Citation
Rugwaro rwe cina

Material Information

Title:
Rugwaro rwe cina
Added title page title:
Rugwaro rwe cina (no.4)
Place of Publication:
Chishawasha
Publisher:
Jesuit Fathers
Publication Date:
Language:
Shona
Edition:
1st ed.
Physical Description:
63 p. : ill. ; 20 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
"Approved for school use by the Department."
General Note:
On cover: Rugwaro rwe cina no.4.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
024106162 ( ALEPH )
28314499 ( OCLC )
AFJ7813 ( NOTIS )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

RUGWARO RWE CINA


lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll


,' No 4."
r*
/r
it'hP /)
'
.
Ii:

1-i

r

r 1*
r
,w m


', f

GEORGE FORTUNE


COLLECTION


A.M.D.G.


RUGWARO RWE CINA


llllll///// //lll llll//////////l ////11 ll lll1 /11l


PUBLISHED BY THE JESUIT FATHERS, CHISHAWASHA.


Approved for School use by the Department.
(-"-7-


N
O
r


Printed at the Mission Press, Chishawasha.
1944. UNIVERSITY OF FLO;i DA Li~3 i,,, S
,'*
-4-
"Ona tsoro iyo". Uakange a'oe ne nyoca, oabva
tati: "Ndafa ne nyota, ndinoda mvura". Uacirega
kuti: "Ndinoda mafuro", Dacirega kuita Za takagga
7audzwa. Dakaona dindindi, oabva oati: "E! ona
dindindi iro", haiacati, "Ona ciropa ico", kwete.
Dakaona howa wakaora uabva oati: "Ona howa wa-
kaora uwo", oacirega kuti: "Ona howa wakadada".
4. Dasham)ari vaoo haoana kuzomboziua, ka-
na kuzombofunga kuti oari kuendepi Bodo, ioaoo.
hanana kuzombozioa kuti, oapararana seyi na va-
mie vaoo. Ndokuramba noigocienda ne saigoro,
varasika. Dakatozowaniwa na uamrie Danhu uaivi-
ma Zaoo, atona mazuna, ndokunaBata vouaendesa
kumusha kwaoo kwanakaiga uabia.
Ndokupera rwakadaro.


2. Rufu pa Zambezi.
I.
Mu gore 1561 umnl)e usiku, mumrge munhu wakariga ari
oga, acinemba Breviary rake mukamba kacdiki, makavenekerwa
ne kanjera. Wakagga acimirira rufu rwake. Waina mupriste we
(Cita cininzi ca Yesu. Zita rake rainzi Gonzalo da Silveira. Ci-
yiko cakasakisa kuti aue-ko? Wakapinda murufu seyi?

1. Mu makore mashoma pamberi, Ignasio Lo-
yola wakanjga acirayira Cita cake, cakaiga cicalgo-
uambga, acituma -anhu rake pasi pose, kuti uafu-
ndise, so kUrayirwa kwa makaitwa na Yesu Kriste,
kwokunzi: "Endai pasi pose mucifundisa oanhu
rose kuteerera Zose 7a ndakakurayirai".
2. Iggatio waizioa kuti mieya ya oanhu De
Africa yaioe murima no uhedeni, kuti wakashayiwa
mlenje wokuvenekera. Kudaro wakarayira mupri-

-5-


ste uye we ciposhi kuti, aende, andofundisa Danhu,
nakagga vari munyika ino yedu, kuti aoaperekedze,
naBude murima, oanaqge kucena. BaBa Silveira
waizina kuti: "Kuda ndicapinda mukuurayiwa". Asi
haana kutsutifumia: haana kutya; wakanzwira cete
tsitsi oanhu avo, oakarjga uasi)gazioe Za janoita.
Akati, Ndoenda.
3. NaiZo.o iye na ramoe take uakazogika pa-
Inhambane, pamiri pegujgwa, no kufundisa-po. Asi


.. ct


-;Lt :~7~:

6-
faBa Silveira wakaudzwa kuti, mukati menyika,
munogara Mambo, anonzi Monomutapa, ishe wa
Makaraijga, ishe mukurukuru wa oanhu Dakawanda
sa mare. Nyika yake, ya aitoqga, yaibvira kurwizi
Zambesi kuyika kurwizi Limpopo; kubva mabvira-
zuta kusika kumadokero, yai'e ne mitunhu isiiqga
lerelrgeke.
4. NdiZo mupriste wakasiya oamqre nake pa-
Inhambane, ndo kuenderera, kuti anajge kwa Ma-
mbo. Haana kuti jeje na mamrie maPortugese,
akarjga acitgaga pfuma cete, haana kutifurigira, wa-
ita ne pfurngwa imle cete, yokuti: "Ndinondofundisa
nanhu". NeZo wakataiga kuenda kwa Zambezi.
Akakwira ne rwizi ari mu'gwa ra oanhu cete, aci-
ijgunoti: Ndadayi ndiri paBasa ra Yare, neZo waita-
risira Zikuru kuuyiswa na Yate kuna Mambo.
5. Wakazosika kuZimbabwe, ndiwo musha
mukuru wa Mambo, ne zuoa re Krisimasi mu gore
1560. Musha uyo :mukuruknru. Waka3ga waka-
xakirwa pa rukota runonzi Muzerigezi, padyoro ne
gomo rinonzi Fura. Mukati,,maive ne zimba guru-
guru ra Mambo, rakanoteredzwa ne dzimba zhinji-
zhinji, rakagga rakaoakwa na maparigo akanami)a
ne'vu, no kupfirirwa no uswa.
II.
1. Acaigotaijgisa, Basa rake rakaenderera.
Mambo wakamugamucira no kufara, wakamuriritira:
akada kumupa nakadzi ne ndarama: asi Mambo ndo
kushama, asirjga tsamriswe, no kuona muyenzi uyo
aciramba zose. Asi muyenzi akapiwa irba yoku-
gara. Imomo akazogara, acinyemirerra Ifuna rose,
iaiuijgana pa'mba pake, oacida kumuona.
2. Uanhu uaitaura pacaoo za magariro ake,

-7
aiashamisa okuti: kufamba kwa aiita aina "muml3e
Yane, waijge munhu wakarovererwa pa cipianiso"
muuro make: no kunamat4 kwa aiita cinyararire
mumba make: oaiti au no kuona cifananidzo ca
nadzimai ca akarga aturika mumba.
3. Mambo akacfa kwago kuona cifananidzo-co.
Akatuma nhume kumuyenzi, aciti: "Ndii3gafare
kwaZo kuti unditaurire Ze cifananidzo ico". Baba
da Silveira wakazodaro: akamutaurireaZa BaBa mu-
kuru, Yaoe wakanga atuma pasi Mqanakomana wa-
ke, acibva kucdejga, ne Zo muBerekerwo wake na
Maria: za iyeyo Yesu ndiye Yae6 kwaye, wakafira
uanhu oose, ne za Maria: Amai oa Yesu. Mupriste
wakati: "Ndioo uane mufananidzo-yu, wa ndirikura-
kidza kwamuri. Mambo, muggagamucire here ci-
fananidzo-ci se cipo?" Akazociturika mumba, ma-
irara Mambo.
4. Wakazomutaurira ze cifdo ca amai aoa kuna
uanhu, ne Zo kuda kwananoita kuti oanhu oose va-
tevere Mijana waoo Yesu, no kupfugamira Yave
mumrie cete we'fi, arikucfe)ga, Yane fia6a, na Mra-
nakomana na Mjeya Musante, Yaue MumIje cete.
Mambo na oanhu oake ndokuti: "Toiteyiko kuti tite-
erere Yaue we'di?" Akati: "Munoda kubapatiswa".
5. Mumashure me mazuoa mashoma Mambo
wakamusheuedza, akati: "Ndinocda kubapatiswa".
Mupriste akatagrga kumufundisa zo uKristiane, iye
na amai Dake, na mazishe, na oamire: oose pamrje
cete uakagitsa mazana matatu. Uakazobapatiswa.
III.
1. Asi munvikayo maioe na uamie oayenzi,
oakarjga vaciterjgeserana na vanhu, uacitsaga pana
Makarariga ndarama ne nyajga dze nzou. Uainzi

._- X -.-
vaArabi: aaine ne citendero ce nema, vanyakuteve-
ra Mahomedi ndivo oaiisosema vaKristiane. Ku-
daro, pa pakaona kutendera kwa akaita Mambo, na-
kati ne shui i di, ndo kuti: "lrga! ticatandwa na
Mambo ari muKristiane. Ticarambga. Dgatipi-
ndure moyo wake kuti atye mupriste tye, no ku-
musema".
2. Bfa6a da Siiveira waizita kuti manyepo a
) Mahomedeni akadziingara atagga anouyisa nhamo
J inozomunergesa: asi haana kuda kumbotiza: waka-
ramba acipfucza moto mushoma-shoma we cite-
S ndero, wakamboBatidzwa mumoyo mataKristiane.
"Mufudzi wakanaka haasiye hwai dzake, anodzice-
ijgeta, anodzipira rupenyu rwake". Nero wakati
d'emere nato.
3. Mahomedani aye haaine ne h nya yose kuti
areoe Zirokwago, kudaro akagona ne n5ore kuce-
rjgedza no kunyepera Mambo. Mambo akacibvf
ndo kubvunzwa, onzi: "Nayi Mambo, seyiko muye-
nzi uyu asina kugamucira ndarama na uakadzi Za
makamupa? Seyi wakaZiaza Zipo iti no kusaZiga-
mucira? Zakare, munhuyi aggabva aramba ndara-
S ma? Ziripo Za akarambira, pane Za ari kutgaga.
Munhuyu, mutumrla wa maPortugese; anoziia kuti
kuZiita se rombe, kwa ari kumboita munyika muno,
h anozopiwa Zizhinji mushure na Mambo wa maPortu-
S guese. Anoita ne njere cokwadi, asi imi Mambo,
makacenjera kupinda imbga iyo".
S4. Ndo kutarj ,a kwa uakaita. Uakazonyepera
muyriste kuna Marnbo, Daciti: "Munhuyu ndi nya-
apipi. Waigona seyiko kukunyeigedzai imi Ma-
mbo, asi cete na mapipi ake? Munoziva here ca
akadirira mvura pamusoro penyu, na oanhu uenyu?


Akadira kuti akupfumbei na mapipi ake. Zakare,
mazwi ayo anoshamisa asina 7a airera, a aitaura pa-
kudira mvura, kwa akaita pamusoro penyu, kwaioa
kuti akupfumbei". "Mambo mulgatendere here
Yale anonzi Mumire cete, acinziro Uatatu?" Uaka-
ti hu no kuseka. Mambo akaseka zake kashoma.
5. Uakazoti: "Mambo, murigafurqgeyi ne munhu
anouya kwaimuri, aciroodza mukadzi, aciti: Mukadzi
uyu paka z u atatu?" Pa )akarerato Mambo
wakapaxtika kuseka. UakaonQ.gino, pokupandutsa
Mambo napo. "Mambo, munoziua here kuti uyu
nyamapipi, anopa Zipo kuna oanhu oenyu? Kupa
kwa anoita uku, kuda kuti aoatore oanhu ue
nyu kwamuri. Mambo, cenjerai nyika yotorwa.
Muigade here kuti mumupeukire, aue Mambo we AU.4
nyika ino yenyu?" Manyepo aya, no kucenjera
kwao kwakaipa, Zakapandutsa Monomutapa.

IV.

1. BaBa da Silveira aka-cimbidzo-ona kusa-
nduka kwe Zinhu. Matu'mbu a oanhu aiti, akamuo-
naauva, haacargoti Bufu, akati nho, uasisade kuti
tparaoata naye; irarga yakaonekwa aakare mu mu-
sha; Mambo wakarega Zino kumusheoedza kuti ata.
ure naye :o uKristiane, seZa aiciita; oadzimai vaira-
mbidza vana oano kuenda kumba kwo mupriste,
kwa uakambodisa kugara, vaciti kwi, kapu, fee, no
kurirgisa maitiro ake.
2. RimiJe zuua (March 15, 1561) mumrje mu-
Portuguese, ari muteirgesi mu nyikayo, wakauya ku-
no mupriste, acitya no kuvunduka. Akati: "Ba6a,
munosuggirwa kutiza. Regai kumbononoka. Ma-
10 -
mbo wagadzirira kukuurayai, wandiudza kudaro.
Ba6a, regai kuti ndee, cimbidzo kurumidzai kutiza".

3. Mupriste wa adaiira oti: "Handigone kuti-
za. Tiri pakati pe nyika uruuru ya Mambo; vanhu
ranondiwandira na mapfumo munzira ipi-ne-ipi, ya
ndinogona kupoyanayo; handiende ne'gwa mumvu-
ra ndiri pacena, uanondiwandira ne miseve. Ha-
ndidi kusiya hwai dzaijgu. Yaue anondiceqgeta
ndiri pano. Kana iye acibvuma, ndinofira citende-
ro, ca akandipa. Tiri mumaoko a Yaie".

4. NeZo wakaramba ari mumba, acimirira Zi-
cazoitika, (so mutarigiro wa taita nhau yedu). Kwa-
gipa ne zuna riye, pa akaiga acinamata "Breviary"
rake, wakanzgwa munhu acinyawalra Zinyoro-nyoro
panze. Mupriste haana kutsukunyuka pa ai'a; aka-
ramba aciita munamato wake, unova ndiwo woku-
pedzisira wa aiita. Kaiguoa kashomanana, waka-
nzwa siri-ne-siri kwe nzeue; akanzwa oanhu oaciuya
padyo no musuo, asij3ganaone. Seyiko oasinakubva
capinda oacimuurava? Daitya here mupriste uyu
wakaqga asina ciyi cose co kuZidzioirira naco? Zi-
mi3e oaitya mapipi a uaiti anawo. Daida kuti ata-
nge akotsira.
5. Wakadzima kanjera yake no kurara pasi
pauswa. Maziso ake za akairga azivira murima,
musuo wakarara wakazarurwa, moyo wake wakata-
iga kupfura kwago, akanamata ne simba, akanama-
kuti aue no moyo mukuru, arege kutya. Nyaggore
igoZo, Zino hapana mupondi akapinda mumba. Zi-
no mupriste wakatadza kunamata Zakanaka, akaqga
ane ne hope, oda kukotsira uku ndo kwaioe kwo
kupedzisira.
-11-
\ V.

1. Uapondi oakarjga\iakagaririra, pa oakanzwa
kuti akotsira, nakacihe ndo kuuya no kupinda mu-
mba cinyararire, zimunhu(homb riri pamberi paoo.
Dakagona kuona mupriste arere, aka6ata cipianiso
pacipfuoa pake, nyargoua maima murima. Dakagi-
ka padyo naye. Zino zimunhu riye rakapfugama --
padyo-padyo no mupriste. Raka-nyatso-Zigadzira --La
kagguoa kashomanana. (Riklcite ndo kudzipa mu- )
priste na masimba kwazo. Mushure meijguoa sho-
ma Zose Zakapera. Kutambura kwo mupriste kwa-
kapera, akafa. t w '<

2. Mumne waoo akati: "Dgatiendei naye kuru-
kova". Uakane ndo kutakura cituna co mupriste,
hacienda nacpjkurwizi. Pa uakasika, DaTiri uakaoe,
ndo kusonoiotsera cituna ici mumvura, paiyerere-
ra. Kudaro mupriste uyu wakafira Yesu Kriste.
3. Mumi3e mupriste waina kulndia, shamiari
ya BaBa da Silveira, pa akanzwa 7o rufu rwake, wa-
kati: "Mvura icana, ne dora ricadonha pa makomo
o kwa Monomutapa, nokuti munawo makaurayirwa
mutumi)a wa Mambo".

4. Kaiua kare-kare, kuda kukarositsa makore
mazana mana akapinda. Ndege dzinopfuura zino,
no maitogga Monomutapa. Danhu Dazhinji oe
Africa varikupindukira kuna Yaue zino. Damije
nato uatore oapriste oanomira pa altare, asi oazhi-
nji pakare oacirikudikanwa. Mupriste uyo wakafa
usiku uye mukamba kaye, i3ga akumbirire waro ku-
na Mambo wokukowa, kuti atume oakowi oapinde
muZikowiwa Zake.
--12 -
3. Cirikadzi no MNana wayo ne Mbada. -
I.
1. Rimrie zuma oamIJe qadzimai aakafirwa no
murume waoo mugguma ye ;,hizha. Zino cirikadzi
iyi yakasara y66na nhamo no kusakura yoga-yoga,
isina waii6atsira.
2. Kuzoti munmje music, mbeu dzo mumunda
dzana kuibva, mhembge ndokuuya yopara nyimo
a;---dzaro icidzidya. KuzoZiti cirikadzi iye kwi, ne shu-
Sgu di, ikati zino yotaljga kuDiqJgura, iciti: "Iyo
mhuka iyi nayi, yakarigama ricabva hwedza, ucazo-
oneyiko mukonyora uyuyu, wotozotga ne sora, nda-
nzi ndaiimuka neyi, kuwana ndoparirwa tunyimo
twangu".
3. Zikati zanzwid ne mbada, ndokubva ya-
enda paoakagga vari, ikati: "Ko! kuwana aijgkug6-
nerei iyo mhuka lyi, mujgamuApeyi?" UDdzimai na-
kati: "Ndiijgamupe' mlana wajgu ari munhumbu,
kana ndamhp6na". Mbhda iye ndokuenda ZAyo.
4. Kuzoti aia mauro yakauya ndo kuwandira
mhembge mumunda we nyimo uye. Kuzoti nmhe-
mbge yoti iciuya, ndokubva yaiuraya, ndo kuiregera
iri mumundamo. Kuzoti oadzimai uauya ava ma-
rgwana, uakagoti, ndicimema mumunda we nyimo-
yo uakati: "Inga nhasi dzapera". Mbada ndokubva
yati tutururu pakarepo, ikati: "Tarisai seri kwe ci-
ggWenzi ico muone". Uadzimai oaye vacidozoti me-
so kwakareko te, oakaona mukono we mhembge
wakaggoti di, kufa,.kakashu, tunduma, rapata.
5. Uadzimai nakagopembera kwazo, macitenda
mbada, ndokutakura mhukayo, uoenda nayo kumu-
sha. Kuzoti oaaika kumusha, oakagikocfimura mu-


soro, oau6ika ne nyaiga dzawo. Kuzoti yalbva
Dakati ndicirawira, ndinzve kana yanyatsoibv4, Da-
kagoti nyanga dzuku, zikanzi ndiciti kuig*ina kwee," u-
ndokubva yati munhumbu mato kwede. Cinha-
mbgec6 ndokubva Dapona miana muk6mana.
6. Mnanayo akabva agona kufamba no kuma-rt-.
nya zuna rakarero, ndokuzitumidza zita oti: "Ndino-
nzi Kamutatari".? Nyaijga iye yakamedzwa na'mai
Dake, akabva a6uda akaiBata mucanza.
II.
1. Gare-gare mbada yakauya kuna uadzimai
ikati: "Mqana wenyu wa makarera ari kupiko?"
Uadzimai wakapindura Doti: "Zakanaka, enda uno-
muwana kutsime, ukaona ouya kuzocera mvura,
ubva wamudya". Mbada ndo kunomuwandira mu-
nyasi metsime. Amai Dakati: "Kamutatari enda
undocera mvura kutsime". Kamutatari akati: "Za-
kanaka amai, ndipei mudende". Amai waye ndo-
kumupa mudende.
2. Zino Kamutatari akatora nyanga ya akaza- c
rwa aka6ata iye, akagoiridza akati fee: "Nyere ndi- '
udze zano ndoita ripi?" Nyere ikati: "Tuma datya
rinokucerera mvura". cfatya ndokuuya ne mvura,
rikagogikopa kuna Kamutatari ndokuenda nayo ku-
amai nake, amai nakati: "A! mi3anairgu, moti wato- i
gika kutsime caiko?" Mriana akati: "Ko! ndiigago-
uya ne mvura iyi seyiko, ndisina kusika kutsime?" IJ .
Amai naye ndokuti naZo kapu.
3. Ana mangwana mbada yakasaigana na ua-
dzimai, ikati: "Ko! mjana wenyu ari kupiko, wa
makati ndicakupa? Ijga nezuro handina kumuona
kuuya kutsime". Amai nakati: "Inga akauyako ku-
tsime, akateka mvura. Ko! wakagga waenda kupi-
Dt4 L/ 14-
ko? Ko! zose hazineyi, cienda unomuwandira paseri
S pecuru ico ce derere, kana ouya kuzotanha ferere,
ubva wamuBata".
4. Mbada ndo kudomuwandira pacuruco ca
yakaiga yaudzwa. Amai naye ndokuenda kumla-
na wavo, vakati: "MrJanarngu, enda unonditanhira
derere pacuru paye". Mirana akati: "7akanaka
amai, ndaZinzwa". Kamutatari akatora nyere yake,
akati fee: "Nyere yarngu ndiudzeoo zano ndoita ri-
pi?" Nyere yakamuudza ikati: "Tuma zi)gizi rino-
kutorera", Ziggizi ndo kunotora derere riye, ndo
kuyikopa kuna Kamutatari. Kamutatari ndo kuno-
pano amai rake. Amai oake oaye takati: "Mrjana-
qgu, Zinondishamisa, wagika pacuru caipo?" Mia-
na uye akati: "Ko! ndaigori6a kupiko?" Mbada iye
,NCk kudogaririra ikati yashaya.
so,) oi c : ** ..4. '>vJ^ -l^ III.
1. Mumrje music Zikati Zasaqgana Zakare na oa-
dzimai oaye, mbada ikati: "Uadzimai imi, kana mu-
cida kuita Zokutamba kudaro ne'ni". Uadzimai oa-
{_ a- ye takati 'a-a, kuqjgunogwagwadza no kutya, taka-
gopindura ooti: "Nhasi anouya kuBani uko kuzofudza
mbudzi na uamire, ukaona ane kazhumu ndiyeyo
"mudye".
2. Iko kakati kaZizioa kare Zirikufuigwa na-
'mai tako. Kuzoti kaenda kune dzimi3e pxere, ka-
kadziseka kaciti: "Ho! 6a6a wekani, oamie oarume
canoenda kunofudza mbudzi oasina tuzhumu". Ka-
kaioaseka: "Cemerai uadzimai tenyu, takuiteiio tu-
zhumu seza ndaitwano ini".
3. Uana vaye ndokucemera oadzimai Dauo, oa-
citi: "Nhasi mtkarega kutiitaoo tuzhumu, hatinga-
nofudza mbudzi dzenyu", Uadzimai oaye ndokuua-

sL ,c, 1 -
gusa tuzhumu twakafanana ne ka Kamutatari:
ndokuzoenda kunofudza mbudzi kuBani kuye.
4. Mbada kudozogika ikaona oose-oose Dane
tuzhumu. Mbada iye ndokuenda kuna oadzimai
oaye, yaoa ne hasha ikati: "Miana wenyu handina
kumuzina kuti ndoupi, oose-oose Danga uane tuzhu-
mu". Amai na Kamutatari oakati, 7aoashayisa za-
no rokuita, oaigoti miromo Bade.* ,
IV.
1. Gare-gare nakazopindura noti: "Unogouya
kumusha mauro, ndinomutuma kuteya rioa rokuBa-
ta makonzo mumadziro me'mba, kana wagika ugo-
riButsa; kana oti ndicizotara rioa raigu, ubva wa-
mildya". Mbada ikati: "Zakanaka, oadzimai", ndo
kuparadzana zaoo.
2. Kuzoti nadzimai oaye napika kumusha zuna
radoka, oakati kuna Kamutatari: "Mxanangu, tapfu-
niswa na makonzo, ateyere rioa mumadziro me-
'mba". Miana akati: "Zakarurama amai", ndoku-
teya rioa mumadziro muye.
3. UacaIgopedza kurarira, mbada yakagiko6u-
tsa rima riye, amai no mukomana nakati: "Hee! miJa- 6
nangu rioa rako raBuka, enda undoona kana gonzo
raBatwa". Kamlana kaye kakati: "Atimirire riBu-
ke kaniri". Zino mbada, ikati yazinzwa, ndokuku- ?WJ *f.
duBura rina riye, yoriButsa pakare. Amai oo mu-
komana oakati: "Heroka, ra6uka rwecipiri, Za wati
rino6uka kaoiri, cienda unotarisaka".
4. Mjana wakaseka Zake, aciti: "Naye amai,
riva rinociBuka kaniri here?" Amai naye ndokuti
nazo tuzu, oakati: ,'Rwana urwu, rwuna mazhiriri a .
akakomba; kuri nand ndakazitorera". Mbada ido-
garirira ikashaya. \
L4i S-4 "^ c
l^^ 1^4. \h ^ --
V.I -16-
PY,) V.
1. Kuzoti kwaedza oadzimai oaye takati ndi-
cienda kutsime, Zikati Zasajgana ne mbada ikati:
"Uadzimai imi, muri tguura-muromo kwazo imi, ndi-
cazodya iyemi kana musiqganzwe Za ndinoreoa".
D Uadzimai oaye oakati: "Unogouya mauro a nhasi,
ndinomurinza kumasuo, ukaona arere munyasi mo-
musuo cete, ndiyeyo. Ibva wamuBat-audye".
Mbada ikati: "Zakanaka, ibvai marega kuzarira mu-
suo". Ivo jakati: "Kwete, handizarre".
2. Ana mauro, oapedza kudya, oadzimai oakati
L i ku miana waoo: "Mranaigu, nhasi unorinda kumu-
suo kunofura mhep6, nokuti kuri kudziya". Mqana
akati: "Zakanaka amai, itai Zamunoda". Mriana
uye aciziia take kuti, amai oaajgu oari kuda kuti
ndidyiwe' akatoro.nyere yake, akagoiridza, akati fee:
"Nyere ya3gu ndiudze zano ra ndinoita". Nyere
yakati: "Tora zimbga rako, uriuanzarike pamusuo".
a.-5 3. Kuzoti aona kuti amai oake jakotsira, aka-
tora zimbga ovanzarika kumusuo, iye akagorinda
pakati. Kuzoti mbada yauya, yakasikoona zimbga
rirere kumusuo, ikafuiga kuti, Ziml)e ndiye miana
l'., uye amborewa. Yakauanarira kuricetura gurokuro
t.. ne nzara dzayo, asi zimbga rakabva ragetukira pa
mbada, rigoitandanisa kunze kwo musha. Rumba-
r da ndokubva rwati ware tetere ne saqgo, zimbga ri-
ciukurira sure kwarwo. Haruna kuzofa rwakapu-
_i*Le'ma munyikamo. \.', -' .-
c 4. Amai oakafara kwago, bakati: "Ndabva mu-
dambudziko re mbada iye". Miana uye na'mai
SAk-U ndokugara odfekara _auo.
: -.- Ndipo pakafira ruggano rwa Kamutatari na-
'mai take.
17 -
4. Mhuri Sante.
I.
1. Maria na Yosefe Dakabva Bethlehem, no
kunaiga Yerusalem no MI)ana Yesu, kuti uamuga-
mucidze kuna Yave. Maiue no mumire murume
mu Yerusalem, wainzi Simeon: uyu waka)ga akaru-
rama, nyakutya Ya-e, acimirira kunyaradzwa kwa
Israel. Mireya Musante waioa naye. Waka)ga
aziviswa no Mireya kunzi: Haucaona rufu usati wa-
ona Kriste Mambo.
2. lye wakauyiswa muTempile no Mgeya: ku-
zoti oaBereki oauya no Mrjana Yesu, Simeon waka-
mutora mumaoko ake, akakudza Yaoe, akati:
"Zino Mambo munoregera muranda wenyu,
aende mu rugare, so kureja kwa makaita: nokuti
maziso arngu aona Ruponeso rwenyu, rwa makaga-
dzirira paciso ca uanhu oose. Ciceneso co kucenesa
iahedeni: ne ce mbiri ya oanhu uenyu Da Israel".
3. Simeon wakazooabenedika, akati kuna Ma-
ria amai 13ake: "Onai, uyu wakaisirwa kupunzika no
kumuka kwa vazhinji ua Israel: ane ciratidzo cinora-
mbga. Mieya wenyu imi, ucaBayiwa ne pfumo, ku-
ti pfuijgwa dze moyo mizhinji igozinikanwa". Za
Dakajga uaita zose ze Zirayiro, oakadzokera kumu-
sha kwavo, Nazareth. Mr)ana wakakura, akasimba,
azere njere: grasia ra Yawe rakarjga riri pamusoro
pake.
II.
1. Kuzoti Yesu aia na makore gumi na mani-
ri, nakakwira Yerusalem, no mutoDo we Zuna Sante.
Za taka1nga oapedza mazu'a ayo, pa oakadzoka,
Mriana Yesu wakasara Yerusalem, oa6ereki uake

18 -
vasiggazine. UaciTgofurjga kuti ari pacita, vakafa-
mba zuva rimire cete: vakazomutgaga pahama, na
paoazivikanwi. Za oakamushaya, vakadzokera Ye-
rusalem, oacimutgaga. Kwakati mazuna matatu
apfuura, rakamuwana ari muTempile, agere pakati
pa oafundisi, no kunabvunza Zibvunzo. Danyaku-
munzwa oose, vakaLga vacishama, ne njere dzake,
ne Zicd'aidzo eake.
2. Uacimuona vakashama Zikuru. Amai oake
oakati kunaye: "Mranaggu, wakaitireyi iti kunesu?
Ona, fBafa wako neni, taikutgaga ne moyo inorwa-
dziwa. Wakati kwa vari: "Mainditgagireyi? Ha-
maizizta here kuti ndacfayi kuoa paBasa ra BaBa
waIjgu?" Havana kunzwisisa izwi ra akavataurira.
Wakadzika navo akagika Nazareth, ndo kuoateerera.
Asi Amai oake uaicergeta mazwi aya ose mumoyo
ma'o. Yesu waienderera ne njere, na makore, ne
grasia pa meso a Yaue na a -anhu.
(Luka Musante II).


5. Mhuri.

I. BABA.
1. BaBa ndiye muridzi we mhuri, ndiye muce-
Sqgeti we mhuri, no muriri, no muto1gi we mhitri.
SNdiye muudziri we Basa rose rinoitwa pamusha,
kuti pafadze.
2. Munoona dzimba dzake dzakaoakwa, no ku-
A pfirirwa; hamuone denga rictjenjmera no kudona,
kana kuti gii ne ciinai. Anovakira matagga ake e
Zipfuo Zirege kunetsa oanhu, no kugwiza.dzimba.
dJ f 3. Ndiye anokuridzira fdungwe rake kugadzira
pamusha, kuti pagare pari patgene: mazelga, ma-
-^ rP-
`7 L T. It, -)


mvemve, mateko e nzu_)gu, matsekenyenzwa a ma-- K.--.
gunde, magunrina, hiundi ye Zio ne ci6awe, Zose i i
Zinouiganidzwa pamie cete pa ZisiinJgaonekwe,
kuzarezare, Zopisirwako. L A. A.--t-
a,it 1--f
4. Kana Dana Dakura, anotafundisa Ze tsika
dzakanaka, kwaoo-kwago anofundisa ~akomana ku- A-C
6ata Basa naye, kuphamfaridzana ne pfprymuts"iFza ,
oana; kazhinji anodisa kuwanzogara no kutandara
ne mhuri yake, panzimbo po ku'otgaga hwahwa
mune mim)e misha.
5. Ndiye murooresi, neZo anocenjerera kwaZo
kuti oana take Daroorevo uakanaka, no kuroorwauo
kwakanaka.
II. AMAI.
1. Amai ndiro bareri ia oana, ndivo DaBikiri,
oashandiri, nafundisi ve ciposhi, uanota1)ga kufundi-
sa Dana kutaura. Ndivo Danofundisa Dana Ze tsika
dzakanaka dzose. Danovafundisa, kubvira ucece,-
kunamata no kuda Yate; kutirimuka; kuteera nakui-
ru no kusasindimara: kudana no kuwirirana na
uamije. ', "
2. Ndino amai Danofundisa Dana kududza zi-
nhu pacena, kusarena manornano na makuwa. Ndi-
1o uanonafundisa kusaBa. kusacergedza, kuBata sL.,
Basa no usMtgi~,nasina pu opori. Uanofundisano "
Dana ku sainya, kusa iudMa, kusadada, kusaitira 1
vami'e pfni kana pfundi'-pfundi. Amai nanocenjera
Zikuru, kuti nana narege kufunda kutukirira ne Za-
kaipa Zinoya-Tza kana kunyadzisira. Ndiwo ose
maBasa a amai. "Muti wakanaka une micero yaka-
naka". Mnana ana amai Dakanaka, haanyanye ku-
Da ne tsika dzakaipa, anotya kuralgwa, nokuti amai

---.4.vxy 31.^ fl^ ^ ^,tU- ^AP t<,
ht^\ ac^^uu~y

Sd^^ -- 21- J^^f-,llu.ca : %-"
akanaka, mimje nisi, ranoragga oana vavo, no '
ku-arnmia sadza.
3. Amai vakanaka uanopa vana vavo cokudya
cakaiaka, cinofanira kudyiwa na Dadiki; vanosha-
mbidza vana vavo maoko, pamberi po kudya, no
mushure mo kudya; vanoshambidza oana vavo mu-
niri, no kuvazora mafuta; 'anovashambidza ne mvu-
ra inodziya. Uanopa vana wavo co kunwa'citgene,
Bume.
4. Uaotsaira mumba mayo no ku-nyatso-ro-
jgedza midziyo yao, hari dzaoo re ndiro dzavo
dzaka-nyatso-rornge ldzwa, *noyevewa na vanhu. tJ-2
Tswanda dzavo, ne sero, Zaka-nyatso-surgirirwa pkaj-
mudegga me imba, migoti yakapai irwa. Danodzi- '
ra mumba mayo, kana maceneruka. Uanopakurira
Zokudya zavo ne Za vana oaoo, mundiro cenacena -'
dzinogara dzicispkwa mazuna ose. .
5. UDnoBika-nhumbi dzaoo, ne dza Dana, ma-
gumbeze avo, ne a cana ne mvura inopisa, kuuraya
inda ne maMk-adzi ose. IZoxi, ndiko kufundisa kwa
vari kuita vana vavo; iDvoo vana vari kufundavo
Zose iZi, Zirikuitwa na amai vavo Dakanaka.
6. Amai vakanaka vano moyo wakarurama,
vane cido cikuru kwzo, inopisa co kudisisa Dana
pbv'l ISr T- Ms f0
vavo. HavapenZerere vana; vanoDaranga pakarepo p,'
vaita Zisina kururama. Danofara kwaZo na vana,
kana vacivaona vaciita ma6asa akarurama.
III. DANA.
1. Dana yakanaka, Dakarurama, yanoita Zose
Zakanaka, vanodiswa kwaZo na Yave, Musiki wavo,
BaBa wavo, Muridzi wavo. Pakare, anoodiwa ne
hama dzaDo, na vatorwa vose-vose, pamusana pe
tsika dzavo dzakarurama.\
^-<-NJL L>C^^M^.'^ .

2 2r
2. Asi namge va6ereki uanotambudzwa, vano-
L pfuviswa, nanoones'a nhamo naa ana Dano. Mu-
mba me mhuri iyo hamuna rugare rwakanaka, ru-
1-i^ shambga cete mazuna ose; oana xe mhuri iyo oano-
netsa oaBereki .aoo, panopetsa 'anhu oose. Dana
aoa ndidzo pfurumulsi dza Dana, tguura-muromo
dza Dana, nokuti nakakura vakakombama. o- -b.
3. Dakomana, kana .ur, uana varume Da-
kuru, Daciramba Daino musikanzwa wato, capccete
kuona nhamo, kulatwa na mapurisa, kugarswa
mutorolgo, kutojgwa mazuia ose.
4. Dasikana 'oaye, kana Dakura, hanashande
Zakanaka. Kukuya, uano goit mamnzu-mazu,
sadza rato rina maziso, rine tse1gwarengwa rupiza
'wb,,o rutema-tema, do_ i raoo demna-dena, sadza
--raoo mbodza, nonen -rinozimbira, rina mapundi.
Uanobikira imtsaiya isina kusukwa, ina makoko
ayo; Danopakuir a mundiro nhema-Sibema yapedza
mledzi icidyirwa isiqgasukwe: mbiyadzino1go-pa-
kurirwa dzisilngasukwe, dzijbgo-furidzwa uruDa, no
kutgairwa na maoko. / (4 L r
5. Zio ZaDo 'anokuya Dasina kutipamu Sa-
dza rawo rinovaca hundi noknti Dane iuyanga ne
nurtgo; DanoBika mutyu'lza we hwahwa, unoitisa
Snyoka, Bume raoo rinorera. Uanopa cana cokudya
chyakaipisa; akare a aop Dana cokudya Dasina
kushamba niabori, m o ea bae o o. Uanopa
Dana cokudya cakastisha, m iya wadza mazuua
mana; mutakura vaaunda, wakashisha, unopiwa
Dana kuti Dadye. L .
6. Uakadaro uanoryrira mi)ana Zokudya no
muromo; Danopa Dana mvura yashambga maoko,
kuti nainwe. Danopa nana hwahwa wo musuggwa
),U |C-.


mhanga, kuti oanwe; nyaigwe mucece ari kuyamna,
anopiwa hwahwa wo musuggwa.

IV. DANA.

1. Ationei pamberi oana ano, oano musika-
nzwa, Danozoiteyi kana oana ne mhuri dzaoo. Mu- .
mba mato munonuhwa, hamutgairwe, hamudzirwe, f
mune makomba-makomba kwose-kwose. Hamuro-
rjgedzwe midziyo, maturi ne mitsi, ne Zijindadzi;,/.I
tswanda, ukwe, tsero ne kitseme, Zakargoti bvururu,
7kata-kata. Tsalya, hadyana, ndiro, migoti ne mbiya,s,,1i.
Zakaggoti kucoto bvururu, na paurili pose, oanhu
oacishaya pokugara.
2. Dane nujgo havashambidze vana atno mu-
iri, Panovazora mafuta, Dasina kushamba, kuti a-
pfumire, as 'ana ,anonzarwo oanonuhwa kwazo,
ranofunaa Xiakoko' mu muniri wabo wose, nokuti
rareri hanashambevo imo pacaoo, mainzarwovo, na
nareri ma'ovo, kwaiakabva: "Mbudzi kudya mufenje
ufananyina". L a, ~, 6l-.
3. Dana ano harana mu6atikwicro, pamusana
pe tgca. Danogara na madziwa pa mhuno dzauo,
e cio-go akaomerera pa mhuno dzaoo, nokuti
vakuru havana hanya, oane nuigo. Mumrle miana
anogona kuswera zuoa rose mhuno yake yakajikitira
madziwa, ashaya amu isa. Mumne mrana unoona
aigoti maziso maraDg' tgete, anodzimara aomera
tsiye dzake, dzicig6uka agotozoita Zo kufunuka kwa-
Zo, ashaya ashapura no kunvaya tumafuta.
4. Itsumo ya nanhu nose yokuti: "Rega kuti
munhu anonuhwa, kana wamunzwa acikunuhwira,
rega kumuudza kuti: Urikunuhwa; rega kumutsiura
washura niare, anofa asina kukukai3ganwa".
24 -
1 6-v, 5. Dana oaye, na tambotaura, kana riae taku-
pi, ru, uanofugidza oana tauo na matsaga usiku, iio
TacitsitsikidzR mitoro ya magumbeze; nana oanori-
P_ nda zato pasi, pasina ca Dakawarira, ioo akuru na-
cirinda pa rukukwe. Dana uano1gotuurika, uasina
^ co kupfeka, asi ino ilakuru oacitsitsikidza Zo kupfeka.
6. Danhu iose Danoilazf ana no kurareua
paoasiri; oanhu uose oanooazeza, haianaanzwire tsi-
tsi ka a tacitambudzika; vanhu oanoti: "ToWo wars,
tgatu 'aro, uaiga oacinyanya". Mhuri yakaipa,
nyaqgwe ikapindirwa ne nzara, tanhu ose anoti:
"Regerai Zakacfaro, ndokuti oapfidze, o8gue, Dano-
nyanya". Hapana no munhu wose, anoda kuia6a-
tidza mune za oaneige oashaya.
7. Fundai kwazo-kwazo kuna ne tsika dzaka-
naka muciri uacfiki, kuti mugozoziia mutoto wo ku-
cetgeta. uana oadiki, ndowo kuto-nyatso-cenjerera
L kwago mukuoarera. Taona kuti mnana, akatagga
i^ kutunirwa no kupenteredzwa, aciri mnana mudiki,
mnana uyo anotambudzika rupenyu rwake. Mbeu
yakaipa yadyarwa mumoyo wo mudiki, yakura, ya-
simba, yonetsa kuidzipura.


6. Caminuka.
I.
1. Caminuka waira ishe we nyika ya Rwizi
yakaganurana ne ya Seke, mhiri kwaNyatsime.
Caminuka akarnga ari munhu anozivikanwa kwago
munyika dzose dza oatema, pamusana pa ma6asa
ake a mapipi no kufembera.
2. Waigara ne shato, yainzi Uamakura, ya aii-
moneredza mumuoiri wake; ne dzim)e qguoa, ne


gunje re ciBawe raigara ricizorwa mafuta, rinova
ndiro raimuitisa mapipi no kufembera. Haaida
kugara mumba, waiwanzogara paruware ne ndiro
yake yo muti, izere ci6awe cakakaigwa cokudya.
Waifemba fodya yokwa Cireya, yaiswa mugaka-re-
mbira.
3. Pane imie gguoa wakashenedza mazishe
ose e nyika, kuti auaudze mazano okudzioirira ho-
ndo ya Ciggururu (Lobergula), ne Zo kuuya kwa
Darumbi (Uarulgu). Akati ishe oga-oga auye no
mupeto we mombe kana we mbudzi. Zino iyevo
waiti akoona ishe wasika ne Bato rake, womuuray-
ira mombe.
4. Mushute meei Cil)gururu wakatuma hondo
yake, kuti imuBate, uaende naye kwaari. Kuzoti
uoaika padyo, oarinda pamusasa wokuti matgwana
tinogika kuna Caminuka, kwoita mute yo kushaya
kuona kwa oanoenda; cfakara sadzokere kwakare
Dasina kumuona. Uakaita mhindo zhinji kwaoo va-
ciuya no kudzokera. Kuzoti zino oashaya mazano
okumuBata, Dakaita usawira naye.
5. Ndokuuya DO kwa Ciigururu oakaita midu--
qgwe oaka6ata nhooo, vane dza ma'anda macena,
wauo mudcfugwe we tguku; we nhema; ne we dza-
manara-maoara; mapfumo ari mukati menhQ-o.
Dakagoita mazuoa-po oanotamba kukumbira, kuti
oapiwe cimne cintimbo cokugara. Ndo kuzonatu-
ma oti; "Za mocfa kurwa, endai munoBaya Cipuriro,
wakaramba kuzoombera ne mombe kana ne mbudzi.
II.
1. Apo Caminuka Zino wazobvuma kuenda ku-
na Cil)gururu; wakaramba aci1godakarira kuti:
"Ndinoda kumuona uyo munhu anoitwa Caminuka".

26 -
Ndo kuenda iye Caminuka na mazishe ose na vari-
dzi oake ve mbira.. akasika woita musasa waoo,
mbira icigara icitsemuka.
2. Ci1gururu wakaita Zose Za akagona, kuti
aone Zirokwa o here zose Za ainzwa, Zokuti, anoka-
kira dehwe re mombe paruware, no kugara pamhu-
no ye pfumo. Asi pashurepo, Dagoedza Zokumuona,
takazosimuka noti, "Dga aurayiwe". Iye ndo ku-
udza nanhu Dake kuti maende, asare ourayiwa oga,
kucisara naridzi ne mbira cete. Asi cake ca akasi-
ya ati: "Asi onai, :a mandiuraya, mvura haica-wa-
nzo-na munyika ino yenyu yose. Pakare ndinondo-
kutorerai oanhu vacena: Uazurgu (Portuguese), aoo
hanarwise: asi Uarumbi (English), ndioo nanozoku-
nda mapfumo ose, a Makombe,, ne a Cix3gururu o-
se.. Asi manhu inano nacazowadzana pakare na -a-
nhu; hondo dzose dza Datema dzicapera".
3. Ndo kutumrja zera re-nane-dzimba, kuti na-
muuraye. Uakamupotsa na mapfumo ano, akadu-
nda paari. Uakadoti: "Tioanarire no rupi rudzi kuti
timuuraye". Asi :;ose Zaidunda paari. Kucldfoa-
narira pakare notadza kumuona; pamJe moona se
pane dzioa re mvura, oacirJgonzwa mbira icidauka
cete, dakara mazera ose a oakuru apere. Kuzoti
pana pasipo, akacigoti Zake oga pacake: "Kana mu-
cida kuti ndife, tarai pxere icargopepwa, isati ya
fudza mombe, muipe pfumo, indiBaye". Uakaciipa
ndo kuzonzi dodyo, ndiko kuzofa.
4. Zino oamIje uaridzi ne mbira natiza, kwasa-
ra cete fdandara, Macaonweyi, Mpawose na Zinhu-
mgje. Caminuka waiomberwa na mazishe ose, vaci-
mutya kwago. Uanhu nake oaikudza no kusada
kuka3ganisa: naime Cecikate na DaNehanda, vai-e
n3e mvura.

27 -
7. Nhunzi dzo Mumba.

1. Munogaroona mazuoa ose nhunzi dzicimha-
ra mudzimba dzedu: na pakare munodziona dzici-
nanaira pamarara, hezo pasadza kana mundiro dze
cokudya. Nhunzi idzi dzinokandira mazai adzo,
asi haatane kucecenya.
2. Kana dzicaigoBuda muzai, kana muciduku-
tse, kana mucinyenza, hadzitane kuta ne simba, na
pakare'hadzitane kuBururuka. Nhunzi dzinoda
kwaZo kugara munZimbo dzine tgina, dzinosema
nZimbo dzino uyani kwazo, dzisina marara.
3. Kana mukafamba mumisha ino uyagga, ka-
na isina vagadziri, muggaone mazana na mazana
adzo, pamusana pokusagadzira misha yano. Kana
ukatarisa kwese-kwese, unozoona kuti, musha uno
une t$ina kwazo, kusaka nhunzi kudayi.
4. Kana mukapinda mumba ino uyani kwago,
munozoona musina nhunzi, munolgoona shomana-
cete pane dza mamboona mumba ino uyagga. Ci-
nosakisa kuti nhunzi dziwande mumusha usilgaga-
dzirwe, ndico ici cokuti: dzinombopiwa gjguua yoku-
kandira mazai adzo-mo.
5. Tinoda kuzioa kuti nhunzi dzinokandira
mazai adzo panenge pano munya. Cokwadi nhunzi
cinhu cinotyisa kwaZo: dzakauraya mazana na ma-
zana a Danhu ne e Zipfuwo.

CIDZIUIRIRO.
1. Tambonzwa kunzi nhunzi oasemi Dedu, na-
igogo takafanira kudzidziiga mudzimba dzedu. Ti-
jgadayi ticicenjera kuti murege kuoa ne marara ne

28 -
tgina, Zinokweuera nhunzi kuti dzigare nesu mudzi-
mba dzecfu.
*2. Mataijga e mombe ne e irguruue 1gaavaki-
we kure kashoma kwedzimba dzavanhu. Pakuoaka
dzimba, tinokodzera kutara neimbo isina murone.
Musha igaukomberwe ne mikorogga, yokuti mvura
irege kunjeiga.

TUTENDA TWA TINEITA PAMUSANA
PE NHUNZI

1. Kana nhunzi ikamhara paronda, inotgeta ur-
wa yondousainganisa ne ropa ro mum)e, cane cite-
nda. Kana tikasakwidiBira sadza recdu, inogika
yoriisa tyina, pamne no urwa no wa yambotgetaparo-
nda riye.
2. Na pakare kana tisil3gapombere maronda
edu, nhunzi inouya yomhara-mo yotgeta urwa, ndo-
kuenda nawo yand:okwizira mumaronda anamie:
ndiko kuzadzanwa kuneitwa Zirwere ne Zitenda.
3. Nyatso raigarirai kuti maronda akaipa ane
turwere tuzhinji-zhinji kwago, tunogara muropa re-
du: pakutgeta ropa redu, nhunzi inotgetaoo pamge
cete tutenda twedu; ndo kututakura pamuromo pa-
yo, no kugikoisa pano mumie, camunamatiraoo.
Unozoona ronda rako rambegge riri diki, rotagga
kum1aukira.
4. Panenjge pasina maronda, nhunzi inotgeta
marara mazhinji ne tgina yo rudzi no rudzi: zose iti
gondokwizirwa murnaronda kana mucidyo cedu,
jgatiZicenjerere. Tirege kunyepa ticiti: "Ndaroyi-
wal ndaroyiwa!" kana cokwaci tatozadzwa ne nhu-
nzi ne cirwere cipi ne cipi.

29i -
8. Rurjgano rwe Cipuqgu.
I.
1. RimrJe zuoa mumie mukadzi waka)ga aci-
shambidza mrana wake mu rukooa, miana uyo
ndokubva asotoka mumaoko a amai oake, akabva
ayerera ne mvura yo murukooa. Amai Dake ndo-
kuteoedza no rukooa, uacitgaga mirana wauo waye-
redzwa no rukooa. Uakatga -aci'mba rumbo rwauo,
uaciti: "MNutsakato waqgu waenda no rukova". ,)ac-
2. Zino uadzimai aoo oakasaqgana na Tsuro. i,,t
Tsuro wakati kwavari: "Nayi nadzimai, muri kuenda
kupiko moga kudayi?" Uadzimai vakati: "Ndiri
kuterera Mutsakato wangu watorwa no rukora".
Tsuro akati: "Endai Zenyu vamoyo, mucandosalnga-
na ne Zakaipinde'su".
3. Uadzimai oakaramba hacienda, oakasanga-
na ne mhembge. Mhembge yakaoabvunza iciti:
"Nayi vamoyo, muri kuendepiko?" Uadzimai aoo
vakati: "Ndiri kutgaga Mutsakato wangu wayerera
no rukooa". Mhembge yakati: "Enda Zako mura-
mu, asi ucasaggana ne Zakapinde'su, vanamhe-
mbge".
4. Uadzimai aoo nakaramba hacienda, oacite-
nedza rukoua, takasangana na Shumba. Shumba
yakati: "Nayika vasirarame, -amoyo, oakatiponda-
amai, ndigosara ndokurera, oacirera nherera imi,
vacirera nhera oaigu oaua, nano kotokoto mateko
ndirini. Ko! igo muri kuenda kupiko muri moga
kudayi?"
5. Uadzimai nakati: "Ndiri kutevera Mutsakato
waigu wayeredzwa ne rwizi". Shumba yakati:
"Endai Zenyu uamoyo, asi mucasangana ne Zakapi-
nde'su janashumba".
30 -
II.
1. Zino vadzimai auo uakasika na patsime rai-
ue munyasi mo rukova, uakaona pamire kacembere
kane cirongo cizere mvura. Kacembere kako kakati:
( od "Uya na pano". Mudzimai uyo wakaenda napo.
- Kacembere kakati: "NdikuIggireoo hata". Mudzi-
ma uyo wakakuirga hata. Kacembere kakati: "Ndi-
takurire ciroigo caijgu ce mvura". Mudzimai uyo
wakatakura cirongo ico, cizere mvura.
2. Dakaenda uose kumusha kwe kacembere
kako; oasika pamusha oadzimai uakatura ciroingo
ico, vakacipinza mumba, iakagara Za)o, nose vari
nauiri, mumbamo. Asi oadzimai aro uakagga vaii-
13gazine kuti, musha uyu, musha wa mapere. Ma-
kono aigara kunzira izere minzwa: mutunZi aigara
kunzira yakanakisa, isina minzwa.
3. Kuzoti ana mauro, kacembere kako kakati
kuno mudzimai uyo: "Ndeipi nzira ya unoda ku-
enda nayo, ine minzwa kana isina?" Dadzimai auo
oakati: "Ndinoda kuenda ne nzira isina minzwa".
Kacembere kako kakati: "Zakanaka, Zakanaka zose,
cisimuka, tiende ne nzira isina minzwa,- ndinokura-
kidza kumba kwa unorinda".
4. Dakasimuka, nakaenda oose mari napiri.
Kacembere kakati: "Ona iwe, umu ndimo mumba
mo worinda". Dad zimai nakatenda, oakarinda zato
pasi, tasi)gazioe kuti mumba umo mune mapere.
Dakatonzwa vava kusunyiwa, ndokubva ua6uda
notizira kumba kwa kacembere, ndimo ma takari-
nda ama.
5. Kuzoti kunze kwaedza, kacembere kako ka-
kati kumudzimai uyo: "Ona m13ana iwe, ndinokupa
madende e nyimo ma'iri, rimre rizere nyimo, rimje

31 -
rizere nzuqgu. Ukaona aneige okuteuera, ubva
wapunzira rimte dende pasi, iwe urambe ucienda
Zako. Ukaona Zoda kukuBata, ubva wapunzira ri-
mge pasi. Asi iwe unoramba ucienda Cako, usilga-
ceuke Ziri shure kwako".

III.

Mudzimai uyo wakaenda Zake, wakate-erwa na tE -,a
mapere ayo, acida kumudya. Asi mudzimai uye
wakayeuka za aka)ga audzwa na kacembere kaye,
akapunzira mudende we nyimo dzakasokorwa pasi.
Mapere akagikapo, akatalga kunoiga nyimo idzo
dzose aciti: "Mhunyupuhyu hadzitane Tkunoijgwa". cJ
Mukadzi uye wapedza masaggo no kufamba, iwo k X
mapere aca-nguno-noiga nylmo dziye.
2. Kuzoti apedza nyimo, akatevera pakare.
Mudzimai akapunzira rimlJe cende ro mugr we nzu-
ijgu. Mapere akasara acinoqga, iye acienda. Ma-
pere apedza nzuLgu akamuteuera.
3. Mudzimai uyo washaya co kuapa, wakagika
na pamusha pa cipuggu. Cipuigu ico ndico caka-
zomu6atidza kwago, kuti arege kudyiwa na mapere, -
nokuti cakagga cakapfudtva nhunzi, tumiiutu, nanda,
nb.azi, wodza,. asi, nyuci. mago, maziggizi, inda,'
nhata, tskidzi, ma5oge, piasamukai3ge, majuru, nu-
mba, zikwekwe, nmatekenya, mashaveshane na ma-- -
konyi. Zose iti Zaigara Zakapakirwa mu midcende
yose ya cipuggu pamusha pake. Yo'
4. Cipuirgu ndokuona uadzimai oacitandani-
swa na mapere mazhinji kwago. Cikagopinda mu-
mba maco, cikagotora madende aco ose azere Zinhu
Zipenyu, ndiko ku-siko-Zipunzira Zose pakati pa
mapere.

I ** -

-- "32 \ l.
v 5. Mapere akaona hero faka-faka, hero daka-
.. nya, Zoti zinoBururuka noigombumuka zinonaaira
.--t2 pasi. Iwo mapere ndokuramba akaggoti nariana
kutarisa, Ziklti: "Hokoyoka! totarjga kurumIJa".
Nyuci dzondurira na mago: inda ne ziml)e Zoruma:
matekenya acipinda mu mutiri wa mapere: tumhu-
tu tucipinda munzeie no mukanyva. Mapere ndoku-
bva ati kutiza fa'afara na masajgol ware. Mamie
meno Zawo. AGata mundomandonra.
6. Mudzimai uyo ndokuyika kumusha kwake
ari.mupenyu, wakaona mirana wake ari mumba,
auya ne ramba, ramunyura mu rukova. lye waka-
tenda ramba kwago. Rwafa.


9. 1896.
I.
1. Pane dzimlje iguoa ndaiseuenzera vapriste
eedu Zikuru, Za oakandiudza, ndakagiita Zose. Tiri
mukati mo kutambudzika mu hondo. Da6ati uedu
ne nyika iakati kuna BaBa Richartz: "Hapana mu-
komana here, wa tinogona kutuma kwa M'toko?"
Uakati: "Ari pano., ndinaye Yosefe Munyojgani".
Uakati: Uyai naye ku Goromonzi, tizomutuma pa
Dakaiga ,akagaririra Cikwaka, kuti, 'Teererai' ".
2. Asi BaBa Richartz akazoti kuneni: "Atiendei
those Goromonzi". Tikasimuka those no kuendako.
Uakati: "Ndauya naye mukomana waggu". Asi
mazishe akandiudza kuti: "Tinoda kukutuma, uende
kuna M'toko, unotaura naye kuti: Urumente anoda
kuti 'Umuteerere' ". Asi ini ndakatya Zikuru ku-
enda, nokuti: "Danondiuraya". Uakati: "Ukafira
Basa guru rokupedzisa hondo, i6asa redu, tiri Uru-
mente".

J ~j~ LUJ 6;lJI
1~1,X, (yYC AJC
33 -
3. Dakaramba nacitsugga moyo nose na Ba6a
Richartz. Ini ndakateerera kwaZo, ndikati: "Ndino-
gofamba seyiko mukati ma nasemi uenyu na va-
jgu?" Asi ndakazodaaira no moyo munyoro kuti:
"Zose Zakanaka".
4. Takadzokera kuno ku musha, ndino moyo
mutema, ndicifunga kuti rufu rwajgu ruripadyo.
Asi tafundisi oakati: "Unofanira kuteerera; kana
usilgadaro, Basa redu rose ricazopera, tisilgone
kufundisa nyika ino".
5. BaBa Hartmann wakaiga akaraka imba-ya-
Yaue kwa M'toko, asi pa irguoa idzo ari pa mission
redu, na iye wakandipa zano, rokuti: "Uende; Basa
ra wakapiwa riggagarikise vanhu uose". Asi amai
Daqgu Dakati: "M1)ana wal3gu waoa mukufa take":
uakacema kwago misi yose. Ndakatsuigisa moyo
waigu kuti: "Zakanaka kufa ai)gu, ne nzira yo ru-
teerero ne dama ra Yane".
6. Ndakapiwa pfuti yo kufamba nayo, oaka-
ndibvumidza ne nyere dzose. Ndikafamba no usi-
ku, ndicipindirira no kwa Cikwaka no kwa M'rewa,
mukati me mvura, no kutambudzika Zikuru. Nda-
kasika kuna M'toko. Asi mazishe ose oko na na-
nhu oakacema, oaciti: "Munhu uyo aurayiwe cete,
anouya na matama a tsirlgade".
7. Asi ishe oga, M'toko, akaramba akati: Kwe-
te, ndicataqga ndaudza Gurupira (mumje ishe) Zose
iti: kana auya, tinomuuraya munhu uyu, afe". Asi
naitya Gurupira no kumuteerera seza anejge ataura.
II.
1. Gurupira akazouya, akakokorodza oanhu
oose De nyika, akati: "Munodiyiko no munhu uyu?"
Uase oakati: "cfayi Gurupira ati: Munhu uyu aurayi-
-34 -
we, tirgafare kwaZo". Asi Gurupira akandibvunza
Zikuru akati: "Wakatumieyi na Urumente: ndinoda
kuzita". Asi ndakataura pacena ndisiigatye, kuti:
Urumente wakati: Teererai, mumuteerere". Dakati:
'Tinoteerera neyiko?" Ndikati: "Zansi, simutsai
hondo yenyu yose, mundoceka Zio kwa M'rewa, no
kuBisa". fiakati: "Hatidi; tinoda kurwa naoo Uaru-
jgu". Asi ndakati: "Hapana ca munogona kuita
nato: munozopera mose-mose kana mucidaro".
Ndakazona-nye3)getedza kashoma ne'zwi nyoro.
2. Uakandirarigana kuda kundiuraya, asi Da-
kazodzora moyo yano, nokuti ndakaDataurira Zaka-
naka za tanonzwa. Asi nokuti Gurupira wakanga
ari munhu wakanaka wakati: "Hatigone kumuraya,
nokuti mrana wedu mo muno". Asi oazhinji caka-
ti: "Kwete: mutumra waturgamirira hondo iri shu-
re". Dakati: "Tikamuuraya, tijgagozonziyiko na
iye Urumente?"
3. Asi Gurupira akati: "Harisiri Basa rake, ku-
ti mutumr)a cete wa Uarurgu". Uamire nakati: "Ti-
nomugaririra mu nzira yo kuenda". Asi Gurupira
akati: "Iwe, enda Zako: isu kuno, tinosara ticiragga-
na Zokuita, kana kuti titeerere those Zino pa usi-
kuwo ndakafamba no kudzokera kuno no kufurga
kuti Dakandiona masikati agjgandiuraye, nokuti
Daitagga Dasumira mhondoro dzano kuti: "Tinoenda
kwa M'rewa here, kana kuna Urumente?" Asi nda-
kapesana ne honbo ini, ne imi3e nzira.
4. Uakafuqga kuno kuti: Munhu wakatumja,
wakaurayiwa. Ndakadzokera kusika kuno, no ku-
famba usiku cete. Asi napriste nakafara kwago no
kundiona ndicisika, Dose n'amai agrjgu. Uakandi-
tumira kwa Ururente, ndakatuswa ne gumi re
pondo. ,

-35 -
5. Danhu iTaOo ookwa M'toko vakazotagga ku-
teerera. Gurupira wakauya ne hondo, acirwisa va-
nhu uo kwaM'rewa no uo kwaCikwaka, kugika ku
rwizi Nyaguwe. Asi iye Gurupira wakaurayiwa
mu hondo, na M'toko ishe iyo wakaurayiwauo pa
Shoigwe.
Yosefe Munyoigani "M'toko".

(Asati azorora, Yosefe wakasheiedzwa patga na Urumente. Wa-
kaperekedza Mr. Rhodes na uamqe, uakaenda naye Inyarg:i. Iye
wakagarako mqedzi ineqge miniri kana mitatu, aciBikira no knce-
qgeta vlarurLu nhdmbi dzavo. Wakazodzokera kumusha. Mr.
Rhodes wakazonya ku Mission no kubvunza inatama o mukomana
wake, ndo kutenda kwa7o. Yosefe haana kushaya mufairo wake.
Wakapiwa maria, wakanzi: Unogara 7ako ne pfuti na rini.)


io. Nyaku arwa ari 6ofu.
I.
1. Yesu pakupfuura, wakaona munhu waka3ga
ari Bofu, kubvira paku arwa pake. Dafundi uake
rakamubvunza vaciti: "Rabbi, wakatadza ndiani,
uyu kana uaBereki rake, kuti wakaZarwa ari 6ofu?"
Yesu wakadaaira akati: "Uyu haana kutadza, nya-
rgwe vaBereki nake; asi kuti maBasa a Yane ago-
oneswa munaye. Ndinosu)girwa kuBata ma6asa a
Nyakundituma, Za anerge ari masikati: usiku uno-
uya, hakuna munhu ajgagone kuBata nawo. Za
ndigere pasi, ndiri Kucena kwa pasi".
2. Pa akagga atauraZo, wakapfira pasi, ndo ku-
kanya dope nemate ndo kunamira dope pamaziso o
munhu. Wakati kunaye: "Enda, undoshamba mu-
dzioa re Siloe". Naizozo wakaenda, akandoshamba,
ndo kuuya aciona. Dakanga oagere naye, na ioo
oakanga mamuona kuti waina mupemi, oakati: "Uyu
36 -
haasiri su iye waigara acipema?" Uam)e oakati:
"Ndiye". Asi Dami3e akaciti: "Kwete, asi wakafa-
nana naye". Iye wakati: "Ndiyeni".
3. Ndito uakati kunaye: "Maziso ako asinu-
dzwa neyiko?" Wakapindura akati: "Munhuyo ano-
nzi Yesu, wakanya dope no kunamira maziso a)gu,
ndo kuti kuneni: 'Enda ku dzioa re Siloe, undosha-
mba': ndakaenda, ndikashamba, ndoona". Uakati
kunaye: "Arikupiko?" Wakati: "Handiziue". Ua-
kamuuyisa ku naFarisei iye waka)ga ari Bofu. Asi
raine- zu-a re Sabato, ra akakanya dope Yesu, no
kuinudza maziso o uyo.
4. UaFarisei nakamubvunza Zakare kuti: "Wa-
S geige wana no kuona seyi?" Wakati kwa-ari: "Wa-
zora dope pa maziso aggu, ndikashamba, ndoona".
Naigooo oamge oa raFarisei oakati: "Munhuyo asi-
)gacergete Sabato, haasiri wa Yave". Asi namr3e
"Ko! munhu ari mutadzi anogona kuita Zishamiso
Zakadayi seyi?" Kwaira ne nharo pakati pano. Ua-
noti Zakare ku bofu: "Iwe unodiyi Zo munhuyo wa-
inudza maziso ako?" Wakati: "Muprofeta".
II.
1. Nero vaYuda hanana kutendera Zake Zokuti
waite 6ofu, kudzimara tasheuedza uaBereki na iye
wakagga ava no kuona. Dakaoabvunza vaciti: "Ko!
uyu ndiye miana wenyu here, wa munoti wakara-
rwa ari Bofu? Zino, anoona seyi?" Ua6ereki -ake
uakadanira ooti: "Tinozioa kuti uyu mqana wedu,
ne Zakare kuti waka'arwa ari 6ofu; asi hatizioe kuti
zino anoona seyi; waainudza maziso ake ndianiko
hatimuzioe isu. Mubvunzei: waoa mukuru, 1gaa-i-
taurire Zake". UaBereki oake oakataurago, oacitya
iaYuda, nokuti naYuda oakaiga varaigana kuti,

37 -
anina'ni acitaura kuti: Ndiye Kriste, arJgaBudiswe
mu Synagoga. Saka oaBereki vakati: "Wara mu-
kuru, mubvunzei".
2. Naizozo takasheDedza patna, munhu waka-
IJga ari Bofu, takati kunaye: "Ipa Yaue mbiri. Ti-
nozina kuti munhuyu mutadzi". Wakapindura oti:
"Kana ari mutadzi, handizine. Ndinozioa cinhu
cimie cete cokuti: ndakaiga ndiri Bofu, Zino ndo-
ona". NaiZoZo takati kwaari: "Waiteyi kwauri?
Waginudza maziso ako neyi?" Wakati kwatari:
"Ndambokuudzai, maZinzwa. Munodireyi kuZinzwa
Zakare? Ko! munoda kuoa oafundi take here?"
3. NaiZozo takamutuka, oaciti: "Ima iwe mufu-
ndi wake: isu tiri nafundi Da Moses. Tinozioa kuti
Yanewaitaura na Moses, asi zo uyo, pa anobva hati-
pazine". Munhuyo ndo kupindura, akati kwanari:
"Mune'Zi mune cimqe cinoshamisa, cokuti: hamuzi-
ne imi pa anobva, kuyaggona aginudza masiso aqgu.
Tinozina kuti Yane haanzwe oatadzi, asi kana mu-
nhu ari mushiigiri wa Yaue, no kuita kuda kwake,
Yaue anomunzwa. Kubvira pa manambo e pasi
hakuna kumbonzwika kuti, munhu anina'ni wakasi-
nudza masiso o mumige wakaZarwa ari Bofu. cfayi
uyu asiri wa Yaue, haaigaite cinhu".
4. Uakapindura nakaciti kunaye: "Iwe wakaza-
rwa cose mu matadzo, unotifundisa here?" Daka-
mutandira kunze. Yesu wakanzwa kuti oamutandi-
ra kunze; kuzoti amuwana wakati kunaye: "Unote-
ndera Mianakomana wa Yaoe here?" Wakadaoira
oti: "Ndiani Mambo, ndigomutendera?" Yesu wa-
kati kwaari: "Wamuona, Ndiyeyo wa uri kutaura
newe". Wakati: "Ndinotendera, Mambo", ndo ku-
mupfugamira. (Yoannes Musante IX).

{i;Xcc: P...-f


38
II. Tsuro, Cura ne Mhuka.


jo ; L .tL.* I.
i 'A,l:- 6w "'l1. Rimie zuta tsuro yakafurira mhuka dzbse-
dzose dz6 musaqrgo, ic'it kwadziri: "Nayi imi mbse-
m6se munozia here kuti, kdne rimre saqgo rine
71, 2~i y zizhinji Zorudzi no rudzi, hapina ca mujqgA-
mboshaya? Munb mamuri, muri kutambudzika
cete, ndit6eirei kana mucilda".
a 2. Mhuka dzbse dzakabvuma, dzakateaera tsu-
ro, dzakaika kusAljgo guru kwaZo, rakati ndq. Mu-
Ssaijgo Iro mhuka dzakhshaya Zokudya, dzakashaya
mvura yokunwa, dzakabvhnza tsAro dzicit: "Ko!
At4iJb nayika tsuLro, zokudya nd~okunwa Za wakareoa, ZiAr
~~i kupiko? IJga tana kuziya ne nzara, pauro paoma
ne nyqta". -T
3. Tsuro kakati kune mhuka: "Nemoo zenyu,
uakuru aiqgu, muri mazirema caiwo, mazifdutururu
/k--s caiwo. Munoonekwa mote'ndera mose-mose inore-
vewa na uana tcfadiki, inucifugga kuti zirokwazo. Ma-
no-mano argu, harisiri ZirokwaZo Za nd k'akuudzai,
ndalt ndion'e kana mucltend6ra". Zino mhuka
dzdse dzakashatirwa kwaZo, dzakatanda'nisa katsuro
JwA. kuti dzikaiate no ktikauraya. Katsuro kakatiza,
4hl, mhuka dzakatadza kukah6ta,


~~*'
11^h^*4
kLd;
XUV&~.
K~t-
ttn^Aj


i*b^
d~~ulu
x^^~


4. Ipapo mhuka dzakatsaga kune mvur.a, dza-
kashhya, dzakhat: "Zakanaka kucera tsime". ShA-
mba yakatainga kucera, .akatadza: nzoy yaatadza,
nhema yakatadza, nmhb yakatadza, nyati, nhorob
ctunm'kwa, rlgwarat, mbizi, mh'ma, mhimbge, 1rgu-
riru, njiri, nhire, mhene, mbadfa, Bere, tsenzl, nhiri'*
ri, twanr, Aerenyenje, giaa, bveni, tsoko, Zose ii
Zak'atdza k'cera tsime re mvura.
5. Kuzoti ico cura uyei, cikaciti: "Nayi Dako-

KoctB(a. Oax^ ( : 44.CJ 4At( 4L n-*

39-
mana, dombomirai kashoma, tidombopindano isu Kq J<.,
7Dana-cura". Cura cakhbva canAkurirwa kwakcaro
ne mhuka, dzicid: "Ko! iwe cura nd'iwe uigazopagb- .,'
na here patadzwa nesu, mik6on yakiday'?" Cura
cikati: "Ko! nayi Dakuru Da1)gu, mandinakurirey'iko
kudaro? Ndiregei ndikufukurirei muone mvura".
6. Nzou yakati: "Zakanaka cura domboedza
tonee. Cura cakacerar cikapinda pasi-psi, mvura
yakhbva yat6Bia, mhuka dz6se dzakAdicra cura, dza- _Ltl.',
kafara kwaZo, dzakanwa dzose dzikaguta. *ino cu- r
ra cakati: "Magionaka iti oakuru oagrgu, mandina- caa.a
kura se rara, Zino heZo ndini ndazokuwanirai mvu- *-t
ra DUakuru iakarje ,igarotikurukurira, _aciti:
"Munoshora fnbodz ndiyo inoZi ba". .
7. Zino mhuka dzose dzakaraqgana dziciti: -,
"Onaika Dakomana za toenda kundokwasha, Zaka- 94,
naka kusiya mumie munhu, agaririre pano patsime, "a'/
kuti tsuro arege kunwa mvura iyi. Asi Zakanaka
kusiya munhu akacenjera, ana masimba, anogona
kurambidza tsuro, kana kumuBata". Dzose dzakati:
"Zakanaka kusiya mhembge, ndiye mupalgami, mu-
unuki caiye, ndiye wakacenjera". a *_
C''1 II.
1. Mhembge wakasiyiwa akagaririra patsime.
Iko tsuro kakagouyA, kaka6ipitira magucu ako ouci, C4.1
kakagoshetedzera, kari kure, kaciti: "Nayi panani-
ko patsime apo, moti pano munhu nayi?" Mhe-
mbge yakadaDiraoo yoti: "Oqgu paneni". Katsuro
kakati kuna mhembge: "Nayiwe-ka we mhembge,
unodaoo here Zokudya Zah-dinato?" Mhembge ya-
kati: "NdeZeyiko Zokudya Zir:gawanikweoo na oa-
tsuro". Iko tsuro kakaciti: "'okudya Za ndinazo
pano pandiri, haZitaurwe, hagina mataurikirwo, uya
pano cete pandiri, uzoZinzwirauo woga munakiro
/~ckk4 i6QK1 eYS
I~, *Pg '1kp

--40 -
waZo. Usafu)ge kuti ndauya kuzonwa mazimvura
ako ayo, akashapa, anoshapish mukanwa".
2. Mhembge yakasimuka, yakaenda kuna tsu-
ro yakati: "Tione tsuro Zokudya za unazo". Tsuro
kakati, "Onaika takuru, Zokudya Zaqgu iZi, aZidyi-
we no munhu asina kusuqgwa, Zinodyiwa no munhu
akasulgwa mbiradzakondo". Tsuro kakati: "Sede-
ra Zako padyo unombore no munwe Ziri mugucu
umu, ukajga wanzwa zicizipa, ndokusuiga wodya
Zako zose".
3. Mhembge yakasedera munyasi megucu ra
tsuro, akanyika munwe mugucu ra tsuro, akanyika
munwe mugucu rouci, akagoianna munwe wake,
akagopamidza, akanzwa kunaka, mate ndokusere-
kana dama shutu, zikacinzi na mhembge: "Nayika
tsuro muzukuru, wati Zinodyiwa na oakuru Pakasu-
igwa". Iko tsuro kakati: "Oirgu jasekuru, ndiwo
mudyirwo wago". Zikacinzi na mhembge: "Ndisu-
irge muzukuru, kurumidza kusuqga. Ko! uciri
kuiteyiko nayi tsuro?" Mhembge ndokudzinzi
mbiradzakondo, 0ga-)ga-)ga, ndi-ndi-ndi kusujgwa,
ndokuti nadzo uimbiri.
4. Iko tsuro rasirei pasi uci uye. Iko endei
mutsime, iko tekei mvura yako, iko zadzei matende
ako ne mvura, iko isei pakadaro kure kashoma, iko
dzokerei mutsime, koshamba tsoka dzako no muoiri,
iko simu, hako toro, kaenda zako ne mvura yako,
oamhembge uasara vakasuigwa se ir)ga re huni,
taka)goti nimbiri nadzo mbiradzakondo.
5. Kuzoti apo dzim)e mhuka dzikati tauya, ta-
Sika na patsime tutururu vee, dzikaona maiwe! iiga
mhembge ndianiko wakusugga kudayi?" Mhembge
haina kudfaira, yakaramba inyerere.
-42 -
III.
1. Zikacinzi na mhondoro: Nokuti uri rema,
ndiko tsuro kakusujga. Hwedza maqgwana, ndini
ndinosara pano ini shumba. Haaijgambopasecfera;
ndikamudgovera iZwi raigu iri randinaro, rinelge
mudende wafuridzwa,, 'ura wake uqgabva wacfimu-
ka-cimuka, aigabva aomera pakarepo, akabva ava
cipapata, aoa munya wakarinda, ndisati ndamu6ata-
6ata kwose.
2. Aua maiggwana mhuka dzose dzakaenda
kundokwasha, shumba ndiye akasara akagaririra
patsime. Iko tsuro hakano kauya iwe, kakaguguci-
ra magucu ako ouci. Kakacimira, kakagosheuedze-
ra koti: "Pana'niko apo, moti pano munhu, ndati
pananiko apo?" Shumba yakadaoira yoti: "Paneni
ciradza, ndini shumba ndiri pano".
3. Iko tsuro kakati, "Zino zano ndoita ripi?"
Kakati, "Iye munhu uyo wandidaaira kucaro, rine-
teqge izwi ra oasekuru uaggu. Ndimi here vaseku-
ru muripo?" Shumba yakati: "Iwe tsuro, rega ku-
ndinetsa, ndinozokurona, ndokuBisira ushuqgu we
nzara ino, ya ndaswera nayo, ndakaqgoti miromo
papata yakaoma, muswero wose we zuoa, hapana
candati ndakanda mukanwa, hamucisina na mate
ose".
4. Iko tsuro kakaciti: "Heee oasekuru aJaqgu
onai, moti ndito zasaka ndiuye kuno kudayi, nda-
kuoigirai Zokudya vasekuru, regai Zenyu kundiku-
rukurira Ze nzara yenyu". Shumba ikaciti: "Ko! iro
Zokudya Zinosheoedzerwa munhu kusaqgo kure asi-
igasecfere padyo, nde Zokudya rudziyiko?"
5. Tsuro kakaciti: "Kwete oasekuru ndinotya
kusika padyo, nokuti muqgazofulga kuti ini ndauya

43 -
kuzonwa mvura yenyu, asi ini ndatouya kuzokupai
Zokudya igi. Uyai pano oasekuru muzombogirayi-
ra". Iko tsuro dururirei pashizha, iko sudurukei
na macende ako.
6. Shumba ndokuti kwanyanu, tandabvu-ta-
ndabvu, yakanagganmna paiswa tuuci na tsuro; to-
po, nanZei. Shumba yakanzwa kunaka, kuzipa,
matadza akabva asekenuka, urwo" rute hero divi, Zi-
kacinzi na shumba: "Nayi tsuro muzukuru dondipa-
midza tumje". Tsuro kakati: "Onai Dasekuru, iti
Zinotodyiwa munhu akasulgwa mbiradzakondo."
7. Shumba yakati: "Uya kurumidza, uya undi-
suqge muzukuru, uya riecombo." Shumba ikago-
dzinzi mbiradzakondo, iga-i)ga-irga, ndi-ndi-ndi,
tminiri nadzo. Iko tsuro rasei uci uye, iko tekei
mvura yako, iko shambei makumbo no mutiri, iko
simu, shapu, toro.
8. Dashumba Damboti ndini ndinozigona, oa-
sara oakasulgwa oasina kupuwa uci, Zoti nzara yo
ruma, mbiradzakondo dzorwadza. Mhuka dzose
dzakadzoka, dzakaona shumba yakasuggwa mbira-
dzakondo, mhuka dzose dzakaiseka, dziciti: "Ko!
nayi shumba, wasuggwa seyiko na tsuro? Ko! izwi
rako ra wakati, ndinomudtooera akabva adimuka
hura, razodiyiko?" Shumba yakaramba yakanya-
rara zayo.
IV.
1. Kuzoti ara malgwana, mhuka dzaoa kuda
kuenda kundovima, dzakati: "Ndiani anoda kusara
pano akagaririra mvura". Cura cakati: "Ndini ndi-
no sara pano nhasi, ndakagarira, nhasi tsuro muno-
wana ndakakaBata". Mhuka dzose dzakaseka dzi-
citi: "Pakopaoo cura, uqgabva waka6ata, tana-shu-
-44-
mba mikono ya tinowana yakasur)gwa, iwe ndiwe
ujgazokagona".
2. Mhuka dzakaenda Zadzo kundowasha. Cu-
ra casara, cakagaririra, capinda mutsime mukati
memvura. Tsuro kauya, kabvunza kaciti: "Panani-
ko apo?" Kakanzwa pakati ziro. Kakati: "Cokwadi
ndakanatgata nose, ndakavagurisa, nhasi hapana
mugariri, nose uatya kusu)gwa". Kakarasa uci
wako, kakagoteka mvura yako, kakagoisa madende
ako kure, kakagopinda mutsime, kakagoshamba
muoiri no musoro, kuzoti koti ndocishamba maku-
mbo, ndokubva kanzi gumbo rako ndu, drii, ka6a-
twa gumbo na cura, kakaciti: "Ndiwani iwe wandi-
6ata?"
3. Cura cakadanira ciciti: "Ko-ko ro-ro nya-
mbare". Katsuro kakaciti: 4'Haiga .ndiwe cura,
i gawatadza kunyatsondiBata wani, regera apo pa
waka6ata mudzi wo muti, ucifu)ga kuti igumbo ra-
igu: Iri gumbo raigu riri pa-pa-pa, uyu mudzi wa
waka6ata, regera mudzi, u6ate gumbo kwaro".
4. Cura cakati: "Nhasi washure mare miana-
we. Ini handigicfe Zokuitirwa mutambarara, ipapa
pandaBata handicapanyeienutsa, handicaparegera,
ca wawana Batisa, mudzimu haupe kaviri". Katsuro
ndokuramba kakaBatwa, kudzimara mhuka dzose
dzauya, dzawana tsuro aripo, waka6atwa gumbo na
cura.
5. Shumba ikaciti: "Ndipeno kuno, ndikadye".
Katsuro katorwa na shumba, kaBatwa na maoko
maiiri, iko tsuro kakaciti: "Onaika tasekuru, maya
kuda kundidya here?" Shumba yakati: "Oigu iye-
Zino ndaoa kuda kukukanda mukanwa maggu, ndi-
nokutemura kamne cete".

-45 -
6. Iko tsuro kakaciti: "Zakanaka vasekuru ua-
qgu, fombomirai kashoma muone. Mugoti mondi-
temura zenyu,,mugo-nyatso-ndika6ira Zargu. cdayi a /
mucingonzwavo Zandinoreoa, nmui3ga-nyatso-ndidya,
mucibva mandikwana mose: asi mukandidya iye Zi-
no, hamul)gambo-ndikwana. Asi nayi ndinoda kuti
mundizaririre muzimba ito ra munoisa nyama na
mapfupa, ndisweremo zuua rose, ndicidya nyama
iyo yose na mapfupa ose. Kuzoti modzoka muno-
ndiwana, ndakura, ndakora, ndaenzana mumhu no
wa Bere".
7. Shumba yakatendera zose Zarewa na tsuro.
Dakaisa tsuro muzimba re nyama na mapfupa; oa-
kaenda zaoo kundowasha. Asi 6ere rakatadza ku-
nyatso-kwasha ne dzimie mhuka, rakatga riciggu-
no-raggarira kuti, inga take tsuro wakomborerwa,
anobva atozarirwa mumba ine nyama na mapfupa.
cfayi ndirini Zanrgu, uaitondiwana ndafa no kudya
ndati rashu, mazino aigu nhasi aitogomara no ku-
Banida mapfupa, uyo munyepfu ndaimedza nhindi
dzakaaaro, marunda ndicirundubvura shaya dza-
igu, dzigoti papata kuoma.
V.
1. IzoZo Bere rai-)guno-furga kudaro riri roga
musaigomo, nokuti ndiro rinoyanya kuruta kupinda
dzimxe, no kukara kwaro kwa rinoita nyama. Bere
ndivo amai oounafu na makaro. Bere ndokubva ra-
dzokera kumusha kuna tsuro, risina kuonekwa ne
dzimje mhuka. Rasika pamusuo, rakagogodza.
Tsuro kakati: "Ndiwe aniko?" Bere rakati: "Ndini
Bere, ndizaruirirevo, ndipinde, tiBatidzane kudya .
ma6iko ayo, awasp. waturirwa na shumba". Tsu-
ro kakati: "I)ga, ndiwe u)gatondizarurira". ,


-E( 22'

46 -
2. Bere rakazarura, ndokupindamo, asi iko
tsuro kakati: "Onaka Sere, ini ndaguta kwaZo ne
nyama, asi iwe kana ucida kudyano, rega ndimbo-
taIrga ndaBuda panze, ndigokuzaririra no kunze,
kuti ugone kunyatsodya, moyo wakatsiga, hiana isi-
igarove, ini ndakakutarisira, kuti naridzi narege
kukuwana ucidya. Kana waguita wondiudza, ndo-
kuzarurira".
3. Bere rakati: "Zakanaka tsuro, Buda Zako
uzarire musuo no kunze". Iko tsuro Budei, iko pa-
ku, iko zarirei musuo, ndokubva katiza.
4. Kuzoti mhuka dzauya dzose, dzakazarura
musuo, dzikawana 6ere arimo, dzakati dz6se: "Uyai
muone tsuro wakura waenzana na 6ere". Bere
ndokubva ra6atwa, ndokubva raurayiwa, ndokubva
radyiwa Zicinzi: ndi tsuro akura.
Ndipo pa rwakaperera.


12. Nhau dza Dashawasha.

I. TIDGINI.

1. Dashawasha vose vo mutupo we Soko;
cifao cano M'rewa; Madetembeezero ano 'anoti,
Ci I. Mukanya, Matarira, Ciroqgo, (Uaganya, Uacfena:
unobva wazina kuti munhu uyu Soko caiyo, nokuti
dziripo dzimire Soko zhinji, asi dzine cidao cadzovo.
2. Dashawasha nakabva Mahumrji, pamberi pe
Fort Victoria, asi hatinyatso-zivisisa kwa nakatajga
kubva, nasati uauya kunyika iyo inonzi Mahumji.
Nyika iyo vakaitorera varidzi oayo, nakavarwisa no
kuk'uir no kunadzinga munyika iyo, Mahum)i
ndokuve ya.o.

47 -
3. Pagguoa iyo, musoro wa Uashawasha, Ishe
wano, Mutu)gamiri wauo, Mutorjgi wauo, anonya-
tso-zivikanwa na nhasi, wainzi Tiqgini rinoti 'hasha,
kuzifurga', ngcokunzi, 'Handina hama, handina
mnaph no muputi; ndiri nyama ya magora, hapana
anonditi pxee'. d, K!. f--
4. Kare-kare Dashawasha bazivikanwa kwago
ne ndudzi dzose dza uanhu, na pamusana pokuti
Dainyanya kuita hondo na ramrje anhu, kana paca-
To DaiBayana Daciita hondo. k -i
5. Kurwa kwaiita Dashawasha hakwaimbodo-
tsa zuua: uakagga Dane tsika yo kurwa zuna rjm3e
cete, hanaida kurwa hondo inogitsa mazuoa mauiri, ^- .i
kana matatu kwete, nokuti cokwadi 'anhu aoo Dai-
pondera cairo, aairwa se mvumi a, uDaisadamadzana
no kukakanyadzana, kakuruia pxititi: Zinonzi uyai S" .
muone varume vari kurwa, unoona cete a gopa ma-
mrkiti, map fo'na makano, hero BesanWa: Da-
kaita mad uduu, vakati ware-ware pasi, unoti miro-
io kapu, kana, naZo, pamusana pokuti 7inonzi na
uanhu Dakauaona, vaiyenmeswa no kutunwa ne
mitumbi yavo, yaive, mikuru kwaeo.
6. Zino kuzoti vanyanya kuwandisa cairo, na-
karamba vacirwa pacavo, asi BaBa wavo Tiqgini ha-
ana kuvabvumidza kuti Dapararane, vaende kwose-
kwose; akavarambidza kwago, kudzimara afe.

II. dcERERE GODZODGA.

1. Mushure mo kufa kwa Tiggini, cferere Go-
dzoi)ga, Cinamora we ciposhi, ndiye akagara nhaka
ya BaBa wake. Tirjgini haana kuona Madeiti; haana
kumborwa na Madiiti; asi cderere Godzogga ndiye
akarwa nawo, asi iwo Madeiti akatadza kumukurira,
r1 *' Shfr : kj.-r
-48- <
akamutorera mombe na takadzi cete, iye akasara
agere munyika make.
2. Zita iro rokuti Godzoiga, rinoti "hondo",
ndokuti "MukodzoJgi wa oanhu: mondi ya oanhu:
t(sJ mupfuoisi wa nanhu: oanhu hanaidya rinopisa Bo-
do". Quake, kana. Tatorwa, waioashusha, zinonzi
uyai muone. ,
/k^-. 3. Hama dzake, matorwa, agokeri na paranda,
hapana waimbopati muromo Bufu, asluEKare.
Ndairgariro dza cferere; rimie zuoa akafugga Zo ku-
enda kutamira kune imiJe nyika, ne shoko rokuti,
pamutunhu uyo vanhu oakariga oanyanyisa kuwa-
nda: cokudya cakar;e cishoma; mafuro e zipfuo Za-
uo pakagga pasisina; kuroora kwakarJga kwonetsa;
mutunhu wavo wose dzakaqga dzaigoua hama cete.
4. NeZo cferere Godzoiga uyo, rimie zu'a,
wakauqganidza durigwe rake rose, akati kwariri:
"Onai, vana Darqgu, inii BaBa wenyu ndaDa kuda ku-
bva munyika muno, ndiri kuda kundotgaga yaqgu
ndoga. Handiri kuda kufundikidzwa, ndaia muku-
da ndimo na mafuro Zakanaka. Ko! imi macinda
aggu mose, munodiyiko ne dama iri randareDa?
Kana meno aninani anodaDo kuenda neni, ataure
pano, pakare abva agadzirira twake, ose iri ake.
Onai oanal)gu, hand.icambo-swero-kurukudza nemi,
-,-, kuswa mar)gwana, ridiri kuenda Zo kumanikwa no
kufundikidzwa, handicaZida. Tauraioo Ziri ku mo-
yo kwenyu, ndinzwe 7a muri kufuqga".
5. Dana take, oasekuru rake, oanirjina rake,
oose ava uakabvuma kutama pamre naye. Uamie
Dakaramba va aiita oakoma, vana Cidyausiku na
iana Dgarande na oamqe Dashawasha vazhinji Da-
kasarako.

--49 -
III. RWENDO RWA cfERERE GODZODGA.

1. Pa kubva kwakaita Uashawasha kunyika
kwaoo, havana kutandwa munyika yano kwete; ha-
vana kuita hondo kwete; havana kuita mupfigira = -
kwete; uaka-nyatso-bva vaci-nyatso-onekedzana no
kuperekedzana ne hama dzaoo, na oatorwa, na va-
sokeri na oaranda poge; isina no mupakatiko wose,
pasina no kunyatukidzana kwose. Ipapo hapana
kumboonekwa akasinahisira mumie kumeso, kaia
kupfundumrarira mumre, hapana waive ne daka 4l
no mumije, pfundi-pfundi, kana gocfo aro.
2. Mhuri ya cferere Godzoj ~~zap shapu, he-'
yo toro, Dacimba jgono icpula bo pasi-
cigare, muianzi uciBanzuka, meterwa icirra, ne
mipururu ciururuwa. ipapo iaiti runs lura no
runobero notah ba, mam1ie aiti akanyimi-
nya no muk twe e demo ne pfumo ku manja, go-
bva Zapa myi ndokuona kakuruoa ko13goti: pxititiii 1
heyo mute nema, yati ndo.
3. Hama dzauo dziye dzambonaperekedza, ndo
kudzokera zadzo ku musha, ndokusikoti mu musha,
nmauo r e-ro'e, .uakanaqgana ne misuo ye dzimba
dzano cimuk~ tlr['inyararare, no mudzimba mayo
pa f-I & IZ1 l- Am- 4--Z, r-
pot o-proto, sunzuma; ndo kuti surududu, ndimo
uanhuurmewivaoo. Asi panhukadzi ndioo aaingoti
serere zinyoro-nyoro, cier ga, denaema pakadaro.
Cataurwa, cashayikwa, raj one pful3gira mu moyo,
nacihjge uanhu vabva kumakuna kundoniga munhu
wakafa. Dakapedza mazuna mazhinzi Dakasuoa ca-
iro, nakatozo-nyatso-garika oapedza gore, ndo kuzo-
katrganwa kashoma, kufukatirwa kwano kwa vakai-
twa na fererer. C-t.w


!_ +,r~oZovrc~4Q
-50-
4. Murwendo rwa cferere ne mhuri yake, ha-
ana kufamba aciita hondo kwete, haana kurwa, ka-
na kutukana na oanhu kwete; waiti, kana asajgana
na oanhu, oti: 'Imi potai muciudza 'am)e uanhu
muciti: Tasairgana ne pfumo ra Cidyausiku". Ndi-
wo mazwi cete aaiudza nanhu oaaisarjgana nato
munzira. Nokuti iye pacake aiZiti: "Ndiri pfumo
ra Cidyausiku".
5. cferere wakagika munyika ya oacfumqa.
Akambozororamo mazuua mashomanana. Ndoku-
zondopinda munyika a GUjt Haana kugarisamo
kazhinji, wakapinda nomo, acipfuurira cete. Aka-
zogika no munyika ya DaMbire: akapfuurira cete
nomo. Asi kuzoti agika muHaraua, nyika ya Seke
(UaHarata oo mutupo we Shama: cidao caoo Zuruni-
Mavurama )., Ndimo munyika ma akambogara
makore aneqge matatu. Ndokuzosimurira oenda
mu rwendo rwake.

IV. MAgIKIRO KU ISHAWASHA.

1. Kusiya kwakaita cferere nyika ya DaHarala,
nyika ya Seke, haana kuita uyanya kwete: waka-
nyatso-sugga turi take, ndokuti mbare-mbare, si-
mu, hoyo toro: akanaggana ne ny ika.ikwaka, ye
Dzimije. cferere wakakwira kumuz kwa Cikwa-
ka, kundokumbira njimbo yo kugara ne mhuri yake.
Cikwaka akamubvumira, akamupa nzimbo yo kuga-
ra, inonzi, PaCikonde. (Nzimbo iyi iri padyo ne
Ruwa, muprazi rinonzi Sebascopol).
2. cferere, wakaswera mazuoa mashomanana
akazorora, acimemla lwose-kwose, kuti aone neim2p.
yakanaka ya anogara no kurima. Wakazodimbur6a
nyika ino Ishawasha, akaona izere na oanhu, oari-

MCLq a\ ^yCXt^ V rc^^^t101 a "
51-
dzi oayo Uaro i oo mutupo we Soko. MuroZi uyo
akanga akanakisaP za)gga dze misha yake, uru kwa-
zo, un unan2zahiza we misha. cerere uye ndokutiti
pacake: "Oingu cokwadi, ndinogona kuita hondo na
oanhu ava; ndivodzigge munyika mayo, igosara ya-
va nyika yaigu".
3. Akaenda kumisasa yake kwakaiga kugere
mhuri yake, akagikoti kwaoari: "Onai nana Darjgu
mazuoa ano, hakucadyiwa sadza rinopisa; ndaoa
kuda kuita hondo, hwedza maqgwana, ndiri kudisa
kwago kurwisa MuroZi uyo we Soko: ndinoda ku-
muuraya no kudziiga mhuri yake munyika, kuti iue
yajgu. Matinzwa here mose?" "Oingu, Ba6a, vga-
ziitwe". cferere akaroiga hondo yake. yo kurwisa
Darogi. Uaroii aoo vakarwiswa zuTa rimqe cete, va-
kabva oakurirwa, vakaurayiwa se nhunzi; uacibva
oadzilgwa munyika mauo.
4. Uaroti ama, pakudzilOgwa kwa oakaitwa mu-
Ishawasha, haiana kuenda kure kwete: vakagara
mumakomo, nokuti oakatiza vasina Zokudya; oaipo-
ta vaciuya usiku kuzotora zokudya Zaro, mupfimbi ~*-
dzapasi muunza dzataicera pasi. Uanhu oose-oose
Dakajga vasiqgaite Zitura: Zitura Zano aaine unza.
Hapana munhu aninani aiziva unza yo mumi)e. Ua-
nhu iose Daitya kuisa zio Zauo pacena, ne pamusana
po kutya hondo cete. Daiti kana hondo ikauya oo-
tiza, asi uaidzokera Zio Zavo no usiku, vaciriritira u.t6
mhuri yauo.
5. DaroZi naye pakurwiswa kwa uakaitwa na
Uashawasha, uakatoitwa Zo kuuta 'kwaZo, uasi3ga-
zie kuti hondo iri kuuya, ndizo Zakauasakisa ku6a-
yiwa, no kukuririrwa, no kudzingwa munyika.
6. Ojgu Zato Uashawasha oakazioikanwa kwa-
a^t~ r-^
^ ^. ~b


go na oanhu noe, kuti xanhu oe hondo, kana ooda
kuita hondo, harnayambire oamie Basa rauo raise
ro kufuta, Aamge rarumne nasiqgazioe, ro kuwandira,
ro kuBa mombe dza U:am.e 'oanhu, no ku6a oakadzi
bva, ma DamrJe, no kupama riri aa camrje. Kuzoti Dari-
dzi De mombe na ja makadzi norondera Zinhu Zaoo,
ipapo hondo yamuka. F'"
7. cferere haana kugara muno mulshawasha
kwete, akandofira Mahumri, kunyika kwake, kwa
akaiga adzokera, kundoona amai oake. Kufa kwa
akaita, haoana kumuiigako kwete: oakamusasika
pamoto, akaoma, ndo kuzotakura cituna cake cozo-
oigwa mulshawasha, pakati pa oana Dake. (Gura
rake riri muprazi rinonzi Kaledonia: na nhasi nano-
ramba vacirigadzira guoaro).

V. NEDEDZI DZA cCERERE.

1. cferere akatjga ana oakadzi oaviri, Dana ra
cerere, Datatu cete: ava Dambe, Rusere na Cirimuhu-
ta. Danhu oanonzi Manehambakamba ndaoanani?
Ona ranhu aoo Dashawasha caioo. cferere pakuuya
kwa akaita acibva Mahumiji, akat3ga ane nakomana
iake vatatu no muniijina wake anonzi Marembo,
akafa asina kusiya mriana kunze kuno. Zinozioi-
kanwa kuti Dambe na. Rusere za oakagika munyika
ye Dzimrje, oakaboa uasikovaka misha yauo ooga,
iocda kutitorjgavo no kwaro.
2. BaBa wauo ferere akati: "Za mabva pandiri
mama Soko ya Manehambakamba". Ndipapo cete
pakabva uanhu aoo; nana cairo uo kumba uru ya cde-
rere. Manehambaka:mba ndiwo Maridzi o ushe wa
Cinamora, asi ginonzi. oakarasa ushe ne pamusana
FP 0 53 -
po ujenami wauo, wokuti: "Ini pano, zano ndoga".
Havana kuzowirirana na 6a6a waoo cferere.
3. Categi, Cinamora we Cipiri, muzukuru wa
cferere, akarjga auaka wake musha oga, paiimbo
inonzi Rukuti (iri mumaprazi anonzi Cizhanje ne
Donneybrook). Akafiramo, akauigwamo pacikomo
cinonzi Rukodzi, padyo no musasa wa Ciweshe, wa
akar3ga akananda, Za akaita hondo.
4. Uashawasha ndiko kuzo-nyatso-gara, uo-
nyatso-,aka mis.a yavo munyika ye Ishawasha.
Asi nyaqgwe tao, hauana paka pamqe cete,
nokuti nanhu Dame no mu anyamranya, vasirjgan
zwane pacaoo. Uakaoaka misha ya)o uaciti, uyu
pake oga, uyu pake oga, na ana bake.
5. Pakupedzisa kwaZo uanhu auo Wanyanya
kuwanda, takakaamurana maatb toita mhando zhi-
nji. Asi kukamurana no kupasainu-'ana uku kwe
mhando dzato, hakuna kupedza ukama wauo kwete.
Umambo waoo, 'akauombera no kuukudza, iwo ra-
kapasurana Zauo kufdaro, na nhasi uno raciri kuda-
ro, kuombera umambo wato, uaciugamucidzana,
Dacitererana, so muZsirwo wa oakaitwa. Umambo
uw hauijgombu~girwa-mbui)girwa: unofamba ne
ron o, hauigoti ari pano wati ndini mambo, kana
aguta sadza rake, oti ndata ma mbo, kwete.
6. Kupasanurana kwa Uashawasha ndiko uku,
nacibva vacibva Tapiwa mamie mazita matga a oa-
karga vasina, mazita aya o kutonolgq rerraio musa-
ago, okuti oa-nyatso-ziiana. P- -

VI. CIZARWA CA d'ERERE.

1. Ona pa 'Genealogy' mazita a mazi6a6a a
Uashawasha (UaSokoM'rewa). Ndiwo masika ru-

-54 -
dzi, asi rose ava uakabva kuno munhu mumie cete,
cferere: Dose aia, vazukuru na cferere, nokuti oana
Da Dana Dake.
2. Mushure mo kurwisa, kwa Dakaita Darori
te Soko, no kuoakurira, Dashawasha ndokubva na-
tora nyika yose yakazonzi Ishawasha. Danhu nose
7ino uno Darikuiti "Cishawasha", asi Daridzi Dayo
Dakairwira, nakaiti "Ishawasha": Cishawasha, izita
re kakomo kari pakati penyika Ishawasha.
3. Cinamora, izita ra pasi o munhu wakata-
S L&/. 41 I-"'-
rga ushe; ,inonzi "kushonga rgara yapasi". Dga-
ra", indaza, inoiswa no rufu cete. Uanhu vaye,
uapedza kurwisa Daridzi vevu, vakati: "Tauirganidza
7ose, no kuna no ushe "ne mora" (so kuomora uci);
naizoZo nhasi ushe waoo unonzi Cinamora.
4. Mazita a nanhu Dano-nyatso-zivikanwa
kwago, nakagadzwa umambo wa Cinamora, aya:
1. cferere Godzorlga. 2. Cateti. 3. Nyamare.
4. Cinamarigga. 5. NZere. 6. Carumbira.
7. Ciggoma. 8. Resecigodora, M'toko-kuvima-
dzama. (1888?.... 1907). 9. Shambare, Cidyausiku-
7ondotomuka. 10. Cigwedere. 11. Mucenje.
(Ndiye wakagadzwa umambo mugoro 1933). Mu-
shure mo kufa kwa Carumbira. Unemora hauna
kugadzwa 1rguna huru. Uakajga Daciurwira pacano,
kudzimara nasike kuzorwa na Mashaigani, ndo ku-
zorwa na Madziti. Kuzoti nzara uru yapinda mu-
nyika, ndipo pakazogadzwa Ciigoma, kuti Darege
kufumurwa kana nozunza.
5. Nhasi namge oanogara munyika dzisiri dza-
io, Danonzi nasokeri, sa Dana Gwindi. (Soko ye
=-ir mbende; Uashawasha oembende), nanogara munyi-
ka ya Masembura, hanagone kuita Za nanoda, nano-

--55 -
to3)gwawo na Masembura, muridzi wevu; ndiye cete
anodya nyama ye haka ye panyika pake. Madziua-
nyika, (Soko yu kwa Zomoya), munyika ma agere,
hamusiri munyika make: musokeri munyika ya
Cikwaka.
6. Asi Guzha na Madzima (Soko yo kwa Goto-
ra) ianogara munyika ya Nyajina, Mu6udya, inonzi
Uzumba; aoo ndiuo Dakafuririkira, takabva uaenda
pasi penyika. Ikoko hakuna nyika yato, oasokeri
cete, oanotomanikwawo so mumanikirwo unoitwa
namije, nokuti hauasiri Daridzi tevu.
Simnon Taonn.yi,
(wakaudzwa n; .Joanna enhainmo, cirilca;ili ya s6, I,, .....


13. Kurwisana kwa Dashawasha.

I. MUGARIRO WAUO.

1. Uashawasha, Za takarjga uanyanyisa kuwa-
nda Dakaparana noti, uyu wanaka musha wake, uyu
pake, uyu pake ne mhuri yake. NZere wakaiga
akaDakira musha wake paDombodeuku. Dalgwe
rake, Guwa "Cinembiri", akarjga akanakira Cirimba
kuRutombo, Rusekenya [nhasi kunonzi na Uaru-
iqgu Letombo]. Mashojgaika, paRomorehoto, pa-
faradzanwa; na oamge oana na NZere oose mumje
no mum1e wakaoa no musha wake, yose pamakomo.
2. Asi tanaCihulngwa na Nyajiracfema, na oa-
na uanowo, uakaiakira mujiiga mamakomo [mune
Mission nhasi], mumipata. Mukuru waoo wainzi
Carumbira, aka)ga ano musha wake oga; Madzina-
nyika, wake oga; Cihulgwa wake oga ne duigwe
rakewo; Ci)goma pake oga, ne mhuri yake; Cikaka

-- 56 -
pakeow oga no twake; Gwindi ne rakewo mana oga,
no rupfumo rwake.
3. Uanhu ama nose naifambidzana kwaZo, nose
paukama waoo; asi aoo Dakaqga oakaoakira misha
mumapani, naitambudzwa pakuyanika upfu wavo,
naiyanikira paukwe. Asi ano ne mhuri ya NZere,
naigara mumakomo anonzi Ruoko na Rupara, nai-
yanika upfu pamaware. Ano uaigara mumapani
nakane ne pfundipfundi, ne nyiyo ku hama dzano,
dziri murugare rwa maware.


II. ZAKATADGISA KURWA.

1. Rimie ziui Ba6a wano, Neere, wakhiaga
Aneta no kunetswa na oakadzi nake nazhinji, waka-
tadza kunaceigeta, no kunariritira, no kunapa Zose
Za nanoshaya, wakafujga kuti, Zakanaka kuti naka-
dzi noaigu nose ndicape nose kuna Gutu, nane naka-
dzi nake nose, iye ane murume wauo nose.
2. NeZo NZere wakashenedza Gutu, aciti kwa-
ari: "Ona, mrnana'ilgu, ndiwe wana murume wa na-
kadzi atjgu nose, ndiwe wouaceigeta, ndiwe wona-
riritira nose, ndiwe wana tenzi wano. Nokuti ini,
Ba6a wako, ndacernbera, ndanzwa handicisina simba
S ro kuceigeta, no kuriritira, no.kuparika nakadzi ana
nose. Rana Basa rako iro, miana'i)gu". Gutu wa-
kabvuma kutora oakadzi nose na BaBa wake, NZere,
akanaita nakadzi nake Dose.
3. Asi nakoma nake, ndino nose naye Da ta-
mbotaura [ona pa 'Genealogy'] nakashatirwa kwaZo,
nakati: "BaBa wed'u watadza kutoqga. Seyiko ku-
zopa nakadzi nose kuna Gutu, mrana mud'iki asina
imba, kuti nave vakadzi nake nose? Asi cfayi Ba6a
57 -
aiga aggopa Dakadzi ana kuna Guwa na Mashoiga-
ika! Haa! Taiti wanatsa. Ko! iti Zaaita, Zakaipisa
kwago.
4. Carumbira na Madzinanyika nakati kuna
Ba6a wano NZere: "Onaika Ba6a, ndimi moga ma-
paradza mhuri, nhasi matadza kwago kutogga. Se-
yiko kuzopa mjana nakadzi? Ino nakuru nake Da-
ripo, asi ona Ba6a, Dakadzi aDa Dose haDana kunye-
jgwa, hauana kuroorwa, hanana kuBisirwa pfuma.
Dakadzi aoo oose, ndisu takauya nano, ndisu taka-
iga ticita6ata muhondo, ma tairwa na Danhu. Ta-
iti tikarwa na Danhu, kana tapakurira totora monmbe
dzano dzose, totora nakadzi nose Dakanaka, Dakaipa
ticinasiya, ticiuya nazo zose, pfuma na nakadzi, tici-
gikokupa Zose, kuti ufare; ticiti: kuti Ba6a agotite-
nda, agikudze na nana nake, agoti: 'Orjgu cokwacfi,
ini kubereka ndaka6ereka, Dana ndinano caino'. Zi-
no izi Za waita nhasi, watadza kwaZo. Cimbomira
kashoma, uone Zo tofda kuita mazuna ano, hakuca-
dyiwa rinopisa".

III. KUFA KWA MASHODGAIKA.

1. Kubvira pazuDa iro, Uashawasha nakane ne
pfundi-pfundi kuno mumr)e no mum)qe pacano toga,
paukama waoo toga, pasina no mutorwa wose. ADo
nokwa Carumbira na Madzinanyika, ndino Dakata-
r)ga ne hondo, nokuti maware o kuyanikira upfu na-
shaya; nakadzi vaye to kurwa muhondo napiwa
Gutu; iZi Ziviri ndiZo zalKasakisa kuti Uashawasha
narwe.
2. Rimrie zuna Mashoqgaika, no mukuwasha
wake anonzi Cozarira nakabva kumusha kwano, na-
cienda kumusha kwa Dana Carumbira. Izozo nanhu
58 -
avo oaviri makax3ga vaci-iguno-fambiramo, oasirJga-
zioe kuti, hama dzedu dziri ku-jguno-tiyajga, kuti-
Baya.
3. KuJgoti gikei cete, mukati momusha, hapana
no munhu wose akambooakwazisa. Madziranyika
ugonati tiarara, neqkpbva ati a fumo ake dyo-
redyore pakadaro takaraga, rozuzuma, regge rate
nengozi. Gomana rikagotara mutsetse, rici-qguno
yereresalpakarepo pariri, ku-jguno-nylmi,; n: Ma-
shoggaika ndokubva arinzi pfumo iro zwi, vozhq
naro, nimbiri, tminye; akabva afira pakarepo. *,u


IV. HONDO.

1. Kuzoti Guwa, mukoma wa Mashoqgaika,
aqga acaqgogikapo, acibva kumusha kwake, akaona
muni)ina wake waBayiwa, wafa. Haana kuzombo-
bvunza kuti ndiani wamu6aya; akabva ataggawo ku-
rwa nano. Ndiye waka6aya oanhu oazhinji.
2. Madzioanyika Za akaqga acaqgopedza ku-
baya Mashoggaika ndo kubva abayiwawo na Coza-
rira [wo mutupo we moyo], mukuwasha wa Masho-
qgaika, murume wa Koswa, hangadzi ya Mashoqga-
ika, Buda, ndiBudewo, jatejedzani. Cozarira na
Guwa oakarwa kwago hondo iyi, kudzimara kuti
mhuri yose ya Mashojgaika igike, oose, oana na
oazukuru, Dakagikira mukurwa cete, havana kuzo-
mbosumba kwose.
3. Uazukuru oa Neere oak;pera gasho kuBayi-
wa muhondo iyi, name uaoo uakatopona na matsu-
netsune. Mhuri yo kwa Masholgaika haina kushe-
nedzwa, kunzi uyai kune hondo, kwete. Uakazi-
mbga uoga pacavo, hanana kunzwa runyerekupe
Su..i ,A
59 -
kwete, uai-gguno-ziva kuti hama dzecfu dziri ku-ngu-
no-vengana, dziri kuda kuBayana, neZo takasara
uoti oga pacaoo: "Onai oakomana Zakanaka kuti
tirdndere kwaenda 6a6a wedu, tinoona kuti kuri
matgene".
4. Uakasimuka, oakaenda, oakaZiwana pari pa-
kati pokuurayana, ndokubva vasikirawo mukurwa.
Asi ookumusha kwa Guwa, ndioo oaiua muuripxi, L o-
Dakagga vasi1rgamboeiziua Ze pfundi-pfundi, ne Zo
kuere)gana. Pakare, irato oe duiggwe ra Guwa, ha-
oana kumbozioa kuti kunze kuno, kune oanhu aari
ku6ayana. Nokuti iye Guwa wakabva kumusha ,i
kwake ari oga. IZi Ze hondo wakatoitawo mawekwe ,-
nato, wakatogiwanirawo ufamba.
5. Asi NZere, 6a6a we mhuri, akaqga asirga-
zine kuti Dana take tapedzana no kuurayana. Aka-
tonzwa yatoue meremerek~ okma. Irozo hondo
yatopera, nanhu jakatak'azhana kuBayana, mitumbi
ye Zituna Za oanhu, zangoti tusha-tusha, tunduma- ,I
tunduma, rate gatakata mukati me6ani. u.
6. Dana Da NZere na vazukuru oake oazhinji,
7akaurayiwa muhondo iyo, Dakatakurwa, oakanigwa
muguua rimr)eceteS kacererwa goroijga guru kwa-
Zo, rineige dandira 7e mhuka. Asi goroiga iro,
kana guoa iro, riri Mumabvuku PaRukonzi. [Mu-
prazi rinonzi Sebastopol].

V. GUWA, "CI-NE-MBIRI".

1. Asi Guwa uye nyakurwa hondo iyo, nyaku-
pedza oanhu, no ku6aya no kuuraya, iye pacake ha-
ana kuurayiwa, haana kumbo6atwa6atwa na'ni wese,
haana kumboyedzerwa ne pfumo, haana kumbodu-
J(--awf p cdt^
GO T1- -"Y
newa ne pfumo, haana kumboitwa neimbidzirwa,
haana kumbaitwa mbonje kane kumbonzi bvenyustS
kakanda kwete. Muuiri wake wakasara wakanakisa
Zawo, so muniri wo munhu asina kurwa. Wakare-
gereyiko ku6ayiwa muhondo? Nokuti Guwa raka-
ijga riri zirume cairo, raityisa, nanhu oaka3)ga vaci-
tya kusedera munyasi maro, nairitiza, iro ricioate-
rea, ricinaBaya.
2. Zino kuzoti hondo yose yapera, Guwa uye
wakatora Zombo take akadzokera kumusha kwake,
acida kuti, andoudza mhuri yake Zo kuBayana kwa
naiita. Asi haana kuzosika kumusha kwake ari
mupenyu. Za akar.ga aci-rguno-famba kudaro asi-
ka paRutombo, pa Rusekenya, wakaona hondo yo
kwa Cihulgwa na Nyajiracdema, ici-riguno-muronde-
ra, icimutevera.
3. Guwa wakaceuka mushure. Akaona, mai-
we, igga 7aipisa iti. Wakashaya Zo kuita, ari oga.
Wakati: "Hee, Dana a'a Dauya, nhasi mudzimu wa-
Spfuka, wadimura mbereko. Ciyiko ca ndilgagone
/ kuita na nanhu oakawanda kudayi? Wakati: "Ci-
Snhu cakanaka, nde cokugara pasi, ndicifa Zagu".


WJ, VI. KUTSIUIDZA.
.- Guwa wakakwira pauzuru pe ziware ra pa-
Rutombo. Wakati, ku hondo iyo yo kwa Cihurgwa:
"Mauya, uana ua)gu, oana to kuBereka, mauya ma-
cinda aggu, mandirondera. Ko! Zino tana ial3gu,
7a manditevera, heti mandiwanira pano pasalgo,
ndisati ndagika pamusha pargu. Ko! Cindiudzai
ca mAuri kud'a kwa ndiri?"
2. Dana Do kwa Cihurlgwa na Nyajiradema Da-

-61 -


kati: "Tiri kuda iwe: ra wadya nhasi ndiroro. Ti- j ^
nofa kuti uBeturire, ufuge rako woga gudza. Nha-
si tinoda kuti ufukatire curu, tinoda kukusiya taku- -, ,*.--
isa kucando, kusina moto wo kudziya. Zuna iri ra
nhasi ndiroro cete ra waona, ra whedza haucariona;
nokuti wapedza nadziBaBa nedu -ose, no kuna6aya.
Iwe toku6ayaoo zino, ndiZo Za tasaka tikurondere".
3. Guwa akadarira oti: "Zakanaka oana varJgu,
ini handicisina simba ro ku6ayana nemi, nokuti ro-
pa re hama dzaijgu idzo, dza ndauraya, riri kundi-
nuhwira." Wakagara pasi paziware, akapfunyaci-
sero, wakaisa mapfumo ake pasi, aciti: "Onai, vana
varigu, kana mucida kundi6aya, Bayai zenyu; hapana
munhu anogona kurwa na makumi mashanu, iye ari
mumrje cete".
4. 'ino Guwa waka6ata kumeso kwake na ma- ,
oko ake mauiri, akatsinzira maziso ake, akakotamisa cv
musoro wake. Hondo iyo ndo kusedera munyasi
make, ndokubva Guwa aBayiwa ne pfumo. Pfumo
iro harina kukandwa kwete, nde ra ma6atwa. Aka-
6ayiwa na pamutsipa no mugotsi, pfuma rakapfuri-
kidzira, ricipinda no mudundundu no mumoyo.
5. IZoZo Guwa aka6ayiwa asiqgaone, nokuti
akarjga akapfumbira kumeso kwake na maoko ake, "
neZo akatonzwa cete pfumo rototi mbetete mumuii-
ri make, akagoti naro tginyirini, vimbiri, tasa, gwi- -
gwigwi, tono. Uanhu ao" ndo kuramba vacilgo-
mudakarira, no kumupupura kudzimara afe.
6. Kuzoti vaona kuti warota wafa, uakaauari- q., -.
ra kumusotoA shoshe dze tsambo, dzakagga dzizere ,-
mumaoko a Guwa. Uakatadza kudzisotora, kudzi- -
du-ura, kudziBisa. Ipapo Dakaraqgana vaciti: "Onai o'--
nakomana, hatigone kumusiya ane shoshe idzi mu-

62 -
maoko make. Asi :.akanaka kuti timudimure-di-
mure make ake".
7. Guwa wakacfimurwa maoko ake ose ari ma-
niri, Zino shoshe idzo dzakaduruka, uanhu avo va-
i7fa ---kadzitora. Dakamupeneggura tsoka dzake, Daka-
dziwana dzizere margondi, tyaka, mahomo makuru.
Uakayedza kudzipombonora, vakatadzirira kudziBi-
sa mumakumbo ake.. ino takabva oadimura tsoka
dzake; maqgondi ayo akabva amononoka, akabva
aBuda, asotoka mumakumbo a Guwa.
8. Zino kuzoti napedza kutora Zose Za vaida,
pacituna ca Guwa, rakauriganidza tsoka na maoko,
,ooiturika pauzuru pecituna. Ndokubva vaenda
Ac--i Zaoo, shuggu dzavo dzaserera, oatsioidzana, daka
rakabva rati mbo, rapera ro kuDvegana. Uakasiya
cituna ca Guwa ciri coga paziwarepo.

VII. 7AKATEUERA KUFA KWA GUWA.

1. Asi hama dza Guwa dzakatya, ne mhuri ya-
ke yose yakatya kuendapo, paziware paina ne citu-
na. Uakaramba oakalizaririra mu dzimba, vakaiga
vacitya kuurayiwawo ne hondo yo kwa Cihuirgwa.
Lb Uakafurga kuti takawandirwa murugweWva. Ne-
Zo hanana kuriga BaBa wauo. Guwa akatdzouigwa
na Ciweshe [wo mutupo we Shana, cidao cake Mu-
tenesanwa]. Ndiye akazocera guna onyatsomuniga,
nokuti iye Ciweshe, wakaqga ari terara wa Uasha-
washa. Ao oakauraya Guwa, Maruoanyati, Cavu-
nduka na oana Dano, vakaraqgwa nose, nakabva
napera kufa nose. Havana kuurayiwa, kwete, na-
kafa ooga.
2. Jecece mukuwasha wo kwa Cihuirgwa wa-