• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Front Cover
 Sakramente re matrimonio


Title: Katekisimo re matrimonio
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00072087/00001
 Material Information
Title: Katekisimo re matrimonio
Physical Description: 9 p. : ; 14 cm.
Language: Shona
Publisher: s.n.
Place of Publication: Chishawasha?
Publication Date: 1932
 Subjects
Subject: Marriage   ( lcsh )
Catechisms, Shona   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
 Notes
General Note: Text in Shona.
General Note: At head of title: A.M.D.G.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00072087
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 30789373

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Sakramente re matrimonio
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
Full Text

GEORGE FORTUNE COLLECTION

ALD

I-a-s


~~I----------
---1.;

IMPRIMATUR.


2nd. February, 1932.
4. AsTON CHICHEBTFR.
Is' VLUtE cAS BEEN Bishop and Vie. Apost.
IL-s tED BY THE

: Ei'ERSTY OF FLORIDA
LIBRARIES

.,

(^ r
'"'. i -Sakramente re Matrimonio.


1. Matrimonio i Sakramente ere?
Ongu, Matriionio i Sakramente.
2. Matrimonio i Sakramente seyiko?
Matrimonio i Sakramente nokuti ndicho chirat-
idzo chinowouekwa che grasia risingawonekwe
chaka dzikwa na Yesu Kriste kundosantisa va-
tendere vanorigarnuchira zwakafanira.
3. Ezwo, Yesu Kriste asatiawuya, vanu va-
kanga vasina grasia re Sakramente re Ma-
trimnonio ere?
Ongu, Yesu Kriste asatiawnya, vanu vakanga
vasina grasia re Sakramente re Matrimonio, asi
vakanaka vaipiwa batsiro ra Yave no kutarisira
kuna Yesu Kriste muponesi wakanga arikuwuya.
4. Zwino ndavanani vanogona kupiwa gra-
sia guru re Matrimonio?
Vanogona kupiwa grasia guru re Matrimnonio
ndivo vatendere voga. ,R -t; pr '
5. Vatendere vanogamuchira Matrimonio=( r.,:
seyi? ....Vatendere vanogamnichira Matrimonio mumba
ma Yave no kuita chipikirano chavo pa meso o
mupriate wavo ne zwapupu zwiviri.
6. Vatendere vanochatiskwa vanopikirane-
yiko?
Vatendere vanoclatiskwa vanopikirana kuti
vanozogara zwakanaka misi yose, murume no mu-
kadzi, no mutowo we Kirike Sante, mayi vedu.
7. Kurowora koga kunopa mukomana ere
simba ro kugara no musikana wake?
Kwete, kurowora koga hakukupe mukomana
simba ro kugara no musikana iwake: simba iroro
rinobva ku Sakramente re Matrimonio roga.
8. Mukomana anotora musikana wake asati
agamuchira Matrimonio anotadza ere?
Ongu, mukomana anotora musikana wake asati
agamuchira Matrimonio anotadza kwazwo.
9. Anotadza rutadzo rupiko?
Anotadza rutadzo rgwo kudarika chirevo cha
tanatu cha Yave pamwe ne chirevo che Kirike.
10. Muchato wa vatendere unogona kusu-
nungurgwa ere?
Muchato wa vatendere haugone kusunungu-
rgwa na kare kose, asi no kufa chete; Yesu Kriste


wakati: "Zwakasunganidzgwa na Yavc, zwisasu-
nungurgwe no munu wose". (Matth. XIX. 6.)
11. Vatendere vanga rambane ere pano
mupriste kana pana ngosi?
Vatcndere havanga rambane kana pano mu-
priste kana pana ngosi.
12. Muhedeni glnga ranmbe vakadzi vake
ere?
Muhedeni, wakawana zwakanaka mukadzi wake
we chiposhi, haagone kiumuramba; hasi mukadzi
we chipiri, na vaimwe, anosungirgwa kumuramba
mumtwe no iminmw'c. Ka izwozwo, mukadzi we
chip)oshi we nmihedeni haagone kuramba murunme
wuak, hasi we chipiri na vamwe vose vanosun-
girgwa kuinuramba mumiwe no mumwe.
13. Borika rinol)vumidzgwa ere kuna va-
tendere?
Kwete, barika haribvumnidzgwe kuna va-
tend. re.
14 Musiki wa vanu wakarambidza seyi
b:urika?
Musiki wa vanu wakarambidza barika no kupa
Adam mukadzi miumwe chete, no kutawura sh,,ko
iro guru rokuti: "na izwozwo vachava vaviri mu
nyama imwe chete."(Matth. XIX. 5. Gen. II. 24.)15. Chirevo cho murume mumwe chete no
mukadzi mumwe chete chine chimuko seyi?
Chirevo cho murume mumwe chete no mukadzi
mumwe chete chine chimuko chokuti vanochiche-
ngeta vanogona kudana no moyo wose, kugarika
zwakanaka, no kunyatsorera vano vavo.
16. Musikana anogona ere kumanikidzgwa
kuchata?
Kwete, musikana haagone kumanikidzgwa ku-
chata. Kudayi achida knchata, anochata wake,
asi mu kuchka Yave; kudayi asingade kuchata,
ano moyo wo kugara zwake asino murume, agoru-
vira Yave oga, anogara wake, kusino munn whose
ane simba ro kumumanikidza.
17. Matrimonio i Sakramente ra vafi ere?
Kwete, Matrimonio i Sakramente ra vapenyu.
18. Ndokudiyiko?
Ndokuti, vanoda kuchata vanosungirgwa kuva
ne grasia rinosantisa,ndirgwo rupenyu rgwo mwea
19. Vasine grasia rinosantisa vangariwane
seyi?
Vasine grasia rinosantisa vangariwane mu Sa-
kramente re Penitensia.
20. Kufanozwigadzirira kugamuchira Sa-


kramente re Matrimonio vatendere vangaiteyi?
Kufanozwigadzirira kugamuchira Sakramente
re Matrimonio vatendere vanga ngwraire izwi
zwia :
1. Kutiza metadzo ose, hasi zwikuru zwo unzenza.
2. Kuwanzonamata kuti vapiwe magrasia siri e
Matrimonio.
3. Kuita konfesione rakanaka.
4. Kugamuchira komunione sante.
21. Chipo chikuru che Matrimonio nde-
chipi?
Chipo chikurn che matrimonio ndecho kuwa-
nzirgwa grasia rinosantisa, no kupiwa pakare ma-
ruwe magrasia siri.
22. Mamwe magrasia siri ndaapi?
Mamwe magrasia siri ndiwo aya :
1. Kunyatsotirira matambudziko o magariro wa
vakachata.
2. Kugarodana no kutendekana.
3. Kurera vana vajinji mu kuchka Yave.
23. Matrimonio ra vatendere rinofanira
kufanana neyi?
Matrimonio ra vatendere rinofanira kufanana no
kudana kwa Kriste no danga rake rimwe chete,
ndiro Kirike sante Katolike.


24. Paule Musante anodiyiko kuna va-
kachata?
Paule Musante anoti kuna vakaclata: "Vakadzi
ugavaterere varume vavo, so kuterera tenzi ; no-
kuti murnme ari musoro wo mukadzi sczwa Kriste
ari musoro we Kirike. Ndiye Imuplonefi wo mu-
viri wake. Na izwozwo so Kirike rino musoro
waro Kriste, kudaro wo vakadzi vane misoro, udi-
VO varame vavo, muna zwose. Varume, idayi
vakadzi venyu, sezwa Kriste wo akadisa Kirike,
akazwipiiira kwa riri kuti arisantise." (Ephes. V.
22-26.) Na pakare: "Matrimonio rikudzgwe na
vanu vose, no uriri wa vakachata urege kuswipi-
skwa. Nokiti vaneita chounzenza no upombgwe
Yave achavatonga."(Heb. XIII. 4.)
25. Tobia akadiyi kuna S;irn mukadzi
wake?
Tobia akati kana Sara mnukadzi wake: "Tiri
vana va vasante, ezwo hatigone kusanganiskwa
si vahedeni vasingazive Yave". (Tob.VIII. 5.-
26. Silr: achinamata akadiyiko?
Sara achlinamata Yave akati: "Munoziva, Mam-
bo, kuti handina kutongochiva inmurume, ndaka-
chengeta imwea waugu zwitswene ndichirega ru-
chiwo rgwose. Handina kutongoenda kunota-
mbgwa zwisina maturo;ezwo handin:knisangana namazengea. Hasi murume ndakatenda kumutora
no kuchka imi, ndisingaterere ruchiwo rgwangu."
(Tob. III. 16-18.)
27. Murume no mukadzi vanozowana se-
yiko mufaro wo mugariro wavo?
Murume no mukadzi vanowana mufaro wo mu-
gariro wavo no kupinza Yave mumba mavo na
vangere, na vasante, vachirasa kwazwo diabore,
vadzimu na mashave, nezwo no kuva ne tsika dza-
kanaka dza vatendere, vachitaya tsika dzakaipa
dzose dza vahedeni. Rugwaro rusante runoti:
"Imba ikasavakwa na Mambo, vanoivaka vanobata
basa nando." (Ps. 126. 1.) Na pakare: "Munu ha-
agone kuruvira vamambo vaviri." (Matth. VI. 24.
28. Vabereki vanochinya neyiko vano
va vo?
Vabereki vanochinya vana vavo no kudakwa,
no kuviruka ne hasha, no kuita usimbe, no umwe
uipi wose.
29. Vabereki vangarere seyi vano vavo mu
kuchka Yave?
Vabereki vangarere vana vavo mu kuchka Yave:
1. No kurega zwose zwingavadzidzise zwakaipa,
kana mu kutawura kana mu kuita.
2. No Kugaroita zwavo mitowo ye Chitendero.
3. No kuvanamatira, no kuvaruramisa kana va-tadza, hasi pana zwose no kuvaisa pa zwikoro
zwe Katolike.
30. Simba ro kutema mitemo ye Matri-
monio rinani?
Simiba ro kutenma miterno ye Matrimonio rine
Kirike Katolike.
31. Urumende ane simba reyi kune zwo
machato?
Urumende ane simba ro kutonga zwe pfutna.
32. Kushevedzergwa kwa inazita kuneiti-
rgweyi?
Kushevedzergwa kwa imazita kuneitkwa kuti
gungano rizive ndivanani vanoda knsanganiskwa
mu Matriionio. Pakare kiti ani n'ani anoziva
zwimwe zwinorambidza muchato, agozwiparidzire
ku mupriste.
33. Vanorambidzgwa kuchatana nd;ava-
unni?
Vanorambidzgwa Kuchatana ndiwo ava:
1. Vano ukama wo kuberekwa kuswika chikamin
che chitatu.
2. Vano ukamna wo kuwanana kuswika chiikamu
che chipiri.
3. Mutendere no muhendeni.
4. Munu we Katolike no munu we Sekte.


34. Vana ve Kirike Katolike vanobvu-
midzgwa ere kuchatiskwa no mufundisi we
Sekte, kana mu offisi we ngosi?
Kwete, vana ve Kirike Katolike havabvumi-
dzgwe kwawzo kuchatiskwa no mufundisi we Sek-
te kana mu offiai we ngosi: muchato wakadaro ha-
une simba rose pana Yave na pana Kirike.t-t-t
t-t
t


Printed at Chihawasha.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs