• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Title Page
 Icawe yoku I. yexèsha lokufika...
 Umhla wokuzalwa kweNkosi
 Icawe yesi II. yexèsha lokufika...
 Icawe yesi III. yexèsha lokufika...
 Usuku lwovuko lweNkosi
 Ngomvulo emva kwoVuko
 Icawe yesi IV. yexèsha lokufika...
 Usuku lwonyuko lweNkosi
 Icawe yePentekoste
 OlwomTriniti Oyingewele
 OlwenKorpus Kristi
 lmihla engewele kaMaria Ongewele...
 lmihla engewele enomteto nenge...
 Ukuviswa ubuhlungu KweNkosi yetu...
 Ukuviswa ubuhlungu KweNkosi yetu...
 Table of Contents
 Errata
 Back Cover


Title: Izifundo neVangeli ezecawe nentsuku ezingcwele
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072124/00001
 Material Information
Title: Izifundo neVangeli ezecawe nentsuku ezingcwele
Physical Description: 190 p. : ill. ; 15 cm.
Language: Zulu
Creator: Schweiger, Albert
Publisher: Mission Press
Place of Publication: Mariannhill
Publication Date: 1920
 Subjects
Subject: Catechisms, Zulu   ( lcsh )
Zulu language -- Texts   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: ibaliwe ngu Albert Schweiger.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072124
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 28552038

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Title Page
        Page 1
        Page 2
    Icawe yoku I. yexèsha lokufika kweNkosi
        Page 3
    Umhla wokuzalwa kweNkosi
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
        Page 21
        Page 22
        Page 23
        Page 24
        Page 25
        Page 26
        Page 27
        Page 28
        Page 29
        Page 30
        Page 31
        Page 32
        Page 33
        Page 34
        Page 35
        Page 36
        Page 37
        Page 38
        Page 39
        Page 40
        Page 41
        Page 42
        Page 43
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
        Page 49
        Page 50
        Page 51
        Page 52
    Icawe yesi II. yexèsha lokufika kweNkosi
        Page 4
        Page 5
    Icawe yesi III. yexèsha lokufika kweNkosi
        Page 6
    Usuku lwovuko lweNkosi
        Page 53
    Ngomvulo emva kwoVuko
        Page 54
        Page 55
        Page 56
        Page 57
        Page 58
        Page 59
        Page 60
        Page 61
        Page 62
        Page 63
        Page 64
    Icawe yesi IV. yexèsha lokufika kweNkosi
        Page 7
        Page 8
    Usuku lwonyuko lweNkosi
        Page 65
        Page 66
        Page 67
    Icawe yePentekoste
        Page 68
        Page 69
        Page 70
    OlwomTriniti Oyingewele
        Page 71
        Page 72
        Page 73
    OlwenKorpus Kristi
        Page 74
        Page 75
        Page 76
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
        Page 92
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
        Page 97
        Page 98
        Page 99
        Page 100
        Page 101
        Page 102
        Page 103
        Page 104
        Page 105
        Page 106
        Page 107
        Page 108
        Page 109
        Page 110
        Page 111
        Page 112
        Page 113
        Page 114
    lmihla engewele kaMaria Ongewele uVirigo osikelelweyo
        Page 115
        Page 116
        Page 117
        Page 118
        Page 119
        Page 120
        Page 121
        Page 122
        Page 123
        Page 124
        Page 125
        Page 126
        Page 127
    lmihla engewele enomteto nengenamteto
        Page 128
        Page 129
        Page 130
        Page 131
        Page 132
        Page 133
        Page 134
        Page 135
        Page 136
        Page 137
        Page 138
        Page 139
        Page 140
        Page 141
        Page 142
        Page 143
        Page 144
        Page 145
        Page 146
        Page 147
        Page 148
        Page 149
        Page 150
        Page 151
        Page 152
        Page 153
        Page 154
        Page 155
        Page 156
        Page 157
        Page 158
        Page 159
        Page 160
    Ukuviswa ubuhlungu KweNkosi yetu uYesu Kristu
        Page 161
        Page 162
        Page 163
        Page 164
        Page 165
        Page 166
        Page 167
        Page 168
        Page 169
        Page 170
        Page 171
        Page 172
        Page 173
        Page 174
    Ukuviswa ubuhlungu KweNkosi yetu uYesu Kristu, njengokuba kubaliwe ngu Yohannes ongew. Izahl XVIII & XIX
        Page 175
        Page 176
        Page 177
        Page 178
        Page 179
        Page 180
        Page 181
        Page 182
        Page 183
        Page 184
    Table of Contents
        Page 185
        Page 186
        Page 187
        Page 188
        Page 189
        Page 190
    Errata
        Page 191
    Back Cover
        Back Cover
Full Text


';:" ::;..)'-L HAS BEEN
, iE- D W THE
'!i, .EPT OF FLORIDA
IBPftES
EORGE FORTUNE COLLECTIOr


"Hambani niye elizweni lonke,
nishumayele iVangeli kulo Iwonke uluntu. "
Mark. XVI. 15.


IZ l flu, nidoo nangmei


e z e c g w e

Snentsukze zin wele.


Ibaliwe ngu
Albert Seclweiger. R. M. M.
Keilands.


Printed at, Marialrnhill, Mission Press.


* p "' a

UNIVERSITY OF FLORIDA


3 1262 05343 0442


Imprimatur.

SOakford,

August, 6th. 1920.

L. MATHIEU, 0. M. I,.
V. D.


*p '
3( C

^^ /


THIS VOLUME HAS BEER
MOCf4~M W' THE
U ":, L' y OF FLORIDA
LIBRARIES
3


Icawe goku I. glexesha lokufika kweNkosi.

Isifundo: Rom. XIII. 11-14.-Bazalwana! Ya-
zini okukuba lixesha ngoku lokuba sivuke
ebutongweni. Ngokuba kaloku nje usindiso luku-
fupi kuti ngakumbi kunokuya saba ngamakolwa.
Ubusuku buzakudlula, imini ke iyasondela. Masiti
ngoku sigilahle inmisebenzi gobumnyama, sambate
izixobo zokukanya. Masihambe ngokufanelekilego,
njengasemini, kungabi ngemihlali gobusuku nango-
kunxila, kungabi hgokupimisa nangobutshinitshini,
kungabi ngepike nangenzondo. Koko gambatani
iNkosiyuYesu Kristu.

Ivangeli: Luk. XXI. 25-33.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: kuyakubako imiqoindiso
elangeni nasengangeni nasezinkwenkwezini; nape-
zu kwomhlaba usizi olunzima Iwentlanga ekuxa-
kekeni, logquma ulwandle namaza. Zibodla intli-
ziyo zabantu ngokwoyika nokukangela izinto ezizago
emhlabeni: ngokuba amandla asezulwini eyakuza-
nyazanyiswa. Bandule ukubona uNyana womntu
esiza elifini, enamandla enobungcwalisa obukulu.
Kekaloku zakuba ezizinto ziqala ukuhla, jongani
ke pezulu, nipakamise intlols zenu; ngokuba
kusondela ukukululwa kwenu. Waza wateta umze-


-9 -


Umhla wokuzalwa kwevNkosi.


Idini lokuqala.

Isifundo: Tit. II. 11-15.-Mzalwana wenene!
Ufefe lukaTixo lubonakele oluzisa usindiso kubo
bonke abantu, lusifundisa ukuba siti silahlile nje
ukungakonzi nenkanuko zasemhlabenli, sihlale
ngokutelekelela nangokulungisa nangobukonzi kwe-
lilizwe lakaloku nje; silinda itemba elilitamsanqa
nokubonakala kwobungcwalisa bake uTixo omku-
lu nomSindisi wetu uYesu Kristu owazinikela
tina ukuze Asikulule kuko konke ukukohlakala,
azihlambululele abantu abanga bake kange, bezon-
delele imisebenzi elungileyo. Teta ezizinto ugale,
wohlwaBe ngamandla onke, ngoYesu Kristu
iNkosi yetu.

Ivangeli: Luk. II. ---14.-Ngeloxesha kwapu-
ma umteto kuKesare--uAugustus wokuba lonke
ilizwe malibalelwe. Esisibalelo senzeka kuqala xa
uKirinus ebengumpati weSiria. Baza baya
bonke ukuya kubalelwa, abange ngabange kwe-
zakowabo izixeko. Wati kekaloku noYosef we-
nyukela eGalileya, esixekweni saseNazareth, waya
eYudega, esixekweni sikaDavid, esibizwa nge-


- 10 -


Bethlehem, ngenxa yokuba ebehgowendlu nesiza-
Iwane sikaDavid, ukuga kubalelwa kunye no-
Maria umfazi wake oxaniweyo, ekulelwe gena.
Kwage kute kwakuba bebekona, gazaliseka imihia
yokuba azale. Waza wazala uNyana wake owa-
mazibulo, wamsongela eziqiyeni, wamlalisa emku-
mbini wesitali; ngokuba bebengenandawo pakati
entangeni. Kwage kuko abalusi kwelo lizwe,
behlala ezindle, belinda umhlambi wabo ngama-
varasho obusuku. Nantsi ke, ingelosi "eNkosi
isiza yema ngakubo, nobungcwalisa bukaTixo
babakanyisela ngokubangqonga; baza boyika
ngokwoyika okukulu. Yayisiti kubo ingelosi leIo;
Ningoyiki ngokuba, naku ke, ndinishumageza inda-
ba zovuyo olukulu, oluyakuba lolwabantu bonke.
Ngokokuba nizalelwe namhla umSindisi, ongu-
Kristu iNkosi, esixekvreni sikaDavid. Kanjalo
oku koba ngumqondiso kuni: Nigakufumana usa-
na lusongelwe eziqiyeni, lulele emkumbini wesitali.
Kwaza kwabako ngokwalama ndawonge nayo
ingelosi into eninzi yomkosi wasezulwini, zidu-
misa uTixo, zisiti nokuti: Malubeko udumiso ku-
Tixo enyangweni yapezulu, noxolo emhlabeni
kubantu bentando elungileyo.


11 -

Idini Lesibini.

Isifundo: Tit. III. 4-7.-Mzalwana wenene!
Okuya kwobonakalayo ububele bomSindisi wetu,
uTixo, notando wake ngasebantwim, bekunge-
nga misebenzi yobulungisa esayenzayo tina, be-
kungokwetaru lake awasisindisa [ngalo], ngako
ukuhlamba kwokuzalwa okutsha nokuhlaziya kwo
Moya Oying,cwele; ate wanrgalela pezu kwetu
ngobuninzi ngage u Yesu Kristu umSindisi wetu;
ukuze ke sigwetyelwe nje ngofefe wake sibe zi-
ndlalifa ngokwetemba lobomi obungunapakade
ngage uYesu Kristu iNkosi yetu.

Ivangeli: :Luk. II. 15--20.-Ngeloxesha zakuba
zimkile kubo ingelosi, zaya ezulwini, abalusi bati
omnye kwomnye: Makesiye kambe kwaseBeth-
lehem, size siyibone lento ihlilego esaziswe gona
yiNkosi. Basuka baya ngokunxama, bafumana
uMaria noYosef kwa nosana lulele emkumbini
wesitali. Bati ke bakubona, bavakalisa ilizwi
elalitetwa kubo ngage umntwana lo. Nabo bon-
ke abevayo bazitela nqa izinto ezazitetw'a kubo
ngabalusi. Kodwa uMaria wazigcinela zonke
ezizinto, wazilinganisa entliziweni yake. Baza
babuya abalusi, bebonga bedumisa uTixo ngenxa
yazo zonke izinto ababezivile nababezibonile,
njengokuba babexelelwe.


- 12 -


Idini lesitatu.
Isifundo: Hebr. I. 1-12.-Ngezahlulo ezini-
nzi nangendawo ezininzi etetile nje uTixo kudala
kubo obawo ngabo abaprofete, ute kulemihia
yokugqibela wateta kuti ngoNyana, ammiseleyo
ukuba yindlalifa yezinto zonke, okungaye kanjalo
wawenza amazwe akoyo. Owati, eyinkazimlo
yobungcwalisa bake nemfano yesiqu sake, epata
nokupata zonke izinto ngelizwi lamandla ake,
eyenzile ngokwake nje umhlenibululi wezono
zetu, wahlala pantsi ngasekunene kwobukulukazi
enyangwenij yapezulu, egqitisile ngokunjalo kuzo
ingelosi njengoko alizuzileyo ngelifa igama-elidlu-
lisileyo ngapezu kwazo. Ngokuba kwigipina gazo
ingelosi awake watsho kuyoukutiungunyanawam
wena, mna ndikuzele namhlanje? Nakanjalo; Mna
ndiyakuba nguyiSe kuye, naye woba ngunyana
kum? Naxeshikweni kanjako amngenisayo umza-
Iwa kuqala elizweni uti: Mazimkonze yena zonke
ingeldsi-zikaTixo. Nangazo ingelosi uti: Owenza
ingelosi zake umoya, nabakonzi bake ilangatye lom-
lilo. Kodwa ngage uNyana kutshiwo ukuti: Isihlalo sa-
ko sobukumkani, Tixo, sohlala kude kube ngunapa-
kade kanapakade; intonga tobukumkani bako yinto-
nga yokulunga. Utandile ubulungisa, watiya inkohla-
. kalo; ngako oko uTixo kwa-uTixo wako waku-
tambisa ngeoli yovuyo ngapezu kwamakolwane

- 13 -


ako. Nokuti: Wena kwasekuqaleni, Nkosi! wa-
beka ukusekwa kwomhlaba, namazulu angrumse-
benzi wezandla zako. Zotshabalala zona, kodwa
wenauhlalauko; ewe, zonke ziya-kuguquka njenge-
ngubo, wauga kuzisonga ifjengesivato, zaziyakugu-
qulwa ke; kanti wena ikwa nguwe, nemingaka
yako agisayikupela.
Ivangeli: Yoh. I. 1- 12.-Ekuqaleni ubeko
uLizwi, wage uLizwi ekuye iTixo wage enguTixo
uLizwi. Yena lowo ebeko ekuqaleni uTixo. Into
zonke zabako ngage; engeko yena akuba ngako na-
nye into ete yabako. Kuye kwakuko ubomi, bage ubo-
mi obo bulukanyiselo lwabantu. Luti ukanyiso--elo
lukanyisa ebumnyameni, busuke ubumnyama bunga-
-lubambi. Kwabako mntu utunyiweyo nguTixo,
ogama lalinguYohannes. Lowo weza kuba lnqi-
na ngalo ukanyiso, ukuze bonke bakolwe ngage;
Ubenge lulo ukanyiso gena lowo; weza kunqina
nyiso. .,Waye yena olukangiso olumka-
nyiselayo umntu wonke -.osukuba uka-
esizakulomhlaba. Ubesemhlabenike; umblabawa-
bako ngage, waya umhlaba awumazanga. Weza
kwinto zake, baza abake abamvuma. Kodwa bonke
abamamkelayo wabanikaigunya lokuba babe ngaba-
ntwana bakaTixo, kwa abakolwayo kwigama lake;
abangazalwanga ngagazi nangakutanda kwanyama,
nangakutanda kwandoda, kanti bazalwa ngoTixo.
ULizwi waba gingama wahlala pakati kwetu, sabu-
- 14 -


bona ubuqaqauli kanye bowokupela kwamzeleyo
uYise, ezele lufefe naginyaniso.

Umhla ka Stefan ongcwele.
Isifundo: Act. VI. 8--10.-VII. 54-59.-
Kwezintsuku uStefan, ezele lufefe nangamandla,
wenza imimangaliso nemiqondiso emikulu pakati
kwabantu. Kwaza kwesuka abatile babakuyo
indlu yentlanganiso ekutiwa lyegabaKululekiswa
neyaba Kirene neyaba Aleksandria, nababo bavela
eSilisia naseAsia, _bepikisana noStefan. Baye
bekohlwa ke ukumelana nobulumko nomoya abe-
teta ngawo. Kekaloku besiva- ezizinto bebecunu-
kile kakulu ezintliziyweni zabo, bamqaqazelela
mazinBo. Kodwa- yena ezele nguMoya Oyin-
gcwele wabeka amehlo ngasezulwini, wabona
ubungcwalisa bukaTixo, noYesu emi ngasekunene
kukaTixo, wati: Nakuke,jndigabona izulu livulekile,
noNyana womntu' emi ngasekunene kukaTixo.
Baza badanduluka ngelizwi elikulu, baziti vingci
indlebe zabo, bati bukuqu ngantliziyo -nye pezu
kwake, bamkupela pandle kwesixeko, bamgibisela
ngamatye; ati amanqina abeka pantsi ingubo za-
wo ngasezinyaweni zendodana ebizwa ngoSaulus.
Baza bamgibisela uStefan ngamatye, ebiza kuyo
iNkosi, esiti nokuti: Nkosi Yesu! Yamkela umoya
warn. Waza waguqa ngamadolo, wadanduluka
15 -

ngelizwi elikulu, esiti: Nkosi, ungamisi kubo esi-
sono. Wati akuba etshilo walala ubutongo
eNkosini;
Ivangeli: Mat. XXIII. 34-39.-Ngeloxesha uYesu
wati kubabali nakubafarisi: Bonani lke, ndigatuma
kuni abaprofete nezazi nababali: naniyakuti inxe-
nye yabo nibabulale,. nibanqamleze, nite inxenge
yabo nibabete ezindlini zentlanganiso zenu, niba-
tshutshise kwisixeko ngesixeko; ukuba kuze pezu
kwenu lonke igazi elilungileyo elapalazwa emhlabe-
ni, ukutabatelaegazini likaZakarias unyana kaBara-
kias, lowo nambulalayo pakati kwendawo eyincwele
nesibingelelo. Ngokwenene nditi kuni: Ziyakuza
zonke ezizinto peiu kwesisizukulwana, Yerusalem,
Yerusalem, wena obabulalayo abaprofete, obagi-
bisela ngamatye abo batunyiwe kuwe! Kufuti
kangakananina ebendifuna ukulubutela ndawonye
usapo lwako, njengokuba isikukukazi siwabutela
ndawonge amantshontsho aso ngapansti kwama-
piko, anavuma ke! Naku ke, niyashigelwa indlu
genu icitakale. Ngokuba ndisiti kuniL Anisayi
kundibona emveni koko nide niti: Makatamisanqe-
liswe ozayo egameni leNkosi.
Umhla wabantwana abamsulwa.
Isifundo: Apok. XIV. 1- 5.-Kwezintsuku nda-
bona imVana imi pezu kwentaba yeSion, kunye
nabangamawaka alikulu elinamashumi mane ane-sine, benegama loYise wago libaliwe pezu
kwamabunzi abo. Ndaza ndeva ilizwi livela ezu-
Iwiri, njengelizwi lamanzi amaninzi nanjengelizwi
lodudumo olukulu; ndeva nelizwi lababeti begitare be-
betakuzo igitare zabo. Bavuma yanga liculo elitsha
pambi kwaso isihlalo sobukumkani napambi kTwe-
zidalwa ezipilileyo zozine nabadala abo; kwage
kungeko namnye ongakwaziyo ukutsho iculoelo,
kupela ngabo abangamawaka alikulu elinamashu-
mi mane anesine abebetengiwe kuwo umhlaba.
Aba bangabo abebengadyojwanga ngamankazana,
ngokuba bangabavirjgo. Aba bangabo abalande-
layo imVana apo isukuba isiya kona. Aba bebe-
tengiwe kubo abantu, babe lulibo kuye uTixo
nakuyo imVana. Akwafunyanwa ke ubuxoki
emlongeni wabo; ugokuba bemsulwa pambi kwe-
siilalo sobukumkani bukaTixo.

Ivangeli: Mat. 11. 13-18.-Ngeloxesha ingelosi
yeNKosi yabonakala kuYosef elel'ubutongo, isiti:
Vuka, utabate umntwana nonina, usabele eGi-
pite, uze uhlale kona ndide ndikuxelele. Ngokuba
uHerodes eza kufuna umntwana, ukuba ambulale.
Wavuka ke, watabata umntwana nonina ebusuku,
wemka, waya eGipite; wahlala kona kwada kwa-
fa uHerodes; ukuze kuzaliseke okwatetwayo inkosi
ngomprofete isiti: eGipite ndambiza uNyana wam.
Wandula uHerodes, akubona ukuba ukohlisiwe

- 17 -


zizazi, wanomsindo kakulu, watuma ke wabulala
onke amakwenkwana- aseBethlehem nakugo yonke
imida yayo abudala bumingaka mibininangapantsi,
njengexesha wayekolisekile ukubuza -lona kuzo
izazi. Kwandula kwazaliseka oko kwatetwayo
nguYeremias umprofete, esiti: Ilizwi lavakala
eRama isikalo nesililo nesijwili esikulu; uRakel
elilela abantwana bake, engavumi ukufutuzelwa, ngo-
kuba bengaseko.
Icawe elandela umhla wokuzalwa
kweNkosi.
Isifundo: Gal. 'IV. 1-7.--Bazalwana! Lonke
ixesha oBindlalifa asengumntwana ngalo, akahluki
nganto kumkonzi, flakuba eyinkosi gako ko-
nke; koko engapantsi kwabondli namagosa,
kude kube lixesha elimisiweyo nguyise. Kwa-
njalo nati, okuya besingabantwana, sibe sisebu-
konzini ngapantsi kwazo iziqalelo zelilizwe. Ko-
dwa okuga ukuzaliseka kwexesha bekufikile, wati
uTixo watuma uNgana wake, ezelwe ngumfazi,
ezalelwe ngapantsi kwomteto, ukuze abo babe-
ngapantsi kwomteto abakulule, ukuze sibamkele
ubuntwana. Kanjalo ukuba ningabantwana, wati
uTixo watumela ezintliziweni zenu uMoya wo-
Nyana wake, ebiza ukuti: Abba, bawo. Kwanjalo
ke akusengumkonzi, ungungana, nokuba ungunya-
na, uyindlalifa kaTixo kanjako.

- 18 -


Ivangeli: Luk. II. 33-40.- Ngeloxesha uYosef
noNMaria, unina kaYesu, babesiti nqa zezo izinto
bezitetwa ngaye. Waza uSimeon wabatamsanqe-
lisa, wati kuMaria, unina: Nanku ke lo ube-
kelwe ukuwa nokuvuka kwabaninzi kwa Israel,
abe umqondiso ekupikwa ngawo; ewe, no-
wako umpefumlo irele lowuhlaba, ukuze kube
kutyilwa ingcamango zentliziyo ezininzi. Kwa-
bekuko kanjalo uAnna umprofetekazi, intombi
kaFanuel, owesizwe sikaAser; yena lo ebekolisele
ukuba nabudala kakulu, obehleli nendoda iminyaka
yasixenxe itabatela ebunomibini bake. Yena ke
wayengumhlolokazi wemingaka emalunga nama-
shumi asibozo anesine, owahlala, engemki etenipi-
leni, ekonza uTixo ngokuzila ukutya nangokuku-
nga ebusuku nasemini. Wati lo emi kufupi nje
kwa ngeloxeshana wabulela eNkosini nage, wa-
teta ngayo kubo bonke ababelinda ukusindiswa
kukalsrael. Bate ukuba bagqibele zonke izinto
izinjengokwomteto weNkosi, babuyela eGalilea,
esixekweni sabo eNazareth. Wati umntwana wa-
kula, waba namandla emoyeni, ezaliswa ngobulu-
mko; nofefe lukaTixo lwalupezu kwake.
Umhla wolwAluko lweNkosi.
Isifundo: Tit. II. 11-15.-(NjengeDini loku-
qala ngomhla wokuzalwa kweNKosi, pag. 9.)

- 19 -


Ivangeli: Luk. II. 21.-Ngeloxesha, emva koku-
ba imihla esibozo ibizalisekile, yokuba umntwana
aluswe, wandula ukutiywa igama lokuti Yesu,
elalibizwe njalo yingelosi engekakaulwa esizalweni.
Umhla wePifani ieNkosi.
Isifundo: Is. LX. 1-7.-Pakama, ukange,
Yerusalem, ngokuba ukukanta kwako kufikile,
nobuqaqauli bukaTixo bupumile pezu kwako.
Ngokuba bona ke, ubumnyama abugubungeli
umhlaba, nesitokotoko abantu; kodwa pezu kwako
iNkosi iyakupuma, nobungcwalisa bayo bobona-
kala pezu kwako. Zazigakuza intlanga ekukange-
ni kwako nokumkani ekukazimleni kwokupuma
kwako. Pakamisa amehlo ako ngento engqongayo
ukangele: Bona bonke bayazihlanganisa, bayeza
kuwe: onyana bako bovela kwakude nentombi
zako zigakubelekwa ecaleni. Oko uyakukangela,
ukanyiswe ke; intlizigo yako iyakuntontoza yande;
ngokuba ubuninzi bolwandle buyakuguqulelwa
kuwe, ubutyebi bentlanga bofika kuwe. Ingxikela
yenkamela gokugubungela, inkamela ezintsha
zaseMadian naseEfa'; ziyakuga zonke ezase-
Saba; igolide nentlakamhlope zozitwala, nendumiso
zikaTixo ziyakuzishumayela.
Ivangeli: Mat. II. 1-12.--Kwati ezalelwe uYesu
eBethlehem gaseYudeya emihleni kaHerodes
2*

- 20 -


ukumkani, nazo ke izazi zivela empumalanga
zafika eYerusalem, zisiti: Upina lowo uzelweyo
engukumkani wamaYuda? Ngomkba siyibonile
inkwenkwezi yake empumalanga saye size kunqula
kuye. Kekaloku uHerodes ukumkani akuva oko
waxala kwanayo yonke iYerusalem. Wati 'ke
akuba ebahlanganisile bonke ababingeleli abakulu
nababali babantu, wabuza kubo ukuba uzelwe
pina uKristu. Baza bati kuBe: eBethlehem yase-
Yudeya. Ngokuba kubaliwe njalo ngomprofete
ukuti: Nawe, Bethlehem, lizwe lakwaYuda,
akunguye omncinane kuzo zonke pakati kwenkosi
zakwaYuda nakanye; ngokuba kuyakupuma um-
pati kuwe, oyakwalusa abantu barn bakwaf-
Israel. Wandula uHerodes akuba ezibizile ngasese
izazi wakolisa ukubuzisisa kuzo ixesha lokubona-
kala kwenkwenkwezi. Waza wazituma eBeth-
lehem, wati: Hambani, niye nibuzisise kunene
umntwana lowo, niti xa nimfumeneyo, nindishu-
mayeze, ukuba nam ndize ndinqule kuye. Zati
zimvile nje ukumkani, zemka. Kekaloku, nantso ke
inkwenkwezi lego zibe zigibonile empumalan-
ga, ihamba pambili kuzo, yada yeza yema pezu
kwalapo umntwana waye kona. Zati zakubona
lonkwenkwezi zavuya ngovugo olukulu kunene.
Zaza zangena endlini, zambona umntwana eno-
Maria unina, zaziwisa pants zanqula kuye.
Zavula indyebo zazo, zamnikela amabaso, igolide,

- 21


nentlakamhlope, nemore. Zaza zati, zigaliwe
nguTixo epupeni ukuba mazingabuyi zige ku-
Herodes, zemka ngenge indlela ukuya ezweni
lakowazo.

Icawe yoku I. emva kwePifani.
Isifundo: Rom. XII. 1-5.-Bazalwana! Ndiga-
nikunga ngoko ngezibele zikaTixo ukuba nigimi-
sele imizimba yenu ibe lidin" elipilfleyo elingcwele,
elikolekilego kuTixo, oku yinkonzo genu efanele-
kileyo. Nize ningalinganisani nelilizwe likoyo
niti nibe nenziwe ngakumbi ngokuhlazigwa
kwoluvo lwenu, ukuba niqiqe into eyigo intando
kaTixo elungileyo ekolekilego efezekilego. -Ngo-
kuba ndisiti, ngalo ufefe endanikwa lona, kubo
bonke abakoyo pakati kwenu: Mabangakumbuli
ngokupezulu koko mabafanele ukukumbula ngako,
koko mabakumbule ngokutelekelela, nanjengokuba
uTixo wabele abanye ngabanye isabelo sokolo.
Ngokuba kwanjengokuba sinawo amalungu ama-
ninzi emzimbeni omnye, kanti amalungu akanawo
umsebenzi omnye onke, kwanjalo tina sibaninzi nje
singumzimba omnye kuKristu, namalungu omnye
nomnge ngabange kuKristu Yesu, iNkosi yetu.
Ivangeli: Luk. II. 42--52.-Wati uYesu akuba
neminyaka elishumi elinambini ubudala bake xa bebe-
nyukele eYerusalem ngokwesiko lomtendeleko.

- 22 -


naxa bebefezile imihla ekubuyeni kwabo, gasala
inkwenkwe uYesu eYerusalem baye bengazi aba-
zali bake. Kodwa beba userhlambini wabahambi,
baya ihambo yosuku olunge, bazabamfuna pakati
kwezalainane zabo napakati kwababesazana nabo.
Bati bengamfumananga nje, babuyela eYerusalem
bemfuna. Kwaza kwati emva kwentsuku ezintatu
bamfumana etempileni ehleli pakati kwabafundisi
epulapula kubo ebuza nokubuza. Baye benokuti
nqa ke bonke abo babemva ngenxa gokuqonda
kwake nempendllo zake. Bati bakumbona baman-
ngaliseka, waza unina wati kuye: Mtanam, wase-
nzela njalo nganina? Bona ke, uyihlo nam besiku-
funa, sixalabile. Waza wati kubo: Yinina ukuba
nindifune? Beningazi na, ukuba ndifanele ukuba
sendlini kaBawo? Abaliqonda ke bona ilizwi
awaliteta kubo. Waza wehla nabo, weza eNaza-
reth, wabalulamela. Wati kekaloku unina wazi-
gcina zonke ezizintc entliziyweni yake. Waya
uYesu emana ehambisa ebulumkweni nasebudeni
naselufefeni pambi kwoTixo napambi kwabantu.

Icawe yesi II. emva kwePifani.
Isifundo: Rom. XII.6-16.-Bazalwana! Sinazo
izipiwo ngezipiwo ngokwofefe esanikwa lona nje;
nokuba bubuprofetisho, masiprofetishe ngokwom-
teto wokolo lwetu; nokuba bubukonzi, masise-
- 23 -


benze ebukonzini betu;'nokuba ngofundisayo, [ma-
kahlale] ekufundiseni kwake; nokuba ngoyalayo
[makahlate] ekuyaleni kwake; owabayo [makenje
njalo] ngesisa; opatago .[abange, makenje njalo]
ng6kukutala; owenza ngobubele, rigokucwayita.
Utando lwenu malube lolungazenzisiyo. Zondani
okulohlakeleyo, namatelani kokulungilego. Nita-
ndane ngokutandana kwabazalwana; embekweni
genzaningokupangelana. Ekukutaleni ninganqeni;
zonddelani emogeni; konzani eNkosini, vuyani
etemrbjni, nyamezelani ebunzimeni: zingisani ekutan-
dazeni; yabelanani intswelo zabangcwele; imbuko
gabasemnzininiyinxamele. Tamsanqelisani'abo bani-
tshushi~ayo: nitamsanqelise ningaqalekisike. Vu-
ganinato bavuyayo, nilile nabo balilago. Yibani no-
kuvumelana omnye nomnye. Ninganyamekeli izi-
nto ezipakamileyo, niti nitobele kwezitobekilego.
Ivange i: Job. II. 1-11.-Ngeloxesha kwakuko
umtshato eKana yaseGalileya, nonina kaYesu
wayeko. IKe, kwamenywa noYesu nabafundi
bake ukuza emtshatweni. Kwati kwakupela iwa-
ine, wati unina kaYesu kuye: abanawaine. Wati
uYesu ku e: Ndiyintonina kuwe, nkosikazi?
Alikafiki ixesha lam. Wati unina kubakonzi:
Into asukuba enixelela gona genzeni. Kwaye
kumi kona imipanda yelitye imitandatu ngesiko
lokuhlambulila kwamaYuda ibamba ngaminye

-, 24 -


ibate ezimbini mhlaumbi ezintatu. Wati uYesu
kubo: Zalisani imipanda ngamanzi. Bayizalisa
ke kwada kwakuwo umpeto. Waza wati kubo
uYesu: Tululani kaloku nitwalele kwigosa lomt'n-
deleko. Batwala ke. Kekaloku xa igosa lomt~n-
deleko levayo lomanzi abenziwe iwaine, lingazi
ukuba ivela pina-kodwa babesazi abakonzi
ababetulule amanzi-igosa lomtendeleko lanlbiza
umyeni, lati kuge: Wonke umntu uqala abeke
iwaine elungileyo, ati xa kukolisileyo ukusela,
andule abeke leyo imbi kunaleya yakuqala. Wena
uyigcinile iwaineelungileyo kwadakwakaloku/ Esi-
siqalo sem imangaliso uYesu wasenza eKana BaseGa-
lileya. Wabonakalisa ubungcwalisa bak, baza
bakolwa kuye ab'afundi bake.
Icawe yesi III. emva kwePifaai.
Isifundo: Rom. XII. 16-21.-Baaalwana!
Ningaziqayisi ngobulumko benu. Ningayuzi mntu
ngobubi ngenxa yobubi. Yazelelani iziato ezifa-
nelekileyo, hai pambi kukaTixo nje kupela, kanti
nasebusweni babantu bonke. Ukuba kungenzeka,
maniti okungecala lenu nixolelane nabantubonke.
Ningazipindezeli, ngokwenu, batandwa, initi ninike
indawo kuwo umsindo. Ngokuba kubaliwe ukuti:
Kukokwam ukupindezela, kwobjiyeketwa ndim,
itsho iNkosi. Nditsho nokuba utshaba lvako lulam-
bile, lutyise; nokuba lunxaniwe, luseze; ngokuba

/*i '

- 25 -


usenje njalo uyakufumba amalahle omlilo pezu kwen-
tloko yalo. Ungavumiukwoyiswakokukohlakeleyo,
uti ukwogise okukohlakeleyo ngokulungilego.
Ivangeli: Mat. VIII. 1-13.-Ngeloxesha akuba
uYesu ebehlile entabeni, zamlandela izihlwele
ezininzi. Kwaza kwati, nalo ke, ilepere leza
lanqula kuye, lisiti: Nkosi, ukuba uyatanda;
ungandihlambulula. Waza uYesu wasolula isandla,
walicukumisa esiti: Ndiyatanda; hlambuluka. Sase
zihianjululwa kwa oko isilepere salo. Wayesiti
uYesu kulo: Lumka, ungaxeleli mntul; hamba kodwa,
sibonakalise kumbingeleli, unikele umnikelo wabega-
lela wona uMoses, ube sisinqino kubo. Kekaloku
akuba uYesuengene eKafarnaum, kweza kuye inkosi-
nkulu imbongoza, isiti nokuti: Nkosi, isicaka sam silele
ngendlu sinesifo sokushwabana, sigula nzima. Wa
yesiti uYesu kuyo :Ndiyakuza ndisipilise. Yaza ya-
pendula inkosi-nkulu yati:Nkosi, andifanelwekuku-
ba ungene pantsi kwopahla Iwam, teta ilizwi lodwa
sasiyakupila isicaka sam. Ngokuba nam ndingumntu
opantsi kwegunya labanye, ndinamasoldati pantsi.
kwam, nditi ke kwelinge: Yiya, ifye ke; nakwelinge:
Yiza, lize ke; nakwisicaka sam:Yenza oku, sikwenze.
Waza uYesu akuva oku wati nqa, wati kwaba-
mlandelayo: Ngokwenene nditi kuni andifumana-
nga lukolo lunje nakwalsrael. Kanjalo nditi kuni:
baninzi abayakuza bevela empumalanga nasentsho-

- 26 -


nalanga, bahlale pantsi ndawonye noAbraham
nolsaak noYakob ebukumkanini bezulu; kodwa
usapo lwobukumkani luyakulahlelwa ebumnyame-
ni bangapandle; apo kwobako ukulila nokuqaqa-
zela kwamazingo. Waza wati uYesu kwinkosi
-nkulu: Hamba, makube njalo kuwe njengoku-
kolwa kwako. Sati isicaka sayo sapiliswa kwa
ngeloxesha.

Icawe gesi IV. emva kwePifani.
Isifundo: Rom. XIII. 8-11.-Bazalwana! Ni-
ngabi natyala lanto mntwini, kupela libe leloku-
tandana; ngokuba otandayo ummelwana wake
efezile umteto. Ngokuba oku: ungarexezi, unga-
bulali, ungebi, ungateti ubunqina obubuxoki, unga
nqweneli, nokuba kuko omnye umyalelo uya-
fingezelwa kwesisiteto, kwesokuti: Uyakutanda um-
melwana wako njengokuzitanda kwako. Utando
alwenzeli ummelwana ububi: ngako utando lukuku-
fezwa kwomteto.
Ivangeli: Mat. VIII. 25-28.-Ngeloxesha akuba
uYesu ebengena enqanaweni, bamlandela abafundi
bake. Nalo ke, uqwitela olukulu luvuka elwandle,
yada inqanawa yapants' ukugutyungelwa ngamaza;
yena kodwa ebelele. Baza abafundi bake beza
bamvusa besiti: Nkosi, sisindise, siyatshabalala.
Wati uYesu kubo: Yinina ukuba noyike kangaka,

- 27 -


nina balukolo luncinane? Wandula wavuka waka-
limela imimoya nolwandle, kWaza kwabako uku-
zola okukulu. Bati nqa ke abantu abo, besiti:
Ngumntu otenina lo, lento aviwa nagimimoya
nalulwandle?

Icawe yesi V. emva kwe Pifani.
Isifundo: Kolos. III. 12-17.-Bazalwana! Nina,
eningabaketiweyo bakaTixo, eningabangcwele
nabatandekileyo, yambatani ingceba zetaru, ububele,
ukutobeka kwentlizigo, ululamo, ukunyamezela;
nitwalane, nixolelane, ukuba kuko omnge one-
sikalazo ngakuye omnye; njengokuba.nage uKristu
ebexolela nina, manenje njalo nani. Kodwa pezu
kwazo zonke ezizinto yambatani utando olungu-
mbambelelo wemfezeko. Kanjako uxolo lukaTixo
malube nokupata ezintliziyweni zenu, enibe nibi-
zelwa kulo kanjako emzimbeni omnye, nize nibe
nokubulela. Ilizwi likaKristu malikolise ukuma
kuni, ngobulumko bonke nifundisana, nilulekana
ngamaculo nangengoma zokudumisa, nangezivumo
ezibumoya nivuma ngofefe ezintliziyweni zenu
eNkosini. Nako konke enisukuba nikwenze nge-
lizwi mhlaumbi ngezenzo, zonke izinto zenzeni
egameni leNkosi uYesu Kristu, nibulela kuye
uTixo, onguYise kanjako, kwangage lo uYesu
Kristu iNkosi yetu.

- 28 -


Ivangeli: Mat. XIII. 24--30.-Ngeloxesha uYesu
wateta lomzekeliso kuzo izihlwele esiti: Ubukum-
kani bezulu bufanekiswa nomntu owahlwayelayo
hnbewu elungilego entsimini yake. Koko xa
baleleyo abantu bake, Iweza utshaba Iwake lwaza
Iwahlwagela ukula enqoloweni yake, Iwaza Iwemka
ke. Kwandula kwati okuga besihlumile isitombo
savelisa isiqamo, kwandul'ukubonakala nokula,
Izicaka zomninindlu zeza zati kuye: Nkosi,
akuhlwayelanga yini imbewu elungileyo entsimini
yako? iluzuze pina pofu ukula? Yaza inkosi gati
kuzo: Oku kwenziwe lutshaba. Zati izicaka kuye;
Akufuni ukuba siye kuluncotula na ukula? Wati:
Hai; hleze nili nakuluncotula ukula, nincotule
kunge nenqolowa. Ziyekeni zikule zombini kude
kuvunwe; ngexesha lokuvuka ndoti kubasiti:
Lubuteni kuqala ukula, nilubope izitungu, lutshi-
swe: kodwa yona inqolowa maniyihlanganisele
ekoyini yam.
Icawe yesi VI. emva kwePifani.
Isifundo: Thess. I. 2-10.-Bazalwana! Siya-
bulela kuTixo ngamaxesha onke ngenxa yenu
nonke, sinikankanya emitandazweni yetu. Singayeki
ukukumbula umsebenzi wenu wokolo nomzamo
wotando nomonde wetemba eNkosini' yetu uYesu
Kristu, ebusweni bake uTixo onguBawo -w2etu
kanjako, sisazi nje ukunyulwa kwenu, bazalwana

- 29 -


abatandekileyo kuTixo, kuba ivangeli yetu ibi-
ngezanga kuni emazwini odwa, koko yezago
nasemandleni nakuMoya Oyingcwele, nasekuqi-
niseni okuninzi kwanjengokuba nisazi ukuba saba
ngabanjanina pakati kwenu ngenxa yenu. Nani
naba ngabalandeli betu nabeNkosi, nilamkele nje
ilizwi ebunzimeni obuninzi kunye ngovuyo Iwo-
Moya Oyingcwele; nada naba:-gimizekelo kubo
bonke abakolwayo baseMakedonia naseAkaya.
Ngokuba kwa kuni kwakuvakaliswa ilizwi le-
Nkosi kungekuyo iMakedonia neAkaya yodwa,
koko nakuzo zonke indawo ukolo lwenu lunga-
kuye uTixo lupumile, side singafaneli tina ukuteta
nto. Ngokuba bona ngokwabo beshumayela ngati
ukuba bekunjanina ukungena esibe sinako kuni,
nokuba natinina ukuguqukela kuTixo, niguquka
ezitixweni ukumkonza uTixo opililego oyinyaniso,
nokumlinda uNyana wake evela ezulwini, ate
wamvusa ekufeni, kwa uYesu, osihlangulayo
emsindweni ozayo.

Ivangeli: Mat. XIII. 31-36.-Ngeloxesha uYesu
wateta lomzekeliso kuzo izihlwele esiti: Ubukum-
kani bezulu bufana- nokozo Iwembewu gemositade,
owalutabatayo umntu waluhlwayela entsimini yake.
Lembewu okunene incinane kunazo zonke imbewu
kwodwa iti yakukula ibe ngapezu kwayo yonke imi-
funo ibe ngumti, zide zize intaka zezulu, zihlale ema-

- 30 -


sebeniawo. Omngeumzekeliso wawuteta kuzo izi-
hlwele esiti: Ubukumkani bezulu bafuna negwele,
owalitabatayo umfazi, waliqusheka ezilinganisweni
ezitatu zomgubo, kwada kwangenelelwa intlama
yonke. Ezizinto uYesu waziteta zonke ngemizekeliso
kuzo izihlwele;wabengateti ke kuzo kungeko mze-
keliso, ukuze kuzaliseke oko kwatetwayo ngumpro-
fete esiti:Ndiyakuvula umlomo war ngemizekeliso,
ndiyakuxela izinto ezifihliweyo kwasekumisweni
kwelizwe.

Icawe etiwa: Septuagesima.

Isifundo: I. Kor. IX.-24-27 & X; 1-5.-
Bazalwana! Anazi na ukuba abo babalekayo
emjikelezmeni bayabaleka bonke ke, kodwa uba
mnye owamkela umvuzo? Yenzani njalo ukubaleka
okuyakunizuzisa [wona]. Kanjako bonke abazamayo
ezindlalweni bayenza ngobuncatu eziritweni zonke.
Kekaloku bona abo ke bayazama ukuze bamkele
isitsaba esonakeleyo, tina kodwa ukuze samkele
esingonakalanga. Mna ngoko ke ndenje njalo
ukubaleka, kungabi kwindawo endingayaziyo, njen-
gokubakungengendawo engabonakaliyo; ndiyenje
njalo ukulwa, njengokuba ndingabeti umoya nje: koko
ndiwubulala umzimba warn, ndiwukonzise, hleze ku-
ngati, ndakuba ndishumayele kwabanye, ndibe ngo-

- 31 -


kwam ndingowaliwago. Kekaloku anditandiukuba
nibe ningazi, bazalwana, okokuba obawo betu bonke
bebepantsi kwelifu, nokuba bonke bacanda ulwandle
nokuba bonke batya okukwakunye ukudla
okubumoya, nokuba bonke basela olukwalunye
uselo olubumoya; ngokuba bebesela kwiliwa
elibumoya libapeleka; laye iliwa elo linguKristu.
Kuloko into eftinzi yabo uTixo wayengakoliswa
ngabo.
Ivangeli: Mat. XX. 1-17.-Ngeloxesha uYesu
wabeka kubo abafundi bake lomzekeliso esiti:
Ubukumkanibezulu buyafana nomninindlu, owapu-
mayo kusasa ukuya kuqesha abasebenzi bokuse-
benza esidiliyeni sake. Wati akuba evumelene
nabasebenzi ukuba basebenzele imali [etile] nge-
mini, wabatuma esidiliyeni sake. Waza wapuma
ngeyure yesitatu, wabond abanye bemi efandesini,
bengenamsebenzi, wati kubo: Hambani nani nige
esidiligeni sam, ndoninika into efanelego. Bemka
baya ke. Wabuya wapuma ngeyesitandatu na-
ngeyesitoba iure wenza kwa ngokunjalo. Wapu-
ma nangeyure yeshumi elinange, wafumana
abanye bemi bengenamsebenzi wati kubo: Yinina
ukuha nime apa lemini yonke ningenzi nto?
Bati kuye: Ngokuba kurgeko mntu usiqeshago.
Wati kubo: Hambani nani nige esidiliyeni sam.
Kekaloku umninisidiliga kwakuba kuhlwile wati
egoseni lake: Bizaabasebenzi, ubamkelise umvuzo

- 32 -


wabo, uqale ngabokugqibela ude ufike kwaboku-
qala. Bati bakuza abo babeqeshiwe ngeyure
yeshumi elinarne, elowo wamkela imali gake.
Koko bakuza abokuqala, beba bayakwamkela
into engapezulu; baza nabo bamkela elowo
[imali efanayo]. Bati bakwamkela bamranela umnini-
ndlu, besiti: Aba bangabokugqibela basebenza lyure
yanye kupela, kanti ubalinganisile-nati nje, esa-
twalayo ubunzima bemini nobushushu obutshisayo
belanga. Koko yena--wapendula wati kwomnge
wabo: Sihlobo, andikwoni ke; ubungavumelanga
nam ngemali [lego] ngemini yini na? Pata
okukokwako uhambe; mna ke nditanda ukunika
nakulo wokugqibela njengoko ndinika ngako
kuwe. Andifanelena ukuba ndenze endikutandayo
ngokukokwam? Iliso lako likohlakele na, ngoku-
ba ndiiungile mna? Kwanjalo ke abokugqibela
boba ngabokuqala, riabokuqala boba ngabokugqi-
bela. Ngokuba bebaninzi ababiziweyo, koko
bembalwa abanguliweyo.

Icawe etiwa: Seksagesima.
Isifundo: II. Kor.XI 19-33. XII. --9.-Bazalwa-
na! Ninyamezela izidenge ngentlizigo elungileyo,
nina nizizilumko nje. Ngokuba niyanyarmeela, aku-
ti umntu anifake ebukobokeni, akuti umntu ani-
dle, akuti umntu anibambe, akuti umntu azipaka-

- 33 -


amise, akuti mntu anibete ebusweni. Nditsho
ngokwendeleko, njengokungati sibe sibutataka
tina. Kodwa into asukuba umntu enokukalipa
ngayo (ndiyateta ngobudenge) ndinokukalipa
kwa nam. BangamaHeberu, ndinjalo nam:
ngabakwalsrael, ndinjalo nam; bayinzala ka
Abraham, ndinjalo nam. Bangahakonzi bakaKristu,
(nditeta, ndigiloza nje) ndinjalo nam ngokungape-
zulu: ndisemizanyweni kakulu ngakumbi, ndisezi-
ntolongweni kakulu ngakumbi ndinemivimbo ngento
epezulu kwembaliso futi ndisekufeni. Kuma
Yuda ndati kahlanu ndamkela imivimbo engama-
shumi mane kuyekwa mnge. Ndabetwa ngentonga
katatu,'ndenze ubusuku nemini enzulwini golwandle,
ngokuhamba izindlela kaninzi, ngengozi zemilambo,
ngengozi ngamabada, ngengozi zivela kwisizwe
sakowetu, ngengozi zivela kwintlanga, ngengozi
zasemzini, ngengozi zasentlango, ngengozi zaso-
Iwandle, ngengozi zapakati kwabazalwana ababuxo-
ki: ngokukatazeka nokudiniswa; ekupapameni futi
ekulambeni nasekunxanweni; ngokuzila ukutya
kaninzi, engqeleni nasebuzeni. Kungeko ezozinto
zingapandle, kuko ukunxinwa endinako imihla nge-
mihla, ukukatalelwa kwe Ramente zonke.
Ngubanina obutataka, ndize ndingabi butataka
nam? Ngubanina'oxakaniswago, ndize ndingatshi
kwa nam? Ukuba ndifanele ukuqagisa, ndigaku-
qayisa ngezinto zobulwelwe bar. Yena uTixo
3


- 34 -


onguyise kanjako weNkosi yetu uYesu Kristu,
odumisekileyo kude kube ngunapakade, uyazi
ukuba anditeti buxoki. eDamaskus inkosi yabantu
ngapantsi kwake uAretas ukumkani ibilinda isixeko
samaDamaskus, ifuna ukundibamba; ndaza
ndahliswa ngesitubaengobozini ngodonga, ndasinda
ezandleni zayo.
Ukuqayisa kambe akundilungele. Xa kufuneka
oko, ndiyakuza kuzo izibonakalo nezityilo zeNkosi.
Ndiyamazi umntu kuKristu, owayesiti kusekuyimi-
nyaka elishumi linesine (nokuba ebesemzimbeni
na, andikwazi, nokuba ebengapandle kwomzimba
na, andikwazi, uTixo uyazi) onjalo ke ususelwe
kwakulo elesitatu izulu. Ewe ndigamazi umntu
onjalo, (nokuba ebesemzimbeni, nokuba ebenga-
pandle kwomzimba kusinina, andikwazi; kwazi
uTixo) ukuba wasuselwa eParadisweni, waza
weva amazwi angatetekigo, lowo angavunyelwa-
nga mntu, ukuba awatete. Ngage onjalo ndiya-
kuqayisa: kodwa ngam isiqu sam andigikuqagisa;
kupela ezilwelwenizam. Ngokuba naxa ndifuna
ukuqayisa, andiyikuba sisidenge, ngokuba ndiya-
kuteta inganiso. Kodwa ndiyayeka, kuze kingabi
komntu ondibalelayo ngokungapezu kwoko abo-
nayo ukuba ndikuko, mhlaumbi akuvayo ngam.
Kanjalo ukuze ndingazipakamisi ngokugqitilego
ngabo ubungangamsha bezityilo ezo, kwanikwa

- 35 -


kum ameva enyameni yam, isitunywa sikaSatan
sokundintlinteka. Ngayo lento ndayikunga iNkosi
katatu, ukuba simke kum. Yayisiti kum: Lwanele
kuwe ufefelwam, ngokuba amandla abonakaliswa
ngokufezekileyo ebutatakeni. Ngokuvuta kakulu
ngoko ndiyakuti ngokungakumbi ndiqayise ebu-
Iwelweni barn, ukuze amandla kaKristu ahlale
p akati kwam.

Ivangeli: Luk. VIII.. 4-15.-Ngeloxesha zaku-
ba izihlwele ezininzi bezibutene ndawonye, zipu-
ma nasezixekweni zisiza kuge uYesu, wateta
ngomzekelo esiti: Kwapuma umhlwayeli ukuya
kuhlwayela imbewu Bake; nasekuhlwayeleni wake,
inxenge yawa ngasendleleni, gaza yanyatelwa,
zati intaka zezulu zayitya. Enye ke yawa elulwa-
leni, yati gakuba ihlumile gabuna, ngokuba inge-
nako ukungakama. Enge ke yawa pakati kwemi-
tolo, Baza imitolo yahluma kunge nayo, yayi-
ntshwenyisa. Enye ke yawa emhlabeni olungilego,
yati yakuba ihlumile, gavelisa iziqamo, ivelisa
ngekulu ngange. Wati esitsho ezizinto wadandu-
luka esiti: Onendlebe zokuva makeve. Baza
abafundi bake bambuza, besiti: Ungatinina umze-
keliso lo? Yena ke wagesiti kubo: Kunikiwe kuni
ukwazi inifihlakalo zobukumkani bukaTixo, kodwa
abanye kutetwa kubo ngemizekeliso, ukuze bati
3*

- 36 -


bebona nje, bangaboni, bati kanjako besiva nje,
bangaqondi. Kekaloku umzekeliso nguwo lo
wokuti: Imbewu ililizwi likaTixo. Abo banga-
sendleleni ke bangabo bevayo, kwandule ukuza
uSatan asuse ilizwi entliziweni yabo, ukuze
bangakoiwa basindiswe. Abo baselulwaleni ke,
ngabati xa bavilego, aalamkele ilizwi ngovugo,
kanti aba abanangcambu, abakolwayo kube mzuzu,
bati ngexesha lokulingwa bapambuke. Leyo ke
yawayo emitolweni, aba ngabo bati bakuba bevile,
bahamba barwitshwe zizitukutezi nobutyebi nemi-
hlali yokudliwa kwobubom, baze barigaqami
kuvutwe, Leyo ke isemhlabeni olungileyo, aba
bangabo abati ngentliziyo elungileyo netambilego,
bakuba bevile, balibambe ilizwi, baxakate izixakato
ngokunyamezela.
Icawe etiwa Kwinkwagesima.
Isifundo: I. Kor. XIII. 1-13.-Bazalwana!
Ukuba nditeta ngenteto zabantu nezengelosi,
kodwa ndingenalo utando, sendiyixina ehlokomayo
mhlaumbi yisimbali ekencezayo. Kanjalo nakuba
ndinesipiwo sobuprofete, ndiqonda nemfihlakalo
zonke nako konke ukwazi, ewe, nakuba ndinalo
lonke ukolo, ndide ndizishenxise intaba, kodwa
ndingenalo utando, ndiyinto engento.. Kanjako
nakuba ndigaba yonke impahla yam ngokuxeshisa
amahlwempu, ewe, nakuba ndiwunikela umzimba

- 37 -


warn, ukuze nditshiswe, kodwa ndingenalo utando,
andincedwa nto. Utando lunongamezelo,, luno-
bubele; utando alunanzondo, utando aluzidli,
aluvutelani, alwenzi ngokungafanelekileyo, alufuni
okwalo, alunakucapukiswa, alutelekeleli ububi;
aluvuyeli okungalungilego, kodwa luyavuya kunge
nayo inyaniso; luyatwala izinto zonke, luyakolwa
zizinto zonke, luyatemba izinto zonke, lunomonde
ezintweni zonke. Utando alutshitshi napakade
kodwa nokuba bubuprofete, buyakutshabalala,
nokuba zinteto zigakupela; nokuba kukwazi
kugakucitwa. Ngokuba sizazi ngokwenxenye,
kanjalo siprofetisha ngokwenxenge. Kodwa xa
kufika oko kufezekileyo, kuyakwandula oko ku-
ngokwenxenge kutshabalale. Ngoko ndanding-
umntwana, ndanditeta njengomntwana, ndandiku-
mbula njengornntwana, ndanditelekelela njengom-
twana. Kodwa ngokusendijindoda nje, dizibeke
bucala izinto zobuntwana. Ngokuba kaloku nje si-
bona ngayo incwadi ekusiteleni, kodwa oko sobona
ubuso ngob uso. Kaloku nje ndiyazi ngo-
kwenxenye, kodwa oko ndiyakwazi ngokukolise-
kileyo, njengokuba kanjalo bendisaziwa ngokuko-
lisekileyo.- Kodwa kaloku nje kuhleli ukolo, ite-
mba, utando, ezizinto zontatu; anti eyona inkulu
pakati kwezi lutando.
Ivgngeli: Luk. XVIII. 31-43.-Ngeloxesha
uYesu watabatela kuye abalishumi linababini, wati

- 38 -


kubo: Bonani ke, siyanyukela eYerusalem, zazi-
yakufezwa zonke izinto ezimbalelweyo uNyana
womntu ngabaprofete. Ngokuba eyakunikelwa
kwintlanga, ahlekwe, apatwe kakubi, atshicelwe.
Babegakumbeta, barnbulale; woti ngomhla wesita-
tu abuye avuke. Abaqiqa ke bona nanye yezizinto,
la!le elozwi libafihlelwe, bebengaziqondi izinto
ezibe zitetwa kanjalo. Kwaye kuti ekusondeleni
kwake eYeriko imfama etile ibihleli ngasendleleni,
icela amalizo. Yati yakuva isihlwele sidlula yabu-
za ukuba kungaba into nina oku. Baza bayityela
ukuba uYesu waseNazareth uyadlula. Yaza ga-
memeza, isiti: Yesu Nyana ka David, yiba netaru
kurn. Ke ababehambapambili bayigala ukuba iti tu.
Kodwa yona yabidanduluka ngento enkulu nga-
kumbi isiti: Nyana kaDavid, giba netaru kum.
Wema ke uYesu wayalela ukuba iziswe
kuye. Yati yakusondela, wagibuza esiti: Ndi-
ngakwenzela ntonina? Yayisiti yona: Nkosi, ndi-
nga ndingamkela ukubona kwam. Waza uYesu
wati kuyo: Yamkela ukubona kwako; ukolo lwako
lukupilisile. Yaselisamkela ukubona kwdaio kwa
oko, yamlandela idumisa uTixo. Bati nabantu
bonke, bakubona oku, banikela udumiso kuTixo.

Icawe yoku I. gexesha lokuzila.
Isifundo: II. Kor. VI. 1-10.-Bazalwana! Si-
yanikunga ukuba ningaftmani nilwamkele ufefe
- 9 -


lukaTixo. Ngokuba esiti: Ngexesha elikolekileyo
ndikuvile ngetaru, nangomhla wosindiso ndikunce-
dile. Nali kaloku ixesha elikolekilego kakuhle;
nangu kaloku umhla wosindiso. Singaniki ituba
lokuxakanisa nje ngange into, ukuze kungeyiwa
ukukonza kwetu; koko sizibonakalise ezintweni
zonke njengokuba singabakonzi bakaTixo emo-
ndeni omninzi, ezimbandezelweni, ezitukutezini,
ezingxingweni, ezibetweni, ezitolongweni ezipitipi-
tini, emizameni, ezimpapameni, ezinzilweni, ezinzi-
lweni zokutya, ebucocekweni bentlizigo, ekwazini,
ekuzekeni kade, kuMAoya Oyingcwele, elutandweni
olungazenzisiyo, elizwini lenyaniso, ngamandla
kaTixo, ngezixobo zobulungisa ngasekunene nanga-
sekohlo: ngembeko nangehlazo, ngokuba negama
elibi nokuba nelihle; njengabakohlisi, singabe nyaniso
noko; njengabangaziwayo besaziwa kakuhle noko;
njengababubayo, kanti ke, noko sihleli; njengaba-
lusizi, kodwa sivuya ngamaxesha onke; njengaba-
buhlwempu, kodwa sityebisa abaninzi; njenga-
bangenanto, sifuga into zonke noko.

Ivangell: Mat. IV 1-11.-Ngeloxesha uYesu
wakatshelwa entlango nguMoya, ukuba alingwe
ngusatan. Watu akuba ezilile ukutya imini
ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane
wada walamba. Akuba umlingi ezile kuye wati:
Ukuba unguNyana kaTixo, yalela ukuba

- 40 -


amatye enziwe izonka. Yena kewapendula wati:
Kubaliwe ukuti: Akungaso isonka sodwa agaku-
pila umntu, koko kungawo onke amazwi apumayo
'emlonyeni kaTixo. Wandula usatan wamtabatela
esixekweni esingcwele, wammisa pezu kwepiko
letempile, wati kuye: Ukuba unguNyana kaTixo,
ziwise pantsi; ngokuba kubaliwe ukuti: Uyakuga-
lela ingelosi zake ngawe, ezigakukufunqula nge-
zandla, hleze ukubekise ulnyawo Iwako ngase-
tyeni. Wati uYesu kuge: Kubaliwe kanjako
ukuti: Akuylkulinga iNkosi uTixo wako. Wati
kanjako usatan wamtabatela entabeni ende kakulu,
wamalatisa bonke ubukumkani belizwe nobungcwa-
lisa babo, wati kuge: Ezizinto zonke ndozinika
kuwe, ukuba uyakuzikahlela pantsi unqule kum.
Wandula uYesu wati kuye: Suka, satan; ngokuba
kublliwe ukuti: iNkosi uTixo wako ugakuyikonza,
uyikonze yona yodwa. Wandula usatan wamshi-
ya, nanzo ke ingelosi zisondela zimkonza (yena
uYesu).

Icawe jesi II. yexesha lokuzila.
Isifundo: 1. Thess. IV. 1-8.-Bazalwana! Siya-
nibongoza, siniyale eNkosini' uYesu, ukuba niti,
njengokuba nikwamkele kuti okokuba nifanele
ukutinina ukuhamba nokukolisa uTixo, kwanjalo
nikolise ukwanda kuko ngakumbi. Ngokuba ni-

41 -
sazi ukuti ziziyalelozinina esaniiika zona ngago
iNkosi uYesu. Ngokuba oku kuyintando kaTixo uku-
ngcwaliswa kwenu; (nditsho ukuba nizilunile
niyeke umbulo, ukuba ati omnye nomnye wenu
akwazi ukubamba eyake impahla ebungcweleni
nasekubekweni, kungabi ekuveni okubi kwenka-
nuko, kwarijengokuba zazisenje njalo nentlanga
ezingamazigo uTixo; ukuba kungabiko oti agqite
alumkise umzalwana wake kulendawo; ngokokuba
uTixo ungumpindezeli ngazo zonke ezizinto,
njengokuba kanjalo besinixelele pambili saniqini-
sa. Ngokuba uTixo engasibizelanga ukungcola,
koko esjbizile ukuba sibe sebungcweleni ngage
uKristu Yesu iNkosi yetu.

Ivangeli: Mat. XXVII.1-9.-Ngeloxesha uYesu
watabata uPetrus noYakob noYohannes umni-
nawe wake, wabanyusela entabeni ende, bebo-
dwa. Waza wenziwa ngakumbi isimilo sake
-pambi kwabo. Ubuso bake bakazimla njenge-
langa, nezivato zake zaba mhlope njengekepu.
Kekaloku nako ke kubonakala kubo uMoses
noElfas beteta naye Waza wapendula uPetrus,
wati kuYesu: Nkosi, kumnandi kuti ukuhlala
apa; ukuba uyatanda, masenze apa amapempe
matatu, elinge libe lelako, elinye libe lelika-
Moses, elinye libe lelikaElias. Ute esateta, nalo
ke ilifu elikanyayo libasibekelela. Nalo ke ilizwi
ivela elifini lisiti: L6 nguNyana warn otandekileyo

- 42 -


endikolisiweyo. kakuhle nguye; mveni yena.
Baza abafundi bake bakuva oko bawa ngobuso
boyika kakulu. Waselesiza uYesu, wabacu-
kumisa wati: Vukani, ningoyiki. Bati bakupakamisa
amehlo abo, ababona mntu, ngapandle ko, Yesu.
Kekaloku, bakuhla entabeni, uYesti wabayala esiti:
Ningaxeleli mntu esisibonakalo, ade uNyana wom-
unti avuke ekufeni.

Icawe yesi III. yexesha lokuzila.
Isifundo: Ephes. V. 1-9.-Bazalwana! Yitini
ngoko nibe ngabalandeli bakaTixo, njengokuba
ningabantwana abatandekilego kakulu, nihambe
ninotando, njengokuba noKristu wasitandayo, wa-
za ngenxa yetu wazinikela, ab6 ngumnikelo nedini
kuTixo, abe livumba elimnandi. Kodwa umbulo
nako konke ukungcola nokubawa makungake
kukankanywe pakati kwenu njengokuba kufanele
abangcwele; kwanobureletyo nokubidiza nokuci-
nga izinto ezingafanelekileyo; koko ngakumbi
makubeko ukubulela. Ngokuba oku ninokukwazi,
ukuba akuko namnye owenza umbulo, mhlaumbi
oncalileyo mhlaumbi olibawa elingumkonzi wezitixo,
onalo ilifa ebukumkanini bake uKristu noTixo. Ma-
kungabiko mntu unikohlisayo ngamazwi angendawo;
ngokuba ngenxa yezizinto umsindo kaTixo usiza pe-
zu kwalo usapo wokungeva. Izengoko ningabi nga-
makolwane alo. Ngokuba benifudulanibubumnyama,kodwakaloku nikukukanya eNkosini. Hambisani
okwabantwana bokukanya; ngokuba iziqamo zoku-
kanya zikuko konke ukulunga nobulungisa ne-
nyaniso.
Ivangeli: Luk. XI. 14-28.-Ngeloxesha uYesu
wayigxota idemone, yaza yaba sisidenge ke Bona.
Kwabe kute xa idemone ibipumile, sateta isidenge,
zaza zati nqa. izihlwele. Kodwa inxenBe gabo
yati: Uyazikupa idemone ngage uBeelzebub, inko-
si gedemone. Nabanye bamlinga, bebefuna umqo-
ndiso kuye ovela ezulwini. Kuloko yena ezazi nje
inkumbulo zabo wati kubo: Bonke ubukumkani obu-
pambefieyo pakati kwabo buyacitakaliswa, nendlu
epambenego nendlu iyawa. Kwanjalo nosatan ikuba
upambene ngokwake, botinina ubukumkani bake
ukuma? Ngokuba nisiti ndiyazikupa idemone
ngoBeelzebub. Kodwa ukuba mna ndizikupa
idemone ngo Beelzebub, bazikupa ngobanina aba-
twana benu? Ngako oko bona boba ngabagwebi
benu. Kodwa ukuba ndikupa idemone ngomnwe
kaTixo, kukona sebunifikele ubukumkani bukaTixo.
Xa onamandla exobile agigcineindlu Bake, impa-
hla zake zisekupumleni. Kodwa emvenikweni
onamandla adlula awake amzumileyo wamoyisa,
uyasusa konke ukuxoba kwake abetembele kuko,
awabe amaxoba ake. Onge ngecala lam, uyalana
nam; nongabutani nam uyacita. Xa umoya ongco-


- 43 --

1, 44


lileyo apumileyo emntwini, ugacanda ezindaweni
ezingenamanzi, ufuna ukupumla: kanti ungakufu-
mani nje uti: Ndiyakubuyela endlini yam apo
ndapuma kona. Ati akufika ayifumane itshaye-
lwe, ihonjisiwe. Andule atabate nayg abange
omoya abasixenxe abakohlakele gqita kunaye,
abati bangene bahlale kona. Kuze kuti okwoku-
pela kwalomntu kube kubi kokwokuqala. Kwaye
kute ekuziteteni kwake ezizinto, umfazi otile
wasesihlweleni wapakamisa ilizwi wati kuye:
Sinetamsanqa isizalo esakutwalago, namabele
owawanyayo. Kodwa yena wati: Hai gxebe,
banetamsanqa abo balivayo iIizwi likaTixo, bali-
bambe.

Icawe gesi V. Bexesha lokuzila.

Isifiindo: Gal. IV. 22-31.-Bazalwana! Kubi-
liwe ukuba uAbraham ebenonyana ababini, omnyge
[ezelwe] ngekobokakazi, omnye ngomfazi okulule-
kileyo. Koko lowo wekobokakazi ebezelwe
ngokwenyama, kodwa lowo wenkosikazi ekulule-
kilego wazalwa ngalo idinga. Eziti ezizinto
zitetwe ngokuzekelisa ngokuba ababafazi ngabezi-
ngcebano ezimbini. Olunge luvela entabeni ye-
Sinai, luzalela ubukoboka oluti lona lunguHagar;
ngokuba eligama uHagar ligintaba yeSinai eAra-
bia; kanjalo ulungelelene neYerusalem ekoyo

- 45 -


ngoku, eti ke ikonze ndawonge nabantwana bayo.
Kodwa iYerusalem epezulu ikululekile, eti yona
inguma wetu sonke. Ngokuba kubAliwe ukuti:
Vuya, ludlolokazi olungazaliyo, qabuka, udandu-
luke wena ungenanimba, kuba bebaninzi abantwa-
na balowo oyedwa ngapezu kwabalowo onendoda.
Kodwa tina, bazalwana, singabantwana bedinga,
njengoluba nolsaak ebenjalo. Kuloko njengokuba
oko lowo ubezelwe ngokwenyama watshutshisa
lowo ubezelwe ngokwomoya, kukwanjalo naka-
loku. Noko sitinina isibalo? Gxota ikobokakazi
nonyana walo; ngokuba -unyana wekobokakazi
engasayi kulidla ilifa ndawonge nonyana wenkosi-
kazi ekululekileyo. Ngako ke, bazalwana, asinga-
bantwana bekobokakazi, singabayo inkosikazi eku-
lulekileyo ngokukulula oko uYesu abesikulula ngako
Ivangeli: Yoh. VI. l-15.-Ngeloxesha uYesu'
waya pesheya kwolwandlelwaseGalileya, kwolwa-
seTiberias; kwaye kumlandela isihlwele esikulu,
kuba bebebona imimangaliso yake abeyenza pezu
kwababesifa. Waza uYesu wenyukela entabeni,
apo wahlala pantsi kona ndawonye nabafundibake.
Kekaloku ipasika, umtendeleko wamaYuda, ibiku-
fupi. Wandula uYesu wapakamisa amehlo ake,
wabona ukuba isihlwele esikulu siyeza kuye, wati
kuFilipp: Sigakutenga pina izonka, ukuze batye
aba? Kuloko waiesitsho emvavanya; ngokuba

- 46 -


ebesazi gena oko ebezakukwenza. Wati uFilipp
ukumpendula: Izonka ezimelwa zidenari ezimaku-
lu mabini azibanele, ukuze bonke ngabange bata-
bate intwana. Wati kuye omnyge wabafundi
Sbake, uAndreas, umninawe kaSimon Petrus:
Kuko umfana apa, onezonka zerasi zihlanu
nentlanzi zimbini: koko ezi zigintonina pakati
kwabaninzi kangaka? Waza wati uYesu:
Yitshoni abantu bahlale pantsi. Kekaloku bekuko
utyani obuninzi kulondawo. Andula ahlala pantsi
amadoda angamawaka mahlanu inani lawo. Waza
uYesu wazitabata izonka, wati akuba ebebulele wa-
babela abafundi, nabafundi bababela abo babehleli
pantsi; benjenjalo nangentlanzi njengokutanda kwa-
bo. Xa ke bebehluti, wati kubafundi bake: Butani ama-
qezu aselego, ukuze kungalahleki nto. Babuta ke,
bazalisa izitya zalishumi elinezibini ngamaqezu
ezonka zerasi zozihlanu abesele kubo ababedlile.
Bandula abantu abo bakubona umangaliso abewen-
zile uYesu, bati: Lo unguye ngenyaniso um-
profete ozayo elizweni. Wati ngoko uYesu,
esazi ukuba bagakuza bamsuse ngamandla,
ukuze bamenze ukumkani, wabuga wemkela
eutabeni ngokwake yedwa,

- 47 -


Icawe yentlungu.
Isifundo: Hebr. IX. 11-15.-Bazalwana! uKri-
stu efikile nje engumpriste omkulu wezinto ezilu-
ngileyo ezizakuza, wangena Rwakanye kweyingcwe-
le indawo, engena ententeni enkulu efezekileyo
ngakumbi, engenziwanga ngezandla, oko kukuti
cngeyeyako okukudalwa, kungengalo igazilebokwe
nelamatole, kodwa kungalo elake igazi wangena
ngalo, esizuzele ukukululwa okungunapakade. Ngo-
kuba igazi lenkabi nebokwe notutu lwetokazi
lufefe abangcolileyo, ukuba oku kuyahlanza kube
kukuhlanjululwa kwenyama, kwoba kangakanani-
na ngakumbi ligakuti igazi lika Kristu, owati
ngoMoga Ogingcwele wazinikela emsulwa kuTixo,
lihlambulule isazelelo senu emisebenzini efileyo,
nize nimkonze uTixo ohleligo? Kanjalo ngenxa
Ioku ungumlamli wocebano olutsha, ukuba ke
ukufa kwenzelwe nje ukuhlaulwa kwezono ezibe
zipantsi kwocebano oludala, abo babiziweyo
bamkele ukudliwa kwedinga lelifa elingunapakade
ngoKristu uYesu iNkosi yetu.
Ivangeli: Yoh. VIII. 46-59.-Ngeloxesha uYesu
wati kuzo izihlwele zamaYuda: Ngubani
kuni ondivisa itgala lesono? Ke, ukuba ndigateta
inganiso, kunganina ukuba ningakolwa kum?
Lowo ungowakel uTixo uyaweva amazwi kaTixo.
Ngenxa yoku aniweva nina, kuba ningengabake
uTixo. Andula apendula amaYuda ati kuye:
Asilungisi na ukutsho ukuba ungowaseSamaria
wena, nokuba unedemone? Wati uYesu ukupendu-
la: Hai andinademon mna koko ndibeka uBawo,
ke nina niyandidela{ mna. Kodwa indilufuni
udumiso lwam, kuko oti alufune, agwebe. Ngo-
kwenene, ngokwenene, nditi kuni: Xa umntu
aligcinayo ilizwi lam, akasayikubona ukufa napa-
kade. Andula ati kuye amaYuda: Kaloku sigazi
ukuba unedemone wena. uAbraham wafa, kwa
nabaprofete; kanti wena uti: Xa umntu aligcinago
ilizwi lako, akasagikuva ukufa napakade. Umku-
lu wena yinina kubawo wetu uAbraham owafayo?
kanjalo abaprofete bafa. Uzenza banina wena?
.Wati uYesu ukupendula: Ukuba ndiyazenzela
ubungcwalisa mna ngokwam, ubungcwalisa bar
abunto; nguye uBawo ondenzela ubungcwalisa,
eniti nina unguTixo wenu. Kanti animaza-
nga yena kodwa mna ndiyamazi; nokuba nditsho
ukuti andimazi, ndoba lixoki njengani: koko
ndimaziyo nelizwi lake ndiyaligcina. uAbraham
uyihlo wagcoba, ukuba abe nokubona umhla warn;
wawubona ke wavuya. Andula ati ama-
Yuda kuye: Akukabi namingaka imashumi
mahlanu ubudala bako, kanti uAbraham umbonile?
Wati kuwo uYesu: Ngokwenene, ngokwenene
nditi kuni: engekabiko uAbraham, ndandiko mna,


- 48 -
- 49 -


Andula ukucola amatye ukuba amgibisele, Kodwa
uYesu wati nyebelele, wapuma etempileni.
Icawe Iyamasundu.
Isifundo: Fil. II. 5-11.-Bazalwana! Lngya-
meko okunene mayibeko kuni, ebiko nakuye
uKristu Yesu, obete esebumeni bukaTixo nje,
akaba kuyinto yokupanga ukulingana kwake
noTixo, koko wazincipekisa, watabata ubume
besicaka, wenziwa ekufaneni kwabantu, ukubona-
kala kwake efungenwe enesimilo njengomntu.
Wazitoba, walulama kwada kwasekufeni ewe,
ekufeni, kwomnqamlezo. Ngako oko kanjalo
uTixo wampakamisa 'kakulu, wampa igama
elipezulu kuwo onke amagama, ukuze egameni
likaYesu kuguqe onke amadolo abasezulwini naba
semhlabeni nabasesihogweni, kuvume ilwimi zonke
ukuba uYesu Kristu iNkosi uhleli ebuqaqaulini
bukaTixo uYise.
Ivangeli: Mat. XXI. 1-9.--Ngeloxesha akuba
uYesu esondele eYerusalem, efikile eBethfage
ngasentabenliyeminquma, wandula uYesu ukutuma
abafundi ababini, esiti kubo: Hambani niye emzini
omalungana nani; nosenifumana iyesile ibotshe-
lelwe netole layo; wakululeni niwazise kum.
Nokuba umntu uyateta into kuni, niyakutsho
ukuti, iNkosi iyawafuna, wosele watumela ke.
- 50 -


Kekaloku konke oku kwenzekile, ukuze kuzaliseke
oko kwatetwago ngumprofete esiti: Yitshoni
kwintokazi kaSion: Nantsi iNkosi yako iyeza kuwe
ilulamile ikwele eyesileni, kwaseyesileni elitole
leyesilekazi. Bahamba ke abafundi, benza kwa
njengokuba bebeyalelwe ngako nguYesu. Bazisa
iyesile netole, babeka ingubo zabo pezu kwazo,
bamhlalisa pezu kwazo. Bati abaninzi kakulu
besihJwele bandlala ingubo zabo endleleni;
abanye ke bagaula amasebe emitini, bawandlala
endleleni, zaza izihlwele ezazihamba pambili ne-
zazilandela, ngasemva zadanduluka zisiti:Hosanna
kuge uNyana kaDavid. Makatamsanqeliswe ozayo
egameni leNkosi, Hosanna enyangweni yapezulu.

Olwesine olupambi kwePasika.
Isifundo: I. Kor. XI. 20-23.-Bazalwana!
Nakuba nihlangana ndawonye, akuko ukutya
isidlo sokuhlwa seNkosi. Nokuba ekutyeni omnge
uyapangela omnye ukutabata esake isidlo soku-
hlwa, aze lo alambe, nalowo anxile. Pofu ani-
nazo izindlu zokuba kutyiwe kuselwe kona yinina?
Niyadela ityalike kaTixo, nidanise abasweleBo,
kusinina? Nditi nina kuni? Ndinincome na kuko
oku? Andincomi. Ngokuba inna bendikwain-
kele eNkosini oko endati kanjalo ndanifundisa
kona, okokuba iNkosi uYesu ngobobusuku ibi-
ngcatshwa ngabo, gatabata isonka, yabulela, yasi-

- 51 -


qekeza, gati: Tabatani, nitye. Oku kungumzimba
warn ozakunikelwa ngenxa genu. Oku kwenzeni
ngokundikumbula. Ngokunjalo yatabata nendebe,
emvenikwokuba kudliwe isiti: Lendebe ilucebano
olutsha [luqalwa] ngegazi lam. Kwenzeni oku
Sonke amaxesha eriisukuba nigisela, kube kukuku-
njulwa kwam. Ngokuba onke amaxesha enisu-
kuba esisonka nisitya nalendebe nigisela, nikushu-
mayela ukufa kweNkosi, ide ifike. Ngako oko
osukuba esitya esisonka mhlaumbi esela indebe
yeNkosi ngokungafanelekilego, uyakumelwa lityala
Iomzimba negazi leNkosi. Kodwa makati umntu
azibence, enje njalo ke ukutya kwisonka eso
nokusela kwindebe leyo. Ngokuba lowo uti atye
asele ngokungafanelekileyo, uzityela, aziselele
umgwebo, enganakani nje umzimba weNkosi.
Ngenxa yokuba abaninzi banobutataka nobulwe-
lwe pakati kwenu, bati into eninzi balale kukufa.
Ngokuba tina ukuba sibe sizahlula ngokwetu,
ngesiba singagwetywa. Kodwa siti sakugwetywa
sohlwaywe yiNkosi, ukuzesingagqibeli ukugwetywa
kunge nelizwe. Ngako oko, bazalwana barn, nakuba
nihlangana kutyiwe, lindanani!
Ivangeli: Yoh. XIII. 1-15.-Ngeloxesha wati
uYesu ingekabiko ipasika, esazi ukuba lifikile
ixesha lake, lokuba emke .kwelilizwe, age ku-
Yise, ebatandile abake abebeselizweni, wabatanda
4*

- 52


kwada kwasekupeleni. Kwaza kwakubako isildo
sokuhlwa, usatan esel'engenile nje entliziyweni
kaYudas Iskariot, unyana kaSimon, okokuba
amngcatshe, wati uYesu esazi ukuba uzinikile
zonke izinto uYise ezandleni zake, nokuba wapu-
ma kuTixo nokuba uyaya kuTixo, wesuka esi-
dlweni sokuhlwa, wazibeka pantsi ingubo, wata-
bata iqiya, wayibinqa. Wandula wagalela amanzi
esityeni, waqala ukuhlamba inyawo -zabafundi,
nokuzisula ngeqiya leyo abebinqe ngayo. Wada
weza kuSimon Petrus, waza wati yena lowo kuye:
Nkosi, wena uyahlamba inyawo zam na? Wape-
ndula uYesu wati kuye: Oko ndikwenzayo
akukwazi ngoku; kodwa uyakukuqonda kamva.
Wati uPetrus kule: Akusayi kuhlamba ingawo
zam napakade. Wati uYesu ukumpendula: Xa
ndingakuhlambigo, akunabukolwane nam. Wati
uSinion Petrus kuUe: Nkosi, kungabi zinlawo
zam zodwa, kube zizandla kwa nenitloko. Wati
uYesu kuye: Lowo uhlanjiweyo akasweli nto
ngapezu kw.okuba zihlanjwe ingawo, koko ehla-
mbulukile, mpela. Nani nihlambulukile, koko
ningenjalo nonke. Ngokuba ubesazi lowo ubem-
ngcalsha; kungenxa yoku wati nje: Anihlambulu-
kile nonke. Xa ngoko ebehlambile inyawo zabo,
wazitabata nengubo zake, wabuya wahlala pantsi,
wati- kubo: Niyaqonda na into endigenzilego
kuni? Nindibiza ngokuti: Mfundisi, nangokuti:
- -


keliso kubo, esiti: Kangelani umkiwane nago
yonke imiti, maxa iselibeka iziqamo, niyabona
nazi ngokwenu ukuba selikufupi ihlobo. Kona
njalo nani, maxa nibona ezizinto zisihla, gazini
ukuba bukufupi ubukumkani bukaTixo. Ngokwe-
nene nditi kuni: Asiyikuza sidlule esisizukulwana,
zingenzekanga-zonke ezizinto. Kodlula izulu no-
mh!aba, kodwa amazwi am akayikuze adlule.

Icawe uesi II. yexesha lokufika kweNkosi.
Isifundo: Rom. XV. 4-13. -Bazalwana! Yonke
into eyayibaliwe mandulo, yayibalelwe ukufundi-
swa kwetu, ukuze siti ngawo umonde nolwonwa-
biso lwezibalo sibe fietemba. Wanga ke uTixo
womonde nolwonwabiso anganinika okukuba nibe
nokuvumelana omnye nomnye njengokukaKristu
uYesu; ukuze kwa ngantliziyo nye namlomo munye
nimdumise yena uTixo onguYise wenKosi yetu
uYesuKristu. Ngako oko yamkelanani, njengokuba
noKristul wasamkelayo tina, 1kube kukudunyiswa
kukaTixo. Nditi kekaloku, uYesu Kristu wenzi-
we umkonzi wolwaluko ngenxa genyaniso kaTixo,
kuze kuqiniswe amadinga abebekelwa oyise; bati
ke intlanga zimdumisa uTixo ngenxa yobubele
bake; njengokuba .,kubaliwe ukuti: Ngenxa yoko
ndobulela -kuwe, Nkosi, pakati kwentlanga,


5 -

ndicule egameni lako. _Utikanjalo:Vugani, baheyi-
deni, kunge nabantu bake. Nakanjako: Dumisani
iNkosi, nonke nina zintlanga, 'niyibonge nonke
ninazizwe! Nakanjako ulsaias uti.: Kobako ingca-
mbu kaYesse, novukayo ukuba alaule intlanga,
kwakuyo yona intlanga ziyakutemba. Wanga ke
uTixo wetemba anganizalisa ngalo lonke uvuyo
noxolo elukolweni: nize nikolise ukwanda etem-
be-hi, ngamandla oMoya Oyingcwele.

Ivangeli: Mat. XI. 2-10.-Ngeloxesha uYohan-
nes akuyiva esetolongweni irnisebenzi kaKristu,
watuma ababini babafundi bake, wati kuye:
Unguye ozayo na, silinde wumbi kusinina?
Waza wapendula uYesu wati kubo: Hambani
nishumayeze uYohannes izinto enizivilego nenizi-
bonilego. Imfama zigabona, neziqwala ziyahamba,
amalepere ayahlanjululwa, nezitulu ziyeva, abafi-
lego bayavu'ka, nakumfahlwempu indaba ezilungi-
leyo ziyashungayelwa. Kanjalo unetamsanqa onga-
sokuxakaniseka ngam. Kekaloku bakumka aba,
waqala uYesu ukuteta kwizihlwele ngaye uYohan-
nes esiti: Napuma naya entlango ukuya kubonela
ntonina? ingcongolo iyazanyazanyiswa ngumoya
na? Kodwa napuma ukuya kubona ntonina?
umntu evatisiwe ngezivato ezitambileyo na?
Kangela ke, abo bambata .izivato ezitambileyo


1 ,


-6 -

basezindlini zokumkani. Kodwa napuma ukuya
kubona ntonina? "Umprofete na? Ewe, nditi kuni,
ogqitilego kunomprofete. Lo ngalowo kubaliweyo
ngage ukuti: Ndiyakutuma ingelosi yam pambi
kwabuso bako, ikulungiselele indhlela .yako.

Icawe gesi III. yexesha lokufika kwe Nkosi.
Isifundo: Fil. IV. 4-7.-Vuyani eNKosini
ngamaxesha onke; nditsho kwakona: vugani!
Ukulularna kwenu makwazeke kubo bonkeabantu.
Inkosi ikufupi. Ningabi nasitukutezi nganto: Koko
kuko konke ngokutandaza nangokukunga ndawo-
nie nokubulela maziti izicelo zenu zaziswe kuTixo.
Lwage uxolo lukaTixo oludlulayo konke ukuqonda
luyakugcina intliziyo zenu nengqondo zenu
kuKristu uYesu, iNosi yetu.
Ivangeli: Yoh. 1. 19-28.-Ngeloxesha ama-
Yoda aseYerusalem atumax ababingeleli naba-
Levi kuYohannes ukuze babuze kuye ukuti:
Wena ungubanina? Waza wavuma akakanyela
ke; ewe, wavuma, esiti: Andinguye uKristu.
Baza babuza kuye besiti: Uti nina pofu? Unguye
na uElias? Wagesiti: Andinguge. Bati: Unguye
umprofete lowo? Wapendula, wati: Hai. Bati
ngoko kuye: Ungubanina? ukuze sibanike impe-
ndulo abasitumileyo. Utinina ngesiqu sako?

- 53 -


Nkosi. Kanjako niyalungisa ukutsho: ngokuba
ndinjalo. Ukuba ngoko ndizihlambile mna"inya-
wo zenu, ndigiNkosi noMfundisi, nifanelwe kukuti
nani nihlarnbane inyawo. Ngokuba ndininikile
urmzekelo, ukuze niti, njengokuba ndenzile mna
kuni nenje njalo nani.

Usuku Iwovuko 1weNkosi.
Isifundo: I. Kor. V. 7-8.-Bazalwana! Gecani
ngoko nikupe igwele elidala, ukuze nibe lisimba
lentlama entsha, njengokuba ningabo abangena-
gwele. Ngokuba imvana yetu yepasika seyibingi-
we, inguKristuf. Kwanjalo ke masenze umtende-
leko, kungabi ngalo igwele elidala, kungabi
nangalo igwele lolunya nobumenemene, kube
ngesonka esingenagwele sobunene nentaniso.
Ivangeli: Mark. XVI. 1-7.-Ngeloxesha nMaria
Magdalene noMaria, unina kaYakob, noSalome
batenga izimnandi, ukuze beze bamtambize uYesu.
Bati kwakusasa nje ngolwokuqala usuku lweveki,
beza encwabeni lakupuma ilanga. Baye besiti
omnye komnge: Ngubanina oyakusiqengqela
ilitye kuwo umnyango wengcwaba? Kekaloku bate
bakujonga pezulu, babona ukuba ilitye liqenqgiwe.
Libelilikulu kakulu. LIkungena kwabo engcwabeni,
babona indodana ihleli pantsi kwelokunene
icala, yambete ingubo ended emhlope; baba nevu-so ke. Kodwa gati kubo: Musani ukuba nevuso;
nifuna uYesu waseNazareth owabetelelwa emnqa-
mlezweni; uvukile, akako apa; kangelani indawo
apo babembeke kona. Ize nihambe ke, nixelele
abafundi bake noPetrus, ukuba uyanandulela
ukuya eGalilega; kwalapo niyakumbona, njengo-
kuba etshilo kuni.

Ngomvulo emva kwoVuko.
Isifundo: Act. X. 37-43.-Kwezintsuku uPetrus
emi pakati kwabantu wati: Madoda, bazalwana,
niyalazi ilizwi elafika kulo lonke ilizwe laseYude-
ya, liqalwe eGalilega, emveni- kwompehlelelo
owashunyagelwago nguYohannes; nditsho uYesu
waseNazareth, okokuba uTixo wamtambisa ngo-
Moya Oyingcwele nangamaridla, owahamba wa-
canda ilizwe esenza okulungileyo (kubantu),
epilisa bonke ababebandezelwa ngusatan; ngokuba
uTixo ebenage. Tina ke singamangqina ento zonke
awazenzayo nasezweni lamaYuda naseYerusalem,
ate wona ambulala emxoma- emtini. Yena to
uTixo wamvusa ngowesitatu umhla, wam-
bonakalisa ekuhleni, bekungekubo bonke aba-
ntu, bekukuwo amangqina abebalulwe pa-
mbili nguTixo, kuti tina esatyayo sasela nda-
wonye naye emveni kwokuvuka kwake ekufeni.
Wasiyalezela ukuba sishumayele ebantwini, noku-
ba singqinise okokuba unguye obemisiwe nguTix6


- 55 -


abe ngumgwebi wabahleliyo nabafilego. Yena
lo bonke abaprofete bayamngqinela, ukubabonke
abakolwayo kuye bayakwamkela ukuxolelwa
kwezono ngalo igama lake.
Ivangeli: Luk. XXIV. 13-35.-Ngeloxesha aba-
bini babafundi bakaYesu bahamba kwanga-
lomini besiya emzini okude neYerusalem izitadiya
zingamashumi matandatu, ogama -lawo iEmmaus.
Baye bencokola ke omnge nomnge ngezo zinto
zonke ezibe zihlile. Kwaza kwati xa bebencokola
bebuzisana, wasondela uYesu ngokwake wabape-
leka. Kodwa amehlo abo ebebanjwa ukuba
bangabi nakumazi. Wayesiti kubo: Zindawo
zinina ezi, eniteta ngazo, nihamba, nikedamile
nje? Wapendula omnger lowo ugama jlinguKleofas,
wati kuye: Wena uhlala njengowasemzini kodwa
eYerusalem na, awuzazanga nje izinto ezenzekilego
kuyo ngezintsuku? Waza wati kubo: Zizipina?
Bati bona kuye: Ezingage uYesu waseNazareth,
obengumprofete, enamandla ekwenzeni nasekuteteni
ebusweni bukaTixo, nabo bonke abantu; nokokuba
ababingeleli abakulu nabapati betu bamnikefa
ekugwetgeni kwokuba afe, bambetelela emnqam-
lezweni. Tina ke besitemba ukuba unguye
ozakukulula uIsrael, Kanjako kambe, kunge nako
konke oku, namhla ngumhla wesitatu kuseloko
zenzekago ezizinto. Ewe nabafazi bakowetu basi-


- 56 -


mangalisa, abebeko kusasa engcwabeni; abati
bengafumananga umzimba wake, beza, besiti
babonile nesibonakalo sengelosi, ezati uhleli.
Kanjalo abatile babakuti baya engcwabeni
bafumana kunjengokuba bebetshilo nabafazi;
kodwa gena abambonanga. Waza yena wati
kubo: Nina bangenakuqonda nabantliziyo zibutu-
ntu ukukolwa kuko konke abakutetileyo abapro-
fete! Ebengafanele na uKristu ukuziva ezizinto,
nokungena ebungcwaliseni bake? Wazawaqala
ngoMoses nangabaprofete bonke, wabatyilela kuzo
zonke izibilo izinto eziteta ngage ngokwake.
Bada basondela emzini apo bebesiya kona; wati
yena wenza ngokungati uyakugqita. Baza bam-
quba besiti: Hlala nati, kuba kuzakuhlwa, seyisa-
ngene imini. Wangena ke ukuya kuhlala nabo.
Kwaye kute akuba ebehleli pantsi ndawonye
nabo watabata isonka, wabulela, waza wasiqezula
wasinikela kubo. Asuka agatyulwa amehlo abo,
bamazi ke; waza wati shwaka kubo. Baza bati
omnye komnye: Intlizigo yetu ibingatshi na
'pakati kwetu, xa ebeteta kuti endleleni, naxa
ebesanekela izibilo? Baza besuka kwangeloxe-
shana, babuyela eYerusalem, babafurrana bebute-
ne ndawonge abalishumi elinamnye nabebenabo;
abebesiti: iNkosi ivukile ngokwenyaniso; ibonakele
kuSimon. Kanjalo bona babatyela oko bekuhlile


-- 57 -


endleleni nokokuba bamazi ngokuqezula isonka.

Icawe Ioku I. emva kwoloVuko.

Isifundo I. Yoh. V. 4-10.--Lusatshana lwam!
Konke okuzelweyo nguTixo kugaloyisa ilizwe;
lulo ke .olulogise logisayo ilizwe, ukolo lwetu.
Ngubanina oloijisayo ilizwe, kupela ngulowo
ukolwago kukuba uYesu unguNyana kaTixo?
Nguye lo owezayo ngamanzi negazi, uYesu
Kristu, bekungengawo amanzi odwa, bekungawo
amanzi negazi. Kanjalo uMota ungulowo ungqi-
nago, kuba uMoya uyinyaniso. Ngokuba kuko
abatatu abangqinayo ezulwini, uYise, uLizwi
noMoya Ogingcwele; aba batatu ke bange.
Kuko nabatatu abangqinayo emhlabeni, uMoya,
nainanzi, negazi; aba batatu ke balungelelene.
Ukuba siyanikela ubungqina babantu, ubungqina
bukaTixo bugqitisile; ngokuba bubo obu ubungqina
bukaTixo abungqinileyo ngage uNyana wake.
Okolwayo kuye uNyana kaTixo unabo ubungqina
kwapakati kwake.

Ivangeli: Yoh. XX. 19-31.-Ngeloxesha kwati
kwakuba kuhlwile, ngolosuku ke, ngolwokuqala
Iweveki, ingcango zivaliwe nje apo abafundi
bebehlanganisene kona, ngenxa yokoyika ama-
Yuda, weza uYesu wema pakati kwabo, wati

- 58 -


kubo: Uxolo malube nani Waza akuba etshilo
wababonisa izandla zake necala lake. Bandula
bavuya abafundi bakuyibona iNkosi. Wandula
uYesu wati kubo kanjalo: Uxolo malube nani!
Njengokuba uBawo enditumile mna,kwanjalonam
ndiyatuma nina. Waza akuba etshilo wapefumla
pezu kwabo, wati kubo: Yamkelani uMoya
OyingcweIe; abazono nite nazixolela bazixolelwe
nabazono nite nazibamba zibambekile. Kodwa
uThomas, omnye wabalishumi elinababini, okutiwa
uliWele, ebengenabo ngoko wayezile uYesu.
Baye besiti ngoko kuye abanye abafundi: Siyibo-
nile iNkosi. Yena kodwa wati kubo: Xa ndinga-
luboniyo upau lwezikonkwane ezandleni zayo
nomnwe war ndiwufake elupawini lwezi-
konkwane, nesandla sam ecaleni layo, andiyiku-
kolwa. Kekaloku emveni kwentsuku ezisibozo
abafundi bake bebepakati kanjako noThomas
wayeko. Weza uYesu, ingcango .zivaliwe nje,
wema pakati kwabo, wati: Uxolo malube nani!
Wandula wati kuThomas: Sondeza umnwe wako
apa, ukangele izandla zam; sisondeze nesandla
sako usifake ecaleni lam; uz'ungabi ngongako-
lwayo, ube ngokolwayo. Waza wapendula uTho-
mas wati kuye: Nkosi yam noTixo warn! Wati
uYesu kuye: Ngokuba undibonile, Thomas, ukoliwe;
banetamsanqa abo bangabonanga, kanti bakoliwe
noko. Neminye imimangaliso okunene emini-

-( 59 -


ninzi wayenza uYesu ebusweni babafundi bake,
engab~liweyo kulencwadi. Le kodwa 'ibliwe,
ukuze nikolwe ukuba uYesu unguye uKristu,
uNyana kaTixo, nokuze niti nikolwa nibe nobomi
egameni lake.

Icawe gesi II. emva kwoloVuko.
Isifundo: I.Petr. II. 21-25.-Lfisatshana lwam!
uKristu wasivela tina intlungu, esishiyela umlinga;
niso, ukuze nilandele emikondweni yake. Onge-
nzanga'sono, nekungafunyanwanga 'nkohliso em-
longeni wake; obesiti akutukwa akapindezela
ngokutuka; akuva intlungu akasongelanga; kodwa
wazilahlela kulowo ugwebayo ngokungalunganga-
owati izono zetu gena ngokwake wazitwala
emzimbeni wake gezu kwomti, ukuze siti, sifile
nje ngakuzo izono, sibe sisidla ubomi ngakubo
-ubulungisa, okungago imivimbo gake napiliswa.
Ngokuba nibe ninjengegusha ezilahlekayo; koko
kaloku nibuyele kuye umalusi nombishopi wemi-
pefumlo genu.
Ivangeli: Yoh. X. 11-16.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafarisi: M1na ndinguye umalusi olungi-
Sleo. Ongumalusi olungilego uboni bake uyabubeka
pants ngenxa yazo izimvu zake. Kodwa ongumqe-
shwa, engengumalusi lowo izimvu zingezo zake,
uyayibona incuka isiza, azishige izimvu, abaleke; ize


- 60 -


iti'incuka iziqwenge, izicite izimvu. Kekaloku ongum-
qeshwa, engazikataleli izimvu. Mna ndinguye
umalusi olungilego; nezam izimvu ndigazazi, kanjalo
ndiyaziwa zezam. Njengokuba uBawo endazi
mna, nam ndimazi uBawo; nobomi bar ndigabu-
beka pants ngenxa gazo izimvu. Nezinye izimvu
ndinazo, ezingezizo zobubuhlanti; ezo nazo ndi-
faiele ukuzizisa, nelizwi lam ziyakuliva; kwakuja-
kabako umhlambi omnye nomalusi omnge.

Icawe yesi III. emva kwoloVuko.
Isifuindo: I. Petr. II. 11-.19.-Ziiandwa
Ndiganiyala njengabapambukeli nabaranugi, ukuba
nizile inkanuko zasenyameni, ezilwago ngakuwo
umpefumlo, ninako ukumila kwenu nje pakati
kwabo abezintlanga kufanelekile; ukuze ke, kwa
kuko oko banihlebayo ngako, njengabenzi boku-
kohlakeleyo, bati ngezenzo zenu ezifanelekilego
bakuzibonela badumise uTixo emhleni wokutyelelwa
kwabo. Lulamelani ngoko zonke izidalwa zase-
bantxWini, ngenxa yayo iNkosi; nokuba kube
kukumkani, njengakopezulu kwabo bonke, nokuba
kube sezinkosini, njengakubo abatunyiweyo nguye
kube kukwohlwaywa kwabenzi bokukohlakeleyo,
nokunconywaj kwabenzi bokulungilego. Ngokuba
injalo intando kaTixo, ukuba niti ngokwenza okulu-
ngilego nikuti cwaka ukungazi kwabantu abazizide-
nge; njengabakululekilego, kanti ningenako ukuku-

- 61 -


luleka kwenu njengesigubungelo sobubi [nditsho]
kodwa [ninako] njengabakonzi bakaTixo. Beka-
ni [abantu] bonke, tandani ukuhlalisana kwobu-
zalwana. YoyikaniuTixo. Bekani ukumkani. Nina
zicaka, lulamelani inkosi zenu, kungabi kuzo
ezilungileyo nezitambileyo zodwa, kube nakuzo
ezigwenxa. Ngokuba oku kuyinto enokubukwa
ngaye uKristu Yesu, iNkosi yetu.
Ivaw eli: Yoh. XVI. 16-22.-Ngeloxesha
uYesu wati kubafundi bake: Kuselixesha elinci-
nane, nize ningandiboni; kubuye kube lixeshana eli-
ncinane naniyakundibona: ngokuba ndigemka ukuya
kuBawo. Bati ngoko inxenge kubafundi bake
omnye komnye: Yintonina le ayitshoyo ngo-
kuti: Kuselixesha elincinane, nize ningandiboni,
kubuye kube lixesha elincinane, naniyahundibona;
nokuti: ngokuba ndigemka ukuya kuBawo? Babesiti
ngoko: Lixesha elincinane? Asazi ukuba uteta
ntonina. Wazi kekaloku uYesu ukuba bebefuna
ukumbuza, waza wati kubo: Niyabuzana ngako
oku na, ukuba ndati: Kuselixesha elincinane nize
ningandiboni, kubuye kube lixesha elincinane,
naniyakundibona. Ngokwenene nditi kuni: Niya-
kulila nikale nina, kodwa ilizwe ligakuvuya:
naniyakuba lusizi, koko usizi lwenu luyakwenziwa
lube luvuyo. Umfazi okuya azalayo unosizi,
ngokuba lifikile ixesha lake; kodwa okuya
amzeleyo umntwana, akasabukumbuli ubunzima,
- 62 -


ngenxa yovuyo Iwake lwokuba umntu ezelwe
elizweni. Nani kambe, ninosizi kaloku; kodwa
ndiyakunibonakanjako, yayigakuvuya intliziyo enu,
novuyo lwenu akuko namnye oyakunihluta lona.

Icawe yesi IV. emva kwoloVuko.
Isifundo: Yak. I. 17-21.-Bazalwana bar
abatandekileyo! Zonke izipo ezilungileto nazo
zonke izipiwo ezifezekileyo zivela pezulu, zisihla
kuYise wokukanya, okungeko kuguquleka nesitu-
nzi sokujika kuye. Ngokutanda kwake wasizala
ngelizwi lenyaniso, ukuba sibe sisandulelo esitile
sezidalwa zake. Niyazi [ukuba kunjalo] bazalwa-
na barn abatandekilego kakulu. Ke mabati bonke
abantu ngabangebangxamele ukuva, balibale uku-
qumba. Ngokuba ukuqumba kwomntu kungazu-
zisi ubulungisa bukaTixo. Ngako oko, senibeka
bucala nje konke ukungcola nokupupumakwobu-
menemene, maniti ngolulamo nilamkele ilizwi
elityaliwego kuni, elinamandla okuyisindisa imi-
pefumlo genu.
Ivangelti: Yoh. XVI. 5-13.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: Ndiyemka ukuya kulowo
wanditumayo: ke akuko namnye kuni obuza kum
ukuti: Uya pina? Koko ngokuba ezizinto ndizitetile,
usizi luzalisile intliziyo yenu. Noko ndiyanixelela
inyaniso nditi, kulungele nina ukuba ndimke;
- 63 -


ngokuba xa ndingemkiyo mna, umonwabisi enga-
yikuza kuni;kodwa xa ndimkayo, ndigakumtumela
kuni. Wayeyakuti akufika yena eyise ilizwe ngaso
isono, nangabo ubulungisa, nangako ukugwetywa.
Nditsho ngasolisono, ngokuba bengakolwanga kum;
nangabo ubulungisa, ngokuba ndimka ukuya
kuBawo, nize ningabisandibona; nangako uku-
gwetywa, ngokuba inkosi yelilizwe igwetyiwe.
Ndisenazo izinto ezininzi zokuteta kuni ko-
ko ningezingamezele ngoku. Kodwa okuya
afikayo gena, uMoya wenyaniso, uyakuni-
kapela kuyo yonke inyaniso. Ngokuba engagi-
kuteta ngokwake; koko konke asukuba ekuvile,
uyakuteta kona; nezinto ezizayo uyakuzishumayela
kuni. Oyena ugakundenzela udumiso, ngokuba
eyakwamkela kokwam, akushumayele kuni.

Icawe gesi V. emva kwoloVuko.
Isif undo:' Yak. I. 22-27.-Bazalwana abata-
ndekileyo! Yibani ngabo abenzi belizwi, ningabi
ngabapulapuli bodwa nizibukuqa nje. Ngokuba
lowo usukuba engumpulapuli welizwi, engenguye
umenzi, yena lo ufana nomntu ebonela ubuso bake
bokuvela esipilini: ngokuba ezibonele, wemka ke,
waza walibala msinya ukuba ebenjanina. Kodwa
lowo uti akangele emtetweni ofezekileyo wenku-
luleko, ahlale esenje njalo, gena lo engenguye umpu-
lapuli onokulibala nje, enguye umenzi womsebenzi,
- 64 -


waba yena lo netamsanqa ekwenzeni kwake. Kodwa
ukuba umntu uti ulikolwa elilungileyo, ongakalimeligo
ulwimilwake, koho ekohlisa intliziyo yake nje, uku-
kolwa kwalomntu kuyinto engendawo. Ukukolwa
okucocekileyo okungangcolisekileyo pambi kwake
uTixo onguYise kanjako kukoku kokuba um-
nti alunguze inkedama nabahlolokazi ebunzimeni
babo, nokuba azigcine engenabala kokwelizwe.
wIvtngeli: Yoh. XVI. 23-27.-Ngeloxesha
uYesu wati kubafundi bake: Ngokwenene, ngokwe-
nene nditi kuui, oko nisukuba nikucela kuBawo
egarneni lam, nokupiwa. Kwada kwakaloku
anicelanga nto egameni lam; celani naniyakwam-
kela, ukuze uvuyo lwenu lube luzalisekile. Ke
ezizinto ndizitetile kuni ngemizekeliso. Liyeza
ixeshana, ngoko endingagikuba sateta kuni nge-
mizekeliso, koko ndiyakushumayela kuni kwa-
sekuhleni ngaye uBawo. Ngalomini niyakucela
egameni lam; anditsho ke kuni ukuti ndim oya-
kunitandazela kuBawo, ngokuba yena uBawo
ngokwake enitanda, kuba nitandile mna, nakolwa
ukuba ndapuma kuTixo. Ndapuma kuBawo,
ndeza elizweni ke; kanjako ndiyalishiya ilizwe,
ndiye kuBawo. Bati kuye abafundi bake: Kangela,
kaloku uyeteta kwasekuhleni ungateti ngamzekeliso.
Kaloku siyazi ukuba uyazazi zonkeizinto, unga-
sweli ukuba ubuzwe mntu kanjalo; ngoko ke
siyakolwa ukuba wapuma kuTixo.


7 -


Wati: Ndililizwi lodandulukayo entlango, lisiti:
Lungelelelisani indlela yeNkosi; njengokuba beku-
tshiwo ngulsaias umprofete. Kekaloku abo
babetunyiwe babengabange babafarisi. Baza ba-
mbuza bati kuye: Yinina pofu ukuba upehlelele,
ukuba akunguye uKristu, kwa noElias, kwa
nomprofete lowo? Wapendula kubo uYohannes,
esiti: Mna ndiyapehlelela ngamanzi; kodwa kumi
pakati kwenu, eningamaziyo. Nguye oti, esiza
emva kwam, uzakuba pambili kum endingafanele
mna ukuba ndiwutukulule umtBa wezihlangu
zake.--Ezizinto zenzeka eBetania pesheBa kwe-
Yordan, apo uYohannes wapehlelela kona.


Icawe gesi IV. yexesha lokufika kweNkosi.

Isifundo: I. Kor. IV. 1-5.-Bazalwana! Makati
mntu enjenjalo esazi okokuba singabakonzi
bakaKristu namagosa emfihlakalo zikaTixo. Ka-
njako kufuneka emagoseni, ukuba umntu afu-
nyanwe etembekile. Kodwa kum into encinana-
na ukuba ndigwetywe nini mhlaumbi yimini yaba-
ntu; ewe, nam andigwebi ngokwam, ngokuba
kungekcnto' endizazela yona. Noko akungako
oku endigwetyelweyo: kodwa lowo undigwebayo
yiNkosi: Kwanjalo ke ningagwebi nto lingekabiko


S8


ixesha, ide ifike iNkosi eyakuti nezinto ezifi-
hlakeleyo zobumnyama izizise ekuhleni, namaqi-
nga entliziyo iwabonakalise: bandule oko bonke
ngabanye babe nodumiso lwabo kuTixo.

Ivangeli: Luk. III. 1-6.-Ngomngaka weshumi
elinesihlanu wobukosi bukaTiberius uKesare,
uPontius Pilatus engumpati weYudeya, noHerodes
eyinkosi yaseGalileya, no Filippus umzalwana
wake eyinkosi gase Iturega nelizwe leTrakonitis
noLisanias eyinkosi yeAbilini, emihleni Bababinge-
leli abakulu uAnnas noKaifas, leza ilizwi likaTixo
kuYohannes ungana ka Zakarias entlango. Wa-
yesiza kulo lonke ilizwe langaseYordan. eshu-
mayela umpehlelelo woguquko kube luxolelo
lwezono, njengokuba kubaliwe encwadini yama-
zwi kajsaias umprofete, kusitiwa: Ilizwi lodandu-
lukayo entlango lisiti: Lungisani indlela yeNKosi;
yenzani umendo wake ulungelelane. Yonke imifula
iyakuditywa, nazo zonke intaba nenduli ziyakuto-
tyelwa pantsi: indawo ezigoso zotiwa tse, nezim-
gongxo zoba zindlela ezigudileyo, lwaye uluntu
Iwonke luyakubona usindiso lukaTixo.

- 65


Usiuku Iwonyuko lweNkosi.

Isifundo: Act. I. 1-11.--Eokuqala incwadi
ke ndayenza, Theofil, nditeta ngako konke waqa-
layo uYesu kwa nokukwenza nokufundisa, kwada
kwayimini awenyuswa ngayo, akuba abebayalele
ngoMoya Oyingcwele abaPostole abebanyulile;
abete kanjako wazityila kubo ukuba uhleli, emveni
kwokuva kwake intlungu, ngezizatu eziqinileyo
ezininzi, ebonakala kubo imihla yamashumi mane,
eteta izinto ezingabo ubukumkani bukaTixo.
Wati akuba ehianganisene.nabo, wabayala wati
bangemki eYerusalem, mabalinde isibambiso soYise,
eso-watsho gena-enisivileyo kum; ngokuba
uYohannes okunene wapehlelela ngamanzi; kodwa
nina nopehlelelwa ngo1MVoya Oyingcwele, intsuku
ezingeninzi emveni kwezi. Kwanjalo ke, bakuba
bebebutene, babuza kuye besiti: Nkosi, ubuya
ubumisile ubukumkani bakwalsrael ngelixesha
kusinina? Waza wati kubo: Asi kokwenu ukwazi
amaxeslia namatuba uBawo awabekileyo ngelake
igunBa; koko niyakwamkela amandla, akuba uMoya
Oyingcwele ehlile pezu kwenu; naniyakuba ngama-
nqina am kwakuyo iYerusalem, nakugo yonke
iYudeya neSamaria, kude kube semancamini
omhlaba. Wati akuba etetile ezizinto, wafunqulwa,
lati ilifu lamsusa pambi kwamehlo abo. Bati

- 66 -


besajonga ngasezulwini ekumkeni kwake, nango
ke amadoda amabini emi kufupi nabo enezivato
ezimhlope. Atsho kanjalo ukuti: Madoda aseGa-
lilega, kunganina ukuba nime apa, nijonge
ngasezulwini? LoYesu ebcnyuselwa ezulwini
pambi kwenu, uyakuza njalo njengokuba nimbonile
esiya ezulwini.

Ivanuleli: Mark. XVI. 14-20.-Ngeloxesha aba-
fundi abalishumi linanye behleli ekutyeni, uYesu
wazibonakalisa kubo, wabatetisa ngokungakolwa
kwabo, nobulukuni bentliziyo, ngenxa yokuba
babengakolwanga ngabo babembonile evukile.
Waza wati kubo: Hambani niye elizweni lonke,
nishumagele iVangeli kulo lwonke uluntu. Oko-
liweyo wapehlelelwa uyakusindiswa; kodwa onga-
kolwayo uyakugwetywa. Ke abakoliweyo bayaku-
landelwa yilemiqondiso: Ngegama lam bozikupa
idemone; bayakuteta ngenteto ezintsha; bayakucola
inyoka;|nokuba bayasela into enokubulala, ayisayi-
kubenzakalisa; bobeka izandla pezu kwabafayo,
baze bapiliswe. Kwanje ke iNkosi.uYesu emveni
kwokuba ibitetile kubo, yamkelwa ezulwini, yahlala
pantsi ngasekunene kwoTixo. Bapuma ke abo,
bashumayela ezindaweni zonke, iNkosi isebenza
kunge nabo, iqinisa nelizwi labo ngemiqondiso
elilandelayo.

- 67 -


Icawe yesi VI. emva kwoloVuko.
Isifutndo: I. Petr. IV. 7-11.-Batandekileyo!
Yenzani zonke izinto ngokutelekelela, nidele
ubutongo, niqabuke ngasemitandazweni. Kodwa
pezu kwento zonke yibani notando olunamnekilego
omnye ngakwomnye, kuba utando luyakugubungela
ubuninzi bezono. Yenzelanani ngembuko yabase-
mzini, kungeko ukurora. Mabati bonke ngabange,
njengokuba besamkele isipiwo, bakonzana kwa
ngaso, njengamagosa alungileyo ofefe olupinda-
pindiweyo lukaTixo. Osukuba eshumayela, [ma-
kashumayele] njengamazwi kaTixo: osukubaeko-
nza, [akonze] njengokwobomelelo obubatyalwayo
nguTixo, ukuze ezintweni zonke adunyiswe uTixo:
ngaye uYesu Kristu iNkosi yetu.

Ivangeli: Yoh. XV. 26-27. XVI. 1-4.-
Ngeloxesha uYesu wati kubafundi bake: Okua.
afikayo uMonwabisi endiyakumtuma kuni, evela
kuBawo, kwa ulMoa wenyaniso, opumayo kuBawo,
oyena uyakunqina ngam; kanjalo nani ningama-
nqina am, ngokuba nahlala nam kutabata ekuqa-
leni. Ezizinto ndizitetile kuni, ukuze ningaxaka-
niswa. Bayakunikupa ezintlanganisweni; ewe,
kuyeza- ixeshana lokuba lowo usukuba enibulala
woba uyanikela isikonzo kuTixo. Nezizinto
bayakuzenza kuni, ngokuba bengaiaazanga uBawo,
5*

- 68 -


bengandazanga nam. Koko ezizinto ndizitetile
kuni, ukuze niti, okuga ixeshana lifikayo, niziku-
mbule ukuba ndanixelela.

Icawe yePentekoste.
Isifundo: ~Act. 1. 1-11.-Wakuba ubusel'-
ufika umhla wepentekoste, abafundi bonke babe
ndawonge ngantliziyo nye. Kwaza ngebaqo
kwavela ezulwini idumasi elingati lelomoya
uqwitela ngamandla, lwazalisa yonke indlu, apo
babehlangene kona. Kwaza kwabonakala kubo
ilwimi zanga zezomlilo zizahlulahlula, zahlala
ngazinye pezu kwabo bonke ngabanye. Baza
bazaliswa bonke nguMhoya Oyingcwele, baqala
ukuteta ilwimi zentlobo ngentlobo, njengo-
kuba uMoya Oyingcwele waBebanika ukuto-
lika. Kekaloku kube kuhlala eYerusalem ama-
Yuda, amadoda akonzayo eNkosini, evela kuzo
zonke intlanga ezipantsi kwezulu. Kwati kwa-
kwenziwa lentlokoma, wabutana umhlambi watiwa
piti, kuba bonke ngabange bebebeva beteta ngo-
kwakowabo ukuteta. Bonke ke babemangaliseka,
bati nqa, besiti omnye kwomnge: Bona ke, bonke
aba abatetayo asingawo amaGalileya na? Kunga-
nina pofu ukuba sive tina ngabange ngokwako-
wetu ukuteta esasizalelwe kuko? Tina amaParthi
nama MedinamaElamite, nabemigo eMesopotamia,

- 69


naseYudega, naseKappadokia, nasePontus, nase-
Asia, naseFrigia, nasePamfilia, naseGipite, nase-
zahlukweni zase Libia, kufupi neKirene, nabara-
nugi baseRoma, kwa namaYuda nabangenego
ebuYudeni, nabaseKreta kanjako, nabaseArabia:
siyabeva beteta ngezetu inteto izinto ezinkulu zika-
Tixo.
Ivangeli: Yoh. XIV. 23-31.-Ngeloxesha uYe-
su wati kubafundi bake: Ukuba umntu uyanditanda,
woligcina ilizwi lam; kanjalo uBawo uyakumtanda,
sasiyakuza kuye, senze nentlalo yetu nage. Lowo
unganditandiyo, ama2wi am akawagcini. Ilizwi
ke enilivago, asilelam, lelikaBawo onditumilego.
Ezizinto ndizitetile kuni ndisahlala nani. Kodwa
uMonwabisi, kwa uMoya Oyingcwele, oyakutunywa
nguBawo egameni lam, gena uyakunifundisa zonke
izinto, anikumbuze zonke izinto endazitetayo kuni.
Uxolo ndiialushiga kuni, olwam uxolo ndigalunika
kuni; akunjengokuba linika ilizwe endinika njalo
kuni. Maingakatazeki intlizigo yenu, maingabi
nalwoyiko kanjalo. Nivile okokuba ndati kuni:
Ndiyemka, ndibuye ndize kuni. Ukuba nandita-
nda, ngenivuyele okokuba ndati: Ndigemka ukuya
kuBawo; ngokuba uBawo emkulu kunam. Naka-
loku ndinixelele oku kungekehli; ukuze niti, xana
kuhlayo, nikolwe. Andigikuba sateta kakulu nani;
ngokuba isiza iNkosi yelilizwe, kanti aginanto

- 70 -


kum. Koko kunje ke okokuze lazi ilizwi ndiga-
tanda uBaxwro, nokuba nditi njengoko andiyalele
ngako uBawo, ndenje njalo.

Ngomvulo emva kwePentekoste.
Isifundo: Act. X. 42-48.- -Kwezintsuku uPetrus
wavula umlomo wati: Madoda akuti! Yasiyalezela
tina iNkosi ukuba sishumayele ebantwini, nokuba
siqinise okokuba unguye obemisiwe nguTixo abe
ngumgwebi wabahleliyo nabafileyo. Yena lo bonke
abaprofetebagamnqinela, ukuba bonke abakolwayo
kuye bayakwamkela ukuxolelwa kwezono ngalo
igama lake. Esateta uPetrus lamazwi uMoya
Oyingcwele wawela bonke ababesiva ilizwi. Baza
bamangaliswa abo abakulo ulwaluko abakoliwego
bonke abebezile noPetrus, ukuba isipiwo solMoya
Oyingwcele sigalelwe napezu kwabentlanga. Ngo-
kuba bebebeva beteta ngezinye inteto, bezukisa
uTixo. Wandula wapendula uPetrus, wati: Kuko
ongala namanzi na, ukuze aba bapehlelelwe,
abamkeleyo uMoya Oyingcwele njengokuba sima-
mkele nati? Waza wayalela ukuba bapehlelelwe
egameni leNkosi uYesu Kristu.
Ivangeli: Yoh. III. 16-21.-Ngeloxesha uYesu
wati kuNikodemus: uTixo walitanda nokulitanda ili-
zwe, wada wancama uNyana wake okupela kwoze-

- 71 -


lweyo, ukuzegosukuba ekolwa kuye, angabubi, koko
abe nobomi obungunapakade. Ngokuba uTixo
engatumelanga uNyana wake elizweni, ukuze
aligwebe ilizwe, koko wamtuma ikuze ilizwe
lisindiswe ngaye. Okolwayo kuye akanakugwe-
tywa; kodwa ongakolwago usel'egwetyiwe; ngo-
kuba engakolwanga egameni loNgana okupela
kwozelweyo kaTixo. Kuko oku ke okugwebayo,
ukuba ukukanya kungenile elizweni, kanti abantu
babutanda ubumnyama ngapezu kwako ukukanya;
ngokuba imisebenzi yabo ibikohlakele. Ngokuba
lowo usukuba ekwenza okubi ekutiya ukukanya,
engezi ekukanyeni kanjalo, ukuze- imisebenzi
yake ingohlwaywa. Kodwa lowo wenza inganiso
uyeza ekukangeni, ukuze imisebenzi yake ibora-
kaliswe, ukuba yenziwe kuTixo.
OlwomTriniti Oyiugewele.
Isifundo: Rom. XI. 33-36.-Hai ukwendela
kwobutyebi nobulumko nokwazi kukaTixo! hai
ukungapengululeki kwemigwebo yake, noku-
ngalandeleki kwendlela zake! Ngokuba ngubanina
owazileyo uluvo lweNkosi? Mhlaumbi ngubanina
oyinikileyo icebo? Mhlaumbi ngubanina ompange-
leyo ngokupa, kuze kubuye kuvuzwe yena? Kuba
into zonke zivela kuye, zingaye, zingenxa yake:
kwakuye makubeko ubungcwalisa kude kube
ngunapakade. Amen.
- 72 -


SIvangeli: Mat. XXVIII. 18-20-Ngeloxesha uYe-
su wati kubafundi bake: Kunikwe mna amandla
onke ezulwini nfasemhlabeni. Hambani ke ngoko
niye nizenze abafundi zonke intlanga, nibapehlelele
egameni loYise noNyana noMoya Oyingcwele,
nibafundise ukuba bagcine zonke izinto endiniya-
lele zona. Kanjalo, bonani ke, ndiko mna kunge
nani yonke imihla kude kube kukugqityelwa
kwelizwe elikoyo.

Icawe ljoku I. emva kwePentekoste.
Isifundo: I. Yoh. IV. 8-21.-Batandekfldo! uTixo
ulutando. Kuko oku utando lukaTixo Iwabonakali-
swa kuti, ukuba uNyana wake okupela kwoze-
Iweyo uTixo umtumile ukuza elizweni, ukuzd
sipile ngaye. Nal'utando kuko oku, kungekukuba
tina, samtanda uTixo, kukuba yena wasitanda
tina, wamtuma uNyana wake ukuba lusizo ngenxa
yezono zetu. Ke, batandekileyo, ukuba uTixo
wasitanda tina kangaka, nati sifanelwe kukutanda-
na. Akuko mntu ote wambona uTixo nakange.
Xa sitandanayo, uTixo uyahlala kuti, uti utando
Iwake lufezekiswe kuti. Ngako oku siyazi ukuba
siyahlala kuye, nokuba yena [ugahlala] kuti, ngo-
kuba esinikile okwoMoya wake. Nati tina sibo-
nile, siti kanjalo sinqine okokuba uYise umtumile
uNyana wake ukuba ngumSindisi welizwe. Lowo

- 73 -


usukuba evuma ukuba uYesu unguye uNyana
kaTixo, uTixo uyahlala kuye, nage [uyahlala]
kuTixo. Kanjalo tina silwazile, sikoliwe nokukolwa
lulo olotando uTixo analo kuti. UTixo ulutando; na-
lowo uhlala elutandweni, gena uyahlala( kuTixo, na-
ge uTixo [uyahlala] kuye. Kuko!oku utando lufe-
zekiselwe tina, ukuze sibe nalo ukalipo eihleni
womgwebo; ngokuba njengokuba enjalo yena
lowo, sinjalo nati kwelilizwe. Akuko Iwoyiko
elutandweni; koko utando olufezekileyo lululahlela
pandle ulwoyiko; kuba ulwogiko lunabo ubuhlu-
ngu; yena owoyikayo akafezekiswanga elutandweni.
Ke tina siyamtanda uTixo, ngokuba uTixo wasi-
tanda tina tanci. Xa umntu ati: ndiyamtanda
uTixo, kanti utiya umzalwana wake, ulixoki; ngo-
kuba lowo ungamtandiyo umzalwana wake ambo-
nilego, angati nina ukumtanda nTixo angambona-
nga? Kanjalo lomyalelo sinawo uvela kuge uTixo,
ukuba omtandayo uTixo makamtande nomzalwana
wake.
Ivangeli: Luk. VI. 36-42.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: Yibani nentliziyo enenceba,
njengokuba noYihlo enenceba. Ize ningabeki
tyala, naningagi kubekelwa tyala nani; ningagwebi,
naningayikugwetya nani. Xolelani, naniyakuxo-
lelwa nani. Yipani, naniyakupiwa nani; ukulinga-
niswa okulungileyo, okuhlohliweyo, nokuhlunguze-

- 74 -


lwego, nokupalalayo, kwopiwa esifubeni senu.
Ngokuba okona kulinganisa enilinganisa ngako,
kwobuya kulinganiselwe nina. Waza wateta
umzekeliso kubo, esiti: Imfama ingake ikokele
imfama na? AzigikweUela emnxungeni zombini
na? Umfundi akanlgapezulu kumfundisi wake; kodwa
osukuba ezalisekile woba njengomfundisi wake.
Kuyinina ukuba ukangela icetyana elisesweni
lomzalwana wako, kanti umqadi okwelako iliso
akuwunakani? Ungati nina nokuti kumzalwana
wako: Mzalwana, -mandilikupe icetyana elisesweni
lako; wena ngokwako umqadi osesweni lako unga-
wuboni nje? Wena sihanahanisindini, wukupe kuqa-
la umqadi esweni lako, Wauyakwandula ukolise
ukubona ukulikupa icetyana elisweni lomzalwana
wako.

OlweKorpus Kristi.
Isifundo: I. Kor. XI. 23-29.-Bazalwana!
Njengokuba mna bendikwamkele eNkosini, oko
endati kanjalo nfdakunikela kuni, oko kuba iNkosi
uYesu watabata isonka ngobobusuku ebengcatshwa
ngabo, waza wakuba ebulele wasiqezula, wati:
Tabatani nitye. Oku kungumzimba war, owapu-
lelwa nina; kwenzeni oku kube kukukunjulwa
kwam. Ngokunjalo watabata nendebe, emveni
kwokuba kutyiwe, esiti: Lendebe ilucebano olutsha


- 75 -


egazini lam; onke amaxesha enisukuba nigisela,
kwenzeni oku, kube kukukunjulwa kwam. Ngo-.
kuba onke amaxesha enisukuba esisonka nisitya
nalendebe niyisela, nikushumayela ukufa kwe-
Nkosi, ide ifike. Ngako oko osukuba esitya
esisonka, mhlaumbi esela indebe yeNkosi ngokunga-.
fanelekileyo, uyakumelwa lityala lomzimba negazi
leNkosi. Kodwa makati umntu azibence, enje
njalo ke ukutga kwisonka eso nokusela kwindebe
lego. Ngokuba lowo uti atye asele ngokungafa-
nelekilego, ezityela, eziselela umgwebo, enganakani
nje umzimba weNkosi.
Ivangeli: Yoh. VI. 56-59.-Ngeloxesha uYesu
wati kwizihlwele zamaYuda: Inyama yam ikuku-
tya ngenyaniso, negazi lam likUkusela ngenyaniso.
Oti inyama yam agidle, negazi lam alisele,
uyakuhlala kum, nam kuye. Njengokuba uBawo
opilileyo wanditumayo, nam ndipila ngetuba likaBa-
wo; kwanjalo lowo utya mna, uyakupila naye ngetu-
ba lam. Siso esi isonka esehlayo ezulwini.
Akunjengokuba oyihlo batyayo imanna, bafa
nokufa. Osityayo esisonka uyakupila kude kube
ngunapakade.


__ o- .

- 76 -


Icawe gesi II. emva kwePentekoste.

Isifundo: I. Yoh. III. 13-18.-Batandekileyo
kakulu! Ningati nqa, xa ilizwe linitigayo. Tina
sigazi ukuba sakutshwa ekufeni kwenzelwa ukuba
singene ebomini, ngokuba sitanda bona abazalwana.
Lowo ungamtandigo uyahlala ekufeni: osukuba
emtiya umzalwana wake unguye umbulali. Ke
niyazi ukuba akuko mbulali onabo ubomi obungu-
napakade bupakati kwake. Ngako oko siyaluqo-
nda utando, ukuba yena lowo [uYesu] wancama
ubomi bake ngenxa yetu; nati ke sifanele ukuncama
ubomi betu ngenxa yabazalwana. Kodwa yena
osukuba enayo imfuyo yelilizwe, ati umzalwana
wake ambone esekusweleni, amvalele umbilini
wake, lutinina utando lukaTixo ulkuhlala kuye?
Lusatshana lwam, ukutanda kwetu makungabi
ngelizwi nangolwimi, makube ngesenzo nange-
nyaniso.

Ivangeli: Luk. XIV. 16-24-Ngeloxesha uYesu
wabeka lomzekeliso pambi kwabafarisi wati:
Umntu otile wenza isidlo sokuhlwa esikulu, wame-
ma abaninzi. Wandula ukutuma isicaka sake
ngexeshana lesidlo ukuya kuti kwabamenyiweyo:
uizani, ngokuba kusekulungisiwe konke. Baza
baqala bonke ugantlizigo nye ukuzilandulela.
Owokuqala wati kuso: Nditengile intsimi, ndifanelwe


/

- 77 -


kukuti ke ndipume ndigibone; ndiyakutandaza,
mandilandulelwe. Wati nomnye: Nditengile izibini
ezihlanu zenkabi, ndizakuziqelisa,t andiyikuba
nako ukufika; ndiyakucela ke, mandilandulelwe.
Omnge ke wati: Ndizekile umfazi, ngako oko
andinako kufika. Saza safika isicaka eso
sashumayeza inkosi yaso ezizinto. Wandula umni-
nindlu equmbile nje wati kwisicaka sake: Puma
msinga, uye ezitratweni nasezindleleni zesixeko,
ungenise apa amahlwempu nezilima neziqwala
nemfama. Saza sati isicaka: Nkosi, sekwenziwe
njengokwelizwi lako; kanti kuseko indawo. Yaza
yati inkosi kwisicaka: Puma uye emendweni
nasezintangweni, ubanyanzele bangene, ize izali-
swe indlu yam. Ngokuba ndisiti kuni: Akuko
namnge wabobantu bamenyiweyo oyakutya kwi-
sidlo sokuhlwa sam.

Icawe Iesi III. emva kwePentekoste.
Isifundo: I. Petr. V. 6-11. Batandekileyo
kakulu! Zitobeni ngapantsi kwaso isandla esina-
mandla sikaTixo, ukuze anipakamise ngexesha
elifanelekileyo; sonke isitukutezi senu nisilahlele
kuye, kuba enikatalela. Qabukani nilinde, kuba
usatan, utshaba lwenu, njengago ingonyama
ekonyayo ehambahamba ifuna lowo ingamgingayo;
oyena nimale nite nqi elukolweni, nisazi nje

- 78 -


ukuba intlungu ezikwa zizo ziyafezwa kubo
ubuzalwane benu obuselizweni. Kekaloku uTixo
wofefe lwonke, owasibizelayo ebungcwaliseni bake
obungunapakade kuKristu uYesu wanga angati
ngokwake, nakuba nivile intlungu kancinane,
anizalisekise, aniqinise, anomeleze, anisikelele.
Kwakuye makubeko ubungcwalisa namandla
kudekubengunapakade kanapakade. Amen.
Ivangeli: Luk XV. 1-10.-Ngeloxesha kwaso-
ndela kuye uYesu ababuti beminikelo naboni,
ukuza kumva. Baza bakalaza abafarisi nababali,
besiti: Lo uyamkela aboni, adlelanenabo. Wabeka
kubo lomzekeliso esiti: Nguwupina kuni umntu ene-
kulu legusha, ongeti yakumlahlekela enge kuzo, azi-
shiye ezimashumi asitoba anetoba entlango, aputume
leyo ilahlekileyo ade afumane yona? Kekaloku akuyi-
fumana uyayibeka emagxeni ake ngovuyo; ati akufi-
ka ekaya, ahlanganise abahlobo nabamelwana bake,
ati kubo: Vuyani kunge nam, kuba ndiyifumene
igusha ebilahlekile. Nditi kuni, kuyakubako uvuyo
ezulwini ngenxa yomoni omnye oguqukayo, nga-
pezu kwolu lungenxa yamalungisa angamashumi
alitoba anetoba ekungasafuneki kuzohlwaya kuwo.
Kanjako nguwupina umfazi onamaqosha esilivere
alishumi, ongati ukuba liyamlahleka libe line,
abaneke isibane, atshayele indlu, afune ngenkutalo,
ade alifumane? Kekaloku akuba elifumene ameme

79 -
bonke abahlobo nabamelwanekazi bake, esiti:
Vuyani kunge nam, kuba ndilifumene iqosha
lesilivere ebelilahlekile. Kwanjalo nditi kuni kuko
uvugo ebusweni bengelosi zikaTixo ngenxa yomoni
omnie oguqukayo.

Icawe yesi IV. emva kwePentekoste.
Isifundo: Rom. VIII. 18-23.-Bazalwanal Uku-
bona kwam, ngokutelekelela, intlungu zelixesha
azinto ekulinganiselweni nobungcwalisa obu
buzakutyilwa kuti. Ngokuba itemba lezinto ezi-
daliweyo lilindile ukutyilwa kwabantwana bakaTixo.
Ngokuba izinto ezidaliweyo zibekwe pantsi kwom-
teto wokungendawo, bekunge ngakuvuma kwazo,
bekungenxa yalowo wazibekago pantsi, ngetemba;
kuba kwazona izinto nje ezidaliweyo zokululwa
ebukobokeni bolwonakalo, kungeniswe kuyo
inkululeko yobungcwalisa bosapolukaTixo. Ngo-
kuba sisazi ukuba yonke into edaliweyo igula
inenimba kwakunge kude kube kaloku nje. Ku-
ngenjalo ke kodwa, koko kanjako-tina ngokwetu
siyagula pakati kwetu, silindela ukumiswa sibe
ngabantwana bakaTixo, [silinde] nokukululeka
kwemizimba yetu, ngaye uKristu uYesu iNkosi
yetu.
Ivangeli: Luk. V. 1-1l.-Ngeloxesha uYesu
waBe ngaselwandle lwaseGenezareth, isihlwele
esikulu sabantu sasiko ukuza kupulapula ilizwi

- 80 -


likaTixo. uYesu wabona inqanawa zambini,
kodwa abalobi bentlanzi bepumile kuzo, nentambo
zabo zingapandle. Wati, akuba engene enqana-
weni kaSimon, wamyala ukuba makaqubele emhla-
beni umgangana; wandula wahlala pantsi, wafu-
ndisa isihlwele esenqanaweni. Akuba egqibile
wati kuSimon: Siqubele enzulwini, nihlise intambo
zenu kulotywe. Wapendula ke uSimon, wati
kuye: mFundisi, site sisebenza ubusuku bonke,
asabamba nto; kodwa ndoti ngezwi lako ndihlise
utambo. Bati bakwenje njalo, kwabanjiswa into
eninzi kakulu yentlanzi, Iwati utambo Iwafuna
ukuqauka. Baza bakweba abebesebenzisana nabo
ababekwenye inqanawa, basuka beza. Beza ke,
zazala inqanawa zombini, zada zafuna ukutshona.
Wati uSimon Petrus akubona oku, wazi-
kahlela pantsi ngasezingaweni zikaYesu, esiti:
Mka kum, Nkosi, ngokuba ndingumoni. Ngo-
kuba ebebanjwe kukuti nqa, nabo bonke
ababenage, pezu kwokulotywa kwentlanzi ababe-
kulobile, bebenjalo kwanoYakob noYohannes, onya-
na bakaZebedaeus, ababengamakolwane kaSimon.
Waza uYesu wati kuSimon: Ungoyiki; emveni
kwoku wobamba abantu. Bati bakufika nenqa-
nawa zabo enmlhabeni, bashiya into zonke bala-
ndela uYesu.

- 81 -


Icawe gesi V. emva kwePentekoste.
Isifundo: I. Petr. III. 8-15.-Batandekileyo
kakulu! Yibani ntliziyo nye nonke ekutandazeni,
nivelana ngobubele, nittndana njengabazalwana,
ninenceba, nipate ngembeko entle abange, nibe
ngabatobiiego: ningapindezeli ububi ngobubi,
mhlambi ukutuka ngokutuka; kodwa ngelinye
icala nitamsanqelisa; nisazi nje ukuba nabizelwa
kwa oku, ukuze nizuze itamsanqa. Ngokuba
onxamela ukutanda ubomi, nokubona imihla
elungileyo, makapezise ulwimi wake kokukohla-
keleyo, nomlomo wake ungateti inkohliso. Ma-
kapepe okukohlakeleyo, enze okulungilego; maka-
fune uxolo, aluputume ke. Kuba amehlo eNkosi
epezu kwabalungisayo, nendlebe zayo zibekelwe
ukukunga kwabo: kodwa ubuso beNkosi bunga-
kuboabakwenzayo okukohlakeleyo. Ngubanina ke
oyakunenza ububi, xa ningabalandeli bokulungilego?
Koko nokuba niti nive intlungu ngobulungisa nineta-
msanqa. Ize ningoyiki ngokwoyika kwabo ninga-
xaliswa kanjako. Kanjako hlalani nilungele
ukubapendula bonke abalibizayo kuni ituba
letemba elipakati kwenu ngokululama nangoku-
hlonela.
Ivangeli: Mat. V. 20-24.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: Xa ubulungisa benu bunga-
gqitisanga kwobababali nabafarisi, anisayi kungena
6

82

ebukumkanini bezulu. Nivile ukuba kwatiwa kubo
abakudala: Ungabulali; woti osukuba ebulala
amelwe ngamatyala amancinane. Kodwa mna
nditi kuni: osukuba equmbela umzalwana wake
kungeko nto, uyakumelwa ngamatyala amancinane;
nosukuba esiti kumzalwana wake, geza, uyakume-
lwa ngamatgala amakulu. Kodwa osukuba esiti:
nkewundini, wosingiselwa pantsi esihogweni
somlilo. Ngako ke xa uwuzisayo umnikelo wako
esibingelelweni, uti ulapo ukumbule ukuba umza-
lwana wako unendawo ngakuwe, wushige apo
umnikelo wako pambi kwesibingelelo, uhambe
ke uti kuqala uxolelane nomzalwana wako, wa-
ndule uzise umnikelo wako.

Icawe yesi VI. emva kwePentekoste.
Isifundo: Rom. VI. 3-11.- Bazalwana! Sonke
tina sapehlelelwa kuKristu, sapehlelelwa ekufeni
kwake. Sancwatyelwa ngoko kunge naye ngako
ukupehlelelwa ukuba sife; uktize ke, njengokuba
uKristu ebevuka kwabafileyo, evuselwa ngabo
ubungcwalisa boYise, siti kwa njalo nati sihambe
ekuhlaleni okutsha. Ngokuba okunene, ukuba
sibe sihlanganisiwe naye ekufaneni kwokufa kwake,
soba njalo nakokwokuvuka kwake. Oku ke
sikwazi nje, ukuba umntu wetu omdala wabete-
lelwa emnqamlezweni kunye naye [uKristu],

- 83 -


ukuze umzimba wesono utshatyalaliswe, size tina
singabisakonza esonweni. Kekaloku ukuba safa
kunye noKristu, siyakolwa ukuba siyakuti kanjako
sidle ubomi kunye nage; sisazi ukuba uKristu
evukile- nje kwabafilego, akasafi; ukufa akuse
nabukosi pezu kwake. Ngokuba ukufa wakufayo,
wafela isono kwa kange; kodwa ubomi abudlayo
uyabudlela uTixo. Kwanjalo nani zibaleni ukuba
nifile ngakuso isono, kodwa nisidla ubomi nga-
kuye uTixo, kuKristu uYesu iNkosi yetu.
Ivangeli: Mark. VIII. 1-10. Ngeloxesha, saku-
ba isihlwele -esikulu sabantu besihlangene nage,
uYesu wabiza abafundi bake, wati kubo: Ndibe-
twa lusisi ngenxa yesihlwele, ngokuba sekuntsuku
ntatu sinam, singenanto yokutya. Kanjako xa
ndibandululayo bengatyanga ukuya ezindlini zabo,
bayakucubuka endleleni, ngokuba bevela kude
inxenge yabo. Baza bapendula kuye abafundi
bake, besiti: Umntu apa angahlutisa aba ngezonka
ezivela pi besentlango? Wayebuza kubo, esiti:
Izonka eninazo zingapina? Bati ke: Zisixenxe.
Waza wayalela isihlwele ukuba sihlale pantsi
emhlabeni. Waza watabata izonka zosixenxe,
wabulela, waziqezula, wanikela kubafundi bake,
ukuze babeke pambi kwesihlwele; baza babeka
pambi kwaso. Babenayo nentwana Bentlanzana;
waza wazisikelela nazo, wayalela ukuba zibekwe
6*
- 84


pambi kwesihlwele nazo. Batya ke, bahluta:
kanjalo kwahlanganiswa amaqekeza aseleyo,
azalisa ingobozi ezisixenxe. Kekaloku abo. babe-
tyile babe mayela namawaka amane; waza waba-
ndulula.

Icawe yesi VII. emva kwePentekoste.
Isifnido: Rom. VI. .19-23.-Bazalwana! Ndiya-
teta nje ngokwabantu ngenxa yobulwele benyama
yenu; ngokubanjengokuba amalungu enu nawamisela
ukuba zizicaka ekuncoleni nasekukohlakaleni, kube
kukukohlakala, kwanjalo kaloku miselani amalungu
enn ukube zizicaka ebulungiseni kube bubungcwele.
Ngokuba okuua nibe nizicaka zesono, nibe niku-
lulekile kubo ubulungisa. Nibe ninasiqamo sinina
pofu ngoko, ngezozinto nizidaneleyo ngoku?
Ngokuba isipelo sezozinto kukufa.. Kodwa kaloku
nikululekisiwe kuso isono, nenziwa izicaka kuTixo
nje, ninesiqamo senu ngasebungcweleni, nesipelo
ke senu, ninobomi obungunapakade. Ngokuba
umvuzo wesono ukukufa; kodwa isifo sofefe
sikaTixo sibubomi obungunapakade ngoYesu
Kristu iNkosi yetu.
Ivangeli: Mat. VII. 15-21. Ngeloxesha uYesu
wati k.ubafundi bake: Lumkelani ke abaprofete
ababuxoki, abezayo kuni ngezivato zegusha, kanti

-85


ngapakati bazincuka eziqwengayo; nigakubazi
ngezixakato zabo. Kuke kukiwe idregive emito-
Iweni na? mhlaumbi amakiwane ezipingweni na?
Kwanjalo yonke imiti elungileyo iyahlanza izixa-
kato ezilungileyo, kodwa umti obolileyo uBahlanza
izixakato ezibolileyo. Umtiolungileyo awungehlanzi
izixakato ezikohlakelego; kanjalo umti obolilego
awungehlanzi izixakato ezilungileyo. Yonke imiti
engahlanzigo izixakato ezilungilego, iyagaulwa,
iposwe emlilweni. Ngoko ke niyakubazi ngezixa-
kato zabo. Asingabo bonke abati kum: Nkosi,
Nkosi, abayakungena ebukumkanini bezulu; koko
ngowenzayo okutandwa nguBawo osezulwini
nguye oyakungena ebukumkanini bezulu.

Icawe jesi VIII. emva kwePentekoste.
Isifundo: Rom. VIII. 12-17.--Bazalwana! Singa-
banetyala kungekuyo ingama, ukuba sihlale
ngokwengama. Ngokuba nizakuti, ukuba niga-
hlala ngokwenyama, nife; kodwa ukuba niti
ngomoya nibulale izenzo zomzimba, niyakudla
ubomi. Ngokuba bonke abakokelwayo ngumoya
kaTixo, bona abo bangabantwana bakaTixo,
Ngokuba ningawamkelanga umoya wobukoboka
kubuye kwoyikwe, koko nawamkelayo umoya
wobuntwana, esiti kwakuwo sibize ngokuti: Abba,
Bawo. Yena uMoya ngokwake uganqinelananomoga wetu, okokuba silusapo lukaTixo. Keka-
loku ukuba silusapo, sizindlalifa kanjalo, sizindla-
lifa zikaTixo, sizindlalifa kunye noKristu.
Ivangeli: Luk. XVI. 1-9.-Ngeloxesha uYesu
wateta kubafundi bake lomzekeliso wokuti: Be-
kuko isityebi esitile, esibe sinegosa, kwaye kuma-
ngalwa kuso ngalo eli ukuba liyacitakalisa impa-
hla yaso. Saza salibiza sati kulo: Yinina lento
ndiyiva ngawe? Yenza ingxelo yobugosa bako;
ngokuba ungebisaba lilo igosa. Laza lati pakati
kwalo igosa elo: ndiyakwenza ntonina, in'kosi
yam ibususa nje ubugosa kum? ukumba andinge-
kwenzi, ukufiqiba ndikudanele. Sendikwazi oko
ndiyakukwenza, ukuze kuti, ndakushenxiswa,
bandamkele ezindlini zabo. Laza lababiza abange
ngabanye abanetyala enkosini yalo, lati kwowo-
kuqala: Unetyala elingakananina enkosini yam?
Wayesiti yena: Lelekulu debate zeoli. Laza lati
kuye: Tabata isibalo sako, uhlale pantsi msinya,
ubale amashumi amahlanu. Landula lati komnye:
Nawe unetyala elingakananina? Wayesiti yena:
Lelekulu lekore zenqolowa. Laza lati kuye:
Tabata isibalo sako, ubale amashumi asibozo.
Yaza inkosi yabonga igosa elingalungilego, ngoku-
ba libe lenzile ngokulumka; ngokuba usapo
lwelilizwe likoyo lugqitisile usapo Iwokuka-
nya ngokulumka kwokwesalo isizukulwana. Nam


- 86 -

-87 -


nditi kuni: Zenzeleni abahlobo ngobutyebi obu-
ngalungileyo, ukuze kuti, nakupelelwa banam-
kele ezintlalweni ezingunapakade.

Icawe yesi IX. emva kwePentekoste.

Isifundo: I. Kor. X. 6-15.-Bazalwana! Singa-
kanuki izinto ezikohlakeleyo, njengokuba nabo
bona bebekanuka. Kanjako maningabi ngabakonzi
bezitixo, njengokuba bebenjalo inxenye yabo;
njengokuba kubaliwe ukuti: bahlala pantsi abantu
ukutya nokusela, baza besuka ngokudlala. Kanja-
ko masingenzi umbulo, njengokuba bebesenza
umbulo inxenye yabo, baza bawa mirrinye ama-
waka angamashumi mabini anamatatu. Kanjako
masingamlingi uKristu, njengokuba inxenye gabo
bebemlinga, baza babujiswa zingoka. Kanjako mani-
ngarori, njengokuba nenxenge yabo beberora, baza
babujiswa ngumtshabalalisi. Kekaloku ezizinto zibe
zihlela bona abo ukuba yimilinganiselo: zaza zabale-
Iwa tkululekwa kwetu, tina sifikelweyo zizipelo zeli-
zwe elikoyo. Ngako oko ke lowo uba umi, makalu-
mke ukuba angawi. Akuko silingo esinibambileyo
kupela sesobuntu; ke utembekile uTixo ongayikuvu-
mela, ukuba nilingwe ngokungapezu kwamandla
enu, koko eyakuyenza kwakunye nesilingo nendlela
yokupumelela, ukuba nibe namandla okunyamezela.

88 -


Ivangeli: Luk. XIX. 41-47- Ngeloxesha, akuba
uYesu ebesondela esixekweni saseYerusalem, wa-
sikalela. ingembezi, wati: Akwaba ubute kwawena,
ewe kwakuwo umhla wako lo, wazazi izinto
ezigelele uxolo Iwako! kodwa kaloku nje ziwafi-
hlelwe amehlo ako. Ngokuba imihla iyakuza
pezu kwako, xa ziyakuti intshaba zako zibeke
udonga ngento ekungqongayo, zikuraule, zikuvi-
ngcele ngamacala onke, zikucitele emhlabeni,
nosapo lwako pakati kwako: zaye zingayikushiya
pakati kwako elinge ilitye pezu kwelinye; ngenxa
yokuba nbungalazanga ixesha lokunonelelwa
kwako. Waza wangena etempileni, waqala uku-
gxota abo babetengisa kuyo, nababetenga, esiti
kubo: Kubaliwe ngokuti: Indlu Iam iyindlu yo-
kutandaza; kanti nina niyenzile gona umqolomba wa-
mabada. Wayefundisa ke imihla ngemihla etempileni.

SIcawe ge X. emva kwePentekoste.
Isifundo: I. Kor, XII. 2-11.-Bazalwana! Niyazi
ukuba nibe ningamnaqaba nirolelwa ezitixweni
ezingenakuteta, njengoko nikokelwa ngako. Ngako
oko ke ndiganazisa, ukuba akuko mntu ongatshoyo
ukuti uYesu uyiNkosi, kupela ngoMoya Oyingcwele.
Kuko izipiwd ngezipiwo, kodwa uMioya ukwa
nine. Kuko nenkonzo ngenkonzo, neNkosi
ekwa nge. Kuko namasebenzi ngamasebenzi,kodwa}nguTixo okwa mnre okwenzayo konke
kubo bonke. Ke kuyanikwa kwabange ngabanye
ukubonakaliswa kwoMoyakube kukuncedwa. Ngo-
kuba kunikwa kwomnye ngaye uMoga ilizwi
lobulumko, nakwomnye ilizwi lokwazi ngokwalowo
uMoya, nakwomnye ukolo ngalowo uMoya; nakwo-
mnge izipiwo zokupilisa ngalowo uMoya; nakwo-
mnye imisebenzi yemimangaliso, nakwomnye isi-
profetisho, nakwomnye ukwahlula omoya; nakwo-
mnne intlobo ngentlobo zenteto; nakwomnye
ukukumsha inteto. Kodwa zonke ezi uyazenza
oyena mnye uMoyaokwa nguye lo, ebabela bonke
abanye ngabanye njengokuba evuma.
Ivangeli: Luk. XVIII. 9-14.-Ngeloxesha uYesu
wawuteta kwabatile abazitembelayo ikuba balu-
ngile, badela abange, umzekeliso lo: Ababini
benyukela etempileni ukuya kutandaza, omnye
engumfarisi, omnie engumbuti weminikelo. Umfa-
risi wema wenjenje ukutandaza kwake: Tixo,
ndigakubulela, ngokuba ndingenjengabange abantu,
nditsho, abapangi, abangalungileyo, abarexezi,
ndingenjengaye nalombuti weminikelo. Ndiyazila
ukutya kabini ngeveki; ndinikela isahluko seshumi,
sezinto zam. Nombuti weminikelo, emi kude,
ebengavumi nokuba apakamise amehlo ake nga-
sezulwini, koko wabeta esifubeni sake, esiti: Tixo,
yiba nofefe kum endingumoni. Nditikuni: Wehla

- 90 -


lo waya endlini yake elungisiwe, engafani nomnye;
ngokuba osukuba ezipakamisa uyakutotywa, kanti
ozitobayo uyakupakangiswa.
Icawe me XI. emva kwePentekoste.
Isifindo: I. Kor. XV. 1-10.-Bazalwana! Ndi-
yanazisa iVangeli endayishumayelayo kuni, enagi-
vumayo kanene, enimiyo kuyo kanjako nenisi-
ndiswa ngayo, ngesiya isiteto endayishumelayo
ngaso, ukuba niyayibamba, ukuba kanti anifuma-
ne nakolwa. Ngokuba ukuqala kwam ndandinifu-
ndisa oko endati kanjalo ndakwamkela, ukuba
uKristu wafela izono zetu, njengokwezibalo nokuba
uvukile ngomhla wesitatu, njengokwezibalo, noku-
ba wabonakala kuKefas, wandula wabonakala
kwabalishumi elinomnye. Wati kamva wabonakala
kwabazalwana abapezulu kwabangamakulu mahla-
nu ngexesha elinge, abati into eninzi yabo ba-
hlale kude kube kaloku nje, inxenye ke balele kukufa.
Wati kamva wabonakala kuYakob, wandula wa-
bonakala kubaPostolo bonke. Waza wati emieni
kwabo bonke, njengakulowo uzelweyo lingekabiko
ixesha, wabonakala nakum. Ngokuba mna ndi-
ngomncinane kubo bonke abaPostolo endingafa-
nelekile ukuba ndibizwe ngomPostolo, ngenxa yo-
kuba ndatshutshisa iRamente kaTixo. Kodwa ngo-
fefe lukaTixo ndikoko endikuko; nofefe wake
olwenzelwa mna alwaba into engendawo.

. 91 -


Ivangeli: Mark. VII.31-37.-Ngeloxesha uYesu
wapuma emideni gaseTirus neSidon, weza ngase-
Iwandle lwaseGalileya, ehamba pakati kwemida
yaseDekapolis. Baza bazisa kuye isitulu esitintita-
yo, bambongoza ukuba abeke isandla pezu kwa-
so. Waza, wasipambukisa esihlweleni ngasese,
wafaka iminwe yakeezindlebeni zaso, wati etshi-
cile, wacukumisa ulimi lwaso, waza wakangela
ngasezulwini wabefunyeka, wati kuso: Effethal
oko kukuti: vuleka! Zase z:vulwa ke indlebe
yati ingqambu yolwimi lwaso yakululeka, salu-
ngisa ukuteta. Waza wabayala, ukuba mabanga-
xeleli mntu. Kodwa njengokuba wabayalago,
bashumayela kwangako ngakumbi kakulu, Ka-
njalo babemangaliswa pezu kwembaliso, besiti:
Wenzile zonke izinto ngokulungileyo; nezitulu uya-
zenza ukuba zive, nezidenge ukuba zitete.

Icawe IeXII. emva kwePentekoste.
Isifundo: II. Kor. III. 4-9.-Bazalwana!Isitembelo
esinjalo ke sinaso ngaye uKristu ngakuTixo: ku-
ngekukuba silinganele ukutelekelela into ngokwetu,
njengokungati kuvela kwakuti; koko ukulinganela
kwetu kuvela kuTixo; owati kanjalo wasenza ukuba
sibe ngabakonzibocebano olutsha, kungengalo iga-
makoko ngokomoya; ngokuba igama elibaliweyo
libulala, kodwa umoya unika ubomi. Kodwa ukuba

- 92 -


inkonzo ebanga ukufa ibalelwe emagameni,
iqingqelwe ematyeni, besisebungcwaliseni, lude lu-
kohlwe usapo luka Israel kukuti nama ukukangela
ngasebusweni bukaMoses, ngenxa gobungcwalisa
bobuso bake, obebuya kutshatgalaliswa, kungati
nina ukuba inkonzo yomoya ayiyikuti ngakumbi
sibe sebungwaliseni? Ngokuba inkonzo zokugweba
ukuba zibungcwalisa, iti inkonzo gobulungisa
kakulu ngakumbi igqitise ngokuba sebungcwaliseni.
Ivangeli: Luk. X. 23-37.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: Anetamsanqa amehlo abona
izinto enizibonayo. Ngokuba ndisiti kuni: baninzi
abaprofete nokumkani ababefuna ukubona izinto
enizibonago, kanti abazibonanga, nokuva izinto
enizlvayo, kanti abazivanga. Kekaloku nako ke
wesuka umcacisi miteto otile, emlinga wati kuge:
Mfundisi, mandenze ntonina, ukuze ndingene
ebomini obungunapakade? Wati uYesu kuye:
Kubaliwe ntonina emtetweni? ufunda njanina?
yena lowo wapendula wati: Mautande iNkosi
uTixo wako ngayo gonke intliziyo yako nanga-
wo wonke umpefumlo wako nangawo onke ama-
ndla ako nangayo yonke ingqondo yako; mau-
tande nommelwane wako njengoko uzitanda nga-
ko. Wandula wati uYesu kuye: upendule kaku-
hie; yenza bku wauyakungena ebomini bapakade.
Kodwa yena efuna ukuzigwebela wati kuYesu:

- 93 -


Ummelwane war ngubanina? Wapendula uYesu
wati: Umntu otile wehla eYerusalem waya eYeriko,
endleleni wawa pakati kwamabada, ati wona
amhluba ingubo zake, amenzela amanxeba,
emka, amshiya epantsi ukufa. Kwehla umbinge-
leli wambona waza wegqita. Kodwa umntu otile
waseSamariya, ehamba indlela, wafika ngakuye,
owati akumbona wabetwa lusizi. Wasondela ke,
wabopa amanxeba ake, wawagalela ioli newayini;
waza wamkwelisa pezu kwelake ihashe, wamsa
endlini gokupambukela, wamgcina. Wati ngo-
mnye umhla akumka warola idenari zambini, wa-
zinika umninindlu wali kuye; mgcineke; wotiinto
oyakugibiza ngapezu kwale ndigirole kuwe mhlana
ndibuyayo. Ekubonenikwako, nguwupina ke kwa-
bo batatu obengati ngummelwane walowo ube-
wile pakati kwamabada? Wayesiti jena:Ngulowo
wamenzelayo ububele. Wandula watijuYesu kuye:
Hamba, wenze kwanjalo nawe.

Icawe ye XIII. emva kwePentekoste.
Isifundo: Gal. III. 16-22.-Bazalwana! Amadi-
uga ebetetwa kuAbraham nakuyo inzala yake.
Akatsho ukuti: "Nakuzo inzala," njengokuba [ebe-
teta] ngazo ezininzi; koko njengokuba ebeteta
ngayo enge, uti: "Nakuyo inzala yako," enguye
uKristu. Nditshoke oku ukuti, ucebano oluqinisi-

- 94 -


weyo pambili nguTixo, luqiniselwa u Kristu, umteto
obubako emveni kwemingaka engamakulu amane
anamashumi amatatu, awulutshitshisi, ukuba uli-
tshabalalise idinga. Ngokuba ilifa ukuba livela emte-
tweni, alisaveli edingeni. Kodwa uTixo walipa uAbra-
ham ngalo idinga. Uti nina pofu umteto? Ubuso-
ngezwa ngenxa yezigqito, ide ifike inzala ebeke-
lweyo idinga, wamiselwa ngazo ingelosi, esandleni
somlamli. Kekaloku umlamli akangowomnge;
kodwa uTixo umnye qa. Pofu umteto umela
amadinga kaTixo na? Kwanga akungebi njalo.
Ngokuba ke, ukuba bekunikiwe umteto onamandla
okunika ubomi, okunene ubulungisa bunge buvele
emtetweni. Koko isibalo sabavalela ndawonge
kwabonke ngapantsi kwesono, ukuze idinga
elingokolo lukaYesu Kristu linikwe abo bakolwayo.
Ivangeli: Luk. XVII. 11-19.-Ngeloxesha, wati
uYesu eya eYerusalem, wacanda pakati kwelase-
Samaria napakati kwalaseGalileya. Kekaloku
akungena emzini otile, amkawulela amadoda ali-
shuini angamaleperi, ema kude. Aza apakamisa
ilizwi, esiti: Yesu, Mfundisi, yiba netaru kuti!
Waza akuwabona wati kuwo: Hambani niye nizi-
bonakalise kubabingeleli. Kwaza kwati, xa ebe-
saya, ahlanjululwa. Yati keenye, yakubona ukuba
ipilisiwe, gabuya, imdumisa uTixo ngezwi elikulu,
yeza,,'awa ngasezinyaweni zake, imbulela; gaye

- 95 -


yona ingumSamaria, uYesu wapendula wati; Beku-
ngahlanjululwanga abalishumina? Abalitoba..pofu
bapina? Akufunyanwanga ababuyayo ukuza kumni-
ka uTixo udumo ngapandle kwalomntu wesinye
isizwe. Waza wati kuye: Pakama, uhambe; ukolo
lwako lukupilisile.

Icawe ue XIV. emva kwePentekoste.
Isifundo: Gal. V. 16-24. -Bazalwana! Hambani
ngokwomoya, naye ningayikwandula nizifeze inka-
nuko zenyama. Ngokuba yona inyama ikanukela
ngakuwo umoya, nawo umoya ukanukela ngakuyo
inyama; ezi ke ziyapambana enge nenge, ukuze
ningazenzi izinto enisukuba nitanda [ukwenza]
zona. Kodwa ukuba nigakokelwa ngumoya, ani-
ngapantsi kwomteto. Kekaloku imisebenzi yenya-
ma iyabonakala, egile: urexezo, umbulo, ukuncola,
ubutshinitshini, inkonzo yezitixo, ukutakata, ubu-
tshaba, amapike, inzondelano, imisindo, inkani,
impambaniso, izahlukano, umona, izibulalo, uku-
ntila, imihlali gobusuku, nezinto ezinjengezi; endi-
ti pambili ngazo kuni, kwanjengokuba senditshilo
kanjako, abo bazenzayo izinto ezinjalo abayikuli-
dla ilifa lobukumkani bukaTixo. Kodwa iziqamo
zomoua zilutando, uvuyo, uxolo. ukunyamezela,
ububele, ukulunga, inkolo, ululamo, ubuncatu,
ukuzikuza, ubunyulu bentliziyo. Ekungeko mteto

- 96 -


omela izinto ezinjalo. Bate kekaloku abakaKristu
ingama yabo bayibetelela emnqamlezweni, kunye
neziqelo zayo ezibi nenkanuko zayo.
Ivange!i: Mat. VI. 24-33.-Ngeloxesha uYesu
wati kubafundi bake: Akuko mntu ungakonzayo
inkosi ezimbini; ngokuba eyakutiga enye, atande
enye; okange uyakubambelela kwenye, adele enge.
Aningekonze uTixo nobutyebi [kunge]. Ngako oku
riditi kuni: Musani kutukutezela ubomi benu ukuba
notya ntonina, nokuba nosela ntonina; [ningatukute-
zeli] nomzimba wenu, ukuba niyakwambatantonina.
Ubomi abubukulu na kunokutya ? nomzimba [awu-
mkulu] na kunezivato? Kangelani intaka zezulu,
okokuba azihlwayeli, azivuni, azibuteli eziseleni,
kanti uYihlo wasezulwini uyazondla noko. Keka-
loku nina anizigqiti kakulu na? Nguwupina ke kuni
ongati ngokutukutezela ongezelele ebudeni bake
ikubite ibe nye? Kanjalo yinina ukubanitukutezele
izivato? Gqalani inyibiba zasendle, ukuba ziti nina
ukuhluma; azisebenzi azisonti kanjako. Kanti
nditi kuni, kwa uSalomon kubo bonke ubungcwa-
lisa bake akavatiswanga njengenye yezi. Njengo-
kuba ke inca yasendle, iti namhlanje ibeko, iti
ngomso iposwe eziko, uTixo uyenje njalo, ukuna-
mbatisa, akayikunambatisa nina kakulu ngakumbi
na, nina balukolo luncinane? Ngako oko ningatuku-
tezeli, nisiti: Sotya ntonina, mhlaumbi, sosela nto-

- 97 -


nina, mhlaumbi sovata ntonina? Ngokuba zonke
ezizinto abaheydeni bezifuna. Ngokuba esazi
uYihlo wasezulwini ukuba niziswele ezizinto
zonke. Ngako ke qalani nifune ubukumkani bu-
kaTixo nobulungisa bake, zazigakuti zonke ezizi-
nto zongezelelwe kuni.

Icawe yeXV. emva kwePentekoste.
Isifundo: Gal. V. 25-26.-VI. 1-10.-Bazalwa-
na! Ukuba sigabudla ubomi ngomoya, masiti ka-
njalo sihambe ngomoya. Masingabi ngabazidlayo,
sitelekelisana, sinomona omnye kwomnye. Baza-
lwana! Xa umntu ake wabaqwa sisiposiso, yiti-
ni nina ningabomoya nilungise onjalo emogeni
wolulamo, wena uzigqala nje, hleze nawe uzingwe.
Twalelanani ubunzima benu, niti ngokunjalo niwu,
feze umteto kaKristu. Ngokuba umntu ukuba uba
uyinto, xa angento, ukohlisa eyake intliziyo. Kodwa
bonke ngabanye mabalinge owabo umse-
benzi, baye begakuti ngoko babe nako abanga-
qayisayo ngako kokwabo bodwa, kungeko kwa-
banye abantu. Ngokuba bonke ngabanye beyaku-
twala owabo umtwalo. Makati lowo ufundiswayo
indawo zokukolwa, abelane nalowo ufundisayo
kuzo zonke izinto ezilungilego. IzA ningakohli-
swa ke; uTixo akanakuhlekwa. Ngokuba oko
asukuba umntu ekuhlwagela, uyakuvuna kona

- 98 -


kanjalo. Kuba ohlwayelayo eyake ingama eya-
kuti kwa kugo avune umonakalo; kodwa ohlwa-
yelayo umoya woti kwa kuwo avune ubomi
obungunapakade. Ke masingadinwa kukwenza
okulungileyo; ngokuba sigakuti sivune ngexesha
elifanelekileyo, ukuba [kaloku] asicubuki. Nga-
ko ke, njengokuba sinalo ituba, masenze okulu-
ngilego kubo bonke, kube kakulu kodwa kubo
abangabendlu yokolo.

Ivangell: Luk. VII. 11-16.-Ngeloxesha uYesu
waya esixekweni esibizwa ngokuti iNaim, kwaza
kwampeleka into eninzi yabafundi bake nesihlwele
esikulu [sabantu]. Kekaloku xa ebesondela esa-
ngweni lesixeko, nako ke, bekutwalelwa pandle
[umntu] ofileyo, ekupela kwomntwana wonina,
naye yena ebengumhlolokazi; saye sinage isihlwe-
le esikulu sasesixekwini. Yati iNkosi yakumbona,
gabetwa lusizi ngaye, yati kuye:Ungalili. Yayi-
siza yacukumisa itala, Baza abatwali bema.
Yaza yati:Ndodana, nditi kuwe, vuka! Wasuka
wahlala ofileyo, waqala ukuteta. Waza [uYesu]
wamnikela kunina. Bangenwa kukwoyika ke bo-
nke, bayebedumisa uTixo, besiti:Umprofete omku-
lu uvukile pakatikwetu; bati kanjalo: uTixo ubaka-
ngele abantu bake.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs