<%BANNER%>

Levy County journal ( July 11, 2013 )

UF00028309 UFPKY National Endowment for the Humanities LSTA SLAF
MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Levy County journal
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Publisher:
R.B. Child
Place of Publication:
Bronson Fla
Creation Date:
July 11, 2013
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Bronson (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Levy County (Fla.)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( sobekcm )
newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Levy -- Bronson
Coordinates:
29.448889 x -82.636389 ( Place of Publication )

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation:
Began May 1, 1928.
General Note:
Description based on: Vol. 2, no. 17 (Aug. 1, 1929).
Funding:
Funded in part by the University of Florida, the Library Services and Technology Assistance granting program of Florida, the State Library and Archives of Florida, and other institutions and individuals.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 000579546
oclc - 33129639
notis - ADA7392
lccn - sn 95026738
System ID:
UF00028309:00430

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Levy County journal
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Publisher:
R.B. Child
Place of Publication:
Bronson Fla
Creation Date:
July 11, 2013
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Bronson (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Levy County (Fla.)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( sobekcm )
newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Levy -- Bronson
Coordinates:
29.448889 x -82.636389 ( Place of Publication )

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation:
Began May 1, 1928.
General Note:
Description based on: Vol. 2, no. 17 (Aug. 1, 1929).
Funding:
Funded in part by the University of Florida, the Library Services and Technology Assistance granting program of Florida, the State Library and Archives of Florida, and other institutions and individuals.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 000579546
oclc - 33129639
notis - ADA7392
lccn - sn 95026738
System ID:
UF00028309:00430


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

rfntb rfn tb r brrfnftfbffrf frfffffffffffbbfrfr fffrfrbfbrffffb frfrfrfff fnt fn brrrnf nf nfrr fbfrbbfrrbf ffnrff frbff rffnrrf nf fbtffrfffr ffrrfn fnrrfnrf ffbf frrfbbnnn bbtb b rf fr f rf r bfrrf rr fr rfr rb bfrrffrrnffnf rffrnf rfrrrrrf frff fr brffbrf bffrrfrfbr ffffr rrrfrrffb ffrrfrfbf rrffrffrfrr rfbnr rfrfrrf frbfrfb rrfrrrrrfrrf rbfrbf bfrrffrbrr frfrrffrrf bfrfbfrrrb fffff rfrrfrb rbff rbb rbbb rfr nrfrrf ff frffrf ff ffrff ftfb fffrf ffb ffrrfbf ftf brbf frffrrbfr frrf brfbrbff ffffrrff f rbffrrf ftbrrr fffrrfftr ffnfbfrrf fb fffbf fff bffff bbfr tnff nfftf fffff frrfbt f fr fbn frtf frtf frtffr frtf fftf fftf ff fff bfbf frrf fffrr tff rnt fbf frrrffff fbb rrbrbr frrfbft fnbfrr ftr rrff ffbf fff frrfr rbfrr r fb bfb rbr bf rrff fffr frfffbrfff rffrffrrf rfrr rrntrt b ffrffff ffffrf frbrfb nfrrb rfrffrrfr brfr frrrfffrff fffrfrrf frrrfbf rfrrfr rf fff rffrff ffrfff ffff frfrrrr fffff ffbf rfffrf rffrffbfb f rrbf frffbrrff rfb brfbrffrf ffrff fffr fffrb fffbr ffrffff frfffff fr ff rffrffrfr frffrffrr ff bfrrrff rfbfrrfrrf rfn ff nbb

PAGE 2

rb n t ffrr rb n tr f n frf nnn n n nnn nn n nn nnnn nn n n nn n nn nn nnn n fn n nnn n n nn nn nn nnn nn nn nn rr n rf ntbr rfn rfntbbtb rf bnttb bf b rf f b f b brb bbtb tbff bb rfb fbntb b b btb bb bb b n r b ffn nrffrrff fbfnfff fnnffrb bff ff fbf ffrffr bffrfr rfbf nnff ffffr bffrrb fffrrrfnf rff fffffbfr fbnbfffrr brfbfrff ff frff ffr bfrrfrff fffrffrbf fbrrbbfr fffb rbbf rbfffffffr bfnrfff fffnfrrbrrffrb rrrbrrbffb fffrfrffn ffrr fff ffbfr ffff r bfb bnff nrfnff fffrrbffrbfrr rfrbnf fff bffrb brbffrr rrfbffb ffbfbrf frrb ffb fbrbfnf ffntfrbf brrbnnfr frffffr tfffbbff fnrfbrfffrrbb ffbbf fbrtfrrf ffff rbrf fffr f rb rtf fnt bbff fffbff ffrr frfff ffbff ffbf frbff bfrffrf ff ffrr frrbrfrrf fnt rrn ffrr fnfff ffrnfff nfbr fffff rffbfrrfb rffbf fffrfbf f nfbbbtt rnbnt tnbbt ttbtbn nbtttf

PAGE 3

rf ffbrf fff bfrrbfff frr n f rb b f rrrrf ffrrbr rrf frrbf fnb n n n n nn n n n n nn n b ffnnfrrr nf rrf fnnfrrrbfrrfr nf fbrf fbfr ffffrfffr brbff rffffrf ffrbb f rrf n nff rnrff b f nfrr nfrnr rrrb nb fnrr ff f br f fffbfrr ff rf frrf fn fr brf ff frr frff rrrf fffrrffff rrf ffrrrf fffrrff ff nfrf nb nrr rfnr frfffffrrfr rnrrr fffffrrfrnf rffffrnrf nrrfbffr ffrrbfff ffffrrfrffff rff ff rnrff f frfffr n ffrfff fr frfr frfr frf rrf frfrf rrf ffr nb n ffnrf fffrbf rrffrrff rfff rf frfbfrrff fbfrfffrffbfrr rbffffrbf ffff frbffffr ffffbfrr ffrr ffbffr nrffrfbnrf bfrrffrrf frrrff rfrrrbrfr rrrbfrr rrf bfrrf rrfrfrrf b fff rffr nfnrrrrr ff nfrff rfn fffrffr nfrrrrr ffrrbffffrr ff rrrrfbrrn rf fffb nfbfbff rfrf nrrfrff fnrrffr fff brrf nf fr r bbf rrbffr rf rff fnrfff rfb ffbfrrf f rf fnb n fbrf fr brr rfn frff ffbfn r brrf fffbfn r ff rrfffbfn rnb nn ff rfffnf ff r rrf frf rr bfrfr r fff rf nbn n rfrff fbfbrt nbfrr r rf frrf nrrnrf rr rfnrrnrf ffrb ff fffrff brf rbrrfff frrffff nf rfnrrnrf nb n fff nrrrfnff frbfrrrrf rffbfrrfrrf fff rr nff rrn fbff rfbfrrb rrrff frfbn fbrfbfrr ff ffbfrrf rf fffffff rrfff ffff fff rrrf frrffn fffbfb fnr b bfrrf frrfrbfrrff bbfrrnfbf bfrrnfffff bfrrfr ff rf fffr rrrfr rrfrff f r bfrrff nnn nn n rnf frr nnn fnf nn

PAGE 4

rffrrrrfr ffrrrfrffr bbrfffrf rff rffrrff frfb ffffrf rrfffrfrfrbffrr fff ffbfffrff ffrffrf f rfrrrfb bffrfff fffbfrrtf brf fbffrbfrrrffff rffbfrfrfr fbffffbf fffrbrfr ffrfr bfrffr brfffrffbbr rfffrrff fffbrrf brf rffrrbrrbfrrff frbrfrf rfffbrrf bbf rfrrfr fffrbffbr frrffffffrrff frfnffffn ffft fbrrfrfrrfr rrffbfrrffrr brfffrfb fffrfrr frrffbrfrrfr rffff ffffrfffbff fbrffbrfffrr ffffnrfr rrfrfffb nrfbfrrfrf frrrbrrffrffrr rbrrfrffb fffrffrrbrrbffrf fbfffrff fffbr rffbfrfr fbrf bfffbr frrffrfr ffbrfbfrrffbffrr fr tbbbb nbbttntbb nbtn t n rr brf ffrfrf rrff frfrf rff ffff ff ff rffffff bffffrrf frrrrfffr ffrrff ffffr fbbrrfr frrbf bf frrfffrf bfrrfr ffrf bfffb fbffff rbfrrbrf fffrrr brrfbrrf fff ffbrr f rrff ffbff bbff ff frf rf fff fbff rfbfr fff brffb fff fffbf bf rfrfrf rfffr frffrfff fffff ffrf rfrrf frfrf ffrfrf bfrrrfffr rfff br rfrfrf rf f b r f f f f bf r rrbrr fr frrfrf fbrr ffrrf rrbfffr fffn ffffrrf fff rffrfff ffrf ffrf rfffn frfffrff brfr frrfffrff ffb rrfrrfrr rrfbf ffrffffff rrf ffr frfr ff bffffff f rffffffrbffr f fffffff tff frf rfrfff ffrfrbffft rrfrb rff bbbb ntt tbtbnbtbt n rfntb r ffrn frtff tbffrr tffbfn rff ffr fff ff fffr ffrrfff rrbfttf frf frrf fb ff ffrfff fbrf ffrf ffb fr frfr brf frf fb ftrf frfbfrf ffbffrr fb frrr ffbfrrrfff ffb brf bfrrf frf ffrff ff b rb

PAGE 5

rrfffbf fff f rfffrrb ff ffrff frf rf f rr f r f f br f frr f f rf f n n nb n n nrf f r r r r f f f brb brbb fr rrffr rb rfrrff bbfrrrrbr ff fr rff rf b r rfr ff f fnbfrr rr ffrrff ffrffr rfr brr brr rfrrf fff frrf rrrfnr f rrbrffr f fr ff f rrrbf frbf frb rrf tffr bfrrrrf bf rfrb tff ffr fbffrf f ffrfrr ffb r r r rr fffr ff ffbf b fr rfrfrr ffrrrrr rrf rbbbfff ffb bfrrfff fb r ffbrr bffrbb fbb frb brff bff nrrf brrrr nfn rrf ff b fbf rffftffffrb fbffrfff fbrfffrf rfrffff frrbfffb ftfbfffbfrbbfrr rfrfrffftf brfffrfrffftf rrrrffrf rrrrbfrnff frfrffbf fffbfrrfrrfff frffrfrrfrr fbffrffffbrr frff frrfffbfffrf b r ffrrfffrff fffnffrr fffff rrrrffrn frfffffr frrbffffr fffffrf rffrffnffbbfrf frffffrfffrf rrrffrfrbfrbfrrbrbff frfbbfffffff rnrfntb bt brfrrf frfbrf frrfff ffrfbr bbbfrf brfrr rfffbr rfnbrff brrfb frrfbrff bfrffrrr nbrffrf fbrrf b nfffff brfrrf ffrffffffr rfbfbbrf ffrrfrffff brrf rfrbrrrffrf fffff frbff frfrrf frf rffrrfb bfrfrf rffr ff rrfrr frfr ffrffrffrrf bfrr ffrrfbfrfbr rfrrfbfrfff rfrf frrfbrfrff rfbr ffffrf ffff bfrrfrrf rfffrfr frrffrf rff frf frffrf fr frf ffrrfrf rfffff frrfff fffffrrf ffrfr ffbtf ffrrf frfbrff fbrrf frfbn

PAGE 6

nf fnnfrrf rrrf rrrrrfnrfrb ffrfr frrf fffff nfrffrfr nffrrrfrf ffr rfnrbrf rf bn n nrrffrrf nn nfrr nnr fff frbf frbff fr nnnrrf rfrffrf ffffrb ffrf bffrf rrrfr frf frffrrb frbbff frfbff rrfff brfbfrrff ffr fff rrfr rfnfrr fbr fbbf rrfrff fbf ffrrbb brrfr brrrrbbff fbrfrf rf trrfr fffrrrf fbfrrbfrf nrrfbfrf frnrfb bbf bfrfbff bbrffrbf bfbfrrfff fffbffr ffbrbbr frfffrb rrrbfrf frfbfrrfffr fbffrf bfrb ffb rfnrfb rfbr fbfffrb ffb fffb brrfrfff rrfffrf nbfbf fbbrrbfb bbrrfffrb fbrfrrb fbfrrr bfbbrr fbbrf bffrbf bbbbff bbrfrrfr rbtffrf rffffrf fffr rfbfrrbffff rfrf ffrrbt fbfr fff frfr fbffffbf bff bff rrrfrf rff frrffrfr fffrfff fn ffff f frffnr rrrffrf ffr f fr fffn fbrffrfr rrnrrrrb rrnbfrrrn rbrf ffrbf frrnfrrfr rfrbffnf fbfffbrfrr rfrr ffrrfr bbfrrff frbf rrfbbfbfff f brfrfrf frfffb ffffft rbffbfrr ffrf ffrbff fffff frrfrbf fbffffbf fffbrfff ffrfffff fbfffrffr ffr bffrrf fffff bff rrrfrb ffffrffff fbf fbrff fffrbf rffrf fffbfrfb fbrb fffbrb ffrf trbfffb ffrff rffbrfr fffffbfrrfrf ftf rf frrfrrfbb rfffff bffrffrf nrfff ffrrfrf rrffr ffrf frrffbf fr f f f ffbff ffbfrrrbf frf rfffff rfrr frrff rfffr ff frffffrf rfr nrb ffffn frbffrrb ffrrf fbff fbff f fffb rrff ffrf rnfrrffrrb bfbff frffr rrfrf rfr rffrffr frrffr fbrbnfbfrrfrr bfrf rrrr fbnbfrfrf ffbfrrfnff ftfrr brff fbbf rfrffbf bfff rrffrff f frbfbf bf rrrff frbrrfr rfrfrrbf frf frf rffrffffr ff brrf frfbnfbr f frf frbff rfnrf fr ffrrfrb ffff fr fff rfnrtfr f rfnr rrfrbr ffrftf ff fff ffff rff ffrrf frf fffr fnfrt ffrff frf brf rfbff frrrbr fftr frf fbff rb fff rfbfff bfbfrrf rffbrr bfrrft fffr brrf fftf fbbff fffff tnr ff ffffb frrrff rffbfrrfr bbffrf n fffr frrfbt rfnb fn

PAGE 7

nfn nnn n r f ffr frr frrf frnb nn fnf frr frf ff rfr br fr frnbf n n n bff frrrfff ffrrfrfff bfffffrrfrf frfrfffrrf ffbfrf frrfrffrrf rffnbf rrbfff nn nn rrrfbfrff ffrfrf fffff ffbr frfffff ffffff ff ffrrff rrrbrffrr ffbfrf rrfbfrr rfrrffrr fbf ffrrffff rfrfff fbfrrrrfrf ffrfbfrr frrffff ffr fff frffrr frfbfbffr nbrffff ffffft frf nnn nnn nnn nn fffffff frfrf bfrf ffrffffrf fff rrrffrrf frr rffrrff bfffrfbfrfrfr ffffff brrbfnr bfff bffbf fbr rfbb fbfbfrrfffrrf rnrrrrnr ffbfrfff rfffrrf rff fbbff fff ffrfbrfrr ffb frfrffrf frrfrf rffrf ffrf frfrfff fbf rfffff ffbrr rbrfff fbfrb frfrf rrfbrrfrfbr frfrfr bfrffff f rfffrrrrf rrrbfrff frrrrfr bffrfffff ffffbrr frffrffrf brrfrffb fbrrrb frffff frrf brfffr ffrrffr bffrffbr rfrffrffff fff bffffffrf rrfrfrf ffrff rfffrff rfbfbf brrrfbff ffftfff frffbrrf ffrffr frrffff frbrfrff fff ffrrfffr fffrf frrff ffbrfrff bffrbr rrrffrffbr fffffrffrf frbfr frfbfrrfrrr rfbff ffrff fffff rrf ffbfff rfff f rfff fbrfffbfrrr fff rbffffr ffrrfffr frffrfffr rrfrffn frfbrrfrrf nrfrfbrr frfbrr rffr ffrrrfrbfff ffrff fffrf ffr ffrfr fbfff bf frfrrff f bffbr fffffffrff ffbfrrfrrfr ff frbbf ffrr ffff f rfrrfnrf brffbfb ffbrr brbffrrrf frbrr ff ffrff rnfff frrrrbrrf ffffrff fffr ffff bfrrff brffrrf bfrfrbfrf frrfnrffrffrbrr nfffb frrfnrf rfffrffffrrfn rrffrffr rfrffffft frfrfb fffff frbrfrr ffrbrbf frrff bbf frrfff fbf fffff ffbf nbfrrf bbffr ffrf frfrff ffff brfrrrffffrb bfffbrrfr frtnrfbfff fnb fff fbrrnfr bfb ffbbffrr rf ffbrb ffrbrrr ffn nbff fffn frffff ffff rrffnbfrr rffnb bfrbff fffbf fbf rbbfrf rfff ffffb bbfrrf fff frfbf ffbff fbnfrrfn rffffrbb bfrbrrffbff r frfbff frrff ffrffr frfrb rrfffrffrf rfrfrr rrbrffrf rrfffrr frfff rffrf fffff rf fffrrbf rffrr rffrr fbffb rrfrrf rrfrrfr frfbrrf rffbf fffrfrbfrrffff rfrbff frffffb ffffr rffbbrrrr rf ffbrfff ffffrf brfffbrfr frnbf fffbfr ff fff rf rfrf fffrbff bfrffffr bff frrfff bffrffrrfbb bf ff brff rbffff n frrfnrbff f frffffr rfrf ffnfrrf nrrrbffrff ffffr ffffrff fbffbr ffrrrfffr bffffffr fffr frfrfrrf brrfrff rfr ffnfr ffbrr ffbfrrf fff ffrfff br rfrff rrbrf ffrffrrf frbffrr rff fff bfrrfff ff nfrrfnr frnb ffff bfffnf bfrffff brfrrr bfbrf rfffffff ffffbbf rffr ffbffff ffrbf fffrfr ffrfrf frfb ffrbff fffrnb ffr fffffrr ffrnbb ffrrfbfff frffrrffff fffrff rffffrrff rbffbf ffrb rfffrffffrffrr rbffff frrfrf ffffrb rftrffr frfffrrff rffbfrr fffff ffrfff frrrbfrrf bfrrfff frfbfrrfrrfrffbfrrt bffrff ffbbf ffrffff ffffffr fbffffb fffr nnnnnn

PAGE 8

nn ffrfffrbr ffffnffr ffr fffbf frfrfr brffb ffrfrbfnff ffrfffr frfrbf ffnfbr fffbrrff rffbrf ffffff ffrff rbrff frffrfr frbr frfrf rbfrrfr frbrf frff ffbrff fffrrff ffffbfrr rfbff frrfbb fffrf bfbbff fbrr rb n nrfbff brrfffr bfff bffrfrrbbb ff fffrff frff ff ff fffr brffrffb ffffff bfrfbbff rrffrffrff fbf bfrfff rfrfb frrrrffrfff brrff bff frffrbfrrf fnrr ffrrffrfff fffbfff frfff rrfrffbrbfff ffff ff bbrf ffrbf fffff ffffrf bfrfff rff ffrrfffrrf frf rffffrr rffrfbfffrf fffffrf ffbfff fffr bfbfff rffr bfrffff rfbbf fffrr frfrff rrrbffrff brrfrbrf ffbfrfr rffb ffr nnnnn frf frfbf ffbrfr ffbf ffrbfrrf frff rf fffrb ff fffr brrfr ffrff rrfr f frfb frfff frbfr trffr frftf frfff frfffrff rffr ffrf rfr ffff rfrb trfffbr fff bfrnbfrf ffrrrff ffffr rfffrbf frrrff rfrfrr frfffr tfrfrb rfffbfffff frfrrfrf rfb bfrfffb rfbff rrbffr fff fffffbf rrffbf fffrff fnrfbfr ffrrfffrf ffrfffrfrf ffffrfr rfffbfrrfr frbbff ffbf rrbfrfff ffffrfrrbf ffffrffrr rfbfffffr ffrffrfrrb fffrbffr frrfrf frfffffrf rffrffrf nnnnn n rrrfffbr fbfrff fbrffbrr ffbfrrf fffrrfbr ffrffnnr fffrbfr fbrfrrbfrr brfffbffbff fnff rfrrffb fbr frrffffrfff frff frrfb bffr frff ffrrr fbfrrf ffrfbf fnr fbrrrrf bffr rrfffbf frrfbrf ffffff brff ftbbf fbr fbfrrfb bf bfffrf bffffb fbrff fbrffff bfbr fff bbfbfrrbbf bfrrbfrrbb bbfrrfbfbf frfb ffftff ffbrbfrrrrbb fr ffff fbf fbbfrrfbrr rbfrrrrffr fbffffrr frfrrrrff rrfbbr ffbfbffff bfrfffr bffbfrrf fff frfbrff frrrff bffrfbffr frnbn frf ffrfbrff fbfff brfbr ff fbrrr bfffr nbffff bfbr fffbfrr fffff fffrrfff fffff ffff rffrbr rbfrfrbr rfbrfbrbr frbrffbfrff rfrffrr ffrrrfr rrfr rbfr bnb bfrfbr nrrfrr fbrrfbrf rrffrf rffnbfffff fbnrfrf ffffnbt rfr rbbfrrfbff bfrfr rrrfrffbr frrbfrrrfr rfbtrf fbrbfnb rrfff rfr ffff fffff rfffffr brffr rrbfrrfbf rfffff b frf br ffrffrr bfrbrbfbfr frfffb frrfffrrb fffr brff fffbfrrbf rffrffbf fffffbrf frffr rrf bffffrrffff rffbrrf ffffbffr ffrrffbfrr fb frrrrffr ffrrfrfb ffbff frfff frtfbt nfffr rfrfn

PAGE 9

bbb rr

PAGE 10

rfntnbbbfnrt bfnbtntbt nrfrntnbnrbr brnfnrnbrfr rrfbrfrrbr brrnbftbtt trnbrfnnbtrnbr trrrrrbbrbnb rbbb nftf bn bnnrrr tn br ffrffbf ffrfbfrr nrbrb frrbfff fff frfbf rfbr bf f ffrr rffbfrrf trfbfrrr f fffrf tff fbfrfbfrf rfrff frfrf bfrfrf frbr b rfr rrf rfffr bfb frff fff ff nrr frfrfrfn nbnf nffb n nnnbf nbnfftb rbnrffrffrfr fbfffrfrr fr nfbrb rff rrffb ff frfrrfr rfbr rrrr rrfr nrfbrbf nrff frr ffnff fffbf rn fbtbb ntn

PAGE 11

rfntb rfntbtb brbtbrrf nfnnfnnfnnfntb nnnnnrnnn nnfnnn r rnfnrnrn rfnnrn nnrnnn nnnn nnnnfrn rrnnnn nnnfnnnn nr rfnnrn nnnnfnn nnnnnfn nrnrnnrn fnnrnnnnnn nnfnfnn rnnnnnnnffrnn nfrfrfnnnrnnn nrnfnrnnn nfnnnfnfrn fnnnfnnn nnrnr nnnfnfnrnnnnnn rrnn nnnrfnn nrrnrnfnrnnnnn nrrnnnrnrrnr rnrnfnnnnn rrnrfnr nnnnfnnrnn nnnnnnrnn rnnnnnffnn rnnnr fnnnnnnnrnfnnr nnfnnnnnnnnnnnnnr n nnnnntbnnnffnr nnnfrnrnfnnnn rnnnnnnrnnnnnrbbfrrrfntbtb brbtbrnnnnrnnnnrfnn nrnrffntbnt ntntttttt ftttftttttn bttttt nntntttt tf ttnbtttttb ttttnttntnt ffftbntbnnt tttttbt bbtn tttt tbbttt btf rnnbnn nnfnfrrbb nrnrnrnnn rrrnnr nnnnn nnr nnfnbf rnnr rff nft bnfnf bff nt nnn rnn nnn nnnnnrn nnnnrr nrnnn nfnnnn nnnfnrnf nnnn nrrn nn fn rnnn nnnr nnnn nnrn nnnfn frn nnnn nnn nnn rf fnnnn nnn rnrnn nn nnrnn rnnn nf fnnn nfnr nnnnnnn r rnnn rrrnnnnrrnnn nnnbtttnt rrffn nnnnnfnnnn fnnnnffnnnr rnnnrnr rnrnrnnnn nfnnnnfnfr nnnnrnrn fnnrnfnnnn nnnrnn fnnnrn nrnfnnfn nnrnrnrrfn nrnnnnnnnn nnnnnfnnrn rn rfnnrb nnnnnnrr fnnfnnfnnnnn nnrnr rrnnn nnnnnnnrnn nn nfnfnnrn nnnnnnnnnr rrnrr nrnnnf nnnnnnnnfn rnnffnnnr nnrnnnnn nnnnnnnnn fnnrnn rrnrnnfnr nnnnrnfnnn nrnrnnfn nnnnfnnrn nnnnnnnnr nnnnnfrnn rnnnnnnnnnnnn fnnrnnn nnnn rnrr nnrn nfrnrnrnn nnfnnnfrn nnnnnrnn nnfnnn fnbt nnn nnn nnnn nnbbr

PAGE 12

rf t r fnf r fnf tt b b b tt b t rfntbfft tt fnf n bb b b b t b b bb b bt bt t b b bb b b bt ttt bt bt b tt b b b t b b b b bt b ft bb b b b t b b b bb b bt t b bt b b bt bb ttt bt b b tt b b b t b bt b b b b t b b b b b bb bbt b bt b t bbb b bbt btb t t b b bb t bt t brbrbnfnn rnnfnnn bnn nnfnn nnbn n nnnn rnrn fnnfbr f nnnrn fnfr f nnn nnnfb rr nnn nnnrnf brn nnn nnfnn btr nnn nfnnn b nrrfff n rn fnnrb nnnfnrr nfrnfn nnnnfnn fnnnfnrb rb rbbbnnfnn rnfnnnnn fnrnrnrrnn nnnnn nnnrnnn frnnnn nnnrnnnnrn nnnfnnnn rbntnnt b rfntnnnnnb nnnnnnnnnf nnrnnfn nnrnnf nnrr rrb nnnnfn tt rrnnnfnr brn rnnnnfnnr ntbnttbb nfnnrnn fnrbn bftntt nnnnnnrnn nnnnnf nnnnfnn nnnnfnfnn nnrbn nntbnn bnnnnn fnnrnrnn nrnnnnnn rrrnnnn nt nnnnf nnrrrf rrnnrnn rnnrnn rnnnn nn nnnnfnn ffffnnnnn nnrnnr nnnfnnnfn fnnnfnnn rrnnrn nrnnn rnnnn ffnnrnnnn nrnnr nnrbnn nnnnrnrn frnnrnnn nnrbnnrn rnnnn tbfnnnn rnnn nf nn nnnn nnrnnfnnrfnn fnnnt b nnnnnfrn rrbbnrfnnn nfnnnr ntrnnn frnnn nfnbb nnnnnfrfn rbnr rtt nnrtnn nfnnnnr nnfrt tr nnnrrr nnnnnn fnnnr nnnn nrnnnnnnn nrnnrn ttbntbb nrtbb nnnrnr rnnrnn nn t r fnfnnn rnfnfnnn nnnrnf n r fnnnfnf n n nnnfnn nrrnrnn n nnn rrnnfnnnrn rnn t nb nnrnbnnn nrfrrn nnnrr nnnrnrb nfnrnn nnnnnnnfn frfnr nnrnrnrn nnnn t nnnrnnn rnnnnrnrn rnftbb nnnnfrrnnr nnnnnn nnrbnf nnfnrf bnnnr rnrnfr nnrnn rnnnnnfn nnnnffnn nnnnnnrrbbnn fnrn nnrnfn rfnnn nnn nnfrnn fnnnn rnnr nnnnnn btnn nnnnn nnn brnfnn n nnn bfff rnfnfn nr nnnn bbbbrb

PAGE 13

rtnnn nnnrnnn tbnnn bb nfrnrn nrnnnrnfnn fffrtn nrrr nnnnn rnnrbbb nrr nfnnrnr nrrrr nrnnnfnr fnnnnf nrn nrn r nnnnrr nrn nnnrnrnn nn nr n fnnrb rrbnnntn tnnrr nnnbt n nnfnnr rnnfnb nrnnnnnn nnnfn rnnnnnnn rnnrnnn rnnnn nbnrnnr brnrbrnbn nrbnnnnn nrnnnnrnn nfnnfnnrnnnnr nn t frfnnnn nrbbfff nn nrrrft rnfrb nnr nnnnnnn fbrnn n fnnnrn nnfnnnn rnnnnrn nfnnfnn nnnnnnnn nnfnnfnrrrffn nnnn nnnnn rnnnrnnn rnffnnn rn nnnnnnb nnnnnrn nnnnn nbrnr nbn bnrnnnnn nfnnrn bnnnnnfnn nt nnfnnnnrfnnnn rnnnnrnr r nn n nn rnn nnn nn nrnnrn nnn r nn rnrn fnnnnnn nrnrrrn nnnnn ffrrnnrn nnnnnnn rnnnfnn nnn rn n nnnnnf nnnnfnnfnnbb nnnrrnnnrn nnn rnnnnrfnnnn fnnn nnrnnnnrfnn nn nnnrbbr rnnrnfnnrnr nnnrrr rnnnnrfbbrnt nnfnnnnn nrnnnn rnrnrn nnnr nfrnnnfnnnn nrr rnnnnnnn rrrbbtn nrnnnnfnn nnnn nnrrnnnrf nnnrrbb nnrrnrfn nnnnnr nnnnnn nnrnfnnb rbnfnnbtnn nn nnnnn rbnnrn rrfnnnrnn nrfnnnn nnnnrnrfn rfnnnnn rnnfnr rnnnfnnrnrn rrnfnnnfnn nnnnnrnnfn rrn nrnn fn nnrrn fnnrnrbbnnn nrrnnrnn nnnnrnnn nffnn nfnnfnn frb rnnnn n fnrfnnnnrnfn rnnrnnbtnn nnnnrnn nnnnfrn nrnrfnnnrr nnnnr tnnnnrb rb nnnnnnn nnfnnrb nrnnfnnn nrnnfnb nnfnnnnnn rbtbbnn ttb nnrnnrn rnnnn nrnrrnnnnr nfnnrnrnn rnnnnnnn nn rnnrnnn nnrfnnrn nnnnn nnnbtnrnn nrrnnnf nrbbnnn rnfnrnn nfnnrrn nnnnnnfnn rnnnnnnfrn nfrnnnfnn rfrnnnttrtrtt bbbbttrbtrbbr rtbbrtrbt rtbrnbnbfnn fnrbbrnn nrnnn nnnnfnnr rnnnrnnrnnnrn nnrnfrn tt nnn rnfb nn b t nn nfnnn rn nnrnn rnnnnnf nnnnnrn nnrnn nnnrfnrnn nnfnnnn nnfnnnnnn nnnrnnnbtt nnnr nrfnnrbnr nnnnnbtbfttb rrnrnnn nrnnnrn nrnrnnnb nnnnnnnrnnn fnnn nnrrnf nnnnnnn nbbtrnrbn nnfnnnrnnn rrnn nnrntnrfnn nnrnnrff nnnnnrfnn nrnnnnrnn nnnnnnrfn nnnnrnnnf nnnrrnnnnn nfnrrnn nnrnnrfn nnnnrfrnrn fnnnnrnn rrnnrr rnn nnfnrnnnnnnn fnnnnnnn nfnrnr nnnrnrnf ntn rnn rfntrf rfnftbb bbrb

PAGE 14

rf nrtfb bnt f rt f ft r r r rt rf rfnrtbb rfnrtbbtrbbbrnfbt bt btrfntbfnrnn r r fnftbr rnr r rfntb r nrnnntnntbf tnnt rt nt r rfn rfntr bn rfntr n rfrnftbr rfnrrfnf rftbrf fnt brr ttftnfnfnnfn rrnbnnnnnn rnntnn nfnnn nnnnnnn nnnnnf nfnffnfn bn nfnnnnnn fn nnnnnnfn nnnnrfn frnfn nfnnnfnnn rnnfn nnnfnnnn nnnnnn nfnnnnnnfnrn bnnnnnn nfnnb rnrnb nfnn nfnn nnnt nnr nbn nf nnnnrnnn nn nrnfn nfrnnnrn nfrnnn nnnn nfnnnnn nnfnfn nnfnnnt rrbbtbfnnfrtbnn fnnb nnnrrbn nnfnn nnnnbnn rnnf nrnnnf nnnn nnfnfnnrn fnnrnnr nnnnnnn nnfnnnrnnn rnnt t rfrnn rnnrnnn fnntnnn rnnnnrfnf nnnnnnffn rnnnnrnfnrn nfnrfrf fnfrnr nn frnnnnrnfn nnnnnnnfnn rfrrnnnr nnnfnnnnn rnnnfnnnnfn nnnfnn nnnr nnnnnr fnnnrff nfnnn nnnfnnnn rnrrnrnnnnn nnfnrnnnn nrnnnnfnnfnnnnnnn nrnnfnfnf nnnnnnnn rnnfrnnnnnnnn rnfrfnn nnnrnrn nnrr rnnnnnn nnnnnnnnn ffnnffn fnfrnrnr nnrnrnn rnfnrn nnrrrnrnn nffnrrnr nnnr nnnn fn nn nrn nbf nnn nf rfn fr nn frnnfnn nnrfnnn rnfrnnnrnf nnnnnnrn nnrfrnn nf nnrnfnnnn frnfbrnfnnn nfrnfnrnnrrnr nfnnnnnfnnr rnrrr rnnnnrnnnn nrnnnn ffrrnnn nnrfn nnnrnrn nnnnnnnnn nnrnnnnr nnrnnnnfnrn rfnrnfr ffrfnnn nnnntr nnnrfrnn nnnfnfnn nf nrfnrnffnnnn nfnnn nfbnfn nnnbbrnnnnbr nrbtnfn nnn nnnnnr ttnnbnrn nnnrn fnnfnnnnnn nnnf nn nn rrrrrrbb nnnnrnn nnnnnnnr rr nnn ntn n r nn rfnrb rnn rnbt nnfnnrbb bnnfnnnn nf ft nr rbnnfnnn nnnnf r nn nnrf nnr nnnrrrb nnn nntb r nrnnr n nfnnrfnnrr nrr fnnnbnnn nnnrnnrn rnnnnfn fnfnnfnn nfnbtbbnn nfnbbnnf nrnfnbbnnn fnfbbbbb nnnbbtnnbtb rnfnnbbnnrr fnbbbnfnnbbbt nfnbbtfnfn bbfnbb

PAGE 15

rfbbrttt ttt bntnnnn n n n nnnn nn bnnn nnrnbbnnn nnnnnnnbnn nn nnbnbn nrnrnnnnn nbnnrb nnfnnnnn rrnfnfnnfnrn rrnrnfn rnnrrnnnb nnrfnnnn rnnnn nnnn tnnn rnn nnnfnrn nrnnnn fnnrrnnnnnr nnnnnnn nnnnnnnnn fnnnnnnn rnrnnnnnnn nnnnnnn nnn nnnnnnn rn nnnn nnnnnnnrnn nrn nnnnnrn nnnn nnnnnn nrn nnnn nnrnnn rnfnn nnnn nnr nnnnrn nnnnnn nnnnnn n nfnnnnrnn nrnnn nnnnnnnnn rfn r nnnnn nnnnn nnn nnnnnrrnnrn nr nn rfn nnnnnnnnn nrnfnnn nnnn nnfnn rfnnf n nnnnrn nnnn nn rfnrrnrbnnnnnn nfnnrnnnfn rrnnnnnnnnrnrnnnf nnnnnnnn n nnnnn nnnnnn nfnnnnnn nnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnn nnrnnfn nnnn nfnnn rfnnnnnnn nnnnnrnnnnnnn nn nnnnnn rfrnnnnn nnnnnnnnnn nnnn nnnfrnn rnnnn nn brnnrnnbb nnnrbb nnnnn nnnnrnnbb nnnnrb nnnn nrn brn nfrn nnnnrnnnfn n nnnnnnn nnn nnnnnnnnfnrn nrn rfn nfnnn nnrnn nn nfnnnnnnnn nnrrnn fnnnfnnfnnnr nfnn rnnnnnn nnrnrrnr nftnnfnnn nnnnn nnnrnn nnnnnfn nnnnnn nnnnfrrf ffnnnnfrnrnnn nnnn rfn nnrf nrnb rnrnn nnnnnnnn rnn rfn nnfbt nnnnnfn nnnnrnnf nnnnr nfnnn nnn nnnnnnn nnnnnnnnnnn nfnrnnrf nnnfnnnnf rnrffnn nrnnnnnn nnnnn rfnnnnfn nnnrnnn nnfnnnnn rnnfnfn nnnnnn rnfnfnnr nnfnnr nnnfnnfnn nnnnnnnnn rfnnnrfn nnnnnn ntbfnn nnnnn nnnrnfn nnnr frrnnnnnf nnn nnnntbf nnnn nn rn tnnn nfb fn nfnnnnnf nnnnnn n nnnnnnnn fnnnnnnnnnn rfnnnnnnf r nnnfn nnn nnnn nnnnnnn nnnr nnnnn nnfn n nnnnrnnrfnnnnn nnfn nrfnnnb nnnnnnnrn nnnntrfnn nfrn nrrnfnn nnnnnrfnnnn nnnnnnnr rbrb nnnnt rfnnnfr n nnfnnr nnrfrn fnnnnn nnnnnnnnbt nrn nnnnnnntn rnnnnnrnr bbnnnnn nbbnnf rnrfnnnr nnrn nrnnnnnn rnnnrn fnnrnfnnnnnnn nnfnnfnnnn nnnnfnnnnr nnn nnnnnnnnrn nrnnnnn nrnnnnt btnnfnnbbn nnnnnnnb rr rrnn nnnnnnnn nrrn rnnnnn rrnnnnnrn fnnrnn rnfnnrnnbbn nnnfnn nnnnnnn nrnnnrnnnr nrnbrn nnnnrnnnnn brnnnnn frrnrrn nnnnnnnt btnnnnrn nrnnrnnnr nnnnnt fbnfnnnnnn nfnn nnnnrnnnn nrnnfnnnn n nrnn rtnrtrn nrrt rnnbnn rb nnb nnnnnnb nnnb nbrnnf fnnnfb nrrbnrr nfnrnnnnn nrrnn nnnrnn rnnnnnnnrnn nrnnrr nnnfnnrnnn nnnt b fnrnnrb bnnn nnnrrf nnr nnnnfnrn rnfnr nrnn rnnnnfnnn nnrrn nrnnnnnfr bfnnnfnnn nnnrnnf r nnnnnr nbbn nnnnn

PAGE 16

nnnnrn nn nnnnnnbbbttnnn nnnn rnn n rnbbtt ttnn nrnn nnn rnn rnnnntbnnnnfrnn nnnnn nnnnn nnnnnn nnnntnnnnnnr nnrnbnnnfn n nnnnf nnnrnnnr nnrnn nnnnbn fnnnnnn nrrrnnnrnnnn nnnnnnn rnnnnfrnn nnnnnnnnn nnrrnnnnn nrfnnnnnnn nnnnn nnnrnnrn nnnnnnnnrt nnnn nrnn nnrnnnnnnnn nnnntrnnnrnfnn nrnnrr rrbrrr bnnrnrnnn nrnnt fnnrn nrnnnn nfnrnnn nrrnnnnrnrnnrrnnrnnfnn rnb nnnrn nnnrnnrnnnn nnnnn rnrnnnnnnrn rnnnrnnnn rnnnfnnrnb nnrnnnfnnrrn rnrnnnnnfnnnrnn nnnr nrnn nnnnfnnr nfnnnnnnn nnnn nnnn nfnnnrnnn nnnnnrnn nnrnn rnnnn nnnrnnnntnnnnfnn rnnnnrnrnnnrn nnnfn nnnnbbbnnnn rnnnrnnnb nrnnnnn nnnrnrnrnnn rn n nn nnn nnnnrntt tttt tt fttnttfb nnn n nnnn nnrnrf nnnbnnnnr rnnn nnrnrn nrnnnn nnnnnnnr nrnrn nnnnn rnfnnnnn nnnfnnrnnn nnrnb rnnnnnrnf nnnnnrr nnnnnnnr nnnnnn rrfnn nnfnnnn nnnnfnnn nnnnnfnnr nrr rnnnn nnrnnnnnnf nrnnn nnnrr rnr nnnn nnnrnnf nnfnfnnnbrfnnnn nnrnnnnn fnnnnnrnr nrnnrnbnnnnn nfnnnnnfnn rfnnrrnnnn nfrnrnrffnn fnnnnnrfn nnnn nnnnnrrnnnn frnnnrfnnn nnrnrr nnnnnnnn nnnn nnn nrffnffnrn nnnnnrf nbnnnnfn bnnnrnn nnnrnnfnnnn nnnnnfr rnnnn nnnnnrnnnn nn rnn nnt nnnnrfnrn nnrnnn nnnnnnrn nnfnnnn nnnnnn nnn nrnnnfr nnn rr nnnnnnrnrr fnnnnnfnnn rnnnnfnrn rnnfrnnn n n nnnnrnn nnnnnrnr nnnnnnnf fnrnnn rr n nnnnnrr fnnnnn rnnnn nnnnnnrnb nnnn nnnnnnnnn nnnfnrnnn nnnnnfnrn rnb n n nnnnrnnrn frnbnrrnn rnnn rnnnfn nnnnrr nnnnrrfr nfrnnnnfnfnnf rnrnnnnn nnnrrrn nnnnffr nnnrnnn nrnnnrnfnnrn fnfrnrnnnnn rnrnnrf nrnnnrrrn nnnnf nnnnnr rnnnrfnnn nfnnnn nffnnn nnnrrfnnnn nnnnn fnnrnn nnrrn nnnnnnnrn rnfnnfnnn rnrrnnn fnnnnr nnrfnnn rf nnrnnnn nnrnnn nnfnnrfnffnr nnnn nnnnrnnrrn nnnnnnnn nfnnfn nnnnrnrn rr nnfnnnfnnnrnn frrnnfn trnnn nnffnnnnn n nnnnnnn rrn nnnnfrnnrnn fnnrnnn nrnnrnfn nrnnnfrnn nffnnnrn nnnnfnnrnnnnr nrffn nfnnnnnnf nrnnnnnnn frnnnnnnn nnnrnfnffr fnfrnrnnnnnn nfnnn rnrn fnnrnn nnn nnnnnrnn nnnnnnnnfn rnrnn nnfrnfn rfnnnnnnf fnnnrnnrn nfnnnrnfn nnnnnfnn nnnnffnfnff fnnnnnnnn nnnnnfnnn nnrn nfrnnn nnnnnfnrr nnnnn rn bnnnnnn rnnfnr nnnnnnnnnf rrnf rnrfrn nrrrfnnn nnnnnnnn rfnnnnnnn rnnf nnnnfnrnn nnnnnnnn rnrnn rn fnrnnnff nfnnnnnn fnn rnn r rnnn rfnnnn nn rfnn nfnnnn nrr nr rnrnnnnb

PAGE 17

rfrffnrftbbrftbbnnt tnrrrrbbbnrrbf bbrn tn tn rn ftbbbfbtbtbfffb

PAGE 18

rfntfrfbn f tf rfn t b nfnrt rnnrf rnnffnfnnn fnr brnn nnnn nnnfrnn nn t rnn nnrf n t nn t n nnnn nbnn rn rn rfnnn t nnnnfrn nbn fnn n n t rnf nn nrb nfnbn r nfn nnnnf nnfnnnnn brn b nfrn rr nrnnnn n t rrbbn rrnn rrnfrnrn bnnnn nnn nn nnn nnnnr nnnnn n rnnn nfrn t tnf t nnnnn tnn t tnnnn t nfnr t rnnrf rnnffnfnnn t fnr brnn nnnn nnnfrnn nn rnn nnrf n nn n nnnn nbnn t rn rn rfnnn nnnnfrn nbn fnn n t n rnf t nn nrb tnfnbnt r nfn nnnnf nnfnnnnn brn b nfrn rr t nrnnnn t n t rrbbn rrnn t rrnfrnrn bnnnn nnn nn t nnn nnnnr t nnnnn t n t rnnn t nfrn tnf nnnnn r rf n tf ff rfntfrfb f fbn rnrnntnrnnrnnf nrnbrnnnrnrnnrn

PAGE 19

rfnt rbbt b rrfnt r fbrtttbb br nfnfnn bbrn br bnrn bnnn nf bn br n bnn tnnn nr r nn fn bn fn tr n n tnnnn tbr fr t ttn tbn t tnnrn nnfnnrnn nnn bn n nr nnfn nn rnr brnnnrn nrf trn nnn rnn nnnn n bn bbr bn b btrn bnnf f trnf rn rn n b nnn trn nn fnf nn n tn t ttnnn tnrn tnrn tr nrnn tr tnfb t tnnnrrnrnnnrnnn nnnnnnnnnf rnfn nnffnnnn nnnrnnrrn rrrnfnnfnnnrn nnnfnbn fnn nnnnrnnnrn nnnnrbnn nnnnnnrn nnnfnnnnfnnrnnr nnnnffnrrnn nnnn tbnnnrnnnf nrnnnnrnn bbt nrnnnrrnrn nnnfnfffn

PAGE 20

rrnrtnnnnn bbnnn nnn fnrn nnrn nnnn bbnnn nn nnnn n nnnnn fnfnnnnf fnnnrfn nnrr bf rfbnbn nnnn nnnnn rrnn bnnn nnnnnnr nnn rnrnrf frnn rn rrnrnnn nfnnrnn nrfnbrn rrnnnfnnn nrnbnn fnbrnnrn brrn bn bnn bnnn rrnr bnnn bn rnn rnnn nnnnnn nfnnnn fnnrrnn nnnn nnn nnnfnn nrnn nnnrnrn nnn rnnnr nnnnrn nrnfnn n nn nnnnnn nnf nbrn nnnnnnnb fnnrnnnnrnfnn rnnnnffntn tnfnbnnnfnnfnn nnnfrnnnnnnnnnnf nnrnfnnfnn nnnnnnnnnnnnfnnn nnrnfnrnnnn nnnnr nfbnnrnnfnnnfn nrnnfff frnrffn nfnnnfnnrttnntfrbbnnrnnnnn nrrnfnrrnnnrn nfrn nfnnfnrnrnrnnnn nfnnrnfnnnnrb bnfnnnnrnnnnn nnnnrnf nrnffnnrnnrrf nnfnnnnrnnfnrnn nnnnnrnfnnfnn nrnnnrbtttbr nrfnnnnnn nnnnf nnnnrn nnrnn rnnnnn nnrfn nnnnn nnn nnnfnn nrnnnnnrn nnn nrnrnn rrnnnn nrfnnnnnf nnnnn rnrnnrnnf nnn rnnnnfnnnn nnnnnn nnnnnnn nnnnrnn rnnr nrnrrn rnnnn nnnf nnnrnnn nfnn rnfnrfn nnr rnrnrfn nnnr rnnrnnnn nnnnnnnfn rrnn ffnn nfnnn nnnnnr rnnnnrrn nrnffnn nfrnrr nnnrnbn fn nnnnnfn rnrnnf nnnnnn nnnnnn fnnnnnnn nnnnnnrn nnnnnfn nnnnn rnn nrnnrnnn fnnnrr fn nnnnn nnnrnrn nnnnn nnrnnn nnnnn nnnn nnnnnfn nnnnnnnfn nnnn bbbnt t ttnttnt tnnttttn ttf