Citation
Tsamba yecipiri =

Material Information

Title:
Tsamba yecipiri = Shona second reader
Added title page title:
Shona second reader
Place of Publication:
[S.l
Publisher:
s.n.]
Publication Date:
Language:
Undetermined
Physical Description:
24 p. : ; 21 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Short stories, Nika ( lcsh )
Mijikenda languages -- Readers ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

General Note:
Cover title.
General Note:
"A list of words" p. 23-24 gives Zezuru words for the Manyika in text.
General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
"Approved for school use by the Department of Native Development, Southern Rhodesia" - p. 1 of text.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
024076331 ( ALEPH )
28059289 ( OCLC )
AFJ6841 ( NOTIS )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


TSAMBA

YECIPIRI


Shona Second Reader


FIRST PRINTED 1933 -
u::~ITY C"i T FL ^ '

GEORGE FORTUNE COLLECTION,TSAMBA YECIPIRI


APPROVED FOR SCHOOL USE BY THE
DEPARTMENT OF NATIVE DEVELOPMENT,
SOUTHERN RHODESIA1. MHERE YEMANYEPO
Mukomana wakapiwa 6asa rekufudza hwai pedyo nemusha wake,
akacfaidza kuti, "Shumba, Shumba," acitamba take. Uarume ano
takamunzwa vakatizira vaciouya kuzomu6atsira. Asi mukomana
wakaseka aciti, "Matizira nhando."
Asi mumre musi shumba yakatuya rigecfi, wakacfaidza aciti,
"Shumba, shumba." Asi varume takaseka 6asi, naciti "Iro 6enzi
remukomana riri kutambate." Shumba yakanuraya hwai zhinji, muko-
mana asati azinisa iarume kuti ari kutaura icfi.
1. )genyi tanhui uasakanuya kuzo6atsira mukomana apo shumba
yakagge iri kuouraya hwai dzake?
2. Munofugga kuti kwakaitikenyi kune uyo mukomana apo
akasika kumusha ayo manheru?
3. Taurai iri soko kugga uyo mukomana acinyorera kune shamiari
yake.
4. Itai mufananidzo weshumba iri kunuraya hwai, mukomana
acicraidzira kuti a6atsirwe.

2. NZOU NEZIIGWA
RimOe zuna nzou yakatiza muridzi wayo. Pakarepo yakanona
Ziggwa mukati mrecitoro. Yakamira ikaseka, ikabva yatora nekudya
Zisere isati ya6atwa. Mu6iki weirJgwa wakatuka nzou, asi wakatya
[1]

GEORGE FORTUNE COLLECTION,TSAMBA YECIPIRI


APPROVED FOR SCHOOL USE BY THE
DEPARTMENT OF NATIVE DEVELOPMENT,
SOUTHERN RHODESIA1. MHERE YEMANYEPO
Mukomana wakapiwa 6asa rekufudza hwai pedyo nemusha wake,
akacfaidza kuti, "Shumba, Shumba," acitamba take. Uarume ano
takamunzwa vakatizira vaciouya kuzomu6atsira. Asi mukomana
wakaseka aciti, "Matizira nhando."
Asi mumre musi shumba yakatuya rigecfi, wakacfaidza aciti,
"Shumba, shumba." Asi varume takaseka 6asi, naciti "Iro 6enzi
remukomana riri kutambate." Shumba yakanuraya hwai zhinji, muko-
mana asati azinisa iarume kuti ari kutaura icfi.
1. )genyi tanhui uasakanuya kuzo6atsira mukomana apo shumba
yakagge iri kuouraya hwai dzake?
2. Munofugga kuti kwakaitikenyi kune uyo mukomana apo
akasika kumusha ayo manheru?
3. Taurai iri soko kugga uyo mukomana acinyorera kune shamiari
yake.
4. Itai mufananidzo weshumba iri kunuraya hwai, mukomana
acicraidzira kuti a6atsirwe.

2. NZOU NEZIIGWA
RimOe zuna nzou yakatiza muridzi wayo. Pakarepo yakanona
Ziggwa mukati mrecitoro. Yakamira ikaseka, ikabva yatora nekudya
Zisere isati ya6atwa. Mu6iki weirJgwa wakatuka nzou, asi wakatya
[1]


kui6ata, iMdio waka6ucfa akateta mutojgi kuti aragge nzou. Mutongi
wakatema kuti iyiswe mutiroggo mnedzi mitatu.
Asi izo muridzi wayo akanzwa izo yakagge yaita, wakapa mu6iki
maiupiya mairi, ndizo majoni akarega nzou i6ucfe mutirongo igekufara,
pamsana pekuti akagge ari kuitya.
.1. Igenyi nzou yakaiswa mutiroigo?
2. Cinyi cakazoita kuti i6uritswe?
3. Nyorai mufananidzo wemu6iki weZiggwa ari kutuka nzou.
4. Nyorai mibvunzo nemhinduro izo munofugga kuti jera nemuridzi
wenzou uakataura.

3. MASAUARA ANENYOTA
Mumje music masauara anenyota akagge acifa kutaka -mvura
yekumna. Gare gare akavona musudze uri pedyo. Ese akafara, akati,
"Zino tinomna nokupedza nyota yecfu." Asi hokoyo! makagge mune
mvura shoma 6asi.
Akati, "Tofini? Topedza nyota yecu zino senyi?" Mamnge
akagara acicema igeshuggu. Asi rimie rano rine ujgwaru rakati,
"Mucamja mgese measure miekagguua. Masure miezo rakaisa ma-
tombo, rimne nerimUe, mumusudze, cfakara apo mvura yakaige yakwira
kumsoro. NdiZo masanara ese akamia jgenyore. Usarege kuyedza
cfakara uuone nzira yekuita izo unocfa.
1. I)genyi masavara akakonerwa kumia mvura mumusudze?
2. Cinyi ico rimne rawo rakafugga jgeugg'waru hwaro?
3. Itai mufananidzo; (a) unovonisa masauara nemusudze kuma-
aambo esoko; (b) upaggidze masavara ari kuita 6asa; (c) upaggidzeZe
izo unofugga kuti zakaitika pakupedzisira.
4. Funda murara wekugumisira, uunyore ucibvisa "u" uciisa
"ndi" mune uyu murara.


4. NHAMO DZEBONDE
Munezi wakabvunza mu6ati we5asa mujgarava, aciti "Ba6a wako
.wakafirepi?" Mucapi wakapindura-kuti, "Ba6a wajgu, nasekuru waggu,
nasekuru wa6a6a waJgu, Dese nakanyudzwa munyanza." Muuezi
wakati, "Ndizo hautyi kuyenda kunyanza here, kuti usazonyudzweoo?"
Munzimbo yekupindura wakabvunza munezi kuti, "Ba6a wako
wakafirepi?" "Pa6onde rake." "Nasekuru wako?" "Pa6onde rake."
"Nasekuru wa6a6a wako?" "Pa6onde rakeze."


kui6ata, iMdio waka6ucfa akateta mutojgi kuti aragge nzou. Mutongi
wakatema kuti iyiswe mutiroggo mnedzi mitatu.
Asi izo muridzi wayo akanzwa izo yakagge yaita, wakapa mu6iki
maiupiya mairi, ndizo majoni akarega nzou i6ucfe mutirongo igekufara,
pamsana pekuti akagge ari kuitya.
.1. Igenyi nzou yakaiswa mutiroigo?
2. Cinyi cakazoita kuti i6uritswe?
3. Nyorai mufananidzo wemu6iki weZiggwa ari kutuka nzou.
4. Nyorai mibvunzo nemhinduro izo munofugga kuti jera nemuridzi
wenzou uakataura.

3. MASAUARA ANENYOTA
Mumje music masauara anenyota akagge acifa kutaka -mvura
yekumna. Gare gare akavona musudze uri pedyo. Ese akafara, akati,
"Zino tinomna nokupedza nyota yecfu." Asi hokoyo! makagge mune
mvura shoma 6asi.
Akati, "Tofini? Topedza nyota yecu zino senyi?" Mamnge
akagara acicema igeshuggu. Asi rimie rano rine ujgwaru rakati,
"Mucamja mgese measure miekagguua. Masure miezo rakaisa ma-
tombo, rimne nerimUe, mumusudze, cfakara apo mvura yakaige yakwira
kumsoro. NdiZo masanara ese akamia jgenyore. Usarege kuyedza
cfakara uuone nzira yekuita izo unocfa.
1. I)genyi masavara akakonerwa kumia mvura mumusudze?
2. Cinyi ico rimne rawo rakafugga jgeugg'waru hwaro?
3. Itai mufananidzo; (a) unovonisa masauara nemusudze kuma-
aambo esoko; (b) upaggidze masavara ari kuita 6asa; (c) upaggidzeZe
izo unofugga kuti zakaitika pakupedzisira.
4. Funda murara wekugumisira, uunyore ucibvisa "u" uciisa
"ndi" mune uyu murara.


4. NHAMO DZEBONDE
Munezi wakabvunza mu6ati we5asa mujgarava, aciti "Ba6a wako
.wakafirepi?" Mucapi wakapindura-kuti, "Ba6a wajgu, nasekuru waggu,
nasekuru wa6a6a waJgu, Dese nakanyudzwa munyanza." Muuezi
wakati, "Ndizo hautyi kuyenda kunyanza here, kuti usazonyudzweoo?"
Munzimbo yekupindura wakabvunza munezi kuti, "Ba6a wako
wakafirepi?" "Pa6onde rake." "Nasekuru wako?" "Pa6onde rake."
"Nasekuru wa6a6a wako?" "Pa6onde rakeze."


Mucapi wakati, "NdiZo; ndicatyirenyi kuyenda kunyanza, kuti iwe
usiggatyi kuyenda kundorara?"
1. cfa6a wemucapi nasekuru wake rakafirepi?
2. I)genyi iZo Zisakamuita kuti atye nyanza?
3. Nyorai mazwi amreyo murezi nemucapi takaseuenzisa 6asi.
Uijgwarire kuisa inivetedi koma nekwishoni maka.


5. SHATO NEHARI
Karekare shato yakagge ine nzara kwaeo. Yakaige isingakwanisi
kuwana kudya musaggo. NdiZo yakayenda kumusha kundotsaka apo
io 'yakagge icicfa. Pamusuto weumba iyo yakatagga kuaika pakagge
pakazuruka. Yakanaggisa mukati, asi mukati mgakaige musine munhu.
NdiZo yakapinda ikanamba kutgaka kudya, asi haisakavona ciro.
Pakuguma yakasika pahari yemvura iri kuiira yakagadzwa pedyo pem-
goto. Haisakaziua kuti cakagge ciri cinyi, asi yakafugga kuti mukati
m)jakafanira kuDa neciro chakanaka kudyiwa. Ndizo yakafemha hari;
mukuyita iZo yakapisa mhuno yayo.
Asi shato haisakambonzwa ciro cakadcaro kare. Yakafugga kuti
hari imhando imie itsa yemhuka ine ruwora, ikashatirwa kwazo ndiyo.
Yakati "Ndinokudzokesera irgekuti wakuadza mhuno yaggu." Ndizo
yakakatira hari ikayedza kuipxanya igemuniri wayo. Yakamanidzira
Zikuru ikazipisa zikuru, kushatirwa kwayo kwakanyanya.
Yakacema ngeshuggu. Pakuguma yakapxanya hari. Izo yaka-
pxanyiwa mvura yakadzika nemuniri wayo wese. Uamge uanhu takanzwa
6opoto rakayitwa ndiyo, nakatizira kundonona kuti kunenyi. Dacinag-
gisa ngepafasitera, nakanona shato iri kumonyoroka kwesekwese
irgeshuJgu huru. Uakatizira kundotora pfuti dzano, vakai6aya ikafa.
Muuyo musha kuti munhu aciZikuadza, apo iye ari kucfa kukuadza
mumre, uanhu iayiti, "Unofanana neshato nehari."
1. Cinyi cakaita kuti shato i6ucfe mucrondo?
2. IJgenyi yakafugga kuti hari yakajge iri mhandu?
3. Cinyi cakaita kuti Danhu lauye vacitizira kuneiyo umba?
4. Nyoka yakaurawa senyi?
5 N i -
5. Nyorai mifananidzo mupaggidze pamanambo pesoko nepakati
nepamagumo.
6. Impi mgakamboitato here kugga shato nehari?


6. IMBGA MBIRI
Karekare kwakange kune imbga mbiri, imre cena neimue nhema.
Imbga cena yakaige yakanaka, asi imre yakarge yakaipa. Rimne zuna,
dziri kufamba pamge, imbga huru yakaouya pedyo. IZo yakatona imbga
nhema ici6a nyama paslaha, yakakana nayo nekuiruma kwaZo; yaka-
rumage imbga cena yakaige inayo, kana yakagge isine ndava. Dzese
dzakabva apo dziri kubvira kucema.
Tisagare neuanhu vakaipa kuti tisayite ndana pamsana pano.
1. I)geipi imbga yaka6a nyama?
,2. I)genyi imbga huru yakaruma imbga cena?
3. Kopai murara wekuguma uunyorete muciisa "ndi" muneimbo
ya "ti."

7. MAHOBO
MahoBo akanaka kwaeo kudyiwa. Kuti ucicera makomba nekusima
miho6o mumunda wako, inokura neku6ara micero measure mgegore
rimje. Dzimne iguna vanhu nanotuta mahoBo muggarana, natumire
kunyika dziri kure uko kusina. Mazani emuho6o marefu kwaZo. Uamje
ranhu vanoceka mazani awo nekudyira sadza pamue mupugga
munayiwo sendiro.
Mimire miti inoBara maho6o kupinda zana rimnje. Uamie nanhu
vanokuya maho6o akawoma nekukanya Zingwa ndiwo seufu. Ze, mu-
hoBo une rudzi ruzhinji mukati mrawo, uanhu vanokosa igoyi ndirwo
nekuruka jira.
1. Muho6o unoita jguna yakacfini usati wa6ara maho6o?
2. Cinyi ico tinoita nemicero waco?
3. Uamre uanhu ganoitenyi rgerudzi rwaco?
4. Itai mufananidzo weho6o.

.8A. IMBGA INEMBAYO

Imbga inembayo yakaige ici6ira rwizi pamuti, ine nhindi yenyama
pamuromo wayo. Iri kubira yakauona mumvura hope yeimge imbga
ine nhindi yenyama. Yakarega nyama yayo mbune icicfa kubvuta nyama
kune imre imbga. Asi kwakagge kusine imje imbga; yakagge yatona
mubvuri wayo mbune mumvura. Nyama yayo yakatorwa jgerwizi.
1. Imbga yakafuiga kuti yanonenyi mumvura?
2. Canga ciri cinyi icoico?
3. Itai mufananidzo wembga ici6ira rwizi.


6. IMBGA MBIRI
Karekare kwakange kune imbga mbiri, imre cena neimue nhema.
Imbga cena yakaige yakanaka, asi imre yakarge yakaipa. Rimne zuna,
dziri kufamba pamge, imbga huru yakaouya pedyo. IZo yakatona imbga
nhema ici6a nyama paslaha, yakakana nayo nekuiruma kwaZo; yaka-
rumage imbga cena yakaige inayo, kana yakagge isine ndava. Dzese
dzakabva apo dziri kubvira kucema.
Tisagare neuanhu vakaipa kuti tisayite ndana pamsana pano.
1. I)geipi imbga yaka6a nyama?
,2. I)genyi imbga huru yakaruma imbga cena?
3. Kopai murara wekuguma uunyorete muciisa "ndi" muneimbo
ya "ti."

7. MAHOBO
MahoBo akanaka kwaeo kudyiwa. Kuti ucicera makomba nekusima
miho6o mumunda wako, inokura neku6ara micero measure mgegore
rimje. Dzimne iguna vanhu nanotuta mahoBo muggarana, natumire
kunyika dziri kure uko kusina. Mazani emuho6o marefu kwaZo. Uamje
ranhu vanoceka mazani awo nekudyira sadza pamue mupugga
munayiwo sendiro.
Mimire miti inoBara maho6o kupinda zana rimnje. Uamie nanhu
vanokuya maho6o akawoma nekukanya Zingwa ndiwo seufu. Ze, mu-
hoBo une rudzi ruzhinji mukati mrawo, uanhu vanokosa igoyi ndirwo
nekuruka jira.
1. Muho6o unoita jguna yakacfini usati wa6ara maho6o?
2. Cinyi ico tinoita nemicero waco?
3. Uamre uanhu ganoitenyi rgerudzi rwaco?
4. Itai mufananidzo weho6o.

.8A. IMBGA INEMBAYO

Imbga inembayo yakaige ici6ira rwizi pamuti, ine nhindi yenyama
pamuromo wayo. Iri kubira yakauona mumvura hope yeimge imbga
ine nhindi yenyama. Yakarega nyama yayo mbune icicfa kubvuta nyama
kune imre imbga. Asi kwakagge kusine imje imbga; yakagge yatona
mubvuri wayo mbune mumvura. Nyama yayo yakatorwa jgerwizi.
1. Imbga yakafuiga kuti yanonenyi mumvura?
2. Canga ciri cinyi icoico?
3. Itai mufananidzo wembga ici6ira rwizi.


6. IMBGA MBIRI
Karekare kwakange kune imbga mbiri, imre cena neimue nhema.
Imbga cena yakaige yakanaka, asi imre yakarge yakaipa. Rimne zuna,
dziri kufamba pamge, imbga huru yakaouya pedyo. IZo yakatona imbga
nhema ici6a nyama paslaha, yakakana nayo nekuiruma kwaZo; yaka-
rumage imbga cena yakaige inayo, kana yakagge isine ndava. Dzese
dzakabva apo dziri kubvira kucema.
Tisagare neuanhu vakaipa kuti tisayite ndana pamsana pano.
1. I)geipi imbga yaka6a nyama?
,2. I)genyi imbga huru yakaruma imbga cena?
3. Kopai murara wekuguma uunyorete muciisa "ndi" muneimbo
ya "ti."

7. MAHOBO
MahoBo akanaka kwaeo kudyiwa. Kuti ucicera makomba nekusima
miho6o mumunda wako, inokura neku6ara micero measure mgegore
rimje. Dzimne iguna vanhu nanotuta mahoBo muggarana, natumire
kunyika dziri kure uko kusina. Mazani emuho6o marefu kwaZo. Uamje
ranhu vanoceka mazani awo nekudyira sadza pamue mupugga
munayiwo sendiro.
Mimire miti inoBara maho6o kupinda zana rimnje. Uamie nanhu
vanokuya maho6o akawoma nekukanya Zingwa ndiwo seufu. Ze, mu-
hoBo une rudzi ruzhinji mukati mrawo, uanhu vanokosa igoyi ndirwo
nekuruka jira.
1. Muho6o unoita jguna yakacfini usati wa6ara maho6o?
2. Cinyi ico tinoita nemicero waco?
3. Uamre uanhu ganoitenyi rgerudzi rwaco?
4. Itai mufananidzo weho6o.

.8A. IMBGA INEMBAYO

Imbga inembayo yakaige ici6ira rwizi pamuti, ine nhindi yenyama
pamuromo wayo. Iri kubira yakauona mumvura hope yeimge imbga
ine nhindi yenyama. Yakarega nyama yayo mbune icicfa kubvuta nyama
kune imre imbga. Asi kwakagge kusine imje imbga; yakagge yatona
mubvuri wayo mbune mumvura. Nyama yayo yakatorwa jgerwizi.
1. Imbga yakafuiga kuti yanonenyi mumvura?
2. Canga ciri cinyi icoico?
3. Itai mufananidzo wembga ici6ira rwizi.8B. SHUMBA INEMBAYO
Rimje zuia shumba yakaoona tsuro akarara panyasi pemuti. IZo
yakagge yaa kumuruma yakauona mhembge iri pedyo. Shumba yakarega
tsuro nekutevera mhembge. Mhembge yakatiza ikasika kumusha isina
ku6atwa.
Shumba yakaige yaneta,- ikadzoka kundodya tsuro uyo yakaige
yarega, asi tsuro wakarge amuka nekupinda mumiina. Ndizo shumba
yakarasa nyama dzayo dzese pamsana pembayo dzayo, sezo imbga
yakaijge yaita.
1. Shumba yakauonenyi munyasi mre muti?
2. Yakaregererenyi kudya iyo mhuka?
3. Ijgenyi isaka6ata mhembge?
4. Tsuro wakagge aripi apo shumba yakadzokera?
5. Uggadai wakaita here iZo shumba yakaita, nekuti uggacfai
wakadya tsuro?
6. Itai mufananidzo werutini ruri rupi rwesoko iri.
7. Tambai iri soko.

9. IJGAMERA
I)gamera imhuka ine ukuse; indefu kupinda biza. Dzimre irgamera
dzine nundu imije pamisana yadzo, dzimie dzine mbiri. Zhinji dzinogara
.-mhiri kwaZambezi. I gamera inogona kutakura nhumbi zhinji netanhuZe,
nekufamba nhambo huruhuru, mazuua.mana pamie mashanu isine
kudya, kana kugwegga uko kusine mvura, asi jeca rinopisa 6edzi.
Igeayo mazuna inopona Igematuta emunundu yayo. Jeca haripisi
makumbo ayo ggekuti tsoka dzayo dzine ganda gobvu kwazo. I)gamera
dzine simba rekunzwa hwema hwemvura isati yavoneka nekuzina uko
iri. Kazhinji rJgeiri simba radzo dzinotiza nouacairi vadzo kumvura,
nekuponisa aDo uanogga vaa kucfa'ufa gigenyota.
1. Nyorai zinoita Ugamera, museuenzise aya mazwi, ukuse, nundu,
mhiri kwaZambezi, kutakura nhumbi, isine kudya, isine mvura.

10. SHIRI INEUBENZI
Shiri huru yakaBa cicfimbu ceciggwa, asi isati yacidya gana rine
nzara rakaiuya pamuti apo shiri yakaijge yamhara. Gava rakagge ricicfa
kutora ico cicfimbu ceciIgwa, ndieo rakati kune shiri igekunyejgedza,
"Shiri, une izwi rakanaka kwaZo; ndateta kuti uyimbe kuneni."
UIgeu6enzi hwayo nekucfacfa kwayo shiri yakashama muromo wayo
ikaimba, ikagwisa ciggwa pasi. Pekarepo gaua rakacidya, rikasiya shiri8B. SHUMBA INEMBAYO
Rimje zuia shumba yakaoona tsuro akarara panyasi pemuti. IZo
yakagge yaa kumuruma yakauona mhembge iri pedyo. Shumba yakarega
tsuro nekutevera mhembge. Mhembge yakatiza ikasika kumusha isina
ku6atwa.
Shumba yakaige yaneta,- ikadzoka kundodya tsuro uyo yakaige
yarega, asi tsuro wakarge amuka nekupinda mumiina. Ndizo shumba
yakarasa nyama dzayo dzese pamsana pembayo dzayo, sezo imbga
yakaijge yaita.
1. Shumba yakauonenyi munyasi mre muti?
2. Yakaregererenyi kudya iyo mhuka?
3. Ijgenyi isaka6ata mhembge?
4. Tsuro wakagge aripi apo shumba yakadzokera?
5. Uggadai wakaita here iZo shumba yakaita, nekuti uggacfai
wakadya tsuro?
6. Itai mufananidzo werutini ruri rupi rwesoko iri.
7. Tambai iri soko.

9. IJGAMERA
I)gamera imhuka ine ukuse; indefu kupinda biza. Dzimre irgamera
dzine nundu imije pamisana yadzo, dzimie dzine mbiri. Zhinji dzinogara
.-mhiri kwaZambezi. I gamera inogona kutakura nhumbi zhinji netanhuZe,
nekufamba nhambo huruhuru, mazuua.mana pamie mashanu isine
kudya, kana kugwegga uko kusine mvura, asi jeca rinopisa 6edzi.
Igeayo mazuna inopona Igematuta emunundu yayo. Jeca haripisi
makumbo ayo ggekuti tsoka dzayo dzine ganda gobvu kwazo. I)gamera
dzine simba rekunzwa hwema hwemvura isati yavoneka nekuzina uko
iri. Kazhinji rJgeiri simba radzo dzinotiza nouacairi vadzo kumvura,
nekuponisa aDo uanogga vaa kucfa'ufa gigenyota.
1. Nyorai zinoita Ugamera, museuenzise aya mazwi, ukuse, nundu,
mhiri kwaZambezi, kutakura nhumbi, isine kudya, isine mvura.

10. SHIRI INEUBENZI
Shiri huru yakaBa cicfimbu ceciggwa, asi isati yacidya gana rine
nzara rakaiuya pamuti apo shiri yakaijge yamhara. Gava rakagge ricicfa
kutora ico cicfimbu ceciIgwa, ndieo rakati kune shiri igekunyejgedza,
"Shiri, une izwi rakanaka kwaZo; ndateta kuti uyimbe kuneni."
UIgeu6enzi hwayo nekucfacfa kwayo shiri yakashama muromo wayo
ikaimba, ikagwisa ciggwa pasi. Pekarepo gaua rakacidya, rikasiya shiri8B. SHUMBA INEMBAYO
Rimje zuia shumba yakaoona tsuro akarara panyasi pemuti. IZo
yakagge yaa kumuruma yakauona mhembge iri pedyo. Shumba yakarega
tsuro nekutevera mhembge. Mhembge yakatiza ikasika kumusha isina
ku6atwa.
Shumba yakaige yaneta,- ikadzoka kundodya tsuro uyo yakaige
yarega, asi tsuro wakarge amuka nekupinda mumiina. Ndizo shumba
yakarasa nyama dzayo dzese pamsana pembayo dzayo, sezo imbga
yakaijge yaita.
1. Shumba yakauonenyi munyasi mre muti?
2. Yakaregererenyi kudya iyo mhuka?
3. Ijgenyi isaka6ata mhembge?
4. Tsuro wakagge aripi apo shumba yakadzokera?
5. Uggadai wakaita here iZo shumba yakaita, nekuti uggacfai
wakadya tsuro?
6. Itai mufananidzo werutini ruri rupi rwesoko iri.
7. Tambai iri soko.

9. IJGAMERA
I)gamera imhuka ine ukuse; indefu kupinda biza. Dzimre irgamera
dzine nundu imije pamisana yadzo, dzimie dzine mbiri. Zhinji dzinogara
.-mhiri kwaZambezi. I gamera inogona kutakura nhumbi zhinji netanhuZe,
nekufamba nhambo huruhuru, mazuua.mana pamie mashanu isine
kudya, kana kugwegga uko kusine mvura, asi jeca rinopisa 6edzi.
Igeayo mazuna inopona Igematuta emunundu yayo. Jeca haripisi
makumbo ayo ggekuti tsoka dzayo dzine ganda gobvu kwazo. I)gamera
dzine simba rekunzwa hwema hwemvura isati yavoneka nekuzina uko
iri. Kazhinji rJgeiri simba radzo dzinotiza nouacairi vadzo kumvura,
nekuponisa aDo uanogga vaa kucfa'ufa gigenyota.
1. Nyorai zinoita Ugamera, museuenzise aya mazwi, ukuse, nundu,
mhiri kwaZambezi, kutakura nhumbi, isine kudya, isine mvura.

10. SHIRI INEUBENZI
Shiri huru yakaBa cicfimbu ceciggwa, asi isati yacidya gana rine
nzara rakaiuya pamuti apo shiri yakaijge yamhara. Gava rakagge ricicfa
kutora ico cicfimbu ceciIgwa, ndieo rakati kune shiri igekunyejgedza,
"Shiri, une izwi rakanaka kwaZo; ndateta kuti uyimbe kuneni."
UIgeu6enzi hwayo nekucfacfa kwayo shiri yakashama muromo wayo
ikaimba, ikagwisa ciggwa pasi. Pekarepo gaua rakacidya, rikasiya shiri
riciseka. Masure mezo shiri yakagge ine shuggu huru rigekucacfa
kwayo, ikayenda kundorara inenzara uhwo usiku.
1. Iyo shiri huru yakagge yakamhara panyi?
2. Gaoa rakagge riripi?
3. I)genyi gaoa rakakumbira kuti shiri iyimbe?
4. Cinyi cakaitika apo shiri yakaimba?
5. Pedzisanyi uyu murara muciisa mazwi akasarira. Shiri yakaUge
ine shuggu nge-hwayo ne-kwayo.
6. Nyorai rwiyo rucfuku runosiririsa rwakaimbga jgeshiri apo
yakaenda kundorara ine nzara. Uambai zakacfare; Ndine nzara, ndine
nzara .


11. KUFAMBA ENGLAND'

Kuti ucica kuyenda England unofamba usiku nesikati jgemaviki
matatu. Kutagga unofamba mucitima cepanjanji cfakara ugike kunyanza.
Apo unopinda muigaraua huruhuru nekufamba naiyo zuva igezupa
mazuna mazhinji ucioona mvura 6edzi, nei3garata shoma; cfakara mawere
macena eEngland auoneke. Ujgacfayi ucishama cfayi ucitona igaraa
yakacaro, igekuti ine mipanda mizhinji kwaZo, nematafura, neZigaro,
nrenyama, negiggwa, nemhando dzese dzekudya, Zinokwana Zeoanhu tese
varimo. Idzi igarava dzinofamba rgesimba reutsi hwemvura, nekutakura
pamje gumi remazana eoanhu, nemhuka, nembatya dzemakanda, nemvere
dzehwai, neshinda, nendarama, nemagwere, nemicero, neZimje Ziro
Zakakura nekuyitwa munyika ino, kueiyendisa England.
1. Mazuna maggarii ayo ungafamba kuyenda England?
2. Pakutaiga unofamba uri panyi?
3. Cinyi ico uno6ira ndico munyanza?
4. Ndiudzenyi ngeiyo igarana huru, mucisenenzisa aya mazwi:-
mipanda, mhando dzese dzekudya, simba reutsi hwemvura, mbatva
dzemakanda.

12. NYOKA
Kune nyoka zhinji munyika yecfu, asi hatizini Zizhinji ndidzo rjgekuti
iguva dzese tinoyedza kudzintegga. Dzimne dzinodya matana nembeoa
netumn~e tupuka; asi nyoka huru kwaZo iggamedze mhembge. Nyoka
zhinji dzine mazino mairi marefu anecepfu pamidzira yawo, asi dzimne
hadzina.- Kuti nyoka yakacfaro iciruma munhu, cepfu ino6uda muaya
mazino, jgekuti anemhaggo, nekupinda mumuriri wake.
riciseka. Masure mezo shiri yakagge ine shuggu huru rigekucacfa
kwayo, ikayenda kundorara inenzara uhwo usiku.
1. Iyo shiri huru yakagge yakamhara panyi?
2. Gaoa rakagge riripi?
3. I)genyi gaoa rakakumbira kuti shiri iyimbe?
4. Cinyi cakaitika apo shiri yakaimba?
5. Pedzisanyi uyu murara muciisa mazwi akasarira. Shiri yakaUge
ine shuggu nge-hwayo ne-kwayo.
6. Nyorai rwiyo rucfuku runosiririsa rwakaimbga jgeshiri apo
yakaenda kundorara ine nzara. Uambai zakacfare; Ndine nzara, ndine
nzara .


11. KUFAMBA ENGLAND'

Kuti ucica kuyenda England unofamba usiku nesikati jgemaviki
matatu. Kutagga unofamba mucitima cepanjanji cfakara ugike kunyanza.
Apo unopinda muigaraua huruhuru nekufamba naiyo zuva igezupa
mazuna mazhinji ucioona mvura 6edzi, nei3garata shoma; cfakara mawere
macena eEngland auoneke. Ujgacfayi ucishama cfayi ucitona igaraa
yakacaro, igekuti ine mipanda mizhinji kwaZo, nematafura, neZigaro,
nrenyama, negiggwa, nemhando dzese dzekudya, Zinokwana Zeoanhu tese
varimo. Idzi igarava dzinofamba rgesimba reutsi hwemvura, nekutakura
pamje gumi remazana eoanhu, nemhuka, nembatya dzemakanda, nemvere
dzehwai, neshinda, nendarama, nemagwere, nemicero, neZimje Ziro
Zakakura nekuyitwa munyika ino, kueiyendisa England.
1. Mazuna maggarii ayo ungafamba kuyenda England?
2. Pakutaiga unofamba uri panyi?
3. Cinyi ico uno6ira ndico munyanza?
4. Ndiudzenyi ngeiyo igarana huru, mucisenenzisa aya mazwi:-
mipanda, mhando dzese dzekudya, simba reutsi hwemvura, mbatva
dzemakanda.

12. NYOKA
Kune nyoka zhinji munyika yecfu, asi hatizini Zizhinji ndidzo rjgekuti
iguva dzese tinoyedza kudzintegga. Dzimne dzinodya matana nembeoa
netumn~e tupuka; asi nyoka huru kwaZo iggamedze mhembge. Nyoka
zhinji dzine mazino mairi marefu anecepfu pamidzira yawo, asi dzimne
hadzina.- Kuti nyoka yakacfaro iciruma munhu, cepfu ino6uda muaya
mazino, jgekuti anemhaggo, nekupinda mumuriri wake.Kuti iyi cepfu icikwira mumuviri wake, cfangwani munhu anofa,
ndiZo igatiyedze kudzioira cepfu kuti isakwire. Kuti ucioona munhu
arumia irgenyoka, yita Zakacfare: Pekarepo, usati wayita cimge ciro,
suigisa pamsoro peapo parumua, kuti cepfu isakwire. Masure meZQ
ceka u6ucfise ropa, ndiZo cepfu yapinzwa igenyoka inoBucfa. Kuti
usine 6anga, SiSina ukweue cepfu, upfire ucukuce mukanwa.
1. Nyoka dzinodyeyi-ko?
2. Ita mufananidzo wemazino enyoka anogara ane cepfu.
3. Cinyi ico ungaite kutiwarumia igenyoka ine cepfu?


13. KUZIFADZA
Rimne zuta pacando i)gamera yakaouya kuumba cfuku. Yakavona,
mgoto mukati, ikati kune muridzi weumba, "Rega ndiyisevo musoro
waigu mukati meumba yako; kune cando kunze." Munhu wakabvuma
igekufara. Garegare igamera 'yakati, "Rega ndiyise makumbo aggu
ekumsoro mukatiee." Munhu wakaige anetsitsi kunaiyo, akabvumage.
Masure meZo, pashoma ngepashoma, ggamera yakaisa mia6andauko
ayo nemuoiri wayo wese mukati, icifuqga ndiyo mbune Bedzi, ikadzigga
muridzi weumba, ngekuti makagge musine nZimbo yano uese vari oairi.
Uamge uanhu uanofugga ndioo mbune 6edzi, asi mbupuka kuzifadza.
1. 1]genyi Igamera yaicfa kuti ipinde muumba yemunhu?
2. Yakakumbirenyi pakutanga? Nekwecipiri? Nekwecitatu?
3. Zino munhu wakayendepi?
4. Uanhu vakacfini uakafanana neiyo 1jgamera?


14. GAUA RAKACEIJGEDZA
Mumr'e musi munhu wakagge acifamba ega akavona nyoka yakarara
panyasi pezihwe guru. Nyoka yakakumbira ru6atsiro rwake; izo
yakarge yasunuggurwa yakati, "Zino ndicakuruma." Munhu wakati,
"IZi haZisakanaka. IJgatitagge kuyenda kuna tsuro." Izo tsuro yaka0ge
yanzwa mhopa, yakati, "Nyoka haine mhoga." Munhu wakati, "Kwete,
ggatibvunze mhembge." Mhembge yakati, "Nyoka haine mhoga."
*Munhu ari munhamo akati, "I)gatibvunze gava." Gama harisaka-
kurumidza kupindura, asi rakataIga kubvunza nZimbo, riciti, "Munhu
ajgakw'anise kusimudza zihwe here?" Nyoka yakararae. munhu
wakaisaze zihwe pamsoro penyoka, kuti auonise kuti wakagge atawura
icfi. Izo iZi Zakagge gaitwa, gaua rakati, "Zino nyoka igairare apo,
isamukeZe."Kuti iyi cepfu icikwira mumuviri wake, cfangwani munhu anofa,
ndiZo igatiyedze kudzioira cepfu kuti isakwire. Kuti ucioona munhu
arumia irgenyoka, yita Zakacfare: Pekarepo, usati wayita cimge ciro,
suigisa pamsoro peapo parumua, kuti cepfu isakwire. Masure meZQ
ceka u6ucfise ropa, ndiZo cepfu yapinzwa igenyoka inoBucfa. Kuti
usine 6anga, SiSina ukweue cepfu, upfire ucukuce mukanwa.
1. Nyoka dzinodyeyi-ko?
2. Ita mufananidzo wemazino enyoka anogara ane cepfu.
3. Cinyi ico ungaite kutiwarumia igenyoka ine cepfu?


13. KUZIFADZA
Rimne zuta pacando i)gamera yakaouya kuumba cfuku. Yakavona,
mgoto mukati, ikati kune muridzi weumba, "Rega ndiyisevo musoro
waigu mukati meumba yako; kune cando kunze." Munhu wakabvuma
igekufara. Garegare igamera 'yakati, "Rega ndiyise makumbo aggu
ekumsoro mukatiee." Munhu wakaige anetsitsi kunaiyo, akabvumage.
Masure meZo, pashoma ngepashoma, ggamera yakaisa mia6andauko
ayo nemuoiri wayo wese mukati, icifuqga ndiyo mbune Bedzi, ikadzigga
muridzi weumba, ngekuti makagge musine nZimbo yano uese vari oairi.
Uamge uanhu uanofugga ndioo mbune 6edzi, asi mbupuka kuzifadza.
1. 1]genyi Igamera yaicfa kuti ipinde muumba yemunhu?
2. Yakakumbirenyi pakutanga? Nekwecipiri? Nekwecitatu?
3. Zino munhu wakayendepi?
4. Uanhu vakacfini uakafanana neiyo 1jgamera?


14. GAUA RAKACEIJGEDZA
Mumr'e musi munhu wakagge acifamba ega akavona nyoka yakarara
panyasi pezihwe guru. Nyoka yakakumbira ru6atsiro rwake; izo
yakarge yasunuggurwa yakati, "Zino ndicakuruma." Munhu wakati,
"IZi haZisakanaka. IJgatitagge kuyenda kuna tsuro." Izo tsuro yaka0ge
yanzwa mhopa, yakati, "Nyoka haine mhoga." Munhu wakati, "Kwete,
ggatibvunze mhembge." Mhembge yakati, "Nyoka haine mhoga."
*Munhu ari munhamo akati, "I)gatibvunze gava." Gama harisaka-
kurumidza kupindura, asi rakataIga kubvunza nZimbo, riciti, "Munhu
ajgakw'anise kusimudza zihwe here?" Nyoka yakararae. munhu
wakaisaze zihwe pamsoro penyoka, kuti auonise kuti wakagge atawura
icfi. Izo iZi Zakagge gaitwa, gaua rakati, "Zino nyoka igairare apo,
isamukeZe."1. Munhu wakavona nyoka iri panyi?
2. Uyu munhu wakaitenyi kune zihwe?
3. Mumasire memo nyoka yakatinyi?
4. Io uakabvunza tsuro igemhoga wakatinyiko?
5. Neapo uakabvunza mhembge, yakatinyi?
6. Zino gaoa rakabvunza kutinyi?
7. Kwakaitikenyi pakugumisira?
8. Tambai uru ruggano.

15. SHUMBA NEMBEUA
Mumne musi shumba yakajge yakai-ara musaggo; mbeoa dzakanuya
dzikakwira pamusana weshumba dzikatamba Zadzo. Garegare dza-
kaimutsa; shumba yakasimuka ikanera 1gegumbo rayo kamne kambeva
kakatadza kutiza pamJe nedzimge. Shumba yakagge icifa kuouraya iyo
ihbeoa, asi mbeua yakakumbira shumba kuti, "Usandiouraye, ndirege
ndiyende Zangu." Yakateta kwaeo, shumba yakabvuma.
.Mbeua yakatenda Zikuru ikati, "Shumba, mambo mukuru, ndino-
fiuga kuti mumie musi ndicakuitira tsitsi, seZo wandiitira nasi." Shumba
yakaseka icifugga kuti mbeua cfuku haikwanisi ku6atsira shumba.
MBeua yakatiza ikayenda pamnina wayo. Garegare shumba yaka6atwa
mumambure akayiswa Ugauanhu uakagge nayenda kundovima musango.
Yakayedza kutisunurgura, asi yakatadza, iro mambure akageg akasimba
kwato akaramba kucfimburwa. Shumba yakadzoua nehasha neku-
shatirwa. Mbeua yakanzwa ikakurumidza kuuuya kuzo6atsira shumba:
ikavamba kuruma mambure. gemazino ayo macfuku anopinza.
Garegare mamburd akacfimbuka, shumba ikasunuggurwa ggeru-
6atsiro rwekambeua ako yakaijge yaseka kare. Uanhu uakuru 0ganarege
kuseka nekushora tacfuku. Zinlge mumne musi oacacfa rufatsiro rwauo.
1, Itai mibvunzo 'mumavesi ese.
2. Itai mufananidzo unopaggidza manambo esoko nemumne
wekupaggidza magumo esoko.
3. Tambai uru ruggano.

16. MUKOMANA UNEUNYOPE
Kwakajge kune mukomana uneunyope mucik'oro cedu, uyo waireui
rguua dzese kuti, "Garegare." Io simbi yakarira maigwanani aka-
mutswa igeuamne, waiti, "Ndicamuka garegare." IZo uamne uakomana
Dakayenda ku6asa, waiti, "Ndicaita 6asa rangure garegare." I1o Damre
oakati, "cfayira; urikucfayidzwa," waiti, "Ndicayenda garegare."1. Munhu wakavona nyoka iri panyi?
2. Uyu munhu wakaitenyi kune zihwe?
3. Mumasire memo nyoka yakatinyi?
4. Io uakabvunza tsuro igemhoga wakatinyiko?
5. Neapo uakabvunza mhembge, yakatinyi?
6. Zino gaoa rakabvunza kutinyi?
7. Kwakaitikenyi pakugumisira?
8. Tambai uru ruggano.

15. SHUMBA NEMBEUA
Mumne musi shumba yakajge yakai-ara musaggo; mbeoa dzakanuya
dzikakwira pamusana weshumba dzikatamba Zadzo. Garegare dza-
kaimutsa; shumba yakasimuka ikanera 1gegumbo rayo kamne kambeva
kakatadza kutiza pamJe nedzimge. Shumba yakagge icifa kuouraya iyo
ihbeoa, asi mbeua yakakumbira shumba kuti, "Usandiouraye, ndirege
ndiyende Zangu." Yakateta kwaeo, shumba yakabvuma.
.Mbeua yakatenda Zikuru ikati, "Shumba, mambo mukuru, ndino-
fiuga kuti mumie musi ndicakuitira tsitsi, seZo wandiitira nasi." Shumba
yakaseka icifugga kuti mbeua cfuku haikwanisi ku6atsira shumba.
MBeua yakatiza ikayenda pamnina wayo. Garegare shumba yaka6atwa
mumambure akayiswa Ugauanhu uakagge nayenda kundovima musango.
Yakayedza kutisunurgura, asi yakatadza, iro mambure akageg akasimba
kwato akaramba kucfimburwa. Shumba yakadzoua nehasha neku-
shatirwa. Mbeua yakanzwa ikakurumidza kuuuya kuzo6atsira shumba:
ikavamba kuruma mambure. gemazino ayo macfuku anopinza.
Garegare mamburd akacfimbuka, shumba ikasunuggurwa ggeru-
6atsiro rwekambeua ako yakaijge yaseka kare. Uanhu uakuru 0ganarege
kuseka nekushora tacfuku. Zinlge mumne musi oacacfa rufatsiro rwauo.
1, Itai mibvunzo 'mumavesi ese.
2. Itai mufananidzo unopaggidza manambo esoko nemumne
wekupaggidza magumo esoko.
3. Tambai uru ruggano.

16. MUKOMANA UNEUNYOPE
Kwakajge kune mukomana uneunyope mucik'oro cedu, uyo waireui
rguua dzese kuti, "Garegare." Io simbi yakarira maigwanani aka-
mutswa igeuamne, waiti, "Ndicamuka garegare." IZo uamne uakomana
Dakayenda ku6asa, waiti, "Ndicaita 6asa rangure garegare." I1o Damre
oakati, "cfayira; urikucfayidzwa," waiti, "Ndicayenda garegare."Asi rimire zuna wakafunda uru rurgano. Kwakairge kune hove
yaigara neuana vayo tairi mudziua mukati merwizi. Mumre musi mai
wehoDe wakauona mubvui pagombe ari kugadzira rutana rwake, akati
kune nana wake, "I)gatidzike murwizi; kuti tirege ku6atwa." Kahone
kam3e kakamunzwa kakayenda naye pekarepo; asi kam13e kakati,
"Handicfi kubva Zino; ndicadzika garegare."
Kari kutaura mubvui wakakanda rutana rwake mudzina, aka6ata
ako kahove kane unyope. Kaka6ikwa nekudyiwa ayo manheru. Asi
kamgre kakapona. Mukomana wakanyara rigerugaro rwake ito akavona
kuti kana hone yakarjge yakarJgwara kupinda iye. Masure memo wakarega
kataura kuti "Garegare," asi wakayedza kucimbidza kumuka malrgwanani
ese, nekuita mamre maBasa ake ese apo akaudzwa, akatona kuti ndiyo
nzira yekufara.
1. Imhinduroi yakaitwa rgemukomana apo akagge ari kucfayidzwa?
Inyorei mucinamba pekuti "Waiti."
2. Taurai urwo ruggano akafunda ari mucikoro.
3. Cinyi cakamuita kuti anyare?
4. Wakagge aciita. akacfini measure meZo kuti acfayidzwa?

17.' MICERO INOZHAZHIRA
Mumje musi gata rine nyota rakavona mimije micero yakanaka
yaibva mumunda. Rakati, "Ndakomborerwa zikuru; iyi micero yaibva
yakanaka kwaZo kudyiwa kuti zuta ricipisa Zakacfare; nyota haizondi-
vurayi Zino."
Rakapinda mumunda, rikapuka, riciyedza kuBata micero: asi
rakatadza; raka ge risilgakwafiisi kuisikira. Rakayedza-Ze, asi rakatadza.
IZo rakavona kuti harikwanisi kusikira micero, rakati, "Handicazoyed-
zize; ndinofuiga kuti iyi micero inozhazhira."
1. l3genyi gana raicfa micero?
2. Rakaitenyi izo rakagge ricicfa kuitora?
3. 13genyi rakakonerwa kusikira?
4. Mumasure meZo rakataurei?
5. Munofugga here kuti rakataura ifi?
6. Tambai uru ruggano.

18. GAUA RISINE MUSWE
Karekare rimje gana raka6atwa muswe waro pamukuni. Rakaige
ricizioa kuti vanhu Danozoriuraya kuti nacirivana riripo. Rakayedza

[9].Asi rimire zuna wakafunda uru rurgano. Kwakairge kune hove
yaigara neuana vayo tairi mudziua mukati merwizi. Mumre musi mai
wehoDe wakauona mubvui pagombe ari kugadzira rutana rwake, akati
kune nana wake, "I)gatidzike murwizi; kuti tirege ku6atwa." Kahone
kam3e kakamunzwa kakayenda naye pekarepo; asi kam13e kakati,
"Handicfi kubva Zino; ndicadzika garegare."
Kari kutaura mubvui wakakanda rutana rwake mudzina, aka6ata
ako kahove kane unyope. Kaka6ikwa nekudyiwa ayo manheru. Asi
kamgre kakapona. Mukomana wakanyara rigerugaro rwake ito akavona
kuti kana hone yakarjge yakarJgwara kupinda iye. Masure memo wakarega
kataura kuti "Garegare," asi wakayedza kucimbidza kumuka malrgwanani
ese, nekuita mamre maBasa ake ese apo akaudzwa, akatona kuti ndiyo
nzira yekufara.
1. Imhinduroi yakaitwa rgemukomana apo akagge ari kucfayidzwa?
Inyorei mucinamba pekuti "Waiti."
2. Taurai urwo ruggano akafunda ari mucikoro.
3. Cinyi cakamuita kuti anyare?
4. Wakagge aciita. akacfini measure meZo kuti acfayidzwa?

17.' MICERO INOZHAZHIRA
Mumje musi gata rine nyota rakavona mimije micero yakanaka
yaibva mumunda. Rakati, "Ndakomborerwa zikuru; iyi micero yaibva
yakanaka kwaZo kudyiwa kuti zuta ricipisa Zakacfare; nyota haizondi-
vurayi Zino."
Rakapinda mumunda, rikapuka, riciyedza kuBata micero: asi
rakatadza; raka ge risilgakwafiisi kuisikira. Rakayedza-Ze, asi rakatadza.
IZo rakavona kuti harikwanisi kusikira micero, rakati, "Handicazoyed-
zize; ndinofuiga kuti iyi micero inozhazhira."
1. l3genyi gana raicfa micero?
2. Rakaitenyi izo rakagge ricicfa kuitora?
3. 13genyi rakakonerwa kusikira?
4. Mumasure meZo rakataurei?
5. Munofugga here kuti rakataura ifi?
6. Tambai uru ruggano.

18. GAUA RISINE MUSWE
Karekare rimje gana raka6atwa muswe waro pamukuni. Rakaige
ricizioa kuti vanhu Danozoriuraya kuti nacirivana riripo. Rakayedza

[9].kutiza, garegare rika6ucfa pamukuni; asi rakasiya muswe waro apo.
Rakatiza rikayenda kumusha waro, rakaeigisa apo mamrJe mazuta.
Rakagge risiigadi kuti shamIjari dzaro dzirivone risine muswe,
riciziva kuti dzese dzinoriseka Zikuru. Garegare rakaita zano rekuita
mamge magana arege kuriseka. Rakacfayidza mamne magaua ese.
Io akaige auigana, rakati, "Uonanyi, sham)ari dzaggu, handine muswe
Zino; ndakaubvisa. Asi ndauona kuti Zakanaka kugara ndisine muswe.
Ndinofugga kuti takagge tiri ma6enzi, ngekuti taigara aya makore ese
tine miswe."
"Zino ndiggakurumidze kutiza, iZo ndisine muswe. Kuti mucifa
kurgwara, imiri minese munocfimbura miswe yenyu." Magana ese aka-
shama; haasakambonzwa mazwi akadaro; akaige asikazini iro aka-
fanira kuita. Garegare mukuru wemagana wakasimuka, akati, "Tese
tanzwa iyo wataura, hama. Asi tinofujga kuti iwe, cfayi ucikwanisa
kuoanaje muswe wako, ugga cfayi ucifara. Unocfa kuti ticfimbure
miswe yecfu kuti tifanane newe." Mamle magaua akati, "Zakanaka;
iye anocfa ii, asi isu hatiri maBenzi," Ese akaseka gala rakaijge risine
muswe, akabva akarisiya apo rega.
1. Gava rakarasa senyi muswe waro?
2. Rakaigge riri kunyara kusekwa, ndiZo rakafuijga zano. Izanoi
iro rakafugga?
3. Pakutaiga mam1ie magava akafujgenyi?
4. Mumasure mezo gana guru rakatinyi?
5. Kwakaitikenyiko?
6. Fuggai kuti gana akaenda kumusha rikataurira mukadzi waro
1geigi; taurai mazwi aro. Nditaurirei -ijo nakareta nana waro apo
oakanona 6a6a wano aciuya kumusha asine muswe.

19. TSURO NEKAMBA
Mumre musi tsuro yakaseka kamba. Tsuro imhuka inokwanisa
kukurumidza kutiza, asi kamba unononoka 1gekuti une makumbo
mapfupi. Tsuro yakaseka kamba iciti, "Iwe hauggakurumidzi kufamba."
Kamba wakapindura akati, "lJgatitize tese. Kana iwe uCikurumidza
unonona kuti ndicakukurira." Tsuro yakaseka ikati, "Iwe une6ande
pamusana wako, uggatize senyi neni? Asi ngatiyedze."
NdiZo vakanamba kutiza nese. Tsuro yakakurumidza kupinda
kamba, ikanaIgisa measure ikatona kamba ari kure, ikacfaidza, ikati,
"Shamiari, kurumidza, kuti usiggacimbidzi, ndicasika usati wavamba
kufamba." Kamba wakanyarara, akaramba acifamba. Garegare tsuro
yakati, "Ndicazorora pano; kamba haaggandikuriri; kuti ndicitona
[10 ]

kuti ari pedyo ndicasimuka ndiyende. NdiZo yakazorora, ika6atwa
rigehope, ikarara. Kamba wakafamba akanyarara akagika panZimbo
apo tsuro yakarge yakarara.
Tsuro haisakamunzwa. Kamba wakanyarara, akapfuura tsuro.
Garegare tsuro yakamuka, ikapuka, ikatiza-ze, ikacfaidza iciti, "Uripi,
kamba." Kamba wakapindura akati, "Ndiri pano; ndaqika kare;
ndakukurira." Danhu rgaratondere kuti ano vanoramba taciyedza
ku6ata 6asa rano asiijganeti, ndioo uanopinda vanmge nese.
1. Cinyiko cinoita kuti kamba akonerwe kutizira kwazo?
2. Ita mufananidzo wakamba?
3. Ijgenyi kamba akacfa kuti atizire natsuro?
4. Pakutagga ndiani wakapinda pamberi?
5. Cinyi cakaita kuti tsuro arare nekuiatwa ijgehope?
6. Ndiani wakapinda mumre?
7. Tambai tiru ruIgano.

20. MUSAKURUMIDZE KUSHATIRWA
Mukomana wakapiwa 6adza rakanaka ndi6a6a wake. Wakaritora
neciteggu ciduku cakazaia Ugembeu dzakanaka, akayenda kundorima
munda wake, nekudyara mbeu. Hangadzi yake yakayenda naye. Mu-
komana ari kurima, hanZadzi yakamira pedyo naye, ikataura kunaiye,
ika6ata citeggu rigeruuoko rwayo.
Mukomana waka6ata 6asa rake Zakanaka. Musikana ari kutaura
wakacfonhisa citungu pasi, mbeu dzese dzakapera kurasika. Uyo musi-
kana wakagge ari musikana wakanaka, akabvira kutambudzika jgeiZo
akagge aita.. Asi mukomana haasakapindura ciro. Musikana wakati,
"'Jgenyi usingapinduri ciro? Hauvoni here kuti ndatambudzika?"
Mukomana wakati, "Ndagga ndiciffa kuuerenga nditgitse guini ndisati
adataura."
Musikana wakati, "Kuueregga utsitse gumi! Wataurei? Unocfirei
kuverenga utsitse gumi?" Mukomana wakati, "fia6a waigu wakan-
diudza kuti ndiveerege nditsitse gumi ndisati ndataura paidzo rguva
apo ndinonga ndaa kushatirwa. Ndinozioa kuti kazhinji ndinokurumidza
kushatirwa; asi ndinocfa kukurira ici citadzo caggu."
Paidzo Uguua apo tinogga taa kushatirwa rgevamne, kuti ticirega
Ikutaura kunotiBatsira kukurira kushatirwa kwecfu.
1. Bvunzai mibvunzo rjgeaya mavesi mana ekutajga.
2. Wereijgai ayo mazwi akltaurwa ijgemusikana neayo akataurwa
i)gemukomana. Cinyi ciggakuite uzine kuti ndiwo aya?
[11 ]


21. TAURAI IdI

Mumne musi munhu waka3ge acitema muti pedyo perwizi. Kwakati
arikutema demo rake rakaputsikira mumvura rikanyura. Rwizi rwa-
kagge rwakadzama. Munhu wakagara pagombe rerwizi acicema Zikuru
acicemera demo rake. Asi nzuzu iyo yaigara murwizi yakanzwa kucema
kwake ikaouya inenyasha. Yakamubvunza ikati, "Uri kucemerei."
Io yakagge yanzwa iZo Zakagge Zaitika, yakapinda mumvura
ikanyura, ikanuyaehnedemo rendarama, ikabvunza munhu iciti, "Icfemd
rako here?" Munhu wakaramba. NdiZo nzuzu yakapinda mumvura
ikanyura, ikauuyae 'necfemo resiriva. Munhu wakarambaZe aciti,
"Handi raggu." Nzuzu yakapindZe mumvura ikanuya nedemo rakarjge
rarasika.
Munhu wakati, "Ndiro demo rarjgu," acifara kuoonate demo rake.
Asi nzuzu yakafadzwa ngekuti munhu wakagge ataura idi, ikamupaie
ayo mamge mademo mairi. Io shamjari dzeuyu munhu dzakanzwa
iri soko, imje yadzo yakati, "Ndicayedza kurasa demo rangu ndivone
kuti ndicipiwa demo rendarama." Wakayenda parwizi acigga anocda
kutema miti, akayita fdeio rake riputsikire.murwizi: akagara pagombe
akaoamba kucema Zikuru kwago.
Nzuzu yakauuya sezo yakajge yaita kare. lZo yakanzwa kuti munhu
ari kucemera demo rake, yakapinda mumvura, ikanyura, ikauuya nedemo
rendarama, ikati, "Icemo rako here?" Munhu wakati, "Idi, rgerargu,"
akatambanudza runoko rwake ku6ata cemo. Asi nzuzu yakashatirwa
n'diye ngekuti wakange anyepa, ikaramba kumupa iro demo rendarama,
ikaramba-Ze kudzorera demo rakagge rarasika. Kunyepa haku6atsiri
vanhu kana nepacuku.
1. Munhu wakarasa senyiko demo rake?
2. Uerengai apo paitaudzana munhu nenzuzu.
3. Kurukura seZo munhu akaita kuneshamrari yake apo akadzoka
kubva kurwizi.
4. OIgenyi shamIari isakapuwa demo rayo iro yakagge yarasa?

22. HAMUKWANISI.KUFADZA UANHU UESE
MumIe musi munhu nemJana wake nakajge vari kuyenda kudoropa
nemboggoro yano. Garegare mumge munhu wakati kunaino, "Muri
ma6enzi! OIgenyi muri kufamba igemakumbo? Mumne wenyu igaak-
wire iyo mboggoro ine unyope." NdiZo 6a6a wakakwidza mjana wake
pamboigoro.
Masure mekairguna anirje varume nakati kune mukomana, "I)genyi
ucirega 6aia wako afambe rgemakumbo? Hauooni here kuti waneta?"
[12]


21. TAURAI IdI

Mumne musi munhu waka3ge acitema muti pedyo perwizi. Kwakati
arikutema demo rake rakaputsikira mumvura rikanyura. Rwizi rwa-
kagge rwakadzama. Munhu wakagara pagombe rerwizi acicema Zikuru
acicemera demo rake. Asi nzuzu iyo yaigara murwizi yakanzwa kucema
kwake ikaouya inenyasha. Yakamubvunza ikati, "Uri kucemerei."
Io yakagge yanzwa iZo Zakagge Zaitika, yakapinda mumvura
ikanyura, ikanuyaehnedemo rendarama, ikabvunza munhu iciti, "Icfemd
rako here?" Munhu wakaramba. NdiZo nzuzu yakapinda mumvura
ikanyura, ikauuyae 'necfemo resiriva. Munhu wakarambaZe aciti,
"Handi raggu." Nzuzu yakapindZe mumvura ikanuya nedemo rakarjge
rarasika.
Munhu wakati, "Ndiro demo rarjgu," acifara kuoonate demo rake.
Asi nzuzu yakafadzwa ngekuti munhu wakagge ataura idi, ikamupaie
ayo mamge mademo mairi. Io shamjari dzeuyu munhu dzakanzwa
iri soko, imje yadzo yakati, "Ndicayedza kurasa demo rangu ndivone
kuti ndicipiwa demo rendarama." Wakayenda parwizi acigga anocda
kutema miti, akayita fdeio rake riputsikire.murwizi: akagara pagombe
akaoamba kucema Zikuru kwago.
Nzuzu yakauuya sezo yakajge yaita kare. lZo yakanzwa kuti munhu
ari kucemera demo rake, yakapinda mumvura, ikanyura, ikauuya nedemo
rendarama, ikati, "Icemo rako here?" Munhu wakati, "Idi, rgerargu,"
akatambanudza runoko rwake ku6ata cemo. Asi nzuzu yakashatirwa
n'diye ngekuti wakange anyepa, ikaramba kumupa iro demo rendarama,
ikaramba-Ze kudzorera demo rakagge rarasika. Kunyepa haku6atsiri
vanhu kana nepacuku.
1. Munhu wakarasa senyiko demo rake?
2. Uerengai apo paitaudzana munhu nenzuzu.
3. Kurukura seZo munhu akaita kuneshamrari yake apo akadzoka
kubva kurwizi.
4. OIgenyi shamIari isakapuwa demo rayo iro yakagge yarasa?

22. HAMUKWANISI.KUFADZA UANHU UESE
MumIe musi munhu nemJana wake nakajge vari kuyenda kudoropa
nemboggoro yano. Garegare mumge munhu wakati kunaino, "Muri
ma6enzi! OIgenyi muri kufamba igemakumbo? Mumne wenyu igaak-
wire iyo mboggoro ine unyope." NdiZo 6a6a wakakwidza mjana wake
pamboigoro.
Masure mekairguna anirje varume nakati kune mukomana, "I)genyi
ucirega 6aia wako afambe rgemakumbo? Hauooni here kuti waneta?"
[12]


NdiZo mIana wakadzika, 6a6a.wake wakakwira. Masure mezo oamre
Dakadzi nakati kuna 6a6a, "Igenyi ucirega miana wako afambe jgema-
kumbo? Ari mukomana muduku 6asi." NdiZo 6a6a wakaudza mrana*
wake kuti akwire mboggoro nekugara pamberi pake. Io vamne uanhu
aakauona kuti uakarge Dakakwira vari vairi, uakati kunaioo, "Mune
utsinyi kune mhuka yenyu. Zinonyadza kuuona vanhu nairi uakakwira
mboigoro yaa yekare. Dzikai Zino mutakure mboggoro imji mbune."
Ndizo liakadzika tese uakauamba kutakura mborgoro pamutembo.
Asi, uari ku6ira rwizi, mboigoro yakawira mumvura ikanyura. Paku-
guma, ito mboggoro yakaige yatorwa ggerwizi, 6a6a wakacema akati
kune miana wake, "Ndinonona zino kuti mbu6enzi kuyedza kufadza
canhu uese."
1. Itai mifananidzo mishanu: (1) wekupaggidza soko revesi 1;
(2) wekupaqgidza soko revesi 2; (3) nerevesi 3; (4) nerevesi 4; (5) nere-
vesi 6.
2. Taurai iri soko kugga uyo mukomaia mucfuku.

23. MUTAWA
Kune dzioa mumunda warjgu apo mumrje we uashamrari vangu
anogara. Shamirari wargu mutawa; ane mhuno cfuku nemaziso ano-
penya.R Kuti pfumvu icigika anoziisa mhukati metsagga. Anocfa kwazo
kusambira mumvura. Haane manheiga, haane magumbezu, ndizoZo
igecisimo anoyenda kundorara mumatope ari pasi pedzina. Zuna rimpe
wakati kuneni, "Ndinocfa kukunonisa ciro. Mukadzi waggu wakatotsa
mazai. Unomufadza kwazo kuti ucinuya zino kuzoanona." Asi izb
ndakauona mazai macfuku matema ndakaseka, ndikati "Mukadzi wako
unokwanisa kusosodza aya mazai here ane matana?"
Mutawa wakati; "Kwete, asi.kutaiga anososodzwa ane misoro
nemiswe mirefu; garegare makumbo awo anokura, ndizo anokwanisa
kupukira kunze nekudzokeraze mumvura. Kutanga haatauri, asi measure
memredzi mishoma anovamba kucema: paneyo iguva ndinoadzidzisa
kuimba. Kuti uana agagu nadzidza kuimba, ndicakucfayidza kuti
unzwe mazwi avo akanaka." Ndakaseka kucfaca kwa6a6a mutawa
igenana nake. Misi yese ndakayenda kudzioa cfakara mazai ese ane
matawa, ndikashama kunona ico cishamiso; asi iZo akauamba kuimba
ndakayisa minwe yargu munzene dzaigu ndikatizira kumusha.
Ndakashama jgeu6enzi nekucfaca kwemutawa 1gemazwi euana
vake; asi ndinozina kuti ma6enzi 6asi ndiwo anocfacfa.
1. Pedzisa iyi mirara:
Mutana ane mhino nemaziso .
I]gecirimo anoyenda kundorara mu ari pasi pe .
[13]


2. Magumbezu amutala cinyi?
3. Mazai amutawa akacfini?
4. Dana tamutawa pakutagga munovona vakacfini?
5. Ndiani anoDadzidzisa kuimba?
6. Aoo oanocidaca nanhunyi?


24. TSURO NENZOU

Zuoa rimne tsuro yakaouya kune nzou ikati kunaiyo "Shamoari
yairgu, ngatiyende tirime minda yecu." IZo dzakagge dzapedza kurima,.
dzakadyara mbeu dzemagwere nemupuiga nemanhagga. Asi mbeu
dzenzou hadzisakakura, ndito yakagge ine shanje kune tsuro.
Garegare nzou yakafugga mumooyo wayo kuti, "Iyi tsuro inocfacfa
igembesa dzayo, ndito ndinoinyeggedza ndidye magwere ayo usiku."
Maigwanani, iZo tsuro yakayenda mumunda, yakatona kuti magwere
ese akagge adyiwa. Yakacimbidza kuyenda kune nzou kundoiudza iZo
Zakaitika. Nzou yakati, "Ndinofuiga kuti matiro akadya magwere ako;
kuti ndicianona ndicaadziDga munyika yetfu."
Usiku hwecipiri nzou yakayendaZe ikatsikatsika mupugga wese.
Ma gwaniaco izo tsuro yakauona.kuti mupugga wese waparadzwa, mgoyo
wayo wakazara jgeshuggu. Yakacfayidza nzou, asi yakanyepaZe, iciti,
"Ndinofugga kuti 0Jguruue dzakatsikira mupugga wako; kuti dziciouyaze
,ndicarira ndidzityise, ndizd dzinofa ggekutya."
Masure mezi tsuro yakaita zano rekuBata mhandu dzayo. Usiku
hwecitatu yakabvisa marovu mukati menhagga, ikaziniga iyo mbune
mukati ikarinda. Pakati peusiku nzou yakauuya kuzodya manhagga,
asi tsuro yakapuka ikabva munhaIga ikaruma muswe wayo. Nzou
yakatyiswa kwaZo, ikatiza kure: haisakambodzokeraZe kunyika yetsuro.
NdiZo tsuro yakaponisa manhagga 'geiri zano, ikaita nzou itye itize.
Izo tsuro yakakumbana nemhembge yakaiudza masoko aya ese,
nekuti nzou yakagge yaZidzokesera iyo mbune kunaiyo ngeshanje.
Yakati, "Asi ndinozina kuti uanhu uanotya 6edzi oanozidzokesera kune
tamje; vanhu uakashigga hanaiti Zakacfaro."
1. I)genyi nzou yakagge ine shanje kune tsuro?
2. Yakamuitireyi pamsana peshanje?
3. Tsuro yakaita zanonyi reku6ata mhandu yake?
4. Pakuguma nzou yakaitenyi?
5. Nyorai mifananidzq wenzou nctsuro.
6. Nyorai Zakataurwa nemhembge.
[14]


25. MUKADZI NEMHUKA INOTYISA
Karekare kwakaijge kune mukadzi, uyo wakabva kumusha kwake
akapa uana nake kutsuro kuti ivacel)gete. Nzimbo apo uaigara yakange
iri pedyo nenzira apo mhuka zhinji dzemusaijgo dzaifamba. Garegare
mhuka dzakauuya, asi tsuro yakatya, ikatiza, ikamira icinaigisa. Mhuka
imJe inotyisa kwago yakacfayidza tsuro, ikaibvunza iciti. "Aaa tana
igeuani?"
Tsuro yakauudza mazita auo, mhuka yakatadya. Io mukadzi
aka-uya, tsuro yakamuuudza iro Zakarge zaitika. Mukadzi waka-
tuirganisa huni, akarodza matare mairi, akafamba panzira. Iyi mhuka
yakarge iri mambo wemhuka dzese; ndiZo iZo mukadzi akagge asika
kugomo riri pamberi, wakacfayidza aciti, "Ndiri kutpaka tana tagjgu."
Mhuka yakapindura ikati, "Duya pedyo. Handiggakunzwi." Ilo
akagika, yakamudya.
Munhumbu yemhuka mukadzi wakalona tana take vacikunzwa,
neramge vanhu uazhinji, negombe, nembga. Uana vakagge uane nzara,
ndito mukadzi wakaceka jgematare ake Zimle Zicfimbu zenyama mum-
babvu dzemhuka. Wakapfutsa mooto, aka6ika nyama, vana 1akadya.
Uamge vanhu uakati, "Tine nzara, tipeuo kudya." WakacekaZe, aka-
ua6ikiia. Mhuka yakakuadzwa, ikacfayidzira kune dzimge mhuka kuti
dzii6atsire; asi dzakatadza. Yakayenda ikaggaraggara mumatope, asi
haZisakaiBatsira. Garegare yakabva-yafa.
Dzimije inhuka dzakagge dzakamira kure dzicitya kuouya pedyo,
dzikatumira diro kundotona kuti yakacfini. cfiro rakahwirira, rikati,
"Auo vanogara mumakomo, nganayende kumakomo; ano vanogara
mumapomho, ngauayende kumapomho; ndicayenda kumatombo."
Mhuka dzese dzakafanza. Asi mukadzi wakaceka mina parutioi
rwamambo wemhuka, aka6ucfa nenana uake.' Masure meZo iombe
yakaBucfa, ikati, "Ndiani wandi6atsira?" Imbga yakabucfa ikagwauta,
iciti, "Ndiani wandi6atsira?"
Munhu wakafucfa akati, "Ndiani wandi6atsira?" Uamge vanhu
vese taka6ucfa negombe dzese. Dese uakabvuma, vaciti, Mukadzi uyu
igaane mambo wedu.
1. Mukadzi wakabva kumusha akasiya nana vake vasina muceggeti
here?
2. Ciriyi cakaitika mai waoo asipo?
3. IZo mai akanzwa masoko emhpka inotyisa wakaita zanonyi?
4. Itanyi mufananidzo wemukadzi acifamba kundotsaka nana oake.
5. Nyorai mazwi ecfiro.
6. Ir genyi banhu pamge nenombe nerfibga 7akabvuma kuti mukadzi
uyo aae mambo wavo?
[ 15]


26. MUNHU WAKA)GWARA
Karekare kwakaige kune munhu murombo wakaige acicfa kurovora
mukunda wamambo. Asi mambo wakati kunaiye, "Kuti ucicfa kupiwa
mukunda walgu, tagga kundivonisa ujgwaru hwako. Kuti ucikwanisa
kutakura iggwe, nembudzi, neimbga, imne neimne, u6ire rwizi, ndicazioa
uigwaru hwako. Unoziwa kuti, kuti ucitanga kutakura mbudzi, ucisia
iggwe neimbga, iggwe inodya imbga; kuti ucitakura imbga, ucisiya
iggwe nembudzi, iggwe inodya mbudzi: ungaite iZi senyi?"
Munhu murombo wakati, "Nditemere jguva apo ndicaita izi."
Mambo wakamutemera musi wecitatu. Munhu murombo wakati,
"Zakanaka, hwedza ndinomuuonisa ungwaru hwangu. Kuti zuva riri
pamsoro uudzai varanda venyu kuti vayende nemhuka kuneimbo apo
rwizi runoerera zishoma, muuuye kuneni iyo." Mambo wakatsidza kuti
anoita seZo akaudzwa. Musi wecitatu Dakasoigana vese parwizi. Munhu
murombo wakagadzira kargar ea, wakatagga kuisamo iggwe, akai6idza
rwizi nekusia kumhiri, akadzoka iye mbune. Kwecipiri wakaisa imbga
muggarava, akai6idza.
Uanhu Dazhinji vakamuseka kwaZo, uaciti "Uyu munhu i5enzi;
haaziui kuti iggwe .inodya imbga.'? Asi murombo wakaisa imbga
pagombe, akaisaZe ijgwe muggaraua, akadzoka nayo. Uanhu vakan-
yarara kumuseka, uakaramba vacinaggisa. Murombo wakasiya iggwe
pagombe rekutaiga, akatora mbudzi akai6idza rwizi nekusia mhiri apo
kwakajg kune imbga. Pakuguma waka6idza iIgwe, akayenda nato
Zese kuna mambo.
O1gei-i wakatonisa kuti wakagge ari munhu wakaggwara kana
akagge ari murombo; ndito mambo wakamubvumidza kutora mukunda
wake igekufara, akamuita ane mucinda. Mambo wakauudza makotsi
ake kuti "Takakanganisa kwaZo kushora uyo murombo. Uarombo
vazhinji Daneuigwaru nekunaka kupinda vapfumi. Tisashorete va-
rombo."
1. Munhu murombo wakaige acicfenyi?
2. Mambowakamuudza kuti ayitenyi kuzooonisa ungwaru hwake?
3. Tambanyi iri soko.
4. Takafanira here kushora varombo?

27. MASOJA EKUTINHIRA
Karekare munyika yeMaroma masoja amambo akagge acienda
kundokana nemhandu dzaoo. Masure kwemazuna mairi ekufamba,
Lucinio, mutongi wemasoja, wakavuya kunamambo, aciti "Ticaitenyi,
tenzi waigu? Hakuna mvura kugweiJga pano; vese vane nyota, vazhinji
[16]


26. MUNHU WAKA)GWARA
Karekare kwakaige kune munhu murombo wakaige acicfa kurovora
mukunda wamambo. Asi mambo wakati kunaiye, "Kuti ucicfa kupiwa
mukunda walgu, tagga kundivonisa ujgwaru hwako. Kuti ucikwanisa
kutakura iggwe, nembudzi, neimbga, imne neimne, u6ire rwizi, ndicazioa
uigwaru hwako. Unoziwa kuti, kuti ucitanga kutakura mbudzi, ucisia
iggwe neimbga, iggwe inodya imbga; kuti ucitakura imbga, ucisiya
iggwe nembudzi, iggwe inodya mbudzi: ungaite iZi senyi?"
Munhu murombo wakati, "Nditemere jguva apo ndicaita izi."
Mambo wakamutemera musi wecitatu. Munhu murombo wakati,
"Zakanaka, hwedza ndinomuuonisa ungwaru hwangu. Kuti zuva riri
pamsoro uudzai varanda venyu kuti vayende nemhuka kuneimbo apo
rwizi runoerera zishoma, muuuye kuneni iyo." Mambo wakatsidza kuti
anoita seZo akaudzwa. Musi wecitatu Dakasoigana vese parwizi. Munhu
murombo wakagadzira kargar ea, wakatagga kuisamo iggwe, akai6idza
rwizi nekusia kumhiri, akadzoka iye mbune. Kwecipiri wakaisa imbga
muggarava, akai6idza.
Uanhu Dazhinji vakamuseka kwaZo, uaciti "Uyu munhu i5enzi;
haaziui kuti iggwe .inodya imbga.'? Asi murombo wakaisa imbga
pagombe, akaisaZe ijgwe muggaraua, akadzoka nayo. Uanhu vakan-
yarara kumuseka, uakaramba vacinaggisa. Murombo wakasiya iggwe
pagombe rekutaiga, akatora mbudzi akai6idza rwizi nekusia mhiri apo
kwakajg kune imbga. Pakuguma waka6idza iIgwe, akayenda nato
Zese kuna mambo.
O1gei-i wakatonisa kuti wakagge ari munhu wakaggwara kana
akagge ari murombo; ndito mambo wakamubvumidza kutora mukunda
wake igekufara, akamuita ane mucinda. Mambo wakauudza makotsi
ake kuti "Takakanganisa kwaZo kushora uyo murombo. Uarombo
vazhinji Daneuigwaru nekunaka kupinda vapfumi. Tisashorete va-
rombo."
1. Munhu murombo wakaige acicfenyi?
2. Mambowakamuudza kuti ayitenyi kuzooonisa ungwaru hwake?
3. Tambanyi iri soko.
4. Takafanira here kushora varombo?

27. MASOJA EKUTINHIRA
Karekare munyika yeMaroma masoja amambo akagge acienda
kundokana nemhandu dzaoo. Masure kwemazuna mairi ekufamba,
Lucinio, mutongi wemasoja, wakavuya kunamambo, aciti "Ticaitenyi,
tenzi waigu? Hakuna mvura kugweiJga pano; vese vane nyota, vazhinji
[16]


oanoshaya simba rekutakura mapfumo.ano, neuta, nemiseoe." Mambo
wakamuoudza kuti atumire vasori kwesekwese kundotgaka rwizi pamue
tsime. Manheru vasori vakadzokera uaciti, "Tashaya kuDona mvura."
Mambo wakacfaidza vatolgi, akati kunaigo, "Uudzanyi masoja
ese kuti anombere oamjari vecfu aoakumbire kuti natipe mvura." Asi
mvura yakaramba. Mambo wakaugJganidza oatoggi vese maggwanani
musi wecina, akati, "Uamgari necfu oakatisia, pamje tari kutiseka. Isu
tese ticafa igenyota." Ari kutaura mumre wevatoggi wakanuya acitizira
kunamambo, aciti "Mhandu dzedu dzagika; dzinokana nesu namusi.
Asi masoja ecfu akanyorova: haakwanisi kukana. Ticaitei?"
Mambo wakati, "Sarudza masoja akashigga uaite atagge kukana."
Lucinio wakati "Ndicaaoudza, mambo, asi ndinozioa kuti ticakurirwa
nekuurawa ggemhandu dzecfu nasi." "Icfiko," wakati mumge wepa-
toggi, unonzi Tribuno, "Ticakurirwa kuti ticinamba kukana Zino pano;
asi namusi ucazioa, namambo wecfu anodikanwa acazinaze, kuti vamrari
vemiti nemahwe, Dakaitwa ggemauoko, hauari uampari oecfi, asi kuti
kuna Miari mumie cete, anotoiga cfegga nepasi, ndiye Bedzi anokwanisa
kutipa kukurira."
Mambo wakamubvunza kuti "Unotaurei, Tribuno?" lye waka-
pindura kuti, "Ndiri Mukristu, Tenzi warggu, nemazhinji emasoja aggu
ari MakristuZe. Ndinonatsa kuzioa kuti Mjari wekucfejga anonzwa
minamato yecfu, nokutiponisa namusi, kuti muzine mjese kuti ngeupi
Mjari wecfi." Mambo wakati "Hakuna Maari ane simba rekuti6atsira
zakacfaro. Asi kuti mucicfa ndinomubvumidza kukumbira Mgari wenyu
kuti atiponise mupfumvu yecfu, kana ndisigrgacfairi kunaiye."
Tribuno nemasoja ake vakapfugama Dese igemabvi aoo, nakanamata
kunaMaari, oacimukumbira kuti ava6atsire. Uari kunamata mhepo
yakanamba kuvuvuta, makuti matema akagipisa cfejga; measure kwe-
kagguna kashoma mvura zhinji yakanaya, nemheni nekutinhira, nemat-
sanza. Uese Dakashama, asi Dakafarira kwazo mvura. Mhandu dzano
dzakatyiswa jgematsanza makuru ne6opoto rekutinhira, dzikacimbidza
kutiza. Maroma akadzironda akadzikurira kwazo.
Masure mezi Tribuno nemasoja ake oakadaidzwa kuti, "Masoja
eKutinhira," igekuti Mnari wakanzwa- minamato yano akaponisa
Maroma igekutinhira.
1. Masoja ekutinhira uakajge oari nanhunyi?
2. Cinyi ico masoja ese akakumbira kune namiari noao?
3. Ndiani Lucinio? Ndiani Tribuno? I]geupi weava nairi muno-
fugga kuti wakanaka?
4. Nyora mhinduro yaTribuno kuna Mambo wake sezo zakanyorwa
-muvesi 9.
[17]


5. Ita mufananidzo waTribuno namasoja ake akapfugama.
6. Tambanyi iri soko.

28. SOKO RESHOKO
Shoko imhuka dzinotsetsa. Apo dziri kugara dzakanyarara, dzino-
naigisika setuharahwa. Hope dzadzo dzakasuoa ndiZo muggafugge kuti
dzinozina Ziro zizhinji. Hadzigari kazhinji dzakanyarara. Dzinocimbidza
kuita tuZitambo tunoita vanhu vese uaseke. Kare nyoka huru yakauraya
shoko mutsoka, ikaidya. Dzimne shoko dzakanzwa kucema kweshamnari
yadzo, dzikauuya kundonona kuti kunei.
Dzakayanira, nekuita 6opoto, dzikatiza kwesekwese, asi hadzisakak-
wanisa kui6atsira. Apo nyoka yakagge yapedza kudya kwayo, yakagikata
ikarara. Pekarepo shoko dzakanyarara, Dzikanaggisa kuige, dziri
kuunganidzana kuzofugga kuti dzicaitei. Masure mekagguoa dzaka-
uamba kusundumidza cfombo guru rakagge riri pamsoro perimje
pantimbo apo nyoka yakarge yakarara. Shoko zhinji dzakatiuya kundo-
fatsirana. Dzikasundumidza nekusundumidzaze, cfakara cfombo rikam-
burumbuka rikauraya nyoka.
1. Shoko dzakacfini?
2. Shoko dzakaggwara here?
3. IZo shoko dzimne dzakanona image yadzo icidyiwa nenyoka,
dzakaitenyi?
4. IZo nyoka yakaige yarara, shoko dzakaita zanonyi?
5. Ita mufananidzo, (1) wenyoka icidya shoko, (2) shoko dzicisun-
dumidza cfombo.

29. TSURO NEMBUDZI
Tsuro yakawira mutsime. Yakayedza ku6ucfaZe, asi yakatadza:
Garegare rribudzi yakagika apo kuzopedza nyota yayo. Iciuona tsuro
irimo yakabvunza iciti; "Mvura yakanaka here?" Cisikwa cinonyeg-
gedza cakapindura, ciciti: "Hunde yakanaka kwaZo, ndiZo handiggaregi
kumra."
Pekarepo mbudzi, isiggamiri kuti ifugge, yakapukiramo. Pekarepo
tsuro yakapukira pamusana wayo ika6ucfa. NdiZo yakanaggisa mbudzi
ineu6enzi, ikati, "cCayi wagga uneujgwaiu huzhinji sezo unendebvu
zhinji, uggacrai wanaggisa usati wapuka."
1. Tsuro yakatadza kuitenyi?
2. Tsuro yakanyeggedza mbudzi icitinyi?
3. Tsuro yaka6ucfa senyi mutsime?
4. Nyora mazwi ayo akataurwa kune mbudzi apo akagge aucfa.
[18]


5. Ita mufananidzo waTribuno namasoja ake akapfugama.
6. Tambanyi iri soko.

28. SOKO RESHOKO
Shoko imhuka dzinotsetsa. Apo dziri kugara dzakanyarara, dzino-
naigisika setuharahwa. Hope dzadzo dzakasuoa ndiZo muggafugge kuti
dzinozina Ziro zizhinji. Hadzigari kazhinji dzakanyarara. Dzinocimbidza
kuita tuZitambo tunoita vanhu vese uaseke. Kare nyoka huru yakauraya
shoko mutsoka, ikaidya. Dzimne shoko dzakanzwa kucema kweshamnari
yadzo, dzikauuya kundonona kuti kunei.
Dzakayanira, nekuita 6opoto, dzikatiza kwesekwese, asi hadzisakak-
wanisa kui6atsira. Apo nyoka yakagge yapedza kudya kwayo, yakagikata
ikarara. Pekarepo shoko dzakanyarara, Dzikanaggisa kuige, dziri
kuunganidzana kuzofugga kuti dzicaitei. Masure mekagguoa dzaka-
uamba kusundumidza cfombo guru rakagge riri pamsoro perimje
pantimbo apo nyoka yakarge yakarara. Shoko zhinji dzakatiuya kundo-
fatsirana. Dzikasundumidza nekusundumidzaze, cfakara cfombo rikam-
burumbuka rikauraya nyoka.
1. Shoko dzakacfini?
2. Shoko dzakaggwara here?
3. IZo shoko dzimne dzakanona image yadzo icidyiwa nenyoka,
dzakaitenyi?
4. IZo nyoka yakaige yarara, shoko dzakaita zanonyi?
5. Ita mufananidzo, (1) wenyoka icidya shoko, (2) shoko dzicisun-
dumidza cfombo.

29. TSURO NEMBUDZI
Tsuro yakawira mutsime. Yakayedza ku6ucfaZe, asi yakatadza:
Garegare rribudzi yakagika apo kuzopedza nyota yayo. Iciuona tsuro
irimo yakabvunza iciti; "Mvura yakanaka here?" Cisikwa cinonyeg-
gedza cakapindura, ciciti: "Hunde yakanaka kwaZo, ndiZo handiggaregi
kumra."
Pekarepo mbudzi, isiggamiri kuti ifugge, yakapukiramo. Pekarepo
tsuro yakapukira pamusana wayo ika6ucfa. NdiZo yakanaggisa mbudzi
ineu6enzi, ikati, "cCayi wagga uneujgwaiu huzhinji sezo unendebvu
zhinji, uggacrai wanaggisa usati wapuka."
1. Tsuro yakatadza kuitenyi?
2. Tsuro yakanyeggedza mbudzi icitinyi?
3. Tsuro yaka6ucfa senyi mutsime?
4. Nyora mazwi ayo akataurwa kune mbudzi apo akagge aucfa.
[18]30. SOKO RESHIRI INONZI POLLY


Munhu murombo wakagge ane shiri inonzi Polly. Polly wakaige
adzidziswa kutaura mazwi ekuti, "Hagipokanwi." Aya mazwi akagge
ariwo 6asi yaikwanisa kudzidza, yainzwika zuoa rese pamge iciridza
murudzi, pamge icidaidza, "Hazipokanwi!" "Hazipokanwi!" Nhambge
dzese Polly waipindura mibvunzo yese igemhinduro imoeyo, aciti,
"Hatipokanwi!" Mumge musi tenzi wayo wakayenda kunZimbo yekute-
rjgisira kundoteggisa. Akati, "Ndiani anoda kuteiga shiri yaggu?
Muteggo wayo makumi mairi epondo!"
Mumje munhu acinzwa mutergo mukuru uyo wakagge ucikumbirwa,
wakapindukira kune shiri, akati; "Polly wakafanira here kuteggwa nge
makumi mairi epondo here?" Polly wakapindura, aciti "HaZipokanwi!"-
Munhu wakafadzwa ndiyo, akabva ategga shiri, akayenda nayo kumusha.
Yakapera nguoa imue, wakagge ane shuggu kwaZo rgemari zhinji iyo
nakaraggana.
Acimira parutivi rwekaumba keshiri, akati "Ndakagge ndiri 6enzi
kurasa mari zhinji yakacfaro!" Shiri yakati, "HaZipokanwi!" Paneyo
nguna shiri yakataura zakarurama.
1. Unocfaoira here kuti kune shiri dzinokwanisa kutaura?
2. Shiri iyi iri musoko yakapatsana senyi mukutaura neoana
uemucikoro?
3. Nyorai mazwi akataurwa rgemunhu uyo wakanige aitei ga mumba
make.

31. ANDROKELISI NESHUMBA
Karekare kwakagge kune mu6atwa anonzi Androkelisi. Waigara
natenzi wake acimu6atira 6asa usiku nesikati. Usiku humge wakatiza
kusaJgo ngekuti wakaneta igerugaro rwake. Wakagara munigga, acidya
micero yemusaggo. Masure memazuua mashoma, iro akagge akarara
umo, wakanzwa kudzoua kweshumba. Wakamuka, acicfa kutiza, asi
shumba yakagge iri pamuromo weninga asati agona ku6ucfa.
Ari kufugga mumgoyo wake kuti mhuka inocfa kumuruma, shumba
yakaouya pedyo icicema,, kugga iri kunzwa nhamo mugumbo rayo.
Androkelisi' wakatora gumbo rayo muruooko rwake, akabva abvisa
munzwa murefu. Pekarepo shumba yakapuka igekufara. YakaBuda
zuna rgezuua measure mezo, ikadzoka kuna Androkelisi manheru ese
nenyama yaka6atwa.
Mumqe musi majoni aka6ata Androkelisi musaggo, akauuya naye
kunaMambo. Mambo, ari muhedeni, wakatema kuti adyiwe rgeshumba
pamsana pekuti wakagge atiza tenzi wake. lrgemusi uyo Mambo akagge
[19]30. SOKO RESHIRI INONZI POLLY


Munhu murombo wakagge ane shiri inonzi Polly. Polly wakaige
adzidziswa kutaura mazwi ekuti, "Hagipokanwi." Aya mazwi akagge
ariwo 6asi yaikwanisa kudzidza, yainzwika zuoa rese pamge iciridza
murudzi, pamge icidaidza, "Hazipokanwi!" "Hazipokanwi!" Nhambge
dzese Polly waipindura mibvunzo yese igemhinduro imoeyo, aciti,
"Hatipokanwi!" Mumge musi tenzi wayo wakayenda kunZimbo yekute-
rjgisira kundoteggisa. Akati, "Ndiani anoda kuteiga shiri yaggu?
Muteggo wayo makumi mairi epondo!"
Mumje munhu acinzwa mutergo mukuru uyo wakagge ucikumbirwa,
wakapindukira kune shiri, akati; "Polly wakafanira here kuteggwa nge
makumi mairi epondo here?" Polly wakapindura, aciti "HaZipokanwi!"-
Munhu wakafadzwa ndiyo, akabva ategga shiri, akayenda nayo kumusha.
Yakapera nguoa imue, wakagge ane shuggu kwaZo rgemari zhinji iyo
nakaraggana.
Acimira parutivi rwekaumba keshiri, akati "Ndakagge ndiri 6enzi
kurasa mari zhinji yakacfaro!" Shiri yakati, "HaZipokanwi!" Paneyo
nguna shiri yakataura zakarurama.
1. Unocfaoira here kuti kune shiri dzinokwanisa kutaura?
2. Shiri iyi iri musoko yakapatsana senyi mukutaura neoana
uemucikoro?
3. Nyorai mazwi akataurwa rgemunhu uyo wakanige aitei ga mumba
make.

31. ANDROKELISI NESHUMBA
Karekare kwakagge kune mu6atwa anonzi Androkelisi. Waigara
natenzi wake acimu6atira 6asa usiku nesikati. Usiku humge wakatiza
kusaJgo ngekuti wakaneta igerugaro rwake. Wakagara munigga, acidya
micero yemusaggo. Masure memazuua mashoma, iro akagge akarara
umo, wakanzwa kudzoua kweshumba. Wakamuka, acicfa kutiza, asi
shumba yakagge iri pamuromo weninga asati agona ku6ucfa.
Ari kufugga mumgoyo wake kuti mhuka inocfa kumuruma, shumba
yakaouya pedyo icicema,, kugga iri kunzwa nhamo mugumbo rayo.
Androkelisi' wakatora gumbo rayo muruooko rwake, akabva abvisa
munzwa murefu. Pekarepo shumba yakapuka igekufara. YakaBuda
zuna rgezuua measure mezo, ikadzoka kuna Androkelisi manheru ese
nenyama yaka6atwa.
Mumqe musi majoni aka6ata Androkelisi musaggo, akauuya naye
kunaMambo. Mambo, ari muhedeni, wakatema kuti adyiwe rgeshumba
pamsana pekuti wakagge atiza tenzi wake. lrgemusi uyo Mambo akagge
[19]atema kuti aurawe ndiwo, majoni akaisa Androkelisi mumukova mukati
ineguta, akabva azurura musuuo weumba yeshumba.
Shumba yaka6ucfa iri kudzoua, asi izo yakavona Androkelisi yaka-
pembera agekufara nekunamZa mauoko ake. YakaIge iri shumba
imreyo iyo akagge arapa munigga. Damie uavimi "akagge vai6ata,
takauuya nayo kudoropa. Mambo wakareua nekushama kuti "Igenyi
shumba icicfaro?"
IZo vakanzwa soko remu6atwa, nanhu uese vakati, "Asafe, asafe."
Ndieo Mambo wakarega Androkelisi ayende kumusha kwake pamge
neshumba.
1. IZo Androkelisi akanzwa shumba icidzooa wakafungenyi?
2. cfai ari iwe wakange ari munigga uggacfai wakaitenyi?
3. Tambai iri soko.
4. Ita mufananidzo waAndrokelisi neshumba iZo wakakumbana
kuguta.
5. Uanhu vese Dakashama kwaZo; Mambo wakatogga acitinyi?-

32.; STE. MONIKA NASTE. AUGUSTINE
Munyika yeAfrika karekare kwakatgge kuna mai wakanaka, ari
Mukristu, anonzi Monika. Waka6ereka mrjana akamucfayidza kuti
Augustine, asi haasakababatidzwa. Ba6a wake wakagge ari muhedeni.
Kutalga Augustine wakanonoka kudzidza, asirgadi kufunda, asi measure
memakore mashoma mjoyo wake wakana nerucina rwekutaura Zakanaka
pamberi peZita Zenanhu.
Ari mukomana wakaita mhando zhinji dzekunyargadza. Masure
mezi wakana mufundisi wenakomana, akaita zano rekuyenda Italia kuti
auane mbiri nekukudzwa uko. Mai wake wakairge asirgacfi kuti amusiye,
igo murume wake akalge afa; asi Augustine wakamunyeggedza, akabva
kumusha kwake, Monika asiggaziui. Monika wakacemera mrana wake
nekusacfaiira kwake, i4o akaigge arega kucfaiira kunaM3ari, asi misi
yese wakagara acinamatira Augustine kuti apinduke ababatidzwe. Paneyo
jguoa kwakagge kuna Bishopi wakanaka multalia, anonzi Ambrose,
uyo wakapindura mroyo yevanhu uazhinji ijgekuraura kwake.
Zuna rimre Augustine wakayenda kuceci kuti anzwe kuraura kwa-
Ambrose, uko kwakamuita apinduke. Mai wake wakabva Afrika,
akamutenera, acigara acimunamatira. Wakawana kuti mnana wake
wakagge aciuamba kuDerenga matsamba anoyera nekudzidza icfi. Gare-
gare Augustine wakakumbira Ambrose kuti amugadzirire kubabatidzwa.
Bishopi wakabvuma jgekufara. NditoZo Augustine wakababatidzwa
Ugegguua yelsita; measure meZo wakasimbiswa, akagashira Cidyo
Cinoyera.
[20]
Mrari wakabvumidza Monika kugara nemrana wake cfakara paku-
pinduka kwake, kuti auone kuti lye wakaige anzwa minamato yake.
Asi iro vakagge uarn kudzokera kumusha kwauo, Monika wakafa;
ndieo Augustine wakateIjgisa nhumbi dzggo akapa maria kune varombo.
MuAfrika wakagadzwa kuti awe Mupristi, garegare Bishopi, akacamira
ku6ata 5asa reSarjgano, akanyora matsamba mazhinji anokosha.
Wakagara aciita 6asa raBishopi weHippo, muAfrika, makore makumi
matatu nematanhatu. Iri soko raMonika rinotidzidzisa kuti minamato
yecfu iggaitire MJari 6asa guru. IJgenyi ticiti Sante Monika naSante
Augustine? Zita rekuti "Sante" rinotaurei? Rinotaura kuti "munhu
unoysra kwazo," ndiZoZo tinocfaidza ama vanoyera 'airi kuti Sante
Monika naSante Augustine.
1. Pakutagga Augustine wajga ari mukomana wakacfini?
2. Mai wake Monica waimuitirenyi misi yese?
3. Ndiani Bishop uyo wakamu6atsira kuti apinduke?
4. Augustine wakava Bishop wepi?
5. Zita rekuti "Sante" rinotaurei?

33. TSAMBA YABABA
Mjana waggu unocfiwa, ndinocfa kutaura kunewe zino, igetsika
dzakanaka idzo ndinocfa kuti utondere kuti uciyenda kucikoro, pamge
ku6atira ,aruggu 6asa, kuti vanhu uauone kuti wakarerwa zakanaka.
Tondera kubvisa iguani yako pagguoa dzese apo unouona mufundisi
wako pamne mai pamrje hanzadzi, nekuti mumre mukuru panige mukadzi
pamge musikana uyo unoziva. Kuti mumre wano acipinda mumba
mako simuka; ndiyo nzira yekuremedza.
Mazuna ese tondera kusamba muDiri wako vese, nezikuru kusamba
hope yako nenzeue nehapxa rgesa6au; samba makumbo akoZe jgesa6au;
usuke masokisi ako kazhinji, kuti ucipfeka tsapato. Yedza kugarisa
ndwara dzako dzisine t1ina, usuke mazino ako ggeburaco mukati nekunze
usati wayenda kundorara manheru ese. Gara ne ijguuo dzako dzakacena,
upukute tsapato dzako gemusho)ga wadzo usati wa6iuca. Kuti ucipfeka
kola gukutu, teijga saBau yekola rakacfaro urisuke nayo maviki ese.
Usateijge Zishorgo zenhando;- handicfi kuti upfeke Ziro Zenhando.
Yedza kusakwidza madzihwa asi kumina madzihwa jgejira remu-
6orosa, nekufukidza muromo wako apo unokosora nekuotsira. Famba
kwadi usaite 6opoto muumba yemuruggu wako. Kana uri mutema
ndinocfa kuti uve netsika dzakanaka nekupfaua, kumusha nepacikoro,
nekwese uko unoyenda.
Ndini Ba6a wako anokucfa.


[21 ]
1. IJgeipi nzira yekuremedza Damje?
2. Mwakafanira here kusamba muniri pagguta yecando misi yese?
3. I)geripi 6asa rekucergeta mazino? Cinyi tooth brush?
4. Uanhunyi ano vanoita Bopoto nhando?

34. ZUUA
Tinoti zuva rino6uda mumabvazuva nekuti rinodoka kumacfokera,
ndiZo vamre vanhu Danofugga kuti zuna rinofamba. Asi zuna harifambi;
rinogara munZimbo im1eyo nhambge dzese. Pasi rinofamba. Pasi
rinogara ricifamba, usiku nesikati, kana tisiggazivi ciro.
Mjedzi unofamba Zishoma nedzimge dzenyenyedzi dzinofamba, asi
zhinji dzadzo dzinogara munZimbo imUeyo. Tinogurupira zuna kupinda
ziro zese. cfayi kusine zuna, ku1gacfayi kusine upenyu pasi, kusine
munhu, kusine mhuka, kusine mbesa. Irgesimba rezuna isu tinopona
nembesa dzinokura. Zuoa iguru kwazo kupinda pasi; rinojga cfuku
kuriona igekuti riri kurekure nepasi.
Dzimje dzenyenyedzize ihuru kupinda pasi, asi mjedzi mucfuku.
1. IJgecipi ciluru zuna nepasi?
2. Cinyi munofugga kuti cinofamba zuua nepasi?
3. I)genyi zuna riciriggisika kuOga cfuku?
4. Itai mufananidzo wezuna nemjedzi Ziri kupota rguna imneyo.

*w


[22]
A LIST OF WORDS
giving Zezuru (Ze.) explanations of some words
used in the Stories (Ma.). Numbers refer to the lessons.


Akanyorowa Ma.; Hanana simba, Ze.; are weak, 27.
Basi, Ma.; Cete, Ze.; only, 1.
-6aya, Ma.; -Pfura, Ze.; to shoot, 5.
6onde, Ma.; Rukukwe, Ze.; mat, 4.
6orosa, Ma. (Port.); Homge, Ze.; pocket, 33.
Ciro, Ma.; Cinhu, Ze.; thing, 5.
cfargwani, Ma.; zimJe, Ze.; perhaps, 11.
-dzika, Ma.; -Yerera, Ze.; to run down, 5.
-Femha, Ma.; -Femhedza, -Funidza, Ze.; to smell.
Gombe, Ma.; Mahombekombe, Ze.; bank, 16.
-gurupira, Ma.; -nimba ne-, Ze.; 'to depend on, 34.
-gwauta, Ma.; -hukura, Ze.; to bark, 25.
-gwisa, Ma.; -donhedza, donhesa, Ze.; to, let fall, 10.
Hunde, Ma.; huugiu, Ze.; yes, 29.
Hwedza, Ma.; kuswera-hwedza, Ze.; day after to-morrow, 26.
Icfi, Ma.; cokwadi, Ze.; truth, 1.
lyo, Ma.; uko, Ze.; there, 26.
-kana, Ma.; -rwa, Ze.; to fight, 27.
-kwanisa, Ma.; -gona, Ze.; to be able to, 17.
Macfokera, Ma.; manirira, Ze.; west, 34.
MahoBo, Ma.; mabanana, Ze.; bananas,,7.
Makotsi, Ma.; makota, Ze.; councillors, 26.
Makuti, Ma.; makore, Ze.; clouds, 27.
Manheru, Ma. mauro, Ze.; evening, 16.
Marupiya, Ma.; shillings, 2.
Masavara, Ma.; makugguuu, Ze.; crows, 3.
Matombo, Ma.; mabge, Ze.; stones, 3.
Matsamba, Ma.; magwaro, Ze.; books, Scriptures, .32.
Matsanza, Ma.; cimvura-mabge, Ze.; hail, 27.
Mbayo, Ma.; indyo, nhafu, Ze.; gluttony, greed, 8.
-mburumbuka, Ma.; -kurjguruka, Ze.; to roll over, 28.
Mhando, Ma.; rudzi, Ze.; kind, sort, 5.
[23]


Mhandu, Ma.; hondo, Ze.; enemy, enemies, 27.
-mina, Ma.; -pfura, Ze.; to blow (the nose), 33.
Mubvuri, Ma.; mumvuri, Ze.; reflection, shade, 8.
Mucapi, Ma.; mufambisi weggarawa, Ze.; sailor, 4.
Mukoua, Ma.; cinanze, Ze.; open space, arena, 31.
Mukunda, Ma.; mjanasikana, Ze.; daughter,-26.
Musudze, Ma.; ciroggo, Ze.; water-pot, 3.
Mutawa, Ma.; cfatya, cfafi, Ze.; frog, 23.
Ndana, Ma.; mhaka, mhoaa, Ze.; fault, 6.
Nhambo, Ma.; nhambge, Ze.; distance, 9.
Nundu, Ma.; nyundwa, Ze.; hump, 9.
Nyanza, Ma.; guggwa,. Ze.; sea, 4.
-rgarargara, Ma.; -umburuka, Ze.; to roll about, 25.
1)genyore, Ma.; nokureruka, Ze.; easily, 3.
I)goyi, Ma.; musuggo, Ze.; string, 7.
-pedza nyota, Ma.; -cfimura nyota, Ze.; to quench thirst, 3, 29.
Pfumvu, Ma.; njodzi, Ze.; danger, 27.
-puka, -pukira, Ma.; -kwiruka, -kwirukira, Ze.; to jump, jump up to, 17.
-ragga, Ma.; -raya, Ze.; to punish, 2.
-rira, Ma.; -tema, Ze.; to cry, 5.
Sabai, Ma.; murota, Ze.; -soap, 33.
Saggo, Ma.; condo, Ze.; bush, 5.
Shoko,'Ma.; tsoko, Ze.; monkey, 28.
-sundumidza, Ma.; -saira, Ze.; to push, 28.
-sisa, Ma.; -oanda, Ze.; to hide, 18.
-tema, Ma.; -torga, Ze.; to give sentence, 31.
-teta, Ma.; -nyeggetedza, Ze.; to entreat, 2, 15.
-tizira, Ma.; -manya, Ze.; to run, 1.
Topedza=ticapedza; we shall quench, 3.
Tsapato, Ma.; shaggu, Ze.; shoes, 33.
-tsetsa, or -setsa; to be funny, 28.
Tsoka, Ma.; mazondo, Ze.; feet (of beast), 9.
Utsinyi, Ma.; ucenye, Ze.; cruelty, 22.
tasori, Ma.; uatsori, Ze.; scouts, spies; 27.
-yawira, Ma.; -popotedza, Ze.; to scream, 28.
zani, Ma.; zhizha, Ze.; leaf, 7.
-zhazhira, Ma.; -swauaoa, Ze.; to be sour, 17.
-zuruka, Ma.; -shama, Ze.; to be open, 5.
ze, Ma.; pakare, Ze.; again (many times), 7.

Manyika prefers. generally the word in the Stories, but the other
word is often also used in Manyika. See the "Vocabulary of Mashonaland
Dialects."
[24]