<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe tri-weekly union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048589/00034
 Material Information
Title: The tri-weekly union
Uniform Title: Tri-weekly union (Jacksonville, Fla.)
Alternate title: Tri weekly union
Alternate Title: Florida union
Tri-weekly Florida union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59-61 cm.
Language: English
Publisher: Carruth, Kellogg & Co.
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: March 17, 1874
Publication Date: -1874
Frequency: triweekly (during the summer)
three times a week
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 5, no. 154 (Dec. 22, 1874) = -new ser. no. 256.
General Note: The Florida Union was the "official paper for the Fourth Judicial Circuit." Cf. Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
General Note: Issued during the summer "in place of the Daily."
General Note: Published every Tuesday, Thursday, and Saturday.
General Note: Publishers: E. Cheney, <1869-1870, 1872>; Cheney & Jenkins, <1871>; Carruth, Kellogg & Co., <1873>; C.F. Mawbey & Co., <1874-1875>.
General Note: Editors: E. Cheney, <1870>; Cheney & Jenkins, <1871>; N.K. Sawyer, Jan. 22, 1874- .
General Note: Republican. Cf. Rowell, 1872.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038461
oclc - 02683874
notis - AKM6251
lccn - sn 83016243
System ID: UF00048589:00034
 Related Items
Related Items: Weekly Florida union
Preceded by: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Tri-weekly Florida union

Full Text
.- .,

a
eY

.
.
'' .
,
I LII:;I .:bL Y fi. '. t t (. .n cUniit : 1:1 :( '.

.- .__ -_ -4 -
= ___ __ =:::: = -: .:;: __ w


0. P-MAWBEY & CO. ;Tr.n'.Hi- ,1f..rACKSONTILLE i .': .'LA., TUESDAY. MARCH 17, 1874. VOL V, NO. 34.-NEW SERIES, NO. 136.

-- ---------- ---
-------
-
i I
XlSCELLASEOr&ADTEKTI'teM'TS.cunsnrrn HOTELS AMD BOARDI5G) IIOr. Es.l I PROFESSIONAL CARDS.r. JiCKSOXTILLE AND TI(1(T1. at tb*Clan Io.Tknrtday.Tf ain .and in 't The Maeea.ArantA. f>*rita. Mall.

--.- .- -.. -. --- f :.__ _. .. __ : ___= .- ;( A.(iMaoa! Monday,th! erenUg. Wtaetir, i I Marcb 14. !Xr T.>*.. M.rrh I II

Ax:- UUBIUNS,'---- l Florida Winter Home i,I.,TRAIT r'Cnuc.t.rit r .. ;1'IgT .: I. s IV*a rr-.r mfcf*..*aU*. EMr ;. ,,. fir bet *brilliant iaecuM and her bar,I Tb Ant raca .. a II.N1.eu" "t hnr- I Whet the German mall by tk* Stem.klp .

." ; Ilci. A. Gilbert, t"BttJ SUU S Sa.W .. n rich test Ornr. die*, oa. mile sad a bait Flrrt bora '1 St\ ''MIII"1 wee* ofwttvd at th* pat oAc today.

r. 0.Lpd1Q. ... t I stead oath Wfck<* entered Midt itbt. v. ; 1Ita, lea
Association > at !
forty package.
.rrlv.d a-
t -. from thb tae. se Satoeby.
-
-
I A. Wr 'IVHT. '!. D. I sod w.t" cwt of r wUna Ur R.jr .M l"hf'.f'Y i, ,tTk Uan"ii a MVaf+ DifpalttuMMteaod In eon rateted Jim Ilst .. Tk latter ooaaaaily j I rack enaulnia*; from 'two b.a.lre\ l to \thre

I -. AULHt&TOY BLtTF tar ....frUk4 .a* ky tk* aaaflmttkM ) Urn 14{. Tk teroad tare *a* a I hundred .. were bn ka sad la ralaoa .
a
LOCKSMITH ASD XODELXAKEK.ITERT I IBTIIK't4.'C AID ptPGEO J. -y. II. lace for IiU b.nr* i I. $t < airr. I>trlal< sad Cttj futat. wtM nro-
r.d.taew F.wtt rtts.a,else.Ls. Iwo and t a half mil dk. Find barge
TWw aW a J.Jroka jaww JawM.. pan, Mat. SeaHy aH'the dimiifed letter
., hM this moralnff. *w.1fMC"pee la tnter to eowinr
.rm sad H !THaarbM W a pn-ARTHflT or till ASSO. I Jsrtfnre0l+. r1I/IrWa. I.eetf William Astor :. rf New York sad W iNistl at tad Saasaar Btroaof tkc* aecoad b ra* fM 1 1oc"tk..WftJ- wr rartnnrd la Sirmy f'envclopf sap l tk*

McACRiPTJOHorrrtsciLrrmso.KKTFITTINO. I, M M rood order Ibe tk. w1n.,and -- r- t Mianten la n rUa.->Et>rrna.1BY lUcoa atTd Gne3er. TUa wa* bent packager ass tW In weak bw>*
Irftfof n
w. b* aaadankM nor lee BTROfEAit rLA<(; 5. ?t. TICKKHOrrCRA ) C.rtal.} J. Stoke Bojd nll'l.ltad.lrh. op .paprr
11.11 baS5f pr(1 k? Mil fit bet f.rr..anefaR S I W probart.asl.tttne W 1M. I tU Scort'-.Si Ur4.y. nor lkif drftrUr sail Molt belly ronleited rar that bat boss nut ealcaUteil foe na orean trip.
,_ .
i artM,af rood.. ak ie"iO'j'dtake *11 y prepared -..
wltk prlr' aiiarlml met aniekN and I I 1\1.. yen trr *aaJ by ifc* fake BraM I ran, Orangrr alnnlnr; ty abo t new 'c thI
,
1 r.II"denian-1 rot C/ftttot. !.svtnetet YSrtIsa4 A. rusrts 1 Omelet .. .....
Machines Al tpreirte Real air about na*dollar per day. pod 555f Udd '.9. .sIE rUmL Tk gaud! a. charHaU d)(*
Sewing Cleaned ... Mu 1 funnnl b* i. gmtlrmeo) w bib ia tk* city I Tb. Jockey lab pe* rted Mewe .
Ikoldtq iwn permaa per w t iluflan.Rooai -- the To The Florida Union. JW.I-r IV r. .4 Mia ai.pi;| |, Aedt
AND RLPJMEATRCt koldlaf two pnnun. per Ita,. I l.tV .. A. f Meteor. A. a. aull. and ;taM l I.r* been lad.li\olyl..mw- I lad Joe. "1 ltn a Uter cap la 'J'I'. hi* room by akkart net terioav

..the iM"r|. i rATTI 01 IKF.K. of their Hforta lo rtnlv' awaveweat tb* ; Jo.l/j/
Tk nnMtr+i l11h fIe el" flB : the mrranr&a(& of the IWHVJ")* brr*. *ad moray a I vat
CTTURT, rARASCL CMBRELLA. ...makM Mar tnp In Jari "nnR*daitr' ,(!- 1ar TTOKXCTS AT LAW. 1KB**. Jt*. 4. norwa ,.rli. this : eire a raaJVht* br {(oreraar fit Mi-
et,-*4s4 i.i. an (tallows sad let a. al, and I I, 4 V Cnk-n "'1\11"., poor %->ri11 after up | WORK Will WITH %SEATM 1
.
AND MMMTrH. tad 4 p>.at at,t rrtarirtM and II t. n lasvlt'Mr5'. and Jto-l Wharf.Jarl.awv1t. p .. -I-L'd- JAtuo5TnLL Fu. tbrlr I.f.t-. Wa rrgnt th. r drpalIan. '....r'. Mtnanlan !. M4M. : n...., 1 I. |MHIm. t*

ma II a.0 trip from JartH.nrllbtnrlnJe* aatekUW 1. r. r. ILR IOUs, Ikwro i. March IITk It,. PnirlekH Dnf.WA a'!wt.
KaturaMa af anerat nU A ap I enatviei M sN IIt at .p..; ''w.oa..AW.. 51.4 reotniax t J f Samrwr attired 4 here tntgkt . Marrb l*_ s -
Corner of Bar oral UC btfr-t t I A''rTO.lIT".nH Oi Th Kl_'ka. .... ...
AJ .11 ,
,1 t laMln.N .
> to Jack adrrw Sa QsarefF. raw ltiI. FJ ,
,r--- *, "f t<>lmr a lull kaor rfr Ihs p. at. irtp at 7 o'dor"11 ...bltlJt T..y.111'_' Itaawa fmiholic a*, .
.. .. > eaaiiB for dtnner.lf _s.or a trofl terra.' lit" MTfB*. fVk .!- The Inns for the B.w tr* rl at IVrnrfc :i ih at..I. I i tarn Yna. Marrb II
t ; I of tk AMorlailoo. I : .nd aocialioe mill a.laibh at 'l. Tatriet
tk*rnnatad aamberiag ten tbow
JA( r 1t4JfnrHH.r aatn waking at ,
pac r.pWly. It .OIIiel i l Jo a The irriNet in tb WamMiall
G_., tk*koaa katr Ante IB*ReamknaA. EDWARD 7f.CHKIBt yard T and (1mn
| tk. defal. The _... of th Cbareii Ut bear a paargyrtc oa tfcaiat! by i
I rom rompo-ed *
Far 1Iu,.panlraUra add, I': ,.OTAmr rrmuc br imni IMI ",. sod 1rm M aims Aif MIWrr"a eye joodUkwk( ." IbU I j Sub Aw HtoMiaa; tIIK .. 514 guilt, "
!(IQ. or rax *ta LOP i i' njOEII1 WIVTEII Holt I IP. 1' _hr a.!41(a ._.. frame It (Ie male of.tutial awl .*- !I'! Maya Ih* .tHrtwen the city member fit! Father Kaia nI n.I. Ferry of Va. Tb Tb Jed[. Mid lk* rmHrt l h the aMt imt

t.-1:11 .O. Dot 101. Jarkannt1tte. ,__ Af"I rumontct. ad tk* Lecture ami of lit Ilnard of TraJe. |*ortr lo timrf etova .ill low amt, Ikej
__l -.J- __ I i 1 -- dvrhi; nalrHat. aaxl IW limVrr Mag larj;' : r.I". hosed Tb female
f TilEMETROPOLITAN j : n.t the body sat van n mtteJ by a detain'nealef -i j 1'01 the KttlffkU of ('U&..... and i*
t
a* Mtt "lit W.R.ANtO. raoogti to k*. 11 i moat ease tea awn : I! tkea le* the nwet rkere l by their feien.Kj
i : : the fir.t tattaHioa of rat airy! amitiltv Ithe' any .III he re k-.. by ,IVraUral -
I TTIMOSET AT LAW. I.. w. ... l..lyd.dh.ndrtj.dtnI : I I ----
4 CB.liwl. SrrtkBt';' HOTEL IAt Grant seal .. j % lmp....or.W .
Forwardlu : .llre nea lothIStatItoa e, v tarn the A* i a ueh The pen- i i
I 0.. .. .. 1Ia, I aril OIl Id* slacks .HUp in coww of rua- ,i ,
a? WBOUUL I/ \ l'lJraln 1 &it J atassttlYi Yw._ acr.rt_. but kt ..enr.. remain nun drpw'ttod ia K>ric* Hall t-w. will halt ., *Uaa'_ latent .\nj lam I 'aiHT'n. Mirth 14.Teinrfapketi .

r' I which h '! In moarata A to affurd *$ant h1 of-klat i4nfiM'na. ( by mne.t) .\ wanderingnhawiaaa
j op to
and 1'roSlsloni, rLL HASt1ETT, frMM .|aal tkb cm*. Mr. e... Ih* ...1 1 1trr i [ JelAckj j I
J.IkMIN1'II.I.E I'IAluut I j that inMitotioa. ( Ia... M Arteaia Ward It lraii-1
: WiMriof tle Ira 01 C. r ('ann.t :. IDeM from tbe jfcaw f nant. of th* colored i iI "iWrrau. their

KKM coNmmr 01 HAD s lerr r ] uw.JAt'nasttulb. i .. ail ik* daty a* Raard) of honor t i boie f.-r Ik* coatHbatluair la tkv eveaiag bar I. the foalfa mater th* na* ft I>ua IIatL ,
i fWrbnl. M*. a* oU firm welt lao.n (it Ka.1.1I I I
I 1 over Ih. remain at 1''iMrk I tall daring the I II !I John MitrWI wttt drW.r a lariat Aa tb* J.I warm Ik* pahlk *a ta4 brine l"pMed >
tm Malax* Ih .lthlr :
Daroa, Flear, Corn, IU; sad Oats! 1 I ATUm ftVt THoROfOHtr am'.MID I at bring am>wg awa (, be the
sad\ttd aa la all It* drtarl.erM ww tit 4 uo ._ bwiaer. Jay ia tale, and rail Momlay aft..ra..1 j men of Tlppf-eary.. eMiL I beer wlW be tttmn .u.met wan
I
...,.,. ronTealeaTc at i mAs 1 1I t I
Bail n tl. U1I. 'LET.'L.. alas .
tt low**!prlra*. when it wii)1) It removed to .1"IC.erk.I. sd I i a II Klllmore cad \
wlDteai This ,** el I I.i t<> ba,r thr** la****. sad ,, | I niuner.St. .
.
tT"rwtlealtr aiieata fta ndVanee to ...f i iKaral I'i On Tliurmlay NoTrmlier SO, I 15$1$151'.5 Otlrs bsa sea n tarn.tI a. ..M.S s.r...554I P.iw.. .III mea"r* rota threw luMHlrwl sad fifty :':. Ik* funeral *ertl Ict'4 will tale jdwrl' i Jailed.Omi--. I I<... Marsh 1 1Ia4k .
Bute**.cc.c_f. and aMMln amalitees..5s I!
Wp.v. ton*. .| 'the arrhal of I,. ;*,Mt'. rwwtint j turn.**U Ik* I fib>lar* yct rdty '
,,
I itorl t.a.rs UOr a**r L P. Web4r? A \t.. deal -. Marsh IiJttbn .
J. B.! \" Proprietor I ir.LIHNr.1. J.JIitt' I. Dork Hall. Scaabv Anlbont mtj a patanl .{OIIs ." rrnpti't' in Ik*
of ik* pklle tau aJs h mpertfeU \."., \lrluklc. 1111.1. I It : It. Mci_. tmt of the |>rofieiet. of IIXBJOMof
Akt.San
iw l a.JH U. L irrvr ,MM,,. Bldrr i tll ItraUeat flllaxirr
them f cad
brief to 4
** roaMattllnft aator ion
II. H. .''OHK'T1'9IL1ilr.41 .. t DUOMU art fr-xiaall| rb..{tefC than lam. i t bplferac : the ('". Ra airr. *a* eat to jail today
rV AfitYT ft*tk*MrMB gal Tau MoaOAB. "I I| TIIKST. for Mat of I.-hvult. (!insrraat Kale : err. sad timiUr .1. r tar4 ". ,
n
Tb sad ... ] Jnvbre |
eptoaiber 14.!' LAV.tntLtirv Sigh MriNMtt 'T, brim arm : by Marcbaal. I. tb* /fafir Wart
; ___ JOHN HOTEL. !I J\ h1Aasll. para* briefly r*q|>m.d. A. (.. ('IIU'LL.BOAT [ I. win !. Uhr nwnMM Crtm Wow yhldiit; to the rt.ne..... rfmwJ Mm Marrh rue ptr4>liaj{ ia reftwln ; U._.. >|ae tiaM

al ktr-ji Sow Ibr IMMMU IS I i < >Mittdd' to bin Tb be- Hank
Carr. t5.l4lr cro n' M n*$ |ro{ < yesterday caw Malemeal.Xlw .
Tkt BUILDER .5.rltal rat i c. r.rlwna. w. a.UBWITM. art alDMOt (nil tlnpflotM of the _.: fun th* mart war no* in wbirh Tb.as.- V**_, Marrh U

Mtxautfl.LZ VLaf.a.'A(1fT1b PonatTII wfElEIT: I: c-oo..ltl& A LKDM ITII, capo *a .opaI l for chltJrrn, *TH.jr are of t i fopriar -'taUoa of Uve sail rrt]i rt to I:1 'aiaa aal, ex Jatk/e llaeflrr see .plaintiff.' i The bank tteaienl ko.. ,tie talb.i.g

;; F.mr door frowt F'......*. Hank, t, IU"TLA1I". ilk lad IrimiarJ with Mnwer. fealbrr' and !1 Jrf*rtJ aorth eierexHag. pa* ash bitrJ sad }
'I koala built YAWL Of repaired., mm,and rvewna*n c.t..r..11 dMMtaf ,j I II I i k*. kew .\**!**. n"wjr .!. amt eattrery I 11\TT\.L ..1"--". IXA law. Tk only trimming U a Urjtr. apri bt j t!I at B_tN.y. A k hoar ami a bait bf.f,w. !I Tbe rhartfe r a. Mari la raa4aa; .1.'. uf a mtllioa. leail' IrnoVrt. a trifle.

rail koala. will! tad II U,Ihxr mtWVtxm.na., I*lute aw 4 r, U d.sat fc .* open fc-r IM r.'. j4r. i 1 la ladb's RtotA. .rial .kry.Kay* IV 1aadt. trippl.Irnifwr bow of Mick (m* grata rib ,| th* eierrlM eanmencetl talk, are A lmit.I4 ,I.* |."Wic.l. of.. article aHr. *ian; the .ore .". nail I rlrraUUua. one.
.I.aaraal**
...1utG. "_ t boa on the hurt and Ixudi of bees l lo the bAlroaie, a kh h wrre inuiMMlitey) i I{I } Mrl I._ ... i Hcblh ,.f a miniuallxrcUrUut.
____ _____ __ i CEVTRALLTnmr IIln'J"' 1... rum. j.i. P. $U. r.P.f\.I1Il'. a rua ,,' 6Uf .. Lvm after Ih ikmr throw |ldsiatIA.'eharacirr. a a h I _
n'. "1\\1'. la* ear ted meaner and la ...." an I' aka oat .l l*. Xu atrin- are WMH-A with 'tkt aer | fCattb* (inbrmaliiM( rr akidi lie |NtbJir .
I .,pin nr d fco.tM. linem tonAIn' : die a teaopmrt FLR.ninM A IIIMRL, ll of txniiiet I.. f\aftm to Ih* .bUr..] the ball a*. filled to |, I
of the lion l I.e .
It-UKf LAW.OmfL IIKXM aw j rUt.1. sad refaurd lo aa.aer. Saw |llau"| Manta
i ean 4r. no kelMr IBta raH at la* /itTTDEET/ : islIMiier.
IT. JuHN'C / tnoarU ., sal husk l III { it* w'I|>aelly. Th lialt ear elabn.rately -
HANKEH. : HUTCUTerm are triimtr norc I, I broke InW Ik* AiiAMt Ki:
*stray -.*. Itml'. .. rar tuner sad Esy hats than btWMt. .\ beach of artificial hung sigh ..\.If'ttI. of mourniag and .nl...' triaedl.S5. I/dea la4 ahrbt. loot |>rr as Cels 4in Yore, L r1I MnvU Jri.-BlOa Fta.tIV rreonlrfit .. / aaay the uw.wn
U the ant bus because almost imli !Ip.sssbte oa the iJtlfi-rm wrr Vice \\ il. Marcb 1
'enIllIi.R'n" A OCE"T'. sera uf ahtch bad
get just arri h..1 from XrwYork
I CAHP.rv 1 *.1 I a "' aaiulier of di.tingtil.hed tart.Ullbnu : .\ Wanly lr.;ly .a-..n. hi Ilrouklyn.U.I. .
to loilrt. sat, arath of
a dnwiy a .
I I1A tlllMLE 11. "BMIH 1 broke U open nail, l.mk the rnalenu.
('osn.u,:. .fUn.I.I 1 I un.1f'nft Tnisn Tor SOT tu Bra.; I. rroRMT AND cvrvnuoK AT Liw.UpMTtel mail ttanpMiiv or m 1tl(1( .w. mr U mm* ,' I.-.i, .IM ,. 5 a* a |, I I,. nut lava.

\ ties won irattad IK* _k. mlntlrd sits th* late enst.r wilh tti* dal of hU birth and 1 aithtMit any qaarral abaterer, and akir it
SELECT 1'KIVATE HOARD. itaftta r.. I Ire IN 0.....*. 'Ie'...
,
I U rtaled wider. alAaeked W. lte
I I VHax of tae fraUr. Tk 1III.lha eom- '' tfealh M each aide Mayor i't-bb jreti.ld.I peftrctly
b bad U too of COL. A. f rlka rsM to MM***!!* La*. | I'u"-", T.t i., March II.
ran fWmUj JONES I I
brat
itb and )brr bead ia
Tka _.. M BterrkaMa aid I.w4s.s. tor* i 7t a. 1.of tbrev roar, a'r'T..t buib. aid a A won; IhuM print were Wendell I1rilli-|*, a a lulebel. a shape| ,
| f :
j jt The I'nlon t.._ ,
acaIIr1CH. ::7tfiit IIOI'SK.F."b i- A..6..AKIt.'LD..P.- .drU sad I .a,. Ttw three roe f'I Robert ,', \\inllro, |'. Jltcltr.l I'l l h.*, III 1 leMnufv Tb a uwra eat bU aan tbrunl = Ikfiol her. the AU
.rt.11 .
and Tn.
:
lBIcel'k "D. Vrtl $e&* afon DSpnlt alreet, ".'.'D Liberty sad on on* ti-fc of IS* seek, the bad In th* 11 forlU. Sidney 'IktrtWtt' an.1Vtn.. LV.yd rvrrinj tb* bad Tram the body.Hi tan KiprrurHot "'ninK and
apvlkratVoa.Uichaac .1 H ...,...... FFbt sad ts.a4.5r.+ of Lava *M ;' tkirty fi.kl .N blow .IMi mrrrhamlia5and '
) the of drath ahh
I'.J O;Urriwo, I i elktinges.a point
koacMI. sad I .$ a.rterUJ.rls.aflfM1 Y4. bark, aril th* Iravr J>rf p nmnil on llpt other lumber, Nirard.nieaM.hli ,

...... .. .. tIty.116 ,, tJ burden abta nlbfarlortlj ae iiaaa.t 4. 1 .ISr. Mf A atmllar afray I I. wan In th* Lair. 1 I' ....., Ll.a.r Lana.i'MILA.RLMI i oat the alightert "1"| of rec rry. A MM, were w n
---- -- Par,., apply" al Ibto oOhv er la
K. joni!ot, :. D. i Mtrch 14. I tea of age. woes ,theta ass a-< .rrrl ..l.. L,. .
year
HALL & WIIISTI.EH.CAR.BttTKR. A. M. JON KM" a..1_ It U a 'rMly.| Frrorl.ifSr l ot>lU>n, try Urjcoming *, I ju *ir |

ItnraiKopathlcArrKE.n 'cwifnrUUh and piquant deb\ tf j[,Tbe tint two rate*of nrrett lor d jloUtioaef **,.1 the lint b* kn f'.r. 3 Ma. ib Llhorn ."- ,. .x rku-.rw.-

Abb 1'LDItH',JYJutLt.Gni*. ttF k.ilntADaa.4.r l'U"ltIl"% ,'%l) Rt'ILG1A1. i M svty. A a lMUaTdn *l Tator U :0.- lite Sunday Tif oat law auT .Leant ta mart hU fatbrr'. we a4 r own4 Tile te &l.rp ra>*;Uw''be,a* wrtcked

DuTal Str .t IWtwi Or .n and i .U.A kMv M..Vxv-u. I Tk brit trial ...\ of off TAr1'1"\ ". luariern -,. .
n i I C. L RuWna ( rtklto at Rat ... lit t>r.Gnkiai lU aew Uvratlena tnal mill U I Laud a* atral tiMky. oa waj a es at Work.f ape .

Mark, I|I .u.w"_ i I u.- _WI",.iU* _f 4wm. : t.l .. ". It traaitfurnw a .i.rtIn! i iI |I lonn kerrer.. r,kh-nce again* whom aat that \'!....tit*.i. ('* t01. Man-b IIKrly drowneiL l
.1 H..crl.
JarkMBTllle, tUrlda. I i I Nutty a ,lr ai;"t front .alkiaj' .. ,! of a | Jcmtn who M. men mint Into the thi morning Ih* ittfist of UwV <.id ..1..........

FRANK It. I'ONI f, i i i100.X FLORIDA HOUSE )UT inis J.AM D. JtlTOIV.LL W-RCIMX. om,?.... ofBKTTKm iBk| lily .. a UJy van drop her h... and I II' | |"|arand regaling thetntelr wtlb ,"Ut'thla| : brU.. Afrhutlaral tuipWmetit and Mafbii"1 t/r FS55IAO. March U

I runyusad"III& .."."'''.. churn tt tack .. quickly into a train It I, that ...I"JUI'9'\| out uf ,'_.tt" but aliat| ManafActurlng C*i"|*ay **t i-nlered by bar IIi*.trhe rerelteil her .Uo. that the .

( AiD! BRASH rot'\ U11 AMIXACII1MST ST. Al'OltfTISK, P14. 1 LSaJ. I' era tli* .! doe '..1"1'11 th* BtestaUy i 1 that aoairthlnj at a linen* roola But .* ar.1 1 Klar. alto lolt. opra, the safe and riled it uf trtul tb* accidvnt on lh. Crntrtl Tarifu

I 1 1FU i J. II. Iir.nr.II: Proprlrlor. '. of skirt faela, |>rdtetor, aad en b* cbangnl i Tl<. Judge List el..". ."1. I. orJer to f 'It4 content asks _.w' uf rwmlanry| lUibuad. a at really n..nlrJ.M| pa.

W Ahead L4lara of u.IM.4, IItTNI'I4.'I AVOerpwill t'1IGroC.. 00k. Sad from on* Jean to anuthrr la Ire'11_ than j eumkt th. "..r..IIJn'l-." I* tttUfleil *ute* and other |"lr to the tala of up-, enger trala and I Iwe wujvrt, aere tKroan

I *tk*rtnkrtonaa 0.- CkHITk rasa JaCKannviLU.M1 4-.sally two Ulaalr' 1MIOftd. rraiOBabl doubt that th* atoll "a* I .,rJ of on* kuo.Jred .tknataad) doilara. They front ,, I,. bet w..vin.lajnir.air.

bo"Y&JltIo, rl.la j.' 'HI nuirurroit or" Tilt ABOVE: lIo)1'U Th C.piar..f s.'..1... i!ii| <{aor. ".1. rjuetlioa way b* artlled by then **t fire to tb* t t..iWi"t "kltli acre entirely eaaanL
-- -- ---- ;
tA.HtTACTTBLMJ( A*!* RCrAIRI!>tl !MACUIX- :'!; IJliii I ka n)rat 4. lour completed martm aa kirk! eilennKin,ank eterr,.. h Make. IfoWl 1 i )AIKL 0'(. CALLAlll, On t'rioJall..a a man ffitiaj bi aam a* : |_!(U* erhb-ne by Ih. |I"-rten aka UriaU i eno.n .L Tb. b.i. on buiMra. sad' :ira licnttn, Marsh IS

atleeUeaQ aa4 rte lie .uerted All mftm 1t. a wwt..HI ..d tllerMr.w n 1 i;''! Nrabiked.,..a Ilk Ta frrf Monu rumlurt. .. .s aatVuatealeaev.airy. and i: ATTOKXET AT LAW. II. OarJncr. an brought U. tkU city andj| the %nw, or I it may b* |-ru en by drruBi.Untltl BuUrtare.I *U,<551 Tb hip AlkfM. silt a "'If' tit tiara

.Mal N .p Y t illy wuib.ta cry.NIt.g IT i|I a nut ew MUbtm-M It ranieied a life elr ani <: N a. tn ... rural K, tr., l xfd!) !I. tk* cooaly jail to a ait ciamlnaIranToa ;I evIA-nce. iUh U tonally Naw.cto-\\ About .. bnmlred men are tbma al .** lhoaaud hales of 'III.D tartly|
i I rU rr|>Hll. . W.alactoa D. C.C1ruuLTT.Tlepretwcatsns.1.n\ ". Awnaal ofd .
.... ... theWATrt.W ilanr vf BanMnai* blr, ..1." III.".. 11 r i th* char. of udtainla; Mumy wa ry. | ) N 'TTA W.E ..l t XI. In*MM MM ol rVr I I IS H'i sty rnprrt A flltar-C ... 1IO- Main* ". Th d.f,n4ant was tuaaaho kej4 I jar ift the raw of tar fInJriah
a
fain .. :
lit*, I MI pspui d w herb 11\abort ukwpth.lt. : TEL T** -b.mbrnarobp..awnwralsadWIM.rta5cd > I' t.a1n |>rH About l u *fk *ft ,hi. | Billiard T.eraarueal.it.e' .
i{I ,I.h-tr IM Pwlal Kmtra.uI waae..4 b, aa Aahina aad IhU lie found I |I'ri... am agrcclay ajwn, a rrdici( *.Urj -
> aat tIIIt. j y
I 15N 1.e .d.alKrsNahlWm.54is .'Wof llle l'.ImaM. 45.4 WI,7lrti I ITTWO trrivrd In Ih. city and .U>f|*J at tl. i a ap|on day .'. March 1 14 I
.. r h"l. tkw elir. l-arue e.4 sad : .
ESglrtl IUelhrl
/ I .L .N KI Jatnca rounded still al th* p.n.hnaaiid! of th* i ) ap '
j! to call and Hubert "lki-n el '.11." I I : __ ._ M. UoIrL A four day Slier his arrltal | | At abe billir-l louraAc *nt Its br>t genie
,Ttb.lar. .4l'J 1I.r I !I __ ._ u __ buttaeta. Th. after short dliberalioa ,..*". Mareli UMr
.. HKKBK > a *
I II. tD Ur*0 the dote of L. \V.rrock, and |HirchaI 1 tVih r jury to. day. between Juw> th ItiM a.1 l Maarie
1 1 'I ]
TIIKOLARENDON readrrvd erJu-t uf not K. )U a guilty.
'Hrrlt-r. wot |>roti-4uut tit tai* "1'rI&1 l> Ili ail l
\ | Italy, n. aoa by un bj .
Also' >rUbl 8avMUi4.tapOtlryatk Rteta ,I MUdlertar[ K. Itua. lurid mratb.r
fw X..nhLincoUokire.
The .,(tdrac th aeeuad Irl- >
wa
the rln. and on mrnt lrvaalet i Mr. in cat to
np |I"} brlaeen CyrilU haw aad Albert liar
HOTEL YsUC BTlLJla4.
rame
alt.friaMlyd b tbt 1k4.I .i, I II huonw.a. '. W.nvcl a crrtifiod check fur rHK>. Mstiagt t:. t.'tf.f that th* t a. *t. abandoned.Th I ok,. a a. a 01 by tb latter by IAS Joint, and Mr htatfeUM: ...!.,
I I fur 'INirlwaaMh. all (W-.rt
.
tlv abe
;i OKKKX: : COVK!: SIi 1'it1NtiS. i I--L411t. that b. haj no clung*. Th" cbwkdrav .. ** .llnalle Ciale.H.iirtx. la \I.. tttntng tae first tams ram wI._ A<**pting urks under 1>wr.U..went before, after

i ,i Ii JEW PESTAL OKI ICE.T by WlcUng Jt l>*jU>o. In nirdncr'abtor Mtrrh 15Tb I 1'La*>y and 'tal I ly. .ba<*y voa tk* rams tlieir .
PWYW1PtAMOIDE .nxT u. n.umru.i i ruatl aentJi tar -elei4i. t and ka e r<-
C!Ur ruRTAIiLX Mil\t-a. anirt Ifcalt 'I on th. Uen-banti' S.'kIa.1 1 U..k.oI l'n| \ of the .. MtrlVoro whlrbrrird by M |idnta Nril 1'w a a* .... Cyrille .. ( .
,y rtaatac ta Ik*_.Iry ...M. a*vutly aeII4MMW i I I Dorlora I'l'I.LKU A. 71 iltl>i:>, Cincinnati and aparing furred, Mr. L. I t wth.wl.pisrdtna| |
NOW OILY FOR TIII nso.t.1 WITH AX | bare 'in "'at,.. )e.terjiy, reX>rt. I'i-.n and I Albert i.rnU-r.( bleb ass trtli
avwlai Mwhla* Apply t* i I ,......, M.rei< II,
R K t'U'b .. 1 I tarra iid rapnotty lot Il-,U.i DENTISTS: I Warrwck ro l It. ijtnd UroJ Ik* rhanK*. that oa the liMh (sank he saw a bark ..t.ho1tt fr! trlM| >. and ass son by iralrr bI )'

R!!L.. __ ___ _l.f*vairUb_ *, rta._ iDrugs i i Tk* ft-rater n-MUtlna of Till .: >UM uB I.A Tf or art r rnnr. At the check *a* 1nt'.I.I.11I'!acd in Ih* Met ton barring do.. 141"bum "1Ii.l., I I Is3lsdal I IK |I'ns rr. |I.-a- UHtwun.l. i i.ItJ. i.
Ira CMM*HOTU. a lU lie fulll' matnlained, .
,, an'. llaak of I'bl. fur coilwUon. I' I
and Medicines t I Traaeleal rale*. |4 tII per.,. llUlt'aXw FOwk Arum I?. B" t+tu.r.NITROC.OtIDK I city \ lobar J-J> talk with, her l *niUf* down, an nr i; A4,a.e* In u..". ariaaarnue*. (.wsrs. Marsh|, l U t tA
pedal*rra a eal bj,lit ae4. it va (ur rrdr4 to th. Urrchant: 'Io..1 I
gn> > Ir.Ip.l! her miitrn tiiiot b>ajndburnlag '
4iA. A&- ( o. trap < \ Xtw Toss ).", N. I.FI"al..) uf ( __" bed( niylii
New 'Coods'n VntoBdac to the H.lel aa sad eowrul k Uw turbSarad for Ik* palalra* '.. | h.II"| nil tar bunk Mlle l 1..1. Itr '. trenroa The board .f Hr* t'ajcraritert bata<".. sealed to rrMtraU the aaaltfrMry of th ,
l-t/). at TSATM. Tee k Ud bank dUfafei*I Ih*Mla.la "So.ucs6rm ,
I $ her dirk and hr boat a at ready l>rilauaehlB reaJution U. tb inWeif.n. t.aa..I111E meat ""| .
ted regard .
and rl.n taad all appeM d Mjl-t at Artitrtali a ia "y Israhtg.hr
THE OLD STORE! Gree. ro' Warm Salj>knr }:1',1.. i fwU tawrMd. froat ..l tuuk to a full ri. is (lacteadi. 1I. a. Ms He win aatbl t rcmler awlM' .
; .j \ baadii la belt ltd
i AUwvrt aaraaiMNl Brrt *t sad at Bwdrrai .. ... MrVarrork alt MrtiBrd sad',I out *l., of general aten wan a hsMlrrt| ak n"_..* 11.00."

coadlH AM UU'IU ST$. I 1 I dl*karclod Ian nUiiM per Klwd*.of a a *451Ir.upast5n Ip i ace oa aocvoatof Ih* bMry ar. running.Th b HM>et aUh (at*. Kea p, (!... n"_ la tatMi. 'Late;. atssss tq ilb' r..u ,.. h',...i .:
of n detrreta. 1HM <*pn. ka k eatut I I term Bu.ke* at Jartauarttt ad New Tort it.DI..t\a 111..t Ntirrlff tXtrkr* t4 tk* >Ii bark althla half mil of If*
rant Y.'j'j ... and utbrr tejreUM. dives, mat- N.w Yutfc Marrh MM
'\MoIIi. kaikiB* and alatMat. auk aur CUT nwrcner ma lie era al*a>ottre.ronTorncK hay. ,
1'45 aDI FrrJi Draft nn4 McdltliH' ptrs |>ae4a. with rwlltM. drewlnc nu.... ,*.. I', .. ,".... w.. i fr ". akl.( t* u.rJ"1 bora. _ho her (irraatt neat b> the lag *. *.kUtinal rbaeg of from Ira a.i Ibir1 TV Au' biaJ. beans talk aanM aa*day u(la*anuua la Utt I. ptLELtIt111r LIT rwvrvd ..inJlrr'r
nlway on arrant fur tk
.tire awkoul dl n>a|OW|I.K n kurria all bight Tb* 1 ty .per rw4 oaVal, lbs elks r.t.. M b* | | l ( hadl sine N. orKaalaMlon a,uli
|* 4lotBrluM. whrr ao4 '' nor btcb h* |4rd U I,. W".d'. ;i Lark .*tl.. net Ijlnjf silk Err head '
abated .alb. nHMrttluf) Ik lte,. _.1. Hector
"J"'C as' ,.* .. carefaUyAt sad eukl bas an feral h4HtRM I. abjtotnmehte UIIW I. at u.
At all, h ara ofll. A A) YLWTt.La OTIC" band. .Uo at OMW atartvd la (HirMit' of U IIN i| aortkaard arxt _ral". \\1 lira the t4'hej J i fibre naiiMoL A a** ,aliir4. "f ,ratr baa hehl I U>1> HMM-Uiag. biahof .'."nHiln. atstrd,

Day .r Mgbt." l ABRITAt. DIPARTtttOFYAtLL sit traolaf Urn to M. .\ f n.tin tbcmv to j i er nwdratd ,Ctptaia cadeatored M Cad) .
rv.prk4wa. I I brea .J>ttrd la rKrtl |iv'1Nt. '.rr that nef4laU"a4) wrr fat 1I'f" U>. ur< at
--- --- -- -'-- --- ssturL rtcLanWa Silver Sj-rmi, and Anally to Cedar ".).. ,..w..s teo'l I.bttt.1.1 al4nag tdr
rrM aU % sad W_(btte *au > base. I rlian.1. far s .nbIp. whirh; b* rt fieriedvmi'il
0. ,rta of tk* MUle.l It111i)1:1.1.: IIUI'n; a.' r.a.twns..5sasd br h If
arrrtd lilui In M.
A i
na. .. j| her. II. cuuVl nol, mat out ker B_. Hhe
;
/Oiled milk i>*(laA rara and 1 I j b* ronrlwlrd almat Ui* flrtt vt May nestW.vrwes
.u..n T. R/DDEU/ rruplao. '. tltU A.a tfl p. .. Mr. Warrork fj asd l on* or t*. utkr* .bo' ass palatal dark (reea, sigh whit The .eelealallral Hill
pnmpl..u. ,, eta ._- w rMtts.daIr |Harts i harsh I If
I Ness V.rrti II.
.
II. A. L't.MJLK:, I'I i 1s lisotasTt0lZDa.; I K>, W. .arnm,'wry *. A Idler at tie l w Ate Ilanaa 1 ( .&
C.r. UAJ M4 Laira Std., i i I .i. MB L r. all .{*| *ranitWiv .r* nitn} ,.icllw. ofGerda.i ]:| aad slat a. ka s..L I Th lliHtoa .,uir r JfHer 11l.rlr 1141.rU .

i iDUESS ,: I eeeir Ttwatar tstl r. I.Iaktp51. 4 ladling uirail... all | .. --- -. \' IM 1".t Aa- ria, xborUac MHTM teoa.b.1 Atom. nrat U> J %, ]31..r.| to .uri.nMaoiarr -.|
.
iLJKhi.r111It,1'la .
.
"I R.bw'tatt. Madlist .
JrW.. i llrlllth I".'ra. Ih. adiai K"",Iul RUIs|| iai
,
I I amn* Wl.wkj out tb. eiwatry.. fruni Xrw furs auwtbnard.tMTrral t ,

: JUAKING.MRS. {i i 01'):" ALL Tim YECARBUaO -\ i iI I I 1.d5, ..- sal deaf.'inUswt.t5)s.auta5.4.P. a.et.w |p4*'.* aad ails with baga ks1Kaam 1.0- Mtrrb U, I i ii I i .bi.tb. dated Ik* ilk fawt. Ills b"ll VjUHHVifBnJL M-HftdL J*VItonr
h-la1 wwd
llbta. ba{ $ a..JJrow i ta bit cvatUtaewt
I I I I his raw tty tkr MAMiri'. art eakaUtod W pbte Adtulral .
s. a. A>nnd in. paana..i.n.< 0. Sttnrday UrrM41r4 p4 34Jk
'I akkiag one more for their ..lfr. ,
UALLAUIIEK'HA AND roRTUU AT ITCBT TBJU it "| >u>*r 044 Ulta Urtur Ja%* Ud... ; tb* cttarra ia raiaovi krnUaJ sad Isi.5 K. MkhMwr has l. rtiaattinl, ,.

AM BOAT.TkUrrfttWt I rrMaf .. t.. r.r.L.rs for i U*|>r aaW* to DI'hoId| tk* !atHatloat sad ueca sta. to rata hit | > MM4MIBAKIMJ u5 UrJJttIkL' I prRmi ary ata.bullsph.I| gdUty.t!1 I |
I Wa54.F..d Roe def.ad the ;hU ef all chaos
I: Wt ,., .ns4 bstls. 1. Ill. : W.,. .. 'UJ1.w and U ao. CO j (b Ik* row!)jai\|to ...ilIrUL lore 0****rd*" Tk kt ah* ritu*> Jarful r Iwot t> 4alinp',. .
ASI) aiumta, .. .lean .. a.r.OI'R(1 ,V I Sir J vh. Cari Jake, .\II..10..r.l. sad W Ember Kraotlt J.sarpb, aUy. *.. \
rr
Hkla rare .!*_ wml*, I ITk | | tfajiuf, ytaet a,.taIMar
torn 4> lhera member, uf tb* ft.w tvera- i
j
HOt11tTb. rA.ethe ebarrlt wllkia k4 /
CVtMR Off BAT a UifRA ITtKCTt. tail .lr s joioag Wni to p Ih-jmark kill fmw rWH< wf il..
--- -- .ilesoone *Ill ore s1.w WI 1IIaHa). ,s.iptdrwrLa.WIRS. are.. c-.,. ..r.... lust arr rtarnd & ParlUnMat }lerdy dams.

1Nl.Ata. to at: U1H 1 1 England House ** EJ./ At ('_ : rkha11I CII'-IIIM. -,, rt ; [tort .'. .

Agricultural 'iNew : ;I TN Mtn roil M aew M lsaaaJe ksA 'UO W lien *. art at Grow Oar. truly 1 A .1..Ic-II.| a. rrrlTd at the AJwirrlly traallt P...... i .'' larln..

College (ui.">** ruu") I 14B.' Jor r. a. .* ran mll U tka AAralvg trf Ik. rxmtk ; '! t" 1M' r>*alajt tV,n Cep|* Coast ('.", I Aktw t IX Mardi II i $,* Yoaa, il rck u
'.SITK.US : ; Toe 6* *nJi eat loa IH&,... .ep.t at Art lrd oat-lUrratham.
AIKKW, OIT1I "'AROLINA. ail 11_ lust{ noatu aucb a c-jaeonr* 01 ..hll. bMy and U.hUM d.Ud F.. old M\l'a c bat all th* lMt>|' .( Aa **aia>* ataadtac to Ik* 'I'raMylianiAKtUro4Cna.kA f'rif..111

'," .-t...... b *tkia of U. n.rM *u>t. I**. W.$.ViutK. M Itoaren, .. raaraiirroa 't nr.ht4 balrg 4atn.'sarpi..ssLb UaMlAii. eatk-w. .fce.Li ; b.tb*. rj4 Highlander*.h..rr-ewoarkrd fur bant- *)>. }.r4t lab plate, t'vttUiUnd CaA M fiM, Martk laA I

BtUad 1 AfHenitar awe tk*liMk iBWpuwtUua> *I* AlaclMiaeitaaJi at Met .$triadralvill I. Ikta I"lknri'a4"" i ram roaflk kwqeoarsa4 .! YtkIT.DEE C4PIKXMo I ho .U rrly fall and r,*r>r'ua* eu.lan| Sir Garnet WooUley olll cutark on thus Tib 'I la aana as;. niikMMl any |*r u* ua tud.-S. *. Fro lam. M/Iaprdr

Ua_.....-.,, i. an*"lw ef IB* Httb". rut.* and i ry w4tI,ors 6,55.1.11.s.$1(5. p.'..1. I Urely bap|'y. AMHwairiil. web a. ,tb* llp'' vf Marr*. Ca4aUi| Cib,.. a Ith IU'< _.1 j,it, sal ran tkreagk knnan and a ruH .aafnMi !(.*).-tllAtMnajAAA/ \ ...
11- M Ik* .Mort .t ta* k vault tkrm aannte wall n(Un Ta a HtiU 1 lu tb aitrkaatf n. Mar< li i M I
Wf
Trow*4 **M eilrrs i' t Ml Nr1ofW'MelbkrsJas.t aepsh I I' tIM ... on Twntjay 'U.. whet. I.I.u I.I 1enlerrd (brSS.klao da]. after Kir Oarnat .f'nn f slap I >
TAftUt ON Tilt NOBTn f.N fLU able 11 Breit ihwuiswr.waisd the aiir kw lh of } Bk I .-IUat .'ir r.in 8sab Ii c. 11..1
/ sad Gar ssy. ) my ire\. la tb* Kwlb. I br.nfr awt 1 1VwUe, ; occapl l Ik* '0.. : running | t* af> ct ar .

rr..U.| are I.tiled Dus t.4M-Tn.drrl I sl W 14...r M. tu IN*AmMknwXMkMM.ROOM day. Rr ik* .cwt I I I Tk TM.Mk.n ssbr edRnt sal .
Abel lk*rtttow at. *t aa4 la r musty Oe.p dssi La.I. A. drat at garb (Hw .... l Arcade*. Jo***, ljlNea tvf H.,rU Mar
a4Ua lurtk ta. li.trees*****-act k> Vy rs tk*4drtaaltna M\UL AND tSt Swett.115.eana.4 .54 .P.w. te.; that la I. ({.ntbnaan ran lea aay ;"._.. *.J _akt at tit Irf tkinn la i laea arr nt *> ,

W U* Nu<4 ta*eat-**,ar *n4i1a.. G.. GO tU,* Ae Aa aaarritr+rrrt4WJlO. Ut or ..,. "hlie ashes k?a, Mr. Antta. ''ikUrttf.. ; Vrtiaaa .a* kiUd tad aa 4A>ee. Itradary.bJ Earls Hir. J. /It Aaderr. Man i ft\ >,.
,5a1i W...JI.hi.Wa4 Nat raa aad wM i I b4 Wt taker ult real It AHtrrfet, soil C. W. Lard )U.kVijaA Willi..
: lei hraC
-IANM I.*a>k srt.sl ._ ik* f4m. at 115.4wtfaf Maf* bHd tkaakl .on5ra t ai.a.ry .. .. ottb. TMM )11.f'IIIA Mt baff .."|,... a.*.lalalar.. I s

L.".. Uwr* tkaIk iWrbJs Mat* Attkwr.nJ I, m1a11W,...0, "use a tilt area aNMa.. t "prat f M.ta4.WI4....- llI.p ...50 16 N4'ww .. *aa4 tab** ,U par .t.**U** kMj |If I AMMVM M4. )." rt.I. j 5M5hrdtrrythia1; ia lU .,, IMg (. Ii ..,. (tanHtaomam 'ItSltt51w. .

*_nf tk*1" .raI aretp b*{.asta4 M 0.. .. aut._. ,. .. rr c *** law taw to taps kaM 1.1 j jOn I I. Ik* ..rr Uuf ul Ik* LEI4ater4I tl.kerat.j4i.a Hallroad 4e Meail, Uantn M Md e. f ieurf, M l llran.
tMa.4I.J5 a.kiiea*.e<.iB>iinin+sal Y l*...i 4lBI 11SI11A1 lased..tsfw4.4p1$ ,. II .rd torn I'Wldrlp4S.IA.' A, >II" u. (I'-4
1' : 4LlI )
WfaaMsI tMrrcdtt of tk* Mat* aad lit TMU ; UOLSI l big \iIIa afgidd all U.. krsra 4 I fiu ....WllWIIa.I i IITH
tor 5N wppatl of tk*rallqr*|M* t.f a.1.la tk* f R.'UU an o15atA.j I W. frvaiKf Ik* .U uflk 1i.ln. P" rt.
) K i iL'nWa a4 the rUr d tiaat the
t Mgki 4ein4an. .M i Weat
-ma sAptws.d .t tk* Mora nxurktaa. aud Ik*I j I tla se5e_...1W Jul, pasta gaa f on I C"teasedtpg..,1s14stne. M II'
TraaWw ate aasMn W ptwssl trua.dat.tp wet t Attea., $.l.,la Carolina. M..4514att5J1a. .. II hear acre alrUWl b1's readtag ;t ttom ;twtwt, .\ Is psslp a. U. smaIIJ.t. I CJr7at| l'aMkt r.Uea.J, tHaer t""II4.4vl I
tk*** Mra to MM,lk*. (a aewra a********arQ) la/M fat MK M4.,T i.lln4 i ...;... I P. Msy'al o ... .ka beU stoma 01 ,a..ill rill/h. MIa af April, akeara Wall sere USsna tram the test, by a brarl It. v. Manb u

at rnpat, e>b k.l4mniiilWWJMf > rht.w.e r taa>lM Honk. b| lbMadottAttwtd1 ..1-- I MM4".- IM.... .. La I4t a53i.4i f. as. A bans pMa ., Ita I II tJw Lo.IJ. ara* rtiua ...rd.aa.Mwa .I f 1.raila-.4 oirr aaIk ..1.W. I ..nhot.vi.hr45.r ,.Irw. JatkIn ...

** 'LJ.1lr M plwnd. to ..**.*Atolal. Mew Ur n.ntKstr. Iwill I .I..a.x.c. ISISad155Uaea4lu \H 55t+.awds f r.r s bi das a I""c a .- ei.Wtt ftoL. It t. raprttd %15fat w_.. sailap alt ( awl! 11 r'III'i
alf ,f ,all Ise tlrr+.. la 144 _.. atr..1ta. fbts..rq. W* IMI- that Mr. ', '. I 1
hilt
May rrad ,. .
task that hot Mfr .
< asp tart tr. pr.h.bhy I hr a htasl' ve'.I rea .t t

". I II
t

I
J
-
'1

.
d
a -- d ,

...r ,. -
wr ar s ---'r- -" -' ---- --p 'Ii -- ; -- -- Y-

.. \ .a ., "IL. t, .4. .W'oJ..', '. < 0. .. \. ,f" I
: ,
y

nf .
-- '
-

Tri-Weeklpa Florida Union. f On 1 Ibt morniog after oar arrif al man; !f through UM planer ud nalcher. Ttt l'1 f .r.aca Jrllteeltewf' )lD IOUT mI'A.TC1IEJ11 j jOk FOIl r

of the prominent an_', March ti.JUivleta I
:7c : .e jwl.. .t ....1.' srr.rr.Biwroe '
> railed with their tarrUftt |j pint timber oa the Suwtnaet grew to { frees title Jatir report that the
March 14. All
Points
TI''DAw", MAHCH '. .,. 'sad took U* different tnem\n\ of .r{t. caorowfe sire. and it laId tb lie tile I Kiahop rm.u. lets acwleaced 10f.Nr 'Tk. oo* ]wlet of Srt>tor 111m., tonk North

: part to n drive 'la or sear the nit). The moat vaoal4e! pint Umber In the world. yean io t>e4 oaiaMaa fur Pratte.t rtalsUactlttbtlawatftkt > |-laet at half part three o'clock, ibis after. ,

C. r. XAtTBET A CO., Fr.prl.t.rl.r.t ;, Morning was floe,and after Ticking man) > Tht excvnlooiaU! arrived at Jackjunv1TI H lUaOrrt from Kt the Aakaatet* noon, ia Kla(a Ckaprl The reoalaa sire THE

f Ihf !awes. gardens and plaotalioe" la i on SatqrJay evening, all of them rettraiaf tonvryed from hark 11.111. a hear dries
havt trHvtd First-Clasa
war. at !C Viwcrat New York Built Steamers
the Watty and hating ettrjtbiegplained fl. highly pleased with their viit sad moat by .r klaek ..cort. by a fire ofmoaated

X. 1'. !SAWYER, Edlttr | to u*. we returned fr dinner. of them dflaring their intentito to go ,< Tt*** vivpaUtea annvwaet that lbs Feints State _.I.bI.. 'tlllu.ed by a pr.I DICTATOR -
of capt. Vogel
nOkkter Aahaatot. with the king ail U* ,
A. E.: !S1ITTEB, Iatlaear SUlfU. Daring UM luornicg is tUileJ a plantation agallLOM tltt best etcoraioa. SonxbwJy ee *ioa of tht remissive aid kfHalatlT ci CI POINT ,
ea4aia| frweral hat been heaawtei oaif" Copt; Fitzgerald
I oa whiclt the ailk cultttre ;u tuocca- ,!,, ia writing of the city ofNapleahaa tald. | to Cmj CoaM C .UrBiamartk t.b iu. th* Covrrwtrtmi.1 Onmimtte*. aad I : ,

: faffy,carried on. Florida it prewliar/: tee Xapkt aad toes die" but our advice ia brie .w.atlC 0 a". tilted &.1** orlicUk oianttipal .
w* ** red aft./era k4t. a" ,
adapted la the silk culture the martu if to poatpooe the Utter rvmt until \.. red other bodies. The
_- '' T! ee- See read..1 the A rsptar i is ,rrvorinl ... Ea twit

vrttf. M .U ra.r I la4l *eaMiit,a*a (wara xs \mruW tree grows very large aa4 U '.; yon hate area Central Florid and then ;: and ITrii 1'.. pall-bearera. wtr Kt-Oovrriraea: C1ilT.ird.

trot coot fan,. Quad eterywbtre ia the 'idol',. Ia the ,,, 11,. OD and smile at the pleasant remembrasce 1 Tb. aki-...,. skid UM ittaiwtr Oty of Bullock ( "'11I. W..LI..". ts-.. JtH.
W. caaa** a4nak I* rHfl>a w pe.rrv. ire Bbjefow } .
X. V. r.... I lion Robert
eomatoeMCtoa lkl are k 4 BMLKxccnmojr I afternoon the noble hiarted citirro. a* if' of the reftoed and high toned aoeiety Xw York earritw bart" Havaaa ibis Iht
1
C. Wlathrop. Iloa. llnriet FraaeU A'la'aja( tt
not jit.6ol with the rmptio they had ', and geoerowa hofpitalily of her dtIteM. .. stein wat twelve oaitoa at two. hart keen ,
Joka O. 'nIU. Calph Waldo Ewenoa.
already given the e ctir kmHl. sod the I her Leantifut flowen ao>l tales,, eowilewinnl U. tkt .
Aa the cub&.at hovwt
from tht Hall doss
TO TALLAf&8EL prodigal hmpilalily they had '_eel I II I health giving air.i The thtnk of the excartiooUlt -
the etepa. the Rtldwin fend (rfaytfl the diedmarsh.
Tea ,....1-";;;. rt.,,..-.ll. pr'rnl I to rite the wb'rft party a pita- art dot to II. I). KrnaMdy, I EtEMXI DIJTATCIIEH.a The I'rociuB |1--directly .. .
I>e*4weii...-.k. J*.k**.-*>.v. 11w trrT 1'01:0.,. W r ., ,* :
are tscortioa to Lake Jtckmtt. distance master taedtiak of the Railroad aim to i 'rr / / uti w tit 'kart r. t u.rnT.w.dav.eean.
... *.. I .. a....,. .t, .t. hctweql of .
.1.-41.1. maaara popkwhich >. sad arm at J r\ .>lli. .1 r g> I To IJU td.r./Lt.li. eras mile 'from T1lahaa Carriagra It. Stater of Lire Oak for the .peo- Br+n. March K.j reri irvrn'.g. F..< *., '. d.1.*, "!i. "real ....,'d.. m.rtnwe Mrrr
wllk -, .
10 V '
toMar. ennarct tttr a t. -
ft II A aelert party r>f aU>ol fifty la.]** providnl for the wholt |lady and we did dinner ail atoo to Caj4! Davit, 'j: Aaaatopayof the body tf Seowtor !*wmaer poire fcrct to percent Iron merntebinf opoa Mwawe NCTlTOB.fore.1C, ,.| .marl.sto- r.erTn.1 t nr.l.f, .rrl.r lM at Jarl.
I. started acconipanied by many of the Boost Wlkoa and wisest Lest who i wa md tat mosssod ike report I Ie ,lie I aoavUt* erpry twadar. nrtumlo. .ui 1 iwr Ituil. rtrrj Muaita; ..>t m". JaramnirtMn. er.>r
sal coder the i-f Major lams Mill .
genlhiBeB, hargt morning t<> UH II.K frrowxIlM ia mm dot. rearm al MTwinak and ttwritMiiii
Waldo DIoMOm, nt B<>*
tt. .lcn. Jaettnaritit IW \%x--b.1 a drive of about an hoar over a plca-- to th few, Papy 'tttperiatendent for I tery ia a coaaMrraM po tin of it* length.wa tan a mask trat int Gut in height com STOP AT ML /.I.V/.V ".\' TILE .-T JOllVg RU'EK

morning 17 apreia! IraJa, did ruaj throdf the woods, over the ,, the interevt they mnifeted ia oar welfare I. *9 anath OMUid Out Ha alike waadteMriwd pied of eotl lUliea. emtlla, Itllle af the PILtTK t,

Ihrc fen. for ; bills a.i semis Uiaalifitl ttrearo The EIaUIOIIIT.J.I. I al bttt oat-Mf: the rht eorva rs hy. vioJtU and other thaws tsotteo <>a .*t"(.\OLI.%.
rlrgant CUM a pk *urt eicuri -
ary artery" Bgktly athimtkaUai and a bed of whHt vkdeta wer the wH A To. 01,
un toT.llahawe, q..illClud M< tieello. lake I. a charming sheet of water about *.Us J/anA I T,1976.1 HIIIEHraa
,
roaaidrblr tabtrged The etritit of the tribote from kte nails city and bane" I Iwaa It
A .how of rain fell daring twtlte mile long moat about oat milt ( fillKK I USE .ptlna..
pln.1 <
heart ...
dtutnt.rvperivtly the b>wr third probably oat of th* sheet faatr.t onVrIng
wile act done (he Mil. It be lTe Am-tlattd raw UffOUtxt in .I \ 0".1.1
the which laid lit among I :, 1'iitVl; \ t.
nv.rDlng, 4 tutTht
tat pupa.art flarnlrt te m kf tee aMn rent..ween of tk* Ml vealrieJ UM w0 'this vratrl ever wen in this city and arrraetod the

weather ... very fee Tkt) tram nly' .' there Beta; aoawamp* itater eat air fnlmi. oho j rl* sin generally Ikiaotr then mwal I. epe- attreiloa uf thos .dt. Mart It .. moved Taking Paatrngera WITIKHT Ciivciit c.f Conveyance to

armed, T.IUba. or marshes lIeU It. all eicelleal. II.,- tidal,. a& 1f7"6' "1"ordPr M ts1.r.M .
ce abut isms r. Y. t eUlly ao at a potet aat aa lath aad a half true the main entranr of the l.1".1I. Arriving .
the ms tin of Ibe or SAVANNAH and CII.\HLESTOX
sal the lieaalifnl nf parses 1
without acci< ', mini ua Ibr way out Die ion ground grove from tk* apri over a ,nwtt l*.tkird* nf aa at the oharrh the remain sin eon- ,
ws..n I. nm4&.l
party tMtni 1 the Motrfet UltW groanO.Xutbinf I orange sal other treea af( rd. a firoritt i irrtort ,Ii I loch I. diameter la tkt vldaay W tbi .. ..,.. alowly done th* aiile and deposited .\nd I.. .titi( Herr

remain to .irk the groaodwhervlhiacekUated I i fwr pies us excnrakmi.tf a*! pie teveral _.n dot of Mrwd. astir tf which front of the altar After the '.gas prttodHev
Milk the >r" lurl Meawrr ud o'lh..ro Tr ln_.
tattle waa foogkt I sin partner filling nur carriage BY TELEfSKAl'II bad provabiy fa and btoWe dfwtb .Nutkla, t,. fuutf recited in a trrmnlow vole

erupt a km earthwotka sod fence. At I, fall <>f duets aivl orange btuaaooH .. abaormal WM loawd la the brain or other orSgiwdJ IIN bashful paata rg uf SI Joba : I MB tktrraarrectioa Cotincrtiun it also made at J*'.nnah with the

Monticrllo Jooctiua the escnrtkta party Matted oa oar rrluro to TalUhiMee. To The Florida Union. .**.- B i>. larks C. K1H aai-t aatl tht life, with the Lord. be GEOIU.IA. CKNTRAI IL\ J 1UA1)

wt met 'IIJT a pony of gcntieme from 1 where we arrirrd at rllllt r. w. I R. It Flu ia Iht prwsreo IL (. Clark ItK. that belfevrth in m* though be he dead yet Foe IVmUorth (\GfC1Utal.n,1 Wit

T.I..b._ who had We now received an lotiutkm to hit ,4s : Cohiog. Alfred ilitebeurk JM T. Joha- deli be lire. coil boanever llteth end be-
otttf oat lo rrceivt
the eseararpnUl.. sal wftrone them to O Tern>ir Itlothanf, at his 11'ItI"tfk1f. silo TilE ATL4>Tlr IIMOIIE RII'CAUt.! yens; II. II. Atintk and C t. Rrossdtege.r4 leveth{ in m..ballerr ilir'' Then f..tl>twedj I..".' "a Hnnah llallj ":1": .%. ,., '::10 I'. ,.

ated about two mites diatant from tht I>r .wa-i**<|mtfd *ay> un traee of j I th* words nf Job "I t kaow that my ReI MORMM. TRM.V FROM h.\v.\xxAUConneeUwlth
the capital. among whom were M., Ed city.
( DISASTEK IIEAKD FROM. I the Molt committed by.Brook were dHeovered I demner livelh and that II, shall| || sisal at th* all hall Roster and U., lint of Mcanirrn.
war.1. C.. Wiathmp Cut WilBama. Drllawklo This w fiimerly the renidenct of I'riactaa ,
la lha bvwla Utter day ap the earth and 'lbo*.,b after
Mont( who die l in Florid about Iii
*, aa l utbera. ': Pullman Palace
There i I. a vary fftarni aaifeiiitoa of bad. my kln worm dmtroy Ihi hotly yet laflevti ay Sleeping Gars
Alter her death the TIIENTF.IY1111IP LtfOIIIA LO"T.OVEK .
At T.I..h. year ago
a large amber of tar property keat to-day, iacTadtor the cluaiag of pwbfleaehoul shill I act I.O.I." \V* brought nolrtitKInto I AtlachtMl I I'u 7 >> I I' M tinning through lo Kit. liriMn.l l hilly
riagea wire in wailing- 'the .aa parr-haM liy Ou eraor lJloxb a>. f .
ewovey par *. art tf i tp..l to die relay of! am. thus world ..J s. nit carry aothin< TIIRill till k ) ,,. ,
I to different ..f the awl llieiearaionUta The house wa built by Princma Mist ONE: IIUXDHED14VESLO.ST.1OIIK i l r (
; Hi/,
part jail j I sir whoat mend takes ataet tki ftrweaa ; st" Th Lord |gore amt the Lord taketlavay. TDICTATORe andCITY

.,invited to I the reakleoce the la tifiil groon-U attached were ., : I II I 1.te.N l l l h* the aam of the Ixml POINT.

of tbtTaliahaMetrill/eaa to ,.iade. laid owl oo-lrr her Uin-ction. It wa ail I 'T'O''L P1r a ieisr .w !I I r.fc.. The choir, then "Tu Ihtt 11 Lord .
i New aoR: A aaattvr ut the. Trt Nor H rvrrn ih- ors Tory Ptmwn,, rot pon.n.rwa It
ring their eta 1 la U* tilf Tb eity I itself ia a charoting home Fowl the front Terandah I I,i "ulardt 16. I >ieU my aliril"| )1,. Kootr ,then read the Ikew vtwarki: and iwr'la* an-1 Rmh in lid |1 1011 i ass ran u, .iur>- A letter from Ilavaaw that UM lest so..pert r.
UnCoeoM Ides, iliMted on a hill the country tea wiles dittant I.leiWe. iati Tilt 'WW !*Tl"RM IX THE W *T.1: had of tolaalten/ wit to imp Sawviu ha met 9th sad Stills .... aha choir ...,Iast at .' -tol( -- -

w h eb emimanda an etteadnl .{ew of thaurrooadiogeaaatry aaxl what With the 4tiliful little I ..1.i. SrUetioo. from lIMo I Jib
the a- and bow >or.trd. fpoa Uwir Till: tlMIOlt TO
i -.0ltll
for taik-o. The lake lying nest -*' the hills and 6d.l, u EI..1. chapter of MM fvrrlalbian.. oaaiaiaed, laUw .
may arrival at :.... mad UM .d l lkadlag
oil laeireedingly lrnlk in this tjnooflbttM sal I woi.dla.l and flowrri seen bm.alb : OIl'.Qt.U ,.. $t."> they barial. ..1". sere then rest l after w1tse I hewn rrlrr IMrww.r.WsTTulsod. .. I* n.( ,Ilk-It (n h..n.l. whiiHi. route lo'l.ki-.
p to forrto Prtocrp eat end attempted Iht a4a u,-r l STY li'lNf leif hmltur all she hat.
*!*. and choral" reemUea th.s lbe Fktrida sky .red l in the llgbla>f the htch .. cltvir meg )i .drl..hll'. tirwnti .pewi .,taw on I..J<.,'> KIT...
f \he MISCEIXAXEDfS FOREIOX NEWS.AKTEll.XOON .1 to marck to th* trims pur*. .hea they wen I tel .... -ll. and| Weald Ta shove *upto u.o Ik* Imrtrr m. Ike . f the Farris of setting sn. panorama waa roe of |>py are they ..
port Pmixj l'aDl. altatltd by tk* Cabaj. Maims messy fivt aad satl.ty of mind InrMrni spin nnllnarr d.pmnuvn. Tkr Purler ukrukaigv nf b. I."...
the mint tra.io I bebel who ha,. .nd.. tw lliuutch the |bu.ly| din tttlhf rkrk art IIMMOW.. SkIM. ma aKvntlr M*>.,al ...cow '1Ia i for butlm and Ihlklnnan
t Krnllf of B.%ilj all kinds, anwHi" .bleb j : errr We -- i wee killed .d arms, sues k L Thw rewiaoWr > au..eimlbrtaMr. do hoard are fHia4Ui ,..,..". N tI.Il,._ us rrrrllrnlnntrand
Itaoinl lie were received 1 at the house 1'1.Mr*, liioi- ': I'ATCIlitt. UM soul l shall In. fleeter" )1,. ") \* ."tI,.. ,..L.n. .
; 1D'11. 8rf.. acb. W.us I retired to XarTito.
orang.; |.* tbea read Ike of irrabef TV .,,..i..M.wi e..rr-{''mtwklrb .l rid MCTiT.>B sad iTTT RqT' I/tt* awl .tf "utll""t.
plvni. f rap. &' .11fkoa| fl.mrikkkttvUinglj bam and the gorrrpor. and sere warmly C... In tki city IS.w Tusk, bore lafaeatkm touching j aaaf* H" Ittt a--rr ntll.pp.ittale..Neaare.wrwappro'b.ashll.Itb.tom: *.I'..!.
Now who U horn of d.rl.aeu Pr
BatnK" eeaa
a woman a rirout r.
welt M"j or the miJea-* wrlcMneil by b"ih. Their e i i. well ."...I .....,_ of Vprbing U atave* fie Iht rnypar Fur H. U". iwnim and when 'Ana.lI.1.. stilt a.'.".'trap' and Du".
bath bat a atari' time lo live and !I. full ofmisery. Vrnln of Ikxlr rturlita A... ..,. to Ik*lntaer..efmdtFoote..
era art CI".|, soil the "bok til; aixiaurrnumlinif 1 (oroisbeJ. trench of the furnilnrt having > Naw Voss March 1C.I .UU ia IHat )., .bontktty .!!*. frotalla lUemeortb iijt.nil U ml down like TB I'irTiTuR.od trip IITTI-OINT. tarts nil ... ,.rattan ui
roantrj ha an airof comfort ken foOMCrty uwnwl and uami by t Lei I I TW .:..CwMatttte .... M the aaa. and abo in UM awightmrboMl of Iamb"f**-* ,lblrtp bHB( ul l ra>.;.t>f _I.,.. Tar Mtl 1 lid_.m t,r III* f rarir.
a tluwrr; he IWth a* "It were like a ales.,. _1tfiII. In_.,.. all an ranted la enjoy ik<*cir anti) plenty! .>t oflra wee" felt la IraTtllng I'linceM.Ve were ahowa some rid .' rail for a ma*. wxvtia'aT In Cue fir la. itate a I Ihkia TIM priatof br;. aa thee nail l ruttlloiMth lo :' Thr __ sad to*lea.k. Ik* meter elioir
cloy At i..'. a B-I f'Hiau Tn pea. 'irf. a,. UixM la rl_ pr..tlatl<) l. .IBI Ntw TukK lIu.
through rrsioaaof thtcnuntr; s itb pierea..furniture which bad keen owed i 1 give public eifrt.dan oyiaiaaa w nati aval UI w of J. .AgwkWT fantrwtetj by porpUattr I then rag Uaxtoriiu choral: Ltae l iiuil t.urdrralllhy .. vas, aid U.n.cr..arr ..IUii m rarry Ikm" tar >.,.. luun..l.and ll"l,to.lna .

wbich we are arqaaialrJ. ldttJo ant old by Louis the hitleeolh in the 6aaa ea. oWMvd that a.e f tM .. wko ar rod,, the kwitnrtuii list Iftkt wa>a." d -.,. of IhitM ful. tHloal, .r.|mr. *4 b,sat ..rvUr. h) UklOflhriM UTIA M KIW In*

.
T.ilahuwea i ttcdlmt. There ia jwrhar .. nf the Tuilkrir*. and wig pre1!1 latiuj.rr the fallowiwa;: tliarlm Fraaca olavea akoaki rka ia their vidaily UMS lowed, aftar ditch tN rboir sass Munlg THAVILIU: : KFFICTS: : .\ S.\ .:(; or uXl.:.I1.11,1-..

IK* titian plus,'.nh or wnub. U i Kntel In )Udime Marat by the lat SpoSton. .. ;1 A Jam*. !.,.*a ThiatbuB. Oovrrwor John A.IXi. |akb aathontie* wield tad OMHH| to ana .y'* liymn, "hertaut of (i., sell door" >O KXTHA: t'u.\lun: IIKI.NU MANE:

|the sue |wp l.tl. la whkb tb. |*v|>J. '. fraacia Krra.0, Wlltiaw )i. K...rU.Ckarlet i tl. vlitui to iw.UUm 1_ a* ham, awl Mr. Kootttbra |proaon..trJ. the l nedictluii

1 fry10 t 'C..... WUli. CaSca thereby pnteat fraaa hetef rot to 10) K{ MEALS AND STATIC ROOMS.oi
After kt' Bryant
redoes il! amt Ligal I cuttami ao<] tefrcablng oi( reat we all and Mendrlaaoha'a funeral) march >*. played .
11 took the train fur I Aki. T Mewart, WliH.at Voi r. S. a Chit Ckt ia Ik. raittrn pnetiotm/lh/ l aad. Th the th r.maii.! .- ( --
J'rl. : "J. k''. Tb prirclpdw"a Quincy, accompa&lcj f upon organ at were r mo 'l
number of citizens '. A. A. LwO wtr. Updyke aad E. CapUia General ka.bettered tnwpa into the from the .... Th
iv/rooe ef T.llataa..0 lllUIdRtt t.II by a Urge and by ll tUaaa (.rocrulou llnmfurmed reo Thronsh TlrUilt lo hit \otlli
vf tht .
tl J. : It ... MItW that the vlrlaily IrvwUt.Tfc
side. wllh fsut rux.of bnetit.! Ullexik TaUab.-e bund which di.-ou.woJ' rwy nret- aad Ih. curt ,* ,10,1 ljreurred| d
leg churl La area L rtjori In _it.__ .___... HuM im board by the I'rrrr.
and water .k aLad. tree*,aad nearly et' CitrUeat c u.ie We anwn rearbr (Jaincy bat that all I kU.lkar.l t.Iebrsll.r. through |Wru ail Term its to.mbrWt."t n, .\LI.be HTKAMolllf: LINKH: and RAI1.RIl.t1IG1t'Tlf. ,

ery tired ia tbt city i..hilia( large mbUb l' only 11I"C0111S" mile die eras political nt..koal berr !,*.. March 1C. and thence lo Mount Auburn, shire It rrir- Jly MTEAMKKS t.Ur.a _el fro \\'ASSAII lo M\V \'OKKKy .

tiaka, grajM gruw. apnaiaatooaly aa In the taut rtvtll".UllbU. The rwcpli.ia wemelrrtl ]>ee* st.J aawiaghf-.- aid oWr( There wa* a(rewi emwd at French peoplt ad abortly" :fu-r sic .'.Ior\. At the grave th* bTKAMRR nits reek from aUUslXto.! : () MI\V: YOUK,

JI'tf'berD AOt1 tC'f8 States, and 1_ s 1 at CJuincy was a* "It'lllttW tout The a..w a,.,. I. the Wt.,. .t l Hhart today, to celebrate etgfc .'. |I"')' ... recited ly Ur, IT. San. "11'11.THAI4/ frumH." .\"S.,1) CHAItLENTdV.

I' teeth drrtaod I'haplaln of I'. r. Se .te. TV* ihoirf -'(PI--
sad ut UM birth of Prison Lau
.>4 (award) along the sides of Ibt streets aa waa our rrreptitm atTalUhawce Salt Lai. Marti ItarporU awry
the Oner l il of forty male Vf>ic*. from Apollo| nub sungq'l.mwi.t. Tk Hirwnoalk* tC'UT\tR"CTTT PulvT am aMkariapd lawllTlmiiiyh Tlilnlil.r .lIlb.,
Irum bas of X-olun tbowa
the Taeiar Rail. > earoa
[ a.e sad' worth| nail la the ficU*. Thtrarktjvf There were the carriage at the depot :,'I | l. inn.lr. and ba ilictton It.r IIOM al Lower air Ikaa k> >a, inker mutt and win auk M'U'UL" KUKoiur! I'AIIIUJl.tTt I .
If'. U the MOM that we ftoj at the ready to rweite u* and tbert were Jain- ;, rued seta that a keavy a.w atora with U(b naaaloa wer Uaatrf. and UM** I" Freock prraow I | by ,

smirch aoj w r t-MK) IIt >loiaai tie leading cillnoa wailing to extend to lade fretailrd terLy all along Oat Ha* ooly Ia the .wr lag Maa and. ..I Mr. Fists tlued t Ibt Lint .J rite |paid to IOOYs w the tee lot Noss aid HCTIo.S .sd |lit RTM M I' 1'lIlhulI. are (rum
| ao l,' Ib _tel ,. ..of Ih )
gm- ffwa Aba w pouili snot U Clko. Tb cot.nrrstl I jlviatf tervleea non kU. .., slit the\ I < Mawirhoanta ... and fIIlfI s.1 1Ie.- rruai Ikvaa kf sp,1ig ..11 gaed..sson.
.,11 tlprrawtl) uilhrfn at tkt bopitalltwa of tht cily. Tb.i I
by that'
|'I.e| for t.Taatur. Ikiatoa'* hooornl to*. la a
iml -- ----
| ,elrtroJ oil are raj-hay 6UM.. The ; of Pales aJdraaa. the Prfnet I. tt.name .
gra return to &.rt.b la rl4riJ i I. court Louse had been pot in "JiDeM to'I' tribe tin al ... lu-o>wr w mural*; U of tl>. French 1 peewwt peeb ol. sad rord iie* with Clovemor w.."..'. |'roda- Fl'KTHKH L'O''R.l.fTlfI.11"11.1 UK tfRSIHHttt nr TIIK .\UKSTM\ 01'
-
Mrooeuu aa far a* ml-Uk at>J attain give lit a lnm| MW Ueaty born I... with M |11a.patt x f corgTiUlaUai him BLOW having ..!nd hi.
rto i
tank anJ oft.a>j UU.three tuoa to U act. wet, Slum.D open and 1, were invited to I I: $$4,. retaratd lkka to hi evoatryaten Ibe ttriaa; maay ta0o *i>d* (gathered la UM vkt- T I' I'ArKTTI.: M. Attcu.tlM i.

,. garJ. dint will the of '' The rla>r.ll.ai .! ('bt..lbnr.t. of the $ Iloaa cad KU JrfKHKVS: : A 'BKoTIIEU. Jarlwutllk
are ttccik-at ao Chapel JKrHKHKoTllr.lt! .1 hON rer.i.n.Ilna.Katannali.. .
,
NSw .
k.h, Kea lo iske delight ,la arriiig flower garJooa wirto ned to ut sal wt'' "" Mash It. |_. anil I. euwrliMkm rid l.!v .*d lined the raato cf lh. |ieorraLnaI'roui ISIS SIN AIeU Ki'ltkltTMlN.: .
I A HrJ, rUl dat.d ... !
p tank lMJ .
hew ra4lly sail hew large they cangrwv were told lo help ouraelvea to anything for coandeac* iapirv4 by lit loyalty of \VKNKI A Sis 'hIl18lull.
attar* U aa mwraMna Ultas c4 French I \% .*.,&,.., .
The write, mat tkU aa. |lass grow.of Di 'ld Co.l. Ki Chief Jukliot IhtfMnt' .I.buta an lrrkUU I ewrmtl W |.blko4tua
i. Tkt tklrta dblrik-ulnl hat the \\'A'MI\UT.IX. March 1CU ,
log/ In narJciw T.Ua"'t.
that .lanai| l mor than eight first high tat.ID1lIDUC'b valuable information In rt. ': hiMatt. r..I.aeerpt Iu rdkt""
1-.. Aawu atwbvrkna |. bred discharged BLACK I LINE STEAtfEI.S.STHAMKIt { .

with i">ua that IIIC'DIIURCI smote lUa that god to the early history of Florid sal : Ito,,. sell Iran Windsor Calk s M a flg, Ureat ealbaHlawa, .. lawailut aaj 'C ja>- from the lVa.bin.1ua ? ivy Yard hits uf

,-. Inches In &tlt. There U l.itWor DO Ibo prc diKtIv. capacity a( the _Dlrl. aa order of UM ,.tW...' a brow 4.l. slabs 1 km llvna. Ik* ,reoitWax. ef the *i.Co>|>rv**' them to-day. fut
(cdilia.lttw .J lhe .o l I" Three hantlrtd mail dollar' | sail Ik* !>!... sire ally I de eat.4. I third : : .'IUl') : ;.;Hf.Jlf'IIII'doeli., > ""Ct.|'
atvu lot inelbau.tit.l. aTity worth laarrl4kM, W ht |>U *d over the copse t working oauoe and t..u\hlr.l. tiiu*.

.' of tobacco ww raiwd from; a single men ,i et'. "-iu. Tkt prvfrauow br MtwJay llwrd C ours ., lrj.trt.W.ars.aua. Foot hwoJnNl. wtekowa wtrtdliieliargwd. frumIk >AII.IN". fi.tuSAYANXAM( alt.n.at.I.UXKSl: : | .W.

Oat rtiqarkaU (Ul.. lu U i>Urf>rUla of Und "n judge Ituponl'a pUalatMa' k u 1.iUot. : )law at II o'cluck ; rrreptiM ; llarck I*. Notlolk Navy Yard haluuUy U.-wry, I 4 niniMruclrtff, Mnrrli Iw, | w} I.

Iraftlini tbrtAilt IVoiia) IVriJ. Ugnikl but year. Nlnctv buahela vf tan i/corn i:, a' Caarki U MM trvo I la i a'ctuck. i i I Tb llu..rd Court III Jaooiry today n.i will nut bt ..Ilable fur full rr uin|>li iun .. I (4TAl"III. ) > A..I. Aleut. x.\\'\S.\II, OA.

(Ita faruw. U fact .*.'1, ail farm art raiwd ta the arson the land vf UJ ':1 aa Ureu W U .r.J t>y tk* 1"III IWJuM. i :.laJ(._" M.tf Iht Ctotctia; .orl Botillbr Orrf of Julj.m.ccllaneou. I

t aoj |1"a."IIarnu lo .. "rll f, cX den County( tad other (prudnrtie tuutlb ,! I. nkkk ,a.. ITiMt latprrialaOI rt. I I C.*tinUaarGeaeral Vhrra. sod Adj) aa4Qe *. I'd Itf.:\\' 10 UK.MCKKAY'S .

There art iwiu| a l lari' aumUr of ban b aally well JII.I,. Ihipunl U now ,uh. Hr1U .rr.l To*_' silk rrjanl to th* U.. .\...., ill., Merth 1 16.

N'* '' ,inTallaHMwT.AlMigotkJatiMMia, a.ed, but hU intellect i I. a* bright and ', |"I4 rrU u|>raa ban ul a 't nod ,".U.. tawoarafaf UM dIburwm..t A Lass and rootiniwo r.lo hat hewn ./. { LINE; OF STEAMSHIPS.

There me l a.. ,cn.- active when lit J*.. train ; llwt Ibe doe.,. in the eW p Mic -,. .. partinkrfy whk tel .
that "* Ttil<4wokhare aa Jew ago soil Governor 04 for l.t1Itl.ft.n. Th river U rl.IIIi Steamship Leo Capt. Dearborn
ton U. sad dMreaa f. 4rb (la. awl Uw ,
trul: U uliful sit ar crUravcotuf Wa'.ker! and other mm u(Ukt ability soil, mf tkt .ark. to e a rzlalkan aM tarli* 'Intbr. an hunr, and litre U amue.jiffrliriiii.m Capt.
eU r* bale a 1.a4rllCl to feint V* eaat oftb.lemperi.l Ovacral llvwar] became r |itaiathhfunJ. Steamship Virgo, Bulklcy
the r6ariurnt sail wonh of the {IBhaUlanl apitUevt latrgrity l OOft.l tGl..1 the jtnbunal j ., uf a freahrt.
aupreaM avaanab alternate 1'd"'I
MITI all from .
.." :. 'PC> to Ik* GareerrmlMarl. eirry ,
*, iWlkteuxtnkscu.ti9.ssayekgsat of tl.. State aad when Florid I Ircpnrta | Tile .l/irt.'i .. ..iuifJtMtfait.. ol >\.o (' wnmenrira Marih II. IH74.Ul .

Hwrauownta sod k loath-Own, uJ weet aou"ht alter soil regard! in Tkt Jlllanllt %..!.. C .. Dearer malt an old scot' mm .-(,1 journal i> .Ttrrd<
i "UUA\ FtlUtln A < 'Ib. If\JIA. art U4)liUItjr aha4cU with | other Seta aa aound authority and -. Marvk i 1 I...ra>. >. C. Much U I fuY MleItlrnlloiiMr at \." \.of k Ar... at'havaanali.
I\\ .. .
tits 1 h1o4. PI Irrra, aAAttg mbkh .* C.. a..." Mr. lUvidton Ibrn ad. ibhe I."ip L.nwda.kiks Ur soy.I.g. avevlte to-Ur.. ia besot of -

.itiM Irvea "" ., Egypt, ket Algks.. Cluka. Banner, .trv .. kr.pa.4g .w.r.I& I 4iilhlauri Mersa.> For New York
'i'e cctlara ptav*. *>ka sod Jrwosl ll-t eicural
m..p'N. 'II IYefJ grace ia duckf 'f''l'1t Thia gcntkmao ia uo* ut the .lac u I-rn n. rtIriMe", 1'1 tht iacMMtwcy af flee .,tkef.. Tkt ar "., brderrd la amar al TourOnaartl
from Mma, ea ...\Iftoo Urrifte Ua Buoaw tll.r0155 at lull' e.res EMPIRE LINE FROM SAVANNAH
gale Lint puss
with rar, ..tl. ami abraU la full Uuooj Adiujt lwera(>(Cutr j Kkuld. Jad;tjTulllr t r..s tarkmvitotjrf ... follftM"-

h ski Uaatiful' lt> &'.1.1. lot .lb.cru.aJiiggfc of Michigan, n>a>l; an apiropri4ie| .i j k ,f. '. wkk ainiek the. trawl waited adored ]I.e iarloifawt toe OvUltaryrtiaf II, m*>_d i>f K I. I The spUaJld Mol,, IaHI iilrawahipst
f a"t-r.t hat hat deck II7a 1. .. oro K. Juhr l
.: .( : '' ot TalUba.#, Qaiatj .a4 CrnlratPlorUa j '|irvchin What Ibe esciiralooiata. WtI aetaiaw- sal Rravrdrr \ .I %. \Tn 'I.llIhl Iliraurd.f.t .

Is I (ttl roUIrM U.klllUd.{ 'I! MW n great many intrrcvling thugs atJQiincy I All 4twwimlJkaitlker + Ittaa.. H |eiawtJ to St. ;*trfktai. Chore%. 1'OR1:11' VOIK.: ; \ ftil.t .tllOlt <'I||,|MII M-kfraon..

I} '( a.... ajx! atnb bustr. which ... the railnraary lalagti'i' p oaowaeed alL1\/J E1'EII1; III" T' !111.11
: KICTJ :: am .U-ra tilt {reek UU .:a i : f a4 tile ativict I Y.... rluw rM_".. al fttTtnuaa vltk Ih* __tt MiTATuH.. (ITV IMIVT sat UUBlkUk
)\11I I hem. If t that wa* about t tw.otyAe ,eat high and Leu..w& Mar k le.Ilry Sa" ,1&I lit h anil ChRrlc'.eun. .,.. .
-
1 ; ( ItniT-f f- will bmtr u> d>tt*uilu* inHrjta .1
ylw gu 'Intn lb, "'. you cr Ut boles Ib t I taactty the same kind' of tree that our ,I. I w_ .. ., )lelisdaaps.. War tlalaw.. *ad fiaix-ruow ran b* MO u/rd M baler aiMrmrd'" tk. .. la Mraulilh,

Ua, lU Tmir Ml ; ifjixt w.n Ulu the j I Uwlt| cork that w. Bat are midt of. taws sod UvlWtt -.. btiag U L>*U I \.M*. Mfarek Imo ; tramrr CIty I'olnt sad DlrlatorUAt I. All ""I urmi. bf rhanfnl al Ibr ..mi* .av. Ik a*'ana k, a art* hanks will U a*.

fUtJt Jvitt a>* iMiUivaa of(le.T.,"row 1 ThU Ira grew fern a.IeJ. planltI whcrt'I :'t 1'wily, .'.k,. k.J a ijuArrrl dariag I Tha Itou.e Ch4.mbtm 51 .ar tlalaw mist I i JA, V< KHiM A" O ILU FIIIUA1 it rur used.Tuow1.
tap
TI ta uUter l /.._n >>tti.. (i-J "'"laI.1W Dakar and alau
all aiot>n4 yin; If Joe wade U tbtiwutitl /I I the lnr ..... j Vnwiria Wlfla\.tH**li aV )4a>*BtJal anJ *>l*>*jl M VJ" j!today wbea Jags taarewt. ekalraui. .1 O..etk.d wUk Hi.>Mkl l|Ii al atl.kUUUMOM .11.. tkaw aa ,< on
lullfo4 TVk K o la J..a91IJoI.
at Ik*
ytiM walk la Ikt.IhkJtl wf M away '1 I Ittit the day glided rapidly a ) 4 la advice. aid I W ft OAHHIHOX. YYILDKU A ( W A '10.
b'that ettm, U )t tof air yon lekaUU wt Mutually Mid good lit f
Udf with tMr fragraa. I hart' pit t-t Qttiocy and wt oitklatlyertaitlved .1 i lk.. The tMBtaiU bail oa4 yrl cawrideed *e la Mnwii, (ram

ltC'" "01. 11I11., NiadtrDpt.fwcigi I thai.ao Mtiat wt wouHl) them .,... ('..11.t Mar.MarJul lUir ft1'tIfl. i if vtejr awfxX.at.a Tlrkl Afat Wummra JAWdr.lTlAar till ruin a uw.a.wr., HtMLkkTO BILTIIUMK AMI "HLt'roIV l

t UnU an 11I4"1 twatttk of Mturr a4 twh: Wt n-t.nw.1 l t. TIIIa" re aid MM.ln, W. "Is, .ublUia( a |p/eia eta** br Cuss wsi kath one ai r. r s&itncur jwtnr (toe*. .. aa. & 0.'. .I KAJifcatn I a. I. ''.'. nrKAnktuii.S .
; 1I.rT.-.1IIa aa air of i rTb. Ray firm. Uf* nMr AWiruor.l il etry rmUy hum bulb | inl. i; IMiI' .'n 7 !4atnrJ.y from bulb |13..101.
i thie4J.L.r
f 1 arlUeoMwIof cUiM
loittlvna .tsUor4 with M brstlM.s4 war > ria. I
.
1 1I the f.owlel lW'fuiRIf wt 'U" ..u.JI ; .lltv JarUuartHs
ttwu..d ii.s _aa.t__ nye.tJ t_l-.o_ J .n .-- -- .-..- '\_*'.. Crv III 1154. I t I'"wire rapacity l j Fwt.n .('.n. ll,.au.fctt.twa. .
Veils) a Iliuatc a.J jvulnrtlrt mil I. I IMW I lo Iht drpot by the 31.1Uf *ad citi<%- n I ,.,"., ..r.It.lwsc TI.MI: TAIILKw : I C.rv. HIM. an i 14', ties UILL 1'1. t'lU" ,.,
I '> lake,. ia Low IMM to bet stab tM ,1. .
I.taual rWW! ., and Jadgt Tulll. who wa appi4" le4 I* )lasi It W,. A IXJI KnS.l.41.: }' I' f TlttSlJe'y. Af ..
II ki *nrk a' Mote' t. tht maker ftif lha '; luett W thirty i.. ttMeutaJ. *kiUOaraI i lurk and Cbarlr.Un j Cor CM Bay and YodB* IU gr. j l'.. V karL
waacuXooiarf i bt tptwcJi eicaraiiM !;, L *M wiah rwlaaka W tlcU.Unt.aa4 ttrawft :T A Lady d(.. heir ( ***.. *ahHa.MrpH > M..ltlt.
irtw tbt .' inks mvrwiag hew wild lktciUM .r T.11ah. fO r.".. I Ina. I
I .Iba.. < aid nwviag.. Ibt .'..m J'. rtes : ad pal eapcarod la UM praiaa scot arii ass "

...,, Ul U Central. KWU the hc,. 'U,. band fee their kind****, and Iht'i 't Wa ata. .ffambtteal a merch .. . March" 7. .a r..n.- SCHEVEX,, HOrSK( ,
.
.
loath Carvfta I II I P
B4Ibt U" tm istdi. ,ibe Kual ss4 lla. b.J i train U. yin 4..nu, > StonllctlkK( Th itj ; r..cr.. ...' #: Ipr tabebl UN' Unh . 14 . .. ...t '.\../, dKOWi/A,

hsn wand "'-"-. Uarth li.Tkia et.ls. . "It---------S .
tictiaikl tfct (punt dray. th.t, ilia.j iacaiaWnl arauaxl sol i iI ... u-p. #
I tvsteot tom, kl.*.kiytrt a ., asmi.e.SLiM Lh I... .. . tl... .. B.. BRADLEY & SON Proprietors
falkwan atr aj wttk aWtrr* by Hat .< their hearts t Tilt aigktarer t Iaed ItI It ,
% .. :..
t.uudued tw the .1'ti.aae rsf.n J! ; l INmtb fAeails.M.IL.Uut ,
pesJtth tie ial. tbt j_ aa4 the enwkllt IbM .tailed. .the Oiaaiataih MW.MlHa at' sW I Ne UarkH N..Ieq. .. ga Ie Mala K .. . ... a ..I M r .'U ptsanted..1 1.- riuwixf Jukaava NIIOTII. ...sod /M.nrt.awd u a

''JIIIt, 4i4 w-. ..f a-lo lrinjf tk, tav.- '' EUavllW the Bow asset tilts It ia a pvP.4edMg. shmpoetaa. i ,U-us,1.- Uk. w nmda r r I ". .. ..A4|.?. L.r. ;. ., sN.ak .It,'r.<:I..'"' : .,

,Iksl .r UuJ'a Sift w* ist '| carioaU l. li.th ts+l MuaUr .U eart shoo to E.gked, .. f" .?.,. ., .
nor a
prvriM
en
{ great ... tie .!..... ;r : .
Goole 1.1 .|a Ia*rt+rM**. kr aar I Mid la rt* aowtawn Malta.Tr
sites shy (it lalUataa, A..l nf M.ai a Dt taw i tlhU oiilM . U .... .... OJ I
;
oper.tMil| f l_. !*, I. II\ : ..1..... klaakatua : voter >.|r nnww<* Dr nth us .n iIlS* /w.Mli> 1.eai. dace i to bare ttr aaikltrt (

; tk.-v I.. t.c1I w U'IA sail .I'r9".I'[f 8cU* tht loge mill I..mt..n." .hr It .. tkt Mrs.rt Qwft txu; twlltl rJ I: cede a s Man Itf fKl.a_rg4* .. .* U.II..:..... .....f.i r'ke ,i.-. r.n iiir aawiMoa I w his w t" 1.rwd aM tlrIIst., h.kg laiiMooMtoiw '.r red

M lUgHU t. .Itotsnt< t IVHJ* .mil wild sal laert U nlaa t 'vtrj Urgjr |p.l.lIng 4i! +sW 1. 91.w. wlicV ire lokt Jt TIht *- J.r. l.. m+a gW tkt ttotk++ $iVoliaaMaakMUa im. tt.rt. ..,.;,"t ace lip.s.IMs la Olo. a a'0..aid kilMrwifei,aid IhaWM. fttf"log ao U.la .

wlibktU M Riaby rf tlelw. boom ibe 'j aa4 ..klll.. ..iN. TholnawI. f IsryeditrelJ ,,._..'.kit I..rt.ci *. aa4 wat tkt Uu. I A'.tombr) ,.d wa -IIIW.r.i' aar'rwawrfkt .'. .' SI...... .1. It es--, \ i

.i. ..f Iht .noble. 1shr. Asa. tho. s.w .'"4 t. gow' ba.pt, 4ati .1.. rte f If 1y. Ier '- Oaabob.iMpr.lbrw aid d fk, wli MM.M,.,Trtta and 111anlts.'.
I
\
I d

4 I

f .
r'w ..

,. '" .- T --. -. .. .. '-' --_. _.- .,- .-- -, S

.. a If '. .- f. ;- W ..
"if a
..-

.


.


ff .


,
- -

-- - arc not |>roY
Tri-Weekly Florida Union. till MarOor( I will writ him U B f few reeomnwad Maria Htorrard. ,. .. -- -- -- -- I rr Mi.
by M.am Ui.Trfi, >r* niooiy I I. a a.nwryagnt I CB* lately i iB :;o-z-: =.:;"' '--=.-- --T7"--- -; =: 1.
dayaboat cottoa meanwhlt to My lIoth.) gaud cook and good add Bpright aervan i. O.fh.\I.LKR ; .
--- -
Goal l men and most wnmfo art mad |lilt .'-& It. DRY GOODS! DRY.. GOODS Claus I'
I
rbtldrra.! kr I I. to tale j, Slit wi< owned by 9. 0. Flinn\ vatea years i I TISEl'UANGR1tOTlllWK AND 1IONIM1
T.....' ]Rarehslla lot* of good My( imlnaU place o I I I
The 'Ifo.'n' tLao doel 'IIOA r.meoln'.nees I Friday, I beHcve, Al yl Bo change has bee, I i before" the war, Bad t* an old citlten of Jacks FIRST! ARRIVAL NEW Sl'RI>n IHMJU41BCllCdiet rATE AND ruCSTT Ir AND ITTT

a6 mad except something" about 'for'giog on the I onville. I IM t.'. R Tin*. rt s
U raU relating
of liii >a > some
gf-J .A, i f air saLarrilrr./*;tf ,. r.Arg1Jtr .. ', thlrty-yrar | I'nlud Stales. ," or a* oat of the Cork papel. Loan ..(>. atw .''.1 ftveB 'laveatnent .
1i..Jr : feting l I.ttdfllu that earn nnd r bU. f\nrl : h..U.".ftJf'Jtnlt I*. M.( book. .'this I* par nui P.... for cav>IUll"U, ",. '" aside ta all

W '". "" Pill ( talon lit a kd lila andlimre to ipell mui. i I lie.<.. hat 1 IcanBol tell what I am arrested, New and largest variety the State, i at Furchgott & Co. I part of tb* 11.1,

,*fr", tu./Ar/aermmn4'* door uBtkwardi, laying that, mute wail spill I i for until the eiamlnatlon. No ono her seems, the C1ilneM> S*."* *ppo' -it. this |I""t-oltlcf. I i IXII ALLOWED UN Dr.roWW.f.
to know what the charge U acainit m* and tarlllljr and Informal affonMWi
Every
-. -- oat the ward sigh tUir. (mrr alga trrrtpUDy. y I Ill 141 THE! LEADING: I DRY GOODS FIRM OF FLORIDA.Known : ..1
I hat don to
I am HIM I know of nothing rmlO nu. 1-IM
TJx lfl. 0.'II"CHIPTIOy.Tnf !' Tb mr lll'.Jl'ri Hplentlld.IUi U tbs proprietor* of Jarkaoavlll Trade Palace Inform tbetr nunerca .
wc?':BLr VXI0.1: 1 i aeem to think' I will be dl Customers to, tk* ellv and nwinirf that the ,bar ren-lted and ar* mnrttif' N1W HI'RINU UOOtVwblrh !\ I I.. AVKT
York about this ale dranght at Tognl'i, 1cenUjier they offers/ very low figure I ,
... .. "oW. I not I fhall bot bark la New on only .
tint rem'.t1t4 A nwladterArrr.t.d. a a a i!! I A rail al our estaMh.hmrel to era oar tarn and wll-rlet," Most .f fnnl* will'" eonvln<<* amp'
IiU JI ... .... .. .. ...... ... .. .. . L'fTwU /) I 6th of April, glass; and very refreshing to Id. ("ervnlhal. w* are IIKAIMJCAMTCRA\ I>u HT KMIM.! ('B'O'U: !i\i.: ITTIH: ,
<>. tilt ftttk( of Ih* prr at month a well nod deliver you tn" .
i thirsty .1. .
JI""' '''. .. .. .. ........ 1M Wml, g,Bt4rtn, ..ly i-rrloj person ram i w" H" (at they call\ prisons here). old f..Ho.. I 1 JJTb 1.1..1, 'n I.fII.r of M'rswl. tall, mark A (K,
8011. ., ,, .
laud TW W TAorrbe *- ri ; I'm .. and afewl : nf ba opened assure al
nwrw clean
tbi In I I"
(Into til. itor of \Varrork.nf this rily and) one little n... > CARPETS.: :' .MATTIXO AND OIL CUiTIIS.
JwwNf : enough but \tl|**. horrid cell about WECLL1'CNM5t [.rebMtd |*7.'") worth of gnnSt, conihtini( eight lest by four h' are 1'1It'lIjIh to rank a lof wlnr and liquor, .1..) im hand iTogni' !
( rear, Madame*,.-... .1M I IIIU : LiNEN: I DAMASK! TOW KM: AM NAPKINS:< sOd tli M0"(3GUla1s MI> ,mctt ni"ii*
}fill of ftftf '''tll'I. at .Vir| sad! a Eatbof |4.hb".I. fellow think he I(In coffin. However. I mustgrin oppit the povt-oflier. 1S >S. > !

)I.... ... .. .. ... . .. 1.AThr a and vying that h. usa abort * that' It will not r tHIEKTIXnii: : :< .stllUTIXOS AND 1"'m: TI4.'I' I till' I,<.,..r.oP I TUl.
1)) !
1.00 and CM ,lALIKRXKSSKti
lat lon
XanO ( I To EirnrilonUli Tourlm. (
a I II.'eff'f '
that li about l
.aa taking trip '
racy ; jnH ] fin> Ktlic: know mint. ..I.l eiiete l I to S) ..X'PRESJ redtiretl ,
I'Awrrbv. Nrmn.JACKSONVILLE to yclo | < You will find U to your advantage to call ? $ A rut artlatlratl lint rurm-tlrat d.
op tka rtvrr and avkfatf; that the. goods be< take month .b alth her. old (fallow IIOOti.4.: UlllItD.N.s. HO.4IFRY: t % h
I place next ; at.n A'/nen'to and numbs, the goal cigar I rlA V0CASMMERRS I Alo. ln( llr Mantis, llrarktl, fad
*'hif>fMl oa the steamer OkakunVM, pnwenG: and do all yon ran lo help, her., I will! lj' orange ,
: ASP TICI.VTT.KatUbi ( release Yoar II .,r.. kept, by'. (I. 11. writ
j d in payment a cheek!! on the Mcrrlllll" :Xtia i you fully oa my I! ( haul and .. h>ontrr.UIMfMT .
I ..
I ABT. Utiif I f (boner Day and line streets' .
..al Itaok of Cincinnati: ,|iorp..rliat;| bare ever a ,, ---- I *% 126 llLAfK AM {'. ..I.onlIICP': : '' ''. CVv I .. eil
Templar. I All the other Irtur found ia (Gardner' J'M ....I. r.1..11" .
I Wee drawn '.y WWInjt A" l>.)U>n. of that For Male. 1 GE 0pc -

Tier* will) to a *ftUl .\* of I'I *flu i city and payable to II. tI.,. ..r. or bean r. trunk wen at lead four year old.. It.I.I lire hnnJrwl Imported( lUnan hints, "f : L\n1'I-II.Uti: : AND lTIIIIt tll'II.Ti< I: '

(a. ('OIII lar..w" No. t. Knight Templar. I I.c kkk rkek,. the gvntietnanty appearing |per thought' that tt'MlBR< I I. the real name of theprl.on.r. the, nit tarlely. |33 per hundred alWiuiwt : (Oe IH.AXKETS: AND COMFORTS.. : 1.tHll".UI: .:NILE STAIII.E.H..

tkU Tbt Order) <" 1111 If Jk WMITMI. .t IL A Tllll.IMIKII,
tfcelr u11m O.IIlalt. 'I on readily endorsed in due form unit wMel : .. .. i Q.. tP :

|lJ Crone wfll b. roefrrr-d All rlir' Mr. Warrork. a.of >td In payawat, giving lute un Free Lanch LACE: AM OIL iTRTAINrt. Ac Ar AcWf I I14iratrp+rrhs..llhewell known M.JaMe .' .
|
I loiled commences .lth January 1st and shows hill *>mrnernf Dntal Soil. Hn wn im>ta.aN> aoiprrparnl
la
Kalgt.U 1(.''''1 ilin.llnr! ar ennrtit.u.lr |7' 00 curr.IleI""U etitayf. Tbii check wdrfxiallnl .. l.. l I.e at that time! In Fort Ilaia, N. V' wherh .. ,: Every day from It t to I at J. It Tognl'i.. snide Ui furnl'h Oral i !I... ,
to ltml. ; l lh .Ilir rm-daun'i l Hank for rollrcliu attnde. l a aurally <.I.neohlcb? he dtt1 1; Motropolilan' \ Ililliard Saloon Hay street I .nody' pm bow "",r'I.. put U dow B, and not bow much we ram make. on Si.I I i 11-,""I"al.hurl'l.,iiinr. noit.f tram and on nn .ab_

t'IIT H..II.. ( oat*Milan.Tk by whirls was forwarded directly to i: 95tf: .. .a. t.the. Mr .r..rf.r.i In raw* .
_
.eplbl l a.< an "ontand- r. I 1I..I..rt Sivannah < I I.. rnli. I'urnUliliitf <>oixl* and Irrrliiint Titllorlny a *Spcrlnlly." | l hoi m>.nn hand AM head .f
it.publkann of the etty iMl at !SillnnI i' (lox-lBnad. On the ninth Init? tho ('ashktd the 1,000 rvundi Uoaben'llatler, I Itjiraeaand .1nlr, .., and
on the Sfith of February, via A. .uf..cl-
.111.111.I ",i evening to n Mlnil. eandWet* UM Fnodaan'* Dank reveled) a Ufogran Just received from New York. Also lot III fall on or ....1""'**, .VmpW f <-,.In r..-rr n.art, t a ."1.
.I U. n.K.ana arrival. In Jackaoatill '
: o. I Ii I 1"'IU'IICH Tr. IUMIIICT: A < o., 'ti tm.I
to be .d for city 1fBem.Mr : from tk* Cbtdanati flank iafrirmiiig 101... thai choice ham. by A. It. lh ..-ty. flay street I
supper .
i the following day and 'or'| forton took the "IW.' tad MlvoaatM the tJwtk.. B ..IIIdIe. sad that DO such It'"f; I ORGANS.
Hotel. On the 3d of March b" went I _ ._ __ ____ __ i I
I -- -
that lot 1.Ine eBdMt t* no wi..,*.. Am eiiatod. ia that city a* the drawer otil hotel Neekera and ...111.. Ij
to $Angunllne, on lh, 4th
returning
from lli. /floor. Wkerenpon ,Ik, fiHo.. _". Mr.f Uarruvk, lmindUtely atari i, and the ", h cilT .In.L'j can .av twenty |I'er rent by purchasing S. R1rl'ZE11'ULLEI'S I i TIIK: ItT: AM>
on following day wan
.
nomination ...r* miDlMovnly aide) : I rd 1 In ptnvlt of hkt Iitr l ewitvmer and .. their :Krocerlea! from, A, I). I Hi Mir. Hay SL I 1'ihi.ll'ILT
hi. diary ihowingthat, be' went a. fur I'' mtfOdar THE: :

For r.t.tn JonrFor s i' traced .bin from on* plan lo another to Or I ,hump_, and that on the return trip he gooff I II I ...,. ] )ltY GOO OS BMPOHIUM.
.
:
M.r.Ul-K. Fortune. sage !tyring. On the evening! of tilt tenllbe The, i Heta 0| \U TilSIEPAHD
shore -1'1.
I at the (1Jarr diary contain The. sell] known with of all
oyiler game
K.MClerk-W. IL CkrfcHy.F ntorned. tu this city and consulted Hl.frif
a phUi' raph of a young and evidentlywell ); kind. I. OIU.ANS.HEAR
(
( served .
In \ ,
.r Ai*, 'ws-T. II. ...".....,. I [Mr It** who immediately. 't.kgraphd| l to :. are constantly up -ntyle .
H. Abbot t
Win.
drnd 1,1..1.
holy ..
', al IMlillni'. Keitanranl
For c..IWdor-I'hUlp Welter.r"rTratwra4,1).11aely. !fceril4( >lcir.lb.of M.rlon. Illa..if! levy| hay itrect.
grapher\ I.lttl Kalla, N. Y. 17.111 THE LARGEST DRY GOODS HOUSE THEM.
1 I sal Barer, of Inchon rauntir. from tin _
"a\l1 sir H. OIII-MI.
of wet ......$l b Cornwr of abuse! b received thit.iperaua Alllaalorhoe.' and .. ..
) "
A amahta **va |,| reply .\ 1'"."" r..porltlt'I.II.d the prisoner J iUrday 00' /.. TIn u r.t TK. "KK: : THEM':
I
tht CkalrtMMi la rqwrt name* far Ik* Abler* aawrrii to tli. lCTaphle! | tIMe'll'| J. !S.< Cruwrll Bay 1'1'1. corner. of bean
afternooo. II* 1 t. confined In lie west IIKFOHK: VOL nrvjiit.it.
'' lion bid just left that county and was |>rob*. attars for tale a splendid BMortmnt of the --- .
min and li all\ outwardalgmsr.ncea
cell, \ uf the jail lo
Tk MMiulito rrjwrte.1, for Abktmtn-f. bty rn noiit. for Cedar ICey. )1 r. Warroti county ttandt about above gi/od., ale., tanned Alliffalor ikiiiO, ) tin, : ". !'ITI, ..tgrtll.A .
j a gentleman. He I take .pleasure. In Informing Ib* public' that I here lust returned from the North, snit having i.n :
\T. \\ I JIoGI.! I.*,.W. IVtty, ( l*.,. took the train for Cedar Ktand at IUIJ- well made and trade idpplieil" at reduced rate. IX4-I4! I liberal l Pionmnt "" la l'hurhr.AD'
5 fret S or ft Inches l U p"' band' now the I a meat tarletr ofcooda ever presented In thin city.Mf "I.

Joka' Sate*!. A. J. Kii.....ll. RMtarJ Kil*.,. J .la obttinrd ind>rmallon thai, UU cnxtuinri boy Mont In build for bin height., II. .I..l. I Guinea-u,..... garb ire bougM' for CASH which enable me lo oil al BfurM which I lait ii Lust at Jarkion.Ille .

II A. TeU\ >>>ut .".1! IUckrJ Wood.Mr !. I .hud teen nn that day on the florid Rail dark brown hair ; tllijlitly bald ; broad, well! Plants of lisle valuable grass can BOW tae Will Halt Every l'ttrrhaecr I w t.I.'I'n.".' .| |" ... ".

Wood iletlUed. BB.1| .life. |1.1.>l .w WM I meWII' la the direction of the K.Fur- tll IA1 nM.IO
shaped forehead and head. ; bright' brown .procured at |4 |1"-1' hundred., by plylnz] ,, l lUttf 10 -
filled by Ik* Bn 01 Jab llaff. Ian faroiwd! )Ir. U'arruck. Ib. :N'w Orleans browncolor T ConaKbVoi' Jarkeuntille.AleJ I offer New, *t>tub and Dratratila. flonda, and an prrp.red tr the WHOLFJlil.r" : TIIAliE:, can fur' $ $90 ''"* lur. Artr.U w.stM
niuuntiche tn
,
yea eara a light" a ooh, rvertib'ng In the line. Mr prim are U low n ,. "'1'..
Tot following city eommUle. r u ihetdfur l .*tner being brbinJ' !..n.l.l and k. rud'NC".a.r .n.ll.u a complexion lndirllvof *i. fl *. .nr A. U"LII P''I'.r

tl. enu1nj ,.*,: I'eler Joan. ThwiwnLancaster ( Keyi In time la lulrrtlrw It. Uard.) Alell NEW YO11K WIIOLK.HALK:: PUICKS- s!.W "I .M.t.U .
oil I>. glaure| t<> Plus inn ; altogether an Interesting) For a good. Itl.! .. of William Massey. Oo.'iCelebrated .
..
Tbou. E.: Kvrtour, In with Hherlff and bU
.
A. bulge
bee raai'|>*ny In all sad .
liHEM nOON
styles quullles.cAUtttrlt
foce. !II* wa* dread. with rxquUit' neat I .
)1.< JInll'' I bnot,",. After being Invited, la a Irtule 1''II..lvll'1.' ., call al Ikdtiliisle bleached' and unbleacbeil CUTTUV.
ne... In a fall suit of ilarkioh gray material II. K.MIillT I A CO.,
I ITr. /rrreplion' and, confi-onie" bj- proof, of kU Iliitauraut, nay itrcel. 117: 1:1: I. SILK: rARASOLA! Uo friKllib fambrte rAn.lt.IAt'OIUlETtI. .
Thai .......,. patent leather slues, silk stockings, ahirt of'
for 73 rent, worth 11.11.
In J-:sit J ..k ;
..,. U rwMttr I linmiculal ", by :MATTING AND UlUtUTIIrb"" | r lhan", eluewbunt -.
.. to thin .lndli> and! |Mrhap hot millllogly schooner Kli: <* Ilennetl! .11I1 leans Foe ( TOUACCO)
but It lin'l oar '''I'I-IIIe"| | n kit the mm but un.".uuniag( 1 gold ttuJi and alrvve tinstoms. OHLH:1 ,
f tM ilixen Ijutli Mlixr and l rbllilrrn' Hoar from.13 crisis lo 11.Philadelphia .
.. I retrace! hula ntr| clU
uunrewrnt c.f Ihil fact .alon will\ y In convrroatlun' pleaiaut ; carries con- .
.wl a bearing Lcfor Jobs W. A. I'Imyrh..I'rL' Orange and I 1 ISSlf.larrl llooln And MIOCK' Indies I..I'II! and
|..rU.alr nwrflua" tniong ,tr.ni-ri in ll.!. .r"I)" rirtlou mllli bin word, anti In ihort tn airrlety Ujtona. (Children I fli't's| niiir

... lcI..... ,on 8alnrd"< y hit, atm schools !*.>. n"e
*
comaiualtjr sir t.u.. the '''r.jt .Itl.! to .'oul.II.* <|ult. ladiea m.n.HI. <' M"Ine.teral ..

I JI.Wllt.. .*. Niaa-UbtU of a* how tk.tU edged In laving ...*rtl' boa.. ilirtt" hercaeparatuly Luke';*- llatpllal.To '. i ca..ki of very fin* (1.1'''' Wino (irnUrnien and lloyn IIlIId-."" !llool and Shorn, ry 1'1..1.| .: : VhIOl.1I.E.
mush|II| ..IO'UII'In New
York Xl.l'JlnI\
> U to fruw tk. feel, tout ........ lusrtlrbhuly iaju' "t \born reeled. *t Hftlillnl' Kenlaar (Cluthln r sad Fiirtilsblntr U VlrgfaU, Ohio. \Va.liinRtoii." $:('., togelher. tkr hltlar .fll-t I'miun. c
1101., 0.. of Li. U.J Iburl"bI1"'" (. "Iolt.1'11I b* "..lei..I (1.73r| gallon,
with. a cheek. on Amdey A IUlUr.1. M. Aogu "SIB It I. grntrally nndrmtond tlmt a suns -
... u* by crowing ruder. our vlnilow In tk* 0' VI rents ier quart 1 Isle fine win I I. alwim .
line. lor imMio.:! and I'I II. IVtertnan. of .1.1..1.1"l amount' uf numry hat. born from' | rurchawn ..m..a'l..... thruuehni by ratling and 1-.ln'lh. ,,,,..1. mud. ft...... A roll loot Imcnl llliillE.r: I'lUfK: poll I'uu.r. AMt'rklNlw
.. I Lour "More, w. rats to g.lpp.wbenat ,' :
U7-I4I
morlll.1 folly Uirowtrf I..I.IL l for |1001.tllt.t (',.I.r Keys h* le- time to lime, aubarrihed for St. I."...'. II.... draughl.\ I. alwari. on ban !
unVInd tkinga.lout
n say rant* lIe.r)' t>f tli* ilgwnrM of Intel In Klord pital| and .1.., that tho rrocnt fair resulted. .ilet AlelJ .."..nl..l.rl'| In the CiiablUhmenl cm the .paper, ('Vntln. yournrlf suit .I.I.h.! I _leCu___ I" ;. '
aDd rrl.tioo of )Ala! void l aUlro.dd.r .
oar |-j> I..., and In Ike trent of the non arrival of II.. In adding a Urge amount to tiff fund Thus 111)111I1'1..11,1". Ale on drau:(kl al 10 eta.i PHY HOODS' KMI'OltlVM of' .- ,>

Iti..la| IlatlUrd.. Hut roucUri .r. *ti New I rkaaa steamer, had a sailboat, tI,.,. li at It ihould! b* and 1I.\ U further, mUfiw glaze' at J. K 'r\nl': ., Metropolitan BilliardHabwa

uwfut amt\lln.r 1 litntry .1\1.001| o...tnoh land. ta .lake dim down tb. t'CIa.t ltd had ry to know that th"* ", .Ih', i U In lug hands or( hay !Mrivl. : Ullfllaal.lt I or.t8 is r.at 8. RITZEWOLLER. TIIK: SK: :u
nli In 'rIN1ial'
*i bough ohm *rr. tomtMfg ** f. !
; ttVhIm Ian ull""".., on. *of ahli-b cvntinellNnphenaH..squish. earnest and re.|Hin>ibl. Uilir, .. : .
<
rvl'tloM& oUr4 I hate not (II.I .
lk lr family r ",
fur lurcruful ..,.I'ltI"ll..n', howetrr, lute I, occurred, pa
| forgery! | ttilliawSpeulJing\ boat buildvr ..
ckarocUrUtU Juraralclty. *. highly" olrvlopal nvjecl- I CHnl la I. Kiriiia. rum I.ITTII. '
ill A IUnk Nut ho Ink 10 me, and also to other *.uL..tll..r.old.\ .J
llrjiurter. two, Inform the tlml he h .
l fully public now
( .i U tuttk fuund KUj I. tat I .cVw.mUI u..t.o.1\ l of the. f..I\ one brat di. or alainp In hlch were act<< up I I would. Ilk. to bars an-.i>reil.1.I. under hi, ....nlrolll.o..nlir. flri-t of .b \
this Umll/i r *ct, dlflcrt from tka orJlmry ''n". reading( "Merchantatiunsl flask 1 I. What manner ol orgaaiinlton Im .bttn'ornuilT I I iirrly owned. by Mr.hithx.' .!., and that, I he wfloIAsctg abu traIL

"I" ; (loelanatl. ," Ink of difforrnt radon Ara 'be I"dieAI"'Ily, orlflllbrd
hU. pwlM, Il. HTM ....r lUblaion'i a.r. mtttn la fully prepared lo .BocomuiMlat. all with
( IIn.1. of from use flue.l to the numl. blunt 11 B voluntary minniitlre.nr lips soy regular
fpen* .
| lakes full tUirjt of a brood of about I .ItIc.11, or row "boats and coiiix>lciit ..L.nllIlIl" Stationers Booksellers and News Dealers
try .a.\\
4o ."IeL,.. .bu follow him about and sit' j-olot, quills| (icnhnldtfn, about four riinlMtl. !been inadd under this. |hiss of '... al B moment'' notice and al nioile. i (refits nm, a.ll.ratlh. huh Me.pt (ciu.

I a >oua"I, of new type, ;'Owl blank thrtfct/ on Ik* the MalTS I Pleasure cither fur A FULL ASSORTMENT! OF M; 'HUOL Inn"'th; J I.. 'UTI&I. to ,in Wit'
rate ,
fur" kom h. ,.u).** Iba un''rec'llIl' frogs> price parties day-
National. Ilaak 'M of the Hai laudbwn" .. l.urcI..I': '
tint nf 1I."flll'd. any
..4 oIlan..l. ,.ern- ,h. pmt! m..1, ) tin*or "muonhihl night arc Intlu-d lo rail The Latest Novels Papers and Magazines
hfrrrltanl :\.tl.n.lllu" of Cincinnati vhli'hto cruel the hospital ? If an, ,
one ul"n| \
.
htm. New lioat l.I1.d, old .
for UI.IM. W. old. ibo l olj "sooty"wLo'Uvn ipon one retired. -
tar
dank. thrtk mi the. Ural National Hank ofIttrtMiMwth where U the land (ItII'.t..l. by whom I.'lt.lGo "t.-.u o. IUID.riCTUirRFKAMKS .
Ufiiirinbfr. lh" .block.
oa be |plate I h.'Ii"' tot rkalckad place ; one' .
Ohio. and about of uted, or, if puri'haird 1, from whom .wa II'' .
tlt. rLkka. Auotj (rliuwtl. sad. t-nselglitk: a sa"! of the (!rind National I Intrl. 1 11111411.1 1 \ : MADK: TI) t>IUEH.IUM ) : .
earn of, litter heads of vhlch the following l.urrl..WlI. ujiin' what lermasnd fir whatirlr

'tao.lla kDO.'IIL." \ .tbat )h is ....a al6HarrncII'411f. ,..1.hM k m cupy: "Onrlnnatl OlHr* Wlrting\ { i *, and In shout bat. the till b been vestal. llooiua to I...'. -l toil. ,that /n..I but,, ov.v
laylon[' Minufafturen, of J'-aj-tnun'i: Call- A full report uf aliat has Wn\ dour sal. Tau ph'atant room In I dwith'i blotk .I..k....."... Flortd. ,
'nt. tan 01 tbU VooUr fur last >-, half
bU capacity. bUackooalrdglBK tliMH, ..., tisenie Master,' Krencb, and Oeruian I.ab-1. a hat, I la profiuMil to"b. done woulllx(. try MUfattury lay street, are fur rrnl. Apply' 'In oflirc ol i
olbprUg;
... and. (111'<>>\1011. :Nt. 173 hiatus at." The va- to many who haaiibacribed. lo the Ftoaiii'' L'xkus. I 117 I If A
bt a lhcm 'to lima nn-o amoral I. 111 CUOWKLL Daily Paper
roIr) !
may U> this ..g0ib.Tk. flan( also runUlmxl" a .,Arty of thrones' the. fund!, and. also lo many who "proixne. I Inlubacribe ,

tutor i Justus and the usual clrftrratuf a Hotel Arrival. ,
;;;;; IL.eerr.lil I I 1>KAI ..II. INSHOES
T... .[n>n noIlllimlly I Till; : rriol'oUTA\--o.! u Ivan, .NAsuua I I

Uc 1.ro by l>,. C'b1'hrID' "V tLe V.Mr .<... I sod all the., clothlug' contained. I tiem(, were \ In securing a true gift of the land I
.
II Hlrlili.(1ili-airn. II T /Mr V I. Wakh! .
..t rburrb' Mukday tvtnlnfi was !ll(.l.n.Jla tew' In* latter of lice inset appro*rd rut, (in* .\ !ilI..IIU. (irangD MliUl' f W inns Hra.klaixl' M": M. U>lv, BOOTS LEATHERANu

with I."...... III. r.miniitvbns i>rMiub.Ingtoa I A ISnldorr. .. MlrbiJubn I Hamilton, l'arU' ; WIll
eaturt and pattern.Oa $IO llnar CoagrMUit. life. and also bf what bit found the ( Il'l.vrJ"rtlna /III aanhurn IrfUmt' ; u H Lmi.kr. !land, Hw.k ;
vron was following .
oberrtatton bit! I | Lost at linen t bra Spring, MartU :5th B 1' H Allen M'ml MrM. ,, Man*: A J Ulrk.o'. r.'I1'.j' .
cam UBiIrr bU eau during I ter. to have Less rUln by \\1.. MY1111'''';. W W MrPurvnn. J W ) ( II
tlcllfd! marked loUrnt.At I Mack leather Hand Hug. Tb,* above reward) alto, Mill llarnev. ', N y': K W Rosin, Mlw K
MlortU FINDINGS.Ca.h
a..c ] hug 1: Dayton, "per W.,' and containing a till 1 b and atked. It. Utiior. Mr Ita,,,.... Nrs1t Mlbnniu, U K: Trailer I .
a ,....U"W.I the Cvogrrasbual 8Ml 1"y. beck on Ui* Merchants NatliMial for |1\)11)) ) paid no questions| upon, riilla. ) w li ,...IT,. W M II 1'uMn k MImilwf -
ba return toth. St. Jame Hotel. J.cVwn'llle.r MauiUrlni Kit: kivnrr A Mgulri., IL -
i a.unable. reward will l). paid for the, 11'11.1' l'rl.uakw' ., .
U-i Ui. (tlrf of list llarrauUfurmatlM sal 1:1&1.Ueal : > ..ut L ; W K: Rlallo .t.l'b""j ,
< Ceyi, and. bearing tic engraved heading, a. and. KTI of talua only 1 M the, owner.Xn Jnhn" ..Im..tt. j K I."n""bl'll.' 1'aiil for 1IIDKH. : SKINS, KI'HH. WAX, WOOl.111.1 TAI.I.OW.
,. _u I.It.J) t. gin 'h. ReM'I,11 ahsl (Mat : |1"1| : ; II Juilw .DI. r.III... Mmirr, K M CkM.
tb ..Of'uaota.j j | I: more" nol wf, Brookljai (U anoi.tlarrr Mill' III;
ol
k*.. puM wJ "CM>I :ATI Orrui or \Vuti\u A 111rtox. W R O.I, W T Juno, tlrppIa! l l ; John I'rlnk, frrlaiiillua. -

putt by Ik* .*. uf aplrilunaa IUu| ...r* la Ik* .. M.aor..dur", of Flu ("I..,.. : .

eftuaUy, sad. VU Mtlotat" wa Ibat" it c-& .. r.aitmau'a Calisthenlo Muter, Th.. Hn,...l and purest Hat ana anj dos l T. JOHN' IliU'SE" -.CAII. r. llri'MU.' paorai. II.'Y HTHKKT: COHNKH: OK OCKA.N twlllif II1 10

all .kaodr4. ...J Iftj..... iUllon usually r'rracb' and Sarraav"Nu,1Tk Label liac: and.lr..l." Oiruutua, ItIe.Ic! clgir In th. city can 1 b* found at IMlueori4 I .- _

for drUk aloe. IB addition! to ibl! U eusoseJ. I, ..("iMi \f'- 0., ..b') it.1 171.Ml corner Its)' end II\n. Street! John W I'lai, ami wits WokHy,, rinrdla. I J B A. O. III'J EY'. J\n. W. IIOHIU.1IUSSHV .

dawsgs' tq tk* anoual of lit buadrcd btlllloa i56 pelf. Rose anil wf. Indlaua ; A 1'ita lltircai Yur letter containng "tiiri.., LHfmllb: "ivn.oii.li : J c ". & IIOWKMd
mores TU "R*, *U bas pawl. .n blU to raU* !rub guud;order have all been Very srl!. I /ll1Il.n.II"1aW1, !. /fotUruw' ...1111110.II''j. ;
Moral Spring U.o4. J< U Id gar, rtonilat I H I'I'luuilr. Mil I'lumloe,
.ask, ... 'L. .",a.
\ to ,1'11"14
b..ma.la.toS to uUV ,
.
owe, I wwiaeli. Nasa| Mi llrkrr, riurlila. Wllol.MALK AS D IIltT"". DF.UKKI IX 2 clock
uilarrited. tb Trade 1'ilice. A -
ul|>*iU of tk. Ikuor| UaltW U this ooiMtry. \ tend. you a line uf aampU n.u
II. r.f md U. tk.. ..U. (nirMaloU Tmk a fall line I. ordered. you can sell loll of choke purrs good offered ai I Boots Shoes Leather and Findings

l4ckty. .... Ow !X.' IW.... of ,.b. nwUBllBif thirty rent per dose .i- very popular\ price*. i ,_

iwrascs .... an.l u. t* le 'Uaai a fair UUfermc tltbvr way.Should isatf Fi'.' H'I"If. lIaU Htr, d Co.earner .
UlMl d 4-
Mawrbwetta I was Its rr a v \ you list U very dull la Ik. Houtk.o : MACON & BRUNSWICK -

.J sad euaddsat. pteOibvr. Slue Ikal tlato 1 1tk.r. lata Ka: .t TeHn* , Ooi l I
.. ..I. ..... A (bmplelS.rnwlavut, of New 1'nrk.pil I'blUiMuhla la* shape on
'
ka Wa an ..t..m-*, slid. (\.arrM ,. for Mtcbl"aa, Ac. rhiw .a.w.IIt.l Kealk.r I IN TIIK: MoltNIMi) UK

I. 'M Uu tf Vlc l>..UratVUBMO i .1"..., treda.uit you? Kncluaed vnu alit\ Thaileiiiier 1"1'.1\1' \ dlictiotlaua hind.lug hit OUT LINK TO Bull' Agruu lu J"IIOII,1I1e fr.r 8AM.L DISBAR A 00:. MIMM'* AND CHII.DBtN'g rl"l.lIur.
day, this, but U d....., ,Ikan' It kwb &.
-U bed I roatiauod. .a_ s*rmiulu truly ,
) your dilly at It *. ** berelvfor I TilE NORTIIWEST.1031utk. Ii I I
***." T''". '|-i'r la a rug,jrtfij ry aj- Wln.N d l error, III" Jarus II.", t'V*(iood"*soul tj 1II.II6r Klprw '.11| paru of Ib.Susie.HUSSEY.

itrca..l --.u.r. .l 11I.,11I1'114( U. b.r. ulIk I |I'*r W. __ I I i

3U1I4 tV-pea.. |tO thrlr Ikea' aa4 i In ig1J.a.tkea| ..*l to lbt ,Utter being. dl.icktl 'New HI..I| yew hubbe.eUl& I It4 auJ (3( boon i ims rival lictwvcnJck I &, HOWELL i i
*>mvUI. soil Atlanta. by K''ui
{
practiq at lail.*raBV.. A |wrtiwa{ ualy r. I' to'llrpr,' ".. wvuld say that at itlentlon la called to our powerful I I via Ilii rout<< to Mact. Kull,', trick Block, EACH ISSUE

Ihwdvd. T.ntydte |lot"r cat vt Ifs (LId' Cedar! )Key bep,.*-J klMMvlf off a* at of out r 'rrlbboB*, jo&at1".1.. la any I"-r. I hay Street, near Laura Jacksonville, Kin.

U>aTtM .*r* total t aWlaMtc "''*. JW>> ''tis (Harper Ilr
0-, N. llrlgge kwdwl a O> Then was *B tk, r litter T"uaifwUk &himrpurtlBgUbav U'.tf F' UUOTT, n."u.t CivuMmir r..OSE (nC'raOM4 AT JKSL'I': : .
one ago( STOIIK.oi ) ,
yan I I II NKW: miTO{ (
r gr
sod lUt of Mr.. I Eft"'" a .. W. IL Dattoa, nl Clac4aa.il.\ probably.
Man"1 8oJa-wil.r roe b* oblta4. atall HOUTK( :, !
WtTfiMM U.. Iiea.I.il aura ..,..u"".& a..11. for the purpose of UpiriB aoaAJtac* i I The t''m.. Hnl.cud l < Trust 11 F '1'llEUNION:
put lime al, the. LadUV t ISJs! Fount Jolt Js. '
ablia.nce 'akUVktltu' *. The VU j i
..riiucorner suit| (his streets,
Pay *
dbHWMiaf, Ik*a la "its.vo.uw- bra bl* "...l." shun coadned U Fran JrBup 1 toAnlvat IIItDD, -
J JOU'I
j IB4, tf. I ,
'tool Mat u..ltaiy\ .,pats b* I''romd I la .. |trU. .*...U," or prison InlrrUad.V* pubMk JNUI 4. O.. M. I TNI SOTIUCDt Of tie rtTUMKW I i i

ll II. Josh. H a.ft a porrioa l of tk. U llrr.llainwniL I | DRl'til 4P NrMC5fr4 ftl MW Tort piUM.umrrroii .
i *.amU Ur" { -ly. I AllealUn Uenllemeoi. J Lean Jriup fur heron 5.15: A. N., .

.kla wow old sick| Ik* Mf I DuceUsse--1. w rot you ..." >Ic r.. AlUot' '7.30 nVILliNU A (+U.,
pnvatledW twlug itolh* Trad ral_. A ,ran.) aeUclluuf Leave :(>n r r. M. quo
the odt'. '
but I.
ofsne.ty I t "'nc New'lotk, .burry ,fdtm dad| rww a And, Jot*****!!*, /wr KTIICKT,
,kaaal.Jgt III Oe.L 1M driskl.g Laduw I teslnried. w |XM( that a* ..11.| other .1'.1'I .pail pattern" coatings, ,ie. Fall not to day "! '.riM t. entry nf laidwia's, Hlork.

Nero BkUgoabtki U ill 1"1'I.la that bites'0 HOW la the bud of the ''polUi i iI taiL !' ltforUalilr .

UU get. II* wUk. ..a k. U-1. ioM._\.Ma-- I, wr*. and I .....111U you a Ul\ our *.. It : *. j Whet mi Jrtup, |p...*.frr. are 1 101 iu.p.14ofa.arui5tl' etved. _'.11t IJi__ J.II.n.

..., b%' tkr, ..*a M .** diotry Itn U Bulking, U li sinpt what I abaUabudy XM.. .B4 Atlanta vl I.1I.c. I. laiemrt | i-f.la Jaaaarf and Drush's Lumber Yard.
to -ai J ker. Ls UT sake uld fallow f. to Tk most con|>1.'. sad dedrabU, CoJIectloBue I Mlles .tarn JulT ul pe etrawlinil, I

w11dld.. -tot" .... tllod dlsa.tetddy iuU ..... Uk
... ,..,. C9: .IMAt. the I.A.J.rat.drtsla'a. I.csm* "back *r .rlt fully what I saute I sans Mot opposite| the poU-ffi.11141 1, .iy ....1. via SBt.ia... < .salsal Aipfrlalltf Bu4talluwlBf. (row data BUHTMIUttiif ...."tIDdr
.bteaul. .:UM' j tn. la 1ncl.: I 14if earbdeiHMltOBiuauot Bhi aa>) the .,
.. a.... .t'.II"N U the ll*abH" hasp as 1. I r 1 n I
I reWed k,r -shish 1"h.* wy I 8.40 ri.of tour per eeai. aaoan.rw4 I Hi" .:.11111 ,
If Jickwsrlih Bt
pr
am hlaea Carlos. hail r. U. .
!lone ,
4
ibis tkm *W b* .. rho, u % TueruulpsuI will, a ,,\pay drp 'oadiaS4.pa
II' asfJsIIynpect--but waist writ fully the "'I' la Macon 4.I? r. 11&., nest I I.requlnaltyI i4 all kloili, sad
l"l
Tea: MkouMad woaderful tklag at Arrive day. 11reawv lorUiH' I .
.
> b rit i i aINrust .
,
Utr' .U M M,Ula r* ao itU I ky (fat* dfebluly, I 0.llw', of "." ". .
l U. t.....riae.rdai Oo ssawetaww.pusrlkaLaIT t I want ). to giv Kill: all lb Bd>U* aojtf '!.M tiler* cpp *lt l, {th* po.1 liIc# *. m.m I .b" for Tickets lUBtllrotd. Massa till I' d,,. >*d trust,and iBdlftduala..wikjwtMTht i f I..D' Pii' E t111y1LKnav .
il*, Banker*
bur! iii ..iMw1 o, ftUgkm. It bl.>f.fpJ, lost **0. Old frtUw, I have sissy' e.**...,.N.f., WearsJot .' i Urn." ..1 cued: ..''al.I..U. I -
I Itwr. 'silt not "luraakaM I Itaak .
.. Tkns. sr" luiktoy- you received at tbt.TraJe Pulses f freak DrfiMlu oui b Uprn or
.b. IWar ,
.\\I84H boa BMW J,1tI.U'OII CBB >" Clti, that. hall KOIIEKTSOY }, IlesA or Moat On">i.I "'* LuutxT Yard.
a4M $10 auk I' eI wear raagtag ova" >a eau Ii JAM. W. Saab ."Hy from .. >.v* a P. N..Wed I,
'aary far tie gmtl.ft e'maaj ya raa eLl for .>. j blji' be *Uk," wltktco "M"1 'pyre 41s'1' 4 J kaiiinlat vratar fraia S ia B rlurk, (vf i. j/' UNION EXTRA .
tr.i sad aumm..owl ,1l Itlplrlt; mussyMt aoa.ywadtkw If i ; If', 11-anwvet lt.sutp't 4 (W I ty. <' 'C'.I'
ahb 01.buss... jepr 134-100.. Mss.. NLII I. W..WAIN.a.bkw. IW C9-MB .
aing'het ua xr..ttwd. slot, b.t ,1'IkM.r .. iht rit hi Dtto part' say "IItl ., a.l-t. C .


r .

II

f
I

'
,
I' I
.... ..-
.
::.. . -- -
. 4 -- - r.-- ;- .
.
C
-
.
r- -- --- ; -
: .. '- .: .. ;. .. 1- .
k J c a r -.Jt- : ate t.. .. ..'.-..! ... H......... ,,'1 J _..f .....-' a ..'w. ... '1'-'-"- .J.-. .. I" .a- .--- ---- -
--.., -y
. ,. 1 -


I

Y

.


'" .
-- --.or -- - ---- -
--- -

,FOR ,MALE 1SD( BEST. \ JlISCELUr.or .L 'E.TUUI'JT$. XINCIXLA5EOUH ADTERTISEJITS. I ISCTILA5EOCS ADTEBTI.SCJIE.TrH. lulLaolns..L STE.J..ER. RAILROADS ASD !TEASER. ,

J .
-- .
: -- --- -
-- -
.-- .- _
= : : -
= = : -
--
---n -- --- -- - -- *

= REAL ESTATE ;i JOHN CLARK, REMOVAL: i THE 'Par i.as-Iy .SOTICE..t*

Great Atlantic Coast Line. 1'1tIJI''lbU'C tld R.L.VABFT.
FQR SALE. i DAVIS & DREW AfUT. I.. .r* K rrkTMry will rkorr* tnr:. _
i I p.. 10110.4 es ....bPr. ttaad. of ti. pewee

4 N KLEOAKT no*-*. HAKICXELT TOA Wholesale and Retail i PA.*K\CKH MOtTIC.AffiCSTA run.aMI par; t.dr h*,."es' ..ai,.e0rrbe..nI,. Naa.ta.m.aJaa1( an. b.4 ad."""

\ lnlKHt. matolntnf ol'.bl rood*. i iI I it 11(0'".
'
Ain alt Brrr of llttd t4)rj ojnf, Ittttt'Uo. for I;. WA It OCR I I11'11OLI:11ALE: '" A\1) itCT.1IL oiAir.: 1\: I'U JTrlaw.11t. J%. ft. r. KrQGNI5ICW >"

,'''''''''D,. I, I sn.uUIf/ "Iunn.TOJ -, ar.-tr

Fr>inlM' Inmtorf en Rlrmtrf. tt ID* terminal Ij I FUINITU RE -- AMD RICHXO.MV : LUk.
of IIMI Raiirwt. raonlnr out from Jfkoooni. ; i ioo DRALKH, a

onto from (own. i # I T90 p. .. flu s M_.. ddiy.I To the Upper St. John's.
Ii C .MA'I'TRASSES I & C I
nun new ox THE rr. ..lO" '1 RITES.F WooM rnptrttak flTt aotliro that h. hasREMOVED i M.'LLV.r.L.U'E I.EEPI.NO ('.\**.

,,r ittrtlrttltri .pt'l| lo ('orn..r"or, lIal and :\rwnan i "alf'uoolQ la JXcConlhc'' : w IlJot-( llnj ,I.. Corner of Ijinra, to NroarabblirbanadwnbolrhnrrIi Mew y""' -.. raIL. '-.. Tto now. nod r..*".,.'.101. .--.

CALL A BAtsrrr A. a. r. .... III...... ..fly. 1'51....
:R.ed'shkwt, j j wbor* buy" ofirr to Ibo poMM! IB* Unrrrt Sad brat wdmrd ttork of rwl. r...T. oOHd to tlrk .*. i Car. Atron to WThusfti.. /here ,
niorkH.. .fPAHLOH Dap Cr lie.WrtOBO, ikoow rotlBMI "-
Couuucjt IB
i w tour: r>mrr of ttr tad 6)<;tn tu. fort Moron J.
J.d;lIOa"III", Florida.. : TO lilt! OLD>> STA.M,I I twn to BMB>or> or Bf U. .wru.oa 1.

HOTEL Asi "oRA3iaE 7jBOTi: ;I *t:ITfc.1.CRAMBEB .. (-CAHPKT PANLOHERACKICT1 :,
tr VIA _ruurn
,rOH BALK OH ,HKXT.: flllH! CARTtT Lm<*0. BOOK PBELTES.WtXDOW I.OI.MI: 110 v
ll.lo p. ... tnm "' .....11. OOIBM.IM .n1 IBt. ,
\1'gWILL.tV1 FOR THE au.-,!'. orF.LL, EFEPI COSmjmT Of! HARD tOFAs, MATTTS !' fHACIS.CTBTALX ...o. Morpw ot .........taw .. .. Bar W A_ *.,.... KMM
..., ib* AIBTIBV-O. or ornrlinooo. KB ADWATE. ...-.. I.Aai I ........ .Nro. Cnr Bar
nor $*!l<.n.Hlo. Ormnc* Itounir, Ptorldt, with .aK1TIIIKLY TETEBTETBILorscw: nv.rmw.otLctont. QaItiMII\. -..... a1tb Wiaat into* 0.r ti sot, plow i-rnunntilT no. tk.

WIIB th, Fa,.., on..* __,.,'.., and Nur..rT .'- _. STAIR. 1101III. WIUT-'on.! > WUBMjrtoo). **. XBioolM fro* ibrof.* M...**. Jjoro Jarh".Ili.! Pr's Bnlonl woft ETKBT:
tai-boil. TbU pn>i.rrtj U .....! rllfiUr tortuii, H ,,' TBnt&t AT XR.M Utt M ( orWk. .*
oo*.nd I bf! nlk," from the Mromlioal. Undine ,, LAST CKaIRR HDCBOABM. (' ys-XGCnOK!' t ALfIO SAM ,tA. AniCBTAwua : .
A Full Assortment of Goods sett L V..
& iA1r nana.. I.... JHaIp. Eater..
.n Lok Krmme.rue I IB.. .
CANE: M.t1'l'lLUNl, RAT n.C.ri"'t .
inttlM the r-Umali nm)4) .Ui purptMoil.while a CH1IR5 TEttVrtlTftl n. ld ... i} priw. )fM ...viU.: ....... W.UU
oo port of Flortd roa>l>.lno to nay ide.ntaM > I OmtE CHAIRS, "ru Btt*.. TABUX tar. a ......lure; ytat 16+1e 1 1.IM It .. Palitla.' Tnm. On. ...iVr 9pPle1R.AM .
la Ibo trowili of tropw l fruit. !MEW STOCK ...'...!*
If IH* ...... .brfcir. Ib. Int Mn.. IIrtl, I""" Ml., tv tIM tltb" M.Jor.Apply i For Ratgbt" art ""-"-. "nee erpuei._.
'M all Ik* .(... IfcrMor aRla. .
.
In FLEVlSQa-DAMEUAttonioy ., BEf fraDaI I, ti..t0..q apptt os Lard n ti,
Ortnhor.,Jm JrkoonTlltofF1. f! ....... ... Trrtk_ rtarrd ky irlornBi 1. T. BATA await.
AMT M Bln.... Ckr Coowvroir. l'Iibta TV- LOtOJfntBb Si>T ..... .
I'ROVWOXP! vnmt M r kult awl ib*
twtr I IN SfCII VAlltETV OK STYLE AND THICK AH TO MEET TUG .n..... ........ A. PUPS .IrtN LIa, -- ---- -- Grail. IndiKvmoM. "III beoffrrvd to th* poMle.Iw : (117
VAI.rAIILK: JIOTEL: PROPEKTT VIEWS OF ALL CUMTOMEKA.: tilt-usM'AUskliaKaUUr6 1rtbaritel.it ,..ttUIJrol'k'

.... tart hilt 1/000, MOM ..... .... Iw >>- -- -
roil .ALK.AUK Smfckod .... : LlnrwntlirrMrNinrr*.
t F.I Mtrtot HfH Pb. >wMm.ftmokfd :X1:11'
1Itorf.II1'De.II.n..l'\iIIItI.b. -- I White Pine Walnut and Cedar Lumber Moss 5/111:1)1'1.1: :.
orrta. AT FBITATK: AUU. tbo. amp.If TIIN. -
llorrlnf. Lord. -'. (BOTH* Mr. flier, Burkowbotlfcior. ) I DHIGOS
wry u IK* wrnrr of no iixl FortftkMrooU. nonrlBf...... """ Brood.Ovkor. I BOfOIIT AND: HOLD.ivi TIMKCAMt: SO. 5.
\ U lbl All, knnwo M Ib. of all ..md<.. : .

MAf.lOUA! HUTU.Tbo I : NO.71LEEI'S: IILOCKHAT HTIIEKTwuoti ''I I \ ( t. & 11' I. T. ('1)'S N.

bulbHng U miBpr Unit now, tad, I U .Ito UHOCKIUE C7
r.l,.l la III. mitt rontrol port of Ik. cRy Imm.. I RaILEtIA' !' Il\ AM AITE rtl.\ ART t.
fun,'..not tlbin 0)Es
dltlolr "p"'telb. Frooilmon' '
JICLEUN111.LRIL1! !
i
,. mlrtBuV, wail ( Ib lltllrood lpot tadBfombuat GILBERT'SJ Tbr *u.OM-r F LAM ti"\TK ( .
i o $ Kt. tii..
.. Tro, Cori.'' 'PIfPIo ,,"n. Nut.
Londlnr Su rrnp I a 1 t'.I:1 '-o..- ttt. 1 M'.rionl BbortooiK, <* >..u n ,|.
"Mrdlnra.l'rmerya.ii.. -,(: nduaGrpKar"rarobt. ..' 1v..d..d InlHiioaloK. |
rr., form torUMI.SU oo*>
tpplr .
.. Trr trIU. T.pttra. Manlnr, TrMtPowder ...Lt AID irr it Mtiti i* I tar..
t I)A MIX. ,Allornr,*. *. Plrklro.. "ttorrt' BMtirb. h U.M *..!., II
('fI,..., OrriD..1 Bof itr**!*. Cream Tartar Cr P........... Rloln*. Pouoh.. l.'., o mNo'1 rER\1ens\A: TO CEDhSEKES0. Itrlu'tjlII\C. .M.rnT..s5eJarlatuLaSr.. ..

0rI0.....' ., I 10113. twit tllrt4lo' ,4 khiJ*RaMB*. 1'aota.UIro. ('hlnlli. Crnf'k..rJ' and (Jlasl- I J E W K L It Y, \vA'I'CIIES. CI L 0CKS, GOI\G M'I'TE' IJ\.. SI'JtT1I.. r'd.vnrartwtlblb.itwace TlhMmrrll! TTIKrBp< dill. ,r botwm H 1t.aortI.T.-
- ----
tU and faiwko.Tkr .
roullALK OK IlKXT-TO: A UOOII LlI.I"on". u nrr. 'uu .tia ..' rwusiyi
: t..m.r' D t H LI".TO""\, rkputti R. H.
TENANT.VKFW I (i 8w ; (teal Irn. I "V I Piurbles.La. M Ott eu..11\\ l....tor'nkut._..*. ttr+Ia" aid
hbcaut. r.>r EntvrprMo. rvtoraia an.naa..
: lli>i;"P. ranulnc fuur re1.... ill of \famm't CB.Oflliln. ns. w'- ."" "" I...-", Lamps Chandeliers AND PLATED ARE.a 'Prrad'na IM dfpm! des' BMkloir. d.! -. nnorit,_! Vo sad !root H
J ire woll"" rbi>.rdo l and pIA.trr""4. .1 8..Dot l randy. Hnr.M and d.mn d UB t! .." .. Rood ..1"" 4UOI ......-c.. tad J.tn: po"*," .
t.>..., .n, !'<.<<n .
fur path mtl la trnul Mwlrolo port sad Uorrt WlBn, "t a._ 61.! im .. For
bib k .11. I U now or s fund > L w u 1f< wf. 4 ttM Mrlloetllle. .Irprl440 ... Vias.
.t opal, Ports j ... n: .... i 1W( .. ..
Ten" HiilUn t>*r Month. i llutuc" I'urnNhlng ( noil'. "Cp FLORIDA CURIOSITIES OF ALL KINDS. 5 "battyTT.tI\ BM.*. till as ... ..111.. .. ford t li",,_ ('etc.prlag., TeVol,
S
I i ur K.etISS. M, Palatka asad II.NTCllMKDIATK
Apply to .,. J. A. Pliamx.oppmlio:- the Motropoliw CANNED KItriTH, Ac, M 1 ..*' aMorko< oil 14J .
ll."rl,(...,...,(f B&r and M....n.n invM, II.. Jut ircrUfd. a Urgn mart of ibo mute nwo- BUBTiTranki :! < C : L.\ U.) 11f4.
h.'I1.. .. n*. orta-ir detail wane. pgrrfeM direct from tb# ssouhrturrrr. p I &Sol". t M WttdV ., n .. SJIt" ,
-. -- --- I)rorbo, Pto..Apptrn PMr.*. br* M..._ ..,... -- II U" j w> UtlBOHUhK.. .. .. IM f- '''
"bll'lI.1II b offrrrd 1
I'llCST-fl.AHH' I-nun I brrrVv.Baloiuo.l'Uaio.ToaiXaro.l.rornUini, tl !papa 'ix AfT iiao>i at llJ
A Dl p5J
....... III".., Bron*, Una _....Orrton. '.........-, >> 14 .". K. lUttno. "I| 4t! IS w f. ;:n
CrmdrniMl Milk, Brandy. |VoHM. .., ,,...1Pd Uyafr... ,c u .ICtArcarr I U .lat" c't.. fN
!
INVESTMENTIFOH tumbler Jill, ,.,.-,., (M*.p, Miwt r>t. UI1. LOWEST: I'KICES FOIL CASH t:. r. (ill.luu'ra : IMP ItSBmojuo A' 1t3ali
v .taw.. ) MB :--,; .
Oil ivppor. CH utter Cr rk tl) II I*

) SALE.r :. d IoNrat male fnrada UII.III' butal ""u..... hum s.w Tat wit. *ta,.. "..11 of forfolly .*-: &alal Ilbsntt. 4 M N ....
*
o tfttrui im**.. .Bar IBO OK.t
pimTH'r*! iTtmr BRICK: nnn.Msci. """"'II' PAI.XTU AX1: OILS, TOIUT: 'rr w. o, 10 p'c, mo w mo.. D E. MAXWELL.
1 ln. t.. ihf MM of Peat PrhVnbcnr.. doVMH. O i Hf boBvrt) Frrtchl .od Tk-trl A_I. ?Io T _t U I. 1 (; II T
at wlr... lul 51 Ktt llrlrkWkTBhouM
tr tr fret -
apt| rui,.. .111..1.... In Id. ....t binl.CM T>, IiECOOATEO, 10 p'c' I W W 119.ritevn !!. ,4 DIAMONDS, 1- -3'CK'O .LL"' Wl!; !i..*.r toW R. fumft Wbort tar ot PlO
,.>fUII.of By >IIT"",L 1> <>11. Unt U1U ,.plrtu, Tiirrrotloe. W"I 1l. l...ad, '
Knit !1.41 sold In order lo tln'te/ up the! Rod Lad, IMlnti ml.oil.....,.,UTcrlU'CIt "'I.raI CHIXA TEA srn. o I. Pensacola Mobile RailroadI .1,.., '. ,-..-r, TTSSUAT tad FBJDAT K.rsian.
Pntou. all >aodro. Puilf.TVOODKX'WAItn..
ot t '.-j "k, 0.f rhw thv ..
u <
potw
..talC' hats mod Drrnrkiod.llAXbCUERA. ltl>US BROOCHES: IHAI > S
'
I .o r.-. RVturoln. will !<.** MELLONriLLE.rUKC t\'TIa.:
r AL O, tw. rtlnM Bmiaenrn la tbU rltf, nJTu" 4e.
I LM. In Ui C11y tail Miultana.. nortd. ( !' : HALL. LAMPS mod LANTtn.NSIn +t .1EH:' AID EI.EJA\T: HiM: Hi \>, tnd HAXruRO are, *tWr>OAT ta4

, Torrn Iw,. Tot further Infbmwtkio pplj to final. Tint' ,. I 1m -____ w .,.. It'M111 Montlars tad o-lU arrtro kl Jvkno. .
n. r. TRIDENBERG.Elerutor. I>arks... Tab&. MOT**. (buret." MP .. a) rrcul.l.\: SE1.EITE1I: : fUn l'utiourSo! i l .
) V/nxaabwvd.. ,AiaNATn.K.kMs.1'adVacua. :c--- (Ilk am hurr asd XGIIIII p .........
9kou, I.....,.. Wll .....a...... Flour rAna BlTlrT BAfilM oad COXMODRi, .=.
V. 0. lkl 117. .Jirk u8ttll., fU.MAURI PotU Trays, (1 rrnw Mpp,", n. Ftf* and Too "; AND' AFTER tntl"T''l'TtIJltlll,1Q' If TWt>ujowr" ... buts roooim mid
11.11".1.hiD' II,......., wkluiwwk )Hnubo. W i I TruM wttl ran o* Mlun:
ro" CTOBA, rrtu..i dann
roljDXAM.Ciorulur: limit Bruoboo Inul pjrmno. N.TM tirwbo All the Above Challenge Competition : too port moaoi.-r. *od M Cow ibo

('urrtbmt Ttrki, BJorttBC, Brttr Wad kndItOI'E corns roTS. TACT BAIL T10. (1) 5a0U:5a0U Trot PUIT hw ",n,.. Ai.ifLhKtiLit .I Rovol *u Bwr<* Ibr P4. JeSt:. Weir.tiro. .
U Itcs4V.tr.. New Turk (11,. E.arp rip... : I

05/15-_ trtf- ___ ", :1 UIIKMIKIt Volt QfALITV "lDON'T PIUCE.1 I uses Qolnrr . tlJ< p Iw boa b1\, tr a. FOILL re'I '
ran BALK.ind AND ('alrh'cm Alltr "ou." Trap, 'LroTU' 'o>nra>. .. **>p _..!
CORDAUB.MtnllU
I Lroro XiBlwillli. __ 4 W p 5 Hilt: IM 1)1 U KnEK
ClHTtnl _..."lIvu. !*..-.u>rj rc M.4M tAr..p I
J VKttT will *n .--r* of kith (.....1111. In lb.ealbwn5.fm tb Ulral Botrllr.KEADZId / 1-OIUIKT TIn PLACE WHKIIKTO: nl'"' A HOOD AUTICLB.T .11500 Ua. ld0 . 4 pan ol in. (tip uf J.... ....'II...... ft... / au"".. Fttrod. ........,. OMIAB Bx. >.(... ..1m.I. .. u "Mrarah .. ..... .
I.liter* Bu* "..._ tart rltfrrn. fruit lrr grow. ". rouca lam iiltUni Taints .IMn. CELEBRATED WATER HLTEB. I.......MeauhN 4.Ipr ; f;
In,. nno ?low, tnd. niiiTnilvnl ont-biHHM. Tb* Twin. flab Uto, Coi 110I14:0 Erroora* 11c1.all ....... UA dty ... .. lb. il47tN
fronts fnurrb.. Aiklcj and BrMm ntwu.Ab : JorUocxn. .
plot on sta. .\T TIIK Arm ot M.HB1
.tlhinrvnr nlbii1MlnilnilB. .... non",. tVI'rrparrd Jtoll.S Itlrd Food.gIranlcal.r ) -.:!! _:::"J _:-: -x__ I_ -
and wwtxrR tttbnrbt, pal *. tori tnu>r.. ,- '-, .... h .' r.u T.ilt Via r DUITtn P.w IIVSIPara

P.-. Appirla u. .. II ART.IMUTI1 FEED, tllcntlun 5ITes lo ..rdtri.JNO. .c3 1 urrxcr. ,5T1:1'sislt: : 1o1.1'Al.tl
h.4r. ....,1<_.111. Ties.CEYTRt6U(1AL SIGN or TIII: <;oi.m\ ..ti.i.n.'VT, n.\ sTilIIT: ,
rt 'LraatJair.sy1D. .. l .4pB. > i
.. puoca. t oroUAoOa .. .. T.UPBI| topuinT W .,
hay fen, Otto.HTOXKWAUK. .. > : Lass .... Oik ._ .. .
> ems oi> 1..t..J.n.. .4.\\ ILI r tn... Jab.Oath's .bsrf.'
__lwJM___ __ t Rrtd'l i Block. Arm U MtBb .. .. .*. .1 i Ol h.ft of 1I NI ......... KIM.
J.ll'KwfILLr) FI.ORIrI.\
: 1"11.1. 11'ELI.5.: "" -- i it a.u..tI tbst.a.al..S. ... .._.. ._ ...' II '
.. &1&.. N.4lMBl. lit* aI I EtkkT "nt tPtT. tl 11..11'-.
twinrs "Tf.vr. JULES, HAHATIEU, I 1&1&.. MoBOBBllo. O.DBOOI 1 LTOTTO. rltl t al W p. 01, p.......,..

AM'UBin of lb, .
-
Ian -- --- -- --
Jnro ------- --- -- -- tarn M .
Tom. FuU,Cbarn. Bvrttw Puu, win tat.
u<. .bare, 'I Fashionable Tailor i iAmr.stutdau. .. .. .
liJDOBirt
BotUr ( .
I
1 Pensacola & Mobile
4 la o..ry IRIUIM. BIND uilirvtlon. Jacksonville Railway | LM.V* Enrcaraau tl T o'cterk.

Ir Tk M wrlU WIT, nwnrdo4 IB* ort LAl'KA STREET: i Ton ....... (nB*..,., vat .""At. A''0 |: l ono> (Uti.JUIMPOI ..'...... aa* .,"' ".
rrmliiin st Ik. NllMippl. *i.l* Vat ir I la .
..R'a.A'") u lit LJ Ltkk Tui.,daa..fa1Pg.ELTC11MtU. .
,,, 1".Y" aa41r11!; K1aarn 1 M.is Fair la 1(501Uru UALLDWA11E, nmt (Connrrllon
.tat.naMal.. h"" lo l 70.. I, Tbrro den from' Br tlroet.TbO i .asaeTaluhuae ''''. .. "" .
A CIXM! tI.ppl' l,of r\t. .l voter II a!.lye Am.aLLruts II 10* !! .
iuararip.l.x "..11., A..... Wordlnf H'''. Grab. Hnro, __.rtS.. Ulrol Mjlv of rwbluooblo Good always Lo.. BU Mrk> Ja.JII1I I i iBOUT UofMliir L 4lt I*,BOO*. ToooJof.UTikrtuir. .
. Tb* .. l-r.,,1(Dud. heat for Ik.. lr Rk.,TtoWukBMiB.rnrr ..._ w........,. on bond o Antv. M T'lu..a-. l Jr.. p. W..loo*>>*r OK lF m.IN ol riorW fcmlk ( .". ... ktttf *".. Mar Tmrkt 1Ia1........ (ooAorot, HuUawwins :- K l AiAru. lIf&UAlnllJ.J, u' T .>lMk.t .
A ir KU Cutt r, from llrtt, ondrlprrlrorodwurknMO .
V (;.....,.. .baa ,.......'.. f"m "Ia old eland oblp" 11m.. .,.. Pad Iron*. UtrarB Hiiro, nil I .. '. PArt. Oowrol oivnat>Bd BlM .
... .b.....ruf Mow W III... A WblUlurk. (...... r....*., B..rku, Ptpprn, ">ni Mute. Vn.oo aI..,. rmpUifod. on the pnmter MerTraiinrtnu? $11 r.l4tt5. al .....I .. M. Talw.d.y.Amdsg .
.A' OB Br iirool, tod terra... br panal..hun ,, Kltli, UrlBd l Bo.TOBACCO. OMbr Cut and Filled' omirdlnf U ,lie UlnlMf '1--- ._ I. 4.I1UO TIU I TBO**.Of .*..1B(.
lo Ib* fullowlnf portlo. wbo. Iro from Parts and S... Tort : SUMMER I SCHEDTLI.I I t1.AIHIU) rt. It.\l.. RAILROAD Far furtkrr I.".IBMII''.* apply toJOH1
1 bar .bid IbM*wolli mnk un lh "lr prowlon '
i III. Honor Ib. Ntror. II.... .Judtf AND fc.rut3.tw4aIKOCKlia : : TI'II CARD Idler CURS. hp-si.
CIUAHH, ----- - -- -- -- --
-
... Lnlwlln.. .....*.
r.utw.. ? OrbUothaI It**. JA. Ninth, 1 "' ,II.I..O.'IIITI.OCU.. 1 Cl"..r Connrrllon Hi Iluldtetn'alull .t iti.. \''. I, T, ('0.'. It. It.Irotlor h ..... i..i..t.r 1, .r. IOU UUllr.IiU,
l ..N. R. n, ttntifkum Opltlu Barkman, !
TM_. .. a:.-11a. I. M. PtoU. Un, rio*> Ckolr rirflnt Tubcrra, In bot.. and rodjlra.. ( I r-wod"n, JariOukTtlhi *t 14 s, r. rtwk Frroao>tlk. l.. (UoBo seal, ,,, dnrtoiik late. nUTI. '--11.! ad .lirImalIverI ;
In*. 11"". "'" sad mall flog Tvboma, I. bocce onJro I dr tad mum 10 Jkii, >*>Ulv mm rvralnt. M lab: .
| T".I...ara now ivnk ru, p 10..prtI >Kll.... **K'.inf T.<>v>'o..rba.brada.tlata.rains .
E.,1. tlrrsl rwlaMl..a. o.nn' l PkU Cb .lo, To"""'" la '.>1" H- Sod denim to I I l",rhuh
I will ._, wllb .. --- ,
lMoVri br malt prompt llnr, TorVHu ttnunta. pwoMnUc Clfirm. '
| .'....11".,and ill """'Vl.I.... ('"...-"'UI GRAIN r LOll It AND rKRD.: t 'Latta WW?. '' T.ia AID I'TIUB LN01htd U.I THE UtVUWAUA:
,. thr.adb. lb. I: U d -
Ely bp.I4rT.lut a. p.M '
.1IIft.of p.rrw.llytouy un* .b* OUT rill I .\ Ml'xum"M. raarru'rnia or Shortest Quickest Safest and Best Route Jalait1U. e .i' Uk. nnTI4I aJvr...
:f .b&1 iI ;
intploeo

..t 1Ia, """" .W.....u..,(1101. 1)o.,l''r, Phu. ". Lrod. taw. BJOU Monrr BIL.1'I.Srt Corn Mr.1 l, Homing, Crrkf Corn, :I! FHOM t Al'UfBTIXK' JAC'KKOXVILLK awl ALL I'OIT4IFIMTIIDA: : :i I: ;IAbgq.Mgq.:: :_I> 1i::: l'JrtawMli_ f ;;].-'t... f

Taboi.f. bu. ,n. tnltro. lion c''II-i.! Piprr EnMrr 1' u.A.eprl I Joriowtllo ,.>..... ....p. '' ; .
1.1141-to Lb4b.Iasi! Tv, a... Tar, .ftto*. Bn,hl tnUk.1 au lIu.. ,, &.:II II onHM o *> .... ..!::;:rr1 ....- .-.
It .- .-- --.------ CIUUAX fbOCR OUt'l.lD WHEAT I To the North and Northwest. .SEI .. ,H> ......... 'ItrJij.. .Jt .. l 1
I'HO'I.lUlU' ICE 14. .. 1111) 1
Aloo, f. tkutrnitr t ijtl .. Tilt: !ST .IMEII: tKAIIL'MKEE.A.
5 O) tIt( tutu "
t .I'
'' Srrvll !SnUr' and Wood Tnrnlair 10 ------ u"'IL' .. -
W
.FOR ELECTION.Klroi'I0ref 00.1 414' !1 L Id' : 11..arr.
AN IHhri ankles lau.ua.tuu ta Mwallvo, ill of i r
ou'!!&, Arrt. 715b Lab City .lr.>.. .M a '
'! I MnriMi I r'tbaaml I Win .k..t. Jail ..it1.n, Tbttrvdo ourolitltoVlnrk ..
\ nklrh will .U MM. low far C..h. Wood (o.rd, pm sod Dll.r.4. bf CVrd or Lnod. ;,! Trains Daily between Jacksonville and Savannah i .fI-. I.FU.I. n.-r.... .......
, .: .JiKtmviUk. ru Kaeb. i6. Ir.t.iOTlt' I l fb.f..NIN Ol BMlB| ">l r.Irn.O. a.. UliM :, Jorkouatuto. rta.. Jilt I L l..,., 1-l!1.Iald 1/

I Ia .bvrobii. il.,.. thul tn .lWCk.l B Air tbo JOHN CLARK I *ftllJutl ..lire.rN : (l..it ol HM.loj ol 45 p. ... inS Ira!. -
.1..10.( oily ofllrvn, olllttk plon I. lbl.. cup. 1 r "... Cad. Ieye 115 rprwNra.C..saa 1\1.\\11: HOTTI:
.. ,lie tomb Otjr ol AI'iH/ soil, lkutn. .brlujiwt A. + .t La,.Clip .iD uali 01 Jrk..r11..
IaaldAy I ti>ravr ol Uof Gal! :X* BOB =. 11.1 glee. toI I PFJ.14)IAI'J.C ; SLKK1MNJ: ( ; OAKS ON Al.L' Ps.a/a 004 MdOMo. lUllRMd. Par TaI.Ia'_ j Sfn !SIrlncee.la. ; .

Use, :Kanr. lwl laI : __ 04 tattoo,ot TAU p. atbN.ld i I ('! '. CAsserllols led! t'lrntfUiui' Ar
lino Minimi : ol L Ukntr Lao a. "'. .tik trotwkooaiUki. a of '
tme Aiiton Tho :NIGHT TH.u\II.: .. oo4att tad Mo*.k. iLa\1,....,ffMB I'I rammodAtloit.
4 i oPt ;. Santa. Rosa Hotel .u Frelgbtl.geAt. Tap.Ssr." tad. "' ._.. ,

a l.at'I.rluf/.mbrll, l 1'Iirou.ts Ticket to All principal Cities In the North and Northw..t-fft o4 lo itoooort ot Jwt.*Tltt' wtik PtoMaor* lor tend.inc. ;;
And Mao AMMOMIHTt M. ..*.. .. 004. BM r.itata tad '
d Pl\KICOL.t rLoU'D". ., ,It.j I' top orer at lat.nn-JI.t. UUou* and tcrmlnU polnu.iiA ,.... GIN I 97. rr
putt will b*k>ro.l,.
IEiIMt.. aIa4Weiluf.p. .riturulIbe.i.plsndlbub4uul.IpauuIroarabp.Vpdbe4laapnWll l lol .. Tbni In* brick HuM hart.lr( km fgrilihul" j* ron4fd.A I i .( Aca: CIIICKK: Tiiitorcn TO I I>TItrios.TRAINS .. F. B. I'jpr. OB nod kA r Kuvk R, lb.. to mad ButLIXIIK _.....,
*.Mci* (luni Kwtno. l I\\>MJo'-A. lbru. cOnol.lB.iw .prB H IM t-utll... 'he **. l''argu'orTDrk'. Island, fall. WX. K. DAt11iKK. Gal BopX
H. bn.wn, W. II. Utru. ,. **.ira Una1W--O.l roaaa..1&11._ 515PIRMT HBl Tkkot sad rrrl.kl A( s&. UtKKH.Cbo : .
'
L, HublkJvM, WUllem teen. A .. 1"0.. 1 "'". Mu C'IIUP. L ..\\ : JACKSONVILLE: lUll.AT! MO: A. )t. looser I >B>aod..d. l* .......... P LtRiKC.: will l<.r*
J.. U; UUiilAT! kUfvr.Allo CLA$ BOM- BLOC!. BAT STILE, Jk...nu, m. Ii ------ tonn.b *Trr' Tun ir Bwrolkf ml u. o'rfcvkur
l ; W. II. (''Mat.", huBoT. f. '110.. If I.*T. M A kl'B. ..
p LJLra
TM.. .. t..... lk OH4. :
UAi
> .ItA
in JJU-IU; ltyl1al.NOTICE A.WILUOX.! W. DAILY WNa.JACLSUITULtPaUTSa.sadl! : __
... Ww1g,-,. ........ >*j IV......... Bwrkou rat A. "IU1'LOC'I.
; -- i rtoN Taw k)prr lit). I -JM FROM ALL P0ivr ON THE FT. .JOHN WTfR. j Claw ktBOltllX ITlllf IJOrkKlBTIUo004PklOl.
1 __ _--- :v'ats' -- I I'rom *ninnnr.i |o the \orlh,1I'Or.TIUYAIJ.AILIUAI ko .*""ff 10l..ta.14rurutnd ,
--
5 tirEL111't* Kt\T.uRUT.:! : I'l. I i II..., r a :' !..... r.lolltir
\ niN.l! OOIUI.MCBA ulhvn InlonvtM Ira >.v ..1.r.ir ofncKs 01. rJlA'rfA'r.Is'rJAM ... ibr rnLi at .6. .alit I..nUIIe F,...,
;
I\ .brivby. lalwiHvil. iki She l>ik vf Ik* llmtll. ,, HAY BTIIKKT I mcTALLIC fOK : I."OHJArlO. ....,.."..et 4.... I 5..r TI..1.., > ....A... Salt
,'_n .k** no ktukorur.. lo law n>nlorh. toCXirum 1 i MY..yrF Wp waT K I II tar ba.rnbaK mr by .1 I Ao*.it..B* wIth tbr
"> ...."' ,. nr. .1 linMiwur M .....at .kf O.NK DOOR urr or AMBLER** RAZE I g L, TAVloR. u.71/ <" .1,..,. J, Ii( r.llill.-: Vm'1 tiwJmuJnwr.r. f 6 .'.l....la..ub-.1 ......,,'... lies kJr.lId.
irovar4' .as1i. $ the ruwy fur xtcb.iiruiot ..n"""., a... I BURIAL CASES Man *.fsw.f.u law T,01.
",,1111. b11....iskritn *f IMUtHAkHAUT. h1e4. wr, ,.14K __ I I 1u Liar toortlt '"l Imttl the "....10> ....... ..,...
fPUB .....,.oMl ,.......fIa1l' t.A : ) ) ru, iadirtaMata... Tb .rtnuw ,. BBC and 6ut
(t..rt ol Ik* nnwlt fun tnf I A hbad. lb* lie i.prWit o Pm-ru Boo. 1| f JOHN CLARK I E. HOPKINS & CO. ..1 rirrrall'a.ai.d' .IM tlhfc I. MH4
Aylwlpp tMWu411ufof tb.lttnyi: 1. ,..' and ooJaoo i ...... in* ..*.. UrMm. sad >0UPK1! wtlb liar k.o. tan aurkrlita.. ta4 Ib* writ
ILL 'l. I Ell...... |k.. tossup .ooViM *o* bo had al kUrr --= -- -- --- .. FORWARDKO AND COMMIMIOX HCRCUANTI NIIOLF.SVI.E RETAIL Gnonn: % a"ra o>aMUil..a. 01 o lr.UiM .la mr ,..""" ilBtt4 r
I of .
and poiohilrood.
la IMIIaI'aa.L 1Ik'4. I oo oalUmUii MBMrttOMO
ADx3N1T1UTOR'$ 1UTI'E.C1ttawIWihrrA.t.l.lall.pNp :. I f I! wbolus3e I mod tatd.41 lrorRorwuxt .. j from KMtniiitBiU |u Augutii _..,..... or .. .--II 17 rau.11I1I trip hr rail'
I BAr STILE JACKMIOTILLE. iBr r> 'doc"
LOOI.| 1 D.
I kir III' dUo > Ite.ry r.tY --- Gf(*' RI Cd., NAT ORAIX, Clare f..HII."I.1I pellte Eat ......... w I.Un.t. or'.* m 10 oamo of o,kit
1, barn *. oloioirUir MIMI lie taLat ol 'I .. bo4 full Mark rot r5ol o* to BMurV lotemi.!U<4Mk BUOM
._ I KttrNHMtontli of loo !
'V TIN.
James. $owr low"" us.JU...ICUUBt. 4"-t. rTHl), BlTTfUM. .,.It: 'Q -- :: LIQCOKS. cla4M.A..A.AGL'(11QRIATAKYAR i *kuOMol par ..- PUoum.U i 1 Ifni u/ 1.H1 Iraq IB* Borl vi IB* Mnoitr....,Mr loo,ood Ibo
tei... .... FKTI.H. UI.iIT. Adm'r.B I..U rtelwMor.S.111ULL '. I V"->sal .U otoor wippllvd Ml Bbrrai lrr*>& I inii t...........'tteat4.nwgblaisor.. .-
-- o' --- -- -- KOXSBLOC; jSO Lnal'1UJlITCA.aU. I I'.oorr pnoor* UAro lBiktAafBir 0_.... '''at,. rkaryi. '.Of maumr 4 ",gl'KIIRAID; Al MOaT Al BT AST OTHER
I LTUI O R K1'IARId U.11CpI1.U111 : -uratoowwMLEtT- i raillb IVII' n..I1111. .........J.
Ray SIrett, txrtvern Laura A U.aa. A'. P : I'1(1 UTE MTHOOUrWXO Iw&iT< 1'1" AID NADIUt' : I CAR*. --.t J .A* tllo.JuckMtutlll .
JAfMOXTUiE. I _
l IIOMIXV.I I FLA .F VBBJ Brash A II..*!'* i ( MAX FROy THE: ,NORTH" rr4olof Tfe* Port R09B1. Rilivo4 M .... t.O..B twtoooB <"< bole. Mini
I.R W R. MTAMJATR. i/f V at k lee HcflMd. (...1 1''.*sAd oo !! *.'u._ .o4 Ao.wuT.t. UM ..*f*oo.k red l.lirri
*
AVIMJ TMI K-LI AU1NCT \>* Till 11II'O&TD' Lab N AlM U I UM of hilly Pviou Btu **,' Tart.lw .. able la vprB. o rlrtirtu Shoal ipwtrojo4TwWr. .lo ,Jork- C..,...... >...llr.... u AHA'BMO.i .. IRb"'..

II lWW.l.J. '+ .MET.16LI: ( In'IU.u. C.UJ:'. : i 134i1W I I _,Woo. Larga.ie. -"III. hall ,... i C. It. UrCLK.N.M' .
l'ru rirlar.I .
MBHUWAHB mow AND BTHKL vi. ILA |
BjUTlOk fKitli HQMlXYbM ( eata Area. IMOM BWMlwou. A4dn..* fc fur TlrkU Port leoral l
rolArn. I lilt :X. ". Ftortd fak. OOlr. I
It It..I TOOU. I AltMAmtat te Dental 1'latr4. na.lJrw.s. BEU toJoJarai la* Pbi uw I o4.. SarI
until ,lie itlcntlao AI l>*ic r. .....4 ifc* t .bhvr 1---------. -

Ur.. raJIlk.IMtluf tHlrln OMCnNelorMII .rabli.J l'YelL" CuU.r7, M' a11., Oloo ,4t t : IU .'M A. uoorntv Taw iMtB( >o iooBltnM I f omvtar oa tgo. rr"d.1 '' ....rALAid,"" .felri1..pK.a.MYaMt.Meid4sa\ 'B ta._......op1s .........
tbav j jrvrtf 3
tb MBmi Unnfn|, frvot I41ap..,s.< j I I. Ik* ront 4M *B .** aad In* rb tSjo. todOMB L....... "WJ larp Mora wf Kerea .... warN
'M'''ph1NaeVisit. Own, .4>J """,**,<<1&9 ft* :'.' .uw, rats..IitAI.EA1'Rki { I... I.I I I1.lKxItd .t.\'/> UFO (' If IUi, ** will b* MWd bf U4lt. IM --. 0* Oil to ..... htUoa fWW. .. ... ..,....... .1\1\ .... It
.'IIfI'.1 Came.1. 1 I, iatr .lamiot. rtiji.4 .itaitn. tool aaoooAtl -
y.I.. lwrp..wd
'
KOWIKB FACK4UOARIIlLU.EfArvRATORB.BO. II pai 1 1I ( ..n..<<-floB* are lade. (1.! >.<., otlnrtli. .
l<>tW41w.. wl I ......... ..*.... VAMI* o* IXUIUK 'tIXEnW; I w \I JAr STREET. BFTWEEX OCEAN A PWE.Kory ohot .oiplod u> all ooo,
tIU'W l>Y.. >..palsrakbIIrghtsa.4 l "Nun' 1 r ,
rtlMi. 1 tJItJ ... TirsY u 11M ..,aIiIIIt .111 ....lUa.fb I"" Ss4i. I oai tbw r."hl" t ...Blti. MMM kr Lit.h. -
a. MOWO. rJ41D warn mat MM i iw. i I I .... ..,. **, rn "I... aWtlot.. raat> ire --
.f pwodo.. pit.. la t pMiul K.>rkKM. I Dart I St.resTl.waTeCr;" i CMMUatlr OB lal4 a appJ.1 I pwai I a b5ri 1.111 ,au.k Si lb.. teas
1U1\'" ern ........,. .... wiles. r a.w i .... M I ktrlTamps, WOOD COFFINS ;0By i I IBr a.M ruojii*i kbi rat... .paT.A .11I
.rid..1.ua.wa41W rba W.lint 5er. un.H blade r16i1 I|1 _. ..... T-'KETk'KIC'N. THE fuKT, JU! >VAI.KAILKOAD. *
tJrau,. ......... -. WiUdnTsW..illsa.ha %_ ifs; P\n" I' .. .111. ..u ..,...>l fee tXtUoir Tr4*.. Hit! "u-.t., j or All kur B\a>.4 Qualllle Ii aI
I Jaya. b....p..,* Uuh... t...*., .*!.... .<.,. bnof-tbu+pt IMsi. 1..1.. aid UNII'....* Hot**. ""J./Jwel r-? .."..,.',. ,'i11 I c..It..p.. ". I I tM .....e"+ ... ......... .t r .__ ""= /|. B. IBMM tl law I If ..*..... ..........

o> oUo. Pant. M4 l.4ruNe4IA.1o1; N III" I.hat. .!*. ps ns..bata.w..tiIpgt..N.e.. 1! Abu teiar M bi... I a M 1I iEa 411L :un..

T AU of bl.-b .ul add .......... ; tIA 1Ior1L.i .. .
LAID
HlBCo
o 01TMOtt .11 ) Marble' sad .ar'k" $latli I/astles Fk .tl' 4od by. W. Sri hay, -- -- fcItCUETKX -
h ., ,, OU rite co. ttoorl}O, onut.vo Tart i
CU11
N:l rnwM.w .ate .I tt. I ...... L
(f J. A. ..MMkM. SUItrvrokio UMI1' des W* .....r,owo4 b*owr wwlw ......."'nro** ..TBB p i 1 : : HOfHK.
rosal.il Wi..... Ss. ..ulr. .. ....I./ ... t A j 11M rul --.,. ...............--.11Ir its. 1 : t1Il..TIc 'I "ATAMfAaVti*."

eW .u1.017eeV. .I'. Ar at11..... ...**...* 'fta---h.ll'IlkJa. t. Or-ur.-. : betIM. 1 $44 OAK. ....!.. A DtNCYooi j I. .,,., .:..1.$ ..ft4 tsaa: 5 rftt to r>t., *:. -' : : & M .is.a1 .i ( ( 4RA.dMii
415 I ."". &::4"I 1- &..'Jy :)II Ma;.. Jlrk_ lass IL lilt Do 1...... ".... .... .. "J..... :: !:W l \ u =-

\ ,
,r

4 ,"

-


I I "

,,' A .
'
q .\ '
._ .
S -
'" ,, .--- -. -- .r, "'or- -- -, ...