• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Front Matter
 Frontispiece
 Title Page
 Umtandazo pambi kwedini
 Ekuqaleni kwedini
 Isingeniso
 I kyrie ne gloria
 In kosi mayibe nani
 Incwadi
 Egospileni
 Umnikelo
 Ekuhlambeni izandla
 Tandazani bazalwane
 I prefasi
 I kanon
 Ukungcwaliswa kwe hostiya
 Ukungcwaliswa kwendebe
 Emva kokungcwaliswa
 Ukukumbula abafileyo
 Pater noster
 Agnus Dei
 I komuni
 Emva kwe komuni
 Intsikelelo
 Imitandazo emva kewdini
 Masitandaze
 Prayers for serving at mass


Group Title: Children's pictorial mass book.
Title: I missa yosapo
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072088/00001
 Material Information
Title: I missa yosapo
Uniform Title: Children's pictorial mass book
Physical Description: 48 p. : ill. ; 14 cm.
Language: Xhosa
Creator: Guiron, J. J
Publisher: s.n.
Place of Publication: S.l
Manufacturer: Trappist Mission Press
Publication Date: 1908
 Subjects
Subject: Children's missals   ( lcsh )
Xhosa language -- Texts   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
Statement of Responsibility: J.J. Guiron ; translated ... by J. Apel.
General Note: Handwritten label on cover: Kaffir dialect ; Keilands, C.C.
General Note: "Translated from the Children's pictorial mass book of the Rev. J.J. Guiron."
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072088
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 29903752

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Front Matter
        Page 1
    Frontispiece
        Page 2
    Title Page
        Page 3
    Umtandazo pambi kwedini
        Page 4
        Page 5
    Ekuqaleni kwedini
        Page 6
        Page 7
    Isingeniso
        Page 8
        Page 9
    I kyrie ne gloria
        Page 10
        Page 11
    In kosi mayibe nani
        Page 12
        Page 13
    Incwadi
        Page 14
        Page 15
    Egospileni
        Page 16
        Page 17
    Umnikelo
        Page 18
        Page 19
    Ekuhlambeni izandla
        Page 20
        Page 21
    Tandazani bazalwane
        Page 22
        Page 23
    I prefasi
        Page 24
        Page 25
    I kanon
        Page 26
        Page 27
    Ukungcwaliswa kwe hostiya
        Page 28
        Page 29
    Ukungcwaliswa kwendebe
        Page 30
    Emva kokungcwaliswa
        Page 31
    Ukukumbula abafileyo
        Page 32
    Pater noster
        Page 33
    Agnus Dei
        Page 34
        Page 35
    I komuni
        Page 36
        Page 37
    Emva kwe komuni
        Page 38
        Page 39
    Intsikelelo
        Page 40
        Page 41
    Imitandazo emva kewdini
        Page 42
    Masitandaze
        Page 43
    Prayers for serving at mass
        Page 44
        Page 45
        Page 46
        Page 47
        Page 48
Full Text
IC
k.


1'r rESS
1~
;4 1A
3EORGE FORTUNE COLLECTION

-1-

JMPRIMATUR.

A H. DELALLE, O.M.I.
TITULAR BISHOP OF THUGGA,
AND
YICAR-APOSTOLIC OF PATAL.


^UVERW- Do FLUW UMJj ARIESThe Holy Family.
d s s~.--, r- -- .--, .--, r-Translated from the
Children's Pictorial Mass Book
of the
Rev. J. J. Guiron,
by the
Reverend J. Apel, S. J.
Reverend J. Apel, S. J.
Printed at the Trappist Mission Press,
Mariannhil, Natal.
1908.


-- !*. I'
* L-*^^1^"


-4-


^s Pambi kweDini. %

-fa
ao M 1
sB 71
i4 8


-5-

1. Umtandazo pambi kweDini.
ANGELA pantsi nKosi, kwi-
ngcwele yako, endaweni yako
epakamileyo esezulwini, uz'ubone
isiBingo esingcwele, esinikelwa
Wena ngumPriste wetu omkulu,
isicaka sako inKosi uYesu, nge-
nxa yezono zabazalwane bake, uze
usenzele inceba noko zininzi
inkohlakalo zetu. Pulapula ilizwi
legazi lika Yesu, livela emnqam-
lezweni, likala ngokukala kuwe.
Nkosi, yiva ngobubele; taruziseka,
nKosi; pulapula, usipate ngetaru.
Zungalibali Tixo wam, ngenxa
yako ngokwako, kuba iGama lako
libizwa pezu kulomzi napezu kwa-
bantu bako, kodwa usenzele ngo-
kobuninji benceba yako. Amen.

tLMM i~Ekuqaleni kweDini.

Ekuqaleni kweDini.
DIKUNIKELA eliDiui lingcwele,
nKosi, ukuze ndizukise ubu-
ngangamsha bako, ndibulele kuwe
ububele ondenzele bona. Kungabo
ndicelayo ixolelo Iwezono zam.
.Kwanjalo ndicelela abazali naba-
hlobo bam imfefe nentsikelelo zako
Ndifuna ukudibana nompriste
owenza elidini, ekuinikeleni kuwe
lomsondezo wentlungu nokufa ko-
Nyana wako, inKosi yetu uYesu
Kristu.
Ndicede ukuba ndive lemissa
ingcwele ngokufanelekileyo.
Ngelosi yam elungileyo, udiku-
ngele, ukuba dive kakuhle lemissa.Oku kwenzeleni ukundikumbula.


9 -

Isingeniso.
uAKADUNYISWE uniTriniti Oyi-
ugcwele kanye, uYise, uNyana
noMoya Oyingcwele, makube kuye
tiuko amaxesha angapeliyo. Ndi-
fun'nkubulela kuwe, nKosi, ngentli-
ziyo yam ipela, utando owenzela
loua mna nabantu bonke, ngoku-
tumela uNyana wako okupela kwa-
mzalayo, ukuze asisindise ezonwini
zetu. Ndenza umbulelo, nKosi,
ngokuba wasitauda, wada wavuma
ukuba uYesu ahlale amaxesha onke
kuleSakramente ingcwele ye-altare.

10 -
3a 3t5~~~-1 X

^3 I Kyrie ne Gloria. 8
2lj Q* ^22Q2022* *&QW 5R M N
N W

W~ I Kyrie ne Gloria. N
q2 2~~ttt~f~~


-- 11 -


I Kyrie ne Gloria.
KOSI, yiba neceba kuti. Kristu,
yiba neceba kuti. Tixo onama-
ndla onke, Yise, Nyana, noMoya
Oyingcwele, yiba nenceba kuti,
sixolele izono zetu.
Ndiyadibaun nompriste, nazo
zonke inGelosi nabaNgcwele ukuze
ndinikele kuwe, nKosi Tixo, eli-
dini lokulonga nokuzukisa. Ma-
lenziwe ngcwele iGana lako,
malizukiswe, ngasekubeni usenzele
inceba, unikile uxolo kubantu aba-
nentando elungileyo. Ilizwe lipela
malikudumise, liqubude kuwe, li-
bulele kuwe, nKosi.- 12 -13 -

In Kosi maybe nani.
BIA nati Wena, nKosi, usisize
kuzo zonke intswelo zetu, usipe
intsikelelo zonke zomzimba nompe-
fumlo. Sincede ukuba silungise,
size sikukolise entweni zonke. Si-
fundise umteto wako ongewele, sa-
zise intando yako, ukuze sizame
ukwenza yona amaxesha onke.
Ungasingenisi ekulingweni, sipe u-
fefe Iwako lokuba seyise intshaba
zosindiso. Sihlangule ebubini. Yi-
ba nati, nKosi, amaxa onke, senze
ukuba sitande ukuhamba pambi
kobuso bako.
- 14


-- 15 -

Incwadi.
NDIpe ufefe, nKosi, lokuba ndi-
kutale ekufundeni umteto wako
ongcwele. Manditande ukwazi i-
ntando yako engcwele entweni
zonke. Ndincede ukuba nditande,
ndive kakuhle abo bonke bandi-
fundisayo ukukonza kuwe. Abazali
barn, nabafundisi bain, nabandita-
ndayo bonke, zubancede ukuba
bahlale elufefeni Iwako; mabati,
ngokwenza intando yako, bakanye
ngomzekelo omhle, bandifundise
ukuba manditini ukutobela umteto
wako. Yenza, nKosi, ukuba ndi-
tobele ngemvume yonke imiyalo
yako, ndinqwenele ukwazi umteto
wako, ndize ndiwugcine ngoku-
peleyo.I4EJ


16 -

3Egospileni.
p4f

k' EtS 3 -X X i
Egospileni.
iDIFUNDISE, nKosi, ukutanda
ilizwi lako elingcwele, ndipe
ukuba ndazi ndiqonde imfundiso
ye Gospile yako, ukuze odibone
ukunditanda komSindisi war, no-
kuba yena ululamile, unobubele,
uzele lutando nayinceba kuboni
bonke. Shicelela entliziyweui yam
amazwi omSindisi warn, ndize
ndihlale ndiwakumbula. Yenza
ukuba ukumrtanda kwa\n kubekise
ekumxeliseni, nasckufaneni naye,
yena olulamile notobekile ngentli-
ziyo. Njengaye iandinxamele u-
kwenza intando yako engcwele,
mandihambe emkondweni wake,
ngokutwala umnnqamlezo wam e-
mva kwake.

I /Umnikelo.

5 MMMMM MMM a
Umnikelo.
NDIYADIBANA nompriste wako,
nKosi, ekusondezeni kuwe i-
Hostiya engcwelwe nenDebe ye-
nCeba, Wena ongu Tixo opilileyo
oyinene, Wena ofanelwe yinibeko
nonqulo Iwonke. Kanjako ndice-
lela inceba yako ebutixo tina sonke
esikoyo apa, amaKristu onke ne-
mipefumlo engcwele esemhlambu-
lulweni. Elidini, nKosi, uzulamke-
le, ulenze ukuba lifanele Wena,
kuba linikelwa kuwe ekutobeni
kwentliziyo nasekulileni ngezono.
Yiza usikelele lombingelelo ulu-
ngiselelwe imbongo ye Gama lako
elingcwele.


t


20 -


~~3 ~~ X~~t;SX w W -Rt ~t~

MIME~
Ekuhlainbeni izandla.i!: iB!IBB~;! i~~~lii~l I-- 21 -


Ekuhlambeni izandla.
TIxo oyingcwele, ococekile ko-
nke, omehlo abonayo izipako
kwasemazulwini, lilamba umpefum-
lo war, ususe kuwo sonke isisihla
sesono. Ndivuniele ukuba ndime
ngakubamsulwa, ndikunikele umta-
ndazo wokul)onga. Ndinga ndi-
agabona elidini lingcwele ndinen-
tliziyo ehlambulukileyo, noinxelo
ozamayo inkonzo yako. Nkosi,
nditandile ubuhle bendlu vako ne-
altare yako, ndinqwenela ukuba
ndicoceke, ndingabi nasono, xa
ndivayo lombingelelo ungcwele.


S Tanclazani bazalwane.
+ + + +11 1W w .1 3

Tandazani bazalwane.
DIKUBONGOZA, nKosi, zulamkele
elidini linikelwayo iGama lako
elingcwele, ndivumele ukuba ndi-
dibane nompriste wako kulomta-
ndazo wokubonga nokuzukisa. Ma-
liziswe ngasebusweni bako zinGelo-
si zako ezingcwele. Yenza, nKosi,
ukuba tina sihlangeneyo apa eku-
tandazeni, sive usebenzo Iwesicelo
setu esidibeneyo, samkele imfefe
zonke esizicelayo kuwe, ngokusi-
londoloza nokusitetelela koNyana
wako, inKosi yetu uYesu Yristu.


- 24


SI Prefasi.

E-MMEM 2 MM 2~f


ii ~Yf


25 -


I Prefasi.
YAMKELA, nKosi, umtandazo war
otobekileyo, udibane nemitanda-
zo yokubonga neyokubulela yenGe-
losi neArkiugelosi zako, neyaba-
Ngcwele bonke basezulwini. Ku-
nye nabo ndinga ndingakudumisa
amaxa onke, ndikubulele, ndikuko-
nze Wena, nKosi yam, niDali warn,
mSindisi warn. Ndisemhlabeni nje
ndifni' ukuzidibanisa nabemiyo
pambi kobuso bako, beyoliswa
kukupupuma kotando Iwako, no-
buhle.bendlu yako, nditi: Ungcwe-
le, ungcwele, ungcwele, nKosi, Tixo
wemikosi. Izulu nomhlaba zizele
luzuko lwako. Usikelelwe Yena
16 uzayo egameni lenKosi. Uzuko
malube kuwe kwapakade.

LZ^i

MX~ I 'fllll l
IY


S I Kanon.

Soinr fi1E:~~~ Bro E53Sfi t 3S35 5


27 --

I Kanon.
BKUNIKELENI kuwe, uKosi, lom-
bingelelo ungcwele, ndicela
uzube nemfesane kubo bonke aba-
koyo apa, unike ufefe nenceba
ku Bawo wetu ongcwele uPapa,
kumBishope wetu, kubazali bar
nezihlobo zam, nabo bonke bandi-
ncedayo. Nditandaza nakuMariya
osikelelweyo, nakwinGelosi naba-
Ngcwele, ukuba bandincedise eku-
zuzeni lamatamsanqa. Zupembe
kum, nKosi, umlilo wotando Iwako,
ukuze ndidibane ngokufanelekileyo
nenGelosi zako ezingcwele ekuqu-
budeni kumSindisi warn, kuba esi-
za kuhlela pezu kwa le altare.

ai)Dw~


28 -

I I
r ,;-- -~^J '. 14

Ukungcwaliswa kwe Hostiya.

EMMr 35 B ( 5S t ( 35'tM


29 -

Ukungcwaliswa kwe Hostiya.
iKOSI yam, mSindisi war, ndi-
Syakolwa ukuba uko pezu kwesi
sibingelelo ngokwenyaniso inqu ya-
ko. Ndiyaqulbuda kuwe, ndiyaku-
bulela ukuza kwako kum ngotando
olungaka. Uyagcoba Wena eku-
hlaleni nati hantu, ukuze usifindise
ukumtaida noku, mkonza uTixo.
Kule Sakramente ingcwele uyazi-
toba kagangokuba sikwahlule nje
kodwa kukukolwa lilizwi lako
namandla ako. Xasa ukungako-
Iwa kwam, nKosi; zundikanyi-
sele ngakumbi ngofefe Iwako, ukuze
ndibone ndiqonde ubukulu botando
Iwako, olubanga ukuba uza uku-
hlala nati.
Makudunyiswe, kubougwe amaxa
onke iSakramente engcwele kanye
yesibingelelo.


30 -

Ukunigcwaliswa kwenDebe.
NDIYAQUBUDA kuwe, Gazi eli-
nqabileyo kanye lenKosi nomSi-
ndisi war, elindipalazelwe mna
emnqamlezweni. Utshilo Wena,
nKosi, ukuba akuko namnye unalo
utando olungapezu kolu, lokuba
awuncamele umpefumlo wake izi-
hlobo zake. Undenjenje rnna, ukuze
ndisinde ezonweni zam. Nkosi
yam, ndikunikela ubom bam, nako
konke endinako, ukuze ndikubo-
nise utando Iwam, ndibulele utando
lwako ngakurn.


) I


31 -

Emva kokungcwalisra.
I KOSI, opindapindayo kwelidini
lingcwele ukuhlaziya idini lase
Kalevari, noti ngokunjalo ukusipa
ngakumbi, sonke ngabanye, ize-
nzelelo zentlungu zom Sindisi wetu,
nokutyila ubukulu botando Iwako
ngakuboni, sikubongoza sitobekile,
usixolele mpela izono zetu, usinike
ufefe Iwokuba senze intando yako
engcwele. Yiva, nKosi ilizwi
loNyana wako, osicelelayo itaru
noxolelo. Asifaneli inceba, kuba
sikonile kangaka, kanti ke noko,
yiba nobubele, ekubeni uNyana
wako usitetelela ngegazi lake elinqa-
bileyo.


32 -


Ukukumbula abafileyo.
T Ixo wenceba nemifesane, kangela
*- ngosizi imipefumlo engcwele
yasemhlambululweni, esiyikunge-
layo ngentliziyo ipela, ukuba
iyikulule ezintlungwini zayo, uze
uyamkele cliuvuyweni Iwasezulwi-
ni. Ndiyatandazela ngokukodwa
abazalwana nabahlobo bam abafi-
leyo, abasandulcle benopawo Iwo-
kolo, ukuba bapumle ngoxolo.
Zubape, nKosi, uxolo, novuyo,
nolwonwabo. Kanbenze ababelwa
boxolelo, olutengiwcyo yinKosi
uYesti Kristu ngentlungu zake
nokufa kwake. Ubavulele ama-
sango eParadise, Ihaze bangene,
bamkele umvuzo wabo.33 -


Pater Noster.
SIFUNDISIWE nje yinKosi yetu,
asoyiki ukuteta amazwi ayo
angcwele: Bawo wetti osezulwini,
maleuziwe ngcwele igama lako,
mabufike ubukumkani bako, ma-
yenziwe intando -yako emhlabeni
njengokuba isenziwa ezulwini.
Sipe namhla isonka setu semihla
ngemihla, sixolele amatyala etu
njengokuba nati sibaxolela abo
banamatyala kuti, ungasingenisi
ekulingweni, kodwa sihlangule
ebubini. Amen.
Sihlangule, nKosi, ebubini bonke,
obugqitileyo, obukoyo ugokunje,
nobuzayo, uzuti ngomtandazelo ka
Mariya uVirigo osikelelweyo, naba
Ngcwele bonke, usenzele ngobubele,
usipe uxolo kulemihla yetu.


34 -


SAgnus Dei.
AIM E^^
Aw %35 -


Agnus Dei.
SIKUBONGOZA, nKosi, kausikange-
le ngenceba tina sikunikelayo
isibingo esivumayo, uNyana wako
osisitandwa sako. Yena uyimvana
exeliweyo ngenxa yetu. Zuvume
ukuba lombingelelo lusizuzele
inceba noxolo, baze bonke aba-
dlelana kuwo bahlanjululwe nipela
ezonweui zabo, bazimaseke ekwe-
nzeni intando yako engcwele. Ku-
dala inGelosi yako yagcina aba
babelwa idini lemvana ye Pasika,
ngokunjalo mausilondoloze ugoku,
utume inGelosi yako isisize, kn-
sheuxe kuti ububi bonke.
-- 36 -


'IfI Komuni.

dX~ ~~gH}^.iP6as 2222222 25 2S
OWXr3 5 S okll~[mmrS Si~mrS ~ 3 i 35'~

I Komuni.
_KOSI, andifanelwe kukuba unge-
ne pants kopahla lwam; teta
ilizwi lodwa, wopiliswa umpefumlo
war. Wena ngofefe lwako uno-
kubanga ukuba kuncipeke uku-
ngafaneli kwam pambi kwako.
Nganana ndicoceke ngango Virigo
osikelelweyo, uNyoko; ngaaniaa
ndikutande ngangenGelosi zonke;
ngamana ndilungise ngangaba-
Ngcwele bako bonke, ndize nde-
ujenje ukukwamkela empefumlweni
warn. Ndiyanqwenela onto, nKosi,
ngentliziyo yam ipela. Kule Sa-
kramente ingewele uyeza ukuze
udibane nam, kuba unditanda.
Mna ke, ngokutanda nokuhlonela
Wena, ndiqwenela ukudibana nawe
ngokufanelekileyo.


38 -Einva kwe Koiinuni.
MMM MMg~~ \ 4
MX I)2~lli~~IIls~l~lll ~


2I r
2Y ll2-~ llnlR~~a"
MX Emake 2ui
2 Mk~~PE:li-~


39


Emva kwe Komuni.
yESU uKosi yam, mSindisi warn,
owaxolela isela elilungileyo
kwasemnqamlezweni ngokuba la-
temba kuwe, wada wacima izono
zalo kwangelona xesha wahlaulela
ngalo izono zelizwe, ndipate nge-
taru. Zuti kulomkumbulo wobu-
nzima bako nokufa kwako, undi-
babale uxolelo lwezono nezipako
zam ezininji. Malusi olnngileyo,
kaundifune mna gusha yako, undi-
goduse ngokunditwala emagxalabeni
ako. Ndipate ngotando nango-
bulele njenga la gusha ibilahlekileyo.
Ndilusizi ngezono zam, sendifuna
ukwenza umteto ongcwele ka Tixo
entweni zonke.- 40 -


Intsikelelo.
4;%4A


41 -

Intsikelelo.
TNTSIKELELO yon Triniti Ongcwele
Skanye, uYise, noNyana, noMoya
Oyingcwele, mayihle pezu kwam
ihlale nam amaxesha onke. Yiba
nenceba kum, Tixo, uzalise umpe-
fumlo wam yintsikelelo epupumayo.
Yenza ukuba ndimke kule Missa
ingcwele, ndicocekile, ndinyulu
ngakumbi, ndizame ngakumbi
ukwenza intando yako. Ndifindise,
nKosi, ukutanda inkouzo yako no-
kunga ndingaba nawe amaxesha
onke, ndikubonge, udibulele intsi-
kelelo zako. Ndipe, nKosi, ukuba
ndivuye, ndonwabe kwelilizwe
ekwenzeni ukutanda kwako oku-
ngcwele.42


Imitandazo emva kweDini.
Ndiyakubulisa Mariya, ozele lufe-
fe, inKosi inawe, usikelelwe wena
pakati kwabafazi, sisikelelwe nesiqa-
mo sezizalo sako uYesu. Mariya
oyingcwele, Nina kaTixo, sitandazele
tina boni ngoku nangexesha lokubu-
ba kwetu. Amen. (katatu).

A nKosazana, nina wenceba, bom
betu, bumnandi betu, temba letu,
siyabulisa. Kuwe siyakala, tina ba-
ntwana baka Eva bangenakaya.
Kuwe sibefuyeka, sincwina, silila
kwesisandle senyembezi.
Ke ngako, mtetelelikazi wetu, be-
kisa kuti lawa mehlo ako ayinceba.
Uzuti, emva kobubom betu bulu-
sizi usibonise uYesu, isiqamo esisi-
kelelweyo sesizalo sako.
A Mariya, virigo onobubele, nolu-
lamile, nomnandi.
V. Sitandazele, Nina oyingcwele
ka Tixo.
R. Ukuze sifaneliselwe amadinga
ka Kristu.
r-43 -


Masitandaze.
Tixo, hlati letu namandla etu,
uzukangele ngenceba abantu bako
abakalayo kuwe. Uzuti ngenxa yo-
kusitandazela kuka Mariya uVirigo
odumisekileyo nongenasipako uNina
kaTixo, kunye nokuka Yosef ongowe-
le umyeni wake, nokwabaPostolo
bako uPetrus noPaulus nokwaba
Ngcwele bonke, uzuve ngetaru na-
ngobubele lemitandazo siyenzelayo
ukuba aboni balunge, aze uMa oyi-
ngcwele iTyalike akululeke, az'apa-
kanyiswe. Ngaye uYesu Kristu in-
Kosi yetu. Amen.
Mikael ongewele Arkingelosi, uzu-
sivikele ekulweni, ube lihlati letu
ngakwinkohlakalo nemigibe kaSata-
na. U Tixo makamkalimele, siya-
bongoza. ngokutobekileyo, nawe
Ntloko yomkosi wasezulwini, uzuti
ngamandla abutixo, umsingele pantsi
esihogweni uSatana, nabo bonke
abanye omoya abangendawo, abaha-
mbahambayo elizweni, benxamele
ukutshabalalisa imipefumlo. Amen.
Ntliziyo engcwele kanye kaYesu,
Yiba netaru kuti. (katatu).44
Prayers for Serving at Mass.


Priest. Introibo ad altare Dei.
Clerk. Ad Deum, qui laetificat ju-
ventutem meam.
P. Judica me, Deus, et discern
causam meam de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso erue me.
C. Quia tu es, Deus, fortitude mea:
quare me repulisti, et quare tristis
incedo dum affligit me inimicus?
P. Emitte lucem tuam et verita-
tem tuam: ipsa me deduxerunt, et
adduxerunt in montem sanctum tu-
um et in tabernacula tua.
C. Et introibo ad altare Dei: ad
Deum:qui'laetificat juventutem me-
am.
P. Confitebor tibi in cithara, Deus,
Deus meus: quare tristis es anima
mea, et quare conturbas me?45 -

C. Spera in Deo, quoniam adhuc
confitebor illi; salutare vultus mei,
et Deus meus.
P. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto.
C. Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculo-
rum. Amen.
P. Introibo ad altare Dei.
C. Ad Deum, qui laetificat juven-
tutem meam.
P. Adjutorium nostrum in nominee
Domini.
C. Qui fecit coelum et terram.
P. Confiteor Deo, etc.
C. Misereatur tui omnipotens De-
us, et dimissis peccatis tuis, perdu-
cat te ad.vitam aeternam.
P. Amen.
C. Confiteor Deo omnipotenti, bea-
tae Mariae semper Virgini, beato
Michaeli Archangelo, beato Joanni
Baptistae, sanctis Apostolis Petro et
Paulo, omnibus sanctis, et tibi, pa-
ter, quia peccavi nimis, cogitatione,
verbo, et opere (here he strikes his
breast thrice) mea culpa, mea culpa,
mea maxima culpa. Ideo precor
beatam Mariam semper Virginem,
beatum Michaelem Archangelum,
beatum Joannem Baptistam, sanctos46 -

Apostolos Petrum et Paulum, omnes
sanctos, et te, pater, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.
P. Miseratur vestri, etc.
C. Amen.
P. Deus tu conversus vivificabisnos.
C. Et plebs tua laetabitur in te.
P. Ostende nobis, Domine, miseri-
cordiam tuam.
C. Et salutare tuum da nobis.
P. Domine exaudi orationem meam.
C. Et clamor meus ad te veniat.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Kyrie eleison.
C. Kyrie eleison.
P. Kyrie eleison.
C. Christe eleison.
P. Christe eleison.
C. Christe eleison.
P. Kyrie eleison.
C. Kyrie eleison.
P. Kyrie eleison.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
At the end of the Collect.
P. Per omnia saecula saeculorum.
C. Amen.
At the end of the Epistle say Deo
Gratias.


At the Gospel.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Sequentia sancti Evangelii se-
cundum, etc.
C. Gloria tibi, Domine.
At the end.
C. Laus tibi, Christe.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Orate, fratres, etc.
C. Suscipiat, Dominus, sacrificium
de manibus tuis ad laudem et glo-
riam nominis sui, ad utilitatem quo-
que nostram, totiusque ecclesim sum
sanctae.
P. Per omnia saecula saeculorum.
C. Amen.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Sursum corda.
C. Habemus ad Dominum.
P. Gratias agamus Domino Deo
nostro.
C. Dignum et justum est.
P. Per omnia saecula saeculorum.
C. Amen.-- 48 -

P. Et ne nos inducas in tentatio-
nem.
C. Sed liberal nos a malo.
P. Per omnia saecula saeculorum.
C. Amen.
P. Pax Domini sit semper ivobis-
cum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Per omnia saecula saeculorum.
C. Amen.
P. Ite, missa est, or, Benedicamus
Domino.
C. Deo'gratias.
In Masses-for the Dead.
P. Requiescant in pace.
C. Amen.
At the blessing, say Amen.
At the beginning of the last Gospel.
P. Dominus vobiscum.
C. Et cum spirit tuo.
P. Initium, or Sequentia Sancti
Evangelii, etc.
C. Gloria -tibi, Domine.
At the end, say Deo gratias.
-w-
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs