Group Title: Journal of the Rossica Society of Russian Philately.
Title: The Journal of the Rossica Society of Russian Philately
ALL VOLUMES CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00020235/00092
 Material Information
Title: The Journal of the Rossica Society of Russian Philately
Physical Description: Serial
Language: English
Creator: Rossica Society of Russian Philately
Publisher: K.L. Wilson
Place of Publication: Falls Church Va
 Subjects
Genre: periodical   ( marcgt )
 Notes
Numbering Peculiarities: Vol. 94/95 called also no. 94/95.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00020235
Volume ID: VID00092
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 05843071
lccn - sn 80008626
issn - 0035-8363

Downloads

This item has the following downloads:

RossikaNumber16 ( PDF )


Full Text

POCCMKA
OPFRHb PYCCKRFO OBLIECTBR /RMnlTEIlMCTOBb
Bb OK)OCJIRBIM


nOATb BELACRKVA,
pYROBOACTBOMnrb Kr. Petra 4U,

E. M. p xa H-UGOSLAV .
JUGOSLAVIA.
renlbCxaro

Bpojo3ean Menanr wa Bt.ncioA McnAyrapoAnoA Bbiciaes b ,WIPA 1933."

rFOaBO ol qreHcKIfi B3HOCb 25 )p. ppaHKOBb.
Yearly sub.criplion, Jahresbcitrag 25 Fr. francs.

Ni 16 5- I r rofl1,
BTopoi T1o6 ABrycT-b 1934 roAa. sn3faH I

3y6uOBKH PyccKHxb MapOKb.

IT.
B'b M 13 ,POCCHKII", Ha CTp. 19, q ywe coo6tua.Ta, qTo
Bbl\'O'b HOBaro KaTa.iora C. t. A. Bbl3Ba.rlb Heo6XOlHMOCTb
nepecuorpa Moero II3CI.q-~n OaHiR 0 3y61BoKax-b PyccKHXb Ma-
pok nonClBHBsiaoc5l B-b 2" 10 Hawero KypHa.aa. 3TOT-b ne-
pecMorTpI np1nBe.b K-b Heo6xoApMuMOcr cAlt.qarb HtKOTopbIfl H3-
M'HeHi II aono.nHeHin fh nepBOHaia.'bHOl peaaKum Moero NO 3-
FstAoBaHiH. Pe3\'.'bTaTOM-h 3TOro nOflRBIlab MOR HOBaR paOo-
Ta, ila HtMeuKOMRb FI3blKt, Hane'laTaHHaq B'b Tpexb HOMepaxb
XypHa.na 3eHni a ,,lllustriertes Brieimarken-Journal', HnalilHafl Cb
N 20 onrI 15-ro O1ONT6pa 1933 r. II MHt xNOeTCH no3HMKOrHTrb
4HTaTeeeii ,PocCHKHI" Cb pe3y.qbTara8TM MOHX-b IIOBblX b 13C.i5-
MOBaHifi.
F yBtpeHb, rITO qirTae.qj yVMe caBM 3aNMtTll.11 H-hKOTO-
phbi oneqaTKI Bsb MN 10, a uMeHHO:
Crp. 136, nocTbnHmli a63aub; .iHHeiillaR 3y6uOBKa a'h.ia-
eTc9 He .IHeiihoii, a .IliHeiiHOni 3y6ueBa,~bHno i H.i nepcpopauioH-
IH MawUHOiH IH.'H CraIHKOM'b).
CTp 141. fnpaPu.inboe o6o3Ha3eHie P. 3. II 12 1:121 2.
CTp. 144 FlpaBH.qbHoe 6oa3na4eHie BTOpOfi MtwaHHOI
RHHeiiHOi 3y6LVo BKU1 A. 3. 13' a:12',a.
ripouiy TaKib-Ne ucnpaBHTb oneqaTK'y B'b .N 13, Ha CTp.
9, 28-as crpoKa cBepxy: CJtaye, b SN 348, BNItCTO 358.

69
Kenaa, qTO-6bl nopaAOK'b HyMepaiH s3y6tOBOK-b Bno.aR
coBnagaajn' C' xpOHOniorHqecKOfi nOCI'bnAOBaTejIbHOCTbhlo IX
no5IBneHia, 5 nepecTaBHsub HyMepaahi o JI. 3. II H JI 3. 111.
UpOBtbpHBb eme pa3Ts BCt MOH O603HalenHiqa ~\'iuBOKU -
SHnaweab HX' BInoJHt npaBHlJbHblMH, 3a HCKjIOqemlier.mb fbTb
MO)KeT'b J. 3. II (no HOBOi HyMepaUin). BOJIbmiHHcTEo II3t.
peHHblX'b MHOIO MapOKwb HM-LIOTb 3y6lUOBKy TOqHO Mehiay 14
H 11 1/2. B'b npo0rubli pasa a ocTaHOBHJICH na H 6r'3Ha'IeHiil
111/,, Tenepb we OTgalo npeAno4Tenie 11,/2, He 6yTlaIIl Bce->Ke
TBepAo yB'peHHbIM-b, KaKc H3'b STHX'b o603HaqeHill npa3Bilb.:
Hie.
OcTpble H Tynble ay6ubI y OAHOfi n TOfi-)e iy\tUnaBhN
BCTp5qaloTCH TO>Ke y MapOKb py6aieBblx'b ROCTOHCTlih C-b Bep.-
THKaJIbHOH Mt'OBOi~ CETKOIl C'b J. 3 1, a TaKb-mKe Ha .?,apbl-
TblXb nHCbMaX'b" 1890 r. 'b JI. 3. II 11'/2.
Moe Tenepewmee H3acJ nAoBaHie oxBaTbIBaeib ccOr.c6 B( E
BbinycKH nepencjieHHbie B'b KaTanoraxb HBepa H 3eiiina 1.4 r.I.
OAHaKO, o cnJbayIol HX' MapKax'b, uHn BapiaH n.\.b, MHt He
ynaaocb co6paTb TO'IHblX'b aHIIblX: : 1) 15 1 5C i,. liupn-
xa6jecTpoeHia cb y3Koft 3y6uOBKOi, no C. Qc. A. 12' n 2)'
20, 30 H 35 K. 15--hTiar peBOimoiin 1917 r.
lepenicJcneie 3y6utOBOK'b B'b 10 ,,PocCHKH" C.qiu\eTT'
AOonJIHHTb CJIAayIOIHMH aHHbIMH:


2 K. CB-bTAO-3eaeeHaa, 1888 r. (BCTptqaeTCH To,,.bKO


3TOH 3y6UOBKOfi).
5 K. CIInLHOi InIOTbI,
15 H 35 K. C'b rOpbKHMb,
50 K. MOnP.,
3 H 5 K. 15-JnrTi peBOJionroi 1917 r.,
10 H 35 K. io6axef K. Mapxca.
1 p. ci neHTp. TeAerpagoM-b, C'b n. i. N
7na 4 iiTR'oTnk-h.


ieaH-


8) 10 a 80 K. cnI$TuHO no imbI,
9) 10 H 15 K. 15-aiTia peBonIoiiH 1917 r.,
10) 3 K. Io6nJIeH K. MapKca.
P. 3. X: aBAseTCH pHAoBoi, a ne AHCTOBOH 3SNll'1OBhoii.
P. 3. X(: 10'/2:12 (4. .. 3. 28:15) HOBaa, He i-,nliiLHHaf:
pante, coBsTCeKaa 3y61uoBKa AnJ Mapohi. y3.i1iHeH-
Haro 4IopMaTa; BCTptqaeTCR B'b AieWal4cb (op-'
MaT-:
1) 15 a 50 K. ,llpHmKa6jiecTpoeHiH.
JI. 3. 1: 10) c.-x. BbicTaBKa-TOJIbKO 1, 5 H 7 p.
JI. 3. 11-111/2: 4) 7 K. 10-J-bTin peBoJiIouiH 1917 r.,
JI. 3.111-121/2: 1) Bb TOM'b qIHCJi 3 K. Ha )KeJITOji H K. Ha
6thjofi 6yMart.
3) 10 H 70 p. B'b AeHe)aHbIl' 3HaKdX'b 19122 r.
4) c.-x. BblCTaBKa, TOJIbKO 2, 5 H 7 p.
5) 2, 5 H 10 p. cb JIeHHHbIM'b, CL, B. 3 Me'
aHApa H uBfTOKb.
JI. 3. IV: 1) TOnlbKO 3 p. 30soTOM-b (KpacHoapMeeubi 6e3be
B, 3.

90


P. 3. III a:

P. 3. IX a:
P. 3. IX B:


C'b
M
JI. 3. V: 5. p. 30aOTOMI, TOH me cepiH.
1 p. 2-ro MeKayHapoaHTaro nonapHaro roAa.
35 K. Q4HaaTea. BbICTaBKH.
JI. 3. VI 121/4 (Han 12 npH o6o3HaeHiH as noInooBHHax'b
e.aIHHHab no 3y61ueMtpy) HOBHa, He onHcaH-
Han paHbmie, COBbTCKaa 3y61iOBKa:
1) 40 H 80 K. cb LUennrenHHOMb,,
2) 3 p. C-b BoaXOBCKOfi F. 3. C.,
3) 50 K. 2-ro Me)KyHap. nonJaparo roAa,
4) 15 K. .lHapH)a6AecTpoeHia, HO TOnbKO Bi
rpaBmopt,
5) 15 K. qpHAT. BblCTaBKH.
lpea.oeKeHHbIK MHOOK Ha CTp. 145 N 10 coxpaumeiHHbI
io6oiaqeHia 3y6UOBOK'b, B'b InJOBHHax-b eAC2HHU'b no 3y6Le-
imtpy. (Kb KOTopbIM'b CcaJtyeT'b Hpa6aBHTb H JI. 3. Vl-12),
iBnO.iH nOIBOARIIOT'b pasu3JqaTb Apyrb OTb apyra BCe nepe-
Iqfi.leHHbFl MHOIO 3y6lOBKH, C'b npH6aBJeHieM'b Aan pa~oBblx'b
3y6'iU1BOKb qHCna lUlnblX'b 3y61oB'b. HcKnaioqeHieMb SIBJIIOTCH
TOTKO P. P. 3. I P. 3. III. OAHaKO, pa3HHUa Mea~)y HHMH
MOHerh uHTepeCOBaTb TOJIbKO y3KHXlb cnefianHCTOBb. Ki TO-
My-mKe. rH o6t 3y6I1OBKH BCTptqiaTTCR Ha OAnHtXb H Tbxb-Ke
Maphax-b TOJbKO y OAHoro BbInyCKa 1883 r.
06-b o6o3HaaeHiH 3y6tOBOK'b B'b HOBOM' KaTajior C.O.A.
Ia y COB-trcKie BbInycKH, TOT'b KaTaOorTb He AaeT'b o6o3neqeHifi
P.3. 1. n P.3. II. 06o3HaqeHia BCXc'b ocTanbHbIX- 3y6aLOBOK'b,
.npiiHTbiFH 3THM'b KaTaAOTOMb, COBHIIAaIOT'b C'b MOHMH (B'b nO-
IoBIIHaxnb eAHHHu'b no 3y6u1eMtpy), 3a ncKIOlqeHieM' cAtay-
OL3 IIH o6HaaeTs Ha3a Kaa pa3Hb:
V. 3. Ill o6o3HaqaeTcH Ha3BaHHbiM b KaTanoroM, pa3aHqHO,


.IOo 14'/2 y cOeperaTeabHbiX' MapoKcb, anlO 14:14'/2
(AJRi cToararo 4IopMaTa) H 141/2:14 (nua aemasaro)


y UCTallbnbl~x ;
P. 3. IX o6o3HaqaeTcH 121/2:12 jis CTOH5qaro H 12:12'/2 AnJ
i.neiaqaro j)opMaTa;
P. 3 X 12:121/2 Ans CT0Raaro H 121/2:12 Anj nieHanaro, H
fl. 3. VI o6o3HaqaeTcs pa3AH.iHo, AH60 12 y MapKH B'b 50 K.
2-ro MemKynap. nonepnaro roaa n 15 K. 4HjaT. Bbl-
cTaBlH, al6o 121/2 y OCTaJblbHbXb.
S MHnt NaKeTCH, qTO MOH o603HaqeHiH 9THX'b 3y6inOBOKTb
spanBHahHe H BO BCIKOMb cayiat npaKTfH'Hte, H6o npH coKpa-
peHiH 9 Bbi6nparb o6o3HaseHis Bb OAHOM'b HCJIt Ha THM'b aMbIM'b
iChllOWH.nb BniiaHie noAo)*eHia pacyHKa MapKH Ha o603HaqeHie
Y6uoBOKb. KpoMt Toro, Moe o6o3HaaeHie JI. 3. VI. no3BO-
seTl OT.IHqaTb ee OTb Jl. 3. Ill (121/2).
'KaTanjor C. (Q. A. oTM'iaaeTr cymlecTBoBanie HaaneqaT-
8 K Ha 7 K. 20-ArJTiR peBOioulnia 1905 r. cb JI. 3. III (1212)
poM M Toro, OHL ynOMHHaeT'b o Heo4HiaianbHoH nep4)opauiH
"apoKb B-b 3OJ0OTOM'b HCqHcaeHiH Bb JIHTorpa(pi4M H TpaypHbIX-a
aPOk'b B 6 H 12 K. Cb JIeHHHbMLb, He AaBa OAHaKO HHKa-
IHb 06-baCHeHif H He yxas3bBaq Ha KaKHx'b BapiaHTaxs oHa
'TP CaeTC.

L 91
Moe nepeqHcaenie Ha cTp. 146 BapiaHTOBsb, HynialaoioHx
B'b nppoBpKb, AOJlWHO 6bITb 3aM'HeHO caI'.yIO la-b:
1) 3'/2 H 7 p. 6e3- CTpJIOKI-b, no CKOTTy 13',' 11,
2) 7 p. co cTpiJKaMH (qepHa n weiTara), no Kojiio
C'b Tpex'b CTOpOHn 131/2, CBepxy 111/2.
3) 1 p. Cb BepTHK. noaocaMH, no Koamo H C. A. A.
1928 r. 131/i:11'/2.
4) Ta-we MapKa, no TrM-b We HCTOqHHKOM'b -- II1 ;,13
5) 3 K. 6aaroTBopHT. FInoncKOi BOfHbr, no 3eHiqy
131/2:111/2, a Ho C. Q1. A. 1928 r. 13'/4:ll'/a.
6) 10 p. C'b BepTIK. nonocaMH, no Konto 1II'
7) 50 p. Bb AeH. 3HaKaxa- 1922 r., no C. dQ. A. 1933 r,
- 121/2.
8) Ta-me MapKa, no TOMy )ae HCTOIHMKy 13'.2.
9) 4 H 10 K. 3JIOTOM'o Bb B H T o r p a 4 i In, no C.'.A.
1933 r. cib P. 3. III.
10) 3 p. 30sOTOMi- (KpacHoapMeetub) 6e33b P. 3, no
HBepy 131/2:10.
11) 3 K. AKaAeMiH, no C. (D. A. Cb Tpexib cropOH'b
131/, cnpaBa 121/'2.
12) 3 K. c-b L1eKa6pHcTaMH, no C. Q. A. 12 .
13) 2 p. cb JIeHHHblM-b, no ,,POCCHKB (Ns 9. CTp. 114)
- 11'/. '
14) Ta-me MapKa 13 /.,
15) 14 K. cib 3aMeHro(4omb 6e3ab B. 3., no C. t'. A.- 10.
16) Ta-we Mapxa cb B. 3. -- cb JI. 3. 10:103. .
17) 5 K. 10-antTi peBoJImuin 1917 r., no C. ,P. A.-12','.
18) 8 K. 10-Ia'Tia peBoniouiH 1917 r., no C 1. A.
101/2:121/2.
19) 28 K. 10-atTiR peBoaioUin 1917 r., no C. D. A.
10:101/2.
20) Ta-ae MapKa, no ToMy-ae HCTroHHKy-10
21) 20+2 K. ,Be3np30opHblM'b AJTSIM'b 192, r, nRl
C. 4. A. 10'/a.
22) 3, 5 H 10 p. cb JIeHnHnblM'b cib B. .. .vro.9bHl iH
no C. .. A. 10.
23) 10 p. Cb JIeHHHbIM'b C' B. 3. ,yroaIbHHKH, no1 C.).
- 10'/2:121 /2.
24) 1, 10 H 20 K. BbinycKa 1929 r., no C. 4,. A.--]01/
25) 20 K. naTHAtTKa, no C. q. A. 101/2.
26) B. A. )a.puiaa6aecTpoeniH, no C. 0. A. 12'
27) B, A. ,ChBepHblf nomaoc-", no C. Q. A. 1". '
O cymecTBoBaHin BapiaHTOB'b yKa3aHHbx-b BI nyUITaX
6 H 13 MOanHO COMHaBaTbCR.
Bc' pa3HOBHAHOCTH 3y6IuOBOK'b, yKa3aHHbIH 11 -iKOTOpIME
KaTajoraMH H He ynOM5HyTbi o MHOIO, cat.ayeT'b C'lliaib
npaaBHbHo KaTanornH3HpoBaHHbIMH H ecymeCTByKOtLiunlI,
TIX'b nop' OaHaKO, noxa He 6yAyTib npeIocTaB~nelt-. aola
TelbCTBa npOTHBnaro.


rTO KacaeTCf MapoKib H3naaHHbixb noca.'r io6wiwenaro aB3
nycKa Bb nlaMSTb K. Mapxca, To o6i, HXa 3y6uoOBaxa c'yA

92
1%LUe npe)RneepeMeHHO. &fi 33BHCHMbCtfH boT' CBOero 4opmaTa,
HuCJBlIIKHl MlIomb P. 3. IX, P. 3. XI (o6f B-b CTOs'eMIb I
Ie:.r.jqxelb 4opmaTax'b) HI BHOIb nofl0BBHi3WYI0C5 3. VII, Ko-
TopLo'f (.Bb niJ'oBHHaxb eAHHH[A-b 110 3y6i~eMtpy) cnityeT'b
aa'rb oro31ailaHie 14. MOKHO OTMITHTIb, 4T0 BCt MapKH, Bb[-
nr~'weHflbhl Bb teqeHiH ABYX'b I]OCJ1tAHHX'b AtT-b, He HMtIOT'H
pa3lCIBsl~tUL'rtfiI Bb 3y6uOBKb, 'TO KOHe'THO o6AerqaeTb HX'b


BbL 3aK.'iiwieHie xO'y cKa3aTb HtCKOJlbKO CqOB'b 0 11 0 A-
A 1 K t -.3 V 6 il o B b C-h WbItbi Cti.baTb H37b AeLUeBblx'b
.iapolb 6oAie PtAKi.5 pa3HOBHAHOCTH. Bct 3TH nOAA2t-I aiomrb atByXb BI(AOB'b> Bb 3aBHCHMOCTH OTI-TOrO, 6JWIH AH Anis
MXb II3cOTOBiemII B3flTbl 6e33y6IoBbiR MapiH, HJIJ we 3y6U0-
big Cb OTP1.3ailHbIMH IHaCTORiIJIAMH 3y6lEaMH.
nomnLtn wit nepaaro poia BCTplqaiOTCH PATiO, Taicb-KaK~b
6e33x'61uLBblq P-ccizi MapKJ-i B'b o61getm' 3Ha'1HTeibHO pt)Kce,
thil, 1110b COO'TBATCTBYIOILiH 3y6UlOBanHHbI. KPOM% TO1O, ca-
:MbIR PbihiFl p.33RIOB1AHOCTH 3y6LlOBOK'b POCCiH B-b 6JnbluHHCmTT
rIvqaeBb Bcfrp'5'a]OTCJ y mapOK'b. KOTOMbI5l Boo6Uqe He Cy-
'MeCTrB t0Tb 6ejb1 3y6LmOBsb. 13TOMY, B-b 9TOM'b cJyqat., 4)aab-
pl[I1.a ro PaOI b qCTaeTCH AOBOJ1bHO oripaHHqeHHoe nojie AtRTejib-
pocCiL, iKoWUpLe1 OHH1 OAHaKO paCwHpIHIOT'b TtM-b, WTO CHa6)Ka-
iorb aie3bl.iqR 6e33y6lAoBbIs MapKH HeCyrixeCTBYl0IjHMH 3y6qIoB-
UlaMf, Bbia3BaSI IX'b 3a o0teHb PtAKiff" H .Aa)ie KaTaJIoraMb
el03313BVTHbhIl" pa3HOBHJHOCTHf. Bib RaqeCTBt npHmtpa MO2KHO
Rno19rnli T.: 1) HtKOTOPbI KOnee4Hblq AOCTOHHCTBaI H 1 p. 6e3-
~y6u.Baro BLsnu'cKa 1915-1917 r. c1b iPaabwmwoim J1. 3. 111/2
hpflHbhIM! orBePCTiRMH H 2) COBtTCKii BbIHYCcb B'b 30J10-
Mb IIC011CiACHill (HBepb Ne 231 H cJrtA.) Cb 4)aJIbwHBbiMb
1]eHb '3KIILb .IHHeAHbDM'b fpOKOAOM'b. Kporwb Toro, KaTaAor'b
4. A. yKa3blBaeT-b cBanbwHBYI0 3y6IAOBKY 111/2 y BbInyCKa
CtBepilbrli flOJIClb".
rolbaa'il BTOporo BHAa BCTpkbaI0TC5i 3Ha'4weJIbHo 'ame.
O3romy pemomeeHAyeTC51 nH14 npio6ptreHiH Kawatoii ptAKoR
a3HOBH.!iHOC fir 3y6roBKaH Bc e r A a IoABepraTb ee qKcnep-
N3. OC'emHHo MHOrO 9K3eMnaRPOB'b C'b nOAAfJ1bHblMH 3y6-
aMlI Illib lprllIOnCb BHAiTb y C.1hAYlI`fUXHb BapiaHTOB'b: 1).
T. Onb BepTllKflJbHbIMH noJiocaMH cb A. 3. 11', 2) 5 p. 30-
IrN-,(padoiuroqi) CL IIIWPOI(I4MH 3y6ijaMH H 3) 3 p. 3OJIOTOM'b
PacHoapmeerul) ci A. 3. 13'/2A0 (npHBeAeHHoiA B-b KaTajiorI
Bepal. c-b noiA-nbHbIMH 3y6IaMH TOJbKo no BePTHIKJIbHbIM'b
pagM b mapKiI
npfl p onpeqtwieHil IIOAAHJHOCTH 3y6[Luoeowb, cq-bayeTb,
Emra Ceio. ApanyaTm BHlmaiie ira pa3Mtp'b MapKH, 16o y
01Ub'jOIb BTOpPOIO BHAa oH'b CTaIlOBHTCRf MeHbIe, JIH6O no
,601INI- 6 rar7P3BI'eHi5lMlb, .im6H TOJibKO B'b OAHOWI,, Bb 3aBHCH-
OCT101r-b Torio, 112U1.aribi rH i3y614b Ha BC'bX'b KpaRx'b Map-
', IIJI1 TOJLKo Ha HtKOTOpbIX'b; (OAHaKO He HaAO ynycKaTb
3'b Bl, 'ito y A. 3. pa3Mtp'b Mapox- bie 9BX5i~eTC BcerAa
OCTORHUMI N fCtX'b 3K3eMnlRpaxb AaHHOA Pa3HOBHAHOCTH).
a)Ie. Ha KOHU.3Vb 3y6tiOBs% neptiAKo MO)KHO 3aMtTHTb CT, Abl
aieHHoih nepBoHa'aJabH0i 3y6uoBKH. Oco6oe BHHMaHie HaAo
-o6paigaTb Ha o6liif BHXA'b H3C-A11GOBaeMoi 3y61AOBKH, Ht60 Ka~k
,asi noAIAHHHag 3y61JoBia HUtteTI, IliAbIi PRAsb TO.IbK0 eir cB0o.!1
CTBeHHbIX$ xapaKTepHbix-b oco6eHHOCTfi, Ba Bb H3311CHM ocH
cBoeii tieTKOcTH, paBHOMtPHOCTH, BeJIHtlHHU OTBepCTiii I T. 11
MapKH Cb BbI3bIBaioakHMMH cOMHlHie 3y6naMH cItnye~b Tlga.
TenbH0 H3MtPHTb 3y6ueMhp0M-b. EcAH 6YAeT'b 3abitbeno CIT.
KJIoHeHie OT'b npaBHJbHOii BeJJnH'HHb, CnAtryeTb onpealHmif,
npOH30Wao All OHO BCJII2[cTBie CTsirHBaHiH 6yMaril, HA.H xe OT1,
TOrO, 'TO HCribITYeMaR mapva 3y6ljoBaHa Apyroil, Brb AaHHoM%
cayqat 4)ajibmuimo nep0popai0HIIoai MaLuHHHOfi. [pit OTIKji0.
HeHiri 3y6LoBKH BcAAJcTBie CTsrHBaHfl 6yMarI, HaAHq'e CTRrH..
BaHiff MO&HO OnpeAIIAHTb nyTeM'b TiiaTeJlbHaro H3hltpeHiF pn.
CYHKa MapKHI, H60 CT~rHBaHie 6yMarH Bbl3UBIeT'b OAHOPOIHblj
H3MtHeHifl H B'b 3y61A0BKl H Brb pa3Mtpax'b MapKH.
Bo BC5IKOM'b cjyia13, 9KCnepTH3a 3y6UOB'b Tpe6yeT3 H3em !
BICTHOA onb2THOCTH. 1H TOJIbKO 3y61xbI, He Bb!3blBaiOLuie
MaJiLbrmaro COMHtHIq, MOryT'b CqHTaTbCqI nOA.IJIHHbIfiH.
C. M a H w e a eHpOBH30PHbIH" Bbl[YCKfl IOFocJIiaBiH
1933 r.


CBeil-Hi5] coo6m1eHHbul MHOIO Bb Mh 14 ,, Poccim, I ym'c
HtCKOAbKO ycrapinm, H60 6b1nH co6paHbI Ao 23 Hog6pi 1933
roaa, a KPOMt TOrO, Bb nepesucnieii 0AooaTHblX7 MapoF~b c'L
3y6tROBKoA 101/2, mKpanacb oiuH6xa.
YKa3aHHblf MHOIO 14XHpbl THpawKa, HB1R~i)TCH UII4paM
oCTaTKOsB CTapbiX-b H3JAaHirl, nepeAaHHblx'b Bb THllhfpa4jiIO-.
HepeAb neqaTaHieMb MapKH 6bamH nepecMoTpeHw If Hit OTopoe.
KHJIH4eCTBO 6bIJo 3a6paKOBaHO H YHH4TO)KeHO. (PaKCIt'eCIUV
we c- HaAneqaTKaMHi 6blI0o BbinymleHO:
1-ro B-bjrpaAcKaro BbmnycKa: 25 napa 5.414.300 ULT.
50 n'. 7. 440.000 urM.; 1 AHsap'b 2.945.000 WT.; 2 A.
237.750 Mr.; 3 aHIapa 1,123.850 mW.; 4 a. 1.03285..
MUT.; 5 AHH. 864.150 WT'.; 8 ZLHH. 137.450 WT.; 10 ZIIH
574.350 Wr.; 15 1HH. 87.300 WT., 20 anmi. 2t_ Y 409
MTr.; 30 AHH. 254.000 111T. BEJaroTBopHTeJwHiaI biblnVCK
25 napa 1-310.500 Mr.; 50 n. 1.041.200 wi ; I A11H.
450.700 WuT. qoniiaT~bx'b MapOKb: 50 napa T93.800 IT
I AHH. 453.200 mW.; 2 AHH. 691.700 'WT.; 5 aiK.
402.300 WUT. H 10 ARH. 139.800 WuT.
3a 3TO BPmaI nOHBHJIOCb 3 3aMtTKH: 1) Dr. -lonaha
,,Filatelista" (Ne 1/2 OTab (PeBpajIs 1934 r.) OIeHb Heflu.'.HaO
c-b orumf6KaMH; 2) ero-we, B-b xKypHajIrh 3eH4)a (i.N' 5 193
ir.) TaKb-)Ke CoAepI ,,Donau-Post" (MC 4 1934 r.) AOBOJIbHO o6CTOfTeinbHaSf, XoT
.H He TpaK'FyeT'b 3aTpOHYTarO Bonpoca cb ICLqepnlbia1olrle.
FIOJIHOTOA.
1'KamaaR npltneaeHaH3a It Tenepb npitBoaIMaa MHoro Mapta,
Ujli aspiaHrb, HMtercn IB'b 60.1bllUHCTB't cji'qaeB'b) y Mern
IHqHO Bh KNO.neKiJIH, n.lli H BHa-ltr-b y apyruixt KOJI.qeKXioHe-
,OB'b II.q14 e C.J0oGUeta MH'b H3LUHMML yBD)KeeMblM'h nOieTHblM'b
JieHOMbI r. RIepoKO, ,r-b Koroparo a no.'ryqN.tln TOqHblR CBt-
teHifl 0 ilmpa3S TI p3Aa.
HHK'aixi b nOBbITXb BaplauroBb HaanefLaTOKb, Ha nepBOMlb
jti.rpacCKoMb BblanyCKhL, CBepxb yce yKa3aHHbIx'b (CTp. 48,
f- 14 POCCIKH) He o61Hapyeito.
Ha BblnycKt. nB- no.i0b3jy nocTpanaBwunIa OT'b HaaBOHeHfl,
KuipHEn ii TOHKir Il n.OC'b cymeCrByeTb Ha BCtx'b 3-Xb aocro-
IHCTB3Xb, npfi 4eM b Bet aOCTroIHCrBa iIMitiorT Ha o6OHXb
:OBpTaX-b 6ynarn.
bb Ta6.dlub Aona13THbix'h MkipoK'b CJntayer-b caB.naTb cit-
olmmU HMiM'bHeHifl:
1i Bb crpowb 10' a 3y6., 6yvdara B, Bb o6tuHx rpaigaxb
jtjnverb iaqepKHH\vb 0,.)0, 2 11 10; Cq0B3Tare.ibHO, Ha 3TOi
iyMart cylecaTyeCr- TO.ibkO Mapwa .-crOHHCTBOMNb Bb I
IlHapb.
2) B'b crpoh 1 lI)'/' 6., Gynara c, cata yerb ao6aBifTb:
a' nepBoi rpa4)t H 10 a.", a BO BTopoii rpag4 1 a. n
10 a.
31 Dii3y Ta6ImUbi Ha crp. 48I, c.-itayeT-b ao6aBHTb:

06Hapy-
SiAiH'rb u
*N9 3 y 6 u OB K a oyMara InpoTOTfln HanneqaT-
Halneqa"T-
KOil

91 9'.: Ic Heini3a CTenb I 1.HH,
2 9" ;': ':9' .1I' c 1
S3 9' 4:1 i'29-' 91 I
4 1l1 -':g ll:. 1 :11 1-2 c ,, 1 2 .
5 I1'. 1 -:11 :9 c 2VHe ciMMleTpiN4HbIl MNItIJaHHE.l 3yGilORKiII HOIO o6o3Ha-
ieHbi, Ha3IIIa3Hs C BepXIefl I Opit HTJ.1bHOil CTOpOHhl Bb H.-
BPaBileHll nlpOTHBOilWo.)'I K OM'b ..'hllIeHiIO qac Boii crpt.'AKl .
I .uilT'bl C'b MliluaHIlOfl 3\ClllOBRROl TJ3K1 COCTaBnIeHbl, LTO
,aphap Cl npllBe.aeFlllI.IMH y3V6itOBKaM3N BCTBB13a3OKTCH B'b IOpH-
.OHTa.LaHbiix napBax1., a IlMCHHO: I Ny I c'b N., 2 uiaii Cb N 3;
N' 2 ci, N, .3 Il.ll Cl HOpMallbHOli MIJpKoil 9' '; No 3 CL HOp
albHOil MaphOli 9' '; NY -1 (1 linH ) CL HOphMan.bHOii Maphoii
I'/ H3 aKOIedUL, A. 4 12 .lilH.) Cb MN' 5 aIllm CL HOpMa.LbHOH
IapKoil 11''.
SlklcrOB'b Cb MNI l3HHOfi 3y)'uOBi')f 10 CIn'ib nopb Haiile-
oJ oqeHb H(0.qibUjoe KhOlliecrfB, a lnoTOMy MlapKH 3sT1 B.rin-
Tca BecbMa ptaKUMui.

95
MapKH c', STHMH 3y6uOBKaMH. HO 6e3'b HaATneqarK-H,
CHXb nOp'b HeH3BnsCTHm. JlIo6onbITHO OAHaKO OTM'tTHTb, qgT
coBCtM'b HeaaBHo HafAeHbI rameHHb a AonfaTHbitl Mapm iH -b i:
~UaHap' BblnycKa 1924 roAa 6e3a HaAneqaTKa Ha 6\uvar-, a ci,
MU-baHHblMH 3y6iaMH, a HMeHHo: 1Oi2:111i2; 10' -.10' .10'-' -.
10 2:I0i2:1I .1'/.1 ; 101 1 11'2:11/2: 11/2; H 10 :12 1 i :10' j npl
eMb I nocj$ina H eiue He o6HapyH Ha cyulecTBOBaTb. Bct 9TH MapKH HMKtOT'b lreMnie.rb rawie.
HiR ,CenTa 25.XI.25". 3y6UoBKa 11/2 HaxOAHTCH Ha nepBoMNp-b
BbinycKt 3THlXb AOInaTHbiX'h MapOK'b, T. e. cb M -In LKNLh Mil OT-I
BepCTiRMH (o6blKHOBeHHO C'b pBaHHblMH KpaMHII) 11 OLqHb He
ieTKal.
OTM'eqeHHibfi 3B3SAOIKOfi Ha CTp. 48 I aiHapb cb.
3y6ru. 91/4 6biBaeTb 3-xit OTTrIHKOB'b H, KpoMtyKa3a3lHblXb, ewe'
H 6antiHOKOpHiHeBbhi (fahlbraun).
K-b nepeqHCJieHHIM'b OneqaTKaM-b cJityer'b eue npif6al
BHTb:
Ha nosqTosBX' MapKax:'
1) lepeBepHyTas HaAneqaTKa Ha 50 napa nepaaro Bt..
rpaACKaro BblnycKa.
2) JBOiAHaa HanneqaTKa: 20 uHH. 22 urT. In 6naroraopHa-
TeabHaro BbinycKa 25 napa H 50 n.
3) OnHcaniafl MHOKO HaanenaTKa 6aaroTBOpiiTe.abHaro Bl-.
nycKa (cb 4 qepTaMh) Ha MapmK B'b 50 napa Ba, CVLUHOCTlI He
Ha MapKiA I-ro IBJ-irpaAcKaro aBinycKa, a Ha i..aarOTBOpire.nbI
HO~, HO c'b HaanelaTKOHf +0.50, Bbiwuemeni 6e3- KpachHn
(Blinddruck).
MapKa B'b 25 napa 6aaroTBopHTejibHaro Bbinyca, c'b TOi
KOiH 4Hpoi 5 B'b HaIneqaTK', o6HapymeHa H 3aHinMae3T 32-o
MteCTO Hb nonynICTt.
MapKa R' 50 napa 6aaroTBopHTeAbHaro Bblincka 3 b TO
KOHi AH4pofi 5 3aHHMaeT'b 12-oe MICTO B'b noaynm'lCTt, (Bb np
TOTIn-b 62-oe MUCTO t-naro AHCTa) H nafBtena renepbl B b OAb
meMb KonAHeCTBt 3K3eMnfIpOBs-, q'SM'b MHOIO 6bl.IC Vha i3H
KpoMt Toro, o6Hapy a'b 20 AHHapb, B'b KOTOpoi BepxHnfl MapKa ocTa.i cb Ge:-b na~
neqaTKH. InpH neqaTaHiH aTa MapKa, HaXOaIICb Bl, Bep.iHeM
npaOM'b yrny nonynHcra, OTOpBaJacb no BepTiIKa.1l, nonBep
Hynacb noA'b MapKy BTOporo pRAHa H ocTaaacb 6e:t. iaune'laTiK'
T. e. B'tplhe npJyqIHJa COBCoBM'b He 3aM'tTHylO c.iinito nepe
BepyTyryo HamneqaTKy c'b o6paTHro CTopOHbi.
B'b Ta6aJmnh oneqaTOK'b AonjlaTHnixI Mapctlb RB noc.n
Hefi CTpOKt CA-bnyeT'b B'b rpaQi 6yMarH nepenpJRrITb a Ha
Caepx'b yKaaalHHux'b, Ha AonAaTHbIX'b MapKax, 6 o63p
x)eHb eme oneqaTKH:
1) nepeBepHyTaR waaneqaTKa: 50 napa, 3y6u. 10' ., 6y
Mara c.
2) nepenepHyTaI HaaneqaTKa: 10 IAHHapb. 3N6u. 101/
6yrara c, 1 9K3.
3) ABOAiHan HaaneqaTKa: 1 Alnaps, 3y6I. 11-, 6yN-ara
BEtarpaab. Ing. H M. K y K .ni H

96
r ia (HjiaTe HCTnqeCIcKoM-b oIeawh.


f1o VCTaHlHBHB~nefic H OT'b AlJomwb fpHBb!qKt, IIPHIHRTO
joj~reKUl0HHpoiHaTb MipKH OAHOR HJH HtCKOJIbK1X'b CTpaHb.
lie cnlppi npOTHB-b 3roA npaKTHIKH, OCBRu.eHHOA 2LeCSTHJJ'bTiAMH,
i CKlOHeHb mlymlaib, IiTO ecJIH Mbl HaPYIIHM-b 5TYTpaA2qHIO, TO
,ce we c\Ni beN11 cC-CTaBHTb He MeHte HHTepeCHYIO H KipCHBYio
tfo.qeFeuito MapoK'b, nOCBHTHBb CBOe BHHMaHie IKaKoMy ni-6o
ppe1IMfyV B''ieKaX)[fleMy Hac'b (wb COBtbTCI pa3HOQ6pa3ic PIICVHKOB'b, qTO AaeTh) BO3MOXCHOCTb, npH )xena-
PIjj, COLpaTb Al)BOJIhHO o6LUWHPHYO KOAjieKUiio n1apXHTexrypb,
.a araTr1B, 6o TaHHriKt, 3oonoriH, reorpa(l)iH, HCTOpiI, nefaa)Ry H,
IaKmHeu-b. rioprpeTOr-b iltmaro pHAa AtSTeneri HayMN, HCKYC-
CT Ba, Ml r~eparypbi, rocyaapcTBeHHb1IXb ntUTelefl, noJIKOBoatleB'b
1 113C.1q IOBaTe.eI
C)CTaHRInHIMCFI Ha TaKOM'b KOJIJIeKixiOHHPOBaHiH H AJ131 npHi-
mthpa B03bMeM1l XOTsi 6bi Kopa6JIH. Co6lpar MapKH Cb
pHCVHKaNmI nl'i, Mbl MOweM7b COCTaBHTb IOJIHYfO KOJJJIeKiAiO no
gcropill RtopenAaBaHim.
[locmiorpilTe Ha 3TYKpyrnyio.IoAKY, no Ha3BaHih-ry(epy,
htHHBO (.ai IYILYULiIICOI no noAaMb THrpa HJH EB4)paTa, KoTopaRi
Docn poll lRe Ha a H r. 114CKOff XyaOiKHHeii 321HTi, 'H3reM'b Ha
hlapKt ItpaK3, aocroiiHCTBOM'b Bsb 1 aHHa 1923 r., a )Toif i oji-
2t He MeHte 2500 q.rBT'b. PHAOM7b Cb Her, a 6bTb mO)K>eTb
rTapwie e5, erifeTCKaSHl KapH areHCKaR ra.iepbI c cb abbIM'b
poem-b pa6Orvr-rpe6wBmtb Ha MapKaxb ErilTa 1926 r. H TyH~ca
906i r. L'hr- nomo.'ToHe, BbiJIsalelBaeT'b TOJIbKO HOC'b PHMCT aqepEI Ha NiapIL Al16im 1930 r.
A Tro CKaweyh CKOJbK :RaTOI .AIcaoI.4Ka 113'b BuItoJ6AieHHaro AepeBa, o6LmHTaR naAb-
h0BbINII UICThC9I- Ch napycaMH H37b UHHOBOK-b Ha MapKax-b
an~a II.a U nHiporii COAOMOHOBWX-b ocTpoBoBIb?!
K-F TaKW-ii 'lAe crapHwb Ha2o OTHeCTH H .9gozo-boat"'
'AHHCrBeHH,)e Bb CBOeMb POA CyaeHbIWKO C1b rOMa)XHbIM14
0epeKlpeLulIBa3ouUIcllal napycaMH Ha Mapiaxb ManbTbI 1899 r.
.41. nleHca II iCItbIlS MaJeHbKiH IOAOqKH Cb ToeyF0JlbHbIMH
N3apycanil, Ha NIampx ErHITa 1919 r. B-b 1 M., noIpun]aioumiR
,006epewbe H;.ima y Kampa. Koraa oTKHVbIaeTCH noa-hbeMHaR
4aCT-b lxC[p-3lb-HiiJqhcKarO MOcTa, TO TOJIra Hx'b 6pocaeTcsi B'
PO\or)lb, %I-'IlCb Aiiaxy H npoKlaHHa5 ConepHMKoB'b Cib Wiy-
Nb iiH raNIOib. TdKb CBOhCTBeHHbTMH BOCTOKY.
3a rT0O2O?(HOil crapiurHOA cjit2yeTh rpo3a CtBepHbIX'b MO-
CLLHO PHKIIHFOB'b, C-b rpOMaAHbIM-b HaPYCOMb Ha Mapl t
CTOHjilI 1919 r., a 3a HHMb xpYnHbig KapaBeJibi, MqamjilicH no
1OptO nOab no.miuiimm napycamH Ha mapxax~b AaHIXra 1921 r.,
IaHilH 1927 r. II ro.IbWu 1925 r., KiaKb BocnOMHHaHie 0 6b1-
UBtT N weri NlOPCKOAi TOprOBn-b.
c:peaji napycHaro 4,jo'a o'eHb xpacHia mapxa B'b 1 neH-
iHapl osaiiHayi, mieHoiA ry6epHaTopa OCTPOBa JBap6aAocch

97
neiEA KapTepi, B'b naMaTb 300 aj-Tig npHCoeaH.eHif OCTpoaa !
K'b BejHKxo6pHTaniH. floju' rony6UiMI He6M'b, no ciHem\- Mi-
pio Hecerca cyAno ,,The Olive-Blossom" c, nepBitir.m am-.lunta-
HaMH HOBbIMH X03fleBaMH OCTpOBa. Ha MapKt Mda'bTbI Bb
5 neHcoB'b 1899 r. H3o6paaxeHa ranepa, caymanHBuafs NMa'lTiln-
CKHM'b pbilapaM'b BO BpeMena KpecToBb]x'b noxo0aoBb. Pac(s_
Toe cyAHO, Ha KOTOpOMi' nyTemecTBOBanj'b H nOTrepI hL.b Kpy
weHie anoCTOJ'b Hnaea'b, cocTaBJIaReTb 4aCTb pc~ a iiHa a MapKt
MaabTbI B-b 10 ImInnHHroB'b.
Haposofti 4)JIoT TaK MapKax-b, HaqHHaR OT'b XTbI ,,ForeHLRO JelepH'b", yKp.Iwui1iomJu i
MapKH repMancKHx'b KOJIoHit, 3aTMWb pyccKie nap.\xonbi na
MapKax' PyccKaro JIeBaHTa ,,POnHT" 1865, I.s6t6 19119r.
H IOH9qal qeTbipbMH.MapKaMH PyMblHIH 1930 r. nioo6pahaiowini-
MH, oAHa OT)rmKBifi napycCHbifi (aOT'b, a ocrT.vi.,HHE rp
qyTb JIn He BeCb HanHqJHbii COCTaBb coBpeMeHHTaro I.iora
PyMbHiH.
HHTepecHa naKeTHaa MapKa Coea. ULT. AMcplihii rL 10
UeHTOB'b, yKaS3bBaIOIraR cnoco6'b nepeAa'lH nmcbva Ch 60qOb-
uorO oKeaHCKaro napoxoxa, BomeAuaro B'b nop7b, Ha NMa.ieHb-
Kifi norlTOBblfi napoxoAHK'b .TeHAep'b". kHMeIu a n.1\b 13-
PBCTH'fiLUHX-b HSCJIbAOBaTeJiiH TaKie CB)3aHbI C-b CyIOBOio
KonneieKiefi. Bb 1898 r. FopTyraniR BblnycaTI4n cCrp'o) Bb 8
MapOK-b, B naMgTb 400-j.nriTi OTKpbITi5S IIYTH B'b I IHJiK) MO-
penaaBaTejeM'b BacKo ae FaMa; BO BpeMg BbICTaBhr F-b Lliiharo
b 1893 r. Coea. [IT. AMCpHKH BbInycmTHaJ cepihc Elb 17 no-
CTOIHCTBh, nOCBSmelHHYO BocnoMHHaHi hMb o KoaM i'N6t. TakKe
o Ko.lnyM6b BocnoMHHaIOT'b MapKH HcnaniM 1930., I13a3HHbli Ino
cayqalo 3aKpbiTia CeBH.abc He MenHe HHTepecHa no CBoeMy HCTOpHqecTi4o.o 3H3a:e-
ilito rpenecKaa MapKa 1928 r. Bb 4 ApaxMbi cP pic\HKOMh i Ha-
BapHHCKaro 6o0, AaBmaro Fpenin cqacTaBfImifi lt Hb eq O-CBO-
6OA, eHid H OHa, no cnpaBekAJIBOcTH, I1'ITH.ia cro.T.a-re ero.
Bcex-b MapoK,- C'b Kopa6a.QMH He nepeqHCJliuib, r. K. 42.
rocynapcTBa HM'bKT'b MapKH C'b H306paXieHicM'b In.h. Flo.ia-
raio, qTO H npHBeAeHHblX' npHMtpOw'b AOCTaiO'Ino, 'ITOObI-
y6tiBHTbcsa HacKOAbKhO KoiAeKILi cyAOB'b MO)KeT'b 6tirT, ]pillBaS
H HHTepecna.
1. J1 e y c bh .


HIpaBAa o MaHqwKyro M ero mapKaxb.

rHpoqTS coo6imeHie r. B. 3oHHeH6epra Bsb N. 1.3 i pHi3a.
,,PoccHKa", MbI npUmIuHH K'b 3aK TOqHO qCHO nOHHMaeT' nOJIHTH'IecKyIo CHTyauio, iipLn.iecray'.
Wyso OCHOBaHiIo HOBaro rocyAapcTBa, a TaK)e coBepmuJelno He.

98
s3HaKOMb Cb noJoiwOeHieM'b noqToBaro A'-na Bb MaHniyyro, OCHO-
BblBaaf CBoe MHtHie Ha MaTepia.qax-b SIBHO OAHOCTOpOHHRro H
TeHaeHQio3Haro xapaKTepa. Mbl He MO)eM'b AOnlyCTITb, qTO6bl
He cKOMnfeTCIItHleC B'b aa.bHeBOCTO'lHhbI'b at.,laXb .qHua 6bl.ql
Kpi[ITIINKaH ccrecTBDelHaro xoaa HCiopin It nI1OblTacMCH ncnpa-
BIITb II pa83ICHiITb JqiTaTCJ/lbM'b BKpaTU- I ilCTBHTCnJbHblH gPaK-
Ttl, i Mauqimvypi (nro KHTaiicKiI MaH'lKyro) cb apeCBHix-b Rpe-
MleH'b 6bl.qa 3eMnitii MaillII ypcioll Hailil, ao.roe BpeMri Haxo-
RCfb nHO1'b B.aaablecTBOM b KitTan. 23 roAa TOMV Ha3aab, Kor-
as pe6ellolKb-liMne.'aTOph I1y-VI, TenepewHiii itMnepaTOpb MaHq-
i\Tro, 6bl.rh IbhBblAHymIelb nOKHHyTb hIlTaliCKiH TpOH'b, BO3HIK.a
KHTJHdlan8 pecniyo6'iua. Horoe npaBHTe.IbCTBO He npH1Hec.o1
cqacibfl MaH'iAypaM- II, noc.b 20-TriH tTIIro 1 aecnOTrHecKaro
ynpan.'leHiS KHTalicKIIMII BOeHHHblMI K.laHaMiI, MaHqtiypHH
B03CTa.qa.
Crapble 3a Ha9 eaHHilLLa coxpaHeHbl. MOieTHOli eClHHIlueii, Kahhb paRHO
SMOHeTHOHl enllueltlli ii KiiralicKOi pecny6.nliK, S.IanerTC.
,K)AH b", HNMbioutii TO.qbKO OanIHaKORoe Ha8CpTraHle icporanIHa
c'b qmnOHCKOil MOHeTOil ,,le i 1b".
Flora MaHlmmyro pa6ora.ia i pa6oTaeTh Ha.qiaeHo i 6e3'b
nepe6oeBt EDniHlCTneHHblM'b jICK iiOlemHIeMb FIR.qReTCq oceHb
1932 r., horaa pt'Ka Cynrapln nBum.a 113 6epeiOB'b H 3aTO-
n i.'a Ha MIIoro KH.AOMeTpOB'b BCC BOKpyr'b ce6s. Ho KaKib
rTO.bbKO >e.'t3HOJOpol i lepAaHliiaFi noqra 6li.a Hanpan.iqea no CBOcN'M ila3iaqeHilno. Cb
3-ro Hos6ps 1933 roAa d6bo OThpblTO B03aDyn uIe nOqTOBO-
naccahilpcNoe coo6tieHic MeilEay I'.1aBH'luIJIiMH n\'HKTa8MM MaHM-
myro, a TaiKe c1, Kopcei n lnoHiefi, KOTOpoe npouhtraeTLb i
OXBaTb]BdeTb Rce HOBble pallOHhi.
MaphH Maniqxyro : M BtCTIii BCtMb; Bai noc.tIaHee BpeMR
SH\b CTa.11 3 aM'iHlTb MNapKaMlI rT.x'i Ke pHIcyNlOB'b, H HOHa JTL-
Smedi yMart Cb BO.lIllhblM'b 31kaOMb II B-b 6o.qte COqHblbh H
Si pKHM 'b IIBt-.a\hb. Flar3iflTIlb CO lilE 11 A3Tbl B'R NHK 3Hll HO-
Baro rocy.lapcrn.u noIlTa OTrMtilaeTr Bbi n\cOM-b IOinI.qreiilblx-
T* leMnieneii rual]Hin. Hopm .i.i[tiii uJTeMne.qb )EC.it3Hh1l,
repHaro UabTa, aialMrTpoMh rb .i30 3 MI. HtKOTopble WTehMne.fl
TO.lbKO Ha OAHOMib KIITaHCKOMb fl31-lKt, apyrie Ha OAHOMb aH-
rFiilicKOMNb H cyvIICCTB.'IOT' CMNBIWuHHble IIa KIITaIIHKOM-b tH aH-
rF.1ICKOMb. Ri, nepBoe BpeMs Rcrpt'la.-HCb LeTblpexyro.qbHble
uTeeMne.lq, 6eOC3 o603HadeHifl aaTbl, Ch OMllIM'-b .IHUb o063Ha-
qeHieM b no KliTancKII Mecra ornlpaRn.Hin. 0I6n.1eiiHbiuxb UJTeM-
ne.ieii 6bl.o :3, tC, (.io.ieroBaro 11n Ta:
I' B'b ro.rionBlHny BbIcryn.1eHifl inocfI HiXb BOCiCRL npo-
THrBb al>aiH-coo3-.wila .1S-9-1 r. ,la-TyHb", T. e. 18 cenT. 32 r.
craBii.cnl B1, nlOMTOHlIT'b OTABt.lelliflHb Ha MtCTt CO6blTiln R'b
A-iaN eTpOM', BL, 35 In m.
2 j) B' ,eHb OTKpbllnil o3oly1uHaro coo6UieHiS BC BO3-
AyIUJFHi-.Ie OTnpaB.1FHis raci.iIlch iio.eTOBblM'b uJTeMne.ieM'b C'b
H3o6pamceHieMb asponinama, niam, 35 m/m, Cib AaToA 1, 2 H 3
1AH$1 II MWhcHLia 1 r. Aa ITyHb 1932 r.
3) 1, 2 H 3 mapTa 2 r. Ra-TyWh, 1 Hb1i Bb TBb AIu4 Io6HnefiHbl5I MaPKIH, TaNKb H MapKH fOCTOSH-
naro xo)KDeHiR raCHJIHCb 4)ioJneToBb!Nlb WTeMne.'Icmrb Jliame-
TPOMb Bb 33 mnm.
4). CT p o ra H o B-
Xab6II H b.
XPOHMKa HOBbIX' BbI3YCICOBb.


----------


C. C. C. P. BblnywiulrbI KoMMemopaTIMHNS ceplil: I)
naM~lrb crojitriff Co AHR poH(eieil npo4eccopa MeiiAemteBa 5.
10, 15, 20 Kon. H 2) B-b naIMS1Tb nb fl06wiixb H3CJLDnoBTe.qeA
CTpaToc4,epbl -- aBioloqTa 5, 10 ;1 20 Kmn. rOTOBFTCS Xib Bbl-
HyCKy CepiH: 1) Bb HaMa1qb 60 JrbT4H BeIM. rl')qTOBaro CO)3a
2) no caylalo OTKPbITiH HOJL3eMHOii )1We.l. aip B-h B ocCB; T
R, naMHTb ocBo6o)RKze[-iq aK3mawa c-b .ic.n.oia ,e.a OCKIIH
HTaJid. BbInyuleFia cepig CfopIOIIBflbIb MapoK-b B-b 4o-
TorpaBlopt, Cb BOArH. 3HaKamH 2LBt hOPOHbl 20 E. EpacHo-
OpaH)Kelsarg, 25 q. 3eimiag~, 50 q. 4)io.iei-o~a as 1.25 a. CHHFIHFR
2.50 ji. cerlig H MapKH Bo3sy;LHOA n-iO'lqli. 50 'I. KapmHHimBae,
75 q. CtPO-CHH~a, 5 A. + 2.50 A. oJiPi.o~as. 10 j + 5 .q. xo-
pHLqHeBa 51.

[OJlbwa. no caiytaio 41JVnaT. BbICTaBkII B-b KaTrO~lwuaX-b
BbinymeHb1 HaaneqaT[TH Ha TeKyHLAHx'b Mapwax-h ,Wysi. Filat.
1934 Katowice" Bb TpH CTPOKH 20 rp. ctpas iKpaCHaq HAA-
neqaTKa) H 30 rp. P03oBas (qepHas Haane~IaiKa).

I~rocJuiaBis. I ho0A51 IIOSIBH4Cb B-b rIpOda3)i' hwt, cepiH
COKOJnbCKHX'b: 1) aJI'I 3arpe6a, 7525 nal); 3c.elMaq, I 50-f-
50 mpacHap, 1.75+25 KOpHsHeBa5i B'b KoMI'ecTRS 150.000 cepiAi
m 2) Asiff CapaeBo tb X>e AocToHIIcrBa ii pacu~tbmla. B-
KoJ1HmeCTBt 200.000 ccpifl; 3y6u. 12',-. Mpft s Lib npoiaht
no 31 aBrycTa, cpoiwl o6paleneHig ,i0 30 CeHT96pg, BTOq 4
B v np',i13.1 h,, ?C.) C ITilT l.'p i.. i (p Iltf .l 'I .31 O 1i~l-
6 pa >, nri. o .L II. .-I I t 'I i .)( i a ll it l i, l '. I Il l I 'ly i -, L .*.. l.i .
Ir5' IIU .I i.u0 '111' 1111 'IlI '.1. 1l',1 I n ,l,I \ .1' )l 1 It I i1 l il I I i l 110 4 -
Tbu : 11 50 ,0O p ii'l |l'.- i.il lB..11. .L I .-y i',iotil l l ..l) --- .'i l l. i l H I
Anlll 1.,rleill'. I (I,'- pilt) lI I "!L,) -- ;'ilIl.illii -,'. '. il. -- I .r',iL-
HI .1 ) (t -'Ji. i 'l. 1it. *111ii1 l1 i 1liI l -I i 'i i- i I .1 V\C ,
(liJIphl i FiH h i l, I ll IC ltl .) .l lI II IIiJ '.., II I lii. l, p 3Cli -
Opjiil.m La i i.M it.', l.IP"lI ] tl I'ii("i ",i,... ['- .I i"ii i[+,a,
l-pa lj liv 15 a11 l .,]-1 tiit nIII .Ip l. illip ; PLC ,_ .po-
H.M ll 1IK- 11 2-10 poil-lcn .-ii lu, i\ ,.r ., 1 1'' \ I\ .ii,,H. -k Cl '.,.n',llicHIli,
H 't'. I B3Iii'ioh3. ;.ll I 'i i i i... [ 1 1 I \ i .'ii 1 1\ 'i iL i
anpl- 1, Bpb Kn I ii. l iC .lJ l lIII :li. .. 11 II ,, IT M tl.li \i.+ -
p 3iipc l iL iiii 113 .1.l.i .in 11 i 11 M, il, I'.i i, i i, I ,i'l I L. iliIli .
iih o l l .'. i lllll il r i l 1 l l| l.. .. h. I1 .\ i ,1 j 'i i i i i,.ti, '.i.il I.)
3113\.L 13,ir i.

S o ,.1 'lawi H L-.l.i' l :i L L ,i: l w C 1, 12 Rr ', TI
: 1000 peict.'Ui, L-b p lC\Hlu.,, I.> 3-al, ii maCTaB sil.
101


7- A gP


f i

i. .l.. .l..i

Pa3Hoe.


CTaTHCTHHK BbinyCKaOBb MapOKb B03AyLuwOH nOiTbl:
1920 45 rT.
1932 292
1933 276
B-i npoLunoM-b 1933 roAy 36 pa3oax-b rocyAapcTaBb DbinyTHnH MapHl
103AymWuOt n0rTbJ.
I. 4). BacwneeacKl coo6uaerb, 4ro io6HnemBia KopoHaLqiHHaaR cepin
Manwmyro npoAaeTrc e-b Xap6HHm cb to6HnenHoi nelayblo no LnHtf 1,25
Aonnapa 3a cepito.
IFOwnaR qacTb HcnaHCKaro MaponKo, HocnflAan assanie no nnerieinh
MHnH, 6yAeTb Bb]tneHa sb nOHTOBbli OTAfbn' cb bnyKOMb CMapOKb, Bb
CKopoMb BpeMemn noBearTCsR ta TeKyulHnxb MapKax-b HcnaHckaro Mapovwo
naAneiaTma .Ifni".
An Jn p. IHAO-KHTan npeAnonomenbi ABea ebinycKa, O wMH Cb noprpe
TOMb HMnepaTopa Bao-AaR AnAR Athnaa, aTOpoR cb nopTpeTom-b KOpori
KaM6oAHmw Ana 3TOR npOBHnwIH. KamAaa cepin H3b 10 AOCTOHCTSB- Cy ue T
nesaTaTbcR Bs napHnw eab orpalHmelnoMb KonMrecTBt no 50.000 cepif.
rPEL|IR. CyuLecTsyerT Ast pa3mOBnaHocTH mapiH Bos3AyuwoP nrlOTb.
1926 r.; oAta noHa3sataeT- TeMHo-cHnee He o, aSb AenTpt-po3soaToe (b pac-
XOARUIHMHCR nF conienblM ny'aMw, o tnb'ti Kne, Apyraa we--ne0o okpaueno
cna6o H hbtT-b nysei, Kne~ ; enTbli.lUeApoe nowepTBoBaHie K. K. UlMHATa.

Haurw no4eTHubi 4neHb Kapn- KapnoaBnb LUMHnT-b nowepr-
BoBanji rocyAapCTBeHHOMy flnOTOBOMy Mysaeo Bb EepnWHt CBO'O
SHaMeHHTyKo KonneHuio 3eMcKHXt MapoKH-, B 16 anb6oMax-, KO-
TopyOK OHb cocTaJsnFila BS TreeHiH 45 ntTb. LUtbfO mepTBOBa-
Tena 6blnO CAtnaTb AOCTynHOR UIMpORHM-b Rpyram-b H.aTenHCTOBb
3Ty, eAHHCTBeHHylO Bb CBOeM-b poAnt, KonneKLuilo. TonbKo 6naro-
Aaps 6oraTCTBy coGpaHHaro HMb MaTepiana, K. K. LWUMMATy 6binO
BO3MOH(HO COCTaBHTb CBOA H3BtCTHbli TpyA-b 0 3eMCMX-b MapHKal,
noJnysHBLUi HntCOJnbHO BbicuHX- HarpaAb, M ynOM5HyHTb6i yme Ha-
MM Bb N 2 7, Ha CTpaHnnt 61.
6OnbluHHCTBO j)HnaTen. HcypHanoBsb repMaHiH OTMt' 3roT-b
3TOT-b Aap-b, KaKb BbiAaiOLueecR CO6blTie Bb (HnaTenlHCTH4ecKOMb
Mipt H AaroTrb KpaTKiR CBtAtbHil o seMCK0o nO4Tt Bb Pocci4.
>KypHana 3eH4a ,,Illustriertes Briefmarken-Journal" saKamH -
eaeTm ceoe coo6uteHie cnosaMH: .Ecnw 3eMcKiR MapKH nO'4T CoB-
CtM1b HeH38~CTHbl 60)nbWHHCTBy IKonneKuioHepoBb, TO TOnbRO nO-
TOMy, HTO OHt nOHTH BCt ABflR)OTCRc ptAKOCTRMH m nOqTH HwHCerTa
He BCTpt aorTCl Bb npoaawt".


SantieHHblfl one4aTKI B'b No' 15 ,,POCCMKH":
CTp. 73, nyMKnb 3a. III H IV nonomeHiR BepTHranbHbm, a te iop "
30MTanbHblg.
CTp. 78, nynKTr- 6. B6bpnlu pa3Mtp-b 3-ro pHcynxa: 163 4X221/ M |"

102

O630pop @I4JHaTeJI.AjIHTepaTypbl.

1.
C. Sch mridt: Sammlum ng Russischer Land-
s c h a f t s m a r k e m i m R e i c h s p o s t m u s e u mu.
nofieneHle scararO rpy~a nawero no4eTtiaro qnema K. K. WMiijAia 0
3eMCKHXb MapKax-b qnvIeTA acerj-a mpynHbIMb coCbllTIemb AJnIF na6HTenen ti
ktMnHTeneA aTHX-b MapoKb. 6naro~apA ceoeM 3amt4aTenbHoA 3PYAWLjH W
OnITHJOCTH 8-b 3TOMb aonpoct, np[06ptTevibxb aaTopoMb Sb TereHI" caoeA
45.ntTmer AtATenb1oCTH, emy Y'IfIOCb Co6paTb LAtMhHnMiAA Cst4 tHIFR o6b
3THXb Mapmaxb, a paBHo H 6oraTtdhmiH MaTepianb, COCTaSH8uWiA ero 3aMt-
4aTefbHyI0 nonnemliho, meAasmo nomeprloBSnyFo Hmm-b SepnmmckoMy fotToeo3
my Myaeio. Bb pa3cMaTpHsaeMOM-b TpyAt, aBT0-b aaAancR LktnbFO onHcaTb
cSOHo 6jewoyo KmonneKtAIIo. OAHaxO 0mb biwen-b H3b noCTaaneH~bixb ce6t
paMoK'b H BKRO4HIrIb Sb coOe OnHcaHne TaN-b-we H Tt memmoro'eHcneHbIA Map-
KM, KOTOpbIXb 0Mb te HMtnb.
TaHHMb o6paaoM-b 3TOTb TPY~b no cyuMeCTBY RenReTcR maCTORLI4HMb
Hnn fCTpHpOatlbIM-b vaianorOM-b, H0TOpvj H ma aMaHBae-b 3aamlt4aTenbhblM
H xanHTanbMbJA TpyAb aBTopa ,Die Postwertzeichen der Russischen Land-
schaftsrmtert, 7.oM ebinycK-b KoTqparo (owHaioio HaaeaahrblA AononfmeleHmb)
onwcamb ab N2 7 PoccHkH. hyMepasi. MapoKb ab o6omx-b sunycxaxb TO-
w4ecyr~ena. TaKb ak8b KanHrIanbIbIM TPYAb aBTOpa, HS3aHmbIr Bb seCbMa
OrpdHH4CHMOM-b KOHn4eCTbt 3K3eMnnapoBb, no caoeA 4tHt coepweMHo mie-
I0Cpyryfle noAaenRKouAemy 6dO1bWHIICTBy KonneKlohepoab, TO Iho6HTenH aem-
CIxIb MapoK-b taiaAyTb Bb onHcbIeaemoA kHmrt Hemc4epnaembA KnaAeaf b itH-
MtIlLJH)-b CstMtiM. Bb KOHLkt KMHnr Aae.TcR pactAtmta sCtXb cy4ecTSyfo.
Lum~b 3ePcKHXb MapOkb. L(tna iHnnmr 20 repm. MapO-b.

da H T a c T Hs44e c mIe a bl n y c x H Bo c ro0o 4 H M0
E a p o n w.l noAb TaKHMb 3arnaealeMb 8-b lAtnt .Der Briefmarken-
Sammlev raaeTbl ,Berliner Ailgemeine Zeitung, H3Aa~oLeicR 9b BepHnmt, n.
n. JlmmoaeHeprb Aaerb onncamIe TaXb Ha3bwaseMbixb 4PaHTaCTH'4ecmxb abw-
nyCKoab POCCiH H ApyrHxb rocyAapCTBb, o~pa3oaauaHc1w Ha TeppHTOPIH
PoccifCcKoi MmnepIH. OcnoeaHieMb Anr 3roA paGoTbj aBTopy nocny.4Cmna H3.
btCTrnaga POnneKi~ R 3TTHXb MapOwb Mawaro 4nema BeMiaMHma WnbH4a Fopenm-
Ka, yAoCTOHBwaRcA marpaatt iA MemAynapOAn0o abICTaBst Wipa 1933 a-b Bt-
n1i 3n3K~u~emy Pyccxtomy *OwnaTenHcTY pa6oTa 3Ta Mmoraro me AaCTb, MOAn R
"HOCrpamikeab ona seCbma nOne3ma, H6o noMoraeTb OTlIH4HIb xopowuee OTb
nnoxoro s" mHmor0lcneMMblxb Bblnycmaxb peaonfOLkioHraro H nocnvbpeBOMlo-
AIOvMHirO speMeimH. Bb 3TOMb H 3axwoqaeTCs eR rnaBMoe 3marenle. O~maKo,
vie acerAa mommo cornactHTbc cA ocata~elem1 HtKOTOphllXb 8onpocob, At-
naemrbimt a8TOpOMb, KaH-b HanpHntpb, aapy6exRmaro bilnycxa nO4Tbl Pycc-
KOAi Apim-i. KpoMt Toro, aeTopb COBCtM-b M2ocMOaaTEJnbHo npH4HKbneTb
3ManTacr1.iicKHMmb sbrnycmamb rep6oablR mapKH c1b Mapfne'aTKooi ABoopywaehibisi
LClbi iOr POCCIm', RseInpIIIICs anonfht 3aKoHMo bsinyLgenmwMH rep6OBbiMH
mapmammH 6e3-b 8(RKOA npeTem3iH 6biTb nO4TO~btMH.
Ill.
M a p s H P o c c I H. Bb MypHan-i ,,Berlchte des Vereins Lelpzi-
ger Blriclnarkenb~rse, n. flpekca Aaer- no~po6Moe onfcanic MapOKb Mmnepa-
TOpCHoI H COIATcKOA POccdH. Bb Ka'4e'TZt BseeeHIR AaeTcA HpaTKIA o04epab
PyccKoA HCTOPiH, onwcaHle rep6a, inlara, momeTHOA CHCTeMbi H nO04TOearO
Yflpasnenrlq PaIOTa CoCTaBneHa AO6pOrOstcTHO, XOTA H He 6ea-b OuWH6owb,
H Pa3Cqtraha ma 4HTaTeno me HMTepecyioLLaroec sapiatiTamH, HO are w4e ei
mencsq OTa3aTb Sb H3atCTHOMb 3"a9CHIH, XOTR 6bI TOJnbXO aHmb AOHa3aTetlb-
cy~a meocna6tsalou~aro HTepeca Kb PYCCRHMb MapKmMb wb FepMatil".
IV.
O c tio a ti bIR n o m A T I A 9 b j H n a T e n I H. 8b Btri-
C4OMb *Ypntalnt .Die Postmarke" yMte 6onb1we rona netaTaeTCR npefnpacrCas H
O"qeb o6crORTenbHaR pa(oTa HMiweepa 3ADHMa MNonnepa fOAb 3arnaBleemb
' Grurdbegriffe der Phi1atelie,. qnetamb ,,PoccmK", cntnyeTb nopeKOMeMRO-
ar 03ria(OMHTbChc Cb 3THM-b 3aMbtaTeJibMblMb TPyAOMb. He TonbKO ma4H-
Hawci4e. "iO H O4eHb OnbrTtblbe *wnaTeHCTbI MaAAYT-b S-b mem-b He Man1 HH-
'ePecndaru H fOyq4HTeabHarO An1R pacwtHpeHIR caomxb no3mamaHAiI Sb o6naCTH
SmfaTefenlvt C. M.

jI4I3Hb O6umectna.


14 anptmin Poccnia CKPOMHO OTfpa32JHlOBana ;itili CBoerc
15THji1bTHRO xo6wieu; cpeAti co6paBTUMXC51 jlpy3tiI PvCCii'1 H.
FAaBHbl PyKoBoAuTeJn b oqepTHJYb E3Tanbf npoi pec(i P P'c L 1 K ii
Co AH1 eg oCHoBaHi5i, HaCTo01mee nofjiQceHie IH Wa I e.biiyJo
6yayLUHOCTb HI BHI 3aKJHOtleHie ropsito 6naroiapui'lh aibvi npy-
MeR H 6AarowienaTeaeii POCCMKH 3a fOMO1mb HI noA,~ictp..t'v, Tpy -
ANI KOTOPbIX-b He iiponaim aapoM'b, IITO HoKa3bBat-TL pacilwiki
HeocJa6HbJif HHJTepec1b K- POCCmKt He TOJ1bKO CpE.2ii P CCICli
aMurpalliH, 11o H HHOCTpaHieB-b.

rJSa8HbIA PyKOBoAHTe.Jb cpeIH tIJieHOBb KyteBc-ofi rpynnbi
B-b UeHTpt Fn. PyH,, no npaaypo py~ ero A. A. qCe6OrieEm.-,-- cnb -
I. BnaroeBH4-,, caaAw (ToMT-b) B. CTOmnostibI

I'rraBHbi PyrtoBoOAHTe.1I cepneqiio 611aronaamIIrbL Bicbxb
iRpy3eg IH 6aaroxKen aTeneii PocCHKH, fipHcjIaBIMHM'b cbOfI npil-
BtTCTBiq K no3,apaBJIeHig KO A1110 [nTHAT1T1tW to61mlesi.

B-b nocbIaeMbixn KpyroBbIxb nocbjIKaxb ci, N.1pxamII.
rJiaBHbIM-b O6pa3OM'b Bb I0rocJiaBiH, onqrb CTaJIi II]L..'1'131bC
clynaH nmO-MtHbi MapOich Aopor~x% 6o.Ti-he ;Leerjrlhi ("p. 'I
noc. X2 228), a TaKMKe 3aM-hieea ruonjnt.Yna rooauucit .. [. 'P.
noc. JXq 230), q1TO yKa3bIBaeT-b Ha Th nhIeICeebl, ico'r'1pie 3JiiW
JIHCb Me)M(J HaMH, o6IuWMH yc ChH1M H HeoJlCOXo)IMrO Hawib 911
niene i BbIpBaTHTb C-b KOPHeM-b. I'JaBHbbi PyKOIO.Iriretrib HP IPO-
CHTb Bcblxb qgeHOBb, nonyqaIomICxI KCPYOBblg n[0( 'J-111 TLUtq-
Te~bIo npOCMaTpHBaTb TeTpaAH H B1, cnyqat Haxojimi nofixi
Hbi MapKH HAM noaatnjiK1 noUHHcm OTMbt'iaTb Blb TeTpqI'Rb I
coo6miLaTb F. PyKoBoA., TOrAa MOXKHO 6YAeTrb HaPTIHl BIIHOBHHI
K .a, Kpo Toro peKOMenHyeTcR 3aBecTH ce6f neqarn KayqyKO-
Bbli CO CBOIIM'b JICeHCKHM1b HOMepo'b, Aaa6b npeAoBparTTb
nocAnb.AKy nomAnHC ( 16 iodtHa).
F.laBiHbls PyKOBOAHTejib npenarara, qtieHaMb, nonyqaio-
tllr INb h VrOiBbl rnOCbIJIKH, BblnOJIHHTb 12 npaBHJib o6M'tHa
It TO'lO OTMN'sqaTb Bb COnpOBOAHTenbHOM'b nHCTt AaTbl npH-
6hITis II ornpaBneHinH nOCbIJKH catAfyriouLeMy janmy.
Fpe iaraeTCH r, r. 4.eHaM'b ynnaTHTb CBOII oarJH o-By H
q.IeHChle B.HOCbl 3a npomUIbii 1933 roA-b H TeKymHi 1934 roAb,
a'b pOTIIBHOM'b cJyqat K'b TaKOBblMb 6YAeT' npHMtHeHlb 9
YcraBa.

Ha OCHOBaHiH CBOMXb sanBJneHifi HMHmecjitAyioujie
4neHbl HCKHOaMOTCR M3a' COCTaBa IneHOBS POCCHK :
iS 351 -- Bolic, Ni 93-von zur-Muihlen, NI 116 -
Kosakovsky, Ni 133 Kosina, NE 139 Pozniakoff,
c' 1 nuBapn 1934 roAa Ni 349 Assers ca- 8.1.34.
3a cmepTbI) HCKHlI4aOeTCH Mn3 cnHMCKa 'leHOBb--h 117
Bondareff.

MCHnOlMatloTCR H3ab CHCRKa 4leHOBb Ha OCHOBaHiH
YcTaBa 9 no CTaTbt 5: Ne 4-Meljnikov; Ne 9-
Poicic; NI 178-Kolmakoff; NW 53-Gorja.kovsky; Ne 248
-Oulianofi; Ni 251-Simakoff; hW 326-Lackschewitz;
IN 365-Vassiljeff; Ne 140-Vinogradoff; N' 338-Roos;
Nh 145-Krasowsky; Ne 41- Kalinowsky: NI 199-Zabiel-
ski; Ne 205-Rutenberg; Ni 250-Wejalis; WN 304-Sa-
mochwa!off; Ni 3'6-Eilim; Ni 344-Juschkenas; Nh 354
-Sapocik:n; WN 289-Mashevsky; N' 291-Palchevsky;
N2 301-Freze; NS 330-Lauro; Ni 315-Glikson; Ni 366
Levinson; Ne 350-Skanets, act cb 1 man 1934 roAa.
N' 337-Koslov H NI 188-Spicer o6a cb 1 aHBapI 1934
r., no cr. 3, 4, 5 Nh 79-Pokrowsky c-b 1.V.34 (oc-
Tancn AonieHn O-By 200 AHHap-).
flepenicneHHblX-b BlHU, npOCHM- BbitepHyTb H3'b
CnMCKOBb m npeKpaTHTb Cb TaKOBblMH O6MtHb.

I roI.rvNeHbai maajo6bh Ha HeaKyparHbxsb O6MHiHmHiKOB'b:
(OT b N. 405- Sileikauskas Ha:
SI) .M 158-Samsonoff He oTBtaaeT' y me roA'b H goa-
MeHb 50 R. M.
2) N? 337-Koslov Bbl6HpaeT-b laymia mapKH, a npH-
cubl.aerq pnaHb.
3) 402-Bojinoff He OTBEqaeT-b TpU MCcHua.
OTb .N;, 105-Verchkovsky Ha XN 71-Dobretzov.
Haw b q.neHyb N': 347 E. A. Kimber no.yqina.s cepe6-
pHHNVIO Mela.lb Ha 'III. BHlCTaBK' B-b KaTOBHuax'b 3a Ko.rJeK.
U110 SCTOHill n,..a.paaaBineb i paayeMca.


CqllTaeM'b o.nroM'b CBOIiM-b noAll.nJTbCH Clb 'l.eHaMl Ha-
ueii paAOCTblo: PyccKfii hpynlllh ll lllaTC1NllCT'b, i.rly6OKO .110-
6wliii Pocciko n ace pyccKoe, noMe.naBWmii OCTaTbCR HeC3B'tCT-
HblNb. lnoAepTBoBa.ah Hn ynpo'enie mypHaJIbHaro 4)OHaa Poc-
CHKH Ha.'iHqHbIMII AeHbhaMH 25 ao.fqapoo-b H Tpn TeTpaani c-b
MapKaMm, -- r.ay6ohKo i cepequno 6naroAapnlMb .eprBoBaTeni,
pyccKaro naTpioTa (ti.laTe.AlcTa, II IfaJ eMCH, qTO ero np-
Kil( np1HM1sp'b Bbl30BeTb nolpaAiaHie.


nIpHHocinMlh H3aWU r.1'6oKK o 6laro.napHOCTb:
1. 3a Rep6oBhy i.ORSb- 'l.ieHOBTb: A. B. CoKo.mosy (2)'
n. A. Cyapa6y (2). /1. II. 1PeCopoBy, C. rn. Payacenny, A. B.
.e6ecc-b, I. 11. 1. ly;euKor.iy, rlp. B. II H11l.aen eptb.
2. 3a norhepTBosaHie Ba ,/hp ypHaAlbllblt 4OHb.: fl..
J.ylmenuwoy iMapi!n Fo.n.aHnlin nIa 131 ip.i. A. A. Le6oTreBnwiy
(MNapKx MeMe.i i K)roc.laain), H. D. Bacl.rnechoNy (Pocus H
MoHroqas Ha 118 tcp. It 6OHbl), r. M. BepmuiOBCKOMy InaKeTb
AeLWeBbINb iMapoh"bl.
3. 3a npHCbl.Ky CraTeii: C. 1H. MaHMse.eio, IIH). ., M.
KyKqnlHy, .R. 1. Jreycy, (I. H. CiporaHOBy.
1. 3a npHcul.iKy HOBIIHOKi,: I1. (. lIBamIOKy, nl. II. .y-
teuKosMy.


Mnpb npaxy ero


'-ljeH-b ..PocCIIr; n"

BoHAapeBb, A bBiaH'b

H a 3 a p be B ,

6t3BpeMeHHO cOHnqaac 17 .qtTb OT'b poay Ba Tere-
paHt, o eW'b 113BltuaeT'b oneqa.ieHHblfl OTeU'b.


L d
06-ben eHiHI.
T a p Hi (L 06i i B.a e Hi i:
1 CTpanrliLa 150 #riparnhas. I PipannubI 1n ncnonna 75 4$pahkoeb. i 4
crpari. nnl I ron'nHH 40 (pa.nKOBt: I i Cipan. 21) tparmoe'b: i/i; crpan.
10 ,pparimOBI. CAmnaa 25",, ina 4 n96tBnemls.
Advertising rales, Anzeigenprels:
1 page 15il Ir., i,a page 7; Ir. I 1 -10 i ,. i," f i ,' 10 Ii.
Dis(i:int-Rnak ll 2.5 per ccnt orn 4 insertions.


B-b ononHeHie -b o6-bRneHilO B-b N 13,

Bb O-Bt ,POCCHKA" npoaaioTCn rameHbla cepin IOro-
calaBin (B- CKo6Kaxb CTOHMOCTb cepin HO KaTajiory
IlBepa 1934 r.)

158-167 (I 71 :30 Fp' 170-181 (liP.35i=2. t p. 168-169 '1i.411)=
01 I (qp 143-149 13391(=1 801 ,p. 129-142 1271.)=ii'~= .p. 112-125
Oe3b 1\ 115 17.35)=1 2 1)'tp 63-7-; 13201ii-.60 trp 71-84 112411)=
250 p 86 k5.--=1.25 -p, 130 pa3rlbI.-= 13 .p.

nepecbl.rKa. MO. HO npItbl.naTb no yvpcvy AiM Herawe-
Hbifl KypcHppyoutin NtapK'i Bcbx-b rocyaapCTB'b.


TAUSACH!

gegen 300-2000 St.
bessere Brieimarkei Ihres I.an-
des sendeln wr wie m6glichl
nach llireni Wtinschen Finn-
land und Nordeuropa
Auch Tausch nach Katalog-
basis.
Wir suchen auch vorgc-schrit-
lene Sammler lfr insere- inr
Jahre 1920 cegrundcte Tauscih-
register.
Schon fiber 2600 Mitglieder
beigetreten.
Prospektus darubcr gratis!
Adicssc:1NTERNAT. TAISCHVEREI.
INIGUNGt .LQOMI", Pust.nclih 1-1,
IIE1.SINGIORS, Finnl.ind


Timbres Communs

en Gros

Nous prenons en exchange
limbres de Yougoslavie con-
ire tons limbres et raret6s.
Nous acceptons 6galement
rnarchaidise en gros de Let-
tonie. Lilhuanie, Estonie, Rus-
sie (depuis 1918), Finlande,
Bulgaric, Turquie, Grece, Perse
Maroc en exchange centre
merchandise en gros de
Yougoslavie.

Minimum 20000 timbres.


BALKAN Stamp Co.
NOVI SAD Jugoslavija.
MenKin o6-balBneni. Small advertisements.
CTon6eqL- 51'2X2 CM. 5 4p,. 4p. The column 51/3X2 cm. 5 Fr. francs.
Kleine Anzeigen Feld 5i'2X2 cm. 5 Fr. Fr.


,aio PyMbiHiK) H Bonrapim; BbinycKH naacCHKy, FO6Hn., dnaroTB.,
B03A. norTy H IOBHMKH !!!
Bepy Becb cBtTb OTb 1 nO 5 ofHlnaKOBblxb: o6MtH-b no IMsepy 1934.
I..-.pl, .I h lll "l ,h1 1,, .It .'I ,-ul I'.II n -', *'*..ll :lqnir(

,a,-.,. *flej *r nr in ,'. ,'..,,(oi-;'M,' .. ['CCl'CI" '. KuHra l rirO'liK."
111h y .fp,...ii'at -i, .n,.ri. L 3 1[,nIri.:o i.. i. C rcFt E C rFi OT' j 5 '5.*p aE :
flno.-:r .;3 1 jp I nClipLtiHi t r..i 'al-'. H1 I f;i Cinre; .. : : I. aphribi
,, .l.O. o~pan I 9' 7 /?I1' n4r,4. ,rc.

I I.' iiI r F Ii l .1'1 qTO paC-
l l -''IL F 1llt iHT q Rcer:f.
I n l rld' l a i rlia rr.i.

-)'01 b C10O lell'b Bt ,-aTy 3 3 .:min c.. er erl
(.l. l iil Ill ) r -,i ,U n n_.lru ,,, '.: l i:, .r-,,lj .elp cH rt 1t b
C Ti ,i i i .).i.il .l r 5 ..l' 1 I'PI -,,. ,, : .

U.l: B- E C, IE r, t n r.l r j,3 ir v rI; nrc
K. B11 TKOOtKiii
t.' ,. -. FI,b.- ..III..- ,. .i ?


,iTiie nI,.ilo.iBbin TcbllibnallTe y3'pHa.,Ib

i oi' ..i ,,.al BaCb ".


I

3AoA1tfcKoft noaJIoIO pyKolo, 9 cero OKTSf6ps, B'b
Mapcean, npepBaHa AparoutaHHaH WH3Hb Hamero
o6owaeMaro K P O JI 51
S AaeKcaHpa 1 06'beAHHHTejH.
HHtmtNOTb HamuH ycTa, a cepAue HeBblpasHMo rJy-
60KO CKOp6HTn no CTOJIb Heo)HiAaHHOH THmeAIOfi
yTpaTt Hamero o6o>KaeMoro
Monapxa, Pwbiapg Fepon,
y6leHHaro BO UBtTt JItT'b H CHJIb, Ha 46 r. m4H3HH!
3TO 6bJib HAeajnb MoHapxa H qejOBtKa. MyAlpblf
fIpaBHTejb H qyAHbfl CeMbHHHH'b,-OH'b coqeTaJn Bb
Ce64 Bct aocTOHHCTBa BbIcmaro yMa H nopa3HTeJb-
HOl Ao6pOTbl cepAua. Mbl, pyccKie, HHKor[a He CMO-
meeMn 3a6blTb Ero ptAKOi TeniOTbI H BHHMMaHil K'b
HaMb, H3rHaHHHKaM'b. 3aKOHqHM'b eTBepocTHUlieM'b,
BMtCTO BtHKa Ha MOFHAy: -
3auHTHMKb-rlOKpOBHTenb pyCCs Hxb Bb H3rHaHinH,
BenHKil MOHapxa n Pbilapb repog,
CRop6HbiR cepAta npeKnoHRlemb B sb MonqaHiH:-
,,BtfsHa Cnasa H BtqHbml I'ORKO"I"


I I


n tl-

r I

raseTa

,,PYCCKOE C1IOBO"
(3-Tifi roA'b H3aaHia). Postkast 8. Tel. 74.
Rahu tan Nr. 15, Narva, Estonia.

BbIXOAHT- TpM pasa B'b HeAttnK):
no nOHeAtJlbHHKaMb, cpeAaMb H nrFTHMHLaMb.

EAnHHCTBeHHbI pyccKif opraH Bsb 3CTOHiH, OC-
BtUJaFouig mKM3Hb H HHTepeCbl pyCCKMXb MeHb-
WHCTBab B b CTOHiH H TaKme OCTaJlbHOA
npm6anTHMH.
Pa3Hoo6pasHnb OTA nIbI MHoro COTpyAMMKOBbI
KawAylo cpeAy neiaraeTca

,,YroIiOK'b 0Q/iaTe/HCTa"
HMtOILoti TtCHylO CBR3b Cib PyccKMm'm 06Lu.e-
CTBOMb 0HJiaTeMIHCTOBb ,PoCCHMa" B'b
IOrocnaBin.
FoAnnHCHai LtHa Ha 1 MmtcFL(b:
Bb 3CTOHiH 50 ceH., B-b flaTBiM 3 4p.
ipaHKa; B-b ocTanbHbiR rocyAapcTBa 5 -p. c4p.
cb nepecbnRoH.
n p H M t a H i e:
J)InaMIa menajaioUimM COTpyAHHMaTb B Yb .ron0Kt
DMnaTejnHcTa" npeAniaraeTcm npcblnaTb MaTe-
pian-b Ha aApec- peAaKLi, 6yAeMrn o4eHb
6naroAapHb. ,,YronoK0 > OTBThb Ha BCt MHTepecyioumLi Bacb eonpocu,
no oHmnaTenil, HyMIsmaTHKt, 6OHHCTHKI M
KapTroOHJiH. CnpawmeaaTe!!I
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs