<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00058
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: August 10, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00058
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
_ f :-*.. .') ;. t

l ... .
....1. -t\
-.;:--- ,.. .. .- --- .- -- .... -
p .
.
Cr Lrrrui .* uiri.* MMi4 iVbMtbfci 4

.. .Ii, .1.14.1. .

ira .. ..........., .........-:

rwd'w Slim pit of''' W M .L.,

t....9 r....... wet. r.. e..II., r. .......... f

tuu.... IL'Ntkir ri"IN ilk.*>i.., Jw,...... ,I4.w4

ItO EY$ N. shy y... ........ .-...wile .....
..
4> ....J, tU 4wMtU., rUtk s.l.rd.,

statc.rrtpr.M ....<.-.ikUk JM .... lays a.1J.

MIN .. lMpla. .f Jt-|lfc*, M*M.
s.ter MtiMJI M* MMM *flMV 4* ..'

AiDYNMIMM IIs.W.s .".. ......,*,...fM4l*.ly ,..,........

) 1 J J 11 T. .. tUMlMtofMlMlM .is.i pay d4

fcto ,h.. tl 001) IHOUIITHUKT.WlMto ." Mlril. .rlgM ..... T..

4+11--hap li tU b..t.s k11jtpiLIM

...is..,. .. Ik* Rub ........mi Mtbf....

1'e1.. H.- V.a&bcr M. .......... 1:*** .......|..._lit.
UMOT Ai.esM. OAINISVILLE.: rl.&, TODAY )lOflX lea AUGUST 10 ISCC.Cftrm
M Nat e. kM .... >MMJKobM4. IMM*
/ IM.M
.
-- -.
--- -- --------
pF..r.ti UMJM ,.....,.. p'.1 IL.......Ms1. pSs. ss I.w t.,1 Tit-f.<. .... .. *. 1a1s.W.uii&'S Aral Ps.-nwd 4
) H> 1 Be lash.-4 I is...I iIN tk.rpl.I T1gb1 a4 Lslnwln.VP. .
as.st.. i1ti1 ,i1N It.. JJ..w.. wI.. rw--Xcr7, .........sib..yj...
",.. a&N 6s-T1" .,..., 1:_ -UMMMkf h d.tiNfiRTwttstt ....., d tl.rh i si.s, rr 5.41 .. tk* *fiMf Ik* *utiitblIk tk. MmUnfMMl tMMIlttMJ MMyrl4.4 -
.
.
I 0.... a.. .y d.........r. tit 1.1$1.f ik C kk.. .w ttU Ml .... Nwpst.l, w
lliM a7s..1. ,.k** M"Tk roIte .*.. .... List.*,. (WM Main d DrkLk AMirUU-M. u.i

XLIUI 1.511.! .....,.d14 tiN.t I 1M nw.,...... 0.- .......... ....a l r.....d p4.p1l t I. 5551d ..,51.* ... k.$4Mf s BUM..:f kytkM ..,4 ,.....,. tk.* rrniJm, .ff.t..l ..l rkI Mwibmr RwwaMqw.N

'........I M 1'-Ihw w 1:1": "1, ..b. "AM .... ..... ..M .S.pV..J ".....- *. .klbk. M.Mf.>ik4lk. sax>.....*. ...'l..* M to.,..1.,1TsawMNllhbtrpsmMwl .M pdw.w tI........-
ides I 4KerricBBti .Nw l iR ...... I.: .... ... ..SLs. 1-b dtweed. sows4 k. ..... Ih r-kt. as11 .
U. ot. .
T ...,.h. a wnN..& .N.M.g tw >tiM.il. Tk 51..1..1.j ,...... ......., ....,. /M I

t .. .elI.........,d t4 ...n.. d ... lal.g. .... papes.1 y ....n k* (tow '"? doe ....'. Nt.1w.bwrw -65.l.e.4s.y. 1Mb w.itwr ." b atvry !>. v..4. if ,.. t iU tki4fc IT'1tt.L TI.kM .a.1kplu.... 1

to nbtto. .* t*tU .1.554.. I CM(IMI U k,...*.... ........kyIk k)kv tt*.... ....... .......... "1153 t.s11y, Nn ........*... I. I..et ...... .g.p4i.s t .Mto... taW, e
i la.Mtat. b t*... ...***... to ..... .w. 1h. s..m '" .... ......... .. wk.I .t.. wb4kw. M*
N L riahtLi. .......... tl.lgw.lTasa.MlluiWldN1w '" *,. ..Ml .....s ...* .... ..... .... 4.f ..... .ti ..VM|*"f yf.,M..
till 1 b 1M .... aMMe N.daias. Nb.iad list M.r'Pm4 .8P1 M.4 .. rb .kM tUt bW4U -NI. 5s1Ld ..M **4 Md,''I M*. ...."'l*.Ml tk gkt.ikM M>.kMMV I ib..... ; 551 .b tU .M.M .,...
M dd 'M ....."'(T...... ...**.... ..M> MM* HVM .. I .M.*TMtU. MU4 VMt top VMMt
R ttL N.J. s.. ... It.St N"( R.r .tM1"'I .s..5 Wj dll.1 ,.. psq uLlw bat.' -...... A ... gist Ned a1
P.. .. !.II- n.-.,R,,.,..........rT1.1.33..1.51.i.t r IsSy (w.Hf. ..4 to W. tonMtM pt'"p.pessssi ,.... UM, liaifty ............. Np huh ....rU. .4 kb...-" ... It. 1..t. ....... .a.a WI,f.I1: if iLy, to ...c;:
Is .ui.L. .. ........ .. 1M l'.... Sal is "w..... rt.1 .... "'O\.s.a..... .
11..11. ...
... "'-., t. w.rw1. 'If ,.... as ., ..... Apia. 4.51S551 "
......'I....... M is. ...w-. M ... Y ti1tIl M 4 .........1 1..*fy lays tk* ........, '"(J... *>.. ..& a..w..w..... I MIl ....... w ............ ". ...........*VM tk* "1"1. A.1J.uLJ

yWANI .!, ik. V..." w hrt tfwuaf ........ y .......s.1 ..,....usite S.C.s ....... fW'tI' .......... ...., p4.. tMMpK, *..aim'* ....<.t'rUurbM4b4.tMMMf wets Ur tljlit- itp6.4W

II .4 !>.."r;*|.raid.tiils.sli ,MM5 n.aAeI a ..... ., .. ....'J...... Nd. "Ii"N w.. u..p. p.4 .... 551 skis. M....... Mli.M. a (**4 t.A. .ItI.1u.111.1111. ,..

rricifti* 1wt4 5.5r1.,..1.t ........ 0...,.... 1q1. "....r-it,..It'h apt. N5 5 ewe ... wdi.; *f k M. 4..lMiy UwUC+.sTi4. ... I Ut..4'vU I ..l|U.,....,N1tusq d

r.c.. r. frWM. ,...,.......,....-..jwr'"( .,....... ...4 to |." 1M .., M tW. ..=!:=. = aka.> lii .*. I wy fc...iii... tIM,b. tw ...... .. M Iis ....., y.. ..uIj. 14.1 tofHtU sib d ....,. ..,., : 51541.a1r.Jfr .
.. P. tonyfwntaiM*'" M. rf U, .W. ... ... Mt MffWtoJ. **4 H*
nial 551 taia ........ s Nsad N.saN eI ...... .....i. a sw11s1, M4 d ...... I ,
3.c.P w .p.s .'"- Mw.. ..... ........ un 151 ........ Ie HP 1. Li..i U1p ..... pp. II .U VM lVr&r Urt, MA b vwtfe
$ t..1 itrrM.J ,, d y ...... h L.nbtl M 'N C.4k1 pss.1. **y .. -.1e %*Mt MM (!mails.. MI vrht.. ..Ik* MM
p I lkIMtJ. MU t...... KftiMl lU, .f ....a... ....-1:;,...., .
x51. '......M M... L&Lis sts et. p4.w rr a1.at1J t Ie 1151.bias ... Vy. If,.. .. .|il ail M*. I .f.*..M4.M .*.. rrtktr t* k*. .
t.l
A .i1. sMwl.iy W .ail iH.... U|.......n tf*. Ml .4C I i I t.Ii u........'MtL..itl. d ibm r..... SM k',..UfrJ*rf M W. to 1111 1 Mf ,. .B: *>TtflM|,.f....*MM.MtM4g Mfi tkM s paid ikM. &kl vO days A iVwb Utw.vritor MTII Tk' *

NUA6 ......*,*>.W| to IMt.M < km a MMt M lU. ...... .... ....Mt b > ... ..
.
,... .,.d..r4Iia .. .... ...........Ii lush........ |M" flitoM4 .. 11r1... UMtbl.* Mk4 kb MAMtottUvkiMto
.4.55 r.itfy Ldtl.gI.Neat ettrJ aPI.o .... *r ....... Atto TU ..... lk..W IM hiss .!...
7 !.... .4tw$I..4w II.. .. .... 11.. C.1W pmhra. M" Nprw aMI .... tU Mi*f MtoUbg. .
,
tyr r ** t'w.e...... ., aN..I ....,.. .....(t.nW....,............ .. tb pnw.t..... ...,. ... Wks .. tor kb iubMy *.4bl Ice taU tfc.y aN b .... *f..4. to..ffwtiMMMK A fcbbtJ>. MM* IM*...*!..

V. &r&* hull tirs rr ---...-1 .. ...... M 1M ..... ...,....", ..ilia. p.s.tlsyite.y to MMM .... ............... M.i.1000 .. UfM] *f Ut M. f ..{*... ITM* *,.w p wep.45.assist bf ..... ... ., b UMftMMMM4 ,

.r, ,f ttel.nWUiM I lU tr.... by 14........ M ww.flryd$511.r.1.1k. .huaIn p.ms'h. .......,tut Ne.w..W bli i.4 .... .f. ..{f M b a ehn, jLI.5. .all I p.4141.t 5 pet Mr. r.......... M* MT tk* vV
,
3.a M. Ctui1 ,ire...., ..._.. .t aM .hvwih.s. .. f.... .k, -....., d,7 Ma, ....... 1.t. 1-1 saws.M. ...,..t iA.q.ud I.Ica. d 5 tMpb ........ d tk. M.y.. 1.... ytbtor*f N.......,M.MV

A. J. J..1i. J..iF tSN. y 1114 r....81......... ......... ... j I T.--.I ...,.. hl W....s t. nb1. Tk*... ....\... ... .. ..."" II.......... ... ..........5d IN.b JiL.il .kj'r1 i1. 4 tok*. tobUM4l. .MkikJbtoM. .

J.. w M. IJtLt Ni>tisJ. a.4M.q. ........"..... "'* ..... tW till I 1 ...........w....,. J.... .1-1511 ftLrftJ M ... ........... ,...a...l ..... ... .... 0...... ii bulb .......... III stead 1151i., vyitorto. *T kb .... II .btoU

J. ;. Jsa81WtirkIi 1.. 4.p.tr.hwl, IVU. Ij W* I IJ'IIP i I..., .fit 4 .y*.ig.atw.. to ik, .... M t4tw5 saes Mats held... (T.W6.. ... ..,.tW Nn.p. ........ 555_ aM ft raM" ,.........v4Lbal i

a'..... ......... a'dl; a .... I****. Hy .}prM.l, M rr.t. b ... K-..... Ie tbk vwrst. w slab.dk.ltskl. 1 .1 1. iI! ., tit tl. ..,...... 55l I I. ........ b HM.,n.llM,1.1i M4b .. ..... a well. spp'SblhsAges.

s..s1.IlL.e1.rltxr ,titan.s .., Re+w.t.at.l..li .. I to W mitf.ti M M *tl..m\tJft- NdiNk.mr..b we.L1.pM 1 15..1.1 to UyiJtto.. AMUk*. 551s bssl0dibm pen, Ie pie' tU.l.MtefM M*.ITM MM*.

rmt -i, "" ..5.Ltl.r.M1.9.51as5Ns. : .... .f ibs- ...... J(\.|tM, to fw s **ty.....kk.t.ty..kir. *. I r*.; O..1 ....4..11.. ...aNlk.t.1 ''- tl..........Mil. limtSfitt. H.tk --

Iyule ...,...."..........,--I ... 5..5.1 I !... ynAwtowy to tk, .....w.. .!I MHkWff tkl to 1.M tk. Ukof .. bat we *ayes |HM.. Wftll .....!lust. ..1 dK ............ o.a of ,. bee. s..w.h1.........

J. [, q,t..rwt.R _1_ ... .....rte .i.dawl'. 4.>y ,wMik .. lpr .s.4itw. Aars ..._.d MiJMI I....... SINS.: 0.. asiiww .... .. ...... s 1... Nay eI..*.....tJ.e assail .,..L.... etMlhnlt! Ie &apel fns wJ.il.i C

4 AU Mia' Iluth.M1t..e. ..w....1 ......... .... .s. .J.f ,ftotoi Ksibst "I& M Lt ... .. f.t...,.....a ).M.... M* ..... 0..... VrftUU 1>- .II.. ail .,M Mtbal...'* M( ..nearhi II.. 0rIaMe'"
i. /&IUM..J M ts. .......... .......... tk, ..&. tkM .. bMMt MTtt .T"UKMtk, MTlMMryM >
.r/a. ti M. .... Ir..... ........ airr. s.sIN.ss I mt to s1 Tb..asil. $11-11.1 mi... eeltN1n absl ly MM MM*ebitw.WINS EfMjM it tkM s r ...*t.4y.bf
.w. ... miftrl i....... ( .& .. doe r...w...... MMIJKH*. it.tkry U4 Ml *SMto4 -: .... M ps .. .....sy kb ....... ..*. ..... kb ........ '"f totkbf .btolkcMMMttoM4MM .
tVf
11m..... M...Gw5t.zl..sti.I'srd I.. ...... .... ., ...iabN. .:"- 1 tetott .*..IM>cf4r* ........ atI tMtk- ....... nit tkt ..*., ...* M1M.irQ i MMiMM k* ....,t4 r. im.ut snap .t......."... ...

B.MLWXXXI.rRMCYATLAW. { 14..s d..k.h ..rwt1. ,t..d.i.-s i. Isit. ........,. ... ../sb.4.t.wkj N1 ,,,..*, ..111we I: ....... S.L..1.-. ....m..y pleb. ae're.7 rda w... .Mik.tly .*..,*..Ikb .M k* wb*.. cpssitAs
t.Llsl. ,atW tka d,gui,.ff. ..... 1 u4 ..... w......... ... ......... .!
......... .w1 y .... > kt .. L5 11.. trurwIa,. ...... Ie. w rt ..Led .......siwy saute iWrfcr. tH tea
A ,'I-.Iet. ( pNi .... 1w n.j d.. j .t.i.rtk., .....liM>t to Ik. 0..44 ..., ..," l5bw. eM ........, ......., M4 4lk*NSew... LAM bSII M ........ Qsiatig'as 551. tk* flMtor,sea 1M""kwtrb' fv
hSpVusi
1s. .1 ..,.... rf tl rte ...Je vkfc>,.. to tl. >...r ..*t
.
HI tf iN..V. ,......say ,....,....., 551 J.srti.tWysitj I .e 4 tats ISp.sI .IYI..s Ij ..w..IaN.NFksk .by( AM .. .btw p4t1.fI. p..I 1M p f.5dA a Cub gi
TII*
ky lU ..... (> ds 51511 ... kM it b .... tI 5wslart.ri aM ..... b
Itt1aY1Lu. c fL'- tiw. t i1.rd... I sit t nL-tJ' MrM.lk !C. radar M...,.Ik.. Li i.tsUll ..5. a .iIII br. a ,fMtnl r..3, toM .

.... .i ..I1s.r.. h Niik. ...1... 1.rI .. *iM>ibf,tf IM.M4 ......,... ,.Sto k*.. MMM k. k.rr...j MI toMM. .M t tk* .Mjf4.to. %.M *f tkatfkt this tksh.p.esdmrr
.J.t-I": tU fcrnta ... IU.. .
... ranst. .f h.prw.Wit..1 Vy It. 5411.... ... NNhsl.J ... Ia..ai.y: I m M| fWrw4 .l doe*,;.!*.(.... I U.. **..7 rmJt dial kWpMTMMl slims .......""'1.. ..... .. tlanr", TU r.rt(" >..rriiy !;.!JaM

Y ." fVLYOR 1ti.Ss.f a.......Ie tl eerr..S. 5,1 Ie ... ...., .... eI It i.I..I'' lj.d a..c 1M,..... I* ibw u n1." ... .aa..e .... ......... .I nf1. kt 4'1-. As 1M. !trlrlwA. u.L1. TriVn* My*a its 4 r.UW4ir

4.. .1.41. T4I tV Putt .f T.- h tmtmrj. ....... .&....;.. anal Ie ...... ... ......... ..r *. ... .s sus 4.a. ...... sdi ... iMMtly to ljr4 to tf*.>

h.. ywtes..y51st L.i.by, N..n1 i .. ..., ,.... .,. .... ,"Nr rat .......... ...assn Ulami Jk,1 ..ifc'* *Uk Ik* .,.... ,.,.Ie J.. )11 liade .........-.J..Lw. ..... .sal kb Mkl M...!,f vU U hMl nt Ibwuv pdb LM> ..,.... .... x

a.J. N.i.a.t.e w _,a..s4.r'.C.am. ptsNiul hlsisr M 1M Ii...,. ,....1h 1.fbf.1.t ... ......-. .....pit N.1.r.. J..we, t4 ewb4d ... 7Mr halt .nrl sw.M.f11; smats.1 ........,d..."-&..*<.. w..; 141 M .bMU*.) frtkr fci. >*f.4 ifIk

*.*.all w:... -S.Mdt1d... I'Wf'I''Y' a...........iffy n. ....,.l ky Ik, ; pail:1555 agnm ...,.M&r ... ... a Gsd ..,.I.c; ..... MiU9 .........'" W sspislt.
yb55
..a rJ fl.pa.i.tle' b 0-1 Le........JTat....s. TU ritklT .., .... ....,..t.LWa ...J,& ... 1 Mr.-r aa4 at.....,.11 as i -z:.. U.eI. ..--tr I tk* i..l .npars M'3iMy! ........ ZIMI 'M-

M S| Mw._1.1 i4 t..i.t1Nt1a, "/.... Mil MT p.lxwiis., M4 *kiti fMMMl, pat rill VIM b tk*... rata.band.. MtoM
41...
t'ONn. t w J..a"P "fib skid..,sisrK ....1is.4nsiw S..41455.. tokk.l..**4. tof..,\. ", N, r..t. ssw ..... GMMTM! UUUM M4X .
was .w 5 p5alear !UJ to ,
..5.55 ..rNs.sy 5..5.15
rs..M..t.plj .,...555.........i h. -- -- .-. .. ,
jrrriuxajLAIL*. ....., ..... aN .. ..L..1,1M.J.lSlttnl. irJirplna.d Liua.Iter' M**J_y* .... r.a.w VI w.....,..,M4 nJuAaj 51..5..

...... t -d.. sadwsa .. _If of I1........... ..N ari Ie i4.1Rlus tea lea M* ttf4 WMtwty. ... ....,... Tn."... ataw .....-TT, .e W 441's ..r .",.. k. i..1 PMMV pet.hdad.
sw.awJ. .i..w A ..........,. ....... I. ... .1'-. .,isd...-. .-. I .... H. U4 .4 paws
s Np ,
i.*.. tt e.1e Aw. .p6l ilk "
h.nw !.. a
i ..i.......+wsi4. d.ps .. .. Iy, M r. Mi tk tM s.epst1. .. iwpni.. .... 'pb pbila ..s.r,Ma .
t fl.of w. w kg54si.a. w 4.w II tw.4. 14 sabsq ie die....... ..r.n..a .....,t w .... w"Lsw Iw.dfaDj w.J .*.! .Uttistttr. 1.4J.M1 drl.Ls.n. .

.5 1 P..I.b. I.I1.Lrp.p.. t4b .,.. sa.. ... an-....(l......... $51 ...* <1*( tkt. .., "k* k.y.. A.4 M...:.1 iiv.N1. M ap.dwP.st5y..ti MM toMkb,IrftM to kb.....p,

i. J. A3; w.TftI4LY ...,...... .... w a:. i,. ., La...ddo. I .......s.. Nsw1L I.... .. ...r* k4bviw t1. ........, -I k..l...... ..*. r Ik* ......... n4iktf ....* to tk.*pMkb .we.w &. i4 Xuti .,s. ..
%....... ....... ... .J.C; Md* ....., .......-.. ...a g1.. .a..a sIel .,.sky putt" .h.wy
1 .. ..i.. ... VM4 say .
I ... ry ........l...U. A( tk. I ps p a bMw INN S......... ., M4 .yli.kw" ..
AT LAW it .M u..... i1. ........ aJ ..c.w..t"---.. ....aJI ..'w laW c.......M LL trba.f ib..kl 1eo1 red*mf* Ik. rats MT .... rjS M a sawwNaisf1. hits* UMM4 tokb. UM,bI M.. .M-

ICS01'1'.rL.ld Urpt.w.wru. r.... 1M 11w J .,1....... to. fair ..4..W.,.,...'...".'I I'.1 aN p..Nw.l ....... aM U. krifkl MM) *r sA U.4 MM to aryl Mtb.,..*.1.. k UU4 kiM a MMtv.- priM .. ..U tUa.., ... ....

>> '1'_.... ; w ..........g ..IIp .. M..J UyV! i* *,.U. tfcty. 1 ; ..,..... bar .tojJ : kMM.UllMU. hi.... TW4ml tbkb.**..*.... ** vwtk M4 .ia. tUy rUk4 .,.. tU f......*bt. *.yMM

c.ATTlNCY P.GII." ..M.....,514 ............... U...... ,wN........h lilt ,..... el raw I.1as I ..1.4.%.U N1.a43. wilt .1...Wa M r 1 3* M* *I *M toM : .... -.......ib.rl.f 1 W serest .U vbWl pat tk.M .>

.is turn....... d tls ....... i.adip4 >......sal fl4piNssIl$1iN ... rat .' ..... .M ky tk ........, *. M4. to .M.k tk. "... -*.. rid ash Hib slit. Jet Vy M>4Ww A MIT. .._ I...4sI Xiwa-'aa

[ AT LAWJirmrmmi.iK.nt. ", w p5Js s.".,...c..a.. o... aN....., rmL Jt .. .......55..... 1115.f 1M....... d aM ri4.. "-,. ... Ml tk. ..IUf: ....... I .. M Ik* *....itf i b.kbkBv4 .. 5...MT.tktykll .)lisxa4a i.abst N

......sd 1.4L1: ..' >".,. .... tk.. M4 tk U MMltk. tlJy V .. ...toI.teha.C r M.ist.fi5y MtMt*f Ur kMMtiAd UTTMU.l .
\-., *f *t ... .ad ik. !... N4.lb. qfciMf 0-f.4>.... iM Hc MiMM .
.... W Lsai.,4.1bsr Vnk dr ......... ...... >.. I.. .... slit... vkMttwvia
.s.yai .... ......'sal"r ..W.i.. 4.*.. n.aLi ir .wM w away jd rk vUkMj ....{ seas .***Jy d
.... .-ci... M ......:. ibm.r. U.i M III t4 r 'ss.hl.ua.stj.f II. sdaheatsa k. to.. ......... I IN.
J. I. AI liR. I MIl k. .&H.4lk*"..*....l f.ttfeM .{ktrd ..4 btwsmlq Ie -AIUr b jgr blrml lk*. I'>*
.......... .... ....... .... m..
aslI Ian MMitolM
ATT.IIN*>.yt OM .f tk*..../ toll. ,-M (4rby I VM vkkM. kwtoM cr T wr.aa-11.y., M "em )
\ + ....... MtnlM4. SMSA
.i1p I
.st b
s. pr.p.i a.M.bb. ........ ibr ..ail.thdewtiw doe n... ., rr a 5.61wst. isy1.lerrw .tuViSM4. .y*<..l Lisp Vitktk ,.. ban kr4. kbriMkUk vk.* .4.
.....rr.> sat. ......&.....:........eI....,!NS# -$ .b.. r.k- aswwd. IStau.
.. d Ik E stb ...... .
.j .n"$" i psa ibbmtuissad dwi.p s4 *'r"yf tklM) lib, I vwU .f Ut ,......J .s 4irwsst
1ftW....... .. sit ........ k.sa111sfrr, Ie .....eM ell t.MLp ,. *f tk* r.asrpf.tsl .....t.J1 rat.. II "I....... aha51. "'? buss ., Jw..1st. ad. tarsi ., i5... red .w.... art et ptlM 151(5 .....w..s Ie .........

515,5. M 1-..... IN &W Ita........ tilt if..u,5 MirU Lr4d.t. I1... ... ..*... f.ffi ..M4 MI*.***fk tVtt ...... M4 .1...... tn.f.M A. CMMI TMtor shags, b..11311Mttb& .
.... .. ........ .,.!11st N.Jain.
to II
Auuw".n. ''.ir.wd is..at
ywtrv toJy M Ik* 'ail-/s1 Ilia.rat ..5.1.4 1-55.5.,M4 p6arrX, MtMtoT tUlr MMM r Wky, ..- i .

w1JRrraIT. I. .M 14 WI" IrpWee by Rwih, CJyj S I;1tmu awb i w....;la,1.........& uljr4 I'4 wept.ryrtd.Mlv .....pdtN .... lk.y |4rl.4 ... n4 tIN .. 1 .... tyUg ...... .-.' .1.".

IIh 'I. .I.oaA., ., 5....w.J.; a.. .(Neh J t4 I.. 1..0.. lee LgLs i iI...... 4.n1a, ... .'"'- burn.1 way Jw1t tk* MfMl, M4 MTTbl IM. .... (bj TU 4...* 4..w say .......-.. ,.. .

Les.A.ot.tl.f. r4tw w Mwb1pl Lew.. .-'Ie"R 1ayhI4 ***. 1 44. ... kmry to......).y. Ik* Mk.U *f............. Vv| ...MT M**VMf MJ feW
.......
JJlCfSO.TrttLX, ft A.M I ..... raW III tLS. 5,5 aM. f a t1.. aN tap .....{114s a..1..Ndfat,aa1 wlf"''.It.N ... Mia MMWb|. It 7M M.4 pkt. ttf'...|kt*.b tkfMMjJ" Al MM .. .. ..i*..>toM> A
.111.......... ..... .. IMil ...... ...... _......... .... ;eM .M. tl.i4.sif." v wepwymd
.w. .
CrV ... 4W IMMtoM
.. ..sal.d. .*i.< ass 4t Npins j A .w .... ..Mb*t I VM..* I tell wad k ..,...j U ,.., ..... vk*. IMR MM *.
5 R.
J mimmltfkB.lu P'S.I" i4.-.t
.
....lit ..........___... S. 1M ,r.. L sb. AI..... 1.7'ii. ws4M4 byib.1N..l. 1.41.j as I.,... eLl ..u... by My ..IMH vkk ./dick, M4. vUvMMrMlkbbMy ..1 lUy .ifi. prss.k..MM.rikMkt" ;| ... ...* MM)MMMM)

...._e 4i.5.. W ......... fw. "'....at"T........"I I1M .. *f Ik,*..nii,. rr **, ... .. ...... k ip r..I1a I .. Lisp kMrh to |.*rkinr aid y*. v B.... tkM....*.4 tr* ......tsI't slash. N1 ir.1.s,1 M't1IIpiy
.
..._a.s.............1M I. 1dts tj i4...... .plalw d iI.mjwlhde.debm rj .
55553N551 M t4 o.s5tasim Jt41.1.54 ...... ...
1" N Issi r f.l.spb,1st I"pw{.' Mwwr. ) I wet KM hf I1pfsJs = ibe lit pew Mk.Il MnJt ...
..... I 14aa1.bM+ .... ....... *t kyIk .... .... .11 ....ails 54.1
.t 11 t ..... A la4i5tr ,+liI, aa4 tiLi. r bys ..... j jaws
._ M. M. I y
1M...... .. .
sal ., 4 byt4 w 551.1;., ssrw ..W fm bl..l.t 551 tW "J..*r vifl ......?. bk ...
Ji ... ps rye Iarykp. Nufi.t .hay yal." s .......said 1-s.
J.yirilMis Mfg .. .t. ibm ....... d w i.Naar wp
,
a.Nu. I. Tb tj.x..4 C..pa. U. 1 !,e.t.1d; di.11. =rasd..... .s .. gone, wMtb;.y w-.a4tl.denl .,.... "to rk. AMI .. Vk0..Uto MM<....r bT4 .'
..41... 1drl.. .... dwp
y .
;1 fa.U fc.! .... Ik, fMriilUW4. I war tW taw b Jwp ....u.. T1.sal ..:.. II II' I hell lMM.... | M ... 5.4 labs *kflvryi 4Trba Ilr.A5ti'
.. i........ ,... C ifafli*!*. Fi&. p"...... w.Is NN.sJdN' f.....; ibm,V....**.fftWy ........ .tin Iq w esppl ..brasWt ..... tt.. ..../. "... f 1kir11. pal.I .*..ik. KMM. ib fUt .... aM......
s1- tkM
.... ... . aI.\I. M VM *4. I.IW .
.
Mf
L. B9XIXX. : .... is...6as, t rei..... NLt.s. .. I IC. psblN. .. .w T....1.t Ail ... ...... i.die .. w.rw .J wNy dMs.f. titb.. .. ... 7 ............ truss fee .... --
....... .. ,a spwslrl tie..t a/,1,
;
....... .... y ib..wustilib .w-.k- em mspbiw.. 555N5Lws ... ...... .. ewe..1.". Ili. waded I.MM M*f...* MBtjfty 'r..wJ.; MU I to UM by...... ii..h... 111,1111111Mast. ,

I..f.int. ........ 1.i P... J 14. t.M1 ....... Ii is w. st..1tb.l aa.. .p.i r.J k e .selsi3 M eI.Last- W b.5ailt ddb ant ..... OLI & lm4fiMjtl! ,...ikyrUib .U. .bitns. .: ....lts 1.r 1511 W alit.
....... ........... W.tkrt .a. I
JiMwrL.Jlrwit y.r.5Yy .1st...., ... M ,... tbt i,iJdisNNri r t.rp.i.sf1J. *. k4 M tar ...:j rks.sa4J. S.,.... Id sM.1. ...1.1 sd gem 5f.. .. nibs to tilt .... .
.. Ml pal. 11.5
.1.f. .1LN .u___
MM1a S.IIM. ..... ij.1. &4.... day p4MNr.iL.1.6.1,1. >.... !?.*&--M..u.. slats4.Is .. .... ....... .....
., ... 1 .... TxyM'.t:.... U, m .bUttorto
; Lase. 55 ,.. ..a1
... ................ 1M. WM n...i tU.......r ..".. .. --- -- ..to 1u4. .h..iL1:., bait. iwtbt ....* lk*. toVfti* to iMMtB tUIUI eI...d1.h 15,1-5 sa Is.1luris .
.
_.I ibp adpit f.1s .u.a.tW. pi,4. .. ...
.L.11.. Isis I... we. .
ps..44, I bwiM, .....to JM MI tsist is mr.d .
r r e4 I M.U.M U M.M4 I ly ttwtyto I ......1. n. ...... JL.l.jsr.4wrat fMrtoby > fab d ill ',est. : :
sd pLw1 M NtMS.1.1.1Jw.s5J I II *'f tokbf evwl t A *f .../ *rMI .tC'I I .........
wdasaI.. Lt.n: .**..s ...ii*. ..4. LLis. 1-M "' ''' '''.- eft ... ... nj -
., M. MUif. it. V. WALKS* ibt Gas.ita&L.; I 1iJ11. ...fihw...1MIe"'(.... sash h4.t ... 5N pUl bn f.
.. doe Lvl,III u.. ii k bstw : ..... .. i
1..AWCAM**. 4rkb.1 M ..... bpU4se d TrI 1 ,w.......Mbti If eswrsqt.sSs4' l..4" liU4V yuMMiil M twytkbftkj ..

.- ............. 01.Ie. .....-..... : Wj ky iJUiy. I Ie kd slap kt 5 uispt tar i1...1&1I b.fti p 1.sera Ild Ius jM r ll ... We It *...... M. kMtov| sal CM* IM*. .n. M

R, trBMOBX, ........ pull dd.w14 IIMIi5. trw **4 +.*....Ut. to G..4. to* k. 1ft ...... M.......s... --. -"- --1- M .... Mphi.11 ........... al 11.5 M. i dt
1 i.I .... ....... tMI ..... fenr fTk IJf.... 'I.b s raw d(.Li..1.w.f
Attor, *yt-L w .,Ita tm .,w.. d c-p..iMp..ple.ts a *f4MMA TkCMkif ... tkMgk -,rif4 ., pb.g; slit. -.alms.wit t 5.t1

r _* 1141 bow.y L W ... .,1 ........-r..... sisi brit. "kMM*< (.. .... ..dustIisp b i1. r.M. AIM tJ.e wN *M Ul*easy.Tb.1wr4..t..purl. .1 ...
.
,
t .... ....de ..... a,
.
.... .... a .U W..UK : / r.
4Wr .:'Lby..tr 4. adtld i.ibmj .J l J .. ..1 !. ... Ie
a."c. w ... pMiit.., 4 tb1.t h Li'i ..... N.l f..
.. ...... ... t..ri. 1e .... wppi.54 w bh.p p.j i .11agb
.1 .......NIsw ..... 4.1hw6..r.1.hL..lid1 LM. s.r.L
"Jhf..tS.r ._.,., ..... ....... tisa .... ...w.c,.. sit.) .sJSs asps... eIst..tb .m. A. f 1
-S.caw,.... .M5454sI. .... : 3 ....... .
to fr* blast II i4 ....II ..Iix.Lplsy 1 .
.
.4 N3 Npw1.Osaraf !lid. W JWfIf .......... ... t.am i
!* I *MMk4li ....l'..... fns """ 515 4.bay bpui14 sL.....5t ..

5.5511.' f tm*+ .k..kt...,... a..a M1.LmS. .bit ,..,........ .51.11.&y bw. rrsJ ......II ua".f.:, I.t*ry k... ht. *l MM.*}........ JMU *JM u.-.a.. .4 .ILt.**1 .... tI
te p 5111.; 551 I. *
ass. I.t + .
.
a.
:'r'5'5 .S. pspNr.5 M NNss& i4. c.... 5 tk.. llik 11-5.. M MMM. V.M MMMwibMito ..... It .
.. ..w... UIMLtWsl..di.ttwha ... t. .Mj IMt .. c..... ..... Was ... ........ M
'M ...... .blab. .-a; every 1set.. w. >... .1 M MTU .... ..
.a f lt .. ,i. M I ssis .. .....u ...
t "'::'. .,.. ..-, It.. .... ...4 -.r ,

--: -- .;;: :I V 1: r


.
It'-
-
,
-
d -
._ "
-- --
? 1.
f"\IIJ"'J'Y'\
.. .
4TK.

1 Ii
4PgIl1ATACA

,. ..

.. .. -- -- - .
: ----- i4 7H .............. ...........-
.
I I JlWIIh bail as.RLe. .. r M J w sissy ...UW h w igltCs.ca. X TW rrM4tM CWmr Btyt

ThM' PMM.n .... Ie ....f I' I We ,..... ,... ...,... : IUi .M 4*...,..,tt a*, fIarih ,. .. Clsh, ....... ... ..... ,K. .. BbMtr*. MytlWMMMbr

(.$f tot. I 0 L N...... .toi. bar rUfU. Us I-., B... Bulgy L.Tbt, iW rrv. I, Dr. ...... ...U..i. Ii........ WVMHatJiitl I )t. A. ........ WaVto. ,...... .**MtvW .. *. W4JyMal4" .4M4atWrvWbjvMl '*. .... ...bb ..........*.

1511. ......., ....... "... ... >aiil.a> af tit C.....- ...k..1 M G4tMMT ., lab*.*!. ay tW u...... tf I"14 r.a.... ..... "the ......

p.IL.alaw ., t ratatslt, iW.CIM* to tU kMM.rU f..... Cby!f -.. tf ib ibM to tW- vky *f Xtvtya
verse..r r.............. III' ........... I r.L A..... ...... ., ... .IM .is.wl ..I .si eM ..Mai. e I tOti elL. .... B f.. 4y*.., ; n., ... tfrau 4 IM. B iMr'ta ,I>

: e.r. ......". 1 N5Istalnl.A 1 IL ......... .....ssl .......w .-..1 y ..lebj. .........Ie she. lUlb.., r4r M4 tisiM ..* ,..> i ....**!:CJ4.**v4f. ease IM. OaL .-..., --t5. tl.M! tW BMMT....JaM,.. -

u'..M ... MMi1.' ........, "I I. ... .... Wew44a.l .. t..1 ..4llbva. '. .M. totatry M ,... H... 41. R. ....., b M IWt. tiry. .. n.. r. ...... .... i./ks .......,

..... teas. I5.. .. ... ..... ( i gw W. .It. .... .....,..a ln.!'......r..u.a ty iW (railyaiit y iw OtttAii,J.JIITM ..... Is evert pal kJ.1.vK41r4f.4 Mwi.11 I i.s ilia' Wa) f..... II Wa.ihpa t.4 s.I. .

to .B.4 to ..*..... Waft,*? ... lei',. '1,' .".......? ..b.1, 9..... sal 5.1 lup.tM ask .... N,. Tsiwhssg.s.4 ........,..sk k5.JMI.s awi.s. ib bag .Wiiii....t<. f..I.p.Li.,pa't.. B.....* ltlra.-\i' *I. *"*7). ... IBJBlt fig MBbyWt

i l< VMMWU to It. tMt4.I.5.... i.sg sal wrtlj ,.sg .ease .......rile'1 M| wJI. it Mtaiftty ttntui fW TW FtrtM 4iai Cavibr-. ;... M.. af Mr. MiCtrt.1.l M Ut. c-....... aWaai..M"y.MM,

l.vMia1Mfe' c......... TW MUUfcUv4aMB .... M.I.. a..1. tsj p'tw 5PN w..namM Stile air, ikal it itai ; ......ta*< Jaiy; M.i 4to4iyW. A. !fWtoyAC*. aby UMt. Iinu y .] w .M, .... ........ a easy Ib
........ .. .. I .. rJ..1a yW tee ........ ... "' k ... Ses brsW
.... i si 5 '" a ..... ... ....,.w vbilto lit r.A..lf. u.rrA. .. o. .. "
...
..... tt
Ike
......... few t
n ,
.16.. .. .-I", r-;.;.... T.ILILi... Julie./ .. .
....... IIfr i t. .. ,.all .. '.. .. ..... M...n>lii af AaiuiM.4iawy 5.n .I r' .7s .l.l Mtr1.ri .
t r.. .iII .5p. is G..a ILui1... ., iW dies tW. UbvMf BMMf.la
., ..r.s.t.l..11k. ... G.ihIs4.wu.tIre 1\e ...
... ., ... .. h N I .. .. w I..M. ih Ii. nfrMlto.uI ..... MaftM tf lib asps5.p..p
asslj .. awT it I sae..1, .. sash Isis ties lirM af M.BMB .... tilt .
,:;.. Inn...ps.sassy ...* ftbafe ..Iw M" 4".L MMffy sal MfMtty it s a- :, |.....t ft>M to e..s.i.It. tM tI. sh.,* i MM tiles rtivbWIiy. Mi.t-4,W MMaf .I. I m.i lh$

...dl seer......... tr MMbbaaa Wt M.. .. tedl ....II.ul. .ithli. lit 4iM.>.f I.M>lt *f lit tM to Mf. If*a4.g ad (Ubfal ar a- Vtt Mat tolWfMtMMtMyMfar4.y ,MAMVltbM Sat trh.i+sJ ..........a'djr
WMM .4..rs. U tM .;-.., .r .5, asI'm 1_.... _ibi Mb Tab.M* M b..1 I It h.rss. ......&.La .b rsrp s1...... Oat .....* shells fjatriHaUaaib Ib.lt.r1..tf.n. II slit". (....... a5.{ sNjr,15,
4 ,Mjr*... *U a BMB M Oat.MM sash. Tit* law IN a
,. hi"W .. S..a..aw. -, ,...rVNMat ii sides.' to lit ....>Baai afiWk s M
s.1 ,.... al I.1...
I< WaftWr. af .UitaHna to ... q, .4srle4 eM ILg M .y ..a fr IdidsL I II In fi ........ litaMtaflMMiabaf ...'j .,. BM BMM. !W.*.. 1qalkh
l ay MtW ell........, pail pry .I.& ... I I Mf ......*. Lire ...*... .. .f tai.,M .1 ... ........ ....... ass.5M .
lit
tees- w.hMS ,..... i Mti.TW .
_t,1r -.J-. w.risittaf.. ... 51.11. .. ........., &..rhd, .... .. I ..as, ..... .. tW" d.a1 I. fI li .. to M .. ....(...<...kt It I III troll..*..U... U Irk jul eM e4 w'w..ta'- a...... akh ..... fte e.....

a to AVa ar FTMVM.VM .Mi.n.t't' ..... ......leis 1s.4. al .............. lit......,,aa4 .t ....|. .+vtrMifMM I II ...H.|.ail af 4b.WMlitMiabafiMvUb skips f.... '4.*a |bn*. .... 'M )lwwa t-r I't I'I'r. ,...... .. aM p..,.,.. sIp file

1 .> iM .h ....w,.... .,.. .., lsiw h.w.j I skis .*. i.( a.a>....y af lit I II. .,.... I Wt Mf l.511.7,5 brgt .JU* his e..fha.5..hhd. ,....... !1. ....... ........

7 II.to..byitBirar.. I.. .('. ... .& sisal .<... U UMptfag to 4* I..... .....rie.rJete. ..41. ha......... toj l Tt Mvb.. red .n4la L ...sisal tJ-. .e U viiri iW MUM *,.. ...*... Wki pftbl rai. bB/M*I ... ... U ...4 to........ ..MfIMA

I' *f.miair hIM .btt I!nbp de ..MHII ft.4 .4atlwil ...... -- ease ..k IL., ...i..1'S5Jr..a. '' .-"... lIt tit wp.irl .b*. .. lit M4 i.17 G.. ,.._. ...w Is.q.Is. MTW*f iW CaMiry vt.".**W.4 lit 1 1r t...... II swpa 0AA W N.Mft.
II .... 1s.. ..
.. a4 '
} i AM EW'.w* FWVI wu I...... ., .... ski ..sdsjM > 7 d.iehra 4 41tatoM. I'Mraiilia v>.Q. Ml .. ......s..L j Wb.to Ut alaii.llMtor .viMbv .whg. br lit BMM Oa tW..l.r....., .It ... U At twe

!Meg Warb h rg.. Ts.. w ... .. hear j I .... a ..e ........,. .l ell .iD., TMbvM4iWCiit ........ _.M1"w ', .to Ua*>.... aa4MMUMBf Mea.. .,.Irk Ie sli.Mim.rs 1... c-.....a W. .... a phase.

toa I h sash. gw..b .p. wlir .. sL.ll. .it, w WiMs4 ... ...nn>il,M. lUr.Vyaa ...1tat..l WiM% MM*bMat. ors km k..J .. ... LsMi5. ..

af Wf .*.*.ket>>*.lW ........, .......-', .. .Lied. wle..twl Masra..i.l 1 .......... .. die ....* ...., ........ MUM to "'- J .if .. Urk. UUrtilijM. ....... l
: .. ....... .1 i ( ) Aaassw J.-a.. Ialulq .11, vt ttirMtiWblbvjW4 !fit. p.pl. s
f % a.p.uiliy. ak t1iLlalrJ.h sa It hi' ft.sir a.. j I f r. Mitt'a, O*.-Tit....... Atlr.jl smsl 11Lie......I .1..1say.TWMtM .... toabtttoWMfttW ,.......,..a ... M ske)lad .M
.f ....u .rh. U
.. .. -.5. j..bej Urslti.trss.sW. )1.... 0. a4 MtTs. ...Isp.ksp r........
.. IN,. *r. b...... sin N M i+ I p.nk ,
...... to* **t R...l ..1......Wtoa ..... .M w.s.I..u I.L. u..... a c..smw1 B ww )I........ spa o..nI n.w al I "..,. .|.|........ ,* iWl tWr ails tIM ... ........... ..... 't1e.W. aM.fM ... sr..hl,1....1e

1 :tu sr-I.a. .1 .1M slily I i.. .i41 M ltd )I.,', i Ie IwtMArrUl [ bU rrMibat J.WM '. 4..I.J W it. Mt ....... MUyMTMM.MM4 aiMa4lWt 1M Chassis .. .... III I 1. 4eh ..... .....J 1M i .,,..
.L. Mr. I .
WB .
p -. *1 M'7 ....... n S t..Ilhl sal t a .Itsask. at a ...II....tW...4iWliWy'Wt : fcrt ..... It VM .".. 4 iWl iW M4btry "- | vf U* Mqr Wn *... .., ,.,,|.MrMM U lib..,,.a.. slit VMMaffc ..:.. .... ...... ......ia1

.. ". f We s..w a1"r'r.tnh..f tov4 17,**) Mt tf ..'. ... Cavcraar aWU Mttfy.fart* I ....... art ...., vt fclbltW4MaUW lee_ a iwie tw ...,.. ,

Fitt is 11.-e14 1'.I y.pelt5tfmb 5411...ish.w sMk..s.ti n '7 si... IW si... T. a5.ss.Is ..*.. to tW Cuy 110.., Ut My.tj I N'. a..r. e1M sb Wbvbj BMfeblf Mt4nt aa4 UlrtitoBMWIBM wk.1i ab..gk eM ........
era hnia eM ..w.e.
.......... irp .... .., ..1.Sts. M fb.Mi b ..s U .!.. ".......;tly" i a. ,.. ..".byaftWaaMMy ,I p.f.nNS3 L.awl. '......,a/aloe, ..aia.aM kin..*... WM. art.M I II totWUbW *...... mif l.s t4s.a' BM I ........, I.I. .;

t ". w'thrl .. 4 Joe wMS to pls.... tovi*( nlW to Butt. Sal .*t.1 j jMbtoaa4 I MJUary I .MTMT..4...... aa.. ...*. I Kd 1Liis tId '. "'- ....... A* .**..... .... .., esk tubes.

y '" frM iW A lL.ak TWy'ttfact Miat af.... .U.... f 5 fartWrrUU .. tiMtarM ts1 ............. .+ W 1 kn.'siat.._.
sh .... ..., snx > ski al. I ..... MOkb W. U.I ,
..,.. ,.. .....-.,... ..... w- II.
........ ......... .ai ... Inl.l--.,tfct I llbwpwUk. toWvtBMiWrvMtt it *M.IMM ., I u.1M........ u.-.&. ..4 A TyW. Sal. MMW4 lib. -I ......... .... aq
pets /i.. af ttt,<**X Tbi'sMlpss.w l1i b iWt iW .Ief for U MtPWrtM. .. .. Ski !....... hIJ ? .. ..
tr.,..... .......... .... ..i.li .MM! eM lilies .. ..H eh.dtW. .MnJl" MfMM4 < ere-.5..w M. .W. W %,n IW $1'- ,, sees w ,
I Nst.r BV4 sit W VM4 .... r --I aWM $4j- MT ....... I. v..a W ........ .*..tW A -'. d. f.........-t4 U aw- *...*...,,........, anUbl atUtaf tolbjiW! ,-.
< ../ s71M.H to4. M M4 i iit W, 1"- .
.
.i....#.I w.ib psi., t b. s.. .. haul f..l .. the ....... i _L.1Iec.. a total af_,UN B mrlpl at l.pLlas her Wni.bM. A.XOM I U..t s C.JM U *UM IMTM,J.W M.lUy," I. 1k..prd.. I.I Ij b. WassGnats ;.;. t..nu

W ......./ ... his 11.1..,... .. aW..,.....the GilU J-'. .... I .. A.i.' : t..*. tl.... i< .... lw as p.rae,14. .I ..... .........(* A 4yarlva %T.A ray ........
4 = I.if 1 .S.---- TM c......... frbtttit4ariajlM .nM 1 Jess '.h..Ili. Ur. CUbU. ......
.... .. r""u." .. .. ,. 9f..jdgr.M ,-.:... T.. Arises .Aeun&.RLU. t:.: Clsil,C.l.r s a wwas. fcrlW. BCBMMMaMM I ) si4 PMi..
4>y massy. v.r* r.. )I. K t:..iII, ....... t Wial} ... Ii.. $.. T.Ualy 1114. .. wY '
tt .+f!M jel.'tlw,h 5 ps.l.6A. taM h.Msn lash p" _.... .T. _". ... .... ..... ....... 4., Ittiwl.r )1.-. .IV.i.. it..... ......
...JV MgowvMMf. ..... a4 ...L.I .... w. ,. ..4Vtmttm ah.et ..pet ] .epi...tf.aiMilUy. .f Uariaf lit hs.a4 iy IbMral .w b4 ai*iL .u..1 ir_ C.at.4sw: se.rj. .u ia "' 1.. 1\8 A... htsi.L.
1 f f Tit..rwsis skis. I.......,..-\\- .bar .
raa liiriyiil'il. vial. .... vki MMtarkaitbBMMniag
I iv .. .
.. ., s.1 I..l f. 11.Isth ..... |!iUbNt4 at I I I..., lieu. .. .
..
.
.. .. vWlakMry l a
.. .. anr.l.lss ( k.hsg .
"
,
.. .*.ib...... ...viwi
sM.. .> ..... a.nM aWe hM./.llp ......... eM as0.l hs. hw ...r.. Lj 0neJe Jail 4 C.. peeve I. KmMHy aUtMaa4 I tW ,. ... itlw. .. \. Ie ... .-..-.-..-.- 1w.i --
I.I.4i.t -. .. .....
.- sup .MM4 IBM B BdU
... asi a..erpI t IM.qr tnsd p.I s.l.jmwj.5.n.4.b M I" a.. n.. M I I 1,0 assn a.ss. T .di b hpi.si.id /
pr adj vnMiMl.l t...,.I..s.l.,.Lb ......,. .. W..Is.seS tW af j
>' to
r.... ;..,r +r+ty tb- "? .. b. /r..r.4. It b. aa4tbaib IsM..tls 411. ttfxa -.1. 1.I.a .a Ike L.edMl
MIBMl
I >r. Itmtia, .V> ... ..,..( r .....1-- ....... it w a.a..k 1..1. Nlwl.4. tsg. I. i..aiiM .
........ sal ..L. asst.'
1M. ; .!
ra4> bM llj
.. awl f iI'".af gMtt Wvtit toJWB ...... .. .... i. ... .... .. to lie I II. N y ski lothd
.. VIIXBBTBI B CIC&MTbrai a 4. .. j I. jmaiiiiil BMtty M j, ,.......&. ..... ....tl a Tb.
BMMfinnMiUattttf. Wtlibk >.(n esa xtw r.... "' : I.U.. 53: tI--, 1V. Mtn.liSi .....'I In.atiy b....i aa.W ...... .bv,i I..... r... >..0...... ........W I It. !,.....h. ... ...... afaMWraflWM .AqM. .ill 1. lies I
.
.i JsI.. h.. ..... 1 .M esi..N d......
haste sp a M.I *...... .. VMi ib... .1. toWl I II.
uu.r-n. $.......1. s..1 5 t. f ** ..... died. MssiMi. IW ...
T(1....... ...eke I.W "a .... ridM 1m.ha psi.1i.51lha i jells ....., a4 iW M!-"--.,.+ Tl.l.M..4MKsh. 1 w N..k.ss .. ........ ...af iW MTvia s. I* MlaraMf !', sat su. 1 h eb.I: Srs.a t!
shad I. ._.. tf iW .....,*,aa4 iWnVM
':u5..I Jut.. ap... ,; &id __ I a..aw ..... pls..j ask ha .I.. ".at pw.a.rl.rp...... W ib U. kMVMWt I ..41.s.ssd Is air w rs.w h..mass. .
to i .
tWif itMrbbhi MMBptegU .I II sacs.. w..ecr.ItiapI. aaXiHaaaicly.Wl M inbuilt i Ie .w... ..." .... I..h rltkel
wf 1 eM .. ...... ,
I 1..L
w = as .. er .... 1M p.btw b.4 IW ibf pt'tatlit w paa.y IMi. stale I-alai.g W 4.t' -J. heir II. ''M to ,.,....... k.. TWji ....... .51 is41 svihL qf
I5.. .....gM.. 1... 1M LLril.. ... iki .......... 5 ..t
S.r.sah 5 Nadel. pw.(4..w..r W* Ml Uy |I ,
*I trs r & i *>MUB .Bjbi4tfy ..." ..,.......al :
.. M..litill.s k .... ... .. ... Newt Items, .... .. ..-.a. .. ...sLa..s4 peeve. A {.
'
r I 4M
.. .......i.. ..-.. Ad... sal Ge1I TW | *, iy .4i .. k.M, ... W tout *** VM ,.. ..........e1M sal p
j. ISt..rd. (11.S11 ,..... sass .....-......la ......,.,,....- Tht.*....l)KUt U Jew.r...... Ut .auktwy i* iW MMM.MIMU. .j li.rsir. Mmir fcr a vii. *. rrtMt'to I IL 'i.. lit tWnti,** *fTWM eke ....L ..5.j Ge 145..41.. t g ase.5.

:?... ItItb.1.11.11. a.Lip Ib W_ |U. iVt foot F.r.M4iM to C>4r I Tit t4.ts.ph in...** lbf ... r..u... tr....etas liMas..sass M s ..1.. _.. .... '- ... ,. .*, ..:: W4 lass .. ..Bint ash iWMJMT d w la"at.{ I. 11,
.
I p .1 IL. C..wl
......... MflbaWt. U nlrfto to lit.... : i
*
1/1/ W4t trq r t;.,... TWt .b M 4.iU" M.....U4M i ..war r-hi. s..sI ......,*WB *lie W aM.4WMMiWfMtaftWMibal. ,

.'1'!' ; .p........ .w.-ha. .0 .., to.Vt4 via .U UM ,..! ,.. ..,ti .fl I ilyaflitt...4CirrIUu,4aly. h.IMisrj e.. Tulsa ....TeL his led .b.. ainia.i4. to ........ \f. w ".m Ie Jsy M Pissth

+.r ; ., ., I....' .... ......,ttiM .w\; will ........ shah al .I..Tssm t Urtly" altef. ajMatgit,* bt af Ma ....) tofMbiM. ... his' atM Wt Ur. ,..Wl. .. fa Jy ____ Mm.e, sl a4 waM swp sat

H V.Lri.Ils.r1 .ic'khae. .b LII... ..... TtM t"a.. R. tat.uutt.xi.' id tsuu-.t, U+C& J ,11.1 Rww Wsn.e...., *..VMtaty...... MMM semis!, >to..-IWat i g Iaili.lls ...... r.i1.j .ia".(. t4)aa4atWr sl.esin ... ... .... ..J tl. hi .sits M a A.whin .,

.. :. 1..1..1 ... .... .9 .U...yb fl MWt ... bfM. *TM H*MWS, Tit..tirt aw,Mrtba. afHI .aa..i. TL.j ... ........ u.. paw i4M MVM"".. toMt,to Vibi MM iWt W Mtarn4 to li. alilI.5..M wekw..wla

a ". .. ..11.1. .h w ., MHMM M 4 .l.l.irt. .JI .. ..*.... a .....if ti.4.y,aa4IMI ..... ... Wily ..... ws.dh u. ... w |J-M4 ....., (..lit.M ,, ttiy,tWt to**y *... W*piss i4..

t.I' t 1'J."" sib At sass.eq ail seise ,.a_ ..... a.. Teel. r r........ .jai.., W.Ih1.r.... wu1.4 w 1...,. bar v Wl List,) M! ki Iva-..WMMBMM. MUM af a.WWMM.......... apsrM lJj 1 ..ssarsl

.J!... ..I+ak.J.. 1. a sees, 'I........ ...aM ft.. Casa Kip to N.. OrI lit r5... a.4 r....l ids. ., lit 1 ....n .ws-.r..IIT. ." TW ..... .-*, I I. Aerie. .'
......'-4. I T W. gtM4. 15.,. fca 4 a ITM r... ... QWr-;ti..s 4.i al I.ai.SMdd.
i jary
.. ...e... Iby INwe .sew I.I... M4 all .illasp s Bas
.
M .. .. .
Wlb W M4
\ sppeal psp.M .. .... .ia T .... ... ... .tit ....liaf .. V* Mt ,
J
.r ,I. 31. LTI.x..t < Jay, kid vt .... Ut BBMBM) .
... tSe.A .. ..Lit N k b.. 1'p..lj sew.Na.t. M> i
," e 1. a "." *af lit"itr .,X ee Ur....... 4MM .I IW aM)>..ti.a, Wi. tM vnM ... Wb<....|..I rpm _1.... ''I.
fill t 1a.lh ..al..i Mt'a+l a .. (ties n d 'tit .... lib, HT ytwbaatiM" *..; M. W ...iat.l ..... IM arty Mtara II tie Lo.-\ sL to b M..I.H. MM* katTW '

..... w c.-w..I c..t UU i L'I apnatit r..4 |.......f lib aiiy to I, ...ail iI ....b.I t TW T.v flaMMW pt. W tWIUbvb ty Miami M pity, ...... Mr.NItt ph.. Ss.sd.R twe..ld
T : ii.blp1: ,. M ibc .vci4 risk ... .u 4........ tat l I TvMiy4va |..Tina.. b a0 vm\ |bluaniag ..... t I I I M* B Bsr*..,a..,.. a* WiaW In. I .SaT..dd ply "
Lriy.I.i tl.lie.l. itrl' C.s-1, II... (....O..t) It.1 ..u..:..| ail 11. Mitb. ..bHy ..a .....4 )..4.Nby, ... .f vWia. I "". W. .W. iafarM iWt. B ... BMT $4.1.., h ........,,
Ilahk.J.'Ig y ,.. w 1 s.rsk apes tit js.pt aMaiWu it tit ..... 4.... c.-.Mata4toUb __ 1"&M1 k T..y.... SLa.d Ia,
a. vibi.
4.: : .t-JN tl.rvil as t'.4 "' tv44 to a tWMt his ... MfM
aria.u" 5.1 ... .. .... Jw4 ad Ias' ,
IMrs7 a.hwssj ant to act Ui aaci tahaaMtaa4 TWMTMa at .
.- ( r
.
I IViibt
I to M...... Cssj.hws IMM ., ...51..au. itll ib.. ..
.... ...,.... ...... s.1ha.Lg. 5 afvatMJ" M ti4 lit r..a .... af ... inanania. ... air W4iy" n..1 h IY, T. II
rive 134 ,..... let .f IM toy w/ MI it........., aa4lit ,, ....4tA.. M-y af iW VjatMi>.a.aoA.Uy WiiMft to ...* plan, -.,... I VBMMMB. B |.... ....... ...... Jr';.
to p ss. a.. ...__eI.tit.......,aKliby .... ....M4 tit..... .... w ....... ails sew s keg a... iW- vrtar ... ....- airs,aa4 W ... --.&. WbJttolWtM

trp-. LMi, hlgtt h. t4Wl af|WbalJ.. .- I..s1..J'5.pp.I..itj 4.. art aa4 atraci ib f.*.iMj*y.ia.t > ,.,... ...-... "' ... TK. skirls kips
TM Jt..... ..ibt rtVb ,",... ItJ'f'I! is rrk *.,,a4 :i: M.tiW* :-)) artMtt vi ... weir was M tW ......, KtaraRy iS.i Mels,5s..5. .liek.M.A.t ha1 ad5
...IU.. rrwaii*..., t..... tTtw iy liMWaf maiMX B WM.i. af iW 1 i tM.4,....rt.y at tat. fin. lh.nws tr1.yash. sw,5.1 snsa lie aTh.
.. 41..1.16"dt1.l'.s.t.i.. .. lass*, ..4fU-ifyMff urea to iW ............ 5 rspniww ....w si.g. W M.u...*. TW .i. al4 W': r..........) aa4 .........*, .... ...

eaa 111..7 Is a...;., i.da..) 1.4. ii.." ...km....r, ..4 ... sins b).ry*f,.. .iy awl l*..... ..r. BMTM4. M..ati.. VMltMt *t*> i I., ....s to aU aat ..,., .... iWytar ... M4..a... niK. *VMrM( aa avt .PkilIUl5N.1.

w M PI W .f KLI Tb1.a1ua his peril...... ...... y 5.41..11!I I" a..... ...1. ... spas ell ....Ito lEMHatlaf a..., Bt VM |
4._. is lLe a..'.. .1 ... -... faftiM f...* ......, iaafaMal r.*.u4 W.. k.. ..l..4 iy ... M"I ks.. ah....1 b w... f... .*. BM*. Tkf MM... IIi.nil a.dal. le Isk k k
UmJM. ..,... II t.tri.L .As lit p&.. .,....... 1 sal ........, ........... I ... ', ? S
; a' lsm.is.l a..4 i w \\. .. .. .aW. )1,. WiU4mT a ell ttiriibt. ....,511 I sl. tri.Iw 16Msp
4 Isl.. w s.', ,f __ .. ..........,............. h.. w >&v OBi&Aat, A.,. t -TW I Bviyf
Ae.1aa. Is hllj ski (tMM !-! -. M4 .t ,.. U4 l.Mt M ... ........... ..... WaAUgtMi elM ...I **.....b..*.&... ........i s Vv 4.y*av. b x....M c.-e,,i Ii lei' O. ..... h .......afa .,.. ... e( ....... II
..,......'......... ''a... ... ..... Woe sgs.s.. .... Mitb k ... .. 41iiiil ...
'S UUa.S .I$ ..f.5 M t' ....... ...... die d.LlsiMi* 1 )& *| l HUte. ,aa4 BurtMtiWnat. s MBWMM to antMj .*> ...... P-t '4 d.
T'b.tsMd' pM.4w... Tie..............w tsrj Ine ..iII......a. ....,...... f... "i.1..sls. K.aj raw di I *uu4w4 .tbB4 .apps. al 4111... alii W 44, vi... tW...,. .h 1M .11,71d16 +v1p5l
.a... P.ril..t,sl e1M 1..U a.- .... .1Mt. lI.e, aim j
4 e.g. p1. ..l.
w am a..lsq 4. jM.eid. r .pplr.W a aWe ..... Th.rMM I .UMjaf twaftWriaf baltn, vWMV .Is..... sal
......... .... p..M..,.c-..... .,. 7/ilw... e
.a ..sirs dtiai al ...... V.I.s.l.. ..-4 5M... .seas 44 IBIV.BA ftv)4 "' vlM!&..
-e"
pwLh..r.L.h ...... ,... .. it lea 554 sew I, A WOT*.*VM lf4 .Is.. fry tWWca r.s.t
4 M.. I. plww r pi.siph, .. ; ...1..s I.&s..4 .... 14... .I to lit ..w......,lit toil *f ybaf ...... >"hi M 4aMtvOtLKl ......' .... 4Mll ...*,.*,.....tW JWJi 1IsI.1 i, .. iaf ad

V.Is I.s.d a Gail.., fit.I.M./...< tM 1.. Is..adIL. iMmy a4laia.JtfM I ,.,...... 1 Iii. p1... .., is $Mrl j tit..H. k..4 sWd h Wrhig.ss6isinh

,. ...Irbil.... %. .. a W aW.sa..j.f w w..,. T.)MMKM H ,., .I' > **, \.I.-.T....,. ... Mhd 1 .M..ptls..*.tllL.s. I .....ssl...... 5..

a .s 1ai7w.1r It 1.t1 ..11 tai.. 5..d. I. Mtotanbv with lit N.jar set. ........ 1 ... E.sIeis sj ....w p.... ....... II .. .... A ....., h! .....III .... llialr '
.
Rm.a.t .! ....... GeS.J Baud ....... j ftii liu. v*** tolMi.4 .y tW. c...... $....._ ..r.p.1.M L I ..,....1... .-4 .. tr.ass ....
I ,. p.3. h.s psp.ti kVrM J, ..... 4 I
*
.l .
,
a..a.Mj, Ij .eisi .hi hws.rl4d.44ri. .
g unit J.rr. IW ... .... i.. w, .... ., .
IJ ".aWy liat it ...s.a peeved. &lie ..... I 4WiMMtWaf I Ly* (MtM.)1.tees. VMM ,a. ........ww.liaises ..
tlIrt+ 55..1 S Ida ..M a.1 I.191ar. J B.*UM4Wb4 to IG.,. k.uJmdIIv WalbMtlvtaiy .
AMB S..sh G .. h1M.l.
MM
.. w ws..IrrM IssJ1 a.- if a..4 fMM.ar My tfafctar. ..,iI'". i eWlws. iWibti. .. MMjitMsb. ) *, s 1I. .......... '" ...4ht I
T.&I L as. -+ 114 .1 j .... ...... ... ski
.A.I si 114 .1 rw..jNq! ; air tnm toter Vn*< .fei ... MattTUTriMM *- Ili.......... ..... tW *>...at ,.... Set I ... j- l ..... Is.IMI..I' :
Piss 11.i k,, s .aims 1ri y w. : MB,Jaly S1WTW tfnJLIW ..b iW atiar. 4.,,5d W big iiatl
4t r..Mrti eiI SUj ..1w.. I as rw.asat d....-.......... Ii.. ...MivtMC.. MMtt4 *... ... "". .... ..a1-r4.. S ai., s d.Mb I If. I... ... *,..t., LM. '. MnaMW.MU .Is '! t. Mol erl.I,.5.l .-. .
r /sistr.rr.i. si..ewes: I..a. (1p &.. ,spas) rislamas: ..g w a.....u.L. .,aN..- ,... ..... ....e{ ...........-. .
..aM .W.... ... k. elk '1
July ear ..trLi1.'s..4 Mt to ,
.. .... ..., f.
-ylittMtial ,Jaly 2(-\..: ibt afW .. s elM N.w. I. ..... ...* .. .n.c...... .
as Taws t..fl.T4ai..S .... ass to 5 rHMtkfc .>. aa4 atyaf* Ul lit ..... af be Ms G..j Watbt ...... a4. lMtU. .ai4 .., I Isis toBBrigilMMI. |I .
Iltrlital V.5,5..... at ............. wia.hi $1- '....... y AM... I...W, ..n.M4 ''r' ...., WMrtaat ** M.il BM., skis iW TMMM W4 Mtlarntlintf ....., .vf ... tIi5.11., a ..,

.s s... si T....... M aMW .. SOik P. M ,' w. ...., '"'-e....... Ti.p..psniae .I" Ki.l..ed. M. r ". ... ... .... 4M.Ur af IW bit. s... W.Utrtrit 1.

1st.ttl4A.tb ...... the .. ........ .... Uaun..J.az : ...... ....... .... I, Tluw.r* ff* VMM,vt.bar W W2a| *....B*nib BHt II _.... ... a. .........+tpa-. # :iI'
Osk+t1 Ares Trip- Sty TW lULaU C-.a itMMM ... .t .. .. f MM.......- tW tW n.trB.. *
? .- a Ihs4a al H.-&a. iW ...dx ....... Ilan. ...... tW Isj Gee shs, vNWV i *, W h. ........,.. s

1......,.c......... Ie.........., to. UM tiiy ...*, a lies I I ,. TatA-Aa- : IdrA CM,lays*f% .bA Wr tii4. ,aWat S per .. i'...... to ..any aM MJMM,! BWWtVMvivA.ttb s.it st.. i is1s
14$4sst .ad s su .k 1M. aM r..waiw 1 .u,M 1... M4 v.*4 ... BaWrtMwW4k a4 i JMV ... K* VMvt*." e..Si .
...
ewreMK .t Mtt.Itin. .at at It taUi,.....y. iii ........ ..LiM.:lii..l .r ... ......., isLikss'Lg, sal .... r j ::
I r ail .
plat 1..riral. ... "'r-tJ' a.p: ,,41 I
... aaatitf r..1 I"rssago..iai jt ... .I ... .... ,d
i s
I lets. trMw. fee Y yftaf | + M Man*..aWtty at art.Ws..a sb. .......IL..1il4 a..5... ... .
eWe .. 1.-f bi1.y. Q.I r.. ... ...... .. .. .... ..I
.... .. .
...4 h ....... ash Mwk.4a ..Or-1.
.1.Mh1 r...
psi to* .. ...., Mat vyB4 I :
.
.....: .I. ..s' al I : 1 e.s.1ha 11. a4 *Witni4ial I
'ssaIscts1 :7; 11.:0.
..54 .......I w lb ....... 1. ..7 .... fcB4 iW ....,,VMi Mt Itft VMM .. at IM l'4t44.. VM '-I.. WtMr asl l. l51g
lility wish U..... ....., .., r... W ....4 ....! M4. > av ., ......"1 fee ..., i J 1
1 .
WOt pMa
.Ut la..ua** WM IW c-......... r -*.nitil to i**.W*. *VMiy ... +..a..at lee AuMw s:... '
"" s-y.. ,,'" .... I hands. I.el .... iIr ......... "I .r4 _ I ,
**. I
.
.. sb is.... ..... BNMT ... i
Ie sa.M ; ,
.. J .natl.. TK. hea.t g.rrEtuts. .s ......,p .>..... ., .....4 1M, IBM* iW J...... r.... weI stauAa.Tk.' .....! ?'.sa( I
' w* -Iris.t 1 i4 I .. --0.. .......... {aWMimiaiM tnaf **.., ... ......, atgian..bai atMryiMWHMaatWrii ,whir'I .t, ... Mbvbc. t ] Is. ......... ash 1.y J.5..t. racy 4 -I ...,wait;des r>>, ... J It

..l a..b.w./ Na...aTN J.-. served alMM*14 B aavWraf '-... 1M pupil1 drill. w ......I t 14'1w&W sk bin; ilawIwgi.i ...1 ... .. ... .... .11s.MsM. .... ypr..
....J..e.tJJ.dj 41 I 1 i .. L6IW> B4 vilMtVMa4 iW aw'*.' .. 4T ... ... .% WI IW* V M IPS
\ 4J Yl+ pgas.s. .. .1- *rf tear MVM I 4| to E3ba ....., .,Net ** ** ********.**/. kfViHijvvH 1
! N-. WiKM M..... .. twrWn .4. ....,. sa...... y i... u.....'" ... !.....,.sir 1.i4. ....ewt I7 penis..dam. . r ,.. ...... r5. IW MJ..*...tf \
t4 ..... 1&lie l ltd Ls5.G. l.Jjm .lasn.4 ,leis TWi*Mr *U MA .*..**> toUt .I ..Jai aepge.a..s .P* .*WMBT.BMMMM v44b*.
I j ,a c- ...... al .
: + .
M ab>lly .......,MTBJM af ., 4WBWMB .. ..., ....-.. I.si.. .... wsi.fl..d..l. iMt4 ta tW CWbtMMjWaatVMJMM
BfTM 1 .Weed
w. L.....q 1 frlmrt.b*, >i.. ........ B..... .* tW aftW \
MMlltg a lik M.a..d, sa.w4 sass ..5..I 45k dsM 1a 1.ais.4 s.1147 4.1 saws.......M4 ......, ... VM IM AU i./.k.. u
r.L 1'MVtVlb, tW ,..,.a- *M>|' ......t a aWl..,.....;.,. ....... ........ w F. r. ... LSM155 I. ..... .alI .......... .... ... ,.

Qt'aa.La .i1 a11s weD G.. ..*... tit W44iaf aa4. M 1 1aJt .......I, .. w5.w. .t ll..h.P ... : fli..w-. ..? .M wbn. .. ..........IM. .
__TI. AisUe ..... s.set w.. Ii h. ,..., ..b 1 sgms1M1 .Mrili. ..1 .. T A.tut L-Trite .I.W slsai..lh "j A. aMw
I '-..ws1 ... dash. y ,4b. -.. ...... ... ,.,.
.....d Mbf kD4. a VMM Ut.. sal dot. ...
1M
MM toUbW tit ; .
...
psa.sl p.ph iaaly ia-I I VM spiel to iWtity. bt iiiiMliy.MM she Jtl.uts ti sl.........*t..S 1. R .. ... Meld .
ash dMqM.M Ise
Atari, anal Pa w IM- M*.fb MMt*.... tBs. .........t... tMMib aa4 tit I.<* MM ... IMM dark toIWtWbra attW ....ti..sid AVIVJ" .... P..Mnnw=lC J.__ slip ....... sl It --.

.tp.e.i assbla ..--(&J. a:. lejnat m .. ....., .M sl.wl71. nb i j. Tit a-4"" I"II7.b..s.s ttaliiMlliBBfvMaM 54. skshMM ...s4 l+ewa.t .555.4. a Nis Wnh. h s..s47

tie r..|.....t .,... ....... /'.'; ........."f4a4 to awn lit io4tafiW 1 W WMB ..| U ...& 0. ...... .-.,.., ........ -4 W. r. .hall.. Mwsl.pss Iii wL'

0* L ....../i.l h T..pw ... ask aka 147 ....a..4 apntle rig .CLp." ...c... ...-.,|.rTWM.It-.Wt saw1.is.b. MM at.... ..&! C vVvMMflMT. .yj e4...C.T the $"'TtWr4 ..UnM" M.I.. I ':;'" II. ..

.,.,..*MWt.af. ............... e1a .nr/s.5l! bus eM....... aas & .:.. ...... I......,elj ...,....... JM.4 B>.. Wee M.i. w sM.6w.pii s::n. ....... w .{... 1!.... ... ..if "t..
, tttllrwtr4tir + 5.a .+ a IMM to Ut Mn M* *i iW btt CMiMMBltfMM. > ..1 ...... ... iaafly iW Mrtbtia4J.Mm.4Mv4to. 1'' .... an fcrU4 to MM ) ... eM dabells.. VN' -........M IN ... ,

M..1 sM.tlrir M J ...,. .Mjti''T.. MBJMC !."! ....... !ass IutI 1-- s ..... I ;::..5.a1. ... .., ....,.. .


r

..,
: -- I
.
4 'f.
... F I!! .JF
.
I '''' ""'--"" x.......-.
-.. ..

\

0'i

-
-

.i... --r% -' -- --w .... -. -- - .
-.JIftM f .|(",r .......iUB ti.xwl.s.1 -=

__ 7__ JI.k ptutr'. Ie M assh SEA )lathews' CeluR' SOLDIXM'APPROPRIATION. I.. -":- : ..

-TimB7. lbt& 1.la.1 s T.Q.Iw in torn ... ..... ISLAND COTTON GIN. aw5. t. ...... .. ..-.. I. ___

..0. at ILt 5x55t. lbi. .4 M lU.... II Jt>B H.-rM. A.-...... 1..rn rat
p7w.k .. .... 1.d
tb 4 4as -s pew
w.. ...,x.511.... 5.485. to IU j1... ALL BALMtA* KJMAAK*II T wa w 551.1 da n.....
-' ....... ........ =:: ", '
Tat a. .s.1. asbad.
tsltlalOl1 MAT1M -.as w5.d
tAP tilt a5.a 5ww ear N
.
._,.. b.. h ha"u-K... WiikcJl VAL AITOIITtt AAtrf or n.
rS' ; a 4.ar-5 -.a M.... as .
I ........ .. ... N aM'"
.; il.u std.., .u..4 lie. .... ...ViiiiiiSST,S>BVSlA ..BSl.t'JI '....< .... ...*. Taw d IM ilr..e.115 M .........,

54.5'1 I........ ..j.y..1. *..M M.*4j LA, O good X'.toxitElasticasfloller : ...,...-. ...eN.........___...; ... ............. ... .s t..ri1 w
.......... .. ..
I .. .. 5.55. .115..4. ...... .... .. .....- ,...
,..ss_,J'riee4' .kII a (.....,.., w. .... .... II ..L.....11... Mp.5.4 -175.1 d ...' dl ..... w MHto4 ky to*. .

..l.ph. U4 r. W ......" 1& all If t\iWeIu., ... Cotton Gin = ,..)..1w. ass=h I J, C. 4IAA SKBrtelMir.Af*. '

V*..eM.w| JW M B ,.. '.0..ppei.ar....,0..lanw W.a- .. L ........... .d ... bye 5a.. I. .. ... ...e.J T1 rlw.l.

,...J....._..W- has.nww if r A KtiB>.. to iU LLsasil p1 A). a.............--...-..... ........'*'
4tm. Jan.T*41'51 rumQ/.Hi ,..pal4aRgq. KUffil & [ d...-----., 5.,1 s.. !ATM .. I
pa t af1Tu / MCUWKAtiOHTMKMT .... ... ...k .. .tol.rkaiM
i.eIssf C.i.. CUt........ ly l r.
..... .I |
I .$5.a**..>. ) ...... ....... .,../5 5. 5.5.55 ail..............----
ani..w/ ....w...MWTU .. jTAJtoAAl Ws r M.I.p1.1. aa as ik. V.rrik>. 51551...--w. --'_ I :: ':-:1.:: ;.M : ......N a....... ".. M V As d Ate
,
lied ...- BJ f.tl.A. I dhMw.................*....,-.- -.et'L' .., .... .... .WIe ....... .. I .. .. .
.
BBJ MJ4 B.B.JIJ W.... I.. eel...... ..... ..sI ll.,1.i.. .... 1M........ ... ......M w*.... -pi al.1 -..-......p.IM __ -A- .4 s.. 1 .11.5.............S.t5._ 'ik. MM.BCUM M tof>to ati...,..... ..W. e..M.51.a.,5 .f..1.Is.s..w ............ 1M ..... 5,15u.w.l, ss. i .
55$51 555 1..51. a. ,
ML ..... W iat......... ft 555.1. Tb.5..4 4..555.1., a.ra.m pals........d LI5.('...,sal, as W .a. .d...L.id..w. M aMM .7441.. +app... .
/ ,
.1
.. .. ... -- 'r
5i.py f I..1. e4 .. -
I..rI .....et... h..sa.tTb. 5 p5 45, 1..M. = =. ;
.
to...., ..sid }irk w..r1 ..M hilt .1.. .w .. .. ,... w.....p- ...,-,.............sac ...'.. 5.a p. .1. p.,4,. Y ,, .. ,.....$. d ......., w iabl n Miif. IL4.M",. .
.
M1n.i.a yil
11.11$5.5 Isis.1.s...an'L ..... a.114 aMa... M .... ...
unal.ur./.tlws apw
..... A.... f...... ...,..-.. ......I iU BBfMB4.M. ..1.4 Lie... ..., 1..5..Is..a.5J.pww... .". 1.5. I .... A. r ... ..C:n.. -. ....
_. 1 ps.t '-... ..1 ........ BjJBlWbUBlTttolSUBll f............Isis ........., s.. ...J.Sq...,.-..." ....... -or- J. C ...... .el.J. .. ..., ........ ....
I ......... .. ......../ ........ Ia
Tk -
.
lnr4 Ik*sal Mi tM4. to U toto e.1.8 ,LWA.A.datl Mat ...' ..... .... ... f.5.11-.
.
-1. ...... .a1 ps.a1 ......_aad/Nw..w.wt
..,....J Ie .. ... ....II 1.1'k. -. U.J Nlal. } DRY GOODS. .. -lt.s I;.. .....M...sb.11..5 ky .r.d A*>

.. .....I We 11ft...' ,. A. H. Cats .. s.bu. 555115., 0... elAVA. .Mkw.Atw.rMkk>to.A* r aT_ .*
.I: ft I, -
Ito C.IW.N 5..5.51.s.1 lass
&II.. IriR4 ... .. ..... pi .... $lit 1.-1 t..dnl _1555 Td Lh.l.at. n.lap'.aaM M al .L...... ..... 5a.......... sail1..5 ........45.1. s5.....'u4. .............
..
.... .w. t".r." ... ......NI&-... u.. JI'...ere)". ...._ ...
MJ .*k kto..* fwUikBikf W.I.INr .u-.a. N I, ....... ....Ii ...&5.5./.......... ...............-..,,. ... 1..p.4 *.. .5..s1..e' w p. adby ,,-
.....J... H4Wi r. 15i. AN N N f. IIIb4. r>f* A Tf.
.. ...,. fc aer r .... X. ,TVm. ,. 555 .. s..1a.ayhap5.. 11TIrtruaSr111flII' aISO.. IS
W W Hw-tt ..a( ........ a. .. .. t"eMN.; MMM, lh..l. Plkl. CommiMloo >tEetcanlt,
BM aS '
a.145..5. alb .
.
pa. r-fT-TTM-1.1* I..4.1 w. n:
.. .
..
,.... CBI .. lair 5555 ...tip N 1.1.. hi is'......... __ .5...sill--..... ... .......to*>*...... MJITto -Je.a .., ...... II. 4iasLht. Llid ....!*-..lit...,**..rtol*. I .5.a.* .ctk 1.11 6..11 we .....TIM* *

*...d.. 5114 wet N.. 1$51.$51. .......... w.p..1.11.1 s.Isenp.. ......... ....1a.. CsI..N,TU *........- .*4.. iln.|......Ia.

tof.... ....... It to *B ......,.*T ... .,., doe l.p..d lb.11.t aM %r ...Me AM4kM.. IN5 toM)>.......l s51a..al ....... y 15.LC..Iq r..... lab. Ik 11 riWu .u..M4c VI -$. .. ..........,i 4..da554..1d151..5..5..1d
,
}........... .... 551. lsest ..... i; i.f 1N., i., ,.. .......... kOAif A. n.AMC. r*., J. t. YIU.tUvull.t. fwv a...-......... N -U-L.'I Mfc to Ik*.k... MM kyktlk.rklTn..........
I .
p eat r.a sash MM p.wlis. .s W B .....*,I HMM. TlrUV A IMIKtolt. ILlltW AITTKABT. "..ui KMU: ., ...... k $514514 -.5. sr
i....... .....N.a.b *.. XX ... Ik*CtoMAt">', tot ik.-....BMMJ1J.J4
1.11 u 1'--'' .5 ii.elt wJ Maim GUL"tim A I1)X) A a NlATRIMtV. .-}. ......... ....-... .*M4JWM1. .a
545155 .i.. J...
554..55.
Je a .... NL I1.IJ a Itt1 u... 11_'"AA4K a A IU AILU 1'- HuvitHiittti .........-.....5$5555b,1....

tiMt .... Bf fck.B .... IB1 ..it.... .".,..... 1e.1I........... ..&eM. T. au.... lit I ass',.

...... .1.J..M- WW-X -WMJM.!*. **. JWW *. ". .Ml ..... !.. A**. ....--- ii.I. CHARLES VAN HORN I \"u TERYAxIK1i.( SnIYsl : :i. .
I L Iwl T1.5..4Mri
e.... .... .. ......! \ .1. ... to....!.to toy .... M tki WIlK.AMi IXTKBHIIM; : ..... ......./a .1MT5
............ tMtf.a.,, ..Mea Ik. .... __ .... ATKLAStUNUl.cirr. 454....- .51 55 .....
-. d........... ......I,t- u. ...... ....... pwau
aura.pa..la5iw...s,1.4,517.1bas 1_.... ....... d 1M 5..f55a +
tars ........ toU.......y .i.... ., ..., lets" to UIWw ,wab.1k. ....*U..t4.a. .Tn_.... .neE..n UJ""e& n. ....... ell ..... ........ a. ., V..

aM MttBt B.. ........... kVM*> to Ilkll*). M |,-*U4 M CM* :BOES.: ....M.................M a5,...T.rd

JI ..... .. trill law 4. .... M a5W b1 .arm a.d a. a 6.Is. .. : 5JlaBOLVTI H OP ''a2 5'i?!1 V An i. 'ir! Mw.5.11..b........,t'-t 5N w alt.551...._... .r. ...,.. .4

;1a15 di ..w la ..... .... ........... r 5755 p.nN-t v,81 ;) l.VGiJt p5.. -..,...........,.-...
Ikrt I ..*...>....... Is....... lU COPARTNERSHIP.TpM.d.Iw1M.b.Iwa. Ji*. tmrt, ...,
..... LtS.t UISFd fi* : .
w Pay 5555 :: ..
.. W
T. N'
I anti !
5t w l ar.M 1555$54..... 'ttu"Ie;: ......, .1.iP 1. 1- ._.s 5.a5 ... k... *.... --- 'IT .... 145114'asi11n, I..... J 1.s.t1..J. n-Ie.... 1- fit .
-
,I .. MM .>..!..., IkM Ik* .... I, .....--. ik. ..l.yml k* 1e_155 5554.5 a.i.k. 5s.. -:4 CK.CUK.. .
,
t ............. ......., An..hlt... |4/ |MM iSyrvl. ... l 4s.per .... ........... ell..s..555.15... Thomas & Kennedy.DRUGGISTS, LsJid...... 11\-. ai.hp. ...s,.5.a1.b.. a..an..Jh5.b..1..M.Is 11..1..15.I5 J... E' .WIU,A.B.B, I ..
... .. .. A.T.l.. N Na 5.. Iwlti ... .M4kM .......MIb. .
e.,..... t ...t kM. 4H t... B lto.klitoB a.btidsl p5.b..1 ** r
'..
> "
.bd5.a 51 ..455 54 .,......w ..... .. ... I r..*.!*. T.>..... jtlMfi
Sail ei.e .....
sail a
.. ..... M I.L..w tottfwilBf i.. liaelu t b...N'kJ ...... r... I ,
(Ik..k. .... .
$5e
............ ...... ......... ,.5.as .1 a114.N.I IS a. I.ws. wawpy.l. ra.N
I ,.y w HaL 8..p T. W.t1. .kUkjMMVM ..T.aw.- J. .... 'PltNILa ...... l.pttM Celt A..i. li+air: rlrsLC. ".... c-d j..... \.eeIIII. ....-.. !
.! M M-JO. ft tLe *. ......", to UA fnk.rto ..a51.liSt N.I. 35.5.5. .J..T.iw.. ..H .)....sf,....... J
p k. lt*. torj .*.*.! i way toU4 ..il4L:'_ ._ ..__ c.w' Boot and Oboes. __ ,I .jrn>..*l.Mlto>..lMi..L P.
.t.....to.. Aftor .ki.kU. $5+,114.Ikl trtttowM to MiMMtt./ ik. .*x..i .- .. w a..1.1b. II-1t. Tax Payer: *Takt Notice I ...... .../M u....t... d as..at..b .

..1.5.d 1'., i.tas.la Bto .. i-. .k U .... f.ntiii *l ....... .! J.... M ,..'....., As..s s...<., M ot aD .ttoMM4 s|h. "''''& I* MtBtBf sSTSITMIT I 55.5_.ik*."....4.bt.*..rraMvtot.._,T.k d. .MaNs......,
.riJrlis UBJMUBrW .. eM ... ... ?uM.e1.. r'bx.J. [ !.... to.J*4 ib* 54..41. ., IN I .pal k. Ik pal..lb.N. .
M r" 55 5.4 r.d c. 1'.a.... 4..4. OAUMTILII. f LA Sboet p.a.ss I, ..... *,M4 Ik*_..( .5. al.s, 5.sM .
.ot 7" aisstaj aiM ..fl ... Mast Mf..to MUnriIXMT. t.Ir.p1.54155 ..* Ail i*ab.515..1... ......... w .... -... s5. Gus.BoJ1' .M as a51175 55.4..al..ib..45454'a..5..5.1..s,1. Ie .... .._.,Msb c..n. .
p5. ...
M4 | /d I. Ie......... ...4 airs .t i.
MI
MM tkMff totftvn**, .... ...... ...
I l dir sail 1ti kn.k/ 1..55 Ixals.ia N4 tatiear." .. ,
LI.bS C
t eN to tojr B>U4 ..mrl....if* lk.4 Ik. .... -.*....- f+,...., .*. I.a5a \\rortB Non tcsrcrrrrtiit f .......___M 15.1$551 C:......... .saglw.5.'s.......at.4
...... litWkM .. .. ...... .. "lei, s.t.n.. -_to)._ to*.. JMT JX). B k-
.
.
.
I R..1 .... *.ui4 M"BHMMJr ....U to.l to e.1N..w1.i. *ai H I -M. *f Ik* r.ab. P.5,54.1, r I 2a.M154' .
km .T ........ .k IMk ...... ......lSiCSB4MSI .t.abs .*lNi)t>SftSkirk \ 151.._4.a1 5 a.-...aMd ab..4.. ...We..a. ..Ik.* t"lair I..eM .............past IfnnUC -. S a. ... 1. M. .p.b.1.l"kll Pp.IM to Ik* .M4$55 OrMB.a5..+5a farU.r tiN

-.....Ss ..B.>M MM)jNwpttfe'; lL. ftoiKikMrt Uwk I.:...'..*p..n1ai4 w*. 5,1.BAKAII K.IVUHM.NoUc ,I Ian +p7..15.5 ; 11.pt.a. Irsaba. .. .if.ir..1l* '4.,

!.IL.n.&W als Rp.klisN.. t"Bp __/ K.*...iH*..I to ....f..r. T. ii..slli.lat a..4.l5 15.44 .N aAdmtl.trtiot'i A....... II 4. 5..14..5.54Iwpb.r5.aNSIN.

....lit.---',. ft...* lilt s Its CM4IM -- .- $ I. f. ........ 11 L A'.ab.r..tWMss..wsa.1.*....%.*.... (TMB Ik*.>......W M4l4k
I *V...t.4T...... ..... Ik* .Jiikk, ..4t t "...-- a. It a.0a. C.1,1ba .
...0.-......... ,..,.....a,. .115,1.. u. I ..1.. sli.l 1555'b AU.!.*- to*.to.It*ik* (*... ell ..__ 1//f i 4it. a 11 J.5. P._ ,IfJuB.a AitriLt.rVk.U .

.U.C M.T.BB4 T. K. K*. ;...... ....... ..a-u.......... IeI. J. .b ....gk. ...*.* JI..N G.., MEDICINES HAT AND CAM --- ... 3
.. ... .. .. ael .. .. r11lrIT (VCITrurtriT : _. .LY 1.r..
-- 1..5l..Mb. p ,- ( .
.
.
cCaws. ..... .u ..ss.il.M
J. .
at.uiis.G.
SIJ.k ......... ,. iICH > iIA15.Dl .
I. ..4 ikM ......55 t..5.M -- ,A :. \ AL.'Mt4
1..r. A.T. ...... ...J. ,..A..... ___ .. ..................:I ..... I-r pai..r U<...... ............ raye. CIIIS3IIOVJUSA: CAOClCtCT11.. ...-...... F U fl.CC .TTWin. m KI J 5.. A.e. .1.+
I....*......... .. *M.HW MMUI.. .S5..5..p.n*.4 ..f to.. 5. Ito _" ft a. n.w. J.. a. J.., L1.s.Ira ssa e
""Ie''..,....1eIWw..& tim to EM rVriU. ,sal Kv.U .r B.S4 ./ ...5..111 '> rto w *f f> .... W.1>:IaTiACt.1IWU11AiaC. e. atr&R"-. ::-w.:..L1s.Ibw. 41.V*
p.al..5b1.55.p. YJ.. "O.'UOT .......... ........... ..... 515.is .
p1 1.55 Lu iaai.. taeM d'" ......... .... t. ...miss.abM 55 .l* J AJV r.sal fcAMite T.5 w
""! Iwy ay app.5/1a.b.l.5.4.4.155......
f+it r$5i4 of:.N 115. p..p5w sail sass: r- BMIM ...... a.r4 ill 1451. 41-15 MCMCISU.Axcr 4dsal45lbtrltor'1 Netlee. l/l..4 ... ....... .......... ss ...1155s.
way. I.a1 l aa 4. I.a CM. MJs' TP AR1;. M.1a.. 1 Ms Arna 5115515155; ...a p.p..aa .. S.. ..... i.1TaT .
8"
., .,*.yqq5 .A- ttiaw J. Ia& 1 ia. ..... .. 41Li... 1i.L NUTI(11:. r rctrmctr.tiTtoxctr ..5.p ....-. ...--. -

.., fife .... U.. >...i ..4, lUW Ik* ,..WW..... .. .......s'ii" t tI .IS ....swat ..... .! .....?Ibass. sAneii! T. _..A......... d 55_."Jew :: -z.:.:;. ,.. 4. Ie

.... tt4 cull lfc. 5.5 ; Ml ... Iia .. .i M Ik* ._ 4515. ILb5 dawb..I. :!=N15Js5s.4Pab.aI. ........... .. ....,.... Jp111wd. -
.... ", M* r I r.T.t.Lt fdell. ,
.. -, tot i. '- .* AMM .......... ,.all 5.5 tok4toHMRT -.,...arl. .......Is..S M
s'' fn.il.sJ h.af. ... 11 i .'wt1 nasa5..i 111 ...Is. .1.515- .5b..., ...
_M _. _ik*k..M *.f-.. K.t.tfc .. rain sa.4 r Mj
aM ..-1 j. ..aM rs r 4..1-,4..... ..... -, TaaetU.ata4u. SIP?. AJ.**. .......W a.... biasJAN1a
4 .jlns..IMI .si..a 5n.s wry I..*.. UM. ) il..n..4 Pa. ti........ MkIMM aims L si Lf Its.. ..... ....... ,.... 14" .... 1.N.pIT,11t4. :t-- =.

} ,..., .......... pi.511.1 s. ... ...... ..,....,.. et iasi lassoa aq..I4I1h4_ 6-14 p. -NOTICC.Qtt .. =Pitt. .

.w.. 5544 lop ........ wta1e1.4 i S iU,1..1. UUr. .,apart tUir.IBB V 5 5t1Ni15s1 k rtru.uorota. 1I01t. "nu ."flCol' .IU i.-MIlT"? n"K-ai:.
4 /rtottoyB.. t;... .. /.w./11.r..n l... I|LM.*I.=B A .. ..
lla..p.tp.. w ti..st jwt. MM** B IMWi .... ., 55.5541 554 4,54.M /1i.LIT or PU.1t0 .
_..
.aal..w ttna.eM .... ... laIC d lU. ....... W G Iliri4..r S.. *>> 5. .t t *> M.I..inHarris. It'dGROCERIES .... 5... '.... ., rw5as d Maas.t. t'M. .TT.-t... ....d c...... *55 '
p'T't.d. foe kta4a5 Ik. ...... & -,f.t 5 5s5. .alnar d 111...... ,....a N ,-..,..... A454a.r 1
Calnes Co.
.iM.I.I...r ti. ..... ...p".J bnb i..litsia.s. ..... I d h.. anal, I. ...4 15.1a. / !....,-.e:.c................ ViNM
U Li.Jptrs5.
s ltttl'S .. .5.4 .........r. -.,-. .lla5i,
5. 555
1.1-4 ..... .. wails 5.5 N a
Tir.i1-pat. ......,.... 1M is..Isi M. y WHOLCSALE CR9CCRS. c.I.e, 451_ a..... ...... .......... II .,....aLl........... ........
I.tiS Ie par plwa/a S.4 ..UI alts. w ....,.... M ..1,1.514. :,w.l dGard .. rim* I 155.5.51 awl. r... au",.. A-.,..,.... 1M...........s__.Mi...
i iss 15.-Is.
w.tMlp.1'AM.p .I.... -e ...,., J........ (. .I..I AM ..*. visa. ....... $555.5 d ...swat I.. rnt4
5.4a.
0
5 a .. T.a. ...It..y .....
.daM.l.M: ;. !.wet .....,..a. W OILS
-1..N Ms is Ja4 I..1.w. pw ..W w 15. ...... eta "L a. 1155,.st1sA juGy. NOTICE. I APT.. ........... Jew .. I.... ..
.... ssssd.s .... .5.1 ........ ....... ... .... Y
...... ..w.....,.. ........ I C.w Draw. Fr& shSooT ca..... AltrLIXlAB ,'I.. ,, N'-L w
tol toi4to ab1555. .5..455 w 1b. 4.4ai.. 55.41.
.I .i..tai>.I.istl--_.-... .,.a.-t.. 1..11 .....,.117 ..... ., 15.51. --- *..,... ...... .1J....M, ttoKtoM. ,. '- 15 ...s5.sb1.51...5555455_ r bs 5.J4.. y
.... ...., ____ d..a.J ........ a. ...._... --,. r. P554I N a. .15.sailaaas4ap q.'.1. 4JSNLa
;...... "'4551.' ... .....1t' ,.......;-.......... Ii..s..1, r.Kra; ..855$5 .....4 551 .... ........ ...,-. 11. .1111114

t ...,hIM,........ 1M......... Isaq. .......... ....."a., ,.. a.errs. ....... ...- w.t... ...... 5155. TMaaIf.a..1s1.la5tL ......,.
t Ns1K yo I.I.K.'r 1'reIer.. ...... eareAalw ... ........... ...........ssu..., as S.. ....
:.... ........./4lhwbptww .5 55"il ........p1. ..
M.
(1;...... .s that.,.... a ....... ........ ....... ... 751.5.,. ...'1.. "..... y L r, r.... .. a&eIt& ... date I 1171..,. ='l..d.1.Ms.w 554.....555.,, .11& b riAttir UHKT-"_UMnac.'T1l

pNvsail ....1.-...... ......, .... 04 N..4v'5 a.rytw "IfIU ......nu. 54.... or fLuIU.... Au.'A
J-&. l ... ....,...s...p..1wa& 1eIen..a L)515.1 i L 15555,5. I tWoS1e. 14. ,- -.... OH XI f,-JMM*T Tk.... .*,J.wa. ,
I 411. ...... St ... t..rb J. L..w a ca1.acs.4ar.Mwpa- J .S..., V... + -
T. J''t
..
J ..J IMr. Its p.Walf ca.1. INOTICE. aiahas, .
,. Aawi.q ....., .. ......wM .. is ,1,..,., I ...,.... '......Naas.p,,. .......... .1 I....--., iIJt tat

JM ..............deadt cw-c: 1,1401Is :. '- .--. a. P. ,NowLJ Att tAMMA to*.to.4 is Ik*.f... Ia M1.........ab.4-aahMlsld,.
t .......... Ca41t ....... -__ 'lilt IL.. 1..... 1&.. Thl.Ism.u 1Cilsat..1. ..., Tstwyy d4.5.a. ..*.... ..........la..*f Al.. I i a_1M a-iN...... par. us 545
wspa I. -r .. ... ...... 51 a.. .._
+ ...- 55 lasd ........ .. -, Is ,
.. ..... --
... I.Co. .. I MIST lurrrA LA19>> .aQHCY.. ........
la. .5 5 1 ..5.. ..... ....
......,. ...J. ......... U.\I lsVIl.l.l. .'I 5. ..-a .4s.aD psasss 55 abas. .. 15.. ... ,... -........
,---- ist.fss Yi4 I. papa JMM &.kMMtA UVrbk )CI.... ....-445.4$5155 CHEAP CASH ST8RE.TIB .......... lei, _.....-..4. ....w5ias.ai In l RS141wIS.
I ...11.4. ria' tial I luu..4| riiir-- tor.*{*...M,. ....a'.' ....& .... 1 1JLN4d
p..ph ITekiry"w
414-51'TI sw5w'fcs. ..., ...4*.. IU*.4*( *..4 ...k.i.>.!.g BCMCtlUft kwf* a ti *t.. I. L .uric .aa..... ..... .i5. .... -
plaM MWyi w talwt..IN t4 awl ... 55.54-5... ..... J. .... .... .-.... .
....... '-w....... 11.4 r 154 5I.- 4 l -* /5-K ... .. '
et......>. U4 _*.Lie BMBkMJ III? ... '.... .L.5557 ..**. a 555slw 108M L lN.
I
.IL.... .... &. J....... )| w..s..I 1.11..ta1M l Bargain. IT ,..... tt
v ..... Jw. tilt. ..4t ... it aw.w t.lU. b..y : DRY GOODS !
i.pW M 151 i5., S.pM ,.Nl$ w XT w ....., to .., BMtTfC 1a. ._. t+..
" Y..... liM MJT sMina .... aM Lap, nd -wI"--1. ..1 M c- raa.t/a. G.aIb.C..."J1..Imo.sIsp' A AS.LOT to ...T... 5. G.... : ,_r. L...... .......d ...
.. ...a-....$...a1 .'w 1., Mht I..OJrOOE.1I& .ilto a.5 ...k 4..Mf> ttotf ........I_. .L_-_ Aa
r ... .. Ie Il.if o..1r.1. U h Mr toBJfcf jfcB BMjitoffB. toirkiBM ,M tow.MtoMBM : DMw1a a
.
.. ..
.
.. I
.
4. .al a .a. 4 ...... las .... 154...
all. .w lie ....... C..al. B p.ilt.MI fat ki* .Mk iba1.a1 2|... .. -'I. ...... .............1 And OA r ArtUU, k*.......>.MH> .ff AtowfVMJva!...... j I ,...............a1I ...............
...WlA I a..... ..,Miblrek his.i kUi kfw IW .IMB CMB.IB.4 ...-. ...- .. ..... M ... -.. I" ......... ttoy g4.... I***. a I ...-...., ....... iNas___
,......... .. ...............
a. M ....kbijk* dew u LAIN lilt I.5......... ... .....
(. .... apl.i/... drays.6r1al1r.Nw .. .iI .....sy its ..BJ to ....It.... 554_.,...s.515, p.. I,I IVK 1 44. U... *.*...*..........., T...MJn. CANNON H USLI,,I'Yit.. &"1 ......aaa..1.15............I.W

..w...&rite s.1.t. N i..1 it.C1i.11 .b.5 N.sM d S..514.as. .-.. JiMM Ik .1)101'MIX rn-A tAATKUM r IT. LIC AAATk ,..fJII ,..tIc... .. ...... ;
J. k J- .t ........w. ....... "b. 1M M a5 a./ Rlwdr L Mat f.......I UMI lk*.....a.-. ......,. ....... ................
irt.it.d.l.dlw4 us.ap.t "l Ia.n: .= M-.,..M ss4w................. .... $515.1-... ..1455, y.1a.
.. .. ..
aai,51 a atias.b I. w.- .
... .. ...M .
M kMJMI >
W/ 51.5554 ,..... .rperwisbIpN! wi ... r y ...._ a5... Earle, Cunningham ,.,..\"leeeCM -. ....MI>......*-*..4.k*f..,.M..pa.....I I. ,:t 11 ==.

........ ..iw. psteeae us sat rat a bs 1.., =aI:"e- .. a ps1.A I & Co, .ppl ..55.' -nXC ..."',.

"....... ...... tl.i..wt .a...1s15r. ..t AN ... pis- a4.S.. .. r AT. AC*. ,.... B..t5151.1..l &. Aso I5,155. ..

.......... .. ............. ...eft.. ..... psaa. irt7 Lpw4.M ...-..a*. n*. CottsnCommluloa ;fatter. -- II IMC- --wfsent ...11....,.:S.Saa: V.i5.-a1.
.... ... .... .. ..... .... A/.&:.
IW .... .t a .r 11.1N I i 1. .- -- A fjr* ........... ... 1IIf'"
I,14
sr IB. MMMtt ... .I.JinMiiBl BBT 1 M .-' ,**fI ---- ... A BlIMOMA ; .......I ...
pet ,..... 11.151 p1.1 rash *..... ...brr. .... -- ia.w. I lei M.A. u-.t ;,.m4 to T*..*.to&f> Inn'TOIIe1kK.a ''Ie:::.:.. -
.1 '-' pad
d1w tc w..NI. Malt M kiMwYa*! ......" of .... I I ,..W (rr.v.:. 1lstobat1. CtwNlRc To .*. .... W toMMM.. U M *.w .,... --.. ...'
d as..b. .
.
.... ash:.. ass.4.. MBtlMa.14M4 far to .bW'r TU XI 74 WALL JTEECT.el IoetI&.c. paws asp w ra..1. sib 51.w1. .!,.,... --
...
a.
..
: ....5.1.... ...... ..........r ita tf ......111. M. A1SOW.i ....... .. 154 W .... ., 145484 4551 Ie
..;.... r5w Is a
.. Is
.. disg I...rflko .........Ie.IfcM |.MMB.lMMj ..'.I i MAHAM 4 AMMeW 1S.--.. t s4 fi5r1,1A I .....s i..1 la... n.... ..............s 1.w.es..5/.. b..... a.. c- 1----.-.

.... ... ...... .. .... .' 5..14,111..a5.41141.it4. 'Attorneys at Law Mss/V 4MW U'.%.11'MBW ii n I*'..V* ..... Tea-. ...... aM .-.... N ... 5.I w...,........ 5.45111,.. ....a,y.4 +.

.. ...' ... ,....",.. Ns5.ap..sNpl... i.lt .... ..' ._....... I'"1 .. ......is ..-. 1/5.Irl.rs Ik*...,dSLANaN

) ... b. ,....... A M CW.N1C. I I LH 1lsiay ....,........;.5415 k*tU.te( ..die ..psl. ...WIt Hf A AKS4)W.MAA. .& ..
11., -...... .. ...... I ...ac..... IS iN.PRNT. A--,.,. &.e..
.,....It....." .. ...... a.a ,....a.....-. ails ala ...... ........ ? ........ "' ; itlx'1:1): N ICE.--

M_. ,...,. .s..... P..,e...... C.4... ..s.1..111..I.sbs .'t' Q4I3UftLLJ' ILA.oa.5.'l .. .1d.11 ..... ...wee.saa 51 UOCLYQ TOBACCO.SCFf.. L. B. ..UAAteUXt ............. }bh Tai .i
1 : Pr"il 5548/, w.p A5l ..-a5. .toi d............... .... ..
.. . ..... .
.. ..
fait ..
1w.Mwa1W.< .r..7M:1tb5.J M *to MM ** ., as..........Nasal.t 5. ... s .1 .aa ( : >*. IkM *k* b5 s..1 l., .. ...... ......
.,(, =
,
M MMkwjay Aw AB Tb...a Ist L.- .. : 1 155 55555IA
11..4..4. Ifs/ .......,ieJ. .I.r I. .. .T.- mfhTIf -... 415$5 ,......., -. -.-.-MN, THGS.4. PLR-K1444 .... ffMAM _bb, ... a. r. ..........4 t::.. .

...........ilass..paw 4 .. *.Me a..,. --.... t1LL1U.MU. ,.O&1L. .....---... ..... ........., .. ...
--- Mall..... ___..w-.... ___
5:41 i15.paal+,k.... .. NIki K I Jl.UfB at BA$>w,, J.It .... ..... k,1.OTIOi. XARA,la, ..11.5,M s5 :5n..t arts, 4.. i-: M..tI

....... .......... lAttorttvjri* at law a a..... 8.$5.55. .1
MI..A. AsaOmII Aa1 t AIM.4 MW MtSAa, 1.i..M -.5.4 ...... ...
,. 5551.N aN rsida.. pla11516iali :: 4 .

.... ... r 551... ....., Ie...( JtAtiTBBJb s N tae NIT. ALL p5.. Mad./ .... ..MJ. I MWft ft....I.p.1r.MA .1 I
,, ..... 1... ..... ........a.., was. .AI>UIIULK w utcan.ru. ... 5. a.,..... 45...... ..rw.d ... ..OJr. HAL :y .

5..5.. 154.5.. M... U.ar, a..I TMAMtof-.to.*ta.. A...*to.*rI 551 .....,.w 45..57 r_. .ua et .w.. it ...... II ...... .rasp
.. .,_... ....... .. '.L .... k4 M Uk. C.,....) J*>MT .! 4.4.55 I. w5. ... .... 1.sai. a..... stNUt dha(154, ""1.s. ypaw SS .....
\
....... Jr.r. "..-...... ... ... 'b's. t C..1. 1 4555. ......Sara,laa.a.5.4 ....... .. aafas..
= dto.AA. kMtoM. .alum I to .k.. airs,::' a545.1451..14sbsa.4I1. ; para. w ssssa,JIM'.. .. .....pasiM ...) A..... ,. ...' ----- 41.&. wtkya
.. pw. ,:6. I... ......-..- IL JlartrM.Jaa4I)41t .I ............. .
Irn1 A. I. *1tT4t3R........... SM.Oil ......l5., ..ls1ILi'p Gatilt. } J.T.MTHKWH.. I. .. PI> t h. 'J =

..,.. ... I Ifill 3M...... ulrL -.. ....... Thu.,apra If, id.l 1 Jay I& V'k I =:"/ .C: ..&::.. ..
.
',. "'"
"f'.A
.

-- :. ( = .r
: t

..
'a- --
... .,..... ..- .. ---r..,..... -

III -.I';' :7,.,." .. ..-.J:..., .....-. "
.. '
.. :
.. : 1 !
,. .. c. "' ..... '. -
r .. ; ; -
;
I ..
iff .a --t
o ... tc


..--- .. ..... .

-, .... .-... :
'

.... ,. ... .- ilrr l II Lr) 1___ ___ .. ......... .. -- .......... 5 .- '- _. '

uB .. _. __ __ ._ ___ .
-- -"
h
9k* 1Jfjl ....Nyim.1.NM ..,." ..... :",,;,;;. 1IW : ';f-; ;- ;: :: ',-' \ i). I-r."Id. _!
Y I
l ........... UcW. "". MIJ ... ) LUTE SlMlliilT( !BiISIESS( ![tPllju. ( /ITlnIS' 8IoOUU. nv.

Mlsrt ,........ ,.", Ml ........ltof lU Ilk f I $4. \ I.-nn. & 00. '

Mali 'J",. M MWI MM. to.M.M for. UM East of the Suwanneo. & IUD at ,JIa.
.
till
...i IB 1r.4< !r>yi*** W.M4lleili. ..11.51'.. .. SWI'.II1.5.l 1.31 4w1'T _v X.... ul R. r.194.ptsTU
N M

'A .......... : .."..... t.* A 4...)...(... lUt ...... IC: w. '.C 51.-.-.ts .5..155. .51.115 ewe Mu 1.0414...slq5sSss4i ; MICANOVV.iiit i..ll Ie e 5N...C'....NwJaNL .
5155. w A........ :; $0.5 I ...... PuMS5.5 M sS......c
r .5 NNi NJ M a.. t1p .f.S s.s.T1. ........ .... ..... 1 ...ynSal .w s5tb .......... ;

:. } .., J.... \bap ....... M .1. .1 5 .=...=. imps sf1.s.km. Mas1I.t.I.aT = : ;
%

.l MIN W. M. MJT MJ, to i I l\\ J.Lpwrf.. .L w. 1'.......... ( &; KITH N,. --,.I. ,.- .

: = I.a..i...... aw It tlr iI..Nlw I / I S A .. ... ....W.,. lUrtWUP.. ft. A It.. ........ ..._"'", S N. .M.

: &1.",pert..... .iI ..... ... aJ. nN : '! _.,.......... Mwd. ......." eMW nsa'SI' 15.

I.f u..a... .. SPRING AND SUMMER sas. .)ell NsI'sl x....... .. s f SPITS *A.* fAf.nArRooic.$. :
_. ..--.. 1T .. ..... M CVtoMj U..., kb MV La.'u r5I.1, PNt........... ..... ?*.*%*C 155YRR ..... .
t Nil aM ... .......
.__ Npl y tow MUrtivo+viVb M
.... .
.fIf e.w. .. YORK
1"'gET4. .b eWe ti.'y fMrt. ,.... RIMS .. ...... ..(U4lltoVy I..4- 5. 'I'tfIIt'UW. .n.wt r DRY GOODS j rttrr-ftAt rjrnrtr rar ,. ,

1 ,A M -* M *MkMM ......>.. MT I MN5.... .. ........ .............. 519. 111134 s. siren.,5. .s. |. ...M. M 1, A,

...A-...... ....1........'". .. tl..d.5 'II aw .., .II",...,.. Ml. K'1i: ,.tit |M***..,... .. GROCCRI rnEco.r'a rmT/o.vj jrr lt!? __

I..5.iI1i15ft ... .IJ............ .J.., 4ir..1.. ... ef 5-4. 4S0 /'JrtDS111r WAf
.

..-. 1... .'r4..... ..i....t1.. W N.I N.p.k. p.N N&hd .. pn.Ietlr () 0() 9 $. ne....,.4...,.tk.4..1.' r::t.I."..ad1w .... ILL7tn"ti:1It1: 5.pr.a hp T.,.,'=::,..M.;-N Np n54JM M.4 .61

.. t T....... .... ..l I ........ J. p.ng.l' l M p'rlLLw.r.l .s.'si'sa'ss. s.l .f its ...- .,.N7 Ibaw11..5 s saAI..0.,75.11.5N.5Pus. .

M S.I.t... .. .........,..... Iiw..... ....M... .s.We ...rp.,...... cuoc uY.&e., .55St.5555w/.Y "
M .hnalorlpr _
.
.hs'
p1.5 D.N slit $ 't.5
Nt Jw & tI.JiwiaIe ....pW .., :w.J: .. 5.w Nts ..... wrw.OtotMB s..tl..Yt wr55..
....... pw 1155 Js. AN NN p5'"" '" w rwsm. 135' 5',151..
"". .... ., ., W. i5li. NI .........,tw-.u., ib,.... ,N,w h". .. N z.a M i. 1ss sa.., me-. w, ...... ---t. *M....
.
... 4 .,.. ... .. -
ika .
I.a..Mrp f t M
J,. ,. ..... I .. ..... .. M ... ...MhI,SN..b..ISJ5IA.. M.... At ....., tt. ........ turn. '..... wsl5 .. ..... ...r .y .. ...... wa..s U.M*M.TM fM. *.*.
f
.. 11151 .......,..,...,M aMI..... .in... rw ,1/. N ....... .. sms r.w..rd .. ...5.15 smsiI n.n......'_
) i5. lie w5. .I d.lF .... .. ... ... ....... ... ..
5.
.... ....... "TWb .5 '.M awl M 5..b ..*..,
';l .IL..t.... ..... t.tr L.NI. ,..f at.q.m4 r.- iii'st -, .. fib...... '. us w ...... Ta s.p1.aw -.1' '

........,." .....lilt... ... ... S. N.15. :' _'...... ........M sal w sill.ss.q I..... r- sal .1M. i5.' to itof..Mr.r M j .
tJ" H A VAC K t5' iI1 I 'I. K'H. w Gap .N1ns.t.a.d.l.. ...... ---..... T+MJI/ ..f_toi.i..<.-...M M
..4IiIIM....... ..I'YtIe'II .. rNt1..1 t : : .1w is Ii Mr *.. -4.Au....... MsMs.5 ........ a......W'"..O.*4% OU MM..ik m .C T.. >.. >Mikn .

........... ., .. .... awn .w T.*! .I. .. tf It. ..... 4N.rSi,51 sap IIiS,1441...151.L.w .ik.M...-iim.......jHflk ..<.. (
p.np.iN ...... ... l'
,1 514, eft.t 6a5fnd
+ .,...*M...ItoM MtttrtBf M
........... ........w .| f"r M, Ml M.tWttkU _/. =:- 44 L.is.i. 15,5 testy Brady Made M.....MMi. .. p.4.Sns HI>... r'.. .. J

I... .1 .. .1..d1.eldr5.wq w ..... .. ......
"" "rd k. ,.. 5i. I.w.c..Mt, rill. U*. "f nr Ilwl M 5 .,.
11.5..1d""" ,Cs.sdr. .., ... .. .' .
,\ II."* \ 5r_ "....,M. V. ...,...... UtoM .:3 Cs.....=M'ti I CL1'I II1'(1. ...b_." ...p......-.."-'..N...gpltSMt.... ,

t .. T,1'9ClR' i.n.sI f ret aM -. Br. M .1.// Sir f.M w..twe IwN.l *45'. ...... .'.... ...., ...
M. .. MjS ........... ..
IiIIII ...Ae4. -. l< lto I
Gca.I wry Ie.
east, .h ........... .*I.. .. ..... ..... M *kmtv .. Nps.f..4I EIf1Et ,&.
-- --- --1'1 VAX KTBtf.BOttOJ A m.
.
.. I
I M..Lrll./M M "1....(.... ......, N.. a flto IVtotfAfe W....... .., MM ... 5. KJt Mww-...I.. J.6.
..141r1 TMI1,11111, 11..... 51'11.Ir ....tto* to..MM..in w .Mibi M>4 .5.4s55.t..wpy IIOOTH. HIIOUSAXb .> IUK AAM ., ALL IdI54
U. tri MM. M NIJ,aM 1135 .,... ... .
:... I1LrI......,... .Ie nfw S. p. Ie NM M.AUEM H IITIH A*. TU*...
lad N tl..itis.1j 47) MM W : .- 55..4.... .54 w. .5. M .N t.5.155 /
......N5MIr. vs... 1st...... as. M..1. dlelIN .. ... M.W.5... 5 ,.plq.l w TIM New YMva ..**.
.N.p5. .1t1wf. .._... .....
N ..... f a.s.leae II"-U-
t Ira.IMtf Is AITCR8. / ,. -- Ws41j. M .
.. ....
......, ......... 'WftIJ.MnIa"U" M siMm. .. ........ .s'm1.5...... --- .11.1 ff __, Iyssl. ......r ,.. X.. T tf ( W.4" ............... .
Ub4! .kito t(|% M4iib &twj J wlt1. i W. .1... t.Ninlr. M ... Ja1J iiwhlq. 5555.. ., .. s.rsiml .. .r5 ...5..155' M M 4'd.pSSl'Is r11.. .. ..i.1p. (3t'e.I.lnl' $..:;ar.t. It ,.... ..... ,...., .........1 .

i w .. f4t,4 EI .., I M U. Mist ..i ....... .1........,.... ..... CnFi; ....... ....,f.eII. at; 5..TS.w, S..4J4.p..rr.
r:== MISM. .... .... Ml1.J ")'IU O'AXD roMMca GOOI ...-.. acJcaUcea IiI 5.g5......... S'asik. ..,....ell l5455.LS.s.-. ........
: W1..Iss11.,51M1. TJLVu RIEWJR1. MMM.dlaM1 tsps..Is.. C;:;;
.....5"w... (-.. ."...... ,5t .
f.uN5J i.wd .I $ ...- 50s.1.........,.154 ...ha
.i11i....kAi..1ij..p..1..1! Ji-I. b etery YArlety,1..11 t"'h!"""" ,. 1 xc1lt woou',, : :. .5pwd.ts .r1l.
., ... wtfs4. .. .1w. ... ,
,
5wWN111. Nlid. N w....." tar, C'..... .........Is .....-.,J..ws.Iii.5.4 ...... r.NSk 5...Nsm1. .. lOOT 'fJ.' -Js..iuNJr'.1r.i-J.> -.( .-
: ... /.,,.. 55 ".,.....,
U. .t .n. | t1..4..i. ieF ......... A... ll" .
fIM1....1115. we..... .Idle ......... A.... 10M... ary ... 1ItSir& a.d.y.b5.4w../...,..,... ,...
tWfy MTt f M>fjMMkM ,, .. ,...
rlt'R
..... -H'r'J R\\.H.L- .
.
.,
.
.
'II o..w.! fa tIeC41at toe.11Ni xJL.' .for, I1' ...tr1T.a...

... ... ... phNJ. a........ .. 1NI..t.W $kttennry and Gmlery.A .;:::w 4 : .....
..
i514s.net ..l.top, .,.".,, rtou, full Assortment cf $1. riN
A .4.tbi. nl...li.Mih4i.lW'..fc..
F
.. .. PS...... .J. .&&sk .A" FEMALE lilSTIIQTLm .... 45.N 1 t MTbsi5.
AMU U Ml iM.UM VMM M Ito|nt' ........." *-...*.-. 4 w
/IM.. .. .. .olndrtM.ilS 1 -J"'" ,
Mf a 10.11.
1.111 s.11mLI. ..
1.ill5511l lrr.et "J. c'n

N.. AI ........ RU l .. &lie ...., MM. 4&,.MM!J M. MJ! *..rIM CHOICE DRESS GOODS "M .....to IMM..M w, ........ i I't. '"t...... ,s. n w
........ 5>........... aLe.a 1 to fc..M, .a/ ill HMMMI ... ....... f/I _Mswp" w.... ...... N sq t1sb sfss
iw. U MIL,Mfl ..,.after I Ii.q U Brvt..GNw*.... 1. 54 Iw.... 1t.1' 19' Ta..ah... sail lissib, __I. riMklto, Ml to rMlMAJM 1...., .Ie ..
._.. .......... .a.m., .. IW .....iiiU. Uk .........-\... | > |MIM4% MlMtoMA to MM Mi*. DEXTAL JfOTlCE. "" ...u, .... .1..S. ......."...M

,.,.. 4.5.... .. ...... 14...,SNt...... I............... ....M4 ......0iItp.., ........./b........... ......d.plk ... ..........s NN _' -4,555.tvl .

"l4 .....4... ,.... two ..M..l,1.l.wa UiM.Uh $..... Ida5.1M. M4..SNr..p.aIS 1>U. W U. fi&JlOT.il ,!,65.55.. .I..L'. .1lTlt.. .......
ItoM.T.....*CMM to...... to rWrfato.MQWRNINC to MAM M lB, .
. .
M.. .. J. (. ito4
ftMtiniirfmMJ. < .....".. .. ... .. .M* kf S **..". *' f
,......... stns .. I<.....| aJ.fV' ..... ... ..... 1.5
:
!
.. .. ... M4 r.s.I.tsd.. :
.. .
.. .
.
p .... ....tL..t..iLy ..... tdJ. ...&"f" 11.11. u.SS's .. GOODS.Atr .I Ie. ...... lb. .. .5. ../ l's.11M SU 6DENTIST[ il D '

1 j t" .............. .... .... .......... .... CsJ. kid w ......w ......,.4 1M....._,_. ... .5 .
rli4i.ltii.. .4sh .Miw i Imp.a.J s' ., I...... n4 .>..... .>*U Ul ra.JU.hk .............." ....,4Is1Nw
e.. (1.l.n..vII..I.I:. .
tT .LaN u--.U _514 ..... 0._ee4we NI w w taT .
Itol el i
I 55414.l.. .... "C 'L' xtTrT..sS
.. .. ....11.1 trn..t i. 4451. IM.135.C4i4 51..151b..lq.1.5 55..1 "
...- ... .... s. NTsi.iS.S .... :S::........ t, awe,.... ...iN.s.S.f54........... 5.14515.. ,55
.............. ... IrSa ..... 4a.saw w.IN% .. eM... ,. ..... .... ........... M M. .,. r::;:
a I '. .......... M ti I 154 M'S.rb. .. ....,. 54o.5s.. t5. Nw ............. ......... .---I I MS N T .
........Q..Ai5w11 ..Inp.l I.iJr11 M w4.... M1111s.11ssdslut. ffIf. ......... ... .......,--.......... --.. ....,. Ts's r- .... &a ii usal ..__,
,NIp t.ir.l ...... t N No....lIi... TtoM |-4.f.d.ls toM..to 5 is..sp.14 57..,.....M...-.- ...._.......... .....,.w C,1s. ....... si's.ftoal.u. -.
1....... N a- .- I. 1 074 M .I's....... 5 .ssa5. 4555, 444.. ttia.p. '
Sl.Mt Sx.Iif.4w ....., .. PI WHITE OOBM T** *. ..*..it4. Msr..Si'4p1 M 5..W 0.55.;...., ......M.aS- ... 5..,4lip. I .f i4 ...... .*,.to 4.... .. |*" 55. hill 1.... 5ati.g. k 11. U., .4
.-.--. ......s....... 6,. .,' i J1Ys'.cA"Yr,*...1 .. N..... ...-n....as 54 IAs 515 wSMss Ms. ...4l ast ...wa. MM -..- S's ,... 16C ,

....> ......rw. JM M.,i.iM,.s.1 Mall.. LM4.y ........ Psi.S .. IsIs..
..1 J+.IM ... ........ ....k15i. E. B. TALlNTIM ft Oe.Pl..1 Be.1....b y..........,...., I i...... ....5p 55. .....'ts.nIs.N 11.L"C.r

..fINS 1155 ..... N ..:.1 ....... La... 151.1.1isrlAc'rrlm ....UM. .....I*....( ..ss4lpw. ......." .._, p.PuW --' sa. N. .... ..... ...
...... .. nr ......... ... ... ..... .. ... 11M 5.w 5514 ... P1.. I....... 'G'ift r
...
5. ..# ..., ., i1.ir Ir w.IRIsf J40, .... 5.4 515..44 nr.__ >...Ml .... u... ..... CildtrpriJ.r
I I 01..1155., .....,'--.8......., ee4 br. .S..I.n.LA@iEi' .
.......ill tlrlin .r lie .,1.g. 'COLD rtSS, CASEfl te.VKB V C ILl. .lh ..1M... M.Lp.. ....... ........ .

M I Idly .... *. ... WiMlAtoAtakU I ... |.Mi..t to.41>t to >.ktot. .YEIIINC' I.$..,..'V... l-.. ..l u.... sal 1.5 :J: n......,........ .....51..4,1.M "" .
J .. M.4 4Mhr Ito CTM. ..wps 5.5..5.5 M ..... 's.5sLS kM.... ._.I '..._ >iAA,4tli4\
i "-'r uh'....... ..a..n.I. to ito .....*... Tto ...w ., ..... ........ .. ..... ..tll.lI
,..... 11' ... ..."....,... RNw ..... srn. Mar K..1. M.. ...... S...............I 11115.5 r..... ... slit. ................1.. _!'-l-.IIm.. wt Gold & Silver WMeh.si .
I."' .. .t":.i ails No..' S5. Mi.r.s4.sr all
... ....... ... .u..... ..1 1 Tto Ml"* .* T....*".. a CV.Am LINEN GOODS r.Is..4, ts4a .i.N1. .......... ....... ias't.t. kw: c-....y.1.-

iL11si15$t., .......,tIIIIRI.. Ally M4 I'M. ...... .... M4 ..... JUST RECEIVED r........ ...... Sal Tw ......., rt.

..hd 11 QriMrl ... .411..4 ..51.551.4'Ml. .k M.M ..:':::7, :,IP..ll.i1l ....1.1. ...51 slkdq u l '--'LLS.,1 k....M L.l i,;. ....... ......., ;::, : : It:1: I I: ......................... Sill rb.I."s..b4..5., ,.. of..

( ... S tM. ,...* K. A r...Al ss15.. .4r.l.i4 ,....... .. A ..... &e.....
,' ---.... C......... "I ,
ilI" ru' I I ... A...., S.7li. 3U A IW.M .... ............. .,IM M Y...... .
is_rr p.1ls1 fII .... ... ... N..A k.t r...... ... 1.1.55 1 ,: YU.u.a............ n-. la4w.4 Sal. F'sis.. tINI.M.'sl I'.5.M .!, .I5. t't:' .15,1. M 05t i551 N .. FULL A3SOHTMCMT T.5.5.14.-.M..4IJ1's a.MWtW....I'-*-".. .....

..f r dl IiI1,WI. Ira"-.1.. 1. 5'.17. .u w I.r.5N., r... W T..1. a.,155.. '.....f 55.4.1. W..bl ... M..... sal 1+55'1 Taw ..... ............. .Sr a54....... l* MWAvMl ... A M vttf .

,_ *.>..>...4 -t I*. T.ltoii.i A t+" 15.5 .. ............. ..., .. .555 M --... or ,...r.ply.*-t |
Mtl_ I..JSMi ixif .... TRC ABont rn ix lOUD "ILTKBr M I I.. :i. .I N :I'!: II: -.& .+.. 4.1.. .4.s.. ...... M 1'Ar.nt1V1

.w t5. 1 51.tlr.hyh UTL>t5I01Ic4ttfitslU\:1LLN ., MKt4f, ... 1515 111114..asr.flYlwNr .. .
r Xr I td c-........M .a-._.... M. .n 5.55 551'15. .. d ....... .... yAa5..L5.'S AmSM .
S:4 .. ftw 5 pee 57. 5..555 sal U.5.1 p1.5.. sal ksi.sl. ..,yt. ,0... ..---. .A-t.... .........''f..wb. = +.tSa45..51r +'::
.
r..ri...-.... Matu NEww ..... r. .tK... .6.1.. i p.... I.Im. .-..*..,. r_..Ss ...i.......... ....... -... ., .... ....- .........sal ........ I stastd... -- hi

.. ...... Y ........, .t aM rw* .u 5 s... .p p.14.....,,. 1.5 aM .....t.,l5. .4.15..5 M.... Ie .......I ..... t's'J ., 4.55.4.. ,....... ..4 1 .. .... .. .r...HN. ..
% 5.l 114 I.55a M ... 5155 d ... ... ...... ..... ....... e.
..
,. .... ........... ._ -- f. fUII. a Ma l p. us 5 I'J1st ... 1 $0.....& .1551 ItS. 55515. .IU.. ..: ::_...
... *
.
r. .; .a.. .. .. .
..,.... Mr ss.i M 1'al.ali5 s..s. Guotl.4 for Grntlcwcii.s. Wear.HOOTS ,...... sal ....... 1.1.55 .4sd1. ur1. __ri.I..s...... .......... ,. ':
.. IASI.OL1 'E1I'11I u.'Ls 1'12., .. ........... .......... St ........5.5 .... .......,.. Lary,. .....,..y, .5 t'S
; ........tdi.lir5.l ...... MS. T1A &tk ai IHUK UuLfUU All 1M NY ....."." ........... 5441. M 55,15414... .... 1..N 5.......... I 5....o5. .'.rase.ri4. ....... II III

1.TNdsu ..I. urnL' N eM UUUUCIUCJUI*, "., ,-' .. ....., ..." 1,55 ... tyUA .........__ ......... ....,. s 1 .15. sal ...... ...... lee .... M5. ..-.--........-..............-.c-...... .. -. .N.
fM fXU A B*.S.... l.. ....lf.M .. I,-.mT..5i5...sal (.......... ....... ...... N.t M.w..AWdSts .11s.a, a.T..... 5s.,..... ua .......--..--.-. ..\....
h- ...... "lrww' I.Nis .. "*'1 ,...,t...,. M.. ... $4 5551.,. s.1N-. 5..I"'" ,M...........rIIM..sS..pNa4dN 5f 52s.1 5..,l.rl.. .......... ....... ..... its y.... 1'.1,0,7: "-.t.....-.... ..... -........................ .4-to Iff
.... .
1 .. .. is ..... X.t 15. ,..'" Si t .. ia .>. ...L.k.5. ... .. ...... u. .
I' ... N s / a- ..... T..... Lie" r.- ,..............-.... tMOI .p .u..s T..t n.a I-c N
.1'SI swf...... ...-.....- f.. 4-56 s .5. S..... ,.pal.i.w ,vn"JJesu- ,.f.1.14 P1. ..M w 14'ad 15,1,1 pabiipt1P S... ............. y w.......... I, ..I. Y1.. ..4 ....... ...... Mn JU Ito.to*.U* /(M4. .n..
plri !LTI. .'..1... Id ...-&_,. Ialp554 5 ..... .., ..... .,.......1 / ...... L.1N., ..... w ... T.W 5.5 w6CMsNt Cag5.5.M5N
............. .. ,..., .. r.. J.:.. a .... .pN5 1a15..1rmrw ,. -N ee4 s1E'.14 ...lia' ....... 1555. 554 f...... asps. I.. ,s' sad ....... ....... ....... ..... --.
"' .11.xr4MI, ... tIlL"0. ... ...... la.....,. 'ti'V' ...a.H.l: : !: wlsip. 5.l u& 1. n.IM. .-. rs11.. 1:........ Is s5. 5.,. 15... .... 455 p5. I.... ...-. ;
...w ........ a&i. .
1 ECO39 QtiLm rrs -jwr MAarAXrLO. .., iyA.School 5.a 55S.. bMwa.d 0..Io IMF 1155.N .. q 0 M.N '
.
.. .f. lal5..hSN. ..... W ....... Ngs4 M *
-,7115 T'l.wl lldwl.M 1.5555.. MN,,w.ti la., at Kicaaopr. I 05. .Seas. rw ; ......., .... ..... ... l lM

w h+dlr .. aM 0..5.1 5..Wp pwp sN ....pal'I. :. .,f5.lbp'NN Tto...... .< Ik*. ........ s. Ifni.AIM s,11.5551 Sae, aMawl 55. .115. ..1".t....W-..... as'I1 a.a .II.......51 s.im/w. .
'. .. ..irIM1.1 ...1.. .I..ss At C w..NL11p 4.,1 .... lips. 5111.Isd. SsIMJ.5.1..15. w.. ... ..... 5t 115,..mWHAT MMM M 514 ,sa M51M..sl.1. II
1 .........- ............ ... ...... ..t ito An* M.Nq to A..4 M4 i ''h(.... ."; 1......"" ""'" 1 M ...... .... 55.1.1.. ,
.1s .. ... ... ........ 1-
; Sri ...., r1wilNlf.1,I 7 M... Ito..J/ -*>... 4155.,I5., ; sal p.555. I.W t1rtmss.M..1 T .. P at. SipM .. .1 5.15,1/. ,
a.1N M N.
.... .. .............
".'. M .. ...... a. l............. Sally e1.u.f IUw .TN p5.. .. .*E. I.45""+ 'sd. Sal class, .W.. ..... A.'- .. A .,..,..I ....... ..... JhN 5 ----ell Sal,....t.atwM1.IJ4 It, ; sal,.1. ......... -, ... ,... ...

".. F51..w.i ...... .... .1. 1411dItil. Mi IM) tai***M f IJMJ $551 1m ; ... w.- .. .::. $&-... ............ he ::: 51 SI....... a. H Caw..I vars..555.b5.t54Ss M5n14MldapswmM. ..1N .

\ u..... .,Mel LL23,m*A:M'lL;* 1.. M : prvtlt luacioau u.UIM. .
tu.-I ... .. ..... ... 44..1111twl M... Le
p,4s
iii......M........... ....In& TBI ABOtr rKM IS AILTM L iM ........iN..slap" .N fill e..t 5.Cr.. +. .. ............f... MMMWkf w
''nit UTKUlua c.uu. -!!. AM) HHOKS. S 15-5f...,......---
: t r.W ... .
.
..................t4 p. rcxlu.rw ,, 4f. w .IAs. I. M. I INOIST.Z. S...iD... ... ...

l 551 ..........{lit......tn5tillthlfbs.s4114. f*.A:. A.*. J pay M..*..f.r .. I fp.idq ...... 4 aL.I..11___sal,.. .|...sal..'HM1itoMnto. W GrwrI. L ......bard.; ..... .atCoKrt ... : lML.15.5. t/1d1,1..I.s.,... .... .Ids. .. i
.. 1y.
f. .a. M .. pia -
.
.M I. s5. It 55Y. rX.OI.ln.
.. C,. 'wI'
.
... .
.
.. .
r.*i UA.s S.. 4 p,. W M.yft w..r.- ...-w rglsl ...... ,........ .A Or....M ti. I aa..... .. .. (11111 SILL 1. ILLS AT TBIbt Sd M..l.... cw sad. 1137 r..

55 .. Ie .Nq f.. ,.J3, s5. I pee H 5.+SJ. I t&u1.4114 N.4...... ...."...w asp ......'. MtoW MN.j fer* fcM .... V ....- fmmttf ..i*. to ito... I. ...al.M.... .w...pow....'...1..55.
... fI ..... ....-. .*iJ*. S.* A M.,M...*/, ......... ..... ...y. ...., M -- a- fillliil.-----g M Ito do. 4. M ell 55.4wN.r.nn' ..
0..p.5.seal lk'-1'1M ..l..lIJ ..._ w 5 S W Ie .........-.l, .................., M .t
tlnp... .... ......1ii.i 1 111 t.,. ..._. Vass spa.IN w wp p4. pw!, CENTS' HAT/pLr.54t5.N, msal .... 1.5'5.1 M.... eM M.t........ AWU4.11 U..4... Apa...0.- 54..

>All ndtl. 5..N w M .a f.it1 -......... MMly CM..... ..s.. I r..sIlOS.. .. apsr'11SN.I5. M. M
... h M4MM. L .. ... t.si.. $. -- .--..54MMswi. ... --.
.
ISM Jal7. AqIs
aU. ft. ....,. j..l.M.j 5.1515.15 i HT.VTIONHUY.rLMto* i. p.. p. Lan.-U....,......s.1jt..tn. .
Tto t'w/w.i.w4Mi5..ws .( IkkMJ. fctito,.*....A*. w............Jlw.y M 4.4 551 5.1N11545'555.5,4.55
...... fII s5ffr..t. rsw44 .M1 N5
_Mw
:; y_ .
= :: :: ? .15dp1i% sf Ito''.
.. .. f5. .1.115. 4. fMM ........-IM MlkA*s5... .. .01 ',
..... W 51.5. d N.
I
.. .. .... Y aal Wan, ow.. .4.4,44.10t..s tMf
55 ... Vs. .w mN.1M IS.4.1's ; .r. ...... to AfHl M4"to to. .
........ ........ ..'1"1tIIIIIe'.1II& N ... 's14saMl ra...t tlwr: iJl:: 4urlllrhtnyp.lrt'l1dM.!; .M's"".::'ssi.p.ww..,MMI to 114 to .....y...--. ......+,- .... ... W 111.147 Mk N ::0.A1LLITLLT I'
.. ... ... Ito .
.. .
!! -. .,..... 115 toMttoM WsM to' __ .r ....... l's N..ss4 ... IsIas5..4555 5545 s.4pw.. 54 n........ .. L c,.. ..... ...
Vs ?
I.w. .
W ,.._w.. .N ....... .AtM Ito Put
...- r. ...... 557 ... ........ ; I.Y.Ia Ms4..".. ... ,--.
ms.s. 1) .
.I 1> I.. I: :It, M..ly M Ape ..u.w.. ..
..
1 M,aq.n.w$45 i'1. 55.11.., A... .. ..-,.w .,1&
.......... .iifI ., 4151.,. ..AtoM.MMMM4 .11Nss K lbs.... 1.4 a5 Is .w s's 5.U.-l.4 Mw., ....W Madq .
M 5"155 s1..yM 1M7.' .: to ArMI M4 OM.I.,
... trNr 1.111 fMM 5151 Iap 5, N.19s..aa4 s.5.5511. a.s.i.a A4a ; rw.i..1 SrMd7.1. .. .II........Os i.01 MiMdMM4AM.MMM ---. ... 1b ....W.,..,
'
1111111/ Silly 114 ......... .5.I1I ,. c. 1.1ALtTlU 4 u. ..tts5.1M,t5....Gal u'r 1.11134 .,. .. fc>Af.tfM4UMito% WHITE MnJBUKKl
Ms.sMMS.I 554 MsdN.4 ......Ie ........... ........... ib 1r s5...- r'.l w.. 1
.
I'II >f Y t. U *O.J" A .
.. >l>MmjQBlbiUA to Ito.. ... II .. __. : *
.. r.!*. | ......O.MM hw sal 4sakp. ... .......5 Is w 54..5.M ..... .. M ifM. > :lllW< )
I5.. "' .. jMt
i pa.ti1. Jilt vl t :.
(MfetH ..I.M UM... l.k. 6..45.1.14.{51.1. 5. a.-; 5r.tlt... .k "TT ? .. i
."
Is. I uIwl..... .... '--.r.......' onk ur 11b.M. L LG.r..w
| ..*feg ..U UfMtUa J.IpIL ............M tis.Is. .w'.f...... ,, ... "5.14 } noeifjLo .

1..... ..U MAI tutM 1.M.. ,,-, Ja's.4m M 5....-. a. C..tpaa M w -5.5.55D.p.Mw11414
I JOHN HANKS$ ....... M ryM IM to e1..N: r :: ... .. .. .5Pu 1.:'1 r
GHOCERIES: : a N
: .
PllOYISIOHS. Iti.t.4
_j 11 ...... UMi I 'all.PORTER 5.451 5 Wss Ml Is ..I & .,.iil.w itol to. s4'sass..' 11.T w.a wIN. ...........
.....AM.! U lUtaV lad s pd snubs.4 5 154. to Auto* .pas>*M MM 4tf......Mar Mj.... .4 w sMs sod.ws.M 55'5. Nj155
: 4 HMHY. _. iMt AM.M.... to M* ,.. MM ___
: ... .... -&W WAA "-1J.-r. 5 .1u....... ..... N. ..
S ...... ...*. ewe.. 'I"f InLTO1.a A4>|MM: MmiMMItoMtolMMitoA ... km .... sr taw .....
.. ...... MME. IIt31til ...41 > i.UO w r.....faMAU..... ............ ...... 5.i.555,1. n..J.5. G taw. .-- rf**AMMTa. "'. IUUMLC. ..... .J.

lri.l IfckV-, 9 COUKTULXDT TXJOT: ..... ....,.... """ a.--. '-' u = "M5..1.5.55.5 ....
ilL r.-. ............ L.a. .... A-.t.. I Pj'.nl Awl.v ,..NaS51 M. .k......
., Spp.........A lit aM ik .... SNa.l. 4.. rWUM I'5s.pl'ss..a..s .&,-- -...... ...... i .I"' ,.. .
.. -t 715a1 fns u .... .. .... I %.AtltaTMMMfcMiMU.p ps..s./.I...M ALL n U I'I'5w5S1*.It.Sir............-:."'"4.1T ""
.
....... ... lie.145, 1 sad 55..551., wsw.p.. WC. a.N./s.ow. +s.l Irs d451s.y. ..... ... r.5.r .
...... -...... ... ..... S-s-itonu 4nu ATK.I MILL 1M.... ... W b5. .1.15.1.:1: ,.. .... .mi. ...a.& M ...15.15IbM I 1.5555.. p. s .....r p..r.. M Ms -.. .s.Ii 555 Maw.. .at..Sir .....".M.. N.pp.n.. .5.t.ht1'f.MMlI

.. ....... .. &..a M1MS to Ito I..........................---. 5Sp..rl w1 a1....... ....,.... yp.
4 .5.r ... r-I ....... ...... ...... .
tw c. 5 d -. .... .M .sas w 4115 r w s.--ISs sal.a4N .1 pa.w5. ws ., .
.... ....... sm.55tb4. 5555... dl 14 u.p5thl.' .. ,... ..*..., .. ..* "-. .554 ......, w.-........... rw a 155 a 5wr.

.qps, a a last ........ -- ,.... ,..... Vt, /Y UM4\t. M. I. = :-psa.4 kf to* MW sI ..... N
..... i.............,......w.........5.05411f .J .. SAVAGi' : 41 HAILU w t.N M w hsrww --M *5 4 p..al to to* itow.1. "1 ,.
II.... A. W 'u..cs.'JI, 1 "'M. 1;.............N Mil.... Ita .. ....... : tiuia.

... .... ..... ... ... .. .ra..a. ?' 414, 1'-' Os.55Lt; J>*....** I M.14 M... l-.. 9q .pi..,. I""" u..;. AefMT, '" 1.f
>1'"


..: ,

-.a& x}.:. ==-- .J- -...., _____ _


:: ._ 1--' }ki

:C --: .f,

.i. = : :. at __ .