Title: Gainesville daily sun
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS ZOOMABLE PAGE IMAGE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00028298/00012
 Material Information
Title: Gainesville daily sun
Uniform Title: Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Alternate Title: Daily sun
Sun
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: H.H. McCreary
Place of Publication: Gainesville Fla
Publication Date: -1938
Frequency: daily (except saturday)[ -1938]
daily (except monday)[ former <1903>-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subject: Newspapers -- Gainesville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates: 29.665245 x -82.336097 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -58th year (July 24, 1938).
General Note: Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).
 Record Information
Bibliographic ID: UF00028298
Volume ID: VID00012
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002027051
oclc - 32994415
notis - AKL4641
lccn - sn 95026977
 Related Items
Other version: Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by: Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by: Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by: Gainesville daily sun and the Alachua County news

Full Text

inch1200\\192.168.100.210\scan1\jobq\root\projects\production\newspaper\UofFL\NDNP\Box2\BN00033\ocr\0042b.tifuseAbbyy4:0
dictionaryFlag.D:American-English
ImgPrep Component Count High Estimate:15139
useCaere:0
Abbyy6OCREngine Character Error Ratio:0.3592
splitwords:0
ScansoftOCREngine Character Count:14544
conjoinWords:1
enableLog:1
dictionaryOn:1
IrisOCREngine Character Count:17729
Abbyy6OCREngine Character Count:16763
Abbyy6OCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_Abbyy6OCREngine;16763;6022;40.2501;66.8908
language:en
ScansoftOCREngine Predicted Accuracy:44.11%
page-reoriented:UP
loadfromfile:true
suppressPunctuation:false
multipleEngineWeight:0
suggestionCount:0
Node Count:7105
ScansoftOCREngine Character Error Ratio:0.6598
spawned:1
IrisOCREngine Character Error Ratio:0
IrisOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_IrisOCREngine;17729;0;0;0
cachePath:/jobq/caches/newpah_legacy
monkeyTimeout:1800
Predicted Word Accuracy:66.89%
lexicondirectory:\jobq\caches\lex\wintertree\
text-orientation:UP
IrisOCREngine Predicted Accuracy:0%
verboseOutput:false
trimwords:1
Abbyy6OCREngine Predicted Accuracy:66.89%
ImgPrep Component Range:12460,15139
version:Newpah v2.32 RoundBox
ScansoftOCREngine STAT BLOCK:STATBLOCK_ScansoftOCREngine;14544;9596;0.61558;44.1086
noPunctuation:1
ImgPrep Component Count Low Estimate:12460
DictionaryFlagsUsed:D
configFile:/jobq/caches/newpah_legacy/config/newpah_acwi_x.xml
iArchivesNewpahv2.32
ILLEFLHIUILIIUl11asFAIIMLalIIL11I110ClaMIiAiarAnOIlNEYQENERALJaaetJfINJueUltedMaIMPriOttIPeriodlPriOttIIICeunMHlnCsuntp111nCrimeaCrirttnAnashlstlcfUturewMllIlonlyaskingtonanontufmrirageriwhkhhttwIIAItbarJItlraMZulUedIransniUtedtvoresrPieiilrflIclel1ldentRooateltlurwtveltThurwlayallAitIhlkatlonoChalbutbu10th0forfurbernlcisttatieJIt01Luanarcb111nraayIItJaretntbrnittc1IIlttthisgalIIrLUtUIItturViCisageMu1gePresident1JPresidentT1J1P1I1111ItItlIhrttltthfuairittsllfIIultltYlat1tit11114fl1ttUleDlragenOrJItrllilltrniIlIallunlaeetIntotititIlitbllthat10prollll111UPIIC1I1i1isIUl1iS111rluuiidn1HItotufn1theretlOlI1wilalulIhconllItrnr1iiaItht1rnnuin111111t21HIiignltlealtiiiti4IIIAIdsenriuyeaeln111111alt0ctntiCBUnI1piankIttuihlIIIIttrlcirlmlnaIcriminailtlCItrtIIIttlImDIIrllt1lanugrilltrnlilriui11Is9urcAIt1iabculdshculdIlltiesltiltttnntcnuntIJrIt1uuarttItGpnjuThlllllrlIt1ThoTtioWltlltNlltteIhllo4IJesldcsluniltiittr1tItUIIIItextIndetrJ1IIIIIJIaaebptieaIonautJiodaleIioclaleIGtnhiIleUfrletterAtnueyinerdItntautresklag10ollllllnuptnion011uuthtJUaesthe=bubjahntteparttularalltdcatled10lheatteatlonUeatlonCOtnl4IrgoverwrXeAJlrJerSecrelarRouttbattatthlpfOtfduaderatateTbPotllnlollulnlunIhlatturnsynllalWbuehtac111pflIdOnttranulIlIItranstnttsrnuratiruinracddtuslontiieCitetrholesuijtfrumrcaiivIrgatIflnrllonellllllnalattldfIIIquwiltcttalhlaIIhAofiArWIarweIUlmlhnumltIUlnthtlauunlhihltlIltlpnldl0rsLaat1nantiyIlrlalprcaluntttItr1I1II1IrdttlundI11be1tiHlluhllutdnthtnn11b1111ttbu1unrrtnprqmnLjnrld1IlItttti11111QIllrtIraIf1tCiCtitbisTtteaatlr4t11lttafoft1nltednltlI11ndPrakaIncsrningorInpeetInspecthrJlfhrRIasIIennreyaIaltlt5PalcdtiocmfntattmentsUssRcntsaJcnlsonl1arcnutflallntMnnd10blltarcrortorbtltSlnbMdcn10artalnseirtalnLhf411hmPdaePmahrhtrtforttherPfnreantherrnmentnflrmr111oftjeerreanbtbplllIP1delthrrIngallyIIrrPSpunlhhftlrIhlnaillrenantrPIIfthoIhf11101tern10wblehtLeytnIntenllonaltanoraneetranlporlallonlranltportatlunnut1nIhccaceIIfmattfrIntpndPdltClIlallllnelrcnlatlonnndwhlcbtarnsIheftatiiteIlalUltabllvemfntlonmfntlonfljlmentioniifljlanlIIIcnntIrationdurtvlrttrIwhlrhIIticranporltdtraodportcdtraodportcdth1Hitth1ofIhrlImltdopartdfPrtnllfIhartartttht10thoronnhlythorollJhlItodviousnhiIlUIhiUthat11IlttwrlbtlrJnlrnmfntgvcrnmentgvcrnmentNiIpiitjicancajnifvihArrhrlnquencrthrykattwhllhuhleh9ee11nr1sitchtherfhflYtrintknnw10OOllhoontterinleOFFlCCROFFICRKIDNPEDktDNAPEDBVDYNEGROL3DesreadoM3rchcdOfl011PouUPOIItPlstodPlstodati1ImeSiTOcIItawhtItsulWitilltitntor1IINIMIIrtnn10Itiirle1ietartrijal11rriittIliilaluIFdqatItrIItli1Hiu1anal111Iii01IMrttllttarrlnrIn1111riottt1p1Irututrulu111111unij11t1e1t4IIrnitlnionoftatlltitoJiIirJItIlkiiitIlkiiiaIIIqiIIIinftlPnlhatltititt3IanalllItltwatltitwatltIIittIIUI1HnothitiK1I0lhlllltin1101tuattuatt1rlIIIIfItrparfInoftnnlulPril11410cinetoIIlalntojilinjtltltlllIIUHIIfthibpMtlr1111111nLhnnlptWlfjNIhtrdIIIitrrnuIhlrthtrr3C5Co1detallIClngPaperaPapersl3tHIIInIw00hlllllhl1fttlIUttlIl4fir00fC1tnIOIlienmonfIIlPRtwre11tvlnisduydlsrnbiedfr3mInlllillInstitutionthinHonThl4thinThadThl4ThadnllmhornumbnrthPtortnlnrmlnblrtofcleaae1edtnnngrtlalJ05JO5dlselIInnnarctnlntAlIMl110111FO1dtH31aIedeapall101lL4casinoIhllunplI4eatnpudrillanllrlrsiesCromfrrm71t111mtintlltut6hintorth0IJUUdJlanlipart1elpantatourtourr111111IImlllstoJllsmts1OntHfIlIsjlltn41ldunillpttmnbsralJIlItdavlufttrdlIhfleiIrgrdraltttththeeommandanlHISELForrerBrokearokerHulthCauteCo1uieCauseCUItrrhrhn10ittQfIIIInltt1otir11rsIa1atea1ttt1wh1thIIUtthothoi04egtreinttvf1treinitttvf1AftIiIIlhtorIMit+UmetalJOrtQtrttOIlttoRWllWIIE3CHad11T0tKBANKCLOSfSODORSDOORSOliveODORSOliveStnet1ltSawkSfLHisLw1isOcrDepoat350000LoansMacsInluclentlylaIsSUJlpondCotUleTroLbleTrembleTroLbleSITrembleStStAohTht1Itltrecthulibtuiicunehatnlt1utoln1alaiIIIwJr1IuualUieUttIitltlCtUltreuuttcfInlnltIIIistt1hI11handsittUItHoolH1111tllilIiltoIILIItlit11111HIIntilaI111trilnkbtukStiflittTehJitItintll1lIllnilttandintirttdritvtIlndtIhIItitrrrtonhtarillth1HtlittliUtvlItx1UiOthObanU1101111itdIItlciianklIcIrtalIIlIa11IltlaIPIIlIa11InIltlaIPtotottrtIilrntt1111tU1111ItUIaIiflu11IIUlIltt11IIIUula11IIUlIltt11ItItNIlllttttl111IIfofliteliwiatlkTIIfflirutontIfdNtrstralLe1IlifllIOonohUIIlnlhuhtlredhilIhotcevlliiciilrmIIrtrrowderlittderlittdIurtluf1tIrcttft110fluItlth1ulAIabamlUpholdlhibltlonhtbitton111ailThruiitUItlIl1rtmartTaurtiyh0d40111tfIN1IIhl111k10tIIIoIttonltrTttlhfeffectIPltturkhallh11flittIIltllnrignorfuretlfstutrstutrItwtl111100etog0tlttog0tltrtrnnd11111dertsinnlalakenhotbslllf4Inqu0stluns11oDHetntetCttshuthavetbeprIvsionsflrstholllnlthldlntCbtrtwitbtbe10aoatitcllyIurhAurhasnpholdingti1PItlntratgrncralproblhlpruhlhltlunIlanattartIbutbuohIORttsvalidityIIInnitlaical4plllnIhatAUttrdcutsbruUllhtbrourlltMIETINGMEETINOQrandOfflclalsgurnent1tlielumalnstalcotrendprueIIf1rIttnflflluptnrtluttathf11101tlwarrltwayaDltdaaoada1atTIIIIdtTIitrdtyiImlsmlal1nllalptnRatnptnIIRatnItliIfvadbf1IIIInilnllnanafrIntrntentandtandrIIIfulllpladpladplt1tcI1It3tfl1IInllrutIIttIn11<tsithalthadhaltrhadrtII1Mtt1C+ItieUif11tttletrpinm11111antiantiwwLtJlInllln+iieIalFlagdietitorEuropewfurlahdtHjho1ttujj10111titiostearourstearourhhliertlf1wittdtlw1I1EdlheEddlcOuerrrnDucharged1IIIear1trimeRLwealedConfessionewewOrtt4nsApriloCttdingletterrtcelvedWtntllWetlntr4IaJdayOrfeAOsOrMnldotstlleDHirderDHJMercotnmlttedODtberhrrlrrbolowbeJflwStWNwUcINnstMIreneliasluaabreacovereilcoveredIlpIlptbetttcMeMisrlsslyplLOyeurshuoolytDOrousbttJroucbtllfflitIbeconfesconteslonslunttwelrear01dyearold7bIlurGoomGcorxetdwardshlrYark1llIleMarksvtlleYark1llIle1aMarksvtlleLa1auccleucleaentrenttbeIbeItturtutitIbeStJ1fNuwOrluolpolktpolleeADt4IIlInlIbeIfttertbethebnrtcralouncuuogbrotltrwbrotherisalXelloOrflanWlthaerphaa1t4nfbnmrthatIIIU1JuntJuan111EfatJtfrrathertttdlnLnc1PncnnxcameahotlrdIIMettuntyhlrtIInnnwhlrhhlahisfanillywort111nR11111tahktanklorIlIrInlllldrunk1IIIIItshutalillk11iltrtthrllllrtttrWltllIluuthttiesPldrstdulhdulhIItplatedWilliAItlltrhrllltsitesiteIMstalIolhIothbtslieswenHiIdnpwLhalldintHORSEMCNGreitCeatRejocrgDdutDillDillttttYItTIIInWiitIIIIInIllalcphiecd111111iunIr1IitnhnttrteInirirngrlcaaZYltlldsnlxhtorrr11111u1lIPJtiP1nl1lstnatrIipIIsIhlllb11111116bttltlgItIltrireroHl11rlurtlrnwns1IatrulII11nlrlllIlIIlrJllnnlrlllIlIlnIlrJllnntttlnRlint4flitttfoCofrahutlf1IhiIiithllPitittrIlrlrlll1l1ypraettallynlcrbellibetsIuttIIIIIhunmhphaflplrlrlrlilkIIIkP111raeingraeingLIIIlaI1IhIIJwrtint1Itltl1Itltl1riicliiKnHltnsluwln1rIInnn1111MhatIhtJuekryClllhClubwillIhallilIIIniaUrpismanyIrnHOtnitnlIhttJlllrtporttnlmht4entmlesracingwlIwllitbPCUlIIitfuuu0nnllmuhttInREMARKAILEREMAKA8LEBlteIsHeartMnLlvsrurlAItllt0RobertgllsHiealhletrwrbasbH8SIbOllpllaihorpltaiYonkttnatrceHUl1darlundarmnrlngrataingwltnwftnthretIhrtIchvsIrhthllltpOltedropottedltpOltedtoropottedtotmproredtmprtnedappareatlyyuuntemupbyldaapbyslcfusAPUttlepaiDpaleiniliaheartwaJIlIanttaaaallantlenltlcwnetratexlpenetratedrlIlIllarlIlIstakfnhtbethephYllclanuIndlllunIndlrsliuntbalwcrd114hiIntIllsrasenMrUPOllPlttSlramedleamtnnnformOlttautnmrJiaIJInlarkableIhlhlstory01tbeproeprolesIlunslnnrOfdblfurhiforeaaeIwnsIharIbaIIfuWmanwotmtnllYNIIrP1trtnhruialttrclrnlUrlmUMOlwratwnoperationI1rn1013IIHtuctIartllfIIlaninlhlnlrryliyinginilhllnJrlitroUlrvulnPrCPluIUPrmlbtfllI1ttw1lll1ttw1lllit1111trIIrairlnoo1Wrirnnqanv2nprto4rathsrUlIIItqrlrbiitatrrl111111itrldts1lrlesarll1111rip114111Iniiei111rVIHtrqlurhulclJaearaIItrBoyCGtE3opc4iJanareseeGt11tQpliinitnrdraupantIfarurltrritlnnttauJfIlIWJapartuaInptrireart+10IIHtnttJIpJIpII1i11101OtLkMIySllrIOo1LprC1aJHICdtts1aJHI10trnrlltaforebosrtluiuHernrtahitIwraau111unwurtlarrLCarXercsSCNesleplMkaRcpOICa1IINflECEPTillRECEPTISIIRECEPTISIIMr8anCryanIdleuledRepI111sittferClslminleftTimesCondemnedAtdrMltMldBillailllalIulilhtItlloldreleXeJnesdaydrntucratkHee1C11CorekowltbwemberwewbersIJeII1lladCremtrcmOVtrtilltiesltalepreseitulialandUo1nUanIheoneraturalIIIIlianonethancllwtaLnlabtnlhtIleItrIuCUlllecomefrumtnreUernerUeaveeHasgtvnallauenhuluitlcenhutlastlcrocepUearoceptleSroceptleS1kIll1kJdurctiJtrtehlh1reachlidreatlifthitttuaChrhiliarrhalaaiatMrulrn1rnIicmocraUcltmuctataJwkoJktlt1110IIIhtrtoitblmhintIlluWolIaIl11Iltbanqu0t