Title: "Ons Suriname"
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00074029/00002
 Material Information
Title: "Ons Suriname"
Physical Description: 4 p. 1., 186 p. incl. tables. : plates, ports., fold. map. ; 20 cm.
Language: Dutch
Creator: Weiss, H
Nederlandische studenten-sendings-bond
Publisher: Druk J. v. Boekhoven
Place of Publication: Utrecht
Publication Date: pref. 1911
 Subjects
Subject: Missions -- Suriname   ( lcsh )
Suriname   ( lcsh )
Genre: bibliography   ( marcgt )
non-fiction   ( marcgt )
Spatial Coverage: Suriname
 Notes
Bibliography: Includes bibliographical references.
Statement of Responsibility: bewerkt door H. Weiss ... Handboek voor zendingsstudie, uitgegeven door den Nederlandschen studentzeningsbond.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00074029
Volume ID: VID00002
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 02069898
lccn - UF00074029
lccn - 23001914

Full Text

SURINAME.

PARAMARIBO, 22 AUGUSTUS. J:'
'Uftig jaren zendingsarbeid aan de Bove s
baramacco.
Onder dit hoofd geeft ijet Zondagsblad een terugblik
ran den zendingsarbeid der Ev. Broeder Gemeente wonder
e Matuaris aan de oaramacca.
Op 11 Augustus 1861 werd in de groote kerk to Para-
aaribo gedoopt het opperhoofd King, die later voor de
;ending een gewiohtigen ol1 heeft gespeeld.
J~Ji verklaarde, dat God zelf hem, in een droom, had
angezegd om zich to late doopen.
Die room kwam just in een tijd, dat op Maripastooni
Le wooaplaats van King, een ernstige ziekte heerschte~
Lie door de bijgeloovige bosconegers als een straf vau d(
ieesten werd beschouwd. Allerlij afgoderijen werdon ge
)leegd, om de geesten te bezweren. Vele ,,winti 1dansi",
werden gfhouden, vooial door sopo, een broader yan
King, die van den toestand handig gebruik wipf to m
ken om invioed et winner, en de anderen to late offer%
ren, aai de Goden (welke offers dan bij Sopo terecht
kIwaimen).
Toen kwam de room van King.
Het Zondagsblad schrijft d rvan:
Met bijzonlere klaarheid werd Jhm Zijen omgoving
luidelijk. Met Den heiligeo ernst, net do kracht de4
faarheid, die hij van boven ontving, trad lh op oen1
ier zijne volksgenooten to Maripastoon, en verkondigo,
le. hun den aaa hem geopenbarden wil van Uod. Zij
word maakte een dieoen indruk op zine families. bop.
noest uitscheiden met zin wintidansen, ja ten slottU
trad hij geheel op iing's zijde. ietlzelde deed de bai
pitein Adrai. .Niemand verhinderde king, teen hij er'
tOe overging, om do afgodeinluizen aftebreken, a het
heidensohe uit het dorp te verwijderen, en in plaata
daarvan een klein kerkje te bouwen, dat hem in zmr:
droomen daidelijk was getoond geworden. Len nieuwa
geest maakte zioh neester van de bewoners yva' Marid
pastoon.
1N, Paschen 1861 bleef King in de stad omW de deoops-
leering te bezoeken. In dien tjd word zijn dochtertj
van ongeveer 4 jaren zwaar iietk Op zijn verzoek ount
ving het den )ieiligen Doop e daarbij den nan SO
phia.
JVeze Sophia werd weder gezond, en is op 't 0ogen-
blik dienaresse aan do klene gemeente, die in he(
kerkgebouw to iwakoegron bhar middelpunt heeft. 6i
bewaart met kinderlijken eerbied en, omudat ze lezel4
kan oak niet wonder verstand het book, waarin baa>
aed-r 2jnde 4rooznema .-Li e opgetokeknd. In een e-ige- --
aardige zegswijzs, die asn degene van de profeten vaa
het oude Testament doet denken, y rtelt hij daarin do
wonderbare wegen Oods met hem.
Op 11 Augustus 1861 werd King gedoopt en keerde
als Christen naar zijne woonplaats terug. Weldra volg-'
de hem zijn brooder Adrai, alJ Christen INoach geheeo
ten, en zijn zwager Sopo, zooals andere leden der faI
milie.
Zoo wae een work begonnen midden in het donkere
boschland.
En dit work droeg rijke vruchten.
Wij mogen ieden zoo vervoigt het Zondagsblad -
van eon gekerstend, van een christelijk Saramakka spre-
ken; dat is vrucht van een 50 jarena langen arbeid. Van
de ongeveer 900 Matuari tellen we 800 als gedoopten
tot onze gemeante. Het. ip dear aan de Saramakka o0k
al geheei aaders dan bij de Aukaners aan de Majro ij-
ne en Oottica, waar dichtgesloten deuren, spot en vij-
andschap zelfs zioh zoo dikwijls uiten tegen het Ejvan,


gelie en zijne verkondigiag. En dan bij de Matmari I
Daar behoort het bijna tot den goeden toon, om zoo
to zeggen, om gedoopt te zijn. En al de kaApeni en
dorpjes, waarvan onzen lezers zukor wel eens gehoord
hebben, waar MkAtuari wonen, zijn tevens plaatsen, waaA
bet Evangele verkondigd word en waar een christe-
Lijke gemeente, hoe klein dan ook, zich .om hot Woor4
schaart.
Kwakbegron met zijn mool kerkgebouw, welks toaen
tje de Saram-akkarivier naar boven en benedienowart
groet, is pedert 1910 in de plaats van het oude Mariar
pastoon getreden. JIelaas moes. onze brooder A. Jensen,
die daer gevestigd was, en onze gemeenten aan de Bo-
ven-Saramakka met woord en sakrament bedient, in den
loop van dit jaar deze plaats verlaten, wegens voortdie
rende ziekte van Zuster Jensen.
Een ieder, die Kwakoegron maar eenigszins keat, wee#
bok, dat daar een gevaarlijke koorts heerscht, waartegei
wmar weinigen bestand zijr. Een pear dagreizen verder
ligt Jacobkondre, waar nu breeder Eltenberg den arbeid&
wederom opgenomen heeft. De oude plants naas Majoro4
dam is verlaten eti de gemeente heeft zich op eene nieu.
we plaats gevestigd heerlijk gelegen midden in den groo.
ten tMamadaim.
Kwattahede, de grootste gemeente aldaar wordt nu dboo
broader Pang-Atjok bediend. En dan vindlen we verde!
stroomopwaarts, achter de overoude boomen op den hoo.
gen over versoholen, het oude Makajapingo, waar kapi
tein Petrus Blakafroeta, een tijdgenoot nog van Johanneg
Kings gestrgeng en geweldig regeert. Voorts het vriende
Lijk, op een zonnige -vlakte gelegen Pakkapakka, en ein-
delijk geheel in het Zuiden do 7 laatste Matuaridorpeni
waaronder Boschland met zijn kerkje en logeergeboGw i
waar broader Jensen 2 keer 'p jaars een paar dagen doo-J
brengt.
JAR .c 'erimieaws./^ b4i

Evangelische Broedergemeente.
6'Gistermorgen ving het 118de Zendingsfeest der Evang.
Broedergem. te Zeist aan met 'nuitvoering van ko-
raalmuziek op het Zusterplein. Te half el werd' de
morgenbijeenkomst (Duitsoie dienst) geopend doors.
W. teichel, pred. te Zeist.
Als eerste spreker trad Pfarrer C. Theile uit Cre-
feld op. Hij handelde over de zendingsgedachte zooals
die door Jezus is neergelegd in zijn gelijkenis van
den Goeden Hprder,
Iij wees op het .aangrijpende ,,Ik" van Jezus. Ik,
het licht der wereld, het brood des levens, de goede
herder. Maar naast dat majestatelijke hot lieflijke. De
gedachte van den herder, waarin ligt een verzamelen,
een verplegen, niet alleen van de eigen schapen, maa
-en hier komt de zendingsidee ook van andere
schapen, die van dezen stal niet zijn, maar die hij
wil toebrengen, opdat zij zijn stem zullen hooren e
het worden zal 6en kudde en 66a Herder.
In hemn, den Herder, deze twee-eenheid, n.1. de
knechtsgestalte, die de schapen zoekt en zija leven
voor hen geeft en daarnaast de figuur van den Chris-
tus, den overwinnaar van den booze, de opgestane !
Na doze inleiding going spr. na hoe groot de ellende
van den heiden is, en hoe heerlijk de vrijheid van den
bekeering. Hij memoreerde den velen onvrede door ras-
senonderscheid, politieke vijandschap, kastewezen, re-
ligieuzen strijd. Maar dat allies valt weg voor den
Christus : het wordt 66n kudde. ,,Chrittus stierf voor
mij" is het zoenwoord dat den heiden wederbrengt tot
-den vader, dat is de diepe bron van alle zendings-
vrougde.
De volgende spreker, zendings-direktor L. Reichel
uit Herrnhut gedacht zijn arbeid wonder de Indianen
aan de Moskito-kust in Middel-Amerika.
Zendingsschulden zijn reeds lang chronisch. Als ze
echter worden als in 1909/1910 en boven do twee ton
stijgen, wordt dat ontmnoedigend en moet dus een groo-
to danktoon gehoord worden als door den bijzonderen
arbeid der gemeente die schuld wordt bijgewcrkt, zoo-
dat we nu nog maar eenvoudig klonk sprekers
,,nur" 83 duizend schuld hebben.
Spr. verhaalde, dat de besturen, hoewel noodgedron-
gen, waren overgegaan tot het opheffen van vele pos-
ten aan de Moskitokust en dat zij overall den arbeid
aan de Indianen zelf most overlaten. Hij memoreerde
na uitvoerige bespreking als besluit, dat dit terug-
trekken daar niet alleen 16,000 Mark per jaar bezuinig-
de,maar Gode zij dank, de arbeid er nog meer geze-
gend was in de beide laatste jaren.
Na afloop der morgensamenkomst was in de kleine
zaal van liet Zusterhuis voor de afgevaardigden der
-vl e-Neder-lalsche- -7dhdngsbonde -on- vereeniginge-
een maaltijd aangericht, waarbij vele sprekers zich
nog in dezen intieleren kring lieten hooren.
Des middags te 3 uur ving in het kerkgebouw het
gebruikelijke ,,Liebesmal" aan. Onder het ronddienen
van thee en broodjes aan al de aanwezigen, die het
kerkgebouw vulden, werd een liturgische dienst ge-
zongen door ,,Gemeine" en ,,Chor". Hierna spraken
nog de heeren L. Reichel en R. Frowein, inspecteur
der Broedergemeente-scholen in Surinanie.
De eerste iiandelde wederom over zijn Pvroegeren ar-
beid wonder de Indianen. Mindekr beschouwend dan des
Imorgens, verhaalde hij nu meer uit de dagelijksche
zendingspraktijk, van de gewoonten, het karakter, de
zwakheden, maar ook de mooie trekken der Indianen.
Hij schilderdo hun leven vol vrees voor al de natuur.
machten, voor ziekte, orkanen, overstroomingen enz.
Anderzijds hun zacht en week karakter, als zij geo
leerd hidden door de macht des geloofs den Booze


(o. a. den drank) te wederstaan.
: De tweede spreker behandelde uitvoerig het school-
wezen in onze kolonie. Dit schoolwezen is in een zeer
moeilijk stadium gekomen, sinds de Synode van 1909
to Herrnhut heeft uitrenmaakt geen steun meer voor di
schoe in uriname t kunnen geven. Voorts deelde
spr. veel bijzonderheden mede omtrent de opleiding
van inlandsch personnel, zoowel tot hulp-zendeling als
tot onderwijzer. Daarbij is gebleken dat ook die zwar-
ten zeer intelligent kunnen zijn en wel degelijk voor
hoogere ontwikkeling vatbaar.
De slotbijeenkomst van het zendingsfeest werd ge-
leid door prof. dr. H. M. van Nes uit Leiden. Na
het lezen van Openb. 22 : 1-7 begon hij zijn rede,
naar aanleiding van Ezeehiel 47 : 9. Daarvan lichtte
hij bij'zonder toe: het zal, voorts: het zal le-
ven, maar dan: a les, waarhenen deze
beek zal komen.
,,Het zal" geeft de vaste belofte weer van God,
die doen zal wat hij zegt. De zendeling vertrouwt die
belofte, dat is zijn kracht. Zonder dat goddelijk
,,zal" zou de pees zijuer kracht doorgesneden zijn.
Hoe moeilijk het is om te blijven gelooven, als we
niet zine met de oogen, toch moet dit. De wereld
let op de oIpervlakte, maar de Christen weet dat
wonder die oppervlakte het zaad moet sterven, voor
bet kiemt.
Spr. waarschuwde tegen het openen van deuren met
geweld, 'n methodistisch streven. In dezen gaf de
Broedergemeente een school voorbeeld door slechts in
to gaan in den arbeid, die God op de hand legde; de
deur die God opende ; de bedding die God groef, d. i.
allies, waarhenen deze beek komen zal, niet waarheen
wij hem leiden.
ioen de avondbijeenkomst gesloten was, blies het
Koninkl. Zeister Harmoniemuziekgezelschap nog lan-
gen tijd op lht Broederplein koraalmuziek.
S- .... L....JL OCEAAN


w i dieO Cf AAe.
__ ..

\ ., a' .fro
F ','O q I a"-I.iSURNAME
TERREIN VAN DE ,.. o a .. / .
(ZEISTER ZENDINGSGENOOTSCHAP) < I ..:.. nd. .
SCHAAL 1 :2.300.000 / ,A,'odf ,; / ^
4f CCaYl.Sranon .


U, e., / ,- .


thet leaonda^S1 0 ?o e
Over an
o-s 'id 0 s a

) '' "-. a C


PARAMARIBO E eNN H. \ "-
SFj


SCHAAL 1 :700.000 1 x"^ ._-- 9 0(
g ..- VAN DEi0 eC A". a.
SPara Biarib oI . A "


f.. a.
Iti (9 flt 4
i w 5


OMGEVING VAN Dt / t en
O Bjtia ge~ vana ht N dela n h Z qsbW-416i
(ZEISER ZEDINGSENOOez, P ML
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs