• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Table of Contents
 Notice
 Imbga
 Shumba
 Nzou
 Kitse
 Mbad'a
 Hwai
 Mhou (Mhoani)
 Hove huru
 Tsoko
 Kamera
 Mbudzi yakararadza
 Dguruve
 Kutaura kwenyundo nembambo
 Mupxere wakdge ane une unyope
 Urumbu
 Musi wesondo
 Taura Id'I
 Zizi nerukodzi
 Musikana wakaea fofo
 Gudguvu
 Mbambo ned'anda
 Uavimi neMadzadgaradzimu
 Uavimi
 Shumba noMuruva
 Kurayira
 Giwa neGava
 Kitsi neTsoko
 Bere neHwai
 Masoko Maduku
 Mhere yeManyepo
 Kutaura kweZiro
 Nyaya yeKufa
 Nyaya Nhatu
 Nyaya yeDgwena
 Rungano rweMukura
 Musutu neShumba
 Mufananidzo
 Uroyi
 Kubatsirana
 Yedza ze
 Kushinga
 List of words
 Back Matter
 Back Cover


Group Title: Tsamba yecitatu : the "Rusape" reader
Title: Tsamba yecitatu
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072128/00001
 Material Information
Title: Tsamba yecitatu the "Rusape" reader
Physical Description: 67 p. : ; 19 cm.
Language: Shona
Creator: Muhlanga, Samuel
Publisher: Printed by Lovedale Press
Place of Publication: London?
Publication Date: 1947
 Subjects
Subject: Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: prepared by S. Muhlanga ; with the assistance of Mrs. Lloyd.
General Note: Approved for use in schools by the Department of Native Development, S. Rhodesia.
General Note: A third reader in unified Shona-- verso of t.p.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072128
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 22688907

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover
    Title Page
        Title Page 1
        Title Page 2
    Table of Contents
        Table of Contents
    Notice
        Notice
    Imbga
        Page 1
    Shumba
        Page 2
    Nzou
        Page 3
    Kitse
        Page 4
    Mbad'a
        Page 5
    Hwai
        Page 6
    Mhou (Mhoani)
        Page 7
        Page 8
    Hove huru
        Page 9
    Tsoko
        Page 10
    Kamera
        Page 11
        Page 12
    Mbudzi yakararadza
        Page 13
    Dguruve
        Page 14
    Kutaura kwenyundo nembambo
        Page 15
    Mupxere wakdge ane une unyope
        Page 16
        Page 17
    Urumbu
        Page 18
    Musi wesondo
        Page 19
    Taura Id'I
        Page 20
    Zizi nerukodzi
        Page 21
    Musikana wakaea fofo
        Page 22
        Page 23
    Gudguvu
        Page 24
    Mbambo ned'anda
        Page 25
        Page 26
        Page 27
    Uavimi neMadzadgaradzimu
        Page 28
        Page 29
    Uavimi
        Page 30
        Page 31
    Shumba noMuruva
        Page 32
    Kurayira
        Page 33
    Giwa neGava
        Page 34
        Page 35
    Kitsi neTsoko
        Page 36
    Bere neHwai
        Page 37
    Masoko Maduku
        Page 38
        Page 39
    Mhere yeManyepo
        Page 40
    Kutaura kweZiro
        Page 41
    Nyaya yeKufa
        Page 42
        Page 43
    Nyaya Nhatu
        Page 44
        Page 45
    Nyaya yeDgwena
        Page 46
        Page 47
    Rungano rweMukura
        Page 48
        Page 49
    Musutu neShumba
        Page 50
        Page 51
        Page 52
    Mufananidzo
        Page 53
        Page 54
    Uroyi
        Page 55
        Page 56
        Page 57
    Kubatsirana
        Page 58
        Page 59
    Yedza ze
        Page 60
        Page 61
        Page 62
    Kushinga
        Page 63
        Page 64
    List of words
        Page 65
        Page 66
        Page 67
    Back Matter
        Page 68
    Back Cover
        Page 69
Full Text
,-,. .. .-rr-.... ^( ., ^. v- f; ,: <*, :. ') > *. *. '..
TSAMJ3AYSCTATU
'A''
<- ,,i,.7 r .

1.'
: :" "' ^^';' RUSAfS ". READER( :'^


;^ i ," i ,:'?' "" "' "" ",. -,*. ...... ,. ',.' ffi ,'L' ..... -'.' E S *,:._ ; '.

.^ ,- '

** .. y -" .,' .- *' "' ." ,. ), ,. .- ', : : -', *
7 '' 7' -
v : ..
r 7.~
~~> .2,i,,
-\ I r-. C A'' .


* A

4-7' 1


N


GEORGE FORTUNE COLLECTIONSTSAMBA YECITATU

THE "RUSAPE" READER
's+^'


APPROVED FOR USE IN SCHOOLS BY
THE DEPARTMENT OF NATIVE DEVELOPMENT,
S. RHODESIA


THE CHURCH SHOP (S.P.C.K.)
P.O. Box 1058,
8ALI83URY, 8. RHOSESIA,
PRINTED BY
THE LOVEDALE PRESS
1947
"'r7YC ~::^'^
A THIRD READER IN UNIFIED SHONA

First Published ... 1934


CONTENTS.


Imbga
Shumba ..
Nzou
Kitsi
Mbada (lpgwe)
Hwai
Mhou (Mhoani)
Hove Huru
Tsoko
Kamera ..


Mbudzi Yakararadza
Dguruve ..
Nyundo neMbambo
Mupxere ane Unyope
Urumbu..
Musi weSondo ..
Taura Idi
Zizi neRukodzi
Musikana wakaba fofo
GuVguvu neKovo
Mbambo nedanda


1


Page
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25


Page
Davimi neMadzaygara-
dzimu .... .. 28
Uavimi .. .. 30
Shumba noMuruva .32
Kurayira .. .. 33
Giwa neGava .34
Kitsi neTsoko 36
Bere neHwai .37
Masoko Maduku .38
Mhere yeManyepo .40
Kutaura kwegiro .41
Nyaya yeKufa .42
Nyaya Nhatu .. .. 44
Nyaya yeDgowena .. 46
Ruygano rweMukura 48
Musutu neShumba 50
Mufananidzo .. 53
Uroyi .. .. 55
Kubatsirana .58
Yedza Ze .60
Kushilga .63
List of Words .. .. 65
NOTICE.

THIS Reader was prepared by the Rev.
S. Muhlanga with the assistance of
Mrs. Lloyd. It represents the Rusape
(CiUIjgwe) dialect of Manyika in the
main. A list of some of the words less
known in other dialects and not included
in the Vocabulary of Dialects of
Mashonaland is added for the assistance
of readers outside Manyikaland.


CIDZIDZO 1.
IMBGA.
Ndudzi Gwauta
Sevenza Tsapato
Mbava Mbia
Nhumbi Tsamba
Imbga dziripo kundudzi dzese dziri pasi
pese, oanhu Danodzida kwago igekuti dzine
kuzioa kukuru kwazo jgeku6atira Danhu
Basa rekucetjgeta nhumbi. Usiku dzino-
gwauta kuti kuciauya m ab'a kana mhuka
dzemusarjgo. Masikati dzinotevera oaridzi
wadzo pese apo vanofamba. Imbga dzino-
tizira qgesimba guru. Dzakaggwara kuvima
kana nyati nenhoro neshiri. 7e imbga dzi-
noceijgeta gombe kuti dzisa6atwe netikara
emusaggo.
Asi wamge vanhu uanodzidzidzisa kuta-
kura 7iro 7ato. Ze dzinotumrja kune wate-
rlgisi, dzakaruma tswanda nemuromo, dzi-
notakura tsamba dziciouya nenhumbi kubva
kutitoro nenyama kubva kusiraha. Kune b..
dzimije nyika imbga dzinosuggirwa patu-
igoro tuduku, dzicipfuwa nana oadikidiki,
kana nhumbi dzenaridzi oadzo.
Kuti nhumbi dzemunhu dzicirasika, imbga
dzinodzitsaka nekudziwana. Asi imbga
dzinodisa kwa;o nyama. 7akanaka kwazo
kudzipa kudya kunokwana nekudziyitira
mutsa qgekuti dzinoda vanhu, nokuoa6atira
Basa.
S1
,A .; .: -":*'
MIBVUNZO.
Imbga dzinowanwa ipi ?
Dgenyi oanhu oacida imbga ?
Dgenyi mbava dzisikacdi imbga ?
Ndinudze ndeapi ma6asa anozinikanwa
neimbga ?
Kune dzimje nyika imbga dzinodzidziswe-
nyi ?
Imbga dzinocfisenyi ?


CIDZIDZO 2.

SHUMBA.
Shumba d'ehwe
Kutyisa Kushatirwa
Ndebvu Zenze
Mataiga Kupenya
Shumba ikitsi guru rinotyisa. Ndebvu
dzayo, nemakumbo ayo nendwara dzinofa-
nana nedzekitsi, nemaziso ayote. Shumba
ino6ata dzimde mhuka, nedombe, seto kitsi
ino6ata mbeua. Shumba inodisa nyama
kwago. Ndico cidyo cayo. Kuti yaua nenzara
inovima. Inovanda pagombe perwizi, kuti
kuciuuya irombe kana mhuka kuzomija
mvura, inodzi6ata, icidziouraya, nekudzidya.
Usiku shumba inopinda mumatajga iciru-
ma rjombe. Asi dehwe reshumba idguku.
Mukono weshumba une zenze, inomutsa
zenze kuti yashatirwa, ;e maziso ayo anope-
nya semioto, inodzoua igeizwi guru rino-
tyisa. Shumba inorarama kwago.
2
MIBVUNOZ.
Shumba inofanana neyiko ?
InoBatenyiko ?
Inoitenyi kuti kwasipa ?
Ndiudze 7emaBasa eshumba ?


CIDZIDZO 3.
NZOU.

Nzou Mazani
Madikidiki Mazondo
Nzeve Makore
Musoro Nhumbi

Nzou imhuka huru kwago, ine simba guru.
Asi haina makushe. Maziso ayo madikidi-
ki, asi nzene dzayo ihuru kwazo. Muswe
wayo mupfupipfupi. Muswe wenzou une
makushe mashoma kupfunha kwawo. Asi &t.
makumbo ayo makuru kwaio nemawanda
makuru kwago. Kune dzimje nyika nzou
dzinopfuiwa neuanhu. Nzou dzinogona
kutakura nhumbi zhinji jgemitsipa yadzo '
nepamisana yadzo. Ze nemusiirga wadzo
dzinogona kutyora ma6azi emiti, dzinogona
kuriga dzimba dzevanhu. 7e nzou dzinoBa- b,
ta imaBasa jgemisijga yadzo. Kune dzimje
nyika nzou icena. Madzishe kana namambo
nanodisa kudzitaqa, nekudzi6atisa maBasa.
Idzo nzou dzinogara kune vanhu dzakapfa-aa,
dzinobvuma kuteeeera 7iaridzi uadzo. Nzou
inogara zana remakore.

MIBVUNZO.
Ndioudse nenyaya yenzou ?
Dzitqgadzidziswa kuyitenyiko ?
Mune nzou here munyika muno ?

CIDZIDZO 4.
KITSE.
Kukapa Kutamba
Mbava Muswe
Uaruigu Makonzo
Uona! uri kurona here iri kitsi rakanaka
kwago, risina tqina. Kitsi unodisa kukapa
mukaka. Ze kitsi unoBata mbeva nekudzi-
dya. Kitsi unodisa kugara nevanhu mudzi-
mba dzaio nekutamba neuapxere. Kitsi
wakagika nevaruggu munyika yeNatal. Ki-
tsi wekutagga wakasika nenafundisi. Uaka-
tejgisa rimrje kitsi oakapiwa ijombe ndiro.
Asi isu kare, oaruggu wasati iaqika, taiti
"Nemaijga" kana kuti Magigoe." Asi
u>. musatambudze kitsi. Uapxere, musapfuwe
muswe waro, kwete. MusaritambudzeBa.
Vese vanhu nepasi pese 7anodisa kitsi,
c, i rjgekuti rinotapudza makonzo nembeva ne-
v ^'- tunyoka tuduku. Kitsi rinoceggeta hozi
nematura kuti asadyiwe nekutemra nema-
fC 1 konzo. Kitsi rakapfaoa kwao lkwaXo.
MIBVUNZO.
Kitsi wekutajga wakasika naaniko munyika
ye Natal ?
Takafanira kuitenyi kune makitsi ?
Kitsi unoBatira vanhu 6asanyi ?

CIDZIDZO 5.


MBAdrA (IDGWE).
Mbada Kunyandukira
Mhando Mutsoka
Mazino Kudyiwa
Mbada imhando yekitsi. Kure6a kwayo
kunoyenzana netafura. Kure6a kubva pasi
kunoyenzana nakwemupxere unemakore
mairi. Mavara matguku, asi kumusana ,9'
kwayo kune maoara matema. Mbacfa ine
maiara mazhinjizhinji, mamie matsuku
mamge matema. ` ,,(,
Iyi mhuka kuti yakarara mu6ako, jgaku-
rege kuswendera munhu. Mbacra inonyara-
ra sekitsi ; asi kuti munhu aciyitenha ino- '.,'
munyandukira uyo aneige aitenha. Mbada "
inodzova icinonisa mazino anotyisa kwato.
Asi mbacfa inopfuiwa ne-vanhu kuti yaBatwa
iciri dikidiki. Dzimije mbada kuti yapfuiwa
iciri diki inotevera muridzi seimbga.
Kuti dzicidtatsirwa musoro dzinofarira ."
sekitsi. Asi i-ibadaa imhuka inotyisa kwago,
kana yakapfuiwa inocimbidza kushatirwa.
Mbada pane dzimje jguna inorwisa muridzi
wayo, icimuruma nekumunuraya. Mbada
dzinopona nenyama yedzimie mhuka neku-
dzinyanga nekunyandukira, ,ikuru muma- otk
tsoka. Asi jgedzimje iguna kuti mbada
yava nenzara ino6uda mutsoka, iciyenda '.'
mumisha yevanhu, icipinda mudagga re- bL.,
mbudzi kana hwai, inoruma zhinji kwato
idzo isiigadyi dzese6a neusiku humre.
Uamje nanhu vanodya nyama yembada, asi

7aaa6a oedu pakati kuti munhu akuadzwa
nekukweigwa nembada, Kakafanira -ikimu-
vutira nemvuto kuti makushe aBude. Ndito
munhu anocimbidza kuaa wadi pekarepo.
MIBVUNZO.
Mbada inofanana nenyiko ?
Iggapfuiwa senyiko ?
Mbacra dzinodyenyi ?
Taura ijgedehwe rembada rakadini ?

CIDZIDZO 6.
HWAI.
Kupfuya Kudziyiswa
Zisimiro Cakawanda
Cando Makore
Hwai cipfuo cakawanda kupfuiwa neoanhu.
*t I Hwai dzinoteerera izwi remuridzi wadzo;
I dzicimutevera. Hwai dzinodiwa kwago kune
dzimge nyika pamsana pemakushe adzo
anoitwa 7isimiro, jgekuti dzine makushe
mazhinji. Nenyama yadzo inonaka kwazo.
Kune nyika dzine cando hwai dzeuko dzine
makushe mazhinliji marefu. Matehwe ano-
sonwa zisimiro ;enanhu, asi munyika dzino-
dziya nekupisa haZidikanwi6a.
7e nehwai dziri munyika dzinodziya neku-
pisa hadzine makushe marefuBa. Mi3ari
anoziwa kugadzirira Kisikwa take kuti Zifare
nekuitogjga. Asi hwai dzinogara makore
gumi nemairi, dzimie dzinogara gumi re-
makore nemakore mashanu. Asi hwai 7i-
pfuyo Zakapfava kwago, hadzicemi nhando
nhando.
MIBVUNZO.
Kunoitweni jgemamvere ehwai ?
Kunoitwenyi jgenyama yehwai ?
Hwai dzinogara makore maigani ?
Uanhu wanorarama makore majgani ?


CIDZIDZO 7.

MHOU (MHOANI).
Mapapiro Manheiga
Mapfudzi Tgarapasi
Mavoko Jeca
Uatema Kupfauiswa
Mhou inopinda shiri dzese igekunaka kwe-
manheigga ayo, nekukura kwemuriri wayo
nekushi ga kwayo. Asi mapapiro ayo ma-
pfupi kwago, haasakaitwa kuti izobururuka
ndiwo. Mhou dzemuAfrika dzinopinda mu-
nhu igeurefu hwadzo. Munhu haaigaqikiri
pamsoro wayo rjgeruioko ; urefu hwemhou
hunopamhidzirwa qUgemutsipa wayo. Mu- A
soro wayo mucfuku ; asi manherjga emapa-
piro nemuiiri matema, nemanheUga e6esu
macena ; mamrie mapfupi pane dzimrje
aguja ; asi Zidya haqina manherjga6a, Ziri 0
pacena. Mipambare yayo mikukutu, ine
makekenya. Asi ine tqarapasi mbiri cete c c
mumakumbo ayo. MThfif dzinoTonekwa
muma6omho eAfrika dzine matarga mata-
rjga m -ak-uru. Mhou inozinikanwa kana ne-
kare, nemuBaibulo, mutsamba yaMigari,
kwakanzi : Mukutiza kwayo yakaseka haci 1,i
ne mutaqi waro kana biza." 7e kare Jere-

miah wakati jgeoaJuda : Mukunda weva-
nhu vaggu ane mqoyo mukukutu semhou
yemu omho."
Asi manheiga emhou anociwa jgeaanhu ;
anodya mari zhinji kwao. Vanhu oanovi-
ma mhou vakakwira mabiza mairi, kuti
rimige raneta Danotora rimje, gare gare
mhou inoneta icibva ya6atwa. Asi oanhu
veAfrika oanopfeka dehwe rayo kuti oari-
. .~., jgisike semhou ; tgekuita iii oano6aya rjge-
miseve icibva yafa. Kuti dzicivunduka qjge-
hwema hwevanhu dzicitiza asati a6aya, iye
anotizano semhou, dakara a6aye. Asi mhou
ijgadzidziswa kugara nenanhu sehuku.
Mhou inototsa mazai gumi pamie gumi ne-
mairi. Mhou inototsera mujeca, inorarira
mazai usiku cete. Asi masikati inosia aci-
dziyiswa ijgezuna cete. Asi tsika yemhou
inofanana netsika yehuku, kuti mazai aka6a-
Ai lMt. twa ggeuanhu inoramijira. Asi mazai
emhou anodyiwa qgevamrie oanhu. Mhou
dzinodya iro 7izhinji. Pane dzimnie ijguva
dzinodya macira nematehwe nemahwe neu-
tare.

MIBVUNZO.
Mhou inopfunura dzimie shiri senyi ?
Urefu hwayo hwakadini ?
Ndiudze ijgemhou mutsamba yaMjari ?
Jeremiah wakagge ari aniko ?
Vanhu Dano6ata mhou senyiko ?
Mhou iigapfuiwa here ?
Ndiudze lgemazai ayo; nekuti dzinodye-
nyiko ?

CIDZIDZO 8.


HODE HURU.
Hoie huru Mapfumo
Mhuka Pfaci
Nyanza KuIoneka
Uarutgu
Hone huru imhuka inopinda dzimie mhuka.
Hone huru inofanana neho-e, asi iyo imhuka
caiyo ine mazamu mayiri ; inoamiisa sego-
mbe. Urefu hwe hove huru hune iiyenza-
niso (Feet) makumi mashanu kana zana.
Asi dzimje dzinoita iiyenzaniso zana nama-
kumi matatu. Munyanza mune houe huru
zhinji kwato. Uarujgu -anofamba munya-
nza jgeggarawa, oacivima hove huru nano-
yenda vakaBata mapfumo mazhinji, neijgoyi ft
nepfaci zhinji. Kuti nakagge naqika imu-
nyainza kuti hooe huru yavonekwa, vano-
nyanya kusuigira Jgoyi parwiriko rwepfumo 5r, -
Dacifaya hote huru inotiza icinyura mu-
mvura, icinuya iciBudaze.
Hone huru inonyurage mumvura, icinuya
iciBudate, icimgazamraza mvura, inoBayi-
wage ijgenanhu, kuidakiiara ife. Dgedzimrie ck ...
jguona hove huru inonuya jgehasha kune '
nanhu ; icitakunya kaigarawa, nanhu vaci-
dururwa munyanza. Kuti hove huru yafa ---
inoyaigarara pamsoro pemvura icisujgirwa'
paUgarawa. Kuti vnaika kugombe nanotora ~,
matemo nemapaiga, nacikwira pamsoro -"
payo, naciceka naciinujganidza mafuta ma-
zhinji, naciisa mumapfaci. Dano6ika rurimi;
nacibvisa mafuta mazhinji nacizadza mapfaci

matanhatu ggemafuta. Hove huru imje
inoqitsa mari gumi rimje remazana epondo
(1000).
MIBVUNZO.
Hove huru yakayenzana senyi?
InoSatwa senyi ?
Hove huru pane dzimie lguua inoitenyi ku-
igarawa ?
Uanhu xanotorenyi kune hove huru ?
Hove huru inodyenyiko ?


CIDZIDZO 9.
TSOKO.
Kugadzira Kumamata
Vapxere Mudzidzisi
Matamba Bvudzi
KuBatsira Tsoko
U(j-j Tsoko zhinji dzinoyedzesera 7iro Kinoita
vanhu, dzinovona ma6asa anoita Danhu,
dzinopota nadzo dziciyedzesera dziciitauo.
Tsoko yakavona vapxere vacipinda muci-
koro, yakapindavo nayo iciuateuera. Yaka-
pinda yakarona vapxere oakagara papigaro,
nayo yakagara kunaico ; vapxere Dakatora
mabuku, nayo yakatora rimie. Vapxere
vakazurura mabuku, nayoro yakazururavo
j sevapxere. Uese vakaoamba kumamata,
nayo yakavamba kumamata. Kwakati m ja-
na mumire wakavamba kuipotsera ggebuku,
kCv nayovo yakapotsera agebuku. Kwakati
mgana mumnje wakaipfuwa muswe wayo,
nayo yakadzoka icimupfuwa ijgebvudzi,
S 10


yakapfuwa lgesimba. Uyo miana wakace-
mera name kuti namu6atsire. Kwakaruya
mudzidzisi wakamuBatsira.
Vamie vapxere nakati tese, Irone, iro-
ve "; oamlje nakati "Inuraye, inuraye."
Mudzidzisi wakati Kwete tsoko iri kuye-
dzesera imrji. Kudayi imgi mrjagga mjaka-
naka, nayono iggadayi yakanaka kunemgi
miese." Tsoko yakatiza, iciti: Handica-
zopindite mucita cenapxere nasakanaka ne-
kushata kudaro." -j'' 'tf
MIBVUNZO.
Tsoko dzinoyedzesera nanhu senyi?
Tsoko yakayendepi mumiUe musi ?
Cinyi ico yakaita?
Mumrie wenapxere wakaitenyi kunaiyo ?
Tsokonoo yakaitenyiko kune mupxere ?
Uapxere nese oakatinyi ?
Mudzidzisi wakatinyi ?


CIDZIDZO 10.
KAMERA.
Kushamisa Mazuna
Mvura Kutondera
Kunoneka Kuqika
Kamera Kuwanwa
Iyi mhuka inoshamisa rjgekumgra mvura
zhinji rigegguva imje cete, iciBatsirwa ma-
zuna mazhinji ndiyo. Iyi mvura inopinda
munhumbi mrjayo mune tima6urimafuri
apo inogara iyi mvura, inogara mazuna ma-
zhinji yakanaka, kana yanyafa iyi mvura

inogara yakanaka. Muno'onekwa ruvara
rutema muneiyi mvura. Asi iyi mvura
inogara iri tsene. Dgeimie gguva kwakati
kamera yakafa ; mazuwa mazhinji akapfu-
mura, gumi remazuva nemayiri, iyo mvura
, yakawanwa icabvira kunaka kumija. Asi
Skamera inomria mvura magalloni anopinda
makumi mayiri rjgeggui a imgeyo. Kwaka-
nzi jgedzimge rIguia vanhu nakairge vacifa-
mbla rwe"do kugwejga kusine mvura. Kuti
Datambudzika q-ikushaya mvura naka6aya
kamera imje kuti vawane mvura yekumja
munhumbu yayo, neka6atsirwa ndiyo.
Ze kamera inodya icitseggesa ;iro zizhinji,
seto dzinoita dzimije mhuka. Asi kamera
haimiriBa kuti yana kufamba kuti idye, asi
inokotamisa mutsipa wayo murefu icifamba
icidya iZo zinoiga ziri pedyo negwanza iriku-
famba. Kamera hadzineti kunyika dzino-
pisa, nekunyika dzine jeca. Muneidzo nyika
dzimrie mhuka dzisiigakwanisi kuqika dza-
katakura mitoro. Tino-ona kuti Mijari
wakagadzirira oanhu iyi mhuka inooa6a-
tsira kugweiga.
MIBVUNZO.
Kamera inokwanisa here kurega kumqa
mvura mazuma mazhinji ?
Vanhu vanoitenyi kugweqga kuti nashaya
mvura ?
Kamera inofamba yakatakura munyika dza-
kadini ?
Tinonona senyi izi ?

CIDZIDZO 11.


MBUDZI YAKARARADZA.
Mhamba Musuggo
Muridzi Kupfuwirwa
Kuciruka Kucenjedzwa
Musuio Kunyeigera
Mumje munhu wakaige ari mumji neci-
radza cemhamba. Wakaiage ane mbudzi yake
yaikage yakarooedza kumutevera apo ano-
famba. Kwakati qgerimge zuoa mbudzi ya-
kamutevera akapinda mukandini. Muridzi
wayo wakainyeggera kuti imie tnhamba.
Masure mezi mbudzi yakararadza kwa:o,
yaka'oamba kutamba mukandini neku-anda
pasi pematafura nekucirukira pamsoro pe-
matafura icii6anhira 'pasi, 'anhu oakaUjge
varimo vakavamba kunakidzwa ndiyo, maka-
seka kwago vese vamrji. Ndito~o uese va-
mgi Dakati, Shamiari, unavuyate nembu-
dzi yako, maggwana tizonakidzwaze ndiyo."
Uakamuteta kwago uyo muridzi wembudzi
kuti Dazosekage nekunakidzwa. lye wakati
"Eyani."
Recimaggwana muridzi wembudzi waka-
daidza mbudzi yake, yakayenda naye ika-
dzimara ikagika pamusu-o wekandini ;
"amii nese .akawamba kuifarira ggekuqika
kwayo. Asi muridzi wakayedza kuipinza
mukandini. Asi mbudzi yakaramba kupi-
nda muiyo umba, wakayedza kuinyeigera
qjgeciggwa yakaramba kupinda. Wakaye-
dza kuiro-a, iyo yakaramba. Dgekuti iyo
yakaljge isikacadi ku6atwate igemhamba.

Asi iyo mbudzi kana yakagge isikakwanisi
kutaura, asi mupfuggwa dzayo yakalge iri
kureva kuti: "Kwete ini ndinoda kugara
kunze. Dgekuti kuti ndicipinda umo ndi-
norunziry qgemhamba." Iyo mbudzi ya-
kap5ndura muridzi wayo nevamgje vazhinji
kuti varege kuraradza rjgemhamba. Ua-
pxere, cenjerayi sembudzi yakaregera mha-
mba.
MIBVUNZO
Mbudzi yakatevera munhu aciyendepi ?
Yakapiweyiko uko ?
Yakaitenyi apo yakajge yararadza?
Yakadini rgekudzokera kukandini ?
Dgekuramba kwayo kupinda mukandini
yakawadzidzisenyiko ?


CIDZIDZO 12.
DGURUDE.


Kupinda
Kudyisa
Dguruve
Kusimbisa


Tqina
Dgekuti
Usina
Wakagipa


Mumie munhu wakataura nemupxere
wake aciti : Uapxere -amije '~anofanana
negjgurune senyi ? Mupxere wakapindura
aciti, Uanofanana nayo jgekusaita Basa."
Ba6a wakatige Dgurune inofanana neva-
pxere senyi ? Mupxere wakapindurage
aciti Uapxere vanorara nekudya cete."
Ba6a wakabvuma aciti Wataura idi :ino."
Uyo munhu wakabvunzage mupxere wake

aciti : inopano, ndiuudze kuti uyo une-
tsina neunyope nekudyisa, ndoupi ? Al t, f
Mupxere wakati Handiziui." Ba6a wa-
kati "' Zino ndicakunudza. Mupxere unetqi-
na ndiye unofanana nerigurune ; wakafanira
kusamba. Mupxere uneunyope wakafanana
negguruue ; wakafanira kuBata ma6asa. Ze
mupxere unodyisa wakafanana nelgurune,
ndito mupxere wakafanira kudya Zishoma
asikagimbirirwi. Asi tguruDe inoita 7ese iti
haiziui ciro6a. Imtji oapxere munozina
7iro, sambanyi, 6atanyi ma6asa, idyanyi
Kishoma ggekuti munozi-a Kiro kupinda
lgurude." .- .
MIBVUNZO .-
Uapxere -anofanana neiguruue senyi ? 1)- k
Uapxere vaneunyope takafanira kupiwa ku-
dya kuzhinji kuti noaimbirirwe here ?
Dgenyi vapxere vari nane kupinda rguruoe ?

CIDZIDZO 13.
KUTATURA KWENYUNDO NEMBAMBO.
Mbambo Hunde
Nyundo Mukati
Kupindura Zakadaro
cdanda Kutsemura
Mbambo yakataura nenyundo, ikati :
"Rega kundirova 7akadaro igekuti uri ku-
nditsemura musoro." Nyundo yakapindura sp
ikati, "Kuti ndikarega kukurova kwaoo,
hauggapindi mudanda Mbambo yakati
" Ndirege ndigere apo ndiri. Handidi kupi-

nda mudanda." Nyundo yakati, "Wakaiti-
rwenyiko ? Mbambo yakauamba kupi-
ndura nekuzina Ndakaitirwa kuti ndioonese
ulgwaru hwangu kune muiti waggu uyo
wakandigadzira." Nyundo yakapindura iciti
"Hunde nonisa kuxjgwara kwaka ; asi iwe
wa kagadzirirwa kuti uite Basa. Usape
neunyope. Kuti usijgarohwi haugga6ati
Ta-kc 6asa nepaduku. Gashira ici ne ici, pinda
- unyarare umo."
MIBVUNZO.
Mbambo yakatinyi kunenyundo?
Nyundo yakatinyi kunembambo ?
Mbambo yakati yakaitirwenyi ?
Nyundo yakapindura ggekutinyiko ?


CIDZIDZO 14.

MUPXERE WAKDGE ANE UNE UNYOPE.
Pamije Mupxere
Musi Biza
Nyuci Ciggwa
Dgurune Citsaki
Kwakairge kune mupxere wakajge asaka-
ggwara6a pakukura kwake. Asi kuggwara
kwake, kwakaige kucifanana nekwemupxere
mudukuduku. Ba6a wake namai nakamu-
tumira kucikoro. Mumie musi wakafuma
marggwanani zanu ra6udfa, shiri dzicirira
mumiti, asi uyo mupxere wakada kutamba
hake kune kuyenda kucikoro. Wakavona
nyuci icimbururuka, icimhara pamsoro pe-
1K.I 16

maruua, wakati Iwe nyuci yakanakisa,
tuya titambe tese."
Nyuci yakati. "Kwete! Handidi kuma
neunyope, ndakafanira kuwugganidza muto
wemaruma ndiite uci." Mupxere wakaso-
ggana neimbga, wakati: Imbga, haudi
kutamba here ? Imbga yakati Kwete6a !
Handidi kuia neunyope, ndiri kudzirjga
lgurune mumunda wedu." Mupxere waka-
oona shiri patsapi icifoma Ziyo. Mupxere
wakati "Shiri haugj aiuyi here titambe
hedu pano ? Shiri yakati Kwete Handi-
di kuoa neunyope, ndiri kuda kumaka citsaki
caigu igeuswa nemvere dzehwai."
Shiri yakambururuka iciyenda. Mupxere
wakavona biza, wakati Biza, hauggaauyi
here titambe hedu ? Biza rakati Kwete !
Handidi kuva neunyope, ndakafanira kuye-
nda ndindorima munda kuti tenzi waijgu
azo-e nembesa nekunona tinyo gekuzokanya
cijgwa." Mupxere 7ino wakafuiga kuti,
"Nyaggwisa hapana ciro cinoita unyope,
nevapxere vasaite unyope." Zino mupxere
wakauamba kutizira aciyenda kucikoro ige-
simba.
Wakagika akadzidza 7akanaka kwaZo ne-
kucama. Uyo mupxere wakadzidziswa Basa
rale egeZisikwa, akariita. Mijese oapxere,
Batanyi henyu maBasa igekucama seuyu
mupxere.
MIBVUNZO.
Uyo mupxere wakajge akadini ?
Va6ari wake 'akajge oamutumirepi ?
Uyu mupxere panzira wakagge acidenyi .
17

Mupxere wakatinyi kune nyuci ?
Nyuci yakatinyi kunaiye ?
Imbga yakatinyi igekutamba ?
Shiri yakatinyiko ?
Mupxere wakazoitenyiko ?


CIDZIDZO 15.
URUMBU.

Mupxere Kunyora
Cikoro Urumbu
Tsamba Makumbo
Kuceigeta Cigaro

Ndakambovona mnana aciyenda kucikoro,
ane manoko anetsina, nehope isakasambga
nebuku rinetsina nekushata. Asi handisati
ndanzwa miana wakadaro anofunda akana-
ka, ndinoziua 7akanaka kuti hapana munhu
aggada kumutarisa. Miana unodzidza waka-
fanira kuma neurumbu, kusamba hope ne-
manoko asati apinda mucikoro. Dgaaigwa-
rire lgekucejgeta nhumbi dzake nemabuku
aketirege kuita tana; 7e adcisekuti umba yeku-
dzidzira isave nemarara. Kana anebuku
rekunyora, igaaigwarire kuti rirege kuna
nemaiara matema. Dgaaceigete mapepa
trI ese ebuku kuti arege kupetana senzene
..". dzeimbga. Asi mapepa ngaagare Zakanaka
asakapetana. Mnana ane urumbu anogara
akacena nemakumbo ake, ze haapfiri mate
nhando mucikoro kana mudzimba, Ze haa-
tsiki pamsoro pecigaro. NdiZoZo napxere
18

vose vakafanira kusamba hope nemakumbo
mazuva ese iasati vayenda kucikoro.
MIBVUNZO.
Kunonzinyi jgevana vanovuya kucikoro va-
netqina ?
Uapxere ,ese avo vane urumbu 'anoitenyiko
misi yese ?
Vagrgacenjera kuti oaitenyi ?


CIDZIDZO 16.

MUSI WESONDO.
Musi Kuyimba
Kutamba Shamijari
Kuteerera Kugara
Musi weSondo wagika, musi waMijari,
rgatirege ma6asa ese nekutamba. Tifumire
kusamba, tipfeke nhumbi dzisine tqina, ti-
yende kuCeci, kuti tapinda mukati tinyarare
kwago. Kuti varipo vanhu ranegjge vaci-
taura rigenyaya dzenyika kana dzepasi,
igatirege kuoateerera, asi titeerere masoko
akanaka aMijari, tidzidze mitemo yake.
Dgatinyarare kwago, apo tiri kunzwa mazwi
aMrjari. Dgakupere kuseka nekutaura, kuti
kuri kuravurwa ; tiyimbe kuti kwaa kui- t
mbga ; tinamate iJgemrioyo. Dgekuti Mrjari
haadi aio wanorerusa musi wake. Kuti
kunombera kwapera jgatiyende takanyarara
munzira. Dgatitaure rJgeiro i4o tanzwa
nekuyedza kuticerjgeta. Kuti taqika kumu-
sha, tioudze shamiari dzed'u qgeigi tadzidzi-

swa ggemasoko akanaka, kuti mumasure
mekufa kwedu Miari azotigashire kudegga.
MIBVUNZO.
Tiggaregenyi rjgemusi weSondo ?
Tiqgaitenyi ?
Tigjgataura igeeironyi ?
Takafanira kuitenyi muumba yaMijari ?
Tigganamate senyi ?
Til3gaite senyi mukuyenda kwedu neku-
dzoka kwedu ?


CIDZIDZO 17.
TAURA Id'I.


Idi
Kupamhidzira


Kumuitira
Manyepo


Kuti ucitaura igeciro ico unegge warona,
neciro unegge wanzwa, taura 7akanaka sego
'.'-. warona, sego wanzwa. Usapagidze igepa-
mge, ze usapamhidzire. Usapamhidzire
hako mazwi emusoro wako. Usanyepere
kuti :ipfupikire, kuti pamije nyaya ite yaka-
naka. Pamrie ukaiga wakagganwa nyaya
yako, Kakanaka kutaura kuti "Ndakagga-
nwa."
Dgekuti wanhu ianofa idi, -anhu havadi
manyepo. Kuti ucitaura nekukurukura ne-
munhu igeciro ico unozoda kumupa kana
kuzomuitira, uciti, "Ndinokuitira ici ciro,"
kuti ucizorega kuciita, nepo unesimba reku-
ciita, wanyepa. Nditooo ndiani aigardawira
kunewe, kana %ese Ko unozotaura ? Kuti
munhu atadza, asapokane kana acitya kuro-

hwa ; kuti ucisu-a lgesewatadza ndito yedza
ku7irega. Uanhu oanokuitira tsitsi hataca-
zokutsamjiriia, ze havaca cazokuroavi6a. Ua-
nokudisa igekuti uri kutaura idi, nadatire
kunewe mukutaura kwako.
MIBVUNZO.
Munhu aijgataure senyiko nyaya ?
Kuti akarjganwa rutioi rwenyaya wakafanira
kutinyiko ?
Kuti munhu atsidza kupa ciro kana kuitira
munhu ciro wakafanira kuitenyiko ?
Kuti munhu atadza igeciro, wakafanira
kuitenyiko ?


CIDZIDZO 18.
VZIZI NERUKODZI.
Bofu Kunyenyemera
Usiku Rukodzi
Zizi Rutsuku
Munhu asina ujgwaru unofanana neBofu
mumnJoyo wake. Zizi rinogona kuwona usi-
ku, asi rukodzi runodisa kupenya kwesikati.
Zizi rinotarisa 1rgekunyenyemera. Uamije
igekunajgisa kwaro wanoti rakacenjera ne-
kutggwara. Dgeimije ijguua zizi rakasa-
Slgana nerukodzi, rakadayidzira riciti ;
" Uuya tigare tese, ndikudzidzise kuirgwara.
Rukodzi rwakati : NdinoBata Basa renyiko
kunewe ? Zizi rakati : "Unodzidza kuta-
risa ggekuigwara, Ze unodisa dima ucioe-
3ga kupenya." Rukodzi rwakati : ino
kuno6atsirenyi kuita iti ?" Zizi rakati,
21

" Uanhu rese Danokuremedza, neshiri dzese
dzinokutya."
Rukodzi rwakati, "Handidaoiri ggeio
igekuti 6a6a waqgu unogara pakupenya
misi yese. Unodayidzwa kuzi ndishe we-
shiri, iwe zizi murombo unoremedzwa ige
maBofu Basi, akafanana newe." Uapxere
vanodisa kudzidza, ndivo wanova madzishe
matqa, asi avo iapxere ianoda kuita unyope
nekusada kuziva ciro oanofanana nezitzi.
MIBVUNZO.
Munhu usiggadi kudzidza unoyenzana nenyi?
Zizi mumiUe musi rakatinyi kune rukodzi ?
Rukozi rwakapindura rucitinyi ?
Uapxere ianofanana senyi neidzi shiri ?

CIDZIDZO 19.
MUSIKANA WAKABA FOFO
Fofo Kutambudzika
Musikana Kusafugga
Ufu MIoyo
Mahwe Kusuoa
Uapxere, ndinomuoudza nyaya yediko
ijgemusikana. Io akarjge akura wakaouya
kune ino nyika, asi uyu musikana wakaBe-
rekerwa munyika yeAmerika. Aciri miana
muduku wakadzidza mucikoro pamrie ne-a-
mrie vapxere. Kwakati ijgemumrje musi,
-oakaige oacitamba "Mamhuza wakati,
" Dgativake citofu rigemahwe." Vakaciga-
dzira, wakapedza. I7o oakagge vacipedza
citofu, wakati Dgatikanye ciggwa." Io


vakajge vaqika kumusha kwaro vakaku-
mbira ufu kune radzimai vavo, uakapiwa.
Io vakadzokera kumamhuza, vakashaya
mgoto wekupfutsa mucitofu cavo. Uakaye-
nda kuna mufundisi wavo vacimukumbira
fofo. lye vakaramba kuvapa. Uakatambu-
dzika kwago. Uakataura pacavo igekuwere- -'"
wedza, vaciti, "Uyu mudzidzisi wakaipa
kwapo." Uakati, Dgatipinde mumba make
tiBe mioto asiggavoni." Dakapinda vari
vatatu rakatora fofo, muti mumie mumre.
Uakapfutsa mjoto mucitofu. Asi vakagge
vane harura rese nekutya kutonekwa. Asi
ciggwa cakataa haoasakacifuijga6a ggekutya
neharura, gjgekuti aakagge va6a fofo. Va-
katora fofo yakagge yasara muhomie. Asi
mumre wakaiamba kusura, aciti, "Ndiri
mbava." Garegare wakadayidzwa mumba,
ane harura ggeiyofofo, yakajge iri muhomije
yake. Wakati, "Pamije ndicavonwa ndine
fofo iyi." Wakayenda akaisa iyo fofo pafafi-
tera, aciyenda hake ari kutambudzika 7ikuru
nekusuoa. Wakagara acirajgarira mumio-
yo wake ijgeiyo fofo akagge a6a. Asi mijoyo
wake wakamutudza kuti Ito waita, Mijari
wagivona." Kana nepo akagge arara manhe-
ru wakatondera mhoga iyo akaijge aita,
wakashaya nzira aggadzokisa fofo ndiyo,
asiggatonwi jgemunhu. Dgeayo mazuwa
ese uyo musikana wakatambudzika, asi
mumasure mezo wakayenda akatorage iyo
fofo kubva pafafitera, akayisa patafura re-
mudzidzisi. Asi muupenyu hwake hwese
hasakakagganwa ici citadzo cekuti munhu


uno6a unotambudzika mumioyo wake pa-
msana pekuti a6a ciro.
MIBVONZO
Mumie musi uasikana makaitenyi ?
Uakapiwenyi igemadzimai ?
Uasikana oakashayenyiko ?
Uakavona fofo senyiko ?
Dgenyi cijgwa cakatga ?


CIDZIDZO 20.
GUDGUUU NEKODO
Icidyiwa Kupunyuka
Gugiguu Kutendera
Kunyeggera Cenjera
Rakamhara Mapapiro
'I Mumrje musi Guiguuu rakapinda mumba
-" rika6a nyama, rika6uca 'nayo pamuromo,
rakamhara pamuti, rikagara apo, rikata-
mba kuidya. Kwakati riri kudya, kwaka-
ika Kovo wakaciva kwago nyama iyo yaka-
rgge icidyiwa xjgeguigguu. KoDO wakayedza
kuitora ggezano nenzero. Kovo wakavamba
i,-- kunyeqgedza guiguou, aciti, Heyno shiri
yakanakisa kwago. A Mapapiro ayo akana-
kisa semhoani. Hapana shiri yakayenzana
nayo, kana mhoani inopfuourwa ndiyo.
Uonayi muuiri wayo! nemakumbo ayo aka-
nakisa kwago. Ewo ishe ndinoda kunona
kufamba kwako kuti kwakadini. Ndinofuiga
kuti unoziva kuita akanakisa. Imba, shiri
yakanakisa, ndifadzwe igeizwi rako."
24


Gugguou rakateerera 7ese i o 7akataurwa
neKo-no. Gugguiu rakauamba kutikudza
nekudada panhawani yemuti. Gugjguou
rakawamba kurira nekuita 6opoto, Hwa !
Hwa! ", riciyedza kuimba. Asi pakuzarura
kwaro muromo, nyama yakapunyuka ika-
gwira pasi ; kouo wakatizira, akanoiga iyo
nyama, akaitora, akapinda muguru, aciseka
gurgguou. Kuti iwe uciteuera 7ikuru kutu-
nhidzwa ige-oanhu unorasikirwa igenhumbi
dzako rigekucimbidza. Kutunhidzwa ciro
cine simba ; asi kutunhidzwa"c~ro- cakaipa
kwa7o, oanhu vazhinji oanokurirwa ndiko.
Tondera nekunatsa kufugga irgeGurjguou.
Cenjera kubva mukutunhidzwa kwakaipa.
MIBVUNZO
GugguDu rakaitenyiko ?
Kwakagikenyi pakarepo ?
Kodo wakagge acidenyiko ?
Wakayedza kuwana nyama igenziranyi?
Guguaou rakaitenyiko ?
Kouo wakaitenyiko ?
Tirigadzidzenyi jgeKi ?


CIDZIDZO 21.
MBAMBO NEcdANDA.


Dzakabviswa
7ataurwa
Mgoyo
Muranda


Mbambo
Kuudzwa
Kusimbisa
Mudzidzisi


Mupxere muduku wakaige akaipa kwago,
wakalge asikaiti igo aioudzwa qgevaBari


,i r
/,
~~.1'


7ake nemudzidzisi wake, igo vaimuudzira
kuti aite. Rimrje zuina Oa6a wake wakati
kunaiye, Uuya uyende neni." Wakamura-
tidza cdanda iro akarjge amisa mumunda
make. Ba6a wake wakati Parjguna dzese
apo uneige waita 7akaipa nekusateerera,
. ndinoronera mbambo apa pairi danda. Asi
paigguia dzese apo unoita ma6asa akanaka
nekuteerera ndinobvisa mbambo ndinoriga
ndarovera ggema6asa ako akaipa." Mu-
pxere haasakatondera jqgeigo 7akargge Zatau-
rwa ndiaBaa wake. Asi misi yese kuipa
kwake kwakanyanya kwago zuia jgezura.
Dgerimge zuoa wakayenda kumunda waka-
vona mbambo zhinji kwago dzakagge dzaro-
verwa pacranda jgepamsana pema6asa ake
ese akaipa. Wakashama kwago kunona
mbambo zhinji dzakadfaro, wakaiamba
kunyara kwago akati "Ndicayedza kuita
Kakanaka." Masure kwemamrie mazuva
wakayendate kumunda, akavona kuti mba-
mbo dzava shoma, dzakatjge dzabviswa.
Wakayedza rjgesimba rake rese kuita 7aka-
naka mukuita kwake kWese. Mumasure
megguoa ndefu B6aa wake wakamudayidza-
7e, wakamuratidza danda, dzese mbambo
dzakagge dzabviswa. BaBa wake wakafara
kwa;o, 6aBa wakaudza mijana wake kuti
"Ndinofara ggekuti wava mupxere waka-
naka nekuyedza kuita Kakarurama." Asi
pakutagga mupxere naye wakafarira ku-
nzwa Xese i7o Zakajge Kataurwa ndiBaBa
wake, asi garegare akavamba kusuoa.
Ba6a wake wakati. "Dgenyi usikafari.

Ndinoona kuti unodisa kuma mupxere wa-
kanaka." Mupxere wakati Hunde, ndino-
disa kuita 7akadaro. Asi mioyo wajgu uri
kusuma igekuti maronda embambo aripo
pad'anda apo pakagge pakaroverwa mbambo
Ndiri kunona kuti ndakagge ndiri mukoma-
na wakaipa kwago kana ndiciyedza Kino kuita
Zakarurama asi maronda etitadzo Kangu
aripo." 7akadaro kune vanoita 7akaipa ne-
nanyaigedzi ijgavapinduke, oatgake kuita
Kakanaka, oanosunuqgurwa, asi maronda
ezitadzo Kavo arimo mumijoyo yaoo. 7aka-
naka kuyedza kuita 7akarurama mazuva
ese, apo tinegge tiri aapxere neapo tara
nakuru kuti tirege kuva nemaronda mazhinji
seuyo mupxere wekare jgekuti Zitadzo zi-
noita munhu kuti arege kufara.
MIBVUNZO
Mupxere wakadini ?
Ba6a wake wakamunudzenyi ?
Mupxere wakaita senyi ?
Cinyi cakamuita anyare ?
Wakayedza kuitenyi measure meii ?
Ba6a wake wakatinyi apo mbambo dzaka-
bviswa ?
Mupxere wakatinyi ?
Tijgadzidzenyi jgeiii ?

CIDZIDZO 22.


UAVIMI NEMADZADGARADZIMU.
Kudzika Dgudu
Matag ga Dzaigaradzimu
Madginyi Kugashidza
Ndakagganwa Tsimbo
Kwakati ggemumqe musi kwakagika va-
nhu vagere padanga, uakavona shiri dzino-
nzi Madzinyi, dzicimbururuka jgecita.
Uakasimuka vacidzitenera. Kwakaige kune
varume nemajaha, takasimuka naishe wauo,
uakafamba kudakara vakayenda kure nemu-
sha wano, uaka6ata shiri idzo Dakarjge uaci-
dzirga. Manheru zuva radoka, oakatona
L s '1 mioto uciianikira, uakayenda kunaiwo.
Pekarepo Dva aika nakavona Bako, oakapi-
nda umo, uasiggazioi kuti jgeredzaijgara-
dzimu.
Uakadya shiri dzavo idzo vakagge va6ata,
,. tj akawaridza oakaoamba kurara. Kwakati
^- usiku kwakagika muridzi weumba, dzagga-
radzimu, ricibva kune mamie madzagga-
radzimu ; Mumba yaIgu muri kunuhwa
hwema hwevanhu! Mumba yaqgu muri
kunuhwa hwema hweranhu Mumba yaigu
muri kunuhwa hwema hwevanhu! Raka-
pinda mumba rikavona manhu takarara,
rikati :-" Nasi ndakomborerwa, ndinodya
7 uyu, ndicipukuta ngeuyu! Ndinodyage uyu,
ndicipukutaiYSjgeiu Ndinozogumisira ige-
makumbo macena igekuti anotsika mujeca.
Asi dzarigaradzimu rakafugga kundoda-
yidza vashamjari varo kutagga risati radya
28

avo vanhu. Rakayenda kundodayidza ma-
mge. Sare ava -oanhu vakamuka 'akatiza. 2,
Dakamuka oakatora ijgutdu dza o oakafa- s ,
mba igekucimbidza kwa-o. Kwakati oaa
kure kwago, ishe wavo wakati "He! He!
ndakagganwa igudu yaigu mumba muya
tabva." Ishe wakati "Ini ndodzokera
kundotora rjgudu yaiggu." Asi ishe waka-
siya a6ayira tqimbo yake pasi, aciti, "Kuti
mukavona iyi tsimbo yaputsika pasi isigga-
muki;e, munozioa kuti ndafa ; kuti ikara-
mba yakamira zivayi kuti ndiri mupenyu.
Asi kuti mucivona icitenheka nekuzuijguzika
zilanyi kuti ndiri kutiza nekutiza."
Ishe wakadzokera aciyenda kuumba ye-
dzarjgaradzumu. Wakagika madzaggara-
dzimu acilika mataoa muhari huru kwa7o,
akakomberedza coto. Ishe wakati kune
madzajggaradzimu, "Ndigashidzenyi igu-
du yaggu iyo ndakaiganwa umo." Madza-
Tjgaradzimu akati, Pinda, ugitorere hako.'
Ishe wakapinda nehwanda huru wakarova c C'J
hari iri pacoto ine matada. Matana ese
akaparadzika kwese kwese.
Madzagtgaradzimu akawamba kunoggera
matara. Ishe wakatora rjgudu yake, madza-
jgaradzimu aciri kunojgera matuva, wa-
katiza kwago aciyenda kune -amije ato
akatge asiya. Wakapona kubva mumadza-
rjgaradzimu, wakagika kune namie, takaye-
nda vese kumusha kwavo.
MIBVUNZO.
Danhu Pakatonenyi ?
Ndiani oakayenda kunodvima ?
c 29


VakaBikirepi nekudyirepi ?
Kwakapinda aniko apo makagge earara ?
Vakatinyiko ?
Ishe wakakaggenwenyiko ?
Apo akatevera jgudu yake wakaitenyi ?
Taura nyaya yese yekudzokera kwake.

CIDZIDZO 23.
DAVIMI.
Zikara d'indiigwe
Mqiya Kudzokera
Teerera Kuwerewedza
Mumie musi kwakasimuka manhu -ayiri,
vaciyenda kundovima. Kune iyo nyika kwa-
kagge kune Zikara zizhinji Kinodya ianhu.
Asi mumrje wakati, Shamijari, ini ndinotya
tinenge ticasagjgana nedikara, ndatona ma-
tsimba apo ;atsika nekucera." Asi mumje
wakati, "Usatye hakoBa kuti cikara cici-
Duya, tinoBatsirana, ticimira pamiepo tirege
kuparadzana. Ini ndiri munhu unesimba
kwago, ndinoshiijga gekare." Asi mumje
wakati, "Shamijari, teerera, cinyiko ico ciri
kudzooa kune iro tsoka riri pedyo nesu."
Kwakati'uyo wakagge aciti Ndinoshiijga "
wakacimbidza kukwira mumuti sekitsi, aka-
siya shamiari yake pasi ega uyo akaige
atsidzira kuti anomu6atsira kuti pfumvu
yaqika neico cikara. Mumie wake haasaka-
zoxa nesimba rekurwa necikara kana reku-
-v tizaio pariguna yepfunxmu. Asi wakaita zano
rekurara pasi sewafa wakanyarara akati
30

mgi, acifema kwadikwadi. Wakatarisika
sewafa akati rambaca.
Kwaka6uda pekarepo dindingwe rakaye-
nda kune uyo munhu wakarige arara pasi.
Asi uyo wakagge akwira mumuti wakatarisa
acitya nekudedera kwago. Rakasika dindi-
njgwe kune uyo wakarara pasi rakamufe-
mhedzefemhedza mu'iri xese. Asi iye wa-
karamba akati rambada nekuti mii sewafa.
Asi dindiigwe itsika yaro yekusadya ciro
cakafa cega. Rakamusiya ricifugga kuti
wakafa ega, rakadzokera mutsoka. Asi uyo
wakaige akwira mumuti wakadzika, ari
kunyara kwato, asi wakaaamba kutisimbisa
nekurasa nyadzi. Wakati, Iwe shamiari,
dindirigwe ratinyiko kunewe, i:o ragga rici-
kufemhedza nekuwerewedza munzeve dza-
ko ?" Iye wakagge akarara pasi wakati,
" Randipudza kuti usasimbire kunemunhu
ano itunhidza." Dgekuti uyo anotikudza
munhu anotya cete. Kuti pfumvu yaqika
anotiza. Asi uyo usiijgatitunhidzi ndiye
gaml. redi pagjguua yepfumvu.
MIBVUNZO.
A-o vanhu vairi wakait'enyiko ?
Vakataudzana jgenyi panzira ?
Uyo wakaige aciti haatyi6a wakaitenyi paku-
6uda kwedindijgwe ?
Mumrie wakaitenyi ?
d~indiggwe rakaitenyi kunaiye ?
Munhu wakati dindijgwe rakamuuudeznyi?

CIDZIDZO 24.


SHUMBA NOMURUUA.

Wakagwesha Mawere
Kunyaggira Cinhambge
Sanzu Kupindiridza

Mumrje munhu werudzi rweMuruua wa-
kaige acifamba rwendo ega kugweiga waka-
tenderuka mumasure akaaona kuti ariku-
teierwa jgeshumba. Asi munhu wakaye-
dza kufamba ggesimba kwaao. Nayo shu-
mba yakafambisawo ; asi munhu wakafunga
kuti iyi shumba inoda kuti suva ridoke izo-
muBata nekumudya. Nditogo wakafugge
kuti ajgaitenyi kuti aponise upenyu hwake ;
asi 7ino wakaita igekuggwara sego muca-
uona. Wakavona cikomo cine mawere rjge-
rumqe rutivi. Wakakwira apo pazihwe
jgekufara kwago, jgekuti wakavona kuti
shumba iri cinhambge, icifamba Kishoma
kana nepo yakagge irikumutevera muma-
/,/,&-;,,sure make. Asi uyo munhu wakagwesha
aciyenda pamberi zshoma, shumba isigga-
voni. Wakabvisa hanzu yake, akapfekisa muti
kana sanzu Zakatirasika semunhu, iye
acipinda paseri pezihwe.
Masure megguna shumba yakuvuya ici-
nyagira kwadi kwadi, iciyenda kune hanzu
inegge munhu. Shumba yakacirukira jge-
simba guru kwago, iciBata hanzu cete ;
shumba yakapindiridza ikawira kumawere
yakagirovera pamahwe pasi kwago jgemu-
soro ikafa. Asi uyo munhu wakasara ari

paBako, haasakakuadzwa6a. Fumire kwaye-
dza wakatora hanzu yake neggudu akayenda
kumusha kwake, akapona jgeiro zano.
MIBVUNZO
Shumba yakagge icidenyiko ?
Munhu wakaitenyiko ?
Shumba yakaitenyiko ?
Shumba yakafa senyiko ?
Munhu wakasara aripiko ?


CIDZIDZO 25.

KURAYIRA

Kupambadza Kupamhidzirwa
Murigava Kutyora
Zitsidzo Citsauko
Kuti ucitaura nemunhu mutarise kumaso
kwake. Ripira vese avo une miijgaoa yavo.
Bata Basa rako usapambadze mari. Ita
Zitsidzo Zishoma, usatyore ;itsidzo Zako.
Famba ne-anhu uakarurama kuti uanhu
oazotaure kuti newe wakarurama.
Kuti wayenda kundorara, fuiga igeeese
i7o waita pamusi uyo. Dzidza citsauko ce-
Baiburo misi yese. Kutairga tqaka umambo
hwaMgari nekunaka kwake. 7iro Kese 7ino-
pamhidzirwa kunewe. Dzidza kuremedza
roakuru. Ita minamato yako kutaijga
usati warara kana pakumuka usati wa6ata
Basa. Simbira mu6asa rako misi yese.

CIDZIDZO 26.


SGIWA NEGADA
Vunduka Rusijgatadzi
Ndanzwa Dgoro
Tizira Kunyaiga
Pfaci Pfuti

Kwakati ngemumije musi gaua rinenzara
w."- rakatenera igoro yeGiwa. Rakatevera rici-
nzwa hwema hweZiro ;akajge 7iri mukati
meigoro. Gava rakaoona kuti vanhu vese
Dakaqge oakagara igemberi kweigoro, ra-
kakwira ggemumasure meggoro, rikanona
S. \ pfaci ine mafuta. Rakayedza kudzikisa pfaci
kuibvisa muggoro. Asi simba raro-rakagge
risiggayenzani nepfaci inorema Zakadaro.
Gava rakanzwa shumba icirira kure, rikati-
zira kuyenda kundoidayidza. Rakagika rici-
wombera, riciti, E! Mambo! Imiji mune-
huro inodzooa, pasi rese ricivunduka neku-
tya. Imrii mune rushaya, rusiggatadzi pfu-
pa 7akadiniko, 6a6a ? Ndanzwa senyiko,
kuti imii mambo makwana jgenzara ? "
Shumba yakati : Shamriari yaqgu, huigu,
ndakwana nekupera ndiyo nzara. .Pamje
iwe uigandi6atsire ? "
Gava rakati, Hunde, ndanzwa kucema
kwenyu, ndaouya kuti ndikuoudzeni qgepfaci
ine mafuta iri muneiyo rgo-\yeGiwa, iyo
!k( muri kuuona apo. Nyaggirai jgemumasure
, ;-L kwayo, hamunoneki6a jgekuti uanhu vese
vari pamberi peggoro." Shumba yakaita
sego yakaudwa igekunyaigira, ikagika pa-

ngoro, ikakwira lgeseri kweigoro, ikawisa
pfaci yemafuta pasi. Kwakati shumba iri
kukanisa kuzurura pfaci, gaua rakatizira r
riciyenda kuneGiwa, ricidaidza riciti, Iwe
Giwa, dzika jgekuchimbidza nepfuti yako.
Hero 6enzi reshumba ra6a mafuta ako, riri-
kudya zino pano. Nditeuere ndinokuratidza
apo ayiswa." Giwa rakate-era gava. Gaua
rakanyaggarika, asi apo rakajgga ranyaijga- ""aJ,
rika, rakayenda kune shumba. Rakagika,
gava rikati, "E! Mambo, tizai muri kuvi-
mqa qgeGiwa, ririkubva igekumadokera,
asi imiji mambo Budai ggekumabvazuna."
Gaua ririkutaura izi ririkunyeggedza shu-
mba. Nyaggwa ririkutumira shumba apo
Giwa riri. Asi shumba yakanzwa harura
nekutya pfuti, ikatiza yakasatira muswe.
Asi Giwa rakanona shumba rikaidziq a rge- :u ,
kutizira kwago. Kwakati Giwa ririkudzigga
shumba, shumba irikutiza Giwa. Gawa ra-
kayenda kupfaci yemafuta, rikadya mafuta
rika7ifadza. Rakatora mamije mafuta rici-
zora musoro nemuuiri. Mafuta akasara
rakavigira uekumusha kwvaro, rikayenda.
Giwa rakadzoka kubva kundodziiga shu-
mba, rikatgaka pfaci rakaitona, kwasara
mafuta mashomashoma, Ke gaua rakasiya
rasagganisa nejeca. Asi Giwa rakavamba
kutishora riciti, Dgenyi ndabvuma kunye-
ggedzwa Zakadaro ? "
MIBVUNZO
Gaua mumqe musi rakateuerenyi ?
Gaua rakayenderenyi kune shumba ?
Gaua rakatinyi kunaiyo ?
35
Gaoa rakatinyi kune Giwa ?
Gava rakanyeggedza senyi shumba ?
Mafuta akaige ari mupfaci akazodyiwa
ndiani ?


CIDZIDZO 27.
KITSI NETSOKO.
Kupfuiwa Pamioto
Kufugga Rinopisa
Kurohwa Dgekudya
Kucfaidzwa Musikana
Mumrie mururlgu wakagge ane tsoko yake
yakagge yakapfuiwa, yakagjge icifambafa-
mba sembga. Asi wakagge ane imre mhuka
yakagge icinzi kitsi muumba yake. Asi tsoko
yake yakagge ine tsika zhinji idzo yakajge
iciita. Kwakati ggerimie zuua tsoko yaka-
,nona pacoto dima rakagocwa pamjoto,
yakaricina kwago, asi yakatadza kuri6ura
mucoto igekuyta kuti iggazotga iyo mbune.
Asi yakafuiga zano, yakaoona kitsi akarara
pasi. Yaka6ata maooko akitsi ige maooko
ayo mairi, kitsi aciBudisa nzara dzake dza-
kaBura dima mucoto ririkupisa. Ndigo tso-
ko yakadya iro cima, jgeku6atsirwa ige-
nzara dzakitsi. Asi kana nagino kuripo tsika
yekuti munhu, acida kuita Basa rakaipa
nekushata, anoda kuitirwa qgemumije mu-
nhu Basa iro rakaipa, kunonzi mucirulgu,
" Uri kundiita ruvoko rwakitsi." Zakadraro
oanhu 7akaipa oanoyedza kukurudzira ta-
mie vanhu kuti vaite mafasa akaipa. 7e

mumje mupxere wakaige acida ku6a shuka,
asi iye wakagge acitya kurohwa iye mbune.
Asi wakatuma musikana kuti ayende ando-
nokora Kishoma musaki ratenzi wake. Asi
musikana wakabvuma wakayenda kundoBa,
asi musikana waka6atawa ari ku6a, wakaro-
hwa kwazo. Ndito musikana wakaitwa
runoko rwakitsi. Zakaipa kwazo kuita
ma6asa akadaro.
MIBVUNZO.
Muruigu wakagge akapfuyenyi ?
Tsoko mumje musi yakaitenyi kunekitsi ?
Ndivudze ggenyaya yemusikana nemukoma-
na ?

CIDZIDZO 28.

BERE NEHWAI.
Kudziya Hwai
Bere Nharo
Mumvura Varume
Manyepo Kusunuggura
Kwataki igemumje musi, kucipisa, 6ere
nehwai Zakayenda kundomia mvura parwizi
pagguta imieyo. Iyo mvura yerwizi yaka-
ige yakanaka kwago nejeca rakanaka. Bere
rakamira ggekumsoro kunobva mvura ;
hwai yakamira mumvura jgezasi kure ne-
6ere. Asi Bere rakadisa kuraoira nyama
yehwai; saka 6ere rakaoamba kumutsa
nharo nehwai ; Bere rakati kune hwai, Iwe,
Mudyiwa Ugenyi ucitsika mvura iyo ndiri
kuda kumia ? 7e uri lkuvundura mvura,

igenyi uciita akadaro ? Hwai yakapindu-
ra igekupfata iciti, "Kwete, ishe ; igekuti
mvura iri kuerera icibva kunewe, iciouya
kuneni." Bere rakati Hazina mhoga, kana
mvura icibva kunene, iwe uri kupeiga. 7e
gore rakapera wakagge ucindicera kwazo."
Hwai yakati, "Kwete, ishe, handizizini8ia
tese iro uri kutaura, jgekuti gore rakapera
ndakagge ndisati nda6arwa6a ini." Bere
rakati "Hunde! Asi 6aBa wako wakandi-
cera, asi Kese iti Kinoripirwa ndiwe mijana
wake." Rakati riri kutaura ito, Bere raka-
pukira kune hwai, rakai6ata rikairuma ikafa,
rikaidya. Uakadaro Danhu vakaipa oano-
tyaka nzero nezano rekuti vakuadze vanhu
vasina mhoaa kana uasina ca vakaita6a.
MIBVUNZO.
Bere nehwai zakasaiganepiko ?
Bere rakatinyi kune hwai ?
Hwai yakapindura senyi ?
Bere rakadini ?
Ndiani wanoyenzana neiro Bere ?


CIDZIDZO 29.
MASOKO MAcfUKU.
Vapxere Kuparadzika
Kutadza Kusunuigura
Kusaigana Kubvumirana
Kwakaige kune munhu wakaige ane vana
uake. Uakaige vacigara vaciitirana nharo
miazuua ese. Asi Ba6a wavo wakagge aci-
disa kuti Dabvumirane mugiro ese izo va-

noita. Misi yese wakayedza kuuatuka neku-
vanyaradza nekuwanyeigera kuti ?afadzane
nekubvumirana. Asi imo -akaramba oacipo-
kanidzana misi yese. Mumre music waka-
tema mbariro akadzisuiga gigga, wakati
kunaio, Uana oaigu, ndinocfa kuti mu-
tyore iri iqjga, muite majana mumrie ne-
mumire." Mumite wakasimuka akatagga
kutyora gigga rembariro ; wakayenda kuri-
tyora, akatadza. Mumjepe wakatora, aka-
yedza, naye wakatadza. Uakayenda vese asi
vakatadza. Ba6a wakasimuka akatora siijga
akasunuggura, akavapa vana take rumba-
riro rumrie igerumie, wakati Tyoranyi,"
oakadzityora igenyore. Ba6a oatvo wakati
"Muri kuoona here, vana vaigu ? Kuti
mucigara jgekunzwana nekubvumirana
nekukumbana, hamuzokurirwi r3gemunhu,
asi kuti mucigara igekupokanidzana neku-
paradzana, idi munoparadzika. 7akadcaro
kukumbana kune simba guru kwago.
Mfiiiime munhuu e wakaige ane vana vake
vatanhatu, wakaige acembera ; apo akaige
ava pedyo nekufa, wakacdayidza uana vake,
akati kunaiho, Uana aijgu Uonanyi ndaa
kumusiya, asi ziro Kese igo ndinazo, muno-
Zinona pasi mumunda waggu." Ndito Ba6a
apedza kutaura aya mazwi, wakafa. Ndi7oCo
-ana vakati, "Ba6a wakati pfuma yese
ndakauiga mumunda. Ndito rgatiyende
kundocera wese uyo munda pamje, tinovana
hari ine ndarama iyo akaoiga umo." Uaka-
yenda nemapadza oakacera nekucera mazuva
ese. Uakapedza munda wese, asi havasaka-

o ona ciroBa. Asi jgekucera uko munda uyo
,-.- wakanorera kwago, vakadzorjgera mapfunde
akamera Iakanaka, akabva Kakanaka.
Vakazadza maruta mazhinji, vakaoa neu-
pfuto. Asi avo iina vakavamba kuziua kuti
Ba6a wavo kana akagge anyafa wakasiya
a-adzidzisa cidzidzo cekurima. Lakavona
kuti oanhu wanowana ese qgekurima negi-
komborero Zinoauya rqgekurima 1gekucama.
MIBVUNZO.
Munhu wakaige acida kuti vana Dake
oaitenyi ?
Wakaxatudzenyi ?
Mumie munhu7e wakaoudzenyi nana oake ?
Wakaiadzidzisenyi tjgeio ?

CIDZIDZO 30.
MHERE YEMANYEPO.
Ku atsira Maharura
Cita Mauoko
Kunyeiggedza Kunyepa
Mumije musi mupxere wakaige acifudza
hwai, wakagifadza acitizira aciridza here,
aciti Rererererere oanhu we! Hwai dza-
pera ijgecikara Cita cevanhu cakatora uta
nemiseve nemapfumo, oakatizira kundo6a-
tsira uyo mupxere nehwai, oakagika saoj-
kitira ijgedziya nekuneta, asi mupxere wa-
S i-:aaaseka aciti. Kutamba haggu. Hakuna
S cirombo." Wakadaro kwalari kana katatu.
Iwakazoti rjgemumje musi kwakagika ci-
kara jgedi. Mupxere wakaridzage here


nekucema kwago, asi vanhu oakaseka izo
vakagge oanyeggedzwa ndiye kazhinji, ha-
vasakazopatikae iqgekucema kwake neku-
ridza kwake here. Cikara cakamuBata
cikamutsemura cikamudya. Pasina munhu
namumije wakaauya kuzomuBatsira nepa-
shoma. 7akadaro kuti munhu acigara aci-
nyepa nekunyeggedza, kana acizotaura idi
hapana acazomudauira. Ndito, oapxere,
tauranyi idi nhambge dzese kuti 'azomuda-
vira izo munotaura.
MIBVUNZO.
Mupxere wakanyeigedza senyi ?
Wakarajgwa senyi qgekunyepa kwake ?

CiIDZIDZO 31.
KUTAURA KWEZIRO.
Bomho Kufuridza
Kueredzwa Kutenheka
Kudzipurwa Kutinhira
Kwakati rjgemumrie musi, mhepo yaka-
vuvuta igesimba kwazo, pasi pakatenheka
Zinotyisa. r'ejga rakatinhira nekupeniya,
mheni inotyisa kwago. Asi kwakajge kune
muti wekare wakamira pedyo nerwizi.
Wakagge wapedza makore mazhinji kwaZo
uripo, wakaige wakurira matsanza nema-
jezi nedutu guru. Wakaige uci4inyindisa
iwo mbune kwajo, wakagikudza jge urefu
hwawo nesimba rawo. Asi jgemumle musi
dutu rinesimba rakaudz4pura nemidzi, wa-
kawira mumvura. Wakatorwa jgerwizi

wakaeredzwa ndiyo kudakara usike ku6o-
mho risine miti.
Mvura yakausiya mumatope pedyo nego-
mbe. Wakati uripo, wakatuigira mimje
miWidzi mumatope. Wakati "Ayiwa! iyi
Misambaiggwena yakapfava isina simba seni.
sdi- AsfTiyo-li5tipurwi sego ini ndakaitwa."
Misambaggwena yakapindura, iciti, Vona,
shamiari yangu huru! Isu hatitipurwi
ijgekuti tinotirereka riguva dzese." N'di-o6o
munhu wakafanira kutirereka kudzinara
ripfunure simba reuatoiggi. Musarwe neuyo
unesimba ricapfunura, mirira iro simba
ripfunure. Ndito wanhu aakafanira kutire-
reka semusambarigwena.
MIBVUNZO.
Muti wakaige wakamerepi?
Wakagige ucitiitenyi ?
Mhepo yakadini kunaiwo ?
Tiggadzidzenyi kunaiwo ?


CIDZIDZO 32.
NYAYA YEKUFA.
Cembere Kucemera
Huni Kuvamba
Rwavi Gwenjere
Kutakura Mucenje
Kwakati kare kare cembere yakaBuda ku-
ndowadza huni pagomo. Cembere yaka-
wadza huni ikasujga inga guru ; yakatakura
pamusoro, asi huni dzakarema kwago, ya-
kati, Ndo, ndo, ndo nadzo, asi nzira

yakajge iri refu, yakawamba kuneta. Ya-
katura pasi idzo huni kuzorora. Cembere
yakati, "Ayiwa idzi huni dzine makwati
dziri kurema ndiwo i Kufa, uya hako uin-di
ouraye jgekucimbidza." Dgeci Kufa kwa-
kaqika, kwakati, Wandidayidzirenyiko ? "
Cembere yakapindura iciti Ishe, ndakuda- f
yidzira kuti unditwige huni dzaqjgu idzi."
Asi cembere yakaigge yadzidza nyaya yekuti
MJari wakasika vanhu mviro mviro ; kwa- -,
kanzi Miari wakatuma rwavi akati' Yenda,
rwavi, undo-udze vunhu kuti ?anofa uIacimu-
ka." Asi rwavi wakafamba 7ishomanana
acinonoka munzira, wakafamba acidya mu-
cenje. Asi mumasure memo Miari waka-
timage gwenjere (soti) kutevera measure ba
merwavi kTiflindotaurira uanhu kuti ianofa
vacirova. Ndito gwenjere yakasimuka
ikatizira igekucimbidza kwago. Io gwe-
njere yakagika kune oanhu, yakati "Miari
wandituma kuti ndimutaurire kuti 7anhu
Danofa -acirova." Ndito gwenjere yakaci-
mbidza kudzokaze kuna Miari, ikati Nda-
,oaudza." Masure memo rwavi wakasika
kune oanhu aciti, Danhu ?ianofa vacimuka
Danhu oakapindura rwavi naciti. Ayiwa !
tanzwa ;ataurwa ndigwenjere. Yatioudza
kutagga kuti vanhu wanofa vacirova. Hati-
cadi kunzwa mazwi ako, iwe rwavi."
Ndito kufa kwakavuya igekunonoka kwa-
rwavi.
MIBVUNZO.
Cembere yakatinyi rgemumje musi ?
Cembere yakapindura icitinyi apo Kufa
kwakatge kwagika ?

Ndioudze ijgenyaya yerwavi ?
Ndioudze jgenyaya yegwenjere?
Iri idi here ?
Tinodzidzepi apo tino-ona kuti handi idi ?

CIDZIDZO 33.
NYAYA NHATU.
Mhuru Musi
Shumba Zana
Mhuka Nzero
Mbuu Kutseijga
Kwakati ggemumine musi mhuru nembudzi
nehwai neshumba, 7akasarjgana ;akayenda
kundovima 7akafata mhuka yakanaka.
Shumba yakaiwadza dimbu rjgedimbu ikaita
madimbu mana. Shumba yakati kune sha-
mqari dzayo, Uonayi shamgari dzaggu!
Ini ndinotora iyi nyama kutagga, igekuti
ndiri shumba, asi dimbu recipiri muno-
ndipa iniii mbune munozioa kuti ndiri
gamba; asi dimbu recitatu ndinoribvuta
gjgelsmba raigu guru kune imii miese ; asi
dimbu recina ndiri kuti hokoyo kune uyo
anori6ata kana kuridenha." 7akadaro shu-
mba yakatora mhuka 'yese Ndi;ooo oakadaro
vanhu vane mbayo kune ramje vanhu pa-
nyika zhinji.
Imije nyaya: Kwakati jgemumpe musi
Ziro zese Zemuuiri 7akasoigana kushora
nhumbu zakati Iwe nhumbu une unyope,
hau6ati 6asa asi kugashira cete izo unopiwa,
nekufadzwa ndioo ; asi isisu tino6ata Basa

mazuma ese kuti iwe nhumbu ufare hako."
7iro Zese 7akapajgana kuti Dgatirege Basa
tivone." Kutagga mavoko akaramba kuita
Gasa nekurega kutimba sadza. Kwecipiri
munwe yakaramba kuita Basa kana nemuro-
mo wakaramba kuzaruka kuti udye sadza.
Mazino akaramba kutsegga sadza nemuriuo.
Kwakapera mazuwa mashoma nhumbu
yakauamba kuziya Ijgenzara nemauoko aka-
pera simba. Gare gare 7iro Zese Temuoiri
zaka-amba kurona kuti nyaigwisa nhumbu
nayo ine 6asa kune maooko nemakumbo
neminwe nemuromo. Hapana ciro cakasi-
kwa ndiMrjari cisina 6asa, 7iro 7ese %ine
ma[asa ago. Hapana ciro ciggaBata Basa
cega kuti cimlje cisipo. Kunonzi Migari
Ba6a wakasika ianhu vese kuti oadane ne-
kuitirana maBasa akanaka murugaro rwaoo.
Imire nyaya : Mumije musi Bolga rakaoo-
na nyama iri mukati mrieumba-, asi musuno
wakagge wakapfigwa, ndizo rakayedza ku-
pinda mukati; gare gare rakatona Buri
igepacidziro, rakapinda rjgeapo. Rakadya
nyama kwa;o, gare gare rakada ku6uda asi
rakatadza jgekuti nhumbu yakarge yagutisa.
Ndito rakatadza ku6uda ; rakacema jgesi-
mba kwago. Asi rimie Borjga rakanzwa
kucema kwe 6ojga riri mukati mieumba,
asi Biogga rakaige riri kunze rakapa zano
iro riri mukati, kuti, "Cimborega kudya
kuti nhumbu iserere r ishoma, ndipo ujga-
gona kusuda." "mdi; o 6oDga riri mukati
rakatsanya kudya rakaonda Kishoma, nhu-
mbu yakaserera rikakwanisa kuBuda jge-

Buri iro rakambopinda ndiro. Ndizo iri soko
rinotidzidzisa kuti takafanira kudya Kishoma
mugiro zese kana kumia zishoma mukumga
kwese kuti tizokwanisa kuBuda mupfumvu
yekutimbirirwa nekuraradza.
MIBVUNZO.
Ndi-anani iakayenda kundovima ?
Ndiiudze rgenyaya yekuvima kwaoo ?
Tiggadzidzenyi rjgeiii ?
Nyaya yakateuera igeyenyiko ?
Nhejgo dzese dzemuairi dzakatinyi kune
nhumbu ?
Nhumbu yakatinyi ?
Cinyi cakaitika kune nheigo ?
Tinodzidzenyi ijgeiti ?

CIDZIDZO 34.
NYAYA YEDGWENA.
Rwizi Kapuka
Dgwena Kuggwara
Kupambara Ugamba
Mupfaci Kukurira
Munyika yecu ino kumusoro kweAfrika
kune rwizi rukuru zita rarwo ndiNile. Kwa-
kati ijgemumije musi kwakaBuda igwena
huru kwa;o muneurwo rwizi, iciyenda ku-
ndopambara kudya, yakaruma hwai nerjo-
mbe neeafudzi wadzo, nemufambi wakaige
acifamba rwendo rwake asijgaziDi yakamu-
tora. Uanhu vese oakatya kwago, hapana
munhu wakaige anesimba rekuivuraya.
Madzishe ese enyika akasajgana nevanhu
46

vazhinji, kundotaura jgeiyo jgwena, kuti
-agxgaite zanonyi rekui-uraya. Kwakati vari
kutaura apo padare kwakagika kapuka ka-
nonzi kovo, kakapinda mupfaci kakataura
karimo kune vanhu, kovo wakati, Sham-
jari dzaigu, muri kundioona ndiri pano pam-
beri penyu mrjese ndiri muduku kwago, asi
ndirgamuBatsire rgezano iro ndiigamupa
kana ndiri muduku hajgu, ndiijgafare fayi
mucinzwa io ndinomutudza mujgaBatsiri-
ka namaigwana. Kujgwara kunopfumura
ugamba hwese hwenyu, 7akanaka kukurira
mhandu dzenyu huru dziciri duku, Zakanaka
kukurira mhandu dzenyu dzisati dzaoa ne-
simba dzicakanyoro-aa. Dgekuti makaige
muciseka igwena iciri duku, isati yaia ne-
simba. Asi kuti yakura munoitiza mese
iuciitya kwaZo. Asi jgwena dzese dzino-
ndioejga ini korno, jgekuti dzinoti dzisati
dzaBuda mumazai ndinodya masai adzo ;
ndinodya makumi mashanu emazai jgezura
rimrne. Nditogo, shamiari dzajgu, mute-
'ere iZo ndamudzidzisa i)geici cikara. Tswa-
nyai Zese Ziciri mumazai, musarege kudaka-
ra 7ese 7ikure seiyo ajgwena, ijgekuti kuti
Zicikura Zicava nesimba, ndi o mucazota-
mbudzika kukurira mhandu yenyu seggwena
iyo." Ndito vanhu oakafanira kukurira
Kitadzo Zato iiciri Ziduku. Kuti aacirega
kukurira 7iciri idruku havazoZikwanisiBa.
Ze musayedze jgesimba renyu mega, kwete ;
asi kumbiranyi kuna Tenzi amuBatsire jge-
kuti, kuti simba renyu ricibva kunaiye,
munokurira mhandu dzenyu dzese.

MIBVUNZO.
Ruripi rwizi runonzi Nile ?
Dgwena yakacini ?
Vanhu uakaitenyi ?
Kovo wakavapa zanonyi ?
Tiqgakurire senyi Zitadzo ;edu ?


CIDZIDZO 35.
RUDGANO RWEMUKURA.
Cikara Kupinimidza
Tsoka Ku6atwa
Mhuru Mukura
Cizarira Ruigano
Kwakati cikara cicifamba mutsoka caka-
nzwa kucicema mhuru nyaigwa cakagge ca-
kateyiwa ndiyo. Cikara cakaenda apo pakaiga
pacicema mhuru, cakawana 6uri riri mupfaci
yecizarira. Cikara cakapinda mukati cicida
kuruma mhuru, cakakwidi6irwa mukati,
cizarira cakati d'uma Cikara cakadzi-
,irirwa mukati mecizarira, cakagara jguna
huru ciri mukati, cakatadza kuqika mberi
kwakaige kune mhuru. Cikara cakaoamba
kucema igenzara ciri mukati. Gare gare
kwakagika mukura acipfutura apo. Cikara
cakati kune mukura, Ndi6atsire undi6u-
dise muno." Kuti ndaku6udisa hauzondi-
,dyi here ? Cikara cakati, "Ayiwa Wati
ndijgadye munhu wandi6atsira here ? "
Mukura wakati, akanaka," wakainzwira
tsitsi igekucema kwayo. Mukura wakazu-
rura cizarira, shumba yaka6uda mukati,

yakapinimidza muswe iciti, "Iwe mukura
gadzirira rgekuti music wekufa kwako wa-
gika, ndaa kukudya ~ ino pano Mukura
wakacema kwazo aciti "Ayiwa, ndadini
kuti utaure 7akadaro ? Hausabviswa ndini
here apo wajga wakaSatwa? Shumba
yakapindura iciti, Hunde, idi iro uriku-
taura, asi itsika yedu yekudya munhu kuti
tamuwana. Ndipo neni handirgakuregiBa."
Asi mukura wakati, lyi mhoga iganatso-
toggwe padare, iro gava rjgaripindureno."
Ndito shumba yakabvuma kuti gava ripi-
ndureuo iyo nyaya. Gava rakati, "Ini
handinatsi kunzwa igo muri kutaura. Simu-
ka, iwe shumba, undiuonise apo wagga
wakaBatwa."
Dgedi shumba yakafadzwa igekupindura
kwega-a. Shumba yakasimuka ikayenda
pacizarira ikati, Ndipo apa ndaqga ndaka-
Batwa." Gava rakati kune mukura, "Za-
rura musuvo ; shumba ipinde mukati tiuo-
ne." Ndiqo mukura wakazarura musu7o,
shumba yakapindage, cakati d'uma,"
shumba yakava mukati;e umo. Yakagjge
ya6atwa, gaua rakasekerera, rakati kune
mukura, "Famba uyende, usazoBatsirepe
;iro Zinopegga nekushata." Uru rujgano
runotiratidza mioyo yedu isu vanhu kuti
hatigoni kutenda. Kuti ticitambudzika tino-
cema kuti tiBatsirwe ; asi kuti ta6atsirwa
Zapera ; tinocimbidza kukagganwa avo va-
kati6atsira paiguoa yenhamo, tinorega ku-
natenda qgemnjoyo yedu yese. 7imje tino-
uaBata Zakaipa avo vanogga tatiBatsira.

Nditogo Kakafanira kuIatenda ago makati-
6atsira nekuia6ata Kakanaka a-vo ioakatiitira
Xakanaka. UaBatenyi Kakanaka awo ?aano-
mudzidzisa izwi raMijari musakajgganwe
kuti Ianomunudza nzira inofiuda igepa6uri
iciyenda .muupenyu husirgagumi.
MIBVUNZO.
Cikara cakanzwenyi ?
Cikara cakaitenyi ?
KwakaBudenyi mupfaci ?
Shumba yakatinyi ?
Mukura wakatinyi ?
Shumba yakapindura icitinyi ?
Mukura wakatinyi pakupika kwegava ?
Gava rakadini ?
Gava rakatinyi kune mukura ?

CIDZIDZO 36.
NYAYA YEMUSUTHU NESHUMBA.
Musutu Gonzo
Mabiza Matomu
Shumba Pfuti
Kudaidza Maronda
Kudimbura Bombo
Mumije music musutu wakaBuda nevamiqe
vanhu kundovima. Uakagge vakataqa ma-
biza. Kwakati igekuqika kwavo ku6omho
guru, rakablge rine mhuka zhinji ; oakawona
shumba dzakarara pamubvuri wemuti.
Kwakati apo shumba dzakamuka, imqe
yemukono yakaparadzana nedzimtje, yaka-
ouya kuzosoggana nevanhu. Uasutu vese
50
vakadzika pamabiza, vakavamba kusuigira
mabiza pamuti ggematomu.
Uacifugga kumisa mabiza pakati pavo
neshumba kuti vanatse kutsitsikira pfuti
dzaao, oakamira seri kwemabiza ; vasati
oagadzirira shumba yemukono yakagika
ikaswendera kune rimpe biza, rakapatika
rikadimbura matomu, rikaputsa muridzi
waro pasi ; ese akapunyuka akatiza, kwaka-
tizaZe netanhu, asi kwakasara uyo wakagge
aputsika pasi, kwakati naye aciyedza kusi-
muka pasi atize, shumba yakagika yaka-
muputsira pasi. Kwakati munhu ari pasi
shumba yakamutsika paditi yakarara
pamusoro 'pake, yakamutsikirira pasi
rigesimba. Munhu wakawamba kunzwa
kuti shumba yakaqge. yaa kumutseiga,
akayedza kutitsikinura pasi peshumba.
Shumba yakawamba kumuBata mawoko ake
jgemuromo wayo, icivamba kumuruma
kubvira mugapxa kudzinara kuminwe. Asi
shumba yakagge isina shuqgu asi yakaige
icitamba hayo naye seto kitsi inoita icitamba
negonzo. Musutu wakadayidza 'vamne avo
akarjge afamba navo, ivo oakanzwa havo,
asi havasakavuya6a kuzomuBatsira. Waka-
yedza kusimudza musoro kuti aridze here
igesimba, shumba yakapinza musoro wake
wese mukanwa, asi yakabvisa 3goani cete,
mazino akaBaya isoma kunyama yemusoro.
Asi shumba yakavamba kunanta, ropa raka-
gge raoa ku6uda muruvoko rwemunhu.
Shumba yakawamba kufemha matama ake
kuiga seiri kuda kumudya. Munhu 7ino

wakauamba kutondera ndiMiari kuti uripo
agigamu6atsire nekumuponisa. Nditogo
munhu wakaoamba kunamata kuna Mirari
kuti Mjari amuponise kubva kune shumba
kuti isingamudye. Kwakati ari kunamatashu
mba yakatenderuka ikarigga rumie rutiui.
Asi munhu wakanona kuti shumba yarigga
rumie rutivi wakayedza kupunyuka. Asi
shumba yakamuruma rgesimba kashoma.
Munhu wakanamatage igesimba kuna-
Mriari. Asi Miari wakanzwa kucema kwake.
Pekarepo shumba yakarega munhu ikamu-
siya icibva yayenda hayo isina munhu wai-
dzigga. Munhu wakasara akasimuka aka-
tora pfuti yake. Wakafamba acigipfuwa ku-
cfakara asike kune uamje nake, aio nakarge
oafugga kuti wafa. Uamje nake oakamuto-
ra, oakamukwidza pabiza rake igekufara,
Dakagika naye kumusha kwavo, Dakamusuka
maronda ake, akapona. Ndito iri soko rino-
tidzidzisa kuti munamato ciro cikuru kwago.
MIBVUNZO.
Mumie musutu wakacfini ?
Uakarjge uaciitenyi pa6omho ?
Mabiza nevanhu uakadini ?
Mqari wakanzwa kunamata kwake here ?

CIDZIDZO 37.


MUFANA NIDZO.
Kutumira Dgetani
Mupfuri Makore
Kusuriga Kutumirwa
Mumje mambo wakatuma manhu kuti
ioandodayidze mumie weuanhu wake. Ma-
mbo wakati kunaiye, Basa rako igerenyi-
ko ? Munhu wakapindura Mambo, aciti,
"Basa raggu ndiri mupfuri weutare."
Mambo wakati akanaka, kuti uciziva
kupfura, yenda undondipfurire ggetani refu
dzakadati iti." Munhu wakasimuka akaye-
nda sekutaura kwamambo. Mupfuri waka-
pedza mrgedzi mizhinji asati apfura idzoqgeta
ni igekuti wakagge asiigatuswi maria yese
irguua wakagjge acipfura. Ndito mupfuri
wakapfura barasa reggetani, wakayenda
naro kunamambo. Wakagika akati, "Ma-
mbo, ndanuya neggetani." Mambo wakati,
" Ndaivona haigu, asi yenda unopamhidzira
imie refu kudari."
Haasakamupa ciro rjgeiro 6asa rake.
Mupfuri wakayendate akandopfura rjgetani
kupamhidzira, wakaitate refu kupinda yeku-
tajga. Wakavuyage kunamambo akati,
"Mambo ndawuya, hei jgetani." Mambo
wakati, "Yenda undopfure7e imie refu ku-
pinda iyi." Dguca dzese aiwunza
igetani, waioudzwa Kakacfaro kuti "Pfura
imje refu ." Kwakazoti pakugumisira
mambo wakagashira iyo jgetani. Mambo
wakati, "Mu6atenyi uyo mupfuri mumu-
53

suige makumbo nema voko ake ljgeiyi jge-
tani yake iyo akaZipfurira. Mumukande
mugomba rempjoto." Iro ndiro rakawa tuso
rake rekupfura ggetani. Asi iyi nyaya vamije
vanhu vanogara vacipamhidzira igetani
dzaro ljgemakore makumi mashanu, vaci-
rudzwa kuti "Yendanyi mundopamhidzi-
rate."
Ndiani uyo mambo? NdiSatani anogara
aci'udza varanda vake, vanhu wakaipa, kuti
uaite Zakaipa. Aya ndiwo ma6asa evaranda
7aakaipa. Mumie anopedza viki ari kurara-
dza, asi ari kupamhidzira ggetani dzake.
Rimije zuva anoshatirwa nekuveljga oamje
vanhu nekurwa. navo. Dgekuita igo ari
kupamhidzira igetani dzake. Mumrie musi
anotaura makuhwa nekuita Xisakafanira
kuita nezisakanaka ; ari kupamhidzira
jgetani dzake. Vanhu nanogara makore ma-
zhinji pasi pano, asi pakuguma Satani anoti,
"Mu atenyi mumusugjge makumbo nema-
voko mumukande mugomba remioto."
Dgekuti tuso regitema kufa. Ndizoao, va-
pxere, qugwaranyi murege kupamhidzira
jgetani dzaSatani. Asi kuti muciita zaka-
rurama munowana upenyu husijgagumi.
MIBVUNZO.
Ndiani mambo weiyi nyika ?
Mambo wakaudza munhu kuti ayitenyi ?
Mumasure memakore mazhinji mupfuri
wakapiwenyiko ?
Satani anoaapenyi aco wanomuitira ma6asa
ekunyajgadza ?
Mijari anovapenyi awo tanomunombera mu-
Zita raTenzi Jesu ?


CIDZIDZO 38.


UROYI PFUMO RASATANI.

Tsamba Mikono
7adzo Tsime
Uroyi Kudziya
Minda Zambara
Tsamba yaMiari inotidzidzisa jgendudzi
zhinji dzakarjge dzicinyajgadza dzikapara-
dwza jgetitema Zadzo, zakarige Zicizaridza
Mijari ane simba rese.
Ndudzi zhinji kwago dzakatambudzika
nokuparadzwa 1gepamsana peuroyi. Dga-
tifuige Zakanaka 1geuroyi. Hatishayi ku-
nona kuti uroyi mijana waani ? Tiggafana-
nidze jgemisha miiri yakagge yakawakwa
yakafanana ; vakagge vacicera mvura pa-
tsime rimijero, vacitamba pamie grgoma,
,acikokama nhimbe nekushamijaridzana.
Kwakati pekarepo, 7akawamba kusanzwana
nekuparadzana. Minda yemusha mumje
yakaramba kumera Ziyo, asi minda yemu-
mie musha yakamera kwazo neupfuto. Ze
ijombe dzemusha mumine uneupfuto dzaka-
Bereka matsiru cete. Asi ijombe dzemusha
unenzara dzaka6ereka mikono cete. Kwakai-
twa shanje ndivo oemusha waka6erekwa
mikono. Uakayenda kugarjga yehakata,
dzakaBata vanhu vemusha wakagge uneu-
pfuto. Ze kwakafa vahosi vashe vemusha
wakaigge unenzara. KwakaBuda hondo
yakayenda ikaruraya lvarume nevakadzi
vemusha wakarjge uneupfuto. Imo vakato-

rwa nenhumbi dzano dzakabvutwa ndioo
onemusha wakagge unenzara. Ndigo ano
ranhu uemusha uneupfuto takatonenyiko?
Asi -akatoigwa ndiMijari nemana oaoo.
Uese vanhu nenyika ino vanozima kuti tino-
taura nyaya yakafanana neyano. Hatigumi
jgekufananidza cete, asi tinotaura igo ta-
kaudzwa ndishe wemutema. Kwakaiti va-
rurjgu wasati ivaika munyika ino, kwakagge
kuna ishe wakajge anemusha wake patsime
remusha mukuru pasi kweKatyamba, kwa-
kati muzhizha kucidziya, hosha dzakawanda
kwakafa manhu wazhinji. Uanhu vakara-
mba kataura kuti Taroyiwa Taroyiwa "!
Mhoga yakaiswa padare. Uanhu oakapa-
lgana kuti Dgatitame, tinambe mumie
musha mutsa mucfoggo rekare." Hunde,
takabvumirana kuti kumakwe musha muta
apo. Zese iti Zakaitwa. Kwakacdayidzwa
ciremba kuti apijge musha mutga. Cire-
mba wakapedza kupigga musha, Ishe waka-
tuma vanhu makumi mairi kuti vayende
kutsoka kundotema sanzu remutara kuti
-azopfiga zambara ndiro. Ishe wakati
musha wekare ijgaupiswe jgemjoto.
Vakatama vese jgekufara naciyenda
kumusha mutga. Asi hanasakafara lguoa
ndefu. Uakarara usiku humie cete, rema-
iUgwana fume igombe yakafa mudaijga, oa-
kati "A! A! A! Mayiwe! TakaBata 6asa
zakadari! Ticiuaka musha mutsa, oaroyi
vatiteveraze." Kwakapera mazuoa matatu
kwakafate imije iombe. Kwakaoapo kutya
nekukajgairwa nejambga kune oanhu nese.

Asi vakadayidza rjarjga kuti inatse kuoona
kuti cinyi caita iti.. Dajga yakagika icipedza
mazuna mairi icikanda hakata. Gare gare
kwaka6atwa munhu mupfumi ane mutsa
weuyo musha mutsa. Dgekuti jgagga hadzi-
Bati munhu murombo asina ciro. Vanhu
vese nakati Une mhoga." Wakadyiwa
nhumbi dzake dzese nepfuma yake nemhuri
yake. Uanhu nakati, ino muroyi wafa
tinogara 7akanaka." Asi hagisakacaro6a.
Kwakapera mazuva matatu kwakafaze imqe
iombe, kwakafate yecina. Uakadayidzage
ljarjga. KwakaBatage mumie munhu mu-
pfumi. Vanhu nakati, ino tapedza 'aroyi,
tinonatsa kugara Zakanaka jgekuti tapedza
varoyi." Asi, kwete, iombe dzakaramba
dzicifa. KwakacdayidzwaZe igajga, yakaka-
ndaCe hakata dzayo, dzaka6ata mumje
munhu mupfumi wakapiswa iye nemana wake
kwakaparadzwa ropa zhinji.
Masure kwemazuoa mairi, ishe wakamira
pedyo necfaiga aciuereiga gombe. Wakano-
na rotmabira riciBudisa musoro pasanzu
rakapfiga dagga, rakaruma iombe yakagge
icipfunura. Ishe wakashama, akaBata
muromo, aciti "A! A! A! Mayiwe! Nya-
ngwa vanhu aaigu ndakaige ndicivauraya
nhando. Nyaigwa muroyi ironambira rape-
dza lombe." Wakaridza mere, Danhu viese
nakaujgana, 7akaponda rovambira, rakafa,
vakaripisa jgemioto. 7ino tiggaione kuti
kwakaBatsirenyi kuiuraya oanhu oazhinji
oasina mhoga pamusana petjgaga dzinonye-
pa, tinofuiga kuti miiya yeavo vakavuraya

vanhu vasina mhoga inotambudzika ijgepa-
msana pe7itema zavo ekuaerjga vamrae
nekuouraya uapfumi ggekuciia pfuma dzao.
Uanhu, cenjeranyi kuti musiggatauri kazhi-
nji rjgenyaya yemuroyi, ciro cakaipa kwago.
MIBVUNZO.
Tsamba yaMijari inotiudzenyi ?
Uroyi huri miana waani ?
Tadzidzenyi ijgeminda nerjombe ?
Kwakaurawa ani pauyo musha ?
Daru~igu uasati vasika munyika ino wanhu
netamambo i3enatema oakaige vacitenyi?
Apo ijarjga dzaiposa dzaiSata uanhu 'akadini ?
Idzo gagiga dzaka6atsira here Damambo ue-
kare ?
Ndiani wakazo-oona rovambira ?
Zino 7anhu 'akagge uaciurairwenyi ?

CIDZIDZO 39.
KUBATSIRANA.
Mufambi Cando
Cakanyanya Kunyujgguruka
Kudziyirwa Kukambairwa
Kuvuvuta Mapfupa
Mufambi wakawana kudirika kwecero ari
pamsoro pegomo refu. Cando cakanyanya
kwaZo, mhepo yakavuvuta rjgesimba, ne-
mvura yakanaya, necero yakagwa jgesimba.
Mhepo ine cando caka6aya seciri kupinda
mumapfupa ake. Asi iye wakaoaaarira kufa-
mba, asi gare gare makumbo ake akawaamba
ku6atwa Ujgecando nekukakaira.

Gare gare wakaputsika pasi, wakatadza
kusimuka wakarara pasi akaBatwa jgedzu-
ijgu nehope. Makumbo ake akatadza kute-
nheka. Wakarara pacero, acifungga kuti
haacazofambite kuneiyi nyika. Dgeiyo ijgu-a
wakanona mumje munhu mufambi, waka-
ijge acipfunurano 3qgeiyo nzira. Uyo wakarge
a6atwano qgecando kunyanya kupinda iye
jgekuti naye wakagge asina simba rekufa-
mba, igekuti simba rake rese rakaqjge
rapera. Nayege wakajge aa kufuqjga kuti waa
kufa apo pakagge parara mufambi wekuta-
iga. Asi mufambi wecipiri wakaswendera
kune mufambi wekutagga, a'oa pedyo waka-
putsika pasi, akatadza kumuka. Asi mufa-
mbi wekutaqga wakavona ito, wakaua ne-
nyasha kunaiye, wakayedza qgesimba ku-
muka asi wakatadza, asi wakakambaira
igemabvi ake, aciyenda kunaiye wakadakara
akagika akapukuta igesimba paditi rake
nemaaoko nemakumbo uyo wakaijge aa kuda
kufa, ropa rake rakaoamba kufamba. Na-
yeno ropa rake rakanamba kudziyirwa jge-
kupukuta mumnje, cando cake cakaoamba
kupera, wakaoamba kutaura mazwi ekufa-
dza munzene dzake acinamba kumunyaradza.
Mumasure kwenguua uyo munhu waka-
rjge aa kuda kufa, wakauamba kuna nesimba
rekufamba. Asi handiTo Basi iti igekuti
naye uyo wakamuitira nyasha nemutsa wa-
kaponano jgekucamira uko akaita kuti
aponise mumie. Kusimbira kwake kupuku-
ta mumie kwakaita ropa rake rifambeoo mu
muoiri wake wese, wakadziyisa muairi wake

Ugekuyedza kudziyisa mumie. Hope dzaka-
pera, haasakadage kurara. Muniri wake
wakana nesimbate. Aoo Dafambi nairi mese
uakasimuka oakafamba pamiepo macifara
kwago. Dakafamba vacitaura nyaya igeku-
fara igekuponisana kwato. Pekarepo cero
yakanyujguruka, yakapera ; oakapfuura iro
gomo, takagika 7akanaka kumusha kwauo.
Iro soko rinotiuonisa kuti nyasha nemutsa
Zino6atsira nekuponisa ; uanhu nakafanira
ku'a nemutsa kune namrJe vanhu oese va-
cena neuatema.
MIBVUNZO.
Munhu uyo mugomo wakanetswa igenyiko ?
Wakambovona cero here ?
Dgenyi akaige akutsira ?
Apo akagwa pasi wakaiona ani ?
Mumie munhu wakaqge anetswa igenyi ?
Wakawamba kuitenyi ?
Wakamu6atsira senyi kuti adziyirwe ?
7akamu6atsirano senyi ?
Kwakaitikenyi ?
Zino6atsira senyi kuna nemutsa ?


CIDZIDZO 40.
YEDZA ZE.
Kupunyuka Mhute
Yakagwa Mhunze
Matanhatu Kunzwana
Waggu Gamba
Mumie musi gamba guru rakakonerwa
kutiponisa kubva kumhandu dzaro, ndito

rakahiviga mudoggo reumba. Kwakati ga-
mba rigere umo rega risisina 6anza rekurwa-
Xe nemhandu dzaro. Ririmo rakauona mha-
tsi iciyedza kutakura mhunze yegiyo iciyi-
pfuwira, iyo mhatsi ici6a kuikwidza pago-
mbe, yakapunyuka ikawa pasi. Asi mhatsi
yakayedzate jgemioyo wayo wese. Iro
gamba rakanagigisisa kuti rivone kwadi
kwadi iyo mhatsi dukuduku yakaBata Gasa
igesimba kwago. .
Mhatsi yakagwa pasi nemhunze yegiyo
dakara makumi matanhatu nepfumbamge
icigwa pasi nemutoro wayo. Asi pakuyedza
kwemakumi manomije yakakwira pamusoro
nemutoro wayo ikasika mumijina wayo. Asi
gamba rjgekunona ito, zakaridzidzisa cidzi-
dzo nekurisimbisa mu6asa raro rekurwa
nemhandu dzaro, cidzidzo ico risakazoka-
iganwa6a. Tinotadza pakutaiga kuziua tiro
igo tinoita, tiyedzeze tisijganeti (kuyedza)
kudakara tikwanise kuita iro Basa. Dgekuti
iyo mhatsi haisakaneta kuyedza. Yakaye-
dza kudakara makumi matanhatu nepfu-
mbamie. 7akadaro neoapxere, vakomana
nenasikana, iga'ayedze kuzhinji 7idzidzo
Cano -oasijganeti kuyedza.
RIMDE SOKO.
Kwakati ggemumje musi mhepo nezuwa
7akaitirana nharo. Mhepo yakati, Ini
ndinokukurira," zura rakati "Ndinokuku-
rira." akati "Uyo unobvisa jazi reuyo
munhu arikufamba panzira iyo ndiye anoku-
rira mumrie." Mhepo yakavuvuta ggesimba
guru kwago iciyedza kubvisa jazi. Asi
ggekuvuvuta kwayo igesimba uyo munhu

wakakonopera jazi rake jgesimba, acisa-
tira jazi rake jgemaooko ake mairi. Mhepo
yakatadza kubvisa jazi. Zuia naro rakaBuda
rakadziiga mhute necando, munhu wakava-
mba ku6ucfa dziya, akarikatanura akatakura
papfudzi rake. Zuoa rakati Vona ndaku-
kurira iwe mhepo ; munhu wabvisa jazi rake
igesimba ra igu." Ndizo zakadaro kuti
munhu anemutsa nenyasha unofanana ne-
zuva rinodziya kwadi kwadi rinokurira Ziro
Kizhinji nekuibvisa micero nembesa kwadi
kwadi. Asi hasha dzinofanana nemhepo
inopfigira ziro zizhinji. Vapxere, inanyi
nemutsa sezuwa.
RIMDE SOKO.
Kwakati mienje wakazikudza uciti, Ini
ndine mafuta mazhinji ridinoveneka kupinda
zuna nemiedzi nenyenyedzi dzese, ndinoZi-
pinda nekupfutura nekupenya kwangu zese
Ziri kudejga." Gare gare, mienje urikutau-
ra, kwaka6uda dutu guru rakavuvuta jge-
simba guru. Mienje uyo wakagge uciZiku-
dza wakadzima. Munhu uyo wakaige ariku-
tapidza wakati, Venekaze, shamiari Mie-
nje." Munhu wakati, Uona mumasure
kwezi usazozikudzeze asi tona nyenyedzi
dzekudeiga hadzidzimgi igedutu nekufa-
mbiswa ndiro, kwete napashoma."
Ndizozo oakadaro vanhu oanozikudza
haDaiti ciro kana ne6asa rimie, hwi, pagguva
yepfumvu. Asi vanhu vedi uanomira Daci-
venekera iguva dzese.
MIBVUNZO.
Uyo munhu mukuru wakawandepi?
Aripo apo ega wakatonenyi ?
62

Mhatsi yakayedza kaigani kukwira pagombe ?
Mhatsi dukuduku yakasatsira senyi iro ga-
mba ?
Iyi nyaya iqgatidzidzisenyi ?
Ndiudze igenyaya yemhepo nezuia ?
Ndiani wakakurira ?
Ndiudze ggenyaya yemjenje ?
Tiigadzidzenyi igeidzi nyaya ?


CIDZIDZO 41.
KUSHIDGA.
Mhoa Mugigava
Kupfeka Kushorwa
Musakara Kutikudza
Iwa nekushigga kugadzira mhoga yako,
kuti ucine mari yako muhomrie yako. Iwa
nekushiiga ku6ata rurimi rwako apo usaka-
fanira kutaura. Iwa nekushiqga kuti uci-
taura neshamgari yako yakapfeka misakara.
Kune kudcisa kufamba nemupfumi wakasi-
mira nhumbi dzinokosha. Iwa nekushiiga
kutaura kuti uri murombo nokubvuma kuti
uri murombo. Iwa nekushijga kutaura
kuti kwete, apo unojga waa kurunzirwa.
Iwa nekushigga kuramba kupa muggaua
kunemunhu, ucimutudza kuti qgenyi usi-
jggadi kumupa muggaoa wemari yako. Iwa
nekushiqga kuparadzana neshamjari yako
huru kuti ucinona kuti haisakanaka. Iwa
nekushigga kuuonisa muma6asa ako ese
kudavirika kwako kana uripi nepi. Iwa
nekushijga kupfeka iguoo dzako dzekare

kud'akara uwane mari inokwana kuteiga
itqa. Iwa nekushigga kutaura kuti, "Ha-
ndiziui '" kune kupikudza, ucitiita munhu
wakaggwara igemanyepo. Iwa nekushigga
kuti urege kutipinza mumiggaoa mizhinji
kuti uciitira iashamqari oako cidyo. Iwa
nekushizjga kuteerera Musiki wako kana
wanyarambga nekushorwa ijgenanhu.
MIBVUNZO.
Takafanira kuta nekushirga kaggani tiripi
nepi ?
LIST OF WORDS.


Barasa, yard, lit.an arm length (Port. boraso,
Fr. bras).
-cera, to backbite, slander.
Citofu, stove.
Citsauko, chapter.
Cizarira, a large trap falling like an extin-
guisher on bait and beast.
-dirika, to fall.
Dzaijgaradzimu, Ze Dzimudzarigara, an ogre.
Daiya, Ze. dikita, sweat.
-dzoggera, to cover over seeds broadcasted,
as mapfunde.
-dgatsira, Ze. -puruzira, to pat.
-dikitira, to sweat.
dcuma Bim I
Fafitera, window.
fofo, Ze, Civimbo cemacisi, matches.
-foma, Ze. -Kuwa, to pull through (a hole).
Fumire, fumo, at dawn.
Gamba, Ze. Nhuigamiri, a champion, a
leader.
Guru, a hole.
Gwenjere, Ze, ciururwi, a kind of lizard.
-gwesha, to go stealthily.
Kandini, Ze, mumupeta, a drinking house.
-kakaira, to be stiff.
-kaijgairwa, be puzzled.
-katanura, to unfasten.
-kurudzira vamge, to instigate others (to do
wrong).

-kurukura, to talk about.
kwadikwadi, Ze. Kishomashoma, gently.
Madginyi, a kind of bird.
Mamhuza, Ze. mahumbge, a children's
game.
Manhegga, Ze. Minhejga, feathers.
Matava, Ze. matatya, matafi, frogs.
Matomu, harness.
Matsanza, hail.
Matsimba, Ze. Mazondo, footprints.
Mhatsi, mouse.
Mhunze, a seed.
Mii, Ze. Noo, perfectly still.
Mukura, a coolie.
Mumii, Ze. cidakwa, drunkard.
Musakara, a rag, worn-out garment.
Mviro-mviro, Ze. pakutarjga, in the begin-
ning.
-nokora, to take up a handful.
-nyaijgarika, Ze. -shayikwa, to disappear.
Nyaggwa, Ze. Gambisirwa, so then.
Nyatjgwisa, Ze. Gambiswa! exclamation of
surprise.
-nyenyemera, Ze. teta, blinking.
-ianikira, Ze. -tayimira, -tayima, to shine.
Dgenyore, Ze. nokureruka, easily.
Dgetani, chain.
Dgoani, hat.
Dgudu, Ze. Gundu, a skin headdress.
-pambara, seek food (cp. pamba in Voc.).
Pfunha, the tuft at the end of the elephant's
tail.
-pukira, Ze. -etukira, to jump onto.
Rambada, like one dead.
-raradza, Ze. -dakiwa, to get drunk.
66


Recimaigwana. Ze. Maqgwana, the next day.
Rukodzi, Ze. Ruwatgu, a small hawk.
Sanzu, a cut branch.
Sare, afterwards.
-atira muswe, Ze. -Bindira muswe, put tail
between legs.
-timba sadza, to help oneself to sadza.
-tipura, -dzipura, to root up.
-totsa, -kanda, Ze. -kandira, to lay (eggs).
Tqarapasi, Ma. Tsarakuto, Ze. nzondora,
claws.
Urumbu, Ze. Utsanana, Unai, Usupai, clean-
liness.
Upfuto, good harvest, abundant food.
-wa, Ze. -punzika, to fall.
-wadza huni, Ze. -Banzira huni, to split wood.
ZiBanhirapasi, Ze. -7irovera pasi, to fall
down.


If a word in the Stories. is not given in this List, it will be found in
the Vocabulary of Mashonaland Dialects.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs