<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00054
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: July 13, 1866
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00054
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
'- ... -- :. w::' ," :. .. .. ;. =rL 7 1 : _. .._ ;iidc::

.

.

i"} .. t''C 1,


.
', __ _. _.. __ ....__. ___ ___ _._ _. _... --" ; = :: --__ uUti :j.r.iaiT1. :
-
vrt --- Tk a .l
:
< :Jttitieir ......... I. ....... tla..1..

.11 f ....tI c..,...... J..tt.d w......

.WIKLY..u.' ,.,Mry *4 Ik.* GMrtttfttba) .f ...
,.
QQ t..Ua4 SUM, able bftrtka *f **
,'
."" iwww lies. ...... sinus. IIti
"; aN.........t.aaa.a. .
Ii, rM. IlRiIT..N.rite. N 1J Ew"PI" itpea aM ...>.
t I--l, By tk*BMM. *.... ......

....,"a. caI'IfOII. A tI E,|MMalatira. M* UM I'ftital:

I ,.. r a t...** ** Ike. s Avis .. 0.,... v.lW ..
w saw ....... s NA'sy.
M.Iww.LITM ,tvadLJ.stub H.-.......
rUflMltM) ..... ..tith. U

or .AKIHIfI'O. l R J .La --1 lJ p.,_ ..... 1ai'.tv' ..Rd..rsrsl .

A.s puss (II ...... ....) wb 9UU.,, vkiak, vWft tat:w.,
.ti ti kM......... sass IN O01> IH OUR TIttl+T.- f rtkrM bank af taU I.sjwlwaw.l
.. ISIS .................... TI
...... .5.111.1iVi.l II "aM C.wIMe
MM.. aM Ufa!........I..tNrp.A zr :r s# r sir I "
M gas........tMSV iMftftMMjIMlaralMal. "/ .
",..........I wM d AMl.ir TeIHM R.-1nMIt Ntlatier b3. 6AIN1 SYILLE. TLA. miBAT MOJLXIXO, JULY 13.13d. No. Z.xkIIt I AaiK1s L 1

aura. $5.. l'-cnosl. A'I.: .... .... w

1t.sw Is.......wJ(L.il.a., .. .-. lash.. ,'..... giitoa, ..4MlJH
_._... 1w ........ I. M 4c iIttMI. Gil aJ uJ I..... (sae.s pst.hlj.d jshi. ...f1. t4t'I tl.1p... ... .11I.. )... tsi's1 Ik.* TM ......>(( Bimi to tVa jwrbliMMiarM .-.r..

........... al ......d..ts w MIr ,. .. ..wk. .... ..., i.fr.J.dwbros. ; 'CVfMtiM" ; ...*t* .. Mtk. MMlMMj 4M ...... I.t1J lams ti sky Nai A...,.... .. t4. ._...........irs .MMaiUM CeaseSus. .4

.... II ,.. zw-.I. "Jww lI..I.t L. frX a .M M |w*.t to i-Mw. I. *U. a CmMMl .!* ... MJ ...*. I i.-bl Ie..... 14 ,...1.1.. MM* .wwK. .e s HlWrttf.;w. ft .... d.... .... ..... Ilq Nails. X.Ps. t

x'. 7,4 r..Jd..W.- x..J.,, T.,...'--- .. ... s.q ,.. .I v5M ....... ,.f O* ivprMM AM.... VM tMfkl 1r.M..... ,....,. UM r....'. .. .... ..u s..r..... My Uakbk .

* JI A ,pex.. ,*:M ZSo, .... Do IC, w.... hi 17 'M 1.isu. i I I. IM MW wwtl. ,CtrwtiM. c...4. I.. '1... ..! tj''M**..U .....-.t.4, n.... M ploy. Ie ..... ..MT. .... .. akaH aktUK, lk* ......*** .r

(irltsr.Tlile.l.ted.. e,1'oJlerr'clisr If'aonn B. W. ruar. .. d.-.. 1.. I ......t. t.J. II sr.t.f.r.L4 tM i bi.1e.. r"'l Ul to dell, M lk.. tftkiiiii, Ik* .... Gm1..... TM writer III" to .........ftfatUiMM af ,.. Vftbi41
... I M. Is M.I15.1 W. eIIIte et 1M ...... 41b taw Ia a..r... c..
J-w w w 1"1"" aM *; MMM* I r.w..l .pt l-a $4.1 .;... ..... sit $4MS J pi...
g. r. ii ....... uw..w y..wJ pvpasa. ....., the Uws* i.w j I..........a.... ;............ II r.ea...I Si >iJVikM'iM; Ma ssrp..t..M vsIt .
.. .. '......iwa.N .. Taw .. Ik*test ky vklekaB tkMgaM : ..bM/MMUMkk vkbk kfaUMMt v s.p.IG.. ...et Karttf. fcwk. ti II t ds .risk.--Cgrta..w..w. .lpsipls kM....& to ra. .... MJto is-s ..7 .pwu tI Ut.1iMrtt. .p..1
.
..L1 J.. 'l ... ,. .
N t. .*+tM .Jwlw 1str aL.q
N ....... b..as.i. vi J. ..At...* tM iMiryr dt4 .all tkat b p... .I. ... .&u.ur4W -. __ w ,.. d..... ivy a1 tie'I 11.* .... d Ik* Its.b ........... --, s4.swhsipnt p..Y "
vkkU
..... U .
4 ..t. ...... .......... fiU.aaJ. UM f....*.,.,af lk y a4, I $ : +s.Ihl t1. bW d14se.sat I Rita 4Ch1.1i..1'.r.fay i rW.J. .., M.ph. w.,..-k, ssi.l .. ..\. b .MftI ....... c.. fade j way | JuWi.4.
.
.. ... tlalle ..
........ .. I t4.y.J p.Mstw.
.
L b .lu Uto. i Lr 4 ttu.l T. l1&1. .... .... bsst... t. tI t I_1.t4 d tsl. LYid Ik. fwUW rnk n. ....., Ili..
I. L .. .....,.. I........... fbM aaal CM*a9 U **. IUR *,'*. ... ...... r-w .. 1.avrbls'vsl1 yaai b... ".ty karat b Ml hiss I Ur.id. ,... .....fII.... x.c.; Cs4 1! .U 4M ftat JMiiiii S.. ......... ....I, <............. .. lk* feititMM l7 iae t JUyraMftUttrit aMfl k. ,

.MKM.te*a -..I.-.--its... 5aMr .. --- ......... ,! pride .... 4aty | a.4 k* Wva to .lit ..IM, d F'..1.i .ta ..... .... mtiaf yUMafik. J..I-kr ... ; ._l c..,l,MM' N........ aJ .....rti..ftil aMMj UM ... ..... t
.
.. S"So s. I Nar..q psdss.w .. astlteti.. 7.5 vk1 .. bralw* M' a4 aft'17 to t1.iulir..pa1I..t t4 \... : MM ilbat-... Ik.. .........4 NirIe.I. '.IWtlMi .kav* ....a4 lk.* .y..flk.* ......& .. .. dJ. p..pwsi'... "

MA YWA M'>&A.pd3 ''..T.orricsBtt 1.55,4 hsa i1. ti.. d 8.1..-. ; ..... .... I..va. .. k...*.. T. to4 foto*. flMl MfttaMl MttJ |....1'I..kick af yar*W kr mrpt+lU ... .*.|4. .. lee .... ikM ftllUmft. ........... ... ...1Mr.. ,....,..

:sLs s.4 7w ..IoN.. w I .... ,..aN.his. ...... .-in.... I.y Ju.W. w p.ssw.. S..J J|.ratokraltoHI. nn ..,.. .I. sit. cuss" M a '-'-..rWej c..*MTr U...Hiato,......
r.C'. ittMpr.,.....1s.".......,....u..... 'ssL+N LIP Igassl .... 11* ...... : -.dte ....... spy vi..lP.Is1 Iu......" bfiaalMt ...u., W ... ,i I ....." -.... ... .. ... ..4. twit j......... ad.p.i.lie i,.......,.......II.i vbwn.IL.. r jlt M sets
W. t">.
t. ..
1. r. MWH.U jMter...... ,......, II ...... 'tM.ie.erJ I&Msr7. : tfnt&J .UM IMtil M4f .Ir. I.. pasMuM ae4 fsi..s ....... .. 1.. ....... .kriMrlk 11M. iY J.. dwi.d .... .aiwJ r, vk aa. ka. sr is.J. I aaabMtM* fs.ls.twe af4Mta Pail..

I.. ('. .-..-...-. S.- .Ists IIst ... .... rk7,. .MI M* Mf.. ....tt.MlM ;..,... .basal hfua7 aJI t4. Mi..1 I peril fasAaa.t.Ad w1we' else aaftttftbftity ... MM.t tto i.. ..l \ k...*...dal, .. br i.toi .
,. ... ......... .. ,. .1 .
.
.. 11. .. --. ......P.... ...4 .h wlurk. Uw frnM tt InukUlfoMjta. .... >k. ftiftMM ksrw..bi.h. .. ....". .... .,...............J 1 t... I 8-I I.psdJ a-.r ..... .. I. Ls ism.l k* rrf rJ.4 i &M.I.pww.euir..1.CMUMtit /**,

x. P. lliiba" ...... a--. _. .. .. atv ..... l7 t4 1.d ,.- ,. ........ ,.,."...wM ,. .. aa4 aanat **.rriU it4. trMae. 11N4Ju1 ..taste!"" .... tsar ei&Mt h(Gauss. ..I "fU* M !. i .W JJtbl ftSMVa MT M.
.. .. .",,11. Ttl,. .. ...... loves. .ai.l. .. UMliaaitMift. iI, ...Mra. fiU UgfaUlaraa tkMMf.b4ftb4toik
... .qsw .,....MMM.e NIin UW. wsUr .sawj ........ 1Mtt.fte1:,..u mu..., aJ.I. I J rilt-VMM. MgU .... M/ ar -

.... .......f.i..... .-.. ,'rtoi tiaM,sail. iMtMM. r... die MWMM .. IM Mrt,ttat............ &...,., 1lwrta; ...1 .A.-r.. I...... .. ", ...... ha. t4'iJ.1s eII' It &. ....., b!*ralai, .* aMl. toVdUnia af

)tk+"PJl' I-:.a.. ,ems s". I....... tin Jm4.I .....-.... ill .... ,..... ...........I rest.w .-.. t... Ihr.se.l2.sl ..I ._._lei ika ..." kr/M UM. TlfMa .. .*. .... ....P7 IL. ....w...., -.... ..... BUU, Wlaf lv..ty.M y.ur at?

... rnan.-...... ....s. ...-.... s,- .Wc\ ....." $5 ws..MLIs1I : %s.i. slat Lily psue.j. vMn.esvk1.Ts1..Is ...... .,.m 14.. .... d .slim., w ...pr std elan .. ... to 4. kM ..., ka.* a* f0y .... ba&lil/' .ov.Mtte4 .&p M4ciuaeM' afik. Geed ,.....

I T o.111.1ts M,...t...... tw. w aN f..L.i..l.Lw1. I : <.,>,."." ,.kl1.. fr:, .. to Ml Met ../........ I. N.-.a... IkaaMalrM to b* a.f"'\ ,IINi .I. u7 wiakrUjal ...". braajtbiattfa

A. P. I",..u.."....sJ. ....... G.s ... ect..w,..... e.t t4 u... ;.rJ..S55.1.1. IiA ..... flI ... .... ...........f UM. .IMJ. MBt. Mlkjr I .,.. .....,_._.......__ j.sad .*., vii. _.... pweI b WffiMj. ar atWriaia
,.... ,
M.1 wttu74 t...... .. .h .. ... .... t'.ii..u.uw1n.. M.r.- ......... .k .. tk.* .... It 4....?.- I tie. k*ta *f rrjMMjUtWiWraui
A. I. J1.Li.Wf. ....... .,....* s .e.f Gust A.L2eni d aN I ..hn.M./ls IW. few ... ...... .... .... .. ........ .
I. .. 111.)TL ..T.--. .. ......-.... LJMps' .lk. sill,UM- ( saw-, fir .La, ..1 f.iuu ... Mtlw .....1e11Iwl...........j I V a..y m ...-.a.--..........mss.... 1M IiM.t4. .. 51.pw1 .......1 I ak3 k.* matt h lk* MfarUMj -,
I. .. FA"'')I&.--..-,. ....... ..... ... ... .. ? .. vkwk tk. ..... af M.k
A.w.wU.ii *
.
rt.Wukto ........n.... 1a.......... ..... I bait ks4 w. ..,. smk M kit Mt tu J. L J1.LLT.TJ te4 .. purl. ..... mat jss4s.. hiti.e. I ...sSims.dfm* hum UMt .N..q.iw..5..................t.5..rr......e.-, *ra..lto tn+ ..., eel tub 4giu.Mj j I... sl4!...* ak 0 kar.. UM vkala

L
ULJ CJal, ttw.Iirs1lt..... aMp tift ..... dts s....*,.h. .......wN st..all ... .. I vask b..P, Ju.MS..a; ..... a ..........*.'w..s p.sw rise. Iii d..1.re, .w.a ..... .t Mft* |* to tftk ....... t.

i PiaT "LI"55.J"........r..sM....w suss. '...., "r-1 aster ... ..... : fII Nssn7.1. rru N he..-.- I............ t4. ....... ......... n...... ae ars sal ....&..1h .4tgw.s U* pen *f Ik.* |..>M Ua- I !8 last. t X*psi.... akafl k*a3.ajairar "

A passel I. ...s.. ...,.--. /a.I sJ ........... ert..f.rw s SPs ss esi.s.f.w..,......a.1M ........ et'". Jy. ..I. ..s .... ..........,..4 a IMMMJ to bjMig. Ugtarswin .to Cs.v M

P. gs5ses.. rw.w.rJi ...-.. ..... -die ....Y..Li.l ........... f .... st ".......... ..liesa I rdM.,7 ........, aa4 MM* su w.j _.._..-J..M...._.-_.y.n.1...-.....-,.P..M. n.[ laorkMy .*... &.. djansi Mar : .......ari-r....... ..4 Via. I>.MU

v 11Mt1A C. ..Ll..II4M.-" 1LU. .... isupsis ......-., _/ ..... ... re m r.hSM.......... 14.e.l M Yip M IM. kM *{Ul kWV IMKM au.......'-...... *"MfMMl btoa .,.,MMt ......*. ; 4..1,M k44 My.4k.a aita.ftwliiar/ '.

_J.C_TBUfU._ TjW.HUNKL1S_ _. _ ....... .UM*.>J I; .1.... __...1. .....fate.1Ist: k 15v Mi X"r""bM Mi..M4 to UM. Int*. .....*- -....,. -..|..i M ... Uta mss ..-J....., TV 7 ftr*. to k.* ........ l'......Slats,ar w J.r aa/

. --- .M-t. I. M*| M BfMI 1M u.Jsl.ij eI i I i......... aa4 jr...;1'': stMiw d ....d I:roues.u"lb y.w1.I ......._.........._ .....- .Jra.1 y .a.n d ti. ..... (. SUM, BM ......( i. ....% J--I.1 ... .,_! ....... ...... k..at. ae4 ., ..p.... ..... af
i)lUBU, s --.Ha. ..-1 I...,...* ..pYwJ I"i ... this .a. vlMfus.a l1.. ...' ........ ,- Mjpa j\.w' CM TTM,"
,.. ....
u.... e. aI4 .a.. .. ,.. d a.iyi. I,.f MlMWJt_ bt IMM WM M tMlU ......t/7. ...... ......M l'IAI.1h. s _-....... .sP'-. .....A. ...eaa.1 Maw, ........... .....ka ftUrly f+M,.... j. .. ., Caltol &.**., ar

4 GvMMMtvKeB.: $ercI ins, .... aLe.... J ..... I.4. Ili .*.. if* UlfMCft .-. ...... to|....>...... r.t rf iW *.nkTajti4 ..sass ...... ." >baa watt k* .. Lap s....J..af*a/ Sito :.jw.s..,

,1leja&TrutxtW.pJU ....S .... aN ....... ......1 I It b UM ikat iWr. aN awl *M .. 4.s.._eetdI..4 p.4til ) ffH ftat ..* M
es wsy.a. 1wri....... .., ............ .. .I. 1.n ..... shiq.15.s. this ,...last.i I ..MM, ...bt. a1. M. .. f.214 kaUtkairaWiy ei.-4birpr.on.eti ...... ute.mI. kiktt..|... et J.. /Swt, Mpftrt' sit CmttiMiia
pI&s.a..sw ...w.-. .,....... KtM ..... .I .... i.l.tiw M. .Mftia4 UM CbiddeL. .
..........-.... ...---.----.. -=. .. w ILs n..l.fvLi. i i j! IM M* f h. S.. s4. .Urptis .... and t Tail., .... awls, ky ,UM Uftito4 Stctaa,alai ktrftftt s.
ei.-t..1wl._ ....., .. 1M. .. tea G...& ...... tkrji UV4 easy .... ... I II. i1rn' ..J )I........ "" 1 .... to ... I .....fi.s &1..-i..w r 14. w !U.ra*. M fw4, M b aay to bra" hi .UiarMtJM ar n>aH>..
.." .. .rS lit rsa.... wp ww ......we.-Ipl.. Sp ....... 1 bb aMtkat ... tarartSgaiMM ara U agaia4 W .... at ail
,
t
)1..1 is s ..sl. ....-... ;. di.p4.551 U .... M.4 ft Mcfe ...,..+... gin *
6. J. A> -8W.ATT..ItY ,. .. ... ... ...w....P. *. ... ...." ... ._, JI..c ... i Jw sv ek.e .-. Ik Cmu. .sttXdslppriasiplss.LY1.. .iUM ... sm1..I M/! w.M.vui lbs. ewer. ,., ......t I. aloe .....1. .-.*.. |IN

AT LAW.311cASOrrr1.A. Ii, s......a- $... tatls.i.j ... MM .UVM leU ...,...., I 1 ate j'" ... tI.M s.JJa.s1 N .... UM- MMMft drew b.tf MMUko a4 to sand. hiss s trtuia.. psl.I, CM..MI. ank, / a taUaf.n Visas.
...... ... I i !; f. I kM. .va3. 4 .U UM .... ......... ..... .
"I i1 ........ eI 4' \-sitar .1,21.. is t..Io tel..1q,1t .. ...lid t1s. t4 : f pod .. ky UM M. sub U.*..,w.<..*.... 4'Marhly r'Sad.
1-+f 11411 .bnl N k Is..I .s .. .....I irp.a- I __da..er7.Gtr MT lk.* .>abl wwt !. .
&
) Mrta 14 t.lti. dd.
p.1ii.
..
,..... Ie.....,..... eI I'.., ....... I c. II. r rliftW ibis WI ; j
.... .IuLt .. ... .. ... I n... .. .... kr UM. .
I.,1M I. ..... .... ... .............Ia1e.loeval ...sspJtal ve .... ..a..iI t1* UMM 'i A.a IlAarsvtt-l .. fnJftMl M* 4.ktaflk UMVIStolai( ..I.eria.o&.
C. F. COOfHR, is.. i..12.1.p .W.. ..i rf lk..r t1.u w lbw ..., .... tWI.' I I..... .d je i' s 5,5.5.. r...... : 5.reu d as.. ,, ... tMtMftUlkft.k&* ftM4 &W |k ky .live tociMliaf 4.kM .Urval Mra
..... .. -, Arje.,
.d ... .i. DMMM b BM4. UM. .
tW N.a.i.WIs I MMrMMM d 4I.by
ATTNHY AT LAW.JACSaoTIIIL ,I...,. Get .... stsnw eI tWo vs.- .. li.rei..Jre. 1M essyJakjLL.M. Ii ......j h.. Ed.: ...... 3f e..l.eipp1. t u.. ,.,....eI........ .J I.vsti.

isa.5rd aril t1..I..J..tri..l :...... Jus.I 115" IMUMM ....; GtepP fill" w Jatj ,..... : r7.1 'Tai w 1d."r2h1...1n lu., *,epUSSIMS",M1 aajMuWMjl, I ,. ssniws.la....-.,i.Pratb.v'w

ILA. 1atIt. es lU taall.t W S.tt.5s j I... ...... .._ .... ....... iletM.J ...., lj. Ii.v,7 .. .... mis.h... : We Ws.&i.ps. li .to ... ...is.G.f bv J U* b b ... M Vft ....&.s,uWI .al k.* tseklws41 f fUlftattMTlk
t** M .
..... w.,.s i4-.f...1: kwgr ........ br aM a...,....... d
.!.. .... rase r5rt.&. .. Loup., ( to k* Ubrws nJ ...,..... ai........ .......... u..a .... .* Gill UtatM. ', rise
: .. .. :
.
W1lICZL: &.e. )1- d 0Itfta0. I I r.. s7mbaI..Lu. .. .....1 I'NIe.re. fegMUfcm lei, .! ...... fcOv fcfttM, U.._. ........... ......... ...tirj Ik* MgMM .. UM&Mik, kl, U t.ry I.., giit*,alt iH>.....ar pry aaf irk
.5-s. Is. ew1 .. ......... ..! .
ATTMMtET AT LAW .,, vh2 .u. it,r a M w dIsr' ....& s.... ... as.. ) ......... *fj I kuij else.u...y his ... IJ Ie j >kt.lu.* M*tit.bM.'..rlff,.,. II. sl..n.J .
p.apd, ... .4..teata4 M Ik.* a v.r al UM ** ,. br V fe.k.s on .1t I ( *** .VM to* M" lira. ......,. aUala ,
r.stluE. IL 1. 1fJ. ..... bu ..... .
Q.\I hi MM psifj err i I .4 k/ .... vkJ ..J.hrwj
a. P111
_. ; .. \flaM Mta.la .... '.... .... s''IMt.i..
.k
-- 1151.Ijeiaj. .. .... totjg 'I II. w tMaa, .r.. slash k* 4ti4MkblMM, .
Er.DMf8.ATTettftEY I'. ........., ...........4 | .. .Well' ........., 31 I,. Tw.&.. Sws.'" .iw.si.Y J..M. ......u tbI1w w hIs .... I tW 11.. s ........ ,.. T ns1.,...... d M7 &I y
Co ......... 5.1 ....... :I s ....IIriIoe.... I..2 ....... f '
........ t7 .
14 ssrri. m4Jeas..ht.LJ..1 Ml tk. ...Tlk J ; 4..L6sus..ad sWY
AT LAW, si.s.i) .. eo&.ri ........ Iaih "I I I I .1.. ... v.. ... lW Ik. .. .- pswk..1 wp..naMin UK raM|aaJ, .U .CM, fa af.. awtklyMJ .' s..u .. .. .. '
.
*
..
1 ... | > .
........ kaa4wst. vid M. Vu.i5s 1 Ur> MIIt .....!, ...... sis.iL+,. If l..L.,sawyer.s.1 :
e.w5a'tlua, ru ...esI. pi. ijh II h ..drwwlkvd 55..u... ...,...a J......-u ,. eI&Joe Safi ey"N w .. ....... : ... ...... UUCtfWM dum. eI to MM rx*$ f I tMal yrMtkara I -........+--.r t ..

FILL..............., toAJrCS'B si I..Lw M..1, wad. .....a. alur iWtMU .. .. ..., :... ....... ... ......1 Ij ..,.... .I. tbs. p..iSsMw7 ... k. ..ft4 .....| k ft4f.4. ,Inwvk .MJ.vUMvt..& .-famMa. irl ,m Mila..
.w. s.l .......-.... .-. lie : rdrb d ...m ...... 554 IS. --I.1I MIIH..4, MA to Mrimi s sisal a..JI1. A4bkMtMMV toM ya .,... ...... .:s.p... ...& 11.1. 1iurj lit 11M....sat. birvi5
;
I ..... .,. ..., nil *MiUM ,... & 'p
.r4t
...r.a a (
1...
ill' .r _
testy .Ukfe: 1 .. bM. mLij ... tewi.e UM. GM .
M to aemw5 *
arts I .ida tN6 slim wled ala MrMt/ .
......' en... .... ....- M W. vUtk w h., sssnsisw.. I..... w w seise.r sLid I .. lUIwck : 'gfMl lW ...,... ..'k M &Li.' 3a4..e. r.paiN.i. H ......... II ..J j 4eep...l. .... .... aCI.a T. .a. CJI.v.. ..
i d.1. ...... r..
..WlH.JLUHE.IIWJ n. .... .(....., w 1.. ...... a'..' ,.-.i.... T. Nujat I Ia. .NM Gnat .I-bw..Nan M* as.I i.1.M.i.... 1M UM. eve. lanetI.-L. I Maf!M artMM hi sapper

K HRCH.\" ii. .rw y visev. .. rY1 prj.4T .. I .:.......&- .... 15. rir. .ieM. CLi.isi.7,1.. Uu ..!.>... *f UMawncM La.A1 UIc..Iam.-.W. toi &lier.a.ci. war. M.Jari'l.L r. C. pwq.1.1.ppa.d t.t TrUMtafBMMM./,__,tW 1I s

... ... .... w IM Wtiw.J I ; 1"1'' MMTUM*.!./ft****. d..kpla.s M fi..w w.sell.1st.
pmus.ri
13.57 HUvet. apiM '--1. i ., fh.t.... ....... M fUMvUJ ...... 1Lt,....... IN .Wiel ......t J.lru.ibeisIs.tmuIS.pt I, -
IMl iseir-4is< k.. red .... rIa. ......ii w tW suitW ...
&I.&s.QEo.. ... Jaa.i.w II ....... .... pii.j4. Vf Ij pr.pis i .
UM ill
I Cwt hU.M stile
...-w. I .,. v his. N r I.1.J M..s.. I ..... vWMUril/ ....... ....eUlPJ & .U Mwl.+ ....... s1. papin .. ...a..ky. Gat .pss. at -. W4 viii' .. hub aIw1.w; j ., $...,Mf a ..

q .... u.7 Ir .. ........ its such ... .. .....,. ...... .. C: d 0.1i......., "' .. .a.a: ,........... Y w. y tUt I ftcr I* Mf .

T.BAKH, ..s .- '... .,..." .....4- 414u1 drlssh4.s.I p.rj.rj.U.isu7 : "/ UM UM Mm, e A Is.larj rpwwJ .U a7.. la aUwlMf to'IM.....IJ- &e,11* UM G.rcr MM>| afUMLVMi- MM)

r t. -.n..t. :..., t rwl i. ; k..lSiss nisi... .. M -w1wl ....... .... Mnk M4 .....IMlit Iw.iS......... ..1 ..... .... toil aU tl (a>M4aal ......n.Nwi... bf MytkUg br Mv. CM,.,, MM*

ATr f iwr AT LAW .4 '"""-. ..... .... tie f..si.el.r c-a ... ......... Ie ....1 s... i.Y..-...-..............sod. INjslrr4. Ij k '". '..& srd latoBjjMMM-, MntoMtff ........t .... br Ur. fkarM, vk..* b ...... .. .

qkI: vJLLEsrL.L: .--.,. '-... s.Mi.w..a.-- E.eat es t1... ....----4eir -.. 5w -'. Tre.1 k p.iw. + 7 TMH, b tMtotMit. .,M .. .;,...it .t .slut & ..aiM w.raa.t.plus. ..,-.......n. ma7 --.. -
I a-.a. a.1 *, kar 5n........
sTL&slissi psis...,w......-... ae4 sL.Mj Gs. sJ.r.ii.J.w 14p )I...." fs.L.s I4. -'I .... .r tolkM .... ..sfpr&u..alpars t 1a.. ..... will ...... *WawM
....id. .... ...... Iua. .i..pLr d eawa7 J 5d ..." I .J.. puma, ... vlwl.1.. must p.i.r..s. rarikbk. JTUrlff! aMa :sd.4(.J-... sad Mr. Ai--st M.asearj Lfid.1.. .. ail.d.< w"
I IN .... to k* ......... IUtk .
.. ... sirk .... A/ .sd ... M ...,. (.5.415 vkk ........ -
|.. >iit '"/ tU M .. Jtprjtie. It ..Imttn to ...... ...*.4a do&It ...... .-- ..... .... .. + .. ed* 4ik 51.55 .... b MMM UM.. slit sate.. ...... .......,_...r "". ...... W Jas..sui &U& I'". 0........s ... I4. MtlMajkl. &:

tu toUiin. .>f hilts tu MNs.w.Lj..d. MMl lki ssiM7.e5,515a7 fII...* *.a.r d UM .(. .Uk ik. kty,. kM I... ........... el 'I fAI.OIJO *. .....
.Tr f .. 3senM... ..... ....... ..... ..... aN sw ,
.-/. eMWr.a1k Nt ......... 4..u.. flbj. ..Mto..."' ".....: ..! ...I.U. U.M It *.Mif.rtirT II KftiiiaH ..w b ....... ..-! .!... ikrM.kiMafMjMTabbaltk t...r7 s4. u....iLr. ....... ,
h
JAcKJlocvMLz TLJ.U .IaLJI Ml, .I1.yLt aJU ... < r.. .M ,r "-. .... I 1Iu.Mws.....,. iIe4... lit.... ......tae &lot .-.. ....... tt tfMtk, U ..alW4UvaM ibis .., ,... j'sW7. t s 'f

......-$........ .. ........ JeiM -...li'pis 1i..... .(. .... sal./j ....! ... p.-t ..... r..7, Iw.. ...., ire. .M. Setif ibis ftH;JII ..., k*k., sew t WM Lee .
h.. Mail
MM .
..........ell.... p5.. .... .. I US. P1.h ji.j Ib.fiwekswf, I4 I .. ..se s1. ..... "' ......... aral. .. k.4 ... | fj vaJU
k. Peel
ttW 7.s s IW ....... .. .tip.J w pi .
.
.. .c..Jr. iw .dtlu tat4 i ....saws et.wiIf.. I .. ... .......... ..... J......
:= ..5iwi.w'5 IWt.ta.M : vU .w ... ..... w 5k t 1.. .... A ,..... ... IY..ewa "I."""
*v.igs. ....._ .,..,.........,.. .7Ml* In, Il r..7was. ......53.1 ..... IorM.ji1 s v14 d.sI.e..L.rd. .
.
......' ari..1.. ......- I. ......., J X....J .. wdw r ......wadtiswi .. ...... ..... ..... ae4 1.. s.1r&1snw MU.t. Iww.
UM als
psp1. tsar
......... 1 -" M 5Iijsb4.sp..Nu 5d ..'bd4 TM ikrMfAb.e
.. .. L..6 ...... ........ s.e.iaw. ......... 1 .... II sir .. .....wl .4.. iwN jS4.p .ear.. u..
II .
Tai... l *... .1........ i q. mq 1. IIIioI sLM ...." ithiYJktaw1. ,..,.... *f Ik.* p.ss.pir. sf w5Js I ..-.. ... ttIeI ....bp l1.. .. aloe ...11$ ,.. .... l......
.. utl.vS L., N viiLN. ............ fftoI& bpu
ww a kL.al' ito .. .. iMib. .. ...... w..
.1. seta I n- .1 p ....... .... I rh. n.- ... lit air ls..e.r
r -
-' ....rJule aM ".. .. ,.. ....., ..... ., ..... pwrpk .... ... ... ........ Lj II M.... I.r.u W.j IN pn 41st _.. w sew J.M parl. ..r. k liti" ; .... ..... w eff44y 1... ...... ... p "y

YILIw1Ii 6Ar I4 itowl M*iW mnU b nU4., .4 i.r .'...-lilt t1. .Uetsli..I ,I ....... I I ......+...w a p..r..ry vU.s.KI1. !. VM .UWMJ brta, UM pntmtorftl r..Iiefa. 1'.JI ..... woilss41.1i.1v .
to toCU M toWJ aile ... i.vhr. .. .. ......... ....... fII.... .... .../.. !,!
I Law v4 ... TM ....... af..*p's,141... I wna s / ...... ...JM| ...*, IfaMk fi.v .....

L W ,.".. aloMW. _...I': TM .sisal.. b ist.itL.Ii.sdu2u1.1 dd. ,..,... ..( I&.i16t4...Mwk 7 se, lsi.ee s udw sr W...__ .ts.pswt I.p..... III tie ..real Tumr.. "1f44f : .
=- ". w7.a -
this..- ... ;.... .. .. ......
Wpriy Ydti i m' b a 4 I..rj.a. laW .b) Ik.. MM kMf vkM. .. ", .
--- I j : ..** .... .. *!MM to ..*... MMgkt : | fttwfMtUkalMfoa "any.L "-__ = aM
......... .,.. .WI. /...r.Ieppiae. .I ... ..k M......... ..... ---- I ".. ... >
---I II .. ..... .... .... 1" r tlb. Ai..lsiply,dui ,
.... --
.
i rsp c-.a C,.. ...Ie....... .
>rc .J& >.A"> .' .. ... .... assist '
&j -.an I ... .
b.. Ub to kMMM Ikat ffc.. aW
.
resat b
I : IBM af .ii |i UWy aM <4 to k* "ry lu,* ...l
Ibwjl.nru aloe
'e.it. SNL es .&'fJU..T -"" ...... II s.4... Mi .......... .....1.. ....... .tw." .... ..+.&I.e eI s1s. i 4 MMr* to .M....-...,.... Uuf 11'k. ... .U .... -I. .vas i-Mu rasa! I It. ..s.pp47. "",IlIaC t1. ..., .......st s sip1.d ...... Jt
j !
.
!.. ..... .it. .
ay sass puss a ....jw j Jr..... I maws. U.r4i.aa.j iwsw UM $vUA tU H..:U.riniky
:
tiMM) tU HIKHU T .... *.*. Iratr .I k 7.l a.M ..*. ...p.i.W. to .Mt 17 vuw
t1r..., .. 11M...... ......... .. Chris.. I If ....b4, <**JT b b MM. ... .... I ell. MM to MTiA. a( ft 4.a.MIteilMMra ,."- .s.r.11 e.py..til.. ; &W tW fuses. M& .-. b ... .;J.".
fL 4- 1s1y.1.4..atAl.-.sr. : ...... biter ar* ..* ii |... aa.. UM TrJkr.
... ti.i.Zs7 *
OZ2Z & tee it sly vs., e+ .. OfMt toU UM CMMMIM <,
.- .... else. !ur7 err. P-..1.4 aloe. x-.;..,. mu7 tips. a ........Isv ef .i..s' .t.s.t. .shraal vll.l MM .... sit j I tbd 1..sis tlny|)'|,..... vest.. P.t.a4 I- fIl ... .., ..a.1 ...aae1.Jsl..jww.Mawp.yYs. ..... .& ..,. "Yjik ..
114 IW 's4.tvl J .Le C e Jell ewiaw Ls1i...t
.. it.tM4Mty.. ie.wpJ. Gus We : .r.araaiaat ,
11r d2.iJ .... .. .... "
,
s ......: ... '
B. -i..t ds ...>. UM .
........ eal ..y.a5 G..14 am. let .... Irises itfgps ... .. .ktoll -- -- : a* f iikr afaat .
.. see'... $5 11... ... ... i l....iwis .Me ... J4t. 11 ... '" ...... ......." 'I'-f......i tt1wM irft 4taVfteM"MV WriMMvtiBL.! sbMe., M ....sly a/ k.*,.k* M fait i...1 ..lily .: + .

..... ..... .... ....M.rar- .. P.1... ..... Il .JWt ......' vulsss'h.M..fi.Iu.us slash. ..j swl", .,..... UaJj ftM MMH MMfMM Sip,.. dal ....... Lj s1a d ... ..., M...... p.- t
................. ......... IC4i. ...... ., .. : G.... I.Mine. Ltat .tr, .
W ....J. r... .. t4 J.sie .... .... mu*.. ....... .w. r in pest..... qt.-- .
fit Fim. .. .pI1l.lPlt. tttttitM.I. a1i ., yP Ysaus. d IL. ..w n- perm ....._ .,. 1.wsrsaider. t I ............ ......, W..... .... "'- .........-..... -- .... It..... ..II... ... ...
-
h I j JI I i .........., I .+Atiit. ..'.- .......... ,


W
-----...-.d ___ ,T1 = "" -- -'r1l T -
-- o _
""!I.- l.--4 !
..... -

.
< '
-. d & .
.
.. S.
.
\ rtl.

.. ,. ,. .... ? 4TlKvT
.. .. ., .. -". .............>.-- -. -.
.

1Jet th? trn.t"kfiJAritLi I -TU "a, ... M...., .........4 n. r.... ..ai ,to*.Ie..-. lib.;,-li...... My'kM f .... ..4 ..sstIMi. .Isiwit; i ......... .. HS In.ar- floclis XC. ,. I Iu

..q t1.. srw J t1. 1 44 t..... -t ,\. ... MMIk ..... > MM .*M1 Ik* MM l...llt ..IH I IHIMM <1f....... 4ks..4 ..... visa I ..... .....,*M4| d Ibtoa..*.*. _

ryiseea: + ar..n.... 'I. ..... ..",...1 ..... *W to".>kM 1M S KM |u...... .*! tkMr : M* .. MM ik* M4. ar* .... ....... 4'grtd. 11s ...... J isw w >....., ...*.... iW 4.arii4. 1 1MMMN MAAM CM f nut A |".I.*.__

'_ _ISSS. .$4. t ttt y .B'ji'imt' to lk. u........& .i14rj ............ w aM ..... toMM* '( AMMMk Ik* ......... .... U4 ..4. kbb hM.M. a" 01 ... ... VM ...... W* MM yMtor4f mtnttf frira**
_
.. Iit11N..z..., .. ...D1tIOII._ r.1Ie C..fe4snw. ........ w f.nbF ... II .......... ... ...... J rr.1" ..- ........ ...... I:+try Wk .b tW CWfa4mi I la.nkw .1. W It .I...,..OM M*M4*.1M4.f k .ib. MWitM*. M 1.1..4 AM.

.J ", .:!, ............... ..4 Ml b- MH / MMfUJMl ky rd.f> I, n. .. .w.tr Y ........ M t. 'w ', ...M1 .. tb 15.55w Isl ..4 li* .M ...*.4 a4rb. .H..Mi t..1.Yj is. .........s. ....MM sIN Ih Walik. bha

r .a ,.Iw ..,.....". l1..... .... to 111 ..!..M et .w 11 511 1 ..,. .... .s1.. N ...... ., .... ,...j i n. ..,.. t-- J '..... ... 5.4.1! .-.. ,.,...J all 1hJiy. .*-y to....,.y it i M4 ..*.... fr. >M M MfMly. .to -'. toUrat r-r

W4. stMH.iwrwu.rMMflMf. -. T1. iweilpg. toy pt.....- d.s .. .. ins sIs *- .... Jtl a .............. ,......... i...... 1..51..14 .--...... IsA.. .it.n. t.l lidrj vi"N w ....... .>>. ......... W via *rrWMftm ..... .

", ...-a. IW 1.s..i..J.-..,.. rat** .f.&. .. II 111.4 "wt .... .".. 11.pn.trwl.n I .,.w.. n. ...... s Zia. .........,J f 455.4 .iI' zte .S.s. ... 'I .*.t I Jr. t ..... vs .
A .......i!,"Ukl. *f iW M : ., iti.w4.M ........ .. ...... A.- sd ...... .. .-a.. wnn4 .ill ... iw TWJ .. ....... .......... ".,....,, I..... .*. ifVll>4J4 r..|.... trw "I .....!b .... ,.. wU4, alaWiaakj
Mkl .. .* .. kl Wb ..... toWi .... IW
>j> M M
.
.... p""""p.hsl fV.*< sea Mv?1..41.. I M7 .*....*.. to MM4-MIW ) rt J.... .444.... w..lw,..... Italy ...,... f lMMtfwr% ...... asst. .1Ie p''.pi,. ..... .IL. ftfM/b .... M*r......k Mi*fHM., I'i M>jf .. *. .... .kb MTTV** MMlMBp
if ..-at T.PTJ. t,*4 kv.. Ni. .4...... Ik. ftmMf .U4. .frM iW KiMryMb ......i .
... .SlW fwv tIN 1 J >lkliX.Hr.M,s41t.Z.* tw vIsFt M4 ) .... .... .... .., Mwd aiiato..si.I M.
'" ... .u... *.My.....*.. kici W ..... Itl4..r... Ikb ..LJ-4. .* ....wI ........| .tt 4 Wrwlf to tk.VMM.b Mk. .fk. H'. |.. ; ... ... ..,..... 1'J. .S*w ... 4 ,.......N Ii. ... kI4iSU ..., I If 1.... .... .... ... n.;-a M bbrH
( v '
1 U I 5w.i11..1 xf 111514... BM4, tk. .Is.. tkt ky sibs.} .**y tMfa..j.f ft .....'", .1t.. .. his, sods lUl Cwb. to M t *1 ..td t.sw.ttl. ,

.. ..*sin ..*..4 frM 1...) ffMBtWFMri4 ',.,..w....../i1N. Iti.ssw. r..,.,.. I i.f lk. ......... 58 .tolbfik. K.... ....-..... .... .---... SI.L 114i I.g5,4 It... ---" ........ ".... ....,.. ....., aiy ..Ud MTTiUMICrIiik w.t..1 I n-a. ....... ...... ..... .
CMahWk kb i.il. I .. Ml ... ..... bp4.s
!1 S.l f.silm t1LW (SIw ..,...... MM .
.u b ... M1..N.4N.n.l iiMr sit II
vwl4 .
pied .. J r.Ml.
J ti. -
arw. ry
? ... .. .. ....
b. & s..M
*.. iWt Wf... lWr4ilX1" I ..... 5II r.ns 51r.
.. ., w p.i1.L1 M lV. r...) 1'10MialwSS..Iw t'1' S.. I .iI 1Lr...... 11..1 'Ini11Sdis. .L.U..1q. +ta1,1.fItI w.( ib ...... .. .....t ... .... to ...llW I.... 1..? list .. MM ..*, M. MM
*. iW )I.w. p
%. to ......, t ... it II ..,.... tIN .. .. .i.. ...... .. ... .. .... ...
.1 C tU kIW .. J... w ...,..s4 N li af s.k vat! ...*. (I v;0l My 5515 .... to MM IM 1 I MMtafaAAfWr
4..L'. ...., Wmr, Mlf ...... ..itor....U Mi. iW T........ ,a .... 4n.. .... ik* mkiiriM, I I.1Ie. i I ,.t .b Ik.. .., M ... M kMUfc iMik ....*, tkM b M ..., ..H. ) I.... MMf 11s4"w AAd p6.. iW ...a..11I ..-.. pp.,1s.1

K. f.M.nw.. s.r II 1.-.. ...1- W. ... ,.,. ..... .iI fani.h ..I' ...iiy tflkMi Ub. | BMMMkm ...... a5... .... ...... ... slslw ... 0.Mr 1-... .Mt..lt .it1..4. ........ 7'1'I' iWPIMM I WMMMM! .,... 54154. sl.y
1s1. ...4 U iW ..T.. 4 I
** ..11111.1..1n4Idw..li.a WkibtUu Mw4 if..{.., ..... ..... .... a Mtftokb|M. tM k* _511.1..1 .. ... M* ... r..JJ,. Un4 x.wJ.sI. Wasus M tlUt ....... Is NTrMsM
..si1li..r w *.**** ..* 1i. ... ...... f.. "pi v.4... N .. ... i lid W ....... : .. 4 .. ...,.......i C. sbaat.4.M' ...
--C 'sails 4s.s.i .. 1111.! 115..s.Lw A'4 av, ) r.Fg... ... .. arj, I..ti.. to iW Gi )I. *
........ ...,... .. .
.
.l
.MMI vibi vW .......... .
,
V>Tlla. *. .r 4.t. N sir.lilw.t1.. r.... "...1 Imb......... Ij o..rt {1:...#'. -'II .. .......... s.l vIrJ I rtrinly...firtyof Ub.gi.f tomuttt 111. $.twJLainw, n4 W .\ ....... ....... 4"4 .. W'a. a's

)11. 1Mc... )I. C. 0....... .I.. lip M4iM4. MlMj(.M 4I M'Jwi. ......... .iII.. ........M iii.t.swi MIl ,.,,. ..... w .alit t...... *il4. tkM.1. % kh ....| IMI rids. C.1 ,... II tb I.f..wiu..wewsul I.J .

...Tb....*p*WI4....*.llM,..M. ...W....J..btory....4 ..; I ....... ..... ...........____ II I I I .....1 Ik* .... Itk..., :kk 5& .. 1.,..... It pt...t.s.w. *r anay IJ. ..... If a.y 1in1.M. I. fusel, it 41..1..11a4 1 1 .. .Inter X at: tJJf.. fci.tW .,

iii -S ...a ...+4.h-"lk, us .....1 I 14rnta11- -lb.tsaau--" 11M |k* ..... t.... MMU. *. t .. r..r.& ..rpi14.. .. w n1 .......*... prO.tUr ....., ..Ur* ... ... ..... 111 ..rr Tse)I.-u Jl4K""n. .....

IUM.... ......- aTlibMatMt T.Ik. ........... fill I K s.4Ia. ... sIa.1.. .aw ... ..,..,. ... .
x k MIVat G..n__ it .......... ap5...... : 's I .....tr..isss..r..s p 11. .v.sj ass .1 ran isrv NIft1. r....... ........1111 Its '"..
MtA'tNiSf rs.p.nl. r UMMMafVft.* j jaWUrto I npf.as ........... .*4 ...&.luC MM4 '. .... Mr t.4.....ttl Awl 'S1..d I A a...,..s ff,Maltl* 1'*' ....... anMlM riM4 ..... .1lt1tMa" 1M pI-- "'(vu,,\ xw... ... s..1... 11..k
....flea.. ;1511. ...... ........ N ... .1w ....... 131.11s ....., ... $....., *.kil.. 4 rtkjt toIk : A ...! ... UfW TM.L..w- ky lU.. .*.... ... .iII ,......., .... tkry vf a>ai..... Il ... yiim s*.., _4................1iws6t4w.
*......w. .d b....... ......... ..... .. .rb tW l"..... ..... ......
ai
T" -- J. ...,.. ., .. .. .. iWy Mart Ml..... .. kb 1 .*. | > .
4tM VTMiMkUvy 4 Ik. .... .. l. ...fi. IIbf
.4i to
.J. ,w mmt mm ,wttky** **-
.4l.Ni.fr.15S &Ja........ J ri ... .. 51 t ..... ., JM .. .
j .. b .*... 4tfV, Mk *T .,.... A .. ..<.iJ fttoMibfbitor M tW 11 .. h. F. ,
frj !-rI ..1e..ar .i 4. nr'" 1st. a 1-. i IM5,1aw*.. .... .W.-tj. WV WW* ...% G. s4. Ita.1.j .I IIs1... .. .I 514.w. ..1 ..T.p dj w.n..4 tit .. f..... to kMT. ONM y'*ajaU MM, viik MV .Ly..lss..... (.a.tM Iltl ...\ ifMy,*f... SUM......b iW SUit,

w :......b" ."r,r-- 1 5.4 ...rVj I 1M ... ......a pal 511 ......... M t" ........ s p'... k* vwS41.sda; .....rltvy ..... 18 .MMriytb. ..>4 ycb. Ibt M* eJI Wl ..*...*. ... fiMt ..*.-<.. H. IWt M4 tlFSgl iW wt ar ..W*toMk

Xw... .Wrf. v* Insytlt .j.l...I I, M MM fI......... TW gl.HTllBtlMM ......j M* ....... ....,..i,."- .....,..w......s |MtotriWMfiCubkMry ani.Mi .kick any iv .. .b 7" ...alie. ftMMf ... .....*'" ... M pfd a....>*ir.TUtva4 .

..... .4itor. .l Ik. f.-. .*.. tI ... Ml.f kf MM% .II f. 1 '.11 6 1|i AfW. ik* tM t MM. Un to .M4, I tl.14,51.. J.1Ie In..a. N .5.sl. J ---,1 la,. t111t.. .s...--. ..... MIl ...iac"t1N. mist W4up 1 rry vii flat. *&,.,

.w ........, .... ........... a.. J. i UM. ) tWjr ....... I. .s4 .... .,it.. sash Ik. ....*... r...;.C J tWrfW. rrj 1.14..1 r.4.45tl. ....... ... tit.I .. .I iW ir*. \.., W ...... iWVMM.IW t lit ...... y.... ...... T..

M* *r;.*... .f tu iw. bCoy. J..1., .........5151... t1.j s..... .... N &M U vii U- 4Jb b i4 ik. OM., .J..I.1. 51,51 Jtt-Ir1 .....a..r \..MJiewt..,..... ........ It..n.... ... et...,...... Jlaab .I..11.. N.M. iW.
; r..i o.-L ii I,. t'.1... lrft-4W .. fi.k lUl U W to'kt4 I ts.w. ltwl. J 1'1,1411 r y.sw.-
U iW r. ... ......... .,...... ..... .. ..... I .I..... W'.anaL ,
+ f c. .. s. ,
.1
.
**y .,"-,...... rswsll4 .... to lkMr > K *MTtW ... .. 4MM iW pMt .... |...... .... tin ;, -111.. U..t.ra5a..d.s..1i..rls.
...... J n.;.&., 4wiq t4... .. ... Il.... .,U ..1.1i.w.I.i.. ..... .... wi...,MM'lktr.k kbfMM ; .''tWUt. .*r. 7w...... lat -*. TI. xw.w ... WIa:1J .1.s.:1: ..... s. ........ T4.I i My ...... ......,... tW r.aMlMkM
|.... iW Jforii a4 ftMk. J iWl U 1..11t/11Y. .... I u..u.... */, *f MTk ... .f..>.l 4, iky .U .f *iUy k* .ty rt.kl*. a4 bttov M* aaVI **. : s. DatL IrllppM r s4 wsw .I..Ii1. ...... \.. IkM i ikb .w...* W doe US Wikr*

I 1.44 ...........rj rsl J 141 ....J N......x....iil.lr... t'J.IIW...... .. *1 a...*i*>....rIli'MI '1: ...rJM. { to bk. Ml .. Ik* y*.MiIl ...'. Man, a.4 W .. W ... .. W.p..11. *U* 4.y a .I..+h tWU .... ..,...... J Ft..1{ I .. ... fcn..r, .... ..., .....Std toWUlWM

': .... .... ..,....... w. to ..1 n$ G.4r MMM4, .........r,, N irks.- ....._. .b ......| to .Mtk paw k ... ...... r -.& ... ........ .... ....; .lti..*... to4Mtk J. is IISJa.r..... .Ml...l.al.f.
J a ..../1.I h r4dp.l 1.51! I IN I. 141/ Mb. > r......,. I'' ......... ar.I f.sa sa.. 1.i., ..l I t........ ...... .. IAN WMWr.iV ky ire.did.b S.w rri ..... Lit vsk ... ......a I.sll .::_

ias rat ....... "'._.T, totW ......... 0 Hw 2.n 11.11 I, .1..... W wla.6t..l .,... ....... .....t'rl.,...... .. ., rwa TU It....... C.-,J lU S:.I.MM, arc ... s. tWit. n vsK r to 1 75.5.5.1 Ii .IAn1._ co.c-nT -

CMMrat* fatal M 4f 1M ksw I IL veU t\ .I.' LUstVots'll.i1 4TU I II 1 ,11.4..1 .i.I a.a5wslr.f. ..... r.r I "........a. 11IN 11411 ........ ... 1415 ..5w ............ parwLn. J UM 51:. : w. ... (alms.!, ..,. iWCM.aiMvi.ttk. ....,

r PW><.., ....* b .?. .....itt/ to I n... as.n..a .ids,. 4Mi,......... .. .... NJ li.. ........ 1.5..itw.n4 J ...... ti4 IM art.""'tiM *f i4 D.ni1I..lJ.: It My*} --- --- fJly H tIN1iUafij.r..t.l .

tit t*....4 II1M.sI11,11.| hi ib.....- .... .flk ..*,., *M 5454s.t1.1. j iiilr.. ,, tL.f ........... .k* .M b ...r. I'1w.t111. ......+,..;.r.M..w'4.1 TU .*...! *f lU to4Mtk A Utter to iW A* Mto CLsU4' NMMly ... 31.4.Nr.N -

.......i sss4 .........., ..,..... ... ... .k.b (;..,tolllliKi 1i. pl... ......*>..MBj to 4kii ik* af1.. ........... p..p.A! ......S ... ./ e1d4ties I4 .IMUtUr. f4". CMMr4b, )MbMwp. ,, J April iW ,!M..a.!.. *,,..... fbUy. *

........ ...... ...., wW U 44.. .Mt Clirllllll.. II* ......4 I" ...... ... ........ .iBia, N.. ........ 5.el.- Ar ..MssI. tMee yMN. ky !I. lka: .....- iW .*.>larrnM MlMiW ..... ...... .....| a wry.1.. aa*
......... tn.. .ds.tJ LrFIW. sis.. 1' a MiMyMM. kr M* it vwUMA .
.. tlrt.rtl .. IUM. kilW .. tor b. li .4 Mttoa ........*, *.J r iW prMI I p5,4l.ri.g..rr. pt .. JIw. .
< .ki. ... ... btoly ym 55 Il..jS.Ja .-.. .... .... .. .... t 51. .. $.e. p.q.Fr
aMr xJ.r.
fMMWj4UMkif I My < aver p.1.N
4. ..... ... .. .. ... I Tk tr..llN I .. ....* ...... : -W* .... tM w.... ...
. If ... M .. .tWr MMtrakbjr. { Iii M.|. a.4 rate*. MiKtory Jl MM| 5i-.. *. *M MiikMb..4 to My EW4. ,.....>,...>UM4 ... rims. .. .. &I.e
/*.! W w.. **Mri. ..i.., afk ...., (bf 1i.1.> .*a AWI l....' Miaatoj tMo-Ul b 5111 .LN ....... b UrTV 1M ... .......... .. ............. '1.4 l.ys.si.1115 -%.:_- -PM-:.... ...... .f s,t$ Mttoa .kiri. II sp.- alM.. *M>.| I.. MjfTM*. I. .jived.

......,. |.,.M*..lvMf IW .-. W Wl IMM ......11a. Y. pr.8j.F4ilsl.r..Mtis.t.JsJl ik* MM! .trttor, it.,... 'M ....,.. 1 iW Miji fctWv. -TW --.-.. ll.v. Marly .lktr4 .W *M .... .* anb44kyajW .,-.. .....
I4. Ira .... ..... It i.ss.s is.... .,....... rr.IIIMJa I ia r iirl ., .......... to ... W.H.I I .... h....
Ai tLM ... ..1. .. ... ...", .WteI ...... ........ .. 1111 '" a .......J M* S4 .. k* ....,..................eM.... 1 ( MkMfia ... *f ... Jt4
..... .......... tits.lj J... I.oral. U(b(.M, M4 I*M)........V IM k..il tM .> .... ....... ........., ..... ...... .. ...... to ii* *.Mf, u* ....TIi I.MM ..> ... *.MM sw..aits... W* ,I vW II.. ,.. a -, ."' s.4q'. i.Il.tk ....... vitiws My ..asius

) die ji __ >.k,...-
.' ... .,. U, IM W 4i4 .It -*, U ,- ._.. ', ....... ,** p.pt M Aim,- .......! .... 4.sltr. p..s.111. s'....,.u.w .... vial lo..liM, .. b .MtMlyrtkbx ;" ,5.111.J said. ... Ji4 .fir.

iii... .......... .IN ... ..... -/ Tra CS.rU.- -beam-- U JQ 1111 1141 vwl.tj Ik* .44iT I ...... us..1e.. .i. Tk alJ ..... kxrm .MM! |p.1G,1.L 1311.11'. v ; .... ..,. ay ...... M h11al.MM I p.fs..k J... ...-.,. pr..iiwW ..

r ...-,,. UAT$ Ii aM J ESSu1 J ... .....M 1q x11 Kn: b ...", J.iiJ.Jy. F.LYA. 'MW. ,w..i......'. a vl .*,. (Mit aprblb. Ufcr. ....1. TWWMMMQr4 .I.ri t.4 ,'.'Ssjwaw
xaasar.-R.r.t )I..... ..,.. ( aar.l
.' .. K..11. W .., ......... J .... ... ......w. II ......... M SIA, .. tL r.ra s J..... BMM.TMMMM ..1 ..... IW tW....*. ....,t.4 Ikb ..>rabx ( J.ri_ Yirk to iW ....., iW
I* U* JUt tW Ik. kp.t4 .. ., jry, fir**L1
,. I ....... r.r--". MM .. .... ., .... to Ikb MMM! UMMMMMMtt0Mtt4 d... 1t... .... ........ .... ., r... .k ral.l .tkr I' 4... .itt. a i. r.. bI ..... .!*. iWir .".....,
... .l.w .. X. b. yirt.i4iiy, Mrr ky '*'
Mw.fM to > Z ... I ai.*..-* ..,. aW% .Wa iWt. b .... Uww4 ... .
.......... t.. t 1* It |*HlU' fU4mkjMlfl ( ab4 .4. 51.4..1 a bM.r AM* MMi Ut ,..W .. ay ribMVn to fcW>K..
,r, .., .. s. 1.11 plow.I. I.ra M .. M*. Tk C *4..v* -**/, M. k*..&..| a.&.......*, *k. aN. u. B. I'tJ"f rM., .Is MMM .. -*>lWry.. Ij II. I Wr4j...i (&. ..., L. .. ka. ..i ) .fiW fr4.. *.* DrM*. Mai r'.....
.
... .
I.. kj .. & I'm M4 JwUu.urrpl.i.il..lp.slai..IpI
\e"" .ihl p..w.U l .......if.tt..4 ..... VMrttM ,Ias J...... la .... ... */j ....* .4111 .!... .UMI. e IkM wtl5t U4 ... v..4. ..i4rtWt s55riw. I 8M..* f+... to (....| tW Iv* _. ... ..... .... i1i.1 S-* .* .L I J
*
u. lltnw W .. kr U. .
rl. .. .. ,..... w ... .... .. ...... pas | u*. *... lWlartfaMM W .l., is4 IMr 511 Tiwt .. .
sIKY.I+1,t l4 U unfa 1-151 ... bkbfMMMMB MM. .......... fcWMal .fc w..... s.nr.a JML I 1M .
Ik II- ...... ..a
jhrs.
.. 'I iMn&M* M" tk asp.UWr4. d11..1..L I! tk. ....... .W4Pl ,l11rk1.Lis.ji.gNl1t. ....*. did ",(4 lifiri VM .-.. a4 iWi j ......,... fiMv tov ..*......l* aMM ..4.............st J I W, a'UF.. ..... .. stk.

x... ; MI/. 11115. ___ T11 tries .5.4.44. ...... .l *Mn.l ...*... iW t*. *U4bsM pisas4y. 141..1 :6_ .....
K
N t.WJ N* P'IL' .54 die C.St.1ss.s.s .1.. .. 7w. 1".IN W ts..ilt.t .i i ..... .WJ......... "*ry MM, T* I
Rt prl4.st. .1a.Ipi.het. o.y..s"I 1..4n4 b ..*>Wr. r..a. s. ... t i. 4111 ......... .... --55741.- I tut ... MM *f ,... f.t ik. jrt" .* rf[MMMliWcrWtWCi. .Wr U4 iWUki4 .:-.*-.-M4---lUrrW*.-- ... ...... .... ... ... .. tw-Ia

I i./. ,.ww ....... AI tl. ..... i i MMTI sj.f..... ....w w'hip' : ........., 11-11a.to.....Ubterbai. .'{1auJ. a14 ....... IM. Wk A FiMiTrtL ArrifcMtv Par.b 4 tW. *..Mr. wilt Wi uiW .I,

JL4 ......, ...;.c_ .,.. kbM ...... fir ..iosj.. to Ik* city, *f C..r1a. ..'" .... .....g4.t..t......tI... I issi.sj .f ib ..... t... vrur4J ss.4 p4.4 k M w aUlft. \Vfclbtr Utter..,. HUral. ........ kwiiWl .."tp-..itia*f tW Uw ...

.. .. ik.{-!- to.Iwl tUi. .lib Tk. LiWrMi M .p..d.li.t.r. Ik. .b.,lk ........,&J... ....V'..IJM&4 .. .4 tit ... ...U, 1......, U*. .1'1iw ..11., ftlpMViiaii. plnI. Ie iry 511... Uiter Mrt U |.x...u4 a UV4y aftFMM */.
.
i..ti.4 .-- sad
s ,...w.. ....".....'1. ... ..., F.y .. 4.w1 atrtj 1.- *|>M) .. '-r..a.a..r. .... I* ,.. f+'J.*MI.l tWl MJ4 NMtbtokbiCNM ...... ...te. *f iW iwly. )1.j,,, t4 prnnw.t 1.: \....., ... ...Mart bUnal .. I brlWl .
.. .
..... ... v41i caW ,....
t "' .... ... ..... ....hl k. ,.. .
Ur
... .. ...- w. ..... ) f,I IW .sMMt ., MM I Ii U Ml ky, MMly WAbf, at t.1..t. 1-. ....,....a.1.......-. !.. .....M* at rep. ..,. WtaMMMly

;;...e,7 Tf..4l.satyh n. ..IIj J 11'aii.lt.s1 ;MJ, IV* ( tkb .M. Tk* ..Mfer"... btkb : ......... MSMM,...a...... tW cluck ,- 1111'k aslih .. ...1. .. aiiMiyiaM .!.. .tyln.i.. at iWamanal .....,.... ..krt. ....... .(
1ted...4 .....' 'U Iv ... 4141! It ....s ....., MFpr..e I II a..tI I II iW 1.1 ..... .
n.- to t. N h rijltt.J.SndI've l iW ..
!f.. NSt41.. "1111 I i ..1..i.1 V aVy w... Mnir4TW ...* all iW ...-\.., *.*fb frt It Uy. b tWfMiy
IL t" I..... ... s..&.. ., .1..... -1.1 N h k1Fl00, l. .. t r... T ..... iWral .ffI > ..
"
.4iitil.I tWIt
iy .
it 7. r ., ,rps'a..... II .I. .......... sl1 1 I'I 'ILI. ....t ..... Lr.. ... .... ........ ......... ... Myr assLt.d
.U b ..... Wt k> k ..... .... tovktrkiWr. b tMtm tt 30,090. I )Cr. r.cW tW ........ ...4r -1 -
< .
..
1 r _rls_1 .1 ...... Gn aW I, 11 joss... .......... .. ...w ....I !..!" visis... I..... '
s j Ee 1.1. ... Ita Mjlba W" 1..u> :....-ult ......... s. vih. 11, ..... Antaiit.
...... M iW JM&M. .. .W U urn t..adofpkj 1 I, +st.tps 54f W .Ilia-41 .4bJiM 1.4.11 rnr .a..r ...... t.. W4b .... *..... .
pr11wi1wt1j. d Ie ... phrw: It*. v. |* *..,r.:, Ik. 111 I.b tls raa1..21 U ...i..ptt "J'I/I a4 MM! }........ TW IMBI iW rvb. .. ..... a Mtaui ......... 0. x. J.yW4M. IW PMUBJHTrM
1-411 ........Vk s11a4 l.'J: J...... 111 isa" 'V" rot UmM. Is I| Sfewm Tsar M IMi.Mr. .I Mi IW rWi4a IU1M4 ...
>
55 16N..w .. .
11 k..ik .>..... TW .... tl Ii. ..1. /, I I Mj .w Ur Ua 1.... *. O*. ,rn .. fe4 .
hs 11 ties .1.--... ., die yk ssi".I I.rp........ ......... .b ik. II. H |-. : aMf 0.., VT3.... ail MOM M M*
U
I.MVJ A b. .
11. ....... : I I yMi ym Mxl w.4ppJlrrk to fi'*a Wnk to M (... at iW
5Mi J s.a"L.J ji{ r. ..... ...... .. !urW, ftUml rilaM. .ki,k .
11Jut. .-.11. .. 1W I "kr .* ton .f .n i MI b MM** I i lJu& 141 ; TMW MMU Ib4MVry hiss.. k vMU MI My b ras.l ., ... ...u.... Tbmin ) MfM
bLli s. s..a.jhk ii.b1t U I 1 I side b w I tA* ., cbMbr pfl.s... ...a an. at"t ..L..s 1, .....L..4 x.171-1.iaa.............. 1"f." WI IoU tiN. u.1.JJM ....tasN Iw enNd a i.1.1. ) ft ...MT, fed.... .... IfMt,
....... \e a. .b Ik X W..w. U .U tF
r"u. iL.i. N silo
,
..... tk* !...l rMI M. I-* MH>4 Mil, ... tWr4 .. ....... .4 I Ikrovbf!.....Mr* a4 M* lei MT,
.
.
.... fad lli.trirlnl4t. .. M....Is.6.ta.. J.I S4 Isaias(. p I iw kb UrrU vwi. II. lki.lit i SM pi..... .r'a.didlj ....
we paW. ... .... ... ...... 'I ..4 MTk I. t4..s iii ..... ...."... ........
.. it*. II... .I. .1s ... srr..r& 1 I..I I .a .>.ka.. 511"-. .Tiftai.. | 5 M kb .My. to MMbk tW vkOl Cr* lkiM4 ftaM to I W fmHin M*
p N *.Rt h si.1r W '" kv Ts.k pspi .r *4 ik* ,.... J.js ..a.u..n.: .... *, .llrfbb HiJn..I t>lW. ........1'' sdi ki* ..55 W. ..l*. ..4 W *...,. iW ...a..... tr. tMrmr4. 4MbMTMM i.t ..... 5s4 .&, .1&\1 ...

p .p1.j w1..tlw./ .. ...... 5154155. u-na. 1lfriiaRw. : .1'ss1.. 118i.sT Ie e:... J w .... ... Pt; W .... 4.11 ..........4.. 4. IJnl Wy VM sr a1.47 w.4+ to iW ....." *iW 4wMtort.... p.wl. ..sr...ck. A U. ... 1.151.
r ..... .
: rnnli.A. i tW...trM .., .Is ,.1 J Jf..L.rJti 1.-134 La. ...4r vkk. H. piW. 1 1t t TMI.. .Mr. ItjM, lUt M4.. 1 1W .51 a..itt.4 s.jail w Alf,... l. .,.M amuTy ...sidI., iiU Li40
tWtol.
i. L.. M.. A Ik tU. .....lrea .-,llt.Ul n, MIk .. yM !1-- MjikMtMibiHy ftMtoJ ky .
I I Alp, > .. .r.i ikk ... ..... 4iaVMiy IWrkUt ...sal MII4"--- .. 4.. .....
...'- tl.a1 _11.4.5 ......c._Lee..... ......... t TwtfeJnrtn.tsk.ftl.lt.1'ws'5'7 lkM, ki.K 14111. r'Srp..1 ., .&mv4.. Id. isr s. ..u .-. p.p..t.4..J t4 r.iA1LwY WaL. ,
'- w .lwi ..
WI I Itssw .W* i4s..105] hi WIele.. b, M. rUf UMM tWyMtt kMtancal .,..L II. ftitMV. .... .... aMM.al VMvWQy
iI..... .
& 1 Jtov U ACM MM rfMVVW H..... G..a .(1Min. Lisp ( )l.Ji.s..4 r5 j
arr.11.
k KnkM.MliaM4 \vry i w p9s,1hs.s l11 a.., to skin. ... .*,." >MT, is*',. .. f 3y .{.,. .. I... iW ........ A .1111 t... w.1."-. w511.1 ..a. .MtM..Mi.. awl kWt. ...

'.5y..iLs.k v..w I..s1w s. w 1 t.J..La 1.a xf.I..h.1.l1.* .,.... wJ N' .. ..... .u..a 11OtN i. ....... (II.I 4M* Ik.* testes MMllM ...n.j. .. |.. .r-i.. 1::
1 ,....M jsi.leaf ........ ...,.. .itII < l'naM. IW .'. *.a.... I MM.4 VUfffJ ., ... ...........) ....|..*.. y*. to Mil* Ikb .AW,*... 1t. ...eI\a...... laaipe, well 1R1,,.jt TI.pphJa ..;... .... M iW .....) vbiial4M w La'"

w. :1..14.... ..... ."-, ..., fMtaaiteM to*t.y... "ai etadja. ?4 trUM ... air i.ooa ()(...... I jw ris.. k iI..a.I.. "- ........ I i. lr W-k. .1 ... : tWc. prwaipU. ..... .. tW .} *| tW *Mli...,.
? ........ !Mi.w,3li.dr.Gley vs .. .MftU. irbV. ....| JI,. its.Ls 4. ..... :wt4Hift..a.. .. _tin II.W. IW iffM* l.,... s4 arriMl. af s.. tnbfttJ
N .. ... .M aa4 .JMt iW ft* to 4r r\'. ...... 4W...., Isis MM 4 .b
>
yrMtoiy ....J. of,Mb. agMa
Uw...w .b .rasa s..J ... i4th .... 511 ... ...... Jul. MM l i..p.t. TWa .
.. ... leY, r 'i.t-i .. a b fu. f.. tJaaab .. ...i..... ...., it iW r....,.I...... VbtorU la aW bJaMteta. .i ....... .... w test Ave
>
a aB akU
N li... ...... 1rs..... tli.slMb..w1 .' ...., .... ........ s. .. ......,W.... f to)** rfUCJMM ..WMt.B. .
'. ; i...lv. 5.a.11a N.. U.... iajs. ....t.a.I, .aiW.Ie It &M 1,5,41.5t. ,.:a-' ........ UHr M........* J Ma.y. I iii4J1i.. TW vii W.Dr...*..*....:

N pI9 In1 r..1 .,I IW Ik*raw l'arslli.: .......,.., .k.. fcMTiBlIMkM ......... Is Ir .-U....[ to U Ukif M ....., I w .p li ......tQI; a.le Ta.pbafrM e1iIII. pl,... d .... ..,. did

)' rod. ps"S J pMjr en.'' .. __ $.... tit rWkMr. J Ft ,1.5.15 Ml4. list iWMM .., J ...-is'I....M&ac- J. rest ...., 151.4J / 'A I'IMu.aM ArtAia.-W..j7lUMUabflMM > tW Ia MTJiliiM. M MflftM W* .1.k1b U. pia. N ........ 111twi.
.... .,4, ..pa4s.L r Nil alts ( i'14A4.wL.-. !>MbkMM. ., .. ... .. tWMtfiM *. C. t.tri.t... J...........
ti Aawis.,. ....... at. 1 .. -.we ...,. 851 irpaS.I.a.I I Iat......., r-a.&.. Mb i. .....
....-. la,... ...... &w II sN r Iiww ..... N It.- frfial. .. GtoMial ... Sfci
Nttl.bit tlrr --w..a. .....wti 1... tIT x...... .. .4 -. -- -
nA1i, ...w. ... "-AI" w tWo 1 4 fMMfey kvM4 M was MMl a I 4 iy .MM> bto tW
aid. .
.. .
... .. s.j.4.rV ear.. .....,.. Jx 1 I 5141Miw ky k..bf kM. w ........ *. Tk I...... b s--.rrww ,.-..,.. ./ .......,. M4ifar ._ are M!*..| to UN. 01. ...fUk ........,..W vii. Ml if1 .,-.t -Gf/III.la .*1Tataar* L4 4.w kf.N.... .p..14 ..51..

we.a.k. .I. ,N .p.r.. ..'.",.'. It, 11411. n..... a.- ... ,.... k.t* .. "- .. 4f. .... 11.1.1..+1sb .., ..,.... L f.. s.1. UwktM ra.j 4...... Ie tl.111i.( ..,. aV &M I... ,...,sa. ... CM* .f .... ...... *f ..,.

.ts r-a- 1I "--.a 11 45 Heir! ; ....... II aM ..r..w as1115M w | >4 MMMMMlM ,MT MMHf.Mj > 4.44 41-11 .I.... .. ............ 1 W ALA is M ft* VU1. MM to KM*

.LJd.1Li..k. Irl I.w..4I's .. t "A.i ue;. cr n Cur- ..j k.I*H.Ml.i .kM tt.....,,*Ttr | ..M* M. ... Ira.. {I[.. IW pw..t Mar Ubf .. ...Ii..... A" ...J. la...*.. .... W.Wft 4.. n..wr1 tW .... _* .*..

I.srsJ u4 'f 't.t. .,.. F r'1 .._ M* ..... .. to bar iWl ....... .tW. 1.1MN" I. .t........ t, 4514. ..... w I. 1w 1j ..skill15.5t I I.I W..LM. C. C.r..L U. ....Ik- 4k41s$I i.11.wi. 1'\e.-1. al ...M.f iW ..... af OMV FM
i..4.s{ ....... .011,1 r'4ftW .... ..... I M u...,W Wt. hW I..' W4MMMpMwiMri
lftk IW
&hyMWM4. Ie ILS T. N tls ,1114. w t''..,Jslss.. a 5-4111 .-.1 ib lwtl.. s..w5 ib IMMblUk ap*. Ubwbf piw.4 t A
I.sp a.... aJ.e'W is.l 1a 1 1t b .... ..... 0rn.a.. as1S .. ..... .. ..... .. b bMl.l W MWrb ftlrbto
,..... .* I.4 tWIeI.. .....k >**r put' *f MarlUM, UiUaf 5 114..1 iy Ira.U .1 jMWMitiO.
to d Nd.......W ....11 J .r1. j vkiai Mi. U... CM. ......., tW AN. ... A...._ ..... yAl, .J .... tin. ........... &eM tint. ... 4iv*,Wbf IJ..7j..w...... aid sal mnaaJba, a.4
pi..d ,.,; .... Mt. tw pies S. 1M BMMM .. ..... TIM
.... ...... .iIoI "' ........ ..... .... MM ay ryM *VfikM.Un *
.wtt4 ,...I j .. .... ........ iU ... M4.4 ib t kM.nk.aiiM. ..... tai ......... 9tato. 'TW .. .
., ....k4. .. ......1... Uw.he .. ..... .. ha ,.,..... I.g ,fssir.r. M cankly M- I i ... ... ...
-S ,
w .J. Mrfj. ..4 ..-.. liiiaaii Uiin M v* Inn .1544 ;I N..... 111 ... II..../ J 1'hiaI.1. ......... k pea UMAX 1t,. r, 5s.f b ti*..-*,. ..& ....*4 aa4bf ..i., ..... 4.itriyi iW Calk MtomL ...-. ..... .. .....

T .tAli..wit.. .. '" ..,N .l. .s..n... 1r., lid w ........ W .. i : TW IV.fM flrft *f* CA&+/* Ml ,I tWt ....L b ib M>.4 b at er.-. ...,.i w.A QMry-b iW ,....... MM- ....i Wy..bA...a.p1M. Use M 1141,
Asp.1W-.s. trt pI1.. cr.'y,a 4 varJ.M4 .. a Iln. .... M.V4. bt -- --- Ma/Mibf TWC.. .....ltWttW !
IM* Mffb br .
... Ia r.I. ....... .
ib.larps L..1 .f tWlU I..p. ---. _wl
s4X..a )I.. )I. . .p. ..... 'I .Y .. .. I
.rft8i. .
.q. toMr., i 6.ja p 5' 11114. r.a.. .
b ,
ssJJiti.y 1411 .. "f. WOiiaf aMM4
....... is..a4 tobt ...J .. ..... ........
.. II nsl.f la..
... .... r
.. ... tMt s .
F A....... s. .a.. T.rl T.. ,. a j4.a1w J..1141.. ......r was UUir.., MM W ... I'MI | itotoi tf* M Mrk,M4 flat h .....! to ssue. 4Ys.d! .-.r... .rJ -111..1. Mr
." ... PSN A.. I.. $1. to fcrtx IMM to tow*. Vft .m*>{' ul t.ri. U wpaj,k ...u |...*Ort; ....... .....LJ. ... Mril. ...i : ... .......,........lit ...
,p ,000..) ..IM' ..... Ik* ..... WM, Mr.I Casa 1. p N ..........tII. ... y..... b fat* .. to .... jgiy >ian a
b 6. / rn.ti-.....y ... ...... .... TWa ... # -I.... Me
aW .
..
/ap.N jY 4.5.41. I. w .S U4 kiM ... .. BXMl. f. .ik 11.4te.M.4 fatally tk* M>Wff( c4 sass ....... ..WtMk. .iII .t.4w1111. 1111, j
1--
--S M M..... 4ft" ..., x. ... Wpt""""" .... 4..UM. to M 1441 k M tkl*t........*. i n'-4aM spsi.pmw4..1M 7.p .. rat ...... I .,..r.ara is JAtawttW.
I J.6..4 w4 Ii1......" ... N ... ....... ........ sr.r TW.....!..*f!l klbf MMI l MMM* 111>tStMlj 11.4+.1. a,.. aN4i. ......... ....... ...... ....... ,.... .... ... ... 14.. 1tr1

..S.-II .La." w I. __ .. ...- X..c..c w. ..l h .. 511..... ....... ....... .. asi..w '"/, M>-* yulMl, W lirSaM M My T........5.ffri.41..1. tI Ns ,... ..... 115 { .
WA.rA. .........
M
... ... W" .... w.. to IM TM.I. TMMfJlr. W .Io.e11 T.N *.*.*...I s. .... .. ... I I 4, .
d 141.'- < 511. I r ... fcvt,M)4 ...,..U. ... .....!. S.p. ..... .. .. Ie ... wilL A
..w.t---.1I. ... ...&.&.I ... .... C.MUIM ... 45 AU """'-(' ...'... -to..
.4.q r PSI I pn5J 4.e ..... '
.. I
Iw .riter... .. .... k.
filii
.-
d. ... IiN..t. nee )kais a i111.1, ......., ........ die .ij.li I. .ht..1d. eM MJt'l. j!: fMiiM *.... to ftW PMMM|t
'11I'''' "" ....... ; ........ ....-4....... /l.I...ss4 asll.lj N Jooie .1.n. I Miy M< ITM--TUr* .M MMJ 1IM 1 W ,Jr, .5111 a rafts.. .... ...,.u.c ,. Lit vise. ail. p.MwtWijwM1..011 .1'!I ... t....SMIM ski ... ......
f. | ,...!. .|i| 1..... ... ,,.,..,. I y w .....i4lsSWj i1 .1e 1t.t..ni.m .. ? rw.n..1s1.M4J11 a..allwJat. .... .....' i i'fI"
1'14'11......... *M>Miiy ifbf M-/ .... IW Mk{ .M y tih t.y5.l .11..5. w N -- -- L-.I W j... '-Lea41" 1rpp Llds.ss.s1i .....

'. .> tr *?.S-w ,i h5a..rss. -A irtMt buss lei ..... .;11! b..jtlij. toM4 b.n.iJ... frf Ik* /wait ., .!a ..mi....t ..w it ....5 I... -.u.i I .L'n.e KMjtl.n L1 N Lrr- J.sjwielA4 f. II I '';;;tf"7'filth .w

"'%.,.f, W-I.-wep.11.1-.4 Ala ....a.ar4r.5r1. ,1fM.rrMMaMytk1l. X....U* ...... s1S.. T.w,......., ...___....., ..... i..d........ vial t1. 5.1I.q4a..1w1 ti8 ..... ."' ,...f .......... ..5 a.t ..... .isp. ..{"i.1.C. M. .s.. J Ys1. ssiw J ...
.., II. ., Ij. ...s.....,X ae4 Li
.
tk k..
; .. ..
WarUfcUrg. im s..di ,411,4 i.. J4A ... ...,. ... 1 tiaw .i.i .. .. .. 7i...
Tip; ...... .. ...l4. W j. pw1..I. I p.1 '" 111 5151 1t.jp. ......
.
.
.. ..
ikM J IC' .
.." ..!...... Kt..1l..ia.J|MMMMUMly. iLe i ..d..rj. *..UI>a< MMTt*. M* .....' .... = .j ... ......
J si. ........ 0 .. ... .*..f MM Wl ..ka. aWt 4'M........ .......... ....
I .
11.11,11. itlW.. .. 1I. III .
... .... sshsass1W .. l I,1Nphl! .! t.4d L/Stw J i4 .6rlCi ..... w srw, delay. 141,1. 44 .... I 0isLi 1.7 &W 5.1115, ..... AIvey. JtiJ. s.la. .... ....... Jf
w ,- ...... flat i I. fywt ..M..ft.......asa w 1.11N ..nl.s J tli. U..wwl n. ,4 ..... t p4 aisa.i. .I
I, I y V" r T..r., ... .... i..tM s.1 aLw p1M v,1btltis .. ::;;
N .tlamt ..J WIitwM II.an4..4.s|. 1..1T4 .... awtw.lA j1iTy .kk. A* *M>y *.l .*...., ism task fbM Ie doe lea.dir. .1. tW ...&LL o.. -'... W MM. ..!*, b Ml .i Uk .*M MMMMM.U .I .u' .,
.. ... .
.
aW. .
.
JsN ..
u rq rw .k..4 h ..t
:"." wWijf---)a.1r14 i. Aw1.w \ l..... i5. oiJi14..j .aJ llssof. s..5.IAIM&.I .. tid.iq.4.j ...*.....'..........1 .V*...w to WMkbgto*. M4to ....M., X. I*.M .......... .k .f. 1111.a. b: ... .......f.. {

.P', ". AI .. yU.. *.l 1.. .... .w 1t--t.-.. 11 6ajJ, W >.. T rkf fcr f nWr. ...i nat.i 11111+........ .... I Ir w ass 1V W 1.1.


'
'
'i::", r "'.. ;;( >
w.
.. ..

"'
..
;: ti r 1
-" -- .. -- = =" -- -
/ --.. JI ,1 .'- ,.. ....... .
..- L._ J I
-
.. .. .
) .. ) _._'" !' 4-v :'l-:. ."Y;... ,JI I H.JIj.ll

J
"'
:11IISOLDIEIlS' .
._ -.
-
"--
>ai.tll1I4.I f ". I 1 \$0nm and ( 3 ',... *tlMl* **4 ......1 -- --.r-- -- Ja' ClxtuiiAnk. .... All 11111ee.

n.I......,. f"........ 15511_ onntn Inn3i ... ............toIMM.......IJ 5.gt5.1iS. sun( StItllT. MRthCWll' Column. i I' llSMf. ....
.
...
.. : z-: _- : -- s..y.w a5.1M p5 ...
.
a.Li. G1..1 r__. ...... I T BMk wF.a i. T M
.... .. ... .. ... APPROPIATION.
1.t 11. I IapiwS/. rlail .1 1I.1 i..Y.5. 0.. 1a", "'Q.I .s.%-fII-. .M w 4.15ram 55 East of the >uwannee. An..>...... >.M.*.M ......

M 1.at,.. rrioLtJ IMhw.t ....._ I 1'11,15 .._ a ....+.ti.w.li.l VM rlM% "Alt IAL51t11154A4101. till /d.s1.w.54......M.MkM?fMM*Is.

JU lU ....... ...5..4 .... ....... n...,........ the J. .. ........... .. r'- It .... .li..l et:. ........... '* .... -. ...-- .-........... MIs 1..51..,III .w.. to... .-.-I"
...... .,I"r. -" ... .... ... ....., ...... Irsi'a ... ... ...1InN ... y ...sI 5.115 I ..5..a. w 15. ... ....., .... N 405.... .-s. 5.1 .....- .. s.a5.ra. ........MMkyBJ N 555 [

.. C"C. JI. ......., .1........, .,.......... .WI el_ ./.r..55.4.0. M p.s'r.IJ M.......... !w ..., py.a, ........ .... s 5.5t 5.q.r4 TMM.f ik* rfcM4i... *M *ki. .. 1..I .
.1.51.5 1M 5 N TmMr sd Is ... .. .......
H .....a lU 0ter.*r ..11L. ..> 4q" ;J.....a,1 .1"-1'" '( I......... A4AtmrttST.. a h.e.s 55. _...* .f a *..|-,.. .... *f ......... 55.w...S s....-..N4ur I511. ... ar..0.a.w4..d M* fMM*M.

.........r.it4 .Wv (U Ik**... t...s d .... \'&** V *..., Wtl.Ui 5.l.P .. i.1... w I*.. ftf* *t *.. ... ..*... *... .....a..... ..M.: M lass M fM

T.. _/ *M...*..,'*. ........** .$1h.I7. Ie .sIalta. Is ...... a.5..1515 ar51w5 t ..... w J. H. SMTia A. *? .....l.*.Lk II ...- tm5 s.... N5. .MS.55.. ,I., ,1A15SNa.VWSNfsMi>.
... ti.*.fll. Ie MMMIXM ...bk ..4 jMi .nf nUlf to if4jMkt4 ..... NN ......... *.. ...... IM&iftMHt.: A k.rMt rl.a. .f>.i nii. ;_.|.f.. Mt4......-I c
** wiA0K. 5.f ..... ............., "' I.4 to IV .... ... .W Uat .. .
.-- ..... ....... ., ...... ..... 't.5._ Jd 505 A./ .... 171 1 1I ._ JI 1.4..Mast ....*. 55-.. ...... .. ...... I. B. ..*.. *m r. j. TU**...iiM >.

14. ... ........,..ur..... tw..4 I ".,. ........... N .......w s4 I ........ rlt... .'...,......1.1I W. L .....'nu.- ...*....*. 0.5.54...-M ..u.w1..1 aia a a. N ..a ...... ttl.T. .
... rt, 44 mm ..*. '"4 till .. ......,.. ... .... ..... 115 .. ...-' in.I1. .... mi[[( & IICHTII.([ c _a a sp.m ........-., N 155. w I ... ....... .... ...........W
t X.B VALENTINIkCG. I. N. Twrr.Iu' .......... r. ......_.......".....'T+N..M
.. .
tUJ JSSI.iq L..... .... t4 ftM. UiJbf e.11. MJ I ....... 5bM .. Mf 5. .. .... .
.. .... V 515.40.5
.
.
I ... ... ..... f M MM
,.. llq.rs.l11.1..1. ...... 5rssl d pNlai7Slim. .. 1,14.. t.lllaja Ss.. .. Ma' ton Ts... ,.. V. MW. J"...A c.5.PrPOTt..N..N55r ...... N 555 O............M f.Bi.nM >..*.-.. ...*r...l.N>..>...,.. .

L : o..w .154 .Je.ftI M I4 ......, 4* aM.*.%. sal i jxr.nr2r-t or r _.. P.pa ..... .t MM) ,.My........-we... .. IiN... ....t.|.at.. ...N...w..4 Sts a.M 1M 1'5515 c.M.fcr ifc"*_i. ,......a.Sr ..
Vmk .! .. ... .. HMTjlf MHkIkAl ........... saTI. ..* **..*?** !. .5BT* *
MI r 'ft ? I.NFL SMIINIR ,5........-55............. .. .. .. .
I II ..
IriLrJ1.J.:. : GOLD ITC9. CASE.VBC .-*, Ia. 51.5.I ..."* .-- ,
>_ -...' ... tiWM .----. I
1 .,.. ,. .. < 1a1 ....1 1 ,.....' ? -w, ....... FULL ASSORTMENT I T .4 55.--, N/ ..... .... AWMLIuu.
A .. .. l .. "ATa .. w IV* *M ,..f .4 *< y RwwMI A/.
.. ......It......r........ 11_. .1 .. wii 4.|... Ik. ctPt. -,.. s5. lush. a.t.5.y 1..Y.s..N.. ..... 05,4.r5. 4..........<.. ... ass'I I. .
'
.. ... -" ... .., N Ile Mwqlies. ... ..... ...... .... .4 .. ...- .
s. -.eN. .... ...... .... N ... ...... T5. Mt5. 1551 N Ibis ., .. b5. a1i.ik. orDRY I ..a ... CTV ,. TLN.-/MNI
fit tbspM.0. Kh1Lsr. .. rl5/ ........ .,.. ... I .., ...... .51. N ,. e o1Dt1L ..
55 ph irlNl.i..1s1 ..,..... I .(0551 ..... ..-...... ---.a. rI r55.se. .... .......,. ..
CMBMUW ...jl "" .. ... 1515.55 I I ......... 5.4. .JI Mlii*...*......
t.u.. ....i..r.1" ..... tk*JaJkUry MM.** .......1 I paar4 St A m' .. d ,_, rIL 15.A II *
i r.i..MN .. 11.3 .
p4n..1 .. ,... .. .. ._. a.IM4.. .15..r.15e15i
.. .. .. .. M
.
I
..1,155.. .... ....... .. Iki. ..lj.<.t .. 5..51.114 .. ... 15.1. p .
o. ", 0. fft ..... 151 ... .,. ia.5.15.15.1 .445.. Mw 1.514.. GOODS. 1x111. p" lliY1111/11/I1 55- .. ,... ...... mw 5, Csa Ass
5151 u-.I.... X.,... L1. I lU4lk* ..U. .... b MM* .a.n..I. .551.5514 ': ;:.r-T'-.1at III. _.. 4 ... M5an5. Fd..... N, I i in. I ...._.* ..MM......M ifc* rji tat 55 I h

1..n. ... .,...... ,..... loA i.stA. I ) .w.. .J aM is1.6set. .. 5- ... N. N.." .. M "55.5 ., ,Ik.Oil.Uf'MM' MT IV* MMy... I.....
.. )l4y. ti./I,MM I..g a. I fMk tfl.*.* ".. ....ftt M, Ik 4rM.vmAw.v .'..5 ..SIa N l... "ft.e ... .' rgnx.umxi.? rnl1rf3. */MMM.MMMl.. i.a.............
** M the MJiUTMtcwk.MTtKir.rMM.... Is..ll... vtATAc :lu rM.MJto.St.7IX I N .nti rwl.el e.l).---it u.. Wll.Mt I'STEaIU4: ...... 4..w ....5 .....
...... .tMj.... ....... .. ..- TUit M M ft -r .. ......... .... r ... ...- ... .- ,
s
5. rM.SA.SH .., .......... ATE LtaHSGe.Tb. 35(4 II r au5.4,rII'. M",.
51.15..51 .
Vint U.. .... UMJ a *... *(TM. U.( ] J .. I ,... 5,. k'.5....... r5.. 5" 5- .. \4IOIN. ...... Q.l.i y 11 l..li.. 11+1..4 .Flay, -

..*. M>| .. ...*... .*t it ii4 ... p, IMI M>4 Ihkj. ...., *a) U .ftMto4 M* -.4 -t Ik f...Mta*.(L tv* M 7 M,w k.,.. Saps..i..tr.. ..I.Ii. ...... 1. l'. Sal ... c.;: n.-WwI.Tb. .

/ *)*ttt .f PM! ...*.> i*lU II..*. I .115 ....' ..fII.-JetJ. TNt ABUTIt PUS IX 011U5 mmnmi .5.11.4.. ik.* BoirU Mtitmttf .t II.s11ml5.0y t.Ja.i (1,555. Tilt.ChL I A.baittm.
__, M Uff.ir....V.. CWMA I %*rui. .t?. rEMlL& rtsIS. ... ... ......... s5. ...... tif .....-lee
UlJMMM>l MMM) 555.1, :I r.. 4M*. 5 *. I .*% ... *M.iyr : .4.......... .4 5.51 .51.5.',. Its..151sS..5.I.5.wi11..5.11M Riyw, lisp Jtay. eUN s.l ?.'VAn Mi2J, .MMM4 M*M M.4 MMk*M r.... .
t.4. p.IJs.... .. 4 pIw41. L ii..i.I 'I I, .... .....55..5. _y 0,1555 Ate
.
Its5i/1f1. Q.... N.. .. *l the I .|4LA% a X .. IMr .IMF
r
.I .. .. .... .IM.. s, Ik. ...4 *f I -..., I ..mtlM lti r.1" ilL TIY5I1 ...*.... ......w. ..W F.i T...5 55
............ .n... .. c.**iy, U.KlUi .M ...;. J.sy ...... .., iM I..."* s.>.. 4 IMr ir .. .atr, I..... ..* l'...Np.y..n,. c nutoiBU rl..l.lw 1, .... ...... ..... ......-,........

.... .......... T5sa..j .I,... M h&Wai.t4sn. ..........., .. .&"*. 5 *. A.PM.... lfw .. ..... .,,. I fV MI,... M.V... *.M k. Mli.Hll :: ':-.7-= ..515..1.5.1 me rgw..r S..K.N. s.

......... ......* Ik*4SM pb ./ lV ir MtTMlfcffr I t4.ni s >.. p1. l.. .amr ...... .. a.ss4 ........ 111.15.M.1 NIsaN .,It..
I 5. I5. 115 ....... .. ....+dss15Yi"SIt. .....,M 1..15..1 Is M5N N...... : AMN 0 r. SAf.., J'Ir.A5.I'i
L st(1) J ala I..t ail ..... THE BAM*L ftM II slide ttA TM ....... ,...... -, ... 551.. .... saw.Tb..11.5 .
M A EAfTUMAk.tt .-- .... I1M -If ...... .... sal .. I n. I.....' NIlE HLMU Aft : ..... .N ......-.. sbis.' 5.4 a1. -- -- .. .... ......... i J g ...**.* .C J. n--......
.ha..1Li4 w ........, dsrsi.s I 11t14ris.l1 r,... .. .. -.5.511'5..4. N ik* ..rfi s54 ..... .. ap..', M eM Ss.Is.5.N ...!. >..n*. yjm,**.
his .. .... ..; '*. ..4 M4 M4 p..a.1. ... ... ,...., ..
4ar.4
> VMkwtWWrrW I 451 Ks-. _f.1 M.. I.. ...-,. 1---- ... $5.05 N .., Me5./55 rls "
.*Urt ji5..w6..5.1. .I'MCUa.-.1-: eI..1 ,. ..." S X. 4 M'" *. IfM. .. .....,. ......., .........*. .. k* sp..,*. N .T WMWJS... Af**. =T'I: : :
'! Tens I........ .. .,
'
ir t.
.. ... -
0l,, ... LIMN by a rUMMl. w .f IM .K X. I fa* ...hty.fM M* .** (MMM**** rl:
*......*.l,.kck .... ...*..... .*! (tisi7 (11.1..1 tWt, I... HMMT 451 5..J( ... I .... I1.. rd.,. I..,.......... ell ...'-' .. 13c: : :J!] iii. --- -- -- --- a.,......,-..-.....--w. N5.. 115.eel
... c-a M 15.
M.M. ... t I 15 _1.. Is 4. i.r1't ,.. Tax rayon TAke Notico. bar/
.Urtli**.. llb UIt .... ILs s.M. .. 31155 .1.0. i:.NWr |...w..K.UU em .. St-M. -5 "X* B p.s.psI.*. .-111I.r. 4. .. ..y..w...... ri.5M..sb ."I'I."U' .............,51 w ........ N yr
q w i HCM
...M t* tU art W VJM'WZ wwM M t2:
'-110..... ... ......4 I..I ,la.. eM t-a. bs. i. : aL0Jvf5I rn.4ut W1&- ,'*iec .M***....M Ik.* bM* VU MMM.aM. ..-.... ...,pt.. ....11. 55..1..4 ,..y5....
....... 1'.. ........ IWIU 5a ) .5...s.4 N Imal g.tl NJ gpnswsnR rif t..rtt'. ,.
*** "i (PSI west TU 4-iH ..1 KASTEtl.M ....... ...... 0....... ,.... IM Mild 55111155., 1.. 151AI.S. .J...i ID; : J5. 1
*i.,, tot tM.14 tat lass ..-4 I' i .. 0.-,. as IlU.

.4 1m. fMu. ..i.g k, .... .to ... U*. .... ..Led.sal .... I......;.. ..... li p DM.**-A<.M.".to.,.M.......5......wsp1,..... i ......t.. ..... ..,iu.. 1M. il.t.slritN. ...........,....--..,...., .. I.....I7 Il. ...u.ucauT..
a. .
JNi t A. .
M. ......II..M..i..tIsviii. I.4.Tif I II I"L..4f CM.MXIIiXMit litlMMXtli MB IMXBT MMt *XMSMtocTlUMB |\> J. e..*.>.., 55..15.1 .. t 51. .

ki.* ...... ... .... .. ... ... .... .., n J..k* Lpp-L.sli 151Dmaj. .--- MS1rs.M aI1iac K-, 5NaM..j... 5 "5i-,. nr.55t5w T. ...... }
INN LN ...... ........... I % fII_ ..... TMM "ti't'UNEEMAIEIIS111r1I KWAUi.: ..
55,51 I ,.. t.SN. It .. .. .. ... ... .
F* lk.. MAM, is illil e ., XV M 1'** **> 5.s.p to iv rw *
.... I." "'" .L5A IM.-s.- M* rf HJMJ. fie!' M* w .MM* tmr 1M.. .>*fri.. car AI.! AMtM;t..b... .. II .. toEo 15.5.4 AI..555 Lisa 5..N..
,
... .. .
raL ft*Ik*4MWM)OM OMMJ*J. I p.5 1K X0.1 p. 1 /NN .. .
... .
... U rLAI t5 I (\ftWI.r1..1M,
... .
a.0h. ... 5 l.rl
\IwIf. VtM4 M Ik. >.M MI e s T Gtnts Boob and &boea, s........51. .. If .. ST It .........N... ... ..... 55 tL r..d5. .
;.. raaJ ,15tH ......n1 AMVK I1UWI i* MIVN rt*- 0. .. >>-au au... .. i....5.4 its C.M.M 11..51 III'.

105 sat fs S h5.Js c-. ......... TK. BZTBSSIVX c....., WITH I I'I. (Oh paL'Ilal ..,Ie. 1 P. ....,.Mir rLlw 'I. ._t'- 5.b.. _.*., A.....*..
,
.
A 5.n.d EL51w. ... .... -- 1.555 N .... -......--.... I" II rpBM V*.M U|MM.44 My IMMM* I 5..M I 16M iVn ik.**...<.... ,......r. .>*.._
;

...w... ... -.. .p.P .Ioe ..........,, mi rpin.s It--*ftUtFw ...... I 1 i ,._. M M.3\.:.:...s X w.... .N M.*.. .14 ,MHli ,. I II .L..to..e-k .h- *., ....*.4..>.I....*sd.M M I..II-*-*.tt. Girls and Boys' Shots, .....-.....-- ..... r 11u "\. 145.. i to..,Ik.*.....55..*M.ln.4 f Mtk t'.*M........*..... MM

.,. r-a, tra.d W..hal. 1.palaMll.ie.pp.Wis '. tire iNmj1ia.r !MM... .. .... I r. a. *.., atssI| MM>,. I .... ....,..... ........ ........ /b.. Of AS slaw ad .!-**. 0..1'1151.' It 5.t. h t*iViMlbM ...4..rf. .+5..s *f /.
...... L.. 4u>... BMMM 4V .rims I II I. 5 5 k 5 I. .. ....,. I -- N ..... .... .... ...... M f e. .c. ..,v.T. c.SIm4.,. _................ t.s-
.
.. ... trial. 4 wi+aa a .Mir 5w.1 f_ 515 a p.4. .. I **...... IV* !.... .......- ..cws--. ems W. .>... to Ik* x.. .,.. S .....
,. .. ... J.; : p5. ,551151.S.
J. .
I......... T...1. .... 1.4'. 1.NiIr5.liii I T4 --1 ll: M,* M/ *.. L..4.wM.1. AdminUtrtor >.M> .........I to ik.* M4 CuiH, fcriacrir ..
.... :
..... .,., .... .... ..t9Wtile. -- .>* MM MM I* | M* MMtyto .. kf 5 .5.np a 15.1.111 Notl o. ... .....M ......-.., .
s ....... ,.. ....1 ri.51 ....sI... .*y ...< ... .......4 5. ..... MMIM. Artii.%ii. i .MALL .
... ..........., ...--. N'it MM .. U .... qs.m a. ... .,_........ --- IN............ ....... .. T1m..w. I. IM. Su n.M *>, 5.5-sa./.a5. 1S.a.N4 1 r1511ssI..wNt5.5st..pp.N.d.. .... p5..4....,

...., 1UU .ite. ... ..... ........: I sass TI..411Ir ILNsst.N r.'.t.._. .........., ......._..... iTI. 'I ......... w ....... N -...-. _M 1...........M*IV***M*.,.... ........ ...5.. ...."...sa..........
., .... g HUM **w r ..! .. ikMr b.ll551 Mt4 to .a .,MB M....... w Ik*l.qe .4!..1 5.. ...._ .
..CI: W,. ... ..... \e :, .. KM AMwk ass 54.15.. MW M? 15..psIp .' A l" ta.15.NS ...-&
15.1 .
.w .
MM w s51 .5 .bi .Mr. | 11eIs.4 ',. M4 A I* k*MC
..*!. TUf .....-.r sa ,..- 11.. ... *. HMM torKM ......'.. ......*-.... .....5 w 1.5.a (1..s.5.4.,5Ns5 M .._....... (5.1.155.1.: Na,1w11T .
*
.... ..., .......... as5rj. ** w. .....a5 .... ...-15. .1 55.t. yt :C hr.I.I.11Ib5./.1..1 HATS AJCD CAPS IIUU' trr.. i*.'*. I / _-1. r. 5lf 10'". l7.t. ,

j i **. ft ... MMM IN A. Ilya. ........ .. ... ........... .... ..... I .. ............ ...... ........ .... Le'-....u ru. /.IlItn. .s (11('__ i.w A_

..... r"l'f;;:' ..:;i&. ..,. .MTM>M .f 4**Jwy ...stb.h.Ma ...., j .... .r .bas to ... .... y'. I ........... ........-... ......... cnucttCBr WABK.HUOHWABC.. OTIUI niutir i.r ruMttA A5As S

.. .........J t. ... -.1Ie, .... I ...... ....... H..... fII fII .. ......4155.4w... _. .... .. ... i.. M I M r K.55...............,.5.,..._,......5./N r sM0..... oix MOITIH Arrts ..:Tvx.i wILL i'uun.-.L._ ** J.M:.*..Jam.L'.,.I1.1..riTir.... As s.

,... .. p&.atie as a a51as'.... : .... I'11.. ..... $. I asses-. ----. sal s. ... ...- Nr5.M.n51 .... as-s*d. U.1t.,,,.U1I:. 4 7 pw.M ., .w nsts Sal m1w NII. .4 VUtMM. 1k :-I.C.M. j...Ml I. *M*
..... .... b ....... 1..155... "4,5.d k ". N.... 1.14..1 rv15.N 55 5.a.. 55 Aa5S._ ...
i = ** sgm ii .... m ,.aa.1. .. .M. U, .C4B.
1 .. .... tht : = V
.. lU = sp..wl.s..4 *
balm fW : .. far ., -.3: ......., .
', ill s..ha. j. .., sr : *M lr. p.5ra SIi as ". ... '-& ..*.........>MMMIVM4.M7
61 j1. IIa1Nt.sla..4 IM1511... I'...... rvWMttorUMJvtfCM... .151515 5. 15 rILL5i155 s C.lu T 5.aldsris JeW.11I .......,...., ...... I.i ... ..,-.. ... Law if.HN ....N .-

I lit t5.* .,.m..) 55..5..1 IN 1. .1!M4 .-,. tlM M.I...< t* .*. :. ;=Awed.... .....JrM..... ,.....*......Uf .MkMW.............T Yr.55.w.r.45.ftMM --.iII .-.aI. T1XWARC.GROCERIES.. t'r.w.,-........ab.....'..... y MM* MT U* MMM* lire

A.t1." MpWlM' ,**4 tlfMto to .. .km. ills,w. ..ant0.....* I Ja,1t... 5.. Mh.iojt .. Ik*tlk MT *,***, N... s.115..4- sTAuo1Lnr.: .. gLITrN, boa 'I.z::.> ,.... 4L Jam, l to_
L.' U .UM to MM* IM writ .1 K iss s1.1 lal .. .. '
/ el.ipe.sl T...% Il...r4 to* I.M.... M Ik* MM MM<.., to .rM 5. .. .5.
s ab U Ik* MtMlMMt, IV* MftM I.::;: .. 5.55.SMts.a. g. --- ...1..4.15NISs.S.5.5..4 N

Lan ....... ........w. 5.l ...j51 I 4U.1. I N'' 5.15.5. s.sm's. NOTICE. I 1M..... .15..4..5 N .... _
$i..mD.N. JiM. .. .. 1 ........ ... .. JgMJl MI 5..s1..4 .. w-
IVM IkMMT. to ..*.. wllMt fItlf..X 55.,4., .. ... u MJ .
.. .
.. .
.. .
ALL rt* i*. ...,.4 to ik*
tlsif ..attar.-'' a'saasA r. ... F.-. ....M* HMU.M) <*-!. .1 tr ...., ...."ltM .....".. ........- 5.555,.....- L.. _T ".. M JM*.It. M. *..,. ........ | II.T.. ..JAMU... u V 5A ftbtN'l_>.

-.IJ.-U.--. I......... IW .U M.... If ....-.-.- 4.1..5. p... .4 Ik.* iM ff .. I r-'o ...Ss N/115.41a55.MlM5.NPl.MN4.5N.t "MI A...... u..5.,. 51.'i........ 4 14"1 oH-Brl
I /N...._ N 1..5.4.51 .... 1..4151. l> narru .cwA>MKtlKitlT
-.tYlJ MT LAWM ...5. sIIN v..e, ....... 5.4 I I. W. fUBT. r* .1 I : ..1.11 pmm kU > ..5..155.51..1s. teL. '>f ,.....,... ALAC4WA

I..w.c 1.r. S\. ...... .... t ...54 5 .est IIII.M 4.ly ..MVMJto I 11d5TTT5.list.4C..1.s" a.5.1l'a.ih. .

.51.5 .L.h ... ....11, ......... \....... Jt4.J..,,..,....... I., Il .C 1 I, -. ...eg.N15. t. Ii.w41e pb51l. ...4..w5.M- ....amy..... ail .* 15555.; C.ssIIwbm..4I1 Jaw.. JON A .. :

-..... ......."' ..k .... "TV 1.n5.1**SN Mal i.M4.t I1L I ] "or 15tcLio. 1"c. k* fc.- MIBTH" % M.AIIlir. A4M'*. A 1a1..i. ......... ......
: a...., .... .... It .... ...*... 4.651sa .......
: .. .
-
:'.. r. Null. .,.1ftftIII 15.15 ..... as I.q Nn1La1kI.11.R >P Ht ........... k. a H.. fcMM. MM i a,...ssl 11.14. --- U,M4 .... Ikto

pgis1.Its.aM:t 5.11h lbi.115.... 0t M4. IW lU NM ......... ..1.. .$...a eg.... .,M-....MA.*.*k,*Mil all ***4Oto .1M. ..........-....*f 4.*.....,. i 55* .em'...*...15'1......MI .. 6'Kri -KOT CE.ALL .. j..s1 |. rii.M MMM 551.. M MM..M M I*IVM Mil Ik* .

|M..5..4 U IM. tfUto t ) ....*. fc* lU JifiM* (IfMATBI 1pp.5.5.. I 51..5 .4.. .1. ....... ..... r5.t ., MkiM.Ik
.. .
W 5.u.11.5..4L .I d ... ........ tilt 1. .. ...... ............ ,Nt a5. i I ,:!:::.:+wM.. 15.SI .... .. ..w rl.JI.1d 4Mlii/t rtarruis/,1..4. .. Ik*MI*.* 4lt.... l...t.. 1... _. .. .
assa 5r5s1 w ,.. ... .. -. .....* ... ....., .... .& .... .... 551..0. .. ... .. ....bsae
Ii 5 Njm i i..5.. N ..
51A.s
... MVt. was MM ..../, 51*.1- > ...... sill. Jay pall,. sill met 1......... *M .... .f iS..sp.a. 55 ...... ..._.,. ... 5..S, .4M .1 ; M. ...... a .. WALKSS 5.5... ... 1. M ..... IV.* ...*. M4 Ml .....( *'.iM* ..>lMtMM .5..5..14.5.,5515.5..ha r**.-
.......M*.,Ik. T.L11.15.1. MMi1 N 155511as4 .... 5 alp. peI .. .
1 M4lkUUMl r.... .... ..M >..... .... M) Ik* MHMAKTHA s.1M.II15.*MM 4
,.. .., .. I* .... ...*, ..! .... .! ., ..1.It mlt I. .. w c'n... I.... Ik* .5..55 IMM* IpC .-..... ..., -I. ,Ills L

........ ... **.U ............... A
w. W Wlj. ..... ---- i ..-cII ....... ., }IA,..* -
8. SPENCER pmS Jw 5.155. tet ...
..,-............ ...J1..s.p..4 J L 51TILI. .
.. wIW ..... TU 1.Ili. .
-
.5111 sl,J.Js..Lj s. MftMtC I.. i55 it K 44.4UI
1 k* MM n.4w.4155. ...... ..... 4.Sa __ .51NU'rIcL '
-&t Law
rii w .14'I. : .Tws eM u..e. 154tan .... Attorney N..ta Mtly *.f.IMMM,. M 055, 5 Wt. .
.. .
)T. .. III ..... .
:..woraJ. ,. --4.IM4M)
..TW..eM ?. MjMkWr. M kM4 sal .U I UIXEHriLLK. I' ..\. ,I...15.1 i5.5N 551 5. ... .'Tl t.....*. 1> .... ..
A ::
J",. j. I .k*.. M.. ,..... ... ...m15. ... C5.li..1 tl'mUs 3.151... MM. | & t6 aaM 1
...."..f .kUl. ...if h*. IIpa j .5..d I I......... ." Nwp a ...... 55 ...., .* ... W44 kM. ..4 1, .5.15.5. .. I BATE .ui.f .... a..... rt..MfM --,. ..... ........... ..
.......a5 1.). M. C AN15s. M4 ... ....... llilp...,. .. L4 aa4' **...* IW aaJe M ., 1 n. L l1e5daM..... .i-.
I. MJM 4 I ....... .
4U MI. .. __ irtmI 551 MItorf -
-u...I i..1 pia5pdj.
...i...... ; ty 1 "..... I.5.i.il..w.4 a..at ..-,/51 ..... ... J. TMM to .... MM.M .I ..
.,' I(I......,..| tU) k. M .... ..1..t.... ......."' tr.ha. .........,..!''_MM 5.4 .w.* *15.44. asIS..l..5 M* 5551455.m'nerlp14. $54 T_...... raw ttaicKUxa.. Ik.*f-rt HMW*MMT.......... 1

J.> .-WM. .......BI, ... 1M JsJA J1'...1..15 LM J.iettI ... i 15.. .5.515. r.pw..w. .W 155.4 1.1... L fIW U" .., .... tM.. .w iv* An.* MMMy. to ApM MM, .*.
JMJ rW
*, M4
( I ?5... 15. e..55.U.- a h5.5.5 1..41 taIt ....uII .r. 4*M*WMMM *f MOJM .
...... ......, I fft|*f i* V4k4 M --, M I***** I ....-... ... pw..r5 M 5.w. I., ___ ..-.., A Good
TkM ,.."" ,.Se Ickotrl a' Bargata.VXT I. 0. feIM'....... L1.. R m
to .. i k .. .te".opT.
I'r---cJl..I--& s-. Myb **** I ,iIt,... ..... KN !II n.-- Ib....... ... .. 15.ki.4P'pp" M* ....* ., I* M, 5 ItnffC *..... ..... ..y e

....i.t t4. r5..a,1 Mftt ItMu4.j ::trifkl\ **4 .r.,.,. **4 .. ..* *....* 5. 55.. .... ......, 5. A..... ..... .... .., Lor M IV.TM. .* 1M6e_ "

5..1 ...... II, .. ..j w t4al I.4 V c..... ...* Ml..ll 4... I '.--W'U""U." :' .... ... .... ,--- M Ns. I b.lA.. .. ..... .... .JI ... M M.I4.,.'/ .*.... tote*. Al1ltrIW'Ul4ii1N. '
M* to M* M tki* *... A kn. .Utk
....
.. I I Mm *fK* U pat*f lU ..p..., |. : A. r. kSAHAM. a H.I 1UULi I II : A.". ....... C.s.LMr **))1.M*M. *_ ewt, .,........ WI14LMMM.c OLS, ....... Its Vssi
.
1
f5.155 -ce -.. .!.. ... ... .... U H.l.iMdK .* KM tMA ,
: ,
Mt la SwsNd..id. lU *__ > 4tLKATUEK
'P. ...
..,.-w...Lu'e.ps .. -t&-Ie spas I DRAHAM AMNOW. I. M4 II....., .. A...M MM.. ..., ..... ,
....T tbi.saI..5 ..... C1. W .t..|4.MTtfl'lMI, AVB Ii&.. 15_ -.. ..... 1555.N 1.0. MIs.
I II
to UVOT'tMrtWMMC 'Attorneys at Law .
Ik* fMl j / TI..me..4 S.5i. ... .
.eI r. .... ...... dll-.1. N.. .. p. m. : M... ......,..... ........ ...... M.smp ..**%M. MMf*.
451 tr-
ph..?.WM pt 4' .. .igk I ... I'I awak.u wI. .r... .. I 1HAVK Na.ms4 ..... ... ....... Saw- 5.4 dl sa.i.5. .
11....... ..JIw41Li.. IIWMS .. Psi...,...s.ySpl .A. Cpp..5I.5.1a4
..
r.Ii1e.. ..., AeN ...,. IMI I ..LItST.MS I. IMAttBMT ,15Li.N M MIM.I.I* *WM *... i..... TV. f .55l44.h M Ml Ml .* M*
ral4 MM. lUt ...... ... VMMFMMM Nam. ,. 4l M JI........ L MA.r I* .*. M4 fMMrty*f C' '. IkMMMMttalfM **.
14kw t. ... IMMMJ. I
.... .. pa..4.1 ..... 515... r. c....{. :::: .5. 15.55.' >>Mi Ik ...
.. G4I LA rll.uu: 15555.5. to N V W Ik An 1 MMtof CMI
.. Mid 1551,4 1& . ... *4U I II'. .5155..0, MM *
vas ...... ... .. 4W. v.sI1... ... ,... ....,.. ......,. M Lae M J. f MM**.. se f J. ....
-
.. ... wia".u esw ...." -4..WJ 1.d'b Rt.1N.l I...* k-" W ik*4n$MM*M MMMITkM V. ....... 51.1..51. .... he ..-. I*M MM .i.|M.4 to ffM4 ...... ...... aS ,t".'f| ........... k| p1uIm4NOTICE. .

; ,... Ie .... W, .....II ..sII5.a .a 5.m 47JUI IM* ... MMtMt ..*.. *M>k k.Mf .5.M.. ......... %Mto>. MM M ...S..M .... J. .
-4 r.w.L.gJ 'i ,- w ..... kM 5..hww1. INJ. > .MMflIkM .... ... ..... I .... ...........
..1p-Is&a's7.s11N. piltrkj fttor iii lU *kiOcMMt .., .1 .. ,-.... I ..
\ ) ___
iWy
IIANKH .....M Ik* **4 *f Ik.* Il i..1'55.5. M '
fat W ....... .. sul. ...., ., tUy .iII.. 5.5LyM. till i' r.J C. ".....L 7m k> JU1K4.M. I' .
.r .ty .... I.C*. 15-44 15s.nJ5- .... .* 5.55.5.+I
.1j.1..a.. dlr. .. ...., ... ..51 p..fn.rriM.ew PORTER & HIQBY ._ (515.,1115Chewltt Of> a wuas Asltut m.- I......
!l.t 1
I VMM. *.....*. S.*.*. H*.M.IAVAQ CANNON HOUSE. r F.1.p5-,5iI,.4 I5. ... Jed.
J...$..- ....". ... .... wjtr.Nl4iJla ) ...:. .-u. lU ftntVJVT 1341411.4: /1/11114111.* *: KA1LE I., .......i.l A..... C..wp. M p5..
,
M
....., ,. .* TBATCUM rcsLic ASS 5515.,N 5.L 5I,55 ...... .. .
d .... .i1I.. (..... e4 -
..
L .. .
p. ....
Iaw.J.4.Ii I U.11I..5aI..q n.. .... .
w-I"'' 9 CUCRTL.L LiT *TK .CT. rtr1III. .I5 .NIs siw.44.3.
..u. 1.
..
5115 ..
Is .1. ial.wr I Vl M* *M MMM W.**.M lr.tl.li, t. ..,."......... I? .. C'sm.Ta0Y11
WM pabIslal / Ii...*.. U4W. .la,.*..4 ...... >*. T. a 5.-r 1.45. TV.* ...... MM* .W V* MM M...*M. I..... .

eM Ie eM U.p51N rI t5..1/ A. r. ail X )I.w lU li *H Ift JM* JMk IMA. NM i Commission Kerduntt TaacEe. MtM3MMMkMM. f* MMMMM* L CAIMVllA1." '.,

........ "H..u. I W 1." .... >4 ALE OF 11iAL3r'ATg: ..--.-...... .......... .n4. '._,... ,-t5.i.. lass. N M
.........- 151.1.. .k. ... I A. rU5M.
.,.../.-r..slasM 415. 5.4 kMNLW.1 -.......;.....::--j'; ..; .... Iu runs, AX outs raor t I I r.*.... IMM, |O> >... new&&., -..-........ '4 11. I4l sr N Bbl.t .

: p_a..s rCMI*. Sal M4 .sw4 Ik. BU ,...* M rM....M 15.mm'dA5t. ......HlllrilllltoM w* .m- M to J>.m..Ml My. IT..r.sjM ItV. ....As.A ff> ft.AaXOKIXO -.i'-.A.. .; o M .....16....1iJr15.4.1

aI1a. .. ..ilkJuuip ........ ......i -w kyMty .... I MI. M MBWki : ."%.MC. HiltK.niitrr 5.4.. I I I ......s.15.1. I.sd ea ......... ....... "" ; l ....... ... Nb!....... x
w5. V* II i'l MM *M kfIM .VM* kUAMI, M Ik* 5.5.4.5.5 A xuxixMtMt tvorrucrsiies*. .> *.... .My CMM ... I..
... ... .q ,,*, U:.i MJM* *M MT MtiMMtt. a S. *.. *,. ......... .. ... SM III x05 ISo 1 I If4thi K i4 p..... ... CM w BOC a ........ to *M'-.... r
.-i rj7.s u1t1 *.LS.LJ. y L L IIH U.s.1 .....*. Jy. II.q ......... ........ p.. ... I to** If li.........*.. U toMtU ... MMlM, M4 I .....* k* kMM .* ../
.... ... ... f.! Tab ..*, N .* M .4 La.4..n NIss.M554r.5..5.15..4bap I 11nt1tt't/Nse.Xo u .fcHMM ... ... ...... -.1. M*MM/

IhI. .as-.... 70. J ....\ 15..M Su sa ., 5.4 s,5.-..s TOBACCO. 5_ -sa W ... ... M = ::. :::...:.=I Vt *
.1515 ...... Ua.i5. a4. ...4s.ii5n5. .4.51.-.5..4 N. &51.5..4 .55. II ...-- .. ... .1 !.15 .
pal ea.3.. IIl1i.5. tw :1bvtdiusunts. ..... ..... .. ...... .. .., ... ... .. I(I 1555.1. 451555.4, k 151454.Jwp a r5.J.. K err. ......slag M 1.55- .... c- .IW,. taaasL<

s .I.t. J ....... .... 5p .:.. ... .. 1.q so.1.s .. sI4r.a4. 15.1 55 ...-...-, ....... ..,. ... .a .. ,--... r. W'Sbwr,,. a11s4..... II .... as.
........ .... .1.... ... I, .... .. .. ..... w s. 5. KO"", I ..1..e ertII"....e.. w154AN t.,

......,. .... ... B tT IXOU91ZAJ A6ZXCT.FE IUn.L UUf..u. .. I I.. ......_ ... ........, ........... I a Ahew. slll&YT1a i
fJS... m. L..L .... .I.15.551 Is.. 3kb. 15i5 ......- JUIU I A....,.M ..... t.
OAJ r.\.U.Lt:. I'I..\. t N. ,ilty '.lttfai.aa115.. .
L &I'UI[L AL'S '..iEMOJJ.: a 5.-I dd
... rLtM : ffitclion Snlc. .I lml..a.'s.. ,_ ............ ..
e ..I.prr..45.,1.5.tv..b155 K $554. 1 '1.l ........! .1154 --. .. I .
Q; a .W i1; .. 14 10 iI 1.51 sal. I 1- :orltm. Sit L. a BAaauox.*.vi-...

.k aMI, e.w .... ail.p. 5.a. (....** I |M| ... ........... I PILL .. .. Mgt......, M ... 0411 A*it* i.u MTI i I INS M IM.to l..Mir.l.., M,MM*.*v.UMM. M"- ....aa4 DRY iGKXDS .( It
fills Lm U.4 to IV* ..** 4a III --.,. .. ..... 1 MMBlMM*. rto>. s. ........ t L .* .M. .-lnrtlB. I* H ... IM-saw,. 5.w w ....5...... ...1.1I. ,
..Niles. t.s. ... N g*. ..... .. ......... LvI A.-r 55.15 55 SSN t I.i, .... sins M. '........ ......1 I t*.**.MVM* MI Ul ....,*. ...M I... ..... 415. ....... ......, .... I II.
....... Ie aN ..ss ....,...... MM* kMMJ.* MM)-'--l...-i .. ..,.... r>*..-. ..... MM 4.. as. {MM* Ml.>. ..**., ..* .... .. ... .AI eI slid b MWI v. 5....I .. I, 51: a r. ........ ... ...... I 4C7I 1ftIAM
.
F" ... ..... ... .... wys 55..15. .....1LWl1 .a5.,......S IN LS'III tr..r1 I .. .... ..... ...
_; J Lispk..g. bi.d.51w t.js ./ 5- r w ,....... ttwa5.lap.JyiMIw I M. *,,.M ....... n..s 5.5.1515. 5555 S. Cad ..s..ay J5Ilaq. I... ......5 Isi4.--.... Ism'.I Olbw %ltw ::
t.Ii.t it0.p .. .... .... .... I ...... N 55. ..
s .... a.Ml sy. ..SN rm', N .. f lTa..m.I'to .k*ISSN. ell s,4.sse ss w5 dey ...
Mf
'-" .... "..... N w awn .5.M.,Sm r, Is 5.1, 51 N 15.4. ...... I aU..rriIfsss4. AL's, J. T. )IATI:". .. 5..5..51. 5.4 ......... JI11IsY11tt+ r

... .*. 5.. ......,. ....,. way 5r.if.m...g ,.", ........ 5.i I...:w.. """ N ,.. .-.... "-.I,.. a. .t1.. iii ..... .... ............J tirI

.


.
tJ kD
.
--
'
-
.- 1-- 1r-- ----
: 4- Y; ( wr.-_ IJIfit.
J Jl T
a::: -.. ... -r ._

"
.. '. > .
r I'I" ..

.J' "'''f .',. .,t, .t '" "
...
aM gal .
i,,. ... fit.
..- ._ .
J.
-
- ,
/A _._ ..
-
... A m. 5n-nI.,.. LOS I''' -0I1tr8l.I --- W't. I).iljr II .
ixlt1.SArataIN.
.
fIT '
..'1lNw".6. J' I+. w. ,'.. .... ,. i1 a'Y it.i"fiS'I IImm uirtii.ailOAKOPY[. M Mtlir" r*....flBUtatA...* TB.

...... Ie ,... .. London Watch Co. -. ._ ".. )I"-on. Co
L
'", d.. N.h h4 -.... TN ...IhJa.tdQa. o..a..t' EI EMTKItBTiW I
.... .. f* ... 151... .MM .... a.l W tl1.,..
.. I
t' ..
I L _Ii.... ... .f M.MI. ... >..<.... .( Ik. :tV :m Thorny ft .

.. Ma..r..t.. nr FvMa.. 1 I,I Le.all N ....",..u.I. "VV Kennedy, : TIT IfcnU k.).i as ll.s dal

Ml,I4MMlUi.ra: .,It... .., /altht.L1. I.q. ..... N a....... ....,. ,6..... 6a/Mt 1,111. M .........
__
.. -- ... ... .... ...... .... ...
.. .
LL I I M* tt-lift; ft.ito iu.*4.-*,to>- ............ a..t.nDRUGGISTS. .. ..
ftM (
I. ,tA.4. i i aw' f.- ..............,......
'11r.L.w Ut w*. 1M title N.M'I'L I _a.5. .:::=-= .ail.. ITMUKITM I( j ...It..
,1.. ....ell A"' '., LA .. ... 10's.' t.e '.ila I
.t.s ., .......h. ... r......... ISh 1.a. ..........' A. .. .. / umamf", M

CWtofo Ge v< .....-.... IL.11..s. s/.......,. a. ... ...... NM SPHIKGftAMD I ; \ SUMMER .. l1..aS 1- -
I .. .. .
.. 4w .. ; s_. M.I..I a.. .a PI s
.., 1Lili&1. ....... a.qa -N as .h S.4 RIITI< .5117 r......
..........-. ..... s.sw -...... ...... b..1UIZy tit
ftI.... .to. A....... H ....... ...wa w sa ............... ... .... eLI ILSTTLLL.; IXA, 'EwToaK' ; K.WtMHT '

(*'*., .CA C.iw ......... .... a ra......d aIs ......'-*- TIM : GOODS .
.. .... t :: "" ......... ", \\yon. norr tar>y'TrrLLT .. ritlrc5AN r'As'...
.. '.ec n. I al 0.wJ1i.. .. :..... ...
.
a I ... rLIM.. aSS *I t ......W........ .. 'a ....... h ass's a.riCCOr I.
....-. I, ... .........- I ,. ...... ell a. ..., N 1114. N..g I R1deciRIE. .
..... .. ....... ... TfLTl9r.ITIbPlffj.Ikb "
M ., .
*M .*<*f JOMM t M*, 1AM *.. M.. M.awga. -
...
I, .. .. as Ia_ lilt rrt t'IIO$4Z IT
t-WN a.. ,......jt IIk.... salt ra.-' M ...,...sr .C 'O 0 $ Q$ I Ee ... Te. a.1 wt M aal t.SM1Li. .

1 ........,..........,,*.,,. .... ..;, Wi ..... .. ...., .........--. i t = : ......,.w ...... s. .p..rr u.
... _..M rtrI; .1s..tI*a. _. .." I s T Ae.. ....t,...............-... _
? ........... &I...8wf "I .., Tails+f i ..-..-_, a -.Ii'a .. .... .r**f...... ..........aSs. a.... .

...*,, *.4 U..... ..,*. a1.1i,1.1, MV*../... .......w y a a '... .t...... \ .t..N as r.11. ......... ...... .... W rk. ........
...L.a15.... w ..M. pS.S4. .. .. MEDICINES 5 sil/ ..... .Mh !**.,Mf ...*.. Atthll.t, rt...., LI"r.t+r.',
.
l lt .f Millief-..... i awt ........ ....... tMe 1 .* 0 ft ...--- sI astI...a.f. -

1 .n.& ..... ""' & t .... ._...NtI. -- 4.awa, a4 _.... M it ra.5: : ......." -t... .....", ... r- a a M
L.I..a ? Gil 123TOtJUTU: : OAT..N. as.rw.MS d 5.aft.....arwd. TkM.>.*..*MrHi ,,. AMnu
.
V .a tI \.,..1.f1Ia ante.qr I I I. *tT:t..*,y wo r ..,t*U fc..4..............*.... .>.t..-,.......... M
171 to. .**.*.M U* gwt*..TUw t,.... 4..l...........j r..y ....... &1.1.PATLJT i...*.. tM*,.,......... } 11
-- t..aMt 1M._Idl1.a. ....... ..
.aala
I Aim V-.1 *4rto>4 AM. to w..... ....-......,....... rP..n' ... wwbw hi..hM N Ta..p.IN .....n..a............sh.Ta. I 12 Jr

J r +!+. i.a.q Ito4hte ..4 .'. ...., .... ,... ..-..- ...r::.. ...... SA V .\ G K "k II'4' A: II, 1'. 'S. .C K1JII.r.isn' I_....... LAM----.-m.Ow/q .., ..,.N..N.n. ..a N
: -- w.i>.. f TM 0.* ....
*
k
) t.. hie 1.. .1 .We ..um'W,
np lq''1 a4.1 rurczt1T ,
'14t
aa. l..a.N SMts S. 11.....kwl Ik*-kM..1.s1..Its.iNN.0.
.. .. ... ... .. I. ....., .............. .. .
......., ... ", '-. ; .ua.M Ik** I,ft.k>t"t *4
t+ir a4.. t1I .... t nullJS". 8esiit' IIet18F ]hdeCLO'1. .1 M.M ails
.a1'ra I1r. c-:::;::
Hart Gibton ft 9*? .. ......
w ... 4.u.I.aL.a. ..-.r.....t faJ......-..-.. TM, ... IIINa.BtHtlk ... ................. .. ...,......
I ...:, ; .. w A|*.i* Iwr ito Lras". Wwa CsL. w._,-., .. .,......
tcattll. A--, iftfaf,*>*..>. MM,M 4K.
: w- .*tr t..M lis... !
y t I .Ml-.:;:_sass s. f'-: -".. _-_ law III,. .
1IItW, 1 Law .... swj' tit**. TAe tiMe, IIOM Ir a fy..
I_ S...... Jut .waWtoft not Watches and Chtlns! ,. .. IIOOT $. HIIOKSAS X*.'II' __PwN. Raw r..A.p I
.
.. .
W.sta sLia .awsut rots >IL. M ... MSU.tt .
..... r lr..L. 1 ai.al 1 Mli ...kl I 5 N- ... tlQTOM.fHUI. It rtftM all fMHM.TWB. .

ii & at.tit.t ....p.Ltttl.t ............ T" nUl.t.AltH. .,\ Irtrf6Pat3TlL 21M Nov yetk NeTr1.D l
.
.MR Sa.i.lwl, w Ia.I..u..4.... I II. 'ru.. .., C AITK .. MIloI.. W..111 ..4 5.14s. .
.. ,,
Of r4 T.a.
,... a.LirL. IspU.l.J.. ...u .... .... t...;.... aid a, J.11 ....,.... w.1.+.... .. .wr'.... .t sass, ..Tart 5.U 1 sal awr.........
1M .e'h. Com- CM.h..1 NUflAr.n. II.' ..., l a...I r....'i....nt
_.T......,.....h5.... ........... C......,...,..,
I .... &. ., .......- ..,... .. rnixa AND IIUMMCK 6uo1K.aL43..ia4'Cahooe FLY If'A Ill;
........ .. G..p. ., ttoIMtort. > ..... IN VIXMW atAa{, JIJRIi IrtRr ......... r .-...... 1
la crtry Variety... u.ail + s. wool) Ir,1Rr ............................
TU tM fttIUg ... .f..d .
Ll. aD......;lk*...ML
r* torltkU t.jrH>r |.. butt C.1.t./ .1.. I.Ilris.N,h.....Lys aa4 I.Ms.. rur VTJUIK.UROOJIX M .....

f....!*.... *....... **Rtf*.... ....I ........ A..... ..... T.... IJIUiU1E., ..1a..srra.11-a'f.I5..Wb.1.J. ,..".... J

gad.. ...h...l.J ay til y......fin FrescrtptloB! carcftillf fill fCJULX; Av, h ...Aw r....
.
wiit..W.r !1r!*...!IIItll *-* ....... I ed night and dart P41nttoneryand Cutlery art' 'flC"'55''ltaLYn.'' "'
A full Assortment of Ad a t1..s4ul........1.aslu Ia. .; SItacte"r.-..
..... .\ow. aN a.t fs.Y.4 IeIe J
.. .
MM.M.. Ie .l1r.111.5. a
......+tI..., Mass __ J I I J. J. q U...... Tina. .If4** _,_.. A A.
J-f!**. n. Sala ail ........ ( CHOICE DRESS GOODS N- T.,..p.ll.j. C.L.a J J. KK5TO ,............,", tiT
N. .,I..fs..i.a11 41, $4-I, ..Cgis.w. If MAalaw.
__
.UwA.* aisle as. aywll. .Is iIrffl Mry> I.i.a.a G-...., ...... ....... n.... .....,. T.-...... sal ,..... rTNMM. teerat ...I.a.,,ky slab eI...
.
IiI .
uwn"tJ.I ...
pa.rra.........rtl it .V rl,.orur"r:::= DEJJTALJTOTICE.Ptt. f '. ftU .-. I H MVCCKLT
tIt...... .....
I .......al ---Ie a.ILsu ... ..... ...... ... .... aMl=,ass.M kshu.a.acxt ..
W tl.l IL..dia4. .. W..,. ....., rreKtrrar *!raLtia. W. U. KftAfCT -...--

....."PtI. .. .. I I ftj AN *f M* *kM.WAtf n t4.s%d Draw a..a.N\,..... Ie n-w. GA =...tu.X.1JPhoto.raph lN.rr.-.. It.L... e I

late ....., t2WII t1.a .dma. .r. .....> * + ......... ... SilUOIIa f DEIBST
I .is..
......U.. ........... Mal .u. iA iL.111aD fa lW 1.5,1.55[ ........ M MOURNING e. as. ....... elEllJI1e' ''' r.-lt J- t-. Gallery, ,,.......,.-..... ,_. .. N.Th.p.s f

Ir/1lMM. ..... .. et..1 ...............it'A...f.t rr Mpaa. ., ......,Sal a-w.. .:..b..I....a...A..f...,. I......iswlu.7.r,. sum lAft* r
.
...............W... k. .W4 *tt CaATtI.sv12.2.v.
... oWfMM...Ufaffct* ..ri to M,*bk*f l**.
... ... ..I t MJ a.n lWMMlk M.M..dbl M.. fie nee .....41.1, as..w.a.4.t d d .....PIk.a.Is... .. r. AIM)
.
nuitIf .*h..Ie .ffr..............1".,- XK
i h ..... -' r -tiN--.. ..alt.,.....I.....l..-........kk..T c.W**> ...... .1.... .....INiAkp r .... ... ............. r M M. Ambro type/. .....r. 1..1.........., Tr ..4i..aM ..ua. .T..a1r u rsiN isl.M, tiN=

-1", I...'-' .lfl. A*...* *w*. r_ ...k.*... ,.. ... TW W U...*.... XeUInotjrpes .-..I....2.'s as l r-....511,1 a *M)ails .fA 11. ,aesau....
1 ,j 1'..,........rrn... ... f.a... l-r ** *fwfa w* sia1.w "-- saas,"- ..,........c.w........."IiIA"
..
f>i .a*.- ) to..*M* Mt .* aDJ. --
Cute de
Vlsltca '
llay 29iLN. ... **4 .n :: Yr..I M4.. o..a t LwuM.2_ : =: ...-.. __ ,.... ..
441. p+.'f.if 14W ail Ir..rr.aw ........ ...... rw. --. 5,1.. ......Man.I u.a.c .....hili )Tom II to SSO.( U.... ........, We.......-.-,.. .
1Iic....ArLlast......... Ps4liattja .4 1, MMMt lull W MM% *..... .U..**..a...*M ....... __. Prus ......w.XUtoiUfci Vw>WM.TOl4 '

,I..J.aal da laJ..i HlKt tMMi. M.. w11..L.TI..ri............ TAYLOR, Artls.k- ..4 **kr sa.s., tall ...... Js.kt. ft*....._-' .- ..
4T JJA*.... .. ... Tt.. .
-
If.a.... *.,M4 &i&e" ....
.......us..Ad.Joet..c........... ..., .... JUST B 1: C 1:: XV J:D *>s et EMIle''e
-IAX kT>> y....., {.ass L.,, ,tt wi I.,sal 11. ;,.M at..$...a.LAiK _Me. Burry Nast
,.....a f lJa.It13;.. "'...... Ga.; oJ.... ... TI.U.l .f r>ft...""'.. rt...IwI. _.5 -'-d _/t 1 K.I/La ;
1 ..M "Ft6e. ATTORNEY LAWOLtCITOR !' @AYERINiIt.Ia1t1. -yLrti1..,. ... u.... .. ........ ...... ._.( tk*........ 6.u It-...... r lIR ...... I.I..
.1 .. ...... hMI.... IL.i" ,w.e Jaa. JWr..,...
, !r lib,Puool"; ; """' &&1 an ar1.......... &Wa Lass POP.LINEN. rULLASlCCTMCNTor : "-D. .1..t 11&1. 5S-'t mil IX a. .fai.. **V /4i*>

' 1s1:.-./add JLwq,11.. NW1. "I I IN EQUITY,. GOODS I Ir. Bryan,KittrlJjf Co, f..7..lq ......J..Ms. Ss.. I1..

g tL.aYa. .tLt......... .f.11'. _.....YAIIASSI.I.. ... I. t&- as W1I111.LOY KKBCIIA.XT8. I.t..Mtd4TallgI.p.I.aNIy

h t p.at.ia M ua.4.rn. .,.... tw NT 1 i US..I.a.a I ..ti.1a..01a.. .. VI"I ....;..d aMd.l wI Iis iU Ui.s Uf-. ....... t? a-&a. ...... O.JtK'ftt.At".......-.. .".,.,.-.-......,.!.,..... .... J ... Sasso MkM. .k.r......... A.iy...-.ralMs......4...

IIIS.aL) C.wt IIrM.i. .. w I I M y. TIUOKIIL. .. ..
w N a.Mu.C.w1. .. Yw7.a71.r1.i it..rk'ill. a. k** 'kt4 .. of
lAd .' ....tst m p..s.aL, $. U.., I I bANKS ft BANKS* ... N-l.Iw1.SI...I La1w i.Ta.1.Tla .ail ---r4. r.......... ... aArAxxAl'. UKotmfi '11... --....., MM M s....... ...as .

ewwit ai ta113J,r.a.i..1a. \ILoruuyM n& I.n\r .tu..I f'I4.1.d. rw.. a..a..4... ,....... "'.art 5 .4.wL -.n.f.. 4,.. P..., d d.s. ':-7 .. 4 .M Ma.C.aw..4 P..'.M..-... =:=:*Mry*f*)lrfa(|M*< 4
+q ..... 4., tn.., Aw. r1ti .n =: I lii>*iiiii *t MM4
115.4 T.Mi .
a lMf 1.arML1.i. ......." 1M waI 1 .*.a.MLM ... .. n.;.. rk>M j T.IM.t k. lrk.4 4 a..i l**i..k T.Mt ......... ..... ...... It......,...... Ir",M.SI= ::= w.5. I** 4r...if .t*..r.*l..,*.! a 4
I TIN IV ....... .... ,....... I. ad.1...I ti1a. ."'IILii..4 L&Rvyrt.ILL ......i.al 1.lkMftto.kiifc.Ujn* I. *,-. iki.HMM..aloe -...1,...
1 .Y.i ....wL.. at/l. II aaa...j TW M.I*.-.>......... *....ISIS 31 I I., T- I > 12 It Y. VM .... 4r M **.. L..ta*AMki as.tSa .. 1..1 B..M*... bsl XWIIITI .M ......US MM to.W..... tt a.a.l
u4 M Uk* CM/.Ia J..is r ...... .** ..! aI. ... .w.. .... ..,.. ....... --........ Wn ..)N--II,r.pfst.l.tb,Isis....
........ .1.. > .tw'l LL..Lt ar14s. i alt.Aa ........Ief d .is l Lk.. T..... card I. -- -.Jl toJT .--.......
........ .. IN* to |..ite. to ..*.... ......., NMir aM.w .JMI'**4 RM ...PI.I. sal ...su4. TN..4-r' P.5..4{sat : IULl'D$ ... ,.. ... Lsar Ilr..ti1.J.
1.
t.s.s/*... ... ....... ,... ...Via. ;
'- n.-- &1115 ..i T..1 .alc. .... ,
.. Waal". t4a tNMaN vi 1atL I. 4./m. no, hw aa?air b.W. A9fitoX> *....l.,.... Wh.ti ..... ,... a.Q ......, --.. .... !M 1II.: I X O H $4IUI1.aiux a M,
: 1::;;,.ft -........ aLidl lw aP.A.. s... ,... ., ...Tkaias. -'" i .la ......... I.. \...

.... 1.51.51 a..f d.. ".fI-a- r J .sal V.,4.. ..... .... Psis ..1 fLOKJDJLTk .
'J PnP'1'r r- rwmn aa.I.4Nr.. 4Ai Good for GciitleincHii "l'ar. ..... r.../., ......... N...sal ay. Ciitt: 41'1,
.a.',...... a tLe. .. >Cft.! .......w N... ......... -
..I atl..s. S a& f I. WSass. e.o.I..b., Tk*.....|.......... t.al'''.'ll
i T..1'.wa LM f....., .,1.15.3 i .. 4.a..L =-.. d a.i4. .a. .........., r-ta...... ..... ... ......, Dd. l, 5.... sal .. ...aa.- ._ .... We...._..........--.Ie........ (;int
) ",..... .... ...........--M4I- ""_ ....p 1.c--., Ia.I..I Tai h", _.... ............ J A..,....__.,TN. 1T .. ....-.. ..4---- a..--N Ibiy I ; er\ z
II" .....4If! 4..... ....... A ..q1o.Mw Il..rl.r.. 'f1.I..,..y.Wio..ra ii NMl 1ft.Eue. 4 -.. _t ....., --..............awa. w- 1.W1.Nd .
.1 4Msh ................w...... !<.... UM:. 4.11. f' '. Lie kt FivarkrtMfa t..i..a..I.r.. ..4.IYT1u3 ........ a tw asst. lta............. .*...*. M, ..we.. ,
e .......w..Ie t1 .Y ..rs .. ft>. I to .. .... a *.*ifiiliMW u.3AII Li.,,I.- a.s4 a4 rw.. ..IN ............ ... T.4.s i.p r.k ... IM ........ ...aril all ,......,WM iw _.La.1.rua 8OO.OOOG ;
a. ... .
I ......... ...... *f sa'4 ...*... ..4IMHII -.... rp.aw........... ...I.>MM. a.%to*to Mats fak
....... fWMIMMfaf &W ".M .... .1 II.l.t afaiank 1451--c r.&w1. 'a. ..s1a. -......... M ft Silver, Wftteto+ I

".wH ....*.>iIt ... ........;4an, = w. ..5.4.p.M.M llt.ra .PC.JC: .. ...., 3. 11 Gw. TwIs ....15 at 1M ,... I.t1a .... Ur .*.M.. ftJ.toil MM *4
w........... _r MiN. /.d u. c-6t. ...M thaw.._:.a.L.IT.. Mis... ..tok fttoMrOy .*M>... i*.
....... L.. 1.. .. d'.,.. 1 visL.'slq ..- 1tM.as.a..Osi... .**,...- r..........c.r.s.T.Oi. .I A..iwlad I.......s, awn. w.,n-1 G5.1..1.......r ... rMN 11. ,...,,,r alia .. ........., M dh 4..I. t..a.r and 1.. ....., PM
.... .. tM$1.i.. ... __ n.. ..... ... q r.1... ...... .... .
... Ir. a I.,1 KMlwtl.. a.at .a..w- .a.. }4.N... .... ",TlJMrr -;,111 ..Y......' ..
aa..c. ,*...c.e..6e tort.....,.al ....*! KU..Mil ttn *T Ik* ..* J. K. SAifCHBZ. ......, _55. ......... .... ....... .... dJi..Op.
.*.. fciMy to ....w ..11111.dal B>KM) *kM>4.%**...*f MV*. .... .t sh.prb.p15. a....aw ..... .....L.is .
... .*.. UN**. jUWt Ito4. try llMUlto .. 1..,. A. kMnwt, .... .. M M1La1... 1.155J.1I555bi
1
..4COMI\> ..14.11 1& ....JoI..Lnt 51--LM I I....AVUWKT. r....MkLM... %. rVIlfHTVRE, .M isrwp ........ sal L1.M.. .-. .. ..... ...... Notice to Debtors aad CrcX* .**.. ISIS m
*> M. C. r. /a ,-.41OATA -' ,.. .... .....
it3N. .....a.Llisrs at" I iW Adm fiiia & ... ...... 1L. PWns. kurua ruiMf *, LTCUUfhraa. ...w,... ......

..it ........ It. I I Q11llwY tt. Lift WAlk, ...'LI.I 11. .. 4..15 .t4aa ..... rLf.4.r Asp 4 T.IKA ..+t ..0"11"
Pao a ., .w"**'..*4 M...... HOOTS AM) SJIOI S. Maa. 155,......4. .......... tot* W --LaO.1.i-! .."..........1..I..t J.4s......
u: II.e.. -k.. u..a.u,. I A-,...._ w ...w d _La. L1..a.OwMiy. .A M.<*to ito ....1 ........M s--......a a..a.ts4. N a
... .. ... ... ..., . ., 1. M 11II. : .... .4. | M
-, c swki ps.
L.Jr.a4. .i*11a..\ .....-. .
nUU\v. tAILhY. I.. ..."....... M.. ... ..,...-,..... ''II =: Iw aI hys.IM M>i 4 ky ...*.*tWr.... lktoM Uk .W $1 7iWwILrd. SUifci .s..aw L.

w 33 UU.LlAdte2Atitk31iAI; : .. ....---. .... 1M a.N.....a... i' art Twa. P.ta,4 ...., .--.' ........a h1I.....r it M.I .to. .,ttoo:=*.y, w4.1l's. i, .........a-_ ...
.
I ... .r N a.. ........ .........A4.a.-. LMwli..a.J ., ..... .... .Id.M.d l* | M..a w tilt orax r A*a sots WATCTI -f. s.w 1N..
e... ..A 'at.riW .....a d.wi. .... ., sl..bi4,w J..w. H..... 4 .. "..... .LI.s ACM Y T. *UlkA Ate" ...1 krr M.!k.4.. r.* .... ...... "r
JUJ:ct'1r.LN rxJACt cw., .. aMI.. ......... CENT' HAT', Ie........ .......$.... r..eo&. M..k ,.... I***. U.MI_"I 1..r. at. ...... ..fa.M.. C. ....'.[ .,1/.a. ._= -Lu.4 a..1si::
+t.iTtur; ru.r.a -ll Tic1' A.' ..... Ia.... w ...? ..... -. ... w.-..-.._ I...s.11
I "' .- ___'........ wn.J.l..Vi: L t i.M NT.\T I U t'IILY.'........ ...... ...... atl ;,... a....... CIt 1IMITIU 'U" I I sal aada I M 115.1.1. wIt a ......Tee.--.. ".N1.'S .
... .*.Ul*. |K....AM* / Ie..... ....... .....,....1.1Io11MT .. .. .111.1 TILLs !I....1.1.1.1+4 L II. MTILa- Lm U -. *Isis.n -..-I ...
.... ... III, r- M M p Oat M. N 1M r- ,... Hkk. If**. I&dIU' Aiti- (;'- inM*>> :
s1. -* ... Ito .w.w.5..i. .
..
in i
.:...::w bl .. .s4..b .i ._ a5'. .r ... ..
i'sy I Aa... .. ...
*
J".z'.. eI..m.
-wvu .... .... J.'u..LtLluaI"UCw.. t1..r sal t. t1. --a. ... Irs k'Is1
,
I'Mal -
0.-
11..1 11...... I. .
airt4r W*M.t ...4M .... .a t$..s..r.N ISNu d""... maSas.s9i
... .. I. .. r M..ail ..... N.i,..4 r... >*
rto.. ..!... .. .. -
I.utaar .. .ad M fnt t*Atoto.M.ih.w U4 MI5... I.BI*. I .... 'J ..d.ri..i.w.w.. N >Uf .Ml aw
BIOfII
a4 .
.a..D.4 ,
...
1..w hN .
:C xi%er a .&&.&..k.&, '-'.. .SA s p. -
We" l.. r....., '..., .... 1-: :. ..rw 5 5,555: k.J. ..... .,*M ..*..1 MtA,..us
Dears Sash "-.NI.....I&.11--....I M.wM. M. .M.. M. ....... ,..... M a..
minds, .. s.t1)IL.LIL: '. C.-'uHrt.".,...... I....., ....... Ie u..4..1. P1. ..........
Ar/a l if :. 1 wU MILL AM .LU AT TIE ..........pill Ie 4- ., ... --. .,. t..l1.hw. .r
.Utltr 'J lanlu ..... I' f 40 A r.......... V ........ C..., .wa ..ito M>- rau M. COUUT. M.fc.Ik ,M ..* ..k*. ,** .M..**..... .....
.. >> arc, tAT t.-.Jw.Y. a.Jw. M.ci.ta..l.... ....,..L..i. .N..,......, .-.........-----c'I.. ..,. I D.T 4 iIII.e.. ..- i..r .*.,.. ....MM.4 *M) ..../
..,..., A4rtr5"ar 54 a as1u ebN ... IM..N1M -....., C.R.Y.rJ.4*-nl ..... I*l'W fJfa*t...
air aruv. ....... ...... ...d Asa.aN .., ": .::C-5.4l.I1.aria' --43a .rwLl..M. U.lk, It rt. ,. ....... .... tok.*to,..
.. '0.
$ .4 a. a&.oIy1"' at. .
,
: .
J.IOE11tILLi. rrL bw :: 1 ... y
1 .. x. .s rq. f1s.... .
ti It .... .. r.u. ......,........... Iooa a-, p.,Sa. Li 1 WncL ........
4aa.4d 4r.sslIaS.q.ai 11 .we
': IJt.u.Z.WcoJ .. .....-&f...... ... .......... n
II w. 1 ....... .. ..... ... .
f .. .d ka ass's .. ... .. ...... Tt. .... .., ... 11.1'tllH& *IU at M VUXCIr
19amkaloQ Yercb.&i a. .w .......'1 r .. &.._ ...... 1M ...y.l.s-W M Aral sal fad c....M fc..>l..W Issas.. Sara ..................-. w

,..M. 3.111.5Iitsd. ..... ..,.. .-. .....*...-Ito M....,**.. Ik. Avkk l>*|iffci *to IM :dtr:ktofalk:: *-r far...*f.... .......toh...
)1\1': uaL.I ... ___. 1- e. -. IS GROCERIES: & :PROVISIONS. ......, Ie AAa4.... ..-. I .M... .......MM M-*.*.*.... ,.
.. MM. .t lkikw ... nmtnt. turn k<* .fat At-wi lit*.!..I*aril .
._ = I u.a-! N..4q slit A* r.aa.
:
: : "IJ.
--.I W .I .1 .. $44 haw M..4q M ....... Mta.d..nairV.M.NM...."..I far A .M|I.Wlik......._4
.
.It M. b C" ti .... a..w aw...s. N ... 1. 155 Af'1I. Ii.,sill... /a... p........ .I aa.c c- ...... '110'". 1.
.. ......- .. ......... .III.... ,..... ..... c'..... .,.... 1r4s-:1.-al M.N.J ..... la MI .f Ik.* ...*. .Co....,. M4 k**M. X.I' ....awa.M 1--41 .5
.....-- .,.,." .U. h1fits.....a5., a1.1................, J ana w U.s.ia .5.05.5, .... 1r.i..i.M.IsMu.4 Mali 5r... ..... n.IN. -
mag tau
r IUS I II JI Ma, n. ,-. 4t 1N1 AI.. ....... r....... Ia i ad k.lMMtf. MMT AU......, W::=:. .1 M.i.a a.4.. ......'....;..1 1..arls.I a.,.

.UUfsr. Ii AjkaALL ... .........n....... r..... i..nys. tar.A1..t3.w, ., .....,.... ,.,. r Sib l .......w.. r1........i' :. _
_4... JW ....arar.JJCKi'ttgLt.L ..-.. Pith... .kn. .k ALII a.4 LM I La..1. .. ...... .... IIa ... A_ .a1111... as a .n...;
r.aIa.. .a..rl N......... /ti ....... .. .
.. .wi.list.i.5 ... ...........
T. ,.. IM
rnH. ..a a ............. T. 5030 A*.
I
W d.taA.. .
0..Ms. tsar I. ....... .. .
.- ---- ..Me. wtl W L...dlt.l... lf ....... .1-2 N ... aAyrar a ..'._sr44.4S \
.... U ....4 .. .. M Jri-e
r tt mm. aaI. *M) *. .. SIII,.u-:... .. d Li.I,I5. ........ ..... Aa.w Vol..... Sb
....... *.of( -J0MM ........... sit ..b..5.. ....,...... uwa
[..5715 Y SURVEYOR j. aw .l,+.vis alt -- '''' k- .a.... ....5 ....Kiss's. ... i... L\ ...
.' -.11. a i-. U*MM ftMb Ml'Mi iL.i. 'SIs,...Iia. :: a../.. W .... .........J .,...... .+,apl a.t. M W-- ..-
w 1111 ... M.... aMSp.ba.N h....r........ Alr. ........Iw,arwy ..... j.. a .i1.... .u-........N
t.allalar,, ..f.a IS..a I I.4I,1.. ..... ..swat. L4s.al.wr..a ,........ ......_--s..... ....,.. ..III We [LISA IU.T L ,

.. -. .!,.-....... ....,.... lie W 5.414 k*Uf....."".i.....,.* SAVAGK & IIAILC..ttoK a. &. l. fto., 4to. ..v.MM C OAailt-.,. 4a.wwL .I.".,.....'.5WIt.' : atLTO3,1L is 1. ti c.........t t+.,


t.. W i d1 | MvlkU.IIG& ........,..... I...... a .......... .....,.. ..law.r ; ..a,.... .....Ii.,I5N. i I

.I

.
..... .
.. .h L .Sirs- __ .... Ij. ..1JtI.a .. .
-
.. -