• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Title Page
 Isingeniso
 Ukwakiwa kweLijioni
 Ukuba ngoweLijioni
 Ukumiswa lesikati sabapatizikundhla...
 Izibopo lamalungelo abapatizik...
 Abancedisi
 Izinsuku zomvuselelo wokwomoya
 Izinsuku zokujabula
 Abameli abasante beLijioni
 IPresidium zabancinyane
 Imihlangano yezeluleki zeLijio...
 Izeluleko kulabo abeLijioni
 Indumiso kamama wetu odumiseka...
 Table of Contents


Title: Imfinyezo yemiteto leseluleko esenzelwa Ilijioni kaMaria
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072158/00001
 Material Information
Title: Imfinyezo yemiteto leseluleko esenzelwa Ilijioni kaMaria
Alternate Title: Ilijioni kaMaria
Physical Description: 55 leaves : ; 17 cm.
Language: Ndebele (Zimbabwe)
Creator: Roggendorf, H. Th
Publisher: s.n.
Place of Publication: Bulawayo Zimbabwe
Publication Date: 1944
 Subjects
Subject: Ndebele language (Zimbabwe) -- Texts   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: ngurev H. Th. Roggendorf.
General Note: At head of title: Umkokeli wasempini esante.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072158
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 001104240
oclc - 28552036
notis - AFK0402

Table of Contents
    Title Page
        Title Page
    Isingeniso
        Page i
        Page 1
        Page 2
        Page 3
    Ukwakiwa kweLijioni
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
    Ukuba ngoweLijioni
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
    Ukumiswa lesikati sabapatizikundhla zePresidium
        Page 18
    Izibopo lamalungelo abapatizikundhla
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
    Abancedisi
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
    Izinsuku zomvuselelo wokwomoya
        Page 30
        Page 31
    Izinsuku zokujabula
        Page 32
        Page 33
    Abameli abasante beLijioni
        Page 34
        Page 35
    IPresidium zabancinyane
        Page 36
        Page 37
        Page 38
    Imihlangano yezeluleki zeLijioni
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
    Izeluleko kulabo abeLijioni
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
    Indumiso kamama wetu odumisekayo
        Page 51
    Table of Contents
        Page 52
        Page 53
        Page 54
        Page 55
Full Text

GEORGE FORTUNE COLLECTION


UMKK 0 E L I

WAS EM iP N I E S ANTE


IMF IN YEZ YEMITET O
L E SELULEK0
ESENZELWA


ILI JIO I


KAMAR IA


NGUREV. H. TE.ROGGENDORF, C.S.SP.

YATOLIKELWA NGOLIMI LWAMANDEBELE
ABE:HtLANGANO EKATOLIIEE'
ABOMB ISHOPI

WAKOBULAWAY O.Nihil obstat.


J. Rieth, C.S.Sp.
Censor.


Imprimatur.


BULAV{AYO;,
1.1011944
'_.


I. ArnoS, C.M.M.
V.ic Ap., ,....
', ....... "-A^-*.,...,;

gubani lowo ozayo njengokusa, emhlope njengenyanga,
ecazimula njengelanga, esesabeka njengempi ehlomileyo?"

"Ibizo'leVirigo lalinguMaria". (St. Luke, 1,27)

"ILijioni kaMarial Hat Nanti ibizo eliketiweyo kuhle
sibili. (UPapa Pio XI.)

"Maria omsante, Virigo elilungileyo kakulu, yemukela imi-
kuleko elok. ekulekwva yizinceku zako, bavuse abawileyo, ba-
tshengise ind.blela eqondileyo labo abayilahlekelweyo, ba-
tokozise abalusizi, bavuselekabadanileyo, bakulule abadabu-
kileyo enhliziyweni ekubotshweni kwezono zabo." (lantifone
kaMagnifikat yomkosi wenHliziyo engelaceala kaMaria ongum-
vikeli wezoni,)


I S INGEN I S0

Incwajana le ibaliwe ngesioelo senKosazana Ruby Robertsa,
lesi situnyvwa esikuteleyo soLijioni lapa eSouth Afrika.
Yona ke imumote imfinyezo yemiteto leseluleko sencwadi
enkulu yeLijioni, eyenzelwa abantu abansundu. Ulwazi olukulu
lwokwakiwa klwoLijioni luzatshengisa amiaatolike ukuti anga-
nceda njani abapriste bawo ngesenzo sobukatolike esifuneka-
yo kakulu eKCission zetu.
Kunjalo ko incwajana le iqale ihambe ibute cmabuto mca-
nongi kizo zonke indawo ebantwini ahansundu. Ibagcwalise
ngotando olukulu lukaYesu Kristo, lolukaMa~ ia omsante. Kona-
isikati singayikuba katshana, nxa abeLijioni abapeleleyo
bezckuza paorbili bazihlanganise lezigaba zeLijioni, bezi-
hlaonganisela impi. yokromoya esanto.


IMFINYEZO YEMIMETO LESELULEKO ESENZELWA I1IJIONI

KAMAR IA.


ISAHLUKO I.

Isingeniso.

1. ILijioni kaMar ia iyini na?
ILijioni kaMaria ingumhlangano wamaKatolike aqoto azikete3tt
ukusiza abapriste ekuyisindiseni imipefumulo.

2. Ibizo lalumhlangano.
Ibizo lalumhlangano litivwa iLijioni kIMaria loba I"Legio
Maiae'. Abomhlangano lo babizwa ngokuti: Abelijioni yesi-
kundhla sokuqala, abesikundhla sabancinyane labesikundhla
sabancedisi.

3. Indabuko yalunhlangano.
Umhlangcno lo waqalwa yizitandi zikolsaria mhlJka September
7 ngol921 ngosuku olulindela umkosi wokuzclwa kukaMaria om-
sante eDublin, knvelascIreland.

4. Umhlangano lo uqonde ngapi.
'Umhnlangano lo uqonde ekusantiseni izisebenzi zawo ngomku-
leko langokusebenzisana labelusi benHlangano ekusindisweni
kwemip ef umul o.

a) Izisebenzi zawo ziyafundiswa njengamabuto alesibindi'
alomsebenzi wokuvikela umkaulo welizwe.
- 2 -


b). Ziti sezifundisive njalo zilesineke zibe lamandhlia okwcvi-
za laupi umsebenzi oqondene lokusindiswa kwemipefumulo loku-
nabisa umbuso aKr.isto.

c) Ziti zisenza umsebenzi wazo ziqondiwsa yimiteto yeLi-
jiohi lesoluleko sabapatizilundila bazo ezisebenzisana lom-
layi wazo wolwomoya.

5. Ngomoya wabeLijioni labapatizikundhla.
AbeLijioni bayazamisisa, ukuba babe ngabalandeli abatobi-
leyo benKosi yetu. Bazi ngoLkwabo ukuti bangamabuto. Baya-
vuswa ukuba bangenise ubunzima obwebuto emsebenzini wabo loku-
ba bahambe betobile ngemiteto langesiluleko esimiswe yiLijio-
ni. Emsebenzini wayo. wobupostole iLijioni imi kakulu ngo-kwa-
zana lkwabantu amehlo ngamehlo. Ngakoke oweLijioni uzazaman
ukuveza isimilo esicumileyo esingacunulekiyo. Futi uyazama
ukukulisa 1uye ulcutobeka okuyiko Ivienhliziyo, ulcuba size
ngokwamandhl7a ake, ukluba labo abanye bazuze igxasia lika-
Maiimopezulu.

OweLijioni uyapikelela emsebenzini wake, lakona ebona
izix-ako ezingati zingeze zehlulwa. Kalahli itemba, ngoba,
amandhlcJ engasiwo awoaJl kanti etembola -igrasia lika~Mimo-
pozulu lokucelelwa okulrunodinla kweVirigo elisante kakulu.
Yonke irmzamo yake ipauliwe ngesibindi, ngokukutala, ngoku-
bekezela langokutembekau..

Isisusa esikulu sentihisnkalo soweLijioni yiko ukukolwa
ukuti ui MDimopezulu ufuna ulusindisa abantu bonke lokubasa
ezulwini, ngoba uXlimopzulu ulotando olukulu lomusa kibo.
Ngokwendhllela yosindiso abantu bayasindiswa ngenkonzo yaba-
priste benIHangano, njalo bangasizwa kakulu ngamakolwa aku-
teleyo.-3-


Ngakoke abantu bayazihlanganisa lIatnbuto eLijioni be-
suswa lutando kuMlimopezulu lwakibo abanjengabo.

AbeLijioni bayatemba kakulu eVirigweni elisante kakulu,
eyilona mxuseli wetu lomabeli wamagrasia onke. Boamkangela
njengomkokeli wabo wockwomoya kuleyo mpi escnte.- Isifanekiso
sake siyabapitshakalisa, bami emazwini kaAugustin omsoante
lackaGrignion de Montfort, abati "'IUMcria unguNina sabo bonke
abafundi bomSindisi, ngoba kvati ngotand0o wake vwasizana
laye ekuzalv~ni kwcamakolwao enHlanganweni. UMaria ulufuzo
olupilayo lukallimopezulu, loko kuti, kukuye yedvwa uMlimo-
p.ezulu-muntu wabunjwa ngokv~riemelo ngapandhle kwokulahlekelwa
yibu-Mlimopezulu ngitsho lakancinyane, nxa kungatshiwo njalo.
Futi kungaye yedvia ukuba umuntu angabunjwia afanane uqobo.
ngendhlola eyiyo lolaimopezluu, hjengokuba loku kubulungele
ubuntu ngegrasia likaYosu Kristo." Njengoba uM3ria etombekile
kangaka njengomsizi wabo bonke abantu abasendhleleni yasezul-
wini, ibizo lake linjengosiqapeliso, isifanekiso sake zifana
lesisusa sentshisakalo sabo bonke abeLijioni. Bayavuselelwa
ukunika konke kuMlimopezulu ngoMaria. Ukunakana ngoMaria
yedwa nje kuyabaqinisa.

6. Umsebenzi woweLijioni yisenzo sobukatolike.
Ngokwamazwi dkaPapa Pio XI. isenzo sob'ukatolike siyibu-
postole bamokolwa ati ekokelwa ngabaBishopi asizane labb emi-
sebenzini yenHlangano. Ati ekwenzaloku, ayagcwalisa isikala
esikundhleni sobelusi benHlngano. Yiwo ke ngeqiniso umsebenzi
woweLijiori onH1anganlwni,
- 4 -


7. UPapa uvumile lumhlangano.
UPapa Pio XI. vrwnika'iLijioni isibusiso sale, wvbapa isi-
bindi abeLijioni sokuba baqube pambili umsebenzi wabo benjeng-
abasizi abakuteleyo besenzo sobukatolike. (Incwadi k Kar-
dinal Pizza-do waseRoma cbaleolwe uIM ..John Nagle, umgcini-
sih1alo woLijioni- kIclaria, eDublin, ngoJune 1939,)

8. Umqondo womlBamboli kaPapa omayolana leLijioni.
UmBishopi omkulu'Riberi, umbambeli kaPapa lapo. eAfrika
utsho,uti iLijioni kciaria iyisenzo sobukatolike esiboncrcaa-
liswe ngendhlela ekanyisayo langohlobo olufunwa nguPapa Pio
ulcuba kwenziwe ngalo, ngitsho pela ngokunmtemba ulraria iVi-
rigo elibusisiweyo. Worizela futi abanye abaBishopi sebe-
layile abapristo babo ulcuba banise iLijioni kaMoria peikat
kIvezizwe zaseAfrika. UmiBishopi lo ukoliwe ukuti iLijioni
kacMaria izasiza ekunabiseni ukolo olukatolike pakati .kwabe-
zizwe.

ISAHLUIO II.

UIkwakivta v~eLijioni.

.1. AborMlangano weLijioni,
Mjengezimpi zonke layo iLijioni 'ilokwakive. Ikwayo epetvw.
ngako. Yilabo abesikundhlla sokuqala, dbosilundhla adroocin-
yane labesikundhla sabancedisi. AbeLijioni abasatfundisiva
abangakasenzi isitembiso sow)Lijioni babizwa ngokuti ngEba-
celayo (candidates). Abantvwana ab=ingakabi leminyaka eli-
tshumi lacapokatatu bati-wa ngaboLijioni yesilkunmclla sahcncin-
yane.


- 5-


2. IPresidium.
Ibuto elincinyane labalwi beLijioni libizwa ngokuti yiPre-
sidium. Leli libizo lebuto lempi yanaRomani, liqondisa ibuto
elilomsebenzi wokuvikela umkaulo welizwe lald. Yilowo lalowo
weLijioni kaMaria ungovebuto elinjalo. Yilelo lalelo buto li-
bizwa ngesitemo usitile sikaMaxria.

3. Ubungako bayo.
Kuyelulekwa ukuba iPresidium zingabi ziinklu. Kufanele
ukuba abomhlangano bangabi ngapansi kwabayisitupa. Futi
bangabi ngapezu kwamatshumi ama'6ili. Lapa kukona abanye aba-
funa ukungena, abanye abasengabomhlangano bangehmangana laban-
ye abatsha benze iPresidium yesibili.

4. Umsebenzi wayo.
IPresidium iyaqondisa bonke abomhl-.angano bayo. AbeLijioni
bayalayelwa lowo msebenzi wabo yiPresidium. Bati besuka kule-
yo nqaba badumela izita zosindiso batshabalalise izitiyo zobu-
qili zikaSatana. Umgcinisihlalo esizwa yizeluleko zabapriste
uyabafundisa abatshengise izindhlela lamalungelo okujuma
isita. Bayahlangana zonke iviki ukuze bapiwe umsebenzi wabo.
Kuti umhlangano usupelile balentshisakalo lokulokozela eku-
gcineni imisebenzi yezibopo zabo. Bahlonyisiwe pela ngezi-
koli ozilamandhla zomkuleko, lezokulalel.a, lezokutoba, lezo-
musa, lezobumhlope benhliziyo, lezokuzimi-sela okuyiko. Kanye
ngeviki bayabuyela enqabeni yabo, ukuba balande n gezenzo zabo
pambi kwePresidium. Umgcinisihlalo esizwa ngvmulayi wokwomoya
uzalalela abakubikayo. Kayikuputa, uluqcmba iziposiso abazerzi-
leyo, kodwa uzabamisa isibindi futi. Izeluleko ezinje zenziv
ngomusa omkulu langobubukali. Izikali azifunayo oweLijioni


empini lo esante zokumehlula uSctana lbamsizayo yiyo imiku-
leko emisiwvyo ebizwa ngokuti "Katena" (iketano), afanele
ayikuleke amalanga onke.

5. Umhlangano: Indhlela yokuquba umsebenzi.
a) Uti usavulwa umhlangano bonke abeLijioni baguqa ngamadolo
behanqa ialitare likaMama wetu obusisiweyo, bayakuleka imi-
kuleko yokuvulwa. Besekulandela izigaba ezinhlanu zeRosali
esante kanye lomkuleko: "Ekuhle Nkosikazi" lamanye amavesi.

b) Lapo ke kuhlalwa pansi kufundwe izahlukwana zenowadi
yeLijioni loba yipi incwadi etshisakalisa inhliziyo, anti ka-
kudhlulwa amaminiti amahlanu. Kuti lapa sekupelile ukulfunda
abomhlangano benza kanyekanye isibonckaliso sesipambano.

c) Besekufundwa amnaniniti (amapepa ezenzo) omhlangano odhlu-
lileyo, kuti nxa evunwa ngabomhlangano bakona ayapaulwa nge-
sandhla somgcinisihlalo. Umbc~lane ofunde amaminiti ngtlizvwi
elizwakalayo ukuba bonke bazwisise.

d) Ephlanganweni wokuqala owenziwa ngezinyanga ponke masin-
ya sekupauliwe amaminiti kuf-.ndvwe imiteto emine eyinhloko.

e) Ngemva kwaloko kufundwa izincwadi ezivela ezindaweni
ngezindawo.

f) Emva kwoloku ke besekubizwa amabizo abomhlangano nguma-
balman kulotshne encwadini.

g) Okubikwao ngabeLijioni kuyemukelwa. Abomhlangano basale
behlezi nxa bebika izenzo zabo; loku kwenziwa ngomlomo; lapa
kungakohlwakala kungalotshwi epepeni.- 7-


h) Ngesikaii e8ibekiweybo okuti ngokwazi (experience) sipose
sibe yiao sokupauQla amnmihiti lesokupela kwomhlangano kukulekwe
iKateno yeLijioni, bonke bemi,

i) Lapa abomhiangano bebuyels ezilhalweni zabo, umlayi wokwo-
moya uzabatshumayeza ngamnzwcnra. Kuti la2cp engeko intshumayolo
loba inkulumo yenzive ngumgcinisihlalo. Lapa sekupela inkulumo
bonko abakona benza isibonakjaliso sosipzmbano.

k) Emva r woloku l-usaqubeklola pvaiili ukubika izenzo leminye
imisebenzi yomhlangano iyonzivra. Bonl:e abomhlangano bavunyclwo
ukuveza imikumbulo yabo, kodwa bangadhlulisi ekukulumeni.

) -Kuti kusenziwa loku kuhanjiSwa isikvwama sidhlule kibo bon-
ke abomhlangano ngendhlela engasobala. Yilovo lalowo ooonihlanga-
no angafaka isandhlca sake, lanxa engafaki luto kiso. Imali yonke
ibalve, ilotshwe encVtadini, icasiselvre ke.

m) Emva kwokubika kvabomhlangano bonke bapivwa ngumgoinisihla-
lo umsebenzi otile. Futi lowo msebenzi ulotshwa envwadini eke-
telwe loku.

n) Emva kwaloku umhlzangano uyapela nigemikuleko yokucina langesi-
bufio so ompriste, umhlangano ungahlsalanga okudhlula ihora linye
lamaminiti angamatshumi amatatu.

o) Kuyisifiso seLijioni ukuba irihlangano yenzive kusihlvwa,
lapa kungenzeka, lapa kusenziwa ensuwvini zeviki.uLkuze babekona
abasebenzayo emini.

- 8'-


6, Ukuhanjiswa kw omhlangano.
Yonke imihlangano ngaye ihanjiswa ngendlela 'efsananayo Aboml ..
hlangano bablala bahanqe itafula, kuti ngesikati .so2hlanCgan kwa-
kiwe ialitaxe pezu kvetaf ula. Pezu k-relembu elilingeneyo kefakzwe
isifanekiso sokwEmukelwoa okungelacala (esilesimo sowabelayo ama-
grasia) utbude baso sibe ngamafiti omabili, emaceleni ktfakwe izi-
tsha ezimbili ezilamaluba lezibane ezibobayo ezimbili. ?igJkS:/eso-
kunene lkvesifanekiso, futi ngapombidhlanai kwaso iVexillum loba
iflagi leLijioini Lesi- sifanekiso sifojekisa inKosikazi ehlala
pakvati kwcanbuto ayo. ,Ngakoke ialit-re lingohliukcuaiswa letafula
lomhlangano, futi ial-itare limiswe isifanekiso singahali ng.-
pandble kwomkumbi wvbomrhlangano. Amazwi okuti "Legio ivariae"
angatungwa elenjini, kungezabolwa ibizo lePresidium, Kuti ku-
vulwa umhlang.ano izibane ezimbili ziyakanyiswa. Kusukela esi-
katini lesi inxoxo yonke iyacina. AboLijioni abapuza ukufika se-
kukulekwa imikuleko yokuvula, bafanele baguqe bazikuilekele imi-
kuleko pezu kweTessera elindela iRosali leminye eluadela iRosalii

Ngokunjalo abomhlangano abcnelvwe yikupumia kungakapeli umbhlan-
gano bafenele bacele imvumo yomgcinisiblalo, besebeguqa pansi,
batsho: "Siyabalekela kuwe, nqoba yetu" lemikulel.kw-La elandelayo
epepeni yomkuleko. Umhlangano ufonele uqale ngesikati asimisiwe-
yo, umgcinisiholol asale elopepa elitshengisa umsebenzi owenzi-
wayo.
7. Imiteto emine eyinhloko yabeLijioni efanele ukufundwa
omhlanganweni wokuqala. wazo zonke izinyanga.
Isibopo soweLijioni sifuna loko kibo bonke abon langano:

1. Ukuba kona ngesikati esiyiso lesimisiweyo emlJ.angani& eni wa-
zo zonke iviki zoPresidium, lokubika kona isenzo esilingeneyo
lesizwakalayo somsebenzi owonziweyo.


2. Ukukuleka insuku ngensuku iKatena.- 9 -


3. Ulcwenza umsebenzi otile obonakalayo oweLijioni ngomoya
wokukolwa sibe moya munye looaria, ngendhlela inye yokuti kulabo
abasetshenzelwayo lakulabo abomhlangano kanye lati inKosi yetu
ngokwayo ibuye ibonakale, ikonzwe ngularia uMiina.

4. Ukulondolozisa imfihlo yazo zonke izindaba ozik ulunywa cm-
hlanganweni, loba ezifundwa mayelana lokupata unsebenzi weLijioni.

8. Ukuqamba eminye imisebenzi.
(Imisebenzi le iyavezwa nje ngolwazi langemvumo yompriste.)
Ukufunda incwadi yeLijioni.
UEufunda ngekanda imilkuleki yeKatena. (Abangazi ukufunda ba-
fundiswe ngabanye.)
Ukuhanmbela abagulayo emakaya abo loba ezibedhlela.
Ukukulekeldc abagulayo lokubakulekisa.
Ukusiza abagulayo lapa befuna ukvwemrukela amcSakramente asante,
ikakulu engozini yokufa.
Ukufundela ogulayo izahluko zencwadi yolaromoya loba ezencwadi
evuselola umnoya wake lemlibazisayo kamnnandi.
Ukusebenzela abagulayo imisebonzi ebehlulayo ngenxa yobutaka-
taka babo, okunjongokubalimela insimu lokubatengela esitolo loku-
babadalela umtelo .endhlu, ukubabizela udokotela loba inesi(0mnan-
zayo), ukubatatela imiti, ukubalungisela indhlu, ikakulu leyo
abagulela kiyo, ukubagezisela, ukubapekela, laloko laloko.
Ukuhambela iqaba eligulayo, ukukuluma lalo ngoilimopezulu
langendaba ezimayelana losindiso.
Ukufunzelela amaProtestante lamaqaba agulayo uku.ba avuise uku-
hanjelwa ngumpriste lokuba azinikele emikulekweni yake.
Ukuvuselela omnaLolwa adondayo ukuba ayo emiseni osante ngesonto
amulele amaSAlcramente aoante.
- 10 -


Ukutanda uakusiza ngoluhlak ~'nipa langentshisakalo ameC atolike
anje ebona izixako ezinkulu oziwavimbela u:'iy:. ecavweni.
Ukusiza izihambi ezivela ezindoaweni ezikatohana ezingapatanga
izincwadi zombapatizo lezehluleka ukuzizuza ngokuzibalela kum-
priste welizwe lazo.
Ukunxusa abEangasivrp amaKatolike ukuba bangene enkonzweni yen-
Hlangano yakiti, iklakulu ngnmalanga amakulu ngesifiso sokubazuzela
enHlanganweni.
Uukukutaza abantwana abangamaiEc tolike abalabazali abangamaqaba
loba ocmarotestante, ukuba bangadondi ukrvemukela manaSalramente
asante, ikaklulu ngesikati sePasika.
Ukusiza umpriste, lapa kufunwa imvumo yokungenisa enHlangan-.
weni ekatolike abanatwans babazeall abagama~qqab loba amaProtestante,
lapa bona befunda esikolweni szm-a~atolike, loba sebelungiselvwe
ngokwaneleyo.
Ukusiza umtshumayeli loba umpriste ekufundiseni abasafundela
amaqiniso amakulu okolo lemikuleko.
Ukusiza abafelweyo uvkwemba iliba-la-pa kungunikubo wakona.
Ukuqapelisisa abantwvana bofileyo ukuba babekona esikolweni
lasesontweni,
Ukumazisa umpriste lapa ogulayo otile emfuna. Isaziso lesi
sifanele siqeabe indhlu loba mvuzi, lapa kulidoropo siq~mbe ibizo
lomgwaqo lenombolo yendhlu, lapa ,kuliplazi siqauibe ibizo lepulazi.
Ukutshela umpriste lap.a lukona iKatolike elifuna ukutshada
ngapandhle kwmenH gangano, llapa amalobolo esensiwa kungasoze
kulungiswe umtshado ven:ilangano, ikakulu lapa omunye wabafuna
ukutatana engasilo iIKatolike, ongaba isikubekiso komunye oli-
Katolike.
Ukubika kumpriste lbea abayizifiki endaweni yake.
Ukuzenza ingelosi elondolozayo kulabo abasafundela umbapatizo,
ukuba babekona esifundweni ngesikati esimisiveyo.
Ul-.uqcpeliaissa abazali abngakataliyo abalibala ukuleta usane
embapatizweni omsante.

- 11 -


Ukuvuma kalula ukumela umntwana embapatizweni, lapa eceliwe
ngabazali.
Ukuzinikela ngolkwake emsebenzini wokutolikela abapriste bakwe-
linye ilizwe, lapa besenza intshumayelo loba belokukuluma labanye.
Ukukonzela umpriste ngoklatulokisa ecaweni langokuqala izingoma
langokulungisa ialitare.
Ukuba umgcihisihlilo loba umacalane wePresidium esand' ukumiwca.-
Ukub.a ungcinisihlalo wePresidiurn yabasebanciny'ane (Junior).
IUkusiza umpristo 2okuhsm~hambiseni imihlIngano elungileyo enjengo-
wabantv~ena bak oLria, ovwrnadodackazi kcaAnrina omsante, owenHliziyo ka-
Yesu, owombutano olungileyo, mXaWayfarer loba aaPasthfinder.
Ukumeleksella umnpriste lapa kubodwa ekuceciseni icawe lamnaali-
tare lapa kuzabakona ilanga elikulu.
Uklufundisa abafa ca ukukonza lokubfundisa imikuleko ngesiLatini.
Ukufundisa abornhlangano vroLijioni bangazi ikubbala loba ulcufunda
imikuleko yeKatens.
Ulkkatalela camoncwaba lokususa umcula kirwo.
Ukukcokala izipofu endaweni yazo kona ecaweni, esiblalweni soku-
vuma lendaweni yokwemukela.
Ukusiza abafayo, ikakulu lapa umjpriste engeko lalapa umtshuma-
yeli ekatshana. Ukubasiza ulkuba babuyiselwe igrasia olilungisayo.
Nxa ofayo eliqoba. kufunekia uluba afundiswe ngenhlcamvu zokolo ezim-_
fitshane, lokuba avusolele isenzo sokukolwa lokutemba lokutanda.
azisole ngezono za2e, abapactizwe, Ngalindhlela ofayo uyalungiseowa
ukuba aofike elizweni elizayo. I xa ofayo eliProtestante elabapatiz-
wa ngendhlela engaeoto, ukulungiselwa kwalo kvenzivra ngoncazelo
ekona ekucineni kwoncwadi le. OweLijioni' ufanele aqapele ekwen-
zeni kwake, angaqabu.ka esemulkelela inHlangano uiruntu ohlezi lomfazi
loba Jendoda kungel amtshado oyiwo, Ukuauso isikubeki o esinjalo
kuyafuneka kakulu, lapa uxmbapatizo ungaba ngoyiwo,

Ukuvuselela ngomusa emakolwa- ukuba azihlanganise lemihlangano
elungileyo.
Ukuveza amabizo amaKatolike slungileyo angangena eamhlanganweni
weLijioni. Loku kufanele kw-enzivw ngokuqapelisa okukulu, ngoba
abantu ababi bangaleta u.oya omubi ePresidium.
Ukuhlamcbola amaKatoliLke loba ab.-fundela unabapatizo abthlala ema-
lokitshini loba emapulazini, uulzoe bahlanganiswe ngezilayo zom-
priste, bakulekiswe, bafundisvwe iKatokisma lezifundo zeBayibilini
lemikuleko lezingoma zccawvenio
Ukubambela umpriste ozindawoni ezikatshama, lapa kungowatshwa-
ikolwa, ukusiza elibeni ngokukuleka, ngokvullabela langokutsho
amazwana ngezokolo.
Ukuqapelisisa amaKatolike, ikcalu amoxitombazana emu!kela isalra-
mente lealitare elisante egqoge olkuncolileyo 'lok-udabu-kileyo loba
okuyangisaQyo ,
Ukuvura ukutvwla umtunzi lam clagi lapa kubocdwa kuleso~kramnente
lealitore elisanto sibili.
Ukuhasmbela izincdhlu eziqgatshiweyo, amahostele, amajele(emadoro-
peni amaelulu) lezindawo oluhlala abaibimeleyo.
Ukuhambela amahostele apetwe ngabeLijipni4
Ukuuhambela imizi yabantu ukuze kulkuliswe indumias yokubeka
inHliziyo estate sibili kaYesu ibe yinKosi yomuzij
Uk-usiza Wcubalweni kwvnealolwja (Parish Census).
Ukuhambi s kwabanye izincwadi ezikatolike ,
Ukwvenza imibutano ya-aKc-.tolike ukuba kuzuzakele imidhlialo
elungileyo lolCtazana k'w~macblwam
Ukulungisola abantu indwo laopa abcangazuza kona izincvradi ezi-
katoliko ukuze babe lexotsha lokuzitenge
Ukubuta bonko abant-wanac emiseni esalnte ngosuku Iwesonto.
Ukuhambela amakaya abamtwvana. njengoba benjengezivulo zemizi *
yabazali, kunjalo bazakuba yizivulo ezivula inhliziyo lemipefumulo
yab azali
Ukufundisa abairiwa na iniiundiso yobuKristiane.


C


- 13 -


Ukuhambisa imibutano yabanntwana.
UkLufunda ezokolo olukatolike ngeseluleko sompriste, ukuze kuti
imibuzo emayelana lokolo olukatolike ipendulwe.
Umvuselolo owenzelwa izisebenzi ezikatolike.
Ukubutvra Icwabancedisi boLijioni lokubak1,talela.
Ukusebenzell konke olkwasealitareni.
Ukulondoloza icawe ihltle inhle ingelancekoza.
Ulukcatalel ukuba iRosali esante ikulckwe ngamalanga mamulu.
lalapa .kungccwat shwa umuntu.
Imisobenzi eyenzelwa ukwandisa ukolo Ivcabezizwe.
Ukusale. lomntwana wonina oliKatolike, lapa efuna iaikati sokuya
emiseni esante.

9. Imikuleko yePresidiumo (Tessera)


ISAHLUKO I7.o

Ukuba ngoweLijioni.

1. Ukungena k~wesiceli.
Iziceli zingeza ngeniswa ngokupangisa, anti umgcinisiblalo
uzeJkuloliisa kumbe isiceli lesi esifuna ukungeniswa siyagcmalisa
yini imiteto ofunekayo. IsiOeli sifanele sibe'ngumuntu olungileyo
olentando yokusiza abapriste cmzsamweni wokusindisa imipefumnulo,
Umelwe 1 e b guemuntu otobileyo blungele ukwenza unsebenzi.lo awunik-
wa nguargcinisibalo lolentando yokulondoloza imiteto yeLijioni.
Dianele abe leminyvka ongapezu kuka 18, Ixa umgcinisihialo ovumela
ukuba isiceli singene, ufanelo a~nmelano lomlayi wolkomoya woPre-
sidiuma. Nxa engasoli luto isicoli singomukAelwao Singakangeniswv.
pakati kwaboeLijioni isicli sifanele'siqedo kuqala isikati evitilo
'\
- 14 -


sokuhlolvwa lesi skati sifele fce sibe zinyanga ezintatu, kodwa
kwesinye isikati kufiseka vukluba isikati sokuhlolwa selulvwe sibe
sidanyana, kwvrnziwe ngendhlela isiceli esitshisakala ngayo. NTgum-
sebenzi vrempela wabagcinisililalo ababambelayo (Vice-Presidents),
ukuba bakangele iziceli lezi.

2, Ukvremukalwa okupeleleyo kwesiceli.
Nxa umgcinisihlalo esebonile ulkuti isiceli sazilungiselela ngo-
kufaneleyo ukweraukelwa kwxaso, uyasazisa ngotCemukelwa kwvaso kuse-
lesikati esingaka ngeviki. Ngaleyo viki isiceli sifanele ukuzi-
jsyeza amazywi lemikumnbulo eyesitembiso, ulkuze kuti nxa semukelwa
ngokwenpela sazi ukulsifunda ksalula, sisiqonde kuhle, sibe lokucope-
,lela. Kuti emhblanganwveni masinya kunglkulekwl a iKatena bonke abom-
hlJangano basale bemi, iVexilluma isondezwe kiso isiceli, okuyisona
esibamba ngesaOndvla senxele ipepa elilamzaai esitembiso, sisifunde
ngelizvri elikulu, silifake ibizo laso ehdaweni efaneleyo. Kiuti
lapa siqola ukufuTinda isialuco sesitatu sesiternbiso :Esokuti "Ke
sengibamba ngecandhla cami ioibonaalico camabuto kakiaria" isiceli
siyafaka isandhla cokunene pezu kvoluti 'weVexilliun, siaihlalioe
k ona kuze kupele ukufunda isitembiso. Sekupelile oweLijioni lo
omutsha uyabuciswa ngunmpriate, (lapa ekona). Besekubalwa ibizo
lake encwvadini yeLijioni. EFva kwalolko abonmhlangano bayahlala
pansi, batchunyayezwe, becekuloandela indclela equtc;lw ngayo umoe-
benzi womhlangano. Lcpa isiceli Oinga--wazi u.furnd.a singalandela
umgciniisihlalo eoifundela.

3. Isiteihbiso cabeLijioni.
E, Moya omSante kakulu, mina .. ......,0a ngifisa ukungena
lamhla ngibe libuto l.ik.la-ria. Njengoba ngisazi ukuti -ngingaze
ngenza luto oluyilo igokwolnai, ngiyakurxusa ukuba wehlele kimi, ngi-
gcwale wena. ukuze kuti lezenzvowaa zi ai ziqiniswe ngamandhlJc ako
zibe ngezokwenza okutandwa nguwe. I Kodwa ngiyaqonda ukuti wena


S15

oweBla ukuze kuti uhlezi ngoYesu iKristo ngokutsha umhlaba, autcn-
danga uvkwenza loku ngapandhh1 kwokuba ukwenze ngoMaria; ngapandhle
kwake asilako ukukwazi lokukuktanda. Nguye umabeli wezipo zako zon-
ke, kanye lezilungo lamagrasia onke, akwabele labo abamtokozisayo,
ngesikati sokuba etokoza, langokuba ngako, langesimo sokutokoza
kwvake. Kuyangikanyela futi ukuti imfihlo yenkonzo epeleleyo ye-
buto li:a'Tria, yiko ukuzihlanganisa ngokupeleleyo laye yena ohla-
ngene lawe ngokupeleleyo,
Ke, songibmnba ngcsandhla sami isibonakaliso samabuto kaJiaria
esifuna ukuveza pambi kwamehio etu lezi into. Ngimi pambi kvake
njengebuto lake lanjengomntwana wake. Kunjalo ke ngiyanikela konke
ukutermba lkwami kuye. Ungunina wompefumulo vamci. Sinhliziyonye
laye. Ngalinhliziyo eyodwa atsho futi lawo caanzvi asendulo okuti:
"Nank' umuntu wenKosi". Wena Ice upinde -usondele kuye ub'ususenza
izinto ezinkulu. Vuma ke lukuba mcandhla ako- angelekelele, angene
empefumulreni wami ngomlilo longotndo. Uwvenze ube munyo lotando,
lentando koaaria eyolusindisa umnhlaba. Kona ngizakuba mhlope kuye
owaomenza engel.accla, kona kuzakuti ngokusizwa nguye ulristo inKosi
ycai ikule kimi, .tcuze kuti silolario. uNina simlete em~ilhabeni lase-
mipefumulweni emdingayo. Konea kuzakuti imipefumulo leyo kanye lami,
ekunqobeni kwetu, sibuse kcanye loMaria ngodumo lwobuTatu obuSante
kakulu kuze kube lapakade.
Ngiyatemba 'ke ukuti ngokunjclo.uzangemukela ungisebenzise-
wenze'lamhla nje ubutakatak a bami bupenduke omandhla. Ngiyasitata
isikundhlla sami ezigabeni zebuto lika iLIria, ngiyatembisa inkonzo
etembekileyo, ngiyatobela imileyo yalo ngokupeloleyo; yona engi-
hlanganisa lalabo esingamabuto.kanye labo; yona esihialisayo sibe
impi; isiqondise ekuihambeni kvietu loMaria, ukuba sonze intando ya-
ko, senze izimangaliso zeko zegrasih, ezizaikuvuselela u~2rhlabd futi,
zimise pezu kIvabo bonke umbuso w~ko, lroya omSante kakulu.
Ebizveni likaYise lelenDodana lelikclioya omScante, Amen.

4. Ukupinda isickati sokuhlolwa lesitembiso.
Nxa oweLijioni esima ukuba ngoweLijioni langasipi isisusa, kuti
abuye afise ukuzihlanganisa futi leLijioni, ubopekile tuiqqla
njengesiceli (candidate); angemukelwa nje emva .kw1esikati esitile
sokuhlolwa, emva kuvokuba esepinde uksusenza isitembisoo

5. IPresidium zabesilisa labesifazana.
Lapa kcufuneka kungamiswa iPresidium zabesilisa kanye labesifaza-
na, loku kuti izigaha ezihlangoniswa ngabe.ilisa labesifazana,
ngabaf ana laman-kazana,

6. Indhlela yokubizana kviabomhilangano wePresidium.
ixa oweLijioni ekuluma lomunye oweLijioni kona ernmlanganweni
uyambiza ngokuti "umzallwane".

7. Upau InwovreLijioni.(badge).
Umfanekiso omncinyane weVexillum ungapatwa ube lupau, ungafakwva
ngabeLijioni abasebenzayo abesikundlhla solkuqala, nxa hklcona iEncon-
zo esontweni, nxa kuhanjelwa ezindaweni eziso lte, loba emibutanwe-
ni evunyelwe ngamlaatolike., (futi n;a kuvuima iKu-ia) lapa.kusenzij7wa
umsebenzi weLijioni. Upau lolu kalufakwa ngesikati sokuhlolwa lo-
ba emisebenzini yezinsuku loba ng~~l.bo abesikumndlhla sabancinyone
loba ngabesikundhla sahanoedisi Upau. olunje lulbizwa ngokuti
"Vexillina".,

8. IsiBmo esikudhlwana sokuba ngoweLijioni esitiw7a
yisigaba sabePretorian.
Nxa oweLijioni esizwa ulckti uqutishvwa lutando lukaMLimopezulu
ukuba azinikele ngenhliziyo enkuuiu emisebenzini yeLi:jioni angaze-
tesa izibopo zomlindanKosi welrrotoriac. Tzibopoo zomiyr' ndiKosi we-


- 16 -
- 17 -


Pretorian yilezo:
a) Ukutsho zonke insuku yonke imikuleko epet-"e eTosecra-yc-
Lijioni.
b) Ukutsho zonke insuku iOffice etize (imiluclc.co yesibopo) e-vun-
ywa yinHlangano njengeOffice encinyano koazria omoanto lobu iOffi-
ce oncinyane yokwEmukelwa okungelocala iOffice L:7:Tv cl omsates,
loba inxenye enkudhlwana yeOffice yabapriste,
c) Ukuba kona zonke insuku emiseni esante .lokwemikcela amalanga.
onke.
d) Umgcinisihlalo uzabala ibizo lake en'owadini 7b~;ePretoria:n
kodwa amabizo lawo kavezwa obala.
e) AbePretorian lakona beqinisa kakulu emisebenzini yonke ye--
Lijioni kabalamalungelo lemfanolo onkulu kJuIlabanye, kodwa banjeng-
abanye beLijioni bapetwe ngumgcinisihlalo wePresidium.

9. Ukuti iLijioni inanzelela njani abayo c.sbef:ile
a) Kuti lapa sekupelile impi, lovoLijioni esefile njengeqawor
iPresidium ipangise ukuba umnpefumulo wake wenzelwe iMisa oesante
b) Yilowo lalowo wePresidium umelwe uakumkulekela yonke imikuleko
yeLijioni kanye leRosali esante olcungenani kanye ngentando le,
c AbeLijioni bonke kungasibo abePresidium yofileyo kodwa babe
kona .eMiseni esante lasekungcwatshweni lkwesidu,.bu sake. Kuyafiseka
uk4uba iRoseli esante leminye imikuleko yeLijioni ikulelce lapa
ofileyo esangcwatshwa ? sekwenziwe imikuleko ngo rhr.bo wenIlangan o.
d) Kuyatenjwa'ukuti ley amikuleko ikulekwe kanengi isidunbu
singakafihlwa.
e) Yonke iminyaka ngenyanga kIcovember zonke iPresidium zizabo-
na ukuba imipefmurulo yabafileyo beLijioni yenzelwe iMisa estate
kungasi Misa yabafileyo bePresidium inye, hodwa eyabomblaba wornke.,
I~isa le yenzelwa abezigaba zonke zaboLijioni, Uimikielo weMisal
kaNovember lalowo owelisa eyonzelYa oweLijioni ofileyo owesikun-L
dhla sokuqala utatwa esikwa meni somuhlang:ano


18 -

ISAHLUK0 IV

Ukumiswa lesikati sabapatizilcundhla zePresidium.

1. Ukuketwa kwabapatizikundhla.
Ukuketa abapatizikundhla kuyindaba yomlayi wokwomoya lomgcinisi-
hlalo waleyo Presidium, TUk-uueta kwabo ngokwomku'bq kuvunywa yiKuria
loba ngababusi baleli buto, njengoba bona bevsma ukwazi ukuquma
kuhle ukuti yibapi abalungele kekulu ukupata lezi izikundhla. Futi
indhlela le ivimb ukupendhla izimianelo zalowo lalowo ozetulayo
ekuketweni emhlonganweni wePresidium. Loku kumayelana lePresidium
ezikatshana lalezo ezihlanganiswa leKuria, njengoba ungciniaihlalo
waleli buto ezuza amandhla I. ilayi v:o;;rorroya lomgcinisihlalo waleyo
Presidium ekukoteni abapatizikundhla abaraneloyo.

2. Ukuvunyva kvabaketiweyo yiKuria.
Ibizo lompoatisikundhla oketiweyo lizakwaziswa eKuria. Nxa benge-
lakusola luto bazcinvuma oketiveyo ngumlayi wokwomoya lomgcinisihla-
lo wePresicium.

3. Isikati sokupata isikundhia,
Bonke abapatizikundhlla bcaleja ezilundhleni iminy ca emitatu
elandelayo. Siti secipelilc lesi sikati banUgbuya baciselwe futi
esinye isikati scminyacka emitcatu ITjalo 2o oketiweyo angapata isi-
kundhla soneso ePresidium yonaleyo I abili nSesikati osilandelanayo.
Kanti angCais u esikundhleni soneso lTwenye iPresdium loba iwesinye
isikundhla eresidijum ydnaleyo, nxc eseqode iziLccti ezimbili ozi-
landelanayo esikundhleoni soncso lasePresidlim yonalyo. Kut.i soku-
dhlule ininyacka emitata yenra lc;,ro um'ntu. a-gc.oauya. anii selwe i sikundha
soneso ePresidium yonaleyo, Kar'.ti iTribune ingaisolwa: izikati
ezingapezu kweziubili ezilandelonc:yo
- 19 -.


4. Ukukut shwva kvwomp at i s ilunchla a
UTgcinisihlclo oePresidium eonva Lvwokuvurelana laebanye abaoatizi-
kundhla bekanye lomlayi wok~comoya bazob laman.hi.a okuupa lupia ctpi
owomhlangano wePresidium. Lolku konke kulfuna ukuvunywa yiKuria lo-
ba ngabanye ababusi abaseduzane klaaulu. ngokupakana laliPresidiumu

5.
Ngesikati escalolwa ngaso oweLiiioni angabombela nje omunye esi-
kundhleni kube olkesikati esitile, Lapa selucpelile isikati soku-
blolwa, isikundhla sake simelwe ukuvunyrvwa, lesikati lesi apete nga-
,so siyabalwa sisuswa esikatini seminyaka emitatu.


ISA4iLUKO V.

Izibopo lamalungelo abapatizikundhl&.

1. Umlayi wolkomoya.
NTengoba tumpriste elhlala ecindezel'.a kanengi yikuswela abamsiza-
yo emsebenzini omkulu wokusindisa ijmipefurmulo lowokukatalela izin-
swelo zayo zolvkomoya, ufomnele aqapelisise ngesineke ibuto lelo
1makolwa aziketela ulcumsni:a ePresidiumn yeLijioni.
a) Uzabatshisakalisa umoya wvokuzidela okuyiko, uzabazisisa imi-
teto yeLijioni, abagcwcaise ngotando lIukaYesu lolukolTina wake odu-
mieekayo ngeiinkulumo zake ezimfitshsane emva kowokuluklelkwa kweKate-
na. Futa uzabxnggenisa emsebonzini weLijioni ngokufundisa umoya
wokukuleka. Kanye ngotny-aka uzabatshumayeza umvuselelo.
b) Akula' siceli esingemulcelwa loba oweLijioni akutshwe ngapan-
dhle kwokubuza umqondo wake, Kasoze avumele amowsela afoehlele esi-
bayeni sezimvu zake eziketiweyo.
c) Mayelana lokuma kwomlayi wokwomoya pakati kwePresidium ung-
owomhlangano opeleleyo webuto lake, ungumfundisi lomeluleki lom-
kokeli njengoba kufuneka, kodvwa ufanele bone ukuti hazigaxi pezu


- 20 -


kwendaba zomgcinisihlalo kungelamfanelo. Kodwa amfundise ukuti
akokele njani iPresidium yake ngeseluleko sake, Umgcinisihlalo on-
je uzazuza amandhJa okukokela kuble iPresidium yake engesabi luto,
lanxa umpriste engeko.
d. Lakona umpriste engakvenzi okunye ngpandhle kwokufundishi
lokweluleke okuyiko, uzahlolisisa izifundiso ezetulwa kulabo abom-
hlangano, abone ukuti ziyavumelana yini lamaqiniso ayiwo awenHlan-
gano ekatoliken
e, Kuti lapa imikuleko yeKatena isikulekiwe, umpriste uzavusele-
la abeLijioni ngomaazwanac Nxa engeko umgcinisihlalo uzakuluma ku-
labo abakona, loba anxuse omunye amkulumele. Umpriste uzabafundisa
indhlela efaneleyo abangasebenzisana ngayo laye emzamweni wokusin-
disa imipefumulo ngokwemiteto leseluleko soalumhl.aango kcaMaria,
Uzabagcwalisa ngetemba elikulu kuamaa lo obusisiweyo, uzabanisa
isibindi esifanele amabuto, ukuze kuti bangadanisoki, nxa bengapu-
meleli omsobenzini wabo, anti bakangelo yona inKosikazi yetu
engenza ukuba sinqobo, lanxa sizame isikati osidoe
f, Ekupeleni 1vwoihlangano nmlayi vwokwomoya uzmbusish abeLijioni.
g. Lanxa umlayi wokwomoya engaaigaxi ezindabeni zomgcinisihlalo,'
ulelungelo lokumisa ukuautstha kwomnhlangauo mayelana lendba z oko-
lo lezokulunga lelazokuhanaba wonzela ukuzuza isiqumo sompriste ope-
te amakolva loba esooBishopi.
h. Umlayi wokwomoya uniswa esilkundhlleni sake ngumpriste opete
camkolva loba ngumBishopi. UyapaZte lesi sikundhla ngokutandaa kmwaS
bo.
i. Umlayi wokwlomoya kallakuzuza cala ngezikweleti ezenziwe nga-
pcndhle kweseluleko sake.
k, Umlayi wokwomoya uleliagelo lokuba kona emihcinganweni' yeKu-
ria, ngoba layoe ungumpatisikundhla wreoP-residium.i
- 21 -


2, Umgcinisihlalo wePresidium.
a) Isibopo esikulu somgciiisihlalo sifanele sibe yileso ab'ekona
emihlanganweni yeKuria okuyiyona iPresidiunm inimatela kona, kuti
ngaloku langamanye amalungelo azame ukuba iPresidiumn ihlalo ibambo-
ne ngolkwamandhhla leLijicni.
b) Emihlanganwoni yeLijioni umgoinislhlalo uzahlala esihlcJlwni,
aqube umsebenzi,
o) Uyabanika chbomihlcangano umsebenzi wabo, ayomukele imisebenzi
obayibikeayo. UzoJkkubula uLuti ulapa njengesisebenzi seLijioni
etembekile ukuze aqube umsebenzi ngendhlela eyiyo kizo zonke izin-
daba. Nxa eposisa ebuduneni bake. uzenza ongatembekile weLijionio
Amabuto alumhlaba abengati yibubi obumnangalisayo abengahlaulisisa
kakulu owonayo ngokoImjElo
d) Nguye kakulu oweteswa umlandu owokubona ukuba indawo yoku-
hlangano ilungiselel.ze, loku kuti kube kona umoya owanoleyo lezi-
hlalo ozinengi, ukuba umhlangano uoalwe ngesikati osiyio.
e) Ucaqalise umhlangano ngesikati eaimisiweyo, aqamule imiseben-
zi ngeoikati asimisiweyo uluze kukulelke iKateoa, avale umhlangano
ngesikati esimisiweyo, abe lewatshi pambi kwake, lapa kungenzeka.
f) Uzakweluleka abonisiee abanye abapatizikundhla ekwenzeni izi-
bopo awbo.
g) Uzaqapelisa' abomhlangoano abasebenza hakulu, angabaqamba eKu-
ria ukuze bangeniswe ezikund hleni ezingelabapati kweyake iPresi-
dium loba kwenye indawo. Njengoba imrpumrelelo yePresidium ezuzaka-
la ngoauhlakalnpa kwabapatizikundhla bayo, kube yikutaba kwomgcini-
sihlalo ukuveza aba;faieleyoasebenzele ngako isikati esipambili
seLijioni.
h) Kibo konke abeLijioni uyatshengisa isimo esipakemeyo somoya
lesentshisakalo engazitateli imisebenzi engage yenziwa ngabanye
abomhlEnganoi 'wake
i) Uzakumbula Uj--'.':r'.-ukubika ngokunyenyeze langelizwi elincinya-
ne kuyizilc zomhlangano eH uti esakokela wona ufanele akulume nge-
lizwi elizwoka.layo kibo bonrce, xna elitcumbisa kuloku,. uzafumana
abomilangono bake bebika nagmazwiL angazwikalisisiyo, masinyane
umalangano usuke udondeo


- 22 -


k) Kuyisibopo sake uvuba ngulowo lalowo abikLe umsebenzi olinge-
neyo, azuze mcaqiniso ngemibuzo etobekileyo kulabo abalenhloni
labangakajayeli, lokubc, afinyeze ukubikae loko, lakon, Icungaye ku-
luge kjakulu, .kuyingozi yolculahla inxenye enkulu yeeiksati esikona.
1) Uzakweza umoya wobuzalwane ePresidium, esazi ukuti lapa unga-
seko wona konke kakuseko nya. Ufanele ngokwake atshengiae utando
olukulu alalo kibo bonke cabonmhlangano; futi abe yisibonelo sokuto-
ba okukulu. Ahambe ngelizwi lenKosi eliti. "Lowo ozakuba ngowoku-
qala pakati kwenu kabe yisicaka senu". (Math.20,27).
m) Uzakuvv.seella abomhlangano wake, ulcuba baveze imikumbulo ya-
bo baze bavume ukusiza lokuzinikela ezindabeni ezingasizo zabo.
Akulise eniliziywveni zabo inkutalo enkulu kiyo yonke imisebenzi
yePresidium.
n) Akolwe ukuti umsebenzi walowo lalowo owomhlangano wenziwe:
1. Ngomoya oyiwo.
2. Ngendhlela eyiyo.
3. Ukuba kornke ok1uhle kulunwe kuzuzakale ngeqiniso iLijioni
engakufisa ezintwoni zonko.
4. Ukuba .upendhlwe k~vabor6langano umoya wokubuyelela imise-
benzi eyasetshenzwayo.
o) Abone ukuba ngulowo lalowo owomhlangano. c'cupe isineke, azi-
dele ngokviamardhl a ake.
p) Umgcinisi3lolo obona ukuti iPresidium yake isiqala ukulahle-
kelwa ngumoya oyiwo oqinileyo, ufanelo ukukvulumisana leKuria ngen-
dhlela obelhutanda lukihanjwa ngayo; futi n3za kufunwa ukwehliselwa
kwake endimeni yokuba ngowor hLongano, avumele ngokuzitoba isiqumo
lesi esazi u-muti 1umtolisa yenao lePresidium isibusiso esikulu.
q) Njengabanyeo bmhiiangano uzazcina izibopo zomblangano ngokwen-
za yonke imisebenzi ejaye.kileyo yePresidium -langokubika ngayo em-


- 23 -


hlanganweni. Ati esenza njalo atshengise abeLijioni ukuti kabeli
abanye umsebenzi kodwa nje, 'ufanele awenze ngokwake.
r) Ufanele abe laso zonke izinto ezifunekayo kakulu esililweni
salowo lalowo umkokeli wesenzo sobukatolike, ngitaho isilungo soku-
vuma ukuqondiswa yinHlangano efundisayo, umoya wokuzidela lowotan-
to lowokuzwana leminye imihlangano lalabo abckiyo.
s) Umgcinisihlalo wePresidium eseqondisene lomlayi wolokomoya la-
banye abapatizikundhla uzakuba- lamandhla okukupa laupi owomhlangano
ePresidium ngesisusa esikuluz futi kabalakulandiswa ngabomhlangano
ngesenzo esinje. Umgcinisihlalo kodwa umelwe ukwetula indaba le
pambi kweKuria atsho izizatu zake lokunceda iKuria yenze isiqumo.
t) Umgcinisihlalo angavumela owomhlangano otile ukuba azihlanga-
nise lenye iPresidium, abe ngoweLijioni wempela.
u) Lapa umgcinisiblalo efumananukuti kunzima ukugoina izibopo
zesikundhil sake, angakulumisana lomlayi wokwomoya ngezixako zake.
Angabi lenhliziyo encinyane, nxa ebona izixako esaqala. Ngokuqube-
ka kwesikati uzajayela umsebenzi, afunde ngokubona aze eluleke
ukuti kwenziwa njani.
v) Umgcinisihlalo ndaywonye lomabalane bazayazisa iKuria konye
ngenyanga loba kanye ngozinyanga ezimbili njengokulungisana leKuria
ukuti iquba njani iPresidium yake. Kabili ngomnyaka zonke izenzo
zibikwe ngokulandelana.

3. Umgcinisillalo obambelayo.
a) Umbambeli womgcinisihlalo uyaquba umsebenzi, nxa umgcinisihla-
lo engeko.
b) Uhlala eselekelela umgcinisihlalo ekuyipateni iPresidium las-
ekuhcunbiseni indaba zayo.
c) Ikakulu uyetesvw isibopo solkukangela labo -batsha emhlangan-
weni icuze bafundiswe ngezibopo zokuba ngowomhlangano, bazane la-
banye abomhl angano.
- 24 -


d) Umgcinisihlalo obambelayo uzagcina izincwadi zePresidium,
able abombhlangano, abike, alungise konke; nxa isikati sokuhlowa
sesipela; azise ukuti owormhlangano otile setanda ukuputa emblangan-
weni abesezama ukumvimbela ekuhlubiukeni iLijioni ngencwadi langenye
indhl ela,
e) Uzakangela ukuba isibopo sokukulekela aboahlangano asebefile
singayekelewa. Lesi sibopo silotshiwe encwadini yeLijioni esacluk-
weni sap0ti: "ILijioni inanzele".a njni abayo asebefile" (Isahl.3,9).
f) Uzahambela abomHlangano abagulayo, akatallole ukuba bahanjelwe
ngabanye abeLijioni.
g Uzakangela izinowadi zolkuhlowa kweziceli lezabancedisi,
h Uzakuba kona emihlanganweni yeKuria nxa kungenzeka.
i Kuyisibopo sake ukuhambela abancedisi lesokukatalela uluba
bahanjelwe, bazane labomhlangano abesikundhla sokuqala. Umelwe uku-
ba bone ukuba bagcine izibopo zabo.

4. Umabalane,
a) Umabalane ufanele.uklubala ngeyinki amnminiti egwalweni olu-
tize olufaneleyo.
b) Nguye ohlala elandiswa ngencwadi ezibalwayo zePresidium,
apendule inewadi ngoluvumelna' lomgcinisihlalo.
c) Agcine zonke incwadi zokubalelana, azenze ugwalo, ukuba azi-
kumbule, aziveze masinya mayelana lezaziso zakona.
d) Ngapandhle kwoomsebenzi wake umabalano ufanele enze umsebenzi
nje wcbeLijioni bonico kizo zonke iviki.
e) Lapa ebizwa yiKuria umabalane ufanele abe elungele ukuveza
izenzo ngokulandolayo:
1. 'Ngokuba kona.
2. Ngomsebenzi weviki zonke wabeLijioni.
3. Ngemibuzo.
4. Ngosizo olungaye luyafuneka.
5. Ngokukutshwva kwovormhlangano langesisusa sokwenza loku,
nxa kufuneka.

- 25 -


6. Ugabomhlangano abazihlangnanisa lenye iPresidiuim.
f) Kabili ngomnyaka uzabika izenzo ngokuma kwePresidium eKuria,
abuye apendule imibuzo evela eKuria.
g) Ufanele ukubakona emihlanganweni yeKuria.

5, Umpatisikiwama.
a) Umpatisikwanm uyeteswa isibopo solabadola lokwemukela yonke
imali ebadalwa njengesikweleti sePresidium loba eyemukelwa yiyo.
Futi umelwe ukuveza amapepa alotshiweyo acasisayo ngemali leyo
yesikwaoa.
b) Ufanele akangele ukuba kubutwe kiyo yonke imithlangano yePre-
sidium umnikello oposwa esikwoaeni ngendhl.ela yasensiteni.
c) Ekuyipatoei imali uyahamba nje ngokulayelwa yiPresidium.
d). Nxa. sekuhlangcanisiwe imali ufanele akumbuze iPresidium, ukuze
leyo c gapezulu itunyolwe eKuric~
e) Uf aIel abekona emihlcngonweni yeKtria,

Isaziso.
Umnikelo wesikwcma, sasensiteni ungasetshenziswa yiPresidium
ekukupeni izindhleko zempahla efunekayo njengokucecisa ialitare
lendhlu yesonto. Leyo engapezulu itunyelwa eKuriao IKuria iyayi-
patela imali leyo ukuraisa iPresidium ezintsha, ukuliambola ngokvcom-
toto iPresidium ezisemisiwe, ukutenga izincvwadi ezicindezolweyo
ezifunekayo ekunabiseni wumsebenzi weLijioni, etc.
Yonke imiqondo yozindhloeko ozintsha zePresidium ifunac ukubikvwa
eKuria, yikona izaquma loba lkukjona okungacith iracli kubi. IKuria
ingazetesi icala lokutata izilcweleti zokucqtba imisebeonzi yipi la-
ipi eyenziwa loba yipi iProsidium, loli ccla loCL:utatc izikweleti .
ngoloPresipel Lpa pel iPredium eupelala tize lob,1o tumhlanga-
no otize weLijioni, ume ukusebonza njongobuto lo-ijioni, ubunini
- 26 -


beVexillun lezinye izimpahla zeLijioni kubnyela kulelo buto elise-
duze layo iPresidium ngobukulu loba ngesitunzi salo.

6. UTribune.
a) UTribune uyindoda ekona emihlanganweni yePresidiua yabesi-
faZana esiza emisebenzini yayo
b) Ufanele ajayel~ae lendhlela yemisebenzi yotando leyempilo
eyenziwayo kuleyo ndawo, lemiblangano yokusiza abayanga, izipofu,
izilima lentandane.
c) Nxa abeLijioni behlangana labantu befuna ukusizwa ngempahla,
bayazisa lolku kuTribune. Yena uzasondela kubakokeli balimihlanga-
no ukuze azuze ngalindhlela usizo olufunokayoo
d) IPresidium ngolwayo kaivunyelwe ukusiza ngempabhla abaziswe-
.layo, kupela ngalimihlangano yokusiza. Usizo lwok~Tomnoya luyanikwa
'kodwa.
e) UTribune uzabakona emihlanganweni yeK:iria.


ISAILUKI VI.

Abancedisi

1. Ukuba ngoweLijioni yesikundhla sabancedisi lumi- kaiulu
ngokufuieka kwomikuleko lol-kvasana lr:abaSmate.
Umncedisi ngokukuleka ungumikandi wezikcali zokLwav zeLijioni.
Amabuto abezaknvehlulelka ukulwa isikati side ebengapiTvw ukludlhla
lezikali yilaba abahlla emnlaya. Kxuijalo k ce izilwi zikaMaria zi-
fund ukwxelekelelwa ngabehlulekayo ukluya empini yolkwomioya. Iziksali
zeLijioni zingumluileko lezenzo zokuzincitslha. Lezi zikali zinga-
Ian dwa zibe zinengi ngabor-nihlngcno wobanoedisi. Futi kufojaelo ku-
be inkutalcb yaboLijioni yesilcundhla solkuarq.a l.lkba bazibutelele
abancedisi abanengi, ngoba umkuleko 'LgugiLtobo waso % zoaonke izilkali
zacmbuto. Ngapandhle kwomlayo IkL-iimopezuilu oti siboklaueka wona.- 27 -


umlkuleko uyafuneka kakulu kiwo onke amakolwa kaYeau Krieto, ngoba
nxa singakuleki'singazazuza =aagrasia osindiso lwetu. UYesu Kristo
wati: "Celanini, kona lizakupiwa; funanini, kona lizakufumana; qo-
qodaiini, kona lizakuuvulelwv." Ngakoke ofuna vmarasiia- aanengi
ufcnele acele, saftue, caoqode. Ngokukuleka izoni, izakufika zilun-
ge, futi sezilungile zipiwe amandhla okuqubekela zilegrasia. Ngoku-
kuleka siyazuza ukuyekelwa kwenlhlaulo yalesi sikati, futi aizuze
imiLvuzo yasezulwini. Eksukulekeni siyapakamisela irhlizlyo zetu ku-
Mlimopezulu, sinikwe igrasia lokupikelela size sife silungile. Onga-
kulekiyo unjengebuto elingelazikali, unjengenyoni. engelampiko, un-
jengesikepe esingelaaigwedhlo, unjengomhlanga onyikinyvra ngapa la-
ngapa yilowo moyana nje. Kusobala ukuti iLijioni ingazapumelela
elubuyiseleni abantu kuilimopezulu .nggpanddhle kwomkuleko.
Njengoba amaKatolike onke asemhlabeni lemipefumulo yasePurgator-
weni lababusisiweyo abasezulwini behlangene loKristo njengezito
zomnzimba lenhloko (Rom. 12,4), bonke bayabelwa inxenye yokuhle kwo-
kwomoya okukona enIHanganweni ekatolike, futi bangssizana omunye
lomunye ngemikuleko yabo, langemihla'iso langemisebenzi emihle.
AbaSante bodwa kabadingi ukusizwa. Ngokunjalo uPetro omaante, uPa-
pa wokuqala wakululwa ekubotshvleni .gemikuleko yamakolwa. Umkulek,
kaStefan omsante njengokutsho ckaAugustin omsante wapendukisa uSaul.i
waba nguPaulo omsante. Inyembezi lemikuleko kaMonika omsante ya-
pendulisa umntanaole uAugustin omsaote, UTJoses waeeuleka izingalo
zake zelulekile kusabambane saalraelita lamaAmalekite (Exod.7,12),
baze behlula abantu bake. Kunjalo abomhlangano wabancedisi baqini-
se ukunqoba kwabomhlngagno.besikundhl.a sokuqala abalwayo pambili,
banqobe izita zikaLMimopezulu..
- 28 -


2. Ukwetula imilkuleko le kuMaria omsante kwenza izicelo zibe
lamandhla amakulu.
Kuyinto enkulu ukwazi ukuti imikuleko yetu iyengezelelwa ngenani,
hxa isetulwa kuhlimopezulu ngezandhla ezisante zikukaria. Kungako-
ke iLijioni iyeluleka abantu bayo labaxcedisi bayo ukuba babeke
yonke imikuleko ezandhleni zikcalaria obusisiweyo, ukuba isuswe otu-
lini laaemanyaleni aluhmlaba, ize ifike yemukeleke kuble emehlweni
enKosi. Futi siyaqondiswa ukubeka izimfanelo zemisebenzi yetu
emihle ezandhleni ziklaMama wetu ukuze azabele abazidingayo. Nge-
lizwi line singatsho ukuti abeiiioni abesikundhla sokuqala labe-
sabancedisi bazame bajayele ukukumbula uMaria omsante. Bayahlanga-
nisa inqondo lentando yabo leyake ngohlobo olunye Iwokuba zonke
izenzo yonike imikuleko yensuku ngensuku yenziwe kanye laye. Kaku-
tshiywa lakusipi isenzo, Loba bekulela kuYise loba enDodanoni loba
kuMpya onmsate, loba kumSonte otize kungumkuleko njalo owenziwa
kanye laye. Yena uyapinda ukutsho amazwi kczye labo. Owoke umlomo
lowabo upoumisela emazvwi, ezintweni zonke ulesabelo esitizea Loku
kwenza ukuba abe seduze lati njalo, kungati epakati kwabo. Ukuham-
ba kweLijioni kuy3pindwa kabili, olkake lokukarMaria omsante. Nga-
leyo ndhlela nye oweLijioni lowabancedisi bayamnika uMaria konke
okusemandbleni abon Ngelizwi linye umtandi kaMaria uyagcina zonke
izenzo zake:
a Etemba u-kucelelwa nguye;
b equtshwa yisibonelo sake;
c ehlangene lotando Iwake olupeleleyo.
Ngokusebenzisana loku okumangalisayo lompefumulo okoliweyo uMa-
ria uyasitshengisa njengohNina wamako.wa onke, ase once kuYesu oyin-
Dodaba yiake epguW.flimopezuIu.

Izigaba ezimbili ezehlukeneyo zabancedisi.
Ygok rencasiselo ezingapezulu abaucedisi kababotshiwe v ukwenza um-
sebenzi walowo oweLijioni owosikundhla sokuaqla, kodwa bayasiza abe-
Lijioni ngemikuleko yabo kupela. Ukuba ngoweLijioni owesikundhla


- 29 -


sabancedisi kulezigaba ezimbili, esinye esabapriste lesabasesigo-
dhlweni sokolo, esinye esamakolwa.

a) Abaputumai.
Abomhlangano besigaba sokuqala babizwa ngokuti "abaputumi".
Ukubakona kwabo kuswelekile kakulu, ngokuba njengoba bona behluka.
niselwe ulimopezulu, imikuleko yabo.7emukelwa kuMlimopezulu. Ba-
fanele ukukuleka kanye kanye iKatate2aAinsuku kanye lesenzo sokuzetu-
la kuJarfia omsante esokuti: "Maria ongelacala, mabeli wamagrasia
onke, ngiyabeka ezandhleni zako inxenyo esemandhleni oai yeMisa za-
mi zensuku ngensuku leyamaKomunione leyemikuleko leyemisebenzi leye-
zinhlupeko zami". Futi nxa belesikati bangatsho amalanga'onke yon-
ke imikuleko, ekona eTessera.

b) Isigaba sabancedisi sasebantwini nje.
Amakolwa angabi lesikati lokwenza imisebenzi yoweLijioni, anga-
zihlanganisa labancedisi. Umsebonzi wabo weLijioni yilowo wokuba
bakuleke insuku zonke imikuleko yeTessera. Bangakuleka inxenye ya-
yo ekuseni, emini, lacmtambcma ngokutanda kwabo. Ngendaba yeRosali
abajayela ukuyikuleka Ecsbaze ukuti bangazuza iziyekelo ezinengi
ngokungena emhlangcnweni weRosali esante. Ukvwenza loku kakwungezi
esinye isibopos

4, Ukvwomukelwo, k wabancedisi lokuklatalelwa kwabo okungasemuva.
a) Nxa ikolwa elitize lifisa ukugcwalisa isibopo somnoedisi,
lingemukeliswa iTessera, libelcke ezandhleni zoweLijioni. Nxa isi-
celi lesi sipikelela entshisakalvweni yaso izinyanga ezintatu, ibi-
zo laso libalwe encwadini yabancedisi ngumblambeli womgcinisihlalo.
b) Umbambeli womgcinisihlalo, njengoba elesikundhla esitile so-
kuba ngoveLijioni, uyapata bonke abancedisi, uyalaytwa ukuba aba-
- 30 -


hlanganise kanye ngenyanga loba kanye ngenyanga ezintatu*- Kulum-
hlangano angabacasisela izitunzi lobukulu bomsebenzi wabo. Enye
ingoma yenKosikazi yetu ingahlatshelwa.
c-) Nxa umncedisi egula,, umbambeli womgcinisihlalo uzabona ukuba
wetekelwa ngabeLijioni.
d) Lanxa abaocedisi bengangeni emihlanganweni yabesikundhla soku-
qala ngapandhle kwvokuba bebahambela, bavunyelwe ukubakons eAcies,
ukcuze yilowo lalowo azehlukonisele kularia omsanto, azinikele kuye
emva l~vabeLijioni abesikundhla sokuqala. Bayelulek/wa ukubakona,
nxa kutshunyayezwa umvuselelo -vomnyaka.
e) Kaqatsheliswe ukuba umncedisi angenzi umsebenzi wabeLijioni
abesikundhla sokuqala. Nxa efisa loku, ufanele ayekele isikundhla
sake sonuncedisi, angene esobusebenzi.ngendhlela emisiweyo.

ISAHLUKO VII.

Izinsuku zomvuselelo wokwomoya.

1. IAcies loba umkosi wamabuto amiselwe ukupuma impi. Usuku
oluketelwe iAcies lombutano wayo.
IKiuria ilesibopo sokuhlanganisa ngesinye isikati abantu bomhlan-
gano weLijioni,.ukuze abe lesik'ati sokwazana, futi kudalwe umoya
wokuzwana. Umkosi weAcies wenziwe kanye ngomnyaka ngo25 March lo-
ba ngolunye usuku olulungeleyo. Kwenziwe kona ukuzinikela kuMama
wetu omunye ngeaumye eyedwa, lokwenziwa yibo bonke, Abancedisi
banganxuselwa umkosi lowo. Umkosi lo ubizwa ngokuti "iAcies" loku
kuti unkosi wamabuto aketelwe ukupuma ftimi, ngoba abeLijioni bonke
bahutcanela ndawonye bavuselele ukutembek, kwabo kuMaria omsante.

2. Analungiselo.
Ngosuku oluketelwe umkubo lo bonke abeLijioni bendawo babutanela
ecaweni. Endaweni elungileyo kubek-wa isifonekiso sokwEmukelwa oku-
ngelaccal esicocisiveyo ngamaluba larigezibane. Pambi kwesifanekiso
- 31 -


kubekwa umfanekiso omkulu weVexillum yeLjioni onjengalowo opatwa
nxa kubodwa.

3. Isenzo salowo owomhlangano eyedwa sokuzinikela.
Lumalubo uvulwa ngokuhlabela ingoma, kulandele iRosali esante le-
minye imikuleko evulayo iLijioni. Kulandela intshumayelo yompriste.
emayelana lobukulu bokuzinikela enKosikazini yetu. AbeLijioni be-
sebehamba ngamunye loba ngababili, lapa bebanengi, kiso isifanekiso
sikaMaria omsante. Bati befika eVexillum, yilowo lalowo oweLijioni
ame, abesefaka isvndhla eVexillum, akulume lcmazwi okuzinikela ye-
na uqobo okuti: "Ngingowako, nKosikazi yami,. Mamau" lako konke engi-
lako kungokwako." Esekwenzile loku oweLjioni uyatshiya iVexillum
akotame kancinyane, abesedhlulela pambili. Kuvunyelwe ukutshaya
icaco, nxa aIbeLijioni besiya esifanokisweni lanxa sebevela kona,

4. Ukuzinikela lkwbbo bonke.
Kuti lapa sebebuyile abeLijioni endaweni zabo-, .kukulekwl e uimu-
loko wokuziiikola kuMaria omsante ngelizwi elik-alu ngumpriste
bbambela bonke abakona. Umkuleko lo ungakulekwa ngokunje:
"0 Maria, nKosikazi, MIama, siyazini.kela kuwe lamhla njengezica-'
ka zako labeLi'jioni bako. Yemukela ukuzinikela kwetu okutobekile-
yo lako konke esilako, kube kunye lokuzinikela lkwenDodana yako
engul1imopezulu eMiseni escnte. Ake usisize ekuzinikeleni lkwetu
kuwe, silingise isibonelo sako, sizihlanganise lenduuniso leyo ezwa-
kala ngapa langapa emhlabeni egcwalisa isibikezelo sako esidumileyo
esokuti: lakanje izizukulwane zonke zizakuti: Utatshisiwe wena.
Siyazimisela ngokuhle ukugcwalisa ngesineke langentshisakalo zon-
ke izibopo zoweLijioni, ukwenzela njalo abanye isibonelo esihle,
ibokuutala singadondi ukusebenzela imipeftumulo. Usisize ukuba si-
- 32 -


Iulingise, ikakulu elculungeni kwako lasesimilweni sako sobumhlope
benhliziyo lokuzitoba Akulalele umkuleko wetu otobekileyo, Kina
ckaMimopezulu; sicelele enDodaneni yako ukuze isifikise ngelinye
ilanga'kuleyo ndawo yokupumula, lapo ohlezi unqobile umhlope nje-
ngenyanga, ucazimula njengelanga, usesabeka njengempi ehlomileyo.
Amen.
(tmkuleko lo ungatatwa njengokutanda, ingaketwa eminye efananayo.)

5. Isicino.
Lesi senzo so2Muzinikela sile-ndelwa yimikuleko yeKatena, abakona
bemi bonke. NIxa kungenzeka kulandela isibusiso sesakramente elisan-
te, sesipelile aona kukuleklwe imikuleko yokucina yeLijioni, kuhla-
tshelwe ingoma.. Besekupela ke.

6. Umvuseeleo wominyaka yonke.
UbuSante bake uPapa Pio XI wafisela ebantwini bonke umvuselelo
kwkwomoya encwadini yake emayelana lesenzo sobukatolike, ikakulu
"kibo abasemiilanganweni leyo yabantu abakuteleyo abaziketelayo
ukusiza abaBishopi ngesenzo sobukatolike. Emivusslelweni leyo
esante bazabona kakuhle inani lemipefumulo, baze bavute umlil@ wo-
kuyisiza; ngokunjalo baaftunda intshisakalo yobupostole, inkutalo
yabo .lemisebenzi yobuqawe." Kungumsebenzi womlayi wokwomoya uku-
balungisela abeLijioni umvuselelo onje iminyaka yonke.


ISAHLUKO VIII.

Izinouku zokujabula.
1. Umhlangano omkulu owenziwa ngokupinda iminyaka yonke.

Amalungiselo.
Umhlangano wabeLijioni bonke ufanele wenziwe ngosuku oluseduzane


-.33 -


lomkosi wo3.lTEmukelwa okungelacala. Uqaliswa ngenkonzo yasecaweni
olandelwa emtambama ngumdhlalo wokuhlabela owenziwa ngabeLijioni
bodwa, kube kona lezinkulumo ezimayelana lemisebenzi yeLijioni.

2. Indhlela yokugcina umkosi lo,
a) Inkonzo yasecavweni:
IRosali escnte lemikulJeko yokuvula yeLijioni, ingoma, intshuma-
yolo, iKatona, ingoma, imikuleko yokucina, isibusiso sesakrnmente
elisante.
b) Inxenye yomdhlalo endblini, esikolweni loba kwenye indawor
1. Intshumayelwana eyenziwa ngumlayi wokwomoya.
2. Ingoma.
3. Ukwenziwa lnkomdhlalo.
4. Inkulumo encinyane eyenziwa ngoweLijioni.
5. Ukuhlabela kvrwbo bonke abomhlangano.
6. Itiye lokunye okudhliwayo.
7. Ukuhlabela.
8. Inkulumo encinyane.
9. Ukuhlabela.

Isaziso.
Indhlela leyo yokwenza umdhlalo ingaketwa, lapa kutandwa. Izin-
kulumo zifanele zibe mfitshano, kung.ba Qammainiti amahlanu loba
alitshumi zibe mayelana lemisebenzi yeLijioni, Imali yokudhla
ingatatwa esikrameni sasensiteni. Kodwa yilowo lalowo oweLijioni
angakupa imadhlana loba ukudhia angakuzuza, kumbe kuti bonke ba-
hlanganise imali ndawonye ysaumsebenzi.

3, Umdhlaalo wangapandhle.
Kungenziwa umvcakatsho, uku-hambela indawo e-zisante, loba umdhla-
- 34 -


lo btile wenziwe ngesikati sehlobo. Njengomqondo weKuria loku ku-
ngaba ngumdhlalo weKuria loba owePresidium. Nxa ungowePresidium
kungahl ngana iPresidium ezimbili loba ezinye.

4. Umdhlalo wePresidium.
a) Amalungiselo.
Yileyo laleyo Presidium izoalnenza umdhlalo wokudhla ngesikati
sokuzalwa kwenKosikazi yetu. Ezindaweni lapo kukona iPresidium
ezinengi, ezinye njalo iPresidium, lapa zitanda, zingahlanganela
umdhlalo lo. Abantu abangasibo abeLijioni abafaneleyo banganxuswa
ukubacona, ukuze labo babe lesifiso sokuba ngabomhlangano weLijio-
ni. Kufiseka ukuba kukulelcwe imikuleko yonke yeLijioni kanye le-
Rosali esante, kwehlukaniswe kube yizigaba ezintatu, njengoba ku-
senziwa emhlanganwieni wePresidium, Pakati kwokuhlabela kube len-
kulumo ezimfitshane ezimayelana lomsebenzi weLjioni. Umhlangano
lo tngenziwa endhlini yemdidhlalo loba kwenye indawo engafanela.
b) Indhlela yokuquba umldhlalo wePresidium.
1. Imikuleko yokurula leRosali esante.
2. Intshumayelo ngendaba etize yeLijioni.
3. Ukuhlabela.
4. Ukudhla lokunata okungabakona, nxa kufiswa.
5. Umdhlalwana loha ukuhlabela.
6. Inkulumo emfitshane.
7. IKatena.
8. Ukuhlabela.
9. Imikuleko yokucina.
10. Ingoma yenKosikazi yetu.


ISAHLUKO IX.

Abameli ebasante beLijioni.

1. UYosof omsante,
NJengoba uYosef omsunte waengumlondolozi wmntwana uYeau, kaaja-
lo lamhla ulomsebenzi wokulondoloza inHlangano'uYesu oyinKosi yayo
engabonakaliyo. Umkosi wake ugcinwa mblaka 19 kuMarch, futi omunye
umkosi omkulu ugcinwa ngolvesitatu lwesonto lesibili emva kwePasika.

Z UJ.ohanes omsante.
UJohanes omasnte ungumfumdi owiatndwa kakulu nguYesu, wabekwa
abe ngumlondolozi kaMaria omsante emi pansi kwesipambano. Ngesika-
ti sinye uJohanes omsante wobaaibela amakolwa onke; futi ngalindhle-
la kwavela ubunina bukaMaria omsante ebantwini bonke. Ngenxa yen-
hlmnhla le enkulu iLijioni yaketa uJohanes omsante abe ngualondolo-
zi wayo. Umkosi wake ugcinwa mhlaka 27 kuDecember.

3. UGrignion de Montfort obusisiweyo.
Obusiaiweyo lo wajayela ukuveza obala ukuti uMria. ungumabeli
wamagrasia onke, futi wakutaza amakolwa onke ukuba akuleke kuMa;ia
oyiaisuba esingcono sokukuleka. Imiqondo yobusisiweyo lo iyimiqon-.
do yabeLijioni bonke. Umkosi wake umhlaka 28 April.

4. UMikael omsante, ingelosi enkulu.
Ngokwamazwi kaAugustin omsante uMikael omsante uyinkosana yase-
zulwini, nguye okuteleyo kakulu ekudumiseni uMaria omsante, owenza
ukuba adunyiswe njalo. Ngapandhle kwaloku uMaria uyinKosikazi yezi-
ngelosi zonke. Umkosi wake umhlaka 29 September.

5. Izingelosi ezisante ezilondolozayo.
Mayeluaa lomqondo wenrlangano uMaria uyinKosikazi yamabuto ka-
~Eimopezulu. Ngakoke izingelosi zonko zingapansi kwelizwi lake.
Umkosi wazo umhlaka 2 kuOctober.


- 35 -
- 36 -


6. UPetro omsoate.
Ekumaziseni uPetro omsante siyabazisa ubuPapa, ngoba bonke oPapa
bahlezi esihlalvoni sikaPeotro omsante. Njengoba abeLijioni bonke
besilwa impi yokwomoya, basokelvc, nguPapa, sifanele ukutedba lokul-
lela kuye- Umkosi kaPetro omsante urhlaka 29 kuJune.

7. UPaulo omsante.
UPaulo omsante waekutalele kakulu ibizo likaKristo kanye leEfun-
diso yake. Waengesabi ukusebenz Ila lokuhlupekela usindiso Iwemipe-
fumulo. Incwadi yake ayibalela abaseKorinte (11,23-27) iyasiqondi-
sa ngomoya wake wokuzidela. Umkosi wake umhlakca -9 kuJune.


ISAHLUKO X.

IPresidium zabancinyane.
1. Umqondo wePresidium ezinje.
Kuyindaba enkulu sibili ukumisa iPresidium zabancinyane, ngoba
kulezi Presidium zabantwana bajayezwa ukuzibuta, ukuzipata kulhle
lokulalela isenzo sobulcatolike. Kuti Iapa sebeleminyaka engul8 bar
ngeniswe emihlanganweni yesikundhla sokugala sebefundisiWe ngendhle-
la epeleleyo.

2. IProsidium yabancinycneo
Kuyafuneka ukuba umgcinisiblalo waliPresidium abe ngumdala olol-
wazi mayelana lemiteto yeLijioni. Njalo kuyafiseka ukuba emunye
umpatisikundhla omda ololwazi angabambela umgcinisihlalo, lapa ye-
na engeko. Umhlangano uqutshwva ngayo indhlela equba umhlangano wa-
badala. Bonke abeLijioni abasebatsha babanjiwe ngomteto ukukuleka
iKatena insuku zonke. B-fanmele ukwenza yonke imisebenzi eyenziwa
ngabomhlaangcno, bafanele njalo .babekona emihlongavneni yeviki zonke.- 37 -


Yilowo lolowb Datwana afundiswe ukwenza umsebenzi wake weLijioni
esizwa yinKosikazi yetu.

3. Ukuba ngowomhlangano.
Abantwana abangapansi kweminyaka engul8 labangapezu kweminyaka
engul2 abaqinisiweyo bangaba ngabomhlangano. Abantwana abafisa
ukungena esikundhleni sabancedisi bangenza njal6, babanjiwe ngom-
teto wokukuleka iTessera insuku zonke. AbeLijioni abesikundhla
sabancinyane kabavunyelwa ulwenza isitembiso sabeLijioni.

4. Imisebenzi engenziwa.
Okutanda ukuaatshelwa kuqala: Lapa abantwana besaqala, banga-
piwa imisebenzi elula, kodwa lapa sebefundisiwe bangapiwa imiseben-
zi efuna inqondo enakanayo lamandhla atize. Emisebenzini yaseka-
ya oweLijioni ufanele abe lomoya koalaria omsante waseNazaretha
ofuna umscbenzi endaweni yokuwubalekela; ufanele aziketele imisel.
benzi engemnandi ledelelekayo, epansi, eyenziwa ngenhliziyo ezi-
delelayo, asebenzele uYesu ekumbula ubukona bake. Avume ukwenza
imisebenzi yasekaya, ake amanzi emfuleni loba emtonjeni, ateze
inlcuni, azibandc, agezise imiganu, lako konke okunjalo.
Ulculondoloza abantwman abancinyane, ukugezisela abanawako aba-
ngabafana loba anmzkaza-na ulkuba baye ecaweni ngesonto belempabla
ezinhle. Uluzigezisola lokuzitungela impahla ukuba ayekwemukela
isakramente lealitare egqoge okufaneleyo.
Ukufundisa abantwanyana imikuleko yekuseni leyakusihlwa lowo-
kubika kwengelosi yenKosi.
Ukubafudisa ukuhlanganisa izandbha, nxa kukulekwa, lokwenza
(isibonakaliso sesipomb2ano lokukuleka labo.
Ukuleta abantwanyana ecaweni lokubalondoloza pakati kwecawe.
Ukuleta esikolweni labo abavilapayo lol.uza labo ekuseni.
- 38 -


Ukubaleta enkonzweni yasesikolweni loba eMiseni esante loba
esibusisweni sesakrtamente lealitare ngokubalanda emakaya abo lo-
kuza labo.
Ukuzinikela emisebenzini yasecaweni leyesesikolweni.
Ukulondoloza umuzi wesikolo umuhle ungelancekeza.
Ukusiza unmpriste loba sister ngokuleta abantwana ekufundisweni
kwezokolo.
Ukuvuselela abanakwabo lezihlobo ukuba baye labo bezemukela
isakramente lealitare.
Ukusiza abolu eleyou, izilim., izipofu ukuba bafike ecaweni.
Ukukonza eMiseni estate lasesibusisweni, lokufundisa abanye
abafana ukukonza.
Ukulondoloza abantwana lapa kubodwa.
Ukuhambisa ingwalo zobukatolike kibo abazifunayo loba lokuzi-
tengisa.
Ukwazisa umprifte nxa kukona ogulayo kaekulu, loba kukona owe-
Roma ofikayo endaweni ofuna ukwazi ngesikati sokungena kwenkonzo.
Ukungatukani lokwalisa abanye ukutuka; lapa bengezwa lokwehluka-
na labo ekudhlaleni.
Ukungazbanmi lokuxolisa labo abalolaka.
Ukutanyela icawe ngomqibelo,. nxa kukona amcaluba pambi vkwecawe
lokuwatelela, lokuwatelela amaluba ealitareni.
Ukulondoloza indawo yomadhlinza ingabi lencekeza.
Ukuba lealitare ezindhlini, ikakulu ngenyanga kaMay loJune
lokufaka =acaluba.
Ukulondoloza abantwana ekaya ukuze abanye baye ecaweni, bavume
ukuzuzela abanye abantu amanzi asante ecaweni.
Ukuzuza abanye abesikundhbla sabancedisi.
Ukukutaza abanye abantu ukuba bangene emihlanganweni emihle
ekona kuleyo ndawo.
Ukuhambela abantwana abagulayo ezibedhlela loba emakaya abo.
Ukutunga izimpdJala zokusiza iM ission yabezizwe.


39 -
r Ukubuta izistampa zokuaiza iMission yabezizwe.
Ukunxusa abangasiwo amaKatolike lamaqaba abafunda labo esikol-
weni ukub3a babe kona enkonzweni yecawe, ikakulu ngemikosi emikulu,
*benzela ukubangenisa ekukanyeni kwokukolwa.ISAHLUKO XI.
Imihlangono yezeluleki zeLijioni.

1. ImihlangaEo yezeluleki zeLijioni iqondeni?
Njengoba iLijioni isenza umsebenzi ofuna ukuhlakanipa lolkwazi
imihlangano yezeluleki iyafuneka engapezu 'kwePresidium. Kuyisibopo
sayo ukubona ukuti kukona ubunye, fullondoloza imiqondo yendabuko
yeLjioni lokupelela kwomoya weLijioni, imiteto londblela yokuyiqu-
ba lokunabisa imisebenzi yayo.
Isibopo esikulu saupi umhlangano wezeluleki yileso esokutombeka
komunye umhlangano wezeluleki ongapezulu eduze lawo.

2. Imihlangano yayo.
Umhlangano weeeluleki uhlangana kanye ngenyanga, nxa kusenzeka.
Umbhlango wakona uqutshwa njengalowo owePresidium, kodwa ke aku-
nanzelelwa ubuie besikati sawo, futi bonke bakululekile ukufunda
ezokwomoya, futi ukubutwa kamnikelo wesikwama sasensiteni kungen-
ziwa loba kuyekelweo.

3. Ukumiswa lkwemaihlangano wezeluleki emitsha zeLijioni
Slokucitwa kwoayo.
lKugamisvia loba yipi iPresidiuz loba upi umhlangano wezaluleki
- 40 -


ngapaudhle kwemvumo epeleleyo yomhlangano wezeluleki ongapezu kwca-
yo loba ngeKoncilium Legionia, langapandhle kwemvumo yabakulu ben-
Hlangano. UmBishopi wendawo leKoncilium Legionis yilowo ulamandhla
okupelisa iPresidium ekona loba iKuriat Kuti kusapeliswa iPresi-
dium loba iKuria iyema konapo ukuba yinxenye yeLijioni kkciaria.

4. Aboahlanagano wezeluleki zeLijioni.
Yilowo lalowo mhlangsno rezeluleki ube lompriste ongumlayi wok-
womoya, ozakuketwa ngabakulu be iHlangano, ozakugoina lesi sikundhla
ngentando yabo. Ulamandhla okuquma ezindabeni zokukolwa lezokuham-
ba okufanelene lokukolwa ezivezwa emhlanganweni; futi angaquma
izenzo zawo kuze kuzuzakale isiqumo selabo abakulu abammisileyo
kulesi sikundhla sake. Yilowo lalowo mhlang-ano ube labapatizikun-
dhia abane njengePresidium ngendhlela efaananyo. Abapatizikundhla
baketwa ngokuvumelana, nxa kungenzeki ngokuketa kwasensiteni. Yi-
loko laloko kuketwa kwompatisikundhla kutand' ukuvunywa ngumhlanga-
no ongapezu kwawo oseduze lawo.

5. Ukuketelwa kwesiceli ukupatisikundhla.
Kuti lapa ubupatisiikundhla buhlezi nje bungelamuntu ngumaebenzi
womgcinisihlalo womhlangano ukuba azisane labanye abapatizikundhla,
ikakulu lomlayi wokvwomoya ngokuti ngubani umuntu olungele kakulu
kulesi sikundhla. Kuti esazisane lalabo aqambe ibizo lake emhlan-
ganweni. Lowo ovumayo ati: Mina ngiqamba umzalwane usibani bani
angene esikundhleni somabalane, lombambeli womgcinisihlalo, njalo
njalo. Umgcinisihlalo abesebuza LvwabeLUioni bake kdimbe omunye wa-
bo uyatanda ukusekela intando le. Nxa kuklona opendulayo angatsho
ukuti: Mina ngiyasekela intando le yomzalwane wetu usibani bani.

6. Ukumiswa loba ukuketwa kwompatisilandhla.
Kona ke.umgcinisihlalo uyancenga abeLijioni bake ukuba bapaka-
maise izandhla zabo, nxa bemfuna oketelwa isikuandhla lesi. Lapa- 41 -


abapakamisileyo izaendha zabo bebanengi kulabanye, lowo ke oketi-
weyo uyamiawa kuleso sikundhla Aike, lapa abanye befuna ukuketa
ibizo lomunye, umgcinisihlalo angabelekelela abancenge ukuba ba-
qambe lelo bizo emhlanganweni. Nxa kusekelwa bonke bapiwe ipetsha-
na babale elinye lcaawa mabizo aqanjiweyo. -Abesebalwa amapepa,
cfundwe. Ibizo eliketwa ngabanengi beLijioni lifanele ke ukuvuny-
wa pambi kviomhlangano oseduzo lawo ngobukulu bawo.

7. Imihlobo eyehlukeneyo yemihlangano yezeluleki zeLijioni.
a) IKuria.
IIuria ilamandhla pezu kwoePresidium ezimbili lezingapezulu ezi-
kona edoropeni loba endawveni.yomBishopi. Lapa iPresidium zinengana
endaweni etize,'kungamiswa kona iKuria ezimbili.loba ezingapezulu.
Kuti ngokuijalo enye iKuria ibizwa ngokuti. "yiKomitium".
b) IKomitium.
IKomitium ilamandhla atile okuhlolisisa zonke.iKuria endaweni
yomBishopi. IKomitium ihlanganiswa yibo abapatizikundhla beKuria
ezingapansi kwayo labapatizikundhla bePresidium'zonke ezingapansi
kwayo.
c) ISenatus.
ISenatus izasebenza mayelana lemihlangano yezeluleki engapansi
kwayo lePresidium ezihlangene layo ngendhlela eqondileyo yonke imi-
sebenzi epatiswa yiKoncilium. Abapatizikundhla balimihlangano ba-
ngabomliiangano weSenatus. Umlayi wokwomoya weSenatus etize uza-
miswa ngabaBishopi bezindavwo lezo, lapa iSenatus le ilelungelo
loiumna kona. Zonke iSenatus ezikona emhlabeni zingapansi kwom-
hlangano omkulu weLjioni obizwa ngokuti "iKoncilium Legionis".
Isihlalo sayo siseDublin.
- 42 -


d) IKoncilium Legionis.
Uahlangano lo wezeluleki ulamandhla amakulu pezu kwayo yonke
iLijioni. Kukiwo kupela okuko un mandhla okumisa lokutshintsha
lokucasisa imiteto; ulelungelo lokumisa lokwala iPresidium lemi-
hlangano yezeluleki engapansi kwawo lelokuqondisa inhhlela yeLijio-
ni kuko konko okwayo lokuquma ukupikisana lemibuzo mayelana lokuba
ngoweLjioni lendaba zonke eziqondene lemisebenzi engafanela lendhle-
la equtshwa ngayo. Nxa sesihlanganisa konke okutshiwoyo ngemihlo-
bo eyehlukeneyo yemihlangano yeLijioni, singabala leyo elandelayo:
1. IPresidium (umhlangano o;ebenzayo weLijioni).
2. IKuria (engapezulu kwePresidium ezimbili loba ezinengi).
3. IKomitium (engapezulu kwazo zonke iKuria lePreeidium ezinga-
pansi kwayo).
4. ISenatus (engapezulu IkweKomitium leKuria ezehlukeneyo lePre-
sidium ezihlangene lazo ezikulelo lizwe)',
5. IKoncilium Legionis (elamandhla amakulu apezulu kweLijioni).

8. IKuria: Ngomsebenzi wayo.
Emihlanganweni yonke engapansi yezeluleki iKuria ihlangene ka-
kulu lokuqubeka pambili kwePresidium. Ngakoke ulwazi olukulu maye-
lana lalumhlangano luyafuneka kibo bonke abeL5ioni Imisebenzi
elandelayo izakuba ngeligugu kiyo iKuria:
a) Kwenziwe umhlangano weKuria kanye ngenyanga, nxa kungenzekea.
Nxa abapatizikundhla bengakahlangani kumelwe kube kona ipepa eli-
lemisebenzi ezakwenziwa, elilotshiweyo ngtmgcinisihlalo lomabala-
ne weKuria; beselitunyelwa kubalayi bokwomoya labagcinisihlalo
bePresidium ezehlukeney6 ezingapansi kwaleyo Kuria.
b) Bafundiswe, bahlolisiswe abapatizikundhla mayelana lezibopo
zabo lendhlela abafanele bapate ngayo iPresidium zabo.
c) Kwemukelwe, cuhlolislswe okubikwayo okumayelana lemisebenzi
eyenziweyo yiPresidium.
d) KuqondiSwane ngaloku abakubonileyo labakuzwileyo.- 45 -


e) Kusizwe kwelulekwe iPresidium ngendhlela yokuquba'imisebenzi
yayo.
f) Kukulunyiswane mayelana lokunabisa iLijioni.
g) Kuvunywe abdaketelweyo izikundhla loba abakutshiweyo kizo.
h) Kukatalelwe ukubutwa kwabancedisi lokuqatsheliswal ktabo oku-
ngasemuva lokuhla.ngcna kwcabo.
i) Kutunyvie izeteekeli kizo iPresidium; lezi zetekeli ziye-njen-
gezihlobo labancedisa lezeluleki, betobile, belotando olukulu bca-
ngakangelwa njengabahloli, kodwa njengezeluleki.
Imisebenzi yesetekeli inje:
1. Ahlole yonake imisebenzi lengwalo zePresidium.
2. Eluleke ngasensiteni umlayi wokwomoya lomgcinisihlalo, nxa
kukona okungalungiswa.
3. Lapa ebona ukuti abeLijioni bengakataleli umsebenzi wabo,
aqale bone izizato, akangele kunbe umgcinisiblalo ulungele yini
isikundhla sake.
4. IKuria izakwazisa iPresidium ngokvwetekela kwayo kusasele
iviki.


ISAHLUKO XII.

Izeluleko kulabo abeLijioni.

1. Umsebenzi wokupendukisa.
a) OweLijioni ufaaele akumbule kwokupela ukuti Ikayikupendukisa
abantu ngemiki bsa yake kupela, kodwa ikakulu ngokubakulekela.
Uloya omSante umelwe ukukanyisela inqondo yongakolwayo lokufunzele-
la intando yake ukuba izitobe pambi kukajviimopezulu.
x)-mbulo

- 44 -


b) Hjengoba inhlanyelo ingelamandhla lapa iwela pezu kwomhlaba-
ti olukuni lapakati kwamatshe, kunjalo ke ilizwi loweLijioni kali-
soze lingene enhliziyweni yomuntu ngapandhle kwokuba umhlabati
wenhliziyo yomuntu ufikelwe ngomusa omkulu, ngoba umusa uvusa itemba
itemba livula inhliziyo.
c)OweLijioni ufanele njalo angakohlwa ukuti isisekelo sokutan-
dana yikutoba lokuhlonipana. Wonke umuntu lanxa emubi kanga anani
ulazo ezinye izinto ezinhle. Lezi into ezinhle zinjengamatshe ali-
gugu, ayiwona abonwa yilihlo njo elifundileyo lomuntu otobileyo.
Ngokumhlonipa umuntu ngokuhle loku alako kuvuswa enhliziyweni yake
ul!.uzihlonipa lesifiso sokutshiya ukuhlala pakati kwesono.
d) Nxa umuntu esala ukupendukiswa, oweLijioni Ufanele akumbule
zonke izixtko ezixaka lowo muntu. Ufanana lesipofu loba lesilima
esingakwaziyo ukuhamba, Endaweni yokuvukela ngolaka oweLijioni
ufanele amzwele usizi, andise ukumkulekela,.
e) Iqiniso elisobala kumuntu wonke yilelo elokuti uMLimopezulu
utanda bonke abantu lokuti wabafela bonke esipambanweni ngenxa yo-
tando wake olukulu. Ukukolwa ukuti uIMlimppezulu wasitanda kangaka
kuyavusa enhliziyweni zetu utando lwenKosi; loku yiko ukuqala kwo-
sindiso.
2.'Ukubuyiswa kwamaaKatolike adondayo.
a) Lapa oweLijioni ezimisela ukubuyiaa ikolwa elidondayo, ufane-
le alipate ngomusa ngokulizwela langokutoba. Futi kufuneka ukuba
ananzelele ekuketeni isikati sokulibona lendhlela angakuluma lalo.
b) Njengoba unlimi ekangela izulu elitambisa uIhlabati olukuni,
ukuze ulinywe, kunjalo ke oweLijioni ufanele ukukangela izikala
ezifaneleyo zokuhambela umfowabo'loba udadewabo kuKIisto.
c) OweLijioni kafanele ukumkulumisa nxa esmndu ukuvelelwa ngokum-
hlupayo okutile, ngoba nxa inhliziyo yake isapazamisekile kayitandi
ukulalela. Angamokulumisi njalo esabambokile ngumlilo wezinkanuko
zake lemisebenzi etilo eyani lnii, kodwa ufanele amelele kuze ku-
fike leso sikati nxa esepolile, eseqalisa ukuzwa ubuhlungu bezite-- 45 -


lo zozono zake, loba nxc ocsxolisekile sekudhlule ulkuolisa okwase-
mini loba olkwasebusuku.
d) Ati esakulumisa ikolwa elidondayo ahlanganise ukucuma kwejuba
lobuqili bekanka. Angazami ukwenza umuntu lowo -ingelosi, kodwa ako-
liswe, lapa emvusa ebutongweni bezono, atembise ukukuleka kuiMlimope-
zulu lokuza esakramenteni-lempenduko. Ufanele njalo amkolwisise
ngezinto azibonayo ngensuku ngensuku, ezinjengokuti ukuhhlala pakati
kwezono kuvezao impilo yoku1lupeka. Ati edemtshengisa lezo .zinto
ezijayeleileyo, .amtshengise njalo okumayelana lemikumbulo edhlula
okwomhilaba, amcasisele ukuti isono simona njani uMlimopezulu, si-
lablele unmuntu esihogweni, lokuti ngesono silahlekelwa umpefumulo
wetu owadalelwa ukupila okulapakade ezulwini. Okwokueina sifanele
sivuse ubuhlungu besono emoyeni walowo odanileyo ukuba apangise
emukele isakrdmente lempenduko.
e) Aaabuto nxa esegcekehi lokulwa impi awakatali ngengozi eziza-
kuwehlela, njalo kawalandaba loba yilupi uhlobo lwengozi angangena
kilo. Kunjalo ke lalawo mabuto alwa impi yomoya afanele enze njalo.
Afanele azwise indhlebe ..engezwayo, nxa kusolwa imisebenzi yawo ngen-
dalela engasiyo, ekumbula amazwi kaYesu Kristo ati (Matt.5,11):
"Libusiaiwe nxa belituka, belihlupa, bekuluma konke okubi okungaman-
ga ngani ngenxa yami, tokozanini litabe, ,ngoba intuso yenu inkulu
ezulwini".
f) Futi oweLijioni angafundisi omunye ngendaba asilela kiyo uku-
ba abe yisibonelo esihle, ngokuba ngokwenza njalo amazwi ake anga-
hambelani lezenzo zake.
g) Indhlela enhle yoku'eza intshisakalo entsha yikubeka inHlizi-
yo esante sibili kaYesu ibe yinKosi yasekaya. Kuti lapa sebevumele-
ne bonke abemuli, umpriste acelwe ukuba agcine umkubo lowo wokubeka
"inHLiziyo estate sibili kaYesu ibe yinKosi ngosuku oluketiweyo, ba-
kona bonke abemuli.
- 46 -


3. Ukubuyisa abazalwane betu abaduhileyongitho6 amaProtestante.
ai) Siti sisazama ukubuyisa amaProtestante, sifanele ukukumbula
amazwi kaAugustino omsante ati: "Sibodelela ukupambeka, kodwa si-
zwele ubuhlungu abapambekileyo." Sibokumbula ukuti abanengi bapam-
beka bengakwazi ukuti izimfundiso zabo abazivumayo zipambekile;
kuti kunjalo kabalamacala pambi kIukaI-limopezulu.
b) Indhlela elungileyo yokudonsela amehlo ama Protestante ekukol-
weni kwetu yikucasisela amazwi kaJohanes omsante akonc. esahlukweni
6,20-72, lapa uYesu eqala ukukuluma ngesakramente lealitare, laman-
akona kufateo omsante (26,27) at 3hengisa ukumiswa kwaleli sakramente.
Leli qiniso liakaza kuhle ngotando olukulu uYeau alalo kiti; futi
indaba ekona sibili-yileyo ukuti inHlangano ekatolike yailoku ilon-
doloza leli qiniso kizo zonke izikati. Ngokweqiniso leli zonke
izindhlu zokusonta, lapa umpriste wenHlangano ekatolike esenza kona
iMisa esante, zipenduka zibe yizindhlu zikaMlimopezulu sibili.
Kanti icawe zonke zamaProtestante ziyizindawo eziligceke, ezingela-
luto, ezingelazibane ezibebayo ezitshengisa ukubakona okumnandi ku-
kaEYesu Kristo esakranenteni lealitare.
c) Ngendaba yesakramente elisante lasealitareni oweLijioni
ufanele akumbule ukuti ngumsebenzi kaMaria omsante ukuba aqondise
inbliziyo zabantu kulolo ukolo Iwesakramente lealitare, abaqube
ukuba bamemukele, bamhambele eoaweni, ngoba leli sakramente lingum-
tombo wamanzi apilisayo kakulu kulalipi isakramente. Imipefumuloo
yabantu abayizito zomzimba kaKristo yondhliwa yilumtombo, ukwoma
kwayo kuyaqedwa, iyazuza ubusante obuyibo; futi iyakwezwa otandweni
lasebuhlotshweni bukcaiimopezulu. Njengoba uMoria omsante enanze-
lela umzimba okvemfiblo kaYesu Kristo, ngitsho amakolwa, uyo-afuna
ukuba wona azilungiselele kuhle iKomunione elisante lokuba aseben-
zise ngendhlela ezuzisayo amagrasia awapiweyo. Futi uMaria omsan-
te uyavula amehlo alabo abakolwayo ngokungayigiko, kona bezakolwa
iqiniso laleli sakramente ngokugcvwala kwamagrasia akona kilo, uya-
fisa lokufisa ukuba imitombo le yamanzi apilisayo ivuleke emhlabeni
vionke. *- 47 -


4. Ukuihambela abagulayo.
a) OweLijioni ohambela ogulayo ufanele akumbule ukuti abagulayo
boike badanile enhliziyweni zabo ngenxa yokugula. Nga4oke isiham-
beli simelwe sibe lesihau ngaye, simsizae; sfitoklozise, simmise isi-
bin.i.
b) O~eLijioni amcasisole ogulayo ukuti angaboka njani izinhiu-
poko zake ezandhleni zikaaMimopezulu, lokuti ahlanguaise izinhlupe-
ko zake lezikaKristo, abokezole kanyo laye. Ang~mkumbuza ukuti
kackwonzeki luto lapa omhlabeni ngapandhle kwolwazi lentando ka1Mi-
mopezulu. Nxa kusonzeka angamifundela isahluko samatshumi amahlanu
sogwalo lwobutatu lwokulandela uYesu Kristo. Ngokufundelwa kwamaz-
wi lawo ogulayo angazuza ukutula kuElimopezulu.
o) NTxa umuntu egula kakulu, oweLijioni ufanele angandisi ukuku-
luma, kodwa azame ukufinyeza amazwi atanda ukumtishela wona. Ufane-
le ahlale loba one ezinyaweni zogulayo, kona isihlupeki lesi siza-
kwazi ukumkangela ebusweni ngapandhle kwokukatazeka. Angakohlwa
ukumkulekela loba ukukuleka laye, lapa engali.
d) Ufanele ukuqapelisa ukuba umpriste afike ngesikati, nxa ogu-
layo eselamandhla okuzikulunela, ukuzec azuze usizo Iwonke lwenHlan-
gano ngesikati esifaneleyo.
e) Ukuhambela abagulayo kufanole kwenziwe ngababili (amadoda lo-
ba abafazi ababili), ikakulu nxa kungaba ingozi yokungenisa owe-
Lij.ioni ezingozini ezitize lasekukunjelelweni okubi. Ezibedhlela
kodwa abeLijioni bangahamba munye ngemunye, bazinikele kulowo la-
lowo ogulayo eyedwa. Ukuharmba ngababili kakutsho ukuti bobabili
bakulume kuyena lowo muntu ogulayo. Ukuhambela ngababili kunceda
nalindglela:
1. Ukulondolozeka kwoieLijioni.
2. Ukukutazana.
3. Ukubambelela esikatini esimisiweyo lokutembeka.

- 48 -


Nxa lQwo ohanjwa laye eputa ukubakona ngesikati esimisiweyo,
loku kufanele kusolwe kakulu yiPresidium. Umsebenzi wokuhambela
abagulayo ufanele upiwe kakulu abeLijioni abohlobo Iwalowo ogulayo,
owesifazana loba ovwesilisa.

5. Ezinye izeluleko.
a) -xa ubani etandaulkuba ngoweLijioni opeleleyo umelwe ukulon-
doloza yonke imiteto yeLijioni, enze yonke imisebenzi ayitahelwayo,.
ayenze yona ngendhlela ayitshelwayo, kungasintando yake. Alahle
ukuziqaja lokuzikukLumeza.
b) Ati esahambela abanye, '6&Lijioni aqapelise ukunganyei loku-
bhambaza,.'ngoba ngokwenza njalo angabulala loko akwenzayo. Nga-
pandhle kwaloku ufanele ukuhlonipa, abe lenkutalo, azipate kuhle,
azijayeze imikubo lemiteto yalaba bantu abahambelayo. Ngaleyo
ndblela uzazitandekisa kibo bonke adhlula kibo, ukuze kuti bakanu-
ke ukumbona futi masiinyane loba omunye oweLijioni.
c) Futi abeLijioni bafanele baqapelise ukuba bangasoli ngokunga-
fanelanga ngabakulu benHlanguano loba ngabakaHulumende. Kanti ba-
.anele ukutshengisa inhlonipo enkulu kubaBishopi babo, kubapriste
babo, emakosini abo, ezinduneni lakumatitsha abo. Ikakulu bcaane-
le ukuqapelisa, lapa behanbela amaKatolike asebelahla ukolo nje-
ngokutsho kwabo ngokungez*ani lompzisto wecawe yakibo. Kanengi
ukusolwa kwabapriste kuvelela ekuznmeni ukufihla izenzo ezimbi
abazenzayo.
d) Nxa kukona insolo etize, oweLijioni ufanele abe ngumlamuli
ohlakanipileyo olobuqili ngokuzama ukulungisela isikati sokubonana.
Bangakulumisana ngokungezwani kwabo, siyabona ukuti kubuyiewa umun-
to olahlekileyo.
e) OweLijioni ufanele ikakulu abe lentshiskalcklokulungisa imi"
tahado engalunganga.g alwe lemikubo yobuqaba. Kwandile ukuti ama-
kolwa abuyela, emikubweai yobuqaba ngenxa yesifiso semali; ukwenza
kwabo loku bakwenza ngobuqili befihlela umpriste wabo.- 49 -


) Enye ingozi enkulu ekubekisa onina abangamaKatolike ngumku-
bo!.wokupeka lokutengisa utshwala lesikokiyana leminye imihlobo
edakisayo. Lanxa abanye bedonselwa yibuyanga, abanye, bathiya imi-
sebenzi efaneleyo ebalungwini, ngoba imali yotshwala izuzakala ka-
lula. Ezindabeni ezinje oweLijioni anganeliswa nje ngokunika ize-
luleko ezibTtshengisa ukuti bangazuza njani okufunwa yimpilo enable.
g)' OweLijioni ufanele aqapelise izindawo ezitize emalokitshini-
lasezinkomponi, lapa abantu bebutanela kona kusihlwa besenza imi-
gido engalungelene lemiteto, engafanele ukuzipata kwamakolwa.
Amankazana amanengi akolwayo alahlekelwa yikulunga kwawo, aze ange-
ne emi ubweni vwokutengisa imizimba yawo ngenxa yokungapatwa kuhle
ngabazali bawo, ngoba futi akubanga kona ukukalimela isikati sise-
kona okwaakungcati kumbe t kaulise ukuwela lkulumkubo.
h) AbeLijioni bafanele ukuvuselela amaKatoliko ohlalisene labo
emalokitshini lasezinkomponi ukuba emukele lawo amaKatolike ahlala
ngapandhle loba emapulazini ngomusa omkulu, ikakulu ngelanga leson-
to, ngoba kuzabongeka lapa abalande ukwemukela bangazuza okwokudhla,
lapa icawe isipumile bengakabuyeli ezindaweni zabo ezikatshana,
Loku kubhle kulabo asebelupele loba abayizigulani langesikati sama-
kaza.
i) Mayelana lokufundisa amaqaba asekufeni abeLijioni bangaseben-
zisa iafinyezo leyo ekona encwadini yemikuleko. Mayelana lombapa-
tizo bofanele baqapelise ngaloko okutshiwo encwadini yemikuleko,
Futi esembapatizile ufanele able encwadini yake loku okulandelayo:
1. Ibizo lombapatizo.
2. Amabizo abazali bake.
3.*Ibizo lomeli, lapa ekona.
4. Indawo lelanga lombapatizo. Konke kufanele kupiwe umpri-
ste wendawo masinyane.
- 50 -


k) Wayelana lamaProtestante oweLijioni ufanele akumbule ukuti
ogulayo avume ngoba kungaba ukuba abapatizwe ngokuyi o, kuti n'jlo
afuna isakramente lempenduko, Kodwa lapa umpriste engazacfika kona
ngesikati esiyiso ogulayo onje angafun4iswa ngendhlela yokufundisa
iqaba elisengozini yokufa. Azisole pela ngezono zake ngokuzisola
kolupeelelyo, .avume ukolo olukatolike. Abesebapatizwa ngendhlela
elohonono ngokulandelayo: "Nxa ungabapatizwanga, ngiyakubapatiza
ebizweni likaYise lelenDodana lelikaMoya omSante."
1) OweLijioni uyelulekwa ukuba abe lencwajana esikwameni sake,
abale kiyo ngendhlela eyaziwa nEuye yedwa izinto ezitize ezimaye-
lana lomsebenzi weLijioni okuigati azikohllwe.
m) Nxa kufika izetekeli emhlanganweni wePresidium abeLijioni ba-
fanele baqapelise ukungacasi umabizo abanye, lapa bebika.
n) Mayelana lemfundiso eti kako muntu ouvza amagrasia kalcimo-
pezulu engacelelwanga ngu~ama wetu odumisekayor oweLijioni ufanele
ukwazi' ukuti imfundiso leyo iyafundiswa ngabafundisi abanengi ben-
Hlangano laboPapa abanye njengoLeo XIII, uPio X loBenedikt XV;
kodwa imfundiso leyo kaikamenyezwa ukuba ikolwe yiwo onke amakolwa.
UPapa Leo XIII uti encwadini yake mayelaha leRosali eaante
ngomnyaka kal891: "Singatsho siqinisa siti kckuko amagrasia alet-
wa'yinKosi yetu engabelwangt, emakolweni ngapandhle kukaboria omsan-
te. Nansi indhlela yakona: sisondela kuYise ngayo inDodana; ngen-
dhlela efanacayo sisondela kuKristo ngaye uLrroia omsante."
UPapa Pio X ubala encwadini yake "Ad illum die'm" yomnyaka ka
1904 "UMaria waba ngumabeli wamagrasia onke awazuzayo uKristo
ngokufa wake, ngokcuba wazihlanganisa laye ezinhlupekweni zake la-
ngentando yake."
UPapa Benedikt XV ubala encwadini yake yomnyaka kal918, nxa..
ekuluma kwabomhlangano kaMaria cmsante: "Ngenxa yokumhlupekela
lkvake uKristo, siyazuza onke amagrasia osindiso kungati avela
ezandhleni zeVirigo lezinsizi ,
UPapa lowo wavuma ukuba uWxiria adunyisre ngemisa etile lange-
office yabapriste okubizwa ngesitemo solcuti "uMbIbeli wamagrasia
onke. "- 51 -


INDUMISO KAMAMIA WETU ODUMISEkAYO


Nina ,kaKristo akuzwe uukukla kwabantu bako.

Nkanyezi yolwandhle, NTtuba yapezulu,

Nina walowo owakudabula kungelaluto,

Siti sitshona siyakala sicela siti: ake usisize.

0 ngenxa yenjabulo owayiletelwa nguGabriel,

Wena owayilloku uliVirigo, sibonise isihau sako.


AVE MARIA
- 52 -


OKUSENCWADINI


ISAHLUKO I.
Isingeniso
1. ILijioni kaMaria iyini na? .....................
2. Ibizo lalumhlangano ..**.... ..*.......B*.........
3. Ind.abuko yalumhlangano ..,*..................
4. IUhlangano lo uqonde ngapi .. .* ..
5. Ngomoya wabeLijioni lasbapatizikundhla ...........
6. aUsebenzi woweLijioni yisenzo sobukatolike ......
7, UPapa uvumile lumhlangalo ..*...............*...
8, Umqondo womBambeli kaPapa omayelana leLijioni to

ISAHLUKO II.
Ukwakiwa kweLijioni
1. Abomhlangano weLijioni ...........B........*.
2. IPresidium ............. .. ...................
3. Ubungako bayo ..,..............0 ..0..............
4. Umsebenzi wayo ......*...........................
5. Umhlangauno Indhlela yokuquba umsebenzi ........
6, Ukuhanjiswa kiwohlaigano .......................
7. Imiteto emine eyinhloko yabelijioni ........ **.
8. Ukuqamba eminye imisebenzi ..o...............
9. Imikuleko yeLijioni ......O......................


page

1
1
1
2
3
4
44
5
5
5
6
8
8
9
13


ISAHLUKO
Ukuba
1.
2.
3.
4.
5.
6.


III.
ngoweLijioni
Ukungena kwesiceli .............. ~* .... .......
Ukwermukelwa. okupeleleyo kwesiceli ...3......3...
Isitembiso sabeLijioni 0..0.0.... 0. ..o.. B a 0
Ukupinda isikati sokuhlolwa lesitembiso ........
IPresidium zabesilisa labesifazana .......... .g
Indhlela yokubizana kwabomhlangano wePresidium ..

55 -
page
7. Upau lwoweLijioni (badge) ................,..... 16
8. Isagaba sabePretorian .......1................... 16
9. Ukuti iLijioni inanzelela njani abayo asebefile 17

ISAHLUKO IV.
Ukumiswa lesiklti sabapatizikndhla zePresidium
1. Ukuketwa -kvabapatizikundhla .., *...s..*... ...a 18
2. Ukuvtnywa c-baketiweyo yiKuria ........... .. 18
3.. Isikati sokupata isikundhla .................... 18
4, Uk3uckutshwva kv.omrpatisikundhla ................. 19

ISA LUE0 V.
Izibopo lamalu.ngelo aoapatizikundhla
1 .Unlayi wokwomoya .......,... ... 19
2. Ungcinisihialo wePresidiuna .................... 21
3. Unlgcinisihlalo obambelayo ..*o............. .,. 23
4, Umabalane ... .* ....o*...,....,*...... 24
5, Unmpati sikvweana .,.... .. ,,..... ......... *.... 25
6, UTribune ,.a.a.aa...,..,.....,,,,...a......, 26

ISAILUKO VI,
Abancedisii
1. Ukuba ngovjeLijioni yesikundhla sabancedisi kumi
kakulu ngokufunck1lc ikomkuleko lokwazana kwabaSante 26
2. Ukwetula .imikuleklo e kuWMaria omsante kwenza izi-
celo zaibe lanandhbla amaul u 2......,,,....,.... 28
3. Izigaba ezimoili ezehlulceneyo zabancedisi- .,..,.. 28
4. UeJ.cemiielva kiabanr cdisi lokucatalelwa kwabo
okfungasenmuvTr a a O a 2 a. a a a.. .. a. ,. ., a. 29

ISArLUKO VII.
Izinsuk-u zoamvselelo wolwomoy' page
1. IAcios lobc um~tosi warabuto aiiselwe uklupua impi.
UsukuO oluketelWe iAoles lombutano wayo .......... 30
2. Amalungisolbo **-,, o.,- 6.... .o *,. .,*....... 30
3. Isenzo salowo ovwomhlangano eyedwa aokuzinikela .. 31
4. Ukuzinikela lwabo bonke ,.,........,,,,......... 351
5* Isicino .... i ............... .............. 32
6. Ulavuselolo weminyaka yonke *2.......o ........... 32
ISAHLUKO VIII.
Izinsukul zokujabula
1. UmJhlangano omkulu owoeniwa ngokupinda iminyaka yonke 32
2. Indhlela yokugoina uakosi ......,,............. 335
3, Umdhlalo wangapanLdhio *a.. *, ...o,,..... 33
4. Umdilalo wePresidij.1m ...-, ...,.o'...........* 34

ISAHLUKO IX.
Abamneli abasante beLijioni
1 UYosef oms.ante ..*****.. *****. *******. **.*** 34
2. U.ohanes omsante .,...a,..,,,....,,o.. ........ 35
3. UGrignion de ontfort obusisiweyo ............ 35
4. UMichaol omsante, ingelos'i enkulu .* ...,.,...... 35
5. Izingelosi ezisante ezilondolozayo .35
6, UPetro or.Imzz'te ... ... .*..* 36
7" TPaculo o:!n';te ....'..,... .,....o......... 56

ISAHLUKO X.
IPresidium zabanoinnysane
1. Umqondo wvePresidiuiim ezinje #...*..**...*.... .. .. 36
2, IPresiditum yabencinyane ......... ......,,.... 36
3 Ukauba ,govcmrbhlEvgjano 060o66.6...4666o.....ao 37
4. Imisebenzi engen.iwa ,*6..,..o.* 0o...0..* .. 37- 55 -


ISAHLUKO XI.
Imihlangano yezeluleki zeLijioni page
.1 Imihlangano yezeluleki zeLijioni iqondeni? ...... 39
2. Imiblangano yayo ................... ........ 39
3. Ulkumiswa kwvemihlangano yezeluleki emitsha
zeLijioni lokucitwa kwayo ..................... 39
4. Abomhlangano wezeluleki zeLijioni ............... 40
5, Ukuketelwa kweSiceli ukupatisikundhla ........... 40
6. Ukumiswa loba ukuketwa kwvompatisikundhla ........ 40
7. Imihlobo eyehlukeneyo yemihlangano yezeluleki ze--
Lijioni ................... .......... 41
s8 IKuria: Ngomsebenzi-wayo .. .........*.......... 42

ISAHLUKO XII.
Izeluleko kulabo abeLijioni
1. Umsebenzi wokupendukisa ......................... 43
2. Ukubuyiswa kwamaKatolike adondayo ............... 44
3. Ukubuyisa abazalwane betu abaduhileyo, ngitsho
amaProtestante ........ ... ............*.. 45
4. Ukuhambela abagulayo ......... t* 47
5. Ezinye izeluleko .......4 ............ ...* 48A. M.


P, R. C.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs