<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00126
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 20, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00126
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
IHTIIK I 1 \ D /\ .1' I' 1T .COMMERCIAL I 1; DAILY"YOUAHIIlOTTUIIIOTlla COMMERCIAL


DAILY PENSACOLA j j I \t tmir will>tt.in.i r lo I.', iiiiln ilellu'tvil*, ,MnlwrihH INT nrck.VOL. n'xnlnrlrli :t.t II) nniiIt

.IT M," ;" I

-
--- -
-
-

F1J01UDAVKPN KSIUY JULY 20, IS87 I NO. 127.

((5. I I'KNSACOLA ,i.llh. ami In lint '1''."'"> iut 1"11'1.1' 11I1'I.t.IIo: : t'llt iiitm "'... TIIIinn I : tii.uIl : "I""TUY.

I A. I.. I' HI'. oil I.""" r)'. "II. \I.1"11.11"1.1.\I. I.... ,t.la, Bin BL.\ZE lion i" i'aM'| lui-li r.ir Jn<.k llnp. "Niih.el.e. |i,,.|r anil Him-.mm* II*

Iricly: first.class in every Respect I .1. .\. It 111111" .. Tin,* dull. till "a- plii'iionii'iial: In ever I, I'r- l>enrnip .l-'lliilii{. F.nrniliii.IIMION : .

-.. -- lINi: MILLION:; |M ".I.\ !I.Hoi'TitoiT.im \\IIHrll ") It av. Tin1, wl"I1'I "-1',' of, llin lcof [ Xm YiniK.Jnly lit.! Jaek. Hop" .Inly 1I.-TIK!' Itouvlerinliililry

Hotel A. L. CLAPP & CO., : cI'll'1' :lii-n'rjric, ami, ennhl\ dp |1lllh'I'.1: I! per nml Kill hueey f.mjjlit with da.i ((1:11: mirprUcil, 11.,11'all,1 .11.|| .

City \, I'l.A up l>y I lie I'li-lirl allertliv>rui. ijlovpi: for it piirnu of ..VKI' a i-i.lo eai lyIdit "'lIli..IIIM. \\ enemies.Vheli. It\ wa
IIHI "Hmiili I'aliil'.K. "'lr..I. I'lr'.NHcill.:: INK "SWIM II'. nuuiliei- line 1'11\.1, livenwen1 mnniiiirf mi ral-eil" plalforin ullini !
A "pvtt: \ forniiil HI U Mfn 1,1 mn llui not .
Ed. Sexauer Proprietor \tllnlKHAI.I-i AMI!' IIKtAII. IIKAU'II-: l\ I'l-oki'ii nil' and pile.l up In 1111lI'h'I'llIillllh' |'.li>:a,| Iteai d, I. I. Tlicy foiijdll'iiurili man In h'raticp, ini linlinx Hm ininiiII -

Marbles Scotch and American Granites Not liel.l <. ..' l'nllllI..I.oI111"| fnurloeiminiilvHanil ..
American and Italian ; lirUMNd\ : I IKM'KS.\ OIL TANKSWAitr.iioitsi.s. : : ma il olpn | 'M llipniM'lvpi ainl l'n'.IoI"IIIUIIIV)',

COOKE Clerk "I.I".r, /\O'r ,Io..rll'.n r..r uiMiim"4' \ Pa\in. nml. I'tii-Miit. Mitiuiiiifiit' 11111, r.u1-' i-ii-apcil ili-i-lilielioii. In 1I"'I.uth- fiirly-lHOHeenii.lH. JI'I'l IH-MPVPI! llu* ralilnpl. wonlil! lo|,|! loKdlicr -
!
J ) .
E. '1'uinlt, ,.1..n..1 uny ili'wl'jn liitill. iintl i "ni *li-'-',1| nl low(Ml r.u .. \.II.* ., ( rn* : : vtny of Ilio klorni, : euru wi4 riildleilami wat ilnelai-cil Ihe: inner.' 11111)> a 'lewIHIHOIII a inonlli l.nl It liu-i (rownHrnnjr

ST. nml till ktmNcf,,, 'nrtiIn,- work ki'pt In shM'k.. nr inmlr lo nnlcr. nil '1'011E'I'I'! \ :: of. tlu, > ami .ilkoatK wllne.M-il.. Ihe muled.. Tin1'iKdl .
GOVERNMENT Hlttii't,',"!(.>. \\i'curry u hirur Ntm-K. of i-lrlppeil' ram ; Hinl IH ulnnintf Hie ittiillileiicnof

KAST HI UK: OK ITIIUl: (>UAUK! :, PLAIN AM) OKNAMKNTAL IKON I'KNTINCJ: w.1I"'l'h,1 mil\ an.I tho tilalkiiliivi'li dail' I.eon. kept. iniet| "l'r fe.ir nlHillep tin"* |ieii.leihilv.| Who n-oiiM( liavwIncii

KKOKIDA.lii.nril Into Ihe pai-lli ; npplcx'' melons, ( inlel. l'i. rein e.Hopper ii-li cnoimli lo 1"'l'oJi.t nix
KNACOI.A. creel Maine. nioiiiMl, tolM, r.r III"I.lIlIu..1I0'1')' IMVM-HI t-'inn I *. An InHHHtli.n \ ii tn. \ 'I.OM:. |
--- anil nre pie". .|.1"lIr 1"11..110 HUicl" .>, iliHimmuiiil prioi-n Is re iecimlly| Imiioil. ma> fi-tf |'r.lH'naihl|' all unall 1'iuiH' nn hi1 1 ho "AV WKKK or MONTH. | nml,, nolliiii Ili-Ji.j: :! piminlH. J. iMuodm" ,
\ "" were cut lo pieir ); << : ll.inlan<:;ir iVoiu PaH-i toIn
'..h I"" -'ty.-- -- r.irlloimor Indium! "n cH Ii) lVeicliihle. ... .... ran lie 011\1"1. walikekii |..eami umpiro fmi.ue ( most, reniotfi mlliiarr \1I..t InI'ranep

-- pLonoor: Es1n; b1Lsb.n:10n1: : : ; "..Ihl... ,....r"1( ',... Hr..III. A fitrtl -Ilitnm. *- % -HlKit4.N'KVV | ami |11.t.l Tornlnill flllo.l thepoviiion nml, ilo mi, IIHI, with Um avow-

,, .. nuil IWe.t l lIHH.H 'I.-Th.. fur Idippi-r.. ill |>iii-iO'.p of |inVi'ntinr) liU \prcBeneonltlie.lnlv
-- .
Vi'iiK July :il 1>.Orl.nnlo, It. ,, Iheeenler 1111"0( rail.
Itoldpr.inxlti
,

'I I" Met Tin >
nipro !
\lI..I.r lrrrMirillilP mit.'i"ilion !
lla-lin!!-*, ,iloini' .luiHinriiH iiinter HieI'M | tVlnteil. with dli 1..r11l1l,1)
HORSLER & CO. I'l-cstilciuiul I'm IV nl M iiiliinttimt, l.iee> Hop. .,f'h uelion Allhallillln wonlillinvn
HENRY 'hi nnmoof H.iKlIn-(i.V Totlil I'.inN, per I lieI to ..1..1111".'. dim, lullf.iilnl ilritpii Ilio cabinet l'I''IIIIIII'ir
l-n: *., I:.I I-.. I :ll"'. .
imulu, ijii.ineiil
nl 'Jil! llei-kman hlreel, tin n |
; Th'ii liin-py ilii-hel" In wild
|HistH\ nml out of Purl.*. Who nix
---lIt\: !.1m'! I IX--- -- to-ilay lo l-'reil. ('.1.1111,1"1'1" hi. left.', dill Hopper iluekl',1. A ni'Mc.elianiit | weck axis) \\ lien M. Clenieneenu' watl're

X. YinH..lnly: :.M.! -Hy (:.o'clock willi pri'ferenep-i.' ninoiiiiliu| d" f'JITM I.- folliiwcil, nml. Ihe men ,
STORES lliin!! \ n''eanic ;inlnst) lha < AND SHIP lire nl tin'Slantl.uil j:! .
SHIP CHANDLERY HIM moiniiiHie L'rrit _. climdoil." llnppi foiepil malicrt Inu. licc.mso ol'iho. i
; :;;: Oil Woiku, nl ( 'nm-labli* I.K\\K: 'I III':-I,"cal- r" : eliih-inur I I' jet: in a kuoekonldlow him, liy Ihn Pre-iilenl" In ri.kin<; a

LXI 1.1.:01'1'\ :. AGENTS FOR lli>okt\hi lu-oke ..111111 I I2M:! :: won : one of 1,1. nw ii'Kii I! dlowieiin |1""I""jlo.I'aI.i.i ....11".1.1111I11 cull UHHIliim |

ninlcr, control. T" i. Inrjic: ( Vt aivhoincn ttu Ari-iniiil of UK* Tiiiii-riini-p \ IPHHitnjtitiritl ht II.IIT, *, mi Idc nei k, r.il-inn a
AGENTS FOR HEMP. ANI\) Kl'St-IA\ HOLT 1:01'1'Ol"'IIX : :, >liiNi4iiirkiiinii. INm' : lo form. a ininii-lrv' nml openlyilechiii'il
COASTAM ANI II IIKMP: 111'CIiIII'IInl".1 ', '1'tIX''US'EI.LUW\ MKTALAM : lliivo Immcnte (:auks four bludock iliilyMiMVrKiK lump, ll.n'ev maid (10.1( IIM> i.f. hllel'l. Hint ho, \\onlil .rl/p HIP llrntoiioilniii'y
\
: (
rxl'I'F.1'A'1'I': \ and \ filil.imil barn-It, of oil Tdu 'll ( "I umlwlekeil. ,
lilinj wan a lo ovrrliiru thu
ftlllHIli" Hardware U'l-i., July I'.I.\ -(;Jamlirinii "- | | 1C0v'rll'IIll'nl
) -( : le. .l ro' nl.At ( Hnppcr iliil uiu-t ,iH'-e'i\ ewoik
COPPK.U COMPANY.N. VI'IO < ) .\HMemlily, of tint KnlgliN woiihl liuve lielievcil Hmt, Ilialnlicil
!
ANCIKHW ANI II CHAINS, I lime it looked" if IlieoHiep, Imt. hit In Ihe Ntoiiuedncaily
one
St'UVKY: a\ severe ,\ : leii.lcronl,| Hinliil'v liliutulf -
) tokpeeilo fromIlieOrileroniueoiinl
HKODKTK \\.IIIU'I'I.\ pi'lling fen.lv
Nall-i, Spiki Sdecl and I loop Iron, lxadPI : /It.-Old Metal lakcu,, In tx o evcral warehonti! **.. divi'ii or mornlank oftliotpmpi'riim'niewn I ili.l dim up in Idu M'eoml In i-ieukin-| : .1I1'11I1I'L..f| | tin* !KOVeriimcnt -
\
AlIIYDKOOKArillC'> IIP, Micet: (Load Sdcel Xine, cliaiijie \\ hI'li1'1' Kiirnlxli Newfor in llu< '".i;:h..I.I". ..>il', u UrgeIn uenil Muster WorkmanI'ovvileily. nmml.In ami nn.iln-l/ lit* frieinl \llniiiiicrwillilu -
"I' ( :
\ OKl-TCK\:, I'.I.IH,hS, SlIKAM-'S, M I A"I' llool'S, OAKS, Sdipi I,i Ilolloms, ..1 iik Morrlionti, *. the, docks iilon11; (In1river \ i "Thednmlu'iiiUs j -eml.lv. Ilu' Idlril, roninl llopjier/ in-dcil : two "nionllif Vet M.

: PAINTS: OILS VAKNISIIKS\ : TAK.PITCH :. OL1> YKLLOVV MKTALCALVAN1XKD 11'111. iiml I lie niuniif.n'hii'liH, ofHIP amieilthie. nt Haeey I ami ,foiecil (In* |iiep: Uxhl'mK'In I'lcmi'iici'iiii liat ilouo 1"1''r)'
I'UT.MCATIOXSM Is Ihn iiniNt nuineroui | '
CIIAUTS 1 ANl\> \ UKSIX.TfKPKXTIXK: : \: \: :, 1:01'(i In' livtmne!: ChciuiiMil. W"I'I.tI" oi-jjanl/alioii, of IhpOriler I In Mihiaukeo ( l-iller ilow\ u al Ihe ropiM, \lln|>pi ,r 11llIg..I\II.l Im* liccn ,'euuiiellcil| to ail-!

C'IL\I'I'-\: : IKI'ord, Copper, ami Sulphur' <>.. anil,, ;: .1..1..1. er dU lallc-i opponent n ild; a 1IIi111",1, Ih",1'1'"t Kovvrinnviil UMlion
; : .
1.'omUS: KOPK
|
Jims IMslols! AinimmiUoii, : WIKK ami I KM from. I l.tMM'I.' 1,5011 mem-
lln' Slnnl.iil Malcli: Co., and llielirclumber view of rntan < .
KPSOX'SIXAPIIKAliM ; I",1", \ in llin liivwrrlpiare mini-lerinj{ HOIIIP 1I1'1'r| | "er lliiui U i>rcilpepiiir.' One of
: >
I'lnployrcH
'' IJOATtiOfitl'AHSKK Nickel. ISraii: nnd l'uMr| Cartrids" Sdeel, 1TMPS: )111'I1,1' A.V.. lioolli ami llro.tUHlM ; praelienlly nnaiiimoiH, Hint they, Iut I-OHP, (ml liarey, w do dail partly ill ,'hlo'f"IIII"
ItK.MINCTOV, WINCHKSTKltANI : III' lIl'Kl I'll)I'll.ThoMaiiilurd li-en ,' tin Idior n .',lln, milnmiil I '
IwKtniiln
Kl'P.I.KKS.\ I i-aiimit remain i wllli the onlcr umlerIlic '''1'1'1',11'1| \ one, UllH ...P..llt.. H In tlio -
,
> COLTS: IMI'T.KS:\ ::\, people, welug Hiclrd.uiffcr morilereil In
: exeilemenl
: II hail \
Krc.il w hen it ever Hilnt.'loKain
KKPAIliS AND STKKUKItS: : :\ I rii-t-niiiilaiie" : <'H. Atareeent iniciHnKI ; )
ItUSS' TAKFUAllWMiS, II. W. .1011 XS'AIo.lo.l'lwl.i"l NATHAN 1MCHAKDSONSTKKIiKKS\ :' \ Iclpgraiilipil In tlii'irvoik* illitecu ionuuilliMvm UI'I'"illte..lln""II""I'II Hut, i-enlre iifldi" llnf. ll.ieey I nil anil IiolliliiK lo lone. Ita trcnnlhIt '
Mill 1111111'.1, SloI'" Limii!,', : Point for :i44ittiinco ; live' \powI'lful dt-4, feel fur
UOTATOKS\: ? : : : : lid lluJhriwi'iami" itiei-rlain, : II lulliirllin |1"'III llllliJ[ wcnl lluppeinml In IU wcakiicH*. U I'lilerlalneil!
I'.oiler Cover.Fell'ini' ?, luffi wen1, cent .from' that \plucp, Minn"* hIIIIIWM, \\ erecxeluineil.In h"l'c..f HiirvlviiiK Iliu lioHlllily ll.it
MI.XKO; PAINTS, i'oiilrai-l mmle for OIIP jparin
HKVOI-.S':
|.0t! LINKS: ItAHOMKTI'.IIS: : Hemp', t"nudai-an: fiinn ami Tm-ks ItACNALL: : & I.Ol'ICS HIM) Ilii'y, armed. (!nn* .IIIIoII."k| atlialf Mar wonlil lipalVei-leil,I if they .left HIP, IoniIh' roiitul Diiecy uguinmaili onfronleil i anl wan' Ili-in only In itiIUIIOM

CMIKOXOMKTKUS: : : Pack ill", |1':1-1': l nun ,"'i lock. Though( I In' : \play: I'mHopper'* weak alumlied of aitcrlltiK llaelf whlloittmleil.
Patent'' link I and Smiled Clocks Ihn oriler. There! IH lilllo il.uil.l Hint |
il.ARSKS Oil and llotitiiit; liivini'ti kept Ihrovtinjf I powerfulslreiimn I lloppi'i-,1' poor roinlilion lodl, Tho nilley ut' M'lfH! ciTnoiwai '
MAIUNK : Slilp Stoves, (iull'Top'iiU; CIo'llf11"11I Ilull'erCOPPKIl <. tho ilosiivil a-xnrnni'ii nil! l.e I (l-il'l'lI. (
iiii"n il, Ilic liinkivthich Mereall (ml Im, ill I .i.mo li-rrillo counlitrlnxami lln fonnilalton nf IU Intluvneoover
ISlH.MIN, 1\II'II.lto. S'I'OVIX \ PAINTS I anil when it IH t lhi I, > ns-ellil.lv wll stepnut
1'AIIAI.I.KI.: Ilia! ."'|M'MUli'il tinlarjjp, ( framett'arrlnuiM' piiiiii) within an neu of, completely' llmt OIKI ami I Ihl'lIl"lIlhcr of the
& WONSO.N'S:\ ) lorni imlepemlenl "or'anl/a-
TAUIt am mi \
gllll'lMXC; AITWUS.MASII"I'1'S : A COMPLKTIO I ASSOKTMKNT: ; \ : OK CAPK: .ANN also u'd an a cooperaL'e, li"lI. knoi kind onl din man, } el In Ihe iolillcal| fat'lioni o"I.hllC| |, | It, ami\ reully -

:: Snapper 1.1111'Iln"I.R and Sinkeri, KMiI.lnp NK\V; KNiLANI: ( ), 1'1'.11I I Ilw (lumen: aluo riiiilit; llri>, nmlwi'io taxi I'danKCH Im ""A-IM forccil lit tlmropcHiiml I HIP Imiln 1'1'11M micccmi., Havinglriniiiilipilortr

; ISOOIvS AXIi SF.ATKS, '. Hooks and Crad Nel, I'\'H. hoon hl.i/iiij;. l-'ornhonl li |I.I WI II II. : \\ II;'.
ALMANACS.:: ANCHOUL-i.HTSANll\ : SI) UK Lit i UTS. I I In' Drcmcn" kept' tin, deNlroylnt. ; neckdieli \knockcil dim I llironidtdu )\ luihlly altaekpil ami I''IIIOVC..IIIM bolo

NAUTICAL n- clement IVolii ci-OHsinjf: the. do/en feet CniCAi.ii, July I'.l.-Slmilly Inforenililni ..,,1'',.... 11,' \\li 1I..I.It'IItIII.| | | feelImlonly noir, \loiilancr! ", ami now imrponeH

Jtolleo to their lnten'!st our lvei1lsenieut.. licit Hlill j"II'I'vl.IIIII,1 Ihry mljjlil lil inunler t-rii'i nroiispil Ihnneiglil.iiiIIOIM Ion, ',','tin a lerrll.lo rlndl HIP ('rouiiclo| | Hiilijpullon of lln ailliercnlM. -
Will
Shipmasters 11111 unveil I lliri'ali'iiril: buildiui, ;, of Milvvaiiken Avenue' liamlcrliied. knoikcil dim out completely. TliiK will not |iro mi caiyiniilter
.r'Id.'IT
I and Sinall Cordially Invitc'd to give us a Call. lunl nut a |''in'| at tin' base of. I Ih" lank ami, I'eoria: slrei-ln., Two olll.-i'i-H ran lo aecoinillili|, lull Honviorami

l' crybody, Large burst, ami 1 Inulril, I In'" liiiniiii':; lluiilup In t llui plaep: mill iiionnlinK I HIP pluecfiom 1'1.1'\ 1:1.A'II": -III\INI-- : :. liU e.lleiiKilos are Illlcil with couIhlciieu -
,
il./\' wheVe Ilini-rli's proepi IhChlriicliircaml Iin'.1
iinsl I
\ III-{: ami Ilki-wlio PORH-SHUI! of analiiimlaiieo
-- -- lnenIVlerHiin, 11,1..1" niarliiiii-l: HPIIInilcrHini on Hip %: p>t rrcnl.ilpnllitl .
Hlorcdilli, tntliiiiiimihle madrial
itI'll" : Iho
DOUGLAS of .1'h"IIII11all"lI that
'
L.
CURIOSITIES W. HIP. ilrnuitiiiKliU, wlfrt alun Iho ll.il rootol' < ''''''ninmlii'-Tli' Turin nmllint
1i'I.I'.11I1'' by (
it wi: Kii'Oilily
FLORIDA IH
| iiirllnnn. Itcvanclio hall ) '"J"'I'C"| -
"Hiihil, Hiiilh lo ho till* IMNUI* ol |'
SHOE. uhiclilhcn 1-,1,| I>i'oin1i, /1..1.I R .four-xlory. IIOIIMD.. wllli iheev lilenliilenll.ui .
llaini'H la.II..I.,
$3 UlPnillllKll III' IHMH, Wllli UlBllIPnml HI..I. <-\'CII at Ihn |iolnl of Iho
,I'lUiird (II In, river.Al of throwing 'lier "VI'I'. 110'IIR.
Tlm nnlr .::1 NKAMIKNSHIltH : ami 0"1'1.1" loit n Clptcluml Ilio CamllitMiPM.N'Mt 'I'lii irccaulioimry inoamirciiin a.lo\te.1\
.- ) lf.III ix-rfTl.hu WillIll.Klnr.t nt. iml4rruil"l. Ihe. docks, Iliei'i. 1'11,11"11' a lai'r| loeki'il "I''I\ ," w.innn. who Ina : V..UK, .Inly \I'J.-Tdo! llertMIlllull Ihn.| orcaxiou oftlin review aliliuinin l.ollg-

;. I IMIKH-IU. : ,I llulli'llanil () number, of.1'.1." ; Ilium had however IVn" (ilo ereiilure. na'nl: her hii.l.amlPIIIIIP illwii-uoliuun 11I"'lli"wIh\
: went
All itlylfii IIH* A* when HIP lroom|"
I.M-V. |
.Ull-li:, ;; .| iliirml.U' n* inln Ilia I"'III,1r'1./ Rlllllo".1, her. :ShoIliil ;
i. lu'cn, loni'il onl i-lriMin In
Wiillci'min polillen' loailvilweiiponH
"" () Henry on lln-lr. ovolntioui wllli
nnirn. hroiigli
tli'NM
n
Stationers ,
Dealers.and i. IHII t., % "J I''h',1 l 01111 >iiTlook 'to tlm roof with llui rcNiill luhl.NVIiile ) .
Hews tti.lUI NIIOKK""'0 .e'. 101l1.II.II/! Inn num. | Keneial.Mr ha* not IH-CII ritlayiul, but onIm
.... ....... v ...toy. lainleil
6' hi. miollicr. ami acmlhci' telling her ( .loryho
,
11..11.' ..1I'r (It.' '" life, Iliuii Wallvrsoii HII) (hat Idu llemorali "eonlrur) .lBiijllieneil anil oxlenil'il. -
.... '' .timi'H. The\ ilriinkru I.into liieillo
ulxo InllanirK Hired
"
) u nl il four I"I'/o/ pii'i-i< went ,urn donmt mnnintile Ulevelamlwdclder A rciclilloii of Hie ItonlaiiKPrli'inonitralion

Tobacco Notions Etc \.t.I\II ......,,11..... ... "rnxlin u ImM (.:l-irn uponIlin pxi-iipo nml, falliiij i ;, eut" a Hevrr* hey I like dim, "1'11"1. an Idem .. | wlileh In Ihe laHt fortnielli -
and Domestic Cigars mMi __i ......- wouml. In lilxMalp.The, .
mrni ork ,
Imported III" W. ... IMH'iI.AS *. 'i HIMIKIt.ur'iHTVr.I. :. walci'H of !Ni'w: I'ay.I'.y In mi nne lo coiilpst llin IU-dl wilddim. hut licen fieiiiently| Ilireulenil

:: : !\r la W. L.. IMJUUtAll' -. ';-,"ilBM-fcton.::-i''l :.urn Munpa in<-<'ibliu Iliix linn' Hid, Inr4; linl: arritfilanil Kiililier. ('111.1. .. will lio Ihe nlKiial fora rjcucralattack

1111' fon (lit the lira! from, '' lluwalrr. > Hi* Wft.II.I.llf I Im, liked ('Ie'nIAIIII"W'II
of micliliaraclur
) oll'emlcr
-- KMy __ ..- ST. Ijurn, July W. -A xpeclal fromAlliniinTiiic \ upon HIP *
Karh: of. tlii'in, llnvw Hi'virnlKlri'iinin I
ami Hierjilinein
replied : iloiihtof
\In loavu no
| |' N. M., H") N : '
.. tho Inirnin' pii'i-i* ninlit I Iou ol.I' duly al tdu mourn of
upon "In llccember I ISS.1, HiONiilo of IheAiachn an of future inovumviiU k
Shells Canes SAWN TIMBER llu< I'll'iiils ..fthc ""'11 on when ankoi !
Curios win only | Connly, AI' /.II"R. Trenmucr, IT'H deneli" odxcni'il imiliir i-liaraulcr. Thu |{ov riiiiniit

Hut, tii'H( thai fliiickfil, tin* Kpn.'nl, ofIhn waH robbed ol'tl-.liill:! ). liinldo Unco, \\hi-lherxho lovcil Ido' Ijinl, I ma)' nay fall In liiiu eon rue, an no ono

_n___ llanii'H ami navcil lln' fai-lorli'M, ,anillunilirr Ilio Ireuxurcr, and, hit broltier l'riinci xay : 'I 1 "dulnt (jol iiolliliiK alii| hi", ." .Down thu MII"'III/Ih.| h'runeli, mob luBplreu -

ALLIGATOR JEWELRY ; yanU uloii); ihu wnlrr fionl.On ..io: had, a number ol'iirrcnln" made, lie U alHoiiioeil| an .a) ing : hut If II nhonlil Im Mu'c..fIlIIl18:

SEA BEANS AND Ilic, luinl Klilo, tho lira hail: IIHO| but could convict mi ono. TcNliiuonyhouever "Al ono time Idouxdt, tdu liepnl.ll onvler ({ovrriiniPiit Dial cnrylxMlyutiKhcil .

FOR SALE.I'U"'I liri'ii trot( tuiilrr "'c'onlrol ami Iliouflicp iicciimlaled" ami recently, eau 1I1I1lellh'I' a ilaik I, dm'no In Hitraeii. at ami tiuecreil al a few

for Walks at 75cts. per Barrel, nlorrlionsc ami m-ililHiriii( )( HiiHplelnii' pninted Inward l''ranclM-o Ccceiil Inilii-all'iii", liuwovcr week RIO, UN piii'inlu!* openly hai'K-

Shells laukx were unveil.Tim \linco' o. Iho cnlprilj and 'hi) winarriMieil. 'mint lo Hm, "ru-iionilnallun of MrIllulnc IIIK Dial II hinl, heeu ippolnleil at Her

1IA15KKLL: ANI ALL llKLIVEKKIi.l"lv" : : Hlmnlai-il: pooploliniiilo Ihi'ir :;: Veklerduv, liln original Nloryof ', In Ihnl event wiiHhall liuvidu 1111, anil tint Parlnlan. mob ",11I111".

5,000() ) TO 10,000() ()()() IOKH ut alioul a million ilullai-H. Tln'ivWIIH beln ( coiniclled| to open tliPHiifp nl ohl tldl| over again, wild HUIIIIInullrial \hat, II ha* mi inoro chanca of prevailUK -
unit llwr nirM, will I IVtH 1111,1, I tn IIlI'lr R.h''la. 4 o'"' """"' t"<""' no liiHiininro. the point' of a plntol by maxked robbers variation* ?'' HKulnxt' Iho' ro'iihtilnlcil. |lcowcn
\ in nlw'IH IIr ,...11. lo bn fiihrlealionami ''
J.' "y proved a .
with 1I.'IIIII'r ------- wax "1111\111,111111 IdcNp vailalionHlfH? lhi
MUlllllUHit-'UlUm Ihe i-nii'lri'
**'\ III ( him IIIpolllI ilnynof
,
:
1MKOHH 1I.\HJt: ,IAIIIII..liilin : Im IVU111'1,1111 default oTliP fIIMMt. ,
f. Af. COHEN -- .. ..- c.r."H' ppi-Himal m-amlal ami calumny -
JOE JACOBY Proprietor. MIIIIII ;er I'lirlniiitf INnirlin -iit.Stop Klirrniaii'M,, I'liiiiiiclrr. (Vllrilllll Itnknouii "Hult-lilp l'ro.t-M T>i ImI ami inure i.lil-fiixhlnnoil, pally dllterie rroNM>i llrliluliIJINIHIN 1.,1.1.110".

I \\ (Vlllllllllll TIlll-VI'H, In* I'ttiiioiiM Mm. Ilii)wuril.SN .H. Tdn\ MnlliKHii.dux l I. an espluileilniiiiineuml July 10.-At tlioif l\Ieollllg

n -.'-Ir Sawn Pit h Pine TimD r I A\ los!'>, ( )l.l, ly IJ.-I!>'. I Harper\ r"UAM'O"' ', July ll.! -Mrn.lopklllH | I Iho l'rcndlent'iiiiiaiTlai) HID C'onnervallveK linlil lo-ilay Inho

I 11'0' ] Vli'F-rrcHlilfiit, of, Ihn Ki.lrlityN'ulionul ( HO rlilleil who eiilnmllleilHiileliln >imi kvii Marln Malpiu' an dlgd. a Cai: lion Club It wan tI"'ItlItllhlt!

!! : Hank: of (:'inrliniuli' wan from I Iho hleamer 81. lUiHi.ii ,lte. Ural: INMII-H aro \fcHldellli|< wild If Kcnoral, lioHlillly tlioulil IM) maulcMlctl -

Bead llcftect FRESH OUT,,I In-oilliht:'" lu.1-n at "'11 nVIork, hl-l I'VI'llIng. II.III"III'I .. ID I'allllllll1'1:1111I11,1.: i-lly, greater/ pohitivlly ami eloarne n. The In HID lloiiKD of C'omnioiiHat

ll.trprr' nimn In fliai'Kn of 'HI .In no' 1 1, liailii'rn, hleniilleil" an Mr*. arill'', fur o mi I hi UK, ami Mr. Itlalncmnilloi ; lu t Ilia liankriiptcy clainipii of tlio

Ut'T IIH ,WiiSLMlH ( I'llK: !I.I V KM:! I "'I.lIly I I'nili'il Stali'H MurhliallCiulillo .Ion. Ilay waul, iitiim Mimm. Miu,.. In well Ilio prolcellonl.!t' hlilo of Ihionlrovi'r II'I.h \Uml Itill.llic (foyer.rut would

TUB t'AMtll'SIIIIi-SII I l-i HKA1: Class "A. aiToinpnnlpil, Ioy I\-,. llarprr, iiiown In Nt-vv York, uml her trunk, .. .y wild ("renter ability amiitanxidilily \ 1ml a inhtlltulo for. thorn. SomeIIiruiTucuH
H'lally
In nil CIIHP* "f t'.wr, C.I.| Ilifiri-liilil. lliOHon-ln-law llarrl": amillurpi'i'ii \I hit Ii wan In Iho leiuuer'n 1",1.1. amiwlileli I than all oldom, |.ml to- of opinion, wai UevvloioJ! |

EvEeJ: Al'I'I.Y TO cnnUlnuilillainomUaiiil, 1'1,11,0., Siiulli for another to HID mlvlnahilify of iiictMllnjfwllli
LOV7 :F' Klnlor. Mr<. Maihi'wn.llu (ether, Tdu Soldi 14
YE L SULLIVAN TIMBER CO. wan Inrki'il lip\ In OHO of tho will prolmlily\ do taken charge of dy'r'mmU ding. ;11111,1 an lo tdli: Ida 1"lIII.II'aIlHhavo Ir.h rent", but It wan Dually lieliieil -

,'ol.lIII.h,1. ....I'"IIItIIII.' ; IUIlII1 "" ",'r r.II, ,I 11..1.... r "")' ,'lr'u"lJI..II common ri'll., ulmru' mo also HiiotlicrI'niloil In .N'ew York. In IdU eltyiir fiamcil an Imlietmeiit willed 1 , provlilo fill reilnulloit on aliillnK

1 h:. 1t' II"I)' II11R nn .\""" .. .. ," II. 'hr..I.. HlalCH prUnncr. anil Ilireonuli'il Inlimatu frit-mi wm u nloek dro* hongh' Hpeeloii", will hcrvn Idem fur a Hculo ami. ii|>oii certain comlllllllK. -
lu-r
lclIlI..ll.llowllllf ,
Against All Fevers llili'Vos., .. Hi,* uill In.) miliji'rliiilIn Io'r.ml aftcrwanln lluatllrnl ronremeil. aniiaicilaneii. | "Kjlley Idroiicd ono mom campaignunylinw. .

A Positive Preventive niTtrMerchants prlnon' "riili'K, uml slrlrlly liflil In : Two\ km d iiici/ .llomi nlonllyiiniiilalneil No motion wan inailu of an niilinnu

Ililn fclul-raU'il *.Nlpine| apply' III h Hotel |ail want N.. 2:!, ami.. u ill l>fl lorki'il. upI -. ._- .- -- cainmt, "uill.. produceIjicat a H'tkloil.

Pur full Inniriuallun .i.iieernl.iK tu:(INUTA Nil N K: AI'U.TU Siilil I Atfl'llt:. .r 1''. ru. in a .1",1!, l rrll, 111,1111 thoilay coiiitKiAM :XI'I.I.I'IIt'r ; : ileul of leillntf.Vdcro ." All rOf"I'IICI maile l'ullI ''r,111(heIlirrnl

> A. ,nlluwvl. tho of \ du on think tloo H.lvalltalowllliio : UiilonlHlH wvro of a ,'oNia
Ku: t inveniuieiit Slni'U l' Mti"i nl I TI.AVCiiH.I'AI.AKOX Hum lxt I'UlljlU ."" All ItMf'Pl'rm knol'tlip AiiiirUunTroillnic )
II >
j.tr nruoi'i\N: that WHril imly. I ANN" liiil.ui.C'HK.Aiio ?" ml u re.

*xiiiOVKHN.MKNT: : MI. M rHo1Hrl'cr\ ( hihlaml, tlm "roi-t 01I..r. July \I'.l.! -Tho TrilliumIH "On Ido wdole, wild Ido lluinovraU, 'Iho ipeakcr of tho HIMIHO of Comiionx -
1I".c',1 Then U not In juiljc. haii ncnt a mein.K" (o In-laml to
Bllho I'lillllpH Ihink.[ my
Fla. Bro
parly'
Pensacola, | !. iiiornliig/ nay* : .
'\CI'OH" Iliu fctri'i-t from Ihn jail. "TlioVukhlngtou, 1'uik Clud dad aHpprlul ni'iit aiiollicr. Itnpndllcaii 1'ii'ndlciilwmppeil lotify Dr. Tmmer that I U lmpovIvuly .
JACOBY
TAI1LKS: "'ll'J'J.UWJ'1; \ \ \ TIIKItKST : for him to |iron utli
LAS "mi'ellnjj al Iho i-liid room ) InIm In tdu fiilili of Ida dloiMlyHdirt. necenury b
: TIIK: MAItKKTI thu | en Thurmlay to an.we
1111'111"' .
I'lIh'lI'r1..II.n 1 hint iil (hl. I'dii riff* 11111
.\HClJII: WAHIIIM.TOK .Inly i!!').-Tlmdent 1'1'c.l. ; J'.I.; | Corrla 11,011 ae "'\\1.0. numo of Korakrr wat thuinciilioiii'd Iho uharf'i! Ihat ho u ol violent
.referieil ngalniil (
CELEBRATED CORNER 1'/lllrt I : AM A'I'UIo'l'IHAITt.ll: : HIM and Hit anKnaK'i lowanl Mr, l*ug In the
THE and Ml'', ('levchuul' Seereluryand 1'1111101' dlxrcmlm-t, al Ilia "II".U ilurUK > dy n-putU-r' ,
IS t-KllVK: K.A I1USINKSSPOUTION ; : Mm. r'alrclilld; und ( :'olonul Lainont Idu IIIiI" 1"'lIt Hcllinu rare, Tliurduy *- vvnlm[ ky udilor nald. : obliy of.tint HOIIKO l t werk.riio .

( CKSSIIJLK: : 'J'1I'J'lH: "reliirne.il Washington, al 8: :ICltld eoiuMoioil mil tdorcHiilt "Oh Koiuker, tI.I.II"HIIL.1 l llu I.a In t'mlilnel I>IM'HM *. Ihe |ji.d IIHIIJIMMPN
laol went ,
,
of NISTIA 1 i I 1 Or\ TIIK: CITY.ftltI.lI."I.V murnlni, of HIO aetlmi, lukfu dy .Iliu iludxpoln Mini oft.'licip. .. John Ji-ller/ >un'avU'| ,....1....".

TlOlBlA I \ I C I C I R II'/. Y .1. si> .\'R.t 'I'U' I \'C'I ; ; ( ''ori-laii| from all rai-o lra< k. uiigunr.d.'il K rrnlity and, rand ImM'lm.klly July VJ.-Tlio Cablui't

fo'll U.V/.''// fo'/I. A IMII. < f.f HioAim-rli-an Trollliif( A. iM-alliin| dnl wlldonl any ut Mr gain to-iluy met lo uWiixn lio'londl'hl.
'
--- '." It I'm' Word of hluilolhlrolm and ulurcrlty. Hill olleridly
InilUmt' Clud In llttvli' aceoinpll-idineiit-i U to the I.mnl
OK" KRYCER of wdled Idu Wandinglun! a
A"solt'l.t.IIII1'Ol'li J. VrKcimlou" InCm"
: nil l.lvlim
IIKST
> 1-JIK: LAUUKST: ASK < neml.er. Ill generally 1'IIt'vr.llIal, ." tho 1.lltt'fUI-l'IIIllol..
.
l'UIIJ'IIU71'OH.( .. .
( 1I.1'"ch. -
Tobacco Pipes, Snufl -,,,7iMy- --- .-- .AI.II, July :'Jl.-A 'J 111I..* special, IR.l, ( 'oirlK'n'ii dorup, Irind I'at, dcinlliddn .% Tttclvp'Ycur-niil' l..>ul.>llln Ihijr In Tlio 01"101' In Ilia ll ulnlod: UIvlblon .
fill Iho -
la vactuy
Cigars of tin'raeo of '
I'JI.IH.: In win In Iho llriil dual Jail for IIlur"'r.JA"I.VII.J AI'I.hrll
ft in; Inn from Wibntli (1..1.. kayo' : of
Im roudl liavo\ won July 1:1.-: Wlilio AuiriiHluH by Iho flovatluii to Ilio [
likr7riHriilrutiiili : In ijmmllim, ', Ill'r'l
>tun'
ETC.IN HcliiiiK l'il', < are Ion'"o by nu A "l'lIl1illn' hail cyclone paumxllhron '
FISHING TACKLE, NOTIONS, i | |lr.h..hIlC"O'r, ilUui.'ret'- <'li llin 'nnrllieni' pirt of thiN eauily. Mr. Tarlelou ono of Ihe jmlnenpuku aijeil Iwclvo, wlilte, William I. KrhUlcr Ituoth ( CouiHtr) wal

KKTAIL.: ulilcilchliiK afli-r m-UiiiK niirni. Tliln fnriiiiM b. InimuiiHeaniunnt lo Illaydw-k, Iliu, jm-ki-y dill wnnlorrnpteil < Item'hum, folorpil, ugeil "hll''ltI.rrel. 1"1.I.lY.. Mr. Jonfreyt ( *
lnj
TIIK\ : CITY, WIIOI.ESA1.RANH "II.' Illinil, UliHiliiiK anil |,rntrinlin. ::> vonuly jrxlcrd'iy :{ an dy CurrliC"' ', udo\ '10 .ul,1''' ,'il wVilu at |ilay ynnlt-rilay. Aligns, vallvo) WI eluelod, receiving 3,158aKaluit
*ilei. iclil ulineelo the 81.j.II"'l1o"| | nf I'lIliinanko' -. of duina p. Tlm nloriii camn lo davo 1I"I.Ji.rc',| '|"'illul l "' !' ( rliaxcil Ituaehtiii Ixttwettn wuuefrfllit 2,120 for Mr. Kveu (Llbcrnl).
| ,
) tun
,
and Stationer, wiiii-b illnttly the ..l Ihronijli .Miami CIIIIIly.a..I.ro.,1 .. -- ,
Newsdealer I .I'I < Ih'inHly. aelt from W : ram iml Iliero ulabbnl.... liiiuflvo CoiiKcrv&llvo voto ihowi fallliiK J
,,1..r"II'l/lho HI'in '' Lake Krlu: Hi Wefclcm A llMnkrut.UKIXIS |
.. ,, .. tlm "
1rlo"If.I.
I IIIMIO lli oAMI( l Liberal volo gain
|
-- anil, ,t-fli-ul- Mr. Ilrlnk world tlinii In the iivcit, klllliiK nlin.Tlm "I' "tlh.
1>-- 'the,lul. ii e iU-hluii al a niint ln'twcrn liircu-r July I') ,
llnuslilM.lanil K:.i-UauK, l lJrJem 1 .r., allayiHK 61.,1.. Aililii, *** Hallway | llrlilo) U dank.lupl. inurilvror wai urrt-nltxl' '' 8111Joillo.l. \ of UM) an compared. with the clecllouflMH5.
,1'11. lliUionnly t "
I
IUIUIOAU TIC K E'&>-lIltuK t:1t.-1'h'Io"lall: ) all 1'oinu hilI" 1.'flU.'I and Peru. It.* 1'iHi Hironuh/ corn inorcdaiil, .
ami Ciin-liil Atl 1,11011.fehtlIr '1'1... "r. 1 ..al''O' .Mi-lleln.' CoH: J'I'I"I wa. from (11\0 to throe miletIn llUlladilillcn\ are iViimi.; / .
Irom uuuljt* 1'arlki "IIIU..lvlI l'n.mil| t'ur ..IIII.UII. llr uuhaiu.

r't.

,_. .. ,---.
if 1_
__ _
.
.
_n _. _.- : --- -- ---- - -- -


.m zco1n<< ( [,onuucrrinl Comiuriclil, 1 will limillv I Illlt I wi I 1 I, I.V HAD. UOMI'AXV I I K'GSCD! THE CHIDE.K' SKIn lluiSCAJJi! I 'runtN

nlI'vul'nlnlll II\I.tVIIIlhlkllj I'l'VTA ( ;iolIIIV, I I II

l'IIIII.h.,1 ('\t'F) lift. ii" 'ii (i"pi'il| iuiiiln) i ini Irll.lo h liner I 'lllr nor. liroll IIHI' I !,lltl"11111' M3 JII I h 11.-l'II.1, .,, I'I i i.llhf iln ntt.i.1 liri.lt, ', 91.H I l.i McntUr rt..uN mm' Wat M AI I! I' t MMth !
moio ImpplMpipineil
'
11,111. I plii.'n, necoiiipiinii" il I hi)' :MiiiinnnCoiinnl ,. X. l .r ( ls'iuss.'l. Piii'iiieii. in-1 r.-.iuiMii'.l' iiIlio \' t
Ii lil.ltflli.
: art nr
I. pit
.
tiiK I wl.bOII.
limn whinhuilool.irpil
.5 I I111111'1 1 : :: lli'lll.'llien. r
1I' S '
I ol! I HIP ,
A.tsls Irwn.l und t.sv.i.| I l.t'I'u ,
,
| >
VlI.IIA1WA'III'll'Il vo, few i1aliefinn I hi,!Is I l'I'c.II"11 1" jII : 'iii's.ss 'In I ,
t it ,1"111 I ; I i i. .t ;' l.j.1. .' ..10' .li.r *hflui. uml n," ( m i' i .m I ii, "Hi ""kill, 5 ml-i, I 1)1) iflHsDeuilii. 1 f'lIllil. i ius
ilnit left / 1'"II'I"II 11"III" 1 .. ,. hits (hut' |5sssi.hs'i, 'Inlur.. .
: 11'1 l
hr"1 lo the I uliMxlAivllni* ,1 h'T |.l. Tow.I Iliiiniiri.' fm 1 HIII :< li IP- us-
lullrw-:>...>. I II I, I ll'j I nml 1)1Vpot CI.'nl. of "1.,11 fliifu i ,1,1"1-i 1'1' of 11. 111', I' i tn SI!i nilH-nt' luvl 'iso-I. I. .1. ""IAI..IH n"'rIAI In- .soil Iml .inniiill I. fcir i'iirnni, lln' flrxlxmpt |1..hll'1| | """,. nlxi In i
8hll I I I. 0
iiniilMm' i'I.1HMI lii II'lncl II" hll..r ii h I 11' lieeil. of 1,1 ilill'oi-1 hml, f.iunil h .. ..Suit sun in*nfPe/piiiii.: I sin,'11.1.: XI l i:ki rust I..in. '-tx. e.iirnitliiti| nmi ,i.
"AIIIAlTlA .11,1. \OIl hiI I 1111) ngn <..n.r.i. 11 "lill'II'IIr In luk'iij eal In i i'I' ( ..iil.l' Invf. imil wnl,hnlAh'l. no yim anTIKI ill' III .11. srt ruslis." 111" her Inherllidskin' I REAL ESTATE tsusuii.lrslltss i .l l in th |1- |
1 < I IN > ISAH'iANO.I' :. I h i ; .
II.IIIhl.'I,1 11'1111111 II I II". "sl l i: Int'iIr.i'issso : nmh .IssueS I o.I".II. .nml 11.; il' 1"1, "-. < i Fits i nt. tin Hu'Ir utrxunlinml 'mi.l.lll.'l 1'
'II'-I\"r J I
Ail'1. inn'inr, lit MilL film 110 ttill lo| | \ I, w'I'qlol" imkr. ,, _r .il kn i situ'S,50.' '. nn i I.H.:
MX M I n.lli-. ;il I'M'' :f'II'II" hush luller .h, Ihpmilro.i.l ".11 1".111,1'1 -ASI l xu fisl. I
: lifilil II nl
5 iho
potmlilcr tl him who "Mil lii'iinliili tttoiii'illx. !
.., In I Iho pin** of sis 1 1,1\ lt ." "( win ""t o\iiiiHlli| r 1,11 1"1"
'I b'IK. Miintlii. I I Cr-ni. Iii,' HlMsl. I n- !' IIMIIIO mnl |I' nt null.,.
kept nl'no; neelionnl pp"| iilonlal! 1.1 tinproi, 1..1. i l I sit I Ii I ri i suit 11..11. iitsr
( MMMiinlli.. nil f'lll ulII"'I' I l ,. iinn n,. '
lirl.li'i' .
t KnriilNlti.' || liy I*"irrii'r nl )nnr .....1.10.. nro nr lipinali'il) a halrpil 1"11'1 I Iho ""llh ili'iilinl ItihIshissI.' | .nml r'. |hisser 'In Shut Alo kl..1| 'h.itw |uir.ssi.i.ImppT l,mn man In tlutl room ruin s lust rlll" ar 11I1.111,1. VOI.JJW''JXO( ) ) AUKXT, .01 h".III'' nn n unii'lii.iuii.111 i i ,

|iln.l' uf |1"1.11..8|l ul J.i.,'''1. |HT ..INk. nr. (.'. mil Kontli Hint, dhonlil, tin' se mil.li1i. >s ilin I n'ople, he. i.ln"< In ussss. l I w h:itHIP ".1.1., tmi) wish"niuwin .I not thugr.'tIn A < 'iiiiiili| 'IPl'nrp.Ilinip d hits: !'", nml f..r e\|1..sln' II,
"','''1'1.'' liiniilli I 'lllil 'v mill I ., ,
hue lIi.io ol lultlo 'Hint .li',1 aW11ni ? -IJf. 1 0,1 .ill nix HCo mill this.eIS. i II mil ni' oh. >"! i IiIs
) think ami nlrit Ihi ir ii '111' kL11 NEXTTO CITY MOTEL, | St limmnluili| lotriisi. ).',.
I i UK iri'.Tn7iMKIK'IM.. ApMiiniitnx'| > hills I 1"II.lii. 11'1 -- nt ,'"1.,1. finds; nml. h'ixi> next r ,

I Ii pnl.li.UnJ. .....11 Xuinnlir' pti-nlnir, nl \ pan. n 'i. Il IN lln> :I' 1 hl I Iii,' 'Iroiilile ((4 h hal, fl"U"III'II"1| meniromiiloil CLEANLINESS' 'IN HOLLAND.A Inln.d u ,'.nl"11. i M,r. unlil., In tin, mhlcpnl sIlt In lniniH' 'uiihsustst| r ni' nml s ,I.1.,1 ii.inn.1., .. 0 i

!HI.IMI I'K'i'. lin. Ii ave llmkol' nml, ii 5 hull fiii. ,, I ii-od' xmii x.ilnaMo: l I II11 I
ii )'nr, I'lMlnif |Jci ni from 1"11'0| liy n |1"II' : : \ I"AI.Y I"UI'UI ii I ,
.. 11111'1.11. txim tim > If rif.nllnr lit II""II'IK.: I I-me 1"1 I n llmnimhIlill I'X'COI.1"fmI. 1'
'lIt | i UK
''1'11'.1. r nn iiip.li'iitlnn.Anv | In" "(infill, hi no" of nll'iin i.lt 4tVprp
nli'ioNioil parlicH, w'uli :'i\i>Kn firiml, : IISIIIK MIX' till III .f I III' I I rill I'AKrsmx ; Terror
' ; KTtTPr\TT"u \ hslihs Ilio ('tilislIitI5iiIi pomplaiim: nml n 1.1 itt ("lln.. 'txr. Site |N.\ -. r l nmlsi to Evil-doers
IJ .v i MriHimnlili : to slush h an extent thai I Ihc nmltliclr hut' I h l.auihlsu.ss I M fimiiiin nml, II.. 111'111 ,'i|"' ) lii.iicl.i a utti .
people t .ll.
,
nmlioiiiiiion
rtinlfiiriiNlii'il nn, | Ift.'Iho I Ih'I'1 I It itlnnil n< minh rC'II.II: 'ii n unkisin l rust i nxoil'. ,1 it'. OJ1'1'1 I |, nml and the III.'inl' 5. ihoM" ilm j .
<'livuliilliin nl I Urn I' "|1'1,1"111| Itl. IiInorp fpnn1 In eli.iiuinrf Ilio ilooiN 1 him 1 ixH| >npnl'. ai.il ii lii t.sIiii- .,1'HA fnnip. 1' .liiitph n.'llr.'y. I"'" snll ii ii.Just ts ln I I II il I' u> n 1.1 ilxx.ulil. 11I,11"1 i .11.1"I'.itos i I lnsiii.inoe.1'.II'I'III"lhly.ellll. '| At,., '5.htsiuI mxi'nil "u.uihu', 0'' .11'11,1| I li., .
,
.limn rhiil, IhrI.rll. I |1'10 I 1001"011 If 'h'lllh 'I'r 1IIIIxt 'i i tmtiilt If flfr. 5isrss1I nn I st ,.i"i ,
it .r I" ho
/ "il'
.1""lh'lh nnv IUIIHT Ilhl. / lilnfuly ": I never (re I n hut'iti lug. 1"1 : | In.
\ 111/1"1 1""I.II. I".1I.lrl"I'II'.1 ( Iml l.il.I.lVtisE: K 'Ion.Mnl.l.. ami .
Thn tratrler : iilaiiirs'
Klllmiw i .
purl ,
1 r II tuluniilii I nihcili"InX '\itoM of, ami All rinporU : i MIV 'hm.lsfnr:, Nilir HI nn 5 tin itimlilie < I.
.J..I. 'III'rll\ I 110 I nloup ami. ttliktt h lie lilt Iti r.11 (l. W. IM< l I' isogiss.It'isiso ', 1.111.,111 in ,
: lieliininlnnop .1 nil PiiloriiMt 1.1t' un Inn Ilinlii the U"I. inor Ititstrr mti. 'Unite, orlnd, it 'ln AiliorImmHiilliisonlninii asm x xx ,1,1..1.| .,'
__ nnnip* i 14 linen : d, \ | II' d in ,shuistu,.- Slut, 'la l ,,. .
H 11"1'1 1. illl"IHII of a hiss 1"1.1.., UII Hn"t ii ", t Ih."JI.I""..I nilin- A'1'hK "> IIA l.'li K '!. .
IIP I ll.'i.lo. liinalie--llio it' ,. 1.1'1' I nl.nsi" 'ami', i Imtoni: S j i.
I : |
Unr 111."rll'l.o|' IT NMrnnin mnl .I. parent nit the air, I lie '"rll"r Hhlnlnif' nn Owners or I'lntoiti' for Nil'1 l.oni xxilmill i "
%1,01.,,>i,,n t.i l I hn iii.pif- men'Inl.-rcMiiii.ililii| for I HIP I liioiiinllion | '- itii their wanlit ami ntiniotiiH, onlHliln if slOWly vnrnMiL'il, ,". 1,0" MI ilenn Suit l.lieliin C'IIPP. II til I isIr".\v"I.I'O t.i pi:II ii'i' n lino I Inmy .dmie. Ilio,. .I.. .klx. .1.1 I.'. in...I
Unnnf |iiilninn nr ''''II ii: "hl an* itti ilull.' ufa pl'dloelivo Imill'lll.ll, Hie sail. of I HIP lit) Hint n g\n\ nut illti- I wns Ir.nii.l tills Silt, Illieuni for nliiinilsT11 sisrge. the 1" "" I d 'nml |I'i''i> ,
t nun* mnl fur t 11'1" 1"I"ll".1111 ,.. ""I"II'1, xeir I. ... Unit, HIP iikln ,"Iiriiimi ul 1 Hi n, 11:1 a, ,'11.1,| |In, ,
t"'h 1" r. I I. f. mi itonoiiiiepn. 'I IIP nix 'I" IH n liimketfiirxiiutto "ulr. Tuos. C. WATSON.M .
( 'hl'r
f.r eliiiiienlly| ansI I can') liim i lulu mil I "lln i nm nf in)' hands frin" the ",' 11111 hutiusiu5C.: lh"I"'I'1|': | ;l,
111.110'1'1111111'111".1",1 1I..II"'h.,1. I ". ," 'piiMli'iitlnn I ''1' nlltgal; huts Hint (lit., ,1.1. .I.II'I"I.f. I IsIs dl'dc" hllll'I'I'iil inl |IIHT.: | I LlI.I.t fur .rlRlhlll lip< |.i I the writ, : I lrl.il. rinnilies nmldm ,1 npr, 7-M7-T iioxisiiiiei's| | In l"li' In.0 v I ,
I ,
4 Ih.III'h.."'.., I' inr inilillinllnii, I lid unM ponnlry "leprpupiit I Hie, 1'1' WO'I l piexiouhly 11'11 a 11' Imld. on, n ol.h I lor*' |'IT-11.Ip I isis" ,.nn tiiuuiiit.' until' I Ieniiinn __._ __ Mo 5uS. iuuuut. to HHtnn II U'llon.lUHII ".
iili'iiut. nfuiMHl lailn.Aililri / n mil leant : is ilenii'iiM noith ami. 111'c.llfI'cl'rllll fin- hilts s.'ttE-C f.ir clear Ktunipi, n PIitMn-svrrY| man 'IIP.,d tusk UK < I 5 555 l lit IIKVKIIIKSami --- --, .n.. l111 (s., 'Itl.. lilal.x"'t .-.l ,.|.... ., ... ,
: l
p.ilriotti \iinisi.Mivm.: : : ;
In "" / l M.Imk| nnilevomhlnx I u i :.
1'1.In \
.4 all ..1.I nml riiniiminli'ntinnit InIKS1AIOI..V of HiPHonth 1 .n"k'-I mm I tun "'sstlusiy' pnnd.K l'AI.'I IIMXIKIlllXI.OUR
.
MOllh"-0III'II'I"lln1) \lh II 01' to roinnxc, n | fur miilliiK : :, :li': N.. ) '
: |D i\IIA KIMMKUI: I "n.I."t 1'.1'1":1 "rl''III''I" Tin. ( llfiiiiiils .
1\1 I ol WVMKIII( Itl.' ( ronm"U', NEWS
.lrl..I
.. DEPARTMENT
1.1 .11\1 I'l Inll'I"I"1 ; lIst M i ins,
I 1 la 1 .I rit. : nl'lhl'! I IOKIIMIC I Hit' : t emli lrinlnilirrl
111,1 1.llh'I''r,1' who hose Ir h.,1 l.h' olumnliy IH'OOIII.IIY. : rniiilloRtli k of and u |1lno:11 < |

---_. --- -----._-. 11"1 s in Iho Icl'V ".h'I I of li.illlo Why bhi.iilil an\linh in I HIP shy rrho I of 1'\n iso 011.or n iliimer 11111.. copper H might 11..I. Spilx., l'iinil.x. :K.ini'iilK' UK, t.) cm "','"II,111' Its I"XX'P" hlIy. | ,11, "II: |1.1'1'1| ,,,| | ,

WHrl i : >.\ \ .I U 91. I"i. mil plot cil it "h.I'. in I lu.inlier: wii)' .u.I/11 a turih lint In.l.ls I cnmlle, Fur tin : I lime Innl.. u *|iei'i>4 nlIti roluiniiH, Tin-1,liilniill In rt.-ry Milt I lion IS,t fusS. 1.'I'h"'IIIII, I'. ,iii -,"i
ItO without' u lluii)' I hin.. soul* nnd, |lissilir' | liunnns' (in in) 1111.11
I -.- ,,111111'ulill Inln 'iHOHtion| l tie 10- ponnlry 1.1'\- na large an n 'laily'H xiniiU llnner. No fie., .. tnxli.oh 1 liavi* .ipplfid. I n irronl nmnxmohisls jinl"iiiriil Uolilnini'il rupililn1- l"hl"llol nnil ini| m Imil 1"11 ..11> i .
: p for I Hie inicaihintr (in per nml regular Itit: ih.et lepoil", alienist lie "1.1 fnnn that cnnille- IHH Hi,' 5 ighit nf I iso minI n, |I"I.lif'| lS.ts'uiit; ,., '
pnrHn-p| HuiKr|
XOTH'I: TO 1 I'I: I "llr" Ir.'t. ) i I I tn'nl.nent' "i h1 sin eisis, nml I ,11..11'111"1 1 | Iholi '' u Welnxoliiih/ .. .
'I\EHTI
ilototion to when HIP lie it huh h xxns a, e ill intlnlv I I unsl hj in is iuli'hu hit !i isis I i "i iihrs
I 'olllrl' I'lcul 11"'IIIIIIli) I'UI IIP traveler ntninln ) 111.1 1"lr.hI1 u|'IHIIT. iii.| imxiiiu iloinixitx| iiPM | ,. ., ,
nn n l.rliluo nnilox \ |
: Ah'I'IU"I I i iK riiinl.li'iiiirriil, nl'l t "iciirNpil iioiKllvillitslialPil in ilcpilH thai, will iai1 for only llo iloll.im a )"oar ort luokii I lie xeKM'ls i. ilwl In the l'II"I"5 t. 11..I|s.\ x< I I! III' l.Ii', ,n.No |is'ii's In II.ril"V MiV: *. "( vpnl )t llol,'!'* suit "", u.hisii' : imi Inn, ,. i ,
nun
1 <| | ,. KPinl n, only, llii>'6 \tllliinilnl lIce "us histi ifraiiiln inonhlcit ami icvsssls t nl""IIul.l Im' a 1'1,1.1) Kirh: ono Is nn "loin: us.I its room el"1 I" I I i Hiili,ii. IliHri I ..|Sit 551"*.'. ( dim, i's nilrn, sIt. tin in iiinn| niir rendiin. i limn I
1111 I ,
J IMI.III'II., W.' : run. Ilr JI"II left. Tie fittest nnil lock lire inrnlshwlnnil )Irlllll' Like 'J liom.A lell'lh.| |IAII\ (' \\ I": I l Ii)' m i jll"I.I". ''.-ni v II si i 0 i
rall" II'n,111 A cine h.ii" In our noI 1,1"1 milupml' !cc, ,?,"t!
lironxht 111. "" "
WOII.11111 I \\olinil 111'1 i pitrioHcfhi t Ic'I'1 ulilnu like reiently I Ktrulilitil linunefliior \ oh'no ,11| | 1 ( L in"I"" 1""lr"r. ).>nr k'Kul ". A" fiiKt 1 lie x)1) |
"" ilnno .
I 1111 u.IIII'II-IIIII" (.In uppi,'nr wllh M"Ili. lipp-pnillonljily" lhAuliller <> I lee Hint .111)11''II.. tutu, vulue ofail.iilj 'I liecnliln hUH Us 11111."u of e"lr. .. I lie, ,l.i.t, H x 1"1'.111.111"' .1..111., I i I h.tl"11 I d I'It. iuuuts's| lllllll th. | \i.I.| |lilnmt,uss. ., ,11 u,",
'
I HIP riil< linli-m, I IlsS') il" WooilinImilii'K I his folloncil I Ilm pominereil" : in cnl' hII.. A i icniilpnt 1'1'1111'0, null one xxlth Its while 111' nm I:.sh I'...\ho riie IsItis'Hi miliKf si, ... N." ---- ---- and, 11. our inoans' and., im, ',i..nn, ,.
,
Alluin.x I.
of titesotitli.-'ihssiit. : CI.I/II. tied up with knnls of riweei.l.ircil II I iS. null wo xli:ill 'nilil tn this ,
mil Hlainl tlio, lul ol' ( 1"1101.11! hag I.oul.-i.iiia, 'pir m i til||
wil I",1iL "I'ulgIIII"a11'iI, .". Sal'ftrs, tMinien nmlilillilren II. \.as eililies' nml "i.ili| .uno, nl I ,
t I 11.1. < I nil I llKxiKiUKsarosiill( 1 stisirt.. I In 111,1. 1'<
IH-
'ntiipry lain iiunlili In uniul '
lush nro ( l'ikl"lh. 11 mi) | r. <| e.trist .
I WI "Olll".lh'II.| 1'11111' a .\"I'i lo il.iili. 1'1'1.1 in iloliiunis are.lniHy 1 cxeiy i Kpnre nionunt, Pius, lnsu.ii
S lCI' I : Ii ;
I I nl II'I'C .1' 1'1.1'1.:1' linlnv In nml I I fur sili' lIsts sh.,11
The nt |
c
; ; : uslihy lln
|
I sum. riil" -
|1..101111 Ilm ,1'lan.l. of use 111111'111 Shah u esstiiiitutssr I wonlil! I luII wI.hlll oW''IIII.| pnllxlilioxiry; pint $1.1; ;555 "5.. :;, lout'. I ) 11' 'h.nl nml .i I.
iI us
I r.ii'lillx .
,
of t I jtlly f.r ) nan 1'I1 111 : Allh' 11111. f'l 'I"lill I IIVXIII XI.I II.. Ml ,
liirionhliigiirinlillon I 111"II11'111'
1"1 hilI stats' ,1 pinnlc < Ih",1' UK ,
.. I i vi lain point f'l I iliy fr huiiw II I liolft lint Mi'i .. l _. t' ".IP i iiiirn
In lh.it 1m 1511 l'II'II''I, "I'.n.'Sklllll" -- |I' | enrBoiiiiin-" > .
wiy |
) | | |
1 nll.l! \" 1"'II'I'I'I"i.:
11.11.\ Wnhl.11:1 1 : \ ,'piuly tf mtiku ippaim: on I Iil'llll. nll.. tuoxprif* his fii'ilium, "Silen-|' P5151's. l'i's"utsI) nmloni.
... I linn thin, UI.lli.'rll'c"I..II. ; for I suit t''I hit. ii/II. xteru white an un- s.Kkin lili 1'.1".111.,. ii.ti: 1N1S& .
--- -- 1'
I hero I Nn ni'ireorlcHitioleiit pipniiinp-' IhU Niilmnihir hail linilior Miiliil.len tssithaiI Kium ; (hut, Hiiuiepans IU rtlln.teil. hkuinlrroM GRUBS'Vi- II'"N.. 1'\1. } 111111. Thl h !
TIIK: I IMriDIHANtihi: ( ; : :. make eroHi lien ansI '- the "AI'. : Daily tmrcialxxllllinxciil
DI.I sits oriuinienUil '
inn, dial lie iliil not iln It willfully.U'ill W"II'llll"\I nl"I"II'o ----- John Saddler

"Tint a 1s.si site noi'cMnity or 111:11: II : ,- I I lie I 'lilnpati ipail: ifo".illet.'alinn," issg, nml hn linik IIUil fil' tl' cnnnpy of wllli 111,11 eUII"I: like huts I ACHE ALL OVER. Thompscn, .lo lilitnilnls: iieenr.ili :III i i

I lug; I Ilm Kiiprcnmi'' }' of (lie I liiiiiooinliiiiily : ami WIH In I lime to. no- The '/. 1.1 .,'> I mnl l h ,
iml. lamliilly with 1"1111:1"1,1 11" eoxpreil with "hlll Nemnlvio; S'iatie. Siusiui'ss. Shurpn :llullr..I..H :anil, kuipa| In 11. k ill' II! M..I'r. i h' I
pompaici .
] I In I Ilio Nnil Sl.ilrs lins' tinulc, 1 fiI' "fllll, 'for lush huPCI pt lies Hint, liKikeil. ns bright 'us If nu lira Iimlcxer "il I .Nonniis I I'.ilus, Mriiins.inilXXntkiioHS I Ii.f I (Inl."IO ,I n;, ,n.hn I ,I )111.: ., 1"1",u ,
11'1'1 Klalomcnt ? It H.IJH: : "Tinallegation gllIC. 1111'10 lit.'n llliU'.l|; lln re. The HlmxclH 1 n lii'tptl ill oneInliiiilcliX f.1 ttiuuiisiiuii'ui II iu's ti.mu. ,
suliinikHho a fin siti of pnil ln'.l "'" "' ( oiiNiileration.Ills und I ill ..
1"1 ) hat hiss ou M( >i.lhEhS: or iiiii, I Link's nml tmker, nml the clmlns fluid hmiks 11"1.1"\1'1- I 1.11. ,, II i xi ix 'i" 1'1| mn' i
\\liiili IlioDoniniTiiry I I i siui'stlstu1 ul hilt "I" Harness) Saddlery 1".111, 1II"II.| ssstliiussna| | ,
iiKiii.igriiirnt: ; I wi'iinil' nmili. nf iHillHlnil sts,1 1. 1,11 :II 1".1 .
111811"111.1 I 1fllUI'I'I'C istip I' | "'" ,
con nil v, rppriHcnl Ihl tel) WI..LII.II'n.LI'II'i..I 'j-'i 1 titus: tire fur | '". 111. Natiniutl; ..milon .
( of f lln- UlP lllllPll Illll'ill- "A tail In n Imil mhtht hate 1'1I'IIII. 'nls .
I sod I
: 1.11'| Hdf.I- M'litimoiiH Norlli nmlSnulli. 1 1.k.11 ) 1; HOIIIP .le" U'innIntnexeiy I ( hO"'III'I.; HUH on.j 'hnll.IIII"" ami ihi, ,i.'
linn coininltli'pH : inlliienee, inilroaillead. hnleninl r..rll of Unit Uti lieu, I''hr j, I 1"11)I WHIPS RUGS ETC. as .11 as us. "IIU'.I"11, nt .;,n,
Hied iL nl '
lo I
HI.-I'ql.lllllg| : strong mnl eonui r..1 h without ii"11I1.1, 11NII.r .. : _. ____ I .''i.IIIUI''', IU U I dully nuiilj' ami,nHe .

; iisigss( dlplc"| 1II'u: 1 .|iiaitori.. 111111 weri'i'in Inns In "hlt'.I,'." (;ii\' KtlN3t: INI': !II.EI': : atry: .
'nlll'I.I'II' N'nw mailo nn Rin,'h nlleiaioii.WP ( .
nuii'lilhor I nml ,. UP ho 'el n> nico" Ilm miiHler of the house, the
halt ) "1.1"1'.11"1' cpoKo of I HIP poliliciil I oigaiii/i-: 1111 II 1'11110 had I lUilliin'H! BiirprlKont the .111 I''IIs.4I'DI1I P teacola Ml!
: tar noiiiiiniliuiiH || iinpnsfcililo. j.l. 1 lie wilt 11",1" wliiM'iieml rl.t Ihlt. I 'i-r 141" : ly] mmtr=al
wlllilh h!OIH ni mieli, nml iiinler Iliolr euiioi'-| Illu |>onil will of I the vnnt 11.1 HIM CI"11111 up, uhore .e J"i-ii I tr
''hi.l"I I lIst, issv is Islets, In 1111111.il I dirt, mild, '''.. BRADFIELD'SFEMALE
I nml. his H""IO.II"t 11\.h".r -------
lllg'I' I ptikin"
mM ; up XX Ml
tuLhiissg lien
AVo .
:"ilo eii noiiion. ; rlll'.1 11'1. hnxenn Idianf' what tloanlineHH Isxiitlius : piiK'rnrSiaL'es.nriho| | I .1|, .I i
homo Sl'ili'i nt HID HIIIII'I'I lie : "'hlitt: i I" <1''IS'IOS. I huh, iniiilp nr iho ,
I iliont' "olil Hol.lien. It In nwell ,11.lv II'W'I"II'r Hlil Hliuultl nnp of these up ii'uin nf mn ,1 oh
jii'iiplo t hal'I, 'lo saI.-N. ( (I. I'll nj n"in1. ; hCCII'O njr Ii I ,. lisp of 'Ilm ipl'orma- fur Y"I nil hniir wRl'h There u IIUIHO Is W"lrL minml our Jot iirlnlin*; '''1.1.111I111110 roinpli, liIn > .1'1 that wiik, nml suits' nilioi. n .11''

fad; hint 1,1.1, (stgnsiiaI 1 found In il iusuuuueshitlsiy. If I | ,isisuihsutsuul. wi' fiiii: Slit nil nrilirH n" still maku It n xxd,."mlHtiiipllxiixlsiini i
Tlin i is olloi,'tiiif) nml, 5.h"'I'I'IIL I 1"1,1"1'" i II"WI lili mid 1101/.1| mid ,"11",1 like a IM ." .11. In, ox 1. Ininilx' ,
1 In tin
HOIH itsil lint Kinall I fiac- williont ad iil\, I would havp, Oil Hlllllt IHll'l" -i I
nf I iiili's'" I very 11,11"1 : It Is I.L 'llllIi, II nmklnu ntmlilti I1.Anv S llsprleo; iilaiesll! I In I rp.iilmf. ,
(hiitvs ilmilitnollioil
,"II'I'I |111"1'[||" ) no llfin of (list "'I'I'lvII'S of t Ilia halo war.Vei1n II,' t joli, licemiso' il would 111'1 Mia blnvm! In thu ersiukit ,,11"1 I I'o! 1tI (H ir LATCH iliwrlpliiin.i "r (Hinting' ,lira ml. din Piinili in West rlii-ldn. II"l Ixei i mini, ,, >

: that' tl", 'nin iiulu l Is oiiiniii \ iloeiiloilly, olijoet' In all I orK.'inlilioin ,,1"1'1 iciven: onl, liefoie I eulil.l' have.attained hsrlukss, IH.IUM In thucnrnerH xxllh UIIMInnil laMippli; il. ut Ilm I'''' : ''IAI. olli.'o. Ann, ilonn s'it 5/ils nml /'\11')' I xnlpr .hu"I.1

I (" fioin nonily nil I Ito 111'11'1'1111"i any knowledge of i..." I.il. lunkex n minute mipirxisinnein.ugh Sin lllH, : I Jllll. tK| > 1110 Ih,' llf- rlllu.: I tilt the enniiit. IIIM.IM, mn ,
) ami inineinenU' I Hull( have: I to Cut tgust' the will I hip )1".1 liiiplv| Islet lli*' ill in mil .r list HI"III"II" Ii. nl. .. ,
IIH 1" nu
: : Iruliccu wllli c\o '111,11111
ami So il : ponplp. 'I '. 1..0'I i ulili Ih 1.111 I.
In (
ii IHu
Ieasiptg 111'111'1' for ( .
It Is iii"i : nll"n. tl" nl.llh. '"'' 1st, ,, ,
national w.n'.I" pro| i
nrin. 1"11111' "I'"I
truly n \
1'1'1. 1'f 11.1"1'1 NlifjhlCHl I lemloliey In lPlhi5titais' Tin1 farmer iv huts l'llil.: I mar- 11".111.1"1 \ \ I H ., "II I.
I ". Tin* l tu \\ linked lieneo mania "nifilv" Fr \<* ,, >r oin- l.ill "I ) wink mnl stiul fnrc'Htl- lnnliili| | this 1"1'1'111. | | :
111' IIII"'H II') 1111 hile- ItS I asS hihi' I.'. ; i | )her iliwiiiM-H. It (Inn In this u"ll"
ami knep aliIhi) f.lil11.1, ; tininiosiliosof lepoiliiuid( KhipKlIm light fur iloanlim hu nnsxxereil: "It Ixilueliitlio 1'1\I'I..I' lists is's.TIeILiy. tusiit'r di | :: '' S ., ,,I i,
fon.ilMo innlliitilit nf Ilio miml ,' I'oittiliKMiH nltin Inlliilhe ,
pint I Is whohppcdilv liiinil ami' .
at I Hie sight heist tu one "'rl.11 .1..1.,1 ) nn 1
11"111 'II"'I'lh.
Ilioeiiil ami lo glutfnric nhlih nnilnn .
nr
; ntmiiHiilieio MiiHtrnalor
InJI'0.1 lit
i unidli ttn ( (
bit tiliiuiiliinoil unit niiii-l ilciilwllli \ ao'iniicH we'iltli, ho .111 .1..1.
\vu Terms
"OI 1"'llhO tat; tn tliiMlatiipni-tui' nml' of of
coiiHoliil.ilioii tot 1,111" u* It i ; rmui'iuLitinml- Subscription.
ill, ami .11. 1".1. 11.1 IEtiiu'I
the now (.15155 of I) llmllim jitsi 1111"1: Ilio. |I"'HI| mid most hustehligu'isl" (hiss Imiiw, anil (lit.inultlpll, liioytil. u iii it's <.r "h'i 'kiu>H'"* Hit'' ,
.r. HAII.VIly
ninny t liy g.mi/pil. ss.ioliod. 11s ) 0111 fr Ilie nipiins' al Isis souiisuitttil.---N.' : oLjiftH favurliiK .11..11. ; thu Kiiinrnhimihmee |ir.ishst.i> t< HI ]ti, Cm s' 'tin.** iiisssisiy luMilliir PHOTOGRAPHER :

: KH % I out of our 1.I'IIi t In "ivliotoonrti'ltPH 1"1 h this woolijoclln I IhcC.A.K. ami I HIP II. I lair ( 'Isrususithit. nf xxatir; to the.neeil of tin ('Yl miOmtl\ I |ii"i| <>rl\'. I I IH St 1'S iu't iy \"cla. Inll"|,IIK| )I.nld, nr ,,1..llr..II.. ( it) -

fl'ol liinniiol riilo nn.l. I whlih flouts U'llllty In Hlluple ; till* I't.ust' suit,I, tin1 "11.1..II'. ui.s, I"I( ..II -'AT 1IIK- KM'iln"ruli) 'ln"'I'.

inletvi'iitioii of FI.o"I'111'1: i).II in 0., V, IICO.UIHO ipei'iil 11"11.I liaio A ( iUKAT: MnST.( : : Hint. finally, tn tUe "IIIIUUI el.lllhl.1 whhh IniiMitMl KKMAIK. |ilij I .1111, ", nml,! iiui.1"'II i \\n I lu. Little House around the Corner.IM'KMIKNCIA IN.: Y KAIl: .. si no
1""lt.I In" iiiiirK: )
busily "holl Ihal (lliey are politioa" ) 1'111': tlilnccs to rxl.c"I.yollhu.t'IItIII..I. IC'TI8 list l :,sl
loin) nirnirn. : rr lo the ili-lieiil, t'Hini* "'"S Ilhh' "5si'5ti5n,* ci' lliMHIIOI'i****! Ill 5 Ih,' : : ilx! ,
lie si!
"I ll (lii I lepoilof '
11 (pinlii-iiii i t i mnl ii U lint slot 1s. with nn uiiniUl.iknlily A""I'lll" Irciiinuiil' Hiiitinif, I o. rin:ih', roiii|>lihiiH.Mitti'iintf ) tI'I"'I' suNs.: IITI: : ; 'I
lit" nun rnlio in Ilio Snulli amiCHpi'i in Hie 1'nileilSlated W.I I "
t pUII ly ) M 11",11 w" it I nlli'\o :'''uu of VIF\\. AM.
In "II rOITIAIT
ile\elopi'il" |'iirpOHO 1.1 lei:ed Ilm, Ilio Intel' Nrvrr "(irut1..h' wIth Unritlnr. 11" 1"1 In'LF. 'H.'hl.X' :
at tinlinnal
Inlly tn rit.rldii. ts'iniiniiioiil.I i So I on. : lsstui'ii sill ir In Mnir cx Al I. <-6-1.1'
I II"h'I'I'g'lllalol' for I Ilm pin pono( ,.1 Coinenlion. hold, I in ( Milcntro, It la not "fl'IIlhl., tn Imik over onn l'usr SuIt, e.,111"18)f'II. riti 'lor bmt. : : ONKKAIl: till 'slx I .
_ _ far 'Micro linn )l.i'on ; ,
nn *
fll'llull'gllllliol of thn now Ithnnt llnil- Mcmiife to 'ViHiivn.MnlltM r..u.IIC'.IKLIIIIIILUOI IIS'II
: ssslviisg iliiiHoiiHion, erenlin ami perpolimllnj I hero has hoon" mi iiiciea-e in HIP suipiT| lt I.ilny S : : : AihisTerms
I ott HIP h popular inotcnipnl h nonius)1I liolar, ,siuis1nsehuisils |hug w.mi'win'm In It I uiipknBiintly HIR- ; C.ti.. Atlanta, 4.50 /t AI'S1I:

I doling"! ili.iioc.| : Iain), ami I g l'II'jlll,'" ami I ill I h f"I.II I 1111.hll Irull.o. of :lii.-i; Ki'Hllio h"Ilh'IN: "Mint, hy I IlnrKlar," ------ Strictly Cash.
mll'ollll I I spclinimof the 11' II" 1:1 nr "$ by n I Ilnrclnr," fullnnnl byilctnllH Bn < 'id| ,lsiuisrittu'.
( I .lim'I'11 \ .. lleuljeii Ii 5 Iho tel kh will
fir 1
oilier ,'ol'I"'I'allllo| Ilialpipxpnlly' ) have 11'1""llho ("I.>. It 11111'lllill;; In know lit uf the mnrilerorxxuiimlliiit, of mime WI) |l'I) J.I" 1"1" yew a istuiJyisniar [ he miipliul|' xx ills tho. ,'I hl'"III.I' X\.lh\
loimlry.i Tho "leeenl St. I IxinUImiilenl what ii.'oneio I tills I susruase. has lieenBpcurcd cuss gtt Iho '
,il fnnn whol W"IK'I. ,
s Ill'5'etuio ronlinl of I Ilm parly In; IMn man "h. nruii" .llll. hy the ) 11110 1IIIll"'I''ul"| "r ihi ir lime nl th, ,1,1
Is only' 0110 of many that hntp Ihu' U Hhuwii thai n great, unionary ;!" 111,101 of his Lhninhir! 111 'I\m'd to I.\e.'OIIII'U\r"r $i.iO. uiii tlio I l'nih'.nl""I"'

5 Slate ronliolliii" "lli'I)' Imtli Its nistusseul." i ami .l I tflrs only from I lie sus wink has: 1"11,1011 In luinjinn pursue nml "Krnpplo xvithM ( ,' IK.IIK usual. rnr their n.h'lo. |1" .1 1, i

; Stub nml. haiti nil. iiiiiistiiiLiotisthssotigis ; ai'my of :Ui."ilMil; ) into uilivoniembeifhip 'Im rentier liiui-t, ot c.". rcnpi'it II WHOLESALECROCERS II,i"suusi.Vuk5. i'. 'I'h.loims for 5 iho II 1 1 kli I Iiii '
: in Iho fuel, that il Koenu'il greater Nn rnuriiKOof thaxlitlm In mull | | > Mill'llx (.I h.usa' snlisiinsisllnn,
( uf In'iovprnor with our Sund:ly mhools. I curse' yet
appoinliuj I iHiindlo .
cMLD.To
110 1"111' ill If It hail liocii for the A. I..nl' mnl nnt tn ihnsonr iiii'i'iils'r
of latter

nnloiiuty liccauso 1111"101 I can 1 lin, ,eonreived iHisslhlc to Si miHe,
mole 'kl.x.
impoilmil .
< lull this or W"II ,
tunic Ihllgo"II' consult iliHtiotlini nt the S lime thero lie am from lIsa cress ant
w il Ii the i hit fina iolrntc of I ho untIes,. of for I do wllli t Hie, ell a
I not rotilliinc I iiiinli lunger.Tlio illi. no 'u.lol that illM.rctl.ni wunlil 'a InillBcrotlon, of youth nonroua ,.klr. rnrlyilncAjr.
\Vo ole nu iiilmticr of : IIII"'llh'I""II"" ) sail ")h't, ---- ANDFeed -
I 0"1.1111 .1..111) ), liesof luanlinoil Ao.. I a rorliothnt
In (. I of j.ll'I.lu. ,111 NOTICE
!
.ilg; a t lepoils
1"1"11'1111'1) lint I me I I I think IIL AIIII.I Tho thief who breaks" Intn n 1"11' atuuighut will euro Tou.rilFE OF CHAlUlE.TIilim| l

i wily unil 11.1'1'11"loli fop, l 1'1'111) to 1'Chl Illf.cl11111,1111( nuillon I I HIP American 11.\'I",1 I'ninii, KIH-S with two clearly lUnnctl purIHMCII remodywusa discovered by a mlnMlmuiry In HuiilhAmerica. ----

I r.inUorfniliiic I' 1i1-I'J 1'I'C: till old, 'lilh'"lhaL First, 11.1'1111 lie can that ts self,RiMreflMxl, onvoloiio Iho UQUOR DEALERS.
1,10 l.h'llllgl' II1'1) wild I Iho "ohl Hol.liei's". UK linlitiilnaliimnl for HID child i in." whn nipprotldod worth to lummltinnriler. 1"I". 1 and
11'1. 0"1111 11.1. 'III. )I T.I 81" D, Am lark Cilsep'29561) Consignees Shipmasfers
ll.inkors" hittiI-hsoileru, I ui.l: nml Y.I"UI "I .
1'"I.1 I In I Ihoir, piitalo( eniiuilj[ am'Ihink for l h y liooiioeUe, ,khnw I Hint I Ihlt IH nccosimry, nr Keenm the '
eoipiiialtniiH nml ninli-u uI : I en, kt.t tn m"list, Itixx'Imt thinlutUir l ilKK\AlTOvrhlAi.l.\r: :
\I"'IIII""I ) I this .1" it 11'lfowIII.1 MIIIO" 1 IIS 1 I. it hli Iioughst Is.nlllli- way iwapv -- Stuffs Flour UA\\1:1 | :
t I t that if I t were soc, ,0
hu
with him
I i hlm"1, only f.I" .h'lllllo I t I.IM7 I new 1111", n'hools, I Inl'llll cI..lco the A WOIO TO-IIII WISI' 'ol Tin:
101'11111'11) Tho (i. A. U. am ,' I than ". tool neeesMflry for Its If he IsHul.oil :
number lo u.ulln.
ft ulinit 1111 Ii "1/\ 1"1'11/1'/ 1'1'1'0. eipial' 111" 11"hllt or ubtitrnctuU In exit hi Our liiiHliiiBi nirn iiii 'hl In Iviinxx by this PAVER Bar Pilots Benevolent Association,
nll.ili.iThey IJAOS
I .
I lncrpiN hi
t lie C. V. are ll'I"'IL s of nil h I I Iho u polled an 11111
1 0'1"11'111"0'' 1 ii iefjationx, not I Iinlit'hlua'or 1"11 HOI u led by Ihis. and nil will ustuth or this, s't w h.II"Uul or (hue Ihlt flay em u Ila.1 innieiui'lo| | hj' the uiidemi iiod "sIsSy Is niilhinl/id, tulnl-5 /-

'Jlllo Slain li now icliiriiing lo iunatiiinl 11'0 lull of hll'llIl.UOIHI| >' Illill'tl'.U) I I IhieeOIIIH. ciniipiiiictluii lo lie ,luIA'h"hl'l whlH. ore"m.. 111""I.h.I t In I the rKNHxcuiA. < HMXIKII. -ANDWRAPPING-- I.','I I'llnliigrk. C'nptilns, : nml nllii' 'n nil!

anil normal ooinlilli.n. I I isI por-oiuil thtize isis, noium \' Hit Slits ( ,. S hint hlll"1[ hll'O Ihl8 trill ii In mlml. "Ily.11.li all Cl I xi. th in tin')' fan I> stilt in tohsig, In nil h I the. (ilciisu tike until'o and 1"111. S Iliimsolxei.

I Iho Uxf of I hit Sonllicrn s ( Slatrs In I doKn niiillilinle, with (lio personal rcKpuiiniMlllyof 20 J pur ,'1. such hit I in 1I.hll.1. forlho I 'eoxer mvaiiB, If It In ponsllile' ,', thou burglar oughtto sit lies' thy |1'"I"'r.| 'I 1 ho daily.I nml xxeikl.x PAPER aeciirdiiihly, 5 11,11,0, in t n lii' lM.ri; lliiil.liii'-.

(Iho man iloukeil) nml conimileilliy :'Jl nml under 'CII.q ol ago lie ,lul. fur ho N nt heart I iniiiileruusilitK l'I''IIICII. re:u In s en I'.)' hit,'11140111 ami, i InodiMirs' U'lniv Hr1 .1(','. Itiuusk.I. .

.. ami I iso \1'I\I., ai a pooplc; Iii lIStS I Ilm poipnialo orgiinl.ilionTho"M : mnl, IhoHo I ho attcuutl iiune IhlllllO to 1v hut If the revolver Is |hitik.slhrlitl| | |irnxieimixoiillileliliiiiiHliii. | ; rALAKii\si'., (si'j'usi'ih': II.ZA.PENSACOLA ( '
JJj'hh7je
( etlPhilip
lio given LI, I'"I I.I or t Ilio govpri" : Hohliem' ha\o souls lint Kchnol mnl arc toil ii i t'l I Iwiee. : w hlehdndiieled ,. nut withIn you may man In the tilt,., and goc d illy Into thu .
:
theIst', not Ilirdiifih un iippoinlin. ; would leato 11,7 IMjII't chil- IK tempted tl dn, nexer venture tn .'lp. f.llll."r ,,.I.r"I' eltl/enx" and' 1, l.islilci. FLA. '|l :Nl I.J 11' ______ ___ _
the < A. ass C. V. hunts I I 1,10"lh tho wn'trh, who ID certuutuuhyiirspulriuul IIMI-I( ) .
ofxelinol ,
lIWII'; t'voiillio inn- I. 1. .h'I'1 mid )joulli ufffl II 11 hulii .c.iriii' the iidxeillsonn nts nf its

llltt"I''gal'li mine, Thej 1 mo eohl, 1 l.loo.leilith. 1111)-8'hllll % Ii list) t Ihoio mo .1I Ills I I"'f evlHrcratv n th.olj" you his knife with |i.ilrnnn: Suits,ev( Ics I not 1.1,1011' .
JII.II paily II I power ; onl IVcliiij n rcHpoiiHihllily, ami IXh"11'1) I I.L !1,101.101101') ( S ehlll'I'1 of I that or racor.-Chlinija TlruuB.Bl H'clll of I the Slalo nn.l thn iiiljiiiintpi'itloiiK Brown

Iii i .iiigh Mitlo "hoI farcle.il eloelloiiM In ry, 111.1 very I likely I of Maritime Surveys.
: l liulilo In hel'nll t Iho Mipplouml ngo 01' I I.IIIlnIRlh'11' and

_ _ \\,Itlioii I asi):botuiily i 'for Iho pieonIInn tools of nmhttioiifl moKt of Ihcm ultoiul no SumlaBlliolll. ) of Oimjmnln Kr."""0'. Head (iefiriit.

of anil that 11"1'11"1018 lie to have --- TU K. un.li rslLiied. lirnhloni" Snrxpxnr for "ISFAI.SCli: IK-
fiami t
I
a ,
It"fl'llehloII thin Snmliv Sihool blllnt""I,1 wor wil I the AMIItllN i i >>'l'l.. (" '%1u-I.
11.1
.
xvell Bxvurd
nml 111'1IA
11111'III n tu hl
.ela"gle. Truly Amrl'I'ul
I ninny eon nl lea I hiss in rgo majority Tim I 111'Ial'h I lii'H} I II 11 tutil tl', as I'si loss In ,doing I(gnat wII'k. r"I'I"I it- hit umler.. \ his arm5 after hlvo the Mylu of. the CIATII Illh'o I Atleiillnii Innhiistahtisusl All Kinds <>f Furniture

.
uf lie ppopla) iiml shnln( Ilipiu mil f"11 wpllns the saul cut and 1111"0I.eI.'I( lor whloliIlierc day. The wig was ordered, but tradition B&d t 'ana Ccldc:1. Beer Ilu.\"IIC.N. IIIOII. ,

nil vol. 0 or i inlliicnoe I In iso. mana omcnl 'ulI8111''I'0 1.llh,' amiwonhl h Is 11,1.! I'II"'L' 1..1. .\lr who Mi)8 that the linlnlriMser made I tooHiimll : : fi t.'I..I.II.I.I".IO V' In IIIII.iIO ilinlreiis _0
nounl I In rcfeieneo" to I annual aunt that ho ctnilit It < ,
Iholr I with lint by would like lo l I its lai-l' le- lot j.t npnn" C'iBB. Surveyor Sr.., M.XT ro I'nsrOrrurAn
11loveieulof IAL..OX
.. 11'1111, lie much 1.1101 to (Iho )|Hpali alit Ilnxoik' liy gif of Inmls. tho miumlve' rranluni nf 'llkln. lie roiKiiicnla, 51 an'b 1 w-ly

pulley nml prarlloo I that : 1"1'1,01' worked nt It for lung .111 Ux'n -- -
Ii, if It woiihl klmlly I eo nil no hili I tmo.
; will )IiaIo I in eonlrol Ihosu I In whom I.I'Clul'II .1. MiC'UM.Arcll( Franklin tlinUly hmtlnit Ihlt xvli< xvn -AT inxll:ithin, to [In"I"'II"| nimk ,mid mxoiitUale -
when It I U pleaded (In nntlconn ) r. erhnpa not larRU cinmnh, tho hulnlrcsucraimrlly .
l II'lf.I. '.II..t In.Iho I I'll.lie)
the / Nopuily I lleiiilei'Miii I Ky. ..
100111111'0MoICO. nt all, lo our own HtnlcmenM, In- dlollL.1 I t the flour, "ylnl' Dr. A. Riser ('5,5' iIst'ii-ly.
1 liv anil. "Muuslcur, It
can ,
ifovurn
lllull ( 'c\l eouiiueiiliu on It' iinwmianlcil I 11".1.1. It' -- -- ----- -
t Ihrlligl. a uis'ar IIIJII'IY t t Iho pen- 81'111"r Oi I ('01)1\-i"lSil. wig which Is 1 your heath PHENIX AbOONCorilci' RESIDENT DENTIST
.
I Infereuees ami whii Is Anil, M now
plo, Tho Kiniiim of our pouplo, ami. hoiiiihlitultnim hit ulmnler 111111- I In I luc leennls of ChrUl, 1 1'rolei.UnliHoopal to Into t lrl. nnnt her one, \1 Franklin' 'Ill. t'; ('Efl-n.\'I'I: ;

I nrp Saxon: nml! till ,puily t tioiH. I may not IIL ': ('hl''h, of I I'hiladelphii, I Nnn was '.'lro.l( to go xxlthimt It. lu'llg b. W.t'nr. 1'alafux and I Inleinli'neln htt'ss'ts,

would' i Si our luoulh I I lhal\\o. 101"1' of the I lane ol Mr. ..luhut'odil wig, ho coiiUmled : 'EtI1il11l'kS111i11l! Coal
} pan liy I I In pntiy mm tl.II.IL. Il" Mail and Palafox Street! Kiitr.ince'i: ;{ WtNt I IiiteinloneliiStreet.Ull'IIMDMI : .
I'ulnil luwol''x"IIL 1'1111 ulleieil, hut 1 It 1 U calcul.ileil In cteato nml MNM| Mary I'Wi. 'I lio eeriuony with tho Bwonl 11.1 hat, nml apitari

roimonnnco I Ih t I IIOli I Ihu I:h 1 xeamijro, ilntwuHl I have Btnlwl. The txxoi.HUT : '
\ ) false I Impiesi-lon nnil I Iholc"'o I Iljl'i11" waa 1"'I"i'I'II.1 1:1 n mlnlfcKra - 1:11 .--- AT

l'IIIOII"'I\lc. ami In )' mi l'ogll..lo.1 liy I I y Iho lioelnr, I Iso, liev. Slurc'sin.fiom Au..leln American Magazine.wore wigs 11,1 : 'r'I : .
"wonI8.-'h. 1U'flt. &
111'1'1'.al ..lslIII.l. Tanner Enine
IhU Delaney
I nunpieious'KiiininUhpiaiiK Company
) iloiio, IL ninxl lio ilonohKXMlily. 'VI isst'n slut'5 [ C. V. THOMPSON'S.
,
I unj Uh..I.I.Olt ii sot I IhinUni; 1I'lle I I lie ronnix noil coil.thshs Suli"iriili"iis| pnnlto/ "nl .11 l 155)5 xxlllnntbueiiill
Tliero I iiiilieiilloiis all I 4-.IH
: | tnu la Mormon Huoilir School. I.
ed h lids cUtup All
of ia \ lew.Nn ) MIb.II"| MIUlMItilsliiessei.tiilillslii'tllsihl. .\.
01'011.11.! "f I Hpiiil t of nniput 11.1dl.Hnl.II'lol 'hi 1m11tt I : I : is Sli 1.1. roit( III II..IL .1)--1111 The Rev Tit Tlllntt, of Vnnderbllt milversity hIss must Ii I'lillinMr.I 11.1..Wills, or ul' --- --- -- .. -

( t Hint Hi moment ; ; ; recently visited I Mnrmun Sinulny Ib,' suilio, III the I'lll. 1 IIP HUM! mm.ilete .
any sii'stleu ever
ltilts i"-lillo'wl. I.U..I. (
may WAt.'Iho school while In Bait Lake Cly. An h. | :111,1. Hlniw In Nnutli. FnKinoM : -
TIIUIeSiiibs1
tl
ervnUli/a Inln oipaii/eil;. amiformiilalcd colorcil I IronpH ul h usi h lnl: I Ihmi to nay II'CII.I Ilh'llI 1"1.111' Infant tliUM i1eiHrtnient[ n ternjKirnry SHAKElRIOJAVAMOGHACORDOVA 'I' ., kitw.M aunt :l a. ,
\\I"hlllol 1st olitained In was : *, LIGHTNING MILK lilni'r '
for Hint max' "UI 1 \11.hlli,1111 ) ll'r 1)111"W.'I. >) )
pl.uu "I.I'f have 1"11',1 war 011,1 II a sub l. yimr replliilprumptly 1,1111 ami Tramway. Inn'oiuoll I'.psi. PLAIN AND ORNAMENTAL
tally with Iliem ninny ho h.ivn hire, pl 'hllillll. Ia 1 1" wllr tl..rl"" )ni 1'.1. U..I IMM iinuiilvi1. M SMU| lalry.
1 A run nf lists licpuhlic, ami Iliieiilenall I l'alll.hli. fiillofAinrii- t.l .". : 1st piiilteutiary -----
.
Inforo linlfofinly. nukul >till hi t lie I )umoeiallc'paily kiuilimfilicaillul: tliincH i If they are ell LhRll'I'IINO lunik COlhl'I'.IIIIIIIII.I I cm- ." This U'mher then nuked I. "H hathero 1311_:.1'.III.It': 'f''I."h'll''. 1lrll'c.Inr. ."oaxx-ly IH.1| luf Painter and Paper Hanger: ,
for diiln' right( or for dnlnu xxmnul1"All
iml A\ho nleH nmlM I ) I J
o > |
not ash uusitteil In 11'lhl'I'"hll tn t the Iluh'I.11 1.1 fllul'-IIIII""I' reisuiott| ''For dolnit' rhht" )Ilr Tillett Tor llriu.

)',mpdtliyiiro nooiiHKary "'I'I'|Is HI"I'I"O.' orj'iiul/alloii.: ) ( they .tilytsulscr. jenrneil Hfterxxnnl that IRn In ipieslion Special nttt'uih insi j-lxen In lUouiiu-: -

ielfiloiiliilinl.. 'll ,1"/11'0 wits verting a for bigamy '. : AMI (iltol'M II I'AH.Y A cottage with C I In", I'm. CleaiiPil and
there IH nut II' to tutu at t t Iho X.itl- IXXI'l ;; \ I ale ( 5 II: 11'1'11 ( ; -11DH"I"lhlc! N.'IV'urk Tribune. t h'I.t, near I
(g oml ." 1'0 eimnnh I In the Demoiulio "1111'1"11111111"1 I ( ;iiaml ,Aitny" !I 0 jilvon. I the I II 11. AI" 1IIK till nllli'O or tiiol rl 11110L." \\1) Iti'iulied.

< imlly' of 1ul.II, ( In meet I Ihoimigi'iiev ( 11'1""I that they I Iiiiisahc I l.oulu. 1sh 11"'hllt." whn 8ILH"I'I.,1( A New York Jmltfu recently 11'III.llhl' Coffee J. DtNvii! Wmrr.Klnll Onli'rs hilt xi ith J. 1. ts.hs.us't| I'lilufiix 't.,
heaiil l. Tho huehost's xx ill return ulUuliuu.inar'jl .
(' liv, cosishli.it lost, chiasigisu' ( Ih"II"'II. \ funds. fur their ( a tenant' 1 loune coven thu untslilo wall Cucasa S3oon i'iiilnit|
urthutil'llll Allis)' in (Iho SouthpinSlaleH di-uxv their hl'l Iho of tho l.ml.lhiK. na well the ,', und Dm. _
Uni) GiiiiifHHliHii, lust. h nalt t Iliopeople 111.1'11111. I lul.I
t > : T\KIit: I
wi ) will also 101..11\' amiHiopnlnrcit I I willh'w h I lilt' ol" that ho hn a right to U tho .. for 'IH .t"CI t.

alII"lf)' Um pally, t Ihl'l nlivnii howler 11 Ilulll'.I)' 1..III.IL (silisilut.' 'IhUisa a y'rlllll pUT l'UM1'mt":1: : \ EAnt': "'I.1 Tixiklo of nil Ih-vi'rlilloim.NKTS PATENTS.Invinlnrs

.t fasts ti tnt milliir. ili'Teul. The 1"1 tut u 111'1)11'11'1' I Ih lit is ,h'II I 111 ha ill t"ink Oi hue id trusuus.-N, t >. Ni'll U"ynl oM.oimnii1.In lists .tnx>ta ant AMI HMMill: UN KAMIAMI .
'
in power' hi nyu' nn .>) mpalliy willi I I ( helioily N.O.I\lleH.( Iitunytuisc., tlinitrm. 1'rnni (tie pit while nl.lnl her GINGER ALE ON DRAUGHT I All., II HIS S 7KH, I'iliunlkui UMliK T'l, lilt nlll.Hl.CIIIIIIAI.K UIIIKHA1HHS soul |iais'sut.'a ansI nil liailnliiibinu. '

iifllin t people, mnl I Um people I It I I U qullo cvlilout t that i 11'1111 pollHi I. .- wniw. .ho took a ancr fo le e!. \AI"I AND 1"1 .* xxilli Iho I II.I *. I'uli'nllilUip nioiii
j i'in': l.a.lt-I'IUS: : I IIAl-K ,
A. 1 l. ih
liavo eoiilKlenee in them. In IhliHlnto 'iaim inn ti'huig (In ""0 i. tl 11"1"( (IUMIII 1 01.
no __ _
1 Von Could Not J'al II Ini.piimlny __ ____ MullUls %lllW, liai.ue uisnimy Udelily tn lbs Ir Ink
1
of alluli the itutihL a fur Ihelr own pilvnlo cl.I. I ull,1ho U lIt'guir. A tins 1"1'1 nkllsnn, I''tsr. liliiiui'linuliiH\ MI.IS.
II 1"1"111'"lel'llll ilpiilornlilpiliHgracii h If I Ihejr Hhniihlsiicceeil. wlnxil t"hol uwd to exercise lOll "'r. .\' Sah'hUllo
K I Clmi'lteilMlli "" 11I luI'I"lr Zie'w Hrliaui. I.a. New Int PHI Inn ruiPiiieil. Dlil I is-
U nut ( l.TIIKl'orNTUY'H 1'.111 11" ) :i mid stIck to when Iru-trmt-
1.110 lil"'I.I. "XoliloHHOolilltfiriH I ninltowhicli ta.I"I fMt TIIK: : .
1 p w sl'10IS.:111.IAS.d. ff.inlloiiN linjiiiixiil. anil lti'jep4'l ;\|>*
I will be
lii sisi I lug ti h5011 those XrxYoiik, .1 uihy )H.-Tho World III cliunoH or tupped. II I'lit'iil Ions Id'Vlxiil. Jnxenls I'ili' l.

_ I: ) IATHITS.) hose 111'1111111'I 11"1 host |>loeu.'Ilm I 1''I..III'I '''. V ii., HM-ii.il( Ills" Instance, I young Ih.o. whu ho*. .n-inil"ir irpus| to itu. A is. Louis A Anderson Iriiilokinaikii ItoulKii'iril.rrniniitalU'iillnn. .

"Tho sooner the I C.; A. I I.! ol Ilio ) loeonl for faillifiiluemilo I 11'111"I (li.1| I 1111 Ilt S. I U I Ueirnr' u I Ins a class of tho imall boys of tin was Sleuth)"O"'II"y and rehearsliiR : ,.i fill llax'lln from lintleii IhU,ilaui, unitS hklllfnl K'rxhe. M.ileinlechsrpt. -
M"I.I"I.8 'r liaxllIK'
_ _ ,,,'Ih.lllllhot.I V., of I Iho MIIIIII'O I it ii ) 10lll"H"I, lull lojheriueiiaion I (Kiniik iharitiil 1 w'1'' '' ",111| "Just think viory It ruined a whole year,!1111 li .".luy nr I hiimlav nl 5 p'tlish uimlel or. ikiteb f..s
IL uill I I HIPpMimploof I In t Hie Inline! ,, Mr. ,. City Bill Poster froo resort us lo imtentalillity.I'rtluiiliiiuy
&lilll.lo.llhololh'I'I II' t hi* Ibl"llnl to rout it tie money \ the t'uitlro earth woa covered '' Wit ,. A minus Hay nn Xl.m.ilnv infnrmuUiiu thecrfnliy fur
alI I l'I'I uf Iho eoiinlry. thus inlinitnnthnilliufu recent conlcNUiil I fur 1"11110' ami t Hull i (Isis brlfiht jomiKsler eyed keenly AS ., tor r L-l.t or 1"11'1111)' | nn Isiiirdat nmlnd.

Iseacul, I hits I Ho U not ) Holiller (Iho 'i'Kuil lie. Unli'iied to its Ihii f.ml nf. h'iit.Cs" nr tn L. Pri'iianil lo I'mt Hills' nn.l hihstrittsutothreuihiirsi
:
they l'cl'I".f'"L > (cry I"J'd all 1 1(0111 urIt ( jury h"1 1'"olh'I'111 II'lly Ilrl.n.l 'll.'urA ( ii. i.r.l.iliiiti.iiA. S linxls. l'nniiilut. I : : : A. S. YA1STIS
( | slut lhists'ts. nt nhort ,
mil toe.
I
i but I that : I lust :
10aiL ) pli'mcnU of holli I tie eili/on hits fiiiucls h Ilm flrnlpriiiulploof Iho mailer, II'U'I' ",
.1"lwllI'It1
I' gooil
1"11 '
unitS
U nl mn lull bultiuiilt'ti.is' iriiiiriiii'iiil. mid hurt I'lili
I nun gsussit l Hill llminlii In Ibis 'U I 'f. north alI ""llh." I nhlii'i'"'. 11111.-10.101 iifiuHelfouUido I t Ilio j JUII..lkl.u.f I tl! lit'Oh, KII boseUuiL1o tint It inui.t 111'10 CourUr.frozen(OCr" $. W.ANUHlMi.N. and will do all xxnik ut reiiMiuahle rl".. butt V 81., N. W., \\ anhinjlou. 1)C.
tlio i'llot Jhim. Mulo ttutlioillie tb.
f ; 1'ho IVI'I'IIII; fl'1 1"81/111 1jnl uiur'J-lf,

.
-
-.

--- -


.i-i.


___ ___
- -- -
- ---

I II ti'nhu .tI" 'ulul. I ., vr"f' tliil hod.1I'
I MiNng
I I. ot |
tli. ftiilr, m.tlu ". 'Ui'k t wlreu It, r.". iIi traKn 'ii 'I .
TIIEW1TCII'SJ33P HEAD nlrlin".h hn FLORIDA
1 i t'I.I" OU
I I I
: 'i .1. -i I 1. l ",1..11.\ i know 111 t WHEELS !
: I
run In saiJ goodie/to. Eva M, .., :, "t .ninn Hi- huml riinnkV'ii M 1 .1"" : I ,
i 'I. ,
I ; a. igit' IIusIfiio'n
ark
::1 I' I I I. mnol t'tiilt
.. I ,.1 Jrl v II ,
.
I til' In nl It MUi | i.i, l h" ,.1| % ,1i. I' 1,011 .
tflXl I I \ N v 's in ? downright' fci. I ',..:; ", iiI ,
1',1. I I Till: l '
,, vi > (! >
ini'rivls
i iv
I i I 1"1'1', ,t ti'i. II! ., ., ;I' tIlt f'M .1 11.h'l ,
I | i t. i v "| |., l'i I r > .11.1 11- .1| fne it. 1 ko .v I h.. '' '" 'S ., ,
II. niDEIl IIAOOAHD.UllilTINl'KU I ''! I ,I.. '. .'. : '1 ui.uIt" I tiiiihit'' I' 0"1' 1'1" S :nimi'e.i" u" Hint ihl '|ii ri.l: I n is n > \\ \ 11,1"I
.
t "
1 Iv f I tis-l lll.MI Til. ," h. I I"Hie 'i I I II' r'u' 1' I. M. .\ /
.1 I 1'1"11' \ 'I! I 1., i", vv ,ith, ...1'.1.1.1. '" i.i' I'll .IIUVJI.Al.iiAbl I '; ; ,:
tin ,
in lull'I! dlivvln/ I ( .I I lit l. ) ;
11.lh..I': .i, ol Ih.I ,| .,. ,,1I 1" ". : ill} I UI." -rvilMr I AN'omiiiletlj' { \ ," :
I
.ttlgu.. .M t"wui.k l .nod| .: l "- .i-. to nndto I N
on k-ep li
f
] rl.'I.I 111111"1 ; J1'
straight ,
Iflck hair) In the window, .. line on the ( 'II W !, | I ..1.1., antvd) "Iii.! ,l.. u'vh'lstaifllttt.j 1 I \,::1 Islnnd h,' jou"lle.llv. : 1 \ ;\
y\w leave mi-, an I nni 'lju'yKrorst I I tiny Ernest: .1. on," .wins mornlnpa; % mwdnt.t'll ,Ilimt., .itui'. "' l I MUM I i I butt' '"' Is-snn I:rii.'st ; \ ( ;
.alk.d of chic u ( th. round table, .. Int. l lep|" vii u' 'I huu,"'li, vihleh 1h. | ,< | .1.11. Ilhl. io. 1f1
n.lvmicomforbible I '
: out tho room in ( 1- Mid lhi'gentleman .
II perfect klnl Il imii' "i I .>"'i c'li. It i. one 1,1 mitt H. ":" \ ib
l .111. '
is .111
,m\a>. In Iho ) ..1 'In her whi. ,
haul h she .ti.dinusly "' Th flu wn to moot his, friend, o.iIhnrsdnv 1'11 O. .
More
fur kept I '
Hsu hock. .ns a liu'ico sum-ii's)I. 1 nml l.i'kcd .; U. ./ "'
I I I "It', Un'I! ) lie hc.ld\ (him; I' '
her .IIJ..lh.- .
,.
f ami! Iu the ? "
..'kl't net; "Ifi-kgnmnd. "I. I wero t stmt" on their < I .o/
4 .
and I tunning '
Ho put 1.1,10 h'11 to ri lh.itupon t d '>' f .i'tt thatRintlcmanwith r' .
bis I ptislllon, vvhMi WAS about as painful$ I carelessly. over tin' I I.,,.k f ? chair In sm h.I' away tour thrmiijh, Normniidv, nnd I HIPIIIT uheri i \"n., I'.fmimv:! )" ost i'l' i'K II' Is -l't put "'I' l' ( ." -

n, n |..lllnncnn nill )U<. Tiiilylm I i I hut 'bet" "wn .. md,| Imt Iw .i i 'V'i', Hun' fuiiuV 1"llh"1" 1" said the ; \ I AMon I \
'n. I .1. ., I 1" ,, .Full d l h"le, "l''II.| .In.lfv. my name I nmvery
j
: ull I out the l 1"1 I'ul."I
tin, h'IO "f n dilcHiiii'i" ; prolmhly) before lio, thoivh! "n'v.v everbnlv '.1."'s, 1hl. 1"1111' 1. "rl.1 II t I I'oiv ittilIttim' nt' our MM the1111t "
'
ut;, pnrd' ", 111.1 )
.
Moreinc i Ernest: from I .1 Hie It. fn |1,1.| I. In..I
I.t.f
"n nmili old'r "in' of tln'Mi nuiilil, havpplcrm I .n. where ho sat, ( 1'1'.1' 1 li.. \ivfu'u'i f.II.nt tug smile I It. Ernet.: .h,' toi.lc ." t'lrmsl. to Himh ICcrsliavr'It. .
OOUld mnkeilllt : l 'tin nlatiou, In I tlicl.ioms .
) him. > th .
,
(ilw I > u i.. .I'il'I'1 ,
'puck, her brown h..I".I.II"' slept, on the fewisvn c
uncle anil n"llf'
lilt tell eves
him '
t tin' II the rulli, I ,'U md: | | "'" nu Miili bin
In Iho r. |
Aii i f I j ciii'! h, bud In Umdoii., Ins bnnl
>
I 11 mi .I.U," lui ii.ul.l not arc nhnt Has tnl "I. .1 !, tlIO. but u hnt I "h"1 1..1 "n"i"y, I jnu pn'tiiul no'to In.I.lnl.1nl' I for, wild nloud : "K I > en ) "il,
n
,
s l MHII liun.ui diinn f'I. Mnt and Mocked II 111.nl.
l I.> "nll..1 I by sm' ,'h .lr., At any rntn, It.ccimsl I \ 01.1... .IIII.t 1''n"'II.-", It \"only | Sol :, h.I,1 him. nk nnd win turhnig I I > hould ho and, ,'hnll Hn.
the thnl pi Ih b Iho 1:11.1
sis ne '
. to lilin thnt l ho limit llrst coiiKUlt Kvn: hiii'iiiiry. Imprinted lulf uiion his I : uc .y. muni then. woe alinit 111 .; In'r shoulders, In i'< |il l> I'lie .other |t'iI' (f'.Iao.1"1,,. ) ."cejIb intcli .,1,1., ",.. I '11. nd-,
nhoni ho 'Inul arranged M the lunch uOI.h..1hnt '. 'I 'hluhu,!. th I ti.lmt'hug'
1..t..1 tlomaii ( I'lnpiiilnnnndnticr ,lns-,11, 0 Mi \I 'tilt' :
,
And then nt last the fntnl 1"1'1.1. to Then ho ..11".1Ih
:1 lo'clis'k ; w.m nobody oUn I nf.t ennui I.hl 'IPI''r"II" h, 'lull I he' batlM.
11:1 UI'I' .h"l ho lilpi ," "tl..I.1' n 're:u IIKKII: Isomptvlmll vVegoan,'I. v < I
1 be knew lint "I
Mi.nt wnthe
It nf
, .mill rinmilt. for ho wns, hy, of tnlLliiRnlsmtIlia "%' time tn 11. nnd snld nI.I. I.r. Mile ii'tiinnger ho found Hint the oniydmirn. I AM,'n nssciili.l, and 111 \ Int.RHlHi .

i: lo Jeremy or IKilly.The 1..11..) ti. Mw, l."I'k.I.| lii. Illh., Mima 1\11.; \ "1"0'.1 I,' .m.1.h"ll"I \ .ml nt Inble w .i. tl.one, 'lnl.. his I "'' b'mu't: fnlli-Wiil, Imt Invlne, lit bis

rest nf that, niornlitR, went vrry nUuit his 1..1 l foituiw, In going torrnnivand hl,1 rh"1 hi" I chock for t'i'si n. fi' ( (11'.. salill. II..I.! hail h. hl ilx', at iiovi'i, Inn fir ci'ii i .ri-l, He' room
1 Itnl.v.' w.irnrs.1 i Hint I ho lnltbt, well <'n.h '1,1. | |
him h. .
for Imt a at lo.. n..1 to c" 1"1 ftiiii i, him I that mndnine cillisl Lint
Imve
Enl.t. o'e'k "nl'o l of it might l'ii"u'iutlv : l ,"
fid h .
not lo I" so "I. Inert I,. >- utopi'il; the cnl nl.1 enteml the lunik .1'1.1
f"uioI! him nt lliu IrlUI" |I1lMp.AI'ut bo ro..I| tho, I ,,'IMI git L ho did Hn i.o.hl'r iuiih.I. h.I."lrl'II.. keep t hit, 'hair tncnnt, fur "I....k hr., .hl\, thl< I. n enons busl 1
and
n inilu on the further side of k'cttcrnli Th"1 t'1 .Ins.k hntnNwith .Ju.l 1"0"11 Ids nppromhhe ii.ltl'i'i "I| tog tier the iivniwilust" I
Flon'iico .. for ft ic hecomteoii'l on 1..11'110 Jim 01' |1"IIII"ly| ,
who smiled, In tutu closing "
his fn.v pai-t .
t,, Hint) .I wo mill* nr N( Titlu Inn' g .1) Md..f, br silk ihl'u'e0 hill, hid almost Hiink Hint jou give Ji'iir nvvn nnsvvcr
mi nub' raid him throiiLh h, ith > Uvtk Enie.t's" "r.1 1 ,' w her
, (Ii,' cliff jutted out the 1 rolng' eyes; ncli'omi-l I him n Ith n Mr. I HiuhKersbnvv
AMipy In n 'it, 1" l I. lii 3'utlir ,'".11
b,1 nnd itt ,1 nil inn.cto, .I EVII, uhodinpjicd'licrnlbuni ; though II wn< for n 1 1:1 BO um, ,',011.,111 w Ith-' hlII"1 .1.1 111,1 .
that n' l k Hie 'Inui ond I ( ti thu' dcinamls hut nhonld '
|
M.I' '
'y ''1,1.1 \ory ruiluiHly with Ernest: tt- i 1.1. ) |
.
out Invitation Mr. Canlti.
n tlmndkmvhl, imnie a tutu "\t.i
nl,1 |I" f | |t" ,- .
tin'' lilllipromontoty known' Hum's II uiu.tilu red Into rn.M lively conversation tniik, Iii II"I''I''I'
Xoss, l known nil cuti u I In vviillngf"flmvlng l' SEASON OF 188788.
n .hn rose to give him. her, .1"11) n"| In I Iho .1"hh.I""ll .
tIio icason of Its roslstiinoo to IUIt II .1 of >cdinl that n do that I If he .
I the ndllll, ( f with. n ."Ir. piii' lii.t..i&l | 'lain I to "
his
h 111 \.1
\ (
on n lill
Illinaves. .lnn thnt It woo II this .| ,t com- 1'I.IIh I tho k.t.ihle,them, I II.-Ih.| I 111.111. '. hnl.lneod O'.II.o.1. 1'1.1.of IIlk' of k'"r".vI, IIIIIIII", III 101'hi" bin ( ..1 .l t. ektromclv. di.tn-.ti( fill' ,. the gen gise for, tho ,* lie used 11.11..1lh \111 I mtI'II'llu')1'111: ( : I'I I I.nsII''I'II lt: 1.'Ab P4
I.HO.I cif an up" rrop' of rock inoro ilural.lonnliiro 1 lul. edged tlennm on her who pished and |*thavved
011 linndken'hli, ho crumpksl' tho ,, brcii't a circumstance tl.at In ivrtnlnrvotits 'I.hl. my lu.II'r" I lAU: u"l It'loNAM I 1.11\: t I\DIIla: : I.M.I' I.al II: : .
.,and up | ihn f I.'k..t. I
tonn and in ,
phit
Ullihe pt'lihltvof thori his left hnn.l nnd, k-pt; It iiii%' \hkh nt Hint moincut ho Ill, ,' nlII'n.I..II\n I IIn.lblt, ", tin. italhitil 'nll.ll. 'the young' An. I IK I U hi" ,",1 mil \ IHIIIU| | ,, .b| tin, "t l'i' liU'i I l.ullt c\pn-H |Iy
'"III.ler of tlio I" of elilt.. Just nt the mvcmr be, had' of her ."hl"'II1'" .., her: 0.1..1. proleI of tho ntnnwt ..,l'i' to S.SMI Iss'nmeipil'c 111'.1., Itnt madnmo 1..01..1"1.. .1.lh'l. ,' to .'.. 1 i in i i M ., t .1.i ".. i hl.i" litttK h' l I'.* unit,, lap,,i ul -,'h' --timi .11""oilll., hil |1'.1'1'| Illiiit

l 1.,1,1., tl prloll. y the n n\ .hail, worn n blind, nut for hit. her ( ., t11 .I..lly on, iplitt '".1..ttf bLsnntles, I "J .1"1011,1., Hint jou .hnll hand\ i rut ,in. II" nt.0 ,IFi'i'lUi u .11 t rau'hiu'uI tn .,.fi, DM rtwmrn. nilr.irt.oiiAmill
'
hi'llim thatvvasloonllydlRnlllcd) I IIII'1110k,1 n. uut In-t be whirls-led to her the note nsTlvnl ( "
II tb"IJk by It wona smile, Is'iienlli the 111.I will not IsnonsMary for flU..him 'I"lhIIJ j-ou "llh. 11.1) HitviuituKH fentiiros 101
Ilionamoof tla'cuM". hit I cnuxcd tlio bind to her fnlr
Kortwohiiuraurniiiront hut 1.llIt II Mrtmt I certnlnly sbnll not do" mi
to hresembled
Dieppe, u
wore lull ) very <
vvnn It II Jiinrnej'
hlkli tide this h"low Un under vvnh, mid Irlul, flue 118..1II other |nplo'ii .) I He I .arrivcil cliei k. I ''''', and dtawing the card from his, THE LAND OF FLOWERS.
It hits, tIt.".(" | | t., .paw tlio headliiinl joiirne .. luiic tais, ,ti .1.1..," Ernest:, bunt her an Hhket ho |I. Into fragments, mireinl, I
|
111..I.lu Eniost:, call Mm anfely enough on \ iilnoluy nfteinoim I ,
U"'I f' I .
"w'I I \ \ next ,iuitniu'uit-tluo liiith' npp'y l t" \V.\Mi.N t. WHUI.
] Iy I."t; theiistoftlio n."k. eWer, .11..III'.lthiI..ry ('ulb't. room. InI 1"11..11'1.
1"'I.t ) nn.11' .11.1 nl,1 .
011" l..avo of and' pnK-ce.lis.1 to tho l h.t lintel, look .llh' ., k "' '. Mil.J. .
II RI' lulh'l as hen. that Ibo tiuthshould II.
iluy formed ft MI""I111' or .llr a nud, Imiuind, the hour of the t.iMod'hoto of imi ''111,1. I few II"ul.. ho rotui ." addressingMr
1.y.UII'I".lh", l solemnly n \Illh Jou I tie" ni.\er (jointn ,- r"1 Ii" wns bis turn .color' for, I AMon nml .'nl.l. snid:
'
111' > II'I..I) sitting h.t-I
moi't' Vi. II V IbuiIIiq| W. K, l.kN
In it ""quite Isihlcclihcr (i'uithc I lenih, "lllu. In the '-oiune of the vovngo from NewImvcn nK-i'niero! In doubt nlsiiit !I.1 lit' .bi.hiietly "M h'. Kerslmw Is 1.1.,1.1,1" Ih what you

Iliii. rlllf nlmve, or, 1..1.1. unless the (mat In"I'r.hul'her cli'iiroiee| they '1'rr "i. said; FI."I., I Ernest Imd fallen, into convcrvillonwith ("I madame's little tint pressed "1.1 his offer to do 11 Ii' .h'ln,, to "I"I.'I.| for nnyexpression BIEBIGHAUSER

was quite clisw In .', Ih..n In front.I : felt us though; be RI.I hnuil! nt her."You Hint, Inll'ltfrl..t a 'ul'I. foreign loikimt innn, who 'pokenngll'h tilt ii I He tm'k up his wine ,nnd drank .1111. lint h.11)line e .IIMS! In "'f'rl', I DAVISON & LEE,

I lew It wn thnt Ilmcst: hud toinrot with rtlllous little accent 'ibis to hide, lie cotfusion, hnlh.t".t he t.' )" motliei', now .1.lu" juntoclunks
a "
nml, on' the "or..II,1 should not ironic, rii.rcnoe, I is un- bin 1""lllt I the IIrl' 1. ..f'ol signing nn nHlogy| e huh t () Ls'II ,.,
F.f. 11'1111 "orl'r"I Inky," snld! Mi. Ciiwli I k. 11.I"III. for th.'r w 8 no .1.u'.1 nlmut .ltll. toes the 11"1 [ Gas and Sleam [
he tbo siluntioii by plnclng
tim .o o on a mil's off I FIniu.iiilIoi. acconinni'Hl| hy a 11..r .lnl.I'IJ"o or nns'ting him to morrow I rln\bi\ Fitin .
10'h'I ".III..lnl. .. ---
,11'1 rotk muting; fir him. At the sight nf ] Then .: | thn cold ""nt' ) .t age, riMimi haItI fiir hi. more clillly, hii.. guardianship of (hi i YIIIIt n'inenils'r thnt wo n.

,,r / itul form hi' forgot nil his' Ironl'lisi, turning, "r..1. the crlll".1| ,. Florence h.I.I.( all mngulnrly prcMMcKsing' | faiv and, manneni, I hair "'K. I..y 'snith not, I I..t us bosi| midPIVMIIIIO i in Prnmv, win.rejou cnmiot h.ll. limn on IM.>.\ I 1- City and County Surveyors.

nut "h"1 rl.111 to greet, him. )lu.hlll' hkol nnd! ( "ln.1hll. whom Ernest: rirlitlv, judgist h ion. hl'l tltf this wns so or payment' of forty .hlh. tlA I I I : r:>,
I"I
uIioii l: oho "l her 'fnoo (. kiss, .IR.'ill a hit from iii |'-gs Mi" Al-ton for uch be .bl, .,comIMinlon's ''', .did not (,,'t In '' u1 with bis dinner I : ,. felt thebhml "inn to bis I..r. HemtilerstiHxl .1\111.IIt\C II'I''I.\I' tulle nt the New ( mint) Court lloniu
; \\ :
I" pawed' Into "' dl."v..1 AMIHI'XMW :
him. .
hen
Ih"llr.I (1. \ bowas for the ., ,1 nnd not con 1111'JI" 1.:1 ,Inn it it'il'a'uteiia'lit *
not (
HUTU I "a 0 ) n bnllle lot In Englnnd, ii N, middle, ageil man, t""I.1"i le" now w hit 'pl,11 .meant.I
"" hUII' IW -
way In- found :
sho innihi hii Ih"I"I'I."lk ducive to upislitc' Presently Mr. I h' 4'1" t1'.1'1111'.11 \\'A't:1
1 hi'ii him simply"Inhiill ;
r"OI IsNido' 'her-the her not |._.ed of nny remnrknhle l.siks or ad- AI.I'I .1.,1 anil ,,
nslhly IVnll Itallroail.I .
rock fbi just wilt enough for two-and ho "I.want to picking! to 10 .rlut." \.' is'ivon, nor in nny wnv billllnnt, who was siltui); . x cry Imppy' to nuvt my 01.11 ll'HI.Mts. 1'.t AM I' rllTIMH.I'l.VnUiLS I .

pl.ieed bis arm rouml her nuht, nml, fur nminuto Ernctil.: she sniil ssrnk,| ; "liii ii you this I tr n with minute' Il..Jnl.1 1111,1,1'IOI..f)nl noltoilv could know ul"'. Alston, across Hie till leMAie hi whatever' .place and way you and Mr.AMon $ ; HI'.mWXZlm.l'II'r" { : : >.VI1.IHtlNH,
way "
or two sho lull her bend ) ou going to tho uMiciiiMy rooms I hem utmiut' hum bo returned ,
ui' his tint, mnyngrce tiputmi Arrives nl I'u'uituuiu'uthus i l''rinti 'is. |ti i-IHl u
she Nl him
post the bay wIndow dim nnsninll .r I.IM 1lholl.h..ri'l hl"lllrnl111.1.1.lh.llnhnl. M I Keishnvv t' \ t sirci'l 1"1 to I II.I Forehcimi, r,
.hlulI'r., anil I 1''y worn very hnppy. I tho iiosscsitor of tn night r. to hl chair and gave hlnwclf 111.10 the enjoy' Loaves for .Mill l I view lO.UHaAiilves
"You are .early ho.1 ut shriihliery wnlk nlmnt twenty | i. / Prom bis To Ennuis: oll'rl.II' 1111"'lnl on Htootliirsliln nwnl.f hl pls' | and' an ,'nln'I)' I.' .>t i ,
In.t "
; nl".1
long. congrnlnliitinns
"Iimh.tottorjou .I"kl h"h'Illllly.
ni
my .of mv I ITuui.ir r rIt
"Y '; I iintel t'lRrtnnay run Flonmronnilhatcagnoil way :. .t puiswcd that ho "".111.111..1 1Ih mi euutuiuluhuni .n.U"" .. nt.ior.r. : .
shcwenton 'I I --- -
1"1" hit 3 "" IwImppy. nl"1 1lklll. bs'kHYi ,
tlilnk. You Ln lili< tw.III I | lint notice! titter Ilhl lhtiltgly.
>, no n 8ucb hundsonio, was a "I""lnl.| oC. nteollepro 1'11111 J".I""II.I
'himuniilenmnt slu I J; .hu mvins to know ImppJ'. on know a pair ought thnt colonials, are I IOSM roMTvedthan *. I 11 going' "I ..ry .1m. ." 011 to lit r. Alctouu"Koiciunus ; In u Iv l.t'uul me utah ,liar rornii J. WELCH D. D. S..

I'MTjIMhiR. For hl.lul.oho| knew. th.t iMont "%%'Iiy), Florence, who told ) "gl.III" 11.r tire bred 1,1... "I log Jour |I"rl"n." snld Jlr A Won, "I I., I I ii, I 1011 .h.t .ih kl'I'IIII| slink. I nnd,I I'r sale In 'lilL'e, nnd

out stilling' iKi'ther lust .II"I. for me' told 'uul. hnvo Ho .""I."rl01 AMon .""I Natal wasss; >nklii;II the 1'II"111 on your. I't".uh 1.1.1,1. 1.111., soil will ..1.1.; I 11I,11, .1"11"111..111.,,' "'., lit thc < I'MMHl, lu RESIDENT DENTIST
thin monihiR at Imvikfrutt ttho will( 11.1 .it 'r,1 nolsuly Lit mo I. first took..I colonist, now for the llrst tutu pav ing n v Isitt 11'11""lht\ I ) till. 011,1 ". .bOII.! ..,1.1 I. ',Ukll 1 gi'I .",,',1. III .m'h 1111111 hut Iuti" I III hutch liiniliinlcof I th> Ihillnuoiv I 'i.llojo of I>KXIt -

,'h.., (itt nny thai uuhw lio|.l thnt I onjoynlmy fancy ,1""I.0 nnothrr on" ,tho jou night of (hoiiiytli'c' a <> the old country. He Imd,! until lately held "YiI I ,,h.l. 11 1"I.I'lln', 'nnnui I. JCorshnw hurry' I" n flue YO'II (clk." tO'1 1 Milp, I' lull IT ol Men lian.llHC. !. M III.HI \ .

moonlight ] lu lit.11"Tlio a high, | In tho Nntnl ', I ttuiutlu", U iirinni" i j' I I'ci ds.MorU'iiuc II,'nile ilii'ul| liii, nil v\i rk giuuarunti'i'i. Nopain
iltueft >Gliinot 011 I ami what .UI, you say I" $ dance, I h"1 chic gave you I roso, Hcrvicc, .11.1 uncxicchslly| government ronio Into a "\.,. put II r'III.t.: "")' "piuno Is Her Ily. by Oiwgol' W.I. I don't think" that I Iu,. .1. In e\lnn tlnjt i i \tHit* IlK,. if NltrniiHI
niKl thItect snveil hi life,
day you r iulto hi hnlllvlol tbo longer.
.
|
11..11.11.1111'11111I.,11'11" I '
IX ul tile
"I that I It ..II"hll "orlml'h .
.11 aunt illil ciijojcil not Luke very 11'h, nmllurkily tho ittmnntic nnd! orthodox" wny. \1. and 11"1'rnl' f.rll, through tho dentil. of ,an .hf\"1 hut I. tell, ,'' 1"tho\ otlnr '"I .1y ." ., .1,1 likely tu hindus Will in Aim 'linn ill uses, I iii,'.' lie u'r Avn-v' \ UioUolk's, I'lilnfnt
notlm'1"Why his father
my sl ter of In 1"U"lun.
any then events took their natural agnl buy, n > :1111,1. l Is nfIII" Allld.ivlt In Ml.ii'litn'" nl i 'atis.Milnltltnm Min rciisici In ,
"., tl onoovening I 'Is mine I did' not know tlmt in n unity 11 thcro put way out I Mn innv.lis; Iv
,1
you at once ho his ( in the 111 'JI _
l .
el.1 t"y thut.ue. )' went tnt, stilling, in a 11.,11.11".1 |.UOl ; I 'In I 1110.' "..
fn nKiil' Wo are ""1"1.1. you klo' 01 tOI'lh.r .I..t vMt "Imnie," BH ctilonlsUnlwnyn any other Ki'l'iuhuuitea""Niur I "None U"II know of unless Sllbpnllil. In I .Iv 'll .\,.lh''lu.u( AliriSIM'JOIIVOIIK.' .
1..1. : young
hol 11.r' I, Mir your
.Y.Iat .1.11'1'| '.. "I ,," ) Florence I eli tho mother country, .1\ .I .i,1 11..I.r."t.. his ( "except bol'rlllll..llb 1, friend. dlit. I Holsa I / Out nisliineni' .
nooosMiry lice loly ..1.1I To
Hugh ill
'tuIuIK| | ., nosiipiiOMitlonnlvititit. ; don't know yon know all those they "'"cr ms>1 it, '"' '\'' to titni on u I ( .hl". 11. 'lrk.'I. I fellow wll'nl nUtut thnl woninniiv A Illil 1 nil m Itiplcvln. iitir iiifvliinsly ilhotut complete
h.1 .
At least, If no ore not ongnt-nl' uhnt orowe'f' nl "J' ', ..I..hUII| m Hi" country, nimo .r.h.I.I.I.1 Piplcvln" ll'inil., uiiti I III of Jilt I l\m| ainl nulcrlnlvo
lhI" ,11111.11.111 and "I am Sir Hcgh K>rshaw's son; my luimois I er. "hOOI'II,. '0"1" *. Nor l I. hoi I bum A tu.I nil.t liavi'JM-t mlili'il st'voral Iniiiilroil ilivl-
had mid' was stnndmg, slowlypfi 1"\1 H..lnl. country 1"11 i i likely to (. gun lolled In the .
Jh. K.hath. reply 1" P.onil.Korli ;
t"III. Hugh I KII. nm
1.I'1
It wiuniN .
RiO Eitiivt I ,
\01. you o nh.uro king; I"lt'ot.n, to pieces "leaf ly |,fif"Don't hny.I "Indivd1 I! wo nro niuntns, I 1 I You bad. Is'ttei gi. mnn to give Iu, for ."",ln', 11.,11111', : \ >, ill < .RoI.-.. I.usvoilli ilililillonal, 1)1,11|' ami
to nay Ilt ono IH onpiKcfl to I Imy I "" your clue 11..1 witli a laugh. I All this ErmHit: 1..ul.d iH'fnnthn, txvitreache.1 for I nm Itls 1he. the ( lib.11.1.tiiotbtr .if jou don't Kenlinw will I kill him r.\e, ilini, on .1. ".I/I'1'1I11"r' ,rersiinnlCrop 1 ('tut uiiluu'e, vvliiili: plicfa us In n liftli'iiiisilloii -
)ou, Enl"t love you ileinly, l hut how can I "I, .. but duos, tho ImrlNir nt Diepsi| nl,1 they'I Irlh..u. ..1. i Hun I'vci' In iiiiiklv, ami
.vi isnro lil.l. it not (.UI.that I Ernest" I II [ "ll Is no K..II tnlklng' of It. I Imvo lived aI Iii | |
My Ih.t pnRnRivl to you *" other, |ooplo nro. I hnvo, ''1 Inking, ,, 1>,,.". .. Ho .hnwlv'r. pleased when, I ltnih I ,. .htI,. did not rcccivo I I i rough life, and know whnt 11'1 al',,mndo ofI Appcniniinc II,.."t. I'licnply CM'ciiln nnli'i'H lur pliiln unit

Ermvt rom In pu'iit, rath. "I tell yon Ki: n<'t, thnt it Is cry (,'rtlll".111, 1(11,1UII'llte having HIM n hi. luggage put Int'i, "1'1"1. ,hn, tills Intelligence' With.1,1'r.even inodorntn I I I He Is nut of Hint I .hh. jour mini I. I I'11I..111,1.. f.iiiry J.>)li work, lionk nml pani'lilctvnik |
n lint it K Evn, if I nm not good to went, Into the little conrtjnidof' the h..II'.1 t.1 .r. t'i'.ui v \\1111 i mil.I'eacc .
.loljh Is'fore" you ( In Ih? not Hint lay If ului'iitiuiy'uliiluu I etc.Nn .
ml"Ik. cl..I 1 nmoitnt of onHiiisinMit thnt might have teen wrung II' \ ,
I iii.
I nm not found ?Mi Hbimling theio wilhhitf ( II.I ,
R'kIO'J.IW. 1llllujh, "I 1! I hl"o am I.ou. IUII.111| I rcnlly hnI'n".1, .r you, and looking, AI"III rattier Iv simply lifted his scnnty' eyo- I 1': of my nii'lhir hko, Hint I would, .h..t i 'omm.tnicnt, "on I'I'"rll"'l., nllli'c I in I'tutltuihi'I ii 4 mi now ('altOIl'll'

'"."IIItWl'lIty dlIh.; Ihlli.l full agp<.Coiifonml thol.I'. riot rEiii.ut hlv. 1..11 n. kWll'llo. I I "Ilullol" mid ":" ..1.1.1'1, 111 glnd you Imvecome 1"1..1.1.. will, "( 1li, I ixiuv'Diucr' my untie i I i 111""Very g'ssl, MI. Alston. And nlsuil Allld.ivlt-Assniiltninl, ,, I II',. I | vvllll I MM' ( 'nvi vu'lirlAI. Jolt OrKI -
.. \v'lIor.1lull iuuuil I'.all.'l
i HUH hotel. I Do : < K In llm < ii: llly u'l' work limicil
nil, nlmut to want anything "
arc |
) ((( )
I you Ilwn"llklll ) t..111 forced to nilnut. tint ; then bo turned and tnado unmaI | Ihnvcnone"I Alhdiivll-, I., ,
MI young, Just n 'IM not "l ..' 1.111.1, : yen, 1 ,do The fact of thu mutter k to tho who ut next I I."I 1 l.i.I.1 arei nv nut nml i hut low (nli'i'M a Illt t'gi'I. ( ilvo I
111"h 1.t ) lu'ki) Y"I seo.1'1. not. 111 only \\1.' I rfluull' g'nl"111 hll i hl' ( HinlthWiissonn'Volvers \\ari.ini: 1. hut, i'i'i'i,v ,
fiLst vuouKh.' Cnl'l you unit for mo sear your ,' now. Krnnt: nnd 'ills tun Is, I nmlcritund I word, of """'111. and j Hint mndo, the h.II'r 1 llupji. |I I i Hint I 11,IIIlr.h to tnko out t Afrh ttccngnUnnct, ol l \\'uu lutes' tIM 'Oil I' (11 ula'riu, nml wo will I givn JIHI

or twol lie a.k.l. with tenn of mortillcntiotila friend that I w i'.h h to sn> a word( to you nlsmtEvn I want to lint my a )to n place thnt my tiny I i Ernest: felt the, blooil ,ilse to I huic ..his.ks; with me Tiny tluow n veiy heavy hlll..t. K ""'1111'I ns.Wniriinl. I'n 11 I unliHi'.n Intu.

tyM eyen."O -n word of wnrning." nit.! 1 havo ,'omo hero foals'. If they 1 jHicrowns 'im tiling' very Insolent nlsmt 'inscousin's ('iii"t. Jiftnv' ..

Erneiit, Erno: do hn renwinnhle, then-Vi' "(ho on." 1.lk. Zulu or HlMilu, )'ou iIi, I nhoiild l. tone. "'1- ; ictet y "".' .., them Is hit niiyw horn, A 111,1.ni,. inl I 11niiu,11,, iisia

n ilenr; what lit the good of getting nngry' You hove Evn, nnd, Eva lure jou, Eniest, 'UII tho oe..lol, hit to nvo rll'l IH nInrlsuoilH | Shortly nlterwnid the dinner ."m. to nil In thv l..lv" I I ii' did not IbiUh "I. "'1- ( "iop I 1.1,'us.Mm .

nut making mo n ret*.h..1? Come ail cit, hut ml"I'r this, slio I. noah ns \0"' '. She tongue Hern li the /1,1., 30ItucKuInt end' and "n""lo. with, ntiothcr fasclnntmgsmile I ti in" cI Ii'uuu'e.

ilown bore, d"'I', nml 1..1 me, nm I not worth abvnj's Ii.HO from a 1.11. HIOMI hoautiuisouiuchi I 1011".." I retired, A. for Eu:, heat, ho smnktd' I I Mr. Alston \\'.. must I put 111 )I u'iii, jll 1I ,Llei' tcln nsi', ,.
1.1,1.1 lu ii'
I I
alittlnpntienet'f, Tin ro I li not the ihlghitm.t 01"''; l.tm' .not give them "Hnlnt, 1..to.. niggckbsl I'rl.t: "I can pis, | with Mr Alston, mid nhout,, I oMisk '1 twenty uuit'a 1111 glen them' I,' "" If Illank ItM i',...l hts.

...Ilhly. MI ftir .I cnu MX, of our getting vvcrj'tiling, you talk F..h. 011. If jou like, cc ,I go with / sirollnl ovei,. with him, to tho AssemblyItooms I: And. now ulsmt, tho plncii. and Ih"ll. 1 II.

m.rl,1 .t piwnt, .tho, 'IUl.III! Is, I If It Uof "%!'iiat do you niram" foil Thn table t'h.t Is not till 1, and It In or I'nsiiin, n building 'Inrgely compoMsl "I.i"l.. Pt' lii' ( .r>inln.ilf, 'it.,.,.

any use to t"'II.t' | an ongngemont that "Whnt I any ""Ilnl mo, Who is very '0 I ret." of glnsjf, win.re thrico. I wet k, during k'll' a plan, on tho, 'lt'ui'lu, ulnxit a mi. :I'r'\Ii''\: : in,: luiinlilinielit., :, ;: -'Iii-:
make u. the object of gro.it ikwl weak nnd uuitpliuu'l If tube "It is very kind of j'on." tho the liltnrs I I'lintti'l .MiilUiiue.
"i only I you II.t Ilt scnsun v nt IHcppn' uuIjtiuiriii"lti nnd n half I., till her"' I do very \
O g.I. nut nhleh. |,'rliaw| your UULO| throw you over "Not at all I have no doubt Hint, yon .dunce, flirt nnd mnko .mei ry J Hint .(...hiI1, you strike ..h.1.YOII".IIII ,ul'lm nn i boiiit I 'oiui t.

\ I 111, o." lund h.lV.O.. Florcncol why, sho loves would show mo the way nl>out Zululnnd, I One of I Hie Hint .llh' tint caught his oyo ,, ( I to jour, Il and, follow 'I 1 hll\,\IMT" ,!h.n| in ntiiniH. !. -

"Oh by Jovol" lio 11. "thut reminds mo," mo with all her heai, !' over I wandered (bier,'.I I was H full (r'nlnl' "'' dnw, and with Ibo lino of tbo sea till Jon como' to a disui.rloif CITY CIRCULATION

nnd Kitting clown again ho t,1 her "Yos, but WOlel ofb'ii think of otherthings "Ay thnt I would with pleasure, and they conspicuously \hit' shoulders, In whom, horccognlnsl hut or collage Them wo will hint you." I 1) \'I lAIHnecnitdon; rensonahliilorms, .

the Btory of the Interview( with his UI
liitenci iu klli'iuv."This don't want to frighten you only I lot was with considerable dlulnilty that t tho door, nnd npis'iinsl t", ,IKI vvalilifng' itKrnost t mo sec' obli wu y 4 411, I will bo
i"I viry l ul"sUoiinldnlien he toilfluilohituL quite pin all my faith to F'o'o rntlry.how..wr Erunit discovered' the 1,10. for thin nddrem : Isivvcd lo her, nnd "'I nl"t. I'' light enough' then, I 1..1.,ol, I iviKll.Y. '1',1"111lI..III"r' Itulldinir'nnd,, .Mieliiiiilcnl -

dearly)' you may lov cs you.Don't that Mr. Alston b"d. hail. boon written down on; but, ,piii'sulng, her ftu tour 1..h., sho "\'.'i, y 1"1 Tho NOl 11""II"MII"lv.( .nt iiKhinntiin"II,'I1.i'. .A. JJ O IT 13

.Y..1 U bad enough; but nhut U to Im look ..1.'I.I. Ernckt; I dlil not a down ycoii before, and. In I'rall', tic land "I"llhe,| 'bompiet' sh. wan cairjlng. HustsN I:'Hi I I 11 Inl"l U) .Mont 1"11111 my

,", wish to jioin )",u. AII ""I'II.r that, if nny of revolutions, often ehnngn their ,| >,lt picked I il up, h tinned n, and I nluil things' ready t. lo nns't it. I in'VMI --- -.- ---- ----

"Thcro U nothing tn fo cluno at 1ruit.e"Shall difficulty, should orL Iwtween Eva and you namoa onto' or .t fa a decade. mudo as though bo would |I. on, whel, | J'ln toil', tin wime, fnpt, J".U.o.'a

I mnko a cl'1 brat of It to him!I" you will 81" intf on your side. You however, he found 1.lc it; It was now cll"FIlaly.tb. "addionMsl hll. Just ..the hand strui'k up. bnd better 11.1", tuis.1' IICIH after. it li ""r." III CUMiVH AltNKIA 14 \.\':. 1(1' '111 *

"No no, not .; It wi only make nmttenwonR. will "I..y.lhluk of me as your true (friend Rue do II which republic dora "Ah, (piee'i,,t Is'lle .miiniiUo'| )Ih'lrvnl..I..I'.la.I iNn TIIK I llfM'hAI I In t tlio \\oild l forl'nls,
We mu.t doar. Ton iiin t Ernosti" antI. bbo held out her Itubl'uo. I
> won't )
'lit. you not matter. \. lt. out of the way A"III I tlY |1111.1 llllllseH, holes, I 1'ern, hull llhenm, Tt'Ili'r,
go abroad for a couple of months, an you had tluy were flnnlmg .1..11 y Ih, tho hotel bad, not
old
hnu,1 little stieot, nn odd uiixture of "111' II"nl"r.r '
prl.o' ( hillrlalns I'nriis nnd all
t ll.unlH, ,
nmuigwl slid then wllll you comu hock woniU't took It """ll"11 w ill, ho said. houses and ihops, most of which uwmul to thu "iisini togiithei." As tiny, POKMS) 81111. ""I' to Issl, so t I. 11"0, | concerned liiippid
.nrh.
m what can 'nl'ruliKod." They had tin'nod now, alI 1 again leached deal 111 the carved Ivory ware for which Erneslhaw: hIs ctHuin .hl.I"1 in lli' WCI-M uble to |I"y hl"I"kollrr'II', t'i kin l.iupt"iis; | and | ilivcly imri'H I'lles, HILT COMMIECML1'l

"lut my doniwt, I cannut bonr to leave tInt bay fcmdon, oiwuf tilt divisions, of which Dieppe U famous. At lost they came to NoUI I lis.king, nl him, with no IIilih., air MtiilumoMIW "''U"I II"uII'IIIIIMO, ', 1111 "I.t or, no pny teiiilid.| I ll IH Kuninnlocd, toKlvn

)'UI; nmkc* my 'luvti' ache t tlilnk of it." stood oi>'". Floroneo tout htul his arm andpointed a gray old hotuo standing In ,lIe own his" I'Il" the .., I "lhlll"I'iU, I. sllghtantstispii Iii l tiul slit Ithut linn, or inouey n'fiindi,

"Dear, I know thnt It I hard; but It niu>tl into (hue room lie looked In through grounds Mr. Alston scanned' It eagerly "Ah, oho, .1.1. "Monsli" I Hugh no \ulso 'ion. .:"1.1" i nto I 101 left II toIsi I', Ico t", enls l'i' 'r INK. for snlo by Ins.

l I.0010 You could 1.1 stop here now wry the ,own| window. Miss L'oswlck bad gone ""That Is tho place," be said.: Sho often told I |I"s, I ,.ut i>ii.; 11 bali' jaluiix, ,n'est ce iianf' II.el to hi. fi,'It,,nd "h," should arrive cent ImiKhloru.

",, punklng about our-our on- but Eva ..tl a her 01 plnce by tic me of the of arms over the tlooi,'way-a I Eimt: 'dniiiwt tl.I tnum wltli Iht Cur, enshiver ollh" 1''rw. In w hi,'h he stnUsl mysto

giignmont, Iltl do that IOII only I. to Ulilo. Hor .. was dow UK>II the table, mullet |rot with three squirrels, ; there I ) nnd. "lh l.u-t: \,slt tho 1.,1 riously thai .1.lll.hud railed, Ihl away. MI i'Va'uhl'i l IICIII'VII \\NM4lflltllllll hI oNE KD1TION Hi ( JliKATKUTHAN :

Irungyour undo' anger 01 )( ti. No, you r*tinu on the album he had 1lek" up, and, they.lu.I'.".I'r If It I hi'still a s-l,".|(" I came Ui an 011. "l lli'.n' his e"u.il rniuoup He could, not 111j smiling, to himself siullywlnn ei,. I. TIIK I ; \VIIM.K'IICIIATION I I ; -

II.II.t"r go away null ineunnhilo the riNid and atkcd oldbourgetti' I nnd Ihey all, Mi. AI.II. bo """ thai his business might .hoof
Irl.t. he could from the of her ..hold.ntbnt Eriuu.t crosM.il an hl'h,111
SM molol stcvcibiri' lli'iiexolinl Asms'billon No. 1 1nceu OK ANY OTIIKIt; I'AI'KIt
soii tlmt It
1.1 trysget Into C.rdu..IO.II. clue was sobbing hltu-rly. sha ., who was nUiniling" Iu the dtsirway I ,'ulk.1 "logithor .11\ .I..t. cc wasnowipiiiodiwitisl a ,1 Iko.1 cbrnllytosettle. reliCt M'i'iiiiil MiHi.hw, In each month
l'r."ly
I then whon, '. Iii tin d'sir' of (lie hotel. IN I'KNHACOIA: ; KOK TIIK.IItKVKKV :
fal VOI 010 fau'o-it was stained of hl< shop, inking' the air after his liii) labor III their II ill over I'leilti'l's Mli.re,
lifted her .
time you will take your unclti'i view of thu -only, bo..v.r. though[ i" enter the "Hut ceitainly ,",".I"r, it julVolt aeon- o"'I".lllr, bund. He t'.,k It, und us hl.11 1..11.. onu tu Eva and olla to Dorothy. Mr.

matu-r and want to marry I) rlhy. 111 II0UOU as him..uJ 1 ; lie holy .IUt llvtsl there. Hut KUp, cut ho Ml a note slipped' Into 'it, cc huh "lt with to |pant 1111 if .lythlll hap
make better wiCo than I IIIHISP, but 1.10"11'" slopped nccwtoniud. 'h hii'ii..ul Ii, him,. 'Iho .
a to sui ( wu -
'
you Irw.IO. .11'1'1
\IUI ""I. her alone" sho | l; and montileiir hub I n>aMm; it used .a giiln1sthool Is'lng S
: "I"o l.-avo ..hl.I..I ft bull 'nnluie, nnd breathed of III
., my tp8. Ibo .indow.ndlr.I.lou.l 1'Iolho.1/ revolution. Monsieurcould clum.lly dropjMsl cc.U1'0 1.0 Iluihiie "luII.1 Carrier HoysAKK
"Eva nieh things 'it then "hellh.y were ".I past und lliere was anolher how fondly tho ; 'f.
can you lay i "I Hint you her no di doubt so ov er tInt okll'I.' ; thin I.IIIO. ,"ulI'1 wrlt"1 l.hl.-lh. $poor QG
not kind of you." ; nun sorry lion In ho was hiimnn In ait tllngs t" thai Ideal-llm '".11.
moot sisters wero most .. i 1"1'11 1'(11.u.n.'y. '
I know Ike, Hint; if you should never again o holy 11"1.'tl.I..h. colls't4st and, is'nslblo, lice It tOil :
"Oh why not I I Istrue. Oh ye, not tho only 'I" .h" suw UI; hl <"n euiHigh ,
It pitublo.'
that I am loklll. and that I"hint bo separated for o very long In luw wi Amisl, w ,ith this Information' Ernest returned I Huijh, u 1111n,1, ...1",1)..I drinking", snw flnlshisl, ho followed Mr Moil's ad. v'In., ''I' -- o r : KMI'MIYKI: ) TO HKr.lVr.IJTIIK

you men always but bo mol leave n painful Illi..Uol will your lo lu lends; and In ,due courw they I I.., nnd, tiKsl H.e programme' d.II"II.k, a ',"th.lhol hesaid his piuy.era J
liraiiw, mol fixity of mind, and, perhajx, Well, good h,'. I hole| you enjoy your ,nilinittis) to tint place, and allowed twander I, but Ei: next teas Uxi '1"1 k for him. -tho Ire' )...hlsiiioHiirhad tuuglit him_ r i'1I1.Y'MMKIu'I1tI.I'l )

for all I know, more heart than I have self." Wl'r' round the ancient wullcd "(due mo Ihll."III,1 his coiuln, linursoly.Ernest put on n ipilet, dink Milt of clothes nnd went CITY siniscinuKK.s: ( : oriiKie) I

though) for the matter of that I foci a if I Ernest btolhront shook' hll.l.Hint In prevented.ibun'o-thuere him, was from a with every 1..k of whii h ). Alxton ganlcn.sisimnll : unswoied. by puUliift' It into IL and sit by Ihnniicii" window, Tho night wasvitl.y .i.e -I J'A i'I'iN: I DO I NOT KMI'I.OY
ulmp III still and fingrnnt with (hi' iWi'i't
all heart Just now. Erumt, you .5
.
\01
p
tie frI
11"ly. thy ai quainUsl."Thcro .k..1 Irol
bail bettor transfer you alcgllllco Oivo. inn Ilnkh'-I.llhen wont for on Ids way.( .hnl IMM Is the tnw ".I'r, .huh she usml, Ii, Is vvritu'n on that, piogrummor1' I.r..th.f the sen Not a sound e"1 mi .( p 1) MMIK THAN TWO.

up, and forget mo, d..r; lava you II.I'.hl" A. 110.1. the sit," ho suld, to his out "I 1.111 know," tie ipinlnt, ".WI 1"'I.h." all was nt |IieU'' 1 & ',
,
up .r hand Ui b"l.liar k..11 ayes Okly. I"y..lltli "What luivo ou Hint progininnu' Kniest: sitting. tbeiv, wnnderod whether In ?
.
trouhlacoming you rIU"1 I
much trouble. I know that there old a 1
I until I ha lurnod' the yew .hl .
him ,
watched .1 Iii. ,
mm, '" would h. snuanother and, If not, '
; It In iu the air. IMU-r marry Dorothy conier vitbal'sikof 111"11 'love and longIng roll!I'ln1u ,I '(a'"i. was tlioanswer. what HHI wi'ia like In 1111t., whlihurhu .3S 3 3 I I Ten NvsboyH
and leave nm 1 light my II'roW out slowly changed, into, ono of bitterhalo. \\'ho'naked .:n.I. tool h 1"\1 "M'.I Iluu. luli. V"I.I'"lIly.I' ,1111,1 I
was jn
Aid|
alonn. l.i roles you, Etiieit, and shol "hlb. ...' h. was out of klght sboturneil, 1.I./ ., 1".t hoy's 111. he ( thnt," with thu iu"") I'l. that as. ..Ih"UI"I.f I C *
l at Lice lure lice. slgli. I .11,01 U/I( your giving flue 1'.y "|1. I. U.o"11 f
1'11 1 cry to her flung ..1.1.1h I it -
h.1
until, have null making her way an e.lh. .1 our gnu strm k 111"ld. R"I l | MAM: IIANDMI.MK I'KOKITS oTlfK IN
"I"ml,'at to gIve you up you uinil| tho bod .o.II.I.yh'l her fae In Lt u. go. 'gentk IIWIL' Mnixli'ur nn I. .him, | Nut afraid of d, nth,
'lind b..J f..II'n.I,1
l ald Erunit, hen ho )"o.I'I'.t DAILY SAI.K8.Fivo
.
! 10 up \ pllloir to sllllo Iho "II.'f snhblnfr" ( XVr.HMIST inndumn, with a unsiultigglnnoe but nfrald "empty' loneliiii'NslN'jond. .il-
fir
her "and, n> 'U.\'EI IMS ,1 '.5
"u111181 I ktnp .n.do 1'1, gave way to an outburst of jculoui rli. thatwIll III IMO TIUI'"LLWb. nnd tI'1 lurnlng, slio ontcrul lie of (tie wild air of un hlhl', n1eii'| In whlihnothing 0WELLS'
you, ran w
C.rl'lb'K lI.v.r tb.t '
1.
nimnst n.fullll"lu".ly. can bis mother
Mr. nnd lm: riachnl, the bunlll Would
d'ir. talk 1 any 10,; I 1hO 10. .: had only Just time to go hack to \1.. 0 l hint h..1 not give tit you," suldEmnit ( nun him Ib"r. ho wondered., or "Id she b News
an I Dealers
\'r weU Enietl ; then ui .ctor- rnl and ( the form. of eating lo I I. then'' wiu a qunrtrr w 1 nl 1"111 1 him from her
Nous with bbssl
Pmn's put coming usmhu
:
.1101"uh afb' .
huh, imtcail but, my ilear, 1 know to ebiulius' l.-fon Hie lnbb d hot, r _
; sumo 111..b..' ... was U"I lInk coat "You II tn hondsf AIK| of Kva: and -
thnt I trouble." hug Imhd. ii I putting' on a .11.lllv( II. t..II. "II"t
0,1 bring you start to catch, I lib, train. Jlorothy had down Into the _1 ". There "Iolh I lady jour "k.II'r.t: In solltuiui a ar In his darkeyes.
"U that men have alwayi paid Ei went ./ .1(0' 111..1
UI prIce ; made nil thnw Hub | It EXCHANGE
'
for the ho his thing"and 1""llr. other (onon In It, a fair ""Thnt, 'I alfulr; KI..II.blt 011" 1.11 111,11 11 to tln.l oiler KIND 'I'UK: IIANDI.IN'O OK
anntvered.
millet 1.1.
of you wnnwn, think of, so, only .' ) lii.'
.
Ei nnt
WOI.I Iko tlons for his 1.t aUnil :M jnurs. of "I shall "" give It to you, 11,1 "lt"" b..r.I
"Tr.Jh'luy l ho, It, lit 1 after giilng jlrlr,,to h.llout by to bli age..III.h.o"ll.Sue was appurvnlly sbiiHling by the empty llrplace who*,, tcnsT,| .rapidly rlll "I dont I'' ,KIMIM' ri> :( u(, uiuuVrhiNutiy'( r .etuu its', liq "(lICK ful, 'I'UK; DAILY CO.MMKKCIAL)
conic at Ibo
"I ; any rt", (m'loull. uncle, who shook him burly the hand her ai m uanu| Ihe manU'lpii' and, a know what was on it, and lnl'l, wish 1 A LIVIJATIVK (H-
love. have | that -- -
I ,
your of their Pensacola Flo.
Whol I.J Ib"1 and I l him 1..t \ "mbjetl her lanaI .andKtnirt know hat H 10. tlw gins it tomo ,
lorl..t ; ; .llllo\'r
lace 1,1)
niMl' that I 1".1' |< .u.lkr".f I ( 'L'I'A'l'IUN.Advertisers.
UII'I only ihull I think b"vt be to do but jump 'ko. Him y"r"if",
1II.hlul of her lojou
l .nvo.UOI. : i Ilivt Imprvwlou ..tu.t.. .llot I

"iught in the.you course too of oVir.bl after life theio worditfio'll bo Int.CIU.lloroth) Hie e.r and .Inrt waiting for' him sitting with rom bl.i was a haiiiUoiiiv riguro upon and! tiwli tho innnU-lpks-i.uiverhuee.ah.. .lil"h.bo. ami Ills you(.1 have tu Hugh> right tn..1. livid for It.with" curY'1 j !:;:ri t: Wises: a&i li;::or;:,

camu bock to mind. i ,nl who grilnjtndrhetotnostntinii .. IM evil, '
E".l.
coat ; .. J'.ly. desired to get piswolon of. As l,.advamslf'irthui At the lss>t of tiiiMsi was an
him. Ho put on IIUTII.I'.M lll.KIJ: : ON ICK;
with hu drinkand
the lady | b"r bundk' man, ami now, inflamed' as .by ,
puripnsH ,1'OI1 .
('III'EI XIV. bis coat In silencf, thev were nil '"it iili'iithiiIe.nh | n hli'f down, picked it ot
OCKID BY. I ho nilgbt hiene I"*" Kolng fir a long the graUi .It''I.I"1.11 1.1/.1,/ It ui her "11, )'", be hlMfl, "you bull lurid curl : 11 1,!., *e., SIIOU.D( NOTK( THESE FACTS

There arc louie ".jIMlu. ..nlt..I.I" I I onslantl hnnd also,
"a.l. ) on ,
likely In that so motlierl"
tolll"V", n'llh. .Iulnr ". ".r. I"I".eu..r. a comt "y. from your"f a I TIIK COMMKKCIAIASCIIICl'LATIO.V
i I".r of KtandiiiK out In uluirp relief, ac wo tout Ho did IH.I k'1 any flrtl. ('I at 1I $ cor IiJ3 IZ=
"Ifc
ui.t our mlnd't .y down the 'lug vi"o of hoiIVOnoil by t.l. dear, to .,1,1. ."1inr M cAb monjdinr, I.JII., | francatarMais |10.h,1, Krn.-rt: kn,,k'sl ', 111 lh. gutter, iJ2st 1 ( IS (I iliOWINOAT )
lor' I s u'r%i'il I Unv and Mjht.IN
I In
our tThe luJ of cvcnuwlth "bUwa kh her, hit away from lad, .111. and Ibeii .touil lovir 1111. vny ",lnnd palo, SPECIAL I TIIK I : ItA'lK OK KOI'I II! TOMX

> particular wore ''.I..t may I nl.theI'i""IO' ho wns 1""l'. Ami then the"). Unit", Intoaconvnrsatlon, and told him hut If lie iluirtal ", let a p liI i; t ri 1.1,.
CONKS 1.11W'Something
DAY-A
lw\. lonn ago vaiiUbwl from our mental I At the .I"U" I 0 1"1 nliout, Eva .In tlw enui-w' of w lili h Ki. ,not .bsiriHsl that disrwiss lit"I w..id nlsMit his, ini/ther IHUS, lila ; I loiiSiitliorland A

"Ijht, or fiulnl Into dim and inl-ty uni 1".11..1..1 J, r-my and,I himself. ma/lnino thought 111.110| very dull; that sho n. In I iKrnosit; ..1,1 half kill Idol 1 AYKILMiK.

f."ly. ..1'I.o> .llll'ul tii duUIKuW I I "\1. Krneiit: ," .. the fonner nu.rvnuchy. bad been th.r thiN du)s with, her filonds. ((HiiK"fids TI1 I he li<< .I..tll 1iiflt'Id{

.other an t...of a forwt' vl.w.1 h,' you pullis) i our and was nearly deail .. trWi-'. that she I Hugh "I" lose. .Illu.1III. w liii.l1 ,

bun, a height but here and then an event, I With I.r'! was going, however, to .public dune attic ( rut somrthing u> hu fr'II .h.la,1 sat I

n -iiwtlini, or a fate. will tnnd out an |*rtly tf) mnrw; whoel 0f* KiilrUiliimi'iil r""us hut nltliL,' "41, Ii"Ct lo htm at dinnor' I iiiun "llu' t I CON'lltACTINIiBric.lafers Unheard Of.TIIK

f..- clear A it It bail hco'n that nufliwfit' us- Yen, I bavo. Hut. Jeremy"- iiKirw nioinieur ""KI,1 ,lie lore.." ami ninnyolher of ago, mid ..h. military air about y.I'

l ricnccd, fult u""". i'erbube| it he only \1'01" IHngf. for m. bone haul a i-ou Mornbu Ills friend ll."n.l ",.11.11111. large aiil Plauterers.

">nw nvneof, our rhi"bnl. Hiebai a itch ".J want you lo ny anything about It langiug1, toibo IhoUKbifullj) ho 81.1.11"kJMS
'
darting beneath a 11..' and tlio rue. to anybody at -."." 'IIUI.llt In the ,niMdl of all this the unit oius| ., 11. ith thn uliii's* lolib-nim ; M.I. IvIMit UK liril.HIMI ANI ..lollWiillK CO.MMKIiCIAL: : hAS A

lie whiel Iu motion, left upon| the ". V'u'a "\'ery go"! and .'wol..I.ly"f numb Ui*tame rut .mail "I am 1ai4| Justk'i.. ,, the Ilu-swri. I 1 1f UD.Nr. IN TIIK MOMT A'I'H. LAIK.K; lKADKIIAiK! : I I IN TEN
have IUh dirt In linoriven Enwl: wont on, afwnaiiso P If >lr K> i shaw, you me aware lust ,
mu ni ny Unpf many "I 1 soy. old! fl"w. f I"w.1 by two young men. unino KACOLA'MCOIXIUKD I'Ol'ULA.TIO.V.ANDIT .
i a.11..1. of I'Aehauhly MANSICII. AMt A I'
lines and forgottun them, ho I very u'b."I of tlui UHUIIMHI- enniK* your.'lf In tie luxuiy I
uav "I .1'llhl.1 bad facsi MADE
1.1. | 7 be lint of tl>e*> a 'n Ildlll. MOST PERFECT
I KAMI I HI It EH.t : I IIKAl'IIES I
ANI*
I'Ul .
,, l ho
ono little 'IUh hat kl1ta.ae I l"1"1' F-f"1' a. : a goul huunu'tn'h | wllb..I..IIIII.tl I ,
LfM KniilUi tn" Ilueklll."I.
.h.lllo
lit l I' we 'uI. lolly," I II Pr*>i>*rM with atriel r.rt1 (ii Piolly, Klr..agth,aid stiimilcs furiilslusl t'
.Ith un urinei -
In the our bruin, where tmimm hl" h..eyes Cul onto fan, but when he taw UK sucotvl 111: wit I. ,| 01' applii'iitbin. ISKKADIIY,
.o .or.u.ly. sliki of thin waterll.'ive < u Wink, u ehia'uuaity.A ,
this y
'thlngi though none are really tune, "I should l..Ub'l lio. startcsl II was so like own as hb would I pluub. :
'
a..P. ob his C.I.I' with, 1.lbl..I.I..k""VI.IWIJ"/.1 il orders, left III Juts. Coulsiiii's, or at ) .
her y.ueP
I.t." blot I d say Ibl AJI 1 "KM "II Income U h..r. ".1..1 ..I. doien ). any' frk-nd lured hn uiswcrol.liino ; i / I. llnx iVd, will I I reis'lve prompt aitciillon,
his
In clmrand brilliant fnnliion that have, bocauseneittolHTl ..1 tlicir on > .! sh>s/k A '
xl
& mysolf. am jou In J., .lk'lul "'10" hail l I hI.! V.MK1.II : IIIMll.\M >. Everybody in the City
that P"" ltl detail ot the -." wan In- think I live J'K betu "urnonybwly "lt.1.klll. IUII tu wlunn (hi. C_ ,.indicating Mr Altnl..1 1.1 I tluir.&. tt'T4iill IVnsuooU, r la,

whUy |" ,' .'0 Eru.', ml.l....1 In tM world. You al"ay' had b "
4

.
'--
_ _I S S
---- ----- --- -
-- --
--- C"I.II". M I u

Till-: TAIU.r.s; II I'I';It. I'lhi'Slf; I.U .:.,. In rut, rnllmr, MARINE N.KWS.'

f\S;\ (ConuncrtintM'J !; .\ the. inoi-t ilt'inntmtlr rollcitc III the icW c
l..t : rrnrllrnl Jk.lI1tiy 'Ilirlr Trlt'kiiii I Hie I'ort lsit.s.' itt n Mi'iiin I 'I'sic i sn.sssI fniititry 'HIP vlliithf l ..f eimtw, tint IInw *- 1"Ir.: : t IN QIJ:.\H1NTIM-:. Cc:,

1.1.1. \\lin ilkr ilio Mniifr S '"",iiiilriopl.ilcil I liyn l/or.il I I'd in. iiMit tu u h<. mid IroiUttt'ttun .
ni
il Iliiliea
purty Hun tJiirk Orno, W udmait -WIIOL-BALK 1M l.fcnta' l'tAI."I""
I.
WIHNKM: : I1.\ \'. rri I \ "t" >, iv 7.A'lrrrtiHiuiiitt ,,rl.I.I, flu nport' '.I, nuli'ln 1 "I I ln-h 'r:.lniii. ? wbi-m lumuy coitlit", Jlh. III thuwnliil .\ vri's to IIUIIM' ,.I".
1 th
utMtilu
Vi-Klvnlii) "n"II.JI. Mr l --' lll.'rnlllg' r'Hibrucrn, lull loon' 1..1\ 'stiij.wi"s< ] | h .' nf an II.I'rlnllIuh' Nor bmk l.l\liuMone. .IIkkc.l.d. MKioto \
olHdnl nt ftttldctitii -
| .r liter Itni., .
--- ,HI-llil mini/in will la mirrlift nhn, kii'p" n "','hllll lnr,' on I'nl H"itrift. \ Hit' onmi, k Nnnllc' nnd in iiidundnirlH'iicb i .ni In I.Ilin' I. eXI"'II'\itle nnlrrnlty, : lr".ik.\\rlII.' M\ )IIIIIII,. 'lo

rtttt 01'11 <.< nml, bin clerk :tl Ir. -. Ihi'inthi' ,il.b ,M turh'll 'hull", f>r ,Ihe )I'.'. 's I" I li l I. .1"ln| r .ru.nl. The e',tlniatrsrmir I.'"

,. at '*i unljurui / h.le" Ithlle fish' nt thi'enx'| < ompniit. thlrty-ncvcu "'".k..f the year, the llr Isis, Ii Mirth' I IHrm Nobl'llueiitis
/ 'h"r0111
11',1 rnrk imwrfiim.nrtilffftifrtnrnHt ** \ n"I.h, >' lnrlo l the l 15 nctually In *. Ainu to Ilitluo.sn! A1 o,
luljnhilntc. .virtu.
.
limn 1'i'int)! C- nl.. (;:",* in nilianfnfti .f'h" nll'p..u I nnd whc'l C.I. r Ixiwe Sir ship K.unk, I llrli. 1"11. Hv"I .
,, cordiiiKly put "flllo j 1 .1 b thul ",rl.,1 > -11'1.' A to. 111',111| s'eIuil| ,ulsilI 1111.. are n I.\1 M"iittfl'li l o 1' nil ill' well fur it ; 11111, hl/ii :1 l iKlUiUii ititt'siiiItIl for biluvlii", "itt II am mtlmnto nf the onllnuiy ".lh'lo Upl. Am' balk, l.uplund.. I .irllnle, I.In, duhei-
'' tlHnror: : thn thlrt, M-\cn *
.'i I "'iMinrmit'e\ I! todi \'\ uu.-hor Jhionoincl''r notk in the i'ils' the d l to Into, n 'his hit lit ) I lian I 'e'"I. cl"e.
J. W. "'1'iili.i.T. "ru.rill'I' I"I'I.h go of nhii h U cont ''inplntc'" I. ten .1 .) IllrM omit rhiirw) 'uilog, I'liil, idelpl.l i lo or.h r

it HI. I ,! on the, i ninitiT.Hie porir-cnt' 'her, 'I. hl< one, <',,",1.11 ""''. anti are lucre npproxlmntlons, 111I I ,III I, 'l's"IJI""t', )".1.! : list hiil's's, ,
.
Pr.lI.'M.'s.inMnf.! .; linn, !tin culled in KMint ;\ clerk little I ouc"l. tt hl.I"ol.I'II mil, Is 11'I.U n lit.1 l lteiimircinpoM'd hit th,'11.1.1),'I Inpr" must of the Yale to order.Kriimk.
III., I 1,11..1111 hnmni", ..f litiinirliinci'-' 1.01 nml, 1..1. \c'r. t. ,. ) A I |'m'I i, I '(tlt' to Books Stationery
11.111.I"lrl.I.I'
Ilia nelxhliori w"II. tleu'crn, anoine I"I.'n"lnly r.rl t
\ by
\6Ir >
will ,,'llIrlllll, "leii ihijr.. toO 1..1 l.h 1 ( oxcrptloimto CiilllMin, 111"I ,
(&iflMlisbiI him TiKorminly: ,. the h) ol.II'r'Inlkltl )"cari nan I'h,. I'elii.ieol lee I innpnnrliinl Cno. "Ir" .Irklnl, .Nor "'iii' k N !ij'| Ilin'lion ,

Xo..hunt 1".IOSS.t' wnU-h j or. ctlr." ..loiuied..1.. for .;p:ilUblntphot nn nyinimt'ict' rlll 1'rethtt'\I) it MT> handy,, IIHI" v wl, 'h,' M l lliu.'' thin nitnren |lrtitl'sl Bliidelitnliowditthriiiiullone 11.'e We rclncmInrnnccawiif A)"iv*, '1 M nit-ogee\' 11.I'ri.. ,," .hl'l.I. AND
In ,
*, n bun the < a I PAPER BAGS WRAPPING
Kiilon: :$ PAPER
bkln
Am ,
1. \\'. II".T. 11"1" h"1 irThom".C'II.lch. CI'"V' iil.'isi. Wnli'4, I' "I'hI, I 1.1 ill' rampii, wimitime )''ur lit Ynlo (ill nt"t lift' Ilul bo ,"''' I .loM'ph, r.It 1.k I' :1.111."lllfl

Wanted I*'riuvhnsc.. Hccond. hmid. I I..ii..o.a ""lhlll'ol'rk. tu.carry .1.h 1.llhh'l l toihoflllli.KllrtwHlhlCjMelll uliiev., !:nl"h'I..I', '". -.', em' I',) i'tl h..I.I"! untie littlealMrten'iJett poverty i .\ bulk. l.iitael ,. !I' usis: hsihh. 71 18!!, Cape'' liNE I.I.NK: I CWAL) PAPKI AXU I'.olMiKK.s: : : :

hold a,11 KlUihcn Kiirnlturu, Adtlrcnn Lot'kI'.ox i nisi 'In h\ I ttit'runid tin. tug Mclhi" illHiilt the time, the "\\'.lh .' 1011,11.l link' tout, of dot hen, mid a few Town. with ",0.' br i k, loll 1 rbigv.o.' :

a ,ttl, IVnuac'.l, r'I.. JyllMf' I Immb' for. wei'k on the ""I'lly. \ tii'hitg uscil. TIl'" ,,'riot 'onu i"IiI''h cn"k. "with quarter of n jniiinilof i )lieewiRiiixbt .Nor Sit,'rk 1.f".I.'k.. I Iliinsen I ,,, I l.-Ji, hi,.. toul Fl.ORIIlA ClIllimlTirit A 11.'AI.T1..1.1.1.' ."1\ tu ", 111 011.( l|:| ,
nt n "ere bin ordlnnrynienl. l\an TliulNlTu
I cnllitl I Hie IIIulr'o 11"11101 t'th; iippuri'iit 'nextr.ill, Ahennhuwcut on" U, ot ikn, nun Ho jr"'ry lil. tuition fec. I' Ni r bark, nleilonlu, 'II.l I l'"rdruhl. ANtI TKIMOIHCAm: ( ,
VI1tONAL' AM> OKNKIt.U.: ,illni'"' of bin IHMN, an I helped b.:in to, burr) liil.ir.iliteud tu lilnku I IH kl"l. an hour. and, 1 mid we.In'lleVi 11. Wit lilncollcRDroom, 1 1 ltiiur \ (". 1""lclI. tWAn 101(0

.51m. K. K:. SnuiiiliTii tmsxona to Ml'lihtny -. II mill li'toll a (I'ittor, any ,1"lor. the lli,.liKii.tlT If nlt'icoini-n" ti 11)5\b.."ninr I Unit ss'| .din Inlhol.. Alln'hcr11.. Irlll"n'0 recall, KXTKUKH.II : : ; 23 S. Palafox Street. Second Door North of New Custom House

ftP OmmimMMr.7 lit ran ",'r... t'uiachii., thlnkliiK i llienu "nh'". oh1 |1'11" a MI'IIII'I'C' ac.Hiil \ho hati aliicc risen t. Inrratiro hunt rar.ide,i, '"I"rl,","ti!,Ciiuule'shitlIcniSt. ,| ,
KBJII
; IcnnuHiuc "
,tyring! only lll.il 1 I'll jH'elnn': 'f li't's. ti en' nun'hncnluiliilarttrt .itl"li to .. InII I." nu Heel.Thin : nnd, mtiotuiible, limn pcilim.ui 11)"f I n. 1'1:%!U'OI.1'1.. t .
and In fenlninnt"it Mi the lie AMI bkl r hlnu, L'tlltln.
anrnphllr, I -.- college" mn'l In ninu :iIIIh'II"111 J) )'
IliWl'in" TimesMr*. ('"",. MenartjiifIVn ,, ; rttiuned I Jir. -. : licitnu his frrahmnn )year wllh juxt ("> In I. M I Men III. IlI
\ll 'JII'1 l'OUl'lCOl'IT. lilt, anil norkcd liln tliroiiKhwithout Am' sIp .\,'" A Kehinily" At horn, Ilul,
icola, in on, u Unit to frit'iuls Hnd filulu is und the joke junket way ,
1M'(
nitp' > I llnrrlcniie, wllh ton riniuli vranlle lo
Whlllvcll\ inornliiKi, : I'. I II I. l.tciM', ; single pernmnentdebt. IM
.in In Iir.'\, 'SitS,. : ( ) man ,,"' anil .1"1 Ilclrlnl a L.N "xl.lli..dlh" ofk 1.1 lined lt.:,. whot the tisilul
klW "ll
hh-f.l. n. ItolnrU loll. III.. ,'il) 1151' lint lug hlilnuull. nt thcdi'l'iily." KtcrjlxNl: ) .I hn Miirnatadiunk ; hnelf'iItolKTl I i ID In the cano of these 'sr" students. I I.KAIIKD.:.
. ) U IJII1 0 2 NO HARWELL I
I Is., "III ollilnHilKlH.il tits'r '. nnwt of I'iul 'sItihu Indil", .0.7'iil! 1 c fl lieu ntiisls'r !
\ linnniiiit" for .I'M'phlno, A n' line Ih1 went ,\n WII) Wlllln, light hs'g; ed .'I.'IhoniiM I. go to college to make the nn opIHirtunlty Igl..ll. ,
I nml nlmiwr TtoXiMHi' M t uml,, lijniioukntuisb '
IlniHuUtut fifteen they I 1111.
: l II.| III.Ilio '111111' If'r\"r.l. 1 (lolfr>*y, tigh'lnj' mil I 1.1111.Ilc.lf" To the 8H-lul nnd pccullnr 1\lrlnlly en I \ C''I..lull'o.\' | foMlt I nn...
; .,,, ,' tint ". nioiinilIheplai'c | hnlI' II I.k I', .
,I Kalian I luiik I llle.IIII. rmni 111.11 1.11111 l"ilhl. w"c.I.lllh'l In It tlnw nrndemlc licriH'K lh'I"" ll.mcfl u" n
I JCI-K'- \110. Mh. I Inoe' lltihs'r iou, I III.noon ft liiniln-r. h "'. ,t t'o, UK ttll.l. SH.I.
J Tiiun, nnw In '|1"I'"II'hll..I".o' WH" I brick "I. 111 1 1 Arllr doling, enrimii. and, ntilkiiu,. : liwont colel tholr .OIII'IIIUt)I fur Iliinon.Nor ) 111' 101'

r r.I, -IIII", I. 1'Igo., i .. trutiil, '1".oh'"I.I' ,, .br' ,In I the proprietornull lined\ t''. ticcniiHG their are thrcndlmrft nun bk l'IIjlII'"I.: "t eii'-4.'ul. 1 IKI'i' .nm s ft I'iii'stllisrc of nil Kliitlo. Slot.r.. 1.111'.. Clocks I'irlnrt'o, Itrai Krlo. .

i 4,u'I.sss\ iii'' paper": Mr f I1, \%'. Jniio., a 'h' .I"rk .1IIIIhlll ------ their ,lnUn"few Tbe moral lender of ono lumlH-r) l b) ,r .| ".r llnennn" .\I ti'S, 1'lrtiiiT 1"1111', A..., At'.,
:.11 the 1llhh'l they II.lllt"I .I. wlln : of the InrKcHt recent rl. nt Ynle wan Am seh EI.I": I.P.I., W.ol., :wi.mMi' n n
It In
.itiiiiu of FIts lilt, unJ.II
of ,
;: win ev-Montitnr' apiinrlu' I one ho thtu earned w"y to a diploma lunilier' I h. on : C'I, lor PIM .idem e-
hut) .n.'uUluiuJul ii tliu lInU'l. I'mim.Winnet nj! ''II.IC'I.I'ho| \hl .hll" I Iltiw 1,1), rrlduy, .1 iii, ) I I", I-;, Mi-I I -nnd\ he wnmi't n man, of lirlUinnt Intellittnal .
!, i Unit he
I I n'i1lsuil" I .
t'lh"I'r. wlh r""II.I A .. I ." .. IN I'tillT. On Easy ffeelly or Monthly
M ) either -New layout
IT (In- |Hilioe ni'rot i is ilriuik, now, '\, its fol'.oui.t' IJIK IIAhl.K\ I .II fl"ill slibt l.iilltin., Ml.' i
mniknbl \1
:: tlio, 1.1"'Isr.Pub) Ht, 101"1.| whisky Innlln; heal' I :-A( OLA ,. r!">. 18-. .Mi l..r.iik-ley tsuHiiwoniiiiii.rur ) New __ _____- Itt nliip} UII'I'r. .,cll 0.1."lh, r, t. r) .1"1. li.Vi.der Paymons
'I'hl.I.I lu"I. s, t" ) ,"IIIll 'dlspo.illen. uml had 111,1' n huh'Sfrhs'iitt4 I.In., ,. .
thai uifciitt him. .s kjionn Mr The nnucarn nf London. .h,1 i JIIICI' 'ml.Nor CAI.f, AXD SKK: : Illi i (iET I'KICKS I ;
......... : hiiiiiU', , Ills'ssiiuutsuu'r. of 1III.I) who will Ion.tremeni.' I lr\ I'.MH.Amshipll' 1 : 1'01 AXf
till < 1,1.
nil JI.I'I
To-- ---i. Ii.. L L. 'h.l. ,., l'erhn the most obntlnntely, pcrwvirIng ') Ir )liih, I .. I I 1;, ]:FOI': 1l1lIA: $I NU.
' f, .Ml1.I .riihiV4 Cdll'"lIlIc.' ni ut Is',, luidiuc mi .1 iii)' 1''"-To one pr.ireBitlon.ilUt. $LitQ -- -" -- -- Mjclt||
\ ., W.III"'rll'"III.lrCll.' It In. I.ibc Iui|>ci1, I I nan but a tceond anil, thu erowil WIIH INt4t'obt: IKlTCI.s.MmciiA.sin : lire stolidly 11H1"lhlo to f'hur., sire the Mr bk Ad.,I lul'.lllrr.. ,IIi'Ut''I"r."I. 19-21 "'. .. ri: >"noi.rn. .
(0\1'111 !
I l's uf it xqimlld f..n".I., nith 1011.10 1,1.In. Nor 1,1 I 1111'"I.I' \ 'IO"I. I.
the n chmllng wmnenrhif '
llclltlclimn'* duly 5i55 'lo : .lc.h J'Z4.ICn
III.U..III'. II'IC l : 1"1 -J""h l Ir) 1'iop. one generally In ftrm.i, bll.. rl.ort"I""k | HUH, 11111111., II r.'h f, iI.
'II|>t.rary flutist mill I Hint h, nil) .'" In < ru given UI'I..I| |> and tls.sriiightlykuiteks.'d Um. Murpbv, ( 1 I' I" Itlutl truth, In luont 1.1 hlr' for the I U likt oirmileAeeume, I.'t\u no, IL i.: ._
,'.nulu""II. out by the manner' In nhlch Ihe .I); I 1)"u. day Their Ktock tn trade n imlly, COIIHI-IH Ur hark l'crll. ( l'\ .i.iJ.
the bill 1piliini| .1 N I h'in, '.hl"II, ; EII": emOMIihii I It haik ri-ithk'iit', '. Mo. i''"
rtbliH I the jokern puld flowci bivender In nntnnmor !
j ;\ L. Harrison" KHIJ: AI""II"y unit TmulIUK \"II'"rll.I. 11 I. of a f.r"i,1 Nor batk, Able. llt.; NOTXCE
11"1
;\ KrjicM and 1'iiiMviuur Airent of theI"i.'rlili the' niimt cn'OIII"1 joklntH thu town him, I .1"1.01.I I IIhl'k.lh.ol Himt9n ,1 Iml a elzel peiicIN! ; nnd an they In- Nor "."11 N>rl. Lonst'th. 7J:! ,
A' horn ; .'r.I.ro thu
; thu
and Co., of.lack 'n lu many u : \ Jlk".I'C. I.ll" ,"rl"1,1) frefpiciit I It Amedeo. I iipurru" iiMl.It '.
: lUilwny XI'I"III CnniHHloiiico| llu) )'sti tit; .1 A liintoii: t In-, .f shops their ,'Ium.r I biirUilui-H'ppe., : 7'rfi.Nor I. -
'OMMKIIU Thd jirlcc' of clotiul tug bl. up i' 1'11. ", Ilclrlve t.III. cflsrIoNsroi E
.1 oni Illi'; 1'8111he I \ "m"11 1"1 ,eiiiiiati, ; J I '"b.t. t hie, mo; L 'ul 111'nllhc"1 "n)poHxIblo place ', a husk, I 'sris. I I'.Vi.It .

\ 1.11 this iii'ruiisti. sl.IerusI'Iy.IlIlhIINSlblF i Kxprtnn: C'n.Cirr without "lrt. esrxThilly when carry I hurk N stilt', (itillitsis. Xeno. ,
1 ling or lm no chance Nor bark I l.l'n. vm.liun .
from Colon Illlll.
Imrk portinoiuinlr
.
1111
.t now Th nt'rel'h'11.lllltI"; ,AIIII.UII.will 1 prnbihly. iuot lie ; KIWI.tUH.WI.a' HOIKI.-Kd.: :11'1.' 1'inp. wlh theta Othcm, somowlmt more roniiectnlily > Sir, lark hat k ('IIIhlll., Melanl.ts.: HlVJ, Corner Alcaniz and Government Streets.

thn ,nt the timenfher I !h,' tin a Tltiilicr I'orl. KMKIlin: CI.lh'hl'Y. Ala ; I' I II I M I 'I'll"| attIred, are f.r'li.,1 nlth hnskets I It l'I'I.I'k.. ( "IIIUII.
allow od I uppniuch city, I. Iamal' ) contaInIng nn ', of cnlTM, 111 11.110. Jc llt" 11.
"ullliu' }chow f',sr. existed nt her" Mobile ItugUtcr. pin, llr.'W Ion ; A.I l"wl. lIs'si lidV; M I colliirs or knitted gloves, according to the I 1 I il. 'rrrl. rpllK l: rM I >KM: !: J'I"I
Ala S U Mnndfor.l., Ni .lnH'edeo burk, "i" I i, M.7lll.urk ;
lint' of l"I"LII'. '- .)-"llh. dy l.k.1 me tu-lity: \hut hud Wnkifonl ; I season, and lie In wait fur any rarrluno I .M.iriiiuiln.l Ultlhllll.1'1"1. .ci.I i's's's Ittit'sly nihertisid I. 111' I : lug l.een. di.|.os The Itsil' ', of Mobile, In said got Into Moblb '. tlmlKT t rude," null! a inercbunt I II I I PavlH, Mini Mel'nr-M'. H) lell.l : that may chant to stop while a card or I It b.uk Annlt, I III"I' I I, .a.01. hi, fi3.| .

to he I the slnon fattest' yacht boat of) In r Inchon In the ycHtcnliiy, 'I Umk hll Into lit)' C f.I""I.I I .!,u due It II llowern and win,, |I' 0"1019 h.lnl r'I'cr"l. accompanying It I burk I, :."".,. tie l naiiiu tc'mll', "11.,111 nuctloii nle remain. 'I 1 .lnimis| and, Krot-eiiis, wi I le .1.1,1| |

olllee mid li'ined him a itt tsr fi' tots is loud., I A Or A '. Hiiml, K It IVulHidv mid dlpl Ibclr8r. with Ito nuve'f"IIIIroeOlolln It Ilrl Mriciiiiu.Nlii.illlnt., I I'K.!
South., U learned, Hint lirlfn'Hteil |I'nrtk'n ( II.HI. ) whine. Ill,' rdwin.: liiukif, U.HI..Ner I. .
I \V (J Itrown and non. Kininct:', O'Xeil sepnrntelyor lo'ilher I nml In lots to hint pun-hancM, "' I nm ilelenniinil lo elosi ".t t
I llinljcrilcnllnsstlnnof' I will HOII,
lug .
her bark ,
lust fne bl'i.
lire IT) { no uriniiKP it niutcli \P411 I.h\rll"t. along G: ON-CIIHCII,
nod ,, IHMI.Thn ,how I II)''", and 1 )'on can we \1111. the and. win, I.anner I'X..al. Kl: its tn r'wlmb'll., I.I nor 10 YCII. a.brongham 1 II hiiti. \ olpe' 1.11..11111.1., : und 5 cUre: rr""llho biiHiue'n. 1 5. Itl': \Hi :.
Hninii 1'11011,11 mutter." I 111111.01: ( (hsl ls'y, W T .1"",,., Al'ttllsain \\ In front H'lt.of nntce near llond ""ch'l Nor bmk II 1'1.' , 1.:1": l. u.ttl-tf,
IK'iiuH'riitlc, of "cniin.ty 1 .tret. .\.1 luiik" )I ikulthlIt'lu, MI.It ',
1'nrly t."IIIII Iluinhiid.'e, tin I I ', lu.rul. .
; ) the
thu letter I"ICI which sat lady n
I I '
III two nnui:"rt nfiictlnii 11 I"IU""I' prodiieid 11111 I evlrenty "wulUlll I bulk, \'chl, I. h'IJII'i., 4.: .'.
; ,
l.lh'II,1 111,1 pointed. to puruuriiph IHKunlnk.Mavimum. return of 1 Crlllcl jl8t gu Iii It bmk. rnitePI Iv'. 1 h.91 I.
'the other U knu\I IIH I fl..tln. I Ihcri'lni: rlllwl'l 5LiiCii At the door of the carriage "tu', red I 1111 k .tlrliuus.' I', ",',liL'n'llo, Ins
oust mo' iimloiiliU'illy fun-llciiiH. "A Strrtec !"s'art. fuccd funmle hod taken up her post, stunt Itl. bmk, Artloailmiiii, 7ii*>.
h..t. \vs, tul't, l-lenec' great (lilllclilly In :1"11 .
JiutiAe di\lKMl, iiKnliiNt cMiiinnt .1"""." 'xll"| 11..r."1. I \ i'. notwithstanding repented refusals on t: \KkKM 1 1 MC.Am .
li.L'1 dim teriiitf fiinn 1"III in lIIH'II'I'1| of : ) Ill, l' of the thrusting 1,1., t 1
I Tim, I" ." N. IS. it. ('ii. IIIIH III'KUII nl"| 'rn.Uoniion the tre.it dii) It, II,,. in r.iflhu tn\e..u- part her banket.CUIII'l through f".llle'll the ojion window .11, IIII\"rvlh".i..I.tl '" hIt, lilii
It U ihtcniliil totvlmiM hIlt, lii.tnndu, llonn.It ,
uhnrf
Miiw-n'/iMi ; itnmthinHhonhllie her --- ---
and exh'irbilunt u'ltiirs''s. ; : tlio lady, I
'
: nlioiit nni'-hiiir,. the, (U'eHC'iit Ittif, ,done nt )jour pint IIH wdil. rcnmiuola.Sloriiirc !- = : ': : 1 ultl 1.', sharply Iuled 110)\)glass Imprtull. I bkln 1.11'1: HCIIOIINPIIB.Auineh I reriira, 17::!. 1.11.

,. fiK'l out In Ilio liny, nml In = E. :. "Did the llkef" Indignantly JII..IAIONXn.
"111'\1,111 tonat', and, t"III.1, e ye 1 ariih A r'liller. It one, 41 **.
linlhln, ''unrolmiiM1. \\lth PI o|>oii triM'k- lug' ..'(' to hitS Hoiiicc ol"I''cl"llIi Ir rovnile. for InexpeileneiMl : : .. = "I'-. exclaimed tho disappointed" Imrpy with a .. m, sell 1 II 1\\adlniL-tipn.' Mor' ', *n. 1 I 1I"III"I'II, !''I'I.t \\'cst of I'lilafox, ,

wny In the nililillu.M. 1 to become .hippuiH' HO theisuittlit's' ;: t. : : strong Mlloslnn accent. 1 It .hntthll Amnehunle, und Millunl l 1"11:1.,1': ,. Has r.llm..dl". )I""IC.'I of Tin, "II'I.'r'| mid, 1 I Iron Wine' Tor Site lleiml Trink'
11'1 f. I the window In toe face ltlrt Snr Am .,'h tlhl: Itllibn, W,..|., Hit.
Amlifni'. In hit iininuof 'the new ,Mourn' ., InureaHeH, nnd to gut cargoes" COl.I..ttll t i. 1 ; and limy tho gates ol h-1 b tho ruvurse .A its ., ..\.\ ', I Koken, H"I"'I.III. uml will use ,Ibix "Npaee, to tell tutu I'lildio alum his Low l'ihs.Vatib. I I IItuhlS6l'sG

liiuncli' Hint IIITIM.'I )M'uiiluy In lily, mi Ihewnl'ro IniTCimeH, at the poit nf ,nhlpinent Si '-5 : to yel"-London Society.Tho : ------ --
:11.1.,1 I Kileii Monlil-ne' Cookn. III"
,of AnilrowH Its ', TJiuy hueliecn I litllu IH pivot to - -
) andery) cure
"lrIOC' ;
rI. Jno I.Tn-nt, 477.
,
215 I h1; "lOX l.sr Al "Iu"
oviraiii'iiuh liilii liiK II nroiiml 111 Slilpmcntn InereiiHu, '|1"111'ly und'\ clumilicnlion nuts\ lit I Ill tt.t' l I.i i.l..1'' l'sht "Lton" (".pu.. .11 -I

I'lili-nifn, nlii>iu ItIIH 1.11 \Vllluul .t. are II..t 1"I'cl. and *>o .rgti't, aru II,11'1..1 t Itt 11 I I I W 4 .11 1. h'sh) Tho victims of these receptions are cer S"XI: ONI TO \11'1 I-UIF.NI>.

Oi.: e'I"'Ily fir tutu im thu liny.'I forted on thu units' kt'l's. ; lower prices 1"I. l '1"rl"'I'I.11 5 I --- thInly to bo pitied profoundly /ugh. A All( the Inip'iitunt, 1.lllu.1, all the Imp .
girl who In not yet "out" ensconcedlicneU
he rnUrniul, C'ini'nc| : (guru In |in\u nil. und 111"1'0'' time In minted In willing Minimum l 'llrl"I1"r., il t I s,*, ,, young behind some curtains nt the bulk itanl "''..rllll'\ I Ihe wei'k: well stk'fted .

iithi'r itrnnil ikMile tn-ninnuw ('!!. .) utlrnclhi ill'stii. )I"'II"IIII"'rll'to for I:, s- Ilrllll"II.'rllll' of MII Fortcscuu at a reception given tin literary mailer, and \ell.ts t'ttlIi.

( AlI., on the Moltikt X )Montgomery' ) 'hcl" ) 'its huvu 111 I 1111.111'11." uildinl, : | ) 'lr. :a.1 actress lu New York rocl"Y. and, clltc gofnl, ed.torluli :II' cnilir.ii'cd, : In this \.;K". _. '. .

1hl.III lift Im f.." SILlS. InxltntloiK hu,\ I UII"utellll.1) hoI, )' In the bUHincon '1"'hl"r'I"r.r"'II.lnc."I.I., /$; -.i: : ft seventy-one times that In Ole i.v ('(iMMKiici ti. IsHiii'tl i\cry hntmdny .

1"1 "'111 lioro, nml tliMlrlhiileil iniiou, It's'mli's 1.1 Jim LI\rl".111'' In n| ('iiklni I ( Tcniperuture 1''II.lllt .11" Inolher I gueat 01 : "1 nm 'huppy to l''or salu h)' nil I the stylI .tht.It'n't, nnd on lhAllVli'K .' (.\IIMSS.: THE NEW IMPROVED
I the truth, and, wornt of It U thu lneieilenccd | I. l i"x; -> I :> met personally one to whuU I owe 1 ,
In the "'1\ 1'10( the t'oniinny.dipt. |' 1'10 Ru' utah uonnlant nlni-e Jisli.I sst',|'><7, I ol much always ho answered 'SI nii'tit. To millinnn, pieinin' their Inlll"o. mil, I

J, .'11."lnvlcb. him wild, hU iK'iiilti-, and, 1 often' IrrenpniiHlblu .hlll.'r.| ini'htn.It.iiuliillujnst.tnt. "Thanks pleastue; so klmli"' '1' t counting was' TO p p SIOTIIKUS.An : "CII.III Ihlr HHtemn, 1111OII,, !! I ItiIrl.It.
'
emu ut under the mnrket' tirul suite blncctlult' I l"l, ", .'JHIm the ,'n's, Kid lie) 5, "'stomchn, and, 1 Itotvcln ti
fill ruhln ) Ann'e, M., to IVimiK'olu' l>"'- not by thmiRO In dialogue,. I
JBi'hl li'Kit I a. '1'hey niitke the'r nioiic)' bus tofpet. 1 )'o i ,iIl';iu'lit'il in nUht ,nnd broken or Mieh, In the niiHlnnof,. the
removal uf the Indy healthy
,t'o.-Thlc"I.I'r.ll.! [ omit\lh.i-Thlo 10lnlhlh'olhlll buck, 1111'lr.I h) chmxi'H, tthurfiige, nnd in ninny, 1'I'I"'llllr' < ,July,! column.11, 7 ititi, .ludie.iien*<.'.n. :.1' pm.iiuce s-M', This n.mlndl one of tho young return k of Mine. )'ouiri"t' by I sick! ehl'tI, stillcrim,, nut I ,'i,r. fiimoiiH 11111) Ia I liipild./, fruit rjinuh ,

",of wlili'h"fl.I".t KOIIIC of the II Imyii, oll"rll eroutts'ttIuig Hinull WI) H, kiich an, for ,'xGlllo. 1'1111 of II r.llr.,1, ''' '"1,1, rlr '1'1.1.11'1'' fluivaut-UrevIlle. who after ouu of the Ill r with Iuil('f ,'ullnl tei'th. If HO, 'seutlh" 1) 1''I"f, Kl 11.. ,.0,. nml f 1 hoil'e Ion H.I'U ul'
1"'c'IIIIUn
iMlU'ln, \ one crude of I Umber, and, 1IIh'r.,, ","'c.." r,1, Tcmp-intuiT' '', receptions given her here, said that 4M( at "1"'IIII'III..ul.uf Mm. WinKlow''us: I litre."
| n wei'k or**tto .hlo. .hlll.111 tI.: mid htandanKliutlly, I I t her In turn to : "I 1 ,
WIII the hoot ItabK' IIrl'.I.11. the, \ IIt.nl people came up t say So.illiin--jriiii' C'lhlr.1 Twlhing.' lit Lruscent'I .
I A"c'1111 tDtlioNew Yolk CommerelulAihertwr ,' eomc,,1'11111 ol'h hhlpCii| ha\e, '- "I O glnd to you," aunt thut joist' af talue in iniulenlubk' I I \Ill ti.ie\o thjHtor '; TO M' ItsriilllKKS.hlionld .
eIIIIIIII the lust arrived the first nun ready '
I ununliiTi'lili| ,of .tUe Knlnliln Til Kilt: Ill'SlNKSS UIIOMINt;. "k. little ,
nothing, the cult subneriber to the 1
"
11,1 h'I"II cll.III.. leave bfwaylng.: "I am so glad ," have .II'rur hlll'lilll.ly. 11"1"1Ilnll any II.'I.Yl'uMnuI"
i or l.nhur. hiu ih'fieiiHt'illthin, I thu putdiurtet'n tniiku nothini; tint of 11" I'nibubl no one thinv hut ,'al.,1 .nut.h aueneral met you," so that BOO tIC. she hClmllho mo'liem! II", 1111llke, : I M. full I""> reeche thepnicr ri'K-

luontliH I h"l oim nillllon to I It'm ..hlll..11 true "'1"111.. sail u h limt.ci'niun net It usI of trade, ut Cicsccnt, I PruMore ;: two |>hroscs. Few things can he more I. I c'lr.1.1).II'.ry 111,1.111111., rtgu iilai' I ly, he or Him ,111 confer a fuvironilie,

(Illlll blV lllllllllVll. thdIIMIIIIil.. TiMI IllUfll, to \hll 11" "'1111 ko \ore rcpialttlby Iii I thelri'i' Itt ? Ii fill) tn I their eiiHtoiiiir ., lint, stale Ullr.nh"ll than this sort Inlet I Die fetomae.li it nil iHiwtln' unit'-i wimeolie 1'\II""llnll' by linmedhial, l'I"rlll, thu,

1..nrl'lol. 111'hlol nml. uiiicnwininn I- tbu lepntcr.ult. In tine. tarn und in of no many, )' r"L' tilal bott'en' uf. PrKliiK'n of I t recognlmlpart Huflens the' KIIIIIH, ruliiivi Inlluinuia,, failure, ut IhU, olllec, in t""1 )l Ir. I II.I I..W" "'.

..h'I"I' Ih IIHI Ii tie IVmiliTlvUiii mill 1"'I.I"ul., ) but I Mobile .11, rn iniml, iHcuunc' l / Nun IIIHCIIMT I }' b r Conniimplion 1 of the social routine deal, It must, however and lion, und jritu* Uiiiu, '"II.I, ,.'.: ylo' the \holi who bis' chnrjii of I ho cIty ciri'ii laS Ittut.
(
't .hc.II.I11. '! In "nllllI. ate the '1.lllIe"f h'%VhiHlow', .."hh'\ !)rui I If 11 U no cnuMin'ent to cult In per,, 'ou, a

f 1 ). ft>r IUU k'orsogs.'s pint,' timber, un lire tlnijc of IVnuueola.NeNerthileiK ultielu I from, the, luel Ihll'l, n ii.| observation 1011 club man who last n'Inter for Children '1\1'11111, J It pleunuiit to thl, |1".III..nnllIII..t, tn Mr. U't:IN, In cmvof "

| i.If t.O'ml.! :VpjuilnU'ili >,)' the Hle, there U much vumpluint, oil, nayacurctaml ni'terdis-1, I 11",1111.. (l'mirhs, e"11 himself for not attending areception taste, and IH the pienei, 1II11111C ono' of ils',< the ..(tM'sI'Kiil't.il. olliee, eulllni. intention

; f tluu C'I'0111' lAvlib'u oummlttve Ilk! thin 011.11 that |1.1. .I.hc. la one nut in. C'.ho. A.'hln.' Ili-tiiiehflU, ( "rnup, and all declaring that by thu time a ohh'ht mid' lust r'lul. Ilr" and, pbniu to thu fuel \ill sit 111cc.

i jHiluteil l y I 11' 1'"lh. dun, Cluh, 'Inr' Ihu lucidly S llniuijhl : I Ihu IrrcHpuiulhlc, nhlpper ,, mid lunf UlsuaH.s iii| "ckly I i und. celebrity was so far" RloII''as to bo willing ,mm In the I'nlted Stales, und In f,1 Mill i('ifiiKXM.; .

j inn'|iii.o "if the |niiirU'ly" )' of eunwilhliitliiK uro eitttini their. o\\n thronU. I'nno tilIhenitlon't You can test It ,lifnro btiI h b) alilalLoltlu to bo formally he was so.fnt by 11 luiili-ti, throii hoi't the \01 Id. 1'rlei
.I .1..II..h.1 I 1..tlll toward the exhaustion of his as tu Knink (1 Hot mil I baa opened bis .
I ) i'tIttilItth to theIr Chili, klow 11)'lhllll( at all aliout. tiin h'c"I" u site
I Inut nliliL,1lio nipnrt hiding I-HMI fiivoruUeto ln'r, nml,, I Ihu Cll'lll lllY" ". will Homier orl.l'r tturrantctl.III'AO. Bates lu I'rortduncc Journal. - tIns .CI.lh. ,
to with the
IInl"h
I to \"n.ulhhlol.. Thu ununittil leo from' Und It tituS II thu menu I timehowev -. .fO itfrST.'l'til' prepared, 1"0.11. The Best In the World !
TEA IIUVDH Till: I.IST.'hoJI'llel hs'siL or leo
I hut I'uiiHui'dhiH )iii8nit >"l runorU'di the er, lust port Mall Htorini Vrnms ISiiKlUh H|>arrons. U llnely fiirnlshud, runmn it. I lent "I 11''lm. 1111rl"IIMI frnmll",1"lry
I .flub nliii'O the I'onli'iviKu'( not h j Isis b'hll .11..r.. at tbu New lii, |"'unn K\POH: |. "If we hail two or three tcrrltlc hailstorms :.VI Eu; .'
: f ,I'l Till I I'Oll UVKCHNV.Tlio : lion I awarded nil the, prl/c lothe' Ic'nl''II., ench year" said a Dun from Who l'"IIA'"K( I'tl.ACK. linn u )'Clrly'nllrl1 wllh I bout dir)'. own ; the 1..1 lo run ; antI, Kneed IH-,
j\7-lf ..lh raliilox streetTIIK furnished nt hut follow inn I hue lust to sill. 1 hun I Ihn ecun.tomcr -
e."I. mid highly to the consln, "tho English sparrow nuisance .. mi I. I w.ll. I
iilKiut" in o'cl"i-k, out tin Defi'iKlHitt llonoritlily DUtliurutl rc..IIIII"I" 1"I.dllk. -- to all 1
lie There fewer Per Kullon, IJ..V Kir plate, 10 onl'nr
soon are
Ilrlhll. lug pill'liu.' It lliu becomu' 11"I.le nui, !1 'oul ollr1 I : II'luell ; |
,
1 I }:II.I luvi'riiiuunt mrii't, u ni'Kro niiiii I L)' I IUc -.\n I'liHavury Otlur l.r'.Ullj hun It lu I sparrows In Wl eOwln to-day than at anytime cenU, Bieoiul| rates un ljir''er: iiiantitles' otliir kil."

., Hume Ifl.o Juhll.11""'llu.11 nnldi'rii-, I'rl the l'hlrlr. "'1)grocer .. ol"'k.I"IIKAI., & I'll.. within the I".t ten )."Rr. Tills la Commercial Job Printing Office. Just received, I lute stock of tnnebumiThO Needles for nil for Sew the IllK )llh""nt". ''''
nil due to the hall storm which ,
Mj 'ilr | | h7 the before .luiUe Emnoiidu, I'ill'I '.
I ,1"lllbo'cOllr.II.'lllntlon VvnU'ldii Whoe.ilullroccr! : for 11.11.111. swept over the state about, flea months ,10" _._ __ MIIRITN, K. $hl"I..o. 2:, cilia,, nMkiinitru lv.
IIHII ol I 1110 hl'h'kllli. I CIIII\.1 WIIIII .\1>\lo'lotl.1 I chuiKU ol" lurceiiy, -- ngo. Tbs Icy missiles for I less than TIlE: HKHT: .:VII'I: I'lllNTISd ANt WKKhlY ( \ISKtIctAl. liii ithltt'ss I 1111'I I RO und hklit Fin. nm.fV .

lit'liiK the olijert of bin illvorHlon. Wbol the vhurite lint lug lieen pii'foirul, by Jack IU': IO\\,. live mllu'e. yet In 'hit fcl short space of OKNERAL: Jol 0..11: IX eight I'.' e.. tlfty-six coliimtiK, of shutileeretstIhiut >end foi,' Cut'ahitgtie nml 1'ritc 1.11

I III Hi .I'"lk. .liv fi'll DeiiHeltwii to the Kmiind, Johnnon, I"colored keeper /11 nuiltir I homdIm New Home $t'tthuig Mm. .hlnu I "i,'"' h.l1'lueo time thotunnds of sparrows were pelted AVrST: KI.OHIIIV. .'mutter each, week lor only, ,l.uo' pi'r

nut. XKIII r"|;III"I Kiillkleiit. HUIIHIUVCIIXB ; liotine, who elulmed that .\iigit'st hadtipproprlutt fiom No, 17 8. 1'iihif.iv to Nu. I I tu death. Since then the southern' part of Loin ? ) e"r' Tie Singer Manufacturing Co.,
to ninkc It'uuu' how 1 n itb her bhrkkn. JohnNun ,. \ tho state has been nth ely free from liiiteiif / alit: .
d u pair of n> Unorn 11.11 rl.'> \V. Intciiiluiicla.. htixi't. In I tin.. compui 01lisl"lch KU'Ja"'oH I )'011. Ahi \.
.
i) hud not,' I'i'rti' reNtwl at liuit tie's Intuit's' August in u mi'loi' and UWeo JolinioHnomu .. 'AI\lhlll, un II these .little pugnacious birds. -PhllaiVil.iM. /lell'c'V. )Marburg Urns' Seal nf North, Carolina nnd :
011'1,11"1 c" llmiv ; .\. I.. WII.M.tltl ".
: r f Tin\ ) C'O.MMKIllUl. llllH lAllU-H'Hlle.U'd 10 : bourd. money lie I s""'lt) hhlppi-d 1,11.'Wlllllllbll' Jl. n. LI tills -- -- All kind II (.1110.' l'ulIl., ..', I..r., O. It. Tobaccos are "recorded mining the f.UI'

,', ol bin IrlcndH, rumphli-tn, 1..1)\ lines Hill lleildn wonders of Use ) uiufox
| unionnthem nineteenth
cull'Is tutu .f MunilKor 11"1; 111.1 'r I II Jy Afciit. century, J- ttn'cl.
1111)
ul"ntol CII.le1. 1111 ,
Mix'ttmer ami nil noil of Job and t'ssu'y ; 5 Kl-imilU I I
J. C. the I'.ip- -
: of
lu.llh"I.f I the 8..1'. C, ., ) $ II'1111 1'U"I'"IIII.1 S. ni belnu' fn. rlIIIII"f.t ", l'ttA'I.A.
I, such 1llllrly.orK'nlmitlon him lxlc'iii'ii" In thin cIty UI, Inlnlihnhom, he eiinwto' 1,10, |'" think' Ily'ho linn Iou Ten I IH'CIIIIHO Ills. I tin''' OYAu. l'r1111; I hmnlHoiiiely, C"lI.11, tin nnd Ibo only tobaccos In Ibo mnrket (hat ___ ___ jt'.T-tf: _

tutu, tbeir" 'Ihu' Inuulolpul Miilun'Itlm, to in;iroiH"",iy) that Ih.11 might hekomLthingnvnj b'.t 'JeM e\ ur olferud., It In |1.'rr..t) pure 101e.1, 11111..1, T)'pe, ('itt's,and IK'slgnn.M.tmi'erof can be UM'd for bnlb chew Ina nnd,, 01,1111. A i,'IM': hAlT

the thilt I'l nljilit' imrtlculuily St ill this ulmixo', were on bund nitheouiml und, l U ieicntllh'nUy, 11".11..1. 1.II.illl. ; -l Kntert.iininenln: tho. get. Kor sulu nt nbolenalu b
lull ,
s'vs.'ry 'lh"1 .
: '. fulN to I'. IIIIK; up K\'eiirsliin: and *, the linslm ) 0: secoinl.hiiiid for Kale at tlmolliee. .
; Ihu iit tUe night, the I. when Uie trliileameiitl I AiiKUnl'* Tea lint I ne\er v e .111.r.1 tll. 111.t I IlwS, IlKAU & Co, neWHpnpern .
on i up for
I ilrlu'H W"Y'I atlui-IVKl to lliu liiKiJ t'litias.'tcr, wan tcHtiilcd to, hu | Iu.JIUI" "I''CI nit. J. :
iiltisiltt'ltst In lino uml need.Ing
that the niieui'n | II fjrtncr khiji line nu other. I 'mi')
i i citrus, ihtttw Ittutst.iliIhhig that Ito nuimiiln II" 1111'0' bIllie at the slrug storuof ".... tlti
ullhoutpiolnn' llKIMIkllll 11"" work done lie ''p ><'hilly call quilts,
I in fulljiilloii, coltS ittuall)' apply thu whip uial{ hii. stun' II .1.11.1 "hl. \\ lioleoule, '*. hl'I'1,, ll J r. ik'sisttitc'o5 MurchunU I I Hotel.Dlt .
lh.it silts I Innnhlimiile. 1"1'it"'ItTI at 111'\UI 5 IU"U I O..K PII eXllIIllO --
tu Ihu hrdteii of the Ibll'I.. 1"lllg"ll" -. S NATIONAL HOTEL
: iHKir rel"nlh'o. Ill'I'ly I our nil ,'"', for doing, gootl HtmVKO ,
.. | It nun b had : TOI.II'l T\\I.IA;: flll.I. 'II"rl ,
t "hlill.1
1 Bucl 1m' \
l"Iil Ibcy 10t Iu IllcUI I. ) fun. ,'. He woikNon.. I and, '!'! West I lu bin nen ,ilico\ery for .
Ilu'rllll'.thol. sue.
iiillek'n
Htolcii the I "
PithY l.hlr I l'.IIII, I II
Ib InhtihiHii, nnd' Hlioiild, liuvf i it nt"p f'l [ .rlll) the 'i. J"I.'o and "I'"II'r.'
,
i tlc neiiih I thu l'.I,1 Inll'o, cotdcd, 1'"hlh.1' n inutlicinu, nblcbln
I huh toll.The WIIO .1'hllrl"1 Tbu IKS'U'uLAIAI.I'IUI''U: 10 oll".ll' I lloleln.)
Tba thlnic nnvored, of u job, mid' Ihe I 1"'II..UIII. itl'l.uuunlust,5c51 by nil to .hu simply, mar tilous .
1 O.e.11 I UIMII t'ohilItiluiy'S! pli-nh', list' i I' 11'.1 eveniiiK pai. .Illhltlllh' -- ..-- Is (iorcrnincllt SI. I HIIIIM*
.
the
f UHMU MIA kimw I the unwi\ory rcpulntlonof ,- -- ----- SIII I'IGS./ I I'x"'dllily pleusaut tn 1"01", 011. 01'1'| "
II"
Ht 11'k, ulthniiKh notM'ry biirmk'ks' nnd docs, sicken,
l'n'lIlll. HIICI'II' nomeeiliup, be nu doubt thut ItMH> IHTfoctl not In
1 ; > 5 niif <|iilu> uii i'iijuii- : 1'0\ )I lullIf.leiltlI', ) by the 1 nllforula Mt of Mrs C. Pfefferle Proprietress.
1"llulaIWII.III. of Colds
the 1'iirt' Miimluuly II'> get 11..1 l'olgho.
an iilteinpton 'OI.llllol.
Co.. S. Kraut'Uoo t'jl. I I. Nitture'iown ,
,1. ,
; Mo a II.If d.lghtll rifrei>hnii'iil "' even. NQ Dieau *rti .I d"'I'lllle' fornine Sick I ( t'rll' WhonpliiKCoiiKh' Croup, llnim, hills, nml I Tis81: ,1110 8! .4"II'r lIlt )

\ ; lent. 11'01",1'10.' ..Tim I'lYtty I littlu hl.1, curllnijiy piiiplc lo f'oll'llu I In 111'1. 1'ltnrH Laxative. Tbi pkunint C'llf"rnlu" 1'1111. In the ('b".,, It bus ([hen uniwrnalUsf.ii'liiiii. Newly 'in 'd. Mnaiitly| 'llnoil, .
"ellllll lbUid' r bo Iinil nt CrenceulDui I 'llltl.1
> may
di'uurutt.'d by niHlinuthiT, WIIH | )
i. fuitek'd reul und, f,1 1'e 'sat lir. Itosunko'sC'ouiihniidLiiiii' ,
nulvitlur u or out, I riniiu lloonum Kir I Minir.
i. "rOII. UIOlJ'i" H iv.: lunge. (Kittles at hilly 01
her
by by brcoklliK ou'r H 1'llh S .,
l'h'I..d I OD''" nueh a job nhoultl bo proM'H on one Ihu ) rlll'l. ,1.111 M uunt hyli.ll.I Itt u'ssiis.
lust tie ;or. buUuinu| '' i raiiotini'liitr ut this fiulernliy" tu which Constlpiidou. -4Klr one tlolbti" 11.I tbu IlollI"U'"II. | nimpt' bum. _. TheoPfeffcrle,
iiuine IlluIIII.IIIII.III. ;mid elltH'tite II lou'cuunu tin -
timo Its KtKlnu -
Hiiina "C'11 ; t.1 f'I,1 1",1 Jl.AN
followed. lIst h. .IH 1"1"1., un \ Till MOIV'ljfjlfjljll'll. IK'I'I'lA .1.I ; ; nmlllmeln Tin WKKKI.Y IXIM.MKKl'l.AI. A.t.lt
mi orixlnul upeei'h' by Io.llli r 0)1 "n'OIu 1\'r. "lh.y. mur'i-'liii
him ,deter other ome timetouuinu .
tl,1 w011,1 for I MnHcM'r' Ukht m.iv !, I 10 nn uljjht-puKe ----- -
thoniiighl tiillHllleudiiehe ( Ihe10.t
f 1".10 it hilu'lu the rnnvil nf Indie .1"lr1. gently )l ) j | piinr| 'OI'"llill
,, ,
; lUU'iiml% nlth iitteiitlon. Ihine.liiKln III 11 CIIII.III "I I .111.1' -llnllld! neVr Ito .11.IIA' | I oldn' ant Fe\ers; to 111..rlllll'11, uml, 1 ::1 I
,
11'1 111 .... Vnd breed II woe* ICllrlllll\ ) ( l'OIC
rl' I f' "
1 the list' iiltiiii, mid, niui>ieh') Ned \V y. .1' .5.-- u' lien )*ri"'li.'nil* tliey mnv .' "'ur. 11'.11'11', Indlgeslion, nnd kindntl I Ito week 1''I'I'lhl, Its slit) 1''II''alln., ML .IOOIUC

1 ." ('. bund.Thu K1'.UItU.\T: ISt"IcvlIIS.: 'l'hrul1 'T\UI.\S'I"1, ..1.:1: *nft 11., _____ .______ Insued every nllrl,)'. A RIG IIAKCiAIN.Almul .

1 runi'rul I i.| Mr, Henry I'lUller br., .Me,_r'. lllukeflee und Ik II, ropu'titcl' Absolutely Pure., 11.\l't: I'I1, A Ions., \III mllo H"I'll, "hlj II
which will like I'liti't' thin nt 8 II Sits ulul llulleri In lliu I .NKW: ADVKItTIKUKNTtf.I'MIKO ; ; tie lHuiirr tho | rlMiik., All In '*'
IVl'llll I InniH'etomof it Ire \ tit lire feelliiK' depreknttl' ) onr | .11111.
luurvl olpuiltvstrength | |
and Seed Thi ponder layer lee. A 111.111 '' I. "Iiltithtlu'
.. t u't lurk' proinlvei t"" 1.1.IIrl.'I'r..I"l city, hat hisi{ eomu' oter Irom Mobile forlhopinponuof Turnip Cabbage mill vii"II'h..OI'.I'.**. Muieecoiiumleiil I I. piHir, you nro 1.lh",1, wllh "", ,. M UKH hItiiilNKE5i'sit45ItCV, CIII..lf'r. lal" 0,1| 111 5.15)

', sir the klnd, 1'1.1.11 .. MI I'II ninnyyearn. ; cxunilnllig the iHinditlon. of the Ilimi, the ordinary 111,1.. nnd' 1 liii "I fldgutty, h"I''IO, 11,11wml, nut .MtiMiiiiUKHV' Al.i., III. I''i. I (' of MAIIKHt I 1 IH.!
CAl'T,
? At a meeting uf I MnU'ilortV. vtuumer, W. ii ('fwf'rJ. TbuliitttrhuiiiKiHi'ii Landreth's New Crop, iniiol, ''M sItS lu ipctlllon 1 \Ih 111. of nnrl, uml mint to hi" nee up. llraeu Notice I 1.1".1)' citi s II to all J"I' .III'r. '
up r '
,
( liltiii'lll.Ji'27.I
orphoHi'nute Ml ( lublis'Vliai. f I'i
tltudeof low le t, fi .1111 ( ,
No I 'I.1 .h'dll
: A .IIIIII l.hi'lil ) eater- and fuvoiubly n lulled tth'sit| Ihll nlthntlmiil.iiil,,*, metUeinc, w'.k 11lllrll.1 any. t
1"11"1'111 liikpeclitl / sprlns
Jl-"TlltCHVH: : > il- 1 I"wt"r. < ( dim.lt .I *, ship, "llridoef; |x.rl", the Middle, : r ____
< \11IorluK.lt h rottoiysj lint im woiktie I ban leU for New Oileuiu I \ ." I''WI'IKI'. .r lsiII'rt-, \hl'h, '1,for their bubU \ry 11""III. near Ihe divdh'td ihmincl In uirw" -

II\fllul, 111 ttttrrow'titid, UK u eun- The in.iHHtur ti bile here, \ill nve' tinii'to W. A. D'ALEMBERTE miir. liM7' onw 111 U'alUlree, 'I cheap', bud whisky, und which stimulate, Inner, bar In ruiiMtcoln llurbor iIi.,

"I'II/.Iho| bolt) buy I U Idle 1..ly. The lliunnielvei tutu i'Spein" to thu0eiii.mi || ---- ton fur un hour, nml, )mi In, that 1111,0' nald risk I I. reunited i.). ihn olfo
I'holuet'uliloiniii; si\ty | IIl ICI'l pin In H Inliriblcd, Ihu Itt' J. n Dennis W
'
t Ibo Umber toierts) 111.1 I s.'ttsit lug } C'III" r"I'oIM' 1'llrl
..' .'IIII\II.llg Ml ( Howling 1111'11 IIIlhlll|[ DRUGGIST AND APOTHECARY gallon, at HKIMIKIUI I Ilium.MviNN Ituirsu vomlition tItan before. What )0il jiriHtetl lo remote It In ,"lc.1 ,
( llmluinlieriitonira ) b I ho UI. law, '11
tbolilo 111 (1111111 ) 11.ln''llt| .1""U"r 111111 -..--- nnnt isanulierailM-h nil) purify) your
"III ., ullf.lIIl.t| at U o'rloek thin, I'"..I''., l.enuC'., und, 1111; !I., wlinwtcriii* Nnilh, 1'.IMul tnt I. \TIONlkNnllhut 1,1',1.) start lieiilthy i.fldn. Liter andKIdne I'lliil-O-iAI.H' In, dupllente, forremotini;
t: ,, hi'rutuey reniuliiiHlitlldjy, hi\ontuily, c nnd h'.I"'U'' '" OI .tnl 'h.nlnno "'I"k.1111'5 result esi uMd" noonof TVotiiry TrFic I1II(5.
*, rentoru and 1
Ilorlhll. \11" l i4trrIhItr'I'usitiit.tatiitil ) jour ( linlily, flurenew011 -
llll. KUn.M' l \' nu sit C' u'-eni' for August liunieill.ately .
f'0 illtUK.llS: Ilh. openeil
|. diHiruit point throiih'liiml tbu now ill .11"" 'lor' thu 111.II'Ht1 n'I'S'I1"1' ,
\ I 1'1.'Mlllhcloly : ; ), % hmidlc Ibis KII. heullh nnd 1 .ICnKlh. "11"1 u Ih".I\'I''. Hunk ('inst's., spiellleu.
city 111 ul o at lt'iii"iiii'4.' i flhl". hll'll. J\U. medicine )' 11 InHleilrle: lluicis tion Iw bad .
,
nation, In tl )our cMcimrtohitcconl \111,1 111 Ilflrlllll 1'111 ) PcNiArnL OIIUf.A
0 I'liUKS: 1.HW t'll' Itr.l.lVIILK: t.t.II..1 .l en n mil ivilm, feiinilion. earls, ami, 1 mil)' :"' U ,.itt' nt Irew-eiil., liiujieloitj. on 1I'ltl'utlll.' "ll"U. .
JiukO C'llew lug, illlll, Ihu bl'Hl of nil. Fruit lu Icu ('n'ul mil)' I,'i uem* nt 'II I.. IltixiK,

I V t p.- : llMMIKIIU: lllllia' I 'OIUNAX.M' j) I t-lui emil Oil U. J Ui"R\ROO. JI1MII t'apt. of Eutfluccr, U. s. A. (lull|' ). EiprcM OOlee, 1'011"1. *''*

i .

,
.
.