<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00351
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 21, 1888
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00351
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,
T le"
'

If / I NOTTAKISO Tltf. : I
DftTCOMMERCll\\ ,11 q wt IIII 11MI'I'le dlh'r"ltI.'L"IllItIT irllK* 'lor li \nn, P -F 1' i\IN, \ )'\\ (-

.
!or HI' ii>nt. ,per nmnti'. .. ..1. I _. .i Jl AIAVAVS_ I'AYS.NO. .


1 --- : r':::::'" :::-::- :: __ .
:-=:::. :.. :::VOL. 7. KI.OIiiDA.I 8ATUHDAY' Al'ltll L 21. 1SSH. ol.-- -
- 1Ploncor .
-
--- -

ES1a 1)11shl .\ "".|<'l.lii's, llrmtifast WV.H! : : I.\. IU.MI.Sveiiilmltp : -.\\ I -
; : 1C1 z t; I I \\'IJ.:.! I.'I: / itx" i.r.xr.: I'T:&: nu 1 I ;M0\1118':
11n .M, ..iijiiieiiitiuihi'i' -
dinner .
t+-- > | I'll.! ... |III"h| | | ,'., Mm I'1't! .
!
."I'I.-! !hidt.nr. brrnkf.lrtehitIi\ Ix-utii. lie I'.i.- i Inivuth( I'.m.ilM" fur ( InMiii i I ,. hnhy111N ol' l.ili..r Iti-Hlco at 1'iiis-

'" .'"..* '1. -s the :n...,'" lins| >rtnnt nirnl(, mule ltiisliio. I.,..... I Cut.u.al>le \ | .ii.,. i I I' I I..It' nl,,n.iiii I.,,,,,*. I hnrg.

HENRY HORSLER still, ) )i\is i, ...1"i ..ne- turn ,.r prntlor Int't I Awuritlp' Itrport ol nil :Mmkels lot- I
& CO. -t "n. \II,,it II hell L1.,%', nitisii'inn, nlmi the tlrtk. Xtartull' I April" :::0--,1> | eei I Itt'nllt Pn l i-ni' I i-i:.' .. Apiil 2i-> After an

i ... lii t'.r 'oftertilngslii" |xi.jr's| till ( I I L "' 'iiiioii' ', 'I "'1111"1", ''. '.t1. : X.II lulu, t I''I.ur, month'( the luau ,
Xtw YOIIK April, :!!(ll. K.I: c 11 I I.illl
inn
,in.is, uiili;) Hit t.isie nnit kirlli'iice.. ofbah : (l/f-iei' !; '
iln ,1"1"
I'"II.'UI..I. .
_
__ mn ( 1d.11''l
-IIE.\.EI! :* I is & CoV. .
I Ins Itttlv itiiiner aid lirrnkrnfit pile I review ot Ira.Kof" : the week :
ln' lm< ri'cel\etl innnjrCompliment. fi nt. TTierc( arc. higher price! in *1"'lIhlitlll.hili j i I Lane: \ I pail I the |.>'nili\' ol. lit-i ul nine( ,b'> \en" -!:artfd) up III. morning, ptepuriltoi -

SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES )li.i skill in ituti. ',itm In'' foll.i slit g "" ,'lIk. Hie : '1..1. Ill l.t-baiioi'i Ihc -,','IIl' ol Mitt tlutIter. ( ) lo n mt
( businos
1)1111.,1 I is ililitirlliIcs4 "III.II'IIIII'II.n
.
la-i I l'ir t. irntirts.lkcl: l In klxti'PiithR,
i ( He made 'il \-l dlxeotlheeledand Moad.ij., lniinliTil
1' i : ,> arch "ie'I"'I"I.
I .
I.kit.l \\lili M-cmiil. 'lavoralilo. ,
mnrU-tlc of
.pr| KtKiir; Murks I aie .ti" it" .
gel!
a_ MANILLA I Hon( :, ., rah t..' lirnuiK Vlt'iinii roll, cafe "In and breadstut4) ate" rising stills ..illl..l. / .i iiM'Irxi; "|nM'eh, explaining: uhthe t, I ed( ,,ilieenil: I torumkmin" l.Mied I bythi

AGENTS FOR AGENTS FOR i-rciiuMUito; t tliir.l l n I'lilt.ulelphlit. tirnilcr.Mnhfiximi : i (hud eoiiitniiti'd, the. C'I irill'. Lino, ) .ioniinan.| : .) ( *
III J.:: II' AXh' i lit: t HA provision but llit 11101111'1
> r.OLI'KOI'K.OTTON ) li.i-ois
:( I tirolliHl I, on tout hot corn jinn : for,
1 In" std, had do-lrojed ll.c. hippilie, ... I made bnnitiii "
:
) men to them
ll
fXTKI! ) STATIC:*: COAST ( ( ) .AM I I IIIII'I : I tln'li.I l 1I 1'\l'XTOXYIJ.I.mr) : : innHltis, trontlniitor; fmirtli, iv \\ hole consumption :art' sn roxtiieteil. that. :illniosl I. II 1'11
I 'IET.\1.1 1"111'illt"I" \ (, licajtit 1 tip 'Iu lettuce, of bin I unlit and mail" n priiiilintoot' from' n'IIIII) to work.T .
1 iniH
AMIhXlDtii'IC -I( :ialvani/cil I ; I lull lira:, *. llaitltvarc: AMI StnitMiolil! li.-im: ; II ftll, wliolo nrtfilioko 1'I'I'Y | I 1 he Knights nl| l iborhilda, M-en-t
ullli niaxoniii'H1: : .sixth) ti tliss; of |purl' ( fall elicik. :ami. the. \olunie .
( ) 1 SUUVEY, AXCIIOiAX1) : > CHAINS', C01TKU( : (COMI'AXY.X. ) I wtno -Ntw Ytnk I'icss "Kxery: HHJTalk. of busino's rcaclieil! In the. bank clone\ i-ril.lv to die 11111 I sn.lhtgsitaltttillu( : meeiin,;; hart eight :and adopted. "lr.suInltonv '

AMIIIYIUSOfaSAI'llIC N'.xiN l fiko| :>|hI'1 :anal Ilitup Iron, 1.,8,1l'ipl' l li.-(Ol.l Metal. taken in K\: : ." __ _____ h.. inpsuulsidrofew York l U .mailerb II. at i n ail 11.1.,11111' si I ei ill'' 'In met I Ih'm ( delioHlieinj' (tineompHii" ) lol1'

Hici-t I LoMil. Hit-el Xiiic II I (II" le.Vlien slat. tl"l np .( the sli'Iktralosiaawa
clianjrclien, we furnish dew Triilnlnir t'rrnctiVnr ling > nt least six prrr.'hl' than 111,11'1, 11.1.I..li,1
: : OFI'TCi :, li.: .II.'I t lliiops Tlip.drat, ." In tVe french "lilifitiit \ ,Ihr, .':11' tray; adjn-led add Miii : "mi No dls-
"LK8, \-T OAK. for ship( '* r.ottonis. eurp army the same: time 1.-1). l crag \\ ilh ailoelineof ) lil. d
cnivfnlly( trnlnnl nt Ik'hurt. and tlio 'mu "ere beinj h pinioned, It(' 1.1I11h- elimination be made I belnrritnnluu I
1IAKTS: :\ AXII '(' ) .ICA'I'10\S PAINTS, OILS) VAIIXISIILS: : TAK:, OLII) YKLLDNV: MLTAL: I \pupils, I, I li.xiu to IK rrcillt In their trnelirn.Iliueilivs OUT 2'a' per rent 81( Xcw Noik.. injsl) "aid: "di'ii'l Ill! Ihcnt'o,( light 'nud 1 non-union\\il meniflhede*

1'(1'1.11( : :>ix.rn! III-KNTIXK: : : :, rL'illT; ) ( i \ are t IIOSIMI and e\ery tiny they I'lio piices! iiKinul'ariiticil: 1 piiulinland i
FOUKKiX( ) : ( ; l'IL\lrr, lire slum. Mililit"In livrninn ntilfurnimul tide inateiiaUletnl\: don nu anl.sulist t .In-I t a* I lie (1"111'; | u a"piling he ) illrd"good site t 1"11'1" lo woik.and: \ ,,1I1I1I'I"ill '' f

01111"lIIlIIlIlIitiulI i LVAXix.iiVMI\ oxritt'il In" II nt the p.endu| nii.ht., T 1'1 he Ml ntll.V I I tedioii be
I C: \ : : : 1:01'1-.1: : > ) : drop\ : > 55 )
In n/'II'.h.III.
SI; 1111'1 1 1 AMI 11A1'tIJIPASS1iS/ ) livliiu nii-U'nliiie, kept) III \") n ( /ll'ht.f (be nalnrnl aih tie in I .
::: nd li-l! hl atnl) 101"111.1 -- -
) \ilo
1'111'1111"1 : at : : < ct i.Inlv
Nickel, lia! s ami [I'aper' ('alII; t i.I!:,' Sliools, EII'O: : I imln.! Tliis( ."ellnll Ii'arnoil, the "peetilation prier' < sineehuiiiat: the | I lYlaliltl'NN.:

( ) la: II\i'I: ( [ ( \. \\1\111---1'1-:1: :: : : 111.\) 1'1 II LlDl IT MI'S, l lIl'1IF:1 1 token li the iuilp/ .isl 1'iuli 81 hit au-rajfo of all piiees I U n -bade: lower I ( IhiriN I peuplesllurs'lalhrt\,) !'

,\ NI II COLTS( ) l IMTLKS:l : : : ; : : .si'iitlni'l when pu-iiitly i sliiiin (:ternmni.iiuitiTs !I eention, Sit of ulinm, ueie, his il".1 !l.) I 11"",'. !
1'\J>' .' .\ II. LOCI( )( ; :\, I l Iy. 'I 1 111.|i ilnpi t Mr afii-r Lint \\ Itlisnrli I than at (II In* opening of the car! 1'1.If I be. II.t"'I'. \ iiiMiiox' 'million j jill .1
liLIS-s': : I \\ \I'ilI.-O.
: II.V.. .h )111\- IIKl'Ali: : :"A ,111x.1'1'11.1. S'lKKKKi: : : :*, real that us n i air the .oMlor IIIIH to \ Ilio to wheat '
rep11114| injtiiy 11"" ( .
: .
I ., ol I lllinoir.lhe .
KOTATOUS: A sJI'. lo ,I'. "kulr;:, Mill I i Hnji'il.Stove I.linns;, 1MCIIAKMSOXM'KKiiis: ( :: I I ni.-ike p'rl'h'Ihl'Tor the I ,HIM"lh"I'IIII'tllI', iv t II.'.... One ihllirnlty niHirli) i ||i more. freiiien| ( aiul belter, Mislainoil, I llnpKliiN l tiooiiiialeil.! I\,. 'u,111'1,1. ( in nt.enairumeuiitnruttut.lunchred (Inihemilil.iM -

LINES:: NAUOMKTCHS: : / r.oiler Cover IVItlni!:, : : : : :: ,,1,1t % Ill iii'uli-ci ih'ir .tau lnititlng: .11I1i. I Iif I than tlio rt'porlH' eiistoinm at this LOi< ) I M \ \, III. \l'liIU u'l hI I Kptibliran : a a.I'11 I 'I 11. 1 House( ,
Kemp! | l'stnl.iriaii.; (Gum :ami\ TmksI'uklujr. IIE\I.: ) :; )II X.EII: > PAIXTS I they get{ "rut .i f any more I IiMitltiintol Ma.lIl1.Io'i'o! ,.
I : : I I "the Illlli ill-ll-i. I harem then it-nnieil' ';" eoiisidi'iiilion, the Ins
CIIKOXOMLTKKS J: I t .I 1I.\ ( \ .\J.L.'Ii LOCO'S: l,,iitne, tin li !rI i a parltliUiMir, /11':1111011.-: : .1" lioininated i
I I'aius ('.r, Ail'iti'\ ) Argu I j \ licit: the baikwiml, spriny' ; j! I \ A. .1. Hopkins Congie-1. (bill, .the' pending.'
.
: (CLASSIC i : l'alt'llt 1'in-U, and :vn.ili'li: 1:1.1.: 1.1 oiullIII'"I'III'1I
1LUUNE:
has limiloil, tool the h.li..III.II'Illc .
Slii ) Stoves (Oil awl IIl'atill sn 1\ tug .
| the motion of Mr.l.indil .
1'AltAI.I.FlKfl.KIl": I Ih\'WF.lI1, STOVKS., ( fiatVTi'-;: ) | Cleat, linoni\ HiCOI'I'I.I : 'I'.. I Itiirpltr'. llui.1 ;':irnnl:( ,IMun.lrr. I'' dralh of I the' ( :ietiiian, I Lmpoi-or:'i will I 1,1 House JI'.1' |1".I"1: : 111 i-l ,;:Pi on'iinh) ania, to > lilkt>

) : I'AIXTS, "If \iiui1'i.i> n Lin \I' I Iii, \\ bard' enrneilIH 11'11111" W .
all InMiioniM's the Inva.l- \ VHIIIM ins. :II.-Th I Melrop.ihlan
i 1:1'lt'r.I': :. war ., '
51111'I'I50 ; \ll'i mil' I Hi C jnd/nienl .seetion.Ihe .
:; 11111.1
: f I the : Inn'
plnii.lt r +i.i: rial's"MIi.i lnsM'tnrlljrllPs \
A (;(HII'I.ETI'oOInIEXT; :;: : ( H' TAUliVON: ( >O.N'S::; | ;
slull'market: to hljoth.'I'I'I'I!ei'<, NVboatliai I l'lhh eiineri'l I' I ITili,
MAMFIWTS: "JlIlY \\ .111.111'1'1'\ "- gn Into,. till I ( t 11.tll was: !1"1| .und .the billpasid
Snapper" Lines Honk! :anil Sinker, Fi-li ( 'AI'IAXX.: ,,"..III"1"'. u'. in lliiliaiil. and ilnuj'eroin :. t risen i l1.! I rent'! eoin eenl, pock' and, Sit, ..tl''I"1 a. damaged II.> liar '

LOn)(; HOOKS ANH I SL .TICS, I.iiu'., llf.oks[ :and ( 'I'aXI'I'\ XK\V: KXCLAXD: ( J j.ilw 111111, rill 1.11 ninl tlio nliniistlell.iltilj 'llrculslard, : orally' teiiN, ling.iI:I:! : andalei', Iliit t to the Tn\\ iislietiil., .
Illiiiol!
nf till 1'1 1-111111'111, tilt ro I. I In1iillur 111I.'lIill *, *
"I 1,111
XAl'TICAL Ar. [.\X\ S. ANCIIOK) : LKillTS AXI: > &lIFLuII'i'tt.I: ; WOOLSKY'S.I Let, tI.I.:. I u tin, f lias 'hhlll I nlmntitliiinilriil eenls per! lNl( ,, :ami oil T 1'111'. Ciu-lieil i ,amoiml ol .tlO.tKM' ( ) to : ) full ) Inme.l. roiniiiili; i" miiilai\. ,led

,. i I'l'lliirs (f.ir trtt lao' tliat lie I .111..11' lias been tlilraneeil l.e. but I (. The 1 Ire oriiiinaled 11'1'11' all I ul.II"I'I'I-
--- -- l hit bill ((ii'Hi-nil( \\.I- .
ri-nll/es., II.' 1lu.jllg
: : ShlpiiitLstcrs Will Notice to their Interest t our Advertisement.Kvcrybody \\ ., jiwelrj." sung>!rlltern.ite"'lInh:) miislsli lull,, film ufiitelio I while (IIIl* belief. in short craps |1. not user 11'.IIi'.III'I"' in 11.1 r..111"1I11 ((1.111.1)) milh on (the, I. b..II.I. with

I .y 1 Idllu'N 'Ii.1 lurn tlu-se tlnitus into, money> the lia:t.I N forrnlrrn.lag.nuliti'u.elu\ Ihu I lip ,. III building., the M ( ,

( Large and Small:\ Cordially invited t to! {give us a Call } lie.; I in intMin'; '1.Mul 1'1 to In i-niiiinal lake ln-ni t iru-lM-rn either uf topaiislii.ps the fllllll'I'II' lm-iiuv, .i 1ItsIlhnl-- ; --iiiii--I'.") I 1',1., ijor-lieiieial. ; pii.iloenlendar.

Klulon 1,1, .mil\ lie ulll mil, Weaker: pllietfor wool, e"\perialhforjiradeH --
gi-t: innra \V\NiiiMiniN, .Atil| :2ii! ,-Tuil.iatiheone )
than n lui-nuuli i.f ilu'lr, whir nn nn : iini>t hugely. rotnumrlliuI 11.\\i :.
Dannheisser j rits\ ;M \.ioi \ ( '< >. nxemw. "- Xewtnt\ I'",.. l'hicagu., \\ linnilitillli' \ tl.ij: of, (ll.
Morris ; dilute '
no 11111" ''\ ('1111'111 in munuf.ieUire. U Ii Paiioix 'think Ilioi
I "\1'I Ii, tin >'mi' lni> < i'iir' u-riiriTie. from *" pnsentesion." ," The laid! number lulll'I'.II ..
I Ilcraltl't Cotton/ I U weak in tone" Ihnnjihiinelun / Hun. 'laki-ii I.) Hie I r of1'Alil"
:: .
tlsKul I.mn. \reliHae.iliini., ,if ill' Ilier., "KnililI lull* and I evolutions in tin I.'o.
r lop f.itI I In. I'I-I-HS 11111..1",1 ..
I'ltoi'itiirroitMl : &:
.. :,:cd In price, uiili piint' iloiliHulliiijf 1'.1.1.
I Mill. .\ 1. % is tinreply.. "l nii'l
r." "r | Tin1 tirenii-t tin /II,' Is ,nut IIHI lil 11th fur Senate und HoiiM', up to (lhNd.lteiIJ"it'.s i I'
.. :II1\ rent". Apnl 2! )1.-\ of tho
'
kini Hi.ln"iisi ."sal.l( tin 11' -I. 1114' \c the majority) '
\pressnuitiiar.s 11 10'':0 I malt' It ftlialilt I b\ than 'INNI
mine ( : I.
P L .A. 0 E S .&::.. :z: 0 0 > "ii ,ii>: \\i\ n nl" (burr i > uri'.I If. In fact l to iisk I jf I I11,1/ ,, pro' i niileil|' mi Lealher in not suullgrtlud! ( tin break \"I'IIIJ 1'111'1'1'|'] |I'. eonsiiler,, llltl votes taken:

i''ircb. ill ". st.i tin. I .Mil Itear.V '.. fur j theme: "\\ hit ,Ir.-.the |ieiiph' Ililtikitlrf, in the pi' lees" of Islas| w ilh a 11rtit giog:: the pietcnled in the tii',t but.t'u.tit in, the ( : Id-pnlii's' ) eselihj. -
: 4'IMUTTI' l'Al.AH> STUKKT: ; Ilieir _110. uii-s. 1)i:""..huIIlil'y' I niusli1iiint'[ ''' t..L1) \\illi npplliuieci lit ( '.. SD far the.. 'III.h"I"1
i 1.f': infill'iniitiiin i..II 1 lulcd mul lieeninuf.itnlllnr. : Iradu: and efpeeial; dnllne'N in \\ iniirn'.liuoi ,, House 'IIIJI' I In bo .-.11.1.111..1'! ; as, afiiT e' -
i ,
Pensacola, Florida 11I1111.1 : / I the task I. I" hurt the (jreatentpnlillr (. indicates. I that I thin bi.imh ol( I Imaiinljelnre 1".l'a..1 I'I: 1.IIII'II'lIalt.; pre'.tug rnulid.'urr tin' I'null.II'hanb.'r I IC II
<< .Slil: bills niid, l.v't:
ruri. ..ilIn the liistanliuieiiiiN' lluii.e Lilt,11111'I, I I"II"II
\
( BO loin mute. hopelnl | I ( hey. ileilaieil, l in la\orof
II1'u'fl'In.aD: :! OKAI.KU IS All. KIMislH'HSK: : PHOTOGRAPHER any, mul I Hint kind i lor urltuiK I Ix trim >" ; biilt baler I 1" n cot (to (thePieHJilenl 111
/literature, prtuin-il. | tin any fur-that than' 1\111111.11\11" oiln-rat, lad feulilheNhiinku I linnii'iliale 1111.1.111'1' (li lie i',"' ,

LI HUnS(! ( ( WINKS, JIKANDIKS; JINS, HEKKS; ----A I I UK lui'ii inlnlit -pi' il. in /tho .spirit.. nf IlilHcru, / i' In foiiKiiniplion.Anulheronoof for his .appto\al..' lilt 55 11h- Itla.liog the. L.d1. I'loijiu'l ll"liol,

MS ."".11", del "\. ills nail
Little House around the Corner. authority lint the. /Iar, >;e-l tr.i.leii I 111)InIi''ii) | |" .I'.l.lli I |S.setenil I'li'-lileiit al Ihe' (Conneil :anil Ministerof ,
cogn.ncs: ; ra ncl COrc11c 1ill'1111' / like the I .uerda'sIt.ut; gr Alfreit I TnWIIK'ii I '
l lar'ISIQI.A: -I'KI-KT.:
/ ; : KOI TI Ii:1'ILiPl.1'I1.1II.1St.11.turiU': : : : : ): : \ 1t IH.NIIMII : i.s P.IKTilAIT-' > N'll''\\'''. At.1Srvl.rn..l1) ::: U .1111,),' lower I"'a"1" "'" nlnit ., Hie I 'i Ilrlhrl rniiili-il I I ll..ioSr. It)->. HieHill the "eun-oileiaiion: u 1'1 tin, iin'rt-|
I'I Isll': Illllrr Cum Aoi 111.Vlllnti J
l.'I 'Mv
hhl'llIl..lIg" III Ihu demand. ltriliin! I lion.Minister.
-- ----- han, fuiiinl In the Lous, April .--Tim lleihel
rum' WIII'III n .
: .
.Tllg l.Hdp n << .inl.\- e.IIIII"IK ttlakes tin terrel.u ofeonsiiiiiption -
p. kind,, uf ; -
i
animal I
HKiiliiir tannin 'I'll.
( .
| 11111'.1 'll\esil\| ) IH
Jjnt- l'eilillel.,11 Ml ink \\llll
I I 1) C'ASSIMIS: euiitaiiiK. als'iil ;II ,, jiIUI( ) In : 111lill \
niirni if
tent tntinln tints lilu'oprun.l
)prr '
f.iruOoniM'uiuUrink. an'MU'iiilimaiteri-rurilie' ('h""I'-1" mul( lint .\\ lno'Ihi'l'lae I IH' Tlio tannin... .thus' iiliialneil, luw nil Ill I by, 'Iii last 11111 'III 11'1"1( .t 1"1,1.\.
;.h
,11 I ::: t IksN< > lii this
i llv. i
I /LignnrsdnlhI rntinl1.5.
''' | flit, priiportii-s\ of oak tmuiln. -latin hlilo, ale. htHily' 1'tlg.ignth, I Milli-hlnx lorlii.ilii'H. I'D.- Mr IVmllelon,
1'11'I'I'i
-- 1 ru.'i lil-Ues gelatine, ,-11'. It I Is lint n little Thu (lvt: tn.uket I In unsalUr.irldij' One C bodmangled
CON FECTIONERCandies ; tin1 Anii'iii-nti i Mlnisiei wliih,
rut'lolls to llml this,I hlilmtiilieo In' n It sing| but (the inilikct fur d.ihy prodiulx. ,, I itihbrttcl'.lutpe. 1"IIt 11\.1.
Cabin Passenger Steamer Willie C. Hiiliiial. Ho must make an extii-nii-ly rc.'ngniliou, ha< 1'1'11' ,1.1'11. .\ In) I I.i 1'1.111'1'1. w'.M 11.-ken with

liltler pill fur the I,inlslio dine un him., 'I'ho11gahlillotnlnsIt.1fr register, this. 11.lilllllll! | Hruired 111'1| "' \ lie trill liuspilul I
It Mill aunt ln In iniler fur HUIIIO In c-nlom' points, with Hc.irecly an rM'cplion ba ) 1111'11.
Fruits Nuts n-li-nli-t tdiliMo\i-r) that birds eat l'I"I''P''I'I''I''I''I'' but tillern.quuLLlc at \.1.\111'11.| | ,In-111' be now
Hill .
I ( represent! the muney in.irkets. a
,:
/;
I
/ taken '
c: \\onii \\ln-ti llnliau* Kurc tliroiits. | \lit 11'111 hill! b) I lies."
<1"Llt fail l ly fully knpplied, and\ then1 I It more
,. '
I '
I l'hilll.I"'Ihlll'l'1I1II"' the pi.liee" and. I.'tuw i al the ."I'r l Ill.pal.Iu.l
or \h>*. romplainl of I l.tldy eollei tioiiN. hlllll.
II -- - -- '
T IHISUW liu r.rupe.lnu' ; hopeh'Hsl, X.'IYIII", ApiilU'O.' -Mini 'lrrIVn-
I( Cigars:; and( Tobaccos.) \Miy Mm lliiiliglit So.Vliu At uboul hull the lilien ivpoilcd, uheller i
*" 'attend mid nulhincan hi- I'r15w14. K. IVnillelon, '
\
I tho s'Isr.t l ,11"o"
wits iniin nsKeil tin vulnmu trade, It U ohtei veil h''I.o
I i !Snnil.i. }' irli.Mil IIVKIHT.S (from tin-, le Uier. 'I 1 \\1 nper'| 1.1'1'. \vbo I Is ii pi' iicl h, I II fIY; ) 1' In I h,Nell. \,
I is incident to in Ihu
tin improienienl
wwttr : 'loinon priiinpily rrplml' lit tlu
u ul'Ihrhuurlti, i slur) "tell in and "llh.II' has ,neelxiil. ruble from"
Stock always kept Fresh Rlrl- wcalheV, mid l lieuvy I mil Nhipmenti'tatbun I ll.lul.h
Ami wliu wax than hulli-st'! 'I II."-" ol'di-biis w Iili, h makes the '::11.1. :I: \Veisli.ubn inloi min 1 ; 111 whilu
:
.ml me i lent ittg au a I ho '
:; ) ''
,thril'N. \I'.II'I' ,111111'11' Il Ialuu.t i- 111.1'.11"1'1' (.nslalueil a slight opoplelieslinke \ '
!I'KICKS: :;; I.'LAXMXAI'.LK.: : : ) ; : ";lI"..''! Whit t 111111..... }uii think h"'" innlatioiiK in Ihu, exrliaiitfei, ;it n" 111'1'1', .lil'.111.
"relullu lli.il oiher, hi dit tier iniheinin (his riimliliuii has not been atliny
1111 "Ik'iattM. I nfti-n heirs, : 111I'1.111,1111( of, ProvidiMice, I'hiladtilplii.i, U iliimoii1" I
r : : Holy MuM-i.1 "-Jl".IIIIII'lIlUh'r. 1 -. C ),1'.111"I iujnied" "has 1"1'1 II lime oiisiileieil dhugi'ronsnnr \i4
Cincinnati: I Lonim ille Miluankie
,
I 19-S. PALAFOX ST,-- 19iii ---- --. itent lo II"I; I, ne name' mnnkiiow an)' il.niKer" feiueil, m>\\'. This 1 morn-
II"* .. Kuiiiu Cll :.1. Paul Mil "'apulis
In
Iru.p.i.l. >
I '.> ---; n, and, will die., c 111..1. me, lug he w as ajriiiii leaskintil L rabliiilixpiili
I Jti is a MirlotiH fut that u.i"m'| noNttHoriiliine. and\ Omalu me not bilaneed. l II\ the. ,
.('I'i"I.!Ihut not liilulh( (bnimd., lie amilleilin.
Louis A. Anderson l < 1.,1. lit", us 'Is ""I'J"| | i th' IjiluU-iU ill-lion ,.t Itiouax Iii.in lh. ,. 161hough' kOMlll llf /till! I.tills, ill l lIhu ". 'l heei, ( n liny, of II.e Legation

I.. .u., IVnt.ieoIiiD.iily: 10 u. III., \p m. f..r \\'IIrrinI"II.' I'1' :>4tinl.iwlnnwil t 11II1I1t'11..I.. of uhli-li JI"I ""hl" ruuq..ed.t'udnabteutlyualuy j 'en hilly)', ai ul Chieu o, M. l.inii- ISelhel 111"., le-nlli in ll.e at I'n'ilin, i'uliles : "Coniininil( lids
I. .m-at 1I'\ in. City Bill Poster : llrwi uf unknown'' orl- and l'ill.I'"I' 1"111'
(I.-a"e \\'arri"I"! x a. in., 1 I'- in. gin'in h.iji-lai'k.s ami carol lniililiin'i maytliiiM .II In I in.; ol..11. hodie-i I of ( hue men pioxelneiil. Iiiii'irlint l ( f"II1 1'unrfluhest'lrgltiph.11mt.hliui..II'tn
:>OllnI.I-LPatU J"'II "t.1I111'" "1 11,.. 2 p. III 11111\1'\ 'n. W. 1. In ,"u 1 ., ..1 I 1 p.I m. I'rewirul ,I" 1'".t I'.ll'H: and" OislrllinteI l.o iitiuniiti-il r"I'"h"'IIIl"1'I1I1I'8."h. }n IK! sales of ,,1'1111 t have 1'1'11,1..1, (,::1.- I luii while und one: laboi.ers l | | -du ."
1111, tUi m 'ruhh; 111I,1 .vrufug: Irll', tits wu'nutr.. "ill 1m" It "I snu.tn: IIn,1Ill 'iii-tlLir. unit( II. it. em lit slim I imllee.IlaK million Lu.Li'li'nt./ 1 Ion neck ; of ruru' .111..1. ut I )
\ i ulnku. the r""I1.1 trip t"i"l III Ihr null 1 'I'1. \\.II'fI"' II Ion I 11lIr.II""H. IIh"II'I"Q' liver Pont( "linn IIIOM I Iaiu I lli.I'1',I I I 1"'IIII'IOI1'11 I I t lo \Vies-
111"111 Di g".I! !Itlll !liollllK: III 'III" 1..II'II..n.I u lii.ilui II.apirr. : : ; ) ) oil 1 11,4.( I bar-.
unit, Furs 1''l'n'' '''''III'lIin : dirr't I", 1'11,1., "Ita'' f : 1'i. I 1:1' .J..IIIII""I'I..f; : '
: |
visit fiiemU,
1" 111I'"r" il r..hlll'Irltlo'N. in tin Ivw
I e; wad n ill l < hospital binned. 11..1"1110" MIIIIO it ilaj
".n. !.ntarduy. tiiinga the t"fUt'f, LUkisc 1'ulan'x IIh.ur r"r WllrI'llItI.1I lit ni.irJ-i., : \\.Lyl. iMiHlliJnu cxhiliit, mn h |INJI' iris ; i-otloii :Wi! ; , bale, and ol. iol- 11111) P
0 S li" ... 11I.Io'ul'.r. 4. prut-'IVH toward iii "'lIlilie lemillH' when. WUH Used
-- ludxin
III ..n I'r 1111 I'r"1tt(; (lr 1.1I..n"tr' lIa'"II11.n.... J "I' l"furlll.III II 1I1\h\ .ulsm.d.' or. lInlsniur&to :J .' VLJSM VS applied. What ilim-aM- has nut )tl I fee :i.V.t.KH!; : ) UJJ.M ; bill lire u; :jrre" ?alu ol IIJII.o 111'lIiJi1I II Ihe upper( .sloiitiH I, and I about I 110.II.. ilaiiybler IIIH 1"1'1 ""
flIIallft.V'F\(: 1: Urn ili-llin ,.. I 'I'IIIII
areiiraiily nn tun ri-lo- exchange, at New Yolk ha bleu" onl
..... II.I: r. ) |1'-1 i with him, In I: ,hint at Ihe
1:1111. a
Inbniikx
: men prt'hent
Im..II'| '') 4i| fans will an-i-; 'In the. .1111-; lal"II; "ell | 1111.
; Ihu six i .
''II'IIOIJ' / 1'I'1
SaleHoarding .1,1)
Livery, I......... of n c1).-...'.-/IIall'n Joiirnulof, HnUtli.j pu-l /and, .'n' weiu lIoll'o" I 'limn In ,'i.llllj fileiiiUIn, Italy.
I The stock Let haw bent .l 1..1)
mat rung: '
---- --- .. .
II i-M-uprs i>| .' ::-l.ill)'' us u IIUI 1liii I 1"11.", "" ,1"1''I't
Illtf I u...l I mid hun advanced an "I'' "iuily '- 1.1.1'I
!
;iu averuj1'
j them were in n dinnken tlnpor. '1 he e..m.1.1"1'| | 1,1. | .. eumlilion at altseiiuin.
.\ fossil i-jrit In thu 1'iirli Academy' ( I U 1 khan with (Ihu gO\l'I'.IIIII'III. fal..1.
: :.. ,. )'" ... larl..llrral: Jlinln-H: one uayaii. per lire I I.. xiippsid have oilxinuled, tS
I
ll II Slw oiler bond. .
l.i l
Sh I buy .
rr1 .I I I"J: Inrhi-n aiiriilicr. '1 'lie original: ID (fl'UII I pipe ol one i Ihe I..I"I I 5, -" --- S
."|pu-isl> tu tutee Ufn theeKtfi'f a bird It liMy \I'e said thai IIII I mucon olthu ,1 hi nleiiieit Hhoileuril.IU ..
The l total h than 'iIIINN/
IK # /.
11 HIP""r'dd.' Imicd tin bud an uri in.trkh.-Chlcage lir.i'iiry! in 'bu\in; bandat 1 I .. inIN, Aplil lia-Tliu appeal ,.t'

-- ---- '- I'Clh"IIIII.11I ixiiif-, U ul h-a-.tmmnf.r- II'. ( .illiuoh 1 I'., wln "U Pita

-.\'.' 't .:- II I I lIu..'.... A Jru.JIll. lain at It uu Unl ) iar, and. that a wit, 1it !I II. alslltl.llliItt.; "'h' ".11. (IHU munllis' inipiiMniiiicnt' ,

\ i ",'.. .\J.t.-", 'In the: Aruentlnulie HI'I'III. I 1I'llIIIIr11115' I.. \\ ul
Ibrullrruuccs| iiiineit
., Kurupu: wuiild iw apt lo miiio the 1..1) 'I'r.1 u.h.\Ih. I'I.
i N uow the turtle. city In .II'hIn"r.- I iilon C'I!( IiiiniHme.Xs .
Red Star Shoe Palace 1 Stables':;, i li-a thtt ...-...u. tit It)1'i1I fivi'"tj It a )s p1)' set inK uf many Amcikun ) Ii4.. ienuluil in hi* h'll nf impiiunmviil -

Lttlui. "C 4.1IOIJO.I ( h..I,1 abroad. 1t"rille.I' 11| iii v, ,\'I'i, 2<>. A .I.t'ciul| I toT U-ina I 1.,111..11 l liituo ueiki.
(Ir.: I ,, \111 I 1'I t I''AI.I I. *- I II ,
Ibis' Auscrbuu form I I'ulout :'l.1 T ol ill Ir. Cox, M.,
(
11,1 Clh'lt. 1',1"1
|I' \ I I \l. "\t "I I 1111 II'1I '
I Au Albany rvpurtrr write ( f .. quid I ( < )NKI.INH' I M.lt VI.. 1'tpne.tu' .
.
A.50C. 3AN' =:e"'C'"JT STO =X: .\ 1 11\1. I H t I ix: < ''I I' AT MOltKKjATI. :/ : ] but eUcr-uvo wW
I. 1'1:11: I.I :r. .tI I .1\1 TIAIh; i I I _. 1 .In. hi' 1"'IIo..t .rt'rtrn.t'nbs. U'illhim .Ni-di ) I laimiiwho, mania.
.
Ul I 11.\ \' 01! :MI.HT. I K""eu a rurruayliark at Ud own gtite.- Its isu lew mill. from Tiimlilc, In -

or) .j/ .) 1'AIUs i : (Ot) BIIOLS::; ;: .IL'.ST KKCKtVKM: : : A\I f WILL lill: : :-01./1/ I...-I. 'lull, ..It,11, ., II paid I' J.r"jll: Ja 'auc u 1'rovcrb. New Y 'icK, Apui1:0.-1Le:! fni.rialKerviim 'Ili-l' ,'ullly. lift 1"1111 : | I'rulrll. .'.. < '".li''"..

110..". ;I \vi-iu held IhU inoriiin', ill Wellll..I".1 I llnil.iv, 211.< =The following

iscj ..t v j t 1)r 'icss! ( ) K ,i Il/u htl'. I i..II'.1
IN |I.'l.IIeiit3 PBllsacola- School.MRS who is abonl lH > age
an.] l.i.lit ll.iulia'at "lionit, No.'Don't I IIIl' uf Koncov: : Coiikliiij.r'l: vveic at halt lll'a .1 tiuN nlug. Thu Lmjii-ior; l.h..1 a
wait iiuiiii') U l Thursday and gave
5UC.I ', mad ovi-r lh., coy hall and luau' > 'i I gavel nitfhl. lli, filter haw l
/.-('1111.U1t1fl"rrii| | : liUuT'M.Wl I blilli to lieu lain boy ( MimU" ) 'leele..1

Fort to Place. i, B. L. PALING. Teacher. I oilier Juilolit.g., |public) nut |prlvalr.'t'he Her huibaml. dfnundvd. l Ihu,1 aiiihor !111./1,1./ le-piiulloii' U, I the whole,

: n.M.Y' 1..1'1. h"llI :. I IIt. OilII! 'lid had l".-l II luni.il) kOuti Matt/
s-IIOKs it
.\ ( : M/K: .SPKIXC.: i JILLLS: : : :: of her 'yood, I.i. cOlulillu.
salt Jtl'ml
jflil Hut hei
-; ,: ll'IMO Kniill' 1'1..11". lily l.il.mr\. after it it-ii-i\td the lx..ly, sad wa.not 1 11"'II.u ', Ita NJ.\VI t V.Thu .
90c own father wan the but illrv\c.1
90c. --- nun, l ,
\\01'111, I!' I.SO. lloi Kit 2! ..)) in li |I'i. iu., Mcin.l iy., W..Unewlu "Ioe} 111.1. him 1.1.1' Kniperor: shows mi (
I !'n 1.1."I. her" as Lu "hud I Ihlealjenid i Itl'v"l
.
>'ii uiui t-ii'U'-k.' .' Tile lalllJcatr.1Cle Judjithhip. 1> hj"i tnl l poisoniiix. II ii ) (
BONIFAY & BLOUNT lo kill her if .l.e (Ibid it. A Warrant uugs ate n't.
I ,,
75C. tiKST.V KI.VKfI.IITKI: : : \\ \\ouill( ( ( 'l.'" lOC.l.MHK" For Ti ruin. 4c., aid 1).rI 'man, Major llcwiti !i. I. M. Harluu noon ho wan -
i was' nwom out I b her liiuhaud \ 11111.,1
i WIM.I 1: I 15. I.. j.A J.I 11 If.:1' CI, iiiii-<- A. h e aid, Mantoii Mil bitheniilor -, ) i -- -
: IIEk1..i( : i' Tt'K: M-UTtUsUNLY :04) (V..1.. ,,1:111.0'. I I and gl\el In thu whooi n- 'I'liL- Mallui i- l'netfur tu.duy an- old)' I jIMii
/li'i : ., l'i it-.il- ".. .11&. u'l'wju /: John P. Junta, HcnalorC ; 1"Jj .I.er\ < '
lied a "iki' lo Ihu and C\UI. .
v
'Hi I)"I.ow I. I : : iiiroii Jut( \V'iHilu A. WIIII"I', i upline, !ru I: ; ..
Ijitliiliitl/ llullou Itools uul> WI.OOui! Druggists and Prescriptionists ( i. lh4icu' wr ..711.IIW --- --

1%.4* T..... \Valtuu 1.S.:> Cliunh: and liaae N. Xedry .passed' iluougli. H'c. about \ :\ \IMii\f: VIM>KXtfj
x is you( : CIIAXCK: TO l't'ICIUEJlCH: : ; : :- AT -- i-lxhl ..1". > <;.1'1',1., inoiulu III"I
!Hit. Iii NVH 111F.It1'11.1.!" Uaii.y.; : I j TI.U i>nl> I""; I It I.avail u ararrrigarfur.icthis |

Red: Jo..laco. \ ... VI O Soulli I'alafot "Irrrl. U: III''i-. I.. '-liMli'in| J'|T. M-lils Mulura' llcscuvallhuge.; : / cOlllailU.I.lle. pall will very likrl) !11' "-:l.lurO in whlihjclta | iu lbo i mai k<.'. .\u i-<-<'U..hka aunt

Star Shoe uurl ) .| 'Ia'| i I.I :.oil I tfitit. hew ldu I', the l lichens and, fiii-mU whu crompai: "le.ke. A'l'. K' 1)J l ,1. .lul( lu-
.
..... ---- ,
,.
) U-ui. truly' "1)u (>r "d. Frcer slat uu ll.t- r i.ii.i.umU uitAii Ib in. 'or
I" K
I. GItlE\111:1'1: : 1..lh.lor. I''U: 41'\ 'Utllll\. WI.k'a al 4. o.' Iir'M- >uubiiiu'i. .the lemaiiH from I tic .b
I ">|.re.il Oul I uurhlic SSlutb." died lot..11" ihun h. Xew YOUK, .\ 1'l'i ::!'fj._ U'illiaui 18. ,I I.KII. UK''& ('u,

I "KU-It" lit And nil on.. t lu |I' ".It'. Jxrb.px..att"| l'*'*. Ilin ihuiili alas crowib-d. mid MIua I l'te.deut( .,r the .1dauEapress > 11 b'4' tate .\t tit..
: "lol: : auf'nl, .. l.. ii ) Mi\ ar' ilr> IIr kuugr li".llorc. ----
-Tit.: roii ru.Ks.: ":XnI : ( \U )' the it l i en in lt' \iriuSly. Theixitliii ,
I I 1f11.1. )IEI" :l.SM, 1")111 :
died 1 lonUy .t1"1F\TIUN.:!
.IU. huePUi. arelw"w1) 11, mo.kturc like I, YaruurgHrii. "..al .., S."IJ' aril nauntiU. 'J"'IL.t AUIH LtII If you wantrtiriaatertlrrarrut l.. ..l). to w... H, |.Ut an : "au of plain blail' uilhout or. 1 < 111'111) fWI I (hut) b irlnllir/
| tt'partawutl.aompbtuIli
.rrie.riJ.: il n.-llw- .. |
IU Tobaci: >* alO1' ( 10 "rUI1.Ja i..ueIbeIrrt ; "Onl.I'ato. .U.C
.
I"'NlliratluD ( dl.Uto'J'-e. ) T lie n'"all./.t'. ,, of (frirnd! all U. UttiitiU ttiul All all I) wd.-r.
prOtluenlf a \f'1') lunu-ul.: ,; n ean
'. > I ls. iu -- ---- WI
"tb rrnL1".r dairy -d
1 many w. aderi! .f tU'' .dm } Jud.surtkn. ;, k< p( Iu" rbt.Li..... 1t..1"1 u'ui-.ii; e\cr u i nit blioft all >,.
s :k II' tuna after gi-llmi; warm. TLU f.jrm, ou account ol U--IB>, free (r"rj aaujir DD.re. Jt.fU'j I..... "' 1> ,4 Vu-4.-'.>,. Tu *...-\lr. (11I1oI''iout' sere inignilTient. Uev. Morgan: J'ixM i < ..killlj "tuna I| | .( l I'riuun desired run
.. In t IkGn 0 o'vlutfc \.rll.I.U
." w Jl a< !))iuu. IUl'tJ xJinjacd;, prourmllii1 / ddlli : >Bl) U.IM-C.* m u.. wnJol'I". Cow- I I"'IsI.tbrla I'aturdryi4 I Iii Ihu btfliulin i-ler\ |() man, ant) the : :". -Aeocklng I Ii *[,4*. | | || lli. lUMUKHtUI. Uli TO
1'-ItJll't.1 alteutkia elves W Xhlt"I.K.I'l'i
; ;
eau "ttu u.alt"r I I..IJ..IDJ a'd bmuUul.I'uf Yew i flub u |. .anu|'|>lunl to (lie| vf>
1 .. yield! at ouce *lo the applic/Donut (". wltl 1 Oil IO1e 4kt II) pulilDU1l J',<*rii tiuii'". m.rl...." - .rrvluit. wea.iuil.lu) suit coutiaiy t.r11w lo i iilttiil t belwt-en. \\I..IIIII"u.. I It. C., 11.1 Hen "af. 'I'| up| w lib il.ll",

1.a" .,'. Ke! Ktfmetly. _bleb It" dtrett.i ,. : LKWUi, J.t LaI : :aunt UTlw : I 1.liou ; 11'.11'111"11 "Ii (..reached.Tht I North ('lrolul Ma t Uui.htil lo-iUy.' 'li. uu jour .0 wad fi.f e.U-
---- - --- -- --- --- --
t-\- IH. ... eb-yiuit [>IUM-UI r (laikfcl \Villi <:. remain *> fm liLeu diiTtl from 1.
-
.l0 the parts elf"'44abaoxW.1 tie lu11 J On'I; -; l s Ji tll faiafu, wii. ..f m lit o'l-lw'L ThistlrnIJOS. : i eventwn i "alilo ".1 taught, NortL .. --

'u" r. aUa) ens; the intl-nlo ia'tdaj a ad l tliwe; (. I |t to i.Jiuittoa *...u by iu 11.11. run tannuns ('u.\ltTWh"; :M taFLuT.Tba $ Icatv. 1,141/wulte 1tIUPIskhii lu all JIlt thurrU tuii| X(:iv Yoikknlr l t'lrln wiuuiug L) one. A (Urge 1'1\h "I' (uII""Ch", U furtiUbm'

I : > j""lUanrO' cure. Mtfuu.eJWue \d.1leto. Ito CttMVCJCCUL, ie.. I*.I t'ul+vtac/W1 J"aOt rle 1 bar i4'6 tba I 1alZ.. nktpr. .'.ir"uf aka iouui Ir'p' ill .1"lot\ from wheiitB a 'Iocda'| | train 1 u (/( ortlU2 tacit ll l lt IIJ, pcr year. .11 Clalu ttl that r
tltJt I ss
11)1. llr..Ir.u..o) U. U. truabJU) to.. tt'l.... 0.i \I aA"w..tH, cte' I uw.bcttt Ia ..t ...,......... ...s .......i.I.aW. *. lot IWtII stlW illbreaks rttisu r eal. ...>.rouUwrJ- urt.. l/ wU*i'UV I l4, &%'" 1'c.llk"U1I"' L'lk.. Jl"11,014 plug war 'l.etty.Ire friNwuiM'l I .wanly.'lb|'n rltl.tvv

a


-- --- t r'
-- ---- -
--

.-, .
1 aai1 t. -' : -

.: --_ -- -. T---uI-. ._ _. IU-cm.ab::: r -' '. . -

-

.
---- -- ''--- -
-_ s-- -a---- -
--- -
-

ill" !CllfJi'nllt Um h l ox ci topped' b)' Phil the. -ii el .('8'1'-' an 1 hotisc-to-h'iii, "Yltt ,I'fiK i KHi ; Win Rodam's Microbe! Killer WEAK NERVES
rniH01i1 (ommrrc1nl j..1 ,rr. ,"'n tnu IMN.IIIX It l 1'1"i i Pi WB m.rat CoMror I.""< Tnnff
adelphia. Ilallfinnii. (''li.uliton' am! | ( (ur .1llloW III ndvmicc, <,1 l nil FPWT ftitu, l'onIAlntn.(.
.
,1.1" limit i' tsih tiken. mill" till nn t s.1'? i I Ir .t .t' itotub .
!!thIitnoit.Vhsat. ratnol lio! lapidilffiwlli rn ():', 11111.I.hR'.Cf.f j I tin' rn.OI, 'A 1'111", I I.: ( I I I.i.: : I 10111) : F ,'ur all flPi'tMiN's'
l'IIU.I'Ia'J) in IIIK: nieJt l knmni Iii C issi na' the' h } l 10.1'1'n", n-.vi.i: ,: i 11th i \ I t."o
C'o.tf.tfc'.iin.inin' \(1 colS ') tf Xexv! York ninl !fiirpiioi' >' nml! I let I lIeU I 1plol'lllI[, |> from \ei-k !I.wr I.1'111'1' or C't-tiv; to ci.I .issl, I I li sauIfllIs!., : 5Nl! ( i "i.1'.1"j''CI! s .V. "I .Paine's

-ami IIV: flO\"l'rll. williin (thc *'('1'1'1.1. of the In'l t ltlx I k. _o (lint 1 (11 1'1'0"1"1,1| \'iltoi \ I inil, f>'M rt; to cure ll.ilii.un'' < '(inilpnil'it. lc I! J.ll si 1 i i i It i -i I n, dial : I :| 1 It tTtrrT IrUf. PHI rnsimrirn tllr" ImtldMi t'trtfli 1 wh I.

Offl!C-U..l1 1 iiciitiro ll't I I : ,. t.t )\ffllft'I lietliela" | melil i.f. the |.|'t" f"nlinilrnnd i :m 'PC Hnl: the ( It'. i I. ,'II'HI nmlhcin i I 11.1..10", "I'l'p*. el'Mum" > I A 1' .\ ; !I'>I.I I. till-, ;:I"'H',Itt-ulthy$n
ill'o".1 r.ieuiri'iliiiilj l > the i iiliforuin Kl ,' the inn .. l Stir lilMumatiiiiu.KIDNEY .
I : qV-tisii. r ililif.'i' nllkept ( ( saniUi .iomliltoii I > "yMi|. I sii 1.1'11"i i tii\i" "i' I nil i I

tEItM4-1; V.AISI: .\ 1:1.IS: I Ati\\V rII l 1lil ., slelil" i I. linxv riliiillx|, extendIIIJT Ii (' I I ; hi ,,I i it will I I I do I'I'I t lt,it Ct' I C'nJ.IY.Dm la'I Store Kliinei-eo, tat. !55., c 1 I,3 .11"1.1\11.i |, lii'l"H'K I i: ""1'1; I lxxo dm xi sat I, -I,1. ., I $tiicu roHpnrtrmiuklirrMtor.COMPLAINTS,..

( AII.Y, One 'I lMr, 1 hy Mail. t" ")) # sou i hu, 'a I'd : it i is reaihlnz: mil fsthur lablNb ronli.leiic", ne.ip faith ami ( \1 --.2.- -- -- i iniihirlnl Iso r. lull !II l, M'-tith' 3 <1M'> I I It: \ nil 1111 -. s.'t I I. I v s. I Cil.stiv. r"'t. niliiti.-rt% with ita tit-rvn
U\n ,
: I'I"It.S.
Ihu'iMHII I I I II '." ( gloat hade: i.f. HIP < nf! of Mr" 'xien.nHint keep dow'n 1"1'11'1. than I ton* (.1 t lime I u I 1. I'"II" llri i iklllft III.I' I li I Isis! CO "h t kl'lllH ii CI niikw>1II'U1UU.DYSPEPSIA|' It .SLut Utt Riunly lut iii

I ono) M until.' M 1 1"urlll : : cr HIP. Net.111t ipadipii 1'111'11.... I A 'tot Ions if diofilail'.n l,yr.\cit| C'!t II'. (111', Liter 1 1m.. for Sallow doc:or. <>r fie! city, ts itliout t pltii? h.!ii", '
IIIII, 1 I'V f in ,T r A t tnnr rcKlilciii-i-, I t'omplctlor. ri'n| l 'I on tlm ti" nml I \VM. Ili'rKlllX.' h.. C-! 'ste .tNi'xx "
I''II'P'' or IJII.ili, nl' 'HI" 1 1'Iil. |I'tor 'inoiitli., Ira.lt'i.f: ., 1:11I'1'1': 111..111,11, 'in'lh11:111': I who )h\e ' ( heir cl'af and f..IICI on lioasii'M. Ner '"kp i ',r c1'e-| 01.11;i I .Till s 1 I. li'tur I ". i'ASPF'R C'rsr'sy'isvrnrPnstn.nrthn, uiptt.iisilt.

-- .- lie c'oI"I': l nll,111 will "lo]1' III il. couthxxanl .- t Ihc I, '"I'I'UII't K ulllli 1 hbfoi t(I tica (,f a cilbrleaii t \ fur, it Anna. Snmi'liCn, nit, f.. 1 :Mi.J I) iii.r :. XVH :,ii', 'lh.otIfl: | rnof. i :- list i nun. *'lil, iintctM hits i.tinnrnrrti thy it vims( f UH ttvu> fttir UM,..
IIIK IIN J::,::H 1. r ( 'f) "JJlWCI.Il. Olly. 011 .. .mil; ,'T 1: "li 'stul 11'.' I I I. Ml\ nr.'s..o.tf lss'Srit'sa,
'li xvlun it leather', I lhe\, eitd I by lumni A of feverx I hll' 1"1.. < ,
l 1 piilill-hed fXP r !Mlllid.iy, ( "1111111. nl : man: i.nly : / --- --- I fir <0 i .hr 1'"tloll.th..III.I.| ) : i PUullU CONSTIPATION

!S!jiHit n ) lVii 1'. I'tni'iiii! 1 I.icr !lI"dllll'lI, t "1I1).lf'l'l'| safe nii'1 ailal'lf" ) |"m,'I IIP,ir wiihir., mid l)0ei I I.y (.h".gl:1, : cordons Mil i I I li t"liel'' t "I 1 .. I I'tisnv, rri snr Gmi-otmj I h not a raUwr
I Iree' ,,'lIt nn II pi| l>'ulit'ii. .1\\ t tii' It l 's l.l>tln>.
cdpica ) iidinturtlrtkin
-- -- llio' ei. 'I he. I Ittilll.\i'lulll'ltl"? \ fuliinl. it.his'i'a und siiti| Alii 111'5 from without.io ;iJ K t 1.: Im u' i ,.;, ts this iss.IttiN Kiylnvrv H I.\n: ( I"o.k.III1 I ii iiMandin ,I in i in '. 'i I i "A' 1 Ii I"'tW. .: ,,, tt hiENervnu's
A"\-.ITI'ISII" In Xss' 'I otk, l lid! )', "Ihc :ioiiyilndimil ) I tssucs ; il -.- .- \ -- rrottrttlon, Nervous Heidache. Itii, uiiiui.li'.l Jjy rrir. '.lon l nj businni,
P oiinMi> nil I rnrnlHh.nl 1 on .ippllc.illmi.' hade. ill Iiml. !il r all tiny at thin licet coi'ntr* Ittt Sr t..kmd
.
I. : I I \\ l piljr.rim'ijrpeinlcil ; :.lil'l) Neurklgin Ncrvoun Weakncia, btemaih
I
l'tii I > I'Ir"III.'iol1' nl Hie < iiI \IElIt IAI. II () ICrri..l <: i : $1.00. SOul ty 1)rUggLtsipeiiatni
mnie tlian tl"n''lo Hi.it I or nnj "piipei/ InlldfcruHlinn I in tlie Isa.: )' nf I'tpsiiaisIi.: llipimlx 1 I the m-Wfi that. kills and \11oOIlcl. I II I Liver all baeatei BlTcction., Rh.um.ti.m.cf tha Kidaeyi.byt.'s WELLS, RICHARDSON & CO, Prnp't
rend'linn, II ii \iiln.iul ndxciliHJim I 1 1 hU i ic I uiI'ULINIII'0Z4' ,
ilecp xvnltr pott' xvillt :II i nllieint harbor : uc < jou flIP
inc'liiim. I' Dill I heap: facililict 'lor' loailinj., ltlf.'hui.fCliluihi., )', cn\ylijlied ami. kll t-1 Attorney Y and Counselar.af-awl :I'I

Ouruli'crl! II.tllI| II'(>1.--: "I'ri.itriinm' a iiit.ijIIiiij ,, ,. nnie-t be cast into I Ihc S .i4, OH l< I : I I ,
out
.' Lists ure .,il\xnxRnpen totlil. in-|" ctiiuiof nml! ntili'nditij: tircan 'huil sits 11. (dull \II unit t. I iI I I' I' Il. Philip
-I 1 I-
I !
I I
H
\ "111 I I ti
piilrmisnr ...Ih rs, xxh' me Inxilul Ifetilili'iilid ,',,1' 11'i':1: halxxicn I K< y Ut'MandAlrcadx : ,1'HJII'i 1 of I Ihu I old logy and mo riN.s\: ( '(uri.omnt. .
I h..s.
for Ihems'
me
C'.III'"IIII"'l1l1oll.IIIo."I." d I f-.r. tiulilicntlnii S'era" : Cu ti,. ha1 "plates wheie the way.taska,mecl t 7_ I'U.M' IH' E'; 1 IN .\.TI] I 0111'I I.i I FLOBIDA SAIL LINE -11".11 -
mint ne necniiipiinied" 1 h\' tlm I It.i' mini Iln'iccumiil, !tlioii of m tictial 10C'I) uml |tiiali.' (11,11 "'c'II, be e .j I ill1' ''1 '

(alit, nddresi.\ nf 1/.1"IM.I| (fur,Iii\luiMii Ii.Ad11re44 -iiiinn, but. te. u"Xidelice I null I tin1 lii.idi; (|iiae\- (,f nil |ItCEI'ult' "'11101.11 their, ;opinion, I the, I'oi inerd d js If.. l'v\ I'':. \. r. i'll I i All Kinds Furniture

nIl II'II.'n suit I'IIlIInllllll"lItlIIII th meaiiB ul outlet I Nltinjf I felt In M. wcrcbc'ller I than: I lln-ic as I HIPJ' estimate I IC'Jyi :Mnv Vork lo "aoJa.()

1'SoC.\VCJ1.A: 11.\11.\ I o DItlf: :l 'IAI.' Illr., In Chicago, in (Ciiicliinali, in ami juilj.1! of tiling' I DAViSON & LEE, Icl -0-

.5 -II and I.VcHt:)_ :OIl\t'rllllll'lIt_ :: ,lro't'l.Lt u iimine.ham, in Xexv Oilcans u 11.111 We hue: forgollcn Mir 'text' ; we ; ) ] ': f N. A BENNER & CO., i lALAfc\., Nr\T. TO looT O..FltP
: -- -- Hg'll I.1 -( -
11Jil,'. like nn icp-tfotgi'd" liter I I tlietixeilUixx I .11'1,1111' to sI -" about our I
t !STflMiAAIM'.II\ 21. I"'''''''. ) 'lr'lhillj I A I'- 1 OM Slip, NEW YORK.IIXII Al limi-itn", "! It" Inspect nn 515155k nlllllI
-. 111.1 Iiml :i ( hannc.1: In tIt, pnier: | ; \\ II'I |1111'; In I hat tub { \'itli.riti' pii'"' u I in cvtri'detl to the
---- -'- "tlef
: -:--- -- .-- : .1 Jol t I'''11 :and 1'1.,1 on lo motcimpoilnnt i City and County Surveyors.UR1 : I: :- I'r' I itH'.ill' 10rs I OX AP "tIll's'ei.Iy.

LOmECT: : 'I oi': AIM: :. ea.'I 111c lailioailt: nlmip can fin'ni-li !il i iami siilijed' I', ,, ri.itHD.N" HIMil '-- -
\ In" Nts x ( ""lt.; I unit 1"IRI i"I.. 'Lin.I'd, ,' 'st I l Ii.'fl 1. (or<''-. ) nig Q ? ssntsc'r.r.l. .
ntsL' 11\\01110: final, nil c.xpericiire, ltiehuis I that once The 1 CI\IIHHIAI.I is willing I It,) i U'II 11. .. .b..I\.n
If Tiioriiloo'it" ; I'UI W. j L. DOUGLAS : InI., i. i ,il''.11 I ii i 11'I I S I; l'i.li"\. ..it I sat. In Ito
.
111110f l limn t llti. to that city, ami, t tin* mi Uoanl: I Hie I, r.iilro.nl I 1 curs t ll.eiu will I I I iticliani'cs and, take 1t < shareout of the I ', und i di,i.k. 1"1 and. :.' i on I 0 54 itAti i sire t't Uounrruip* 0,0,,

Wnirlor fiom I Hiat |jis l int nin: 1.1 in 11',1101'1' gftnU : wr : p,rowing piosppil-' ) I'on Dra A. Riser 0.0 fevl sale In
Mtil'ili't l I mill. Moliilf nuilt1 ncccsiililf IIO'I' It-l ill I, 51' '. tn ili", tin..':It'use and rceiimnieiu
I lit I ) j (; I\IIItll\: : : I I n'lp'd u hurl oS7 t its
llie I li.-e to HIPi, ami nl (lie I I'c.flh I city I luff It to all .
a. : nitlTtrcri.t.j.
(hilt i II' .
,
liandi-
t lf I lie jrrrnlrt'l i ii;i 111'I ", I IVii".t- 1"'I'Uc',1ill."t I : .it' i: I k in' I M I b. l. .5 'Ui Ch.lea1 Ii
roll will liffoino' lln'Klvalt'-l. rily oil 'anif lime iseUi i''Et 1 Hie ptiinl of ilc.| inition. bar .lining for, or' .s'tkiiig; 'lo o"'all, Tlie, onlv lint' eiilT $ '-rnI1 lessli .. inI Ill I.0 I'IM. \\HII\: A -I'M: Ml TV.i Claslnnitt, Sf' f Ii. ".n..
: Deettur, III.rr.irr. .
I 1 1 IIK'l.s RESIDENT DENTIST ] itt ,
i tlioCuirriiatil( ,, : ', ami, all lnrnilw.i|, > 'I 1 hill I'i'inI fur Iho, Xtnllieinlinth' any 1"'I'ialll' I'xdl-I'p I \lit d. 11'III'IIlh"1. 11.1' hllil. llmm' '". 1'111""i 'I i 0 ) _ 05.10 !i.nrt.

nu I wealth of .\laloalll:1: : \\'ill ttum-ijfi': I 1 ii it s New York., clly mi Noxx- I sir ftl.'iui'l' lInt IM ,"' ,,ul' itiit's.to.111.1 ui.n .*. I P'l.lfnX Illlllltlld t : "d I I -tit' it" 1)1JAM ( ) I <'( ) ,,,J. .rk Si'M by l'ruggaLt:
tlit'i-p, nml. llioxu! witlci :.i> < will f gii "1I1 '1.1 New Yolk Tiibtine his: rommrnced the Hi",ekiiivr or lilt" the toil miiki' 11'1 I \ 'nJ .' i -.!'" at Ilr'suiiliasii'.s, : I time" "I i, nI .
of ii ql'1:\ i,1i iI ItI nml'I 'l'1I'C'\: 100": will i I II YOlk I 1.1).1'1'1( :lllhl'III'I.h I It is Ihrcaicnintr ul II'. I U: as esi'uut'.itsiihs'' mid. xxi'll-lillln.- u tlI.: -n.-i.:, \Inl, I", it* i;iMiiil. .i I .Ill'l) ".5)
'I"Vaiilor mi : it 111,111 1111 m \\litline t till)' Ill''' i's'siI.'tu' .. Ili'1'' oiifl flilliovfl
will'I I I II'n.n'olI --
I litl'l'all"Ih'I t I i V up, allln"ac"h 1.1),1111
Ids, ( in wilh Hlll'llilll' | Ill I llttll II "\V I. ( Bar (
Ctmsifts repnbliian .
11"0
; ) Nvv.i.'I'Iue be I eli The 1, >ultxxi I I rollwlllg; "
f ami ilH'La-lIil'lllillgh'llII, can I lIoWII'I'C | p : %:1\ -liiteM, %tulti 1"iiiit ,il. J"III'I GEO. NEELY
News may) ai well t.ifu! the In- [ ,! M'ltlctl I the eititlt's ptoit' i'iplii'ii, if Ibex aid. the democrats I \v. I.. l)5)1iI, \S MI snon' :. t 111" THE NEVI MPROYEDSEWING Hal, ,
111"11111'.1111,1 ) In.,il nml hand ,d I I.It 1".1,
: in the lai'ill'! Ili-Jfi : nnly K \ $ I st
rtilnblo. reiit.ui: >), "will U'finni' c'llligllllloll( (11' lime 'Hie lotuiilaliniis reducing: I xx Idi h tiintlH| "I.I""I.lIllle -luK'-, .' .'.titttrusts ( J f t .
'The, f.iilure of ) iiis ( lc.
Iho gl'ca''Ht' t-ity tm I In ( inlf! watcr-. t of I Ih" xvoi Id xx ere : I' \,111.11.1 f ; I" $9. JUTOE:
1:1,1 liicnds lodefcalllie( Millsbill l bytlem-, \ ii .lol'n'\; _'..->" tlot: l Is tint | "" --
A'I
"'O'P, or no \\ nli'i'\\njn. .1 1 h. \11111'1"- \\cfnll.x' aim'f with tmr Itirmin, 1 lied, r"I'I"'I\ \\1'; l'rol'l.i.

waysi, I Imgo III. mnall I, cannot cmry t Hietrailoor I ham "'011'1\0111'r.|> Tn 1 x 11')' ((41' eul I c\ us of""I'II'uI"I "I'S xxill 1 I I wheiexer icault I I I iiilhe I I dcmnciatsprint I.h'cll.u nil\\\i.IVoXH,II iiml. is 1 the 1 \1, h::"SHOP,'h""I.h: Is'e xx ill ill, II tin\let.' ---IK| | : UNOrolAVincs : GREEN GROCER,

liamllu, \ lite inalt-ilal of mci- lent I, I Iho..oltOIIUr M, nil I I of I 111'11I.I i publicans :
I I ; I"li';i I There i i.a nolutlhir \\111.the ill.eve VH"ls me lit ,nle, his. fuller HS.Itililiill and( Liquors( 1>K \Kit IN -
lime. A< t Iti the ficallnilktiftli mil of 11"1'1111"
('Jfl tile (II I \l'il go .I' hiaC. Thry n. '10.1
.
,' '
ih ml I mid Ir 1..1 I N"ld I Ix XIMII :
I 1'se frclgltt u t, only a \rry Miinll; I I fiat linn\ (hem, lilernlly ill,') bIg lip; ninl lilting CII'I,..... f"I'I'lolill, llie mo-ials 5 deal' r, xxiitfU.li. lull 1.1\",. '1"1'0.' IMPORTED CIGARS and TOBACCO Bee!, Veal, Mutton Pork,
( abilily ovel- :M :is.Wilklns. I
t-mi 1m uiIi I caniulliy t tlio I u ii\ci I i a list up. If JI'IIIIIhll!! ; ,m:nkelnnf I 11'1'111' '
ellll'l'.II Isushesui'u'q. or llulr '' A A'-'fiils." I' n."I.I., i GAME AND
U"r.II. VEGETABLES.
of the ilvirffi\ '>' lc\v! III' I Ilicm 1'11I1'1)| tho !guest' cminliics lo ,the South, xvlielniing 3sauly., I ;ai, j.t \ r ; < olt. I1.\.\ 'o\ .AM MAIN i l I.! ,
J
:1.I
_
rreaeheioils" indeed. So Hit '
Iiott martlicHCB ; upublicans IIA: t4 >iri...\ I -IllfS I A :
into the hca lluviigli% luti -lie mii-l, ( IIIK; I lo Piii-acoli" nml kicmust !1"'I'I.\t 'o11t.o'
: loo',! upon Mr.I I llindallan, lilo.W.Ti It I oxKsliilililiid F. N. lldixNi I'. ill::-711 r io.uls, fn" 'ii mix : oflln.' iiix
\\' hero I l.irifc oceiui vomrN can I I II II- eoino I I'V I'ai.'h'I''I. : IST.I. I 'I .. ---. .1.1\"I..t pin
under Mime nfnhliirnlion lo Ilieir ) : li ,"ll.e. I N tile llstinp ti) !. "lar..x: I. i'lS.ustI.t: | .'1.\.
il br ami I a usit. Thc moHt aMill.ililrliver I I I I Its grciil tloiil iiu>rt't nml Mill "I 'III 1 ( IXIXIUSI Ml. J I : :: '
ulIlj.I
1 and IhteuUii to "lead him ', 'di. i" ( -.1 I F''Iss itli, li ,leii: liiit 11-
In the United M.iU': I Ii the mole fiucili'c!) '! uml' PsiI lincnl I I Hint might 1':1'1)': they TURTON & HOH 1 ,,1 .5 I I !\_ ,I.. I i.ii.i.I' "' I n Ih. l.ltl'-t -

llmhon: ami tlo U-f-l, In f.ii't" hue onlj I lie, Mid, hut xxe liavc gut into, Alali.im.ior ) : if be anliponi/es: Ilieiu tm ( helaiill'iiiestion. ; .5 .11 m.iti. ,.. i 1.11 'iinl i- |Isti mil, to |trust,
. \'tiihv, il looks. ifhi' I I n 1 i t i.i;,, r"m, :, 1-1"? I in.i t I ml I I t t"i a m. xxs.
p available poit' I 11111 the- North All.inlif: (, III len-l \xiint: bully In yet Ihi'ie) | as I 1".i t .itit 11 \ in:,nMint ithiiin- C. W '
\ 1.uislahl I to a-k biiuBelf Portrait and View .1 "I a t Igol'
('cantor the t'nlli'il, btiilo l U I Ih.tt olJs'ew :tinl "heie xxe 1..1. for Hie pic.cnl. mihl[( 1.1'0 Photographers 10 -. _._ ______
uh II'. Websler'n "Where I
York lists, \s Itidllh., llmNoiicinpllojt \, ';ijue"lion, JJII I.i: 1,1111., SIMM I. .

'loselolliPM-a. I.tnt;! niolt\ wn. ii1 MII': ( (oi) .;>. am I In p> 1'ILI"I'I.I. MACHINE PHENIX SALOON

foiiml that tlio llinl-ii'ii wuinllrily; inmlfniiatc The i i. linomin al list late el, \.. II',. 1"\\ l.r"I'"I.,1" I I" I.... :l'' II" REAL ESTATE
,
< i .. has seemed .
l..ilr : 1 II'II| ) l.ts lul. 11,1 ElittulLi': It In )' &' / iititlt"iisl'li The Dcst.in the World'
to t iln, lU'imniU: ) iii.iili, nptm ,', il.ix -xeoleiil ix' eililiuii xxai2iVNIlf It ills l .1..1. ..r $ : '
MII of ai.liliei.il I ( : :slio iilwMXt I : I haII\s u lit II'I'r''i. .Wlh.r I 1,10. COl. JISSI'I'.HIX llEI- -AN II-
1:1. inn (- j|" r stt.'i II
it, ami. \ it I li now I'ar.illcli'il, Ihutosughu- ) ; things kcepH' mi IViisncnl.i: wi liiral 111.11 ,, 1"1"111, <. Ibis I '-111 j i'. l i..t, II' l 1'1' li'. .
>::is :a 1"11 supcrabiimlaiicpthen '' : f' \"Mei ii Iii um., :allo I \\ ( .11 ir:inli' I'd-: <' i tin i > 11 : "" M Pcncacola Fla.
navl alilc, It'IIlh lij arailrnatl h | liclmuhlie, els lei .. "" huh I 'u id I.e.th. ,
:
ont its whole :: ive I 11.1..1111): I of. The 1 I t Hie l.iltdonly F"I.I.I'r .Ih..I.II".I; 10. I COLLECTING: AGKNT
.
,
1'1'111'1'.1'11111. 'In Ilin-e IN.-M' In "iii|
1 xx ant n L- | | ts s' ix.iln i.
I I 1l1n) rltlirr t ..h1,', nml, I Iii-Milo* lier t | a litllf I'hItoJr.llti'i 1,1".lhl"I'UI' :
} 1' npen." :"I.i.I) 1:1' hulsit. mil' 1'11< isis t, I MX 11.'I'r '\iin I Inmi e .Iill I .', t'.liuii' |I.> '1 Ifl1..11'1.
thin l I hnmliciN i of iflher iniltoaiN i I : III'"' 1I1'I 1 ( t I i I i xxi.etliintt UH xx IIII' 11"'" > ";5 .i' ,' a Neiriitlxenii otl.cr k,.niN.NiMH1 -- --" NEXTTO CITY HOTEL
N. Mai' 1\,1) I My im ;1.11 l.n ldehlmi, -Iuiis.'; B fm' nil -exxlii, ; :M.I,'lihies Hint I I'arl- ,
NIII upon New YOlk IKIV, ami Hurry I i 'itdtetl! nml I'I'' I'II'II I : I advicexxtmltl I \ 11 !
'I here! IK an Iii'ti: i.li nobleman c.illctl I'I - il.'MxCLOTHING ': fur the :illl, 'r. l'g: 8AOI.A. FLOItlllA.C11V .
--
N, Kill) they eonit. enahlc our people lo haxu: not :BILL!ALD HALL
llie call: I ol ll.iiexxood.: I lie own*. t.I'1 :i'tPliiv "r.I ,O'it'tisl'\ fur C.iliilii ,C uml Into i.bsut
tlocH not on I II lie, lillle inilinail but "
I'ltthburt'li( tU-pcml .t ,
IUI'I\\1'1 I 'I hh'sg.'s!' ll.irewoixl: uml, |Iutlkc4u\I" k. I'lopeil Iy ItoiiuM nml Solr
0 hulu, m>r dues Cincinnati t I or I liimiitillo. I un till I Hit xear ''' :II.,. Il is l'I'II'II.II'clllal he itoen not oxxuIhc STORE 1 Tlc Singer Manufacturing Co., Above Phenix Saloon ...111'1..1. UIII'IOI"I'lllltbly|

\' Ooiucinin of tin in.iliilily: I I t xxtnilj not II lug an .many: vi"ilorpel peoph1 \Illi\I' in lhe'.e vil.I'I; .NK\V: OUI.KVN-': l..\. rtturnn nude; ; 'l ts's, I 11'1II'III.C, A e., tilteliiled I-

of Iso MUhim Th I the t s \ illa/cs I ic Prop.A ) .
it' : 's
they ate reaihin: out by l'IIi1lu man)' mmu men xx Im xxouhl niil. 1'1'111' II 111'1 I !", :"lIlly I or Il'll.r"r.' a 'IthiflO, |l..rls.ii.| | \\i il|| |itt .\ibttt" i iOxxnersnf
IHIII/ mosllv I ') ui.. 'Ilic/cailol t I Hate I 1'"lar.: iI r"'I. ___ _____ __ 111..1:1: '.
heels! I Iho mraiH handling I i: I I mid ,"ll go It* xx oik. 1 lo build up niilu-liiei w"III"I"II't,1 like I Ibis und .i>{nillcs bis NKW: AM") lliAUIIrt'I: LINT.,: Ol I'5'Ni4tiii.: .\, FIOII' \ (1'Cl.11.'I""II.r 111:" wit

vhlpiiin:; I the 1n.itcil.il: I I of I Ihfir I ft>ui- a'IIII\.llhl'it't'\i' I ( i II. his iiiiiru-l displcaxtiro in the luau Suer S1)I'iII ; ( (ctIc -- -- -- ton--l 5"-"-ll--- -- -- J. BIEBIGHAUSER finJil I It I their iiilvuntu'c\ In place ii.i 151St I in
foll'ixxn! <;. At llaretxooil he, : lIIycbnr"".
101..1' uitt.iclxcH -

iiieire.Tlio rapidly' I I im-iraMiijf I truth'of t tin- 111..11,1'lnuy ninl! h""UI cmploxcil;, tliitiii";{; the I .n, W.\'yall'! li.ipel.I I hourwon't but I f.'i.bids! 11'lit.allow : i..c'i'i-i i G. I NATIONAL HOTEL Plumbiu[ Gas and Steam Fittim 7-.tf TIIOS. C. WATSON.lir .

I 1'1' S. \TSAMiH'i: I.S (; ] .
Southern cities uml KiatfH, as is \ci) Ntimmer moiillin. \xe \\nllll'J( pool $:lists nehool, and aliMilnlelxproliiliii. 1.11 :( 101' I __ -- ----- -

tI it ustist aka huh y I imlicatcil, I is t gi ii tig; t lobe I I hat money) xxe have I in home I'cn-iM: any .t Ibo iy iiiliiiinisleiiii of tho HUC-' I'li'eIn tt'T'llio llie Finest I 'ill. : 1'1'\1 1\ci l L xxi Foriniilx' thet.. .I.hl'. nlt) Li.iunieieiiilI --AM> IIIXI: KK 1 : f t T T E R E 11; MAR Z

trade on meridional\ or s Xuilhaml t I cnlerprlseM! \ thai: xxill not only' atre-l "111'III.ltll\: li.ll. Al I IliinkeHxxickIlieic ." I"I ltiVmtlia. flir'sM'iu IItur.usi',.. I! ,t'I111'1111"1 l-.j: . liUAt' 'i FT", KlMIMANH 1.\1'.:!. N

; !i. a i'hapi I I. but the conui elation >i), iia ". l'aliiusired.. \.\ -. |!:\U1 ll'l-! WA1KIICI.IIKT :
South lint'K, as that 01 HIP N'ollh, upto publio' 111'11111( l.x 111.1110.11111111fhuw ( ; i : 1 | I OUTI'\ I lloii'-e.(
III'I I'm bidden. I to, n-e il. tn t -;,.I.v I :1.111,1. ; -<. Hoi1MI I i "1.11 WATKKIIIIMIS : Cor. Gregory and
I I the I \incM'iit,i t lime I has bi-eii I niainl i ) 15 ; I Ihcahical I I i I and' eireiu I 1'1'1,1'-' 'li\iiiir kiniliichoxxpxer. Oullli.Ihl 1':1'1: Mrs, C. Pfefferls, Proprietress.i : : : ; IMKNU: JI1IXI I Tarragona

a trade on KaitandVcsl: linn Tin-it) ia II" '" mi laml "1'1:tht'i', or, boih", bilhCI'II'U ll.iiexxood ulloxxs 11/1'1/ lo woinhip ina dmllistr-ators Notice. FLXTUHI { )

is a reason fOI'lhi..., and thciu is 1I1.lIu llii Kiibslanlial ill\I'O\'III11 I : loal'l. of colt "-\under i pioperreiiiclions. t .. : |I'.i.i, ..I.NOII' I. ;vi' is: xi..io ii> t\?.oo i><'i UI) I'll.iinuoet, M\t HE-BHOXZEU.to (l. l"ssrcIicluier t'E \tu> ix ---

,
good reason: rlll"HI'III:: that the I taste. of Ihc fit)'. I ; I. h"r""I' lint. n ih 'lil'.1 I NcxxU .ind I rb.I ''"n.i. "x I iii.. -' .,1 'Ui >u-u

l'I'al'lll.1thu I\1.1)I Im a-ked. Why ilon'i\ Ihcbe ,.). II .lzit, .\. II. )I' N, I xxitl, 1 "sit.II |" out I'lniii. I It f in nn I Fr.i l I Mo. "i. I'SS'IIA., KI.A. Fancy and Family. Groceries
on latitudinal t i t, j I I linen.1 I IIIIM i ncaily i ( al't. 1\11'1"111 .hOI'IILI' 11'1'1 111. : The an- | \ 10'hul'UIII.III 1 ;," I I 1.\11.,ii ""nl.; '- I I-- --ly _ _ ,

ulmoKt limit of lid expansionw: 'Itilc al.11 xxilli I tl .11'wil lie, 11I1\11 to N\xtr I N, 'l"'hev 1II11'11:1)1 i ii noxvlieie ''1.1.. .r II ,'stthsIuhshlt d 1 nix 11.- Thco. Pfcffcrlc,

(hat on t tlir ioiiKiludinul I I I lia J Jn-l n.iilcil. xecine hose I in Pcn-aeola at Ita.t + itt),- for I them lo :>. I If they mini-Ir'I"1"und l' 111'-I M.I'd n I.'li.ir c-l.iie.e 11111.II ill. 'II-.I; )1\l S .\(, rl:U P. J. STEVENS, Produce and Willow Ware

ami i Ucapublo' of almont Imlelinilfcxlennlon. I INJOnl') Ii a sit cash lo he expended I 1 nndir initiate: from I Illil'I'I"'I"'I', "paii-h theytvill .loliN '1'. MilKlt, ---
I I I bn, atiexlcd s I and t eiil t ba k asa- .\. ; :
iisitiEiratr.
t llie tliieclion I of I t the I KUI khohlcr! ', ccmliiliiiiin I leer I .rFnT-i11 I t 'tli-I't.E: .a'EL\I. _\0. A FI'I.1 LI.NK; OF
trranls. As far .t- Ibex ate toncerned lit I Ilh. 1v.7-ixxtlnl-J:: I ,
We do not now .btatu the icason lui Ihu luau' y in opening I I' the eat I of llaie xx'01 id ou in I tIii'titht I --- ----- -- -- II ic ii I n.1. 1 vritviTi: ) Blaebmlfli anfl Macliins
l : : i -I IIX KX 01 III 1:. .1. .U. [
I this In detail ; I hey will readily Mtg cMthetuiicheM "tli'tl.-I.-, ""I lit I tug lioleN, bath: I s I hou"l11111.1111I1'1' :and), \niitj: that', oxx' ns t Ibeni. O.l'llhr .1"II..I.II.\IIH|.IIII .n. .\1" II "i i1. ,.... 1 r\riu: Forel. French Candies and FrW
.NII/I/ nflnlnl I.w"' S 'stilt t' a I Iliiiiiliii. I II ,iili\i' ut t II soil, lnu.iic, I
I'niiliif.I
$to t the I Iuiuukluig. ; leader. I I S 1Hinging I places, on Ihl I | Hill1 I SIKAMISOAT: : AM U .-
*>i 111..11"1'011.| | \ I1' ( 1\.1 ,.it this, lien, isis int .IniliiHil-le: ..IllilMint
I I. )1..1.1. ; .
Is t'O' "" I Mil.I :? II
The pnijit wiMlo) >iielolinpie I I i s pun|' WIII'I' !ill Ihu invalid, the picaKitre I'I'l' ''I.1 nlll. ,. nut I 11\\.h.. n...! ..k n< nn "I r I'.nxd.ix. : r.il \Xe.iliTi ol \ in .I.I ..ml Slits IOAIVOIK: : K.\ici"iii: ; : PRICES TO SUIT.
I I U, alibifi.ll.HNiiu : Mi. C. 11. M..nU.Nixx.nk. Mat' l 1,1, ind pull,li Ix HH'niil iinintdi. "nulli" ... S.
rn te
Alabama and keeker and the of .I'r AT I I ,
I ltirmintham I upon upon I tnin Ut I exeixi.i.le ) NO'llC'i( ) :. ALL COOll.; : FUKK: : I IA.NV
I ., M.lil's il'xxn JUdy Ih..I.111., l.ir tint |1',1. I x llie W. It. lli.x.: |II.| c. 'II| |';,I.,. ,v.'i" I t. :101' I'EII'EIEI
the \\ hllio'allc) III' (till' Min- Hinl dlI'I'Irl'. 'hll +fo| >ji.mii I I. \1. I" I il hmll.-Ht hidder f"r eiloli' I''' III llel |PI| ,'Mint, IIiltMiKIX: .. l hr's .. \\ .II. |ut .lttt. ui. 'hull r 1'Aur or cirv.
\ i.f I mill ft Islet uml lit .1 l 1:111.
CM' H t M. 's |> .
..i'IIII'I.1 III thi,. What >'ott want Ismuie \\'olhlla\c I Ii)' HIM t lime UI'I'I covered elans. .|>r"liiMlll''til.III ne mi I ruts'. fi.lisiiiiillte. c sit'iiin.u Iiiinn l.iiiineli i.f Ih. .Nn.I'u.i-t II l, I l.'i,11-1-f! tu. I' |d. iufm t'' Mirxe| | > i I.: _eliiNin.-! : in1 -In i"I'|i. __ .m I 11'1'| l u.1: 11' !I., in .ii rl.,| '. MI'.mi all I 1.I'1 1 STStr --

i';iiilnuuU.Tlie it h'era l'I\IIlIot\ l'al1')' or ito II lilt's1 I bx' Sill(>ideis, alxxajkxx | I Hi' 111"1 I I'r. Kind's; S.." 'It'inn. I ft. t"I\I. nnxx laid lip .U tin. Sit \-\ -ANTrli, -lii.I.lhlN: : : MKN: ; t... -, \1.''"i I '- in. ",,1 I ,n --.ifis riniriil" |, .1I

your liadc to 1111'11111'1I0t; e\en u tithe lo helh Ihofo \\ h1.11'' Ihem- | 11"1) lur t)11 iMixiiiiii'iiiin, inn 1111, in, I II X'tlt it. IN """ : r 1:1. -i ,"r.h'. I rnti'iMlfwill > > Fuill, To ', \ I.' s. A.". in HIM I ,I I1 "i, .niii'iii-, |II.t in i'd r. Nalt-. !lj6rst-cl3ss in every Etsjet)
I'! ne ixid :md pi ill t Mini" omit) In ih' -i nth MI lit I" Hi, .. ,ill 'I ,
.lnllli..I.1 '" itLi' .
I" HI' in i lt '
of it. When put, III the bent po..iljle fl.I",1111 ic.uly)' I lo 1 l.tliexein. I i I HIOKUxx !I IhlrII.I..IIIIII.I.- m uti't,IMST the xMik fine' lur Ih. pur II.IM. cf I-1I.t. t. ti .'r mil 1.lr"t""lIImi..I.n.. irit..s. i .te ..I i 1,0,. 1',1 order.MI ---- (. -_.-
,I).I 1.111I. lino.1 11 11'1 1'\1 u It; Ini.l d nshy uli at the I'. n-iina .ir.5.N rln' ". .) S ; :".. Xnel.MIII I I II > IIK: 1.11:":.::1'.
condition ilh the of h. foiimlalion iiml \ 1" .c..I "U\.o .
ho talus :
expeiulitnre nlI .
MH \\ .
ix o a Ill .
\U 1 l r t tin il Ind lmllInnd I
1... ee lss'sitii 11155.5' a II drM : i| I IAi \11O \:
untold nil I Its nil, of Isis suucy I the)' will I heir oxx upon \. hi h they cnn ,1. w Miilillexxint. (1. .IIllr. Oho, t ifl ': III,' liliMt'i' I. "pii. )' Ih. um II I slsr.iI ____ __ Hotel
I i I Had I .It mil 1"''III"r l Ii., 1%ill-'. Neweinerv I I'Pus. 5\ ilh. leu iluxH sins i 'h' r< ctipt I.)' him nf' n WbINkCl nab City
.tllluo u failure, not only because, ""I 11. fir. I 'inii4iiiiiitliin' | I \\ ,\1,1 Istiti' ills| ii n.li .in |lee.'I : 'x riit-Ki-i: tan and do teach: i i 111'1'lulilluti pin IJ ,

like (he I Hudson\ they cannot llout I the This xx eek'x. e\eilt 111111il1i,' out ; nl' l.iiii.-' I rmilileit. fl .t. itiXi'ti ii|p, tI",.. In ri.-lit i I. r..n'.1 In n.'.,. I :1.11 ,' in this and ailjniniti pJ ri I i I Pain.. >hook nt FItF.K.nf parI

1+ trade! but becau-u t Iheie i U mil tine til iupi I illl.II""llll'l'i I | I% I I I loneull I I fitr- 't"is.iuiii.x-isis it,!.' Ikiiil I hintut iu 1..1 I'5 sit tM's'lIi 11111h.I ic 1'rI.. "I"I..ul.h"'I.1 1'111I"111. 11.\11111''. I. \.1.ln'II.111 i in b the i't\-\- a4MI.4I_ W' t4. ( .& (. Ed. Soxauer Proprieto
1 I" ,
I them t Is at ste butts I ie., I like I I Iho I llntNon I Iliei' 111 I lie \\I'all.cr: 0 F.nxflnpclinuld: |Isi' i iidiirnttl "rriip suit 111. \ .I.1'111: r-: \1
1,1.1' 1.1. It.Is'ltile: : ill 1 1 ris.: :lur ,puivh.t*.. nf M' um I 1.1' eh" (sir itsshittash ). t I XI., Hint .ihi'ic ino oii! 'r 11..1111, S"\.I ii > II, S .\.Ial.
I inlo an available, siIV a set oitiliiienlport xx ai"m u IT, and yo nil I to oilier r xx iigitIit'CE thl'oli li hi. h thex ,
'II H rt liletl') !I. IN'e ,"iu.I to i \\.1 kllolX I I hi.ttIl t't.iti'it lt> -11"1| I liileudeiit I"U.III' \ cut In tlie 11. :t 1. E. J. COOKE Clerk
of > to I the uiul iliasinii I but the tic.Klelie; fun.XX u-hli'Sl .11, I'I i.i this I In ,
entry COM tea. |' u ie slit I Ii, .llltl MI |I' '|1'111..1 il< 'In sliest 11" "I|', 'I.II incll- extentfeule I 'm lit. The I'oxiXIH.'IIXI. .5' V1, I !J" "" t |I. i \s-Kiiiiin Xo.
.
u-ll tin
l'ilbuUI'g. us well\ it> llaltimoie and body" ol' t tlio must kl.t) t:,,". .\ I \\ I" \ I..' E..lrh.I hut ti'r. .- -- ala)'. stands. pici'iie| : I lt l ; x" ,""0 M I ui i I I" u.. U"I miintil b ov ERNMENT ST."l .,
II'c'lll \ lilt I. ,
:1'Ca
i r.: pi. .
i make ni i .51 r's "|1"1'
lunetl, to New Yulkliay and! iii.' llile mll' of :li-e. .\ >uier 'III' I iiMxiKHtl I I. .1''r| ""I| "'1"1 induceliienN jjood a.,1 il"
rhrladclphia lijjhthelO I lace t ll''I'I.I'II') -1"1) ; |t' | II 111|| \ ,\\ .1'r"l. I Ion ;.\ "II i >K: OF rrr.i.it S(2t1.t it
and! liiimin I : ham: u Mobile\ ami.. and I ennui i t Ihall'olllCI t from Iho icac- 1.I'il its's. nu! a',i"lal'II i. 11.111".1 til I llw Ilr'hll''nf "I.u.I:tn ild- : -
10,1.ulllil i. t'1"1".1. I:t'i' I 1"1'1" xtrt.H'tli J "IIC'. m nine f, r I'm'! ATHEY GRANT i : .J u in : ||.\iiiTr. 1''KN; &.\1 01.\, H.OIUUA.
\tw Oilcan will, like I them, be I"" 1.,1 I I lUll of \III'I pieM'iil I exiiiement.I t .1'lr. .111.1.I is, ."'t u ilif |Ii% ">1111.1 l ru-li Iliinl in t'sir mlxiu:1':1.. & IIJl. :- -
) ,. .
-i.' Und U ,
lil |H.; i -ji| I.'rl. \11' r l"I tun., \ rs, Kd-? HOr.II', ii" I : MONTH,
iils it. I'liiipltH or
) ,1 I. 1..1
to fciciiiti luiluiad ruiiiicilioiivilh \"\%' is ju.l (lie sIglst I lime Iu >Uilomclliintb : nf- "fiik. time In tin f.i, I 11.W.11
iii
1 \ ; e s, .1 l ;t 1' Pt.h ::; ->-7. Ix .
I"; nut .mil' "Ih'r| ilTtl"!>. > nuil l thl .1. \u"r.. Ii.ts'ei 1 'r' I "'
c 1'eiiBUCola In older to take puil till I 1111' > ) -. KaU tUuOl r..I l_ xxtr 1.11, >, Mritlun'N 1"11.,

longitudinal and :gull; I iiudoof the and I1".)' ; I lliat \ill ttru\ 1.11 11'0..1\1 I .lurml).teut feti an.r i.(I.r I'\s.sisu.,' .\\11 l Id a iir la.'lic.''all I C 'un1 1.1-uu I und ui lid- .'Orn., Groceries1l.[ 0 C 0 a il Ii 0 : It I iZit."'. "lstit'ltuss. 1"\"IJ.I"'r.. IDB1Ts&coIAGREENHOUSES

c : I'nitetl :Males with iht Cenliul. and Ital'lf it tlinjor and .\knc. alII a "1, "tiHlliiin| uu I 1111.c'I i"l I r) Ietrie! IU kepi in ktiH'k. and 'inr tii:ile I I In Lirve IInll I mulNoHolSI t.h.i .IUII Ib'i I.'rar., 'In"'n. '..\i....-

!SoulhIII".lcllll. :Malc, with lUu \Vc.lImlitii lead .I' ha x'in repeulcd I"'I'I the ;1..1... 1.11": .1/.1..1..1 .tiarillllei il, "i .1.11'IU.IIII''htll'| | | alt III I 1\JIUl I u. i.-:. I u.1 rUUcr. \ jntt-rk, %'Iws'hiriitit's.
: | lie> Ii I 1\111.1. I ;1..11. .mil 'I.I.5 55till 111. 1'1"11" I 11.11'1 I i-; : 1,1', I IIun I.Ia \.r| > .n.htkiiii and NURSERIESri.r
.\ u.II'alia.11'11' .\ ia and nml of t llie l Uitlli. ,. 1 UI1 /nul'sists.. anti
> kicnuk 111'1,11111. :> ) CII'at ; | .U t rst sot. II\ "I l fliip Llllri II' l'I'hauh -. i I' ..1 I I i liter 'ure iuxit, Hl 11 rftssst's
1,0 li' I" tbi' that .
.
urraiuv h'i 4 1..1 \NHIO-K: :", ; -
Southern :: \ \ ,
: I'.uropc.The I'ampa l. l'UII.
11.1'IInI'I.B.
'
.lr.J '
Ilhlll'1'.1. I Id'IvI.I.N: \ 11'.U. \ H.I : 31"1'1'>' I li"i U. 'lal''llrl."ut work "Ilal m unx"luc : :i
-
"
-
dj tif I UMT ciiit'i and mere 'Ill I. ktimmer xxill t mark h III I All.ll' IIII.tlloE.S. A :
> an epoi lllll.'lll t'4M', MOSQUITO OIL I bit Mitlfin nf .
\.1 IHUUI t
I Thy 11.,1.\ m tlii wet' r.I'II. 1 I. Itl'> Ulk- .: : : : : .
1 .
tide w aler > ile". at I ll.e montlm of I'i\'- I lie huh.tut'V ol I IVu>-at",ila.' I "I'v u' cm !' Ihshitt'N"ri's|! I le,'r. "all IMi: .'urn, Tfllrr. m .\1"11': "" ul "t uttti.AlliiUxit 'ar. .. I I' .t, li iiuiUalikfaelitm. JIII'iU.' h Letter \Ol\ .\ : t:1SII'HUf-:

fl1-, bill without i I ..'llIidl'lIt nalnial I andavail.iMu pait kalVIx ; it'xxr em keep huxut j I 5 |'|" dllll.ll.lllhl I I I II" C I'lll*. UllJ sillS I"UUUU"1 II I m t i til I I\oIWI.\ \\iii I r.\: IIDI"1: 1 1 iifstUntl -? '(). : 1.1,1., F..IXCI.HMLt .'al I\all .", Ylkilltu Iil.: .\h\IT.\I.t Kv .\ L! I '
I S t ix il nil I t ,ii l til' **"ill IIIM i 1* 11 1 liit.iiit-,, C'., : 1.
:: : barbel'* ha\ C' C 1I.lc.1. Tbuvia xxoik and kei'p tluxxli "km trl111.11".ili'I: | t ) "ln'l I'il'.. uhl"rnU| m ""* I"I" | rc. Lauiidrj L'.u. I'am- 11 C' X.N.UI'A.SrSK -,
I."llg. thai j.tun! r.u..nl.. it\ i tliit..i., ii.. 151.1 ts'ssrut:
nl.III'II. ui e'k-
I
of luilroadi and thu extent ttnd rhar- un re-1 and 1.oll.l. by krcpinj atleu- |I.r nu pay rc<|iiirtj. I 1 u KU4ruiite> il in AU.ul.txil, in Iteplvxia.Ili'plexlii .. Im 1.* I I l..ii I.'rl. Tag,. : flllcIMMoXKr.l.K: : : :
yb .
IIII" I U
tll't ii. i'' I'st,(i 1 I".1 it II. .1''< > :1.1 I "'suer's.
| .rit e I"oi ihtisit3s li"ni>rmnne> rvfuttiiul. 1 I!"..u.l. I OU JAl'AX
utter of railioaJ devi'lopincnt! 1.11.'I'u- thou upon bug intt'iprUck aiulplo.pcclixo --- 1'.1'31:, h i ;' suSIE:
10\ MOS< II'4t Oil. ( 0.
IIl'rl'lth\ ul aa ob&i>ltto, t'lil-U.liioiu'tl\ xxutk. and\ iiliproxemeiu; j "lrieA-S'"' \ > ,'uIOlor tt'.ra.hi IHIX. For italu- \) l'f'I' lUlillUiduxil I.1"1' iltiud. 1'rK\C 11 %JI. : T J. WELCH. D D. S.. \ S"", hKiFFFi' :. l'I\I': .
& 11 JtSll'liI"lIh \ 1'liiliu )
Apnc
'l
*
! ami inefficient na t u the old llint lotknuukct until X"n'lIIbl'rX'', III Hill .rh.\1111 n.UII1 1I.hlt .., \ \ml ,I. W rue' furl nuin -. RESIDENT 1'tIICbl.. .. lul..r111. ..
\\1'11 )im Wthiit;I ixirlH l kiv U, il's 1 unutlvertiHnn t.I..UU.1 "" .II.lgUu, f ir DENTIST, Is., in ( .ir m ijinui ., I
I | 1..I.11 ii *- inll .
wIsest roiupaied wIth the too.! be done at.d 1 the tide \x ill like rapUUx! nt iu :kuudu). tusu, lbs. rr.>|Kiix. --. : til; mm ..5.1,, 'h. |tltiItiiit0; | ..1"1,i I'kN. I'lima-, U, s and in feel b \b.

frit .title ami the tepralinj, uiul! magazine :,; and mii'ly. lir-i ""101)1.111 daily it'r U"uKI. A 1.1..r.IIL.| > \urrI 'it'sn.I.l"saot .' .,.hIjl4ay3. .-.iiil>lc llou"ii> a ,I ;,il. loiIV.lr.ntr ';.ml TAt-u'I. '"l.I. :1101 ttt\: ., I | Our Cut Flower Department:

:;IIUI. Thcylaikbolluangc, cahbie 'llieic is one oilier thiuf: Ihlieotinctlioii |I 11.l1)II *, UkUi I. Tu ...lf.iu.'tl.. I I't"lr.ll., !atto 10&1' I. 'ha, lu,1rl; I..:\ulr"I..I... :.,C Nitrout\. I.'r' )' rffcet| alit "c think.

ttickne: oi' "t'I1i'harI':; ami faiili- (hat xxe in.\Ut on U.'ioy done I ." Ih'l m 1.11 I tiVlnck aiUsI,4uiLut. l'c'a.II.o. : i.i ,. I nt'urt tli, et'x. I r hi.) .. fi $5itI 4t,. \Ill nipiie' laX'.rjUh xxilti.alix in 111..'
.m IVaee \Varrae', r A\'n' .W.-f..tk- nuutrx. iK'-i-n it.| .51
I cf baiiillin :. They ate, t.i a giealixleiit uml ut Clue, in that I'aiiliuud .thd4bitttahIu4fl4 :1'l' ) 1'lwll lioi iuvt .11 \.il1 1st. ail- "M'V'i : .I.rox| "I al .'1.1'1.|
) : uiU.'l 0.1'1' 0 IIU,, I Jtliiiilsir., 11.1 hE'ihltisii OIl I'IC"! mi, r 1..1.:11. K.t.! uuxju. a ) r-lii-t.il Il.111 I V ".111 5 I the In -t lujin I 5 t
h impviltvl uiul I lint tilie public toiilUi'iico .I the hcuhhfll. I' n tiMti itcr: n ISMII H: !; \'''. h.uulla II.U. kiitiukin.l". V ill .II "Itlt all al! tu i --- and. | a, w eu'rx t.if: I)' In X< ..1.| ,,
uml memoiiaU .. t aiuuliuu 1.1 tlu. I (4iullbikU |>rvleiiidir li..i i- .II| | .u, J I Iv I l I" \ s. N \ IIUl. iri.iii.il ,)I. .1li.! ,ninil.cd ,
ol'an JTV
of j
OXIII'C'IIt'IIOt'b fituiiilatlou sirrani-I.rti.ax. OJ ,
fily : ,
no. our 1U4) ha"i uic \.11\,111. .1 \ K t ,. -. I Isist
four !
: I ,. I 5 : 'nn U b ..idail' I tu .ix li'U. TUe xx li ik 11,1 Mill ir-- 4.;,. 111. .I im- ... aith "fl r-
\'llhll | ,
[ in Ilio hi.tor>' and luiuto oliniicantile ou 'I hi.b to n -l.'c ..'f,'" ioho 1'1'! IK 1'.1 all 1111.1.,1 1'111" '. 1'11.1 ttt'citsiiitut''ir!: \ 'I\. W 11' I Bl'lul'.ia, trail .jn.lo, !js .H till x .4i r-l'\'uium. i "?"" alit| t'tkijii'! >, tie., .. i' .'
and cumtueicial t h. l l iltn.i H, illiluiln'M, 'III .: ktadoit in luc tt> .!. I John ;Ir"II'IIU.II:"".
tiainmction and anitaiiou .
( of our 1.1.\ \ W.rrauII. Thompson Saddler .
d01111\1 A-l'lj to J. I IKS \ \1. I
SiN .il cii h. I. M ilw Affi.Uxl' 11'I..C. U..U.I' 1"IIo 1111fllr..I.1
I" Ilhlll. l .
.. city! 1\Itn''L., uul-bou-fk and batk | I... und 1..1 ul llulr .1 inn lil- in t"ill.'i'au. ut ino lUu.' t <'>IM> U> HItoi'. : I i"II Im > .!. C'.IIII| '.u'
Ilr" '- --- -- J. :
t.rfl.I..u. iam t .I'MIKUFVMaritime :
-- 1 t.t
ui-k. r.nd' k.
:
Jx't all)' man take J.loi map'* and &sir } \ uiIILThc | -" .... 'urit'z: TU Il"""'Im.; ) : mtCfc a __ : ;. l'e:.'. iii4a. 11.1..
LUtoric! of the cxUtanUltlv* of Northern \ 1'\: the i'U bach Marriage L.ii't'm. I lull Inn i l --- -- -
or) > car name IUUM )Ierbssaut's' 1.1., iW any 'sUW&'rtt's r tn (bn iihLt I -

Kuroiti: ] and ihu United Male., !'Un I lm> l'I'1 pursued and lllll Templar Work, "1",1 U*, t'ii4's. "'l"'NUL rai t. -, "h'E flit' HII-r[ l '- Harness Surveys.
* n | aW i' ..r. r a (attr'n Sit Saddlery(
11'are" their linci uml! uud llieirrcconl.and 1 hats IHVU dune. either ( fl L UI..1 Ir by liunw-Uurfl. ... I ,
1th Jkrl ".::1.11.1'1.cld.I' \.. rrirnioU ; nf rti.i.ti. .
TIIK
IhN WitUiu I 11"\.1. ,ur..oItIL 4Uun[ > tU u)8< ur tu 31;, U. i.I und> rk1.d. d .i.l.| nl i t.rH\"r fry
he will find! I torrt'i t. Health unilv .IIIhOI *, iuihv t. \ 1 I., the
il u&I1 : I' iTgau iiflbi Ci"'I'.II.' dt' I.O.D.T.ul 'l.rnl'Qlept rlw h-t* cbf" o dir dn'"U, I I WHIPS, RUGS, ,0a11 A \ ,11')1'n;!, A, .
the ot IIII.tllIlIII'ill |.iv- u tumt-r and tu t'olltl .TC'1 & \ .ztt ., "
: .
' memory : I'WI' rllurI t'I i Ida.Atklrvk >tkrn*-4 iiuiiilCouit, IlilUwK Illh'\.l',' % > eaji : rou. .1 r. .I ..nlu. .
11"uol \\ I" a ]>ool fur iiuniin:: li>'et on I he (.IrrlU' .\t Ills 1"111.f| .Uknc. .W.. U. .\| :" I., TimU-r .i "-tl). atiots's "I. pttkUl et4 t > .Mr.. W i Ih, in ,'m:i ( H\Mr.Ni) : -llKf; i. (1""Hil.'."..i m Sia.k fu \NKlt41. tJ"I"t
.
I r:il Ii l "sUs. ij'::. .II'I. r Mi .
ul'4i iu M .5 i i l" '
tu'L*, and New Yolk; a coinpaiulm: I) I l.el the lime i ail-i I tin) dc',\,,ii I il'I I .1, .,.II'1! .11'1'1".1: .t >\l:..' )1.I I.u.' 1 r.) .11'l'ul"rK"4'..I, \11 '11 ,. .1 I I i I I"a.nJu.) : 't. ] h. '. i-l.in, i i.S.I. ,' w. COBB|. in ihistrosit.autfyot

IVu'.j, 'jia. Mirth 11 el,


p.-'
,i .

\
--
.
' -- -
-
--
A QUESTION. -, .. U:>liilih..licil Ill WniiltiKlon/& I'lii., 1(1:1., : .
... .
i'> .cr
---- ,
,. T r; ..
:<<-':' ,- ( ... .; -
) ; .
a .,.t....... .. ." \
"'.. .
.
,
.
.to., McKENZIE OEB TING & CO.
.
.' .' '
: :
exbu
a \ .... /, ; v.f'I.\ :, .-'.4 ": ,

: .. ;t i ',;:" "zb.d '- I
ip "
i. h I !" .. "-J" ,. '= ... :\ IllU Mliit 1:01I : -
: ;;: _-..'.:.. :-ol.. :... ':' :: I
: : ,'-"" "" l.t'

I : : .". ; I S .rIP OHANDLERYI ,


-! I \ M Irq. I, --. 1\It !: ) :: ::1\" ( :1\1:1 AlI. : -: 1l.tltt11 "r tlr1 :, ATTENTION T

.v .I : 1 J l'; r iJ ; Ii
1 r :
#
.t: .n\""' ..uMl.Q.". ,' f ,'I"!.-. 1Vt ; I Col: IIlId ).% s, I'Iilllla.I11' 'eItt'tere /. '1M
; -
';-<< : :" 1 ;
.. .\HI. ( j
....
;
i
..... L m. ; -- '-foo"'< .. ( i I' I OUSEKEEPERSa I{ .
.""" .,' -<,jf, L.L.z\a > ___ i 40111'1', 4 O. .
I \% tilriKMt viriiin I'.ntfinr: <'o. : I IS.L I II

1 ,PIh < 1 :t I. II. lliMlui- I'nil-lit !Moral< OH UIlIoI", I
CT'jS? .. \1.11 t i.1.1\i \ W. A. !>. Wilt 11.1'I I II. I. \
t'I'r.ul'/ /1C: I I. II. 'I'll> h'MI')6!. \'t 1 a-'uu.' >lner.
tirnu I'nrtVldeli tail had 1IK I l.oml'o 1'iili'itl Milp 1'111111'| .
pn' Jinni \. Iloi-Mlim done t'o'% 4iiil iinl/r" Mho ltoi| <<.
.tti'r pat on't'hlago News.Inilremf I _'V'"E I\/O: E"Z.,
-- -- The First National i Bank
-
/'nuts... 4'onliiuo. ralnl, OIK.liulior .
Ingatln.H 1 "l1l1nll I Ia..LI'll uu'al.. 4 barb. -. 4'hlllll", s.LVo'Piiiio. Sa"\ ro'ProUL131o: :
inly I fair to Inall to rorord that ,
; 4.01111.:1...( .. IAIs. Ac. J
-- OK
hi i,vin"es nt eonipiinetloiH qualm ov;r u p ... \.. .u .u .4'P.
Ill', escapade' Ho lift neither explained PENSACOLAFLORIDA. t i't'. Mi.Iten/ieOMlIn,.' I','Meelliitireni for I 1I..r! I'lb\ I I-' llei\ ,.etu'enlss, : liltioil.New .
intidnor, mollified the perversion' of t+mnl', ''''11'
i \NI'f It I':11)1) : W 0 .It lt:.
t.i t the de.ocra'l'in of tho grave or the

,i to !iiirti) of ld-tory, Quite th. uMitrarytti Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold II' !I' \n ;:.1I'I .1--: 'I rn 1 i- 111'11COFFEEI;

1111,. reiterated his Indecencies and eu>n .
AM' -
,\teiitUd, them

T i )jt, ti pr' -\-ident he revive the' adjtvllxv, *,
tho but heiulodtli IN THIS CITY .\ VICINITY.( 10MI -
t1! it wte eiuplojrd by .
Pifhtle-s partisans: during tho I.Inool-i J..I.-
, i I' ,mii3 Hut even If thii weroa wuirmtiMi York Shoe Storerriit I 11, 10'. 11S" r' 1) ( ) 1'1'. j

.orient, there I It no analogy !
: : pit : : .i. II' (1',11:1'111:( 1 112S P. \111 1111 \1:1\\ \ i 11'I:01'XII( ; : ) (01: wiiou) : I
of nllUlnl!
In
:Nd- i ?1II1I<'r congress' no high
Lincoln! t.Q.<< PII\\ .1. M. nlF.DO .
, to Mr. ever teferred In _
iipiviition>
1 : %" TIII:- Co11ts ho1 i 0'1.'l.11C1.1.1 ..
1..1, i by the opprobrious nutnea, In l\lI.
,1II1ln"'lItly resurrects. Indeed, during/ w 0<:>16 \ : I'tJt'1'll1'.tlt11'1'111 :. !
first troublous! term !1r. Ilcnd- 9wii"ii Greatest in Shoes !
I I. duns Bargains
n I' ;
,' ollrr I.....'-, tit IIIT iiii Iul ic.. 1'11:111111 I'all'hitl. \
re'' ". the IVinoer.it le lender" In tlio JH'imto \i! \''' 11.1.\11: M AI liis; Il
fii! run it ant luhiser of hli pointful I',\l\l: :Ncllil' I 'Iontn| : ii, utI 1 I I", i .1, i lu, ,i ml i 'ml' n '|1'"lk'' i ul .\I"1 ,eiilli'i'. 1'irili
,,tver! -aryl nod never alluded to him all ( ) ( ) li =? 4t'i11' S'1.'AYI'I ( ) '% I': Il"". 'I'lic Iii h:snit' ol' \\'iiili-r: !Mark on llatiil M ill tutu iiin .l IM olil Out It\ mill.' ', i., u I li, IM, .1 i |p'i .lid. I ,"I.| i,1'| In.., ., tit,' 1",in :b' nn, |shine| i ,.1, d| I but,, ,/I h IUIIIHI ,ofpat. '
I | Ii il i "Hi, u' I bit, t 1 1 IIh.| awl,,, t ui t\i. 11 i h I it i i |1'1.; t I'> the' li.iul.le" ul, I 1/1/ l'hllllC! II.
.11) III any other' than the umxt decor 1 1'1.1 h'! ."< d I ttill li. ... ,
ul" ( 1 1 )ou IN. t 1,111 i n' i \K I I i II n tin i >nli' .
i 1.1)1 robpuitful\ terms. Hut even if I'AITi: : lA! ( :' AM ) WKAI'l'IN: I'API.I: :. It IlrtllliPlP4 u..t I

Ii morratj had so far forgotten good niiin. I 0, (1Ul4I ) 4IVIS1 : '
tiers, to jay nothliijf,; of the nmomties of 'lo: ida Cti.: c it: :So./zao.r: leItkr Knout lor I In1 'III I'.NSi: : l'ltl Mi 'l'Ue'h, Unit \t HI in'1 1\ C

llu sonata, tho tlilnpt mm did und ".Ihlill IIIIII'1\ / Ii.h li'i\ Hun |iin It||, ,ilmlii\ \\ h.; I Hi ul'nu i I", | i'i'Ct I il 1I.'IU'1'Iii tutu
tli, piitsioniite eont roverslci" nfvtr times W.M.I. 1'1'EIXI: ) l r.COi.VIION: ( : ( ) :>. ''-11: :'''' :tW"I'II..J alt'drtr.uuliftlh'luvtlnrcuuud: ' i II I i H ." IEL '.!,11'Cisl'IItfi11It.JI7.tto11tio11 I : : | /

u"ul'l: i i lint:" be adopted, by a si If respecting 4'ulIU' 10 IliiM'.UOIIIi: !SIIOi: "S'I'OIti" : lor ) onr .hol.. !
public I> man In tho normal dlsiiifjiuiis of a 1vI : ISV iIItl)1'I 4. :

nine I of peace. A. II. l >'Al ii MiiHHK, Manager.: :: 1.1\\: I: \1'1'l i: 1It"I.I|: | ls:, |I.th|;

But we shall watch with I l.-iorost: the IPiotvuros JPi', vixLoca. to Ordor.

tlt'tumnrcmi'nt of this crusade of black. I. \.II C1 II I': 1) ( M ) I'" I.i" 10 10 ,
AM. KIMIII') 11Cil,11,111I:1'11,1N1)I: : : ) :-I'Kl.'IOIUCAl.S: : : !( AM) :
mwrillsin. Ingall U proud' of hU Inspire >
ill t I jii. IK' tlt'II.Ullly uimoaneis; ld< leadership : MA-AXIM( 1 I.:>: iiTllii;: :: { WIIULI.OH\I\\ ( ) : ( 01! ( iltOI'MKIII (


tint throwing In a campaign. 'lIe Invokej of malignancy thu remnant uiid,I Fancy (Joods: ( .. and Nu1'cltie.ul'all Kinds.o. ... ,III! ',II,I:"'Hit .Ill, I I HllMl.t. 'It leI I I. | | I I tilt" Ai 1,1 ,"a In lilt- 1'i

"" t th! ri"U that filled up our nrnii'M :\ JIl: "'. I'alalox: >iFrel. One Doorut'I11 of 1'0..1 lllir..'. Tr&TICl: :: : : 3P31.jfV.3Nr.M. .
aril:;( the civil war to unfurl the banner HENRY C. CUSHMAN

if l1I"IIhl'lty-to,t ) rr.try uu tho cruindo, nfi'fiituntIon. P011saooln.; I '1n. ( ) .I : :>> : ( ) p..e -:- 1..1. :- .u IIlatl.

\ To this ensign will IKJ wel. ..
:
IIOI.I1.1
-- ---- --- --n -
--- ---
-
-
n. I 111m lie*'Her, tho \bounty jumjur L. ROCH

tle> bummer 101'1,1, ,". All thosa whoinitiuiixl lb. n..ti"-;. in hit en'-t I U ui'i Imiids, of tho1'ii'ted must not lx paid but kept\, nut itnnding! ,
'io kettles, tho hullers'.tun's mid thut if DRUG-G-IST- r\irti\ \ IOI-ITI: : inn-oi: ,
'
camp State1 1 hi, fitly'stt"I' anus due tn tll"J"lll'rlllllll'MOf etirreluy
< tho peaceful purlieus. of the com III mistaken notlmi: Mutt it \\'"old\ lui" reuse i I with the volume( ublch, lou/'re.ts bhoiild ,". 10" ". 1.11111.....t "R/reel.' .
niiis.iri.it.; tin guard tint dunged hen the Iniirket lor" the Inrnds, but what lUth'ilTiKt t liiie no more' /to do than \\ ILh the. acreage -HhVI. .HI IN-

re" ".t* and 'Iolllt'll liaises the leather it nuyhnxe I bad In lliinwny, stun of lieu. )Lent. engl-Is ut mis time, reduced,

I mured) squadrons\ t'f tho hustingn, the watIy t turns iilltueiuli! '"vl I l 10) the tart' th.tt I,. the, nuioiint must bo imule up by the Ustut DRUGS MEDICINES CHEMICALS'

patriot fur rI'VCllu'ho., liUo John it lull, tli lfrtl( : 1 li ndi'\ :' fur wire than, ten tf more notes. ll I is true' tlmt the' 1'luiub ; ..
Jninc Slit 1111 the chlliau.pale iiniendiiieiit, of ,
IngalU, Nii'tirrly years nbaulute'y iirtuleenmbli'! in nay' way pnitides fur notes\ only a
of our armies-nil these will jnj fully \.liiti'\r. nnd attuiK'hrni'd/ iniuii'iHely; j I limited lii.l tender. but the turn, Is time 'I'UI"'I': \itrici.i:>' 1'IIci'1'dlGtst111\: : : M: I:....,

a, ,him his leadership and bogin the now the ills: l.iovnm: 1:0'.11111 tint liny were in; I Ir therarreury Mere. n \itiil I l-siie, ttkluy .1' Kino (Clahllllrp ltilr-nllinr." Kle.:
An I.mileVaiioty:, ( ( 1.:11111'0: ,
warfare that "bodes no d.inger: that risks tII'rlb"h'I! inoniy, whil" \It nt the >.nine ':'till'. lh'pullrwl.: ), \Millld. I.l Ioladrably I' illitlidon |

iif. Inilleta.-Nuw York Star lit: II' i I ptxt'M'd tli lr lId tiuil, \.h.e\ 'I'ho j| \' It mud utterly tneup'ibh'! of deal.Injf 1'111: ri > isT: soot mrvr 11'111: : rri. .

'' next radical eirur i f the Kepublieatis: ui.tl with\ It. I Insteittl\ uf 1.'II"tlrof their. \' ICIIV AM: IIo.EII.r.TEJ:; : : AI.WAOX: 1I1\i'lilIT.: <

that li. Itrl'U hlh'nno Mint Im. in" that WAS r"lItrl.p\ to all than reieivi'd' in", hiiM nit'ills, men nf piiiiniiiii' In tho All! I the I'ollulnl'ou.: -to""I"1! lli-nii'illrs. for "Mlle.1'Iaisl'RII''fIUNS .
Why hliould not the 1t.'rl1hll.'ullllllrty rpn'tatii'ii of the ('mixtilulliinVIH i I party' t-lnmld i'v I profoundly\ humiliated nt -
t.MIKH'M.Y J : ( 'OMI'll'NIKI) : ) : liOTII: ) DAY
: :
make such a platform that !it* candidates the a.ututliiu'iil\ in 1 IH. !'* to the. n'sumpthn I the luiidition t.'Ikh tI.1.11'1'. brought. : : :
NKillr.!
ran' umko a campaign in the southern' net by \\hleli\ the I I Ireasuryw'u4f..r- i i tho imtioiiul linanres.-Nt i : \mk, Times. .AM

states, in the endeavor In good faith to bidden, to puth'i I legal' ; t> ndi, r not.-, und I :,_ (t'1"II\I'S| 111 'II.III Nu. ('1111',1, (!llMINMr, AM n ( CI"II\I. Si IIII.I -, A. G. MORENO & CO.

luw the white men In tho south why wa.s ii"mi pi lied tn ref\,4ur tin in I''id to l>i"ep I..ire' I. ii III 'it.. I'I'I"U'UI.\.I'I.OUIIU.:: ,

they\ ought to work with the Republican them l'irl'III.ltl"1I." '1'liktrap in itisxoiiro I Thin del'lining/ Pius U'enliie., liifiliiil.iMOiis nmrl.1 welt'

rnrtyt complete' .. mirn'tiili to t the ireen-; C'ldlds. r.luliie: l.liienln, lien Mieriii.in. and, rs < > IU'_ !' CI..I.I. Pt I..tI"OJ 'I'UI'I'"I'.

This very question h a virtual ndmia. back Ian' y, hiiiee' it Ljluuhed' illl.ltl.lut I"I; 'i now l'on Ciiiiieron. To Miry t tin1 monotony. sso"s
lou that the llopubliratix\ hart not In thu in a time of Mini,iiete pwurrmal \\ithoiit 11.t Us xiigtreM! t to our Kepuhlium: fiiemls. :a <:>

)vast ncti'.l In good fuith toward the son tlifrn tit' slight e.l eM'i'pti'ilialclri'limttiiiiei' the |,Ito teserxe llnJr ileehimtions. until they t 1'/111'.Itl'/111 1111..

"liiton-a rarLy! : w liU-U: t hey h.\\',' J I principle that ciinjrir. i ....a umko money hatIe. n "' '''lIlullt,..!. Inder,\ tlio e tlrciiliistaiiees .

way 1vn rendy t ) deny ill tie! jir t. but fr .in paper' by Us n'.i 1 l.i t t. This nit I ii ellnution would\ INI n seasutlutt. Mankind

ninth many uf tho moat extreme IK I pub 'S.\.. iiftiTttnr! dtt'ii-nl !,y tlm 'Ktlpnmneuurt \ \ Now It Is u \U>ru!-New York! Blessing E RAEL ESTATE AND GOLLEGTINH+ AGENTS

lii aiis ,iro willing to roufe-w today. They to bi coiikitiitiMl.il, but it be I Herald.\ _

art n>i.\ trying to force on the Kepnblioimpirty ante' cuiiittltlllioni.1! not K> the terms or i

the policy nf. IIt'ulhl1"'II'r"Lly/ the ri.:.11 ii il.le, : i jrjm\ htl'' n uf the C'on- < Ili :ilU\ I'titliillt, mire..,, wILL: : NOT CUE1..E:
i Senator Inpill.s\ of Knnsns, still labors in 1'11"1'11:1'\' : Itnl: i .i \\11 -t11,11.Itt'ul. ,
I 'li t lies nit h They will lull this no mitiiti"i, lilt i li,. the drrrr"of< the court |
.uu. ?..tt.i,' to bring ubout. R'. would l which had\ i.nli-el. Iill.llarr legal force, under the. diliision that the t solilh I4 ill 1)11'I )
I middle und lIIard.I,, The, ('"""",,,,,1'1 I tit : II ,,11I11..11'111'1' .Vitliinii. in .burl: it will\ not cure' nn |1lIhll"1I1111.llIlIIt \ role' .
\VanhliiKton
'l\ t. t 'o tlalt; ) H.ot! them succeed.\ ooth butnl.ith wan iieteitlieleas it complete !; on nliute\er; butli'P mud! .\1 tut ills lullriliil<< alai rionii| Iti'lllins. ..1111th.I'tE .

bl ",;i.. ilnrt 1..1. at rest and a Ripu'jli (H-rv-riioii anl I violation ff 111- ('ulI lit utlm I idea I.in taken HUI" 11 "tn,1I1l hold\ of, hts

an bill mail for Bmitheru HUl'port-uot Tlds. then win the result if H... mind. that Im forever bums tin \patbi, ..tic I tuIn..ld..tl: .
ller4rliug; I I:-, I ISI I J li: \ \ I I. Ai ? AI I II MH! l it'I'u
that wu think it would win many converts ptii'liran; finaiu'< n nt n iritieal |K'rlod in the ufialii, 'Jiihnuy. pt your (,-IIMet jour .

htn After having acted In bad faith history of tho (government und.. "f tho 1,1un(, .' -New York: Ilirold "' 11..1.. ------
with DM viuth for years they cau scarcelyripmtitto c-iiiutry It U not a thing to Im proud of. limn 11"/.10. tu 'riul.lu't.I .. II eli. ,. Iho ileni mfr US .Iv
I Ki.\eriti f.ill II. Heniti; | >.; it I- tin .b hl-kimwn. II'IKM' |1'lIrU'r! ; un 'ii )
Udieve her fIt proffers It la. on the contrary, deeply divreditnl, iin.l I.,U\IHII MM .k rsmi
I Where fciininier I in most eI11.IIllt-11I I lln"roiiilil\i' .h.IIII'II In' list ti rat lain nil f Vi r-priHlin fug entices; p'
fAentbhlpaIe.out to thiuk them mere all.llb ('\'lle1'er.tH! cannot IK measured "be. tliexii' e'jtmtorml. reKloni where! m> coldi jllth.. III.SI' Iu4.nlltl.lIl1Lll.lll\ : : ,
trk-ki to catch votes. Thu lt'pubiieau ,I tiiuxe they caiiiint I. limiled 'Hi", \<'ry i coiuex-ihiiiniutliiiiN are prexnlent, lit!- McBrine Durham & Co.
party niuiit dn more than merely l'r"1I1 Mprh'A'd of sound'I f finaiiie/ hmo I"
tlu. must do snuiethlug" pruclkul-don t .. It well bo that our u party of ti>uri,.tn nut tiH[ >n btwunir'n.. ,
r..IIIPt1. way ol.i laud read' In ultiht Hi i nt.IIlli
I""if 1 rub. 1 Ir in \Pi'IIRIH : )
istrate. Its goodwill by years of gaolAet ihlldun und their ibildnu\ will BUly'rtl'tltnlt deck niakiiiK the i ufsaue btl\\11 Riilui-

< -l\>,'fureit can m.iko any lriipre-.iiiii I i diM moon and bliono'1'LlIIIII"I.11)rcfpliiulent\ "'. rut, tt.'t wilt tropical brtezesfrom A FEBRIFUGE Real Estate mul aAolls.)1'1'11'1 !

li n It will take more th.in mere proui ThU bring the actual fact in regard; to funned thedetk .
( paiklln{ Mil" lazily, .
|-! "Ih spurn of Mure an t lljlf Its 1'irinrH I by 11
'- II' .n'inofrom our minds the foil the principle! by which Republican tiiumio : nnd \lieds were lung iiiiHOtight. In thu 'l'lIelrca.1 t'J.I''lIIlo-.f .IHCIOl\ : S I'sK: OK

I", i" produced by the ten yusre-1x1.0. to him linen guided.it Is not lendenil any i uforiilii;;: four "f the nix men were biilTirlivj / :>" ..11 :.lli-ilillaii. 111...., laid IViisiKiilu, flu.
I'M hiring which tho lU'publiean\ party lees discmditable! ] by the manlier In uhitli Lei' 11I liitnbayo\, and the writer who UO"'U'' %' UI.I'U: T4 .'1 tINKIM).

Ui-xlt, out to the .bouth such Injuries the rtblllt'IIS brought shout or the inotivcsbyMhlih ahunldhove-kunwnhittertitan I to eiNibeIthiuMI .l6rlrnh'.PIeaxisthupte| | .t'rtattonoftitIrht.s, still! Ilit-lr'ttbw I .- IIAVi: 1'C1l I ) : SALT: /I.AIIdl.: : AMOI) N'l- Ol TIM': L,1XILti: IX MIS.-IS.:

1" _s and harilahlp'i.Xuw Orleans! : Times the lenders! uf the purly |i rated, \with( in i 1.'WII.I.ltlbttr."<> foolish: n way. for, n WIM w"ikNicht ileto-. Ilupidreihoofliter ii',|'1 nt enjii- ) nu nl '|.f h| iilili" tu \lM >u...O's HI.EIL"I'III 1: '|III l )1 AN 11 l 1\: II.1I.Jas'tcrs :Ml'l'l AM IJ )M.OKIMA.: AM:: ) Dl.-sllf: Mll.l: : I'KOI'I.KI'Y: :: : I IN
I1ers"rat tnxpirtxl. the evil but' innm from .
were J : I I -
air '' avoided unlives
in i:iri fully by
--- 'Vcssols
their' mingled 1 cowardice, ambition and, i : or II..II1.1
\ of tile.< luiidn, 111111111,111 1 vtUu pbin) to ful
lirxrloi IluUtead; I p\'lIlhat Jnhti Fbrrwna.Dlurat the defeat'b"rosins f lurk of good faith Tho: net, of l7-, I Ion n"ttiM- cUKtoi, i I. :\q n ntle To\ make ciiui'in .tt'I' II.\\K: : l't ,flh': \\ uiuiorr/ \ 1 rn.or < fnuMI.\ .MI' I INK.: : : on

which was In effect( mid in Intent an aitof ntiui.:Nl'ii I -Ii :.r lUht I buttes they rise I1I Nllielu-ht 1'1"1\'- '.r tu'% t hiMiMH to '1011 II dual" World; \1111'1'! : handy atall
friends, I Keiferand Lawrence ripudiatlon, was duo Iml11l.dIo'ttly to veryII, nod 1':.,-' tin'ire hurt hiclu \ linn.--.it"! f ,uteri I ,.'.1.1.' 'Inn n piiliiionar\. Mtlnit your Medieim" n..t eon.Uiim The Pensacola Gulf Land and
"e". Kijrlith Ohio district, tuwonl) a !bit the desire of John Sherman, then soire- brtalt true li 1\ e t.ike'i cullfee nnil( butte 1I11' .1 knpi' It olISOKKO'H Development Company
i phI! till liuduuge nit tho part < f tho. of the to conciliate the tobu-iii'-. .\\'slb..1II 1 I' lliitiliiiiMiu, MU .
'.: lit: public\ : blinds of the dhtrktI i tory liroenback iliuieut treasury in onlertu "secure Ids ., iu \ra'rklill_. .Mu'uiine.A { | >HKilltT t. > .:1IztiiId i II 4l 4'UIIIU'I'U\II'I: : : ..ua.III'I'I: ...

I I rgetn/ the old adage of thefii'g and, .urn ncuiiimtioa and eliition to thuprexideiu'y ----.-- ., II l'IX"t.'OI.01"1"11'1': ; ( ( I Js!| J'Al l..t' ( MIMIT: : H.CO.ND:( ) FI.IXII.1.: )
U,jj. What t i-, fUll for the youn due that to laM 1 Jot l rugruplq. And now .1 vmrd, i" 1I'd,,ub't'I' I I InU nled eini.eilil"ii| 11'" -('It"llball, I d .1" ?, I
v, !1. Means death to Shi rniau iu spite: It was beyond \ I What U New Drk'uuit aonietimes thenill.IIMIIIII' Ifci I ., .'u. Midi le-'' ''h' Nil) thultli,' "'e<'r. t of IU ui.mpi..it oil |I' i-ln t !I I I I i 1
the of the
of. Mr imilar: desires on part Itepub i callu4P""Tta talk. \\lr.I Ito.,". '1': ,11.,i.i I.. I hll.1)TJ3E"Y
lIal.'wl'li remark that the only Been 1U&U4pr'I'ho felt the weskness, 'Cr'eeceatCity"was the naswer.

I u, who could) divide till! Ilhlo) dih-gution : shown by the party in the nutgresalonsl: : "Uhut does 'er-'ceat' uii'unt" uakcdthe : : : LII U NO HARWELL
', blii-riiuu liar liiutM-lf! out lit tho
elec
put lc-ith.r
lections of 174 and the presidential' I .
i ,, bU lirifut'e' tu. hi* wife aunt lilt, i ',II. .; I Ipunha
tinlnnmiUiil' (
I.oi. tlnu of lN7a! '. '(Lit weakuiss hud IxK'tt : 'i i ii' il.ij/ : | if I Ihn ne'V niiKiti," 'I I'be liiii'inel I |\II' I It. *II Mt ..
l IS. loi'IM.| If dirtlii pn..fweM
v. ..il Ikfliirinii'ii limu I Ike lady: boilx| "r"'IIIt.' u-i ;
.h' disputes that tho Ohio: di l'ga) : nit I t. ," i '.nilpua.pt, nplyef 111 I" ll/lsM | .
: caused by the corruption of the party' WU" > wanUil. It l"ihIIM' luiiM-.li xl llllll... fit' I I. aim .nne.', il 14 short. aLllea"ht. llu I'' >usa
u ill I Mii-r- ( cell I bin that u watt hit buminv : TJIK BOSS I'TKM'ITJtK{ DKAUUti ) {
fur
solid ;
"Mime le'Lieukv and Hlfe.
: nhownlu the Credit Mobilier .n \to'wallHut this tiding OU ; kcuidaU In the rottenncsitof the Ite-
tin Ohio:di-h'gutioii will l his on the grub publk'aii governments in the M>utlt, in the uf ..suihitli. ,I :meant/rrcac.ut.talsalliehIeathela.at. : X1'.1111 ( i b MMV I 1,01n.n. i\I in-
.
''u, ->'at of the bond wagon "r rambliiij! .action of l'OlIjl'l'sliln forcing Gen tlrant tu Ti.ne. niiiiitenU ">f profiiuml silence; |1I.\ioi| lIK:, ASH \\' Illl null 1 : I'.IOOMISI.(:' H.<.\OU..I:!! O\I : )I.t\1'uv'IlII:1hl-;

i 'planm the ruk abiuidonthe! reform. of the coil service, tin n u little, \ bund( unveil( wililly iu the air tu .Ulelifli-. l> I" .b i'; llnwli'ile. (t".1I11II t.lnn. '"111.| -,/I' i-oa. t ",'IUIl"' III s1' lux. au'1 I ..n"I"| Largo Double Store-108-110 S. Palafox
It r' I-. any cunsoUktion to the Shi'n.iau; thatIIprcI llttluo.i; cried La'.JW.* ...,. i.l. lh" Hilll'.11-.
and in tho general dcuiorali/atu.Hof raid I u e eagerly. : 11o\l.IIr llie"L, ."1 eli 1 1 1:1..h.: *, I'lliipli" Hi-: "II..du.|
'r'> III the iiurth It tea' itittn-st alatemuanliko '.I 111! I knit, I 1.MIUViit \\nur look Imiu, ul i KidnIrouldm 1 llu d'J>:* led aplc craw' a Wad mm"' ** il .i ill. ,
Ida') .
The hottest olid ,,, .
,
U hen I I. 11..11. < .I. I b l i..1| | I I. "II| n ,01 If I I" "I.t Ih. IU llll| l>llll;: lif
""> t", know that The I Umi.wlle ('".ml would "\ )Kite', v t in ifV :" eu''nl' liver, Jed all"I, ,MM iiiuli) i ulcers l Ii nf .nI'MjiiK'' il, illwnli-n. il I ') |i-lu eoine TurtliHI
way to otervome such wc.iuei ,. '. MILt I inI". niuiik.liil to lake I..U.lu.I.I ., IuiM'I..t If.IJOSSO'S IMKI.OI: M I II-I I'.MMtlMiM: ; |II'| |II| \ll I. I: 1'' h- |I.M\| 0I| ,. ,ilUINIiMAI" : -
t HI
il l has taken of Uie vhaii men \ ; 'II >.u i < .t t j : linger sewall) '
a l".ll have l lawn to crudjea'e the corruptiou that llK"i I-.lIl.\JIt-'J'\lII.I.- 1\1' III N \t K-. -IKKIIo_\UI'-: ,
'i I .. ICt'publieau rouuty cuiiimitUf Ink caused ft. The method artually: a.luptiol the I""e i.c ili..t it.i.nt. ulT.llttprr'1I.ep Ihi.F1(11.4CtluL': I: ':- I I''
., UiU.it III <.!. .it \ '', -. N i o I hiron
) and the rttum bb<.w that. was to cover up the evidence of the ioruption I an ij HUH' i ''I II.| "-

,1'> > Ulaiui' .nut nine tenths of them an' where i.isblbl 1... nd-what I* |Io'r- .... ...... lie.p..e4rurt. EASY WEEKLY PAYMENTS.
1 ,hit,, >hi'nuan. dtl"lIlv, Ken;: tineut to tho present iliseuanion-to_k auUUonce I| The I>pubUcnii\ are already full i.t

'."JI"IIt i a plurality! of ftt.OUUnti with the Urwnbuck ek m,1Iaud : (gloom regarding; the qpl.ilnt..u'nt tu the 1) orvrr .o'( ) Il ( .! I':' "I'III': I-I .AC I':
"r"A Ii I a1
\
,t wli.it-vvr Is running against Oro of the uu the ." court U/mb. A : III .l:4, I N ( .
to saert6ee the tM t "t interests vacancy iipnib for nod llu v iMInliix "I.. n\HK: <4<>'..', I'l.i.
< :"t i land t-hcrman strvuglh U country and the honor of the patty' In a large slave of their dibtnaw U
..I..t! hi-rn tbelCpublit'1UlIi Lave the buss accession, to an IIIt..rlYl<-iuu" doubt tu tine tart that they dew t control
il Iuw -fhlcago! New*. From that ituuLU sep : the upf-iintiui'ut this year, and raa't tradoit )I. wluf! lit, Irv..ii i- 'i in' to! nut' |"r. It will I m iiateull i f llnu |<.I""u..u.|" mil...
CiuucUU pulky. tUU" 1".1 liuik'tli. > I"i" ii U,.' II) .l< 111 in.riu| ;, alai i.-....1''' tolieullU allli l r.111.1 -
the Republican! party ha never reco\irtil. off for p-'litlial" support mi they llio1..n a ; ', I
jc": tli i" i t | Jti. i.l. ale FURNITURE HOUSE FURNISHING GOODS ETC
aauiu.-'hl.. Ib raid
Dealing Ourajr. and never cau recover, nor rata tingovern former ur ugu I .
'I. .?tas if Indiana wus U vote thin went ever dt> 110 mJeo,. a mjnhuiu.:.t and BOSSO'SHLESSIXH
:* tratit tukft TuiAffifUtni .... ..: it Lr verjrtyfchallroin<) fully Tutu power 1h Kla.l ftUturj lie \\itu.They I -Mll.llNYKKKI.Y 0,1 5P11" t 1,1.--

are nJuIlLLu.-lndJlJl&tl( lit: undo the wicked work: of il.t! livjuibliraiu, .nay that RTutor Sherman won a ; TO 3IANKIXD.

the legal tewU-r m,t*,., and compelany victory! at Uwa Nap"l<:on claimed tolava OR( .MONTHLY I ( ) I'VYMKNTS.L. ; .

r.EFUBLICANtit. : lflROr.5. fay (fovenunent wuhiii aiiuu toapiJytha w.iI"ic. and quietly rv I'on1.1"" : Bl'Constantine

Cotwtitutiao marked to IltTuadiitttAiU'tlwr .m hek'turyaud
-- prinelpleeugrefted! IOU the I
4 I:. ut t ..nuL""''' ;....... UUItU t>* by the oct ot lf&. aw.l the judswmt'.fth \ 1 hat lu t-"-4 uuluiuti Kn Apostle MERIWETHER

1'OJljllll >*tcr lti..o'rr. cnprvmo emit to du f' de iw)\. JJew '.'Jift-r __ ,
)hxft. ..I'l tlBW to till! JKi.'lted: out ,
lurk TLUIC (I&d. 100lell... I raalaa' is1''jIke'1'u1,11a't
has'
tlIt. i
I I" hat tlueu: utllairf u1Al
year I'-I111111'.I I 1'1I.U I It I 1\
1 ., 1':1"411: p .rty..hNl In |1'0\Orr tot r.lu. Penaaylvlialt4 i>> .afcl to U the btrtb ..tlf..lpctl.l.tI < H 'tll'h: I

I tin. ei rocs into wliicU it his fuJiu A llaiulli llueH I place of tW 1ef\lddiqaa party. 1'"u".1"pLs. ; 111. .a c.onln.I\'I': : MHLIT.:
..rnot.t tl eia \fti'r tl.htl.l' **)- wadneglected it be wdd that the r ei>ttbli WMoatetuwu 1&1' p lbiuj now ...... U tnngirnr oni Furniture House Furnishing Goods
"1 the .h4mefi l policy o| t_W. we i tiloo death of tW party star brlwd--luui.\ -. ,. ( ,. 1.'lul.itln. ,
kilTB onlQ look at ,lair fines j-iliuo w.ra-sV e.1S.ItiLITTIII'IIi ,
and vilhurirr Juuruai
6r. the
t radn-dl error of rut' In tb* senate tu see the feUetu of that I. >o. Iiti: iivr: s\1'1\111\111: : HMIIIT: ,

yiu .'. .... I Utuws ......11011\: U.WiltJIt":
lu1ereJ flog l.fb| .c.i 1ILUIJ.TtJL'h1lultl :
1 ( :
r'Ju."Li.b tbs .0qn.1'1 Lu and ; I'INh.1/,1..1 I'I,< > KIIA.
be calculated. was thef action on tlie Plumb aaendnur.t i TIle Itanomt tumn to helve lad verytil ).. I Fresh aril from 'h- 6int lbi>rou.ltbr\U
eau MOW thai amendment rmbuiik* vwinely UMji \ 1..lb.'rD>4 k 'IM that. I'ultnl stateirrts504olh :*. > ji
'
the pruviaiott of Uw ly wUehit I in Indian 11* party te twkllyl TIte1'aaeaot111aiaYCUi/I/akCiiI )a.AI TERMS EASY AND SATISFACTION GUARANTEED.
the 1I\.f kill!! vU that tlptaal' r parli.'uUr, apply at Ike"
j 'a.of
.
lrtqultar. ,
: pltssCiadauatl .
,u.WifOt.-xviremadeexcltange- i i
i "luck. rviuuiuy auJ, Ji ,t dibt that they I lib. U .i eYri.la-'I.'I"I! iii 'b..t"t. I OMMKHtllt .itti.
|"" r .> the will of the h.hkra of


.
';:
j
j,

j


; -. ....... ..... _...- ......... -__ .,_ .. d '"- I'II"'I' c -'fi ..
,- .: :+ .... .. ,,... .. J. "' ;; -: : + _T .
..--.-,;.-:.. ,, l.! : ::_ ::r:_ :: =: '}'i-- t -- ." ,, : ._:" -
= ; rj -
I ,
---
n I : .. .,-.. -


\ ,

j
______ -. -, .- -- _s_____ .eas -
-- -
- ,

.r11Cl1lj1 U'onwicwnV j mi; '. \1 n\v 1:1: ) ': I ht. II. I'AMMJ. : (Iln\ III:I.H ,\ \ 01' I 11.\11 MAULM; 1 E; :E \\S.

: i] -- .\nl I tinI'l i. 'i I it'I: 1 1 J. \ I f 11I\ o' _
.\n I nr.illtinalp In III" ,\ Old I PiMliltln I : \ can .it AIIIIA \ gOVA:9
I4n. oillpe I InHi.ntup 1"t.IoI.I ,1,11"11. II hut tttiuiis l ahfi" ii "i I 1'11.1| I nil I sly."yruip : n It'l'i tr.in-nt t I" 's nl tin I ( ''
Knlor.il: nl Hi" | : ; Ollipf ('Mli llllirnt I I" : I I1'pnt 1"1' r'I' 1.,1
( 'onidi-tlHi cl I.I HIP "In 'ii| Itiur'Hip C .1 .n ,, Intl Iliiiiip, I I.;lt I'll-:I I i' )' terdny.
'iiil- 'ini";'t'ir.nu.2i.. Hf. Unmum 1} | j II 1"1 J. I
: :. _. _ I :MntlliinPl1'ii'litli; !) 'In"1 l :II .i. 1nir> I'|-'|, 0 ; l"III'f. J IN l'ohll.slIctStStiIt'I'.
| fr li. ioMMi>1tI.l. shNiui| 'li an CH tutu. T m tip' the vli eir, d l ah :MIIIIPJ In the .k ItT ( 'lssii 1 lie llcnil' ) !
:.\ ITUII.\' .\ : I '{". I p i-a'ant homo ) ti-rd.1)! nl fc\rr..h !!) tit' I". t im! til l-r'u: 1'pf'wh'III.I s 1 "nil" ni'ni"
r.l ll.MIM'T$ I ItIIP I I'l isi 11.tl.,1| IJd.P II ntlllllH, nf t Ihr- .- ii. I' ,. |hi I) 111'". .imn, p n- ni IMP, '. Hi Ktiipri-: *. Iti.d' n', li"l: I" RYAtJ..p

'1.1,11111; i :. ,. Ae'tpnlatin1 i I i't ila\ "r ,ill' MIrth| italia. Milt. t tikit i il I "H II" Iuii I "|h.. n..hle. on K: t.t Milt no. r,I c--... -- I 'I s JHitrltanii.i .I'III', I UIO, to U.un, AUrn' ",

un. in-t nt I li\.u I I' liii.. mill"uli'h -'. i I, I thi') "ii'imn'r Mint U'lthh. t. pint i. aid Jil-t "llh. f I I'm- IIP liiiiniwould I 1 : '
Our ; ; ll MiHium
Miirw I t3.1to
1 I i li MI| rod Foi t AH' .
: | n ii.ll Mini II 'lliPK I uifnhellpilrppp i I l I s no
1!iti In will\ -n tin1) him: paid, iiiidulii'h i-iatani \1.1".1 lino'' l'uuthiiinti'
< lot hiif! I lt i' I till.
|>p.l mi eui) pip..i tln"> niH'. < >inttrint ilmn hid pn, '\ till d ml mi) i f lit pn- :': ., 'I lit' ho) S I h | tit I h n luit t.\'.. Alilniiiilin I I !tlii" 111' \ n 'rtltils'r C'Will" to
'. nri' cnih In ndtnlHt'' Him If ttiim.'ii .>' ,I.e..nr.llh, I ,- ln.t I \.nt. if lln. rHr''''at: 1'nii I.".kr.. uiul h Ih. I I I lisjrohl \ l-lihtn'n Kv: :bHliirand lii" ItS Itlihit. I Hinnn > 111an\ ,\' s H ', 1'orlla. I 1.lar'I I14111's.
lit line lor RtintliPi M-HI l' I in nut p"idmlibln I I 1.1 "II )' can ift-t tlii-lim'*' 10, Pr. tli, sIt ..",'-1 0 .
'
I I runnip noulil" IMHIOIIIP t oit In lai In. aft r 1,1.1. ilipy ru' nnd I rM
.yIr" \ "
ai.-a-1'ii .I In,1 I Ilk nll'I'? i th* Mil"* rl|. : II'oltl"uR'fll I Ini'K. ,. d "t mil : ,1.1 itt 5
i. I i I UKlinn' 1 gIl' I Ivtnm 1P1 to M
11011 cIIreM. tin- nun: mil I... Mr.pkt n frnii f,. 'liapp, lint foi' un- Iti i Id nt. r A .1. all".y. f Hi' tin : I lUlipnutifiil I I I \ inuiidiiiKt I HIP I. 1'11"1"| tttmxliiiinr| I: |I" ', 1, 1.lt. ? "flPL
I oal'1 I 'ola.
our, minim II. t. I lie ,1'1" mnrlttl ml Uitb,1 the nnil'-r, hut ht ; HIP I \rllll nlni i .:i. CM one n ho !Iti thIs I u ''I II.nlll ---t.ii- _____ r.f.iilii CI.II I'.r..t t P.uht. Mm |lili. )., I 11-2.l;: I I'
-- )
4 -
..t lId I Kill it I HIP ", I ; run to I HIP : | | bnrk, I > on n .ii.t, fViijImih to i <. 1"1' nn .
(it \\diJ I; or .ItII.M.:! i ) .t. Ifl\j"'llfml ,1:111..r I i, : i por' 111 I t) eII.I.Jc to tiinkp I Hi' I i I t) u r K I...
WIIKN OltliFIIIMI A IIIAMK I"K At"r 'in' frmr ''. 'IIP sklfft ss crt' n-ni fid ,1.'rl) i III'I'POfhll)' rut I nil Unit I i lit! ; Me\lo M>!: r IIOIIIP,' for Hit nil. t.'rtiet-nii nt In our 4und.it' I IH-IH UH- lit UK 5.Ii .

>ltk t 1 IlK M l I".llIlnlll l HI A > YW. .il4'rs\asl. o\"r tin* ainp < onrt lint tin") i, out I i I tin- sit UK Iatt t at tl t lim :uni'ii: } 'in nil I iir ilill.s I I mr IH.1'1| In I.llrkhr,1I C 11""-. :.<'. to :lli\\1:

I'AI'Hl: MUM I.I' I.' IMC I IIIK' } II H' ,\. UHIA I \pipto K" sivi r It but" uir.'. An Hi,,' latM" '1 I I'in' -. ut I rli'inril and luipk. I is dpi" Ion, lion'\ rd '01",1'. I hi' thctityif 1'11. ('ii a. I In" c'lf|III" riloiiilt \'ill'r' I llv.iw :,
I lul4'4, to AK1N6POWDER
HIP MTU AHIHIrJlt.' 1HK: l-Klll MlHIHM I IIPl I I Im''Hio,iK.iiuU ,, : .''of .' Hi In I lpf l; si'loi'k I 0.1 hlrl I IMI.II.th.ll.? 1
it; ianipd I tinIn. .! Rtnku hoiSt nn t.u: b meirele !' : I 1. m ipinlt-nd,. n Iditl ::| : '1 > p I !rll"h" : .' I

HI A NO K AI'I 0.' >M' ( I'AII.011 ", thc "r>n of HIP ulnkp I lout Imiuireilliou 'M' 'lln I HIP liiiiiiIniK, nail t ; nil cinlnr.,eim'lit'ii IVnmiC"li's; nUht, il\\1.I rk .\'ci is. N<>.ill". -T'J.: I" 'lla ,\
lOMWIriU Ml. KMiM' I --!'. 0. '!I, hem ) t.i'th ,Ir -' I". !
1.1.\ ) tnany tune, nrolluiiIV nllll IIP an 'II I 1'11"1 ) ilinrmlrs I, '. I In I HIP I
\ ng p '
IIrII" ISnniti' :
-H' '. ft. ; :"i'-I lNI5Iii ', I ( >l. l" -
-- I old, "inipe.-'iho." l I III'I'llnll"lilllonl) I II j!!, Lniilrv.' r's. I'nlnl' I'\I I I tbe I- lap from hl.kl'i"I"I."I" (

NOIK I I': 10 .\ HAilti \ : I I'iI4.. : _kill"*, hit I Ihe '' i II J"1 I tl I 1'1'/,11' / U llri't 1, dnt | rlip I IK-ntf iritlPil d)'j Jpptit | o-la.t' Biiinii'i lr ,po lil, imtt' to | h irk 'I''litl." I'."""r. \I''< t 1lr1 A (".

', l li.fiiiiiitliintrMitt' ar. I', im| I' ."'11,111 I I< I'M' M> Old' ) n Illl IMP III'I II. *. \\ I' 11"\'I' edll"II'1
miiiint ifinii.ititpt 'llii'ir ,nd 1"1' it 1"1,1. InnpiN'tr 'ht I tl.i| ipt hinl, "".'C nroiind Hie fr.11 t liii.ii :' ill) ban c\i-r knonn, : 11,1lh I I f"il I lh.it .11'1 <;, \ /H.1,11,/' c..,.anil > '1"II Nur 1 I lilirk I Iti"'try .t Arnolil, 11..1 t tir..n.lI..\

wini Hi'.It 'II-! mil' f (tl In ) .tin.: ml npit i on I llu1' NII'nml, i-lreii-li ; the tt ikemii ..55 niknl u hi'tie bard In I ( In |1'11'1 or \ : tlII.: i I'} ri'i turn lulls II. II .i itt ilish : I" 311111''r. Absolutely Pure.

\\onltiiuiliiftnll. I I not ,Kliinil III it t I In Koud sit| Hicir I l"hllh' Nitiiie -" .tti| inilplil.li' ink. r.iiU.. ') ; II hlln Tim.
I'"It : liMik up her mu lior nn the Inst skill ,11 'I| 5', .." tj.| (' ur 01 hut r s lel may' tin "ill I' I fl | H" hark I It'IOrif1llh'I ".M > Ml
.1..1, HI nhl h WP .nri' pomp '1",11") run ourprtt. l.tiseI I, nnd niniiil I i '. I' I 1.\1. ,mid h Hir')' liaM-iniieh I :I ," 'd.," mi- i.i.irkliinrll.nn.:" her ('o. ThIs i.nstil'r nivi-r. vnrlr. A many I
in II"" tin' ,il I, III I, i| ,,11, il.hlr. ,1111 .ti n'n.' I:u",nil ". t''> F I n I llo I p.Nor .
i'rtntinirlr<',i.lat, on of,11,1..11 I"> I r,1' 1 'Ib l 'fl I nil| CJIIIP lIt, tutu, r"mll"o t 11'11" I jlh tin" insthes nnil lady 151,1.) ,n.iiiPl: I in her. ai tit il .\. 1.ln.-o st I tinjM i r uji\ ell i nr st j liiniitlp 1"lrl.I'h'.f; I li r i'. I 1I0Illc'I sssil.' l\li\iriit I .', I II-I II ;'. enntuouuili.il[>UI'lit', Mrcnifth tli in Ii HIP n.I %v onllnitry wlinli'mnni kiu.lv, ss, .V"I.' ,

iMMMIIIAI.Special Tim bad, iiotliini, ..hrl.\\ pral I ,ipfitillH. iiir.lu"r. n.n.ini Mcnimjtl'i t
W.v.\: --- .-- - --- --- hid point jUc1I'" the 1"1111111,1"111111'i if I i :1111\11111 Iliulrr, < o. SO! t it ui-i..ni..thIIuiu| wltlitlu, in i
Notices. II.0 Init to iIi...I.ne I HIP idiMip 'IIC'L '.11,1 i Im"n"l)tl' liarilpil : : Ht-linol ;.h"I'c""h.et a u,r*.itil-II - I It I lutk .' ""; ', Kept: .to, S-tlil-illlno. tolinnii I tltinleof I iw te st. sliort, w .1 Ulii i ihini t i
iioii.t: ,.
inn; i
'
%\llt .1", I \\lioli. '" : C'IIII, I | I t I I Hi,iti' iikt's I I i. "I! >V I o. iult0'4Ilt1t'| | I'inili'iB. ..Voutityni/ niKoYAI. ,
. In thli P' IIi 111\111 hg' ""II \ flll! lin ( II it itth, '?. to iilll-1!
Athi'tt ipinentt I It li.irk r.inm' i, -
'Him" .HUP PHI wind I Ia'h.111111.: 'Ihe ul1'r it \ei 1'111. rlnunl t : I li I Is n.ieft .1. .'lllrl.: I was on / \nrions I riu'hue, I In- :.x.r'l I 1\: 'PI) doily I 1.1.1. t'nt I ('1'1I Krjircr \.1111... I O. ItAKIMI 1'OW I'tK: I 'II.
11.111. In-irtiil I f lost 11'II.n. ; in I nun, n until Ion ; aftpr dir \I.i k5hti|' Hit' iuusi l hot' I Iin Iitistttn'i: 1 II 1 I. tnonlj Inn uk 7I1., to .Mnscop nilr: |l-i'< Iv |hull \\ nil 'ii lit>p. S \
No :;1'c11; Nnt (( r Ihl; he nulls l4li" u tII. ubdli o'cnr HieeM ) ofiilh I ci I i M'int nrt l.u ; ", Nw luirk. II.MI; | I.
S ci'nti. li I'.ut no I liimi-inn)' jiiII| ) : linns "i're lit', uiju. 'II.I olln, I I l ii iitantofrjrt' alnlit I I In 1 "11'111 i on :.lii' 1:11:, quasi|" pi.in.' Look, I.urn'' i". C'II.S"r .
111.11,1,11" ( 11" ) I C M I M\V: ADViirisiMixTsPROTECT : : : : ,
til to
I Iwlk I Hour. I 11.111 I isehi 1t'6'1.
I :
-a Itennrl. I Mra.M'il/ or foli: ,.n : One j i'ol, tl.u-li' 11 nn) )li'iitt full to Ihe jinl.i-, I eonilnitIP" r, not hiut. I or '\ cry \11'jl.>', h r r.1 UP ppn- at I, porni'r nf (i. \.tlt' nt utah Inllr.x \\ llfOII. .

,.. t ) uiniPMtlmrHf'l.. MIIIHI, .JI. .\Icll! -I 11". jlII"IIIH', not )'(1 Ilirnreit up Hie nil niiliittPil| 'lh mi. hi H tlilI| ho) id in pmt nit piiiiil. I II Ktrtpti. 'ihi' n.urn i< thiu', I.'r'hl Ohs I I"tcl. It link nncd":1! : KoU-llo. AlllfJillii, Hi I I tuViiVliiirk YOUR EYES

1.lr1 nr tifipen hands, Idirh ; h'I"h',111I.rrud'y I Imp, lint I .( I" ) that! lnd! Ihl'III"'I'i.'Ih" I .hueut pmtll'li!' onli'i or Hit-lit. ii tel, c\trtl, h..Iy l HtiHtliPn.'| I i .Mr*. KIV u IT I. 1:111111.
Hi 1" f re slm ildi-r. i i /"I'rll. 1"11.0 'I I I'nrU IV I II I.i.itl.i, lfl.' .l I. to huLl
I I : I ,
I on Ih' fui-l'n- I.
j 'I. mum1, .r rl l hh.k. wiitl "'o.lf) ; \hlcl"'II'> M.illouir bit: HIP first I ri/e ( (ivv: :'I'I. I" I I n,! i ItKiltpdinoiu In leo' I lirant'b |II'r.III.I) Hiiitriiili-ml| (..put.nifiil. i 1' ".

t ill not MI lliUk : 'iniiiii' "orl iMiini'li l \in1. lilI""ll rl"p. Inrllll.I "nit', tlip I'rgra I 'in in i.nulhpr, ,it It 'in I" .- whlih is IIIIP\ 1t.I. Tlu I'M /mililinini I 1110:11'1 t : A 'Ii ircn. < l //oi|, '.1 1'.. h td.M I--IIT. 't*

t lar. Mml I I 1..I.1 wlii-n I Ii.t CPPII tin I HIPlik'lil I Illh! n'ni: |1' In" ". HIP }'ai'bt Niinnie, .rl "lh I IIlul' It a ""rlml t i t .. : iti.il niiini'ron< I.11'11,1. Is 10'' ? ball in I wonder mill lulinll'.ilmn' nl I Unli';u Imr .1...,,"UK .1 li, hiiniit., .I'IC'"Io.'II.' OVED DIA,

ol III- ) f AMl| !.... J.' U. I'm-' I ',.,IM l\p)., I aillpipntiil.l Hhp I l.itl toil \MI$ finnitliPtl' I In I Ihe I I I I Ill-'.-<|H'it tn.i)' U' .i'( I in in.un i tin. tti.S hi. ) oii call r i' what MIU want anilonli ::!i'u>, I. .f i 'rMI I tinir..It s CTACLtYEGLASStS
I.K\'. I 1 hark I.a I iilt !lit's! 111, 1 K u_bull'a, Tit'. I t" lliliV Pu
tiri..it. and HIP jinl.d r.rIH.1 tiummldir, I piibllHlipd, 'i> any ,ivsssI..t. tf IViU'itnl.i, penpliubo, IMM, lilY' fn: \,.at ) ill gel, Pii I ) '1'11 lIlt < o.tist .

UK' Ali > 111:11 11.IEJ\! i ier a partii ipiiil. At I III" f"I"| I. Iitis\'. thit 'lie,' | npi'I'H |Irni. e 1 uid ol tar 'lin/ei-pll!I .1 u.u 11)11. loi this, in )jour | Ills IIII'IO I' 1-} ',1 iis'h" ),lir .\ li.ul: Matte( Oominl.\ f 7J! 1"I1.llr.\
'
t C "t le, -7 \ I n"'I'II"lt :1 l I.r 1"1'" flU ui"r. I HIP j iuili.is. I liiiiel I I.'r.\1 all I I f-lilit, 1110 lliu in.u'in,!) h, '( on cam'fit of HIP 1'IIIICM.r I "'1" ) 4 \\1'I.th),. .\1 tlip ihiohs.st I'linmPIKIIPH Co.X..r .

in irU'Jin17IOII ,.\11'1'i 4 I.1'1 .''I I hil) lo' i 1.011|' lal"1)I /, i II" pr"I,1, of t nr.it tear: 01" r. Tho.Ild lint wlnvH I I li'innr i tu till ci-art nn> kiptIn I link .\lIst lit la. i lir.stoi; .Inn.<".
..iiul boat filionod, HIP! ; liniklt lo !h. in ,'h 'Ilieip in no n| ( ) piulli/'"\arii t ty. l'i:,..IWI'II.II.' 'Up Hi u-t to II .utrs A: 5' '.
( AI.K:-tut'1'i liiimlriil, llioii tit I his 1 ," I I Hti.dy of pi.rl""I'r.i I '; I lit It Imlk I J'lumlixoii'ml!: I, :;.1.) to 11.1\1"1 ('0.
: hlllcr. piinxiMliiitf orHPiinilinu( mill "n.l"IIK"MIII, \ i-ntilli'd' 1.11.1". OIIP" tint' ss ill ni-irnp, I 1'1 I t ; I tc, th r"Iul\'ol, which "h,' I in I HIP \11.1. arppan.'lit fiprli l'ollh.111 I .\ii tl.iilk !M.i: Is. ( nntuicli 1t1I!1.lo ll.iiru.

OHO 111,1"11'' 11.1) n '1"1', I"r lin'ln't P<,IKP iniK-r nrexiilari) "Ilr 1 1 |lie g' iiihmaii., il Ir. {, I 1\cIUll'H., I iiNoniiiH 11,1 nil an tu ttt: in 1 u It kIt | recid. .111\1"1'11.; I h,1" .. I 1".II.II."I\.Irlll.l.' A C'(i.Am .
' l I. I H will i i.i siil.I I for Illtl"t1 ) 1,111 go ) '
"lr-.I. Sklnli.iA
1":1 Illo'r" rtlood. IIH: I e-Mil,I I ) the 1'1' t \ .. -- -- -- baths inllklc; How ,donUA. In
iI..1| lmron I urn at I l'c'I.I'I'| .1 pirllili. Colt nIl. *a'o that IIP. iindi' 111I i ". ,: ]>piiiipiitiiiu, I Hi i nti .
Mclliuid.HPI
l"r"I'lill :"11,1, I I"lc. 11:1:1: : butt 11.,111, HIP niMM in Hie ".|1"1 in uhielitit I Maiiip, It, MPMPO, nnil .(' I it niav If ud, I II'v'r itivhl| .mi-. A< MMV KOI tiki I ; ,. dark llIrlttretill''I'I: !. to --klnnprAMi

: I Itiitt, n :it rali'd.! I' llli' I i.I'1, I""uhi'. < '(npieB |'. I CA etI let IB or her i\ecinhin it iirostill! ut No. ll't "otilli ralifux. Hire.t. '1'ulil..
1;', IK 1 SAI I..i'; AT A 1.IISh'III'r! Tint l Nannie 'inoni' i I., riiiKin i the MIII;; of I '1 huu'r 't 1',.'" ol fntnlttiri' \H tin- I lirnt, in Ill link' IIinniiKii; )iIt't Icatu. ir! I. to knlliMin .
j "
_L1 I iUil: I>., .1 11.1111" l.. \"I.IIII'ln "III.I' I \\ ,'.II'll'ill.l.I do IlalgaillisdehiM ; 'Ii I null, r 1'01. FATJULTIL'I879.
IjinijiU '.' ., : 1.", ""I"I.f' i 1111hll.III".I"1.1 tad Hi" I"",,' 11PII. nun'lin'id,' ; I i It to IIP I u" huts nl,11 r"IUII. | n, x| ," ill to bj thu onl). nit l I'till tie) tsr,' .il.iii.-i ron Illa'II"c>. .r.r .

Nor I'tirk I .I' !. t') CriinA: ,
I in it of I th', i I I'mli-ii 'Jo'lisin ill IC. ii. U I Its'lI IhIIH
IP i ; ,
I I. F""llli'llr.| till- Hit'tli'd; that, kin,1 iniNiinili'r-tiiiiiliiix, nt esiry pa m.ik> n t ihe enuinu Fi i.uehi "I'J -- --- .

\' I ft'I2O.2t .' \II.".. 1.t ,. Uuy l1t.-l. bat ieKiilel| I In ennneillnn.th I ; the Hiake I wil I IIP 1"11' Mnintir, ; : ninth iidiii,led fur I their 51121 lieiite No 1 I'litt: ), ('iiiti'gu's V-rliai1 C"" !" h Id I I'lnti, .loll:u,ttes's. n, .VM1' I In 'I will-known, Optiplin: uir 1117 N. I i.' i

1\lt 1.11.' IM-I'lined., It umild Lc I UP I tori IH' d 'ntinilj t I | ; artist! lini-.li i nnd ,'ti- 1 II 1 null I IMlnt.n.M'.iik!, !"tnit. nnil 'r I'lautiM llon,,-.o "t. I IllIU -,

l II I KKN: ( I uilli.L ,11111111' .fill net, Hie i.f tin' IOIIIH' I Ihr, n nut ri' HI)', .IIIIII.itii-e, A (ii lien i nt .lc.II I l'II.I1 I frpp 1 im-h.. runnier from H .\ l Mull I F, 'Ililiin :>*7 III I 1I.llIr. lpl'| liuhs'iMESS.
( -1'.r.1 01111" in p\ppedin (jrin' t on p.ut I : a; puir K| e 111'1 to I sstr< .i. \ Its a fr, I fl'l'\'rr.
? ) ard nn I 1 111.1't in, nr HIP now jl"II"I inidiT tin.i. "< .' Hiiilid' o\ir 11.11)'. ,clr-III'r"'I, 1lluIII: b I t I In HUH cnniipetinn' V:at preii' nt- toil" lilt II it ,in P:"il t I. ..r.nl I It A I Ik, ci'IViiptno Mignano M.irlinl; I 4'l!) to DOW & COE,
.
.,'IIH.II..III. !on nibt "I.III.lllhIH, : Tht MI.h ,inner I ini'" did nol tonic titi. I UNindertloiMl 1 nulls. ., e ('VII.H_ 1'111 I ) ii I :' 1 "l.s IIL-II, to Ilb lu >lholl N". I. -- -. .--- Uoii-p'i: I lnIM.:

olcl' Hi it I hit liifii ,1111 lulMluiuug- I 111'1 .) nn' nl to | '..e 1"lrl //.1 till n ho get a Old"I'lr"I'I.I'1 M I" ilii'mar; .> I HIP IK'. An- hlI'k111"1111.! I fJ"lIchtili I toltiarsA -- (II,'
1'011'11
'V.SIEII1"1.1011 I i:I I Mri'il, I'm' ""...r 11 PI nlile HIP ll.inility, run 1 1.101; I I Hint miy IP conij I i. |I"nil I ni"-M. I I ,!.1'1".111"1''k,-, '5 ii! td iii.\ I It Imrk(0). ltuii; linielo, I Uidio1'* III, Ii I 11"11 A Co.Jl I'IS.tCOI. %. I'I 45111 I) t ,

iii'ix UIU'.PS! fur iilfiilp Mil)' I 1.1. mil t"'>\I H"\%pnl I r.>;- ,11\ 11.1 nthtr iI.i i) lo K.pair nnd take ."rl I h HlOIIHIIlltll.Nou h bur | r rIH.I,", I II.". I rt't eo of ir hIM 1"1 | ncriiul I for < iar- fir all link h l'cIlcnll": ..10.1.11,11\10)! l lolluiu I I Ai Air nl? for I II.s ('plplnati'il I linunoinl, -|

oui'iiMioim.' 'l 1 /, mull', wlnli,I In liii. ii'pof In It. I If Hiilnd, il ui i,1 1 not pump nllllh'I'11' 1 1 miu r""elli fur naniibt In fie ttusiini!' nl a hllllrli" nl. (HIP 1.1'iiKl. In "'\"n turIn ol' A (o.liuiflili.uk. tarliH, mill l'\U''iHM: anil, alsu t'ui i ,

tills | l"I hlI.II.y l H"I pan. till fiiliiUbl.t jii-,1, i!;. I.. ,' I for 111'" ",\,'.M II' .I'.III-:( b' 11.. } i hlli'nl' Jp! i iirliil ,d.' II-CH, I I t .I.int/p. I r.iKini! }'mil, IIi' -. to I llur I I'IIIIIK, ,Mil > un-l, 'Inn.i.'nlili "h14| liirli ii I'' Il i iiPKlnsHiM.

ilrhtrH CIII"I"ii l il I) I 1"1"1 I I I ni' ,' ", I | ,hI'. 1' ,r : itn.mii'i lro! l: 'I'lu.| | i> dlni i I iiiiix> I Iii' Jl i ..Ulint'iitli'ii .
is '
our own .I"'k. 11,1 "lt'III toworkilotililP. TmTiiTi; u\is.:! 1'1. .ttll I Ii nil I le Hill" and. iittuntin, lo I i Il"II 1:1'l'lllt.11 I It t tin rk Si; 111'.111'1111"I.tcr"I >.', ti, f >l lV pr tu.'ihi'| In "in'i'im'If-. li> i iproptr
HIIIIIP till I III"M II I .. : &' .! tl I l d) JohnIn. par I, Ih ''L'Vil.' \
KIII.tl\IIIIII ot hun 'I'II. Uwin.
j I I I I I I I II".I1t."r : toiiHiiiii? 't mi ol I Iii I li'tis u l piiiur I'
BlrPPt., AIII'II'I"IIIII'\| l.. 1< I IIP "Illi Inl 'l line. At"Hull ami I'iii ,...,. lit,foi ,. I inn'null pondii PM' r"., I le., nlnlu lim.i loll) ileen-: It li..irk l.uln'l- )InI'.,. ti". toMilliv.in, 'liiii- | <-l.a-in,' a | air ot IMPM NiiIiauu
Muu.vir.WAN I lint a 1 i l' :. hen, to.I (tliiHKii ini r h.it lo, phaiiui, tlif-c, ( .in-.. -
1IJlw ..,1. ,11..1 I h"-.' 1.II./.1 1.1Piiltot: hiP i I 111\.111..1. ,. I I htrnoik., 1.11111..1.1..11.. I 1.,111.\ tO1IT'IIII I It t Imrk Uma' I ItO( "('II. lUpiMto? l I.s.i, ti II Irotu thus" MH, iimlfvfry' |lair 1.111 cli i-. il ,
llp "".1. \\ilh I, siiuiies .I I Iii- I I 1"'I'ihl"I Pi.nit' nvpr lliu I I unit l p I I .1.. I,. .l 11 Iuhgiutiui', 1'1'lh .Ii,! \ 'h') ( Iran1 CIIIIIH.MH / It >llu'. tuirantpptl.. HO' Unit II tlip;' M i'r lfn\ u ili )
I Ell I .Ml |n rmilis ile.lioim I .ril. tine, anil Ih' ni.li, \\ IhI .lit ami M l I I .ltie, ltrli.uk lpor n> ( .lro Mil.nr 1 10.I to .
u.inlinu Noith, Al.i I'll/p I liuit"IN I in I :n< li.I'oHnnlnx 1' HIP \ !.illr I hs'etltts" nl suuis't' h II tie nri. I In :rinta > 'JPS ,,110 inatli r huits', in-ti'il i r HPI .iti'In, I nKPIIIPHIUP
'' r \
im,,Hi b.ill'llili', >h":ill u'al riul atValku' lIlar.I'.. tin1 will l'usnuisIt lIt \ una 1
bviiul if } pir
diiinu' to mill' mi Hi IMLP, I.. Uoot A ( "., l I M I" HIP Him'. in unit and 'n"I'e'I. I' 1"p ) ll .llr"ll ) I Ill hell Imik, I :it't'hiis rilts, Jirii: } !II, v"i. t/I"/ | I) cI', p.uritr i liliiHhiH IIPP ol rli,u.: I liiuA
ttt't'
I 1'. "". li i. : l i I U HIP b *":'iitiiiii, \ ami, Nets t', t.N.
r, Al.i iTAN'l'14i \. 1"\1":11 11. 1" t an ) ol ihc'hlgli. ;p,t. Itinn,
H"I' : Ill, Of HlP t. r.PP 'l' Mil I iy, I Ih. .. v.\.t h'I'IHI Too lots n full IISM Itiil'' lit, anil intili' ,i tSt !
II.I.I .I pii'l' Inpy. in HIP | r. .1, I todi'HPidjv., ... I Ill I ) Vnith Talalo 11 t. I It I lurk: "1":1.: tiisli'Ilttt:, ,>7."i, to I HimntcoISroH. lie \\lsll 10 4,itlHlt tllflllHl) .'I IM-B ilf III' .
'. nnd, t HIP shut i
Ifluss i: IirkIlPPtlslsIIrIl Hi'liiHiiipr i '
A'l ii \ | ru"'Ir'th",1 ) .
\\ : Aiiil Ih..llle nail .b,1 Ill ; ) I lux lo many I"'I'I,,ant, lo I --- -a-- ---- siilrt'l 101'it)' "I' ItipM-1 1 a***'nmi'i Ill) in I i inllifis
\T nn inan-ii'-nai.' | of 'Ihu 1, 'I l'luui ttntiltiirpplaetdln
h"lr,1 in lit nn e Ntr \d.ifk Uiiiuilns. tiU In IVtU-rson
1(11) Ninth %
) ad. fur the, ll M ; '
In .ill mill pvuiiinat
r. lirti to
IMNISIUfMll'IMs.: ii'iu i '
,l wllli rpd'ipii'-p to I U-WIH. lipiir A i o., in b I Ihor liniilipd.Il.hI.I1.I : ) .lln; Mr-I >. I'lilinx ha.Tit: '11..11"1"11 I, | A l.ili'U.It .

I'nliUox. hI r. "'1. iipli''JtWi Ih.r.l.r \11 pn\\i mi P irtb may: -t.u .'1111 this rits', and 1 t,.1111'1"' ".. ,' lust ami luttl.st! ilni ahihu. in t t'n- Still' hi. I I Imrk. < ;'IIMOIIIIK| )!Moilolii" '., Oil ItO, I'll. tiltIhIt

IIJ.! MiAipljinin alight \ith mill li H sli'.Ias'tiu.ti. In "I'.thim' !: Ih"it \I I h IM< nt-\i i i sin delorp. to I I. Kiiini.:. I DOW & COE
.: II.INP: it fpw ANMAI.H Icli rnroiili I I rs s inn, 'tiling$ suest. I In-appr his HI anv oil). I' I It taints 1uI llIl'chthlll"il'IIII I, hull l-i.l J TV ,
111'It. 1 I'r eciy. No In'Hi'r ii'lM'lllXPIIIPnlllf -I-"f---I .I'I: .. e Hint *hu "-/" slut| l.ilen an 1".11'1.11.11 n iliiiiM 111.11 adlp, now \ hit In}:. -. .' 'IOMIS: amiOM. 0191(1 .\ \st.

'.''' :Itti. ""'" 11'.1..1,1 i | t iKKinniii/ Mie h.t" i-eenieil I Main-' Nor< 11I1I'k11.11I"">, I Hull 1,00.1" to ritti>r>in A
E : "Iloh'li"lllf'1 IlhllIII'k1 ;\ ,t44EI-i's: los' i'lhI t
to lliU\ ilatP ll'iv' MiiMiii,I H' ml 11111 I N.line. \ .9 : ." \lint Ihr, OIlitciH iii I I ",. the lil.raiy in Hit- I I'limir 11"lh I 1'I.III I 111/111/, 1 1! : '" Iithe- I'll/I'll.: '45
nnil IniHiiipH* p I :: I _ _ ti.l6 litl
) onr rd'III. .1..1".1"1.11., i1 '1 hi sit' '. unit uill i'i.stutttii.st'' I.en Its anil lolr I it. ni 1,17lw''h I It Imrk C'OJ'I'tll"COhllll', LullS I inter I ti,
'J In, (" "" II --- -- --- 1-- "I 111 --- --- -
-
'III"AI. WIIIUI. r. l .. 'I"I tiller A.MclMlil.lHUhKMINK.I I.
Illl I I PIIHPS \ i 11 Al"UAI.I.I''ltll..d I l.i//ie CllltltI I 1-\11: HI' 31.1 'Jl i.II-1 NPI\ YOI k ll..rald.I 1'1'1"1|' on .Mnml.i) :1.1: inst., < ,i ,-'. Hard! M:ill I Whl.k\'IH fri ,' from : Dissolution of Partnership

ninl mlilri'H. liii nl-hi'il to .lt" I 1111.rank I 1: ': I'l !i.i, I 1.1: .il I i'hui I .\ Hani I IUH In'I'll el i ; I doubt, that HIP nit HI nil! II.IM- if \ i nl;' ci'-ii ii, ,. r inipnril .
-- .. I I" :. ji! I mil i I ; ."a,1: ( ,11'.1' \ \IIII.I".c'I'1o I )' H.iKiT, K:.11"1. UTt'), tonkinnor
iitso.\\ij: AND I (ii.N u ; : I\dt"1, fain i:. : : : I Indii'K aid. I 1"1 10"it I full I, Inr Iliuenr-,\ purtnlt. H'II; i Ilh .t'IIIII I an'ni it I nilils up in.. A )I"'I.I\ rilHK pin'til. i''hli| lit n lofon' i s-i n
1.I.\ It 1'.1 id.>lln \\1-1 I HI :;iI I I her nllli"i rn hits r. i.i.'t II'iiil It, t Hint, \1111 I I.IH sptk lo li.t M" 11,1 11.1111:11111.. | l h.)' t l It- ill.tlCIIU"l'ol'''. 1. In tui in ( .I.I I". \\'o d nail 5'. II. \ n i

You, Kh! I.Illl.. I IM. I 17 1'1 1 uslttiit his of Ha'Ir tld'd-: 5 11'1.:1'.1,1.: ,.. "lit M-II I K ooh'I "II. liiihk, 2'i.111 lining I'liHim' 'HHiiinler HIP thrIll inimi ''I tV t\\ I
I.
: __ : __ __ found lier kli 11'1111 ---
__ rpjiirdiiiB
.\ bi-li Jl:u'tl hi.s.>. NPWIII.III, 1 to M 11I'1"r.111 \ilti" n .it ilis-'he.l 'in HIV Itt! ii :
\\ lipro h"t, }uu h""I. El: > I.: -. I \MnllilneHK.4 I tiP nllk-er. I I Ian l ) n ben Kin-li un Iuuli.S taut, part I II..Sol.I'JI; : :1111 i :. .\ H.li .\ ...1.1 \\ ill,') l''I>I> 'ItIIlI| |, f'i'2'.'. April, l h''e'. In innliial i on-t in.

Talk udniil )'onr 111"II"HIH l I t. :: I 1"11")1 i u : "iiii' I It h I uue.t' Inn ma)' be ulclll.llu 55 lilt. rplll'I l: pirtm-i-lip 1"'I"r"f' \lmimr I to .Ma l 't. i. 5', I I.. K. \V'i"HnpM .

2 tutu Ill' ruinh.' 'I 1.p I.id)' hai I 1_ h"I\.1" I iniirj.- S in'inami ,\IIIM vtoilii !Mii'nri "r. :t-(>. to M.i-t. r. 5'. |!, Vs i 5 in u.
,
l May rlulil %% lure ) "it 111', I 11; ,1-: I j1 loiy S 'lllu\c CHI Unil si still onl limit- JUKI'ph .\.1'1111", hl \nan P KM I x'\li I, Am hi-li l, M.I.U-IP, i I Hut I tli.ini, .)). dl\ III

HH|| Kal'HP m ru till) IPI.l'l|'I It I Ifpol' I Inl I. ". nrl".II.r!" hblpH tlial I I I 1.11 ) u ol I In-1 'III, \., tin I t's. .thi. tin)' iliH-.ii.\t iI.1h | Miilnuu Iliulii'r a. LOUIS APLEY To THE FRONT !
1"1,1 I. ''I l..f6 h'lo' linnlt' mu ( of pits this. e St hut apt' ly )' 11"1"-1.' ( i i. ii.\\' i ollttih hits Am w li I.,'-"'"' .\ U>\\ is .Moo.ljJ7:! I.,

)esIerLltIy.'lito 1 1'I t"l. lust iuii' \ ) feu.m that is P .". 11"1 HIP prefi' renee. piiifhii- ::.' \ .,. ill., '1'.11111". I IIH n"P.H 1:0'.111..1: A 'o.mi .
iimUiuili'iitii II.IM'n'l got atint ---- - .. all lialulitu Illi: K\tl> AIM. A (, iMlKlul 1
'
through --- nl.II"IIII" | iiinm-i .7
I -. : d,m u lii V | tomayt, list IP. I i 1t if'I'D1? \ ,. \ lthlr.S I : .
; "I ;
MHIIII.UI.TliiNinaiV 1. I k-" ] : f njHiit ..VrnriiuliserMr'niilll J.tJ.cr. tin UIIIII.L I li' I aiil titi' :uih II .
the I II' '
hl'l ,
; 'E- %
I IIII'
( ; i ter pnllof" HIP t Xt. I ( t -I ) I I' |.i il IATI. I' \
r' : I" 011" p.Apnl .IlIt.: W..Cull INS, .
I Dnlil' Miti'In'II will, K" tutu f 4 I ;,;,, ?: 'I -i-'l'l fit'I nhote Ib,' \at'' r h u_____ __ 20, ls._ ap7-l\\!,11.--- .."". Iil- -.'s. (5 in', I s Il I nrivclul. nil timlpij, il.ilh, li.ihlH,l.\ l V'rutiT It: 1 A 1:00. I Uiliprl-. ,1." ImiiiftH .'! !! I I' I: u'uI U lil.HC: : txl' 1:1:1: : th: : 'II

Ill iek tiMliiy ort'-inoiron l I"r 11t1'rl"'r. I fUI. .. ,, if t line t ib > :: \I'ra.','. I.l In. '
H""rl
; .Sll'N'I"-UN I lu!' ,vlilior HIPl >\ \
I I _. I 1. I I I irnn want :st \ tIling ill hIt sin., us. /I'ailn,' .'| 1
Iuulll : blKb I Hint I HIP) 11 .1 I lui g -.i''\ n, iss v .5 IIH| |II. 4nti'it axtra-f,
; t : : nr Kill-in I'm'ml i.i.l lliu N : IN i"UONT: 01' M ,u.vi.i ,v 1111 i it3J"llip i i
I t : .l n a' \\ :" t li'; tu I 1': .
1 .I 'I/on. 'I : I
Mr. 1. II. hiiiipHiin 1.11 \ f.-, oflnvtiiillf ni) t ) i- 'and III Inn | | I i I ,111
tin lr M It. ; q. 111' l"TF.". fill or : mint I = I 11. 1'alaluv' Mr, f. inlu.-.in! : I III.I.. i w.i) Ui PPII. walk u,i !Ii. i
> Al ii., iirp Mhit'iin' I IIP nt i is. ; "I l.., ss isIsr o\ir .9 I. HL i ? ; I .:,, Ill' 1 I" 1 I' f,nt in utrhi

K..I.III I I: ;:. of "Ku-t: I lill.I I I this tit)'. ('itliiiS _\ J .. i --"t; '.., ...' I lu.llh i = I I'. I K.: K. I Iui. lm'>.Itin' .IM ap,'i itb i in--. '.t' "..ii.'i' "> r. i I iii.i: '|1"111111111> <"iIn iniplp(' li is s'hi.ii't. ott I lull -t ck < i I Iai
down to ,' I In I tin Miiallii.TIP t I"- = .r: I I I itt in t i I i 1..t1 I, ui. "'mil i., in 'IMI' i':.11 UNO .mil, n li.ilf J t'harmm ilf I.. Il isi. il| .,mil, | I Iami
la" : \llh "II"'r. I : I in tin11 sInus, kt. t.lhi. "'1' p ,r.hu. nn. a" ,
: uiul tin' tli It I v 'w n H its II, in full \Kwof i till (that IK "in, 'III
| reci'lpln of fnsh ll-.li ) i .-tfiil.i\ mlirufiil ; I i- II ; I ) a'n p it ss -- wttk )' p.i) nn n t.N 5,. |IhiS| -. I u nfi\ .

:UKiO U'Ufli llnli .Mi> li t I Yj Mat'.' to II.IM-, It I -- .1-I ,, sIr 1"1'
tutu |M.iiipaiio ) : tiH .. 1"1) I I. l.liJ.! : Ill URIC t II 1011 VI'I.III
I't'iiU for C IViruil 1 ', I HIP in \ldi I )' HpcreKkiil l I I : -- - The iiIlt4)'I'I4'E.
mull 'I. I.' .
11111\11 \ IIII : : ;:;; : Only Remedy
: I" '
I. I le.ir
kiiapppr* tutu -'Kl' ".", li llxli dy I Iliublliat !; "lt. ,0 :. ... tiul I nub I hem ) i 1'.'.."' | i : o.-j! 7'i i o Slwl'-1 I I'c 'lear: I If You111,11., ..) } "sir tlim i il UII I ; :.

.k Jiibll 1tigli. ----- \\ p Here li nili'r TUP it I I :: Ul! 'IH U I I I 11'lenr I nit. i 1"\111,|lo_ i|h",. .11. h.u-: -

: I' 5"- until' htiiid)' ana eh n n' ;1 : -- -- .\(- ."r'l l II) k.Pki 'I ; 'Ill ) III." .I :, SOIL N n HIM: : tinr.i.imi| ', 0 4cI'5
Tliu Imip )', ( lni' M ; I Ito uinni I r11'1'111..da tl--------, itt iuihitulIuuutu t itili 1III.t.
\hl I\li. -"I Hiri'i' lei i ilk- sells, ami I | h I I '" Th..tIIII'I'r. M I I.iis.lIti, ell'IP fur | lkp' [..,:M In.li'I n.', ; : si.ui'> I HP' hsth'r..L'lI, i > il .\ '
) IIIK Il.1"1,11"1,1|> ; I on tin I ; .. : \' I Contagious Poison. HiHa':. Link "M: I t ti
If ; --J h Ih."I'.fhll'.III'| r"inn, iiiliimn 1/11.t. 'trap' I laluliiif 1111'11:11..111.I \V' n.ii.uit ; ; Dod a. n
cant, }".tvul.i) lo Ii.laki I n lo liui IIOIIIP uitlnM. :.1 .J 5:, = I ;\:: :f".t, c'\'r btr IniHinem I like u an I i '"1 tiMi 1111 f.rmiaiiri ,' i-ih.-in. 'II.I l'I Its.. wohl I .; .?.Inliii"lippanl iiftpiipiio.iiid I ii -i iI
Jolinx. Iiu U now prulitUy' on In -- -- r ''sirs. for I I i-l I I li tor an) ill liti'n, '
11'1
-- .
I -- Irmpiralnip .
1' tht-hi-.n Mr D. n A l m fnlon Routh Camllna.rllri ll '
lihi-it I.' l by HIP lit, Illl PAPl.ul4ll .
: ; anil I i t .. --- -- I ..nllo.ICh i-IPW b: \
) I
lu t 'ralmunl tiuln than HIOtur i1' 11.III.r.ltr.1 : "aM IfirllilDcuaof
wily. tutu gut tig< '- I .1 z., :>:.'.'.:. no bate nut bad I a ,-1"11' W. .\. 11, riil.i t :u".I' JpilrFull I .\ I 'loo.l lOiU| f',r ...ut tnlrt' .n nionihi. I ls '-i"'l I hlIi
0. \ Irl".hl.I
kuiluil lliioiiti lliu watpr. .: I ,. IIISrC'h'r '5 ftl tr.'l lj UK u"it 1'b1inuisaS.I .o4 uu-d A ',
I ,' 3 .d i", 11111'11' ull".1,1.I :11.11 c'/I'I'| &. I "ti.t'k s.aiioiei I ,., C.II.: I ?! tans. kln.J4or rcnirilien, I tut re.'i.d ni,
e.I I II.I Wnrtuu, I lie 1\1).1: frnnje\ ': ..d1i F'I ,. -- .. do In nti II i-rvdit \\ htt'ui t i -.-.- -- .1 lapod\*ui. 111. t 5'liglalii..l|' ilnc) in.l l r-aiHmt ll,'?. llliiallylrlmi tilt bulilii turuj tie Swift
mo
li.iiiun. N. tl.t \II 1 "' 111I I k-iiijKiuiiri" 1..1.. shell Ill I hit"i a hi.ml .,'.i.. .: \'isi I 1I ; :\:N. --- --- -- i fti'.nI.D.I"'II." NrMIIIKKIhe.jfii.M : I : : .
Cot n. H Kl ntltnr
-sir and
nl tin! ItiptiHt ('Ii U ret,. 1"'II h( it U t ) ;- -- 1--- I -- Tli Ik oitlfpr also rtat n I ot' iiri'iii' nt* fur I Hu> I'inutlittihsu, "Ill' sliamiiH tif litl.iinl" ,, Ih* O|,liku., Ala., linx, un,pronrlninr ler dale of of ,* *, I '' ll-unii "nf III
1"I Auitu-l a, IS,: writ r i 1 I'll., I, lk'li_ J.rtril will '
"Uhra I
i : 1 lit'S liftuK' willbo 1 I lif ai'til pi'jop 1 : wa )
: ) '
:1. niiie hi'iiiy" in :ibt'iitN' .' ,I ul IP :1'\1 ti nil I ry. (ilaious I II I. '11hll,' i l.itl\\llh lute 10 nl I liihliubUkp young tuan, through. Initltt-rvtlun, I o'tr.'l"U -- ri' .pniiHMi' Inr in) i'' '*
ty till win) iitliiul.as tinKI nil' niun i in blh.I .I" ,$ : ; i I' a .hK-... .hth! biu ..uck toin
: I : ;, iVnl ib'tm Mini! .' I / tutu Mioulil HIP) ) jll.1 iii-i-iiitl I I. r,>r yean. Home flv* IT .,, yea. 11'nirai. 'inl l Is tin > It i
I)I"" -11111..1 l I.y I'roniiiunl lit inpii ullrthl ,1. Zr 1 :- '' '' put,'I 1.1 i lie I lini.I ui.tlir: I I It.otttratth I I >.\ A < 'ou nil I funiih.li' a IIPU J"il > I 1'1 l lN.. I litre', I It*n. ,tronl'id witS taint n u to \. -u.t'I. i '.MM. ill' 1:1: : '
milk.! ilullcult fur
'
milit
; walk
VnilfJ MJU ,hll.I"1 Ire.-. .l" lit* reniuik ,'har ut thai ( all ..10. it lu.d th,. s. H a In in .Having.... rllLIV'AS llMBK; .1 It., -M '-
I ml
; paivr'
I-- I = 'c Ilhl I liihiiraiup .
11) 'IIP Ai,," UP) ut Kil.: 5 i.i il Ijninaha ye..1 c.mctu'1' I wuiilil It o If -
With I't fxet |'ition ..1 Ih,. ('UI\II"'II.i : ; f 0'I Ii, ; h S dU1111 I tblii \sr)' bvaty I ir kliHk. KT. i-.ili-mil)' I I.) |II ow > 1.1 tkladlikbitlfoi n\i rt-iirlit! ai, ,. thi-ru w.a any cal,,.> 'lu the try medicine.> are I -

tillSi'W Oiknnit 1'isil) .' w.i" the o..L..t MM ml)'rft-red uitb April Jl I. 1' commeni'ml UMtiiK It aiTorilliitt to dim'll.in* "HOUSE
I" 1"lyt"llb.'r a -- hl\ Cl.OIIIn .hur itt c wbifh tinip, ulvI ir l is obnnil tltln I I >. 5.1.1 u.e.l 1141 anil I OPERA i
B-llliiti'iift Iw''lkSVhS
|'tixr that na\p full ainl ""I. .\ Ml 111WI.S 1II\I. fno nIght huh guim.." and tlolUik' have lupu I r inplh |'alii inpolip ,I :'ay.talli.. n itillnanil, 1 la, >e I n., .er tilt, any return
I'lfte ui-ooi'iit* or liti.iiiuI.s. big' \. .tkrcPeUIn In I'tburvords the .\ | : : ;1&.lt: M. lmliierfor IO.M l'anm: .. I l-ini. i I uf t he ill ,.aJnI,. Aft'r eiurrlcurlnv II.st'io.i ..
) I. / rlTt-uU I titiut cur I am ..tisi'O: will'
dy tsIa-;.I.II'III.II.II.I.I"1|' il.ul.iniirt ""III \\llllKll .h..I. ill 11,1 MinM'HItIVH..U bork If lo lip an i-xeellent i,1 the suIt! nuik. I "iii| iro I l 11.1- rniit. luiiliilll. rUhl years uf age ant ,|'
) than u tUII.IICIur.i.l -.. Thl N.w \\lto llnpk Him, Ip \illiasiting and rll:u { U".Hi.in i-lil | "II rare CMirli..itif" in HIP i-h.ipc' .--- 111 I tlte 1t..1 cue uow 1ft boa like ttn'a y..UIIK Mry man and, wl and up can fn>m Bo lie'to
Mml.ik III I h.' Sjn; 'ill.; 11".,. (.,'' Ml.tnjiiikbonld ;,'!'. torltfht '4"iuran4 nine wIthout Incouteltleuce. 'Illi i': r"AuItllKI'K-.
York I lli-rultl W"rl.lal.I'1 I Inn I. 1..1.1 li lil b r gills ull'r.1 I I i t fight !les.I"a' y with li.uiiU. I aeuU yuUlhUwlUiout any
0ikUie.
\ I I liuiui'k
I. Kvplian.'i': ,
lliralil uii'l i lliu I'ultiinuu' !>un Ua<) .1".1.awrl"II".ruu' \ :tnl.i) inoiniiu ttUmt I lUi: iiMiK'l, ahur"I""I'rml.I''I.'IIh ami \\a-hii'r in h h.is of ail ali I mli.'r ik-fi rmi- I !11 .. uiul i Via.Nt.
; GILBERT
.. \\Ii 11" ,1 ItfM.iiuuiil Itr u nIne, t >>.1 I glass of l Ii i m, F. Wothl, Zll North A'eniic Chlpuro, BEI.LE
i naval t nianpiMim. lint t iln. HIP l h." Miiulimnf 'IH' f ''I.Ill in ihe tIll UI 5'. (grurol..r., i ai of will I" -11"1.' 11"11. lit fur HIP j.m-. 11'1.inr- nuaerdate.'Jutw, U. :7\:\ :: "i dc..ia

1'I"1 .|.iaU poxroU Iliokf iu m., Hitbbootunil r>am \..iuth'" laundr, on 'I'ai rap,uaklrm I' I 111 ik ulxi klated 1 Hut I ib bluxxin:. u ic'nu" lie 5 'in-ai- ttti- |.|aip..Itisi i It,,lrd my duty fr.'m tolhauk yuurexovUrni, iniMlttiit cure. I I esitl'ae't.iti re-- Iihl -

Hit* I I into tin1'lit iiiiitii: a's 1 Utlrooin. 'I'lle : tt'I) Their 1e --. .- %,ryiurere ia,e if l>lo.id IK>U.n-
( >prnii' iPKH'ta.; I. kuipr..mgl) \ under .I ''eil ,1 I 1' :yinU-init I lois akuul l',, )... ago ll.arlni "r your
- llrki luliuiulli "jiu bad of I inlriidir'a not full tir'KPil b'iul t lliu show wpll stimuli thin B.illclaa...,I acne lo adnin slot,. lu. pro- J. H. HUNTLEV
prlrlur V.hu'si ieriua.wa
Malinep tliln Ur"rllIU. "A ('tIvt.rutttl "''.iiuv u .!i itit I) I bl.m mi th.I'UI |Himr I'i'iiu inir, hy I / 11 i..111. IU Pt UU., IUttlti-l T.IHHI 1.lr| VohIl'iiIs'i (.rtparatiiia ft I'U own wkuli me be tu nail buy wawa.uroiIe. *
i I u.II.. Iwttirt' ..f nil tIll a I'. ttilIIu' ..I\nnnr An I-'
itufr
in
(11.. TIl. l.lnt pt' Ii.l tiitutp IIII, lilldortHuntlp ; ".ni u biting khnl, IIP I) lug' ul.1'11 bod ul t utlp wind*, b"".s er, !I It II and |rrw tints* all lite llnu. AI but I i>4 ib.ilnpl l ui | iiill Hut I | Am,'l i' i u
? I ) I s.. .."i.I. in "I'uikuotn. 11'11' b cIt kiiotk' under sIl: -- .e .1..u..1 I an IIo'.psJ..1. of "Cu.. I mrt a '. .
II.ll. I .1. I.t4T1LI1I: frleud who lol I me IbM your mmllclne tat .1 in- Al.i iM.ltiri-h Kir.i ni I \ nMiloiN
.. 1111'111.( U if )uu want 10 litogh. IKro p and gruppU-d,' vvitb his, atttailaut I-M-I Ikr f'lul. aud l> .\ fi rv "n "I'HII'HS: \V. CkreU tint I Kent I., th>- aamu drt uiid.-r Hi li5'iIulii'I ir >,i II|
-- --- -- -- aicaln ant demanded tour mrill.'In. II* nlunautlr i.lln-n.
and threw U 'i.tuh./ I'Ue """110"1 lnldli j and pniunirrt di-ktmer Uar l-ox antI takp uvt one end, IIAIIONVi ; I alt me l..1.| Ixittkan,11 am

D on't ;Irillt-nitli any' 'Ihrtutl or l.un-: I I ) I nth bluiktlf and tb>* burglar. and waS1diM'bar e.'iild teoniuwljt. eiul. I II. In x to the gatt |lust with the \ dt g t.iiuf\rut our fiK-mU ..mlihiuU] Lean hoW J jcrfpctly; of aurrcrrrv'io 1 prvrent.rlle tin l for Hi* TO'MUIIT,

l'i"I." 1)'llbl.U'Ullblf tU "lboul d.lltll) Uarui. tst..i h..f.'. being I'1II' \ur.l i hi- house, iuutl hail lie ."u'r.I lb.it ".. b .\ <, imn, -pn. r you d""I'.1 mloln."i.jr f u il-e. beuiat retr.ntaton.UurlveU from. l'hfUll your
Cold, or tin1 l bildri u anIbnalvutd "lt 'I burglar made a break fur tbittiuduw, lor ,oal.If ll ) 1,1.01 iaI -
> 1.1 bate lace I'nm: ab h.alhuin. '
b .) \ u | for their r"lli ; <">. lir J. N. Chepiev a promtDpat tibrtlclan..
(ronp' or Wbullhll ( uugli Uke ,\1'1 alu-r kiltiuicaua) fmm 1.11. and. jiut I .. IU. >. will know just \Ufip to look uu>lau at t nil I mc-k Ie. d> to ,nm,p in'' .. I"rnidim a 1e.Io., In rwuunilug Eilutnle. &'hiey tbe infaLlible County s.eorgI.a.. P111k DoMlloes! !
Ku: h.b Ikliitdy uu.II'r.1.1 I Hither truuble. '
-
uu w.ik Koiiix hum nil Waist both
; l"l.ugl. and ) ou Pi r) Mill tb n ;.uaiHiilix'ou LLWIUECR&: I i'. Le 4&. in iiuluil ioata'l..u Uood potaua
It 1 ik a 110511tt. "?11. .10 ut* irnaruuUtIt. niiKwi-U' him, .I. ball Knin; ; lhnnijb thenpliflod .idltu..t'IUbt iu our i ( r ) ,'IIt 0 raw"Thi*-In wn hl"> kn nl'iw.Ihe.. motl"ratK.Inevitable.. "....

I'llce \Ult:. luI b) John thepard kUkh.hum uikl Miiulu ui.ruuiug ;ular LlU'I't'I.\ 1tu'c ilV OKOr.UVtl r ""*n.lilly, datigerrtu. rffecta uf mercury : (HANiK UK I'KiM.U V.MMK: Ml. inu I Ihl'I'

I 1rugglist. kii."umi-d kiMral p,"IUI".I.I tbu the t'it) of l"11 u'ola. '1\ I 'niis> Kin-woikit ami IVpora- (1.1\: 1\:11.: l sttliwrkw.,. ,olohutnitlilty I yourdlMorery; Tie nm.lk.al a vrofeialuii S.&aaa! I \ riiicrs:

-- law and bt-ad, but ak ui.i r.l"U-d. Tht- but la 'iu in b tire I | "I till kimU ul J....) '*. I.ow .PUL-r\nUM.OIUlill'inll t. .Ml,' islts.ys fl4uIig.i..wlv' wary .of and prlclary In "' '01. ._uiedK-lnra. an.relly., ui aiuul : i) ('4Sil
!' iui'I b -- .--- JtnpliMif Hi tutu. ui luiba U--. cf B. h. B. In nuni of bluod dietord
bi i.iiuc U' bi : ilLUUItieaWlD.'tit
I olb"II."el "llllb.l'AJ "rLo uut t-u urd troiu. Hi( lughti. _ '.' 1"1'-.11.11. "I r. nf cnane a in..it'ift., that ..
In the furniture lu.iinb i : i itn\i i in: : ; tUfiu, 1 L.\i. all ., .. cur
bi. I li 'ln4 1' 10..1 '
) r'a.uull.I" klUUri kb. I, Ol | l.ll- ,' It4dtkd I\IT'I\ { '"" mU" "urlllbe
.UI..IIUI I 1 .. .
I. ."
term aud fair tltalmzfA hbl! II ;to a pipiilVif t'ttui4 'triu.-, "a. f' uud. Pnn't Sleep : M.\:"\". I iM>I' d I rvwisl ro""f iikm_, \\ hnUc Trt4UM'via'r Blou.1" "and Skin Dbrl..nullttl
-- lUwkic l lar l .rtg. iiijt e. ten brai tee Cream !
after Hie im'!liv. & *- lir: TI'I'111 a b l111)"11"11 M jU '. t'.f kali Iwa.. ,".c to. 0.
Ml KIII.K: Illl '
\<. - --- -- kuttiiiur-, I mm .\. ." )ou furuinb'tl II" 1I" ,! ti) AII'll gn i-t're.: and >al<>un. in I' -

ilip '111: '1 11::I: J 01 .. I. u ,h-.,. I.'. liid )ou rl\p OXri Ill-lit katikUi.tl.III. 1 .u ,' ". l I I es -
The 1"'f"IIU"'Iuilt..l I) 'U'I'It i:.
I'uu"I't 1".Iuul.IU"b'mJ .\ lug .,. lor':: Iii luuiu-r. u.li-U: I U. '', tit It ik Ib.1 I') Uku. and luiul .a)' the, _tI. ,\ c" 1 I I.t. THE BEST !

'I 1"1 kii"v\ fnr ull I.unj, lfd iu ilrarm-n and drilUitin-t __ .Wh.'Ieiuk'tgc u.. I I. NHTII: Kit tin' i'.'iptain. ..5 u. hi
Mori- and I'lcui liarui'r, hue, Ihe rotttiu. duels "1"I'r. Jutthe bad- I 4... nor tb' (It ,tut'.t ti'it nf1
l'ulu"i."b.I' IK..I: ive ; uaiitiH'.' it I ID > 1 I bat vtir worn. i II.IMI: ; s1I'M: .5-' lit THE PUREST :
wilblhe inurdir nf (leiir) I'ikeuit bakir. and Jut, the p> or u aiearouii ; IS_ !. tbi liii!. "I..uktapam '!II lio'.III", |

111, I"II"d' t-jirel| mm, 'tIll uak found II i U. r. ba\e. 1'likHl in tbt ir tu is, and the mULHIUI i l"hn .hi.i| ,ail-, |Ilnl."j.t i .lful' JutS It. C,lIIM.S., ., .it I"'w Jk Cue'm 3111.F.o' iii.t ali I Ma : ._ Ju.u ,;. '
IMIVI of > t IP.I gLi. k.iiikild[ rn .
u itli I 111"1 IQ bia In, .tin., in .uuja)' m.ru- g.ru.r u )"....III.C luonul) still 1 .X III.IND mini ttiil rl..r I ,111. I lij \.1 UUP uriokily "'0 .i-au I."e in. a.1, | I Uud !' I tra,'u. by ib.' n w.if naiLs.in"stil. u.

lug U-t l-t-bruai l ioua mU:I) pwif tUtm. 'Ibi ull bate fa.t and I IIUIII..I .1..lm..I..o the muiix luiinkit ,
\risUf" ) 11. i uu'd w i thai I > "' ) | | l 1" II.'r li'iS.t-tsi 11111i .,
1.. I I
i the rUkl .:ud. went gi. u inal iu lu>- cirlUltfOUIt iLt-uiaawUo ibiukk lu. eau IH at >.ilbt'l nl I'tiiui'k .:".. .... .nut : r-'. nai4a.00--- -t'I.- to lulidu, .'..ll IC fi-klivt- Atlidt r ,"l I' aJ| | _.st-.1t ____ IJtt I'Iutlt' (11 hi 4tiati1 H.'
1 .ill h h It iii t..u iii i' ku' kaiidiuiuiov Hyrl
p ,
do his 'fl.
yts4srduy. Ib.w. tousi put up or' Ihinkintthm' ii ilIClis bollg Iii 01" Ir.&ulnUitut.
<
I 1 I. ml G'IIt'I: U'-'
1 hil. \\iitrl| hI PII I II I Till
| |
l.h.
Major Mlllou Ha* abkvul and Ibe "lal.uartpnk.uUHl .' tiu1wdy, ur Uiui. Ibt I'l tyiibtiibvotbrr ,. di.i'ia) Hr." olhvr wnml, 01 ;
"II. ; 1 'UIr'r.! \ ..h .1. liiiisi'" Iti Illl |M,IIII" IIII ',
\-IIUI \T UHAM"
I b> ('1 lt) fcollu.i.r J. E.ou'e. :. il4) and *inisiugt4 I ran-t.i. U, I ..'r,I iu a mat m r to : ltied'ell M kiuipl) akti.nikSi oii iu tb. i. '. iii') I II EL l'UEIt !hiC t'q Lila. Intnt'risS

'I bo laltt'r apikF, "\11. Uuvtidi ."i"I- & WniiHk), ibe ".r in (a) foia 1 iniwl t'.l.tiuu.i. '.t.1..11.. ) ::13 I I *oulli I'alii. I ) and mrit-i). TUt) mukt a .1..1'at v ,r) cur bark nM.-tut of this. .%uir. () 'V.It'FFEU

.no0 bad. IK'I u .,b I\d I\t riuvkinj ilutu-r lor .h'i ll .*t wiull) kilpulutwllU I -."' .._ I ..1. I ..b. al t'f \b I .1.1 ). ui'tirtuftt .1, ,,, |MU I.U Album i.r au will tUbi uVttWll ,- con,. !

tbe court to II.tUll jury i rciurua tl\.all& IJJ..U. vrabk and tikli ni At Night ".1)' *>f i lie .t .... 14z1 II I*? "aII11ul) t1tlectti'sl' tr* ud bj' tbv pj-t-w of saa () (1I)1'I4.t'J'1( ) (

'I"iI"rluIU,1 tisdJtje .Mel'k'ilau, bit'I "uu lb u f' uiid tht') UH P.tlLJ I II 1&0...... .tistisMiisliou. until af'tr tbc Kami II._. ftllMt, & *lt. ,h. A. FI'N',
ul kaf lundiitn -
n w.fkUK .* o Ihirttpaikt, ttnu- lug I' I at- I l.i !Uiki uf a liuw. I ) >el I ila.tt-r. -

14wt. aud tbo i ri ot w tiK au 'bars U. ; .. *- luottfall lufimiiltdifc> u .;: "IfQ""U' "h'.s....1 .

---- S.- --- 'W1 IJ u fruU .tlW1s4TMis tut t ..I"1V'o.iut, 1.itte but l \1\.11 to I Ca J>, ..IJ.. L'v I retkri bus in 1il iIwry thi, t'ki. Ice Cream Parlors.

Elite C.lurut" 4I.U11 G .*.PIV Cl.. IhIlLL. _\. .jOt ":",trI ,'* l..J.';' .' I ,-, ,,Art-Ul.- and Lit 'his.ur- jl ,. anI. ,. ". I*," I lirItI Utid1mq* Paiwr.it l'ecaa, this

).rl. JI"ulb'I'r'I'la.'i' S.luo. 1..1.. \IIIM 1" i..u .I"ll Mi. p.ird, Iii ii ".i .1. uiarJI. I v stI> ''ila., II i",\ui" al.I''i. -t; -'i.I i iiuiD.'I I.ld I I I, I n,"I .I 511l5.t tin u 55.fl5'.. it, lIt. %%whl. (30 to bust Citr i o. I07 tiuili I'alafuvat ir4

-llr
.

p ,
-