<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00059
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: August 17, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00059
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
.. !
-- ----- ..
T -- 4".l.:


f

4

"


__ u._ __ ____ __ ._ ____ _._. __ __--_______ __._, __._- __ ______ ._

MiWJRLT WNt, .. '" A T..4..71. I.al et i iJss..1.1a. j
,
......,.... t

lea er ......... l Ii .5..Irs

xlii'AT'Ap.5i TMTtMTT tI eMU,Mi WMMWWifMMi .; r
_.. Bm ..... .... wa .
TUB( .. ..!, ..
.................... ** a
......f hMM.vk ..11.act tMbl. <

ftY W. H. ..a..Tf.N.R4it t Ntr Ef *l Mfl>k, bM M...k|*....pI b *.!.
-
,....."......, ..... ....1 ) I. UM ..n.Ur'.MB* A* ..... toU4

; f ywt f f P .. .. AIN I Ie,w.............-. SSIb

; ,. ........ ". .. If ... act ......
... .- ....... rr.l .
,!, kw 1. '... M*.

wI er diraIlHJI.: .. ... kg UHM iM 1t14w..14 .fUM

.. ... ....... Mr-1Rbeep. I JJ 4 1 .,.UM R..Mfwt4 U4 MMMM ..

..Mr MrM It j IM "' 0011 IH S....". Rlrbf. ..... VMMIB

7.,art .....(.. ......... ,. OUll TllUHT. ...........4MMM. MT...., .....erIa.

........&..etII...............1 .. UM b>U Mmr4tUBlgMkWM Id apes

par w..".., ...... To14 -Vbote VoMvbtr .** ....... _lip It+I"
.
pp,4Ntlrlr la..saaf. ..... ..I 9 1. 8AI101V1LLJ:. Ti.a.. J'UBAT x81IAIxe.1OIBT IT. tee*. X.. 7. .tnlM. ., .**.. A* wkltk UM Mrlf.
'. ** wMM
a.M >
| .to Ia1.r.......aA 1 --- --- -.--. M.tU4M IMIrto4. n. M leaf .....,.
-
,.".......* M Il. ..1ru. >,. H ...,...1111.115 f9w.ael..ai'e A via falu Bfk.. B..... .-- -A- U.w.u .-' itarnw.-"Ol n..a..n.L ,I.
M.-.4 .............r ... ...... A...a y ss.peas f &assaL-Tle A* CltKAMkMBAAT FtKAftXtrtat N A.lrtuavn. ........ lhGNI4 y aM Ne4.
M
NNy BpmltMi .
Rash ..
... .l j..t I. pol..lr..truly. w .W. *t. bAl to Pr.wtftb Ckrbt CkB*.V .b LMMM Nat,. rMktof M* MJM 4 tU ..... to UM
.,... ...... .... t......... ... WM ..... M UM c...
.- .--. MbMM4ffMtliMjuU. ................ W.X. Ella.I'iI1lase.. ,. a ... 1 trgUb,yr ......12!, (i.n.,a ew. ...... Ifslat.ihM.4
Naas fit ... ..... .......... MM,.b ....... .. MM b NM.M crvw
[ AtiONI@. vb. .bM4..hie ..... *M". .4.Mb ckOJ. Ur .b..... .arts. d .Iwp..S d aM xs1w "...... aaJW.m.la to fny. ,
.
.Id. .
.. .f.e.tln
; pIht wf MMSMIMMMtMM ees pi.1 4ifMMI r.w..w.$ Ui ... ..ftr ..... M UM*kk ....., Uvb( MMIMt .....) ....d a tart..*... fU .. UM IalnlN..R. b *.Ulot.
,....... :LS11.r.)f..l ..... ....4.lgt... .... n Ilea. lhtlht .I ...... ..l' p.a.h .
.
1M w.hps fIl tl..W ... ,.... t..r...*,... MMM, f..frj .*ti.*>t UftiMMl ..TIM.,. Aa.. ....' ..M..twiflMMl. W.....p i.. ..
.
; iff lOIBtiU MtLM: McM.1. M Upll toWitBlb. A ftfWf/ ll .renal M .U)-- aM M ....... ss .... .**,CMT MM !.. MMtU M4 lwkb -.net M lU.MB>JM fclfM lU U. N4 Nest .......... .... .wIJ ....
a ..Ur .
.. .
i.iBi.B... .. b FbrUaf OBT gUbM lUl .M!,M U.....|..* .
; llrto*.-*.*-!- p rINN..IkMM M .,_ A* .. TU AM. ... ritkt eip.iss.r1..ls. MWbf 4.aNlpels.. I ..|... klM lf to ibJM B4 ...AkerA .
...
M4 ..
M4 MhMMM Cttb Stto UtvUtMT <, U >.. i il7. kbUwl
N b ...... to kb ..... .... ... hail
/. BM**allay WM: p '
.
IA. ... .bUM oM....... .u. ale r-. ...... ( VM MM .kM.i IT .
.Y. .. r tIM kb ...... I.... 1M"M w ...
W MM paN BMMItoB t pew ; sate AMI '' ---
"L kIss ... ........ '-. .......... .... .--,.. .f p..ply4. ..
,. ,..... ,, ".y....... as.nr7 .UUrhBjr ...1, M MW UM ........ .... U .... .. st tiiliM.. d tkktU wiljw..tst4p'fsss .. via t1.1... ...., ... s4 v.. .'serail MM Z1a.4.J b MMM. AtM

-. ,,sai..iw.tlI 1.. ....... ....NN.6esaf.. W Nw44w17. ar.alll.t a lei.w17 ewsaj t MTUMH.kMiMtor .. .......... Mk MMT.. TU*, Wr. tat WMIfW b( |>bMM4BM4. w Slut. TIN .. ", setter ,, __. ***B.*.

",. 4.......... ....... ..... SMB,If .....** pre.a ..... 4w...b... w.. .... lUk ... ... Wp,kO pri.a.s.ilass Wg. .M .........,Mjbf. .b lU-.. ...w 7 d 1M 4.p p.... HU4BUt

.. .1.earls. vi1l ..... U.l We...a.w (p.ra.4. I. I.."WMk 4r.k Wktb.b .. .. Uf..,., tall.f .*..f**w
.
pIAYWflDtl .IMiI.""" MM* wkbk *.....| to.. iid II De b"l ....Urt, ,... AjiUn A pr
ad Xet O,4MN, N t7I MN rr1J5aNp ;..ales tire. ) .. .. ...... tM IMtlr. M ..... ..451.. lal /4 fads"T.nja....we...... ass. ....... fad lees .*'In"-"We! ....wia.as.1M uN.liq ....

.rtiesI.. 1tMlw Ar tl.1.p.iMi. ,. vt .......--.,..Li.,... .. pi.N MT .Ul7. .....,|. ri.,M4 .b ..... .... ..*....lkkMMrb .W..bJ ..., Iles VMmkb B.4. BMJMtb& VBlb." VJUr gO4 ..... HkjnwMWMto

.r.. w. s.a'ki.ny. He W... u..a.- ash phesI II I. ...... ........ ....--.* an.... lUW UT. to M. S.II..w..t *; lU l."*..*MAH.MMMIU "' -4 TUwrtb' ,**?lU4.7 .*... Nrj sal.TI p.4. b W k. ........ea4wNn

....1: .... .I......,Mol fcr.....'.... .. MW* Mrtvitk kk UU M>4 I. .b.....* UtfMM Ar HWM .!.*. ... M,7 Mtk Ut.AMMf psi.. .... k.w a ...... UMTMT; toA aN ssstUAiaa4..1'

i ...N1.rirtNea. e.. i.eiil.II..lrpM. 4..4.4 hEs. ......II. { Irr.l.d.
fIlrjalk..4j lU MMT Amk d wen M ...* .......I4AM isails.. as'U.
:L:, ........... r..i.....,, ....... trill ..aLe .bJi.tUMl kSp44 e....., MMTMfMMI4 w. tad IN tU Limits 4fbU M".... hike, tw.4, ....... lkbtoUUM tees ,*f|U*. IM 4bM.tor, wMtoUM4. >.U B-M BTtMtoj b kk JMt.iiM4.CDOM .

... .. .. M- MTMfMiM tIM MBMlbbWf ) > U kMJtBM M.bMMl...-.. eM....., IM.-.. Ihy h. vdetf.i. ....L- Wlb 1w... Mwk B.AkUrM. !* .,BTT*'.$..-na CAB.*.

.". ....... J. .....". ... .-rise f..1x....sal ...... ,... MA UM .....M4 ....... jest 4.... km" UMM I likar.e lUWO (1iily.) Il.-. .....sail .. .. .....t.4 WMtub UAv AMMBto AMB. **1 asMh..4ills

*Ttt to- MMB. HM* ... .... ...... d hair ........... .I..AM,*... xuL.ips-.rlfy.. ... tlu .

....... sII...... w. ...fttWyUbr. MM iS..n.a.t TI.app.al. ., sleei...ing. ..ass ass ....*7. ..... Mk M k," ..1.........=TU UUHJM ,.a... tlh.1.31., w ........n.. ..Sob..... B4UM repss.t e.A M pup.4.Li. t.p
.... .. .. are ..... NUN fe.Iq If .w.... ....., *.. II to kk alh u4 .I.1M M.tMh.C..Rv..su.lkl vary
s ( UM kbt
,: &. git M to UM ....... I. I IT tu .............. bjBty IMll.Bll Wjt 4. b BTUrb.,.

.-..-. '-Iee..w Is 04a.ls,0k -. 4..4ree..ppe..t5.1 gM.M.111.. h'ar 1M1"klh tle.1 s L.N_ Mr.I RTWMU U Mlb4tMtUm Ad WM.*...b AM brg .M tiwvk, wsih.d hysil ,..a4y. .
.. wii MWO .. .... rUk. W.jrgeklrp..Il.. ,.w e.. .k, .,.1M Rirk.tW ..
.
tel VM 7 --.II ai..I.a..fl/.s.. UMifMM UM W .
M KM4it .
MyiyrtiMTJ
f ....... v4.set
A.i...... a-. vh.te. N .Ian... .. ..... WiG biMto MtUVtbi M4 lU.k.AAMM f&'|........ UM. 1..., U ant ......... a1y ...... w.4.ssp .T. ri*.t4 a UM total.... I ,,. 1s..4N.law twh.ph4.W a t

J. II.J. ..... ..s.I rie..ki 1M......1..NWl UM giiOiMn MA UM d tM..... d.... ...... t1es .p
.
TMM/ Nl.al the l 1M. .... ...*.. ft. .... ......... *.ibM.M.. .... ......1. ....aitiIa.
,J. :: I ..... .bto....foriM,Mi4 .b t fef .. lees to Ut .ki >*4 Iras.Uh.* UM E.4iMb. N.1 .. .la sgeasb a .... wU ,.. SrIaN.Ns. Smal. '

30. 0.1' ...M1., ..,we Mt a 1rI.Nti.t '" .SMtoMMt M kk MtfMlWW,WtA4 ......p4... a hat." M ... ...*. .1,11.u a .n.1s. eaesbpwsy_ ."Dol.II. a Dash.., h. ..... ... 4 a..i .-

\.w. t ei lie. No. Nh.kS..1k14..MUtail a.-. u...r'in......We...... p I wwd "rr' .t Ilm4f9wkkkkTUMMitMMM'tU .....w.. .Is ills 5suaa7. ."' ., _.e .."....... .tins fie I.r17, ..a pal. 1 1 ... --.

........,.11,.............., ii7Ml M7 leak tU .haves ...... UM......... .... .. ... UU.br4 p..... tea .s.-itis" .... ... TUMbbtorMinmi. fM..l s ......., .. .M \..... TMew pa..4'ivw .

Q1. ..... ..-. ...... U jbUW. by M4UM ....,sales .. kb .........T k, k.k**|..4 M *%stn .b.)...*.... t.l.rL ArMUv* .... 4inUtU | | tW ...*. I......... 1 roLl bto4rW4 ....... r.. lw

t' 4K p a -a. ......, fs.was ...."... .. ....w b la tM eke ll k MMito4. lUt girk .f .
IM.1 s alias trw.aaar t.g NJ ,..w.. ., la........1... ....-q....111..U.j al ..,..... d .... ........... 3.TM allah,... 4riUafs ..M-M1U4-, .................&Ith....... ii.. .w ...... N4 leslrsplJ w us..

.. + <............. -II M, be Mb b tU 3C..tVtotU > W1 d De...... ..earl., ... is p.lj.... D.l ....... ..... 4HriMte4 *..., Urb4rb. heal. 5M ....... N4 t.. ,....n.w. n.. U .....' --assa.eNpNia4

"'Co} lnJ.. .. .. .... Ae.r4., ...... awl,.-M4. ..., "TMf.....b.by Itbto4 .. D M4w< ., ..... ail a,.. .-M MMM. M 4 til .b V BBMJB) .., U I >. .-Ikk ..lU...*tUiN ... .... .. Ikpl. will.

- .htb11. ..... d... ---... ,.. ... .... .. WII alto M UM ............,ail lUt M. M. .......... UM viol. .Mrk MTlU asia; w.. w.iet- l !:.,..;..., 1...t

b........ ....Mare: ltiMrr ...... TMmj Bt* d k -
IAJmI BAWZBW. M Wbkl *. MOM M8t.U kMfbf TWW XM west p.kity d Is..11M w...w fMittMM4 1s.0a. 1r..d xenl Ca"-. a-a.d Its .:.a.. 'plea.,Nn
X...- MWtof. If& p .4IW.. MAT TM,..., MM WM 4 nVWMW ........ a : 4MrtUtb bId'wtind.. ..|>Mto I 1
a W/ .
plait ..
( b IM AMtfriM b
%
AT LAW M. ..wet ...a' .1ft.tle I...." M J > Mf
ATTORNEY .i4 aI ....... ......... ,MM ..( UM VMrkftMi kkUUUicic eWe n.. BM UM.... .* M MrlT' 47 Mol I
........s4... .rt. c..Mea Ceew7 ... lre..N. 4... a. wets y 4...;
.M) .I.t He'. &. ... r.k..,. HIT _.t tit! ..p..e.li. ..... sal b B 4M4)MMMT.) AMMBBitbB,. '
1M.... .h d .
..U..tT.ll IN a.rrY..a..U& d......,....... ....., .UMMMf. a k 1....Mill MM ...I MAUTIM) TMB XMM UL-A Nn sg .... jssftke; bW .... .**..k* M AD..I .. .pet w s.st pest r
.
.
.IerJ ."...... ...
....... fa .. .
L fU. -..-SN"."........ ei.... fa II ......li.l 1 U. ......' W. kmf Mi 4i TMffc MTt -0... p.rp.w. e Npalti r dvhllj s. .,
H.. r4. U .lewd1M 0 N ...u..I Jellies w ........., .......... 1M Jvv.a4
W. MlMMtirti I lib ......( lie n...... ..... kk .*. WM ** wpee.w. ail&71at 1M 1aiJide. n.v .. b vssss.p.ttrispl NP .
.. w. ... s .tr. S I4.s.s1..f.r NtNplL/e. ..Ilea.lw ...,. M W hA k H. w.I.t.II. ..ari,4IJ. r.... TlkNhw. d.spl.la.g; alb tN4 NN .7, .. .,. ..sSu .... .... I ,

..MNY 1" ..vay.a '-. ... ....Mil/MMI 4.Minn .plaral ... Ik1.q ........ ... We, ..m..I....ail k lies. ......-, 14 Ness ......... sa.il eis&N. ,.,.es...1M....J 11.. A Msa vj.eastj! .,..... 1.. )a,
... alas to UM. ..* 4bfwjcl{MMM.EtT u-.W. .. ........,'" ...--....,.... la.Ire. vPA .i li
... .
_..liar iN b ew epptNr.1 r. \. ...d..-. ....... Jh1itW e..yI.fais
IvI1 .sa--- emit. brg......d... ,.. ..s s...* .M1t lrieapW. sales '
..... WI
... : T.r7 .
.... ..
'
W A. MhMA* > AM w A Ml ;. '.pIpsr.. 1.s2$ d. peer wv NpNim.iri..1 MMI,a CcklMUMM A L.TI N Casani&awtl.1 -I{ psh 3 3N.
:.% .MassC.. ,M4 Wig M......"') 51M I. UM&... frbM MT UMigiMiiM N. kfMI>* .b *<*UtkMBMM4alUtofB b k... I...... r f., e.. pl ai. .. If..k. I4 .IM. StifN,14
........... ..Y...... .... UMBCMtoM'tUUtM. v to u* ,.... VC* .*. ail ..... .... ..,
sass ,
.......h--. *. ... MM ...,iB.J to.... UU rflUfTM ...... &t... sal .w Is a.,N.... ..... IleAlit. .
.. ........ mmttrttl b Ij d lhN1.s ..
sta.
,. S7. IUM4.4M ...... 1 b M>MgmbtM ....._ .u.a... ... s.I.sisIi.rp..itha ...
IINILC
flUHL ,. xw aM 4MJ.. ..I. .... 1..... .A. MM M fU .......,. lesem. 1a.4..f Ile........ale tie -n. .. lea's sail a ..... ..... .....Mill b.kslg. ; a.aac.,.a a 5kut."...... ;
......, h ales IMit4 tolUMtf ", IIIiD tIu1ai .I.a, leusIW,... -
a.v1n"I'f t. i.e..pe UtMlUJ kk p4gMts viM M4to ale --I ... U fU MMbty M*. an ales Ins left tat in. 5sw4. ... T.l w..s ......... '
ail vs
.saes. Ily w pwea.hwh4. a>N.
I .k..Utiini.MU|fantol>, toMk 11.1(51 .... .....Ual.. .
M .
JA HW1VMLR fl4 TI. N..pp..4 I vu hale i.4, J'II ....... 1111.Ik1. 1.r w sl.sily .Is Uw.tlsl.u.
.. pith M? .B.UMM AMI M I lU p.M.a rf wIMf..le.MaiwMf.J.lld,1s nat. .. 1M..... ... .
..
..
I .... vbbWU | ...... 1M ..... 1 15(5. pi ....., 1M hdw.f.ai
,................ .... ... ..... .h UM M W .. IM1de 1U.t.p..lh M II k..IJ tl-JI stew pct
(M rMMMtowkJMto 1 a4 b. .... _I
..--..-: _\e_.; 1 .......waft. 5.1..7. ... ...... ales 4rp.1y pkf ,hsa IW b teas II.....-.. ref I.twi.t sIn..r Seslpi. l.. .
....-: ... ,.... --' M. w.ftwJl J''bt M3M7MT ww, ......j W ... 4.rl. d.... ally aNr. ... b ales ales 1r ass tTufc ..! GOTMV .................1 544 tIes.... ..1Ti. ...
B .. TMMMf
ikM .
sass, ... f.Hl.. .IMptf.N... Iti. I.IlesM fans M M7 U MM.peWIe to MT WMMBlUr ... Ile .... ........... p.4... -. .....

A..I.AHeY. .......... '''' lU W.k M a t.pkj d .. ,...... TU UM UM UT tin MT la s....,r.A..... tU U4" ... ... rss4y s4 Iesss r.pIrss.-. --- ......

Kftl .tW ... ,"&...I ..... I iMI) Sr>tIl. MT rf4. to thus. Ideal BMrtMgMMfbiwMi ..., MtU tU.U M* 4 .tMM, btU Ie lle,5alk. 1 Its er.Trs svtg.hi4 Qs.rw.(7...

ATT&IHHCT AT LAW ..... led,asi _.wifial. ,...,.. A Cause .T.sesisa.Tl.I'lila.iplis II......... Uu ,... Ia4.4. ..... .! M..fty. .b ... fiLM H ,. 71'u.; ... M, Mr.BMtolto. n........, trp bryitU
.
MMbMJIf.tUU> l VT UMM b .... ikyAriklTMrrb4M. ph.s I. aka ...s hrpe.4 .nI I -......7.e.q ti ale Lthe Iqp. air- II.sl ht WoN WM. H. WMAm
.
I..' JMM UM IT"- .... ,
...tfeoPT.fL.L .. Ira wwt.1w1l u.::..: ..N4Is1 d ........ i.1M. C.sf.Lw .
b Bh ash kBMiCato& p.iSahws UUftv
at H M*, MSw I UM*.... fi4bwb. b.......f UtftW -tall tnlj. ... passes.. ....., /,
*..... M.MB>to... ..... B.*M> I hr. ...a.u..| M* MWMljf A. ABCBKAI UM.;; -WkMU .1... v.11 w ......-.. .kjfMM .-. p4r.t.plJ.k t4pa. Briis4knlip.F.irsl ; .

.C.P.ATTOKMKY. 888IB. .Nh fir... r.w.w.. u N ..4..114..r..a .. .J1. .. M tntl,W tae s...w ti I,. ....CMM C.kM ..AIMTMTOMMB II._ ....! ..... .....1sIa. ,: ., ale veieb .lep ...... --0a..r.! 11.5 1.. .I.o
ti.. ......... toil .I.1Nai.N ..... ....... ....taMI1r.. .
lj : !.4 lU U..1'WeII. U ..1&..I.... UM ,
AT LAW. ..u....f red."" ,......N11.. assail toralwilM4b ...... At ............".......t.
y &iu raUr UM to MB ......... b N ale ..t .......d aMC.I Mw....... MMMt. ...... fArJ..eII 4. r...... ..twl.n
I.,....,....... n.L 1alt I MJ rsaei.. .frrj tow.f4< UM 8Mikra OTWy ...I..... ..,-, y 1h.k4i
1d 5.1e b.... ,M t e 4ea.I..... I. .. ...If.p.e1M flU:X.nUraMUi +... deb M_....Is sa,.... WU b. tUr. IM .UI ... MTIM toWtoMfbl ; b.......... M.Ue.. .......
.-- ....... tIe r..... -H. ........ ae4 .. eM
J.ATTMHMT. .. 8 ->iR, NN ..tIes ..... b to, ..... UMM kk.... AlB4i4" t-. liiymilluB ?__Ws. .. -- ..
AT w.8ldHKJI.U. ..*.*...... wwiMM ....Iere. twnilh. M M hrehital, MJIM h.. (lbj- UM .. 4i.> jt b. WMkaigtoB,gi,M IT Ut. tU vrHU4 Mtu ...die .......: w-at.. ... ...... ..... Is WI.pw. .- .-.. ................... y

*.Nil all BtUr|..**....*|.U* wpiMBU .A" )l.. B.ili.. ..IM .aria II...... .. as...M. ale eisgaeei.geh eM .. iilst le h Ills ss..gd.sit,.. ........ tr Wl .........psw.as44

HJL, ...lees all. M Nat eM/w N h assNN U IK M IWJ,.1inIe Uj rflMtf .*B.ir4 b FtMck vial M. .... ....r*EM. .....M, vu fStarts. ..; .mow. 110 U. fit ..... .........,h a hiss ,...ssa. whet...

ter w ... ...... lU FrMM BBMMMtW. .b f .....Mk% !U a 4tfkm a141ytle rkk .Uir.t4 ...... 1 1A
.
WHo&. ............, De .. ....... ,w *.T.V*.!.M fen r... a psstk..pies. | MB. .ar.1.w4N.-A WIsRtNMss w a
..... y MM- .1r y.... f Mf ltH lU.... *... .. .I. L l..J, ".. ... .... bk, vkk I... CM4Mbl Bick>a ,.. Ike Athw. n.. En."aI p"ppy W4. ,a in w.- .'
./ 7t1 'rWa bB kb4 BTMMMUWCtlMVkbk vial. IbM VM o..aa. b. fWvr .1 ...... ..-6.. a guess ...f. t1MI. pails hiss.asps ile0-l'
.
Nil -L. flies & .
o.. ,. "a.I .,. ..... iIA .Nj.t Ia S'kt wt Bassi1 .. Cabala MMT U.t .... ti.Jl..4
tryT sew CMfTM I ITwk Jft- & CMi.'VU. M4 UM ,....,M4 a..k.MUWw .. s'........ I.. r. .*.*|sal .btU fte..c.. .. ".. MM.MB ., UljMMMV i ; i
-- k ..17" M4 tell .....'.., M4 .seat I...., .... U .MfMMla.WUMtwIUIbB 1).4. s 4sJ. M .. | ..ass.le. 0....... >MW.sssIpnN .... I .....
f4 lit M4 .... .,
I' .4ktoiU *" w 4MMk. ,to 1&, w ..Ss tIe A.ai.i -
tt.k 11e.....eM......-j wall. p II.. TU4MM.u a Nil t1s.asses 1 ...u.- ........ iy III-.
A......iMiUlM WM MMj. tntf.a ,.w,. Mr. i 5..1s..Isis ... .,
JA"HXFJLU: ILL i1M w .. .-w..wl 4b. UM 0/VM4 MMttory, M4 p'/8 put, ... ..rp.kel sal ... b husk' vial Ile t-C.h. Mr.ai Tau A 2t.**rrtcy B.4 tU X.e tlealnfae..;:dI... .
...* .. ...-. ..s, ...... b ...__..sa..uua&.a elr.d.,.... .... tla.jlt ale Ta.. M: 14 b Nit -r-
.... yygyfrtM ... ..... b.toM M43..dW.UM.Ut Aw l4N4. 1 u. IJw.sI ash. .lsz.l1l a .S.iip.p. ixasI .w w .ogpl L......
..... ...... Hnrb .MUU4 his .ib4 rMCllr. w tM susd 1........ it
C.eM 47%.... MM .wII MJ Ill 5tra.. r.jlat 1. tit! Ifs. w WI I iII.| yes ....w.

MPWMW..MMH....M M.MMtwMA......A..MBV.M ...... ..., LTI.el.i.sNI ss......... ........./ to U ......... .. *nMM>torifMptUTm 145 eat vial 5tw... r.... .WNM I b N a ..... MOM |(...... A...'. WMhk MM! B MIMIB'I... .#. '
c... ........ ...
...
-1 ... ....f UM CUrUto r s b.plj I. Sew E.1l.sl,Nil leA! I ea Isar.I iU.l ....* ass uIM I ..... tUe.a1W 1" hJ..lia, ail w4dap w ..... ..... w.sY.y" .l. i

-.......... }lti.rs.i1. eM CMBMkb ....., WUj*sew lUM4 U MM M>14*.par witUwi t Mal.AN MMiTMMf IVM.MMM b UMUM pNN..a it c.w.... Hie..brtMl. d yes MtftI. .4sa... IeI ..., 4i.. .. ;

-- ....- n... asst. CM.b.ti w N 11II.,lli.h. ,..,.fA'w'1 .4 ...... >M .Ur New kMvl... ...... '-'.,...... ales 1e.a t-I ..., pus.lt,rd MN &e... s pa.1r .. .I. w44WwIf. .... .

,.,. -tI .AMB UM MM!***,!............. ... .1t. Kfj ...*k UM..., trrk d s two pare!... I .... { .. t4N M. MMtoU. ... ,
IsM
Ie,.....pa Y.bleuh 1.Ue, e&.I w ar snail 5115. rirfl.. ... M.Ik x.e d.Mt.Cs.tci -n............w. eve M .... ale c..u. .
S_ a....... J.a Co....... :eM.... .....w.1 Is. aM C..f.4e..ss "-....>>.... 4y w .......... 1M set ,. papM.a&-4 v14b |kM tlej..Mlea4.aw4 Ae 51.1, .
le us .e.I. 1M.da-isi..INg ..........___...N., pllsishs.r4.si.ilH
1... B61IXE Ac CO.WW psi M a "rat. Wi .
.. MMM7 .b>WMMM .Uj UMUAiMff ..... MMf*BtW Mhw .... to papal ."ft* 4lMtoMM -.w .
_
MMrJ .
'
r...... sag ...Ural UM ....rf UM lee WI pus,. fen WW dllIj.11 lived I aI..e. a N>hntal. V...I ..... TM MI.. .. w UM .. i
rt 0. ....... ... .......' .:0.1. > ewt..Is. s1 lrls tile!.. ..
-MI '........,.r .MBM tjM kA tmm. AI M4Mft ...a..pa fttflMMMV sa.see.ages AMI ....* ....L .COfisU. ,gees M WM4blMtUi. d.r 4ahl. ........ d ..... CM MT Be ,....... ...... ..

__'J'---.,4s.a. JMMW. B. A..... 4V c., M...,.1 ...,,.. .i. UM fwj I H4 ail ...aes.4i.t ISO.Sl .. .I fMM.lWb MJMdlU r ..... ...-,ill laW vial. ...... .... ........Mw...4s1r..i1sA1tNnls
.- ....... .,MMMM l rt M b.. M4 1M ...... AlkMb
NtLa.r. .. M, I"i'is'li I ...
./UMTMMM ... Wwi p.1.. swprIR. .', ..4.... 4i.
......... ...... ..... ...... .... ,M a i.pk.yaily54.w4.4plw. fII .I. ...... 'I'M.a.a. MM 4*! wsaX..1511. '-N' ail..... d ... -. .. .... ........fII a.sIa ...
,
m ......
b ,
.......... .............. aria. ...... pAT Len 'I ...a..D-J4al eM .......dp.e.. .
...... I.. shed ales MM tt lU Mb& W... 1 1I p. a 4.7 5.. ......... d Iw.evsi .... .."... ..... *..... .. ....
F 0V1.. RvV M'I&. ihtiN v II1.IVN4e. .. Mj hall ... ...... .... ......&. Bala ..
I .b kk ......M U fcr. w 1. .iII M ... tlw4 ..
..
7 jwr.1.1..y ." .
| MtMl M >VfMgU If 1M ... ,
Watts .......l. .h1MhdtM.
.. x.as Me rfrit to MM* hug,. ..... weal b ., bi .1. iIS Phisia,;
......
..Jr.......... -.e-A.. fMttto bitor AMI fWb d a.-JI,'">Mi *4*ttTUMUMM4O.1 .. ...MUbHiQMlM. .j.1h.... A Niwl 14..v.paprelet Pass.Hr -..., M km .......l U... a WN'1. k I. wa.rq rtLl

&""AWeAa a less...,.t .t> brwMiiiUMItfc W vlNti. eve pith 1M sal... .1, Ca1ss4. SUM TMMMTT ..... wsi.M 111. ....... ., ..... .w. War Kwsas..A: ..... dasy lees.ILe s.sn.. *.ja

.f' ,aii'.s. .. .. .....1 ..... ... .&.4 i/0..w. KU '-k....ail. ......*. w p..r at.s.i vk. 1. .r. ...4w1b Jrrtpaas. ... 4.pct. : II h.M tW ...... e111 p .....

slit .. ..4..... UM k UU ... -rw .d .... ..... IM....... A......
lie ..., B fM4*MMMM B4 tU ", p.i4 ......&id.a d........ ..1 ....s..W ,. w4.4 nisi wua
At\ at Law, ....... IM.4rt' f.N 1M1' ...... I .1. .... skN. .. .. ....
t. teb|... .. .. M* MM. to A rbt UtWM wkito M4 M ... .lLi .rkiq ... "es ; -1--' ....... ...

..... ....w.... Wlfc. n. raw tM.bto s-u--I....Iy. a .ikml wows M., prrul4.4. .... sg.... ale asst.t '- ........ akraw ......../ ...... .d Ile....... .......... -

W ts.tl... i.. I h........ ... d lf........... ..... .
A.rt niMltlBHiBl ... UMMb4 ph.11e. t ails awes sit -
..
.
.U.. ... ... .
.
'.. .__ *....to Ml .... ....... *t s ... .. ...... '*
U.tU BMMM, .b BfbANMMMIPM ., ...... act 1 Iw l.t 4gi1 r.....,...... II CM*.*M Ifs.LIJss a..Mi1M.x.. .. ABb....U. .*l fB *tB4........* !- .. ... ............ .....

Rs IN...... ..... .... I.. AMU *M. ..... lU,ttti T. Tkk ...
w ..... ...rj .M M*M SNia J.U.. ... B....*, UM XU .b wktok ...
..
r w wa..ss II 1.,..,..,........ X. Tv kj .Uobb ...... ... 11" I1.. w Sew News vii. Uh4.. W.. V...... (ale.k .I e.3 .iD......... ...,Lana d vet- ...... ..- -a,. II.. .. ,
.. M al s half, w 11 IW L N I .W. .. ..... .... tW.. .........
actin pei..i.1 .
lit.as. wMIf. 71f.... | .T'* B. lU....... M* .k..M4 kkk .... ..*.Ml ......MI MMMf,U* II.. .. .. ...... ... at!, iii..
| CwaWr.a.' I
.1 i.. .
p&, ..aal duh w ........ .....1.....b aril Ma)1... J
M+t l1e. lhiwieiL iM .Lariaj. p. ..a kM. *. wUtUt iwy a1. IUL4. A.......... ;
...a. ......"" ,.." .


1} .. f fM
x .. ,.

...,.. .- 1 ,. -_
-- -- : .F-.c: MliBMMMMVi I jft*
--. ri-a .: Io.i-r ... _'_ ....
l.:........ __ .-LiL ___,.......a.--- .. --' ._
-. ls-
'JLIJ : _.
rl I Fr ...... _J
-. = -= --- 11 -r
\
'" I' J
:f.. '" ...

,; ,' y
.
V .

..
-..
-

.. l ,_*.... .. .e.ew.ult- I .... ...... ....... s.. Iff. >.m- .mJaprtMna. II ................a .-.......-,... Yws;, R.BM., at*.-.,I.. ....BBaf -

:::.- '' .*. r 1(...... Ir I.. ,...,... etIr wll.N ..... ............ ....I I "" M -! .l'r.1 tu kbiwj' .r ruu. *kf L. u.ran' _1 tbiiwt.r lUPvMafBt.

*! tlAf n... IS* ..... ..-..... w. ...... ttN..j I ...........J.,..It.. M ....... TU I.... =I NN.aUrr sT.t CMN.-n. .... r"f .b..- MMW Ufaf yll...k.4 .fa UMTU A......... s "

.. .. ... I tl.e4 ...,.a.. .......... af f.. trill ito ....... .......... dl.' ,.... .,itt rn...'. 'i'v- Va ac' MM).......... I.iJeN fa Ub MMM. 1 b e.. lYe...,Ilw....... $ ,;-. M .......... .** &
.. .1 l
.. !
Rw.L tn... .-n... w .* 09 IW ... .. rlgiw4.s I-I.....,ke f e....rliw.N daot rwtl ......... h....".,. M*... MM"7, Ml ... IU Mlf WTU |...8111..... af rUiia fir IMbf W....... ... .Mi'.'r.
M
"r __ -- ierrs ..,.,. ..w tipy, ..1 a..v..s .. .*. ewu iMl ..1 I. T. w lUi ..... b f"7M 1d ...1 jI" __)..-, .-ua.. .... [....., ky )U ... tat.... t4).) H.Kmmt. fa. ...-. ., .WcvbkkfajhaaliUkMi. l ,

,i- ..p ..lhni ...u...... ......eI kUMjcrftU ........ .........i f..... ..tike r M tl..la- ..s.e.1 ew.adj fr..d tteaA Maad III.4 BM.MH ... ... ...... ..., trrr... ......... .

5.4 ''-r,t'"J..1H' .. caveat CM.. eJ ..... w ... ..... ... hllw ...... ..Mil M.to Wtito M .bMtM. w P- ....... 1M tit NJ' -1A.w qd ..... .....

'*J.. Via.<.. .... kMitotoUtteMM. ..... ...W .......... .... ...... W.1 I...... Il b enl .wet &-t j .,... .. W J eI lj) N*.i b pwrthMi e..Ie .e > .R.T. r/iaM,... Ua kaamJat
ffMS aWMU.'cU.rf ........ ........ ....... : 'w. i ..tti.t. t ...... tK rraad p'd.ltie.
a.BMBWai. p... bra ueej Ii.Iiec rf t..|... w ,,,1\1" fel..tt.hae. rr ej ...... ... .to .b tolfaf I** k y..

b tttry,*,M.6t.fiei. w IL. .. 1..lidwtl..j.ywr. ......,., ........ M MB*.tWr* MM ... Ie... ..,II M......W. r1 JI;.. ,... ,01 ldtj .... .. LN elq1iR HWyNiJbt $0.., .,.... Ie @ei..,... .M dN fw. .

d .b1 .....h. .. w .,.w.' 1 .., .......... a .... ... .... Ie ...j w..w ..... .. .... f.....i Ie 1.5Mf tr1i 1 5.. twtly essays .. l..... ...,...,., .r w ".,., ff, 1

....... ., r1rw w'Jie.tl .. W.IILL.MI.r..alie.. If....... 0..,... ..btaj I. wr. I '"-I...."aWl W MiY,... ... P4. Re Ian,all fi..dire .sxdinM

......, .. "I'L... ".,. .... .... M.iU. kM Uw. .. 1..11..__lilt.. to.B W .... __W. & .
... ... .. : del Maw p'" den .... IN fs. j wfatU4ij ..1 .....eiai lUt tU fatol MUtfiTWfy .... ...........
il II ..a N hel.. _.1 r r --. .. t1N 1 .. .rib.4MMtyJ. I b ... elai w I..,(...) pica
..., .... pl f w 'P li .... ... .. .... KM UaBMJalajii. | ,faaMif M.... will N...,. N w....,...I.

Ab te.eer+ttMr. ... Ie ... Mesa ta to Mf P fr yer late,! Mall. /.......... to Ikk to IWHnb M .,., tMI........ MlVnC/ fob. _e.. hest. } vii ... UBMB.Ita :sap.. (....) :;: Uaj>...... cfftoiMa, *WtckMto? .....

t..wtl ... k teWe.t.d,f ........ .... tMirM ...! ,.,.., .... .. JlI N Ubf H lU .....-b M t1.lift. BMftlaf C... .. die. LM. -- W UaKU E-i> flaw.....

......tIIf ... 1w w rNy ....... ..... ..., .... .....,.. 1 eieiwdJ. elver.M w ere ...1., .MtoMt. M* (Ml MM*IMI ..I,.M* ...... M gMi Ie ill... Isles I.. MaiIses .... U .......ibvMat afaUaai ;:

''S ....M P4 Msiku1_. rtdfi.l Ip..lii.N pw..yfrlrMt I S&.> e...... .bH ... the flttto tW iWiOirtMA. |U b lUMtMM .....ttl.e, .Ubi ...1i.e. tewwIKAv ... ... ..........W -....... Wl >irl* ..

..... .S'sM ........ psi.", ... 5.4 .... ..tl e........ Mtray. U. ........ t..iWee k. eniWL Mi MITC* tftt ft.* at.. M MBMaBy BMJB my.MT ...... .... "."--.Me a{ T..fy r.- .wtrr

........-, .K Helllk. .. M k.............. ....\ twill MIM)...Mlid.tblM MIMklft ......" WiMaWPBRPaJf1 ....

/ n p- ...... d.... ......... ..................... b ti en Uto. |Oil MM,Ml.TM. | ,If lUMM ... M i ....... IMif .... fvb t- t:... Pc*..K M TV-A vc vies ,

I f/l... ..iiw. r w Ie.... flat S57 rww..t tr.etld TU -.....tnw ..... "we ."f ttIei- ...Mnq...!...>.!-I fU4iMlfAfcl vat H#.. Or.R.uca.T1 X. ........ a... ..,.' ......,.... I

hg pie.b ....... .. .I'". ............ ..aeAeirrl.d t I a.W....tI ......,. LeieefrnLl. .. .....,. ......... n.... .. --: ..... eI.the..I n..... r...T"""" ......, Aw.... Ad+wrr W

I 71. wMeei. el, (Ie..... i1 Tl l e&uej etw ..W .. w.rL..ld y ... b *f..... ....,arsd '-7 ......r twY r ... ti.tdW. ,eaLrM. ......, ...t b ....r .....AMIwli.a.rw -. ,Tar.( ei P.irl.1 ..,

...... yM .. .... ...... .it.. i..tl.... veils. llr 1 trill .. ...", gvi.n1 Mr 1Nalie T.... ....Uac .
t d fa faMa
.i./L.J J. J., ...... ....... fwaid Ffww ttn ....... rd ...... ... .M pi.w .ewes--we f *
&
..od....... ...'....i ..lwt .... .A... .. ...... ..'....... MPf. al eawtlJ. .wrdi.OJ." .,... < lU 4.gt
t ,..... ........ M....... wM ... .. U .......a. i.pLC.y... IWr wwy ... tw..rer
.... .. y' ...... .... ... Fl..el. .. pw.r t.z ....... ...-... ert1.- OW,fyr 55 as .I. iepasus4-s ..as.Ill Is I........ die Tall....... tfSt t RMMfaf > aiaia TUaW*. BM'gMf* 6MWa4tfPlt9 Rwq,1d MM MfVM .

"""" hiwb. ,i.rHdt ref...... .. t.... r te.yi ..t. Unto.! lU MW, M4 MM w'-t, h ...... .0 he ?y M4 ....,.. IflMM,vkWk U MM .A"...caMtoa H..I. Heap *M ..,. tIN.k .........
.
M ....... ... .. ... ..{". .. ....... ... :... Ut- MB* kfMtitt MrtfatM)... .:...... tree twtwQnr. .
.
............ .. ... ... ...... 4wto...toniib, ... W-J/ ddt ,... M TartbhMaaia 1'........... a idwtil. ..... IN.......

".* .. .. .......... .' .... ...Mrtk,tUy iafvt. .... d.wl.f..rriul .M yil .w.. .. M*. )4M.J, M* twhl. ,.... ..,.twl.. ........ "r -... aaiUMMMt.vc 8s i..1aRit

........... ... .s ... .... .. a rM/M t11 .,." ,..''IItIf Is...... rd........ tali.ll. trews. else ........ .... I" 1 H. .. MtifC.f K.MM/,Mlto Kr'* nriMl. UBMItacUa KMaiaalUM ..VM a L..rwr
wit .. .....,... ... .... ....... FVtvU WM Ultij. TMW* ..... ..... ...
twdr .... ... rd s.esy,r toIMN...... M... Ftw of .../irttl. d d t1N ,I. .. I iUeUaViM.to ay. w .
...e.usk .. fr'fwi.jw ., ......... '"f 1155g5. titd alts. IB ... .. .... t rWUUa. L ate ., ,.. ..... 1f M1.t. tN ..,., rd ...f toM t ... ........ fa HianaJ ..... .... .... .,., Ie 1W..... fit tiltlldti

..t.1AwM..d d.II'II"I......Wi..11.&. ........N b Kw .r4. .r .... a j..r1. Oft I....... ............. ......f Maa. ... ,w ti It_.,.j Ie 1M cwt '-' aile ..... rd .......,, sills .1aMtI T.I..... MOM l.Mlw.li.......u.. w>MtUafiUatUc. .. VM

Twb. ....dri.e IL4. ....... ...... t1..,....aw wwa rlaNir.4. tlw.we.i4 er tIi.I .... ........ M.1."d'. n d.fslwadirfr .to 1 kb ......... vkiMI k. Lad M 13... IIi"..... ...,Mti .. i....aaaRM. r.w,.
......"..... i, ..ua.... .lid Ide.....,MwM ... .... .. .. ......
VfM. .to. VMfMMto .......vUt. ,1"r. "...... ...... 1'we u.r. ..., w I Ll k sleepwtnrefiu Ie T..s... r. .... ;
... .... fato ... M VM! .. .. UM to MM*. CM.| .....,
.. ItV.
Y ffjto.*C tka pto*, (vUaUt tlg tia.win.l. ,.111 as s., ....... eM t. t1t Ie tFIe rape. -- ---- t ;
ftoa .Bb. rM Uy M......... -r. ......r .. ... .-.. ... er d___.. M rj tiaa t4 e.dee. Beal. ..,'wt'1 U ike c>y.M..U Mity wiril UMMt f rPPVvl ....eeT LM..tNesjt.rns.I \
ANW _
ar aV JWO .. MM.I ..... .! AI ... .... .... U
IMwk MMMJag M
... .. ... < .'If r 1....' ... .. 1bMM ........... w 1.f.rLl t..... /wall InII fiat .....,., .... teGjir..ijIG.wd' fa UM ft **' 1w..4. .. .... ... .. .......II ........,. .% Knt MTIMJTU ........, A.-n.Ai.crb..

....., wLay iiisisIii ... ., ...... uruli. toM IM .MtMM'tM. ..... wj..i M*............. IM FMUnlMl|.... :' ...... IM rat rty4. .....ri.. to 5li. ,,.,. P5 eMa..'Po 3t ,,.... ,11. 1__ .,... U ...........w..*

p4ie.,1.1t.w..4. .. 1M wP ...... IW ........ fo f.Ww .Mt. *. iMUX IM Mwb.1..1'I* I I UU w Madeira IMI UMCM ..I.II. I .etini.p ............... .,...Ir ....-:u. eerr.y a.. ... ..l ........ ..jti ..... atfuiirtMi vM '....
t { ... .... ; Mf
peu..p i. deir .. rfwN.e. ,.... .....-. .tad. -S at IVMMV 6MMRaiblaa4aM t'
....... a...... wTh .. d.liriL/ r.ny. .Iki. .a ........eI w ...Let rldal ... .: ter eC.E1e..r to ... .
a .. .. J.e.e ........ tokbiMtk ..na....:. Uc ..... LissR"
.
felOar rMM-.e d..lw. 1M .
tri.ti./wt.lterT.id. W I.. .. .w. ........ u.Ie ra. "
ajcajfaa afap
Ja*| aa4 .
atoUcfJBWM. ) ........ ... .. ,L w .1 We....... ... ... kb U>.kk .. iMfctkb toM.. ItA Likria
..... .I.J.ielsti.' .. .dl..m ... w ...... ..... to wei riI.l la ti.Ir a 1 Fml *!- .&&I .kM to MtftiriMM. MM* fa piklb U V.M tpfa. .HM.| ..4 ...L '"iTP0.....PI MaP aPVMMPat 1LN.Ma..Li.r ...

4p .41.. Ifatl pr. .... w rfek a rrti...It.I.1e IM MMb fir n ar*...u..I .i. .. G.*......t. Btftt" UM mt ........ R. HOJ/tf ...... t... IIt. .
.
5aaak "' -Ie taU ,MlkiMMiflMMIMMkifkMiN. yt. Mi,. .MJMJ ak tbrUcafa
,
.-.. lira Oe..r. ... ....tl.L6dIMM .. |
.... R tMre tpi.y Met. ...*iifcrti .li.ir,I.r toWk .. ...... 144. M tU MMT jiew.a A.J. WlM, UUVaTUc ClaW 8iJtoa
r.a
aljaat ... .., .... ..... ...... l..r.Il..e N a"6tlet. TU ...
k4... trrI. rorMW *!... .. sIs MWbf .
iaiaiT. ..
i.l.. .. e. -.. ........ vkWk.. W ('jN.NM l .
: .... beLn1.. :. rW let ..... .*<.!... UM*. .. Ml ... b IMtolJMii.y.aiilli wUtwMntfp .l.< M MI psis, ......... Ui ... .. ...., t.I. .

h; = ,UP)4V '; five. a odes. ....... NnItnJe. .....1 ..La.,"'- rlwib. .........."...., ...lt rt8......... fa Atreir1d. I.VM i aw.bIt..a.I.aaUitoM' to....c".. tfbi:a* kb vtU. *| N...,. .,JMM A. W..,U, LM f ...TU.. .M....&.JMa at.Be....Ifren.y.d.CarlMl r;
i.y
PJPPP ft 1t1I <..f..rlilt abwlf 1M i.nn.1 : .{ tattrtMB. A"Jtt lib ..., i.M.Ml fa MWM r-4. LeY,....,, Mary T.Aainv'
I to kiMiill ...
UMMtokMMaatry. Uc
.. ............ PVPC .... tI ... ... .....N.l.iw .T.w .'kI. '- tingit r J.) r 1M .... 99 II. .. Brbtat.i LlUjty MMty.Nr .C 8Uf FIMJMIBaiyiMiUagMC totoart .
lUtrcatfMMaiMai ..
Tie .
.
,,# .r: .... fc ....... W. 1'Mr'. -A wwiai.- .......... ...w.. wd a atom aa* s4.eLi.K | JI...... M.IK Chy
M .,..... wth. .. .-.: yes ,..,.... I, ... -'I. .
des to fcwfcrawt ee./iti... ,.,.. ....u flatt 'MM tIM1.I UM .... yfrli..... trui.t i a awl aai J.. K.11rt.ri LIIfJri"e&. TU Xa T-k HmU *,..w .
'' .'.......er !wwy A .,J ... .... f-Pt r.d 1Ld. a t ..! d.... .i.wee tli..d. | die.del rte. .......afUa.U.Maf
1nr'1r1.1' .
fe' a .
:c. ... ... M .M CMMM r. c.
"ft CUUM
." tile ,...,. 1 -fM fewrre a I... aM "........... -.II jai.w ill I! d ,.wa. ....... .... 1. CMMty. n... b pest nailiaiial Uia.....;
..
1 p....L..w... .w ... .br.l IIles t.l-Lj.iW M.kk,W .u. TMar let ........ ...u. AM
n..1. 1r. .f w piles; IW ......, fre...t.tw. f..w a.est I ...... .. IW ./tales d w .w., a.aj b. ky a UM.ii ....ft to.... lip
..... ....... ... ff i M.i.W fwS nrt ... r.-r.... .
w.......... ........1t ..11 aJtlb ..., TIM ......... hi J..... f!.... CMMBtMB. to ...... U VM w .we His... PIII.-y..
tw. .. s.
,"., .,..... ...... &. 1M ..... 1 fe J ..55155 ,... 'P"""aril. ....
.. ... Msi.hwie. c. it a 0..1,1. IJ-w... '-.....' .--. vkk......* 4Umi. Uc abrtal. ,....0...lia.....j |....I tU 0-. 1T.Wr iw ir.e/ ;fad.. ...u,. '" .......... eM.'..

e ...... .s.....................l5.1l.N" trf.li.utN.......! vwi.'-"s..r.... ..V*IcrarUVtjto ., ...... | ,eLW rBk! .I''..... -riet flat. M awti .N. MTV By Unt, .*....... i ito ..1M
a fwfl.d.. tl..r.lew .... I'w :frith.*.- ****rc. ky a
fw.et.N 1Mto1 __ed' w f.lia : .., I ti&eoIe ,.. .... refit .. (UU UM Im i> .fUctoUr. .....
bwd : .r. ........ .. .U vkkkUJI a* y MSI UeLerilaVa ttie.l.aYtfei
,
... ., .
.1&W ..l .. .
.... b fe ell n..... M........1 fires < to kc ...... .. 4.M.j ........ fa. flat W ... II.fa Mtttia. Maafm this ..
Uat .r.f ua.,......ft.r. : Uc &Mi. Mti ,. ile ..V Ie Fwe.kid > ,fa Uc HMC t.,Uric.TU 1
..
Uy.aMi
k i .afctoi tb.irr" ..... K*f cmiMiayMafMatfaabfakb
*'- .L.... w..... ,.... .,... ... ....r to M ra-.s.r bar. ....riLe.. fd..j. ..u. alia* to aatib Uc ..... %...dy & ....... i fa tU 8rtM... H... BMoUn af .........lass

"- *Ja. .4B...M4>i .fa Uc....af...., ,.. ..L/' ...01.J"I"r." f"" "4 to ,..,... ... a.w J.... ..... aM a.a-.a ..w.,..BM.,. ..kick ....kfrw krlia.Ru 'Lpa.tetirsi awl kyfa .ar.rLw p iriw.f..rler Oay P....* bCVAaaiawTira.

..... """ ...,...&. Wwlq-........ .t 7. .. ...1 ..., .. ....,W, ... to.*..J MM t-j vklck G.I.M It.iq
........ "n t... Ii a$14.. r'7 1M ..tir.--'- ra ... t... .w F ,a lee 4. MM r.. 1.50555. ...caaatba 51C.t1.w. '1le..H"...... trm dr.iy I IUt ......
ib. M4ar *.a VMM.I. hvkfok .
ie.r..ttu0e all UMI
ito... t.Mtf. .., ma...... .b ...... to f| 7 LJwt.tN. ti..eelC..eel-.halm iles.rd. t .
t1.e wave b trey af ........ U ....... .aai gaartaf.F te.dw.
we
.
) -'lac. t 5i' w it.l.dded 1.01.. ... $ .
w.f1 1 .J
... .tr..1.f ftil vwl vii ... pindoMl.rl.lip.d .... ..i ..... .
KM tU...w.MJI km b A*aW M- ,. S .. eN ....... MU Mr1. .... .".rAI_.., fa Uc.......*
.. ... twit Mil if tUTMM UMUfMt JI........ .r 1a JI..... *.,. .=- : ri1..1ia1.w ........ U uraxMi.r..q..f M.i.f.
petldtj. N Lap W er... .. ... .... .. .,EaMBikia: >.....o .... ......
r, r.-.... wGr ... ... A.. p Is ( .M. ... .JMIfilll MJ M* f .1ew .. .te.d..d.f, AMI t ana.a...\.ky Uc Wr.d..e Mierw .
: ;. IL ipnw.. II ... ., 1:1: .11II fte { tlfiJtrr r 1M f ..... lU ........M. IMIrubM ... ..
.
: ,
.... ... I. J-eII.....+.l, eN'M Vb MfU VMT| .U MM UM toflMVft fe.f.aj M,. B! .... At .. AaM torn af Ua OM*. .

11.J M", d .. .. ......... rfoes ..... Ie.... ........... ..,.... ..edlNllj" iC tel.d Ij IM p.Nd; ......-.,.....1... ....tL.N 1w1. K...... M* .... .....,,........... Criatfaal Oaart, at($iVy, Uc CUaMajaiaM y ........aiU..U....kia....MCMMU ....- .,.. -.-. '

w w11y j.A. ttt IiNk ,'.. BPjMPVHMitiatt tiidrribw Ownair. .11.1 a.xwL .. I .** MI. wit...! Bawlvrn tnm. .i.Lr/.eeJ y ........... ....., Mjit *... MM afC&k 1Jr. la aai-i UattU t..any .. (R*,.

.1 wt...Lf.Ia.IWItMide.rLi .. .....,.....,. fcvf. 4.p ... MMtkM>i.c ........ UtIT I1e frr .... fvl...ee.f......,.f 1M U.a. .T.bai.rUr. ..J rkk .. O W''" .rVivaM,. Ui 1...

.M a M I'fi1 dN w N .......,........a TIN ... n.s Ie..... ... ............ .... WI' i t..T.t Jwp.ie wa..iM.w.... "... --. rwrd JI,.lrlw.. .. ..tW. W w de1..3.Nt. ..,Mr.dj.wds1. N0a.4 a.... 7

). ...w1M MN atb .......y 1M e..ai.f I I 1...*. It VM a i t._ viH... /lie __ tritlrd .... .... less iaaifaUbact. : .... w- tI-.,...,. 1M J. feds&ea.a.is.i.livusivi.''d fwt Lassie. A... -AM;.
twM Mlt.i- taw ...... 551y ".... ... bus .... ". (tales.... Ua laiiaa art Ui c...
...ht frq ... .i.. / .e..7 "Bub .......... 1a..:h,w.... p'. .... list. ...,;w.> attorkM "* pI
w .... ........ w.. .. frM r. r ... .... _t.. trwad TU J..... UManaMl 115.4N
...
......
IMm ..;. to a faiitUMh. kt
t.1 tI..... ...eI die t.eNW Mltog epee.irw IM.... c*j,, ackM a **r.H, aawMMg. ..iMMfMfIJOU9. ..... ... BMt fun [...... ''P'aM '
....L W.ilalMlw .... *.. festal ., w ral WId ..... fa ... Btoto,.W. -1 rd I ....t1..116rn fa .-...Iei.1 Cal. -.. ,...., JH Ut*........ Uc u.. *af Uc.... TUfrUMur waive .twat ..... ft ddl.,
... ,. It i.M of..........,.... Mtltteir.l W rat /wwe aL.ttt.rwlWi..k t1. Ui .....! ... .. IM aai UM.'..kdfei .l ... .
.
'--It.......... pIllM to U M AlBfrfM* III MMM4We / .lMMtewM r trr......... a... ....., ai* i. IBMT .. r
l ... iiti.dim.u.de.. .... .. .... It. .. .... vib. .. .. rest GaaMMaaai I
.. ..
an .
Id A.,.us .... ..... a f...... .I r.r M9 11,1IIW Jafexw ..,.. ....... bil, ky UcGMrt, MalUaalitkcIM CMllrafaa.AaUrviCkia. BtaUMai' a.-

1 : {r.tte.ea r .! q..i.k. .......,.... ., IfadM tell iw .f fwtriy. .... w ... ..... | McalBM U. ?.,file. Ujraw,U. 0il- MiaMi. to *, w ,...ar j 4 w: aai aB ............ ky ... i
..
.. .bp.l.l .w..iIo\ d.6elr.rN. ... IMMfM. to f.f MlMir.MjMVIUMMVM4 .......fri.e .I r r"..+N.t.... kb ei1We{ /. TU f.n...tn> Mj ........... .,. ....... ....

.......fell... -! .-- ...... ..f.. ...... .rIrlr. A'' M w....... iMMllMl ti.lM.i MNUIto lapel. UMMr. M* .*. k.Iai.M viSMMM: fa .if"I I .....,....SJ. 5N M........ Hl.

.. Ie .,. ..... .... wt ... ... .... ........... ... .W MM*M fcUlj. attHMlMl to tlt ... .rota, !>... .b M iFd ...... .tidrt .........f ...... fiat ." Jeer le.-t\e laltlS.f* ...w Ui ......lw lU rainy ... .
...tt Mfe.f tri.1. pil.dm ...... 1he ,... ... ... .......h1.. ** Ten. lUM .... aBtkCag to Ua- caB M Ot .. Hrt.fcr -
.
*
.... ,. ...... UM IrUkMjlfbl trill M III d df.. .l
.. .. ... ..,.. ...... .... ew. f w Iine.k .. r
faj. ..*.... ...M)..., MCMCMM > .. YW6., dtntl,. i.t ..... ......, ........ ",. 1M ......... .A-n- hna... !i..wb I. IMMJnt ........, .1M....7 .RriKg. toUW ........ af &MMT Mi/VM .Lr..Lr, .. .,...... y fNtiw
r tr
.
-.. near vbk i .... Mt. f.Wj.f w ......... W S. af ... kbckMt Lade fa j A+ I jbrt...fa Ub. Stole eye tv. .
.. ..... 1Wa... dr 1M ... flay. a. Ifcrb .b .....llfwu Uc .4.V"1I1i.It... ...... .id
t>rw wrw.. "....t. M1tnra. M fitly.......V ....t r w ..1 Ie ...... BaMc BaaVaM. ai.. I,. 11..41wrMi ......... ... .., .......---OW.I.. Jt...... 4m1 laM? .... Ue4 era. .e... ...... tw f.etrd tf 4riq.tll.l p .

....... ptnilh 1. 11.... wl ., ....,w..... .,..fcal al tflcTM .. U kMf Of tester w ....4i 4k bw* ,... UM : .. .ruiitisl flitm tw 110" .Ufa iy avMa UMC fa II......

........... I*. f df..l ... JI al. 11.1 W Ie.i..q.nli..ti ........ ...PI Mw fi..w' PV r.WuMwj.ti.Onw.1.T, VMkfacw.. JW to appw flat .......... 1e.d .... H. MMiii.1 fa-.. ..,Mat

-'ill..M ,_ .... I. dN A.rw X.HB nl. .....w w 1M........ ........ oa MC __ ..... trd ......Tj ac.
HI
I ..................... TnIt,Ie... s-u..w aM:(.. P' .. a MI.......,Uc......... ...
-t taw ........ M.M. .oad.tj flA.-AkMy .toMkfataKkMl faii4 1, ... ...... .i.geft w tallest j jtwTw J.......,Here.Y tNtli.t i...> Uc awry fakfekalI f'rter.tt.wG.el ......1.. t..e fwd M M to U .*. ........ t*....... ..... vatw afMMaiiat \,k N

.. ..... .... .. gisLlwW g551 ... Ttrir sides tries .. .
.
a k1N .. Iw Mwr'. flaw sale I.e..w.i.jll.Iid..pi. ., .. .... Tat inter ga-aat.-TU aravMMM ....... Uc ........ CM*.
L .
till...... .... .... 1... 1M 1f-rfeiqv5 5a 1-- dN I" -f .li.l .Id o..e B...\ ..t4 Ia.leetlr Itw > IMI Uc .... ., ......... I IIMMM_ eL, vW IMI* vfck sil''t'

to.NyN ..MI.Nflawl q ..... X'.1.rdy.Ietl.. eel, .i.. trt11 w ('..( .... rd ......... .Is t+.niw Te.dj I.. .1.5 faMVMtiM/ Ua 1. j lUt Uia malar aarUt Ua UM cV Ry a* an af aile .... ....... a'PMP4la1aTMtM ,
.
MlM M .... ......... .... ..... teat w......i 1.e... :... fiK ... .... .JI ..... ,tw ......tierr/- ___td cod a*Mel tMj) | M Ua- AagcalfaabfalU tawl...,|5..... Ie....*.. at ...........I r ...,..,|.a....I.PNPBVta.....>.PPtVMa..ik je..1'

l*...|It *. fMMlf. II..b llMiMjaJtojl I.e.d Iw .... 1M ...... ..lao.tw M flwd. ... .... rw a.la r -.N wi stir. 1 w'fl..c.r.e.ly.d. ....... "-. lljl.e. Jaen ire ..... .fat a......... to cMtot fa tkt ....

......../...,. ...... .... IW ......, a.M..l .. .......rdk 11.. : .- ......... ......*. kjUM OBI CMM Wtr,Mv.-Xr.C 3- = .r Ie I,..... ....... i...... aai Uc ..La ......... ..... fte __

...... .N NS M ...a. rd Uf. !. ... ........ w 555,555155. .... Ill. ....... TrM*., .,..w ..wwrp.d..1dMwiwJ | .1 d.Lt "' ..-.-. ... .. a.s --w

M.ai11. dut. 1M- U .. W...SM%,vbUtog UrMMMviUr .... ..l fwi.tw Mal : 1M 5.. tw1 Two, ..M vrito .Y N fwa.t MOs ....... I'...JaaifailMifamy.. .. aVrt .. .......... .... ,..,.. ...
.
,* lib ...... ttrt ...... ...... .. ..t' .... Ie. dtww y
.. ..
,... ti ........
4"'. JWt, ........., Ie w..li..ird..,....' of dw R.irwL.-+v-.., Saps. Oe.eFiO I ., I.'_ rai.. a-w.
five......... ...... Itiq.w.l' AAc ..
-n. ... I..../odess .. laf.ete < f. p ..
j a.: ... lei w...........ttit. wtrove. MI. i ... .... .... .......d tree ialwl .
A. .. .. .... trl..f..ltw ftw.Ml M h... tier rd tl..r.. .fj.a..iti 14s.. w. ....,. w .... 1 7c55111 h..q'-'Re,....... Lire, dap
b M_... M.. .rk t 1r.N U, ti....dace .MUM. *Ij IM.U iM.f JUMItolbni. tr..t ....... tL..dwe rr'w ..... a- wy.et dd an.. i it,....
., .. ...
.; .
e. ..... ... .. ........ .I lisle "t-w ,i w! r IW aj. X1 ,. Lt.... lLw.e. w_
....... .14.... ill.... ..Irhe/...,......,1j 1M Gaud ... I .... CMMMACW M*lU O lf aVlMMM*. ... .. .
w ....t.iite...Ie .. leewriblay ... q.ptii..ii fafUajyUcf. &WI ... .. M UM ....ibi aaiiM Aie.id.lly t .. w. a
tlnir Aiut....- .I .i......... Ml .... Jf_ Vy IMAl Ie 1..1. alU ......' '. Ii ., '
e..{ .. aid iMaiUlyUMVclkavl ..MUCBMfJa. MrU7lkfa. .. ...!.. r J ...
..w",..t r.SS... iNy.e.'rw .. ....... ." ... toiUaiMM MOlaUMbtoi ........f .. .......... C.fd. Ui ..toU lUai ky Uc 'at>4 .... MlJM.vkkk UCM. ; MfMlfafflUt .... ..... Ita..etl.y.Inr a W, .1i w -........ .........

r tteitr..L ...+.......Nay eJ lar v...... rd ..... of... ...... u., If err |MaUi a...tie.......,ash. .....] lead M4 Ut ..U.. Btkl. ... .wheel......... ... antiMt.MM ; M M w1.a'"' -u .t et w RIe..... tw

...'J.............4 f |... IMA PM ftN...... ... rlip.l. five.r.l.etey. IMMlM.... ......! 4*........itly afWc Uc.... MinaiMii to.MnltAtr tiit. :' :
.
,... ........ rt..ttdNir.. .ly -- ....... 'F1a...,.....w R M Mr_ a.ftN_ M: .....af tlNiea.iq a Uttar.....aflfMMcv AMMI -A puts.. ......t.s.-A.. ..1.l. lips asp : trial w.Mw.w..Neld.. f
..' .. ... ... x.q tiY MMBBMMB to BVMl B4B BaMMBBM, .....;t&rMiw .......... h.--At)| ..UUt* yiMiai.1 .farf I Utotto Ub fUM. w..tr UMT | ... .. -I r f.......w ... .....-w:::'
RMC Ui de.
..... ....It....... ........M' .d... .mill M ..-... fay &i .'i.Frrrrl IAbA. BMflUa UaasbuiUfcMfa UiHy ,,-'- u..t. a.t.e x.ely ... ........M bk C a->. k. *
a to U
t ) .../t1.Mr11.w..... UikbalajianlbM an I I ... Lr,r ..... mm MM. ...... dare..it1 .C 'J-t __.S.... .... A.di. ..... t1aL. Kalurwe, .w" eh. ....,...i.i tai*de* ...U.>UM,1 BiaWatff j ................. ...w.: .

dwA..tf<. Bf. (.... R. B. **+, .e Niiii30i .. -1 OfC THfju't a.tbf. .tea kiMUAA
eti.. y-' a.uu. r.-n. P tM M4PVPVP4 f BMML t
r Erie ftppt .
pep.N.I abMMfaiiMf......... 1 bm toMyv4atkbaifaii drw.. W, R. L &S. / !N. i t.a ,.wf..,.....WfPltpvf vP ..AI'MvUpaVBMM tfPPtMlMMBBT r

..r r N. rw btr .. ........ !' .ula..klto ... ....*MMIW JktLMb <. 0. R. X.Abaal w.r.1.. ..{., tie ir.. TM TfaMt :".......,. y tA. ...., .fdw. h. \-I'M........--1We ll.tlretilf..11-; .- w. '
MY tf..r
.i/ till ray.w .
.... ..... IN L1WI 1 t I I liM i ,akarHIvbk. Uc +% ....... .. ... .
llw fMi.i dr.. .. toUbMt ... .......... ..... ...
... Ilia -..... .. L.d.tr
.. .
.. t. t1w11. .1.it..f .. .MI .
....... .... .. .. ni.M.1j da.wNrN.. M I r ti.itl..d. ..... ... t41 its,. ......... fI--.I,... .... ... ..........
.. .
MX
... .. $ w ....,ttN eels.
.i .... .e ....acid. ....... p..l.yj, f. Radd... lydrwda t. w ..,.Nrir ;4 .1...Aral. ties. 1..r1. Ut I UM ......Uc.... ... ..... Ita ,K .... .. ..... II t .
tt ..
Itiwlltlttt. ... .... ...... ,.. ... .. .....w ewe ....... ..- We .... act .... ahb M.... aay ....BMJMMJ BjMMMMMtV gijBJgbtot *" JM.\ 4f4M.t .
.
I... -- ...... J.w1
( ,.. ...&./lwlr'fl.rt 1...11. .............. ...... ..... 6.tti j ........i trial Uc lilts afI ,......
.
..,. tlxr1.11i.. ..... We LN.el Lrl...--., ... CWBMMM- ... UMttkplBJpK ;Twpr. Sal ...... Mff.M 'r.i ....c j ---n............ :b''!.tib N ...... .:..,.

MB.MB* to* JIIII' .54iw ... .... .... ..Sedl .. ... ... ..... ... ..... 'fa CMM, VM. .. Is.I TUMMC ...... p..wyi. ....... ... ine .... ft '
L -.. .tA..tri. wl r. ... .w
+
tau.. -- *--* ... ... .. W |toMfepRWP4MlMf I a.--w.. .I f ltj "y't fa..Ir.rriw rlei.t.. ...... ,, _
L. ... .. .. MM. itipial IM iIiss lie Mu.. .tiel ........ .k rl 4 I I w ......., ...... .. ... ... r1 I..

II.. z.bArs a.. :. .... ': : frr Ilia I M.1ca... w........., lasi.. .Lf..wie. ..e.-4.... ...... ., '
:: iy tI--e-
T..l: af KWa ..... ..-..&.. ... ,
...IG.. .... ... M Uc felt XMMffat -
.
1 if 1M .*., ... .....CTMjUti
: ... .......1M...... tW fir .. .. ... >ltoMf ..... IW&e.lllIIIeIIJ:
.. a4 J-. .. Iwrlrei 1 1u. .
wp.A .af
-li.e yy w ", At*...... W. 4- ....... ........ ....... S.
-
BBBM tait.r w .. ...w .... a.. ..
4 A Ir alrtlnt iw te..t.ljld ..w W .a.. sus4ii'eI..sI.s1ps4IeIs S I....I aI .........y ....... .u. MlfatMuf Lnj..t w. ........ g.A.r. )LLet L Ifiq Ir...........1. tf ...

y tlb h4 ...., ...... ... ., K*VM CM! .MMM\ aIa.IJ.dtw. tw lily, MM ......, re. }lid ewa.rl N lit. llr..y N ipM 1 If ... ......... .-..... etN ....... ..... u; II ....J ..

,. b___ ar..i .MMMM aai .... -7-..... ... ... ..... I k ..... t.

( .i ..
,
I I

..
4

I ..
...


.- ....:...,. _;l-.A.-. .... .-- 1 1rh I J- J -4SOLDIElS'
.V'" J -,. --

t 5.
,..

If'

.- '. .... -- .. .- .
- -- -- --- --- ..
.waM.M1A

i< MR AMi '...... 3Irw'I" A )*.....w. ..:.. ,........ fa CknM 8.. /
T..... .... ."1 eI......... I % .

*T.IAI aua ;.. rM ... M4 4ki ........44 II. ... n***.lIf SEA ISLAND COTTON GIN. Mathews Colm H.KCDID Lwt Y ..... _.Mea. 3. n--- .
""hi.Mi5.- eI ..... It. .4.wn, APPROPRIATION. Aasp...'.. p cm.TM .
Ie ..... __ ..iB i.s.... a. ........,.............ilh s r55i.. I IAU. 4.Ad.5 ss1.I .51.. p.w.Is.s..dsrMrw.LasaM..M. ..
/h.1L..M .I. tooti* KMA.K.11 rmHMH --.. ...... .. ... ----
M I..Si.f tW ..... 1I.tlr,1t hf..I.IIr....sr."Yss1M .... .5,45. --.-.............M I
t 555 .r. r.. ......{ .... M IVp1 ... -. Tip r1DWlff 11T114 t<"ui At"n dOT" PillOsgood .......M 4r.- .-.... M 115 M.W. .1 ..-...-. .......... M 145 h11T..r
L l51.!-r.._...Gis .. I sow a. ...555 5 ... ....... lie 515 r..r
NN 4 d Mil
51st d lib> .b4til. ..... .. tl. ... .
ir*ftMj ,*,CMW. CM M4Mli ..
P tGn"t *. M4 M*M.4..w M.klllH( 1... 5..5..4. ... wS.sI L......N
4w.tJ.i. H.4,5 .... kt* ... its .i4 -,,-,,. O* 5 -.l. ...* 4*. kjW Mfr n .M.* M4 ....
taM *. M.jkM. .
,5545 It/.l uli; ..... > ,
.4..s11d ... ...._ ..
It.w sn.A5 55 5.l, M .,....5455. .toWM4-to.... j, c. .autraa.".... .,.
.
... ..., .-.. U*. ...flI ., L' ........ IJWIf. cls.l.. 5151, EIwtic-Rtllir Cotton Gin ,ss a.l 1.1..41555 -
.. ,:,' == "C;
Hf+.... h ... iMM ,.. ... ... !.I W .sb s..M1... I. .. aMM.. e. ,. tbs.-4rd-
. ....... ...
-- -- ra-.. 5 55 w is v.5 ..... ....
I IIL 5..ili..iy. Ass M ......' MATWMALI .cnT.pl [ ( KCDIMAtf9IITMENT .....-......-.... ...-. -... ,..4MM4M1/s.yss M4*a sis p..S to.
.. *..... h.. Ob piss. to M TsrTrlrtmssIns Tu 10LM1MIGnirtauN.TTE ..... ..'.... ..........?, is... *Ml4 vW MAHhv.vf itWMM ..

A4fc4. b. .H.b J; anU of Florida.ik GIS s s lq.w5.11.. r.......,.. .... .............. -..... Iws,. Ili .MM .., 45. is.. .. .. to.*kM..... I. WI dd
to f MtJ a4t|( .........-............... ,...... _....... .... .......... ......1 M...r.......w M Tsw1.r ....... 5........... PSI._ fit
..... ,.... ..a ....- .......... 1105511) fci M**-i.luslpls-! 551.1 Mis 5.554 M iM dl m 1M ....11n......i.Y MM.... ..pi ..... ..,........ M i1.x145 A ===Is i1.I1 5i,5 is cli.t-:; 1M a-.aac-.r...... .5f
spp.pss.5.WMaa .
-- .kit..... fti M.. tU- .*........ ..M*f JM* pas. H* to.*** I..Iw11.I.sl 5 Es.1.4.,. sfsl..:.:-::.sr6TM .:.................un r--.,s%. ....s............. ...... 51..51--s 5.1 w_....... is ii! 41,

I \ k II k M........ 1sp..klrk .!idKj di M .4..... ..* .. b, 1st p5 4s,. .rT .... It-IIC'M ,.51114 ...
W. b4lMAT. 1511 ...... .. ...... .... .........,....... ..... .. p.l..5s5 p..4.p..,. "L\. ,.......... d W..sN, w Lw17I ts.r i ..L..',' ,
.
I i < i, M*M MM *ft ......... B11 ...w.. ,.'.... .... 1...Isis.---..... M'lt AL '1't1.................... '.. .... .1.s M.............. ..rJ. I
,.,...... Me 1.554.5.111 r.. ... .% IM..l........ to Mf Ik* slip ....ioee sssws.4 p.. I..... -or- ... 1 e. P. Msis .5 rr R., I L t
A.- .. .55 ssb.w..I yra by to IM t............ ......sp.w.sw Iss j.y..5.1 p..s.w11, Ik..ls eo 01MtL5.q ..... "-t--, .
5.
y ,.. .d 5551555.Ma .
::: ... 4 is1.11Mw TMrMtatk4kMMM.k....._..... mI.s'w.1.

.-At a J Mrtfef tl 1kJhi.a. '" i IM%..IM..1551ss...!.. to Nt ............. ..... r5...... ... 11...... TsL IM4. .. 5,55.4_........1M. .......45.45.
nj .......w ... ....w ( AM
ss DRY GOODS. ....... t5/n il.raRAVAGE
..... ..... ,.,
.... 7..1.45cw.d1c..5ww
UtoHiyAPtobiiia.UM L t ... .. .....1.b M-.--....W w...._ n... *

4* kM Mb .bit,M...hs 4f Jb*.W.MvfvttB ==.::::..h.|tor.,.d ik.M/15..ry 1154 5. s T............ Tl.1ap'.s5..Is l/{ ...11...... w left...... ..i H KAIUB.TU :. .5455..&551-.......w1 is.,.M4.**AMI.sitrMTSAI >*> ,

J. x si k k WIIV'IS. pt\ ... .......fe| M4f M..fcy. ir1a.1 ....... ........... Otis., ...../5411..1.Live rACTI.n.. -............ >fkl....

t&aA tBtf Pry A. t.Mt Ihfe. M! .... ...----.. ............. :.55.1':...blhl./.6..s.l5 s...w f.ri: : rA a w ....nlra. 't. 1IL
....-..... ....-...- Ill* Mssliiss d.r.iise.pN..IiTlus < c..li., M....., $...... t e\1etI< Co---'.. Martha", -
......... tiN. 551............ ..a.-r ....+1 toM ...w p./.......W ... ....-......"....... ......d rN. .. Co 1s1 4* r. tMM. n-e-Atta40

LA T. 8..k, 6i'T,1.Wpbs ................ ................Mill ........=:....is......... ...sa.pis s w .... ..... II5.8mtLs1, ........ LLww.T.i1.ti d..4a..us-.. ....... ...*.IIM........... .IW4.M.....IfMTMIMMto tTk .

. ,M ... Ntv ...i. W........... .Itt .15*,M4..1..51.4 IM> 4 I MJ M IM4( mmtf 0to4 MM*k*>a! k toI f ;..11u ... ...1sii.. ........-. ...... l .... .....r.m. etu.... A. ,.w..S54 W& w _p.. s 1 M ....... ., ::::' i.a

I.tIo&1I 4fC .duns.. Oar ......r... ...MI*f .... .A.My MAys 45.4.. -..... IMI M.....-,4 N 5 5 ,.,-tlbSATA tolMkMMMf 1, 5 a5IM1..M
.. ... .. .. JiU&a A. M 114561. i ,. I. L'ILL.un i. ty. .I I Maw.it. ..451511.N.l 541 s- N
.. .filM .
.115451....... II.Ilia COM4 k. .
1tsk IMMUHGtato n--a. ,M4
purl fc IM
,. K MIL W-f* 45..674501ansulPi. WILUtM KATTKMITA ..... ... IS"," iss.1''or IM list CM I MM *
4.1.11 4 r ... ... .....w U. ._ .nL.AU'. l1ei.. a attLeWtu.. .4.r51..s4..................5.:
"rwa w1. H6TBL ..... ...HI a ML44A4: MM.. UCKAAU A ,UI...&, I4iis'iinnilll. ...,41.......Mp141.11,....
,.5111 ..... kiK. T '>.

f *..Tt Lathiiu o-is Eat IN TP-7 RENT.w1 154115 his. .*,.. CHARLES VAN HORN .. YEUANMA. IWCS 1 L.......,J.

..... rMM <.sh. ..rs sulk Iris4 L f.a.... ..... ........ ...... WICK. .UJt .I\T:1llk: :"I. ::::2.:

49 At HA M411*+ .b*,JlJpG ...,.............. .= ............. 0....., .,.......... ....... ATE LU'JUs"' toiMw4. .ilMil W... i--.- ?.I

....,...i1i/1. f...... IfI .... 5. ..51 11..1.s.M....... AyM11.11i-w iTOOOAIP aUG"r4TUiLr.Y1.OTICL1a. Ttocirr.' S&sowSd'iLTI ...*.* MM to lkMMAacr ..i..s5 v .1.
.
... ..tI.II ... ..... .,,,a TM ......MV M4....*.*IIM> Ixdk1 III A.sh..555 W t T.5..11I
,. ,. .a.wM 5..s Is us s.s5.7 514
... ...
... ... .... 5..55I
.J ill':; Mad........ ........ .... ....... bI.5 ....fc..., W is1 p...... ... *51so. li, N. sfsi 111i sp.prsrw .' AIZZ, ..........., ....- ........ is .,r. ,
\ .1 d .,.. prlis. .... .1 f.51ftik7 ...5.51.5............b..- !, 5.4 M. r5. b 145 ....'a..II _...11 p.. .ss.5.pW 5....,w 315.5*
,..... .... IAS. TVCUI.f -5
.
..... ... ..... ... M .a'-- is M -
a" .... ......w .t6.. _5'p........"L. 11.5 d s ..., .....W sip ss54.. ._ssiw/ : .T.J $4114 5.f'.457_
Mtm(54.5 MM*.f MM,4 to j..W'jr : .::,"" ,. ,..... /5w1.wI.}.5pw ......__d t..sl Co,...... 4sss.sa&La 1 0.. a.-. 1--. -so Tlsslq 1I'I.... .
.. -t ., : ..- ....&.. N s.M r.s w f.I,5.515.......155 45 i5..K .
A5way ..
spp5, s M. 6J-a 5,1411:1.,........ Am.13oier ...., ...... N .....I ..dss1. Ll1 d.......1\. ......g 5 5...... k............. C1I.L... ..: .
JSrrui4 ...rr11L-l5.. a- .* ... ...,i
.......... ..,,.... ... .... Thomas ft Kennedy .w... list-. m v.
... __. ...._ ........ ... TM.,... pis. lii his .. 4 f
\ ,. .,_.... Ie... ..... 1555r MRItlnac.f11Mr ". ... 4 Rsl. ... : ;,
.g1.1is ..... .... J .
f T.
1 M *
.........., srlws.1.kw.M eM .. N ......, is de IsrisIsd.a.als.
p t1sw.Ii.lwihtillidi.. ........, Is p..p.... ...... MM p5M.1 ky.... xWr.4..45, ........ ..... ......._____ ... n.w.. a..M r....... ..*f.(....u IM cv*.4IMI
...k'. .k.... TU b A Wj w.... 1 ... svpw ...... ... ..... ... ...k...... BAB%. K.VUUMX 554 ..,..... Celt a. Bisdis ,i IM A..... 115,d LII 1..557. ....-..
..
,, MVW aVvL kj4 v. .. .... wA ..* 551 p u.1$.si rw l la_J..: A..1..i 1iS. *. 455 Boots end a1.ow I ..'!.. a..a It aS ryr w.............d L r. 4

7 ..|....MAiM. 4M ..,.. .......... ._'. lIft1c.. DRUGGISTSOAtntrau. Tax rajmT kt 5o1ce.N"'K' 1..111,list d.5.c cis 545..
._i:. i1.w 145-,d Ab ds.
I"k. .. .
I ut" .. ..
,.... Thus.rd"1051111.......... .,. ...... to IW lass .ffe U MCRttT aiTKX.TMA ...4... .......T.' S.....t*.
.55 P.15.... M..d ..... L.= .-, .. M pi..5 M 1I. 1.11..s. .....5..d to.*....* ikto M Iii.R.... k1.l..yi/w: 1114 *...rs K.1... N-a. .s4. .... ....1.5.4555pI 55.54;. HA, aM BeJS' ao e. t'-......,..........s.1i.4 : to...Mw*l.....CW.*>.. .
........................ ..5544. .&.....c-.a, is..IsL4A.s k 4.NssM,114..4. .....> *f J.
fM. V9:1ft ,"*f .. HMU ....rsw.. Jeffrey* ft Brother ,.... .-.Mr.... s.....J5t w I ut.O ....aM tni.t7.r O..s. .M C,1isI... ......---s...........r.ikMCIM

*FUUi iMlPMi,M4 ta .... .. Onal1 tv----t r.T.rllOA ===":: .,..isd y *. .. ::. \\rnct MsT aatncrrru.1 cuss..Iti..l,Jd, .= ......17. s..5.Mt._..... 6. .'..,5 ......
'a..I.isd. .....dal. II -r.anlliaNt.sas >I' ....*Ik.MIMMMto N 145 ..5... : .....MMtokit to IM ..... M
.151..1k rlrrx..rr.J $. ..... JAA lk*....**4..M.......MMk*T 1.24 '57 :; ... -1. nrly s.s ...........
aria M***4 M*.itf *Vf. ICE.oifILLL f1.. .al 1 I .. K tai I. Isis.b ypw 154 piii.
I.I A f ** I*. 551.5l.. ..:....- .. Lr1 uI 1.... 4 _...........I.............aea4
.ua- ... 14sI.s1ir.5.55.15..14 CMVrl > Nil ... .... .....
JI..aaf. If OM Gin | .... MM ..M MtkbJM .si lA.agwm1..11A
.>. ... rrr..M Isis.. N O T 1 tJ U.I I If .R 11 L T. .
S.Ipi I, ._
isis. I ... 5415Ii.i.lN. tI ft,. ... .. CjMEDICINES ss.1ash .
.. 4 wi 5. pssps.,4 .P1 f itS -'a miss w..1 si--na. L.. .r.i1.. IT .. .. c-.. I"lk.1444.
f.6 ..rr....;., tI ..&........ .we._.w 1.d. ...-.-.II-M IMps..s wks.... ..... '.. si ........ III ......., i.&ft + $4111. 41 a r HILL.....%.
) d .wss.Ms I AtotkM c..., fa*i..- 4 ......... T.r.MNwi.. sa u. ,
4..5.151..1.5.11 .... -fi *.......*.....>....d... "".......... HAft.u CirflCBOCKlftr 11,5545.1'. II 1.. I* C14tST5.511.l1A..t
.... ....rlviw........ .............. 4 551..5.7 A. .11 CTMTIT IMP rU>ftl*'. &LK..a riutr1181.
.
1 i ...... ...at.i. w- ....i..1p..M.: ... "UUI LetW'HH.A. : WAIC. iesw....-.. ... .. rr. f\ .. a.U ,....... .....
8uu..na.u.A... N. 11+6.g ... .................-f II ..M>tea,|.M.I ..... Oil 1231 1 CIAXtM.FAJCT ..hti..l, II M.AdmiaUtra I.. ... 5s.4555 0. ,..... A--...i i'ii
i. ..... I ..... .. ..., rap-4ss s. ........ CMw1.ss w HlBDWAWtWUUDVAftC.. : w.e."'-Ha.. .....,-.-......, 4. 551 5,5d
I .... Mftol....... 1.145..._ I W iirr5515.M... I Jk.AIM, ,........... ........... ..._ w, .......
a- s..55rwas.toHarris &r'. die.tLTm
/555 eI lily aM _. 5551.. d _.. *<.*.riiv i mn4M ...- s51 p.'is. $.I >4V. ...M..fc* .>M .< MMUfrMi : m.nr>'M'IMI ik. I-lulni niU.ikyM
; l' IdW.1/M.51 klrla.11431, .1..... .....,.ikiM .aklkriWAMM i .. MAC Ik. Ifcitil *T tkl.BtM*.M sWIii5.7
1I-B1n.
I* N__ Calnet Co. TUWA1K.GROCERIES aw .AW .I ale.U i lee .... k*
!t .,. xati..pl6.r,. .1 81'S.-... .... -- ......... 1p5.5
a. x.145. .315'114 K ..Ay NOTICE. rtxmutr.rrtTKneiT. M Y.a4bIMM.1..........,.. Ti..o4.51 35.1. e. 75.5 .I.b I.
.C1 N ...... .....1 ... .....I WHOLESALE CROCtRS, PTATIOf&Ta 5.. ... ............,....d,..... ; ? -
..... I ...r4.4 _Citato" Wttar. .bUU I' .......,....,....d........ Ad 1..4 s Mhiss. ,0 A.*,a....... VM**,.M4 *M to M 4tok. =..*jM. w 4 I.. 54 :

....It.. r .... .... PI ..... L..... .557 .......... 1451.54 .. ... i1 ._..... .*.**. MM ii4.1 to "., M ,
.
5..N,Jw.0.C.r..s,1.5 Si MIa T- =. .
i tuaAm.IOA"\ 115411. LAP.. .u. W M 4MalMlkM.MI I
"is'.u... .....,. M.S. Rail 5.w 1551.. ..... /sIw.11., 5.A 5. I W JAMS ... A.A'
I* IN........., I.... Ii p.1kus ...r d 554:4.s4.y iiSrN ss4.s 1.5..5.145 M r -=: Cvwi Drwt eJ Rpiw, ...JMis. ,, U._ NUTIUIs-: M., 1$4Gs.4SP1"I, ._. -' ,

.. .... .... k.... .., .5 b5. >>. r....., .... ....../M iw' .. 1-.5.55.r 715.45.., *' 't.: i J ,W.J ; 450(3451 1T514AT1' k ...... i.Tiifft .r". s,
lsi118.J.; k ...... .b vkbk il .s.5.u115...... 1. _.. l.li.545 .. nr a Si .i ntar ....... j
__ TM...........5155. TOMKATXftlT.n .. 145.ai.J:1.--r:= *f rsI.s aMHf: i.TMaMkwi 0..515 s4.. *
-. ,....kUacS s..SlsuN,;i .>.. llk ..,W*........M .-.,.I liqcoaa, caw, k*4............*f IM.... f..IM.M.Jr-.. AMto -' L4.L "
.../1.1.r11.1N... 5411. ..... I I .M*tot fttKf 41 IM Ma 1..1...... JIf W von KM .,, .1 JMM a>..... ........ toto rf MM **f.C ..l. w..It -, a.>.*.Ml.... I.... ..u--. ,431115. 5....7.554 M ... sw....sal 1. M. ......... "... .
J Jfr.aup Do L CAHBbl*. I ..........Is tslis I, I. r.C..... C..y 45._b..W ..... sa....... II ......... *.......... l lam.A5M..1s.ii5YMs. .
Nr....... ,111. ........ ... -...J... ..--. ..L **f........... ............. .....u..... L4. ... .. ... k

.... **toto4 k*s... Wi *f L24. 14. AT.NOT1UC. __ 144..ii i llOAINI..s...........,..ac.:S.,...I...-..ls turn. >, .N. iM ...... .... ..... .... p.....d Is.555..1 Mk*......

Oulkipi&gil*...ab to IW..,. I I J. L t. .....L CtC.4rIqs. OILS 145'(15 Mjj I..' e. lass Is.

.... .... *f IW 1Ite..... ...* */ ....................e:JIr I, ,...-..,......... Ns.-.MJ. .ntI..., ......-&I7. NOTICE.Lu.1W.N.4 M1MIM Mtlnl ..MMM.fwU.MM ..r
k*....to IM _M. M* ,,.... dr. VMMW flLAM is... isidsLb.15. 5.551.. S.51. 14115
I $i.1; IhSiw4i.I kw151.b ...... ..u..... ....., M .....bs.5. ,...is.... ,... It WuK ella.........,. .... MM-fcj*|to...-Jcmr .....

a.rlAuZs .......... v ..._ .,. ..... .... I.., 1LeuiA I.UD liH@T. A*,k.earer.au 555.5 f4 ***M)rs I x45.45pod1. ........ t
:=;: : w.. : :=
". 1.5.5 r.. .., 411451 .
1 .C..n1si5. h.IIqh -Tk.!8UI'LUI.' &...... '1 $VII.I.K.FL.A.MM t.4tM yM* kkAif *WM .4* .. iMl11...s--. ...
........ I ...5.. I..... W-4 1.1:5UM: ...Lp. ..s..54.1.5..... ....... ...........*.....-'-...,...... J.5 s, ....- ,
.... .
\ M 555455.\ '-
.... lUl it .... i... eJ'I. .. .......kfto*. M .. .. ..
..
I .. ---.. a.-. ... iIsi ........-c .. lssNw..sawri. M K r- atowrvit -=-:
aad
THEMteanepy ......J I.. daj. ...., urM
11..11.111511554.... ...=.....sa I Is is .5
Academy I...&M.1.454 A,..., ..... ..... ABftfA IleU>t1T. _AAW'A.NOTICE. ----I'. Jam..
.
.,xJ tisep a..iprwl 1. Lh W I I.i. 1.555 145..5. s4 sis.p OS.ki.. _Wanliy ....+ 4.5.1/.4 a-- .. I., LIwSw.1. :

.i...t ..,... ......, &W ......., ... WHJ... y* IM IM HMA *u XT- i .. = f5.siy r .*- T....|.4Mw. .... ........M i .ri*.f A.ul.r."
I JMTHK .sl5.1.45.445.1 MM* .. ... MM* MX
&..... vUdi ....to raUUt kU TMM to Ik u.,..., ... sl.kpw .
IWMH .
..-... ... d 1. t5.d0sM51I5 Isww 0.1. T.oHt t. ALL ttHkMM. *........M ik...5. M.p7.5Mi 55.11.155..1545 i511..
*.BJ.) I...*s.*.)to ibf btotMto ** KB--.. .5_ fit..,., 557 M 555554554 M ..... 704114$ /LIGHT. IW Tw1115esliay .14.15... a.*... iii...it ....*( ..... 11_ w 55... n55 s5. is s..s
..__..
.
...|4flil4l4.r>SW M to M4W .........., I. ..11. 1wsw,i. 3...47d. ... .. --..s 7 Jssr41,is+. 17.5< 455....<,. M*kMMf....... to..4lto =."."." .c-: 1.5. .... NIt.
..5.5..4.55 Is s is ... N./ .
Its ,... ....... ......
'eslwew.R .. 4to r"..... ..... I.:..ri oi.51 M........h.sL.. 554 sasw....... .... ..... ys/s.. .I*. Jss e. I.... .I.
1i.y Mh Lpn. ,. i.*. A.Kt'.I/K MrHTAIH.$4isJ r......|.... ....... ...snu..ss.. M 1M p5. CHEAP E111M $T ZL: I'klLSy .._ .... ...IMIIJMABf to* 5ses. ........ mMi.4 to .f4M. peal MMM -
m, M MUf kMM.M4 4..4 555 5.155 to IM liiiinilii Ato4toMMrttog
451. 51x5 y pnwJ w..a eN Ie IIrtCJI'XR 1t i iRITO .-.. ..1 iii b.ss5 M ... .. j. a.atriu A K4VU'...... W .... 5555 to "...s
r gat IWUX. .......win. miu li.x 1.l*>*4t== Isp.4 154 ...,.. ... ,..* 1414 lr6 45-K ..I....... ..........,.........
......siLs .5i p4sa Jl... -
x .... ... ......... II PORTER ft HIOBY.Dest. ....- .... ..., ...is 11554141 TitDRY 4tk A Deed Barca4n.A Wg 13,155... MMl1..l.pA K s4.V4Asidrw6

I piss 4* M.*4to 4.ftof 44JT V44MAgtoltk.U.M. =.a.-- ." k* rip.i7 GOODS k.MOVM ......." :at

1Ui1 .I..1 ..".... .., 55.. k and Shots.It A. w. I'KIr. &c11 :.. J,.., ."1 ....,-.... J\ ai.li wail.T..* .* ...... 1_Co ...... 1IAaI'...t..:::
... ...
Oto.. t4 M AMU .. N
S IM
01LOCIatI1 tf toto
*
. 4451. Ndll i. psJ..i.. ..J M > NtIlft.1{ >>M' WKT, ......-- 1111 MitoMlto .... ..., AUrmtovJICANNON

4...si k ... ... 1151..d ... ... V***. I .. .- --. PsI. 4 L.... w Aa4 CHkwAB AJ1Wee t M giiss sass 5..55, ........... 1.515..51......5x 51...51.E........ i
0Is..M list. ..... 41 _. 4.. eI
It ......4f ... .IMlf Mi.Ur .1.55 k 1-........ 4 414 13-f. $555..1.1WR 455.1 ssM w 1M Mw1 5....

..,..., ,to .........."'/rU I.SOL.TI..OI'COPARTNERSHIP.- a.k4 k u ..... *A .OW truttUr5w..slapar. HOSE'Ti4TtiK1. ...d..........5..55.15.1..5511'T.1.
..iti.1w
....... ,.
,.,.. rvatio AM .d II.N.s..1. L5.N ... Ji51m
a
/1OC&1 alLL aa aiL to AT...TIE 4.. i-.i JAMU a. .*..: **. i. kMMytol.rail IMI itiitMiii.Mb c....,. ..........4 w 5.5.1..4.
V CMM= -MW
I s.. r .l.a.t .5q ? pMt5I7, ssq..M.MMM.4MMMMM .W 4.7.s71.13.1n0. r'K *IM)MM)M-MMM lMMMl........ ....p4sil 55.5 S...... w ).i.
tat....1.pwl.5. a ....Isis.. := .1 fka....Lass mm..MM M 1.45 ..M 145551 5T. i.
........ p5555 .
.....
J'" ... .....w ...!*.M.kM. ....| -" ... Earle, kl iIttsIt$1t6w tiFi.41'i5.e.r. 5155..55.5.45.6 I.5 p ....... ".\.: ....
.L N. 11.41.i ..4 1, MMMMMrt.I kf IM 4)MMrf k, ..::: 0.1 5---a- --,.
S. MMrigM4 d Ol ems temia linn. i* I ,t.14r.dgw1..*..1... ... I; c... 5111.5;a. a.rd... A.. We .... ..
1.456 f.q 11445 NS...t......... .........1.1./1. K. ..., --
;
I i .... rl. l .... = .11 ...k.AteM......Mk.ftA .......... Ul.rt*. 4U MM* *to.Af ....1 fAttH" BMMI M 1.1.155/.Uto.-A .
,......JI'1: .. 4MW*f to*.....Ws.J. .-.... 1. r.ss 14111. W .OUR ....It:. Inl..st 4.545 N.srJt gb

w .' w.aI.ks: ... ., N. Mltial& :: I..i;; .
..... 45-15 toAMflMAOMM* ......1fOH. sd 1 it... i iIi
554141 III, w .i4M M..a..f Ly.r K hiss.*.u-3' M.1q ..*r Ik* AAto 5511*,....... 5 .5 ISsis ..... ... ssIS.... ...
515 .
psisi W 1k.I...,.... i'.iirMwMN LAW"UTI&aa.A. ....., s ,,....uwl... leV--1-11..pltirohtatMl R C41awk Tobacco.a 145 55 eI.......... 11.. 5 is.ais M ... "'
.... ... ... 4.145145 Mas.5.- Miss, 515 W 451 .............. ... ..... .....&;;: ....
C--
r. ....... 4, K. LIuf.RIAHAM ....., is a...5.4 ussIs.s Tl WALl.11TRCR: ....,. 5.i 555 s1.ss sy s
,....M.... I 1 .. a.- r.s1q w III 1..4'7Is ..... II M S.r.Lwsas.w..5544.. 1555.. .. 54 45..5141.is51.5
AR66lw Apo 554. ........ :...5 t ra..r./.r..Il.Mi 11.n.. i 1i1. 1M kea ...i .I .........15... M ...... -. c.tIlYO'V.IC ,5

i .i.NN.Ia I.M ._.. ,1 J .J. Atterneyt at Law .-.......r....,....W......, =f .. ..........11.1.I ,...... ... ... ........ N l1I. 55155Ii ... ......,.... 55.4 53 S li.A
r hbtoM,4lkk4 .,.... fIf 4 fA4 AMM M4 UMika.i _... .. .ClIo. ....,.... JMl ss.d .A..... pi,. ..........5......d Clt5a t t
W UlW ... t. t. uraa.J4fiA.. tfw ... M Cis ; N 541 a LUSS.ksr.s w..
4A44 .r p..s4a 4
ytaf .. .
r MM = 115i.1 Lug.l7.ri..s Is II.w. r ..
1, B.BV wAW 4ISw w1 ** .......y... ii EMl/CM.T. -'T'.., & a.a. Ik.J.. .... I.I. ..-. .. .
01(15 VI PL" } ............ ....... 1>: )KWIO" ..Ir.
MMtUI fc4J4T 44 &M b) lU 44kr GaUMfH.&.54 J!<4. .----. ....",.... ... ... ., .. .
blsss' ... ....., i4414, ...... s III '...5 5. 1M ..... ..... r9r11.eesrr a.w.w. : :!:=.. < r
iWi-A fcr 4IIM 14511. 1.5 Ml.w is. 1.1Nyf .... ....pssiu 5.1I I : n I
44 to '
i.p5.
M4te ....1511.151.hf..s.fI-. .. ...... cm d.., .." --.11.5 I,_.......L..M..55J.. ... ........ W aMI d'5 j
I..SNM.,r .... ......,. .Ml*4..M14 AMMX MU .... ... ... 5115, .. .7 :It.Z t.tfil .: 5 ...1151(

4 1 I .- ... > AH4.Ha*>. Via M .... Im...". PIMMM 4 ... I1W..... e. i... .
,
1k. .......41T. .. ...... 55..' t. SIi5 .I 43 frll M *iii .1: I ........ 5145.E.
... .. ...... ......... It>.. s..,5755..1..5 k rt&bki. I TAUABAAAU. rtAMUaA.JJ XAU.. k ---.N.d5.1 ,... e.aesii .. .
.54wL.LLJLI >IU u111 .. .. ..- ..... ISM. ,
i1,
,
4. II....1..nil .. :
1451.. .. AA.lt -........... :
F t. ........ ... lit, ........15. ... Attorney III Law ......*. a..MMBMM is*riMM _. ............, ..... ........II.r .a ................................. :
.
I I l II Mjft/taf.. 4M MMnwr ... AIoL 1i1/01. .s..1.. is ........"1 NOTICIi -.. .
.. t'' ... ... .. ...u..... .a.4la.v. ..Co w. 5ss..455.r.4.. ....&(1,15.1,' Alt p5..is bs.is'41.IIV I-w d l r I In. 5I.5'5 =n.".d.:_ POR. MAL"- ,

l gA ..--4, ..AUMtllli M 4 JAM Off.MXj ........-...... ...... I5., ,... .. .........5......1.5.. d AMo AXifif..A"l'ctI:
,..................... S..r..... *f.||IMlt 44..|.IMI k.*>HMM : -- ,--,.... ..... ....W1.- .Lid .555451. .M ..... ss .....& "'tIaz
rs1.W BayJ.... a ...... -- .......... ...- .... ..... .5 ...... ... sIs 1."y .... ti p. :
... ... ... ...p..7iw :.....JI I j-*..4 I-. .ii MMMI ikA ..*: ..... ..e.4 ........, ...... ; : .:I .;;.
.. .IIft.
A M ...... ; ......... sidd a.li. .... W.ass p.5111 h'". 5 1115 I ............. .l7M Mklllla*... F1r .., .
.. 51..... to lax4511 M I 5 ............ p ) ..k*f M4 to W*.)IkMT*.M'. JLPG. A..... J.T.MATHKWM. .. .. L
t __ .Lj...... .......I SW r-5r7.5...... *.*. 5. VAAAlXf'AMI*. I JWII11MIOItl11. ) Cit. ..
. .... a. .. a- M 4. ..s5.+0r' ....44 K.Not p ,.. ... .
\ ....w w 553 II A5 y, itl545 N a. .......''J. .Io.'o v


-
"" --.J .- .....- -- ""' ,II ... I"T" ....... ---: .
T. t.... .. ,. ......._,__ _' -. .

r rY ... """"' ,...' J. _--.t4>- h. ... _...... ... .
.ill>. ..1"f'. w.. .:If _..... .. ...4..... 1- T
", -
-
.

!'

l<- -
b $

itk .


__ ___ __ .. __ ._ ., ,.
TI h ___. _. ... ._ __ -'- -. .- --
=roW ... *ta A-- t11ir1/l. : :: : ;: ,-tnl1" 1'D1
; /1..ml.r y tI tit..1M .. isNkSI',1a --..... .. ': ,. .
--.. MMM MM 9MMto* Hf ,' ) 'It,1 .. sunIMY$( IAYA"U., otIUItOu. K.
I
*. rr1" 1.t 1 M to .tfeb ....*MJ) Ui 4.** ** ( .Jr.II.i1'I M T" / H. W. M..-oR. Co.

... .. ,w Nm* .. ..*.M* ..IM......,mn I............ E Mt e( tM S...wlEnt..e s.JNt I tMIV*** .
..tarew
... .
r rwr1 I' ---- i-W. KMM >aW.t..>.fiiTM .
.\ / layiIw .... ....,. .....\4........ .-. M.. ..| 1.... TWMMM4 ., Iff .N. .....t6 IW 1151515.j MIOANOPY.I'TNU I
... .... .,.,. .,.. We ... .. .... ... :J ..I-. ..w w. ....., 1.010.M.M!Cr MiiMIM
... .... ... .. ....
a ...-.- N4 M .w AgruMr. 1IIK 1_.... 1051i ...... 10 .
w.-ftW. Mnn.ar h-1.1i.a. >MH. M 1..... .... Minn. ... ...... ... ... ...... ......,....
l I' MM*. Hie.1.... *..... I w ........ ftA. 1..11.. a...p .1 10...........
,... I.I ........ P., .... .
i ... ..... .....w t rytb1. ,. L Wli MMM.. ,.,....,... t NITN ,. ": !t
.. 1u1.i.. M.a .. 1. .. ........Jlw.. A MM.M i 1111. .p.... .tl.warlrt..... ",... ::::...
II ..... .. ., ..........If i,1 of.t .... ,...... x.11 ..........
.. ... ... .-...If j) _t 1\ .......,.........* .'*f***<. R.1a1.cv111rt .. .. .....-....wi rat D rrR r..ll r ti I
--..... ....... TM eAvr HATMAMI KmaaI .- !.K. 11Y I {. Prlt" r. .. .;: i
,1 t i 11 ......111 MN.... 1. l
-=........ SUM lwr.... .UM!..../IM WMM It r *.*.,. .. Tonrtiu. .......... r*. GOODS >< ilr T6KK 8A1.1t9ewc.

I .... .... -- .. .....W......., .... I. h,... .f4. =W ifi :-. A ".".l-CLAY tlltlri, l; MrN
K LI A ......in.,
....,...N r. ...,..... tol M MM* M MJ i* MliliMiMt.| ,-- L.JKTOaT eitoei met.WMMkOTf ..... .rtfliRi't7Yittn'tl ..

&. .s4 s ills. .... Ltd,..., w ......,...--1.' ., iI trw M.**. R. .ttlTttt*. IMMMMMIfM M lt awMM! .

.... '.t.. aw..... IIAI'l.D tzi 11b fK rf/M M fl r1lC '
-- L:1..........
..... N. ,." ..... MAl I w.*wpMMliM IM..i.1 JapiNI. ..1 t.ft. tft 0 1't. .. : : "I .,.... ....7.5 Pit ... II M 1.11t LS
.. .. ... ...
...... ,.. ... -
R'1n ... .... sit ............ M IM >*_ ......, ..:
4 1I V
.. M1adl .
.} .......t tr1. Il.tli.wT. ..1u.MM -' -- .. t IIIAILT's -NNIY ......, ........ ; JL-'l: 1. d w.
........ ...... Ms ... flaw. .. If .. .... .. s..r IwAI15.
... 1.. .. .
.
...... 1ft 111115 uq I4a a..1
.. Ate........... N a1A M iM M'rr .. :p.............. .... ....
.. .
wit XM N. ..... ...... w.d ri..t .... ... ...l II ..1114IIMM .1....r.1.....IT .. 415 4 J-r IM ...... s11 ........., ...... ..... r....'. il..s rs3.....
"eI
.. lit.... ,....., ... j.a. .... .M ... ...... 1..li..11i.lwiwr..h.r. '1 oa T q. M11.1..1lfwll.a.1..1 w M15L N p1.045 s51s ass .... t1........ I. w.

.... .....1111..... ....... .. ....... .Ia.a ; ......... w ...-' ......ItaN.... .N. I...114M. ...w1..N.f> ./.ra11T a1...M...'.01aIwa. A."-'...pw115.......-,.....r ... ..I

., 4 ..,.k"Mad .... ... ........--., ..... .8y 401 rw... ...I"..l N IIPfW .... I f..fc*.....Ie. ... ......,...-,... /...}; r N j
.. .
.. ww5 p., .. ... i
.id II. ."lpiW 1it11.f..ityM 11)it1 MM*to IMI-=.=*f.MM..aa.N.aN) I a I a............ ,.......-,-...-

... pl.... ......w 11. ........ ",ftto 1411&....,......., M*tM?*MnMMH Ml.., ......toPfMtowy ........... td ....... Nwp.....,..........} N N l
.I... h .... 8AVAGI5 & r....... hlaiafc VMM Buh, T...., ............ .-...N MYass!
.. "h.. .. .. MM r.N.11..rb. rwu. .
...,. ... .. R wow r.1A .. .. .. ..*y ........... ..... f I a.. w ........ .. 1u D..

; : :. -:= tigT.NN' --wt1.4 T'/4x ..it.Irw t.- ....1wo..Ia..Igwr15 *2 P.0.... ... ...... 111.,141.........1111........ '

11.A. :lHia/. t....dwa Let Iw .... 1sfitds .t' I al............, .I4 .......,. .....1.r .li1r1 ...., lIMe at..*..MM.p.s..1 MM AM p01 Mg-...fcy..yMytMj....... M]
.
... eiM. .i N ......... ,..... ......... .... .... ....0..M... 1M a..04 044 at.50. c..6 r.r M ... .... ......'p.0..11Aj
.. .. IT t'eMtl
iPIh.I1... .... pd.rM.Z .... ...... Iii Lnie...... t. ..' -S.f.... -..nil nilxily." OLOT.lIINO.IIffMIIk ... to)...............N MpTiiiti j .,
... .. .. ..... *IHlf M OllMiiM MMM.T .
.
..I. ... .. W to Mw.4a1 l
.
.. MI ......... s Tar t taNr..l.... P4M h" 4.wa w ............. a.u.d.aM ...., ..
N.ir .. ... .... ... /lg N& ..,. ,...,. laN rww eM IM IM Mw4 / M tofifm *.I .... .. .
i -- .... .
II8M8tI A
A ..
.
.. ... _
1.10115 at.4-.s
4r ..rallk/r ..t1t lilt 1.111.,11..1,, Ie -. 'fli.rlll JI'fl ....IMI l.......a.......s71, ... ... 1100TH. H 110 Eh ....Mt ftttAflVA w
,
....tu....TrI. bIf. W.......... S ill....?, MMl* BMklM*, Ml tol .......-.51.sIM.j a.4 M 1M.... .. a.. MLa .UW' I.

{' ... ...h'ti' II M ......!... a.. ...... ....... ...... .... ( ... .5..1w...5.1..1. .-C-7.I4. AN ...... al crtlr 4

.- ,,'....... II M. ) 1....,.. Mt.l H.m1 a a11.11rM.14_ M.- .vOtMfl ......... N AITCRt TfM lit Yark. Vtvi,

". 4 ......r..M. wN 115..wlto..T. .... 1....... Ie.ill :TI O l JAXD i....'.wa.M W .....1..1W Or Mry lip h M4 TwCTofflx .. .... ...... ..., .....
..........l W ...Y.............
k' X. ......-.. w. Isp r.M1nI 411 w' 4.a S .....,... ....... .. .. rl.l ., ....,..M_...-A r1111a 4..15111- ..MrM..I *. Crn4io ltugnr. IMJ"c. .... rM% ,. ,..1

...nt.e I.11s ....,M.... : ..... w0..a11wS_ n-. T.1..t...... &.. { .. Mk .:; .
we... M AM IKCMMT/A'1. MMM !sue H7MNH GOON, M*iU><>fft ...-....*a.N w--we....... f/.V ....RlUll"WARx ,........'P .... r
,, 'w. If.I ..R1 fly 11.1111. w.b..15.1.441..1.110.1.I ...... .. .01151. ,Iw..
.M. alw....... ... .... ..... M tM Iwl IIMW1.. ,.. .......,. Cam b YadttF..... ...... -. ....... WOOD WJRR, .......P.N..a...........
\> .... ,1111.......f ..- .,.. MI "IIJ' : aMrCAU.FEHiUIISTITITL. 'or w11tJIreu14 ..p1..".......
.... .... NaM r.1.q II llry.. ti Jaws.a1 w Mt a$4a11I ......... ............. / J ,......-'-- _
T/al.wr4 i N.M*gad INN ..-; ., "' I. e. ...............,. .. 'U.f,., --... .......
*MJ .......... ... w 1 !..L.lir .... ........A--. ...... Mtl&HHt, a.... .......... ,.... hi-- -
I Mtfv 1w.w..S* .4 ......... .... .... -tlTO\C\\.ALL- MILS h.. h w. x.. ,....
I' If Ie ..
is ....111.lr1... Ida ... .t Cn4Ier'A.1.11..r1.1..0S .. .. t lies.10rr
5.g.,. ,.'t. ...... Slatlonurjr nn .
ton* ...* -.at. .......
w tort./.**** full Attertment of N M w ..._. : ...,;
.*. ........ ... MM/ !.*. ftu fli "rMW, .. ... ... .. ........... .................... l7.*....,.... .aIla $15.
.c/.l....._. .....if..is J. J. oTt M.R : ... r..,.... lot
.. ...... ; ITwft.M ;
J J. MXT09 ... I*
!1w. Me 1..s $.M 11.1 ..... ". ,...... .is,. CHOICE DRESS GOODSt.11.l.Oa..4.ati T...&LI..-......r.,.. .- ..rq,.o..w.. ..... '6-1, T..C.pea. wa,,... IVM 151A.
....... ,.. .... .. .. _. to. .....*..l ..l lMMcMl ...s --.. ......!*...". to-,....11.
wi. M',d Wir.Iw wM L..a11 Iw.15. t .IM -.*frI,.......... ... h,-' 51..41 _,. rMW ... T_. .. 5.Th.
r tiM r l. "....... ,.......,..... ........ii to*IM/M"BHwITAL NeTIcL: : .saa.1ri.- ..5.r.M N

.r..., sM ......... I 1 1"4... ........ 1.r,,..,....Na w.5ILN ..flff fr>.A*) ......4**....... .. -....... 10515
Ili 111"1. M..,.., N toMMM. toMl......- ML W. H.SIIUN ILLICIT. nsYl..,-.LI' .....
.1111i 1 M4aq, t ..... ...... .Ie .., ....... r to*.*PMM OMM to to*M4 to ....w.. ll to..... .f.- ....-... ...... ? M
-M..1 ....... fi.1.11w1. ,....... I,. ....pa at......, N.i1=..::.=: pM
*
?
111.+ .Tli.iyl 1r1 "1.114. .I......... ..w'/lw. ..... ... M 0W RNi1/C/ Gee N, ........ a1l.ar.I..4 th..Im"5 ........... =. T:..wwilil.515.04 01. WT1ST T5.r5....w5..p.a1 : ;:

M 11 *...1... ..j 1'r .......... we 4.4 N 111.1..d ,....1...5....1..a .. at N
.H. .to** ito tt1t w t.irlg rw 3U rfr ....W1W .. .- w.N......4l.alNp p r..n,. ... w .... M?.. .. M.fia a A i? KW v i S.Lt:. .....w..* .Mf to..,.....
..... ..--.4 tW -ky Nis. O-M4MM .,..w.. .. T. ,1r f

... .In. .........II'N ..11... ..T.. L5. ,1111I flkws TW* ........f51. IT 11111.1..q..1.1 .....: .............We................... nar.--.... 9AIvvMM ,i4.....

te 1M ... trill ..11,41V ............,W.y d4Ms.Xty ............M ..... .-4 .D ............M raMw S IMd .1..1 1 .. I. .N .M........a1 a.1 1M t.-aisle. -==.
.. 1141. ............ ...d.. ..... .. .. -...... miry. ,..> 71.1. ..... ... ... .
hi .1
.1Y .- a1a.t
.u
w d aryniiy[ Ia. .. .................. ...........,.. .. I' tn.
> I 1815... ilytrt...Ie ... ,...lr1wiw........ M.1.pd.4 >y-,....tolMIMtotai ......' ,...M..I..w r .. .... CMMb -..........
11..1.1 -
4.1 44111. rl1 .I lr .R .1 N_ .t .41 1..15 .....

pvjj ...Wfc 1.1.Ir.gI. J ... 11.1. I .h.,...I WHITE e0*>M, 144115 M4LINEN ....... 1111......... ... ....... *..toM>MllMM IM i. W 1t.a IM.................,1 k II.145.w w iB< ..t MIMlg i1. _fef h....... .. *..* I"*. .tires'
10.11 ..
I .....Y1..1w19w1 MCIX I.... L. mil* MMMMMM f UMM ... .

?1. A4 1541... ..... ..." .Jii re .... ..... tlr i5.. $11.1..1 rdy.... '..........,..-..- lls1.14! ll.4l.j ........... 1M'O 1.Wr1I1w.al............ h10.Is wlw......., We ..$.. .. ,
4'1,5.15.4111.II.I., .... 1 ... GI EA.T@in
.hub all. .. .w .1.11. ..|... .
a.
.
.. AM K* to-jtoJ We. .MM.rX. .....L5..... ..... 4* l .... a.l ... a4..l..ia' .. ....... .
R1.n .aatw I+ ....... TM .... } ,
.N Mk.
'1\ I' ...,hi M....I.ib. .M ......., ., MM*.k f J.. MM...' iQM 01.. Fft__ A.*M* ......... .... 6iM
, .. ash.4151.5.1 415.74/ 1 Ii.... r EILl,lLlt 1" 11.V.4.Tw1..a.........w 1.,M.I Ml.l. > .*. .>..( M4 M* IMTMM. .. ........ .
... IUth., .-. H7I"' .w w $.lq Is lip. .
M. ...... TM MM*f M......... V AMtoM.IHM ...
1\i'.N -. LAIRYrR4ISU,1.......... ..... ..".. N4 ...... ... __ ......r.L.5...at1....... \.
un
... ...... .... N .... 800.898
.... ... ..
$ .IrM .Wet... .a.1.
.... .f ....... ....:.... .." u1..... 1,41.5.. CAN-.... ...,. ...... ... ..M.M..a r 5..115. I. .I<.t1 IMX n-t Geld SHrer Wllielle. 1a.

...., ..... .. .......... .... ...-. .ft A* .. .... .....
WTT nMM|H .... B. VALKfTWKk GO.M)4a GOODS Fr.xA, UJ .OMM ...|...MUM ...... ............ .1 ,
iHB IAWTiS .
... JUST
RECEIVZB
I .. .l*

% ; a..bl .11 ilN.P t... .......... Ii!. Ie ..,..,........tsla.......,".TT c41111,1 ... rwi.a...........+.. .. Drr.,. y.Ir4$ .....I ...... .....-........-, .. ..1.t..a............5.5.......11..I T5.f5.. 1

*......1.. ..... ........ .,., ... ., "1'1...... .. A ..... .... ...... ... tI
P ........... ....... ..... < HOM, [CA8M A*. ... r......... .............,....... I .... w. r --. 4 .N. 4517......4.. .
N .. ......, .., ... ... ... .. 1.1.15. N a FULL AMOHTMCMTvr Ttl1.fr
N.tAN ..,.iN r..... .. ... hl Oa. Pt. D.4 l.IM ... 1.1 NMw. ::N 1/115
.... ......... .... it : 4.15. w -= 151,11.1 I TaAt.a ........ 11..14/ ... ..5.s. Sal ......t.wi I .. 4
d +..t...AI y..jr.that ....,... *M.to ... ........ TM.Mlto. p..we ef ;:! .1w.4w.1. .M M IMy...IMM...Ml of-. vrc 1.1..1 N.M. r.f Jw". r.s.
....... + .. -1114M 1.1.15QATA1
1a11. % iMtotm 1 1\-.ILLI iLIS1'al a. ..-. .. .
4..i5. ..
.. .
... ...... -. S
'*' limit*.w 114 .........e... GUII
....dML &. .... ., "...... t'.... 1 5..115.......... BIVUH AM*.W ...... MMOTMl ..01...4......Mr r w LYr aai

.. ..... ... ... .....r1w.4.... .... ....... .... ... D_r1 Mr.. ......... ....r1.i ........... ...- -. N.1.VlMUIti .... ....,.,...... r..r.1........ ..,......
1 N .. M .... .. .. ... ......
..
w .
1 .. 5.w Ma t11llw. .,, ....... M.U1I A lIOS5.. .. II. ....... =
,..........,........1.E&..4 ........,..r ...... ... It..... AII.c W Pi..a,1j1..rM..N ....... .... ..MX UMMMMMMMM .. ... !I 41ds.Pag., at 414... p....101.. -.w-
4..111.1 .. -. .....-. .... ...I ...... O.sto t MMM4ltoMlMMM > I 0........ ..... ly... -.....-M
1M .... .li.... ui .. .... ..,. IM tMMM'iMMTW __t......
: "' I,...... .... ...... .......
A \L.1..t .... ..... \ t: -::: ;:a Gootln for GcHtkmeiw' \Vear.rIII. r.... ... p....... 41... .. ....-..-5151.. .WIe.. ... = ..::---- ..
'-. -... ... rq ,,.. ...............r w.......... .. >MMri='M4...kMMOTMMX Ur(* --.............. .
w-. ... .. ,.........t'.- MM MMM1.*.IMI....... .MM M ,.Ms........... ................... ....--... ....... ..
.... .....rsu itHI..NLf H ...., rw..R 05.. ,,11+... ..4 ......., MkMl ... 1141 atLM. .., ..U M MM*M*<> MlMUM> M...* .We ... Y1N....wf 1M .W ...I -p5.5....
....... ......... .....CAalilrD........ ...II'.M W.R1.w...T.J.r4 a4 ....Y..1.1 w M I ..... 1 .11... T...... r.I .-/..... =-=- i
.. .. .... .. .C.ra.4r1.l 1.g. 15.M 1 I ,...... C.M11rq; A5....MIA ....
,
1..I --- Tr111. by 1. 1.501.101 M MM MM*.IM
t....M....... eaz: : r.= ; .:.:::: /1111 .la I. 5..r01." : 'r:: ; '" .a. w tr

.1:IM..M 51.... E I Iri&A1WW a.........fl1a,..... .-,1115 L.aM 5.111RDWJtlt 1. -.. ... I ... .: .I> ;: All ........IIa t6.....W M.....
'. ..I... .. /.a. hi Pw4r. .. .., -- ..... ....... N....... wr.1... &--. h4.. d ... 'eWe ...-......... ........."" .....
.-, .. I .. ...... -aa/ .....1 so..........,I, W-1iM. 11.1.1. r1... .... r- ... ...... ........ ...a .... .. ...
41. MM t J: a rr.,1.. ......,.. ...'..,..... ,.u. r. ...U*. ......---. wwi.. __ ... Sapi ... ...... 1M ... .... ..........
1. q .. ......q .'1'-1'11- J-..1.1M1f1. .-.... Ii.... .......asi ...Sl.w r.N ,4111.............,.......,....
= := ... ......... .. ....... .. +. 1r 51...--..... .....
.tll. Oq.. 1111 IDLIIT M f.rr/.r11 ,... A. sa. .. -. $eIioo1 A1..5 ... N1. 415 ......
st ....-....... t1 M -a JI1eau". il. S s..a.ar.t Ita Was. .Mi.11.. .
W. 5.:: walt
... ...waft, tw--I .. K.I.. t iM ;:...-r.: .;....,... .....,.... fMMt KAMMM BMM ., ... MMJJOOT3 .....n .. IM*..>.. ...... t. :::: (1l_... .a.1I....... : .
p. TrMT.R.1 .... $5. M.at
,
IM MM
.. ...., to .. M
II. Ay.e'1.alas M4 w .0r b. .N...
M 1 -
T4.- r5. ..... .. IM .. Tdta. ..... r... .... ... fPtp =
) .
.... .. ... a M 4a,. L a.... .. ....... a.115.11. to Mt tAMMMMMMfMM 1111. 1M--.... "'1.4.....a..ii. .5.r....t-. ...........N..1..4.ar.1/..
...
141111gtwrl' I..i... .. ... Is..... ......-2: W EWN, ..... .... Drw 4141 ia .. .
M /M Isuu Jl.-. .., .. tt .b i rr..,1.1., VVRITRR[. 111 MM! MIM. .1 .: .pw C.N1.a.1 -.,.1a, aa. ......... .., ...... ,.......

.... ... ............... .. .. ... ...... ......... :rtMWy M>4 M
......4..T i.P1 Ir .>.. a,5. .. T1..... t6 ...... r./ ........... AJI.I ......... ...II M.l.4..1 1...,...55. "KoL N r0
1 lYr >tw. ... t. ,. r.-,......... 11A M c...N G.rn= ,,..... .... WISL'
.. iiNMaaAD1rir
...
"" AND 3IIOKS. tlass. 1.-
r .M ..."wi 1 S. I..rw.l .HiM y.A.MMM4MlM .. .. I. k. UIf8K__ "". .5.5 P..IO1....+. M
.I }
........ OI./.a.1 ...... w .. ....... > ry. UM "- ...... ..-w .IOa1.....
tit w .... r..L. .e.P .:-sal...j,_ C M40/ .....Ol....I4......a111.11 ................!yap,. I. r tTly- COHrt..rrorm. *far IMM, U ItMi-H W.1...as...

Iww. .p4arwf.i...... t... MI fcr 11.11...* ... ...... .
U5.ry./ .. .
I l. ... w.,. III 4.. tta..,. M....!. ....... AiM. k*. 0'M>4 TcvW......4 ...... VMM? .................Y$t .. .. .IU. ar 1411 AT Ir ..... c:... .MMC1M* T..rN

..... ........ fJ,::t: "' ... MitolM ..iMywiMMM. fM MMI Mutt AM.* Ml,..... MM*M fMj*... M.,../q.a.. ...a.. .......'................ M* .... ....1 Grucar i>.. C My .... .....1MFL. N.w15rr 15s f--...r .. ..
.
.. M* .. .
W MMM MJM>MI M MMMI M*M -. 4514.C.w14 .. ... /1S1 ......
wAw.u.i4
........ ........ ... ... "J,54 .'" .... t T MM M* MMta MM to MMM-4M 4.5..15.4 M .. M 4irl ef
d itr BABfMTSMM ...JIITI. NAT< Mw..*t >-%IM... t. ..111..1HT ::1.r.I{W M /lra.1 ... ..tAiw
UlMMMIMMj
a.w.Il,4...t.al 15.41/1515.1 ... lu t M*. v MtMlll 111.OTK > ........ ........0.- .

-.4411 ... ..... ... ti.I/.I. TMI ft -Tta.I.wTiMi11M MMMKMMJMMMM CJ """ ... T1O EHY, '-...., -p.--, ..,4u4 ..... ,.,.. 1"1151,1 _J.11.Linl r c. JIwUOL...a1 ..kn.-N.. Na/y1A,1N4 --.. ..Il.wu.r..4..r1.... .... ... .. ...... h t i0i1

... N -...Kay.M ..115.. It 1.11.4414. ..*AAV BMM Afc LAI.an.Int.a...-... ......, r Apt,,,4 M.........451.... ........5..y....

i.1. Ie' 1.. ...... ?y,...r,,a M _h.plti Y ....... Tli MI.1i.a.a4..N.a 111Q .... ....... .IO. ...5.1.4 5411110
... .s...M..III 1. ,, lf'urII1n1t A f k on. .... M4 Tta w4tibt Mu c......r a. a 5.l...- .. ......,d.t wca .,1 M rw 1111. N..aI 1,1 I IM
-' .. tile ... ay .u. b;......... 1. .. .. !: 1,5.15.Mw1..wd11. ....... ......,.. ....r.w ........ t
14451 T1..n41.. w i.lMM" ..., .. ... ...... ..... ...A .....'- .... r... .- ...., w A4.I... =1w .
... ................,.. .... .. P1.145, ... -.. M r....rM..O.!. Afftf...._. 11aw '... is.
"....,. Ie ........ I_ ...... t. ....... .... Ir 4...........
e.... .... .....$...w .A.DI, ) L I 1W a.1. .... W.....aa-." ....... 'rAtte
l -.'a....... p.l .... ..w ...... ......... 11 Aw...qs.. alS. & ...
Jt.i1-4&s. if .. 1'm.-......... M MM Is.. J.c. ..,. M4 M MM M.Uto.lMM I.......--.JIe6If ............. ............... .. '
.. ........ ......... .......... 5...1..44A1 ..W ... .
....... ... ............. W. *. -........MMFMM t 4.15 ........ ....... ................a...,M...... I..1 w M..Ir a + .;:= ........, .......** **** *. .

.... M ....Ie ...... ..... .... ........., ... MM .MMM -* MM .... ....... ...,....5..W.--. ...01..-. ". ttloK W JIi IWI.JIIIWa

......... ...,...... ..... :r- )toMMMMMB*&M. ...M>Mr > .-. ... .a.. .....r. 4at. .
Owl 1.15. .. .
...... ... MM /i441 rq.0p. $1 -aM.r fill ],. R X
O4i11 iM.GIQGEEES .
Itaii lil 1111 "'- .....w ... ...... M ...LIL4 r ...... ... a.. ........., iN. Ir..r.1 1.1'a..t 0If!! tI'I.HIIIL
.......... ..,,; ... 5. rw .. ... )
11.1 .,W
....II lid .. .. .. .. La..w. '
.. =: r lxhWrI.IsSSzi: '-' ".. ..5.t:1.... ... ... .. w --- .
i ..... ,1. ..... ...1..i.ayl K ...... ilj r.... : ( pHOYISIOMS wda1. ..... d1 Ie M..r_ I......ri:rrwa4,Cir. .... -
.W...-.-' ..... ... ... 5M4 1.41.. A04 w .. 1..1_ ........ 1..1 yI, .... ..wrr.... ,.. ,. L
R .. =: la... ... ......... ; ;
.
: Pi4 Mn .. .... MN. ..W ........... i
k M ha 41,11, w1A 10.1. .. 1 Nr: ttrw ';. .p.a.irl...L .... ...... .. .......... ......... .. .
.... .......ala. ...... .. ...... ...... y"S H.l.a....... .... ....he5". ..........' ::- M4 -- w l5.1.
.
... .. ..... .-. ...... 10="). ....... w .f =.. ..
..... .. ..., .w..4J.aq, -- r4'I.rT.. ....... t= : ...-. -....11a;., 51 z 11. .10L-

.i.1 ...i .r... ... .... '...test ....... c........"",. AftIt...... .IIt K. ::t5.11'.....r.......1404..
..... ..... .. .. ...
0f....... N9 li" lit .. ... .... *.
M...... I ....... I1 w ..... .
MMmM.M M .... ., .. ,.... .
4,5".1.1. ..... '1 Ila.44td W 1.1........... ....4 w M0 flMMMttl Sal WffflMlMM '.., MiMM MC f.ru.1..1....lj W.....5.w.... 141. Y.......-:.-....;.,.-.;.. .
wii ,.
..
TR If .-... ... ....... .. .l.. ,.. ..... .
........ .L..... :. UMMM 5.T...--....... ....... 01. .... .. ..
5.04. Mar )hi aw.a.l141a. 4..44 .. ........ art1al
14 .. 4.rw
1"1 .. 1
xZ&ESNttMMH 4 LA wi I ... f fx
: FI_.M...... llMvJ..i.1.tlai4O. I ._ 1.154.1 N .I. Maui.a5 M....... .y01 eN ......1141.... ... .. ....., ..... w
P .. iii.WI --.:: t .. 15. w __ ......., _L ..... .. ......
H .. .. A 1 5111a s5s... ....... r--.. .
..
.. 8AVAGK ... _
.
.. I S .. ..... as
/p
'.. ik IIAILR. I w raw M 41411..tH0 M ..A..I.r..ILY......1 .
L &e.. r .....,:"t ..... ......N1,11yitu,.. 11K, I 1"'" C.11 await N....4414. I"''l : .a.tLlobr. ....... "',. f
j .,... "It-If .., eia. u.a. i.: ---.."
r. .. ::


d .


-- .
.1 .
-, L', .'

; : r .

.. .L l ::..: ..IL__ .- ---< --