<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe new era
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00054656/00012
 Material Information
Title: The new era
Uniform Title: New era (Gainesville, Fla.)
Physical Description: v. : ; 62 cm.
Language: English
Publisher: W.H. Robertson
Place of Publication: Gainesville Fla
Creation Date: August 26, 1865
Publication Date: 1865-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (July 8, 1865)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874?
General Note: Editors: J.M. Arnow and W.H. Robertson, July 8, 1865; W.H. Robertson, July 15-Dec. 2, 1865; J.M. Arnow and W.H. Robertson, Dec. 9, 1865-<Nov. 23, 1866>.
General Note: Publishers: W.H. Robertson, 1865-<1867>; M.E. Papy, <1873>.
General Note: "In God is our trust."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013766
oclc - 11288614
notis - AKK1121
lccn - sn 84027578
System ID: UF00054656:00012
 Related Items
Preceded by: Cotton states
Succeeded by: Alachua citizen

Full Text
.. : -
T
+ ,. 4,.44 -
Y 1

.'
.
.

-f\
fl.
.. .ur J -

._ . .
----- .r .
-
." -' -
-- : - "
'rp
THE NEW ERA. -... : : : ; I I .. tlw i-

4t. r f"Jp Mt w s.s.hr.4 d. .
... L a.Ia sill ...
'
.
A WJHfiCLY MOTIF ATM W .. *11511. r..a.g asstt+.Ma i.
**MjMMja>vast. .MttMat. 1 I... 41 tat.4 a J_.;

..atajtotana.r.**ja>, : : .var. ii .. .. .

.r W. M. ReuRTteM.MAB9HIC } ...&I a.J sar -J' i. '
A 11,1 R. list I..tw ..

iw..w rn- alirtrsW--v-. TH: 'E.N' ..E.W. tXR ; -.J.rLnliit.a.,II.. .. 11,4 t tN

.
,M.. s M .s".t 1.4a.,

-S Y hJwr. / r,," ,. I .;":; '..ualfas.I.Ia, tai tls1o. wd.L1.sb .

er ..N01s T c-- -4" ., JIIJ a 1s f ttl N.: y,.r..i.W .

.Je .t.1. .) a. ., f'" tit" i I. I.La. bin ts aeaf...
.M 6rM. $11.1N' 1 "/ I .. .L rYL1gtE ad .sd.14 t.si ..Mi.,1as.
.t.M t..Mal4tt, rl .J Ii fl r J "'I' o. r.lt."f 18 .I -, : ,; .;,. 1.4.a i.R. "-&al..

........ ,_ .".t p L. ql'K THUtir.FL. .- I.sal 1. .J-tr A,1 6.0. I.
..4a.4 tar-MM.
f.t k.a.su'1 .
.
.
X- ,
M Lsww.f. --4IJ -- 4. .- --._ iN a Idil .l'1I. .

.. . I sp1Mtw L" i A lBllie LU SAT9BBAT T eaXilt8AI9UT H.NM. ; we. e I S.Iararl .ILJ1a 1.. .4 s
Z4 .
1.
r R.LM adlilt Na MAMMif.s ., _... :.veal T.k.. .eII. .1.
_. .Al.wa .H.MK t* tottotto taatttMiMIt
II 1Ss.4 .
1w -- _- .- '
'I T .
: areM.rd Ikd1 tali .a..I.J .b.
.. r.+Md.q.t r .Aar j jI I I11s1S11re1.M1'/. Tta..l.Jhst kaa aa Ja t.O.&lM ..)ia.1., ". tit.i .ritr J iiI' 19.. tv Ltm.1 |>ir..rtaaiTUIU .. 1..4.. .

I I .H .1.1.:1 .,- >*1 Ji.,1 .I''k it 1M ( *. 1Ie.:.. 1 a Tt lts.j., 1.a y ltss4 e' W.

Ie&.. wsel. T. ,51st. .% fWt fM MBiifcl lie. j I .p.dn Nle/.l.wiJerlil ins no'I 1I.tMf., tVafcl M tfYW. RMtf ftM ftV.V IfeA- .. .kI.LiA wdq.ras 1.a/R.ts .. 'l'ar" 'I'I'' .a '. -1"

'. .few t. .... ..JMiaH feMM kIWMMH4 ate. .Itotiax tk* totitU toMM -% *,aa..M ,I."n''.'nips i tei.r1
.yt41.Tote.N'od1 .I.N WI I.E.taiJ* .1.wR I .w.-wt.,l1a .c ,_,,. aalra*Mattis W. Tk y ta I Ir *Pp*( 999 W pwa1.all.kin' Vwl *Utti.M Ma Jhrak .! .r asli Y'M.c. fir s.
'I.i.ItI, sub, .. M j' _.. .%fl.* br f nl m., p.fasa. 0. ...e I ft*M*to t* k .. .!. 3M iMMfallafalMtM* Ul a.a ,al fkMt4 ...ia.l suM.aAIt

*. c .orriciftit'_ i.IM .. ,.aa11 w. ltvi ,.1.rMAH Mj... I a..fIMMUIII Nt. r*4 tlaw.i 1*lII.w..t&.1 .. to*jia/k fe IM Miw atlk toMa .*MI tka'! W*,M> .,M aav41.U WM !bra, It

a .. 1itIWJIIft.Mtf$.*Mr kWI1..t.' M.iltnpti a.1 M.h4r lU IMM M .(ikfers fc Wt.I IU .. ;a4 iieaan laW i ill i ill kakkkjavUttf "iI"Ie/ tat 'X1..1 f..ill.1.l.. Mt btWt: ..w I wlI\ U.*fl.'... Wrfl !..

r. Y4I8tI.,.r.. ie&lle .j j.w *.II..LM,1.toMM'f,f. U.. .&W. 'liD' H MVf tot. >i Ml. MH*.L a n. arlivil;, MMaaMw, ia IW .' Mi i .". J,Wi. far toa.i .%U W, k* at** '"jr4 lie | .1. f. t4 bass
If,
. M L t' bav11. r..s1 St .1' hsi..f'thi.4k RMl.sa Mslalil iL.l.Jjd N.rrl.rt tall MI 4.*to,IM aryiaal ..4.1141.t 1.p,..r 1.'. ales.past. 44 Ml M. ik* *jM nar a4 h..4'h-1 d..al ."
A. Y. .assn Iww.s.a. .itllloia let IL..W W..a.i. .seta %HT ikntoi hU in'>i ilf" WMtirto tit*wmrrgj, lap 4.M M aryaal.V.ftrttolk ',1.a.. tI..w..JI M Mr/ Min toiaMt ... *lt K .14.4. '.,
,.. irJ
IOtHI u. w.L C+ ... .-I. U*MM>"tn.Mri.i LTfti.fMtoM .I aM MwL ttaMMrttoJ hail'' af tfer **4 .WktcW aa1 totiatt lea toiM*w Tea Aaal iSlly, slat M1; Lade .a.;/.u..., 11..1.r .
Ia..rp 5' w.in.d to M MM- "ne IlINei. ,Sala frto pr*al>,. *.. 4.fcrt anpliaJ'* fe a4 ito CitM VIM tWir MX fata* aa to tkat.HMO* ptl ". M y..s U4 1.,11 s4

: .e. .. IC".M4.MHllf' MJ MM wnk vkick v* -.p aW 'af IW ilaiani..at*. .- ..JtJ.adfw 1 ** t1N+ ."s..at.aoi. *soar;sap ...- aIr. t. t nldf tins..
YWARDUJQJI ..;trial to iKiJ.t1I tea.. tot M -V Ul kM bJiC fe W sod.. af kaahkir Bvfe It U ftaaalaaM a. r.. 4.p..l M .Iola a.1s1. J-. .. lit i .unf
III. Rat.opplcltt -W.L ray bssll1Ir.1J p. .1iI-cJ.. ... p...I" kat tkr* UN. M ....,. UM *. U a..aU W Maa4 .!...IM*Wk|**f" ..i --'J as I.el 14..1d i i Li I./
.lp. tls..s -twin WNJ .; 'YMI k 'pha. I.11. -aM 1.. .af .it. Itot .1 I.. 1.pi.. toark kvitor. "rtsa .1* k ava. I. 4*J'* ait .. aajaa.asig.4.4agistfs.E..w1

.Co a.a .... .t.r."Rti.. 1114.4.1rl.4 .., 't..u.tiN Ik* .*aito>fc. w. af gIs t1a.1 fit M.I.ia usr paliw + wvMaMMk. k**.**!. was e. S.4.

..1"..1.114 .,. ',; a war -.". kJ4toif t Lsa.t I al iea nw mJ Is Ski.. .s..i.as4 fe a spill rajr k*aat4 *.,. J'aJI appw.u.b.t.14.w .ap.I w 1.
.. ... .i .tl.w f"f 4.1.1.1,j{w. 4_ k.-od.w *a, ltM.t.tk* t. __ wL t..I,a.sllq.a..4 JP' .4if. l. fh.ar4 ad.6M
I.Co Co.. *. ".'' !. I f1 IIMLfs4.ws 1IK-.b, .1'ILiM..p41a.IA a.l L,1I It I' T... r. .....-. WaA.M AatHaD/toi/ pay ."y, .aJ 1 i b 1... L. s1,VIhN
L w. .fi.k .l -tiMlMf f H. MM' Prtfc a j j tpirac'a. e.41.ia1f' s hs.I.i.tk* 1to4.. 1..411. 111 w .I! Oa....Las.1a. .Nat taat .tII p aU** 1'|., sail 111 N';: irsM.tdj ..'.. ...

a a .- TfWHMl.ai1L MtlMrf-1Mwisl..f p.d..t tale to- asir1. ... ik* UgtaykiMaf; MkMtii.M ** *ailiiil. .M aiaifc fc* af Vaaa Masts.! ..... f.\W\ ..., .. aa1 tLt W i... l ihiLst .
.' L. Maa4 !.atw lha tf1.t1. ,l1.l.tdL. .. ,K' 11 4. 4asebM w. .j.,* Mta MI ry!*rl M bv.. rf IkaatdaMi mtMfcta...,'yiai *f at*IM H4M.k '.,. it..I.aM4.:. .. .

.IIr..a raM toIVUtursMUkT ..L ., I.1.4., cItW 4.41i. ,. tkl fraiM fc aUW4 to iaaiaity.I w la iM*ialry**ry fc*_at* rt II e..w .p.. .. .1.c. 1 .1.1.4 I. LN .....
I&i...w Lbs.1ad .r-u a la II .."Jad b ...w.1 Mimiily MfltH L1I asli p1p4e.M,w..wy. to Mrfkatlaa > UiatlMWMfetkto4wuk.., II. ua.I a ?IM .r-
Mt.ss.n t.. x. .._ if L ....E.ei1 I.'IbM UUi c.UtUi rf.; 1 |10..4-.i>r 11.1IIL.1 I I. ..dn.....ds Mrlt4 ftwaj km./.tLMsw.., *5e5.11.4 11 f.P '1. .4.

.a 1..1,11 at tarp., Aa .wI1 ". Ml .V'.iV>.| 'airlt.s."a ." ML It to a ., .kirk it.r ,.a. .,. TI..1..d..s4ll..d. Sal i.MMtt kWM .. .. .t slab w. ,pe.rlw p.t.Jaj. N lit

Y. A. r.lHntL .tW..N..v....l I.. .s.1taJat.a. sal .tu.Uia,d i. eaa9 r pkl.1w.... pttama..J Jatbsl a,.. af IM M .at I*aMHy t-LT. ? toarMM: 'a tad ...L d *<-..>..kw.a ywt fttt.i .

A....".a.*.,.. t..ayI Ml -PL lII..tt. 1.1. .4k\.11. hL.prw W. /., MaJ"kiajft a V J. H. Cw1TU7.*.ato*. .II.aa1 ,.1. .,I 1t. ... \tl..r.rail petk+af',4sdi. ..... mnft|r* iaa. |"., MfalsL.aifLaq.al. ,U MM?**.Ma* Mat fe Lia4m. ._1 p.r u 14.tt.Las I.r ..1.11Is.
A. j. X>M,miX. JMM I'm.a. .."tMat'11.1 w... .. .. wiJ L,.."'1 ''..ni..fl If i.13d.pe AKM.tk*jrat.4' .ab 11w i n.an ,f.l a1p. .:f.aLtMal .
.ai **MM to IM flty ial TW..r&p.1
J. M. .t nL".TMMM .. ? ... IW_..... ill r. sI..4M r .ra MM"|kl to HMMfaM.. BM4 toi- t.4 phial .
.1.aa4 411. .1rIi.TL
I. s. 1ATLL)1bs.w..n7.L '. it s1MlMriest A11 Lai'wp..r : .ts a..s4 N 4dt.ss. Np.1l7 1111. ,-th' tlratq 114 t.tw. '
I.f 14.11.1..s3J. !i& .w .repay : ,,1.1aLL..i r a* '. )at. 4* Ml 114 'f14 .
Y.JuU.r.TJI' LIf t1.4asa1.1 hi ..1. it c1-1J ll-is"hwt.r. .. Warn tkat s.p%.rlA. !>... llw.vdrRl ..1) .t.wti N as, saaasH aI- :1.4 a., sips a hw.wo a.c..4..4.51.sp..4 ila ..
"t 1 .a1.4. .k.,->feklrt a .a 14 :
H..rp..i .I .W Nlan alr.Jtp.t.tw .41ast.lsJJ !slab} .. M. 1e.1a4'b.Lap. .. .
11.*
I.X.ARKOW.ATTORNEY: W III..a .f ..' ..:I Ida ill_tout*--.HtkiM*. 1 k*<|HD4..MkitMvnto .,lk*Vurtft. aflltatto, Jlith.l l.-tIt Mah1"MVih MMrtoMjr ., .. .u!". t1..a.r shss.IaM a.lips.,.N.1n1
'' du Iw tto .i8.l!!.. w totoMBfT .h s1.t .tIt..t lie p.plrs.1,, '-Po lUfkatl slew aa4 lUUa *kMl4 MI M naiia.i4 toft** I.kat sup Mat !try s.L4a.L'1 I w a.wl u. a a.ts s ( .W

AT LAW?* I' U ..t Ik*MMT. i I Milk twin'.M-to-ia*. Mwax Ik*. at.".... IM.,....\ a p.sI4Wr aai**/to..r.. toa..l ky a D-Ma.** M a1.'t'. 'i111a.I.1e..psia..
I Tt fctW UArJ wfcb n.a.Lie<1. ..ra&iw.Jt't! Y.I.. sill Kmtf aa'rlaiaiata phIL pI.nM1 d sha w.- t./.s t1. kak *aa I J... tataaaf aa* e 4ljnaitfeM ,. U. vIa1 .h _w t1.1 lip.-

4IJ"TI'LLi.461. 1-tf .Ib.ra..11it1i., ..1.1.1Is '. .lot ..&M okpoee i.. *.. M-tkatt UwlWtaal'ritoja. ,_W sIa a..I.*M**f.kM MatbMMI. .sas al .,.NI 144 a..M S MM..kt 111 .' .' \ W &W.Ja, _IpS4
W.ae.l lw.at ..-..pt Is.N .,.w sa ply I4 Lrr.a.a.i-i:to attot r *M to*J* atoaU MalLet .r J ./N ,.. k I ,
We. .
I II..,.|iM",. k'. leer tIInIC I I-J!.lit.. AiCrfwtt U<.1Ift.aD,1 I. XT. art to4 .IMI tora af ,i last, w Siva.. sal Ik* "." ,-LA.---- ha jp..le 11. .M i.bUw .
l.l.AJUf W. .r.tut *M>* f;<4 u i n. 1''Atu.c r Et lawn I ito ..14 baa .1. ara dais vfovakahtajt Tlel w]1 aal IM aj1L ,TW<.tm ayt ikatlUta .14.",;. iCVM k '!,t Jut.1M'I... .klwrl.N'ni..11 .

It VM k. lit ..e. IWrl M.t tMV 111..9 K eellev, I. 'to M4*MMtk ...aa4 KaUTaUurtoJ ,l.t ilp .. MM!|M a.,-"..att I...k1 *""*,.f pi- P.a4 .
Tie
ATTORNEY AT LAW. 11.111 p4.rK IL k er kit .t..i -a..,.rea.f.M. M .Ww )>VM> 1 i fj l.a14's1LdlLer. N pfal I.HM.a 411 -"a '..Wattsp1. $H. -"ner. a.. ,t .I sib6s 1.4s' _'W 41fp.S. ..
Uy I... '' t.d1.f.r 11tI.d..4..titsl. .Jl. Kr* 4 _. ,, '- _..Ie II....4MNML.r'a.N4.TI. .it..4 .ss .sIuij ttf.r..l k.j tIN ss
N. r.u t1 .
r l-rf M Na .c t1.u.y
"1C1 .A. L k.Gr I1e1 waI..IaJs ". M.wt .slat J. Iod. tIarse. '*....' af a. kialMMjf am'.ih I_ ; ..i..Otuma af M* *'yMt MlU.iMa AMjMamk* k..r4aftM ,. 1. t..a It
aM'
baI sa ill
I .1i..ioI npa i..ttl..ai.A .. J L..1iJ4.w.at IIa 4,1rtldss.l ,Sal psg44 Ira.w.elM 1sa1 sa ..al'M tM* riM) ta IM ... IW- 1..tsd1., w pee, wt ..
d .
,C. r. COOPDB, ,. ..tai M' tte..t.t..it1 la:.. .J L-.IooIc.J1a' 5. ps4la l Mv- auacal ista.C..1 -aaitaUtaiaa> *alshaaMk.Ha., .s.ob. ;.pl.w par ka.. :,. ,.a, y' 'asi sdl1cI
tray Ie lie _.."J.a.tftW h. __ tats; ..f east iiiilMX ..- et lMfcrataa4lM KM- ,..1t. WWa ka toNnwt vl IkaMyl h ..ioI Wa s.' pm ..Mt
ATTORNEY AT LAW M MJJCLaa1TILLL .id. t Iy..J U .. Ua lU kM.Ul4 .kMk ..M4 toU ..raLau.i.a., MrV rr >lf.4y| t UhtajaMBMff...w.r.N 1.1..1. LaKlt a *."MJ Ma4 .Ikal-k-I has .Lb.,. ft..J.d.
I toIM a 4t _
I-st I .:tb.laltaat st,1.t1..I t5.aain .S to.t..!. .JI*lid*r.r** *, j* ITiwt.4lrls.Np.ijI. ak M -...1 S .aA.II..r t.ass, kaisVUtaf!M.B,Ika.MH* law!,I'Miss .t tile ar.1a c{.11lr.w
a'ho.iwa.l
IU "1p. 1111,"1teioI. f I i*btttoMvmfl. *MM r.!*.U*j lU a ftk ...rWir 1..a.,,..11.1 a.nt.1.Ie. ..fc a LL.iws4' y. M.lripl.aJ, .1..w. .!
i L.d N.1. U'.Jc1.4; 1' kar4.ciTn.liqi| >M. fid-kw teM ,?..Ltpaev .l 1 aQa4.4to .iA .. b.IV .,.. .. -I ., w.a j sd11.hap1,
&.STBNCER, i!...is k>M IJ'f.U .ksll4.u. fi4 .to.,. iwkiM* st ass lit I "Ialf.rl.1. let 11ai p..pb..n I .iII,M II.ap./a.as.al.w.. ..-b..far4.,deb tiT It ..144 a4.leasX41 ","Tttt.-
: _.sal paw aIrjt .tsa4l. .' s..nm.diaL..IL X aa.l s.41r.al it a totMM.* .'aLk" totirRc t KJrawvr N s.M..ps d .. s rwaN'h. sv*Atpu/i MpIL.W. i .I .W.wwM..1t1.,
ATTOMMKY AT. LAW. 1aA1 .J JFLA .I..o 1Ld 1.1 1.. 1M.: M*M% Irwfe. .1 U g.ir*. II I.ua..4..f.a.r. .1 .. Iii, ..a LL.is4a .ew w t tall lit albs a.

%FJI\"Iu.t. ..WATT6IHIEY .jiLis taint t1..u.Ir1..l Nt ail a..1i.i 1u.11lir.rE I 114"I. .n et t"..nest,Ian l.r-1" t.p..al- teitilaaariaata -*-/ arf t... .7**MnMito I HaIkM ''tIf. ,- IoJ ",
\
.. th tills N a, etM i.ittJ. ;.aJ Ij a p.a.r.l.is 14 AQ.r4 1 rrfMJ af tk* la* at Ukk, r f i Ilf.t Is.. aN a 4.aurin $air; i : r.:art ...)t 14.J i e k.Ldk i.pwt.rn a.uaa af **rM. Mw.r, 'Ir. i.Mq.a sd4.ys ... MU tt Ur J' .iM w. ,.,. sUapp.a.
I. e ,. I. Ia fd..ell..l..i.' 1M ... .f ...,(I r r. .V aawjtt Ik* .'/.., tor* ..-.IWItf. 'H.h.Mn stw..a..a.Mwl, t.,4 ,.. ..M .J.f ...a\ as

.r-9... I., i*Urk ,..!.Ioal4 af (** *% aUjr k*. .a.y}sari DMW.a T... ka toarf 4.*. ,ell a1w assess.n Pitta" ,..1.ywl. 11..1.1.11. lfl u
T 'UW. tIe Wht...U .rq "1.I..eie..s It Ily till" rwW'' atajl. *MMM I.. af Vndkraa4{.'. ...III.. OfMaf *Mli --- ., ... .{ueNLMoI!..

CAiaeIpr1LLltrLt1 .j a past IiIe .J MI..Ifi, .a.wjs M4 aocW 1odAwsd \. ,..ctkX* _. .. Ma"M.' .aiaiiMllpMl. I.' .,triaato WItt7 Xa l.iIIt W. *jfU'hfc ,. .
t aJ". ..J IM ..4.1 M ..w4as j'M a k' b .lUfct aa feilial ,%MM. ika ia.- 1I 1-Al It Ma tr*.*tt a torUati aa4 la e. aa4aa f.Ii'.tIlwest'pri.ir..fl..Lkat! 1 4I4 Mf I.' ..M.a.s 1' jsa .
RILL w./ps41..lj l-a M.UM.IABCHT lit L.w.w. ,1 Tilde tJw aPi.t. rJsJ MMMbU*tamtwitjr*f U*tJ..ttk.|1 *iMr4 kMtt Ml ailli. .>..alga. .fcr (.-,.art pr.i fttMI,

.lt._, M.raw/11.. $ I isle vas r eesli M lit, a.1. .e ,.L-w..Li.L Lyf.aL1l..Ntkst TKaIw. JH 1uer. sat > l.nnniM aa sn.S..a'.M I.M af IM ..Iaa. wit, a4 ao l k.. ],11 H.W ..,.. dIM

fftaIf1" 1..ti. M ... M 4 htt M .IM .kick, .. v. ,I vilWat a ikMM ,f ,t..r.c.. 1.a.4. ... Mw .. 0| aaffM* lMk/a>MTy. to4to ', e411'. 'W. pea 1 a.,I". .
...
) T.BANKS f'ri.1l'.. t.- Uwir .. to 1 tv alts( I.34e1.1--.1ct. ",, ,,,.14.hw. a1rr..p.aIWI.rl '7 .*fe a ajlm.*anrt a****IU MitMMNtoaykl.. aaJ ikHrto l 4taf 4 r- tW,. Pinar at .l ;
JM&aUf Id Iw! .MrkIkU f. 4 Ik* p.aetl .r "1'.k k.aa4 agWyakl t. Mk imafc r MIMMIU lito a.
ATTORNEY AT LAW, 'Ikta.C\ ; r.ww sL,1t.a 11t..J. a.sail.,J.At.15 ant,. i rr Vt.L-ik' ... _It G. .1.. lit M has., A..ai algU tal I. ..:a. Mila /p.shv t. I.Ifs
.
GIUCSVILUE.IIJL aU s4., Ial k a..l Ins it .rf..r W.Ului,r tottt ....iw $.Mhq 1s1nh Ie s M,a.sll 1ft. wV.1l s.eL, ..1.pai hI I.tJt, h.It" r. 5.1.sr-sl.Irbs.rlht" .
.. ..rb4 tw-.| ..a t1.J .w t1.r res.il a..ppa.a.Lla.'ln.4 ta kai atadrllraia T1. np1.a1.1sI ..,. .". .s.v toftoall. ".1L.4hr..t 0"r: ti.'i .

witt ana4 MMMIIa MM****j. wlta.w..a WWy kJ....k 1 Ml.U* *. *. --..,-. lispS.s....a.Jyl..1..!a i iIT J-, k to Ik*|4.| na j iJhr..Jl..w,1L.,II 64611 Ilia ,.*tilt./ ill i nil :tWataa .M b. ... It .. /n.r ot.afr.14.l..4 y'IL.IS.a.1nR .

as lit. slNa.l.1a4 .a.,pprM .t sa .. M. t., aslia..atfrJppr.t .' *w'lshh.is4wvsldr 5.4 4r !... M*fe.. Ilia 4a.. *bvto anw af tk*>*. te,. If... ".1..?,.
'.11. Or JLpTRLTt1.1LIc0.i17LLr a. .l.al..+ sl.n..n t1.n eM.1.4 .tat ...** *a. t tl .. / awMb *.u&iee.011..;Y-*Maa* an M**.tor btakia.. av. t1. L. 4 D,141. ..
.tilr.I .w 1..f Ii. wI'. f. ,ttT(W* witto 'vwta' .* .Mt la .njr a.4't M. TM (ait* :U fcat arilltoacItoM ...up tn.. "...",. a. 4P1 If..14 SI.1.ld jl.6.rpf

e.--t".I Merchant, 11.b...r tWo N ar..st1..411, I./ 1.vp.I41r.1h..n p.l "1 rr Mia ftaiM sail aMIv' M4 tl- -a-s.v.L.apr..a11. 1..1 M I.t s .. ... % U tT... .unet 11.
w,,,1, i.als: lW ...1M s.L... 'seals; ka MliMakyM Maa aV May a..4.4. a mli s.I,1 .'
=' r I.alr,1.11.4.J! ,r.1. il.
toj
2
IX.. e to Ia.4a.t IW 1.w 1 1M .J. T ""' au' .,...., ,IN' h.sa.l.al.sp.v. w art-.'..,Irw. L\. trbad,. kwa&Joe .r.Ws

/1..pa..p1"stir M c.allps 'sf ikwMt l CmM fclc UiM iW j. Ik* MUMftM*k lttLitoM Ili 1"haw, sink t N NLH TI'a sbap.alingrdal 4.R... a Ma aI..J) rVto tka..!/ tiJb4sL.4.4.1r. asera4 lie
.. lrtiiti I. L W I..4 is' ... ..... M4ls.p
Mr ...I.LR1114d JIi !Mars sal .111JI"c. e1.1.a.wM..Wft..tb I .16.1..1.a1 ..brut sLpr.nla rkN 4fr4.sIs dM .-.lee was
Aa..,M/.p.aM a .ps .. 6f..6.4, s. tlwli ..dai& ,skirl .M I rfhx kd>Mto pair tot*f. .. 111 .4 M .s1.tba. .
... .. w. i_ .c 1.yw..liwt.1st kj to UM I''*4 attMM at CM Mavaaa. Mtat t4..* LftfH, w d'o
pi* .I".L.. ..t. '
a11a1.iMM a llkiHi tMI n-....
.. ,
t"wd.M..w.... k TtolM* : (
,. 1M bs1ys'a' ._ .
I .
1.M. tr pvaaia. $pta1la : aCKa. I I.L6.11.111 W IIt,. .I .fti w a.ww..s 'LiIp'1
-.A..... IJ .-P" lUIka .; I.r t rya 1t = wi..t.! ..Iltl11x4 .. *-nUt <.u a"r.r..J--..'I I .-;.= .. .saw 11aLy layti.i..r as I I|Lat*| t.. ..
a.1... .J .. .. M '.y ksh1, toMtaffJIfetoM T1.1n,
-. 1J.e >
L. I aa.ac l. aMW w..... I
.. it a WsWJf. 1M 4.1 1_, U..1. ,a4. .w.s.ifsi wh.a .W 10 iI,t. .10& 1st .IM ir&
hI,1Ri 1-41':: 11I. aMy Ail" .., ".4It ,.1 k.atJe u. J k..w.Ie ..allss ., btp: .tf hpa..t ss.l M.nl.sd k*MM Mttoa Io.Wk. as.r. ;1au.... .

CHEAP 'QAO$1e L _'1-/. ,i.q a 1 .tkis ...w14t1..M. ... a1Tom. f. t.4..4.i.._pwpsy.Mt .. ,.U k4 s..t lax M.lka UMitafet A.4, ,| a.r .s.4iA ..
11.1 sit Ik* U* lU/cvvl Ml a.t Litll..ld Is.tassarT
.1I ..a.1 Ibc ". ,4s.sirwwfl I
,.
;*- .. w pans ail.JII ill 'M ILW..1. M.d1..sass..hag u aIrtp 1..JIA.JsLy '
TM TMrtlM MM* .''tMf Mapto: > I eeI, p.a.sM.jsval.w.idi .aU a.(7L4b ..... al..1 sally .Ii al. d .N. .si .;. t s 4..141a '. .' t JIe ..ilsta..N
.a wr d
DwU.,fk..Ma..%ka ** 1. .i-w. J Vtirwia..a1aI vtO it. aa4.PLOIM.O.! 1., p..eaw -,. b 11is.11.S.11.- Is.rwapl lip Y.,1.
Iri,.IM.U MM't. 1>4 snMr.r.AR4..It..u. v i +rW.a .t.pLMwi.a M tl.ae t iW k ak. TM fc*.at..a..aW.I..IM.I ifs -41.4. a 1.1.4.1 .v .
.
))*.4 .Ihr.w. Mr't UtUklw, 1 a1.Ml.oa.i .Ii.a 'W&w.
TItei skI.f .11,11.t I r..ati.M.1q,we wps. .. p.M Isis N.Tatdls .'.paild..s .a 4.1
pity GOODS HIt t ps.y...rt1' r pa. t'. W.14 .w'tM..ar Pm
i .11s. M4 MM*M.MUM fe .
tah.T.ta tU.
tsars j a'V 1-j .a. ps.4 ..w. -11.MVsa. J.t1.awaa.i.1 .a .
.15 1. loatpsrw.w -a.a., ... .
$h .i ..... .".salt.rtswp..f .I.a..1.44.ill .Mraa..w.b.4. M .N .. '
p..w.1. ti a. i..J'
t n.- akkk I 'w U :,
: > *M M
: X K": wr n
o no CUR .
a.. .re literI 1..Irp11ab:1.f. ... a.r..tacMtt tMa3 k* .I.p[, to*U.to aMi toat toM .11. Jet.w.. ..Lan thw RLw1 1.r i. a.f Jta.ss y L. 1.1+.
.
.I..M'tLM W I1 Ia. .. }Iii It ..
.. aa.al .tit s. i4,w 1L,1..ha..fs.shisl low
IMI vito af ; .. .
fcytkto ILt.1.ii w
Aa4 Offer tan** AxticlMi ,.d 114 .a bj ri I I. I1 t .4.w. ... .a .'m.w... MMMtM .kiss d..a.I.IL.Ip1Mpti.p skit .
...It- ...; _.,.. E' ."'
., dlit pal a1l.psp.. .a L..1 f1pl.w d t.d da} +I"Naw ..-. ,
AI.f-M.tfwa p..A..T.shat..,a..4.pe.tiw I I.... ..-r a_a 1. a.wjwI.
rua(AAJAN.IY.:4-I d'1.' ....M Ili .Laf 1 p.1f.sewta.a.w' d tk.ity W, lsiI ws ... ha.1.s. .... .**. 0...i 'ue l.n.' ,.. MI
1-41 LS.. I tpl.p..41M.4a.,tr J,. ... W. It tIN ial.and; slw .1MIIM 1'' a.1 rap pa.aE sell M. *",. ara aMatfytr "U. TMU ... 'A& tope l'.. J. Z-

Ii .11 s1 R'i'w1t ,. .aa M wpraa ..' cl toe. ,TLrjslMi..IM1.MI,t. tT .. .l.f...Ness .p.W.aM..a. tt. I ltd CtflMT MRS.0 .
a1r.I. w
p,1,1
:por .1.;,!..6e I. dbtly/ La. Ia TAM..,.. 1-...... r. .a.i1.aw..ii pear ttw :.J .. L 11a'.1tkk1Is.

..a.L. M. f'WI f'LillJria$\' wj.nplrri..L fMr.t t 1 MM 1*p.a MM af IM toUaa.1 11 1., ."'..1 rK" -..''-I ... r. ai. Awblh1pit rww40S.
) to. Ik* mUtiuf W r.i.I.a ; j..Lr.as.ny..a1 4sat. 11.wrr.111. Ss4.IJw4.r .! pY,
..
A ?EW ..4 a)M* Ua ftMfaa* al U a* jilts 41 and kL aai.Tla
_tMt W U4 J J.1 ",,1 .aM".ts.VW1..4La.1a: ,ass"** aaaioni.4 r .01.4 tIaea to rattaj **ltoafkM .1aI.t L. lsy j.'Pith t..w J ,40S. a..w .. a1 t1.as u.a
M ..-. sit,t. .i.g to 1k 4.It w Lw.w a.4ss s. is .casts M4.fkMt sf MdfW**. M.M *M.. d..w4.ay. '.4. IM.1I 1.Ar'1.I.". Ns'R j1I.aI11 kMl.d 1.

,4a.,.,4r1iy 1Li t..n.r 1i.A I+ I(rn fe ..toe MMuajt I./Jp- Tk !.1+e i,matai in lamij M- ..ILl"r.l. .. .. 1iiIJ. .... nlJltJ,

QUININE attest.: t tr.w Ia.La1l. .J.,. a.1 eii... N. t.tar .s Calls :.at*,.MM4.M4*M M****t 1.M.s.p. .Silas Ms tS.5Jidl .- I!h.llw.da aJass(itIe .
. "J'.e1.W. ,,IM'to. .a.I y..d L.1L 148 fw, Ie 4.1.5 f.lk 1st. .. N. M. L'1M: stk 1 Ute 1, .. .nis i z,,14 a.aML; .c 114 a9115.y

at taa ..:. ),sad 4a.tia. T.iJl t1.... .. t W .*f4/af tl* I. sal 4slssrii .Ia ---.ac lhh..144Jk ...,,.. M. 11. G.. 1s
-- ail 11.1.4..1 .
,f.. -.. a.d heart i M jaw hiss rt b.wpr Mjait > .sap ara. 4., -. ,fte ..L wt..A ,'- ..,
CAIIIIwPIICtp. a..w. aktktoM d sLa .ralra s.La iabiaL
M M
M> ap'ss.J
LOWEST ktaViarf aM.1 tloaalu MtowM I.fcMl4 Im9 ftA tWH .UMVlaajtojUktHlkMMM .4(1.-- W. at11w
-.s w N 1,5IIyM. to.... kat kuM\ /-1...w ..... .It Ma.I .. ... ... .j ",._ .of b 1.1. .
I a ia.hy.4 s1..1 r,.L.W t. aial.IM4 W .. ski.Lq .. ,!. !t
JrI'I.T JU..J. 111..41 i1.( .m. aMM** MMMVI .II. I-euI.a'L.
..' Iare..I..LIa1.1a..b M' MiX MM lUw M ff *.... per\c.. pay.by. w w.alpl jit. *a f;fantat M*<.* !1 a,-" ..; IL. sl4J ap.a..s.m1aare.
I-eI o.I.iww.,pls 1 Ms w psM..l N.- .t'.1. tj iaf ..arht Tk aafaSal M4.IM .. ,IL.M 1 ... .
t. .w..ltaS.N ....wLi tVlM M., al Oiaia M-aMM |.>iaAa4to ,. fit -.a.
.toa tMa4.MtM U4 : falls. Far ..feItolkaaliii
Uto4
*M aa a
< MtortMtotaW. Iba
II O dlt7T .a>t to Mlil ...... WIf.wsa.I+ .i a an.l.iai
TJ I.MMt.a.p to to.. ... W,r man. .kto Ik* tm* *Ia.,1.IftZJ.tIII&wlpi.i.u. 1M.w..1 .u .. p. .. 11w i1.M..aara

> l>* M ME wul'a, l4 r|irtomi< kf MMMwfa**** will.4. Nub UM ..r 1.r..-1 ...-. Aa..ai r,I std.ps-Th. ,.s. .eilla.r J .1.' A4tmsiIU.
J""*- M'?? *** ***** .d trrb s.4- .a r SaaJktr .i>*. atakgaiaMt s.tM.4a u.f Is .. t. stop a4pratsaN .. "I I
II
L 'M a tip to4M4 ar M iaaap Lay14
r .. .I acts W M s.s.dirt!1.. s.
.-.ow..,. .per aM tal uttoii. .aMk a ttontot a ,ftnlal.. aNka41.1M..aa I Ma.1.1 i.usl14a ...laML' M DM af*a atot*af- *".ass/ .MatA I.daW papy II.so.y..I 1-,. : sa.-"r' .. 1 l.a..r
..Im. !'.1M b.4, MoIItt M N,-.j ." .- .,. I. tI aM. spa a.1.tit IMVAIMN aaW Mai. f%.. ass tot* fat ttaa. s.1. wud1..aso. 4/1 W
,, .-r 1.\.. .* I'I x. -'r- :
.J. a-.t. I aaa'V pasa.rl .41114 MM b.pM p.b.4 M a 4a1 ...
4 ,'tt fALK CUEAF. ts.aa..i.i1 w7NMa.- ', l M.. .- 11 I s. IaIpds.sI. ato af aM a4 .M..4 h1116ar..4IM .< .
t I. wig top itoM MrtiK ..l.ab at- .M w palat la'IMwj11.t.waskMa..am .5411 ILM .,L.f1 ,tMstns.. a.C a.1.1J M s;1.Ir..4.o.I a.j j h. GMwLlprylML..W.Ua1
9 A .HO VIE.AMD LOT I.a*M.r.relr et.. IMMMM 'r |sMa.'wswgs.saps.a1.skis. .1 ,,4141h .slhtIt ...sM .Masi--a..sassyw at.r..MK .4. p.Md4, M r .i.111al 4.aM asad J.I.M1Ia .

|a atoetMTb. to MM4 M Mto atM4 f.4.i!pwssl II. t1a.Iw. 1st i .11 1 .. p1..1.I.; iC i" -r., thI 1a.M..ap.. ssaa ,a.r./a aM.tat W.fw.
totor M* App p N flu Na. !.!.II a. aM M tM .tautMay. I 1 A 4.1..11 pal La'- soap spas Mush to Aa j J MM/. M4 5.4.. sal I .s.4.. .os p.s. -. ss411la4
.

1.'R a


4111.li.
-
-.- -. : ". r .
ly .
---.--.- _. .- r--- I .... ..... -

&. .. -A _- ,, ,-.. .......' .- -
'
r -.r -:- -y.t. .... 4 '9 _...cJI'" ...... 1IIIIIfIJ I ;. ..r4llr.." ,. f err -->rfi. -. .. .

>
.
rj t> 4 F
n .
.
..
S 1/ '"
9. i -- -

--L... - .__:_' :.;0.. __ -_. .- -' ,
j THE & ;u; ...... ....... .., 1tlltt .v Mml'JlftVft iMwM* ]. << .... .. ... .. IN Ie 955.5L0.M0. ttW5Wi.H. .

..., ...... .... .. ,.......... ., 1M .....m. r.PJW** M>-W0fM* 'tMW_ .__>W___WMMppHbv ....t VIM dAil. ...*. fJ. .. ... ....... A4Urj Ail .-.... I IA ....

--n. .... .. l.N .. f.* 15 .. 11&: rN t ,.fllM<...r..... ..1sr
--.. -.. W I \. .... trey i to toI > Mw M'N:::r: .fMMMB .
--- .....,.. PM.
'Mh. ........ + ... ... .. bvmk .... .1 I s 11.55 .... ....
I WI. I1MII'" .. il+ h n.PIr -p' .N ) ... ... ... .... .. ..... /.4M
a AfVCMT.' AMCff' ffMt 1MB.x I- .. J.. w ... ... *l w t1AI. .t. 1 w .,., .- N..S 5.'JA. ... e&..; II... ... rdl.. pl
w aqqiJiS '-i ',", .. .. ...... 1M. ......I .. 5511 M .. ..... lW WI 1........hi..
.. .
.. ........ tlw :a .
.1 555..5 M
t .. .... :$ ..... ,..... ...III ......... ...., ....... ... .......... .i.....!. *. .MIB* .... .... tI4 ....Ar .. .. 71.s........ .. Loop.ft1M ....

f1. IM11.Yq. 5..1 plsalrli 11" .. 5155 ..lid;; ... .....1'r' > ri.1..r.N ........;x;:...AM.....,........'... lto ... .MJBlMM Btol. BfKfVMBMMWM .. .... .. .. .. .,.... ..... L.... A.. b.. .... ..M fII
.. ..... .
.. ,
....... ... .M btoMlM ". .1 1. n..lrir..itl.t fII "- ...... ..551055sk5415.
r ........ ..* .. 55515 N 0515.5,1 |
"'* 5 x 1"- 1155 014111 shy \0'" .... ...,... ....., ..... .r.l.r.5.1..i.a.15I4r015..
'M111 .. r .. ... ., ...
l4.
.. fa ....... ... .. .. ... N 11 pp.a .. ..
q.p . I.It NII' ..1 ....,. 1
MB to*... .... iS.el. M \,1. .' 0..i 0.f .. iSN q..f .
I JMIMI.H.-w.. CMMM .Drip ....,. ..r. II II ........._1..-........ ITS ..., w w..tIAr..5L *. MM** "** ...1.... tt'! *5 p.S5i5. .1 &"5. t..

.. SAM.w *...-*.....tRAJ 55.1555 0..5.1 I TMfcijiil "ill. *!...-lieu s.p01 ....;. ..al .......... ........ ell 1055 .... "" ...... I......s 5..r .. ....

-. ,. :; "" ... : loW. M !I-fc. VJM 3fcfc wrifept L Mffblt-. wlvwpi ........ .r isi ............... t..Hi.t'1'N '" 1-. ......... AM II. 4.155..1
11.--- -
-
... .. '- .... ....... :. hrw.wM.h 1ft I. .. -i... _.. .... ..... w......... ....... i BMMi WBWPJ W.*1....|40.5u55,55
'..... ....... A ....i jrai ....... & M. Mto HMBMM ........... ... toMtMTto-**
.. ...... ,
.. : # .. M w Lrt
.... .... ....... ,>.M11.1L.. N. S.W .... .... .... n. r... ?
..... ... ka ... *. 5.0..0..14NS..h.1. ... Ii. 0i1 ii. IIIIMlW f .% IBM* ft...M tI ftpMW TP,HfcW)
.* ..- .r tofiil
...... ..... w 511 r tiuim. I .1w +.5" M .f 5455L.N4..1..W.y. .|||M.. .lia>. .V *.** .... _-.y BalM.BPPPMWBf... ftabaW iH ft AH
!.. ........ II ............ I d ................. .BliMllMMMBM) Me .. l...... 0 higho d.I1.1.
: .
...
.
.. ...
,... ...... ...., ..'.... ..... .. 4551 .... 0. sh.ii ...... ....... ... ..... &.te. .JU. BIMM.. toM ,.. 'w. MM* ftMVftl.Wi plppl .I M.I wwfcnU =

-'- .. ... ..... .......................,...rINtM.Ib /- -PI! W*..toWH **'- =. ...... ...... 155 i0.If

1We....-...... ...... ........t.bfil1NS :t -- ............ .....'...-.... ........ .Al. Ir.y.r. l-.555 w'ei A.tya5. UAf AW ..fltoMlMdl ........_,......,. .
.... ..
.. sh I0..INW-7' ............rr or.. t i 111* sir J 1HMMl ,551.1._ 010/
.. : L ,
.
... ; .. .. .. 3 :
M w N
"; .*. tt ,, .. .... a.a.-... ... 1 ; ., ..... ..
;a.tI.-.w. .0 IMM.WI ftflft s1.55M..w1 ft ywf L0. .. ;. t5.......y r.r 1..1 a LY
,4 .ArsIw : .... L.is.s.4bsis
p. tj: M4 *M to to IMAtM .
..
.| .
.. .BBMtf >
.. KMT! JMT.r4.iL .fri it U. UMM4 M* .%. WMMWtofctiMto
I ........ ... ....., ... .. ..'4.w" I MPwM MiPML ....wlM4 h it PipW*PwV.. : t..5. IT MfebMty MB, lkf MBftBiBMjMfam. ..... ... .......... AMT iiBimt to.MtoMil

.......,..J.Q..15. f ... .... tI p/ur455 w ........, M 115.5 ... ....... d.....10......... b" .. .-.. ..5A. tbLM4 :d. 1

i-f n....p1 4.. INr I 1L.1y1..........,w ........ .Xt.ts .- .........-....... ..A 1 .Iw tw. i4 Ire .. AMA.J ',.....,
... 1 l !& : ; .. w .......1.. ........... ... Mi ........ Std 155. S th
..-.a It ,.. ...j1...1. N a 7' ; =: Si= .. ........ .....wasy rill
.. ." w ........ ...... ... .... .i.1. ., a.N ....
1... U....... 4..1..1.5555. .. :! .1.. M.r ".1H'>s.-, ... eWe....., hMiiin At,**rtf
10.1114" i0l .. .... .ss d .. .......,......... po1'1.- ......0. N 1.. 40.0. Nis .... .......'C. ... .... tlill.mtot. M ... TW.MB4tl ....
,....... .... 1.1.rNl a.r ... .J ...... .1 sass d L IA S Ashs.so.d ........ .... lit. 1. fctlp .
Li Ri 45. .5510M 15,54 0ri.trww .. .. ..11.-....,.. 1M...... is4 ..... s1s., :. At..u.w.w.. Ie .-
..... ... '--......... .. .. N 550.4 ..MMto.Uti1 'J,1 -
.. ...
15. .BflVBv WMt I IMt
_
1... .... wM..MMxMM4w i
-.. 'issI ..... ...... Iirih.i .. .. V 6 ........ "....5.11 ................ 5..5 N 550..555 r.0. ,'"' "! : ....... :i n. ....... ... r.l e4.... ....

........ .. ....rI.... ..1 ".' d W,.,........111itis. ,1 ..... '.."'> ...... I......tMMi.f. M.5.4.111 : __ p. ..4 ,&* *,

51.1. ....,.. .... I.11iN.riti; wa-. .ww. _. ...r..l ........... ...... Ir0..5.M.r.,1..Iti..w.e5..d .; ..... ............P I 1IIl... 551.... ............. .... "' 1 a.....f 555 .... r5.p1.1..1. 055..1..
.1w5 ih '9 .... .. it .. ....... ... *"I... ........ I .
-pt' e'- a.4 .4 d .w p .... .w.......... ... ,
.. ..... ... ..-...;... .. h M. ......Is...-; iM1 ...... *M 5.11.N. 54'5/.0 Nw ....... .M tIII.J U1W tWe ......,I .... tleaf w..0.551.IL. .....

>.....1. ......till. ....... ,..: Ir ).a" ....;. ......w.llisAS ., IL ... fI '" .......0..10.*.W N Lu4.....:........0W.w IMF............ ,.... ts r NI.L 0r t r i. hi rW&U MM WMM .................N5..... .Nj.w..o... ....

Ilf W '.! 55.. M 'b.p1w.. A5. tlq 0.5.11. 4550 r....... 15 .5555.0 ..................,.. M .'... ..4'.... N .......... WiM. h M ..... N w.'rl......s5t w'-' ... ... (W *U ifWMM I IL \. *PMs. .t
riL. Ie .... ... R r .... x..... ....., s ... .. N....... to _5s 5A5.11sw .... 5511 ... .14..11 II Ire...
Lpi /I.1.m.
p.pwS
.
51 .... J.." 1i be. ... .. ..... et...... ........s5r 51x .wwr '. IBBMV
5115. ..... *pBMwpft pVBBf.VBPW r.-
t.....M .. .f .50115dNr-" .ij1.rgirl. ''I.''I M.MM towkw to*.*toMl M to*.. % ..... '.... ....... ..1..514
uuUIR | ., ft., tftnm ..... of 5.... 5.5......h te..ieLmp ... yi .w'.w w ...... .... 55.. .wNMM ... IMPWM0VJI MVillBf ( .
> 'lllJ" ftM
.d.i .u. .......... 50- R N.' ... I so .1.111lb. m* Psi fltfWAfWJBBWPt ftVvA 5..1551 ......*
' 'v ...... 0.1.15155 Wu. e& ..I _' .... .. ..... .......w..... ... 'totolMMMBlvto S ...
... ... ...
.. ...... w -"lie.... .
........ .. ... .- .... .. ...M..--. ... W ., 1.050.5555550. .. ... mi.r,
M.I. .
..r N 55,05. M. .. .. ..,. .1.15.1.. ... parp....... ...dIlw ."" 5 N.i. t. rlw .. ... ... .. .....
..
.,-- ... ...... .., .. .. .. N..... ..... .. ..... n... r M 0100. p.0 ........... ::a 5.4 00.sissV p4....it 10.. 15..i.E. ..............
.. ..... ISO
.
Ie ,.. ... 551.1/1. ... .1.1.. M .. .. d I4 ... .
.. .1 .t71 mw. M'. .
; iL .... ..... .. ., i. ..is A.I .. .........11"- .. ... au.I. .
..M ..... ...y."........ ..Ar 0.50.7 iMi 5.... ..
--Wi.L. 'pM 5550 tn'r1 15 iy 1 ... .. .. ... ..... I.t M' ......... ..... 5 11.1101.
o.5i/w .11. .. 8BPf
11 .. ,
...
...
a.a.iii. ... II ....400 w .. ....... .....,.... i
,.. 51..5:1. ;: ....
.. .
iii ...: fIIP..e.IMe. tri. f ..... r 55. .
, 0. ...151 N.. ......... r e.,... ", ....N- ... w ... .... ...., ., 1It x 44 M bMY uJt. I.
.
..
:aL '. 6rf' ... Pil _1 ,., .. ..i, 1tr,,, .... .5.sr.rN..ry.r1....>5i 0Ir .... ... ...... .... .,' ,... ..t ... ......... 1 sti .. ......., im s (..... ....+wi.r1 ....".-..

--.w.,.... ..,.., ....... 0.1. ..., ps'plib 0..1555tl .. ........ ....., ....Me J p0..a .&_........ ....... .*........... d4l I L-_ '.'" '" .....-... wioul i *s..1IM ................. 011.5 (b J ... p i..

... r:., -. 1M, tM&l. ......fII ii55.P. b.l iM .. ...... ... w1y }.4 ......7l. .........>K..H to ,.w.".. ., -. ........ M 0.1wiii1N a to\J.e $ .iW .-"Wet ito (W

... ...... .....,.. ......... 53.. 15.55.1. .M 551.1 ........., '.... Id5i. ". ",,1f1 .11........ ........./.w. --w.w ... LM..r. ...54 file.55 f.w ..,. W/WPv....IMJ...;4VAf....X wi. Wtottty ....ip...,....... .... ...... ......... II ... ia.1.t.4 M i5..
.. .
.ILa'1 M. .11. .. .
55. ... .. .
MfU rI... fUMM .1y.1. 40.555 .p15.iq .4 ... ..... 1.r'w L. .
..... p..1 WI 151w MMJ .... ., ....... .....I""! 1..1 tel s-, 5550 5. -It 1..0. .c5n
11010101 r'wtip
:'ff1 _1 55.054 ... SW... M0. : ... ... IIM'til IWM Ml ........
54 f1ii- L.bIw.J. 't:; .1 I .. .M 055155 M 1555 MMf to J MM)
.
... i..r'1.J.
p..ni.r..* r t5.1.d I e.-, M 51.1 ,......L r. .. ... d w .5iY1N
Mw.iq.1b. ...... ..... IMT toU HttM o so-- ......, Ps.. 11.1..1
0.155. .
""fI' ''rR V .,.. 011.5. 'IPIwie I4..... udStu51414.t -.. t.... ..,..... ...-.t.; r.m.. 151i.1 5,551 5.1'.. ... .......wat MMM..toM M MW to to.MMIfctlMV ... re..l II &ucz.:: .., 0w-

H./14.. ... M, .d I If.......s to Mtoi4Utonl c\it \1'".Wt.YiMa ,... .......tail ...05--...w*.....4.M.g1 Ji_ *.4.........4 M.:A5..a M)4 MMblMtoBVftCc, I...... .... .. 5M1.d5..l5.lp.!
r .. .. .... ...... .. ...... ... .. .h.l...
i.p.01,54. hi4a..w.1L5. .a.1; .. --I ... ... 1Aj,155 w .
p .. I.
,.......gw1..ltl.. .. ,.. ... a.1 .-. Iru.- w ISrfMifltolMUtM w.. .....,..d.p .... ..'...oIrl tI WI 15.15r.
....... eel I.1. ..... ..... t ,. .. ... .... 0.11.5.' 551,5.,1 ..... y Our. '
; ...
.......,5.1.1..f.........4 .... & b.i1t0o.i ........ ......... e. Sr.I.r15.1p ...I ....... -...... .w......, a.1.
5iei1 : t ,.,.- .05. .. 00.5w..0q lp" .5.5 -.. -. N1 II ..iM k MtMil..
......... d1It., xa. Ia..0. .... : i j p. y 11. .ri5I" kr di MM.MAMMMMMMt VM M M Wto
155'1.11/ p. ...... .....,...0r1.J.1.... Uw ...... ... .. ... ..... U .
---..:............wl.t .... .. : 550 /d IMJN iS.M I5. .. 5ry > M AM 4 ps> > W.tollM
.it: .. .i .V. .., ...... .. ...... *d....... ., ......1 t04..... #
1. & .... p155.1.1 .M...I 1 ... .... .., thai ..... .... s.;.....-..,SI$50i It llw.
...1555..r 4e ......r a.... w5Mr r grp. 11M ...... M tl. p w! 5.11. pti! I.f, 11.11*5.5 o.5m. 'Yt Sub. si.,: .....-5 51155 w S'M..... .... ..... ...,MM, AM.-. .. ...,..,.....

.... .. ........... ,.. 105111551 ,M Nts % 11. Ini 155t0.14. u1w,..(..r,.... St 1, ---.,................,.:...... 4 ............ ...... .. .. ... ... i w L....... ... ...... ..... M IM ;**",**,rf **7 tolalfttoto .
,
i...... .,........ 555 !..ut. I 1, . I ... ...W. wt.... M M 55555i1 .. .... .... ... ... ...
, ....,. Ml toklB W .... sM- tM... ... .- ... __.. ..I5.. ..-Lus......., ...., 5... ; X toM .M ter, I II .. MlM>
r flitlf l ..... ..,....w rtisl ."lie 1r.i ....... ..... 1.-. .w 0. Ji y.l.s.155. ..5 91 4.551 M.p51..o w ..w. I .. __ .... ..... .......... lie ...... wi......... ... N x10.r1 -
Ie... .
.. ..
!IPJ .. 1+.i._ ...f14.i.- .11. ......... N 1551 5155t1.4.1r4.1.A5shs.Lp.0.4 .. ......4551 ...... ................. ..p hut/....-. ..... lie W- t1.. ii.p .*...... ......-.

.... .... .. /1..rt- .. ., --_' .....,.... ....... ... .I to......M ... 5.1.0.1.0.r Bf AtJMJMM t...t4 ........... c L.5. eo. ..,..
I't; ........ ... wit 0155 ,...-. r _'W : rs.b'1. 4. M. .J.i.!... L IM.ito 0..11....,.i la .... lie i..0. ... Bf At C.........,.kt tMMJtl.

t-. __ ,, ..... to Ur M MjMt iS.pMPrw w ... ... .!J.I: T55lzary tm'.. 5150w' ...05p.- ..... ............s p' 5114s.,.. .... ...... N w.0 551 4.555 BttofUtoOM.
i MM.HV 'J dfeUw, .---. ... ..4..1'1100fl ..... .. .. ..... .... .... ... .
.1..y'" ..,5It.1i.1'.y .,. .. ... M Ie MSry s ....55J 551155 55 .l w ., .. .. uiM IM r .
.7 L..r.1a.0 .. .r..w..MY w.p.MN0upS015. ....... ...- ..... .. .III.* ..... '
rlMWCvM Wtoltof MM*.5.1',S.. a .- J. .a-: -. '-" .. eL 0.40..1 M At va B.4
' 1I ...... .. ....I.. .1. I. .. ......055 -, .4..lNnI.& *
eTs7 ...... At A.CB .. At ...
to .
JMM.TMI M TWt b b .
t .
.p >
..
.. .
M..I1...i.1 401.4 55... .5 .L..s t... NM I' .. 1...... .c..aI11..s 4...011.. HfM.I I'....... ....,......-. paps.51 N B 1 JIMM. ._.r. B* toto BMBMlflM ..... .515 11.. law tI 5..., .
,..... &... .a-; r.
55..5.1. .;. ,c.. .....,.. ....- fcHMMV .4ft. _. 'tI... ....... Cd Copo. ...way ......q.'S. .... .....,..1.5......u. O.5. At I BiM. 2U. w will lisp 5010 ... 101 L5....... ,
'... w.5& i w..1. .041'54 ml.ssUh.. Is ..bsid -- ... .. .. ... II... .. 1M t..... ... .
.. .... \e .... k I Jt '" --.11. . ..... ... ....... .n 1 ...1
............ ,... AtoT 9 |.U...... ..j r- =i ....N..p./11I.r. m. p0..: ,.".......... .... ............. PHlA W.I.PP rot'AVWWW ... tlaPtMBMMVM p. .... ... ....... .... ... hs eI Le
.
.. .;. c :. i i 'S SS ...... ..M.. ..* -- 0 4115.1.. .I., ......0.55..4 t.5.T{....,.a... l* 0.15.5501. II At ( .55.1 .BtototamiBtoi to pi ..1 ... 1..454........ ... ft
,; .... : .01. 4S ...... ..... WI ... ... .... .
t ... __.. G..a e.. .... flip JIN 4.wiw..M ...- 1M,..... ....s.4 s. I' ..... ....u Lit.l1 t4 ......
...--.. ... f...,..I"...... ,.. ... I... ....... ..._ .. .. .=I p...+...., Ie... r" .......N............. ......,. a.. ..,.14sr, .. .......... .f sb.. .....,. S..5.5.e .......

.- .. ... .... ... -1 r.. ...s.s... I\Ie .....1 ., I(... MBJtll II. V.B MBl > ............' .. .. ........ ..B..M 15 11. .. 1 553.1,40. .0is $55. .... .. *.
..
0.54 ........ a 51p..n, .!. k.. 15'.X11. ..... Is........WM1 sli. w M.taut Q! 4.1 wY1..F 1.u.tJ pw....... ... ........., d eN ....' L liw. wit b i UtoJ > ........ hasit- 1.1II-A Ww...... .1Md e

s5i 4154 f r Wi.fii..lwrlNl.t ...., ....,.... .......... .... .....-. .. ....... M I M..Ih..1.p.a.1LWN. Y w 4L/s.,M 1M ......... ....; Ie 5515...r 0. r'rriL. I'0.. M ......... ... .....::. .i ......

... ..... j >f OS p .... ......., ....... MiSS .1.4. d 1M 4.5. ...... .... .. IM rikto ., MUMtofclfk r ..&.....b--. ...
,...... ..... ... ktQ.Q....... PrtL 1 .g 11.I.0.4 .. ,1.511' 5IM..MJ..15511 H."to.j.tfUi> in., if* UM.M4 .... ,
.... .. : ... .1 1L i M;..uw ......... .... I. .jsIwp.sM
./5y S ep t..1j1M .151..11. fWfwJ- .. W 55'1. .....ti0.1.0155. ....1 1N.tlwi...-..."" ........ 11ww Ie s p. ', ... 5..555514 N two w 1. S ... .toM ..... ....i..0.. -2:;
...... by S 4agc' .... n. to ...).. 0151,.MM.WWPMH.MCL -. ... ... 01.1.0 1 ItIJ..M..51t d+110.5 1M- .w 555 5k su .........IA( .*Mr.f tk. $..... .....Mt, II.. ......,. I. ,...... ,....

........ ........ .... .. .. fcfl.ftMM) t>ap>. TMvtewA MUU .- ,I.Cs... r...U .-(-...to IB BMB.MM -.." M4 1f"1! ...., M IM4.sp.p.1.50..5.' IM MBtoto. flIt, 1554 ......... ....-r.f. w

..15. .... .. sd ....., aN .......................... r.111..w.41.: .. hips MMBIf Mito tei..-.Bl. to k ...... M M. *fto* toM 5.ir.51.5151. ::1: ..54stsnpl' I.......,... .......S, ... ... -.w

.., ryMM &......MT H tIM y4 .... ........ 15.55., ,... ....... .....1r.r j e1p.... ..kI 1.15.1 ..54.1..5Iw'1 ''I 'Ic'- w. ....p Ie ... eel ... ..........-. r ...r II.N Mti.s ... w... .........., ..... .. ....... f
4 v ..,.. ....... .55'0515.0.. ... ,....*.4 eit'I 1-nanlMB. TMM.IM. ...... ...... .. .. ......... .. .. ... ..... ....,
CM U tok
.. .. retn. tM .
.
... .
.. 'fl .11. .. ...4.... .l .. .... MiMjMf .... ....... ..... he.....
55 .
Lw. ,'" .1550. .. ..... Nti. "
.. .
i ; w 0.5.50 51..15..1 w .. .. N 55 15 01..51 d 51.(55N Mot. p.i5ai.... tm .1n11 a. .N
... 0"
.....
c .. ..1 IMI ...MMlM .... ..
.
L.. .
to
M* i.
1/s.-11!i_ It .. I .5.14
.t"' 0'00.0 ..... K n..., .. .. 1..115 Zia ... .. MJMlMtof .......- ...
&.......1.n. ... 41515555, 14.1..1, .i... ...... ..... ............. .......- ...- ..... .51 .... ...t ..* ... .wr IH.Ufct .,ptiiMii Mwh fII IM. % UM Mto

I .....111.51 M 0.0.51. r .... ... MJ UCffM MM..\ MXtM ....y .. ..... 1M 55tlispIM0.11.i.1M. N 15. 01555 1'..... iwy.. NSodIM irs MM IttTMjr ... ....MO. tI in......l'Mte4 II. .w Stoto.. Mu 0.. <.....<../ .|

..........1&: ... ... 111 .... W .. t1.511rb.iM? 0. .0.40. sisiblsikMQy ........a.............. ....., ...... 5. w 4 timtntj M IM MMUtatoMM.1 i fist ..t. .r.rfII ILl a

;t......,... .... .111J ... .-......... .... ,... aiTi'i l 1M Ilaa....,.....N..' I..... ....... ... ...-....M4 ...* Ni l.:.S? K,.. .... .0055. N.... ... ... ......, aile ...,.0155"" ,..bM .

toM.... JtMhft., Mfet lit 'a... ........ ... (111 ,=t:.:: t6.., ,.... ..... ...1 M 1...... ... ..."-.451.1 ....... .... ..... ... ,, 6054 fc....,tort .. Mtw MPk .... '
.
.
... ..... ..... .. MW..r.M ... ...M IMrb ... = :C :
.. .. Jt:
-
.
,....,...., .... ....., ... S ." ... .-It .. ...11 itiil' N d. 45 +5 0 W ; : "'J. .4- .. ,
lip ...... ....' I.... ..... ..'t .11: ,. 155 I ........, ,..'.. .- ..w i..1..r r ......... 5 55 ..... ...eII ." 0.,1.MMJto8MmaM4nto I. .. AwM: 51.5'.15.1i.1 I1. rr1.q .-. ...,0.15...
.
....
w .
N 5.
.... ..... f A-'t N ..... W<
b J ....... .. ... ... .. -e. 554050..JIIC" ... .. jM MM tttoriy
,,. ... ...sol of' ,p.a.Sr.I..N1 jN.s55>i..15 w .f ... I..i'N (0.r .5.s" .. .......'

3 ... M. |. f..iirt sldw, ''S. .. ,.. will..S w. .r-.. -.- p1c --'"rIM k --- .M. ........ .... .....\ .......... '7."" .: .

i M) |.j,.... |M| .> tobtfM4lMlMp 1.eI NIr 550 p10t5..... ..... .......d 10... N ........ 10.1. r-40tMa. .,br, i.. ti .....1fM1.

...., _, mp1.55.. ... .u..a. .0. .... as mi0.s .. .. 1111N 4.455 d t5.w 5 51.. MWy MtolMilUuto :f. .455 w..........w CfuRNN..wrp..l..5wwtlw
4551 .... ..... ,i1A Siu15.IL.111. .....nuBBM. ..-..*.. .alii ...... ........, r/.._...............,.5010 f.% ...
TUtoM UM .... *% ....... .......,.......... M Ir.Wp,5.4sbm..SRS........ = .
....... .... r BM ( .. .1a ...7............M i... r. r..
"( a0d e L.; w ..... ,Ie ....... __......... ........... ..., ..........., .. :. pr
...
11...... r... Itw .. .... .4. h-lJ "*'" ift*Bpwi< ; ... ... .. 0.4 .. .. .. 15..0015.;N 10 5 Ist KMBB4 I .......dtl nII 0155....
If. Ml At KMMMTaibM. Ml M... l '. Lu ,. albiss d P ........-- ... .... ...... tI --... ......... ........... tt Mlto
.
-tad>.d 41.10. flit tI ;... t15 rL.Ma"t. .: ,J ..........,..,.-. ... ...,............55.5 551.51.. cMtoM.ib. 7\e ...... ........,............ IMk
e0r. Old........, NIM III" ".. ...., .... ............. 150 1.....N.r55.... ...
050.
MMAMtlWv P.np s j.Mlfw.N .
pt -- / .. --. ... ... .... ""- IIi S .5l5.Np.... .i
.. It "l 11515155.R. y.. ,.ptftWrfc: ..........,. .-............. _..., .,. ..... 0i5. :. ,' 11 ..t.. to M M L .a ..... M Ut ll. V.MM. (MM MM.to. .

MvUrtiMMM' I..-......... ........50.510. 115 55.1 N r..0.- ""' .....4M a.... 14.50S..0. y.5.. ......te.. .... s.4 4 Ie w 1,00.1 0550. ., 1155 ......
11II-- .
r 55.1 lie -
(005th ..J.. ..... .. L..yM1. t .. .. &iM. t. "FI .. w *..o I- d.s p..y--5.t.a1d .55 055
p50. ... ". ......... ,.. .... Y. tr..1ss ....... Nil .
.. .. .. Ntm I ?
qq1 w 51511 ..
GJUM ,
..... ....... ..... ..-.,.... ....1 a1 T4,1 t5. Ap..... .....51 .. .... ...I .... 550.5 .5510
... II a. ...t... ..... MMB t-H* W4yW > ........... .
.... ... ....... .. .. ... -- I" K : 1..1 .' M ..... i-frttok-M, ... 55
.j I N.. M b.1.d..y K >-.., ...._*...},.MM,.to |...... .. .tT11.51 AMA 0.L i. ... l.V'i... p.54.05.555.. .
........ 71.5411j.4.. Y 1r ..... 1..11.t,1.r.i1y. 1..551.0j..q p.NN. M.NM.M' 1rs ...,j I .--,.,...........11. ..15i ..
.1.pi. >rb: 14 L5. p5.'. ........... .....0.s0... .... 0..15. tri..l1 M Iy.r.y 0p.s5.w
.
-A-W -........ ....; ... ... ....... ..,. : 1 115 ....
5514.1, r WI.. (11 ... :... .',,.., ... .......,.... Iwwl.l. .... .... ., 11.5.. w ......"..., 1.'taww5y N w Saw 0154.
.... III .50&.rlw N. N..f ... 11. 55.4.1..1M.a .
.
..
I0. ....... ..
W A ..,t. ..... .... ... .. ..... ... ... ... ... ,. .CM.s
mow.
MB. A M4 |M\M l h b MaMUMkA .... We..... .... ...... .. w.w
..5555550. 1 55 a ..... 'I iu.lo. ...
4.414.55 .f I4 ,. .... 1 W.. .......4p.r.j tI I ,.11: ... ..., .. .... : .. fwg4 M Nrwlw/rlq i
..... to MM* M. w 515551st .5.1' M1y. .. # MI ..... .... b 0.1nsl 5s4 .. r|H4.,*..... M .IMto to M ..
\a .
t4 ..
.. -
: .
....Mi bt UM MMMT W.UMM! L0./ ........N aM......, j I ,MlMMf..VMM. *MMl AM .. ,..., .... 0. .. ..... ... -1, c.... ....... p..,... .. 0.w w
... .. :
lit fII. > .>tol.NM> tto ... ... .UAr : ,
.. 5.1.. 5111151155 I.1 54.. ..1 wrr/ c"o. J rill ," ...NJa S.Mi six 5i... ... W.-17
Lu .tki IJ WW AM b
.wn. >. *w .. tw- ,*A*pv. t-* -WJM*.,HW* wvLV .A ::: ..51st r.L.A..I IM ,... ........... ....... ..................... i.0... ,....
..... ....... 61 ... tI 5.M .... 0.011, .........:w ..... ....... .. ... Jilt 1"j j d ts.... 155..1 ....
.... .. VM V.PBMM AI.PMWA M% ...>BA .* ....e.141M41. ... ...... ... J. 11a P0.?
., ... ..... /1505 .... q. ... his i .1! 4\, .' J7.w. !. '....... I M i0 ..._. .
.
.. N
551 .. .
5511, .111 M 1rj M al1W. ....., 4.1.11..515' ... : ...1yit.W. M A totoUJ 71.1.1.111 i 51..5........... ...,.,..... -... .......... ... .. .r". Nwp u1........r.-
.5t 4 50.115 A* toMfto .f..!.Alp. AB hj>.. Ms.p1.............Jsw 0. ..5511: aM 5. _I r ......... *
..., gf jlili.., U i 0 55 w-0.r d .......II.. '.5.0... ....... t,BtoCiMiB.
.. ... .. ... -.&.. ... Stir ..... .. MM>..flbM ..A JM. 4 ... =-. is- .... ShS i551.yM.4155X55. ....4. *WPMto ., A.. d p1si1.5. 5.445.........,............

.. .. ... I. 155.5/ '....' : ==-: .I 1.. ,....4<,,., ........ .....w ..., Md..NgA11.a..0r15_,
p Lp.1 .....rwwd .o ,.., ... ... .. 155.0.. .. ....
.
.
..
....... -.a;: : .itI. ; : : ,.;::: f ii MfciiB rfMHtMWM O..Nr .... ...---..................
.... ...W"1e ... .
-- ---. I .J:... : I..,.. :.. per. M 11155.55..1 1 ir .. .. tI .... ..................Nob.,W. *.. ....|... B..... JbM 5104.554.w.

t ls ... .... .J....1W... 111.50/5 s.0. ...... ;'150 w w.. eu....1N.w5:M..i.M..05r La.1 ...... 40.55m 5545 0.5 M .. 155 ....p py fII ..0.M .........,._...
.IIM.y1 r Iw 15..nd. k: 5005 ............... .
.
.e.Le 155 0 ...
A : ...
L..1.jy 1 .= :{ ..w MrPmprIs5IO.N4 M M d
... ill ...... ... p1555ft.fl.1i a. *h.1. ... ...
(.... .a... ..... Ie. ..1iM eli.1 MMrI. ...... ...... .... d W .... ..<....... t'.1. ...' 55.51....... .. (....... ..
L.M1 5uK1'e.. "' --"" w-....... ......... A4. ... ... ..... ..
.." '.,1 1511..1,4... p'... 5.1/00. : -- l .. .... ..0 tW 4 .. ......... .. .d e60 I..10.NIpSsm
.... ,r;. III. .. : ..ei-,... ... }5515Nr1.015 54.J.....
514..1
" I .iii.-lMU-.fto. a'Irp ... ili; ....... ........ .. # 't .....er ... ..... ....- -- I -:: .10.154 0.(50.4. r517r 5.005. ...!b*.-.,-.p.y....

p..MMMMUMJj 1 ... ...i0._ r: Jr1 e 551 ...... i Ii....=::tI .wwlsr.l0. ............ W t.Me N II ....n.. 1..11.1' ........ ..10.w +
-
| T E>r" 0.d. y t1....... ., ... .1551... I .....sli Is.1.1.55 10.N U4.... MnliiM to MBIIB! JLTW 51155 ....... ......eeL ;z:. Ose.rrr. ...4s.I. ..
TF .I ... ... ., 50 rfif f AB .... ,..BM.|. Ml U.. MM. ........ :
... "'1" : I i "" m i..1 to
1f. w 15.1 MMT AM ,1\ .. ... .. .. u 411.11. ... .. ... .... .
: .
I MNMw::-a. AMI AM MafaBM AM 40.10. 11.!jy....
x5555.1151501, J W ..1.54 .., h 045.5 h' 51.5. N15.ap..s..sM5555..... .- .., r 'I J .... ....... r.i411q. AM 0055 .... ..w.U. .V* ........H..... ...to..Nw11...... ....AMe......... N....... tf

..i., ..;, ....t.15.0.. 55 .. 51.1. Wf"0.r ........ :51.1 I....... .p4 vV0 ttCflWVJ.... ..................." ...... ...Ml.........5.I......."-'. .

....... !5.155 i.1q.15.11f!..5450x "' : :::: I..... ---..." ....Npwr 054lsmd J.i..... L.L"0.15.+0/.1.NM... 550..
'I : -C. : L1t4 .....W. 05.5--; .. ---U -:.- .................... ...... JS..

to ..u ... 1.1 111 ....... .. 1155.51st fi toM4>MM.fc. ..., .<. 0MIi5M ....... ...,... R t..0.-055 p.. --..... w....154.1......4

A. YIM.L.. N .1 M a... ,, .f 54a J, M. 000.44. i-: !, ... 1. M .* A 1.... .. J-: .....d... .,.. bl w..M 5.41....I ,u.iA14 550, tqt! ... 0115rN
0.-..5151. j.s s......, ..511 .. ......... ...5 > : : : .... ......... ..... ...... ., ... ......, ........ ... 50 ... w N15 ......... .......... p.ri.,......Hs

01.1115 *. t.- .1 I........ "'" ... ....-- I;. .... .5105 .,....,...,. k.... 1./..... ...... .. .w ....1...$Ie.... .... 0 N1554.....1N55 .. ...... 5.015.
.55.14. J &.L .. .. t I....,. ...... .... .... wi ... ..........,. ....... .h. 1 ....... ....,.. 5....1155f .... ... tl.p ............ .... .. I IJ""W :: N..bIut .1..55.0 .. .*..* U kM 55>........kM......
,;I..'..... .. ...... ............. .. "" hi ..... Mrs 55 ....... *"*.. .
f r-.. .51155 0.555 4i ,... ... N w f. w .... ._r I s5.w.s 5510 .,.... IM tol f s toM...Ml. to!AMIi
4' a d... ...II... .......: .

5 .

... -:::::-... -- .. ......, -.. .. -' '
.
..
iiii -- ..
-. -Or : .- --- .-. ........ _- -.-. .. + M t'xM5y'. ::;,. .. ..,. .=
"
.-. """ iI.' .
.
'"'.. --- "... '!' ... *** *&* 4ut? --.J -
-< .> 2M p. xw ., ,
L
y
s
.

I. .. (

I W:1. .. ... 15Muir ...

... h 7M ,. .A ., .. ..
,......... AIi51Y,. T ... es. & .... 'flo'l ",,"\';". f.tntAll-:4R; &-/es.s, Ps.ss..-.M ;"""I I O'.ft'1III. "T.1 I" .S r

.... .. ....... := s5.., ,..a... ....... "" .....l ..\........fI..-.." 115 Id* N... .... ew.P.$55tln -.c. 11W" It
pN.....555 psipr...AylI .. .. "SNS. II............. ....: 55... 2: .., II'
.
..... ..4. 1,,:" ""I..A" 1 l' 1 .... ............. ... ...... s .......,
<....N M...,....... .4 .*f11..5.1. : n.--.. = : : d ._.... sM ...i.. 'Y .......II1I r Iw "'- 5555.-/ 114.................. ....,.........IK....i w. .

iJto.***.wry. ....... ....... ...... K N71.55. :. _,45w_ ::......u .......Ie.. sw.slM.......p.5.. 5.ItM .... ..... e,11. ..... wi.q ............. ..... Mill .

I*.S M. *MM,MMM Ml MM.*, M.w.sli.l fL .... ....'.I:I:c;:: ; =1 as pIMLSp....,... ............. ......., d Ll. ... 1ssIp. .._ Ml "-_ .... Ie....w. Ma. r 11.11i ,

"........w.7MW IwSlI. w ln1M....... ....., II w. ........ 1M.. ... ...........4. .... I.Iis, ... ....... ''c. ,4nMto tto J I l m> Os**.IIII! :tottoy ...... ......... ii..i.l., 11. _........

A/55........INIS Lp1.5. ..... aWSw.I1. 1M....... ,............. ..... I ..... .MI ....=. 50 ............. ..... ...., ... ........,..1.1, ............'. tIpl.wl: -

.....rI fp1y..s...........,. prom d W 1M 1wMNd1....... .............. ...... .............1 h M55..1y.1.4. ........ ... ito .........*MM MM* tt i .

Al Wiry*M MMto *M.> r_ I'/w N w ....,..,.Np IfN Is. w--...... s11e ,bpse'f L. p1.1..As4M -1. M .15 ........:e. ".1M 1 .... ya sw 55 5.4sDiMl .s S

.bsi... .........,..N..155.1s11w NA N 1L MM. Lr.....111.. ,,1 N4: ..M I 5..y ...-......... .. .MI.... .. .... d f4 r 4 N,. rM5RN "

..-a-S.&... lit...... ........ aIfW" ... ... ....c. M.I. .... :; .r : 5rIs11y L-r""" N. ...... .. p.M I fta S. ." JA,

............. .. .'M1w'11's N e.SI W pwSr 1-:;: ... ,-r-I ; psIsp. IWMKI.LW11.wMM .5 4 wuIM ILI .,51..... .. .......,JIIIIIe! ......

.......1WN-IIIe,......... SS I I..s 55 w NINNey ,'" ....., : MMM)-5.47: CTW..... %MwH.MfcBMVtoi ............... W Ibis I. ..... .. -:.=:
.; _. .
....... .. ... .... .
I .
i I b. .
.
.-M4s.LN 11s 5111 ...MS. .. .. if Mw'M M Ils.sst.1 1H ... .............. .!- ..
... fUto ...... wssi..5 d w ils., llMI t.. toT --- '
Mi WM i MUM I MItotto
RIIsib-4 ..... bw_.... .. SIsiss ".. M.. .wa 5.ssis..1in...
alk w I. ., s515 4s.. ... ..... S p5555 sp..e. 45M15p..4'51pIM N11qsh '
.; 7.
.. ...
.. I4 L .
11'WM H'q1 M s/1My l.k1ssN N... .......,.....L 5.,*_r. .... ..f. ..A ., .- p .I i 1& M r;is'
115111 5.................. ,MMMlMM4M7w r. 5.4 ... s's ;c ',ww d ... ."1 .i..1r M sib vw d
......,........ d.1..IrsiM MMM Wi Mf ......We I's........'14MA1 .. s
.....s.......w ps....NMNY ....... .. l S.5***** *' *"'Mn TMMMlto AM ** MM* Tfr1' .... ..W;..ISH.'rN. .
w bs ........... U I.5 .. to S. .MI 1b.1.1s .sr.M N 551 tIs( Mss ___. ........ ..w'..
Mr N be..........1i\ ........ s. .. ... MIsa .. .
.. .. .. _.
4s1I.
-\..... -- ttoIW .. w psNwpl.5. pd.i r w
...'........ ..... .. r'sf ........ 5555.s .
.... .. ....
s M _. S.WNws4'N. ... : 11 w.15. '... p5.......yi.51511r..Wd .... .BMMI AMMMB .If ........ N.IL ... .
.
re.e N 15R.r.iblrt'..,14AM ..,. .....N.......1555. .. =:M MM ::a:: .s ...II .1 llwspl ........d...' p, ..wLpMs"A .. .... .... ....... ..

N A11t N 4rss55t1s5s.5.S ,.L .r'w'.4....,...r 5wp c-t: : .. ......-. w.. NbpN.sY. ....,..iMwwI.wls I ...I.N. ':"i.' ....... .. 'D'R'Yo' 0.018

.p514..s15SY.,. ._.tnpbM. .Is w ... SIS .... Ie.... .;-,. ..-.5'x.1.11.5.. NNM ..!,........J-ter...HSLrws'sole.Mr i wf .

....-.....I-.u- -. he.............. MiWr.r ..... ................. ... .... M...s...... y..sd M wn.M..N ....... ..5..rw ".
,
155................... Mry t N.....*. .*,M4Itf esfassl .................-.... ......... -..,....- -:1". ,.... M_ d ... ,...... 5f .............. .........., .5-_-5.5.5.Aw-- .....-......1... v lfsae7rwktJ I i '. : .

rw................N'I fII'AeiI. ,'I.&tbu.. ............. ,.tofMM. **...-to-* ito :'.to JM* .........."417 15...w........, P. l. .....(,.., -....... 5d ......

.IM._ --.....,. .... ....S.s'-11 I H<'.I Ifd ... MlMMMV".. JMM.. 1f.4. .. I ew----; h.........,.,. ..d a b..vt.SsLL. .... .4

IaaI5/ ....I..s.......Ml.C.N.7575. .i 115 p1ut. MI5. .d lldri.w.cti. II ., -1........w155.51wMN5 LAW NGTIO..7 .,. r
, .....' 'Ms.l...x'1556If ...to MMM w MX.tot w Ito.?... M........... 1M......
_b S N' ::: :: : t
: .... ..-I.......-I.... /L ewSSbr ..... ....,sib .. : NIs S lb. H : : tt Ito "*. .... .....5.r M........ ....*. NIMs -N pI.5 111 q.. 4.1bw .
I p. .........."...... .M---i. 5.I..WN."I 11r..s4 ......... *1.57 Itol totfU41U -
157rw ..... ...
! .....fM".....Mfttatol .. '.= &. .. 1 .7 sls.N .Sr ...... M. -i RIM's
11..1s........, b.t w'... r =: .... ........... N...... w j..p .
fta pwNI...,1s.T. ..... .. ..
'..NIN......._rM.....s4r d :i.1 N.1 i.SK 3f GlTTt OmtTM..8' sDjr' ........,..... MI 1.550,:N- spy. :..1enAnsSuS.- pM
.Jd.s..,..j Ir1.b psMS.., .......... -.. d '.an. S..11 .... f'r..sNs 57, r '" .-_ } 5.551 05554 5..', .\ M......
5N lrp..ps.isS511yt 8M.. "......, iV UW4 toto .... '. "
.u J.'IL'Z1I
n.S.Its.........Is s..slss/s .. ...uu.-.. .. .. '
......... 551 t a MtoX '
5.b
Isssp. I... ._ ilM. totto -
...........,........, lit Ie e...e w ..... 'III Iwi.7b5.w 1151, Isms... ........ .i5d. d Mil...... 11.1Is. ..... d.N Ito Kiil..l TMM 'aeer. ,\,''t..4/ nUO.40T Bids ...'..,---
.
... .
.
a..a.- W.... rs; .. .
5 y5s4 N .
w1 .
.
.
.
L.ipl
W .... .. ML. 1.1 NI....I4 MttMMHiMta Rstiq stwsa II G.
)V..........b s CIlIa tot*Mfa..is M4U.kM M s.trM.dNtsy4 A, E OSAAA1Is /.
f. A.5i..,.. ,...... Ito f ih JM.-.. 7.511 ." .'1s MswN17 .. .
WIA1m s.14 ..1155d puss' (.tow |a..M|| ......) M.*..'. e.M..laity M...*.....w ........ MM, .V ... t.itoM r.4 wftie i ..,. .! c-J : :. .ala" x a..

.....+......M M.dw, ............4155... Ni.I,JM. ...... ==toft.v vf totj. _..,. .. ito x fft> i>i,i .* .to> MM to.. M. Ie I s.sh.U. L Aw.......... ... .At.- .... .... flon.nH..rAT ,

.........w 4e.pi. .p..... ... 1157................ ...W M 1MIAIIq...r e..1II. 515.4 ...... ......, It ..Ie1 .571517 M. r. 1"' ....... .IAW.MMUE> DO OTS. -" HOKHM '.

.-IMIN d.....,. M Ssisr.; ..., Isis 'N1 .wNMI .. _+r *...............*.MN.... .4.*ttw.1.s ...! pAw+1 itofMfW I. tW M*. .414..If| t'M.: ..... ssi. ... .........

TIN...tot ttww M*.lItol N S5sI Iss.,11151 .....a'..155w MMto ,I,..NM, Ito MMfM4J&ttoW .p. > ....... d s15 J..s d ......... ss11y ...> 'Aa .. .... ..., fI.-rlUi. iK.MN4. .

Wkl sl.r p1.--pw a...... ......w ...wr .......,'t15s' .. toM.._,. M. 4y to M- ...-; ..IMC to MM fern I. ...! .Mf......il. MU. lId U MM .... .. .. e.

...11.5.....MIN.......... ..Ier5 N4 ................ sbI Ss N ....e.--, ...- .... .. I**. I* .""-' : d* '........Iw ... Ie w.. ruxxus I LA/TI .

A'".........M.nrs,5577.' ..;......... ....... w1.N A.r..r54Id..d. IMI,w All N ...... Ie..IiIW..... 9... IU y. 4M M* MM i"jU VUIUMIMU !J'__" Aft .""'at. ..... .....,1'aIIIIf, R1II'.

"...... .....,_..... f 4LL..1. N.s.si.rls ....-itoMVMMyrftototto I 15.sI.. Y--. .... ..... ... .- :- 1 .Iiw :: .. r.qo. -
.5.5 51.15s....... ...._ w M. ... w It I* M to MVA, Pi... ... >U.Wtt ss.4 his s Nysnd. JI7fsofUJI..... MM MM KM MM % :

517 I1.......i-- --N, ........ .. sits "S %.... T fcttf" g tHflCy VVV0V Its.cVvWfcra ..... .. ... ......... 5515N ... R -.wwls-. h.5.ss sd .. ...1
l.hIIi1 155555... .....w....... .. .. Ibis aW .......41a. ..... ............JIIIIAr. ,
.
...................., ..sspd si.1 ...... ......... .f p11s..... .
/ .. .........15514S.r .......Mss..I .. ...... 111....... ...... .... =:" M V. .' Cruahwt 8ugN>
.. .. ... nsI'p M
,r TM d Ie...............5515,.......1S, ;, ;.
... ...... ... ...isht. d ........., N ff...vM 11.51.!
Tto e.n,1. ... .** | 0....N .... N ....s. w1'.sS ..M pw.sw4 r w ---s .rpss. 0.. ,SIB .
--..................... .511 Npisl.s/ ....di ....'IssN4 ..4 .....ito O *I>M, ('bi>k s.5.555r ttoir Jt.s W iMi-nU UItol '. : ..,...... ""," ..at;.. f. : ...,..... a .; fIt <

....................N....M W ....... 'TIs.. a..., ..... .....-.....* Ml sNp1k'.. ...... ,1..sIs iI sF ..!t....g ....-.-. ieS5.l'n If I M .

!..ito. .ito...MM*...wrf iTto -.a-,. ..... ...._.. d .-'t",. I;11 J..II 1...........S.... dth .......-e 11..4155 be.. ...,....... 1.s.1 ...... aM.s. ..........,N ......... 01t0CZI) ". disSMs ., ,"

tiWd1.M.* ..... .....MwSI w.w. SI.r .... .W C1t.CaE"w...-. r 55N5r.. ..... s..f'I..idef ..N sst. .............. ... ....... .ss,to!, S

.sib 551..4..... ..*Uf M to* = I.5.w r 5.1.111 w.wp.d.1 = I b.,'Irs-'" 1.II. fa..-..1" MJM w ...t<.. If Itor ,.. ...Ito I".sI sis1 ., :S=" R5151.4 p eia..Mn.uu..

Nwwlsi..dsl,14 ;.. rs.I.- l 1 5..w ;\kb ... .... we ..- Ito I........... M* U MOMMJMM DRY GOODS ..,

.J-: I .H5s M M SIN,. 1. r AS a....... ( ) ffMMMj Mb toU **4... -MI .".. Tr."
.. psw .
Cto
M to MltoM Ute **
.
...uMIr.wtindP .s.p.555/... Id ..MeS SISW.I1NLN ..... ": P. ... ........****I..sqI.4s "5505._. lie Neal NsW ,.,*"*At. 51 .

....sr..-MM sY..ly! ::. E wss 1Mwis'.......... ,.. I j..;-Aba..." l 111451 bN Ms1 ....._.s...trr=:tc.: == VMILLIMBMT. I ..55.5, .. .

-.,....1 '} .... 'IS II {i..A,w .....+ .,s SIsI I h ...NI: p's. w..... .
A*MO&I M IMIMMM'MIM, J ..' 15 4s55w..._d 4iliwrw W4.: ---- ---- vIss M ....ST.i.d ... ......... .. ..
Mn.1.,
....4. MM .....MM tlNt n5.11 15 .. M4 towM -
y r !sal P5LW fs-AI. t vkif MM
i. .1..w f .......4.KtMIo11Ary .
'Iwr 4'511 d
toto r 'ne.. ...., ........ la.'rd. I15V
MMlM MM
> .
n.OM- 5.rl1aMTI. a ...... itot MMM itoj CMMM.MM psraM IMM... IIs .. .w vM. I .
1. b .. ..... o57 Is p....., i'Y....... I Nd lie M MI liniinlUi .4ik Nsip1.s a.1UCAL AIIiHt1dH O1 Tt11.I5q .
.
... -:"'". 555' 4m..r ..MIk.Ib HM pest.wN.5511 ....iM* .... ........., .aat' Outlet7.n .
... ... .. ... M
.................1M....ex's
I si ...... 5. 1111s.rli.1 to Ul .... I.1h .. ...
... *..! I'> _dpd p.ss.rf.. 1.51 &,p 551.1.sssN4.s5 155 ..
Sb.Ind...-...... Ito .... d ..... ......sp I ...S.)114N w.1..h 1.-.,".ere ..... ef. .... ......... uqId w s.I1 ft.I. b.eit.i11 .... ... ,.... ...... etID -p.Is.4S..... t*. >...Ti...i'
T....... ........&\-aJ-I. ....ILs'4- smss fI 4.IIN.. ..... ..............M sl/ws tobA M b rb54 5f .Iis1 55S5 s.Nll' MMM MWMl MlWWI .ll..is1 *MM ..MM) ** ... w. IIT1 BillMIMIto dr.5.r.A lit.., ..* ...pH

AM'to4 k wM...4M4 1T our Iw...'.,w...........Sb.Ih t I..........psd......'-'fe.. .,. ...... ... ....... 1111 ... N iN4M, N pL,11eM11hn.Lint. MlMt.l..... 5..rr..s M..r'feMJMMtMMM _MMtoo_..Ml.II..to hM..Mj ito..5.q.
.. ... ... inni,
.JMMMto. '\ ... .. I.r4r. see 5555. ..sh5s,17. .1 tM-tofi MM .. Ito .
Nr.Iis .Li.1 ill_. ..
n.saw e..bN 1M....... .) ......." ........ 11-....j RMISIS. ........, ..... ..."....,.... is'.rl1,5.p' :- .. .E /
A4....Itol MM*i.M W.... a.- .. ........ .. 155 1..+.M ...5ti. 1 stills .. .. ....... 1.15 1 N.by is.1rM IAYA.H.
Cae.....w M a ..... ............ .......... ....s1'.s'N 5.551 ....... ... "....... 1W J Isiwt Ie. W e wWIM 73'-f.--..- ........... ....... ..WAMKAILK.. .
.. .
.'.-'. $ .e.. .d' ..... ... ss4..aw'l. ..... he.. awI.-;; Ip 111L 1.h' w5 : .....1'_.1.11 M t N4 -....... ... 1-1
..........n.. M ""'. -........ A.A7 .MltIIalJllt ........-. N 50 1M Ir5yewb Mood. 1.7557 shish NSi's-IN I' :__f :. ..,.. spssl' :. ".-elF ,

.15.5 mf Ma I NNfwU. .. ,' .. .. .. I .... ... Ito.. sir .an
..... rw ....... = lIII Itz..A .......
,... :: M T '
I .. Mss m M a17.55N
...... .!' ._. .. y ...
/....1.Niwkii lass .. itofrMj ......, .t ...-..... : &MIn.IS 4** I*.IN* .IY.1I"
.............. OIs1Nsi MM.W. '
-- ... r W .. 4. .. ;t: .., .. ... JUT IsC
ah ..M.:11. M.! .1.57 sbei.1. w s.1aw1i7 dd1.M..IN..I. .... .... .
II ....SS. "' gw1rd ik ....toMAft I.w11rs ........ ..MM,M*tM. W.to*M> :r
.......-..............MI/,55 ........s.i;: M W......... pil.r. .. w..M. .M\ i .5Iss..M. .. i to f Ito toajliMlbnto $.fI' 4

... pl- ... ....a s.ssrss..e, .... ..' ....... .MM}PW0MB.. *. IBM) ,1.41.-r M s Iw Me ......44.5 .... .Mfe4. kt Avl ANM it .lis.I : ] ...... to ito...... ... MIf Sr.L I.. mPI.
5...i.......I..w.. Orr p.5'sasspl I. ... k v'sU w .....,. M I.bl.'s w 5.51...Iw.. ...... FOR MALI:.
SIN w....... d p.N'' ,ndTM K.T.VMM. INIs's N p1.I R1 s.N1 N M..
.**. ...-.-.... 4eI.s1 IIA. beet ... .MU UftCBON DBNTUT; .
.. M M ss M* *Mit Mf N
.. .
.. .
........ d.b5 N IMl Ad .
.bias r Nw II sass 111 lM}..M s' Ny ..... ..S. .'I 11s h irlw v... .swdi.It.s C5ry.. ........* .1t 1, .v .
....eM ..._..s w S.S... MJ Mfito.......iIr w ...p.4. .......- ....I too* |....bas s...., -, .M ..... ttI ..tlff"-....I.::;. N. 11.5 -e 1551.15,5 M ..'r. '
.. I'Mw ... *......MM>totofMfV4MMMMI fe'aaiM ito
|
M. SI55W IMM HNt1liO
d IN.rnS last 's5N4. IMIto CALICO: .
4 ..... 5.1.Ia.1 ,
.. .. ... 0 1.111SNNpsi. .
.. N.1i"
..' .S.,....__lt57 ....... ....,.........."-' ......' fw s, *.iMM. s1.1 Mss 1..1 IssI. ... Ine1 N.N.1,.,.&.. %..MMM> MVjjM*
w 554.1 Nsru4 ,kMT .
r ........lit....... .. ... .. 5NIwfI.11sd1.d. ......... I* .. M1M* lit c.A.S sN4, s05s pi.pis 1M 11. psis .N toM MMM*fa*Ito MrWIL1 .1.551.si5e.55 1M 555H5 d 155 1HI1Sl, 88 Rr:

..5511 Ih...s.b .... ..... .. .toMltoMMMM4M] >p. -Itm fM4 Iw ..toy toitotoUito .,. I.erf.M. .., Hl... .... to MM4 Ml Ito uru M to .
..
... ..... n..ws ..te. Mf Mi %.- 55d MS'15.p.5M.rd..Ils LUssl
MM* M MMH h 4 I | PtI
Msbs.Nr/ towt/'s54 r'rsi IIst, ....* M Ito Ml*rf .. 1555MsiS..s.9l'sIs I .r-: MM _*15 *MM BAH, .
ttubllt I'r.tt. '...ILIi M*, IMF MM s slrpd..Scpy..r -
.
I W sl1..1 tM l.4 Ito irs.W dsit.
.to*to*My to*..to......*MM) wl"sd i1 .(i5s. i | MlM e.-JI.... ... +.. Itto s5 ss.7 SSS N I1wN. 1.5' !
r s p.Nisp ...!.s *MI .,....1 p. p NRI ... .. .._ ..ww, r IN pa55An.w > H5IDZMCUIIfl.
.. .
Sw.51w..nr I
.. .. ..... 51 r .
... II b.. p5ti .... ... ........ ... .r, t !.
.
IIII-.,.. IC ... ....i s I MMMMtoM
sty N.Sy sr.5..w ss
... sINM Nst11_ .... ...... Sub's ss. }U.nlw r III IN MV II / ..
1/MN w .m..... IMMI .. Its ... .ltU4MM e8ftI OI .
iblab .
nj M M M.MM .
... MM
.. ... d .... 1 May
lbs.sS4..Mi d kMMll*> Ttoy towrMMMM 1-... ......._'.... *MM.| MlM ,, 7155,1 M4 Ml*.... MMMM*.T M. Ma w 1sr..w s..=r.15s-.11 SStl..tf f..pts.i* -

k MMMMMl....MM? dsis.s.s 1157 Is.r .. 11.1.-......... > VMM Itoy K, t.* WMl M to H M*. .toJ. M> MMtoMMMVMlkJlk. I....... ....._i.A ..... ..... MdIp11s" *M>MIMMM)( *.4-t: : IM ,1se1RIi Ie N1.. nut << rtAZUATBM t1 uD.
Ns4. slash .... ...S...spplr.7 .. .Fi|si s.'"l, ... MMfa M, 1.. ....
...
..
... ............ .. ... NrI.pip's. IN,15s pss s157 ..I71N'fa.I (....* ItoMMM4. I ... ...........
.. ....... ... M t sipd.M
tot itoMMVlMMt
..,....... ,..,... ..... .... ..... to:' ..... M 1MX *)... ,... T" -75.* ,,e........ .aM .,1I51slsip .... U 15 My 5's If/ .......... '. ..... r.m.1..1 hw.wIw.1.15.1..1I. ..YTARuoi a.

.. illMitoyMMk .-..........., .MMMMM..MM?..........Isl.Ib.5755MNIL1151p..I'Zw.glp (k Ii-. ... ..... We ... 5..s... .... .. 's4... 11..51 5.55w '
n.r N.sly ..MMM M tto ..' ..,..sw. 5551 s w....;Wl Ihs. IMJMM* east Nt'&a. .......-......N d rps.sI wsp'b'I' w....,_........ N.1J.. TOILET' IOAM. .

f IN41"...... sr4 ...... M ys4 r s .NMI IN.- ,A toUw.*..*. .....* w.|| II .. ni....MJUNA ..dIs ........... ... .... ...... *" : r.I.SAfq .. .. ....
1AA
wdr.5.. -. .. toW to*.. ......... .MMMMS !. f ....4 .., Ml M .IM. to ..... NIN. .
.- .d M N ..... ,tbq Iww Ss .I4 ** Nieeiy.; ?5p' 14.g .. .. ... -. .. 1-/I ...
I' ...oar .. tr .. ......... ... ,. Ms., 115. 1,155
'" .....,....,M5t....<,. l..yi Nl..as ..-554 l's Mto. *w feMtoj p.5.1. ky itoMM4 U tto MiU WaJLl M4 p17.w. .. _. M. Ito MHM M4 MhM,. ...T-Is1..ad J5.rst..p.pi. J1llill. >iy.toylliiiiitit/.Ml toiMto.4y. ..S......., ,w11N w 5 0's5.r ............ ain,.s.1.m.sssrr Ir117 IM).*M> ..MMMtftto _Siw MMMM 55 MM>. ....,..... .......4..4 MM*M sW.Olt .
Ml 'MU dI.iss es.. a's's.11 A_... --. ...,N, sir.1h .... 5.a.t.I. ..." W* .=. ==15511 .... .. % our iou, ...

.... .ww d.r.q..1..t 1.y.. Is w w.d1 ,.............. Iswp..157.5. p55N ...... p- ... to** Ml ,Ih.p S.sail:.--45.. psI.tNS4w. ..

5151, MM. %, IMI W IMM, .M s..1.s She --. -......... nisi. ..... .. ....."..... .. -... Ill.A.LE. tADH...
..
MMWtoJMMWMWMM... ..,.. ...N.4. 15.5 5.1.... bet,
s .s
Itoy Mir ... ......... y .
M N.'s ..... ..... .. ........ s.CIs ... w.51iw...41.1ipTiwN1Ntli. "
... ws II..1s W A TllMlU Tar W rUMrfMM II-. '
.... ... N ....... sirpj1sM.. w 15,11 pw1
... ;I.y _pql.-.q T ....,..M MIs .. )Ie ....41 1& .. ... .. ... .. ..... I5.-y psis.IN .toNk.MMMMMj MM*'MMM4 5 oT11M.0 tttclcLE4
...... ...- ...dsbrN. ,. W SIIIp1NTw
ti -- M e _1/d,w......... -N N411.47. ..N s1. -. -=-. M ML TM ... to ..... ..J*. 155
I51rl' : i.r = =
M M II.n. .... .sa.L. is i I Mil 111 MtilMtto ItoHf MMtfe
..._", eM..u.. .._ W. AMMI "...... tf ito 1M ssI7..4705. 55*r w INp4..1 ......r NI .. s.N..,M UIMV M to toil
.llllllllM MltMy .... I1. s ...... r.'sba ps.l.. T1 B....., Y.cmi* 151.... -si.SM 15.S Is s .... ,MMw.rSW_ .:*. IMWPRI BOLOOXS I1C11O" .
M s 1115551 I.1s..,.. ,-. .._- SI paw 75. ..5554h ....&... 1ri5 wph 11.5 's w55 r5... a.._Is prssw ..... i ** i
MMM M MM*tt mmt mr .M*k w. ...... Mr ....eN 5W N ......--.. ....7ss SIwMsIsI ,I'" *.>.. ....... to Ns. n4M4tr Y. iSs ',.. .... W...1.N MfI.nIft- GAB Eon
.-........, ....... Wp.MrsdOW..1p.1sr.5d ..E...+1.7 ...5S 's' ....=::-= I
.....
.... .... si p5sr11.I.ps.N psi Its p. pw Mt .
.5.-- ., M I 5.4.......... IV. W ftXJAB.UtffBB
Lin .iI 111......-...N ....T.*.*Ml* _.. CCT LOAF .
..
VMMto4MMMMMMMMM TtoyMlllMto .wiiw.+...MPMBIMMW. Tto La.,ss w,N ssls.Nw s..,I,ply 55 _5. .. ....,M.... ..INII.s.I 1 **
-.Iq_. .... r..y.I54..r.s. ...-.....ww Www Me.... Is w'Is.. 4. .Is.. .. 1wi S.. w 1..5 **M*.-A. ,
I el.W1155N155a N M .... .. .. ... .. ... s.s7. ps. ..1..55,. 554 p. '-
Is
.Wesi. -
.fcM.MIMM.MI.**>' ... .... ..., ...... ... ......., .. ,........ ...*. M..INwh.. ......sjq... 154 .pls N. .... ,..... .... _YSlMa.;
...4"w M ... d ,.... ....... lit pSNw,p I 15e 7N .....,...4 4.......s1 I SN.d s..1' .N r We 1.551rw.5 ...!1sii. ;...... .

I "- .....- ... ... w_ lt' .VEnnrr. i........ ....' ....... s. ..... .1141.1/ ...............'rh d 5..1 ..... 51 5. Sti. ..... .... .......... ..... 1FfHI.'..... 14
LwIYMisNri .... .. ... ....... .
.. .. ..... .. eae e.tW J Lw......lp -w NW
d I.MSw swps ..... ............. "" f 115.1 IS.5 :
N 554 JN.4.. n., ds. .SIN .....N1 ... ..... ..
I .
5..w M....51.1 Mr-..ws slbO ......... N p.11. .par d 5515.- 5.55. N.p. -
to......,. d MI to to....,*IMMMJMMlfl .......,....... I 114. .-.MSIM.S M Me 4s "' s. .eb pwis'.555 r...!: ........ttoM ..lto.*| to ML MltoMMMfaMM .... sty MVf to* to* MMM)O.MM.M4l reL .

h..... .MMr M>MMJWMtltoMMMrf 1 ftI...... ..s4 ....... !! w s.w1. M 4.. -I 55554._I..I w .. .MMMyMMtoMM Ih. M. *> W 64 31
p.ywpl M '
spp Laa.. ... ...*.M.M4 .. 11M 1M pMw.. ....... .. IJC1O.M.MM*
))1I .
b............. to* ... M M .
..- .. sNMtw ... .. Ito MMM)'......***NNN 41.1C.'s I -1 r._.t.........fI Mlt 144.55's. ....."" .. Is .... .... d.5 pip's 1sN. .y

.......,d..... sp5.. 7w = :: ... swpS.r.I, ::1 5..I. .d Mr s Lay5517r5s.51 .. *. .. .Ma4 515.1 ...., **4 1..1 ........ ,.... 151.vs's...-.:s.....Tss.q.5 fcreeur WHTM.
Lid........7w sty w ... : ,w 5+h .s5, h55. f.. sin p5, 11. s I -- d .... "" 4_.... Ml WM)to IsIs sib.... NwN..y ..* "
.- __lit-... =....,.. ... MMMM>to IM MMM. M-- d 5 75111.., N .......' 111111111 .1.1 .W51r.w. N4 d 5I L.5 ,. .1 .& Mlto vwww ttAtoaUMd nnM WMMMJ A .
..
5g p51.5M ;
.... M>,.-......... .....,. .. .. M &IM.
..... .. s I d ..... 55551 II w1 saw w psi.pr ..... .......... IM.. .
b 4. ... of
.
are .....
---:
..
11..11 h w 5.w. b.IW .
1 i.i:.. .. ,.,..,.. ... ...Sind Ysi.M'S MrspN. .J 5 M ......,.551 ....55..1.1.M ...... pw .. M
.1511! .........* .. &. .. ....... COX
-
5 .
::s5/.e5.11L I.w.rd --I MM ...... Ui U ....,,.. M ...... .. '
: ........ ... ... ..... ...M,155 ..w.Y. -- ..
...M..M-...--a.; .. ..... --.te ss .155.us -, w tov .MV .* IM w __. .**.. .,. -
...M de5.-S.....s. 5.4 ..... d :'p d N5 s11."... 1 w .......' ss4.... .,..w S. C1CIII'-- -Ias CM4A. wftAew,
.
.... ..... ... wywpd ...s5w "' 1 4s fI .,.......p4 .. .. ... w 1.,55 55..45w4M f .. r1. ,
: .. ..... = ..1 .. SIN....p 1N1M..wMN's.. ......-.... KdHAMTCAfcOVSI
.1515.........b./' .....-. ......w d iusIs.d rw .11 7M. M4......to M*fM..... .,_155. tr4 l ..srMs v4.b...51.rIr .. /5--s... .. "': .-1.. .......y. ..UO.,

...55.........,__ ...,... ss ... MjJ.MIHl/ Ito MM. ..... Nr1.l/.- ......."...15.w .............. .. JAtAT.
....... .ii.ws ,.... ..._. e1Ie. sIs ,Wlto MMMMMSi + ... "s" 11451 r1.. w........ 4 ---z l ...... IJtoSr'tofcMMl -. .
-s M r.Sr II dl 1.'t Is. 1515 e115.51..r.I.w .' .;. ,.. ....: toM) MMMMMMff* BiCtntMC.tAtfrtn ..

__a.-. r e 1.5w.. ......... w........... : w. ..... ... JS\:': fill........ %
It 5.s.......... Asis sb.wM w 1555....d sls NN .... : = i- 7i gs5111511i5 N, f TllMllB to M* K...Hjy M>IH I 111 M.MMM -. .
.......... ...... .. -wpar.T. .. ... -. .... .to...* $..-... ** *.
............... -r IM 5srde.ppd. .. w .... s1 .Is.. r ....s en ...._.... w ,..... retl1- ..., mmmmmmmm mm*mmmmmmmf.... .**"...* w51.51r. ......... .
: :
_4 ...N w.....ps.N ..... .....4 N I. 5.4SI. I I.....-....w .1st........5I1 .5511N ..115d I*.IJMI M*...'......M4 .!M* .
w N.5f1 I ....._... w hi. ... ... p5Mt,55 w ,Ad..5551.riTMtoi ...... M5 ....
: .... .M) I I.j /5s1r55511. .-... : : :: :t: ...d wl
sis5 d
S dN
11151'5 5.555. : era .; arf......M 5r/d
... ::z.a7e. .... ....|.>.. M'MMMMM ..d.rwq.w ( MIAbMMV M M Ib SSS.TL != .. = .. -...... .. .. 1-M sir,*
..... .., .. ..... ..... toto.MftoV M M-_ to w toM to ....w n4 'i __ = .. 11 1 R Y.
c:....... ...... ... ... p..4 455 CI ... ... 51151w.15. ........ Ie w Lr.I...... =- .EASGNABLBBCSAMO ,,
C..-..S. ... .... =: 551 A. w :: ... 5..... \f 5. ..575515 5. 1L rs.&l -= ... S.M.M J.r ..' 6>>
-. ....... Ip wt .. .. I M.1551'...... .d ..--.......515. I...., .............N SN'N......
............ .... '! 1_ W pM'f d .... 155'1'Mp.ssd I k....., .,.y...1N !:1.. ........ .. ....,. ft.09V Tf FMMCB.COTTON. .
\ ... ........... ;: :I:.:. 55's S ......,..5S'sM5'M. w bK:.r--=M111111:r-.a .Ss wt -' -- "
-N5wMMN .... ..Iss. N1p.5swN ...... *..II MM* ..... t5r_.. :* 8 MM 9%* ..- 5.. ..5...... 'Be J'tvA.: 7 WOO
..._1 iI.... .... 1.'I M 5w ..t. I.*... *.MJ.*>My .byVfMftM .. ... I I'*5 fciH toiM,...*. .. MfMttoVMAto ; : a ...w 555155w.1511 d .r N I"' 1.55 r.- r...... .
6' ........-....... I. 5.s.51..55 's I1 .r.CL.... .. idd IN.... ...
Vtol.toMMMl MMMM M> Mew ....'. Mw5( .....-,. N4Ns .....-1 I ..,..,... M w I... w5u 111.wsM 8IMk Bt waaW \
60.4
....".,.554M ........ MfM *MMMltoMMMl *t.toM ..."...... toMJM1.n s l 5..p..s._W....;..... ...,. ... ".. ...N ,- L ..

1111 k 4si N-.NI w 11M resl .........,......4 Nsp'ss ...W 1 5115- NlMM ...mim\ ++I_.. VM- M*, .4n5..5w< to* ,t.... .... is, .P............ '55551554 5. 45. r...... ......... ..... pens s. I

.... .......sps551s.5111551 ........._.N.......... r5.... S 15....* MMM* f/I .... .Mt 1 1...MMV. MMMk,.M- .. 1 s ...*.. 1I1SNs. ......".dom.r 55. SWT- 1155.5\.w5.4 .... wd ..... toM>4.r .

ds 4.yss's d w I'Id. 1..1, Ml to lays. -M>M ...J f.ps'UI.| ...' '$.... Alrr, TW-, .....M.*-.|M MM MMMJ MHMTMM / m. m.ail..... LUL. W.>lUUJTTSi.N.I !
..M Irs s iMMMMt mjt N*.MML1. .......54rlrl.y ._." mjmtl ...\ Is...- -VIM*. 1-4. ,....,.p I 1111 J-Ip

1:::: r e .fr r.


-- ,. ... i.. ___ t;:: _:?:: :.- T Lh J.rc -=.< __ --:

.
1
i'" WW1L .t ; ) :


.J o .1 .
; I J.H.A.: { '1 I .lulW |UlWfter I I I I.A tcs.jvi,1w .f i. 1afU"a", N pb..N Mf way 111'Shy L.I4r.tlwf*j 15M .,. ..h --
I...... ".Mw......11. w t.att.lr.ri..l
i. Jn.rr UA I..t.t'I I.1 ". M pima fIII.ww | n MPB / w7,titltet tt.5M..t. .
MftfcU tM 5twt
r.1./f' -
.
.Iu\h..I. Ik I amUtto
II. totol'taMe
tI t Oeta. ...".;.4 1fN Li.-+t. hs1ltw 14... vM M allw MritlNnaJ .

p..tn..tl y,1i11t .tr.a 1 .L..rlt' .1rt 4+rlt t1..In1.Il hwr, ',W .m.. ..''' 'JT l f..SIsi.n* *f IMr .a.D ,. Nr .....Jell.s4 ...., TU r rum,

.. w" p.tt.oprr tr4. 'M.. +, I+,.i4.r tkV LS J J ft to toaanl .
WUf Ik*|ay "tow ... (I*' % t .", ". r.A .
I..p..It w.I. l'' L I.tt..a M a .. > tMb JC* tIJ'K.. tI.s 111n. # .
IIKIII
) A kM h*ik*M4 Mol fHVto. -, *4 I ur,.tt.lgwiypali.fal.. ;1.ti1r.a.11..i .. tM4 d M..MOM*af ai4f Ik*aalaniaa.: I. eN_et ;..I .
1---
.. 11M 4 *brtUtfcat E .-J>M6otj. aa4 wnl aaV .*lie .1'
11..w I
.. .. = .srrj. to
|4it* MtUtoit. kMva.yCtf .. ."In. AII"I,.r S- a'' / ., t. .' tW. W 1 ....i.. M.it.ir./ir .IX w (.piwl WtiNJ1t .

.-.II, .I'... 1 t t e.....1. ill vN'.NM.sl.l.js .... -;4'tl'++I irj Ik.iWtvtora*f.'U..h t '1M7...., .. ..
I IW S
. .. .0 f S t..ilrt r. ,. .... II .. f.bMW4 fcr tkatvalttoHU4 .. )EJ/t.r'N11e j .as.Paf al M M t. '
c7 .M'MIt.., .. .1 .... ..-,.. ,.t.e ..1 tiu.MMt,T>W 4Vto. tb 1.111 Ittwv 1F..1 ::t1.J .T
1 .' ..Ie f i1i+ sI W .' 'r'I I N.t.tdwl'1'Vllrl tr AL t.r. I I A7I .. ., .... Ill .. ir wM -

!. W'fW iW 0.. .,.. .atl..H ,&,... : II1r1..4 ..9l1t I irafcaJ.I aaVaaT O.*.ja. af tW ..N..J.r.N.1. '.
t\ "lwl/.iai. : ...' ,_. .. : .I I "IC"
,w 'J .... '. w ..r 1 r '}' UiM i. Iilwcr d' Ik h..rd ttf 1M 11.5.5.4.1.
.Irt.. lU kM, p.a.1. This e.". *
.p Ii JaBBr*V" iPWH VTW r v I l itol '
't I > that** .
JF'oier r NIMI. .tf ptvIMth trr/yW "4 ( *.-/ .. .**I? u,/rr U ..... till ,.. .... ..w .Tr = M
'
1
.+ .%. ..- t d WE
>
f r.-.J&1"".. nIt hr.M. arM t _
....-" .If s.'' "* \ -D'. i.t..p, .J .. 1W .,.- tr, All .lj" .'.;iI 5. M' .
f' 1Htf1-1.e.- .TMaf tI \1 tortio iWl'aito*flat**..al aaiaviatoiL3 Jon" .. .
.I1..11t.J
'
r/a = .t.e'!
r.I .
1. i .
trllU, .tl 0.
J. y. IOO. rA
lit prwr
r .h M.tlw.. s .tlL.i. ..j wkw tu/t... 'J'M*. .T.JkMar4 1 l r. td..I'It.IIM1',4 t.1.., ,laG' .a.e.1.f ''' ., JIlt ,
In. l7 t-aIW l'w' A.I 17 tl" ." It t5...4..i. d.
'. ,/ 41u.i.n Z M1.. J .i 1.r YihliI'S Iti ll. ..lti.w,"tw p 1b.I'ft, .
IU .
.
.. ,. .1 *14 p.r1w11 to-fcaj .. .! W LT
, k* Ik l4atoJ tLe u. 11. htm..w..f1 t.tt q.nlItiAria4. eI .1.1
. JM aVMkaI af*M *M .'. j .t.iut a..
bytt _. ajpVU>MiM Mhfcfrf* .r.J lc-. 1i44..v&
,. J. |*>* Ge4to ". rJ.". 1t : f n \| tMl af f *t*,I' a- r
< < ,M
; M.y tafvH 4iri1Li Mfr e .
II N .. _
P' ptIi. 7 .1w..1 "
f Itp*) MttaltMM 4Ctv S4' MI < Ne' i
in. n .r t..Iw.
' .( I''if' >: if-feakU.tol4 ..1.M..0'.. ... iIr. rl.Tttt'CT...TTR.k r." ( .. lii..dir1. .yI1 .
....t pSm 55.5..1 #rm, al4.l j, 41 f IIN.J. .y.,. )..?%lalV} Ikr 1f" Mai, aal all"* 0.1. 5.0 1' #.
\ p.rtl/ ***** I*,to- LI.T xa"Tea ,
I,I Caitol lbr K. .
nM I s p dI W .f Tnti-A 1/pj ..tih.1r..t'.1.rJ U 4toa> .u.1.ee 1M > .1lr. w dee4 .
I/.I 1MM..IIirtlt .- 'lilt rlq 1L.p. ,., ...04 p.. 1.1.1ML.1 ... r. ar Isis.1fIIIIII Is4.. MUtM U fcfl *_"

- ..{I pj '.iris. .'ew.5 M 1I..J."'.&, f/.,.. 11. 1 ...ik.A W..kI.S.T'1. Ie i ar.-IIc'M .. J 511 t'aitol Ml 'C POLITtCSlIccuoATio. .

"hlt. ...T".IAp I .,,I, ttiu 4.+o* IW UkM. M! ni.,IM* "' .. .c. ..1
14 ; "UJ.--.rrtal"t for:.*4*. la w.vt. i ..r. I I 1.-1 .kiU kffirtu IW HHtkk PmtMto fraaIk : ,
+ aN'ls f*(4 to Mi %hIM M!10 1 .
ojr. ]* ****** M.r iNN.L 5. 1'a.tol tot .
I1 sash .
AMai.i.N.L3.d'Ib 1It.
I .
i..
I
.. 11 .
mk1I
M f.J Ciari W .. Lm. 5M. ..'.Ie M..l.w..O..wpl.t..1..a..w.I. .\*...,(JMk, .5 i to(..*. tfji "/, .. Aff imaai pW at UthM ; .we" "oaICULTl7ai\
. j" t.5. EIIt1..L.-.f'hf&ItJwth ta .,k.Lr.aI Utof w & .. r4 .. .5*,ttef tint .aktofc &.MUVkj >! .... .itllttt.. 111 .

i .t} K. rlly.. ufe. LlII1', .'iTWkf( akiak.J .I INK.4.< .. _:v.. .,_1"oH._# t.n+IK.t.Ms4 q.i l 1'... leftlwte tW w*.1 iWWh |T .\.. r1'rj MKCMAXICI.

' ..... bN..IlI.1.x.1 w. ..1-11. t-. to.fc "j.- ..1"4 .. .i.wtriw.J kj tW C..rN 'r1TJ '-
,. .IW...a. T.I 'Ill tit_'' .i IM.Hew.J."I I"toM.... i..a.4'.o..1 I mil v-I 1IIf.-.r.-.1 r 11.15 1.N... ;"ICIIX- >; E., ,

.tNMti r. ,, I Imo.i .1". Plt1.1w At w11w..tLq ta.4.a..q a. IIs It-r-w' .to*; Iw w...., (.IIii. K .wl .. ,. '

I....f I r. t rile'M..Ib JW11. y1..... .sj..yri.Ihal ,Lo.r.cadI 1|lk<*ittov K ftgrafrV iWaf t'daJ: .. ) Tf1F ARTS,

.1, 1I.Mn.A.t.j .. .. .M" .W'1 tW. _a.l.l. {. t1 kI eI,I. r. -,.Pif 1 hd M.ar.tstkI5iI I. rtll. .Ie. 1.:
II fat..ei f..i.1.fiyuiiam.y.ian.ii Lu/l./, 4 1I MI7 ,rsor 1.4" p.I N... 1'e f 4pteI.1..JJy .u tile 4..rd !.r.J ehtlfetiw7.lio.t.fajJ t 1 1I I ..J rj kitiiJ..' tile.I. 14.dawi..: *... at, j.

a.v ""ala Mr"UJMtai M ruMiM, I t ., ..-. '.- 1rwal.irl,1M "+I tt+aM tit rftf' t1.tkr. ...,.,., I II Iw\1... I..rt MMi
-*> .. hi tvrerj. ,U If t'1'',< t | >| i vU. 'r* Burr Arrtn af.Tf***at lU.*> I't'I *
plAptl.Ipa.dw1J
a.aWa la 1U 11"SM"a. """''' .fiJ M'el1 J. Wril UUfba7aa4 ', r 41 itSATtMIOAT
*y.sgNar. ,. "" 0 ,, |*. .lrtttll ef .rwb i vrtol r. i*{tUf? toainil *ar r _
.1--
t ...IMj... .:_r. 'fJI.rI at1.NIt) .1f II..atr..1.t/.Nf.t..l t.MNI" .. 1"1.f U McttrfMtil, .M Lr.4Ih J; | tk*aauaial 4 vala*Wak**' I4.G.. O. lie t, H *i< *artmNU.

j ( N....-+ 1Jt I.1,1.i .a.Jlj ,_ ._ A.. ,. S .. mtoJ s** ., -r'j?y,,, luakb 4k.tT. b ta l *.. Ii.f Uf. MW k.b 5..e. OAINZ8VILLfiLL/

t' A4 t na .a 4iil t.. r.. ,h i'e. .L1w r.uw If-M d a. Iw 14 |U fe'l..lriftl j to.4 .; I r MftieMleJW--Z-1 kIuj /
fie toaw*to. ft*GkM ttoktolk \ l.-r .. ,I.. en is..c1nM ..,,1 5s.x .. l 1ni .J al. yVarfcvata, ADiulaa pNio., f. sw '. ti a .
.
.......Pe4.t"A ,. & a' .p, ..r.l k 1. tU'totk af ,. 1", n1.rJK.t .'.:"rOC DCS.
Li '11& if" .. .. .. I r .. .
.
L' I .545' sit. 1 E. '
1N *MrM... ,, 11. a.A .p-". M,:. C.": .. lit Ik* t ttWT.f Mkk Mtk> M & u.as..t ,. U )lcllu.r,
'. Il..s,. .T" ,. '.. a I..l.h1tk f'Ioe .,' .11! 4.17 M ISSYLa, ."n..t w' U-. .A./l Urrs,r GrpL& J..1.\4jt..... .
.w f . ., M tolk ** alk iM** U'lk* .
r 1. ,.i_ -. ., .MS I. t (rnctjit 1
p.'+.:+lprMtllM; : li.r.e.1..1L.. "5 s Iw 1te.,5r .,.5r.. t. '.. 4..p4 psi Ielri. U tk. MkiTM. ,I total II Ik* atttl arc.u. l\.* N (\. MORMfNe' ,

r toM*I'a|M...wlf .WhM/ L l'".4 w.l--t..p.1..11, 1 s.t4a .1 b ",..I .".Jr'IY .I .1"tf'Ia e .Lr A.rtti.ssLI A pRg..la.hrte '4npr.e4. .. .3J f. tf. C T., c-r.. -. .

r I toMi'lItse( Hkal i vttoa). 1t.Jp/'tJh: It .T ... ..:..w1M..I.YMg ti. *-- .M III .iII. Wr'.'....".a 1 ..1 .. Iw. tl C.le.tilor, ttifiu.Qe..nu Y'"i
Aal.iktok k **ak w4L If 1, If.t.... e.euatIIi' &M ltkWt i :
i v lu... .. . "I"M --el.-
a.
lit. .154< aii.ta tel Ull.., N./ .. ,. 1..1.1. iy..a....,, r- 004 I .Ira.t.re5 .,p .M 1i!.1 ,k4U Ikat.|**>d.flbattom t*toal Dan.of. FLA.1. .5.f
4 A4toa*>.ba>w* I -f-c.' *> AIt .11d., .4.. .,1: al..... Sit ',. t f tttoarj fcrw./ 4Vul (trtiif k* tU rit+44.at tit MrJi* ky M| '' /u,/-.a.i & r T II I; N E ''' '.! 'A .
.
.. w. 4> tl>(IMt Ii .. k.lUM Iii ,,l.rlilII al.r terM WL4*i i.rt,tk**vT*l t& MM.r .
.. i GI'UU' .
.tlAt.to IU Ml > .by. .eI.l .sf 1.I Iw.. -
1..IM.1.e.h7 .. iw Wajiu VLik.}.._ 'tee ir Mi Y.. wt4s tkl I MI, ir t. k'l torrt .aal Mtk vVa r.7 fill k* M feU> 33. f %

tonx Mr fk MU..kalft Ik/b/ .b.ItqA IK '? N wtk.5..1 U4.egrJr.f Plasm.u.1 lU **U lUMl lU ...
.
c.N .IH
it &
frbMtIU e
1..Itw4 d ik # I + ; lUj atW!...' ''vJ... fit .'I ai 4tpii af tU.'..tful *.1 ,
t I I S.l .a-q. u"5111 ftoe j 1.1dt. d. .1 f ,
:I It B *...c.top Ait u4 |4fJ.toft .... Ltiat .1.x rllLee .
r.tafrt*.toui II Fte < ) 9>a ,- ,. X X.L.AXKBKT nuu".. .j 1M tb.rrw7 III't.1e .ic..I j. tcW.rtft! ,. J1e.N1.1.ISr..it5 !rPti r.w15aj.t..1p.rf.tlj
". M M 4f t-U a'kH>vi lIf W._.."I as.ue.. I t' I _31 W
4 Of*ktokUMt>aintliltoAal ', ii .MJ bttoaa CRT. to.i i.l| ..Ut
rg lf
-
.t IN .
5511
avwl | al M V L.dIM M.M :
>ara< 4 hf< j >ia>*l- : eI.tt.iWfe.l'
U*U avagfM tarn...PM kISUtalUftralilMri IJ r..atia IS I. .,. sl I fMCUUUTIOS.wftmmji Irt-j.W lia IV*. AlytotkMM ."t1. mtfcn ..-.-
... .a.w. ";,..n1.HRr.ry..,:. ji. s .I I XS.E..!). i itrc1. t* tawtmtk .I..1ty. Ie .U5.4 5. .U.-1 .'wa..uifar1
i6 i,
Pa iMMaU.lUa.ka.yU 1Q..u. ,4. ,.It:, 1M HIIu... ,,. 1'h.FP.1 1 amifUa, ..J tile In VIII Oalml WILL..
'' ; -thu.w..J..tN .. d.p.. ..... .... ,&\.. r..11' yaL i.a % i I pvaI r----, L.tt..qp.IJ1..iJ.r p.tI,).
WB MWI tM .. .. 17P" .f't It. .,.. llor. _. _,_. .. ... r 51,5..5 .,. 1..j 5.1155.4: rw .''u'I
.re. i.o I II&
rwri..C..id J ..: ." ....We r---t "riJ I ,11yflr'1,1NITIU 1S, I, Ja MaLaitoak.f I. Vxrv I -)r" ..t..g1..Ioe A twrp.o-l.jrl..

4 .IMMbl....1'ti 5.5.4 .,.nj.._.I'1 r f r 1st..1lIIIlnrj .., ..." -t.. .I. .r.1. .. \i, 'tU" 'ne Tr-N.. J tt"5555 i.N| ..T k a4 aa-1 w al Ik* acalU1 I i ..J.iewj 1 w.. Hei Jet. ,-'.tom 8tr-W.1. N .

ft.'I iI.. L,1..1' fl.fI.ias.1ll.tni j i ,.w..t .A Iisai { 5 iI.Id.1.j J I. Ik*Uam4 &*te*ta W a&sel.I .. II 6Ke..d .
_. I .,, ., 19
.. lnlpq'I., -f. I .l. 1. .W..J I tVto a| Ik* Cltjr .t Wirlbt11'tr11 t4a1If ,, Q' I .rNi1t51t
to ...t.uipl. .. ..II'M...Ml. JI't' d yy II; 4 I.N 51..ri.11t '
-jir& ?. .Ij.5.1.x.J .., 1)14TzI. ........j J"Jr_. Nth\fa.'_1 era ; p.1.J.jlllf ; !>J'.rtt.j. 1 I.this pv.r )..
F..sI..re..l15.*-. M r3 _t1a1..e f..5.i.. 1'e.t.I ..1tu.y. I1t5. u r I V55 ..'u1 .. .a .t ". ... -s..c.a. '" T1v r1 5".1t.I.4t t"t.-&'.'.. .

'i :=.r- .1 5.p. I4 M'M f I ,nip .. MaW t. t b'vt"s s, 'h1).U.. .. .,''.'. h ..t 1''J ". .. wi t (..rUL) Ji n..I
;
r..,. "Ic.- t.f i..rr I .rr.c .hi _f'L l ... .e tn... r. k LJa. t-.I; 5451 F.tl M.'l".1'I"S "

.. I I n. f," $15b Lrt 5w..14NIJ t."l"C... ..I1f -y w115.S. .. to r I
-. ..' 1 lrrj wMRn.a Ikt51.. rua2. I r :. 3 I* /eu.a tU MtkM,'r U |.1.1C. ,f .t.J 11"OrJo.*.B.I Ib4.t, G, r.iw.l> pww.rMt1.J tIIe.l.-
1 ."'. ihN J./M .s ,J t% bft i j .. 1'x. H
> J* .lJf.-
.n..a45.11 .. tt.Ph'ef |k trMi .M b5. wlb.I'I tit .. jlwt..t tsj .m.et....;
.
Lr.lrrrlr .pn. ',.,.".rlanwr5.la4., ...0. '-.... .
6W 5I. .e..U i..d 15,51. 11.511..5 >it.1.TT1 I .
...1iW.'_. curl N ..M ..., 1515rpty t.*.4 VjH*,.>rtHr|to MMJ....*. tWM ..it.oe W".,at"" pt '. I T.ni..5a Jw sal.,}>IL } I l. .--a.a.. .
+
Y t1..tw .cr 5.'k5a. j. 1..t.1.lpttw. ..t l4ItJiel. it ..
f bltl.et .wr I*trWt auU rT .,. ..... I t. .. il .t fa.-I "iINf. NI, c..e. w..Lr "j'a.'fc }
1
'jafit. *** v | |K( I **MJM* l I., 55e..rr'
I.* .I .......&;M1111t *M kari.iW 4U >..i .p.'4( M4, ... ..1n. ; N 1 M rl 151.1. Uk*.ftr.1.1. 1. t... /n... ..... k'
hi.t.... A1l. .-\.., W e4.. .. .'1-....t1..1i.w trM A.5..I
.v'1.4 Mey l c. J..dJ ..If. 'e1.s.'I Ii I 15e.r r4 T>Mto4 M fk.b..1w 5
.
A 1551 U M..' ... ..W ., ,., ....-.. .. ... .usa""f 5155 51,55 .._
0. 5.J 1
J.r I rJ t.i.J.it.btal I
'& ... -' IM-- j rr..1" 1 _.
: tMttttol
fUU
-. .. J.r ,G.l.l Pus lrSlt wr1'L.w5'J .; f"o' 1tt j't..a'b.... '., 1'MfrtN. '.f I _. ..,".i.. .Ji-.1fJ. Hulk, k avUaa<* Tits raU I 'UI.M, .4tM .. MIT| A>-MffM>""1 eN.t.WItITE H Il.t 11.1 .

I ...ft*A*'Mii-". h?pL tn..ie. 4.-.4ia. ., .... oJ .I ._. .t I-, 5rplieau,. i..rJ4i1 .irnUtwM 1''t &rit'Arj..t '. ,- 1.t-U..J 151511..

.fA i..pq..1 H*4 r.kM "r1 w .. r-r. TLj1ro.,1J j ... ..__. 10 fI w.q 1 .t <,'n.t > I t-.. .-e .. r1o doe 555111..IIJ rll.lyr, k

.',! ik?I.I CM* ,\.1.-."1_.n. II-.i.. .,.M trt.51tr... t...,." eoiL ..H.. t i AB ..rtWt.I.t.; w 4.IJ.igpp.w..f La..j.1 511..5iq s..y lit.../..1.1..515f.tISLT1.4i.5.t

T. tk. t.eu I.f.IeI ttjjplIwjyw ... faI. I. ..1 ',. ..,. s.s f .srSr.ash 54 .. ti -
w 7 fc wHtiT ''r .1. 5.i. rv .N rj StfI Ie 1. A.I I =S .1..t.. .. d 155ttw \ ..
k a 1 *''I"a t r 5 5155I 1. .iJIt. .
11..M 5..lN5ta5i! ,. -It.pll.uw..Yti.t.e.w.I.Itl.tl .. ..... LIII
'I"N.u..tt.t k.1M '.;" ....,1I.iiL.J..r. aN n .ia f.1 1..1't. 14 ,, r M twt ..I.r.I.1t1 ....--...1 \
... .M... I +' ,11. t5'1t 'W t5.Ii.r lle.lw1'I. -' .u", ..i,eM.a..I.r. ..., r'r' .1hM)
1.t.5M 1555.551J' .
-eft.w 1'lT1.li.u u ; a L I.W. .eI wtx. t..t.r1e..i .. I .1'1. .w ..J .
..-.' =itrx ilL 1 ,'M. t, ato aM..>;* J wi 111 15.we/.a..SN 1 liMaull4 to Ikf f g R MiMttlw* ., .. .t. _,... 1 .f 1151.
p.p5111r
W.., a l lie..OTj.r S 1'A1ft -.vrwl.t .'.. .. .1.S.b 15.
rt. l r"t1.i.t7.t.iiJ d1a ,,..,, *,jk.f* ***>1 I.r4.to*. 5.1II. ."1M .. "Jet'.iu.
n. Ita,. r .. rru4 lr."I"1 ..... .. -.... '. I. U. lr1'n..4I"tn.1' "eM7 p.w.AlM. .
h"'ll.t"
.' r .
t41.iq, ..w,w, .. ''. : .. AA.Jrt t115 1115 1'.L: .
4
w..c J. .
t' fnf t _i .mu..SSI f ."ti..I..11.r, t Mt.n..nllL;tMA U I,
f.1...n!1151 ry.11. lnu.'J .... t -.4 '.... r--.a. 4:7're '1'11.1' ...s4,W.110L.Y..MM r..L) .4 S'X,' wyrr.1. 'j.'ti' Ml" sl 1\e.5155 tefii..f.
...t\oe \ -.ti1A, Iir.r r 5'511 M .... ....' ... 11.w1ylh.1 N.I!. ..u.41:'t.Ie, ., l ..Cs/l ,4.1. 1pO..r tr.t..11571.6 .... .

; ...aM pWeM t .s. -I..7.-It.I '"..\.rkn.pil ,...:. .'I ..;r t... ... .r.i"'J. J. a:.M... 1 J T Tato'.Kiib.rav: I i._" I._ t.....r. Arat1dILIL .a&b'r N..

\ .. I...... ... --1.t U. rl j
.. __ 1 B04TOX.
1M
I as1.Ltm M1 I
.
.Mill Nr --. s.5.j t..t1.ii sIL.I .of.. w..1'..... IWI'& JL .$5ii7.1.. N
fIl LiM..r..1Ii.A. ... eoi".I'"l 1e..u I'1'--.-I r'..55.51.0&. ,' ..515tI'T..tara4l..f.11 ryc 5u
....-_ .nI..,.". ....... -.. .. r Ltlr.tu.l'1ra41.N ''yuIl. II4rf1 f n" A. X: ,at.. _, j : .

,....N 1..1..1 N. r..I. I.sq, -.I''. eI f..... ,...I,. .. .rh ..t1t I J ca-w"lI.a, &.IV Jta* '>f. +1 .... .. .
N
.".... .... Tlq
""".tc. c..1"..,. a. 1 -" M. u.Ie aW,L. e t.teiIJJ .- Ilt N tl.Iw.AI.t
V.
.ir51..I..il.l. I."--.r 'M w.5. PUPAL .r4.b..i..55115 If- '
ld. t
M.1N r to.' 'sow. eaAi.t 11I aN ..I UaMul ..
w 1 .
15.55.
Saw
i.J I. o..r r. &
d-.q is .
.',.. 1 '".. J J' 7
;Lirr.t.ylrs 5.45..n.i.5" ..11.5.5 I..s5 r.. ..., "' .Pa' .- .
W
.et. .. / sp.pa..4h* 5/4 ... ..,. 1&.. w .'. w J.II.Sv..t.r,I./J ,. t.4.1k LN.M. (a.. I. TU iiy af T.u.a..11 1 1t l.. .. a tie;pw.5p.I.rJ

.Jy1.la' .. .t i.JiIlt Itrja ttn.cI5ilt5M r.l1Jw .= H 1 I.a f5i5.Nr .i,h&.r.ttwJ.l ..,rn5n1,. 'M / )la4a > I--.n..1[j r tir M k lia4aU*>.4 totfjUo. J
e .r1.wIw.kK. .A.4.ps .IL. MtN eI.y._ 5551 n. tw.ipn...11.eN ClMJ.. M&M ..; LJf.e. :fu.' 23t
-n...te.w.. W1.... 1rae .i4 ,at .5155 r.P.M.M..rN NI[rp 't1 ...t1 N5. I Iw..5..1.. t3.J1_ p..+. .m.p1.. tatty tw

....w.t....eu..a. ...t.' ...is 1w .11 I'.t.Sp.1 t I l4 M 4s, ..0.M'I..w.1', t a ..1s. 4" w 5.eK Iilwb.wl.r5-a ,. Orwa1.tl.. 5'.51.t T .. ..wh 1 **vM..v 5'1L frW4(..1.1.r.w1Rt.

J'4fi' ..ti IN .. ., '/1 M M, 1.I.4-1. w 1.Mf N{I55p50 _'J.I.. 115 04 .' -.r n c..:&_'. TI'
:1.rett .t" Ira 5w ,. do-" ,. .. M M .M.. .1oAt a1..1i.) 1'v 4.-r I f.r 1 11,1'5. 'i .: t.en. t---t .-t.- .

._.. ..V.. .. 11'&. -4 .."...... .....- t .rw 9.4tlas.1 .1 .", I t..1'iW1. ,.P8TT.rIC '- "LatONt .N w.

M..w .ssi.j."".'}p1 LPs sat, a ...l1T.-.u.. .fI j .s'. rJRr.r.Aoww: 145k II ,i..t1. ltn l'1..J1'. a,.:.
w.M.M.td... Ui44sLa1 # .W I" -. .t'ttl-.Jrr-S ..5.IIM..
1ur.h. ... .. .. .r w s sn "'I" hI rI c. JA.we
11.1. T. tly .
.y .. .
N
...w. N: 1lrw..M. t11. .. '. .
A.y.,I. .,1" ..11..1 rl .
1 IILpit 74a ...t.:.. .....e. I,2It U'1 .I."M II.I.tsTi.tS. I '.eille" i.l'lj. ,rw5!.1 r a Att.t._lI..S.Ww. si4 -

t 111. .iv tirw.itlwN4w..tlA ." sfrhU..r5v1 -t1v1 ". -1 A m Ji l:!. 55155111X .. tus .. 1 'fi
.. ? .. 11. 1U t iM11.1L' 4 ... *.. M..tw5.w eoxti5l9uliJIfMp _.
.. ... .... W I gi1al kMtot -MlhUay I5. Sif j I ltlJ..LSr'. .. pSS.I I.
.
4n.... .... I"I< ..31.tlr ryq w.1.Cw.1. 5a1It1er.) ''tt.r-,. szMw. 114 A.1'..... -'.,. a'rtt I..u.a1 w... .. N .t.W fI -

.i w w r 0.r.w.a : I .. .:. "". .. ..i. M 115.0. ._....y4 w IL lUrf WaaM 1 Ls.Mtor. M.tU* aalAUkto i 1. .ej..' 1..c.4 G. wKr. ..'... .j 1- -
w ._ U. L..s (.j.., j.-\" .V\bajl. M4 ,*J WtkarM*! r II-
SI.,1. H LIe Ljj taw b t.: irv"."y, i4j. I' -.. 15+11?lxa I.t(-I'ZI .54.5.. af Uatoa .tMMi g-1"1 .. -.za._ .. .. rlw.litt.iJ..I.ydii
.
A.t51t1. tI -.a. 5 .1.W.
,......fI-I.. ." w..5prr ..... y I I .- .t tl..lllt+ ie&oP WNktk N6... ,01tl..i.. w&.1.' "eI
I A T
.... J .. Jt-.a.1554 51"51. I ,. Nl U'. Tp..1rt' wi .h" ..C..y. 5N. f 7. JC-L .
es" 1, 1.1y1.1. w .pr.d.tf M.IMt .I 6r''. r.Itrl'F. .na..15..i5wi,s4.1. .a.w.j w La..n.f 4 _.bs Is 655"as 5"er Ih.S.i.&t{ II.
U.. .,, 5i. ,.'+..MI tLM.1 I i. iN ,_r.'.. .f Npr.s .
.1W ") .. IN 1'p1.5i..,.... i.4..ws.i .
u..1'. : 1" 'IC' h
t1.er j ", a..Wp.1.InM ( .
.
aap .: : .. .. wit .; -r. '
i.l.r.J
a .a
I.II.11.51.1Il.
.iy- Ny Ora. ..4ipvt115N h. M. .wsh.ji.Im4 t. tid..l
.a.4 .. ... ... ert t .wi' M. aLa! jkw. w. 1. fa. 1....
.
.. ; .
11i
;Ii 15.55 . 511 .Nt
1. "I.t. 1t41t. "
Tiitr t
r. ."_. I I. ...( -.- .. 'I tI.p.. w- \ 1. : I' 5.5151. ..: '. usl.1N p..5 Ili t1w_. .

1 N 1'.A... 1511. .., : --If : IJ...155E.z\i = IM el1I .J .& .f J.... .. Kq..J wtS.Ji.4T '
I C.ri.t
5.55.
d 5155 o )1M.M.-.w r_, iui..4 .
t.. .. .rr.- :1'I '
.
.
.! i. .t-----r 4 1.4.'MN....
555'5' ..pMf..1115. t.. 3 f. w...
wAN .%4 tn.1..M. :;: 1 UaVfet w
N't ti jJ.NI'.w. I
W Le1J !I I ... 1g N II .I.'
r '
Wrrg6yi.1..JJ .. tyr r h UM LAitol Wto M I.1'1.1'.1 1'r N .r.:c --1
... b & I' .1..IIk.. ..... ._ ..wr. 1x1BY'lYAtlttlllt .
1RSNl'Z1t'
& y..1..1r..1..115.1 J.f. l'.Le1** J.w.111a jfc ft i *WMJM I IU'&U. +. f .
151.1..... 55b.'M .w. 555 A J.\ I. 1-"
1'5..M..b'j.. 't b at j d ., aa>*t aatoal af tI > bjilE.vaMaCkaaitoMRuMikmJ.Jlito .
u. 1
I.yau .I..i .tl ..MOr.N.sp4I .. wlIII .1..puts:.c. S .'='.54M. .,iar_.5..J Lr..1..1p.s w af'I Il"'t. .it..tAi !F;t' IS eC'"ttn .

.. .,. .4. .M 1. bN 1'5511 155.1..*4 t ISOt.... .1.1i 1 i-'' -
"i" .w M./.y5t..,..5.wMI..iSt b.pgq..rltwt' .A ..w fikaf C *tolIMMMI J. I .aqtlJ, .. I twii. L 1 _
155 AM1rI.1._. .-. .... .. 'j--4.d .V* .*I iWaM. i "" ......' .tr..a I la's as.s.1ra.e6I.L.

-.55.a.4..t..14..rriiiiil. .n.arrM.u.-,..6IIh .0\. .-.. _.1.r.r5w. _' I, r.w .. UA .U*k. .. I'.w1,.IN. ...,5..w w W.1, tllNlleifir.
IrI4 -N114c K I
... ki,1". ,.f-..1IM.gr511iM b..r .. ..yar .. wyit M t. "p II th.l't.11 i 51.1.1 N a>41 c.-w, : r ."
.-....." .. -.4. .. .. .. f .fI... ., I. ... O.ha-Y .,'l4ty :
.. .. t. ...rpS.M5M.I5..tlW. ..:r I. 1,5115 41 .. 115t ,.. .nn..pN1.j ..r fII. s.5.5.iI.5It. ., ... -
\ .
.
11A.1 .sJLp .4.. .. .. ..NM tt.r.Ntaq_ -
.
.. itott .1I t'-.r1.1*.
l tN..t4.t. 1 .. .
?LII _- '."J". pi.T.J "_ 4 -I i.t/.d.f.M
}' .. toM eM" Jw .
.I"J- r..i ..._ 1M w eI w.pN.Myl.f Ili1'1l5. ly a 1.. r.Itri ALLKBfMlIfJo
.W ,
.- 1.4Ij. w IM"r. rr5..5./tr l..N .1.5.1.1 j r. .1 I.. ".. .." =1 r,1'. .una. .
S
4
.
.. _.'...i s 14M..d MISS .t'l -r. 7.w'. .. -'eA.c. y J.4 w fitI 'Wi RIi
LJV t-\-c.it.ri ,.
npt C-:
.. i .. ( w..1 flu : a.-i trill xtr+. w.


.

.

'l1f (


e m I


.JIV..", .' .:.-. -.it .

4aiiiE.r.Ew _._ _