Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
April 14, 1930
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Additional Physical Form:
Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
AJZ0781 ( NOTIS )
0011968619 ( OCLC )
001915261 ( AlephBibNum )
sn90048069 ( LCCN )
11968619 ( OCLC )
sn 90048069 ( LCCN )
Classification:
Newspaper ( lcc )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
i I I 11, 11 I I : ,
I I
P I

I jifinlo es en [a ,exier. I l 122 dtiows a] hervicio fie os inte
( I perL I I I -
I no Una, profesl6n, en lo interno rfses generales Y perillanentels
I un sacerdlocittl'. ,- D IA R IO DE 'LLA, M AR IN A fie ]a nacihn. El peri6dico infis
I I :Pepin Rivera, j DECANO DE LA PRE4SA DE CUBA I I tuntiguo de habla cagaellana. I -
I .
Afin CXXIL ;7unoo : ro 296. I I 11 -1

! La Habana, Jueves, 16 de Dicienall de i 9 54. -Santom Vale ntin, Alicia, Alicia a Adclaida, Albina, Adel h- to y Misael. PRECIO: 5 CFNTAVOS I
I I i %
I
RE CLAM A: EISENHOWER iSerd same6do hoy TOCA A LOS GOBIERN a a la PROCEDE FRANCIA DE
L Pio Xff a examen I I K_- JOEA un proyecto del I -
LA CREACION DE IAS- medi"n e-Rayos Xi DECIDIR CUANDO SERA t plataforma slubmarina MUY MALA FE EN LO DEL
ItI -
I RESERVAS TARES-. i"i a,-- TILIZADALABOMBA I Ili Cancilleria __ "A SARRE, DICE ADENAUER
-4 e an Itis mcidic 11 Elevan Una agenda de '
I I rqag cawas
11doer .6 1
', Us
0 ildt fie su gr ve dillencla ,& Para Una conuld'"a I
ExpreiI que clon Lis ia possible reducir = Los iiiilitaresinopuedendeclararla, uerra",dicen ,'all rt El Gohicorrio gain, ha distribuido Una exposici6n .
l, ed, ,

el Ej6rcito de a tancial, rin que por I I Cl D I AD VATIO .= 1,5- _- .1. "No desea : WASHINGTON Me. ,1I c uoddc. bre ese acuerdo, line difierc de Ifa


C i C' 8 s P" AP,__ "'I comod"m n do a I los dirlentCls JI tare,,adireela NATO. I ,iO de alotilgois So
L Uniting pueda sull quebraut 0 s so Sultmad el Pont Pic Nil 0, i H;:, o ,, I Blood., Aj.0i,61sn'reLOTBA I du
eRo Estad I -ah'n-, alor of Cerise ., ", I -trata erseguido
_ .L un ,fine sf ponsabilidad tampoco on paH II 1. do LL do .a., (10 y no corresponde id objetivo11 I ,I d "I" H e com, cell ,. s a
of LL to


-W ES IN-4-ULNERABLE YA ad d 'adiLugLed __ __ comfeerce. dicradamlidam. I capital L -
t 10 N il NER 'a O ,arm a ",

no .1 doesti.cle clali,
LA N ION cou ,,,,-l,,,In diternaloor ]I ca':;IIOVHABLARAN DULLES, EDEN Y W FRANCE red, aclarrimi. ,able 1. ,dd.doI O'," I APELA A A EE. ELL Y A INGLATLERA
__ a. do Ja ,I decors due his at,, is ,a comodd,
aeso
X -_ ,.do al',ol, ne a In itto -_ ___ ___ mlfdla do 1. Illidefords. lubc.Iir. I
it III do isfult. i'L "
h"n ell n Riccardo G2lorI Paris desea oil triurivirato paral resolved cu ]a L. -firad sousiLia do let, Lc lal ,xpaso sun A Bundestag sus perspective; aterca

La c ten ia cle loss avionics de gran radio fie El It's. 'im.clitillsoad'C' ptl., z ,r do Is, .,.a, del dear. E
a i6n y las arnias nucleares hall hecho preCisa as, ,.a ,do ,I e.mH so ime'a'a,
e I "o, I I 1. I 8 Ll In do' I inateria. Existe el lenor de que nil C01I ell dirL, Hat"alls'Pars, too Pala 11 fie lit unidad alemaria. Cr ,nlsc title cl Parlaniento
____ ]a teoria de'las grandes represdalias en, mosal d ,,I. do, h Manc-". ,.I I cI . do .,a. sourclart i I ,P
"S.-I It P.1""w"to al do, . ]if frontera Ijueda detIenerar en nueva guerra 9-eller" do el" as du on 1. ,,a,, I 6 finalatente tollos los annunciros de Padris
I "I cul scin'i'll ---- a ,a,. IT .c & ,Lao
- "Ir"Lli r ,Pril act I apro ia -
Iwll I In am BONN, Alemadid. derienclard 15.
PL-El prandinifte Eaderemovse- do- 111111111ki"tcL 's I I 11 a tl 1,WASHINGT70N, dscidentort 1.9. 'A. e, !", a OL uI,,., hou'Ll '.a Ito b ', .asdm, d PARIS dolocclao, 11 IAP,_Iuc Los ,ramardo; umrmixaad. is,- IAP-EILnallL,,K.rdadAdLrLHm1
cla,6 no, ,Pe ad ,olitim. rndjjr qmw -. I oL, I, LIl1c. I ; IlmlrrtlP on 11 radul.,P. ill III C v o Tratado ii-Irt" ILI Is to ]a 011mcce.- I El Carelt, Juridic. Int HI I
me funds to 1. fear[. do aide I I I's" Lu, liese-us la.alslsu delctI cloo do Tratedi del Allentic, del el Casseu, Iducarecticart Eccl,,?n,- -1 .core ho.Y do .1.1. to at GullmIlld
I PJ. el His do be, ,- I to NATOL dL,,rIn Pay cluo do- ru v Selo a I , I J us l Iiija Pa a up, I I frances. poll del polearl
Estates Undod, son initiates It g 8 :1 FIIIPscdk c,, G.,,,Pc, rc uj,,, ,ac. He L;,.-,Ltfa litoccui I colossi. -1HL, El S.Ic
nor una guerra graLL rierearead. c I
4,,i N'r rlcup. ,o-dl r,,ocoll "; ,'1c,', '," entre los EE. UU. I InPrinnuo in debate do Liu, du,
clegreded touciou del Polififirt. on vi pulacill ,roodo ,r a utihisido III I Hill- 11pr'sdg,,, 'r me. pqcrHa I I'll I'll El ., ,Pj,,,,u ,I.Id,,, at d u-tor I
a 'Pa'dIuss, .11 '71 Admclu,. a Irs "Ind.rd, He, 1, Icladrticr ,d I I :, I I notion dc ]us trutimos de Paris Pon
sodium, alLam, do I 11 a" lo L,,,,,L,,n do Can( HL,,, list1lue.l. .
art ,do tues so- I-J, 1 Ts. L "Inuo he', 'all". "I I ,derur h1crijad y minutes Alems
clutents due dIsAl y las Filipinas 'I's la a"" at"c""ma"I" , I I a. IeLdci,,IJ. AI dalun ,,,
Held, mandesto que "Arifficubdi Los cA I du el ,un-,. Pco 1, ,I,,,a L,,,]L- it 'o'son, CHIP urt"Pld'd ,It, "'. lo I 1. Cocoa a Be,,, del Piclurcent. ,Ps
1. pluldfiescadimic dedle smand's cjd. L, milla is, firb a P1dP1P ],, ,lidirisr a., ,,I- , I
,I 11 11 I, P111's dlioliads "'e''.- n d I I, troara do ,clba . ,, c,,,,r,,--
"I Is "i'6"' '1 1 I
,, L, 11 d is d all, do is, ,uo'c' utill's, to 'con'le"'cov, or '11,11u. 11
Zarde peonsards, sobre, todo on in 1. I dcd ,., ,sladioldo I I, ,ad 'c I'll 11 I,, sudurob ,I'll cl pre5odonte del Coco-
eld, Omola ,Lou mete.m. do ,rds I -1 I 1 iNs, Llt .alkill"i ,[ Dr lc!'114 ', 1 Fijan eacala sobre cl I, 11,1111 "I do 1, NATO, d,,ILa a de a ,,no ,act I ILL
.I, Joel, NL ficinues, I,,,,, M",
Pitcd Eauct. tomoston" me I 11 "" I"Ist ,sa f del xasolic. ,,Llu ,loufir a ura,.rum, d,,LLOP I-I D,,,ca(rafrLcPLa l,1,LPm,- 11 dr.,-Irsdca. ods, El Sort,. El dro
nil tilde p.,Lblc cut Im, E al I it ,sector A. Iac Call in, ,I luago aduanal a] aztirar Picnics, III a c5tI, caLHILH ol It II ti. T, P d 1 do no C a rucas L, I I
Visided pourdan adquirlr dIn ,' gtrr u I 11 ,ccial.1a I,, lufrrmdad, act I- retain do ltddu roft-c-L LL I 6 al Cc,,j. I is 1 171 1 ,.,,I ",lit-lit6la, el tL Hot
Ile on on torn par cle ': I ,or I,,,- 11 ,all,. dcou, so hubla airmail ,,,.I,-
larrip, I I a I Uillud ,I D, Rf En re" Job, FIl,,r D.11,,, ,uI, LLs ,ccI,, Lima c,.(,,IrL a at ltc,, In ,love did Cot did it, F,-
suicidal! on c.1,,,,,, ,in HILL 1. fell' P.-1,1111 III VIIlI_'L-I li-i III'liIIIIII11holeL do ]a land, do f I I us oll"Idu 111 (71-lid ,I loran, Hal
lPd-. d.dme .!acted ,.,,,c or 1 .,,, I Pre,,7 del Hill duno a,,,, Is,
de L., Lee, d-lactid., -c,.,,, I, ,I,,, f.,,, II on ,a labor, el ,In less ; ad dcol,,a 'I El C."I'll I I,, ,III. "'s'l-," t El Care lied candied
pictiabececurs I richlma Iclla, ou-clu 11 'I---. lul'Illill ell c1111,.Ill, ju- Ro. '13, obld. lid, ,I Gcbi,,d flail.
.Eld Presidents hive, Lim, declu I. , Eur.,a "I'll's I'llieliaLlIte (11 'ILI 11 lill-ell
dfud on me. clefecrencer do Plcu- ,, lFI 7g, Gol"cl L, d,,ILu cc, o. cloal do In, D-od., Units, co, Rellcuo, d, 1, 13".1fl, a Tin. 'e, do di'n'l Pill a ,I'm ,,, do
,a durnate ]a cual ad Is plum qu I I ,,in on", ,Ibl It Pluca role all. 'Icoms, ,,, 'reado I I'll r"Ill Fo ,e.,,,al Au,,,un C Isir), initil,,ol, rI P'sen r,,r,. Is A ,rable, N, at ,,,,, cc,,.s,-
Is :1 c o-'. Ics It"Lle" 11 lol do ,,,b,, ,I .
Is Phred. el ,cuL do di-il 1 I'll"Inill 11 : ad" l1l", ora a d-
I I I as Leo,, 1111 still Full I ,'act, LIIIIIP- do lilhe o, ,l III,, do ,,.t,,,,,dl A,.,,ddcIS.
ILI as de a c,,HctP sees I, :: 1111 ;I 0,, ,1-,,) -lL.ud,, N-_u qe, I, 1 c,,,, I,, : ,,,,l,, I'll" "ILI' "I 6' ,ud 1111"Ll. 11-laru s 1. ,It,', un NIL 111, I., It, 1111-11d, PsrP- rncr-
It, ,I.hccb,,, del Ctadgcm. Hot- 11 11 111-1i'll-11 11 1ILHIIJ,, d, F, 1. 'Le "s, al "'i", Is d, "el or su IIR ', 1,_,I, d, In, or Is ,unflriunim on I,, rc,,, ,,4' 1 1 tuLt" no ,LAc .I or c.PH
,set. .1 aortic clur. doctor. mm, mL- ,' l I', ," Id: I Illdrdu ,he d, Luc ,,,,,,,I rrsu,-IL, ,Itshl I, L ou,,r'Lu, do 1, NkTO ,wit- so ILI L I -IL-
jarlis de la "Pi'acion court a ,o,- lll 11 lc, Ilcul del PuLdi[ic, 11 HPA ")' No l"I'LL-, ""Hert.on --ou r Is I -, I- del Cc . I sudo do, ulonae ,I.
trait 11 1 sur cicul, let Iracco ,,,, ,,,,,,L, do Id--a qu In do,,. LuL,,,uPdd lue chjll I. s fated,
", d 'I terellt"Ill He Diltne's WI. ,1 1- ,cns,,11, It, itldcol, LL ,-I. "I bl" I" I'le'll-la I'll' o"'I'll Hill I- do II,11, Au ,,do He III 1-fe-c- In ,:it-,,,. L "'I"" ,,,I, all, ,is I'll dri xI
I zc, ,,nicsi, ,lock, ,,, ,r,,-o ,,ur,,u do Llal lu'll"Irl I ,,I, Gbo. ,,, ,I-I ,H !a I 1, 1,,h, L no, to )a 11 11 c" 'I I L I "I ,'I, 11-1 1-11111tlell 11 I Act,,
,.a, an ,a m ou it come. He Lots IIILI- 1- I",
del, senaltuda par, ol ,i,,P,, aPreeiddits lovi D. Elaccenclucar, Ficallo. is 1. coulm. 9-B) EIPI 5 no, I ,,,I, so . ent, 'Ll P. Is or i -,", 'r ,I. no a sc_,Lud, due I, dLr,,,,a a lei, Ea.
Los idles PHIL "c's del C-cc- --- -_ __ __ __ - __ - - ,not, (I", Ili" jon ""do all ,,,, do d Ner,2i III, 1,at iot d, F (Firiallmal do ]a commit I-111 F.Incillier Konrad Adlintmor seller, U11do, Is Girn, Reclaim Pa.
han manifestacic so "'e'LLul do toll, 11,ho pes, ,,.,,, so ,or lot, do 1 131) 1111,11 habo, "taft, do Ii - I I __ _____ ---- j ra que medirn eir ]am djocroparoad
rim E,,,rhc1,, ,PPLd'dLa 1,11 on 1- ,,,,,, ,,,,, ,,, ,,,,, P, do lux'i", on u "I'll, ,I do. ""'Hen ;'I'mons,
le prearacca de PlItFucciou Us ad- )11IL si, 1974 Irt,,x IT 100 ,2 fln-, ,I,. ILI NATI1 finds r' "' Pill,, ,.I In Gan BL I
sell leandolo HLl I" Aprobar 'a el C. de M inistros el lIam do ot,111111 tell baill or L d,, el It ,,,,I He Is- ILreas 'utt"o Contribuira'n los M m icipios al armIall', ,It dl,,o do mills, Its Es.
E Prc,,dcl, tyl. do ,,,, LL, ;- ", I~ re-, tc-amrl- unedo'c", food Und,, par,, cents of In
do a1mt11 Pulit"Ll, Helena, I! I [a ,I 1,,caL 6,3 i'll'I", ,a, Is maI, ,I Is, Coljr,,as Hairdos y
1. ,,, Illuir, ,1, ,,, ,,, reSU ,It, I I TO Irl,,I,,, I~ --Hc,,j,_ so "I III cul L."ir"'.
; cdPi',7o I 'a to (larcturd do ,it- ltado 0el proceso comicial ""I""l" """"" """ "' PLI del fiftido e los seniAlroros 1, ,f,', l ,f i-,,,,,,, -h,,,e,-l ,I I
III 'm a ', "-H . "ror a I- QLLo 1111111 111"ll at 111111o "'d,
;,iI, i ", a I, Lines oil, I' P I'll 1,11"o "I I, r- 11111a I. alarcen curiodiilducto ,So
,Il r ri, i-I, 11 11, Irl r, 11, Ioll, u 1, I III FIl 1, ,,,, r, I, ,,,I 1, 1 1 Ic "I 11.1 iscrodar ]a drocall-
oulvdo I,- I ,,I I 1, I I 111oliel 11 - I 111.11
,,,, est"Ill"ll 1- dolluards ,c 'I '11, It r, d""Ir"I", 'I 'I, '"'I",, '111ri" L-1a 1, ,,, ,at,, Francis Alearcuri. rr-
J(O Ono ic" DPI-hra III Iiiiiitro (lei Trobak, (life actuarii in 'ao',',1 , I ,,,, ,I r, ,,re Los L-r -,o-lu ,,, -,, ',' ',,'l ',_ El Mini-tr, flel Transporte I ij6 ]a CuiI de ,IImA on ,Ialzusa call I] u,
be,, s, dll,.n[-, 11 l112,g I,,,,-h,, I' A, 1114 11 Ir, au-1.1.11 I III-A.L11 1-1 or c,1LIOma ,,irloom del S.re,
"I"In do C."m do to ,Il,,,,,I ,"lionfirr a preione, como it de la FAde Oriente rn"Hr,'cmrrI1lLrs.L II-, ,kc)"', "'ll 'I'luu- so .11T11"s loc, cr ditos flue conignaiin ru presuint"lls, ,,,a 1111111,I Puts adivertir Is lots-
dI,,.Icn do IT,.,,,,I do Nlrln, Ll ", ,.,lt, do 111"Ll 1-11r,"', ,I Poll . cut cu I ],,!,. del ,en.gLundo do ,,,,,mc do
,in I I 11"It.11 11, 1,11e 1ILL I, I on I Alrcarui adidemal at is. da 1.
't, (1, ,-, ,-,,,-, a Il n,,,,,, ,, ,.ad,, ,cl, dll 71, c I'll do MIll:IrL . 1971 or ,rc ,,,,,, d,,l, ,rro r- -,,rrl-Ij. ,l ,--Ld ccrPr,,---- t do lihirr Is do la Com slu 'N do cb ,P,,,a is -lite. ,I P"."I'ol, drom- %J, He I ,-ao, ,,, 1. l',d, I r D"',c 'I, , 'Is 1, ,I- ea- 6. long a IL -t,, 11 d- IIIIIIII P, Il drilld] ql ,e rrc Ell L, ,linvoll or, ,I ,lot IIll b,,lay rpdrddl Ile un"In't AL1,Ila del Atlact
b'd, coluld to I- .I- ,,, tell,, Ile ,L 1, ,,Lur a d, td,,, Iz ,:In -11' dl ,all 'I sin d' 11r, He 'I-.' 1,11a c1re'lll', ILI a, cr Alf,,d .ILI os C"111"- 11111111 ', ,I ,,d so Transit,, bljo 1, ,I,,dIc- I Co. a oOdiH ILI rell"Idl do -ScIt"Pild ort" 11
Pind L-rtocom directa"11L A LI loll ,_L d"I'I's")n -, ,c Liu o cr ILI( Icl, Ilrenndli le-I I lOn -- Ii,,i, ded, ,Peru ,,rnL,,1aI, al,1r,, Ln Fi,,rd ,,,I Lei AjPt,.1TI1lIxddrI rLrLI Talsbuips . do I,,,,, ,r la c- 0"" 'I E ,,, d Comedic, dij.:
c'noillit. do Is, aic,, do borr- Ll,,l1ld I . r ,.,,t,,s ,,I c,,cI,- or us 1cru ,,,I,,,, ,I ,,,,,,, "I"," cl B74 Al,,,u,,,r1, al-l- rf,-sn ,l, to W. A.L Gar:I.1,m. ,old. IIWIol hlh,,,Il I b, I, or, I s
hard, do rl P ad in d P a ect On I d it,, oe' Tan.ijo ds IIA c Ur4ld IIIJI tl,' Ile ta IcIP-1circ que In mLI,. __ 1, I h-h,-r, d,," ,,,,, Gro,",, Pi- fad, h ,cL,,,a do kei IllIdlift, due III tocalou III cLIcrLuoI do, EJ ,LPma do ,liarma del blmcl,
I's sells, ,mL,,-dr,!,Lf.- Ah.- do It,, ,a, 1, 'I, (is infertol; en ILA ,I Cc Ic 6, I., NATI) ,,I, I III,, ,,, vu,, l ,,,a, ,,, ,,,, It ,,(,I Palo ,., P 1, u 'Im"d ,a- 1. Hou, ,coaccu, Ld ,,-cd,, ,,, I. L ,r I ,Le ,I r'LT',r ,,I- Uiti, IF", uricid.1 smito ,I no, ternc y r
1111 11 slull !,III") lei A,1 11,courl, I,,,baI st ILI, 6, erIcal LI clIDIA-cland-l-do LaHlbam, . I' n . do""I"_ red- ,a ,, iw,,,,qd ,,i,, '.
]I I'll "' l I' a lidocn. 4,
lio d1jo PI Drablent, romssl on ,,I ,,Wdx, ,c,, I- lell-ono, I encuentros entre INS ,isume Is con dl dedun do
; lot H ul.d. us, ,ficm, I do ,11 us I c,, ur,, d I P,,,.anl, do ,n III sur macl6l, III 11 mroi a pare I'LlationsZ, Germobacra I, Re-le, nil 1acIF,,,,lalm ill, l,,,1, Vdal ,;,- kifidc so
", I, 'e"I"I", .talH, 'Lle imill'a 1. Rr,, bjIc a ,,,.I,,, 11, 1, ,r, ,,, ,,.,.,,u.cls., air f.darso par,, do[ .costs, Is cro-courin c-ad. ,or It ,,ore del Irlmodd clIstruc. mic r-l- Is, pluaradre,,P, so to ,ndm- so Prr
rab, I al udic. cro m- I'll" C Isselo ,I plosteddrucatu acc If H, ,,Ldrjal quo tLeclec ,, In do ;.H.I
ho"17 l ropcubl, Et.- ( jerun 'as pal-11111 IL's 11 ,,,,an !,, scocado, franceses I' argelinus 'c"Le's .,lc,, ,,io I-loe, In, ,clonAbcdo, do ]a, ,rd,- aides I
Av,,qu ,m, -1. sWxdPm m- duclo, ,ohliess do ___. ELL Locultre. cle-siddle, dPorldli- 1,,,.,Id.,H,- do-oll, I.c 24 hard, do] Ou- Auuteirde, L1 ILL, ends do it Uum SeL ,me
milto NulLez I tucedo. mi- ld cartidos do Is Coluncion Pre- ARGET. A,,Ih,, 13- 35 1 slP, tit- diceroaa 111, el sa,,luanu 1, dia (,,it. Its ,a finstaladrI raddes, Is, lonoicuu, at net 11.1con, BIPI,
,l I old. Itill, Is too ,I do In ,I. dl del Trabaja Hold coca la m_,ja Sa,,a,.l no ,I -c,!.do do Lam LiPILL li-a-es lifi-p- Rotecir- Pvt'rior" Sir Arilbods our Ic ,;In tole" on doLet"d See 1-fr do CccunIaiHrs A, Is Mail. ,1111111alln a so ,closed. decors-
L pro, ,'Lol'arts, ]us do 11
"I 1'. ,I- 's-la, ,I,, hard 1 11 -'t.L, do Is 11-Is I Lu, Ir LL cur ,I Glibrrl, of ,a, ,do III I on I "ll-lds IrlI ,,a ,Iji6 ,I ,,, ', ho, I a ,,,I urlm"I" "'reas us,.,I'.1, la do C I issue Palo I P
I 1 ,Is, I.,,. c 1l.jcu,., do Urrolu 0,,jd,,,I,,l Ful a c or 1.
1.1 'Ll"lom. sm-'o trual", ,I, I 1-do a Paloo" d" "dI' Iol I "o- rIrCr'cI' ta: on"D fmiled MUIT1.1111 clall-111 's"Llor Per,,. ,on restruccin.2 do s A-utuctinn do III H,1-a tle, or ILI Cecil, a O I I i I' I
r1jusIcEdieds, Omitted Ils,,lt, ,., I do, Let do alalles: .us to ,liLellamn a] Euduh- I at Pie tr- sostericlon indoor ftledlas cum. In Is or.st Vo O uo ,crrcl It -11.1 ,'I,, do Idscraluce, commute, Is, ,air-le, Leduc, v Martin Per,,. At Inums Atlantic., Pima cosmos I.,
in I I ,so "I'Ll's Ir, ,I doctor ,,J- III ., C"el", do N1-,tI- r, d, ,-I, I chlId Is LrPIll,',, do As. mIjd, sale reto it, is, dj,;rcd,,c 1, do Gusessiver. Heliometer ad Our. ,J Lor Cos., Cos. ,ut ]a oclecillsof so 1. milofic. 9-131
SH fit, . hl, ,,c I. ,in a,,- ,.,Ic er"L6,111 do ,I R- "It's 1-1 1, I I'll I"felual-I 1-ll t 11ho -cor 6, A-s so ,I .,,-d,, ,,b I,~ ,,he, 11calloull I,,, y q, 1I outcome Local flb Au ,,, "u"I'Ll ,;,,,,Io I""- -- -
Line. alr= Flosuchn,,, ,I ,,as I, El ,rovinage C rj. dc NileadMI., all I 1, I L 1,1 I I '11 I I I I Hall 11 to do Arcolin. a ,va a il"Al In QL11 1, do "Lan"I'L, 11 "lld"'Ll in loo-usm HaILILr Me llmd, Is austral 1,,,ki-den saincro Transit. ,Lou Let"."ll, Is. ;,, '.1c"u'l, L 7 I
Li,,, !, all re't lIon So c3p-a- alin 1 uirion do irii ,to &jec cre) del pasadn prince- iol frat hon Iculd, lu'l-rda ,Lro-j_ 1
a I fun. ,cm. ,,I ho .I I., ,, II ,altinors- Is ILI 11 I, Ito In I I'd 1. T11111LI mc 11 .1ou It Ili -- - __ LL Pi Its, I Jilin In do G.bers, all'- don r RILI'la B.Lcr, I 11"ImIll Poll lridiceA e esta
do Io- to, posLads, c. ,I ,-Lma I ,-,P- 1. I rL do cl ,,,,I,,, Liu, ,h,!II. ti Icl lcddbr, (Finallas on Is par.ma 5-111 do 6al so PILL or quid d1al a 11 (71.1calle, Orra ,HILL ,do, 1, ,,,, ,1,,L
El u I I'd ir "'c", 'Lor I's Nor- lo ILI, ,,l-I,,l- -',, Is,, ____ -- -. ___ __ ____ ____ CL 6, He Absood- old ties, a lull LHOIPLII 1, I I,, ad I .
7u, -l's, torddo ,,,, rr it .,,If,,:c ,so ,I P-,,,d,, s I ,.,,,,, ,I ,,tut?,L, it, .,,a ituv, do. Locales oil Cuba edicio'll
I I.Ils I del 1'risit. 'o'. or, Ro,"", ".aide do ,,oil I.,
k a ]a mirwin do defender I car I dLr,,d, ILI inform, d(on el carr-pur- empovs, felle 1,L),,L ,do L, Lou I -
ullot, I. LL irdc, "Ples at I'll a I I'dca"ra': Debe el personal ""' ,,,c ,,!"r,,c_',' ,L;Ld, 'd "Ll; TrlatarJi Salubridad de evitar la ""I 6' to do [,,, Docents, "" "tic"'I., our"'Ll to voloc.
'elrell, Anadin 1,11 durill, fuc,,os "III "p-n all I'lle lciT2 ,I I SECCIONTS;
l't a tall Ipryddr, put . N. us linliss, Is P- ri D DO. ".a( I dod mo P, leseensL serds -
"I tII Us, ,I q 11 I, ,ru,, run del Serv. Exterior Ili, !_, 111-111i' It, cl ,iulll, 1, Em ,1,leri ,on )I ,-,act. ,,,, hohn ,1rcsmo a to, IralLe, facro. Past .
r,,,hss'r11,II., Hill, ,,,,a ,,,lbl, m ortandad del peseado en bah'a ', ,,,,Lee ,I D, Social, do 1. Cam,, cL ,,,, ILI He --- _
c d.,i ,[ ,ors.ral loli- do Is, I-r."'l ,I "b"Is ,I, It P:L_ I, ,,, ,,r.,'cr do o,-l,,u do is I CHIIII PLIII hag I lu ,,, 1. ,:I sa-p-P. I '-A I
ILIIIIIII .,,Id.I ocuparsus pliestos cl,,,aL c: ht'I"ll ,,I, I . All, Icu, do PddL Ccl,,,,,T,- to ,I ,,,thl,,I . to do ,IdLu.,, a A.,ecar, Imason.liala, 1_. 11-1.
Blarlaury. or rr 1. ,curpor-irm Is 'is l"'o,", L 1. ca"., ______ 'no Louis' Poll 10sr I "I H f"'c', I "suion"'al It, ", ,,,I,,, rat", til IL 2 B I
ran 0 .1 ,,, ,,_ ,,;, I, ,,,,,.jcL, a ,,I caullucac I. a
His di . ,- "'Ll .l Como eronfollico, no loorobeit diario dito I -[
ricatrittrut 111bl, 11 -11PI'll dlllrn a olperen, I I- I Is A,,,l.,,,,, sold, ,es, j A I'l I
WA91HNGTON. d,,,,m I., 'A .A.nienaza dto expediente "i W"Pe, or 1. I O I III "' c I. L, ,e, Is ,,ul- d "61 its scol., . : A
,I or', ell, ]k '2 ,IIrc ,,I, 2-53 millonet de galone, de alpia, Lit contamintocim, tL del tiau'a d"d,.d,,juc,,,,c R,,,I, Lr dI shrl- do at Pu cdcoul
-ra is I'd ad no !LLludL "l-I ]I "01, 'I" dlolt, Its uu_ Pull Ld Plearral
--El ,,cLdcc Elolms"ll do - -_ - -_ 0 iclcrru ,,I, b B le
'Is in I I no acate ]a orden 'r "u" "'11' ILI 1"' I Is "I'll; . on cLao-a"
I 'c' o . so "'Pa". a line I I, "I'll-, Illar', III, II fu 1 111I 17 Vededu I d .
".,I ne", ,fctIa del C"He"LlIt It ul"-- It OraL,,. ,oj,,a:,,, . :a, d ,d do 1lLI;o1rLc cul i.L ,,,,,,.,I do ',ILb,,d ed doctor a is ,,,,,,,,I III -- ,Pill -, --clads, . I L.X
I I ,nl LIdso ,.,I L vlad, cI ma x.ried.,1 I 1-1
,on1rlad. ,cr ru, doodue's"'. no I., L I. I I lc-aulm Lzlrl!,, ,, oll rual 111al I Is lllirr s 1, lLI 1. d, I-, da, LL I 11"Ll"o-1 %It".". Be,. ,11,luaI, a irncu- "r-cs'', Irl I I'll.r., rllrcrl m 11 clice.1 11
scants a Is politics esterion. Is de. Hulllllllc d, Polar, oll." N11,11- I lf,-d do ,]-, ,ol J- ,I I, ]I, cals, arrucione, no hjz), or tunic rrancou'll cl scecericilia It Cun,"nua, do L,., a to, mosard, 2-B I
r1ca raceral Is, sumil, de "'i Is ce'lid cfla'la ,,, I" -1- lsil.1111 Putol rilliclul- Is ,P, re la, .,,,.,, ,I, 1, bIba do to H- 1,,c,,. d-1,, Odad. do lus Be. 1 ( a still'orad'dre" Tulboul.k, r.-Lis, He To,. 1-111 11
da at esildier." 11,111 do 111tI. dIrAlroLL111, -r- -1,Lj,,1o -Im.- 11c, or ,,!is For hLars ha ul modu ,Los c-3--co is,, I ,,,,- d, I III I 01- IL,11,dl ids mc, on 1, PIcur Akcndula Ilead. tI I I I
III ,,,,,cctr el,,Im.' I ou"l- ILI 'I", ,J "'or l.I ", '), "I'll"a "turp it itt""sn- I,,,r. I l, Is, scrI fl, ,Par I Ili ,,,, 1, ,,,, me Loir, aLrI,,_ 11 ,111111, cm, ,,Ib,, to Jimola ALL,. A-tollur, a ,,,,,,I 11 111111,11c asele-co. I a-s 10
I'd,,., do Pusa ,,, h L, esOd oil I. al 1111P I '[',,I, ,,,, 'a L-,r,,,III1s1 J, In 7-ou, a I I I lei He ,,,,, do dommu ,I co'clo 'I ,.- Darrel, -a romicu, Ll'". 'I "Ll.,mr, His 21, ,orL do T,.cp,,1,,. D, A, -,", God". addecaudd : 5 I I l
,,LmdIa ,l, ,ar,,,, t I .11 11,11, 1, o 11 c ,'do ,I d.el,,r F,,m ,I dim ,,i,. 1,111 al sublocilliuDso I cldlldll 112 que .a preit el Al illin He alada. .
Girl FIr ,,.,I Hot t -n ,- -I ,,, R,, ,A 12
o"PH"s, al"ce- ? -'riar", so I ,
,c;",." L, qt r at o I call! t ell I Clnlitcrj,,, Municipals, I, ,,- -III, 1,I,;d,,, .Irl,,Ll,,,, Is-I., 'r,".do h.", un- ri, ne, uns, ,or craLf"asom sun to, rilruds., ,L, do- GIIIIIIII11111 DI HI'llul n HeIrs, "ce" I Mo" I A I,
r,,,Plc, Parlancit He a I,,, Loss, ,alu, m, ZwMlild cdad I A I
lc f unal 1, I lI, h, d,, ,) rutnal f,,,,,n,,, It, d, 1". I, I., acI_ ,I in I C."illueto in faill- 1 ,,,nrdn, Pcr la ousts LIC GInercl: da rollout Ettualu C-I'll"
larlerns, site obterdra III maxIm, "", "tu do 1"' ,me'u, P"islol"., I md, JuIc Lrun I MLri, P ""'
,111b], He aides. do I., rrublmo- F,.tL,.r d, ]I R,,,Ihl.,a LI't-l'ou c coal I'Loll -112"roo"m Is 'c'so I ,do I ,ee r lla ,ra a, one. t ,"cof D""I""s, 'r I ": a 1. : B I
,,ell ILI u . l" I- L, ,r,,,,, .,,rdmP,, hsu ani- Hh I, leduk Fla d a rul-Irleturu Ildrrah, He P r tend. ,,, ,,I, hata cards. EmIalum Ccfllula Simlc ,,noal, Pilo, Gucalv, d,,,,,cc, Radio r TLfI 2-11 1
(Fiscolace, so 1. tuddlut 5-131 It llrur,- III flevIdi calls It sfirist,-, do el Pielcul, so taro h,,h, radd per t O,,,,aLdmrP,, 'del Trentcat, G,,,It, 1),loacce. ,I sooclice Tcamro 1_ I
Sol-, ,I I'LL C""It, 'Firadlea on 1. 'all. S-R, SaIMII mul.,lumn oil, ,IdL,,,- IIII-II111111c Allied- vauds Com, ,ubcand on do. 0, Lcvlr-Vidot. ___
Ili' 'I" 'Lle"I'll-1111 dliclldralcroI I -- --- -- __ .- - __ __ TrimI I, 1,Y5 el tlIL ,I- --- INFOR31ACIONES
Ina-uiguran orran -acu-"Lli-ou'll.- i- -L, -c-a-Lo, rn "-IM.Lclucl". "'cl 1, I
C ,,,al,,a do ALmaderLL. !led,- F1 P',Idnto do 1. RIL
,, H on 11 d .,c, ,I Colrain He
t- "I'. ol _, PI ,,rPa"-,"dc, 6c Condenados por huelga ilicita "ImaL, au, d aso Inconstitucional el aum ento de a ],I 'u'usdo ,,a volcanic
fil d l o ,,,,,,.,, ,,,, ,lool, d, I- I" Irsdildiond. I I, do 1, Atcrtm. no, al
exposici6n tex ,-1,rf-1Il,-, -1,is, ,,craddu, I ',, fella or 1, b.h,. am,06 In.,h, I do too Go.
re a 'ems' Pide 11 ,,,,,ad, daos on pmert b houn 'I "Ild me
Fic'.'rml, "LI" courde "oe, Alos. Alcull. Pined, Is daL
container I' I 1 ll I."' d7l2l'! s 'L r- 5 obreros de "The Havana Post" ,on I haberes a einpleados de cl nicas " """'
,cc,,a del A c E.'s. ,1,nUad. ,,, elcialnc Act, ,,,. 110"Llue do -ea L,,- Do-
et dia 17 de enero irIl- -,,,,,, o"'I"
ol'arelon. P'L, ILmr- sill. I'll le,1111m. sea-
I A,,.,2,I ,I Lucius Alb,,t,, Carous. __ di. m,11r, ir,1.Lt,,I Is, I Is, ninjuminds para 1, aft.
q ,l Is I 11, flo rtral l sc I'Ler It ar-irm.,lo del I . fll. ,,LllLl,., GestPum. I
Seri instalada en el Falmn doce por juzgar (life se enctieniran en Glorantias hizo lose prontunciantiento a denumfla
,1 rrru. do ,,-,, He i.957I ,-- I ,,,,,a a ,.,It, Less, entrnn* c1norria, 1. ap4,,sd-'w
uL tori c, ,I,,, do ,,,,I I., rebeldia. Sancionado .a 3 afios P. V. Fertuindfor, D tudc 1, d,-PIPu of 6ri'de "Dumas dc La CoNadni do .111 cluln I mold. inly,
M erin. de Agricultura P,.,,,ra,,,, _', i do ,_ I to c .don. I de la Asociaci re '
I I - - - - - - rom" I I t a S res, Ordra ,I P ident
El Muru'do7l, odl, "ohmin lcmo,, l""Le. ],I I Larm,, a In ,,, el __ -_
Auccultdra dad d.,i,, Clell, Sala Ile AI,, (,,,do PHII 1. Secret I h I I I 1, It,,, 1,i ,,rdrHO6d His
lucome, du d Into In stalmorm Mul-tertu % c0c. Per o'LOT.Dr In- El T''I'll'ol a, Ulu"Ll". Lure- clurads, on robeld)a cl a to. quo a,'
to I, ,H,,,,,I 0, ,,,I Is, it,, es, 1c, do, LL .1-e R C.""'I no In ,.jP'Pa ,a,, ,,,,a Is, I ,,, Los ,,,,,,, ,limsidst a III, doctors, ,,, T,,PLa.1 do SsIumucs cara"'Ha Iiianucelon'. 1. lli 'lu,,I'LHll -T ,Lol I.-Hosom ccmcales apaturve.
He,., from. ,sLa Ile, con tl1clujI I, Soclalos a cqrcn del lies oil so peremortu
onincloodolLa or 17 .I 23, do scorn I Lill c do el periodo de as
IIIIII Polmameres. Istalci-to at Pou- ,t llcmd"Ilat"'It, a' PLAdon . Cls,,Iu President,: Artarn .I Vim- lc Pkcdjcus stuiciletes hatun Ile 1 isru, Paul Lop- do VillIviecreas at,. of I A-A
funno do L In diplo ,a ,,le, lo,_ nice Ricra lican Francisco Sells o Tre, ano, do Prision for
I III 1. scuourableads Eramicura rom,,drPrile. v, de, did olobleard rato ele scrlo I Blies, 1. suallori. ,on I's also- Sin Itus, 1. dlruudfl 1. Tomas de Actialided: di.
,,,,, Carrillo ,mumctl a,,r a to, ,I,,, I a] Inner Presidents do [a Peter- I mma III bail, parodies del Liu- p n or Ilidderranda .11101rue, do sid.sho, Resell;
seconal do Is Industria T,.ld Di,, ,,LL el ,ro ,un-ticle, us, I increase, nrlLn
Co mund, ,on scon is"telmin ,P 1. x""j,"1101- do FIladu nor I, Per I- hlood like.l. on la i.11"', T,,mcn .,or ci,,pec, do ,Llna LdLla ,i,,,.dc Mjdl A B,,LM n.dTi- I L. Said PLci d, In CLLI He Fell, ,dandeca So, Hot,.
,dama bda del sufnem a,., comics ,. III -
tit on to Musisteli. on In call, 23 I P 1111lilu 1c, 11111-carl., due Iran do ou-1,o ,.],,a keloul PHIL ,d, I"I"ll-cull, 11[ lu.',r 6I ,I', s'! P.c ". ,I I I I 'I It III or F rci do ,u,7 d add. ,on loon, 1. do- Is APdi,.Ia ho doolod. ,dLtH,,a fact. on In HOid.d ordered.
I ducradmi I'll Ile, do ,,, add ,, rs,16, am, I.Lorela rl I 'zol a J,, F'.c,,,,c Hart- NIL, a I., ) ludisl- Is, c"uints, on- Zold, Z mldnmflWoarajuiad do Is "'PLIH
d,1L Pedro Vil-trih. He irts, IIIIIII.cla Apranconto el desellrods For- par Eirmud Did, act,
an I Vedadd. no
Como en et passado and conto do oosloorldel, ,cbla, no, ra tcd I doe"' CuL it h sm''c's I' L" a niz one dolito tender Lee ,icIll-c- do ]I DIII do L, Asncincion or loareas cl Is C-s- ,,,do Rvi urcoto qrd do i Cuba ,a an Ebro de Rose.
d dooduct. 'car oded-cordmr- I ,,Htcca modo c1puretrad. [a c,,,. FlIn Loss' R son o charms Per el doctor Flor" I star, an lurs, Is demand, later' I16,Wamut 0.,c.,Lurda
Hunts, elsomicemalite, ,us can In. uIRIVIP ,.Is cleau'l, IIpn, L- __ ___ : cl on Trolls-. cs.ralatiends, 11 or- I dcual *-1,11conla 1, .Sac,,dd 1; runs Joe Hill,. Ix,
laments con Is cxhimiduen d Pro' do, 1, In, Into ell, ,I,, .1as on tod'a do 'a) lLII,1,O ilu'lla Is, Pdidr, do[ Esn% I ,,.a com- 1 osleallag 1. 1. 11111tax 9-111 doe"m do ,.Ic,,O, I., lublied. I 1,,,,6,,,, do Ami del Ind,
I crtxcnm imiliefina. fmacconarem Land I customer ca" does, pa ,,Ia I T- ,aldjusi Lou, A ma 1. a I un.dol P hu do d,,rq,.,, A] scIral - I mou"dies ,or
I cirecicia He ,rs rarrim- Milner Prr7 run irrinta I : ,,I -Pleaded do dca AParjl-,. I ,I,, el platc, E. dean Viald"Iminds Eturrumst Load Lo tolls
P cn I 1. Itel. del ,emile. d,,,r,.s """ on iin ,11- Gojorn, dOn I, do ,,,, ,so a al car of doctor Gustavo Guile.
do ,-Pruo Edr-le. Anc-Lor, so consoles on dHrcctP, do Is I,-
eudeffermas He tilludds y ouns so- i Heroic, do tprecalfindo Is I he ReguI6 Trabajo, la I H Miluters, do] Tricot. ,."," ,, on,]. National do Hellos Aries So. sets Promal. Apurtes, bi.
du Net,. Eirld.jador do 11cramucell, Vtroilm Alesso Ca-fia, Ports- 1 mdaimdoc due dicturo on rl acH All,,mcdo. ,,,,,a I 1, I I bli.,ildice, Arixgm, ,or
Hims, memande loll deaus 11 alto. E i film. do[ PIIH.,c rumn"'I" r ills I ,I trmnt, fiscal doctor Froncilco t re de eco "', dcllo I ILI Mcon'tru.s. ,cloneso .
I IrLmor I.FLA M"I"I 7.s,.,, fdo 1. .1clunia do Pm,, I aper ura y Pier Pull ,,,, 1, f1lcon aellrds,
sort .1 publien us. triscon Hogs 11 1. ardiand's do all, It noo- Alvaro, ,.d recill or S.31 00 'cond. to a a I ,rn do Is ,limin "'Load,
do] Trusts. alcaund. carcasses no- I Pea ,LI III duclu I'llb-lad.r I. 1. Pro, H, NIIrdo do In I, r6un do I I 'In" "s .Illltl at TIl,,l,,l comercios en Navidad l"'c" T 1. mund All d,,8 I I Ile ILI ,,,,L a ,, ,, 1. .or.[ I Eddtosh I-A
art seem I tirs.rdicad. I pl,.,,ntn ,, I hbl,,lad ,Hno u, I. title. ,,or ILI- 'Placid defendido no el doctor C,,. dL, mIcIII do el shed ,1, sells,. ,,,,, do Diastases 208. on ,,to Is AH,.a Act,, Otmed.
__ 61 do 1. Constitution
Pax tredu more I, ttirgivedmall6ra Par R Menem r ,,L lrd d, ,,, I Rdpi6o
del men in ]a, Elt.dr, Unde, do VPmrmla on L be, I durneti-don enforce, a ]a .'is. Pull, Foloord,, Has, cle, Per In-11mmon do[ Subloorlturn I III 1 lart.l. foodder"A )a a Elect
onfiniftracdo A"WHILIP., doctor M. lCaht. E,,norl, I'mr, Earmim Cast,, I I I'lo-clem oll"I.C11 ,or ,I doctor I 1 El tribuoul, conforms In pidlers 1. do Tit ods Ide.difle.-
voids Values do to Pam, re I Glencell .1 HIHI. LdmdI to ,.a- I Airmi R Lodd dL,,t., concral I "" road, ,I.T,,bHOl tr, ,I'd, Ra- He Trefoun, doctor Jose Su III. I lux gremnels did THIL.P.I. adon. j 0 delete Einue, Allitlcra Mrs. del is. .1 M-A
,4 1 lao", hills, do to 'itLl ,-a cdtca "' Moll.1 m.7A He libertsed desdel vis. hall Ildo regulados ILI dierre
res James D. Red c q,,, l an ads ,a, unaminsid.d. ,,Pon Is ll, thIdd diLLomar del LHL VrIdo Gratulation, on 1. Ei.ol.
Martell y doctor Martin F Pill., E'd Hurt del racialsoxe do Ist.- lot astigarlar ictcoulsor do la to- I us ded-I jPficms rords ,u.,,,H ormitiallol do In, His,, do N.viddel I-- e, del l0ludo dritificeddra 1. d.c- rLadmi. denain. 6 motdied. do 1. PLeRti.not do Crowded.
do trion do jHrinnorriderefin do rule no Indicated nor earned, do L dermarals- c. glop. do 1. Jmvenuill
Pro do, doctor Idlers] Anne Comps. ct forlds torten, droccenclendo e in- I dido, Y Pala he, tied, lHado Us- Ano Nuevn
r ,
dcsntc vice Y secrelaric res on
pre -i I ,comolied. rdclumrl do Is C. Italls. come i ,Mdr Pjapellfirltcup del Tirallol. dad of doodarmad., 11. Ig a ,.I Estudimtil Cal6len. ilad
to lovAte. He 1. Ascci.06Is ,,Il romev. crobsiallor do Vrememl. fa aide. It ,resid. EM. P11116H Ila odo Clinical. P soil. d or
is ociado or r o on S-,, .l del to I R eforclas do iturral v do demand,, ns .1 ordshel de, Jose lamitedit admitted.
do Textulerols do Call recat Put, B lct,.di,,t., do em kamisco Rucc, Eltrads, 11, iuflac. : citud do In Ucune'd, r6u He ,cold, ,flares Islamic- dolomite, Puts el sense Volderen- Pads, do 1. C
bojild.,or, do Is LaccOirria. doctor Mcialerm del Tratalle. r IL6, or la Lll do (IL-Losloriction, ,,ri.c Prucusilu I]- trametiot inu so, on 1. 'con
cut a firm el Mutual,. turns ces I ,Pna do L
coca a Pedro R.dIumer Calls(, lorrearcoin It Unobirn to .- __ __ so a co n n ,red Or Jesus. par of Ramon
f.cilidlod recdcarrad ,.,a 1. am,- I I I mr, ad, 'I. .1 He ___.____.__ amern. drhc,4 deratuall"d ') ne"'LlO, 1. roacuel., comant, 1. Pdo could Calvol Correction el Cen- -
tallanifora edo 1. ExPerided do sets. Conti Cum, ,atifi,.Lcda 1. ,,. L to, ,ddAu yerommoder ablesta, .1 ,rucHt do) arliculo 91 dr is rdads- t, or ,a.,, a min ILI ,la out Id. Asturian. so mccermunii ,
londa., 1. coal sort ,could. ,arl .I. Concedi6 Holandid in I 111111do ,do,, 1. altitaild 11111c. tit I C to to (I e it a d o a muscle gcbl,,. Is, did. 26 do shoment 2 Otioln. do man trurablitin rLe '11. 's 'I. ,crrmidfd
us ,conforicalfid.d. satellites no- I I [us Probammr- moIl a eltaf a"' "Lou"s-LaPILI amme" F.Ilstirns CourItitsucumOrq Is 4 so reI an H a ]as parto ejerecro y per ,jet ard ,ddr. d.m.
Poorest pulalloo. flat comal Red alum- aulononitia internist a 1, I uses .1 iterid. Misistee-io I. due, otro (I iri agate fie ]a Is xcirmutdo dedeadas a abril at 1.942. at respecro He IA-re- imn pajeclon trade I alrearlo on at H teadd. befulot so Blbom I
no, do adausills Puddles, privada, UP- ,do ,lontrill. a Is ,.pro,. I Herinandad Musulma"a ",orts do le s ermf0csals, Is- ,clarion do amed., -larlds no, j.jec. exurno,,fordisto
y coos dentre, do on a. Cuayana y Its Antillas I to affluddistried do default
Eurichas 1. celicludeltm del dmr Los refvrido3 efine. admakdroultes on "ad y Jos jugutI,,.,, pedan per- credit do rddHld.er, u-itarra, rI l
succeed Luddrum, ,in sopecim Le lies .do ,am. dcl trall 1. reil, no L, Recurval, contra confidential st dismissed p tre, poula.
ci do social se aftedrim I LA HAYA, Holmes. Due 15 (API inclusion ,miims domed, halt mv, EL CAIRO, giant. didictinlard 15 loyes regulamoras de alacetura v de. runt Pon ILI ,.tudid. Minister. Ritire Marfliont, I mas . . I -1-13
bed sin .1 Simon do Acted de eas -Poised. F.P. tErnand, la, a 1. ,I. 1,licturecres, fflas Par In cut en ILI (APL.-Un tribunal drl suar egilato see its entablervardendas CDMEr6i Carter, to im .old dissudefle. I tied,, Edocird. lcl lcddl A. No- Carl Olson crimes ad faj.
Mentaterio, controlling as e informal. manors ,a onfild do sum territurims I etuldered hen La am"11,, a Aurned d to III, dion 24, 25 y 31 do d'. ,
I .Pa. di, dos Hills pueden liquidar .am, 1. eaftnelia .1 ,araccuracluddlein I do denied. fordem, .1 g or gr K 0.
closed lifearrifliol on relacura can cas do Surinam (Gua ama) y las Acti. Mae d Routines. dill arto do 1. ternbeir do 1945, Is, nil., 2. 5 T 6 p
todical it, flai round Preloort- ata Ile, on It inclusion. reeld I I Is uncitin let aludido Attend, PILL- do I tedifled of I on s his
Herectiondied Memadmidear, deartlodes drum, do 1955, sunque lides patromes ,. tid locreardentsmill. do alliticim, ci formicasso, do croadmititudirucali. fronate at retador Pidirge
caparisj1do 1.1ura, a Its poldbildia. Its candedlo to mbourea an ars rom y los notice restandes, din cmd- culpable do daresplear parce Hornless estan obligados a complur el marat, r1ded. sin cfescla on calumet. H tLed lonumb"I" onsmaH ra.1doem, .
miss do cut son do ogradom do f I. to, microns. per. .a ed In- I'll,, recommort., ,I iflaccoma to Profits- .1 actual ,.luedo do Edpk, Has- ,in He I h c do t,.bojo. SH Assrovion do Darroad, de La CDva. fu ed Glen= Accelerated boures oil BANFAIC I
act, H .less pnotmommus figrilmial asturtod dr, deforcia I de reactors In "'I
1. dHerdPdI2 que lea results dinse sainglin at cd.P6 coust lot 83 .it.- qrs so ,xcedarl di, cloWymod cargo v died In resclumiled del on- ric ,notes ,1 Per )a confided He $GNluo.
u don. adrir do extorPored ses, do 1. Herseduacclud Ii eaduchil. scream on ]III, odors on ,u labor it Td i It a ment
adellecalli
but d;d,,Ic
112m,"'i.1coud"n "Pationa nems. can En .a. brvt ,ortnumilt 1. sm. mc cillis had. qu. goadics, emi- son lam, Is., ,,rudet., on ous ,r; scirrAlle1n, I fastIvo ,ge obllpje ad lad veces dicho Mjiiisterio del _I ar.litudle licialgro ey Arms do d n .
ImixOtmim I free's de. smears. Lrlm Julumn formed tons copies ,l eased ,on y 1. c U. dee Is prull Fiflign see. f]c,,.Hdd do 1. Libsommion 5 patterns do soils dimpleser lujo He ,.drA oadidems. 1. relf- do led due fiesta doet .ritivelsoms II He 1. Ad. halaeg:
ememal. c st.t.t. ,sea III -too us Holuds., cose ,xrjLL Ins caudes eationt do. ances do trabood forsdo, personal extra. a ulaa fluddididdess In. a. 1. succolvia piddis ds Irdal. is dectortar tale, crescentic, I I . &E
.
I .
I .
I I
I
I I # I ji I is till % If I A I
I I
I I .


image:
-------

Pigina 2-A Politica DIARIO DE LA 1ARINA.-fJueves, 16 de Dic. de 1954 Politica Aio CXXII


NOTICIAS POLITICAS Niega el TSE una peticion sobre

Recursos del P. Liberal para defender tlcne elsbltssnslo
su factor de concejal e La Habana el conteo de las boletas sin sells

Por ANGEL PUBILLONES La formula el Presidente del Partido U. Radical

ARe don jI aIanue. a rteaboados se proesta recsaras a de la prouvincia de Oriente. Recurso con lugar
conocada la asambl a n arga por convenient. Segundo:
iicpal, del Particle Liberal en JA Para tratac efan roa obcn If it. E-l-priner, I icopraeset. do en resanco en su condiclo do ansdid.-
d Habana, por so piresidento hlislar, rraio anterior lodo In quo so en- mIt elecutivo -provinc'il del Parts- a i srtarnte no pr69staftlenern-
et concejad relecto sem.,o Berinito Read. conVeniont- y offi a asas (d nu Radical de 1a povilni do le fegido, Ia nultudade l~s eoC
eolgeras R drue a fin do B e fit aloe dacen n yOriente Elizardo Nescolarde, no di- ioes de primer de Wovinmbre
ra u r n fin e A iero ra c 16 u rAin a ribu al Superior Electoral en cuanro t c a s- g o -
del d do e ar del Cmci- t otesJoD Crlegsl 1i 2 v 4 dn CMa
ta da moo ratar de rovr to- s e cad d o e cai a i h A 9 do Atm1il8i0 todo

brel impugco n de ttur sendo poN R D Est pIrnca vi~ lugar a r la inicd solciud MaulJ R boB_6 ns aic
o d ia legislaciones ela- telogcaaeo ou- rella e Eads uie .l ri b a varas IsM n t 2ldlsndidaalguito; 1 R 2pr
ral. as In uel libe ralime o camuts- tanadost al pas tria u es o N s arpenta u e
in. 00 o a eetneta bi m sio c on ecemeno aelonuidersua mundo. n uedo Trib un earai pEc r San Pe dros do r nl5 vedado
coar p a a ia c nie sCr"sd de s ei den seale contabled lonuul ld Lod s Arleioe d eli
el rprsntcon popc d o su lom anor deenslo __d-lsbltnsn slo ~ r Gumsisn del idrosino do l -tretos

onnodon ao oxi eletad noon or E inL d co Comercianstano unareasci un pmesde t o d el rmo e nt e no a
de l d piL Hfo A i o Dr e o p d e F d e cac 6 n m p P e d e ta n o r t o e nl a r n c ia l o ly 2d e


Trataposibecl00hcimenado d eooilnat ~ nr estrio ad naaqonor 00 ofimados 10a neco arbs o del trminoode Gua -t
sscocded yotranor fa nnnaada cp o Tnsuu les per41 Tribunal de 10d ot eoo dao.ne c t doua s pa e0 te adm anisat de esoegiu. Qu ul s a der a e ao su arvis-
dbn l a r tr de l fatbc Aecla cos se CA

nal.v ero A gti e o a tfia d s on i sl s bo uno det diciet m r tu lp a lsq t
da a nsl itos lae pr Y peoa. en el rnelurso prdue Pab Tlooergd. in-We mpgncio a sapor l o eadcai, deolanal beis-w relio.1 ndiel xrsad Pvnial cael Ri~ n Ean vsas ad que se
st. m.aco Gueilleralm.o d a as odriau, c es tueCno d ii sI demand Trcnl t r de candidate a cargo do Repr e
id oc6bresinn cno elre P. BoIndon d coeo. s il Supriu l Eectoal a toraes determine o verdadero
denes A 00e0Iarresitla cons elaones earios Tclo des1954d (Artlas 369Cindio Electo-
-9 -Oc t~Or. oo l a p iro .tOdel Canao fon ta r t do i e codaren la ea ac on tr In revocdo n ose e, c on ato lt
biid~rop Inn i
enIlt. qcpio La ab r emla Oa i0.ii mbouco ; ___t d coda, dr-e-opnciacion, ci able corticion mounicipales do Bolondrdn~jcrod-Rpootnee o o
*42Ayer M e in do Eas lbcian ve Pedro Betnafort, eneto r provincial de 1 Cn 3 do
psue notba:ldmiari n lreclamacbn so-Electodal dot Mtanr s qu d eo
La SejudaReuma. N l Elcadres e Tribunal do In Conteniopr- mar i Lidmsil acordso es Tl-
so, ocoind ongao I I- apsoo bo aulo anministrotivo doe s rogio. qobunal snnalarpal. el adto do ia v55-
de Ldre Odeclarrd inadomifcas ll a -o suntamr i do Io misosci ita aintu
n. gu- Pn1.1 a r siaa. d o br etul A las trend
m C t a a ee d ocu to d de ri c YI el ro se do Pabl e T irde sas ell c n r
de Euliaaot n a pr ia ci pre- Las Vil d d a Cm e indo Ia rec ocaoria do to Elc Tribu a l adno an .o n t
mo s. anm o l ue Cu no atroehi dnel presadn su mro larid de las vistas A qeo ,
enr el Rodig u c poo neos puden stber oda cla- our e Ib oca de 0l y 2m do
Cuando receleba .a veat d n s endedor h1ag6a as s pdolcdOnos ta pnpau dolegre o a do 1954n rArtlcul 369 Cedddigr Elctor
dalo ot o an n Sr a luo Bolcndu n. un Tribunal ddlarl Fdsrc Nlo esnaaocblde s ar rs e Mau el
Orsena ao t el po uyoerto d e C Vn d i a s al. o nrIiplar r6n y. reocandoin Martie Sou contra auto dsl Tle e
m r 1 r ed un at en b f Aver s do a a I a publCajada In J Hinferiora oDdu a.H rdpetd Pr n bpar Proin al doe Cts eed.o
S r. D e t lli ta :al non .dntala aclamation. soEacoa d anqa e
LSegunda Reoint pre, cto'al snadmisible 1 rofrus nablo-b r, la~ m is m a " fnl s ,,e : o o a r n s o L o n diuez. MI n e t a i M en c n o d n i p s u ta m en te e ect o. d e h a dm eir v a r n p r p r d d e l a p res
e1e2 r l ri do onsutoo ea aut nue HIr Vn Orp a Jua Qun n ra e nanrea ta referis la delmco oreas u yqefurnfradsprl
Conscientes de [a alta calidad del Aceite "ABACO", aceitee8IId ora nDonrny etidI.clcoesn at l
ErineZ P S A An anl n n h un u no el uip d Colegius
puro deOliva epaol elaborado en et Bjo Arag6n-la regi n Xo-1el nan"n, barr pubSi I dend inEcpliata en beeficio t dor a l sin Areurx d
dmla-amoic Lsmanal t Cuda La d Villa n ados le na C. de Guanta ro sablecta po r oto Tribuoal tr Trib ial Provincial do 1o Can.
de Espafia mejor produe-hernon .dcl Ilam 1. Cnalla qineta achc sotia'. ciao aGrttras oonirnias. Is, diadno0ls on ni tros -Elcoloral do Motoouls. quo
Distribucidn Excluoiva en Cuba, en Ia teguridad do que, at corn- 0 erptn cotr I" iansis m c SANTA CLARA. doie~bro 1-, Enra oo cdl II nn.o ee- r.1lo, do Ineaiio ouIrs ie deals,,, oadisile In a relnio.
cureo de o nstrnh d U tAouando Mochadi,, cart esputosal I,0 ,,0 (t tIc., Jooo Onozolcaz Puen- nobne soseta Y cuove del ann eclobleco1da Por i minion. solocitan-
probarse su alta calidad, este product tendrA Una gran demand aid,, o artods del Putol Cn dexut- calnbi Ce bana dL Sano- Faora0 aoOn do n sIudod do n val vc oi s rerenin atre der al n cunhand d cler y concejal-
enpomon qe har a e unvec- n vcl l Reut r io o Aim esa- loaanin Medca Frmn q ora- auo tdos cindas Pproresu ntmete icco do rocbua ct yl Carl-
entre el public consurnsdor. ta no pres dpa p lo r uGrret quion tono asrenc o el Hospita o n cp le s pued e ela ble da cun dsos iti C el Mocas tanrin
Too ef pelna do Cot a ero prenuncio a r Iae e col de an capc dado d 14 o ama oczialfontio ocn do dIeteS d lar noabru ga Antonio Ar-

on n.ngunu trasren nue Lc o. ota au ne n-
Cuando reciba ]a visit de nuestro vendedor. hagnie ou pedldon faroecha t o mF ere a.e n.o e ipl s a .b os i Odl r uncipoi ne rn Pisc n Becquer Ot Pi reda in s bo I nc ocsas d o C. toI so-
de Aceite 'ABACO". Pars quo uoted sea DUO de los primteron en -r cban. d" Nort a So all. n~ I n ,1 coal d,,Utito 00 to dolg Ct~sr 11,,ooo t 1. Ia onoira ,b oly, ,nral do in earcosn. can- a do Delosto, ouo deaern
pre s postado our pu Icra do a I ottnal PamDosa AloO ironi o c ae a saocton o "i n 000 sl se l t 0 riiac sadrsibl o o linah-


"ejo Vlai dct Glona del A L ,I ne enI el anti iauo uPa rqu 24 il de E n, cuatro I W o h neasd I. Is a pua
server este product que Rerecero ba corplacencia dl consu- I IIa Con cogioalo- una pt
LaAtnt D E Pura lz I man Rtaol Catiooso ftoun Cai- rcs c de la oCorepop l, sunptaonie el re ,siendo 0e5- l : C cios du r ae ari. rodpoctia-


omm. LB I n I I b a idl o el u- a l sa c lnro ruoedd,.n h hbe r odaa e laqu
i lo que redundar en t beneficio de utted. a, d plr'c cn od qve loalds Do uez D o. e ercnea cla de deportes datro qo1 r inac a tmd e utamdod] patinaado s o
Hosdoumpirdenmin m a l mo r nn el00 o un 0 part eunPrqe Despue a c por Pa L e m tan sogis e la s lequoe, -
be Ia uinim i stde q Iuir a Fuen.e so oand o lar e c ntaas- Ott os art coonri ocal u n Paee ltsta dohe adunora n roi eI po sep a tdo do In pre en
L.m m -d joPartido dl, Pur n y F d t a n Sntia Cordal 5anc in e o e una B ib oent I Suaez R e o tro no pudtra o su eloon n dos pe n Ins
A o0 -a o n orr ar F u e I n e G ac. oni i n ded id a v en tra a el m s o q e o r c .r
R d Char.t nra oectou detl' Mu sn QulsRoris aro iabalem oun istacinor p0 h o cumplo o dcaisa daeel Gr auu .A a s

de~ uecord ao v riuol a s u me Jan MI la a ao Me.rs .nr Eitable.imintorvu de In serie .Ha preednt derI b todo paranf,
LBSost n pu lciuo d~ e tn ui do Gapmnda A nn ttor moencLo- n ont mediot c c01J par-lo bar s rLos amigosde rMu ait Bet 01 todo Ct ralaitaigbliadd
PELA EZ PIREZ, S. A Iusoln oines rsralogrcc oe.s on ttli o dol hilttlt to Is oc t' c lv Enoo Fosebt ot l 1001 s 1 cnonnr.dlbe dracreclsltm l2~d~r 6d 94
pnImectd a o pIor laSe c-de. a o L o ns R ter m il ar e P l edigo esa ue el dedreC
Eon JuveniI el P iC .io o a Mortal do at del l C tcci o t sas d acorr s un a f lo t ttt 40 jeeps ura nte do no s 9t Ces144. vid a ral. r-
Fernandina 410 Habana Teffs. X-1521 y X-1621 ,0 ,O R.ct.0 GI ~nl i ococ Nno o Sn 'iast co Iocot Io [a Canono. Mot.carco boe costasnoi aooTloi.cnr
El ct o e a o n r00 t l e I do en l 00 .a ui Vmou camp la. a elaio e minoria sta id o n,


'i arr ai ,,d Al"ni d r o t u 16 oIt r ac o r
loamnmooo~~id a, irLciooto d o nidat- oo otocsoooo an' no. o oe 1',11- opndO -r I.- us~a
par o Ioeadao to e n n oantonen cad las 50a pll c qu e co ila alibtoroi ame411 aerttl oa r cl Tribunal Pro.ocial do
pn : '' s c. iall srl I., toe le-o n C m 5 m CooLosn i- Elctoral do l Villas
a s o-e f do so aesen i tt dHay a. sf ne tre no .a C.ree da 154 a o icO 360 C diEalomo o t
mensoo a es ecinc e c sent'c as o sTambid on r D omi'ob n ado ta -rnco.pc ot"snao a.roaio euSo cal ~qo dcarbd. undfisib. a frem n.
r l eteF M oales d Cstilla a del C o v oa Cmrao prum pa- F o rmn Norte a len'a rno Ia dotai i a ce on dedp oe cisebrad

clneral Bat1ds1,gia aernsa cerleird II C rd od oar Jerzous In"< a n per olead o e 1. o ins ds~ eduer No n a r au i las l de.d pa alioun do-
.it ina pocouti C an ,rtr ci a 4,e a i, piuti tosndidata no pneouo at s t citado nolidad ds a1aoio otres 21
.nia natio I lnmbie n ele to Cp Aegim o de l mr niripn do C ibald
O 0 sat0 uer l janzon tarn ino e' cole ues lo or O lta-n 1 de ui no ld Finan cir Na i al Lo Ioo Ca c ,iast d eme o Iseu ro a alcnlde nmbres
/ re o tson al Coea el e o ton i ns ros. e- a OnInel fac ia lo a que a Iu e Lib r esi.nt ie- d auto Trnal a pa
DE ,Dti nbor ad per rain G u ares at noimecor.oen funon 0-c l ersli o a l prnin tcon. lanucp l. ando o do ar a t n tr idad ane do s i die dsie


L no el doia cotooo 28 ono d trao 00 Ioro cuo c o cantnia d o1 comnansm t tne ou e ra juvos etud ne~ to e o r alycnttcoa e13
L A T A D E1 's h~ a" . M end iguti n ta au au- ae e ],e 6 n se toan tein d o 1 --,1 1 as b l e e l a
t e ,,Irc a ei ap u N n ecn n CCOMPON A ug uddt Ia ,,,r00 I Ilru ccinii fu! a d o t os Coe gi s 1. 2 y 4 d el barrio Ca So declare a n 0abor lo an9 0 s e
eA pr ede a main stci a 0 c.m.c. con s enca I- inae del tmon do Mnuito. 2 ura do o aci en rconle
1 / 2dB _ rrp R a e G aau i i r 4 do San Ped r do a loye bi n sa o t ruar n oren c ua so o frmu s
ma or i I o r toteo 5 ti 1 c con o r1 re o050 do imntas .O in- d a te lps Aradbs e trmno oa n s re cst ia, eh n harr Im
ta do n E is rep co Frito
nrrttobsatrin 500 a'OcRviinieroni.( enipleadoUs tCtoasotoi. a50 ar ,, i nogrtc. Picon eqo ida il-0pscdsd o
LATA DE s Non Pr n dispuet R al C r cuesa n intangibonl eselsi tneres
oarse de baja del PardNociol l r rr tiioenno p cotmpairn doeer
Cnee Dierr .cI., na~al del [a__ 0. f no o en ol totiu Pooqoin 240 Enliea


t di emclPboA Crbansa so-nOn A D LtatzaGarridoses alergicoaLlaoritmorconstitucional
Al~~~~~E cumplirs unme ms ITACEULS
Ril Chile El Consejon~i Direc or
Esie ocieioie icie daI. do tnnd reflect alas 5 y Io dR B e -
so Ace t fbl1a dta rodre O iere si os 1o- ol ra oc Ceno olin on E la o Arson OficuoAu Im la Md on e d Siadl o san .u a fe fu pq ,uLAe D Eotd-O, I0 -h- befC miembr da Consej Dieco se nsdroyo- e. resultadol" de las elccione del NaIolas, del tri munal e I
P ro reersita quinces anptooen primro denmeo Convti bGncireo a ntI n o Oebnt) donar
EI db r i n In r tO '- dia DPIR pon-L J dnr inut o- p icln Ta ion al an n. p n di6 e l o nte la s
LB.__ YrPor0 o al on el Bicv Orc acii l on p ro Clas oprii-l las oI pcldeas do Yatlucha entre cla u en dicho comSf
P-ie-csoonu de La lrians porn Oisto o -p, Ie a grp Editiuccna, do in C;ds a r LlpooC ibel d 1 3
sta m n ect-1 r. o do 100m os Wando ed nc do ODea- o sn-e o n ora. iadoo Robot dos Ld sis Pd o D aLyem qCrtuo 1 onaol s coeno.
de Jnu ., Mdahno l-o nimae u t V a fu erns o ft do DoSJ -ETaEpn da clasede dep Pt roc s do pint.ra L eam Paa p Lnd Pr de fion s oadoes oa,
e0 0 en ot t n d ra ft, do 0n C o a-a. con Vscenee s Pfcu r is olirregu s oatoria l in tel.isi 1i4 pr 3 3incia S -m2di2ic.
oEn I eir u a do C n ads 4 G a I . I' l q oor to p e l s- Atii 1t Marian11ndo In u Ga ast o ao su ro. no cocn . 2 1 12
Hui ) oresponal. III nt on I c o s l' l i 0 cpa no arte de Prp d l e s
do ,a comi o tal dol quoe so Fuloatscnono Ifo -rcrooartos. to port rtimt onssloa o aec aisad a'qa nr d 196,00sitn p ornqs
pl~nn)-, e a,~b 1-,Fia C1,,, a aind nni srdl 050000ji cuWaI ~hm -f uae in- and o ptco apr pr], a. a o~
LATA D E I-- nn rootin hOer Patd EdeI~so MaPode Celaorco v a glon, AI, Crtdsl Hilcl.dte ,donpa i na -ellemn Stde R no -,06iton te nos pdo r s o 100v o s
___________________________P.Cl lo todrs e,,trtoun n'to' Mluwa Inok'o-ot 0ava. Aroso Marot -- ioos do rosa deoGau.___
ode roarie tomato .0 i .1ca I, 1, t lfoloos c C,,t'n- Ectobocooiouo or tono, i : Mac proaedonto dll too. pea
1 LBS. o~~~~~~~IT intn of nicocuo of Cosu,o do Guamoodo 5,ntnrt Lopoe- ronob- media. para los bartinor f, Lo'rio eItaoioBn o Contra la intangibldad do
r ural 24 nrganicndo por Is SeC ronon Lsocc Cor1tta r I ope No ra Ics toz mocoliz.ran en Puntr dcl Rio los 6ndigos. osta que ol dlreb
Elo a,, o hark Pu tii n e Io-a 'ools coooeo Cosor o oCrsd rrro na Ufboa de 40 jeep dornote In no as tecnico.es 'l idn'.
El neo iro ro' ~ ~ 1n Io baco oBito ir 'o000 ampona. Y ren, en maii ____
-' is nradtcoe quo run oot dae- Los nnsiron torron ofl oio ,n .e. tintobos' Oculal
________ o caoms mcocoonnl~o 0 a 010000- oe 'Cnrctno,ooto 0 i, m adorninon 610 Fe S midific enton. rsof Cridigo
ir or to-, on unicipal 'Los In ao fir n oI 00 0-n II.adoro onclso .d. no re do L.u.rr sand. a ll re oole Electoral con fearc. "rowcos
Aillbn~~sollildob Mi. ~~rnoo o t de l .c .e I00~Om G0om oooon i ola o~n u rec Avala y Anayn Muc-rillo Tamabin so attend I&aconvocain-
Pilaords al-terc, Cl ndsd o ntto'Ill a n Pso in, allci plee t cr aou t .1 mor o c Ia. ron qu o a'l a elones
1 Prn atoao ct ae do 7,~ao~ l ooibe :oen" o rn~~o ai e. na, -,a,, pa efauarsdl PLiberal villrafe. btiotndrne~iofn
onL 1legins oDI- Conrtoc.o 1 opo s sdc- Vcnreion do I ionul o
LATA D E RI ~ e d Sole It. 'a ocoIis00podn o Ctnron dnd l ba f o a rnt Coo ar to a Go aounOoot dcoPhm- .it Los trudired, l calopo
m yca'isan Cs onnac 00 ilidads coonos a re IIIo boo n- Ira' ,- 1F1ar-rea tttie 0 no send nortavent pa,. vlina do so parlido.
A p~~~~,a -1 con a,csn o amr oi Trobo- suds m n pa-arnon clonesa o1l priec aona au" 100' 60000 005 retail los libemar-___
41/2 LBSa .s Sap,,,0- Elc oral So .c~i do ____
ir-o Ioc n It "'fior.tlot a., Terrilenn. l I. rIm oo tion r ____ So eambid, en bin ts fnrinu do
~ ~~~ Prc' ide Mlirabo do, Laloi.l no dcl Soiano '0 ~ liaooa p.n pa com M ac e a ditto leo snio I deptols do celeoaas
-t -q Bnc al a ,000 .1 at r-edlnt, dl' aolam W,. ordoroa, etr aite los. f ca, P b- d o ,o Gorene S-,ro ,fbo e iia ar-ero Insa eliosos.a Do sal su .ero do-
-' ~~~TSE Fo ~sgod tocmsnldnu, ci o aI, oooe r ~ a Ef nice: "E nO n c00 insicn a o ronrenerplao Rcoi Fc ondre oisoo
qo no onocira co F oos 0000 mnl do n' oosoo O' Irn 00 armo col don do' Pee DItns o qifes dide
toondIoa 1co ea On-icoaIfan, aue eaton -, (;"cn Aoossora o od en ssolsoTs Alonl -
,,,F an P0000 a~t o ci~r,:, Do0n orn u no 00esrn nsaoo din oo Guaobno o r oorpi Dili__ CrroFr Ondoniarrt, cir unni Co. V en
oooicor-v-~~~~~ -ta aan amlo enl ns1 aa rot'enntnt do. d.tor Aors.b 0ii Lot C l prnIu do a~ n tnoe drntunoo

o~eicpotO OUTaa Casl dol Sn-nt do"ril Car-T- la o or cliarn I on oelis pairs alne al P Libernal es do ,eote '0.It 'd aq.,.o o m
of don 28 n1-non do tin. 0itin unovo IIIcrl d Glaotaoamoe I.n. Fa.- eIm io.,tu ]aoo I y 10-conatiln.nI. de 1935
So-~f ,,I i, 8d 'v1I f~,. -Fru as li cIuds r~p seo tante,
enTA DEoaon, dot rr-is no ebtonra, - - noien- poor cssntirni. Yds
LAT DE ________________ / n- on dlio1 000000 co dode Reonas 'otendigutia comenta o u lo u t ond a sorteac.
R I Ap-tt Mnr, i o, is Irse woa d- prenton ,Inc La, dateum nnp ,e
LBS Po in de a hint 050000en foel- ps ou las i one 050 di~psuo]a renovocido partial do
LBS. 'I~~~~n d oo dor 10 r m sh i sitad il aa rd 11- la C m ,Hobs recunso mony so-
PB WIAa ent ire csatlelon stas go d a ocaldia do Niqoern pW, ___ __
0latr 5 Pu telografo -Up prF jc pln Fa se
d ro oi Iealo ace s io A do1,0 it, Gos linclon oI doctor Sturez comiva dopaz
cS : Petres, Mnlriqove Ioiobeo I 00 n arit pimr coo ai Particdo Li ____
bugen a Elptidn ETutnrn R'sdmlioohniyl osasncdero uoncmo ao
hlcondd. y bomailiaor deanr 0 0ol o jobfd o d el A bsrc--
s.dn, Raiol Mass-soll Ins, e ."o, On p ova sdcars en mb dor.
JAJ1citojsenodor. Ell fanto. el ropoes,"o .Cnttuinns.1
so Angel Pardo Jlmiento ha mounr bnibtonte~ Inrad d. faram.__
coodao si rareor~d crnLos libennles pi cmn an ue In o la 1. gt i1. oma estabtene.
Icdenttb al Mn. -.vvpd I.___ puoderlari, oad.d s h
n ttci quo elndrune -I far,.ILA Rolir, a Congress. a es-d roo. I elia il.
dolimdmubajapdoloeo-cido Proge-.aaninntobon enoliro dolP FDori- deodenichorobin1d deomaCr
A n on e re pi s .n t a n l o n an r b I a6 1 b ipe r n d D o n a 0 0 p r o p y g n o cu ea l o p
pATA D E Poll RI 00grao" due.d trna, nsilo eosiuilgo os tatl .
2 3i~ LBS. ba- be Partin. S C [anJLc upoGir es aic a aitniso constiboclonal.
isu .ElpA romocione n dep t $MEE Iosocon-l r J,\__ J
cr atoi Ista concadop part Off- OTCH N .psrlsalaCoeooncdt-cubaI do eac.a yea
*J~~.c~oooo~~y Ciloaut, Airia, morsproa.aTA CEUL S
I ~~~Al camplrse on dos asia IT C L L
MaHy dia 16 00 esomple 00 a)e%5500otio lPoreit l 11 d
mis do In desapaniibs do Edoicdn -BE PEGAR v orsod6a r rssae 1/d
R. Chili El Consoloa Dureor

qoce peside ol doctor dRoberta -nw las alcaldias municipales de la nat n
Este oceite se identificor par An lon qo tcda e.1 t a l a ,- a LO. uq
defno quarlucd dorin lasct 12 aIansa caI oy tooc quolo tritud co
wu controetiquefo en forina media de I. tarde en su tomb.1 Sla M. "So soo I01tisccld A M .clf, farI ac u ~s6sae
de~~~~~~ ro b.cn mro-,alan el doctor Ruben Acda loooset uicipalen do ta Reptula, gdnrlonet-el atisLbnin
ABACO a nolods poeroonrc adaealegos sr dss oaadeeea -Ipioo oncebe Guantanamio (Oriente), dondo gandf
a I 1,nowad I EK de obsorver que a1 rotnaimcion- 1. alealdia pars so candidate.
SANT LAGO~~ ~ ~ ii UA (a eo dot PRC Attentico (enniendionl Al Pantido Progresinla le'carres-
limubnica at DIARIl-L. Jttn de donpaliid nacinnal- anque on ondi ll 6-. por cienlm de Ia at-
Provincial Eletcal dicb, lAs pri- ilos localidados babs lucd. Wntfe caldlas ouioerts en dictin, ,omi-
In mo~~adras nuliddaes en I1 rocuronape- 60i~U grupos gobonnamrentales-l innabi- tprlo0Lb 1 12
~ff~fl~ -1L~~~~,17 entado po 01ttao Emrd Wldakasd .aeU In1 a oslo Portio para Ia center- 'os r, be
CaIbore a nobre del cadilo~ Anibe da. bds do Alcaldian mounicipalos. crientl; a] PUB, el 9 par affabde, p a]
riprosuntanonlae elects dot latrmine suanda asand Do If. portiuln, do carie munm- Partidoe Domdcrata,.1 o8 p& clenlo.
Nut ~ ~ ~ do Jlgiuni Manuel Alloguo. Fe-t Madn la hegacuss, Ismpis
mIranulaos f'qet as 2, 4, 5 ya- 6 sonalJO.SJT c s aa]sns A ca PrcncaAP FPL FTR PD, PRC -PLN Total,
~ delbartle S're py SdeIfbarrio 5lnsss ~ l 1-- 2
Lo Nagro,emst noqco oazaaol Pinar del Rio-- 12-I 2 5
a:a Acoogs so oe ctuaron Igo Matan.as- - --. 14 2 2 3 M
aides A npsa o a null-ta M.idc Z Lee psos 16P~oT MIIN 5 a2 r- 3gnesLnVll .1
d Ls ol a ca lte u s m
con m AZ do o cb n len D is r s i A, sa s o E .A LA. p~s i m s Ae n d = C a m a g u e y .~ . - 1 3 5 2 1 -1
on. .-t~~~~~owepeceon mksoa de. aaond.a.cd.ci oaso.dno 0Md Oriente-- -1 I.2 1 1 2
-a tinaotear dovestal. sabrue so ans- 1 sss To22n
Tormo, oorrespnnsal. I.6HN I 2


L4I


image:
-------


Aflo CXXI Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 Noticias Nacionales Pigina 3-A

Piden los tstatiores dale cafl ]a derogaci6n Estn activando la construction ideal M. e Conercio ser oido el Greano de iendas de quinlcalla broad 1 etil do snas noue
de la ley-decreto 1825 si ciad la ontud iII
L.Asoclacin Gremino de Tienda rrettil. Ministro de Comrclo. lnte- la Ley-De creto 1571 queo sehha asin- mte
La Asodaci6n de -Propletarlos d do dcembte del carriente allo, I e a d ederia y Quincalla. ha dfrigdo esandor old dds camerotts. &lets lo we
Tost d o 1 afs 1 o ma ir pr aem l ar -1 naeior Carlos MIsFe- tes prob el R m d.nte.se de gran n mro de m em- eo entac 6n do ess instituibn
de s VII --- panrov~.Inis gr saves prjutntos quo 1 Ia nifma de nuiero SOS caminos veeinale s doa
de Lad Vlasno iol roms qu, hal represent. para storieon d, 1.
diio aeno or an la a at -o-caficultur, cdebido a la forma, en ___________
norable softor Presideote de 1 ism) opu. qu no rot.a, s.
d ca 1t b y ExItr san alarma -0sd ade. I lfornia Fomento sobre las obras le esa indole
de Aguriculture. .1 diro r dalso s o tr o nutiao oI 3
diuto del Caf y al ingeniero Ama- provincia y do today Ia Reptiblica que lievan- a callo durante la 6poca dle la seca

b caa esaoel-Dtret of eioon ral poroair esL: En ls Comitsibn de Fomento No- En La Habana so ejecuta e0 Ca-. i/te t@ O paa 8H CO It .
naria do la Gaceta Oficial del dia 6 gada. ucordoseond as aintotruc oncu 0 e0 macn coo ctaldr do 0o uf -
prosas dita a ont on fc.d ot po


ed senior Prosidonto do a Repibi- En 1 provtncia do MatDan no s
ca, doctor Andrds Domingo Mo- Oequtan lon camlnos vIinales do
rales dEI Castilo y conome at pro- J- un Gualberto Guottez al Carmen
-raa aur Io u ni l o esdento co una lono do n7 kilometron,
Z a l n d pge.ioda. ms etaconoscco En a Vlase relzaario
do Caminos Vootnales por parte do camoinos veornalues, tambien 00 coo-
0 esoganimo, a tIn do ac lerar to prcion00 on a icdes. natronatos in-
e b o d u ea l l ac t a l bp rt o do c en y e t E en D telr an C u eov a t u n
nE ca.coueo dluolomnoo Cnmeos Dmsaga ve cnl A oas cenas d Nochbuen

rue del dicha Comsone Itorma no cpales patronato loctnz ale 0
stfaCa ron deInaetmd ent Ean t 1aosRamt- avia y Ai( luevo, eatdfamOS opotfundd
C,,, rintob a u STa ao hanto mugmt 0000Otnto dt ane Roam1ocno eucometrosd dolnos 13dkt do 4 1100 uotoo- 0 OS aftCu 05 auevOS y prac COS
que strabaaoen l carn oe Sat, 0a prooveolta.
Cototobal a in do1-e -_ler_a _, raSOcna a peciOs repCTl 48 Off
--tu:on ta torari ct Earaaa mensa.e ton, qu ti11 ne na lotud de lb Cuv e
tilomro rep, : as0fr0 acion io oser-a- 1
01on dot camio vocal do Cab el Pr ine-LU
rs a Mtnas do Matabambro, obral d"l
que de reaoian en cooperacion E
e1 Patronano Par un Matabaumbor: te OI
motor:; cam vcin e a t d Lao dal ae 9 -
can et Patronato de 000 pueblo
quo preidc elonenrat LIs Robao t- la, iss deferenciias que d
na, u a a Anto on n drec loy00
urest do 5 kIlometros.ya termn eiO con iCi l OncSO
nado. a e trow h acia 1 000no Paa s__a__f
at pueblo do Puerto do to Gutra A traves dot Miterio do Estado,
dom s, urnar c dmi no ntSuil 5on oedtEtd o oRpotr r
camino retnal do ien o Nunez a curso otd dta do aver un mensa
toeros rred.cno rortoldt ,0R epbia olrAnrsDoig
c53 nona d Idroradura a' Sa n rs ( rle s dot atit.dgd at

El DIARIO DE LA MARINA JVENDE M24S o "" or n Da ou nina ei b
porque mum nuncio 11egan a todas las closes cales. aeon. cplsyptrntslc pobln. oiadoe Cub10 team100 AINd tmnoexr UG AACCN1
----~~ue ha tedo haria Cuba. haciendo. SRE eauii xr UG AACCN
Ei.des rult tabaarbr para re oozado Can U tapav man con a pieza., de cero snm-
raor a Lu Habana a todo ol ballet .itio:.3 xidable y cabo do made-s
Mucho. pero much, menos a m r
Hotomot dotil~at Proidt dol mb_________o_______Il Cesil sIIS R IOS 11 1 ca S a: Cubt elart Pad ens Pmis eo te-
Y .,d t actibles tazos lt am tad que
I1mpre hao extstidit 0010 nuti eros
"LAd. SE C O X 't, hafui rlie,:~'I ~F VT~XT 'Cotn slGnral dt Cuba onBeo
ireos. sofor Leoniard't Bravo tnor-
Y al mismo tempo le anunciamos que ya estamos a su dispo. mte alMito do Estdo. doctor Mi-
no f un.]61 D co N r, uel Al' c ma u e d iher o buue

sici6n para ayudarle a elegir sus comprIls de Pascuas. del nbdiot d e
tual para traor a La Hiatbita abso.lu li ahb-(
Alutamnogratst l ompatroiosla
AH a od 501te dotd oosr olen oraine
obenido prs o. to n Burnos Aires i
La 0crIits areiTna. -dico un
parte dte l tiorme- solato a Ala
Atonso romo ta motor bailarina1 cla-t
c e D a detomnS. afrrmand qttu a
n uoiono do AupNida noo opoieoT TAPA PARA 5ARTEN can
a'quom"s 'loia. n otl oblto& pCoba do p. Con Iaptaudio adn tfr-nest per muS do tre rn -t I A ADOR o para di
ota Atooso
cuarmT d b b la TcuEio de Ai BN MRIAm~i dear umini .PeoARnseseA edeA lo t do 39 ra que a comida quede per ferentes tpos de carnes:
Asurrr atfootuluesoo tcoar-a nyr oz fectamnente frita 1 45 3.25
Eita I dn Iscontrat acon laComparoac
do Al icia At to to. coarse un Alic i la 5
1u, io de ospoera para los ie, --
Ir, tec dot b ttet. tel M nt o do
Education argoinlos facohi to l t foo-
ma do que0 soto roran tie funcio*.
l Teatrol Coln. on ga oto at-
01n1 para tl balle. poemt enodlte-

Lev de Retiro l

espera lograr

o oj d t el mecanografo
Relnd arda (uao\ ruan e a CAZOedeciali pa, conr PICADOR para papa al PLANCHA dbe num nio pa

Iamao 200 esoas Ge i tm ei aacofac 1.59 Osico a rfreir. Mnan a pl.
10 do ancho. Con asistencia do deego do l
Therans Cantina cnn depoisite do 2 titros de capadtdad y 20a- Rebajado de 540a odos tolosuuonci oo i010
mias smin do de1 puladas de attn per 6 pulgadan do ano ol Cotogio do tecanIrafo detn Cuba
$11.50 $19.90 bhoo ndoasdr s dtn nt, a.
co~rm imeoopaadlm coti. or
F Quitat. so rofino ala to eso- ,
*100n0 qucen s-i oinon roalizands a J \ ~ -
ton do otooar la rategorta dot meoa-
0nrafo 0n tos deportameont dot
Etuedo. proicI a munciple u 0n
[00 orcaismos autonomos 05' 00mo1,
'"mbien learar -ea una realidad toliai
C 0rnic Nacional jt
Ftl0rer0 do paced Sodatd tomono ot soor QTiotan
on formna do rosa oa oicEncia co ondsrlab ora g u-
- o crisantemo do 11 too E po a e o t adu
p g dr t ill to li nct r 1
$6.50 -a T ra radiaA dsdo donde sdi-
f unra l oretcon "a la feslaR a aa oP r iso no dofrndooon oos deroecho
EIol th nd to .oAil ATMN d AIuminio refor. CACEROLA americana de OLLA aeriana de upe.
mao Gthto Ramoroo. Softa ado, cen cabto ptaisco mragnifico aldmnio aorel
"001 do NaT paaraoou0:. .bia. .Ta .no 7 TAmano: 18 * ** e Tamoaso: 18".--1.35
iza Luia o11ojo do Wht. dor 9 2 I .29 ,, 20' IA-------- 5
1tora Aodroa Vaillant do Sontonal. 22--16
Leopoldo MiTranda dot Casatllo o 11"2 25 1.99 2 .
otoon, rt~d o dio.oontodonto

-Flororn do paced ro htao dsdronttdoa,2n. .9, 4 .
orm desa rLdoo IAo Terrsa L to .26-.-2.45
n Isantemo d Ell a f a r e rf aide 1, f" ., 2 ". . 2 9


t u lt a d a s d o a lttn o T a q u, c od a I a 2 8 - - - -. 9

srmporauith noo ruo
$8.50 emone ototattan se ot "cotet.
ciado a o tooo pliestoor0-
bo I Irta.ro a r~ t aio Teao
Por d, yat l~ c se0 aSfau -

dh I ls andes d nrfici

les e do Meoanorafoo dot Caribe
doe qoodora formada 0na Cr20
Therms alemn de 1 lito do caparidad nio o tin ental on defns dJ
en color unti y crome si17.30: eltsmo RECUERiDE, QUE "LA SECCION X" ES LA
do i litroen crema y croms JUGUETERIA MAYOR DE COYBA Y LA DE LOS Los

$9.90 PRECIOS MAS BAJOS ICOMPRUEBELOI PASTitLAS p OC_____________ G___
evitT E D DE LOS QUE. C Pr AL COle NTAro am
G101E Id socaiaelh ae oelr

11 presefl, -' rvan" Ie Iaaozo paa1]ao
______________L TIND DE L- ,UE CiPA uL .ONTAOS T


image:
-------I
I I I I I I I I
I I I I
I I
I Pigina 4-A Editorial DIARIO DE LA MARINA.-Juieves, 16 dia Die. de 1954 Editorial I Afin CXXH
I
I .
I
I A----
I -_ TEMAS DE EN EL RIO ALMENDARES Por Rosefianda ESTAMPA DE PRI Miis I
I DIAR10 DE U LA MARINA -Att--tlt-t-ottt.l .
ll 1. ACTUALIDAD ,, I
Fisendoo on 1132 __ La tesis del Dr. Gustavo Gittrit5rrez
o I
I .a
DE CUBA P P ran b 0 I
-T,
PO' LA DISERtACION DIE ANOCHE 1_m F. __ no I I Far RAMUNDO LAZO I
t-. Ecillado if EIL4310 DE LA MARINA: Screfiecdcand Anaindrand A- r For ARTURO ALFONSO RUSELLO
desdal lnae I UE halt burchas ,be,. Men,
I a] 28 do, Sonsuo de 1857 0S Parent nuarm I. delta .1 1. 1. ,
-YDIY1 fidelil. deem N On, .1 Reoreendo Padre Al. 77-7 L:Q-- LA_-. F all. boa ,teision. ,. am. I.E. A t,,ilso tEnt.d. ,nin III do,- yr do r.pisx, am, to, dirleioirl.
pdF diIlipror oroarNicnatior Ron, y 1895 a 1919 apt. do C.Stro durn C,.dE,, E ,_ I Do 1. I Was b1dr
I J. treacle ItIldn I Aid. Ill. 111, Mool. ,M 11 L too Gustavo Gutierrez. III. nos cle vento pueblos to quo hay
foooldnew : I come conlerancieu. Enron dilart.- rem, ,.jors. do bills rotations de mile. do Hacienda on Is core inner, it in q"", one at
Doctrine: dor its lod grandes stores del In. ,of is .d.1decarmi. Eri C.ef,,EnCi. do BID do Osmotic. Morelia, p1r In ,,,I,., at in,-
SUrt, YjOr iaddft do giveras Jdeb 1. Itiveral y Herralrecles t1loote; imp, On 10 que .1 as Mo. I& fisura gallpom-prestancia It- do to cl "grencis ham ones dial, j.1orrician do I, ii do ,,it.
c por"amete, 1 Admurywrad.r! rest:rjunisir at objeto do Are -
Do J.,g. Bar,. I Preas, O-mEC Rix-1. I flordemande. Are. Y rattralldild .1 Par qmc ,I- .Is ,in dodo .191ma, do in, Campbell,, I., Mata 'no a] or.
or,. tritle. platelets triton. firourlart. do .apiritu a ACi ,LI Mae El.rCa, dairlomt to. ,.Let ,notion 'u, 1. Do-
Acosd Yen a] mi'll. fro ,be ,I he D I
00 'A pE,,.DR=V.r ii, valbrosionlyeare exProstoo do a M Col., ;S'g'Ll, ,oyo At-
Ej,9.eC2MIuIcd postal. Apartaose M, Curren P ncordote. So
ace Said": Palo. do Marti ouni sis W ulf.
Prooll. of doto, insults, as on In, I lease se jo od ,I C, ,:oem do
PtZAAM AUTOMATICA: M Peoples Per it advartida, an I., ac,.Inli. on. primadinabild lE,- ,,.IIdtd ,MI do Ifisjoill-
.5601 tames fair it plAnteadoo on Jos CAM de arlstocracia Moral, an In prindc. 1. f.,narl.06ra mis cur III doctor GLsll a GIA116111a,
Ls tolefontaid, 16 dradminican con a] deparearreadid, Din. it.: rmillbl l fr par El E.Inds. C. palabra pernisa I ticialle; Im- Incula del Corona qua hay Cox Para, Moore do Cuiv,. Cccrs6 a
TELKIPONUS DIRECTO& Joe. Y In In, trades, [a, ,I Me Illicit. no Ill ,dandan, an led. an gor it I, proome, reldial- comply coa!t at dollf mEt.olle
xI Viviendo an tiarra de ard. I- ,rD-2'iEdftd In ,US ad Per .One :"-In 1.11CI.dE, do
Jaimpripciones Quejois w -mill do.t. are podrian conducir a ]a I .ranitoofte taroodki.nod, ,yrclpim do demnvolehon nues.ros pueblos elquivnr to a dlini par, de-
rindifterr . . . . I A4787 FOCrelad Eudora, 21 mundo Ed as. l ortilploble, rom, dmpdrtm In incitatis .Or at read. do OIL, dirndl -1 ,.John-, hakale.,
Adraoruind.,. . i i '.' mooll. ,I, Is, norma, qe, 11"an no ,rmarr
Roodaidesion 1,11-17341 1. term's tol"Do 1. Ain't. ,olumbe radin. Earn amberc. L- vu desdarpriono on lodes elle, mayor re3drampa, one vardad
. I A-8427
Cedric. H.mm . A 7575 I. 11 Sofi.,, d-imill ( der, ED numn do .so candi'do. do hary. y Corral of Carried a 1. ponalra- alcopla. Los Eot dms Corona, hey
1. 11 bre died. formed. me, to do jnfl.jC. y do undalidocles c I It Ed 8 If
A Me . j :,* ,::, M-2798 La disertacuse de search, del I ( 0 I act pals. PC, IS ,lc, Eiou d, It, Pon.b.d.rds quo is So . 1. ulld l nod unIIJCEa .C5nC" I,'
Predids de sitiscripcIsSint, Peldre Collin. en PI text,. 'Amo- 1% 'Mo Y'r,'e I in
tC,].M*. Illorda inum lifuln I ponsamento Y JS delimit din so 11 "Eartinberi L,-qd, ,,d/MMaI1.x prelim ban
lifics I 115D I daracter. so extialieria. an coal-
Tromentror "Barmarrod del Houri Is Mo. St ,in a. peabilits Jos repu. prentado. n 105 mormentog de pe-
Stmant'. I a Iorlel.rl I'll S 9 60 A"o-Ir JW. I-mild nado a[ ,,]M,,a de. 4.n 4 1 te del counde, halaria him ,,itande. China, I.s .as Iiiiina. IS, ders. ,no Ill. retire-
AS, law -a 1 ., ,.I,. oil, a to saguadd colonnade y ion I servido sion Para individualizarlo. EDUas As lobablon, a leader. Ean, a3uda y In soildirri.
AL. dinal .1 am a 0 in a articles nor SeTplonue de Core- I pom cisillotairl. m,,CI in no las ,no Calcuttan can pr orod., ,a- dad, MayIni. do I., ,.aA,
plic-do lar-MICs. iorma d,].,a. pars imetbirle Some 4. ti a ead 1c.ducla de on Clare Sen.
Susiscrapolie. -mrp Is no., Ic ,preallno, ,, ,.C,,de_ scaras poneciales pan a) CJ for or I
In microbial .1 . $ =w Is. no sold ,oli con ,,e,,, le ,dor.ddir, And], .,Ind. Contended de on solo produord. of her hishIrlem, despeatio de in-
Somirs,16a ,Inside de dlEtDr In. -Illira, hijilo, quaitate del lade del puente, que to Ei arrallo de sue inflames y a Im que led. do 1. ot.p.meabilodiod It do.
s-narldn delaido a so culturn set- i a I . I ,I. all 1,.ntDr.S Viifo mollo- media de dignificar so vida ana. justicina y dologualdadne, que
EDI I ONIAL I-ime. A FLIF lmI onjoicia. Its pupdat, arrollar Una guagu I ,ado dumol Com.gul, sulagade oderics. no p.dA mpcmsa ,,I, conspirAlbin Cdontre ellas Be re.
yoredles to I., iienhes v so ]a, I grs',. do principles do sepo. I por ard At borins peoption' se in- oneard Pull qua Eadodm Usidos
a-l", I la Erd,,,,nrm do ,,, re- eir. oil, could, no. do IS, Ili ?rare a at martergo 1A mildad I perste A ]a Ani Or Ismancle the
I Ylonstruosa oferisa a la ittoral lama ef.,imnoodII. sto cm, t,,I6 I clones mantrescoldilpl de la cro- ,mald.d political del onothrovie. attimAn mas compionsIva y Cut
isera"n I's v ,, be 'Cladjo, 4,1 .I. I dad La religloodad dnmd on 1,lo, or "I do Elise .One on sont. facifto III notion par. so ,,.
old dol toaster, Editorial E, .no do in, deberes rd' leln lonl do "al'sma ,blo'do ,,DD,., ladiconeE Incline 'he- limit. do Inumildrd ,no Co. I,. h.bihtaceAm vedodeni D to ,I,,
., Pon 'as .no avl ,a, I . IeOI- no It . ones ,,n ,[ laicism. do le
E line .as unladen mant,. ,.P,,,,.C,6. o I a diefirloot do Ill iotc- dL on, at !Ccu., Palo former to Cislia en un libro de Rosellti Republica retort cal.blecids ,jer. graluin, sion quo, cimearral on in ,, im.l: cut duipand, ,be 11
I ?,,I, Material Y o"int.al's do Is porvo, Y or In, .a. top fine. Ii ,,,etI.eo ,me oborbon in 12 por'.dichod del P, Sodda- ,oL-,nma a. camod,, or y defer- imam on indoor state, al one ba
D. I., ,.I om.),siged Per So bsL,. sl,,.o. IS pcimci6h in.,- las reePotes actiid.d,, del hall- Par CESAR OARCIA PONS ,a Cli no l0ila ,,,f.,b.Cj6h no do, .a mad. do social dinnons. semen diapra.cda. am pracem.
bre, cltllioirl, .1 lunditiI is monrabo nor "Inelle, cinches. v ,,all ,robll. muchas do let ,all,, or
I it.t, y of Ej,.PlSr entig. 111111a In Ildmodr, rm, MEn,,- RTURQ k1f.ron R.1111- Ina pais se are a El Lorn ILI a ternalet des ustlr ,do procco Este discurse, del debt., GoI Earns. y Asia En Ine or, be I,,
Aeolian, ICE ,.a mouien do 1. i,.,.,Ado ,se,'EC4 .no ,.,M, 11, or, -. on 'u'rineu, an ,an A d.d. Emea. ,,as no Polar lrpas 1. Im, de au, pagans, 'no"tive. ,.I 1. urban. ptuoyri ,a GiIIIEL"o. 1.o irroplic.cMands accord. vines prilricloo I hui ,-
deper,,ades eati. rontrunind. par d D Y in tables n add putstalo, .".1, ,,,,, d.bojE. it, L Or,, do C rumil. poladd v on"I'. ,,EIl- ela do ,. tell. or no-rd, to It a rue ELL 61 'ran mrlicit.s. dcbaio Medal Slide,.
o4ols, In- ,.It, D. on ,auddra ,.,. r; m ]a Mur',ma. err's .L,,I. in- to, V permal, ,CmIuEmnE cap,- d"ImIlla ?A%, r Lt., ,a wd.c A, area, del Esher apolaciim delde InEcIn Is
d, 1. Mae ,rude .1bilcendad a internist hijas do families Caceres lillbor 1,Is hCo,,,, a uCor,, trade an lial"I ,,I ,,,rAro a ,Dmadoa, ,, ., In, 6, .,nlr, fr P, d I in I I In I Carrand de quien, to Lots Car reaction do empatia y do be- imlertle"a MorlIbl,
.1, ". Pam
Coo scale do Is a[ta distinmi6n, re-peroj premign on AUptTx Sone' D", "Im"LI of P"ejI,&,o do ILIE "Com", ,I, Is I,,., do Is an sold. pIIJ'au do 1. millions I.-a In .do A iodn,, ill olxl, intiloCoMfS ,.qurlraa P-'mQal n dal: Pli .nal ii6nnrI iunlalrr aa
I"InInIC. I did, do malll Republea. a hw iar do diver halts ],a, del ,all Dobson, DIII, It F. Sent -
bad. Conorou, Ei,., do .as ,roinoo. pmdmd on ,ill d, d,,,I- Id' Er "" II Wla ,,a its mrg Pro, "it. D monclit.b. lemilairs, ,a,, IS Into 1, Mulgal at Intel. ectei. I.- do buy has ,Ill 1.11. ,a Im ,,Ia.
year Of puder do one nona a one adoloswe ,I, arms sDprta I Ipma le".1". ,I In I., earri 11 eldlimnm I Idns,,o 1. ,ad an alliance ,I ,6-
a,!-o on El .,n d, LMrh, To, .,ratio a[ ,,,, ,,,rCo fi,,On I.- danI on, inflinecia, ,no ,l ,ndd In mfhamox "Pli-irrol comes ocrum.m.'s marnmerma
do ia.CPdi,;E. SAImm, do on. do Is, lscrrla lictimas Due trogsids do, In, ,DCE, torn, 1., br.,Mr daw do Jere Marti No labonams trend jL Io len. an. 'I ,I. do All rar, do Better del C.login grom, del eye) ,I doctor Grat.- me. Pool no so linI o ,so ]a
do rdrroo awd,6 so ,ad,, ,an d Eqm,,Dl mi psl Or, to Isere do ,.[tl ,I Internet' ha'I. ,,, prrin f"I"II, in ,,as I., fact a ,on P", ,old. ,.I,. do III, Ernold, Free. of institot. ,. GmA,,Da f.rm,, Polio. deb. A still ,to, ,no u D mr
jr Pirr, 'Core, crodolmde, ,.,,a romr,, Cuba on in on ,on morme, do ,dr6mim do ,ioureime,,,r ,I'- plonju, are on le'r Pill "'PC' little, do HoordC to IS fr.
a, jo ,aPlioa RESELL Io1EEPIudCC no -ImLCIo Entire In ,,I, pitilintlamile, ni.re.,E ,It I.,, P,,a d. .b.1tolio no Ill quit I 'ni,,,_ ,,Oct., rude dero ;, ,r,, no 1. ioncra del Blasi! Lo run sin di-
La reacrian lsitpread on Este to lobes lie call, que so sicare malbod lot hires mix distom, On' orlit.oca. 11 it in .,.xkon In Is on A12"o, C"'stro no obari.1h, I,,.
OnS ref'I'mr, el 6"", Sal 1, Ir."'ol"o, airrIall, do I'll,- lub"on, or, J, llormar, no 1. In Interment, ."I,., In,
rogistrandin re naIuralmente do arrlbalo rievonal primil de ho- N l, ,, Berri Pella Mmr, I- IICIILIIIC Ill, 11 lolllr'.Im I'lla. ,,,I, ,,,, mmor. Lana do I' region. ,in exceptoier Vr- ore lide. fr, ,,Ill all. nivilloonmr.
Ch O "'iC. 'r,"roda. poC for. 'Clard. d ,l",.,n drj, lem'. sibeenTeLario del Ministern PC, dms [,,'-,!" rt, ,lop. fia.r. qCLI h.5a to ,I don.r.do dol ,.p., of flocti-I ,r, AIde. ,,,, Cob. almianoto. immod, do Inner. fC,,,,,Idl ,,,, onney, ebj,,,Idl,
C ,,.lid.d FIE gh lal, on to bll,,a ILL ]a to debt aplrudr In tmddmct do ropbto a In oil, Hlilemonateri-
. ,,ii, ,,IIo,. E, d,,p,,,Ia on ,I art., one AII il ,,,, H, liio,,rd. ,u,,n do ni ler in, ,., I, I I.[ orolorai Inal ,,, Orin'. no ,,,, SLIL. no furommon. q., ,Are ,urv-1 o. door, ,in, he,,, Mo ,a no, 1,
tolau,,darm, ., too. ,.M-,drrCMC no, no 1, djIuIv dermededs. r'1111me sLI-!iI1I1Er. Imloole do- in, I. Fi I-C hAlt,,rit., do [a Ill',". o ]I. 'iroblin do 1. F."'Ptinnind, 'rMlidC, ,eie, Is, ,.a one di.1detne. poll no- ,rer file on ]I -rd. ,xiorm, ,.
or, I; ,I ,,r, He ls, f-raos no- r ,E,3: to ,. 1. in C t on o ,., ,on- ,,publin mniol a IS I, atell'-. in.
hu.,,I,, do to ,arndad ,rrshom do ha,11. e diCard im,,ai do 1. "ZIE,, ,r,,Ld, ,,I oration del ,rd., .:,e,;.n ron"ll, do ,I- oil,. ,an a,,hr, I-Edo, at 16, ,,,I ill 'LL"rol te'uIen not u min. sin nindieries ill InClooo- no con le III pumeta on ICE
f.el 1. ,oJo l, I do 1. ,noted.d. la ,.,art,. do In, dealt) Corm. Into I, r ,r, Il,1ad.,,- ,a Comielie, or lose ,x ,.,, In Cno do io, ,-les 11 E.,mr, hin, an el II ,61o me for Clain no-, ,I code, obsele. ,all ,on 1-1 OM, p""lulb.dra del AM-
o"Esdo'l, He I"es. a rint. d,- Armor. pern dralloon el'frAID Jos- Into Corrums,,. El eerier Gmoo.
del bO.bI ,rAnrodo a 1. ,,Crmr. ,fr, or tm.r A one ,lottr- tar Denver, term, me GIII Pid color, Coo ,I E rrmon,,Ier. 11 PIgC,,D ", I'd." IM, Metro, Isode not no Me onndiri, ,,, 1, ,me Col.(", at .a d;b, dlereFird, ,do ILI. ,DD,,,
onm Moral One 1, ourrix ,or dEbjD 6, as lb,,tia, .a, tattles. de JneLrO, all rincorfle-pli Fe. debt ,a . Ii-, .(,p, Core, it actria marcaderrome
,'a o e ,in . n to, .,Old. E.- ,a ,I Era d, ,E,, tiagedt, In 9I no iii-tioura ,at. maa at fi- por PI enatmi-se me fircilulb. 1. Vd Is ,9. ]a ,ruoty ,Ea ,u, OWItin a re.lidDill, r1iolooll
Elamm, d,.onC.ad. .a. d, I., Colo, .a, CEILI do, ptomad crichtole cordeta. so times so, "C", irpiddll dro tiituremoto v ellepad. do C"".Crox Ellme, ,.,a, olill me be ionado picarever par Con- Coo Cob. he ,CdCIo In March. ,
,ado, o,,DI, phone Can l. ,EI- smdrml binteficids., ]a imoulon pen p,,dinn can or tolool., qne
able,[., do ron, Elms hat. ,olMede, FrifmI, per motions tlEm7 he ,,ire,,arb a ,ra, hamhol-, del mund. ,,, Enin to re It,., R,,E116 ,crIrC par. 'E', Par. on. Lee do] dbow, GCElnI Go ArI he do .yil at MCI.
PC'. v qCo he I do "ll'anden Lon Ill dial a dalmllho do NI ftre no, r, vo halos, dejed. -q.a ,Is ,an. bI do biI Morena detente. on role do ced- 1,,,tCa rmrltoddot. do les Imol pro pe
tras 1, la ,a, alts ,CoI Ls norenlan ,,apip. I,. a. ,hl o nor, Hormarre may Intellgente .A. maill.add an, "Cul., ,
dro.t s P"I'El." IS, ciso'limid, Comal'is" 1. nu,,4l c,6n ,,,,,a ,"O' so mat no imil't.",-'a n jurn y or estuddres parclarec a ,,. Cml dina,,hz In tCtn]IdId v mo = u no 'Co"I P .
,,a. del bi ,rhudo deromin do a no,,. ,.,ro R.,ctlo "I EEL' 1. ,,r. !a ori it, rattete. Pat, _y esiodoeso. uI6 air ]a Jim- .,he, I.
3"11"In'. do .1,un., "ti IF . ]a ,Cri do hip a. 1. ,,,Ibnm ,.,,.os be,,. ,a . o,,ra is, mpat, I, do irr par. ionsellinal me ,crel 'it, de los eclLneardi), Era Con rpe to Na Ideal At Ecomorrour a del .a itic. do 'Emocillu.porn do
"a. MCaj 11"ad. a ci,,t,, cp,,xUjr, ""ll, "'.1"mad" me- lo",oir on 't . r ore'll.- ,,or. on 'I I la mli-a ml, 1, pblC ,on qrE em In 'Eatditure ,,, a, ,onteraji. it, Iietualkdod, It end ME As picideral rommonal- Ev ,orro ,.I nersod.ri, in a,-
ro-'i, ark I I I ,,a 'noll !a doras de In avj0z pohtic move- told mannera y de opera pe-
J,.ot, la Mmr, la ",tnui P",.da a o"Cif, oh"li i.e., ,,I, ,I. r.,troLdo, ,,na III,, p,,ao, a ,,,,E Calories do so, atn.]Cdd no emel drundt -.,,e- ,,as ,I in ,olon'sId do ,ICbaje -'rIi ,.,a M,].,.Cta ,or ,,,
I Amn .I,,C .1 laes, del ,,,En hi-d : Mas ,.,I ,,,,, ,, CA .oil ill., or ILI, dCjl,,,,-1r, -dinarmea t, ,,EOd.aa
L. to rrud.d ,,,rnmal or .1,rl -a p-,f,,ta,,m ,,to ler- astulould. "'nori'll. a "It III- b, roil 61 r4ni. pat'irt .lmnv Qo; ifir.1 I, Ella, a order In
tado ,,,, ,a imera Lade 1. ,ormuniclad. no ,.Iv 're", familiar !iolll b.ep,.F hCCmdnrr ,,, do[ IS ,I. ora 1110la "I III laor,,, ,r,,, ,-dr. Center an are ron atrormad flexible qua war- I.lq."' a"'
rr,. Svl 1111. E, ,I E,.,io mediler. ,I "P.,tpr Pin n-ders, pt 'Zo
C"Ient, I I ,Cr, %I,, C,.L,. enenari EmId Cos eturlari ,., Palo intilolsT oll Ee I, I., 'otor. ,a Y
,(,Clnlyd, in 1, ,lot, ,no ,-,tn,,,,n L. irlo I,. Is eo ,, del it, ,r,,ar1L. ,,,,,o, ,,.,aF, ]a o I r, pr,, ma .,, o It, oCpCa its allord to IIU r9con Aran ,,h'rosoo de Is 0ociplina Y de I epnm idn"norer no
alm. III 'I "tio'n Ill 'no-"I""n CI I7&rroo PE'a I 12 ,I , I -, on aii 11 ,I In"C112al ,I ,.in on do I,- ]a bonded ,eMpEli,. I, full- ,,,,a .ii'll TC I I mdI, Call t I a Ill, ra ,are ,,,, no, diJdari ,a
rflita'-u ,,,, Fr"', 'C"I'm TI15DI-rd- -i, ,I, ( ,.,,a In, pro', ,.,plCo, 11 reunion do, ,a,,, ,,a no ,loommearie, do a,- P Vo ,an Me'r., ,, ,,,,, 'ad al or
led,, In, burrame- ,,,0rEad.,. ,.b,, lod, ,o,. erit,,Iaur, -I--_CI_.-, -,lr,--Crr-o- ormor 1. ,.ir.ol". Is rou'r-
11 I, [a "'Co'n de Jos pirr elelite", looli, no, IoC,,, or ,.I,, "Is I. i, ,I, e"ne a ILWIIded on ,I ,.I aidurpro .,able ,aa1C a monnimumd. 11 jort"'ex tencjnr y Can deas cruidad I
Ni a Lucifer podria ocuri-ririp Cit-F un dolor mat Carrico L, lool- rr, Lsr to ,a 6T,.,C d, re, oIlb,,_ r, ,,,,,, ,,111 LIC ,,I. -rPa, enter . CIdee dfmCLd.du I, onlor ,no ma,,tri. ,.,id,,,- solmi- S, items do Is tmjc just,., If flat, ,be Col,,ra ,
pleja Care Iir dr ofeadol Cl punor lirwinti do made [an martin e ,,,,,E ch"'out. ,j r.,,,,i, Coo I-- ILI, ILI,,, orl'Irl Il 111ohor Ill S Ist, lI.,l nud, ,a ,pluml. ,norm, esrdiolc, do formarien to mooon do on, E, or pE1.1- a lot puclL)s Close coldron sl
.1 delimit h"A"'r, in E
mn,,drmdd,. I ", ITo del olinicieio III,- In r, ,,, -,,-A,,o, ,otafl, ,,,, I, ,ritrimto ,r oorlCnC ad In- hrranar Ill ba-,i,. Dtld,.,,a Pere ,,,, 'o'eol" pe, cool turn a-
itoh j,,tl,,,, he, oern, to Ito, Io", . .,,Ir a,,,i Cit, ,,,,,l do oticte At noucian I or no hibora impedido Car RiPrIn a'dhobl.a., Turn Europe ]I hAe'CCn,,dd-. on
-
sn' ,,,ad. mp,06A ,. Is Core d, on ,no Comniel. dke d, r ,'III,. ,-,tC,,, CyrI fL,11.1etc ,It nIe. n ,a I re, Is.
ornialo me, nmn mp,, otati,.a adifulpat's ,.,a in- I ni ',Qrshar'117 Ins ultiords tempos. starts here
,,tar i-11 potlido d, meor lColola ,, ,Cr rlr CPrCh,,,,rnt t ,,,- 'Ce 11 is r"111I ,,,, b"Cido At Ib- 6, P,,ljl Itit, del O'nuntion Y re I'liollen No Er ,Eri adult., to.1"In" id jr, ,P,%B'do. 'ExIolle 'ri'mon fillet y pIIlEgjCc to ,rcyt "I
,-,,l-,,, la -Coo, or tar, d. a o or I .,1a,,d; ,I, illeumi-ornente. Aquill. I us L I In, infl.j., 'I'd
CUEnclas Ato Nra on puritialre ,tria difici! diagookoaT :n precede -- 1, ,in It's I.,. ,,,f,,,a--,, el'al 1, ha Ill t,"I Ilo Is 'a' ju,'mad do tu., Preto-
I 1, mo an, ,-o a )a "I's va I "', ,onp,,,, It "in- adc, -,-, ,,,im,, 'i in .ybr ,fti-vir, .,to do e.,,,,,. ,in or- -v. ,air,. hills,,". it, ,,.a tar-
be on Proton y Lead citoa orialli'AC16r. COMO it mlip! de ILI fit' a, all" allml. 1, in hera III PLItEld"ll PI C If 11 one Itilarroil. sin insures ni blandaral ,,I dttormosm 11 he'll' "Mae- -
cuAreso creotrie, pludc que con;nrita una grAI'FMA Amerair Flit FERIA GkNAOFRA ,,O;r ,x a 1, l."o or t", .9 Cto rImbili-a Insloolix "I 4 n .I. O I'll ,,,, ,a ,.Ea II ,mrma moural firm, dfmidr.
.Hiuidra, Fr,. or, f,,, us 7 Parent In Monte, norlii In
I nmlmp ,.,al Auddr. -,-Can imyn, ,,a otIrCen, ,,,Ia- N 6 T', Ill A p, m,.r,-m-1, Are ha Ilidod ,lealson"ll, ,'a rm- ,on .qIEll.- it, attrition a tenon de on 1. ad uld, ,in tiriilla ,,I III'
'Cl-r-'ri, DIT- plarms la i P"'I d'"re"Pados con le nomenoma or ladorri En marltm America te-
"Corlo "Proter'l. ,.a on "., o 1, a t'LT, Or la ,'!rp.,Cdad, U x 'I"';,- ,,,, '. se ,I E,,E:,rl, ,are, pt,- on, John in, O ,, ,b rlt, do C-1-71 III lot musamro, Par. ormerarle ill .
(7joE, I- (-,I, G- Iz ol ,a ,l ],,. or ,I., CCLIlal ill ,,a- Artnra Alption I ]a 'C"'odal N Ad. .do mlions ,,in centurions ,no ii
EI surrem do mass cnoil, dt areme, ,crond.s. ,'a "I im"a on r, rt I do I.T. r- Los", 6;-,P 'n,"', , ,Id,' ruil,, a ,Contra cases ,I,, -
I Irlints, on ,,, ,,,,,, ,I -,- fL11 'Care"Ll" I as. n el"am, ,d-.,,,,- E. C,,.niI ]a ,vum cieffoorne, Y ,a ,, ,"a On
f to, do ,,an mrso'l'u'a to ,[ aunte. 1, me"t ,,,, do let nrio ri, A,,, It ,,,a d.,,C, 0- _'. it, 't ,,i'vol" "'IT"l," ,,e,,o ,,md 'Ll or I, I LE1.11 p hall'
Joel. National do EIIIIII do on, I. Salto. ,xICior Ir2a no
'TIola, d,,rm,,,da, tr ,emIndo, ,vomo ,,d . Enter, avoid, I ,,:on Vold, of 1, Fee o I, "n ,Ce.-xca El dre'llru' I' Cron' D, "C". 'I"'r, .--. ----- ,I.,,. ,in. dI into Conn. Ill -
p CvI "I". larreld a' z"11111a made an, ,]IS claoulams y "' 11I.Colim"oto a ,All r . Ill
Colo., ,Erroj.mot L. ad.,am a e,-,,,,,,m, proulbaculd torn ,.Ill. al-11 "I" o"ol'I'd, At A,.xdd 4, !a "o II 2" E,,IlID to dJa-,, .m.l. ,o do C-ro . 51It, ,.Mo -I'd, ,uvmne Ill data, rop--cdrumbim
,a, a. ratem.,dod so ,rout-1, "I'll"Arr ,!,,eC, r ,,"hAl" Et I or] F, Mt- rl. .1 .1', 'Cas"a m c'o1.l_,CCt "C"dEl. timilf. eirs, ', do moor ,.C,- C".,I "Il", dihing", 611 ,I Pam ,,,,a, a anda, .us E,,Ia_ no, onomin A. 1. ,I. d,,e,,,n Y
do Iderr ,I ,,,,, d, m,- Cl Fe '!IiI' 'on "C'-'la Ind. y ,,- ILa.d. ,in ,ro,,d, no, Itare d, In re 5, E, nslin luaii Ime ,en.brome, bay loo daii rosette. I
Fear quit ,.,ad. ;or,, no m-tn.,o P,,b. Am: ,f yrrap.,I, ,,I,. -1r, ,air do Int"l, r-nzo,"r is colon,78p C per los I panol-, a Trorh ,, or,, parccit armnim, vi lrarj d ro-amoo, ,,,n In tell, 'I Credit. At brion"Iblion Es. tell, Am, Cobe art'll'o In
o ,I
l6pu on 1. ,,rmil ,e .is rdIr ,I a-,,, mea to ,ado I L- ,no, F, ,, 1, ll, ;Iuo I,, di,,n, ,:, far, i I, no In 11 or ,,,Co. 'It fill.,. al I O tal I ,no vt,,l, muteoprin cm, In pohtdco que fle de le,, indices III, do Jimer. bion moire, I'll
sau"t, "repin 't 'u"m F-1, ,L,,,, I], ab-L,,,d, A a .a a h,11a oudl ,o., ,,, ooria ,or, e'. lm ,CILI ,,, Eso Ts,111LA. In trial ,nerd,. qoW. ,,Cpce,,al do Los ,,,npd- ,,_ do Colonel- 1, hola to Is' In 11 it lont'll Amarillo no, del-
complete ord,1,61, on d ,CbooC,,rt, or Is ,CIrma ,C, 1, 1,Ctta 1,tIx fecto protiva De CA ant 'l- I 'Cill hall 11.1ttoll liar ,Ill do m,,z An, .,u ida do ,, .,,,a barrpra, or propric, oi ,he .ICEIt. I I. an do Sir. prD.,oC.a a, come va a all-
Cl-e-,, pool a -,rorr Ill. I- ,,, I, so 1, j 1;;I r, I no, Crime, "I'd. 11 foraire Yi I' 1-1 ,,, do It Critionsa, on 1,,,n a ,,,, I lose nutria on ,,in do do, mogrado 1, due, Camara
tells 1, aida I -s"o -IE, liell"m ad"'al, "I'mo -,,maldod, Ea '. oil oil, In, ,a 1.1111, x 'I'll, Dr. I
,rrr For ,I ,,el,,,rod ,,I ,- t6irni so ,I 1. ope'i'lem at .:"
Per, ,dom, on pueblo sirwe v Cra : ,,ad "d 'wit'd it, I : I. do I, re ,orxd,,o, do Cib pe do be, ,,,,n 7 on rit ,velm-1 or Ill I ",il, HE P ,,, ado I It ill a ]a "'Imal- air, Made it, ,dromila, ]a 10-- fiepucnf an InIllpit, ob"ICI-d'
I ,edt, l'irs"er "is linni "Pt"Ir'sin En ivrierri mine fill- Pr. Affoudtira on 5'T'Ill- h 1,tried do radi, ,,, ,I tto dio,,, I I I I la EMMA rnllocrva D mou"Ellimin-lelt .
dffdE,,,, Dta II.Mona ,,fee co, Cvar I ,,,d sin no ,,p,- ,-I,. ,,,, ,I "'Ip, 'Llrell, .a no ,,,, C a 1. o1foyll"'o ,Ia:r. or ,ndv,. Era ,.let. ,a, ol onilh Ihiiflas no ,,III, 11 1- t ,a I,'- -
t jorri ril, C, ""'i-o In nI Is oil ,,ro d, I, a rvrFa1,It tortillas ni so 1, III nna I, f,-,],e, or, ,.,.be ,,.On,,r I I
Tilde, Id, ,lri,- d, ac,,fla dFea. or d, 1, R,,A;- I ,-I ,,,,,CrC"v on lIgIrl". ".- o", elr,,,- to',." I, 'I- 1, ,.I,,,. .ormr, vi, h1j., ,a I.- crien ona senrilla ccoverearion I
do 1. I i6a. In, ,,,,i,,.t r,,mr.j,4 on miclpu,,a Ill ft, u. '-" "'a] 1, .otal-a ,,,, 1, ,,Is En "-., f"ICClorlien'ril, do 'I'libn d"orl,,, Nl "Ime" Apuntes bibliogirtificirts
I, ,cllad per fi- d,,, sI,, _,,C ,;; . pecIal Cali d.j,1d,. 1, hire, do humbellvo
or partial, Ins or la Adommotracron Puklica. ,,,ecialmouLd lot del Sao. ,,, no ,It, no ,, ______ __
at, -0, I's ,I ,,rra,, .ra or I has Cle EllAl CIE rtii fit a Ell ,, nedI, ,,Edrdoa ,on in ,old, r Jo,,Lml HE ,.I loneximEad. and,- Reja rHotion. Rimird" par .Iran I [am Feet a qu r dPEd 1 a47 to no
%1m,,t,'m do cmdlome.Eme". Is ,,,,],e,,a del 'Leb], nor 'all, clz- Fe", ,,, f" 6, "It"it, alle I -idd dbm let ,.,,,I ,Is I 1,1 .I,, d- to-a v Dole, Carol Ili AC. roimrdean llor:eda at dr. irtiorrik
culare y decuracar ]a cue le lmac dant for TribonalE5 de juttox nC, va ,ia ,.elCa llintal",, wtz Fdrilm Imendra, ,jii ]a Ill, on ]a noreento Mexico-
-onto ,,, "'. or I., f"I", j., ,j,,mn,,. de.djdrl. aid dLI- ,aide do reumorm Pro "el" ,In 3 me .lose Almaine. a. del film Joan Plible. me ha-
so polisnix EpOEIol: led. be do ,Cnn,,,, do orned'.1" ,a 'no- a "re"lar or p-oducto, on a-- ,do ,a ,del a 1. otrk--,C El da ,,, I, ,all 61 Fill. Nir I,, do Cellos corrovi -In Xwolt JI,. Islit'no. 1, ,.do ,mllonedo do .,,I, .In
I ,Ld, "',,do"'A 'u, ,I "dron- ___ I- --- --- -- -- .qllll.r pajohre, cati Filtrates Cut Ill hot, all main" ,t.,Cn Fiat ahron ,a Echelon tempom.,
Cello pan deicubi-ir y ctingual rtr alnurdo dElro; tiara mr,,edtr 1, 6, ,,, ,,a e,]qrC-,rLo omra Indor ,noncronnes: Von,. do- _drto do ZdnA Rall- Cite- ,escn, o 1. ]son, or Cm mudlin
C.fC,.E I., ]I'll IS, ,income, Mo . a, ,-,, n, an, ,,I, or, ,.,ambM. Hierra 'Irl',, Y at ounto Preload. to - -, __ __ binomial. him ImI I Insigne
ELI ILIC Fin. dl po"do lE'r$" Descorriendo la Cortina de
Urge E.p,,ld,, illy ,widdt ,in AdkvLA. ,mmuuo lot bb,, ,,, ,,,Lm,7dio.,d mp-rt I. __ - __ ,,a tar alts Clem Came pro ,at. sordeei I] ,ritllin ,o'W. ,I p rinser de ]a Universidad de MA.
", 1111111hoLdr, ,, clothes. is, 11 portion Wordn" al noble ,a- xC. del JC,6 Alladiml. PILell 11
t,,co, imidedatan, y d,,a, multoda ll ,CtCdr per tod.s I., LOCI ,ta no ,sit ,,nflrO rcrird.- L. care do ficerall. do me IM ,,lot,, ,.,a ab).ddS,],- ,6M,1,16 all: an, Ed he .Cuba- Inento A p'.
8, Monsto. pueblo. ?;,Amarrtlmn Pole -i ,,, cli too mccoodo, ,am no-
reon, h do ,on onot. diacida ,a Rest. ,,, It hmOrlere bren segurn a Coons' , In Paid ,.mdomlo once, a forrion of .Ima ]a It
Tdd a.hIcyrt.,ma dlEla on, eu,%ik Part, ,fruni Is fr Cie .-Iolt, rtom, do ,,a ,del led, 6, in I no's i"'I ornaooroco. at doctor Artless, do marol. nein, do ,ilel ,,am spatial ,III in ]]a-
Par.,, it, or, pass, Illoale nirho hello. Rn mr, mrto n I ,C),,, Iliougot. .Conapne ,I ,.I Mo ZIMI he,, x,,nd,, tar,
no, Into., ,a to ,spos,,6d ,.ban. Cil'a defend" El ptaurrool. ,,I ,,,, III,,, par ,let o Be. lido.rdo M.rtsm,, Lamu me ,I,. ,Me
mano on Rain ,,, la ,Iolbo or ,stored. ,notebor dor deep.,,. mitin que. ron Cal rectivo. efte so C bijame earn,, ruele. C In Coal in turepo on ser reediter[C. Debt
national on led., ,I, .1p,,or. ,,d E- I'll or lot .a, cnccial,,. ,,I-I, Ssrl S-,pr,, Emetic, I
E.Imaur pan. .bill,, ,In, 1111L, Ilion Ap,.be Alemkono, Li'm so Din bre jurtarremd con or:, do la jrl . able. Do ones flidt.rmox do con Irl-
Peru ]a 'Excento 1,. do ,,, 'MI fr:ormardr, F . ILIr un. Fee,, -C.d,- ,in do rCldL,,t,, ill IIII11111101 Frio ,I,,,n TrCd to e- la rcrni6o do Eir folor loorearrio Ed ,lojocha use trini ,,,, h, rahmino frose Crecha pCr or pinfe-
an ,I "oldori'll, do 1. ouslison- ser Alumina, La Introdurrion. 1-
___ _____ 11 11 I ,,-rd,,, Veneto, ,, ,,. to ,,an dide 111111-1 or 11, in v "' ,I,, 6, 1, ,,it m,_ N, ,eC1,,,x or _et,,U, no, fr. ,
,,,, parp labor, a Is, ornar y complarias nos retelan
o 1. de lb-nor .1 I,,MCl.d,, 1-p n'ti'll, I'll Chitrrokv y FIa IstohLn q4 on, ,.t,,Ign In do, ,-,do 'a app l
Stitt l3oritifticio en Irt rmidirid europtart 'T or on"C"It"'C't'o ,o' ,nl -0 on Tend ,rIa I1,11- -r!,brI.o,,s ,,,, dC,1mrIC1 a a ad. ,,,a Coo No lelamerin ,,I, on aelqrnl tworm- hvl- D on humanist. crudim it,. ,,,,,-
LtnrI ,-, v ,nin El Color, At C"In ,I. Mol.kara, do v-C, -me, Fille pd,,u, so ,or '11. insomnia, ,me- I ,,in do j ,dlinotion ,.comble ,a Elinor do colimiSmins dletlifirea
____ I-I, on, Cloell's mvl, !,, 10ro ,otrola llalai, ,In10J" milli no Lee embolso MAE one 1,loonte dirpernedn ennobles Almatiadoid, ,71CLI., hairdo I. ill- ,, hard., comrmentor I, 1,
Par ENRIQUE DIAZ-RETG add, year ,I scithei. Is or, liable ,Frido coraliv I'll'- ]On. -trorrod, Churoke, In., ,ev- "'o'do'nat, at arrive do -,.Jim,, 'I'- 2.6'Ide roma. on oducadon. nias variaeAs disciplierot.
W( ;UN an Ed Is do y.,o.riv. ILI, 1 It In -111o r on ,a d, I ,. Is ,a rome a ,I I,., L net or mae,,, del ,lisirl, In one loner 2AC Lcs musno-Eis n memo- -rrorro 1. union. ,,roade T so o ,I, linoten 1. me, Ply-, File medical as de let qua hon-
in yor a ""I'la ""'I0, I to ISI-Ir, or ,.- ", I' ornerls ,,,, 11 rn,,n, fr,- ""LL, "Llearloo air' a duroble I turnout. too IS Plant-' a. on ,tufC,., s on. Err-
N CU811drod qua e! do ) hebre BerI I,,, ,,, ,%- to v hado Cali rrin[lo. hoto J,,cn6id dfI loyal Media, sions,
loa 111- MIsIt ,Ca ,,n,, ,,,,I is lepac do later III Olodt, no or a 11m, do ms ,sr.r le,,Ie,,, 1. tusidid. Nada ticnique Insider
MC,,tO it, ,Ban .11df.- ,,.o bill- Coeburn f O,,,,_.,,i. ,,C-rm.d,,r ornint noncom It- de Illivirlabor al MA, In in"o, coo do Los d'ifions 're.d.l. Es- ,1, ,Ie do 6rumimo.d do on, x ,a, ,di,,.nCa ,,ItC. y Donee-
Cie. I] arrallispo de Utrecht C- h.,a no [, ho, ]a rerre r II dorramot 5,? Prrdsdrl PrP FLI CoomIMAdbr. on lro lino 'ablot .1 I cepconArrome aprendida to las I- dura Contra 12 extrimi incli- Ind., An las Standee Ur* Csida-
stood. an Perot. ,d'piEb. rojer, Cedc ,l ILI -oorom, dI- ir,,reibl, ,I 1, ,,,,eda ro. W A G Fillin imirbo'es ,61D ruled, see fic.- I Iranian del humbIr Fir life 1. mrs. del Ar.dpoem, atecrateaffi, no,-
irgalloidon. ,.,a Cmi'o'tIL I retire 11 Rome do ]I Lmidod I 1,,,rCe, c ,I,,,lro let ILII'11 DoIctilleadIt"ll, AlIok.del tiaboadiare, do Adn; In N'orsra I I,, I I M ,IoE, ; ,C, Ed ta, to. tilloom a ,,,, ,CrtCd,,I,,. In 01 reervicanat. J. R,
IDS haditartica de equellas uor as do 1, I.I.,id.d ilmonal, ,,, sl m',hn orial ,.bell,. .,Monte- del do or, tern Credo ,,, mision -
gCrnard mI.ncicn,. I I, ano, del it I,,st,, ,,, 'e'ria'o. Or la lea,.- An, H.o a del fra a 1, A' A ,er, do uremalrem ,,,Lnit lenient, little, ,fr.or, ,11 In Caurymilc,; ,, III La
So. Barriamm undinjo b,.,,d,,- into, ,,a ,,,I., .1 Co In ,,a. I, I;i-rid or't'lon I,,,, 7II'l-kC, "I, 'I d''I't- Ill la 11,ga a a] Oeste se he imnalerin ,quellas out xor"ttoremirberes, Bahama, cmienor, do 1 ftistl det- Arpegios
than anglo-sajoin. el at WLrfrCd per 1-1 loodilol 1,IMndC,,s ,,,- ,I noollo ,nall, rostaltora ,in IIIIIII, reps"In'tip to VerI .do ",,Iceolorr ,I,- I,,eldlr 1, I., librow pedida que hoba drtributarle so I
Dun Pass do loglat're. .1 Coati. I'll'o, Cea iili .,roll. Cori- I End.' do ad.,im file tMobien -
.,at con IS brision mmocrat dad i-oreare donrivir,, del r lar- ,Ib,,Io do 1. hocron.l. tndl, .n Pon,. stirrer rna,.iiiro d, CLI MMmrov ,Or ,I do Video room ente lloa, ,an ello, o
prealloor. E,.bCllE., ,.m,.,to, me Can oft7ando per bacer rnr do n,,, -. almalos proof, par. tr-lar"In Chl.k,, ,P- luned. do'bern de ,,,IC.,- [a, ni do erentroure, do panel 61 motivo Para refil Lee crelcionninis forrimale,
mis"I., 'Eraid.das Coo hu- ,,,l., ,,durable Lo ,,I, .he,. no 1. ultim. ,,,dad not mine do calle Mat6ndme El,,tCE
.1 eirintionisor. a Ina Imcbln ,,I- tumm, ionic, orolhol so, Iro ll I(ellin on mallool ,me I A one a. me "Mi all' "a to' Ireton do enter, Joe ,,,tmr,',r in. ol-Imono ,d, ,.bC led. nall in dreurnhorle. Y Coo ,.t.aE, "I'. y me. ,pilminallent.lo,
armandc.,. on estirech. ,oludon One ,.nllll.lb.n 1lro,., pt 6,,I, l, I.,.,,,, on on 'Salido del Cole- Film cdon I I Intel' Biomn dies do Ins maidIs Para moulear ormorba ,,, ,sell ,Mryi,, Cimt. ,dearma ,wor Co. 'I'm,": lia me dipmor, an III Brave,
JOE Pontificate romarms son Ole oamoral Iso Firare's. teas ]a Car,- tILC me import. Ann ,. r, tlrd, Ca. I, III, I in exiblis, na""'. No ,.mpL6 if ,,,,,, do ,,df.ndi, Dole, himund, no ,on Elr,.'.
too EmlexI San G"go"o. ,au. lienr Eftuairen rrr.-,Ca to nt, ___ ___ do ,hE.E, line, ,I ad,. ,,eio ,Ml ,,Oild Is Ilona, ot ,Joel, ,ortrad ritilloalt. on bride do I 8atisfactaras ofeco,
,,ad. Pon It E.Jmr. II-Immild ,,.be Is dinaltio one a ti- r. atom ,.is, S, title Coo let as. ra ,on rolidociones drsimul.blol. sontide. ,,I, ol dnbimt, Ih.-rdi IS,
I ,I .sondicrato do[ Cosmic, it ,am- C.,l,,, lsl rrl y do PEpmn d,. varabarreer, ,,orn ,nocor-ro. Cereals. do 1. invited, del no d in Francine he od. ramiIid, no, ]a Iril aljdsd- : 'Ini 1- IIIII- ,ouldroo do or to ldli lfs left- Ed Valid ad ,I Imirti
hio ,I .Mbro Poe El Isition Ro serme'arn. no at faille Inn'rIn res en mas., f.nd6 ,ilm,.Is I,,,. nodule, Elie magra reunion ]a "ScispiddIld diadn. do 1. Hiroo- L.Comp-oa mi it'l.16-arM '.a ra y son P En polunuor tam Began a on antardindenle:
nif.pic. lomfolund later, ,,,,d ,mo.,C. do Clorimanzirin. ,.,,I ,I,. ,Onto. ,,,a dons,.d., derand In,.,. Tilde he dimelaulido no ommECI- ,rotation, ,I ,,frMymiDrtrr ,no pit hubmr Madide ,11fil 1-1 do.
at I[ rana do 'San Pedro ,I,- Ellory, cart'.1 I .1tidletIll for- on portificid, mlurdn5 one rind. myeato de Mayor inalaortarex per 11. Blame Is inin"mocirm d, ,,fE- ,,Do ,com, ,,Ermm:d, so POLIO- core Ja purpora carderilliria.,,pe. par no pirdioned yo
sintieral la Morma Gore que Jan a tromdu Docile castle Francis of Alloolare .1 ,IrI File of Apollo[ I'll, um, ,I ,I ambient, de ,,,, menclan mi, ,to ,,, to go- In discoid. sur Vont.,
noolicar an moul-trompa .no, Man del NMII IIACM 1. .ill. Be. del E,,,trataistion on Gardpmr unread nanionalv cortmenal ,or I )a Ehlbij.h More., out no. he a, 1, froulfcfmairs. Dole, It P"Ini't 1. 111,6
equal rallgiom mcogidn per IS Me looloOrridd lade is Memo. It Carl .Edinadit on Flora praii, ,,, ,,Eir. .I taI Alloram., Ell- Implies galas. Y lots Principe,- It.1i in to ,riretrifileto dad asprmiol do[ heirshl, oll,
Providencia par. folj.r 1. tolodrd oil IMAS .11 del Rm. con I. -Lturm iaidav EatD ].a Irmo, .do rd me ,in. .opirocAn A is Paz it, I memo integrada par forcorari.r, % NC la bromaboll rmryrarvv Y to. Pndmlabll r opmoal "I I'll"
dom, career,, ,line WtIA.1 I MO 1, Enervation 1.11roarai., CAM SIPSO
K Pardee do 1. Isid.i. do Arms sin. ,I Nos,, 1. Beemine for, ron,,artido, y. ,,I do,. ,,,an. Murpru, Ea 1. and 11 "I'mon in, an 1, no r ,---- -- ---. ___ __ - ____ -
.1 raime. Janeiro. 1. ironclad no .I. IM, hernal, lorries PErdo linlimI no so]. Inin 1. ,olig canciller X(Jeramer. figure late- do lade Valor inctall C I
In pueblos del gociddiate y can- y Carlos Islartel y .in prinCLWal ran I- nodded cristiana, sale P, 1. v.Cta del I.t.11CUMM Sarni re odejan trumlritse ,srra, m, do lrdciro flux ,I., MI Shall, y BE. G.rwo to .1.1min an ma ogasoo. Arsenal A] ap,
led do E.r.pas Verr .It.'., ran an. cleamorto .It to ablutionno, ,blitiem Con IS nodded do 1. ELI- he expres2do'en so mpnsxje A del proon duxne la crupaolon Loodirm. a calls 'Citions r, its nezrioundas On brain a un area del unmentioned Mortesamemand
tual recordar art el Later ari Islardladid. 1. .be. ,Cndnio Ill r . 1crairrid Cdnroaa do Felda D, met it, Ivan. Flur. fi.entlin .1h tra do- halt coordination An .,Co., do cartel ad at que a. est.ops mar .a EntraM, De.prollone tsibrabilto
I I ,,,j S.ji, TOL-loleeldo ,I volui. 1. lCoM dooll.",, on Jos %ire. Eaton agogMantord., y Par ,.or, ed. closi fbanignitax Care ourestran fr-
rial Ad Ist natiorto, del putd, ]a seen droperador harro. hahrio si- Fuldo. ]a cludad elimination I. ,inAtte. do 1. got no Alto old- derfaserese de Vairsovil, into .1 tooratratoo doinuals on ouldro ).,'do tilde Ed it
immom. lab It to ,I,. do de difict &I on imprible rea. ral6lice, fire prodilecta, Ad Sin moral. do conatirmimd ourape. in et$dlooosidrypfiu e r
q Sit on ,ad. on. CID lair no' ciami-io judd, So em-,,. on boom epigrafe coubmato de- Traicion tambi6n ja Ann tamano Coll ]a Iler. ; astas -,I
'mmiterobas cr.slu ,--,= Oncxx Illation ltam dn Ed d, ,ar. Broffe., ,.I 1. do.116 earn- is ente Can call. do 1. buirmad. h ISM. del do.critin IubIn do; Wermarat cl.nan "Cleless .loormil ,On-
l I., ,.I hey Food co, Europe on Ivir en reclusion. abnorldid, ,,, set, do on. do los obiamelos mail do, cut San Bmi mores .Pa. liable reverem, I an on Tom too- in. IS hoommirad cre-PallmiCh'. y
trance do coupodoese onese III M ,,trom, On no common olle- triteness. on me territorso clamor y Conar. 1xi-tfI1x 11 Loan' me hold million alleram. puebbr. to arindrog. Term
M F.Wprafin do Joel, Bradley labra con qua Joe judids mosignarn "Cniannerds carrilemystriderms con-
iftil.s. Per- '-a I. difordrox At motion del indicodix do inctI .mor. late o Pon. cleared, not fr- olor de hoes Core shild, at'- I'- Entire diveram tobjetoo pproa- Ridolva, I'M General PI.J."i at Pentastalrep Sgrado on sonal fee A ormentribidad an Corda-Ko- .
q c no .label I SO, ,CEiSta o ro- ,,a Berlin,,. dEbJ6 rompli, Is too do .,I,. flood. 1. Mira ,Site rio ed plane Mile, XX is sord'yo aid.".
tire] ,,,I. tra con m2rcada intormitin pII apardiren con of adminda r6tula do fiel leal hodareadi
mrI do anuseld. P dr no ,xitur ,I britin, our to C.efI.I.I ims Sir- halano podolo air Ins contains. let de esta EuropA Occide
at Sit do surfidEfre p,,.,tiECo norierit,, .Indea y .1bolme do p-- set coxne, do arituatoom,; 4 bnoted. ,,d,,dJdx or, Middle n-y posibluarmode .flarildris a de: "A loo pronnotores, Ad Vern& Sit estampan lembilAn injuries So, cree qua esta exposici6n he
actormorla Posit. I, a led culpables del crinders de pmtn El ,C.E,.l Eiscom.,,al. .- side olosalialreente ideadpan
.Ct.,,d.d ,at. Councillor), Cii SAI At Contrianto v color at cra- fervor do nriterI do ralhites rivalidades y alliteration, Micro- inI do ,I. ,dronaidid lea .per. It fincluct. 'mall a. r,,e CA Doing tape In d 11 I sib*1 d A do
timiern In, "I'thin, "'More" Me -oli,., laterrames do .it,, -an Y 'an- ror-se van an one seecoul de 1. bid destine qua tay6 sabre Ins mente do )as rrmyrmpolbed ,eg'as A luago, an
cabliblas on Un Muedqfa "" to "'"
to as one potmecl, :t.PoCn mail 11 x glie all Tirlyp" D ar de
democracia of popular,, ,I do Pwepidn' y S dodo PC,, Carlos palie,. .,rdid. A] C.Inglin. Gool- I I I I H tmos -.7 a
19" I del ,dren Cluandardion, prain-bi- tua Ad Acheson, Morgedi formal, a to Marmara OcAiddal too diell some go a 'a CII
anderadden. Hold. pattern, hathis pill en Be. B.Ifoots. ,rpl, I.- rodas do. ,plainter, do] f to ads- Madrid, n6viembre l .
I : I I I I I L
I I I i I L I
con, dcommirdnion. Imposed, A, Mwet, E. Flood., ,r For Jay PIi- ,.I do rehiliona alarm. ,MrIa- Sato, I oxhibiti6r, an srundpit, ,,tral, "oaAms hit]"I.Mes". lentogm- learn Jadomes .fpmmL 'no,


I .
I i I 0 I it I I
1 ? I .
I I


image:
-------

A5o CXXII Cr6inica Haibanerl DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 Cronica Hubnnera Piginn 5-A


dENSOCIEDAD d badd po Io ui ta ala- id Mor hid n)11 d le(I710 iu do cumptr died1,is am do e r a npleos toa l oco i
____________________.md. directora do dtc so Saldo. iflhn '. tOn" Ile o. orod1-rod. 1'Biol.Mohafo~ir
ablusB, do' torso Ittngoedo. todad idoodcalormleton o It. I Lif. Portoe v Coitoli. udo Ititd onol aol doctor Grdol Io oilld do fi'ttcido Ioo auo el eto oe

L a co n id a d e a n o ch dl boil e d e nn
do ,'cj, cta nitb. .1 hoenst id B ouueh Sc otdorco 1.l tio o 1.a ntl ,.oltsrcpla1 a teepi e db prod.
Debut A nita'Rocarnora ""dh nte a n n ogs ao noo lace soln boyfa.cgotind cn
las e utantes. heio A sdldo\ndolen e e a torttiltoa BaIa nt co ,f cr no ailbs Mitia de Rm ie-l Iobyn. ioiisdlarn


dencia de Biltmoretdondeesismo0enAtustrostoirulos soci-oratotocoozdoeebrcioamnilos,0m0coteOde odlvallinuhuyo
Santo Domingo e embaado de anu pa rao B proisimo comtn. luo ha d fmiooormala do liticadT d nov io Go-ll moio d r
tiJn. du m os tubiertas elMoo it eu ost o do do Tr i
Vor LUIS yO s OSAtA r tdB cbrd qro aoc.LisOa Majarre do Cosesr
NAoreh gooodo plicoocs yilodtc dolet dot Aloeo scoeors. a
Abraoodert dtpoonic cost dot otistcodoEtd do !;tos la .rnoibtenb, Civoplotllbiov is conpe failr
t i, Maria T r s oi ecod, ar a u nai n dficial n c edla d sor n nupiaso poe qu oeh mo y p imood e o e soa del erba Ejido M xodr-
oplni t lmoja. dode grpo nu.ososde ftoso de de do tb iho Mara o e noto do vercai Tves-
esti eotevod to EbeledodoIto Pe. el botlo do t., doslvoltco d eoss l ~ uaoo.tool. it vto do totlivC ro og emttyt
Santa DoExngo, l e mb j e r de arr oncido rab el prdoe io d io nd nifica dhel o s eit c d llma a j o e d r g
dicho pa, Etogmo. so~r, Jlio g., 1. 00 cI Hvad .,o'h Ctvb Ed nBumn, cuhr~iorts pon J000' olt Vturo. dt, Boochis .
Vega Scotte ya s a bl espo p to o E a o ust, 0 lad lo e h pr so "o a rdn de P rosl e hon. tla ondaosae Prier a Do de
Mai poquoho. 0000 hootto, do Ld.lil d
Iil. Marla BoirieI pore sebanid o ilrs d e a dctidad n A s dt ell cr on, s escucho a I epa ad E dl que acomai
de ,orama au c s nt a jo do Rera Tviio
comtimnlo e emejuoc otgroipo oviocsu do 'figoitos doteol tobt' oooco o.cpv o' mvvo oUuuy
Canada, Ex-osm. stfsrid Hllc Al I rv mudo huh 0 ,osl siodo Itico ot[ tridn MWagru., 1 teo- sp.,o,,l delos viu.,du do' roct,
bort Scott y 'a so ablee osooso, -grgoszed cuidvdosuusonio Io~r so jerdio do Prado v Culdo. I ohoooeo rmc aed
Mrs. Scott. quo boon ido licestda- los momoi do la dircoLoe do to Eturot 1. c ooieoocu 1. llopdhticu,: P a a ocosooompco
dde con el ism riao e to Do- docn. soiitot do mrotvoeo. 00 Intocosooto p .rogomor 0000 on nt-t i ov.o sehr Aooqoite
puiblica Dominicane. Para esta coI acoperacion do sus espusas. ol pedro Sudupe reciiteco tos pro. Van dr Griend do Van Beckcl
comida quoddoelanadoasquel Un odorno primoroso luci la to- -sores Alexaondro Priolchi Adol recin lieada e La Haban.
casa por el favorite jardin "Mila- rraza al aire lihoc por obra do oler n cpf.bd yV iaciones d Maro Joefoa Cocrrles de Cortina.
Aldro -do -csfl doo~blvonis eI Asono o
gros'. coys arltistas hicieron un ilaoros. cuoos provectistas han Beh. Valeria Marcos iude do Ascanio,
preciosd centre do rosas "Golden tr azado unos dsihebisioloos. Y Fueron padrino,. ol padre de no Carmla DO tiz do DortaDugue.
Rapture" pore la mesa quo oupa. ya quei hblamos do cluk dire- sin. y ta madre do to nov-ia cedes Carballal de Remos. Jnofina
ron tos invitados. Sus Eocetenoiolss ,mo 0 el Country Club do La Y como testigos. tirmaron. Berrito do Kour. Lslita Fernandoz
a el aedocd Canada ,' la so- Mouais. 5.1 ;.iaidoo to drIll. I., ,o.-re doctor Jt-6 h 'aouc ooo 0u'osodo Motlo
er. d Scott elC Emadc do grHaanado Ita A 1un craoe del Crtino dotors dcto oMan AiemelaPne e Ponte. Mrinit
Espaia y ao marqu.ea do Vellisca: tronta y oun. paia despedide del or rBnoTFo shiooArl. F .cni uerodu d PSaitar. ooEt,
el Embajador de Iti, el Miniotrc aio. precederdn dno tes hatiables. nto Rodriguzr Llano. doctor M A G nIa do MoNs o' Augusta do 1a
do Begi ca y la seifora de Rosier. un0 el einticinc, primro dia do Iuel A. Qii.edo. director de "o. Cova do Ramircz do Leon
1 Consejero do to Embajada Poscusoy otro cl veintiss Para hemia" v Lionel Cabrera Wiliamo To es ,egaitis dm'a: Guillermino
Amican y lusooc do Hall. rnobr, i, cnttn cccthirndo dmimi- s' po ci. too1 sentrc. dcor Jo-c Gao, coo~t olod, Gitmoc Wadding
Complttobas at grupo con el se- aniCostinna on te 0-nA Ni i larourl Cacho a. odeocotor 1 M1 Hc Monte dc to Cr int Iyin
h cltdo ot Ior Ret I tic rd Ron, di Caoroelna Gozman ciuda do Al-
ou Blvrtrn. Albrto Fow ter .to i ioa T,-rcoa lirnda d, Figuc-
Cidre io-nnoro Antonio Rosado r0, Bolo M'aa de Dia, Nona Cow-
Jore C Boolhkis. Ioo do Rodriguez orini Florida'
Le oda civil so celebro inmedin Feorcodez bouoll Mero McCarths I
tomonte dcpueo deio r moin d o me 1!, C 'tJuniti Fabians de C, Isr Im e .i4 1-m.
rtea n el tm 'o n M-aoka. 'ararita Crrllo do cantda, eIciopelo egro ca
to nn ia o a e 1li to ote to-i illri i Poe Feroz o Fcoelsn ljp y 1ormc I. fzFdts
00 dicho acto odo cr d 1 o tlni co dr Gi O econ oo rj cdsii oa
1 r inen r ro Gaoton P Sils i Act ellrs do Gorriaran do
-4 etcA do Noi cic rie d ro t 0 n1 mcoo iyu itocsanted Rodi ez2 El ans ioblia se b isitalins
RIO DF LA MIARINA dl1,1o- Fion- Frioco- Sico~k ooI, t Rood ''ooez, ,1. hol i
cioco lchaeo doctor A l oB i Iano s Coca Poctoro do Rodrigiuez ElorAd co ialin prus.i-o., -o vereo
T soidal o docci- ilul do t o. dos .ntiit i aa y l.
Ico Jr y por el no0 lo' r norcs Ber tha Ar ,osna d, Martine Mar.
Noicolvo Brao nubdirectiir dot N\o ooirzoospov dot dorectoc do Et 13.75
tic-,r CAM: Jre d, Mna"' J,,- Pais
nitlo Gonlil Mart-nci" doctor ROil Rods dc Idor, Nona Gon-
Mario Paraj6n I," Sellen do Coi, Chorho Mo'
Sciii aooonte damos cuntA do t I i ida cle eciii. Alicti Cooe do
oco l concurso do dama CTren .B cda do Cre-
Qeo io la ro la cntoo t oDue Maria Chaotn do Alon-
lic 'Ro R' vcoba do 11 o iVEASE EL FINAL DE ESTA
meare do Ia fiancer que can NOTA EN LA PAGINA 12-A)
Orgi. enurn m ore ,a
040
h l o olile. d.mIu, .
ylhebtlla faee.da, 23.50
Los no 'tos, Reina do Mar as y Riaoba toberto Bourakos, r
rcobble de itfelicitarlon dot R. P Ezeitlel lterrieta. d ospues do sus nr ,
bods Foc 111 -KarM

Celebrada con (,splendor OS pequefios detail

la boda De Mar cokobakis

Anocho. 00en b1 ermo'o 0emplo do et o l iid cuead it IC5pea
San Antonio. ye clbr un b00 hodi a oro dtorn 6
leodano podia rador c onon E
gusto orifocad poco dsp d a gustar lucir.


ble dlsty. do 0 V n nsm ala n a
boa d oto Mi0u0l de aci /l a o-"ds n n d
peLst osoc od -oco r me d

DIARIO DE LA ARINA . 'ju n stnancn e nom
ln d sIonornocod oiart o, Inn0~3 /, dLJr, C1 111 1LL

sp ata n cco. ra n ,d 'a-e a a d1 nd ,
osiaoe t0 e Ma En e as de Pascuas y cel Aio Nuevo
opor" "u'dro vt o cao -
heco mupedi t00o cor d.t enra mftiples oportunidades de alocr a
nofico. se desposo cn 00 lo 0ue a dc 'Ie ,r Ms
brilla por so talnttoon eol pro oc. dUd vetido ACCeSOriDS COTTIO 5to. IueVO,
bitd seilI C "onotano" Belecloil, del melor dursto .E inclusive le
k,,. vipoirt vd oiitror,1 ,i ,, 1,1
del central Neocisa. ,~u~p ,bCt~O CO, el'n .1 1'I~ 1 1 PU"S
o .n Ninarcea na dprtsnnu da a ustaro obsequiar can alguno cle clos a sus
ooprosoontaeOin d, la soC11did ;Iia'- n, ,a ,
noe n dfdd hh toe etcrac a'a alilretso amas. ea nuesra
oos espoos do Marcos-Riacoba s- En a a d, o0 eon so
juraron amor eterno Rogona o B0. tra0n&0l. e an ~ac lli35CJC1ns
bE Dv'dn, padro t do El Encro c, toAa nt 'e id
al edid pa cre Ezna alu 1-.oo u d, D etalles simpiticos y
Esta so desoi aninmarco dC ropd ni o'or i 0 de
idiimo do floors. tcbau iO0 di oiod pop n S;ico 50 T
rEri per coon ta do s maestros z I
"La Delia', oh renombrado jacdnira Ota-doo do' Par' 00nrcl 7 nae a aa o n
oriinales para adornarsu mesa de Nocliebuena
e una gratt oapr. aEs inviaooi
floeando a ou oe de Nochebucia eo

s 1 CO t q u S b t # # eO f n orCe tales daiulie cn brilla ttes .c".lo n,
y jio i clrrmao a 0,gors c Navidadi.
Forman parc de oo mIn detadleA. quo eth e Modl dC Cl. i.

/0 -~ ovec nusr c-omentsaiso Bazar dartedi. eitrioo bieeoroCA
/ ~do Navidlad. No deio de visitarlo,. rionon.io. asso


e peron .lze~do. cc el m 6de 1. buia. a. den r- c ]-incOC
Crr e 000 .,iln s .6 1.85 J. .t. m o0

DOlLIEd t de lu,( ics I.e-C dlecado 0 pl.indo ees ini,.,***\'e.y vana, fr A sc d e l/naic 0301
e n. A.nrainlp7pidAo.n.abeiistrll.,Adperof ine ne,Cj a 0 vncoerdeiannpaco edin,,
*3.25 oanto oeo ieod mud

EXIJA Ps-, WeJad Cc.ne.s


$4BFROSO M4974 El01/M BUCH/T
i uarde Ios envasesc del cafe PILON paaPo
tar por su candidate is el Concurso de Ia Reiona do a re/eel y so l mo I 4

la Radio y TV del peri6dico MAIANA. san rafae/y clgurla; tea conos M-5991-98 y M-7941-44
Participe en e1 l soo eona valiosa residencia que etet
ag hay PASCUAS allies sIl .1 placer da obseuar yTrch r leales de
periddico regala intre les volantes. FIN DE SIGLO No hay PASCIUAS felices ni Dia de REYES alegre sin el placer de obsiqular y recibir lRegalos de FIN DE SIGI.0 0


image:
-------


11 Pigina 6- A -I. DIARTO DE LA MARlNA.-Juveg, 16 de Dic. tie 19541 Ar, I CXXII


~sa~eia aEsulaNci1l TjCmpo I FN LA CAPITAL IAcroplierto NOTICIAS OFFICIALS I

lelsTcio Idnfiao sPersiffirin frhias yAtorizadosf lnubis i Parine OSA CIER Ascensos en vuios dpraI119


le ArtS V ci o A Esiic r i ad I n era u ci tiLoo I l Bra.n iim aif or l nia Iiwas
I rzre fii4dldlnadae iplaoI Uilt du ulo- deNueloer'O'asied
____________________ E grn at. e I__i__c -_on Po I.c e ha lt icc.d.tdo prncpl lu r 1. au. o _i _e- -

,ormd quo rc p rnt e IaR rnento an x Sxma la pruad Cotnd a. santa L, cona nd 0l ,o B.- Mord oroor r1.~c to.io in. oncoCtgi oL
knis dI Vail.l losilfi aeprate aI comoaje are aa pruoor' 0c 10 de rc 5. J0 i cd do 1, mets.c DC- jdo, 0 1RCcItB A UB I
deNo- y O ico prsrsde i n Lta nadtiat d Mico 1.ci I nter- lccooao dcc cc':onc cc osn Ir d to i~ pp Ca ti oloena I- Plovrkn Kruppnd: Ato Soncri cot N OcIot cry rs Ctcatrscl cInsc gd
IB dietxmrloIdntitcadrbs- od. m i~~c .rlac. PS otro Ir ti irs. d Oia e iu osoo Io a de Autoo Crludb dut CaliSorniao I namoIcS dinorss to ios c 11 ccn flrc I ,onto ctlcin s
tn tatx dn- Cln.d riot c'do stio, c 3, r ,, LugOlaa
SuperiorSdu On dLficio tue onaurrob, o to tParieor.reosros rcha i mi cstdcatnsr.ric n,,o- L ,d.,, a lt'.om
1-taana don e nene funcn- nsei nna n ctur a pn is coa- csl. rc ibccc ncr 5"' Es lcourtsin cs Ch pmon OrCudoanE.h So mitea,,: Ratncota fo as. so td r rso ciccc p dococco do Its
on d eriuectu cpoa .no a & di o $ do id ntt i nj cord -r Ice- fueorna derr Tepb atrs trrosu to Y' 1o-"el Il 1 se eucn por ci ttncl rry .olo, si d Gforn AltoV ll
none d o' cupr M ,ilei do Edo t pa i ntudos de itad n uro a e ten oadrog a lol ira c les Por ,cc tco dI t7, a ~e lo. O.~li~ Is 8:3di~le moc Vi 1ii Pmprica laters Podr 02evli Mioa o 511 clas Rsn cccc00D iads ot o id
can~~~~~~~~~~~~~~~n~~~ etn docto .d.d Rivoro ,,nera n oRm, sesi. dtuna Ia Ars a olcc do1. its cr ac r t oio o Sco sd O t ol~to d bo uicr : Bac A ro Hien po, Li- .000 oins: r o o r aei n d Cao. ,o d o rtdd d ls n o o
Anctero._ co oto moiaccon, to nobado -lgi ciDotds AL.no Esll 'Elc Cinco~ Lo Iaso ha -F .hp.on poru, ,,yin.Ec~-tr Ac uc to don l~ c c El rco- oct Innspcc-amo
E ufl.da doctor t d i Domingto, acua roaruejadmn It ciddsd e- fi as oxtnso conlsta n t ofcco .ccao Os on s Stnco 00 to Milli cng ocr "ooc A. Casao gO- m. Prt uo Jo ht o0 DM cdstnuel i5 i s rt~ l od 0 00 ,Ia
rector~~~~~~~~~~~~~ do Ia"cno.ctrn e-La ie c uO o e ei n oi n~a ,ir-n Ir c O etrn C I- s Cubil dclr 11000 1 cato go, 1 cccr o do, Edlt r R, cr W Acistnont V act -oe gn um o A lan".src II ('airs,,. rooticado rcc.
d e, prime mostillo Headoncdr- Pca to lbenei dosta t[L o., o. flotos a oscosgg dei I- Gulon Lbc or. secninIir nc o npsr, docloc .,"'lmfe Asnux c o v oozo- icranr~iff Antrtur', t Ni m S I Prod, PIia Motn, Acst
son do esablEsci etaI An elnua -I P pr ia d o cIl er E d e n cro l ti hol, prxm. C e l ac I1 .aLl ad s ~ Or aII sou l lu Ol t m i n ot t n, oa cg~b~ iu cmt AtNcrarcot, Para PIcnluoti Caot M Icheto-,,oor 5 cojcl imo. Mt -g u .I dccm.a-n~ a eI, ciet
I nubt dos Atdo Iicis rorl S11cc Calcified. Itno nrc. 0-oid y C M a ,~ ~c6III ih ~
Ecoeta i cioflunt Ad,. .d1.cEs Coertcdor n stabtce tdo pI sc.ra Cccdr lir Lcccsu Pe Istotcs Nre is. Autbcon Omnbbus. nomlonoc, nIt s'm poo Banni Amscf cut-n no dcSoFt 1, tcot
ttfc ado-e. ad or A reccldn ] guioues t rainte Natc,,aI js e.a dal cat,. Pott. Se iciod Iclcogc ~ ~ psda o r10 0 $ n (Itgu Coicils Ald. Liting Ano Loc. TOO- to p l n Dt~coa onnn Cuosta. do ""'ell Unl oruo c u tial
o Inmparcoc a e o nt e C fcsr. o Cieedc a. ca4,rre os or foc dirbo de y Btn ,rba d Gtlean or. o pirI
ma a d,.ia nodrooe to dm- ics o a un A ar Teo lol ,,iPr ,c t Coo ancha Iota d altos p soor Point Bodot 500crut vi C11,1 -Itl do00 -set do too "Incn 0SI dO L
alstoctII n dros.e 141stc ta. n tie Run., cI II ,id Do Lo octoc def -dn.1 o dPills nooerdo sce' d'.cri tar to 00, cna si cis gorinon s o nd Ve In bnaa n di car ioe docrain,-,dc cm d
,.,,in el o ctorl ci ntio, qu p a. t esrbns acccc acln rtilitie ,I cRose., poft c-h Acano 0, M ll~g c2.500 Tcil,: rclcs, booa.'cura 1, fe
Cuo,. on conte cods de caracler d'do ot Col., n dos11al Mbi A l, 4E io hia Locc Haan h-a t coo El ourfu lsn,0 1m- A hcd do c.,oonns, d, Bue de c H ins D o: I f ,rai tcc o o andm a.cc t itc On I-m rtcc ot, toi dca-
Eltscpc doccoo Jolt-O- Lbcccr IS.,cc cnn- noioA C,,R g, n io-HrdJe ITaV
Cectoode B, Tertogia Prac- nor ans o n o a ,lls Elo,I Ot-,, qearn0tod tt se acido Icnro DC-tnc dc to BAarl ftrc.ta acr d n k U d .sp ,It IO- 11.0 gz s IrFronoci d G or Le C,,, crc
ata deenia Laboctari dos rttI. on r, egontrl do j'77 otno aeri dCeeSC.e ~o to ru-'aIl pc-adai con ounet moc- Ault-ss: Port Lucts M .1:c ccc W tOS', pa qA. Por RIt I 5 bll7. .d, I,
,oorh a tomp. trtur doto lasim firma.s sdentia m n, a- cio-adJo
smi oo r.cidae Eu r ac on Americ cidop de IsDacum eos o -ml. c p6igm pase], soc r~ dc ~ s Tas cr Isc R c li soientla Ins a sis. d" tour Pu [L2. l *s o ya l an --Vac.ar Aiss Hoarr r pu 1 Dacron do, tLLor 'rocu do. LIrPrbs ase deloIou $0 2 mi~'

Otoono o stea doroI predfna C r CuTeisogoinesacc enedas t, psccto Linest Perr Cstnso. login dos is e n o o prnd ran or- Icngcl pa.-nBuawk- II IAgut noc y, Sdanato e la910 cmaro Ioccct~
P ecoc cthe c oo d e r e sio t e co d a o ari tenttl.-o do. It Nolo ii ne os' nscao"c NsIIII' l sc feefrei pucis Or qua. erjq Tro co tr el reeljIO I r.cnIado
Repdbtica.~~~~pin It doto Inc Iso.l~ c dcd do ,raso tins Fuogo. hilvr Alano ate e-cc mope Icc--ccra do 1. Criccocas aoy ccsros 0B I 5a-Etpcldsl ada Lt .c
onI so xic c ruster s e MnS ro O Edo1a- I Calculi. 'A Torntglo, Parc- UeRod a so mde .]mos 1 iac~n c. co c potoccn Pointnt tosri Con cre ei cn ci ~ h Clu A Br r r athon GiustCnto. ccc A HOB1 50IJ c dN al :LS cI Ianrl
slo'RIan do decrelo gens dork 17 c Fo -cdia Botttoai Lo boo gosino prIIsaIccter cito 1 ar0 0 n rtcarc"- Ien l BlCuoonaooCid d o oins ~ REp to s uepn c11ils Asur-o CopsiLtcd.ps
do mayo o 1052to M dor ~ta t trocot Ipccd d, ,Icto do lf crac I l n cInsal et cca on die fe cons, nr. dea ,inincsto do prsapon prrcno ionn Helioc ,c ,' Ira ts lr ie.is
Estohiocret iu esc ll p ia I so rate dra 5 Trconsra r McaclEtate Or Ns cork ccnE 7cltsd, del R r'1, o Amoco Pc cc n sccn l I~ tu i. ar 01 lb on cIno so toher ccds do ,otIhro.,. -I1 dl-~c rer 1 de T,rinda eat,, ,n C ,nt no I
no irposg do I dts entraSo i If0c Io atog.rc e ccdntis c ting [ i trn 725 ~ coi E 7l lca no ha I. o Cuba. ,s dcocc reto den.i,,,lo- a, too p roncosam are d o cIaad toI acos 1, Ott I C G",c'a Cia. "' do S cn p Fta,-
etccs dda Irspusn propias, o on~ prfoo aRcca aodu d codad rcIie ,, burtnsr OcR, osler ntetrcn uclr00 O re e .oun"oil 1825icO ieornas car dscaejReorasentarsaaeotn ucI oorlls.,ppuis ar rsRlcc nI
aenerates dot~ E'- d: Diocumn. loolen Spa rt ,, de TI,ita ,tssctoltaC s d sPn 2Inc o nr, aglt lasHle eec e1 ~dr odre,1, -I~1Ib
LmSo. t run On e oeo a l sto Ers d n i l C ant d,.oso cad ,I qu fo O oc n d o- nd 1. Esco on ,nc m da ,,r A n t ci c L e- o O r o d -n s Ocstn, tldo D i a I .duc o ra. La ,, Pidr a i J1 ,0i kIri n ILI,,tc ,~-t o o a o c dc rs n scu IS, Guc nat aco on to cac s s
Sacuts ob ctes yI Ofrici d La hera do nr -alos ogacote IAMf. co Elc inccdac t1prr osnnoaa cconaOctsSi nays, indpor scrr LParatsl ,c :c cc.- doefnen i $200.00 par bobor Hardt.r~t rotorm dcrcccl poIos5 on
I-s n Re plcs anldoco Aguad o ,,be it M a do Fo-, ,, III Ii bost t ceco r tLI -oco ,I .1 tR Ia ir 0:1 t ic. I s r Ill Booc c cni sccscacs ino troocoms rda modsni~ C rhIu Io 001 d mcsssc c- c ni s Car eniano O-
r. san e cruAe o soI dnoi 5cr C loedada cocD cc Terr ,, ts a r Beoms our Ha als cel ccdn Or a" 051c I .cccco ccl u ri 1. C~t o arn ia CoscrIll pI qornpssAlcnotits51S icrdncou, ,,c],0 ,IO .iofadr cblco" ; TR B NA E II cia eLpe
Ealas u Nao t do e Td, iearn Incaacdo L.srao, dter orr os mm. on8 Ia, pantc socsl Or A5teca do.ionlr .c R or icMa- Iouco detccauc ~sac noiic'yIrncor raa rst o:a citcc odc0- ca oo pub ctfc
Itrlittcad orl paraP to, r. ca o r s' cc ict coo: ce persona do ,o~lc C aad a.I so, penl r t I nr-ttodo nue r n 1 ccILLs yta. a aro c a La Ilclnc . Rccc b r grg itn dt c acoo c rumr p- Die ottl. P.pnd t to S i 'itt r c f tun n d osc cc r -cr

PanodI e t rc so lo Otqc do ann.-are tisrvdod, I- tIIlfr.R Rooc Pdcn- Nor.' Lcc gc ci ,. adI o e ILr 1. 1)r Sgua~ to s Grnd on .incdR_
fontrta n- lssa p a re s -uo PILL-oo 61 .es dt alt. 11~oce Club cinn :'I ',' Rc Ag- 'lCle' ''e'e iiil rc uin,,g
Tercon. tdictifircc s ,ccoiirrs, epdia por 5smciicn r s eb Pnrc ccnr i35 tm El Orocrcc Plc 'rctc .Ia- sIca a roadmtitr15 co ic-cr
Ictccodn Cati ,,,,, I. .e o .7ti s Rpas i I o eir
il, icltdams'.iSttosun Su doulr botctos cnc do carg ac.a s.-ta satsciac focrtctt acin c1. ILL- Cri. caad ina.cabc
on d 10ad ac r On. edo c.aEcoult s Elcdo p on I.,oquer Or ,~l 0d o r e' In, Cempo. Uvd ,'noc-to rlosso- en- lU e ro o ,) 111-il M tm, .,Rl ,g' I La l Po Cl u etcursspurn Jo. ,Sor, no, to do itIal dcI root-cI a' De, ct Cic.aoa sLro .n.r. Ga-
olOc pmors Orn~d octur. i- L line' D"ilscps ,ono o Os hart 1ot. r'lon tinra I'lal Hc LIP" c Iin ,C I I ti c~t' Ai I i Vcrnap. t t ~oscte, ria y nolb $20CR ,,,O.,st: do tn Hon.o I tan. p,.)actrioc. ra~acp ns O on. Drr T,,,tl Co accI.fIr.
Superior ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ctrpoo de dit ,ar cccoroo dcc los tribrair doom Ads ii.-rI '- ,, Ord harlrl, ont Ipridonte. i L Is 'I'ie0uel'" ut 0 As-Rtut I~lmogI AIl11- t o ael a J c,,PL ,,,F ,
cotio ac Se ,~ Irttcric o Rcisaio -na porte, do Cu, I.uc ,15 Io-o Litc 1000 I ~ Oc ,Ito s .,
,ccrpI cc Oc cca.sc.a- cclubos iL IL otaran sbime Icu ho I, car. en l clo car ioa t erL,0,siricd godi 74.5 oin llp. nrc orccr lo Cr po tcc. e cic Im midi Jir as c ,c, "-dc LaSaln s cs u 050onfure'a5. r ds RodscoY a r n a i~ L ozvrol.a
EIo.ccl Cc .emel d ,ccu rccacctc rII' icio Prante i'l snao cc di c La to ra 1. ,,I an do to~ l 'pco dsi, r Pa ,I L, .n -s c o c srrccscicc. oa a to cl l U; olors 5 ,cr ac In tcs of I's ,~c l galc d cocl ar be "I e at ,Icla ,cI, ccc ,: o.i a ,,, C att. rscnoctte sos p tian-l
odnfcdr p.I ,III,- ,I ll gana dor tpoi mtor r quo o ba. g o Sc 702I .[cc -n I la or 2:4.c or 1 ccls.c LaPIc.ci ccanlccct i in, cin t i rplti c ic
trcoooO eopcor Mo .ci h 00a 0 oia le i ntituccu nas b III Deste. g sioc ds oo V ,,,,, ,,,,cs orrs .ban. Ilec 0-~n Lor s tacofid~ dt,cs. dLla sc R c jet,c- s tctrso Illsos a rit n- is Pil aisprocl InI Sic ca Fi-s'n DM rasr I i ,.
Ft osirasc, odcosas dobo rI rncdoto d to Rpdbtico psoa ono.Cubo an An~nico s~se auootO isnrade. ci Acs en ao raccccLItP Isir-- ac-ocsccadodnIptoaos I sAloma or canti por cr contorGsoAlc tL,.
ingar~~~~~~~~~~li~~ elicr Sontno.nt Sq.l c"rtificasda.sd al i IR os] ira iIIindl rns ba nr l, c)-aplvrbo
Pi .n Ia loics. I top Petrilloc.' o Icc o doeII modpance elr [ in en 0- Nate gpasa pr ons dpuila r i s a lP,,,l~ u to ccI0nn-oroc.sc.crs c 1 taii Aarcl cum LIS a La Hal_ de r d t Ii docto Na Ictoeer L I,,, os- r con lo r pss C m

secc (I s r~ in a ct, om liiu Pu aiis do ,,_crt tn sresto ba g on~lscdio de mitL .ra Inmo -c ,a: -'sicsa o 'ccc l ui r. t~ a tt n ci ,c do I or Ci Scca Mc ,,,, Au LeI'i dcc ,r c a cto cointia dc] $1402 cc-
Ilaspirontos. ', s, al bom ld I ccc l -dcanIltr proc.I tantorns ir n r, is dob 1 t,,I.M IL,,.,go ,fm m a~ lld, N6 ~g C ino d im ~ ald
becnus 08 A d cd~ ilo p l 11sa L,, o catsaidn er ,r .p.aurnHoi do as, cr-i er a ci LInere n So, cccro rooccosI'alas n Pr c ratcd itO ngac J, ,nrd o l o Ad ig ae PifrieQn-O[letchi, DI Ic ~ is n utr u


.sr- "- cocci,isc o toIln'u Obrci do dor50 CIRs Pie-a tmotasr El,, AS cru a le caii ic Cora l e tInUi a El srcrlmcsO.cno e roi i 5. isIo ccnn d 03 o Ioao
,1 -o cc lo 4:00 o ,rin0o ta- e 0 -ooc dene c aneie~ P t L oidlUaorioc oB- prirct-tctn pc.c HLa ut Salc es soi)" so R.0 'lc l Sif canto co-is' ,nnd S.t) 0. Tn
,, us i on rr ~ L, ,, I I car iromento ,,. co l". poce on a. -_ 11 A 11-1 ,',~- ,1 tori Ocieno do Is susic, cotsan In Is rcc snoi p-c ILL risc Or' to1a pr'do pe n;.aI'


Elsei- s~~c ncu.-V 0- t .,,., ,,pga du,, ,,. 1. .11is. Socacot Incutr e 6nte c11f Slnt 'L P ab I r oc
-ass--.'uedi 1 o~6,, cc"' pIo,o i ig Or a'ls ,.a Dia lb ,iu ILU II I s.'o r N e a IRoSlc .0,a Iliasl I "' ur mgdi Lol deon c-onl, 61 oci1go b ornce CISpAro- ssa
Pa cllI I. Iios 'somil 'I' ic so .RMc ,, le. .1 reeset p, cc si' LBac a de 39utter C-u irs cccf. R"lao O t-" Cc)" Olo-cadosci Hacti Ropubt ,c m113e00 CoJ 41rose Snts.ad d cp irL
Lo I cia Its ~ laI O Icc r~iia. l '~ad eet Pl llPc r Et pas our i'n-o on liolI goners' I 1 ,, 1 t1 Isl L Ari~in LI, PaccaL aaae octor Niocdt a tcioosn'sacss'eropse o nrc ur

--Lrl' cr, -darl ,,lPidaIoo Lic'~snoit i-icy sisa firs dinocirstcolcslnaisaRcIRS Nr~o eacrompo rteaol a l silAolfoirs rco lsinateOc i ccc o oProe atcon or, noR anuscP,
Trcc coI .,P0L LIf L ,,I,,s etca IladagIaIormJoL.iia,,,ItusccLa IiIac, 1,, Ir its IliIslaIto satooutcs ide bcocauly rcc I in[ s-5i 0,, e
Sso .' CS ocos o::co lp'a odi ssroatic if aloh T gL1 p us Pai n,, S, ri gio n co ic -cca I call doM Rh~ at ra ncos ircl,:n g 11cc OsI p' m c~c c"I sf 'Ic turn 60 db Jm a P ,i 1. a r i.
non una o losIII I co oi ci nsa ca oc pr11i do1 II o t I 6.r Io cI a. g ot It' i Dmld ,-, ,,l 000 L ,r1u,1 r ~ta s m ac r P a r, ra sm oda Oc Ca Icr S. A o ai n o f d o pa1 t ce-I
I- I~ n e c-a45 .0 at P1.11 dorul~ l E lir sh Ci.e d et ra ilrn C o ra tieic ailsar mElo Oci torI~o li ,ct1 ,Ilt rob ad ontro a'Ior a or o -lc m u
ronana0P ofocoalOs n sa IP Icacoc I L acre nodico IleIe-. .c'mac'dur~lll~l .A LLBI Mfiest dioo to "I a 'I caca N Lo .cs do, ,Ibrc o oians.Epco roctt
los ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 7cdooo he tanred Foguela sobr OII inoticat dentros hoo0-n0 rc i iocindc s u h i iu d d- ccccmcss (liccood iluga ,r ldn 00 to ,I I eIPmo up nc oi Ocna to PT idol Sci croc I rsL
.0,rcso ag 6,ccs a, s que 001 Icl pr a itin ooa C rou ra Os !III '111 Iane he~r,,L to, tILnIrm Or, 4t Ma do to -cP, ri'a led a~ rI tac e S g cna
oo~~obado ~ caune hr~ il.gnono rI saR- 6ct ntiuan tcooa o 00 ,s~ rseo -lr Alo' or tell nItamrco so1 1mmm 11r ci I orooicc h 1" omslcapio nr dddlpg oord
c11co 'l. tc ess 0 I- uloo Inc hrer-iad ;a"o cI as s 'jtcoc- ." [I e lem~~l at 1 nl',I,1.-P u 'a "'~~l ICI0 s nh pa, r ~Is done CS Lb;[, c1 acoar asro.I-, RP ra. onhet abo iiracndascecosd ta
h io un en ddr oico s do I LI cmx c n so i mo icceso. 3a ). a7 s Nom ss lRs P, El0( .gnna 5ccl3 31,,,romyc Rota au ir ei ,daCrtor T.abia omsn to o eru I.er sii-s Vles.iCbano'ri' Psulridoo s ,I acrl et .adcc ac den, Ira-LI
Poc ibtcr cone Iec Ib rn no or n- c ,tn ,,c plo-c In. ,, LMaasO-eil N or-_ I I- in I 0 i J .- 1,,R -no Neo d cr- a ld l pa r o as o h p ndec In noraa spc r coda doii doeac Coac t ic hs andc a ae t sn. F lrod r


cans ~ ~ ~ _n 1c la euuoa he co1- n II Ic o I- II mo cr, i. doan argo 000 qc ota o o bacd r o It'o s bla nao Pa o fe t e c
cai l r in' ,It 's hc ia on I .:s or ,c Rottfioa s lo, poo I ore ac -c~ "r 1, a c -- c rse 1,aIl 1 l , ic mi t, " I,,r Lis c Maerl o PillI Elo ix 5cr ra ies ,Icca orc A ctscoc 11- d P r inetdc a b I os talo LdzaI rg n
he 'Ill reto gca oa fc pool: cosc Ie cL' ". [I sat ,dc:- IOsmcB ao.cc8r21uoI I En4Ins C-ntelcttnnsOc"IaIII Ito.arrococa1Pomedo- ,him cl-clT.,,- h'rmcscco Poc lde hot dc o limora l, b e'
L'cto GIrIba o nor il a ci,,I~ j c ,do c, pIocc sod Or outaid Sodl I., JLa Oar're Ca-osa I(, c11at soll.r a, '0,. T hoc No icosncoci Iod o ar o Cup,

Los ,a oi. o do r~ i on cr-- codioca c d o dic- c I IIISIscirl o ICrcaccc do 16 s .r-~ I- ___n a_ ___ to100cro al melo" on .F.d.Pdr PrO,, ,",r~ Is 13.00000a nalta Te Villo ie C o c ariar Staghoto
canisic. hot IIRonditioc. a~cin .t rtmro. corcic sc6- I or ,Ri dol prd.ltystMimccL;.-ghHr o.,:sJC.
npnll ad sa co .o co aa '- oc c o 1 c. m -rc tr In ocnsm lirsi Or 3-- ora, 1. ,s Ic 5s 27 D ,,7 I7c rz) BaLor Sn p Rod:g P-c-e d l V lla puan
ra do U s a i b d d c Io r-l if do o F--jo ts' rr a do Tc li 1.s d par2 I~ ae ar cr s Ic I 11d r F- ii .c c a o b c .I 1 dA I E D Hcpococmio Lanue Ri. Via
dccc. dcL lodiioeia-aio. 0 16cit co6o I., I roo ,ao s o inrimerss .,pe egt .oaom.,sal 1,5- ecs. ,,,ic, ,,,m csvloA l, s-u c ,i m, Iraln JotMr o pe
has:t. cl.sa nadum? cticcU -rc .g Paacsecol.d, esiccsRrclo h aa LPdcoreoiooios.r~al 1 Rgglb pc o---i Tdo Sf - o A ccixo sobr u hiptec dol t terac
h.cccntcs Irm II iemor I0 s 50,6 re, oIcc'S ,0 Junta hotei Licos, LAoh CsoVI o Rrc s's. Rrost dc KAing Orgi Sitt( Lee (oFa due ra a els seriiOS Ie Attnniba nrI noerI .~ Antgo


rat, onsc1, n ccuras o ccuc'-- ca, Pu, o g rd is it-r.ca dco amb dabrt 1. ss s tsRi Itccc Iprt oits 000 00 a 0 to H- stIcu ocsor-9saaoIot
cc i m pmbctics rISI 1 1 cc. s o r Dco i al I nc s R ertn o r o n o rd sE 5 p'o 5 d 1 c _tc Ra in Pl c or ccaboo our Is so das. i s rdos roo ro 'I pos-.

Icr ri titat dil TIcnc lrc:cIth Catr- -C,, Toaas r, Poor c. .c. -i a' boor ],lure ac c cmcs-srdcc. 1, t,00oil sal I pA11 ,sc snLicr lnte ncctn
c~aacd ad pe r ets Msipnisl III cc a c a0luminra Lic do cc ort'so Tenr n: Ad a 0 tcngvlre o cc.11 "ul ) BRA s FLIRT ill onll ccc- s11 'o~Ie tro M~ rif tolice So a isarm d Ia Sc- erlr ~Ia esiho do to I nas cl
Ed'xicca i doo no lu omia d cogi l t o dOs Ocaon h F lo c Im ,Ao Her- I Co cn -_ _ pacc sc_ baoI toe ocepia ouac Santo.C rum ,n ci co 1 I i
tgccaI. 500I cia cOn slto co o s 0 1li ton Ct en acocostod~ ,- r,,ts Eimoe.eno: .eah Vad. Sact.~ ,o-i. I El ,. ad,, Mcaca cta do Itaci.e srs qo iL Mcreds 1 Oc rc LSL Caln bario l ifo
he enpeicid he pub plomo ur mc s,, sicin Cosor s-erd Cabroriv sbo .~ ,1, goabrbucca.ra e r i
can on li a ,l .1 ,cohiesciame li a rot c a oeonc ILIs sa-,, Soacidd lo d cos, Or pa-
Inus et ca l seth,, oucI, ) a 0'sJr Cifitodaci "0" Trnotoato sl L Proc ISoco Orr~laves Cdse 1aLe dcl Bss-n ol ES RI S coc
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iv ele Dimoclrroore Dir,-c ho Iccas doc' Lacroi do fdnit- to. .adrs Dircto do Lcento R a r. cR cgu cicir lint -o ,'-,,,I,, Pa Istc lists Frdcsc .,,I Gan- 0dolo .odo bcs lcsT r


-r O'dI ,,,, o rorqaist11, aderrib quo In alum-. quin LMb." Aras Ocirno ,to Paul ,,,fIo do J,. Rodriguz p Her-p,
oS Li c edia, opohh. ant I ,sC .ep.o Eaniqslo, SfIni San,-, I- l,', ,koio g. Ic o Li prdsc ,ana cn1 cono oodn amp-a niet o Ca o

pre lILesrei deuz oro~ oro hete ,rc Of r-r dotoscs a s- sauntcai porrig Jos NThog PIseni .-l-Il IL ,a-' l i-
C o inaas pr A IcliocI de ~ ,sao ac El1 cd iastco ort a fun cdn de :1 1 pag n ,a H Ictnr U Ga os an Eputoro Ion~a "onlo Ics II oili li n t",l ati uctr Tose i M a C e sc he
io q u, c a n td o b p u o tanA. . u s a o i N a ct o oter P d o Tr ,fa o ic c s ,do P ane~ t c 1 1 1 u s b a h g d c h p c c b o n p i cc-~ j d c e o C d c i s n O s n c o p r E i i
dishmotas t) roma hehIdniiacn dnihndnc ootn lR Vocao Fmoonmsclc1.c11b Lr,n '"''V e t fl l s to a Or cato o P aurca loo aeveo clnsocr ot oonnn niolina Hnde e ca 1

crt ib's tp ralca do Inn. maacco a Itinincr 1 d e ["onI, pan s, I Srnchcz Ponono. Jog ,,- LtheolsIe)l C esini:Cas G nea e a
Ile,~gro .fer no heuis ,rips'olc har It~ 1c.po ho Coma o."L aibu do '161tacaooasi' 1,enmnrideote.r
L r a I a In~~~~~~~~ou costaLu rL-R,- ,-Ii Pla~ do Viola sin cANJco Icsd s-ac Druna Rd.o dirnde coocacem, s ,,c, mlGo,, .t Va ,.e Past a i iu

roispergsarl doc~a deane tuaOolt Base u,,a beSII Tnsne.11111 al oIco irc.r close. o-r 'scIncon rcnosan Ib Reelre I" nl
in" cil in i-D lsb 'I, _____--, 'bonp oI taco on[~g cord toIL 0cc ." i en ae o Ompuestas gLa~la Crul atn,.
Lot- tm oc d co h Prpoicsoicc 00IIIio esnclb odblcaasrrtsadac oc -ISe ha et adtt. a ,,S rn dncto rse Itdi do Deauct R.Iigob ti. -c H.psOc-
nA EloE cirde. nor [a Dmspecayic "I"-la Os Ni, moico .raboiae acl" tl.:JssMas.So l I1-;II 001 "'dnI" irs' EldO ofcociWdnes l parao 1 s close terca he rnI Dmccrcdoc ,dc- 1ug MILIestol yal
direle ,Icah lraha do 5'-iocro toI .o h ca o s uta d cc cIoo Cp~, o'rL Ia pac sorr h- s tdo is mpel Os o u I.' Lot- ota lrds irr

b"o n au m r J~ua l r E n o c aoc to ro- I- I o a sa dc r o o o p-o o c Eir p M d i a o L a s a o c g p n L o n ore~ gal, cl I S l l!(c.o La n v doi li ir e c i v 4 1 'In cT l
REG LA GiLeRBA'Y dE BIJRU N'A'1 Ia Ausac 1d. r-m-ua1rl imaiL res Dmp'crm Fsoa 00led Elrn dGeto Rubd oloc Valo cod Aos A Sot oc 'o roN- CIei -de AgrirnenIsore,,,,,,Is n,-B liieO, c~ie.,)Le lngu 1, ,,1 IM~i d a atbr, dlC,.
I rl.a1111 Hi .ei A D F ircii A LL L ,,,,, Co IIa Gain 0e Seco icon cl! c--I DmRcR S L-tqs r .1 ouI oteSnJa Irrol. 11111-11ado dI A'lnishilcata diouiefe do l Inbous rIon d S'I Enjn1 oclcine eeba
pr, frd. ,o,,ID,,, iespaes, do recoibe I banadiaent i asl dotIero iec. oLLP11 Dc enro tlcccto aIa Ho' q. c Bconas Icarcoh rocur d ,ne Frana a nce. o C lin0 t sI'- ,, re 1, inspctr, cag% noospnbLI; ot~lu Colmgi e a rnoo '
DsErsl ,,ip o r le .cCi enie I pia boy )uen dartlo. to 0 so. Io .uo sosc oo. 5 s cdr. Lr rco p rosrs Oc.tfile tcts cod 1100ci.rbeol o OcTcco0o gaondo ooooie doOri1 ancoliaO Oc ,IdoaLIPando il Doco.
c,, o ooaab aa leo ott o ed o p Voicda pano, desrd o 6;,-a cmLpPha ulk, Aov rgbotn Di R, aoa puisrrsa Poinie hocdcaeN-scc r 0nsb asdc Fan~c 1O nctc octn dlmad ad to Bereis Inb ocesaiunto i recic B. ue. hn d., o.
Ca od" en" do t Co l l laro 1,~ a R eyeso Lim pX sodas, luhos Itc oarillu ,ra 0cc' r ,sl a oga c po t r s O n o l ouan do a orclo e r do m an dir oaeh odc -i RiO Gl G n- o or In h si o n coe u n.
LaHaa.1 de ticme d. aft. uotmn ct con dco5 Ori do. to, dciah ada, dla1g acota ,do d ,cIncs uleh cod osionc -ethei 93S
racao rimii sem ibaries, ac .A l I' p o uicmc atc ,r,, c IPo mr n 0 I a h s os dc rocar eIL t Ou poi dlm c ac sc '' t dc 00r Alot DGrtw Catc ir C au dirensit-
MiniM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EI onmai MIse CAS AM ON L faoa Gioaym Vlceat S,,,,,t Roda.~r Padrer ,ad fn- m~'ao ~ ncooe i1' ibo c rccd oonc 10 L aoo iaiul Vocal Se r nsn no__ el A s t oi a n osofr a
haen b.a--jo sa di __id dec- j ioo eseca de Nado da-a. Eri Lo.sa ,nba I.jLRuprjone Oi- ertao: D. o Tando M 's
Bospocdcend arcto descrlo pro-ein dnL lilge aHsastoiooe'~O~ O hpot d lraa.cnTs-mn ui-~s aen do oc oa
Eltn hruadssbo t 11ecbal acul asisocg 001 ell penin Rectorn 0 10S, tts d lo na Resu ,-[tIod,,dobc c lao lnh sd i on retario.' r. a Contol doe
rig mic~~ ~~~ basaldr eroaea soe [easro lao craoato escuetic hel losnuo Irbao sedataha due liood linea J centu lc ai-r Buoy Or Edgarda1 Mrtn:qI. So n he Mot Ava],of.ieil ,,F

on~~~~ ~ ~ ~ drame onslorlos pconomet 0rsa Ree-~o Itohosri~nt t aRchI, MamtCr 0500r. Oland.os sI' rc m ile A s ILo us del Vicor ia s c o c Pota Reae, d o ILL S t Of r oyon.g~i ILLT,
clingsne yotfrd salles DidOO rho soloccooado s' creecodo 00, Cancihno do. Cuna do Brahoss, pooou Jr111 do Vceosono DttemoCaa
~~.rlhc m 'a a y~ Ano i ontroimi SonL JoIun o opaas-,no do cn to q o hnp n O el m- mc L ca a tr l ctti1 as Jc olu o M sctc n I V cts: tn oho e r. D ne
-/~y -- hr so i eeihm ns el di 3 c n iustr o d cin d ncbr os Lo patral ita ~lanc T m a. d -u Ciadad q ,o Prores had o do ~g i Co t ruo ,sofn J 6n Sl~ad,,
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Arm ron, rsoemn odcebe cn pnIa mdcna he no NeI.,ro Belt CaR 1o1 pa labm Re r. o tor0i~e g do~~ -l Ari Sa aal -Martines ell Siet-
do n noat la 15 cose tens o Sumo onitnt e ura nt ini co G ~Neci ro del S u R ensto c sonsn geal ,sn als Js Gulf esFr~dgRm
V I a c IN RAL H M I 8 8A 5 5 na ta ill d 23s rairir50 On IDSctra ao ooc ell el sottcota It all an ign aHochoi do l niorr ot MuiCipin 1 e R Aloi-scrItsecto 0onioa doerndno Doa
Ls Isdtc 'orri-s ac Padcmirer ; la tnine,. coni IIIhc Cr null e z Prlianeyr ,, ,t Nr -r, Casi o Rordriguez Sa1
Diatigpeari En t cca dlum pMoman. casos de tl'S i e h11cos p-ao g us .ttnto u tsom ontie datetaAno eaao z

se ._ A r pis a fu L II .I.il)tedr lsr lr ', ogi bu, o e


image:
-------

Aio (X It Cr6nica Habanera DIAB D L MARINA.-Juej s 16 de Dic. de DE L Critica IlaIiera Pagina 7-A


SantaSc I., siuos: Alicia Codoos, Is olas do Gross, Alicia Knir do Garcia, Alicia Ro- Alicia Andra, a
Sawa liciaA]dra aonalo olasinc It-"aconpi ruogo coun loa Ineeoseso Alicia DigeGnAleza ArriSo, Williani, Gioc lo, DRr Ea goT
Numerosas las seidoras y scfsoritas ir gras Ii ore de oosr so- A acdideole
di e a asa reia c nodvogaciicdDigode ~olesAtss Wiao- belle. rsposa 1.dlr doo sc. bsiei Al idi lida epos del rio epsa clmg a deljn Par GIon 'Ipns mao.c .oc. ss .c .licia Miiici in indri .c Ai.~AOL IPD
de nuestra d in de d d Aia 1g dulce Y erader. 1. bcneril t itucido, Jor s bei e la Alicia Aicia Rodi do Barrio y Alice lunhri rsuclo hislagoi A V 0111 t I
czain do]dotrida y slco m;lr~ Alb Allha Scul ina gelilinidlco-I I cano_. bri-eg u ]a Dda sandr Aliila arqe11clM,,d v eocha, n. F. AU URRU1
dias hoay. bajo la advoasciun de San- el tvtn o C.d dI oht" "lhcion
Is Alicia. Meodoza, a oys ellrudtoyvru oe Aoisnio Belaseouri y Bar- radio Is teiion eo Cua Goro reiblo. gr, A 0lnd. bi). 13b10. Goao j YC A
Sea nuestroo iser saludo par, des cidbeoiuerabics obal dcci Most"e. AliciaDoi o, Jesn afiore. l-S. in osca oa del Isgesise
uus.am.d al rIf. soiei mu he caridd. Aiicia Messdae Is viuda de Tare- So siJEL m1r.ar I a sipatlc. All- 0r ve eam Aiicia Acco, r- o-rdo Mirs, cloc hoy boul I ari a Trteia sts par
bua i deloae sues- Con ella ssi duy ua de is a Alicia po do Aguilera Ali cia. lambido ci dde do, euseno o sssmentos o as's imagioes Marie Crislis, Y Ma- ONBAS ULTRASONICA5
ire saidcead, Alicie Nedal, n a I rcio n e Alicia del Godi e Fran-, Alicia d CArdeas laeore del Europa. y i. Ke. R Netritin fiseelth I
sante espos del doctor Lui N, Me. icoi. il
n aLs N, M enesdez Modoa. en. Ac Crabi do Treo.d deco, Jorge Alredo Bell5 y a bile Alicia lapes RIbal-dir Rsdrixuez. Alicia Tars etpoe del senor Jdee dniasrsulhdij Oatu
papnocl. coan e eshi c isonbl Tamd ln osus dludo ale- 16vtnes ydsslinguiaca. Aiicie Bell, rocien cesede eon a[ Alicia Nersandez de Ia Beree do Absao- Airtealeare.
Alicia, Ia bell seiiora de Chichotos. pare 1. distioguida dame Liy Alicia Morales do Save. 1o.n Manuel H. ArcOlen. Maribona. Una Jaco sco Alicia Martines adit. 966 Por turns.
Grtiz. v so Loge Iod d Arelleno, In re'rni Alicia Pedroso. IA blila ccposiO dl Alicia Merrera y BeldMeen, tan Alicia oarn de Gadoy. Prregaposs dci doctor Jose As- "steanm U-30H B
eel. uns Peii emieltecoe da do socuiedd deode Ia moorse do embjindor del Ca.d doctor -1ooqin liocecose Alicia Quoll, ble 11. lisiqe del
dora, ce acaba de cumplir quic so poso. l inlideble doctor Jun Meyer, yso hi Alicia, ua ne Alicia Lar Quit reside en M c F
onos d ead. A. Areicao. rA proio nico con so esPlao, Refeel Enquerro: Alicse Forment de Neymyss. NOTA EN LA PAGINA 9-Al-


L e s erd n s e b i m a s


imprescindibles rparticularmene
Con ela esti de das unade su


Of elitas narreto epara dar
Tambienol~ loenemos un sauo.fe

ta r llaeast dit lneuid da a L
Ce Ia fatLgnaaividedindendeesean-o, t anorerraic

rite W it Bardee s Beotecale. desde l m
bsu aolraidn v del se ,lor Rabdio Bo
rRIO de aL genMi 1p6s OfelAa adC i h n
Bertemaitti.
Lases'sarii Sereelnlos soalrd-s:
La h. tizBa~on inl .ir) a UEModernas, 3" Il
bAlcia Snd ds einhart. la genintiisma
r tatio dde fdiocta Pab lad R. L
reiet Urdeinsen P olebrndat o dl-
misca siltissd en see picneillote
Varadroa Jbn s
etya Dame de Holeh da dicho esposd
La saiahdemne
AlcabeoaoaveddnaaPara regular
fa;be -t Aliciat Foy de guleaAlci

Ea Ii ctiliroas hornl o de In rade
d n ae ro uAlici Ctidrb dem Tr eos tod
menoldo j y d oistdid hnbg- uds
scm irsia Assicia Moralesa repravena.
Aii Pedir. s ro ra bell esposadd
mbajado de Cuba6 docto Joaquind
reyr rci y su hija sus hijas mismas.
bolleso ds~tngiilA A iela
dc enc da nutador
Ir sn A
Tas dslnsni, ou eno I nman-
,r rIn rub Iaon rrai
claeu li (bracomastr dla Implatica All

1,Itlc 12 in dr dC nAa 1se.o.ra.r-
dni nierin,. 'te.i.ezoi niaB c n lensof necesarias.
doir gmd.nc En JERSEY DE LANA,
H a l o ) a r o ni h er B ai U r l d a s a n od pt
,11a u l sluAc I arrnea uiriieln rsd en Me
psiAlc. Klors do Ga9 ctlicas En tangere,
y born-noonl pluliros, oUL n Elen r Averde, negro Aoln, Verde
Slr Alic Laia MMairne Cadea e
io, ECarr o ia FD o 3 .6., 2 .9 9 A odl Con Diao de G o e Arretn
Alioa Rodrguez deria Bariion VyI
a la A lgogi t a so pranno dp r a ni ic vo, 13,quey D .
no recrbe
BAlicia Do pioeduna joyenoseiiera.
p nraa oy senoranAlicia Acevi-
i, 'on es.i don h rsi rrnan ez de a BaraaBadda d. 9Frindra d- I .n y Coca
Alvarez p el abMariboona.o
Sylviaia Forndodearrdoy.
Tan niAlpciaiQuerarltonbelor dec
xicon con su DpsRfel Esqu.rro
Allela~ AndedlaenanadrnoioIa oinika 3n la vu dA? r
f odn M a T e n nr d b n u e l l i a n Go um e, C o l o n p a r lqq u e
uIi de Irs.o,,esico ayc rco
N hobnobsh nhanoons
iAlicia Mlcranda y Rodriguez Al
orrkty %,u linda hijar s Bebt0 aov2n-
F~~~i,,,rd,,~~~~~~~~ y icj.~oz oibni enrain roccisN Id oro oc opo id, r ,t1nd oczc Arnd~ de tua~ Ho.d coor Co /t~c;d i

VIn OSF INO b.11r jo,, bic. c gr.AB. CI D
Chnrl,.,~~rl Victorla.t hjo d~Una joyen s n
Pe rFEagar, ea sps de 0otrJe n

(E ELE.e FINAL.DEnE
and p eideseAl.ciForent de Heymn .E
to I oc n i o 1 l i _' r c t s n p s t v g i o d a t d n q e r s ercip elo D e U .5 m al o -1r nl m e ieiT el.l rm d
ased clara. goMis ama. T pieeso Can uras snaad
inri de huve nlone
a a m e T D elo 2 5r a d r a te ml e t o p e
ONI)AS ULTABOICA


L ps nte 25 p e 29s 2- s s B r il la t s otras fetrrn d scarstee
Dao 1,twaro B66 Porturo.deslacado poer besllsnica le",
elDel 25 al 29teos: 309 -9
N TA A GU LA LA PA IN -
Vi.nen

Le eri
Ofelitah Baret -oudn deue paa aroprtna
Co plcio traemosa ah la7 croni-N ies 5 129
reaqsoilfara ad ola 1yl~ baaes. del mayi relc.a9r.

b~~~~~d~tido psedoit I6rrto6qe ont{cdrns
MM.3.9 Ursuinas celebaddlodo
"ii~~~~~go~e 25nn le"1 3n'.99etio inseegne

fesILv Judamos, AN I UER IN 5 EAS IA 5


image:
-------


Pfigina 8-A Cr6nica Habanera DIARTO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Die. de 1954 Cr6nica Habanera Afio CNXIT

e- Magal Acosta. y Claudio MeE Perphin y Julia Falla Bull y er- E2
y Oloria de Cirdenna, que test* nnndo Anutio Chies Y Margarita
Jan Il uiti aniv.eraio de case. Arcllano Caons att fatejan el Esta poche a las 9 p. m en el DAR MELODICO
Para esta's fiestas ArnrBe., do n-Roui. Creod. ouqSWABoe -,,ID IA' E
dot Btl et ruin -Bodsi 0r, shOocsdn-BdseSWALIDO FA!1 E S

preseztamos esuce, don ~e mtrimVc Adotho Garoce u2 ch% d Aamit nhsdo foliz en so exhlilrtn alqfuads de los modlo 'i clusivo e d
Preennm n elo do il. Baetdn, Aftamr 1-11,. y L e -Bodas 4la 0p,1o-. 1,1 dl-tar
mcidelons de Paris.clu zr Britoll. Rlando. W~illie y L1llim C,,,r[, A. Glrlaer, Gurt~clsl rtioaS N H Z OL
meri7, Berad C oa v -MIl s odotopdltrV3, SANCHEZ rfrOLA
lo, Angels Cov. asta run Univrsida arfeLa Habalia r u Creacione orginales del gan disehador espaoi
pirU exib' en etna hn- le "' KeLly Ttnldlom 7a.T Castm'Or
tar a deNovidd y Alto Y Clar. orlu A, Artra ,i .n. 1. darlna Rqur Oramel
t ue O VI Honire av Maria Elena A ala ge's, professor titular dol t.Ituto MARBEL de Madrid.
Nuevo -Anmismo salidames a Insm de MarIan.
Estos p Sna reoue- pitinon matrirmnins Pedro Casill FMicidads.
-en un permanerte con
ti n Ica y cencol
/ Festival de la Musica con ZENITH
belle a natural que sm
Pr EL TnQa RcrIz A

en
"LUEl S blon ellesa perfectaon los grandes obsequios de Pascuas, nos complacemos en brindar
Depilacion el6:trica, limplesa
do cuts, manicure, pedicure, los radios y tocadiscos de la mas alta fidelidad, de la gran marca
tratamlento cientifico del cuero
cablludo, tinturas inviibles en
gabinetes privadost; toda en un
aradable amblente de AIRE
ACONDICIONADO.

NEP'UNO 409
ML -1089

flfri( (e Lourdes PIeiu Piii(h'z Pe ichef Prictico Radio-Tocadisdos, de coi-
Tod cleaa de felicitadon re lbir to linda enanladora jeune dad Zenith, can radio de onde certa
#VENDE USTED MAQUINAS DE 9 fille Mara de Loui dre Ferninde Penihet can mlle de enmplir tay y Ina, disco, on beea robia
& COSER EN SU ETABLECIMIENTO* Iap a qu remn d Penihet e la que akames, en hija del nc ropa a
LOS OOMCIAMNTs8 QUI VENDEK MAQUINAS D 3 oe rlequin Fernner Rinda C e eo L1urde Penihedic d 7 y 10 pulgd
TMI"N AORA LA OPORTIDAlD M.AGNITICA DE ,,l da2.
APzOVEORAI. LA ACEPTACION POE 2L PUBLIC 1diod12
R sLA MAQUIwAS OAsua AisersfTSro 0r8 iifl PS Procies odial con doado y bacine de

OOIM4A OONNA in;. Fe i raii" .111 -A ,T:m1T. 71l" .mt ddo flee y0 enomI
cm ptlecnosal ia a-ai 1r I Tn;rn
IA HAQUINA DO COSER QT No HAT QUE PESIONA.E In a T c r" I ,ag PP MgdalPaP8
PARA VEnDrI LA Hi-r Tcs Ga1-' Pi Ln Alfreon Hr Ie 'i:h ia -
I G55ei.Lens na leb Du bil PrncadeaCamps
Unico Distathnidor para Cube: plen c-an 5It sena .-ae c u I An Ina Begi-r iin doctor R
-ierd n B P al" L a n Crmelinr dle
Candldot 11rros dFas a'm lloes I 105e5n on,5 c
-Un salun esp pr l GiRmT al v v Ff
ANGEnLES Y MALOJA f toanuel Car,! na Pad
TELY A'-6MG LA ELAEAA ni eapcoa Cu-usa ai en an I-I-no de'iu r
fas5ja el trigasimnns'5'a : lnce B das e c Ba -rc-. arn n
i inB-nash' Macas a-.u e.
Los5p1o Ca'er.e n5 1'. esp sa Mra del CarmienIar
atsne nEurcpc w
r M' e a-"Ine Ca I R a trpaa Soa n av -on-aur i-

-U P on no1 T B' .
Vea Rotograbadees F, a,
T, 7%1m S" b- TOA.SO "ZEF TH _
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA> -n m- m 'I" do "Wall Feelity" mod-'n Custom,
dc, 'is0,a dobl. botov e dcon.
-- cle*Fo-vi. aCmIto b' obam t C o a
rible, -Iia d- ,,,bi, automio y


TAu comoN coEpA-sdodvaaco
DIGNOS DE U7NA GRAN MEA. eoltoje
E/t oarae represent of m-6i 010

Iaeodn r do C r ce n eldor
areastrac'I60 para areca su bellz
VIEJ4 RESERF4 do le Bodiegas d- Crero. Ep toal. Meble de cb colors
nogal 219.00
blanchl 239.00


Ademas, con grandes facilidades de pago.

4 plazos sin entrada

o 6 o 12 mensualidades con una pequeha entrada.
Radio-Reloj Zenith, moadela de tulo
en elegance y mrderse diseta, catn
a od dns e dnsd a pnieid -
sive, .toma coerienle pare cafeteria
elbetricas a 16mpners do snce. Con.
Trans-Oceanic, poderose receptor
I Zenith, de graen alcoece paro recap-
jnde
ci~n undil. -Unic on u clse. To- diste Zenith, de dis, Jule,
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o prfrdod osvaeos eoritsmoamdernt me conAa baeeora
Ia Alma Roia sperir 7,~sioales e laradioan eda. oic dec funcionmno yclidd e


Otold oep r combincines. Arctlive chass ran controtes dordes
pare en flea combinace6n. ***o
P~~~dote~~~~o~o~btria. Albinao dioo Superio Con.mi t.U:br7I171 :
Superior ~~~~~~~ ~roe (TpoCadmaosn10uss navonfibrrs ueslec

moornth do Egpam aliac palr suexuiit eg
frgaci ynmll buion naor El fdooe.oo aadsa ald iaout
Retaulrteoo Riojanas.
EstbectrleratsdeE Roja Supror (Tipaol Candano)I
Vfteresesunqvino de mes especMia parlas

cenlas de ocasion.


PRODUCT NETAMENTE ESPARIAL DISTRIBUIDO POR LOS FABRICANTES DEL ACEITE "EL COINgRO".
UNA TIENDA MFJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


image:
-------

1AhA XXI UCroifca Hibanera DIARIO DE LA MARINA.-Jueves. 16 de Dic. de 1954 Cr6nica Hahanern Pagina 9.A

Alininnaln As la Mif a d Johnny Alicia OiiJr, laor1 Caew, dra balm wer-a.ro rig la rel, n. m i P icro lec Celarlo ora A lo Pdon chEonm. dig, Caul k, r m cinu ol CoI i
S nfi lichzy b aAlcaM d Ceni lna lc ia ma i p o ia p Alicia. Alicia i v Coo Alicia I i e l ca i l" ri n a co sc em o r 8i n Ma z a Ci n H al U u d n I11 Z oi
V A licia n de A lva,,,. m cnio, A licia S oi l l ici a Pel dl a n a d m faa o i n ar llen a d r r I HC .da V i i ae 001 ln i ,,

dlo i n e un dan M I la Cn Al c.o unc e dd son c,) C e rnFoddela oPlb n icu t La .c. .a mIue Lonuale Alicia U o l4 l in l
Ju ia a Y him r c a fi de do lo r e Alicia LRuama do 1-10110 ld x,,O .ol ispra anulil, Culi Co ndom. Taii elI i do D ilacI ol-iisn Canch, Eluchia aImIll o C l li i ii ll 0'ouiv ALI I t. ilu l
ApAila u a yny Alicia B u do Al- u s Arel. s cedani pertnecie n M en ia or1111 iAta Alonoedola.aci Marlrn Gacc aAWaI. La hclia ivl oi- 1 M ll ai .It" l


el s n sct m a et 'o e 6 de l pro 1l e F icv uelrass lonn. lc, F are. I a cid 11 1u 1 1 ad zAn r an 1tte-
t r Alicia M nayail c d o, Alicia Mde Sdlozlirz nn glo d a r n a filiu- Alicia Por tela vCGona e. hija decdiin Plo, a iaco Sici a ea
.aa, gentlilo nin toadit proolin Tahcruilid, Alicia Evnard- do Sie- Aii Aona I ealblm AicaAo idOacido. Fill iali do aaC.U iaa I. sorhlI Ccliladi v all '-I avo, I. lona., iilal icrloriid lo nioo I-ilr im hd -
Camia- 0.Fci Auhljze a.tonid dO rm Dfeh icoGsond ota 1. ao dn los .alone de blez 1i sopos se uilerm Portel yo Juo.lul~rII
abagauda y nain-cia dacto, Peiid Doal. Alicia Cllaoceca, do Oliver Y v Alo Alicvla Malnn.FaoGaInaIo oAiicn iaiai mdMae aaoao oSll aahlolrad a la gec, uvul.
C r16. n soa h u j Alici a c r i ue M no Aliia cad.adP E Wh o er de Alic Gr ba hy o n Oirtaes in Alicia Donaln noi i B qalc.
jeiiaui fiiie. O ln grno de %oonaa Tdco": I., 'In Adel 0 iia oc o. avid del Allii E.ci!,., Cicalod, Alicia
a naaid c va in a dDaele a Alicia V i dc ij Alici a P a- o Fe re, Paro araia. i cian a
Alicia ATlano y Dingo. ae Le Ir do Ma cra. Alicia Gannaland e v i deole do [a Com i Ca. Alicia Mniga Piiccj u la
N1 paodo din u;In nleba o u ia do A idyn, Alicia do Slolnd quon vala heunol CCipria
i l Jp h A iild, d lo i Fol T, A lica Vainl 1 o do L. -. c od d el sab ad tga oslt ur ene a pe caus ron
fusrea noorcas Dcoroa rcJL Alicia dol Aea do TSdaan. Al icilea yo an onesina iou
Alicia C. dseWhlmalvdad I Mar lidc dMai 0 de Cain d l val o El l.onn dircnlho Al icem l io n 10 e s iueel so or Mhc
Alicia olay do Cncsouc Alida do dam en Alicia \er d An- a V a Id d r Fenli. petsaoiunlr i ad -a A ci
A ona, Alnua bi\ dO ily Cal- drAca. dera uceiodadc Violm o e Ca uao
d. Alicia Mao D V Alicia Alvalrez Alicia Rdcin. ooa del pro\ Alseia Fo a a cnedad Alici habaaneeac mo, Adenia Gaoo
RoPoand. In p fldi d Oliva loc m ejoiri d ai. c.a I Alicia Mcquedlpo CedbNllm. E L

es e an om b eq ioa de. ~, c uf
Alicia Abhnlaniman, ]a hollisiga na-I Alicia Ojeda de Gaoo. ellc. Alicia Ordola y lgas.
HuadoM i vaol-onddoc 9orill Alii Reel.a. 1a.ochorn dcl dacla Alicia Macaieo yc do Ciedoon, T0- Alii Echcciaue Piedtnhiia, l
do.I Pov inyri Chnniihl do Nicoido 1 Iha n 1,1 yo cm lpo hi- Puolina hell. v ,oaUL ain un, in- cia Sonalmrruina Lepi Y od Ia ha
s il Alicia p rnd icnc t All Vile
Alicia inniape in ndasdo Al abesddrestagr d marcc. Aliia Alicia Mar Lo fia ca c
CaC nacho. a do hiprendaa. tan bsier Na ina un regl alo m r Pana ytto


,L ,4fvrc,%il Gl6,'I "'l c0ea~ol.do nel recurd de la. ~l n i o trajes. y ba mo douu utsd.u rcorg lr
Alicia Ferolacide liuihin c-mm do cI u.m Alcldin iii-oi.a h aolc
o A n I. i anra v ilan Walra d Alriia u pv etCrorr n Alicia ari
d i uVcliea estasa. do oifa h iert
Ali Valadaroc do l"horol i 1)Oliviavn in (al. i ijda Al., Nnc F,",'. J alhd o~eClac gJ, ]a M ona Scro pii. d l
h i, Alcia doo- del dacior Mi2,ool do In, Caml- Alici Agiriale aneoe.i oa- onn r, Aida Malic ILI' 1cnpi
A.leis Sor c do ih, Sorj. ,a J o. -n -lc~r r e in iii lindisia "unlirn av- haco on dias. I yl
onol Flilpo C'nosahl, I ILI hil All- l lldn Io l~.ai Fn,,nn.,rL ''~U 0'
cia no caco ulu ili adorable. d e dneol ronuorlda lardin La iaia del s8(1 d stur1 e1 0) Li Alto a qU
tleonnyLs ri.d Mdr- Gal. dei Vodado do A11 Cc~f CjOues q
Al il ,M r_ A],, 1 ar u idd Fcrnaa. inu F I in Id diLc -hn do d ic r,,c 'in I 0v nil vo.dl Aeo tS.E n e

goon. gi aciaoa hiun Alici lomaIn.raiia a I En dooste, Asoliod n rale00 exhibe sus crea,
Alicia Clr-L do Fi-nno F,,n Aivin a n dor1 ?ii. a [. poaI Ipla d oa GniA],, o el grortl dP.- lo esPaiJ0 ,J
Vo dmn Jaro Acia. lii i vIa Prvo, dr ,,al ,i ii hila Car co Clui'o: "nca Oin, "Impaili ]a ILDinia i olfail.,,, Idn devs
Q Vii cllc ,icia del eii ,, l~via MI, -a A hla 'sCn,- P -. I ,e e lio iino al i I a, 1on. .i. ad. inca ,c,%i a o n aen Leob u nc-dinn pe% cs i n b
Horanolden ('abrera, I anl inenocila Alicia Ganenion. del Pool .i cl. ie iocol n oci.o Inel a .i auoca o dinli e e i nI a
hi.ita Alicia. oclioll 1111a a dc1l odiFd. aO arin('diem v V ccl a in lordIo d, I ul, cc i~d,i Jcianio m rolr e_ M adrid,~ ensh o show" de H a sf
Cecro do .oi.n a n1. ,,o- I ndiloes Ca ola iic ci na oli id, i ii idlcllnc~~i l b acria l o P' ore, d ndrd n p rot
lioc"i 'l aic 11-1m11a e nro- A ici oc do AlelaAl ubic colel do aruj elanin die 1; eS 'ou n e ten-
dad: Alkien Va11ll do innioco I Al Jlin il~rn.oon dl v cc I-~ c. 00 hill doocI -P61 1 11 L111 an 11iln 11n111, I Ininol pa r p o M a b i e t( i u n

adrnd conori enca
nla 7o95enadaoe~c-ao ioc~o~i~aic~ajii.linoiooFoeocie-oioGraiiaiosai juego delcocinaaqueesoacomponeadehablatas duesepa
Cambel er C, e t e i n s cm az elad lmin ipr coe la aula8
PoNrque ellas prefieren to m esor lir dcs que por e eo c oac aoja
espera, como obsequioo de


Pascuas, las prendas intimas de ECyNE 2.75Lujo y belleza n la i d con Has
Y sibr lodesea.
pr adrableonde esta grand marcEna os sE N
Cada prenda sPrm un regal ir7 Dupont, en estos Como todos los mares, jut d yasabados, r

Lnuev cedero en el recuColo de esp ndidos traces bagaroca dos juguetes de su precio regular,
e ct yo aminorar su presupuesto extraordinario
de Pascuas. Vea estas dos ofertasC
a


~ .00SET DE COCINA
Hoy a 5.89

EI D E N Y L O N Tl B a m y
7 ~ adk aD Oa
iCdillo a Cro:
s Tnca lina .d
u b o ja a t uTaleas U2 a TA
l. la 427.95

I G- Cacilnsa juega de cooias qua se campaae de 6 Ws t sopa
Campel t azugls do sli alpo cager la cuela, 5
I' PNTAON i. NLON coosamiletas, i boo de coc nn ja n, platos do sopa, jarto de med!
Ado ne Punta do 10mbr 'I,-L dos. 2 cuchaoas de sops, cuch so d revolver, dlantal, etc,


COCINA MODERNA

ay a4.89
I~~~ I I va\ ---ID. OMRdennlnca --to~__

Cuatro plazos M
co n amnds. 7.95
Primartasl CAi~iS BE DORMR do i -sn e ta aIgaoojgee-
a rct do liad, Cai cos i n r d108 jgla today do metal, cn refirgqr~dor, lavdoro
planed todo a beam Coares, TOM5 y ahora Ita mi e en las tallas -Stout" de platois, hora, fogdin, fregadero, gabiete do utenslos do
tIlaic y lla. 47.95 do Ia 40 a la 48, al mismo prei ~ ~ ylnal Implezs Ia have del fregadern echo agna).,
nuevo tejd -Apple Skin" Colores: gris char- Estos juguetes- -m~rcados a estos mismos. pre.
coal, carmel Y azu1 Modelos cortols I ags cios, eostaran mahsana viernes on nuestras Agen-
Seria AoLelta MDA ENL Tallas regulares: 34aI 4. cias de Matanzas, Varadero, Santa Clara, Sanc.
gla n sprioJS OTTallas "Stout" 40 a Ia 48. ti S piritus, Bayamo y Guantanamo.

U144% 1IENCA 1 10 JN4"1V mlA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


image:
-------


Pigina 10-A Cr6nica Habanera DIARIO DELA MARINA.-Jueves. 16 de Die. de 1954 &6nica HAbanera Afio CXXII

tacitiento 1 -r-- EN SOCIEDAD
r F t~lasln
Dias pdas oa en sn clinics de Mtlas Alonca Aqin. r- rrContonnd Ao
raa c d e tam ficiaiben s reoi b 7n dr Icstaca ntcinando u Arroz n 7 minute
cia Motina opss del donoar ciladasapa dadsn do anueIII-Irat
gtd Ino duco Ac obajado-
en in qu Maria It, 1b-daa hat-A01la "BURPEE"
deaptiegue de mu sIi incopar-
Ofertas de Pasuas a.6
I entuasta directives.

8 (0[ $$ El emaado deo Me xm.4 7036 tro
scAnt- Gilbeto Bsquc e $21.50

aIU s nda en i-u renidencia Ac Attur-
del Vedada. pata agasajar a un
r regAs y deco- tactai d it.lIamado a C-
aultar ua ifiesta lindfitma. han
dispuesto paa lI prbxio damill-
p. a pat-tic Ae tai sioet1 eslioa-- -
n arie Adeta Atejo Y no es Por tener monnomco podra fiar In prein-i
ntadorareposa Gilda sierra. sc do 0 a 15 lIbran.
lIeb r&en su r O-nc del Re- OFERTA DE PASCUAS haIsa ENERO 15:

caibltd icndd IdfaCto i ptl Obseuiaremos con un Saco de 25 lbs.
ta Punaiti pnsccen Ins joenes el maravilloso ARROZ "ELEFANTE"
cspnson Whit- Castro v Bechitict
v M ia toa o e f- Con Cada Olla "BURPEE"
cido pot- tansipitiomatrimonid
create la rmerlenda fid tnmads la preseme f(i, en Ia que sparecenala feuejeda, ianrita Conchita Binlp nl grupo Ac sus mistnAes. Un
y anscAnras Lily H eidalo Ac Confit a rnarquassa e CasA Nanen de Villsirencin. Marina Caballern de Copill, buffet appear con bls tendra
Sara Gimenen de Conl y Insefimna Gimenen de Abali. toni DM -Karredfon. 11 Aomngn dors n cl.ainy
**Anita Hot-amoco r sia pon. e a-Oiia Company S. A.
De grand lucuneueto lai merenda de aver n-bt He corumplir qinceadn. SAN NICOLAS No. 105 LA HABANA
fiest Ac jutuA cid eelectA-
rn a prti de ias cth-o n iedia
en casa de Ia sen ia de Coil d n C6i aba. a dro-
to ch r R te ra i snotr -
1. la oiosial r ,si-encii a in cl a cieo nn oII iinotiados ie Nona rnmern d Thce Salom Ac Marna Simpson. pose en cI Su h disfrutar v used
it ialan -c C i--a sI r a tt- n in aniam -a o n rns a C rMachi-Ms A ria Re-pot Biltmncr. e y
Smno. hab.ancrno -ce ri i-n Oadn ad- i-n-no- ambc I, ia- A ir Srotnc. Hone ardi1a sticb e ugaro (on
ultimso r d r A a t-dc Ar n o c an see man lindao de A rn a. Coon-bite An Cat-r n st sin paticnoi -ca Alfi Tn nil
-~~~ as W-1nne0olo nio:soo tt-ann ito Croci-tm1 tincis Ac Zocc -' Ct-nc Men. tingara heoy ste-
de Bar plpg ble, de Pared, en hierro forjado negro, .iu pt-ncn ic rid- tn d l a c ra si nt-n ruen A is is. S an sl C- so s r P c o A na c u a su e6tudi
con mostrador de formica. 29x17x16 pulgadas. oli o n ne-oa in rnniu a n cntic ca Vos n b tm tinotaso ueh d 1n1, Nori Tambie si a it -a
35l0 0 e-nta con au na-, i-.r -nt t o ninain,-n sn- ta r Du-Q ,n de GArc dil G-oet on aep tor nit-
3 5 0 to hilit v atm nni coita Coonchite deaeni-s-a at-nd i E-satcl-- uiuen esoa Aet alt-aide de La MoHat uQea- usc-jc'5 saA uQ oe dn itch a jon-d AnP erie
:Cu I cl matisc s i a a too C o morquesae Ac U Mat-ia tia hin a n-ctii Smith y Maria it a Solis i
moNo nra otr eaalec a to n- Qsene Lolito Gomnal de Vale e Gar Atolg Gait. dos lindisimon pri
"itia "li IC i-n Lnoni -ci- L no d tns t7-abn Acont aPe Is II Is tn 1I Ct-ocn o n nit -i"
Fare nac III ado R r a r." 1-s Mar Ja d drm~l C, orl G lrd,.aled
.e dn ,,, Atlt Sas Crid-n aI, cni-n At- Liositn i, a-- i so Cu-ii- sin MPit-s G1o- ,dct-A-ar del Cnn-ctad fihct-- Ti- 11
Insti t Ifc nsin1,Fi-I L iia I-s AiSa,--c Fiitnib. - A
to nnit-nie siItc-r c t Ist nont iiicO sit T-c-- ~La C i-notic Cotit-. Nt-itt- mkr Hci ric i- m ar opecsia n-atno ptar e- Adao
Sie-cn-A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I" i-is-it-o no-6o-- sin Qa-n- in. i.o.m -a.-c- 0- ni-cai-u don-n del Btt-tn Mawr Cor. n-1,r
I t-Jocc Ic aQ I TREESS ELECTRKOS
roct le cr i- Ut-r-n B iutsa i nt u-a rin E a tcho is n a ia to a p-f-oflnia (;a n ecL b o PJde u c O

i-ha oto-sic inc-a c. t no Utdisc An t-ni: -a L No n a Mer-ct- dei Ctn-abrmai- tn-lic -i ( irt onemgu lo Connnieo Sonn-y- oolsaasaeIusrd
i- ffa rs-si-. ct- o nd do que-a 0 i-itc sic ita n bid a -ia u oc -ai eaA odn M lt o Anoi eaeuty Aih ed
c_'A I Ic si 1 c -n 5,kt-ot- ,n nt C -it- sH r uia_ sC d i at-o Ste ntnt-ti Austin. Fit-n C,.,cc- sic Ia sIcI onso- Call IIIn-o- a Cohen cobra nenie ea, pn a fmontn redonida. Uatl -


d O iaue t O n -oee aNdld MSrral tabnesa. LeNi-ir ~ it-a Angu lot-a- .t L oiam ns i -un ia- nisa quie aa~ a ue-e allds non i ac c inOBBY CENTERen
A Aec i at- Coou P-itc- a c in t-n Nit- Pt-t- O I at-- action batsi CAn-asia. ad i s an Li 1a hot O MAI C recisincomarocce 24 akln W4
atsod ln a r cd nMcoo d N la k P i cNa l M, sil ar s- l blm ne aes I HABAN
Ii n td iet eu-o o," aI io Si an Renti sin- tor TP tI -t--, Ft-i- ton scr ib- oc ct-c rCotnac n-so Ia pit-mi-to, C, A na eniin ianslsniig
art-in, to-n-idartnu-na II %n a n P t- riAi Ga n Era Bruln Ceemgcs in en r coo ioni- ILISMO. Ma ln n .,cat. 0.0neds
Fe n u-to cat- esicotuAt h ano- r r in r in do d e ogui is-Nh, al T-c a ar1i1t Cin- Annoin m lp do anoi ASUh OtuS


','a M,11 N1 1,I %11: C lC ,Iina Golat Babia Ldpe Lourds pos Armatin Rod iguzCae
A~T A1ta31ne ci-nsdt Gdint-na Nodal At Strut- atC
oinia. Li wla c nl a Lrguc rIs Lpo ln icacniento ati ua p-
.1 i-c-on~nieoa n-o -Rn C~-n -ta sc Uti-n O Slot a uiba Acand o t- fe-s o in n-a ctiandofrudo ion as-saldnanut n 4H B Y C N
a1 ; nD Cla' el a1 ,e C( 1 "a" n~ Lir unish ilinathodniEn El DIRIO D LA. MAI ABENDEA A
I-a ri -a i-si -acId rI ptni -i porque sus crnunces 11ganatdc-acLIs closesisocales2-3 aa--st-Ac aCoe tfdocn -jadctoTo-n-sredtp-ei.0f t-n Ali-i GC on si eane et-n- qoco catiz onc iiorin lmeaAia. -tB N
aco guinra-ae-i-tt-- itnan- C-ntcu- Ceconina Ct-ni-i- A.- Fin C i ioo St-sin'at. Giono et-ino A] ra-lia tniosn at-ad _________________________________
quo d porcao, 3d i Lon de oa At-eMin pdCn Co
enn-citi a. nt Potitt F-co1"nn Loe 1 x- pot- fI neC de e de or o
Wn Nnntna Sondot- In S i h- c-n-aI nfida ne-ondo t-ba, A It _______________________
Figras pr111 4.98J "", 29.50
am1 Ut-rra -at-ninat
~Aa tc--- n -bai o s 1onnnc c i-ao Adan El DIARIO DE LA MARINA J'ENDE MiAS
hint-cuo de a en rC- ta i poqua sass uncios Ilgan a odas oar closd P socylnsh
2-mob' cH,-- -r,1 oj GnIefthnnrsotamt
oerro pooido y perti
Iqitos de porceloa 3F rn del J- y l dl t E o o
enalana, 13 12. finomnoi td decoPdo
ns. 2.49 en 5it 13 r2ti
Figurbd, pat- r4n9 29
menzrr*n-\ L-cum Lun Treg0l Oizdo mrtIN drn21qgb
Una etla tide Penten fin hLat
r- 0ert-r poodle deC re ica d ilan ns 30 de ls er nag b aj li

sobreC bas dej h'.O r ,ee t ell. cic r sia .e ca r a riitail mo rr
fino ctamco sin an c de e paeeen a ee-n fat aeria ccedy.r .
itiamon,n di det. ad~i I .-onc~n me. cn Mae del drec anI. rl
r t-e-m i-n sdo.i. dal o 0.
m-0en en cermic f- m x L eo- n Te be I p ara i d arCinonnat-ondecoraaddtaoip~-do -n ii-roint

screbsad hbi-re.nd lmbase- m cst-A DrgCi--n
6-s~De Lazy uian

-f, no, ,I de"oo 't I

.rotoria. Tomo- C iy
e :o- 12". Precio7Rvtrdhnrfru a n ld66galo Ilegar al mayor n mero de am gos.

jade en negro, con 2 do-UnlaiidnpnalsaapelaasacsPneeniedb00
patamenteS. ns~ tiea annsaao.o age- rar 6 eSC eOonIom060 c0100 on
Iomao :n 16. x 11, x 9" [eI h ee tr.e v-erealero espritu mocerno del regale
mic na ra citc IIIad d Voe-uea 1,-nn ne-ma pIh .d

8- JUege de tocoder en ae v., e.me, Sv. snn o b-.
po rCelana final decor Ma *n* t A. *
ad con flore, en colorne ^** n- s enaA ash n ee- aa na An*
t 0 at maeia, peuia one caene.
blanco y reodo. A.ga ,ladaiIhn-n Anrsa. Los cigorros CHESTERFIELD, LUCKY.STRIKE, CAMEL y PHILIP MORRIS, pr-
399nt 8 aao:7:" r **o 6a. .la.nc.ad a -7(-are sentodos en sugerentes pequstes olegdrices, ofrecen a usted esa oper-
Precie especial. 3.99 saashP-icl as .,e.s. al.e-aena.p tunided do recorder, econdmicament*, a todas sus amigos en estes
sanga esee sagdieta4ennen ao

Calor .lahnas, puedelignlor NoTadades.


./Nolr qne Ia mayonsa hacha n caa DISTRIUIDORES: BERTS TOBACCO Co. amgs.

M D S^-./. M ayonoagt do . for. 0


image:
-------

Aie CXXHI Cr6nic Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Jucves 16 de Dik. de 1951 Cronica labanera N ina 11.A

Patronato del TeprIEl a l nv ori y oI A nm.an
a Comlnza eia nothe su sa inda La benem iniladenri cl6n ruitaral drI alii i erlen dr Mitoiie TO a 1- 11,11. t0 ol I 'an1
naC a 'n ael e e un a m y T renid60Me dld o 1 i lin e xtrordla- lai a n n It rv d o

de obrt Adron. ue a diaio brah. ealiz n eat moments u po, CaIlon Capol. Caroi. A iWrr i ta It da n onxA to 4 de un tan.d
InD -,IL HOGA1IIl ."I"
i de dou 0n 1 ii ael. emT. f zo pVra cI I r Fdr advlno al Br Por Il terlft "In M-7481 an informa
tronato de Teatr Lnorm i lM nin 5SaFuCapiulo del feedor I
Para pedir
a Santa Claus


Preciosas Munlecas

4 so so11 El regalo que aspersen
nt srrn tdas Ias nifies buepknas.


'rk,

WFI


Pequeni Ji15o


ion l Espino Caistillo

n Ni'l oomplacemo rn trarr a la crinjea rt retrain de la afterits
Iillam Espino Castillo. una figuri a de bllza exquisite. hiJa de los
espoxo Fernando Epino Emma Catillo.
26 p a noEn este dia. que era para ella de grande, aigr as. rumple quinre
tina In ,s ilrita Ewpino.
0 ~~~Felicidades 6r rtr

Cruz Blanca (IP 1 P"lz Pbleuco elo a 0000

iit n I r nl i la I Dam, ; r a Cr,.- Blanara mG TrBc,
l a nmnr A la1.,,- laon r ion (na' e e 01 0 E 5
{ *^"^"0 mos a mean t :a a enra a nia~ la Ia'' PCcrgsdoao 6


Noche de Ifod
en Tropi c na a ora\CS 47,5 o'.


rhoede modanra o lin t-I mouseCo 00
ta bioid do rnu es oh it
p, rtrI n da"ecrn GELEE ROYALE de ORLANE edoa~aa
relparto Bunnanil a, dondI reinsall
la animacion Ia aleria a U Cr
En 0o fl amnant Isalm A c --jalea real-- Peo
Cristal o muiltiplicrna 0 0 r /u pa5 U OBO
tis diint uaido1 ra a
105 O005
Iu rn Ia Wiiiur 6,a
aoto no ni exqiitrn e1 4 a5
di 4 l iZnner d, u
oe r e n, ho ,I erdo Una cro a aiuperal Imentedorm qu e ejerc h sobre pebic.
El ,In 'Ill" Iomm H Is epidermis maravillosos efectos vigorizantes y rejuve- rc 0
fro do Ia madrunad n necedores. can Pe cr
\a famoia orqiunlab6
Solora do En an L li o rs ed
orr o r en u o A no La ala a ,al I, n A ubsta cia qpue o lo produce n la s abee s 1ovenes jo e 31
sarez ora Ahmenit exclusive de l abeja reina Tiene la virtud do e 3o
El ,hon harn la lc d la e a
noni ncnia 0o c eel a ren vac ont In cclulao, que i s l1 clave del reluvenecimenio
Enu pnime r a le MU 1,:: V
once ymedtia pin. OuaaWn t \ Or\O
Chrd tman proan ro
Ot aeynpi nt n rtad o pu 9
el cuateitl DRlf Lonela Gona- ,
In. Henry Borery el cuerpo 11
bailey de Tropinana.
En inrou do rio,,, a la Ill
ntmedia Inkmornoo aoa
ruiPiolbldo n ToIlnisio. atN1
mhifna e Bodrirn RIre
Id qr e porert s T n h
e1 cuortloma PaolI, Leonlia Gonza,
len Honry uero mIm cnoLand roon moos ee muen une
adidas vnehot o atlO Mse td
Amita d. In I B4344
Grlndt prometetresulte r n o

ra tdode ed Gogn malie adetu-o
do r di en o pon La tradinitonlnq
fiesta doI Nonhobuco Sa0l

panre, elsoqre binomos ~
bInLddm rno nMaie Rtein ar

Buffetna la PL srrisa
Man r.a. n aron 'Vo ond-
a rAbindaro u buffet Ae a porpnob
ner l sucon ejos morie tacno esedsesta notabisimac 0.0 0 0
,aid I~f nngadl 6 Ie Neon--
.Ir dc nro m al
V lcut. m paurnlraje
Etnido. estdi aa en rel tsde
rootamo a jun lo eugosu
par. at i e tmtibe o -

I It
enet~41ards epdd ar En
Para 96dd vvirMadams Maria Reins Muogron 5.
CONSEJERA DE SELCEZA DE LA ALTA SOCIEDAD DIE PARISLA
L fcontinf en La Filosoffa ofreciendo
consuEtas p IesOLSS, en privado.SA
010vsconsejara do belleza, en temnas d ant W511
nterils coma, el rejuvenecim into, el cutcdada del a
culis y el maqu ilaie

itamrin.a 3.utin It. Jogia he Salicits su turno en nuestro departamenrto do casi-
S 9esd=e.ti P oan P. mrinicos o par el teldfano M-82751
cacnda u i d. duaba, En aa
b.eb ida tont a F I ( P F A
eV-Ruina O rO.l
LA H MFI NEFTUN0 SAN NICOLAS -SAN MIGUEL
cl~n qua F NEPPU- SAN NpCOLS SAN MIGUEL
la- al pI~ aedda.pa~


image:
-------P 2gia 12 A Cr6nica Habanera IARIO DE IA MARINA.-Jueves, 16 de Die. de 1954 Cronica Hubancra Aio CXXII


oid& fracao today Celebrada cI. PARA LA llUJER Y EL HOGAR
(Continusc.dni
alvletacion. 7,nin:m:c a"r-s";&:n Los diesz mandanieniitios
veNina do negro. in do S .d p g njuj I
'CER.EGUM IL" nen c ^ara. t poll.,
tM, Elira B on i Vaga. Ad. 1,ia r. Per MARIA RAIIFLAT
sias de Moreno, Nina Lanin de Qu.
edo, Isabl Alorino de SUara, Daa ENTADAS frent, a uni. de, Reai. Na 5 -Sa nalursl, sin
triunfa. Echrtrian d- MBrif M niti ntBel- S a-c acragaarr nnailo [in-
trai Al pill, Anatdn do a a a a dt i in m s Mar por 6 i y halt-
Ma ndar C m M n a a nr b p Vidc 1 non aIIIn 7inns ant- suO pab q llve
Salagu rdi deann do r a a, d o 0 1
lCduz Matlde Deaille Cr Pu S n- rBoe e n qrdbnp e rean Na 79-Sa raecta prn uts
lorna Pelaica Fanainsdr inn Ie liltI R l ii- 1. o,.I a
Morpisr Brta Panandul I n J I 1,,s I f I .r I s -dra I,- c, rainnla
Sal aguardia del Iio i, Esteltbmng a ir st P itar im oe Gir lch nrrir no ic a Prunasn a riqa uando oirn auatndara

Caea C os espll o i e jo de Ia l ti n j lw s- Hala o 10 = N o om a in
GCarrmen us Vila lon d a ue rrer tar cle iahmea dV kajipy a- a ctpaioi rar a u ile hiiaS prdrIe-
C8 1 Ma t i da d i ar M ant n i r ip a n, an omin 111I rai a -Sarn ha r Iquna
a ari a Gomn Colrn d e Co l bvin r ia cus nnr cia se .a .aa .i ccii i, rnrIan e AI lean d an pa

0 ane d alEs Rod i Le- Hin or snidad e, Pl rin an of rnie- dao c hara, an rinarui


pa~eo d l a ultoa n nr M a ura de m Cu r Banaii aioars dcand 61. hul daUd va iaonsid rarria mn-
rnva e e eepo a del dINirctor de Dao N Re:1a No Tt d 1.s .contin
c a le C a n a z di A r a r f un n a n a d r e n r a i c u p e s d m i c l a l a pl
e RI Bamce Car han adlinra ra ne u d. L inimoi n o exn a cir re to 1 lu

RI an a ir de Sol i n. Criam ar n hpmirii ad aburen Id ai n r s-idad y d pan ann n aa nBeejmCochtaMasaue d Sm an. yliaRp delaRoa HrtninLae.- FoonMIKare ond m dHu B n Nenr Searaa Bu ri n r .-annidrnai a in da soilena ai ar c dm ina ar
manAe R i a oam en d e ol a al a ia Grr air inn p n
is 1 V3 1 ida dn' I aoia p- M and dr i r a C n a

aSrn nn onind cia ra a i a anm a rlecha a
L Csa de lo E"sio osroiaseyRdiuznajm"
U n nCrien d m an ai n.h .rai N a r lIni pa crm aa n t ma t un n r a n ua a s a r
dIi o vni r ral lna r daa non aipo b j tnhO auan t.i n n n raa Cia Ia que n ena

de aies ad mararimnia i ua Bneol ar itn m a r a r ica Vin aa ar Si d ien Idomn-Lh mn u miIoranimn airi no r ni
n A Ar5 n r e T NjaEmE n ^ ( n h l MA sa e n s i S o n u s n eh up a r i s ah -i o ru a L a e n i D M n c a n a a r n i al N a a ana aB uHw a riono j rra r a n a r n iapai n u e e ni
CEREGUMaILComell deAdi b a l etda fa imnisc Yasseonas:Catr d DBacaubetaJuana Marin ens oeo a compa2r1: 4I,,elI deeunl rasila'a Lur
a 1 ar' mi d R,, It lI
0 apI in o ann iila %da. nnVl al arTi-d l i ar l a CanIlila, dinaUrn ia n ,,i
agae d uB.- rTj a R C ataEih Hbanain d i Odn- n .n n .ua mp ants. a Td I a i ur Irnr artc a p laiuinJe elo uibsd l ae.pr M ra Rd cryBnja l V a de ame lnC nr al aipoof aircee dn lanin a Tonade dmi.tu natrn r n ua lpa ai an coniu iin ri c
LaaCsa dealosaErsi storctv eaM eal R on uMri Gela. Vrana HinI fi Str n aa m nLa u IHao I qI eri bar Un

T e ef n ia nr i m nir an in rca-icr in an o m o un R o i' r n air Bin dn 1 onn i V n n maa ir .o a miudnoa a ra Ia ainma aaold
ire co ol n ita iar ieaa Brad m Bea am li e CMa chearir P Ia O N lirici uapiN a drnn Ma lca C ai d a ir Bud, ri nMan laui diirelmeln ,i i na I r ru A inila rla ir him Co n i iliac
en nra r rimn Al n -a c Se a ra dha ur nn a m a r C- ,ar n Ht r Man snia ara Toiri da noz dla Gyl' Orad mpoobd dadic ch als e eB nihm Va qe Paidad Sl.an Tare r ci C an al ana. L n ads Jaaara s aaana E Daaaopoua u lps poueo qecic n t
; E R~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bonrchra del Sma.cur Sarlt Sscal syei b, dee ircis Rolen? d, Hat.iar- MKn n. rRn, o,,5.ar ol ,s ame Init. a an of eiznao
e drit ma,,n ,ier .wn.a d. b.a dur P6r es m. Ie moe b
Olacrida ina a-c nmnai ii~iiiiaaa I
Mearn nd F e.u. a r os de
C on in til d s s b da J jr6 ie te adalCa~ryld tru i deld Rodel anl
mLa Pa m Canarli air Aldrich a R odn In nrigain InAnan Mmana Ror dI o ain ar an va rnnam n ad ai tiillI li r
Camalla ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ctIl aidniinn Ma.lioan n hnBilaia cii n Cnn aInimarnn i 0nn rIna ai a il~ianIra w it a la in arIa. bell". aurai, Iafr,,ara air inn uadn a ir itu n anna. prno M rnit ld Ii an B ni r la r an Vidal do-ian Bln iimi rnt M aridn ai r o oIT n a ai r inn l I p alci n 111 n ond, an a ci i
n-nan % aarn n Arna lan r iniVein parr tod d. of alaa' a la r fa i a i m i n ra l nu i na v aniaiao, ,n olin toa
IHABANAaiic B57c nitre aiimE E nEY (b l B-a arLa S a aInheMannarGit aas Qa aral n aI Laia hema illunper qu.a.ana. Mu- mano as as .r. lb


ecfrd n lia l de c mvaos x u so Osima eune n d an I le al e s 'll ne perl 1111nuestic pud der: n,, a1, 1 d. ei o da of co-~e
11-1 Jm, ConeiadoAl~nr 1, ne s il a, ru ones famiores vdoes DE'co puesto al, 11.1 rane iv s deI cosTurn re locci nI. I~I "tlml
y-9712 air I nn c nm na.d bdra. .tin, ran. a a iri rn lm Bara Sal- ia RLanaFi ni i Bia. ain Cni ingiu31ar1a Sn1 ru irial nia i ner a,, i n. in l a ar mar a' HllI!1r ,1,, ai a la, Jar ,m

aa a n itI B adrnai r"i, ann Ba m air Sn a Pain. Gnt A n'l Pm Qm nairana II mdn a ir n. pa ai cnl ci, aaanni aol n.

n'jl~~~E domng vhiintish1 I do la, S0. n. R-oed do acuerd secen n der "dn re querer II I ; I,-f ? o
T e16ain.'M -97 1 da, d arniioaa n Itai1a arc Rar aia n ria Plot T I--a aml. 6, ,r noa d lar1aanoItn nnra u pri a aaire ic ias ar atlala Weain ai i
d, Va,. I Adtia tn Fmida do ai l. ai nit nal d adrnaa an ia -an air rai ua
ro joaalen. Glato a r- hid N


rk a a s in v mea d a u Banbia-airid uuota e r h ex clone
x tarn B "mun7a. FTiinnm i

analt"axI Par Dia n tup er mn, Tal c Fr, rI a qu !~ d orna an "aw I t" c r c i d. ntquerl nois
Para e e ,amra p e eu1111nc ITn n, no, n F r,, gnrraR.WIEinMaVIEni8m mair Baa e n r cara ea hast dni. nia h a r iamen-n an s r a n id al enra-
A n y M armi mlia pian a la c aairoporciadria a s lanai aln ela r d a n o lA
ca ,, inane A rai l P nl-lam .ai

B I orm. M mr a K lidalnta a air a a e a d i o trn ci r lpu s dri v i ra ai ad
Ata sencilla q ue h a ta air ninc. p ued ope l d t la i l e n t I ar aProyecto Bro ni Ocho Unir. solo1 boo controltO. -*-,l .,"I r~looa
ton alaosa m i ec au ciiani ai In Al".arca a inpc rn m u dri- pa
It ami r2.0b lamp ar aa an--W Caaia pur "a-m l a A aran
50laE U iesa tla de cIarto pI"r refr d.u 1 3 5 r idn.n.a
i-arpasenadocnatrctioaetucran urtoi--. a lai ,,dtiaTo. Irpnner ajs u
Dir; Smara. l iai inn I aida, ain i ana qa ini a 'l al- I n i l arch an dna ir, an
M O V I~a GEiil ai B1aa linac. Iull" am r'gii tIlnoi I
Aiapmia


Q l ,,ln~nlPu e de. cca ro
-a-aa a aFr ura m ai tn, I l a

P Y R A M~~~~~~~oI D epet l-ptt ooe
M OI 8ner a :a II I I,~ v 1 an ro-n a a ,ad n: In, m nlo nales ia-
Lat Ta, a uelo Cir o on-- de an e a.a Baoe e nea r encia po r ir cdo1 a1nn u io G r '
B elc Mnsan d u a draan I u o i

ra a adei la inn nn de dealra na ni i en r n m. Ger be's adeinaa ro r-
bao orsier u Boloe a da a a r n Ia rlarn icia A ori sm la i

lanna Qiaarn m iaariiaicu n airluau lanu minehratesa n lc ai pana n -
U Nerson PROD UCTO N c ac q n na t r ai n p a :p a ar aa :idu GaoranndsoI** led otmnuia ur meiioe ariacI es
PDistr dre deI t duetodE st el eq ulp o co p r nd la C a ar B ro w ni P Y A I l a., tdo G a~j a hO li n !, I
M ovairma O ch da m O bjet vo f1 2 7. el eatuche tipo


dupvt parnaa la camira in Ochoa p aa a am n aicl n ie rq ra c in
dos) bomballos in aa alp n a p,, a a air hoto o oa par lna l tmi n Aa l
s nt r o e Tdod pre rsenata on banatoi In iaed aentes m edo ail de j;
estah Icarn man ran ann II do, cor o ,n 1 tts,'daos
pmcadenttposfno.m n
a. I aa nar laas c a ata de l
Barn, In. n~ aumprma cacliana dcr Oba'rn, 1nra 27i a danani naaan.a a Ile, 'Illai 1-al mas

Pmdaa airn rnsr ass distrbu a, i n ils KO lo sil do Ai no eapsl


visite nuestrocnapSalpnlideiBxhibicia .n:iaenla anire ainl ainber
tan lrsq l nja dem ja, aTasn par B
Goncj p Anat Gin ar n- Ci Builn d~o ar- hud taortmen cmt-l l enai mica n a inC l 23 156 Vedado,, Hobana ur enmrte n 10 petit-Ia r, aons
200 air Ir tail,',, Sa rtapn F e dal m a cai haian.el


Rrares presenna Cb Mannelo Sures dro sn, Nimls0,mmBnari d R a i lpur
nin a n or ma
CIn,, ir pe"Inlnal


Filnia nculra, A,,., blamn
tiala tiandacs
~n KPANUELOS ai r-11 Dprpvria of apjun is Ain an

to Irpan ons la e lim noma "i onin .eIe'sn'mill preaer-s
binn I nins d ni Ina nr ric a .an. Ito ananoniom In n i aa i
1,47e. ~ ~ ~ ~ ~ unanr ,rrnar pam, meosn-oc ~aInrs hl stm
I.wn VaUN PRODI CTo 71X11)(j'1P/AL I'l aGnnaandn ai nar'
a. I a~arran4 diai'n,,n namedadasa
;.miei~m.almna. c lan. arhn nnnmnm. lom-
Jueg C'mra B OWNE'M V IE8 .a plararna ManodAr.mc" Ia
l.h.adnra sir Pnductns ae Al-
SooEstseq I comproodc ai Camara Bcoon," nn -l i an al .

ditnto r, I lna, ,o a] eai de is meria -
Refieliuaciimie Bro ni ae do toes siet con
$ 6 2 5 cin bom ills Phtrifiorl par IlltorrClans d di-a pa II cp ira In me
chimbmin air Varton
r oc a n an cla n dsi
a d w i t reas inden aunn

annhin maiims aantapr


KODA CUB NA, TD*dn, aiintin an hac.ro e ci m
d-. s, Iancrln ins buneos ya
CI 23 156Vedola, H~cauhcebn rain Ini ,fi .isa,

IM. CUTIS PARRDSD
ttdebidos pero PidS e irrseefia,
Ipllede ecU~ridoa nmeioidc,
_Rf Acel i~e "dd a a dico c
on~' RantO
eca n
a~e slos m -a n ao at at r s n i ,S E 5 1


pak


image:
-------Arb CXXI Cr6nica Habanera DLLR1O DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Die. de 1954 Cr6pica Habanera Pragina 13-A

AGE. El concierto de hoy !Caniasta ParY
m nCon .otlr de su .art, Is Ir Mootenits r qn ed a d T Mr tie
L ta ta r n ad s so p s a a n pi oa hai t a s P enr ia d ot V dsd a e ll o r t u n e a u e n a r SF u e n


__________al_ topiano porad do m es r i ac Banqulla Terandez do Catonie d crs. As l n Artsd Laur ela ZLpe.
prim dona o ls mrans Wg- ~eolti snmadti o. la sa o~ P ad n.er i Iadl. MQr.
Arthurtnerirad etropolitar Opla isrdincA6si. Mar arity A I Enedin Pillnoade aria Ais Cm
cic o m aend -Ato rsu m e loeche on coo tn PMrnu de Pi us l T 4raia ,
sigtte x t r n: An zralo, Mrees Alon. s F lr ins C isoF r m n d se.l Cn d.
ronc B la Ur Rasi Li e Con ia Fl e d Gnndloz 0 ranco Domingoe- 6, Trooo. Inciedes
h td d ran Sch bit, Ru R .t.o loii oti ,a Maasr r iYet
Suss ,6l n 13 roles a St I.and- de u iezeAl cl a deP d e r lta D0l.ad e
chnd.e au aedo irhopF,! a1De. Mari d o del eep a nell nr h M Jdri etta y n
m d. t J Bci 1 d ,, S antalla TIa P ree I iar J ntosa aS riall.
Cie rarelaMprimerdo Villa d Mar
La p ftra sefior t a en uin
al plano por a] --'W~ EIOOOUH M.secl cpnd um l Po rtito Neo 1.1 do l Fuen
Arthur iniarpreari eas larido. ,ul 2' tadi M andr Almeial doTo la Eapon.a dl Garme Vllas. Con
inoYl e n AuditoriuhA M u de G n c aba. TrLstlina Tranls
aiese I aiio d prFour A Lel a .eds alonsoCava'o'. Fil C
l ier, de L iher and Weine" nado Solo iallie Oier de Mn is 'r Meris Garcia deb Gen.ter Pa
14 Trokoc Bllmen I 'Rlsc T,, reo Gloria Peipo do F'ranco Be, n. tdo
h, todns de Firana Schubert; Riobel to Stints ~AMuR, Marg.rita Tinro Y o n ,Iap d. ,o-ots,
1isihc Veobiito s Snd de ugoer A05. LdIpe Tde Prador Bts Gres t Dosdn c'
Schonied. tan do I ohsnoos Goa Id wM.1rla Auor, del Valle I ,s 1 b 11aAcld oti.Jel oech
tonora de Sal

Cis;a t1 prier poo e m e loa pro. s
J// 7- J. /n oredalyn noche.m '2ala ca a urntcl mrdndoflqomdulaprseteft. nrauueaensaraoemjaa.AdiaanulthMahao
/ terprotoloera Et I Tran c t raiaoa e co oa sM idshr r2Y nitunlao n Rs relMrn E A A O n w 0

a 3ora50engyn' yD6h To0
deM, cer. d Tanheuse
'-.a' E i souav piair Lancl
-~ '~iQ'- Esn delphmk;. ~Las carteras ma's hinaS
do msdoiadinto oie ot $flu32 % de rb5j
Tcon $o d0 Lnce.
net3 dei itsmbre int Toabee.cac~e'i~ d d
enllat'nonoclorws d, H~ OSlegantes vestidos d afsot ok
RFUMFJ ~ ,.,rea
"I : Las srnda d la s r A s e I aIaVldao a cat ado n .
l pr e tiioasciead d eaP
2ngu~~asoeldoToambd la sle creas t de a s mal
do 1.d t11i55r 5t015d5 qsooe
Tarmo~rioavtod ra elquo 19 d con las orgsninadara del a ori. Marlha Alen de Aspen iarmen Bas Malas, Ana a e Arte chr MarinaamerOc n a 20%
91s, pad bjolial Ip rtn d n an. Mlia na d s, Maria Esiher Pores P EI cia Ed ad iE nen o n V n s20% e
Ernct c a. e I. te m uIs Es-
a det 31 de d1ctlembre It a ar al, Emma S ac Fu n
BIoltrr Yacht a Countr Cub as aL igas de a 1L ose 1(i OS JI Sr. era raieaa NTerschado :ine
11 t deJio uttcoa sledad 4u t, Pt s r i rn 1or (1 ni re hena
la d i J mn dia e la o hEj
d3 0 I>0 ;iglar aierto l doctor A ptOr' e TaCr nIn Rs carters de las mds d e.a l n
Il Cmsa II n O ,- Ana d, rin das americanasL Marapeas, en

stgElCr edeC e Ae e A rcntag c rina toto Mr-t Es- e A e iti Tnr reo- MathacLhi qeonts an' Su rort Co nsao' doilLmac s e r
C~Ir Unice 6, o5 v as
U Ln c0r odl ib oe Ui T S S do .a pie ga ua, chOaerl y asimismo As de
L U C I N pI r- n tI ei "dl 1, tn 'I-ito e rn it' Club1 .r e Mc I mdas Is' -rlnrac'poque sus diile 11sqa ao t.d. -o eless sociales.i
d e s i o o t u o .,e t e .,- a FI' o c r'l' P 1 1 1 1,i i r r r t n l i d a d t i e n e n a h o r a e n 2 0 % d e r ea j a ;q E duimt t P ne -.: Ma.ola Mao rNria M rt Mab
I ar rtaeEl a c a -cr-''ii a -r oA0-,ii n -inc Pan a aimnt-aPanr.T
O~~~~~1 nToo n u n
.L E L O N U 6,picmd itrtt1e, 1-tt, tA r t- h-t nta rcSon.t. 'a Gol tCWL6,Iuit'a1talihtn %la
PERFl Mi. A, i'a 1-,t. tMnt01, WGetatira-unt,

On n Sr i T 1 tn VocFin.
medic d do~ft Isa, net-i. r- *'l-hre Mrmn b o a- t.aiCen Le o tt M t- i C1on Mario F, Tot at
d,~en n -I el, pe ,Ioi-'
d a!n nmon I,, ,ien -o a t-oe I artner Aa IFt -it 'rt A lt l' a1e do nl.i '-t Ell' r Tniicit a noctrom 258
thor~~ Pro' Let' Erac -t Pot--- tanha TntaGsaa

ot coder arcnon Aonaicabn'n laror.
Gr re t- S-at-s el en
C r-,-n F:o VIannIc adF Ani, 1 al Anim d tI m -. 5,, 5l r t b

'a I rna-, e a ArA P,, ,,,n15,1ta Ledon I de i c Ios ao Elfui

Was ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cnd cargea~d rrhes aIs L F.lP7z f.IF F sv I az Ha-
",is on c-r tI A, nor--c-mm Ef etin m ) (llt Jidan Muchas oportunidades en FIN A
I Leg tim Turri de J daoonai Cu
El DIARIO DE LA MARINA [EN'DF It 4Sitrc t-ot -- Tniqlu -
____ _______ _____ServicioCompleto pure 0 r b ja -
porque sua artuncl o, Delnq a iOdm I eas,4 tn odesa Ira- --a- -m 1-' ;1 isarc Ic'n Ic206de-a s


ini, c F oa s e tc
P -us m oieo s P
0 O


le nt- it amo s e e r sea fino. oer


coecT de pd da oro o a
IO riC-neoitIF t.'malauita,'rpizlzunacrstalde ocae-c
itdo canen 20 deereala duintPier- mes
r n rniprano n de vo n Viteo comprueb la. ipraca netasoets
c O ti ~ d c ris


S cc too b'lt on e st

ar soo c70 tone ot
I7 Le itm T uomro nd l J 1 n e1


f- 6ricad p-'t-eo. r~- HOE/ Ar~ ApeitSecctaq"Fnl It' nrpn una Leet dinci~ doAdeo.C~ 0
leg"itimo en ajs niae aea fi ol Ct-cc:' on

'- 1.ili dod ite ra --ra Etire t'ntde, ja es
Conqits erroet-ororai tnia dera-, ec
iti m o. T urro den Ji o n C U0%T O de-bta lxat em s


0 a*l -I. I 3ati.,asn.%1 . i o-"

S A N C HIS~~~~~~Gltn MI d25a- u ~ riiae omrs.d


image:
-------


na 14- Cr6nica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Jucves, 16 de Dic de 1954 Cr6ica UHabnwera AriD CXII


ACTlIVIDAD CULTURAL
I IA C A B A M O S D E '1 0 CU'SUS .
RECIBIRI Centenairio de jua(n Gualberio.- Cu1sos

de la mejor calidad Conferetteius y exposiciontes
Par ADE 4 JAIME

E L Cordenn in do Joain Go' o o 1. ernoll
K i l 11 Eh j, ena Gernr occaci rrr. a p. aisti El fill a dnniarrnlil"Ia
R A Z Z M I EEE E d o 1.,, 0 d o 1 1a noc rI o' g uict j Goolbeirto G -
trhy en at loall cmr far Maroincelln nia. iolc y irlo.
National d Ions Emigrados R v-
(45ipulad sdoannho) 1 co 1r o ts, or lott u- U Her a ln 1. Bihlleters "
sIgn d os dcItores o acritos cn. na donna or. l loP-
Pa kE y igint ori r q dirioe a dco ilar vMlior-
d citt de o adtop. dl y niis coria llnra rriola qe a n dirge Io
rA Dn Licao EeEPces ai c ain ste in r Doctanoide
Clao Cn rna nde Fen-t coase Ctlocal de Callcas
AV.ENOCAL59HAB N ic Aren a Coc s. oia .
y ni n o.ri s, po rt a rru a e ri ipo feno I oa n I Bilinot-
ConitMAfk.P larn s i a a LOS dorn aparhce 'n lnaq dinBib In doNlrme Pilalr Mn-
oo prD -Proed y f)in 1. Dtons ndon a nas;d pe sA upri endfeIa Chin MRnda s he

YAiasAN H R Ilgi A SAB BOGA 2 ems. Poars d m a .po r esevs .ne~
E~icna II s I P A, ll In. II trnriroi ie-i cc ro i ci a do to dnc-
ES zad.D tatDalmete devalue de A m md sactsrt. rRAr de Jun in al i n, iron oairi
A l D ,. o r. L G ic o n od a d o P u ni G u a C m ro e l a AistiC ult ra l
V el l e r a aU.5 0 9 opran C arm en F ernandez O r d L y a Ad b o or A os d

dolo.r ranOecTAuDabaojaddrendsu onuseeelbr6 n m ch h i oanidSaharie .ICn-a n tol odi dboEo ni Li-et r na o ninicnio iie od
ElIARON DE AdANA. VED IS2n i bnrd selda ped a ln GLAOySNMGE 2pc5109s d rnan Ftou on .t
raLFiaAmdo.LIDdaAssDESteIs oas I~fotSPrein on4.e spnoan r ia Jo nu cn rp entng ira
uosraana.riguinuestanndeniza por -lo it o Cl 1 etuocr mo ude s ab celomd
ALVAREZ, Et or No 2. eint ran i r Li-i 75tirdino moaa ancotaUodin


S tolon I l Ter si, Ba rila dene Mn xi nda b a rat monal
AV.MNCL659 HABANA a* Arena a 5 occi aao lpor
Ino* Natural 2 y n foCa,.rn Fronindo N\it-t- dli1 Iidi sriari,, V Ittrjndo
Carla 6enorita Aoade, aparee 1n Ilaote BibY Espinosa Fethei Elnona do PBbtei Utaidia Ferandez de 6. Pena Juan Gaibertn Ir h it aria loriJt. e Anoin t. tot
Roge Prir, 11da ArCadoer de Plecbr, Conala Espinosa de Soiant y Mary Hercaza Albaniartre ArRnosda VGi ais Il I i rtia d rio
rFnto. DM-'Pardor 7. Do's caoinacu rlosl; dill r nor lirn N itrtoRdonda ')i"
1.ao horniann Madt-t. i 1, nE'P, ori~s a drcrei I,_
perlt u Bdl dfrBO 8 Vses abe nuc C tnrin dceiabore tIo trono r n I F
oAnirmada I m acht rlu f aa r 1,winer~e~du e tino mar Doaunarpr. poe ldecorccron .ue Juti icliar .Rmaer. o
0. Lcrian Filnrds ne ria nat
El poe 1e Aimel tldiito.uon diclre Club Frme n dreCuba
radazla temoorada inpernal.iro rnd Alna dn c or M i e -

absd lao enad oe aie u a6 i n amer
It_ honor de Lydia A ilnauor 1teePr. ot norlch r, m me-

a J5 Et pnudind bardn Ic Expet-sr-rn c o ii o s drm l c eumr n ci iii
Cal jon Ino ca des rhodc aseon rI En no hearo n, c t r a 000 me- Enso Epsnosa e o Po ron- Una figurita mon ti e l a ,nt o domor dli I, atn id e 6 F rrna do
deDsc r rs i a Iac i m on ct C i EFpiono doa Sochanror. a -i, Arno da Cr ana do Anr osi det Pair to uI. Irorial t iesent si do u-
1,S doe onC b n d Esmedai ra ln Caab. participonda do touitnaLd mor a. B so i. GALIANO y SAN M IGUEL or d eni s he u v .orti o le .h. .s I u seh nir ven
El DIARIc DE LA MARINA [NIE M AS dl Cin.ocortadnor i t sI il.idoioa Fral e n E unaaludhd do y muchr s irs

nb adI .s i la San Su arsleor e n on il pat Inom l, fe tejn ol can ta ~~d do as r.
peque Bus anuoaclos Logial. a teaoa las clse ca. I ld daoo,1.o i aoto dunn0ch toca [-it- p imc ri ur c le ti in.ntil, ie- l Mano Aa. iriam tilanrcs de (Ladri Esuina do] Ahorr) 5 n-irl 'Ii Clubo Piari d it' Ha t-11 icisn rote111 doi Ccnr'.~i
ra LyJ Arodon. tItada sIan ninocictnrot a r: t irt. Aurii, Contec do Enpn-so, no. in(aorue ncnnirm Cninia. Ic. Dir. tr en. enue

Parsotvo__ d a iniohe dedk em red s le rt oe prim .n, Qie m ic r ti esisuma menoigin e
--S-r-- Ainrna Smdrim da Mt.n hlto G ti 20 perman-cnr
Eoraa noafet Din triqu tin hnA i Atton lrios rio, de 0 6 I 8p.e
anna fladrigu CapsNuae do ean n rr cus. enrl r L y ce
O Ga b.nrba u ioE rie s o rn r o d 1 55i
Sotcia ltt orn ri Mono. AetiAh I- a~ I do Eanoi do dlichi non.
tuaI dc Soiron Mronritri Quoa- ndd a


Froncoir arraso, Etsaenzarian vi o curo s enel Ly
gSL ACAB OTA. Y V NO DEoNUEVO!.bo oeMcin. Entre oedtu
e Prio aovri Laq I n.d di Ezrtia
flodeicuca Pt-rc. floeia Biririro do rri, l o lilt

ti En el sabor deN los viejs. eccnaesT ales esttudia
Snytbuenosccaiemposa!oni Ic ao rdo lea Sl d ia Cineasal
Gincta rcila t oson Floi dco Supsao dnca E rcina T i In


I losa tnie actuaes Loa~r classs-
Vene eia oi-sandya do Ceip.n .atrous.tnra s, Son minciv .
3 sirs Pella ric P-ra. Arta tnte t ons, ta dran omln zol c u
E L G R A N V IN O p r sliocas, yMnde do para
Noc he dn PaideJrina vida y e e rM IratdDn on a a de I sn-hTlChriotiscmrnarmelmaMn
Fina G ral-u At.Irta Noat e. ho 1, .Psu.IatiusnIdlpentista A ueono
m e s a c o n C A S TILL O D E L A M O T A rA de n od e a s sr j Uprsircrots So
n .e Ma l Ern A I Jolt Ell en tis zctn de too qo sa


i PSn yEsraia sdn iquets hoenz a

tradic~n de ureza saboror lor4 Pi neo o o trn.o
C-c a nierta e dri dC,~~~Bla Artes.lth M "at
IM OR AN, en" EAH LLISTAS:o I ae crl, Ilad
Susr pedidoiats pen o -- intdP 1ct ariciaio poel Gro o ral
els-donon ,at 1,r ,,noo l redroa ir o o rn ia or la Soiedad m ni -em d ot e ea d n e d e sGr n o
po el ra tLameirt-me i n. tsae. aspi-co
ote aoaro- so re on vii I nor d o Ii roalia dsoteorn


Vi veres, Vicer teno Ploo, Comid a la Caroe Cen ya baile to asna
nos ce Prrize $4. nochesiisri-at aL r c cne de dso ri- r-
Aii- e reAo ndii lioad o 7'l .p m., oenI mnso or armiba- en-

.t .h rs I f 1O 90 1, or Istllf i
o] tro a i por.iA Kirk erry a nH e Z EL ds D d olor
"ll. t.+ nun sirnid y-oJ oNienlo lomorn.t

i-ad a sin rn d inr-ri 'n no i oln pr-nr aP or utn l
El m rt mi n i i-dim ,mn don 0 lb Fnerir oCtr
tin ii ili-ri-i arde r c io-ci d or o vde
led. 1. trriron d n nl ci I ,~isdol 111nd to 1ittir h irponn A '-
; ,_2 n aemd o nc inap in, ru ,q ldI r ,k deitr ir ina d ]a c -
--a- I 7k.tl'li l cMi Ln-aie P ro a,. Sal d
J i cr odo IIlr a i trod ) I j 11tai ElponWi n dl. to Locan.o
or s pnr E :t t 16rt 161 Le" sroa ]a if- rma inito na-
tan % c ris do ,a s rrict i- r or rnpsicid d el muf inaetio
madeuio. ara ad. ion, ,ceo dood to
3- ~ ~ ~ L -nsoar d Ca ,o d,,"a Paa Fa a toiamu gr inymrhna eIa zuenai donriz r ni on po e b on ecirc lontdo
ill~r-cl~ont, ),.Ia fc1,,r doo ra r t o Sc ci-nldo Aril-
iha : Caisod1rPta a i t Gi cone, oc onib doat hay 1 iun. Panaea In.di~ia quo to ir25s iseeneh n nou mit-
.,d ,-n ran, E o noci-a a Alicia R. Herrora. hija del centric. mrcatinnanto doctor Josi A. Garcia tiai Sca o m
nnaia. acoiin. di r Ca- ,l i Ozn-iamn, a latu duo it mtiess hme too iia.pote-L~
setoa ]cia s siod ,s I an- ]a, ant-Eidnoc pir pa tic loet
"Irroi orpoci d Lo ViTJotir i- n a dre orr n ancaars.mml esebznscn o id it nit lio ni 1.m ia u
%e~~~~~~~~~~~~~~nte ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rn-r belsofdl oA o d,1 i .4 npryItoralt~id n l II. Ievns dro covrln ,a
Faiv ol ia ,hil o do dilhaable. dol slot, door Jr. an. no oh c r-otidilsn unoni nr- nlgjainzou
't-ra Ir,, olers noom ioro-ra ts o n nll, lz o f dti. 25 preraecced
Era natural, porque hacia aoion que oIo l,1~r, U IIII'aiin .8.o
Nearn rinoarto, n eH Lycoum
no se tomaba en Cuba un vino Ft] mr narorn mren do oero do 195.5
nonnoiiaari oesn 0 rLy.
i--rrs anober: do Arqoihoctuna de
gual,. CASTILLO DE LA MOTA -evoo ae cargios quo )amnedctrsaRo-
tiene el sabor de los viejon re on rtc a do ], t o q Itstra rio
ly buenos tiemposi a P,: Ila~ I,4 : do ii a] a ioni on itu~
'3, a ~r sion s oi- i-n t61.sci- nodorna y en
ins ticmpI-s, foctals. Los clanca so-
Viene en botellas y botellines ., *~--tn tita I ,, coin rirmas pI E-
.c t. d ie.rim a do, ha tc-
iPru6bejo I Celrebre la mejo di- S, h4 ti.d 5n eua d, fares
Nochebuena de su vida y ailegre su al. l o i m5-a Ira.Jd
tbri Clhati tI. coinescari osl frni
mesa con CASTILLO DE LA MOTA, Aeeey I. do REInsc a cargo do So-
troolcion cepureza y saoar ,En- raio L-.r d 3 Jruo. oinn-
te o de aer ni -i i- ni-i-n d Coto o -
de Ia terra ricojana. Ia mi-mre no a ro pis. ais o
ccpcoredrn n~rainia~ idon
Bellas Antea

MP TANTE A LOS DIET AtaSAa oo dc to t~nria Ie~ ia 9-

Slus pedidas pendiofihes do .AS.L. toV iii icipoemos dot Grupid Coral
DEL OT D slamao despaohanda Icino do-,, Mndirol Roecar har-

dsor niada o ]iea Saciedad Us-

con toda rapidez PA955LA EMPORAD ___19S
La gran demsanda ha sohrepasada eoirar a aah
poreigranv ores D AI alsia e

ecin rbios a Ia de1rfl lorqu losl- 'I Caloid\


,,tass alranzaS. "c'telias Ioeln S -lldl11 ln
Eloesur fomdal Prcits 4450 de Pit iti- Cee lyetoasla
a CASTIeLOaDportArsdeflas
pt-r Aeldcond 7ril p aldd enTIL Dn LAtet l
detiAeOLiA aCstertodell Tit III* yC 11"~d50i o
sino~an quo~s Oone nsuesdade dauereart.uc

clehorH O T E drM IIQ N 4La liE (caUllIsi1
iw~~et Vinciz haoan calloidad. aObteeplis
-Auoeby ote grcis lootlla a olns

pid an CriaaltCre C r iie oa a


image:
-------Aio CXXIJ Crdnica Habanera DIARIIO DE LA MARI -A.-Jueven 16 de Dic, de 1954 Cr6niea lhancra Plgiiff 15-A


Enl Cile y ,l corricto yoven bctor Fomo cI "bouquet de l, novia han mdcl los ramos de ao dane di ho- I podre d Illa. y Leocada GonAII 7 Pr I Ab
Eobatrer, TrAvicto, ij a, eu v I dil aido confladeaa Li Diamat" 1 eor. aileortlla Amada Mora y Ofe- Y darin fe, por I norvi. Int ill. I, tet er doctors Jna tlBs Are
A las siete de In, noche del midr- Ia ncantador setiiorita Gisela Ca. so.or Joes obr Roberts ychora lir ele; ante Jrd n ia l a neil 12 ean te C(amacon Al a Conitelower o as Ei amct coI doctor Fon t., gs.tiF BiCr tilu RIO
colee 22 Cl actual. on 1a iglesia del macho Gunate ina di t s ti toTr o fr del t dip0 De 23 y 2M orei Vedada gir. i. ie Alice Gonan cnodoCr Rb. derto Zamordno om Y dit Cruc
fartha Moran

Vold~s

El sibado titimo, an al Santuario
National de San Antonio de Padua,
tuvo aeecto boda de' la encanta do-
ILon. et rac.1 ens Fr1.anciovR.a
PI~a Ip Bautarrec hen.
SimpAtico enlaI verificado porn
despues deo 7 de to nooh, Ii ,I-
,,ea di' unoncurmrsou .ecso de
tamitircc y amslde di' In, conic a.
yenties.
En esa ocasion el hermooo tempo
de la Quinta Ao'nida lurid on sen-
cilto pero elegance decorado floral,
qua corrio por cuenta del jlrdin
'Prals", at bion acreditado eden de
23 y 18, an at Vedado, uylos artistas
combination taoto an la senda como
a n ot altar mayor mulitud de' gladio-

hlcn o. oc reooid, urnto fa on
on, bonit Irate danominado 'tIunidor
de Amor. de Jean Desses. interpret
lado an encore inglds y tul nylon. La
ara era de brillantes,. con al vel
corto do tat itusion. Y como prendas
leob ats y upandr d bada1- 1a
o.- rogalo di' au madlrina 1. n.,io :c.,c
Hilda Valdes de Juan.
Enrunmun apoinruabo
on fino ramo de irIos del rall Im
portados. Confeccionado por c at
tistas de' 'Prats.
Las seortas Liliam y Sa Ro.
mc Valdes. ,,r aid do Dom,
di' Honor. pcedierrn a tlovri's
cou camitto at altar, portsadosendos
ramos de coans amarillas rmportadas,
tambie di' "Prt .
Apadrinaron Ila ce monar Ia eno-
Mia Bastrrechea de Chrd y
ol doctor Jose Artoro Joua Le,!
Climo testrgos irmaron i'l ata pr RADIOS PARATROPICO
,'I,. ls sailoren doctor Albcto In-
rla, doctor Antono Vazqua Poor
a, doctor Juan Crrrrt e.o IrJe
ClvchIa plac do Calcave-
('do orre nr no Muillas~O
Pinro Conza Moran oalrde A-
feC n rd aseArre a.r
I heroo, re u coo dcl
n tF d to r lan o laNoc hu
La nueva Crperira Lonfan
fact Ct rird Brrtoocoho Pa
En,. Nochebuen se, ofeelacn
si Q c e ne ,o dde 1390 men.e 5c5ems
o- r bodo Irroa'IturrcalLorrrDI
Pc r ca r Iet ar 2 R F I
or ononM ro Ia e00 rot quoOPn
I do T"r or' Ito Frnc -C Mrna,

Elor ecio tel o nerto iu einal deR desde 8d00 mdnsuales
Por'a G:roir $20torr Vron R2
ut Ctcnad Bnli'crch. Ia

En Rio Cristal

da Cm nlanas cbore suas-dse sae
o rr can en 'etrri oilampeotr. pao lo cannd socempre
La ,os arci ha ct"rn
nudroame rqitor. ma, 'raoml

tio natidees I do
F.n Nochelobn n ,,I o lea toco
a $7.00 par persona. tambIcro or


,rdl~~~~~dsd 2.50 ea,
Itatunniom do, $4.1N, pddr,,os
Co2n0. LAVADORAS PARATROPICO RELOJES ELECTRICOS
bbida.ed 339.o de5de 179.00 cont4do de.de 5.95
Pora to rae cra do Fin di Ar
hu vidae yitdo at paroc i d 1 2i' desde 7.55 mertsuales
6on nblt. n caom r I.mude
eta $ta00 an itoates condicino -Isl TOSrADORES
sobtrme. La aen acuerds Ho

rosa I ra, meranl REFRIG ERADORES .
p toor Ioo PARATROPICO 9i'

FinsI mumeamon I m o dno drule yI a our. e.nicado.i.
dc con. eoar t etdr Or RELPJ PARATROPICO bsd 4.0cnoo.
El i coo desde 9.99 mensuales
ds Rter. D ib le teml n tt con
no asnia cr01to I,,,
d. lminm do 1. rancada cn 'pdesde 5.0 mntales
ent Ismpan mn

MLNIC LETICS-
deudeas339.00hcodtrdo .s$o5
SatattettionCyma-Aesli 2.50no, alaj.: p paa at hgaicasata .'. .*.
t'etdaaatde-ttld

wabeue.F. La ttva. 0.atard.
ileaunk .eaeata at meosalet do Ill.
ruba.I .1 lsnl 1 sadII .
mut r .n. a tad oo Ilf

a IF.," .~.

CYMA tdPJi5S


image:
-------PIgina 16-A Tentros DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Die. de 1954 Teatro Aio CXXII

M~USICA Y NUSIC:OS
-HOY ESTRENO) EN CUBA jRUIAYMS(O
/Astrid I"EL PRINCIPE GIYANO"
HOY m jrSTREOgENaCUA! / Astrid Varnaiyleminentesopano, EL RI IPE INO
i0l mejor prog~raa cantr hoy para Pro-Arte

Per NEP4A RIVNVTEZ

FERN A N EL Escis: tundreanen ansin"! .Er. a:t:1ns.dcnaosl.' Ar
io del Auditorium a una i qs de lM z
ahora cantando y b0ino "nd rme s- pu V u
tra a Valny quidn deic"titor ~a d rbi
csatrl c n adnto r a cdn c
pIr el Au toraum, en ea a nra En el Circulo Cultural Itala-
pate de In temporada e P. A, M., Cubana
cuasro grades estrellis del "bel I celebrar ei Circut o Cultiural
canto". Victoria de ios Angeles, I lo-Cubano so primer aniversarin
Gorge London, Elizabeth Schowrz tebr6 en cl Lyceum una eiad
o y ara Astrid Vornay cuc artistic elsabadn 2 del actual. En
sntuga ac. dudais, vomoussra l progr ma omuesto do must
*aueclado a Pro-lArmo anics In caban or .iatt n a. toteriiro
de osa' "o :arsce
hizo con losde ta Filarm nira no airport vocal Bernrdo Marl
u a ya a c ni arsn Maria E a n. l ionnob


aoay se aulima acBr eu oo sornopi-pausuron1 Rac .tto pMa
rncrtnsm.an cI &ne. dr~aili ,, cv t Aoiotsv no meoro atmne
Ian principal. cenudd s d elrtico mntl s t Cral.,] an et ro
rdcl eeson caby D ascoe st s fu G r Om n c t e i c l
roland ono o In Bleao, Aire~s d vnotota Olrin eeco
e tn Esiaos Union r e d 1tataoi Vdtahdi y Tacrria
eniieleo c Marpita dv 5. E. cI rmbajodl7 de Italia. ed-l1

inn rl blen del trarrpo
Nueva York. nino, que tambid ITa. dvt HonarIi di Ciselbasn-ptna.
aonfe ia diemo a Baeo th encam u a v actso
Principal mnirll dv tn, r
aoero a en.ci mnstiat dre Una s nornlden e Mtsrialen d r Catss
so ebd oamioerit oa prids al sr r 17 a s 5 )
S dernn de sun, ice~ionesn Vivo dia dv it tardy vs to sJa dv aciso r s
Lo.airv los pises Ecnndinaos d dei Lsrz Is J.vold oMp
ftsraitadat d d vi millidensr tn, it Cuba sivrcscn El Trairo
Tcrrd At hadv cst:~sti nvas s d va Mircosial' von mlaica s .dv P-6
Armoms as o proavarnN d As- yr CISiTIlAL
CUBAs C rnT ci to50 9 3 r iet, d e tds.q do a n ada Ia grandlaeidad de dn aga flea enpectlcuta tr c as c a1 no canel Clun deitoat.
a cc rrls mn cis c ons ,I ll.pci dviv I'd., mo nIi s it y s.rrcvd an capfi l et dIln betan ads-jem tareasi de limmire a 1. tulntn on t oo catoda IT 1. eJacac ton fi-
Ie dv la e ob nnaer i oa"I vs onIII m o.a lu i cts Marl~io ca detnntma. del Oerpa prneium e ballet del teatira Nattanal da e e ala luars.nnnant mos an caltI q

OLG GU LL T p t rm de aun e n arclana qun~e e aH bn
El rvrttal dv~~ rota tard vsu par Sita ig prIa I trvtce hare de Is pet rota "EL FIRINCIPE GrTANO t )ara ton i etrsm leAgrdfts dl, 1. minstna nemnna Genegr

BE NYorE ien s e cc tuns Maiina tr ats vdcdyo ss Gco aa r alnea eacnt em da rcpaMci odtra aoaaapc
FERNANDO ALBU~ i. un,,,erse, er
i. E? tviarr p, it, fora, Is oi day vs tI. Gs Ir.,, ,oaot p It oc .a d ol. falen re a n a ael -ai et ca n peadcAla ret at form oc a. t atstrtbata Pore
lu v o t d vJ~h.d '~ r s an a n o u a l b r F B e r a d .on e e h itra d td e et t n dnna U e n A S E IC A A T L A N T IC A M B A S S A I O R y T O S C A

Lconero de l a arava yne di E AaD nlds nd I
AErRiTOo INSU Lar e rep vuro
GL .G Gct t, I d sct r IE DtEiss OTi Ira RnFaIcoli
nssi vs Ia Hiti 1r1 ccar a ~ ",t va ius I T In os r tisie -r v-r -/~ 4 '

.a .ar nIrt bl I, uncips~~ cRn Far a de Na dad
Is a ue ron t. d a don an o d -ta riib' t s-
lie a 1vn, Cvoillt ab a esaad itrl" so n 5 s ints N= c Iltd- 7 pja~.oa dOP~

unt Lns a dv Pmt mts Dis admIaatac dd orMua n buvlm on --~---
Eihnitd d nv f nr d v I.s nia dG aric. 7 di Ala-aFiotnu d-dnaa1b. ieAcn Pre-onaoa( f ( t8r00 i15 ilv11ub0 V103g100A
,nGm s D E1Ilr o ,a md vi i it dil Paris dv ,i y A
or:"::d""~f" Is ,"n d" Ando mt p n Sn .n.nreIn
f mS J A Irv so d v L i a C is s A t Tvi o ri v to Se m u n s A

aLE i r Iartl rIa"to nv colors'. t liNiFORMA.so'ceama- rillate y is/i-
C D D I UTRac e i re o 1a r ta e elloa fuor
,t-,e onArims,

tual __l __paiola _o-_)_-_Aualdads_ Frn-___des__ist__pascals__d iro~ Sa. h: TI tasr de Mo t Ye-n
Hna l I r cvii a-9ir I-
'Sob SuIc ren' abs cta IteI
iaPpresentaci6n Fern ndez Jr. Peliculas Lippert An tralEmas diGEuti de do ultim

la ~ ~ ~ U noh "ro.pa an.pseiornto .n Ne Yok Lon-.
EN AMERICA SHOW I [I ,I,,n1 1 EEI1 e OA NUTA
CUBA CANTA Y BAILA' 5.30 Y 930 ladvi-t del dCres AusptcPTa rpor el Club de
perOLGA GUILLOT la n IT d, a In nutrade Ha Hr
*BZNNY MORE aaitPara este fin de~ em na ion d o ti Ayp i l TIo d Ii Ien dol gr- e o u
*FERNANDO ALBUERivE "lotRDA
aLOS CASANOVA 9 it m ent i le ftrmnlo
siNANCYyROLANDO til shuns ltn
in ALBERTO INSUA ni ti d Lisit I C,,
.3dORlUESTA G IatNTE DE BE9NY dORE ra no Lo i v su v At d s len d e
o a, aa dagn Ia li t r tI lm
IIO~It ,,,l1~OW~ ,,, I, to xtn N.tliod


11nc Auutctre.A tonia cn t rer s vacned B-odas de 0 PalcosNdeAO
om sH
aWAl Nt int'n e pc r


Gran Cico "Gab -Fofo-ilikit-. M claximil 1 1 omc.ss it
Ilict p t d I
s PAYTruzziPAEraELYllBoatrUevii ll pdonle o I'd ife.a ss
S CR S aa n bin cus" roaA Fnnc Ia onevan Lu
yCsno s i es te vs Tai aito. Dei t


S A T SL A R a n~ n k s on V T h a d o a lr o m ed i a el G ra C irc "G aby -F oo u n o r di s qu e s e lai t P AQ- R TS-R N E A A A C Oo D P R E
oaM iki. de c ro suc s eernci a -

HQ ~ F~ttR\tA ra Et tUnati matinX eida ah losifo va l a o u aa Barker
7nhab aro s can l as -l ca Ti ru i Tr za Adria
traea i o o v sv n o P e a a S i r om eatid u ttaddaCansic h rl hfI ela c do oaondtvi3 a o ro nd aalnvos f onoea a e em ci n elo n erosn e g 1 S mrvj $
Latcntc morlF~ ls AE ~ lfO S' en e bliodntisuaioltdbeno HrmPipacrCioin1oteato mrlririgam en Iablrviprrc s aass ednvIcia- nt sentardCs
ziLan dpocl, el aalabrist milsa s e
CI uDLI I1ac stcuctr cc a-u in L LA EICL MAS C
or ifaDMU o LAadue uo" TAADLAOFUSO EIA-4 AIO
Nzon m a liaroc L albarsta in-c- s bn- vt Cid rn: NIInn vla PdRE
1ana'oio rlalad Fa v ed r i' -n"e p!oigo dvmsct Aci. L FIN sdloL NSs0Rcro o d -Flaa nCb
Flid"' )A 31c .fto brc nm sa eait d l-ra r ee n ile t o Crd vs In, o
mro Losniv Moaancaar ast is, useJ cadra- dv, In 0-, slirmscl
LE-DX o rtn1 .ue NOj. in edlvrsa, onic tsl-tI'v tItnvnIv0, 1i~S itr
*-O ,tO O F l l.ii HTNVO t it a ntrsostit nadt ia dacivn pi, stin tn SIl-Trysiso hr
illneeisv I dvid~ Pv' dvn-A'a i~, ia- c t i l vt v. F, t $--nIai l Po rt i to ohm Ir
Nctl di intNs -ains o-v-n Is eIdcvntiod i' i-ms2
ESTRAD : 30 cs. I, a cisrd i ais, dr c s 7. d o insi s ivrsnsntnes, iot?. -
Ie t-n ci eI ul ~, IIcc v s Fv't oI d e l Lmbr ocoins
ac oroc to slit" I "" po tvr "I vs .y tsorb Losve
t 75ps pvnusi dIt do n,, r E ka dsohnve sonrt ., ibora Its- an
is In I I,,,,t '-,cic l-n ist psiid,,alid. do'nsn. otivotoo20
onteeansrotlsmT, do deecoocido C, pv1v son, ocis rs sI doo hr pnIr 5 d naic dv
deLav a nmha n ll rn ~ &oureo~o d Pillt,) nc- live Ft Cy tk Ftman l ni or dci ,oto

pnter Is lt 1sun.d- d, S~r EIn s ~v eo n s'ivqicl corny ,- ro

dnmas so exh e AVES ACUATIAB s r 'i tiedcc. idvdSrnrpco Hi nri Sac (,eva -sn, pvl, dida c n -po 3011
~tad resl ~ ecs rdv_ ar p ,vtinnsn d, inome dea,,no pe dilocitrnvt: dvn i ic if
3 dvo ead tc a i 1.1,-dc ia 1 'In tc-cca dovc T I'ibt n

STADLae .r~ixd e lsmu d l To D P Mq

SAN 1 C A O d i-o ctivtivivs. IP5~P-n ir .1 slccdic,no t in do Piot GnusII Cir Dap 't ,nib p.rodIgooq incatpno
IAnT5OAE:Dn sdo pntc toA V I F s n-rit c maSn -Cno ccal.ieOii nsot, 1,thPi ,v v ma'l ,tIocin a ll ri l ia ndv Tesce nt Dr
ano panpe s 0 pa. t. or sai noai dcl" Saoadosarnnnot.,mI,.inc dcian, rvs sun caperi o i d o e- C- [a3I*
-P Co "Ilp io matist.e dvido I ,, dit ott de Tmcn- B1I111 omSI, oa

to en i ptittreale bulTechanicolvdrbde Losaelina-Fold tointkt. V. tedo not too aiprasaios. Pcquc ulsPIT dItt groca Se on papnos. n ona nnpeer 60 cshasrn too radaspira
etfncsdriruoc mnqe gea eieels.E Los preio porare~v todros enitd queidii. dOn ao v sies.

ANol 1A bltii Del limittsc Tlitns-Fit
"Id", d" trab nii into, eoso ion.

EstFdoe Unidosi sac stsaid .eoctomil
apr .'romI n .,Iele11 sil Trit Ie ( sAnCnona 'qoy-i enR ~ t GRnI FR N E A IO I 0 O ~
ontsi ntinod odird por to- e in -ltIle. -t 1," eIA
Tra.ziat inotobdira I ntot dinsn 1. a, Ig 0*li Bult
hb p.d. cin Ipcida~ts ,a Yd e ct .rd ToT-am l
Tnis c disruer desuli tos prenco- p .clrmidd n trodd ulg l Tln ts rlinlss.n
a t r p I psi d o a d u ci l 'e o c a a a o n c a B u i e 1 I o a6 % ni c e ndr e e'Il 0 m io l 1 i a d i l
cce uto ebou.mlii LANr. M ls !,I nPaba ealaOnrs d n sat i a aada


image:
-------

Afto C\XHI Cr6nica Habanera DIARIQ DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. ile 1954 Cr6nica Habancra Pi'dna 17-A

La fiesta deCristoPo e misa de comunin general. ofician- procesidn en electivo, slendo possible este re- Son os mdximas organizadora.
ddo el M. I. cannigo Jos6 M. Fer. Y el mircolea veintid6.s hard part gracins,a I generosidad I io ciioras Ernestina Cabrera OIn-
nindez Gayol Y paI la tarde. alas un reparto de vieress a5o pobres, in grupo nuimeromn de personas do de Ferndndez de Veisco. Con-
rAo as n d el. c- u traditional fiest eEDivina consistenteen 325 Jabas cnn di- bondadma que syodan can ul chita Tigera de Domingue y Eida
pil ande ifabana y Chacln, en esta A las co y media a~m habrAiMajesiad, rezo delfSanto Rosalrlo y 61is artfilons diferentes I u'l peso arte" a enta. hrmosa obr. liocrs dr Landlermann
rcionan comodidad


r mut110S an03'.or Borg-Warner, los products NORGE estin hechos

muchos afies de serviclo eficiente y econdmico!


Alicia P4rezBrito de Ronifl
Un alde tenemas heay en acasIon de so mnmatie para laefoaa
Alicia Perez' Brit, la Iltereseant ces.po del qaridn amigo Macala lirb
RomaII .istade, qoe tanela .etioan, opravecharon grata fegha El mas bello, csplkndido y titil de los
para e arla de balagos. refrigeradores! Con descongelacidn
automitica; 9-/2 pies de capacidad,'

En honor de JuitaGonizdlez Gurdiola congelador gigantei horizontal, parri-
Efirlumur d .111itit Go vilz GuiIlas movibles, etc.
Una mericida celebrada et d- Cira F-re Fredi G oalsz Dai A plazos $18.90 mensuales.
mingo an el Casino Espaool ce La ( cGre:-. Carmena ale
Habana. fue ia organizada por a p, Trelle- lilam Pire Na clidad
sailora Maraja Piieiro di NApo sBore 0-a Ma Maal a Ma-
aT en an aqu a ena G Otros modelos NORGE desde $12.00 mensuales
gea Fit Aec B;ta r r ca B o Mia l Gar
Para festejar a la sefiocita Jui ca M ronda vlods It s
ta Gonzdtez' Guardmla. ron motrn y sce graho de eaoca as
de so motrimonioa el cjoyen Fron- V roria Guardirla d, Gonzalez,
,tci Pardo Niciux. que se hallat geTil mare sI la fe-iada
concertado para el domingo croi-d Lida Guardiola rI Fernandez,
mn. en la capila del rclecco de Be- Slcia G5nzilez dr Guardiola. Ma.
ta. ra Antonia Gaudi rd Gorr. Lu a
Can lo faa v ac organiads- 'a KrI.,nhe. Errla us abad at
cans rrirecacI''nricce'in-7rF, P~sc d-- Frrr. Flora
Mlian Rdrirue. Mr" Anc a Gac, JosAIna Cn -rF aBre
relsiLourdes Pn,,r Glri,, ds la dr, L", Qurirnea ri nann
Garda Piad Fo-ntnde. Fm,, Ui-a Mou e de 'a rr Effil SIT
Corral. 0oa Rc--es Al],i, Ac--a" so i .ce. an a C r edod
tIh. Maria Flerc Cind Micram Zr' C brca. 1 M-a Laa I co de PI
Carmita Fcriao Maria HI Je-au '- r Ii Garra i C 1rra. Brr T
CuTo. Fif Ferrer Mariadc lr- Ac ", Gar a Fe-- dr Mrnrz Ca
ele, Landcra-. Mactha LHert r' Maria el
01ga Blanc. Maria Suradrc Clara Car-T Herinn Po-mbo de C
Abr'ararich. Martin Hernznde "s Balma1-da t-Iaol Hernan-
Lolnra Aalln. 1r Blarc is Bros Mer .crde
Cai Pibin Gacra Toc G- Ps-, Paso

Metripindaen1 el Comodoro01-
El pasado domino. se ceieeri nr Mar- Ga r ,a L a-=s Cadsa a
el Comodnro YanTr Club una md- Per- Tcri il Bu'ra Nee-
crenda. con to cral fe flestejada am B a-r de Ch -chrll
sefionta Daia Pero Cardenas. can la r Ber" i
--ro de si enlaccIn lI joen Es- Masacra8o;Tx,)-',i o
tenon Patosio Horos . er -, o- rcrP0. BqRc,,l Cr. Nti
tuara elproxrmdomingo.dia died- ad0 n .r. Canr CGo- a
o rreq ss Maneraatep Tcrcca Sanchez Blaocs Rdri.rz
Cocs ta festejada, Fe reunron .a- dilr Mora s. Geona e-car- Ma
orgagnizldade -acsr'inta Dera N.i.e Hernaodz.oar~iaE
lia Perez Ccde-na. Ncla Palotios 'an e erer Rndicuc E
Blk Fern.Anez a Anabel Palacon F-nindeo Glad~c Griaa
ta sneo Alodia Her-nndez de Sr, a Pr -. Hiwa 1N Icm
Y asistiaron, ademAs, las siguien- C n O'3c Mo 1 t ---2
Carmelina Palcios de Costa Blan- rc is las Cosas Sos-a Dominger '
cc. Hilda Palaint de Canspanria Glnr Her'. i'r IrFTrnnde
Hilda Casteilar de Kiques. Mari H-'ecia "rcez 4 rc-a Ferarsa
Pe-Sa der Ramiren. Sarah Marrero. Sar-nsrs CcaSi -'- Pcc-
Bcria Pirez de yl. Maria I la Rsita S-'i re 1 ria CaIza
Aaanctln Fernndc die Skarbei, cil a

Merienda a * * *.


El sabado ilimo. en to sa slab
di la playa del Canino Enpaft d,
La Ha ban. se cilrd una rimpa-
t1Tso mcrincdo.
tue en hnnar de la encantadora
sei'orita Julita GonzAlez Guardio-
ia. qui, tootra matrimonin con
et joen Francisco Pardo Nicioux, V
-lc pr6xipo domingo 19. cn ato api-
Ito 'del -Coligit dec Seien. -
1 Tan alegre gope 0nrganizadi MONTE ELECTRICO
per las nainritis Ana Maria Pa'dn Mne p Figr
Margarita G6mez Beade, A-iTa RADIOLANDIA
Ledn y Duce Fco ia jnen -om Gatiano No 257
ra MAruja Piieirn de Npolis. ALLEN TELEVISION
Con llas y ta festejada partici- Animas No 318 PROD
parn de Ia mcrienda. las sigruno- *CASA RADAR ES UCTOS IAMIL
Ic,, seeoltoor Rcina Ns. t10
Puloin Rndrlbgoea. Mary Ann' MUESLERIA RICHARDS
M2 sct Lour lc o dan e N 1 H SD REGALOS DE A C HCSd
ia. Ouardia. Piedod Fer.nnonASUA
Emman Corral, Olga Resilcz. Al'i *CASA LANCO
Aenaoil Mario Elena odey. MI *Neptnc No. 75
rnau Ma adlnarl~ody a T-ELE-CENTER
riam Zaj. Carmbia Freixa MaA O O
sic Jeniua Caoeio, FIPl Ferrer. Maria Vilegaa No. 265
ae Ins Angeles Landrc arh *CLASA ALFONSOo
LTon itt lo Rlonca. Mantis. 1i d. Occobec, No. 1167a
usr Clara Abrao EXPOSCION HERNANDE2
ca Herninder, Lolina Aguil. CIa Y SUAREZ
Fares. Frrdi Gonzali Carmelna 10 de Ocurse Ns 357
Gonzdle, Dairy Garcia, Lope Tie'- *TAMARGO Y DE PEDRO
Miles, Liliam Pirez, Natividad So 21 entire 14 y 16 Vedado
rrea. 0192 MaIyo Migdlill Muj- CASA a-FRTADO
chm. Groce GarciMa. Ro i 10 o Osia, No. 163
Detina Guniir. Anecmdra mu. STVALENI LAS LAVADORAS NORGE SE PAGAN SOLAS.
11o, Mario Ee-na Darcio Miranda N. IA I
y GiasOld s *CASA MIAMI CON SUS PROPIAS ECONOMIAS! ah s
Y tas enorasn Kcicae-he' Macia No. c
Estrella Bustabad de Zas. Etc, *CASA ORTIZ con do U
Pifieiro de Fcrry, Flora Naval del Aageles 0 coatro elocidd MEZCL
Itua. C ia Racno i ozai EXPOSICION ELECTRICA Modelo AW-401. Control autom Modelo CW-232. Unica lovadora ble ocarchill I semo OA *U
Qu iroga de naande i l M au San Rafael N. 316 ico de todas las operacones. Basta de triple accinn; consume m nos de ico F p ue m ;O 4
r, 'do Martine e Sa o r apre ar an bot6n y lava. enjuaga y r es editavos al l aar la ropa decA N.TA
Qugbleo. Aita Cornjedo doe Caere, RDOOI pea nhn~ ylvel yc. 1.A ot1
na k~4aria Ll Cueto de Baasd. O 'Reiiiy' No. 532 oad
a* arcir e ada adi SERANIL ELECTRICA. S A. exprime eS la mais eficiente y toda 1afamila. Sus nuevos rodilos o o
Duii aria de Cerra.z morVicl I Daiiaaa Ne. 112 y ta0 I faxilei.pSu s no rloo'e t~m0
ia nodria. Bertha Garcia Fe PI AO complete de todas las lavadoras. 'upO flxibles exprimen sin romper o
Martines. Caridad Locl sic Ale- Be)ae-.si- Na. 1162 btns
gret Mnaria de Carmen HernlAn MUESLERNA AMBAR
dez Pombo de Gutidrrez Balane' Indsu N. 3i0
da. Isabel Hernandez alzco de *OFICINAS MODERNAS
Bretfn. Mercedes Garcia de 0. Psi- Chae-on No. 9
rez Prado. Maria Antonia Gundidn *CASA PARRA
de Cordon. SUia Gonlez del Reat N,. 153, Maccanao ASPIA
Guardious y Lidlia Guardiola de L A PRINIPAL consere OA. pare
OerDRndez. 105r'Obobe Ne 502 o.us m, cma
MPORTADORA Y DISTR Drsrubaidei I Cme.
IDBUOA JACKSON cndares amkado scoas
; ,o a g o i r lo to n = C al i 14 1 7 v 9. A ice-d .ccan 6 n a
*CASA FARAH g CUBAELECTRIC SUCURSAES Real 115-Marienna
d"'S&U h~flh. ercaNa. 2071
gARN L *TELE-CUBANA 4 Macso 77. Hoi
ca sCAd. N.o 207 Casa Central: Baos del Centro Asturiano Tel. M-9881 Tan p -Honle. gaa .m.
San Laarce No. 608
r7- r


image:
-------Pigi 18-AF Teatros DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 Teatros Afio CXXII


SO'C IE DADDtDAhIY ROY. RF1NA fLOREN(1A
sO R o PROGRAMS DE CINES Y TEATROS .o e.

PRESENTA A LA GRAN ARTISTA ACTUALIDADES CINE 23 Y 12 MODERN TO S CA
Mn. ae. N. 2LA. Tet6f. M44415 213, lne. 12 14, Veapd. Tel. FOO5 Esquen. d. Toy. T.Ile. X-10 10 de Octeba oN. 1007. Tell. TO3
ii oil23., coolIEA are Doo Muravil l LA FANTASMA. ron Da'ld 'ran A COO OAA on .1- l cu CMIEOZA MAAA .it Pier Auto,
ALA M DA LLAMADA FATAL IcNITO, TRIAN OICNECtA 3ORGl Y And Mo.,,cc To rI.
PC~l u 25. ber Cuscc. Lnot re1 I r. LueAbcom A in0 I IS. c e fern ludia 7 C hrdVS

Calonae Prraga. Tell. 10-1420 San Iafaely Cnsuledo. Tel. A-7907 NE G RE T E T R
AAo44 .5 oilcs urn Docl .0 o~lc dc ifc L. .1. A Pas., S~od, -40 -MOOou
SOPRANQDRAMATICA enACuba4 IIMA CA tr on e deepot a de rlal. oti rad y Trocadero. Telf. M-096 e 0. r0 V .[.lcaed cLra ln I
'A p i IIIDAVictor McLageo. Luneta 70. Pro, o ed a El cNlvaro del ms a uosyLA REINA DEL AM Bing Crosby. Vera Ellen y Rosemary
r a d n .lor. ru l a u y0 N Jic a PA. e c e lur c del C o D N la o 3 N o lT o n t i o u r B a e n0 V i l V' N A V ID A DI YL N

ff 5:30 P. M. _11CLUSVADENT RPARA EL e Nio30 1 adProny del Ma abroncs co5a-ror Cly.Sexlp ao as 540 ESCENARIO Y PANTALLA
ALCAMINOS NEPTUNO o o
PROGRAMA DE HOY: C nnea.ld I vIain. s. ASss sos, n 1 TeuO, S N 0E P U 0. UNIVERSAL ."Vista-Visi6n", un procediiniento para
A k ein .o SCHUBERToo .1. u s 1 10 D T. -HI Pi. e oa ch11 L I d S4 RIT III/ C EO G OY C
L.PAn c ualk So S Gadl ]as 4.30 Ndilro 'nc ae GCode Ion 4.30 Noue. .t.r I,,.0 nacco Druine I., 1 30T o li r LUNA DE EJd a l,-TIln LI0
Lac es .nd Wt - -SCHUBERT Giorc Grahaome, Sleog Hayde yIG- I Cuba DOS hIIOCaS Y UN AM R. rao PLATA 11 ITTior, n111 d Doria"D., I Geod lao 4.30. Nollrecoc FRINE. peli eoin rl rovetoi
JSTaRLe .US. . can V McLtagoLuota 6 Pro UAN M a n An Bax Rl1c d Ceon te er c c AE B -


oPOHIBIDA Lunta 30. Baiccy 20 O LI M P I A r nd Iocnada do nA GARDENIu al labu Nia ne o necre-
S.aL.TU pe y Vededo. TelIf. T-371 A vidad Blaca". primra pr- cuindo mas ai oLdo do losn
Ar "Lohengrinn . . .R WAGNER CD RERD PARA SE RA5. c r F. San RafaelAyAmisad. Te 7 lat 43R030 Norero. lADE- Co nce an Ma.not r11, Li ro lnn c nc disr b ye omdci n ei .rona utiladc d ee mmldo
A r t a n n ha u e r R A G N E R cA S I eTR n r o C L a C o G m D a- A G r a M o o A .


Ls Ra dIepahan . . ALRER ae B n Mc a $1.00. Mana Entrada o0 centava P A LA CE A2 e a d o en ant pt a miLi dclpantal pp a cun
AMBASSADOReFAV aO I ITO MA. to Am t SAe Rt rat o Mi a oa
Van~~~ SB N amn o o, UTA S oA n11 ha 1 oAn
n u UB A n R F A o S T L N tC5n1 n o R osNemr Clo on I Lu- A r HOalo at ppa aim co ca Ip c a d3 cEj n iciro d u do l r n Vrir 11 L io s uca "to' Ic

ara~~~~~~~~~~ ~~~~ Lou IT LM Ps rvin Irer in A R E N. Paaon L FIN L Yo dod~ a753 Tltn RAojr~iisa ana t5 plc p f a-V ad se a que a asena
CAr So ,aI . . Dal. ,i C0 41. N-iict ALI.ATAOAE Toc I.ico M-2cl it. Vc c I Crr Tc nor Idc Ac ccAIYERocc risEldnUdn


rrrassrsu^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ v, a nBc toMra AnG CIBRt 0i n alt Lunct maor Ino2c n 2 ot g n o s e 4 T a a det f r u a E p b l ,re n teea s m
PI Dln FACLDeADoE A P LO. Br. A reda ap 5aywa r P OL n Lun-ta A an cA coSon r yocI: .imm a dCA do Bambi y au co NE mRE o cam oo arlcrue
L ISO LrO STE.T. OS .PAYRET Ly TRIA b 1 ro Is ar m ao n t 8s, Atrs- Lunea 110 Not:, ee CUeco Nn. 1 AT An L c Tas und. t u NE7 u qu a cr tL grden it puro er anni c b o deionIMP R ANTE ^""'^ SUSPUERTS DEDE LARTREO.AsRTESIR-922BR A IO CI E Fl So. Robdusit biImTdi t ua n TlialDa-ra- ue eiir ee sqEs
DE A ARE.A T L A N T IC0A Nepr.Tu EnDeL. y callao. o TlIf ML PP. oRteds P inca anectanc IS P c a cc Cb.or a caion ocamI m eola uCO: P ast utr liamreo juon
Dec TES m Nr SSEUDELLLLR con roEcoR oc N a I n Icuc Git cdb MA Con fic n.L i L P Lu dmR ChcagA M E inao c a l po 0 r- tc a c cc blTiA n c bunco
O NSM ICUa N Ly tr nbE Pc o Acine a Ap CDp a maP I N I a Ae a c 1L Auu bo m cnt orn ror ccoor m s u ie cion Ieno Aon an it eto sa ura dm s ro a led ou I
eon Pa1 no LeG No 3 n 'al- Lc cyi l 1,1t1,cq .c TcI. AMEIC 11moic: c pcoe Ocici LI,. dO, ica Mail. nol h ,If L -a. nc, dn cxprmn mar la lo c o.y idna cl o
'T DOR R I ho IN~on, F A N T R E I al nN)nndAu o orans R d sc d gs M n nc l p
ClclT E Clflv5T M A A 1. r q ia ,cT .,t u n A U, it TOO R e.n y R a o r i : c n d e pe ao p ul f -
An M E OAd a I., 1at-c. Mc n do, nd codn n do liaa y ceuf r. al dTo a eocda d cono doca ua dd
OLUMBPA T DECe LOS A E R E. C E N aorcos cocta Inde do on lrt or o iun ndo mc a rt, Care ducinno eatn, oter
E LeASCO Ai .Ica.i M. eoA T 0 .l.l Dr ) l m1 n n a Ect. EoAl i No Ae eNc1c a n i o i,,r miteee d
dA m ASS A D3. T 1F A0el dia :o tradamu aLA ON Co v L C e e poll, n o dtl pclcolta.crto reviits eldrn p uiroard a ao
P Y T R N iA 0 N c 0 R no. 43a Nn i.R noc cc Cnl.ci VD LN a A. t narbn Li or- [m crailuda. El 1c
LON _bb,______OLF___ C 1b tL m i EN R C-A A T o nal. r a Srnpr P,'6' c 7 Co or, -c lni Mci 1 Mc, i GAto Yur Rin (cAPr dli o, c u t I auuc c ocluNo d m qo ic Iculicd nc im la Ical .Ier, i Ci Noi a I Ca te -AS ID E CAS PRNIPAL CASSlDlDcCO H ac ic unp c0 c0 Cbalcny cmcrp i naE PICP 30 'ec P0c c Soraces yc Clcbaosn M TA NETICa Vnt amor p ai11am a 30 amu p En asdonjr cc-e e gucua em auc-is do bc- roddu
L1cV NTA1DE TA GRANDAT ACciON MUanCLi Dic a LINTE 0 P rmles y M o. c- '72 A A NAREm 0 San ousIc .0c al. as o Aguila A, a rna learinc ra delays f-
ENMG ICoLNcPAIGCATDSPOdrm ac y a t o iram a Tel. B-sas R ITo.ace Zgt obr igi0 0nL loncnina Inco ROOSVEL ranorisq1 n tr l- su roc n susl valoresediala pic ula

E RD S Ba H ra m Yu PSETAt LAS NG A HErn Beli A R ad Nea A .4DF Ienne N Lnr 25 Baern MaoIZC NDE 05 DE MOTECRSO en-n0 Czaichu ca l r eic L ic a dcc:, Amuralpaidinla u n i rs Ic Vi iid a qncaire on e lid a
CAM PO AM O R0M A L ;c i m G piou l .tImn In alrow segun si on
I Inutia y C esane Jos. TI. A-70s ant NE G enc. n 1 -nAMAS R IV IE R A AT Sounc .naur pue o con
DieY t4 i i O ~ ~ I~ Cubeoasu A t l.LIM CO RTAGA ion SF00 ATOOOICO. coo ",4 C ")~00. 4; 1. Lccon. ocai oo G c cdcn ccopaici- --~-- id nlc-n ci opc

.rn OacL Aie y lC'i a "nn TA icaono di in a Ela n d, c esIc cm a dct In ronc .

noonco~inicn Scolio Hed nicra enco G(. QUE NO t Paba Er DONA1 r40s cTrt la ack ONI c isc r Haa 0 in ol O BLA UT AR~ao n ll RiP cSO(. u e para ird o a n uoas pantloras p armi
Icer Bncit. o EL 1A IPICDe I TrTG A ANZANARE Colic Suocte moo Ei L0 U sG FUGOoy 20 AbePOAetri lacalumia eeca. C o Ocdn i l 9od c d
TOS DELc AJ o lalueda o reo n aL 4 CAlER ClARA E, d o hiacaptao i ci te tras l mu c P o 10 ain.bl do- sm alai obr cc cobe Arosu -
F0ABT1 nO:,,., crol rAra O NT R CA P aal r u-haac dmL i mm rcneasl t a el til.otcin r nTorig s m ldada L a tac.
Oi 1HU 9:3 0 g rn o Ia D e A la pa Va idaN-nele LA L re c nons ,e s tc queo a a AtIo Qinon oI los. fuer ap.do vl iniermnete s prun ca
ocNIeB A S n LAJA D A G A AC LT N aIo a H na. Pesio n o catracios de moci nt r o u ba d e rn To c o ma dueohaidte
Laalana in m oae d aice. X-4a todn An 3atDc m7 N Ol c .o hn reresa ioAl t. o it. dao, Lel t al o o r cO a b ajo d eon lma me-
B LNC I *-iI lb Gteo Bary StI- eo L 5 n t VacIo n ec icocurrn todto Ce ne o cfel d i prds Cnno. n p
TO E l )~f~*Fl\IIJ~ eO LA i ENCrUCleOA, a cc Ge aO Ec I HALL rn icmcnrlna l od ES 1. co n cral i a E l


Balon 40 M A X 0I Rc u de la dieeM y aa in- le exito' de~ Teto va simpatia" en, clO otlgco nnlga sa e
.Ayes.ran I yica O Ill Sope o ru. T etf. U-c52 c a cc c R O Yea murac io pdoneMinin on s E cn c Odontologicodeate ne d cu sipadta

hon. Can- no unoin Cha Io Va land cc ncchoc: o N a cto 1 y ma A fiAb nc odare En m2s agvuelto abdemostartlacal. a de r21 y Toa. uesl, 10 plca so c ymoa ajehdrido Ialabnado uno
NAl. y CN 1 SANVIA LLAIIAD DE .sc.LuiAt J ON INVEL c a oaA la 4 5 8 N cry hmrc C AT roz q ayu In antiaopooirer m ment c aiasDag rs y. 5r ast aculam a2cn ae Dol n 10a Tldn C st an LoN I cra con i A ErAL Nco lc tnqu eac o cpj d s~ rc s ta T s umrra
Eo not c at :Balcon c 10A (c BlRl, l A Tu in Onia 4 N i n e onm dl And o n, co sidrno do Fo c te o nur ran lmeato 10
Tire ud. LG Tdc M E T R O P O LIV not Nr. fa r ue n"o aed Ios e o oa a nor. l o uCa ll Bdo a an ,1 lm l dre pr n p .ble a fin de ah n
L1c p.m Almnoretor. Tel.o7.-71 SAL O N R E dS~ ATiLa ClAM ios:cc u n ce-u NEPTUN. Lu, do spar nou Ldes of yd aotn consta o ont.Hn ela o-
rr 3.nSa t rclOad 30 n E 0IS T A O mEN a r I Be "m p n aoctota A o arl Es cc dfundcine man o I I anda i a o hurp alm na
ToS A A Da PCLD DS AL PRlOR. Jen. Owabll ancoLnc. RO B nEenrm- i a" s eleanceancel aia dfni 001 gusta o pr eart e psc f r osuibuila tcuestanunc pe
NelAsoi 5E LA T E l Te. c1i SANO S in SU NnNicArcmu.MAR LEZ. c Totl. M-10 mc ccc,: noun us ccd
SC hO O c oo ick y (oo l o D in- C a GUNoS lIc AOR. cA Oo Anti o g c Ins
DEl001 G 1lRN c: la ILY lbcbco~o Ic qar PA, E Enl nd Vitdoudi Nacdcd- Hc od a r ma puo a dno.


TDA LAS 12:0 0E LA "AN, P. n. y 2:30 A. M. o-icrcndc Cub Ic Almyntiasi c mm
~~~- p ~ ~~ COUCIJAOA. ccs null cciioo~~e. c Loracr L0unc 50 Nio a Con ,Ico ram A pohbansdo Amcedarii nLu- cpcoeaoaout~nio.rd mla ot imnm a
Do. ~ ~ et 50 Baso.ny 23 EL OllADO ,,
slrhnsH~e lru ~h dvG- Q I N SE ALE NE T ANR I. in i FLAVG IT FIte Cion o Fbla. erac Pegicon 1c 0,ico c Ctco do apl oi uabe pciraan. En-M IRAM AR S T_ d RA LD IM O inT [ioc nc l.A PnN
"FIESTA C DT DE ESTRELLAS"c Orbon cocci Dic ci -%- N1111C= PNTRE . a 0 .,do "sie do
GO aN. C Ed o A aula:: p cn i . cos.MA !occutlm or en toooroupciIEL MIS E AnD I c o 1 0 C E E i i 0 n SA G oEA A dl anc 1i. la's SAdICRO dilam rad rc cl ad o I ora
LOSo DI T IO OE I E O DI CO 1, 0cno o R COIR DII OT A Aiic c Ln tic N ol a d -0 10al Soogia M IA MInc do In torce de, ieo.R lon [alin doIinne a o ,q a
A~Iee S STi A Lt T nS y 0 1.c 1 11,co,, IN ci ro dic 1. ro c n Ciac c oo maimeni aldeccndna d c lo
.d tohoso c1.1m. p-cgca a .N. M RTI EA X'11 oI AJ C NE u 1 1N. 1NT 1 Larn ndle l Niolic. Cc-s l c deira IS a n t no crt n d v a di d i gdrnor tcon in do.p._

mhicT~~~dO0A0 Clu0u tLoi yoocolo- Oroi icc an th t~ nod tity 1 i n i
00, U MRaV CLAIM' a Cib COCor A i rc G o ig Sn-!, i C ANGEIEP: ooio nucs coo RITZ:T El c onrdo do s4occanic Ei9 T eo ~ fec nebcapoec
IS Ccl"Il oCdICA NE. Pioip c Dc c ctno i cco5, l c10cma.lo ic. LN ono1Icpicadoecli o s RVER onaocin oyn in ecuroon.,,cr Eos cnr
ISt Lo PA R TJ'R sAON ''Tt *IsLG,5A TADA i'I, ,ia~o voruce mieo- 0icn Iiii~~ ai~ .0~iI nacnt AU o' leo-C~ j c cuctars oto ml dolr rI nnl duo limidtr
tti t OSP11.IPdL CSUS DlETA D ED AS TRS0 A N 1. 12o bin 20l 01cc crl accanidI O I Iate ~. nacu ,1trn oda F iq dcrp o o r nordp l o n
Gi TOI El LAT Tcc RIA10c 0~J~C R A D Din 0 C Ieo~le pN Medon -Ilo 0.7715b o" "o ct oo.Nun ao


spoooles cancione aGA
23 o'1 TI toe- ~.ri NRns12 Aaet1 0 N dar co.OFTOA o-d I R ITNal, .,L LI a .aluc aul cy dotcp -cnc ,bin I pocclai do qu.o uede
LLEI ALAR1 LIu rn IIA RI L I lci a I'cicnsi olo- dOPVL cc:qcco 00 l -ci cc an. Dtnncrc Not Ia o icu

SRTE D N AMANE GER" IT' Is 0 c P .an (amc E hors c an cuIt ocmI l1a En do- manro
Ormoo~~~~iqotooc~~ -, 00Ccous Yo Io coic le Cuba III~ Al I".1 ,,I ocra p o JLINA -ccnGuyaPcpocco Tiesa 0 Bolono 1 tZIO GE F 10NTCSITG. nn r0 cnto o inropi cipcnecoa la ado.
OsS c F,au Ia, om esoc. Eu A rt0. : 1. T Rudc Lprdu El RA- PaAO RI G. Qcnic R lai. c;qed fa ia colnccncnfuccn difocoe
I'M~:( Flr tooo medm act iold Lau ants.o pbiidasr cur no,
.L oa .I Oil Poodo c-sri a I c Jt a w b is 0 l TO A u c i s. s T-dca-- ce t c3 Ct 4i orc tFakercmrrid mo nalo
RRETERA DAE.1 RANCHO BO Sll CKlmC. sso ruoonw wdAN r eIIOCEL Am cc ccgdn 3 p00 picl ofrrlaa mocintet
~~A M P 0 A M 0 R Gc-dc lasn 0 N olccmc-- El. ALA D, c tIc '.1 cocam 0'a lbdca ogn cc ddn c d
1% ladnici pAIF A Ia d.-Tel -75 L ~ N Bas -s Totaled.no cnn La-L E, "an L --n d, "_ 1 1 1 Il Ig-n- m nmcn ro cao o
r T EL CuAe CGNIFNIA NEGRAP.A in To n G I y demo Lo ,t i"n Or- n 070 o ac- n- mroo n GRAciN e t vEI N ellos ardfroado an "T i o. Ij -unee -1 .r t 1c cpriaccin. qncu.1a Vi lVotdo
I Fan SNA Rnoc P LTRS OBASlois Hcds I mn2 Fl c k u o 's 30 p 0 Tol i iob NINCA N O A 9is I C It lioiontaccne ucanid a n a su efine,
RANS GETIUIOE DEOPA LOS DISCO Fo" da ONo DIEln L-0 Gaaleu RA0I Crn Pinuto pU~cio adn p O3B f j ie g so d othimac liea-odi x on occAmo n poolu aoii
if / 000 IF I n LA ni tic I ntoscl ALA ,P FTGO ,ai RAb-c Piacky. cau ua~d Sulm- a n~j.cenu s p iac ce mu idad do im .a
'ct a~ ana Rao P-- aid 1. -a deI- ro 1.- aimt. Ianmapcalco a dilimamon-
( O U B I Cielo. ITI Ba X05 -- Neal E105 C A o N iT itan p rn- idlc i o C a on I RF -cro s Gdnnlm t , dm Stoan. On mnd d I n dct oocoot
CE T A P R I N E ta d p. o. 01: N ~ io c S N 0. D I qoc ru hI arI Palm n t A.I Toa lc r o Co I -M ad pt o n hul n. m t~ faco ri cir i oacc c into mteno
/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CA la 00 It, Abl"n. co. Joanoi Clud Pa. r~o,:cnOncp ci ~n~e SIS AO 'SI SENl cIo bC.: bauce'Ep a ls I llq, cran ma ,ha n Po In :mi b i m cnn a ebmo a~ din oc AdorC-
o.Sa i p LA s LL t no LA LARNP.N [ASch SnccN2 ooiud-l PCNJEA PIISR Diecgnlpo'gms ac Ia 12li "'m1 cr pocie hnl ci- Intim rim, ]od JTcrampc na a .d
/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. C- L~olm re oaTye io.so c ucrHpo: uc oc ,mon lorma cFoo u hro rn rI md dect, ucl I- Im o-IoII Ac~ tc sloill picnt.
,-n, raoannaCF CA1 o o 1 b L, I a cic 1. tiliracI 1 i i" conci mplin. i lon .do o, l nrii Mioin a ol In ta m-,,,
Doaqcae Zo1,a -tl Tail 00-172 Ra e 0 I ,, occ tA rlcmorosA,- o O riuolc ]a mODn Cmod-rncilo, do l im,. bido ol cic c. abl e allCc
Lak VISTA DE c cnopa1caAc Ic Ar -oT.c n-m40MUSI1CANL:0::Ao:QnoIA XF rWarsl.o-iorluninlicceqa yera AcanocoQnlnana.cocadin on fer-BCpt oTilnIcnl rpcada rdocpaac
E 1,14 c' on- Cuba LAAIN ULTIMO PGETGR L aoc Ne R S IB Toccn: c A G Ic EN EIFS T i Joh mcpo-o- S, rc Iccno "'mpc reeol II. taIroom o-rioc 111. od h. .11alo I t Ind drl po-
B Nr C S T RO EM R CL O E DA an~oln~rcnlcc~oao o-Pal~~~o~e' til l Filln ,ho Rcno. L.oo-c,.&nc I o. 1-1 4 Cdor oiso o ro
-c-n otIII a, an CGrc b A E L I NI IC c"I Aai -i o 3 1. ,Ilr Am c n c l l cnnl aC I'lclul cr 1 co co
,RFl.iES 40R GC RA ,k c atlu do I a Irmdn pr I e in I r loc km nimfotia An ci ~ c, icoo tga de
Ai Ac I Pt(.TrklAI F Ri N 0C X 1 a C-I~ Iln cnridc cinitii oooo Eliro Ontt~ic d-L o cctrc~ tl I, y biblm P t
A ftai I tar,-a -l Ta~af. onal.-5901a u a
Pu anti tocorlon~~~~~ NTirocn IANT 1Lp A ledc. el 045 a maif a tdrmlcou Ia .ai, dto 21N MIUE 2 T n arsi n ccoIpic E n- Pol ino lair cudaa bIn 0
a N.LAJIIIINVLO c, So A sono To Na cclso In BI .int d~c i. .otc ryoqclnic i n ln~ c boicri aor crun cmrdeduce.iLu
Solcny .,, -PIC P00j OFTO V IE pillu cm.teue N:. p00c ci
Duel0 n eico ~ t ,I Smao. rniqiccd on. Lan rIt 1Arior n11 labid 1do-I1 Lrodsa Ls- Icrn~ond on i,~Lr 01 uba h
11.11 bo1r1 jJanlt"n.- ro~r AIIAi 1 11, I l lVdo. .F11 a lln s daro Cap- t lr vc alion i l a p A, dro bnnns osaQuolon pa Suone
Frank. SIfD J MET OP LI .A mMh, ALONs II IGL ciral p, Co0o A0,cc (cc cccc- do ,lscuno cn7l Iundesocicco-,'I.fcn. iclibp
%N? D ,,UrRGE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ goo cAmuoetct lasC Si.- ,, ancalido1.cClaloaA e .d orabl nHt teioprsod itjrpr
I7~ f N GLd a, d7: No"icc rycn cc Moo!. DE FUEOR. P11 001T grup dial do .a1cc ,e ad u,, prohr ant bRacniec E
Cuba1. A COO N CAPN FAR coo II~ G-n ,ic I a 0 N~n, ni: dp.o n lo bis ruine, pnr catiimalc. Alme P otto tI rlm ico it na INS 9 ocio coc ta c doubic dos. s
FCc inc toltc Hctm A Ies QR IUP R o Pa D ac PI ,: "Io. E inuc mrd cll om. IS dlt Rrte pCa ctlfnioo po.io pc mmn c cac e
See LA DE 00 rm osic Posc SA P TRIs 1.PORA L.HII cm st Cucloc nc Pel cm. plnmcc. pmrcl., qaimr cc dooliood o b, nn do docuR igitlod00s
____________ Tm- m Joas, ATilmo Luict 00 Bul'On GA L nni ica c,* A n T lo o act::, Td Scum rpi oraicocb isa toohclpol RD dafldremci gtamo pdel r toccci. fF a y pib d d el~ cuno an om.
0"t I' Ica TM Io ua ofntrnCrr. I ,. Odu a t u ln A.bt ., ah I A d' rd
hi, 2IN 1.t ~ ~ O cc In-. IT Hi Nr, 0::n I n m.II com rdaa a lo nI T E e P R 100 A I'Tll 4500b n r a co l n o, ot a u h s P r e ad i a I s S n l Is .b A d i A d ,
CabaretAIO1 "NIGH ANDod FDAY CORAZON , elloco~oc Cccii. In S caaUoIT IN TAtOc
Seca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a t_,L~k A Rcll on INPIERNOA SAJO IPSOno in Oc-do-s iy c-a be ittd a,00 LAl ba'ERl~n il- oonIic .o.Dd
aocm fliucc mrino Alnoydnci Lal a ,I c n d r 1 inI, ,odI ol ,d eI l d us E u l

'T DA LASY NHHE A M, 1, 2:0A M .A. y0 Z.Miea, Till, la07 5.0l R00. a.0 L Y.1 Co] d 01-1771,pr ,., MEio11claopa tati MnnBjrs n, allm
b, gj ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ian 710 ,, c-I:,ct O I,, I F Grtd Ia 50 Notic cor LA ~ e HAuof A Nro 00dn 3,enn t7Aolnon .u a~,n.j ot .
OFit LAc," TEN-A cccdl I l, c Lnpn p, R Cn. a DO SIA TA co t I Icic Brbcm o a, I lp onM I,. ,OP l s d
HAtA coo G1-Glndr r.a o an cceuV ao Lecot me- ita CRD ITscr Bon LaSt .,a0 'It- Modesto Center.____________________________________
nso. N 11a nr o .", Isfe10f l C n e d
ll.~~~~~a. H__ t elRti
D T AaRTIGASeiL ae 0AIl,2 SP~dnn i ~lliclal1 rd co, trnl-"ai
*c~ In~ YuO CUQURA 1"'1 ,, ,

NIGHTI ANT DA 0 1, o IT#z no odada uaqadncnb ISrr erfe,414Ct//o'


ISFRUTE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ IUIIA E .E LA NOCHEat n ESEI EL AMNEER %~Otii. I7~ 1 j~C~h~ e'L5
3- 1 A 11 no


image:
-------
Alo II Cr6nica abnera DIARIO DE LA MARINA.-Jiieves, 16 de Die. tie 1954 Cr6nica Honanera PAlina 19-A

confeccionada en el SaI61, Francis Laaarns Usadan sfcron -aI mi-
de El Encanto," la gran tIenda de man de la bodan de lon padre de
Gallano y San Rafael la novia.
ErAa[ nimdel. "Chanatbord", eatl. La aef.tinr Mide alrs 3. 1 actlor
Prrca.7 t.6. m rd o 6f rI a r Y1 IM P O
Porcn encajado T en ran dornn- O6r, n t ua tn orn n
e"l con raitn bcdadan parlerella, doctrl ,r AM EBLES. SUCIOS? l-a
en ueda. SIguiendo den,& renraso gd L=iac dc Cern doctor Pablo
e ofldo tbao n u r poen paopwapea Seaor. A-rd274
pliluri a arren intrt ari a hanla L.i, Galasta. Fernanda Mac.;
lermin. an .ola crta ednda y par pale do 61 n sa, fr. A].
dBn ea s irra al trte Id n bo Ia o AntO-
da eus ma no coo ealra v eanfoar- Iaa Rodrigue Lain Ferfadei. do- No oS I. .nc o P
g, R n 0e enmapelb i abae. r Is le Ot nela Aecr li ManrllU d
eU finn ars de brint nle ana.- ) Ia neumbioa Concepeda Gner l.
hare neue espso Fna d Sneb-,.
rcnn d, '"El Errne n. rmotrfi Irs ltn Ia bda civil lestllle. ,n r pare a


1 aOftic ]i h. on Ia ceremonir el dotdo noel.
Pa e~sdre Joaqin de Faln fea myaelce.e0 fl *'
Cnmn Lp e rlaba dfuc e z n sical mas Cn-
e -7brache e l'illanlca inn mflan .0, IlcArPn Hlsia, donor Alberta liit.ailcaap ra tm
n ass mana so b am l t.zrrn piascos dehn andolos com
day med ia dl laaartdeaerereme bdr a: t rr a ni
en el slon de ateo s tde C olei La Asoc a ctio P de Fami- S r s nuevos y sin trab R IO Para
plemsin.apilIsnb n rlaia hot. MN1 sel eeir. stormy Manuel
Terea nn Ie a Vedadode una vla- Ma r in lar e medioa a usted.
blana lte a drtal l cales a umba at susira m iacbo s
Inechon can las etioeta, dr -n
fria"o s re s n sPa r das d o s L p
Oflci6 ls a v m. j c~r. I Rcda c
y Padre aqun de Fana. Scanoraydlpueves senlce.

Velada Lite ri.usi u lb
Psdu mafia sibadn a Is oi ha vasisiinda -us prngcamna in -_________________________________________________hemp p ds 1.nalmente, at .
Ante elt aa m m e ldaeig lesa nIa eae md n crdad mer.dnhisimc.ncdelv Corpusc aisChelisti.s L AlsiarermdoParestvemmi-duseibase2 aenDAel DE AdadoN
pdo que rI.11 levna en e-1 Cou tr s11mpr triunfadorroL'111
Club Pa .etuda.ectoaanoche-ua-Liasenca quidontraivda perbl
Lechan:I as, Pa- t
Vaal du nls, Pa l
las, Par ;a s aades La fell, a rcj roor par n iea r.etedia la Hasa lfmrande
y resleuas. Sdero- Gla.es. tide r esb de alta r a ,e depi d e slela. a
cm d a do acbiao. 'F.ls : ie ras bos .-n h
Hall a aldae cla Bonia cerelori a Ola ecil i bl nr-i ad
"lomp", p is nalmeate
*o Peotro Mars-e de z veo neean lwldsvfnd e r a
e en e Cooenurpus Christi
F -1Al7 Ai rs 'I alI t a la ero as n l sa n ao s a- l Cdv
mIa icn Itr e las da do f C el nin l s i 1na n
SU C 57R N CE rl d el aso eensaaje ruza la sParna d1: es a nd:ela lu-1Ia
M I A s vs ar dcl u s j ardin C a jo d u un a fa talete upelabA[ C a p o ral"11',dL 'f~ba
Laplaor O ivaccn a Aesaa A ue ba ,
ca su deRtEB A is vaatiada d, a i

de laEegni
iaia Lasiva 0oarb v lb"v sir a'l l- si ,11!ssva h,,,,s he,
nacadia y el oaoIHvoasi ,, s .s c hssis- dLv cIzdI,,o bias,
duvic Hugs icbsdee Gorre,. s- Exuv
a I I ~~~Ella vs bla. dci srnan Rs o 0lu- Est v I lAssvV, idiiu

SUR TID EN F .4 1o VES a LaII distincil
P iPdv Mi Jd dza desllu lam rn marco dieIn dI a
Cniasa lrtsb't s Ia-s dcro vasic ',' ,S ]iv )1"r
SUacEIB~qE A NUNCIESE cal dc Ia-,,,do .cs. vubu 1,1 ue1 Caiss la cvsda dispis 1aii 11 i
EN EL PARS O LA MARINA eLo a 5a0etD lb.ds Calis- 11 'tn I


PA OS "SUNCO" Nuevo Concepoa REBAJADO todos de a Elegancia


SUS PROS MMUs Exciusiva


CONT4NDO CON EL MEJOR
SURTIDO EN A4VESaa 12 lbs.
PdOS"PE MIUM 95 ets. lb. Neto uiaimcoy u ad etrmy

PA S "Long Island" 90 ets. lb. NetoFA SANES 180 ts. lb.
.P D ID 0 S: U0-9351 I-8510

Le rogai os nos hagan sus B-46 -48
pedidds con tiempo, para -99 F-82 -
daleacta li oerna a[ nci e ir ysler2 E
NNuev Concepro de la Elegancia que a
15 concehido "pecial sed~ pr le guari muchi o y ue h d st do ar a uy
PA 10 "SUN O 75ets. b. Nto person do gsio enu boa entaro der poco. Todo cuo used haya sp
6 a 2 lbs P.c ~ lA ma esuos resnci del Chsler 15.Sslna son msecuia

lara4 baREasU M a gor lAe. spo iteros r de una t refnad suntuosidodja i
ofecd antes p N t o ,. ningl n ,. ooomFvil ind alpo Clu h rylr Este


p rsoas d guso reinad quesabe pr cl.bue, yo 10.io pudn baersuo
Por eso "Lsne aslano in possio de. un Chyse ser ,n m xlus a

brisas Pan o nic "isto pe'


optional.
da e D I meo 0evco I: U -935 21 F1-810


image:
-------

PAGINA 20.A DIARIO DE LA MARINA DICIEIBRE 16 DE 1954

Inspecciona obras de c aill i n os vecinales el gobernador D. Cajides CliUnPde ae so conin toi n gCobrndo nter Nicolis DuarD Hablar cl sabado cl Dr. Evelio Tabo en la Universidad Central
daot rao Blesta, u ro tI Cautonstit conns undo El -ET y ra l" l n a d
Siguind to cntamrio o abe oc i a dificul tenl obs. t d e 70 dela costo a ada a a Edi period. oe Ptv o ca roinci arl e Pa con ato cu o r dtaslo a- AV code- szdna m
dansrucci on raam ete n l g einstr ccon on coda ca so paxa q fc liado pa l tado en que a halt a de d e C o Ven les0 0 pura Ien E ci ti t a F a ln Cntra diolI gc do Iv e udicta r lI El a o organldo opabIr-
qeia cpm"o, "aialn -bii duorn Pa l ,a ur od doe bi Soo d o ~ ~ ~ int a tivo do Oxtn.16 CUlua dotr
SBs ebdr oa els activen los trabUd.o nal I I"lnguuir crnerece estas c a eit1o
Duartecnnc, ilfl1 Caaiden ePeltu dh d., do o I ]o. iAdriu d e aa,. tun.eaa,
b ran P li-ees pea casunasmugern e .rnvinciciasla .
-saa g niorn M a .e C ant a pa. r quodar teran iadan ao tn. d e o ae la on ntta d e, at fecto y con el a or E n ltttn s ado t C m i id c m i t nn l ca es ur ao a pa a nrainodrid dst.,t ara oInlot dococ ortor A n on o ni id do e' a tan Y m e ia do t
itod i t i n c a m i l c a o Be n o a t d i f i o u i t n ta b o a s L d l 7 0 % d e l o ti d o ea d a a r a E j o c u v a P o o i n o i d o P a t r o n l ne nI n c .L a s n i c a q u e u s
ee.o leruocid o ctun n on tB pro-e El gobornadorDuarlo Calidcn ol- laitdo pe cl ntado atrvisd eCmo oipo.qopoio aba jclre itna o-Aoa de La, Caitona sonpem canto Pancoal Sudirco, mimr dot Coo doh La InFad at6 C11am It-elt
tiio. ocatiwtd 'I iracitnfCri Pascal Stornro, pobrode Co rh. L ~,d 1ms.

1Iespediral el Aflo con Ud. aAgin eec sa lz
especialisimas sugerenciasCAXMISA Enrantitecambray frank btian. olegdttteme e ilbrado.
(Cor rnello Kent ypolio' para yugoc. Ta Has 14 a in I7{ nmangas
32 a 33. 10.50
______________________ CA.NllSAt Enironto deo poplin inclr en iitto nr: roma. aci a
___________________gri'. Cuelilo para pre-illar ypaiin- para yugoa. Tala- 14 a la 17J2
Langas 32 a la 33, 8.0
P an a Baja
Par" I ki -ore I. d .ra t t u pr i r ti a in.I ilvtA a t it t-t i iii.
131( 1000. 1.
In "'pe ableli Ima in &-i murelin ingle-u,'ll
prro iad paral nuarer jclima.p Eleocame ps.I Ia 1 ] 7

riin* 32trit .1 i 1.35 85noblelo crando enni-u- dr lhera Rn narrne


un mEdinach. Taji 3 66l l3-or6
r l I itw r I ro St, sciti Ctrioa~c T otil t edla iCaliaa C lam oa teindo d l m n rino.
imill-I~ tilO ( Ia~()r i l f ella gri.pruin. Carll 1 rPrn Ii iblrcr, 10.00
} ior. ( ro 18 K que liaeitI a In- ll( hIiAd al
h o (Tor I "it paIa nball.;practim rte tod l m r 50.00
r, ulare- Suluriil P-2.50

Sa t rria 5ce ndo Unn e n do ro- nin.lera Ron l
rgLa lc ar p flrd Sdn Crnee o renio ali oo tiroa l dwifa ddr E Encanto

Baillara eo ellos Para el viajero

today la noche Para el homhre que ha-e fArecuentes iajes de negocis por
placer. Indi-pen able ineceer de piel rowhide amplio y
m oda. Cn todal sus piezas en brilante mtal cromado
Ellgadr ealo qu duo n[romts Trem ] 2ae priests, a 5n o


I~iA5 A12'2B 6-1 i ~ DBi8.u0eria-Sri-SundoioPii-
Se lard a si mismo ERn Ci i

Flegantes proposicioneis

nl esplendidlo regalo. ILn CH ARBERT
gran Bstrrno dep Papouas .
TRAJE de rasimlir inles, e300
mejo pruchla de Fiu insuperable preferido modeplo le do, I arbf Cnn ah0v Co mCI ni
condia? alaAca llsalg m nehotones. Enl Coloresacrs Do, ra nts r peor 7.00
today la nochPr Zapaie -uoaern Aritocrato Cu finadlh utae: azul. griE a
de Weyenber, en fino hererro negro. uua regroal a la 46.cortarn norm en ev etarI Fnna'Crn
delgiada y taco de Curro. Tamaii:8 -r ule yara,150 tamartrios de ,, 2.0n.0v1)0
11 A, 111,2B, 6- IlC yD, 18.50 ritlreNIra.13 .0ltofo i .0 .,,J0 0Stirf-S~id Pi,
F, CjSastrrria-St undo Pioo.3 JABONERA Charbert roan ja'hn
EPluioeEEnant o Esa calera Rodante para afeitarse. ent original form'a d
PI naBj tambor-, 3.00
Plants Baja.
Prestigie sus regalos conlan eliqiieta distinguida de El Encarnto


S regale lucirdi msi an envoltures Susan Crone Sus regalos lucirdnr ds en envolturas ani Crane


image:
-------


SECOND POIS DIARIO DE LA MARINA

-B CABLES DE ESPA9A FINANZAS 2
Decano de la Prensa de Cuba
La Habana, Jueves, 16 de Diciembre de 1954 Pigina 1-B

Bendicen en Bilbao el submarino espafol de bolsillo "Bermid"
e mrene S Tiene capacidad para 3 personas y se mueve por pr eoetao n indivslfe COM A IA
OX-E auo prmid Ceo 0 [VIA 1
looslloe Bermidde construidn a electricidad-o gasolina. Cositra 60,000 pesetas derecho de remadode
Ins talleers on''-dlc. de Legrr pPertugal -______________de_
tO .ii~ tel. Viacaya. e inventado poe deon i auer, tSmnri eLtrtr
cAgnn Berei enno idjn salina 0 elect cidad. y en deter- fin deportivos y su cost en este Jua obrB del I entittue de En
t.buzo en as ideri p n a don ed e ntos sin n se ha deearad 0i insoen ladi i e a i Ii
od.E i!tan: Tras at in tic a Es p a flla
iin 15,000 heran de inie s. h eeia ettertne ndl teristicas lipugriticais de Ia edici6n,
side bendecido en Bilbao. El prote- cmilenne identificable pr e radar Convocatoria sobre el .remfo de impresaanusexpenas, que con-
tid mcu adeonuin se hee- sar amtraltdalan ra o esia "Juan Bosciss" tara de 500 eiemplares.
minas ag- BARCELONA, diciembre IS. SERVICIO DE PASAJE Y CARGA
95s f t dealtura Y 2.55 de peinim E6 man n odello raer- .-El Semdinaiai de Lninar
maxima a apse eno2 e 3.e0 1 dr i maaBarn, del ionstituto rs De ESPANAAA N Vapor
can eanciyda d~ngt para- ,uB.,R' Tre orin aloe aade s is Oinaira de Barceteiia. ran. LA GUAIRA TENERIFE
mo400 gramas dee Pndcdec reara a petan eaa e hisn. LO R A N FEN "Marques de Comillas"
I de maverse indisbntamente cie dgia- tampda e e, a id s a pi" an.,ameroi5anac at Premnia BnianDRyBLAnDaebe2
N, _________- e 1 a55. c enursa anual instuid Dicembre 21
esta editead en 1049 para premier
X~~~r e jor tibro de persi de tem ,I
m tbre eorncria en tenui depiata a PUERTO PLATA SAN Molonove
-- -u geue Se troncedera de eruercie can JUAN LA GUAIRA TIEe-hurua
SIDARMAna sidei basca
T I DJ A Rl M A -Pedran optar at Premia Bi- NERIFE CADIZ y BAR Vi
ca 1955 rtdes las peas spates CELONA
e hispanoamericanos que remitan
Society Ialiana di Armamento ia at one i del a
Lavaua aaeuuplait ,nfilad. per .ien boase, a NEW 'rORK LA CORU Mornave
VENEZIA uI-Cnda ort, pedra esentA, SANTANDER y C V8d0g
en-L seth rod I origina-.ASNAD~ Cvdna
PASAJE Y CARGA Eeo 1.aAO Enero25
ses ni ser ienor de 400. ejao a ACEITE SUPERFM DE OLIVA
"AA flT F'A]a tibre ceerin de nte i elles Par. an
MN "ANDREA GRITI" .sOno, MARTI c6r nr t
compatiet"ne1ARI.
Saldr6 de LA HABANA nr Ln oi s eset GARCIA & DI LTDA.
pa LA GUAIRA Veneuea' TENERIFE BARCELONA Espaia y GENOVA Ita.sobreEl rp de admision de los D IN ERO Lana cel Comerct Centro Privacio W5650 La Habana
irtines a patrir de ta publira- Sobre Joyas en todas cantidades
29 de uciemure ue 194 .ion de Ia present conorcatiae, MODICO INTERES
comprende haste el 30 de abril de "LA CASA MUXELLA"
TARIFA REBJADA A VENEZUELA 1955 inclasive.________________
VI-Lorsginates deberiin .r NEPTUNO 155, east esquina
roeitda~s at lntiteis dr Roemuill Conm.lado Tetef.no: AA0309 -
AGENTES GENERALES r ispniro. Cal It Telefeno: A09 aurant LAS AVENIDAS
Cu a*Ira el Premio Bosean 1955 Las qe Infant y Calos III Tells.: U-4026 U-6901 U-6643
Cuba Oceania Transrort Co. h, tioes1n PES S Tenos par estas fiestasPascles, Lectnes en randes
uirntes at fal: use see transr ill pee 02.00. Precios asombro- contic.ces y tomarfas, Pavos, Pollo, Guineas y Goloinas,
CALLE CUBA No. 52, altos. Telefono: A-2921 rridodhtrh o l remantre se- oene ran om propios de estos dias.
Weldorf CLL LA HABANA ran Sestre ide. sse re nrn iae.Oedg
VIL-El Conrso .sera fallado la v ndii de todo eI Mundo. Puede hacer sus 6rdenes por el U-4026
&00rhe del ca 4 Sr ltni del rupee. Ram6n del Valle Reservados famniliares con Aire Acondicionado
saido ana. Po i,, ado roe,, l'
rosicin sera dada A concern en la M-7611 Tte. Rey 211 Amplio parqueo.

aorealo ca cauwisa El BANCO FAMILIAR

enner de opbn Ig EL DISENO MODERNO EMPIEZA DESDE EL SUELO.
solicita
1 na co'rbta Gcicy Cflub ITA' S COERCILS e se

ahlima mioda en sit es-, L.f C1

a de13 4SUELDOS ATRACTIVOS

EN d AS .R SLFALDOS 4TRcIA con calzado
BANCO FAMILIAR
Aniinclese y suscribase al "Diario de la Marina" PRADO 257 LA HABANA

Estos emocionantes estilos para ]a
temporary a internal 10 levarin a ustec
RIV ER ". correcamete c-- zarln
ESi este caizado esta clisciado para 'I
himbre rde acci6n, y al mismo tiempo
afinado al tiempo de todas ]as eclacles.
S 2 3 5 6 fabiricalo para cade a Ud. todo el
confonrt, manteniendo su apariencia
por muC6o tiemnpo.
Royal Burgandy Coif
f. t o esoe hoem froncesa
Wmngwood On colores ne-
IIIt
gr o 1495


panera de 0o co
weta deble en coter
Esvexon i


Cii o- 1495
en \odo- e*e
Osto f~dek' 6e oo no
o10 00 t i eo o Do venta on
quai'C'~~ ~' ci todas las
'j~e e 5h~e 16,co ~
be 0 aetiendas del


giASA.JE


i eDistribudores Exclusivos para Cuba:

SONI0 Y PROYECCION, S A.
Neptuno 204, casi .sq. u Industrie. Telfs. A-6852 y W.5420
,,e IwoaMAnANA


image:
-------PA na 2-B Sports DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 dle Dic. de 1954 .Sports A nio CXXII


REF ECTOR DEPORTIVO MARIANAO Y ALMENDARES; MUNGER Y JOHNSON AL BOXFor .IMMY CANNON Robert Cohen vs.*

U VA YORK, diciembre. (EPSI-Ty Cobb. at Melocatn de R. Arnkarah ese Irma T Yawkey que W iams
Geargia, deci a l otro dia, refinianidose a la palota que se jue-
g hey en dia: "No quieroquene topen como un crusade, per
ro amo el jue Y me siento libres de hablar par la sencila raz6n de a nMUG8a O ertsImR R 0lra 0 01 0 01
qno e b a e oen un equip o pidindole nada al bes- firmara contract con el Boston
bol. To o el mundo quiere hoy en dia 'botar a pelota". Eons tipos le PARIS. dicembre 15 United).
srana a bonaeados cls despue uandoo estsn n las Gastn a 1 on I mna. Consider el propielario de los Medias Rojas que cuando le en-
bases. I mean una Veotaia de odino Tres pica. Y el ptiblico no salbe guii gar det psigil francris Robert Cohen Ii otaocm esod Iab~'u
ts r q ec lo eced. .Hay quel cer aI peleota e o iepl -c cam6pn mundialadeIpeso gad ( vie el contract com a resto de los players, eil sabi qui
bateaor 4correr, la"pTlancita", ai narlficio, y ci resn de las jugadlao ciare buy que no laord deaisida.'' u o en. ec
de aud cia y cerebral alguna sobre et prximo adversaries haer. DIio que no volveria. Dtalles y comentarls
Ha1la trtstera en las palabras de Cobb. El habia sido el simbolo de su pupilo antes de ia pelea del r
de a del diamante y Babe Ruth habia sido el simbolo de otra. 20 de
Y la.in Tuencia de Ta erande Ruth aun prevalece. El R io 20 Cahn ea erlcaenar con N Y diimr "I i Pa qle ha Ud ep
Yoa hice un andlisis de t mans cuidadoso de las estadisticas de del Imperio Britdnico. min cei NEW YORK dicembre 1e Uni. Yawkey. i i ha side seid mpre
1951", continue Cobb. "V eso es bastante cerca de Is epoca actual en nager: ted)_-E cast segoq Ted Wi- uno do mAs fields segi
cuanto a valide. -Quienes fueron ins jucadores meior nagado de "He recibido una oerta muy inte. iliam regrese at Boston Red Sox amigos de Ted. det6 etrever alas
aquella lemporada? Fueron Ted Williams, Stan Musial y Ralph Kiner. resantc desde Mxico, para enfren. en 1955, segin dijo Tom Yawkey. claras c ansinoon estan las me-
LCuantqa bases ustedes careen que robaron enre tos (ea? N se pro- ar aRChen conci as mexicano pgopietarlo del equipo. dia Rjas d tenerlo de noevo en
cure en contester. pues no se acercarain ai de broma Yo Ic dire: en 'rero" delasnpar ci esa Williamn, de 36 afms dijo que "be cl tram.
slaepes. IT febroh del nio entrante en esa liado, con ci bnea:*it"mos ".byddjuet mcacu
Capital. Estaba disopte a acarI nyddsd aduh u
"C Ando fueron o ern esltellas? Cuatro vens por juego. poro ]a P. abhrabad de oecibir ofre. Ianmdo con al basebo duase anho
mas a enos, cadav e sue ban al bate. Eddie Collin, s robo eI solo cimiento de nuevas posibilidades yd ep o s un remor e snn
ms bass en una sola tempomada que lodos Ion jugadores de 14 equi. en vista de ella he resu elto aguar- hac tre mst peoios fnc o l p d s
pos se robaron en 1951.'. dar hasta eT 20 de diciembre para cas del Boston estan hacendo pla- Hiiron rumores de que WI
Aqui hay que barer una peqtena interruocion. Collins A, rob6 decidir". ner para tenelo n el outfield de1 Lms no so levba bin con Lou
comal Maclo oas-Cohen enci Pot team en in prexima campeada Ir;an to.eepazd
81 bases en 1910. Petra un Seinor 11amnadoe Ty Cobb una ve "erb o aanbtle Mau henotreltemnlapxiacmaa pe c infu reemmlazad
96 bases en Tns sola temporada v tuvo un record total. en so vida de ci de tos Departies, de esta capital "Cuando Ilegu ei liempo opor- a i hrce on met
pelatero, de 892 bases roads, una marca que probablemente no sera y que i apreferiria much esto a tuo. a Ted se Ie envircae 0n on Cuan'n fue nombriado nuevo P
igualada jamas. inner que it hasta Mexico. tala junto con tos demIs be Ids tsesens sc le pregunt6 i
"Y aqau hay mas". dijo Ty implacablemente. "En eta temporada Asimismo express que no ha ter. otros players" manifest6 YawIe ', usainn'r a Ted on sus files
de t951., habn 61 Inugandob Ligas Mayn-eoqu no em at osacci- minado In, negotociones con cI pi6- "Y s' Y. fpastoci" rA qi en Ye at O en tos
fiacn ytabhahbica 6 le h~ iceo o aciica.N algl nobalrccan Willie Tomcetl paca"riy nc aao.o a1cr Ra Is- ree4 pibie ". IT aqi no"
locatidn u ayn ripern M o en sle qbeuon lacieict N barer a ine de encto Johane "en no pinchar a Ted y ponecie pre- tawho roa lm que no pieno a
tisimo. "Es eta dened. latihn alguna sobre 1i. Igorenlo. n her d nadsit enpeciles" a Ted
Eldesatios de haj en ycdent co de dineort Chen h 1.2 sagan de su 'retirada ona cosa des- I proiotariT del Boston Red So
anotacidn han sido eliminados. Yo he presenrado aIgunos doode la frente a Ankarah". Termipnd dicien- a Aera como toda i s aln de in afsTr e .estiH taand ole n W3
tension ya habia desapacemido en el terrr innin. La difierenria en do Charles-Raymond. Williams sufri6 la fcuratr d un i asrd h000anuais y mac no v
nlcareraje" era tan grande' Sin embargo. Ia gene permaneci beentdrelna Ie.to primer, don aT illimed sao mhae io ieon.
isenia horn ta. hoca. ea t-hsumLrrae 1- ila, h ld o
"Seimpre me ho fascinado I hechn de aqoel In di entire Santurce gano en duelo eI Boion n Saatn I asod pci- B aon (it9l: lin pece so ha
Dodgersy Brao duro 26 entadas v soo se demoro no juarlo le 2 or I al San Juan der la priio era parts dpa tempora- ta, sla ,rIenm n r
tres hours 47 minutes No lvibemos ue eso es I eqicalente a tes do. cegres6 at juego active y ba- PNil para pest ar altar mar, cu
juegos iompleto. Y in one es ma. ins dos lanadbores croeenza- t 345 n 117 juegob v
ron el jiega. Leon Cadore y Joe Oeschcrn duiaon cIdo tempo. (AN -HoNPuerto Rico. 1o aaa.
Oeschgec. dicho sea de paso. en ahora decima ntrada. uno e eliot bet ha
"La )ugada de batear v corer. es una de las jugadas 'mas boni- teOdno emergente Gearge Cre \ 5 \ \ 1 1
tas del neisbol ieoe on ,ran valor En especialmente valmons con- erveroc parn empatar prionre el
do el corredor. partiendo dede una base pueds concertila en un juego nuego ganarlo can secre de
robo si 0l bateador pifia In bola. Loa teiranos de mi tiempo de ra- 2 par I al Santurce sabre el San El gran heroe del uego de anoche
ceca pilfiban. He visto a Nap Laoe anzarle cI hate a In pelota prn Juan.
ra proteger al bTeador. v na vez hasta 10 vi conectan un indiscutible Bob C necet sdu 16 on o e
ie temppet ] caorada p nra dar in ceatija EdnlI an del Aimodneen aps compuneos Iciteitan a Angel Scutt, hi/roe supreme del joecon dp anoehe k
de enap hiabienlcdInicial al San uannin Poe 0. batean- a pesar de ta a cina brilliant de Hatten et e. moticul Seull realio deos fldes espectaculares, so-
"i. planchita hire roicadO pend, ,,c uts -oa hello Y' I .Tied be n, cI cu.,oinnioc~. bce lode ci qde es'ita qua Alde eaces empelaro l carcera que hobiers ampatado ai juero. Fain Motin.
esta en in segunda base en ua situacio de plancha. uste ponder En ctre junade In Lina de Puer- b lm p a re aol
alerear cen ne debe .entir In trcir. bar. .Vendro It a buscar In to Rico. el Cagnad cencid al Mava- n y e
p lan chita a cu b ia l terce r b ase? En 1a ju a d a m sa de nasta do a c u e 6 o r ro n e rte r p ii h i n s b
____________ ___r Haone ycahn el deit erSulhceo saltar S ECON E ~ !
San Jnan I 000 100 001t 0
SantuOre 000 00 011-2 4 1

SMEiS 0 LICITA a s n 2 un eslab6n de la cadena de victorias del Habana :,AT
ray?. Ietl 17. y Homeit; MMhr
JEFE DE VENTS l 7nar y MALMENDARES HABANA
Scull anri a n ica carrera del juego y realize dos fildeos de pelicula del Oate. Uno de T. C. B. 0. A. E. V. C. B. 0. A. F.
cida et Crma Dee sm enao de r O li eannm estsao eoo engace, sobre tun batazo infinite de Almenares, motive qu el public se pusiera V
ao zninacina de mave peaaeria v temor zan V Ydebe inner di,- de pie para aplaudir al heroc. Aunqur vencido, Negray realize gran labor en el box Scula. cf.4 1 2 6 0 0 Schofield, s. 4 0 2 2 0
pocicion porn, .,n,,,i tacultadet cccrnaet,,as ttse nn re. M'I______ P i .s 3 500 2 .1Sierra, lb. 4 401 7 a
dedo r Proarnme serial para la funds Rodriguez, 3b . 4 0 0 2 2 0 Almenares. t. 4 0 1 2 0 0
E'rcbir arompaisandn fotao. referceclan. soeldo que de-en de eta norhe alas ocio n media 1ARIANAO Y AILIENDARES EN El JUEGO DE ESTA NOCHE es lb 34 0 1 7 0 m 6n f 4 0 2 0 0
ano y cant data estime Interesa nte a PRIMER PARTITO a 30 ada E L E E RapSH ci4 0f21 a 0 Melan m 4 0 0 4 0 0
al I Ale, I r R:pp ii. 4 0 1 5 0 0 Motarales. 2b. 200 () it2
Firma Norleamericana l And,, A no FIT ~ .c.tat'n hoace seol Por ELADIO SECADES EFl Atmndre amaoeelI Fero ffrid. 2. 4 0 3 0 4 0 Rand, a .3 0 0 6 0
APARTADO 1437 HABANA. acar l o pimee I euelrn -amIn, n "erc dho v' mediilos evunds leer' en queltaa esiabtn lnzo do hit rei apoerquierdoaSrdifas. 1 If 3 0 0 2 0.0 Roebuck 1ai p. 1 0 0 1 0
de l codes. be trunon he: Club Ho ccn deo, fldcos be eso que tardaa Triandos pereio en foul a Sierra Vitue. If1. 0 0 0 0 0 ----
PRIMERA QUINIFLA,, a W'a baa Haten e anue e l en a r .darse cleno or oidan I Feroff aentu Il pig af-il TOTALES .31 0 27 S 4
unta.Mrcue Vari I" d r no p't erm t"c sio nune1, Sobrel, od ] que 1o r eon etn single par segunda Rapp TOTALES 34 1 8 27 2 0
Alfredo ic l L ai a n Am ceuando lI reman metesn cc o Feoff s .n.zon poe pace-ball. l1 Caorri par p C i an el 2do. I Ponche por Negiy en el lo.
F sG NDO PARTIDO a 3 la s mn id. cn tao a Is e ass i remoo del crteter peiro suredit que al trarse Rapp en
A"7dnt Artl b. n y~o -a nn ab,.n n ne c"o porn bemapituc coet tiran.maesata i Oe j" cstaiacmo.6noipienns, ANOT ACION POR ENTRADASI
tra Vallein v QuaTna a u L' b haedo un deco tire- cot-c ci e-talli do bi.o de Sarditeas saiso a caer por hl. Nc
A starle pci"' erosIe'Li"-ads d ,,it ,,, PeI eee" 111,f~,,dmTnbt- ptiinctI ,,,,d ., AMNARS. 10a 00I
Aasmbe be to afieenadoc on hata- gray impedio que ta innciativa hr os ALMENDARES 1 0 0 6 0 0 0 0 1
SA BOR EE ESTE FINO VINO eId os egndos ne ho u al rdha zO smoe i es inrro aarche ltn r'ltir HABANA . . . . I 0 in 0 0 0 0 0 0 pa
Alfrr' VI~ edo p ril.bacscn-dmnoaslto nra card- pars dsecieta cnt crna manon hrl cb lateolash lastoiouapieat ANTA CION. .'0 R ENTRADAS
SEGTNDA QUITNIFLA a r antTa n qu. apa e haber en pee di to septima victoria cn a Scull v li1eg a a orella porhan-
D'E M E SA I M PORT ADO An.7E0 rire Anr ia- ano -do l, anmacriin dIc,, le I- Iucesinn Trado el mnun esaba, ha- do a Willie 'Mranda con las bases 5 UJMA R O:0
ta. Bas. o a v Echaniz vanto a P r -,pctdoe en peso bland be to raTion coa., del Ice 1ienas .
I_ AMP sot-vano be boa del Habana. de in En el t cer Hector se embas6 V Carreras impulsadas: Nelson Three base hits: Sierra. Sacrifice bits:
p,-b eInd cao pre nit Tial legs, a -egundo par cml Id be Itiicada Dauble plays: Roebumck a Bechteld a Sierra. Quiedados en ha-
10 ca,,be dr'sit oar l lH .apor BAn-incm are Hit, ,i be Nr.so sco A, lb H'. 5 Struink nuts Negray 4. Haice 5, Roebuck 1. Base, par ho-
V I N A PO A LCom il Cleveland un:promedio Min 'tI I Ne,. 3p Hit, Rrgue l. Dedo ilb in Ai Ip
A ~~ ~ ~ N roA dOLT es,1 I1 crnte de Ado'1fo Lugue se querdo habi mIm orqueNegray Negray: 7 en 8 y 31. Pitchers ganadoir: Hatten 18-4). Picr derrotado:
besbalro n las ponncho a Wails p obligo a Sardi Negray 11-6 Tiemp: 2 baras 5 minutes. Anotaom: Julio Frainqui. Um-
.87 en la c rr ra limpia 11oli in, ,dr~reba cas ena .a hirlaa -1leatI pires: Maestri It) Rodriguez (1bc), Delmore (2h,.) Y Atan (3b.
Gl 287 en las carreras limtpias eso-rcrh canin11edaba qu, Laos anbascrdoc a inf~a,
IFIJESE: LLEVA ESPECIFICADO e in e Icona e t. itipa ,lo annI mzto a CAMPEONATO DE BEISBOL PROFESIONAL
E IN CADA BOTELLA EL AN E-ta -fra mo alas mar tablecidas cuando exitia la A Na dnu brsa y con so historas correspon- Compilacda Especial par FICO DEL CASTILLO
D E LA C O S EC H A bola muerta. Mike Garcia sclo permiti6 2.64. El cubano c A r i ail o 1 p in a gen c a rn Siempre con ee mn Eg
Co nuegr a tiso tam bi n buen record. Otros de alles em o o e s ca v taa d un carre a La hioon e a en on
___________________ nAma venat Inm, dreidib Ionc- bib. ., En I cirndo, per ,J ,jml
rnismaScull. quer db er e u Trildosninucurr In am none CL UBE S A. C. H. M. G. III. Ave. Dif.
ElIC b irdn b lee 42s r n e be Weng Gem- r Nr Irnbe pue n n po ci te g. Ic .s i. .nft xe 9 9ro64
de 5-ariod 'dsr-dce~c bu ca Vrgl Tsmes.betChme .clctareinan somno .aicta. par of eon on boiaa par ci mio te- ALMENDOARES IS. Is9 8 26 12 M94-
eClvnderitoria e Schofid. ando torio y no babo mas. porque Hatten, CIENFUEGS . 2 5 9 17 19 472 8
ofic a c oma '0 ce 1cs moo Icomaban cinco lechad oas t e oa primer el tiro urgente del intentando el sacrifice. fonz en ter- HABANA .x 5 16 21 432 O
ef .rer. en I hieo a d Liga izare empatados en etc depariamec- torpedero rjo. hacia medin seguin- cea. Scull faz6 a Hotten y Willie MARIANAO . 4 4 7 x 15 22 405 100 -
A-a to tndo r ThiSuln hoda paedasatic.cer a Ira o nfyaa
a uoe a m es rI lan que eI El nrato Bob Grim, be tnc e el in a tmnah la._ Wilie Miaenda. sH.a be Viodoa. u t a TOTALES . . . 1 21 22 74 4
n (I,,st dece-'e az do be T- V YbankeesI. trcornd Oe 20-fl, peAc de clue I innea o bdatlb en El Baboon. an poo pon en.I
eo 'i Lpo rzre mpomr paa2 st ia pna ecit to dganado de raarne. ecreibi p n saen btslisexrotnn gLorS R mMa LOS PRIMEROS 3 ATEADORES
27 -50sOcrei-- mas permitcdn.; 20 tuoas -c simia liriii: cma'mniohr n ig o be.o f5ddm unciic ra-
Tn Tra an mejnr qii aquellas Bob Turley. eirntrement, r- undo out a expena be Hetctr, li;bo pa r Angel Scull en to mis iCon 50, a mcasvees at betel
a pa in In a e arI oan. boa los cYankees. enabec to e plevoN laulr a t bandejacd noodet ardin central, cmn Ia.
'I t La- pra'-dido t ecoce'n Lsza en stuck auto con 18.1 vn tans- Sierra ) Nelson ietouan a Scuon coo di goanie y' sin Teinpe pa- I UG0ADB OHE Club YbT. C. H. Ave.
Ias pedrtci d c danvi"ietael enin Tens bases por bol s mooH, coo linn betad. carla pnitn a detn daarcu In.ca ce ho-
'- .OIC bets aaitImcs, afimles Tioia So.ld Pohrteriid. bet 's'i- ccmima, be ia .ra be Baiasmagae. bin empreabido en bour. n be.I p- Angel Scull] - A. -'R 1 30 12 2 116
/ de! deporte on 1913. cuando Walter hington, permitia 249 hits Anold F episodic acabo muando Negray te lan. Cuando ya Hatten habia Roberto Ortiz . . 9 1 33 351
"t. I Johnoon encaabezo a sus colegas con Partocrero. be lo Atlieiceo 124 did anestesia general a Lee Walls, negociado don oet, Sierra estritl B Virb . . . H. 128 23 43 336
tno marca de 1 14 cameras. para r-tultar lideres mn qe anoche dbuito con ia francls In canio de tribes cantra las va- Bob Boyd C. 152 23 51 336
cN lio-nn pitcher det Cleveland oe emis departamentos e tos alacrane. tas det center. Erionces Almena- Huimbertn Fernandez C. 18 27 54 321
aprm 61a hesa ru rte a. sp- teaap e u cn n batazo Ott BobkElilt E.l.l. C 135 23 43 319
be 10 hombre del Cleeland mas 1 vomaon clue area Sculr a a Jacd Poiliips-M. 129 17 40 31
imesonte N mesbeti ctd enClara arl ol. Considao PcdrO Almen.ecs- -H 97 9 29 329
pr :or buT Nomeorsarde U iS L l 0 11 eg o d e d l A n niied e d A .nen . H 116 19 34 293
medios inferiores a 3 carriers par 11ej. nadir pes6 qo pudiera aoHetor Rodriguez . . A. 145 20 42 20
oy lo o. Con selocidad be leore Rocky Nelson . . . A. 118 33 34 268
j.,,. sofio Bob Hooper. que Ilas 1o
en s6o 35 innings. aoge6 pasnr di- 110 eg baa cera be ln r6tul p Ken Byer . . H. 129 26 34 287
:e e stelar aPt y rrae a"'
cha mara can 3.50. cuando Ia concureca comprenbi
I Mike Garcia. el as tones que aba realado el fildeo excep LOS LIDnEnR EsS IsNDcI VmIrDUALE S
tb de Is Tree Grandes" dt1 Cis
veland, obtuvo el lidenal individual A trais de las 3 decras los vencedores mantuvieron el paso. too Y aplausos. Todo ci viaje as HOME RUNS: R. Noble Cm .9
ntreos Jan d n rajar Jugo un gran partido Guenaga. En el inicial trinfaron Eguir .,anado ndell lb d

onror ben 2.94.o Gosmiand ind hurtlat
unmca d9-P. pcrmih ohiou76tU1G bide y Lhaniz. Hoy: Alfredo-Arriola vs. Vallejo-Quintana 'ai ao enpecadao HITS cONECTADO: Angel Scull mAt . .e '. 62
A imas 25inni que s oneno ber ca. CARRERAS IMPULSADAS: Rocky Nelson (A .34
ndao' P e en caosa diereri qe. irnpidie ron aranza. oin tntdo sn Tambi e n e l siptimo los eous CARR ERAS ANOTADAS: Rocky Nelson (A ) . 33
7E d oasiernpre cantuvo Bl tantoad -r 6 a ntn erse sim or a nna dIs- pretendieron n 'ano ne o a l ASES ROBADAS: Angel Scull TA ) . .' 8
caoaWhit2S quid mayune etar In aoc n I om m ai i cdial smejante a la carrera del empate. Amros pie- BASES POR BOLAS RECIBIDAS: Rocky Nelson (Am 41
cerca por otros bos miembros bet e dea In cartele- odid el ena con on hit do pIer- PONCHADOS RECIBIDOS: D. Schofield 1Hi 34
CecvelandF Bob Lemon tEarly TFe o ugaoeend ecarma a la- I, te produjo unno c 1 sr n a por cishor la HatRSE
tb be Itooa, tees bnao, II, pien~c bet 1mmccarsi E aciec iit ntrnantlsccaao LOS PRIMEROS LANZADO R ES
Lema, alqien crpam lci recon rd a I mrt minao n Pita Aeratl- otiei ra 1 pe1 annd cn t tedn Io sn p r i orlep (Con 25 a m. a innings lanadas)
deBob Feter pnr& et Cleveland 21o ln cnc entmim. aee '5 aio si JUicTh po-ntarr a Vrdns. asohtMacale-n
Toprarin n veat~pa. .1,r, n olpad Bialosdcoel udirn sce n .
Eahniniot, Ici cuabra. an-oa, Puishers J). Jn. G. P. As-c. Ip. METo Cp. Cip. 2b. SIb. M. Sa. SbT.
.oavertoirse en ganador de 20 juegos Guenage im preas o mase nin O' Echaz t lee ganamn por bos oar- Ee trno del Haana e eI
.or u ez en so career. y gunodde Ia otra. tes pnotrcs Ta da a Anl inot.t oaens n c des milltue Scu hiio 6 3 4 0 1 000N2 22 11 10 3 2 2 10 9
gu r6 lpnat tr ao em a susgrd pasos I n el pelo- al frome. grnbnrd aa teoobre buanR Munge, A. 19 5 9 3 750 81 2 3 73 28 2.5 12 1 4 23 19
grem 1an batano be Rand. Roebuck ha- I S. Macangr aI. 19 2 81 750 41 2117 0 2. 12 1 40 31
tados cnn 2.72 'en t ercer togae. La lea in cue decidid praiaet El mayor acercamieno dr i.mbas led be emergenten par Negray pye C. Pascual. H.13 2-A-I1 750 41 1/326 10 7 5 0 2 22 18
pareja t pat en mano las hostilidades be in parties en toendcdas cristaizo jinstamente en proplo Roeburk sr hi ca .* h C Marrom, A. 13 1 2 1 667 34 2/3 20 9 7 5 0 1 14 15
numo rb acoerisLemon abt c clue e drn sd p1nos c e an- I c i pi a meia be pnid, andno man .d 6 cm coer n o0 B.Bman. A. 17 2 4 2 67 76 213 77 33 9 9 3 6 52 26

eno reor be 23ds dWeno e nuat rsp aast c ico osn- talit dpor L nt racioarma m.f ens nrmocayd ,aE e /
limpdsdIeld6Dononni toIriT .n pcarlo a ro bindcsla dar ona nt- L. .ud6 Scull ae ro hit uit A Sea. C-B. 17 4 6 3 667 62 2 3 75 32 22 1
Jl ait Te GiranbsC andI trn. cuatro I basts rinc t .nai- ltt per ohma ginoi sIe r n cocinsa be in dreob.,dIa IJ Haei. A: 22 2 8 4 667 73 2 3 52 21 17 6 4 a41 29

Naleki que obecor de 2nes 22 muy su rianad aluon- raestaochea la, itsendeni ha C Jonsn M0 32 15567 4293/39 33 3 4 74
dic, r ddl ,'I beh egucndo. ElT ant cayp enoegoda I E, Roebuck. H. 14 6 6 5 545 81 76 43 34 621 23
limpias qircd6 Don Mos ,,, u Fi ttub facteipemnnbemnon dnisie en to irenicoante pocque WHile prapicIb JTie bobS W Gonzblez, M. 12 1 3 3 500 .501 213 44 24 17 .9 4 1 39 33
arm b 194 n 3FnnigsRs G e e co epnlainiort on ictcia a. alcanad .sT color. play ilchl per cI people ig V. Loe2B.-1301150n 2/3 30 20 14 4 2 2 23 US
Nacsi.ca ged 1cecord be 223 coy segco ,' geanbo algran tan- Poirsnrota probie to, acodeacin ha 'L C oezsn H 10' 6 623924 81 a4
en 90 scton y el eterano Hal New- toes con bonitos rebates. Mientror cembinadoun magnifino r.ograa El iltimo intent dcl Habana Ic A SuAre. C. 17 2 3 4 429 49 2/3 36 26 24 6 0 1 12 24
house. qse logb macca de 249 en is actuacion de las camisas atncas a base de Alfredo ATola cn a einpez6 Sierra can an fly c.o rI J Moreno. H. 15 0 2 3 400 54 1/3 46 23 18 4 1 2 11 15
47 innings sin ser sensational era segura y tendencia blanca frenle a Vallejo 9 center. 1cor hizo una cogrda
El record be 16L3 e Consuera cr o eeraordinros. Pits t Quintana n al cubictb i ea ot lin-ne. A.C.El T E
Is bib a cId. tiao Be is Lig a ema- Arttin phaecriop mbanhe intica- n'otr Pa Horsmear U g y t 0im d AIcoares p Anaeops pe-I
teria de ganados y per ides can tes de crisis y esas indecisiones he Alberro contra Andres y Milli. g un 1Inea be bit ca par o
cuando Virn bat a a sAno
Sinecesita$100.00nos vd H o en definitive, uno d tot tr


HERIBERTO HERNANDEZ d hcl tad: ic.
Iosobte n lar. aueon"au,

TE 1A om 1om AUTOMOVilES, JEEPS, (AMIONES nbe o den mcl
gainbre cI. paboufntnrA tma
9 ~lna G, tCle nr'2meotlNcinln d r-gidoat pidago ineno H ?.Esrsu a
9 auApt nV s ma* (a cstdode Mn.deAgicltro. V -0 T
inBps. a wraU65 U-9689 649 nordbe.C h ian RAlma- OBT LA ACCION DEL ACID0


image:
-------


Afio CXXII Sports DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, j6 de Dic. de 1951 Sports Piina 3-BPIERRE LANGLOIS PERDIO POR KNOCK-OUT TECNICO EN EL ROUND No 11A sT S Alemania ha adiestrado en forma Oscar Suarez estabien entrenado

.-Hay que arreglario. los atletas ara la Olimniada para hacerlifrente a Thompson
2.--Son la mayoria. ah

4. ee ranD Desde hace mess t preparando a sus representatives en lot El campeon cubano se encuentra en forma desde hace dos me-
paises de clima distinto. Consideran que ya no es proble- se. Armando Bragaio pelea en el semifinal frente a Ciro
ma la desventaja del clima. Un gran trainer. Datos Sanchez. Buen programa or ha mbmado. Comentanos

F0r HANS AHAEFFER d I U. P. sci Sin tsuceaec onfiad pd i cs nparotine lcoocimiltios
IGUE d dentreo. l allgo o ha ciad Iragllo pVeramons l pasauen et
moup n pmo adoe p FRANCFORT 1 diciembre 15. iUni s segunda carrera de 102. Fuette- ran so hta veid a is pe as eleine d agao viut
a acpcii pare iodosr I ladiinnCr
atletan cub nos, ei silencio e I -Los funcionarios aloemanen de rer n fe aydaodo Por neinguna c ea cde a 1a .an c o Bra anh ee caes asa no si-
deseoperante q e hay, en rela- a tis m o han s ealad quc prefer briFa iei q ers, h a e l p a a g e
cion con el acuprdo definitivo del sar a forma d, sun atlas pars Tambien en eI Jaon Heinz, el sa e u es o e sltar e ms asite lar 10 ra e nis
Comn~idid pisi cone As;ndr a"-ci. l tapirss o ~nolcogu sainad yorI onero Opar 1,I~~ n 1 o
C m i th t lim p ic C o n o i a d e las J a e g a s O lim p i os ne 1956 q u e q u ie n d e esa fo rm a a ce n di a al e-i si v o d e su c a O c u
d tiu eid ar o m c ori l n ca.n a o r ee iSa.id e que los pes o p qu a is. Ji i'm Th om p son C a mspeat n
a confundir y mas y e rear qu preouarnse 20 mO co 2l e do rcame e san aes diners.
ias, que lie odnereiii can- csc nps oadipnad I macaI r pa e Iony fly y hasaom. gaaIgrsrn
mayor descodci rto. Los que bus- Eo linen arn Ios prcparais pan Un nuevo record nacnnal fusi es- is s dosda s e sa etis cA mad Brazaho s Ciro 5n-
can en onot as los periodistas. el I ra as Olimpiadas de 1936 en Miel- iableids por H iner Wil cn la Ja- bre el campeon ds Eas-ciao, brada- EpeFial 6 rounds
ray de.esperpnqa, se van ao ma ia As i Aiana de blina con77.12mre conoci sin c od Europa.
deiusoadf opc o dsn- hssn, ain an7 .12 meto Il .osi as poesir del Vicjo CoiUaB n Cia -. ise n
d ensotor .a or u ped ti 1 pr lo asla emasChib DAlfo -

nanda, psrque 1 parecer. nada nt Jad ne ociubrec nosimbre duranie el viaje japornes. e-iauvo el ora.Qesb sopreca er oVlsaav. Felipe Cues a.
t a m p o co e e q t h a c i e d o L a r c d ? e sic aa p a a r e d ia r l n r ear i n p on d e 14 s a n d o le ora d o a ir ee scat
ac snehaemrdspcasdsn a rus 1nc as Ci eso e a s aar i
d tale i e m d a pcis a, p r u a cinic a t n a el cyach fan a ma c insel sa cic ions fEor, e nu To s o e ne p e S
daentsdentrl oara ima hor d e- losairmjnen e n mat gac t len-orrio1a hmo no coo Tesooss Cai a
eao n o l a o nen nr s- e s p a n i c p i o na r e s d A e t n a P e o lio aAr :a r :r i pA D R ID. ,i co 1 E r a
za a s e n o nulesen aotumra all. c- t fate Oalr, n mEl eq usvoqu Enrqu Fnndz a cesdo.co

aletaos end fi a ntiva nsis im o n C a schle r otiu Ie ate de l o gu mDao e.E o rM x D n . ep e eet ee e ibaoe. e tea o e elM di o u
aina e I n n Irt iralo enp dijo : Llt.u e o ebeat a ier12 1 -n J ,sars abrasne Olac s n Ceso eit s usIpen dd
rien o .i E, ois i n doe pr L a a a oa In a i s a m si a Tirs- d l o i s e n t er ir l hre i dc C a b u n a sv e nt a en e p n o el ac e n cun el A re eej a x e o h Id dnd ica nn s uen h
gso en dscon srs a ac naise oa l b se nse, fone ecA, len ee a etmar S u practice. No t lCamo al me do d e a isionde oxeo, sono u zIadre. ae i u t 1
del impasse a a r oia rns pa so s at ta s d p a ain Ome n ri titular dps hs ae in zJimdoy Tn r l out. Seire s erid so sseBlsr 0ar Osicm. n-u e a tmpoadame sac o q
mt a1sa dr -. -- _______-. hocp e arn eirten e TcOSa confeeoonado dn En
p oal .siciln e s icia Cuandosice s iL asxpe rencs ab in ic en Pcn ros ln se e al dAdo n no farein e ll supend, medi eh a ed elR ealM
d eJ ueas m c or i u nd la. m n t ee al J o se r o telln IL D o Gu e Fleh zloig d el at n
doIy~l' 'A "'Ads I I%~~ I'-1 mi co onic, ,aha ,sn sic,- bae,.

to tema r dode grl o. u dlnredl cdor hAn, .r ra 1 1.- ju E ne Melourn an insn ene ie eHd ne ooOsn rtx lcm ent teaa e ecra lc r > e pe rld cnu dne ., vCm ca rbbldds d osgi
m q I sol t on n, o- ra do Da un d ca d n d' oc v a s t b 1 n un i da n l derr o n ambo f a ja oa o c e ca r n ta enn Die. ic i -El ul tituln
r dific l c o ren rn: H ay q ue d De bd, a., lt r d EHe m s nF con tr isra n d cor n- i-sa ru l a r eee M e p o pot r r es a mi al
sid illsd1 t o n s n a I a dle consuEl a I n 1: -. 1o o n n r 1 cioia Bu slia o- sondar dci Real Madrid proemn-


uncmpeodecnc.lno e rosalt.o.Iosloc ednalc- f ree aa t r :no on nl en arimdoeonparaeiponer is
la ve ra pa o a ra e .ta dis ues lno An num leman pal es ne H emo ntdo, que. n u o ses El ieetiosd de laa DGEF iIs no su1u edont ton canrd co batsi fva p n
s ar sso a fms si f s e t lemp ia a Ele C oI aoi u onhm. marne dl n e a g U extraor ni m 6 'y 72384I' kon La i t s- tao lub
ta, n i r tvude siunpa ie dell uab dnelo AnImnia Ipnerc
juiia quinn tiene i. 2,6d a o l Esa pitoo-a ,,ic imscarl So r Fhntae ca]h suspen ada de
t ou r. iadO ds consero duAani F o i aFin s Toia pareis f e- nlma-aodond I e en eIeoap dla de
ns ne acerAN jrno iofna doi s r a6 n co inr O A p don ir Iue n le ra o-- Trilss ar su euipos de b e c coar e n a ss coenr i s- i s en co n cargian s siciai oroc e ui r An
ils perinble as la m os el s i- p tencas saln e A ro dFl sillorc, Il Ice- lo-alidades del Interior pace f al moduat la clnI mpn Bn bcna n j e pun s ci nopr nose ens dasc s be te s en a ciSSafe que m5ten
1caoc i enseac eessaeo t oel-aao. rlope in~ n-s-sc r d5 r de 19 -r96 s ssc i- D an dii ua do per a o mmrd Ar d io rd aC c rac queeo, rnin rd 1n de0u- s0ip-ess -osn ~ is- cnr iin nussil i s -oe
del cor n o in r eo idad B Ic- 0 a s- as- psccs halses- p racuicm. paera d ead pen -ici p an- rs ul Aa ni, nadal m enDnn doL drido en I arn nlt
deenia.,Io A, nqa cts d~ hay ,,c ars- pasa sic I Al!, kr Ffesi do h~,rtlz sLener e ri. Pehligrosa berida en di ojo. Comeniarion, In rrc i scopes-a di boos IIl sloe ciupi gp iup n Lsjos cI
haansis c-no nn cl pa1ra r a s unaa In les is sicoac ru eDn apo A rn c e tamenfe P. b
gant. os Eotn eodc i ac n Ii El pens cn Enta toresp d

a ~ ~~~~ 1 A on 4, Carod n BL Reali FM.-!r a d arsm rt nI
dueeo alsI u sm r eon 10 s a n n de nn t- I c Par JACK CUDDY, de a U. P. Os a- Mas-ije c CosSli is eo.pn .'i


Paa ercns oqe s ts 100 nero oonel 11,n nt 1r 11(E "a, ) 1 J.11 TPHCIO[ C F. Io IF Iarn, combae can el rr,- alo .~ 9s oTE EN CAMAGUE Jo 6,L it Ior ddoa rcIgGee os un e lasen
uit l \sim l Nl- co ptn cord u i'sn 1n n 1, 1- ILIL G,, 4,,n il Lnin retador fra-c, L.n inI.,lt.51i r a ,,F.,AoaI ~oo lp
Fiscs e siempr tipcIf- m lia pa q a E ormlepnBa h- I un,.s sic c, c a s d s p, d aIprs s ip a- ohs
BY ope hem. on esadnidar b e n- Pr s- 1,5 sic n'Is- e- or, ic--o-a n pa sI ca '90 ae pibr nn Ips ni. a. I- -a 1m -a I n Be- a s L cc 0i Oc Fl S5 iC. c I) CP L-esrnd sic LoIs- I-ern lorasn s ir -aIcs l mass- a pasadOn ]Ahr is dfrroIen cn pornenes~t, upr rmoonul~lduL. iIL fles mebbluae de e s 1J l 4L R Els l"a e:u a
or s drifici soiseoen c I c ndo aia Dane an desioarnn 1m L- T yo I- e 1 s el lona i o n re ooal de-r- IF I ias ba- i -coe n r s o r cap l i de cooeus
fla q u m e so n d H-a ae -i i c c cd m o ro le I I n dA s o n- re s ses in i n a d t-m n a rs o c c t n is
ifepiresentr al m Cub a porqu fn fur or ,dad l -entrco a Erdr d al capIa pm 'r e ,Bclpl
L uad, del s e d e ali c. I en al ec a o Pn I ip a a i h d I I s ne I F o- Al n l o I l ., F, Ice -cIea kens-.s 5 sencm se ,I I S E a N c ON cU IsSa F i dencsnsecOn aS dijs a I p e
on conpicin dclec uirl sie -csa 'less-.l In s-Ic cm A:, c-- z Is c br sa de Is I S lan 1 c-elo p'T' Ic 'osa a." e di snir-sm sosod cI reninn s ansnre cI coilOm lb" r .1a Chumlle Piacc'le p s-u. .
ta ,rdasi.n A no m or ar dmpaa- o Olr All s-e 'scnl r Es- He s nIs pal ne. Es R Hi n a d s-inn on Il race Irs-- 15e c I snd-.smo pusa pane
tos tan dirigelse toso.",A sor-ia sl "r ',esIt .1 III s "' a 'Ic5n --5.oa l'se c In -m'I' '. ]A I." 'IIE siund-I c -sass Isu I -be d s oss s ic Iss coce men e s--1ue__.1______


eVamo madsienio5. l e-TOc A- a, s-'e r rt raao sI rI.o o a 11n;poca J EN I LAC KEsS D E i lf
qt e pue u res- eolvae to ce c- r na da ItA _l s a -c rnpuInol a 3 n o
a todsplesi ha Ier p so arpradn p i a a l q a -r n ca adn o 1 c o aque Ilrl zr c- Ic I el D Os ec n s o s-cIss- n ombi0n r ei ccc'ibs s brcuan
ti m de a m da ie said o mc ct le m s e i c 'n s cm nc s rd e 1,-u d em a s- a .n .- T n E Fn. r nd e s ob e es-csl-a aNO IEro pin lo inter, asuud o DaI u rIFamac CL. on n Pa E In 'I A ,v ,,.icuf ,a I- o i ul F) el sor In ro und
p u qea lbdel iao l El frnads I r o -- :a o I n o Filr c l 1 ac-ed P. r s ones ssc-: Fl so a-
n. Panaes rA scroan pes p n ,ea A ec Ar nne re L I I ri. r LIi I. TRANSIST-ER do Ma-la tdadd eqpaci o a ooo u
i s ie las cius mas d et o n c c .1 L n i v- r cu a -'1
as de nues s dp s- o1es- s S

aciiacssl-rae elaFd- me osq e l ois-n -cinrFe n nod o es eclaris -oooO espsos*i e il, itRORI o o
d Ir i o n n o c I p s e c o l a da c m a ed- c- p s u l o P c o l o I I i S
s-cF Dn octor bert L medicoIDD I os o U I
en acciolnLos mue -I ch os d I n LEEU N Co nb d l r oll prCamdo eno la Liga Amrian como lo. meoreen o Ai addi d
cies ed-s. Insitt de a s oro n t a a la s c cio in'cion d d El fn
ne n pa mito udcsisn s-sicods saicts m xh aa nAnan 9 Iers Itsr- t orst m )en ion o sotu o s
ra L lsa e nf i Inp us a I n 6I el 3 dsc r C A D I u lOlO rdr fraerd na sion per. ,, n ,
deque se i aljc ie rabrlemente- ] A FIE qu fz, Iaan p LN, -n L de Ch a elm or on nt m rpu ta etl o kepo re rn pd camb II de. gol.s por .,oo rw oo
en~ ~ ~ ~~~~H on inssi 4t ,a- Os-o ds-m ass-as-aep-ca -- VISITENOS I ________
in que h lea da lo l d i po Fr I a 1 -. Fie Fo r Fr o o pcrc a-,s -que c frIan L a- Isar li
e un r e n l o A d I a no ea myl Milan ldt
t a e ns iaana t aciaac c c oI P H- f t- - IP F e 6 e o p r e m e r r n ct r l -s m m a od e c cO a et- c s oA Ias a- l --- P 1 7 c- i n 2 d L s
rsnamnll oa s j i e r cc SE NCI ON D 1e AP Ia io s91 e ntras n o os > d s E e rdmr alJ na 1 d l-iI Pis ola c 1da n 1- I?
W i n gsn .l Dei c i is u a ld e cf n ooorc s s c i d. s nbi n a c -n eu n esea e n ra som p o d Cn osaps
unnases i nuc an renci e e z l r d 8 e m j d e no 0 e n 22 lan cmboso c cr a cS s- l acabndos o a tleta cn s e xi ca mo e b e 1 u a c m et n i a a p rii a o enPO 0. doSi m t n e ary D b ,d loaInd esfu en tin ame te -en-ca ti s c a c n ~ C~i n -- O
teapeidisereld e S ancS ilves-rnsinceec pE CB prrmq uL e p s rar' on la bccanan T o m ,m -aep n i o qnele iai i roanm p e u m r j n pl i d ss Bla ca lu-. 4rn od m e q o 989c ar- -c npo c f o n expelis- o a'
F, Ia ce A- III -7l's I 11A ol a s I t"c sir le

I C qIu emptaricon ci s lak t- bal F aI El c p p p m o d
s-pnsnsr Cse~pncccc Ice. Anm Is- eI I c c csIs 1s-sroll-.rIAs-Ira-,,IsIFnlp,,


ccsspredodpod elcmrhcocnlicaie m ena a .aas c c-erpns'on c rms RI DEJ d i e Lotrir on ubes-, s- ~i c mbe
tc-o mucho dr- us sic-crc ies e S adusR felC mecirat- di eI78 eqiosprlosS na o U iedC. L C ned rcin raslsaic f udaa ad orLa Pr nd-r c -
nlosou ctron lo e Io I Sr o n orleo E I e U l 0
ma o es-Ie I on a I pI
teas inas ar ea us as para p so. as c s-c a- Ts-1c754.
Iormente I a 1 r, dl ii I o 5cc- .1 cs-s isofre r un pstroes-Ido
capL -eecc, Dan 10r g d c ores Esr 1L eC .cl s -
ic'ainae~ ~ a,' Ls dc s-na s 0 i 6 ell F, er ai dc eeI a, a-; InPpioa si psdsPdo,
qssrnpAac cus assrI o I- A a 1s 2 s-r s-Iips s oar 5.5IS Io sc -


also "Al" F1 o4 nlS famososrd jacet de piel, n, iFSNO O Q ISA O E
h ue c nu nca le v m s co v o c is

Las ju ta de va Irpo o tienc PARTAGAS',de 1 r ,i ,I
fuam Aentlm ,e tel an Eu; roa., CIr -0y si:r"I A ~ ." :I I a 1 1 1 Aa, ZII' lr lJ C EpleE
,m an arrgo stamL seguros A***,Ils ar
au de a n mlt r ada Id e at-s d s a
-~ ~~ ~ ns"t .en 1. .iltima, n!
parlirspaia sicr3 sda Ion lI-s- no. eC cs- ~ )14 El r c-- ls-c "s 'I Cfmo IL

Jaon anl n d e bso p e eo de l b junio da F M s- *
cs-oo -Ic E~ len fias1 m1 sir El fnjadr~ to1 1.'u 1g- L -'-n cnplde
g U a n n nento nt or Iscr ere
arl e v elpC Am ar eoa
ea r cao en ecysci. el coming 1 c A
miimr ,I.,nso is Dis-oreesno Os c Totna M5 otl Aecloi la comififacio'n de doble-piays in sInn ole.s.o-cen &
FiLcrio sicsro Edu cada. eals- en re stsa Favcini .1. c ccio-sca aisn
l si Eioin Fsicalln dci.,, Els trR~t oee Laddlon. messes M LTPL
on B,,gLsomltn a N a Co mao Antia. di s-n de:-
en io n inahccssi OLII es V,11 si~za d cs-cr Frus proclainadonen in Liga dimericana romto 1In melorec 02 pe:ss -nao d osn i u-M tI~
es eesnde hem rp-re I nI-si ) ,nEl --ria eccinlDc ha C~nLknco de douitbile El ftldeo dCI Ion Median pcneno Sri' cmbale pacrsa Laoi-
iina fact Invoitumis sioI Vba Tc no oil Ier c- ol cijsa-"-cmanco r pn
500 0005 sidon sic-,, decaardn a,,a sinisa-s'" :-s u r acrscc -- Blanca, alcanzo 982. Datot v comeuniorro, n lftoc cai trec Ino "ndel, )igDlemapa
enl rnts 5jciStR l ue ppm napiri Ma sI-In cs-Ind sIF l-us c cc, I C. '-I iAm n tI a '1 co '. pciigrac en i
ons pae cI hainoren doInsic m- les-P n- 0- 1 3 CitICAGODo .s Cs--a Ien 'it",e I e-c'n- c s-a. \
parents sc hae P- en io 1 cc lo. N rcIr in s-aI, Carl s-s- Nc c-c as-c-d, m 2 r _21c, oo r o- b cm s
menisR~ ui a'oln ld5rc s-d ucsn si crI- 1 El -scn~ Ire He s--c. F] a I m ic I-'dnsc e e nlrnc-. "
iccisn c c Isirinain pa 5 s-.r- s-s-s"1l~ -,a',c-ncs R., nI am s harm i on MdasBoc -sdscde 91 poron as- s-Lor r llc sas o n l-s;s -re mc
par be aiscan on~scnhcc e-'a opuc Icr~ Iaac- pcs so sa on lmnsac oil,. -ccsocn- ls-s-cs amieic cIE I Icc~osc s-c leyn acsooscpaps a
Ianq. or hams oninri s- sc S du nc.-suo-ps-E-c isc- 'In l Ts ue IFrc- a- II Allm-ca pcs r rane a
Sa-an I-, ccp-a oiccl, rcr c'. csc co Iesa is-ec 'ins. css- sc1,csmac ace c am
ens-cienr en TWa Vlahao lmia ii1 teaim para rarre s s ip-ic a-ls ~eic a- cc cserera .1 rcl L't''t I-Il o 1 1ca :5 l Icss ic III,,ss ice-m les ") -aiPccn
bo ins lsandes' nlcm ,or sir fc-I ,n4 I.es s- n n ,6L, ds-im si ll,;-i ,,,,c s- PI in-, Ils Ps-s- ou rna sic Ira dna -no-i a Is
hal is tine I Tllp C~,, l,97S ici n o F,,x liccp, cI Elre Ic"' cornio.c. 1. Jc PsD- lana o icao ,cn cabl r n. cc 1-
CW ogs'. IDespaiji Ic iiasIo as-' -.ncs-1 N. D--cs e crc- n-ia harcnan rs-sscocs cranmers I'lms-n s-sn s-i. sill a m'
l'nioeiae a nsnlnc't'ss, 'necc s~ n ic-cn- i 59 id i.andsjigccc -secroms 11 anc soq crdsr 21,s- Airiftcs- re I se aocuc
do Be., atieoj, non coplicicna eaocn I. uO snorncmo" isa a panlmaprc n o 51 7 dos-i, Cliff-. s-c La-s Da i Is-tdmac fi-s- s- oltomoilc en in o0m Ira
pcic cc B-nnidncpo n t n cooi nolruas a cB-Bde-r pf, or niit ugloa 5m paca meoam sec 990 c Hark Roar re-c1 u inmm
"Troop Carrie 111irm 1 "s-c mIa Le, ,csc palraias-On ~ ce in Ira In Il I'o a ILI, Y s-no n cI re, orincos.-sca i n
ba- con el V dn Tem Cii cc I Screno slom-scs-r~ 'n Enmaran'~ID rise Call "1 11el pencss-eciicsin rincs oli Iersca ban1. s. a lmnc. poe csA
ecce naimoc ci 75s sic 11 ese do on flirdis BSamca, cuc -cc shid Aesbac la-s6e- PIn e nn s-c s- nis-a
Ts I. Odr ;m T n lah e an Ii r.'.-s I, ,Ic can "remAdso d cir Ifl~l1~U _aran 01,.o con no r ec a en pclscns ent'j
ccca 92 sa en anok In~ isir. malon cr s aunpoenclothe,
li's~~~~~~~~~~ nopmu 4c Na,~ ra Vnrb-u ari psalill ton onrlon" r n
Sor Id oini n e paeoptaneo Ln,. basket ball ena Bra~il EIl cmpeco cs-sco nes-r cAairoa.
El sieport, dI campst ,- pla. s-or-o- use-0 i a L uiai topar s-n .979 e esapcis ,,a pa em nrm 05 0ic, nan
ha perdido cote mc ocncon lani- hail .ei' i~. cuon eaIcc eI. n Los TisIrr, sic Delmoil cigascrs anicrass-c eohamen. pen cobier
tuic oo urh nreisn.r Lon s cif dccns rfAla C. cI, ,r LAce- I. loten inrianudina or. is pcsoe, RIO OE JANEIRO. dIacbcc 13 rcs -iiosas I rna~ ~ t-~
,u su ii4 n t'j o I li oOpliocaso. pocc di. n i 978. n ,,id e Is, P anso sVEsmed, -La CB,.sacd E inns- fis oi u Pind c.nad. poc Lar. -rn o pr ci
mtue l.'n r n Y2~n i drA tinhIno co1mris-ha isp oar-s n ic % anhinas-is co 7 n' is- n sch s i r Bohs ll auidab-i 'A o Isi' rl I nepiml. pen.so e cI ocn -
Or, Fl ar ,i le i Balame oran pip. ahilidd sic insigons I lda ic, Inc o trin rosm asidu .1 irn.
vidd n trn ecoes.hadigr- cai rn si n a epot hai lnas- In, Aitl d oS Filadelia cm n'n s-os b~lhsn- hllic Br 11ssiesn ccc San rLen sno tueri dc.chazn ala co,ade 0bi ,e
ads a ion aficijmindel isacia osscV s-ed ciao cprcc0t I In n, Ms-silos Rojoe s tic 0- o ur Paula, ,cn Iio 1ereen It nlee In i- palasia. p er po c lpue el rdsos- brgo e
gson i on ora isoo on punpnrm co 1 V
to Br empca. ci ad cis-a. n_ Ina hasn lass bail son Isorsi E-,,asios fV mm o I. ~ria B-i El sen. ,li.,.soen ponn cI ,o onr,- o E~I sLt round tambiein un motivo
icra I,, Colder. no 11 Plads-ci 'I pm-Al I Ic er B,. ro m c le ss c o f il
tetan aot, coo as -an pa paic s-
iomni 'fe nfnisal sice de distincjin Los
ecnspennres. eon 1 9ga.nasse, e-K-
P. podtia lervani na Miro Blie
poar domd Oti e. famnosois jackets de piel
Poe .nc b e Is i n Bseonvomod. en
ciwae-pi.na poeCa Pioneer. a los de lana
ho hay i any arno, nodaen.-
Slandoannairnc e ic so Europa,
nn rain soano negra 0~ Eodo siemnpre
rise Si eon totin coda sic Flats-
rids ne Io id a cns-cicnrio o siu en I 'tm
nte noeastras Los edadcS, con si-do.ttyn Ia 6tm
rcinlaenoentraOF mains Be hoce en
cI balst baD. to ijbido s last.-
I In icefas ado Sc rier-m atrat~i~n -E E
in fial Sc has I bai junir ic
inUA. cn n ocaoin -nice
Pion._ g. I rbdo F el daumingo


image:
-------


-o B Sports DIARIO DE LA IARINA.-Juesves, 16 de Dic. de 1954 Spoato 1 Afio CXXIID1) RA COMIENZO ESTA TARDE EL CAMPEO0NATO1 NACIONAL SR. DE TENISTO Syi DEL COUR Cew ainl alke derecha Persiste el ritmo delReal Madrid,

I inL nL cna en el.estelar Atletico de Bilbao yel Barcelona
Por LITIS MORENO

1SI rel asnereaoxrime uO B c. sldibiRlo n ac debca on r ranti ba ab i Sevilla y oVdlBrclnlaAianeaetle
tro a an istencad lo dosE her e r y d lelrtde t da y mu a ar Abnd esle en ta s- Per Inl poim i rd ]aapET robbee;ohesr
m Jsenrol Oatina lay R nasel nnuestro caoa t oi c onaamB seeh nlso a dcm ura ond e es ooetebrdsusd
e al q u e o r I c ir c u n s t a c i a s e s p d o a r e i d e d e l a n o i s i o d ed i r d e l I H a b n a r i a n -e l re d uc i d n e r de g o li t es 2 4 G E Pal a o l d O fs e .P t s
lins. Tu ni h ra te a e es im- ch Enria el primer parldo HeibI an a e vim rl 2 .Yla otra.de B lbnao a .lca 8 5 39 5 2
stbr de ydteor ser M y to I l OM rSti n or co t a uan io vd M oisetayrie ofnc a e
Co I."a'"a : l an ue tol,s i p o r OS O 1 &o 1U,,, od t S pcon h e a ea ade s seu 0aon n u d
oacita leed d on lud C y o Gau- an J pao p ndi J (J p (f sba 10 r entrea r eiozol My Aan o que deld ton o eal oc r e q E-He ee ad
Bao Oadrcin de Rob e d oEo euearlro en to do Los moentosd. acneeqe1 qem sh lm d Vi o O oo 3 6 5 24 29H1
larrMpaz y. Ramiro Suastegu CL in:lo Aunue oErya lo ss rs e o di- .EIrga acm lte o se aaedne adert e ei a am 5 2 7 2 33 1
ma: ~ ~ ~ ~ E1,1oec a .as 3 en. punt ded lar tarde seeLoad. o tea a Ds P IE A TD .A3 A T S dinro. utsic, a m ne noL ha us a2ol.e . 3 4 7 1 3 10
juaran Mar~rilanoFre lrd tcds deL susL epetives setorgeh E he yVtore blo s o n-rzn aaqu o svlaosh-Mard r. 1 6 1
Albeu; iqui edela a Jos e h rc o d nrqes uis ta- raJaioyM eszules Sa- j yan siot suaper as parels Una n- Mrolaga .c .n 2 5 7 0 3
Ma.iPteda Peit Fuy.1am ie Palcuna veces muyotMiti de ordo Id deioCrepruo atne. 3ad 0 20 4
tb t Ivaez;t l KarmanyuBe- lobliga a s o ,. o o licitald oisfcr c n, d e soent y medio. y del tre- Tambcl edd n ilaon t n i n q e E t ehi p ov m .l o
toCu i a Pepin Ageeo. I., i d o aandRIFA UNIL. 6TN-t01o O(IIta(u P LO 1 C ifnOll ip yh rcoMo ta n nnngdiqe c t le m
tros. cotrsiOui at Garcpa Rtane omo en de conoci poenio Henera ta1 aapdr1 oslbrooar aIa rcondhatm oaaaedrea erbalqe lO intl nd n aiz r m nad clo V la oi.ElB reoatn
q El ug t cota Li-pl rce s n a S ern an e Alilta on sem n SEGUor PtaR IO Jai a 30 TAN-e Pak Trapon do oirsa ao ru viiatP 3l cooo F3nade Mirnd l2 rm tbqes neeai ne sno glspruns prceae o nal eAiat lA 1
ny a teM t ceaia i ud anr di hauea u l To a an y Aban lanto para quaate prdasniirl' pot poib c mo~ ea hm rt .hoan bnld Se i ral r
Ga c~hiui ~ al ez oroao laos l tabo hanmm on Sa',ora or e He e ealltee .c.n dIn.o o1Ti6rd sasra a l n
rhin lpt 2 6 a a as ued yaa cinero dlcrt It EGODEaIII 1 6 C H 0 0 de di c ec o y. talent Ento :::- .: c -
femn in. Ii to o e r neo L as r ce. de~s la C n e t a i n D p rBa u S a e tu ri c q M en iola quea do tis echos los t M eren- benoqueVentrarandon.Vitor6a2 por,
daiii o m]n 1a ao To nrl TEHIne t aP4 O.pl Abndo AN Ta cone Sul a. dables of, rece uncue hue miti E R d l egoas ? lon Ias
co e n u Berth G ar n. vZ d seocntr e enenaz traa Itrrn M onl naeaunque eso osecoielavrdd u dad Diso cotA l Cult2s
Enara los actosio a celebrar dura S an. e dr r c esgue are ce n t i n o m r l d l r l L o e s e r m r l g r e
Attrla iSemana del All. oeta fi Toguradragom om lt t e Atlartico de M ard Pon es t lbod qu e r s2n qu2aiel 1ie o
Jua Ma n Mi m aos" fiunogt Ine a- -s p c Ian attronson a Gu rlana ia Vs. Nod Fuce des todnp- put 2meatv la im oraco de1 in2uod jm lrsdsee ot. in isie s 1aa rs( rt1 I
mBleS lepAsErnideln o ^f tr io ,dic l ; dt, n Cadetesl de Manau El.6 Hiorm nees alg ma qu unm r aaod aapr rdre eioe- t ytni ecarl ii ?i ?da utrl ion
din .t ar 3 r ih ra frnn t d ol y p e t c u a L ad obNr c o nt a a nl a c a n tr aba- y 14 c ab allist as c a p e s e t v s r s m itere ca al C elt a. Y3od b a a a d r i a l G l ~
crculos macH Foadeo tj,,, t nis do n es nes ,Ia He u d I '1to blr. en P mp n caiaadsoOrpSLV TOti ndaswn s n mpe 0,H pr bor nnhi ho n 4 s a9 21 1

Alberto:~ Jos k "uc de re rdrn Tos er do t m oda 1H aon .- l r
Com C ba ha si e m ta a ar r a m er Fuln n Vi w u, 1e' ec, .; e cuela, M on" mal s alE- yfn t o d i ut r i m r u s n oa en o r s l i u n s tu e or l ar~ c elon a, las zReald So -9 Te u n Est dif ut b d0 la 1
este eventon P el ro e ob o e Him un te u ne r up d. derad tort pm r and ret .1ncr a 1ot b Ina lo I rna2to0 c d s a o d ne et4p3 ad idd iPlialac tida pu tc er t n n
na r D lvrez nd a u ax ma n yur BuE s org de c erti vsu o ntI. n.aa d e brl balisa, sin qued ta plnidac0 za o s e bid a l aia a un u ir n m s ue e ptr rn-
preside ~ ~ A ls 1 a Comision Naio a de De. a o m a r a l rp a e rna Pqe < m re em e do hermt a nobnane or h p i a coltrona s uita paac np o o tdan on eta mm oig. fa r u' e nT y p rarror
p aorts au len e r rers e ad u !la,, l a Or n a l 1, wi n DEpr v t o n erS rrn Li e eeacr o p, e rs n a a ls rrga mbe tod laR p bic vel o rDier e s t toEd ro t ig e ig ad o i b cEo o en El I Hderr Min T
a etcr o paI s It e n, v d onurs Enite crvs ur arde 1 a d V11. lnniein rn nt M. 1 pri- n e i u fi uer v~ orun ii d r 1r general de Deportes, an i ooet en n e Mi rana si lu ls fu av Po arr i ba yoh i pr- i abajo tres ain yu ie hdrorI ncid s o n
design t"to I., medi de 0g a Aeori a dcc tr orinari es ;IE uonEco ev n nuqesr air prdro dn, polstorl- duro qu loraigr t er n s hu l m ilzd andos Cao nofOina omon in i tiaooo da co p ras n- emllaton El Dram so r e non ouvrn
duejehondeb,. tij. A i, n, IP1"I r a 1n 11 n SEG ND P uRTD An 30N-r ak.nrtdow A, Inrrsas ernm onalr I o IFud i n e l va ant Iu h o fl e eq o quer .Em me nnual.t o le sar ib o Ed Baclon sp- T oetuoln Juar lo ntr 1 1 -t anur d
que aia de Cuba cle n28dIt pr-inna P, Irpsctctdoruidcncea pain re rp n claic !ehncio aad -nras ech l aarelosqu ls crcm- ad elrmen d ls soudo pe clisa.mietrs'urnlara.en
somes ma. pur l c m ee r a Rden- Madrid, no, pa olevar< In Elmh r diralura l. dhia 29 3a I 1 deat on innmn doro hae noo dun Lro unic qu,, n, ch- fucucaodrituapr aa 0q e o dt el emnaut, o pfer s trip M aI Amokps uel an i ur ra d o u nrn
alpo limitrs. enfocar e Hipdro no 5p do noular, 'star"am ioen o, ,, Intrnder a que calome C iai- Ids adversanns no ran ur ch
Up~~~~m lo.omo 6 ri aetr labrr ,o perIdia d il 10~ derenero paao- mEU D U oosu an l s s e se a ciero hi s e u Cna ligms Ea1 lA que Biesta ,

lo~~~~~~brade~~~~~~r prnrdamet un apecicui quetl nHe ha sido prometido. el meI -t Agis pr ds o 2argr I n inrno e
,~i Hd ant lisCE PARdaDieA ento I es
harb~~~~~~~~~~~~r~o C mo.ds de limpieza Mirnnd mosqu norai hay tim para po oedteequ or-or.jr lC prtv

,dm,,t~rTa Bebtha Gaci lo, didtoe dse ll He rI la mavoriaa nucys alojado en .Da no riid T. op i r e l Webb d eo, qgu e se ceebrr d el 14 al23d
Itic hipn diiilt .nr i Ondntal Park. por. todo 10 cual le, d e osN e YorkYankes, han del- en der o r ince ra l may r. Vxi
| que t]l departed alcance cl prerbra, 1o atr e lh coMad ued o cy td o v rind o o an sk to iv lu Ecn entdalhoricn mic.,i id a-d
mentato quern 1a mer id en Htri ns can" Boo s cl M ta hace c roi a de biiv Eeio t nopda. 390oes HI braopara too l s m ur -
am jo il mno uugares esta y1 aquellosari a los nNoaso mente que muchos experto defeat la tmo tc~ yl bosll s depde dl bote nuee
niforg ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ se para disipar los. ,,comentarlos i-csiGrangonCiudad nore ]tano deonvencidosncla equebiusted"alamiAsmoopueder ddfabricarI pu per,
Lucetv dldel es irn nlatrpr a nrl r1nacit pnod d- 50. it ddact d do autui 11 Ap

I ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ l"e .uu.infjd aae jee 3znors a 14 iqupo J lo masio rn yioi alt finamno tiee ,uprn
En ,aasetcc l s t c t ran n tra ran aheo dm rr a parte ineTrsa d s ha or d hiuta s as C t p s e b r o o Y oi r ol o sr c~

.tiesO riental P ark t n end en Int no h a. obliaad a d ar l in orm a p e r ,,al l d aWI.ersb l t ir. .I pro o e I r un

~~~~~ ~ ~ ~ t e a oI h a i n o re ul a d 1 (il ,T o [ T " T o n F 1 !, 1 ,do d ot r J esnst d l osc r l H e ros tl y p ont Eric u no r e s u rma ro in oi c ia .Enra n Ins r iv 7 ales c o d
t r a Ms b a z a l t a p r o m e s m u r s e p r b i e n d o c u m e n t a d o M i el n s e x I i d o s n a d e l a i F amn o n n o c o s d aqent a ] asi En o , I lT- m a;
tao _n fl)sF, raor ,,,n ~ ,,mlor T, pi dirnsnta u ogr m Ar'a ue omr s1. oo lu Vedao Coeso n e ok o inrdsrelrsu a
K ,,, ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ s r c r (1 1t diario T nni Clu seI m u"ve ",. .o d i d r u r C i t P o l p l n l I I n lo m ejo . ], El a ne ia n m do R e P tros iode nuov nu. e Up .od n an e

nor 1,r I, N larin uit', Aosn~tn lro do I' Ho"' ~ i: :elCanal Ic G arefara p el eaolnE-s rone El Mos son11 nD ounanden undot r o .aea a] b .s.l.
rn den tor 1, aa -i -a 1,Wn el france Authie n, evene ,mng nw
Allopeeddirroon ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ doto AutiIC'. I,11c.",1 1FN nust nd Mawel coidrn in requctpo ]n cE o n perido d er 14 A t- oe runei 1, o de o
,o~po ,t,1, no1, h-- i too, c, linitin. d Innaprnol pE da obrer o rician do r ,b o< t l uma 1pa-o M nh G r ap- ft Bl l on que a rra ~ num rosas ]'n IMrlld a tl t
corip"~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d bb n a o .en a' z" r .rI Fn l.ear' .m.i7.an.alperi -load noicheuna en i ,,, jc pnueo llmen im rosanJ. ,a i.c. tor teeasac.tIeraceon a In ic a) etu e l E c A st urtiaso I ,
P-1111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ sao dI mpza Inma dera Aren Wagram111I ca dlIel"nt .i'i oA IEIt a ,nTa711,r ,Ii 1 fn ce, He n que)lo qu ba soid e potalos a odH np na oncod dJ
,,to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ n quet. El .i. Ird omiendzni mF, ri Authier, 1 ron. r. nc ,- i,!io, ,pa.1,aIII, tbr t ppoob lild, l n u o Idr nunitdo nn pr

-a fig., our E. oll, I y bl E m o a --n a. qtCo ni a] Va oi no a r ol la nola i br c r tol Ed
ha d qurd noup no habierenr cid ,o pa- Io sd r que Iruun Foialn. tr do"n Pi dTolie dr doo anosd c .1e .e toitrcu e e a e eainC
P ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aomducint pa~oer He" d, per, ,a ,,mb s rapide. da ro -, Ir irs pr E! c tide I. bana. doaJ oaT~ a l~ hlc in ,, ti i nf~ ~ r ad, 1 n o a 1 c~ ~ d ntuh. n r el Cole iiota ci
,arol ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Hl proximo Inbad 1a de~ di ,rm. pead cotin dosp n prn Plna bl" 111Ilr!,ri ,hrru p In 11E r]i.Qu rdcr askta Inr cit do su.h que T I celebr ra s oxm
photo. qrsunid ,, ,rr~er~d1bre. sabad porn-b lar. nochei, In elual Club De-iehrfunl rbt, e n.dr a i
11a t r)6'n I N! EF)" "l'o 1 l "I tn"l" nh." 1, tCon esta s lui~ l os u 1 nio D p711 pau rn u eloe ~o li e iul C m I ,hre Aslitr ia que resid el en-r
roost~~~ndcao s, Pat paae losh caba.u" tusast doto Cis amejo.1de' rI 111 l''U
1its urde mani r tan '1,1 her". ,ica "'n E f, .Ist d rm rtio eal n ste ca pan t e el craironoual
sal~a o lon I a ado d 1, _. . or n.relP- E h a leition a par ts doso I m s oun deP hioo par-i, M. di oloo rB ier .In ticiar alnlas a srl la
1"'",d. ,,, ,j, ;, cuat j.ro me. man." lr .tened s'n re- p-d estegosoc Is-oar .d [pisr a ano s deporten, inc, do us. pro
d~~a loan, J~~c 29. 3A y IT ricurso p enns mhon d1,1 eou q, h ,dopr Ini Ea 1 o, o cral .c otMal Anrs seofrco ra, a n, as 1de cm
al int ar, porte ~ e du nnoa pquina oc l rv lr ivona, rfo d , oid -ln petnc, a i nte -lu e cr on i ep ese-
do mpondirunt n to a ca rd RO P PAVd Ea r mnnIMosENT 1-Rd,. :I .a, aione u 'I . al

SUPER-HOYOS ase.t. o PB- apopd para coda traan Ind voe^n p itio of

Enc p.trimer Lgar, a tr er un da Con resol Mirma JudoClu
HOYOSro Eln" bfr, ne? "dJa ,, pr. apopad enpeso. "proiad an fuem HlauA nans uTooreu chRten S r
CARAMELOS E GENER aand ur sopn I n Sen road Csubrmotros dseost
urindo Pr bae pd a trsITs e r Dane Cita Aeeaoras Expertos ueul

rr, rs dant alo m1 e de. an erI. o, p o e ~o rE ORo 1, Erh l maximao capci dd Erica ye,
b ro nb 1 1 esut,. doc a, loo ola d ur ch no pizarrD a T itrab ajo lig1 eos 1 a n or ,I bEj u e 1 on 2ou u o
L ao, M ae M n d l nf .fu Io d.ais oner ia k P o d 1 n rulaEdilo 6 mamposeria rli, ha un mune nt icas s ecla la
dl tr, E a To el t s: ,, rompE" I n s Edr Ingeirll-Rd que se~ acr aisnevera s Erd m ds
al' ,IrIdr sm algo md, one uno la oraooustu. ,,na perfeoctamnbte arlotrabo n ar-3hles s se aunrs. a, o ,,
a5" ,1L ~ e g Irvdo ]u arA,, l worries tamtio psaycle Iceo, fourayso.i e so ] ecna N bril, oen re c eo ee
1 1m iua edh ioo ntoion oremi m no deai esfuerz o ofat iprd el o npae oi o at Ed1C artmlfen
ao' d adrlI. li I n u e r b e ]a p ador, t, In e alg n p roblemat d $) t it ct sie a i uoSTbii
ta 1.len ddIsa dnl, HE h dn.pa r o PB-5 o &t fu de mlicit n, n.ooro s n o a e s t uoh,ia rado le do


deu~ s l uyar te1 al spi culo' 2o3t counls *,. coPRESORES BE A I 1 MOTRE DIESEL IT oquld o aralberin rea ia cn ,-
itap G1tmo a l itrisad t1oodos gents DE VACI *,r. Nd RAMpENTus urola TALADrs nn Dr lt ROCAorq d1 dIn, mambn ra go
estA~~~~~i quea elmtneinbitpe


image:
-------Afio CXXII1 Sports DIARIO DE LA MARINA.-Juieves, 16 de Die. de 1954 Sports PsiAgiina 5-BDARA LA. LIGA CUBANA EL 24 DE ENERO EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS


TIRO, CAZA
Y______ No resulta aceptable el fuitbol

"La Vibora" Un for que se nos brinda por la noche
mid bl Lt de1z Elite deporte, coma el deI los foros, rnequiere de sol parts quo se
Pa URllA note raeior elcentelleo de lts jugladas y Para que las cami-
E L caz-ar pato- s, en lagus a aco Ecilas de los jugadores se dlestaquen con In Diaos solares
raon Oo te us placer de
reyes. Y1i este deported ] el tocal b te ncotso C. ooasacpat ia trd cotn0
cm te u rn de aimigos, que pold aqtoe qu. por nta nrs to o 'co a n e es.dpoe a1
= pio acid par ks a comress Os it gadtb es "In pa ece see to abIn. s mt r umutoso Y5 c 0 00 raro
true Maacjada a o dbuea armostrd adpl
E~ot Cau do equ gat e s ot. ucr britaI., notia m esd qEl so d Mc quo usn
Ese s t on elcon La V oo pole. tao earn oa doIn ambt E lu so tiuuto muy 3a n0oao soc
ra, dond sepl.,oragrupado Arh o0Iec rscmo too raje nm do us cuoo adios TU a in
guoza et com dai Loon Io die a lo Luoo nemos-I d u I n, v cpar s idn al' Ittodi nE
y e ntei sneoV ohe t n bot.a R eom t j Mora a d o alaire oolr. Tso doI,
f"ia ao mpron Irreatizaboodeb do
sa ai 1., I as g~Aqu.eI. poa oa dsquon lao aigda 00d' rascm at cIz. do t, Cr
isconoenionte os OfO a a r Voe t bd onto do aera co. at del. )tb ner L n u~orb-o te vi


icena tarstcb oc otpie parte. a por ltu m tio o Ics too. No n n got andd peFooc
p r o be m o tra n c n a o n o te s t bic C od i t o n i r o tv d s p e o t L a t s a
p Co Ia s elo dot0 pain m orati o blsm a t r u te o aor u d a Con u scorne I eria L o. ntOh le i ,
- A Itn o t s o 0010 IF un on horp a 'doo ioM e o t perimer. ri o Oe Codo br oar po Is i eloot, jo'iC'A
a'olnsign or up etamm aeig Bobo He ,Iw l t
Ionedor do 1.mCOn tuc rades Iso-ico rados moo i medi I o'ino I or 01' no IrFds ,0
ha sldd1 afomdal I~ Poo o u alCl que o,,, pIrst dI to pe Coi da I rri t--oorse
o r e duq c po s o tt onrr p s e s s ntor 0- la en a I ,a I-oo e n o n o s t s doi r n E ,to 0
Aroi rnds tC aa a t Cana is trabs n. no ui'om ero noc-us 1,b irn ca tor rt 0-o'e le riel ,
I;- Ieter do L l ire o m o d e1 pr ii t p t a l I. a t ero n e 1,rpeco n saPoe It
La ior s als to e ar us r)lotoa oo p e o ot1 00tui
o qti pric ad uandotr t Los pI do r o i o t uego ad io n Pa a Ol to lfonn rr so .
toArmrs d us Dos ela eao to 0 ors Crd,,s oneI ott II e aI o r no11r1 01 -e1al hlIt rl
dar in, quc3 pars~ j rtimuto C ,i no. o I I tuoronu uu.~ ata s, pu 00 rn do i too o e ds into
'Ftcd 010 oartatto pmrian aalol OIs cn teoo 0. or 0 III toa l 'nI 00,I I dorc,tao I l CIt
Waoidudro I de 'pooes d e ,. onits a'II 1 mn.a "liarl, o.lmti a"
I~n c c a ls a1 1 d os o, Iso o n de, le c o e s e n to hosto ,r o o
doole~d mhao .0Oo hors line at poe du rot. p, emda Gm~ l -lni~irl J 1

Ito, prin t IsMn nsuo C' ro ilea coed nlioee -o i D len'ip '0' et Ieriad d -~ IIc iporit o I s l O'dhim~ o, osiots lse olii
._qua,______ tooa an 1, to 1 cncr do1, o ngiiaplsg sipe
one alt.lI no ldiIstobeorsot -
'osIo-s IIo dmscod' Cnem air o l I, -rn 1 1W/i lsl si t 1, lilom. Aigol somto 100 nil ros et Isit el )I
,a,, Ia ehtI r ~ootii ron t i l fl inlO a tP L.fIP C or, .I.~ ninu'lafl domad Jh parsion I0tpet
eol.,ridosL n,,hon nI, 00rs nt ri (i skr Ink inidos e l Copa Darins looc, enooalo Pp 'og t ds~tict regoo. in000 Wnt.
ga'ot do g.11oloi~oe area~ p o sare r "c par Iaioi .srI 15 ,IF H i n lii tw e e rsd o b
r.eo o I- 11a,.ptro N psand m )i laie ,t, 'I I aI asr-non d rt, 001 it Els bun, 00m I,, IeFs de e s ol c b
b, ooC hbt o r t Oooolti 1, 1,U I ~ U L05LL4IA .oor Oo'0], 1 51 I 1 bol rI ps ot11 rotoercerP rzglca n m gni apoe ~c dcp r
To ,sIrnu1, l I Os Or I I l;d ,c fit ,. so on at ,i .oo do I a 1,s f ln, 11 I ol tatnr r~ .drl~id ELI 1
,'oIn do1c notS OC 0.00. r t oro Lotm quoL t d, 1CO leg F, 05 i, -o-c dopss do ,' pooni-sio 10 Ocud1oo
P p. ioso1010,'50 erero-ni m s aol Tmoon0bonseictmilarLa-ktotoaTim Gois Ipr oom Fp! hrorroIn 'CI~i~~
primnc 00 0t 000.
,to odo n 0 Lh osC ene dlO Ceroi- ou d N J oe ou a voC otosJ5 ot aalr i 0 ps r r5000 11 l~0 lam ro I l 00 uh1 itjd e lue 24es en ciPopu ciCo o deJro ira

Cub0 r Par t ol tf usus ooe to. orrira ILI, 05~I~ b. to'toe Cr ]asr l FOs 1d 111'cns. lo cn~e o ct o nee
Eacoe rola.do l II C'0 'so
bo too o J- o I so stoi -FcrSTV Su IDEan dle I ta l U.-i p t ~l~~or ~ l: -c'~onlo doa n o, 400c s I Ycoocloo;h~
La Voano, ~ IIc I ololoc,' letC, ,crd L. ,1 0l~~m F,, -- pa F10 rsadi C E ~ -O t i lcl Sdio oO'e. Il10p0 Aoto s -ra


V, sto all;,, to T511o, 1 ,1c ,i rI I a pro l t l ln ,d i lrn cia p o e n i n- t no too' a. l, esin do
F ~~e 0000 toodnds incootoo COl It- '-obo'l'r'll G00 Iloonota31t 01 DstlnsoonsLol ls: tla (o, Tooodi ,1,1.il ll- Il t 11do'1I
ItSoll E5so ~ ao ou o o'o o aduo so e rloo o r I~LIr s a fliroco 1!o1i1'Is1,por-amc ica a olm d' lV ~ ln rtlp- o ne~
Ecl 00!, d',~so~o I Iol .c .a.l son-o 1r1' Lilo I~oono- Ie Per sTlo' doIER de0I Is1 U.00 Pc-. toosdo!r'l"'ie, I I, .
Cads slo ',coc sooosr- o to or I, D, pois P0101 c aoo !-I ootoc -n o ,, 000' doto do rn11 r1C p11 iso t1ol 000 Li oIo dOQd 0 100
do pue 1 l .(, 1co -o-ra 0, a 011 noel l ao'r-o,-001 od nw, ~ o-O cro O o~o InnO'mo so too vpop t Io Oos l co I ou oLo 00 pcO--O
toI o n C l o f Ic ,. o co coo in, '11 rr' eo. ois'lb.r I'0i '00 0 'a-~ l o ,O 0 0 0 e 1 5 oo .l~l I .Co O pa loon Fo o olo t po, In I 'f~I' ll i r
p o l too pu- r r C inOO asdo Inod noc pool ols co Sioi~ d1 -1,~lo noL Is I--rao ,0 los Flood,~ rooo, oI o 0onod
"sIe 0- atom sc, ElI tF ICO ,Itmll l le- SI] ,- .A oD r,
cor ,boertoa it' oo coo' do - -.n 00,0 -- -l e n- Cr r a q o o to, Ic'ool I~ '1 no FO m., no 1.c0 1 1 1 1 L~ 1LI 0 000 ii I0 OCIO ir do 0 1001 1 Lo C'IOI 1 lo ll 1o1ob-cd


por d~c o sa, or- oFd d a a- 1 II 1 l i i lll,1 1 IlIltl 1 'I i ~ "T" II In Ols ~' snolll, 1, 1OCi ai loior- FlDi ,rl d ,, I o 'do, a,
2l eIo n r rs Pta ] bo n d.Ooo I It~G in "nt-o f il, d s Lal 1, m l r .n .I L c t I-i a
11o~ a- dI I~b 05 Io ~ 0', so 00 o' I .0 p F I
so t as 1opro i'c ssr.orl 1 1.A I I 11 1111 j D p I I Pt'ol Tnl d ,It I9,i I
li l I sI ti i tc OC, C r T 1' I mll 1 0 00,r b s--'s tto c o n s-o'lel-,, L l i -o o 1 ,~ l I F o ol d a a 1 1 C L
Inr H a l F ai' 11 topoiod~c oo,, pso co-nc ox.' n ,II
Pi-nonII a1 11csp e 11,6 'l.eobsad ld L a i' tiIL II a III Ciso "Ilo'lpaoooII' Il oll0Ml ,
00aldd hid" lIIR i ;aI rn L S I5 ato 0a 1a Rorq to i ril,,Io Pale ro son clgiie parsd ci ~ i is rooho ao p1. ,,]so. ,, rn
do ns dcpo'o os~ oc~n tod- tn- I d F 11-~o o IF roloaooo' 00 LLC C I lt 100 IIIPJOri 111(( IP II t


le~0l ot, iI at oC to ro -. 'Fo d- i, ,tan .,I 51m Otros. ome ro d,. dfo Icd o storeIh 0 ~ l L iadl 0'10. IC t-I Be il t Tth o F oll ot o, ] t L -
I [. I ~ ~ ~ C Iofnlls IF, 17 Il- -- 1, t I, c, tO 000 1100 001 or bbro. ov o t i nt Poool o d laid,,o doI.
Isa ucln s pii ,5 do no rd boa do .o.go Oo IF n in 'a 1 oIll cI o, I s ~ lro Or Roob~cl i oso I, oc -le b, aod
,,,to C--of no llohn tnI-F I F l ~ O, cO.,,oo0.0s. el b a se b allo~sll. tun oom ~ r s d te o r It. as ho', o'o l" aoir, lilol Ill0 Is0
.i0. IIo e ia n tr am s oe aI.,nTina L I A 0. 0,-oo-s c' -oL Frs too11 it tildns-LZI ofir di'oolI m en
Entrena atlas o Noiod ams 1 11o~nnootc Lo- o C-tI),o dsos 1., t -cc hr ncli-eon .iI 00' Foibto iori~osro~ot i oit
ILI rI 0.0 0,no -II,!l Fi r" F-i nFsoln Lid",oso-4
d n Ie, i ss t 1ilt 1711 ~o C~ 1 ILL itc a!00 1-' 10 Lr bs- p rtia enb H aubsde 100 torpoo s-'d In1 Isso n'.nbrn'io
all. 1 l ~ rd i 11 1s lollc ',Ir Ioo 7lotrr InFortseos do11o)r,'5 p in t~ ooeo

00 I don0,, 0000, rd 00 Il 0L 1, R nyinho i-ll e Oo P a Is so on dlegbc Patratd Il Hal 8,oo o F- do! s ' ol as i lo o 110 0 I np ol.

siteo-o' tl Cas '00 Ca0 0000 tardbbmob Iler 'sI~ ao bso i ,roa t n p o rad son Isoso Ii'os Fl Coo ToIdo I I' so00'ls
i DepnCio a s rI s C o 00 looad eell Ell Ic'b no' h lo ;o o t sP o t n o r s o o- o r 0 b st'nC n o o ~ s I s R IO t oo' Ioocoo dir tioidos Ipie
s oLICIns- ss-al h to IFtas t 'll Saara oa tn O rsc me trc rala t rI "~ nd
enobs~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ daIoFos rit r I C c 0 z 00 00 11111C111oi it c C o ~ ciI -bo 0 0 nn s n b o no CSi 100 i 00 n p oo' -oL a lo 1 O- en , reo os I C', co
000 a'oo -,-pa5-it COO et Ln IF o e m ,, ita n [n',dn In In "I utlnse sr ab-s sc I-do, dotot- oin Ton- a-- 00 o rr t 0 ia fo o o' d J0 0
aoiootria.nn Is 'n I- I 0 o do 'le- o IbrT,, o dc ,,h,5I o r o t a rFipl LU o Bra f! o' Its IO os t ), i torco u oI dntot o l ld i, l C~; l I I s 0
IB E R L IN G (isoie~cajo t I to~s-~ t~0 (i -a 1 !t
gsnoomllIIn F itep1Fasletoon l -o i l -LLLo d tit o ,. I nsrooon d Il" F.a !,F5lc",d l t,,, .l 0 0o," l ld
CI onso 1 so ha reel1o Is IaceaAora 6 a g,- a ejr p m Il r1 llA,,
d l Os os s ocbdhCo o-cto- -t "I oaI,,I, i aI l IIm .I nor-ooo Onia 0, oso rnlo 1,odosr 'I'IL I l
e"Itor Irne I Io-omsn~ ". Ip Ifec .a -'~ a I o 00 Fo-11 ;o arsn o cct 111 Iob"cot E rsbno Plab'6'lo l R"hpot" FL i aI'1 1L" Iol n aL o,,
fot aina d I f ri hors do Is; do '1 4II~ P 1-~ fIF O Iar to I I Iio I o ( o I nCI o a .- do 1,o doC otn 01 Emo o T o ii "l d ,, L~ clo. I. 1. od d i l
do Is rnnhnna ,t I.O.o 5 eso s-,,-al I'atooerb po imncl,,l r oto 'as 1s d l 'd
Eno Isr- loirsI to 0,I0il d 4 i a I Itt~I tIs LV ,III f 1S 00 r a Irs l n a losI 111eo 1sooud au r'11 ci a1 '1- at C Fo 1 olFII
pna oir bode no hoodrs o-- - - - o-sndnso ottrm t e to CL dF ,,b ,ora nod .
Ncoo do C I tI q, 00. 8ot 1or 1,'1 O ll p 1 do Fill at 39d A 1, 1. I ,lo a
Ins dottt nice. 0 ] a c Pol olird, Nganl -t ti ( I- d o z.frn lit L f)o doCibHiieY Ft-lerii 4 iltceC Pl.1 fa moI. lmo t finra dlt
M n en' Coat pro o a t a n 'I rIsLoLA ,,sa I .o~ e , Coo at s ,ep o t. qo l seC on c aa 9 3 n t 1 r l o l l i i n t- ,, l a to t n Y d f l l l f i a

CFi.amps, hI F l il C l l, i a ', ni r C, SI., 0T0 ,e too n " C pi onrs de l Eln .Fto to PB a Idlla e .Dao
o os le 0ar e o lo s hi-
Pedtr~n drI" "'a co'ospotennia.ld ox" 1.
lem oforla olap a tc ica soan so ml ceruorda s~eS
rncn 5 O~t d IFsiea u o L n.a ~o a e LCoN ~ OrlesoceiP. I n ont a P Io pod eIcnt. 105 re]
osstousote elegante y Is stinguleiclo.a
doo 11111o l Por a nne dcl 1s Fa ii ococ a. dod O'is a oIho mlne'
de am"ait. cosoos"II id 00 Insnr .,;II pt0n nao ecu'ot ]an. '4
tmelecsptanooans autonn16liole.l or.-l l ,-~o~o~ifsla~ Is~~ -~oie lh -irs, d aaria'Rtn"
ycoonto ial NacIdout, IuLon esba- Sr tpslbsooon -idsus-a is td maye
"Jitamn e topla pe eI pr- ofeoye on do ~ e I trp pold pro r ot cp cuaost e
on it nlnt ,nost dto]ogp 2no 000bt s sogiatt a do 12iseesne n ta ana-
entomac a irns oe ian dot rroisco esliOa. HOIh ts act-oarIn et050s h a oy orgsiaoo a 00 o--Proon p adresnn a imd c
corroca do 5.0m- fn oeitrol no itl' aros ocoon Fesaec 4- s totl os-t lao 000 t O r d Arso y a oto Fntr

'Inn raar t Eronr ha tont con co- M a ioi qi I, I
Itardo.l d oCie fosegon, I i S b't Ira dodseo .o a; poe. is gros one 3500

doal Casty.I droin aea io Ba oa sd rlitIo Piioc o for octa 0 oosms ale p pogenotinamp C ar c n ae I topo o el0 pri 0000 Pt I
toe o trsuma o eto ip cr oa ao tla Hoa Voots' duo non~ hm on bat ono do tn mres m tan lai ;
con tan ds en doz Caar oyn Il exe on C tonovals d EB RI G ltnoo coomos -~o i o i t t oss' t,. so s a ~ O~ d. 0,Tala.d l 4 ) 0
iehar ltto, do -a Smeo q, Clss- Grip". no itoogass .nos pn un7cnros 1 5 IscocploePled n 50 lg nt itiq
Davd mo se I I EP I O 3. Loisd . '1mIioiotaoos ~uoa 0osaa ~ ~ia pr o t Bri lr ac d oitmno I ad "I Ateioro I oro 1 tel Moa- o o'~

so estd~it it oIuerit on oe o4Wa 1e daao mayor sogus Tu.hero sjnicmo st segun do dn,
Conto s Am 7 c tai ooo dd s oeii~u p o oo oli ss r Ioo stran Crtt j l mn or a poe aler raasa par I._.notHab nait._ule__
yDIanl. Fina Loa ll Io b I SM. Ireis.~ oglt romtot 't -od 0im~m AiIllr Luu 10a, o Ma, do ontre isg b~ca."
'Vifca I Reon 1S. mate -e elBE IIi Pn-op I0 I Ioapteor s F iteo Opoa. onk co
10~ic Tsv atd o d o0 Icac ore Inrio.a m s os s t orl m o'edo I t para ,,, Af i a i o u li o ys. o to tam a als o n los Estadosa s d U2i bf r n e l l e
toG rep. ,res i Ondrento, Ga .alS,.I~ ,Sa l R I G in, ,, a WBtI n Amos11 para h rcoa, coo, blla haayo haIenitoI 12sid 01paede oo og
at daor Gaci I[ND 2im t PedroRa

OCABI a P ela ch a ay. 72"sun aT mor do Ia pt. Do, Pd'ario on -
,a. Eseh n rd' to OI 6 Mancoit L.1M, Ga -1. 7 130-0729I i -i S LBELNa ,dbum na. Cub Soloort tompet' a'.zpo et Ii 9 5
cloesarrinQA It~ 9. Pat PPes 15 A"r' S oson quo Dooll d0o 0 Fa. I Y
otN ~ ~ ~ ~ ~ Ma .9aimi Ricd Paro ,6,I~ orlara ca _______________________________ boyr Ia macrorrin ot lt a D aa ma na
leohrt S tegh s I t I o Aubito pui doi o i- in ~ I


image:
-------Ptillina 6 Finlanza PARIO DE LA MARIN~A-Juevesi 16 fl Dic.i de 1934 Finanzals Aio CX~(II


Sin va iiacibn el precio "spot" I 'ep sdeuaaeruadbil reacciono ayet

del zucar crudo en New York icasi al cierre el mercado de valores de N. York

Se 41l1esenY Ivi6 "Fnactivo el niercado die crudoici y en
log futuro ,en amrrbas cuoas, hubo poca aletividgad ACTUALIDAD ECONOMICA I ao 'l e
7l onercadog leazur could.o sedos .atr!.i de 5.95 cenbtco,. aus.~ Andlisisti. flondo'de relaciones ctibnto- ell 00eraion0es
nntuva ayer nactiso oyIIIprc n gd rcaa enine-r. pn In, Retia
stoniu Len .1aroa~bcort. Los tou dor.s '01 oitchan ifnerdn a 1. j o ainericanas con respeclo (it azuCidi un cuaind a
ouros, en Aroun s tatos nonce bse do 390 Certain ucoc.iloiiiAI a
"gItracn gra clisia nsn p ) r
Iraoes ITrad Mudc Fodsos rr RAMIRO GUERRA SANCHEZ eCiviml',I i, ptrllr
,F~Al ciercend doa ald a ira e
.Aredares, La boarn, Riants and El] tou fundamental do[ Mornti soinCbn os e- N L oirrdd om i So d e'onsolsoou t 00lTrue 1,
Company. Infom enI so habitualIen Londres era ma' fdcil.Le ,. nL sin semanas atris a Wash. lti o lonn Fictihon. Bouos do Valoros, do Neos' York
bolilati 1. ci i de Fes imerra diedo.es sa indicando .15 cost inturn Par nuestro Gobliern, V .lmporlancto rolatit a de Ing dopo dTO olrrrtatrrr
doatcarers, e In tlonor ss si- at, rlu oi onies Los nomra o prondsilo, exclusio do On reerco. dot meco totnesr .t ITt T P Irr
outIr IaIn tes e nagunarergat- IIIO -nolablidad or 1. 0o000 i eloos d oot111, ,n- auo
fespraenmoo.llm u d u~uI ln cban on l25 cotizaionro on to seoo deI
guielos Cruci Fr eg ancen a4 to A es eoento do auria diocusidn gene. Ilmnd W m
El macto. dt palls do etre La Nose look L I,, nereuC. no, I noteaumria- pubtari I noutttonIT A Bennmore' Ito nie.r -
Sucrel adqbi 1.000 loneulaa do, Mstndt, 3.10 000ts0., FOB Co fle La actoidod que dasetomna- 'A Con teoCotou a In or o do
1.s Filipinasl P ra Ilte a A medi ha dt'l oelao on lteos t. noo
Ln e oemnton vontan dcoaroola- VI111- El AlturarytI, os rt,' e1ren les doI toa ,a, do rr T-o
dils de ono. a precn! or 3O 000- Flto 42 eenoas'ns To. decide tis an e 1 Tan on vecina para ao- IX-Exportacioune cabanas I osoto troo a0Cmai n
tOVOS. r Aurt Cost "Luiriii inra Irana ii e.ntoo ]a coa ozcr oIaazcre imeportactna do produ oMarlon In
EZ MYcdorrk i pr cn '' Ffiadotfia n Bollnimoo l pooduosidn contifloontal a 'domeoti-. to, bnrlriamoica .nso d000a rmo
quiilol durante, -e do 01 a iola .Ca. a expeoa de, I or Cuba. do-. oamne e proo hr a a crto00 os ostrie
.'srecn 'Pol no ettporomonlaha Said.r de Lau Vanla to a is u etotri, uu n HI octr il r oo o t- HIT, ,a. I arol;T'h
evcridni fc tiliab a to' moo-l AI ,, do la, nperacloes r1 dia 1 1 0 1 Moment,, a 00000000a pobl- tombio ospoificamonlo at oIteac I IT If o u .00' 0a000 0t .oPa taro
-Moderodii nlridad roodo 2.W0 Libras, ro rod.rn r, me 00000. e Ingreoo' NRoia minioso para oenot to-o u o--too onto o To-tas Ott
lI eo do Tla Fibl ling coabo ofireri- I oou: i T Ael- So onramina- a lra quo at Io- a )cr A estabiliud oi a I si .A It ri 0 .r.r
Adooirit(Ila All BAN-I l m'1I11(i (de Hs~ (ini-lriz(ICLilns migae el Cling .ao on Washing- Enl Cobase so hante oiomurho on 5t1toon coo dice, Toio s, PI-
tut sa sn~rsfiel on. en leoha proveimra se oi o I tios. loto roirta o a il t.I opr, Itt ho-
AT______HeerriA ricole ideal doCupaanlraooa Torri-orosamcortloinlifitinoInpooblemas idaaorrarorosfintaronil lastlon 000000 u 000400n-'i. 'ctI tori
El~~~niipto Raoi do Enens groit Isd.-lratd Cub procodis do ia -sloamulncd don IuM horor do. ton s .or in t do ti lam
CUBA i-- lssooolooner.s.ndigities a as Serie -0 1" 4 1/2, l953-19133o n oss s ent one de 'niiala a tca IdTcTlyaroeio oua m odio jnsc No toy dt qI oetoo s-'oot tod to
Rawi. 291112 46 'isialtmonioseoatada paa IT. o Alikiteci oenaoto. doe quieeda a dereha, doctor Leonardo ,iuu nero toy aooorora. a posar do rc.F,,or n r u-stodo pMLid,- Tot1ot. ttL 11 tt 000
Liliina IFde Tribunal do Curnos; liaon Bernardo Figueredri del Ban a ianeratt Guiltoro do Salaa. do 1a Bals do, onta pod iamo nt a n to oo a n o n00 o r IT000 siion ooon poor oiklt Ht 00000 tIo uloo 0.0 o
PIoTa Rico. 1057, 204I La Habuan Ernestn tiaroagv doctor Manuel Fernandez Bilbao, prealdrte y ocrelioi de to C.j do Roia r inif m pAot 000 fo sto I d t.- coin OodFno aoc-o 00
Aeri s-ao Frauncs, o to. Estodo Ildo treo s' Ale a Social do Toabajldoro-. Tesotiler v H enequeros U. r. Aurelio Adi, auditofr del BANFiC o s La oo- tl-mainssbr ooo.toX
-o Coootoo do 1951 .5 e oi o to- d~lo ]td rot IIIs da 10 dotleparlameoto d, oluion dos Iii a Fro lod. Eunfla Cai, directore 0- Dataiones p 56,ic as con o-noa. pnfeal do noostra Ilnoia If t- 00,0 I0t ,I F0000 ,, kil
Colaoamrcc nior 0 oaro dC .000. dot Co0n0nellpe-salnde-aIooonldooorrcooaie.otso a prsieno otBAFAC;dotoAuuoLo
I'M prcliooc. orriclto. per o coroa Riou poteddo ircqto. 00 ItioP
Sotamente 17 ,Flralos so Colcrar"Ro h Ioe n todaa ta eeiroo-c Goo~ 1, Ldpoo. di-ecisir tam ecpresentante dot Banco Naclanat, I IF doctor Francisco Ferrer. arnosor Dhiealamnt do Aariutluro. -0- Io- no, 00 000 1. oo 0 ha tt oot 0 l IT 000. ~ aLT-
en est. "0,0n0 I too preooo cont, % legal quolleta act .ando nlingaen coma ciiuoleao diotupaiafnom enl nedo do Viiin d alres. hoc sI asoalo. Pit baa crelmood 000 00en0 o 00 0000hoa Oo ma Four. 0- 000d
muyi limitado. mria IT,000 i so a l, ,roe 9', ma u tO'S I 'In fu'r2 7 f-T ~ r~ raclores amsricrnos dc azua ,0Cr' en IT 0,00 noI hoaurlot--too 0 r 00 1 I T Plm-
dall la, doert aco mn e- 000 lt i 0 00 or, 1 051il 0 1000 d, uns' I/ or do rtomolor1ha a to, r. dosrutodo 00k00 et pror tuar, des 000 t trtM 1, I_ 00-1A, oo.
dot Dopartamo t do Azotoutlut 00Ii 0000 1 T m oeso i Ulild 4l la~ COIZAC1~IU''S fiaors a lae glands mdii'- do 00 pro-onoat ponto dII 00010 V.- tournnt ti I ir,-i o
posesio V,0RR-JA' FI lgi Itiu, hon 1 ,,imro coma I ,ram C Itot ae 0000 0000c do- lull Pootdoto odoIrnd
A~tIKEhMa-g i o A (II Hill ~idio It' 4N IC togedlooll or unt lino coable Omum-to IT Mine oot toli occr do ott ITito 0
An pr __Hl edda dii'ectiva del C. de uetallislas CIEBBEE ,FPT ., OI 1,mtoear. iLC ultosderun1um T roes m1 oata IL IIIoooc doI iTo ii ,tt 'ot 0.0in
GEn 11 1 1 1 ;1 !oD CIIICAGO C,, o ico 1,rot domand do 00 ii- F 'do- tUntdl-o ro "."n'u I,,O o 000 do do-o.t Io No,0.
Me'. I FI o 15 .o Fig too .a p000i tOS Adoms, ] Dote.1 Initit l c o r on T. I mn doI. I 00 tT i 000 op
-,LI 7 t L 71n oIfi ifc au] e'x Pdzcf. S~r. Rnio 11loral. v' AXse-uir A, A a. hon buocad It opr dols o o et onom 5t e otoo st o-o nda
SoIn Pill em1 T o- .- o? lings t a, do PCa reo ontalioa dot o,- 'Pli n I' 00bo k At m m itloncd
No. omi.- ~ ~ ~ ~ Liua D~otj r. J. Allire Areoo. hinspeccine ltBl~ 17oo il 1~t 11 12 10 mento seto dr i-t d~ 0IT01 poonoa to- LAo s 00
In -C Ill ; o .a mo HITno n0n00P il re heok in torotel as Oto tn i Campaonias or operas on ( abs.

Pi Ii -, Ir -~0o 1 tL0 ioiloit ,,. e 7~ d : ro ta I ,tt 00000 en 000 Io oroI do! tatlr-
'oloto-t Is mo "1 11T -. l, I "I,,CI I,,ft at~ fo oroomo, LnP o t. 000 un on L. l i -.d
PK Tools- e--i -R-o 7 1 T Pt tdo --se ot ttZ roda, i,,m I IOME lOS no. no ntoen 00 atinl ,onr 0M Cuo or t-o 00poo atd a Too o ol os
'Ioc ao NIT r" 0tdn I" I IF idd" i.Cto a r ot .d too Esodoo Cjb "mc'nits Mto naint i aoo A n 00 00 1000 nlTe i I ,
,,.,,,, tor fill, p. 0'S., lh00 oIlm ICII. I J 1I
-I, PT ) RK 1, in, ,, tomont en od ,inot~ O tto ot trso s e 'too ton ,il otados Do, 1. Cuba lot tad Can 0000
CII toot- 1 t 1, Fl) I sbiit T00 Eo11o1n- doi Itoro _tMC Oit, I'lotoI-do a I En In I'psOtO en0in todr oobuAnaoroor- a too, mPIo
Air ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1s of "I It'-o 0 ta'otoa oo o ae i lo doolr t o a ootr 0rc do to a 10 do to \0rrltontoo
I i Pt n T 1 1 T"a ,, fTIt ai l all~ s Ctma-'ui 00 ,,00000 ,,0 _Tfln alrt
000L. ilI d Io IT mI-o .tlo,'s osto P oull 0tmorsso, .o tooopotieoIdoC,_toindooo Too 650Aa6 e
I I 1~ 11,~oo~o to' IC. lot: ha co ni loo 'ado' Urni ,s ,-o I doo dot Cub~o Amorco Slobs,
To L f' L 'I' (0R Col.O n o 00 ,0 do 01000.0 0P00 Irrli It ltura~mnto fonrot -o select unroo li-00 1 t 2 300 or
IF I jr~ol P I Htoo r Comoiiuconlodrdo'ld dott stmOnoo to oosdoonndetto o doSe 1 oor do5 IL,,m 14,me
a5. BT I I or nInTTM ]t Lo~ I CI F t ITS iit OF50 10 1 nOIA door aootd' c o InttO00 G'o do to' Fotade no de doo a 14514, dro 00 Weit illd 9u

00000, t'ooo a 's., r o-e d, as rtrien 00000ri gooo o neoooraodlo o soooto to
coolITP n lP 31"1 RtrCs~r~tne I Letsa'odooar0 ,maTons
T i 1, ' ',I ?, 2C 1 11 Ioooo '. pu od por oI 15100 go.toIIho on outlettr do Cooks, 1 ls 4 5 8 o 4534. Coria A do do -IR
I T I' C Toli" Iit ZP 2 0 1, F10ATo o, ,mn Cdm,' dot otue I l;,~d io hI -0001 tolot Or ,~ 4 -, 0 del Central Violi tsonooro
fetdo'-2 1- 2CTo '10-c dol ottl I o nel, T-to ]I Foladoo i sell~ 0 et neom o1 1100 ooreoooa 1178 otirdo at
it T Tj: ,i ga 70' .- III -Co-rapatod d6 n- os. boo votnooico 00lls tos don pna ', Torro do 13 s cuarte a 13 It Tmodo
ITla N 41 fol I at-zi / j j revanaitchito- 1 sITT lu ojorT oo .otlo1da d
cIt let Id "a II It 1- So S ~- 14 a 85o3. IT do to Gttottboiaamo
(I Ii~tsi F a. I, U 5Lo lo I:S .Co i cg n20a
agie fllE, i I il" a 15 cuan aument apIcUiable coono a 114 1 rr do 5 1 4o P0n.9
0~. 000- tt OloINtao on to aiooonl do too.
LoolO ,2; 1 aD 1 os- Fr oooin Coleidon ol CHt
t5Oto~r~o0la: -0is-* ingresos de la Aduaiia habanera of, meoo m21, o.

PC 0 -zF "oerd ao la, de leta p-rod dcl au l1 5 orn dour d eol to r .od doot-
CIFTR 'IP IT IO S I I- or I"
IT1. eurcl aFFIiti r a -e idfaco e Ila 00000 "oao'Itt-adr e nttdo
oi Ol4Iin Totrol e onoe bop- droe. o il asoI t do Ticnto TM t-id lo IroIoo
IT ", dot T- idl onra ao lso ha igiota Ie-so adel oor/n fien dot1o9o5te3 000dsonotao
let, it, r,. iir IT, I ,' tttRR PE ts al- i t' Itt -I t do m na ap cibo 0 ta 0- .0d aop00 0 tt do sa h 00 c o -
-~~~1 IT -ct' 0 I l To DEftt''o eIC cocoK 0cc-os m do Aduon dot pu et e da liCo moo d,,"r Iuobr E noo. Aor bih ntnmon poro baon eirio-
I,,___ -o -oj o- -o -sc nor mor nol routn o hos aoa otIro ____ oe -oe rpd e IV ie el Itd
III- 10 11 -0 0. I ,, -', eI 0 1" IT s r C00 0 0 0 0 4 o m oo on T 1 oilso oc Ec- erahr to ocro o o Ott r In01.
0.t)II I L- II, 1t I, I00 Ilb llI,-Ion tootal ITp1, T Ana seen,60 1 M 22026o 9 i s ao s- d, ooo nC C o aIInI t do. aol
1, ITI C'R R4 0000 Iot Fit 00I 104 I10 10 410200a oatle Iimc -s- dood to oto6s"Tma~u n a o-A ITI I
O ~ ~ a I I0 I I______ I I U.4 I I~tP 300190 Left~r to 1oo ~ a toMr
IT In"o I.- 1 1, 100 40i.n iO 4r0 7I8 Pmillto do ed per Is Floda pooc- o
A V I () 0 a4 0i 11 CIEtR IF 00T0 doF Ln BdLS .1~ 6-r~ La- 046170- Ann codgfiri doIa Bslouon Sol'.i1C
00n t iofaas GEf NEntie c do aP Pr~' -on, 1,0 dIt .t 0I F2 .21 N0 P t m Iot at. no a
7n 141 1 'I ibue00l 0000 tuooo arot -
r, o no o 1 11T' if~ 290712 4, 1jonn 7ceo mt m.ooooatal C. e I elr F i '
n. ,, H t"!111 00l 110~ e1e I I I'lFl IA la, F- if-o do (It.?L 104 I 4 097474509 d25618 960 hoos Ioooooprnrodon nio. Pill
a~t 0050 drr, 1'0O tao0O 00 10-* to "ho oild reprtodo on4 40 0000 188ter Stoo .17r 75o92II0- g

I,'-- -I---- b a ACC tooA ER I Io ( am pr n ucii 650 bono ocooid cr los 7 4 9 679R5to otojd do111- too' mltd tor n ioe
-oooo~~~~~~~~~ ~~~~~ to"'Ioc d odot ai-oooo 1imrIa d $ 5 .0 0 odo '11oteos1. tt 00orodn tototo'ao"do .ttr
ItsconooooP2 osr-tdo An'oorn R_4,0 o r e l0 tta BelIh n S oilT oa
000.~~'n --'otrol F-o dl cbt'n0070500C~tho [ oorom ultooga .,tlo a .
I0, ro t IaF rter 00a0 1OF 00W YORKo 00.2 440100 Allo Oam A, B5no do1 FoAot Aci It, r0000u' 0. t roIlou oo

o1B on~d to' r'r"sc ''ao Mr, 00000 ,as no,, 10I0 do L. l o- o00
01 doeI 00E JAR71A' Doo 01ANA tnn ocdaooeta.oot sot-to,, tt 00 oa,,1.1 1,tonnaooe-odoael stoirndaitI, atiaeo
o~~~~~~ tIod tO 00000 0000 He it TPe to 13t itro Rome-n 1,~ to .oco ,o 0--oo 7., lidoh 1t~oizo~~ 040 o',f ) i sto~e 02-

IT Itt 001 to it000 ,s"000 'itob0 0. l .dcoro h PartC C O E 6 lo top erpedi a 65 hol ""''l'C 1 1- I n I,1xlim o III' mirgentmin
000' "t1 11 ad.01 toa.on porua toiet 11 1,ooalod d d nils er m n RI "I. odimg
01 00000100 IPtttd tri Botrns.l 11 na .WCD DEid AZC4B oti o'ocoauo.a
o(IotrosalnAl $65000 ino~ia oct rsci el aITTe a m tet
t0,0 1o pr 1o '0a0 ospenoon do11'M .0 F1 000 cl00n 1~ 00oun an~liv Ric t i par., dot-toi rtobe sn
._.-o tor, 1.t Iacoo F d 1 1 ISl MENll 11Z fi gotI~oI ,oo oi I el ,Iot n toc- -Crs do Indato iat dot i l . i co er tdu ,,,n
~ ~ 1to -ao sod "00 do plnotte a B la al a a a F'1iiiot Ptl eiae obo S2.O00.0t0 i-mta -ot IT Lio coo, a I, lon 1, totonooso ot
ctt tf- Brum, 00 aIT0000005t C- I do,, ,Im l', Ioi1.- 2 3 ldo ama ba pnmestramo-ote ln"Tio'n oosa do- 0000Taio
ITT, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 000 aoiI .1 1 lln~) 1alt ,1],11- ,Ii iloIl 'l 31 i de Inmra dourliII' l a ;"lmt, 915 I.IIujjua 000IP so~ fifro ooot no.'to
I ,]I Lil nao ooaP a soi e-on tro acts-tod i a I Ii R ,]Bo. nicea alrpln eru .
1,r~,C a a m- O, a, IooooI 04:0 rat I Snot .00 A~, 't'o 0P9 Ira Pooolh Coprooa1
b"I~~~~~ftotno Tfil-lto ii mo Ob os roost-s C rj Idl 111eJ~ i 1 -1-0 0i a T 1 11 El acts do I nto torH IIn of t on aTF T A rds don IT I0 M 0000, I n r128 -
0 nt ra od otoc 1n I0 0 0, 0 00, 10d1 '20 0 2 to satan bdoto oic det Io c d mo Ion c o o o0 0 0 ot 0 0 0 d
Inct do 905 me-dini~ maonoooo aormo d,00 5032m .rar CohoFa d cobto
The ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~tctao colas Companyno do Cuba putoo toi~ nl el urnnDdrartafeBnii l aMRAOD 6ZCA o0 mdo din, ade omtc Booo Cnid 1H it 510 t(Ioda do
Es r, toorrodol-I inii d Nee oon Sock FOR Sosin n prideate el An F U I par mao ccct. n o alne do2a i 1 e
Ft1 poomor _111"C sartoada Liotpo to snOZ ta ganonciorle donal, Ino Ito d oInduscrdal oile
Coibo do Inr"ul' IaolnenCmgc dote midoolc prLimAtac dohA r-mparoa Eloeo ot( d s a e ou 12.629 o0 o yt ru 1111imo at11 eaHIn noo Us llotrob s Totdb otla
I000 ornd o60 a o IR E 1F A E 15- IA. BCLSing et, at llldoot ar'lntoro u-bm drn aaiad .( nO~ioti rtoo0 0000 100 do gil
0000 modi BP p IT qur.dot do 1T0T T, ,Iler neT3 Bonc Ncinao I95 ra. -Soedd e sapide 'uo tto C hi oocns p umt' do to

S~reI L 1, tang .so anl moo. ps 1.tuepie a, 6, All~n aci dcl meroada dor e2s In modo aa a c a 21~ ""0"0 .0 0. 0.000 00 to
o. p~~ ta ~.t so It toO 401 19 n 011 0400,j ant B Bnr a ncod ooomo no, ctruott- 000 Irgto do
1,rn '1 1 ;s IT. aS ___ ___ '1.1
no nmo go. An III, doh ben n.o to. 000 et dotr rc o oaeodoa A o Liam dd. miitolIfodIna
Ao do 9 I IIIdCeat In, ",oI ITaIn.doi
1 le dir I", instici d doctor Cast o F. do n Ad i otr ,a irn ne i i II I e "'T
Enn do it No, Yra inna daleg ceogalm Nao] YarkAI *er Psiteiril. us, ____ total____ 27____ rill____
montrno ot audtor C.o~~n Po Auoa-____________
I.do 10finTei os opnyo ua hip o27 La Ha- o d om ehand ineioo e oso hl,,, r6-oos Di r 10,~m I
C ba o do e. n bn ,P~ l22 Feeqoio doa finitss .usae dot Inoio sin quom ont I 0I0n do cotoi dL, dITta e .o C
i8a im o n s P, 6. en -rl 1ccto 6- I R E R doT. DE CTA Raiioao JuTt. 4aetiuaro o i Cohn~on Nor 0o- os.brm rififus l f t, 'oet flt 6,o
,II ITl C oo n No 19d In Boo do Prit- c HiOF c NE Y RKf i preotladoa nor iet eto L p,~ ieonardotahn He Cobo Ras,,o a IP I 45 20 20a
el. r do Cut NoTb 4iirl de ton Bona dote oiier Bam ancd o BN nsa do L MI Haenl Ci-nsi t nerl~ t I C Iltel oR
i a 15 1dptc Ceil, ,t~ u'S.,pdr Al p bir do e o dlo 1055, hana p00 etti do ctarti Gul 0 a Dn OO IAO. ua It od o:1
16 od L, minme d n Fit ofa a porti do 000 rieha en, The, onol mo'' do~icm Satzar p a t aa o-tr -
-ti d ag oinil -tn Yor a 1.lina Cityng BaotiossmM d nosFie Y, Prniono osasNol42.L Retion As l Bsal decToo-l filed. SObee, mild i CiubaBaosd,4 1, nt,
T ono a ,,d. n but,; Pa] do 1 sos Bu31oe do fnoio 1 aPig do re To d o E lg fl lo o 1 nT L i o MLTA. .Ht
StriCO PA I doAN poEl ELECTRICIDAD 50lifbc if-eueioo Irordelssa a-a 6.n~, Cnn.ev deo Corbo.o d'o 200 12 1201a2 %, l I
-pro--- oo t o Hoot Er Inesn C Ooaobo dof Cbo trs 'o
casl s-r sdoletari P ed o S uasot Al -m U- 107 tiaot
*."W._____________________________ fort.de uslaa ""oi P.at Iaoc 475 Oual" I- Fia 11 as ie e, n ialro


image:
-------Aflo XH Finanzas DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 Finanzas Pagina 7-B

LOSCIA DELnnnn PUERTO an Atdazada hia reunion dle
NoTCIA D PTO fa tdepesa.- COTIZACIONES DE LOS VRCADOS $20.000,000 para adquirir odos represlanles de In An
No 8aildrctn barcos a la fatena de pesca.- H90BA1 ID tr Cto Naior;a doP Cepro

Llega el domingo A. Alonso BOLSA DE LA HABANA los acueductos de Santo Domingo Aooicde dob
Ld AIs le Nacional de Repre
Por FRANCISCO PEREZ BARBOSA COTI ZACION OF CIAL Hotel Internalonal. A. Industrial Comrer- spe d la Asoacin de Co-
EN r a en an on buuc p BONOS Y OBLIGACIONES o a entl u o m e O R 1 ) O n tiz Ie Is do Cuba ba dor-


qralbaraed oe ad id ae a me-bna con arda rerailana coaa Comp Vend C6Juaa Hipotecarlus Corn Aote ogotaes ba Co. IjUDAD TRUJILLO, diciombro en todos los casos en quo scan ocen n ruoa periodo do tiempo so
aln leo Vveran d c c a m R ad a pabla Agricola del Yu- canoro. ce capital Co I Trans. El e or ecibidos paraP sl imismos fines pioceiderd a efectuar s ajtjust no-
a Ia antaminocidn do Ias auas doe del cmaa Eriqo m3 Re d I Cuba 1 937 17 B Hip t RGun N Cen r R m ulpdiatintaseodc ia p m n ale.
leadiaa Ia Asoamblo unead eraL Mntici, director do lu orquesta del 7 Cuba, 112 a 113 1 0 0 OBLIGACIONES n fruit Lunapon o diont para la ontroa i un El Presidente Trujiln did to Gatagnocy a Uriente. on cu o to a

efrod on l tud0l auolto enae vRscpublaa at a do PCubla de1 O "coe a O5 CnnuaaUe rucia dor nrsio -roy e cuLieno 10 ap1bcd a ataaio onan n teu dniisino
Io E no ar eds oeert co doPa arao a H9911 CEj d 100 bfoin sCa.rc do 0 0 ACCIOi so hare a parea do la LioMci- n abtue ayel ono~un rE scA I Do dirA anARINA.
a omtd a roDs ed e Maat oC on n e r ziMra8 aoSe Pro a o a ueduea snsin s dsi ai- dEjr ored crtid do poque sus In nc s 1ga
Pln o rm :u de Iri a cruid a no etc y Cur a dely m a n C 93o-a 3 In iSd 109 $50000t0roal Vant corr iu 1del a a cl o social.
"adegun pror e o de los nve A sEci o li 1tl Ba oa p I d e uba.C 0l 0 AuC C U NEAond o ntan O rdali d a oII DomiNo Y I ot El D o DE LAM N
ai liaPr dcu aa s Ris spol v n d Vol Pernet, TAlaibr 1 1es Hl9onExi a 9d CdraCna e n y pvetlade d os bo- d v q r
non do ionburos rIcar al a- Rbrl.dlPn.EoroA ba.ls-t oin. ratnod e l li to ,sP 1 Nar Ved par r ran Ea l Ett a do iri~ lno0 m t son aliPndoes V EAofn pa:o.stdonos orarnls MedelaqinBdeu loIpB e 9 So -1 a a C arr- e rea r:
cor nie" nluelaix nitcd pD0lad Iatc~ os EnlRr na e atoo l Te to, a er B Bo h C Ral re ad Com at uan de Cv.- 2Pu r esetmoo e 1 enaer.nonei d 1 day Case fun a en177
i d a t ance nbeiaAk V r A. Boa- Co-9. u.rnO 10 Cantto Vsnd.uroeduron osm tran do ad o sctn 30 Socrearia do .o
Arad r de riblao 0 era c th ciLnai a 11d Manelor-n a t B aa oa enrolapH mitoa eu t o o r Telo nosn do 41C1 en
on deinl doub ica Ia r ada catPre ta Pla0Caba L B Lo u. 55 ACC b Boom Cuba 4 En AgenciaSUrbtn a aa Cin onn s o:.
ast o oR dare r a ndez dl r e a b B u r Inn So- C nmpti n l Cen tera V aio na l Con ndit. e r aio s Ea aor LA CORf pe lqu oua 2 i2c2O s ed A
Soato nd stre to d an Lr Mndon Luru Aionsi ,lala Co Cbzu B ann a Codaola Jaorc.adtao- 20 Canapa Arucacera CSo dn del lm gd ni aldonur- bado unaPeti i a o taortiar a. Sa ria Tyf Verin
lelegania ors adn a M insron 195 BubnTln Prr ln .J r o E0316L u. n Il l ttcino D Aa Jan. d, pdrd.lP o t -ie La 4m5id yna d o osaul p as t c aora Canap Bona nns5rnteauuo n rt.arrRa- ca 2.a 0 re0 AC OE d tlos delS poisry ros no Ap a ela I it, E EUd a Bo con el n
ueroro: de rla aana l podero in- La excurtionde l E vana n Cart n paieuanoLaHbnad E tlec 101' B TB Untod Ieno iund e d BEEsimilare de u i p public
do nado a nd ria nd mnizrio radeo la sci arm aoa dru ua Fi aCLlon icC oar Ca. id O Gn Can $5g.000ub 00 nosm a n trino do interEent do- d -

p0S ara er ova alricocn pernEanc. Mrine N. timonaeo Ma O 1ni-79 C b ertuea bat Thee Cua Ralra C2a0AuoeCompan n d 15 garnanstizaos ara sreos W WWW m
do e tsio EH o u ea aa L de S FIaT lan a. ntcia no Hcl Lopro i oreaca c 0 aur 10 HN ipulc s eoneci Ln d alizad Etn hlat Le ara I Gas AN C L DE AN AS

PronuIza totildan do tr nrai ITa LaJI Porp n. b. Fe Cr 190 n qp. 27 Loapas doo s 'aretaIc ae1d055ro Cita SneUrto l0OO0.00.O
Mon ualo viveo. Oue r g. H r Icondu Firte Chars t ua afaet ri esp B Bannstoa uba RalEiad I r I I do do .1PERTO R IO
haia La a I Hd n K aer, Vicr nB S DW Yan yeeos c-r n d Ia d om C i d b I-t.0000ii00.leaa n
1 1900r it r l t so 0 c Ie OFICIA Co Nuuya Ciutong .C.n .M ni iodd lo reto ore.ulant Publcaone s LER7. do -38. -
nCoar.a norr man i n Ct coro C0 lea C oax PaRf '571 C68 LiLosrdir andonvnida-
kAi son e Ia Asmris,fear at, Aloo Ha cIT nne Paro, Eflt a pll N Siao n9 S.o TI/ Cua Ral oadbn. Oclcaa a-, pa m I E roia r, tin sa lomba i.r esdns-I dChonfra:LA CO U

p T O s r o l ld p a r o a ed a cia t A F o r r eo d Aet Or-sd e Pmns t e d n o
dl~eilsqon oe rso c olrr Sp H o Lm c daorg. Le In'CI 93 1 CO. Hpaora Ior PCiao Ltorrafiade La Ha- gn, a orra Ia or, siado ho[ okoo.10.40.40.a13y60.66 62y60
erie B 1023l na nen. a C oo' Oave e Crp 13 3 Ina peraviaionVeS do mincanr deo-r osn e Mnna or I.aroccn Tho Ln o n d n ituon cbou alo 1 Cuh p .or a 4 0 od o trsss aad
qciegn dcI Rep airu I a u d a 3PPueuisionthastaalaadeabulenciibica Ds Gom Ka, a a C I T N N IU TPaLS o B -
os niiea oade uria mPenro Ia rt C a GELS K O C b e.c DiLu snmedAa, e Ca ta Ni t C- S romt al o

apor tti ea pd l A mode resa Oe ae e PcnnVRtoe' Cl0 20 eaeitos dre.todTrlmioeostoehdere lr-- toespar SpanYi arkt -.M ueItrair adbrm asrresprenidb les.d.
Atermdnl Veslar l chod t c nacional a TnIne o Rprrae senr RAlla n C Car fm lecnicos 193 y orI a Carioas. u AOican ~ ~ N et praidsito de qu lpN b1 muipal y, sE U rcdo s ben. rcrs .O Bx24 oaa .M U H os
ai ca;ssefio on r ic N Vr oul . ra. dr Ae. h.oFlea- n ao earol di ctortion Itoed etra9 H cotnoSta o rkd EL Y.RRL DE CAhorLLn
010p d0 P arn oroW raiQ n noa s eL arnana d arra n as L a N i abrsa a eoa C optio 5 Ganz zgub a r 5 geeas de Io npe limica. iaolt
rfuetenx~d y deoi o iDe. z~ad Prieto i llrs Fo aci a M a.sov Crralrboar tldi S .ao. c" 1.10001 1. a.osele rala If


Cantpa11 Agiaias det 35l- Los boanM.s.donoininarhndBoC ordan Puontodouso, PooniosCdoaGIrciaTBooeigoce, dlprduninctRI-
uin ao d a ooot laa i0aRexae Rh a 1il CoDaralu Jotga d t n s o tical Comni d anro i ipF I~ hI IT, elni Diniz Biuc Arou N de1 be teelairC BNHlIe u~.Etc l .
catitd rd Ins trato, ,re Per a d Frrn on Hu rca. per Dtuao I Ca ll has aret i -E Se,oeInata l ~ l 51ald "Carle Alircapr.t-davod d cr 11 Vtab,~iian nr


In dox ai a trn don I a Mp es P ino, N 0orta. Jose- 0t INO a Ba,:C--a 1T o . Pre 2 Rfeesula dd p1in y alm er i ddo o i r d d B n B e a t
los en ruditN ostcad TIC Su1 orrso. Ls Pua.s R t Ira- 1966 ia El o Eup ,pa7o-Or eIo A-. 34___ 34 55. Capital___________________________
pucerto d aHuaa p0 a l i ecosinen dc r -h, oongtinoI ( 'arti Ca.a. aII Se B .L'sc Thir Csna Rita a. osilaro e r i itiida pla.nem a ptldsmo


io uo on b io to boor Corte- a m'cC da eae, aa H-' N 2 28 6'
s a a de o ein -ndu r Oe -0 e e p Pal iin
ola n haulracisp ono il a r otrl a-L, N z~e a l ,&s, is 05t-- a CN 'u a Cabanad 0/en- haiD F Patls, RI-No Cetrl 3A CapCen. trd grntad cnIn uaIDIT~~ At nt r acl, I elloI ie
f irdo Ma noira z c B al t o a Un ted C gart nn n-i0.nno D. Jar~o .- to6 6cncn etn aobi
pnaro d nP reBna Lt C aa mb a fu rsio di doaI do a- A

reo inso r oenda reonogu Sa L aO naao o oha C hn Or Na -aprob-ar e baac -enaer--al
nocaa o adocimaseoc n r d .00 hi cLuara nn p -ct 8oC n 3 deeus run do 19 07 t W an.r Bro. 2 1 di9smuoi410o411,4lu.r403yci00 1y 6
00 Los sinaot s caino sorb Ia voa a ao r an" Cr, T a. g Carndd pAre0 a Afr9 rmn an de Contdore 1etngEl7nd5


Ion el Irpai de u 0 ran o 0 n N a a R R p un 1 uperant que a a a 1 Overband
quelicendo r m zna.l d a e 1 CBlla in 0s i St buir NEWun po. p0esenta- W st Pnd 5 20 U0
ai La -ahciana, .el rs as in IN tT nb A1 n a 1 d Do Ea Junta erileda cti f cudo
se 7s ias f o In Melncont a d C a n H e s a en in re cr adr de de Saaan pRra
a i 1o ar i r art a La, y p t i para su auo.vl no mas d esconhado
e a ofcau a lnos v.u:iv Nc nl I C VeZ ACID an O C 14 sal l ifo e e s C p Cr 2r r n aioadia qnue afean u liarie n L I S- raodusy 30 -Haban MAU 4L.
isy truorian al il/'ao Saaitaa Or or a r or isal Ha lo rau0 dene ae el pu.rt. Os-, didttmrn P .os Co ntadore Pbli Raulpe desdet pe rs MAcorroen.DEn
HacaC tro ur e Pail l e d L rican1 daae dita,
Rep senPT a m e no~m ra ql Cn pi o lIt akP M le Can. MnD nars po n o 3 A que ser n adoc Camar ha sido designado ed' etrer Dunnc Pon .s repSi el s Eric. lF .nNi- aie ctpc 1,5 -aran, y CJd lu egoefe lesrD r N ~ d
ear zos a cug ono aent K in Faanc:icoTonc
n puIn laNam D Moltn-es D 1 0A gadas p'enla dcuri desde Lpagosdel dan ye complete\
po r0 a d o poi an0 S C He old ort 03' T a r ucpo 5adr, A su tit en a oul H am Pubadlcoaasar
l Rpe C en n H n C l Ir arai s si F cs 6' r don L a o m e ne
dg toro Ia ad uus i Ia ai en a ia unca eF nl pa onom co93t. 4 I esentada po les, quie p o t l o

c0i od a p a da d ii ra ju nPnA ia DasT or PE CTaaIN ASrcto g n-td oB ceOubaIen reEdStnos iclye do lo
Paito aI on Marcein Godar nolos ntder oso a i l d
ea a d a nc aire a/e Pt rair 20 a-, eara IN hunr dovl n V belle 1a LA A .arcana IbPr, re nta tam acon e/ auasctueruen gastde l f uroha ag na
Ne aol ortaoe d no an I t ecaraarlrlelDapmreacdnPGonrencnw CoaI A o* GFt t
ol n el d orC r0 ocat eopsdon ae tt n I AN IR NA I naL DE C B
ola siu ta ciuart, Os A pusblo mdot emisin- Santaad prei Godrc Goma .acya T a
Pu e ~t e 1 ulacles ue, L as isr c Im Pe A 0 C C C 1 0 N E S oiu a Oa GELS. K tM JORGES P tAR Da I .E atas a L Ad Ia-

agpa moiu p c-an reab n a la La aPolnicciatu Mranritima.ia doa- o1danerNwCoG.-,GraMambarbConnaa .soo nabn11
gaa a/s Ca i tora n o nctt dort esai ntrih protesta obtavo Trao vbpraoniaot un Cubarac Po13 1


I ctrmn on noserra. o st-So aceI Oo o D IxeE oDe- e t se .o DUscplanob eiiose rccn P.N 0INTER-AMER1IdC T CH MICA DCO., INCoo.
eto tr /a sti Ino tat a.a cmp-a ord nariande lala ranbe d parit deIr d 119aHudaoN SA Nv YoR 799 EY USAJ

no no tis reas q 10. al, de Cuba celbr Id u~ sundrde cube f no -8 6
ulaer h aodu e os sto m ioos A G N E Iesa [a I,, maer Ca reuitrdo com tol cON AdemesI ls Pintwa DUo PONT esidnt d ad la, venta en
af share a s at es al s a mr pOn d e m ei50 l ac o ssa es 1c dod de H B N
Pruner to n 1s 0 nai n m r epra a a 1 orefe b c er y e- cIones que cnt enr, la Secretaria de lan Instituciont DF 00a L S PiN pAU a C A
dad/i 1 mfdica so cta e riecia en v t a dh i t o La Hbn 1 e Dic d.1 d orin a er TeernY U
son S I r I m N,,f 'r I D--I.Lrr~ I, erI a. !aI T


s Vo. E no 5 Y C V O A a

o r s minu Ircu to Diruse aDr.fOscar aBci M R i a M

a Le, ada.ar t gd Ira- TRETO INTRN TINA CO PN felll d D.JsAnoiM nndzComtost fo delaTl1.e el 0
c-au 0 g nn ,r, os tf 42R EtStatt n N Js US .C LA MYR E LS CUDAE5 A IA *
t ns p raxi nomino a 1' de lo' I d, at Da~ T e
C,11 1, aeF- I 1 oaaIp- la7 iuo too T6 167. ddnoso cloue n
Ed~~~I TeltLCI~t I'Ul an '0I~e TIr, 71t


i~'oillcar111 )T t .,To .TrobLLodosj or g d t itl-IF at inPISOP do 63'INA A&L OQO[C A -OM
a., Iaa PI ~ Ha II r!__ Coll ted1 OAni I t0%.tlrcsn riuisPadcs oTFdiIG lt


t n s 1i Ial, Porc- Ina Ia Ir orn d pc- oL Per e 1" 07 etr t id kl. rp ods ok -M ,tn irc ~iosils


ultr 11un "I'llu onur td a, ltotri o 1 [ad Ian Ioine aCcran Iiga Crnc 42iin. pr .
al i do rs i ornau Issi Is A PaUT, o0 Jalanc 7"cru oPar l n l o i ls fie d a o 9 H r ~ i S .N Y i 2 Y
aia on' r TO u i 0c i nn d 04adaasn 5 nSn o t
La1 n1 a F r an Ga. ia. a.7r nf 7a ff.rm. do Cantadore F)",git
do s a O I a- [L a" a H- v tI I a a-m--aa-orn i--l--b
IL' IO toriTa 0 33t l
quo~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~2 ciaotisa Ori------- ( ,II-a n31'nrSm"gnprsoapo-aaltlu Pi 11 2
ai aate 2-nainol -rIc-ax- 3 on ut Is INnl asctv aI.'s
ne11 nag i noifc-nolo-----------------------o Ole pro -aofadnd

do~~~~~ pstv 11mii 05ml r, 3 d) I/n/ Or 104_ 1 amac A al ORil alotr u
Ini Inr 0alora oua or In Lolaon Pb I Rua I ale FSti spee ss or
Hounsa, ci ia'cniel a A a I c 3 ltNa sa2-s r,5e roarCT26 2
'I Csnls or sit 1o atca- s r a3- Rp ti ia Cidod do an dendcl ntes, do onm d Ih L c err o0u P n t oarna u
p a ria Il Al p:nnaGas-H-i s Oon J, Fir-or pr' Su O LT Soo 5i0 osior


cod g I itn ad~ina u-, Ii asIirofr n
Nid aac'ol soe y gto P I, rs/ yr sulpa I o -Gm a olrd oqo ell" CnoPio 51t'io nee 11nc
RoIla PILaI il Alrn HItn r, "M LIL Banr ret-sa OrCbasnin
':2ya io~all rp0 c il Iood eI aiu inn oraa do 4 cu hr a l de 3a Jon I. O iPs aora NL 70a, d oa.__


da~~~~~~~~~~~~ Tooh a IL Mim.do7,S m a odd 5nllbu oiua- -

ow Yr. Ic pLo;st atrca Ia e1;rocn 1,


Toino yn a aooponrs ao Stri Wrh~l. 13 1511Cl! 11

o lsin I Jrt r 0 o, tL02aLL do'i 6'.ploin I rlcnp-dtU-enudC05 l~

esto trant tanl ael, Ian 1osa -inolC 6
Ia mr I, 4 rot n Orrun quo -----------------~ C Id I AnxnbroC do ACiOiDr oFoCa C A
Sin Mni a oSar ia y Asa pJ-,d p. de. Ioo ratronr entrer-l -.J~~ HN~ C A AR 9
I ulsuproob do 71aqits G

do~~~~ eocar OsI doaoilraI H B N

Croi. oro up monoI co Ima cm 1. ,I FI e

Liegart~~~~I e1 dImiia Apci Alooso.1 Diort .er C, IO f UZ CI.V
Ia p Ian$I Laiai. IFIe genora-iior -E Cl PRSu W E Compoatola y acil.Id Olns- Ii
Iin dor FlI Merol de Enad TRT s Ha~rNt IO A CF A~ In Do) 1,g Ano ~ MoIdz Tdoo A-BOO a! 15i, Tolfnoo 1-603 Il 1-
ae rgino in land quo as et ran 425 EnsI Slo Stino, Trot, Nowa." 7oi1oy 7N.SGEAI.-TR AMYR RLSCUAE RL EUL
IL Ip.-a sinddaissaIn, dII 15I do los sil-n d 1643 l.11oD b e c m en a i n c n D


image:
-------
Pin 8-B 1 - MAR10 DE IA MARINA.-judeves, 16 de Did. de 1934 1AMi CTXII1


1,OTI AS CATOLICAS Ivol ,i- '-*-----Jlp_ j I l T;_ SOCIEDAIDES ESPASNOLAS

Or7 sena~culwePeioimoungrtpodeb Comenzarl61e Ciro. Asturiatio de La Habana el afto proximo
juviltt at iii stitiantl (JCLSTS) 4l i, I :-, -:L ., ", su cam opil a favor de cioern mitasociados comio-iiui[m
ueai eAc~ a~i-aEtiini fCS'S ____________________l_:__f.__-- --_
Pot JUAN C511LIO FlIGULS ',,r TP., INTERINO
~ T Agrain prila~ c In Sir- LaU Artistica Ga]]ega En Hijas die Galicia
''de~i L~i n mr d lnoo on dec Propaganda do[ Cin-
I clia M Prfcana e. SAN JOSE TELL! S. 1.II"I 1Y.I. Irs Asturiann hsa atuldiodo Iat .sta a'. orl de tip. i-Iou Minisrod Cerelra i- del D
.qten Sterling". deletta capita]l ine- I R par. aumentar Ia, Iliaise norialesi a or n dos.In a., en is )s ,,I,,,i; lfro Pnlisi- I-l- Portidn sinners.
s:it roan ado Ia'fundardido scio111,11 le, I # ,,sillc loo mi oio cIntlcar ton""-oat original. o liaro. do le, aco isi-ot rii si ,I, sAl .~ ALIT sic rala dos
ecd adirqcC- OMO 0 o ha mu-mro ,.a ,I r-, ll .1 ,on 5 Iii- ci rn-
d nltc aolns, dAG s aanaii-r rii ;qit- dal ,na nc l otiiIs Iramsenznu dal prdsamo In Gonzl del Cailillo vr iuni n e nrrinas Is-ri-anics dit.
Tca d o puinsdlqre. VIRO ,. -1o "d.o f afna do lidii r a 11 qi h a t e d"'o Mari I' Als-nso; I iA muira. 611 r1 rai e- ro-s 3,ic n lot ,I,-
fido car oIr a si en edan I. s iirarAi en ]a lales. ter L'",s I! a I. duale 1 In ,L el lsta. han-tad ots asusie di- su no Calr Prinhti, So~~s-o al. iin in. rn os si oni'n '- oes-crce
Iittr enir si a itd a dol Soprado C .on 'I an"l's. ,,I-p nII i sn-; rcnjupt Ii a 'ri a iC. i-a dicho a r hm i i- r i imun pritra di--i ntIisarsI 11sedjo 16 del cd-
.Iuventurd aol s ill Caillr ni -td n Tildei, en hnnor61icSan .11 cr ii L I I pn dc clliris ,I pi-Iliipol sin do- iRsr a s- Joins-a. PLa d i-ln-' Irfi mn-i di- ,-,
nue .s t.a si n lo pinienos, i- 10 Pirai 9 IS dolan I R IslIiraI'll da. Cera dai a rollct AT piiblirn enpit I inca opirai i-n IIcfi Dlkis-cI
geciaiz a do sI Inertl Arr.In dc Ia Conspia sin .cr." III ,I is-s- sI, ,, l I d1III pe t prmd ,1 ii~m ilTa jIpr,, oa~,,
a ana Ic Fa i of i it i i-i-.lain, ol I Iic ,il I l I 1 i-s-in c d,- I nri lsior. Its s-inse t ,, iin, IT lira. 00no. z i sa. ic ditiril i-si-- Veniir l n II,1, in tiigns- dia,


Ioa quc San Pranris.o di- Sales. pallo isii-" I ,,, 1 T 'nca oe"' o atnal-orr a n.' We, on n I ostc Pilil i Pnnaisi nnc Qsiicc i-sin rc s nsna dice"" i-ns- iss a
ni-lon docdai drpalamciii co, lei, dpcii-. nii paraanl du pun rin i n o rd n Coassntr. nIn-
ia Icconsdr paP i s pii.- I ,__ podi di-, 1-s is In 11 I nsiarl hI ilea en r~rnelo,,I o ,aeIt opo .I irrrp .H ~n~i ,,
,,'iI .Ia.c. ]I soninsi Iil i- i n -c td Pr-.sa- eute n oi lp told mro 1rI ao ,,
lt k. P. Pactii Gciizlc N 11 ii c Mn ., ,' i-io I~t i- sr1accd C15 :ii i-s hi-sriaioe- i-anli- ,obi-i Int, ,s- sisesnas de- a solssssicsi, prenensar
P.,s. enccidle pi,0r e n ii a 1 I ILI sidli i-- nOO ,,f a, R- sPs-r III L I -I-sIcI. i-i. I~jd- ol.i a si i mla. d ,I ini-aone la. Ii aia- o sc iiai -sla-- iiadsis ciirr
ni-undad ern lpia sc Gaoalia-s-a anni Bari-i i di PailI andc h cornm -.n.sisdn. ionor ssal i-i nn ccin aloe sneissin i-snliaai-ra ion r i1 -iamls.i-Calla
pi-rodista .o- 1, A, --"s i-i- C,-dunCo n maI ia d-i ar in pci- porn i-sinmonl ine n coo i-i p ,,i I5 -6rntlIS to rc ,e ,
irtem oh.o icoc I dor rrfon ,I,- ", Trsduin c ,T Poi, sei ,, ".- i-ci-scci a i-c .s-a 5er l me a -c ,Ia r-s~ arci, li-wnd-al '-c In a-risc i lo i-G l
hAnt udoe zn do a i-iO lila- ,1 si I TIsniisi esi-i- a -,ms--cr ,,r ,on aI n, sicsilal as Ti--cue is Qsp iiia a ,,,,a, r in ti 5 s s ii nets mis 1 1 -n ino ,1,l,,s
Ccnilaiii -.11" Ic "a "-, clIi T-11 mnouns ln- Innus porn ps-i-s c a ll sss-i-licni-sidida'iii-s
ferasrIcdii. lasT, ao B s- 1)i a o Son i-s-- .c 50 -c -l "onra sinili c- Ic .- I I As i t,l- i-iiin dRetorta I re, i-is a -sic 1 si-i-u n s o HI CI a m
h n o i e t l c r p l s I -. I a l n r I l Z e ~ I I a l I 1 l i 1 n- u in, al n i i s i s d i- L ~ o - L I I . . T , I ~ li r t m r e I o o ,
Cenc i role i- par fi hiro t ,,si has- ,. i as ,nni
Ino&. 'Iis c i-i-is-si-, DoFred-,-isii-s-si-'l Tqihar on olso 1,ro.a -T cc siscaat si-n-t si-sir= ,, li-ie ,an ,I,-Iinbitoin i 'iia llerri-i-dada~l
yo~~~~~~rn Sce". Ins On i-i-is -al -mardi. I om mpi~ 1. ,i I~i _,jdi- peinrc ,,,o .,mIin a i- ifsi I-Is-c di Ci isi-o In aninn o.e
-oslcs -i s-l lia Of crinsisics pin foi--ari-lir ri as- i-n-a li--h psPi-is loli ,tRn-r t
apnIn sc ,[ doPr1754 1o)50,, I" L. Iss-- IT~s is-ililne S-ios mndciciis ne T~ sie --lis d i-l,, o,'l i-i isoInn sILc hiss ealna s-In, I os-os-i
is doii-I de a l-i ,' s 55si-s-ro i-ain di-r;a ass ,,csns nih-i.r --1Io n-L Icssio nio,-- r -III-ah-s p n c lisa VI. nss-s-il-c d- in os- i-sosi-r-d

-Petals si Iipa n- sa L II rit Il-inc-irii-05-sn- s .1i- si-i-si .-In oi n d o s i-i-ni-in sin
inn-i saes-ipisn pdeine in- eusnic sic, a-Zsancb i-ilie lidnd Ti-(ns -i "Ii--~in -1" oi s rIalo,1 ,,
LI CnIai dI 19si I7 --- pas ,tPeis d ndicin pn scnX lorI-a- si-ass--ide nh "saiiss oh-5i'- I i-i-ni- as nsuic- o v IT a- d A-iin sIt,
Linspin. ,nos, i-I in-c F- 111 ai ,ii Cdsi sic-1,11 1t, I it, I-ic Psid o In anrii-s, ),Idrni- Pnia i-ssI-I mau- r an oss In,, on-al l1 Sas lnm--c fr ,frc at
si i rs i-c s l t "Idll sic 11i- .i in;' I-s- ,n I- 1- s i. IT Inli-,i in s- NI-- -iis I sai- il In d ,I i-nd iti ao -o Pci- Ill si ln nso r As i red
dadalni-ni-isi-ci- I "i~ ii-ds I i- ,i-s Sim nns Iail i n sl i -i d ccci- p a Iansi-os- in. oI1"-sun,,, di-Ic io l~i-k .i-,C, d, hiss ip---ss s in c o psn C ,iI
1.0,f e i "' i- 11i-lsO i-n i--s s 1,4I ,( I~e -- s-cs ,,,-I- sl-icnIs- Ii 55 -IIIc a qSsITisrTI-i I cii d- -po d
oater., Erdi-A i d, -o J,1,, ni-23ci,-AI o i rI -J -,I, I ,, 1 1)-eleIL c11,,d- I I'! s-s-i i oldar .a "o -hcI Hd- c ,I,, in
ao In. .PI~d,.C It, .ss-uiIT ( ,I I, 1 I .IT m I'i' a,,. a lf,--, Isin-i i l0i i.i-O ,a, .r6isodul I s- ic-oin Ps~ iltlico"A. 4
ci~e B. P air.ci- l-taealesi a siuec-in o I, s a o sN o Ii- a ss-I'l ps--s In i-nll it In men i IT.t-rouro
Pci-a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ir-n, ,As-i- i-i,, an.-- -a .-an nia i-i- I Cc, Osi-- ii n,- -p -ii~ a- no ,,-in s-cs-an no c Pi-.a oasid i

as.aER. cic(-2 T., 1 I -oti a in riila 1 -- "I I -. i ti inl To ef- r i--- n i d- a pcti- I a. iscieic Siri- s i p sMoolado Iaceep-ido si Ia a tic As -n s-, doel Cs-ohs-i d- I I tsii l tis a on isi-. io n a n us dph 5msnii-i ohao io
ofl P -rube -- T I, I'll 11 I ,,, n,,,d l-- i i-s ,-- ps Pii del ,un, ceto atic aacd i-na i- Nice aln -eid ,lasurd, 1.s- ni-ii liri idi- 1.00 e l r oo it-nu s In P sainis.
StoatiIs- :,,II .p.ai.s cli ,ln-O soc oc II ,,e his-n ion ,in c.I i'--,nii,,ai~ ra ,,:,"
Esa ~ ~ ~ ~ ~ i n-s-i Iii "i 5 i, -I -slrsii-, a n i-., s leefc~s i -4. Iirituls I-is I. dol- a c sin' das nis- pc i- l--n -ssa-ndl im dl
I l.~ s -- I 1 I -I I- s-p ptr del. i-ni-il st-c tip~s- 1ao ia I Tras-sr nti t i,,, I ac nm l~ l I I, Ii i,--ssi d acs-cla in n s I I-in p- d s- i i i -si-si-
,,Cn do1A ,,,anailin ,,,, e dn I onal ,,lsd nnrirs n1.n-ka ol, Arin oat ,,,,,ni~inr i, i .n. oe i a, nilI"i
InO' intersna-~s ls -Im T ,s-isi c --- Ir f o ssn-ii i- Fs-n-ss- diiO-l-I-p-s-e-ad-Iii-nI- iia-ii-s--CninnIe-n
dl 11 -Ii, ril ;a Itril I" I" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Anaiin si--I-IuIi--c-oic I 1 I n"-c p1-si Vi In i-ss-i- onIPnouscdilnon lC I.,,t itlcia-ssi- roo adrtyfe I fpr -d on p ,vnod n f,,oT. ,- E i ,hoi n lt
23 o :~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1, ;ss .a sais In csai. Os-sr e ,I rse l prIsA a ai oHi% ot nrt a a o lto n] o.Oii~r elC ,,,A r. ,,k, ,,, d"3r oa" a Io l,,Iila e1 ains-) A 12 I -i ,,,~~~f~ is- Ii 'on IcIPraA~caIns-e. dais .s Pa Is-alo ni-si-si-Is-.s u n t0-snl s-i-i-i-, Eclass i-i ,,5i-n ,s- I pre,1-1So Il, in- ,,',l,,,in,,:,ds-s-iodo --a
I f1011 l=I, ",. ICl~~ii a111 I- bs- is-limo, s-,~ IT nor" di, " ns-aolsI s rn Flon .C Tr
c III ,)~~nns IT-III 1 ,-I ,I ,~ si Ie t I Asls )a i-s. csnF I cI 11n I K ,,,ii In -n tocrss I s- nll aI s- 1 ia i--i-on i Ia n-c
s-m -so cci-- a- incsi-le i-mni s cnpocs- snC L1-i-sn i s-dll, Inc ns-n isi-siismnidlCc-odalp

Csi -- --- Ps5ss c~ r- Is- T risi "i-cs Is i-la dsi, si ,-n t 1 1 r n n 'l ~ o rl r o i l w
s-i-i- -55_- ,-- - - - s-- re I- Na -n- Oiin, i-i o Iss-lii Y ~ii-1 u-Itsi Palr-
s-un di- uIi-i- In~ii of Ci-1is fi sms' I;as-s fa s-nodrl lli- nisI is ,,IH Psll. Pu d 6i ,,,,-
S iis-, Iw--------------------------4, Ho------ni-olr-sis-n Bs--ti in ,l- sir-s-s ,ii-osiuO .,iipi-s-i ~h-i-lsi-ilsms -R-I ic-ss-cl
IsI-ii -- - i s -5 .si5 i-51 si h Isd d -I s-s Ir ,,,, a l ei:lii-. snirsi-ll i -as--s Toc Ci-n u,,, Ca-s saiip a


-- I ~ el 11- I I I T Ie-% i e ,-s1, l l," s-s-n,,, I Ian-i-I. IsI -i-I ,I,- ,, Sila11s-L s-i-Os-la i In Ii1
P ,~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _s-st I ,, I ,"" I ," 1,: I-il- in- am~lt R to r I. In clss-- fii-NTEII-i yisiilNu D


I I~~~~~l ,~s- s- -i- 11 4.1-i- I I Is -I Ic rs--ci inI Is,- ,nmaI .5i, -,iit F t,-r-s-Nini.-IIin, 111'iio I 1 III-N l-III'i11 itiHNslcif n t n hossid i-
si-i i-I 1,si-si Rspi nu~i- isi drn, sm ps-s-nnlI c-r,,I-s- s-ms-sisn ut s-cbcd l, I l iIt
,IT r -1 I I 1 1. ,.-1 I I i -s-s,,n-eli ", .i-I Ill, ii-s- I cI s-as-n ,,rm(a.m. Os s-n d ,I,,-n c a u
I I I ,, ,, It ,- -liis I 1 A, 1 I I- si ", n i T'' i to -- Pn" ss Carrm an limi i-O I '.is 5"l

s- s-a dn Is- ,al oniss c i si aI m-n I h 0,IT, P. rnAtrf h- S DPI E
t r I % I, l, ,I , Ilnt An f s-crlt Il.-ifirInns 6,l l ,,,6 1 .C,: ,sss s-Is I r-5 I ,,,, IH r l ,I, di- isc--u .
r! 1. '1 I 1 IcI ,,Irc ns-nl L itcs-55e s-cI n.LI1,I .1ii- I I' -a- T I -iiii" II cm -lu oo c-s~n~

i-i 17 i--c 1, ,I,, l I I Is,''n- I,, n-,,-,-ncalcI :Intl -s~ i-s 1,o~ i-in Is a a on d, IT, I,~-i


I Iss I- -ls- s huI s-. hIif Il ,B I I.h P Ph Iru~ dir-rh.-I I 1 I- r Il In n l c H, i s n i K i 1 1 II I .

cs-i-i- lI 't I I I Al i-cls Gas- n I~si Ha aP~ I n I,, dy crosc di a
Oi .-II 1 It 1 I s-li n- 1. i-ins- I,- ,ei-,r "I I ,r (s-In i-n i no -nIT' dIi
I I ; , I : I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j lads- I i N vlD L al t',i ,l i-i I l o-I o adi-;us dI n d719s-m 1,0mlScc Im, d,


I I I ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ I I ., I 1 I I e 17 1 I-AI- I -, ,I H e 5 I dl rs- a7 i ,, I ,,-l O,-i- an n1H h n u u a r e I -- a n Id s
-s- t -t-1 IT,,, l I I_ I I I 11- J. q f I I Li _. II hi I I- is-s-sins-is-isi-tittri s- nok-ni-, -n,-IT-In1,cIsln scl UIm- Anonhn .
K IT I I r I I~ ---. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~.1 ,- TI%- r : i- Fr I .1 "e, 1 I V f I r lpi i 1 11 rl I sIcI'1. .s--c scsi- ,s doi T.s-ni- Ii Fni)1tn I %O f en,


C .- -o o d l i l o -1s -i- 'I ~ W S Id W M V f 7 us i- I I I 7 1 r : . . I mI se S o n s -,L Irs -Is it n a- , c 1 I m i ~ o n l ~ c

Pu ca, i-hi ,l r , e P r h1 -I I 1 -- 11 - Ps- l a, ,, 1 ,ii I -a s 1 s 1 -s TnI L I i Ar Iir i I n e ~
s' l c -s l ss I I a I n o I r s- s r r-~ L ,- Iii ) 1 ;Isild a l 4II i I O e 0 1 k % F N A I N
si I "I ,s i I I. L ,- icus CI i-s sin I 1-i- Ie R-ss
nzo I --sim Is-Is I .lt 1,1 ,-115- "I ,,,tt il Tojis-. o i ,. i -s-"i-,% 1n .I He 1, ,T, ,, jad n r; d i- Amec G
IP,- I 'f or -,"- 1 IPi-nhi s -i i -nunI i -IaI1 ,; , I- l li Fes-cos-dn- r Psl;-I- hshe ifom -
ci puc dI d, n I s ,0Is-s-cIca Ii i-is c- -nc I I I III.A.'L Z I rI t rnis PsI-o Iccl n on ic din~ I n Le ~ s pc i-cor-fti ms-
cnlI s- pcs--sa s-i m- 'i- s- -i c s I-is s- Is-o.s- -O -iNM YJL)/'IL)seof or a arfd
C1111 i- i-Is asIc-s Iui-s I~i~sfs i--s-ns s--a "Ilinn ssi--nIsce Icsicuiiil asiOa-s i- ory icfidc n-I h lis d ir-i-s-iUs-liccnp Lke
~~~~~~~~~~mn- InI ,"ds ,wi t iirli,. .I ,Z lI7 s ,i-a I an ,, -i-s.- II, i-hnnnc[ ,, i -a i-as ls-PoIs e

Suai-mni Iiis 1 i- a s-"- I s-I-s- -l Ii /N)U fN a-o Iif ,-'InK ta i (nl c s s-I sic- asni- d sdc I
B11t- emiu isil si su hn I s-s ,uo I -, s- I 'A r .e(eIas usi"uua T, Idl-csc Insils Iip- -Iu____dif Cntlr e -c


ItIsn.a, psi ic- In, T.escoisn si-m -Ia I- al "'a- ": I, -I ) i IcF l c--nu- rsn ,c .aiuno Imi i- hd.~ doRE I CERnA NeES i-scullsi I i-I Tr1.
,i-ss-G-ssiaP-c, nu, ia-ssds "e --pae L Lgl in C a pun as s-Os ilinl Iri ri s- ia a lie die cplg

I.I,' ,4 ,, Iis iss; i rn-m i-nl I'l isun siuc Ps-linus- s- pn. ue5

d,; to filranns Ins Iri INil nd i ~ rIi Vh dnIrmu1 s "," ,,I-sc -i- ft asui- sinO-s -o ''Is-scisaide,,, d O hnoc-
1,I es-t Ia i asII n in I75 s lic ne t 1 ,nau n ,n o -i ,r pe7IlroId, r n I-tI 1, ,,1r1 1, ,h .,fe

SoR 1,ii ,, ,I T -I (' 111.,--r siq-I da-- '- Qaoein Gd- on !ius include noins p reiaama'I
s a Iinaltsa IIH Ilrl~ Sisi is a -e I l ad- ( i s I I sI-I 1 Itl 'I. In. 1 i-ii--- sI -i en B-. F -ma in-, r I,- q i

foranano In ITL. aIl lmI"i.ed.IT a esblIn ahmtoi Sn- Oe i-i muso cI1a-Ien x sit c us gr a s.it

Iclde sR. I a nsmios E ncci hi- s-t i- aF i-s1" Tcu-- di- 25 is- l csuin "i ri-iii L- ps a. ( h em.an honti PLAdon NCI totL KnlaiiA Rdo ra- ulaii l titf'
,cguedor en ail n inn ori Si -niuii Is i-ll-ii s-, ,i dine ,2 l ie- "d in 1',,ool sic .1 a Iisnma, catrs i-lnI lC ro a l~
-olFt -I",-,-TI I e I, ,_LA aF PRSON SDEPRDII it, ItCde
do eI, nl-n :I ,asi llm f, El aI lid i as- -_ --a-c .n L- neti i-m lor-nc (Rtincoi i-nlcIII;I d lR 111I 1 rlhl o,,
dosis t 'l en I'aud pIc is HIT mission li-naion Gs-h i-on .clusaii doo i-Ida sic mi-ha.s ni-i-ni-sin Si-tossi-I IIset, I" I
ina s,,ci-u lar ,r ,o. at - OniI"r IL i CO E Ciny DE LA, HABA
ma cceiiel Si-li-ni-rio i-n scu Si- siaa o nde a cclc basin a aria i--i]-na qe InTA E delia A ,rli-nor SCol 1 In diInae I n nua I Iai Aoniei, loT
c TT el eni- n "i n c I -o is e jrin nsa~di o1 i---oIcIdiea o1- is Iaoeh d-otaooa pedn c. di Soft, 6, p tromarsluria roads-S ,Aturn i-ri--
p r n dal i I s S d r ( h n o nI n e a a r d o s i o d fL Ios c l i an d f r n u ne o n "i p o l u r u s d N o p o iR N A E d ~J a e n a s dul Ie t r d c1i tI l I I I i I l -i o i c c e t o r l n u n s e ~ e r d a ta n s c a .
a b i" I prie n o r ni- n ao" sic C u s- Irs r insR nn is nl sn o nsip o nsieci- elm ea T o ols "ct o i m iniso asa111~ Ifac1 n .
".n La' trsmri tcndt,, tngai- en ui i-alarmer Si- Ceniro 9Pasc
se ica Se n caneffr -Imo "cI ,euiu I tnaim r!ucI auoi-doinl ,ia,--- Cai ilasc-Si nna a ~t i a0 0 .,Iha IresS Ia tari n. rIsI ArIaa prsnn no
iloss semlia sTo aai di .ha sticuln ai ;IacaiO enopci eln Inn-i-len, yquede~otd-,ll mcr, o p peqi n11- I IF I 11Ao
Eld fn o ntl n a cI o nr~ lejco, esien ,, conr-, ifb snnic i-on d pd elrmoro. eba
CCos .ire e Ri e to"inca lae lnoc Is dl Ch le luo g i isic cubpariss (e i- totnido 1 i Si-] ina Scsi-to aFai Lim r. di as arn ITs Pcea s
ii Apeial I a ont i tlI5S a l esne-- sa cua i-us Ls- n -ane Iscn- top -da -u renui atIIl niPnot LIn 5i i MT- I ui-orn ,In Gcnn rat. ,a
snedfC a I r en tire nc, an Is mdnt a, iaI ratda Is-s ecn Is .a.i Retireier.


image:
-------

.-
I I
fio Cxxil I DIARIO DE LA MARINA.-Juleves, 16 de Dic. de 1954 I Pligina 9-B
.
AcrUALIDAD INTERNA JONAL I Aprobard. CABLES DV ULTIMA HORA I Redayna F. I Posible acuerdo con China para
I I I I I
Estados Unidosi, Inglaterra y fConflanuatell do 1. pit. PRTMI I __ __ -it I 11 I
Terror mental en M onia. Carretera 1 caTtlnTi6nde lia-li Piifiiii nl
hall I no, on,, 10
"' c I,.,. un, Its do "' '", ,c ,all -a los 11 norteam ericanos
ou"odivIII i. (ir trai del Tibet. Censuran la ONU IF
Francia en Paris I dill. dicilicladc.'undeqlu"' ddorr 2.'s in p,,,:Srv.o; canjear I
F Hong do 1. C.FIICJq Pt ,,,cFl.,t. 1 "14 g.lMD 66a omy efli 11
I, I Narional ante It Superior Electoral .- __ __ I 1.1 ,.,I,., do nolike. SIol"In. do- __ JOU RIA CASIO hildri de For .g=jd. In In ,no.]- miniv red ,ronai "m .1. rnngel c a.a fill ,I-Celdind mCtuR, inall (ple 10.1 .11i.1411.,
.a ion do] o do Mienturn' Ilj.ldl.-JC. I TAMPI'COdW 'in cou du ", it
AN ,a 1.2, d, noconlrado Can especis do carti. NDRE5 I or"'" E. in Ail I] Jole de Eaud. ,,,, if, Afir ITS han sido ilegalinnionips
So N enter Toolia, Consul gentlest i fgfa: ;,Un,.tcdd, -outerocirman I
I III, lilarro on, a nuodond se g gairere dIt,, de ,,. Dwill.t. I grfui on Bfqgdlag ,.1Fld luurl is ON I,
ed am" r .I,. 1. P In., per u Fie, 'I, 'C'unin I ,at., it, l Lie ., Ind. 1, hac' Clear quo ad- __ ,

6410 Pr'nc'p 'oil levitation Botigto y Andres III, 0 g baf ,6,iard C othas esteramas -1 Onmecia. retenidicis por lona viliffiruillstits, Interviene ]a India
Ins Coodudis go lactic .a rlild.,, hni a Memorial, ,,. Iledi 1. .,ad. do aming PeOldes
Par III marucalVon Paulus It pit- dealer Andrine Domingo n Il ,piesi. on Boni Kent. BI diplout I I'dentleat Ii ,I,] mi do ,.I. I Addinti. ,,.c Islode, detinommi WASHINGTON. Die 1.1, '.NFL lidenreentli d, 1. liall.
dood Uit- _In. mon, tereiri C'C on"i"i cat do IT, PO'c"Outo do 'a Reptu"i Up Ili del Dergetaill tie 7,n. NuEVA Bi De 15, IAPV.-
.I 1. 0 a I N So ,ad floori "in I i cod dis enter, go "Hu Stnlro
do A Somern de Stalingrado, Seguin Con drift Circle, mayor gfmc al F _eo: I ,I unruo In clueo a PC lormaggs In Itue Ins leflublitemons dis ficele del Gmurdo confurven he,
requilled IF saing. Odualluds lits .' r.l umicoundent, han Notion ,te ,,,, pltillste For C'PATCT Oumof n ourin ,goonfee do notief. uniond. Edliio- similtiong 11 hounin dL,,n- tort ,I dF.cuerdo soll la politti add Ladicetl hey quo Ins pilgrim, Unit. UO
it n is .1 idiamers. do I ,.I ELF lglari6n ,.a File. him. mer- do, ,.d,,Fn conesneure, Cro, .:,,,A quo If prime Total
in- t6Pic-. feel nadI ,a, og rNermigia, do miturri ,,I usea .Fj 1, influd, ,as. I .,.or, el creation do Lenders Do to ,i ones. I J.,xibmal
Creennoplemid, defiled. do be, a Ind. del CoLil I I nom. Let z,. ,,, qN, ,r recent. efronce, .1 doctor I I I, To. quo fee consel general de I Carerera utilities del Tibet ciao tie ,I. topurst. ,a'. fateful. ol China 'Cloodists 1. lue, lie I'.- ill h, gredrid, ,a androlle If
t(doldi on particular ,I I! L, I mannal Off 0 Is Illn.roldr, Vwi. Ll.erme, Li .I- plus on Loming. ,I ini it, I LONDRES. oil 15 uUmoi I loin st ,Odfuco, re, ,imil ,a wan 1., otlocarricnormen ,m, I,,I,. ,,,I,,,, nominated do Clint. ,.)a (Tion
te tudavia III margin .,clCn,, It,. ,,,a I Ila cn Gran Bletafin Sue rising irl". ., Oct. Chfra' ,oil, d I r I O I Cy do True, J IS ,me, no,, Ins ,.J., p., In, eqodaw is ,hr Ell lAgu, If" "O' a Ia, I I ioidmol
do 1. .IiILd poor alturear ,ApdFm,,t I Fletarle rili per 1. P1-IIA.A tie Iu 'Ile] a not ,Irmu, For InIi
de sea Ad I i in Lill Vilure OFF I del' Ill, annAgra Led- A Coal. urciple., nos a quledg, so leg In polli IF mileargertuans Froarcradog inner,
III quit deiir,, ja CeIIt,,k ,a ,to con, it a, dt,,,Focing ralida do to, Elad., Unique ,,Pinil Pat il Goll do Peiping
I jefe del 1 it,, do In, logre. on goestricall, di I ILI .c.s. %do ug" "Nio q"c ,.a ,F,.S ,Cumf .a A onsfair do cat
go, bum an. Im, ,,,p,,Ii,., le, I "at" del T in 'Forne", of umec El f.rommi do ,,,ago foi- El ,I,,,. on ILI, del Coul
on dispaing. pumide ho do ,,,a, I TO-ol, IF ,I pligool. if often tif, I Latirliete quo ,I ,,lall 'I nontg, fli diii mealtime Co. ""irce "" 'COO, 'Sta ,A ". il:u, ,-,,CFk I] marginal tie 'ff
FInbloln a] pel I, i . on, dommoe, a IF ona do 1, laid, 'a a ,,, log mialleg del mennic a ill IF.
Idermut quients, inder jefes ,up,, CIUDAD MEXICO. Doe Ia 1.,lPi. ,,oil, de too ospo", I ,a 'a"'. piarion de SO III pai on h ILA it
In fill, do Ins di eclitauraturs -Faliem Jr-, Mfi do In Vil- I ,.,a per in ,a I gra ,I_ ,.auto a Ins stpelt., ,un.,ii limilermi friti di-I On p.- oh, ,I Cut ,I invo, lurroaddii, a
Foisrs, Roarle las tie Ins cilli Z a 0 h If I'l floo ,a "Fill, In "lil'id
red, III clefientulTed, l6gires a, in ta"On., del Oi 'a It al an ifirsetim, do Ulturpon, Antitrust' I firelon or, so ",Ning. I I'll del ,tv Ili, tu ilidd [,are vs.
Politics. finglospla diettliti-it, ,,oI,- I In Itiorid. InI let Ir. "'T]i It, InIclesotle ellpun, per perem got rou O,,o 'C' '. ,. oi_ Cland. go le pcgroam ,, are,,, '2tIr-,OmL' rimmago' ldij,'. Ilr, I ,or,, tin, mr, unlrOunicidn, a, t, A ,-
one tedgma 1. "aderan"I"', if unill para oultlarre pinlit Ia no rl PAP one a fifteen P. I, III I E.,,giff MFtO,. tie 1. Foll 1 do fin local pien of ,F,,,,,O,,,,,- ,,, ,,SIa, ,Cu,,u2rf,, pouNii I'mode, o Quo In habi for,,n,' do hjil de In ledue on IF Iii l
sm -no De -I. tie .to. it floolle, do too let do -.lie list". A Car act. do 47 ones. it eno-Cron, ,.,,Fb. tie to do Antionamil"Join .ads microns CC, ,Fill, ,on leg durieftites dcm6CrA,., on.2cra 11r,, PIT I ho, dr]nd I Ins no
Pirtle. I ,.I loot, at FAII do P.I.In do to, onro ,no leg OlubHeluds. ,I pi-on- Pell-dur" If I'I,,t,. plof El plearla fair Hpli ('bid.
Oritonfle I ivspundic quo on so I.cr.rqu, F,,,,%,a -III, I,- NINCIONKRUNIDASNuel
a ,,aided d, I.; Ill. do ledurn ,.L,,, neu.ni., Fie Folemelif de ,urninusen. I burna ,I A tatenlil ,a-,. tie I Little fle Off in flioling Se itelies. Iml, Eraorhr-or
Seoul cleaners, all N[,.I, OIL- ,,-o,,d.d del Eanda IF tie." Of Institution go "'llues Nei y ]A on, In I to fin side construida per our, no Face st c realism-ad ,,I,, tell, a ,I, hectares moor,111111 I.5 -United'.- F1 Girl
"]I'S I-It-- Pat. ]a ,Alifr,,,,,n ; ,no ut pencC, go ,m Ellerin Alto or truil-rev, too of ,is- -1 red"T a no CAEA 'I d"a a 'a IF' L "'an 'on fires military, ,,ourforl, An formal ,,e.I.,, foo Nellill, I.,,bood mant ,,.I, ,,or bilre. IF Pokli,, ,rilatentrou, gl l
or 3-1 tratoding loreformunt, ,., to ,n[I,,so ,orri lude, I., FOui Aidere decoll Audre, Dill Ili, Pass I A I. ,I ,,nla teem falls- Terror unti no poi.d. St, Cal o 16 clo, ha podidn I'F16 do list,, Can of mnnoi ron, I'llitalmodu ION Induration ,,, ,a
I do hey, MUNIIII Alumart of, li F 1.5 ullentes derrocrains finite se IA cordinjon or log rgundiarl- I]- One IIJIT 6 riltUft Palo PmPr in
PCIgt. 'a Logo, tie ],is tlgn ,rl iml, 11 eC,,,, Fluor. ,offer, put Friliffestruics Circles per of PAP oution
cant ,as .1clat In notmorel, INI, on unnopildrin ,CNn 131.000 11 ]a fruilrOn. or Onnuile . I, IT Gil ilori 1. OFI Clitenct.-Un miamen point. ,of,, mu,,,,uji one A[ cada Toe7 quii, ml on In Union of earn u, I lI I I l1boload A I., ,,no, F,,IdC,,e to lie
I
I I,, Morneb, forced ZF,.,. Foll -
one died a Joe .],.FOS 1. Sol limoul ,,,, leg ,LINO ,,I, do- I MEXICO. of( 15 UnlLedi,-KI IT giadn deirlion h., ,,,, ,I I . olulne. mcesurad do ,cinfult. In ,,,,Fdei,, en't"Im"Ll"Ite orl I Co. 1.1, ;I I IN 6, I le'lldr, U'dir"
mis y quiden auturizadiog pit IF do. 11rde, Ill Mlent"lle on Got,, I Color, O road, do Ban,, PIT. pogodfii do M,,,fte, Firrulm fruits 'list. In. ,,.Clo i nmlI1:,,Ir. loor, sitting 11collat".1 y do pu- ldT, not In. Ili o"ll.d. room ,,,I.,. o',und In
IlL, AimF-,.,, Gil delta,,, ,111 IF, Nii Can. 1-me, y quo It .,mF,. do pro elg I to per do, 'ou,: , I emonal IA frolote, bilo marmodes
crear ]a conscripcion comad L, into nuffilla TIT "muldrI IF Andi'll in I.' Cil'. dr, got, ,in f.grase MandircIrto que or log hespialit ralld do PI Artrii Li ,I President, quo lolintrin del Ind"Ito tie sn"ll"o- do IF., NU I
I I. ,,,, biro del Get,,- to Cerra D.1coll I., 111filion, IIIII der-
or faille. parts cloormot En In rruciig ,Fll in figira 1, do "rime, h"ll em. i al Firl, v,9,,maf,,n dicullill. On, ,'a IN FoOmOrundo log, -,01 L. ,,,,,,Lt. ,ads ,I, ,,, do no, ,I se,,,auv, "milel He Ia
'It. ,I, paref onehlar A L lie for golon do onmilf, do I., P"FtdIFLFl re, ,, ,,,,,, ,,,, ,,.,,, ,,,, on ,,i o, ,I, on no, t'."millu, Fit, fur, "FIT" Lint"fluse rom ,I,- Nit hit, li ,,,,, Ins a, alle", ITT Am,,Fi D.o )in man skillet
Settle In imunti. do ,,, ,,,, FIT,, of" ei P1111"I'mell, So In,, F, of Tom,, Offni-roll ,,,, -bNOTI ado ing e,[,,,e, ,I,,, rl on- it, IA ndu. Enjoins Litton out tie- I onier do Ii partner- on I,, ,,.Nmi wirt ,,,I -for"" hIII' ILL llFjI S P111111 pma
semar, So had dodo. %,F none a 40I ,C,,nAF do rocion, d, 16 IL, I,, onto del let, or F,.de. ,,a mlliollere. I'LL, _nrg ILA 11101h- ,,a ,,o d1,Ol1,umI ,I Lill ii lool rallarri . if hom ITd, I
re, I., Citing: door dvInm- of Fill' dLI1A.c 20 her.- ,,onlopli-i 1kc-to 1.1,a Ili ,I edtf,"T I ""Frou I of melf qII t Fill do del TIfn d l . reli on", IT log lumino"'am mill"N. ,,, ]'I I. Imin, Fri ricmenuQuI, dhoda, ,no
Illdi, a IF, orroti .prot-o.- %1,,,, or IA 'III IA d, n,,m,1Nnro do dgn I feent ILI hill PLLI- Gil ,',,a relation no file Proi I 1 o fiven pir;PfArfe al Cnn2jpcn Indr, ITintrin, iInInd A III IltUd"no. At ,)mnPi rudistro Chou EriLato
o"I"'i 'to ""' to 0 I,,,, NI CFL ,,in or [,.bid for I I,, ,,, ,,,,, rul fronroo-O) ,,,,, le, core trial NF fill ,,, us ,Thrifim I'll'a do re, Pi"Ll 'I C,,-
fie torlar. lot do F 11.1', I IF, lilli 1,= fillpole ,I, I "in' I- 6, frolli perfeknot a, hitter, "i ,ldilio o, h. mont-
I. In loodood do turn"' "I F,,LFcFeA ,,a ,,ee-,,FnoLn, 1, Do- ,on no,, a let "'J'ad., Cra flill"'I'loc on As
Inglaterra no so hall estiptind I to, ,11,olud. Ii ,,,I o"Aum L'I In I, I A&,,Io .drei do III ,,,, ,I in 6, Ile D All. H nri T-1, hiii y ammonfirrem, ,If,,- Ili flumliF I, "it"IFT, In, ,too, rid. AT rer"I'lin Tal'oliff.
mi onto to do her side ,, ,do, 1. ILI- ILAI g I., lu ul IA ,,IrdA IIIIIII, I ,,, . In do IF, N V .,,A I __ ___ ____ __ __ __ .
,on riactitIld Ins ecourl ,I "IfIn", it, in A I. 'u" ler", A 'It I In dirdl Fil _. - !Is homene to, & Ile u'remianis,
%SHING' Ofil derollint 1, 'A
go r-own. In,.] . ILI -F, ill a nfllal IIIIIII of, "Lleell. F. or IIIIIII , El pioid.w Ef-rhen, L-.
1. 1. ,IF,. do ,Tui diest a no, Entfuln An ii one, noulm of An ,,,,I,,A ITI'll rail 11 I I'll, hu, ,,I, Loch., at I.,,. Sera' som etido hoy Pio X111 .
.Flood., cli Cinnumente, h,.,;o I. P- I'Ll 11.1:11 11 afraid, do Ron,,
R'Forl A 1)'PFi !to IN) -I of do Iffor, ,i D I, l Prociede Francia de m uy (" I -, ,,,, 'Llo, .,tA,, IF, ,,do .
Came Consent quit ,,rnI -tI I,,, ,,onledn, ,.,a 6 ILI, do I -- - - ______ __ -.--
feumoull on fin el Fired -iri ou- ,,, I IT. I ""I'do, IT. i -., ,olOlga ,I I,- rml effin (Cmunindiou. it, 1. pal, PRIAIER.A. Trd- "IF "a "", ION ,F C
Ii Ila logrado. v Ruga film, ,,,,, ,C. F-F A, umti no Ins orri IF Le ,,-do ,I I 't,"', ,to, I, of eye,-
P I I % I III,, 11111bil ,,, I,, ,,,, IF CENPLVC -rin 1,Ili ,.a- --
h,,,e,,, ; .1'7' ",I- do no, crmurro, A[1,an- .1 .,film do IS P.A. PRIMERA I ]A, Illon"NO15 ,oil -,goodOint" do, 11,11, I'million, I Ilnllr or rmr Sit, allin Quo WlrA r] its L' I" 1, recta conioji gu,,, fin Furniture
friddilim ,,,Its. do ]a decision f,,,l ,,I,, oil .1 Litil mndFtn,,e IfIlill". eirligi IF, ,I In, BCIJI L.Tii IIIIIIIIII. I Ton, A .1,[ ,,,,.,Cl A do r'irn'oo
do OcclI .,mFrc It "'or Din", [I Oull"I't, of I, on 'I'M",, I", 111) 1.111,111 "O"T"o y TIFF hbA,, or ii o A I IIII'll FIPIIIII 'Ce I do ,,,, do] 10 Ii ,,I,,, of it . I,, I A
Som. ela 716,fain hou", I Firl"I"o[I frof In 'Lu'll"'N' und"Ful ILI' "I'll 11 -I ,le,111a dlradt Inglis )a vi
Polled, ,,a later feel,, a IT- ,, 1, lkrirgl, ,,I" "'a, . e[ILITI no, ,r,.unt a role, Ill, Fin '. ,,,,,, ."In"Ton ,,, in. 'I,,- 'l I It, In ,,(,,I'll ""load ,i1,1,1CFd 31 h1L1Iu In .1 ,
IT Pent"al I'll little IrIn"ll -1 11 11, ,lit-1,11111,I!, ,do On',- u Imllceleg do ILI 7, Er ,wod 11, 1, let FT Ili, ,,) ,,, p,, ,11 FIT ilto 11f,111-f- ,I dunno To-
1,Cig, ,clid.d del poll, I rleiz of I, IF ,do it-,,mande Doldreal r,, I ,No ,,,, 'I" ,I C,,,ClL-,, Hc,,S ovra 1, 1.F,, ,er,,morill
-1 I ,,I, I, ,,A 'T"I'oll, ri,11 IA ,I I ,,I pAn, do
Fill, do IS Corima dc Hi I li F In A, .,,,,,I To Ill, I mdo llll del ,all Ill 1, on on.,. ,,,, I PRI[LITI IF gill'. 'FA d1f3CLlli'r' Pan" Colloolcoll 'a FIL'Itut Title )as ineliarinTi option -,-,,]n, ii "I 61; Cloollo-F
Los fuses. Connote Care, ran fin I'LL, IA FIIIolIo "I'll ,'I, IA 11i I e I no )as on's inloollifluirs ,I IF ")"", idri %d,,,Ii,, nuo "of"N'll", p"I"Frontil'. Lill- I IIIIIII,, do ,In 51 A Fill 4 I'll If,' ol, nit"'olf in F)i ,,,I I ,l, ill of i ,I,, ,.;,I, Ill li
'.do -Y wd.,I. ,Stan lleti Lin ido ficgIct.inado, frer ET- 1 IF I'L, I omFI ILI, FT,,,d,,, do PA,,, IIIIFL I,, III,, ,4, ,it, in, IT trent") I I 'in of Ile, "I I Ill itte III ,'IF .I norli?1ti, orl"l
,,, in, I Elet TwOrm e,.,,,Ct,,,d ,onif -,- ,ITT, Nil ,, ,of,, ,,I. PIT NII 1 a fine, is
I actridl I- III,, Mci III -I, ri I I ri If . I,, IA P.",L- "I Id, 'Lli"', it oll"ll in "T"n, ''!A I'a "o"for, In L, "'.1 ,I,],, 'O" ,Iv III oli ,A ,.,III.
do lb-amfigif 1. Orion, lufflieri ,oimisdidg go he. L, ui driA locerzo I?- "Jed
. tal. ingularmeter, In do in, flrrll _T,111 ,on 11 .1, u'r,", ,,al i F P I,,d,,I, do In Bereii, In ,, *ITT, . 1-lucul, 11, ), po" I I Poll, ,to al- I,, di Ertinn III do' pill nell1mr, title 1i I'LL I "IdId"
Poll .1 Tion norep. .,nFI III,, 1, 1, let -, .LauF,, ." I III Lit'i ToL A ol.lr Fo,,,,A ,,I foull ,[ 11 11111" Lo Hill- LeAme a 'I'll I., o"IF"i "I'll III 11"T"I I Id It, ,, I El I'- itole I tire, I I.
'Fol, Lie relf A fordo qu(L of, off did,, I do ,,,,, ,To F "it"."l I I I, ,orir:o ,,, F,,IdT,, I I"' P ro" ,IT,, ,.,I "I -I'll, -1 I A L, 1, A . I jAc,,, art SIT To "I"fill'. I" I I". L' (TfeJL A it' P 1-1 'I'[ %Frl, ill I OITILAI 111foll, Gluell I'll,
I 0, .1 ,,,, ri,, it,,[ 11 flimo, tFoli, for- I, : 'I" "Ie= FLIIIII I 'A 11, F, in I IT, I~ i 1. ,,,I, fin III' IA' 1111i 'it O'c' _.I.go
Firroll re mccillf-LWitt, ,I,, do 11 -in I, Illon 1-11111r, I I IT alL it Ill.,,,, ,-ou,, I 1-,dI R""11, "T',", it' IT, I', e i ,I,, AC,,,,,IL A I, ,A Plot )T_ no, o A OFF not' I 'IF it' Lnl To Ill O-L I 'III I' R1111- I I "I:11II ,A
.got torribined nut e,,ddn, "I I AT, I F l,," F, ef""ro" IF to Ir, d -1iIl PIT ufF ,,,I,., I'll I" [" _l ,,,,,,A I, 'i, ,I
-I I I ,,,, -!, 'I no IF, Tul- A[ ", oul "If I I I He I "Lee Snri one.
Ile P'llemene. In it, Orro"ro, A I iilur, Felt A Fte"d Alen-l' I f o.'rIlelluo 1, tl, log 1. 'do ,I, I ,I I I'll To, -.1 I'll, III', I'll 11 -,,I I 'Ill I ,I",," Tf)"II"l3a'o';s a, fri SIT POu
I "Itzo !A I TF' I A of Allue'r- drl ellell' I Ill- I'lle"Fre Ill Fle'll 10.11111'. , "l to CIL I 'I IT. do ,,,, LI_, 'mr- "", ILI Fill I if"Clurull,
Iii,,aiii do ,in ,C,,no or :l A Into ,if, 11 AT, ,I, i ,I . I I, I,. IHIJA I. 111111(i or (7,1of liti I I'': f,111 Title -oorrLufl I'Ll It)' Fird- ,,TlI ,,,,Ad,. I ,,t . To IF I In 11 . ,,,, ,I inii
par,, If do %lone- Ll 11 "', I of I IF if I %I 1 flo, I it ,,, "'., 'I, 11 I t 'IA an Ill.ill' d1lo'd, P.1 11 IF "If' o' Illf". In LI'll "I'llell" ; do Of I,,,!,. Ii-I PenTifier A.to IFfintionandi itrin,
I I I a d I I O 11 I I I A I of I I I IF o I A A 1 I 11 I Afr "I"lli 1'. I A, I IT III IF I' t 11 I I F51 il l CA g I u I I I In A I 0 d Q IA
11 A ',111oll 141 IF ,I Tol Fli, If .1 ell ,o 11 'I ,l li"'I "" A" I
As In ,all, line, uffor, dir, ud In T- T11-1 of 'i do D I'll' o. -' I A III, ,,I, "") r, I', PIuf 11 Hl,[-,,, In in, ,e,,,,,, 1,1' Coul'Oli 0 I .IT 16ulllli Ill. ,Floor. III In Abli Am if
to Ollorm felt del Parit JI, 5) ,,,,I,, in o ,uplllr ,I-a Fill, I I I 11 I "I Ill"' IF IF ,,,, to ,A I 111. I I I I'Lie P lipli N ,.I,, It ,it A- I foundo A cutoff ,I,,,,. I r I I I I I I l I I I I I I, I I I 11 A To ,j I I I IF I 1 C I I
rgI Drm.,l.ta 'It"a I'Llell I I' ,,,, H, ,,,,,,d,,I,,,n oLT.g I( I, -' 1 'IILL (111111';Ill kl1IILII do I I FF,, IF ,c I I I I I fill-L"I ""I"' 1,07ADRKS, ct I L F, oil ii 'I,], KI nui Plod i I "I'di ,L; . It Snoln
'n'tli mils P"A IF friend Ali- 11,li :a 'Allf","In do I ,, "'ll, [In -u, it, "TIe'l, "I IL, eL, if 51111h I'll' .'e., ,', A -' Tw in v ION fl, I
nonFlu Per ]as mettOr, nor ,',',,, I 11,nlo do I-Fudeto, do P, TIT, I" L', 'I r 1 I 1, I ri, R, , off of Full )j .I, IT A Ili, E, To- I ,I'd,,, ,,e, I, I -'soll 1IfI'= tin, still, I ionf ,. Plot, qII,, ,,I, ltilli Id. do .On
In, India do. 11 lar, 1-1 ti No i- ,rul I I I 11, ,,I I I- 1 FIT IT ,,dF ,,, ""ll (71,11111l;l 11 I I 11 C 1 C I I I C I to I I I I I "' 11 I-I'Llelo' ,T1diP.1I:g OF, ].I I ,not, l, he Oulone ,T, ,lif, Linda A w lino no, Ing ill
do 1, 411" 1 7 [I "TedIll I 1-1- I I if,, I I ,,, 1, IA I 'Ifren it' ILI' In "I ill I 7 Ile S I Line ,I,, An "Frife'au., of,." I
1,:-oirt AI-.n 11.11,110 ill I , I r L ,' I IT in I 11 III ,,I, FI-II, Allnoo A ,eOrti If atelallotion tie Ia ,a,.rRIii I,
'Arionto les 'I'or'n's z.O ,,,,n ,F 11 to, 'Fre, I LT. ,I I ,, I ,,,,,,,, Pol" j, "" A. B F" (I ";To B111 'IF I .1 IT11-111 11 ILIFIllel III So l To ,n''Llroo .P,,,,,,I ,I dinij lI .%r into, dill 2 do d,,I,,,,r,
,ofmll ,rod or2imilourd, L, f"I O"'m'dir, I 11 I ,,,I to ,i it P., ,- ,It', ,,, ,'I'll 111,1,11 I L'oh" IF, .1 I I.T ,,,, Lo, "I . int- on it'll"i A ren ei I, A I l, I I )LI I I ,I I A IF, I r I IT It: Fl Ila I, If i itonlo quir, all
feel zN,. T I IF tin, ,,, 1, CLIFF, , C, ne"t r, I il OF),, feri IF Sit III I, I No ,,,, Fee', I 1 O"', -. A on"i''I it, ill F'refro'eu. S ii
LI I, treenail, IriF A If 1, 1) III, 1111,11"Are- l ,,,,I I I I I I, P,1 F, 7, I 1 I,. 1, 11 Ti F ,,, Dill- III Al"In.o ,I -o"[1 I' "i . Ch th,11 I Wol oll o "'.'e' 11" no I-I In "".ITT, Cid Porlif", .
I IF I, [A. InAlho, 1,, A a, I 11 I Ite it, , I ,, I, ,I I ,! ,,, it r III,, IF ,, I ,I ,,, I to 'IF I Rl I'll, A ,df ,TI NFL, At No,- L" ,,
.It'llided Ill F"'i It I I AT ,,, IF IF 111, I 11 I Ill, I riect I to IF ,, ,; or ,, I R :1 -- I IF zIin ",ei""I I onto IF FAILL IL11 "' "I ort ,I,, a I.i fill So IT, ,Do ,fil- n Pit, XIT Cie. I.,.
i-LiFIFFdri-setri En ,i 1, It I I i ; T I fell F r, I I ., I I , l- I in fren-in do 1,FOa I I'll I'll file "Ti"Fel "I'll-I ioel on ,III ,euunlre. reen,
'I I I I of, Ife s ,io '. 'r "",I, A : I A 't- ,,, I I I I ,,, "", I , I I ,:, I ,,,,, I, P,-,,, O ,,, 11"I"la I, III III, ,IF, "', L'i- Lon" "'irl, ,fIF 1, ,,,at- ,,, IT, l, ', ,., I I l'i 'i'llen co I l"It'n Ali,,- ,,,A I,,, I'll"In, ,.a-
,I, ,,,,, IF rr nuof:i I 6 r I, in I ,'A fill 1, Ill, I E- I : ,, IF I I "I'll I I 0 o 11 I ILI I \11"',1111 ., IioL IF "I "I". n't'- did F)IT'i, .do ,III IF 11 l :'Ihelllil lo Ill ILI' I' 11 Onion Infitins. ?.I
in ,I FILL Ad. ball, He In, I I If ,e ,of lie o- ,,, I 1,1 IF _, ; Iin,,, ii I rAn-I Padir ,iie hiele Nie, Calls
I I Ili ll 11 A 6, I 11 IF, ,, 11, 11 I I IF L I ,. ,AL ot" 11 11 Irtol I III I ,rn rF-, -,,, in 1, F ,,,,,,,, A, I I I FILL'
run, fie tninr He Filet "III% I v" l-"n OFF, ': I 1, ,,,,o :IT, I ") To, I 11, I l 11"'T .11 ,,,,,',,I ill[ 1-11 11 F., I ,IT, ol.e. ,-,u . Lil I- SI., I- fo A ,I ofl ,,,,,, a, ""i it.
I I _a IF r T I I, I I r ,. ()fk", IF,, 1, LL'1170 'e., 'Llil'o,". ,,,,, %; Poll I I I ; I'lls ,at, LI -.dl 1- 1 ,'I I'll
111LIler L- Fit Illoi IT ,r- it, 1:.! F F I 1, :: %FLI I I ill At Fall d, ,no F I i,_. lend., ,,,,
___ I A -1 I I 1. A ,I ,. I I I I I "I I ,I, if I -111 Ill 11 "o 11 IF To I -I fin iAn ,FL' FL III I, I "'"I'l ,.I IF 01-ITIT iftennin In it ,"llalle on.
I As I I I I I I 11 i I I I I I I I ,I I I 11 I I I I I I I o" I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I in A I I I I I I I I I IF IF P Ill I I I' I I I I f" ,"I'l, ,,, I LIA I P ',','., I I -, ,; In, I I o i I,.,) I I it, ,,I, In of Anne ,In 11A in of
I I I I I I Il I I .1 r, IF I "I I ,,, i LFIt"A"I I -hl, ,,, of Bund". FO I", Ill it" r1a ,,I,, L ,,,I. "" r" I I a . i,,L.A ,,,,,,, ,nni ,If' ofti,_,nonig rol 1,F,,In,
l' ,'Ii)-':, L 11 I 1, I I 11 11, Ill e 'I Co" 1_ ILL oll- io 'Ill 'I 1 "o'AL ii Pit in lillon- F ,,,, I : T; It I :1 A I 11 It A I I I I I I A I 11 I ILL I ,- I A [I I. Lin I I I A I I a I A F ,, .
T ratarA Sialubridad de evitar ,__ I 11 11) I I I~ ;, ., I ,, I ,III,, ILL, I I F if" "I" Fit flo", if li'li i. 'III' I In, I'lo I tin f ,-,"' I "Furigin',eir ,I PgN If urrionrio To cof ,,idn IF z, to dinuoul-
Oporturool2dilil A I I ef I I I I [I 11 I -11, I III! 11 11olo' d-f 11- I oi-ed ,.I ,III feel, it,,. ll,,d.,. ''n't ill", ".I "In"nili III I r rourn't. ill. dil del ,,A, I,., .,,,,,A
1. I VIKNA fin l AP, -1,A k-, A ,I ,-,,I, do 4'.5,I)i on cAiuico,
_ __ --- I J,, ZlFa IF IF i orIo P I I 1 r o I I 1) I I I.f. To I I I I) I T I I I i ]) I I .I I : IF C I 11 1) A I I I P I I I) I C lon I I el I ,on 1 A P I It I C, I FIT B I A I F, It A I I I A
I r ontlentrints de IS pate. PRIM ERA I I FjiIiu Ali, I I For IL"I"' I 1"( A 1;r'. I D ,,,, -, fle . . IF ,,, ,,, ,.,.,, ,_ ill ,. lef,,lrl ,, follook, L lide, I ill"Clun 11 dill _ueflT, a pIlli I ii ,I, "I felontillo Ilonjull IIIIIII rue, III IT
do- I I- ,-I,, IF ", ,I ., ,,, of, i I I I. I ,,,,,I,, elolue, hit, ,oll ITT I Full ,., A IA ,,III died dOndin Corn,
Hi ,a ,I Inner, do ]a Geer,- -jhl' I -,T E Ade, k'u A- 11611 Ilin -111,1111 ,in, 111'refell I ,,,, do In' rl "I 11 Lloof d,!,I, I or liTfl, dol Paris do,,, ,On .,
Fit"" I 'Ll 11 ILL1.1i, oil- A' L,,a ,,,, RI ,- ,11 1IFF, I 1,11 I I 11 I, -I it' I ll' it C ,III E, nodOdocip (111,
,III loll 11CHIIII, Y rou" InTrIturi r F ,"li AT re. I I I I I. I FI ,ill ,I, 1 I'll I L. I'll'( I ,I i 1", i AdIllooll b1nel 111011fleou a IF IIIIIII.1 Allonels 'A C,,,1,111 H, o ILA,. TFdL, holi FoLT,1IJIl urn fg, a of
I-,, III I, leoulmerilifif 04 I"I'l, IF I I I, I ,',]"I n"ITI'le I I "I A 1. I .I I I 1, ,,i H -I or, ,,,,f,,,,,. Fell 2:ti, In ,,rmOA on P.- I 11 ,Aild 6FI Pal, IF flod., A I il Pro' On" AT C, mi ,,,,
A," I To I'll Ifirrolint", I ,I "I"- I, I! I I Ti I I 11 I IF I q, Lid I T I I i 11 I I III "'I'l., ],I, I ,,,,,I'll,,, 1, I~~ 11 I I Llu, In ,I gii ce- o, I
I 11 r ,1 , F, of, d, I I F ,,, - of 1- 1 . if A no I 2 I fl l I I life G An BI Ilohl I 1.1.11 it 1 lifrll I'llfln' it' IT" of' 'i I of lell"t a a I'll 1 Allll a] PlIellf", ,fI ,,I hrel,
ILL For L, L'A ,Ad, d a "'a', A M'dodn ,, ;_,,,_ ,,, I ,1111 11-1 I Tr- .I,, 11 ,,,,I,- to, 7 do IF F,,,O,-,.L,
,,, ;,F,,,e ,.I, IA ,rblrfili K our, I ,,, reor,,- am, ifl,,- R'tAll ill ,' I I I 11 I Fill F I i I I r .,Iu( 1, FI ILL- F ,- re, III )I"' Ill a i III ,,,, dfu,_, 1, ,,Fl,,,,,.n 11 Ile lii.i ,,,, I I I, I . I No-
if A T, I I o a I I I ir I I , I , , I ,,, a I I 11 IT, ,,, Atoll -l"' Ii ill ,-oima N 'TO 1,11 Il ,,in A -A IF,., ,, For I. in A frFrof
A condition, do lniflubrldad ha 'I D,,,,,l. 1, I LIT -F, I I F A I,., 11, "'I.- I I IF A ), oll F- I.) Fin,,, . 1, %L I'- I, o I to I To I Trithint Fniolhiel on IT 1.1 I" I A' FTFA' I ef'ol- .F Ill in' I'LLF ,
,to 111CII61iti T-linidal per 'to' I-L- r ,.,into, B 1,1 1, A ITT I i ,.),IF -, I ,I 2 11, If I14 .1111 fit :111111 Ill I' ell-mill.111 I I 71 "t". 1 I I la, 8 d, 1, All-
,", 11 i lool"11- I 11 1, TF,,,,i,,,A ,I [In Ief" "F. ;ill ', -_ I-, I I F- I 'i", I ,,,,,,,g in iff"'Cill" Ill, 11 I llelool 6 no, do i, I,,,, To ,to I FIIII 1, u."I I ,I, I'll- ."', of """""I "",,". G .
11,11 Ile IIIIIIIIIFI ,11 Ill,) li I I dre-, I 111 el Efei 11 III. I "I'll' 11 I It' 11-Fle it u ILL 1. 'I,' 71 ", Ill It ILL.1 IF I F'o Ii" i Le-oll I 1:4- 14'. 1."',urizi 'en ,I "'n. ill, I I., ioi,. in I . d, ,I A.
I r i I I PILL" .1 11 I r I -1 11, .11 I I ", \ ,,, Debt IT)". I 11 F ol'[1111it- rolo 7drji (.1nefilifel Tore I 11 I 'a I I,, ,le""
to plart. Tal'ole", Toros IA: ,,,I. %n ingine.olLil0- I I d ,I I I I L-Firl 'it"'Ifel"C"'ni Il l_ io, cilPirl"o),- "o I- f-l"', "Ini P-111FI-I, fee 1, I 1, t I, loron.- ,,It F-I line. do bi in
I's of, to FI of li h . dion ,i T ,,, 11 1, I ICTIT 'I I 11 F ,11 I A u I ii I ri I I P r t, I I I, I I I I I I , I 6 ,I I ,I I A I IF I A ? I IF U M I I I I A I I I T I , I A I I A I IF p A I I C Il I I C 11 I 1 A A F I I I C I A I
alti-elleirl, ,., Ill officlil"d I IIIIT' I u o I I F. I I I I 1- 1 Ill- 'I ,l o 1, FIT Illio-i'll :-,FIT" " 1' I I I '" G I "it I T 'n- llll, l -;AT i"eIrl- eT" IF, "A it, IA Fl.nFA on ,I I Ill) to I no i -
Ar, r little, Pconoterin,., quo pe, H dclel irlilro 6, find, !it ,I IT I- ,I l-:1, Itt"IT I I ll I L -F !, o FIT ,, r, ill I") ;"I' On 1 I I 9 d Ek I I I I 1) I O I I I ,,,,, 1, ", neeii, I G I I I I In I I A I I IF I I I I o I I I ,, I r I I I I I I I I A I 1,1, I I ,A I I I I I A I I I 1 I e I I to A
ill It, 2, Fit F- I I 1, I r, I 1, A 61 I I I I I I A I I I I I 1 1
'T111111 I'll oil I I IF 11 I ,'I I ol I it III 'i 1, r,"i 11 IF "" "n" of Sloir "of 'IT" no 6-.,nL,,,A in I 1IL- 'I' Too 'a' L'it"'LL do O' 15i'FF IIJIIIIFF 1.1 ILI' 11 III ,.-
Fell I ,Fir 111CII.Trul, _'llcelf ,, I o,,,i Ili FI, C, -, I I FAid ,,, I "'. ii 'I ', l fo Ill I .1 I.' 'I 11' FF- C N, I "), I 1,,, IT i I'mo not IIIIIII Ile- ,, if IF 'I'll 11-1 P a
,, ,1.,, IT Ell -influi Little di-Oi ; u-nirl ,,, F., ,,,,I,, - 1, T _, I 11, I ) W-1i, o A %I ,,,,III, "', on 11 i. Ipel 111 if ,,lie of I, ,,,PIIe,,, In -,Q''o ","'Pi I inerne -.1 . 1, ur_,uu ona inju"eir,
1. I I 4, To fallen fie loe poruit I, ,I A I) I, o,, IT ,or I, TLA ell ,I, let 21 fit r,,,C,,,, ,ondi,.- a, Ill -ir- cinbil-.lit, (6MO thillarain hat hl of 6, I'll. ,,IA, di OOIA qijr In Int
I I 11 I I I I I, "Culle, 111ma f I I ,,, f I .3 of, I I 11 I I" I I I I I I I I IJ Ad 11 "", C UDAD VATICANn. IF, I I'LL CCI F, ,,An de- ,I, 1,90 "A ,,,,,
Ile grF.rFFfuo of blon""r,"'. 5 ,,,' E 1, ,,, Fill, I-I, IT,( I 1. I ILL ",A, 11 F 11 It"." or, o"'. IF I, IF ILI ,,, ,,I old I ll I ,-I I 0111, ,In A Reen"'T
,,-lF-,,,uj- rleimo 'do 111, unit . J,,_Tj,,,Ac ,,,,, ,I P" ',
,,,),, do 25 an'llati III _Ileltz 11- no -,I d, ILA 'i h 1 I ill ." PI1'I If 11 IF : 1. IF I 1. '11.111 OF I ""I'do- L ILI A, ,-dF f-ul- dol:1 I F, 1, ,.Tle Oil' ILIO Cli 1'. FFei, of "Tole no
fill Ionto relefunt d_,l food, dii in decle 7-I ", I I IF I T k[, I I o,, Fit 0,,:, or ill LF in I L I I IF A off off Pit 1, I ,I- ,,,T 1,-, ,,,,a ,I "I'll, I'll oe 1,11 I, An'T.11-'Clodod I,'- Ii 1,111, ri ]a, 11
F', I F'o- I,- I i I --L "' I I I d"I't to I ,, I 1, !,,, ],I z o !, ci I., ,,I(,- 1, let ,.,Il III, A do ,11,111 liATO ,,,,
"" F'-F"' C'I' "T f"_" No ,,.I'll- "I 117ol I
c no! ,.I" It, ,I r IF, ,-e- I ;Ull j T, ,A Ii. FILL-- ,,,i - ( r ,A All R_ I I M, I'- IF ,,, ", Price -1- ,,,, 1, I I 7 "or" ,,,,I, He in A,,plF,,.o per, 1,1,1 It, Gmiion, Ann,,, ,,let a ,I'. I'lar In bIldinuit (let Pi Allill, Ill V1,itano, ri
t, A 'l I r I N-)" I ,i )l I-I z ,,,, ,r or r I FIT ,,, to !run fl- IIIIII u'I-
d, liberal ,it 1, ,,,,dFd Do in im, F I I ,,, ,IT, ilon" I, N't, r .1 or ILL111.1111 11 11 IT 611 O"Id'e't I'll i I'll. th,"T'l. ,,,,, F;'T h .
,I,,, In dem. ,do tenant Ill .11. or- ,,'I.- mC,,n- FIF-F-1, 4 r1iFlu I I 11 I I I 11 I I 11 I ,'I L", '. ", I 1 IF K, do .,,,A, Io, I de, Gibill. ]'I" I NIT)i ill d-I F.Indl M,- aclo-ditS do Lenders i Palle ,lon I tulle hr ti dentin do
lijadn do 11 FF.r,,a Quo 011fill O Fi n, r uIT IF~ I 11 el I -d- IF & . , I I I A I A I I I- ,rt,, ,,Ad,,, p,,n,.,, do i do -, no ChL.1111111 ou''Ll" L'Fur- ,,I, ,,,, ,),I .in. ,,,.,,,a do,, ""n in tile"I" on O "Illuo i
A off n Ilioll All 1, "1111 ;odull,", 7--i,,, r,,,br ; -,I ,,-A ,,, oil I I ,.,,,I, ,,,o ", to or ,,,,, ,, In ,l. ,I to ,,,,,,,I P-- in l,,l,,a II I at,-,. I'll,
.,IIdFd ,ocrortirod. 1, da I IF Ifni I ,,.z,, on frig Ill ,:,, lF ,or A-L ,in. -,bl, 11) ,1,TFF IDI I clortomen. quin ol do In NATO "Folif P efiloOlms' illion-al Illuel-11-11I -,,,- A TICIIII on let F6%,rl,,,,,F, 6,
d- to, '11I El 'to, (11"Ll i do No, of 1, ,,Ihl Ill lol iarl in ads, Fit ,.".I- IF, ,, notion, 11 radio &m1o frellno
, no I'll I I I 1, -, 11 TI T or I-eirellle, ,11o on- in IA ,Info in do 1; Iein .Ill no of
El MI,,FF,,,o do Sollilonried Fiction medical An If 'Araii I oll-ol, of. d, IA Ni 11 ,IF triter),ne frilil, do lAimor,
.'In, mi,.rnd. HIOMA To, ,I C, f ,,, ,I ,a inin mijoi Lo ,porlarte F- n-ro, IA reolirr on A Ill li-g.ri A filli, DWI" III". I I _cF do IF 12J, ,,
,-,,: of pl 1, ,end ii E I C Fc, I r of-4,i-f- 1,1 I-ITC 1AF I c. del ocurod-, del SALIC IS OLJC d- Toint" Fie IA O!Imlaforri of ,)Fort- Line 1.11C 1111mol 'on litto ell. 0 1. A I, ,I I I, I 11 III i O IF I A I A do ,.I
,i it, 11, ,,,is do 1, biahia He F, I '-'O-lrla H'I 611 'I "I I 1 A;F111111111", ", i'll"ej ""Ilir ;- I ', 1,re"", ", Ili ,,Iplhl, ionic, palls Fort on -I ,Nor h. 1,Ig, do 1. toleration do I" I ,
I ,A 11 A 1 I .I a ,, no c. I I t A int d A T, IF I, it r :,I ., 'in I' I T) a I I I I , f r I I ,I I I F d I I 1 I ,,, A I 1 u I I I- -- I if A o I I
,I L, . )""itod" I, E 1, or, 1 1 it, I l, )" If IF lue- 111.1 Alli I an A,,, :,li- PA. o ad, IT
I, in, 1, ,corincind do PCICF "Cri-IR-1. I "'i ii"i I I 'i I _F I-Jud0o tell' to olil 11 ILL ,,,, Lot I,,,. ,,,,,
Quica, taz Pluclii i I I'll, I ,, I A .1 i "III I %."FrL F I 1-1 '111 "' ,,,,, IF IF ,,,I ,,- I ,,,, I diorelf, ,,ii Flood,, ,I,- ,I,) ,I, Al2fin ,,,,,III HILL,,, F[ ",W',,. Aj I ,,,,. O r r, I I ,11 I I A, I Ili ,,.,I A 11, I A o d I I pe, Im I a -
A A I I I I I I I f I I A a r I r I' I I I IF
inunCriff, ,AT 1, bar", rel"[101 hill, I- 01, I FIT r 1l, ,, I I 1111fill I Ill. ,a, F, To I . it, on to, ("". "T, ,,I, ITT ,.l'rdoIo ,Ill. 11frooll", I 11 not"fillitAll de ,),III, ,],,do h.,,, ill ,I F.1 6,
, ,FIl, I IT IF A ITT, ,I ,) ,,.r, IF, ILL., 11 1, ,,,, A, I ,I p,,IOlu, IF 6, A ,,on do Iluto Of
,I, ,t,,I,.lCl, A Fill, 1, I,,, ,,it -, Oil 111111T, 1.11 'T" IF r, I __ I A IF l -- ,,, I :" I 'IF foriconsifull ,,%,I" do 11 a, ,,on ,,,,, ,,, H of Lid Lit, ,,I, I, ,,,, I I I,,,. I, of no lo ,,, I IF I r, I a
O'LA";ITi fe"',,"Ind"a o lo, A," T"ItIlir "I"'I'l, Pon" If" ,I ,,,, ,-Fra It, .I,,, dF ,,,[III 'T., do,
HI'loint"nudod'e'n"Idn" 'I in "I", oil li, it I 'l;i "dill OF P, I "I _o, no 11 F111", O I If I,." ,,, I T 11 Tin. NATO ,,,,, 'oil' "'i"ranto '. n,,Fl Gini con I Alto rin- pill, or IF, P, lie I lidull
I'll do IA 1111-1A del, do At ")At IF IF IF ", A i I IF Ile r. If 1; ndo tri nwi ill- kIL'I "' I III"" ILI ""Ili" '., A """Pa. ,,, I 'll" ,FOb,,,, In ill A' "oe"'I (Tilloluill 'no doed jvir &I Klinfil) Flo I F ofo ulor! "'.1, oli Ill,, L
,I,,,,, r, ant, on ,,It, d", 1111ill".1d ILL, l 11-1 I r- I _1rF ,n:l,,F, ,I,,.,3,,. H,,, 6 ,11- i, ,,,i,,p do ,. dt,;r.,qn, TFLII Hutto looluu it Illatils"i AllhLit TV FLr
D, tedtf onrode, In hurt, ,a I 11 I 1 To ,e r I lie 1, q Hurd., trbaiia, I I 11 A A), o"'i"'A"',,ii l,.t,,.,,o l IT .in, idleadir PiL,, A o of "'. Lill '.it' Tied' 'A "'I-" fol. I, "Imit''. do it' p'llide' ( .- I I Fit A ]I.' n it-, do 1,,-.bI I, to-
,1,Fnd, do ]A ll .11 ,folo 11 T.! ,,, ill r I ,I I Fit lit I Lil-flio'11111 d-11111 in flll ou 'oil 1,1, iiconorel, EL.,, dllulirll, Fill- Orumo I O"mor" LLI fall For, I "" 111111i AndrIloen 'I". o"ll, ILL . I A, no'-I I .
,is Iflu'll I 1; I, II F ")o I I I ri ,OO-ram ,,,, I,, NICmri I at- lil"In'to Ile DIIIII 11 OF A t- 1-1 "It" "ol." 6, frnr-
"Op"I'm do "' I'm" Fl I, 11 I I 11, if "I 1, I "'. I"" 1)"In", 'FALL) Ilhlf,, IrOu-, A ,,inla"ol", I 'nor
or I ri-arriounloo Ocelot Inni "If" o IF I~ 0 ,,, ,, n".1,11 11 r, I ",A-, Al"tti ,A A 'I ,A. R ,I do lll 'I ,,(' IF Ail a, III, Fic""de, e', Z, I do, uldrnot 1'r:ng, ,in "o)"In"t Inforeeptult mInrn,;,,fi di- ,, of AN ,olonle Ko i Palo do
I no dn roo do III, 2,aolf ,frobj- 11(fli B'I,,o if TL,- I ', ,le- t Fir . I do ,,- ,,.,a a,, Dole, Eden ,,,.Ir,- ,,I, Ili out NIr Indl-,I-11s, do
saritilln, qe, ,olloo, Feel- in, 11 "I -1fIl-, AT le"T,,,., A, ,,, -,,ii ti,,, nii I i of,, 'I". "., O Furii Fill, .,,An ,I I,,,,,, Fill In ,red, ,,in Led,, IA in nturo,[ -j III San.
11.11, fln-r or lo, rriuIje (,,rrc,. haier ,I .,, I I, T! ougoii do PAT IT In dinlo A Il ii
,,,jam pilot,, ,- In on ITT, 7,,. ,,F, or F I 0,pirion. ,1,1 DI, J.h. e., I ,, 1 I'll- 11, ilodon fill lon"I I ,so, do an.
,I -,",", of 1, L. ',A l ,,,erF[, -,,, 1, ,.,I I III ,,, ,it . I'll ,, India foo-itind re"Ifte-li- Point, Yerilog-Forrill I,
Ng.,,,i, FIFF, rF-IT'r dri rLhFiA IF 11- Il ,rionir I At,- PERLIN ditirritbre 14 Milled inn ru'llol on _,Fm ,S,,]a ,or ,in C,,.dn ,,riconl do IF, T111- Ilu ,Ill.Flel ill"Fle or Tri hra
int", I lif ;it It,, ,nI,,i ,, ,on i, do a ,,eiifiFCro
Cturgill. it, Pindigiti-ta Ali',,, LILL, 13111IFI, lfilou ,,,,;,e, ,I I-ebre pi re"ll IT d In, Ollo John At ,of, do See.- lot, ,of,, rnililsiro ,AlII-l A Ilifells "urt, Of,,l, 0,,IdIl,, ,IF IF ,I no F InIndo metrial. me.
'Pifunulrlir lefenIll fell -[ IF. E[ uciTlo olil I 'I 111"A"' I,, "Inforto ,,, rF,,,ml,, I)Php 1 J F i I i-le ,to heern. Odad do Ali Otoodlinal quo OnEntir too Fin In Oc,,IdFd do ,,,, ,It,, do loi It le, il -ruin in., ,,, ,,a, on Ilifer, IA,
no Fr,,rT or ,,oFd, For ,,,,, LF, I i4m ,a, Adfl ,,.n Tire -,In tmdi
to, ,,atFda goinch, All Ill., ___ - __ IF I Froll 1 1 We ,i -1o, It oI. l it looloole-ore, dollar. Lmc IF or mon',di to 6, kle,,.In ,lonrm,, do 1, NATO. Al oil ,I ILLITIL ilt "lo'n I noun, ,a!,,rl
dried. ,I, In, of tololl-, del Ce-i. III Ito "I "" I IF' I I olli q R- 1 1 -,! f or I I A L % Tifir PIT FrAnAll A tie "'f"Aten IT, to, uIttod., do P.1,F (1,11,11illi F 1, NATO rot. ,A1,11 to __ ______ _____
[)a Intle- do Pdr.l.iF it, I to FLI'l Allii Futinne" or M-f-F, NA-eer, I ,Id,. FF,,T,,), n6-n-, , tire Ill I 11 "I lg I 1 L11TAFF C' to ,,, F- rl F,,im, d,.,LIFeFnNOIIFdr1- -- --- ____ -
t . Id"Idii, link "ll i ro- ".1,11r, do '-r I, 1, So. ,a irg"on do in Front- do nor, FOFZjF, Lino IF, MFmaja poLLd,, ,el Ill -11111011 11 "PA11IL'inuird do I.-
He lit Ifle, ellmome , I ,,I. ,,,unit C.rN,1A Ile 01,1I,1? ,,,, I G I In, I,, In I ,I, title, 1,11iii I for OLITLII i C""J"1"' """ d" t""6 W -_
let it, 111.1 del H.,A)IIII Ole"I'll" 1111111-lo. 'If' "I' ]"do 11111 11 do' "I AT cien In A 11I.dool or (',"'to I I, I IF __
14 I ,Tae,,o., ,_ F,,,, ,,.,, L 1,A ,,., ,,,,a or E Tun.
1-1 L.11,111,11 put to Select I Cll ,I, M ille, 511illifilo F I """"A 11""dA I I ,,,,o- ,,, ,,,,,,,.,o T ,,;,,,r ,,,,, full ,,,, mllflon PINI.Illindin 11,
onion 0, PdjAt,,A ,Notion do Find,- L.b.,iltrolo ,a,. O allilo, F,,,,, A TLIIlIa I ,I Role, Unit,, I I For 'I On -- 11 Pa I A do fit i r I, lie r IF I orie v fit, fill' n do print Orion- .
it it O' I 1 7I le I It' I I 1 11 I It I I's Ill iIIIII If I I Ile I IT I IT I I'la
nor, ,I Little, IF,, mordo C.,WF, lin In- ofi, III Ali or Fit I -6 'i fllll fit ill, _1 1:'Iri ,'I T I, 1-1- I
rulolono 111, otiori IA- do,- q,',,hrdrI in on -,red, ,.,,A oil I dul-I -
lot Is Rif Fr,,, Gulle, o At Az ot, tie ,-rff I r I ( ,in I I I !,I, i I i A I I 7fii I I a I I n I F d A (-A I I I ,I I I I d) : I T 1 ,,,, T I At ill el d, M ,, I I IF Fie of bit,., L., ,,- I 14,
RRUI Vit InIqno Patiil I 5,cNk tie IF A-mbloe Girrojel do 1 FA or Hill III -T' ,,,I do I, P,.,ihl ,,, poll L. ,,, Anti I A in le, ,I OFF all, Ile ,,,I,,,-
__ -,- __ -,,.,a Tun- ,, H, "I'llee, On't fi, I). ,,, ") ,,,,,, He IA "'f"erell Me lin, I,. P. D.
'. qL- 11 I I I I I I r, or I I, IF FIT I I I A I IN I ,, I I L I 11 1 A I TI no ,, to I I A A d I IF I I in 11 a I
,, ., d A or I I . I I I I I I I it I I! I or I I A A IT 0,,(,
= I I I a 1 1 1 To I I f 'A I 1) A I I q III d IF It I IF A I on 1 1 l1l do It' lonnoll- FIT- I I EL SEROR
I I I I ,I IF no I I in I IN it m a O o ill I b I ,q i ,A I g ]no ,of, ,e
O)II'LloreCl '21tion out At Toronto' i ins IT
,idlo, Ei 5Fir I of mi rlranrdi FlII,, h Infiniti on E, 'p, I NESTOR DE CARDENAS Y I HERRERA I
I.Ii irnlad, li er-roind, A LIO
4t I Pertgrei ,,, no EIgmo mm ,I A HA FALLECIDO
I III E, ,,r,,IlTnmm, ,I Pro,. in P present it,
E P. D. allrunnor eId,.,tFl n ,., routine ____ - ---I- I (Didipunia do rencibir ]l Scrallent Socrarnmenten. y Idt BarldlidI Aposl6lica)
LA SEAORA PIT At eseelimirof trances parn ,go i corill-nuselon de Ia Paz. PRIMERIA)
; I 1111,r, ,,, In NATO __ r I
(76 .It. a I Handed., ,I., eca, I, Eifel mumn I mcloran do I, ,- P'l ,I, (I "o, l cy ltoimr. nt, le rl4grr I 'to r ,, 100 C11" ilITI7C7111i
'"m
CANDIDA GARCIA VDA. DE SALINAS I 11ONNO A ,rAr I in ""'Frou" ILL "i ,,a, scillamill A, u.0 "Old "I 1,,, monior, 1 I 7 IF: cif: 101 O-AAOI f= "II irlilocrin In Ins gF,,EclcrM
I l -.-El Bn Cost,, rI of,,- Ratio ,"told Irldrignin a ,a nor.
",I, Illi 11,11111, do IIII pro, ',in, 1,11, rOm del Centel. On 1, or ,it 0111iStela, FF F Flrirf 11 IC Tt- IF 'A 1 ' '60 etrrf C Crl "TtI;'r)Pr .if'irl R07011
HA VALLECIDO do Into IF infOcIltme 6, leg do loa iri ,no,, In I .Into ,,a Mt-ririn psc ,l 1 I All,:rc, ,1 M "" at TICIT, d"i o!ii ccomprinfAr IT] Coact '03.
OF (Destinut, d# ",]bit 1.1 Santa, Sillinni F IS firredililim Ii omedo, 6, P,,Io Jun Poirmin Inert, ,orleelinlil I ,in pOeted do ti
Duit on lintilorn para liov jitc,. IF. i 16. P no 4 in on In, qiOr Iter, be, InJes Nine Poll ,A -I I ,I, ,,,niodolul, ILI- it. Anflu, document, union nor. to' -) r-IFF11-111 6- C.f,,j. Nncl qFI- Flililcolar.
I Ile, lemn, doo oil, Penn Croll, ,Ford.,, ,ro, In limart leeduca illon
tions. heirraides hFname, ,onfirtiag, ,a If, action, I ,I I I do, IF, Intel, floorning", Forgan I, I'l 1, Hnb,,,,, 16 ii, Diciil do 1954. 1
1 17,,,,,,,, tie So Arrigind FP $III an eforilrer a In ll I, C.,loolt-T, ApIT'i-leat C In 21 All Nd,,,,,,, ,,i, ,,I dolli Co- ell Illnudim de I or blearan 0, IS I I I
al i if,, FIAl,,,, ,,.,FFl do 1. poil.l.,ran ationatims del Mjmu,-
,-,a told, -Ill loorrelarrat 11 ,AdFAr Innis Ill Cla,,O',I,. if li I'll Tilliudlnrie. goltal 111floon petition del monde, ,in do Eado do Cultat Moon Rifir ,Ft.d. do Cifirdefuls. inlefliul Marguri AT Galmolt it, rande r Eli liters Ii is '
L. H.Ineing. 19 do DOOribr, do 1414 ,If it ,rg,,,, no,, I do In, nrentol La logriontem FdCpwda ,Elg ref"'. I in let M., Te,-%F Herrera I tie 110o; post MIT, Horreirs: pill a Herrera "Ind. do Garmit ;
J Antonio. Joan (earri Manuel Mari. Jillot Mi 1, ".a numingil ALI Sillinale F, 'IF Posts lov, on, do Pat 1, r 'I,- Ili. In, 11 Console it A ], lauquid ,; Jose Mg. (tari I Herrera: Carltil The e; Pedro Home I: Lester Vitne IF Pill.
Garcia: Gerhoudill L. do Salhi Grandelit (initial, de Sallmi Aida Soundef-I de ill (ii Marill Con A exhortation Pont, Quo tolve agirounon a Fu Comistin no lot lierinforaft Pillictio Dr. Carlos r. rildi Dr. Randan Alxalit; Dr. DonflifKa Delloolo!
Hill uninamel, Maria III tie Hallmal; Llurforla, Martina y Maria Garria y Alan". 'an"uno ,i coul Cin ,Afurofla, Irtwagronoule" Con l I; I ,do PI EvI Irwriffil 0. C.
I to, -I CSe rulgsi itivill, fidine, rio, v of del Suite OFFI, Ia ProPalues prepare log proorli tie noted S y I I as'loclicird rmag I
PILL. on. ,fintfirt--cla do In, C-Tele do ieliffirelle, do Is C.afgn,,:a ,F- I .
'P'CPA ""Fg'Q" ', (I'mor, dIffelt" . I -
I- I,
"_ 11
"'I"",
"'lli
!" I
0 ___ fintlignur ,I debau, do In pOldnern t,,,,t.Fi.iCF eml ]a Forlorn P. "'
- .,.,I, run 0 "liscrea Lon ,CI do In plaintiff On. ,Cb. __ I -
71 ,C,,,, ,he,. per ]a ml debt onelong del ficnar, do [as grills I , I . I
I I ". I. r."'speouria ,,I. I mils, I or I., gabicurning 1C."Itit.
Otion Algona store log Nuit Sf triple refrain of Goldstar, del PI PARA SERVICIO S D E LUJO
I ]a hides, Intl inclorril tie des mo- Mello a i ouques Penticton. 1
23 ye M o TeW 0110s: Coming do Ins secini Cea do ,[Irs I leg al graminclat gucce-arge nim" ""'"
C A B A L L E R farm do 1, tolebrapon de, a'. Oil Consists, poreque sonlini'll'illad
I'.'F com"I'loulongs lonki Grid to a 1. C do balloons a mon., tie 01) A LF R E D O F E R N A N D E Z
I 0 re, i diuviv. I a At rt pura I a I ce ran a uniting it, IF, c.le, PC tin,
V ed a d o FUNERA HOME F 8 8 5 5 ,in. do h, libeittri oldmilli Per, Chile Ecuador uq! n j Z(tljata Paseo, Yedado Tel6forzols: F-50541A,, F-9619
,as' go Elsort, Fortilistindo iii "a, 'I lumill, III ous aguitz torrimi I y
I leg P,.YFrtC, tie Lard"Inciod pandim leg ista a 20 mullas tie ,on .St. I 1
I I I
. I I
I I
I
I I I I .
I
.


image:
-------,.- .1 .

I~ia I O. DIR DE LA A1A-uvi.1 l i.d 94A~ X
RD IO VII N ,- IUHA G CAA

PI ALEOT GIR alm de MARIcO ADEa LA Imadro-Jevih l6eo.i. d 9-
IS A midaIs.
I d situacio0nes dIca bo ,aio par aobe soII- U HA R CA


6 1-oa.dj dooi__* F'lorpsdi deo Si' Madrid en "'A do -1oos-,
nil, .uy ;o )dlpaal d 'o omnodCoal oIdrONFoiodi u1-ps1-a-olcu-oloi I pcl- iuroe c elodoE~faI
du ramoi elrordin r o dl e bur a asiio r t en 'n1,, Ij ,,Y, ,aI sJad I minab ,o unI DcIo Io llm ryoogs uiroIeh n-rooa


morislico ~ ~ ~ ~ ~ A doI ooiio M us u cbeaoldsls-- cosn d tso s Va razonat.114 midr bci e, too A o Jauaan.a U,,h, -E mi pro ei e n a, eto-
lioe s ueo oarodtla adaalcsro o o cubano Todo lo. ,ctisnin 10 .ados. Jo.-2
nBos d o ns i n oh manu l Ilml pol Rom bundacon Roma.i Dia ,t agllcld -No So1 ": _oc rg el
rad.e.aa,.llt orm-I- izad It -oot11 ]Mi En oos Frici El o bo siou r le do. ,meloosr.oldgico.n.,ago Ir
ite rad r comsT oo nn anlo oo- r. I an do ioooo I-aroood soan Ihd I, El. bo (s .o omarado Voteds d]a dep dionbr L00 aln-eoh
r. bon bIr 00 ls ps l a serso o d oo En laomn 1 etbiccon. outn lo -;ran riloc do n ao lo m a di ,o laerTtM dionozd os
pero Cn al quo T05 l c~r ai qu Naco- mIcmod so Pal p ol los. ri lini ,A 6es. loran-, Porok onde onr p o lris h si In
Ro ia For Od dArma an inh. Mfor dnoTalle Co t[,. rel sur e Lo mucous tOhncnnnro Oae qu 'El CooI Sas ra "Nsh siito pedi otn B a c oon,.-
HU emn d e ta ordi i n oglo c Conol r ma casmtinrm sedil so-n ad o re, ptac coIm.n hubivo hiroos n0o pica cs ull o de r m aniniur Poe u mesh
iesromdoc l los dos s-socioiosr ours a leebs oles rum Losmp Iao c g O rtos cOlds dod gaisno b o. estade.Ii romi.n Pat.r I se oo bi rd oo a
rho progromo~~~~~~~~ -cuao cimrf re qu acV do rIoa oc masc l 1'.al dFtc onCb u osa- Aodia .ooms l"u'le
B igorus enloldtcCanal 4Canal 411 o- u _eulidono"a-Asucdar odo6do An uo-r
mor Maniliat os a F eb Jar. o Ma- 00010 do. u a he I a do sit- s ds nd aod, o land osn ninfnn aopr0 oilPn rn.d
b e o Erque 'I902 vlm otr a no all i on Cnhere a .70 dio e r horlroc iiolms er t orst: .to- ,los pavosriccAoI. dolon -E. ilo i yso in oues i o is
mr i pr en a 00e"Mvispo Fa PrMi res. 248 ,id Ruro l,,,r "'dront hor prdeuro li supollivo s l inoo glap,6n os. l seoc diz Tr ns i imasc.e
tie.o di unav oi rl0lo de Cas CO.d 0t 76.; Rai,Cdo Hoolu.re udhrol ueedoi i0 bogmb-slnd 11 Io m ail "Nash Sel ,
Cunohblmsd elr 010 11;Rd rae.It~oRuo ''dio I Slaa Mogo sIoo r, mo so gn ol ndlr.
ionOu ddoo cooe. n dmPochao. 0 P; uruio ucrool ElPal ,tel d I'llheo pIsie rilateseteeiedryRdltoOsoace incetssanotFlriondo orRsoma.b- Os05liO ulorda-:o 400 "as".sienioo om 0 ant
ti eoo O do o n booboo.i p o tue Cil dau 01 Radio IrS ic. 0.67;r Ieer L.J but.~ el n ~ r ~ ~ ds ct rd o e ~ baa I i i i 0 ~ o I oo l o oni i Ir-i In i;elo rs d muerooc .gobr .o.
ellu soreslers oic pr ,,, oi o Ra o cpoe Is.r 013 Onb M- ;1a Halan e1, 1to Per Gn TElna June ist unit~ as eal iemasombscsgapoecpsI 50 so ach o rreo p0050- p Itos It ,mar do i Ina Prs.
1. ainolmpcagor do l 0-Ocr s Aarl 0, Iaon 1; coi~o Ocsee il~o obnVia sa anas.dro Per to oas.Edto En ca., ,mboyaj.l na s ,,dane 'luiCnopl'-u, so I. tieose
qu 15 loae or as Lodid mo np arter sue-r' I s, aba
H~hIsel 1 i Frmi d o rh a Faro ooor odor lmuno 17; r CNC. I1 '' ste, ,eas Ma ,n Blsso Iose Ine Tr eIoCOe.Se nd Pes n Celostlno Monond., Esm ell~de Paor olsDpro o' 0i ~ EadosrlmeldyI
i. ,, I- tai----- Upout".r. O ,, mdl .o als a Inoy cargada
InD opmund lurs dso i al'ncron Ii" a.00 orooiuor L afl oa; n C I. l AI boo 'l oloc I Idoc Io hoac Dos liesridnAins--hn llr, I
conlosos:~~~~~ I4 '1 a" ,eor do edii P]-oo 313 Ca L lo1ipi. iA~ o aatSol o A, s as rni. ore l roca o la id Pos
piotoa po lrco'e o Ico Laot tooo~ elsco liosinn da Is r Jsr jaaas s red oon de lur vE ayo unsid Ioy quod cnd ae Jo sit-
urso as jlodc hel. isop-or in. Robi ill 0I csio 2.67 C (,, oio na lc ,, iid do 1sd bloo pIr an, pro 11 IPionionc ly

to IiCiaai u n a l 400 Rd- CIa I- r-' 00 1, 11 11 1 (11 J ~ I n P ,o e Don Rbo ld uno da que il Ill In r olgnl b ica Foma I e A -
P M nismd Roi, Fo.J. s do 000ic 0h 0 .0b 01. C I 1'l-le. a 11, itro ,,,a
P ara a I I l n i :I I yI- I J U A Ns l H o.e Ar imT d o e 4 a ; on m dv~ l o c i li a d
unst, neoocy snrqu "A, la, 'r1 I''o2 Io l000 ,hA a-oo bI eo "o'ros~rid on ova.hctlsdcl~ 1 lir Is,,cA91~rom ~' d sra.fr.d
,t '00- e"Iof I 'l in riud de ,p:ld Aaid -,i'ptdrLnotid.d nrc
Pitv . o 2 P4B, i Poo ro-a s I ,'r~ ar o Ia ,ol 11e sena d Ia ol"i ilodnel a n, ose do b~lrs de lo Josoedo espo s dn. obla.
A mIrandoe be 1. In ,-sner on 0006.' Fid 'oos-oI- A1-. g Seso. noa ria Cvs icad Pop An'vsio der-s l ona ul" hia odeofoila be H rora Tore ,eooeon Ano, In Re irc doEon Ovi-i o. Pal O lvidi CVs." dufunl a e o ass: ,
craniau tnn cbouPon no adio i 0. filambo 0 19 00. Cs- 0'loi Frr, oioasa siesnoabo-00 ca ebo.Ia e po e elolon ooai 'I noebro boo -Ps pooqolo-dis to haso ilihIelnhui, o-M
asoose 0000 bob u nior.O .t r~A OI Radio W rI 000l(Vh El 0~ o~b r i, C Ob R a o u mcl to esn s ri sir dic Iarsa FOUR G in a, pC.mr, sc~ coos ,. l ,l su as ln A Jo ~ s All',, ,., dce-lro eb il. riot p oc bob o r a .n Icaoaat
ri. Nino 0 l- oolO. ii 7- ". t .00 50000 Os en lon mo1 n eri a arrfe lmntti cinsIIW o a.1 il o 1A irso i3'I1 concerns o ll ,silcac I naCoibrdo.rs
no so ',[,,le tooot o r Radi C -~ul,10 13. rio M ,_ Lst limb lbs doctorsc oo PeJaro G,.nid.e artim Lesas fro N0eol sc doetrbol, ito ItriAeet ., I. .1 ,. blKTdl oa liilm o eat ues 5-
d 51C 0s el ;v scdorFern nd h,,aFiamcndicll ,oo~
reoo Onnomd Ii, Radio ,,radoo do b,,uninsEl ,l,"",o'ooo. inraCas-I otbda,.o IoRom IoIJGonorel.osn. R droo, Lo, A 1,.,,eoldetoQo o.,to OI -tniIcoi s mpireiaoo "Pros IScull,- 510i' 0
ov its .0 c 1.01 M0000 .aB ousorondtoIon hood TaraAlirnoInIaG .'do sitarad.unresdo .boo emdn ntAtoplos.cobra:I, dr-IonCouaylI,. Club.me00o 0000airid s initor-
,it,~~~~~~~d o.l .V .ado1 o" ninRnIIQ.C C 9 ''s ror a r. s-u"- Imo aombr .o Frioileh. do m ognac y1te
lo Eveoao doa h Trinidad.iS ,,, dI i~ho oInRo a torSri Pris-nue Scol di-r Fatr Cbas do. Io e Spo. sur
1100ud. l .1rlItA o m-on "tadbo sin"I oLidt Iicr oc a -o .lo ,distono i a mudec,. De iii
.o l.orp' 0. 00~i" it 1 1222 00.0I odlr 00,ro 3noso enle enic G A BA L D Ahi T NC R srin'fc tA" ri ni, ,o~i uoeell .d
pupstos~~~~~~~~~ acl,'rrdaPol i;,, Hrt, ,1,Rdr uluch d taioidt- Per doonsbor I para. dro Iriegs., DElp dIn
1100000o 40 It LIBR 0.000P~ 01 Ba, 000,I 000165:00 00 ~ ov ilos000 550n0 sicbr pesar do- Numonosos-o lanmais yolo I000 ,diso isd' os u orr-ic u aln aIn. fonidoientrListon .
laodio, del -a'oooohbisIlloCalls: -loo do 64. 00ci Carllo cs-ars 062.ito -nirs~a ds-Inteios dcoccipaiios o ne rice 116 A,.o a oi~dnddDA 6 ,,H .rnsri eI,,aue
s-ri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ poi oehre iat ooi oct osddyd aHbn. 00000basclcotmoo t .ocp rod.peuiaas aie
c4.0 "O'corb IsI- ritfl 'on" COC 0 13,o o'o5, r- 1 31. 00000 'pd; A lici Co o r i00. si deo .0'sole imo orooro de do odona dogt re so a'ciopnibi's Psoisi ITcs ies n me l, c arnetth.d I pro ~ e be, I. gag.lo l .
sit~I~ H TpoiFoio do F 0.0n 0 Ca s -1 A, 070, 0002, ,ossic ''' -. d, 000. -0 or'o l- ocuae01.0sroa oniac- n 00lsaioo aao ooc bndo. on p00 l s-O -looh Iag. 1 ~o
n tirlas In fil, -il" Oran d ,aleo Rocsosotr,,.s m Bosol' bo s-si Pcatn RAFAE' FERN NDE PA M S___________ _______niceIPonc_________a[__________
.0 Par doA Jo ALB RT To :0.nr ,noo. VIA' 010ndrd 0 0200.00.00''~ 01 a0 re ogob rosaq n-o- iiaioCoo I. il, 11,. [ho~ 00 or- "-1 rruen 0000 roos s-os nnrveooos o 0000 el pu.m srad ahoira 500 podr
ro a, bossl Elh 000000003 00 1 , ,,: r~~ 00000 rs- n Ioeo l 'r'00070 no -'s I a ryIt dr dpo o r,,c to ,I 2o n .nm d Iah s sho1ic. quo nlrV ;) 1- V
nero sirm H.n~jo ,u Als Fl,, I on lB-M "I1 r,',,,I rI '.," al -,j ,,,,,., 16- I 0 m rnoib bor or-d lr i l ,h;-o da.d hooda~r for ,A In rdo or,, O s,. Ja ras- TomsCbO
.voino70~oO orbr oap, Podh ~ 11 11 0 rdO oi, ,,;r 11 0,Aio I ,!Id lo rIV, ",n ,!,a. 11,1. Isl'r'scr m Ae '.000 I n, sun nnAc local n un be alisd reoultor s1oI _Fr_ c, uoI. al
A,, d,] r Gin,- C,, ,,_- p,1-1a ,',, ,- d. ,'"", or C du.-RI eon os-o Oon-lo 00 lo n ,Ins mu.- c ,"obumaduro ,H ,I u h an~ r, prI ,, ,drla -I Iht. ao e o lJaa, l. netd
es-ronfioo- non 50 Or Rn-o bolo '000 I~ '- I, 'l s ol, a q o irrd ;Io mp b r nso o In ooo Ia r I'll-osi beta'l be -o Us aco.nionimieoiu.,a .'I 0 .o


oIIoI utn' -.:000 d o r "' A,, 1, o as 0:r icrtooal sidtsn dol 0a 1 o1-11P Lece1scsa ood I rprnb a Jon strandos do o obioomo
Ao- o'oo 0 ca ls o~no--i-se r ll, 000 0ua,0 uoso roosniioam o 1 si co dotesos. A ri d nn Ncbt e n bo plaer del barb. -c tt -d oJIi.b, m i No1 cd e.
00000l .7000500 ,ne '0-0L, lu .000. - - 'os-n-ad 0 Fos C,,n Had I .10. .rrn'coo dct 000, bua unosos booV, B othi un Forno i o r sus ho- Ls oor s Er-, a Moo AVndo., Po o- n,'. l PriSr] hnmos be Ins pnoI~r "~~u -I ,,00 I00 00 0 Ie "0 A 00 "'irnobrn 0 otG soo Psce Abe ha amoila o en n. bra deaos -ls Y~ od.olpo.nonoo l'itiebbdo om eTs
Tro0 I IA 1 RoIs loa CoI-u l,, ,cn 0 0 0 sir-sc pro An ,ono r.nd l, ue a Fe- bo r ,, 00,. 01a silno G oar o Pr-- rI nnl VSl~lr.tod Ic,(Ira on oieIn u ert ,II ,


oocno.~~~~ ~~~~ do Iecu n db 00 lorrrl~- p'o- s-0Al 0000. CuretQai 0ru nom Y insjA 'avnuliooeos or Rnviso- Foopo lsunsauo 0000 usao 0000010aoicoc noid pur oror si Kighco,.oa GoIe einn
ma ~ ~ ~ ~ ~ ~ '~~ El Ho no Porunn- C -so ool o-ntson-cooo~ co okO on.LAo 000 oo, ,,aov do--Poo r Ahod00 0 ronnoro 7 omooba. coIannIn morlor-liOhreco FromTiumesA.ososo Sio
son l T' pa H,, r, or- ,r- ,o on-onsr I 0000 n )s sIc a d a sir Coo ,c C 00010 TIbd boo.-o Pab I -0II, h" Al0 00Vil000 mas f-~, do toi cabb doIdo .baeo cnbouosn--oerooo i~ fec mr T rh : ter imi
;"rvaIma p lon be, drrn~s C, 00 -,l I '10 00 Pon inida s-i 00000 ". I, covo,' delA,',,. mociv T A cod Ico I cnoo- cnn e.ulnnui0.0.o-iuoi asoo ino oTpad odiuzPou
,,,a,~~~~~~~~a- como !,miiole ,quc Ic ,-'-0 ,-t, -1 1, l"Vh 1o n'.
s nr-o co n Cbo C 1. o "'eI",ro- ist ,; r- 'l ,000 C. N 1' or- i 1uns S ,,,,r Ioo ll ,,, d' si n n borobo mlos- ,,,a n l, d, dspln to b mro ocr- ro sono I pue rto do i r ,ns- l .i.UY Icai oabi,,obita
vs- ,,,p, bsoo En Mini 11 uo~ ,,o ro -C adCr no nb 0 l ", Ro-o-ror quo Io ,.ns'dleldpolon .dba Ib it"' ',m ind" ,1 i, u, In0 aressi oosio aIto os. 1, -Ira -crPI11 oA L .nTe hs h nc
O~bS No~osiosi r,"~o 'r v ,0 000 a ,u R "c- 1 ,0 I' hal 00 00 tro-o I nnono 1 o o s s oc a En cola ,Iosc lioo cooS slomuos En Iamn i ikes r on
N.I111.11 ~ ~ ~ ~ 1e 0100011r boon.,Ian, p,,a,,ao do a ,, ".'riol'B ncoQtGopIsP,,-'no.lZ nodcallManila lrlElcura. Alicia Cul b] ca dooF. rnA, ndezohH-l- --- .
Proo-ra_,)i, as par T ,oKo~-~ d.o nacso si r Io Inuo~r r s Doo,[ .11 H"c:o Ono roHod d"".dsurs it R I I Nir T--l A Ft ,I Swod -ue r l, ,

,e 1 ,,I.r .n -nbu a ,a nomV ,1 dob l11 o n ; al .pe d o us mooi a madi o r onIa sin fot A a ia d ol ol s- o -~ u d rn ia e te o- 7 a o s s trc lla o
A. t,,t it 2, crr- a 1llVAn-r 1 1o r oordo ni de ,c- run a s ab indo .b orc narro,
It, r a,! C 0 co ron 'M 1 1 lu 0 001 0 00 111'o- ,n Inu cnn Ia R o d PoInu o an i a o n n Se b ac"o g do -l ,u i P r d do M a ti c OLO- e z n c in A d s
I It Onr o ZP Fl, .,- ,,, l Gnmee do I. '~~ o oeiorean v ono.s ,u e s r v 500000, i l ma s an dare.- ,,6 ar, s; AiltrIs rc ooI Gu sr sicl 1u.be osih d -t do o boin o n oe nso o os s 4 a asia
1.31 Olg ]A Tony_ It 40 noln be 1 "I ca d~v 1so so I I0d I 1,o In, 000 siooso nb r V rIt, ,,,Ipnu In besSr-udad del a ilo an a muodocta toarlaO ,nro,,r.e o lad It,- H n d No -Potil oto a icb -
1200r no. ~ El shos bo nsb,ba m-nI I mosasanniodiIl. osm5 i ontrl 16% esp ,o Al- ooolsl a ,,m e a05050 A 0o Alosa b,11 ~ a Po-nodsigoa 'rooo.Pii io voa I- 1-il.nii
Boo n Mmcdpt II riu ]A- f", "" ,oO o ls0 i' 'omI ''j ,"-'n" 0otdnaccosa.o .,i V M I V. ~ ir i o n a, n
br-Il C.es too.s I"0 Ao sic "ns 1onicoas m-oba., so dam, sic esib ,oidd lo quo ma, f-bsio Aid Jumn- Esbe A4Aon 110 Aahoza ,0l OrS-Apr sco~r%~rl ooccodon parsl, ellde loca do Fn-hdl 1-
610I. LnI.1",, Co h nl o- Too ,r ,Io~~ V~sn a Solo dued O Aoo de or bo It ao on-l eo o A si, ,,rco n r0 0000 00100. n Tillbms- romuludamcs e .Hn isa n'eodo e ou r mond porn de to.lo o ra
Germlf,- .sb A"I osi SoeI 1 nor 11o1-ibrs C_:sr booloso ,,d, ob Ho- sic ,- m n s s Ir o m000 00 c50 S na ua s mndo lssdnt r OLoo qcn sn a r 10 ao
olnos.~~~~ 6000 Los ) 1, Ionooo ol 00 Iso I00 .-c dadrcnora de as-br 180 1' l "o zne l0oTc I bos ,rub Ga-o "id si tIa Pus mo"'s Ico odr usarrsso


cia Loi 1qon. Iotm I35 ,, 6 7M I9~o 1rbl roonodlo "iro 000 do I Cdoorro Nob0 finle .-.ch dom ,ianrr Icon Ir.irodddoealsot~a
Jst Jood l, C,.easn, Jnr-os Carn Q Polroi' da 5 .5 ~ den111r11or Janbo ha tasas obr-
Virilbo~~~~~ Qonons ,a~ C Cate 6. I n ,0.o dv ruo%.oio EI. NoE-1 it,',mooloso a r~ b '00 los, Mo- ,,l,, ,, ,d o mo cri dreioa sir o nso Ia. di oms coap ilio enb do2od Eona d aun 1ll a go
lth ia oos.00vilio o dol~h, Fr-,1 U, sl', acIul nb it' o Mo0 Nbn Ie- 1- Alcasjoihgad lirl Is dsiousI aonos I7-or n ua o . .9-ocbiI0 md d Isno
7baPdo.iee Vdi1drOcrsr I-7 Eln bo'. I asR" Cole To 000ll ('00 ,1, l Il geno r ,V ,,Iuc ,,0 00,, sz11s SrA d coldocia i ,, I co o TIl ,, -~ft d l,,dlhl'
Na, rraboro Maobn P~i 63 P" ~ u amo" ib.nd Grsl oo P11 o- ;, pA~ Lama 500 c ut Id 1 rn reo h ,, M111 n rB l on g rab s iar7 b Ah sir, o- ar 0000 dospucs dEolm M r 21hinbb bob Ma.O SOM d adolnii

.9.30~~~ Lo 11oosoon 000le tcon'oi arooso~a P-rbrtnn 74. R).m-,- r-pst booinns- Tr
Jod au'sro C o il 1 .oI -, -'uno A0oq~r Cobb- G t-- litetur n ano Cbtons si Frndosices Gao. e-s o co clront
M I" "'i I' ,i,0, ar ,,nn do .bo Coo It, r son ocomos~l aI mo ,Irr ronooorao -n Puhbc et, -,ioeAlr o.Co
600 ,- OuIdts cnn ,rrob C00s.0,l IA05I0 10. Corn Im a cl r00 Dos obon 2, Srcad lora Horsisoy Con Voiro dr~~h nimmislcVV dAl
To rs clhr,]a Coyo. 01g Cbnor-o 7 clia-o do-,, G Asp rn~ m rol. '0ao sic- -1 Crr-i. 1 f~!l GU a-lid P A lii d mug oraon, tu o no coco Cnra Up o domaonrlibiod be
a'non roobomo diot~ boobo Arsron Coc- Par Polia N0oisndor N oibdo Re' 1-ou Beat.eI 4-is
Tnyr Alarz JoT" A. CoIr Boo- II0 oscrn Ctf-T- slos rr no'' El ,I13o"IVr n intA~ ;n m~II NacibI. I 1, r,.05Jd dr -es. uon s b uor 23 ill, orrall iouca -or opsa 5 00053M le
-Atld ,A ,-- -a~ Alicia- Cobra! be' HAto Ajli atl "d 000 ,m-~- onria,,V aa h-lesia~h., bel Ioo orooos rrolido. ~ 162p7cp dodoi ,,,d,,as-n.a.cos Jsrn, dl,
Brile. Los Voa s til Moonn cu ,,, P Tr ,0000-,I0lr0onA nd~- l ai, C to Cosiinl Macmoatrsir Ccuosc.l In In ,a' Pr"I Vb,6 0-Firm inbrio IIo Ians ,s a Ma-M- de(o

t, do 0000 onr nostle rope ,o grUism sofoca osdd ho 7-cmjaae parecido. dAna de ,.n oiti a. on.d 1
8.10, Ro-il Dool! cn Jn)30,oon tsuImoboJ A ,l noodom to i Lu W,,,na so V nPOC-p0 osot05 osocdtisim Enho coo-, Alci odo Alicia d As- n ho ~I ono ooso~ktrosE~ taoino- m e ciue 1Ba

l.0 hEna CoIadro F Aill, o00 .0jru i Mni~ 'oo hs Pur 1 sinsodrr ,,, 6 Ar, P astor d la o d intone o ," ilosd ra arh a, a r c poa siobo Garib o ce. OLCO'A R CG A A~0 nps osa

liaRcr. laNarcu rancs 630a Co no It do IA aodo- Iov ca coo c i r o o- ,c ,]ICn ot A acir dAo ocal. do 1, I Yl b Ian no ne.lorooln, .o ,,baIbd A dLV 0N A E
nl I ,,ensreieni dol oilr, s'sscnea ilsoca schoe CVoll flSli plotod dosioa
00Vds MInoo Erdoob Focodnder.O, Poo ,,.s el Ito. Copoblhbn do s-5i00000 GmaosIHauon.I.siAnIn"i.,onsn itsEnltno Votdin- ',S oudr e, criticsi-s boIaSansansaria. a too que on- eomp
rio Gil l~ h C Cmes a l 9 o Ii sir Psimosbo Gaton b Boobo a- l D- 21 essic, no Bulld, Pn Cru ena- o idnob ba i d In aCo Fir Ics -ede a o n or0 b coei b o ce n [ 00Abdacd mo Codltm coC1s'LOrdsP VPm eI. dlI-nsboa ic. Oislno


Aoarro.,. Gu ois.Mn o A q~n Loo l Sij. lr d, Fart rrn 110 1111I ,! ,, rabo si, n b. Coo-,. dcpcncnci p opa r t' d ain" to isopin ". co-n Ale o'm o ron ,en I, ia n d on I e l i rnsoon, I-Aa noVS l, d
G 6 i taodSoaos Ecie trtn Locrtoc Ed rano srlroir P r.oc- I nch, 11m o llo ,,I. r 1-i,,o o 3 Pce~~ t Nsoe of,
coo- B r orus -h~ VIIirtoc.UboiCrb.do .Ao'o bar scl a"Se a4. 0el. orp2e Cvsi Niioni O-" Ed J. f los lhado, 000 ,o doV ~ ,, I srm Male do cc. Allinso. 'nPa uceFoi gr
11.00 ~ ~ ~ --~s ote.V lb, PVenno ioibaiss d. _tom~ Breo PriarVAO Its1 a LiIRo .0ha.?-cbsir i OvbsoFa rinshalro.0 pr 1d.l e lu c~l- 0000 noro h rb dImoes-truls b,,and Pa .,.i os- o cal"A Ios' l .noin

.tonmbc 6iNbcaisC - 0S 830 El proibcsec d Boss co rs Elo- 11 R"sols's sed iNoucia. I, .siia Sares d ro -' l F-b dc ,es ebro !Oon.ot54rPcie. la sonrsoe-ssis qr
tePsio TIbot dC l Pi o-'l Enosqoc dobIt Rioe Canal 1!b- _mo~toPolod i ici a rciannu oroaanonu ci t" a,,res-s ono Is. Tahansoio Obe 4-baileo lrsglm wn. u
ICno F-oI sto1 I 8aa IS d a ,1,or.-,,buo o. p~l Has In ,,,1011s CAe expo;s 000 c ns rs Poh l sooldadss si n'ble- 's-is 1V iisnss- .o a son zlsism 00hlbh do]- s-tdotae s.cid
1.3 El P oi C ol ra ln. Pobcar in to an -rabs ,oso ~ n n iiobFoc. psccpssoho~ue iots a agito be i roa i n, coonoscs lb si.~poe .1ssl~o~ teo'. on retrial.
JU3I J 56 aidlho ', V1:rhn Ga, I t1.6 Mit Poorn do ,o Cio Atrs a 7.30 So" o c is oola. to ara. a o rd n p00e a lctansa- dot ooo 3 IiO ac lrls oS atca, cc Nen. Rui~shesni 24 C c ed osnb-r ri~.!5 -i. orB
lingo~~~~~~~~~trtn metrol icoerdiald Por~ini 2R00-pS, Sol S.-socse ae. uli.delrrqu lpogoa mc
herb ui M O uo ilc aCs- 635n urcocon, o ,11, 0 orro i orsaa Idahhot 1, Croproducorm Id ,cl aldndmOAAJalnDm.,b Til

-, ,
,Nmhha Sar ,o IIlIl l ,11 i nL .I ,r 1". -,- ,"'-'" ,''- G r l N j je AiaC llhg oAo r ,~auo dcr oai ln- 2 n asI I v s


image:
-------

1,I,-A l cxxIIp 1,.-II- DIARIO DE LA MAR1YA.A-Juoais 16 de Die. d~e 1934 1 asild's-I tyn 1B

Piden IIdispensarioa infantil SlCO ICN~iJA A1 N -JCO (-1 "I'l -I( IIII 11 A IUS
,para 11 termino detamaronesianosde-aIaI tI I-'t)E ULIlNIA, H0IIA__
HIdd ,I un 1, ic en1 Sa- IaGane -_________
erdo de ,l yen licAla~ enimua la Grane NUEVOS Y DE USO PROFESIONALES ,V E NIT A S
_______ "nivna aaeprcaiau arii 11LA- PREDILECTA o__AROGADOSYI NoTAil 148 CASA$
S A G U I AI L AC t~ i Gi l F IT d i h d ah I& O IR~ : I 1 00-
15 DIARO, Hb a- (s 'o. bAcT e e1 a fo y' verino dI I' sis,.,ens d a en ~ Tti Ic IE IViii iTAJIs 1,,D0,i IS
Id. coespoaaagl -Fe piesd Sanp Juan y Martnez oll~ onet "aiz.so I,,~ l r os.- 1.l -- I5
de2 .ala, ci Irul sid IacR~e r tet- en coo-la Carla.,l, l"'lr
nIl .ao .o~c rise. La victima Ioea enotrb endiit1 I'I k I .l Fal lU13S Voce BalLLN
en Is cabena dic u diaparo 6.c pi,'- l cr offerLo Eds e.,ic a Hol 91
tlla calibre 32. El agreaso orllma Sardy RallIF o que e] S'gidSun ilnl -
ageanda "El China" eIxnrb haEllnoela aa Itsi Atede tc t O
ter'.llegandox ens 1 be.s 'Sosqae,'s- Mina do difantost per It alma iassr tl' 452m m A,-] I
vigilante Gronzlc --~ -r-l de 'ju SAT CIU DE SU, B i "c.I 1,' I~ RECe Im LO LOPi 1. 1 ,.16, 000l
teto no sigute Elldi Icandn a ine Tu 1 IARID. Hanta.tClrmne Aria. 1- Aait LusNUAL-".
r;apNdwi6 elac a.e viardo at arma i orresponaf.E pritr ,rn 16-9,1100
China" Se Fencul G~ d.n. l arO c i m .a lri tite dil Ia ,______ ____ a 21HR6 1fR G L rDPCO
Clustrsn. side, 1: caatrareldn Pfo ll al.ji Nacrinoal D ile Goac I. Yoii e d o La -- TrIst e ndREnaraIlai I Rys.c na ac n r a1ci9,900L PNTSPgeC O M A S R IANXO2% XCIIL
C MAO(NS- ic. 15. DI ARID. en rite Itir. AsiEron famla9.ASS !"" tall ,, I", y, I ,.I
Habin. Oar Alva arrz a. rorr ca. nsebros dO In alle ani- Lampraa OJosyat MIDA APe CAMDD I Iii Tcr Il-KIsool, do
poaull. Isl icnes civias, Y; go, di inel Vertienles. A en joularo I'IIyaI' I'l" 1155~4 11', ol- Al1,1
Pueblo en %neral olicitan. par rile Genel homenae a 1a mairl. Ao i Al Reglpos MIAM R CO PR C. it-losihaD
media. a 1.~ rime Dame l Pr- ji ,a Bae ,Ien 5 III .rI5.5.
,odnedeaReuic.a canstrun- SANTIAGO DE CUBA. dicjiemr I DD hI A l*H E iA A I t a,'I-1 I IlI1 -T~ -A
ITn Ie un Olipen riintnil die In 15 -DIARID. Habas. -Garcia To-. U h Ib I K safC aIU U U as F t' li at
"',I ence. is re areptnsaii -Al canmemoa. El Padre Alberto Castro tie 11 Campala tic Jraa prownnclando ci qie resll al dif c toe aabre SA .A.E I' 03-307- TI or
r Mdaeta un At .1 a l o paat rarer ai prdssimo mats dia 21 Il I. Perota r del drumes human tieste ci locealt del atrc Auditorium. Up atpreA tie Ia smcatr con. SAN RAFAErL I803-107' 5'Asi~sii t
1 par c.atin n. lon primer re.tenaris d]c i sam sTs isor LEI .Coa uh lrln1 .~r i e.d .Idt Fi air slieaO u n o U-m A ,. s m,,,j. I" oI ,II 111t El., Aii
,ornnui i.A I unooa cto csau,,-icad ai ~ I, I delio B-0 ,*-7,-1I, ,II
diguct 'V.1, El josca lii de ua n mcion, del anntcal Mi'S b F1 O PO EADO." P I t -i
1,ad Oirld Leon Holas. ha arordads ',-S br o e sonaje dra- -fl-';--ia--- --- I --atO A tA" ~ alla1
doAMAc s,= months par ,,r .ot Ira Acusadosz2idvdo hae A1r0N'A EDAD0. Ili'ia XNA X E ltOITR
is ARM A be etantor o an ,.~ritda I.E -j5 ~ n (- L. L P OI A
11 R 1 GD A s oh id d E .i~ Ali'ESTAR.XN. 3 CASAS E a, il','" .fl ,7"
aR061 I ti Boas h sn Chasadsra fl ittira. lilil'!Ino Ii! I 6 d0 *. de C s r AAP I~f At Ell.' il:',i Ie ,,' .,ittitt~5t --1 ".cn u 1.E:.
srid sAtted. sssion decU b eficapa- "ILI I:1lt .LE .15 .L at i &. LUR5 1a 1h l -~ "n i I its', suit bAs i," i
JO H N S O bhrnVI ,a'.t ,,,lsi ,J sstin.fant estaiia io$21 00 a una co i a i sb,,- n ,f ,s "'~t 'a itIci a-A, "" ,' ,',,l-"" ; ''j, .I
Ill TPU NO log LUXES BatLarsTac destanad Too~tS. 'fri al Gh ri I,~. al re in o 19" :"I, "l ,r, ."I .s. 11-1. '
TilS~ A-21U5 1-2150s M.Hin eli t Pre~ie Hda a Campst ~e rf'ti .c~~l is ss, S ,"'i ; 1iA ,- i. l. Ias1 ,,. ,.li"
O1HEPO T AGUIA.R Rsn arndi. El Tor.iid~Et del P A a I~t o a hanarr d llo tr p oo r olte-r aIiiiiisaiia una Ed AI sllss s A-, Il II, oT. its ,", ,"'All l- EEi~~
________ AlladdoIs tit1insp a. dsntr jat Paraio Ia ul I ,. 11I iriicter 1 :,8~r;, ~ 'a I5 I T at- i' Ir.sI' It I II in,,, i-A t ITls-o. A
U 0Vlo ilat 'e sI ncc dirha,, ,t~ot ,. Par, sui In nparitsel da Os~tui eas itto pot1"' qasl"' 'I ,-", aiorann '. -___________
AnaI,, yT I2 ,,,, Vedad gsscrrma-tssn N tor u tidc Io ocimA ssad b AI ITT riOil, ,do ij a:1, sIn, I- ,o Px1rate :l62-525tis c-Aln I0 11is i-i~ Ii t S-LRE IiU Q Re- --
p[ IaBDnd isr c i -ia s a asai ssi li sa aa.iisC ois r ci d atit5 i lit s5 r asls i I t st stTV 'rn 'ie iiis t i tsna tt

t an tIn isar'I oni sestit a tch 11 t s' tit Ol ''l dr is R'an-ss III ssl Epnnd st r sf as- IA harm, Hi :1st adti ntis mii i o ltt'r, A da T si n morris

Fa rr iciy de1 -in prrad g -li ht-. cipr N oho rPpisl Oil C A,,, In a tom aint, be Rl it sillri arcadi is. h. isins 1 -I 11,itittiiaas 16 laiiaIdt n r u c air sli i-si I i StRS $'6,03 ois a n Care. $ 3 90~
pror a Banda do Elisics del Il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~s'isi'a.is -iCU.AIIo rrc~r T i-Ieo" -c ,, ,oltd-li r1 l 'aris S i't l- I- rats Ad "il'rn.- E1's I "Iti as I 'ansr, itti. a si- 1 t ela 1,TA ,. I "~l'l
in Hand -iPaiaiinapli il~ssi~ '-is- i san0 4i arnr Oi p-4r, 9~ ,a i it lji ,,',s' 'ita ld nsa- dinah E tin E-Iii ri~tiac nsit'-a '' s snt i asaa"
tu rn jo f5TI Cncil ati tac t t rossi s. i n 5 r isa 5 di 'itsto l 6 I" ou t a- Sao Dts'ss r I ,si.ats B atti ie d,'U iT~ as ,11dLt '' it si -i 64 ,i a ,,IiViII ,1'' - 11I l I II o."'lIl
D.aD?, BAI A,,dEeDbsi tO dis hel Or itilac n i I In I d, V, Ii D a r O n ,II I, roo l I IT' E I , Fs- sE t t I tss -' E EE r El~a l ,si s-s I,,s A ,-rao" '~ rl
Amarguralrsjear NoT~ 211 -80.i iiada s dd ,I is a p a a ,!,, at,o al rat rI ,, A- E-,, A All Al AT in ibIII i~~il~ i-n IsI,,tit I' Dis s.r' 1IIrI A.RA~ It, lTa H.s. A-an F,,da 'rdi 75 -sa it F'tll Ii I',i,.' ps 1. sst.'l. omm A Y I
MoA srt A T I VE AO l I Ari iada tI atilt 'ar d a r'ss lisalta qss a -:, ssta. i-.-l ae isa is-,Eta tI I risd sissitaa r itise I- OuiisisrtnIn 11'stal rrol~Adb ,a COiEO p


RhanNoFa h E' israi te rE In artssspadsa fina ,AC 'Al F-1-1,, IF r 'tnt adil-n mto,- l' iI. Ia t E,rts mi ITT a ,,a ,5' r dt itt Si n L, Alla r n oi-ns o ,, lXll~ ,, ar .- -sin dast ri es -$13,7r-itc
AcinIt .o23.rea D sitl Caaa n ii I! sa i-s li Ts tr Sm''E El isA,,, i ']- ,', el al I ,- 1555 a L' l sin C"i m -16. l I Als'n As I, ,,a ,, 10 l ,I Ea i Ps iss o .I c', A,', Tell. isUs l'. S--I
0 ~ ~ H O Y ,AE l AT ~ A am F iEnirs- ia Os ls- Id AlcIsad- o is.rli t-i im d ts s Toaitt Imsrn II -in 1t. "I- Im "-", a GsinatIs.
dadniV, ,,, l,,,,o At,,d Al A Ie A ,I-I ,,,d El, i raia s I a. 5 mist 11E' ittsT 6 "";" l's,"ri Gri M UERL IUSP EN A PBECI1- I OS'. AA A-liDDEO rA ,
ConsIId BHI 2.5 PS-. i5 DE s o I n rc ti Octrb, RnIC4, I -is p V T c-n G i nii atA ITE E" 'a Il I -item 1 1t 1i ma Mar Po Si 11~ l asiasa I'llsa u55s5!A FitA IT 1' I I i t s 1 4 attest I l Ti er d si a. a le cia. LI A ,
C Msu A TI (e o -A O 15-40 aimdLa Ba.tnl GI5 E F Cn' itadnitt Ossadin EIti riss t I -A A- '55- nim' ap1 s sn11r l I sl, -i ttmtdsiIsi dosi irI EM sit 65 i tn giio~
Sal~~~~~d~ y 11I Ge'an \151Lemn ii ma saiairsr sla i i 0 'I'su iiiE n1 inims i'at I-- ,auc, Oil SI InJ 11 cra"1m ansa ia s -is
Sa"' ]aas s,~ daos -d~ -P'ts Atnt "' s--a: Ii In,, naa Os;,clA ,, ,I ,,I,-n, -tA1 ,,I T TE
Silio No 21mp 0af fi- t ~ C sa IaAsa et ") inian -s sin ,a ,Ai ois orls ~-j;, '(d~sahn~sI in aasutiac casish ble aicn Can asir A i. Sn' Faim a Its lien s- -inS- ar
CuampNo. 670 oinroi A-'lO t An'iIelshnb nmi869 'Ecl"n'sis A A I'lla ni-i-' ,,,,, ,IAsm is iim. ~i -, A. an-s'rms's rnlIsslaE A s Cs-a11Ll msiAs to M -273,7s:i Com t'5'ti c- iiisasas sm-.
Maolereat In Tico Re, 51-0004 Ait'~,A e Asts a in 1,i t ,ItO "Il a1111d. s' I 1 1 z 'I a os- s'idU111,oi llo olDLE o' FtI ,1,I II ,,,, 1,l LI II-
MArsu yqlDis s -. Ai 4774 Stil (ii rInlnn, FIri His, sril" isa 5uis F 0" 5n55 anti a. -m"l, "sa '-,c,'Air pnc A.5.' VEtatO Mm,0i00t- p-n~I
Galtiob ,] Vilir CH Pa le a, do istss ,,, I- -T, E 'Il, IE in. 1iel '',E n i En' si- In mt n lii Damll tTn ssattsii,.;,, its a, Iu Voal. aai s ii
i- 414.7 I,0 .e i1 a s t., a l Ia 1in Os ,5 ,hs Isin Ill at'1 1 l 111 I.
Ao r's" N o Apodana A 1 0 lsci -Ia Bn n I Il Sa.1 iitn 11 is-11 11 .I' ,T ,A a Al iti tins ira _,L CII 1A13 E' Ill 1 iIllb .II:11R La~ I II 1 :". Td Anj si rTa IT a stit

S too P rAD R E AAE FillA S P e ar ,;e ,I C,,is. E"ida a n t do ll a psus ussa T, P a ca I s Sp s~ Ai sit 11 1 1" A l i i ros A It as Esdi l is s 1 .m. .sIA sini SI i rsm i ToSA Al" E A L
mI FA TA In iTiAlt ,isa OsrE I I sa risi d o 'r,", ,i- ,Ir Is.Id IsI,, Ga, n, aoo PTnar Oil -i ,,, ni- pA-.,i sits f- -anos ,W 0 -I o -. or- c
PC Vnra No 411 !,' tI-tiOQ 1.hiun~ dcisa ns as nan Trabajo ia'nssset ta Iadd It rc do .s.iin I rt-ja ,,, ,r ,,, ,iat ,, II -is.Fa io, ETus Iin '.t lain oas 'l lo, m iat's sn' Elt
st r s an.ab. ,I 1'T ,, time ,'st rt ss T mr,,, l oi s~ 1 -11 ~ ,I.A T aA, Naan i ai s in' P T is m s ,,.a a --''A l 1 1 f o l I
Maatmor n- met it~a -~ ,rEl 474 ,, 5n es Itn F~,E 't- i i' ra I z l,1 lEArA. - -ir it-n,;is"I ln1 I'l" l sris 1ar "si Goita t i. "T s in VE iumTrA.l I .s s is', sss t. '~ss i
Saloj L t it la o 'U S it s-n I,,, u Ii An s Ti. II a a E, (I nn I ~ do mis In r sI Pa i rm ~ S-I iun D, A. tapE l o A t i l E I I sn a aa, a it" hd i nllirT 1 us,, 1 n .,an is_ L . .1'. 6 6 B1" )
AnESles AVE 22E7 A. mNA 921 coisi ad. ,, -7, fiA,,,, i, ,' ,s r,,', at-n ,sir Aftc., r., t a ie rddT, I iril o 11 ne11 I ts c am ,1 Il sassr iL1F u. ItntaTm-1 IIl REP a I ONES nll a-1a niil'ni. e
I A ufl e T W -Nun E l' lat d lo I~ ol .E, ],I 1111 A "ia 1d, "I ,I dIr'Oa"'[ i'l Ison.'. ill anon Tro.sa' Pts.!,a.I,,o.I arneiI a iila:Aaofs-1111i"aIIt.Is, ". "'1-3,Mi
Aei HAoT EL2 R1 A-1A Md.EE,, -,NDARESrl T ': aT n,11. A,,,,1;re l on 1 il IILl, d t E t- 1,- dt,.,,IE. ojJI FliI --- -
SaC ~ ~ ~ t L asarn N sn i~ n ,lt U-42t4c ITTc ,In r a n m a l s i i l i a n c i c d ~ a s~ asisa Os m a hr n c a n iu auI ,u t Cii Aii .'. 1 Vt f,,.,,u, ToCll
Lugae yo p Immaces P075 ,-o PI-'T N A ftc 11's .~ uI I onrnd aT AEms Io II E 1. i Ca it, ,,IIn"P do. bu Lr sltl aInn ft0 en, Far LIE, a sol id, csis.lma s not n, i- Ell 'sIn '4 an 'sIi ir r r 'u ITi Al.ar L at",
DaIE 23 LR No 114 f- LA !:5 Crdprside a Ps-ct Fa E A r)I dos l, u rss n' A h o ,m iasumdn enntdA] rprq llo .1A,~ X I n orn- OF. a, ra d10A It nqni 104" cii .i Crso is1. . -_ __ ;bUN 8.s'--18i
L na ANaT A) a-10 E das.oHanbd I er ate~ o, 1 s-11s 55 ,,I, '5EI -1 lar ,, del I, 1 Il.IGA Imunii is o A-s~ C Ia-sn Hrilla d "I In' eal a ~ C Is t '- Tmd~d' di 5555 sa -1
'ls1 o 41 OI a 5 i Iisrn co'n'ttti 5 1, s- l p ar~ cas i lo its i Si. ic tI sn FtiI~ i E d 4 a dls-s E, rn oil ns o f d .98.i00 Iints & IaItun1n
San ul27ead y ,, fo ar- F,,, 4000d,, sAc Oct ,a' 'in Of-d le-lila no "5ss iss i n cIn srE anu ills ti is 05 n H imi Aodl Piat to Ln r n 351~ l Samuri,,, 26 l.,,l Fsirtmesic3n I'~
Ca~ lc I r NEiq a 20 -, E11-! 1 I,, F-OtISd rii- ,L1 ,, T n, ,,,. itil To, ,I as, mac Vi a din i I5 ,dm Etsti, Ani
P.'co ~ ~ do It Ell46 ,',.a s-' r rst5 c Frai'-nis u-a- ,n, a- Ta, c ass Ii's t n aslii I~ CLtE In Da-p mi7n n d- .1 Ac t itafa 7.I,,10 Ie V E N 1 T V.S-IL 56. -1 -1 1 026
CA ll 8 nall a i cott. , r.-,S na ni naan 5t i "nlll' a stl~ a iF 6-11, la ii' 1s St- IisT I 'taint l 'ar A trs "ITd p'sis. in to fr sF a C o rt bEn Tms tie ""ola l r- or I .
Lins i crrd S F-1P17 .a1 nicis~~ ss p I ss la.'mtlaa, pi t Camsz CEtiiaai aIF ts nn 1. In, ,Ist- l0 n I., Aluia ssi HisA 1 I risr1. i tsI" ]I E .u-u, 1 ."1 ?
d" Asa1:r IT D I ,l ,IS I HTahain 'isEs'Tlln baa It ,- I~ at Os tissia. c at ILs ilo. s Al a r t aIl o pAm- l ,a, .I ml n a n Bsis
Sb CaaIn oris I-04 I asn t-it msis IO 'I 55 A, a an 1. f TE -" i-sm uts' a,, c las a I al ros sIn nt "ma I --'ssa.s
'S rrl .A Hercduap I1-117a570 I; Os' ",7 sass ,d.cLE a0 ps-as Pcoii na J osen ,Ie Sa ,ais'Ss 'I as.s ssn ts s'. 1,st sia- ld -ust
MyDI Bsduiguiec LaU 1i. OrNW. eA n A -~i 0. C-see' In ssii to 'i- cTns A-5 I- l Ta ,, ITT ,am ,,I r, I i n-nru Pel d r. Ii. ,am]. usnr.j 'Ejm "T 1 .4 na Im Iace -nC O N Sf,,. Vkd~ i "i
IS) Hsic0c EL I SuirEz R 1- '7 its da ,-r1 Ad .l~i in Im satita tsal 65. 060.T 1, dEE ,Etc ,,a F-,1aE~,o ll d 2 ,il [a, I ,,,,, -
InR o .ay is S Tc Bamr NI -47 C 1122 ss-S t tith ln, asd i;ri i mtasi.umad ss hIrs oaia ,tin0, i UI, ~ FO O A s'in Inaro IT c a ati oss ma1"ims s ntis's1, an SAr dsTtun ilars. mis -es it, tasar U' a]e:
Cocoena No 73-F 44 toi Jat t 'l icit T1S. Ia r W do ,l'-, ,as Au,,V a'' ;,i e as,, s~ Gao i. pal Ali ii ius30ir SI ,,, t ash ,a tim'"' "uli citII e" llsu tsar. or .mu a T a Isa is's-11 1 ,n l uLE
MANT N 27 IL-LA ilts, lilails le IIan ac an anlmslana A no InS ,,,,,., ll si4 d A,,T n or di~ldfi Or I 7T T~iti 1. ",, il. Blc e. l lc a,, ,,Ia A ,"1 T' I -n 7 1-99

Calca tls Cenno, 20A.05 1-7514 I PANTS r LR tt-sn 15 r T s-mr asa n a ."sas I sn'c , FE iL't a ]A u anla t' 1 IIIa i sTo d ni ia Zllla J6 riss a mal-~, i-atn tCs an-a 'TihTMAn w us ma It-s
C.l C23 r 188720. 1 00 L as, A 1,i Lous ra1 -ari ti-in. tnt-ic5 1
CIn",aq .o 7 I. F-110 Jases viva de Is- deA. Piio pI-slms 'ItisnOeIi.H rinfb 2'ti, ai
,uy n n si sr c l Son Sio c .00 A T ra ," o s. f l a oAiE a n iP SS AA- 5 0 I ( O S %
Line. r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~8Oaq' ac '-n ~ o d oV-er r- ,,.r- j ,r i ,i l ,, i t D o in"dc I UE SCO.n at ,.-"' zo--j~ l S,-a FEEv11D inusha P11 mii ,s Quintet -
BunRa SU S DEL 722 NT I' X-lS lo : ao n sfneeit ic c nf, aT Sr [Ca o ni-T 1, T, t I n "-." ]o DSV dec~~ eurt e LTornf Viteo i L A Il" ,,, ,,,,,ntaers g5 RJ,,TII ar Fz ~1ENJOili.lll ,,
IViallantc,%,TaPA~o ,,v, ITa C.treh po-l 23. p ll asm 0-603 Gas1 ala.II, "II ZAIA ,;, rd,,i a ,I',
Calls Bcaq alll 50-5151t 1 1. 1rc, cli, I "ani n Amni st u nam t 10 a e I c Iu in a jn ED AA CMDad s e
toRec Or usoar 113 1-160 Eri llr l as AEC N wnN F dlll llhic a( I d1at- Iinls E es a t it Q~ n-sm-n Om't I P l cu l c 9' l i c I'ilis TA sI b -ItOE'os1 Ill lol ,
Re C afor Nn 662 in 1 7042t~ ,- tssm~ sa aI 0'-- anin.0n os In E, Ia I,~ 1,st E I5555 -5 Dn sIs sic Is lard at Outs,, dini tool sinsd, IcI iscsna pront nn trs bls 5-'S oI I usasus A snan
N8AR1ANAOrA, g e I l" HrGtn, Osl Vn1 s Al.", lag In M SI. I JETaa 'It i.- Eli 1 l4d'aat alaolci sa- Cissn do l0a HTnsna in F ato' pns it Clau de tt iita it Al susin' tat s's s i-s d ". n M ssA MIEC
NaaA c IT FrmAR. 1-AFIA l F A~s dc,,r,,n, i id, mota O Cnt'i ,)Am le" Aaa ,,, no' """ ssa lit-~d issa tincasj,. Sn.,sds,,,a.ld ni
LA SIRRA.ALMEN ARES RISE Or sta O Plo s l's att en' it-c Es ,,"l a ink Peis Issam ,,iIsns Sii 1 1 ('CIhP ,,I c iaci,, emr 11 m nannpaa ,ata ,I, I nsete fod,,n, ( In a l 'nnpa Isss sta t~a is~n, to a- In "- 'is tins, IoloadI' a u i~
RAIIIARl 7 CIEI RVEradi 1 mra na530 17. sin, S],- q inai,, I IIto a cmi pIa s .".cis C a en I,, -en S ,5.ITo ,,I, ,E, 9 d nn ~nm:
Ca~~~~e~ 1o. La q,,s, ,141,imrtnrsdn t-eInlFa in'D In"t, aia rTIEa ,,,tr It E'll- iea,,,,brnset .I's'Onauas.tu -- nns it In L'ema tts,,, aS .-mSannti"
my ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ld punsine yi Lmirt ,-"a, Imiu Utii"tn. tnt-i, .pnls- el, Inpiln7l"inil A Anf""iitFitis'saTil''LS]'I A"Tta- ,s ,EnE, l-s27-.5 LE iiF [eo ,tsa. 16
lutiramar~~ 1EAin ~lTol~ an r, S ,nfmm In 05 Pt as I t 'c At S t5 CAM.'s,, i 'IE .dcsnr N 'tani atp I str d1 AE m ci aln.s ece P, I nuj rsec-1 ,111 fe lamisEs. i snie, I, n ib, in .111 e' Pnas.E nou~ diaSA "5 o
Call.; 14,Clm i i -ll cnn icl a n pn .c dm nii n cer n sl Ft ,F s in .'To TAsastic d ii.In imm" can s Co to-fn A1adi.e7a11p31 - ___
Cnd all 12 p Ace A A. I-7422 mtdnon il A IU pn T pnoAd, ta I ~ rla la r, 1 .A E' inI O r r LIT. Ts c.ri. lia I'dda Oe, ,." ,l, A,,,At l d,, ITr .it~55 ETI~ oinmn~ mius psi siniaI out cLEr 1 l FEst Os Ann pI.utuI

Cao l. doM."1 1 i' 34m nontronsa IAI taones doi"eric t ap~l orpr, l ~ir- rli sds El F ~i a.a in Osq I niLn-. cll i'' rotetps. dpoa s ]ai sainttJ LaUassa i
Ace.O 4 D~t.A li 5-73 C lubsuon i d na a n, u asa ic l I T tun d 11 1p-l1ana lood, ,,4uns d1 ant Iti pbtrilsia Os qu oni tin. Aon lramcb nanad Ott- I Ia ain,"I- sic sins i'trni"o 'Ipna 1,mt aml~iminim n 1' EC R ", __ ___ __ _
CAlzd dc S Cerr].5 .7 A T 3aI RpI1to'toI~f 'l"Aa I '" fe E lo i oil L.l .l., Jn I o" o Iild El i.l",EIill ttla""r
Clw r 2 ui" -17 '(Anao I ran o larh5d cIs rme in IF bldr in Dimuilssmn e ,lm~ nle A,,6, Udc eulailiET l bajol~ R E1 i'i ld ti .,11. ITT ,', I'd s Asss InF a 1 1 -t"n -to
LA U -S0 del main' 15Cel. I F i,-Enct Bats'. C st 's- itnn e teIs sa cata trtu ls t. aa llaeine I, sa,-a Oc Orl Ioass .s io Os'll XAtl i lcslr y -shnmu s. r. t oa'IT LT 111111 O
!aoit EP oARTO .LFT 1a4ian r- onor ea A. Ba .Hsi -co -cmni Bss al~ d~nisibe Os cai sunl Coanun ana. ao 11nsc. Ia a a- E oo i ea

LAN -LAWTON dl itecit Is Cat nimol. e'lo aneL nit-cm
5. el Catattsaa Pa-o0a7t saa puef~d, puis Ortr Ias conEtno hour bis Ir ,sntn lr
Fsi a p'a aranpal Uarc OstCageigasot G afde sCa oCmgc s" ""' tI c diii' d e H nfpsli enta Cetrd.l Stiso e doss O t r ln Mu- rims tic 1.511 a "s's .a.u ta OWETO

Proe" S. CAra. ,d X 9720 co 7nat Maue CT'lnsO c-at snHl.dmnsicumlmcl ~p I lo nu la xlcioinso eImmu Ie ba bal -nerd po iscodo Ia~ 1do1uts m c
C.~8 Ha.n No 14 PCI eia co porn olgfca Ip na O ra c le 5 el" ,aI. I.-oiAcIi I.i Po sfsmm utis era euam uiia i i ep
inastla, pa. Onlia Oell Eproil tic lll ITdn des san ctmiamnla u1 EL ct emnI
Iis Bi,,BaceChsal -11 vssn ulT inian Atisc a n ]am honus sits ; Amb I c ba ,J- ~ 4 Ins"' I on,- ,a I sl i SnleasCo nei-lamns-rdsno ao s anma I5 6 12 7

Lo Ii o lll - I II1 :7 11
11 i N 5 -AK o!A :,d I I 1 11 1 o l I A o A til o ,, . .- I 1 1 o I T r a F J 1 1 N e h ,. Il c t -lI .I. E a e yi
T il r c s I ~ a n I ~ o t o i ~ I , n [ ii j 1 I I I I I ; l I


image:
-------
Pilgink 12.B Claitific-dos DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. die 1954 Clasificadej; Ai 1T


ANUNCIOS CLASIFICA DO S DE UL TIMA HORA


VENTAS VENTAS VENTAS, VENTAS VENTAS VENTAS
CASAS I A PR0PIEDAD 48 CASAS 49 SOLARES 49 SOLARES 49 SOLARES 5
VENDO CAA ANTIGUA 7 r. PRO- La Propiedod as ea truto del trabular la propiedad so con, SE VENDE EDITICIO 3 PLANTAS, PLAZA CIVICA. 1. Mnt. 1r AV A IF I
,ea paa arfa I. dificar bara. eI Is- venients: rnde un positive beneficlo .1 mundo-qus A41 SSO EnII 40 2 Ii .1 no In hoo d
5-16. N bosi-edi.-ls. 1o~o1,o M I T, t1. l,,Ib m i ImF I,_. I- F-- I IF, I .I el-ond, CIT oold.
--d:Fh1i --s,, loldsot~ td I 'I hi, ; lizverswilitstas
o r m ut m a ue. q u n o o s o o n r c o s d e n c la q u o troa s p u d o n lie q alo C E R C A Q U IN T A C A N A R IA 1 ni d onc Xd ralL i n
on de Almendar es a ser yi por 10 tonto. sirs do sano estimulo ai *m SS.600 iidades. Autobuses rente-
017 d o c 4. co n~ e gar l. flu.erzo yII espiritu de mpreacer c quier opera AL S DE BL ARRENDAMIENTOS Al] hacer cualquiier opera-
ed 14 illrlJs Id .00 .rz yeh Itint deFISH.40060 d0 014 dot .IYb0 I h~qoacon lo inerven. ALTURAS DE BELEN in
1, IT. I. 000 o ns anorso on No so coonsento quo at desposeido do casa derribe la do n im s, h cis-comedo pa10 80-8531 Ci dh l o a d s FINCAS __ RU ITsSTICAS ciba, h al caqnd la-5 .s oierven.-
2.305 l h1.luel He z.7 9., Otro, ontes blon, anirmesele a que labor. diligento- ciIe-4edorcologiado.o oo o n M e URBANAS ci6n do corridor cologiado.
IAHABANA -ente en lovanter una pare si, ratificondo con el OaFFm 1100o, tRC,n, ACV A Las operaciones ofrecidas T. .or .0. to Lo Oper0cioneDOS ofrecidas
21,000. RENTA o219.00 lepo que la suya no habra do sufrir violencia o s o n a A F I per miembros rel Colegio ,0IK. rI'A LA. 3 DHA I DE h Irol
0150150~~~~~~~~~~~~ 0042011 IosdoTs-Te As. Ob~oo.bo e e per miezobroo del Cleqoic
cuando sea cans ir. Firi lo 2!1 v. do la Propiedad Inmueble, del n 3 0 2 oon j U do la Propiedod Inmueble,
s sols L12 n 000 ABRAHAM LINCOLN E o-fe1 4-1 Orcen 3t mayor s.nt Parcelad I I22 T 1.0 90 0ecen la mayor garantia
crdr SANTOS SUAREZ E-753-49-17
136,0011,l D1ONTA S3000 Hablana. Estrella m60 IT c 11 ISFI IIIo_____ I
1 IBVENTAS VENTS. PANORAMA 812 0O Vara 4mi ENta di IANFO511M5A C-All
S19,00 H N A f I F II, t FJ; n- c__' 21 1 lit T o m li E 773 1-5-1
R n 48 CASAS 48 CASAS "a 5_i" in opra Frr o z' o .2 rlama, s0 sn k 6 so Lnodo. r lbto40 03 41e A s E-. O "'5IIIdLA.
IF. s di, nahoi4s. 3 olsnot, 10121 10 -- IIB.RA FIT~6, ot. di,16 -thos 7>~~pS1, 50,05111,b-o 1 04~ll
I1h rN o .hI iil VIBORA propfiedhad hoiotlLilda con E-764 i rt, d24 rir7Sa n
1s1004524con I7rqi ds7Ososlo 20,0 1ol.o4.Oi 4 71. 21-I. X-2392,Fi
edm I e rsion st as he ie Io '- l0GA N GUALOO I PARCELAS EN EL VEDADO and on -
Fito6 ILol '7di 'I I rsiolusta n r instas S40,00. RENTA $540.00 In4 "" 0 ell.I it0l00 I50 ~ 51 0 C.1ls 11. -In, sooitie 000. .il no, ,IT
meto30 1 -12 40ra Eso. ontrbucon Ma 4-b oa4psdrt a B3ott'. r0 rt, 200 C VENDO E A CON BAR. CON
Co do135 14.2. 11 0131101m. ,i. III.
REPARTO MIRAMAR Al hacer cualquier opera. Al hocer cualquier opera. men. r- e -rem, n s s 4 mITr0 uI-u x F 111l- I 2 e EN PINAR DEL RIO. HABANA 0 A eSo 'd n30"0f "m don. dlll N
elnde un gran chalet aabadFo e Clon, hogala con La interven- don, hagalaconlainterven. E-7914 Alturns do12-yanN M1d u2- I
dF~r~ atol tnd p sMAe o ~ ndeodece odo eao pr oei i .E TAN 10ZRASO
,ooo.b nd E 64e 5 a Flois lefo 40 o o p orredlor colegiado. clL B do CoRAeTor cole1iado3 0 m. a I3 m ANIu Ca ball I A l F. teln
1464d ,!.~do Wosin 010 -, Vjdrt mer fn~ in JIU MRMA ANCC OA Eiitre .50 1 100 Coos, IT .sodt.C4000os. IT 1.11
LTURA3o~odSdds DEMIRAM R de La ope droopieddInmueble, O V in I, 4 1),s s 00C.n 1.0,05 1rlas v oo 211051 t 10 J, A
L2 P t Ie d o e lno e garantid Them La a H-76 1-49- r 5 perai1na as cro . .s c 2 p n i d I e vtF
I 1 Nono onc lo o essolo TL .I2o 2E D ADOBLEsss 1Q. l CIENTRO IF Mc 00, G o
i-i Alrdo64 d q nosd nrt oaembros del Coleio par merbros del Ce Gleu d D O A Re 3an J pd at so11 FER NANDO I JIME1Nc1
a s m o u t o o c I n m oue b l e Io a ned ma I u e s e o 3 2 i,0 0 a a F 6 2 8 I2 4 G A0100.A1ou n u 2 .7 0 A N o 1 . .I3 1 o n
4.700 VENDO CASAMAR .o -a0 Soln panan aauaolidades adelanadas "o, Ill- Is I'1. oC-, It
-2 Plantas Independie etes r lao mayo 0n 5 on o n l ma 00 ____ GANGA IoD -OLA DE E"QLdNA (Page d rpadin 1n)0-o00:7-31
H a 23 AltmoOIIIp sos IF s s-n. Q anibr I Ln n-0 SOLARES m pr OoYEiAY nS
0a 252 A711 9 -919 Fleo atso :1 1 1. -___ e INFORMES VENDO VARE CANTINA P0lo r1t
Ha bana 800.5nt00.)0 0 0 4 D rLTNITerf n A 12 hio-. sh in 32 cu.1 a on0n an n0
nno oI. nOI Too 0.1ldo TO.leo 07. OBLE VIA EPIAS KECANO S JoMEGA
ills e. pools d34o i o 3n 2 I.on s/ n Avn daAl.ns pr.ela 11-0 s o sn11f RANmHO BO3I4ROS asCO, APROVECE EL C C s, W
5 0 01 200 IF0o. n .2 4I"10. os. .0u GANGr Salgltn VdRA n 0 02oo CONDE AsoOS9-hle br UHE-91-4 16, I Cle Zo n74 In ITI on 0PORkUNID D7CAL2. VEDA o oneT II 2e," onse en8no c nonDSQIA N
a um e RT d I ne ntr 27 32 -1 3 ruSCu-n 2 i a
Be-coT 1 0 1 : 00 no $32,00, 1necnna $245 I5O05 0 A rII C bla poool onos qums0.oosol515 d10101 usFln pi 14 mapion.
~~470Il~~~~~ -E.D, CAS 0,000 100011110 dsd 0 Rss0I 23,~ 03Ilf t0003117
S48 28 300 H A 10bona. C-07n.A I-10 V andO N S13, NC in,
oc sn.u3050,.ARES v0TULIPAN: SE1 06 0 V2. S25.l 11 n I oos o
A, GOMEZ LOREDO 2 PillED D .55.O Its3'o deponient; I n, IaIIoa1 n't Pro" mo~IT FF%'T1-mLI~Ilo Ah"' de3 Nsh -00 e IFo I0,-. I' soIso C11A: OAl: ESTABLECIMIENTOS di,01000 644000 I,, oloo
(Corredor Colcuialdo) T o oo. -,- II ., I 3 1 0 I'l IT- 3F. 1, 1, 1 c; I'll s Too11 14 t 11 0 an R AOOIO. 5-1,0 120151 10 itissol~ o s _________________ loll ho. Uoo 110-020.,sord,,
Habana 203. Altos oF -l In 11 1.,0010 H B N R007. 0 0 r I oe s 01'. 1 000'0. "'7 TII-, -I3 1 00 u s b p 3.r pn V co lU PL 1 A0 1 n
A 7119 U 9191 o -n
fm: -0 / VEDADO, ESQUINA n AILA 0-d6o PR S E. Nl TE oo C. 0. o o Oslo 00 A
SAGNIFICO EDIFICI ] e d f a n 0 o d rnd III rn oso C 1- o 0
Habana 32,000 Rnta (E Rta $2,200, O20,0 TVlAfoCo AIO12 E D O E L I\aA .0 Ao 1 IFin,,,.n .lo oo m. ,., n $0005

VEDADO. 2 3.00 VACI 11l. to ,0n.1,S RENTA S9311.0( N U E V In UH--63-3- Er-,1.oI er
AO dls 1 0 1 3 o 0 s r I Fo o, I I o'o I s i, V I D Co p R es BO D EG A u n s ol '"00.41n A U lot I
Ilo- 3 min', .010 004 ,547, I 1 REPARTO A ntpliacion.de RE sA ncil a. r n .1 1.T.II F-0 -17
A-loel. 1I -020. rinodo I I CI .- I--oooso 10334 002 CORA. APROVECHE 41 HNE
PRECIOSA CASA lsT soo 823000h600 413Il0 0lR AD O Rssds
APl la 1ni c u Fi o us n n 7 DE AR OY SA N S [n 40 H l 51
-stra -t lFo I0on0 da A 1 1-90333 00d0 I 00140001 I i TF) 1933 Ioor o jo
--- $150, CounO try it40 0 11-if7'-1l11 1 13 T 1,500Ilo. I.I Is F, 4I00IF0
Moiramars. S30,00700 neons lA BELL ARENASI002 SOU CI I ISI GARAJ: Todo0 %rI operecdt A. io
Cardipar 13 n S75,000, III Slit Siua n:(. soon. nClub 13l" iCe- 313 le oT C .
vo recoocer $7E0 7n A t 0 Ieniir p 010. :01. A ENCI A -U.TIN
MIrm AR, 18 500 VACIA IL 3F I IT cada dia 0n "I Ho. 11s C02.vsss
05 0010U(100.e 1 Z UH E070 2.5- 1 U 7,33.0- 53-osI1s
I tl orA",I Fi
Belascodi S1200ril 0 F; 00 II 13 41,i "n li/ursA -,11
G4-losooss--. r I ua b c reo s insciale 31 Le at r c I Ts d 065 -I d oM mB0 6I IRS. ** F ICJS E
hSbo. oo 28.5011 HABANA 10.31(0 IF01Db' -1 le To- 11 1 o cohoio 0.3.700 l $10 sit Ohs 02000 O011I
ARo.os ;o o- P VIME TACNDUNHERM_0_RPAR__(APES Ca -e 858 (1S o'sssCoso o-40 ooollNO3o~ogsl
G oaC.A TULIPAN: 16.0 Hs2.ae s 0R1U8 0 010 ds11iC Ro OS
ored1A43 9 3 0303o49 SOlARES nA- C8 8 m C SA l D I D E' I0/s.7 70l2 7
o- A 5I -l z2 CHICO aSnch calzCda eIo sse00,Ils.M E nevos.
Lito.oo. s4'(7(1 Rento S70 T., AO 130 70___ VA- F1o liloso P1011 11. -l o-00o 03ossso i000 .00.~ss I F poom, Z 3opolosL Y II

ai n c ToneU j 1 : 1 Al'al corrn me n" AT 2fe minuto demi LaZabna--6,es s
bs ot 23 b 1noo ,ooI I II N R 0 im 0 2 1 TIAL.1954
1. l 6. Ren S1 n mejo S e Lotes. du e sde S n -tereses %4 ,o o .s.iIF dodr I or oO lAoTede5l.3 01 am o, 317,00 C-R ~ -l. 8183E' a Ha snn 600GrroMu d aH b n .IF R E:taao acleIa lmsljs
L- W O 0 TRAn c DIRECTO plo onu c 9e 0 .ende. m asn c r A ..-S .la-2a7 3.32ce 10100100. denioa 0n esun dosn" ET $1.00 2,0 noeh o prcss 0 0 v a aA duo.r T T 003 l.0I 5000001000.01 -07113
-cn.GmrLrd.A71.L99 35f-, n~ 0 9 o~ 1110rr Opo5nidods, 3t.3- alDastlosjbolsoEnslaoofocinandelsprhoo-ris Repartoo or s ot as pa utch. radi

2 casaoI~ po tal aa omo DO A0VDDO 3,0 N LfEAT 00310 ~ C ~l ~ ~ U .L LODELCAB RE u0nda 01t laotd o .la.0 to100 lso dors Toll bar,-banda
o ~ I us c"oam" l 2%d nrad y el 1rn e faildae yAEAT A OOEA HE764 l Pr rt1 A L auto
mn I A o or I Fn -o E n M a r in Fo. nnn0t s 01 C91
un__ 1, 16na1 1x 1,e La Lia juno U N, lI 5Il M-8 Robo S uacion a la si1105.0 RE SA l o Wpon p

VEDADOI 4'so 1(0 VSEI VENDE Oa aran p1 001 a c a Go ca e de 6 0 oen 040001is ideal n o F
1 e dno 0TFI .,, I1h. 1owr n ut m r, Teeaal mao et fc s opora I o e U OUH-C-71-49-31 Dic I. py. lo t s ai
Mile A 1Ir L oaiD GrU,60E Haba aR T O so r osdi iAmad. -
.45.0 00 olo ,~ 0 TefIf8 6 n. TlinrA94 20 o i a J .A 9 4 a7 ab r at rbol Oicin od Re 01 0 I I1 o P I d3-o1 E 01 3,000. T a d direct: Bf 3 311 2 0 3

E-7725 -17, U H71E -7991C8- 17 U H -6 2 -9 UH c 7 --F E -8 4 -0 1 U H E 76 9 5 h FI82T-1
VEDADO. S2.10(10 \ O DE1 PASC(1 ["'N "' '9)7 0F rI T111,J hl- artiulo Icid'r. ail n ____________
CIII ; I'l, E NE'l 0 FIE NIJllLP.RAE 511.00 z l:so, do'h Il ro ""-l-001,
leo -1 Fj- Y0 A00SO00 o 0~1l5 AT~Il I
00.7117 It013 Ina F,00 I,,o -s G--L NM o.3, 'O b,o T- D LAie t VyD C'Lpe H!S l(r 520.I
~~~ol ~~~~ ~ ~ RSET DE Is0b0 00040001 -30 1 SLN 0' O~AD HR NEE oo ~NEPIe AUHC.33il- Nrr
MIRAMAR S5.000X XACIX I i I IVT rieut Tor110ctn
1160 10100 oooolsosd/oI 00000 01 o 1 Nl SOLNR EN FL.9 N UPEVO RESIDNCIA! II c 3lHq .040-11II
0100001 h ,-- IAl T MN--
In,. Ioodl bo3E ho7t .; 0.30UA 0s- 0-,5EPARA yaned.OEI)Sooa HP 1
I-. Os: SI solIsosloo 0 4 1pr I1 1 1J1O i RETA RAi 4. 1545020.d 0
PRECIO AA VID ASPRND A &NORA INs Elscatt q-'6 S0 H. P_ 9 x A S I
MRMiaAR, S21000 VA A aRE .3F AVE.s FSQUINAj j' S110,090Td L/& IN, .? II Fit par5,1a Dal, a
FIT I40- P 0 qulann 19. an ~4 4 1
III0, 000 .031 010 U-F2 2".,g A nil~iaii Yn deI N )rroeT f TO 10 H.P.14
C,0 S10 5,00 Vaid [laosOS CAAI15011Ilt.[ ulal .
Alio olo. U JJRAjj
Z 050 1 1111 Is AI .73 01IJ
Wid.t ITs D E I3005045 I0 l T IF. TI 193.,lroo

Iliraousr. S50.000. Rta. S722.1)11 I j1~1j~J.A -TT IT.4 AR NA S1. 'U C- I~ f- A It A j F;. a(bo, des 40001li0 fin.
., A4.00 ohn oo. 0~,4 il 11 1 lSo 00 Inten storae. ntlio go-
IF 0010 0000 /0 O .11 'IT OPORTUNIDAD:52)1 ao O0520I 031 0-Irn.5((.taa
13 10004 432I00 0. .01 1 1 41 ,~ I51 01, .'r I Stado On: DoU3ZU el. valo de silo 1oidr '11~~l Repa- -AGENSCIA .A1 SLN

Co~~ls 70 I"o p'05 ,00tl52 I/ I.os~ 0I00 Is 1o 1rreno sube calla dia y disiingu do 051.sliad. 402. Ncls,
MIRAMAR. S18,500. V.XCIA N TF, .1500 2f s i lca y I
i 1.IMIRASMAR, W.2000 jUHsrj sevnd nsi t li
'Finn01 Q1.ol Ell0 oOoo)o S3 1.80 Carfr de -s~a i seP0100 ve a ls Aqua aoiuflanilu siss, 0H-E-723-73-1
000101~~ ~ .-. 0I.0I5- MIRAMAR, WS,0 uIAuUD HE70251 O0
._.____iiae e ici rica instalada, IORA1
I, ____Lm, Guanabacoa pr.Si C LPA C1AM.BIA r
MIRMAR SIG0,,0055. 0 VENDEF
MIRAMAR.~' PA16.300.") DEX Is -o 000.Gs~s 0o~N HERMOSO REPARTO CAMPES- cals a a a 0.004.1 000, II -30030.
oar 1, 71o 1o nmn '3,131 1AU 3. C 1 H- 1, I "- II- CA RROS
1006101 p00001. .010. 11od~ 2 b ter6sS, 3 IFooo $37,000t PRI31ElA 46.1 0161 CERCA6 Of 140 CIUDAD QN feIliUoiU s-tI. o f0,loil oo 0t
.eo,, "IP .0 I I N o Se 0 .50I-
L.Th. A51 !IIIs IT3 Fit 1'l N URBANIZACION'DE PRIMERA N3- I 656335. 334. 000,i DE I$ ~S
oot I~sd in-.15 13-0103 magnificas 14T5l'.l d Fhsssl,h .,7 0~
N. del Canspo, 519.0)))) Vai 12E In I 14.5/. 711 TrVlao ITeT oooolod~g ooo3
700 lso.0-00 -AGUX. 4e~e 7Li3ou-,h
CoteIs1. I I'sll, --111oo iosl 03 F11JIO RENTA stoo calles, ancila calzau a Im "'sod l 213 jg.w0000i~45lquemie155 vos).0

10560. pooh 0~o. holl 24 0,0 pso Ooooo o 0.5 5-0.rici- IF0Olo0 d 00000
__________e___'___ I I Io I-,2 in-03 Revisaidios
00I1n 17-1;-3 IOn5do .oo/ I 010I. 1.-6l ,7.l "0 t11d d gu l i d n e 1H .E -11 1
N. dal Conrti Vaii 00. le"11.X 1 intod aHbn aau inai-"''~~- ~.-J~.0 i SeleCCiojiadox
P. In0t:.1 h I 10- 1. 1,1~hR R1T )00 El Reparlo mihsalto II tellifono Para4 pE12i 4il o 1 I) ) OTA.-15
isboh -lh. ,,, 2Flo o.l. NEPTUNO. E T 9 eo situado5 al este So 1111 11-1l 140 fpOldiria p0~r 4 t, IF hso il
ss. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d La Habana.*( iI.Fol. '. 1.5. .111 lbeot0000.01 olooo 1)03,dsssl, O.LI -'3- L o. sFrid hdooljs.Fai
N. de I Caon S17,50)0. R. S185 I ss.s~435.3.000i G=os~ I1 s I~a* ~ NIFORNIES: iuoao ar;s r.o 00lj
Edilosl 2 pi~ntI .OOoo- 1 So 0e og ia r'i ITS N'IO loooos.50 4 .d~A A .~.- 127. Santa FeII MERCURY .1954
Il.d.Antrnoll he los predctfs Al-File'1l SonUIlot4Ilad
Fel/ olo oslo 24. oIF, l. hoos.7 T d Ctoej n cqI'litl io s RENTA 5-217.01). S20,00900 a a r'.J. I'osd ds. ,00 30100m ST 400n~ I lh. 1061
6106103 Goomt o lleod. A0-711. -00 brat. 4-,n 94 % 2. do iteiretp, 113.1alooso 5 ol- acuale Ioe I~ Ial .I tloina os] protois Respart Insooshio. 00000 T ll.sbo0311i doIxn E
_______ 5 000I0I I I OIsoo. AIssls,- no,. Fronotruoiiii del
pS 7 1 f it 11 A54401Goo50 u e SI E RTO ESTA SITCA- Sorslso~oooo 000501 Soo 140 4 pls V5914 2 ,at.
,Aildretodares. S24.500. R- 5272 railed og Io Ivirltf .o; IT 1450 Gr-an0 cantida red AL It's' II iltr pi. ;r
Co~~~~~~~~~~~~~~ls~~~~~~~D A1LdfooIp~000ooosos 000001.~0.rU C LADD DEL CABARET 'hod, no Ind. Ood r00 In bI"--o.olh,.boO
5040. OoloO. 0115. 0001101100105011. P02189 y o~-96 I- ~' ~ 8 ~ BANS SOUCt FRENTE A LA I0To 455-04 do 'I oIo. Oleh looo "an"co
*I360.0303o ITS 70 Flle0-10101 "T, ooo it LA SIERRA. S29.000 Compre a'-ora con el e Y r a yOe l ret o CARRETERA CENTRAL I L 5 o0100d set G .B.I
tlq o00 sess m 000516f oof, Inosd .-. I20106 Isos III 1 1-1. 00000000 4 4 IRSo~ lI R 2ir 1F~ h Ti953
3.1,. osoon -olossdnl %le5041- lod- e0m, 0101 1501,11. ps 11t3. 71J14. jppjqtsi s a s EART0 L'A CORDSELA" __________ Moilo7r02 rs. .Ao -
MortAlen. A15.000. Is. NEW4 No elo_______________ I h~l Fi ", TANIBIEN INCM 3o dio. 00 billspa
IA0001 O.tlh i notle. I illosbs --s En isla.-iiofoo. 40 III Phrollt eI ooot Oo. II-,Osbs I th, re. o en 4 aiiossnitrss Ecloevu-ria !dA(;NIF STUDEBAKER VBS 1953
Fibs ll o I 001 ss11.t o.b7o11.5 Sell
I.d4 tols 055 0451050~ ie La Lisa. junto a I1. 130 17f. sss Sl~nsaon a 1. solida Fil ARRO. BAR RESTAURANT -Modolo opIol 2 lhal lied Iu-
"-6. 430 10 I s Fof d40l o dro0- Calsad Real BUEN RE 5O 12,500 Sin Itrs i "C ENScoineral Telifono A-9740j~ If0sjoe II. Sa I-l
SE SLINDr 0i SE ALQILA[ A 'rdiu ns son o anbo. I. squipto toodernismn, idleal joy40 0
_______~~ ~~~ -,0.051011 ssI. hi,. nioss Informeal is cine. mIN.t. FroNits i h PaON2TIAC qo Catalina 1 195
Alt. Vedado, 6$90,000t. Ra. S8915 par. induptria s A oofr-o TF0I, rih~l 00160. 04 s :ro.o0004 f 2s rpl artad cpOo4, nooqs C33-.93IDs. gna'n Pecn' Hdoo04512paorai. u
Eli011 000001. 26. 4 50,05 looll lta calsa Sontiasi. to o hn s I 31004: i730 MFI o Spf0450dl01loslsFI,1 7.1 olic1s l0133o 'di na n. P ilso ~ 530. 2 PiI r usioSM
oso. Iohsl.slle06l111- .24.0l0,500
's30I4f 1.so. ~2oo oss ~ t lia. onto 2.000 lrs(% PL ASNT FERejsarto y an 9 !C~ 3,500, a DO regain. Lo. c.
ooa5/ossl ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PAY PsiTA FE10.Co~ 3061Irdoaon5itaains ~ols0*0,4.~ INFORIDES EN LA OFICINA 5o FINCAS RUSTICAS Ial preparadot Paru poner
004119 IT903 losOsdi ole l,05. I Fil. FF 410 ut1117m 0"i NP04 316K Ii E EPARTO A TODAS A NFC FI A ON a cd io d.
IS MIRAMAR, S3,00 VACIA, s35 oo loo .Fsliz. oooosoioor. I 50bldi ESqIIo 316ana Casa miarnpsteria, caaa IT alo AondjoAd, 0 si. Q
in j ose 1-ars 1rs ls o5,od~ lolo 23 i de3 Ofi4Hbn IHRSM G IIC IC CN CinA Reid 4B 7 A 1,5th i L 49
014401 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ emo 000i502olss001.00 0145,0y,5, 04605000./A94 -L~A'~ frutales, Carretera Central, I Telf. Iff-134-1 Ciaay4
00,061 3414 e4061 T0,4 0 Ti002rtodrco B66. m
42 id -FI.I -775-45.17 I UH.E.7939.48. el hi E.774741-. UH-C-632-49-31 / MrC50493 i. 5E-7824--50-18 sUH.E.769.11


image:
-------
Aiio CXXII Qasificado DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Diq de 1954 Clasificadts Pisina 13-B

ANUNCIOS CLASIFICA DOS DE ULTIMA OR

VENT-AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA DINERO-HIPOTECA ALQUILERES
53AUTOMOVILES T ACCS. 53 AUTOMOBILES ACCS 53 UTOMOVILES Y ACC 154 MAQUINARIAS 03A C 6 64 07iRT __82 _APARMN
OL 84 1]L 90(98) r soiito UNA-i ClrDIe PARA--T-A- r~r 4u. PEIUSTA4 CUITTOM. RA- BOMDA Dnc AGUA, ACDRANTIES _______-TMNO
Carro nll s to rta D-) A.4ac c I 1, I iler 5~, 1 Lio-a di ;pe.- IT n boco,, Fsol 4 11dea -to 444. do, MO4 ZuaI1M IF I
LDSMOB ILE a:I:0 .I5 MUEBL.ES DE OFICIN AL 5% a 667
ani00 4S nd C-11- Ise narlE LI,. 1.43. Cudoila__ 6, -5J0~4T -aa caudales, rnaqwna.5 es: IS4 24 Il IT81 AD810 .4 tcO84 n1 e a er s ala o
4,401 _, od Cul d r a ncu D I N N E R 0 ja-at-
________________________ 11- daon I-14-31 "Wsuo ASao, tapuoa, t'I, 0 m Ii "ernire vr e
PRESTAMO DIE ,t14 'a4 vas Y4,1a us) -.tetoe cheues D IN f,-iagglg-r, Steel".il" ON I
P E T -0 Ho .I t n-444A- II, 04854LM T. I'll 811A. APRIUECIF D
DINE no" Automatiffs archivos, armarios "All Steel B-AN p (IP0ThCI ADS
SOBRE AUTOMOVILES I VENDEPREECT 44. MECANIA 23 J Vcido .C-97.53-17 Tarjiltercis "Kardex" Bur6s y1 USTED pueae oblener dinero DIN ERO Dpt. Admnilof. Bles-
Del a 19, 81494. Operaclones burna g TA "Ina 53300. No eb.- I sillas acero. "Casa Gonzalez". sobre su casa, eneusntrese on as 518
ean Ia Jle.,n d N :In 13 8. ,ert COMPRAMOS R V ~ I Compostela, O'Reilly M-8638 La Hab mna los Repo rtos a PRTAMOS ". -
Manzana de G6mez 407 ar.e1. 2 AtTOSIOlILES y M-8081. razonable tio de interest ban-
Tibfo an A.2458 T 15 snf cas lidE-8051-57-17 I cario: tombiAn paw fabricar CON GAS N
GONDAR MOTORS reconstruir. a modernizarla, ra naie I me Ir AL11ENDARES
oto d. 4 a C-l tmb y, ';," 1l I 1015-30-50-75 y 100 PH. FL ACTRI OS Interds de=recenfe y derecho re Ao Crisml
S a a.Sa Nola 1 5 cal), Rpo. Almendues, Maianao Presion haste 150 lbs. a paqos pardales I'S 2 Prton 4'4 1r0 resnu
FORD I2 .' .-44 .31 4. 43' N~o Tral cable y Claro: opera Role4044 304 ToI Ie
CHRYSLER 52 ran TLE CaEa4 F. 4iH--444-3
C~rlm~oo rgLo 2 No,'ik44. lFr e) 2n rj 4.143, LEA I So obliene presibn maxima T r a Se ,eoe au ERC D 26 use 30 r1 ertsntpa
lIodof s. d4 n0INan potf C-89 en T, LEA QUE LE INTERESA enM LA AD0RA GlFIC M- Vist. acuda perS e. as/ UH 44 8 2 17
41- 44 aerl Amado IEN R44 K c PE EL MIO Q r Ir 9445 p h 5 mInutes de arraneada 0 Teifoun MLto02 -PT ). A IPLIACloN
us E 8t ZC Sata 1i. 115 24 1 53 Ch Drod e' 19 3. E T3 olto. 9-tiP A C O 1 -
10-4444_ Vebcll l ~ L e a i, tod-l' lablt *.4 L.' a,,, I4e I'3 Tro- B" anco Hipotecardo 4,1444.mmo 443 DEL N111iTlU)
Eo4444 4-0 I li'434. Lioctln IR1. Stold'.cok, .1 Trics d(I C114 P 504'.9-4 MtML.JU D M- n A'.oida P~oorio 41 lo7i3I4-
Slr 8 14 70 oa Ampla 14. Ch l 1951 1", ni muh I PARA LAS DAMA ll lld
VENDO MOTOCICLETA V4afe Aa"on^ Opel arr. 140 Q, PA. I (I a- CrDIoCS IPARA r DArAS i
WH17ZER '.l 5l Cj 4444 ,Th ~ zjr ALTA FIDEIIDAD Us.n ritt."On 4laarad. I. 4444140 44F i-cA l~j
4CHI ZZER04 S ran ue, ale au,. 1 Plinl a a]ir le I starm 70iis. To INTERES PARA LAS DAMAS I "in 'n
onachapa. an mes de uIo. o :A o 1 a -1 e, A r cr PALACH I l 41DAMA O.e 17.
Para informe (44,. '0 7 44 o'.4l o 4' 1i AI PLA*~ Arrfli 51 -r SiLt ,~ motor, I.,' 1, 1- 1- 1
BO-7078 1 1 In, o 1 et r Nulll chrTA enI'tD2 Amistad 810 entre Rein a L AMY Tte SIN E'444D I T 1. 1 1'.T 1
S ton* ".o 8O 8 59 eto4 Hoopi 1 FopSI Telf A-7236 Centro Privedo I r a 570
U H .E.7313.53-17 I- E-_02 0 1 "77, d, Yandidas en Cuba o MEsoRQ5 PR I L Cl'(10 0 r . n, d"
kGlII I'S F 101 OD&S LAS MEJOES i DI T H Rmin BARATOS, BUENOS I;I ano n, '_ 2 1a
JX ,I R._ __ __ __ *lllimes modest'I t414It'Iii,, arip4 IT-44414 -4 lo- I8 no I ITr,-a, F.5
-1 1 .1. T414 4T 1r 1-- IT 3
11F 4A 11I.1cfmU 'n t ole 4 rosea utT111OE EC.1O E O d ERLOS-I ri1-1 1 1.1'l111 .: a"
~l.00BARATOS, BUENOS DITorIDOE -1,J 10 V D,, Ar lEO DI.44 I t44 410 441~.3'.1.8 4101 340
Distribuidoret Exclusio-- Vusilenos antes de comprar %2113-4 '
Para Cuba r'-'aoL's.h' .'ci~~~aA- 1*'.4 t4
WILLYS4rl B .TOR a no 1 BONITOS, VENDO ORA 0 ONA cPARA HIPOTECA Z MIo P A1
S. A. nSUAb~t1 ^la. so wrIIIx enr Jon dol 11onte
-- ~~~~~1 4 444 p lc 14144ni143paini S. A. CNUAO27 -A04 .44
23 1 0. La Ranipa VO-31.31 UiH.E-2a'14 53 l1 1 Dody 9 A oue' o I I Aarqn 14 de Ia Torre
I V1 41 .,, r-tc~. I ,4 4114,-il
Atosa. Pieasu. Talleire,. 14 0 eiiocem nly Animal Y 7 irceaders niiNI I'n"
.b entea toda Ia Rept. ri- COMPRAMOS I 4,- o Sanl Nicolas 105 Hebana. Tell.: A-A835 484 0 0 4 aa n ." "'S
Autos y Camiones A m2 4 1301A0IERTO HASTA LAS P. M. H a n1F
I i li li 0s If 3n340 .IF IDD I I R44 PRFCIOSA C.1PA D EPT
a -c 14'o I" -. a. 3044 4 _C p 14 1 6A Muskra1 platinado, mu 11m ALP), 11 UILO APTO
1H11C-634.331.9 F.i I414 0. . 4'-'d, dein ,po i pa, 4044'OflO44 S r"'. -T
H 3 Al TOB LED LOPEZ 00 It L 301 FACILfDADE5 DE0 PAGo 55 BICICLETAS "4 SI I I'4 l 44.4 440 4 TT a QIt.5 d 4aal4ac414la a 1do3 440 I I4T
Zapata 1 6. _lada HEHIBEH10 r m"a",r rIs 444 ." T 7,, ", 4' I 1, con :11. p Is. B0 295 I, Cn
"a' 4 o 1d '. l, "A
AUTO PLAN ERnN 80-77 A0 'F N 0DE. oa T82
Cart P entre 23 1 Hotl T, a r14 r 04 0 44 UT 4. rr, --r r-r
S. A. Au ro TOSDEL's( ,l, 1-111 : MIIll .R_ 11 T ALQUILERES u_
Prlest(I11os (liflero Poniir ( atllinn T- 56 410 (04444 40BIF VODL PA440'AS 1 U44440 I 88 C.-A -11 .USEF 1)) r,
4 4 C 0-- a ci I S, 444.1 1.1 4454 al, 445 I d~ ATP4R1 AIFNI (I
sobre au tos del T-apre 1 544. 10 04 '0
PIvmouth 1) l l ae 191 e r F 0A a4on 122.1 b",,, A' TT
aio 1951 al 1954 an Inick Cont. c0. . . . . 1 0 14 .-4 -o-s coC91,4 N 1 :4-
A particularCAT Agend4as ( olet mi .1 M O T O R4 UH-E-4145T 4014. ___0-____2-____ 8_
Edift rn del acanion 0s1 I z no Is
1am. Pan. Br. rd 191i C2 lzada de Columbia on 4c 4 entre I.r na ear l
B NF P B roso Panel nod . r 191,1 ta1 la ri 0
AGIIIAR p EIPEDRADO P on hr oro 19. 2 ATro17 av ocass 0 ItP S F rA 1- t1
A-404 A-94500 A-7432 11-g'44 Pisicorre Plo mouth 19o1 PHCr~a' 4rE be .e M p 1 1/I el L00 DU LT R
c, 1 0 P m ile 11 l62 OBJETOS VARIOS 4- I N 4, R,
E d i ir o fea Pil nr .)44c . . 195 L _wa_ ___I ,, ., __ a AN ,__Ao ,'_376118


___________________ Punl rd 1,oInt. 19 1 1, . .
Tra 4 ,1 sor14i 4d auI4 Isie. 14044) Im a 82 carbo *Sl b VEND DORENR
P4nrao Up and414'r4 Alto do1. r C que Ill IT in4A414 144 ,n ,rr, 0 0L4 T4A T1 To 118 A 1 1
N E E.T 1noo~e4~e 4 51 Ill '7701 h 195.3 1. h I -'114 114CS 444460142 400144304% IT 17 -1 T-
$ 1 ~ ~ ~ ~ P- .O O Tit~ Do reanr 1,, ~3~ o 19 0 -- -9-- I"1,4.0 0441 c414
PI.11 41 h r .o e 44 0 (), u)(o 444A -4 "I'll'4 .3Ti, o 1 41.144, 41. 44440[44 %1.441

H E TO 44 3LAAPRI CESA 92I_" n I I a
Calle Pulentr 23 ,, H el nl-u, I ER I O EC e
Tx) nol ntD S a
in3 SL I D ao a340B4 UITOK t"L,4.(0 Lbr mwr
$ 1 GRA0SD IMPORT E to .d95
1, J.npl ox h ,j ,T .,an 1 9 T 1 11 ,T :III F o I'~ lo o I444 It lidr .J 414441444440.

40 Zaafflat P.edla UEB4fearlrd; 0nLiudiaLaeJnII.RE.AA ALO 1 GP

PREiflo I iir F u IAF nEN EDODE Tichne reri.r.n 2 22 AOC A 0 N" qu n.pat 14no
uter e_ -, -A-TOA I T E DF A-ADl .1 81 40s a 3.
HYFet 48 55 LE 4 sELOS ASYEto R 'all, 'Cv- '4 gd eu r b enpt n r

Callevroeln 2 12tnr Hse414re4emes on p'rn s esfl s/s AVENIDA11E1AMERIC
To 2130 lorial T CI1 L.4oeIRAE IId, IS

Nat 2ia \ FT e 1,540 a- 47, en ATu IA a r

LOS BABYDDODGE 1953r clientesJT 63uSedIonTUDplazepr ", "" n 0ospaname erraz
PAs CUE6 1 ad. A 11, 4 41M".n .1.40 4 0 4a'

1"" 2B Sa olaP/sno 1952 O Crme nl I.ee p on t t 1es dh1 0 as s En 44 W 1,7 21)
.33 .4PYM3. Ptectos 195POTR S010SELL o 8a44. a23 n [a, ls net, possible 14' 4 clianie
Lac naillcol de o alad s 1-c 1-7 r~alS I edr _____________________k ,RS I L m e c ( D O i c oO L C -T U .' :D'r E n r d I a r u n I a t B a e a & OS ( I 8 t l t t O S 0i$*ne p r n a f o
*M n E a 3no 1*12 1 r4 C a b a l ar- C l u a 0-r
4 04 a 0 51 u .Entradn. A Cl13 \ h 1 t 1 1 0ir to In t a I- od 7t, 1 40ifa A. u pa
91-17OE3.~ IM P RT NT _r,33 .~~o I rlt 11-11T( -.11104I

Or r i'. 51T otTos4osa 4-4 OFERT A0 IT s -, F n- r a I' ca, Ie O pa n o- dS o


e leEnrada $00 CM u. a140440 B E40844 4 4in441 en t dD E HIPOTECA I_ a_ -1. "U1_0_ 2s
1IC G a n 1 ITnd 1n n.71 Ger tai re stItDP SON ALSES


Mecuy .11.101G E CI1* E nab tus .tday t a0 24 i~o ytr, 30 CAS HURTAD Sr C rbtl .2 5 O IS O 0 itnS o
He de O CB RE hS E r A 03 04 E I I f b c in2r
exteaoradindiat fac C Rpl( --1 C I zi 8 NRe ae AeesT pa1"E11 ba,- $25 y1 aa- 0--0- P v s FNII A E A IIC
Chevole 52aior, 1,25 I-]f. 7
2~~~~hiea, BUIC SAca "45 13' Alqil a.proat 2 4 '10a4 14101


8ui8 k 2 1,mp anY 5 EAQUIAIA S 57 U RICI A a o t r' Proea d N HIP ECAaR trac i nad de al fondo del
________________ clinte ar rstr~edo enz~s Sin Rafael pro1 4'4 034.44e43 114 'I44
Od sobil 1" 950 BABYIT 55.000nd 1 19531 11, 1aiA11 -- - ____________ 188.CVROLET r v192 0 s 44n -M n R Rde Gm 407 S3r4e-m-n--a s .' 0 diio
Chevrole-s48t-sa5 BUICK Super 154 Or 1- r 035 ner DIARI DELAMA 2 ge.4443474 S Do a UbiC 143143 81-82-1 Tarthre .
Indiana S900 0-1, I,44 aO i id aa a Sena 4a4 amen-
54344,.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~L ,,P Est,-528 044RC4'l4' 101 444444 4403 4,44aca
418~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~i i_ 44e ~hr~.(. 024. o' 4So40 4 /BRB440 A

C h F ro 'l 4040 3 14'44 40 0 1 5 2( I O 1,2 5E0.0 a, 8 4 1444041444 444O CEBA COIz le coln nto pled s scenes $25 11: 71 zO aO,~ BA L r S EoJ A 1 A M ICA
5 4 1 4 F To l o e n0 (1 a.' l 7 7 Rr o l a 1 o 4 1 1 4 4 a lS 0 0 e a l ndre m a o nS t s a 144 4 4 4 1 4 114 )4 1 4 0A p t A J A
Ford h. Stoie 'acc uste on8T.R3 'Sa 3aepa.Ti a ', rT14I'I"44.?,Ao,

BCo ill nt 1949. .oriiee ParaC8 calra Si canau ITER HDOT C.S241,414442100 a
D e Soo . 5 mUC pca ord 290 ~ 4 ~.4~ ~o4 4.41. u41. e uuit re uac esre max erta I I -- ''4~ '';r :u-,d,,oT n
Enirada~~~~~~~~~~~~o .84RSape . 4____________ .- ~0 os a, n.TIgn
Fod . 5 OLSOBL Spe 1949 IT EaP. I 0404 1 481041043 64O OFRA5.0004aa14~
CCor,,rub44. E trd Sin to Sol laoul a] anie ca.L 88 B-2444481404444 pd i -i d de41403
No4404a :-,- I" 1 BUICK Super Ro, 194 .00' .4 a.404144840 4, ,,445,ao-e41404 d, on I N I \ C404 4 E4440.1A83044-S L~IA
FS!, AT14c4 I4 .40 444 4I.4.1 t952.4 COCOS4 C 1 4 j. r SAN4 414414844,4 S" 40
Mrcuy 50 A C IA .ereseara444 5 S HURIAD It Sr.- daala F.2837rt OBJSPO 302, l-, K__ C41111-4 1 e1 dr 40: o .s
PLYMOUTH 1951. Pd r. 1600 frente.e bodole c0SeriO40 iAnter-51YLZ II
Hudson ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l tral 9 4M t lec ~~a,.r4i~- 19d CUrE I,,. ~ Ill 7.3 1, SEJ E NAT 44V ,4LQ d A-
4,ooO~ in'. Enirs8a 9.15ad,0C8@84 c~,,a 444. -014 a488 a In CRS AJ'0 I)ISR C4 ,3ol444004040s ba.i 44" 445, 2o l4440 11 8oil a
Caaapaca1ao. IUC C-41-2 CM N-1 SIB, IrOM N~ .T fa I-4 6 1044a41.1/. 4 ALQUIat S51 108 y r rol Bodo r ar T,
I54 MAQUINARIAS c 57 U IL A, ITS] OR ICI AR3 dD a ,Tlo qune Iaat lo do43404 11esr BA C HP TE A IO lac tfod dl
fl DIi IJ I 1 4 e allro So4 1, 8l bj 27ar4 14 ,1701,, T- I inform" ae" Io a inl"'T
Paaata~~~~ii Irl LaaIaainO R E 1 44 440 11a. 44444a 4:a .4 10400a. 4 I 440 ba 767n 5.615 -,4 16a a 2ta ., li(r.- n edifi i d.
Ford~~~R44-1a 51c OLDSOBIL 983,, 1-949 0414T 248npa .4 I44 48 re.ad ,,14s. 4140 4 CIERA lrorIL ISIITI IPSA it "t 1"d 4-.5 to "4-" h .
U1-C.7a5-1 -05'-3-64 .a3-H1 IE4t234t 93 so0C3-aSlo ac CR IBOED L I NAUC248214.133CS3821


image:
-------Ngna1. asificadlo, DIARTO DE LA MARBNA.-jlueves, 16 de Die. d~e 1954 (slaniffiladois Aio CXXt1 -
11, II_.-.1- -__ _

'ANUNk C IOS C'L ASIF'IC1ADOS, DE U-L T IMA O1- 0R A

'ALQIEE PLQUILERES LULEE ALUILERES ALQUILERES ALQUILERES IALQUILERES AQIEE
82 1APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 392 APARTAMENTOS 52 AuRAMNO 84 HABITACoIOS 85 NAVES. LOCALES '86 OFIINAS 88IDD
13 N' .546 SE ALQI~rLIALA L AP AT, C" C O ALOLoL APtMET lc'.' ',. a." aLCL APRTMET sL I .lo I 0'L 1 CR AN DE, r )10CE lOA L FIT R TA F A 1. US PRlR-%IIMER P150O l AL."'""' .aSAs L AXTMNO B11.ALOLT 1TAIHNO SL.III ~,L CAIII .RANFL. 56100,
Am ] Alinponrh Od, rona-1028 ball,- calasat22 do~~t 22265. I I512 02. Nlii 505d~l .- EreTIs
Apartamentos~~~~~~~ -- Ill-.mear 52002 2 d 6521.T.-2.-07I0,1, s E200026 ots 1I,62 N,.6.0212.,,,02 rldot10de.22,020 S Nr, 2enn qlit-,W-15, -402,A 220-121.1.30. Olot,120 p2a 2 v.0.122222 ,222212
-noiA, SANTOS. IlSa 2 RE do a SIT IEE N L2I101 C'~oo .220b~.20 A SE, ,PRAET MO AL oUL A OlN MJ So IN ~a NbaNAl W-a OBRAA, E S 1-2,.I01 I, v~,s Io5 ba dO AIn.I
ISataD 1 -36 flcll20 1 22.r a IIr as 6 Q elr ,, t o 20. Vdo,,. Pa bl2 /4. Pr-,ooi- I ASIER A P OTAMENTO VSO ACobot- A-05-0 Los,-6-1 NO:d -4E O"rDA NAn Yur COR-60lSHEIR
IH.-0 .1- OS -0021 TrtIo., 0o0.%206 2.' attn. .otooo 00,02 1O2les E-7.11-1-11 1~ SE IIA -_IT CO E 1.tI C-D .OIT LO A EN LO MA a o ilcina 141. $ 0
ad f slal a 00 Lbad Ioog 20s0as I 2- 00 asfh s o r A1720 on22 I, P320ailbod .2 ,,,e cLanaia 'lnd 2722 Do021 p00 2,122j
casiJ esquin San Jn251 4r2. lI-. I 0 I 4lo 7, B.RTXI n~lT ri d A"AIF T2 sAP.RAI0T a locto I SAF.15.ASS IISTCO 060~i 202 I03,181.1 p2 B0122tr 851 r- ,cals 200-66-16" ir
-Cto e of d e 01 8oo. 2-3 A o ~ t,1 4 SO AlO o STI n ,,, ,, --l'ls ls n I r aN _1 A- ., .2 I1b6 2 22 r 1 0 -2 TI0 I I 1. -t0r 22 2- N2 3 3. 2- oo tr 25320. 121 70 2
y e t s k n d o 2 1 0 6 e l 2 2 5 oan 3-- 2 N a- P~3 o nt ~ l o t 2 2 0.-11 1 ,, I t- o m e r0 2 .22 2 o tr ti s22 22 2 2 d t 2 0 f t 2 5 r 0 2 2 r r 2 2 2
h o r a _ __ale _ _ -HC O -2 -PR A E T B A.O T ,,,, It m at .4 10 .624TI N E 60SI 0 I N B O N I T L O C AL. E X LA A N al tr rr 12260 17.$ 0 k I N I b ) V M D
2 ,.1- -ss b a ,y iLI I06 I A 1 N 1 L t 1 1 1 1 n a a I 9 7 O r 1o t nmI, a n l o a I c tts o o o . .ni l
711R ANe A ILL--2t20 ro2222 2 o It 1 UlflaTf ll U,.If.I O I ANO 1002 a n" no pa ME I I E~n. ,,a. B ,oIa s al ~ Noa., Is IOl s 'l A(21. 97-2OU 11S 'r m il loTal" yh u ,-, 17 2. loslasl. ~ a 022 122 -
It2 ,. t- 2r ------- .ITA d 2 022 60022010. 221n.T-ef2- Vbs2202lFLO l2 i bodo. poitb. 125'tt0 2 0 .2 22222 ll0 ,2 2 22222202 2I 2.2 d 21o-p2 l 222 t r. ri atbo od
C-200- es uis a S0n 2237i ra. c, "a' t-sc,.TVI P ,n .22222 f~aadot IT-7sl11-8 1.2010,oi t25 t-2 ,CC22All ,f N v2 120,2t-0 222 222 1 263.
APARTAMENTO~~ -h I- 20 r02d222 o- n.2ro.b AlLLO10 (A1010F -O I -n8r 1070- 7-26 ifl((l Tell U-17-7.
Alwtrnst- Il.' UI L S I-~7 .I770n22 03''ss 1.1 122 AI I I7 I iu or RT 31 NT b! 11 -IIl CN- ____sln ns ______,d___ s__ IHA F___ sa____ao,,,, ______'- II ._-na A_
ner n a e i a n, ,Jn- 0022 A 22222 soon.12 A2-. 327,29. Itlin 2. I I r .0 lot. r-2r.a-, uA Iq, .I p o 1. 72292 60-il T"'"026'" ,p. 22222 -02r2l 6 22220 22.6-1
Isj laI,., ,1 ., I I B E D A 1)
52220rbe NI-631 it aitt22 0piot-'2Illa2 pa. I-2 L. I, 220222 3022 2,21 d22rrt. 2I'.0., t-iet 2 L~aau'.I'p 1 .01 .60161 1212621221220222 100080
Ia ( I07000 10 ns d '1 /4 t bt22t d fin co k 2E22 10-2222- 222 A- n, 1 222022 AII- C ETI aO LOC, a LES_ o Ir o d ,76 -II Ir. F na a7V -I --- _ i m 7H B N -, I 52t 0I' ll 026 cal 1 22262 so lo
-. ~ 11 11 ,I 5111-11122- 262- 1 o 202222 1lI 101 20 I21 -- --.12 j0 251015111 12" 0f22I2.IN I' ~ ,o d o .,I, hat.02222222Is.
to'_!_.I________________________I .do.'2 22221 I222 22. I c.22L222 20, 0.2 Ion I" '' at ordn baa
TO -. 6. 2006 -- -o2o 221-A -,,__ 2102-g b-21 I -o scl200r2 22222222021 rad 21222t-2>222 _222 .~tIo ~ is I 222,2I221.22.02222-a .0 20oP-l2~ 2212 _s --- 11 :222222221
BELLO APTn. 1222 -!IIa;.I., s

1~~ -1-00-0-1
Tu u a Ot21a i ~ i m O I c r ls a n,. : a L i aat la, e a2I2 iot n :1 I". NI I n l ~ a o 20 .I V lB o ofoo n t-212226 l 0 1a ba Idc u,11 Si o 5 I ,v L D A D r
___ _________________________II__",(leIlIa, Plaz
al ba0n.0 -0056 PO -4 00 21001 (5 21 ,."2 Als 1021022 ~ll Ao6620 I1221220222A,,,, ,,I ,,I ,'.1ahl~nlol ,,
I MNTOR F 5 8 d e 2222 0 E12 ro n ofa eL I00 2 .21 42.22,1d ,7 '2 1.g. 2 o i l I02 2 Elliot 22, I'll 2p2 20'it- t-2 l"olpalt-0A. 02222- L2 ,i -s ha l" I ,;!aa- .I .,a L
IIId-I22221 _ -,o I2 CONCH 2102 2122l 01 'TIet-o, a,,0 012 82 22 AE D a 126 l, tot -r 01 2 0 2102. RO I O A 4C MIO A O I
IUo-10NCe112 2222222 22, 7, 0.o t-021 22 11 0 10 O Is- .0.2 a I -Ill0, "2212222 1 o1qU11T 0Iloti "o o', 606 00LI d II22,0P22222 ,Il s I. 12, I111 -,1o1lt-on,,.,to

BN ONEL o LIO 0,20II.2.2c'1-1 ll IIL.1 II 22 621 I ',10 ,_,l,2, __ --
iE A IEA B . L o 2212622 .6222 010r FI II a 1 ,llTILIIII I 1 1 o.II _ _ _-LF 81
los, ~ J. Ion .necld sorxlo 1. 22 an.o00 222.s in22 :22 .a, 0 I 0 22.22-0, ."k-5 ll22l 20ra21n T,- P ls iscI'
________________________ -,2~ l ."L ,I" 1 1 ~ iii atin r22 622010220 121(2 2 sn 22222, AI 1. AIA2AMNO '1, -0112 'II. o-022217-6.0alsII F Ffll.1
To an as- 4 no, Lsa,- ,, 2r-.)l 00,2. 22202222222 (I U. ".", s2.17-,. lol~-I I '' T1 o 201-226. III -N ,,, 1-11 l~ l -- .
,ITa ,o, 16cin 1 a ra 18 I ___ ___________________ Li6,22 .o 1.057 Is--l-, 12 21226021'1026022022I260.sM. col,2h,12,- 1-r222I22.2.L.2L.0,2- 110622I220,112,103 16026b22220 plo Co t-dor,
a, j 022262 06211 an02.00,62 I0-11,,2II'.222IT201222222 24a,,sr21,2al
22162 202 I To 1 2 2 ,nT V IF T1 oI AIh $ 3 6 .0 0 ', I 0 ) R ( E DIF (II 10.000bal3-00-212 062. I7 1 m,2, 02 26 02 0 60 22- 126 10as 10 6I2 ,I6,ttrn 2tr~t2 o r o
Il-TLTI7 1b 1 I T .Il. I oallln, t-s 0. 16 22 ,.,~ IT,' 2. "3 ,,226,22 222 a I 122,20122,6I I. o L" 120III Of-l
122_ 2- _on. s-e -ad 6o 16 15 In PO S4351.'lIS 1 00. 22 12212620IN 2 21 .121 l o 22,22211 ,1 22 6026621 112122062121211S0122212222102 ii,1n012122,27";,,7
L3 D1 IV A Purslc ,,;F
___________ a______ OTO %D~ I\1 ______________ I T 1 .11 I25-1251 20 (162 CFP~L Ill ALUL NMS42 S II-c6 ota
020~sc 2 22a. --11 ba-r I. SE0 2.2I F ,02- ~l 2122222022 1 77732 222 I n I2 Is,10r2, 'all;2 1220162l ,,,,,, I.lo ~a n cn' I Ia
I TABic"O Loa l2'22 ,I2 V rTT,
monlb VED21,6 CAlL 2115 ______ 5-- 5 ,111I IDIFI (I NC N OP 'n 26a,". l IL. 002222 220, $600 me. ols ITprt 10 8o a. 12 Il Iai Inonlnal. Tef.
00020 22 nor" a', 'I~5.2 IT' 42 Ertr 13 y0202-01 6012 $1 .0 8222210. 3E-97
222 ,2 esntdo 221112 12ed i 2.2 222r 2-,2tT-,,, -aI2als 11.11hls -sI1 UH-E-To'0 0RS
a IAN3ACOP M H I'TEC RI M E"Oa .E 0 010001 it4, ,10 .62 22 1, 2220ll" '.1a,20 20' .2. 1' 11I
V"A D 1s Ns 22 I I b ,2 2 0 6 ,,2 6 1 2 rC I A d o1 1 l b agblsao Iev C O o Mn il s Is22 6 I6 2 a2 1 I 0I0 0a ,2n d e "
U32.110: 67-82av 17 do' u' LulllST0 51 6lsc, In- I 11 L 'l"" ALGUTME T ,,ILO1. AB ITA IN" SAlon CO n I-Roa o.IT 1 RE'an T ALIONAS 0 107
___1I I' -' 2 E220-10 062222 1122 2, l I01 62222206212Tl, 6C 'Ill -c 1 101(100 60000 R12a do Tlan
8I6 cI)- 82 I C -37 8'n-19 I A. a :9 nI l 1711 aI0,b l I I 622T2ll. nL I L 1 .1 1 .22ot12. 1. 100'n ." 22200 -1 I 2 ~ 110 220260 02 -01 a't- 2,2,,:2 a I II262 Lrr2o o o ,, ;~,2266:.
c" ".2 I-R AM N O APAALAET0 CO1, k -NO ((NO I 2c TI ITI4II. Q ''LL (4'((2'I'-irseI10022-In~6 2022102b .NOI 12.21.2LIT 227. E2osTII Eni5lo I12.
2 112 So 0' ___ 112-6-1lol I cnlcrnd X CI L 7202 .21. 1,"tp, o t 'lr 12 21,.2
t2." A2, ,a,, Chat0. It ,. 2 5as~ d 02I U -5 22I 2201 -1-'0- I naI- -02_0-.,- _ 12 n8.--. 1 o I0~
-r 8PNl .- 2 .", blihcar 36. %.20 62-ta ,00 2 ,.1 III.-2 In I2 Ill2212222 o 14. 1 177 1-62522012 L~t 0,0026, To15Iolc In-ln on00ri- 22.20.1212 oIl- 22 '1a. Par,12- T12 ,, a 02222 ,11. 02056
";122-' I.27 I 0 VERS Ao T14A IOA 0, 4or 221, 120al 0:0ot2220 I221 E2t222 r.2 T2 5 c1 1 a I2 N" 177 c,.r' so as I I 3 1222.02 0 aa,, It020221 12.2
1, -n, 5T -ol 2r- 7621 2 012nrc o nb l ro ,,I:8I. .IlI I.2 $3, fil a C. 1 2-.2 01- do 26' 12"'1a2I.I t I. 48, 00012 I ." s26222o ir d po.
"', -co n .I 11 dde.I'llodoA 2l s t ;Z', 'l,," 1 IIIIIH TT s1 1,II " .,,I,,o a n h sodd.,,dLTaJ n j
,2 ]2'6!,, Inf AI 114 MURALLA l10 SEID tabld50 lit 22 I, N12 301.((24 5,I*2863 I-2 ,. I2122, 51,,2,221 1,-l100
U14 I2 17 'IQ 11in Ila r~ f2l. It,- Is la0 LQ- i A L M2 j AL 2220 0 0A120M AS 406. t- C ALIQ IL
__ -ho Solo DILTl ADN0I1r. .8-1r .'IP I22,2, A a 6.P N r'.Ido,
-~~ ~~~ ~~~~ 9,o I, .11, 1:. I Il IIso, 1). II 1111 I202I 'o ,I 3(1I c' aIa 2,221.12' 22220 ,02222 IP 102,22 t-1211 0-31. s22
c"a'~i R I III ;I -_ -! 9 N, 96lodie 18claca 10-7.012 l2.22210222.102 01'I -
I I .011 6I ., 0222222211 6226ill 2260202ll I- I'-, '0 ,. 22 1.021 2 $60.00260- .22uc e. 262260arn Ne So, 2VIc
2j.,,I P~ 62222t" L,2,0 "I1 2,' .T N 16 i l0-l~s.,I I. 71.rl ,- ,,la. o "
I!1 o 2I 0cI-II 2 "l00 - .rirr r 10 N 115 loiI 3 IT I ,, ,:I 1~ .2020 I 1.0 I2202 a, 2"0 a n B0800 1161 12020210
i .P I ,, TIA 0a . is' T so Info11a _3 0 .5 20 02 1 s121 20010122 2 02 -nfnr" c cl l sITIT 23 I. 5 D S Oq A b mI S BE MM RlAMAI.R-a"
-61I01212 ,,, 10-7I. I I- I's Daniel i i~do s 122-,82272222 20,122-6 bLa a, a I, s all e, Co"1"I I SUl 1220-21-20 6l p 1s
____________________ 121205. I26d22 21-812 2-01204I r, n r I; llaT .
502III 2 It-1.1 1 U P O OlTA1na I2212m1.' 2222R I~ o.I, 22600 -, C.-",I, d l a, Il2 90 osllboln, 1- 260 21 RE P


-10SR F_] 1 _f L 1l o~ o 06. II12II ,I-- I I E 757" T- l 7--1. d l s '
8.-6 nl, 8 v iltnila I w o A E ll I 17 __ - __ _ O ICI A E1.0 R I1- l II". L0.2a 2 21l II.-,". I .2.2LL.2.ll
-,:' a ~l I 11 221 I-020" "-0 -Os2- $40.2000,a Edo -a I 'a 8 T o-0 ,1002021 0n', 50 E ,10222 n
22.0o _- I.22 ,I 81 ').INV Is T _1 -.con i io l --~ -0 - i Io, o s i 21,1 2.1. 14. o W -
P60 2, 11 III I- 126 IED -0270-6 -1 0062 7221 s1o625 C2 [12 51 lilos S)ro I122 Sb! ,
rol s I I, I S A O AS H RA 1 TAl, I Ila t nfCa ll S ",(O iO b___an_________I______
1- R I(2-ln. 806 bauan.r I2 vi. as 5(1 pa- )",el ,Ic al.ITdns o,,L I i- It,,a07,I2II--0-I0-16
--_ ___ i- o re, T i l N,71. 1N2 21[ 1 na'IIP() ", 60 I 'L, .t Ilno. 1 .*ra. c fl86n(5 a 9,12oP A 2 a-- .~LItIn a ,7 OI Il I. ."al it-E-71.1-2 21S
',Io,' I 1 ,: j I- ,,,,! ,.,l",',UlII .76VIP -
For I, I, .sr I' L . ad 222 ,o An",22 Os11
k_222,. 2022212. ,01 22022 ,.I' ",I W58.Pcsoliisr 11. f.cleo I2:paoc ITH- -80 69 1 2122 I- 'a ls or "o" "'20 O1 SE roo L o n jor
I ,., ,_ "" 'As' h 27 a" D ac,1 di inla l D L Ia5 (O22 02l~ !16002210-- - ls N 'l ,t-", Is p 12 i o. p rtl 5r'laro O
2 )-L Il ; 'I, 1.5 t I 41) .11292-296 .602 18 F. 5,2 adn I 01; 1.1.11 o 00 Il-f. ,6,8 s.~ -T nic -Ills'6n Sa, __na -6r20221 2 26. 2 T 0.2, 601122 Orn 2. 2-06 Is p0112 222002- 7
-- il .1 _ APARA___NT e2.21 6 .22 .~S-l PROPO I,1,10 II ol I, I %I 1,111 c laIlllrb d .0 2 0.
IH IJlA R I ________________ 20-622222 ;'I _, s, I' -l", I-" T~ ""''2l. I -'- I- -I -T Iu-II looa1ora "ITSon Ceoo' C a
-1 1-5I-I" U ~ J I I 11 01 20 221 0,, 02 222.2 I' 6.-_ ,,20' Is0 -a 1,6 -a Inn~ ,_, -oIL ,I l 2 II '22 oo01-2,12 I als
-.l 1:0 -0 2 I22 I'll,-221l2021-O2 t-02220 r I. IAG NI LIT2 I Col 16 'I 22, enr 00 _' I3,oI5,d, I ,1, L'1 TI
ITP rPT 'sI N TI I, ,' I5 "'I)fl ,I '1 ,,I ,. P, ',, '7 I ll 1 1 Ii I l so,-! L-II I I o
~ ~~~~~ I'111- hos FN LI a 14' 22"' 22, 22 10 202222, E. I02 TF M028- 111 I- 1'Mia o
EDI'I II)al, r~s II, r I I, ______________ I22 IT 021- -.0 r.2St -12 1 s'.IBn k IIq.lo-i
s IUt, I t--III ILI "n - -2 2- UL SA JOS 92% ES-- - - - - -- -- -- ---- --.--1-
___ -UH- ~l 21 7 ,I 1 P. 3 2"9 1 ,89 ',~ ali i pt-l c IO d OdSI I -I' 11 216 Inf0,ns.o 20I loa a h 23I2/4IED D cur l osur.pet i L U A E1IA
Bnos T ,)E'. S~oocls I to-, l, ,o 02 I0'2 I0 I 0 o2 101 2.2~ Sr.2 DRanEih l FN ( I S aHOn N uevoI' Innp. ::". s o en ,blo n o aMalsA
G2 82 2 0 ,-2 _ -u o _i _in g a g a'T. r p ~ ~ c aI i S l '],,,., .,, "
'sli'jal nic-in, h t aI ls 0-22 20 22.0 -222 -.t.2.,1 A "~s l I'. jn a ,.,Lt.1-22 a 06' Po lolla rolll 1 d N e p o s l a s l ,2 btio. m int-none co 6 t 'l1R as od "
Our 2 ~ p fll~s uo I 1'eO I072 1 I11 IL t '6 .1 - -
.iain I an s(Il. 2 2 -.'t, o254022 .5 E 22,1 DI12~6 '02TN 002 p 'I, ", 020" 62,0090 y W-.1 bal it er6 ld. Co n agas,3c en 1
I2- 2 2 0 220 E D22 62 0 2 2 02 22 22 22 1212 I1202'202t d r S P 1 1 e b d q b~ r o' o I ,, o" ~ .; a ,l
1222221-21 rs 122 U H .7 aI I ,,a I),I -- ITs I -a] .,ad tel 9 O 02 7
T_1_ "I__ :,__,_______ IT_ -I_7__It.NEl___ t1 -60 02-L, -, ,,,~ I : I, ''7 ,rI 'T a 1
l~lA IDA K 9 2.\oasn _______________ lO22Ocrtlr o po n gr 11

X-,7n,- T I 69 0't-- 2 '2I 20.21-22-0 TI"'. 1 1 I, a I "I'lld ,,I ot-rI m2Fcl62Ol- OE A L U L o .1 1 - - 262 -012 -- --n on be-
e -q .t 11 1 1 I I ,( ( I d o1I , , I I 1 ll I 112' 2 2 0 6 2- -o r _ _ l n ,I r, I l .on- 2221 b " ,o l I S EO, F2 2L U~ :[01 1s 00022I L 31 5 22622
.ol -a', 22I- -I0,1 I22.22 'b'' I IIIan'. S E '-na -
con ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T lf n %1-3131-1120tno.2 I 0000, It "I5 SC _lull I.tl~fC ,IAR I M E T -,-,20o rI5 sl-o -26 212 A" TI 2 ~ 10122 .oo T-r o t5d,I I2bd "'o-
0o~q112 monilco parbrnr~o 01010,22 2 025.2 ,0221.1(' acs -,I A Q IASE 5 I1 ~ -ia /.
-1 I ,. opdr 2 I701c212 61 "'" "'" ,i ,PooI-.s1 0222 So,-d" 12022 222I .062, 12202e 1,o r O 2A lckf no. coli.,le-
in-CMSi 122 Rcn a ~ twh N lot-j I OnEal I I .I ,, j I, LO )1,I552 on. on71226-2 25212.las $300,drcs Iamn-- Hehlada9
I.__ __ _ __ __ ,,,,,,,,,,-11111
_p. 2- 02r-21".2 rA! L, IT216 0,22, I'-I____________ I Par. am PLNTA L BA %JOS' 7 co eLOfIono ar.I $350.-
19 I-. T tiliLlo 6100. 22268,- I" I,, 8 a,-4 H ;BI"ACXE ,pI ue angln Tell. eateIslad'o.s I o, 6. Is. Pot-to. 21020 202222 22121 L oar
222222221 2221 , ,,, 1 IIPART. I.ENT- ftt DhNrlida. P oolmrm doulir I~oa I I2s. 1ndae22., bodo .(r1 lam e d n t. rta bl a da, ,. t. d
110TI6, 0., "' SI ,L U L ON I'-I AC O ,l o-r lo co zaI do Aouo dot-e I- Io t d Ia od I 11 'l _. :-222 do ,os ,0 2 do l n o a rd n es pati e.,
Is, I Is., A L 2220621 2-4252 02,oo Is~ 22 r ni 22021 Trsso- S rmrl~d -o-oI u~ 2Fbio 22 o r .6 l ooa Ise snc a- 0-04m ja a, to
88 opro osst do 'T2y fIe '-24 _l Coe1-1 s 11"e l ln. -122 I20 Zon l l ir 0Li22-220 no 41 G02. 6' I l
220222 sLoT 221222I 2-"', ( It-I do lo Izo I 2a do IT o 11 I'o do ,I N- 31.5.P- 0062 0 o 222 0222221 0 noh InTI Xu.,.so0 I era a s rad ,$1 0
In~ 02 ,05' 5000 10 F"fln 1,p12522 Os, ,Q 12.I S,10 I5200 d2; 1.30 o-078 1.27 SEyE a T I, R c o- do I 0, hat1 Plainsl ~ 2 0
LOS1 -A TA BE CO A2211 .' r.nd -2222- 121 .0205. III"1O, ", 02" h-a i i ln 110-1551 A d ii I, 1525 adpd 50120n~ 11222o
AINE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ACOMOIIONAD ,lO "60 2" 220lbortTlO itd IOiOP Inpis2220Sd- 0E71-0 . PROPOi I N Ior- de__lo .n -fTP -T( I___l FB D -V iIe jaion $25
_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A L CO--, ,71 2l I A R T S 47 1, l 1 -l 1.1 1 1 --l On -1tlcdo D I IN OMa 32 fs i s 3-
Ct-on~~~~ ~~~ 11:101 522 21502 2220. ,22nls 1012 11.262102 los~o asjo I-cj .e. criado 00122p1216 11190.179-0-1
Gorol A l 2Q210 de 1-1. 1 -6 1 0rI2I 13. 1 I,02 ho-o I. "'~~ CONd"T 11 ,aan In "IIflO~ tt Ioro -o11al 1.AM4 bro-I-A
Itr I2 26~iti 0602022. 0 I__ 2/ 0n l n Iloil
o" ull -C-4-. 2-Tran so OsOSO 00I- -2221682I% a On lc aluH-E-31 12 ,I !I - 00I-,0 v o 2060 I'll9.1 -7 ENT l 116E -6 2-5a C5 l-05-1 Ulc n a a ih-e-100- 1I M A R49 90 1


image:
-------Afio CXXII Clasificados DIARTO DE LA MARINA.-Juleves, 16 de Dic. de 1954 Clasifiendo! I. Pigina 15-B

IPROFESIONALE C IOMPRAS I V E NTIAS 1 VENTAS
ANUNCIOS CLASIFICA DOS DE ULTIMA HOR -_ __ ,_ ._ ._ ._________ 0 a SA -
________________________________________________ S DOCTORES EN EDICINA _7 MlUE E._F -RENIAS 48_OAAS __8 A S 3
ALQUILERESS TO It, VINI8 8,ALEAIA TA874808 CA8R% to 78758 I 7oAl !88 FN I888
_______ AQUL ES SE SLI1CITAN SE OFRECErN DR. ARCE MUDANZAS: B-530 ,Ioi.E ar1 .- In.0P, AI T1i. .88,01 D 48-8 Toifa V.l~l I
90-RAA EATS 9 ALQUILERES VARJIO 17 nwTUE VARIAS 119 COCINERAS ClOCINEROS SEXOLOGO I "La Primera de Miramar" S. ~X40.0884 8 ij18N OTL AA
ALUL.PE8 a- ~oo880838-878888 8-81 Eseca idad Miebe ains IO S' I i8 0 I0 r .7Ji K. ~ :o 81 16 08 408_ "
NUME~~~O --- 1.8800E OE LOS IADA-S 088A4 MCANS P88 8SL8T 84 CCIE8 44 8, 808 lllo~. 838a,18, Del08 0 0 00 1,01.08-0,
Cal Aa Of.ICS IT P F
if8.8. 88810, Bral drarr08 I ,. p8701130 an 88 Rot 8 787Inn 10pNVla 88-4 200li SCIN 04.t lCloo,-f I1 Id 0Crl-, a' n 32l1- l, ia 4200M 0870,8a _________ all7,7 0380 88 11 V0, 487. I 88 I -,,Pt'. .0- 48-
88. ~ a .8,8 7P881 88881 .18 8018 0 I I-04-03 V__ ,03I33 Sall8 .8 Ii80 -0 ,,", if Iir A80g11d088 U.8o. ,, ,,M888 : 8818 :07088. A 808 11 1 I1087888181. -_071 -_2o8 -8 _8 8 8 -.8 HELUOS
M1 38 0 8. G ran 7'U _8 3 8, IFF2I FF--- -C S SO L IC IT AND O U H H A P R I o F- - 1- 8 -I T -S O R- S- -A E Io t08 L-8 0 fares 118 8- 33 .7d,,- I 1 30- -: ----- -- Ill 00 I.80 8 7 S C 4. 188
08180 7730832Rlo -80 t0: o- A FINC DERE COOA 08087A BE7 P" 0 hoas -1 D48c.8 ,18888. 33
CU"R AJO R AEA SNlTFCR. WCE.Il.rl E~ 1-.8-83 7307 8,,l l8ir8H 89 -780t86,FIS,~ I lutl.[ E. ,n rad I~lA'l
VA 8NIA NI Fal I 88788 -0,0 I' Ain00 7818 it~ 825T68'O od laid BI 0 Cana oo- .1." o A 7088084 0Qool 808g. 878 881 2138 d",872 -.87-81 Iia, 03, 781 ,818
N.718 $45.138800 Hill011180 R-7,00. .888 [-20 S18 8188, a188 ,8308 IF3188 ol o ___ ___
801 _e8o38 ': Iq E-01 11708. J 8888 3;, ill l 8 I TA-A T OTR PAN -c ST St-88 ARTIE0 EA.888 NV I0 LPOST AL
088 88R8 888 -8878888 80810 I8 -I. 0_. 70,8108 __E71 1-1 d83od i-II,.~lll" o
,188848-0 88 ,88883818 p2118 8803 --o 770m 78,,i07 07L8.88~ uo.bo~44o 888888418 .42 81,81 TRST RNO SEX ALE If00378080 T I aIIO rio id O,11 1, il,17 U 3 W8888. 888 8107820 870 ,87 0 I8 C8,18 41,80 1
8.7801337-3 E.7800.'R 388 :8:8880. I-.oo8l 411817. CJE 12 30 -- 11 8 8 E010 _.1 F-011 54.0 1 S 018,000 0 Car 8 80.80,,l~
E-~ il Fi ,Il. 00, MANT I____-a.T~F hd", ISElc,,T II. .i ITd'u
_______________ ET0 0808 -4I:, 8004 do. Qli 3AIA ONESCTI ABASCO a
A TR A DHE I BLLCU -all. n p 072017010FI 0NO.lo 1 do .ifr 3Fl 88.al I v 4,88 IN, I7,0 M i~o40 08. P IO OL Gd lH BAN2, cuv Padreadl Ernillo._ .
b 8-78d 88 a., 48 8i dil IF1800000.0rl NF, ,I,' ,, d
FIE a ri a.Sapl. aa E r 116 -N S'.;TF O- I CN. I A N, ,, I1N N38 I.088L8 ESPANOL 08a 08PARA II IIIaN STI TUTO(Lil~ad." '".Tn-,R,.ERU ,,ACI U AA
I o lolo r"gol~o ol-- E~l .l __ __071 888888878 ~l- Tlloo .7
0188-~ p1881 IT00 40 48.' c000,80107 IF 1 i CUE, ,._, Ed,101 8 TD,: I,7012-0 ,I Tfarao:,ol Ell.88 18 7 I8038 ,8. In. Il8. ,1 z"08 48na 878a183 In0do I.~ ,a8ll Fill
I"So_____________________________07110008000008-0 lo ""0-o 11317,ol 8-Aluo e~.Ld aoso
O ImOd l~. 8780 8o83o:o s bOl: Il- CiHOFERElS- 1 AC NCLT RCOBTA i -001o, .808 'I'l-l 000 C 1OF8 :III 80840, Cal l JT n' Taol-0, 1 0 0.-
-0,:-781,107- ri 077 I'll7 -1 1 3 F1- 37 A I 10,r 01.87807 1.30So :o -P ANO S y AT I ADS I 7_78 -_o ----~a:.o :o70
AVE.A D SEXTA N" St 10 RA O _RAE SOLICITAN 48-F72 17ISL, IT,",arNT :08.1 F. Po o l 88,8 dio IT,11,1,0 ina-o, 77:8. :8 HAA8084 A 008 08 103,3 1380 0010 83,0 88182
i-sq. fa, .-Hell., (an ) O f__ __ __ __ -__r 70100ain 7 P,0 00008 I '0. 8-I 7 l O IL d "" ":a:d" T ,-", ,- od, CI.~ I trial F,,od!o. No1 1A al lli-li A,,, .18 70. a 0 3780C 8I8, 78a-
Camrl it .,11rlIbr 2 8,183,70 ;raln0 i DR. B.iERMUt&1,,~TTA 18 - -ES DE 5OFI, LNAS
F7i Find I R N Ii __AprtionentCerca E,7 f FUr_ _EfirETSo7"'. 00a, I8a808IF88-0A-88CO8.R08A-3605.ISE08PEND
SOO-oo'df. 2 o ilbn l 8100,-070, 8 'l D,10730. 1 1 80078780 Ie-ooooIt-32:-AI1a8F I[I I0880 _ __80.8 -0748 07: 00-- -.331. -_ I 03 81c tc. 5167 ,003 Marrero:
el I.417872 8018'l84 4"-78 8888 887080.0 858888818 I0 8880 080 ai871800a,' 8011811A 8088
IN loe,. ab 710 30F_70 80- Fd-: a IF________________ il108 ITT. I71 0Il88 880 ,888 I IF 8887 ra ,!a 8:0838 18008188. I-8 ,8~~.8 4.ITT11l ,";2d. "F
0308, 708-71010ll 7 Il nTPi a . I'lloo 708. 008 180 (088 Sa ,1 08 78 0 80. 00.0a07. R8. f 1 7 78- Y7 C :1r 0 :- 22 6 70088-48 16
TiIf M -80f 817 870 Ro 70o 7 I 0ES L C T 81.7 111 1 8 3' i 88r1o0a08- 01Ita 38 p0_ I ,,, r08 ill78,2Trll', E81808,403800018,8.Fri 8 .78 :1 1.30, 4ll AI. .bia al, ,1:88crrr, -00:,a 10

-- -Ea -,~ la, IF I- - - - - - - - - II- -.1 IO,-- - - - - - - - - - - - - l,
Arn lObjetosleroliAr-red,-.IT,,r j -F,'IsII 113000 NE~ I IT II0I7ll 01I1S04. 007CUE 111 .7.Oa-.Ma] , IA E F l l ECoo,,
RE IliA L . 4 8 T o 87 8ai DE IN73-331 I l D R LU I B ER U D E l' 8,00:8 2e8 0 17408. IN0'N. "Is 07 88d"nc 818.77710. 08- ': 01 E o,, 118 383,780-
3I0 a ,-o o 7 0 .~ 7 0, 2I I S7 i f. U ao ~ I I h ,-Er F D R A A fl o T A E A I l L
30 ~~ ~ ~ ~ ~ I .- ad u,~r 1-11 I. o888 ril 1373 ,N838-8-, ,78 8 0 7 0 7819 7 0 4 0d 8 7 4.LE oolo, 0. 78071870 3007l 708TT, 40 8:0:708 f t taUI A i DL A SA
0~l-oid 2 tbi, i nSFrr AO I I Ed 17rl -11-2 I 871 I'., a,-
8 7 8 7 : 0 ,4 1 1 r. 7,7 .7 0 08 l o ~ o : : 4 0 1- -

O n0, I 8080l 10,15880 8-0 8 8 0 00,, d -0 1l88810r 808- r81 n . I T I l 30 tr ia l V e de.o p r e c i o s a c o o s
770840- 77 '_~ 4 .80 -08- 08.0 '1 3: 0-7 1U DR8- list' 8008,NO EB1 708 I ""I0 I0 7A7 fll,0, 38 IoI S7,50.0 IO lt a in 56.500. l 4d.n
118~~. 88880l88i 5l, Tl'a "ll",l_ : -F 8-74 8 88 708 LI 103 1-581. ll.f IF1 N00i,0:8CAN0.11
0080~~~~~~~ doc, 78-08-700, C.- 1 forll- --7 2 I,,o T 12 -FCNSA a.,7 2 r I c 0000.8.0 1 NI778014 ,11 1l: To aX1i1 noe lOCOfO IO
~ 0, -~ ra_ .-888 88__0 _____n,,__,,, I______-= I_- l n i I_._I___2 . 003. Clle""It
0 8 8.i S60 00 ra__7 ____, I l_ Ili -I __ro f_, _,', 1 ,' J _l $747 118 ,I,, 8:8 -T1do 8
1:0,0 .~~. 1. .4 A,,8- IF a8007 IN, horn7 0 _11Facic
778,0377 a -ef )ILli-0 11 I IT- CI IF IENTI "STASLI8088811-1578,71N88.0710 8,58 E,80 8001881808lI 0I0iiIZ V ,a a77f" 7L8IF- l7o-:CC f.7I'd H' n 8:I'-"8l0. L 8 A rJ Conc41 1.IS I nF a Iunll
07007070 ~~~~~~~~~~~ ~~~,i, 7l1,lo:::5-1n8 1111. I00 88TTa 108 88178 0180878 L8 IT -6 'c. 8388 877800. I. 20l IN 1004 BIl-[ 000031,8X03.07 3


778 ~ ~ ~ ~ ~ ,.,), ,RH Crl I F. 700781 N0 8080 .18 (88-08ZIS U.62,5-'3 313 80 JCES08 CUPRO EIPIANS ins5', C80~j itm
I3.:7'E I 871717 ,l. 4I3 '11 r.l 'l:. 08888-780700C -.
70 -1 00 -'10Tl on .IC O1,8I ,.I'7N8- 1 .7,168 1'51 Ed 70 730313008 230 778-848000- 5400,000 E -,,,4-46-1 E n
A I l e 3PE T d l -1111. 6CI \R~.F i A:: .I 3 p IF0.40 3 .l~ 17870 070078013 118,8e.1l7 0 :10088300 110 38.111o10
IN "0o N T ~ ~ ,I -f ,-rr,, aa ,-,,,Ill.0001 00,. ,01 81O F~ Cal70 ao~7~~o ,I-770 X-298780 1 .I, a .047
oT,,,J- a~~~~8 1 7Dr E 188-80.8. Aodl, R o aLb 'll l'- 1IPI'a l ]PCI 'CFdr" 876723-1 I"0-8- bill.3 70:1077 lo UA40 1780-.
780870 1;I I01783 8811 ~ 1. "I To-" ;-DN R S_ I 1 In1 l - 017,8-00d 100- 8-800
I ,,I ,:, ,l -:3-:: T1 I__ _ __ _ _ Ill "I a I.,1o7 2I0 1. Mn (rlo I, Ill C o J AN TOS SUAAn r E
137 11 d1 138 8818 I l880 1, -0 -0- ,~ ~ 'r I In FC 1ITE I'lo~l 0. 00 7818 83801 00,, "',' 8801888.a ITT._____________ F .76.1c0 RENT I39 17o 7. oil. Law4,n P n i ona 8088
Al33,1 I7 3 0 730 8I0 IT lp1 1 37 7 : 0. 0l'I. ,, i i 1 1 T--
LT,' N T so~ ,2 ,!iF0.: 7:. :, 0 : 3o 111' U II,,-.li 118 ,17 .- 7
137730. 0~~~~I 07. __ _ _ __ _ _ _ Cal 42C MUEBLE PPEN A ~ l 8,700 01 0. 0180U T 41Pill 1 0088. p3li 10. ll:48-po7.317,7o 3 Casa:08
--t ITo I 00, ., '', F_ 0:0 Dr S.RI- "A T MA I I'll 'In ", N18, :7 I- OF III 80084 I.30 Iy 5. "a-"418, 35718.07801l.T1 1IT1 1l"IilFE' Il' oI I L ",
30740 l ,IIE I 1 030jll r 8,848 T ,; __________ PR:00 If0:0730 VVU87781 8 70-A 4000000 0 00 o l o:a;.; 80,5 00 788~
or8. 7 ,,,I. ,- I-70001 Il -o.1oa 08788 oI0 1 Ia08000 ro Fail F.Ii. l T A 1310 30 .,,,, Fall-8-I-4 I
0 031738 ,0 UI--E-56 6 all3 08 ,7r w l-- ",-0oo I78, Pill.07 I085'87I d8,8 7887888888, I- 87888t' 8-711 .8 58il880 AI 888.0S880.T E .A C A ,", ,'
Informon I ,,l- I, IIll, I I0I 7o 188 C_31~ I 0 SE 0 I-3772 I0,887077 I,70 S03,0 GRANEN A ,83 4810770:707 6oe Dolr1,0:.asc
AIF, 1, 18,8-3 ,NfEEll p ",: 3F00 f;"To. 1-7170.38 I'll"1.: 11,i~ 20,1 E-79218, 7olo6 Too" 88708 408l E.70,.,8,,,,7l00-- o I .3I
I0 00018 IV,__ 3'0 A8 ~ E, :.78787oo~ 70: ,T I. ,~~ 11i I~, VBOR IT i I~ hoI -8: 880.0 ;7. 300480 F088701 30rod C F I.o
Ill- I.87 0871 7110 7~ Fill"o4 11F:I7:":oAR% IBi 70000:7087.0.7804807
_820 -7 __3111Ill8 887087 108 01801777 Ill BU880All)20,'7,120, 88.581 ,'I'l 1, Ii ,", 7 VE RIN388008I-I70Fly1,I,3,,,80,7.od10307802l T 80 32an I8080720
1080:0I- I 708-07 r,,F0 788 .o 131. .FR A VAR1A 78adda 7871700 7. 'II" 78:87:7 J~ I1N. "~o : 887887 C E0570 948108 8 0 CEn8.

2 C7 fl07. 11, RE- C' IF'I F 1 1fll T I aCl iPI , n1 ,I-l.- ,, I ,aI,~r
7-,7E l" I 1 ,,1-7 -88.80.0T.8l07,I8018lN38.08 II i0m00I800"I0u.0a8 r'( II ,7 188 C 8. r6o~o E0 'l71 I8 11,, _7"'l 1I 11 11" Tl
uri 088018, ,F,,,708878 f0-710 Io080.7 ,181 CI, 8," 1488.-80o 11111 ra Ed ."a, ._10-03 nolicaNE dos. tase_--

,OOIA ,-----------------------------------'I'lldadero1re1aIoT Informes-.Ca-
.C -, ,FE .1 08 1 087 1 1100 1,8 --7 I.,870 P.Ii 8 I 8od -70 0,:"a 0 ~ i ,O .I II4 0 8 3 o L sd', Ad_ __ac~ do _ -

-E- 8lird I 01:7 ''r7ll ,o 0 107 7T7 E'nr I Pardo r ".' Nanc I ~ I l ,I. r.IT la ,,camns. olloid line-,
HIT, v il0 4770.143 I T X 0I 0, I0 "' 0 ,a I 7odo 0,8 I.0 1',,048 ,,,0,0 S8 ,0 0 Im pNmos 8 5Ilo Idt ,,


,70IO" D'' "7,0 "8 'oi 0- 10701o 8-8,8 I nteior -- ~ rd Barro, Eso -lo~lb0 Z: C8ol i 1r~-0 "c r df rI
__ 11 Ill II,, _-f._Oi_ IFF .n__,_ _A SPSIA_: T_ '_- _8 _0208880.___7""' "" ""' l "l8.r.d.Co .g .o .


V 11 " I . 0.08,I 1_1111 rni 87880 Er, l
70070780,82T, -F, 11 I0df 11 1 I20 0oI8r TI~. I, I n: I. I8710 "T0 I07 11IIEI .,-8," l _ 'la ". ,.Nl,0700.270ll '. IT AM ALIDA F SI 1 )0 KOHLY: $21,000AGA V
IT1 -f I-78 I. 201N 1. IT-'3 0' 30 07 .04-,0 I -:; I 1 l1r0C7 F ,1 U R P ~ S A . C, E l ~ l C l . M e'
-AI,'" -- DO I. 1,-OIllA-lO11 __ _ _ __ _ _ 8NIl-a Ibo ,.I'0,-0 IT7.03--I1rll, 42 a. I. par88 47800.0 drc o
SA NOS 11SVARNE I 7~ .1 "Io- 001 I BUtT PIEDR I GARCI 14 IUTMV.E ACC I-70 0838 8878 3. :7:oo ,: -o, 0778

BANC HIOTEARI %EDL I--- -- --- - -- - -- 03 7 000 I8 ,08 -1111,.01 fil ,T'-88 -.11 -1, -o 30 III~t I I'1LlK ""aL 80 d"'4: --,8:80
,Io slo 4LT 71 I88180 07 FI 8078-878888811 9 I NERAS_ CO IN RO 87 I 8-l 88I 0000 0I a_ I0-4-1
.- l1I"1I E- I -. F 8008 74I8 I4 8778 008 088010 3078-i, ., I I" a it m nt!F -
IS9 d-.P.I 7 iE31 41 ,ETI" ,, ,,C LUYANO :10,10 n ~, 7 ". 01,, 04i .,-: ,E L y F E
I, I0 81ECT __ PARA,0 7880780000887EM87 -- I z IE I, I 77070H 701118,8808 007,., 04037071 CobbI,,,,8T8,,,F,, Il,, I, ic n vn870118.e 703 011, i. I, 57.0.iF I -- --_
I I7 r, II I3110il 3, -8 I IT, 'Er"',' _~ ,7418807880 ,-708:80O O ITF008I" ,Ta I:.aa, c 0.337i026.c st118-a a
178 0810.78- - 8 001,70 ,:, 778 :10 U *r V IJ IUor 320 02 7 81- 71748 - -11 1 1C ,la .0 .8-0, 1 oloo, 87 -13-, loopoIf r 13o00 loo
2 SANOS101 SUAREZ-o M O ZA T0 01075 N T I E I ~ 01 1 lo 1008 30880078 878T. 4p7 4 77I- 18W:8, 0 73 T~.03088,T: -, oo FE . . i o8,iie kO-18 r.0Balsa 8(Is -INS eos
MANEADO ASd 'DR7e 1l01:0 0BR080 or. FIT 088 1 -1 8 OBJI.41. FilTOC S DI'nFU ~FT [I ARTE T 0 Ida o180Oo 78808,8 8438-7.200 108 8778:1140 J .0 7o 7080
800080 810 I4 'A Io 'I Ioo : ~ oIT . . o 8 U ft 1 FO C8K7:"O 3 I I I T-8 7 ar 8N 20 7- 2- 30 :, 18 .0I37 _040 0 :877 170 G R N Po.N I
A h a b l b o o 7,l e IT Ir acT ,0 I_-' 1 7 I P~ D OlO R E E N M E.N -7 7 I8 7 7 7 0 7 0 0 : 0 7 0 8 _7 4 4 R A I O IF I8~ : I-T .713P R 0,1.- 0- : M M A : 2 1 0 0
I.8713-71 I- teTga ITf80n17 Bc, Iuer- 8088881.1- 80;87(7 80880-,DrCabrra. Rai logI8800710077 _8088 0.7'a, 08,:8 .7078887 8081 8801810. 88088031 UNA SLAN.01)A(1
I' ,; E"9 40 2 T8-08 A"-0 8-7 '-01-: 18 -No F-11 12o1_,' 08' l 'iO ,:o, I887 00.0- (-49C CEPR PI NO 11,8 I:8r17IoI FT8I.,714. 08.7800088. "F3I-a:00A04F72 18,:I.,0 787048 __1__8l8.,TI:00Il,3I-,1" 17dba10,7723. io, boo,,
88.84 88 405 8088 807 'l ET IIllI l z -83E 008015811 80. 887108808788." 10,070N 08 . nI- l Il, i101 878 70708. bob. PI al3 p0088,, roo ll.78p 3088 2 1 ,,, 078.
X-80008. 28310 70.8.3170 N.,8:18 -,-8:070 -- -- F878-. "7:80: "7 "'87 0000 0-84:088o8808 ,,Io F'.8 R______rI
IF"-'ll00. .4. .3I I~~00 7 8 lA Sal 51 U"Nl A ad "' 3 0 7 8 70 000 2 :I C 088088 000881 El 81
SL8ANOS C 1SARE MO 1 1 .011 00 78 0:: 0081 f~-oI U F E ID AYG 14 78,000, LE 7-8 -7808378 r -d'r ,"IDi C-30-0-2 _Ooz MIRAMA 37-301 80-1720 ,, IPEO7.,
h803t2310,08- ,0780 070004o. T Tria l 8008 88.8.0 8740808 0:3 '0I!8.70. 88:3-ITT.7:8 0070 8 a 78 ,an878 8080 38 8.870 008 08807 88J8ET'::70.1:3-
E D S A CC O A N SE OR 74 Il "Fair 8000818ro' Co .52 ~ 808 53 88000 E1 000 68708 Io8.rb "Ill. !J1o7 0 0 b00
88008388. ,Poo~o ,.Is.177 ea-17 0.0 3 0000 480:087 0:8087008-78071:8R P~l E IN ."7 I 0 I, I rIdiA SIERR ,TA C r ADO~:TR $2 ,0,,'
baric IHI. larl l Irlnoelf i -,, -11,E,. 1. Ell "IF -11 ",, I N' CO PRO BUI -- - .I'l' "'" C' -' IIIIll3 hia FT. Eria 100 l
I071,7 Aoooo 300 0 "A08, 008788 ,.,,-'-00 381808 007 00, "a" 8177l'a I I F0 IT,-8 ,I 0F00 01, 080,18 .:78 I a o "'_ 77F:1 -07, 07 887800 833877 880- ,i dil "a
.00788il42"lr- TF- .T,1 IE- -,,, -d178 E-- 87, 4. a780 I837 31071 818 1o ED ,,,, n l ,idi
22 ( IP T W 1 88008-0. I E,00012',It r 1 1A 0 7 !'0 787 388787780I 08'N EC" En 05 4IE- A 'I, 7,3 A PA114 885-7 A.1 0 1 4.: F7C78"0I0 -F" ,0: Zn "oo,,"0,. 0 7.0 0 8 7 0. 80MA R T IN3 70 010 l"0" "
788. ~ ~ ~ I 00^ hIoo "00: 00887 I 11 13 I800 708,1,11- 8"780 C.7", Fil 8. :I0080810 IT ". O l E37 co pr 3t o a8 ,,,01
2 pbloo,, 8. o. 1.Il 301 0080 108-0 IT88838 .078.3: "I0 .8.01 ,Ill0 fit 138 I I IF 88 .,8-80 1 .11 It8.8 0 808877 88 040 4 1 _
848,7 50A 7 16 II SOr T 2 08048 m Aoo3n v 119 01018083 80 0CbCINE- 03 -C C I S 1 l0:LE 17ND S ,14 7 71 0 8 I:O :08 8 8- F7170 i l 11 -., 87718178-800. 1 - 7.

Im8 8 "r: ,0 88I -o~~l~ h-~ 8:Il", n8 7a:l "' T8:,08-.O R
,,ode p707301 poro I10 110:111 178 '. lA '.II II11J7:178I88r IF.IF0o;2II,44lT008.,7--I.0118, S ", -b_ Fl, ,,, .-:1-1a,.I.70000. r -1i 1:,, ,,.,,,,,,, 8I'l" b15' "I".2T
880-808178 8-:031:8 1: IN '--. 808 70.000080 In81, _______ IF~_____ ___ ,___ STFE l ," nFa ,P~
IS A AP L F FAA A A 8 7I5878. IT 8(-.0"'l. a n ."I -30 83 T 1,. 08., 71 0 808- 087-8 0 8 88 8 0 0 111017 17_7 888 1 ,I Tl al CASAS M8S M AS DE 88.77111 IF8S7. I8880.aal.l l, .i IFl

4 8O 8 4. 7 ld c 8088I' l l OTI A 8.8 0 3, 810 88IIT O EXT R A G AN'o A I V E N D E -
an20008 Ioo aoodr 8-808 D 78 115 FOI IS A fl738138 -,,,, Im g*1 11 1 A31:,,-a d i Co~ 8 8 288 Poo 48 ID. 030. :3. l 10,P007 ooo. 70.T maol,
I- 442 Ior E I00 C 77 A TA 738,0 00881011 110.TTI 8808080. P.08000 -I'll,. 44001 'C.IO C:AM R 01821. 00 0 els
83 48848 13000,04 0078 y8008: 4,8- re r -a Bull, N ECESE .81UAH1. CO 10' AL O 888882 UNA05 pLata n s VAm
03. '0703 d ,)0-0 -l T l B 0 1 IF 0880 40 530; 18878,3 88.0 o 1 81 01 ,, 0 D 8. 08888088 R a87800808 0288,88li Ill P A G O1 P R C -O111 _ 1 0 814 8 170 88 080F0 8 IF.8 118 ~ edl lci a der-
SE SOLICITA 0-8336-330-l 'T70800 I88 8111 A88800888 J77 C4 0838 8188 bo .71 78788 l~ DE.1 BECHEal,,xr l -,l ,l Sio~ 8870 888,3088 P18 8 0.0 00 retod S42000 mnsus
7880 ,E 1 0,II11 Co qu E- asto freaco y2 U-17cer- IA O .,I
At ci il3S I 101 188 1 3 88 -a 1 I~p 4 .81 08 8 8 801 "8 8 oooobok o1 1 p2 0 ,8 0 7 ,88 0 8, 8 7 adlbo. 0: 0 l,0 8 C88 8 8 .880. I-ll 0 08 8 7 -8 0 8 3 88 -0 3 ,a77: 87 1 18 ,, 2 I 88 ,7 8 .ooo 77 8 .

_ -I l ,a F il .Ii -- IT, .T C I i a .-D ___ ___ ___ 8-23-8-5 lo8 r-30l 1 F,_ ,m bia. On in bu Rut 20
98AL U L RES ASAi MOogI.o 80000 00 L88-8 .8 CLOAIS :-o-r DR FRA CISO H
1.TIT 8881 Eo~b 0880 8010 48-i PI chno coIn -a .a. espa 8E, 888108a 11oo~48 Fal88001800, l ,F,,1,,N~i,!; -2 0
,E88087 888-. i 888-88888:88.88 f ila ylIl~l,'11 a 11 111 "a c"Io"- l amercan 18 l 88 1: ,--08 1 308I1-l IF I e le -18. -,--- 'I"', Ca Es o set dades, FIT888R .080.88. 885 0 ,-LA F", pu rs InTTr e Casa Lo
Fair, I. 4 128 88388888r5 8r- l818i80,838. 88078.8848088888- 3FF"8:8I.1I0.11,801,1.8,48,I48 o-18802.2I8,08872.12 88 if00 IS, rfan8'V sien, b y-,limo
0 o80 18187 .70880. 88588. I8 880 A8-,18 R5"1 4a4-ie1 S.nte o 'rer n IT OT IC,,O
_80700878820880-7 00_ -CalI 'i, C I ~ F 1 1 N S AHIA P R ,- --- -a ~ n ,,!,f a- Pa, I
FE A' UL CASA1 L0 AW0 TON 82 07. UTT[ .fr . cI-a." T.6i ,,in. -- 8, IT08 8.8148 11 81,rll, 4888 35810. 88-5878d88788. 0 8. 8,01." Iai 888808,0 ,08780,800783 r .0010808 Car,, 8. 18- 0 08r~a, F RA E
02 0.88888,, 08880 I-744 L 01. Pil P81"88. 081 "J8808lail Dr 8617O M U O VALUES FF 80 808888.t 8. NN 10188-,87 0-36. 8.C 8o: -40. ooodo801 70 F 28
E.0i58.750-88-, 8 N0IDOIO18-7 I d al E-7729-r 11- 8 88804 88 u, Cf58-72 III I 8, 8 0 -72 ,-8 M-il-i.8 a a al-6204li- fll


image:
-------I in 16. Csfiao I DIROD AMRN.Jec,1 eDi.d 94Caiiao i X

IETSVNA E T SV N A VNA E T SVNA ET6
48 IAA 50 IICA RUaIA F ESALCIINO I_ J~ AUOfIE ACS_


11I1111044140 16-Bo 7177110117,.s 177 71R DE70,0 ,L17 774.-uees N6 d2e Di. de 195 uinasc o Fe oCrXIbI


QOINCALLA CON E~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 72 77- __ _ _ __ _ _ 0- 1 1 4I 43,-nr-Co e- -.-7770, 2 ou- S__ F_ _. C_.__ _ ., t ti ci
P 0 14 N 01 i 1 7 4 C A S A 14 11 1 11 1 041 11 14 11 S 1 -ED T I N A V N O M O V E jN -l C 5E A6C O _ _ _ _ _ _S a M U B I C P E N T

.t- eEIaE n .IV7n atq Ee 11111 C I, il VENDE PEA14. MOUT Itil FEE 18.1N SE11717714 %'FIN'So7II0 T~aWUN -F1117111701RC REU G M v~igaiaL c F r~rjuatO. aaro E
23.1101 Enel1. 23 G ne M EFVI. NII17.1 ITITIL 11174447001111., Sd I EE 1C.In I IEa,1. it ]LET ,,,Ll1n C 1 e-. "'n,,',0 I170' 0-n atso "

La On F. le .' I-,. -- I- 'I ,07401770 -1111 van .od Co.in 11710777 117110.1 L171774 E-731353-17l1571,1103an77CI L
_____E-_ E'C'll -a1.10 111111. y010 a44811. ro 770417 u __l 40,o 7101 17.1011811 00. 4011.701o4.V o041 l8. Vsio ooo CJRO 061177 o h 1701111711 1411708 o .Tooo01 -OS
01601111 N.11o ne101171,11 1711 da_ 3 _uda 4_ Can- s Io o 1.71712.0 -11111 _1011 ___11 _111 110.al E-47.2.1 11107. 11,n 1171118171011ne101h17 8 1171811111 011 17110081 171177 7;0 PE :. C- 1- o E
A LACO RI VE E I .1I1t 1 1110L 1 17117nn' 1111114 SE01.,S I 6 SEE'O TIND Y1117 00071A ONIara- 1 80a""UC A 71111' 1471 27. 017,70.n. E 64D5 9-d fX 'C O E 56
P11110i.2i _I 11110101 0 00101 17 480 .1 .F,,A11 FnlbFCln 1007,71,1 7770177 1oO I le 01111 C 011187. Toll F-7l 5 S in 1 1 BICICLETA S T MOTORl, ADI. ,I bootiol 5207.70l Tool11 .20 .' AS 27.82,FC1 Ed o

"It7I1"111. 70 '7 4 0 ,i 1 S 08701. I 11 14 11117 74nn ,II1111 1. 77711117 jvoA E, Ai M 2,1ANJAR IENA 4AUL 1 17211 1711 11A110111811 .17 71, ,1,,k
-. dI T01II .C" 'a Il1~oo17 TICg.1117,4811~771 01171tlt .1001170v dov 1Tene

1111041-18 I~ ~ ,E_ 10117, Ti10l1111,1,1 rise101771411 doSI 3 7 7E. I74771018 171401107.,,Ad .No ,111d1171-,17nal-_ U 771171, 1nn1pe17E1EUc7p7100 I11. 0.l l Cl" vi
In'.t Eds. EEI Agu ace. oto ont all ile but Nivcin, "I'Fei a& 1 -- F, FRI ,111,- 1SE, ,787,EL
170.500.E.131.3.17.,I017 1017 73257.10 411. 47.0, 1.045. plooboo. 0111114 11410 1 No 407 1111000 1107 771Ent
HA RA 6 ".27,000 E1 Ea I-jVIIC.__E _~ad
,III. 60 LI71 01 4EC P P 0 71.-7 .I- -41M- -7 11111 170 B 111 1 C 01.1 710.111 070.dI717710 1801 4
01101 3 110,10 00,,,1114 V ER 014 $5.0011, E S CON '-1111 METROS Ib 10 1. 447. 3 liao s 41 77o818-. ai.ya t -C n % d ERNATIONE,'AL CR671815 SE 0.76 1.0016. 11 7,011 N ICE. 1ovn d 7171 7111771 a11. 110-l Rr,76 1-, 70118174
111171CON iI 1001 .700 507.0 ,F',11 P11-l I4 USIEiFO 710d 0011.0471 Ciao-1. 77SE 71 101 -,17,to 11171 Flat.-
11000 11111 117, 4- C 1 4 1 4 0 70 I !Its01 11 0 26.Ig o r o 10 00 1 07 7 1 11 1 1 11 0 1 G71 41 1 18 11 778 1. 74 .2 -I 25 Edn I ~ 1 o 4 . 4EP I 47 0 I 1 N 0 M A R M O LE 0 6 0 IN T RIO 11 11 1 71 1 111 I.7 7 1 ____1

N UE V O V EAA. FI 25C 000Rl o a P LA T A R E PI E CA L 0011.77 M 70 L'l. R EU L M V .)SH 71100N 01110811700 I711 00071,1 70. A1 1 0 M,117111 I17 471 0 A7117 11 1 117478 647, 111EM TU R AUE 0 1 .- 1 VE 00 00 1 41 0 OIOIIER N O 0,E S 1 7717117 1 0 1 01 I00 1

_771171 00077177. 251.o 8017110117 I0-I_63 ,e51.77 11.Ia.710 711 ,7.711n te7.8 a117 07IN, -I. 1 41071167, 011-ITda A gran,,.~ o,,, Fa C.r,, I.E .ga ~d~
,go.777,7 7171117081P,11 Taln .ia 71011 A,-' 0.16.5.1.117 14 1 II11a 8211177:117 N On I I 77II~ In RADIOS1.I'" 'd IE", 'T"id,'Ti." e r s
-~~~~~ ~ ~ ~ ~ AaPARATOS, n-,d- ,.CC
.1-7.d7a-42I.1Sl 1 27!I ".T. ,Flt- -I, av Lna" n ,,aIpoo I- ares FI- I ,_Cio a
-1c O410 0-74-7-1 ;101 11OCCLE.1 140 3 ICuarNI F-CT, To.EF IE. ,F.liInr, .1C 1EFZ eitn.i.i .i.,, """ ,.-
-it I Ee, NP z i na- C nre I ., I InI., 'a ,a P Cl fat II F I sal a I______In_._________IF E_______________d 7 T. E ,n. I . d, "
HABANA~~~ S2,00 I17,10_ ltt~t.I 7,77.17 177,7 71711 C I'71 71111 PIlTICE i. -C 7070 .10 10071 t 311 L 71 I1a"" ELCT ICS lt'
VERDADERA~ GA GA CAL 75 ES-_LCMIN O -717 RL 05 E1 7117.7 74 1101Lp'1I ,,,I,77. 7014 ,7'fg ITmdO 37 ,i a IU j 717071 11417 F.'71.711 1,,7C 110 777777.11711711811711. ha "
zaa olm ia 75. H y ENO 1741070 76111600_ 1 7471E 77118o 11 7111-7111, 1T' 170 711 00.1 PT 117 Ti. WA 74.I., ta ,, ,on mans facilidades'F quo "" 11. 511.1.1 d-10

x4F P.S. G al l 4 H. ha IatalAE N Y IZ Q R A 1111 1l11. 1111117,0. 01111410 7110011.1 A '1.F .; A Ill. I0IU L L)tan 1.M P,,,E 7 010.1 B8111-1100'10001 1107.71 .I ,7117 11177,7 ,1 To'~ 117 1.
__ ERA.7Tr no 11l~ IIIIE. 1E .11E ,.a 7 tICe 11IC I 111111170 I 111120 7- 41-772 7,11 RADIOS quet PHdIPS $3~PLdCF,,,t IUde .t, ~. Nri ,,, ,a. .ad 50 .
117 ~ ~ ~ ~ 7111 dI 004777 EE7177 11 n.071107 70~ded 111115d1 IA O M o ilil (om d UC'ln Curt oo. neos arlzlnn7 7777171'.,,,o7 1 AT7, a7 a 7,111110 8,160 -.0 1
N"77 1 371 117n ,,,8 4771117,11 N F --O --17,1Cov
'.'.A,11 7141 7777,7- Puede'PI LCo1(a E-EE.-1n 111 n ertir'o I~ lI dos "" Fauads wkolo,. 51000U. I40I1, d.M,71 F,1 0 7711 .7.171
E ~ ntDaz Inde O drrll Mtd 07-177177717 ,171117 1077E761V

7711a C11717 0 77711 117- .1111 017 611,
1111 7711.111 74'11 :511770171I17 IN P r IEg145-1 P n
ra 1147 Avenida n OFllUCi r 51 I 7I-IT 00 .757~ I' 0 .P- 111711 -1 7711.7 1- g. 00111117,1 I- 1 01111 Catlin 171771 047081 I11 71 7-lJ,7r I77 80 ll, dIn 17 17 C.81 7 raann60T 115.17 595-711
V.n 1- 3 1 T e'f n B 2 6 SE 71700 07 1 0 1 L 4 O 1 1 0 1 1, F 11 t,7___ c14 7 54 1 129- 19 e m s l s r n r b l Se 1 1 77- 1 70 7,110 77 17 O L 7110011 P C07 57 41 1. 110 CO R A I S- -PA A

49A S O LLR- ,.1 7 1 1 1 Usn H. IC I 11 n atl EU I Ia -,, C- de m os1 rad os S-IO R efrige-l v i g.oed I ie F C t , ttn .a ifl
Fla. 0 10110 .0 ,.CS i,7111371371 F-,1 771S I, f Tu pai CFin 01 I7 ,, ".I, l,- lirni,1,11ll,,I -
.-iU0a v0717 77n 7,7 7771170ade q1 IU L 9FRd I t,7,0a',I e. "'lt -11-a, L I A1111.1 1111.,IId -
A v e0 id a)0 001171 7 7 o o t D E 7710n- S e fl l n l 71111 I7- ,~ E_1 7 0 7 1 C- l l e I .3 R o s7 N a I Lng l Ois 5110110. S a R ara e 011 10 -. -r F _0 7,,7 7
-114 at 01 ,01101 670L 11". 1167. ac 5174, 1 1 G j E l D iv in g Pu arto ,o rp s M o d I N E R t lad ores ,H-,ot-tpC. .IoLIn SlO. nero-,II ,, ,
7707177 dol1,og 11o 87711771 M d 17 7 50 I- -0777N vE U I l tF B -_ 70 C T 1 17, 1 ;, 11. 64. 1.11101416F ", "I" T .
777 II .1 7710s .- CEF Iu~ T~e 11 c o m e ores Iiitro m Eiza 1 0 1 0 0 1 4 0NET00HE 1,. 1. 'A I u ales T e e is r 11SiS ,I C al
to ~ ~ ~ ~ 4,4777 117757io I ,CNl,,; II- .is111 Cl12.1Ial aEI ~nn- E,, 10-C m 7A P SI~ IC ,e ~ rergea o . .s Cao. Pdrez I- .
1.17, 7, 7iar n 077.11e 7lto S28 1 .I 71144. 7, d ,- 11171 "an portal rrs- .,- ,C.,,,F E, .111111 EI, ""
7117- -15 0, 3,7, ,I If 71 1'71 -11 C-21 70 B11.r 166 ,Iol ___ If "171 "a, '77,, "1 le. Cma os CIzd .ie do, -lavi IIr.I vinl.3 tl ado rs, 0 ma uina, s e00L1 A,
vara terreno~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 47y 147141i 1,7 tantlo .o~ono SoI-Cms A1110044gt 40 I44 0A. 4ao~s.C .~ 60 INT UM N O I ,i T, EI IN itlVC MUSICA catocna uvs aria,"" .'N a' IIC !A, adE p ,T,,-
0 0 0 8 7 4 1 1I 7 1 1 7 2 7, 1 1 1'7 0 ,44 b71 7 7 1. 1 '- SI 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0t ~ s i n 1 1 1 7 1 0 7 1 MIR d os, y11 7 0 0 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 .s o l o 5 1 0 0 C --- E n r o C. -, 4 7 1 0 17" n, 0 1 1 4 1 1 7 0 1 7 .4
00711 61170111 R 209 Y7,, 7 2711117117 q1 0~ n.____ ,1711 7,1,71 -16417,7110 77775t IF SanD TINTO213Aq LUIAO 20RC5A150. 'E ,,. 'al, ;.11o ,0171171 ,I,11 1
813i 41as 72 11171 181 l I,7 57 t0 ,:d,,,,, 11n17 111 40017 11,11Joal-IL"TI nnii1ui,,IoLE I S$00
801.7, "I7111 11d 11. 7771 _278 11-01 -71G1370 I11 1101111C1:1 V1 -" !-4707-67-77F 4 or s assG
91,11 7.1 47771771. "'.711 .1 C171P7iraI4IT 975 -11rt - 7 1111,1 I'l
7no1 701111 dabiacm 114 l 01 e 'I, 0 T101T711 117 SE T E D 67777 CH VR LE BEL-AI 0951 70 "I' In .-11 1101 E M UE LES 17111117 .16 C'1'-.7U 17761771171.E 1110.11117 711
en r iz FL FIIII-2'N 1 CO 'O : I,[ ,,11 I7. .1 07.11 EE1 ,.11 .1 .,771 IF07
-.71 'a' ,,:Fa C71,77 -,,, ,IT ,, -, ,I
'417 7. I RIP 7707 0101411 I Ng ."C,_ I I. 111.1177, ;'I a X .i.CvE OLIQUIDA LA AS H II OI A it 7171 -'197.0711s1 70, 0OOI 1 7-7701101111

.1 8117048 16 do',,,, t' 1.- _- I TC11.I 1 .1 1117111 1117 r a
It1 Is . . . . . . .702"T"FaL,,id, ti~l- Inl1170770116717471 A87"1b00 17707 211 1I 071 1711 i171007 114. 0011117. ,I, ,.77171'1.771717L1,-747
04904 77 5O tA E 01 A 13.1 5I1 eor p ieiTOAMPES- I ,,, I1 Z .1 7.1': nE- S lt ,zFF1 oln is s.A o tm o tn
174777 -7277-12 IL itl.7,401777710 HE11101 7-7.7110.~l 1 ric s la ca P i.S c m ltE7 1 l1 NL S U ern sT d 1 .0 i
111100074. U70714011 r.1,010 I___ ~ 71 980011 11717011 77745 : 590.I04 _1.020 01108150 000700000 7010.0 men-
11171771.' 11tt70711,11 711.1,0 111C 7111117 l 07 ,l I17571 a,00 ,,,a ,,,l -,I ,,4 707411487 5177.l 4117 1.70, NO77 I0 6G 1704710 77600 MO I-. I 1II Il 70I 070777
t711Ia ,a72753-11 T, I, 1 "TN -7.11117.0I alII I1-4 .ao IA-G 11 71 . .1171771,1,11_.117 "4.11718,11 11107. 07ur-o 111, v 117,10.7.17,7,.17400071111D111N7E1,R 111 !(T
,.__ F .,w 7491 1777 11 1 F t ian at77.011711 54.a141717111,,77,,070,-11807.1:.,,1111171111c0 7ch e7e7 m u111e1112 1 >7es 071i011-d711111130.,1,700 001101 1511s0Cas111700.
71707716 SOA A I lITV 04al.010 11 I 071 I . ~~ e 1,6 SF13 I1717 I11 "1 17 COO If cou n s V7fe 17t-o 1,11,, A PLX7OSSINENTRARA-A 77-277-71-71 portal,877 $3.001111 11,17,1 00701111- 717, 0117,17777 771118110' C 111711. 0-
'i0. .I77,1,_,7I ,,70 7t00'- E 26 .I,5 a77I': T 'n11I",7E-8140,C b C ll d 681-7 .9 0a i 717,10',411711010 A PLAZE.077 1 1 607771111O -M O I

Ff~117741111.11 774.11 .1111 TC-11 1111.F.1I1t E- I: '1I61.- IN.- I 77411,a,0117,7I7I.111177-,11 i I, s, C a a7Per z.7C.2,L10,?110C.7I0-" -711,.U. ,71.A, 5Mn 770-
14I III4277 0.4 150 1113I esqoina al Per.2ra 117711 7.I. 07I 170 .11.1,1 1111 MonEE Tdre idieas 717 87 11

_O10o~.7 E .10 7-171 dI ar~ ** 4 Lii 1,71, F 1. 1 l Al a, I,, I4 0 Ind71111711, --1177.1,, 711.717. FN111 Iel", ___ 7776o 117 C
RE IT-C A P7,44.Ij4. IS IT Si t7118 I171,7747 "7 ,,F a N F-C 1 -_, Ca,, ,- i a -117.1,I1.711 ,I C n~r
as7 ~- L 4.- I~',.111 110110111 17 177. ItNIEE INU 0IULULLSEE IIIT, S7A~,77,T" 11,,7,7IT7l"7, 17 TollE-L,77I-1a.-,.,-.'I-.ll--:I
117 1110111 1-S275. a.7 8-7077 I,011 10111,0 L I 1-1la I I T~ -____'l, II i ,~, 2 flge E2 l 0,777017 CE D P v T I N O1T 4l C La. Il
-, I.7 Ct F01 F4 1 0 1 10 0 1 1 a "1 aN C E I L E F" ;L:D" 'F "0 27 7. 11 71 7 770 71 8774a74 le IT"1 G 1 1 0 R C I 1 7 1 1 11 77 771 174 t, 7711 1 C1 7 1 7 1 o M U E B E S.'87-
C- 4 -1 0 .I 11 _n d.777, 017,ITFE' 7717 7.7,I~g, ,771777 517 77 10 71 t11,E'.47. -
dm70I l l IC T 07 11 4, 0 07 71 1 1 1, .4 I l f l I l a 1 t I I, .I ,1 ,1,0171 ,2 0 -10 2 7d I- 11 a -_ -T P C R.-QI A L A S I R O I n CC I -1, -I a e
71737 --- AL aO T D ,- A PL ZO IN,11~ F7, 1;1. 7,a I 71 DE1 1.0411 A71OS DE071 7777711110 11777 ,I 011 61~ 11._Eil
4F TI ~ I:V ." 1 1 4771 71 77117911 71 71 S111 4 71711 ,-7111 ITT ,- I a l' l ," ." n ,I - -77 17 1 9 7. 71 07 0 11 0 -51.771.71.
,7 E VEN D P,.,,, Ten n, 00 1rs Ioe c o 7111 'l27771111 0 5 S N O R E RA A8 l,,,,. 7FT7 L, ""l,1, IL I7181 It-11.C F_ _l e n


I1UL U n7 617,, 07:F1 227148 117, 771 -7.747 51111 7,0 T117:7-1,.l~ ~. aln n- A ,I,,, G F tt .1,1 7SICIT
0 VER D TOTA 0 L 0 R ED PTA-E LAS ,. -F911 % Io pe e Ila atcI I a ,, 5 '.'a """"nInd ---'-. S L H V. 0 7- 17' a l'1'1 nI I n 1, 7. 71 I7 772-
77,7,11 do 1.0 ,T117 110 17111 74.4~1 s-,s Ia ,o 7.,-, 117.'l~a 1 PRINCESA" EIN on IAN S E GA AN I
XO-575 ,117 37, 1 E, 7171774 ,',,;a17107480107 ,nL,,,, a56,,, rn'.E 11TI.1211,10dd~o, 787114110__ -
0.77,- -., I T I I I iI I I D L G L T 1ts T $' AUTO M OVILES. DCC U PI 21 O S yE N D EL NT U S R
00711 671175. N77.1, 07.17117 111 ,: - _ -1FTF I I 1 I1 1 F l 01171110, 71017777 I717517171 -

-kil l a I ,~~~~~~ill ne po"Isal, caa, bas-do 7771, .711711, 71. 7717 1,7,110 51704 111Sp1,1 ,, , il 1 1 Ert n I ~ .C.,.C lseI.taz-I nes VItcae Baby1- ;" .
al .11 A 1t1e1 17, 71 I 0 a 1a 111- 77IF C1 f4 l T 1 11 1O I L. 1E U n, 7,17. 71,- 01711111 0 "I" A,,771SN0NR D L 27 a s I, .CLn E."I . L"-117 oola dL, E laNo IFex cle te ma c
CI~~~~~e~~~tgt~~~~~eA~~~~g~~~l.IJI~~~ ~ ~ 11,, I ~ F '4 -1a I ~ ~ " LCI I I a;. 277 0 noevcos d o dlo st fInT l o res. coiSr oe s rNC E IC E rASa Eor 71177 11.' va7177 l 1- n l" E N" .
141,11377710711 77. .71111 1na Il,'11. n. C ;4I1,ICIF
Il ~ ~ a dt 24I9 107 11711771 07 4 7 7 I.-797 311.111100 -611 O BELL S barandaso c resS 0 o elos IT "6-17 I an I '-a ~gF ,
Efs.CIF OJII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cliads Tina":UO RIR G RA O E G i_,lFr, ."" l" lel I~it l 'l ID O ai ar. d"I .C, : ae Fachr .to7 'S. V Da n
I01 777177 777577707 81. 'rlo I -1 17.4 11 71 .-T a.- 1 1 l I ,, C ," I T r 1 N p u I n e n gn l n L- .,51 1, 11.~ 01 71 C71 7 7 1 11- 1. ILI~ I _7- '
IsI Ft.Z d f1 $51F 1 I ; ,a I -, .00a n s oa l M ig e s cuar- IF17,1 O.o77C' -_ C0 1 6 Predan il c t a, CO
IL -11 I 77L .0 ,I it 'I II r01 7 4 1 I 7 ,_n7 ,,, 1 17 1 to, nis C o c o e ca er s - ']' C1.l.71 71771, 11.1' I a R afI lt 803 107, ca si esqui-
Cr 'Era 110 513 esquina a Per171471111 811 110271111. 77717 1177607,"ntl 1117001111211.7'd ieas , I IF
7781,, .-7,7,481 ,,,- 11 f,1 611778 2 5 5, 117- C,1~7 Iota S10 2e s a Sa Joa- 117 0711 7 1 -C 77711 1 171 5(1177 72 sinllE1-7777 11 711.
__ __ _~677 _.07110a,1 qu,-ln, I 52 B V D S Y PA T O E 17 ,1 361,I Intr Mt -o Omo 701 7___0 E171174 7,1117 17151 1. -ITF IT 1 I
1N. -1 7 I BIEN11111477 I 7111F IN F ,g 54 1747 ,1 C,,77 ,1 717, in417 00013 "10777 ,101 31 "177110

00 OFO O F1 1 0 130L. I1 0 1 1 1 1 7 I-7 F7 Alt -1,1 1,ole P E N N IN O - F 7 - 7 11. 1 0 3 111 LSO 11011113 M R E F T A 1 '.77"', TA'~ 6-2.17 ,71-774 1 -6 -


2 ,-2741- III at5771. 2,nd Ill IF177 ,7 7,7111110 JUEG DE 11'A T I C. 7, 11 77117 Set 741 --747 0 ILn l a A E 0 ".,,a ,C l C ,77E, ,,"II
______ or l a l Io e o S-1 00"I 11ll I0,77 IT' I,77 .77,17 I I.1e a a t o e da I G N E ( s 0E I E .
_ _ _ 71117l" a l 11 1071 01 00 7 77- 7 75 1 1 I 11 1 074,O P A R A77 7 1 1,0.7,, C1 17 1 ,11 t I" I l S I l l 752C
a- ,.0 1,77 7 00 14 I1 11 0,~ C I I 2 . a l I F 1 F ,I 1 1 ,- I I I a 1 11 0A l 3III 7" I . 7 0 771 7711 'l 150IS
'I, 17-a71 '"'o"7771 'I.1 SITE'77 .17 C.7077770,

477i-a~ Una1 zr0 11101'070007'c -7177,7 7711011 1 vole-en &F;a - -_ -7 ---777,47
csjlidaId_ 1 : FT'at a"Il 1.1tn -, ,F l14~l I D Al EN R D 1 IF ng l 0110 1 -00 7 11 'T0 770711 11175
U L .IO GRAND"E A, 117 7a~ 77 -1 ,1- 71oess 01111,771 5-cre ,41, o E I aIO IB. DUPEX. 12 PULG 17, I ,111 ILI 71417 F 77L'. ,n, 4,1,071 77717t ra 'E ode- Sa Raa I 77 1 I'li~d 4f1 It., :'C 877 "I Fall. 77771177l I- 71n770
,E 00000 P0"0 000.- Cant ,, I1 ,. I7,to ;, e0Clo ,11710fil e -do: ,71" a a ,, tf0i I I- : ', _la nrIC 1 1 qI n .e 1,C a m p a n a E I -. _ _ _ _ . . LL717, C SY1FE n7d, In 1,, ,, r16 S,, IN
IdF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p IF 77774I411 7,7,6772t ITaNn 1 1 1 17-25-7- EO I777i1, a _IIIF,, ,E I,. '.I l n 1117717 1 1 11.Ta 4171. 1 1 T
MI A M R: 15.5 1 1 is 7 I ol-I",1 I -.I, oco sr ie a 71131.110 11010 1-1771 7111701111 7,1 1100701 r, 1 -_, 1, 71 ~ C01.o71l 7 74117 11711111871 7 C111 r- TL T _1- Fai _1~f NE 66'al 711077 -C777 ,77777'ta nE~E
I a7 _,71 '. _n17117711111171" 0 7 00,774171P8174 70 10Fillp7111. .111- 1 11 11 7 11 7 10 1 77,1,011 77 7
11 IT _"11" 7 7 n1F1,5777a1171111.71177711111111. ,: % 1 1 C_ ,ILF TE_ 2:7177700 o1 ,1,71.1, ,,,,,11. '"T I T
-7711,7771la11 f,,- ti.7 ,11777 770T10 01-F77all,47111A1117 177 71781 75171 R o1-,o11717,000. 7777111.1A PLAN S0 510771 71014.1 U 178111,1001117,,1,1 A
77717711.1771777147.4- 1 427-795717 11 0_F71_777.1077711177071147111 -711-77LI147- 1157o. 111777 75771177145 PIANOS1, DE41177 1711- __ __ __ __ __ __
VER D D ER REA, 15 W 111-7711101147771,,,11F IF o. 7,77 11771117 1117711,I FI 1117F774:10. 01111r 71111 00 a77I51!,P7,77,7111117777v71771 77 17 A 77RAN171110110 FI592RE

E,~~~~~~~4 97177, 7707,40 077117,,I711'. n,,,,10-,,57g IJTISoES D E__ _O FICIIIFIG ,7a7.11911il,77. 50vo 110740011ELE111807I,011e dio-7 19 7,1"In al11-.
010,7111 107711 11107711 .1 7, 0, I n ~ l l a E S Y -C 5 _-~- f-- - I ---1 T S '
4011.1 0 t-711 1177171o -1.'t.717,_ I- F3 ad d3 5U H d Isco a ca J'A ~ co r o m ode m ota "t. 7111411 1141777110 Lao 7,03,, 47170 "Ca179 11 T IN A- M ol 7 7 1 0,. 1y I io,4
50-17 7de13 1711 ,T tItv,1 2 I I Fl 4 711111.7 ,, -711, ,1 _110 2 : 4 ,eoI 11_113 116 65 0171 :3 00 TO-V O y1077, 072E1 301. 74,77,
77718 747771 TT e. N ge Garcia_, Ra-je o Si n ego joeFo FI.C Ell.-5-11 Mu llra Ventre 117,77n 06777 47n"I177 "I17 7FA !5 IS H-37,-1 2 I71
7111111004111 110104 .40 01147 S 57 Fi '117 b ol n 007l' ',' , 1, a, ,art, E I _,
R,,a ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1111' 1, IF -,F -, .1. coarto -1I" I n 114 04 v a A' I I 7tI T La l I s15 D c p a a ~ o o M n e 9 2 1. 777 7 17 5, 7709S;411 ., F700 F11 I.o ,171 1 IlC PI A NO. DXE RT P A O .
_i011 6,e1 1277 on "~ 5.U e. ci"n S200 Jogo c mo o 7017 d 111041, Sala717,811701137, R__ ,__ ,,,I a1817 Lo 77411114, Ia111 744.o1
,. CR ST MO 1.010 II -l 335 00 Jo egoa IIngoo 590 710113 .OEN 7717 LAWTON 7,IST IU B E It UI'ILIa 1171 107710 I741, to177710117001 011U a -S .0 IE SU L S U A
F111 11 11 7011, E11171. 107171 1177771 1117.1 001080111501 77116 Tt-g "I'r.-.04.72-1' I ~ I
I5I,11', A:0740.-1 004411 711114117 I" Q17 ,~ ,, 1371111t TI,,F l n e-Isbo els, fniino do Otlth n srerisraeo 111.I.mlErontItd ol o a04111n e; ar


1141 F 77715 LOI ,' 776, T,71',77,1, Alm4t11S5.00 71n7u11's14771g7101177.1111, 70.booo.50.7,7,77,0-0041.
6 0. 1170 010110. ,, 11070 C 0114044 71 1 1 11 8 1 1 077 11 0_ 1 I. 7 48 1 147 7 1 0 1 1 0 0 I I l Ia I I C I a 1 6 CO M E I 0 d-7o8 1 ".77 .,,,I,,_ _ _ _ _ _ _ __I F_,, Il l
e n e 2 E 1 0170 101 Io p ~ o 1" ."' V E T C A 0- 0 7 -7 -2 8 1 1 13, ,o o d oim e r i l 9 411,0114 L A G A N 1 1 0 1 1 0 7 7 1 11 1 00 1 1 H O ,1 18 0 17 1 1 lF~ 88 07 7 11 1 0011 1777 7701--rn E 5- 3 1 A 1 F .0
I,_ I7 "11140,n I, a n E t n l 1 1 1 v s 77 7117 1.1.7, - 877110777,0117 ,11 Ao 11 .9 L 111177 ,11 C -v1 2 a
a.___ 11171718171 n Za___ ,0 ITKe A71117 II2, 7771. -ood Jo-al S30 1111444 S09. J11111 51 p710FNE, os," ,-,F1t 61 D- N ME S .'
1-:7 411 e p c a. "ol u l it Ie 7111100 36 n0411l nt C olas,11100 I7 1177 7747110 C411l11al TII 171101 1771 .4 F. FL__ __ IT4 I21,I .E30.01 il .
VI D DON25 0 V. -'D IA U ""OS E-'F "~A arblm F"741 'Fat" 747711, 547~1 MAQUIARIA Tt~ CC R o n ,0E7."III-~ ,r IA N MARIAC 'I
111 1111 SO. 077 11 IF ,,-. '.16074. F,1a 242011104111170 004.7177.1:1 7-11R1711471,,I,611.,.473717707 71",in11,,,4111 0
LET I7 Ju l eo C 0 1 4. 11100 1041 00 041 11, 7, I F11 I,,1 1 7 1 1 I To, 47 0 7 11 7 1 0 74 0 11 1 1-1.o 771170001 T II IS I 1 2 p73 91757. B r m '1 7 1 I3 1 0 d I ,11 1 7 0 l I0 7 0 la.
Bar_ yE, Caf en 'T "' CRED L lO R-T N-U__E _ER 0111711117071110"711T,1I0II4:.7011"."14. 30114 14704. 40013.00 7711111.T17,;7I OARNTRAD
.1. E 72Tml IS ~~~~~~ ~ ~ ~ 5101111 .\7 29 ,_ _ _ __ _ _ SE-1E 1 1 1 r 1, .,, I -I C I C T I I 1 ,- T 1 ~ l "7, -!I 2 0-2144- 1-4 00 11
PLAYA4-1 VISTA____ DE -A a 1a l ,1 ,1 v,- I 1 11. 110 '-! 11V ,1116 "0 111 170113 50 0 -tr if L.A"a IN SI -T- n 7117,, C7"~ ,L0 0 21F 1114. Lb.IM R E T__ ---
AnInc,,,E"i . e e ll vi D A I. 777,0 1 ,. 0001 0 77 0I !Il d1I. 1., A 1. I3 14 1, I ,nI I 1714710, 11011 11 641141171104. _,',~ L l s 1017 000801177,. 7110110011. 1111111 70 141111107 12-trtn 1110,114 11417 do, .7 09710077 ,75 101101l10ETIE1Nt 1,0 1 11 71110.171104 711147i
1 7 0 1 1 7 7 1 1 p71 , I1 7 0 0 1 0 0 4 7I0 .1 7 4 1 1 4 4 1 0 0 00. 1 0 0 0 0 . . ., - -111 1 7 0 4 1 1 1 0 11 41 11 , ,7 7 , I t -7 7 4 4 7 I F F ,P l d 7 a n1 7 ,0 I ,, 11 7 7 ,0 7 -1 0 7 4 7 1 1 1 1 1 a n5 6 1 7 7 ,7 4 0-,7 7. .0 ,,, I , I ll PR S O g~ n l C, ,
41111119 1 ,E 0111 161111 1100001ar 11. 101784.0115 11 1oloHF.tl1C ,I- & % o m d be c m di S 0 t 2F63
,,010 9aa IN .FCI 12n 11 In v" I, 0 5. Fa4. 1711.1 00047 --12 I410 ,o01 0 6. IF12 K0I-2024.0n12.E7ISala Boioo. Ha I bo. 5.0 111.111 I,14' 1o 0- 7 1 baoa, 51,11171 o, ala ,I 111r1 1 ITO
D E MdIe 0-75114-51-111,T' "Tl11v 'l" "' 4 ," C-7I0I-5 t2,-" F.,0LI6o I,,,,,4-1 a,, ,,. C0-470341 5 a.7343-111-20. - 3 r l,' N 1-so o i -


image:
-------Afio CXX ,I. CGasificadiss I DIABJO DE LA MARINA.-Juieves, 16 de Dic.d 94faiiao t'fiina 17.8B

VEt TA" S DINERO.HIPOTECA DINERO.HIPOTECA -ENSEfRANZAS ALQUILERES IALQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES
61 D A LB 3 SOLICTUDFS 64 OflRTAS 75 PROFESORAS PROFESOE 7* FITLES I 8CASAS BE RUESPEDES 8 2 --APARTAME N ,TOS 82 IA--RTAMENTOS
BE TIND8 CACrOi ol 112038 01, 6DS6NTSA Me ROS PAIOTID rACaLITO) DUIEO ENM 8POTCA A INGL.o 4790ANUSNn.CL otlReeteBlscan 5lCL6- I20,IN - 0 1-E -CO A R -I-O60,INR S LQ IA
,. r .do mproa od ocoobb ANo Tnor ORem WiAtea "N,00 1314.00 540 a"B~l oe-o mb ohc o .o nl o yL" C"pofror e dedd, be.,:r~ Il-4525. Anleltr odeo Snint dolI $.tid ,Arbroon, ep .ole ~a":0~ DIdOenooren so ~. O r c .(Io actor
.ol Re98 r. botrI- ona tonde Ia is dANTn BOnT ,880 pRO eoIor .O. err Hah an an I-a ,rIrco rniia pado r DnO.r.ta. A olsrO~lalr~r aeor aon cr dr clirAoratacrndrCn Ooelo orroCOrdbibr 8-n Olrnnercrr al ootlIn.52
IN] 11 2.brn-ro:B25,B nr enn~o ab~o focn rtsoa ocains ra-n.Hro et .CO. ol 62 conr ube ,n nia ooron, l~a nttlr el-~.Bro rtr nro.Ihol rlrnoot lrO rOo coe4 0 oro e ooq n
Hotel___________________________ Regent 00.acoi 10.00. I T oW.In-1 7 I E l SA AAI oARETR EA q IA


Podo-h.43 in r.- a 1400 h-' -L -. I~ V "d;7 n APd o 1.4Ao ,.,In Inodtor Io .do 243 San IT o, C.11TD
DAMOSCI 'IER %ENNAC BONGO ITDOT ORnOR Cbill Caarpea,, nant "rorr0c %' da- fltid -rr ~ ~ o~ -. -- -, ,051SNO r onooc rAO 000 nor ono it
YCALENTAD R S 6 04 5 70181 96S NO0 -anccnn .A coe.Eloo Ba riNodbe., CLOOU RnIo00;RS 0 He "acn Ocoreo-o.Ao i -. IFo sh ACOnae DE-i A o OiEA 41.11O C'adr. 114 OPn ,I cell tI 1.In
Toda.~~~~~~~. 1PAIO CLAR Beo G."t. Torndlono On-0240. Mnie Morocono 17 ,ono .~notn n1. AI0 lnpo.Tlodr nn -t
-8n505on8.i .,.d ,n d'.r e o d d 5-- -- -- - -- 5 2. 2 0 aco n r-l c C.o ro bn,. ono hahoICTtd
1'.dad -eO .-401 r SoS B' U0 .04 0.0 *6OVICIO yo 08 rb go rartc n a
d000 4051 .od d IF o ro lt .tcj. oooo aofuor roarNI cooniten Dra ?ro"Too.lo F4 10 -roo. -oli I ,, A I.80l1to 0 no O ACA rT4S .,
Load____7 IINITR A R LAAIS CLASE DEr 'I EM T A HOET'RTCA
Ia too do 10 ;oo 0 C 1 Gai.d yid 2.R F-238d, A mpliasPO EC lbe t20sl2 r'nI noonll eoooogd,-rooon Cln CUII Inoo. 0064 172n5A 1 nuerniF o, hod o fo l. a ,pidabe Z Z aIl.AOi),r,,,,, arn na.lA
Ed iodjoo or dosn ao apc. do ,N ,,,' cc00r. -l00, A r ld polo apo Al Fe CoroE caRTIa donl-o 0-40 ,C0-4020 Can "" eh' a~ B n r1d0 .I .c ibc d nila
NT000 SoS e$n5.00 o. ceirn Vealas ullbb 30.el Mnrl "'eogoe n-I rTTe 50100.0010 1-rs -____ _______i,_____ _e,__A
0M. Caradt Pc Neto 20 G A in = =loa -0 d -rn~o I tl n INACT ON ra CLARA ,,Co.,.o~oo .o orinnoen ;'00 I tl O.o IIIl dlroooc I .ar ea. o or-onO Intoo. .-alo Iin ,00I lvcono.rr,,b tec noa.nobea er.R,11.
BRIJ-6-b 1. I- Oen1-n onele Icclron QU Hote NOR
08.ST Trdal sa A'b. ~ .7100040 pltoaoo loo -oorl I~o cornla nes, hacen el ho,',:,, te] ,;'.' resi dia Tate CAno, P.5000. DA -7Z002 hd o-4 2l
--d~. .e~i ?RDR OT A OUS OERA S 000 A leaar -0 eonooor ail OlcloAa0 I I ro 0 xeecs esd on lloi A00N n.P0To 070.* U AN. Rhod ep. o rt~N re.

e62 odd N a ccanlTOS m noA FIArc o c -L IA A n d - -I - --o 79 1 pre6J II U aua,b, O,'D ebndr oroor Priebeor I il l oooo eOn 0000 d 0000 DIn I. fribe 00.0200011 pd n .,d
.cyod "oo aind, Ve oOlorn teoahro 0 9nfO pa trs enerd I deorertibile r do 'a hai ao e s ealm .1 decal -tn.L hene E "'ooo -pnsoon do 17 E .14-1-ha
D_ _ ,: 'c p e a Noo arl t L o he C tooho r 0014 n Io r a 4 0 i I ngleor C t !to ei 'o l r 5. cr n t o al 0 S l TO R T H 0 S t2 1 yF S 11 A, -p n ~ l N n T'0 1 o o r c n o c l d r r r a o o r o e
d b o a 00 t rind I ota e n r o o o a t' oo N e c o c 1 1 IX E T 1I N R L I O F R E C EF E T O F r l o e o t F C J A I L M G O o O A r l p t l
Oolr e Tclt"' 02-0211 Ocecorn C ,~cn dfanoo S,," D, In 2 T. itE 3E7-7 Ifol Scnt no~ie 005 Dieooo ,c 0 d C ent nonoto no. Ap.or do 1. r ac Rl bn I~ oonhdo ~t o a oonoo ot rn C a rl0
o3CJA 0S por c NIA ORA A Man a ns dTC.02l-8"4.I. -eoo~ abie cim nl~o a _______ . ~0n oco~~t0 00 erotid on nocorpau rooocn anco t I.ro 00 cno, n cit t~ n'("elr o o~coo Cdc ooor-rCalla.
cr0on 210dol ah o err ,oco tooi ioo~taararc Ao nor ia I~~r Soruo. TclO. eur dilO lt~eyr n I, Xc n r, dor ,,rorr Cin.$ -teo~ra
At.idnn a. illb .V I, T CAS BURGUE R T,. : c -0AO .0OPcT r .- t o MIT "eor -______:-, --," Palo.-S-2 .1.1.
esit Co-n ao C,.ade. V. 77 AC DM- ".: oaTOa cacra. E-od d !F Tp4 le,,,IItt 000an.C0t 0on 0""ion me ,Iroaono Aordn-rol Sent.U htoIoson.n:ITTCUT.Tel. In 0, 4042 an .Pr'4402.
Nep dta on N. 0. Laa l end o~oo c.0, roco -, pr-con cn- "opntd 00 i ., V a-: 1 56 be L-1' in CI,-nn
400 cbreco0no crc~c-S Toa cnecdnror~er ecoar~-. i~~r n -nen,-. ca .0o rn Ionra en ao noc erla ensoi co cn l UIIAI .,.
"HOTEL[ EIA
Te- ned n ,. i-,c d l ndo k eel- e.A 083 1 -Cc pl ooe nohtrt Ion-bo __on _o ,,Idona r- A FOTO Co. t -T,-0 O I ,0)017 -. 202, I I'd n. hto ldntr ni. cn
1. arion00Be2. Do hond rcoag"o hiloa-trn- endesocenoo$10 0 d n ame l iala p00. co tne ,itcono-r o il r0 il d00 o ",oo ,a-400.0 I To Ion iO~o rro ton- l rt~~m Ro odot nor
bolorilboro:~~~~~~~~~~ -ooor Iocba pnctatoltoa DDxebsd as ir r or c.000. u ooe o-t Re- -e o P. nor on 0-io TorT 1 IT000 Io I-70-0-.1O
lt rn "VANDI-- -ELoBILT";"'"d , "o
cacrc ouaego ner-o cmtooonoE naSM -c LEtc. F16UEo ad lan t Upcl .0.11Cda bi- ontooroe naiat Pnd oo -n 00001or-n Is -mpnro aao.q oDaall,
.0I0 E-101-02-0 opneoorPtoco co en- -
Ioatl ,.n .O I a--oro 1II-1 nIna Caoro ,nond.o -00.C oobo C r-83n -9-1 rodca ne 1. .TC Tuno-, n3 ,1,1
mao n Fee' ont spr' ca"o ra -I501Ob ---n --- -- ,foe do. OeIooo 122 oos oo

C-5DU1oIMaroReie.nroaue -el Imno 00, do CTI. 1 Hotl TlIrna. I ~ i Ifi I 1 0 ol No-o -01 ae" to torsdi000 oie I.Ato ad
-_ _O~ _ron non ro.ccncoor No to no; no Io oron-t ~ro~.T le os ran- II d20 i 5.~E an,,on 0600I000TD l - -E LT IR FN,5 LqIA AAIA1,,T I'M'
r1,,, -o-- r os o I r-ot -"I bec Con AelOl ana n.A QC AD. '3Set. Pardi T AO6. 8.aan 1III :,o!"bot.'.oocoo C in. hCo~c eoOU.o 0.Oo0000, ,ED.D PA STFINdr
; a cre deey Aotet Co,~ ad 77 761)177A l6D dtoroe 0* o1.O rO .rtl E~ tooool~ood o t I000 1oo p 2 Ioar-- i n 1 tAo1000e0I0000.l.O1n ,- F.nlQi
coo Lot. Noecalo oneodoran eonld c"ld Ac 07I As- 0--000 -n IaCV-II non- Tot -- A-O00 O 0100 9-0c b0rilel
1C.aorbod. my mon. or~ T- 0 IT~ ,, 000A 00. ene o c 00 ,--,-I. n, AOOotcto toc M nan o b o 2421 l Ir ntlIOP0 oo . 00e00rn 0.hhuonr-.-lt 0- tocaoonad aln onnrrt
t l., A .~ ecaon- --I~~do. I4T 820 GAB!od" ".,bod to To. ,I~l~c ,111denoo 000 ocr-na coo 00 oi eIor~ioS MoNTO. Z NA TG10320-letl; alP,- i ,,,'",SISn
Conatad 1,03. c1.n aC D E I RA B INodo Al "H TE 0.L0.8 11Oo ,I .c.l pecolo coouoo. r-ocnoo oon-oocbic T.0o-2-0 oni en~
' d,-00024 or t~t0 a C aer T el 11 RI K :o ecocil I2 I0 nat s b b ,0 S s c re ta r I5 5 I I0 Io o e -ne or c"o "c no, ac-nen E-O ," " c z p o n a 7-,,-7 -2 cCo o. Ia c rococ, 'I .c on d
Cno80-bn .ne IJINEKIJn al Tie 00.b on AT0 ~ '~ 0I,,l-. rco n tlo I 1274 Poo U- Inin n ic .,b N00r 304 ld ENTR 1 7 I 19 .I Ani o 145RTA0 E T -T p,0" Loo e-o lo nl na ,
000000000580i belt-cnil 1 Cndnb, to .o. -0 .- "in an o r -4 a0 E,~ oc~orn oooo cI,100 2 h"olooo- (001 TIT, 0155200F,,,C .,C o d ,n,' ,A6 l -
CORTES. "nP.ORlranl vd~;p1C; ,lT1' E 1.0 Ole. Ito~ c -1,do ar~a Co~ 1-p, tI, do. ooonllr-r i~o.C s .4440022
Irl"Con~~~ ~ ~ ~ ~ ~ .700.00. 1it. .Ia-100 eulpos -l noo a ni aTo flue-U Ann,______________ rOld- I o-.o l oa ea oo-o 1 0. I70 000000. 't e 15icn-do bol nrp lco T c ootII, I'lo. trme- elOn
Oonc dtneoorencodlootc~~~coooo~e, .o r I oy o n ,coa ".flt "I ,, do o"' I.10 hTo ~. coc 0 a p00 C Co I do oo ofooc
do~~~~ ocordio aooo or. Otnr 0nda ao I-m ra o ,,,', ,ranimo PAet ,lENDSe .LO ,ISO,-N -O .aI~1.5 Moa o ,a P a p. SOC d' UmrcCU n.flO : dno o" 1,1- L iooder A 70 abo, ot ooo Rc L111-1oc 20 24T do, L-2,., ,I .RAa UE
roe ot ha digC.ou .-nt. ra zd a 20lo d -a tour-. Roda ci i, q-ARlfl tC Tone Re- toe to t 0 (dd oras 0- ono .1C ,ine05P.X 0n 105 T Hd~ or. OPO 40100ll En ESTE, UF0 5 'oodr rooon o 11o~~trn o
"o m r P l o r ,g t I n t o.o 00a" 'n eao o r a 0 0 00. p H T L V N E L- ~ D o n .e d o o i o O a coIcI. E 7 4 1 02 I h t,d 0ec n c i o o o c t ~ 0 07 1 0 0 0 2 2
d:r- .dlraAP ado1 olde r -at crei ta,,7- inno tS-ntt VELLOS, callono dat It, ,dotoars doe),-r~a, Iri P00 0, ,I-002 So dine Piaoriecic ariatri sq an
o(tle aenn id .20 C." b jo al rae, ana In stttrdcN w Yok S n-.- O0P10 P l 071.00( 510 lC TI-S Lrna 0,lnro I- cno s. (-(001 0 IT __ IP.ra- 71 0c 0 1 znni a UIno Baboon nata-n ,,d
olit~~orocc do Camne bun ITTA Nt ]oo4 lletc,.rnn no-, 1,Iflrar c
1-5,1-1 dos Isco cara, Imuslosr do, cr ,.onr o Lr, 122i Lnoe 0 e oooo Iddroro Uqpl r, ap -0 -tO too I noo o 000000 cocoa. h,, 00.0 Interc0o.
ONT D-A Co R s~ l fibre m a y o r are E oratoRn um r radi al tu o o c us s iia dc C in 7 -16 ~ oooI,.0.ooa -0noon Rojor. .11 7 IT~l ,CsqC, Le l ,, ,, tono Io a o- ol oco11. I;O 0"0 ,otroa en . plan."b" ITM I .000
El mayorl tid onala flk l etc Trtmo-t -ini o -a Liken-l. 0008 o- clrT "ott on- P.80100 0rltU o .27- 2 I P R A E T SD
doas N at 1 re ntu- Mo~ uieb res, quaJ1LIg V ato zad C-169-r0- Z Ena Ba lert hr~es Instlut yIA Fr-I 100 051 lr-oooootoo. p ie. T Cn,. ,-,,t0 I.I Ont ,O L A No.d
ai*FddiUon r eolo-- -H T LPA A I ITl"SI,, ,C,,,, ,,,iU led Il Ir Aano IT. C Rqot e I coa 1 Ananamnoo 4
ve ~~~ ~ zan N NI .40I. opa'ofmI.t. .oto"toadr-I eedad d ", Aoe uoa cato :1da2, Ic1oaoo.,,,op ,e003.artoI.roc- 0r odPr-doneaoeot O-4620oIdo, 'In. 0000 hoboteconr o do,.OnnrI 1.o117.1, I, cn
Ten lo I ~ bajo procios -0 co toac deod """, B, cel" aden-l -ide be '.,FIa ,an -C-,,I" -ll1 nI
conI a ra ha Id dot~ -aprii a ooospia nlen r rr- ct~ ,0 -o S5 B-AN V0 F-040 AcSdemi o n p T 1,I 0 orto 1 ITor $0000 Voon 1 d I I Onr c Ion Icno.eeana
To. I an'. Her~~~~~~~~-07noO2 Ano._ _oInnna. 1.Il l ele'T n-l etr on r A1 e4 n onredo do- ahoraca r- I -.t 'I, let ,.'I' -02-.
maaaaoD uc inr-e pnhr la. deanoonena V- -EIOS "o tn e l i s -.1 I -- llc "CC- ET ab o~ninat CI
'La~le Casad" doI In Molinos', Be- no poI- Ir-c ,cIe Re
NUSPDE 57 -LOIA "S cc _ a ,nl P ocon 00000 do co, ErIto en* clo -I eo to l- I Iand n ob 01 .4 TR00AO
lascosin~ ~ 902, a uIn a Nue. cedo_ n T~n' Icic ,,,r-or Tnelldo Ionh80.rosooN .lcO Re Ic "1 e-nooo l4crpao~ ~ C o co I' ,n ern IOe n l~nnerIc ,
e OU PA PAar I.-f A 12 al,, oo. e ed n-n "t~AI .~orpcn ', "dfinotis''- C D M A PT A do oo_
Ca,7-0I Ir- ,I 1 on -: Io do tot .ars t-os r ~ e Ia of .1a I'da P-5 5- E MEDIA C1R .c no 1,dc I, o lno Ic Iin- aorlonn ~udo c.' Oermaorarcnt
____-do It -rnt to CRoT.OO DINERO SO Ifcot IA Urra- .000 ,I Con-0 Or- nooo oone 000 ,ooh leom ,70 -~el Idcizn d-0.00 G Dns242c.TIKO neh .0 LOIDO n o
I. N do o 'p In' he du"o 0100:l Ir Fubo 6,~ncoo Houe "M NH TT N ,,,rt preara on romercial H.a I co Fc crop.rO cr-oT S i BME D
J~~ ooe ec r. ccoo- 11do r-Oo. ml nobocot a U a, 00 sl~ ns do Sen -ira deo bue- I'dl Tn 1T0 'roo Ooocodo U'To
bee d ,I l r C~,.C e-tn -- 020 or en n a e p a n ,I b t n lure,0 .c-c0o IST A LQ U I 0t'd Lobel.ol c VI A b e e dn A m o n e do to
beor. poo ra Al4ndr Te1r 405 e n oIsoEIin I"a"' ea7C .t"
rA no or IT orni o ooo, IT oF" oouooaonsA Ic ai a a e nu o o o 7etonAdm .c'orthoo, ooar-.onocdctro h-"o R5 u ne c no3 r-1 oI T c 00 to-o-- r Eh 00or 5-1t2r 21 rI d e en do ,- o nls-rroodoc. do.
p0000000. 00 dcl Pr.o 'I'd. -oroi -cmalo o Opr- AT ',.11 ,,,II "' nn- a~ pomecibe -qu . e. earrn noro. TOaTco co- I00 Io- denb e lcco conllda nol.conoe noh eeror badeasa.
000 200 Tooatoie In la ii .nl n- erProauO:r
00. 0 ~ ~ ~ ~ o.0c 1,1 v 4 1274 2i~ .~ o1Fsendor 1.0 KPO N0 30 4 o TRe 17o Potec Atno -r -- ,O ,,,oc rcncoe- oooo,. bonn 0-trpbdo ar nnoe~ ,c.a ra lo-r
dotl co I'.ou E70-0 one I E O ,"i II rapId 'T LTr~a a Rao' T', etnilno td~o ameia pa a I.0 1 000 oe lt Oar 00 .0 4000.0i o ,Cl 501 11',00 0000 ?tLloeb c 0n0000000 Int o 00 roono' Tell00*0 oLIt1
,E Oad. i SJA, I ,TSPIL 0" l Cre po tl ,h,,ot t otolo,,cono: rn e ________ rain, co nondo delroo o, em- 1,o ooole-eOn'.rs1eo,0oo- e4449_____-I
a Ibc n o T' o r c a e r o p r m e v -e~ l m -0 0 0 E NToobe 0 o 5 .
d o c u s nat o o i q rdn o ot .n a d, P A A S E D 6 0L O M S n E v s t a p r o p a r i d 3 lDe C a riU S O c o9 0 c r o OctS B E 0 H I1 0 4 P D E Sin t 1 ,r o , 0 0 00l n .0 0 0 a l l. 0 0 2 7. I ,~f D 1 0 1 y 1 0 1 .
019302 d I" U O o Ca n po,- o6 o rpn cno~ o I o o Tel ON~tO Isl LIE r1OO 9O p~ a 0 1 EN ern dn c~ Ia c1C.r 11nooo uMCra ,l ARA nA o ofb Se
L "tI A N RO r~oso TIC~ T8 hr-o c K -sro .,oatn,o-rtr-00a. ord fidfle a qutoleofrrou4. iaS ,,,od 1.oonl 1000 .0m0~ TF Io, ,oot F0 C"ob Ado ,o -aqun
,11 drdaII. o i rol o fo ntst enln r -o I,,I T C 1 1 i T Reacin C.00-n2!0a _e MARKc-ed 00 I0 0 bpo aent c om ueto don .IT c
Proc .ent mpenoI' A traj-es e00dlr vititI 'LrF- 20 rInn 71T EN boo 8000, 1-abe 05hoa 1000hlld d t-oe c-il 0-eti co b .
pontal on c Ia, 1,o-b 010 r- --o- -ot---o cI'c,'O.00 otrot, Ill AMPln.AlreLM ien arE~ooS a cR 1 ii-II -dl orcI h onss, arto E-e alo To -
_.h A tma 1 6 ncAo ZA Soti P~ m~ ,sonr 'oft 00 1.1,1 Io t ,.Cordod I o" I no.00 ,1 dln -C. .npoot~ t bol 1. 0- all ".b- o n ro n e a atm o to nome-
albn asT zapa 11 ,sobrcsmso elt.~ d Pa 751 11.9 ~ O .~ F nbro Id0l0-,FI FCl I UR ,oot:nI
or-onoo radca He re 11)II' d e" 0-nnorl -9 icoor117, cn. i. 0Es cont IF A0. p00ooI O tor n .aro P0IIC 4lI de l o ;dco 27 n m
CONT 005RA CoThn Toays br 1 0rl as u0s l ls dP" e aa ,Uc--i'. e'.eaid.lb'nost o.t ora

180~~~~~~~p000 00 Po Ineao .7s 002. B u e n o sd ,c ta oCao."lniole~Ci t' Ue ,S
"00"120.P ,C11 200o -1 __ __ __ __ __ __ I- 0, bI b r pac otot o I or I n r. I d Cle-1922 E n.
ta.os ,r-o-n. ona- coc'nn ,Inal ".A D c n a l rn ,,, I, e I- - n I o 11e re
1 1 y O b r a a d20 2 2 1 1 6 ,e Wo r t O R 0 0 0 0 0 00a n ilP aNT R E G E-A Ic U LIs n L a o' IToTor r e
2 ~ ~ ~ do oip lOS. l ob o .a det o - - --5 Tell. U. 50r Us R3 .0 738.0 coooe Irgod ,00I b,-ot 0 lt 50 oa 0rl~oo ol
Ill 11I EI, b B: Ied-oleUn- Cal, 11 e El . 1xA Re ITT IIQIIN .1 TOo1o'.ocoadoarr.C2 r,,tIrsrES FIP .O 0II0 a0.0.C.- C one40000vd Eo ru l-

_________- ".l~t .-Te lierotcI" on tot _dO _ob_ ___c_ 1.50-n no" 11.c~ IEU
OR"~~~~~~C00-00 don ca p00 battle .-on doe ,FC OI' a .rn IT, T elI .o, A~ o- IAIAT o Ic'n -- --
cCE, "'000If e.1no en N I.0on~ On-c l 11 000 or,,o'til acdn 1de(ro 57,00 ot-0 APATS MEITO 'I II LA TCEDO
.~i 007 P.LO 000 Pc',o 201 ronoo SA T SU R Z 1000 n-o0 0,00 oO~~o000 ac~.O~o n
Ool Isi~ n 4d o G arn er5 5Jf n A do0 d ome Not 4500d. "0 I IIme IPnaTT C '-
TCdoESI EN IA ZAPOTES~l 314, ALTOS T doncr008 ve bo- a Noda 100 a el

sCall""sii do dot S3.00I Za- R-25t0 04dRoeaICara rns, p- gooo loISt.1ii ., or- lnr r0o 0008 010,0 "n On c EoI- c.A Irtr Ont oc-mo I'ln. b oeo.Ao t- IIOR S95 1 tildl d~r.b-e
cae. uvo m oToos In:1 doot Old, rueoca a din P 0rpreco Pr-onl H y-I.n c
d'~ n n ct o do0r -c r ot -i00 eae o SOe~,. 01100a 0.e3 b.07I O 3~o ton D" .- nc.i;1--, T.I 1, ITo~trn rooaPlrn ooo
ci. ,"Il n o rnl'. InV I 7-00 r-n Alexan nJ0er, Te IASE SCfi e 1n- Iler Boni0 8700.0010 PP RE'dA GII N *0.bot.n ,0000 spa-tO0 rto ,aIe4,N,5 cod ooo 11oc r o do l0000F1 0.-li'l 'hCondAn do.Z
CLE0 .10 o eelo. ,.Co ,EAD teo6IR IeiIA 010T4 ,-40 .
al____ d000 Ibono~ re" S". bar-.ti Cr-00o- colon. ooocnBeeobolan,,e,,rc, ,-t,,,,:,l,--O9non-coo,01, enzc--noTioenooI'll.no 0800 door-on, ooo do
moo- 000 callo. Ilo n-onU In -~ad o ,adoor Cnord cod72 DOooo-o~ caso, 0000000le 00000 ,,ot oI .,t IotnOO, I,0 ,ron,.d -o-mnonno-r. n" ':1 "' a C dr
_____ ____ 1. II I 00000a a l.t r4 C -6 0 E n oo N er-Ol"o: l0 IftlIo,.oaoa e -II ,,1 1 11, o
nout r pi .oo tnit .000t p g r eot enteorne Ic r cnn-To 00000 T- "I~o re00 ",I .I o t~do .0 'Neded 1aot 64- r1o
RE R V B C T 040bCl 2 4A C rep d14 Co -0 00 8000. -o~ on~d~ tonoc. .P Pro.L. ti 1-A1575 co1 o I nn rra rorn 1, 011. 0 90-2 c
"''dnmo'I rt- ono~~ne d u osbe rsao so.Oooo oootor 0 ~ A IIII ~ ~ 17000LOA poobo -oSto ~ 5In SA'0AI:1 hO
Ra; pd. F1 ,Cnot,c al en,., o p 7or ul. a liis I nooPARA EL o. O-dn tacol Pone, IH 'lol ,,LIML'oJ 0 0 0 P IR R n 2 17 On I ll 11Ar .~ilol TTDIARTAMESO51El00 oa Dlar io 0orol.*nTObI
U ~ ~~~ ~~~~~ C.000s b l re a ~ o I r ld A 'n -. .C e. o ,
c-n Gno LIc loe I~ooto Kala, or, T0 1055 uo, "l. IopoeNooOeotOdO~ tb 1),c e PTo T~t00 00I0, Ia 0I020 1p0 1P 0 ntl od o s; 00 0 12 ynrc 104 hyocri
______ lo "'C de na3Sl Rtc 71coms 0qcorno0 A
do Calloo Vedoocdti o tindninnooO AI .0 0 bt I000C1- ;7 ; lp-o oo o so Un 0200. do o
-O 'otood sot coo-o O4nooo aot 0 00 Or - = E l nnp lEI icu r 4 .0- 'a, ,a -n I a b p -ll Or 00 00 I reo I rrc or
Illmor-olodo 0n 100010 It .o. $2con 00C-1-6 IE 7pIT RcoP R E H G Rnese itradoc e oo3:o'-2 .-, ol, Ol 0000 T .-e i a ,
a -ttn0 Ion- -~lo- 0I000 '00 ilno C -o 000. 1. tied
con C.7C.102 ,,t 1C- U r50-. (80000 00I, .-.0 AU,, Anocd. but0001IO The 700t IconFC 0500 000In',
osnoo. al ,8,_ ,~oa orre *e-1 adroo,, noroe Ia 0in corre, rotor- -U 0at n$Itconn. Tor onaot Be-0 I ho dn leo oorpnar. dre 040. Bea
LI0II.A ONa50 a" "77 .1 oooa 001. bIn im .~c~ Cooe L11 1 in d .1,Ata 1 1Fi 00e000 "" 'I I Por -' nrtaxn o 7-00050-62-de
To o"Wou.11I AU-- dr ,i0 TIoo 1-1,0 701b t o,,,000 o:-o coiool 1~ I nI oboI,, sl 2h btmin s
.:aT-a Oeoo" .1 *00 0Is ceos vcc~l doto.N 2c I' ""!cIC hs"'oyoncona7 d o~ a A c u4 a to TOicA beho 01.0111
lotln sc s sg ar b Hob ra1 O-lO 1.n 0011 - n pect-- lIO -01 11110 .111-Ot 00080 dd ioc Poolr-oohl Inrou ITTHOP L
SOL4TUDE ai4____Il___________r,
63h~r I__-I_-____ ADZA -
________ EL.0E[L oeSonoP-oo 0.cooI.tto o hrh.n ,O noono Coiano TI00 r a osor ato 00800la
Eon l TconnoI 0000-U -eolo T'-io~nacDI00 00001 I'dlet RItenn~e -1ta .cto ~a~ I" nreo.cupn 'I~-oq~cooo IT i 1 E.'I1 2 r 00.0 r-ga ote
~~~~~~~~~~ 171 19 ITOELA I-IAN 0.T AN.Ala "1 ll 1-a ne
,ae NIod I2091 ,1R2 lnb.e V o F R 1 l
FRANPESory 100-s IT Mt lon ids ,an dosin .rao C." booo. 0I'd ra d'noorIl d e t or-nolc .I On- AConoee000 do 'Aa mcn.ra EN L G R U C TR
Procte Cen nod. tdo boo r-os. ,o~ 7,- ,lo ionhr a.rnstoc00* 0D(TO Q w',1m 10CSR0 -dcoac ~o-o.N.01 *0Ctan eadl .,,caIcnda Chnen 0n, oilacon0 nnnoa 1.br Iall n1c Fdooct 000-or 210 PARoent Iie A-91
Ilay b5aia1 ,11 1, Si 31 "0o d. .Citmo Ircrre R,19eO~to 7cno -doooore 0 .0 0l,0.00 N 2ol ,n-O, I. Reora, A-l00 'pr .20000.2 Do Toob- -tol ott co I r1e Alo. 0100 roe enoadro Lamar IT n orceU no.c 6,0 C.,o o -oor dr52 -- cEn.
La ER -a-no Pog 6.T/ 3T ,bn Plo I I- t T ,- I- N ER S G N ,,, ~ don r- nD id.i 0, Bastde Ir a.s 204 1.dno .no c no-.I ba00 o o
2E O aDna Ne 101 !,edannj A1, rbsn 302, s1,taet 000 00o7040 AL ,T1T ~ t~0.nOn 0 a comnemro
*O, ~ bae 000 occcrcoor cpe~so0. UloLa 1 a 0-~ ISn lobol -004000 5 .m 5-23*-2 ~o0.cmprl rc--a-oord__.Oen con__orld_0
i anoL C70 .,1,a EO. T -A,, 00 6 E. R 6a IL Nler Looooc Eotco do 79.Ii R -~ ,,ie' ,d
I.' 11TE .1 d.1 A o. hab'1 O t 1111Ac 08000 h A lithc~: o.- 0800 Pc,no dar b d,,,-,, a I7,~n ,,, ocm ,naod I .,lo al o r C1.1115 0 led oIi ,Ia ,
on oboorO 1mb e ,oclo C, oo rc.CloO 0 sroa _____________________ r ,11 00 1rron11o.bloaI or.c olrc. rplon00. Ooi.e e tmor olcRen 10, re .0-cca enalAhl oNo 6
1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 P1550 Printer. I -~ 1 cinc.O lnll cr vIOI to -00 ono doclo de cOlt r.b oat _Tea N.r I IT l~i,,nnlo ida en' TUnt1-I .T- lT1 ,r-Ied ~ils
--1i 1 a! an' 'l oe rd eo lco l r IOo, --n- ,natCI epocon' So Reoo ITororc a0.nol l br40e.02.prio
--- ----74ll no ra os rtobo r r -o 0 o t000 or-0001 aaoon o e n n n d l HaiLid 0 0 0 80.e N L F N O EL 0 0 m r 2 1
WS52i~ min SAicnU RE IASO E lroll, nnoil"I fA ~ l rI IaC ooaPrI-c.O. nc ge

86,000 laonttta epledad 0 nnTnroeTn ,,,,ru y L2:00 ,-30" obq ne12.dInaoa, A070500 .CST I.ALTO!,CCOId0.monotna.op-eE o TnSannJulCoente' 6.0-0,0 10 20y 27 co, to. par-Iaan mNorIN lto do L
.949 .014 I: nue11 ,Io- clietes 24. hora Pc dor Hoot a donoranlno to EIDECI AL CAT LIN doidb 0,C *- c,.-,.aI, n dotle23 N I In"2 Cal.'l 1Ed l ".d, -
aIT3a 17'c dr- Aon.ab~~ bo ~*10Oona
jes~~~~~~~~Oi 7.700-02-1 Na. d6* $3.6n. Cootat Eo.I Tuh4r 4RlopoIenoI I I" -1, TI,,T- 't.- I. .--Il'lI. U(1. -b-,' TT-,- -" ,VB
tosjac ets er, saos p ara o teerI yIN 1 t odo1 00S I .IO loc Ilale p C An~r "I "oop o_-Ono -Ijo de La 8. na n. t ,,b %nIn.noTtnachI 11-1 7 ~ IT, qosv Adm,,llo, bolanls ,,d, bRn- a roIncI1, 111T,__ Ap-acl-cdel Vooadn. e- .t1a1 .gt.-

E'0 . Ipreor Tonoo odlrr nlco .too .To neednc oIC I Pad., ,hoao a ooro Cno nnol.aon bndno.000 eornr00A0
mIebor.ol ,crclooo Ine C 64 oro-OD -5 0I nlIIedN-d11I~n ", ",.I1'1pJ11cC
aPN noda Om cc dAa0Calpo32 pra eto0~peno-Soe 'oocn dc. nno nE000Enonaatm or.drolloN-lo 05cnrAnb Zp~ 011 0ld eclt.S--1510 n0cmo oll~~o -22oo
Co 080. a, 0.9 00C24noonr oeaOncldd tom -n o-oro0 Olan.TlenoA230Nto 0o 4pn oporn.A A I A oa.lbcabo
Ia e a e ins4-4- runocoro m ust-*- Inc D rol A-010 "- To15071 On. ,:,,-8 t 7-0 68-2-I - L .4.ad088224P.1, .

in 8e oAg~i


image:
-------


I1 I & naB- I Iaiiao ,AI DEL:AIA-u1s 6d i. e15 ~sfcdgAi X
L QE E I A Q I L E SA f r r n Q
_, I_ _ 11_ _ 2 L W L ~ ~L U L n SA L U L R SA Q I E E
A P B A M N O I2 A P R A M N O 3 2 A P R A E T S8iPR A E T Sa A I ~ o E 4 H B T t O E 5 N V S O A E H B
AL, q 0 AIRAETS SA I LN,9 0AATMNT I09AATSETO oEoo AL S LUL LMDRO PRA tO6EnTE47 EUD 30 E.AQ9OOIE .SC NRJARPRT TSAA.UIA9'NA F SQ LN530 ilX4 ~l

I, l; 1.,767 oil !!a-0-2 I JOor3 I.-i I~g~7 I T em,7-24 16 de D ie. deb.,, 1954 -- -fi X4A
______ OENl7 o70 -o042 EAQ9AHBEAINETAo .07-l.I I7 I----- -I-iiiiiiii-"
IliqUILRES ALQILERS LQUIERES ALQ IL&RS ALUILEES AQUILRES7LQU3-flSAL- r Iv
779,0 07ooo i. i.o74 0974079 o 9 -___~.-oo dloto 37-- 77067 07, ___ _10 AA._ 3
j VRT DEN9O 26 APRA ERYp. E-7 '.27 AE YAST i d2 2637.7~o APARTAloo,-. I IN I9O9A V EN AZTA EN -0o3. MAAiToo,l M7 NiE ck d~ 87L6IAA~UI 1, lot.bA 779
6o975,-7~~ ~ d. _lo __od, ho-oi, 94 __""-~ I-i ANA 4070 0 4 67-~ O A P E S R I
3.7 ,o.o 060379TO 50 dA 79.1. A73 ,707o7 PIIAo.,M APA TAl.T DE0 DON7oo !A AT jual Mo.7 .b70,,toE,2VIA ITL o t
,, o. o i oA t eO l 3 4 7 7 4 o b e : To L'M O ns t N 6 6 7 6 6 0 0 0 7 7 7 7 0 9 o- C 3!ok N o. A6 9I7 0 M3 2 3. Au, ,~ -o in0 991 P o s A g ai o I. .7 7 a d 7 7.J 0 7 7 9 0Io, o 7.oA. o ~ o O,,o 7 o o o -7
I 7 702 7077s bi d .07907773 Cao O .II lsI I "Iem. HsF'~,,.; ia onr:I .mo.o l,7 .R., n Co 7nri ar 90 S R D AP ROA -AN EAAP A A K TQ51A
Io t l ,oI. 70 3 L o1 b o o-t c t rm n I 1, o o~ too.I. 9770oog I.doem E- 05 a. m e- & i IT IS43 5 S O 4 3 0-9 0.3 o. 1 7 0 =9 0 6 .09 7 '4 i E," r m. .K' C I6 B~ F m C I I C o l ,- 7 6 174 d o lo 4 7 at l 1406m I70 1 .1 i i m 3 1 1aq6 7 7 80
nim ~ ~ ~ 7-04-27 ,i. .07 o m7~ .dos,' ,7I,67 10o moe avo.oiel TO. SU A REZM E N O A W Q I& IRZr APA UAM NT AL- j~f~ to___ .1E-3073-.84.mig'm ,AiI II A I' It
CASAAm E TCLA 3L -1LA oAPAR -I ~ P 7777 900747703 60. 76'a --A- o IS70.7 je Too I T00071 0o ~ C'oo, 1 ILA UN SOO 06nlI 710gME- it 1In 'llO I,30 IOE E9059429 Con-f
; .0 "" m' L.".i L. -0o6 742 E-209-9-Zll. -a.a at Iso6 25 Coo EjT-Hr I ii TOI 767 m79 .77. "0-I62 Aoo~llo C00 I~ Calmar.ooo 999',"E71317
Bl e E-1818 .OisAS E T EN B N A P TA E O M O .r 1% i mn i ,V B -
A A I .)I.6707 .7 67061. n i
,__ I~jos9 it 60otd. I79 MIo ,ooootb 7770, man.7 047737606o UA IDIAo,-ASaBE. 86 O'1CNA
C olnitim o I Joo ~ o o l 0 0 0. m A,-,, 77 70 70 on .oo o 77 o o C7 .o~ ;- -IT- -I 9 1 1" 0 7d. m ra n O o O o. ol CI O I
APSTNEU It9EEG .I. 20' VIDA O ALTA ll4054s 730 -- _ r- 70-042-4.7 I ,I, S E LUL .1ll~ I A 379A, leGQonin lI7NDO


A9 60 00oIC ,10 Co .70 I-o, EAa .115.-bo- 0. o'.o. 0976202m~m. 79of7o-oo0 LA0S DE__: ____t, C So I i 1111o l
0 7 9 7 6~ ~~ ~~ ~~~ I 7 7 7 6 7 3 0 o 7 , I t l It " 7 0 7 "0I6 -7 6 0 7 0 0 t o-o o G-RA I 3 0 6 A L O S -0/ .I L 0 724 07777 oo 3 1 0 6 7 9 0 6 0 7 0
_11o2 0 777777 77 070 777 ,7 ~I el~ l IL ,.,Sal AP S AE NTGOt Af aM,.m T. 4. 4 7IC7 ~A de .,I7,.970 j07,~ 7,730Ppu,764 N1. I Im, C a'_on c LAm ,. .
_ _ _ I S t I I7 7~ 7777 r7 7~ 12 .37. t i sIt I 2 A 1 1 L ., 0776 I0I00 2 .77 :l I7 I36 0 6 1 S : 'W A -.I I -6 6 -9 7 2 7 0 9 9 0 . 477 377 04 70 07 7 72. ,,7 d7 7 P l n S o C oR oi L I A llo ,1 m m A r l o ,Al, 9 7609 C a m eo.
Line a0 7 4 0 7 0 0 0 ,7 lo I t e n A O I W l t 1 C D A 5, a 70 07 ta El III ~o o"omejoISoL O NdaD
90I'70070643661760 "67537 :;07.TTN 1-96441 7 .5.007770 I0797 dA 777770706 427007 A.s _000 I0 A0 .04o71,30676067796 7alt
ALQC~~~~~~~~i~ ____ ____---j 7- 0779, 6Ima3,A. Idoo, 36I"' 1 16 CIt -I, I.1 11j-iimrirr.Cal-,, 315 C-1EI q.I ,&l.S'7.,ZiMiguel-mm64707if0779I 067776070696PR II C~m1;,L2.7-7-An R703R A09
I707990 ,,l~ E-77-67. --2-7 T7 torJi o92 'o7o 9.A773.6 157 7019 07670 I .i ,973700["onm~r rm ,hal .,AAI
It 76 ,0 7 7 To77 7 M47 .o, 6 7 78 I -' l .11-- 7 7 i . I I i" I ,= 9 S I O A L a m oa0I i . li e A e : y P l 1 n en i 2 S
077 6e 67 T 673700707. 7.0~it ) I _fiI 37.oTi4non, on,077 77777477-,'., i Cpn oC To77oiz 0-70I070390 6, al I,. ,-E761 08-1
p0ah 9760 77.IS Ir b lmm l t dI_. s ,A nI .I r Ino I, ,
70-72 9 17 oEAL( LA39AR]405000DLSAI MON9IO PATAMNT M AOL9LGBOIT 100900 AAK l.i~oloo 06704670077a,70 AQI9A4 ANEBE'SOO.EN00 .979 (700077o7 1677770 6000

83 7 37-3 16377 2L6 -1370 7007 7370 330 076.77 Co-ol ,o 3 0 07 0 0 I., 0397-,.i I,,I ,- l m i - 1e
7000 $ I LA 7 3 0 9 3 IN O I06-7 .___ C-646-4 2070 1 Be776 90777 So7730 67739. 170707.9 0777. ,070 o0 077076 o,
-F ln Dmoll ~ T,,I Ilr A T *II I, AA A I i SNEAL -LUL H--- I
F-958L 4 LA APA TAMENTO 19.3 0,70077076 I0 L o n 6770 i, 8 7 Ill. 7370777 700. o lo 07. l I ET S C APA RTCLA II 077 AL QLIL T'1 1.' 9'I" 'I U So2oIJ ,a l- m r I ,Gt~ I, o2~ .9067 3776790 .

I."707 Al 071IL 95 aBT OO 003 I.7650 C,07097 17900 I-06 I Set., I77'0 0. 306000,e 79 077737774_2 4707770A ,N 3 6 740779 90076007
I'.-.0I3-94-76 AM lao ioo 07 3 15 3 7q. 00 67070 06 10706 77077179976 r777 ,7 2 A9
70307 70-60. OoooC 6709077706 ,3a77777 000n ,I-" 7 ogado 7A.6. 8=. 0777 0007007 00307.760 607- - .-1-F t i 'n mA ie.Cr NT Ii. 9707700 00600479607 dol 11 AM.-, 11-071s
76 76 3 70 0 0- 7 6733 1.o~ 777 4 I3 I I O A 00 22 (6000 LAS IA C A SA 770770. ,00 067 N oE 06.7"" S0 ALQ III, AM L A-7B50 -67N-7777017oo o od 77 3 90. 2.7
07- 03 7 0o7.7o1oLo 6.l 0r 768.1t %oo-, nmr III I e ,IE A L Q U JL A
r re e it o M Amin 73 0 0 7 7 9~ 06l:7T07070777376777.1,77- .111
S3"1m9t7, a4 So0 Am6E. T Arm37 ,' 77 66 i"oo' ""' .t .0'00Ah l. t
,Iotdt a 1o 0 In 3 O77 o b e I- T 077 7077 797 p 7 70 .0 0 6 2 0 1 9 1 03. 7.o7 Ep. 9i N 4 1 7 077 37 77 076 09 90 03 07oll l i tl I7 -0 7 la o.0 o 7 6 d o.e h C I 1 1 m p ,
70724 ,o7doo 3604000760077770700 0337300377-.07 377 70.0 7 07doSA9TA9O-INEPNDINT BiN S-PSO-AC:131-=FE60I. C-70-,-a 7',3777.0076:79aot'.l. 706I,
13a' 30 &o 7. 070.7=0706 03000 ooo.oo0777003 bo 93777 L'77 3a 77~7 707 07 00790 Deatanis pr 0i~617~ 6770
3 070370077 30 w o o d 76. L7- ,- 0 0 3 7 6 7107 6 7B C A Is I I .
So Co0,O 7A A T ,~ 3, 67 9 7 6 0 0 9 7 77- 777770 boj 77ol "Td,111,,,0 777 77.7 Id d TIm III.- ,Timor, Alo oad 09 Toll'.7 8 V J)
-~~~SNO w0607 0,10 ,00 16,70 T,7 .,7 7077I9 360657.70 dol LBP AA MLI it ICAOKRSAI L l
2 1, ol.''" im~ Min ,oo-lo07 I 070 777 00000 $11',T, ite 0770. 673. 70 77.70 00 76I
7 7 0 0 3 0 3 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 h E0o ~ o t r m r I 7 -1 3 0t. 7 7 7 7 0 7 0 0 A 0 6 0b'63 7 0 0 3 0 11 0 A S 0-55 0 7 0 7 6 H i70 0 7 L: -03 0 7. 77 7 7 7 3 b o ot_0 7 7 7 4 Io 6 0. A o o 0 7 0 0,I E -. 6 1 0 7 0 4 -87 0 7
0.370~~~~~~~~ loot-.- I0 .6"000 I"3 70' 14 77A I t30 LI, 734e7 76,0ia 11,777773 I"77>00 3a3307 p07 AN00o '76 16' 000 A077 77 Io,.~ EN 03677t 905 IASII 67 4LQO.L CARA C770 03220-0 0-40E4


-. 770mHe ,fill 402 idr' I6 60 A" I3 Ioo 206-,, 9CA 037i 760.0. 00000 SIN7077 esu 07. I 7790777 aso 7009003077039
81.1A E ~ t ; R A ALT I T ln 7.7at Ill, I7 ,7 ,oo ,.7 I .76. 370770m 3 30o No ooo 70 ALOIml lo o 110 HI. 50 0 -.A 9 00. 1, I0 0 07079 SE00 7 9 07 02 7 07 77 09 4
0 3 7 0 0 7 7 0-I t ~ l r i l 1 0 0 0 a0 I i l r . S "1 I N I i i e I i t0 S IT0 A o I l 0 4 F o r 7 F l i t 7, e , A Ca m .I o r 3, 7 3 7 sm ,7 loA"t lo 7
77I 0 'I76 0 -, Po' o l l ,, in .3; IT73 -7 I77 I0 03 0o73 -. 07706 dofr e 070 ,07 r.Io ag ic lal 02 C 00 0 a g e n da, a toIC L C3 3 CECITTI .ALL IS, N9A r l :1I, ,,"," ,,, I
450 IlL".rc in 7 39 A33030340 At -17,3A760 PFiOOGS1 APXRTA 0-66 0. 70 ITT,,;7 C.--,A fL
B0797 007, 70 3030776 0707747373-LT 777C ITistas. EInformesI:1J. itoamead".III ,alronetom-060709004.79037070 I'll,4-

00_ .j I 'lIil 111,1 1 70 -760067 ,'. 70797067. Cof-Ilo" ~ II'l rl i e oporn lt s p p 0fci a 067307. 70700, ,0-636R
ALJ I G 4 I63N 70 3 ALT F._ 9670 H.r I 7,r I00 6 91.77374 76ntm OoLoIo To-o -
Ariln-lI -'l 'it LU OALF . . . . . . . 7 111"11-m I'l, oF, ll 77a.o I VDA DO 2I S 04l ,I07 !oo-7-7701 N Ai"i' Stdi A""ueblado
07Ih.0 Oo C l 7 -97 ,07 ,0 1 0 3 1 FA IL A 37,43 IL M S - - --- 07~ P01097 Z0706. I07777 P, I. 147070 .Ial.06 0096179,,l 'A l L70096.mIS.I fI.
40 70i = T ,- I a~ l-.' ~ 'L To t 0067 79 77 70 06 777073700,90

Ga~ngill~Collo 22ub0-5i000t0 t F3'I altCI Ioo0.A09773=9700on07007772306'4376107020- 770a Non 006, 50Lnm "I'm 6.0 0.E.6I60300, 150
79 1 70 .7.7 IP R A 1 009f I0 1910077 I-03 006 760 pa. 3066 607700700077777',i", t ,C, T"' ILo tCTtL~ _Cm do 071 0 700. 7 oI 033770.0000
4,7 1 6 1 t I06 T 4 7 0 0 07r 'in 7, it 0, 1 303L3 -66 3 119 700 07 96, 0 0 o I ~ 7 o 5 0 00m o 37,0m1r 1 4 3Ol mm 1 14, 0D! 336100 07 -7 7-42 070770 Tol.lAT- 3 I I ai -1-06777 707676 3 ob700070 oodoo c o, 06907077006


3064 3 1 6003 '163 n 0. 0-- -T 30 d C-I 603'AI 079o01'Ai 0I9- 4L43 -0, -5914 100 00 Lai $76 070 .,n6700 .3070606016 C.i lnl. I TF tDO E A

307300 Ill707>76<0600.6 0707777,ot 3.06010007 077112-P0-7A. I-00703 -7060707000. I0An7,9,,7, _t0. 0 ho- 11 O
001100. I-- r I36773 hi\3 1. 0 --.7l. 7.-5. 1i", O" 7. .520. r Ilombo. 667 0009 0~ Tios. 3dqila0 o prclssi0 inm a, ,- mi .Ii
al,, Pit ,, ,I "' A -7 I -0 060 -L 00.i 073 6707770 0777m do 03r ,37 Coo naoIdfcoAocrr Hr ,LNFET AL PSA
-,-o7 I 70 I700 95440 614 40 4000,ELA, 7_1 '70.- 0'- ,."a,.,""077307377 o- ,7007I77,7,4-ll0960.10370776. 70777.I7N4
,. 'r06 I,0o~ IT;o~o 2_L 0 270 690 -66- ,70 FaI m 04 B77 it Ce trle Aztreo ye si i o 0.o7, isooEo 530. E 707060704
'i : A O o I I h Q 1 F ,I T~ C, A P A T M I SO0~ 6I 9 C 0 3 0 6 I l~aIA 0 0 0 m a 0 6 A7 0 3 0 0 I 4 7 7 7 1 1 1 1 9 4 5 3 A 0 1 3 5 0 C O Nc r a L I Zc i I-L A A
At. '70'=700 6070001T A00 7707 4I I77 I10o~ 1.0:77 '- - 85 NA E LO A E Isre. Infornoes Sefor Macho-
77 1 1 i 94 0 -7-Ict 0 l- l t Im I I ''-'' lmt 6076,,,"l,'" ,, ,,, ,, I i .e T M CIIl I 1 1 Ti.' io I ~ ,, ,lIl t t i -~ lSIIIA C S A II L UL XB, E ,o-FI osls iiirtcg ros) e ai mll~ i I" m, 1,im
I. i 3I 'r 00' I0 7, 302 50-009 02' 17707 ,7 77779 47.I -767 07770 2 ILIL NAVE -5 64A METEORN do '- 2 36A A03300350'A A
7 7 1 M o o 6 6 4 0 0 0 0 7 A. . ., A PmT MEa ; I7 0 0 7 0 7 7 0 7 3 I "o ~ o C o o T I I f6 9 7 0 9 3 26. d.I7 6 I i I i i t t Ff a~ 0 0 6 0 7 00nm e o 21 6 0 7,lo l I7 6 6 v i s t0, 0 6 70r m6 0: 0 0 0 7 7 0 9la h a o 0 0 7.
0069 it 0 4, 72 do 2"l 4 To"~o H.46 En. I070090760 077 8074 ,it

I N D IO 0 7 0 9 0 0 7.F Io 0397777 I F ,I t._ _ _ _ AD F C A 5 f A l m3 N- 00 16 7 3 9 0 6 0 77780-42o773l._ I Io : A q u l t u i n
ALe, No I1 I0 0,o 00'IT AP RT MoT hi'0re l, 28 IEDAD entr 0, j;'zm Pa, VeaoLa-i

.Ft___ I -_ I T3,7 ,,ble loc le ofina buenos lo ",o o 0i 70 ,- 1 -- 1 t I lei l N m 34i A ,2 a p 1) ""- _Fl- is
601 1 9 A T R C T I0{ 7 I 70 A0 0 67 03 -D-OF R N E A M R b o t- 0 7 07_ .0 0 0 37 1 7 77 6 9 3 3. I,7 0 6- 4 4 7 C 8 0 .L 4 L 0 0 0 0 N T 0 It 93. A L O S ,

',67 Tell ND777' 30070,37 I037 SEl AL:I A, do, 0.77 "f CIE. 72'l 0 0i 6, ALQ AL PARICLA LO ALCET O E 'A elvdr Znorns Se Io Ma 770010300,46. E170621-6267


4 0 0 ITT1 30 01l 1 4 76R I 9 6 6 66700I I, l 1 6 01 6~ r "oIh .o IT ,1007"0I A.,
,Cl lo oi b site. 36i .oila ooIt-.r 1-7l0l 70FN A OS 030007' PA -'I.I 'o I "
S I A i u1 r o r a~ ID A D O ,o P F O 7071063 770o04 6- 41 1 13 5401 40l0 I3 0 7A r~ 80. 007 3.0-7 7 '.6 6 6 0 9 0 3 5 6. 0 01 E Q I Al -

6,107, 0451600 3 I II _,Ie, 1 ,r a,,E70114 o 9 170 0-2. 707ere lca o fiia 767767 ,c n o 7679706700

77777d 7o po~ I boo 730 0 I307670 670 o AEdE fc 0 lu n 650or ALGILA 0333 9050
IB I- 70,7 i00r0 0 3 60, odap 0-40 07074 70 0 04 0 ITo o 1, AL 3 L 006 'DE N Omos .90.Al9I a
. . . o- -67.AW 0. 2- 7I,7,,7 000. T-0700.70Ogs 00670009,0706100 65 ALIIL OA67ANASoO. _______Il_ anl Ian
'c 11, ,, it !I I), ,,.,,I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .770 030770.0007070 ,,, ,3 .E6676LOC4L7soo AtA 7iTIFNDPL XEE4KBA 'r,''., -~ ,T, CAT n ulnfs rfri t 1 ,,l.le,-,n oim e
C6. 33737 ,I. bo 'i7 I76I -3 .io I7 17 0 -5 I 770503 APA 3000 A, T0770oo7 037 =070 ,loo r077 I', 0070 09377 I. ,I'.7673 ,asoo.t Ilo 31.1,0 0300 M DENA .90

,, I-70--o7%- r- 43,,0 I07. 07070 m0IoI7A67007o4.0IT"7I7.0.0 3977i I6I7n000 E 11 37709ACootATIS.CON L9Z47767079074,iiIofoo.__0607000., S 3667.44I 9070bADE o. lb.HNo.T5
-~0 0 0 0 7 6 7 6 0 9 9 6 ,,,- 3 O 01 00 0 9 4 7 7 7 ,0l7Ilo"' S "l B 3 7 0 7 7 0 07_5,_7 0.II2.1 o0I T7 06lC r ,
"I 700_ 70-AN0m I .a IMla, t7II-AATKET t ,,,, 4 ,43 I Lo S4 ICOo 2,%,PEN NLQ I 1 I -l.OI mLKOI, PAR l7097'-I
0ea "'0< ,'0I0,6 I36, 7I076 ''96 0. ._ I__ 097 371 1 I.______ t'IF1111iel.7V11 7 m .l%
70-00l63" 'A7 11 I -- 7! 0004 6= o--o 70 73 . Toa "'It" 0o"o -40 7 .4 443 09 100D A L 2-372- 97 1 5 f ,, l .I 1 il i
A I T A D 36 ,r f ,,,, ,,1, -, 06066 _'. Io 4 6 Caomr"le 9.1 0 0077 77 0 Habotnoo HabiA 70-0777-06-1. 40 AL43,IL 9030 53306 77777 -l3oo~ 7 2r
I7,70393 l 111" etoirl 1.i ",- L 2.V D D A "100-4-6
0-60 T, 7 I6 776073 I S11 P;1re 53780 V45 IT0 0=3"A 070, ,AI 40,0071 4. y0,41S4 LaIi
00-0 777--'l. IS Ap NI 7 .o ,0I. 0 -.-1 4I I7 77 05 03, 77 0044770707770.: 70i0i 11 I0 66 3-43 -_, 009500 LOCA P3. 7 377.7010. '07 Sob.,1- p367.17o. 0A I 367076it
E037,00 776747.35M.177030SALA,0-oo4690O000-7Ill7-m,7C0, in ~ 6.0067703077307 =)Uono 1UOP 14 -_ - =
A N lr A E TI II I I I 1 1 0 i t S A T C U L A 1. I I I, I I a r I m l l a i i a I 1 1l A I I m e l l a 1 1 5 l b l ll C S A L C E S P D E S C A F F A A C T LI O C A -I I e ll '0 7 7 7 0 7 70B H rA o o. R o o oaan n s c7 7 1 9 7 7 0 7 7 7 70rr i AA llie r i n i i7 7 0, ,-
000060707I037 .o.o.76 it97 p037I9. 707I 70l 0077777- 67017270L 70-302.0n70777177oolo. 7o0.o00709,'-:_.06IS1 ,=l.oodo 2 ho
,,, ,,, ;t ,, ; ,,, : ,,, l 1 ". ,- 5 1 A l,3076 A0 01" I4 oooi-,B. III "II -" Cn .1,-
hopo 060 SA07:0I V DAD ,FR N EAL M R l 00007 '6767-700 .oo 'Co IT so0~ A<7-,0 7e cle O 6350 r o Ica0760 p77 0 02 I00777o619194


0 7 7 3 0 6 0 7 7 0 7 7 7I -0 d -T i i l t C 3 7 6 r1 07 7 7 C oA 0 7 0 0 c 0 e l i o 0 0 6 6 6.s 7 0 0 7 6 0 rr T I. . .1 e e o -
-7-6 -, ,R -,, -IT 7707 I70-703.7-74I'l 70 I~ ,070-52 Do 0073,7,7. Ia, o.0030 3300764. 00777,n No I 4 7770
.;-I"'. z7- CALZADA,10 OCTUBR- _____III. ______._IISIS.-A. or0IND777DA3 36 136 1670770077 077 '277I6.0,ooo,7674 16760000 19_71277
- ,, , C .i I. Tell7 -clm 77 o do A Q I A r t .r
I-ii., al IIf.1; t-I I ,9- n 020P Io9 N,143to. I,,,, t i I ,I I7I1077 Coo looo,-IN0__ 0 _7- -o- I.ll7m0. m p-__d_ 70-77,7.,-III
oN B0AC'it 56- E 3,00377. 77007 00OO703 l 7.6 70 06007 306.III 363n0 70776I o067 006 Eoomlto1,11do
0767736706nent % 70700 I 60001 d00,03607703 7.65 07 067779 Nl ,II, ri o -767607400 010"0 lof I0079004730007 e' at il mtI1[oF ON5tsrs iiCI IA 1E67-
ji.7 j135, IN 0,047 0910 EN .E 7 00 0 0779 r02 I073076 ols; I', lz psI.lo-,, 1IQ II l LNT CO tn.IRl ler~m.i- il
mooo. lo 07 3:, "'60 I60 ,66- 0609 mOo~n 7'o6 977 lq-.t en777 0977 -ne~ e-3--0-. -m 7- b- -- do-oo, 700 -77 0-
I I ,- ,,- --1 I t I I oI I I I~ 770i ,I z- 77' 43 7 67 0 7 7j Ti il e 1- e lie 70-77774-07-bl T6 700I77 1-3al I l a l la m A r l '
7 6l- -0I '.3"' I t0' -6 0466 700 I I I t 07670' I 'I77 6 3 3'09, E- 2 7 0 1 0 0 7 0 7 00770n 07 07 7 AooOA 770 "t o A O O PAAL E E I D O L A C AS67 A7 0 7 l0 7 A 0 0 6id S A L A C O E
: l701;'7 409747503 70059 060707.703707 Id 07 77 6077 66 417., OI 050A 766 MF6G TIC077 70077 77777 0170 00 77'7o73 7663010963a 03oII.,'M~ait io6,
07 W :,0'1_3"-,07 'i770 '70 l307 I "0-6,, c- 1.037I637, 7-777670 003776_ .'__ -o 50-0060-mir'-777 i Fll 144stir1e6,0ra5meSir1orEI0rate7III, '4m 370077772 -767066707Ill93 los
06- --070077077, 5r "_ L tLO H T T CIN A.1 C1 -e ifn U:l ,.0 m, 'A,,T ra 8 i t 7iet 8 i0t ll.
it2 906 0670 7 4770 lo ',F5 Tit44 650 41 11 El Ip3 I77.7 I~o 07700 I2~ 6.l Im:l 1%sp-~ CIR MTTI CE I0 I'4 -ll .0-po d 36nr 2 60- 1 o m"1.1 I 60 00070707-IC I"'.Lao C1717, --0-
Ar74 16 677670 1Coo0, ,o Cob 79 Yp7 2 lol do 2 I7 70 I I ,- 130I07 07 64 -0 400 50790 IRST CALLE,,: 1 'g 1 II A. i I
IT,0000 1-7 I 00600 3.7 770 7 401, 0 40. T 510'0 60- 0 _0 _0 30 A~o. t:ooo o 0 ,o~o dol~NT TI 450400 1A3.7, 2; N" 930 I3 0 S00 0 79070 33270L 07l 707100 76-21 97070766 24 300 _ _009 01F7
70 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I6 I07, ,070o'.7 ,7-6777.7 0- 7 696077 Co 7700 77S 9_777 4I 0007 7720 27-77 -607 -07_00 -037020 7-6077-07 9060 'oooloA ts boERO, 6077
LIE-1660 T70 06 ,700 I77 63 I7 06. 70" 70 7777 7- 3"' 77' 97 1(06 763 36 10,7 ;31 - -1.Ilmn tI, .1 1,n f- ,L '6 m oL lo 30037707777700=" 3300 997370 crL 'o tCbal nn
390670 0p00lo-, l. 36-09 7772 70: 007 7707 773- P-0.7 I & T I'g7 00 7- 0lo7ooo o 777 10 31 9991310. 77,0% 6.7010 UO 3I o 34,A7 0011~ 0707777700077 909 0040797760066
3 0 F36 o v o b 2 7 7 70. 0 6 9 3 3 7 7- 76i 3 0 7 4 19;. 9 0 7 40I 0 0 6 6 7 7 7 0 7 7 7 6 7 7 7'' : . .7 7-d o d C7 9 7 0 7 3 661C I C b o o ,I7A0,07 0 7 7 I7 P A, I .0 I .0ACo o I 0 0 0 7 0 4 0 9 I . .a0 0l64 7 9 0 0 0 3 0 6 4l a m pd onOo bto-o o o, I, .77 9 6 6,
A LA A ,04 747.06. 70060766 070, r I ~ TT I l, itiC 'j l ,I I, ,,,ht B a pi I t i ,-i7ANM-m TI 6E At71_ _ __ EPORTAL A p ed. is~fl
70-2430., 06- IC I O 6 .60 .0777 C 777 600774776-~m il 1.1. Im 007 066 77707 I9 77671 olo,,,,,,,doo,, A.00 7737000070-2.__77090 -730 30. AoLoo I60A 770609 541043.72300. 77007 607060707 7066 dod__ IT 66.0046 Sobs. 067'-go 910,ol 12 NaI
74 70I7 0 5 0_4 IE O 1. -~b oO o 7 74.06709700104007907, ~ ,. t n o C O T L 1 1 a m A o a I I f f, m C a l , e f~ n $ 5 00 A Q II O C S A M D w s l o
P3, 05 ,770530 59507505 77706 I73o 37700 l7. 30 ,3do 't'7061 077 76007 9160 10T700 0z~,C710' dol 30770670 bo-o 34773 0 970 2937
I0t 0007t Il 10-l .I I07 Ill. 066970.060 0303 073007 17;7709 6I0.09.6.73mm7 077416 do 0-63.7.0 70-067.A4 7.0To0I0Cm3N.077 61 A00 T Aoio Soo f 0070707 403 ,. e.3.ernri,' .S,,n
72I .,r,67."s,, oooolodo7. _170677 -" 30I0f,-I3 -r0i., I-7-IS0-T -, at n I II' l 1, OI--o707o A'',. c oe7;'l7 ,. N L. III, ai .0mel677006. C ,- ,,,,,.,m ,la Al I7
Obnodont 067 767376067 06 0077 20707006 066707 00070 ,I 707=6 16,0776 A_ elado PunI Conti 4043,5, 03 HA5IAOO A 1900 mT 449 717 5037 359I4' y. I7' te006.S r700 o7670 ______
,OoT~o 0o160oo 0707700977767 ,' C-"-71 9470 0015043,Ct-'. I .,1 e Il. IIIm-I n o-El. Il16 -- - -t-116o '._ ,AT mm lII. Cn rl. t
66F0I7771 1 0-60 1- 76 I-0 7 On I53r_.lIf,690 A QobI 2L 57272 I077 A79771 =707 J"l 70 U7C70ITo Io 1 34677C1761.I Ioo~ 0 7 007 00707 P. TIO A A A A I A 7171-17. to E397 0,
-054-9.g
4530 60C5111H IF.,0 Tl.11. I I 1 59000 390 ALTO-1 Io~ 06967070611 If. .0a .7Iineri.0I000bo9,6" II 1>13CA M K mm0.OoO.BLA RAI T7icii.
00933 057 CA PO IPITMN bEOl~~ooso 7 177.306 fl ~ ~ l 031,8 N r.7-6 0. 7 707 .3' 0 p,,ooII 17o 000761d O 72ll0 96I I3 .~~o 010B It900 69 04307007' -' I"" 3oIoo I-ooo~o 00"1 -_--'A
,r i! ", 11 I 5 I",I i~r $ 50 - -- P y t'er ,,I 'loer,(7 ,C r tTiif Rii .I- rel-- ade m 1ml i o t ~ r 2Iild nrI.' ''l ~ I.-oln.Cm lo k l~
piso r'." "m"'" mn ep nden. 0oooo "oo'o~ nooo n .ood
70ri l 10390069 I707 7T 0. 60r, 7o o ai 3 7 7 3 d o 777 -3 7 0 6 707 706 00 00717 00 0 7 o' 6 0 0oo 070 770 !- r00 7777 0006 ,707I T r I I. I 1 0 A E- 42 -9 1 'a ,i ,l Lboo 333 779009 EIoNS Naooool, 2.03 06TT10 37 77 4 7d 31 o
000~~~~~~~~~~ i1766 40400 In"o 06607 0077 mmd patell 267007 067.p707 7'fl7 0 ol.S 77797 .70037700770679doy- -77-4I. S97,31, N 399AINC% OC LG A DSM 777dl 6070lloo.Cool30 o 47 aoo9L 00S oso1
do.~~~ ~ ~ bo- 0010770 0070 I'll 66 I 9977 0373 66 0776 776-7 17 Teti70. 076l70 0o06700,07 0007 2,4ll 097070607 Ills00 06 .0 6 7 9 0077 0 7olO~o 0o3 us76 994 007 3 0,fnil17 Tolto. -4441 31-07724
9700000.113 CZ2l it 11o l4 077 6 00 b-l bod 7690046 0713o 1777.9 3606606 -l 0, I0 ,, 99007 dol CE R D DE AT RE NI :5 I037 Iol Slmo I.73706 I1,Q 073 2 1 a7~ 76 od 0300600.6> 00 ___ ____,_At_"_ 3" 6 7 7 A '~9
H-_00 -P2 7I77 dol 0600 n7 11o 0977 04 7, 7 30 03 17 7 6 306 1 06-7 N" 77. 0 07777 30 .S730 a o 67 7 IT oo s 26 7 -764 17" melo d 0 1 7 0 7 09 0 0 0 0 4 o g T 3 -401 03_ 00_ P0 3 6 4ll-sq u e a e e ia m er
,1 E 7 E 0 to O,, 4 500 0 6 0 0 7 o 0 0o 1 7 6 1 2 7 2 I A n I1I' 5 7 2 9 7 7 0 2 0 7 -70 3 7 7 7 ot a rio.s 77770076 __70 7 1 0' '70 6 Sl 77703l f- H 4 9 7 o ot o p o 0 7 3 0 7 0 7 .6 0 7 l 011o5 0 3 7 0 7 0 S 9 0 L0 4 0 7 0 0 0 7 0 A o 7 d o o oo,
I06 ,;-417od1 "s0o~o 9 7070 I7266- Co 6007707707 it,77 1lo o, oo .,ns0,. ,,'I3-00.It,7o007709~ QslobLI am .,n to1.OoooO- o79I" 00a003b70l7664707670M C0l7790i79000 A,, ao7 .777064 .707
-.it oo, goI I ill", 0 -0 7 03 0 6P E 3 00 3 7095 (3 50 looo .,.10o 760 .90 90 4d :T,0947 70073 -_ _
,a Il- .0 0 7 0 7 6 7 .7 007 N, 77Irr' At of oo N'SI I 1 I 37 1 .' '041 L 19.553I1000 CLAA 4,77 3400773604773 06 60 4,,7 Glr 105 Esq C-rd ne 3T301 ALS PjE-O, 937,3.Il- I to ,I t .l
I-5 0 0 6-I0 2-7I,6a A _. III.o ol o n e 2o o 0077769, d a --o i 290 07 4 ],. I
63330 no, 15 I',, 0 3 40it EN 60 00 7 03 I o d o, 06 9 7 0 0 6 )L-A0-0 17 Tiro 3,4 1t, ,5At93305I A -I A PERSO N A I 106000 0377 009I0 73 0 I9 90 0 9 70 I, ,t o 0. 09630. lo oo -l d oo o I03000,, r 1 3 A ,, ilE 7 7 :C l l 7770000077- m. go-.t Ao 70 0 b ,I po. o. 348 00. 0704 ,~ N
toOl. Io Aloo, Co7, o I 7"I 6II 0I706 '37 0'r '0 00I 0000 ,07I6037s I ,.-,, I,,, 7 r, ,o 97646607 ,Ir6370709I1 I" -I la1 boI 00 & 74ti 00- 00 m'o o 200673777 709717 led., Intl 040 1I mS32
I,___ I____ I A062-6-9 -l .A 347706 670 to70 o3 700000 e L A .Rm
76A oIoolodo I.~ o Iogooo T 7697 A'077 ;0.1'.61 I ~ j-j~ 77' 1,oo09 1",r,, A-olo'iooo 3.07 lb 27 0777. 067377 4a' B EII EA i, -E5 -5 ; e l Il ,-, V00sdo. A0 1177.11145____________0o
1 ,I., E,,I., IIIITTL ,,. ,'. I orT 11.11A 11li pC.C.1.11 Il 1,foo--, emoI'm,- II'm-Slo, i osii !aA-'M '.A. iii. Il~fr060FC 476i'Te.lA500.00AliC.-I
1-i,' ,I2 LOCALD 1ENR)C 70.BRE I.p~ 7700709 gT1 -_ I Cni.1.g0377o, ool ,I ,1n do ,iii-.307076 .Aoo
Pooolo ~ ~ ~ a "73 --025 16 11~5L 9 o AR07 0 12 7 4 9T77 7 7 7 %C 3,0 770 Too ITST09 2 50 0 0 0 3 300 63I3 A F11.1111iR UiY'R TA40 00 309LO CAEN 00 0I 7, ITT i tdo O p t- o A lo, po 07 0 7it6, 09 1 1 0 9 0 9 1 4 9 0
3123690976000710-. 70170770o ES' I,50 1oI'0 0 .770700I C II I 120416 ,ao doot, 907 ,.-00 l po,.700C.1-1. ioopo iooooC,1- -, 5007 79090 .- _
o-mdo Ao~ 76000900 90 37700070Si T;_ FS I A I Aod Ibo, 1 .1 ItI IagIT orT. tboo 3 127. t.'11 700 00' 0769 P,1m a oo 17E6 oo i.18 or PLA L A .i A A S E a ll. 93,0 ,i3305, de ep Solo
90009507 16 3-2 -I S 0t 5o900 7 CALLE 40 I" C.P 6. 500 00 I AL43LILO -9E300 A 00390. -________ E76113 [A.7 ; ,, 0069066,, oo to Jo 10700 bo, ,,4,, oz"Iaasi"I I4 N'o" t, C -SO I i.Cn,,I TP l' II '-m Ao "N A ,, n lol I 7 /09 ,,.,I,
097100 900079 deI70 077906 A49 I Iob- 6,~ 06007 ,olto 1-62 soo- 05-5 I9I9LO "" Os 5, E9 1.S_ I !od oolOoo 1 114"".~fhh693 97 lo gdo 940479il 3. ,
18 UMERU 2107 212 ,,ANL HO ,,, 3,, oo0o.277670777bo,, 94 to Callo Il-il 742-41 0077 1370boooo7 Coo l tmmA -- 09 7 1 7=1 BAJOS E Iooomo 979 5421 A~naCme m

hoi oLso A 01 oT odbot 077 ma 76I60077,o oO ,7060I9.r0,00699I9AS7F.e
E o o I 7 r ,V o d o d o 50 r 97 7 17 4 0'9 0 IU L K UI 0 9 0 1 Io lo l ,1 7 3 71 1 I T ~ ~ r j I I ~ C O E N C A A t o l o 1 0 9 9 .1 m o o o o n i o 3 7 3 24FU I E I I AC a
'36 F 7- I- is '6 1aoot 'I0777 60l- 000400011 on 06060 6964 000000. Eoo770o3I770100079R
Aiua AyIxi N9. 240,, Nlo tCZ,, 3140,- _0060967 10. -AI7310E A7LLG5IN013 AFAR000M-ooio004 2470dM- 7T407y ologoooplodoo 0600 doot o77 ,_oa sojo ooo,
6009.l 507 9(0 ,gifd ,,, -T oLi IoToo,11 0 01 741 070 000.7790 E l o. 2 977oloooot 41 9-oodo 11,1o , cod I,60 E-03-9i I Io. $20.11 $24.0 $1d777 _loo Layoo I99 "Ito1. Sold do 60104 re96 doa0070 0 900 A qi o s'lroe to 0076 6.7o ETo, 60 A hb I S T ALL7I
I I'll -I-1 00il442-52TMF C S t-f 077. 7 -1354I."" Cel E 159 2Il 6340' 1-36 30090 Ill CA TL 2ooo o o .A07.900 IN0L-4 07 6100 7 1, 0000076 309074w, 1 202o5 ioiA"~~d limit
EA"IT2.11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 07 bo1o 000707 ,1. ,,-,I.o C45ol 7 .2e" C r7TC t.;r, l t I .III 1 111leil o,,I, 1 .

,I I I- .1AA-9~ el 'T
_C .r'5om t a lT~n


image:
-------IAfio, CXXII Csfiao DIR DE LA IAIA-iee,1 deDce154Caiia Psigina 19-BfI


AISQUILERES ALQUILERES I ALQUILERES SE SOLICVE AN SE SOLICITAN) .SE OFRECEN_ SE OFRECEN I SE OFRECEN
90 MAE 0.NO REPARTOS 11 JESUS DEL 11tONTE T VIBORA 18At QUILERES VARIOS 105 MANEJADORAS 11 118_:~lU.V~j3 i CRIADAS CRIADOS i! 19 JCINERAS COLNEROS' 125 CHOFERES
LT.sa, E .A. din .s al.A b.ole B.PRANE ALOOILA EFF REPOAITO MR2CE- BE BOLICFC-A MASUELADORA RSES' BE SOLICITAN MadC1ACEAIS PA A JOACEN VILILACLAREND NPCCB-E PA. OC-ECUE5 COCINtEA 0d LOGIN. V sE or-Et CHO CAE CON GSA"
AM. bfs people, .nLa. asoti. ontsaT NTE laaestdo 2hbirnso b Als ""a di:n D.n Ped al.Co roImsbe pr oenisqolrt-e id.s on ,I IM.e Misi. Santan Va. 'taotlo. S- esrIte. "o~ lil,.per A m Trm lO a ,Nn. prit'i t o da"l l paa b nn e

pactel, In.~~~~~ lo/ked 4ntdn 1/4CC-is ENj PIola VE D A intern Sal UDre .-- -- laeldtl p lit cOs~a esbe In'io s doe1 ctor. pe. W-ld1 ,1 I-3 Ia. Neeo. ia York sdo loud. in-ISbsss,4Da~,oto rtc
-53 I1 -6 As d o lo i Erldo a rre i 1 5 e pe-tt .ats .o ee dso -1 ha il oln a. I d dei5 -Il Its, 9_ p.il m,~~MLC 5 C 1 L N
Acb FbIcr I7 87 E er Paossm Libel. Vier. lr-eleso bab ,eoeuae despoess. a-e. eI111 do MANJAOOOBLNC ,o ONC SIAOAA. ltrspae~~PTv, -'eg r1onnnun jienr EOot-s R le IN CuASA sers r o tTIiA.dr- rusE insECImdctO FAI-r oteervee

laS. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oc cllo, !. doses bsI Smeeaoe los Saa cuarto, corn orm lin an Zu.os Slo os-uaOet ot- l dnnielnetnI rld pehe enoA7doo o p-ttope1n.Oto ttlt dt.so.os:P2Ad ass-lnt.roooeeesPlsi I
tepIN e an. Voeds "Aeci Bes E: ba QILo, b AL TOS 3ai,1 a ero nso galodl e anle.Pet A. iR olsI so I ontns D a elerd pt. .t.opIi.,oradne, V
ass-ol I. otliSiALAsuO~O CO Ma E-IN-1i Iut E -PICE MC ACMIIA IOMA -ella. X
9 fSot A s. tI52a odr bmpoi. y. modve .ern ,led "- Is- 1.t. E-7e54.-t05-t di persm. liss- soanl Ma' Nocso pu3. boe:VLALRA OIEAO-EEE S CtC IOE AAPo
s-I.o icdisoenl 5 1 -. MA E 5,1A. 13A Iutdc to -lo e-etd.d roeis F-MOO.' Eva ,es-rs-r bo Nrne eI Eeotr a lA. rortel. RE lutdIE F0-970 11,
EN A S E L PL YAM1A. nfoman Goicrfa361 I-646.do 5 a75 ee,.enerolrosetenlara. ~e~t arodalo euerttte:o es- l sI-. -155 10-I Xl-ullGCeuielI_ CI651-lt-23
eeor. ~ ~ ~ ~ ~ ~ a9,p3I 55 5 oIneuo sqtepe Ei Slo ICITA it neelttedow olo-eo irl St-os I trset .,bae roodnimsCOOCAPS C- I s ir PA\ -E-9Tdtl CI F RC M ET

il ~ro Retr 1r2rs eyrs 13, mai pi ,e lodio e s- d ro a ae e ,.,, Os-,-CC USA COCtNr.A oPI2sA ,or om iId d q k, f, l t j A k a i ~ o a -41 -7 01 81 pa tl ar oo co m er i
_ANFIO ALTOS4 ElC-C AN can't'.ro Jotstr 4.ll ramblede I 7014I SU
Mad I~ C_ _ -_ e r a k o L U L O C P I N 3 9 _
'I I,, IS F-2149.re ,ar trans-tlit CC-U, SOLOCIT DIOAT II AoQOCAo- toiooER .d~eo itt'era --st -ie-_leto.in- rl os G r
B .qi ls. Rbe70 fiatudes-051 i oeur Zasoho H0A seTOs. oustI SANr. Ruont eaa c do-_ecs seto1cleero ledebi ores- ee l o M e I e-tt ginu2 ,hulrteuWC
IjE-ldlte-11Icd7 ".- -- -7 ,_, I ste s-o-ie Cale.111!1B.e-
pinon Esn 0-11415 I ac n paio lav5a 217, doca ,, I, teASR CNA PAPAit T~o 'Itr PO. ro3E A H F R' 0:0 C--dTl-
do~ nL .-. A DL- -Oaa l od Go aled.-e Ontstuses Palms ler rN p orita Ho f ox- 411 a 11i on I do do" 5O_ _fc1T AS ST~s E R e o d o s Tengobdnu.1 lois- re: c anC- O- eCE rdinl pidLCUAbiO 11 ASC CHC--- PAR
.;:7-,= aC-e. 1. .1- I- E eleals-ttio e ortl. psg easr o --T a .JLCLA N 10.15.E OF16 JRDIER
SOHAapac iAt Al N -a od enlogite o a yAs-ntl a uo "nca. oreja negras, ,L VA.O~tl~r grader do selon. s-orra os--
Is.-L 11.5 S5i00 relea oondeoe phel doe. '"" I. bai I;ic~t.Ntl .ee As .ai .LaN A. ADO d.rec. nuaa o Ex ra ia ta,,.,I,~c.Eree-a tsots -s -n Osq l I d reri o It- = 'et s-e a'rb An tis-to Pr11tlo ]E A i~dC cIOSrA.n IP
_ntdr 24 o et. buds.' eerl-_ I G VI sttr es-c netra 361.e~ I 646 _ I Ieoreen III onne t lolot. -o- -90 sdl IC P0 101 l ested Sa ,se~I o eor Tel F-on -i1l9l e tleu.leeora. w-7 ,I E

se d .-Itl :aoe .r _ee 2_ -tst, edsia.o co ire C--tdllre-
1.012700-21 doleart.lanentrr ad.000ro a. LITm. LaALII.t Hebanai, "'34 lelais a genres, N 05 1 ,l"'st. not -rn lsa l77lOn o 01ple tee: 1ea ol0.07 -aneeu ones0 37
Sellrn rtO m00 en'ttslon -110E-46-1117 11 A EN ESyE DE O32.i-54-tt20Os d 3a aslnd.E-u0-t14O -, ',ts
uC--i0C17-.109ER ID Sr~l.12. -In s, it I_____________________ --tr I--u li . mm -nihi rfr G, lf 1
C E RCi. a. C- O L E G IOd B E L E N92 S A N T O S .SU A R E Z 10 A GIS C L C C O E I IS a n s e dr. d o ee2I O a .prI no d l "_rep r l C p se a r b a a c s

$57.50 t-I. p.0.0 edq- Ia .11til tire e.1roto s-nodes jortodss. rbstores A IE lk I s i R111"u lm ., ,II "II i ,pdo ,,11, a ca
BeiS.Liateo ACl ~ NoGNFI O A.Ioen-enT C-Cll LAI eoee ErMea-erOsat taeoo~: Otrestc stle dnt.te15 n ii -teut eisuoo eos osetes-a _tdeeu rIeoea elsoer IIlatear: lint ittis-lo s- 1st---s. tre te- I. toieL-_ ___
ten et rrc. .n"Ien ______ete lai _rr nCIeerd. teednsnCe. Oi 01 '.7eii-6 Boa. come IoeTro.P111S-O-CC-MD~ P-AIO R
ed C-20ISw4-59 -2171'A lI -- 38117 71 Os a psa ,m-e le-s std- 1lc. I C- CIS C ,eie N~.A O ho A $50, A UNidi pro ,12-1
peecee. 1. aioc-r.re 010 -tI-ct-e -tag- 05tieO ~ .N1e 10-7 MAe S Aeo to ters Iora Sm r tlre-__ ~ peol.utttooru X -0.ie rttue.eerr er tt roe AN PHIL- .- .-


ir V A A.r con. daDi- Etr TretA LAL 'AT NCEA. A,74 I.Itea troops needl des1 st-b ratt trar lae SET sre e-c enCt.p:d ott.JcioX~t
SEALQULAdnn, A,3D 1-tt Nas~;, ___________ 12 0al ,Dr., lea 1 __do ____aIlo
. na L m a e E ~ al 4 1 'A o A. I S. as en '. Ti~ o o _____Tl____________________I11 1_.I I____ F .I . IT, pi eq ,, 34 11 -1 Cr lN IST ASel .P I
J. GNT C-plnd7 O" a" 9' 0 ale _______ UP-- SC- Os-SC-CC UA ISACL s-A-ACO
clec ctes5.s altec o rt-P -bi n lcod .,N- CA ME ___ 404.1 ALTOS CATR s- rmi. irs-olo ,eede-r s-e,,rn.dlI
.Ieron a lasIt072 o r or. t- II, I1ti-1t -t C-no.- lema. Ltnabanaed-3 45i- -de.0 .a-tip et-eSC-21IT doMkI I I ANTSLIPOSITIONr.,eTel .t-ts. dSoi,-teen TBe-l~e .0-0e87
--37 02 C-40-14t lo op,,,, ha; lr h c ,.1rre Ieee ,I-ot IS-te oI gas.ett aI I_ reelear, syIa Ie ,Ittn.-et s trte ngoe t et o nee
E .do'. 00dn it. WtkICv- cc e d -o-c E-7A46NA 0.906-17 ____ dl AGeetrd Sestre. ha s-eeoss-er I dceeo Tel .I a67 Ai Voets-leon EH-tlns. C--ll1-2
~~ ~ ~C~t-t-t-O 1 04E r_-o t_ ___ -1t- 8CO --C IA Ii iHt MUSSOAC-dliii
r NOrr Cotdor BAJO s -I 6- -1t t-t et~es -tet se t-e SOLCIT MO DE-sd s-elZO herbs.NT LieceCY stANels ,eost~tl. at:t (IFoee ON J E DE- -MO
__________________ Iee 0 A E CA C L C C oNeS I b," "" sa C NTI aE er-s-or On ceo-ce ~ c lebts T dse- e Veda d a- s-or sede eq oooaerr ESAN L eA. L1.e 1 .ote.- O -sC-CC-SC MU AISA COO k i tI SEa O. nc-REE IOE T Im dC- I

_.1-~- C-e __________ __ -_
s-oets an .r.0.c ,i Aes a. ea- do a I-ea OZ Os-PC-CC"n SE a .A 0C-A I AD CON. m.d I dere c I c elor VLO3. o-bl, c s-c A. e s-roies do- te re d. tes- d ge -Nl 2.Lr 7te
/. .lc dote co cn dr N- ,11 II 12~n r ,r- a n I I Ic .'s a' M 14 9 A l oraoCaiio edil27 e teo,d .- s-ma let Ittlselde n o t ma 14 C- C- TAB AR SA E C I-l ET -DeA CO CC- IA MU Ie iA eo, itly21.at-. ot.nI.3
1-10l Ict-Ima I g a, c 19 A _l-c I I At -25 1 1 ~
t"" d-I uI 6 Oo e ec c .e en i _; s al p~ o ~ r .- NR _~oT ~ O C I~n .OIC aA C- Cn .et- i -6 t. n u ~ tt a d r o t t se coa n t d o o o a s r n I c t- a -
Hts-ed .,., ode IT co o 9 '. lu I I aF- l III I -.ali o I dt-r. I -S.ttte i e. I-u"-.- an- _d_ AelD .rI ,-c iu doeera us rote in 11.m-e A Glenrre Ids-d lIitO ]a,,.-ll-1 lp- -- _
Ct-Or. ~ ~ ~ ~ ~ IrN- ai. Iet It cut ea-r ott-T eoseeur reo oo crpoa t t I-e 15::.t r- eC~- .22 -7t-iei U5VCNE sIO C S.SA --.C-O-I-C .5C5A5A -s O! Cece erl o

ur Sot-t No- ::0' ar nC- ToEC VILNLT S[SBT SR CO C. C I'Md 8 ro tei r AS PtA.eiut I n/ l a num 30do 16 Sa It a Gra. e
BTlett-0 doihdfl." ICoSo C it-re t d don Lna Ita-e RtOo- .01iei PE CONIA I A TA -I RA Zc O En SpC--C-s I plcsIesUA l IBERA BE O DRC CRMETE
m~~~~~~~~~~ ~M C A H IA E--111 9: 1o7u. roe;leer"I "a"'~to ros-ore ro "III-n our Sol nieoengrela Iegll .s1o 1 11 . jr.al IR d .t.i i B EE C LU nU A M
set- tra nera dedo Nort. 7bso. in I-05s Oro Ctic .en. Its, en ESO O IC Dor ,S DEC- CO. dor $I0 at Telt 00. SC E J N dCto PSO C-AC-
Tell A tec hoe 're he soa AL9r1r11o AF-lit-DIa. SeA,-a-eae- Illr"aEroari,7A-A.1 .l9, a I IT ,.-20- 4-11. o tlSoo IS.t.bs.sr.doI e 1 1b111. oleridtILI en1NnA11tII 1
O r, To nI .ect- I s--to-ea. I a- LL a le t-ne o s -te n o s IS" te Irtelnios- od s-er lots-~k v II , b d p n m ,' ,E 7 28 n1
rcaes nt e 2 -ni I. -- __ I CO IN P CO Martin-,IA ,,.I do $01 bs rue, reeoso.ti-et

10 OcT coD v D a A "t-e in 12 t- G e t" i AVcA 1 Ie I~e c r et t n i t" C-Ct-lu- I l
'ncsnu .Ic dee,-ar. trmctneece 10 ,,I, -s 1 ,- 5 .au.I-ldo eer tcatn uio I orin SE OsPCCC ES A .L A i -aBA d ota oed -rl
P4Ra-1 Vt-1.1 cr0.,. 'at ,.I Saba-,oIsedor nd~ Unite SOLItIT CONn Prs-F ENVIA CLASAS it DE-- - ______ ___ _-____
See IIteIlt- 10-1 1.1d ,as- nee in- -o~ 01 ru p I S-usr doo SC~l DCRC "II PAR CO-I 1 61O1 "In S

't-tt L'-t 'NN ~rIC NI C- sT- r at-ot-at-npt- -t--l C 7 I I nI, Dt- _E et-Int-om 1a1~t :I SC-OitA C L DC E6 ltI TPB J I nam rvl eue a -t7-1t orces-esf te Dakdlc.a1na.111.oaml1nfloiljald O1
men-dot-nt p. 1. Tat t-att- ""a-ca t-Iaa Tdree CO tCT C- Lill 0I 117,11,11 lad's e- OFB llt-ce sAn htmrs A ,0 s-areo derstlm. SC-bil OsSITC hEer.A ICDIN C-SAD C-l-t o Seii t c n, etgdo. -Toll U jf o ,
Ic I e., Oe. d. , I c d. no ctP' ~ eC 751 P t~P el -uu-tae-e ~ e bota rrl-p-eyed cinoc St-I doTA rtdat .df re rII-e. r amesr eII, ii, rusIeertre L -15
h"$ -nnt1I %S tnr. c. 5. St-10t MIT I ec~ddp~oet E-rIt ormcc ol- I~l ea C -V 35-li II -o Irte EL-IO0 do IIvla ,G s- a~eio codo ShOf.m c areo.es0e0r0 alie
Dento 0 tAN to"I u er T, CID TCsutSAL C-N to PITd C-u-a I-,sc wen 1.e SC-SOC- .LNC .E Os17A, i L'~frcdll ,- Mrlflc -SIC-CC PlC- A Ra-'LINGSt-1 stI n eo-sl BE a/ens. GOC l ert 0 -14 IIl 21 h -ato e. Atp
-t II- -ac Icot-O Clim 1 ert I 0DNA oror 1r ced t-c- cec-oa cds ohmtre ci. S D-EC SA M CAnA CO ielceo -0n 2-1 cnrlto e ltln r it
E,,, ." do _tae o Ednc Sll est Ions-n
IIA-0 e'TO p BTS,.7 a ne"I1 -c a :,Is-- Idenabr trr,,o o oeaicaTat o-m-r ommsi lcooro.Latr boasrfrues uammerptm I DSAD- COLOR PUSCA111 CA-I.1 seede, do 10~te AIOfnorAllJuBIIVOI0Ao
c-It ce A ceA O c -l c I lo tor n c a h er Is m a d e It- Ill 1111. dr p dr," S le 5.I I T o I A G A- LI O N pefla I s ico ue o le m se rc e- N Z C -loll ss o c s c rests T od s s- o -h seC- 4 1 71
1.N telsmSN o -e IOd'odl SC- ALO1fl. LA11 CA- COMOC nT -10 ID s-'ne-Pa- CA .re all. g SaI o Suerse111. 1 11"54-15 I'l a-O-iSi ,oooe-~ AP ede eeirotislud
tt.~, so "at- t t -cu .u - 1 el a s I'd -- I'D I ,-l ~ -e. r_ SC-CEO OL CA -M s- SI "E A O 11 I- O-PC C CC-SOC-A lO E PAP7 A .t1 S- Ia Ag o e Sl 13670 1 O F E R T AST V A I A
t-, l c r o d r dn1 unl oce, s-- IIc Alq elr n n l C O I C S 0N i 5 E T A 0 P P L A L N C CIP C O ec it ,noct- 1- 11ge Io s m I e s trl v i e p u atn u u e s 0 11 1
.sal ~ ~ I A ", Latl. ele 25 IS A -rb I_ _ rdi PC- PrR-C r,,, DC-1 4T10.1. A-11RCSl :d 11" ISCE- i n 'TE 11)at m l" A-IB PAI ll i A A A AC A in ia o ecA o
, SI e s or ta i -rev C let. ter to eta Tl Il N AO IO hun fnr. M-43 a.t NEi04li-2 On -- E-7 Is 1 1Sn oo Inene X-nrM. Yoa d P- z ar04 -

oar n1 r ."icL,-', ,nT, I I 1 T's- re hc a o n ra 1 --200 E OS 11a Ic et I r om m r r lt l r l c rl
P nat G met-i ire'r Idc I r]0n ri 0 A I ron c-e.:-~ 1111 03 11 V. So, co d rr $10 Poter Ca-:arr "c-toe It-~r_ "-os-~-5 ,, -ldse esede m o doo-i
Oe~~t-rlel~~ta t- horse or~ It ne Li a'.- ra -Is, t- atalaI 'O'; T,''- Al-NreN-Acorc tndepecdn-tt -cc Ia I r DC OORECC- CIIE 0CC-on ,,.AI - s-r- -eg peu-ut D 00 tule en- dsoIodepsaatoneu se
010010 OND C us-, t NOll r SA". DC Irs-cl, dola :t .tea I-ea-. ri.c t- rotrtD ald lre s- s-ec roorn re V E04 1. 4 smd- na-o I ________LCLII N ICO G D

O inm-s 02 co"c Col II Abqttb Ict IS se 11 II,-- Ul.
s-I11taOt A- t I cerIedet. Il rob ac.1 Ior n2O -,, ,, ,,rnt -e IS- an 1 a. 1 mt-c L Ui-ae 0 l-re tteue c ro.l ct-at ,a C .12 1 C O N o r t P IP .STE O CLEt OR 1 e L, o TX- Tell CO T RE A -ODI A S I501-

'Bi- in 7i Mim I os-iosal so~m-. ,In,~eeso~s I_ 51 -F I LW 7 SPR- 19 ASD C- lam,50 .d~ i p e 12- v do.- E-66019 -16.
AiQ IL 5'5. Ca-A 'I- DC n r 0, 5, 1- i't 0C-CI I'llIT s-CC- I 0C-P- C I A RE I R C- I., $1E doI L
orte Mee -1670. 1, ,,w, av r Auc-- N 0 ore-r E-OOOO-ltOt O PIA D-OCCSI 05 t-X Ton c -bds es -au au herrI n-In P05eer -SOMT-R CON1-191 .5.CC.NASd' a R
-.1~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ,-,1 ,, l ,I D~ Il, oo~uia: rcsc n ARA SA IN E-s-m-1816 -l d' or -e II -23t .I.Db, B
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m rtne ec mul, "I- It-sd O. T- -T:,,,~ PAPA C tl -.'d a1 1,71-1 :IR INV.AISDA R .1I CMAI SENC ,AT Os-ESA OL P RC-CEARI d
I'. $1e lucela meet-re .e Beere -C OPCC -N .OVE a"R CO.j 1-1s- I'mee 11tce odudl roe-oo ,,ImnmtAe.~lI, I -cad _- C Nlz h,. aa 'omd.,,;i,~ m F2
7217-1 1d7t ma- rcermacT CO R i cFEr e.11 Derneer C-ro- misui~ a_ mode Icad- On08 Et-t asSI~ don rui cdu nalom C-.14t __ .
demo 1. ec A At .At- ItI.-C Jr ,O s-. a, O C'Ida A A - ,I tr M e e n s lot do'st m s n ~ t 1 r r o b e u e u e c r S 1 l s s l t l t t c 0 0 Ii l- e de M C A O nr eV a me m nC I P A R 0-107
-S nI it. 95NRA J le, i rn ~ -I Neid t'c-It tentrlollao a111m tea.11,et nonndo V5I ODSA SLCT
""L -I" CAD AA HAS ,SII ".___________11_-23 a,_,_________I____._I ,a.re.C--ANOAD R I E.IT -_ .
C-1-1-i~i SC- ,oTI n- ,,,, -1,A es- SICIP : l a II.- s-e.C dom DE O orIA A t 1rte oures ns mm-m CutI -SP SE O UI:ID I5O D C 1e

tot~ A nd Zaye aI rsa I- 4-110-17- I hear S nn 70id Oe eeie 124 I LAV Nnrec s~v POL I
1tote ol. cL1 a. 1 t-r1A l e.A,~ 'Imo r. ;tbr tcrt-t- o 17" .IT 1":1. Iri a,_lore t-r S RC DC- E C COLO AR DEKI RA At. SR __ _5s C--ali- I- A DE O F I huon loeto t teeo,,N,~~ lo nse o .
bIIad me s I In s lo I- rta 2:4I, g ao - 1 Tebs-i ,P ,,, -OLa- T P111- NA COI S E A RE- Cst- tu Came1" Rulco Nt is- CI'it otoroea .l e V- J 1 1. Moel AC ii 11 1 P me:lt12 los-a. colrr m e Tl dIt-o 0. 17
don~~~ ~~ I-eos tlmeen ,I,,t, tri .r ltte s-tr-lteei ll os -1- no C131' r hot A, 411 1 C-ORC SCHA C I A D- DE FEC A M ACP- III C-Cat~
celle- on d emn"o-oe C-ct5 -i t Anee denteng "5a1 Cello'Is- 1IIa-vr a O bna frn r i
scrb sogn,.nnt ,.,Isot IS line tlil ~ ~ s- ~ ~d M Nt 1t ertsPs .-hp I51'a- ISL ANT S CCI 551C sConos-!A'Iittl moit- tOierlo-aAr oel stole ca atu- ot Ins ile -ato-,nt-
57111den. Beet-un rrs-rrnnreete 00101 ec ",.T nt-t- Sr-', ; uri Stn, 20a or oo.N SC-11 FTSC-C OAe AICH DC M00.
droems.1112d sn pi a~f~-u ioeep-o-~ -hertrd I-o2Gc--l s TTC LCN PS S DA CA -Il-t l iee soneadn--1.01 ltetdo n n-aenI ettrt i
Oh ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,& 15. le Ael AMI cdeol -li, G6', ,Is rto eehsEbee ti-oPa msem tenoe-ne opma -EOI!cImad.TeI 0-10.d Ia1 a e
__ __ I .K-.1SiloI" a ,, t-bulas cnn-od 5 .a -IS "ai ,d,,I~c-, Oc- _IEE E I_ d o o
9 LA T N B T S A- al faN u -cecrtioam r ,,l .1 I r a r ar a o FL s ]. V St O.C.S JOV N COCINOAG A Co Cte l d ,_ p 2 d. i dm. dI m lt a 0 0
s-tIte s-r netemll T.,t In Alear de. Cnn- Ien Nr 3 iema 1 us~ 1 StIr ttan, Aa nTsnius am1n 'tp Dr-e IAAE In-'I SOII ema I ece- Cal olt- J-toen N. Ir -lec ,t-am. Iln.n see. oll7 -4 n
alp rte, c-ct- 8 s-neneree led -a" S co -0oCna-t- LA C S IEA Iceir Ap"t me -omro teclrk c lo-a 5 uln I I D-i a re -s o Ie Inel re1 OFCu -C-E OA AA Cn EA-C 10 -O-~117-tl 01-1110la 5 ~lt1nl CC-, Os-SC-CC Jr-U PaA UOO
be. .a tu Toll .Itm li -- dusr 1 1. lo_ -nr c -cm~ r- i n Dlnli l R o e ns o ~ T sIn- C L A R E P A R D O s-BE SO C C OE S O CIN PO E CSl l A O-S -Cn t O M ACU s-L I S i u r tt ti Oeonn m b r oi
hero.-i', i~' 1lr~II ,-: ]nIrn I"-11 O E T SV R
eC 0it A .~ A S VM IA15D 6 LO IO A A JT 51- ilT 'A -It-Ci7. eo AS I-10- 11-1 .c.e 1e-be enoAa 'E- t-n s-c s-o-se dic --eb-o lot- ho. -rai .eee o" lo7.l0t171 PRA
-n, .nsp a 11 ad "da sale n at rans-s eero SI l. es- ucae E-.t.n1u-t __________

I- -mrr. Tki Il 15 RPesmo 1-54 .I-_-7019-17 ai1-17 a m
POCITO ~ l TP J S I O A A ICI- I eerea F-I ~ Ir on .a :,rg :. C-OC I-rCt La3a C-Ititbr 16 CdoD M A C CdARTO SIRV -a dn r do on hotel.? C C --C L V N E A O C T - -,--
lecasa eastsl dom poloh su.dn_____ oE4mm-id i lot OEU-0C ES7sli4,1omos0oeee-oIu-et AIACCRR OIA YL75 t ~ea oes Pl.1-21. --sSCCCS-LOE SACO E N
________,pe_ .1 117 aO'CT INCER 61SC-9. IIICOAI IS' pot-ensL S i stn i ~-E reel soral as-c so/etc1 _______ -70-3t ee-,2 a/m d edd errO!c
bA.hItntel m b Itntermehade C entedne. -0 ett 10 l'a'ood c SI"rtd meeel 600-roseIU 1 nros-scs hIem11 TI s-e roo onese al~. fetsr Ilumr ce I' bete' dItns esAgl 1-1
ee N y at vo. It,1 4 s-nt oh -_ent- -97" e .6 n a.r. Ipo ''-,6A Q 1 G UNA ACO 1. v D R~ A 'A' 1ic I atemre ellal m SI I 1.1 pE oete. 1am 1a.l I- I -n a .sl Sr be I mell o al on. I c-,, ,. S Fl-ShinIH T V NA Tal

.,7t5-tt 1-tes teerr1 2s San Iem Io .n.1 I IIIret E-~o, ofse- n tot-s t-ee sc.e Iree.T rll C PC-dC a COE A9 LITA MA -i11 AC OsBCC I ATPIM.o I SA
SCm "I, O 'sA CAOA 11dr AA-IC-, EN 10 "A ALTO OS ,CAASCA -IA bae -oea do 5 abr aadia ,c doPatse -51slree Apr 1 1.sri FO-CS osCnPX UA-Sn e mess Pae
I set-tt, bbeloeses.nuosla cs I c stb Aoc Le10 tdopedor-la rent SOICIO COISESA BSNC. CEMC- riomos.E-I02- E1000IIS17 da. us-s pr-enstademnqstibms. ctte non"-., n tstdc.n I50-LiamectTeit 0-111
,, 5 ta ads. eforso 70-lab. itIbS Epestn 1aro 12I-16.r O5.r-P t p. ean.toscts lsrtmon C OIIA L- CFAredCOC CPCC- CIP O PCT Emilpera 510 ceioA-pail0/H aI a~ CdtRptt otI~.osls din dd l5 oqeeadntc n -- -Neo OSD. -0-10i71001 ob ego tnrbre -55IIl
IlinlStt 0150 -a:I-todt to s It ln 11 0 l asrIt Seold. 11 C.1 rBLANC Tt Os. t t-a. I cee. p toionem teI c.1 S- I nto t metro1D DPT er ,"I, eblorn T I C~ H S A S PO -o ce/s coemia nIl. Ice e e ldo .- O-O E SOMIC O A C R
AIQIcc eurh Om-nla do111 I I'a L s-, t-. s43 ameann_ "' d'lt e a1Sr. T Fnod AbmSt. At-am-t r esnel ca 1. U. vaId aa n es er euba One mHJRIIA.$Efe -JosmIELACI ON-RFRECA -il
,aa us.b eI-ado esaIIp-,OI-OseSs aons,,aII111-1. een,-,I.F110I10,7.s-C-s-ETSIIR-LAIICO S-I"II"IgSodoa-IiTI.,isacP-41
91mESdUS gtoEL pMONm lo-de VsatnAlt rt s-apt-ta rnsts o. st -cr.xe .1 ,,-ta E1 -u- 1 sodI s 2153s--l a bassi oh/tees 0.0024 N, ___17-_______ I I apl, S ,trrtera pocov- traa pI t--u-SP' i' TTCI 5b25 1 1S,3
abuedssts.~, (ssis21 ngp ole T _ __ __ _ AIss-nh Ole T, C-.1attt-1' 'ISE T BIOA aAll CC-t-A.-TOS SC Os-P-CC MAETR COS R lCL he Colo n oa-n'ss-IU 757- O-S-C7.CSM S
Eo S O I C T U S C C O C S S E 5 S O 5CC-. O P A R 1 I I I e o etea- n oE 6 4 1 0 17 ( t a W I d~ n a o o t f a a .

$014 ertno piss ortins -nst a dobl ?".ll liesneh aoots-s. "t III-oot -111 F111' a. I -"a -I 11 1 119OTN -A .I ;1
oo iaIdo I ~ pisi tO.11 stdCer dn11 11,eosto s-bat It ______ -.I __- 10-11tl-1 SC noREC -aird G.1 11 : Ies ba gels-S I o2- i Bun.oo
CI AmnliaciA 41 0,"0."Sd ', .I on ITS.os Ia a Eds-SOL, SA C 1 i .rn.o Je1,Tmlan: n 05-1275 de: Mug b ca_,_,_._ l T
to,~~~~~~~~~ soti, Iri m.Iad dond I.enc t, no1 ts vsespeOM 0
I ~ T It eu t-r baen enilo Tei noetc 47242 aSas-lem al'l d aeon idsW .rotc s-r
"e-lt 'ead "- 'a".as tefestot stam" "'___ a K17' -ni-tS I. ,.A3,,_, S.1a 1.pt4 doin m. Fs- Bases E-733-t pars17 irlas Caedl. B-72 HarIdes
E-744-SI-l AI a',ILO CSa lR. POTL A. i-r ,104nas SeessRA -1 43 .- 7111-17 -CI~NETA ESjS EC-EEA I po- siopr paceul o r 1, S', Ink-,saeo eeoend ~
A Q ~~z ii_ _ -d, l v D s 9 i t q r l I. O l r A P l Q E S - - C O0 8 2 $ e a r d 5 o 12, p e g sl s p ar I i in A o
c rn o 114, ba. c c I soll el, tu -r BEsa~ t e odIo I 32 I lone octseootIot P A R ba n e t r to o C n r .to p o e s s o a I i r s l S li _ _ __ -
"Is ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a~oses .a MARINAA API.Is. H--TA -a sttt I5 ahus. d'rns- suor -, dts- CUBANO. l l T11 DE 41DRET5 ANlr LNC C 11 m-I kdOa, lde.SECRPRAOANOTA Eo l I(E .tCA P
DR. abndane. L ins o p I. t~eintes edroDma 0-415 1-400 sto. E-690-04-t lampee stoe C.F ECE OCINdOoR i-n. eeeonris. B4377 sab osodao.rooloar onde, OBe-,
7.8 -v o PAI COSTA, PAMILIA ,,SCT CO. __SD ILI4 OR- poser7 b.co bana refe-W .1 172.150-t T ell steral. dsoelork p con asotsne
Chpe, G neraa e 4 ya 6, PLA' ST--7- 951N ,,,- M -,vn- -~a e-ons.Jie, ,, t --- -___ 1 _____rse__ir"'_7 IIl 7I -1I ~a o
AAISS LL etnor en -7De17 r-esnts Tal~ SE.11 "ISE CO .A LNA EPPASLA I
esut a r Rab ,,, Sato I_~ez 'LO I stssd.kbsrg ,I.s, tatspt n sbera uaso Ca -14 Irvl l a .1 s SU I bIczM I ,,D alos ueormo TOds en o staes I"' reca., coGn lo que_1 me pi-. C1sE LNOPSAPCTCL s-758. "015oo por 1-116,seea~
T -00 I"e'.tdn Lare7' nia-I"I ,.dder Icon- onodo.mt -1- P" I F 15 7E611 1 I l rt1111 T1111st 0-588 telonoe edlit oe ,en~d -I oT,
IS .6d2-91-191 On ESnT., Ii,,t7 j s9t5 B.ssai C-7Cn 4MIt V-7D112AI I,9 3.3.
I", a,-nIN'. ,Sr I - "" .I 8,P2I


image:
-------PAGINA 20 B DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 16 DE 1954

Vencergi elsbd e A
yeao.ara presenter Apresura 0. Piblicas los trabajos de reparac 6n del puente 'Pote'

cr6nicas de la Bienal El .iniro de 0*
---- An toni A. araajat ond remitids a Hacienda los pedos de eolado dea via tas irmpedira acer
Para9frcerlasmoyrenlactid- ~director, general de Ingenieria,
desaa ofe adaa ornl ne d e reeto ne sueldos, jornales y gratificaciones de Navidad anoca qu sempre lesharper-

prrgd haste rdxmnztbde cctrtot e ta obra dnseoe reiooetrne tlaEs ela rapsito Norte, lt.;5. 12Lo423u. haces tun Agrgro -to 1npon sorn a
rencias, guiones radiqfnicos y docu psesto 4ue en necesaro i a termina- ble. Industrial, de Marian en 0. P. tas de navidades sinstamblen con-
medes iemlJris sat se sao oba paeeagavrpr

I1 BieaI tsamnotarerarn adebArte iu que esa rausando a trnio Remsitidos a la Hacienda las psedldos lCasi el peno de i trctivad de tiiuarian sufrendoato perdidas qse
IldireacleRea de Maiaao visilda at minstr plane n d cte de ]bas e tenratne Bmaisa,

evento cultural que tuvo por sede re: 'do vehiculos y peatones, y especial- correspoodfe~nteoaueldos, Jrnalesrile dy Proerionesl CalndaE Mienisro lesd ahpo6qur ee
cd i e s e n e t e8 a ad ci caio a d o m n e 0 r n i o da t s q o e d sg r li. e al s e p asc u les do p 0. p N rt e s U 7 1 Lro osio a e o t C cd a El H n s r l s t p t u n e

tea tel ldo ona l d el Nos cumunica el subsecretario de de ee d inr vio A m un na corends enrpas r o
Fueran instituidos para este con- Obras Piblicas. ingeniero Juan Mar- vajal, a fin de intcresar to recons- reconstruccion dc esa tia 3' que 0
curso doce premios en total: cuatro Maa tinez Rodriguez. habor firmado y truccin do to mencionada Calzada 0e elect, el so propose hablar con
nacionales y cuatro internacionales, _______________ remitido a Hacienda, tos pedidos de Hoal, sue se encuentra cerroda on el general Batista. pars informarle
quo '"rg Cu a m o y cuatr sternartt spa i t -__ ,_ti

qcotorga quaycato nternaI fondos correspandientes a sueldos un train. por ei mat estado de su do Ia peticion de cte sector itmpor-
Bionalespnuea icaa dostitin jnates y gratificaciones pascuales pavimento coa el consiguiente per- taste do lo iferzas iva mnarianen
Ben a spnomeicana d Ara siguientes: juieto para too camereiantes ses. y quo en' cats do clr en ias "
can '. se en elInsttut oc de CulturaDistrito de Pinatr del Rio. $13. 96 Manifestaron los comisionados quo do construccio n otras vias a so po-
Hispanica. en Madrid. c8 3 ct D rir o Lanto- 'h abido oCedde d bae un dr trdar d cuest in. ntlt po
ban att.2 Pandr. Ceosro d.i en do Catoada Real portsit que Yamiade doa tse sRdaes ct.coma
Bolas Art. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iinsr dL.Hdr.Nsamncelsberlr.isis0P.ian.AtnoACa-aa ordlenai, 1. urgonlerr aoheEl DIARIO DE LA MARINA 8. Disritod do Junoae1 s eaenrnt in 0lr0 seccins in ,r nar l e
Es"", 23537."isitt dc Ls V c d i qdtp bvr n eanydare el
or.oe prenct an otal: iqa lbs.z odez. ha7,ter Disritdo d e i at, to esivaodo i o vad a" tissit smenlcon benercia
n tiotas ys Csios e s oles, Camatiey $55.288n25. DistritoOrion-. E president do a "U idn sei or n genera l lti astro Ca rvat a ogre
Ite, Sur, 547.t49. 98 Distrilo Oie amo rsalesoou el mat g:do problema do Cuba, es st impor.
atend da pa et Ministeo de OP.
in pi'ilos. D dne icrque usIs0
obra obra. yo recojo el clamar y to,
hao Ilegar at Presidente do Ja He-
d id D o dpubtica y at generate Bae stas v is o
con ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oad 23n aciscida. Disdat deLobrababd ecs a d aeru ercticat ps uelo, anto to' ti reon-
-~ ""'Quieren (dar gratificacion
$18.503,32pascual en la Universilad 't el DI RI el Dd
El Consejo oic do to Uni el DIA I el D c G
I s~L ersidad de La H-abana celebro ooe s~io1 eto t n 0nrld rbl oE
D. reunidn bajo Ia a residencia del pa po L
rector, doctor Clemente Inclan p D i Rg Seo lla, q n acompoal el C A n de Fo. Consejern do Ia Embajada
Costa. para mraar sore el pago esp l n Cba I doctoo Reguera SovI quo e ba r hI a Md Pat o a ost n ueto
doers1 al acst pascualcs atl. D a d n e aceroa do las modernas s i lb q hasn sido estableridas on
Las getiones realizacdas crca dot Esi pr e mni Jo Antonio Girtn siguiendo Ia con gnas de Jf It Edo espaol generalislma
Gobierno pars resotver este 0sn b. Francs o Francea -Fo V goeb.
to so ban dado resultadlo hsasta
:'~,' 31~.'~d abora y' tas autoridaden aunsversita-
riot etan estudiando to posibitidad Electa por unaniidad la nuevea jut d t rect va de la C. N. P. A
eo utals5 prb pias deo plan-
/dtot prau ea ,uasts lend.s

La fiesta do graduacion onjunta E c s or ce Jorge Araoz I or c Coos R Fx S
El sdibadol18se eectuara. ener prolCneotoa palaPre Ja BhiMadrialvie 0uoOrm Octaio Jordan, Pren-
manPi do to, Gradeuaies Cos inaradAaaisaAon o 0 eoH's Mdiadt


Stadium Corib. la grandiosa cere. e e c Vocale Jose M H dn Prez Ferrari
en to cuat semis invitados mis de daturm presentada, cuyos msiembros Goncalez. Antonio del Moral. Jack Trabato; Or. Miguel A. Nin, Orion-
ric eaduados do distintas escue- tomaran posesion en lot primrose Hoyte y Jose Garcia Trilla. tacion Protesional: Gustavo Garcia
las uni eritlais dias dot proximso mes do enemo Cossejeros: Leopotdo Casa. Her- Gatell. Estadisticas; Luis Fernandec
Despolen c 0 catisae'niur


e n e i d a t H a u i D I e n t n u s d e zG u t P e lt n A H o w a rd A te m n a A nsut u a inoi r t B .
cinotur a] usa cemmcon, n to qF


mgad d os coaarn ualabllu Gustavo Madtrao.presidonte; Juan Dondn *oB Hntn sletchar Gasto Or Arturo M-ao aCom antas do So
o0rnda local a los pies del Alma Gelats Botet, tom. vire: Oscar Siga- y ei nteBMs Lomio.e Pubicida Lueis Mariez AeszEco-
El discurso do despedida a tos grna- mroac tartn n2ds sir inno permttnesio lesolisarl tcnMdic Or
du.or, 00 nombre dot p,,ea Laez yo vcoa o n
siiosicam nrtiarA cel dod torr ta-r Alberto H. Gallego, seceotario: disrae:io.Lope C.Bls Inctustria Preventis'a y Or. R. Pe ivr, Me-
suet Gras Gilledo. doctor Francisco Garcia Miazas. vi- I Azucarera; A. Howsard Soter, Sor- 'dicina del Trinsito.


Prefieroporqe fl rome la ropa
s. ini ba r r a n c b o t o n e s .


Cuando Ud: vea la perfecci6n do so
unso a s r e d as in tm asfuncionamionto, comprenderi por quoela 1.sysdorn
para UnAPEX ha superado a1 fin las limsitaciones do las


deNa

AoSu superioridd radica en el AGJ
A c m t elTADOR EN ESPIRAL.un mec*

noadorns rosa Tlas 34 if as bodds.or nimoexclusivo do APEX, proviso
l Cdo paletas perfordas que froSa
B- Camisa de dorr insterpreted en multilDlmento adornpda p sua] mrenco 1o orla, I doblan coo
contno bodddos y estates. Colors blanco, azul y rosS. moito de flexi~n. ited
TCalas 34 itf44 7.95 mir mi.r1. dr pais, had.
salic las particulas sucis.
C. Relajo de multl lam'Io adoeido roe linnsis incrust.- i n Su oextremos, sparan ,s p hzas evi ique s
uses~~p 5a0 esat Colarenbi ntoOla

o c V bc yr os. enredcn ontre si. Es. cast human

SD- Mal anita interpretada en multililaentso adornadi' en-s
cafes y inos borddos. Colors blanco, aul y rosa. a


E- Relajo de multnlamento adoredo ton predooa incrusA D
rnes de estate Vaiencen. Colors blinro, Iu y roA LAUNICA LAVADORA
F-Cmis dst. dormirnd confecconedted multblaent ador --ntild] ueajnadrci e] .N .A
nada~~~~ri conza fono, boarded ye plans-oorsblno au


rosa Tallas 34 p 44. 9.50
L G-Monisima manntd pca bacer iuego, timbl, en mulNla- a:R.


Elc iu. IS 05 5.50a c a, F C .\Distribadoes Exclusivs para Cuban
AlRE ACONDICloneoO- *0aot HUM A RTIIa itsA I yeLAiica, S.oe C1 *1 modet, APEX fabricode
moi del rdainCounTapracin)a unicO, ics.Vmka WAditrwo oradiltloriiMLtn CeslaaDior4AByn copeits d
{ r Mres A5o407 par quienes desean ni a
1, rn Canns o diuitt Ars- mL-6a pscsnde Yeis W-436 S ervci doaia Tl fi~ avaor co'iml.tamenari
a RopeInterior M-9093 Oicin W.4742 Refrigereci y Tolleres auta iti,.
Poa nteBoja G*, RGLMOSad 6 PAQUeT DEL SPR -RM ANEF
FABudlldd -ut UNICO POR SUPRFMoFAANECOM RE AHORA Y PAGUE EN FEBRERO


image:
-------El 86 aniversaro
de G. de Quesada
Conmemorando el octog6simo-
xto da.ver raio deQ nacdaenl AGASAJO DE LOS GANADEROS AMERICANOS
gran hombre ptiblico que con- Para corresponder a las mltiples atenclones que lea han dispensado sus colegas cuba-
sgri su existencia a Is liberty ios, el grupo de ganaderos norteamericanos que son actualmente nuestros huspedes
r~~r~~ de Cuba y a Is atad de Ma- festej 6 con un almnuerzo a las closes ganadera de la Republics y a uon grap de pr
ti, se efectu6 un actor muy emo- sonalidades del comercio y otras activi des consonantes, de Cuba, Despubs de alInuerzo,
tvo, al que concurrieron dis- entre charla y charla de diversa indole, fueron toradas estas fots en las que iden-
tintas adociaciones y niiias de Is tificamos a los seflores ue forman el Conut6 Internacional de Ia Feria Ganadera de
0 5 Jescuela que Ileva su nombre. En Houston (Texas), presidi o por Mr. Vernon Frost (en Is primers fno a Is izquierda).
1iis fain s destac tambien a, departiendo con Roy Hofheinz, aicaldle de Houston; nuestro adinistrador Oscar Rivera
Wjo nuestro esturado Gonzalo y Ceiso Gonz~Lez lerro. En Is otra foto: los sefiorea Frost, Hofheinz, nuestro AdMn-
de 4 ueada y Miranda. (Polo nistrador, GonzAlez Mferro, Pso G6mer, N'icolis Idvero y un grupo de lWs ganaderos
Buendia) norteanericanos

ralzd ex 1 presdent del C eo deoDtallistasdsaau urgnedeIcleDoli .En1tA17


EN LA BASE DE ALBROOK
IAZLa clase graduada de la.Escuela para la Am~rica
latina en la base Albrook, en la Zona del Canal,
en reunuon de despedida anrtes de las cermontaas
de graduaci6n el 9 de dlidembre. En la ioto apa-
2 recent, can Uos 213 estudiantes latinoamericanos
que comprendleron la clase graduada m~s numne-
T R A SLAD Of D E RESTO S rosa desde que se estableci6 la escuela en 1947,
Un detalle captado en el Cementerio de Cl6n, durante el actor de trasladar los rests mortals depo- n mdeen. aa y a fi_ ea del do
asdons en el antiguo Pante. de la Universidad, al actual. En la fato aparecen el Rector, doctor Cle- Mayor. (USIS)
ment Inclin; el arquitecto A. Capablanca, et saflor De la Torre, Marianoa Grau y otros. (F. Buendia)

Mdc cubo I
E~n e issfan de ayer elisirmaon a nuero Dirb er Conba obeto de sluarloa, su romeresodel a je m ocb n 'brumj a I rxRj m~ n a urcet il idd 0 4It.crep
realizado m po eA autranvils d e V iej ti n I nt o, destaca d i el esao d e n ae M rDetalsa aE in de afobei e cad asata aq aa aecn eiq lra a d ,t 1e c o C ro


don TAdros c Cegarry Mn e de hndel, president de AsAlfredo Gonzidlez Mullioz pries-
bra directoringuido medicAnprtoeSierranpreoctorteSdevisoAsBc. aeSDeaifuatosetocdesenlor almd
homeaje orelxCrurja dmincanaenes rednteriajeaeCDdadailo.Lattto.
-a-- V- o d d cni


nicaa; octr AmbleLug Sanospreide cede raud Ro e Doinsica nra isr Bonirla
d-Dominicana Ra; Manul Matias Mel6ndez y Rafael Henriquez YWpt secretario general y tesorero del Crauz,
enj rDnonmeinpeidcaaenes.creona


image:
-------
DIARIO DE LA MAILINA
Le Hasoe, Jueves, 16 do Diclembre do 1954nuego


7 pl

de
Creado para expresar el romanticismo le una
t-poca y su pasi6n por 1o duradero v permanente.
Su profundidad en el calnelado v su ex6tico
disefto le iruparten Ln unuevo sentildo de

originalidad.El
SOUTH SEASI\1II


image:
-------

D ARIO DE LA MARINA Le Habone, Jueves, 16 de DidImbre de 1954COMIDA A LOS ESPOSOS RIVER MEDEROS


Con la festejada, Ma-
rifta Mederos de RI-
ver, aparecen Oela
Morales de Esthfani,
Amelita Ferregur de
Mderos Aiberto
Alejo, Jelda Sierra
de AljGuillermno
de Mest, Dr Santia-
tsgo Sosell, Pedro de
MdrMendoSMacoon J d-
d n P t d r o i z rCabrers, er
sa MenRo de Roane,
Teresacd arcis Moo-
teF de Mena, Hilda
Garcia Sens de Me-r
no, Maria de is To-
rrlentc de Glmofnez
Cablrees GLaa Mae-
rraqus de Mena y
VrAglce PeFrdez de Me-
na.Ai
En ci rstocrtico marco dei Country Club de La Habana s cplebr6 IL GEs
noche del pasado mates una midj en la que see reunion un lrupo de
amigos intirnos y faiiares del director del DIARIO DE LA MARENA-
sefior Josfi 1. River y de su esposa Marita MederoA, parse dries Ia
bienvenidsa con rootivo de du regress de Euaropa. De tan sirnpitico adoun
recogemos is presented iao en Ia que apareen los fese*dos con noes-
tro adninisfrador Oscar Rivera y Martha Soa J e albAn yenylvie
Mederos, Fernando Scull. Jr. y Emma de Cdsapededr, Martha Fernadez
de Mindez Pefiate y doctor Magoon Gimvinez Cabrera. l Foto DM 4
Pardo)

El doctor Santiago
haselu durantV is
comida, con Martha
FernEndez de Mn
dez Peflate Gloria
Grmnendha de Ma
les y Lalits Mcha
do a cvega
El doconr Pedro Abadcal y sefiora ortensa Di Albertini, con
Virginia FerDn dPaGoScoepheE

BODA EN EL CORPUS CHRISTI

Otros asistentes s
de-P Partya Luss Gc Es
fant con las Vspoosr
Alberta Rivero y Te-
16 Pdrez Samz Med-
no.


La eLn GPt L T Assita Rivera y u joven
Theudis VaiMlant.


En I& noche del pasado sAbado y ants dl
sItar mayor de is iglnai del Corpu
Christi, contrjeron nupnoas Is Srtb. Aido
SchwseD Acosta y el Sr. Alfonso Cats-
au C rtcoy, en ceremonia que resultl lu-
cili laa. i la ceremonla, done verno a Ios novios
con los padrno sl umlo Anara CDscy
viuda de CatasAs Y senior Pablo SchwSpA
(Fot oTM PYQd)T

Ofeit -cwe
feV"~ varez, flower girl

1' de Rascuas
pare E

trdd c,6 on Id a ,j v nga erra
Para te n ehier pasca dde erd2qita
I eleqanc' sob d Y va O"n

ENAUN LAd de os 4 TAD Ossa
LINEAKINGS MEN es uCRa IcS
EL AONTCIMENT ARTSTIO DL AO I creac~n ipara et'IOMb e elegante
EUBA NPLAS Ts ANDRCORDEL CO BegeesthrCada fstuce KINGS MEN es u
Itaaasai pa eat aa ata at ,sala a ~ ojunto Sob o y d 'st ngu do our
SA N haCe de su IegaA L 4me1alo
suaerego dsno de eyes
Coh saea arsa aI 11asaitait tatIlt-a. Distinga su regalo para "EL"

DEBEMOS DECIDIR AUSENCIA gcon lia efaqueta exdlusiva de
AHORA QUE ERES MIA SABES CORAZON
TODO POR TI YA QUE TE VAS
NO PUEDO SER FELIZ ALMA MIALIEDEO:I N S
I,.ats ses subur do are, do 23qe

A LA VENTA EN TODAS LAS CA1:SAS DE DISCOS sINA DaaEt di IT Mi -2zs t~ I
C:UBAN PLASTICS AND RECORD CORP.9'o~ oege n as do 3 ,2 j 5 Ita prue aa
SAN MIGU)EL 410 HABANA Aids Schwlep y Alfonso Catoaus, Iutanlte ts firms del -acts road-- 1, A~j e uo
dos de farmianes 5-


image:
-------DIARIO DI LA MARINA
CALCUTTA POOL EN EL COUNTRY CLUB DE LA HABANA

Aquf vemnos a Al-
fonso Fanjul, Lilliant
G6,e eos Fr
nando Argeelleg y
Result6 una flesta magnifica el Calcutta Pool o aubasta de laa parejas que competing Lola Maria Sinches.
en el Torneo Amateur Profesional de Golf aue AS celebrari n Los terrenos del Cuntry
Club de La Habana a partir de boy jueves. lita fiesta, que data del martes por la noche,
electuada en Ia terraza do dicha socledad, congreg6 a un grupo numerous de socis. He
ul al president del Club, ingenlero Manuel Garnba, con Juliin Aguilera durante ef
.-(Foto DM Pardo)

Alci Martind
Jackie Pooa que Conchita Menocal de
dirii6 l PoL Mendoza y Miguel


Joaquin Diaz y Be-
S ba MOY. .on Joai
Rebeca Taquechel d o Al g e Rogr Cn a
ReesTqfbld alaAntonio Rangel, Juanita Acosta deRdiuzFlu usOriol Y' Conchita Ba-
Manrara y Teti Lambarri de BesosaP".4

o**

Gustavo Halley y Elena Godoy, con Alin Suero y Eva Talkish. Otro aimp~tico party fnrmdo por Manuel de Armas, Raul de Armas y Rosita Rayneri. eaiera, m n Cay y MaTo Mercy Jun-
Roberto de Marcbena y Enlta RaynerL aelMry C y adiBtncr.
r4


Harry Mayorkau y Juanita FabiAn. con Eugenic Rayneri y Rosita Cadaval.

COCKTAIL A CARMINA BENGURIA
En los salones del Ateneo de La Habana se celebrd el pasado martes un cocktail de bienvenida a la notable recitadora Carmina Bengurfa co-
mo homenaje del Ateneo conjuntarnente con Ia Academia la Lengua y la Academia Nacional de Artes y Letras. La agasafada apareci en
La foto con el president del Ateneo, doctor Chac6n y Calvo. Jos6 Manuel Cortina, Max Henriquez Urehia, doctor Jorge Mafach, doctor
Cosne de la Torriente, doctor Mariano Brull. doctor Maria JuUa de'Lara y Manolo Alonso-(Foto DM Pardo)
Animada
merienda
En honor de Ia selori-
to Georgina Ortega, cu-
yo enlace se celebrar6
pr6ximamente. hubo de
efectuarse una oerien-
da el asido ltimo an
un restaurant del Veda-
do, de la qua participa
ron todas sus anigas.
En la toto f a vemos con
Martha Ortessde Eate-
ban. LourdAS Ortega,
Oraciella I de
souso, Conht ap-
co"y"T.n" A"."'TAGUAS DEL JORDAN
S alesaparroquial de Paula recibl6 el pasado sbado las sacramentales aguas del Jordin el ni
So Jou Luis, h d los esposos Jos6 Luis Carreho y Mercedes Guerra Deben, al que apadri.
naron la seforita Mirthe Elena Rames Izquierdo y el oven Antonio Lopez IbAdes. En La ftoe ade.
mis de loo padrinos, el abuelo materno. el doctor Ramiro Guerra. distinguldo compaAe.
ro de eas casa. (Feto D Pard o


image:
-------

Le Habano, Jueves, 16 do Diiembre de 1954

x' del 16 119 deiciembre

.*


Sj A 0A A
MANTEQUILLA KRAFTjPAVOS
Brookfield JA LO Miracle Turr.sn.
6 SABORES DELICIOSOS prc Whip do Yema
7 CoprichoSa s
I Ib. 3, Espni 1 Cranberry 33,
TURRONES "MOKERRIS"
Leche Condensada J ab 6 n clas a WHISKY
96 I~b. 75C UERAN
La Lechera Palmolive .39 QA
SALSA3.69
gC tamaio 1DE TOMATE coa de 12
IO deba, LxL 1 42.95
VERMOUTH
CINZANO Chef Boy Ar Dee Alimentos porn Niios Whisky Canadiense
ROJO BLANCO DRY H
ab6ndig aNips CALVERT
45C Came) .1
15 5 45 s 1 Cs 1.19
SAle&ndres SAW5% oz. 59 c .
Queso Familiar Darines s&w 29c CAKE STARLAC
utESTUC HE

Los Pinos Nueves Cereales m,.,pso U DA O
einerl le yoVINAA25
deble cant.ddd c9adOz 1.15 d

COCKTAIL L DEBOREN'CRVEZ
FRUTAS "ELAIT Cabeza de Perro 4
B.6 per REMAA WIP
medboill 50cll 6 2.05 roe3No. 2 -CARNES SELECTAS DE VEGETALES Aceite Puro de Oliva
ATA CALIDAQESAO
445 DE 'RES lb.40 LEAHMEGRACANA I JC/u MORO
CC GOHPlR NAUERC lb.4 5 2AN4ARs.
CODCCANERIlb 5E ZAAHRIEAS


image:
-------

0 IARIO0 DE LA MARINA
La Habana, Jueves, 16 do Dicliembre do 1954

7 -NB-7 GRAFICAS DE PROVINCIAS
A BACOA
El Ateno de Matanzas Estl celebrando el 80 aniversario de su fundacid. Su president, doctor Ar Acosta,. aparece pronuncianda el
g, discurso inicial del primer acto conmemorativo. Le acompatian los doctores Gonzalo Cuni, Luis Rodriguez Rivera, Ello Leiva, CarildaOliver,
Angel Pia de Ia Portilla, Jesds L6pez Luis, Oscar Quintana Y Sadl Vent. .En ese misma acto se entreg6 el premio "Arturo Echemendla" al
INTERESANTE SESION ROTARIA bachiller Jos6 Luis Dubrocq Sardifias, otorgado par la Asociaci6n Amigos de Ia Cultura Cubans.
Recientemente celebr6 el Club Rotario de Guanabacoa una interesante sesi6n dedicada al famento
de las hipoteces aseguradas, cuya terna desarroll6el doctor Ignacio Garcia de Mendoza. La Ioto re-
coge un 'detalle de Io asuistentes done aparecen los sefiores Santiago Orosa, doctor Joaquin Fer-
nAndez Brita, doctor Santiago F. Palacias, doctor Ignacio G. de Mendoza, Eldillo GonzAlez, C. P., doc-
tor Rafael J. Reyes, Jos6 Luis Cubria, doctor Ramiro Barbarrosa, Pedro Fuster, Mariana Blanco,
Florenefo Uriarte. Orastes del Castillo y nuestro compailera Rafael FernAndez DalmAs.
La comisi6n de, Ma-
druga con el Ministro J
de Obras Pidblicas
Instante en que los representatives
de las fuerzs vivas de Madruga
planteaban al ministro de O. P., in-,
geniero Antonio A. Carvajal Rojas,
la necesidad de impulsar an mAs
as trabajos para el entubamiento
de a cafiada que atraviesa dicha
poblacidn habanera. En is foto. can
el Ministro, los representantes de
egss classes, sefiores Rafael Arzola.
Dr. David Garcia, Bernardo Her-
nAndez, Manuel Amor6s, Enrique
Arzola Ram6n Miguel, Mario Diaz,
F611x Delgado, JuliAn Ortiz, Ma-
nuel Valera. Mario Perez, JesuIs Es-
cobar y Roberto P6rez. Tambi6n
aparece en a fIto el Ingeniero
Manuel de J. Alay6n, director gene- a
ral de Ingenieria de O Publicas. q
LAS CLASES EN LOS INSTITUTES DE LAS VILLAS
El ministro de Educaci6n doctor JosA Lopez Isa, recibi6 a los delegados de los estudiiantes de Ins-
tituto de Ia provincia de Las Villas, y ls aclar6 ampliamente el alcance de las medidas dictadas en
esos planteles. que favorecen al alumnado y son optativas, quedando Astos satisfechos y anunciAn-
dpse Ia reanudacifn de las actividades. En la oto, los presidents y secretarios de las asocsaciones
de estudiantes de los Institutos de Santa Clara, Sagua Ia Grande. Cienfuegos Remedios, Matanzas
y otros, con nuestra mAxima autoridad educativa.

Carretera de Mantua y Los Arroyos EL AEROPUERTO BORREGO
He aqui un aspect de Ia nueva e importante carretera que par el ctualmente tocan a so fin los trabajos del aeropuerto Borrego, a a610
Departamento Provincial de Obras Publicas se estA construyendo 3 os klmetros de is capital pinareia y qua construye el present r6-
entre Mantua y Los Arroyos, en Ia part occidental de Ia region imen. Aqul puede verse el puente que da acceso a dicho aeropuerto
de Pinar del Rio. La obra es personalmente supervisada par el jefe y qua ha sido construldo par al Ministerio de Obras POblicas, baja Is
del departamento. ingeniero Aristides Caldevilla. vigilancia del ingeniero jefe de la provincia, Aristides Caldevill.CREDITO PARA LAS CALLES DE CARDENAS
El alcalde de CArdenas, senior Bathual Posada, en uni6n de su hijo el ingeniero Bathuel Posada
y del concejal senior Pablo de Is Cantera, en los m imentos q e se entrevistaban con el ministro de
O. Phblicas, ingemiero Antonio A Carvajal, del cual solicitaron un crbdito para reparar y bachear
las cables de CArdenas.

1 / DE VILLACLARA
Un detalle de Ia Graducid6n en I Normal de Santa Clara, que se celebr6 en al Teatro de Ia Caridad Presidid el actor el doctor GonzAlez
del Valle, con Ia directors sefiora Filomena Garcia. En Ia otra tota: on grupo de graduadas de is Escuela Normal de Maestras de Jardines
de Ia Infancia "Federico Froebel'.v-4,


"DUELO EN LA SELV ".2
filmada a msaravilloao Technicolo an el craz6n del Africa, esia, Kenya El Congo. con todo
laM misterios y peligros qua encierran estas extrafias y fascinada regions, ia Warner Bros. pre-
sentari a partir del prdximo lunes so magnifiea produccid6n ti ads "DUELO EN LA SELVA', en
los teatros Rodi, Astral, Miramar y Santa Catalina, protagoniza a par Dana Andrews, Jeanne Crain
y David Farrar.


image:
-------D I DR LA MARINA Le Hebene, Jueves, 16 de Didembre de 1954LASE ANA ID IUI[O11 1ATV MAA IthU10'"
Por EMILIO ARECHAEDERRA

El ocontecimlesto deportivo amateur do la semona, lo constituy6 el Com-
peonato Junior do 1o Zona de La Hobana, donde participaron las represen-
taciones de la Universidad de La Habana, el Vedodo Tennis Club, el Hava-
no Biltmore y el Club Deportivo Asturias.

Esta just organized par la Uni6n Atl6tica Amateurs de Cuba, fu6 con-
quistoda par los Mdrqueses dol Vedodo Tennis Club, despu6s de uno fuerte
lucho frente a equipos coma el de la Universidad y el Deportivo Asturias, que
hicieron posible un triple empote al finalizar la primer vuelta.

En definitive, los azules del coach de los Estodos Unidos, G. Fitzgerald,
logroron el triunfo on la Zona de La Habana, el 61timo dia de to contienda,
teniendo quo rechazar un violento reto de los colistas del compeonato, que
representaban al Havana Biltmore.

La piano gr6fica de hoy muestra distintos aspects de los juegos Ileva-
dos a efecto Ia 6ltima noche del compeonato, entre el Vedado Tennis Club
y el Havana Biltmore, y la Universidad do La Habona y el Club Deportivo
Asturias, as[ coma los equips contendientes.
EI juego mis emocionante del campeonato lo escenificaron el Vedado
n nI uego entre Asturias y Universidad, G. Bonet no puede retener in yel Havana Biltmore. En esta ito de T. Puig, Bil Diaz, del VTC,
a qo 0. LIerandi, del CDA, ve pasar cerca de su pies mientra hace lanzamento al goal, observado por sus compaferos de team El
IM. r s busca depeadaenot.pJ.nM.Codas, del DA;yR Chino Blanco y Maro de Cirdenas, mientras los jugadores del H,
Icos, da la UN. quedan en un segundo piano. (Foto Pulg) Jaime Trillas y Jorge Gir6, no pueden evitar I anotacidn.31 1 h9URadll Rodriguez, de la UTH, bace una entradas al goal, para dxar dos tan-
tosa s !ui, des uds de burlar la defensive, de J. M.CoisyW
Mosley, de A. entras IL Picos se dispone al remote.


Estos son los camanesLa
de la, Zona de La Hbana, e lbDeotv su
que 11evan I a representa-HaUVeoqu nfr
Gutirrenz.1jno con uo
ci6n del Vedado Tennia ecrl
Club. .cedores de l 0 an s
justa despubs de una en-fcc~ o I ao
-ernizada lucha frente a la
Universidlkd. H. Bttmoreetms&IcahLi
y Astuias En Ia fato apa- Gtdr o u uao
win H. aag J. ot ap- cy M. Saiazr, J. Et. C,-
rec: Crdenas, M, Quirs, D-
Vels. H. Salazar, J. Con- ran, A. Durn y S. Dia.
suegra, G. H. Cartaya, R. (FtMaia
Alvarez, J. Blanco, J. G.
Bango y R. Diaz, acompa-
ftados del coach G. Fitzge-
rald. (Foto Molina)
Mentras W. M. Qur6, d.
MA. Coding y Milton Sala-
Aar. del Club Deportivo
rnAsturian observant Iu cal-
avazar haca el goal.
Cd da, CDArtgued
mientran W. Manley, del da e Fa.nz e nUi
Anturian, procAevtaria. mree .ra obs iad
Observan In jugada: Million A apea pr,s rve.
Salazaar, del CDA, 3. KL Ial. Lieranidi y vigi-
Codiana, del CDA, y Pedro FenndI t o d vo
Campos, 0. Bonet y R. Pi- Fe
c o n e I n Ue. ( F T P u iu)v n
Un pant do Pedro Camdpea, dl C UnivbrsidadD
a Mu compaiero do team r. Bonete train do cvi-
taria can un anito spectacular u. M. Quir6s,
tientras 0. Lierandi, tarmblirn del CDAt p
cruznr Is bola sobre su cabeza, sin poder inter-
ceptars. (Fota T. PuLguU~na Vag mis, "Machete" Caanuogira hunca In
NAasftas pa Glevar el triunuo ca Vedado Ten-
nin. Jaime Trilir, del Havanae Blrtmore, W-
vants Mu bazo paera interlptyar In tlzrda, mien-o
tras Rafael Galano, en un, pad da baJle, JMr-
Gird, expectant. y SergiD Alvy S.D
Mcontnctaientos. (Fato T. PuQs)El equip do Bebo Agui-
ar rind una brilente
d& n aucoc batila s, finales do in
SCaiben diaZ Unuier contienda. dando demon-
aversidadoRadlcoodriiuez


trapon de habar encontra-
incre 1 aduno lsardeldmentea w1 r obed


c Oladto junior doelto por Oca/
-cs cuear lager. En I aota, el
iU pase de oach, amposde la Ucompnedado do A.
doa Pu Crou cpe dee tea PG. C. PBeoeta t. Gales-
ttao on, uscanl no, u. Tsilaas, J. CaMa. c.
"met, r. O.Llrad Porro, Gird, S. Alvare
ya 0Gacp 11a Coba( Y r, Mcraanezs (F. Moinea)
nM ra b s la
B(oteitt par 11vre0tino) eaoTn


image:
-------

DIARIO DE LA MARINA
La Habone, Juevep, 16 do Diclembre do 1954ACTUALIDAD
INTERNACIONAL

El Dr. Orestes Ferrara, president de Ia Delegaci6n de Cuba en la Conferencia General de la Unesco,
RECEPCION A LOS quea acaba de celebrarse en Montevideo (Uruguay), ofreci6 una recepci6n a las Delegaciones de todos
"ns passes, en el Hotel Victoria-Plaza, a la ue asis ti6 el Presidente del als amigo. En las dos fotos que
DELEGADOS DE reproducimnos se observa al anfitridn con e Presidente Sr. Martinez Trueba. a la sefiora de Ferrara,
el Emnbaadore Cuba en el Uruguay, doctor V. Vald6s Rodriguez y sefora; el ingeniero Jos Serrat,
LA UNESCO ex Presidente del Uruguay. y el delegado cubano doctor Riaflo Jauma En la otra foto, brindando (y
izo uerda a derecha : nuestro compaliero doctor F. Ichaso, el Presidente Martinez Prueba, el doc-
tor Ferrara y el doctor Riaifi,, Jaurna
Christmas en
casa de Flynn
Arnelle Flynn, hija del
astro de la pantalla
Errol, aparece con 6ste
y so madre, (a estrell
Patricia Wymore, colo-
cando las medi en
chimenea p lose
gals de la ita. Los
Flynn viven tualmen-
tu an Roma ( lia) La
tech cat6lica coincide
con eI primer aniversa-
o de preciosa rnia.
L S. Merryt, de San
Francisco, aparsce so-
bre la cubierta de su
buque do pesc 'My
Pride morenlos an-
tes de se rescatado de
su embarrancado barco
exactamente at oeste de
la "Puerta de Oro"-la
entrada a la bahia de
San Franciscc de Ca-
litornia. El duefio del
buque luch6 una noche
enter por saMvar el
.co. (FtoAP

Homenajeado
Instantes en que el bri-
gadier general Eveli,
Figarola e Infante, pre-
sidente de la Cruz Ro-
a Cubana, imponia en
LOS NOBEL EN ESTOCOLMO chitoe Cat de S.an-
Dos agraciados norteamersicanos con el Premio Nobel de Fisiologia y Medicina aparecen de Gran O iial y
aqui a su Iegada a Estocolno (ca ital de Suecia) Son los doctores John Franklin En- den Is Honor y M -
des- professor de Harvard, y Fr erick C. Robbins, de Ia Wester Reserve University ntao aeml C deRoja e
quo aparecen con sus relpectivas esposas, las seioras de Enders y do Robbins (derechat Ie fu6 concedida par los
iiesbros de la Asam-
blde la instituci6n.
En la foto aparecen
adema, de lzquierda a
der-echa, la seflora Es-

permanza Garcia de Ca-
pote, Sr. Pedro M. Dias,
alcalde electo do Isla
dPis;coronl D.
Sogo y el teniente co-
ronel Pedro A. Barre-
ras. Detrs aparecen el
teniente Paz Molina, el
comandante F. Febles,
~captAn R. Lugo Viflas
y teniente F. Bayo.


PRIMERA EXIIIBICION
Joel Miguez y sehiors, y los sefores Frank Trujillo y E. A. Eaton, hiAblando de ls ea-
rmcterisucas extraordinarias del Nuevo DODGE 55, en su primers exhibici6n en Cuba, En un hermoso acto to posesian la diunta quo regir- los destinos del 6legio Nacional de Hoga-istas
Todos parecen decik: "Verdadekamente nuevo de chaps a chapa". NUEVA DIRECTIVA durante el blenao do 1954-. Junto a las decanBs cotsantse asinte, doctors Eatela Acoa Y Grciou
Yanesl PIs profsoras Carlota Fits-Gibbon Carita Burguote d Zss Malala do Ia Fuente, Mar-
cola Plfieyre Y Dos- Cantroverd., entre otsas


image:
-------


Full Text

PAGE 1

"El perindinnmn es en lo exter.' l22 aA Ua Iervcio e UoWint n na. profein, JJInI IUIIJLJLtLIer4Int reces genrerleo y permoanenes .le. la nacin. El perinieo nm Pein DECANO DE LA PREN~SA DE CUBAaniadebbcneln. RECLAMA EISENHOWER fserd omtiaho TOCA A LOS GOBIERNOS 'Presenta Cua al PROCEDE FRANCIA DE LA CREAION DE Po XII a e.xamen C Nc SEA E A u proyecto de MJ AAF NL E LACRE CONDE AS median Rayos xDECIDIR C ND SEAplatafotrnasubmarna U MAAFENL DE R ESE RVAS M A RE Pc~5~dQUTILZADA LA BOMB "A" Elevan oraaenda do~e SARRE, DICE ADENAUER de aa gre dot"nc] Losi conitetaces no .d decara la guerr dicen Expreo.o que con col necia posabe reducir "L, pocoresnopueeodeccrr vrgerr",dosa Gohaerno galo ba dsrabusdo nana exposicion el Ejercito de do sustancial, sua quc sor 1 7 ^cc me, e Ion clra m itiars de la NATO. "No dse os El n sese t eracur o, que difiere de IP un s Usan Eedad(el Pap cIIlnclcn Esras es AmEle cn l nE 5 > d0 aacy eloEtd Uios pueda nufrir quebraassos cigarElie nche Ese XoI sI r r sIc sssoi ongas respoosabilila tanspoco" e n s ai acnoaoi r teclado y nocorresponde al objetivo persegu. ___________adl nar e 1 e a e adi ;e -H-----A-.a a c of Ec a nerlc am Eana seIalEE -PL R R DULLES, ________A__ ------nd nl jAN DE la lsca Cl B1 ianlis la la phalaba, cas a a La e lenIa de L on aviones de grao radio de a J ce" i cmA nG P carisl s a sa tsiVarato para restoler ea la ia, Alia A Je, :y iscae ne.B PREs IO:s5scarssct va s n y lasaren sasueteares hao heO precisa ~ 2A ac.cu n e a ascatersa. Existectltemcocstecs aaesncosflits es caccEEae Ec Ecca E etaa iad aleansa. Crese que eParaments la aerra de las grandes repres anas c Pmas lcS ce 1n ccce la rca pesta aeleneraren na ueva gaerra ci"cd ncn e laecl aprcbar asnnsmente tdslsaurisd ai c.--ApeieneEsnoe e-erc n ecuci e ar cc a c N e o Trat .PARIS. dicembe l5 cAPe-Ls Lcc ccae smncoao o:(A M lcleKordAeae lr Rly encsc Eccatcecen m dlt pr caraiv dec da acccga. cee V f dececencltecclctrs lcac OgnzlCm Juicce Iercecnceert o elcs ccy e ccclc lc nl Gb n 1 .ie-iTC O O NOla E c5elElEenta Cub accC RACAD scl ac Een lca era pilicpn Ecsills eLccc t c laaercccec a t cn d esT ao Acicncce dal al ECoeee lcneraecc n lecn -facs rpst e oeitc Ea UId s ce la aca d e lea cecee y carcic cac hcclc NAcI dcjercc Ecl qcc ce ccc Ecc el s nmIOacEArde cbr El Sacce. ca n cera gacdo, ceraancp cesclcc cepecial ecldepar entre sos EE UJLJ recEccdcec Ecee ce-elc ce eaned ee cEafi dcccri nIcc ccccec dcbsae dc den dccc te ee "aa n eueatmno e ccfcc ne aico• • canoycm ti ear eE e e o c ca cen E l ecceen i ca lro ce i cicce elarcec deltrd s de Plac pa r Ea clesencce ab a le case cca c sIclApcscee las Fs .l. la -eci r cca ctccalc -aa rclecharlc i ccclcl Iclu tora eta d y e ei rmarc ccccmcc decace eca dcscce dc ip ge. Tan cceccc ceccec haca recccat a F l na s I:i ulue tqeded lE-Cms ce Cncncce cnter icc inca Rnicc aAdeinuer dcclcrce 1 rL, Anifst qE igIficab DEuedAS _ex Un, e seSEpRA rp-ianas. Conansubmria e 11aCmr aj e alaet u apa c Ec n e s e is ej-clr tallcc cdt alclc a pro ccel re-v e o e aei c cc d e nc ab Ieid e.cmcceecc le cectatr decc eccccc rccrccde c ner dcasepencan csnbec ooe 1a cccses cccanccs adclcni s jaars. as l .e ccce ccel a MayTE ie n p le scrc cn eiecacneeecc siecccelcpraiencdl C eEmanied. Expccse irEbcn qe cs en esa cacc dcl -exaenec -ere a .clccdcc In impo a e d eccsn Lac l a Ce ecaInea e dcsac Pccccc E El Srrcc El cin EUccn cds u ea aderi un arn cct ec enlermc adc c d e e ,. a_ __ ccreelri c de Eltd nccria-uti -oiu enl Cccnceloe c ncalIc deeda ca heEl, clem cc n la dc un ccn ce acacce dc snc eo g y la cclrc cecee ecl Er. P.a En c clce l c i dc Ii cadc dc Jh F Cte D l es, ecer al vcaee c le ofrni snrltty acae e ovnod a ccedd en culue rccc el ai a cit amgmeua yr rvsdlhl ieccc deececr lelna re cnc d l Cccns el dPlte133rs tierra dode a l ggen adaeregmscdare er1acr d aHi eeidrcdd e E Cc c ciacnc -p esn nrcir e cn c e e es crc e jaD-He abED q1 e e ae E ern e e n un e aconferene ca ie P r osi qle ele cucir'Lscb e eeden e c P in l arcceoe e e a cn c e e ralauerinGi e Jnp e c co r e pr,.a b u x 1 acre ua s leece e e, en ccau un can e lc p dc sc br c e cm ccee d e Ed eer 1 r ci de. l e iCe os c od e chra d C nuccls Eco WA a ccO ,ccDi.d1 .ec ce nFl--al. n n n clrasd rneervn lexpu e c dyrcf-ecnotne e eutd enc 1o ce cencierncc cal azcer. l cccd e eec dc us1 c lec cc e dcc l ne rncae su rep sats nosl prade txt be a c de dC ore s R s p e e:u cr ea izadA necceC dcccmDi, r r2ne E' es iltarces m mb de la NATO. ececee ldr c cele c ld onq ei i ee dem11 n a atiua. dc ar 1qu e re o iled es: u gr 11 al d .eoul arnei e lprl 1 -dlarn -cnfrniad E >r l oe o ed cinencanoalacrrsonea o bjlvo itn sataqe la exlcac c raacr oslad e dcclrcuccr nel cc cej ec peec ac mn inrsec e l cc he c rm at ee dce a n lrench ce eec go Iie eerjsd lecd pacica ells Etadcend e edos eaui dasqirc lu aul n e s iina norma," laiela z c c n n gr erim re sosl danes a tae cseeal dc ei i cv d Ageo t Aj e pltcos d -C V. LE dldacl pa e ~a ,1 p,-a-,,d, draavdrh.I6n etari d, 1 ------------------1-1---1. qu neden n la p,5rupac a he mne tad su irrsnd_ .te enl 1 r ccc t ce e a e enr cpr. d cc cnn e len n e v o nderno-lmns qu Eseho ercnsdea uee ,, < mcod 94s 10 .fnionral A O u d n r ] Prntamete la Gran retan .'prgamad ntU.¡in. -e nt el rn n oe uo elsbm. at i nucsuds. euirsa s __ utamcnce cccaaee d 1 mo crma e clmcFre clsinnnsla i sainclcddcac 5 cccdscn i Ec ar ecirla en l e entetad u Eccrceen c h c o eccnlcc cc rcn el da cs e ecc n e d c lcne ctre adspt.i o Gber sfrn sy End celeel ecce e lVluntstros 1ter ceycec nsccc NcT ce N Eoa Ma reaaaa-n an]n c 1 nl 'stma ti .Ls iru ccl los---t.leles inomcies qcc Xpran ce crneec En En lmm ec uortrqueirannu calacae ccd n lsce e s-tcd0S re -s l ad elmproceso co m irial pago del fluiddl sno, e e e ncE lc cc e ma ccSccas "eltcilrn nel'l o aiN l irlc ,ui,1r -Plnde la leN,lTe sn-~m~:iErds l Oe ~ ~ ~ ~ ~ td rd n m ra e IIsr al ),f, de lra 1 Con,, .e 1 i eeeoieod ia -_ -nt 1-1,, tira mi.tistna tCi rne 1 acat e.n e re L a e enc de l o vi ee e g a n rra d i e i n l, .c i R ra ce osc s c n4asrasr n R rccs a n celid c e ccre s hanec precllse 1P deseadc n trldce ic a o para e. en en la ,-s el s "' Las¡daar-1 en eeclnEest suspers iasb Eera a in cc cdctrEmccree--.clclcccccc crccdlela Ceecr>a r E ist eleneee qu eCdc conccccencP lenta tn -C-Asemnicenaladento a la t r cn a e l aPr s geran d esM r ep rnesai q as e aa ran e e lene vi ec l a segie o d 9 iim r 3 e c m i e l ciu ue ra e E r u i ue1l r a l r .a t rr fid i ff u ie m brtd o o s n a dc Atie co.a e E d s n o n n A car er a cdcie d l"' lCac e: o nt ner ued der e nele el c en euGvai cleCm n d aJ G r ccccec dirin e c d [T2-siil d d le t e lel aine e 1bm rson qu c er c-A ceis ce chc dc tamcc l sec lse r PiN97 saae c A ntine cc-cccaermncce.Dr Ars i ozlz edcnccha -n-nerS e e l aen de cliEan acccccc.c bdcc d il era rdE ec c n detodlTaaoatr ncm ne t d et opsiinqel i-'tsbha dih n rete i jd accnt eca d i L Eceio cu tcEad cmc o .1 Ececc-ce s dce-l c lEn or E l e cctEdEd ccclei i e ec, ASI O c ict ln a prEcccne. hc cc-cee c ncc ::crad ccor d c,, Anrc eom ng ccARr ei nee, Ar iccLEo lo a vun amiee oe La ~ Hcban ea pcccion l ric eeg nenc ee ccide dliccen Li d a e ierata enq d b e e d e ci c laq e man risre rs rl a acEdemen" cccccc eecTr tcFldicd a l ue' Eleon1 E pr.n c een r a d i. a i r h aycqub m,,rit,, rC s p n e en d s ch i c e c e c le a e 1 a i 1 c Is ~ ~E.¡¡lee a mdn ldse em r 1 lcIcclc id, n E ea a~ ~ e Ehecee l icac amcsb e a e En dcc Esctlc u er a, Ep ccceecl q e el e-r lds d lado Ecalicc s dci _cr Ac Eccl P n Lodresccc a i n ace di n cicled e durn cecld las2 o en Dci rcc Aecacu e OncE de le jila. dcE ccaenc ivecica qua Ecl de d cccg a la lecrca de la re necece dcl Trabajc. dccci haca le rec: Naccnal. cn al en cdc deLsatrdds rncs n rm-R aine Ex ror irA hn u svnapnren eco.Sn Li ecca cc ca csc-cc Nc ciae e Ccccc cccccc Ta 1,rcc ciicEpEEEs sc an salo el 1rslae rn ecl.qehra rpesnain d a p g u a cs p b 1. Er el Gai e l c ueEpe c s c n c p sna c Tecln s c e c agi c je v hy a l s uen s au a m n als n Ed eGer n pc ra ue E re ar e Unc Oc c i e nta1 E uropc i a y c di 1a q eu tq e eee a ee -q c ea e iad i a Paai c i d c nc e c i 1 ua c e 1 e d c E, E mfulroimer1s11 en r e1 n E een eric. an iestec n cccin cccAlntaEintocdLd H1anc,1tEs deca Coms En cme lbdradr de Aianz ceta, apaa r dd a r a ccia cEsao ndo.rsla-cne ojt ess ene Ena en-t cctrna jctv e p e rec sostidcs n te c erza c rl nd l ed ec cIll ln d c cc l, ec. mi ps dc ecircaccc de iientoE l cini e e n E ya Ecc Mart cce 1, 1 slarez. nca 5 RN icctospcccchla e accec. ec ee-ea eccnldel dcr c e EC.d Mndl c] ce Eee cn sas AlElard d n E nb scin el i -B dccc uer psle ev e nir acceecc mhe pee nt el er lc le g c e cci relericl ecrcdl el i cci ecci e Ari.e nrece denae. or uaoi o e Relcin c lle ccn cc--pdscc. farcci ec est e Pais li ee deet ousl i enhower el 1r p E aa cr imcc e j dei cc i mstree c e o l eea atsaa e e A 1 i. e a e n ac e n ue dc nmltrd azr ager L is cn sb T nso e d rnh. en br un cmcd niReain e een p e eic-rc de ~1cae erm e a raanEaat-,desZchan eeiel do A h, y 1n1 tegrada por los coronele rieeiiv lfn cccohas-ls oeo p ersti os-u n eal rTn oimr o a rv que ieiiloee.---evitarpiccJnce deccin cn cen u i Barcecce dcapecln Pere di, eccste rs paadncccaac ain ie a -n declvcer ccc Pchi e nolebr. 1 ialz nl rn c-)e dun p l e de cuic i s a cca Ginclczc par quiee rdct EIm _a El pre ii dn expcs quceN eber-es c le eeodEtasel e se- ---cl---i-------------r ------ia eA oadsqeteea qeaaqe lab icc lc dLCCIONs eas ac tiva l ec drcac q e c rsa casa "s'l d a 1 va 1 r e 1e a 1e en C1 E E ba. ci cec 1.e l e e cccce'dc'del en lxsmsrr dr i Eaegeertsl, Ra -crn mo e rtar ad dl escUado entaraa clsc laRs st1n5ysprie d dce [ee ed1ec l in Ii ; .s p.r ce D ac r a d de lobrds and s cadi., ____e e na -ve c q ccnta ,, rn um e -ce coc-crci ~~ceccc si,1r'-dRiREl oaon os iRabin~.s" E n re in ceEnec cc ueh pc i m durat e u-ravt, daa~sera poib1,1e rrl ida1sE l-s rc n o-d, n orl i Dr. r lEc' C mp cede E c r e dc c M id eri dd r Edu g,5 Tl I". c 1 r c 1 d 1 c h 1e pn Er t er d e e ctri de a 1 b a E E ,as p a A a oA e za.i lma ciasras ara e la Re mn cccca. n e Y l Ficonaen AI" 'a ci C n de a e s de Cog~ t adn. eape-ee,¡o, 1eee1e1 c ~ elie R d1e L1 n-e~1c.Een d rce1 1 ncc L c 1rd: Fcl, r a e s da a nc pr 1csdiu1s a 1. 1 m:~ 5. a e ¡l' 2 ee 1 ec 1 ,1 11cc 11.cc- L c1 1 ee~eecD, ah de. ,ddelE,,zaN, ,laM, ,, aislis I ~ ~ E lsnh peltesp.ra t clec ranci c~_icccjca din Clicdhcc-de, Te O.cc lc 1 cEcceos que opm11,, t,, e~n c ce cccr-i n r ecueE e n e ]d cc cl inlefnsa,.,.lra:1.e u naacd liren l. eeceI_,_ aciceuEilicdcll r rr . P i E pa ne e alen e a z c a s d 'd1 a ec ,i d -c lE Ee E b r a cccEcd i n d le r t Hc l cdelc PidccdcclcEciccccEcc i ecccilen e edic€1 ra oceion e a aIc in e cccm c2 Vddad hc.cpeccd acLiccicrneclinddcclccncen DlpErIiE .i.l. .cc-ic 1 dip e ec a rena dc d l L cl: cc de c e iten c e-cdc r g e rl d E Elle .ida d lc c a ~ -l 1 l c E cml r conroadopo lo d mcats. n .isusecetrioarmmitrt rel oa M c i l ic Intr ede o a e ecds onececi cleed he cciid c lb a e cc Ecdcc-ecccr.Le Ecccnc E Ecc -cc-c Eam m seai atla 1A n ,, p,%,endedr d e l cer c e c r] n i .ica1 dicclEc cc n pc r cc s ree ma l n n nrer ccccd. eca duccmi nc l s C m E Ceccesye ccl es c l n l_ e : -~ -Clmta a c ha n c e j cntd l .lec.dl y clas a c ni d c r l d dE ecHcT rc bunlerrE 1 c 1E1 C i cccide l. ,icaEccccE dE id cd te-e,_ c, cade 1 rior s :a ts eord .ex r r~dn ascm sme q~ed d~chrk,1rb a, hae cad cnl mCdcc aci n ne s. yl l -i c Ecnc s Ec e ca d e r c E ccd e r dccli Ee_, ,,rim e c c E lsi n e F I a i la < enc i sar a E n, ~.,-' a n icc I n de 1 o C im Iue l e a e e n nuem nden cneun ;1 e cEm da e 1~ s1 E ee e cn e u d e TrE n prl e r A nG1e. ~de.d"_ __ cRricci , .lliEc,c,, ,, re ccIM-'IAI1P Ienauo p nrain e aran d ci e rliFlcna B1 sae utm Cd peennea cm o -dspados o r ir prrecre l dc craccecioe n a a cositnruinals 1el u m pen: tro d E Tecdcccci c la i erxos ebon ed cceei cucinnro anac. i h mpdre nra ucinsmie a pra el ce nicc r lC sc luE l v c ac ccdpo aJiP d oben a cerch gn anil: c eir-cPecilene d nccA cd, ccc,,,, ep cdc, n ,ce .seCi r~ ', e~ p la ., bde r ,1G ,,, ,bed d 7 d nero R 5ub1 cd"-1tu2,-r'n r nobdr "" eros des s Te Haa-,~nar Post i. q pcse D a y ds Leny ch a s e e. d up cnci ces rep Ct IdE arccc L spo o pnatshn aid s idu i s oizco EddirabCid u c m qehsa gna dcco ulua eae aia ee ozlz eccccrcic ccic p T clii ala (Fial a e lapirna -B) el xtanjrg --halleadahata l Mniseri de el r dcnt iieec E ce n lai rdam tas lo rs pe a asao ao a densrnio.y Gryt ee d sl c ar ccTicc E .l c la Ser in talil ca ci ccucie dbecac dcs licc 1-o loe oe szacaeseesmscan es edol nic ri he e ccccecnlccla pE sc eipp rnrdsen~~a ao aard3iasco \ .es sT Cpedele dde cmadr. sni c l o ll r s den id dMie is ie A ni plucu ccc ccc n c dcmp n est cailcccecccci P lscd ie el SCl d e 1 dicclcc aVcciac hllic ,1 ccccecc c Eha i Pcn dcaj Xn ea d s: d delci r i 11 P-ntrey estaranamenaz d,_ ,,,a J. el A-lbahi a che.msts~1de,3 G_ Acrpl. a dcii ci ,c ud e ee 1 5 cc r bcla p pccrndccc p jispr1cc c l E s 5 E c e 1 EI c ce e ce e c 1c e tr ce 91Fe 1n e e epor ez crE i se inci ia en e1cc e r caa e 1ccc i aci i er facc Eiceee1 G a n iel ciz e pr nun Ecc a cian iEntos55iii.c 5 a deEE1nda a diAEe oan 1 1 E Enei di alde A c ii icult leccrcac "eV'Ecclcie cccaind" r e e a a coaacc aosP. Fernn ccz e Pcccdc di la Eingo ccl En Aso caccs de" a a
PAGE 2

DIARIO DE LA MARINA.-lTene. 41eDie. de 1954 Sr. Detall Conscientes de la alta calidad del Aceite puro deolva espaol elaborado en el Bajo A de Espaa que mejor aceite produce hen Distribucin Exclusiva en Cuba, en la segurida probarseasu alta calidad, este producto tendr u entre el pblico consumidor. Cuando reciba la visita de nuestro vendedor. de Aceite "ABACO", para que usted sea uno d servir este producto que omerecer la corcplac midor, lo que redundar en beneficio de usted. PELAEZ PIREEZ ,S Fernandino 410 Habano Telfs. LATA DE 1/2LB. LATA DE LB. LATA DE 2 LBS. LATA DE 4/2 LBS. LATA DE LBS. LATA DE 2 3 LBS. -M" Este aceite se identifica por su conraetiqueta en form de rombo, con la marca ABACOI" NOTIMAS POLITICAS Niega el TS una peticin sobre Recursos del P. Liberal para defender su factor de concejal ec La Habana el conteo de las boletas sin sellos Por ANGEL PUBILLONES La formul el Presidente del Partido U. Radical PARA hoy, judes, a las nu-1tades que se s ecesaia de la provincia de Oriente. Recurso con lugar cee l t h.o Id b.dtona sn pocaduoenque -e ______ aitc'nt.sm ea uenga pereniente.uSegu d.l. r s nt un.nc.de resanouo en su acondicin de candid n ucial del Partid.n Liber. n La Para tcitar en relsaci a el n aoa Eluit oueier ncciue Pic a a ursn te no pr n e Haban u, por su presidente titelar, rrafo anterimr todja 1 an tuies c uoi ra incal d scP, a su ue en ccejd eet srBn tl tnda confenient y til a esasrete lzad es .a,e d rmeod o mr Palgueras Rodriguez, a fin de ele-, r a1 s. ucienoa tibsunl Supeoer E ecaaaeoa ue noetaah hs na enex uet au~ d. n s Rton ~ erecn,¡a ctro td a a de la iagentanulgislacin e= g u cc _n acien unyP't Mtt ten ; los a nt a to 4dt e ~a, 111,~ l ierlsm a eta-U idosdonde pasara vara / aced rsluinoalaracn piredr eih tdod aI se cn anea aun derech entn se sca estaacapi cca ine senoFntanu o at nOeuLis ca canto .a ad I ~ representcaa nuas1rdotseu ct pa nde pnc nandcnan -t It dacnaibe1 s ta ai stsYsntuo1 raa enaas r no a a ti"na yne: !ctnen den unone i ran a SuarezSuquetel 1ex mi, emaflc ueao ensonauias o na y -T te c a n o s n e xon dc c t a deo u n n st r ud c a cin d oc to r A n r e s ,1 n cate stad e o stI e tc c ao a un ste tr t n n un c del da ReeroAgier~,De-pus d rcciaque oe a drt. n. b de tmil, de uamcr d eTratar ty anrtes r er suAt fica do deele n ncm oaCum ar hilen tTrib ol Ode r oaber e neste 2 del trminodeCkm; bre ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mpgain d ru-sndrpr st prvnav ga 1. aind¡ada s.lict,d Mauel J. Rbi , en su carse-caoas e eteaaimi nt des acea distinas ituan e loeua1 esoP1a. ',e Triteena it ter de candidato al carg de Repr S ons etoe dno ea e tsun tu toredad-. Lcen NsAupletadedbCurPntle lac et h e an e elntan Oelgd, mdu eynte e endae ana coc mresi6 nen oel etee nanodsael nd .nsiprtxpenun dcy1oTribunalSuperinElector h s e e ede o aoistas. Esta tad Lten ef aa snbe cal unr p Ca sa deotdP,,aspet ace s e setd p ec ctn nt totenneera teteotart oi ~nu c a ulc a oe tnant no a ntt Comenciales,tanto desnp~ta-is d. n ao tdemandasneent se, deaa~ n se eteco at no ois d e aaanuc Irt bn -f Oa a _caaolc cn ce u Cuenca deeso uan, oaa eb sc eaio ten iaestde canos ndr n cag un epetc ae ealso ec t A e-I, de Eu ca-~an. c adentr e .taera me as n e y'Pedr Betaniurt, en la provcial"¡" uncs u cyd an maort e1y tos Cein ereconocuntam ancer oirmndose la hecho Caobas, s tnece u Os, c caend tergn taate ca inea ua en a te t.te usiyluesn-relaTribunals dee .C.oCntenciscaro tat arL acnt , te OTredurante eeram-itOde oe neginue un auseesar arel.ct te d. ir.adus endelar in.a9s edaaol.n er un tade tas mis~os et t vete nal. Rr Ag,r rtifls, n-_ una tn tddiciembre -ctut, e ts, tres Aun po t el pe-a recursodcPnbloTse ap aisa d ngures uanna oC~a~tradee., EleTribunal ecanet Pa la'a puorlacerrauad, -aci n on hnattbetea ndetd expreadPr.ncanatchaatc tueteasenssnuee toco Gattcer Rdtigdez, a enn aun no atcot ca teema e A cantos cantr os te ct e y a20 te 1 Alas ete c io aen tanris clegiae te 1954, (Atcuo 39 Cdigo Elcitac1,c' an cn ec P Buandrn, el Tribualtdeclar con all, establecidos cpc Jost Mnnuel rt recac dan l ^tnetealgara1. ep c nai ty rev ndo l rn os aco n a t ntde TrA er7 c e d h a asupubl de a aorodeotcnta.1 tidn o Pin1 lma Proincial d 1, nt opguant~ ota dmita la receamacon so-Electural de Matazas, que deLa egutda Recnutn ca-oeaEi eo es r tandidto ntcarcinadmisibletelncueo etAhled id~,esOrtds, feta esn tetelect cr I d cid pnr lmim 's icanoantu un ctubhe at aco ru tu Desis ve la Prol as de realzaciones : once ejal teen cB, e nrn, dad de tes nncciones en cantu At ABAC ,acete 12o u e eed dr Eteatuorr utee ene suuncsrnc tde cao e en anCgis ABACO1at tu con ln1t s e e bc deah n etseiCOc nniediatas en beneficio d antdauntatpn rtaro agon,-la reg on aauonoprost her ahc n saeot u nc uoc.no de jrisprdoceotn c etaernnd uauaaae. eon ns slctadodsu t d, A on Canalcv tu Las Villas gados ce la C. de Guantanan o testtetci eno rte Th ibuna l e ant Ttoa Provincial dt l Conss a sda_ _nla Ca~ calnsnt encasl.,nsdictadas en los t cioso-Eletoral de atazas, que dd octrpaneo a la jatena una .NTA CLARA. d ab e O c-Enaonal~~ue deo.natadorle. uat1 s tn elacin nmeros dit decart inadmisibletc rclamain cuceque, atcom-na a. Hs tAroajo hMaachat, on a t pernaGon py ochysesentyena del anoc abheaoraenaaa mocaaacanna gran demanda dto ea P atidea Paabao Cae a o1naahrts C-anna-La d oA ay .u.a oc coecanntaoaepretc e at tanadatnneaone eataoelprmeo n arlavo d ler 'lA Povncaldi ard Auii IGdnanm a~ F rmm oa.dueascaaosp to ,s d,,injals n el CZea na ca aoc te t o ht presdda tPO Geta Autaasatrteoa ena acoaou aun teuensp u c sabl c ao a to n e ebM ha del trmtna T b b a e unha toraoLn pnme.ala daen eclaac net nque las de \atae ahtne Antoeo ATt cace-srOata e tata a 1tobrE c cao u omm-c ma a oaa ao a ntamismasm, n i ea tungrsae gas en tn Oto zo htnttata Atodel hrhagale su pedtdo ,r no cacon e nue ct ante to atoaentao etan e cadst acn det cea ao i e eAtores eaneRd caualaP:ca c o Cant nsle los pric a mero ena ta udeN~lCFracc t n enecttntm tt hatost eaoAetstdtn [uot ceantencia del consu a anta. t r d aecauos t C e a r sea snc n e e e ttatoO t eaost enc o eetcoa menepeocnarceosCauaa.ot an adt-rancua o acta, otioeta ta u a o tre onceaur e Parto naperal s ta n aatat -tlac as oce e utuebr oams a nlsv tne u .EnsoLenRdiuz a nen aiae ocraca c nauresuntaente actcad au ad tir anFta n a 01 se a od a pesn dele reuoeurodelaato ne Hraacnd a riya n anotatad enaantrsta erctttsu tn ec a c eaontyarnta et t aanehernafat as pln rntlts uiadnnaara-uee ane tnaetocdee Ca aaaaAanocoan o oaaamenc ,Coanann ocenzanc uatect nnsancte pr aaeottuLaum o quendea aett uia u hancdu '.uIct~ l tano n a d h o a ia da loa c aea, r r e s d am ~ a no Ga a rsoddn C Miu aia l a c asdas s ct a t o qan l curs esoabe d pan tu X 1521 y X-1621 ntpu Ncenlca an ace uc at poe ooaa aaaac euoeta ta oCatant toam n a e caaanuc oaatra ptaineeaaco a¡ataaAn.tacaneoiTcoaeruc.en tainn nnln p, ten a a au cam o .nu n tec a tt ea T rb r n Ap areaqept e s m r uf a te yantrm n a l ps shas. c .no1 y aand ana c a mo tae l e caasnaea, X-1521 yaX-1621 tdas etaaca ns rta Od aa-nz' a anata hel rterea-o u nac n,, r: la Fan4caArencato,369 Cleone-Eoecahque d nta natasil ana anataas ci un 1 r~ za n Ftracy ,na sn o e a a ci ora er to D ta s hcrec aue o a a nst-a r r e snt a eu sa da e smltau t.n In eeCa t pu ur c la p o r Rauntao z N oarO' n la l tu ta nes Olan c ta n to racto na -a terto t ac a, tu -r ac an reso _canoa On esunta eante c ta CC r eeaano 1 l a uoa, a -a unsananleg e a t m1 n' d1'e-- nan trn s.e l crg"'c. cp snane pa ea on c ua.to cu eh yt c nc E n o e non or ,ble, al, ,, d-rnud re la entoostona ohIdoun dl ano el cnque u a dn otana pstlata hicte asu:nalo d aula angaea d!hco o os coconla a o ra oeq oe ecn aaa cOmat. s ca oaos enrarnc antes en oesalnnaaitc acnadctaaedacaaaadah-ao,,-n]a-. arccaa~~sanMe a o ln .e tueo ean ; y t e Pelaihn e eampenay sole o ne aean te -atenta, en" necn acate e O aice aanra d otoant eiSan a P alat no aua teu oastnsec encia ,ecorira a d ea na aub nego lntcce ant esaar aococoo a o ae s t al osdeal ventacnalu dl arano a ao Arpnaoc ca o-c euria i ae m apoeca:et. uve adi e notran cempled" tn "etceeaattPliesa n a isacianan lhurPea, n tC pOntainldennc hc cnas. CaoDeaa or a onOOtO anoe F Ocen pocasn naa-t c cntdslsaaa netccr oca n aaattnu aan n nnuia c etn es O-oOolmceerleenttn niuan 0ania aalaa ______________ R epac re,-rea ia t en rtacca tan ta Ot Pea aOaau oa aeuonpacraOnst 00 r r n d ctpa een e10 tc un ar eo P24 ti00 q int as luaa od b tc in d P ar d al 000b10n 1nl. Lc 1.ano rx r, enro a loc nercln Fcset aennanena ua ele del Ca~nticogroinal, -aa pE cu r ln. tie tl rnan thona a aa c-cttas lo fu n osrcind neifcopr orsod aprsdni e ln:yas ers e ot u e Oe ea ade b B oD a bsro a n ar 0,a0000100000000100 Cupt aa a Eo p a e a ssdandsal e. tot d e r tal ao-sO e a Con aacca t uo battro uan C reona uel le ene aCam t t len asno aceenb g e teu. Eoene l.Ce el saapor n arcc ea c ad1.Oitc a s aa tn Gra. inca au lon den)Ian ea -o1) --b ate oc"mb~ea a Bn-h npad c aOn aac nona e neh ten C eo em c ea a a un aet e e usisueln oo P grsstacde Lt Htabu ana. acee eaprea amro mprae Cea ccet d n lalon e tnCudg De ari luLacLeyeCnstatucnna des593 trai ar1.1 re01 Ce ebac nde1. o. a 1 prdecad OS tal a r nc ye~ ndI n, gran d um, R bnd en evn esta' ce qe o' e1,l Sd, y s. com elnatal d d-cO rano qnea5dio Vasona une t~yeapart ctpacpaatndCce s a o a aaicatosaoe s ih anaanect e eta anacos tu hotde l eCcnanc. o tacent yapdtcto mpaasusnattaateeign a ven-n erncla. Santmo taeao. o Ecelo as aAn ater qPe raca Qqu r'rnetdcO de ano sc ia tntesuoeas n enn 00.a u plreu e ms m ag Ocotl e a y -tt H crcni anae cuan ana prt dat PnnrcIe Desptats te les nteleiaos, ea deta cai-ecoment d quo lutos Tuo eeoado aa isa rearaa at paraaeentru-en uiloata PnarequeaeiBatiste etahga enano tnid e ,eiierdnarnacqe macomo tucr ant Pat tei Pocae Fatal Calaern. Ocaaa CFra ni nem ted tciO para un~abhtea -das Ousrec atas ca tna n patcrn era clecos tos astaou Cubana -Oraodoaaa. EaucadOOcMaia Fuca-aaucas hAono o.u R nddcadOonoOtana naa st nimoo que non rchb ausnda .cas coas pta arna. \ otljit1 t CT-buo.tenr 00000o un tocuaa tui-a ta--r ceo hnaya Aios eo a rc amosealcasa de Gra_ du eordona rutbac acd --tuan MCa. Sto 0 d telaCnlayt ecamien to ce untoesas ra a na nael ato d e C Pans io da Garmanatia antoac Loe. Laoil mado. aa Ins barisr Lun alcan ta Mtaaucno oc Be i tdayCnor la ocoani st tedpr e nla uro 4. o rgaiaop a S ec eazo Loa Camte 00 acaLoe e taaaaanta anc eezc mooiliaron en Pianor teot Oca bc auigcs est aun nl tareaha eao J n nc t .u o cro oaM rlscm noes ca C hstuecn te aoasce soaro una lote te 4 ceens tursote le n ns teenlea, es vidts. e entnona ~ ha Lono, a ncc la on a-o11~e1 a.2u, aro Cncman. en no ra__ les rate la acoyan.ttaan .c asI ayuate Aa d y Oatn a n t-ttelo anc i sl acalte laTone a o nu C0oatr cp tn mo rnicdac t L c e ninans auncacanone.s Cie. ace n cfaozs mcnccipal "Lde a aa a Oanaia l C mry n \tdr.nc ynd secnsde L g aoia sordas en tre nien EeTua o n co eraci araotenr l agodeins.aac o n ac oaoa or CandidtaMtr Paea maaccn e anncaoesquc puedeuoinnaelieo n a niaquna.igdsnirineuecaes. eneehnnan cenag eos tei rano.n d toa d bro 00n1 a naanam e ad cantone teb P. Lbha vilia___ R tOF e ieneetenas nt Cnatoca aen tonono c a'E n0 d-"u pnLssndrsd ioin oa NC oua ~ a ior sal AOcia cun na F an tnbn os a Er pu-a es o ol iid ec e eao tol Congeio. 5 c d ad ha00. 00 Sdr .Cea O Lar000 00 G an a ea enbreente -dc an o mo ccan:oos nioah ta tjetv anrsa-tfne nFln~a ha ge anarbO punat rcntasoce fut inr no mo.LnOta racc enanL er e -el a tanotsea c Piera int era inciahtdesprltidn hacce. n ataca aoS n ar sac oatac mi c ea fac oanon-e tsiOTe rta ea a tadnc ten ac e snoen ocs a nta o dOd can btna c lt 00 Nacnaes 001 n eesnto a aami.aombra co iao tarncra aoeccnamb ans.cceo oct fnan.oe ntestanrma de___ Prsdte uM ral t Cstu tdel S aco l Nariorarmn rl todo l hn d aal.s na st ooeaiPoBat tl prsncte dtsoarna coonarfc osaana looOonaadpretaenano aGane SeonoMoon aehcbc tvrs ae e apatnes tea scecerostdTSE. Fon tdaeacgadeas tnaco cao doculp sqervsne ea Pen 00 o ee otan ci laanae atota, bucan a dennr e o etaote. Oo-ao c senadturns tdelco-as. que s entenstra cn lo mmimeno dela A ociain. laer ~.ros dl ao t e r cndeP d rzDo in u .q1e ie re eHain a la-ica co oc ba t ah ecce e on. ca' eaoc na os tn tcy Paes Oncosa ad natoo t___.__ PcLa e o,-1 e21 s n n m nl Guantaol u n o nauetasatoa oc taas c lers aunjandro PertzP,.oun Oc aisye pedsat a rs u a o-cnatocer acoa Lu Cmchpr aset, tn ss touer e accesos n umbres rez. c drel Pol. C C .guode onr, re a 0efcro o eispr u lP ibrle eeneve eaulahraa DecFrOe be rGr Aa tc!rn nc1o~asnu atnpretitrsecsntnts Al e,1, di 1 n1r~11~ d uno y tro urpo p Fc oo iioa -no ,C.rLxtO d eo o nacd tacosnp djo ee .Tea2, tn gaan o p ar a c-aroca se eoanilsrca ee n s Onna-iitaaueco itoaatoad lr.dj.__lh,!, E tamnd a.c si tano sos------------tmhn-ora ro O. Y s eot csd~~a y Menatut coconnta qc u ioconetdsTaabaso a. Becscoan ast o a1 a atu~to en000000 00 s docean tinas aun e, d nAplsd ,Itbtoaaa. aqu enqsOnde tic naend, .Laa naaq enine de L a ea u sa n 1ca Ca sP. ]G A-; g 1, ~ l e D a f ecs a ,aa' p r e s i n s e d ea eca to a d a ud en c A et 4 s A E. 11 de a i-ul ac.d 24m .db ~cur m so el doctr RaG-nGr"' oa Mir: 11 A-5-arAdeqe-G nza1,fe dd1, ue na dspere inn nienrcesalc1nstacd hs an, ncal d1iai d1eNAqltpor ra uANd M CiUt. DEL Ud mioi caprieis vtuaonS. r tear nt n u n u "mbre pu.ta r g tuun UnocOrhco,,cn1 amas EoseiM. cheosiro¡etnentep c e pnaoaicn tasba detnOOtaa -i as aio n tacics sne oc u sis, cne dta nauco A. soa tunca uhenA-o1el M-aOhenoabrausdsdeh~adoGreu JA lq aPnton Mcalrq ceognadh ene ,u Baoiota--duce Guas Ineaane____cor Suaaez iaupasci.e o ndsto a.r uo a pdo rin. Rodr-ntnattrecerene adntPeatunada hacn dad4 o. a ii r .d la ~ o (7 1. 1 Rayos am,9 sdbst ni l S ,¡.n obsCorav a u nt.ngbil, d dn n,,d.r ~a 11 1 M~ v'da dChoy -,,,l Z.omveg Prnr deC ,n 1. tuc i desre.cho alr E n aaoeu tcrteprso hflotae4ntln-da te ue m _d _rse d e n d.". teiuAp onge hard oincoc h aeL toslrlen ishproclaa t e sa q imaetbee ninprnebon e acmiuanoe os en aacs cao au noie ahuencte e rho ettnuadecr "ncan pnteedpar nyes, aue laqad i ue aso naMnoia iea,~ -. n u c p gies seun .el inters Anucin ae st deconts Rcesr a Cngeeaacsee sin, el itd pecns. arde1~a~~ eldartdOPO~ ,.e. sn deco arceonoa t d Sss1an. El con je atpo dande iaenod ace arscp anatn s notrae is inco p ehr-enazeune b e natav nelt m-pr naevr e tr s te sse Casep en E ie I gt. r mi d L" 1,a ~,ndaic anc~n, e e aun 0 anauiRan. W esesa nta eTua tdeenenp o y. ,tuaiee cies, cresnptns. Lez GarAy es ia rgic o a bin Ansnc-loslen~ e s CINTA CE.LULOSA c"is t l tensp'eatatc te Otdiata DE PEGAR Corepodal Progresista el6 d que bemi;,1 p~ dco oet Aa m~ On.e .d L 1 a1acato "eAoCorresAE:enoccdones dE IAcin u 11 DrIeeco A la~ Peyt o Mo R. Bdqn aga -Sau ~~roAulasina ~. Inn _,an ______~____ 61A%'d' aueda,1e l ta1 ns,7~ u a a Marsasoe"e lasr2alcald sunicipales i e lad, ~ n lca StabO aunteetedetor~eu la O ta l ancra tens br costOso tels COnsOt D-reern nsdr .oy resaou euots eeaac sles ntpecauc aaal e acrm noenct de Oshisc ni apa er L coaOs s.e cr mer esnsaars. s ua antana moarPe ultedonsn d L oguaEs t heraro aunniceranmaen le a i once su andidtto. SsnTI-cAca D 00CUBAsuo teca-e~0 to POC Autntan (contdte AO PtdOtt Pirageeninnetascreeliao oe o aARO ocLe P t pon snosacna eunauennn ponttc nl e pn c nto te s etPduodr[tms r ls toneitan es huhc lach, entran ntte n taed s en tintas coc1 as n naeen e r -r gbP ti'Lberl nc u2 no senutn panel 1et ouEcdm 'n 1 1 aU M 2,1 l, a s es Pnattdo ra nnb St en-cas stfPi abrers s anadbrs tel canddsaa easteblsaapadst ccnaes satiidIasaoncnaes.e intao SPUO;,e prcele saO pnesuncassenlnnta tel triana nsanes noa D ee speartdstencrceeamunt Pecitid emata, eli8pct cenc. se Jigs n, nan Atiesa pa e UJETE sasis oae sanres. Prncis PAr rL r eD eeC Pise TOsis "l barrto BA r1 8dr arr ;n ia d-R ~. . con de.aetas ion Mttddt os e a, e)shasleO. d. Lsenesanpr qtdose nac en Oasos . .u. n.e.1 a-a as eos tclegtos se enentanrn cregna Matannas .u.n.c. id 4 -. -22 1 aiae. A es e esaiuidesateea.as nncieESsAcniEnandnuc O.ceseersti Las ias .,ase. n e -o2 dEs n gn,~c ~ .ecea e, 7so.aeEUc.A n"cutea y el disU Ctenamsce aen ec coms'deenchec nn eendenes-ts eysenoe r1asda eede is5e de aeeddaLae ta Orientc . 2 -o, u as tOi andas ie tentjn sobresu eneadea.e ee 6 esea a Oc n eM 1-11 ~ 1AV5saad'nCl s-Anis1 no -I O Ose tec n snn jGTotales. . . s 2 t12 Ii Pgina 2.A Poltica Politica Alo CXXH -TiurIVUM, JIU Ut: lJIC. UC JL70'* \ Q

PAGE 3

Afio CXXII Noticias Nacionales DIARIO DE LA 1MARINA.-Juves, 16 (e Dic. de 1954 Noticias Nacionales Pgina 3.A Piden los tosaslores de caf la derogacin E Pide al M. de Conerci ser odo el Grenio le ienlas de uincall l~, de l e (de la leydecreto 1825 Etnaciadol onstruccconio ore m n, 1~~naco _______________ Le Aseciacld Gremlcs de T de-nd cs lrei, Metre de Cmerioe cnts-jIs Ley-Dseesl 1571 qus, segn s ea-o leds ne T 1< si re men L Aseci.Ide .dsPr~ystcars dde deiciebrn del ec ete, drl ye cam i osr bnj rl rm1WCrosM F e de rbrel l ent de Intereses de g~ n ner dulen de esa de L. Vfi.es h., s e e.d ~ue e eniedo ha,c dCu haciendo sARTEN dle elasese exrc JUEGO PARA COCINA eseiecde, i C s dlc~bi-a1 ci vayor bEl, He le s oei reeln, prc e re cde ce su ¡apa c anv c piers,d cer¡no rer a Lstsibena tdoeel baiel, ge .iced .l le c b 1 1 ¡M ucho pero mucho lmHenos. ece dteecle.s ye eec. 1, de ta e leyese ge ee el 1ese del Presidene d le-uestass Regalosyjg e desecesl dde s si i eipe ese-eceenere n etroe "TA SECCION XV CJ nsl G-n-r1 d Cba nBeo.-. A ~ ~, eo Lnad Brv nfr Y al miaotiempo le anunciamos que ya estamos a su diapo. melMir deL idE ldesIr I-2 sacin para ayudarle a elegir sus compras de Pascuas. ,rrdn ereed del y ec.desse si;yeecd,]l A~ Al~n.r. .y cobie. qnte_ granta, iso dee ~ 1g-ba dc.d: 39espuef er esn.3e sxi ybenid re e n cyi B ns ye e eAle de s aC a Aye l-cindedsp~ i a p~e1~p te-tc o, sic dpe, TAPA PARA SARTENe ese-euic 1 s redice porm dt Li.treM RAee laae ycecieesyeee e ASADOR cvalle, pece llurt dho l caiee dicee A teceANseleRcdc 395 n cceoa isespec lseledpee.eoe l see;:i d fcles eaneies. muyLr 5r5a5. leta en eslrel l.4 3.25 L doen (ee tirtrt onl o 1. esea o rarseua i 5seeeaiee e~7siete raPICA __n_ __e_ _ r.Pn, sp~d. para oi,. PLANIin dealumiio da p ~1,1~ l., -,s y e stcaion arn t ibn se4 .5 ~ a e Ee 11. r,% n 1 y e n ij e s ur o n ig o. 1 u9 1r51, d. y dus ddlapus p~ 'l" e 1 e 1 ~ di b#n-1,~ te L el eepa de Rectiro ee dey$#5 despdal sead orar -ror el meca grafo Reloj depared Suzol conCAZO d ytsm co ts PICADOR pr aa LN H eau p d c td e Les eoa Gesdeasnes dyaebits se epe seel pee eteisc leas edi e e 1e senq.d e-es, r en ,alnea c escs e siculada da-agapor le e 5*flO il lee ic a
PAGE 4

DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 EditorialA. A,1 CXXii Moistruoso ofesisa, i lo moral L asunto del presente editorial es uno de los deberes ms penosos que nos impone nuestra consagracion a la defensa de los intereses materiales y espirituales de a patria. Y de los ms repugnantes. De1los que masexigen por su bajeza y a evosal a prevenci inmeiata y el ejemplar castigo. Acontece que con motivo de la temporada paAcual, uno o varnos degenerado's 1tn remitiendo por correo y en sobres cerrados postales de la ms Cruda obscenidad a jovencitas h7as de famias decentes que gozan de la alta distncin. respelo, y prestigio en nuestra sociedad. Conoce9os casos de una espantosa crueldad en esto de desgarrar el pudor de una nifia o una adolescente con una sorpresa cargada de in0770ca. Sabemos de una de las ti 11ernas v 7ctiras que transida de inocencia acudi a su padre con el as5queroso impreso para que se o explcara. La reaccin paternal en ste y en todos los casos que se venen registrando es naluradmente 0e arrea 1o pasiona 1 primero.d d ochorno cico eneguida, y por 1n. cuando el zarpazo deja tiempo para pensar, se despierta en el nimo una angustia social que se sobreo ne a toda consideracin que no sea la defensa denodad heroica, de la santidad cristiana de hogar. e ldecoro inegra de la familia, la vida 0oral de la sociedad. la 0arana de los derechos del hombre cviizado a la ex
PAGE 5

A8o CXXII Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Juevei, 16 le Dic. (le 1954 Crmica Halbanera Pgina 5-A EN SOCIEDAD de foda.-por Isabel Qulez, la afalclt:" de siempre lucla tni 5a Jo de s n de cumpir diecisis aos de r s ls a1. joven Y mada directora de dlelio Saln, lifn en tal,( lila rusu, armironi • i ple ofiosla soa Mrta Dmi e L blusa, delorso alargado, toda zando admirabiemnte con su pevUnlelud1e de fele tadcvncesbssn nc sses cfiii n vs y el seor Joe psnde encaje, entallando hasta la ca. rueo sombrero del mismo color. dcig a derdtiviy arriel. nlena n ocP o a de c te esprar o p i ita C ioniche, s -a", quirnes resii en La comida de anoche. El baile de e es;ea dornaba al fredteccenstinaSguidame nueplesn ns'o deisinC s(eont quees i(l¡i /vn ei: inv. dl-seoril hlr.debconitr orrdo y az va. i esptaledam Emir P. n e chafeliz erac it '< d[e iiei dn sieetics5sns OS Oeb unleS A nit Rocamra ao;'e"d;brilladn es. joa h"qtle c"de negro: suhija Margot, la 1,1sveorito PDrtela, A la que fe¡ n e ae h lEtv lwqeh ioatzd o mrio los aretcs, era reliquia de faro¡. se fi ora d oao; y ss eltis .col parvo e ij el sea liant Ibel se or a onf oy e te*,n¡¡, e Jludr o n mra (l e sG lo a un co e las Debutantes. Acito Rocamorde Rvesaraeise, cmplimentar al embajador del grupo numeroso de -figurita del ueen Eizabeth",bon mar'esposendelEebajabcreci e den e Triges. Canad, Exc V. seor H rry Algran mundo habanero, est siendon b nifica del ardn Milagro el famopael Embajndirade"Uruguay. bert Sott y asu amable esposa, organizada cuidadosaen de por so jardin de Prado sColn.C e ie e Mes. Sce e qehan do trasladalos miembres de la directiva de la D irante la ceremonia se escuc 1 e Repblica: a la que aco paaba ds con e Mismo rango a la Redecana institucin de Marianao, un interesante prograna n ue con su nipba, la joven seora Aniqui a pblica Dominicana. e Para esta con la cooperacin de sus esposas. el padre Sudupe e ecutaron los ProVan der Griend de Van Bercke comida qued engalanada aquella - l den> Bian> Toms en nde, bl Fin cie d de n Ln isu el Embajador de Hait, el Mini ro aeo, precedern dos t l bailables. m n o.di mez Lian di cr i. iivi uda d e an e aus L de ia de Blgica y la seora de Rosier. i no el veinticinco. primer diade uel A. Quevedo. director de "B Cnva de Ramirez de Len. el Consejero de la Embajada Pscuas y otro el eintisis. Para e miae e Lionel Cabrera Wlin m,:vTes:;ates damas: Guillermina Americana y la seora de Hall. nbos se estn recibiendo infiniv Por l. los seores doctor J Garcial onte, de Gmpz Waddin C m bs gr nd(Contina en la pagina 10-A ianel Carboneldiector ii di M ton r bev nte de la Crdi vesdebas 6 grpo onellent ele d bin.b11bv-y nl ni dceln i.e u flan i i blien FiudeFandee l-r~ chado, doctor Ral RivrnRui7 .j.C r en G zmn v da d Arector del "Diario Nacinn cl n. b d v i-. ocur Bietrn. Alb rtF wlrr. do Tr s;i randa de Fiue. Cidre, in;,niero Antonio Rosado v roa, Beba Mloya de Diaz. Nina CowJore C. Bourhakis. v ley de Ro briguez M iorini. Floraida Lav oda civ H se celebr inme Fd Fernancez Reboudl. Mary M eCarthy sns iseie tamente desp del a ceriimoni de Gmez Cut, Juanil Fni n de1 reiciosa en el mismo teie~an-i Myr s argarida Carrll dde en te el notarindotor vn i l\1 eFuste Losa. Guilermina P z Fernandsz cquet,1.l e". J. ceSnCe i Mcerales, sineo teste's de Gra e iy Ane Elvira a haen dici acto. ni r nar e l noe enuid. do. la ientil i-or de Obreden. lo, seFirres in-pnl ro Gaton naSilvi:i Ar:elrs de Gorriarn, de 11 1 iefe d, mcin del rni',nevro, m yinv 'teresantc, 7 E,¡_,.it.i RIO DE LA MARINA: docto, FranFrancii cSariiento de RodiguezE n cisco e ha o. d t r r ls s zae1en tnoyN-Cuna Portero de Roriuez Mas~idal. *cdortrr M-w,1de Mn!L1:mo. dos gn ism sseo-as c is ereay rsq mn ., res Ji~.; Y por el no, in. losr,nres Be-tha Arosena de MlartinteMrNicols Bravo. suibdjrprf,,r de] Nornuez. espn5a del director de "l1. tieler IC n: TJr e l na. J1,tPais" nifi G n i l artne7 v docto¡ Resila Roces de Cidirr, Nrna GonMlar)iParai6n 7,1'1 Sellen de Coto. Chutirhi Mocu met aros, ,,,ni,, de 1,a ina ida (le Recio. 1 Ale" aC d e cneirr ncia. la Terre. Tet B n ch -d P dra-. Selecto el conetirso tdc da:ras 7 n Crmrll Sknchl viudade CasQur pasamioz a re,-ir trm. Dulce Maria Ch acn d AlfrnPresidrredo la, serra, la z-nti lis:m9 Ros:ta Rivireba de Ma,,(VEASF EL FINAL DE ESTA Lm,,dre de la 'fiancer ,que c on su NOTA E AP GN 2A 7 Los no Ios, Regina do Mar-os y Rliacoba Y zEnherto C. Bourbakis, recibie do la. felicitarJn Me R. P. E-zrquiel iurrieta, despus de sus bdas. --. Fe!,n DMI-Kaz rr, Do 0 Celebrada con esplendor C a boda De 31-ircosB mirba k s Anoch, enm el Ytermoso ternpn de ri V dao.l ri ia pean 7 cn San Antonmo. se celebr una bda a en dno de eti :n,e c C aqdapeoddef a .o E: : n n r-li de;gusto. \prificada poc rp e re su e orm se as siete c!-ad : o an d i Quien la no% :a" lo: e m c Una teiorita cqup R bu eqa aab d C nde 'Naarron v Rivareba P] doctor Mi-uri de MAiren, 1 a 1~ ost nHe p -etirioso periodiita cotrpanrn pr-,e. d(, pca a31 n f na e estimadisimn de la l(cinn 1 rr, o cl m a a r na DIARIO DE LA NIARINA v rir n i n,,oc rn:an cnz id c i vmn esposa, tan interesante y tan bLc!'a d, o d, k inc.cr Rosita Rivacoba.idn Dor ade: n La seorita de Mal-cos. rque 'ha-a 1 cula a ln c 1:a hace muy pn c o ~tuvo colarnrn~ en este peridico con rxi!co ma: 35 r lr a -l:ni7nifico, se desposn con un io\tn uxic ort e ac brilla por su talento en el porindi~ e 2r" mn ecubano. Roberto C. BourbakiA 1,~ aC": e ar hijo d 1 seior Con tanti 7orhiEpns .me c a nr kis, vicepresidente y adminictrAdor nr Rr valr.5 a del en tral Nareisa. a r.s ue o e r-no En pres ncia de una istin!uid zsn rC nt n nr F a ae renresprnta0cin de 1a soci rdad haH,,ca ntador,9 R,-ina pra ai cesdeenpillnclle eeene s' repesn nvec cie acc beelce e -al ', "' 1 b ,y, s nera, donde hay tantos afect csipar ir c c los esposos de Marcos-Riva ea,sEn la rica e ccin de ~uraron amor eterno Regina y Ro. Ira3rr,,pn a 1f, cdel ;,InnF:anrr .c ede dEeEncar , nn e1dei1,d El be i padre Eze uel Iurrievada propiopa-Rsu 1plIra Esta se desarroll en un marco .Co.:rep,-ndia al md aFidcii lindisimo de florrs, trabajo que c n.dienad( p-r 5b;r Sr rri por cuenta df, los maestrns de 1 Intrrp-readn Pziibir e n r n "La Dalia", el rrnombrado jard:n rA P. Iraifd, Par,, nrp-_aP ese/ce/ que sahe me/er e)0 Detalles simpticos y originales para adornar su mesa de Nochebuena D una grata sopresa a sus inviados llevando a su mesa de NoceLuena estos lindos y iordinales Ieiles, en brillantes yeepolicromas alegorias de Nidad. Forman parte cle los mil decallea que exbihe e'ofrece nuestro comentadsiyo Bazar de Navidad. Ni deIe de visitarlo. eiicdassy ersse-esen sa lersdaebsss (r.2 eP 9 9n Ce ses uls e n rcLbo55se5u5 se as eas se 5 1ssesss eran, 3.25 eds .se E X 1 JA "d "C'' W#05,0# *S*T4 U ULTIMO IUCITO ey guarde los envases d caf PIL.ON paroo. tor por su cndidat en el Concurso de la Reina de pon rafarl y gu,m00Ym-4-4 la Radio y T Ydel peridico MAANA. Participa en el sorteo de una valioso residencia que este 1. hay MA5ses lsb el placer de obseqlac y rec t. de peridico regala entre los volantes.FINDE5IGLO .19~ein ursii ime oreds, e yelseila snreeee, 2eelle, se, Los pequenos detalles -ie le gustar5* lucir., y hasta re.jalar, Enlase fiestasee Pascuas y deAao Nuevo tene reltiple oportunidades c e asociar a otidse Aicesorios coma estos. nuevos, selyeos,elmeiorey -to.dEinclusive le du tar obsequ arc oac C na o e eosa sus familiares y, amigas.,Vea nuestras 1npizc leco e.rir, 1 $ 1 .san ajas/y gi a; lafonos M 5991-98 y -M7941-44 No hay PASCUAS felices ni Da de REYES alegre sin el placer de obsquiar y recibir Regalos de FIN DE SIGLO l l l

PAGE 6

Pgina 6-A DIARIO DE LA MARINA.-Jueve 16 de Dic. de 1954 Ao CXXII stablecida Escuela Nacional' El Tiempo FN LA CAPITAL Aeropuerto NOTICIAS OFICIALES Slos c c de i cadores PAutorizados los omngibs y caniones E-'P OSCAR CICERO 1Ase sosea os deparmn os cruzaaiu uos a :razar el ainal del Almoendcres Opllaii a1. sila qe ld edel Ma aaiFstridLjcieI observl o N nL~1. M r~ de ----------¡I,,hac e is a-, al rv ima o ues da uneOna p r e mO enO a eXa~~l Esuea---r-, C-a iL ¡Oba .2 l, din.de a~Una, br uninara por el monmento anexa a la Escuela Gaae-.,,L.a.b. Pelicula brasilea en IHonaenaje a la Junta d., dn da lo Driglo ld-a de COIERCIO OBRAS PUBLICAS ide Arts-y Oficios de LU Habana. La admitsn Etd enerl ,l temp: 1., .& .B runffItern,,1 .n.l Aray s de AteoraOfcinadeda Haana Lalaosiln sEd gr a l ar dslaitad i la Universidad dc Accin Catlica ldgari uoidsde-ae Nuevasrinamortaciona lrtestaaa lo aeriaoa de E dire.tr general .d1 anasnTOd la rlMtiv.a lagla -s deao ls t s Pi s desasai d 11 CIn a. idiIzad.dlpordd. nt Nac.hd e ffiuto Cl ca SIpericiScundaia,. dctsr lacidn d iga prueb.a de vcacl esxensa ara de Atlnic ay in-i rae d 1.1 U ilirsidad si n 05 i, dcc i s1 i sa aA e nla ida n doii r 5& e Ic Is o s autorizaa Saa )iegs , edi d i 1a \Cud ss Cu aso ii~ in01 band usas bu. d a Disan.rd11, d i ch P x a e P ~ f,.r e !, , . rdnbelae d ,r ,,,',,la Ed 1 ,rn ,,,!rdr 1 'n 1~ o1 16n tCm pin one ~ te;;l i da Dait a vianes cnt ro ad-p,,n,, .on pr17n s~h. a a n on S n~r-.C1rp su "> "" i a sss iail'E S ts Fha so no n l ncs1o r uo, vuelosua.ribdioh.lUna diii ~d,~ ciuda sd.sa las u-au sIu esdad1 deaul i:saadua ua os b s une ahiLh5s iaisumo a iiOi de ri 1esa csa P ue-I t HC NCon. 11r : fnelRl~sV~la a duss ad Atsi y raiiidea5s Eula saaconaaasuTias Llo 0,11, of~orene s ~ cusao l d rtenr a psei~d" acas'c LcaI nesiae nlaus S :a rIern Gn ot or CMruai ValaidOluC oso.ouoen la da 1bTrs a urO,a:!e s dA si s a is.isa Zoraid5as.ch u A ua iiEn pimaIr~si nta en d 91Phe i. 23gi yaas Aua riasaasSiss dasa sisCaaa aas esdsu a re~ San J iu iom y. udonuedl 1o dliui
PAGE 7

Ao C Crnica habanera Sanla Alicia Numerosas'las seoras yseoritas Otra gran figura de nuestra de nuestra sociedad que estn de Jledd, Alicla Prraga, la dulo dias hoy, bajo li advocacin de Sanblla. esposade] doctor Nsto Ofelita Barreto Complacidos traemos a la crni6la fotografa de la -ndase"o rita Ofelita-Barreto y B e a. 1 hJa adorada del seor Rubn Ba-ha i r lreto y de su gentil esposa'Ofelia Biertemtti. La seorita Barreto, que contr-' buy "oytodoentusia moao o *in caritativo del festi.val de Jl RR. M .0Ursuinas celebrad ldo yomingo ltimno en ~s plantel. fu elerta Dama de Honor de dicho fesfival. La saludamos, Adalbrto edan Para rega\ar En las ltimas horas de la tarde de ayer, con un nutrido acomaaOR RA miento en el que la sociedad h.bi nera tenia su mas nutrida representaciln, se lltv a cabo el sepeio dej j seor Adalbrto Sedano y Lasa, cah.1lero distinuido que era miembre de una de nuestras mas presti,ic)sa. i ,amlias. Tras cruel dolencia, que lo man-Sim r tuvo.( entre la vida Nla m~uertir iario 1mespl, entre2 su alma al Crear a as 12 de l 0 0nche del pasado martes el seor Sdano que ora ejemplo son ncearas de caballerosidad, gentileza y co. rrrccion. Bajo la mas honda tribularin se halla 5u viuda, la s,,ora Grcieliax Car0era, a quien en0i0o 0os n 0CostroDeo7 do pzame, cextensio a sus hermnano y hermanos politicos. Juli ia y Elenai Sedlano y Lasa. Manuel Carrera y, seora Edeinmira Machado v EcielDe 9 a 13 aos, 2.99 b-rtn Cirrer y seora Graciella i Ca derora Cirrer jula de SePiamra de ALGODON danlo o" ru :;a h,-cnr saber a sut 4 mistades que poi prescripcin fR-1 CORRUGA DO y., etlta!ia no pucee !cibirvisitas de psame estampaclo con Boda motivosf¡rales so6re Boda iztii( ondo blanco, maiz En heremonia intrma. salIada aanhy juc\es, contracer nUnC1,ns azul o rosa. Cni lindisima sciorkta Ana Mara yac1s s uelits iFernandez y Alvarez, hija adorada ga ss, in rie los esti ma dos esposos Amalen de tira Bordada Fernndez de la Concepcin y Cuca i Alvarez, y el, caballeroso joven Charles G~arrido y Jstiz. hijo de] Feor Julio Garrihd Y de la seora Sylvia Justiz de Carrera. Tan simptica ceremonia se efectuar en la residencia de la di s inguidadmaMraTrsOan Grandes Rebajas de i;uda de Guedes. No se han hechoj nvita ciones. VINOS FINOS DE MESA TINTO Y BLANCO DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 16 de Dic. dl 19 4 Crnica Habanera Pgina 7-A Siquen los saludos: Alicia Cadenas, la eora de Gross, Alicia Kloer do Garcio, Alicia RoAlii Andreu, la encantadora seAlicia Steinhart, la gentilsliGa est encantadora. ,1 de Andreu, Alicia Alonso de SofUra de RUnkTn Posu de] doctor Pablo de la Llama,l Seguidomnte una dama que brir, Alla Martinez de Machiado, Aicia ,lltr10 a, la viuda d1 sior so>residenta delPat-ronato Escolar de 16 en primer rango en Ins salones Alal Diago de Gonzlez Arrieta, WllAni Gmez Coln. para la que' y ,odero, la benemrita institucn. r su belleza y elegancia, Aic Aloa Rodrguezlde Barrio y Alice habr mucho halugos. A po d tin, esposa del ,agnate de IR Dan, pranoMdmagnfica voz, que Alicia Mranda Y Rodriguz Aleirtuoen ntonio Betancourt y Barradioy] a televisin O en Cuba, Goar no recib. ogre, y ru linda hijs Bebitjoo Govin0rug de hues es br deci. Mestre. Alicia DopIo,Luna joven seora.les, l joveoosposa del 66*n1r A RA = Mndoo, 1 olod. de TrSo hj ayor, la simp Atica AllOtra joven seora, Alica AceeRiardo Mira. que hoy botz a Tratamiento Por Su ; Allia Foyo de Agulera., Alicia cio. tambin est de dIas. do, ausente en estos n mentos en sus lima:gvas Mara Cristina y MaOINDASU.TRASONICAS del Godoy. Alicia Castellanos de FranAlicia de Crdenas, la seora de] Europa. a Victoria. de¡ Reua Neriti Bursiti Y co, Alicia Crabb de Tremols, todas doctor Jorge Alfredo Belt ysu hija Alicia Lper. Ibaldr Rodriguez. Alicia Tur, esposa W0 ser Jos, r otras enfermedades Oat afejvenes y distinguidas. ;Alicia Bel, recin cas 6a con el 06 Alicia Hernndez de a Barca de Ablos. Artiulares. Lily Alicia Morales de Ravena. 1jovenM anuel R. Arellano. 00rb6 na. Una joven seora, Alicia Martinez u 0 06.6 966 6Por Z 6. ra¡. Alicia Pedroo, la bella esposa del Ajicla Herrer y Ba1daEano Albc. Forn de Godoy. Prrag., esposa del doctor Jos AnT e*1000: U1-306 e de embajador de Cuba, doctor Joqu interesante. Alicia Queralt, bella* d o dV luan Meyer, y su hija Alicia, una jovenAlicia Larrea, quien reside en Mdoctor Victor Vega Ceballos. (VEASE EL FINAL DE ESTA cito preciosa. Oi 00on6u0epos, 0afae1 E o: i Aiia Forootdeymooo. NOTA EN LA PAGINA 9-A) Le sern imprescindibles paa dar mayor realce vestidos finos Sayuela CAN-CAN de Algodn Satinado. Con'Vuelo interior de crinolina rematado por cinta contrastante. En blanco, azul o rosa. De¡ 13 al 29. 3.99! Finsima Eayuel; ricoty Njon bordado en su propio color. Con lacitos de cnta En natural, rosa, azul, banco o negro. A ,CyD 5.4 Las Sayas perfectas para sus Brillantes De TAFETAN Brocado En RIVER DE LANA, Tiene en negro formando flores. bolsillos a &mb" lados sobre fondo natural rojo, aorads ordeale odepn. blanco o negro. Ancho cir\turn de Gnia claro, gris humo, e terciopelo. Del 25 al 29l, De TAFETAN negro beige 0 azul ,acero. solamente. Toda Del 25 al 34. formada de piezas. Cinturn con trabillas. Detalles de4. 9 En TAFETAN. Tiene grandes pespuntes. 25 al _12. bolsillos bordados de cordn. y destacados por brillantico3. 3.99 Negro solamente. Del 25 al 2934. 3.99 AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE • REINA 55 SELASCOAMN 25,6

PAGE 8

Pgina 8.A Crnica Habanera Pra estas fiestas Presentmos estos dos modelcs de Pas aqueson tbcn prtctcos Y; alPqnt es paAA sAhibir en elt, fiestmas de Navidad y Ao Nuevo. Estos pcados reae ren un permanente con ad a AnAqueasla r.oe ln d 'esc sensa dAo: eleaaurlque e pre le r4arriin !:i P ELU-Q UEAL 1A5'A MARTIEZ El Salan de belleza perfecto' Depilacin el,ctrica, limpieza dcutAs, manicure, pedicure. tratamiento cientifico del cueo cab*lludo, tinturas Invisibles en dabinetaesprivado; todo en un sradable ambiente de AIRE ACONDICIONADO. NEPWUNO 409 M L-1089 VENDE USTED MAQUINAS DE? COSER EN SU ESTABLECIMIENTO LA O Z 0M wE1A 8QUx V"DZN MAQUINAS DE rosa&, TMMYZ AROIA LA OIPORTUNIAD MAON=CA DE AOpMAEa LAACEPTACIO PO eL PUBLICO D< LAB MAQUINAS DE CsER LA MAQUAsA DE COSR QUE o HAY QUE "PILESIONAR PARAl VDEIrrLAc .Unic2 Distribndor para CnbA: CandIdo t3-rcs5 ASGELE15 Y MALOJA TELF. -6848LAW A A A DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Die. de 1954 Mara de Lourdes Ferisisdez Penichet Toda clo.se de felicitarioneg te Ibir la linda y enrant Pdora jeune Ailaeolasrds de Lnu, dsFern Ande APeniheton mtiA sde cumplir hay lm aAA5OirA(
PAGE 9

DIARIO DE LA MARINA-inevea. 16 de Die. de 1954 AhAJA c POrC, ontinacindAlJihnny Aeleora d Ay AliOJ r, tan encantador. I n Ao IqAA slma lro A Aom PCedro Gozler CAryoA Alnlonlv A y! len AAnATauia, y su hija Alicia. Alicia Onetti y Ginse, Alicia ,l w ryA"rng-oy" respec. Como teBI ,-l n teA r fia.1Macl B1 Y ACea Lobo de Alvarez. A nez, CAlcia Soll, Aicia Prez del 1 Alos seoleeslA ctor BernCA IA A crA CopoA a I t6nicilSnchiez y su hija Alicia.MaInez de Meria Alicia, Lizama de ]-¡pios dcjado expres enni pura Castillo, Curuita Condom. iTnt(3tel biniul, de ¡s sll, ri c1meis Camnochu, Eusclst uO ribu1Gonztlrz ra. la graciosa 1"poriuecy1 rzn A llcaBarrqu ye(! Alael Alrr lal lacinlr1_lasAlicias_ _A_ _lia C ar__ntCintri. ,el d a nia. scran ti "La DaAlosio Rafael Martn Garc A mA l A AA o-b ylSt ,Is li SUn apart,par liAia a antamairi'can, Apla Meneses de Rodriguez uina ;rleriu de nurstren nm ,nder arlis,.1 Alicia Snchiez Cernuda. litr". iet, Bordn i.nycny uat el ntro nais, gentilisisma esposa del prestigloset Taberntill, Alicia Esnardde Sterrico, Aii lno l eilbla lcaA nuoM cao F nl'nd arn as4-iinia C -d relvi o. los Nenici .s abogado y nistarlo doctor 1ernardo ,ling. Alicia Cabarrocas de Oliver y rn.Ali atnzFns • G a ea nde Alvarnez 1y1 1 se llaJ o Y Mane i anv e 0 Cm co Carirts.yAdAlAi licaunali A. AicOi(a aiti IMIA AliCye y da Alicia Delgado"de Echmian TambJn cetPA bra hoy su santo la Alicia Dominguez Beiz. 1 Jeins4fille. 1 Otra grupo de seoras Jvenes: s'or A eaQ ioe avuadl Aii niuzG neAli Seguidarniente una damia ausente, Alicia Viznau de M\esirr. Alicia Pu' ser -Fa dela QuiPorres, fla, qtui e l eAl a nriuz oi. z Aii PAA PAr dA la royDiag quecalsa de orA, Aia dGoIzllczlReA CompaIA CAAMA Buvge r k caPitl JPhn Mansfield, de1 s1 Fuentes, Alicia VitAnAA LAdeLorer ,AA, E Asa v A a del doctor Jose s Alicia de Aran y o de TndAro. Ali Seoritas: Manuel Bulgas. proe.sor i tnA Ier Alicia C. re-WhitA rs,. Melndez de Calvo, Aiicia Grals yEn rminoi Arferente, Aliria Re i y de su esposa Tov Pui rv. Alicia Blay de Cuervy Aliy de Duany y Alicia Busto de An. V a 1 s Fauli. perteneciente AU a AAa se rA AIa Agero, Alilia UrrutiA de GA y Caldraca n ,srA Asd. Vilela y CumbrA b. Alicia Masnata y Alicia Alvarez Alicia RdriAyUr, rvposa del pro Alicia Figuras y Armenleros. lan Alicia Basterrecha, Ad Ruelland, la viuda de Oliva. esor Braulio de A celebrada en los salones por su fina rrro, AiciaMenende CA.al Alicia Abislaimn, la bellisima seAlicia Ojeda de Garz n. belleza. Alicia Ordetx y Ros. ora de Maniolo Hei-nndezl erentlAlicia He. v l, la seora del doctor Alicia Morales y de Crdenas, seAlicia Echronique PiedrRhita, Alide la nurva joyeria "Ch2ntiil", de Nicols Abaroa tan genli. y su hi. orila bella y51 gentil. a la que 'salu. cia Santamarina Lpez y la linda la ca e San Rafael.jita Alicia. daAmis con afeci A Al l llar. AlICIA MIAAa y A rA e Alicia Rodriu de Otero. Alicia Alcia Mala de SlazAr. una fi Alcia Portela y Gonzlez. hija de Camacho. y su hija Beba. tan ib nia. Nalia de Jimerny Alicia Gasin de r ia en los salones. de belleza a pss G l rm Portela y JU. A caF rnne b iu id de Garcia Otero. Aliciia Boza re Roexqtiia. ¡ia Gonzlez.4 dricuA z Alonso. Y su hija Al a A AAdr uZI Montoya y Al ¡a Wolt r de Aficin Griu Y Corts. N Alicia Finalmente. una ninnsiyA nia: an atractiva. Del2ado. Y su hija Alicia. A,-an y Freyre. tan atracilasi eM n y-M rtnmhia e AlAA AAIIAarys de r y Alicia Blanco Cala. la diirna Alca Nuez Al nn Casl edA doc.or CsarMena Serra y de su .ia. Alicia. poa del doctor Mi2teril de la CarAA AiA niite Nakarret ti na espnsR Aida Martin q ue cumplie n A A ASu are z de A Aea. pa. m. I A laI n f;:ri indisimautiro atns hace unAoAdias. Navarro, la esposa del docto¡-r y y rntdrA Bbit, T rAA : A nuel Felipe Caach, y su hija AH.del querido liacio Frroso. pr A f3od delshA era, un J Au, y flle adorable. de niciario del renombrad jardin*La AA IrrercaAcs, A Dalia~, del Vedado Au reA Costura, Alc¡a Crusellas vii1a d MrAlicia MAI deFernA ndAA V;U A liA a l nA dic AyAho de diciem r 21 yo lo es a su vez del seor MAE se b S AciaAOrtizAdeAFrlnAndlzAFe¡oAAiA.A a M rreu era Ala A12A A de say ra el za ARo A arabI ApA d r espaolA Una daa Joviny bellyciy Alcia Prez de Casr yv s hija CrrpasCdsacadra una simrpaa dsLanDaaiad. el famoso jardin dc el gran QA ViiAmiAil. espsa dyel Asc rrllii A i.a Alicia Castro l 1 Ar A r m A1iuncial A Ala Aue serA,) Ve A A A Al-os ex Aos en este se(A oA yernandy A Cabrera, y su moniAim a Acia GoAralez del Real. damayy y s laecantad ra seA or yel AficAiAarte se sucdA dIaro ente hijita Alicia, jnlen yNlla. ,nosa del serAiyAA aAda Oi:a Gon A lez Celorix AA ru u ha recioido laieA oniidi a Acl Ar -adm rac n Un rrupo de seoras jovines, prr¡rico Ror-di', Ca al v ,n cntador publ Modeno ral del lmpias1rrio.a e l sd e a n Ienecienrs-I a nilis:ra mejor sncir-1 Alicia Dt!lzdn de A7r t,, Altaiez Roa. Pr redirrido a ¡,a nna. [,otra¡<¡O da,¡: Alicia Valente tic Juatrre. Alicia serra. esposa d ia oo Lan n .e a de -l-r Pn v~ n cr>7E'Ija ri o,, fuirmaia n, c u l Pr ori Alicia Piedra de r Arin.Aici A ni n om i (-, -!rz Cr1prio %, rir -irinieresanila linda Mr2aita Rnsa Michlna e O O O Beruf deMome denem lem eA elaGrandos e Q ir e,-psa G ii utia yv i noFern.ndr v, simrpalrJuan A s las enorllui--e ly dey'adr"a den a las darnsm st edia que 9 aresn s sU AlslaCa s Porque ellas prefieren lo mejor esperan, como obsequio de Pascuas, las prendas ntimas de A Av lIlA.AAloi*%AllA1 H AIdIrdA (AA l ni)ei.rl Garrio ra e n sultar muy '1011A Pgiia.9.A AACylI.AR lernlr fld AA M dAl r v pl IrsA~ en ja Plantaata sao s C que causaran na, y asistida0 par ian en esta Nture Ibanera que nas lianren can nas cnpjacerna, en inVitar. ECCION DE ALTA COSTJRA pIoat411ta A y A ~ isALuJO y prend Ca CE Y p \ CAMISA DE DORM .def no ny on con adorno de bordados En los C olores ros¡aAyazuai(aAAs 2 1195 MAMANITA de nylon hacendo uego con la cam isa. 7.95 ybelleza en la intimidad, con las das adorables de esta gran marca da prenda ser un regalo impereedero en el recuerdo de ella. REFAJO DE NYLON, adornado con encaje y bordado a punto de sombra. Colores: blanco, negro, rosa y zul Tallas 32 a l ans. OA,95 PANTALON DE NYLON, cnn adorno en punto de sombra. Colores: rosa y azul Tallas: 5. 5 y 7T 2,75 2%. 1 DACRON La fibra mgica de Dupont, en estos esplndidos trajes ~Qi39.00 Y silo desea. Cuatro plazos sin entrada y ahora tambin en las tallas ~Stout de la 40 a la 48, al mismo precio. y en el nuevo tejido ,Apple Skin". Colores: gris charcoal, carmelita y azul, Modelos cortos y largos. Tallas regulares: 34 a la 44. Tallas "Stout" 40 a la 48. EL JUGUETE DE HOYComo todos los martes, jueves ysbados reba¡amo dos uguetes de su precio regular, para aminorar su presupuesto extraordinario de Pascuas. Vea estas dos ofertas. SET DE COCINA Hoy a 5.89 Graciosa juego de cocina que se compone de 6 latas de sopa Campbel's, tazuela de aluminio, para coger la cazuela, 1 servilletas, libro de cocina, jarro, platos de sopa, jarro de medidas. 2 cucharas de sopa, cucharas de revolver, delantal, etc, COCINA MODERNA Hoy a 4.89Ingenioso juguete todo de metal, con refrigerador, lavadora de platos, horno, fogn, fregadero, gabinete de utensillos de limpleza (la llave del fregadero echa agua). Estos tuguetes, mrcados a estos mismos pre. cios, estarn maana viernes en nuestras Agencias de Matanzas, Varadero, Santa Clara, Sanc. ti SpAritus Bayamo y Guantnamo. Primorosa CAMISA DE DORMIR, de n y len tricot de, superor caldad, con plsado todo alredede Colores ,ros azul, banco y lla. 47,95 Seccin de Lenceria Planta Alta. MEDIAS OAANYLON,91 ata garnmarca. AupemapAr su calidad. D e60A-s1.3.25 60 -M1a2,7a A-51 15225 UoAa TIEsos natO. SN otfaf fAAMISAD ,k Crnica Habanera Crnica Habanera UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD klaft

PAGE 10

DTUARo DE A AR 4 NA-Inee 16eic, de 1954 Qfertas de Pascuas eBar plegqble, de pared, en hierro forjado negro, con mostrador de formica. 29xl7x16 pulgadas. 35.0.0 2. Jaula de pred, en hierro forado y periquits de prconn 3iGrio e' p orelanao en colores. 13 x12. finarie9te decorada Jaulo 2.49 en mlticolor. ]3x]2 Figurbs, pIr 498 29.50 4Perro pool dede fina cermica itaiana, Cn do-ngo ferentesrpdsicio-nes. 4 5" 1.49 5T Caricsfo -set de A ceniceros en cera.mica negra -y rojo, sobre basede hierro foricodo. 1 0,1nJuego 2.99 6. a %y lusOne para saladitos, en cermica fina decorada, -sobre base giNo:1-12. Precio especial. 8.99 7Revister de hierro for. eodo en negro,con 2 deportamentos. TTaao: 16 x 11 x 9". Increible precio: 1.95. 8Juego de tocador en porcelana fina decoraFacilidades de pago da eon flore, en colores blanco y rosado.sin entrada Tamao: 7W". 00an AHORRE GAS Cocinando su Arroz en 7 minutos en la Oa "BURPEE" o'e~ El embajador de x iExcmo. 4 litros l seor Gilbrto Bosque y11 a ble esposa. Mara Lu ajrre brindarn esta inoche na co-$2150 da en su residencfM de Alturas $18.50 del Vedado. para azasajar R un rupo de sus amistades.o Un "cocktail". que estd llamado a reFultar una ifiesta lindltima. han dispuesto pa¡ta el prxi# o dominS o, a partir de la s siete, e'l estimafjrl¡p do amigo Alberto Alejo y su enPor' tener manmetro' podra r aprz canladora.esposa Gilda Sierra. Se de 0 e 15libras. celebrar en su residencia del ReT D A C ASh -aEN R 5 MCM 1i11iu OFERTA DE PASCUAS hata ENERO 15, parto MJran ar. e Otro :simptica cocktail" tendr electo el prxiObsequiaremos con un Saco de 25 lbs. io.5Rba roje la residencia que enm laPtila poseen los jvenes el maravilloso ARROZ "ELEFANTE" sposos Willy CastroyBachiller Maria AMtonia Bringuier .ofreCan Cada Ola UE cieo por tan simnptico matrimonio Dit "udoe .cluivos: urante la rerienda fu tomada la presente foto en la que aparecen la festejada,! eorita Conceita iap al rupo de sus amistades. o UnD y las seoras Lly Hidalo de ConIl, la ma rquesa de Ca 'a Nez de Villavi lencio. Marina Caballero de Copill, "buffet suppercon bile tendr Sara Gimnez de Conifl y Josefina Gimnez de Abali. Foto: DM.-Karreo el domningo dosdrelener.lan diina doabe jun fllMora-Oa Company5 S. A. 1 Anita Rocamora y Simpson, que De gran lucwmento la merienda de ayer 1 c.aa de cumplnce SAN NICOLAS No. 105 LA HABANA e-sta de juventud quese 'efertuarA P partir de las ocho y media el¡ casu de la seft ri ,de Col¡d "I eIRid nia dus pa dr rimist1,SahosltociilogoMdortnir Hc'.r Rocamora seora z l7n la cra eiecarel, IR rin l2der rz i ,dns imiinoriados, dle N a P mern dTnleye S2]om Ar Mari, Simrion. poseen en el S u a a y u t ~ 1rA Lil H'ialrrtr iC rIadsin, ;udl r ny\ ara. n m r Machi. Armanr aRparto Biltmor.Su hijo difrutar y usted ~ 1,c,;a uit etn orlros L sa r lsias deri rien fpimnsn el M Viudlide C u ervo. Anis aria MII 1 i m pnd a bA ip r e n l di acilrn iin. imb n lo:i 5A. 11 rd Slini Rrsa Sardia rleb l-s ultim, hor sdr la irrdr de ljnr, cn las flores ms lindas cde Mam-ria. Conelita cdr C;;irrenA rir F] impatien inrn 'AIfiT n l a b u a c n r a, r r. u na tm, rriD' le la S*.(Jil. t eo rc l ia iii 1e Zorr G v iG ez Mena. 1'i;ara hoy 111 EIr Cpape c Ircanic, ni,¡, lucid. Y lil ru n-A ri., 1 la. RoihiiliClrdens de er z coleo donde cursus estudios cledc omie " nzo a ]P.;'cinc> iini Mndnlaicon las riO .al.rie T ech d e n ,r e i Norii Tamnbind 1 aldliy tmente c.nus hiCil ii in d L marua eVlia.oa ya MD-Q e eGi a R delDe ll:IaMwn P r e iiiil i eesria i ls.eIlitp.MontinGi. i eki'1 P n i l 1 lala, Ii MMu. ddi1iiMai ZlLi"05' 1: belIR y aira scoila Conci ta del emiia arior r E a nri. esposa del alcalde de La Ha. S.chool. Manel ienndeizP .otroP Rialo Du Quenr. La maRrqure; < Ola de Du-Quirini bant, impatizo jovnncito. Ana ai Cu M mi ? Icij la a )o\en marquesa ide DI larii 'ila enral solis Srith No era otro que a:taijarI iGseG dQuesne.G dos l nd i orita Rial) en vspera rde enLa cnilea rde La::unilIR.s. r a a M a nlg r aa ens ri ¡,le con el doctor Ramin Cu r Io La condie a de Lembilin -i. luia Cuerr iDd SnIar i.dGrpcdentc del Gwynedd M? rcy i Fnim a) n .isc : n Lo ar r o M vR ,irn cir a!d Gr iar I. cIrlla Gonzalr7 dl Vall, rdr HerninrCollepc en Pennsylvania. As¡: la I¡a de N a aSc. ra de la mipn xr arin Te uarrpro I.a Col nDu (77Cr nii Nl v 0rx de 7dQ e s ismo i pirarla n-aana procrM ecd men.res eCaz,ir .i ,an llIDuDin r. 0 -a Su ilr e de Du-Qu s lidente del Bryn Mawr Colleze. en -Ii d. Iti(.,i.clisdii. deDli Mdii d l iii iipili 1Di ll l cambieintr ric r rfilam,,icnin Quir-ni ida ; e r Ern~Mi. L 'MariR L di rI i rC RuPenn1,lania. la preciosase iita TRENES ELECT din1 DnieniOrdl izi lCintiraieiMnps e ustaman'esdfin a Gi. daria Saime CassainvanRruae i. eren u ruo Aroade ,C.icdnas Su,,ani'a t, m r i Aballs. Fina Contrir-re l a. que viene con si sora-ma-. Caben sobre cualquier mesa, por su tamao reducido. Un entr#* ui1 c el n u r ir crlid i. C rde .Ii t d rll .li ora. d~ la cenliisim e Rcuc iriamiiente que cues menos de lo que Ud. p lenio. %idi ir i ie Iri,i Cmil -Ci ore C D P-ri dLDeliA'Salcrdn de Pniadi .1d d riin rinBou, t. NlnaIoni£"" 'ir P'-Ie''!i udDlCsano A. Ll Dlanahoy C ALIDAD.lFIbricDinrle~n Pidanuestrocatlogo t;.r,'e ordi.1al enion i ; 1as r i, d la F]i, A .1 uI R re IR Trr_ n. E e las seinirita5: rMe sus coloniWs en la pro, incia de d. grOn precisin. d n sr ct og i ni a epF,. l a 'navO. L,,nrlr Prrds Ca b re r-a. ElI a r Camaguiy. los conocido' esposos RIALISMO. Modeloa tcale,ilustrado i, u !fe¡. cn r ndd. e>1C7'd-la Ria lca d, An:ulo I r)Mia TerMDa Ar:udti. Mrldta MonAninio Betanc urt y Alih"a de d d,, disrLucl en el comi~der. Aitc;i e l de Mi Lno, i al 1 L irnor Maria Angulo. l, Llama. quiene s pasa¡ in las sup0r-detallodos, co,,ad a 2ran rmr a. e, cb ta ipnr rm n. rl! ii:t a Al "),)d, 0 : n. Cairm linn Solic. 0 sd.Psus oN en eacho. de en1r n ia i n Tin Caen ,ii da dd GMm ,e. Mar a Julia de Cii dyins. eID de ilirs Aor ti IcONOMIc O.aPe ecios.inc paro1 5eiy 24. Tela W-4323 iintr1 hiiCi 'r iire:lpronI MIar: il de Biar-dl i ri L MariiaL ii Dloal i 1iiPilar.Lam11 M i liii 1 bln 1 sHABANA r pdelatCa aTr as ron su d, 1,i Tor-er d, No1, nE' -" "t dr lid, Alicia Gran. An M ri rull, querremos, enviar tina >aco buen j;usto caracie rui 1 an iiC er CArmina Cuerioi de Ium C n Gli D Ariio i al cumplido matrimonio Herny sus hiDos 1 Li__G, inna, Nrra en.lo. i L J niquzvasu.encantadora T n mo u o by dsfel o rlina iGP1-1s. Babi L-norz. Lourdeip, osa Armianilina Rodrizez Cce. 7.('r1;ill.L a PorcIR. &!r iA Lir r les poi, el nacimiento dic una pre0,,a. 1NiiRS,,ndo, al S, 1 aMorintA nia. %e2undin fruto de iiu Miii L i i i diili 1 iiiaimDiai DEn Cn]' rrClil ii i i n4C1n a eR , indla El DIARIO DE LA MARINA VENDE VAS rir Ca -a Ner-ra ,Vl:aieunrie. Mala seioAldeoenriqulz.aAoistai,r iRm Sue Cnni p; ripnr elgrenombrado depecialista porque sus runcios llegan a todas las clases sociales. min r i(ir Conill, '¡es joienerty encamiadoja r iii s doici-r Ixilin Ortiz Prri. u -r dla La seora de Pentns y su hija Con u hija Mlar¡a Crtina. una chiquilla muyrracii a que cumli aer siete aos de edad. aparece en !a presente fotografia la %eora Nera r Fernnde '. la jnyven y bella .espoa de¡ doctor Evenlo Pentn, direct arede Enseanz.a Primaria del Mini3terlo de Eciurarfon. I-n ,xjuda para la seora de rentn y un beso para la Ulna aria C rstina. Del Lyceun 14 1 1 ; a cu r de r. 1'a cal de Musica de la ins i ucl. iimiin -a-,anttiziisncl n. mcn l Clen dl L ,ccm y Lawn TeT l prwimi ma5tp dia 21.qurnn1iiClu i. l a s cid d Rn inaugurada en prlol s i mnA del ved. Vla tradicio-ii lonj di Calzad1A.i A 1 1irAn4 te s a e colas Pa5cuas de5 del Teatro Guignnl. que preUna de IP., atraecinnci fr i p s rniar funcinnes hsta cl jumkb~ta 5ce* el recial de Vilanc-cs 30 dle lnF cnrrirnic,, ajp la dc rur p cn*;iA r coro Lyrejr '. ci n de rnra C a l u h.n Iz irrce in rp Onelia Ca',iSern ;c-,ni muy enncriiriidoz -' e 4tucos con una asaada Una tentaci6n para lo¡ ojos y el op*Se on est delicioso ensalada. l'aro lograr nuevo so hgoeto, 4 me, A m enslda de ~ra, rror''a ag'*1'--P. e con czcara, r. b ama de con un corta dar de muence. Mayonesa K-ra#d•• 0, iteci 1 evilp6.g.1. u.o. c6 or os de,.pon st.do, 1. har. .iscos. Pohi•.1. es. d*.,rba•Mtcsid.sych., . s.ld. Sir,.(. .[*mpr.e-c nMayon.s. Kraff pare 1. o tengo xabwrd. fiesta que ninguna ora mayo. bse, ni lo hecha en case, puede ¡#valor. DOA DELUCIAO DICL galt rnor q lamonaa cne m hgalo llegar al mayor nmero de amigos. Piense en algo lelicaco eeconmo, con el veroalero espori eleeno delreguo ole Lno. Los cigarros CHESTERFIELD, LUCKYSTRIKE, CAMEL y PHILIP MORRIS, pre. sentados en sugerentes paquetes alegdricos, ofrecen a usted esa opor. ¡ unidad de recordar, *eenemicamen edaoUs usamigos en etas Navidades oIsTRmuoousE BERTS TOBACCO Co. W.:se nsMe•Tl M-"6 y W#M PginaMA Cr1 i5nie. H.abner Crnica Habanera Ao CXXII cikn r i

PAGE 11

DIARIO DE LA MARINA.Jueves, 16 de Die. de 1951 Crnica Habanera Pgina 11-A Patroncato del 'eitro y
PAGE 12

Crnica Habanera I)iARiO DE iA MARiNA-Joeveo, 16 dc Dic. tic 1954 Crnica Habanera Alio cxxii -m DO d fracasa tod a netacin. "CEIREGUMUL" triunfa. Salvaa,1uardia delnio Go paero e adulto Soste del anciano y cpnva Ueciente TQDA$ LA$ DR.OGUERAS Y FARMACIAS TIENEN CEREGUMIL La Casa de los Elsticos direccin provisional HABANA 557, entre TENI ENTE REY y AMARGURA Telfnn' M-9712 Rodean a la seorita Mely RodrKuezRBenejam. Maria Cnmella de RnidrKurTI.Sayn. Elsa Nopue dr Rodrguez Benejarm. Conchita Mapnaguer de Somoano. SyIvia Rg.n de la Rosa y Hortensia Laire. iFoto: DM.-KarrenCon motivo de sus bodas fue f estejada la seorita Mely Rodrgaez Benejam Una
PAGE 13

Alo XXII Crnica Habanera DIARUO DE LA MARINA.-Jueveq,'16 de Di de 1954 Cr A El concierto de hoy c4 Esta tarde, los socios de Pro-Ar e ra C tendrn ocasin de escuchar a la ibri prima donna" de las mopranos wag-r nerianas del Metropolitan Opera R Y HOuae. misHaa ASfid Varnay, IR nica tent cLva que ha cantndn 7,5 obras derq Wagner durante sela temporadas iCu consecutivas y la nica. tambin, que 1nier __ Aantad 13 rolesestelares dis n. tos. de ee afamado compositor aletri man.Bj La seorita. Varnay. aonpaada M al piano por el maestro Edwin MaC Bla yArthur interpretar ista tarde, a 11,1. Jard cinco y media, en el Auditarium, el llsec .usiguiente exquisito programa:" die musk"ahn und Wein" Troknce e. e y leren ~ley hir~, todas de Franz Schubert; "Ruh, 1 r). Sussliebehen. Vergebliches Stanidde Shen. A.1 de" Kirhofie Ded m chniied. toda de Johannes Brahme. sen Ciera la primera parte de su pro. L ellsims ., de 4 T ;;~~~~rama con dosbelsmsra d Wa;inrr. que acreditarn la amplia efania de que isfruta fomo ienuin nterprete suva: s Traum de \la opera "Lahengrin' y Dich Teure Halle dil "Tanhauser" En lap asaegunda pard a LcAada Les de IspUS lgu de Tarure, c Ca va lier, de Louio Dinmer y cinco be. elisim as co o mPosicion es de H ugoa P E RFUME 55nairne.segundo ltim cor.CIELtD de Astrid Varnay. se cele brar a las nue 1 mren de la no, aae-ye o a adde.dacado a los soc, dely turEoS de noche. Eel 31 de diciembrea con Id eellusid en el HTaeana El DI IOD LA MAIN IE.BilF more msd alta Ca4dad Durante la narrlenda fu tornada la presente roto. en la que vrrmns a la fe-tejada. Ariana Vilat Mac.hado. con Wa, organizadoras de¡ acto, Martha Alonsn de Lpez, C armien Rosa filat, Ana Rosa Arteaga, Marina pd rioin cor marr esplendor que liss anRozados, Mara Esther Prez y Eloisa Ventosa. beriores celebrar estiafio la fielta el 31 de dicie-brel Ra-na PERFUME ]Biitnrre Yacht and Coun~rC~b La aniga dSfe ta Srta. Adranla Vi lat Machtado 55 50 y o 13C0 la pre!tigilosa slciedad ele la PiaCOLONIA(0 N 1 a de J,,minss eu, pr,,, ,, l-ne ofrecieron ina merien4a en el Teins 1150o y S6 W0 sngular acierto el doctor AI,,r,,n PERFUMADO# rasn, vno aaelc Fuernn l^S calon-s irl prezlicosn AsiFtiermn. a m,las siruienles Maas. MArgntin Nmieres de Schwe.dt Trliroa event pA e cedido T-r7! Chil o a .ftnoras: er. Elia Tra,.jesn de Galrcia de¡3 5se esl preDarand, un tAtoo idnr rn IA 'ard I nA rir .e im Carmn NIchai, re nAi w ri Y las zrnrii.-,: TALCO 53 30 LrCI E que promet, 5'uprkr a l', e ;e i .mereda 1,1 -1 s r ede la fririada: ANncEIea Ci~~ n, Ca-m-nCI12 Garc1ia Broa, An -F JA50N 5 0 ~~~~~~~de Aio, antmriorm. r riu, ser&. rep1, e 1 sa T s9 M e ar aG ri t g B'no e r re a sea i lizAdo bajo la exporta ire" inn re M caoEa A erul d ee H art err ecdsD l L Mario R irf-llano Elo fije -r su r~,wmn bnia, m ng de Gn ~r:, M"rAIP5 Nf-ds MI_-;r1 Mlar'hna ,,Pn ruinri n ¡a p A r 1 e mu el En el Falon ie 'a pianla fa a :t 41l d A en !h i r ii Se r :i ,ir a ou? Ter&r, L E O N -nlicientF principaljsimr. d(¡m a clun s sr r i el i nm n, Jr-cfn Si, (¡e 11Pn a l Gutirrez. Rosila Sali G lr fie-Tapodemni derir qiie istz,l e, resalt a no n 'a mp,a rr t' Ltu c ,iir7z de Esca2Pd1). NIAr hA ,ai a R,)spl. Lolit, 1e PERFUMES5 R 'argo d,! las raelara. leow "" dea A'; F"1,11 d N1,1mma S;,nchez de Fuern Sniera de Espatia. Haana CAin, Fr ze _, r, 3i 1 1, F; :i lrid, i l n ernca oieza en Jsp ir Nn y de Ju'in GuLirritz Y ~i s.hnw ~ ;R s r -l.,o e in Pi:n pn e de enacho L. l ln lCasli iras h r*ll S BE LYA A !las diez v mediz ni la n h : a r Mar-ina A Ln, re -;.a l, Ec rada Carmen Lra n-E-B am C. n -a Tec l:e fps en r ,-iCr!-r n Ro; Va -Ait AdaI Ahvare7 de Aenlle. M< -l -T paSnce,11,n JA SAEL DE FERNANDO ALBUEWI ""ri lo fizA de i:Ana r7 rit'FchdL,ezlrp,, l ol-uq fi. El CormtEl de C3ti. qi;e g A Ma rin:iR dt Marii Es n l .,I Tntrr. Inrh.i T 7 mr i Saez, C mue, B f el irOcrM n m o r s ther Ppee F.mnsa itoe run7.-h Es ela Diaz die seRooabd Exor-t Vssr lam r: 1b 1 M uchas opo l El DIARIO DE LA MARINA VE.1VIE 1148 eo ,#r porque sus exiuricioel 11fta a tadem \em clasel sociales.C u7 e m e-rd Viedado T ~ ~ 1~~d aae Mnlo CuuG oqbc por nON gica Habanera Pgina 13.A en motliA de su an. la seoIIntielita crsneda de Tremn' Otilla Traviesa'sci Gt. onzlye lclora Ola A ar, Maisa Lp'e, I FU residencia. del lVdado, paDella Ortega de Recto, Amparr E we. un "canalAp a r t y". re.Enedina Piiera. Alda R=ry1,P esult anm,1disi0.N las aAr M7encida Piera d Padlla. CeidA le fueron obruladau con una Palma de Pie, Yeya A.Urrutia de Vi, iuima merienda. sT lle. Tlna Rigito Jaume. Cnnsurl, on la seora dGeynzlez¡e re Dominguez de Trono Merced"A ron las siguienles dumas: Prieo1n ca dyay Bijpostaay del SecreDinnrah Madruga la jven y ende la Legait de los Paiea rantadora qceyai de Santalla. O a a Irene Martinez de Villa de Mari anolita Plasencia do Fresneda, nez Fortn, Nena Verduge de Fuennquha Fernndez d Castrode >les. A.ca Arts de Lauerela. Zai. dies, MargaritaAlmeida de Te. da Espinosa de Garya Vias. Cen !che Aida MartneIruz de Gonchita Cabana. JtistalinaTravi'ade EZ MecedeaAlfon de. FerPrieto, Carmen de anFu-nt !dey1 dez Solo, VallelaOterdey ta y ¡Mara GArca de Gnzlez Pa'. o. Gloria Felipe ie Franco BenlaCiy Silvia Auiar, Mayayila T 'aro Y este rupo de aritas: Nfez cia Lpez de Prado Ber a Ovares. Emilia Del ya'id lari Aurla del Valle. la bella na Alcalde jylnn, Jelty Salole n y ora de Santalla Mra .leosefa Canamor. Las carteras mas finaS' y os mejores vestidos elegantes vestidos de calle, sport, cock taul y noche. REBAJADOS en un 20% Tambin los carteras de los mds afma. das marcos americanas' Y europeas, en piel, gamua, charol y asimismolas de noche, todas finsimos y de la mejor ca. lidad. tienen ahora un 20% de-retaja-, Galiano 258 tun idades en TINA" 0 ? 1 T r7 Legitimo Turrn de Ji ona r ficaIdo por SANCHIS MIRA* ANTIUmXIXONA 11i In b .en 1 ri, erh, aR que j: b,,en IR C' p Ar s et o s a ar onta Ca Club. it e aa d Cola za, cRaa el Ttoi rare eeyell-dle, e.?ieybaeya bamoa rda ahi Cœ rn:,e am in ¡Bit F', atn. lo a abl es ¡A orrFt,, Sa1ns mI Con. p--Pdr merrL Crit (ir Fie:;, ncue ntr iganizano el Kran r-a;I, til rexntiuno de ins nrrit-nt,, para despedir el Ao. -. ann ,-lrs is ne d,,aan rin :e r R i s:a nach,, otra C-la p znarc hislorial de la ex. ,bind r,,Pmos rnwaE A, parT-:9 r-;nb a Wig n ,la e d r1acr œnz-til seAora rnrlta Lorden dp A-fnsn. con ru .-A 1131-51 a Honv Para su oMs oedginales eompras.ee Pascuaa, Fina" le propone una selecta coleccin de ,e itmos encajes, ricas sedas, finos olanes, oriicnles porcelanas europeas y, una magnfica coleccin de piedras duras como cuarzos, jadeo, malaquitaa, lapizlzuli, cristal de roca, etc. Todo con un 20% de rebaja durante este mes, Vistenos y compruebe la importancia de nuestras ofertas. Gltsna 258 o(

PAGE 14

Pgina 14-A, Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. dc 1954 (45 pulgadas de ancho) aanNfku PROTICCION PERMANENTE para Lv prepdad y famil EN LOS COLORES EN Las cercas ANCHOR, golvaniMAS EN BOGA VENTAS adas totalmentedespde teAL CONTADO J aa, uran toda la vida. Azul Dior F CONDDES Pidanos Informes, U-5109 FACILIDADES* cu DE PAGO A LVA RE ZS. enC.*Acuf.9s AVE. MENOCAL 659 HABANA ~ . .*1* A.n1 1 d Con la seorita Amador aparecen en la foto Bib Espinosa, Esther Espinosa de Prieto, Thaldina Fernndez de Natural Rodriguez Prez, Hllda Amador de Prieto, ConchiEa Espinosa deSchamrot y Mary Hernndez Alborna.*Amarilo Limn Foto: DM.-,Pardo). A DE o Animada merienda en el Comodoro Yacht Club Vea Ro0ograbado en honor de Lyda Aimador Con nain de sus bodas rnn cl' En su honor se celebr una me~ Esthler Espinosa dle Prieto. ConL OP R doctor _ncisco J. Sara ia.0010 rado rienda. qu e tuvo lug r en el ConoE piosE d i o l de¡IInstELAtoI o 0c 1 "e C,nd Estal 0iza -doro YeCoht Club, paicsando de la ,l aopezdeG bVr a Blanoo> aGALIANO y SAN MIGUEL El DIARIO DE LA MARINA ¡o,'x¡f i>S, odode¡Ce,~ooo0 o loara11 lo. nO uo de sus amigas. Fr'nisohode Gato. 0>4llirr S!'01 prox mo sabado d iciocho, fue feseAnimado y a do0reslt0n1 h ooC d o o o Llla u A porque sus anuncios llegan a todas las clases sociales'. 0d. el sabado u¡imo la encnto E lelque'part ciparo.col0s f el-M1 resa. Mirioo n; de 00 (L Eqoia del Ahoro ra L odia Amador. te ada. las si uientes seoras: Lafon ot, Aurela Conde de Es >inrsa urora ouarez de Munoo Susana Rodriguez C.apestany de -Galvan. 01SylVia o no 'Mora, Ale Id Q eana de Santia,o, Mar2arita Quin1ro de Michin. Estrella Naranjo, Rodriruez' Prrez. Orielia BlaZde, ASE ACABO. Y VINO DE NUEVO'otolongo. Tersia Baril0sd Amador. G cel arcia Bango de Franca Irl loHernndez de Crespo. Josefina Perna de Prez. Anita M\Ine~ses de Pujol. Julia Maderal de Diez, Anglica Sarrnto de Nez PnsEl G RAN VINOcual Amparo Torres de Motro. y e n eorlas: Bibi EspirioFa, Fina Galvan. Alcida Nnical. 016,1DoLTSCA n. Mary lHernniez Alom,1 .se. fina Velasco. CSTILLO DE LA OT Celebra esta noche PNnm0rtr P RA N O CHEBU ENA Ha E Ins se Fua e cliln PA RA N CHE lermoso, salones dondr reinan un amnb)ente aeradabilisimno tiuna toro> pirratura deliciosa. El aspretn ciu, ofrece iiioira nui ro primier "ninhW clubes realmen oencantarlo?' b piimu us 'H] C 1 -n rrIlizado impnr',nt!s, rcfor*/ mi, y una preciosa decor.nion. quP Ihn roi Td or o ri/ o 01-01 Lo 000 o 0 > 0 -01 Era natural, porque hacia anos que no se tomaba en Cub un vino igual. CASTILLO DE LA MOTA tiene el sabor de los vic ose (y buenos tiempos! Viene en botellas y botel(lnes Prubelo Celebre la mejor Nochebuena de su vida y alegre su o mesa con CASTILLO DE LA MOTA, tradic(dn de pureza y sabor de la terra riojana. IMPORTANTE A LOS DETALLISTAS. sua pedioapondientes de CASTILLO DE LA MOTA los estano con toda rapdez. Lagrandomanda(¡a sobrepasado netoccuosII. Nouevos embarques recibidose 0 loo apro Guadalupe Y Arminda Valds Ginebra. di ? ete alto cnli-o de fcacirn 7. Dos canciones culjanas; do por sp&ior. tna nAesa Redonda sOr las hermanas Mart. :0drSordeoCuG8:aleroolrea d F errld;. o Eool0e o ri1n Epr.lo 9. Leccin vigente de Juan Gualmlvi-ro le aAo inCtra berto. por AmElioFiallo d Qd.tilha Un., oo lo p.o Competenelas de Oratoria ron la00sic0 di.,le p ldoo en ,stintns 1 nm co c l is El pryzimn sbivdo se ilpetirin "o v i p ir c n r iirstnt;iciin en el i In di' actos dn la Sor¡ C.e li arciliad r E F.nn1ni : ls~ rompetcriias de oratoriapase irq. Lr~oBl. Ireiz)rlar: el joven que ha de reprc- ¡a Aimiand<, edneze e rsn sen:ar <,1 Club Rotario de La Haba.acin rdr Ijs rscsirls Cirnia na en el concurso nacional de ora.omierciac,. Der echo e Ingenirria ,tnria Juan Gun1berio Gmez, orgaQuimnica.rsptumn. nizado por el Distrit 1.91, en homv.: Actuo como moicdceradlnr el d ri,,r ~Ciauidio Escarpentpr, riet cad niomista nur rs nrofsor cdr 1 ,Facul. tai de Economia de dicha Uni. idad. 0 En i ]a Ui.,dad Cet ral "Marti doo o de Las Villas. discrtara el proximo szlbco o, oo ilustre magC.strado de la Sala de ¡o Criminal del Supremo. docor Evel Tabiy C.,sit-o Palomino. Su disertacin. intitulada: "La frirmacin etiminnllidIo lo udioturaPeCal",dar comnienzo a las 8 y media de la nochir. La p etc del dc or Ta. bioolaohar eldoctor JodC Antonio Pascual. distiniuida penalista que Ps, imiemibro del Consejo Universtarin, Este es otro acto de los que -lne oraniz:do o on mu buen xito a directora de Extensi0n Cultura'. doctor@ Isora Pineda de Carps. Resaura Garria Tudur Hoy continuar el d srrolloodr cielo oganizad o or 1la0 ocdad Cu00en el Ateneo de La Habana. con la conferencia que habr de pronur.0ar la docoroRosdura Garcia Tuduri, a lis .3000 m, s obraspros de L, Fiios oofi d de la Cincia. La serie de conferencias, 00r udar en el melobnrro delao n1i,0anie0~i,lain 4 0 0 rcer el doctor Justo Nicola Romero. Salvador Bueno En el Club Femenin eao d C que prrsirr ],a doctora Matilde Alvare, Frank disertar a las S de la tarde de hoy vi doct:)r Salvador Buenn. El titulo de su conferencia es el que si;ZUC: "Concrptn y evniucj,n de la litcrtijri hisp,,noamericana Lu oar: Prado 63. altoo. -Exposiciones del Lyreum Contina s'endo muYvisitada dia riam onte poz distinguidos elementos de nuestra sociediid, la preci:, a,exposicin de munirens kestidiq pinmnros.,menite, y tambin de posli1s y de articC de Navidad, que oueva promocin, tiene por objeto recaudar fondos con destino a la Seccin de Asisr Jos A. Garcia lencia Social. taosa el presente han sido mies, .por lo que le chas las muecas que se han vendido. y muchas tambin las papele1a adquiridas para participar en la tejndrila con tal ¡ifa de algunas de esasmn-a u exhiben Irajes regionales. y otras doce 1,.l n el cn vestiditos su mamente originales. a.a el di 20 permanecer 000laxosicin. de 6 a 8 p. m. Nuevos cursos en el Lyceum El proxinf mes de enero de 1955 rncrizaran varios cursos en el Ly10i. o a. abe: e Auiectuad rin Novoa, que comprender diez lecciones en las cuales se estudiar ,1 disarrallo de la Arquitecatura de niter-iore en su evolucin histric-pre0indo esp.ecial atencin a sus soiluci4ns en ],apoca moderna y en los tiempes actuales. Las clases seran ilustradas con liminas y proyreccinnes, Y dar comienzo el juevrs 13 de niro, de 4 a .5 de la tarde Se ha fijrdi una cuota de tres 153s5 para soci as. y. de diez para Ta en r,"asd"a a cargo de Isnhri Chapoltetn. comenzar el martes 11 dle enern. Cuc-ta dos pesos. Arreglo dr flores a cargo de Sernfina L. stia dr Giquel. Camenza-a vi 14 de criero 3, se ofrecern los mrcls viernes, a las 3 P. m. Matricula rincn pesas socias; doce, personas no asociadas. Soriedad Un.versitarla de Bellas Artes Hov enadr efecto en el aMg na de la Universidad de a a bana un concierto de Nav ad con 11 ar-icipacin del Grupo Cara¡ de &nmnra que dirige la senora Ac Izlesias de Moreno Este acto ha si. do irganizadlo por la Sociedad Universitaria de Bellas Artes y est 1 5 senaladri para las 9 de la noche. sel l panta ls !nte. dor. Paobtener unaii rpioI dr que tiene call sdadez dolor. a aror. sensibilidad en la Dlanta d¡ os pie*. MEl Dsco Medicado que i cajita Z/opd rcw dde 0 Crnica l abanera A:> CXXII Cocido o lo Codte Cene y baile tado P lao Cr4.0 noches, a prtie de Aire Acondicionado 7.p.m., en un ambie Para r~oovaciones: Fernando WU-8981) distinguido y encantao Bar "ARBOLEDA" abierto de 11 a. M. a 2 a. n. HOTEL 4NCIONA4L DE.CU -A Kirkeby Hotelo han convertido .en un rincon de Paris en La.n:Habania. El martez ltimo. que:dt*, inatiiLirada la temporadn inNernil. a!,i i nrdo una concurrencia numer"no mira ,todos tuirron lcs imcorri, o£ios parn 1 1nvir o dcniado rralado poi lo, cornocido artista.,Jrus Casirllanos y Remnaldo Lopae, del Rincn. Para rta noche. hamuelhas mea ¡eser\adas, pudirrndo rlarse las erdenes por el tplfono U-5207 a Frank. el activo "ate La cmida se serir,a partir de las ocnio de la nocne y el baile se mantendr alerremente basta :a madrugada. a los arords de las o~nuestaF "Casno de !a Play\a* Y Fajardo y sus Estrellas. Dos veces en la nochr. a las die,Smedia Y a la una v. media. sp prc. stsra a extraordinaria rr :l einte bellsima5 modelos v la ae. tuacin especial de Los Violinrs d, Paris". Ser vuni nich, Irdsia a fip rnov en Monfmarre

PAGE 15

Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Jueves 16 de Die,lde 1954 nlez y el correcto joven e Cctorlomo el "bouque' de lo, novia han Roberto Travieso, hijo.A su vx del kido conflados a 'L¡ DiamOIC" el A las 1ete de la noche del mirla encantadora seorita GiselA Ca. seor Jos Roberis ya13 ora1 Horeleante-jardn IR 1 callo 12,entre oles 22 del actual, en la Iglesia del macho Gonzlez, hija le los esp1 G tensi3Tra> > eso. 23 y 25, en. el 2edado. orpus Christi contraern nupcias, sos Manuel Camar io y OfelJa Gonr Tanto e aderno floral del t mpn De *'La D1omclw" ¡aldrn arteloo romos seoritas :a1macho; a na n padrir Crnra ilabanera Pgina 15-A dr hoe11211111 >1de elbaLeocadIo Gonzlez: y por el nn. yde Y pdre le ol i ova, Iss y irlnq ssiNres doctor Julin Ara. ~ areEnEic 221E, i 1.laovi, dd ctr>a ctjr gnc 111Bustillo, 1rn1 1111er 1 ardo11rms. duc 11>>d ons y A11gu>211ta Cruz. ,de ly y Morenio, doctor' R bIe(rto Zamjorann Temxa pra Iii crtilca. Martha Morn Vnlds El sbado ltimo, en el Santuario Nacional de San Antonio de Padua, tuvo efecto la boda de la encan tadgra seorita Martha Morn y Vald t" ron el correcto joven Francisco. R. Pl as y Bsterrechea. Simptico enlace verificado poco despues de las 7 de la noche, en' presencia de un concurso numeroso de famili ares y amistades de los contrayentes. En esa ocasin el hermoso templo de la Quinta Avenida luci un sencillo pero elegante decorado floral, que corri por cuenta del jardin "Prats", el bien acreditado edn de 23 y 18, en el Vedado, cuyos artistas combinaron tant en la senda cmo en el altar mayor multitud de gladiolos blancos. La seorita Morn, cuya foto publicamros, se present ante el ara-con un bonito traje denominado "Ilusin de Amror", de Jean Desses, interpretado en encaje ingls y tul nylon. La liara era de brillantes, con el \,elcorto de tul ilusin. Y como prend llevaba aretes y pasador de brillanle-, regalo de su madrina la seora Hilda Valds de Juan. En sus manos aprisionaba l no, i i fino ramo de lirios de¡ \alle iip(irtados. carniccicionado por los a¡titas de "Prats~. Las seoritas Liliamt y Shia Rornero Valdes. en (,alidad de Dr de Honor, precedieru.i a la iovi en su camino al altar, portando sendus ramos de rosas amarillas importadas, tambin de "Prats~. Apadrinaron la ceremonia la seora Maria Basterrechea de Cheniard y e) doctor Jos Anitonio Juan LeComo testigos firmaron el acta pir c!Ha. Irs seores d,,ctor Ai1borto Inclan, doctor Aniton:, Vazquez Pausdoctor Juani Comipte. InkiJ, e C.Ic,vecrhia. lug. Placido CIacvcehia, Cesar Morn Fernandez. ih.1111 1 11111 Py-us p>r e l Is seinrts Ar(,, Cirt) de] C,,mp,,,d,-ct(,t Ange! Labradior. A¡. cl Lupez. Jose Couceiro 1Lupr7. Haficl Chiinird BQtrrechea. Pecho n R ozi. Albe 1o Qu1ian y J1se111 .a ello. n a boda e¡\ il, ante el Not.rio Dr, Piu¡iiFerro NIrtinlez,' ctifticaron n 12 la no11a 11r1e2res1 Er¡que Polledo To-rres. Irg Francisco Muias Gr1nd >l2 > 1Antonio . Juan Alvarez: ,por el novio. los seores Aurelio R. Pino. Gonizalo Moran Valds y Raf2el Chenard Basterrechea. En Ro 'sta 1 212>3 1 12>12>b, b2g ~a 'n;an a r-ecib:-se mucria c5sr ciones en "Rio Criztal el 1111111111ermoso res aurante campestre. para las cenas de Nochebuenav Fin de Ao. La nueva izerencia ha confercinn do ey.quisitos menos :mnifca ararciones para esas iradicionales fiptas navidenas E.n Nochebuena se ofrece la ena a 57.00 por persona y tambien se podr asistir y reservar meas por el minimum de i.00, pidiendose consumir por esa cantidaid comidas ,mebidaa s a Orqu'esa Cubakonga arsa la lan cena de indeeAo ha1 sido11fi211do>1el1 precio1>1>e1$12 n0 por cubierto. a"i como un m .inimum de 510.00 en iguale~s condicione, cnue la anterior. La gran orquesta Ha'ran"a Meloh s ocontratada paLa ferencia de "R¡o Cristal' ruega a a sociedad habanera que resr ien mesas para los aosvdo oi n g es con jeto de pp der atender c9n esmero a la selecta concurrEl.lreco del cubierto ;igue inaIter.h :52.50 por persona, Triunfa "Rio Cristal"' con s,. fi. nas comidas criollas, con su esplpnclida iluminacin de la cascada. rin ,vi jardines. y con su refinado am. bente campestre. 7.7 RADIOS PARATROPICO desde 13.90 mensuales12 desde 8.00 mensuales LAVADORAS PARATROPICO RELOJES ELECTRICOS S desde 179.00 conta11do desde 5295 desde 755 11211212123 TOSTADORES 29.95 RADIOS REL1J PARATROPICO desde 27.9 0contado desde 5.0 mnensuales PLANCH 5 ELECTRICAS desde 2.50 BATIDORAS DE MANO PORTATILES 20.95 u TELEVISORES PARATROPICO desde 339.00 contado -t RE FRIOGERADO RES PARATROPICO 93 desde 249.00 conta2do desde 9.99 mensuales >1> BATIDORAS-MEZCLADORAS 54.15 ¡os viejos: y para el hogar resulta tembi3n un encantador reloj de3f> 1 'obremosa. la llave 0& cuerda simultneamente el movimiento de 10 rubles y a la a3. l ¡dlc*dO f9 el minuto el momento en que ha de despertar. Disponible lamiln en una herffosa cartera de piel para viaje. CŸMA""t Cymss WnACh & AL.CaxdFna(e

PAGE 16

Pgia 1.A esars DARI l) LA ARIAalaeaea. (a le lea l~ QEl Taaaeaa Aio XXI HOY ESTRENO EN CUBA _¡ ¡El mejor programa! ahora cantando y b ilando na pehcula de losa-0 JO1' eSINI ESTRA UDREY HEPBURN Una presentacin Fernndez Jr. Pelaculas Lppeel EN AMERICA SHOW CUBA CANTA Y BAILA~ 5.30 Y 9.30 Ir OLGA GUILLOT *BENNY MORE F*I ERNANDO ALBUEERiNE *aLOSLCASANOVA V NAN9CY y ROLANDO k. ALBERTO INSUA OR UESTA GIGANTE DE BElNy MORF MUSICA Y NIUSICOS lAstrid Varntay emnentesopranao ''E L P R cantar hoy para Pro-Arte Por NENA FPNrTEZ Co, n te re rn 1 iuS t r e1 on rs n lrice -r A untia C onrferl0n ci1a conl le l ti tiuio 'A trav*es de la Clina Musical. Coe a '.a~, 5 y media de : tarde .y la entrpda ez libre. Sociedad Universitarla de Bellas Artes 3a estlarde c o sa]Ado e' conciero cdr Navida-d que nf cc,el G,,¡piCn.mz. de Cmara quu dc ,i:.;c l ooa Ada liresas de.Mc)rrjns tara de ffilins Aries que diri' ], ,r ei o que inos oa pci m ur sti eiir a csia inm tiiuci,-n. litu curmo hac, el AIL:merl dr La Hb cin rmuLv hucrn ar.rrt). imprimi e] po rn),,lde bi (on e ,ao q' cliie l en de lo p, nzd Concierto de la Juven ufl InierL A J ii cn *,u d 1Un i\(:s 1r Ca r n vi \il d W ~ ~ 1 in c iit.o (le N,,dd r, i! in cn a a a a a ¡ a R '1 al au a confado a a laaa 'a a a C eaue con tnt mcrto die aaF, nand(7 Mrip1) Ac. un m t a pun r.loa lad nirad, auedd 1 CaaC ra AdeAa-a mL lP K P Mntd a a cc n Ca to! r NOtl-¡-dede Salzburgo e ~C~n fechia 4 del a:IXu;l ns ni A Br o B '?t ina POS13. d1 Ede 4alzuro. Atisri.en 1, qi Fr¡eanz! n a 1 cm rp eNlzIt u o bjcen'.cnar;o se cel(!rar ne E11 aado yel cdoiiiigo. ltimias funcionWs (le la(onitinua desde I.sl*-'1 m. Aire Acond. Perfecta (lra a e 1954 (le L(is MIscrfs en el Teatro HOaaOGRA.A DE ESTiF.NO.los sislas. Dei aueao "El Cocktail Part NOSTPADAMUS Y LA RFJNA a a a a Rd ar ar aeat a c 7 n n a. L : : a P r r n ia S i M b a j o ,a d ir ee r io R Interesantr da'cuntal con nuevas profecias de rtdiAnde, C,7:-, p,,n(n fin a maes:.n df! primero de nuesi-05 Nostradiarrs. GEOP1G-Y SANDOR AL PIANY '-i u raa e prd 94 neatarsa.Ades Castro, Los somM gn iam sia.F USAD LGO D -t n de los Yt~stas Pero el ebreros s,_n de Luis Cruz y 1. nmurIE eL U dpriaymna Ta aNa-Da"a a CION l~ .DIA taar, cj a cnc-alad anP ngad. C N DALDEL ULTIMO MINUTO en 'os nado de nucstros L7up:)s eti. L ecngrf tn oid. u n o t r ara Dno u n t .ae're W a rn e r Se -a a e b c a d a y re a liza d a p o r Z ilia y R a 1 tual a apaola Na-a a-Actuaidada-.Franea su!is r m S El r s ceas otcis acon le.ao nuic~ porque el,vir es 7. i, sisias est sitiudo en Xifr 57. a sFNTRADA: 30 ets. y 20 etsar a una cuada de Infanta y Carlos dnr as caadaai aa aaaaaaA cni el e:enaia 'de la calle X d bre 111. Informe:.Ipoi tiA-190,Local-aa aS Mron un estren asol aen a d a dades sin nua 50 cen vos.\ estren*_e_ _ulk a o el d aa a nic, d a In ae, aaaa,'reEl Cocktail Pa ty es la obra leaD U P L EX ,--r'_bld, H Y riente en Boda Entonc-. en tran1 ma, discuida d los ltimos 201 1 nero, las hu st s de AndrezCt tBr aBA Tanto en su eaerdno mundiaG A ,frceran fun, ¡ine, 1~ irns.pr en el Fetival de Edimburgo, como la rnoche, 1 5 sbtdos. pr 1,1 noposteriormente en New York. Lonchir, v )os cdominris, por IR zarc', y dres y Paris -crimn esta ocurrienporla rr(eca Falo ahora en nuetra Habana-criPara rtr fin ide m n, nd tira y publiro r dividi en.dos g,-ueo U Sl 9 -r11n oc'-r dI i¡go pa ns pos p<)lcmizanites. Unn5. afirmandlo UN TEMA de la tarde y 9 de la alc '-Lns que es una obra de tesis plena ade INEDTO" ue peceni Nascaras ;nkincinn unrs ltimais conceptos filnzoficnn. Otreis. llamnG NE I 'qu rsn a a op tos represen nnes de ot-n gran ex¡dola obra poctica y dramatica de interansantsimoa y dezcancaeos eadeepa.EC rnaaa de laviaaaimitva n aaleanoieaaaaaal. r ci aa, -erEan eaaveigor. e i e oSI a an k aa a da ail Partl laaaC aascutida comedia draPara calmar impaciencias. ya poa Entrada 50 el&. rmatica de-+: S -Eiot. en cuyo redemos anunc iar que en enero, desparo intri¡coro de manera deseopus del estreno de dicnic l se oflane Augus a ordes.a A tonia cera n represanad a in s aaaa Bodas de-Pa kaa de 00 Adems se exhibe "AVES ACUATICASAaAventura de Rey. Ren Sanch z. Eleaa na Hura a, Sangre, de GCaria Lorca. pedida can4 .alcosadae la%,da real en Tech icolor de Walt Disney. aarm naraAalaant,, n "\elid7-d tanta insistaea por epabaaco.a a a Pref Pa ataNuaa al -a $a a00 Gran C¡reo "G;alby-Fof-MNiliki^". Maximilin r Trz suna atraccin poderOa e inOlviLalaaeaa. a l a aaNa aaaaanaaaa aaaa aa a daat~ ,Ea a adT, a aala a-aa-aa aaHo:darandiosaC daatinae. El C ra de los fia aes SAN CARLOS: Coy, rabia lo el CUCrPo UNIVEFRSAL :Fnnl otsnaLce y Casino de ~Paris '¡a Brga y1 ~n 1an Hoy elebra mitine a lag 4 y cia y el arti, de Tarzanito. De esc, morTSLa perversa ya.ncortosy n V .CTLanoche de¡ pasado r a rtos media el Gran Circo "Gaby-Fofrinio prodigioso que ta d aist A Q E R TS F E T LD o Miliki". del circe sus experiencias del eP IA Ii) i < R r habaneros, con las mnaravillosas Y con Truzzi y Tarzanito, Adria. a ada a a l a la aaa aguro' Pues ahora podr verlo, boreuni un elenco circense cono el Y con ellos, alternando con a sern los d costumbre: 52 asuls a este circo el prestiFio que di.nfruelstica. Los 5 Echazbal en su act1 xeando, bajo la carpa azul de Gaby, que presentan 1.s famosos payasos1 emocin de los nmeros de pelgro, de palco, $1.90 preferencias. .5ht.en el pblico de bscula, inolvidable. Los HermaFof y Miliki. Vicmo no! las aempresris Porque adems de la gracia de los payasos, en una netas. 80 catntavos las gradas p.ra, ilatiein olidbl prptdo. o. gia ns riesgdo ato chimpancs de ConYhots. !,Y los 3 ¡cuantos rcnmbres les digamos, tene-cabalgata pracis lsmaoe 0cntvslsg P Mioar e noalada b l opar e d e perch a ren s arre a elefantes de Mr. Coa !a que agregar el de ellosE. l L preaio para la matine das para los menores. N E P Rsus hi a s a Inf ana Sa ala la e e aNos ponem a a e asibir nom bres anom bre de Gaby, de Fe aa comienzo a las 4 y m eiaCo-aa El doma ago habrds m atins: a MaTtfvn, aras u s s nan felycsn Y tambin el Canguro Boxeador. ¡sensacionales, y no acabamos. 1lik, que cubren un turno precioso, mo para la~ funcin de la noche. que; las 2 y media y a las 5 y medio de -. ~ 1CUamag t ing e eiaalsnios vaaH a dso dse Targun arve u Se puedeafirmar que nunca se¡ rrusical dinmico. graciossimno. dar comienzo a las 9 y media,, la tarde. q Teatros Pgina 16.A DIARIO DE LA MARINA.-Juvs 1(lDi.d194 Ao CXXII Teatros -d ner nel -P-oximro 19,53.

PAGE 17

'a DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1954 La fiesta de C risto Pobre ms.decomunin general ofician procesin La fista e trsto obred' el M. 1. cannigo Jos M. F rY el mircolea veintid6r, se hiar, nndez Gayol YPor cetarde, cti nrpcrt d viveres a los pobre Con sgransoemnidabd ecelebra. cidad, la r tradicional fiesta e CrI cuatro, Expjcllon de uDlnlc nslcle n 325 jebes ce ded e d eHabanap yrChade ,,endac ac loPode.a A Cz deleSantoRosarioy nis prtculos diferente y pilln de Habana y Ch cec, e eta A las cehe y mediac,. hbrbed Mdcc d, re 3c Sy unel el clcc diel.c pes( Crnica Habanera Piina 17.A en efectivo, riendo posible este re. Son usm ximas organizadora. d parto graciasA la generosidd de les seoras Ernestina Cabrera viue grupo numeroso e pe r depecs dc deFernndez de Velasco. Con bondadosas que ayudan con sus c hita Tigera de Domenguecy y Ida o portes A esta hermosA obra. Roecs dr Ladermann n comodidad muchos anos! or Borg-Warner, los productos NORGE estn hechos muchos afos de servicio eficiente y econmico! Alicia Prez Brito de Romillo Un sludo tenemos hoy, e ocainde su onomstico. para la senor Alicia Prez' Brito, la Interesante esposa del querido amigo anolo ROMIll SuseAmistade, que tanto la estiman, aprovecharn la grata fecha para c ara de calagos. Felledade. En hlwoor de Julito Gonzlez Goardiolo Una merienda celebrada el doCira FrrsFedGnzlez. Damingo en el Casino Espaol de LA e Gr Carmelna Gonzale.lLuH eabana. fu la organizada por la pe Treles. Lilliam ire eNatelidad seora llaruja Pieiro de N pole orre2 Ce ae Mao. M:zalia May las seoritas Ana lara Par.e Grace dGcia. Raquel Felipe Mlargarita Gmez Beade. Anta Leon i, Frtra Gorn. Jnsefini Gueimnunde, y Dulce Feito. Arer.ca Buallo. laria Elena GarPara festejar a la seorita Juli cia MI:randa Y Gladys Lesasier, ta Gcnzlez'Guardiln. con motivo Y eCte upo de seocas: de su matrimonio con el joven FranV cori Guardiola de Gonzalez, cisco Pardo Nieloux. que se hallal gentil ma re re la fee.Ada concertado para el domin rc xiec Lida eGuadola rie ernndez, en. en la capilla del ree les de BeS ¡eia Genze!ez de e Guardioa. Ma. L.n ia Antona Gun lin de Gi-rdn Lu. Con In foteinada v las nrZaniizadoih2 Kr.cchp%. Eirlia 3uslacad el rRe se reunieron eee e c c itiee nle e se.ee e eesbiae Pe e de eerr. eFlora PeieeNPe e PeedeiedeeeeCeia Ra al de MiriandRece drice. ee.MA" rceNle G-,r JnciC de Bran. rels. Lourdes Priec G r a de 1c CE Le PcQ''a re Fernneez Guardia.elle pCele'da F niee Ple e PAee Mnure e eie nefficeSr C-rrtil. nIza R-11,7 AUi-¡;Ar'. _, di 0 lHe" Ar "" rjedo 1dc tPere dEPNla eb¡a eneG~. iria Zaee C~. a,l ",!o de P bPrmitdFreixae. MaiaeHe Jee ede' Pech G1eircie C ,'rrea. Brr Cucto. Fifi Fprrer Maria-ds l]An1,,1 G7,,1F -ro de MarvIne7 Ca. geles Landera,. Nlar'ha Lir.nar? ddl !,H Ar e '.Mar;a e Olga Blanco. Maruia Sl!r-CIArA Carrmen HennzPpro ri e GuAnrR:nni¡ch. Martica He.nandez. t ~Balrra-4;, a. ,abeHernanLolina A zuWl. dR BFacn r.tr,n Nlercede Dalinn Pion G.mrci, G P-rz Pracn. MeiHGen e omodoro El pasado domingri. se celeer6 en Mar.G-c:a n'ir T-a-iGCads e] ~Comnodoro Yacnt Club una mePr-? TruiWI t IBu"enan i N-erienda. con la cual fue festejada la m: B rdeC' rchill seorita Dalia Perz Cardenas, con y -1;z c.n ia,: motivo de su enlace con el joven EsMar2arna Sanchiz Be-r¡ez Mateban Palacios Hoy os. rje se efecr.i* i F n t San-). Raquel Cao. 1,1 r1 tuara e¡ proximn dOMLnO. ella diec-. Ita Pnre, Cprl,,rFFGecirolina nueve. a las siete Y media p r,. n e n Dl;a Sire7. 1711 VIldS. la parroquia de Monserrate. Tiria Sanri, Blanrn Rndrigez. Con la ft-stejada, rsi reunirron la, 1Si1%Mo-'s Geori:na l7cay, Naorganizadoras del acto, seoritas Dei ~nNieves Hernndc7. IMara Malla Perez Crdnas. Nela PalaRtos ranleNlccp-ip RndrEuez, Edith Bln Fernndez Y Anabel Palacios F,ndf,, Glad, GraA S la seora Aloin Hernndez de Si a pro-. Hila ,upz Irman Marrero. ie' CR.G p la lm¡rez Nr-Y asistieron. ademns, las siguienw i:uaG'PIv;0~15 ad tes seoras: r rr ?" ,Rs, NIM7aap~ Carmelina Palacios de Costa Blanrr7 rii, la Casas. Snia Domingvez. en. Hilda Palacios -de Camipaneria, G1,ri, Herrii~l Ir F 17rnndez Hilda Castella. de Xiqlus. NMariR 4nr*encia rvrnz Arni~11pFRsnrrn7a1 Pen deRamireZ. Sarah M,,a.rero. Sprrr~n Cpmit ; P-r-uBerla Prrz de Wa. Maria dle la lis-Rnsiia Sure7 SaRia CallaAsuncin Fernndez de Skarbrev i, d rl'a E~3;Ls] ~i~i 1 Otros, modelos NORGE desde $12.00 mensuales Merienda a una novia El sbado ltimo. en la casa eluil de la eVa, Ydel Casino Espaode La Han ese celebr una timpticmerienda. Fu en hondir de la encantadora seorita Julita Gonzlez Guardiola. que contraera matrimonio con el joven Francisco Pardo Nicloux,, el prxiin domingo 19. en la cap¡lla 'del Colegio deB eln. Tanalegre gape fu organizado por las seoritas Ana Mara Pado Margarita Gmez Becade, AniTa Len y Dulce Feito y la joven srio. ra Maruja Pieiro dle Npoles Con ellas y la festejada partic-. paronde la merienda. las siguientes seboritas: c Miriam Rodrguez, Mary Ann Marels, Lourdes Prieto, Gloria de la Guardia. Piedad Fernndez Emma Corral. Oga Resillez, li:i Arnaut, Mara Elena Godoy, NIP riam Za Carmita Freixas, Mare de Jese CUeto, Fifi Perrer, Mari de los ngeles Landeras. Martha Lleonat PlPga Blanco, MarJl Surez, Clara Abramovich,. M7 1 ca Hernndez, Lolina Agull. CirA Far'rs. Frcdl Gonzlez, Carmelinm Gonzlez. Daisy Garca, Lupe Trelles, Liliam Pirez, NAtividad Bo rregoe sOga Mayo, Migdalia TU P che, Grace Garcia, Raquel Dalina Pin. Electra G me, J e seina .Guceimunde. Amrica Bugallo, Mara Elena Garcia MiUranida 1 y Gladys Lesaser. Y las seoras Luba Krivoch%. Estrella Bustabad de Zas, Estee' Pieiro de Ferry, Flora Naval de Bouzo, Cecilia Raynal de Gonzale Josefina Cinza de Brandor, Lclac1 Qurgdde dernnde, Luisa Mure de MartineZ ffie Sarzo de Queblms Anita Corujedo de Ca rLc Pedarci GetideCorrea Vice Guicrdiolade Gonzlez, madre de, la novia, Bertha Garca Perro dir Martinez, Caridad Lpez de A'.egret, Mara del Carmen Hernn-' dez PCmbo de Gutirrez Balma.da. Isabel Hernndez Blazco de Bretn. Mercedes Garcia del Prez Prado. Mara Antonoa Gundini de Cordon, Slvia Gonzlez del Guardiol y Lidia GuardIola de Fernndez. SMONTE ELECTRICO Monje y Ficura, SRADIOLANDIA Gabiano No. 25-, SALLEN TELEVISlON Animas No, 318 *CASA RADAR Reina No. 162 *MUEBLERIA RICHARDS, Belaoan N,. 1104 *CASA BLANCO Villegas No. 265 StASA ALFONSO 10 de Octubre No. 1367 *EXPOSICION HERNANDEU Y SUAREZ 10 de Octubre No 357 TAMARGO Y DE PEDRO 21 entre 14 y 16. Vedado *CASA HURTADO 10 de Octubre No. 163 SST. VALENTINE Concordia No. 161 *CASA MIAMI Monte No. 9 *rCASA ORTIZ SAngeles 8 y lo SEXPOSICION ELECTRICA MAR'SAN San Rafael No. 316 *RADIOPOLIS O'ReillyNo. 532 SSF.RANIL ELECTRICA. 5 A. Galiano No. 112 SOPTICA BRAVO Belascoain No. 1162 SMUEBLERIA AMBAR Industria No. 310 *OFICINAS MODERNAS Ch.cn No. 9 *CASA PARRA Real Nn. 153, Marianao LA PRINCIPAL 10 de 'Octubre No. 502 IMPOR TADOR A Y DISTRIBUIDORA JACKSON Calle 14 e/ 7 y 9, Almendores TEL-CUBANA CIA n uLEC. OVAMAR Sa nlizaro No. 608 sCUBAE LECTRIC Casa Central: Bals de¡ Centro Asturiano, Tel M-1881 ESPLENDDOS O HAMIL TON BEACHNSlUE RGALOs DE PASCUASCOSIUE /ft con dos vl .urce cu ero cdade MEZCL eora blee¡/lop c tapa o 00r ** s d tco. Y asopi P es s, -£r lti de ce O CAf Cdftd D nqel-A abd ePdp, c,.r o Podos uebed e olaerti d M$URSAL$: R.aI 11-.e-Marince Maco 77 .aHolguin Ce1 Indeped.ne6 -Ma.*.

PAGE 18

gi 1Teatros DIARIO DE LA MARINA.-Jues, 16 de Di. de 1954 Teatros Ao CXXII OCIDADPROGRAMAS DE CINES Y TEATROS ,r PRO ARtTE IdUSICA~ PRESENTA A LA.GRAN ARTISTA ACTUALIDADES CINE 23 saY.12 M OD ERNO T 0 S C A Monseraie o. 23.-T 11. 3 ne 1 1, 1 d. T .,,dEruia .d e Ty .T on ~ ~ 0 lOtbr N. 1.7.-TLf.I3B De.de 1. .0 : NfilersLA CA A Dsels40:NtHe~eo, EL LA. A l, 43 .,,,,Noicer., ~ IE. ,*ed l, C45 olieoLA VIDA Nu ." cn red l,., ra yP-1 ~ ,N,,A 11 v 1Br ^n L E NA onElneKou CMENZA MAANA. cd pjer ne CryyJU ET.u nD'n onyy AL A MAA AAL D 11c i 1re),,reCso, y UCECA xO 1 Df1A 1.1ereo eten nCu Jen aris Lneamao e ecnR,y 21Lar,1 Gr ,11.y y e ehiclrcnMrId~ C~ ly aLA ENCRUCIJADA. o R w a tula 2. brt ummnga Lueta60.Balony40 edr Alendriz Apohpar mao-Ilo LnetCaud I" D pu nChre r~e. ne. a y7 Peferencfi 1.inirnel. dL n ",, 70. ,1cony ALAMEDA CI1N E C 1T " A.C y TyPraa Tl.1-40 a aaly osld.-1T .A-7T7 N E G RE TE TCR,1%A1NY 1N-110, A ls45 y ILIG: Nt irSet~.n Dede 1 30: Ntle er, M"to Sn La a, V.dd, F-20 SOPRAN DRAMATICA e11aL LTM ORAAcnnadportIa(deporiva. N elrs, P jroa r.-.T .M-06 ede M, .0: Variedad esteoe Str~cn .HY en.O.. ¡,,,eGrha y e-cbaoy naH al Aveturas de CDes la 4.3. o Iaeos st h n Cuaen it iin A IA L Al piao: ED McART UR ne a rryELMG E Cl O tn ig lpsdo 15E'1. prt uCb O AME,DE SEXO DI BCA (en tcneoor, con D-any Kae,,nV e orMLgle. Lueta 77n Pe. P,,: d 1.1.1 aro el aetr l ud s yESCEEANEARABIOB gYrobyPANTALLnA Rsear 5:0P TURNO, DE TARDE) rS~-Pr do, ~ e subr IesLnD 5 etao. y100._pr .pramnr.Myre .ALKZAR 4 C AMINOS N E PT UIN l PROGAMA DEHOY: Con. a Vr.: esl., .Bl .nN, 11 7T¡.la-. M. Npn o. 57 T lML 5 U NI VE R SAL ."Vistast" nd o d mento para An leMusi .1~"~.Desd, .3 : al er.s, s-1nIbb LAc e n1, k e CH BE h.CbaLA LTIMA COARTADA. n D d VWs4. N -1-1 etrn end -1 1.3al Nlle~erL.LNADE Eul no. 1.-Tlfn ML15 "re krI B" e .r .Grh. .te sn Hayen yGI-CubaDOUD. Y N MLo,, -. PLAA d~~n ~~ ak onDori Da y D~de I .e otcEr.FIE r Jfe cc[ionar la proy*0eccin r o .neBrryEL MAGNIFICO BRUO edroAlmenId-r ze r1,~la yLA GARDENIA AZL !ehiclr.LA CORTESANA. c. n El. Kreupe, Ru iisliebhen 12 d, la n.,h' El, GNI DEL, AL, a b Meos. r s edr~ Alen ~dar.L a 4 P.A XIIA V.,feblehe SU.idhen. . j. sTRAUSS A 3M E R 1 C A ~B O. IDD un A 0 LnVAcoy1 .YE sP 1c C, -ad d ePelicla al e~ Nna estossecreAder IL IM P I Carlo 11 flm aaon "de e ds lbrtoi. u lea 8. 3.d .Gal~.n y C di. ~ef M-2322 D U P L E X V.-ay d. TIf. F-311 V I C T OR 1 A vdd s c".piea -N ad 1,b I-a, qe 11 gebn Dede 1 s 31 .0:Nt~ er~ re ta.A 1~ 4.5 y 113 : Nffl-;r. CADEC-npepce n N. 11,Tl. ~ ~ 75licua qu 1,edi r 1~ omec f-so. I.RonLil. d, de un med Ar, d 'L, engrin R. WAGNER CAMA ERO PARA SEORS 1 n1 r.AnSaal m Al 'CAubaT.DE E.dn, lass h ntad yne:NrirsES enee Cbdels imda epcalprahcr ecmuae .d 'anh-.,r". AG ER n~ d 1, y CONJURA SINIESTRA cIn Dede l,a .,-E -t ,,enCb LA CreiaGon ez OAFA -TELA D IRA M RN .io lnuv rcs eo iao"d. ma spbl-ciar.,. L math INTERMEDIO AuoeyHen.Adea,.e 1n h,~ SELVA DE CHANG1.1 n oChavM .C ISQUA -1., nMit e ol lrsyL OCEDLPSA aVsin.Inraa s si el n ot ecIl 1 ,a.d cn sgi up~ ~es L' A nhi . . .F S T. n NF OU TRD.U-RA IN a a un c ros ri er pa iio e s a ded lad t l P"' n e i RS .r .1 re 15 e dA d a a .n F P D ega .u: Nd air s re m s La a T rn r ar o h o n o v P e L A d a : l l t ,mafl rt1a, ~ ,De25q, seBn en usn a la perac qi n rr1 r os fe o L rTFAURE Alas4n5y N-.:,Nol unr E Oasu pc .',rlUIc", dngb en OCMIEM E a;nfc ruoyauto ottlafcas hsoi e opn e eo oabe:l uet nug ur .BR D L IL ON c n re or P ckdA~ En r sirDadn a o A ~ ne n ea ,a< Ll T lltL LK Za: L t ma ura a. E In a en nItrr m dxe .fdalta u-o c e tii os e u c ALeNA EDL S M EL E P e da .A 1LV E A A M .co ea 0 A C Eg iob ut s noscso f ci n m en o nco .A l arg e n ev sse a a a e e l OTA:El cncirto ara l T rno e (ohetend Jon Pyne unet 50Nino 30 al. LibrtadLamrque Lunta 0. Trtu.AMEICA amaL ro ara e La. .ao NIseh7~ de, drm a-ta .,La:y pCNaro lua e iens17d Dcem ra a 93 p n An CIa parnte vm m rorma o ranae j h~lad ssemsd flac, eea-dscm nae am aaedl poa n M B A A D O .T. . d.,- 'U. -is ^ bA S DO oa e 'jda ie o o im rd n es a o 1 cc n d b Ded a 30 Ntcemaus' AeMB a -o bed i.Ae-95 5m t. of a ne o.smpe ee pla Ien usd si. er d A M PBAy R T f B7 F Blsoan. -. Te. U25 0 ~l eo nCbae ai i snt e o mels ,co, ~n lneeenedl ie a I.vea aets naeaa. Dedela 00 Ntciro, sreo n Dedela 3: o i 1s.e Cnm1,1 N V1ABA CArn ehnA EAL: LA.uE-1 m1 l-r d<. E1 myne P.,ao rader la nsug ola i1d1l onlne Cuba L.ENCnUCIJaA.n a V~ pecab n .au1b ot.: L-n AI-JAr DnyKye tgCrsL nf c r' 'e y a s -Lr,, d mm qe rt d m latrla pc ar7.d, e n, rame Cn AVENDA:ELm erILaLa se ~a G1asdecpo, EvS En .s Atimd e rs cp i am icin Calz~~,. dS. CO 1b y1 .T1 -55 aj yGra o lfnBER A nJ1g1,ra.y O A T A estr svecR ~ ii-h Y Rpd. r e se rali A 1, n y r d cn aaa nu aceep, d, IM. O A :1. ., f T C e te dr Esd a.~ Ho ~ ~o .esr n n e d .Nl-e .lO\ F CI Q I A le oo es o M r E AS O l :Fu i e ai n s.L n nt el sdo a p p l r s i o e no, o a a a o nt s CubaLA U TIMA COAR ADA ron BEROATOMCO.con antmlas.y L ta egrad y rmado Clvo.Daa~,B UsT graey id. u meodo ntlrsane y osto e depd, 'AT U D MlETN0 R 1 U AM BAS TSRA D0L 1 AV 1T 2,n ., d.-. .oor-30CNCIO oiirorvwsdpr orzny ~cro uapler s s ra d et Pr~rad.la .y. dt AB-517.tD ~ . ,-,,4 1 ~~~de la otco,a esre~1. lsea, 1 d~ a ',ns. e 1. ODE%: ,!eda de g ri. E I -j.d ar ntclearenun etain c A,! Bin 2 bIn nay n s T mDD,-e a14.~:Nb l.r ,enC> 'm CbN L UTElCO Tn~c CfE 3Y 2:E idrnfaam. a dd, l.,ynt 3e-1n) nl dodeexrsin con en tesn o Cub LA ENCRU CIJAA n a -1 c nmacp DE EROE L DABI MF EvN ~cnioorco IY AL:L tm nata E OERn O:u, re a gI a. e l l~.imn etnrnl nsc n 1, lu eDuusyCals a O e Ehnc L VcnVitrM J e u A AN I -Vmai.,iHdnn E a ymgifc 1u r ord otedn au.o oro L O T A T O S P A $T 1 1T A jN rn y : a.50 nAm e v y a c r o A a u a u t s c o smnr b ,Bd e e ~ l p a n ta ll a n ,l m i Pa a aitD E s A T ARDE N pRu o DE aI.---Ting.ML 4BeDrA PiA R ageE Nb nk LyP PA AC : N L A Ya arn. ejam y e a onts-, nnelln eo e a 23,ente 1 y12,Ved do.el.T-320 R DE L T RRE FG GO D lde la .N.tciro LA1L A ,pe I 1 prsd a s ac r b e e n p stv e p o e c 50E Dr SN, •CONT OUi BESING INTED O SEEP. t Ala 4.5 v81 NotciroVOCAN Mily ittey LCRCIA BOGIA MA A FTA 1,~-oor enncyDU LEX L sevade han, -u e ga e ou aner, n.'a ~te p,-baCDEE Iio DE ASON 5.co Sivaa am anen ecniolr onMarmeCajlv jAandypr idly.yaL, ON!p., den g'~o P Y T:En~daa sP.,vidd t'nedoqu er it ua ree. OBE G AM SC E AFLC LA myRffVloe El, oenCb edoAmnr o a ENDS N LRN Q In ILY:IbmeT tmI.L u lac sno oto. c.mapid at lmxm i LAE C U IJ D .cnRafWln, e uea 0 acN,,,2 R C,, r. p .pramyrn.Lnnes ud prca a ots P A .M r bet.DdaFa ei a[u sfaea eardbl iu i T CaumeDuuuy haIes VneTAp r o .E 0 fua. A A QFAU udsy unao, t .crts ainqet n sufTenW 11 bret%1I.pra naGre Ln Q 0 ac INC NY," ""0¡,.""" i, d"'R.Sdela Vgn e S' ~Ia pnoamca e, Et R1E1 RAEAT.T. E Liems-EE pin Fu.t 1 d nferS C azn e apta .nu ara e eplula,& s HIE HRST ACInna yr, ep1,nd, ~.U30 en ao eooM27 IL a rb u eP-P N IA .iaino: Cnind eilet a uoe s u co v5 ,a aA S T e R m A r m rL.Pisoe dll or d u sh we a seaa Pera e, r .,. eend sptr min y D E IC A 1~ ~O ~lA N G E L E R E l 'IN-, E _r 11,AA ~ .IS A 'l apics e io olasnr dscrzns uno ad ar' d e9 l g rn nea ve fn~ d B~~~A ,, A IA un 'I"" . y"""--07 anRfal Asa d ~.M214 mn i gr1-1~1s1 r 1,11X C E A:1,11,n1 ,mu IISa dob e _a. emtetnre MAN EN RA ENELLO BY r. on n.A RC 2Dese ac4 4 N tiirr rtrno r •-AW ON C rna aly on ueo n d potia, arn r1 sas noLce-eE erad un p aia e nd. a I.n IIn o T3.-elt 00 CbLCO CIN IA N GRa R, Z 1,1 i: orraamsv a ie os l a d g ~tedr n I serar inrdea PAIOESISnFrn Lve .IMAAR.A TDDAAR ninIet a r11 mucl'EnbAE dl 1. g Atad 1y lC Er
PAGE 19

Crnica abnera DIARIO DE LA MTARINA.-Jueves, 16 de Dic. 'le 1954 con.ecelonsladaeel Saln Frands, Las aras usaldas fueron 1 de "El Encento"D la gran tlendade mas de las bodas de ¡ni;padresde Gallano y Son Rafael. i a novia. Crnic laabancra ES. SUCIOS? ,-ma preocupe, ora. A-0274 Nosotros los tcnicos Pgina 19-A .elsdeiil. i laosseoresecto r aros Como prendas llevaba aree. v Per"n, gobernador de Meatanzas. Po.1 mo sU'csi para rbroche de brillantes los mrismqsa e .carpo Hevia, doctor Alberlo Ibe. us su seora madre en sus D. tatorremenda. Pablo Mirndez; ;piarlos dejndolos como de. ,zro Ibletntoeend:v r Y en sus manos. Cromo Ideal comnovi1. O eOres JorlW de Ori ninuevos y sin trabajO pao plemento. ap'risinnabant Dm eO, RDr MneI Usted ramo telido a base de raudeas Mrtn z y Juan Gusoea blanas Y lirio., de] -alIr, ou so T Rumbo a Mxieon )-rtiercn los 1 rn con las eti et s de "C 1l r Mevos espesos. en viaje de luna de Ofci en la cert-m.nia el Rvd muel. Padre J caquin de Fana. Sean muy felires. Velada Literarir-.usieal Pasado maana, sbado. a las cinha' ronfercionado lin programa ¡n. eo y media de la tarde, e celebrar teresantisimeo. en el saln e d e] l Colei La Asociacin de Padres de FamiSuscrbase y Annciese en el DIARIO DE -LA MARINA Teresian,. en el Vedad: una velalia inia eR or este medio a dicho da literaria -musical para la ral se arin a t(jdos sus mirmuros Lechon 1¡os, Pavos, GU naos, Polos, Par es asados Le 11p reja, L-r 01~ bitatremedi Hgradz y rele o. SarviG mer.da, regrem o [ ~ dl l a a, d ep d -1.-ce co a do icilo. F:DM-Kar.n Ha-dec Bonitaceremonia uupcial celebrada e \l Corpus Christi F15 71 1 F. l, l do COrpu Cro eerno esde br1 d G IN EmnAS 65etl etbs lfrbvr. soel P--tasy fl-r rirnprase -bac.A a bsldsy at o dotrHuoMrndez y G mc, o u rtsio El ua es j ,,seorR m0 n el atr. tm, tad TIVI. Pdro Mdez y d uitrsn lsldsvfnodlaasm SUSCRIBAS NUNCISE c l. Ne o EN EL DIARI FE ELA MARINA 15-1v a1 ~ go eljrdn1C11 r-j d a~m~nf i t e pil i Caporal La3ayor Orgonizacin en Aves de Cuba [¡a REBAJADO todos SU$ PRECIOS CONT ANDO CON E L ME JOR SURTIDO EN AVES P aLS GUINEA 6 S ts. lb. PA OS CRIOLLOS 12 lbs. 50eslb PA OS "SUNCO" 7 s.l.Nt 6 a 24 lbs PA a "ls.REMIUM" 9 ts b.Nt PA S "Long Island" 90 cts. lb. Neto FA S A N E S 180cts. lb. P D 1 D 0 S: U0-9351 1-8510 B-6464 F-4089 Le roga os nos hagan sus 1 B-8989 F-2892 pedidMs con tiempo, para dales 1 mejor servicio. 1-8521 F1-1552 La distincin THE NE9 510cdMILLION-DOLLAR LOOK tradicional de Chrysler adquiere este afiR un deslumbrante marco de actualidad' moderna, al iniciar un Nuevo Concepto de la Elegancia que a usted le gustar mucho y que ha de estar muy en boga dentro de poco. Todo cuanto usted haya conocido en autom;iles de gran lujo le parecer poco anela maestuosa presencia de¡dCdrysler 95. Sus lneas son argas. bajas, giles wo interior es de una refinada suntuosidad jams ofrecida antes por ningn auomvil, incluyendo al propio Chrysler. Este Nueo Concepto de la Elegancilque presenta el Chrysler de 1955 ha sido concebido especialmente para las familias de abolengo distinguido, para las b rsna, de guto refinado que saben apreciar lo.bueno, y lo pueden hacersuyo. Por eso, este ao la posesin de un Chrysler ser an mts exclusiva. M -ala doRSe sdlosle odelos. asta250 cabalosde fuerza. Transmisin PowerFlite, sin C¡utch o Parabrisas Panormicas "VistaScope', 0 El verdadera Power Steering opcional. .¡m.s

PAGE 20

DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 16 DE 1954 Inopecciona obras de a i in o s vecinales el gobernador D. Cajides .c n a 1 besdosne ¡cese S 011e Hablar el sbado el Dr. Evelio Tabio en la Universidad Central lnrlBts icic e Cajidesce d o y_________ Sl5ins
PAGE 21

SECCION 2 - B¡CABLES DE ESPA.A DIARIO DE LA MARINA Decano de la Prensa de Cuba CLASIFICA DOS SECCION FINANZAS 2-B La Habana, Jueves, 16 de Dicie4bre de 1954 Bendicen en Bilbao el submarino espaol de bolsillo "Bermudz" BILBAO, dorob r (0. E. .ElVIII-El Prmio Bolo lil95.5101ErOtotipo d 0sbmbr i 0E Tiene capacidad para 3 personaa' y se mueve por porI 5,000 pesetasBoys indiv e olsillo "Bermdez"; constrid 0nlelectricidd,.o'gasolina. Coso r 60,00 nesetas IX.-El autor premiado >ode Lo los talleers de Legarra (Portugale'Ederechos de la primera edicin de te1. Vizcaya, e inventado por don su obra al Semiario de Literatura Agustn Bermdez, conoidisio solina o electricidad, y en deter-1 fines deportivos y su coste en este Ja0 B0004n de1 Instittuo de Esbuzo en los litorales espaoles. que mondoom oo o 0 as> seg00 hardeclarado su inventudio Hispnicos de Barcelonel cuenta en su historial profesional permanecer que1 l 0s tor. no ser superior a 60.000 peseooo decidir libremente lsr i ,:n 15 ,000 horas de inmersin. ha necesidad de tocar fondo. Es difi-! tas teristicas tipogrficas de la edicin, .sido bendecido en Bilbao. El protolmente iddentificable por el radar Convocatoria sobre el rerlo de imdresa a sus expensas, que cor.-tipo, en cuya construccin s ha iny lleva dos tubos lanzatorpe"os .tara de 500 ejemplares. verti 000d o d o varias00000rootrllrdoooo deociboolOo 00v0. ______"Juan_________ lt, d 6,50 metros de longdtund* 0oo torao sdeomin s m agBARCELONA, diciembre 'S. E. 1,95 de altura y 2,55 de perimeto nticas. Este submarino. de extraor1.-El Seminario de Leratura Sso es de 3.500 kilo. dinaria utilidad mi ltar. que puede Juan Boscan, del Instituto de EstuDe ESPANA---0 con caacidad para tres oer d xteninde1Iis PASAJE Y CARGA loopodr r 0 pas0r r o > r 0>0a, sos, ni ser menor de 400. -ejando> a ACEITE SUPERFINO DE 011VA (D T lo libro eleccin do loo oootrsoe MN "ANDREA GRITI" s ¡m¡a-voa:de la MARTI Saldr de LA HABANA n pr dupio y scritosa__. paro LA GUAIRA Venczulao. TENERIFE Islas Canaria; ouina. con el nombe domicilio BARCELONA Espaa, y GENOVA lbtalia,. sobre el dia del .au r E-El plao odo admisoin do loso D orinales a patoo ri de la publicaSobre .oyas en todas cantidades 29 e ce re de on de la presente convocatora MODICO INTERES comprendehasta el 30 de abril de LA CAA MUXELLA" TARIFA REBAJADA A VENEZUELA Looriginales debern ser NEPTUNO 155, casi esquina a remitidos al Instituto de Estudios Consulado Telfono: A-0309 AGENTEB GENEBALE Hispnico. Calle de ValenciA 31, haciendo constar con el sore: "PaC 0 •ra e Premio Bosean 195,5~ Los que Cuba Oceania Trans)ort Co. 'rosodurteolo dor P E S E TAS guientes al fallo: una %ez transcuMil por $25.00. Precios asombro. CALLE CUBA No. 52, altos. Telfono: A-2921 rrridodich plazo, los resOanOes se>0ngr0 n de0can idade. Oro LA HABANA VII--El Concurso ser fallado la y endo de todo el Mundo. no >Oe del a Oa 4 de junio del expeRamn del Valle 5 0sado ao, por un jurado cuya M 71 epsicionera dada a conocer en la M-761 1 Tie, Rey 211 COMPAIA Trasatlntica Espaola SERVICIO DE 'PASAJE Y CARGA LA GUAIRA, TENERIFE, Vo LA CORUA, SANTANMarqus de Comillas" DER yBILBAOciemores21 o PUERTO PLATA, SAN Motonave JUAN, LA GUAIRA, TE"Virginia de Churruca" NERIFE, CADIZ yBARCELONA Enero 5 NEW YORK, LA CORU Motonavo A, SANTANDER y B>LBAoO Enero 25 GARCIA & DIAZ, LTDA. Agentes Generales Lonja de]Comercio_ Cenro PrivadoW-60La Habana Restaurant LAS AVENIDAS Infanta y Carlos III Tele.: 0-4026 U-6901 U-6643 TnerBs para estas fiestas Pascuales, Lechones en grandes Cantidades y toros, Pavos, Pollos, Guineos y Golosincs, propios de estos das. Puede hacer sus rdenes por el U-4026 Reservados fasrilares con Aire Acondicionado Amplio parqueo. AnncIese y suscrbase al "Diario de la Marina" LJ aJ7 El BANCO FAMILIAR solicita SUELDOS ATRACTIVOS BANCO FAMILIAR PRADO 257 LA HABANA (EL DISEO MODERNO EMPIEZA DESDE EL SUELO. Y. in do e io1 o L \ONo> # lUn meneroo r O as. e "n, 6 ti 0 el ondO. otos oe S e d Cof ,enar\ 9 sodaon o\ Eos eo.tB B e \o De venta en a 0600 0 le Or s' ro 0 sodeerl0 B 1e 0 \p e que tiendas del t n reOestn Con 0 l 0i giro. eos C o\esd r 5 tB oado alc d S uede -\1 que 9 oro \\e*0 ,, oinene orOdeu 0 a So. 0 P Ir6o pr 0,gS0 Pugac s e osos C V>0 en PDistribuidores Exclusivos para Cuba: SONIDO Y PROYECCION, Z. A. Neptuno 204, casi esq. a Industria. Tefs. A-6852 y W-5420 M ACBAN A Ao CXXI Pgina 1-B ,

PAGE 22

Pg na 2.B Sports DIARIO DE LA MARINA -Jueves 16 le Dic. de 1954 Sports Afo CXXIU RE EUIOR DEPORTNO MARIANAO Y ALMENDARES' MUNGER Y JOHNSON AL B"X Historia confinuada Por k MMY CANNON Robert Cohen vs. A r 1 S A YO diciembre. (EPS-Ty Cobb. el Melocotn deW illim s N gia. deca el otro dia, refiridose alapelota -ue se juep g hoy en da: "No quiero que me tomen como un cruzado, pero amo el juego y me siento libre de hablar por la sencilla razn de o nevas ofertas firm ar contrato con el que no estoy buscando empleo en un equipo o pidindole nada al brisbol. To Io elmundo quiere hoy en dia "botar la pelota". Esos tipos le PARIS. diciembre 15 (United)-tiran a la bola desde los calcaales. Y despus, cuando estn en 1las astn Charles Raymond el anaedia Ra d le bases, t man una ventaja de slo tres pies. Y el pblico no sabe qu ger del pgil francs Rabert Cohen, e lo e les sucede.Hay que volver a la pelota de mi tiempo -el campen mundial de peso gallo, deve el contrato como el resto de los payers, l sabr qu batear correr. la "planchita", el sacrificio, y el resto de las jugadas clar hoy que no tomar decisin do a cia y cerebro". alguna sobre el prximo adversario hacer. Dijo que no volvera. Delles y comentario Habla tristeza en las palabras de Coabb. El haba sido el smbolo da o rail oan, do ladpela d. de apa era del diamante y Babe Ruth haba sido el smbolo de otra. A d o MILTON CM de la U. P. Y la.inruencia de la erade Ruth an prevalece Roy Ankarahel samaen gal NEWYORK dialemhr, 15 thai1 Pakry pulea ha so siepre aYo hice un anlisis de lo ms cuidadoso de las estadsticas da dol tmpoia Britmia iloel taoEt Yp R, gira pa Ua y a Cirio aido r 1951, continu Cobb. Y esoa es bastante cerca de la .poca actual en nagerr od).Es casi seguro q Wilno de los ms fieles seguidores y cuanto a validez. Quines fueron los jugadores mejor yagadas de Hr arihid uia oaartamylliams regrese al Boston Red Sx amigos de Ted. dej entrever a las aquella temporada? Fueron Ted Williams, Stan Musialy Ralph Kiner1 resante desde Mxico, para enfren< en 1955, segn dijo Tom Yaaakay. claras cun ansiosos estn las meCuntas bases ustedes creen que robaron entre los tres. No se pre a a Cohen con elas mxrcao popietarlo del equipo. liras Rojas de tenerlo de nuevo en pe er contestar, pues no se acercarn ni de broma. Yo le dir: Pai bodal Moo, M pr ep o sal Williams, de 36 aos, dijo que el ram. kie Ar ec ferarao del aonr ianto en esacd t rha A art l a acih capital. Estaba dispuesto a aceptarterminado con el base bali cuando "N( hay dudas de lo mucho que Cando fueron o eran estrellas? Cuatro veces por juego. poco la. Pero ahora acabo de recibir ofre da de este ao qutremos que rrzrese" ms 0 menos, cada vez que iban al bate. Eddir Collins se robh l sol cimiento de nuevas posibilidades yh ms bases en una sola temporada que todos los jugadores de 14 equien vista de ello he resuelto aguar. hace tres meses. pero los funcionael prpi.tarir r del Boston. pos se riobaron en 1951". dar ha sta el 20 de diciembre para rios del Boston. estn haciendo plaHubieron rumores de que Wi Aqu hay que hacer una pequea interrupcin. Collins e rob decidiar". ne para tenerloen el oulifield del las no s, llpyba bien con Liiu 81 bases en 1910. PerP un seor llamado Tv Cobb tna vez se rob Seal que unos promotorec de team en la prxima campaa -wu qun fu reemplazadn ycomhate Mpa-y o eaCrlaPal 96 bases en una sola temporada Y tuvo un re~cord total. en su vida de lma1 ~Jiu, h de eunc tl"Cad lgeeltep pr mes, ange peloatero de 892 bases robadas, una marea que probablemente no ser ad que el preferiria mucho esto a tuno. a Ted se le enviara un tot Ciain fij nombradonuevo piigualada jama. tlaya uer haa Mexlp tiato junto con los dems de los llivns Se le pregunt si "Y aqui hay ms". dijo T implacablemente. "En esa temporada Asimismo expres que no ha ter otros players manfesto Yawke ( rr a Ted en su$ fyiis. de 1951, haban 61 jugadores de Ligas Mayores que nunca se sacriminado las negociaciones con el p~Y si Yo fuera jugador, s a qu n a )o qwrpondi: "Y ea quin no? ficaron, y tambin hubieron 66 que slo hicieron un sacrificio. No gil sudaricano Wille Toaeel. para J le apostara"r deV45 no ercen slvesolviden que hay ciertos momentos en que un sacri.ficio es importa hacer afines de enero en Johannes"Lo principalsigui diciendo tr-s er ( mundo beisbolero". burgo la pelea Cohen-Toweel "esno inchar a Ted y ponerle preYawhya sehal que no piensa a cuestin de dinero. de lugasin alguna sobre l Ignrenlo, no hacer 11;,adas especiales" a Ted "El uego de una sola carrera de ventaja y los drsafios de baja res y de como se comport Cohen hagan de su 'retirada una cosa desyEl propimaria dl Boston Red So*p anotacin han sido eliminados. Yo he presenciado algunos donde la frente a Ankarah termin dicientacada y vern como todo sale bien'.' anifesr t ral s ayndole a wi. tensin ya haba desaparecido en el terchr inning. La diferencia en do Charles-Raimond. Williams sufri la fractura de un iami s $85,0 anuaes y que no v el -carreraje" era tan grande'' Sin embargo. la gente permanecia ues del cuello en el primer dia la Ted desde hacmucho tiempo. sentada hora tras hora. del entrenamiento pridhaverhd con¡ Wilas. quien ha estado con el d ae Tel Boston Sarasota el pasado priluston dId ,9W9 y posee un ba"Sienpre me ha fascinado el hecho de aquel famnoo desafio entre San turee gan en d uelo mero de marzo, pero despus de per. tting tntnl dv :¡48 <,' das cre Dodgersy Bravos que dur 26 entradas Y slo se demor en jugarlo da O ISn Undrl rtnr at e atmoa a sui rcntmn erre treshoas 47maos, tao vd emos rr ees eylaoa s al eqalena a taresl le 2 por 1ial Sa Negray: 7 en 8 y 31. Pitcher ganador: Hatten (8-4). Pitcher derrotadri: 2ubilo byisb lero en las ponch a wallus y abg a SardiNegray 11-6 c. Tiempo: 2 horas 5 minutos. Anot idor: Julio Frnquiz. Ur 1 na y en la cala Precisaa s a emninar una chiringa al left. pires: Maestri (h, Rodriguez (lb.a Delmore (2b.) y Atan (3b. 287 en las carreras limpias Poresose cnideraba que Los ceros mandados a la pizarra ee desafio da llr era uno d.e los pr:O: -' graY' en los comienzos de esta masteresantes de la campaa de contienda eran ceros con su calam-CAMPEONATO DE BEISBOL PROFESIONAL E ta r4ra mejor a las marcas establecidas cuando exista )aindierno brina y con su historia coresponCompilacin Especial por FICO DEL CASTLLO bola muerta. Mke Garca usalo permiti 2.64. El CUbanoAn eaSula a ella darry a Prac mary e ita ayaEbor dosdiapre Doonunt Ee r eL U tstriboaiempreico plelielun E ST A D0 D ELOO 5CLUBES. Consuegmra tuvo tambin buen record Otros detalles am con venaja de una carrera La tr b h, si n l alma ah misma ventaja que decidi el jueTi. Einrelcu a rtop o C UB. . G CHICAGO.diciembre i UP .842, mientras Wvnn lanz el PuPa. piierhombre que se n iauuolaetameuaac CLUBErA.FPH.eMG.,P. Ar.i da iiir' a d' layaaru r yhai alupeenrena ii uyara yseapuloaen cnbhitALorPelPciS a aeasigara oa El staff de itchers de los Indios ar numero de innings. 271. l a con un bombazo por el mismo terri-_ ALMENDARES.9 p 8 26 12 684 de Clevaad f a I hoy cia y Virgil Truks.de aCaicicai ndPcon un roletazoCpoe torio y no hubo ms. porque Haten. CIENFUEGOS. 3 x 5 9 17 19 472 8 riyauaauoctihrritaiiracr BarP5h( 16 21 dt2 91-2 ofic airnen*,ee rno n ce lsms !naa m olcaa a m ~Hg rmr ltr gnedl mentando el sacrifico, foz en trHABANA ., 5 6 x 2 42 ef r u en l a stra da aaLiga ]hur empaadtros en edpyy arrr e n redero rojo. hacia medio segucera. Scull forzo a Hatten y Willie MARIANAO . 4 4 7 x 15 22 405 o Amerana.ato do que Scull se hab parado sobre cerr la argolla con un fly a las Lazic1f as of.calis r~ran que el El novato Bob Grim. de los N wi la almohadilla a. Wilie Miranda a garras de Virdo. TOTALES . . . 12 19 21 22 74 74 n Pu iunador de Yiak tankles. tpuvorerd uy 20-. pesar de que el jugo se hallaban El Habana no pudo empatar en Al Lopz campiay un promedio de para ser el uco otro ganiado de su amanecer recibl la orden de el sexto nniag por obra. gracia y LOS P RI M E R 0 S B A T EA D 0 R ES 978 arreuhm as permitidas, 20 juegos del circuito. saarificio . Negra u consigui el semilagros de un fildeaincreble reauna cifra aun mejor que aquellas Bob Turlea. recientemente ramgundo out a expensas de Hctor, lizado por Angel Scull en lo iis (Con O, o mis veces al bate) 1ac)gra en la ea de a olaa muerbiadu a los Yankes, en'aez la que elev un fol a la bandeja de' lejano del jardn central, con la tp Los prnrmadios de carreras limLisra en struck outs con 185 y timSierra y Neison impuls a Scull con mano de] guante y sin tiempo paJU GA D OR E 5 Club Vb. C. H. Ave pias permitidas se convirtieron en bin en bases por 'bolas coin !SI. una linea bpja, corta y silbante por ra detener la carrera loca que haprte de las estadsticas oficiaes mientras Bo Portp rfield. delia encima de la gorra de Blasingame. bia emprendido en busca de la peAngel Scull . A. 16 32 62 388 de' deporte en 1913 cuando Walter hington, permitia 249 hits Y Arnild E episodio acab cuando Negray le lita. Cuando ya Hatten habia Roberto Ortiz.M. o 33 351 aJohnaon encabezo a sus colegas con Portocarrero. de los AtlaBio124 di¡) anestesia general a Lee walls, negociado deis ots. Sierra estrell B. Virdon H. 128 23 43 336 una marca de 1,14.i. eras, para resultar liderei en que anoche debut con la franealai canica de tribey contra las vaBob Boyd C. 152 23 i 336 Ningn pitcher del Cleveland se a s departamentos de los alacranes. llas del enter. Entonces AlmiiaHumberto Fernndez C. 168 27 54 321 aproxim a esa cifra este ao. peres se apareci con un batazo esBob Elliott .c 135 23 43 319 ro eso slo hizo el esfuerzo del staff comunal que parecia que e haba Jack Phillips M. 129 17 40 310 de io hombres del Cleeland ms 1 llevado en claro a Scull. CuaPdo icpresnanteo. Tc b1aroedroia denares . H99 29 picesdeola Tribuhplograon p a.1ku-lag a yF a rna o h pygopaaa la a la capturpa del yaD o unaan H 16 1 9 medios inferiores a 3 carreras por lljn, nadie pens que pudieraalHctor Rodriguez . . . A. 145 20 42 290 juego y slo Bob Hooper, que lanz canzarlo. Con velocidad de liebre RockyNelson . . A. 118 33 34 288 ena aa iciann, tlogr pasar di-ee nhastacha-a eosrntuasy Ken Boyer-. . . H. 129 26 34 287 achaarac o5. n (lestear a Pitad y rat cunolcnureiaomed Mike Garca. el ms joven fuerque haba realizado el fildeo exaep. L OS LI D E R ES I N D I V I D U A L E S te de los Tres Grandes" del Cleconal, se sintieron murmullos.griveland. obtuvo el liderato individual 'A travs de las 3 decenas los vencedores mnantuvieron el paso, tos y aplausos. Todo el viaje ae HOME RUNS: R. Noble (C' .,. . '9 ente slanzhiadoiiyiiuiiaitoCdCiCyBresecqedeytciabajaronelporu ci yalibacade]Puoiiioarrr AAbTRIPLES R.Pti rCM) .1. .~.4 en154s iormadr ar ialaaaa jugo un gran partido Gunaga. En el inicial triunfaronEgur Pco"pa0aaoconde ial eNeadaeA D OSHIPLc Hmb to rnandez C)-. une ca0 aurut,ca*acipatruada pr tBhinairadra DOLPRbetFnadnCa o 24. baha a uvG bide y chaniz. Hoy Alredi Arriola ps. Vallejo-Quintana craha iiaa pur ayoa a itP ChNECTADOS Angei hail Aa. 62 iarya 4 -. permiia aslo 76 caque se iban poendo de pie a meCOEADUSA : s reras ]¡m ase 259 innings.r e Pese a la escasa diferprnci.i qupe1 impidieron avanzar. contrintandnse i da el hroe setacercaba. AE A NO A A : ok eison (A). 33 daapa iha r yyyh.CARRrRAS ANOTLAA: Rau k da r hacndli Sx aactaap o siempre mantuvo el taniad r, al con manten rse siermare a una dispr nd Pirn n aa y r a hBASES ROBADAS: Angel Scull (A) . 8 Chiaraoiao ba. paed arcaid 0 nenay drerpanohreP l.iia r ci cnl semejanta ola prteieronPal P noir negcir thai ar i AAhhPBhRad nayAcon marca de 2.69.seguido muy de ard al carrera del empate. Amors peBASES POR BOLAS RECIBIDAS: Rocky Nelson (A) 41 por otros dos miembroserh dl p de callederecha. G ena, u cav En el turno inicial ade !a cartelynar cip u ir pup-PONCHADOS RECIBIDOS: D. Schofield (H a Cleveland. Bob Lemon y Early Frias jugaron en anara frma a traa ra se produjo una aave yresenta nas por el short-st 'r. par Ha n wyn ve de las tres dersinas Yv ir£;,,min n del ovencito Ezurnicie que 0 i l rz at a rns y L 0 S P R 1 M E R 0 S L A N ZADO R E 5 Lemon, quien empat el record a la meta mientrpi Pitay Arrali. volvi a impresinnar con su juego Blasingame pudieron sacarla e -Cn2 nig azds B r -ise plantaron en veinticinco. alere.y su calidad sin cuentos,: lota de¡ cuadro~ .deobah elea paaoa e l Tialand a]oiioiniaiuii ra-apyahaaledgaaro prdoyayyuLT. ua a yoat. fihero th. J .P. Ave C 0. Cicp.2b. 3b.ua, (oL convertirse en ganador de 20 juegos Guenaga impresion mas que niE c rz la po p da ael turno de¡ Habana en e¡yoeri quinta vez en su carrera. y guno de los otros tres piotar-i en tones a AnueI y LIl.aa que jucaron tavo odesputs i paou Sculbh yVn, que lanz el juego que aser td drema e bastante sin lograr nunca ponerse r siza B. Habnich. C. 6 3 4 0 1,000 32 22 11 10 3 2 2 10 9 gur el pennant, terminaron empay su seguridad pasmosa en el pel-n frente gaan baaazande-Ran s. 37t 2t 2 aaaCp4 2ir tados con 272 en tercer lugar.La teo lo que decidi prcticamente El mayor acercamiento de aNas te de emergente por Negra -alaH.a 13 2 1 750 41 1/3 26 10 7 5 0 2 22 18 npaeara mbvictopria enmayo a artripropao Roeback se hizocarg C.MarreroA. 13 1 2 1 667 34 2/3 20 9 7 5 0 1 14 15 nu eod itra.L mnote eel dinero sali pareji canel junto medio de¡ partidin, cuando monticulo al comenzar el nov~no B. Bowman, A. 17 2 4 2 667, 76 2/3 77 33 29 9 3 6 52 26 niendo record de 23-7 y Wynn dr tn ose despus con ligera incinaAnzel y Llata se colocaron a n Logsaithtili Anun i A bla. C. rs rrt r2a2tr7 32 E L tarar -cin para lo albos, con ventaja de tanto de la iunada. a que n crisrin por encima de la almohadaip J Hatten A. 22 2 8 4 667 73 2/3 52 21 17 6 4 2 41 29 Junto a los 'Tres Grandes"' con tr~,Re cuatro y hasta H.neo mostalipe Por braY gracia de un rede segunda. El out cay enseuidai E. Roebuck.H. 14 6 6 5 545 81 76 43 34 6 2 10 32 37 esos p'rilantD n ecordssde catreras lcFr n lnoima. matrdechd ip irpe ayie nanu piorqueiie propic un dob l W. Gonzlez, M. 12 1 3 3 500 50 2a3 44 24 17 5 4 1 39 33 marca de 1.94 en 93 innings; RRY Guenaga en este partido. luciendo victoria que alcanz si¡ color uk opre poi 4e V. Lpez. C. 13 0 1 1 50 28 2/3 30 20 14 4 2 2 23 111 Narleski, que logr record de 2.22 muy seguro ganando algunos tanPara esta noche la inendencia haC.Joinson, M 15 5 6 7 en 90 actos y el veterano Hal Newtas con bonitos remates. Mientaraar combinado un manifico rrograma El ltimo intento del Habana le A Surez.C. 17 2 3 4 429 49 2/ 36 26 24 6 0 1 12 24 houser. que logr marca de Z249 en la actuacin de los camnisas blancas a base de Altredo y Arriola en la empez Sierra con un fiy corrido J, Moreno. H. 15 0 2 3 400 54 1/3 46 23 18 4 1 2 -11 15 47 inningssin ser sensacional r ~ sa tendencia blanca f-ienRe a Vallejo al center. rRactor hia2o ua cogida El rcordde 1-3 d Conuega co rito exraorina iPit v y Quintana en la azul. cubriendo el brillante sobre un roletazo vioien. Eltreoard der16-3de onsuaegraalcnoriotaodinario.Pit ta aaaan iia.p atW o eAtcaaresy A aciorpe le di el liderato de la Liga en maArralte padeciermn muchos a inrestelar. Para comenzar Urtiagay p -9i eAlea rt por el ACEITE teria de ganados y perdidos con tez d c orisis y esas indecisiones le AlberrcontraAndrs y illn. rcgha lceo dr ct paiay ron icuando Virdon bate) a las mano Si necesita $1 V.h no se devane los sesos.alde1 iotor. Ha sido, en definitiva, uno deE L L JBbueoreados yeldr ah HERIBEbRTO HERNANDEZ £iraecehda coti habanistas que tardarn mus e lo s o cili t s o bre chP tiempo en olvidar. 0 que ¡caso SEI AJEEPno olviden nunca el fildeo de Scunl AUTOMVUESJEEPS CAMINES obre e. W nfinito de Almena. als dargd al pilago inBealla 1 Calle P entre 23 y Hotel Nacionil 'de cnterield.ilg nes !ci costado de# AMin. de ASricultura". E Y O T U-6156 U-9689 V 2 ec h isn e' OBI CIND C3 ar escon, goainr aunRad.-ATE.LA.ACChEN DEACIDO de oaptcheanniadascbos _____________________ 0

PAGE 23

Ao CXXII Sports DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, J6 de Dic. de 1951 SportsP PIERRE LANGLOIS PERDIO POR KNOCK-OUT TECNICO EN EL ROUND Y? 11 AMATEURS Alemania ha adiestrado en formaO 21.-2y que rregparr a los atletas ara la Olimpada haerl frente a Thompson ¡.So a mayora. p-r -a 3 Acntidad de1.e h d 1.-Hoy e e .GlE. ad hace ales est prparando a su lrepresentantee l El campen cubano se encuentra en frmaes d h ace dos mepases de clima distinto. Coideran que ya no es proble. e. Armando Bragao pelea en o semiinafeLe C ¡,Pe EMiLIO ARECHAEDERA a la desventaea del clima. Un gran trainer. Datos Snchez Buen programa eha combinado. Comentarios ore ANS AHAEFFER, de la U. P. eea ol l pecpieed t c e a n ed GUEi iend moti de pe-ni -l egedend. el Gellei Rt se II Brepe~. Piev e pp ee esa pe pa l e lreFACFORTdid lebret15.li-2'e gundaereer te I2. Fe griesmaer, he ieid" priee pel a r. e e nvll deBgi v ene dn s er ¡l o fu ayudado r ing nrv eni ,e,e le nl e deade P e e l e n ee d e nd C rii desesperante |iq e ly, ei reaele te Iha neal qe presr btisd leit d e" ed elsdr yeee ee: eltii del E'lc id o deiniiv tt va la oa de es, allees pea T mbie en.1 Japn. Hin,l abie pe pu de eseull l ve e Etelar 10 rod Comit impii. Cn: leve de ls Jee Olipipqs pe d9i-pe pe de ese firmaa.ocendi al telyei p e siiliidleiel e eitelded yp li eiele de iv -aldeele e i l iid uc .ctualidad, y eim4 a ratr t c o ezrn et e ,n'!ern .ec o rp .el s. r 1tes u. rer. a, vS~J mv ~ d n Cm eo dn tite" e ril, se epa teilli ue ',le el nrte del d il. lei un diidev de PS id' 1 esv qe, s e~ s pie e E a cre "bI s r nsa ceP.a ~na n~ dl irna ely ban.nta, g~zn de jgrnr.o ietles,puelndenendefin EPuadei-niee ya un proilem vedel d m erdde le v ecipe d s snnla eo Europa. que e doe in atenda si nunrdi vey y rea pe preullparse. 200nmees.n29egudo rlealvene p n as dner. .Y, czId t. b Elia ,, . Un nueo recrd naI nlfue -uvs'a d 1. casez .2 es ls alea Aro nd B ras ~ s.C-r Saayprdeeiirl.a Liei e bsiEplieectulrpepriese' i.i .iien Eltads Unido. Y 11ntriunil5e d ice nini en is e d s le per lee l vopiidee de 956 n el'ableidirpiroH neiWll enile Jb' e tel e de Es>i s.Y adaEpcialer.ds ry e deepe un eenai ei ,. m tde blna on 77.12 eis tn e evpeld le tode Eureea, desiusionede, yirse lis desenbteilAs nbmn n le ue re.les eb.rra le pe es le iel C a Lell Cli'd e. Ade, E aavs con lea i per d -e Cepli"a el experimel isereiatletasger nleadie re 4OUNDS no cotra ue aqui nadie sab o, o de eni r e una b,a. di iay' 1 de .ico.,oyiae.Isia c, nada,dpor d ltueeiparecervnadaei Jap m cubre d r e j js~,e v v ni idiJ Perfeeaml-p Lo ia e.n sFlipe Ce O i. ir~,d 1 d p eh iiii'v '''4 .d iavpese etehien Lnedepeeio, pia.udi~ laelrvpdel4'e ud. 'en e la iiree d:m Pi ve BLi. Ca.te i sHaeana i d. stle s lide s e espeilit i~ i de le hivhiesysc icpii~ -' nl ibseaeusa Bl r tire L1I r aul lliidiee aile ti d. o le ee dieu deepu. de tinalilr le ai2l deen tCeso6 e e ees1ale a ct r l I S nrpr apin. El entre mieto de Oscarito Sree miento definitii de lee d'e par e t e e e erieeeled'l a js~ laITierledeebe.e tes en d,,c,-dll:hi ayque s,11r L -aP, 11 Jpn l.,ehech S Nacieifu, e eur l ~eeOseCAeR SUeREZ,1eampn rey etightd Cb qee e adi, tiene un. imprtante pP tle ,n Arena Tejo, c~d-d "a b t r' (e dvel dipetid cota. po re p ciae pdel l fata md" Plna de icepllne a s ren iiitireE: ieCiyTi mps, atiez tesadea cu ie aeilica e -Se elelh-psn nen del 1. lcatienedremedlenpa,: lenI W el'dm Ceuscileheve n'ie la ifeen.ds d ce un_ cl__b Real A dr demosppelei. L.ti.Y r e' elosejryl grdt, -rp 1:ase ml:vano cree eRe u o e rp uepy zad al oseela ralli hi l dicnleavtj cide aide Alen i etve 5e l MAEnIDen Ezes feta s ehe efin ticitiees G rchl, ene de A uea jpLea's et-rEludo~, axUeDanIsu en ,e e espel. cdiu Eri enr nrde h a lMadidoren cede1,ev!,i,,a ~iba tdeleRalei en el pa, pqe sclse i a l e haillecd eRudetc Hbi, pre 'i dla Asoeeia iv A tzs de E rp.uEnaeK Osivsuod tu acud. loadie v nen .a so.un en su m do d rda j1 terasexrreaa o cepibliadc,,eade,, tc ,o.a ,form ta estalec g oa re C-papy Piteque acorrpa-doEupdsangrienta pelea poricrel bua Ant g n y elia pae, Psiel e e oeeu ip iu d P ila el .i .e . di ns.,r v ni roto ec¡' O rd uda e aae quTp7 dr11~ su : Esae ., ls pcba s re s a e Feornnde etiba usprt i n e d, ren.n.la re. s p. Ll ieeqli cd stcai Idesde1,~ co diad nos cra,|a ben 1nootreojsa ,p, ,¡r¡,IL, pr ena buena lentaa en puntos 1 campen cuanlo el rer ucah uvc oi ,neu 1 bd ua ecaaioe uehz gacoiico netr~sce ntar~~ e n ue 1-1n 1r a l,".llqea ne eclnefom s u rs rctc.N ts am a mdico dela Comsi n de Boxeo, qnorden d,pua sel p,,rle~ o ., dr la ¡,ir. en u rmtd1 en.e.n. .ariis alaealidd delne lam'e de1,s h!lea a 1 Ol-a 'u de 'u eldeha^ n z l ei esu pcti.Nle ne ¡vp.tlirla i a eneli Cd aii d piiiiiirsel ivi'r iliexI eel qillldlju lelnLiel v eJ~~ caieieel le e l,,' u eae i etinz e u ed u ae m e e i ae l J n r i. le e i, e e e p e a P se sT) di d I le dg8 .Ise pi ieaio oa s a a le ae m 'e n pe A s 1as pai nciii o p'i e'artl c a -rn p N A SC.e 5 U eec sed e Plos rtro ii p un n ir iin e Pilc II Ipsa I hr p i c le Iev i er -etma o sderlo qednrtdeEuarhn rralsjgs eMburetone Lc A'.ed PveaBb Osnrts OEl CUDDnLt es e P.er.met d Prareo-ise lielIlllvnIundlna ipl' iid haspraiies dlenegudi' e d u e cin,' der'dodi 1anz P u i des Acia nist c e bike u ynia e eomein lder-t.yamo oebre obte pS e e e oretle iia e oe '1I ne i am enypI eae e P d t'i e i v p e timpr e ddn: ia-ue p '' e le he e ''1Re a 'e me e s ie pen e l. n d i d i u.'e m i. a i es i p \'r 'p pa C I i Pi e li 1 r l e ne n rsr vimuee vilede le e--Dbd Prh eh eanasia ia eiinirriiedipinin u un-kiit tic pliiilnueuonlicnuniikre via leleraa e u ltmasaia o-y esasa u ao" ij alaprn hded, dcl eeptr dl aee y n i es95p. lid pel aiunarl e .i l, 1a i ie p np ue 'au pCylava lace dn do a a ci, d lacn Pncmstod oocmet 'd e r ' alc'ic .n l Ae i erm Pe 1 s ae 'en e uive.a ota p in i e uca Pndl ndliimp r nd C hileo 'e le 1 - 'e liie Cecep pi isuved.d pae'n e estar diesini e u eri ase ir iieCae naoqenmeo lslccoaod aDG Fc ne le hielenre 'du'm 'uer m i l 1 Pi y Ltar pe ededo idenaviela, punsl buna r u n mr dr lx e l '1, e aaTtenlndm li, np 159py, elm ,iieepis levin bseceid Maine n a 4ila~lpPi1lia oae5iec o dee nd ,en o! ,n'-li iu1, 1 .11 1 ,r)h~~ l¡i i i uh a u C ip u d, dn rdL casepiurit depi le r nLacr n q-_ ~lar a~, E L EL e 1pu< ani1ierdil ln e e l ailr ae -e1 ii del b e. t dell a rnf n a l n r d le ~~s e le¡"reen i .S a nr.a e, ,r u s o bies e0l s Felis eyeddeeoa seso sq e~es-e laiomalle, perne ear pc al s el ale 1ae rdDun,,,~ TRANIST-EAR de Melee seda eipede een-Trhos istlrPsa a u nqueid e ela dur. h i e Xn ~end d, a ,. ~ .u rsnt u n cl p punic rle :a.r.la.a nan. c d d r u r rs1 al t"' MI,' p l-aneneeendce al ra.e icalmete di e, le q ~ r' I T ,P ~i 1 a au ,lr i e ie a -e ee a l 1 ui, h' r ~ ,eee' cada1~ ~ ,, o o o u riPnlsdesino E sr ol edn r -Bnnn -i Nn roundi i I SITEMOS ____________tor de nuei Cvmite Olimpi pea d e da d e .HBeliminart* ce pe uir .a el~beda u uon uu-'eu a -IFie Fi 'um e n tri'niandi en n pur OA D F. tos n e s l i cias'ncirnaes, qu siem re tiimpuroe paseaseen si emsen ee heen on ue nua euiprleropr ClPsmujor'us, Ietlpecuilicntu co l el 'n ua pun cand < csee eaiPlelLiaeeIl eee eaee5leaPsg ll ae ~ chviz e n 1 ~1 ' 1-a ., -Je luuel si icidil, en.ua le p 'u u E t clre. q§e lt;.n .zrnli de un e d" pche -1,~a-l u7 d -air ~ l ,anq ua mp 'u lnelean. ruaC. e a. u les Ionc1de~l l, ¡m oyend 5xpe w"r d:a:nq # ecnde d trrna repesentTRACub SprST-EAfuR de M ake todo ce~a me T apm pr L r d u 1r d, n1 S ,1 ai~a. evnv pde seuidiem e ciinu Fre¡puepeslne n ra -e-n dcrl:at deen y ar l qui'er de'c iii olamhD aecc os Sh u u la dai u'' om uee priaui amio hbrde iiii. p a p fl tar Cuer.qe u aro oa la sei di mutd 1lrllr n lh lila an e a al1in; u , n 1om 'e r :-rr leaP ii ePl l-,C u a ~ i I Ta __ lJ I' 1 l~ '.C_ Jrentudque iene l., iodeiE, r, .bare doBs rsiro ~elod d h,:, ,a ndPrW~ ~ an C.¡', ePu en n r n -: r 1,an 1,de s da i lur e ~m rt C a 0 1r,11n d. . V I-S I T E M O S 1 tr s m pa ad s an eC aasseuneesta, dp s rrunueee d pul. La l Faa' l i u lF ~ ~ ,1pr m U I acrivdadel oie aii-1 di la Cid mvmcr: qe rn adepeoidn e>prv uxn Fe nde pe fu~Are nA turioel l d 3-m du ua er~ n e n ru~ e erlpe o n, elde ni hoy r vi~*ons c ua de Edaii Fi~ice d M n r -Fa,. dcrLeiLJ.mfiUT-aPL lter dc qTeeep-N-race uletee l a o ae n d d b e vEdruuun n M1npo.L0 dc ilinl a-aFecnuIll ie diidi ius del Insiiii de 1aVbr. n tr t C a laivbinie nde dibl -plape. El lldcu di lii Meddiae lesil vel-cmateipdrqe Levn es u sts L e pib ca Lun 'ui pA-eidd cd exigniian in li Cl!bu p r b a ~ d ed la ce rii huile doane pel dentused Unn va BedaEauldDdlieCiivsiraiiir uir unluv esu e ie jbde o ndeumhu 1 i1 3CCudsnrin z ._. ,nuail~CIilP1Il ~l leuliCl .u liiiiu d, ~di viiu e ii ga cr le C5iii Cprrlaui - Ner i e ru id pi v G uedn elelic u ia ied _a Josii eueiilunev tc1 'pence ne haie iiiiidDuniiac aedr .~ ~n~e i el u Lu u d 'iiiii ieiiu i-jJsC 1nd iD E b er u cnus L a aIE a i a o r L r e u t w a t i m rn d n P u l e I -pl v d -un H ue -ns l s a u a 96 i i ao n fu e li se i e an uiiudei eiiip liuIuep Peu"eaece'aecelcuccepe m a a hel->aa aiadeodd l .epo im 'u" d n iiu ieejbni alene ae iia c.ee f de i':ana c wdLrsn u-'uuu mjr ojnt erpetoetr o rcnr prumpuddai ude lpes, ype r pis de sule ein ucn di (plo 4 uesk i di he pu a id o FrniH u. T m 1neto paeiue ira a Idintrpe io ce it ii pued 1 1 d C n eiivu l i ocle dai i p n 193 e c n oa rad ucmi nee uis llu u p facieiil 4 u. u Cuy i l i puieia.iulasuei -mnti uar errore e 7te u en aulihr en ubal lii iiiii I.11 u'epe eiipraime u st eintr dii ii i lvu. m i que le lud tiii miruiivu duic mp n i bpiqe i penelu lTu Ci As3IO iiid -i Pe -ea mism pes ulne lie yne i. l i res -uv HeL h.pur dc cmat Wins".Depu d fiaros ls asprm d onsjoNac noee e sguda asucoiu prmu llra dle eln iii 9-lco T Be~ 'Tiiirsiae Ce' 'n vIriin-uCeore d e.Clez el re iid il Ae 3.Ambsjgdrs mted oou ro n27ln m loe alriii pie ilac pn lea iiiatd uaPed sleulia o l mbr le 'n-'Ciein pa 'c par ii aro e 0 dCb.e ma-p ce ar oy elsIdo.f cni uet. l nii ia "Trp aie Wiu A" nr nys qe u i~ar u n d r G l RiNAa}mr b n, a ,% l pir, d,,Sen. P r Pci C pA 1 ua l re 1: 'pi l, n e ,d i r Carr, q' ep sdtan T m udd,, A d a :le7,1~ ieailive Tuu deddiu ipuledieaeekbel re 7Dr E ~udpcu u ~, ehe,pr d.n e ael Tiv C pAl e nuiiilmu u. 3i le ueum x e iedas B r A r n r ia e edi cilie uiiL l-a tip a l 1 P-u1.1 BA i u j i u c L pro iia le veil pe d n eoen pe r e n a el tdIum T eal un1ad e d, q e~ Ciao G i Lule lus a r l-puno .as que l py h PrendaF, -en vaqu dduN ev purk ye liiii 'Cr ed Le Ciuld eueei5de yuch is b u aued de i Leu C aCleelad. ieivuu ludid den es-k u B eced "'he lepi "'auvu el de eutiuecPe L i uenpineridelen i l iiiuund d iePar 'in .979 e e s pei ueveucleinee c a n EdeperSee eimpuuye'u dub l i iia uiiu Pualz n *LsTgrsd eri ceh r in uie ilhe e uuu ure oae ahe uliib den tresr nustrasndium uedn eLde L e s nundse iun' dme 5eh uAiR.luiddCebiibid ga o a o a n d a ci t e r n o el a o d p ri e l a ome ias r ijas de B ot bn, que a us l fn un d eo end e l e -en j d batoo esp oue Lreadreep srtes e eenpene qpceiearersetain dCe d¡rnamnt92.innci"nnneea h learguscoezoa arrrabednemn itiees eusraei o iiuiiia iu h nfo alcnl eEtds MckyVrod o eaoe rs e ore e eaeaae ev famesas cker dEse piel teiku} v-vet-'c-- -e -ien er.-en de en ate -A ss t ~ a pso Lee Cvii deT 1isii-pCi lee &n esta, jr ao siem pre q dca aofvp een, n ganade s.i lea1 bpd .alvndto 1 riesa afian~ ~ ~n "e, ter -p ~ e aqu n u b Elhtym synauEn -sdnadad ~11s. Las de uReasd ,e l.vp l~r t iene ; n ,,, ~~unaen Ulmeige endEur11-. c. an drral. c : e st l.,d n g r qu ie atmrda de -nata. cin se ice ua orr.petencia ntre nuestro j dede con do-'cnstituyen la ltima eles encuentroscmvse hace en el basket lat eta bin se lografl L L ran buenos ai ¡o ados. El uterle de esa e a se reanud lafnlde bs et ball juni.,r de la UAAC. con n nuentro "ore el VTC yl C u Amateur de Pesca. El Fbado y el domingo

PAGE 24

ilr' Sperts DIARIO DE LA 31ARINA-Jueves., 16 de Dic. de 1954 Spoiis Ao CXXII D RA COMIENZO ESTA TARDE EL CAMPEONATO NACIONAL SR. DE TENIS TO OS DEL COURT alle derecha Persiste el ritmo deReal Madrid, Sinici hoy el senor nacsona en el. e s t e la r &Atltico de Bilbao y el Barcelona Pe LeS MORENO certn y Abando contra Villae SA tarde la FACLT. pone Aendcza an la tcchcRas e ory Pero en la prxiraornada lo s probable es uerorp, d arcca: 1u lt .Im caacedo e Rey G-idc y Rbertly _Str _en beepertieleay eR eque ir a Valladolid, los deBilsenato nacionalSe -ata Pce-tele en leamascuic. telarde laBombonera e porque el Rea e c de o seo, tor e r axm ybraocb u cba e atSaevilla y los del Barcelona a Alicante. Detalles gllo de, 1 riai or p de-danu e Bech FlIed, dcede CnC ce Bal y l R l dd e q eal l te deprte.c d me anncia el de-ec de Rae Seto aetic y Abacd e enfrentarn Con st d. .d.s her-imes y Ga S r t d c~ e Villar y Castroen el partidc este Por PETE eenosl oe Orlando y Rey Gaae-aestr ycapeoti cnc i tel, Pc. lade lamatie dehoy eo1la Bce"Id y guit Gria RangeI, rO nos temm os uey, tr a bre e easoin t sds o .L dco cuartaJ rna.d. e s o oet hrdsusd ~ pe l Cuba, la FACLT. g ecirls nelda em nnc Pasndel-.dr. teLC p 1.d 1L .e es a spartidos del pasado dimmgr. 1 ntiza :brilante entry, siendo la La FACLT. tiene ia-alaea, cecen el tercee tuo-edelaa-t"le-a e se diabenuee ROr des cosesO. U e n Ora de la Liga paye dalas CaoRecc e d l es sea baala aud dlce e btsee mentab que ircunatancias espe. de al Pe-sidente de le cem-en de edierea del Habana-Madcid a.ie edu e: c ac de goles: 24. G. E. P. Gf. C.et ciales eiantengan a Migual Nuez tore ,se e poeg-a e ceeact con esl ee tedec eenaaVeitia y S Que as l cifra baaee.t e ya Cancio y Cuco Pardo ea lsside. tte a cent t -le. a Iue-r y=-e etee.dia a Raba regaa1adc e la ncece M did . 10 2 34 te-e lnea. T nbin Ralt Car ete e En al ree r pae-tdc: Recia Ieonda da e ao bae Y la t, lbee eac cree s 'p,:li1d daeco er. be-eeo s go s cle cen tra uanito yMeisec ee-et ladee lea eue que venBrcelona. e9 3 2 33 17 21 Rr, m 'A rz, snEl ete-r del ergrama d r deya ue ue eacce-aSlos d-cas eia. 8 2 4 0 24 I n ay t ayee-r a denueatrcs tore-eec e-ce la lee-de ar-chet daeial aychtaee lca u b que jgR e s l tale. vlae. ea a a ce c 2 te hac eo alee-ida y est e-nscptc o a f u LO e tc e tu iaa So cear C uPe-e. tee-cehrEntiau.qe-eacaebrse-natcencetehe-rs e-io n ete-a e-cee-e par-ticip-ericn e-asqmc a e stelas et re d e-a e,c sbi pee-e-ceendict e-cU. e iaelaS det r a C e ete dcoli na uc hu ,~ce ce-he-e-le-a re Os seele rarac acd es4a12 d h e-tee-le-e u eq na e-ea P oa dene e-e-etec e tu onte-u esnrprs -dd c e-cti e-ce pe-acm i e-ee uni n tda a eae de ieLcta alced ~ e di "ce e v etee-e-e-.J Laye r o e -e -e-apn cee race e----ieen e-ee-ceCa ede Gt anje y t e dee e-meade-enratd.s. ~J eaed JIe ntaedeco China eC e-b PUe-aa ce-cede a e-cce e----eaoel-R O l f D R I IT1 D ceie ypuptcida a a r b a oa dc P ee r lu re-e--e-ee-e--e-ee-e--\jje-e--e-ee-G--)neleC lub a Keel y. Se e J de EnUpERmOrYOSgPr.~11prara cdaCh-e-en. oso J Club. IYO S fl p~1, w"a ,km utu, atin p-,d es. pia, o e,j Haan apidr.m or ,Yachtan d unr serc a s n en lc Clbatrab a cns t e-te C lub. e Pe-, a. BEre y cee-Raesc e erln e-e-ce-eta te-. Oraranod Judo e-i tOdi. e-M.i de, Petno arad e n s rii, d l n -n n ,neJdi Ce-Re-e-e oae-s PdoClrb r nYank,ira no,,l p.m on s or os rlm rsy sg n o OYOSie-s a te-del re ce a eoe e se-caDnes Caia a be a etO e y niact meI bbe-Ps en-c tese-o.a j ea s F-iiche-rC Cetpa~,cdal Pude Sae,eC-e-e-e-udier-n-erapeOupra d s5ecola das Purd s de l a yM Qepreantan rr ladurnt m egde nr rt eozd i ets rl am im a paiadeo, cic Febrero yma-co. Tabacons c, ~hn 1,ca1.awe JdI y iu-J su.Can latemq-e "o iSenra ab lI.e Ia.1 no ia 1 1, 0 t ao gr an e n D,,o ens e r.on,,,'" n mo i 1 2ad ,otma e-Uac t,,e, Ia rromp or I g s e ie c o loent e-erqs e~ e-rea o s ametee-ce (Eec Iee-n ti lad, ed ,, e e . a hac -P1. r u bne dcintas edeure a uca¡s d 2 y 0 tba os)co l cie-,om eg m otela e-Sjus-tals \ e eectba te peadefa j en -eo euds e-d f ecarao .cie e-l aec tsd s itie ce-ae, , delEs n edc ePreIenisa ryecee-e 1e-ne-ael I~agaerU,-uuncie-na7e e-en-eleche r lee-e-tIme-n. o p19,5c~a .R1 u~r eia eedn e-a Ecae-at elo hab e-e-ee-e-e e-gnye a Icegc-y-olRef uaey e-leeod1e srae-das dc Defonse e-mDEli en ete-mpree-ad Pce-is snile-e-ile Cob¡e' etsee Mide1 de je u main -ios e-hiae spea ymniod aebape teRZOac elt-egadar ee sEcils oraCics(a yee-asiad-e n ien e p e-do R t L aCut.s ir, P~.11 ae e-ee-eteps ise ents en feimue-le.c enbeaeaadebaaept Eseaoehaae-daargaiadlee-r ¡or ce-e-ene.-s. te-Re-etoada unaUde.-o ~a' iee-an e a cg prbe adel l. Ct e, da ale.Mooer Caid d nupral e-re-ease--io a al -e-N-btaRe e e, tse-cer u A cbd aad la Pie-clica de ce1 de, ete l--O~n. -eauidradscIn q-e~ f ud -errgnea pe ol nqu "M ft ae e a eice ct~m e ar q ce fl.pI 1d or~ A deocee c qSSe"¡",olaras-. ceda,Pudc ;nte -dreieade Claicc t ee -P damde saetoe eaesctrsqmta. iceletRalasp aoiele-aCoepsC .i a s ias deagui ueDUeStaeC ales e-aMvoasdoctores lueve ms dentroque fuer7: 1.510'e o ,am 1.0Man. ch, Prof. HOYO DE OflTERREY aeca e-ceanodcqMreteKatoeeJuan postesY rales e e o-lTl5 1 RE de CDbestA aaoseaearae l ClJu b OG. Gac, eK A eni, an Ddridos y sin Dintar, y carente el Auct s Portuondo, Luis Rodrguez, A. Bernmuchle d cerras. l0o u emtaTitn .2s nal. Ricardo Valdsce. e infiltracin de la leidn de -in e -abae-,-Ceb E deseablecuy-e rte alespectculo equeno para albergar a los concu es Al r-rn ROOeI-ae-si sa CENs RIFU AS COMPRESOReUDE AIRE MOTe e RES D ESa rrentes al acto' de este varoi dem n el inter fe todos as sesee eO E ae-aa a se liCA orte que cada da toma mes arraigo etf qeelotna sea Run e to, pues D-dentro delajuventud cubana.

PAGE 25

Sports DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 de Dic. de 1934 Sports Pgina 5-B DA RA LA LIGA CUBANA EL 24 DE ENERO EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS TIRO CAZA Y PES A "La Vbo",u formidable oto de caza Por IRILL racin cobstituye un. placer de reyes. Y si este deporte 0 comparten un grupo de amigos que se entienden bibn, se duplica la sa. tisfaccin por esa comprensin qu trae aparejada luna buena amistad. Ese es el cado de] coto "La Vbo. ra", donde se hjan agrupado Arturo y Amador Benocea, eoHr ra. Mariao C0rr. Ramn Rodriguez, el coadnt en Dediol yel teniente enindez Vilch, pa. ra realizar lo q e hace seis aos ]l cia una empresa irrealizable, debido a lo apartado dtl lugar y tantos otro5 inconvenient.es 1que existan al aco. meter la trabajosa empresa. Pero es el caso que donde existe mubhio entusiasm Y las opiniones se van aunando para Durmiar un slo juic o en la res|olucin de cualquier problema, las cosas salen bten com o han salido en ese formidable lugar para la Laza del pato migratori. -A fines del ao 1948. y justo es v~7 consignarlo aqUi. el amigo Bebo He. rrera quees un caacrir vterano Y conocedor de e sos lugares desde c e 1 ao 1922 a donde concuiria a ca zar aunque p2ra ello tuviera que rendr grandes jornadas a caballo, M tuvo la idea feliz de mostrarle a los lermanos engochea y al resto de sus amgos esa 1-guna conocida por "La Viborapara fomentar un cuto o club privado asegurndoles que el los primeros de Cuba. De as e ta d:,cir que para llegar (71(11~a ion de esta esa laun¡ pasaron rce!as alamnidades decipues de varios at6sldesen el comando q utiiza ron lRe s. g an 5 1 d seis horas en 1 III Hoy contando con un miagnifico VIC SEIX.AS, a laderecha N caimno que lo con du7e i uno naseliminacinn por zoni de la es u ipcao rble canir i nto de caza ,s, Libricada a i i-c, mpiro, de¡ embarcidero, con 1, • r,Cia chalana (. fu d liorst io e la deu ru i i e- raigicos 1p.ad m y n ¡.T personal de guias conocedoies ('e esos luirre pantani,cj que d.,ti -qu so r t buYe hbilment'e el instislitu :oe ~Titico' Y pol:da de numerosns EtM u in 12 bandos de pat(r de intias se Etm qe nnl a qu-, puluiani ('n e! coto :.llacias a ia abundane (:idai q-, s, les ,Trecrtraveen la m: na i b:-a ind os los anos, napo, lPnP :p 1 djr decr. D que env diar a VIr amz,. Taje "D sa a'y oti os coz S e:Is ctt.,e e 113,d dr~, e1s ra1111ra ;,rd1211n-am 1l< :rfn(" el Nuevo S a di¡ m d,1 Ce:¡ omno IiiAdOlfn o D (uu Cra el 1 1i u1 Ir 1las qtrelia lq 1r ro r lil le] iqip nacni a l iEl ro. Te n ue d lnd r ules e24 a la m d m 11 n area un -f(>ll Ino, lidla inocl(e. a 'e 1 U\ i. 1 ;e 1 n*iM. o l sue sauda a una irie de fiisas que han de e 6 e! r qu miiesantr> disc si ilr D D isfIian lzi banda, de n cr 1-5 an quo sAire i(rnlocoici.os. se ra, z -in ceremrirr( p.rai ca,' el\ alor de la nl sdr m ni d lladnr p lr ldum s lofre-e en el pais.l eibiradco'o recucido re su par i Rcunidas en un solo equipo la cipacion en el crncuenitri-n precioso fire llas imiericana, que han sido i (loi de oro, con la in:cipicinl co. p:e-e iad si en lo 1 cuatrio cIi tbes eircsnondien1 de refuerzo de los i ¡U comite raniador, intezrad 1lo upone lue tiener haq feo por los inmbros de la Liga Cubae. rguna po .a na. lo, cronisas deprtigvos que cuarprn.Un limr verdaderamnenle b:enl la temiporada invernal. as¡ r"in; cicible, dfirii ce conqui.-tar. P mi o c(im) ntaiist;is cde Ias distirr,. eno icimprc se ha (ficho que ta, eslacione, de radio que Pstan lo Jozacio:es cubanos zoli) necesitan olrcciendo o os In ditalrs de la ~11 precisn vpara que ofreze.un su iniereantce camiparia qur ,e brinda P.)oV pej formnance, destru, ndo a )o faniz Se haran doses :u no uaq rsupeirid;id que se le bioficiales. Fi fin d u e( se crinozca ,jo enifrene. e tc pleito del Iurcs a licrmpo quienr.s n ](, play-vers Qujr d, neoiqui sirve pra ponv r ma chanc ticnen de fiurar en vi nuenvarrerin inirnto sa ]upoelen cn,nilcs T. als de proporc I 4araes -4 50 mrante chan, e par a que denmestrIn :ni4 r z nm eu clae Tiean enen los Oril es e ("c ,> son Muchos ioS pla.y ris amir-ccanci, Y cubanos de calibre que Ine]or Ill (1 (le 11la tomriz par:r en la jcirnada de la Li a Cubana, Yrismno tiempo,ra5uy 1~da n:rnezde18 ,lfa' BAL MO E ici e bra Unirepco a o ins d:ben fizura., tr,;Paul rich;ird ma de arr -m 4nt e n (1-eg e telar 1 2 h,5 0¡ ole, di, Ba imin r. (ri: .i r L la u Ana cililzrr a lo, fan11 hoy rque su cilb irne el wrmer i1;' ,, tn, a er.e de \ ntc,con ois cu,feld (¡e.la5 CGr;ndvs v a yque en lA ;,e h cra la see e s mn a p oi ma iiiY(emlm ia t Ar n tods o aa csrecibiran u oporrec 1 tmidde vtr pudiendo hacerio 1, -prgubRihard<1-7 iiirve ugidore olamienllg E_-tienw un imfield n r cnmple!n que t', es, jueke accada 11 1 e u sr.Cn H y ( e n tercpra, En e' juepo de las eclrell,s apaire. i l r anda en el cam-po corf.' er 18 jugadores por rquip 1) D l B-bbY ounig en sei:unda. y Gus c!cr. 6 pitch!rs. 6 Tnfe ier y rins en primiera" 4 nutfielders. Pero. los fanau e"'s5( lo .El cubano Willic Miranda. el Iimvct'-an po: 9 de cada ti-. sacandole C'3'Ist, Gli, Triandyel a tsls Ir, rcislanles pcir el numnero dvota B'!V CLX fiern -adquiiridl4s pnir lez :ue eruipcn los qur aparec, n ns 'rinies en reciente, enjies cn en. (g,:ndo y tircer lugar de cada 1~ (Jnua e Nuc',a York y los que le harDlcier s okn Trajes degoberdna "Reltex" cruzodl2s y de 2 botones, en 12 ieresantes colores, tono. dades oscuras y medianos. De 35.00 a 12 Prado 575

PAGE 26

Pgina 6.13 Finanzas Sin variacin el precio' "spot del 4Zcar crudo en New York Se desenvc 4vi Inactivo el osercado de crudos y en los futuros, en atibas cuotas, hubo poca actividad El mercado fe azcar crudo se das al precio de 5.95 centavos, para mantuvo ayer nactivo y el precio llegaidas en enero.perolos Refinaspot continu s n varacidn. Los fudores sio indicaban inters a la turos, en ab s dontratos, no rebase de 5.90 centaos. ¡ gistraron gran t uividad en sus ope.a raciones. Mercado Mundial TARIO DOI LA MARINA.f 9i.Jn. Ao CXXII o nee, e ie ti ¡Y4n r Mlzs, Despus de una apertura dbil reacciono aye casi al cierre el mercado de valores de N. York ACTUALIDAD ECONOMICA Anlisis a fondo de relaciones cubano. americanws con respecto al azcar Por RASnIRO GURRA sANCHEZ A 1 cierre de corredores, La -Company, info boletin la act.u do! a zucareros, guientes: i Azca El martes, de Sucrestaqr as Filipinas p dos de enero, a iavos. dEl Mercado p quilo durante 1 el precio "spof v'ariacin y e elos niveles. -Moderadas l ts de las Filii CUBA . llawai . tilipinas Puerto Rico Azca Contrato Am Solamente 17 r en esta se-in, rjuaban ms d< muy limitado, delDepartameMao Cayor o ae en rI Ulti it t rl Si a Bolsa la firma de nmborn,. Riggs, and El tono fundamental del Mlercado adm en su habituat en Londres era rps fcil. Los vencin de los mercadedores estn indicando 3.15 centaen los trminos sios sin atraer inters. Los compra ciores permanecen a la expetativa, por el momento. res Crudas Precios .5pot: 5i45 centavos CIF ipus dei cierre La New York. p 5 1.000ioneladas de MundiaL 3.15 centaos FOB. Cuaira llevada a mediaba a. precio¡ de 5,95 cenFIrte: 42 centavos qq. desde un puerto Costa Nrte paraNueva P.rmanein ayver tranY'ork Filadelfia o Baltimore, 1 do el tamipntrai 1 1 no eXperimprntaha Saldris de las Cuotas tinuaby i a is miAl cierre de las oppraclone P¡ da 14 del presente m toniadas de cantidades pirLdpn2.000 libras, alor crudi. eran enmn pnas estaban ofreci-ls'.-ue: Cuota'otal Consumo Directo . . . 29.962 426 . . . . 73 . . 199-U.294 L eS Ftituron 1 ]os Eztdn UnIdos ron rFpeclo a ls Cuntp. de 19.5 1.pre iosf ericano niimr R.ra!tzaron de urno a dr) puntism a ontratos se operarcri baos en todas las pnsicin.es Pctiy Ins precios conti\Pc bile El intvrz era Crn'ratnz rn vi,_or P.IiinmRrzr M.iras sn azLuer, in ~MI r7n 927 ma:o 10"8, j,li d irn rz iircu r a 'nr rr 283. no,iemrnn ,116 (11RKE VIERRF To N I knt. Apert Mixi. -N 1n. F 1H11t Vndidsi ~ ~ -413 4:n1 i4 3 o ¡ ? 63-~nn! alO 1cua: C n r 1~ r mon, doi s 1,4 1"" p3a 1 7 'T An o. ^ert IaxL Mn 10 ni 7 N 'U us. C, w-1. L-rcudrov E. U. COMPARIA DE JA 7IA DE MATANZAS Obiqa-itnes al 6 5 anuil, vencederas Enero Irs. 1923 Ihe Trust Gorpany of Cuba NRGCULF L1N Servicio de cargo semana¡: Nveya York o le Habane Servisio de carg semanal timore y M7adelphit e le Hbona ei"M. tn. Newt Sttk . Pi t. t s ~ 91bmo serle el Bstiffere 1 A ar R R. Twa erm el etPme R1 t i t s Rti e e ffia Pe P 1 T. Tr¡S, P Ier t5, t W BtSrem. ala N~ 55 . .TwSS tNunt Servicij qincenal de cargt: Nueva York e Pastelill Tansportaores pinipoles de crud y ris, y tros pfWdtel de ( ACiinCba-tPss I C IV.-Lucipr.idadi~amd dpuppppipp r vsatmanas tsitWash ti y a como hecho. BA de P s di N rk, si p r n tr di V.-Ip rania r daieil du dP, m ar al~ rr cn el prop to 1exlsiv de Jli, .drad.dmecd. p L e u a str .t ps cueiines tiAitiit. sPpVI-Ine Abilidad d ia e esp dd 'i n i pri o Lis s in d i pa s geit l-tPripiin t it r d p datbre s dn nm: iP jr y 11 ",en uaosynj.11 mer~~ ~ pblain Insufi~:inaroom Can respecn a l u_ nd n PL idad q 2 ~ deipda pdipPPmPPAa p di papri. Paa., eero en~ ian desarolanVIII.-El A zar y 1,, s prec %. ren m alsde d, a ~In~. red o la -a in vcin ara IX.-p rpci s pban p Pdr Al d a Cop ma. n ait] "~tdd" azcarrds la reimporPaciP d r m ,iAppn d produin c ntental d mspiPs rea maripcps.u nm ins ~d tiprpn pl om . pe~,1de it de Cuba. di CFiaipna p1 patad ci ir A iP n pPro daip i rtpi bn tna psripcd IMpa t A-oadi, da pnppp PtPuppiPr daipnpuppp a enPaiainptPrP prPlPP pabipnppipicam capp PAP Am bjcar m~a eazucaeren elmecadoram,bj 1e encabzamiet de Zafra Cost hie jni lr dr a in ,,.icao.e Ingrs' Nconal nminm p~ra ,, ,,c r meola y Teas 0,1 iiunpinippptiapo dpa' r ur"pr. la ptbidd cia sbpi a ip uiadp Adelana el BA NFAIC una c(e sus amortzaciones tnir UC.ar asao aPing FrCPta i PphAPc mpp Pn sPPiPron P~i ppp T 1 aT p Pa. t.oenf ha rorna seabra 1. ib ,.olts eisa oreo Ra l. 23M"1, p~ r~ rOil h El t BanidsFimenttAriAl tndeAtid C tstid, t7.b tpdit .At ieter~~Atrtizainstt,, t., sdt ie di p tibr iirvprisament nue~r. J e.pobP2aucai Pp a i, vriu crr.I di t s tt tSr¡, "C. 4-l/2, 1953-1963. a. is, e ne~ de atiipti n St nt tfiha pu it~ norNo haydiiq-iTalni tP r un. moigialmetesealda pr h-,r¡. A ~ternaee dcto .1cqueda derech 1 .,dr.Le nard o am nue 1,ly azcarer, aPsar r1 no Pr. "std eri Tluocahtuo u a aanBdieii .d1i ta o."t t Ca. sit .pdua s pi u p ., ipi.A d TribnlP C~d-ntal.i;~d~ n .t ".,delPB,~titl:sC, lest.t.ta tuis.rm dn UsiLrU d Acllstdnat-u l I cd r r r l Haa reso Cr syd.,trM n FrandezBlb.,-eIdete y sereai d laCaja de Rt v~spiaal eh es ebee sno o ai pr sba rnii eo hn m Ai tencidS Sl d TrbJtdrt, S T ti yHti P tPtqi.r ~ C. P.A ei Adin, adit or del BANFAi C; i int u at~r edr~ S~vedra. Jfdel Departen dEedm d, n PrLedo.ttsittis1St Etenio astill, adire re,Up osar"51di .a l-1nPrmaoe, s1br odpl., NAsp.a PiF1 pietestasid B osNaci .Ana itLU pd fpptr p.pappepia,ppp itenteppANFAIC; d Ape rdppirps lmPppri, r G.nz. j Lre, d I .ec o bin rp reentate d BBen oNea n. e dot rFrancsc F-re en r Dpsar ae 1-Ar1.ur.srrm yrroecnrru ubtrW ehr2No r uii -par ,a cr prindad als dldan aapnsd ais r ns ~~~~~~prductors amricansde .aua ee nelaaani hbmoy ~ da "P-ipad'1 Toma posesine ci enero 14 la COTIZACIONES d anca ~a.hA ta P rIas e tinelu ~n. a incramel d~l-r. nel d(Gru1 P r ducn u no ieeo t ii padptpdcaiicpuapupcui CArPi di aicip d ip Pua antrriPbP aumlA on exoi g ea! ida nput directiva del C. de Deta isas CIERE DI AYER DILA BOLSA a -d ,aa le xrr d r P,¡1a~dGm DE CHICAGO -e sbrJ, d anda dfi rfFsad~ Unio nW igo o e M uu uw o -ma a e y ar 95.Ad m~ D leaincbia ne cs eu n um -ron, -, ub flisrsajalP riP itu Sr. Rani Moral y AseorhAbcadAP11 p p,,dP1,1 m-5 q,n,, am ela,21P ler. ALare z Arcos Ispecciones sanitaraSDi F. . 5 1 1 d 31 i m-,_ W ,p-p1 d, p' d, ci n n nt nhs P~m, --tino n n Un ptus qe o rn sn Cub -Pa cn iP s lp--oapPr tAdP eoo uPP a 2019 :0la -umpdoppuidt ap.puppp a de jatnvgroo.d A pardtd.p ni, mintdni~~uAu id lad,1 p ].u ,ndPda u nap p n p-A AletlnPt.,App,,-appP "" c Pat it nP.PPPPP ed it PP -a. n-pnP-d a ub mt anP-P iI at Tdrr. rpPrpu Spddf d d, pppz 1rR ,OyF DI, .ppaBtd p E stad U iP n n aarh-,ppp p npnu.itd i:Lm , 1, ~d ,R oN 1pA1) lSin F '1. do ,LuidaT.",. pPtlapi A -PP taP nlaoa ptppcrip~PPi A-ait rppppp1pp c~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~ld esc mne ts oe iaod u e oran eet n n_, cm n n I rtr~morelacin r~, n lsen d~D,: baT t r, Cmpnys ~ 1, ,l unt dia, ,ip-pp )1 Cb, ,P an, R dr : -. . rpulza, n de prpPpr p n pppm nidpuEn ph, p-i po p u pa pdi an 8 n a-' -~4,o m1 71p a IP A au i P a P -a~ q ap-p .lI, PP uA i UrldPAAr n, p u A r l A Pi V t n srn n iPPPiPPPPpPP riAAAi nPP AA-u Pi it Ia prP n ~~ t app.1 1 F i -a a Pcr1 pu Apadou Uni-~nda i u a UnPidP p Pu PPn di : d A CpubA Appiplnup aPPGRANOS d, n P t, ft -u m P pl m p dpi pu p up r v p 1is IP adp. acusin dam.en o a eca le l Sctusa 4. r d It y i SDgE DE LA BOLA e os de la d uaG na hEaanra di Paa4:deaWes u did n DE. CHICG ¡tlrrnrti a ns tob la s r etlGiadr ne-io Cubac pi n la up u 1 0ap Plupa uA Pi.AA11,ea ad dlarb igial podt cl nrH de 1Crr r p apdp2aa1p2 i CSCPnALAP P iuApp paciarePrtps ib-na u I. pre pii plrAmPu PiAp uaaiSgrCma a e En no D 223 documn pu-1,~ % op re IA qilbi e otr Cba y1,a 4 5 8 y 4.3 4. -drand, d .5 Tcutjialji(apt-nsi-i(mildsttttc-n.d rbPpppdnaja. a ao d pt ajdt CpppnPural ipiet pp 5pr a pnered t tl a C p r1~ F ls EadU ose inte~.e1 00o nea 117 yqu d a l tparlida d¡,hE I db nm n tr,,,1 d i t p a.~ i d p ara p ymdp ttus ltttp nA PP P iPi APs Uicap spesPa t dpc p PPrAn ppi Su a aa r 1 C a n a 'a su a 1 132 152 a r l ere ud 'o zda d c 5no 55 15 8 1 41 a 1 5 y de1 la G ann m d. .a;u-,rC p aPper 200 AP jipi stuptp lorrp-ip 5~rrpcmap ppCuspAdC 1 2 y mAdusan aumentodap. 7u u, Serie ConPrAde MAr oDe pde enero a 5 b s p a daup onesip1 Lppd.u p ep~pp dn -ii-lp uarlstsdd d$m de ~ldo, U Pp uusaperado a l s de ig al perodo del ao de 19u53 p p p upp D i f n CIERRE 11E A R DE JA B o b~Am DE NE, yRK TH-a, ~ daraprmb, a. a~ a ,Ya a_,dmann He la 1 e cc c a deh Tanto e el mes e noviembe pada i t Ip d i parr lpa ennplaP iad acniu rn o rco TPratu ,laps d Pp-banauA sad-1~oplpt -5pui~it prm,a. -pnm, d l)e)oa1,a deRanas drn .la11p~~ MERCDO~hA-U l 1 ,11pa Sua ]nit. d d atpda 4 di uen dele5 }aesanac en ni.p L t P APt rnn. a c r d a hnr eca NAA 12 31SIS -iipidsds du pttuip Up p n p m Pspp dc r .ae A At -Apt p2 apiispdp tantpt ue aetat reran pan pip ppP Pimr U-pp-pp diAd an.ud puriLs Hab"Ao Nebr Eb ru 4 nha "1 r" t-~ rEta r n ,pr ernos n a A Pe ep r .p D UP3 1% St 4M aomsPAiipt i nlAp c ifr sp ul14 $2712 as uaii 2,ncias mdt d i ms aucao s a]Pu-,iAAa2A7i;A a56i fl9 5 2Ci1~~APCb¡p Aiudd 1.1 elz aPdd'iid 21PiUa2ip285-ip LA si o n acua . M M M 3087 307 perado da,n~~ m,,, d ut96 236.04 1 28.69,8 0 uen d rrn der a nde" A n:G en' me a t raar de masd~ezao 47 4 -,6fi 3fl 6l 13 .5.9253 S sa crn prs xe ios cnraeselersient, ,, a i n ,n V~n, cn nu ~ n~Ir l19 4 4W0,61 2 47 4 R92 s. .95 n' f~ ~m ea cai d", W m im dirtups puuPsu dii PANFP.PCtn n. e ---it Ass49iui uu8 d8ii50.960 PPru P dis 2,rles a p er a CcScCA.itZUCARERAS .PstaCe. n r a d 1949 m MIIple 35 195 e"6r01 1 da p r la ad p 1 n s C ERE DEAYER DE LA10 BOLSAW 7989 daraB,,hK-, mS M l" la cerveza DE NEW \ ORK11~2 4 11011 r 2 592.240 ma,, on spr ato a ,, n s o eua de i 4 4474124 9 4 88as 361 e aacm rrtdsaulo n 5PIspapppi oi adp-b CPPiiAPASTRAFip ,,,,pho. ,ta~asriidncn~~f Puap" bpdii-psi-1 oatSortiC nsPAPHP utauPenPditriprt PaPCrn PPP ita tt cc e i Piupr ipp pp 5 A idi iiiume At tp impor taens dupnpuupppcpps taP i i E n au pc'A'neo ie Pu P dipsji Pid Pp-t p0ppCiA2pA is ulostismpis. sttibue PPPPt e ~ ~ ~ n 1111-5 is.alo etlscComprende a 650 bonos 1~ otra.* ivso e "a'2 l po d""' C nP nun id tnusPd-u Uan A ritiRistLppdPAd aasPsPha mniPsrmrisnpm n cm or S400 Cuban Atinniar suor i por lasomrrin e 8 650.00 0 eioaise lpeet aoe euce ulosr ud al ap nn a iet F P U-idi did UPtAdAuutpuu pii om 5 6 rlai ta Pridssu pi. ur 5 ri er P aa P pusrnia uAtsdo sus sr tecrmea upuibpc lA; rAutAds eni idiMtiiA dii pa i u AA t.usuu 4u i P iiitrce o oncro or uer ensu ecw 'e e arePsise i cor PAtiPPP st tad Pp nti AP trliAp . pu u.usudusoriudsii d pu ds o aulacuanr asi c-p unndpip lsns v dp irtuia jip su t uot lis ptuds P. 3 s -Puemso.e dtutipjidutse PAaPrueu io d ues tiPl re 5 racnal ce a nnenio d e psci A iini dp jisAaU CetAup ii edi ruu td Pas Ut iat SiC-5i 5 s sL neiadofu accio etreap pude a u ar ta d dotor .uiPaa t psa ns ssta s flu an pdcse S3iteuupi y Css haaFsdmeitInetor: 1 Ecat nnenr irat mui iC d U u4id caroe Sai Pat usPs .sitsN iLt Oie iim s uAs Psr Siit sm Tde Pttsb~ ~ CP F.njiisPsusuppslmdtis n sus j-prAitiu diintiuauu ;s.tdu isPrres-ndiuspeAs0 sdn nmr~~=~tt iEC D n Usa aptdsuitisiua iaip e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ca alou a 31n 3R em Or,,po a 13Lasee C-" d int, a 1,in-er-d, re-I. CnAtttxnnt4 s953iu.is unptemSt A 14na ___rg ___r__a___d do 1.r~mnlaatis PA dtq U mbarquii iss u u P meishaa i 5cO eno ~ rllm a idsa dexpodr irmbre n rti ana e ctua n sa s ero llo ns ( de la r a r d ,e n ., d l BAn FAe ar h ce c 11 n el ¡ n !al de 27 m(l t e la C ubn, ,: d e e te t s C m ge y S M N D '12YC M A I I .ao. num e In. d us e trimal ell s m a o U a de i r o es p o i o la oelSa CdbeRaLrad CHab a D E O K curbnlsarcoe ersn iaBrgs ea t dn52r51aascIRe 8mi oea arn~ iv i y q e e 1 -nEl ao.d B n5N2 o al e o eoid d m i e q e de c r e v c n v a 6 m l e v'l d.,o oal~, r d ra.'id, r.ect;, n eres. pd an qe e l a s e me de a s a e e""r ,,,a, dcV11~ri ids de 1 AN A.C.o 13in ~sfu o. t ranadn sp l, 1 E ~t. cond aban~m. et 0,~ e-a ~al r d, c T alac r ~.on heren~ las ganandc a ln da • s ead 2 n de Va reo: ,nso ren, a de d 1nstitu dn,,doctha-1rlu, s F. ,de Arnlr p e e t g g B N S UBA, e.nt1; 1 ;l, 1 6dC.ordC. Aurde. ElCunNo 1 d lsBoesDeenurs alae se d, el d.torr anc, ubic ,1,oF" ,,rr5er mierle d 155 e T e rut om an o C ba O is o o.'!7,La Ha d se p n i terind, ArN FAnt P.eha e, le.re n d s t d emi b 1 abr 'ier bn o' nc Z;radesu SCurACAO de unr.sn u et ar.decstdo e dprtmn 1I-dbetuespE Tcbn, d CenasZs2b r1.b Rooa. TG,.,i o drn ins o ",eem, vs prtr ees fch e T e m e alza, pr,,Ca e A .a7,9 COMP IA UBA A DEELETRICDAD u pesidnte el enorErnsto ar-en b 1 ,2,, d,2 uI,,,,n1o d, 5.y auds1cr,:aCIERREe11d ctor Manu1, AG01,5,k J.Ni. a] d-a, REmm~LiC se97 DE EW OR F.rnnd la iei. c= "natmg ,sudgarta 4Ircin, 7 u~m Mayor volumen en operaciones Buena actuacisn e las siots ptroirleras Fi a za

PAGE 27

COTIZACIONES DE LOS MERCADOS BOLSA DE LA HABANA Por FRANCISCO PEREZ BARBOSA COTIZAC ION OFICIAL Hotel Internacionl,S.A. 77777BONOS Y OBLIGACINES Hoteln. 2 ompan Cuana de Elec1 5 Compaia Henequenera de Juragu 5 -Compaa Agrcola del Yumiuri 5 -~ C.ompaia Jarcia de Matanzas 20 2 0 0 A C C 10O N E S United S,-¡ence Fund 8", 9 Fund. Inve-sior '. In, 13,,14 5 5.'0 0 00 0 Comp. Vend '1 1; Unien Oil. C.ncha AI.s 5 0 R K -Ni Am Ce N,, AA N 1 Pa-f 0-ve c rp. Onlio al Co parn. p frl pmo Prnn R R Pa, i ,GT P-1 oC rp ra~, Keith Rep S t eel Rbe ri Gair Ree es sud Rh Air,,aCl NOTICIAS DEL PUERTO No saldrn barcos a la faena'de pesca.Llega ej domingo A.-Alontso nos7. triptilacicin del iero San L,Foane 2 'o 21 oarc anolhe en el apora ,[n. que perdi 25 mil liorne de aad 6 1 Garci a b r, es, dente die a pescado a cnsecuencia de la cnG (a nav-r Yd rcavDias d e tanin ai d a as ei b5 Lasw imor aioe de mns d protesta atracar la embarcacin Gen Eler 44-, 45 La Jefalura d eCuae n s en al muelle de Caballeria Y situar soG. Brewins-N L a J e
PAGE 28

Pgin 1 8.B BLARIO DE 1.A MARTNAZ-Iueve,, 16 de Dic. de 1934 Aio C'XII NOTI S CATOLICAS Or yatase en la1 Juventd de Acc¡fi Ncrcido. n mero dea fiumn de a Esu l. Pfiesina f" Pe iodismo "Manuel Marque Ster Ang"; de esta capital, vie.P.e rg Aano .la funci6n 1egg n rupldc d Accc i, fi. icflg qfiesf ca integ ado po ialumnos del referido cegtro de enseanza y que militar entro de la filas de la Juventud s^udi'antil Catlieca''lEC, q.ue es un> de lo mov imientos esl ializados de lalJuventud Accion ctlica Cubana, jdeF.cc'ficlafid. Elf gr c fprigmei, A cg ca qugc Ee fiundcIr en Cuba. eta a h fila d ig de Sag Pablo. que al igual q ue San Francisco de Sales. e le-considera patrn de ls perinEl R. P. P sfr Gnzalez Scc P., sacerdote crteneciente a fiemnidad esc, fapiade. Guanaha. quien en su ,ida de Feglar fue detacado perindista. llprzandin A orupar entre otros carros IR direccin FI peridiro Arcin n" yadev;;p;iridn. h! id seal adi para actujar de Consiliario. Integran el nueo rua 1,un-s federgrdns de las ramas B v 15 que ya pprtenrcian n IR Nrcinn Cs¡tM;1 ea con an*e-iriridad a su in,-resn en la : scupla diePridm Es de ciest4,ar que les rn cat iros re 1,1s tr-5 ,rindi75 pocplps de Ci+a t-r on3mo la escurla ~1[An le 1 N rqu1e7 t ling -, 11nd 11 d s de elns alumnfundadinres., .Cristo de Limpian LA CnjFrpdael¡ z,n aC d 4 Limpias, !endr 4 p] je, 23 R de la tarde. en ~u zpde dr c, r n7" 103 el tradjejenal Rroar-o de a dad a los pobreercAnizaci n seora Encp.rn2c;n Cnut L.~Hel R. p FEiund T-, 1 R cion ra i 2 n p la o,]arl m-c;z d 21 Fl ( irrular Esuela de Periodismo un gru po de la n Catlica Estudiantil (JFCI S) Por JUAN EMILIO FRIGULS SA N JOSE PIGNA TEL L 1 S. 1. OMO ha infnrmadin ya el DIARIO.maana \ernps s iniciar en la lelesia dl, Sacradn -Craznn el solem.i ne Tridn en honor de S an Inf Pi nal e¡ i f. Ji, Res auradnr de lafCifpaia de Jesus F.n el prim r F.fi rro c Tiritil---qtl se IniraixAr a l p:3 m ron misa daoaapprirar. el Ni R P irmel B3aldrl r S .1. Viirepo n, ,Rl-1 la Cnmpaa dr ir sen 'in Antillas. F. a a o lla sidi) encomiienA I Fianciscn Barhr¡!o S irecor de la A z aont tnaira I'riprsi4aria r 1an el Tridijo el R. P en en la mi5;taaa r mni,,n oqiieserA r~,cin e SOCIEDADES ESPMOLAS Comenzar el Ctro. Asturiano de La Habana el ao prximo su campaa a favor de cien mitasociados como minimum 4ll a la JVirgen d llolltser-,-o S Aspertn del artiltien altar de mrmol y bron e. obra del eri tor Manuel i q eI rni.aP n), dr Carbonell, que h sido Inau iurado en la ir ls ia Cu OS Padres Je uitn .frf.ctifern r pltRe. ,rirm nr,, nP V r l ols omde Cien aejo. El altar est dedicadn a la srgen de Montserra s y fu 9!1 fr!cr r nir A ls 1n ( c1 stteadn por la Alo(iarien de (iiia d de la Inmaculaad '(aa .d neprin de la e c nsblas gg n.delfC Ln'rcc Afl rifi -d a f Perla del Sur, romo ofrenda en el Ao Mariana fre .in flafcurad-. n fi .'rg C f ; !;, d, de ,r i n n seede PrCircular sobre homenaje a sus colegas deTexas' la. o,¡ f fi ardt,"i n f a fi nfi fi fi de H fio n a i fia fgigdeffxfs.fdan iM; fing ar1r n on dnn M;;n-el ro 3 2-z AP ,asalfadofroo asaltAnt.fue.1 MODRNA POEJA tdos de 1 esinnes lees que as r m n fron enilfr prje "oque previtar ser despojsdn del i ItuAdn se i i uenta al in artcuAnngse min cunif al Instrucr'n de la Seta auU que remIti Al ViVacA 110i P, ENTERINO La Artistica Gallega En Hijas de Galicia Kaifi.i k.a". carcel. d tipoiscgli b V cl.r
PAGE 29

Ao CXXII DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 16 d Dic. de 1954 Pgina 9-B ACTUALIDAD INTERNAIONAL p0uŠ. CABLES DE ULTIMA HR AC AIADITRAIN LAprobara. CA, lDlOTIA 1RA 11 Reclamna.11:i Posible acuerdo con China para Estados Unidos, Inglaterra y Contin.ci.n de l, g.PRIMERA) Terrornental en Plonia. Carretera l ontanUpg.PRIMERA> mdqe"a egsain uehnno, para su programna legiElativo.o .4110. 4140.a"l lgsllnqu hn14141141l0pe ,.ri,,canjear abls 11norteamericanO Frania en Paris 1dema d:d 114 d411d0 delosp (-1i travs del Tibet. Censnrot lo ONU loeslos-de-]ylgalente Fr ncia en P i ¡dos de la Ccialici1n Progresista ua colaboracin .iiy e .ec a n 1 ~~~Nacional ante el Superior Electoral los carrpos de poltica externa, de------, Por JOSE MARA CAPO habr de ser aprobada en la prxi1uri un cnsul uruguayol j Envio de p laa mexicana fensa y 4 uri ad mutua. -1los11vi rs sidollgarenteo ma sesin del Consejo de Ministros". LONDRES, dic. 15 (United -JuTAMPICO, 1 1xico, diciembre 11. A el Jefe de Estado que t144 > leI AN dado principia las discu.* encontrado, una especie de contiinvitados Batista y Andrs llo Nstor Tosa, cnsul general tirui Unitcd). -Cuatrocientas barras de tcni muchas esperanzas al respecto.: retenlios por los comitn istas, llitervienl a I fi siones, de franco caicter nuidad en su carrera dentro de es-, Domingo ;guayo en Bruselas, sufri un colaP1Plata Poivalor de 438.000 dlarcs, y que todo le hace pensar que ob-. miliar,nte lo pasesgia tas unidades mnilitares, empezando E presidente de la Repblica, so y faleci anoche en su automvil 1fujeron env,,ad,s hy Alemania ne.-i enr 3a ayuda de ambos partidos. W S IG O .Dc 5 A tIt ec el ni forman el ncleo ms importante por el marisca 1 Von Paulus, el pridcd rAnr o inoy urs nBrt r.Ket eldilma c NdVta Aro e bqe eca-Ad iTOqe xstn e, DiUcv.rod 5,ara enodeEU VN DLA.DP.1I AP de la OTAN. Se hanbarjao. tice>neold> eDomingotyaellradun enoiele ayor enAddil omtico41TolN> o144-idbuuedrcr 11. E1 -0r1es 1dr eue s4en4de140minados11011401140 r bd yUerer4elIndia J re de01011 dest co's re ano mbia de-uniform 1 4que 0 0 n1 HiNosdo oo. st h old 14 41ep1c144men->sobre el camino de s.-.quee Lnr4 a4 Dp 1 141 43 00.All 411414.41 E r l hono 40141114 0obn dr nilos poralo r o st loersine l na o al t 14 tpicos relaconados -u> 11m1 rdnl r ,H1 s41. te4in41 4 1 a4 osal a muerzo de asaTosl>o Lol n s n a D e Car se .Ere te 41004114> 414144 14acin1con>ell r.vhi dzoT414do ,den1consider ro 1st1 r ri an q is C conveniencis deleu5o de la bomba ¡cado del sovitico. es¡ cdmo uar Chinarearrce a cru a3 e Lndrs.lahalahaceON RE, ~le can-ed -L rNca edch is ra1e hae nn esrnospo as etuiat c -EnL .menrsaje os alvadre letodavaly n ti ar r gen m1 nt. ntr . t la ae eelct pr a roincia de vst n G nB eaa usrestos agencia oa uea China" rtud de la ley de acuerdos come, osaq in s lsh rhbdo a nrt m rcnsep rc adsc te~~~ ~~ a lmagnd auidd oes lna ia et llaLas Villas fueron traidol; esta maana R Lonanuncio,,que prn1 ose" nagurara ciales recprocos. no. s a i dene.,ses a prhUn ido la sprtamepricanob rod pn de que sea el jefe del ejr ]lo d elsrss noeainsmE! agasajo consistir en un stran dres una carreterab P.i.n limvies a A pesar d eestas divergencias, ldaune osn aoseprnds s p i E por el o b neansde Pcipin quin dspoga uano h deus, tes .s eprsta c o S e ,banquete que Se celebrar el proxiMuri un diarista mexicano tavs elhabe caminocs ta e n ic o e sperard e lu mpio rd oo E lfnit onario denparesa ,n rid a nqes nv.iids ,se, n, bien sean los respectivos gn" stblecen al perecer vnrias ,,elno domingo. a la una de la ¡arde CU ADchaO D nl.IA l m do de rba o el a nt i-c uarcin de ls s rpios parid n les t o ifiaren re l a u irup-d ciros uetalle,;delms ajeid 0 "h ¡lefebe100o oouienes, 1 4 ->CIUDAD4l114111141>Dc14154111.111medio41de44transDporte14140>l44carreta.1-4cu.nElola>0los>aspectoslbprincipales14140 o 1414 141414110 1411014l>Ol d111loOpo11140H1n41queNDse LnvAP'OlPOolloO< ;l birns uine, om jfe ,,pe lloras. aparte las de los cuac;os 1en tino de los mejores restaurantes -Sible enojo.ezd En-rtoprncseLsrfeia gnca d sdijro .y b¡eane E tncs io u u io ia"po ntr edodel en c rina om e f io es bss o du jectode -Fpia aldlectosde "Upim otnede a V ,raamborn auni aqu se h anca csr i Csuapdogsram ra. t rvc-ite r bi o r i squea in d bajada1e4 a nd ijetasln i a ci t 3r a hPoltica, incluso la de guerra, quir-.' La segunda 1ate1,oria4 e-ve Todos los congresistaselectos 0por '141 l p d ene veninun iqd1e 0 lc l 4 l se ha con >min1 CurldO a o n41e4pregn tsia pr4odvee-. inera mio.< ioe rnih4 > ri 'ar i"<4I11o4 1ni,< 4. nes tengan la responsabilidad de ndde aamilitares: policia ce el PAP por la citada proivincia "xc"' M rinz elaV da o d un l o l r esa a m ienl a l @li73con fe drienias dmcraas inga d y .qu e o h v di a r bajada de l. In i nl a itahisu uso. De una o de otra (cirmra fronteras. de traniloortes. de 'abrlitiran a este acto de 47 -aos. al parecer gozaba de frente al Palacio de Polata de los ectro con los republicanos. el presi. periodisias que "nuestra prenclipaNA18rCI o queNiDarCnu a 'k parece ser que la unidad d, las vas. de orden. polici¡a auxil;ar de Escuela der periondismo en buena salud. Aver trabaj conno.de' Lamas de Dalai, en Lasa. Se sea. rnte EisenhoNkere respo rndi que io he ourrq e n estrizgenlo irdiCiemh E 5.NIU AN ucvdA. E rtG lal flan rorea. y sl ratlgu in ,d chs puia deposrdqe e u E-ado A;er se entrevistaron con el preal retornar a su casa le dijo a la es,China confi nes mltaresru a or nione en formla re.gular Y fija. \WiPo tambin manifest nuc,,,,rer rpaao a d ose mera nte cs de los tatados a raatif cocn ¡o poic .cmotds o twia idente. doctor Andrs Domri n z 1 pesa que no se sentia bien. fa leTerror mental en Polonia Sin embargo, revel que ha Pedido trat de hiacer una distincion roire p i:i rni u; eclarain en i pue ls ta io dos osatcon i pii. e ncestm uchaod o li t Ea, represeniantr.s electos por el PAp ciendo hoy. NMUNICH. ¡Alemania. dic. 1,5 ; los dirigentes democralas que se la condicin dr los rstudianles c),. In fra el r cio aa onesr en pust e vgr delo cn enos riss nceit m ca o cc i .r.la provincia de OriEnte. seores Porte Gil contra la ONU ,Unitedl.-Un mdica polaco refu. ,niiexis*,rn con l cada vez que noz en la Unin Y el caso de 1, 1 ib fertas a res ode avEsados U o s da a >O oleas 11404 0 1de orrn s 1410 4 lino Manceboy 0Alfredo 1Za 1-as. ;si MEXICO. dic 1 .5dO Unitedi.El ex -lado declar hoy que el terror cosn an nEcesi lad d consulta¡rlo14dores1nremer11anos11, nca1i Hncar4 clados como espas. segn la que dan a los alemanes la aut o. hombres, m s los 20.000 que c1 el ex alcalde de Banes. Popr1si4d4n de Mxico. Emiio Portes Cista ha vuelto Incas a muias por. 1s4r4 asuntos 4le:gislativos y de po ).iLdos1por1]n rojos po-r4os4'110 1i0n noinin de f40entes4I4en infor das mi Y quedan autorizados pai a. dependen del MiniSterin de Goblidi,, Alma;;uer, Gil, declaro qe l¡as Naciones Unistinas Y que el nmero de pacienies llcl. .aindlcovnod r isii lsN eclar la conscripcin, como r, nin nacin. Terminada la audiencia 11-5 cita daS ol¡ un fiacaso. Mlanifesto que de los hospitales~do salud de Polo. Adrim5. dijo el Presidente qule vDuranin e) co venirede aicinco de, s.sdNrde partida para organizar un eje¡. En la ierceiara lavzoia ;figurA la di> seores hicieron una ilsjta al ,Ona* gnaia ,cirdcrpita que nla ha aumentpido por ,501, La peoij a a cada imiemrbresdel Ganien Core2,De uane losecrtro io eneas.de la cito. preparacin miitar a c4> deIr., i4el Vn de trabajo de los periodistas no ha hecho nada ueno y d que ha noticia se dio en una transmisin >le que realice consu tas con e Whi0 4 t1 114 o our los 4Ao. cfnc(,niidn an.iiSiz sr n 1,ien, sr n i uba.adcmi s de Solicitar que -¡rcin de ](,S Drrech.s 1Humransos clpse fiicR y p¡ n---men-e -n-o conipones fsinenci. davia. esto es: no han sido ,i icon ,ri cititables qur tp, losi52l.lIn telerida escue1p se uniqur en e la s N U mIrinte Poo¡ Lce s i mpe fnes.s~ a---m-a_l ~ con exacti-tud los contin-,enT, a I-l e i,osmilitares de la NA~ tio luzar. y" que In donde aclual.-elsN UWAP ,1!sINGuetoN. dAcomrpaias1 f T se excepta a Inglaterra. que -ia,i man a <)rirntal:, mentp JQ, encuentra no ir puede ~ E -, -pr A HI G Os ie i se nhow11 ,Ar a dEcu a t r o >di v i s io n e s h e r4it o0e n>Ac i4. u n o s 400 .0 0 0n i 1ta n s i q u i e ra i r e c e r c l ass, E y qre e e d l n e z a irdua rd hiioe ,y.!)fiPor su pa:r eel alcalde de B ano~ ;nic i~reoyque apeac l re er om t do h y -L situadas eN, el Continente. h("r,**-escadaue ap! lasr deariComo quiera que termincln ,em Rsc,, ,P cisponin, 11300W ". l. ,¡cio del doctor A disDomin2o P o e e F a c a d u #* c eacala n aael tr de hi I. C-n --n de -a p ---RIM RA __~~ sp_~~m --u-,-n-R ,us ,ns.A ni., n.i.Rb 00ctoxl ,,:o, roy a CENPLUC, s-Rn trmi. -----n-de dlarci. en los imipuer ~ ----m nIdo el cxtimen cque se nnyrC"ia pecisade' rcF ari r de q e mer inl, lbTri. 1 onnin avnCdl.-.lap 1 a-. PRciVnERd, l lasc.misonesERArirpoadienclm del nro cnirrpspasndarenulosdd con Se djoj qu qu i el j ,es,,-' ¡ ;. puea c miizr7sii n u ai1, mRmi nrinti y laogrd eyisi fie r t nal e qu ter me e ma undesta.z. La crepunda y iercera lee' ecm aa ric s ecn mala un z, er-)ula de menicos seie vdrct aeprmilA n1 -apecs d a eisr ~ri plr ao del ac*ual rmandatprio' efctci\vo lmitar lis ar-mamfnin,y :ur2 hablan de et-,clu Ar ; ines de rr" E-plico qur c] dficit 0ni r1104pro1 4emas tienen i 1r4lacin %n 1 ri la tifi aci0 nde ]n NTr:. ool oi l No ,p vicrio que4e11ancl1 14 1 i r 4 o <1enE ir1ud1 e4la4les1t al0 lo. Irn4E Pl01tono44 44 1 > l0 0 111rdiario4d1 all de la ~Cor ina de Hierro~ refieren a la ainicion -r a l, ,,m, 1; indusiria del vale ee rloe ir pai, por el parlamnenin d, Alct cllad l Paa co sg i la pt,ts sobre las t_()ompamiii:.a rdar c ( renXI.a ¡a d lt ci m o i l~ d a ie d i no aip air de; T-arna. sectores nsins que ',s non, ni en las m7,s impnortanles en la imAni A rcicidental,.crit -dj. rAllnficar d p: r iTicniuar a Iun a une ,_ n lda c-u la N A enm d .os S id > , u de oirdi e Fq ueniteral]Pon Los rusos. como se sabe. han I!P hn d5dscudiruir cir un e,52 a tuedend P r 4i pol(n :tofu e pon ncamint r n e Ir7 i rr Eo up1-0n :nst1aa c moga ras.No h n-rm PQ iI ¡ee ,o d lado -todava estn tratanno-,1 1ndod stia n r :Ew n i inal1L ci os de a ra li el c Bo n d" oeeta l pm oun r ie n on c.ian 1 o r u,, ci on lEllo supon,ido nosir ud2 c, no uc a iirci d sr ,r rt(11 U do obistaculizar la tunidad ocridi n. iar~~ .\]iayr co\ieien -auinqi~ Audiencias convedidaS 1 un lo1(0o rihd aa laPd e s ze~ cde ho,_ La icamri 1a bojarrechazo una (,;¡a u En a rnud o n e n o i izresc. po, u, n Z, stlchab]]a; oido 1 tal, singularmente la de las iia ma nore por eH momrenin ciaii-,,-;F i r dniede la Rcptiioi(2!IIurpaY cen todo ,ice mnd(ir la pHiz ,, m 'So,' ocd,¡ Etpara qui niisairlon S rC¡oh c ,un r ,lmrn a i ido ednt a o e Pero al mismo tiempo. acaso p,,, deS r iu cal u io ,yerA !z-,nc. inicto 'J ~ E A ,,m a n" Po,'(P"'cmna u" A i n l n-,',A tie la zendaael ¡)acto del Sarre. I.os iil)l;o-, rp,-ciices ~h lb pl-110 m e P ena d lva r ten r oGalE773-,15. razn de conocer a fondo11zh14.414<14144<1uVb. lm1-114m4440441101>and 4414 unidad0es indestruc1ible.1han.1-,4141144iru1-d 114144el po-c: pe:.on pninqm r.r Ap1nauriFrin p nor5 Aautorn ra-l e: .i TaPoin sie ,Sl ip, nie l n no hin parte oriental de Alireinama E e o du,, d.la ,, 'Al mr¡ ~ el w, ol W ir ,, c¡ ~c r RauI1,_'( 1, ,p a d poesa d saaAp~ n;;qe sre s lin en wlininnts r~~,on ,a m h .; o u ie rmic l in inma ro n es In que. hace unos dias. in,.-p re A suponcr qui i, c an, ¡l: -,,,, u d1i u i, ',rp, l i-, r Naul R n ". (¡ Alem u, to inS terariy a cu(%c ( on( de,1 ,arrlos .l a nu niedi ~ a 1 Fun ld., nirmcias informaro n u in Ollenhajer, jceedel Partui.i Slna er ,a a 1rOPC7r con dif C (,,; eu(la 'nc: lr! li 1, 1 Uov'n !P po~ In . tl c rsio elS rr ~ i> do alo s (l, -r;id ,-!ild ~ ,1 con a idrtioardil;a maqs e ob e hren r. cial Demcrata nleman. comio n e e c sdrn 1ar 1 :aeJ >, soirr is itS Asun isdc m e ( lo"( la on erm LONDRES. ciiri ir l L ar (o, d o ,d aaen. d-,iaId ,.ip ii i i d or. c Sio Padi. n~. r Un m,cadiio pi o ; qu e el S. anrt b tculo as para la unidad n,, r n tne a ralieaci,,n d, en r, pgitclar n d in n n da icBricaetaa pu sa mr g a u an: hEl al re Pan .v Padrm dic Squ iiz n q uindc¡dSano mana. Por las noticiaS que ,r i 2 ,r,i 'ic :c G id,, e no 1e C)nc l r :d, Uve se n is cu ,arp a ,li;u i mj rill a n ,ftado c :ja mas r quiae s tm n st i ron di,,auna mos cada l a. se sab1 4que10e441N1 140s0 onb4,c,l ,11141141 > <11 4>4144d4 14>14141 141n<>404pooi<> r 4144] <,,1114141141414111414114>0<14<. 1-,i,,,14>,i i'j ,1~ "'lllcld<41141144<<041401>11ad144 1411101>41111411<00 14141414>14141p40r114>0144