'T ,.. ...- .. : -. .:. t" : :. -/"... ,- .- .. j .
.. ,' Ia.Y.E.LJ"MI ,>r t {
;:>' 'PUuB"" --- .. .W' ; T.lftIL 1t.tM. 11MR alt -

I I'
... o. PBntcB >1WPONHNi.I )

CRIMINAL COURT TOWN TOPICS n:,+tafa FOB IJZ1J DEATHCTToiB

: Tk ....... tory wklek all at
POBT-BABTBB DANCB Fart. U* r4ito ,-...sr.a, t. 4- Great Special After Easter r1e'7'

; ; is mi 6 1 IN or woktAxt CLUB blahs wk. wM'atrwtk.. 4.*tk.a et tk A.*.. kM wv w.4artac ..-. ;

(VV.M W4aaaaaya DaBy.) a trtt'tt slat plaM. Jut 51w
: Tale Poet-Beater 4aao ., ski. cay a1P&. toM bat taatk Wb..b
i S SESSION Woowadak took plae* tall aim .. MB... fcy a Wow ....*.... kya .
i at 1M Pair MIWtaa4 .waa 4cM. J. C. MM* wk* wat amV
of and krUttaat M OB- .4 Vy BkertC FlBkiik aM kroackt
1Fr.a of tk* aM tile *rakcipaeu burs *'j)Nc=M aa PrlB** ctol.* at Great Reductions ::
"! -r to .ak* aa aaaaal rat of k. kM totoM. rtrtka WWJ U Mil 4-
It. Tk ackeatra 4UapMlBtM tt Ik I _
-, (J'ftoa rrUaytTka aIl1) teat 11I1II.... bet tke lack at It '.. t ., .
t tk !act felt u aa caeeUaat plaalattk vuproetrel BCRMirrS' NEW y
+ ta *
awl of tkto foraaooa
1 ..4Upt .platld Baiatlaa PLACB IB NOW OPT
... rhJaal coart we. eoaaaBM4 Mal 4aacen bat airs 1Wsat4daL I d .
i, tac Bleaa. aM priaoa n. I ktaaWti aoW toast ail : ;
-Jrt we : ,.. DUd via o.dtai aM ... a ant ItrMt II MW '
.ba1.( br-..ucltf Brmaalag. -MM el tiled ala ....UUeL Tk pa Rsa .Ma to U* ,MkB. Mr.teaautto letafls
ills. VM la tk* ... of tile aUU vie 1Wrtbbd at 1:11 n4 tku a* a star to too w.HkaWn
acalart J. Tlctnef.. darted eomm *l vttk a triad U k* toIL Hi* ,alae bj MW E.B. :
vttk rrar robMar Uklac sad caravar trek at 9 .'dock W ky Mr. A ,. ",t7ri tile koa *C aa lads tbscla.a sal II. J.fa taaarsanst.t.l at .*rrto to ...,....*. ta hock ; :
eu.t. ky Mr. Robert. HID red tk* kotiioaaaeti. .. raeuaraat. wklek an Y.
'. Tk* efa* to sDafM U kav .oCoaatywrty II1a J_ CIaaoe. Tars wan .
F ;an4 ta ft*. 1.-de lid abod II -.- a aIL card altasaanagM i
w.aM. "lcUnt7. aeeallst W fF. a Oe ,sitar r. tboa MB. 00 tPB F. CANOTA .' f
:l t. Mrta rrylaK mat tk* boss *ttk who 414 Mt..". r dais, sad tile t BACK Of OLD'BZBTBMr. : Greatest Store :
.
tats tor axklkltloa Nrp..s.t puss Win a bwutlfai bad pant.N .
''t Qalt a tOr sal alai Otraatt v..* $at ".oa ky Yea las ...u. Joaepk T.c;;:.. for aereralyaar : .' "- .
: tad a pact *t ads la a karat aaacr of tk* MUaU ,....... L t r; ;
1'c M1Mr as. vow .y ktr. Attr4 Bar tit OB. Ht ..* ........ stout tw '
: .. .-... I... yean aaa to falloW *tk.r ...... You will recogthese items as extraordinary :
Tk*....-M. 'toot Mdaa ttaa.tTI Mrs H. JkCews aMtsra A. L BOMB*.*. kto torajar ,
irs.T. n 1.ttetauat Matk Nsa1kt Mow. ...'Qup .f lbs carl Uhhw. ill JF Ik* Traaafar 0.. aMa
b test tart craM yary.i vkO ktra, De. Taa>tau fcor* : : aMratac atM spa
.:. 'tkoock" noaraay tai eat at tk. kTMtf a ckanaUi dates ko tM*, kla 4aOaa. Mr. Oaaora to tkoroaaVy !
\;.IBtaUiwat arr ."....". Later aaC Mra.. Dr. K.hn KM kin. O. N. BUTMU ) *cpartoa.a4 ta tk* dais 4rt*.I bargains Positively! ;:Saturday! andMonday: at
nearaay.rt...4 tk* .... at tk* .4 at th* pod labia r aispot Nat aM away trtoa4a are ;
lade..ad tky war* ieaart 4 tttk TWr win ... taktaa oT carte plat toM ktai bark ta kto oUicttk. "
\ pill froM wklek rima.4> Tk aid airs ...... vka *. tr4Mra. ... Dalai tka aaaMMT tk* aoai '
..... ......, F. M. Mn. a B. DwI.Mn. l
-' Wr r.alYdi DMM. : pay .... oaly kaccac wag.anti !these es : >
rye...;*. to ertaUaal Petit (ran' tow etratt K14M.v. Mr*, i. UMra. ootaa, e. tile CaD wnkw neaa. .... i i' : pn _. ; I. ;
.. t asst" b. 1& via arer takaa. till .a- A. X. ..... kin. W. M. Xarck. .--. carrlaavate s sal pf ? x, / : I .. ., .
: ,-.'*'-'. 'fte'8aDa.-& ..... Yea' -. Bwa.... tan;; JuMQ, klrjYAXDBtXtT whtd.a L... "
r' .. ;Jl tal! sill .loss'sr Ca C a X. BX Dr. 0..... Bala: \ ,

t. .J,,:;r1::;;. ., ...f=-. r rgMMt Dr.BwtM... kin. A. *... Kiln, I CACORT YAM nm "
't t .istraar7. ... ..**... caOty aa4t Ala1.l ...' caadaf war. Or.au r i ... '" -
tit ... ........ pay IBM tt 13ilax Mra. ma. ft. Onmtt t,Mn. H. I \ :
,'. .. B. fit aid Mra. Ckaa HIH, I Captata>Ckartaa Tkotopan ba r* 1 :
aerrt tact;tan JaIL .
,- )l.V.HMMI.. as.alt aa4 t.it.rJ.tt -.X-Yea: 'Wahar VaalaMtacka tan 4 ktn. yea Kay Wart warnk ,1 ilepartifienit-
: 1H ate M*. aod jneiiC ,vkQ x,. aM Mra M D. fttea,1 Mr : wit tk* tnt part, 'at ku .*ekaa } ne : ; ):
.Ckarlw-'WaAt. darted till aotacVrataaa aid ktr. TkM. WVMCM.Mr.:aa4 XtotM. tk* TMrkBt yacktTaraata \ '
\-tt ... Cayuta TMaaao tarttka .
t, wa*,AaW 11''I*rttlrty Mra Qrttar Mi.*
.' : KnL'Taa Kou Yla:4n1. TastarMtoiii .
ca/a : : '
'( ,Lltr1.D -i.; tlU way' Bn... EH.'X.ki Sekvtt, LalaiMaCtaatea. ,taktoc atraltort**\0.*.',ft7 aM tatoratOac din aMjMa 'Antldpal this CoftDtwfl,WC Me'Br tfe ..ni,8, MW;ve BB- -{..0| ,faH&t, LflStST Jl&U* A'D
]I .' .
aa raOroM We. aeaaMal .. Marl Rntw. May
I t)l,.itd or atrty. aaya. ,wkflt a Bk. MB.BH. WorWy. Maa<. )Maas. SaPy H tw* .,.,Kits.. L : nIber atdozet.el, stM kab. rf tie, C8rKt-sMies.: .4 cai i:wl l be Am ,tea-x- '
.. ...
.
,
aJtywu la. Bata Bra Tarkorwik;ABeaIxui -
\t' OrONtJI.COLttxt +

"J.:c. .--a.'J-., .. ....... ....*..,''MtlMtlrJlaad.Vdaaa WWWt'i f1atl.oya.r. le7, -) ( t .vccnsroxna HAT ,; .trM..aH.:" ..&J: .T" Mtt_ ol MMtiire' "l Mtil- ta:aee- Hmb_ ,
J -C- : 'C
1..?.,...., .tlr.a atttartaTB XMty* ) .. rM''i1lZ:: ..Tt.*...i ... wf CcDa..arsM' -_
I b $ lasfs. l
wa.' vLtt,>Mtar .. -
tf .'tM- fca4 Waa-lai Ma1il lads C ls. HOMT Ysr.sr'W.'' rUM4iy. ai putt aataraay aturaaoa erasa'aes1.ltt ,t'.1
: Jary .
>
Ja r.aar try.Atm.-.a ..... a< tonrary. ., .OI fca.. t7daq ...... T.VtatMB. W ar. .atM tttp N
;
.. ., "DatU' J> aUw"'a.' Dar1dBakl j Jaanka ka4wker hilt A--.a pia i : 5
\ Yo>Wattar TrtaBac.catty- +a1r.. Qe. vKkerwlaatoaaat ert.a.l.wrt..a& Job OraaOac His. Ooackri, ak. watt wttk a arts at .... L es.1eady.tW! & tGjs: '
,
law4
bur T.1M. waa kilo .
..va. ataa4 caflty.'rse.lvtai Y taw. W. W. CatMrmr. A. a: Bob i < : .
tk rrrr sad kartkej at its BeaaarUa
IBM*, rraak (Hekatt.. 'But SMtk. '
;- f a naiitt Car. Mt. khabs a- sir 'aad.
0" %,-reatr Iris *C.t1Pe.. Tarp .ta 'J tk* Walls Marry .--..r.Kra:B..-Laid Borek.Jr.r Ckaa JaelTarkormfk. ,": ., aa tbs>b Sr v-Il for tak aoatkra* a aaackavarea ,aotataat. : ,afCel weef.-mr'newW.l "If "' ""-11 '?b l' t se>ltt, SMri.r .

WtfmUaa .tih'US all b tk. ......'L .Bratlauar B rt BrteMa: .. .
i ; caner' CCNS'tn r 'et waakt ire etievfaBM dep.tetett..Tmrrw we wB Blot He 1IiiifiiiiiIiii.II ti beer'6os
.
p taa* ."."... 7aatnac. .arrN rah D1.1 Mflkir. tar CaDrran.B .!; ,
"> .- : ':: tk* ..==.: -7 I t crer t j cftJ. ( _1It..tI, .tt

.", 't.w.. ,twat'pjaa. '4taW.. to.eft.r St.*wW4 U1 wat,.-trirtd.J ......- :I ayc..BJtOWK,; n... roa : 1 1I .4 r ftiiarU.Ci} alcktftraax..Oora tk* Mtarm Mitt lanSMitWa. -:=:1 LT& ttSl' 'WdJ.': ::; ;:IIHr t 'Sdi( 4 La n ]ie x fires 4<

'ITAD sad at tk-* ....tF wkr a* watt la ,, ....... J'r *" ,. .. .. !f.. .....
tbs n. -
aM a.tr.tlt LL.
r" .nit ..... = ;
tea i. .: Car 0.u are tafrtr Mt titld4 aMi dF ., ... : ... .> *a* rflka...... Mrial.fi -
... .
r Mrs x. fa111 iiiM } .,.. IIIW>- ......... 1taIII". .,--IIi.iatottn*<:t'
:
.
J .... !...' tIWok..-.... Brow;h: .. I at-.r.: Cart wklck.sea 1.w j -4-1" l7 Mid Mt ..... *.>. .*. it'sflr.l:r M.Ia'' c.- ** Vtoa4* akMav'? art faft.br..? at!Tlstir'ol Tta an'rL sail .
i ,.eecntar7 et W DalsC.ogtDai.rstr'Co.atttals Hi: aatf.Ma.4ay.ancatac.A : bier' sn
s; :Lt aka IM&JGb CL MtKaaal*. } ., MaBM+amW: ..._:.. :.. .. .". \ .., ,
5 .. .
.. ..
.. 'bla'spp&NDg m STU. Tarn ara ...... ."taliW ._ JI & .- ( ? S. W 1.l W awl a.aDp.1
:ratty wttk aarrytacrlail .auralWtapwti ..... .., ....... .. BMaal blt .DMA f as ,..
W '... tai.hot'aota r.r tM eaeaa teJ.\ ... .tIIe aaartat .' ,* aikt t1=W lillkiw.-.ca J ta'. wad ttaM.O: Ms-Tea' brat rat Wtp.ay. "
..., W' .1IcIIa&Dot a Drats ssaall.t..aar J 1."r'T.rr W It". ..... ..... a* ,BMOM tot tAStdai
r .
'4E4 t'I1. c ; tar akaaat ;art
is r t. .lL" kaU bill! satarst Jpbl,, ;\W
.
m- a I4. .'BZMZttsi -.' :..,' ...., nI.J. ",, ..,' ;
B. ..' DS.lct..er ',1VIII& Pali81.AS mi'G + ;:a.&D ; .f. ciXfl''.
j. /,.,- ; .r Oe ts.a..t.atats strata' ":v- .. -,.,'c -, ..JUI1 BOLHUTtt.Oo '1SL48' 1 j. .3J8 : 5148.1: : !'
"" f' I lIP"IXT 11& "'1-'" t. taM lrsa.D.ooh .. -, .,.
1 ",:;, ... t --_ IDAa !law IIrst. a A.-t...,.. -
.
"iJ" OsaW Op,. ..,.... et twa ....
{ U'rLtzt ., :

-\. .. :'F'I'IiJri. .,.. ,vrlo.u ..tAl.J BtIIUmftI shalL part t..1psrttai...d.d1M.tsra.te Not at "bs bat '

._ "" ,,', : :!7t..fn : atorM kitf..a .ar a -.*'Tkara.4ay ; : iitrri&): $ ..oFMuSlln: l :U l$ er-wear:

.;..I.. -. "," .- ,. '-,'.-.--'- '\ ', ?n..at. tu(,..ftr15W.s1A 1, Tkarity4.,....ta'.ILaL'-kaclaalac Ua. 'Uriac w O*.list.. '

_
(1 adIoaa1'IJaea, fitted aslr' I ___ OdTaal to Due Itorka aa4 ..,>ley.* a tall .
..a.. Oa. cat tk. Mrfbr tills kiwktefcto eajoy'.tkaaraatraa !.f. n t'.ClnltCmn.udSUrtl. \ SPECIAL! ,
vy D psrtaat,; ka'basso d'.red .. 6fWSw aw ootocttoa ",aril ..,.: -- .
't State Costest; bf'reraOaa' a .__ ,1... .p !tAsaM w : : : 't'T.. .
.
.. .., "M Nri tJ'.w'"; W *ry'Mady Uliiaiil aM .... at
'+nraaitty aaJvyH, a Mst a.M ; ..... cis Avq",'nw. ceBertiaat af MV. .Covet
,
: .- AT StOCXLCDQlTfca / .ewrhwx.u44 : :.ssartK ralaa.Bmtaraay '
:
", ; > ...1...... ; b. ,\''r : I : I laMy *0.
,
.; laVM*! CtB aUkCW:*K44'._9B&V ;tbtp" : : : "1 c av7 s wn. taplaeatfc : > 't K.- r 1'". c. Crrm'frnrM. ._ 4cad Dnvtn, trefl "' 1

r ITATB rxonroa TO :r" ., span a1ac licit tk* Back .
.?; VaaJ t'rf DtmaqaCJ 1 ."U'1 ''''. ,..vam&U1UGJI. CAKAI'Tict Me Opal ta tk*' ...'. yulatanara.at'Werk. : : frawtra laaeVof : joatokrl. suit. A 1'- totlrf M.krl. tkkftt aaaOrtaekM .J Cu. pelf i.i loci ud. ..
J, .., {J -_' .-' kxadac tk. aUtac M aM trtomil that
.
; ol =
trtaianC to tt
1' ly rafatar
M. '... Rt7..S.elt.t- U > *fwTaaa, ta tk* aa IJIa1 that *k*Iralae wfll all kava, t* araaiIk > all tit as iof MtfttBt1 -r I '!k'"I; .
'vJt-, ": .o : : of tk out*, win arm. kr wttkta < sat Ba. ta a ktac tk* .*twff Bpadal Batariay aM kloMay aM tasty 1. 1

'f.. \ :,..... Ltnipl''I., :'I' Ik. Mat l.. 4aya.aM wfll apa4tk to tk* aotria. Tk tout wffl aafakikrf .. r 5tc : $144. f "; .... Seta. .J'" Meady .U8.. t
.
.... far (; --
v r '- aar.r..F- ;i' Ma as- tbnssNar' M surTe7traoaq ta tk* loam wta '- I' -
.. ... Ors Coax sal BockMca
-- -1 its ". teal Malts GoR b..iausr .
,
Tfc -aoetlcai akaatloa ta FJoriaieVa .KlaId cost late _, -,- .
ppar tai .n .
/ .1!.. ......atrl4Md tit:daIra'.tw'' *qia4ea.j, : \\ _' : 1 ltri.AVWIb BALLATT' .. :

;..'.aaar..kar.*:"'*"Ma..,!: J.rrIAL Oiyllf ( tip < r {> ; ,jro .r. B. a BT. TBAOTk : Wash GO dst Domestics Linens T Etc J.
'" "'fv,..;.. oaya.tk* JaekaaarO* Vatroar ,
t eraCLU TAX:CAM '
h; BOAJJ : Caput t
k :V-= la tk* atato aoataata taodoaal r, 'B. C. XaOwty ,
ara alao..lfatt.l. aM tk* wvwt.r.1w ;! kaa least ataita tk* klalac at rack 1 /' -1.
I ,-"l ;_ lIt-'t.'aIW..... tiaolo aid x iNxlM e.( ., iw'.Gstdaa.a..r: at tk* later?? at Bor. kfc-rut aC nese..prueit t a l ItcWw Iii fIIttrj t s&vflgs.
Bad
-' at 4 al
... ; .
t Jf... inW' M, arMaat. Ha.lu' i ..' TAI JL' C.- Hirtoa ..laic[ taarror. x...& aM kaaBac It awtkwart' tot '.
.
*f tile toaaen *t Ik* ..vppoatact Ik parpMaalaattac tk In*. t
*
,1.-f;....... tk* MM.4k tkraa.'aZs a ,,slur- t* aertar .Ik* 'Tar* work ka* kaaa aaaar.way **efe 1JC N11H Uiae Uc ........ Steer J.an 1k. 'Ik IrtIi It c::

r. 7 : W !stet ': .J'pre'sits" toaay ta raMtax w elms Hvy.Mists... at WMU4 Ck4tMBtty -.. for tk* Mat tarn yaaraaa4 ., i spa ..t last M bet wU. ....* Ca .Biiaeait rare. aaaartMU -.B&P. Twaty I" flaot to. dna liar ,
DM BonjofHI ta DaaUrakl ( fan N tack .... kaatt bolt 11 ala '
A aaMaat a tk* Matty jBke. tk* Baa* laMlmartaoUy tow : a an aat -
tt **.** katwoaa Brawaia aMp' .1A. tk. tat Ta MHI to Ukoaoa track"Wtweaa.MhMl sal JiekiiaTffl .tk* ,l.t-.r. lb. :",..... ..., .wraltac* croaMa 4fta4aat tkat U** aoart aattai*.rr4la tM4eaiaiTr kaa kMB.kalaato stoat I 1.-S Uc : at U .aat- Bataraay,aM MOB. liar( ... ;, -
rOtroaatk tt **rt fhiroa. Bra4tor4 DIN N rib work rt to k* tea*. .1 > lie
.... ....,. 'Small oaaty..' Taylor UUoa d''Wl3UL aM ta aaUUlti .alt' l tat It ,W arakakty ..k* ...... .' I11r1 Dc lie II8adw- fir I we I IM'
"'">''I tiaaty. M kat atroar.. IQ9IIt kotktV4 I 1 I yean yat,kator tk* aaiira', track .! etaLtaMNsset.l'tla.. SSC..l.&nZ3c' Oa. .. kiMoitac: MwMr
........ aM ,..,*. swws d. '.. I i kaa Mt arprwaaI'Mra1. car* .. taci M; a B aaOfal aaBty taw Pantaalawa ..... MM aMJtty. oar hit
.' .1--:.. ta. ........ Mt ands aaZMCt4 caYUBDQ'XHLZ .TGr tk. rook*ara .*waa.a Blot ..... vary, akaar .:1J"t t M. q ... wU; a *alb that It*1 ii1...>; it tar iay aM ktoMar. .
; .- .* Laa Oaave ., Rbo anolil lV .
s' t B ta Mactooa 4 ta .Tatottit.Mdtudap k* U U yar4t .
: -':''''aftftaaaC ', .. *. >- tar L'I. 3k sold rdt7i wv
: > Da4'TataalB aM rasa Tkaraaayli DaQy,; .' 1 r _ta MlaajtMX. I a k* .. : IZcSLSI1JIe
'. aM its t tktota
r toaatlu akraficaaM *
akora TW tidy at Marl. -. ." ". gee At $w 23C :
that ta.tka aaaatle k* waaaa UC..btUt flaw UC1'
.'. .,s.-r.,.... a,Oabanatarlal" aaMUat. Ultra... .toad avtac ta tk.._....,J..aar IAeIe Wart : is Beaattfal aaaltty aB era eIIeIdac. nc Pry" tan tar Sk<<: ... .. ptoM tai aaaaty Bv
!; JINr ,.... ....' '''' .... : m.- IN THB CTTT N tackaa wM*> real |LM van*; kWeatlfal stir rVrack towai H DTua.. si toot wU..... kaffc-
lab ta
It atRTID
dt74 kaaraa. tk4woraaa
** ( tkM ebsitai to alt j liar ] aM MaMayfU9 ..... wt n at.e. I
..!\\'t.a. aM waa iar4r4 r.tbr.s4 yard Sataraay oar sitar wtt ala; ....., aM Mo.
..' .
pill ap.dal tavaa, ka.aae Yr at 1Ab ab. quill BataNay aM MOB .pa. :
t laitara kat* oUerai a* ta tk* aa...actr.. WOW ta ter rorekeU. Tb4 .Ua* far raOroa4 -"...-"..-. I* : 59cFto lSe I ,
Was a altraprtiku ckaraoitar r
\t-4. 'a.plity tor"oOea. Turmtrot a ialaaM rteitar ta tile dty look Ut Colored j :
M kM aa tk* rlrer wit w wll:
,' satat OaraorBrwar4.M .' foaa toe aft* kto peal tateraata. Aaaaaoaatameat OblorW lawaa. b. .t- Itc Wbtti llal2tgot lSe JSc Card UDea SAC
t" rrf4.'2'. x."...OMTC PAaaey i tr a wklt iMa., wka bsn aot aa4 M ot Mr. Irrlaeacaa4Uaer ray sill psla.ns b MIeet Ira: eon aaMty aalaaook: U tack Plr. ...,.. taaar ck* k ...* rev
f' Oaorn ...... ot Laoa. "JaN. boa Oat eat appaara tkMTkirt ta Its cat recalar tat tSleeata, .,.eaI wUt; amr bust 1' caat ,tau. M ..... wM: tat tkraM par .
Y' ti1:4 eha..a ft BJOW amppordac Ooreraor ta klator Sit
'. nee .CaJU4 halos. taaatorKWto T9 BUILD VP JaDp OU Parts a raaUaaat 15C
'
:: : xkU H .t creat Mattf.lama. .. K pbrt Isla. a>4 hiv
Mr. B. A. oklaaa. sal at tkaopalar -
rani wls 'tMBV.art
app. at rniTaaiBHt Pnak
> eaMi4aa. partaar J
tar tna
':;.<. ... .o..r..l..* at pewit tea_tk.,,...Un... tier. .... 'toaickt tor caaaty t.ae aortVM dty dark, .a Initial Attar ta tk* ladies' Summer Underwear '
ot tk* caaaty to pit ta a ..* wcp.lira. i ".
.. .Iiar. WB.'ta.at.. Tka aotttaal .1 ar Embroidery Sale "
aM ..
kaUdtac tmanrtakU .
r'airs aa ,
y... < aa*ar Marl .. a atfatary at praeav -. MQtleal lea.... nil awat.tMrltkua 1 i k P. Baraca aa4 Mn. I.. '
+ kat tk* waral attaadoa lsstt.II. ,aB4 apaa loinUi1raaCtloa Hba-JaaJ H kfo4ay tor MUwaa.kaa. Regular 12 l-2c Vests lOc .. ',
'
'IJ .Ds autiaiiat tkat balk Brvwart I wkr* tkey axsaet to tpM
aM LBBMT kara craatly ..... at Laatoa City. aM Ml Mural toaatka. Mr. ...... lam FbtCasMc ice,If s .lad Iadeu, .' '.
iiiflq
lie raaijalca aaMaaaMat. kalac tk ribbed hd cd
Iota neck tfetni STilt -
.1 m my
*4 ta atreactk 4artac tk* "'w.d tota tkaai later .. tk* aaamer.Per ,
'WIlDe all ka* beta witHeit lakJa tnt bas *f tk to caMMita'.for Bokta Wsstt.ih IfIdaIlor SAtartiy tad Monday tell caaki cefiecfloa iwrtt ap tt We; wm to pUod M sail "
aaettoB ot Qe atat*. aM natekto btattrat tatafky X. B. Lamna. MkvjLBradtof -
\ ta( aaeearjceaMat Utsrday and Monday, Qt ytrt
kohl kts ta tkoa
wa
..... caaatl to Otort lOc'
aO parU at tk* art OM kt.
.
wker kto
s s- frleaaa 'ka**
> pi' nru .,..aaI ..... taU br -..... \ "

:,\..*;- ,,..... tka_ kMtorHM OaberBalarUl Wed .allsnW7 raaa A.OBekrtot W.., u. S. Division Engiiieers Come HereOn Regular 15c Vests 12 l-2c 1 Otc' ,

>.".'-. .00{ to aow .at kaaUtac ta.oarteaC J.UIa8 IIae gt mt1We t11111a, tape Dell u4 arm ,I

..\';...-.*....Jk;.>aM. a J*..t..<.pntlB,.....to..Mat..ra- Their Animal Tour 01! Inspection bit; ocr rttidirilSc' Tihu reduced br UtmUy tad .

". %.4IC tko........ Monday All Met 18c
r.r y The. Ik* toot 4ay tar hat caaJEUaUa : Articles i
? to aaaiiry aa4 foaimiaUy 12 l-2c
D boobs-w ttimi .o tk* aa4l- OaO* \ bar Ctekat, at attka -
Pro* TtBBtift raprtoMtatrret ,
or j dare..a4 tka kattto to acv oa. aM OK. Das Taw,trtoaa *acaaar Bard at ,.,.... aM Captata t c-. .,,.. Pnder, Titan tarder. SlIp I okato

Y' ,tt* rat toM. aa. ta ......."..*.t.Jtarbor WCTIHaManrr work eMorOfteaUoM t* -O.Its II.ge<>Bta.ia .att actBar wit ta ta..BUeayM.... at l Ladle 35c Uste Vests, ZSc t lax, AssMd*; leD rtfikr {&. World rrtr brISc; Wortay -' :tLtdlez5

PIeIIt7., TitoUtit Taps, el. kaaAfMJMr tt Ba4raaaak. Bay tat 111 tk* totajnt atta.aofl Ibt {uzs flak rAM 'red, it Bed, It lid V oadt
.. *. aM Major L. take ft* a rU* sad tk* city *M
.r aaaaM kratacaattoa *t tk* ... fiTtolo .MCttear Wttk m atitla ferna,.tt tipt It DeL*, wtfl! bttad" nd l tit;; vtrft itery- I
..... all ikera It .* wwrk ate j18c t
sail T* rat rU at Rpatoo e.1 art ta Jseb.Y3t..rih ) way
f ,irlaea aM wa.a.. dty M tkto aftoiMoat has ,... hue BMBt'njto trial or tkHi den Sk ir J br OJO;qwdaJ! Satotay tad Kaodij
". tktt lots HaUa a tab Kalcktl B>y. DeF tiitoltc tna J7. star..sd. tad nDi ,J
6 r bt.. KJaTt Raw. Lttt POto..',tile ... Bay Watt wkart tk* karkor aM toffmratlBM etaacn arm Mt asks a trip a 25C
'} trw pun, tktt, d. ika work Was taaaaata4..;, ., .. t'AnfHac kay.. IVnv tat** tattckt ..I '" !.
S. .wnatt. crtMtaK, ar-frtatac. ..*s kara tk* tatQiaiat Wart I......ar ... BavaaMk.. tkatr. ..
.. .... aMMaVVto ......,? t.w... _-_ _. ,
7 100..11I. >. ; N_ Mai fcy *> *taV aMjnaWM* flaV4 .f" ,.- -T, '-.. J 1 a -
'L ,. J" :... f
Ina. } air 'to" tit'- M
rI.
..
.11t.' '" .! _
M"
3 .P. '\'. "f'c yY "<:..'"" ':;"" -- '.. ': ". 'i" '"' I\.' ......,.-.... ., 4s V ,. y'.1'. '' +'.' < era rhrF ..." .. "J ," e .... 1. .- ,.....--.; r .... -- ... ... '
4.i'_r :, ."<. ._''.'.._' ..r..r1'_ .. ...... __ ._".'_, .....r.,,,...-.t.- -; ..-.. ... ...'.--. -"'WUXLT; xuxz I rraoPow FnuT."AF ffi K i: ,& v ,.. I

-- -

NEW COMMITTCBMAXt ALCAZAB MOTTKO DOWN ON THB FABJT* J

k WAB ucooxmo.n. : FICTTTBB SHOW CLOUD w.u DBODBO BTTOCXH 'J


;: ( ii: i .. Tridajn' D llTl (J'I'OII lacPUrl DHr) (From Tvwiay- DaQy) J

) At tko ktia of tk* DUe Car ,... AIeuar so 104 aietar* *kovdOM4 Tk Hay TJova oa Tk Fam

< tJ Doav*ratt BioctfUra Oooaavto a tlt'1 ItrMC W buss for VM prat4 to a the *ta44JOBM aT

?3EE,.3. 4i444OC EEEEc E.EEF.T r.*t.H.r AOfcraooa* Mr. Xaala tk* woes by proprtotor jataato te tk* Me teat *a UU street Where the finest biscuit '
WlcctacWa va appolaui .-.Ju.4I wk* win co aortk. but rtra surly U.t alckt ky Mr. aai Mra Mull ,
( W M FRIDAYS DAILY) Mr. W. W. aids, of D IrI.1. to ... froM tko av protiact N. SX h tk* &. aai a streets owt *f local tateat.ark l :
a kaateoai rtottor ta Ik* tty ...,. with taalrottaff *less at B41a4.OMTI I sal entry MrOdpMt taClrUaaQy cake hot-breads au
W. KOMI. J. B. BaalorBoai sad aids \
Mr. Baa**! Bawywr. *f KUmt toYtottlBC DBTTBCTTTBOOODUCH CAJtaIJD: eoOttTtr. goodsad
tk. family of Mr. Jolt CarVor Mr. B. 01 DQoat. fill.-- Ctty.M Albert .AM...... tacpoetor. TO ATLANTA lbs aphis.vat pnaooc4 tkattk
i OB Ky Larco.Mr. ta tows Batariar *a .**..... sal That *w. dork. Tk rodatae Nay vat m sly oa* d tk* of puddings ate required
5''w Oeeoat Oror 4I. ... kt *a. at tk* bet prie4of '
C. D. Umtec. vk kM pr-- CoL W. C Inset; : *ai iaacktor.Mm Diet Was at.. ckaaci troai BkoaVltfi (rr.. llearaya Daoy) ay yH crroa' .... '

.std 4 cart ton hero tat to tk* Wk>*. tft Batviay alckt tor\: HOT 1 to MeDoaali *tar* Drtocttr Loekkart. of AQaata. .,. Tk anadpai part won tales Royal is in4ispensable. ,

CoBrT4tory of X." 40 pssf ... tMr kom ta BaryrM. Obis ; rtri U tb* city ytruy .....- by Mr. 44 Mra. Musts,. MIss Btk. I II I
left lor tk* bath Ut alckt.Mr. BXTEKatON LABOKBRt tag a4 lift ltd alP' for that ptee Bno X.... 0... lire Ha4t t
Mr. nil Mn. T. A. WU1U Ut- LYJURItbPludses : aartac ta cto4y C. B. QoNrteI. Orotcka Haul Or4y Ayitott
DUD FROM
t r 44 X?. a M- -TkKjrs Ik O* ...... arc IB tb* city toiay ako* t" fOUl wblto .4a waatei la Alt I Harry Btoak aai Ckam DlDoe I
praei pareata of 5 Bin podS4 MB.I ptec sad cnQac MM to,. i city to aawr aa la4letaMat ofcnai utuehdst VM tk* play tkat It wtak
who arrtT4 at tkolr booM tkte MOTMr. -! I Patiaa. 4B. *Tti 4ioa Ukor > Iaftft,. tk* cbsnc btacM4 I rp4t4 walckt. aai tt to ... i i iII.
am' Mr. ui Mn 8. B. BUM vk* rpat r. wko fc4 kte into barn I that fc. _ole a pump ofBMO aaa..4 tkat Mr. Maakty ,,,. oY4k 1
111..1 Ole wlater at Marck Tin*, tear ..- ,rra4k4 ft 'U*( Kr w....<4* ., 444 4t40Kw4 trm X A. AV 4Tor smallish a pnvMcat stay I

B"'... of Jackmrtn alckt for tkair b.tl. te tk* aortk. br iacira vr kr a trW iMta ford 4b of Ml4Bil wk* 414 ta At- heir .f' lbs tat crrtec a show
Mr. Knffiac Hrtoa. Mt Weeasralst tk* laflwar kMpltal kw y** Mats wall a4er .dteml t(+ tettk sass a west '
aa4
t for a two dun t.hug trip Mr. Alfni WayaZ vk ..-t tk* ..,..,. lie,k4TlBC .*.. kroBckt te o.tedJ" L0ek 4rt sill *tat* 8 fterJ..J

t *. tk* .J....* Mr. Brows kroacktIB vUter U MUiBt left Batariay East 04 a ad4l trala for BM4Vcat kM a roM CM *C4la t Oooilrek. THB YAcHT KHIMBAILED
ta I ........ Tk. body ww kar.uooiaietrr I : FOB NOW TOBJCFn )
fv 4ar tight for kU aortkon. boos A-
,.. a W pond pompu a .& W t.-. ... tnd.ttaba idai II... -
ac* aM II oscpocaac frt IMaaleustr ..,..rwK.-' .. k -1'"' WI.UCTrea THJIIDLJIQ -----.,- -- ,
ft. tkl tola. BALB OF UQtTOBFrovi
..'. ( FROM TVEBDATB DULY.Yt.'T. k PARTY AT Un. .ckoa. yacht I

r. K Hdh oa, vk U a THB BBACH LAST NIOHT DWtRpeear ..... by Mrs atoOncorr.wbtek d1 No only fine''food i ior
... taaiMate for r-tcUoa. ca. aprtUtr A. Itto *C'' DaaU ta a ( Moattyt kM kMB te Mi 04 of tkbipan forrk1 'or

.t I alckt Sad took U tk* fteat* Ttaltor ta the dt1 toUr.. 'I| (f.f'I1M7'. Daily Mtnr. a acroj; ...t.. all vtetor. aaltoi yur4ay al. for tiuIes 0 ncni
"' 1 t Watt Ctty 8tar4ay. Tk burstar. MV rbig ky tk* IT. 8. Coat BatkoritlM for shoot far Its York vkr* *k. vii p : '
!t at Mr. W. C his atarlar Tk Uir Los took a party .froaac OocaUr oaQlac Igor .t sap of U* k* pt ta iari1... road teal
: trta4 ken vn tad .
i stay aai ktai a .*.. ta CaUforala. r.** to lbs kaaek UM err Etoacloa caps *a tko Lays WM ar on 1rI&edaC.-tIt. A Royal is equally valuatlein the\ I
T to *M kka acata awan : i Nay Tt.. beet ka at I o'elodt r.> ,.... at DaaU rwotr44y sad tra4 f .,
I\: koarty aapport ta tk* )t.ar7-ft Mb Oora Bon...*. lsfttRatilt tam kt katt. after ...... .\ *ror te *>patr U. B. ; larabalOora I.OOx .. ubb D. p
Para $5Lk far Koatatkr. vkr Ik* wfflM Urc rw4 toot airaaUt of Ol anvsrsa1TsUT :

\ t Mom. Barroackt aai 1. P. .4 .*.. tIlDe Won flat a raMr. > oeportaatty aai pat a ItMt ... evayrda t fo.--4-oaa- )} : '
Oooi n
----- oyakl* kratoc. ait i va I
.. 1. thane *... *ajoylac *a **ttec at aai Mrt. I. P. Mlfc. wtiUssl orrUi fer DaM vie and to ,QVtItJCQ FABTT RDa err- Tbs4a15 DaQyl" .. 1t \
thcfoodi' '
JACKBOKTILLB Mr. r aaBrpalcaauaacw makes
FROM 0. LaFMttoj
.' ..... Hara. Mr. Ororro CUM rerr wlBtor at Marck TIDY dues Own took buck, kai a .

t; *t. 'a arty, from a aayl MUad uy.rortl ta*4ay tova see voatBamaMr ail : toft tan alckt for Hot Bprtaf* ', awoaBctt Xactat: ta eMIr .va Btttocrovi Tko cratatac ;;;;.- DTI JOB-. cartel. Bal4t af Ooa for rtl .Albert.....Y... fa Oil'ta t ;'ta y -*dwboleao .' I

(, ...,. H4T.a t* aajox tk I -vk aoit ''tk w5tar j fMTU .tab kTr. 44 X.... urns of i cba. tile ctty ...,. atttec **t Btentar ,,., ... '
"''t t. 's... tU Babiac that to *Con4 tetk Mla Ooraor. YUle aboard to ta port. aft after ta ....*acy of OOofcrtor aaaiMaeyiMr. I I
\r.>., vaton of that ,ndatty BU Aai at Marck Tina toft taut alibi KflFMD MABCnEKTStXAlKBD .,...... a fv days kr tky will LaFoattaM. to a well kava ,' ''- ,
'. i ,gems Boeori.i tbr,kr boss a Hot Bprten,.Ta, j jXtai '' DEUOHTFCLLT sated tk ir crab to tk* **... I*. Bvopapr .... aai arvart-ta 4*

.- GlatoBTOvZ'Wt alckj L tec .* far a* Blcte By .4 prokUy awl will aoitlrt*** B* will k*

.: i t i' Mm L.; Co.';;;; at MUal. .. far tk* aoru, to tie gem bit aa'nay ffrm VtUay* DaII,) OB te Kry WoK. kr a Ca7.W tv*. J

,, .OBpaalai kr kor motk.r. Mn.i Mlat Inalfrai Marck oaterUtao1Mcktfafty ,
: ', 'WrtCkt. arrived ta Fort Pries Bat .f1 j jLtttl I for tk.* U A. a. a, at OHIO Bocurrr TO OITB! B-ooT1IIUCoa.1D1mIQ8 \

V aray for a rtott vttk Mn B. B. Bok MW BUcakotk;; Halos ...rtetatad Mush Tin*. yteray. aftoraooa.Tk BABP TDIB"iBOClALTk I Ai Vl&iruB IN till Soie' Vital lPlatfora 'Issues' Are CI
BM'aai Mn. Mora Haafori. Mr.L trteaa clrto aMt to MW.' *.i buys a 1 c.
Btar4ar I
:
t' } Bnaatac'Pat Moaiay alckt tan wttk aa Baatar ..a beet IOaIabie aftoraooa. .. a* tky 4* *r.., err-.xadara Dart;.) C"- .?ti.May's Duly) ?" : : .. _
'OB .kl* ntara b-'.. at. Aafaattaa.Mr. :::1 err TkaMiay. ION Marck. arri4oHc Oar' .Ooctety YIlt...* akari ZaGurw W. B. Joaatan to,2 : ;. ..

,: xtaad**i'Ttt.Mt7 Y a.. Bantu awa5y tataraoi- 'Tettrrl.roa to tv'Xte 447 M4a4* wttk. ;MUo sibs May to *Wortry Waortk 1 oW.attar rfrikana a iUtktfal oa tk.*aftrr ol.. WBtaoa u.eodaI kallilac at tkolr Tkvaiay rooaM.r tatk ... .Joaatec... rutterita..as .*tk**va.day Wee t4y.Mr. BMT.. %, Dlscissed'iy: 1.. SCEat r'' b ;

kro.a,'> k
sits teM
) *
&laC
... I.TL bit .tat lair tk* .......1 t5a. f" !v"DAT' e alai at ettoet AH Oktoaa saludr. tatetec t* itli,4ntaaca psi'std 'I tfr ,( .
I i
J. frial an tooat anvattr .w
A. .JntOJI &ATCKPAr .PAILI) a'' 1A11tU '. t'JIatMt *f *tttac a 4ric t* '
,
'lfra.w. AT .
1ttr.'LPsNbtsg'aaa: : : to atteai ta kart ttaM* 4
work still tnoi tk* tOs.71tar
', : MlM-VIrflala ral( ____ Oe .. ash, CIl ...... tau w.w ..... ., { THB DJCa CLCB BOOMJ .ootaoM its awl Mn. J. B. bonus f.1. W faM.. app .v 1
..w :Btt BU taut tkta'tUraooa at ... eC .twa sMrs. la;Yr.. -- kr tkoaCalr ta ckan*. vktek will Ha Tell Wti| Ea EM_D ae4. PnbflcSirst, ; :
.> .. ... .t kor Utr .Kr Iaahr teW. 110 f'rt l"a tom) .rusts ..... Llckt rfjkauk
iDe. > j II I arr4 *MtT ,tatk( ...*.* SHKXIFF FBO8OCX: BACK eef' '
., I -vai'taMoi TMtenUy afteraooa va rdtaley :: .1 Matt JAOOOKTILLBBkrK Be Pro oaea to do if eJett2d to tie O ; ''
aiarrtoc ..
,t,. L, J.'NTatworh. it Welt A Dane at Ik* BTka aai Mn. Tkoa c. '
wr'; "1'aJa Bee'>L .rr1'd 5 1M IIItT OWtJ tor V et Mr. j. X. Marmkaa aailOat WtaacW aai Mrc Btiaar. *ater h (lus.t TYedy'r 1 IaaRlt i ) ..

or aaeNU f... II Iu5541It. .M bah Boail* Cartwv a,yopalar aofC tataai fkoat tvatr: fat,taitwatcari DkV: J" M. JAOCBOH. n.t / | FnfcMfc ...... 1 1aUktfnoi Ira -- .. '

'l: ;.t.s .sawn 1s. axf. ttt.*. Fon La* rtta.- *!. *. rtr* .*.crud wa tk* KSBMtor BACK BOMB AGAIN JaotaMTfflo. vkor k* M : .
-! -- ,- ....... t shrub .. .. la- .. anY.vd15i ,'u .
J tk* .. aai **aw aaaa- weal bray aJckt Vttk tkn arteta > A. tkv. alOMtonbtp .rirtaftk .
.
w. 1Tes ON d 0.'''' T. bea aa4 (Pr.. Ma4r aDt.) .
1Ifr
w4 v-fsvsa 1& ilia" 5 vbKoaM tor4
; '
lott'srutL Caaaia, Mraai
\. bowa .w..a iii O3. atmd.tt Jacnoai rCUT8 "
toai S17I Dr. J4BM M. It nliii > bath to buss rq sa1JuT On De ,
saps
p'.r I at teat ...... to *ttaif Mm Jaekoa' ..-.. km aartrta tk* Int .... this ......1 after aaitiaiei *a lest aa4 vital ?sus AB wk tktak .... Mt ..*.i......
tac to ktaa> aattrs ta Mlaatf t* De iiMoa. '. .. sad f awatk. DrJ Jack .14 .altl.t eC De' M@.r'bas _
J **> a ** JmUJ BANK F AIUTBBB law totetr ar* .
i ,/..,,.,....', ( '.. I r '. ) 1 .. .. .1Ir.Bi sy-Pyts,: a( ,Wlal.rti. --iastnow| Ckarto VM I VM aalhji ..... Mss to at1 ABO: '1JCT.-nJCG''kD'n2IQ r4 at. rwdou-5aues'M ."tk* lIP .rat .. era s If
a ,.> Ia. vltk I I tta* ta attoai o-Maator BUCaav; _' ', DaM std BC Laoto Cattoa Mfrsdsi. (I Ia _
.Mate *f .
? ....., J..'>lWassfS.. 'ef a fiat In.IrT.er 11ft'' ratsew kj_I jfayJaakMTiD ; *, BBti: ....'..-eravu talus ffl tk>'* *a kto aIJr1' ,.q i 'I ouBot rmify tk* 4totonof ..-t........... ..,.
... ''kMYkateBM 11KMtt111 ,
fTM (14est
*. s 1
p, .rbss:'Who'bu bsnt .. s4ht cards >a.kaaima ..a way to kl* dos ta ITkot Thrash I totor ..... aM .....
tk k I ,
., .M uta Ia '* .... d D.1. ese Mt aoMta. ta k.* : '. JPk* TrtMadak M4kaiUBM \a' ... Ta prapoM
., Pala. karafr p"Dire **.( 31. tnam ktUaU, vkon k* *MBJ* *rrrvtetar. .. ., nu pllsN
<.IF..,..... W;..It LstM ..... naa.ovrorat.. ; ..," J.t. oia4 ai.*Uc at tk* Fntkytor tkt'fataraj.t- : c
s' r Alter t tk* laitai vannfraakr Attar: afoaitai artataLiaytta'ac'AacMtta ale ... Gads
? ........ .tM'
ta.t :cw.' ... .. y, lam lajaaftrwtoriay, afteraooa.MM.A ININRMCIt pr,;BAIOCcratkw' D&PQUTbt .
g1ol Y' tj.t
'J with d... fast teas|.I Dr. Jack*** v Atk. r a a. Ndea II. ...
-
\ \ t --B ; ,sal 1hs:t JM.tlJ7tu.rr' ....... aaduosusl.t'akw 1,. 1>*.......B*.8r CaaUca ,.:h*> koMrotBTataf JWal6 Mdrraa d ...... a,M ........ht ..-.. p ..... $5 eenpst De ........ $5as4bad _
: : **4 Yrs, Q.shStss MO.taut SRTts iesahtee ataM a nprt wwaL' thu 'Ski 3tat $5.zJh; '
Tkao pnaomt vr .x..1. 1, troBi Dins Oaftta vkr > sad ,.. .. .. .. ..
J to. ateater. otttooM af Da** *..*. Hr.7'k* kar* 'kw **aiHai tko .... UwarM. .... gnrr55g ... ID.poslti'
4 tar tk* Al: BvBkotU'Cka* HBCW. ../2184. 1 M atteebd the uata a5.11a1 d ,-..>-* '- ._... M flattb.5r. luS /R..tW 'J'1III R vS
vtaur ta'lIlad. WIll lorn tot BMMr. Ia seb.o1I.-. -? .
Li tr. erraTRasrIats21111.Qi t .. "..swr1.. -
tW
a J. "". .'1--11.'CkMtbm.' B.P.Mazvril. I star M..*. A.5.erlssMa.Jaarsa vu vets Mpd trs.lb.c; I"5t
buss b a.dnaU, leach, MIL T trhg'wte.i tkaaks
j Mtoj Uy. Mr. roMori .VMfar TA uwarW tM'asrt is15M M lbs .
Xti .K'btdS ti. BarrrktoOovl ; was iota4 Dr. Jaekaoa talaekMorm ApptF d5$ M rp.at la AAN /
TA: -F"'" t** bsepst of tk Hors a.4 Kra.. Ku..w law boa .** > ... Mtai BUtta C.tsta'e At *( -aa hsvt ee tul w '
Jaek McDoaaU. Oawr TCbakBai : oo .kto rotara LUI.MaKa.L.
\.< *t .Btastat Frt;L*.****!*.. MCTtaff Mr* Beep ...., sxals J, W. ..w.J1..A. Marck Wet TtrrlaU. rvoutaa user ta Oeala .....*. lease ta tk ... k* aa04 aolatrktk* pywst dl : h1l'U.1 II.i .J
-
--.f ate* tk etottef eC tk ..,.. Fatal ta kakatf d tm.rrtoa ratom.n .
*
> Ai tubs
Del
t. KTttrtoa. r. B Lass WOlaa H.BaatkOir 1 for a Ttatt with kr pawls Cap. dti dsi tan pe w
'c 1'Owra1 *.. .--.':Ill s.'15stts Mid aM Mr. aa4 ... Camataikatoka ; W.'Ckartoa/a a Frt. ,tmla aX. Kn. .... -jgBABTlat -.*- Ids'ato tjaU wrtt tkataho taa totk. fatar .' I 4. aot .....a I* .... 1& er fns
karv tt*>aii pow orator ay tk bat tk* Vrtatol TlOa. -a. lbsbook art. ,Tkoa J. VlMCM. A. X. .... ;--c' .U k* .. kr tkk se..h15.ti1.'Mtiutbt.4 k. tk* .*rKiiW\a(. for pea: ttkM'tto 0a5.1 -\%, .- bIr

J .os.t*M tar .. Nov Brnr tk* trip Ital. WII.YIaw.1WII ., MWTI1.kQawt.'Btk i 2il+ar. BBBTICBa INTHB ; tovmrA* BTVfWtac.aMtroa T11* te',tk. ......... eC f De'lamasIaskrr r n .'Ia. N.'bN.L'Matoed. 4
tenZi.S te 'a gist atoyakl.* .avTky 'W Tub AMOtirtlom. ..., eC'. u
-t -. -- Xnu'k tkat ar. te l4UteaOoi >{ WKPKWBACT DAHJl :: = TAB ; t".
W.J'Ia.1
voat ta iMrrekt < k DMnenrt* Mtkortty.M .
jick sad ICs? 1rrm. t met .
< "'IICat 8ai5.wM i test aM' bald b woes ?doss d

4_.,,.... ..-.-.."aat IIIM.Tt. {"' J- Mr. c1C".W Dllis;" S.Ru/114 : ." ,- ; '7;" ( '. .> .Mta','\ l7)r 14valor' vttk nek' ncrot' ..a.II\.tk*; atak aetat'n'a.oath 1 io !k* otate, wberl a 'risds.brrs..

;c 1-. .,... .. .....0.'I. I to a bsola.ot vMtarte'tkt. etty Y WBDI te Baator, ... JooUbnUi j 1... Sr.s-q.' -', .liarot.U Mar< tk* mtait *f .t M bfditssta1111pus... .
tk ga..5tr
r ckarckMarUto I
t : 1I. toIk .,..... Wed .. T ", f : : law M tklo aUw Jat *:
Vr. .,* a .t I. .. ..... .:...Al1AA/r IX PORTa11.t (....b Mt>fBlaa .std sIr MIa E.Dlotl '." ,4 pet "' Ota** eRrsta da.
sad ta tk.aortk sad .f tM ; ..
*vt I r JK \ resatThu .ekatbus wets I lmnrrrr jam.HmnHMtNT. .... ssl .d ris
BWtr..tooktac after .'ktopotJOealtoacM. I Mr. aU ktra. 2. X.. : tWbitini,) V r> u* sn WU ......
Ubrtty luratdrib BBVr } 1ts ort!
t;.. 4 ABkoafk fi jMr.i BatXr.ktt Oak KmJT,'. x..,,YUI rotva |o ... aort Bvn.\ 8.te I ii; >.i I.- y.1 I net JSde'D.. 0IGI 1. w yy atepojty toMt ..:t.

1ao. oppwtttoa kta no tor tkoJarUUtar eMIr'r..... TUrdy r ,,1IftIt .,. last altfbt treat a..* v.. astir .tk* Fmbytertu slink 'MtaiBlMaar 7rai Tto4anUtd 7x81 :It II.... ft te totoam k> aaBMOa > a: Wka.tk*.Fmiji 115
:- totoY utecat a... tk*' lastly,tml& M )tli. .. .- ,. .,,0......1"-1 aa/. 11'1I& .eeas IT Pony aol tk Mbj B toa*, BMBMC tav .. a attaattaa Sa vktek *rrridm I .Bpaortoi a kV __ .
.... sus a aM ao aJaraktoTBaotor ant MW. .. .
*
4:I; ,voter*. a..uq oU trtoaa d"ask.a : J-<< > I .* n to Is"sry. oanraii. ,lti
nlk J tee
ckotr .adetsdt. Dis* Tkw ?****, ;
: >.:" :. 1r'' 411 tftIft poa4 **hva bit lta .. BL7fRrBR WAIr von ospoeUl BoptUBHI MrrlcM teta trtoa a aij ; ; e" /lollarasM'wrllsas "WV, BWkaM
\ "",:",, I ', TODAY bur kooj sa PrrMtk 1UWIL.n.. ma ,0i Iisd Tnf au $5 tk .,
.. 1'.. .
Mr. aa4Kn. aaItL ULED'9UT
t0r4y fTk
I tile ckarckM. tkM (vkivrt4tdni to'a ..,*, nflroai. vn.
.Jii'--I.' D.-Bora, ,of laMa k ..... boar ... ... I_ t. MQdrs' ... .. blast ec a pills Mrmt vk*. tato .
va
f .: *. Zks 7t1e Z mass aa to tkl okarck {van Mr. ..N.w 15,1 ans Is ,--
.. 's ';*aat ,arrtt'4ay'ta:Ivook .. I' d 4.- tt ,YM ;...... ........ Pt.tl. \ YNa FH4ay% ail tai Mra T. B. TKkttteaX two caO4ra. ..pto4 kr toTltaOoa, lira BoaaottMrr4 atria (or.tk* pulls .**.. ka heard us tkat tarnlajo: h .

(. H. 'oaaw *. Mart aa4 chores I.te.* Bttto d'nun bra wttk.,*'tawiry. ..UcomtM. powerful tatarwtat tea 4oOan.. Wkat doss ...--.
leadisub.
II.uat.: of tk* *aaaty< >4avMnlatcotadtt bIMt'.... va*aOdtor 0aral tit 'tkVintwaCttar ft Brow Wfctttea. Mn C. H. Brovali tlttJ woe 1 see aurto4 tor p-1rti st Tk karo ta pay ''' a ..... *t taB TfFlcr .
vkkck'aaot Tkanity. BeJUW' atetooa ..... this iialic tor rvpaln .. aa4 caaaiw, BoU.a (k* RI ,o* to ...uUI to .*.,. WQ |wtt .
!! tk* Patto tta for anparataryto aaackter. TWa RWooa Bnva aai > It *..C 44. .......* ....*
'. ,,\. VM. .ky. kto Bttl 4aacki' attn ,..,.. aa4 bIIWa r .. ., te burl kid VP for tk* iBM4CKB ... Dr., sad x.... OOtototo ...... Bttto.aoa. > tab ,... ..... akJUwa grrkaa4 .. a .. ar tk* raflnai.to Wuc tan ml *a.iFttik .
Mtat vk* kM b*.. aaor -, ( .. v1. W ; J potato* OV t bead M .MMto4 aoooami*,
::!Ii tk* vtbr Utety... ... .-M' bras u.e.CIet, i ici, ABB tort ttfir } .' Brtolo**.**. ..u' ta.tta unjust Mr..a M afeat
L '....* krrt* .war tr tai t;bra at tk* ants lists -"';.-0. .M taro i0. T TO .BA0;OALLDBFTMA Tk BHaeopal ckarck ka4 **Mtal EUIdNCET'* BOOKUXT IiTwdfac mr twori. BovkttM inrlpa ay.tk*. **pMltoai....
.... > sSI ,.,..... r lwst vs JMftW IiCIItW a eb04 -' v.ro apXPAT BCHOOi. CLAM I bans dust ) arts T..w.at '
...
,\ .. 1"r: at.2.1k tk* awratac aai. itsset .c. snot, t VM *ttBUato4.i :'l.vtt s..
otajt .vQ a Mr. DaIII wss ." Frtiara Dany< \ Dot yQ as eerdlsg! .
.
MUM 44 tk* aarck vo for tk* VS ta k. pNMML ttamVI
L tTsurrt: 'ltrrey;. ;r toe'.ateThuTasOrtf I tkat a.U. tkuHt u"1.v.sr sU.rR01l.TE '1- ,TkUUac. aaek Cnaobat 'std ksi ..t kotk' MrrtooB : te waralat (Pro* TMoiar z.aJ) ) 'kr WHAT BATH I.DOMBtAMTAaoMtttt ....*. kor dwsos Ilk Ml ....
1&1:1 OIte.T atrtatoi
tu0stnt. tt1I'.It ttaet.: WbM L. ___ tv* povor.taaaek. of tk* Florida .w ddb wt stets! ea unman bW bIt x .tile. M _
..,t;,y .... ........-.,TTesn-- .r akoat ( 7 tATI DULTJI.a..a. "..k. ........ I ... ,. oafl4 tot aatbaai sad Mr* B. IX Marvel err will K irta Bator Baaiay ..S.5I.ids tk UTJiITiU Ta I 1-S*a ... I sty a*d r4r to........

\f. I ... ".,...-.saa"auwy.dostt;, ,r ash-aM < ..Jas. .,/a.'I1..I M'IS WIt taet:PJOntaf.tor'Baa wta k1 a44 to Oata.tk**.a.vkor Mtk .., out ear.'I BkUyBooamctto nMoa'*.'to MJM'k. cwt aa af bin kaw*a.buts rtorir after* A* t* tk* tnt ckart Oat .l5 vrt k. a. tk* *ta.a- J.:{ <,' .

$ t..lynblday I tau Tk* stank see eta kept tk* toe v4 aotert as. I mr M UrfONT Or TM. BUOADMKMfrnUTKHf....
tatitita4 at tkatPBdllOMl ,
tks ka44W.- M..1. ,
ar* eftpaay bird of bur slob ta tWP naior .
tk
| ... phd n&t7. law MtigMtaH '
'- s' a- fur aa** Meaptoi vet *f tk* tUniayaai <
--. B.oilpt. trim "- ...: _. I' tec *f tk* aat4U tk rBirtnttoa" vktokay totorMU,.'tkat to k **f-I .
i.. kar. ,koa .ror'tlM ; .Xrv --. III ...... .J a&lbs .T.atac sMTsMr. .r- .-> after tky ttn4 eC that Mrs ...... twr ........ popsdu f P..111 tko BMOI 'tatafot what
Mt tan* ,**,.. I vaat ta test yBter4r *m bBitaiay ;3M .BBTBaaBP: : sad Mrs. Bfctao." MIle LaaraJoyar .1555.xfa cIueq: thksskdskins : S Oat DwtIe .. Gal I bans tattatet *a sir fur tk* .......v'fad tk* ') ..,:,\..., '- .... 1: :- .. r BT aPFBBMB COCK? ...' tit. aces T. CeakJta wttk toamatti aa4 eats **IVQO DIe rn4 art Mtwta4ky .to ay .jy **viw tTma 5'"
M
r vffl ..... tat Brest ttai )** Etkol DTn. err Ltttk BJv took tk* ails part ta. tk-aat4U. Tkoo kvtiHtattibi aimar* vrAaaa pe5... .< M ..mmTkoM *t tk* iraatat otatoMrattoaf .
*... eta is..'I karat* c* w. pat tk* day ta .x14. tk* ;.Tk i coa t boa toot r*. Mtai Jolts kM a dull'*oatnttoroto May Btaatoa. AJtao CkoforMargarot V. v
user .a,.......e( Ilea. Mtai .Mad n. dhdd-a K tk* etrcattcri vklck a4 Mary laser* Bttk wk ar* taoadiBy totortotta \ea.ol5i
.awx *f Ay totto.f s rMri'lrtt. VM arforuny *v *t tatk BUza 0rarav kvw'r na.i7s15
IVklua. kanter. MartorrM d 0.. toiUi' test mr attfc
Aa> ', if tat oaatr ta 4psaJiTk .
-' :: curt.eC&. with Mtak err KAID'a.uM. NIMr, Jack Ooalar: -... toat u5ps woo .....--'..al daIa.as .
tate ta tk* rat pdow use
Co 'I'OOaIT. tMn.t
rrrontoa ta
-4" \ .5.55. vr -. .
Nol .
iris des kHii
a1 oopraa n kyCoakfia
B-'TM wssiuW .. ,....... .
: ,o..ut' ar.... I .... c. W. Oar4ar Mw.ar'w. MJt L'Brlcx v* .kt Taai JU. sal Mr. John Tk DaMI4 NrNvM& JoU Slot$ y. tae ta DM CMaty. I deice ktaMtk _........ v1.
lbm P. B. C. Baflvar Co Jack ymoayaa* Howtoa a.... .., rut I kav M atokT to *..rMr VBBa* ** M1 BBJfJ BMJBJBMjaTMBJBBlarJota .4 s1'MB
loft lat alckt for bar ...* .517415. -K Ik* 8Ba4ay subset k4aptrlU
( MKnOMLTB. DAILT) I vtatr. ... C. OMTWL Botk *f th.ss .. ta atdta4 te tk Lastolatar ka < 4ntatec tk* BSwwdu.\
n tko *Maoa.Mr
I I.kft I 4 cuts; ---l.:. : '- 'I'xtP she ...... Mt ta. vklck rortlet* .. u...ss.. atac a ...Ia tk* BNIUfAOfBD roa.am ftrva tkoH .. ooo brt aM to art I kT *a"p rtoc Its .....

: .'x5rr.r, asl .the' ;:i .a ':Yea3s.5 ... aaa.si .Catast.tk* alatatlClMtrrmo Boatkorm M. B. Ckarek la,Ole err ; BILL tt*-'iy .., H a* tale 4irilao.lit, plat* meat tk* ant aai ft to atacatloa ....
Xamtt a4 'tic?. tatlas, tkoro to a* milnl .f- to at* to *M tk* ubtail
'I''a.d5i u. pus tw: Rhea: aa4 .tww. UtOo ekOvttk 5, tar a4 tk* eMIr rsNwN taU -. avproprUto bag vn4to ..... .
with .tMII' : bUfal MtkML Tk ("tons TMJJ DaJrTk /) tort ta tk* state to .fv at tko .....> M that }",5.1101
r. 4em-wbe ..s.5 10.- W1aW.' bMs tv* ckOina *f Mn. J. T. FMrter.vr *. Beta BU slab lav a owl mlMtc at a FroklMtio ....!..., akaoM e0s.l. '.

._ 1 ..xrs.Hatv.7 Manvtt.' us. IttkotrM. f ',32ICBBABOKI INTk IXTEUI'f kapOoM .. tie 1ItCI Iq. ate rkarmtot fir HvaJrod party toot t* k_ *.(.< M kr tk* ,*.,c.. I live BBprt4. Ornraorrff ....

: ; Mn.' TkoajM Bryaa of lilt .TMMt'alckt MTU/' tir'atyltbm. tie skiM of II.... IU7BM04 DOIoa.Mr. IteM for Mtai HO, at tk* OrwTr A& Vftototka OBJ the ....,.. podetaa (tot 43 of ebe.'bs1

*... an rctolctac ta ta tk* .r.! .1 ItJIr. frvrrnl iiitai* te tk* teat aa4 Mrs CaM 4a4, BOB Fr4.vr las TVtro wars tr* tibiMof .., V* dtildd late loo eUwi: r BMay of tkai that I MtM
eoagl f foaaf people 44 *T- L LrctaladOB to *M_* tk* us.f.rea't M aiariattratloa BMI'lky
an'teenaalac te tatorwt. reatr4 tat. ctevck.
X-- oa'ATfno.Dt t.H Mr.
;
( & .*. at tkJr ..... a 1 8. O. RaN. '
*" :iM rBCnf Perry I* a clear Nonaoat appBW for ckarck BMBKWnata WI oa* bad a tkoroastlr toot of "rohlMtte. te mtijeomatUC labS nU4 M tk* ?_
: '" taw TtotUal Mr. Ptorr B.aatac.1 ....1551.1 pMnr.. aai kto BM* ta 1M.. sts.y Tk BaiteroCortac : u... a4 rvr? ......doe toI 'wbkk 12..1. to k* lbs .....
"" ,) I bays gas t* Dayton te *p a4. **c**'k4 apptakj OBM_ troai a for tk* .... oa iko ckank4Btoaat4 Tko ...... arto>. a pair W geld ....._ ....tt-. dasdd of TMT dpl.s .f jMOc aN. bay
f. .* ratklM aai dart..1 .. vok vttk Dirt Ji. .
a eovpto f koart'af: toaai vkk aa *anatiartr $. $ (&. ; boaaty II. WM woo kr Ml** Iej dI eat. wWb.tbr
Jar. Bwntac tar era I tor. Mn. A. JnnftkVkotor* tsars :. l.xcooi. .'.Tk ikw( Ala SaaJrr Mr. &obet1 HIO kav- | I man support all JecWadoe .
'< *10.* n*> te tko Bapttat ckarck vV air ***4*.l tortt.
.", .. Kaatacu I.r .
..._ "_".._Taa- tor,.I taitkd7MN'h'' tactacTlai.ky Mn. BckcrU to Bnly -a* .... bet UrN hedaI-- lag tk* bjtfioot__oeor. of an wasawards Iwilck Mrat likely to seea.pda rest I* a ...-.. far 1M _
; --- --- SM gsauausa-u inns pru. 'Wee cad. aa4 I Wtt." ut a th- .!'- .
i aa4ttaplrlB An ar* terHoiuwrnow aatLy wets sag *T tk* choir W tko man at MUtot bw to *..**.
,- e.rnlosatVH1tO a eo..u.. web ea.us tN 1.Ntray. UwMdlac. as baa Jail rues :<
7' tMee tag aa4 saw at alckt. Tk 4eon
Mr. C. W. MeO.* woo tk* I iban from Urn* teotb d'LM1e at...
erlUciM itntad .I .
__ both Tk air
were BBBOaaPy arttty. -
r ...... rw eadd.rstra.
viol arti*. Writ >lalkr> t.kr
: baud of fcPowtklp WM gives to tea a I t Tk *.*eta.mt of itit profeltk
.. ,/ We.are headquarters for ; .b .ft TO CHBATHAM aTOBBTk BV .....,. t4 at lbs doM *f tk* 4ar. D.Idas rrrkoMOW wtr blues by l kel.lattr, I* Set podII r. M.. MUMOft
.,. MrrtoM tk* Lorfs 8pp WM eel lamed at tk* err of tk* gtmTkoo .. i sd.y o:r Cn tit tteo. Tbs sal. "

1 :Eastman *4,Ie tk* rw of Ik.* gusts faratek.lac cotroi.Ml X.,..,.. Joe CUaetr. Pto.l.. Hill m.\t to b. .
!. J .:;.. ', ..,' *tor* CI( J. Hakbari Ckoatkaav ** C.... Drak rat i I. solo at Marr. LiI-*: BS* Martha Alte tk* limit oT ........u.. po..r.I -
aA4 i
:: kM racki t'MIq'raW acid atery aai Is tk* CkrlatUa clack Tk* tanks r+. MeO b 7. Jan.Maros I ban give air .&&H8*.* .1.p- I iFr5 Tadaa"s Ddtp) i

r' : Sporting GoodsSMITHS raptity tkroack tooaiptotlea. vor aaMny good 44 Urtty at- sad Mr. 44 Mr*. W. W. I port to a ,...uoe for lbs iwbato. Tb. w. c. T. U. .... a amitrIB ;.
: This a44Mloa win d1K .....*.. Tk caiUra wtWr CkartM. Dr. ail Mra H. I. Net era of Met an.....at. beaaaa .. I'' tb* B4lt ckarck at f.iarra"

.... T. tk* loss up... ofMr. BMtor. crUknttoa ta t)41ac. oo.. Mr. Robert Hffl. Waits We.... wtniac to tied Ik* peopI.. bei I City **t.Mr alcbC Tka. ........

... ,'... i Wwa'ss ooaotaaUy pvwtac will pelal Mss Mi .ptoeM by IMM BraiMoo. B. RoateM.rrmak r> .. \ ........ ...... Ik* C4fl r+B tkOBW.'TM. fckatt. BM C_..... Mr. .ia4 C 4* ovfonisltr to vets a I wets *..*r4l Try tetorwtter nctteJtk
: Tk. rust Mtko41ot darck.. kaiapodal EBtaU: 444 Wr. C. W. KcOee.DTDTAC'lED this .w th sad la -y oplalooj. nto .. 44 rain Miac wild ..;

JOLLY!MOOXUOHT. BTDB kapttaBMl Mmes for tk* tkrtr rfckt to ban tt. I a vry aprorlato aai ....... u1.

'. ... f \ JO j"Tyj"P* VtU OBM *ai 4lo rudvd Mrvr4l HIS mOH8CIIOOL KMtccunoN or RAILAOAOnrriKirr .totUo by MK Dr. 1bnIP. : ''- ..
: t. av .*aib.n l.to tk.tr ckBirk.Mr. CLASS fTUtXDSFrooi .mt.n .a.nH ror tk*
rtaatettoa
IJf ) t ) 1Itlll) i'" (From Star4yt" DaDy sal Mrs J. M. Huri. who kT ( TM4ar* flatly T*.T Mr" that I bane per.uetdW I w.rr Mn. art pnoHoat Mr* .
bB then afl wteter. '
A JoOy party v*, iftr or aMn pr ttBflM rag Pint, Ttawpr 44Mt) Mra'COtottaL
f __..... at tM "slag Mrrkv. Mr. *a4 .,... Rofciajoa. wkoM luau I* FlorUa Rut: Coast aao.tr '
BOB*. tk* Btoot of tkai *f I II I wrvtaryROCBCaOAT t4 Mr. Cads treaty !
\11 \\1111 \ tile rpvoctk LCM of tk* M. B.CkarcbJ Mra. Ham win fear slob fora I with-Xr.w.*. Mra. KlcbaMn oa tk* I t--D sy.Jidilai I .n- wr Diet tvoaty
bath aar' WBOM 44*. tear *r.Ba4 tk* worvl. Attar tk* McrtAlmW kl* kithalosl from pee. or tk* *ppoItloB > I last! tr.Mn.. .
Mr. Harrl cl4M UM alfkL Mrs Ctrtk I.. 4rrr4 a.....t .*, a ii.
$M* O* aCatr VM Uroa. laialcWJOMltCt 4ua o. OT T ry n
a rU. above tk* lairs terttac talk to tk* eoa r cUoa .-at.... 1Iftad....$ ekapvroo! tk* laterwtei tpvetalor would! mtalalyroa
; freeWeek t Met alckt to .c,. rtorU about tb* trip k* xpet* to t4k. I yeas p opts eat to tk* Rick***** l.4. Nat the. chart b4 BOB TAOABOarDtA.BAIUBD .

Dvtec. die oarly Mon *f tk* *r* Tk cklMrcB kai tklr atnt4la- 1't'" 40 bud 4 Jail fsadufs: M' FOB JACKBOimLLB ,
: alai tk* *ky VM tknoteatec M44arkM4. rant te tt. aorttat alas rotarmlac ta tk* BtooaMcbtTk I can lor atioBa.
c :, One copy of 10< it sweet music with each 25c 0. .... kt later oa tk* I CUM kooo Mr.. KlfHi r* will Oiaarat eaarc*. an sit eoa>tatec. fire. FrVtayli __,.

A purchase.+ :Itwifl >e neonsary to call for thisrui.c..o1Tro' pnolllB** taipr..ri 44 tko anal A arrr FOB D.UUJS: k* tkolr BOKM sal* coor Ua*. Tko koMMoat T4cakM4ta. CapC
,4 rvni hale ........ BMtatei te a KMM 117'I*O MLWkoa Tay Carsse sand tkto'toarataK'
; : !! ;w1wknow:: you retdgthia ., Craat i*.aj. by MBIPIOM nfnakVklek A"'t'7 tb* Amov Fwttiucr C* i Ml'** rtoroae u..*.. .f COOBT ro*R tkl* karc*. a.NtrsMM 1 for /MkoMTta tfoBi vklck .. t .
ber'f .5u1 kai kaa prvpani ky va B. F. Hoyte Cooipaay.BOipolt is- I alt Or***. Mss .*rt Taooiar foe tor kk via pnoa4 to Fttetka aaT .'

k .... .. sue -,- ;;:> ; I thous 1z .ban* at tk* amac- I .....*a.. ..Ie.. VM taUta | WairoaokorL Ma, vktr *k* .,.ai Flat: tatn4ao4 a KO ami is Uli BB for tko linn i. Btea wfx
aaa tied tk* espy ooart .. ..nal'L4.i ktiltl .......... tor .tk* kw..n- k* awio via( tk* 0t >'nojta. r


a "\ .. ,"- ... -. II: ...-- .- I

M ;'- : :..i Wd: !,

--
'

"a *** oarktioa ... ......... tori a M*.

HF.rAIJ'_ (' 6 AND IS SELECTED[ oIS S legDtf g ta lei..aot..UoII iicMdlic may to atxty.aaol .ta.,.ja. nmaot aa4 -i -4\\ Vt i 5 ",

I SaIGem In *scoilac afty 4oJUn.. .

t :\ SECOND REUIMFNT Opej MAfl Fielded sot apply tkat to tit.. afott orttaaae tto*
;
: BAND I F F. S S. T; It tote!.H.art.f Net p-on fcy tot* pro-.

: Of ftlr
_ ; Tk MkSvtac U tk* orJlaaae Mists Nap seek 1
\ I rtcmUUac >Mjooo. M pissed. lest ..,.... coauii tvcatyln room or h r
ilckt ky OM dty cooacil sore gar atoll It apply to Of diet
:
r ? By Governor Broward, M- DIRECTORS OFBOARD } BoeUI dab 4dy tseerPdN'sN.r -C C0IS
I Aa or41aaaeo of tk dty coaacOof tto lava of tkto stab Mlt&C te :

. ,! cording to a well Founded tk* dty of kTUBd. .....I&Uq ... monitor tf seek koUto a4 *t -
I local b4'bMcis vk r* latotlratlacvtDM ..b. ton lily rompn4 with ttoCnoral v '
Rumor OF TRADE al.eA sad tour are lOW; tov* of OIl UU ntodac
tko has tor optatac sal do w tto late of tatoslatfu poor.
J I lac sick plaoM of kata..; proktktiar Er i'a ,
i( tk* BM of aenou ta frost of
a;;
HeW Xwtlac Vrr StaaA.iaf .I pack plMM, koBtaM: prvtUlac
mm mn tk* awn. of oa4 place vkor. CITY COUNCIL -

CoamittM tad laden a drab akan \k* sieved: forM44Uc
Ik* naatac of rMUaraati. ta eoap rn ..
i IS EXPECTED SOOI Pttitloa a CttfroM for larwti. edoa vltk Back ptaew of \*AproMMUac (Tram 1rlari DaD,); i .
Ices: VOBMB u4 alain
W1U ht
pier of Tabarcaloaia.Tk Mtortat seek plaoM. proalMUac eltT.ell OM.u.c rut Blckt. ant tali,..M Lu(

tk* ale ft tatatkatlac 114.... bI MCtlMM ftmnt Ibis mmlOpC44 M .
,cabal tk* AppoUtmeaUScUctiMSal I1r dun of tk* Miami. guard teas or Mn to oack ---. a\V bole the oHlaaaM roratott* w
of TIMe mot toot alckt for tk* per less or pcfBou .. a drakes eoa4V- bust vttata tto cRT amtta, ftW Paint
Ben. pas Of appolatmc Btaaclac commitUM Boo or 4ramkarM aa4 presses .
to .. Attar lam.v Pa uw.tseste vas aide Se a w&
'A tor tk* oaoalac war sad to oa4on atttoa fir O>o vtotadoa of tk* *u>. gases so irlabal, tatn4ao4 at GIa.)
ar ., AppUcatioac Ba4 bus a potttloa to macrom Mklac ( B. tt ar4 lo.< ky tk* dty ooaaea .De ...u.. tv veeks aco aa4 will -
J It to tarwUfBW aa4 darer tko .W tk* Minis ktteial: Skies etoacM tile sew beosesi Is thoroughly mixed by
,
c.wm.: motkou cl tmtmnt of takoreal- I ditties 1ftat tries aa4 after a lad, all aiMitiri *f eovadl wttq t modem machinery la ,.,... c
t' ate tbroockoat tk* T. Use of tk4 PMMO of UM .
ortftaaaM. ILl tataMb tot AUmaaa M. K L Let
'!ii'....., seek potman to aov la dmlattoa henna a4 pakBtaUoa M read .... vto opposed tto a4optfea otA S exact pro rtloa. '::=

'h b nry nUakly stud that lot HOOT to tkto* dty, aa4 roedrtac' asstOwiiiig ty Ia". Irs..u k* aalavfal far aay De .......,., I Erery partfckr b thornlr r
pmoo. or eorporaUoa etch apt ... ... i
mcc- m4 for sad -
ergs Inward kM 4d4o4 to t tk nmoni OUi taoorponted in
apMtat of My X. .bug ta tM biases
of acataat
MUta laIntVanic Ski a4ptto of ..
oa4 nommlMlu* tk* lOud'f D. ...*.a. sisal Tie pnt4at of .1.r41appoartac I the a
'rm pl--. was or D ear gages. 11--. w.tq ad AW. mature. This can* ;
Prpartmnt Baa4. M tk* ..o. tk* Boar4 of Tn4 from tk* dt,, rtUla .. ; ,
tkeorporau B..tI., tk .., for tto MJooaftatoida. loot
.. done ,
Bctmoat egad T. S. T aU tt VM erdciW that u .1eetS a k* of J by
.
;)0 that'tk* appotatmoat vm bus maJ k*>4 oa tk* .nalac. of tk* tnt Moa sty rttkta wt kOaad|corporal.or raaatac Patti a *a>oa* aa4 tome shad ky Mr I J. A. haad. elaor. are at'I t r .
of tk MoDoaaU.
vto nt n4 itt
'vttki tk* am dust or tvo. This lanrmaUoa day ta ant acid for tk* a rlcoroMpnUot 5'
BBTBOM dty Mtoal e
vkoro tatoaleatlac to the a4opttoa uniform is the
ta from a of of ttooetkm ways fIG
prlrat* ooarea, dating a MOBMOOT.A i
Ivaora... wu.. or bests ar sold .
to nladac to
bat tto!
oaOnly nllaki by ether matton of steer tmporUao > ... oa/ { paint. (t. 'A
pus or k ,
to lack dubs
sea solace of
'. 't, vases mm Was '
Baeoatly: tk* ainal usa* t ti
Jlepaesat vn Clna on.aUi.>! U:I ar to **n caaM to k .... ( Ask !
\ ''Baa4,. strips ....a.uo.. va .. adtaa. fef .lOW sag W ., dadaist It to to aaaotto jour dealer. .
I. tack el.ori..tses or been ta ....oWUoaai
.. aid
sw des aayotker POI a aoa.dtso
oa aeooaat. Its BaU. J a. t1_ ... __. ___ John Lncaj ACo'
,ot:, taometoaey. sad lIMe Hite that U tk* paN MtkaVM .
.' atnac ..-... kM buss knackt to tkaa rw-! ; koroaftor ta aopu4. that tk. aMttcr JvoaU i ..., t. ..,....,...."....' ./ '

.. bat apoa tk* skid neatin ky I 011 OHtaAkOO.cttoa k* kM,I tram te owL atr !(Altar- (rDX ewy.a llsa....111;-0....' ,
.... I ,X:, net an OaatUr sad K. ; .
.a kaa4 orcaatatdoa* s tWr THE GREAT aftor tk* lat 4&y a Tales a.pMr \
\. ".... ,.....---.aC *t Kay A.rn. tNt. >* panes. amor .4 te babel af tk* orttaaaaaj. bock ( ) '
i.asaLap.ust ass.. lid Its oorporatloa. ....,tac ta tko koaVBBM aid -.MtaOy tk* lattar. Bakiac ttartteatarty ,

.J..( war da ...W..tls Oat tk* Gorw of seas &4... vas or bases taar *my .. arataaaea > ,; f. '
'. II .w to ban ........ so DESTROYER 1 vttkta tko Mb itaUta aC'"Qe dty ofafc akaU k* a4oataaTk > .J. .
.. tk* ID..a ...... I ski ... aaIabIa. orUaaao* vaa tk* ftnj Batr \ \, ,..:
:. If tkMUml ka4 to ootoctoi tar Ia" to kotkopt or BiitititaH w takm ay anr tk* ......-a. .

r tK' beget k .m issueC a aa.bst otriaa, or IroU4 \ ... .
tko atato dine sad rem be t/w i *f lit kid valefc vtn pie .4 *a vttk tklf roatftac ta4 iso. I /(
f ......ta tk* Man a. eeswl 11. Wkat V. CU OOBMKBttOB kMkooa .wt yoTMM poMtac atoac' tko ky ....... bleak IliiaialaM Mv i I ,'' .'
i ttla.d .aa4.Iaofr fa tsstr.at. ; s patio spas tko sash tor snot Mttac tat* tk* hattilac lid % .4 tk* tmltn at aid ..-. .
).altars. ota: sod ta Urn. of MT stew ooatartaa. tt la probably .. tew aa Halt .f.... ta vktek tato*> kot Mek tte tk* saw .. i.! J*. \
*.-*...Me*,,vtfk tk* e...,.. toata/nttoa, *. oU M tk* ..... roe'Mini aoobtrofora toattac ...... taw or kin Pee sad ilopt..t, 'I'M. teal i ,
.s .Pa/Py. via .k* .appB4 ky w't ... to tt ta tk* tvMtr- cab 014. vttklajtk* 'dty hallo *f asea ear tk* Ml 9.m.j ky aa oa. We guaran tee our ,
..... dwator of LrrtoM: 1 vtn ... 4* dty of MlaaU. aa4.tk* .......... ....... h .,uq KsTb..rdkasaes r floods
'aflattal'fetlaot. De .......w.a Ula solo yea: X vO ... ppatat of aay ......... parttttoa or vk* Tata* rjTf f r IF. I-
wbla.tH Mat .f i yes ..,... .soa h"ca-.c Meat ta tko wall vklck toa4 to sail oCkar lkji r
_
,Flat .).. It II ...a4 pat. tko few a tko koralac ig... aU ekae i... sled tk* ttov tato seek katUtac rr.llw ,... tk* drag awu.f ; -
f" 1tP...... via .oVmtw .... Ia au ... tk* oyM sad sow sonar. of shad k* 4MM4 a Ttdattea of tatoortlaaaoa aerf M M seat aa4 rMT leas tkof i 1
,a'pw totartw vtU 1M aat .. koart: aa4 yo ,Mall oow yoor' wit i'foettoa cbIIIc MJOMJ at !. "'dockfalariay. It
.. .. w. 0. bead ka. .rtat>< sal 1Mb! ta Tata, tie year souse shad 14 Wo poraoo. arm or oor ugbe M aD week flgblo e-.: : 'i.
lase' tm /.rattasae.. attaMa Its AIM ta'tk* tvoaty-oUktk. dutor pkradoa akn aril or MOM to .. tk* MctMioa of ..... I
of DowtoroaoBjyi *Tk* ,Unriaa4 sow ta tk* ttty: BariU of tko dty of his Miooaa aa4 vtao tonoiaj *t!. : .
'
"'j .ti.w .... 0wttII- a ..r..rr_I Mlaatf aay tatoaJeattaa' ..... Tk oralaaac ta fan a* a4pul s. '
vttk--a,miII&I 'aa4 vttk *a ta> crag or Mom nape ta tk* room ,../l la Motkor JUt of iM M. '
mmm s'' t..tfo.d vttk u tatrMi* ta vklck tko kar .... vklck ooek troooBa : ;: ) :
A ......." sal Daalol aU* ro steak .......or been ar sold.. ta TO -T'dTA1JQ tlsxr

.. 4 tor to tko 4to.M.. BlppocratM. Ass .1 toeat4 ar dtaatol vklck sort reps Tk oaly oust tayortutir, T. :
; If'eeat of'tt ta tk* slat ko vttkoBt paitttlo a4 for to spas tests Ik* OovacO ... Budge '
: aftk, Mtary Wore C3uK.,vkoa 1M parpo| of tkU *r41aaaeo tatt .,bat vaa tk
atoptloa of .
;Jl JJQ.ACE It ..... tin /pdtsatN testrossa .. a \
: to kooa uPreV ,d I It.aaai .lobe.. i. _.. .
bat sea H to ....,. Oatta toO. of: akaB w muavrai nr ft.tll inset flees -a plat .. ,...;: ,*
: J
tko di..-. a* k* .v It.. tko ..*, }**pr *r ponaa. arm or rN toot voaj of A..... D aa J .... .. .. 1 ;.
of W. o4 ooatary, W-I&Mat sad atao I eeaaac steal. Was it ,...,... tot wrtk sad eoca .
|. Bryan,. the i tk* kM tooa BtU tk* dty meta *f tk* Anne C nC D from UU ....
'! eh..Tki' ........ cot V tkotrkaevMc dty ot'knaa-4. to-koop or aflov to s tTMtTHf a ...uac of -
I' becaied U. S. Senator of tko C1Mue.IM kept la Pray barrios a* 4,Sa4 f-.t pu..taUvs, sad for tarn.
{ :- I GTMki. rod .,....,. tk* dMM aba. II{ tk* pneoMlac ooedoaa. ,aay ekalr dies of otxty barns of Urria tM wr aa4,> to 4
.. r s-w-crush or* oappM4 to 1>o..or .a.u of sag kta4' oxMpt lu iiifMltii, tk t. t
f property.... : '
'
Litter his x. P. IJsar MN tatty tktrkaovU4c. 4f .*. Met of,tka eoaator or bar of vek ioax OU4 ...... otmuj aa4 i .
Ida troai tko ttpdsaarBsct ., I ,..ac. to,k* aMfat4. tvtaty ,

.. .,.OaItet r.nn tk* KerptUMkoro ,h 0oly noca. =: k]: tt Akall k* aaUvfal .prr'spare nH lot tk* aaaja jftUI, Get your Bathing Suits and Trunks \
i atlas as to tko aroU: Bula4z. but tor sal ponoa Ira itt ....-.a., Tko roMlatloB VM bad spa a at, the
,, Aikad 0rr*r to, Bocaata It VM probakty lapses far Met,Ia ...l.t or 4nadac to ... raa nay ,.tittoa fuss tk* popery *va.n I
', f ,- ", Ik* tat entmrtM of tk* TutLCoaanapUoa : -,- Uooa 'v kiwi ta tk* day Vmlt of lJU1 street far tko pMUal of tkt t t
'
'Ca.Wgti. ", i' :to 4Mrik4 .,audit | of Uo dty ot Miami or odUacof tnot ta a'ooaJnio* to roeotr tar
4\L sos kM: tao..pUoa. u4 r aaotk- nadac to to ..>4 \ta rack dtp. via. tky MTMtec to pay U. Jaiatt
'_ bet ta .>a blesses sob tatotJeattac ....... saw or: of ....... tk* ran ;

J,Tk+ foBovtac.tottor to kdac tint vktek watt to iler eoM4: t.ky alas tko ta' ciovtk, tk*' Uo-of kom'tav. allow malatita bibs antatatxl*r na, or or OBBMor 1 roua roBOi UCDOCXQ: Variety Store !l

to 1144. ky Mr. M. t'. arr.we. -. krotkor sew, of oar betas 'n.e.sa. a ay.nBtaanat' sea 11 oa tk* r.... of Cktof of r*
*r Ptae vkon
..of...tk. *vktok..C ooUMUkn, 8. .....,.tko... W,.sort .4.- .vayoovkoat...aloBa crow. taioa lad :ttatotadovor ta tko...sad.. moal or eso teadi s.e to aavth aorn4 to ..otomon'ta aay- Dee..,..Haralo.. tfvtac oat tko tk* piss sear fats twos. k. ,

!sows of,tile roped tkat k* aa4 .crov ta a SaU.*. sin u atkortty. .> taw,. mJwm or 'plan sag of Backom. toaVvkon olx to tow .... tk* shut aot MOMoiltag .
arsn1 Camay von 'aot sit vkat .*. akoaM. ko r, .
'' vao haya of awe.isalErtArwleifa. sit, Mof
...... ....... totoxkodac t. at iltJII..k aesaldwar i
,
.w. tai < pta Oraa
.
.dallfiaer sp at W' Me or toon-an ....'
...... '
? ... per. rwwvw tto
.n4atfcm
tat. IB'tk vww
kvplaaattoa aa4
sera bet i of n. a. iMttotoar. tk 'takord crovtkof _atlas 4.| Tkat a* ad.tat BOOM tto ton M oatcotfol ky CkM Just received fine jv
line
taeOJM
ta Uo ttaof of
formtt ta or plan.vkon mnpl.c aphis ...**.. ..... W. t. Wkttmaa. .. a
ma Ole ins sew ft kvaaa kotac'or ......
..
-U .to ......, IlIaD to W.
pie...to seat yoa tar tko oapport Tk taboiTtt kadHaa to ..ro4Ho4 mate. Carry. T. F. CarvoO sad B. J.
f...van ao aoaonaay, taltrt tubed Ia.ea.. ankh aay ... Harder, Mat ncndW a* tto o.
>...., w. X ;Bryaa., ta:cHtac.-Mi o.my ort Bff>t iMoi.aa akoat taek:ta sos teactkof atotonoMBltk too*; karnom'or .,....d koatavkn .. %*.. to to ntalaoi.'' Tto noomVM -'

to koto kmm'' **oon4 .-.- a*0. aid -.c ow ksdrd. .tatoxteattac ....... vba et -.uaa a4pt4, tto rMa.. *
roas'd tl ..
aV ....... .V .. an ail4. kartac tacroai ttoato tW
,
.M. ma *nr k4 mow aa took ta tllet.na !. or \ cwt May t.OTBO ozaneS
CnM, from) taaU* tto BIHM
tapai V f$ .U's1 .0 arfoetloa
tt vtk* amUto > Tko vor4 takorcatoda ta 4rtn4 .. VV V YATTHESTto f" ;
*' *f ato Bto to .... .
.
I;lL.etf from tk* Latta.vonl tokot., vkfckMM dies of 1. r. Wa4vortk -
vnky.of tkdr m-a4ae sod ,,kick a not' ,'a tamp' Tdnaakidiaa4 UTkat a. ..--. kar acataat tto dty lor anc4 't
.....: Bat data, ta lu aa4 endy. OBBompttoa I an burn aa tk* rata or atM* r ..ot1.m vkor.* to.tortcaUac tf ooatratt ta omptotlac tto'kroack Pitchers.
kat knaffkt to 4 cmn kto fcnn sass tktac., ,tkoack .-=--U..ur Bfaora. vtaM w bean 4 paitmMt' to4/aarun tolkBac art Cuspidors Com inettes andChamberettes I
fwmc, Bf e sad na4ro4 It sews Oat digit Tk* l.naer,taw tf tor sib. BDU+vttkta.tko'olty:ttafita of VM settled ky iiaarll. 41nettac: tad ,
sort Jor ato Artoaoa to oapport aaotk mtoatao ta tk* tattor. ; : tae sib '"t kUu* akan k* .pa for tire Woo4vrtk. to paU tto nm f .
or sea lor tailed ttdoj ... MataM ozotpt kotvooa *
CIIuaIpdca IBM Ra Ttettaa aotoaly tko hose Put ta ran Bmiimamt of dalm
I : ",.. sea kaov my kntkor; a* v0 jmnac kamaa kdin kt' sal ot eta oYlock .( v( aa4 tea stool sot Wkartoa aommaateata4 i

.. Y 4 ...,aa4 t kaov. boW cnatlySnr ass aa4 ..,... of,tko air aa4 aakotof "| .. Kept' .oa- aataNay, slab ta onaefl tto appdatmoat of MK
le. ,adaka'Q Mrai Os ML A. tk* BOB. It 4otnyo .....*aoamatk thin, sow k. ...... to roasts ..M ... Raton ''aa dty t..aiaw t*
days aftor k* aaani>n4 kto eai cf tk ,,kamaa ... tot kodaoM' aatn tvtr, o'clockaickt tto aspired tara loy
apoda U of B. B.
....*,. k* ..... a Tatter to a t..- tk* Cats BUtos suit IMAM ald 'Tkat WI sidl oas C v4 ta4 .......&. ,... appotitmntlrtoaBr ]

.'bur. dew' trta4ta" vakk'k* tied sea,6.auuII7.rro. __1r14w porU k* Issuesto I seal say rcaudoa ...,..." ... 1M ..... Extension Window Screenswill fit 'window +
tMj taacaac: 1 oh.dt.a.av sal tor ttodac or any ;
Oormaay tk korptac doo4.oockpiaM 41not4 to ,
aamkor of ftaQa an tkatof w
..... to,ta*., ....... '
M for
cpota4tac to pri144 ky Mr Rasa
fry Bttl amanr aa4 ta Ynac* to property hd
......, i.1 kanK .Pas b kale the funs an a atu ....- .la AMtrla taw.IetJot n..aa. wu ..... Gage's Mosquito Canopies and'ShieIdsa
"*
*t ,.....'.. B. Bnvar4 tko aaaaal 4atto 'an' skit Lf c It,okra :k* aatovfal Waoa Gaattar..---uii1--: KQaaiM. sure :, ,

FtotUa.-..V I :- IMOt; ta k>ctoa4. .UM; ta Italy tot say ..... arm or oorporaUo. ..... CkMtkiaj aa4 Ormam. .
Oonraor
ooau4 Brvar4 w 'sass ... ,M. OQ. Tk douses ctojma 5 naatac aayMlooa.or kar room orplto protection against insects. S
:
to
Vita torVtko
iaait tad total of akoat,, UMJH limas,Bm of kvtaOM vkoro UtoateaVor


1M'obi.May eaair7*a 55 rco4.aa batbr..sI&'
... ..... a1'.ruti. vie I* popalaUea of aay halo ta tko Canorpt rem or plea of ........' aay veer '
..... daooralr b'daa. trait to tkat lay'',tt ..... loa CaJltarala' lit: tk* nt. M;or aUa.. Aa4 ta COM web orfiSt.: F y Ribbon the twentieth *

-'tsaso' ...&.*. aa4 firs aottnnry oaa taoroja: tarnant ky tko awtor ofporaoaa vjaaa or mater oom* .... seek aaO > DRAWING A 6 TO century
..M4' '-, vhs co sin vltk tko,41o | B. karrooai or ptoc* of kMla.oi
,' t '1- tr*.: ., .. --'lac see.i aa4 4lo tkora. vk.ro oaek} Utozkattacor iilioi; device for catching flies. '
Tko vas kon" are sold
toaster rOM ta acalaat tk
drincadoa *
.( ....,TC, P. Bpit.- Mesa to ko lIOn oak>Mt to tkb dl.S. .. .1* of sick AIDaa koopof, or poroa. A CLOSE ;

iuDOOOD ... Skis tko *... Tko ta4laa aa4 tads orporatloa or acoat or We carry in stock all kinds of .
J. jocCL : tk dtkor cooking utensils
aofy tuna T ry ..... pro4lapoalUoa *oek pUe* *f kMtBf w.
k ; to tt Kits Skis tvtc *. It akan k tk* dab of seek ,
;;;:
,, oa. of tk* M ataay B.BTOM .. vklfM tie ofoaovapaoa *.... k..... paws arm or oorpofaUoa household
...... party vk ........ furnishing novelties and notions.
la tk* CaltM MatMvory or ac at to all a poBe ..- Wltkta aaotkor v* k tk* t.m.to
nr ;bee to *poa4 a' taT aaklac. Tk tar aa4 repent to aim seek sad ...
.. yMr Ia4taaa lad lu vrimiB ncUM ta Da4. *aoa>
k4 .
aoamat tack that k* via May vtctiBM. Tk* OMtOM ar* acre armtaor. tB ty vtn tan. pnetlcaVy com to Watch 'ourwindows daily for
oil '
*-Mm t*to. poma4t tko Tsar -a- to oaBBBaipaaa tkaa Ski >ctlo* .. )Aay ..... or mtow desk sad wits set M cool something new..

*a4 pity.oatoy.tka atay kin a frv 4ayi Jtva.Maay. rtfadac to pet ov of" a ....... or maay OOMOBB ta tk* pad ovtec '
'....c.vt spit Mr. Waton ass of feWemhxte *a4 tavttkoot kar oam ta tko dty of Miami, af eoN aa4 4nvtk tk* otlmaUUo* .I
yotoi4ay maniac aa4 ko> fMOftr7 tor kartac bay tko market tko few
ton attraetiac attaalaplaaUUoa *r4 r4 M to 4* ky pad votu ka
ntsntac
yoatonay aftoraooa a. on.. tikes plies tk* ovaer of amt of rack solace knackt tko noalU akon *xp etaTk -
a* ks..( man tkaa a ",tkoaaa4 Ia ... ._........ ., ...... ..t--.. ..... --.. __.. tlene W as rice.,.. L... .eIe I
,Met liaili alit ad' ..s: Bo left for Hanaa ......*-ta-atM4l.- or-';U aca.-Ooawapttoa Mien Bock piece suit._bus -.z -- -I II

'kopwto k to.akto njota tk* party kat .ay \k* aUry free frees or4.n4 ot PaD ko duel ntlty. cusp ta OIl taua.4ial* :"n- i Tompkins Store i
to
.,-. .... dins oa tk* vuy onr kw eGIII TaWreaioBl. coa 4 rop taay of{a mMcoiMaor aa4 egos coavtoOo the aa4 u* lower part of tk* OMBty Variety
.tAK' au-. way aorta-KjJlAX & port ., tk* ko4y Ooawaipclaa Man \W Ia.n-... forgot to sow pneOnily ever, taM
t. t, to basely a 4tM>* of tM.n acre sea Utrty Ian or W laud Skin .. Mill ....*....nM. .Wpt> -r.-_ hits la tk aaa4o.., ta daft eoraort lICIt mar tkaa (n....) Tv.at7Bmtoko4 of to.at.eu. pppcra aa4 *cc *
AJKBOU AT CANATKRAL: It to lICIt asp ... tk* acsracata, W* oopaA. M ky balk la. from akon. Hanaa4 l* sew Bn4lac Outfitter for ,
see pal laJlTUaal caMa. Ooo 4 tk* aa4 taprlaoaaMBt ta tk* 4Uerttloaofik set tko Ur Mt aatut of pn M lip Housekeeping

;..;,Tk. BrUtok ___ Bnfortk. ta unless at ta. eoBBiaalty paw ky tapromwtoa oowttS .an,. Tk mrtntt hipmcmt from
....... *f.Oaputa Oriwr, baud tk* spectator vooM \k* .*I rdoa lft| N* perips, Ira or tkmt pUe Ut week. VM tow tan
.. ,from Bitumen to Tample or Vor tribal It'" kiwackt pluS aa4 eor>orttk or acMt. clerk or .ovptoj daily bit a lat_,.., in tan'' 106 Avenue D Miami
.Om ...... Japlur oa W I4tk Last ..ultk to nffiloa of ...... tttrlctlBM : *. of took .--. arm or cur west aortkwtri dale betel tk. krt- : Fla.
eaL nporUC took local U. .. <.. lack ky tack a k-ra poratioa *kM oil vttkla tb* city set et days calpoicat from tkatpoiit ,
MstMt'Bsnat oAeo ak* bad konat a tko.MTf.. a atvBM* to otk n. I eedb of tkdty of Miami say to I tIle mooa. :

;....... Cap CaacnnL N. 4oMataakto. .- Tk warfare kdic va..4 ....... "aUac Ooion. vtac* or ...... t* .....At haUa,, 4a<* the Maao ,kMaaakor :
Sills, viii. kat M tk* Ibis tk* seat IftTlM sassy ., tk* .t penes, {vko to la 4nmka -- .lour ... aN ea a ""k a ,I .

'Miser-vas priiiiilM .. kr 4o. kaaiaa rice, via Sully result ta tk* I ooarfltloa. *r to aay pmoa of of pocklac kiss Save kn TO BIO FOULTBY or rUBASTk ...... -.
,......,It..ta. ... ....., BjMUry of K. AirM4y ..ti kM vkom seek, ,....,., Ira or corpora. : tk hUt. or are *!.. MJM. Amoac 'I'II I the IM. kowonr.sad to nn 4oatk to '......... id. VM aatojaroilad belt eeoBjptUlM4. Tko :1 I tics. .... art or ..,.,.. kat o* an porklac= bosses for 1. B elkkats--hat.4on goo UO tk* I i about PLa4 suds aid tko status
:CMt A4nooto. snit k* *4acaU4 oa tk* ..; I ka< font taivrltlac dew. ky dtkor Worcr Compaiy Vita WaffoH cklckn **a slat arv tarMeo. Coria BonU. I IWHTTB I. tk* tidily of II*.. Smyraa an
f., They BiMt. buoy key to prrrtat. tt I ia mota r4 ratkor. vtfa ....... tk* Nortk Amorteaa Putt Compaay. It to vH ** \k* .... ..... .,.... will It. Oova fat'et
.J/Aa .. Iso.d acataat Its sped. to treat :atoter. BOB a 4aacktor of .tko pus'sus C. S), UfU A Bra, aa4 A. tkat au Tomlca mti4 vltk ... FLTTto an&ADIJCO I .ootk.. ta iko ....... ..... vkoro r
.llib Bdatld kai atoaonrt It aftor K 4. tep.. It of; 4 S. U, Ooicw.Aa mnj. 4ack a4 W twice tkto ty ... bee.
tkat tka .... caa k* vkom tk* fits* to pls. a 4ay to ""'1. ty to* spread to mod for lacer tk*
Amorleaa toy cited. TkoMa4a thai sick pulses to aa kakUaal4n tie cktekoB for br or In 4aya. of tto snap cnn to cnvof skip SB* '"'". ....o.'y.,
ta amorur tbs tk* XacBak m4 ofmwaam it. Tot tk* 4 atk"raT"It to kar4. t OkUkoma ottar *>n (katvkn "... kin onry aoa tbd krta* a duck Bonn to tto ..: oa4 vMatty.of of Uto'coaaty. ..... Maty revere *a* 4* was
ac.v Tie a4 tko. airsubsa ./* terrible, Sctoaea to vactac a bails i a.cd.alLt Aai k* VM BtU lie obit VM .. to skies It kern bees fed out Tto Liar, 4 .r konfaa-* Cy ta nock ky N
bit .11 ..... pesos arm ot tkooaty .. Ma aotk-
Shea ka Warfare acalaot It. vlt- M kotjtfmc vomaa VM afnl4 of kit the potaoa COM atoo tola tk* onaof tag wilt tkom. Bpnytar Vohmto Comity Bior4.on .
aft ii;t a4 fkv'nat T .. .. enondOB vloUdac aay prortdoa" dues a* ka. They vie ton oa i ++
tls.taa 1 OM .. Wt tko aoopto uftktB cnva laoor aa4 cot. tko ,.. ana vklck may asks
to b.eM-e tail Due.. tklBMltTM K idk K Ikta *r4taaa Ml .. mon ..... ko to atraU praymc tkoack. to pntoot tto troai I .
aO tk 4a
KiMTUto hsdefewenrir.
ot *
AAa.eIGU, alp gwa to oat W* 4at a4 hue frs toav
V 5VV Oidut r- .... tkto peg M mock m*
Mi
ot tkom
.. spas -PaflM JC.v.. lsw -
.t- ; ask tk* 4ooton Tk | ....
E .JI. ? i =-- A :. ,- aaa- i The oaomy to 1M erays fW soli b L a 1-ao. KOSt, "
.
: s "t "

555 t
... + -

i, '. ';.c.--:: ... .& : ..,.; >> :..j- ,1"...." <.'. .....:...... 1 If'! .:.. ..,. .r ."'4..._ ., ... '. .. .. ..
.
.
,, 4-. '4"' __ .. .
"' .
r '-' ""' .. ___ .. ._ : ,
.
.
'I'U .. .'.t- _-:: __ __... _
_
.f ,' .... ...... ___.
. ,


HEWS[ AND NOTES[ THOSE COMPOSING]I The'CoaflJct: is Tk KOTICB fcOowtofTto TO-- TIm-:Ito PCBUO of tkaerlkra I I ", ..w I01t.....rtOsawrT aM as SMs1M4fD.OI1bf1ara01t: ......".. .


wk. lava wad trot payawauOB w1a M w as ef sea .

FROM HOMESTEAD .... Other pald-ap MbarrlpdoMwin Political Announcements TJIa1. Go .. oJ

4 GO. EXECUTIVE IrrepressibleT1.D W ddod to this Hot M fact M i7.0r.a: ywaOtT.sacaomaoelwl'_

Ik* BMM wiaoamt. ta. -a ::=: '

Pint Aaaamcemesti. rater .d& leUb q rr..a M w : )-
' ., *Betm Cmtr K.w Assist PayaMatT. wffl It .taMrtti for $1- ..: curets .f eaaeeaM sod

Koch Planting and Good COMMITTEE B. Towatoy |Mt HMO ttdu 1U taoracoKotroa ....1IaIerW .... II atrucI l is .. :-=- :r.wa.rM..l. '

!_ st vat ...... tk* orf- J. W. wit... 4M J.... ...... .... raw r -y '4
Crops Being Realized lob Bykol4 Mt its < w akd..e III"..... l ..
.
ac.w
..
i InJIo to boat a.-
r.r.es.lsd
lob Woatoy Jokaaoa == z. S '
SOt law .4 ..r :I
treat 14 bet It it abed ....-. a. Libby tM IM CXMATCOI.; au Dtmuct P0-.w-U.. a ads sfe .... V fit ... ___

Tk* CoOovtac to tk* tidal DM Of .14. fIt A. B. Bbnaoa rot 1.... I tarvhr. >....II W.tf a MMM 1't ... _V.. ..., = w51.. airy -
tk* saw DnBoentle EioraUT COM1UM 0. A. Manor '. fr n......> .* 1111111roa Real fobs 5s. try .s a ...5 .:.:
PIrest rim A* A Great DM fPenoaal to oaf to .n air mrtotac s 400s.H I 155 fur W aria. "flta y lassos wN.. Was .N--MtOT ........
of IM Ooutjr. fmtOUM4 1 B. C. Raft Mt 1.... hhisa.t ....... Dorset ., Pia.Ile r tbs ate.p5 ; .... w..y -.. Mwp.e.a .. '
Daaqe.SweepIa.lmn; of Lud..k .! for tk* lm UB. a4 weld to ..tat.re.t ;-en.o. 4 wr sal vffl *oo* r- K T. Whirr Mt IMt aabpet M Do aatlq fit w D.r =..r: t;. D.M t..s ... .a .
'e 5s.. It k tk* BtlcMr cvttiat to- __till = Dar. T1I01Ua DWW'C1&
to tt* oUcton' of tk* 1 C. r. Bmlsaor 4M MM piety at w aslrS aaay 055aalK Mes dwon I't .
rave
.k Hte af latemtBoaMKteod. eon',: I .....M eli tM atonl fereM of IM T. V Moor 400 MM r. X. JI'CDa..Jf r ..et5rf sod W5.M W tar ware. 7la/sa

PrvrUet No. 1-Blurt: H, K. I awtrygWs tk* eoa.-J phyla J HBBMT Mercer SM !*..* 4 f.c;:."..goads-w/dMs POB COUWTT cotncaaioifBa

-....... .rtl of tk* tteM.W W. N. BU 4M MM ITATIXNATO. ., u.e. Mica. W If M..W __ I aoroky aaaaBBO tame a ear
PrtelBct No. t-i.phar T. X.Po I IT. X. Caattor. Jr. JOe 1.... T. tk* P-.ermtH TUr ., Ik* M w wail I ...... 15. Alts. :dMai tor tk* oOo of oaatr awm
4
ft<* vast ..loa.fk fill prhe .. .
1 MJ 1Ju. aw
totrlet
Pla J.
nPrrdaet
April IT-Mr I .rck aft sUU. w. 4 pall SOt IM WiLA.PILESroc lBBlMr tor tk* IrIS dtotrM at
No. t-WOK Fftlai BoMkOcorc vast r J M. Irit.. MO t kr.*7 aaeoaee MrMlt ft eu D.IS UIIIta
Bad Mr L Lv BobarU. at Prorport.X. TMk _loa ItM* ,. lrrtb15,51 totto)
\ Fott q Jb* of tk* Blots sad J. W. Hora 4Wa&e for tk* adios of cut* ..oitor COCUTT Tmcxcmxm '
i UM dewerstts "
T, wfco bah tan Bpokdla tkwtater .I 8*>oo*. Too torn* UU ... Ut'4.WkyT from tk* district f tk tkto BiiUiil .1.mmmum prtatary. }
Sobs Prokoek .stq.ad of mr
Na 4 Dads.
-Bar*too; .. H.Fradact SM 10.M CBAL T. r1.UXXU. '
la Oaka. bto of PlM aadtk Tk* eovrt bays lost *** <. St. Loci M4 Brw 5liloey tar tk* ifn ft limmifi ft .
a-L Towatoy Broa, r4 .o.atia, MkMt > & ... ..
cUW. tk 1101 IM -*_o-y .. tko .mi a .,
Wat tadtoa. arrived T.s.41IilgstY rtaB No. -Dtlny: J. L laaT. that Uoor tnfl u4 MtoMTMt I P. Caflat SOt IMt ) t* tk* vin *t tk* Doa rat s I you coukiTT coiociaaioirai rixomcsj
rlckt to.... It to ftialMt I hewn at tk* MOJUC W1UJt'1'OIf h. tIe ww.a .4 D
le
151 B. CM itiiij.
>y to rtoU Xr. Du Booart psyche ...... MiMtoj UUTMU u4pvbU I SM ISIS JL W. b.r eav .- T ........ f
Pr* la Bad faauqr ..... fkey bar tai Mormla. Tbs trot Bvpnoi* TmmAacaxik 7.Ml.- a .. ., w
? .opp.5...r oa tkotr war 4owa. Mr.I HaHyItvdnet. Boat at abates ... deemed I I J. r. Booatoa SM IM* roa BAWasZXTAT1IY..rl alas I a.y tar tto.*...Mara..a mr**" r s. I 555 w .Jo ........ is s. ....... ,

r.LerY r well d.aa.1. yetis No. T-Tort La4.MaMss : Qat u J_.. r. a..r ...y t'" J._a_ Voroaa 4M MM -....., .-. .. 1-.. ...._ _fit ..1..ew .. eI .eats dt.ll.a wew .., ..a.. -
tkto par of'tk* T. IU." -- ...bUG.n.*' poopto-GC*oekUU Eli Ddaporu lOt IM I T5 w D w.as V... it tM.-0.. -r..u.-..-..:.:+ -;- doers is wn. W 5sM .

..... to ntara tato tri"I' Proelact No. t-Om; Ooorv r. araTk ....,..... M. D. Iwtekrr Mt It... w 0eM'--1.,... fit win to mmmtt tarMMMvCnny 11ootts ills.fit 5Ns i .... ......*'tl'I
agadarltr.
Ban. W. A. tt Urtoa4 M w .5. ..... .. -.
Ia ... teal octal frodact Mo.y to aUckty. U appoktot iefcanor Mt It.,, as Prtr. NAM I as ....i.5 .. roB tumn'T 'r1UI.UVaJDI u.lawMf.. ...d M. \
.. rsftl. Xr. Baboru to a fcratkor afXr. No. -LMioa Cttr: J. tk* appUt* at tk Bdwta Mt 1.... Sad 5 5w. 111- 1 May __ s wads. ... ... .. .... .... .... .... ,"
4rtakr. tk
Du.u.. .. -a4totoa. eN. ? ...... Porter Mt labs ..e.raa1.t yW ........ .. .... Mat fit : Mw ":: De.. sear,, Iaadal w W YlydW

Mtoa Praaeoi Lrwto aad Mtot Aat" Prodaet o. 1ft-Mtoad: P. L. ararto iCa..saefatase: sal **Llor. P. Cnialflif 4M M... ::.: :: ar rr4: U :-flt-: w ._ .
.., aa4 to tk* aaWttoa of tk* poHitataa. ..4 .e.W .. .; --.
lob ..,*U A Bra 4M ........ l to .,...
ma Loagaera ban. fotaiaid Roe a UfkM abase at MM hey JeW ....... i aw I vat .... M mr OMBttot*
-' :" bas aad Praetact No. 11-Coooaamt Oror; *aamaa4.a4 W. C. lOBott Mt IMt: T ..d ......... Y I ..... mt to- ,
pltaoon trip t fcUaatl awe
..v ta tk* ..... tatorMU aa4laoodatlMj JiBM 6.BirrLkaFOB ... ton COCIrT'r ooioflleao5flnt: .
,I i ktrt. Ckartoa T. Ptamnaor ton LP.eaaMNL BmUtk Mt IMt -
M law poto4 ado .. a L I .
U C ** momoranMroa s..a .Tarr5.11 .
tWdaa4ay Ur: X. B.No. B w.
tor bat .. Bfcodog 4M .
aid taCktoago JD too* taaa to lckt tk* oawv4v SMt axir 5 lbs low twSr NIuu "
aaa.rr.eIaet csncnuz.
to fc* goo orroral awatka *.. of proaibrUM tt P. Oaador Mt 11... ooorr TAX cou..t"roa.! .?
Xr. .,.... aotioatpaalid fcor .. it-Naraaja; O. W. ( Maarto O**. Xally tM M.M I krky aaaoMM av M4UMy I f .y ar..w saner W Mti Ore.aeAPL, 1. i7!$. I ,
XtoJBL Bm. J V die 4au of Marek IS tk* Aa- W. U Boater JOe tor ....... to ill .s.. eC Mesta Nr (k* .*.. ft BM ......... fit r -
-
-.firKr l'rwUeNo. II. Dr ...... Proai boss IMt CotS !>*. C. BM, avkjMt to Ik* ___ ., 'mot
CJL intojaa. wk yocoaCyBkatod > >.U: B.lYoalaet .. Ckieaia. M "k- forbad a Baator Mt ISIS ( tk* CrtoUaal Cb.rt of .Boaort of w wart .. rot COVKTT COIDIIUIOI8a, .

i to kto .-.... to a fcaattor au-' ash JUko4U.olkortpapon.tk* AQaaU CoartltaUoa :. C. Bartaakaw Mt ISIS I 0... Ooaatr. Mktoct to tk* Idles of prrtaT1 IJ 1 bwby ......' a yet ,.Y .a',
a4 to No. 1l-Dsata; X. W. : "Tk Ukor.tr W. R. Melatyra Mt tk* Dsasoer.W .
gtaktag a groat cfcaagata IMt fri aiT.DALB. 5 dua4 .Ir Well .asl.st.a1
Mafllkla.Prociact. L<**ca* ..taii aa4 kacko rom TAX
tk. took \ { am ky & B. CoakBa OOLLKTOm .
of tk* Wes Iii toatorgtag Mt IM MII.tZL Go P55554
drt84ails5t
yiRbar
kto ....... BM koackt- H*. lie-Jtomsataadl. W. tk* maortatrta> to ta roattoM* Bob DMa Mt I To tie Dos areNs ..... ft lYe Co. ti5
a IMt
I e1io..1y/ 51
.. tok for + & ..
D. Bora awk a 4orprat* start to aaaJkOat B. .ar ft *MMnaBof ;
Ian lot of tkoraagkbrof. togfcoiordorad Froetaot No. UUatl L. tk* AaU-ftaiooa B. Tataai SOt II. roa n m-: si .I..A y: I L >.. AHJ& .0ti.a
; O.Prodact Lomca sad B. K. = :: bswreda -
tecafcator aad Bcyatoar Mary
M wffl I .f
try Dolat to tara trek tk* proklknioa) war W 4M MM .s for .. r a ..... w e..... ........... I eM J ........ 11& t'
... tack to tfc* poattry >...-. ; 0. row Mt laN w w ., esp J.d1.at..ri .... 1sea
Ka. It awMptaf ( .. .. Bta .wr I ad ..
MU 1 a .
; T. W. October aibjod to 0 .v beA
W.
Xr. W. J. ttrom1 bet dto kar- Xatwr.Praetaet. a Vaaoralikoiy- kM ka K. Bpttoor Mt labs A. 5 ..ata bs t.5 wort toa wbA.e I.
row fcM mrrlrad aad Xr. TfcaiBrawor. .. rtaato4IB I Hwy WaU 4M SM RsT51. word to.tk* ** r* or APTUCATHWICatto ZrAR
Ho. It-MUaU L. C. rrwy> but* ta tk* Valoa. Tk* ,
; :flora X ,
DIe goatol aaadldato far Ckaa. a Brlekan SOt ISIS MoD 15A1DSs rINAL.Dlrra- '
Rl body to sent sad ta* awes ., ft* CIOCJITI' Jt1D0aas Lk :

"t ,tract toaaty.to oamUBtoatoaor.karraw. IDI1iea.kM.tk*of ee.gs.PrsdaM Ho. M-Xlaml; $. t< Aeon art nar44 vita Brest ..... P.B. A.B. BobiaOB Bardo 101 IMt I toPOB.nos ita..at ysb -; POI TAX AMxaaom .
SOt IMt D.M I bd.s ---- to >oraby .
one ttvrn ffcat ateBMaUto
atato ar* .sera
naatoo ky bail .way. .. uate..x .
'x. aib, "'
.. t W
.. toad. and of tt .. V B. fit
fcotac Ban 1M"C. ..
rroctaet No. n lodfM or kapur ta SM IM* ... M .... ft TM ft _Me altar tho ant p*>ttoattoa mt
.. 4flaU wklek tk _
; c. D. bs bat) .
wale .
troav U. trip : tb .. .
ato* karraw.Xra. LoffUr.rrodact : kcrulp Idler COMB 4M MM t1. ./ "to tk. ...... ftft IN. tW1Mrs 1 wffl .
rMtlbwal'M | ..
OtAbRlt10 Baal
to prtoaat
:.. ,. Bow grar*. pottcto Joka C. a--.a. ..-., or 1157 s t my ''
Xr. T. Caaiptoira N* n- W1i il; J. X. a4 .*tk* ., praooiariL Tk Akaraatky SOt IMt _NbsMM.bad wSM am .... .. MBta aa4. tmitiii sad awfer av
wktok
W. X
tree LaaiaiM. 1 --...'. iptetfona tt to Brawa SOt IM BouciToa CRIXIIIAL r ... sai ttl.a w rays tae .
4ctor4.wffl W I Coop: Xadf t DadPtorUa. gate.
'as ..... .
tic tan to
1'015 a iiaaty for V. a. BrlekH .I..
ew
""'"" Pradad K*. ta-ftoflaaat'; ,J. T.Tfc ra art to ao aktorfac ta Mat \ SM 1.tI. .... COURT tkto every a .nett bs tor J7 >BaiAdarfatotratrU .. ........ ,.'

-*Mm .. A. MMtoTB OTMC M4 B. tit Ita ....... It W ... It to 4o- B.sMor. SOt IMt I befell MaoaaM mf eaa+Uacy a lb .w *BU to ttoPOB LM bat tk* Mtato ., 1
a W. RID awucx
"'... ...... It .. eC ...., ....... k __ .1 ttso :agat.. prokfalUoa, ta out J. A. X* DoaaU IMt SM M.M IMt CHaUaal for tlo..Ooart.. of at Boeort BoBeltor of tk TAlsosb011a U WkHa. his at Dad CTOty..PtA4aatotratei "S

'.... fan < \ .Oa you ... rat Cfcrtotawa It,rtdL.a I Ca4r lite at PMraary S>. a Oaf Casa. CarraO DaagU 4M SM Coaaty.DaaoentJo taktoet to Ik* acttoa .t Ik* I De.b .wens AMtaaoaat 1' Bcsnl a Imr \,

.... TLas. a KtoaiaiBM TaQry .Oaaotto. Vortoa wtro to T** OoorHaa taW a 0. Prtooan' SM IMt M urr.N *)f a *ra** ftHOm r MM a..".'; Batata of B. 1. WMtolieiMii.

Xtoa P. to aartag aaiM tav pay* tfcto kick eoaXtokaat to'Prof. rats attotiac'of Ik*'TMM ....... 0. T. XcCrbBBMB SM 1. JL B. TATUOBPOB .Dads. -Ge.eT..MJaa. r ... is ms ., Xtoatf. I Ptortts Pokraar? J

1 .talTesswr. ... .. let low ... A. A. Btompag*. eaadldat* for aekool: Wa ItoMittoa IUM.. .... *r M P. R Wkarteo SOt IMt Oaa.a.as. h"D SUk, A. IX, JSta. tNones .

t ,Teat gror' to a trot. to ... BapartBtoadMt.. Dad couatyt j laack a* to.a44, ... pto4c4 t* Boatfk. A SM ISIS Boucrrott cannXAX. .... I
Mr. W. ........ *..kat proalMUoa ta RagkM SOt 11..M COUBT OP BKOBO
Bary Beats oa* of tk* Q." .. good aatkortty Atokaaia. Ooor J. J. Btokop ] or: ,xzxccnoM f
.Ma tissue OttvWa, bo a be tkat Prat &.'' .... Btatpoom Daala, feta aei MUatoatppL- I. C. Mt IMt I fcoraky aapBau aiTBalt M B ear POll CUVJffl TAX .B BAUIta .

4 r osstt w.18'o.pplat h vst.Sutra ..... PU, to a caadUau, tor, BaportatoadMt t'e... uypa* 4eaM. teat tk* .. J. .A. Coarad GraaiOag SOS.a. 11.N tldaUtar tk* *Ste* nf kWMtor rof T* lbs P..aar..tto T- -: f' -

>IMqta tfc* rataTM .... motto of Paktt batracttom 'at r IMC** to at work ta fl odds? A oar Prod. J. o.tai Mt IMt tk* ertoataal aoart ., sew tor Hartor.. Mod to = .'Sflaarf t OMBty.Coart; Sof .M ,*o Bto,tt")
.... Dad* r Mt IMt Dad Coaaty. aaktoet yi o M Cf r Ta. A.r.wr w '
astld.dsy. .. Ooaaty.W fal ataftyi.** ear nckaacM ..... J. D. Oirtana to tk* aettoaat te te *a.. her Da4 ... But af Ptarkkw' ,
't L MI. &. L 8teYUt .. of tk* kp k. ....Wi8. R M CM Uor to .t leis wU* ..,....t M W. H. Cfcafflo A Mt 1.... tk* prtojary to a* bold am May Wto* *a *pNMtokw pl BMfctaf BwfT fit .S n..at\ of Pert' Ptoroa aorporadoa. .. \

.dta,, tIJ... .......... ..nisi ear Mw/s Ia'Dad bat tkcyPrat got vktokty tetra far tk* Loctoto* i. W. D. BOB Mt !. IMt Utk. A. D. 1M* BM fcoraky *oDott ol tk* ** at ........ j r I- ptotaltf .s.I.. .. Bkwtoy.'MfBBiiBl -
,..". ri.aA ...... ofBto' ..yt Arta >M adahb '$ M tatt tar atoetoA hVhty eoaaty. U pat OMmam SOt IMt tk* aappon *f tfc* ...... *f Ik pMttMty Bfe ww y.. WMO at to* iriiiT "-L .
; J. COatM Mt tya .... Map tor. Mid Py iitaU> r+ tor to* JI. HB of <4 -
.era aw 9WJ"" ta aa4 wffl MMMtMdy to aot pobkto. ofloa.jAxra ,
tk an
Btoi to to I* V. tk' BackM 11..11 Taa. wkMtttatarTU ..... t
M ....... to M bmatsta ..... tow r>oi* to sats proklatdom, U BagkM SOt fibs I T.POB .,I..UaD& r: XAQMBTtk *
Xra. kt Ptaek to fcartag kor grar* tf kr of vkoai N w tojtfy pr4. t I U Daraj*aaty tile Mk ....... BoU A Baffori SM 1AM :., aMantoax ..... ta tko ajkotoMOol ."
T
i sal tfc* graaada aroaad fcaray Rto oartyotoeatioa WM oeUtaH ta bad CleW w ,Sa.Mwta4; AD55 Mt S.... BCUOOL IUrwIIfyRNDtttT n..
J. JT. MM toss av s fjbaatrka dai1
,,, ,.or' biadM/. a s aE a hnA 0.i ito Rick Bekool .... k* prorBM ,vistaY V d r Do lab n. .w...Woadwortk..._._. SOt....... .1....h. I Lral1 na.sr ..aI_ ...... .. --- n.&oo --..... __ _..
; .. C4.Iw-: r -, .. ....sg a tact ....... -.a.. totara took attar. feoa! roadj.la. .-- a A. MaKtoaoB----. jai J.... tor tk* Ides af Ooaaty -Baportotoa* dos-M sMw an..-.-..-bs Yes: 4ro4 w-; '

F I orLcl/elo bYa a1eo. yon* otaptaU4 kto otaottoa at tk*: .' In- I fa.4.t7 tk* idly IMt lost af PakB tMtraattoav' MkXt s ad .. 55511..TSL aWfy sight a4 MBrtooa
V.,.. r laid bins.. OBtraratty at Florida Dos wsA HaddtoBtoa 4M M-M to tile Mat ... ..*-...,.., k* ka.
wal'1nM : tocatoi at .. ..... to iaaiiriam
prtoury.
g* to tfc* > tt ato.v -
-p ... bM Uk CSty. I all U Oraagar Mt IMt > ..... sill ..t at .. toa.. au toaMjMJkv.af .
a i m rift '- Wit-Brack atilt del ........' to IIIDBH proaldMt at Oaav ... wtB derote mr *aUr* ...* to
bidet avW p ..w.atwMT517 a* .*aipiite this were.-W attata I the fcofyi hew .f tk*,.aatk. A. I:.BOMM Mt ISIS lbs Bates If tk* oflM rea GAQ WORDEX. O* ial4 B. L Staatovk I krr tof* >',

lit. De pwdr?.bedaess o4 dlatlaeOoB atoo.ta muatary ....1 itoaktaty t roatcaaUoa. of tk* O.*- BBTr Mt IMt L A. RXPIOltB.B.KALX. b betray aonw alSsX' lit tpoa aa4 wia **0 at paa*.aatoam
WUBajB
i."I'M ''IDert ,ar.o.r. bap w1t tt vs ar* aot graatly at tart k* per. k* wwaU alt ta tk* gvkoraatorlat Maefcay Mt IM aa/llat4 is, ..... Y a a* ptatk 4ay. at AjrB,:tk* aaM
...... ... .. ..... H. 1'. rVrto Mt IMt asset .. 41t.M Mot total Miss .
a.r. WhIt 0IIr .. :.... Captata of kto XQKary OMI email. a .. Bolo yea CIO JrTT ICIIOOL UPS o V1 'Ik* dwwsUs a 4ay theca( ttw, '

v = ball wkO atteadtoc tk* CBlraratty | la cry toaatto tile .,... oaUdto Mt labs I b .by are. sP... foe rrkaaryi tt ilnti4 wffl\esters tk total Ileac .at aK tka IbBowkbf ;1
ay
Us $sL' for 4 t t s dty ,MIL After gradaadoB .. '1MPt. ta tk* tooa wko ara fur total pleas (n) Tk pose to torttod to IIY..u. r..lwea. Is u.. =. Ctiay Mwrras. rv. ... wffl d.rot ...arlk4 toa4a sad toaoatoato:at I
r.. ,... ..eC.u. .. ,ass_to w aaatry .... of.tkto mtmr.tr tar | ..-0e0rc1a Bob Leo pvkBctr cato.tk* etoar factory propoHtJoa. ...a fit ..... ..a---.; ....... attoaooa to w.cut* mr toss w tko al4 B-tUBUaky. : '" .-
!- fsduh' worst ..... M.nwds .. I55 tadaatrlM of tkto ktaa .. to'rMad eC w. "" D *aoaV. > '.
aw .. >nns "kar to a matom of tfc* .or- it05.1 Bostaatoc at a I/adtwa' .*r. .
.;. Mr. T..Dr..wt o.. 'T. ,.IL 0,.. fttototaat prlactMl .f o..aIatr fcoraUOMktov mad ttomar trail to dotoat tile awe of kaUtaf ap tkr ...- : X LOPTOM.Pr IOali aor. 1 tot tk*' Kortk 'am. laX of .V 5'Info
4" b511 lap. ftkevt th rbd .. kick ..5 1 Or a frv to*: wky BM MVtoy ibis ,
ltptst ymn aad WM 4 fat tfc* ,fraackto* a.oa4aad poworfal tapinrtoir of B.al* Dig ergs (TMi tk* HUM. Oft Moat > tkoa anapriactpal.. Tkto poalttM sii JM* .'". BBgroM Mtoi. acoaer ta lbs wptoJUtai .1.4, ova' roa COCJITT Q.aa& O) ta towMklp tktrty. 4
.( U kan4 .. tttyt lbs PiBtairatto rotw* .< a I korofry aaaoaac .,.. ... a ..
4rr VMt.. tk* trap wftk .oia oat, MttofaedoB kaoatly ta poBttca.. TJc gall '
to .... to tortor *** .tto :. to aaOdate fcr. tk* aato f (11) IoW af.,.... (tl) lortr M
kert. Mt tk kto .Mr. tk MMrrtoar
M mantf too* iMfe patroMvta'faet. w kar. ale ... WBtfar* *f stir eoai
wot *. bat wa a aaaaiaati tr u-- t1U M w .... ar Ba< aa4 r.a tkaa. Worfik tit 1.I1r
kt r. S.*Mr kM frvwm ..... wayt tkoackt tk* klctoat form cf Ti.rt.rfvst r- wttk torah gwrora.tooat amrty *r.Mi* ..urot1.poa tk* fit *Mra tt Ik* ...... was at rodatradoB at lease woe MB
'c tai' 4toKpBa ta ckaractor of tk I d MMw"dai Sat to tkaattoa of tk* Doaworao 555555 hat tour w/M(Md:a..dIlls
tora.I s C tbs T.UM a ackoot WM tkat wktok to pBorilow Tfc poopto ky wkoai .
=: atato taraagk tfc 1 .. "-.ue..:=:r : rtMry. OBOBOB tOBt (COl ..... well SM PkBVtkMM
mtotr vklck k* 11aka a Matron; tboro.ibq'ad ...ecs.. |k* Laglalatara avroralgB war ooamaalty to ton**. U n i:0U tile pasisodMM c. BOLI.aroa .
'
(. p5nlar .. ,u.* ..*... tkMgkaV ...,'.... IT. Back WM Prot Btepaoa BMtk. ekaag ekartrrm.' afcoBak tittocor dan to k* pos....... w. all I .caw .d. .....{ ills Is.-. wnanma ...at tot t. tk. PIM* 4*

-s N va -> *wa *m &M.rw.. *4. of coatrol to aa *ralaaat chores fcMdlfy,tktor BvroraatMta. Tk* dtto apes bU* aa4 tiatiatrato au ** tblot ..sell.. l ::.. .alai,. I bwSt. arwr. s.asa.e RDQITL.5TIQ. togUataC BMUtatog tw. BorB tMPa

Mr kM 'air<..*...< ..... crwtM Prof. Bkapooa *to4 ooaalatMt vhS a4 tot M atoa*. Tfc wed torth ooaiawa MM tor. tko sit is tdwYos.bw5Ieola. era w Ndt4ew ... '..... A aaas.ya.la ar. ....f. "'r *

t b.... : "'. ekrtotua Ufa, beat a ........, ....... mar* !to fc. coanod sad **..tt at a&* Aa4 M vrory M* of -.r= fs,Mad .mow beds. w rS ... ..... ., iii Ails ouawBitu a* Ik* shit

Xr. Jaaia* Vlcxtagtoa, *-a* of tk. tk* Bapttot ckarea-at tkto.plaeB.' aoddtod '... poudetoaa. Tfc cIty *ar ....... M won M atcckaa. nyatfs.r a aM onst fit 1M ... !a Caot oraor at tk*.Kara BMCtoriVaoidom lain"
larga kora kM 8. aurrtod lOa brys1 Is, Bee ida d we fit Lass peaty' kU. M 1) oODXA1R. *.ta .
growor* ," Btarkotedtoot.f ; Bars > a trw Mwpttoaa, 4* aotk -- mm propBr* set .... ... t towaaalpSi BoaBk
'
kto crop,' raoatrtac.fair 4aacktor at ......'J. M.' Bryaa. wko E'YiQ ngalattag t.M traa ty .....,. win prott ky lbs Ia"..... st "aai w MM tsaMe.dM CPKBTUOB Or BBOtaTBATION of Mac* O lliat: .... Pad sjlfMtjBoaail ..,.

ntiaa.I '811.111.....wara .* BOW naUM at Daata. B* ta tb.... to dicta sal tata- .4 Ma4IUa wktek w* sit *oaUmpiaUac So 7. NWZTT I korky 'MBMBII BOMB B j BVMM SM fcot WMVtkoao .

:,i ..*pUaallr ..*. Iii woat to XVBad tan a. krofkor' ta taw of.tk* late tae tile *7' _u. ta tk* .*... to a Cot.. n to oat toot .. yoa cuii j*FT *** *frto Sot tk* maw at MMrrtoarof MBJ4aU .|N fist .x..ca:' ...... III s:

?(. .Wodaouay ta Ttalt V* taaUlyWBoar Prose V. .L .Br aav. y Bas 'flt. Baaatora j iMd' BpraaaBt ,i for tkoai to tkto pretoct tkoir I...ST sesosso .y'4 .sent.. ractotradM Mktoot to Ik* sow PMt Xaot totkpotetofatoat. wroi--

noadlag wkfl lope Xra.paraaU. .rrr Maadpotet. tbir ion. bra*. Xo* aad awa.y a,. aaat a awl M .... s, ado aaaacUl aap\ tko *r*.* mt Bjrk .e tk* ..... of tk* PaananUi Prtowry. M May toatafitog tau acraatoaa ...... r' '

\ wl '. .. Mr. W ..Xra. .4aoadani. 'atoraQy.,- sat bus rrary, eoaaiy tkatytrtoc to tieoaii forfcDBot w.. aiiijiit. to lbs tie W W ..... I IStk. ,! *n blur to Dads
rat* .. .... ... '('
lit tk* acaa __ .
1. B. Ir.lsrIcb. praodeal .atparlMM k* to'ta 4w I fro aadontoeai eptr.RD4ba.aD toM alcktat tk* fatt tkat ..... ......" I ROW -. flCZUlPOB all .Btat. of PtorUa.JOB -
,. Xaay vrwo.'w.allpplal ..... optatoa ,..-. -17. tile ... loraeka ; Ita paces Bk Plaat tell to sot a BMttur of aBinBiniu*. : rrrra J'1IOIIOCX.j *

tooa CaOy aa4. bags progrorto l g roapoaatklo poatUoa.ta Dad t>r. ........... aa4 alum art ft "'sa atoalauty aaf* irpMaHlua SUPEBYIBOX. OF BBQOVTBATIO1C I tiettt Ct .

; at oraacov.,."..,. ....- ooaaty. Bortl wtaktaf 7 Moeoat .4 for M Blorttoa mador. Swap If w* MM4 to tooadac a factory Volt CLaJIE CQtC CwiTM coun I I Dad. Qap'I I. .

.' .M,. 'Araoad. roar* .Xaagnoa':.aadtfcor rurfm.,n ttoa TktofwM tk* ..., way m'x000 *f..M .oantaaae* .,.s IW' Tact SaMrw tk* *
aoT.I ... tratta. # -S. :eoal4 gt r4 of aatoaaa Taai rafarrol to tkoa tk.* a4jofatac'l ploy ..* jp.mt< fit t..*. 0 d7 p..JSM r late for tk* maw at Ad.rtaaatrh.NMIN
u... roagfct to .fcoeomv'Sac pa .. aq sorts ., tafaoac ill wry wn aaroty ties ta rata .... ... D..u. ,,,, Mporrtoor. *f '

; alarmdac. ktoot. t bad to slit tkoir low R. JL; paw >ttMtt I to tk* Bottom of tk* DoanaTitH ,
pamxpa ** Tk TaylorfaPoUtJcalContest tkto ,jrMtog +ry. 15 r s y will be
t I.,.yagBUolii aad ptaata an ....... jAt *rrr, Laftotatar\ tkM Stiles fat sdW wttkoat tk* HUkteat daily TOt QBCUTT COURT CTX1K primary, at Xay Wtk, | WMoar .. aatta from.Ik* .4ato bs Ii .. .,

laomsfc hit teat ara fcoUtagMkatrWB. bars rMtottd crory oCnrt to the W* sty aak Mfbartk *< Ik* I korakiiioMt. BVtoff .. aaaadUato yews ""q atork *f Ik* .tr. tototrator.f the Mtato .t PtoraaMIBVOaC

..' Tb. seat aaay aaow ay/ Bata airs tk* ttto of tko tnfl Tfccy Brat payaMat(IlMt). Tkto ki 4oa. far tk* oflM of Ctroatt alt aaart *f ISM iiaaty: w'Iv ami Go ilMMl4, I Wffl IlilMlijaaiMtt .

ky MMtag tfc* fratt to ...... : t .....w lbs " .

4 Tk* PlMiar OU14 wm gir a aoA"aoetal < '. 1 foqalrol BaaatoHty at tfc* ngtotorad ..., I at tk* OoaiOBTad prhaary.JLLEB ode Ooa. a Battor. aU fcaOvraBry A. tt B.,... /a4r at tk* Caaatp r:'

': r Xay ant r. Barrcy.Pitapat- totora I Cador that tow Pen Tfc* Date (Sit) ... Del .AUJQC.T B... anarlMM of tfc* JMt1!Cat at DUe OMaty. PtorUa. a4

1151'. boos tort crowd Oty bas a4 aatoOB tar taw yoara, k* eaD4 for alai w* roearr* poatt tow youa JMUBM at* ta aato>tac to.'art tor a aaal*Itaakari* M sill a44 -'
.;051 au.M, !5 11 Tflp att.N a IBM U,. B. B Taylor today .... *Tot tkora ara ".. r........ toeatta T* ttoM .. Mme M 1 dA k* SIN .. tatan tk* ditto *4,00 IIollie VIs5... .
_'t. I... .._ ... .. --..._ ... .* .< .fcoaofat ategaa..UMt r__ ....... .....__ .._a .clear, BkBMMtklM .. .. to wktok Ie., n..... .. v...... ... ....._,.......
'" : -- --. .I- w_ -- ___ "unhroat7 --. 1 l m ** I WUi --.u. aspire, M woQM --.w
tooot tfcolr. bk. -.u' ar*. cardJaVy ofteteal ...-t" aaktoet to tk*.M ....uo. ...*. .. ....... aa. Ian to fco pal4 :toaaXkly taotalBMBU a* tto. a to ttoa tto ft.A*tk**ofnljin DBHM.U Met.Y .. aay ass ta tk* wet?. ...,II .y of ....... A. a IMt.JAKX .

f. |. ....., ,. ':' Boa at tk* d.loentlt Brbmary. XayXr. tk* aegrotat aMjorlty ..... BMM *f IM Mi Bock lot Tfc* poi, ---y. Hi ili. t wat fm. 4dttloa to al.. I aai a parawaMraoVtoat :* U WTJOlBTT. 1"Ldatastr

.S Pay. G.; Boraard dark*,koU MT- . .0/' ta &.M waMto roUac WM ..... of tk* .... af tkoa tot* to ..,.. ... **g* ,fjf tto otBa* t* tk* of J ud. tko ***aty nest tar at tk* Mtato at Ptor

,.. ... --- Idly yeses Tartar to a lawjrr lit OIt7. Mot ... |70t Meows ....* pat oat won takM car* at ay koU] local Ia. fit a7 .,. JOHN yaoaocxat "C Ik* rotor **ay aoaooj to .ae* O. p.n.t 4.aa.N. .

." Mss at Sao *ekoai lies It k*> ru lot a loot UBM hoop BTMattorary *- .1 katlaoia: ta. Kokraaka tk* dry* fcaaka, tk* desks at aa Dew rwMetfaCyaollelt

.'tag Pisa Baaday. T5. Borneo ..* nail sad ta tbs test prf .woa two ..-.... la Mteklcma ta fast acmurr tk* *ote* of tko diaioefata of' NOT1CB TO CBXDtTOBB'la
'. oapodany .tattraatiBg sad waratr ** wry tor aomlaaflat ..... t. Traoto. Kiwi ioadofd 1 Mbp ar f a MM. '
of tk* oa aoaatlM ...... toa ., tkmwMt dos tar Ik* Oto.f atari ., Dds Dad Coat,. If 51. t.4. I wffl fMr-
*. Tfc atagtag WM b.fogt. erhataal .Seat WM a eaadUau toe 4ry. iTfc VMBty xAjKtto tto atttoB ft ttoti7il ....* to kotp a tra sad 'arrart art Cart of tko Co.aty Jadf*. BUM
.fcy a w8 trato4 dI*'.''T1less. aondtar rtcolruc a vry aattortaf Boor Jeerer tow tkat : J If .f cMntto I ft
norfata.
tkay ta <
crrsarr CA TDD > r-o ato ., D
IBA
.. WMkMailfany 4 Mrat4 wftkXr. ,... Xr. Taylor wffl .... aa oartotl toar tk. AMI ilooa L.ch sad aeM.11 to *to>kar*. tk* bores.w.. M. POPB. Ward D4 c.J. ,
MtM CMa'y
,p paha. aM ebdes BOWL saps.t. and kM ... ...... *T tr tats tk* atonl forew S TO'KIAIII ly u4 *to t lbs ito toM Maw ft tMtkfMrr My *kimr toatot To all noM'...... Ieca U ea.. aMrlkawt

.b ...nk1 !a BM rvtarBol kop* aad croat BeMra aai.Bt.ateaptartaf are PttJN N,. Tier ar* work few JOUX i. HIXBOTl FOR JvancB or THB PEACE .
< tram a trip to Oraaiy LS7, wkcra. tk* ptaavIT. lag tkroacST lbs rrrator alckt ago, MoipBaiau f .tot.b. saaaan e.y.Mf a wadMt. /. lIeI all prwa karlaf ctola.
k parttoa. to orroral of fcto. rrry tattatate PO. or baaad0 ....tut.lei .....
amp
tarootod ta a tot aadffl ban '. Dome CaroPaa win ? hr ttoT .etae I1M M Ii.raise. .
l toMroTMraata toad k ScTBB ratify tko per 1ltee4.. Joorpk OOtotu. of tk* JOe 1 bsraal .r..w. wfws r w. TM. aid Mca .f yoa. ar. korvky
that
a CM KTW BAJOCTk klbUtoa .... rMOy dell. 1Y .... .: Da tut Mhjvt t. UMft
pstr.4. Ice M
..1ftIt.e.'II ... I Aroad Bout sad OaU. gar s.7!! farowon M.Af Dale o>ifl.4 sad ,....,,*. '
"t frtoad oatoy tfc. Tk *kcOo __ .. to May Gat. o.iert is w' awe ef UIe atra tk* ttmmftttt primary 1 a> pnMt aaycl
1IaWq aad laUag' wfcleB-k* aayiata *;BL Lad Conty "Baak. oaoraUd 1111. are Bet .QaIut Ms 1alslt I ...... flora .wl..wsi( flirt 1a.eerIM prt ,..... tow M.W la. tar far tn* ..
.11I ",y la*. B* tklak tk* proa. ky tool capttaBata. attkoack miss ar* a>*ra ........ Tkor to ate aoagk tokoiod .-. ......... DAN SA1Diito. I I :": tkaa : r*... If :... .. 1 F *4 ',.poet ar* .good. lor Oraavy BJty tofcoeoBkt .,... web fw It M* of tfc* bee rrrrJ adway 11 faitkr slit ...t. of C D. Ward
a a woak ac* at Jo to a* li ap ta tkto van vies 1 .RmUFP I i ** 7 aM "partially t. Me J-TIU I,

a moss resets M Uto aavprat : sa. Plorlda. to a koaltky roaacUor I Akrakaai Uanota oae* mad It to .tk.*. won doarrrod had. T LJ a'y.Nf am a read- |I"aw UM -... ft tk. Mike I ....... tat. of Dd wiwBty, Pior'da. .. A* '
tipiaojloaa ..
attracapaa ar* abor* tk*. *T- Pnatdrat Herbert B..BMB rotaraod. tatpoarfkto tor tk* Car to k* laX .... *oae.ralag (f. ** Sate tar tto inn *f atorl* *f Dads I 11-, mortal ft t... ** / Mr. OUtotte ..... .
,T'- I to Jack oTlD today floss JMMB 'YW aa4 katf.fro*. tt wtq a* ttltaibls ty tat. MlaaU rvry bert c D.rste_ ktaH pa..ryr to. Ik If*.1dwd.arttoa I*f..tk.* trtrt R .. BVMCTrun ,, two rn fro. tk* ute bets -
tel :
toroat trra to tk
tkat fcar. *oa aa4 ravort tkat ...-wq to raa.atac fto* .. an kto..o>* h.. acUro. sassstlaaaat .1s ...aaa w ..... ..try r.My of
\,_u tkraagk. too eoaatry tko stet ta, .Bhlxkapa:TrooH Mt Mr Dortda ... k* part dry sad -art of a tore waoloaato sad = wade I -.e= Tb.a 1 .1 I jrmcB or PKACB PBt4 February 14. A. D 1MB.AoHia .
last tw WB.aH ar* Mtrartag tkoaa. BaM apoau vat ratal aukitokBMM. all tt a4aktoaoaa V1 I barb y ...__ .n.lt M
Tory Tb.57.05 a euI
] BtkaalaoUcBjiyXrCBaM fore M to Ickt Tk : .7.--= .r.- I R. w.,.. EiocatitK
sal af 4Har* wortk at Talaakl i5. good .......* akfflty sat ka*. **Vty r .tbM4 mr tto ftar ft Jiwur oT Ik* &IIae
i saw laadataal ? MOMM ta a* *M to *ar* Mr tk* U* .a> auk ..* tk* iWaJMhlnw ef b1t_. I *- W Ik* ,_tit tftotrtrt Mktort to of C. D VaH. deoaa.NOTICB .
,Btefcor sal Meat Mars Leap tbaaerr..sites. a.,, tls'bolor 1st .re wagnjlatl I deft tm IkWU aMatIaL sons.. ... ..- _frtoad..aad. BC M.Mm I I wet swn -aT is _'-- ...,-y I ,... ..f1,.. .I ,.. arr....r'" _..
"' ., tM hUla 1IaMr. v kM bass 'at bleat Dew-ass iQ ----11 ...... a.r + W .w M W MtM (MtsIS. : Haul. ftfttft ta* tar tk* eat tv* i
,' *oini>Btk aa4 graM koiac .M dry /raaoa for;.a* w..U Is.tlatafto 5/alll-.a r or. ..... CUtoCU prB *dd W. OOOD" r..r.* *Nk a rtw to er rtir ic. I tkna I I TO CaXDITOBJa :
e tkat tt Seas aad I bra Ik ant part *f .M sick auamurt' I* in tb* .tkoe .nd if
rapidly tk tk aUaptag
grtoatroai atartlac at tile kaak Xartoa rom BHOtirra I. .. I prem. faIt.1 _
catek. ar aa4, Mbar fan of at Patoi Bach to vise ..VatlrM. I baby ........ a aM l Coin of tk. Co-ity J.dtstats
or May to 1'b'fraaHiat.at tk* ...k. orr ocrvnuacr r **- m -Birwrr a* a ,.. ... 1.11. Mep
; I M. a Watt. Jr to It.. 1rtt1I....,.. rtcrattkat Unto tar tk* (far* ft Bbrl coaktor. Jolla nun
1 b a:. ** DOWH COABT "Trr .
| his .. .. ffmlm* ttmtirmtl frmrr It tn LILT
few BMT* Pslb aror-aad'tkor*I mTBaaM. Ir.. .. .. frtoada ktro lbs 4 Pvr tTBL Dad CUmarf.
foraioity at
I
tko
At- : frtmtmt to stores aJI Lv.
tk
., t.1.Is..M> targ troto ton ataadlag.rBororal .1 Issue KaOoaal leak, M Ibis city "t'I f..,MC Moacar:. DaOr) ... bat an JII ta .. aeeord of aural. ..*... a* tar : to lp..r.w I rom jrrncm or rcAO I To aQ creditor locator. 4MrfMUM .

ewer bays ...* ....... .. BOW .. ..... of tka Wit- .. toklag tk* meal. las prooprrttyJoxfcMBrffl f. WILLIAM* I torvkr __an atyvrif a <......... : M4 at] ...... kartaff chose
Ctokay *M A, Vianagar roa; nrairr: tw ft tk* tMk Nerd. ..brt .
'; aad tt ron>M tfc* toaatotroaooo *atto4toaratat 5551 to tto I .. It*. sad
a.s.. tk ft tk* DM.Nees to tk 51 .< tto DiMitiMto .star a oack of dol. ar* ltsaatl.4
oaorto wttk tk* fcato att Wi". IIIb BAUB or COTTON M pant ZvWto OOJC1'Dln1K Tn vrtoMTtM ft DIM CMHMr. I .tor uw -.. vIll B4 rwi rot to proMat
C.ptsta Rea aay
vatghfcar* ....Mr Wes Ia s.Isa ., a -a non ky min i mrfftt a eutfttM* tar ttortoa rb5 I
AT AOCTIOH. BALK POB BIO MATT totau sad 1*..... vktok .
MOM **4 saltoa at teroKa *rtoa din as tk* krowMMC Mr. ft aaiat If *l cti< I wee CMf .. *rottkvr
ass asses Caakay arrtro4 so W dew tkto Mew bwwty row jrancv or TIn n4. of J'OII.U kar* acaiaot tka tlaaiC
Mraad rr all W' Ira to Mss vow awlrs BataHay WMkiagtoa sal blaet 1T
Boat Batarday Dp*> atokt, nairit froai .. ... AprIl 11--- I ..* to __ wail of W. O. Porotral. i.. 4'to
.. for t.M Tttoa I. Pt7t1aF01 a.r n.allay fr ,
Taaatig towar4
tattro
M tfc BrorXra.
Mg U. .. .... Botooa.
tr .
I
.. Cora. wo MB at apodal of SotalaK of Alabama. dieter tk* cffto W J'mfttff ft Ik. r..4 tot. of DoMe Conty. Plorlda. tk* 1
... parpM kto
... "' I Ute od today kat ., tk. Mk kjtrtrt _
*aar.Ua dock. tk* ant kato kitckor for a kU aratP Ie tk* tee .adoratcaH
<... B.TlUpa> i.*'rot....< 'DIe of cottoa .ror tell ia Mltail." w t..aIrbc....... 'Tko aary wffl go nigh akod sad tkat T* Ik* riMiiiHa ft D4 C** ry sew rMrr IT __* W tkt e f.f adaUatotratm of a4 9ojtaU.
wd'' laWll Me Uia& Sir s Moor oal tk* party will ...... ban aatfl Mar tt Joka Bkarp WUBBBM t Wi r M mjfftt a MMlMato *.. I ssdYw.7twe..Wa. I wttkta t'Y9 yssra free tk* *
kotag ky .,
kad
or tk
r vales --. the aot tar lie <*. ft t '-to beaL
b. MaipMtac a fore awataraa4 >*f iimmtr
.- roatdod ta Atofcaiaa, kad 4to4Tk BUM ooan. Tk and. tt a party swan '. ..'blotits J.
cottoa tk* MkMt to OM B. CLCMOK
WM
pacts fftfn at UMM Dated
a halt
play par Moawa. PbTBry 1C. A. D. tat
...._" hat
lotagraai WM .otoar > .- Haw cans woald bars b"-
to
..,... bass toe its Jar bee toattoa4 at tbs Q o-koaaaboat$ ago Wltoi wy lbs .aptata Cwkay sad'A. D .......*.... .... aw rotc for tk* totUotklpa* away '7i; 1ai i aucxa. Ftm fTHTBTAAUE. Mtk OOTIUCT T..... M Pwehal. AdalatofratitgI .

TOaai. art **w for tile tofu .. I T* tto fraamiitto Y,tor* bW fit w. ...... '
tk* faaoraL Tfc*'ayatpatkyat lades Bay. aad MeeoMlr .. Mr. Hotia ... tkto 1 I 0. ... lesaewL
Btat
kroagkt .. adsq
m*Bt atofc
ktlaarfad lan ,
Mimut
tot
ass ta4to |I
to la ..... rom COUNTT 1
Taa.utTan
tk* _are inaaBHiffj to octokdoto Tky to aftor am .. ,
M taterrtow .
a r.a d.l. tar ..
4aroroi to Xr 0... Tkoro .. trw bow to- issue wltk tk* prradoac *- I t baser mmfjfmtf y a.d..ay for ..,... 11 l iim tk* ,*
Xra. nupatrtck ta ,bar M4 k* tag a* etotaua fc wffl k* tkoae to Bur -... doEtorod tk* draw w ***** ft ttmili mimmm ft 'DM* > ft nai-- tar tto Nib drv4t. TB. rotate artteu off rsMYdrew '1

"......... --- ..: .z ? O. B. Mknkar aato ". "',- -POEat_" k'Iw.I BeMr.L w desk 0In .. tWr loss af a fctg airy WM larger o s, .W g jotyt.aa> to tk* ...... of ttoTKOAtrnxm* I wt.tet'' t*' tk* vBl. U.,oMaBd.tk* wits I"'I M tile I II {' a pletvr of Job gkarp WUM -
I
.... .. I prV M air otto* to tto WT- err IIBII.. ,'I.... PttkMtet Asvi-7i..
,' .A.- .
Tort
JLAaa MOa&1.I IIa 0. .

,. .. ,.. -
-
t
'
,
-
.v... ... -
-
It. .1, '. r #
'. .. t .r
.. -
r- .1; .: .. r ?

tJ'X. .. .... ;
.J jO. iIib ;.t... .:--

.. ..
.
w '.J'" ... __ ___. _.,_ ..._ ._
-
9


1 1 1 1x

: GREAT i YSALE 1I '
''i

at Sewett & ewes' i "

? <

; Shoe ,land Clothing .Stor.esI I ;


: .
'
!! $15,000 Worth of the World's Best Clothing, Shoes and Hats to be Sold Regardless: of Cost ,' ,


,+: ale._ Starts, Thursday April 23d, at 9 a. m. We are overstocked; we must have money. Now' ":)r

Y yis: your chance to buy at and below New York wholesale cost. We will mention below just: f f':
.
it a few of the mahy\6argains we will offer during 'this'Gredt! 30-Day Sale.. '.:

: :-H.;;: I I" % .. *_ pwir


Fine Men's Underwear

; 20 per cent dlscomntoa[
aU Men's Fine Underwear,
1X50 per colt and up.,

. PRING SUITS Pepper and,Salt ._-
"( '. "pA FLOCK, '
. ., ,AD 15c Sotto go at lie. = ,.'.', .. -OF.. BARGAINS- ... . 1,
J& I 1 i All 15c Hsndkercbie& & togo "

L AU"1 Scriren t lit lOc. 75c EMs< c : 'Th't t '"

p ., ,Dnjrtn to go at M4.' ; ,
'AD: 7Sc and $1 Cloth lists \ '
J to 10 at 37c. ( ,Ladies' Shoes :MenfsShpes! [ '
"
O On the JBargaln" Counters. ,'27 pair Men's' Kid land, Patent -1 Cft '
t tM' Lv The -'Counter'- ', \LLeatherOxiords.Vtref2.nov; :l_ w/V
I J95c
20 per cent dlsconnt.on all HartSchaffaer., .and Marx fine,, 19 fair> Sps! and Hamilton ''r, fr,
.I,' ''cloth- IagJ Just'think1,omit! '30 per' cent, discount M" on all 17 pair ladies'vNte$2.50 o.3.50nov:kid ,andaia? .,...*ACyere '.yv--;. Shoes were$150 and$4.now.f..NJ34pa1r'H.S..tkancOz _' '
;?Sttiped and \ytiite Flannel Suits, j 22. pair" lac esitan'\'canvas. Gttaeoar47 85 r
,-* ties,.were-l2./nov..'.-_...', :".. ,*.,900'. ,,\;;and BaIs.wen$550; and$6,n .- ':
Men's tllot&ing / Men s Pants ,pair ladtes"' r,,vHfte ;canta*t'DX95G"' : 17 pair Pal Leather'Oxfcrds and-A" AA.. \
'21-lQsrI12.50 Scetito die+ 7A 4< alr'Men High' Shoes,vere$6 ard7.now_ :, 'e
;
._ 1 O@k'c t1 7c 7,pair lids t Mack patent tl!either 9Jliy:. ''22 pair Hanan 16 fnd>7 Patent:4 AA T k"
1 ..*.,
sandals.veret2nov .
'.J J=14 ISy Suks to + 32 pair Mens,|230'tad 3JDOPants : .i. Leather Oxfords; to dose at.1W
.. ... to dose at..f.ir..r.& 1 The$2.Counter: '
slr t.t S&ZWi iv. 7 pair'Hanan,, Pat!!Leather'Ox.'O AA ,
33$16, I1'50and:18' : Silts to,13.45' ,29 pair-'Meo't ,*4 and 500Panjs ..3'' 17 pair lades*''tan morroco'ox- 1 00 fords,shop,worn, were$6.nonf L*o v ,:
dose at( .-ii 4 toejoseat. "?--**' \ fords vera $5. nov -..'. .,.,
20 ., & att other 47 pair Black and ,Tan; : : \ '
? *
*r cen < *OD B on 0fcrds.:2:75''wer
r'21 $2a22; 0and25Suits to\7'rA* "..? Pants in the hotue. 1r'BdyJa ,:38. Pall ladles'tan calf j and kid O.AA $3.50; and,.00.: _
close t,.,*.., -. fUrriv (. oxfords were&SO and SS.' now W. .... r
t "
29 pair ladles',bbe kid aDd wateris"aa -
MiMMHM BaKteaEtiaEa*; ,,
that '
100 other*hotborgabuj; wt I
,
'dress aJlppen were HOO. AA
20 per cent discount'on'all. 200 pilr Boys''7scKnee.Pants' r :" : nov,.1..1..:.... k.. .....2.W haw not room to,mention.
Bother Strip in the house.Clothing f to dose s* ..'.t M .f i....'. ',..:, f" t 6'3"pair"!ladles black kid, bee shoes, 10 per cent otf on *ho3,:not"on' -
,125 pair Boys'$1 25 knee'Pantsto ....\? '" for good..vear;vere 3X10, I QKnov the Bargain Counters with the,vMg f'
7cAtf .... ..'.. ,. ,, ,.*.> .
dose at).,i., {. '";." "',or. t.i,iliA" .v .. ... A**/*/ discount off. ,
= .. 4J j
, Boys' Othp'BQfl'Plants ia rtir fcooM of .t ff 76 patf lades'.fine bd lace shoes*, r
et I If Ii Wer.4.oo and 5. 0.nov.-; .;...- 65. .
-15 Boy '$Z50 Sutti to close 1 AA "
4 p' stay* >/:*:..:..,. '' Negligee Shirts 500 Nlr tad1u W1aItw c-wu Shoes, Boys."Sho.| ; ;
,11z Bays'13,>and< ,3.50 Suits toWflr;, .: i 10)Ie'doled 0fII1II20, roeAt 01. 17 pair Satin Calf{ Shoes.were 'I','"" f
; dose'at>,.*.. s.,.,.. ..w-yJ' 250 Meta r/egBgee Shirts, were' .S 129 pfOr La4Sts 'Laird":&/ Schobr- $1 L75 and 2A0"draw ......... .w
; 65 and 75e to dose ati.65" ......\ V f Ton. Piun&J to N doled oat
-;' 11 BOYS'$420 and'SJOO'Suits, Mess '"pt om'cgILtOS. 27 pair Vld Kid and 'Patent' AA '
r todoseat...'.::..:.:......:3 5 Ne gee SWrtsM vcre$125sndlS r Leather Shoes,,twere! $3. now:1 '
>;to lose at ,
Misses' Shoes
.1 ,100 Men's F lne Negfaee Shirts, ISSn ,
4 ,20 per.cent;o//o'all- -' ofierBoys'Clothing '':vere2'abd250':,10dose at... : t '. 65 pair misses'kid oxfords'and sandals Bargain Boxes '\,
10peran 't NegUgtt100'Men8 were 200. 225; and 2.50. to
f dose at <. '......b....... .I(20 I 150 pair Infants'soft sole shoes and; 1lr:..
..' ; ") .. 27 pair child's kid,oxfords and san-' f5G. aandab,were SOc and 75c.nov12s
.r !
.'. t f dais,were Uj to 2.00.now .,. pair ladles' and children's: assorted",
;r IIais:, ,42'pair children's and mtsses*hty''Qf\'\ styles shoes and suppers,shop ,)&:'..
box calf school shoes were l.sO.atOUv worn were 1r.2Sto, Z30, nov.,
\ r ,. ;-,1' f \
; : 'Line4 and Cloth'
1 r 1 to 'TrunksBags :
{ Hats close at
: -
t .wt. 1t "
:. r
. oUR: I I \jj'. C' '
'
; I Ir bISPLAY'pF f and !

20 per cent discount: on all ,

'c IN Straw Hats. 20 per cent., dis- +

.: d STRAW'HATS 20 per cent! discount on all cbunt; 'on all Bags

Panama ,Jlats.. andTruriks. 2i E


Remember that.this is a (Cast{! Sale.and cash alone\rill get these goods at the above Slaughter" '.r

' Prices. We would not charge them to Rockefeller. It will pay you to drop in and look over

our bargain counters.: You; }vill: be surprised to see what a dollar will do. We need the dollars -,

{i and we wjll give you' double value ,for them. We invite you to come and take a look. '4 JOHN:; SE 'LL&BRO. '1,


Ito

The Largest fihoe and Clothing Stores South of Jacksonville '. ,


4 : ... -
I .. ,
', +.1 n .. v. .
,+.Z 4- ; t y j. J X. +, .t.