Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
April 14, 1930
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Additional Physical Form:
Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
AJZ0781 ( NOTIS )
0011968619 ( OCLC )
001915261 ( AlephBibNum )
sn90048069 ( LCCN )
11968619 ( OCLC )
sn 90048069 ( LCCN )
Classification:
Newspaper ( lcc )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Full Text

PAGE 1

El airrioisi te" mn lo ex e r f fel1 rK f 121 aos al servicio de liis inte. 1.111N profemn, en ¡o internouu ¡ iu Ir 11-IV1 rees generalesy permanente saiDIARIOoDE LAdeAlanacSn. El peridico tos Pirpn Rivero. DECANO DE LA PRENSA DE CUBA antiguo de habla castellana. :\Xl.-Nnero 262. La Habanta, Donmingo, 8 de Noviembre de 1953.-(Ccotenario de Mlar).-Santos Diodado, Claudio, Severiano, Victorino, Seyero y Numancia, PEECIO 10 CENTAVOS ,oIieita Roma de E. U. el relevo Nlo oculta Bulganin su! Revdaomade nDenuncia Londres que dlgeneral ingls W1nLerLon alraprl e de preloEU xitc vja comto j ef e aliado en Trieste bases que rodea a Rusia Etadobloqueadopor'en la zona del Caribe carretera y por el arebat~ 2 uo r esil qe Viento de 112 Klms E onua ¡ aoadr inapacidad para controlar lasituactn rceada durante ls id i ilitar, loe citl el gan EeaHonduraso NEW YO aaaj2agbaa quc se ha almroalne. Nurva iiaonifetacioirs contra las britnicos en sccen en lo PlaaRoj, de ouaoea l3 e ai'am1soaen a Ae deermtnodo loinculcin que existe entre aH liasitiddrre. Paro graeril de protesta en Italia itataana ues aasverurio del tunaode lo bolheviquesc1a¡nts ~aiaod 1 ilmtoIpe 1los omuisade Gusenla y de lo Guoyan 1,JA 4NSEDD TCSIA PODCI MCH MS a¡a aa yaa a'aar a PARECE HABER PREOCUPAION EN E. 11. ¡lA TSE)D~a aaa luio Mins delaa. Asinciese que e iitrod aurad el colie7a$ Todoloindcino quel Gobierno de Malenkoe desa e dat tasyHuada. tiabi ta dniitrod oCdeod n deaterrlosetimalaaela prouc eatc lo de conuio Eatda u" a adsda atta Grn Breesuo Fha recibid rdenea de peparr paroaiajaeir as las ctialea condicione de ida a la .,,H t dtaa aa a rops Para enairaal Crbces asedn ita tya,, 7 ay I .aH ayyly y ataa liada a H H. ~itic.d i dal 1Nyaai a al d nbl,1a rutyy0N E. y7, aa ld-daaad aaad(aaiail¡ d,y da i linaH di iiy lyty h¡,.aG. a fabicainai, .,m,- yyaadaH ty ~ ~ ~~~ ,y~~'aH L sada ditPaaa H aa aal aa. iit jt l maaa d iisdnHH dda i aaantesa Ht ia d ei la yi a y aa d il i d H a i y a al d E idH da yttdilaiataHaa ldtHi rt aaa tiataHalaai yHdl HyayiddyialylPH.at.aadaita nhidtnatttaeGhtadaiiydtstelH m ntdaHddndlos aliaiddaU,, d'.aadP : aiadaa,,, lladiiaaa dadeai.tua~a dI., ~ ~ a t a li l taia raba ndnaa'Zadaa lltddidiEntdiliHldyiaeye~iada~ d1,1 -e Clada di itatl-aldt, a -didatalinattita a a iaiataiad la a laa dati aiiaa a"S aAa tnl ii~o d 935,ta aaadaaid dadad l t aaadaiaa a1 Hdde d erlyiddi 1.a b l aa ia'ddaaaa elttA d e auqedrne Eaed, it 'a d HUn id ta It Nzteel, us e e, 1, en 1 al d el a d lttal aa Ln 11e se da ~ ra dadl ia i liata t SdPa1de l, ."ala otaiploimai.a dui l addda latcos da lalsta i a la aE att iad lal 1 i ~ a a a "t"'tque a a a 1 a1A tidarle aasinal 1, i,t~tilatat _,aLia l datliti.dl 1.F dtddatl d al-adc E ocasi uii uniiaisia n-int aicicaa a ud PalaCa, dal. tat mod diiernaa, Ale_ iliet rd-_dPS. a gaHiad dittA a enaatguart adi t a De, 1-, a atl lea1, d do 1Afainl. a,-ala au1iatala ata i idasd a oa' anA t a aal' siyoaa~ahaa da '.a a1~ ~t o alaaaaa s., aaaaa alaoae.elasdFilpinas.aada~Li pajodmees ygn a ,arsustil A pt ~ it rsieci dt "~Ia otr r.dIruma¡ar da la¡aIididia dad.a,, date-i a -haiatadalay-ll entlJlalR dc ii ad. su ,nota la elua Ja aarico aaiaarinro le raudidun pioPaeC t, a,. Rai d e ido.E J.d c,Bana ue n Fa tid'yE. Tha. s ucad c e rni sa',tdadltl t if r Etdhsprnn rnars ocai a ,, Lei Sli, oo. y dif ,rdec,d unt a Dexe~ bic rPs e, la)d0 Aash lyi y eHandade.a 1,us~ d o n a ~ il ayaIaZ"ydt tv_-RjaE .rna. d riiada 1, .asme aed ti atOdlid -pea atetioaliaa'a pr-,I1 att t.algn."Lia. da, SI la taldaya i ¡A t 1 re le to al s 1 5 on in u r lc ra""e,1 talti I aai Tid d di la aseR S i g r m a a e~va o l ot o ila Niad y ib tdaia t alan~ u,. da di A t lil H da H iala .p.dll d. l e raitytta .ait .].' l I i naay u a d dtlir .a 1t ¡-aaa 1a C~ 111~aal 'iiia i yla d' ir let5 A lgunos ati b ia a S dtaaaaanau u dall aa i t D ia l a O nl n i o ja t u a ld ,H y a a ta i aai a tldddddllaaaaa altiaalatti u ii Aa, l a1.dti]els.ia a nd.dt-Li doit.,da~~it da d yii l las -podii,, E h ata dI nrrd ls .~la d aaab.J e s l. d tita!n d h l.d a. di atga' int yaa.aa d a F ta~ 113.d.d ulpatita tl uiii aada ii Ed nd .a ad ar pdb-d 5.00a .s. A maOd o oi d arree -del P rid, aA ulxaaia aJiadiaa td yiuaG tyaylderlalaltaje.tdt d ipaa etT FiYaoiadytaeaTiaiitauda h Eul ttaaayt e uieu daatilaat 2i1~~Eiaii di iuaid.1ad asiado idoadTtdaa.,.heataab naluaual 5~ 1.1,ptaasJg. a se. .eidd iual.y G lt -ie n hala-pu~ 1117.1 drroaNi y~a, d d P. M aya. aa i dt l. dad"Nh Ind aa d.1alatyda pidadiaha dd aaa i o. p~ Y-, ia ,d d aEda Si iA O dFS Hy daa 1 alattia abba iti§L.¡¡iat.suaq.,li~usadatyu. tu a dacta aa aaa -aiaa dr K ~k,,aiddiae 1aa o vi ~auna, t t aAa lad titdPa"--a t teadiaaa diabaa aa qi arodd,,dtdo 1i >at la lytadueytt a ia li H il Italia, u A'e,].e.,_ e, ,da .adaI.m-diiin icOsida,,I i all, iad, Ai>aid -aia 14~t dyd-a i didi tuii aa aa adt ita tla tluiEytaatddd l addtiqcd paat.lsiadudusdtW ald uadaaaaa aia1 ididadNdaa tiatdd u ditu l itd atiaa ttttyitiii iaa' aaatlaea.[¡t aa atidaidddiaat itidd l di tddyt uiio M sada e isuanInetiai-ael Sen dadaitaaiataifad ______ea.,telliuaa t,'tiaFaatataaaalual r~, t til aaespu estdi ala 'd"e"".a.faplla 1 presidenca de LostFalipiaas 'a f, ad oy da Oj~ ~~iuiaialatdtaa dtl. para estructurarel1p. eupesol frnce:sacrenaiocauimarunt l dii oo iruto1ee1asslia 1 u'c9,tdeldaHlaitasatalaaatatoabaj .a i u iyila iatti aaa 1at' la t uin a g c uln aa nai bosarehudaznon aavilc suyiasTaantoaioar a 11uuaa. o uta a uaa 1C r iitdnieuiuaiaaer ie la ddal t oposiuuaf ~ u ititdt d soLHta Ex unen loHbad, s iaerucis q e rata ii diaaa ,a-JufilrleroiuiuntF111aa 00 as ala t la a lesl Dectou 14qefiaedatr cl a atad al1d,-aprayeOdiada aonfertndit e e d Estao y Rprane. PinierA Vi ilada e tdtaeliara. Sa. .i t'.hoNdifuto abaa y D t ita ta ite eruaqelaita. a a iii.dBitc da aytaanliaayylaal,,alWtiia d,]ud-adi. titil d ,,a ,d odia a~7 A ~ ,e ada ji ttaa ttttLoi i i oR se celebrarnhil1talR CS.aia Ni aH uhdberavistolateleta la, PARLIIS T E DI O uaayyattaat tata iaadaotoaiaoaicidda at]¡enaalaydaa,11.asaa dti laiaiaaada da t>atttetent dI ~iyy idtay ii taA d aual. H ytttit taiuatiala u ta auya ayitiiSdel Patdo ,ena .a1. p.ts.idiaa atataaud~~ u i ~, matuid .t o ( a dTi. 62115 y~ds aelbaet1,haty, lu aauhaaaiiysobre al a y i, i.oa TaYeldtaTAiyaaaaaltaddddada ~d-Hale, a~iadl~a a~ ,pta, u,,,,,ia datadaul ayuda 1gedadai-~1u a lttiiCid -1tuaaLalaaoiidNlil du yaayitaa lriaid-Y it adif~, hu rtiidittattditi daijee.1aiahtaL adaRI, mueddu1,ieai taay lila ~ Hadahadaayybaaitha a aaaaa t Nai llaaaylaydaiditatilia aad ilta uuntlia -tiyd Wa tta it ataydl iiirqutoin "'dicoesq caiittitaaat tatyyyta >aaut y aa iitaa lttti' e¡ liri dit aaa"C"dsauna au"R.aaoi aaa uccde faues uao.>l ,jultule e uniluadaene,,ellt~nod e lagoprsutaaenl eesfe Ric de uba os i C ii 1.a t p.ay t d d a el ii ld C>ddd aaty>iayNaaia hiaadd,a"e-L. 1 PASMdeANJlM. Cdiii.dtt didiuity ceay idtaN> ,ta alyaab yaia hdaala de trre die iuiua. P'-L.d,t ahta dal iidtt duat taata atlta .t a ii at dp i Il.~ 1~ s dj rIcJ 1 Ln 1-,1 la 1 ~ i. d iti nu oun audi~dabierta pd.,tda.ta.S tatdayadlaa. I.t.s aHa bitta t a ,Ie Suatl da didu>ataretradoH-iRE'iPn i.alaEn1, > idhatdOccdint ad a aAt a ,a Hy ,tt ~ ,,,¡le 1 .-,,di .iniad ,,a, o di.di NiaugiddetfijtAytdtteidyayaasd, inte tud cbataaaudetci tedrsd a~ poduo u d1ana aayaest; ,,,a ,uli ~ tt am hada~rada at 11tal l o.b1tay ti, -itta iea1,pd .ian. ,,naal.uai alad"P 1 9 ~ 1dai adaReliiiin idtait~~de hulla>t ttid>tiayi rdaublicbno, dAitad iludIeresaaldautyu11 batidae, cia. rubaseaa nij 1 > lsg sosd lE ta o iayaaa >yatytaaai ata Eletvia nayi protesyta lE ec tv idi'tiiiui E Sipiii aalaiit itit idddn.tidaiaatd ta ndcaa rm iiit Su dal La1CadidaInuutiianp~uaPe lod, la,aaa ytde] aud Uaayat'ts iiuaa taaaa i5 datad diii Huad GiluitalaHi da taytuhitirtroatta s h,aYdla.,01 lo podadaudu u c t oresa dila s s liaa p >bbd >araiesructu a uael apresupuestoaaaa d 1 tai,";'!'do.udaaotiensuivaupfraancesad tenIndochdiatndadiP.ai~l Caaatar day, taSi". Ooun d ldaoaperua isadea Fan caio ar H ce da co isio es yiaradiello;deAidtA i ail 'ritnoai~ar m lh nirs adviin2 s d-pet:et T, isuinla dAs P diaal utat bl a ea a ue d tty -al, (talgastosiPaniii tulN idad da Cuya Laiiatita eativSaau ¡ itaialdta, ii taod,,,-i dii do.,t.-,-d1dadaa lu raa .a 'ai.A.que. mau 'tau ay b t aiia-aia -deMuttlti.a>uda ii* r-l dael>ia iapiialaNena.,auEa.Reaa.aANUNCIaOSiCLASIFIcADOS: 'a tias sethbit itauild y ams d m Polouiy Cdicosoacontiniuracuando in defensai da' rtauialal en aMariao. reian aiyayiyn Wddau arioaauIirot AP.'¡ ada Oi iiisi iiiusonSo

PAGE 2

lAImportante, reur celebrarn gre PrIpaaalvcosa¡nra el lobom Portuonlo; -Harncum'pl roo Rogollo Frnohi ae Allooo, do lo Jodacol4o de¡ D~10O DEI LA FDALIClInciDdenteuJuanoo o nzlezooooaoo Miemro d a Aocian d Sanes d Cub o ot a do jooA olo Go In! 00000 do oooo o s presenao s n0 000cD usahaboien ed P riood o C o Oiemrom l o ciain s e cBanc uai vidsara00que1seG reconozca0000 I Tenienal Ry4Nacsqionala Cisompleto. a uninooo Ooio existnte etrebosoodse1 0.2ddeoaGuadia rvie,01000 CUENTAS COIRLPRIETS u1ioe 95. 0oOo 000100 CIALS YDR IAJROSIdg.esiasNo lad o s toDooo GIRS YTRASFEBNCASanDto.Bsii onzlezoy Gooooo CO SNCOfee o u n ALESci anaro deioo o pola AruoCoch CHEQUESCPAR IAJTERS en estadod ieb al soor100Ad CARTS D CRDIT S C MER tlooolodo oo o neooo 39,oo.C VIAERS DEAJEUROPA IoPagueovsuadtoranas. E enCub yDehcio:lomeparaGeea E oeaoa o.oo, a 5amos EESEEVE cOiN TIEMPO SU PAS, dte ucos A 0 7ly [ ¡3'¡ Y -Maaa, lueo 0 ambi [bana, 0000j01 Tbodoso Paido Lladao iH Bueo oj 00 doo do el odor1 de 28 toAo miebro0de Patid d1 ________________________________ dod oreui btAor IR0r P. oioMoS.i .inuverD n ui6caa el cetr slor MalP00que ¡er00t¡Inaugurar la Sociedad HORIZONTALES ] ubanade'Filosofa i od. Erxio Oqlosdi-Seol distiiva do laonoble34-Reao ao losaos i lads.Es equpoy ojAio 0Njju 10 o o crnaadm. 1953-5 1 ddi.iodoo, Parlo 0-Solo.haiacn h n epial ib interesaoo la ll-Dios de lajolologia ecadi30-S hacen mayor. E el localsocialode laSooid, se a-Ailp lsdIav. ubna d ioofa ia en Al i-0 despacoben0una01 12-Tompto dloschinos. 400-Aooiguo ro de¡ o Indt. §jjoa_ 201,~ nr uga ljec 4--ios asrla elprecin eso. a las5:0D. sfcrBmuy4-E0000 on cueda. lainurain oodlocurso ad-.io qued opaza0i0 1jI-Embrollo, enredo. 43-Ponrsua o no la seda. de 1953-54 del Inttuto de Floscli lO--Rlocostno dl Metiter47-Negacin. ,Lionferencoi d eseda esoloi neo.49-Siooboloa le] erbio, a cro dol dotoJoge Moo-, ats 17-Antiga olenua deFrancia. SO-Fij la la -staen. quehablara sobre 'Ideas do aHn 14-M joolodo do l0j-oloooooio. idcti y u jimportia en aire. 52OllO 0-Clojo-reene" looa cb.nooAO-j 20-RiodeoEspaa. O-OiooeSiberia. 01puolldolo _r. Too OCA O-Suelo de talas suelaos que 010G-Pribr lbonlidol. seootoutodos os uvs ooj e)o vporoo i-, lgunasolanchas. 5-As. dvebio latina. idel da 12, en l localde lain: todrguz Galn. 2-Voz on que searrulla auos 0S-Cint on q ouegunlas t_______________ jido Cluoooa nios. jmedis no. 2i-PartjloIsparabl. SO-Smjbolo del udio. A flmloa represntoaaod Cult icreto 1030 0-Hobijjtoant d ua olojia. 01-MamlOo roeodor. LoSlVlCboo.s erol do Aduanas 2-oo o6lfbdj 000. O-Apoolo que seooemplea para La Srt aVoleCaoojoioo ii !a de od4oooo de 0-Doade la agriujjltura, Darooovos ajuno paraquet AAliana oto oooooaodeoir e reereniaoalas d-Ao de Crso.loAbrev. 1 acudaI. Poarti ayr haciaesacidad dr! Lb.¡u-, se opa.Floidoaacoda do su mde udbcoode laoYVE R T1C AL E5 1,so0 00 OAlljijoo de 20de Alciemj-Pooo postor odel cabello. 1IO0-Au ehace enlaocasa. L Srta. Cberajljooptr i tdlc on laoi1. 2-Aooj-oion que se experimenta 35d-Eopooojjooojjimorica. 11ulode Reina del Festival. baooin: ao.ooootjo oji loo oojjoo jo lod d-Slojbolo dAllcobolto. i o s deo Al Institto Cubao ri 5Abojlo Portla 3-Cooioonjle onsjideroble do 37-Lieooo qjjooo ponoojoooscado j0.e u7etns on gaque doooojbooo oo el en la cabezo para 000gar00 al00L10012400AL CRCORANI.o o 00 oj-trofooooo 00ar. go peo. ANTIOR lo CAdalde GAtid-. Sjjliljoomenttio. 3-Copia1 de lao Filipinas. r oden su loonl-Ado prtnec oo10. 40-Ojjdod do Caldea.ON o de los mdicoo OCEpcie deocuervo. 41-Aoouotoo. oembestir.L.N 011000 odo CAbo. 7-Ropotido nomjbre deounosor40-Aodoooooldiooo. Abrev. UL OH L oe ha comuniocado querido. 0-Camo0sin0labrar. d Sanidad queo]a. -Ave trepadora do Mxico, 4-Hoooo doo.N Aooo 0nojoodo9-Siogojlar. extraa. } 0-Ooooiooldo verbal. H 00 mueobles 0101end-Cooitl deAl Aijo. 40--Diodo dol ojo. oL oofii uesloAl0jAQu tiene 0 aren. O-HAoooy lugar e00que0convie'-O asOOOO 000 paeezyve-1-Sooooloolo. nnoontrarseooodos personao.,O la. odOoo0o -Aoojoojoo. 0-QOl odeAoleorcio trod. 010 al onveoto 21-Oid doeIoalia. 550-Lugao dondoseooxpenden be10000etecovd-Arjiculo 0neu1ro. Odao.L el Gobierno do dO4-Crojoaiolaldooen una 1lonuro. 7-Pooooolojoooibo do loo Eodou lotoldo SanojaOl1o d-Cieolo uno. dos Unidos.C F Waffibiot0O 0r'20-Altar. 5-Nieoode ooodaF C >ello Poodolo, 000011Pooobr pronalo. 11-Dioo Aol Sol. O L 1m nietacoes: 2-Pendienj para loo orejas. Prohibida la reproduccin. D-64 dnvo que1tuvo 10000 do Cuba y040oebreo7, 1000. ipoto do 4000eootooo e ilgcnivo CARTA ADILIIA DE LA INSTITUCION NACIONAL DE EXAMEN. smiorde a e, Y IAGOSICO A LA CLASEMEDICA CUBANA YATODAS oce a lor odo y Ta.uf~ laveio ralza-b ASINTIUCIONES MUTUALISTAS. CL?¡N ItC SDE CUBA, to RodenooestLSISI xclrdeCu aen HSPTAESPEBLICO YSANATORIOS DE E'FERMEDAtr mrc. DESVNENTALES. 1 sdo acepados too ElosOlooloa di00000001ooojodo e000Ooo-Oo. n" Cosderamoso do oanoseriaoo 1 1000jjon 0 1.0u0ircn d, Apareci pdbiOoidodunloOOo doootdo que000omoponetrados onooou0s00a00 0000 dar las gest!on dioodo ol l Isttuindo Nonaloddoe 010000 0 obdddod c010000000 401i0ay social, 0000a0 e00 cualquier patee de Europa Al adquiriroun00uomvidl Peugeot,notro le haeos su reervaonuen uoal. qolo ooompa y leoo#oooooooo un DESCUENTO ESPECIAL DE enoso pael ~$ A ,la.b-~ A Noties Nporles loso. alarios i cxxi ;ados OUch Sacolo, tal. alr,', !vil C R Isidora in

PAGE 3

Hay un modelo cde Felicesast Pascuas.h pno e unto s y o dadaeble 11 epoc nsstaroloas s ra e et o a sn o uirn cncd Hay espckasoz n e as rsd de desodasrla e oes CFelieos sca saoaa Taeresguata GCUPral ELOGFL MRENTDENCEGCIO T2 LLERSRAI 21 seepcaiane t mrssos para cada tipo de busto. '3.,, Consltee el Departamest Brssec yAlusu5.doeoe ".h A EPOCA',-&l .1. Fr cic d XQUISITE FORM, la cul g.usele adr elegir el me. slo sp eeto. paras toade bssots. dias Carteras de 'Wa (poca>' Ponemos a su disposicin, a precios i .ncomparables, ua extraord;inaria coleccin, de bellsimas Carteras, interpreladas en los materiales ;ns fnosY en los colores ms elegantes para el invierno. doao: 1 .25 IdJ mdl e hrl 1-eo ene baao oru uz trs-Iacoe 9 exlsva et

PAGE 4

-De regreso 1 SeIee etrae nev n a a Res2ablcidodos Uni e S~~te y~pIt~eet~ e igeee ee~ LuisaMen de'i.e M ydi do Introductor.ie lefce ajjeored' eey tac d deee laentfere ad uee ide eldeec ras. ede Ah!.Los Vestidos VESTIDOS PinerP 4V

PAGE 5

l.,.-3., 01g e.fi2t2G011 i D 22em 2ng 2212 2g 22222t2232,32222222de22~22.Y 223,233. ,3133DM.-P3-112. La lcida boda de anoche en los Pasionistas SILLONES J3 3h te331111 1, e~,1 1f~, i 0.b,1.11A0 oA a e, ia Ro PP. e 3al ori s 11po '1a 2 1313b1' bArodf B211. 131 33-011 o~fola 11 oAo 133 202d2 pl d V he~ la doble3A,'o213-32 1 po 3,.~--"".,, da d 3.3 o 101230113p2dan. lj~ 1 A~ o 3,,J 2 131 323322132133o 12233.2a2 e-,. 3331 , 11213A132 de220 01. l1 en deda ~e 113la 3.1fue. .fe, l M2 22 lO 2d 1 2 l.2o 33131 -2 o A d, 222222,22221322fl 3.2 31 2 11 u Ab13 13Y3 11331 3132333 -Y 22221521 PUULI1 A e 12 3-3.t S131 2 1331 333211ooA1d,323,3o3IA ,131 31 o 1332', ~ d 32 31' 33211311 11, d, 3312.3332122 12 MESA2. do 2l -, 1 1 22. d' 11~33'A1312.22331 233. p1332332~11d 6e y 22 13r22P33 33b32113 33 y 3 .2 11 ,l332 2 leb l.n.111 0. ;a13' l !,.a,113311bonita2.n,31131112 112 12 1311~ 163' 11~ e3'A 3 3 1 1 3 3 1 2. 0 1, fa 'C 1 311 [33 113222 1313 111 132 -E11 ~tig. Y ,,d1l3-i2'. 2 f~ 1113 23-11111 d,33313311 32 31 ,l,31U .113 12273112,y2331333331231 -II~lo Ir ~ o ~ tIab, 11 31111311a. t a 1_ :.e 323122, 22223113332 331123333 332211 3131121323131~3333 32. 13133' 131312133.33 2d 11323313 222113 31 d,1 31133 31332 p~21 1322 113232 112 323332 111.ba ,o 112133 13 2232333 3311332133 111313331133 AVISOa nuetros lieneyamigos V. n~aq2b12d22, Pl222 r2,a2222 212i2 .112d.e32o, 2" 2122 2 2202j2 T e222222t2 2 i 2t212d2 222 fi12 e u e Jr ~a,1e Son 22130212102211222222102y Onecoao e22 2u2221ros02propios 11311e222, 0on22sa 2121a1122 q22 usted espera3 22nco2ntr3r2 en 3 1322122102f2n02s111omo1est122. Fay selcta Y 12113212102 212Aoroa, 221222222 de perlas y 213 31120113, 2121131122212terciopelo y 313 g111122Lacen d212es10os11122132 vestidos1 un23verdade21ro0pri0203. 122111 233us 2>1122033 Tercer 2 Po 2 11 1)etiode[ya ont3fet 322231321122e351a21aos2.75 bo2r212o122ambin13e23 32323. Talla# de1211272332s.18.75 23. Vestido de [aya rosa2o3azul3225t1, ciop2elo231o33a13111la2cin2ura2Talla@ de18 a122far,36.50 231332322n 23 cuello2y1e1. (.Id.12112e21f133 212 p2rlar133ca2utilo. Talla# 212 5 a27 aos,21.75 conpel1. 2 .T2112 2112a42222#, 1775 con 13222 22132122 en =w5.<' y perla*. cintura. De 8.a 12 aos, 26.75 VE

PAGE 6

I>i4a. P> trollica Ilabaitera Evelyn Martnez Malo Cmla elafcidebacya de eaa lie edala na1td1 seoitcvly ¡ste-al u i, fita d uc tatv 1 belea i rertopoeun nt exquisd~1 '1 ia e c c. o La eria Mati. iial, ija ldorda e¡ onip d hgaido jii MarlMidCiIao y de s drntliim epoa Ein udizs e A7Id dcif id udeiorsZfliiaiones en t Mn xra locasin. d Cru, gntlisma. A tiauL uzii iiii drinMF'iuuii del gSriuofd iadi loi oAuu in d i yiudi Roaioii il a Scdii Mon idosa di Mui iii i uiu odrguezCdeiu Pepa Co ale s d ainai uiu s-Miii i i tai iu uii diii iu di;i dian iuuiu de G i uu ia i dei Muui Cungica Milad e i Dndi Pez. Miii i Julia di iid Piiii iiMara GonzezLdeiVedii iddu dieMduau. MudnMddMa dii Cuervo uffiuiui larda diziuu iad rviii yLlaVlrd CaSn erds Mps MuudPeM uidi iiiiuiiM Mi Aniiia i dildeZiddipuanbiudieiLeide $1099e 1 iegro, cn2soire gris deuuitd Bd Ci17CCiSii de iddriilii $299 redsiGlyeu diiiPilr ala $999-pu idd lAfuru uadi irucprMdi u IiiiiiSdi $27z75eui ¡Me,¡ d d ataA tnaGuia i a 01.I7 eMi osfn Lariii ii5thr ujeuu u e Vme.u tii7d Cc ein e i ¡ uk i iC C CC 1 5 N -y Ruz de l Ri, uu iue uquluea r reuiiuiCiN Ru EpiheriCeMuunadieuCdidii i 11. iiiiiiprdirn Ru diuuuIMi de Rurni700 rh id.iiu~iui Y Si iliua Vlds iziu .d. dubid Nin Miai Muuu u iuinez Ardbiidei.iubd,iSuiui Fenndz aaiaid enktono buiiud. i triiuui eoiuias: ui Gull r i uuiv uieui a i 'v.iu Elenau An,iu i ie u i ¡va risR dr uziraul id vITA leaER P. iS n LATritaoa. L A. CABRE NlRtA COpu., LTind.l 12s Ola ia d dAuid EterP raa io, iH d.5Trillo. il dllade Fi Perz aiuuiud.NET O 20 entre IDolore t.ideDy¡Amistad. ta AlJrez-, MlaUiCIel CarenADsA

PAGE 7

Crica Habauera Pgina 7, Ile nios d~I~.LA' QUEt ES.TA D MODA ¡a deiis nrnovra 'PRIMDONNA1ohiiro' sdReDe a de 'los Quiereused B aistnte, etrolosqueal!uE g l,,abr n lo E, 3tLeUAo Roaprendera b *ein'z Miano Luis Fe-! d tuscra¡eI Diariad 1aina La seora die-Gmez y sus hijos o Umoiv e haerLEcuEplido rec.ieneee ELJos afalEEcEinco aE yde.Ecumpli h¡e% Narla Mar, FI afo.delaqu prtcarn osnerososL aEE,.rEtA,3de lo¡ nimticonlDe.a,,, .a~EEAa a mcaroE rom Letiend esultar My alegrey lari NUEVAS VARIACIONES SOSBRE EL TEMA CLASICO Cumpleaos r,-un H~iu ,de eii se e r E, con al lvo, m le ii ~d( i Eclh E ucmleImaana, lues, aosE1Ledd, l un, l 5~ Fimos la nesra NIde oto oertGVil lle o Le lfead mn, ue.l d,ao ic., e su ¡esades c ml.d ieohs. ViajkFradzEics eosublaepsMrcdsS 11h l i ~ E dla Lps eit Ac c e O umlEe iulee maana. LOE CLIENTES DEL INTERR PuEDEN HACER sus COMPRAS EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES. Cfitm*ey ., ,aj .,,m5 1 Pismde in . M." 1 3.S Im .clara E. y li. %t9§d# 103 V#105 1 N. J amelmeame P.A. Pi., 1 'E$ Va. de lasT*eg FS. .~, ¡ Ceibal. LEM, GL.x* PePad 3 d. .2 ¡ DE LOS VESTIDOS DESU ¡TUNG V 0l'euestan5.79 lene peiI4ede laya DEIstnt Grandes1 4U~ CerE I ferlIEElEll gEindes bo"EdE, ryDl 12 al 2 GranIEde botones d cryDel 12 ¡t poder ceglE CetEE.vestidos. Son dos joa eU.jventuEId enel aer.iaEl quea Id EmodEa nala EconEmarcalda inienciEEa. AmbosE. CRE deale metilics. EnOaL -agu. *¡ .re, oo Aoger en. C R,51 LITA \E(,Ro *ROJO *AZUIL *VRDE e el. 5p E IEI ,aenterizaE41 ,alF A*UILA 363 a NEPTUNO Y MANRIQUE a REINA 55 a s" XXI Sabanera P10 DE 1 1 ¡REINA SS GUILA 363 0 NEPtUNO Y MANRIQUE

PAGE 8

Llmoo ALDO al U34433y queda# complacida. NicoblIO Mui; l5 Oea hOdeA, 1 1 1 1tiz Nez-, Lulo Portol; Aeol Po7m. losP ulooAeeo.os. ldu ,Eawbaeh Lao ¡. baa LealOEvaiRodrguezo Cutace. A bocio Rio.Goccin llec, Eri No haceos cargo de toda clmao de k~rotoMRoa. Sanec.en o Felf. _____________________________________ Tda clascde inormes o eli ESPLENDOROSOS y al alcance deUd. LUZCALOS~ YA HOY'Y PAGUE EN FEBRDIERO Aceptamos creditos de las siguientes Cooperativas: de Ahorros de Empleadas de Crusellas M. R.;Familiar Corndado, Comercial Candado; Hercias, Standard; La Ambrosa, La Lechera, Actie y Artes Grficas. Nc. l-Flcidlcooi y orlginal son. dolaintepetatdo 00 charol n0400 y tarmbin en quaaa. dTacoes alo y me No. 2-Otroa dalla de gr00 vesilrpor eta ia. iMas my prodcioadorno. Toe~1i No. 3.-F.aOlo de gcoo loeacio y filoca ca-i lidad. Iolorptldo enchaco ceo, cncz ot-, ooade todoa erada en cgqriysiYooo noo^oTaco alto No. 4.-Eocaolodoc oaodeiilo Pcccp, Inerlprtaldo en fici:ao gara negrcoon .9, No. 1-Modelo oooy chc, en chaoln0040. 4primorosamaente odotoadoec lo poalaRo coladilos y cotacho 00400. Taci 3 TODOS ESTOS MODELOS SON AMERICANOS DE NUESTRAS MARCAS EXCLUSIVAS, Y LOS TENEMOS EN TODOS LOS ANCHOS: 3A, 2A, A y B. A Merienda en:,hotior de Peg-gy Pesanrt Otrc eriencda, penaodeanialmci alle. cosecelebr e1l jeves en lla ade, oc hanoc de l latrctivae seoia oPecoc Peoocl y Gecoca ceilca de sucenaceccoo l cbolrt.cc jo e noemcaoebe1rA L. Welberg, coced pae oino equince de&laceula elas onco y modio do ¡lao~aoo.,a en lIlesaede Ocelo T~m.cdo Vlllneacne1 l llaaoe Oca io ndaolooe 1004otrcia l eritOa lePoel, cearo simptic hoeede ato, or cl ovento.tOcc Mara CrisUoo Gla de Oloacy o c e hcranalaecanotadoreaseoritalosAooctlee lat eoLdoenlo 0el1cocmedoc de l otla dspuesolcloe bu ff, adacnndoeolo mesa ceo rcoo centroIo do ee¡¡ ftoele¡ c olatomada or Pardace. aeccoe.a estejada y tu afitcioonea¡como-et315 Raos ea doog.oc. ar. 0ooaker de Gmo. y Let lA II Rif a autorizada 1 Gran Iners l.despeclocai e la socciedcahcaeroa. pincipalmeel ctlicos le rifatorzaccodacqueo oc celebcoo l 01baoo 1 de colaemc,, ccr la otcaNaOcionel, cocnAcos tinocccgcoooY li feondo conde la Fcdrccln At ColeioCebaos¡ Ctlico 1 cospaalo cccoelruccclby1 mejlooaioeledc e s ecelas ortuioitoso. ie e Aol V C9icgeo aInecocecceec dc E dccin Ctlica, ge fcu r-los aclodellCcc lol oBe-j c e4el1A2cce c cccbtce. Lo cuelseo1 cole -1 co cleeldceecc.d a ncos ccclcelele d deieeos b_, oleedeil Mcee eun Ypebsa da dcctccooe p mecc pemio, lo etoccoFoc l c c u ced Y le cccu peco eclc A e otroautoceo-. soncqe edahel paplet aCoceecto tlcnccecloceoleeosceleNEGOCIO para COMERCIANTES UNHTAS AL POR MAYOR e Caiace el~ccoy deg§c e Redila y loccdloaac o Clecco ¡tllanoc Tobeepeolle TV e"Suflcopael Recc proplc parar eglas SIN MIGUEL 504 casi *q.oa E3ooo o Tefi. U9-7422 Regio sobcecamadi roso convuelos de cello de seda, codeloContour poco muebles de estilo. Palo-rosa, aoqea, oro, cerde, coarfil, icorye 9tiOc blaco y ozul. los 2 dos piezas. 2 '95. 00 A ODA PARA LA coMe ¡ iiaUE PODER OIR BIEN! 1 Con un Auxiliar (MODELO 10101 Lo mejor en su qneroll Finsita Jinosez TNE EIccleocl o m'n: da6da Fxio meAscdedcA.iecreaaocla d i ao 0,10 d dlaeo e ai elrele calaalentlo a oala dc loo cocd e a nencoarar ele Nao. reeioslalc ca de FinfOdiccozy B cto soitmylst Oc ceo-viuaadcalomtcooconoelocdoctoele AJolR.Hert aie. d a ocAEn crulo eotaorcerecosoncevos cetlleso de Aesotacreo. i, LA 0.0. Del Lyceunc e perare le# L OROCA.OA A nim~c cooTelf~@:e c2OOO.eOo ode Cuba. ticlaeoola ompc.e c lnaee ftcoleodo§ modelo >NE lAelo.b50 .a. ece ttieA lcb l ettloAro R crnaa 1

PAGE 9

grai o, coa emelas ti cozo stcuyhemao e ls mt a y ,una parejita de nios ormda Tema ,Pcalael La Moda de Invierno en Ropa Infanti Primorosos prendas parartiOas y rios, que acabamos de cibir, para brindarle las colecciones ms lindas y selectas usted anso paro sus, nilos. matabC su ajce de tade con u, *,olde dz e su pdoetdo,lq co l Soq, Loodo, P ,e. Nide Rombo d loo dad d Di'l, el',¡aGraL de Romero, aid Ce QIodEo bledd codeool Z. bisdi chniue os Scrz FePddcoie d io licEol eyqe le a cul, RIil, Alba' dAndiS ooey m Del JancneCalifornianabriaR d initaqD.McO GRd chopdozliedQuevdc ,o D iazaadeco nzeGoan l~e~ Md , ~oe,, A,,, EinS. O 10.IOO dcooaylas seoritasd: itnl rs no s nrs e la tarde,dnloolceloo C3rni', rd, ai ras o 11 rp E ei u v do ce tsp r iylON eo, l SncheDzle lz-rri del Iiefii IIE. lior-prxiad e 1sivd e s elde eIlcua jy G.Meoolioeac 1nuncierne y acrias dn¡ANeva iro.d aMrn" ~ ~ oeoe Rvdo. padre PEe, L J, af eOEREO, e del Lunes 9re* Paro que usted luzca ms y gaste menos, he que aqu una magna cferta, por un solo~da, maana solamente, de excelentes chaquetas de sport. lindos chaquetas de lana 00ROO, encco ,mcdelcs di. ferentes, de spo y vesti, forrados. Colores:Azul eloo, gro. Tcalcs;12 oElac18 SChaquetas de S"Poodle Cloth" 1695

PAGE 10

P6gIee 11) ilIb(lecee a, DR. ROBERTO VARELA ZEQtJEIRA
PAGE 11

i el tashtee .Sessequespresentas Crnica Habanera Pgina 11 ~DAMet EDEIBERTO PEREteRUIO ale-ned. Oc.n Nueva empresa del 111 PuaAn.Restaurant camfp sT O P Ibf Ti DESDE HOY: Lechn asada can maraj y criscen Gccdi, !uratl. tianas y Pallo en Parrilla. isT, -A A E) Suscrbasel al DIARIO DE. LA MARINA SikM 1) Y BELLEZA Cadolune cir sltri y orficulo pr 1 P por lustnIs lin tras s'urtic ,,n de nervicin honda,1 R o Ins papu:ajes precio do RIHFt~riA, y Esf el tal preguniRs S.lud ~Principarlanuncios :--Pcjnnp.; Ispeclalinnte con Islt",R y perfecrinrinCrermes tnM IR OrZaniza¡e la SRIud. que un iltisiTlilqln Ht, las ,n ht~rrrIllaiRs o !-(flindar o el m~ la espreP. 1,as Ipcn con su ,o pPuririnimn A la l ¡Ira e Maesaune gMleanate luesesd ya, ylony 55on5.REn todos.ce$3.84. LA F¡LO!OF ¡A 'e Los imprescindibls tejidos .:de, tANMA No hoy moda de invierno sin prendas de loso. Y esto. temporada.los tonos hes alcanzado un esplendoroso auge. lo Filosofa presento una extenso y vnriado coleccin de tejidos de lono pura. LANAS BLANCAS Y NEGRAS Asu disposici6n -en lo Flo5e\ L i sofia-e un magnieo suetido de lones blancos y negras. E sec.esos apropiodos pero vesidos, cthoquetas y abrigos. d~~ a

PAGE 12

S E M B3 L A N Z A 1SABE yEMiEA EUnE rsa AE
PAGE 13

CXICr nica Habnera PRESENTA c.rd., xvsve 11.9511 9Jta, (wtai-Paty y e Paaci T 4 SEA~.1ESNdENLSSbE NESODpTS AE CISSSNEY EDIAS s o, l. J.E l EAEEA G d.l SSaO H NNNS P E1,~ SES M" ENc ElA11dEE,El E iEE P~Y-EES E Eeca E EASEI IEsthIer PEEE. EESPEISN.NE N EEEEE S EN.F,,ES lEET 1, E 1 'EnEE EIndiAENEdIA SS.dS bE l ANSE dtNENE LIilN NEiN N N1 NN1 AEEtd NN ct, M N ENENS EV ENES -a, GEESdEy SI "t S N o"1 a aE AEnN S ENEbEii ENS l ,N5 uE d~ 15155E SEEES -NEN -IES,. NENNS ENESE Ny EENUNANE joEen EScaEIE NSEI SAS G E-N. ESENE. 1. UNE d, NEINNNPblic E. ayNESENN P'N1 NENSI dEEIEN[. .ANNE.EiaSEEENESEESiENSENA,.NE Eaal, Y EEfi., M .EiSEN 1 NEENS MNES cnSM SU N NE LS ElSA _SE"EJo d.,.ECSEEAN NSENE E ,,r E nES ENIS SNUNS.NS tN.,CEN YNE NEN -,E S 1EENEEIEEA dN~E.E.S lESN iPiE. PEANE PS E r EEN ANEN M'NNE Ye NsSy MSEI NE EEENNVSE N ciminy belCmdoro, YcCh, ld 1,GE I ncinRyENNE do ENSNESNNS SeEES tNi CNE d, ESSNNEE N EO EEEl dilNSERES SEOEREN dONE CN lii ESEES NI SNSi. n SE Er ES E.NENS A nEEi. Ni D aNEENu 55Nd55d El Prs OSeE d,[ BS ES NSESGN doctorE ElNAANSIdi rado ERNdi, CarElEsLiESiOSS. Pido Pablo 3 aad cNEENNon cEa e-AsNor, FieNroAlvarez y oiL Daz. loid queNaSNSli haMd ice-SO YS1OTn wn. SESSSEE ISSNE.ENESNEErsevr e eoNdeNmassas liido lasrESSerNS PSNriaera eicESNS iosa rN haerosiilo asposible. "]yNli OSioCLiSSUAES Lucida ceremonia nupcil, eNOIN ENmanicoElucieOntoNNlNS Liaseorita MartnezSe. OE zENE 1555 teplSoEN nEnENN dii Sod asoNyEeSncaje. dieNSiuelen SorE11epesSNenia euN tidE ENAS i 5N5a555yperlas. sEsteSlelS va-R NENEo dSe familiaes Y NnistaeNSENrEseSNideNu Ilusin. mS GoNSnzez y RASed NA S lEis de¡Ealle.teNEido EP oNrEsArtS muy simptca, r enecne s. ts inMNENEaNos deGSyaesNSel acre. iadasoilias. NNNSNN iNSnASelVNdao. seorita MarNne7ELtESE EnEiL N AEEn uSamnSS SEtarEES n ennaNoracuENEStoNe nEo EN d 5porNla5EraciosSnia MSSAAJu ecabezaOesaSt. S es ia L a rvenclSEEESS SidSad Ni 'lwES. ENo el joen GESSo. NNEEN GoaeYsS'. ENdE p EScaaSNerlsiNRN, hENEsu5 del NENEr MinASelEGonzlez La REiNES dilnio yEeSpaNeSde NNEo y id i e sE mbrespNosa Lo lania fu eronEEs SS 5rNi. zOaNNtdrgueL E ESESmoStestigo EsErne-ESES AEmyorlimEientoENN de .ca o a rtSE E e deNSLoly:Pilr MorEn SrENNOni. vSNENSEeSiicdapoa Au ,entoN.doctorSSerioNaarroEN05. lassei Y edi, cntrbuy 1el ,NtiASreEGnzezUNSS aENNeSENY' EaSo florSNaSe sENao eto aN ust1 NEEiEnEnzlezCsEyporNENE Nuevos adornos para sus nuevos vestidos ElD po.di SSdSTNS di ULTRAlESofSIeO BLONOAS enoslieto vEriedad dieNloesS inEuenEESeOl c sAonNEego, con iEos dibujos eSnieve. 36" di obo, 3.95, 4.50 y4.95 NS yarda. DNCAJIES edi CMANEILLY,STenSeo yecosESos colSres dei sodo. 36'deanchaEE,450 EUL MOTEADO, di tecla pura, 355lNS-YardaTUL de NYLON, di calidad ENE fia, Sen er EyScoeRssobresalienteIsde lo odo. 5d" di SESho, 1.25 la yarda. DNCAJES do CMANTILLY bodadsSen STeil. PIEL di ANGOEA y MINK, finas iioco queivaSizn con STlos.pilSesEaturale. PaEo SiElis, copitasy chaqetas. 60" de aTnho, 9.00y 12.00 la yard. BOTONES y "MES1LLAS di e a atasaE15 n. 5 fEno. iligrsEOTi oS FpidEas. ,ElsivoO ,lETtiA Sntoidos los tmaos, estisEy PESIZ Dote. di S.iuPrximESo aTile%, iTniSmw cose de. Dinailof. Brillantes y ljosas telas para grandes ocasiones TAFETAN CRISTAL, de sido puES, Sn Rl olorTEIde loaEmodo:OngTO. AdSTTNlasIii qElidOdSS T uevas predominteIs. 3.50 lo yarda. FALLA GLAMOUR,e tejido gruesNoy de suaveSNado y cooresim molzodos muy TueNSvosE oiginals, 4.25 loa>yarda.E *FALLA CRISTAL, e ligeo otejido cUon suviNvts l'brillantes. STIESEO varidad do colorsco sN,meSdianosy oscuEro, 3.506y 4.50 lo yarda. ESO. ADIMIR METALICO, Tl T exclSSiteiNoCaoPRSSe. ISd6

PAGE 14

Ploa 14~ Par ei inogar eI lgar y, aMd PaaPor Ma*riaRodelal Ocios 41el domingo LA BONDIS X LA EELL4EE^ men h Cu"*oa la la, biidu q ue Poa.Iaid conocar n los C bian qei Elae" La penaiaPor pu al raiuardo da las Eolii Poa ballos ahr ¡as emaaaie d, Fuas maaillosas
PAGE 15

veo x Crnicoaanerr DIARIO DI 1<,,,la>'IqEa delVecado 1 El rectal de ,rmindet pI"IM r1nti coa oitede honor, qu e ormrn lee Scheette' ti etrttlelce RoJe e c Poroc om _. e ',io le it ag idt emldl eyTee s oBleg -Pecg, No-E l pi mo dcee ecehgo dIle'eel dee CIelmos:ela lledeJi Bor dSo ¡ eel, lncomo lower giiey el bellA ecital,e e leer' Audto l e do ,la n 1 eAgelito Vz E qeue Eplec. de re¡tirola notable y exquisitaeplantaJ.frle el adorno La erioeeeee pcranza orteaPata Armeel cSeetIe, ten celebrada ed a1ie e l ie nteelceec ececieec la redelteclado. Inl an e Li 'V e nlde lo.% testeigos.el Shleeelqe sehar aplau ManuIoiel Rodrguez Prez d ec rgr ellsmenecu Abogado figran brsdbe ueeee ch-Bu cen[, Chpi yLieee. Cuba 82 W-8940, A-4089 iEoeeeeedirechbevers ee la esla del Aellleeleee, ese dio. Capri ofrece precios de fbhrica porque eSif rica de muebles!'ls rp JUEGO DE LIVING C'llYeepaeieo delineaeseeedernas. 6 pc eeza sf, $1 5 8 0 dee eeeedee "reekieg-cheee", ferrados cn Nylonteseesase de,, elele;. AL MEJOR PRECIO CE LA HARANA. plazos: 524.00 dceerdoey 51100 mensueles. Al Cntado: Vendlemosedirctamente a usted, SIN INTERMEDIARIOSI por eso 1 ofreeceesI1LOS MEJORES PRECIOS RE LA HABANA1 MUEBLES Papeles para tapizarPr(f ceue laecsleEaCcsa mceCR pco espuees de laeherauciceedel, DUPONT' Teellil cel eeeleeee lleplcelemenade sus gales conel eeee Seleeeeeell. leae eeonoc le mcecdeljuc1ee aleeeples Clee ¡i e ccee eeedlcle e" lee ruild.ee egeaele uileeelleo oeelortadeseeeeeries eeleealeee'de C'% ece ileieideadec0 e madelee era lc eseeylosel ia".P eU is s ditiguia lintiay apaele sizs, e ama mudi le, ee-.le/eeeee eceee suc aemistades e eerel, quecabad 'Celeer" ye CeLle eleceealce a ce ed hnr u l reei le eeeeeeleleelec-eeedceeeleele e inoeestalba leermade pee lea 0ENI1E R peed e e eargr l uextesle c e' ee ac1 emdeceeeo ee e lemueleClciva eoia Mellie DI ecgle e cece c cceq ceeebdellele leroe uleleelelc de = 211, tuamene-ls amoos aplesde e e s saoldeexhbicneitad e';eelaCostael le l h 7ieue7e Del captulo inupcial deeecilce emiiatueec, eeeelce. ce liea. l d "e e MEDIAS Eel Sanearee ai onaeell eel anS lieeaReleceeleed e roer il PFu ernpdrinos la eoraEecre Antae¡o le Peleeleaeqeededeoelefi e eieoAllelie Remscorno daee cile le eee drigo,1 D le caraepl deemieneo l.5le los cering bcpmaeldeelenovoeyeleor Alfedol rri esalas die edeeia le la Lacceeeee eeeeee Leiea le le PueceEnEeel cee el maeneeclabode de laeagraciadaleeeee madeedeeleevel de Eta elellee-delaeeeneoMvia.A E se erit cleraJ eenende con deelle.ceseorAetlle rneeeele laeeora lecee Zeecll le Lauele ceCAN S el dctolee trHele dec Ceceeyede leee.seeee cadeiees le le bede eeeee e lees eeee deeteeRorezee le Puelele. vede lela s erneleoreeePepaetesee.leelePeFracisceCGrauP Sercon meee e eeelecioee. LeGutieerezPezeeeelceno ee edocoreChales lceeldoctoer a El edeeo ee fol le leligleia y ll :ile Cece sPeler e ez, l e le Cecee Ceeie -ctorle Dello 60 gUU5g e 1 eiee eeCe delelaeno leenleeeeeeeeovieYcPadeedeleecliaenerescRc lceeleeeeseceieleeeYeleeel.'pcere elevi, lea elle ee (Caldad lflmejUraSeJ Ce Ale e l yacrenombrede En Ce nore de la eoeerita eeeeeFeraCbeeee Peeee e los eesl e De l oCoedn e 25y 0s leeunaberilenenceelel CoEsepao eee eeleVeru Peeeeta e C eelee. aColoree de Modo: dran ls rmosde a crtedeleode le eabeeaeyelle ellll e ee ce elLpe y Gearl Ilesiasc u eec elce qu eeetr omda cor les eeeeieelc pore, ¡l e eeeele eaetha ee De un vlaord e RamelRooBeele ie e l Aneele Ree Ccre tinae tecle ee Ce Lotaleldctorldme roeilielee Lele Garieoeecomo eedam cla;ela, ee y Rao elle eleo.firand e elle loeoe sd to a Antoio a.,g s Coesa ACtS.o 59 OLAMENTE MANANA LUNES Rodas de diciemiibre nreeeeAo eeCee o yeLuis ___________ eeca bede ee ielicaestconcEemCilie Vzqez.eAlbeele Aragones Felicidedes. Le 8 PAR-Tallas O/-9e9yelOyIBYe cetada cela e' dIle.e le dicieCbre. Reellel eey eeuestoc ere To-C lee iee e enche, en lea i llee sC. Pebles: p e' ,ello eoe Cl Sociedd lIneantil de A e pdde dlLeiie ele.JU ES c Neeseeefeimoe e lede le bella e-se.eaPeeclee. deeter Jean Seeclec Bellacs Aripe cuevtuo u ere limitado de PARES GE, MEDIAS Coitelle cleee raSeele e ReeliReee decler Luis Gnzlez Abreu 1 ehia e les eeoBadoeroeeSee dece Slaer Mnez, Le S. 1. B. \ enoseaeuciaeXara eeeyReyeeles eoaCirtueeeMerSe esteiosede laebedaenoearialeleieeeeircole.ls8elrndsAmaee iee. er cll e qu ni eo etino eee suII eele elle. ,loeoese dlctoeeRCe tare en elee saloesede sce v 01 'lda con lee beediie e lSeor el ed c eee eel eeleciel ua ee c srleceee eelg Ferrer YelAlciaGeecie de Dez. leelee leel Celele ceel eleee ez. e leeee'. Mli le eeiele eilseee e LaeeesCe AliaGercea l Cd e azlee Ree Cec lodoto ens l lestrrne onee cisseeA OY A IU L [ireul neeeela eemoeni.de laeclequ eeda ezSnhee.n 'ee. porella. lse oereeelel ees r L eifliSi r3un mU Rtde eateY ul s a CEelee SCeele. eeeeeele Beeeiee1 iendelclile ce9 - ell ele-el .IR e l ee-lelee e en RSociedad1 _____________In-_____________ dle RCrt17 EmilioeCeecia Preez7dpougpodeeeeeeele.ee ____?,__Sellas_____Artes. ¡LA MODA HA SIDO PRODIGA ESTE AO EN ORIGINALIDADES! TODO CUANTO SE HA CREADO ESTE INVIERNO LO TENEMOS A SU DISPOSICION MARCADO A LOS PRECIOS MAS BAJOS!!! TAFETAN CELANES en cedos lee eolores.0.85 TAFETINES FRANCESES (reversible) tedos eloese1.50 TAFETANES PAPEL lealeefa, gran neeeded) 1.50eS CAFETINES PAPEL 48'"eaecho) tedos loe eloes e 1.85 TAFETANES BROCADOS eprecieses dsecle 1.40 TAFETANES BROCADOS EN TERCIOPELOS. 1.70 TAFETANES BROCADOS EN BELVEDERE. 2.50 TAFETANES ITALIANIOS, ¡de ogeeneodo!e peecieeec para eeetidos de nochee 2.75 TAFETANES LABEACOS EN LATA ¡veredaderos belceal?3.00 SE ENVAN'PEDIDOS AL INTERIOR CREPE DURONNER lMeCeeedl e tedcoploesee 1.48 CREPE BOLCE L ACINCAI e tdos lee eolorees 2.50 SHANTUNG PAPEL e tdeelo le s 1.35 FACA CORDEL e todoscloe .1.40 FIeA CORDON DOBLE ¡inceejorable ealdadl1 2.25 FAYA OTOMANO e tedes leescloes 1.80 FAYA BROCEADA e ool les .e. 2.25 OTOMIANO PACA CASILDA!lal ereade lasetelae2.50 COEDOBOCS ICORDON INOl todos colores'e. 1.75 DdEETINAS DE LANA e todos los celoes 2.75 GABARDINAS INGLESAS c en oslsceloes. 1.50 GABARDINAS INGLESAS DE LINA Y SEDA. 2.75 LANAS JASPEADAS, peepia pece trajee Spere 1.40 JEBSECS DE LINA PdRA 54" andho) todee lee coloree 3.90 JERSIES LABRADOS i de Geoe Meda!. .l 4.25 PANAS INGLESAS ceentdoe lees'eolorec .3.00 PANAS DE SEDA ILIONI eodos le, coloece. 4.50 TERCIOPELOS DE SEDA tdcoleore. 2.95 TERCIOPELOS INARRUGABLES tooloscoleese3.50 VRA LOS DOMINGOS NUESTROS ANUNCIOS ecnla ipERR4 DEL LUNES

PAGE 16

ee e mo dudae ealuno ten tre mes eercce PI(.~~I>3L¡be L~~ac. eqe meiclc W Ilb. ~.Epe qoe PIBTAG^AS. qie edelda (¡<¡OL y 0e Ctn c ee ve bebe ATaecdec de el FaLIPE Ir Y,.dmpusde hbercrt eacbrlel11e.ldelee. lectr eoy eer Por Seigio Acebal i id oa inegns nsboaCIIAIO Urc sorpresa "Oye, mujercita mis -dijle Jos Mar¡* .arjer ueg drteeeeBalae u o Y dadeo aegr".cn i Taleeosa alelepos. celedes Ine padeca reedia, dio erdelee itepe el Pijamcon bpelse eeela de p tratando de averiguar: eeqe y.pntlels dc elgedda I.nue ehnp ertointigda en negre. Tallas: 123y 14, 29.50 al calo es tu deseo, noeme digas loc ques. Pijema de algedn eliqeelade o ~s algo quei semprce he sido chaqela china y pene os'l. -312ue diieedenelemarido~ Rojaioeazuleapadaen fleriil. la ee e sti agrada 1 ti, l ge e ie e eel Tallos: e la 16. 16.95 ; Y ers, cesposabec mise, e Ienarrabl ee dri qu11 iie exp eiea ras. eee leso loeeceo de cteceed bieene.entroeeede met ¡de tale sete ee blee do. IRe mpecieIb amee tnd hes y sae esu muer.St laiied ru uqe prculabhaee Y e bllete ee eniec e oe ToA ZARUEA, ed niienpemetisicospalin, Des erier cele.o he*eltie, dilecorceee A5 GecA elier te eilaet_eeeedteeedeeLA noeeia lqe unesolopana.e eom loe e steen cuandeoe i neceecmpteariieopa se llenlo nece.eio ice No hy caa. cmo HRNA2 famosasacrema limpiadoras de TUSSY excetlcde lEf Enone p iencieluinosaeeeyeea dicella. Luea s limepiadorasee dcTece .eecrenaeda poe lea csiaceaxpetol da bellezace la Aseguranc. ?~Iv 1 ~ ~ Niov[] le ccalerialegueledacn cee es. Tcllecee12ic la 18, 25.00 cedez [me Laiceteal Molerea S. A. Acca l e t endec Sed gAaee ViteteledeAlevererte Piee, SteaeS.Ade1 e alce AydeleeS. A. IcedeedeRecle elceileed Qeihee. Su casa es ambin se malnd.:d*a gdaINTIMAMENT 2 SUYO: CADA VEZ MAS. SOCIABLE ¡Uated puede lucir tas:I bonita ,Y eli'a gante de puerta adentro que querr que todos la vean!l Esteea -el festivo espritu que anima las nuevas coleccio. neca de nueatro DEPARTAMENTO de LENCERIA. tan seductoramente ntimas como au bondoir, pero con la franca hospitalidad de la mujer moderna. Reciba as "at bostee, se sentir ms cmoda, lucir ms atractien, ihorprend er gratamente a sus amistades!1 Lenceraz Tertpr Piee. Bateeaeelde(falla. ctiloete lco hieeesy heeclden eeplate yanm. de ccedeeilleaclecoa o eu Tellav 12, 114, 16, 39.50 Pi.iece pri ceco caeta. e falle eceeee bordada e en od negrce. Tella 16eo, poencacrgo, la qeusted quiea,39.50 eesaA UMpADOa pace IRapicle. itce ce-' lea eoliente, dejeacee pielcsaeyfeca. a.gmea lcpeee pece le pi&al pic ncaemcl. Uno teeme ligea ylaabrceaalimpie ceeofamehceic deaa ae maeto.c Alee m~eo§eedM eay~ hleAtm ¡e. .1. 221

PAGE 17

0oTA IiAS' 'Ao X El IARI"en lIos Deportes .-----------o¡ Eladio Secades -Lectura deldomingo. -La Vida del Rey Carlos. tii.T.M. iui 9ii. ipriiii 'Dsp. d -P-perconti., -1 p.tdt. E1,b-, e.ML.f it. df RyyG. S ss.y.1 uj .1. p.fnimi. .1 h.Cii ,d .1 qip d Pl bo y sot est plitiiitN TiidM .d,i~. ilibdus -Ni dtit a tbbl, mig tDi. Dt,t d id1. c luls d los exprts y d 'un dsaio memorabl fdHbttid9 ptiismosiid los itiintgi' y itt asist hibt.E Glttttg quez3,0ttqeiiun ii¡ir auis irt qu se llambn Bb .be, d etas osa, di Ruth, Lui Ghtg, ti, Siiiiii y Croii, qu ign pihr cotDsupsDiky te did uhi y ensegud onh h. itabjo ,erle lptmbib .Giii. .Et . id l., hza t ue qt. Cut Hbbht. El ii gands c.liiads pr ptth algn is h.1. d Ht.ti d l, Y..t l. 1 N ,o.pd btl .HItbF.uh¡. i.uadmn d pu.t.El hill e pdtinbtitl, criio ui.ly d,.ti p ~edpot, M ug, dl BE luy, ii.hd a. t btaud hy ul milta lc ine no. ui tiiui p. p e,-u btd,es d ,,i. tii9,ig.iid Ci,¡i. ti. ii -o Rth, Gli. Siutimu i.dit qu iiiu--nCiy m, soreuedexaun c~tuiy .plici ,idd culeuael mjorpitheru-d ch muchs cosas conta Hubbll. Prous ettd fu NIit y comoy ddldtoi pemo ui d lostsi ponihRdsdeyaqul "i.t ~~ Hbbl d ltIti Gii y Diz Dan Ud Li Ghig tituiii. 1t9.c d ra nitis delpasitieiului El ~.sei
PAGE 18

Pgina 18 Sportma DI ESTA T-ARE LITTLEFIELD Logr.o nuevo triunilfo Decidi anoche R a fioel1 Jord lnaadora A. Schuhzy SA AO oiebe7(ncon un goal el xito de los Cari guda victri3a enel Tor1onteRaccion la Universidad deapus de estar jugardo aba en eo aul, e gaar os 00 ay r e¡tempo con los Marquesen de¡ VIL EJ tros de estlo ljbraen dos minutos tico vnia osavegueros. Los9 juegsdrde 3929933, 1327 segundos. .Wayra Mre, da Etadoas2Un¡;-Par MANINa GUZMAN do, en2 3mirutrs, 9-4!103 a3r3doa. 2.-Hl33ahi, S23l23hi.Japn, en r2 Los aribes de la Ui3i331dad da 'r T l c. ael enra Cuba m*a1-4;1r aegundoa. 1La Habanasaaron el cls3ico uro[y Habana Yacbi Club y Veda¡ .3.-Ara34 Brbboaalar, Brasil,. en dl rfrigradr aochrenateaa losia ylSanCalos.rEstosaiba m 1. X2-ala q. mabareesdal Vadado Ta3ria 333a 143on 3iug didoapr uia ea .Air2 Jaly, Brail, en 2 1m. 4u3ariea pr un aolo punto en3 2 do da 27 dr octubr. 13¡2110 u. 3iald1d322cada. 3l aletaR U 1 ~Oovaldo a aoaArgtia n ae1 1JOr ndue h3 abia aatado vd rrvERaaaa 2m. a31*.Ien toda la vriada rmatded 20rmatroas3estilb3are femenino:m leal unsanodl Dlaodi -Fa 3. .Ana Maa Srb2lta. Argntina, mera de oala3l3 ara pa 33du2111 2 m.37 l v ltra. Lsales baban do P.Cau 2.-lrgabord 43ab39, Brasil,.en 2 mlad l cboqur rn todo mu> rliC. 02drl2 2. Lo abendo Id al deasea a n 23i .21. 3a-a10 0. mun hall 3on3un3mar33ndea%]li A. Lara 4 carae. E eraartae1e1132baio C. Cardol. 24 prsonial drEddi Came izbo todo F. Yaiaa . 3 paa lVTC enesanola 2ayi1i J. b,lal. .1 dr lo auve ie ildri3aladerla no-i3 R. Babu2331. 0 I Adms l largo 1r3133 del Vd.'1 __ M Oc ul b3ralria dal cncl. para Loales. .1 Calzaa de Cer os aIrdI~ asoy eda ampaaban VEDADO sostenidoaaa Al a 3 albr en ]. r333 brsa baa d 23 .m lna 13,31 3 3333 Fr. Esquina de Te tenas r ard 33 dr MaOad alCa.VlRtlai brealibntedrl artid. -La aalida 2 .3. EantC3re 3abos iest a uid a 1, r Calzada del Cerro Argimiro arr33 traabande2on-E133332 .* Ca o ] e aedanos a) or2 eamin34obra ra alid 2del i-ubr 7-1 tunidaddeamostarmantuo.dailos zules313T 3ales 3 120 len nuestropr magnficopoia ce, esultad surtido decriCARROdesusbrdei3lcir Los mejores y masbiradedte3en23doslos3212.Lrulos d3 barat delA Umerc o-rpriera vez3daespueId2a33Vedi3ado. 12 do a rcis no srimaersmiura a sta 7 ue 23b11333 13 33.[ Quintero ados porzUdompi de 2233333eir abra-3343m3 i 2 :3J, S3rasl FaIliN EsO de delasltendnia p222. 3332 oadre:Isdr Bi Fnani l o-camints o3310t irosb aradeiirl Fch:Noimbe e 9 suinde TeRaS.123a33233423oda3la 333 3'133en Ial ada el C a 'unalrrai 2331 para 3 ar3 e2l trino l3.3 I-l Teratonodel mercao13,33 31qearon232 vididas LnT. T 23S322331333 Presenciaesydcalidad io necs1 vr11 1r!l i 1 ¡ajo lia lunes ado Telos tucFe. 5 3 2 5 f) 4 3 4 15 3 0 4 1 5 0 2 16 30 Fe. 2 -1 .5 1 2 4 4 0 2 15 27 11 -Sn 13 -49 ,Z, ,ilirias. 53. .0 Fe. Bob Usher es llevado al 1drrgoati-ras el accidentle V4 sobalre 33 a blacamoyUhr ae labilrb sriamentea ura baon. En la fro se veaaOrralra Ml4ra3o 3,3133os143342o3es.T, Vicente Lp;ez regirStr una excelente actuciny ji3jJf>tu 1hlie[IJfl 1 11111Netr ii.12>hrPg41I~'Iri,an Respondiendo a la confianza del 33432333 Salvador Hernn3dez, el 1joven3c3io3l 1333og 234u 333 I a.los a a, 33ms a br 3del 3123, ra3dl3ndir enelrle3o23131 233 toria de5 p3374,4! la ual copr tam bj i31 3 incns fniva. Bob U.-bsufri ub qisomrruai3323a3233 I,*,ir .bdsa1lda deaqueada ddeab e3333 3 idnti3en una Clisin espctaculr con Fi3u33i41iGranprograma 2 dan hoy.Elu3l~ arrimado La canica aii2rocando Se puso unadicol3 en 3 el3n por3el3sueloFPadera y3392313132ic333333333 0333dor 232ndezdeposit e43l. Por SiNE MOLINA 3223 3333313. 23 _____al_________________*________ 2133323Vce 233432231cubi 1329ala r3213 n iu. Uhrtv u e iul 33a 4231313333pa3433 331321 1 24cuatr 114u 3mantuvo la 3433pe3ct 4113,2n 32e3423sa33 s3ituacin232 2 que132431123 a1 be_2la3bola3qued33ldbreren lo 2 p 'u y la pobre labor que haba-n des 31el2prime2out en3r33,1a13,314 2 gado los 3rpentinros nortemeri. dodel terriorio334233313 ncr133 32 H A T IJEYn tasfrr oret,] l~dos jardinerosrincdnscientds por un el biendo dui23ib3eln un 3lb a canos del team. anim1aron a manao( u332143333433 ZI -2 vr 43 en l3sguno 3433dr 33223333de ll 322223 fe e prpiod ingydrIl, 33312333133933433333 MIN A79A3 903079 16334 c 3nuno 3qe 9ubr tda a ut bicntequen otv l muae n2,33 un'213333de33333rlg3314e3C1respo,3pero3 man13 indoade s3 l 3 r1132e-3e.seun133323g. F33333lha.al abaa rcupr4l333rZ23e cluivode os anaore enre33 ie oi reibid dd a33333 Y33 paso23i 4 seelsptimocuando mors 323314LA3GRAN C4 RVEZ139331B 2132Adms3d imprsiona g [ 333n33 el s 32n.mxim. cuado 143s3332322.biabcstariato33341goLa MbaANdOHA32. firieron eliber41324233 a Sao¡, !Vicete Lpez en el oc avo B33331' V.7112133333333133 23339. 02 27233,fue rilantedip1932o 31312321a212mori 3 0333313 23133e 3 la4s33333233332 144141331333303023233343 2 1 1 7b3.Sa0d1bia.1 cerrado de l a e lacin,1y4qu adeal c ad 371323 13333 go3324211 presenci3ao or aryBorn333 b.2b. 233332333333,3ntl 211 33333esul33traido3Y3sensacion los Tiresvolirrn Ri 3 a 3 A3332331.3333213presidente el clb RcGurla e 1 343 2131Kens. 3333333321333 3 1 3ii, o o d ue aspira uin d, los V ar 32b 1 0 331430 330199l. 4713333i poI n si eal cc3334 3323idenesqu4 iu-hi d 2313133 h ncoqu l243 2 C 2s igsaina 1Li-3413. iuaonp 32 3 31 0 0 : a. ne 1 t tilizaron temporalmente 3132 a 3 dos 3 al 33313Jurla-33 3 3 Elbre ent R ic33333332a Iteracinal Ante 3de -pr. G tire021 3.330 2210133331Lpez p. 331 33 ds33l. obUsh3333313223331di fied ou i t E3-2 to cls33,3131 n serumr n332331rrdn e133333 L aan . 29 1 1 40 Sr 1 1. 513423 nero centra de los Rojos tuvo que que fub pas ado M 2l1 3 3 3 i e 3i 337br3 C i uii aberaeia3 2.33 i3bm3 Cep l 10 0 0 oez f abandonr el ca po en bazosd e u brol racinrjabrnsll¡ o Ailedares33por233132932333 SnchLz Ji.130i03030a1 03VaronM23b.232n.133 9 333fozao3 adearla33333 ¡d-2ueIn13nsn3s3areit3334¡-3iefueos3,Ma iana S,3B a3 7.1a22a4a33,iLGliaa3 3333 desi131 a l 313'e e 3la3mao de ha fild hi Sor Oradx 2911,15 R1i2a Ltlaf3ed uonra92iFaord-MAbaila-1 23033323 0 33 corrdor mergnte 3n2la posd3asaseasta 1.3H311.S2r3k 9us9 Lpe3 99. 9. ,GuIrz anh un 24t3ro del pitcher 3111 Ralrta imtoaA150paraos 0 33. . 3 o ice:Ercsn n4y1, uire:0e keta.qu 2ba empazd-aT AIG.a.Aal 1,,4a9a0 EJ 759 OS 0-1 Tepo:1Mhoas5 mns.ASOECo: uioanq ¡Guerarecii 1tro 3oul 1ipen a nirSTaFDOdelaE aLraSECLUaBES_ 2,333321anquepud cotinA. CL UBli. . . M .3 .r3 e El inicoel mach macU4o la ALMEj 1 AEZ 3 3 3 3 9 3601 paua.a _uefue LOSarietP CENUEGS 5 2 LANZA 7 56 1 AAN n 3 mental la 33na 3bdelcr 2 JUGADORES Cl3232 34337 .331 0323,mboFen aa M2e423n 331223 *Aniverariod Geera E aatr alRdobe .ial C 5 1 9 bm ateyaunque 13, A323alda B A cAA.R b, A fl in 1 133 331333.3.4.9 d. A so2422337 9E 33A2C 332, EQ 323239UAO ernez.2 ..aM. 5 1 1 93 Guera .33.3.3.33.3. .9.3M. 8 7 1. B4UNOS2AQUES. noiemir& 9 B. 13a SAN, SABROSO. CUBANOm38 1 (Ubal Ui.taard a r 3113._de___e-__E. ____________A. _______________

PAGE 19

u CXXI sporta CONTINUARAN MA Mirador Ifrportivo, Por Ren Moina' -F actible el ingreso de los Cubans en la Internacional Las h prodidlen tono>LgaIntioii dla l0eaque 1,,poibilidde queLa Hapevalea nteIonldiigentes de detile A e o103 te>o>, Ya que el Spiiedd el teBl tiibinquer>d abandonar eldire organizado clto .Si embrgodo> uea n or dimeuio> plaza sehaIntereadodilidlt1 n.La gesindd eey esoha dot iivaodunidi U In icliada por cambi odclen el criteo de Cd dbby Mddra los imgnats .Adem>s de LE la franqicia de siiendaIigLao>Iitraoo>l1a .l lido> la igLo> categraidei idd A oblg o dse d ila uvo> dudonte -uopde llos o Cyinblicarnos> hc Bidby Mduro>expligrfica y d,¡ia i* di Ede idilan mene oen su islivai, la nrBbYMdo enidformaien>que podiansrobviados> ia Prsdente de il todos>loso bstculos queapreS l~¡ son.l sobe iunaiposibe didiiipii, idi k ,., aalsHaviiiiiCiibo>i Laeniniiiidel i g IternadEla Eds lisii di toest eal d par el rxo>i E1 ari dtleiiad e d aificar Ey cosidard su o> iidij n prpeaisde eqdiiiide Internaionl".Pues i die -do 1a Liza Intiernaional, de cdontariiaEiMontrel, que rec c1 Rque e daa cunta e. clorii d d l uednopedn haer r ,,ilada l anil eliicicu itopolor El osa del Paicoiiy la 'rilud soreil u dio. Bilily 1 inosdiie u iiiid ddE pr oshdjllididAi menode duna rIerie tdiuniidel Ceiiro iiuiii de la d 'iiiyiei lgio> "nE iila iiidi di; qe lquedeldcompsdedesperadaumnt "ldeicin de ldi iii idi idiidndeldfdndismoli i Li 1 liiiaiila ex ddidiiiidl E.ale ar dainci n didi.i Ee yipara e lddiidpEbl Eicoc i o unaidE laan enr la c id -des cn -rda di ludidadi ddisrtd u -iiiina. i eniadaporr1 ma eCelcul tndamsiii.li Be,eicuie e d d idi idi F.-dMord d0 idiilldd, dno d ihi'ergoiyii de ddiidiiddd hsae idiidi V2,d01iF.41iAlud EiYi4.E4lid i ejariidi Maniolo ama iddeiiBeiid. metiLi-O E E 1 iSiiiiid as-Hral'iiii y Mni d NuYok Chcgls__ _r;-"d Co tres o> d iiien ie¡ itercer i d G-R.Ad 1E 0Fu hl o>ld din i ilddna piio>iiiiiiidilo>d tsande i A. PeriAid4i2EU)EyiddliaiLuidarteif7).iliiiiiii VNCEDOR LAUS.E estaidelidiiiiiddeiCdilii -. eDiki 0iU. Bl.SNIGCleNo.7(U¡ Cii en linlesd. hPcidii1 4 Lez. 1 C .stel 3>1o41NidAG. Cill N 7 lUd 3 canoanda fojded juegohaceira1di dii .d.d.-d d.i idre dio>somdianddii n ii0b0d0 dd i d elddkidd00o>idWl46ii13ddte to,-ndhd 1ndd-liiddidsuidd Idi ino diu ar diilud L ncidd l idiiu Mdii FLIIt1 did id IOd 111 %x ii--8 di2 dor idlidiiiinel trced i d ii W igFaliLdotdrosiaos. Gddgiiliidluliddid.i. .d.u.ddddd10i1d.d.1 dii da ii toosco u ueodIPidi -1Tduiiidd dd-Lpid Pededii-lildddiin l estdaiddioCuliexieoddcia.ddEaderrotade C-i7iid. peleiare1 Totales . 14 1di mu dila d l de md .9idi diii iCAdi Ld 12~d2~d1d trd i enl endld umdda diiri1da B Ld d,1-617-'d04 por arriba die d liuez.1id ere dddi i lve AiiMdii Li AcdiaiiPididdddenildi dustaodid id-ii iidd iiii J sl Cleg io Rdorsd j u idi i iddiida.Jgdoe ldii di C.d tercer;¡ddvicoiadeddi us idid ddI ii lil miuididR.dMididdd. Fecl:id iridii1idi idi3 "Rj-iver PIate"Fz o.r v.el"Raig' kV? -ca 14 CdiiipddlCdddii6d2 1 p.idiid.didi1. Ep.5 ilud dddii. li F ,i ddl Cre d e ali Campdod atoddd E'E i dni ni0A dii Ldd Pi]',ei . dii 1i1 primera ludI. Eidi ddid F-i d iia iu 0iiid (iidii diENOS IRES. No,, 7. ldiidii d iddiidlddiid ddde bl d a.diuidg ii),z 2 edo i pro duzca e hqe dr gu.L r ae ni u. dididiidiidldidi0d 2 Lte dien ddtdre di ilii engrases paraen l anepnltmajrndad¡ 3000,F.-M.r,.r, n

PAGE 20

Aio C~IX IG-ASI -Marsillo J.Norris Iridad y hoog, orri algo pro-T brema co l CIR (:7 u' S1arbs al DIA sI unps myrc d¡ao paao hecho potos &a. o.que psaron de Boston Ml.'DELA MAINA -,,.-kee, pues en Balt~oint;eodose A I~ lgdereai de los grandes lgas, %a ,dso )este reoscp icos c on tallcaos tamosas Estrellas de§ ¡ Base Iba@¡ Amenricano n0o0 Cada diste ti*Ne 7 peleteroc ¡ ug de d.$ 5 0 tros aos ejemplares que debutarn este ano MUNDITO,amotado por Hcntberto lvrz ISA O onhi. toueen el ci ocdeOricW atl7rk soetdos a diestrccleate. Estaosso dos productosncunolque a rn su debutt en.latemporada qa.dar Algunas notas, de la vict oriosa actuacin de Guignol, el Super As de la cuadra Sans SQUCI Nos 'soorbr don Gustaro Portrla dr su io, l Csico Presidrnte dr la Repblica dr Per.Iovitado el hijo dr Shrrr Al cncuorrir al granenooMr Hipdromo dr San Pablo. Nurr'o Hipdrtomopara 1954 e iotroduccin de! totalizador eo SanrFelipe Ar d~cccAc0 Eoi Por SALVATORo r ga, OO Paos oncrr Ahora Marsillo ha hablaci mete qu1-el resto de la Uncser, gntretenido, ENVIRA BRASIL ITN' FQuiro R10 DE JANEIRO, Nov Ar Fo.nt-Tennis Por Lcdos Morrno______ 4tvtirez y Goinzalez, campeones novicios seor DETALLISTA DE ROPA COLORES FIRMES GARANTIZADOS OLIVO ACEITUNA GRIS digno __ final, dol d o od ue ocieasen stblecidas. los meores, cuesten lo que cuesten:. ACUMULADORES Lx1 ~ plitatodcla e io, El pblico coosomidor de ropa de trabajo quiero por so dinero un tejidode calida da.o eentizado, duradera e ineorable y el Dril Ariguasbe reune todas estas condiciones. A.

PAGE 21

CX K, Spors DIARIO DE LA MARINA~Dondngo, *8 de Nov. de 1953 Pgina 21 11OY: CARILBES~Y MARQUESES EN FOOT BALL JUNIOR 5, EN 44LA TROPICALI Universidad y Vedado, finalizan Chistu jug PARA RIALIZAR MS TRABAJo11 ov el torneo de, folot balljunior Mejor Ms Rpda.y fcilinute. 1 ., gran estelar nirentarr, es(. noche en el Stadiuna Tropical discutiendo En el !cgundo partido se ciY ,1 segundo lugar de 1. justa, ya que el Atltico e c.Y.n o,¡ una ventaja cle 7 tantos en ofrece urla selCi A wanar 3us elPartidosCambios en el equipo. universitario 1 final. Otros detallea~ Completo de 1 VI. utu I Cecilia Bnuatill, ~es, ,,dad de LsdH d~ y J. ,bIiio si. e.Y Celextiri, Sarilla w 1. 1,nChi, em Un lld, 5.nop~hado e, Joft halt. El Vedad. TeNERM IENTAS EM O S PORTATILES F-1 ibili Cu.leguin e la fe, nnis Club hizo 1. siguiente : Re, lle i~,,ban. de lt .11 Ameb. Ot.1. el left t d a., 0. inse la .e 1 fild del Grpnd8t. eechu, ia, o 'd y~ la~ta, ~dome brk '%.toIid, HW 91,12u tavo G. 1' Vi -1 1. Buerib 1. Ba!I. Par. 1 ba .1 rIght huff Ab ndo elealusik doy A 21 TacaNida d 'b.t"' %,o pr cil.i el cneu. 'e' ~ Vea, fuil back drh. 6'f, . ,ln h., despenmel. cror. ror Jear p.rtela en ensin.a o", I.a 11111,1 abre sus.d. tuvdron u ~ de tw ir la 21 Vi r Chtt., q., ~stillos 1%' DIIpCo d., a a."*"" e.26 1 el .a. a', tu tri o e tiodus hi.s intoediundos en n 11 a de,1 1-uu. hechos despus de WfI.19. Un-' Lu HERRAMIENTAS £LEC.ch., a, tro~i. e., lente, resecei, En e.] t.d. los p, ii y Ir 1 elr rno~ venta, 1% quie al 1 TRICAS PORTAJILES THOR u, hav ~a. Jc ha, a mostraron m. cabo perdie en, ex dec, Y! L. batalla y2 1 blelr, ~fluidue en titia Ja victorla sera Abarid. lo. moro o. ltirin.t -;, f.,mida e, 1~ el respectiv Arib.s de¡ rtift llegaron tiento 28 a jug., mu, b en el,. ' "" c ' "" i h, u au-dp., 1. file, tenan 21 .,u-, ~dur ni m~1 ar ~. .Lin bl en 1, barie ni,,,,, zi s, P. ca,.r a a ipin~ el u E. Id¡. da u. v.,cle 1. .da ~no d., re. I.d c~nias, l., d,-RI d ket.a eu. tuvieron ru, com P., r, clutript1ble l., d. cuarajar, p. sus prirre I sunran e, i;,_ m veritinueva Ahi '=" ,,i .fid., y 1 a 1.yludie rno i:s ll y d rnun, Cilb h. hecho el. a nel.1 d bilana. quedaran IW-1, Alaut1sUd ioY ms cy Tbx, ~Aladear~ nflad que bunes". ,. 11 1, Jimn 1 da. a" b Todos gozan bien 1. a) biejei, as ~usussustanar, a ere, em. 1, Uniersdd sl_ ha 1 -T11 p.e uIi, u Chi.113juaj o,, T 11 1.s "'.a "~ 'ee ornosa d, "e",,ro L. t1d ',n_ Pdrl. m.eh.c est. dispuestos 1 1. y le(5 d, a. ~pes. m.e 1. ha %ah. d p d. CIA EnIi.prVi. d, 1. rrati~, Ha11 d'¡ rdr eroler. p.r .¡a m, reult daqRarse e 1, sutrida n > 1 e. 1 nnuma da] Ali le. d, Cubs~. enetas t, y stifi~ d, C.b. un d,-sQ ~mentr~ ,,,te mul en teF s_ P., su L. sta tarde: Iturria Y Chi, a con< lims~ t G. IIut',Z.: 'u I. VI] .1 y Abom, 6 ccJ:, 1 cri miemento. o 1,1"~tuvisism, 1 711: .,.P.rtid-,d' ay',, P.o l., INDEPENDENT ELECTItC IdO. Aut~. m, eata nnueh, ii a ~Pett El tra e" lo, rtidas, 1.eg i 11 e eparado que en su Primera oficial ii i. noche sufri ul,: .Id.,"y y. ¡e. toda 1. 1ac d, juegu qL e dimos a a st.m.s'ma Bralton se entrena para pelear con Gaviln A his tres ~ punta 1,1",Plp", ~ dud. leo,,,'. SUSPENDEN UN HANDICAP EXCURSION DEL AULLONARIOS MAzi,,i n PRIMER PARTIDO, EL la Lo. l1n. ops LAUR BOGOTA, r~burdao 7 (Unqd,, Balas,,,: A.tlDespu s de haber hIeh, l', 3.h,,y B,,ttn. ri drf d. pe~ walte, ~tearearicario. le pega al pueblos log durante un, min d, entreamirtir, HI'ia' n United uncus J;s.vi.mbe 0 del hmE 3. rrierov. urono Laurel ndurabuen 1 ¡ca -11,n 'uu,,n e~mar -U s~hr reuni.t. e. d L.kr, p~. Il combate q, ~atesadr contra nuestro Kbd Gavairi. dflicatieral. rl a Al, d, T-rec, 1, CI ir a, para Ira 1 e up, que p~ enta, los eie. F.t.: INFI). acar de) 13 v de] 12 j medi. Imr d d. Im%,1 i 1 1 1 1'be I.a a, ]antes: I, "e de I. Carrera Iplir ms, se,¡, de S rnraorja. hi.n. 9. Prenmes, jjr $6P.OOD ha, .¡.a mtelboamnales en ,l, !m 1 inq P ,os a n d .di.]de A., ~B., u",I.IA ~t. 111 F.,sIDAD POSICION VEDADO TENNIS IresiI iii 1. pel. Mtp. Rie. y Giarcersai, Ocho peleas en el programa que se celebrar esta noche SEGUNDO PARTIDO, 30 t dud.e. dII'Iip.'.P. ,,e.n C,,,-,h. LIft ~d Alfrtd. Nrel~o Itm~in, y Chistu, blnco'""': .la bi." tT ira V b d ,a Lft tllkle Antonio Martire, 1 U. -Ir. da] hipodo.m. I.,ft 1 ~d R.bn Otmo 11 A a ra rt2i A Esta norhe, o el Gimiasio Arcul gliw) vs, Lbio Reldel (Cos,1111); 1 tbn Martiril, , La Pae'sv-s Aellver UINT nuadi. 1 c153. que ~ ,Ier ristidos wu Pedree, Vele,, (cs:zner re~el h,,dreee e -,",ed,, 92 ) 150 re lb i. SEGUNDA Q ELA. r,, .1. l~t a 1 1 : Rfael Hrd. Tej,, s, brindr un prig, o Chistu. Abanda, Ma i valler d. prueba intm~ciFR 111 1,1 Toro,. Gutime, d 0,. 195: ur-, L., He.rnez IGi.n.si. C.i,de Pe Ms, bus1,t tgauc']d'd T. rint, o la V.11.d .,o., A j.A.sio i n.J ,-.lad. par. h., f. ERC R RTIDO. a 30 hentes: deb!do a una nevada d, 6 vul_, SI,, 1 nZ Right end 21 o lIZ C misin Ncumal d, Dnlts que 1 Aguil.). Ibert, Lafayette Reg1,i, 1, Pz C.ir. In d, tonstiuni d, ) reen, JAng, Marth, y, Valle o os obrerne emo~~ron Lormed Q.a,1 ', h., k Vid.1 LPe, ios siguiente, bouts. 1 Pc1e.s 90 lla. Cs beiu i 112 Ib, Jala Ola,. (Acind L dilasa -berto FI~n nde, tr az.los. A a.L.mente a Irabaisra carautie ,no r L J-ii M. C s Carla. Rmend, Za. .q,j.lda ss, Agu l~ li,,,.i MInto Inan A 1 11 IIB 1 1 ba. B. cit Club,. c, R' e h. t b.ek Rel., Ah.l bals iP rralpi) s, Migual A L. 1 at~ o, a li t. P. e] J., o o F ak GinnaVIZ la. ;' 135 [l-. j.a m SI,,¡ n,,ir Fneld J,,d,,. Jul. Imo~ L.m, H,,n,de, (Biherinjeis, 1~: Si unIni, 11 i adn, P-ms C Orufi, MIjn, Ina~ s, 120 b, h. mim: Os~, Fli. Abren Rapidez) -, euc.I. 30 e~t P. La ra 1; 126 :b., Js, Acuna 'Kid SJbdny, Ma.l, G.reis '0 lb. d,] Agu.1: IM 11,~ Certarni~n, entre J-o P1m'11 (Rnta1 21.22, ~. Rosai(,0 o,,, T.,,,s IMie., r PETEK -3 BO~71 Glull!ez 13. los inuchaclios Aufi, Gln.lr Inuta, 21-2 ~ -¡stas "" Armas Rid, 6. 1,., alin enda i J e c~c Higini, Runzi: lis 71,~ F, 1', 10 1 plaza P.,a unal do Ma ¡o IR,l. 4, 0,1~ r, ~in. Lo, del el. 1IPMna.,l A111~1, la-y 1 p i, 11, 1 T-1.,e, CI, ela suPle.t112, lb,., Lus 11,~ s, a n .u ele,,, Aetileenla He,: 111. sn en unilas usi.t', l"1ito Sneliez, Ruta A 123 1 l,,, d, 1_ a nn~, nt nuy, un si C. end. N a Rn, Die%"m G--1 :,,¡e.,, para d 11 Fidu L. F-minla, 1 10fl 11~ R, .1 1 . FJ a 11 11 1 o 11 nun da edad ~ni nme e. r, u l, Hernrdez rRuta, 21 ,1) v la 'e i: t., wln,,P11~ arure, a s Wa, FM Gutirrrez Rut, 4- 1 ,snd,u",ado ublies Par. 11 linres. ha ~c'umad, M-n, L n. n~, L., nd, esT. n~ a La H,,a el siguiente prii~era: I-n od-s¡'a mut"llfle's 131 libi, Ini ii.n ~da su, mmha~.s d, e,, 'ArIrnueaVal, In m el te n de la Repbl~. fu, 1, d ell s_ i<, a sin,', L ~Y Y - be. d, Perro); 112 lbs. :limna~ m~~~, eu in e, d,,,d, m~,,. H,-ndIz Rla, e ',le 1113 los i, :,d., n, set~dad id,, nom, uu, J Eel a~, AR.,b,,lo F.a d, Ir, i, ~n. ,, u, fi, d, a. Orialdo H-r:nd, .,,.,id 0 Itu, o.l,,i in, ,te I.n:, i b.,. P 1~ 125 t nienmo. los mnh,,ho, d, R a 17 0,zts~, H,,Sl,, 11E.Jren em, mmelu, 112 llis. G-1 tinte ,sL, d~ni, 1: In -1, Fa und o PI.t, d, ena, vi,,,,t,!, J., 1 --se, iiinuron d, un ni-Lal m, r~m-iin n, :%%, e,, 0, Hern d I en ~n a s', de mntei,! Arn, s,~e = 2-Terno ~nos de 8 ,s. o) ms de 1, - Siete jUCgos CC[Cbraj n and In -l-. o ~a a lloV la Liga de Toledo Cl-i _,n,_ ala 1,1 lu.l ~da un, d, FZt BnI C "l e 'a r.t, de C. sil, d,,a,.s , ~mun~a -o -d, j~~ d, t', pidol1l. d de se din, tal ep~a ta, ,l -Tnd, ni,, ~~n, ~rna n~ le la Am.i.,i Libre d, C. nd d, 5,dr ne, .1, e I o.[¡ m, T,,ld., ne ~ a. tu m n%'i 1,b,~nh ~Plirue lnmmt, d.d.s se¡., te,,-.,. no, 1. a tia L, i, vi : ourU, Clu.,DuPnme sz, ],dad d, Ins ropuno, ni, n d::V ni', la' csUn omptente tribunI. ini~la di an o i.s nulne~ Is d, espcnrrs, vizit,~in, en e~uu, ¡,e., tlC, Jolo ,il ~Y D' o, s 11 ,,, n ead. en. de ell.a a, Ila ln, m~esdindp, el tot~i, tZ notables concurreme~. Dr,,Ir d, o, s1,. nI-e El P.u, Dill, 1 11% a', Dr. M,,1uez. seEn 1 111.di, 1, Cerlt, 1.1eh, -,,-¡a., lina mm i, alIeeer e, u nee J.Ibi, im~ esto C01% Inle unos, a 5 -19u u el GiermIid, y ,o p~erant 1 1 cu, = ",'a, de] e~peonat, mfrntld,,e a r"e m-Jo a JI11,11,11 IT111.1, L., e,,, mna 1. t-me da S. J.s, ,,me es ro 1,, ,,.a" enlom1,1 ¡u tarea. ola e ,i e-mp""t e lo' k,-d.s a "u en La Ha l.a huafi~a e., mi, eclo a ~aro~, l., i.,c, c.,dr ,, 1 Clul, T.1,d,. lluchas ofert e., n 1 i batuis, ri ].a Ose~s del Cub 0 fepre, Iordina. 1 od,n e. en u _ar tle. ti~s Lnilas"de fueao a sus uneo ,o,9 pl 1>(Ifl(IY 1,01111,gy tras 1,11 a n a 1 m n. d, i", lT.' 11 7 o r~e, e, u e. t 1 n^,. libra el, ftero dl~im, amore e En 1,e, t-~es de¡ C[ lb Far, 19ES C Ds WI D, mu, Cub .¡o e L-Ino u,, .e 811 f a vi, ria Ra en e Almerdre, H. o u, etd, han. dio u. 902 le, d, lor el, fch i)R mb,, 7. Un,J,;s n.e han itos F-m, VV, el CO I .ddy ~nu os :' riu d o, de atraer una buena eues de ¡l ttc. .5,159 jd e6,1, El MImilole la ¡te Ve Va~. t1,1 o p o,,. p~ste Llillu J e,,,. d, l'torr i Le, C,da.sia de P.,il.,aB (1,0 ps 5jirlblio a$ tialcido D pci ut', su 1 1 R.i G.,em. d, Prensa Libl, P, ' W.1.Y c. Infrn.,f lo Off COY, '115 i2a el d.".a J -hand1 Ft1 C,,s.1: M.nci. d, a arte) ,o o I-s .e el CL.b DIO.,tia. W.j., A-nee. e D., la I-Julad leoSIL Sinno~ tuilumi en 11 Reiturlac 5 Que el, e ~irae; daba de e. M. in. l b d l is e mstinte L. A -1 c n d D 1: 1 d0 aestil oto a uu de DE A MARINA Pe',"id[,nta. j,,., e. QmIleni. F, el a. ",o ArY,, elilte 1~~ mu, r1 drit. Min~limBanza. da El Estelflell doy ,,',0,. derni, Telefnica jugar ar, San Gal~a. d, Mamnos. da lies Veg~.,d, e )?" ,v St Nnhls Il Drturli11,001 11 tigesi~ cea jdg.r en SI ina del resplo dito el tale1 Notas (le la CIND S dosel ead ;II.nd. ef d. 0 e. !,,t us ojo" bgltp%0 en futuros Allie Reyrioldis no sabe otra, do $11, talla [o Nos Informa el Asesor de Tiro de otetc, pef eT9011 GOn, Y.unut I, l', Easepat. de 1. C.nain Nacional de si dejar el base hall pf ffi ;eR la te COJIS de m-f .'Le' a"' Dp.rt,,, sc,,, E.gr.lo G lplrr5 es -1 1. NEW YOR -alifos, u" 1= a "Irid1 dI -. i ylof efilen 5. i .a', de ¡.a Yisminis N c )esti 501,1, %1c .,do ,uaI.Plie n.I Imi u. 17AI, da los les 105 yoli, en dmin"tr.d.a a fel~tes lierg t co, 1 seintiaI. tud~fis sobre si P.dI. k Y saria de Ti d, E-pt. fum, una risto todo, elitp toxics los di., 1111111inriIII prec, c~,la prxima temperada, derin, s 5011,6 mii~ e. im ue 1, retirada e su comp.1,05 e? t,1,5 (L ,'lor n f-t.s in=21t . P en lao jjqmpu J.hnny Sa 1 o o,, t t, dicdo ¡u r P.11J.% Cmi l emumica y Deportes afecai~a rcisin final -run nrtri .1. Se" a 1 iates e-d !,,. el '110 trLto ocril.,e ~ o' en .I Y. mienta 3fl A.; drbi'd.". 1.' i.tIer,.dpo el mm~elo 'o -ir3fl A.; de d, u adre no estaba 1 cuna de el= da ed.d, ~el, esde r"dauua Cid cio e v Dkl.h. tY, que esta euno pfo lo o a un tr.t.m,.,ei. de y ',dle', el .rafu d fr. riqui, . 'dnd1 r.g-.- l., Y.-5' A el a. que viene. DiJo qu" "" o 0 c4,t -5 habido mej A ov, f. d,d1 1 J.Y pl.nialtur. d-ir'".dRe1,11.1,1d.11" c S.In Irlervinierin, e t.t. e. 1. .rc, iniciales ee, 1 d, emergenll en un t, 12,est, lee, 1.W 0 be 0, 12,7 c, o. lifi su ce esei. ol1 si R, I, q=luh LaqD is% cf§ltA 013 lonen ama 0 yu. e¡.t m. i d:I.n.d.,. coja, y ti.ndran I c0, le e ?6 &.S 1,~ C"" mitua x e¡. 1. e. 1. L e. ICE= trien= fij o, d titos est _. ner. y Lugareo Carlos 111 0 Tis¡&. U-1423 y LI-5577.m~ 1. mal. ResIa.lda P. d. oY 15 aad. -_.u 1.1 ~baj ".,e de esta ciudad. qu-e-iir-M-al-,ij,;ii las K$ TIENDA% PARA Depolticans i,'my ben".

PAGE 22

Pglasa 22 Tctro&" CX UJTPRECIOS POPU.ARES! LA COLOSAL1 1,,RoiBERT ANA r MAANA Os 0.I.51 .1 .51 la Aerio. Ls Po.I.at d 0. .4-1.40 Un espectculo de esplendor y' belleza! EL PRIMER GLADIADOR QUE DESAFIO AL A~'o-. ' .~CESAR! ORGAS!. AMOR!. ODIO!.1. PASION!. MASSIMO EIROTTI 1 GIANNA MARIA CANALE LUDMILLA TCEOINA u Die" fe bi un m no. si rAm Mce rd ca d% !edi lo ti] alIn rev le. d,< jue gc u¡U ,en ti 0 di In-, ti¡ lo. TIEATRO AUDITO',RIUM PB1KIE]RQONCIERTO 'DOMINICAL JoseEchnuz Iris' Burguet Director, ~ ~ S oprano HimooNecoioo L 1P. igueredo. (Cantado por la Cora l 11001110 11 o deVddo y el Conjo Po l6r4ooo de.1l sttto dOsLa Eobana que dioigoo las proforasooLolini Cibollo eo ElidoCoCol"., "LNA:'URLAN Y LUDMILLA-' Tachaikowsky: SINFONIA No. 5. EN Mot MENOS Ricardo Strauss: "CUATRO^ CANCIPNES" oLA MAANA l)A MI NENE oEL DIA DE TODOS LOS SANTOS dICECILIA 1 1 (Estos"Cuotro Coociooes" seofrecenooenopobiooroo odlolo, Falla: "EL SOMBRERO DE TRES PICOS" PRECIOS PARA ESTE CONCIERTO Luneto .5 2.00 Soeguodo Rlodo N/oo.5 1.00 Prer BalRobn. 5 2.00' Soguodo B1c Sobn .0.60 0001000 ooYldos r,i .,esOoOl. Coo o-ot~ 11--oO~ hSp~ol1 son uno0deiddossimatzanes0om0esectcuo0ceems ue a ontralTro Arte a la (aloa Eroa Bergeo' doln pdoo Eolios, o no tienen loogustado y erooooodo 0much0oto ¡ oooonv ioedejarse ollevar o 01110porqe Iplculao see una100g6000 Pro ArteMusicalOle eOoooodelbea,¡yl queonooooodl 17 ,l1Oo 0.oloolO dGld l osprssrro elsams planes para una t0oo p 1100 1000105 ma0e'a0. afirmativabooolo caliio yo Mojios, 0. 0. E. Cien100 osu00enoodo.e l Arto lusiosl deodoloaopo dss l o lOY puede annciarse y. con000 rendida prdica especalarlIO. p0ra00 o sooio eshooooood uo otunldos riosl eno Europa, que la certidumybre, queo 0.00 Ooo'oocIiI la cual emplea0 no slo loic odquOisloha conferido a )os llevaron0ioen o9lo0, bajooCotdoo .fca-orooo l a ejo r o110 ur c sacrdoes trvsdellegdri d mgios a olooo oolo ids m mn o o nho rialquecom y l no, sino 000000 nol a pa0i0lai0.San 111Pedr 0o, n erinm e 1 nd et'dsd se e. prende.o h olo leores' o s sino 0000 101.0hace pensar0a dos 0110 lo IR h.ybo"0.0 0.1otesisPoo oo 00001001 01 otyoo iodeo o000D.iCo00100oooooooooo lo 00cuain n la pantllao enla seapol ad o stedoe oun grup o 1010 l. iridoooint0sus000 00 delooque esy quien esooCoo Bolre0c000. Lo Importante 00solle loo os meood figurasque 101100 lon0'0 p0010que1.0 Pos Ooo -peooslooeprooooiio aquldodo poocao .000esa omdtacin. 0esa grandezoovislo a l cuador 000 looge ra. bils cloo 01u0 quedaban duda, 00 sempre el ioicio do alter-' El1finl e00 oooloolooy 00 a0a00a natisasdelooespriu oda\ia m conofuerzaooienel epetdor oroOiHOYT.PAYA .011010sum1al01fe1todoe1u0 amplio0doNotic.os
PAGE 23

A-i~oo ~Teatroso ¡(___Irn Anto aio Quevedo


PAGE 24

WAYNE. OHARA--o 0.0b TECKNICOLOR LO 0000 esonoooeo u heos visotoo 00 00030 patl en ados. Cl teooooooooOOo Irloads( igamos00, mu00000000 0o0 eliioontodo el coloido y igOorde carcterquele do uo 0013010 do maravi0la Nl 00 minuto monono oi un Seguno deespera porolooquooaoucder orque00 siempre 000 o0ra pelcl omo0 "EL 0000000 QUIETO" .cet do mil. 00 exhibeon 00 ltima noticias00, cartn, 00e. CEELPRFIERE US7000? ENL CREA >dtCA oera o loo teatros o iialo debdoI Francia a causa de una huelga eproseoia deo RtElLanooiter yDoRoo Rodd.______________________ LA caogda aOlserd n oinoe1quenspareca mentia pudiera lA 1E e aluro m010 de lo do(ooo lobe 1 pTres itae o A resp oEAoonsaboid (i lm aruat ntAe inelandia al [)a 4 !vlm d haet e o .do uedolo hadylsdloofactibe: elp oa d corro nadeS ci O rieodstcdo de la UnivPor Litote¡la 0. Parsons Couao 210 Te¡.M-41 looAleuae ariara n ir ct od Zinnem ooAnn. A c l prodo r olode la plcla .Blddy H1 0 Y lecagaelctic qe sa a !uero, a su inceridad. ua-Ade, nprsncade Brl Loo La actriz Terry 3Moore actuar -entFnc -ran e na ormntA topial helAo lodeprci sedebe el trinast py de o nnaooo E d, ncsCniu Qu pasaba e ,os? azul oi d l dama rOliohir d A rtLannlpretsdo "De0aqa a AEtladeavac lHolyoodAO SoIioAh oolmd. Frank inaM100ombres ciolvida A lohl na pelcula e vdai A1lpli Eolidelcidel;.HabaEEbOOO 1o -o eno HollywooAd. 1 1 lo:3dpo loon perddAo sularaccn lo atosO las p001000aoloo E d ddeo 0'dl cn.HELL-ED idpasat N iemo reei dodasetrlls ibioiian a E o-1 C O R OES SRN de la pantalla? Nada sigiflo ica sapelcla cumbre. destivda pensamientoo prooor do oe E E-lpoOo10 0 00lE lo lo 0loo o EA).000 CLOEpD ST bul eonloblEE l e11 l 00 futuro aO rebIi n lito pooecenca l ucdoacEindel cEoportado Tory ooo eEOha osdidlo epre hora eo BroEaday lo qedoles ROS COMEDLOS ln do n loo elleza ieltalpiltarioes.O Y 0ahoa podr atrae especilmenteOdepuso doelo to de ldasdestrellas? C oso "CaRmpanasde< Justiooo El hocho ero ione bi0Oble. Peoo Oeste o OOOEO 4WoOOd lo en01 011 in01O rralao podoenasloos10010 lid i ng iooo"s*, Eooolioin f oorao laorgiza- ldio Mooioeioooo Los ma00000dotes olod diora id n noveolaorioiiootetrlooTe oc001 Eix "o lparaoooogd ooooodo.Eli 101 lpoo Viopresentar etdo:r0.000 000 LCo udol Sumegida"ioio iri esaba pedcpalo.;Elco-.oertOla' -iOoeclan0001 loadiici bo erij-i 0 o o¡HaE 0o l g leloo Aunqub esOeloooOEooooidode 0000 Cue acaar codl teldoVigiiaqu oc0ren0e0e0pldntaCMrtedsemna0p 0i lo 000ndestrod1ajosdO¡011001101oAol Z, goiorno delCanad. looogioodopEO lo o 3pr verlas po neo!oE lit0 o oo omio n me b adls drdo dogoarr do o oo los u os!drlo a vctiasO e uloo oo0MR10000D P: Y a toda risa, febilmentloea-ote deaviaci Lo deodo d l dotaqu ias id los Ttea-min o eua o s. ngess ar Felzmnt 00l quedo dabn nlaooondoso do l io 00 0di olooEdeo qLudel ioKa-i ed el t do d las0100 llas Artes0"10100 loue hanoestadoorulo rum00oNo 110 dll 01 jne lapdo o ooc oie Ao roe1000s 00deqol ooesint Pi¡n ost oh i d a ColodolOl o -0 o.doiiooo o de ou l ooEloointrmyr odo oeecnlida ehcrlaa daod 1a 0010tcaes3 'a aSnFanicdpraiipn l im d 97 ll lzur o "oohabi uo ra", on MR: dL oopbre o quecuena". 00011 p llOl"Aol010P l ooln o l oooooo dl 10100 dli -O 0d0i-oooYork., og do V000000 d ap000 c00000 de boldicho 0.001010k 010000 00010 dhace.o 35n aos. E ooo dreto de la San dFranisoAO dOper dHnEcrclado" r m rsd u h seetpr" eA c¡, Y e ci e s h baapato ll ver e o oop oooO oome dic ai ,"y e el ena poor as c n at, GO i o OOxP ii n o siOO i 0100dero nort de isu is oli o n-p i10 do o ilydoidiftp et alao adtenocin a oOOdca.er Asonlmisteriooo iooodeo o"Eldo hom000 0r0 0 11 L 1 lat10 orma e i,100oiodlnCeO lo 0000dj i0ime)oodooEO OdO oqea Oolo oEyi.Oo ises0 alo cual insoda rpoe:l"Hbl 130 ool.oooo loooloi 0ollioi II naj. 0 reale0d sencllas to0000lasescenasen eilmi',Deaquial a eteiiOO aiC 0su soA" d 100 1100 0010000Q O o mbra", E co ncd o i io lduo.pas tediEbillioi A ooiolioiiio oooll oo00 0ooodo0011 iosoolpaodserocontante do 000 ayrooo o veces 'c001 ogooooi do polero as OOio-sEocilo 0 c1w00 m oh iio yl primero01000 mA eno i 00 or0zaP cont010l0 de l-ace 0t0soa oisl ae ha r pciaenehblmstools:_¡__PatM urs ifddo de temas00100ajen os i arte !escenao 000doO de ooooolooA o lo00 ___ Oioool Gm o E

PAGE 25

Go c.XXI1 Tetros DIARIO DE LA MRINA.-Domingo,~ 8 de No. de 1953 1 rearos 1P,gna 25 Prgrms eCie yTaid Pr1 Hlywo'1 o dnro i B 1elleza de la boca de los artsUs II [_::: -!i-1 Por Elena dr la Torr < xl IDADES FAVORITO PRAT'' 1u NIV YERBS AL 1,fNeo r sti1e ?, l eues dq1,. unc anUa .E Unid ,,. ~ M. 11. T. CN 11.T goes .l .i. W.53 TT,1.14 lX ote I ,P. .i or eside Jc .cunes d,, g lele es&eeeewaIntr. 2I. geii#gem acV, eei.e1. Pediede E., GUnidosO ge S~llEt¡eel, ). ¡ .6 lOg ,11, c I Ic, Deedel N. lg:Uee(. eelele QU g ND Eo aN ssecee q, elO a ifi senela 15 ,a, .,noliiiilehei1 "c,'A.'.c".>,) y 1-1 l leqee. 0 sse d ,l ~. F.T.eCcO.ycel 1 . R0.N. O. LeesleslledelsCglcCb ueNidet i pC le lat ebee 0-."00" '-SPl ta23 iiC e n el.aedes o es1954 etes Cel9 s eell e .eseeg. cle, ,,eitre[is.esi., """' sselge 11 ysl-1ll"decd-"':ege=Atd.ses -Di -tqe. e 9 bi~ R ) esis D I -ACViiteN CesIsOl elle leege.le qe. e1. clest. bdee1eseceegceede .t.eugi se Cbe~slsecee ictcele.sisdbs sdbs i .__ __ _sseel.heeIslee 1ss veelqeeldeg.eee abri 4 . 9 d cc Clse elsta.alIetg.e A R e ee es s lesll ee 15 V. d lI eiis le~ -CC V s eaee. Isee-ieasta lss e.ledsse eee eeq eoi-s e -ose qe dsd eseel eli ce et -s e eteigese~ J01 VeseeViS G AN T A Ll ee.leslseiee1eies5 ,si 5 es5e5ssdeS5ep5iie5lebdg1gessjM dssiecele. Cee.OAOUblee.led-elseA elSeKsestZleA ese' te. ~C s elipAlVCI ses $bid-le sise leeesB ssh esYess.'ese"*pess ~d.e 155 ~,5550. ecIesde studVCi5se, e sc Ase G Abau se ,u eeprime el seIse) 1. Nlesices d e .lse-e eilec'eie ebieee'ss 'L. eeJ.,C5 deiiit C bSclslsAsOE~ teO). 0-1eCAs es ,g.P, .,,.g,.l.rn abuesIbIes lr .11 clseis e lspeeeee-de le.s ~~~~ li."e"cesa>ioi e 11 11 1,1ese eiesCese ,se geill 5 se ieseiisel c ec 5115. p gieeeeorq e e l c le.c iiceceleeloe blapeede le. seee ees s s eb esesei. l eseeislslle le. se siess.teieeld.Meies1="1lleilbeebeie1eeeee porse seilssieesudesle)esis Aeseetqcees ,,I,. ,, ,, s.1 I 5 CFANDE TLS VAsesehl l de ~ epeAes. .l esis dc 0le Ve>--.eY.-. .se A L oA e~sis8ce.Asiss u es-,s eELLAAsseY eesYO. sIcoinl. ite ecC > , ee dise bled s sse i selt-e l oAs-bleiseyel eseseed ie p e Al d. Ls d.es Asile be cesbe be. eA>' ces e-elsel Vid 'ese.sesnes. cli.ee leAs>',i1ie -i-s'.Aeseeeieeb ,,o,,,,,,.,sseseJ, L sc. 3eh~., 6~ y ieiss l sseeebbl e,idle.eeieen.lgseun y lqdd.iv e ui lcd l es CO1es ile.I. ly esseseV ~ se el.nC e.dioslFA,.ie.C -5.se. e. .lses s.s.B" eSiS isp.e Cesee Mele cetetcu§ ede 1 1 ALOS AGEEl eeieseiC.C ae led e! cesdieOiele.eeebeAllibes-seeCssesCe dleeCearas~,Aeet.eeLeeeleseeleiedeee : 140E tie de~gi5,N.ieees iy ese.n 2 R O D eeeeeeessbN1e5 ssepeld .i.l eeleeleA .t.elt VAeeqs5bpoyad. 1.11. .l~el ozss AlivEeld. TleellAl cece. 1e s .ee11e:i .15.s.eise". es csee se-clteseepilele s Alild'"s ee sedse seesl CC 1 gesAce Vellee sel C queles e 'e .qs e l Ni eee.e VA s CeeeleSi S-liALleDe. t05. si ,W.5A yess ,J"5iA5 lAus se. elesCs. t iepesee. Asiee Oe s el A' cppet-eeeble y IesI sl' ee ellVebse sS les" le sil s ises leiec isel".¡,., 5see le .1 Veise 1 se .esA, essie?1 ess.liie :ee e "d UIVI. e.YAeA1 sp eeqeAss sy .isseseieA leiee Yieseees.eAl es F e 0 A1 D eieiCZ A. ,C11b e ~A ees sedse TeeAeei .sele eeelAd. ,ep eeiqs -Ameenstseqsllieaste.qse l.e:essiid esC.~A s Fe d.]lA 51 le e.r ,.qe. h*a.e GlrtRl i P. ,~ 11.1.1. .~~ 11 IAPRTCLA. E ii.T~, INA .a, y ediCstys. CeceeCe seeeeeelesesiSPm sle 1.s eeeeesei eclll e eelei leY.llaAeeIndusstrialed ele 'ee ~ iile it5,ee lA eeeg] t.eeellses ges.Aesoilce.e1e es-cs ii de s slA qjl. Meleeseeaada EqAudeeci s is e nundaiae eelee pale ree ls ______________ DO'e eCeeC eeIPsiee-A sle see dciee.s.-CsA eeqs yleIe 1 ele'es le ieeessceis ,Des s hacehl ta aJae ulesieAeen ,: l",eV.qAleleelleCsllsCeAllU leeeleezee.e epeiseisi-,ele 'scde ese sie scl1ueat, I liii e',e 1 1 e c~su1 1 b ~ ~ L sc~s16, e d e is M e sl e e l s s5 p e ele l .ele s' 1 .:v5,1 s s e s d e l . ,,sp ord l1 A e e teese b' is e s 1lels su'u~ .C51 5 e ses ds e.1,eDee P e 5 51 se si1-'ue de5u1.C.u,,.1Meie e1 < lA1s',lisieesc sBls:c e-e eliseds~ ~.ibeeceeuCliii .cAluesl, sdudad As.,s ssledieleseeel. 4 1 1 I E D E( O A I , .N 3 I A X I As i l>e n' 5 1 1 lef. I l, i. u i u i i i e e i e e A tlet 5 i e' d o a l $ c l d a u t s c l r h 1 p e a p m p a i c d u i 1, 'o ~ ".o e vld de, di. i iesR e. 1 L, _.e roa u.¡Bc.u, MI ,i 1,dL.ei sa u Ml e elnl s, iul ss, i iuA i 40 .1 .ieuuiB. cl h l ceisei s B u croe a d r.D v.bntsbnfca11m.Bq e ssmu,3p elulsl. ,abiCei"l pe,, Us haeen k_ ___Y1_ __ E Rul 1u Cis yieA cllIseSclselielleilE>'ieediAlsd~i-nd1.i.useiel.'di .1,, ,T.~ lo .t? I''i.'". I a t~ .et ,o" ''[-l dde i2;laCeslie A, bse interuuTusa _aaie .aD1b:V;sX, .Z r. = s a. ,e aPalaetm ilaR oo luaprrRgn tpr i u.,1,~ 1 ~ ~~i "ti. m ss.ue.uCu e icdesys Ceuyc el s ec.elCeled.i.ue ~~ Ale A ii eesiAR-le.,J. Seilelfucsee~e pee __ __ __ ___N"ecl CPieiu11al-e., L.5~ ~ a,. c ~e. y .U.u Is d ic a el v neiei les C n .l mar e 52ass 1l[edotelpivd ,.uu cbiLo e, ile S ~ A,~ el lMiN e le 1.n ~lul .".uu;,si ii.usrli. e. ICie lsebie Cepe1leDeiess ¡ ',uice ~I M su~ eZ eciibi lidel eiss~,Ib ssdelueu5 1e, es esn.essi ss1; 5 es eI,yiA A-e D.'cesN? ~set.AEsedisIenhees~ste1, p]aAsAis~,, Miles .,.,i Ce pr.eCuche g U Ti.,se. bu.eAsee, itiy.lisdcIe.ei1.iedu.elles1V, sent e II N iE ,is ,, eI -ad ~ c .d II bicis A. ese ci1,ust R e., u eii adu d~ ncus s i.li 1isalnicseINqia v sr .]ceit I.As1.1 iuIs> 1T i.s idi!-" lse .e cledc lesgan eLacCaells issCu c sdeb d CorTU Y B lte .55,5f, J -1'. Csupleieslse>s!sepi.'l>eeelIesiidetuiil 1._-_1_1.L .-. _t_._,_.s _________ le .sei.C.iAl .p.pe suTsea~.e,' aises sbh.s hI lS.,i~ arav l.paraei¡,r.h si iseeleeslIle,,del Silo ililes. Fug ce es, 1 bleese Dre lse ,,d e ni.ies N ey Lefe la p555l115 sdsi h Sele dl:IleCel. oretNipi .es .leisseabdesu.,pedese 1111N,001Ll, 1U N O llesee. clii55 5 Clle.L11l1si1leisleilseA-,iieSiiliCdEdCORTEAITUANO~E~pe~~A s~cs~teided ss e1= =e,11sueueeslarga.esdCdlld n~ le sie i C e se e eu E l l iee i d As ile Aels l s .d.le.i.e.ee le lie e to e. e se ll eis suii "s"'s is sl ,ayi_ UUicAl To, s mc-too liAs-el eL hIcOLNEslellte A sA EC~E iTiiss.esBcele Sisiusie. Ii nici esqarea e l e Cre.1d s elle ee econilies,l&ha~~ 1ei 1 ,,,, e ~~a Lu. t o N, FVi L pu ees si dis le .,. ces ,pEse 11~ l ls, C 5 ~ ie e le _Ue doeiielppIri. ai i. .otguele sssseeP el es ae eeed.e,,.llseeN,,,ad eclad.es .,sl liesusee ese N.sub1.s-eleedeM-477iNefpeesl.e1 e~Sibe i,s i e se esios l aeseete se.t.,se sseditlquesuessdseie.elierE,_lB ,,_,___ ce es elleT. esleleeBe,,lF,,e". 11e ,,e .L S su sse i ib .CsEs ese,1r~,CleleAS i ellO Ees. Ge e10sle,. sVee,,rlei Pee es.eP.es . c.ssEeede Psis .saseel siee c ce Haresh lgad n Sl. l_ us ss1.1PCIUDADBl Le A 5 "1, ess. s ceidiesi lul s Vsele. eeise, isiiledapee.qleysesl-deeelte gee, 1s1i'' 1,rl l uii .lleseRi.sC1 1 N A na.eid .¡.e leC i.l ,. u Pe sReisT.ssEsp6 eei~ B ee ipo 1le deEsos eeees seee ytlle.eeeepeei , '_ _ __ __ __ _ e ~ye tiedee lue us s leisgand s "'"""1' . mujrideeiuprseaCeflo ess .ies e : 5lEV5IS ,peselle el su is. nleaprg ns u ad ElleO-.iite Rdy bsdee~~seesle-.AlesJA~~edieisesd. ,b.,entoso,.,t,,pseiessplud quese.Bledpeg~edeedsaiiseieseedhd ~h .-LAseTl""" e-, ieie.eciludi leisIele i e ed J.-T eje Psi _epl dl Alena l e sibla.s arhies. dSe epat cus1cse ciuie eslees .eL eie, l udee A e,as. deo~ -i l IebeeL 1 dcon Ile9 'lesegese' cnsid raelmeneepeprls' c e tedce .Sis M i HOMbREsdoos,.ee.eesi"~les ti sn e.ts o ort1 alc la i ai ng d, A 1, step lil lspro155O-11 ,.__So~_,__.________~_~~ ~~________e_.___________t., graoIni..sy. d t i. d,,,, e o all ~ ed teleel_ 11,s Eilelerteedqus ti 1 isls s ,ieS ul ,s e s.Ces ssli,.Ii beiiee tlleeee 1beo la y e l 1 ~e.vl 1 5 Ce es s .entIes e .elss ,e.s ita ,e d e Cee.p -de B ,vgie e e.lsee .,del-gA As Cil .es C sss ebe, ieris eele.s1ese 5tddeis leis see--, 't, deapu c. de elos ise 1 bell., s ,e '5ASeeNSe 515Tei0e~ -es' ysi llssles.eieo1eseeet s e he.y2 mn,. ----. -; -; ele-gp,l)"deIsis. ls=d C Mayor so.ir si la13i ol r i,~rnoe esd eelleI:Nces.eLAS N. e le dc-Eneieapoeruraedee.1deoyeselsas-10:5ediie duiiiEesCeeie.lee 5 Esese l 0 slV e e.ee ee TAl .11 ESA LOCAc u'nsVSDE eeIIsgleN eSCAsO le eiid e d l leeeiiee.eesi e gied p ielessp sCrnT e la Ti.se-gffibsepsese l de lioee el e eei sln 1 AkMree o bre. leateril a ndnes de laeraese e, leJossecnle e Ile$ VCgeteei de;el ce Pise ese m ejiuemyor LeiIis Ce.ey

PAGE 26

Notici,0 aconales La Semnana Italiana en el Crculo, ltako.cubanode Cultura D1AftIO DE LA MAIIINA.-Dii Revisar i. No qu'ere 5 .'i cesaii la A lo declara el posresin el Dir icionales Ao CXxl iRcrnia de,,E. U.eL de, la pOOOOEKA). sol dosortamrcaoo r ioul oasot soo eu,.doa o lotbolO loos. que. nla polapoo; d meos smpts e:r J unoalaEoobjad acn Con oran xtoohaocelbado el Ciculo ftalo-abaoo de Culturao la Smana Itli.So Va.opresente foto fu d Cenasy l Bao No nalO ce, EtuddooeJooo oen]R So 01050;0,10000 n ooOll 1 eMoi designarn preidepe ¡ o ol es10 toda o ocasi,n de ¡a coferenciaque, bajo lo aupicios de] Circulo, ofrecisupresidente. l Sr.o. 000000 Cobo. dddo lteFiliinasOO elnOol'los so--a-o do >llsforo ma i o El servicionoticiosoode lip nsosdeoderfooooSoles. Fo oen lo saloneosole¡Ateneo de La Habna y verssobre Leoooodo do Vne¡, siendo lusAlod l-Todos osl car oloodo s losuteooo o oobl I nforro que l jefe do Polico do losdo el tradoo proycciones.Junto alooofrenciane, el Conde EoCapolioooll y s o sa olo OOOolO l os seores Domingooboo gI obs1 .od txisbM ta Leorabj e l olve poblcin crcaa aZ a i c 1 0 Aooooloo. Lzaro Guso Duoo 0000. Huerta, o o s RamnO.o0o Or o ooodo y Anbal H0rrera0yAlvarez, la sern honorficos y gratuios, x Ro ool o boo.o lo 0 ohodo o m, 'noodoobeto d ontratacloidLo os 0 en 0 loosmontaas Zdolbales rb, despude haber'idlo acusdo 1 ta 1000010tootedrn el deberodeo 0000 donde raio o s0 100 001101 00los s ionalloloo ~-do lo opoolTariz La versatilidad (de Jos Ferrer Uenaadusoinfoormes,15dcainar sobre ayosrompisrelocione do ooloboo b id 1oal 0000 ooooi lo boo o estudaiantefosoqu d e iOOoOd los oytos deo queo oozcan YIWUa ooi0oooooo 0 o ooooooodoPOoOOOaoy00 ¡)reararlloioost o tolooooo 00010 01000 maro pasado o. eae oEnladopronia e oooooooo lln Elob la 0 0 uer oory r oo e.r o E CnsjoUnvetaio eosood roednts.raci cndcine qe fre trdne qeotiieanprvoarlo n aep do01 doalesihaces ierloooed calo ooliod iiodo oodib ajooi lalo presidenc ia u iooeoooo loopara el coimunismo~. doll 000010 -a figurar cl onRitaoootici:,rc odoor lnt nl n, a0000000 o iertdeictr0ida ss nedro inaool els¡o2dibloa dat l oolpeien la. o~ ituacin enoesaoregdnodn ooioi. cz.ooi,ide ~Ferrer, elsleod.siete~MossoSoiooolomldondo pssando loalo,,, n prd etiepo l mando soolapic iso adoio suprimir losdoSoidbo(l En doo l Mlos clobs enquessea 0000000 lmilitolen l iosoicn co oioo.do all0000 iObOOiO 1100. -. 3rao adjdio rl l co ¡dsopio i paooboaoomeia usi0lbihacrsenohaba eri nad0011000 1 o lsounaodelo las o s resodio0000e 01nteso o 0.io l ilob.oiilooiO l ldso*' sio iopa oiaq etvea l-2I~ o idol Me Obo OooenoDlla 01 aoesdl-do usovras laro pnser1deecin d 100isy Dj q e c on 'sem ooiooizd o nasl o d eo l mooiooo lsgao. odefgutabn cmo cn Fuldoounivestarias:ldo eii. rsd encAo i a dl Miio-ostroo Jeoooograndeslos pooolosdOdj lCotsdonde secreeoqe hoyiolo ll obood 00101 Ooodo oylArquiecturaquescincia.Socidoo 0 o l ois ooo dquebo 00si 0001 00 Plo ul o lo leso o-ioqueoooso. o doilolosio deo ose deta i o El Presdent tamin Osido b-os iilol do luo curronoo s rio s.loo isu 01a 10ctiov 00idadesii M ho Poo oolteeoooll o uat:Drgr lvaDe anraaiodoc ozrlasbraponenteilooio qulo esgn.sdl-oido lo 0000c 0000010000000 100000E l cienepdi. o obo iiho. qu tlobo lIloild e iod o-o o Iing oro ooYpaa o e ~he Dazln o u,-o 0000 1000-o i ene 00x0nosl ailodoo ioodo l io ioouerd os u enpr -od ii rie 000 oEOicarg iiio qe g,. siraol a roooolcinl. rc0000 u-qignts dololbasta oonorso dioboo bOYyoa dolSM¡oeoisoa00 de verano de0LaiJogoal:o1do ltos. s1v0ha negalo 001101. olguna s o-lsoo ecls aifriaol ea odel esu ll doCi n bsAr oicul o .L i recciso no Gene-oo ien 00-oliolectoral.oEdoaPdidat 100.o deloma lo. olo l ocias. 01doctor0 11000nc0io de Iisa ioos oiii l ooobell or su parte. o olis o. dos qubo deo 1,lo oLo icinibo oloil lista-o l o. ioo o lo 10 00l0d00e elDsoioii'oien qudEs decirdque mientas se Ser iio enralPen 101001en 0u00000000haa 0haido01 :lioidbsOliOiOO iiO iod film sudontro1 on lp bdc o l liblloyupapl en llr -*a 1 1 Iire looolehosaer i brodsoi uilcoeoueaecrgdoe ria R m n a-asa e e Csil 00000 o ibooFere atu. pooo d 1 ls o Mdl Sh-ierolylo l um lmo o el setco u ie i 0011000000 D ice q e buca'oll deoola0De ofen s.Ndcio, s-lo Abo bob Olo00 la eK~ rpoooooo 0110 lEsto sinooontlao lon dquloeAl00 id con--01rigentes 1de0llos Sortidosooqueole Oooso eoio o l ~ o o 0 o o 100 0000 l d ~ ~ 00loin rs se encuentra selo ld o o oolo d oo ssere nr i ooou llo 0 00 0 candidat0000 o b bli sodo'deiPrti oo oapo adon l pi h ia. asta m o m e to e 1 q u0o0 tie m p se ioodo d su a id iiua p ra oon oa lu n s. unl naden iend a0Id0d v10 dlodom do o iib do lao I O ili sliana. lbi o 0 1100 O s 9 no IRob o che.l en la00101tiene ante si odos osda uos L a oo o io o d 0 0 liae:"o eza ii oitli oIo di s011dio lloo l oo ici¡asiso d Flo ofiay1etrs,10 110000n 1 lna ti p opi au.E rsdnes o acercabaooaolaib"eoapa01cr0tica~. 1 lo 10000 ,-adrpaooepra a pelo¡aooFerr i l o Os o iP.o lo0 mlzirioabfuncionarlmaana.conl hc oio adoi-.oooesa S raade elegir presideneoo po la o 01 doepr tmrss econsd ble o lmo eprro o ss de-100 Ese. P drinidoaPo 010orooo Supe0rdoioro lop'oisoodooos.Odb s00 e0 c 00 u par d lO 0,0 0010000001hacer101(0 00Sestma0gCoisooo n -losoEst dso lo-. o s dobobyo10000 ipdo o qui Rentocespero--so o -hbr d ari1ny paa enrele,,i*a :,u n-l,; conezrn areciir casesel Au cuado0lega1 aldas 100100os0vtants e dpdrondos on olieo de esorba. mi pepara-ilSn. initado con latosexquoitirsque jeves12 denovie bre. as en00to1ivilbvin prwad o 5.00,00.Ldelpirt Y-h aq e pr d e-sas nie mimococna.Mana,]uns. l 00000 d pa itli osio vate. Quiinoootien(i, So si deraibquelo tic-l oooo Jos odraganase lavidacoripropa bana. cnocid conn la arde e iiinistr de ducac 1 in, asarpor 00o gandesiogone dooi ta its 0p0ba Mildade pde pvncer oodl fi t>:isia100 doto0La110Lpz, 0 0000nla utridd0ued a ui10di magsaysay1ipoo huilo erse ant la cmdaoc1n01u loo7dOlO oo.oodosolo.De io1iv001 esu prnpiadiv1rsio pala bol Paodi re Bogrt, V n Jorison "-,io elpian con an b~riaspcis pari~sr si iismn. cuacin :irl Garido.i'Idot rir tina e00ula ¡aada xp 000000a A lo o5-o OioioiMNILAbNoob 7 Po ntl dio 00 a0u0 pitnisa de onciero. "%as tade ey-Asistr la1i00 ado¡er1el oiso-s hilos dilid-tiloy. cadidato del P rtodo00 ciio i poteso 94600 ,00Y 0do sa o s m as iltord e lA ol P rio b r l, oo aulao d o o ard o no o la osi l e pao-oloooooolo dol o ooiooobbolo hoqu oio -ollolesiod quierda5 -Le l oiboooieiir aul Rooh 1010ioo mplica100do lo enunobnd oue odquc fr R l enroa e iDral Nort'ms e derodlsmatra 000, 00110 cia ¡do lirosos. 001000000 o 00010 ios o roo edlos o o o orid o o elm edo S 51 las 00 n00eve osiondurl000comunistas0o. 010. dooesoi hay inii que~ stban nd. iput fueoniri Di striq oby esol Pro c000 tc1m000 a nosSLO de01010000 cionadiostSionoo loo tres0dclar lcioh u i o fueon00 10.00 00 DO IN Ono.oia esei ao.0araoloiar ooa ssoibiP anessets -e 10000d cu looa doen o o 01b0 ioobe ud a edineoo 0 a00bomdbsoe boololpr ,an e stcuaiondeMiaenl hio.boso-eno d ooos eno o R0 ooooo lo sViicio so 0 o oios sa iioooooCab do s 00alar ie o.andco.Sol -eooodso t o lectoo vat liodo o Prm rs volncasp ro leai datb naci0onlisa hba.ursd MAL A.FiiinsN v.8 A i uelso ioborle o 000000 i0 de00exli oss -Lavilencia se 001 oo;¡n o dR t o rdsin y anteolo ela.solec oios noliosts INO NE I.000 iem1000 oS. do em retido o mo000 l0cuartl l A di 0100re 00luci n arma looen lote gen ralde o s co tros ans t s de ar aloo 0000 9 (Ir Sumaoo oiodod do Koooao. 50 ma sdogs, e000. oy deoloaiio o-0loo ob do l 00000100 osofieldpuerta dooSign. 0000cina 0o00 00mII 010 a00si o 500recena__e)_____ 00. 000 sa guos pr alad volubiso.estall cuan00 qolodon ru9 1frente R DO001M00NGOS, OOOIP ibio 0000 o o o 00en 00i1 0 1 y 0 1 0 5 0 1 ;llors de ue la00ranes codina-L et nacin de su Gobierno por los Hu-nirntns rir la pnlicia y r Tropas cn T ; NI pirrT~ri1-iprno de Rompi opina que F ninndo de Trisir ca:,rci,5 ri nrensin. la actitud de la pofici excesiva. Erfn interrumpi su estar¡-' residencia oficial de campo d,,1 iner ministro Churc:iill. -o r;uers. para venir n Lc)ndrs ievistarse con el Embajador i, no. Tarrihin se realizan rons-J, urgencia con los Estadw Unid, iravs; de la Embajada cina en Lnndres y de la britan, Washington, en un c5fult~, mn para llegar A tina 50111nal de¡ difcil problema 1Consideran. asimismo, vio nnropuesto por el ministro do nes Exteriores yugos 1-17K"'rovic. Se tiene en7en,,iido , inform a Brosin de su e~, todava no revelado al Psi 1 El embaindor Brasin , r ;-i nartir maRna de recren P lllmRrin por su Gnhirrni, de¡ Ministerio rir Rclncill" riores. Bro-in dijo a los nr: -1 -nue su v¡aje est rnn relari, con la cuestin p-neral de nue con las manilestar~, de violencia. Despus de la visita del el! Elen, el Ministerio de RIt, Exteriorrs expidi el .eRuda. 00010 .do 000oso eta u -lan oo asde iuda d r do od 1 00000. ie tuioniodbOi(o .00100 01 0000 00 1, H iordoooh 001 opbo ii 500 Ag0don lna w 6

PAGE 27

FloRnzaoP4gina 27 F(:XXuI DIARIO DE LA -Ilh.pollttnte,,TOSOlUcwOfldi 1 Xei¡lidmdLeoi 1¡a e Sur en, Jemanda d _____Por Raudiro Guerra g *l nia etl 1 r REPORTAJE libro sobre ci,,stwones ecottiiua .do Gmz Nnya,jezmuicivitales gia o laetelnoeE,e tis )!1> l au hidnJOi-a1 erti te ysin dle sdere que "he lo,d doese ttuo bavi filr ontenid: lsd Edl nito de cM de 111 1,1 a au itall e l¡.1 O 1 a b d1 io y la1Leg1iia 1 Ia in111AzucIae hEi rk L1 abl seome-adal meree mco¡la ce Colie .3l pasaoiocitbe ds porlos itosgiensorue sa olut o-a el tlo.ira tr i el l jezdial e Piea iiitatidcan la idIa dle. ydatyde: li, Ife asi aI I Est W.deie pl---el i, 1 e.,lta erle e -a d eest a ital, una ¡ml in deqlmid -dlte del o aaa ae d mien cae-ne )i t eledoa al utn. a 1 ape 17d1= gyi -l aeise aoi, lne.a o de a-l cita. dad ato e lasecoyts, dei-ael a. aoidleab ogealMe, al dlltld 1 atet t tad ar l e liade m ti e iddio malad -t ete. t eia tesiaeeaa 1a de' ea Jata iatei A-loaedt-La y Ptiacie di e ep B -co tat a 05 . s El to Fernndz ara i-ro de unealO l )g s a R sb are eeso,a teonuevo o $eeo qua l Gon. Loreeanz e tr a jonoa den l uni 1e ll ~eeiitfii ell oa 1t0itie e -9i lGonzleznAngeloeiah a iAylie 45 SaaaoatC.ei elaleuitiii e~ 1et di. a eree ros y i le la R pbli a e lBa Sl eudlpt.e15. e:. -iid Audienceida d 1 taeaiTrtn d m si uo'iliae inmra t lIi aoa area. a rodedeaolVB, le ae add t,lra e i loilt. oe uts ello.IINIli E i t l idI,,Iia-aae3i io-i aii. d laced aeeaa 1al t-ao e -t e lce-l-t l e ll, aeitl elde id ordes ainti se decaae d i O teto i ee eele a~tel ailitd li te, it tiliiitu ild d IC iaaoa Leciaa dna endz lalda ysedisp aeqedla ateiaLos ile atet d arai Letea-eeei, ah -aaai e deliisroolidr cuen e aarlda e-a-aiidieaia i ia eni¡"aamtia M.ta leelde lM-a-69-a95 imdaat a ii.-idecaa ent ii-laeia edeifijadoaiiaeddie e iaci vd,c iisceOf.ieina-ca C e¡'-aei ilea 53; te liteiiiaea Ial e ol a-a-a, s e iddi y Ceaaiidll, DElalANII-aeii lia, Htaeia-ta i da-a0 de loes io lie edtal-alaf-adaci otateratMinlde combatcerunelid tc aiea-aa, dic i. ,i Ire-ad dice.-dediCidseel. II initro de a-a ianas ee a le-a ee lercadoedeilt oa e n a s di, aiile i-l,) v 1111 qnni em nt p rI l a alahse a a aIniclaad un ami forataEl ndlicedi.1.tuoalici aaa d e o t se l iv l ede oc pa o n 1p ito gimen oreas eores1n-aserledemeidasiateenes o-ae i leos ede pero¡ ecesida de hudaEllH -a-aa e rd enaaeula iaa-an alealladle liliatel dejo i ve e gistreado da ia o 28de lodecadtds.CQueeapacsafeectaaiarl i nflaindl ia ric-leipi e-aeoto.dol u lioicameteeiet dlae ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I DEeiJANEIRdOeaitnoviembre 7la ital itt-ailasaeestadsticaaslarelatieavas-aa l a cbda suerial di e asnadredproc toal ue conta de nuevl aeap. la s fdricdi ieas da aosdA geciiialilial-aleciili ea en.au t.a edd de -e ad unad-iiidas"Nues aeorade l aos, etaee ce-uaitacitde-ecm-dio, eatelian cotntinuaoiaaj aes ela-aavieaLeia ladoupiadcintas ecoaa cU.I i aiuanei~ant aoa", yoailae idi e losqaa e-aia i n ye n:i a) e c obersi ladimiucn mi ur entemen e25 o eladE Oas N i O iiE L d aanta"d.t o e die e euiti -de1-ctea-yl e gducInldea Inectciaao- Boso a re.il ifra ela r)uni stifctrijt li-a 'l, allo asosdl obeno cb a rea e bajas enlos ei uaeligrai va sind-a tani -i e e aa dcleirea mrd, Dr d," 57 meie-aotfleiasinoidei2aea-aumetar los Imuestos:-al eatritd' pecios. La aeo Mrg.ed, dejo fue .1ezirfl l nacin taleincnia a qu e mand rhaerifrn ZTrata Turqua4 diitaui da tiles aLey de1 si~cenr le cocedarayorenee en el pago del ~d ~exportaciones det f,)iicitt ueeldearoloire seP($ d d dec-ae l cl ice lademaa. MedianeeaIicoencertacini de Ed l seor-jueide cia d-o dcisible e l-flliICn-a iuspirada c anonaad. -OneLo-ICi -l rcursde o-u -ai-i-a. pii-a-auintercaimbiar mercanuas. 1 torzaseen losjuiiddesahucio -a li-aJo ai-s aai chl l a .in -onsiIlaC dliis i llla al.cus iespeiais.LairerenaiedDlai 1 -iaociddieaasu. d:i 1lierdufi dz ali a seor-alizareta l a.e indemda daddice queni ega R a -de a 'c turca en elmesde e Ditrde anoMudal cdei t-ica.-e le-uden to das su lIcartes1par IIil,a saaii a cadodisilamcentii c cnsalee lacea d e dilo ec o-aa0N lo-edaspemc an e enciu ull a sla i o i -alelo-adel ca-ial tii ien-qul mi sm lia fna. lo-aoside las cosecheo oII-a MIl ~~~ ol ,,In, oode-i n a s ni iz a usi aeaa-,ludo aeapreoamnelos adao alo dilacosea dea1952uaedenteP a a.-n, odameoneuo e a. espus d a uen-a tosacomaa dos y a-o aoni -a la 90,0W toeladas. elciecimpoa,, ,,,los dos vuo1 alareavenidoiiIa Eroaiiil-a me.-a ¡O nl iaaacto da i-la la-a, ria u l imad u ra -aaIn -airnn P i , elo d ier-a do dea--a o-l Hocl al a C1lIIitoIIEhaindoadesa"."-ai de C-oeriao enre uria Yi Ale d-I iaiaoa l ldaly la eia falt Cde -ainlnuid i d lea, o iceael-di eECr-aeil ,td eqnila Inda. Nruena, dificultades-a ai-idai-i odil a es e-lta-Idi te Paai dosi l os dem iiaiesadda osa]ph -eaeo o i o i'. eeIR '*Asia cinae Fbrcate iiiainle elra-s-a Desigal u o-ar Ald a niaddd enciddal drdi a in el 1iall ExpoaoresdedCTaaosdeCuba*' >i assEo osd i o i-aiivn esarrollodno-slos d eloPrimer-a Instaci l] u edwa erJogdJos 1CCali-ia ia inis-t--r -alaci i ecrtsi o-a ,,r a na d -alio-i iio-it, Dicoforida o-ed e-a iiii a -aal al¡ n i niaon eillldui inoi n aIica.lenedoe inla i ernahaidaEl" -i-a-ilie lleman-ia odetal Y ai-al.edad l-a l-ar a taruli lla alen 1-a cnducente-EY ulls 1 Ico l-u d imdd-i-aeen ; iinP lanini.E1qa dod l ofazPr sacn etiu rbspie ovneo nitr a-raliaiid e -a iltdiene oose o aa Esii-adeiiaaael j iia pr-cah bl elh rii ed iy or9 valer ,,ln 7e l uda dl te izdIi A lem aino l l o pusiero ls ue iid a qII d 1 iesit eaaa eo93 95.En da -lela 1duas -rA ernIil e mucoeii nuie .ude d ujs d e i-al co le aoaril-a eI id'C li i -l-i ilallll -ii lIh-d QIIi-alheiile-aili.l-. qiadlliilieilaaaeillilea-a ri ee rmrn~ d¡ R uonfan-a iiiidtienea ol a i esudleiando -ah T^EB Desde 50 a 280 pies. MmRlame~ @a @~Pea *C de @hbpor ms de 5&@ flL DSTRIBLADORES EXCLUSIVOS -uiu.1II'OBIS"N O~CtOM,. A-8325. HABAN

PAGE 28

produccIn lido el ao pasado! Garantas 'Co ciales ilco Cosechan arroz por vez epet of primiera, en las regiones improcedente de sudoeste-de Francis' pamdat BURDEOS.-Poe preieara vez se S, trbad del'sudoeste de IFSisieUPOl.UBO Sizls.d Anteriorentee, slmne e aclna se hblalgrado nculiaero en tes de trabajo esaacmriles La Ciosegue, que al aui enl osita medtfee ea laborenor oeIii expeo Tarjetero de Control o78d19. Visible dams. ecF alegada no estad POST1ID X eo eseci Sociales., deca diene de dsp la!e iocesdgicie pliso ~ ~ ~ d rsuselo dcoloniasU-po Bolsar de Muele pr de Oficin I eUinT pequeo de grasmgntuca-i Ulpe aP aq5ullos et al5 UVA nt el Vdato-e-e Ud5. lsm lsn necsita. Resuele tdos. po U inotambisni t blems relaCcascon dentn l-e ua rognz plUzos. PAomcL dAY -ent5. Inpaasc eo Coros, Recorddeob Firs.nl ao net ¡cxxi le gra ti ba oltiepsdeslaUnave -utes ls dcad SALDO seisegi¡rsostenuda la actividad e de 'econmica en Estados Unidos ,co1Los gastos para la defensa continesardn iendo uin aelemento faoe-rable para la produccin general licPdreSip m3 lb s A Ecuivoit Parasues producse iste u mr uepar a IAA PI E LA M AA sedeoeque cntnuaetes esagranda. isilceteede AseBajan precio de la gasolina en el Este de E. tL. Buena actuacin ayer de las acciones petroleras Ces espectoea aseiedads ideesAliales en l Uo tdoes VUeides,seelPoa a iAofo AHORRANDOen Ssara llar con mas gadsembre-sdehsierro Y sce reo a hcbel fenes Visei-eee pwoeccon por la cerseeLaVecevs tfes c s le fecsipessiVeeeefedeorsilase-lVe GRAN FLOTA BLANCA nm>ns "*cen baroece Uloses 'ee-eddeciet rpopaafbia esUiida sspecilente pse-etoe-s das lis cse d Eles seoceslies-o clase de careo medsio dAla sfeencinssiconele S coDe-istlcisneseseqeuipoespespecediAilec s secnemcoqssee cialss paera laeiplacinde diao exitepyselsodo UI simem-U Ese-Do. leden slaoduecinee isp hn .~aamaMW or~ae1fdimaoque Osenn rvmr producssi la e. g.es lainec l UNITID FRUI CMAs CenialC.sqe tasenal Care-Pasaje -CoreInsterteacol -Serle ,Asssser Ppesaam oddP. sdla Hbases-.Serviciosregulary sep ene eon puertos del Intei-or. IPET T -'Contadorcns elsencAseo A# FLOTA BLANCA hRoes cargode su lqudacis. Dfsdn.ule los ta ¡masoes ONTADOSL 0-5425-W1121 Ssbant'FiL M6971 71s Soscribase al DiA0l DE LA, MARA 1Prefieren fbricas de cigarros lae~iea-Y'-ez;tjz re. g~~~oeido y una sede dts, de ngleas ramta cosechada en E U itRUaSsdiUtez, e-ec :lImportan gran cantidad para consumo domstico. li. La PIS-sle espera loseer i uena perspectiva para el cosechero dc los E. U. 0 os comcots qe ha ee del del GobenopUsesacoee c na Les ltimasscifrass de lasim eporta-ca55s e Vos prieroscUhoemUses de.1, enesta de UmVay oepjc'ec te ci es de rema noreamIericanaUs e 1953. llegaron a 163.9 emilleees de l1-: sc eo unas 600ftUlse dse lae ra e taas, facilitada o el raso y. Vueron 27.0 milleo es teesdes, figurasUelslqu ee i, r deepeCoitde Eooa ela Cemudelque eelismo pee-idedeleeloeee r dad.cmuesraU ques Va haido cun ecterioee ntasques isde tb.e n Ulas Copitalsd rknic t considerable aumentoeens is-ecicurapdo al Vhumo llearon al4.5 poblacioUes de segundoe e tcnicoede la"Asociacinde COVV' eeodeecada provinc.Slendic pecentesDEportaderes deVeUse nte o pes d la omu edad! eeta alhscereeess su vr,. 1, ira. Cuba". senee derge d. Pesee. rinica. leeos eeleimecets ee' d5e-~ ecdc.d e-UEascifras tambine elan na esdenlee de la.tccedles ede ra. dienebs dole ee Rc le e cadaimporene e las mosts d e le q e U a'.e2.de mlloeeecoestdo 9 leCubses comc a, le es c dela om niad. rt .eloese mceseqe el p asa:¡ cafd,lisce derecele tpe s p al eVaespdoeeeperoe cases de 'Veje.y ana.clonees, jeeto en el "e iee i al.s R prn ieal om pei eleec r de nes dc e s l nr e ericne e ses e rede i es' feo e une poellemesde le 1ee abundeeciae comolenSIM col sleeindutria.Vedee Verces 7.1 eemdsdtraronpreoeneiada eeamadocmestospder¡¡kle E n preced imee.eo s oomes.esce oqedbaejdae.0epciee pl o e losd m ae3peceiscde e 7pecleedl eos Veodclesin es.Jutaeteo lases a,lseee.acesdeeO tcdecVd es deVadinceancietureroprecpdced dd etlfra e oa lsem101 edaencpu sest, sFI eaiize' en miloece ibrp.Estsso.V Cmnia iidaodeoodo Ce cn1 eersoenaoseecoelo yolee. Vie 1ele rsoeneLeu 4 preientole elet egeol e Vs ures un edesmesnode o di;, ximadamentedefe30teorpientocmase' ee ee lspeqros ech e s ese 1co' para61cei cnels9pr e toe otfioycnlo nlssa dsu_ Elaente o es debied osao esmo'peried dee19e5Leosels prodcoUsseo ce ae mayorcesedso nildeese 'eed ee cs ip ort c esosd lcle o ceejm e aienala.ii laes siomsbe lvlmndlLle aoubnaeeedo oseee ode eince-o ,poduslt eles eese.dimouerone de 2leemoes.ictesoc os eetsycirci de mlmeneleuronVealiadasenoss m 0c .ltimo es.nii n V e ees eesde.mesecdelsaoee seoesdeeecelee. re. Las cosigacine detods os 29 il elo eVcie d pee imntaciledeUacudo coecn diepilS o loese e los EsoestaU ingreesops fdelsaresss"cn ec a? dcipo Ce a nd oapoce enU enidcs seAc s d s psdseUdo lsotempecaees ceee. di-eor lo cees seio sse e qe la onds s lcUan cee tds lasecle ras-a ciic. sc iec cece i e aenetac de eeeueado A. 'e 1> ___rt enli peiomsscramaceparaeecl cns eieUddo-; ese ,les.ducto ta ces. ds Oeredssdi' defisa os clmesacees dy c deAc.coc ao ice nsiedo ien s r decu sedo consuA5 tee C Ccc pscsr orUSs e s r aeeclos c 5-e co ss)Aed oe ieee cc e ,no-_el'esncd dc vas se ces notemrca-Esls absoes, atrustaoehumce' Aly eecesAnoedec e stcede tc,a50 clae nt de os de vle conmispe scile, lcllsVs t oel.pel e t i o s e cost mbraee ncons.usi es alizadas eeeenlm yrsiesenc e )5 O1s manufctrereitnisssleesel anp ox m a eri j :arillos quelucenno mu ceis sun sgu ss e-perpsnaU e ee e e eie VAO dsice.o c om asc dleesaa elA e sids l¡dA laocos muha.hra 1 dl de siepesSureei'.oc e te ao. 1 . 1'sd e9esieleieesscece Ale 1s d"t5A7el O UO e nepcs pee as eeeece VouVn od eSeep o -Ase-oc.ci Psi Lscqe s rs ialesp pUs i eshace sa tleCseo r pitetcpssloce l'o aspie r'ecpent Ueoes eees dsqfeesela i l c ya ie e s sptim oVeenoe.les.UV e n bastasdiedls.eneaor deUsiecleee e-O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nai no hlanli s c-dilUsA es s dopeslo adspee c de alere co-sd ots edeo. n ce-' dsn sele ie5 oc-eee s pls 'dio sabeeroe seSespea pedUle e sedsR.dc oe ccc. cae-dA l u lledeun e.a p osccin e -eel5un osOmilloes d ibr~as EPeeUgale Psu ocrsCa-t el 0ra q e ace s ducon las O iscieiaod de lads cdle csess ee peroj spdore Sua obatn md C-trlcdletidmbedsobel eesis lsoea s nolen depdosel. e ecOce-Ce tceeldecquees Uecede lten es c c8s e-i os 0milne. e Vra. AYtn eesaria p els-popioce-! des ne rnUaccioalde Cerc dle. e 0 iloey oamne se ns* e HUaienda, tane-scCceCe dito iTlhaesi do osFin ebrcels xei-o Lauayosra e lo Ulleat e a seespecialmlete eo e-ce en-t e e s taeidad otrs o esd e ros de cigarils riticsha i cli u dadana, e es s mo '. leo. slequeyasepjepeea Meeo" -----i!ti osscmpa eraad lUpee de qe Ufasci pee )S e P ne 3iainde la e l ao. e54,sqVeei Voei de Srs.dce d l aI nle s n ecPSe ss saaco pea de. ecce olesessee1demo yec e Plc -B elsidoaealGienoce lee s icslsA des lds e seunts i Ve qe uiV el e-itaiedo o. Ale seicoisqe es conU eda maoes 5 deisepoedeE o n a.ceEl Pee d e i i Ju dcr e-c ee pee d ebecqe R a nbildades.de dleaeseeesc iarea essaece o iele ri delo aadeeeds e e s e' -Pra edrsma deiprcedencslnoe : ees 14c icpM yoe n eraleoc&W ,dsl o erc tilesde l mundA poe-l-s dcoe - micos.e 5. 7.ysN e s etguraemes 1~ ¡ds L lsd e esgaseFeris anual l ecsseeeesn d sessenqesso meas o seeC e riol sl iddd e ns e deeieo. B uelscn .5tc 5c. e li icscdeA ee e A eVeeo, s'oes tajada or M. cssn. s esis se teis jese ,cec, el. AVe -sn dea Neueatmo Vee. -Us UIO. -Esiuai6 e Ul cese p ortancisssia aael s y, ee ls tacaoecilse eee. En let-site e uldIelos s soe-iancol C-so, lea ii 10 Veeis erLedes deci eec1p e c a 0dstu-s esslss oitben 'fiiseeereoaeiudc e i inca "lgar de eunin" y si ehamos bjado a 70 a fies t elA t im00 obeL Ins i e neesuode dc Ln-no be ya ucaisn No slo osdetr ie tebe 3-Obu e e IRecNutrsicin el si aieeet !is eided i oiePoe-eAs es de jterinden1479eptembr es oldt-n30 e l -s ¡ II5 qu fic ¡el nio da mj da i ¡ni nu pr NE M4 rei do

PAGE 29

FluisuzaaDIARIODELA M~4lA.-bmngo, l8 de Nov. de 1453 FszsPlina 29 18 c 1Proveedoboem.bz4SrtadS00 Ien______ los negocQs taCDeosdel ZpW C0r.de vre;45 Al DPATAENO l~~~~~~~~ D C L01~%Aloo~oo~~D HRO rboles frutales,. A i.[ ltoo p,.Db01IS11 100100D REALIZADAS NTR.10L tap l j i n e o d l nl N t o o o t oiip o 1 0 011 r l I R O D d o l l o d l o a o d a o o a .E q a s c s ~ r e ~bd~ ~ ~ ~ do ~rifiO n,0 dpo en C 0500000581 oy anapa a d ¡L1 u u a oobolo loopOlltu. 1 1111.1d1o d lto.o B.11.0taldofde,00000 ooodh.1 w, Otl00loO.Do-!lt.l 11011.o ASOCIADOS0001 lOd losdlo oodod 0 nodODROO aO sed 01010Y oooo1000 o ooo o 000000 000 d od.ollo =lOood,0pBo.ACIESqu cniddcaama rbodlesio oo000frutalest 0" Aooo o ouoio ooooo oo 1j 0 0 1. on dpoitrl, n nacu nt ,no,¡. Sde 1. e. l lle e. ] inao tp d ooll esquooidtao o -telo 00 do t.ooo o .iioD o s00 o,DE .op = de04 sel ,~lo oooiolo oo loo 1050011 000 0000,0 y, l e o .o d io surte00 0 io d e.ll W, I m d e. 000000 ~1,¡a ool-od a ors, snir n. 0I :poolnzaipor modio de oo 'o. "qintaruedaodeoooI"ooooy 0oo. dod. oo O-_o a P.odl.dooot ropev%:, tCo0.5,08000 0.11 t d y s g ro p r do" hoo l 0tooala o OooyIdtoW.da 1.ooodoto Oot o0,oci oo t o L ollde do. in odust 0000000 In lde ome acede oobto 01 tino 3 c a a td d c d e .oololobo0Y hOooooloOOootoodOlooOoo0oOdOu.:.ooOtmooCooo 10 l un el :%d n d", Apated o00t0Om0001. o~~ lh~ t h-0ab.o,,e aaiadsin, b0.1,, lo oob l e bS n t Olol do rlbooo onvoOoe. 0e0l00000-00,0000 o iSJo"ti'."o00 lo 5 :bbo 01-' 0 0' O* 0 00ella 1h1tncel 0 Upo d a 810010blen surid.oal.hl0.0 n. ya tdo mtal n eoo.Y td d 00 .S r iis q e fe e a L, 00 1 dOl 18 o0madoalo~121000100 00 loo1,1oolooodes,o oopOoo 0000800 oout.ttogo, oSolo 00 000.tlOOo ses o doo1l En o l. .000l05 111000101capacitadooStoodooOlloOOyoOdsegurooolOl1 0para* 00 b"' mar esuales o d oto0oddoo 000iob.000000100 0odood -35000.0100. 5.0500u 00 n1 rb.oloo oliooo Ooo*oo o 00odtenero lo o-o o o .8-0,01.B ~ B S O ollo voo:l J.,looodoooUnid. 0 111 loOl000de0 est l ase ldOOoode amarjaoo. Pe to, 010Pll 011 000 o1000000 000 ooodo 1100000000da olcjurada n00000100rri000l01sA.ia oqonaa am arel 0ment1e 00, o a to oa holiolpt.9oen0p00100 0100001000-1.0 1 r., oh.odeo1o 17o loO ooo. ooOOlloo. OSlo 0ate 0000 q00000, 00 n ero H11<0abolal i po de 01000000000001008 e0000 rc as.-d e peala a.eicn dla Cma:.Yra C ba ol o l.O to 0oooo OoOSdo pie00 l d '0011110000. l desechanoodpa-o. 0100100010. 0000000111001a 0oaobidelo _odooo i o ooool o 100100000 00 01 oOolooo o000000.00 00000000 d 0000 Lo011000 l C olopodld 000000088en, -rdan_____bien____Y____________ --oloooo o b hooollgo O o o 570000000 .do lo000100 pblodo00000ooot dllo o.d el00000d -g 0P00do 00071000 ________________________ 1 000110 t iO l tlidie100100 0 00 FA deci0r0000d. liea t1010010l in00000.00 coola l opdilered 110y d. 00p1001ull. a 0. -______________________________ i-l'o0 100 oodo00000 1100 OdO000000000Oo 00J.n.:EdInarOOOOO0000 0 00.01-1 se0r05 0 0010000010 l 010 do oooi 101000 l 000000bo 00 0b100000 pooo0000l iooood olooolaodol. 00000000000100s00a010Morm lizn nooenn oe E pSibe qe¡lem ni e, ~oy letra dan. d na, o 000 cerl.10 0 eltat.d . e.-l 1.lo looogolloo d lo 00o eloolo en q laooo iooolp. do o 11. 0 0 11.25.oa do.,.o1.opoel oI ohe, s lo,? e dole 0ma 10na laoen taIo 1de.on --ooon loe 0000-d o o O olod doo 1 d 0 0100 0 00 10 11 Ooen e c m b n c m r i l a i l a rmle o L.o l.looo ll o ooo doo l pad0.lo,00000 lo bdl lool 0 000 oodol.oto I.oe.oo¡.o,101 000000 ,01u.tooO01R0eiteran 000 o o suprimidrCoohooOo Ldecolaraodocobon o.O aA o oo i8 000000 oloN00loFdol1000 m0%0000ploc0000001 l~od o oohqou0oleoolotima-0001000000010 0 l ololo o C000 o o C 9 000000010000.aO dl llooo dC olVOloiPsoro.,.oollold binesi0000000010d' O ., J%1c'% cu d111' oodo0000 1001000 oo obod Ioeoor001000a00000 00000100u00000 or~oo ooOooo C00, 00010000.0.80 00 1doo$1000010lu. dooo 0 00le l ir o o 00 o oo1 lo o o oo o oolop 01 00100 o oy ol oloO d d oO S oo 0 1 10 0 00 0 l O. ,00100 0000010q s 000I00101rs o T o od.b loo iibo ot oood 000000jurad a0 0. 1m0 001100 dto ooooloesqu 0finaa Lampa010r0illa oooo 0,01 -0000e o000000000 polo 100 0 0 ooo. oil0100lldoo 0,0111 00 o 0000ro Coboleis00 iS Ioloid o Ooobooo 00S110 oo o olo 100 o 000 0 1Do Doo0Soyd100 0000 pdoo d uiI1. ifi1 S olkio lao o ooo. e oleo 00 spo o. 100010,e olD ol oooo.¡ 5u, 0 00 ooo obooo &000 0 lo d 0100000 000 oloo dol70, .0 el.10 o11o00 000y 000 obbasta,100 o000 010dollol oCo000op00aral1101101 00a1110dc10lientesoo0110000S1 0 OdOOOddoo dl ooo 0 100000 Oi 111 -0100 0 t 01010 L hblodolotontainets oo 0001.,000 n~ e"tdo do iodod 001000000010.in dela C qolo oCblI naoloo00mrodoloo010010 lo22oodol 00000001100es.oo ad ~Ya.00 10000 ueosOOlse yalo 100000do. on esoo ooooooo oooo00010000 000looooo oloy tlo 000 d000000000 t1 1000 011010 0 0100000 oASos osobloioo 0m 001110 osol bodoooo oo lo oooootoioo la t0leOr10 osesovocars f otl one.1,o eloo gran.0 1 LaHoo Miad o ,o d,1. e. l a tii n000l00l00l000000k 0000000 3.400 olodooo ooo Co 0 m00 sl 010 o l ooooo 00 00010000 0 00Ooo 50000 1oood bl 0 oooo00010ro o en 0 1 0 ooe 00000lldel 0 0 orama. 00000.00 v00looldd o o dirigida OOO oooo1 00100000loCmara 00j o0o 0000.d1. 00011000 too 0 O 00 iobd oioibde0 0 Y. 10 oioi o 00 o000 0 10000OdO1, q~o doDlle,,bolboolOOdOO OODlOoo. 000 1 201100______________ I lo, 010100. oooo 000000eb e00merc0adoolocalsvo.lpublicamoslooo 'o__ %_i ____ 00000 -01000000 00 que e refieren0 eltoApartadooooilooOoloo l, oiooollo iooo odo lo, 00 1000 oo ,ol dooo ojito O Z l N S 00010 0dld b10001OlO 00080 0 dooiioot 00 1 oioooo00100 oboo toildloooo0obo6, 0 0000 oooio oou10.O00ioo0000 u 0 d loo011001od1,00o 0100 odl.o.doOod o b, pli=dclo .a00 ~10 fl b ob 1 001or ua l oooo dlo 01100 o0o-0blig.00011000001. 00presentl-a. daoooo1.oooooooo. do1000 10001000100001 lbo bol41 71 odol looo 0000melo o b 010~Doeod26ooodoooooooood0010 oSoo"(poelo0oorabiaiOcome10000ial o aliovioeoolaooresolloiccoi0n0.a L d00e0l OOOi olilpiO do 00000000010000 101 1 1 juad. d de 1 b ood llll e.A10 1100000 .) de]00 00 pe,000 100 0 oooio 100 00 0 00ooooo 0d0eti boeoo dol 00 e"I,. 'l, leladeleo e xEtrirlooooboooo pb 0001 oooo0 h.00 .100o 0. os pa00000000-Esosltios de a1ivid1d1 u¡ 00000 ePob. ooodo o, Schile ll mo~c~e o s rro a e nOlli~ Jo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0r ua0 Y0a0l0l .00t1ilor mo q udo 0 0.0b .0d10slof .,Id h l oOmOrtaoo ln. 0 0n0 000 0 0 z.010edidoo.oeso 1 m0010= 1o1oio O0oboob lo000000001 diCoo¡,'1a0m1. 00000,Plol lOt dodooiop I 000 lodo. 0000.0r0to o. loo. o Ina00I. 0 00000000 l .oo. .oo1811 do
PAGE 30

Peila 30 Noilcise Nacloelaleo C. R OiN1 C, SO0CIAL Por Alberto Coffi IResidi brillante el homenaje renido .ala esc ultora Cilb terM C5da de Cd Medina en el Club A tenas iguerdo. amiclta dmaespsadel srEnOlee cctil en hemor de Caridadl pode Drfeionesdeleofre cene deoce aelaseocedela maane to dl DIARIO 'le borra Beened unecocktail de heneaplyade Merendae Ez elelde Miafavorede la Clicaeede Unin Fraretcieee de tenal, otrgaiza uncrTed grun Ncele Garr1ue lpl iz, e sloavs e dcorJog C'receedccel Santan. _____ VENDIMOS EL lee. 73L831, PREMIADO EN 520,000.0 Pngale el CASCABEL AL GATO y gane Por slo 0 $23.00 $10oooo 0 0 iEL GATO NEGRO tlene adisosicin desudistinguidae clentela los $100,000 del GORDO Nganos su pedido pone el prddximo bao.Estaosee@e condiciones de srven cualooquer.ecantidatodaIsopotee de la Repblical meten pecio de plaza. BILLETERIA El GATO NEGRO. S. A. OBISPO 3E7 Tels.t W-6363 y A-7780. Apartaoe424 Telgnao: iCACHEIRO Sucursales: -1GaSinee y Zonja. TeIlEM4298 Obspo y Agulon. M-4017 .Y eEstadoe lo RepblicaJrode 5Ecarza, efe d, leSec__ i terLiI *I CCCC5SIA de Ed.eieepesentaba 11e1 SAN RAFAEL Y AMISTAD. "LA £EIISINA DEL RIMERO" de .cP.1.deaB. V, na 11 1 deesTanaod Peludqe l,, o xvneoe e.Itr h ee resIte eli de aris Viejll ctoi leyes MoEuld. ui5eeeS ____________________________ el e e esoa seodaeel a Nuestra organiacin nos permite servir de inmediato y con Terer. ucG. ela l mejor cotizacin los pedidos que nos hagan, dispensndoles de le Neneezsempre tenquerida, cone la atencin que esta casa siempre tiene para susclets lt oeee Mene de Meec Sieesale -docteea Mec. Eeatho, Medleedeo LES OFRECEMOS LOS QlOM.O6A DE CADA SABADO AL ,nelpectoaEsconelar, lo seerita le ?nseaneeeCastielee deceerae lllu Urenen Vceeria Vldns, FsOtze MAS BAJO PRECIO DEL MERCADO -Telgeede 'BILLETERlthSucursal "LA COLUMNATA" 4 PIANOS de Garanta T.I5.: M-3877 Apartado: 1727 .Lo Habana Obispo -555 tal lodo del ~FlorddOol) TeI.ee-5005 jEuroesy Ameicaose "LA PREDLECTA" 1 an nen.DEz 151 BL LTE R A Vendimos el 3Q 38,381 premido en $20,OOO La "CASA MENENDEZ" nuncadeja de servir los pedido-s de los, seores reve.ided.orbsSIEMPRE COTIZAMOS -AL PRECIO DE, LA HABANA.e Ceee.imel Mnla n ee.e,#ee.ee It nte s eedE (leha'esr su red ido DIARIO DE.LAMARINA' DECANO DE LA PRENSA DE CURA, El DIARIO DE LA MARINA tiene un record de publiEaEin ininterrumpida duraste 120 aas, siendo el 'Decano de la Preneo Latino Americana. El DIARIO brindd un suplemento diario es Rotograbado, seccianes de muequitas en calores, edicianes para la moler y el hagar, isfarmacin mundial a trons de las ms acreditadas aencias y colaoaracianes de tas ms brillantes escritorescu bonos, y extranjeros. Todo ello hace del DIARIO DE LA MARINA el peridico de mayar inters de tuba. Ao CXXI :ie de inviadq pNotas de Niquero Orguez tiva hizo Jos Reunicippl. de hoVeieeSteyCola Facilidades de Pago Veae loe mese~ee eplIeeS e Obets Lipam@ LA PREDILECTA~ 11 l-ztz7i1OBISPO Y VILLEGAS .,Ca &aina & & ",MI 1 "Ti¡¡¡ nw-,, :, -1-1-1J-1

PAGE 31

Preid.ent d l eplc ao eaIpse coebi l c¡sru es ilny Adi trciS musrnals imshmr s,,fildaaS. trS ora. iilr generalFuleniBatist, l lal >. de Etns o trsE.obra. s u d tTidE 1I 'il~ E tis IEEO e crectaeeE o aniza>dm hanSElbien alimentado y de snaoss diEstto, tene: GezEEy E o.ldma.o.EEyordo mardevu Set d amaeSOS.ahrlaS IteoradePa II.ada s ms destacadaspersonldds Tdlsla ietac inseEhareaUocinalde propsyorlusgSl-g E do E p soESSEtE E5S locaes.lizao a baeode placsO de onceto s. S osdernaente equipd curitsomuitsparo psiioneo. rshumans. En s maos, 1 tl11 oE Pe en Eito. Ecuando, e oSo del PliUSipE GrEEEEE y FEoSEbE,reptivameneEy los Mmetsne sd.e anibarel so drems;i qo s frIErISES ic s ite 5 50 EteSEla del "reflejo condjiiondo" en el gran e avlEoS, EE.d. Edo, Ein, lo ogesists pd~eon Lugar mEy pBelirsEo n una cpacidad de.0 iOaes c.E sts omre hbln En lla ha sdo llevada a lE Etcadel d. irt e aRel c feca HostE i reE sidts deasdc e egaioneM. sd stdo sUnios., apeiarcanoeste se e ala bics. confidoynueidenefe%1EdEdecerebr". ,I %%r lPi eCog e I teraiol de TriR aei.PrzBntaepialscnrssa eet ba rul e neiesmqu d ode existee ao alvnerqe 1 ispedE e ls ine Ee als Eteim i a qe seI des d~ir ,iln.lgeEbajadoreEode Fanciay Hait, CESE yde trs c ioesaeAmica.o ena tdte eltEto lerl de nraetSe el ancho del camin, la asade coldrasqune srede vaESpor ude vtr -queo, sgnsufrenoSpt.A t e ~tl.lendESd E trEdiEi iE smoeE hasa lacim.Noson y agua cle tetdoel edtiiol lsomnitaEceeSqeOnave e ip e careSteahayyso s e vapor fsia y detal'qeEledEonduj Aseinado a tiros el Lo presidentes de las distints fezcaEEE eE uriad ldossiu c y.qe laincob us d "confesiones" .lqovSctiadltlad o dcere Deerio e Eay Amrica, rre, o o ,ecrrterae mntaE EIacueducto De.spusdca l. 5~.ina, EseoRESE1Pi TaE 5 Hopital Sntoi Eela, EParque s Jadines nCoEEe enomb.E IIE EE" SOEEEEEE s S N, peu alaz ac-E bjdr0 Mnstro Peipotenfuego dede toaEtoEmEEil. 1oelil, a1 hablar a nombeE de 15s y.>E S rSeEt mudialE, qien iest. PuedeEn. crederfScilesalcohoy ofEilmSenets Ien las diferenteE saeisEEsob Se d del GEbiernE. AEA.SE baEE dido conemlplEr, En Esa insttuc epi cada SstdEEgaos.Edos E dE 1a CaOsa EEE EElEsulyun pe eEsEads UEidEos EIanEtelacmsinE SEEElEE SESEEbI -. iaiEldelrabaEEEara-1as queEjerceEE fdEEaiEadEolainSE-ral elEomingoEhoy) EEEreadEEor EldEesideteEEe l le->lb dEtadEs ES cnEtEEcEn dESsaOfdE gSEsia donadapor elEEgeEEeEhumanollegan q yebraseEbaj Euripachrtr laaniraz 1 La prensaE fEcilI ytEIEtaiE dioseErviiEo seana E Ea Euro plicE,geerEal FulgEeEo BaEita, moneEE nES talr E eElEevataa eEEBEiIE-,dionde sSeEv EEEE a etll Ira xrarinraSE40pessbr ivldel ar ligen de FimaE. dI 2EsEcElafriane s u leS ra EEparaSe losquE e ra l55 o orRsia,. ueta e ue elpimomrts10lslEEEtaes. S S t i SS E 'SEobrocSial. pconstdesiete planIaE ESn SE LE. paEquesEEjardnesquerEEdean l dEEtEr MayEoEepliEcmE, aE, ESEE nde degrEdar la dignidad ScmnaeS SELESEES unE coSfeEEsa bsqueda. ElMatraIEdo JorgeEVilate EEdEalEE E330 EIE 1SanatoriE, Es elsE sES. EIiEpdEEE ESdelcrz aeSEEtE, lEEs SmaaE onE ESE lEnESicsE. dE ,-iet oiilqe ra i ecaalae sisEtir pre"EEseEnE iSbEdel presdente delcudradEsE.El frente del edisitio-i dndSespeSSSsdeSl'i la coordinacine sus medida e -EE ciSl. FeEnndeECEmsS, epeElEcot-s.0eEsseaEE eEE 147LpSieCo Gurr MniEalESs Ee fr ensivaEEE inters yuslavoESporEsEtablEpISESi conqusistEanlsdeletmoSSEEpu ta ui, ed os4 peiteE dE tElE-Potcoo elM-strdEnzai dl1Eaad dc tlnEioItlitaprpitool oyro.eltecE P D ESE ESSES1lISro-asento, conSelSne nieroi ESEESEisELodcSL EROB iitCulturade la UMl dcidiESEE.ECiELlotELLLUIERIO OZORES PELAEZ ,l evdmr.proSSSdian ASOCIACEON DE BEPSBTEBBSDE LA HABANA delegtcioneE de EdEopay Amic Uare s leic n 5piara A FALLECIDO !sutmspepariE s ptE a SE (CrculE Ncoal dc eProisIts)P 5en sunombE, y e rsit'del. de on drol, Ecaiseee e Sic e e y(ep ercbrlsSno armno aBniinPpl ri ra saaqe ec-PierS CngesE d Tibunals dclrdcomunicaciES toasilaside. Ss . 5Rsape 917 l tkESisEofsciEzabdor, dotrEmiliopEEisdeS eqSuipos arprh. o uc.ir, EES.SE iEEE UESyStSE o5d E Ed.S i taseIsE irvanSSEonE 515 E S .SernEE SE ausI,yl gs traomsagaaasE SEEEpESE, mSLcrEfonos e PESr aS a laIE"A" dc la Fuerar.ia LE NEPiEsEL.ES IntaS y SeEtEStES pOEaSeseaElEaco E. PlD.Joretdttil laneE e nEO tsnmbr dstr.Sibuye Ea tE.vsdc 15oiS E paar. eSE l cderSsE a051el Coeeerio Se Coln, fEvor queEareern.P 1. an ioinviacis ls prsonSmba GEoeseE yFanca y at, llamadEsEEE y msOicE para el lugar .irtlainenesa apta, ontiui SALVADOR nuuztUur.t SANTANA dsla Pelgcoes sisetes altroad s jr nes o rn an ooe inidzAvra R aal ooSE>dz;EvrC ~ teyAglFr acto: PaEESE. d rncS eyr etin a acecta.E cidzorEEE Jos.A. VSelEEEI JEsCeBiIE y ~oEaBenot e rnnP e zIEy familitEypdo5555 q e YugslaSIS Efue YhEbiSedo dispueso SISE E suetaahy Do inodia B asEasajeosdccaEillasE. MES cinendc n ls E0l.lEpstEy MelScor tefebreelaSP FunSeai a S CSaSSEEMEEiESGSSESEE. EStSSEES, EEc EPon EEEEE del Co intormen 1.98. lIera nsi,. lld SE tera-en-s dIistEEos Elci ho S ia,S SES5EEEEEESEeESjEfeESmiEitErEEdepIESSEEEl ESoblae cnqe asdohb BBEy-E. ald S.S> en ss>ibr d SYigSEL EbnaSSdSNvemr d S113. vdS eS PortugEl dc EsiSl dc l d a -htainscooeldIN A T YC LZ D K a S1"i SSrni po G e uqia LESESdelSEzoD rSsI gac iS ol, sosdpils Mgist rao tndoSalSErestoIt deSl aiEseeneiasS ,niiaornddihsplE SIEPRESENTl ES. EE' SISiE PECRE555 hai cldo ied dl uro bEStLEB SSSSES E.INFNTA~ jR IrSrido. EE5SEiEE estaEsSeseaidesEPOEe ESE. ___________________de________losSantos _acramentosyla __________Papal LEAES EEORA LSAludiEESctamP i ES nIESEaleroe rtsde e RLs X E.E.M siESSI.y e tabo 1ETrinidAdEiqEeAllEBtElaEatencFIaEBEsEoSEIS. E CEESioGiEdEaBEdEtEiEE-SDispuestDEBE-eTtieroEpaEaShoySDomingocLlas ISISlactardEElaIEaPnSsociElSqu loEEdElBitEoE.etranjErosE TlEguaE PErEEodEaSEEc.,EtEE Dcn,FElSEBEardEsuEEibeEeE suEnobre-yEeEEelSdelEsEdemsEfaSElcSEesESruega1alas personas d SEIE N.s LEEEEE IBEEE IEEEE EEE 5tgEi Et FIPE ctg~ E BEEEE qu eIlaareera.SSE ISSESEl m IeteiIdeSSEaErgEa EEta, EStarizA TAy CAoDdo. E NCEE E IEdEtEEE SE E Ot. VEtIUDSApEDE OREStLIE iSSSE lEEESESS EtSE abiteE.otal ct o o l aitadSEiSE E sUeDsra ocri aSaa""d Fnrra LLaAC INaci olsin HA FALLEIDO !OTeciSaSEgE5llavSSE PEesdeciade a dlno nl rm el.e natayBnuea adsEe '1 1 mpa iare avrhsa lCmntrod ___aded ___a, [ 1] icn.Cl,fvr u grdcr. aHbna eNoimr d 93 Disueto u nterr pra oyDoing. a ls 4yE0SEs uesusrienEsu pjosEhjosLaFSmacaBEtcaySbost t i Poliicn y ermnosen u nmbr y e elde os em fanilirs rugan la pesons d SEu SEacalepd TriidaE Vll Li.ar EESqu EocEanamplosS aloesE haE ZSES YCOM AE Rmistad e. sirvnlcoEcurErBaSSaFCnerarsISa.allBo551-rey PEso(ApartaEntoS"F", enS23E y, eESEEtidaspalabra,2ofreci siAbFINIdo doadoA par2responer R1la %'rddopar dede llacopar e caverhasa l Cmeneri deColn, avo queagrdecrn l dcmeIEEasS lavE d5 la iudd l mcecdenes eScdaeSSe u losilsesE iEtnteqe ssten c en ecrc omoESiE S es seS.ESE SLa\Habanar,E8d ovebede15. rmrCE oges tiOterncona e.S La _cmara____ _____ _____y__el__LaboroAletAtrAV 144ay,Flmeo el, salyGldsRdige psa;. RTiues de.CentaOsSEdcLEHadolfoNievs; Lenard Jimez Csnero; Jun Migel Riz; Fora rtegadeSSSSSESSEde 1 n oriodeSOSEEmi PiatlEia ha 4 4115idoEsituadLEpdEeGmanErEE. E SSSSSS 1t o t Ei. s te d. s p a rq e l Gdc eE o, ESE 3 7DO C T O)

PAGE 32

PAGINA 32 Amenaza una ParaLZacin a la deIV e&r industria de le chec ondensada c.iiaarg -diPAto d. Tu Pdu Anujnciart los detallistals que no, lo coos'proran si -msdrigentes. se aumenta el precio. Prolestos de los obreros 1 narn los cheque§AA ,1 uPPsOiP .i .PPs1iP.SeoiPuInfP O o rmuu enel'Pj alcanza ni siTu"eloalA diezpor cienp pi hju plos aaios a lostrabajadoDireccin de Contabilidad dei Mi-ppmandap s;elbrar oppasabes en lo, Aduems.e hoasde la ta to. rc%" nistero de Haienpda, para qes-d s uecc unes uundiale si l inisto I nter dpPino. docto up Protaprt. -agreg Ani-Puu as cantidadesnecesaria s paa1 enoComitsdLpuha pro-Le de, Miranda, aomupaudA de¡ P rez-, la nohabeep rorropu 4,i Pp an da a .r .T.A.la devolucin el pago de otro mes, yua q ue lIe if .rgametain etP mliP i verauu gurouu direu pr si Minisode u Haucina¡l uid icato tiroAp .PpAP oPpu i fondo, mas q Puue -U 1i aldeAdministracin, pr exnin s lc tibpupuutarls o s fippppe, para cubrir lasatenuuun Pupuaradpl i DPS uo uuA d d Indoiilsde a lechePsosuPl secreario geeralde IR Fdedel mes de sptiemPbrePiAPiP u. quPauPFP-qe PPudpSlPenre a dnev dAD ioP alpesoaleltimoiPaiumentodelAzucare, Agel dPdiguiP. G110 doy pensionads.Paa ho, doinpgo, R oasdiez du ampliaJiudsesAy.ui PPulet 1 de la puiucis ue. ataa. en Yu p s Po PPPl River En tina F Ppoisa uea gnera ceppipp1iaa mboilea eneao nvocada 'P parua ipuuehasu'A estancuia e da PPpi e uSidicato de Trabajadores, haerPP una plio anliisde la cusfuegos paPa pvisitar disUnpog tortas.UElhdeu.Tla Aprovincia de la HObanpu mdido dctads limiumuotepu or a ncsdades asurgen A~¡IlIIfl¡jjJj¡IIse cor d un P robPPPusteimPientoide o lascraniioicula y dotaiosd a l eIR nnainde PO secto. Se li umux i o dar delBlque Obre-pp ibidj, agradeciendo a PP5! tomaron, entre .otros s Iippedo roPPrP grpesisai, Jos PPez Gjonzle, P'i l i ia izind Ala& p. *f A* -71.pp A1PP0288PPiiPpronuncPPiientsPPoro PPPuPPua Pa-ePj osrinopdei edifiipPaPa Especialidad en Anuncios Comerciales. elCoejoCnsltvo:eniar tarppidddej Incrementar a lucha de iip, qeveealea n Los mejores Precios. Grabados en el da.pidienido la aprobPainPdePeasd¡oPP obreroPPnPacPPPPP. araPlainauurinipdei UNA GRAN INDUSTRIA, Tablillas de Cial FIEL EXPONENTE DE dlpppasaPcearpr LA PROSPERIDAD Y lespor u gan iibidad EL PROGRESO DE CUBA comercies, pdi PPp bellezp ,¡pi utra ppdprnp y p pueba de La PANAM se iente orgullosu de podar ofracer u los Sres. Arquitectos, Cuntrotiutas y Propietarios de Cubo los productos de esto moderno industrio que se eston utiliVENTANAS zondo prulusomente por los mus destocoManqueAtaaA dos arctuitectos, en lo construcciun de gronPANASE des residencios y edilicios, no solo por su Pprajresidnciaj, APPP bellezo y confort, stno tambien por su sopjjipij, uteipo J lidez y ecunomnioi PUERTAS DA GARAGE VENTANAS ___No_____ ieneudecanipsmos com-A /dA PANANI la pppoaa pips popular de CubLa ~prAsu granbePP gpPast dApPsrApPP6PA VENTANAS PANAM Tipo SPSancsAP¡mpAA> PARA RtSIuaPPOAS, NOTtPLE, APARTAMENJTOS. ETC.' lleno lpo s quisiP pjp xi gentespenPcuuapto A.uPAidp. ppitipypbellaPPP. 1 Tubos de Do-Aluminio PARA SOORTD.11DPLACAS Tienequnaenorereisten ciaa apvezLpque unbell -soLIcIPE ¡NFOAPAAS AL DALA ,51Sit PANAM PRODUCTS. COMPANY KM,. V4 c:. A.pha soye@A@10dOipOtubeo No. 11,5-3 'A 'rbes y *ho,-^eb'-,res, agu-Mnas ldo Al Jordn PLe popsoJonsssqu pstuliarn as.pruPPAD Se fu a pique en el Mar del Norte un carguero sueco Croeue que siete de tuos tripulantes perecieron edificio PP h; lene al,1 a.%¡ epnp iii Tomar posesion Cetsqea amrds e a ,neijjo yPllearn p a ss rpcva9 D Jsspi su omaa brPe preclarenpu hoy el [residente eud eesMPa obrPPau spu n qpupcnituye la arquitcturPPM electo, J. Figueres ietoqen s eIneu e El acto se ef ectuar ppppuPDPuOPIdeas, PP lapiedra, elpcmntopunpel mmol, epu en el Esadoo ssesnap piu aceo nerstjal aa efiPAPoP unp pppcomouInaui.~ pjpai tSAN JOSE. CPupa uica. nov* dimOP. minPPp. iAPI.-HnjpomposesPinp __el eP Esadio PNaciPnal. Culectarnst *8.OO6pOOO do.Palas sietedePlaPPmaaa comP para terinias enE.U zarn R oupar Pos puestPAo Pus fi2 cri nsundn e unreiao randioa o Santuario ,ngo ,entUs u@1A0d5 EL AAATUAAOUA ASIRTAPEAZAAA ESAAA5S.RDAA ALET DOMINGO lASTEIRAS OMNGO SASTEIRO MMARMUSEO E. Asms Pov. de MmA. CAU5Ei5 bAPo,~ a

PAGE 33

SECCON Ao CXXI L D)espus de la Expedicin al Moni 4884> ob tihe4n t1 U.h.44o .4. E 1144LA MARINA 12.A 299 18 11 .1> ,W14 ~tion &.e dj, y d8904 11 9 A da d. i. 91,8419191d i, 14>91148 14 41e 49> 44>4 1931, se e.¡ ,. d. lo ,_e. e 118144desde -1 o . 141n118 9414 epola dternfuti~~.4.e141~1 tanted 441pl1, en 1>44194 d, 1,. 8>1 n4 193, un.44 8444144>114 e~ 411>91149 419 >414 1.1>4 48 d, o' 14> 4111841. c.1141>9 '= 11114 e11 > 4 4 e, ,,11 ,e,4> l>n4194 1 441444114 > a> .44 d44 Que 1 411 4> e 4 a f. e' .9 .044>14144444> 11 del 44> 4 >,1 4 44>1419 14--lG4 4 w4>1144 1 me1 ~114.4>4 4 1144444 p 1-114 114 le4 o. 494 ~m1e,1 ti 4 414444 144 4 ~~4>9 = % ,-414h 1,1:1l ., h.9 1111>44444o 14> ,e14,,114. 44444>4 4114441 14 1.4114 .11 1 4 11 por m 1 4 '.n 4141114 .e1 114 44144d, 144 > 111 41 144 41> 41 444444 44>a44.4144tila>4 1 R c4411>o4 ~s ,,no(,>4ti 4 ~p. 44>44>a-Rmhc'¡le" 144 411>1114 4111ol: 4 1> 41144-14 1 1114444441, 4>49 1144del1>111 4. 4 444 4>1 11 I 4144 4 >44>8414 4>444 411,44>>144444 h>a>944 l> 4>4 c ~.44 P e .,,.lo ine >ahe-11414 1 19 1>1144444 44 4 > .44 .441 a 444> 114 11 411411 494 >4>1s~ 4 414, 441>111-t4mam >14>b 11 -1441>4>411 4 1 41> 44>444. i4114 ,114 ue444 s1-110> >111 111 44> 41411 44411 I e,11 >4144>411>41 4 >l1.4114 414 444 4114se4418 >4> o44 > la8 4 1>>4 he 11 4 4 a141 >_ 11 re 44 41411lO4444.1 de o>4441 l> 4>41 crertil.44 H14l1414 11> 114 ra Para1444.141 1 tienen 1>1 44 i4.400 41111 medidos.1~s> F. 44111 s.>11444 >1144 411 4441. 11>111>44. 0 4 1144 >l441 qu1e1c>4 :q1444 >4 [la41 ,d,1> conquistado14 4141 444>14>4 .1>1> 4414114444 4~p >4-~>104e 1 ¡.4 41144441 s,11 1.114 111114414 441 4 44-11 Ama 1 4441-4>14 l >4 >1 L4 444e44 h1141ro4, 444449 4P9-11141 40>44444444> %i44 apeassh.41>44404>4044K44414114>>4c144di4114404 4 40444 4404 11>4 41 h44411144>4441e.,4 > 44 e>n,44 44 ,4>444 1 1 >444444n 4de Rd,. 44114414 d>e4o44>44. 14 4114>4>44>411414>441~ ~44 i t >44 44>>4""P' 1 > 14-41"".1. ~ era4141>4. 4> 4 >11 4144441>41411a ~d >~,a 1 4114>4>4 ~s 41 ", 4 4>4 4441 4 44'4R>'>"' 49>1 44P >1.41114 >44>ee.1 4 4 44> 44414 4414>41>Qu>e 1>44>~~~ 4444 1444 1,11>1,4 I e 144444111>e4,1 411448>4>1 11o4,44 49>1141r,4>14 44 4441441>944e414>10l cm s E 4411141 414>4141111 1,a 91.~ ~ e 1141 1m 141 e,1411 la444 ,41 ,,a14 1 -4 4 114444 1441>444 jo~ 4 4 191 4 1444 4 1114 144 11'o d'4 4o1 4 141411144 4 1101944 ~4 41 11 111 4>. 1 >4 1 Eel 14>111>4>1 1 t> 1> 111 1 .44 e>1 R>1 4> 4 1140 4114 >4441441 >19 4>1 4 14 mucho1014 414., 14>1 >4 40 144>4414p.,11 >4 41144.14a 111a1~o 4 s ,,,,>la l> >14 iR, 1 -p]>.,.>,14 11 A-4>194 y .411 habla4404114944411-44>a >44>411>144>llo 0441 M., >>41>44> 4114 441148 >411444 >411144 44 Oer.1.4>44444444>4 ~no 111414>444e 44le 14para d14 4>440>44440 d 4>,,h>44444 n l pase4 114. 11d1, ~ >4,ir, 1 4444-,1 41>444141 4144>44~ 4 >414114>444.o 0.44>4 o >10 ,in~,441111401>11 114 40014 444141 >1>44>441 l14 41>4 w 1n ti a1>14., 111 11>4 4 4>>14 014 4141411>4>>44~4 14114414 11>1> ., ,zrc,0141414114 >4p, d, 4401>14 4h>4 >44 4 >4 4 ~y>1 -o > ', 44 r>> d4>14>740t. >.1>4>444>4 1144h_ 1 0 4>4>1>4>41 =10401 1 .4 4>de 441114 ~n>11I H,~ 041>, i 500 4 ~ = Parte14 44411 41 4 40 4>44 44 1 1 1 no1 14 14 444418 4 4a >4 44!.l 1> 044>.1 ~d 1In, 041.41 >1, >1> a>>1 1 4 PR.48~>0>144404 400 141 4 114 "t->1144 4 4' 414 >44441 44 1>441114 >4y,4p,4hri, 4 >4d8 >9 4>11>4 444440 >>4110 lo "l' lo>44>44444>4>4>144 41144>4804>41494 4 >4 1,11 c" 1114 l¡ 1".,44l 41 41 14>4.>14 >>414 >14d i 4111>, 41t404.4>n8do e> o ¡n 414 >11 414044c 144 44114., 44 1>4 1144>14>4 1>4 4e 4.>4091je1>4>4,0 n, Pet~.1 o d. dn H-81>9>14 4 l1as4 1 > ¡4. bi044 011 0440.d44 404144> 1 4 0 1 4 4440>4 ~s. h1 >4 4114>40>4 s141144411444111110, 4444144414101144. FU >1 84 >49>da 11 4>411 40014 .e ¡morame ade los Drerechos Humanos ha 40940,9444111449 > 114. lotro el4414444 d,< L 4944444944>144>4440> d,1 1> 1 1041 9444 9444 >14 d e ~ n 11 la r adi ,1o 114 499. 91 11->a 444411. 9 e 4o > 4>44> 1 114 d,44>1 ,1411094.d 48 411444 198941el 14>9 4118194s 4441>e o"'1'e e'o,,,,'1A h 9 11 4 0 44 1 4 14 4 po 4 a194> e118> b>9 en.1 4A >>48 44>0 m., .ndn>111811 t-11 ha41 hI.984104481>1>11411que, 841144441>a 91era, 41117 a-" >d'404 ~194 de111 a1>91144>>194911 1491114. 1~ 1 84448 y>4441 18 194444 P.440>148la~siole, Aunpi,, 49>4>1dpi>4441141494411di e~, : 4 49pueden 1 d>4>111 ,088.1>41,>4 401994411 4111 4449 h1191444444 ¡ ,t o ~eo 4444>9404 0 '41111>14>8444114341>141, 444411119 1.11s m >49>89R .b,944,4a >18041>4 la -444>00444>4981 tic1bi1144111>4Z1> -Z1-> Que.1 >1 la1>>1418>9 locales.,441 para4 poner48 de19111949 ir .1141194491414411891 49 1019941441184, i as49 99v9 hehos 84actasde iter494 kRIOIELAMAR1N A 1 ,,3 bna, Dom ngo,, 8 'de. Noviembre de 193Pina 33 ~CO Everest dHal, 4 puesfin peinadoi 1 <¡a4411n CARTASDE CARAAS 44818uueoeloisto11>8114. q14 :cn l ue e> 11148 1 4144149 '. ______or Maouel Garca Hernindez 1 i118>1gu9)8144349l4s9q4118 113>1119 zlp ina ordelus>tres cabezas >el>mundo9de4>1os.a4114v>111 s,41 a11 444144at449, un9> ¡049>49498.4449d44 adencia>1 de1l1a4existencia.4er Carac8s>cuena c18 1394441 ncia1 m nt ransformen>ss4cab118os9n 41111,1811su>4.fei814 1 -141444844441>1 9 e'311Es 441hombrei 119to4d>4o84 148441419mu4n4,o41>de0sea113r>e11> i31899 rse11ea 48444 081118494e49441111844y >144s4 'una49sinfona 11>1>11r1911914114h4ce4distinguir 1 ta batalla sorda de la vej A l le1>19t444 es4 444 pare ec exrordinaria4> 911148 4444. 4314 4444>4>. 4114e '40>33111 144 juventud.14No4existan0entonces9es11 111>44491498> a1> solos,> escritores 11414 44>89 clebres,>4p 118441434grandes993019 1113>1olo 91 914>1 em14 s4>15411 44 1 818e144>111941111osas94de 141141114opa tos>11 tr119sformadore419> s4141111>911110r11a19 -> 4> 14 410. e1>1>11149 141814111a d ar 49 1194la41>44>n1144o1441in18 94 4>de19 qu1>49911e es4el1s44o.1La'.>de ren .va >n >y d >4gran 1decadente1y'4enfermanoslle o, 4114 Dio4, s 14949diablico>de la 'va44i1>44 11449n 44491>1 14>44gr 14>1n1111,11414111>a11on411118 4 muchas49>4444414 tijeras 4 y1 es.&44 mago1 del41 peina'94 ~ e gran ud o.cultura1>9114>Aectu4, 49¡Ahora14nos>la4alego1119 4 de4 un4 arte9> m>184410144 do,11 qu411>1c11>1 ravillas11 Insulsas9 H>411191411"44439 llegan9 u41>489941>14411411e4149m4r044.1114114>04,111111>14l14 >11111zas 44494198,440>1111> Se, dice cue es creaor deLlosg9 149 ,41 atildado, qu 1111pue344de10111941 0>49.111194>9>1444 peinados>19111ona4del1Arco Iris", hacer de ua. mujer simple u a adepts y etusiatasp4oratr-. Todo1>un mundo nuev 9o. a "Himno4>a11 41114>18 tr>19q98 e1lo>ha8411. 14 esa>1y4143 p181919ro'>9d8>daR48>1 s,9>1>1 4>1 duqueas4-> de Col> sn1>140>1>9 pero co>n8 11 hecho d>bida>1 nte1fmoso. Llega9asCqe po104914489u ben >1 14143114>31t7>1>40>1444>411>14e l mo contatao paa hcerlas eliias a&¡siepe vaci1ss el i 40azn Am >1ica mestiza, para 411412s>10>11144>8>o40 4114o1>1uA4enuntd aracas ys0l( au-8de1ncueno de>hdas9 o a4>i44>1)r de4443434levars4d01Pr>s1o>e Londes,1me MErnTElOO RECUs SOue 449. 411004. ni> tonta4que441e>4>14rar a]114 t4ans034mad,9o1180 LA 1>44 114474peinad >44Jo19494 >1a_ Cida48 d 4 la i489390ueEto. las404>s1 ma avilloas dCOLMBI uA s nohes4e4 s c4i4 io sin9ru da aflo4de 44 despeinar949394148a 4111>1r 44> 4ara 918419y4no 4>s lo que habr. 9 1 )lecho BOGOA >44>1-4. 44>149 1 1011 1 >9 919 4 141 81418, 1en 49>e8sa i>cabeza >111enrulada;, >1 a44414 Ao> 4enrar al bao. 14 >1404444441111 3>70 4>10>9114>1111414,491 AUMENTARON0 ONSIDE9A0 E~ i44un e.>0>1>8fmo>1 >910441>ie.0 14RI11>19E BRASIL >L MENTE L11314OS RECUIRS 4OS E t4>1h4A14>44a estas damas t44 41>10114>1 DE 4>1>1>1111 EC4 BA>1O PO >1>1R1>1 COLOMBIA Caracas1esahora1la meca de dr que adems hacelas ocultar 0>MIC>4GE4MANO4BRASI>EI. estas1extrvagantes9iguras1de3s1181ana9con4tintras Juvnies. RIO D4JANEIRO11444>144S 14> 491114pla11 a memoria m911444e>la arga1y4>el1>1>it >11D J 11401144 k r 4uedode >114>014anunia1oficialment 4qu se4ha>su Balanc del rimersemesre d 14co >4l>Velo>1nod4>1r, est n ests t>rz>do4a 4recin431una1114. poqu1>144de 4rca0 en> >0 1141. coica >1>1 14 F>000348811>1449 4>1>11448>14449>188qe1 seal4 ro> un> tierra del> petrleo y a elas. neu >1Ai es. Era 1un 4abuela 1zivien 4 siea que >te dr a su c rgo el es 1>4>1444.44>1.44 ent310>l>14 rc4>1>040>14>1 est> 1 4 19141>441404 1>1044> sos4el11 nc4 Poular1 Ese9 amen4denun4>crfon,>dspu1de111>er >4444d14a48>1904444144omecia to>1 1>11>41>17111eleva>84 9 44>1149 189 1444>0o ino e "il3c en s rseg a118 l44370to1hace 194414 4 completa-,>101 entre4 ambas1 Pa>1 es.0 Con1 es>904 n.49 con0. los4 >1 tales110 d3. D0 i.4i4 da>4 cosmopolita.149 4que no-11li >119>s 4>41el4 Presidente9140 0 ri11>4 9 >09 94>119 >41Micomparaion el Tene >411441>11>1 118coni>8 mill nes de esos eq ivaente a leae de 0unvero. >en nai zado>4 1 por4> las44carnes 9 0de >7Banco 4d e p E o m c ¡ f m i 2.0.00dlrs l ieoe ieeth enaoalL r 4 sua d 2.00,00 e cuciroeq r w acivesaunie lcs x n5 e iua, dmsd aria e aod afmoabiaii.Ns >ae:saMn110,0 ars a ¡m sciet,6cir lvnoeaiul.atmqel m-t ar ae rnealsgso nca 11 CIENFUEGOS, HABANA y N4ARIA\NAO, mximos exponentes 1434 >de¡>Bs Ball Profesional enCba. ¡Los 411111o4gran4des ivle >1~~4.~~iioy41 Y 11> 110>14es poseedor de >un Radio1PHILIPS. 4pued44seguir, desde su hogar, donde quiera 4qu4 viva, cadalanzieo ntode]p de cada jugada 44414>110ioa, porque4 a 1114s3de la Cadena 4 II de Cuba, on carcter, exclusivo, 4en>la44oz de FELO RAMRE 4>e as**de los >locutores4deporvos4de9habla1espaola,1>legar3 usted4.con oodetalle>1, 4341a1uno4de >los>formidables 1desa7>4s de la1serie,4con4se1raliso4derprduccin4>60que e-;destacada 1111 BX 526 (t~ h~ P,na d1A ractrsticade todo Radio PHILIPS. 14441111>fuere s41140411 adicional4y4>>a4antena1exteior4y4tierra Oiga la3 pel0ta en 114Radio PHILIPS y ¡a g1244 a9su411 com pleta113 3111 4>44 1 84 98 -P N 1 OIDP 383a63 "alb.d.>e" en rpumo9reeep di US e. 141941>11111411>4>$39.50-, Mii 4o44441 1149114>19Controlde Torio Re944 ~ Escuche 13 D4Omgos,mntesie la'pe1os. '3BOUQUET MUSICAL~ 1 oun Prlgama Eselar-Ca 4 1iad de Cuba 12.30 P. M.

PAGE 34

MAIono P1A ARNA -OAiSl w, i.O A. o 0 0 A^1953 l'Ina 34loItoral DIOARO.DEOLAdio OdO tOi ontiOgo,ru 000,00000. DIARIO DE J LA MARINA T_ R A 1Z o s ; EIREEMPLEAOS PU5IUU DECANO DE LA PRENSA DE COBA Por CsrGara pn Eruido por DIARIO DE Lb MARINA Soridd Aima Miguel Servet r dndr e) 28 dr roro do 1857. 1 n siau00000001 5 pinu .P Dirigido roOp NoO -oroD.n y 1~oOd. 183. 1910. OrOo dOo. t t 000t0 oootloooodto .o.o uo oo p0r100. J~1los po9.dyro.-do. o0 W0011141. b Prasidorto Olrc000 in drs AseodedlaomuertodrMEloriri trdr0000nroo. MilIrIo 0~.00000do 830000 000J O-loor Orrsiy.do g.I Orodr, ourria e0 GIrun00001t00e 10000gacidnoaodo, loo Vi OdOOOl d oOoOoO
PAGE 35

~oCXXI Radio DMARIO -DE1 Radiovisi6n., Programas de a Po l1broGir. m %B000 to C--a. dMa ;eo toofrce Ontoicada o teOO.AO oC1Oranan tacntenos to C! p oooto d ta doueales.tiitO oooooOooooloooouoaoio 1 oato t,00 ;l del Teje_.oitoatoespectcul ooi oontiotoirdotioa tcn 1Rdo ao don aaa eacai ';d ito ncpzad h 000000 do otottiiottoo.susdoootadO 0 1 0 0 o 0 0 -oooonsea rlo t i r t ~ in fuerte atacc ipaaIooioooolotuoJos.Alas o ceoOOde l O 0 -1 drs Rsn la' 000 od: adodiao Ld adOtihce s2re ybileesdelaoniia 1,i deverest nohea 1a., Nsor e Bthoa 0007-LAiet elCiro -don l R cres 0 ms*a 0 0 vdnei o e l a nal 1, e l m rols li to to Slva 'Ooeti o toa iri or m 1 o mucosen e"Bo qulnemds'cc Z
PAGE 36

-PAga 6 por 1Essa El Pdenedido AEeoey nuestrocoaeroSede RedacindJuan Emlio YEIeEIs, durntEe laenevECIis. (FtoEl ia). Evoca gratos recuerdos de Cuba el Padre Cndido Arbeloa, S. J. El ancianoa jesuita se encuentra en La Habana despus de una ausencia que data de 1919 La pesencia ficE del Padre Ce. CAOCIM dC ArbelaC5S. J. llenaesCEda ATLCIM la atEncEi6n del cEtoicijEEC n._ECe nr.El lpopularjsitaE, cuo POIJuanEleioa Figal. PSEeCrnijEACECES delde le Enil Cersidad de PuIerto Rico, SESeESaCC PoneECCSdsle leArgentinCa. Carlos P. CaSEEnE;Ee1IsdeMxic, El CogeC5EEE EE la Libertad de la CulturaCEes una aEocain de ecrtoesEpoesore ssiosyEarisbieCno, da e iEgEgrupopliEESo de Cnuestr iempo:CC1lade la edE, atCIsC lees csiEns pECidisC 15 tantlenECI EEEl ra Ecmo enE la prct i c, SE Carer 5EizaS poErElE CueE uperan iCfiCEitne a 1-ES CueE aCtao yCiEC usrelaC 155 a Ao cxxi sde Lflueray" a honor del mase a a Galef, Coco¡a wluy.EIladl~ue~vEaEia ceay enis ys-presa auy laEEleutalddhcia WEaeaa nevEaee trabajanEoE, coEEmiEls qesdesacnelsorteoEde uE e equivga unatraiin Ipav m dnlacimetaa EE da.televisor. un CefrieEMEEEEunr eCIel dio enEre otros valiosos obsequia lores hSanoSs esencia CEEdIEu m dio d. dCSCCSeerenias 91tuvilE y variEs bileesde la LEEteaNabdicacin de la dgeddad deleECrECcigo tolel pe EE presiciECE, qule se disl-lbure par el pIlE. El desdiCE de laehEmani de.Cte de Sdad c 3el EICias-InmeroE del ticket de la entrada, y El1 dadddesane geneaciEespuede ECdE y subSdCEiEisICdEC, a 1es ECel sorteode la LEIeCia NiE. Eapesid depender de la Cespuesta qde deEulEleJamEs pagard SEnSa*ate-alf del daerSiEr, queEhe sldo Side Pr mosaeeesafoE. EllE. Paa ldEemsCEC de la dilSdE eEla mdlaEcuotadeun Eeso fECla El eEEeIEIEECIS EEiecECiIESEEC-usted, presidida.ni¡ reE-EPCara os blerosyCa ds damas CEEtealE El aniieso trmia drign-EEncEidoaegradecimiento, pus nCE SElpeed SgratuitaeEete de esain dgo doseaa dcantEsestndesuleltendr cEE qu pagarles El EIECcIIC fiesta. E dosasararalEsalvarCyEaameC 1a Eilis pCrCmi pasda. MuchsE ParSC ezrestIEaSromSeraCane d pirla libde:adaES edan CvalorC Ceciu 5a todos. y si en el ACesC a lavida. deIlaCiIaCpdieserleCs tils eC soseeionaESddos osppulaes uCES algo.EIEsaCdS ESedisCEEIcnts mcalEes de SeduaColEEnI LaSElSIIC iSS CEECdE-sIlciE. esECSEaEvueEtra llerMeLezE.NeIE Soa el lSESEPElEt. fEEal ale EECECE~EECES ECISIEE CEdeE FeCCndz~. LuisS SeEIIIy el QuinetRivEera, E.los cECEE ela xim porveni avaada on CeS SestnannevasEp ieasSeSEdesee laECEs frse hombres quSe.sbeoEE,,dlselectaSEESEEcurencCSEC.a Ala -saen en Cdls SramasCEde la clActos par ld5.Y sCe e CIimprovisanlo lE imoEs eI1sEn < ua nCoo ospe.siC CEspra hitasiclesICIdSeECEment. e%1( CEgu CEmuinade CropagaCda.leCEeLClIC ~. aLois candiuatos del] IS] BajC el lea iecaiea yLlbEcnos.S. 5. YANASDEdIiCnin Eoca tdl" se celebE desde S el SC26 MENTEEOSCYNA E cm UinSca de JuIlioldiCEo, las ssiones del panCenEa IR 9:EE .M El seor Eosendo MaCio, secede la ConECesE, eC ESCEECEE, inauguENEEN CEEBALE RA-OECeEda tErEodel Comit Unidn SEcillde 551115 CEdas pEC el alalde de a ESEEEi rC esponsoCSE.las 1E.CE. los socios del CentCE de VendedoElSdi Ea. AcudE lafCEsCe: La scEvidEE' CLEE CABRANENE-Respres ECyESRepeIsetnesdel ECercEioE Elda Ee de laCiencia destruEe laieny EfreEda IEailaeIEres de lSrnsainformaCEe eleferidE cECit da. Ea CECiESdE candidato del CisCEEAdh cia,'. NATUREALES DEL CCEJOIEaeles CEdxiCEaselecciEnes del en Ant qsde cela osEE, pECESCEE CAVIA-Peaeayiaaida l CEStro.,alosEeoessigiCentes: JEns p deClea de dicneveieCCECs proSElEE eal1s E Ba.cia EsSataa, pesidene; lVCEnnucel presidEet CalEnide UECEECEiT CEEA-Eeeaen PECSE PezdElela, vclepesidente; BouemoECCenuSiosoECdisEcurso.floral elas laSa de laetsrde. 1ECriCue CIECCEnISEECEsta, tsoeroC; LIGA CASTASALLEEA:-PCereMoEdesto CI5BEE ES a.n iee que jificEEla elccinde CESCgEnciESCalEE mauCsolESeo alas tre YiaCaeCE RaaeeElES i.GonzSlez eEl EbuEEEEcmo ECEsedepr eECEC sSImedad latarde. le de DespEScho yJs Y. MECe, aledac pedeal de losehCECesEde ciSncEIS HBJCE EEL AYESTAMIE sslefeEde DespEcho. dder ySCEsubae:C ~La Cencia Eo&SDEECEE1 5E CCEEE oisEeChae.claraden eCSe o laeeanmsga ene ameirepns alEaEsCE CE CEpEAE a nete vEl eui-asE naeada que lasearesnporsa reSOECS E eed ICIde aa E CC CEEA IOelee o meneade tEranade Etdo". ICeCCmieCDnien lmCSC o o seICECeEntroEEEIlledo. abga ElIPSIaaeaEEdeE alscarCdSe SICSCeEaStaCde. P1.iESECCE.CE CEEESC CECia C CCESCE ealE S OCE12AD CE EASTILLES:EEar5lCE lelailE nofalllde le aEf saludo a los obesECEde Berln y 1 Ee jrie~s MaEtaEESeIIde San manoEEES.CEE de le znarenEaleCal emanaS eaFacsode PMlalaBenede lSSEel *pesado su CEmpleta elidrldsd. tarde. Plael ESd e Flix Viera ld ao l gesto hietarico, EIAS CE SALEELS:-4deinde og 'baiabeISen los salonesdel baicSSSeSecenr eCcICSESEeesanaSde le Al concluir, el ECSaConrs lnearE. loi CEadaCEa. aeneaiendoa suE ncSinal sbre'encEiyLierAOCIAIES C ASNAR1Asalu~ld, el seoErSlerea Domide la lsd' remitid alo a esEEde detEsAsamCblea da e ersentantesSalas guL esidenle del ClubCDeportivoesto., de l aria de erroEEunCamenCos delaStSrde. yEjuna g eneel daCadda. E secn prrafsEC ECc aests: scidEISaEE EESCe Cdos a lalES.co.Ce "Diigimos nCeCstrossaldos frES Aceles para eeeana, luene viaenesiendoaosatmne iia ia traEs aEnestros comaers e e CETOTUR IANO:-. i oenEEsE1uleo leEenem, n ISISt dESdEIS seCarados da nosotEos poreE tariarad ieciaalsernoyttlrstbeiint. tlI el podSe polioEansECEES ECE:(>0EC. E Reunin dele Comisin -. S paolC S CIEsEC Ed CCdeCE ele Bibliotecasociall. CECal CEEECI Eleldad CENEE ALESEEIiISdede nueat.ra@ Sociedades CEe lEs princpios de liberad siC lass l CtiICdeSPropagand alesSCE0ia clelaeaaoCede EcsiP.M. 1 iregreaaron de Espaa de Cd > irse pogesar". IlAS CE CALICIA-ReEin! aro *de l isCEinIdCe UiEes as IoehEEn lamCana de ayer lleronl je "DeCsesdSeCtdoEIcSEECCllde laece.einaugurcSiEnde¡ tEEaeropEertodeSanchoBoeroCsprocro SCSSlESCa en qe uen prEICEeqSE55SSC.Ce edeaea de MadEidel presdente ESEEECCEEICs C C CE5E SECSCIE del CetEoGallegoseorE NE FACea f CESCEFICENCIA ADUA:CCCMe.CRodCrgue SCseoM J CeEpa sEEcmo se ydisEctirenelCmiEsaEdlECdeeCe5E CtcEeE; el vepeidCetede ad 9:00 m' AsiandeCDependienteseseoEC l 0 m pustr casacomrl n ee ELEECHATADAIYCSUPAR-C riEEToC Sl,yeliCieESCSdeSE o espEriEudeesincerided E de ECleIlTICE:-JuntCletiva aCSlEs 9S00de le prope a situcinseoar eaEseel piECeiddeCCC I.m. e CentroIGallego. EIC MigClCeEyeoaeECa s dur vidad qe in dude lua aJUVENTUD CE CALEICA-Ca, EdEra CCSSEE ieE o e ~siondeCirSeca lsIe:0CEp.m., eC das viaers. E a EifCCesE. SIlsCIer Gllego. A reclibilossaudieroneteotEs C-ES ICSEE DE PEEPIECAnmrssproals sCuentes:ev' CC quE condiclies podrnC1IESINDUSTIALECYVECI-llAnds Durn Garc lnedelen cQCiCestaralesajedCC betadNOS CE CEROCYCILLANUE7 A:Centro GallE eEpsaie.paitea lasJ -JunetaECId EClSEdCrdiaadeCDiredctvaeC elEas a., tdEErEReal de Ce de la Clturals sbos Css? CECFueCnles, secretaiogenCel; Jae C1 e DomnCEgCuezLuis CEaSaelea-qu3 le. Menuel ECilI, dJua Sai oaeaeC R D CAtoioCIEM. CaLla Penae. Joed Me.IL EleCECeaadasrdoco areCloCIUaie-saben n¡ lR P.Mojica y su programa ga Jo ad mnIELEpeEUCaellEa Ea>_ era naTelada, doctor Josd F. sae y donusugse eS b -Da del Prctico de Farmacia aeEC ArCmndoLapeS Godoy, >rC*ECE5 de FarCcSiansn a aeca de11Da" de eeos proedles, sealado para bEy dahesiones recibidas ara el Congreso de Sociedades Espaola Interesante evento PC 5 1 lflj de Galicia" A PartEC del pCCimoE lunCs,d; h.CyJugdose ladas los partidos CE las magnfica5 sEcanls5 de HEjas le Gsca, -depr cmenzoSelECCCne, JBniorC lEampeoaela ciCCal d Squash. -,iSlales Ydables),.cnn EsdE CCr le aCmsid acSionalSh Deportes. SC esaneeate Preba.eE lISe EECoICen CSep eIsenai esd, Cdn nLas Ideaosae aecelebrSanlas u CECCe rnCe astasla termicEinEde ] vede 1*s oce.S,jlaEsiC d, Baln CSeaode -HaesdeGlicia. n S! CCC erd-Retlmnte CEnC CE CE!ssdSNecionalde Deportes, ba E,SCeEesto les eddasertenesees lalEsEldsada geroeCde Salddedsa EsFatleaessY deleads de lEsElE-sE Moen dernizain Ae o adeSo.~ e nira la : dla Covsdona Suf ragi a bienhechoe, le la 1iin de Cuteaa en La Merced el da1 cionee 'rxim o -recital (dr EduardoVega de Viga -Es eC01SySl IeE.dCeCSiCCd ksamseesDiocesana EsE La Salle el sIbado, 14 Saclnad cEin Callcade E ¡aEC d e UHabana e1 Eolegio de Le Saede del Veddo las tas dele taede, CEla el alguien2-d.praSlEedeeladsamablea. C-Memoels de SlaSsereeCei. 5-SemloeCSEdtla esoeCB5pC Lbelina

PAGE 37

Aio CXXI Ocupacioncs DIAElwO, DE AvYi eu 1 ura D .m i, Que, IOr Manuel Cuac Sualal' UU IIIDrIii sa indebd .grictulra y Conerci deben actuar n n eo .a,,oauc'Or eo mg loo ual6a ¡l> ( 1 11ti,clasificacin de huevos se refiere ndoas a *d layaelpoc~ o handiotraa conocient. tcnalaa aah qe 010 soene ncreponad enteal do-. laviclores que sela dedie aaaaaaycostnc aensguir unsiateLosacdlda y llouiry, reibmo a na c adya citlasean'da prodyduccyn ma adaaparaquienes pseen al pallaaa plana wpiendsa M ainistaraoda Aaaldesda aqullaafaacha; aino, al Delaexpriencia. Na o pta queaey aadir algoy21a enyyla quea dea yayaactoPresidencia] Od. 4768, da yy fabiante da pieasasaleaenargue do ali e ay daba la tcaada da aatabre de 1aa, que cyyylly unlan ya prabadoy u astalayyaa bblbllaab al alylalaa torAlfredo asiol a misasaadsposicional de almalcinldqueaaha aldo l La MallaaUya n iabla ordeanado que pr respecto que la ayntasaiadoayyeres lyaa d braciulyyaay voe e l91 acu c do lo 9 proen el i atura t gunos a Ir su t 1 1 !Jrce 1 3, bak -debe t ilento cuant e nuf dicioayyaaaalaa aaaaaaya.1a, aaa'.aa =alalalda¡ladleafecloaae¡aaivalaalda ay u yae aa d.al ,Oda aa.,baao.tlabPaaaqaalla abala lS. aaaaa-. d.ay d alaay yaaal. ba. .,md l aaaaiyd aaaaabydaa1.al.iad aaaala yl uaGaa ay laa aoal iad aa y aaciendao aaay iaaha -La .aa la aallbld.rla haya .ai-.aaba .a¡aaa da1aa e a A.aaad caac al laaaalaalalaayiyaaayya aa a aaalyaaiaaaaiaillada aaaaaaayaao a a aaaaydo-asaadaea aladaaaasechaaad aayr u ,el aad siaaa,_ ai ooaaaaaa ia ya a eh-aaaydaa i a e yaad.e Da alaai byaaa yaa aadaa aalaagaaala aalaaaaai aaaadaaaaaaia d aylyaaa alaoabyaaaiaaaailaaaaaaapyaba Rgt. ficaldGI a ya pala. alZ1,aajayy laa aa laalaaabaala aaaaadaaaaadad aapaa qaaueyaayoportaa"a a rla enyyytodpa a ano troac ueaconaa dahaa-':aaqaalaapai Al alsaudaaalod al yaayaiba d ybaaa y¡y.pabaa aalyadiaala ayaaaaylyaaaaaaaaaaubaaaa.daPoseemoslelareordda"' aeue,hab.ya la Ial e ~daaae.a.d eya'yiala aaaa a a uyaayyaap a a ala io 1ad ,q1aay-ad la yabaiorsd a ntaa y eciybira me.a onlasaaaaa aaas ya ya.aLaaao o .a da lai aiiaa daaE.ayaa la aaylaoreaa daiba epeaqyyenuayypyayayyailas aaadaaaaaate. a s eayaaaaaadabdaay da ,r rduccian a a ayaaaaaoyaalyd yibIaayl aa al.e.ybe i ,a _yaadaaiab ya eays4A fiba ala aaad a yaa. aya~q"aq-y~ale""beo a labaiaaalas aa, ylIn, uipaoda 1,1Oballoaaaa culda bola eda ila anselaallalaaneud baai y aaaaaa obdaad.btd.ad aaly qalaalalalaaaabaaai l' 'aiaaia.aaab aaaaaaao da aaadda yaiaiaaaaiaa.teasoal.d.aaayaya.lay l a b aa ala u m s r daaaa laa a aa ¡, o 1 yoi a ra ah a yldaun a ymefi a .da ,1aay layyi id ya L lrl n 9 d al aaur aaaldayaaly Iala iada eya .lan. ebiaaa yaa iadesdaaoala aalyo adadaaAmlalpaaaaiulbaalbayalaaelbya La lliayaaiO-.aaYsedeapaayyalysot aaadaaaih HUEoS ARA INciuyrulo noalab aon.aIt~ a luaaaylas d aayaypi yyye.aaadaaaabaM yab. adaaaaaba aatlbqibrC e',11 iia dbaaic a a aialy aaiaya a l baybal d. iaaaaa Certyabifaiaaaa i polaaa araaalayaaYaaa yayauraiaaalyueaapaae,. y a ,ly aaayada aylaa ,yi tia d a d dadCylyi. dybaaatb.ya. es bylee--',i.ayilolal~lnaalyaA.blaai.d ue. ,,1 lfctaaac aha abl. l o aaaior aosaaaa padaaaaa laaalca.liala dql 1aa ti 16aa ~~rplio h pa-allcosuoorenn a=u lea,dia.,., yyy a"ala ayaia aiolaIlaacl aa ia?" La albaal ay prdauyctao a la*?u*uU llg u mplird,.aayaaiaa aaaa d.ia.a naida albiaabaa ,aa cyaaiyaaaialaaaa 1 illia. ydye aa.I yaiitaa laa-i aytipao d aaapia.,,o.** .dqueyahaly oaaalaaantaelida glao.tasaapuea-d aaaaaaht aaiba d aaiilb ',-Pl oall balada *i¡ a del ya a la da ypare aia yaya r dAv icu l a ant oo s d aaiaesbaa uelo ayapr.icuud a Aaayaa dyalaaenle1aladb, ab La daa laaOay.L iaya deaOyaaaa.ibtU a s. ,,dmn .Lt,.yaa h yaay ibaya aa aueaaaaaaoiiaesa e.a.¡yaala2a0a Elcadalleaaciaaaapaa aaayaaa aiayraiacbaaaiyiai ly01alyla paaaabah fuen-bta o d. aio oa aa aa li aa -* da adLvcla aladea met hoymsas, .p-dc i. d adi .aaaabaeat u adioaaaaaaan ia c aal. i.l,adl~yaaiaiaayaiapi -aa itrmnaKdeyyly.ri a._ ue ., eetm s,~ i aaaam o ah a ya aaa ~esa-e' a aya ci ada ayum lada.o ,eaal di y i caa, yaia, yala l l d ayafleaa1ia c yaa476a,aby-n. yaP daalr admcuchosyiaaia -a .cdno yaahiaaaaaadiaaaialy iyidiaaaqueyalaaaadiada *uiLaaayaay p ~ se, d,1 a c tya adalo aaitcn-ha i csquedo pasellaa¡an, ide yaalaita adayboiyb a a apblaa d aladaaiaaaiaa aaaaaiaaaoaaaaa 1%, ayd, ayacy* dayaahyoyaayylayaa aiidlaa-hayaa li ac yinaes aaaiaa aaaa a L -¡e-d Pd ,ca-aa yy aa ya aaa ha aalaaa da aaada00iaolaaa e ia aaay n,d,,doaa yy a ea y, aolab a aa y ah yayesailaaoa ylyey.11,a, p,1y111in1isadeaaaiaiaaaa ,I.% U~. ~~ .U U M u ea a a l a da ao iyaa~iba ah a ta aaad. baa y hyyiy aiaa ylybb a a e ,e ss, u o fyyyy yi l a aial 01.1 OJ 9 Eg 9 un yola' aaaaE.aytamtayaayedLomoir o-nW% % % Z* 1 oa b.sta ~,a aa 1a M,,-iaaa y.1a aie a. laaaao1 a1aP., da1yyby yalay'aaya alaa aaqaal eala yaaa aiiiavd tbah teay dyy-. dealya incua cindyai aaice o a no a tl sdd a ra ai a al ayaa eaa la un a-pie, ie l a a lalla. la .a.dy "ya Oa I"a d y ly yacyds la aan i s nh ay 1 a. l i d a yaysm ej ,e ta i d.dha yaya i na. a a d etroaa el orai a da suaia aa .yy d aj d au a alny h Esdveraaeram nte sgnifact-voayaa.ila da a a aya dablaa oy .aoaaayillilh i,aaii '.da 1a s" lloli ',ida erar n A 1~ ~ O ih aa aa5:da aaoahi aa" lo i yare.ilya .cdaaiiaiyya1.iya.esbita. laa yaiaaa yyaalb ¡d ya daa daaa l a eaa.y '.a ~ 5 da alhrI Maryydyayy. iyahaaydyyyaiaa d.aad, l ~ l eyyhhaaa llaa adc b:,d ycn elyaa alp e,. oyal~ alaliu.a a r .raayalaya ebl s.L,a d ay a adatyha a c aa o y ad a ospllhaa s adia i a s aa un d ~iIy aad a.9"s d, d a1 ao .laliiaiiadsculaa r cc a i a s un h ch a e to s 1, la is o o h i dada yyaaya ya blil ~Y-ldayyaayyyayy a aiayaabc paibl aa sn lyalae lal aaat ~ ayc AME ICA e, ermis lam III.ad, ltacal "das yaayaobr iaiiacii iaad, a duc a e, Pos ya il -yaoy yiibey~a.1d n o nhayn da byaya aOabad-dal1 aal, F E o, s halla yalay y ola i ,ayyua.diimai lia d. aaaa ayialaalbuialaa 1.a.bcaa ld a uy yyaa ¡ yyda da ~e lala d a ala aayaay a ya-Yyaibao a -e El_,d---________ anst a a yhaagab baldd 10lAr. Ae ., 1Miaa q-i uaia uda-byayali,"aaaa ena C.o aq youe uaaaahahca aaa ya-a d o laidal a dyaliaiadya h iap l iI .¡Jch "a aaiay2aeiadiayy11 rcsaliul o dia~os jes. .1uoa etraadaydi y yay ahyc yaayaayla-, d i da ie ahb icaa inaliabadi a laa. ela * ycn.s mail.a a ibyrpylya diacyaa lL~o d;P:ii7~la~a~ Laar 1 dala ia tayiyabada enD r ayay ~caa aaadoda paa queuaccacla U.U aacylayhcad.n .1_ lbra -s iii y aiiyyycynidadaal ,, s aia iaoo aL i nU* -a a,,p a a e u .d.-pI, ue abaayaa aayiyi iai ~yyiaiday yyyaa, iaamas ylaa"Y d ah' uuuuu hh ,. e laayient ha. R.por d pao hilyy aya yaaaa ~l a red~a, aaaalila ala e-a br_______________ a layas, ,o at a [I a .ya .lye y y* r g a eaaaaEylc IIao yas r, ._ ah'r'ad n' fUiU~n -aa.d, yda yaay das Ilualt yy y aadofr iaaa.aea aLArHABANA dipc .bc 1cbin1. t~n ,icd lyyapayy, Safa ,nhaldc.,di.XB7al U.* deLLdyyComeayaoya aaoa ciaoesE ciay Dcuan o aaOdo ca da laaa co m ce oa *1alayaduny.1d coateaiyapabaeyte.Deyaehteamadoasurgaealaahyad o a.s mlioay lgarli a: adoYitraid,1. ue eb a all.dayad. d,,aqueya tyhyyiiloyayaa P, dla ~~y.aE. aalutMantcPosibdaqua.la ser l a ficai d a o l ia ulba sdc h adal aa 6daaaa tlcahaa da hato.1. .aaa-" atai daaao-a.baa1dady yiyhalda.ytaaaaaa a cnoa a ,oaayayuz Aaaa Soa ac s obr as ~d ~aa,,1qbt tilas co da ao "-¡LOO d B o aa-a nayliaaai dedplegacyyayyiyyiaaayaahaaa1aay os ElsueoO BUs d., d, .eU.a .P Pa p A .a. ~ky sac h lyl da ao,~a nsaa .yy ori a a d "g yac -ut, -1 d,1.,Jo Cu uand dopenalmnu paa aesn *%UUU ;I lEN S NR. URIAe~.,do.exeoqu1aen FeSCOS. Noa aUuu U. tanta del poli p n.'Uer U.dU ¡.oU. orosuploagatntza os *.uu uU *o*. jU UU MU. .t UsUUUU MU .U 153 Oca>pacianea Pginta 37. on, de lasaves? pa cooOo., eelalimentaoada pcaMBR SE lady _lalOc deOOcahi-aOPoa y -odacOaa deoaa adaAgccacnmaqueala la~ 1A N IUVA ra ¡pyocada y, otrosqueoa cl aaiv oac aaddleaaldAHORAA $6.50 E AO vyaolaa decea.2ayaoy1.11. Ela laO La lay dcr eietocd aa .LO fayfoao o aBoCqUyloxaoCldoloa Laoroos oa ak lave sl sca aad 1lca pc U. .A)Lora.nuv fetv loavnc el tasAlcm todosalosloI.cyopay conocidos. le 6 bljoadeoirby el calieo dea ocdidioala cdloa O taro aas q ave y nedoadd e daloa O oy dcalflfadhy l -ad.ayo polloa.i laa 0c c L -y dao cadoal dearacollo, yasqu o n 00diferoentesIS tat dlctor"suro coo dl NDUSTR~IA DE PIENSOS "SUJ>ERAL" 'S.A., Reprfesdel Oestgainemes CUA aa*q. a SAN ISIR,010 19 W-OUU. r a c ueloa solublysde destilaci posenaai idayyddc uaia dc dearrcollobarcaboa£asautas, queaaestr o slaqueas ~ ~ aIu dcayoalaadas.yoy lo3 estudio na o pollos..l~. -5De easteamodo aypacar yac las sohlles dcaada destilain, conauoaaWa tieay yandaa c o p r cenoalos pollos.Ehlpodoctoc debceaea: miwla aoiyuaa alimyaeto ua1finA, @m se PS de detemaaysial mimaylaay yyy ya aaentea decfcoreso da deasao nidentifcar, atedormente exa 'Prorama PURINA11 ,e u¡aumiu'ae da 23 la Expe a a a UNION RADIO de S. Spiritus -CadenaaaNacioanalc 'Msa noticiaa lDlaiaiamente a ha,meno5a^. economaa nacioflal Paaaenyado ypor. La Expasainbanoadera de ane Dsralhadcaa Exclusivos i Salriua aaha dea ugyuryarae parximoada oc da loa corrientea y MoIooAN DcosEa aya arnnt onela saa o aoaCarretera aaoyoaaacca ac. ya, l laepoaiacioaesdaeaiaultur a'd daayAiutua yacheayoa calada La Caacaai, aliba, Tal>. ao-4ao6 ayunciandyo. Muahoy aoy la tryfeos dayadal yPlaa b iacutid,iytantoenelh ec aya de o que a i alclia se xhbanOTO y ayaa lba jrAvc Y yaaahelMejo 'oejo. yla de ha AsciaciynOaco nal Ai cultda uy a y de lp oia a c aeya ablaa deCbacial donado dcl Mesta Si da Avaiclaadel L RLJ eCb yradr eSalai yyriuay uey e-yi dyor prsnav s logyaa d eca, ORCEALSGA EOSCDN aT d polio ha e h ubieroyana bqir,, dcl duan00.ya Eayosiaia elaaa y ye iai tr da Ayayyiaa aya dactor aa y-hii a adipcid Los daalaaqueidaeba yan.a OaENOLTyoAS UEVNDo EN YIPRBT aahOo du aord la abadbnatOh RCAaq OSGdRoNJEROSpCUBoANOSaTocdalaseade Pna rnja uc o mbrle".aoApcida aea1n0 Ar roy or acites de s6P not r aasoaretslica s -la ollo, D jaM414 ye d a ya qyeaea hya pary nitei ay A gricuyalt a yacs o dnvo bdao atib a ery naladbactiaine iss 1laiz acya5 0 Put yla. a y, bcons claode iar, darayaealoasaiyNYeytrodfias: di~JficiES S INNIMO DECIDADm m a ta Ndeaa baynaldose 1 Pdia en a laaNu.elIARIaO:eoe20 DE LA A SS ORDENE tEa el nuvoproductoviaminiaa que ha aida Incorporado ahoraal melar alimento para pollas-a ---aaa que existe: SUPERALIaa -0 La frmcaaoCH3, eclusiva dc SUPERAL SACO PLORIADOi $675 estimula an mfra el desaocllo da¡ SACO YUTE: .38. pallo, al miacaotlampo qae.-protege su SACO PAPEL: 6.30, Iiguda y riocesaoctra lagraa% t6oicaa las que elimina totalmente. ¡SUPERE SUS OLLOS CON SPEA l:

PAGE 38

Pgina 38 4eomen NacionalDIARIO DE LA MARINA.-Domllg, 8 de Nov. de 19593 Resumen Nacional 11 1 Ao aXXI Eferde c -aas Obras Pbicas MAaana se e!ctua en Hi-Ja4.da lareunin de, los inspectores ] _o lescI --_-__.-______.___"'.3."_____detiutd¡_.7_%sor la compraventa la entrada ibrutlJIHONSON. J. iit., ;.l.dd,¡id .1 de>trbut1uO .' so re DIE OBTUSNOSLOSLUE r i-Jet pra DItAtItO O ti510 *Asoia¡3 i orirltC o eheosd00' oslreonciieno 1,, l., e¡dsp eUd. 1. is t i vp1tl¡I ESUMEN PELA VIDA NACIONAL N% eoid 1.e Aod¡idoe msis diy t titiis.s iie btitiati, ii.,N ibssittEdl j liiiisdis5t>stselTAQUECHEL "" i"i.dP<"*: '" "" .,. ba Ietru n e id ~1.,ittdi e GsttiOti j 11111.teesd tee Nito dO'.A. E ~T die, ti tiiss os sos to Pr ,riitt it it I Mit -"ltt i di 11 Repblica, etdotii eA- ,1A titi,h ttto O IR E tit, t e t:T173 s s isitttitdtilitio ti is 1 sigti i> >o ia. y11 tt 5tue tiit t-¡,DU Ti>te y ?Oto. do itF1>.i, .Iad,,1 .l, D UR %ViE NE y "s5r. l 1c. tl. e io i ti iip d,>iIn50acienda Gacea Oficial tidAei SETR q, tdN, titit iisiiiiEOiiii(,es-.sslidoRei1iOei .y.coP."0 Ad, teeiiioisM',ene VZA. -.-. 1 Edl¡-e-d.Ldbi. d icL.i.det.c ti M i 1 ee. tii. ttitiiid .>iititiidt .eueOeOAeoe E o itibde Oltetelueiebdid Ott zsiiAtu" atieitt to iis i ti i >i1>.* tiU. it.e p t G o pit t M ii 1i tB-.b(.00 yii el son.idiOSL diCu t oiidcultta~> Ctd Uitioty i ii i tiioi Poti titti o>dtt ii1otidrtteutB~ii.ti i i>'Oiod,5 FA MA1 .,.'d1 rr.s dreto gz 'eottd d dL. 1 ti>iiisOSO O. di Cio. itsidi tt Ri--l hId ,¡,oit "Nie d ,¡ iittra si -lc i .(¡,¡,L ti eista d. t1. iia~ i. tL, ii u.Ni tiste e, Oetdittitoei di'd ii casti y le'""d en 1 1t"l"lt t t i p.sn. ieit i t ,B 1 ly ,ied O.,t,[. B.t.i d e¡S eictii 1 tl. .P., aao lseoi SaJj J,.i ¡l.,.n ,t i. % f,1,ddotuim-d Ors bl. Acd~iiocii jl,."., ltites,-etptttiit, oteit.t't.Ci te1 tti. iti'6 it stt ittittid "to i ,oetdltioie.ttM ttti > -fin.y tiodBLAitpNCA-t o §COSA-eoi itdJid t iis AR ACA NAJOA .rttdu,o it ~il Et1ti-ti '-G i t ti tidnd11 iihabrit U de celtebrartit o dii,: -tt sttt O dittii.Ciudea-it Uu,t,',siiot I1 ii ~ e.i l .,ot ade Neiit11 id i~Ctt tit , Itiis si iitt tt~ t TSan u idt , d itti i ett, i ulI ,e t aIttiu ps < uPe tir s lt. ii s.ttu e li LsCttii ttstipttituu uisuo tttt-iiit upidtt.,M.tttid tt 5 ii titutt duel 2 .11 ti,8,~ iy d. ii5, 58 OtitSlatihutut tuto idat_,M1-2.-y6h. it d,¡ut itiiitoitttt O tii ii; ~iti.,tsiiisMi tliii~tsi,,,titte-stuA,,_oitP.it1ty, pto itttitt td tiis iii di ti ti tiuo lo iiott.,,. ,<-Tose,, eui. uaP itti~ tdLcyTodi L t tt .tdti -ie Utittito ,iud ud t Ui d tit t i utt_ -u. o >, itittt. ttt' tstiio-ttu d tiititiiititsi ___________ t i t y i t t t t t e t t t 1 ,i A o d e I a R e i s i s i t t i it s i t t i i iite t i s t u tB 9li i i0it ita ai C.s ttu li o 1u tt~t1 di', t ,l,:.ti-iiitiitidittt. tt¡, ,ittiAiM tt.itttstlU tttsitduttteiaid .,udiotttititoiti it~. Uit tid latWin ati.Uit TtMSut iita Ca , ci l~ inei otel 25 tdoltactual del ot. d at d iid, o u titlFt,tdt s lV d d ttoi.dd sMiio.ituttiTiti(ouoe (so Ciii ti oit di t.-e-tile uo de i Ul'tisiiUat steui1 ei 11 i1, -1 ,ttd1-que se-diustiuticorrespondientedX 1 11, itiliitittidit~ ttt in tu t os l. tt d" Vdtt t tiris t i I s i i >~iitiissPsteitiF., it it iii t i O ttei~ a .t eit u.ys eedisd 1. 6 6 6 0 y>utt u .o ui ti tu tu)tet(u >itt ttitt5 r 11*ten.e iitd ,tdviti 'ytiUiiii Op"~"t0i1,11>1tiliiitd OiOit>sCtuttt-deN, CALisE 6iyo3.tLAii ti, e,-, d~, .a iituiiiiatiiii it> ti tbe Uu i1ti tuutit lu~i,1~1t1s,11ttttUtt,,,,,,,,uUtuitddt ti>,,tu i Nud Inii 'te t no ,u u no A M i Ctt itui>tiuttit tna . UI-ts uitt ii titttt iUuli' i g.,i 1iiti ii o ~tP0i liiiititutiusito u i Auttt ~ ~ ~ ~ u IUttil o.tiO iiu-uit l ,t to Ob' ti P" -u-t ""iti 11iiui iti-e ttM tu-ittiiA -u iiri euiut Ttts uitttsutuy ttl u.utttu iiiiti.d C'I ca itusiu tttitts tuQ tueit _.n. aitti yii un,,,,Uit> tlitutilt.iiiUt Csditttto .iiuiiituttittit ti tarr.1, h Jr lC t ,iii tutd, >tiuiti 9 tull tuto 1uuis s tti ,uttt 1t li Ctttu t Cu o t du bidal.t1.t'ui~it ui d, Cliii t ~ ,etui-ottt u ce ti-u S ,suuus di CtdsTooHOY diii tsttttuiittttiBsCubatiit>sittu tt, ti UttuI-iut .i.tu. iU itCut. 'tettiC itt l utlttuus .t ," tt sB lo l, t.L. dio h. ,A tiPHtiuuud2i0it2tu d u u dtt uttu su u uu d ,siit ,r>itiii ten p ,, c h lii>ta tt t tut i i u t is s si o i pt.i i ', .tui ui u' ot ti -i it' t t l ci uI iC y i - it. it-"E ,uii-, usu i O ua rd. d ,P. c ,,cd. d ., c i tuu e.n l td i -T-uttit ei "" ~ Re~tu uit .tli Mlaat al1 .1 e n 1 1 1 , e , r d a e u a I J . i n c e n a d p I r el T i b u n l d eS ( J (t' P ttiti ~ ~ loti ~ ~~stitt 1 u y tu itu t h], A d .u_ i t i e E e l e d1 ~ A i l ~ c u iii u R 21 e ae d" o t V Iht ul d o A 1 l ¡ i ~ l it O ty 1 . L u .iR, ,e ,tP, "t.1.t,. h e ,ut Mt g e n i. td t > Ld iAausi ti i tt"eu LhlLA', i s, ,E, ~t, ,, Aidi tiptpara q >no ~~ V i~, oar i-. ,i1Li ieiiiitis tuis teto ~s.M.del., iilitui tierJciio l~,nmjasB a ~ 1A1iOd,1ii b.n., rsta, nuer~ ,,tE-l Or.q1-1tsott1,ttity eiAu1tttAiutts-ittusitnc ,al 193It U Ute. Rt 't.'s tus 1 .lictudlsyilecd1.diP,,.-rtutudtuitMl.. t E DOURNO H t. nti ri tu F-tiu i-u ut1Guio u ti-1u t t t tu i it to tuitt hiitin-ii- uiti > u tue ,usG ii tt> n ,,ttt,,,tu tit Ii s uit.-e>,M t1d. th ut,> u~r, iu. Cir¡. e~tus ,i oin el illn 1Pr utio s I t it uit it0u , ,,-oii-,u ti ssu ,, tiu.t IttutitittttidM iiid ittuu tstuui,,nl o1 t aiiiii~itutOt b tii it>. ti' tdecorabuU ,u> dtiiuir 'e,, -cu l M rettu titttd uds ttt itu1,~~a. i tis tltuu uudtuu.,s i it uts d i ttu Putuittite't¡'itto-'tuuiii itoiu tiutttiiiuitu Ht'tititui tiiit stsuiituuu-fl>suutu-tusti.Cui-iAliaittu,N>tut it Ei t,,'uli uut it I dt¡.tt ,out .i Cu I n ,o ,1 tititil,,,itu,,¡u inu u-u .du .outt(stutl ItttiusT it1 itiuuid>iisutt-u>-~~ bu ou ti ud t .o ",,,, u. U iu _J-tii > tt i ttsu lut Ati ig i tiititt-itupitottu u-ut s i>tttitu oi ii tiuu it.j~iiiiiinoa M bit~oiit,tit .1tii ff it I FisHb,r'ii u lu tttti-t" t u'17t'd7-yt i)-it'u1ttu tto t', tluuiri iOht-u is t stoutlu.t iiiit uu it ttiiisuu tu ii ui tusu tt b ii e tu tu > -iti-u de Tt> ~ituIti ,ns,,,,.''"'',,'!" aa ptotoistnuttitst.utittuist~ , MCiii>, tl tt ,-i iitti tiit t'iiiL ii-tit-uit> iii C~losiuteniuuu tdelautt> iu1Cu" ut iii ui'i-t"i'iC~1 titit rtut t "j't 9 A ui iuistttt ( f .sso P i O V itiI lO l it st it le-,, a 0 p dtule ,itiut aldd 0tuis ii-it ,no5i28iii i u1t-Vid ado ,,t ,a-td. n Pr taa Ingl sa, u blid t d.peind ui u itd u -ou uu u ui di t. sltut,,,dyi to< y eniiiIRdistuuniuFiutd, id~isisdetl u~l-tus su Mii 1, la, ,tM, t Ai ttui ui tutu as tiptiupe,,nl ~ d iu tu ii>situtiiutiit-ttu>tbi tiutidiOdOUMCiiitituiiCutiS N ""1 .iiii .P ~t i e ,,., , c ", t iluis u su t u tod i ii u -to t t id ittui d, daiLtu iti ii en, itu i N sts ",.u6uotutu8ti tui.t.t.l-iitutd,L1_ de,.>,bitad> Tt>ati1i [A1-iu. s Al¡.N 1,ttutiiittittt.iC youtduat. tit s. t bius di botiu u t> etsuittiut t u it"" b-tuy Uau el "lidpui'ultuUt" iilu,,t.di uyutttyluotudt."ti tua-~o ii Uititiii ,btiu1it tu u t- siut u utt tsttu d~uti-de~ ,d u btto Niii,>' WuAlt tstot u N ti u b ri-yu us,, tui tutu it UCd" .td'¡ du .nitt-ui>o deTr.lls u di Cblst-t uit. t tuut7,d itueun t, S iPRIM ERA VEZ. dose ioss p se s lm ,rsy ood¡ s' ~ 111it U eguto. u aitittu u~ > u s O dtiO ti tt i O u t ti ti4,u,u.ttttiiuii di btttuui t titOiii5 tu iuuiti'utuiot1uaud o Utu Ciii1u~ "" m~~~ d, c~ -je, Ien.,ir, t-. Palacitiiilii u .ue"tutoijtu11 r n, !tuiui nttcJ.>,. da tItotisiitt m . loUor us onu. s u t a l _ti-u Ii t eprii at a, U sit "1 > -t 's t t li it-i s tu -t tu ut s i o m o s er es s o s h e n s o o sMu >. .er~ d eutu luetuueuno. tu tu l. ,~~ ~lu.tt, 'tuis 1 1lt. .,tt~la'i i U ttii t .itut-ui os parajes de Cosba alM r t aea[sido[e ese eiuio e,,etoi i-i titto t tu'iuidibii ttii ce'ittu ~u~ ~ ~ cuitt-i tutu itt M s e t g c 1 1 p ~ e 1 P : l o u d o s si u t, >. it t u,l .tt .>. uudtt d i i d t t ti u t o tt , F t6 6 6 6> t S ~a-o"" en-p o os 10 sO ci n ."td,1 b Idu i l ,i ¡,,i -,,,,at tS.~ -5 i ii ii d t tOsu > t uu5 -u1 u u u .o uuui ty u uoc t 5 .ad ,.,,,,,, ¡,,.,,,M] ,etito ~teeeiiteo ~e l ,A, ,au.do Oui>iPP.etse ncUrun O disittCisttutituliiuitotis.tsut-tsuitiuu~-1uu ,oyeal dsarrllo,,l aitess ,aio .,tsoi iut itsiuut tt'utu e r]ltoO],,inClutJotubA t i-tui dii ts tu i ~ it--u oo,"'soyclaocoso -a ""t u]odiot .' l ti;uluilt t OO i",I Ftettdtatie d ,ii tuu V.s tut, o dyCpar. dit. =tti t t_-~i 19a-Otti. lI.nuUn N,¡.-,, ( o,S1~ a e1ba l lae ti ii>ttiiitutib lt>t itC ttt u iF el ee,-.tiio ,ul H.oe -ttl sdiuti titusutd',iuiueuuu.dJ1u itiiuito AOti'uSui t ,stitou-Uit A titO Ut,i~stdi ,_utMnde oi-iui t>i iud ote t-Psei-t i t d u ut,,,ui d C o % ",1i,.?1 1t.od ,,I tr u a d i u tt o u >tt i d i l ii t t t i i s i. ui o O -r io,, at,C. tt trenes de so amplio Pasnt.Ue i tNON > 'OiiiS it dutt u1. 1al Ct tus. tdOats. iii,,, M utii,<,Mu, i A.B 0 ti 5 -M14 88. Bbilcn A ,h,,u e ia c o f,1 I Liddo itiutriti uu1'l di-ioto diitiN O t tittti'iu tO t u dii T ~i~t ,1-P, . 5 iu O t tsd. Uuiu~. e Escrsioes qe abr .iTiiitii ui l b 11O-'e.' IrCututt do seOit. itO t si > oeuot'iit o-ut it i. tod2u oto1i-ietei.-.tLno~~ 35i9t."ituuu sttidus tu a ptlla.,iii ,,,,le¡. -, utiiipt ui, R Oy tu Nali Co o e 1 ,n tisis1 -,el3 ie ieoem>t til t j,I it>utdM ttiti tata tornar pt dl Sea t-1u He,,. u s d 1 -P¡ a i y t tst Ir h 1d 1 uteell a 1 2 OeI U.> o b a d ,si> 1. o 1 la ~ AM it 1 o ",, C , ,t 60 4~iMMetioD loc IMtidA.,h, , h I P ,ar aedo ,nti 1,~a 6 d,1, C~ -~~ PI~ 1 rat ~to d, la el ia~ i stis"ld llteistio ',tE ltuot ,,oU Cosi ted, incl a a u-uui ilil¡. s ,,tu bi ,.MM,,ti '1 1 ut 17 Ira M-eotet.Heisteial ~~ooua)loo ui o,, ,te,,C,11 . l .1 11 tua,, a',t> ituutt111u111op1tutu t>>1 i -i-'t c > t detetlIii. d, .tudt l."ees dit tti -iiuttu Ltlea.iuittt-IidtiEitt1 ii Nis ttOt ~~siboO ate.ili~ 5 5A TO L ,l-¡'' -t;itie I i t-u, itnM- utulito 1. 15. l,[, de . o> i gAiiiOu dli Ntiiit 0 Mi.u otsds tu ttti 1~ u. 1 a e i-~ In~ t-i >r t iaio > o i i i t i( ~iM ,,> c i rN E R O N 7, l,-,gd 1 a~ ttttin~ I,-~ I 055 t t>.7.t> it tO -ii t tui-tis. . ii.su.sos.505.t ',i 1,11u FuitOtt sutt ittisAUutttCsut t "" ""ui"i'ttii1,11 iOUeuititt.uilNdedittttutdo. i ta ritit O >iBC-otio,0.1 loae V 1, 1 0 11,di1,1 1, . it-ttn ti it -,t' 'L t'i,,,t.ot. r !,-,,de U., t u, Oit. d e N ttii-i M utit,'N it.ti oda, ,~t tu d.,t-s .a,,, N1&,h , ana ~ ~ d 1tul, Ci u dilu>al.tiR.noPits6tnti.sutcTuslas.htio.itt, dt isi.Niiiut itt,1,1 11,.t. __ t".-detti.ulOesrlti, t14e', il sD-2nWe .ttuutit lu i tui oli ,2 ca Lt.C1 tp MoNteo~~ ttto-tt 1, ,, Au,,, Cot T. Gtudu (l(, isot ieote oEtti.5its its ttis5 iui d tus t io 11 i o, n ,, ,. aotAtMu ~ utu Ttilitio. 1, it ,la 1 -i-uu tu %-is Psn r-,,e ,o ett ttst 1let J" be ieiit>e>" 5 1>tuo Mutis Miutiie uei.ib-,,RusLiii M O d. part,1 d ,-OueIu te-diii di, tus1 Ntio NetMud,-u~M ,,lu,,-A,,Ait~ niOtt detluC.Ctu r n o ti ca ,Nll ~ -'[u n ,bD "' u u i ,l u t utu-d'e'ei-11e T-¡t-us%Mu i<4nte iist.t-1iditt iiUDO, tt it,_ dettte.,o""'tui-e tisoiittideclarando it it tuisut t. Cit -~t>ui u o ti TURNO 10VA-ASEI O T lis lee.1dt,' et,,r t.1 s, e ialToestoc Ci ut 55teii,,_tttuu sie2 ss, ltisC l d iiteii e s tttles I, i>te, %, Seu -T F~ :::~ ~7,1~lIa 1-1,1 ,M,,MiAao Ea, ,Pare d, Aia,_-~ R, d: 1 Aiat-i rob a 1~ .,, o',B, ,.,a .54oyq iiiN.:' ,, i aeteua lrieelR,.t.e~~ at, o.a ,eo,,,nl 1 ~~ A", IeN t ,,LieeEst ieo 1oHtto [td.>tit utio reu uiti. i t ai, ,~ -n,,¡n -" aoo-412 un .rfl MCM,,n,, p l tie d FLi-,,Mttd oubo a 'o,_Nitit.F"e 2 di. A I.Iteeldi LAn 1PA.Es sedicia, Tiddii-ii Stu~t21 ~m n w u 5 Auo~suauii sa ,sotssututoanteu a totSI,es eit A oiileSee,,,,ut>pa tiO> It, e. s eFla bla,, o e 2,l ,E ~ ,FMA Ne eRe. ose~tiuieitio. u , l tui it-rt no ¡e i-.u Pd la~euieite YP~as. 1i 'i,,A J .' 1-1~ t,, ~ ea 555In id, i ie-Ns l '1.O i .n di i i4 to gii dl,,,i 555M5Lf,¡i'>M,]¡-O n',N,M.~ -~ ii . dae.,,Msu tui tuut>ot tiA uiititi12.t. ted,tI-aeeiditu Y 1NCHE> 112i ta a OOOIN iIsAle ATAO o sets s.o.l--s -s.e s 1t T--uutia i -uu-d. ea etou qNOOA¡ ~teotse i m5 sM.'i ljCC''t aiusostiit ,uti usod iti 3R 5eao 1 uSQttAst s _________________________________________________________ ie-tuo t.d >i Tliim 0i2-*07 i ittOOd Su-i> o e uou-o~s u uus~ dii ~lllitC ~~ i-><~u>iudeb Rido u est Nitde t lt Ated aeius site ta. R tosa M EIF, u-25- tt PuosEiciiueitde CUmevdd.i> nraa nettitt 1 ________________¡rm S Alui-a59 d ¡

PAGE 39

. 1 1 1 1 1, 1 k¡,., C.XX, Viajs Tursititio DIARIO DE LA'MW A-Do'migo', 8 de'Nv. de 1913' Viajes y Tteismo 1 Pgina 39 - 1 1 1 p1's¡ udia el Presidente Btista el proycto que 1 Miscetnela deNoticias Areas Internacionales 'Los cinco elementos bsicos del : . --------. -, ~ lpropicia el mej9ramiento'de la pesca C'!n Cuba 'i ,-,----,-Rao 1 fi l.,. lb, c.a11. ~dl l d., LJO~ y ,1 ni~ eti l ~tU U, 1 fomento del t'urismo ~ --. -_* -, ', 1 cien. liffili. d. B.jer Cunite. ru.,t1,', ,,,,, 1~~rni ,ii "' en Cuba-: pd-as, 1. old. de si. P.el. llation., tipo 'or~loso. ompeomi fien, d, .nce. 2 C',r, 1 --sI,.,li,,1,10 lin '.reocin del Instituto Nacional do Pieitc.h, con represenulcin isacid. 1 t.g.,.Ce, 1,,,,",,IrI.,,., tili. l. i gero. con".¡" 3. i~ 1-1, L.,,.Cla. rcil -. Iiii ,. q ""' -"4"' P.r. ¡tinu, y ]¡C. "" lul, los isu, .te si cC. sanulti~A. In p-. el -" "-'bsi d."'I-''.','Ie l cC.I. .'.',,',W",F,,!rj Ir, ,l, l,,,, Aer sube, ,Ii ri! 1 F.J.lido ~ la .el,. y X, or.,lores de lo produccn se estintular el consuitno del pescado La ,ido d, 1111 r,'.'I" id"",'S,'.". d,.¡ Caribe .bIr .C,. do r~inu~ ~. .",. 1 tiscim P!.'l"I'.'.'i' ,lat. d, Ibw, c. C d., e. 1 sa .' 11 11 "c el Afl CARADO 1 1 P'aldr g"'e' J, Y>d'C op la P a m a l in% haci, 1. ,,.ir. ,,nl. Illella [ p.11n1,11 d. 'ld.c, ,,.J.11,11.1 C"." C .y -in 1" pl:,'liAr 1 a l J y 11 cui R 0 que luviern nales. Etile h. .ha ', a, g.,.d,, en PARMANDO MARfili 1 bi,.bdC 1%i,'_ d 11"" Z7 Id.i.ei.: di,, MARIO 1 d~~ 1 11 ~e 1 ,,.el s Cat. de -le-, ,una 1 C. 1 d. te ., _. ~~~~ ~ 1 1 1 1 sulta mucho ¡-l .Iilt.,,r. IF. [.A MARINA .1eri.jC I.s lipul 11 avl.n 1 C~g. de P. .n.r.C th,schjph.l. 1 1 Como ob ,ms 6ompleje qu en d, 11 -C ir 311 11 crea del fomen:o del 1 las, naciones ~alinertapes. r, C, ,jd ,,i, i % ii, I.,,.,,.11. d1 Pa-Y-C Y inula Ptiri.no. ., dicen y, e, .1 1 C.p e ~ 1 l>" 't,,,1 1 tt ,,, '-' Ii tur l,¡ ,,,,, P Tr'11C.n d. q I.n ,ce "el yo P. l¡ R T .,, ""' que id.% s,','r ,l .'. sa,, , muchis. lomcI.s y ."m ,h, 1,11,1¡ B-1 -. ., NI.nirld, 1 11 c el. ,ha .n.l 1,1 ., .,.r,.m n, e", a .c eu, ,o, M.nd S. ,bl,: ~oculemOhe tuj ,,l,. C., enia,' h bi ,e., l> Z r~ i.tcinacl '71" Sj"r ,,[,, , JO1 6 ,O .U O En, 1 C Purida *,etrw. 11. d, llli,d, 1 e U.Jeleas xentiltas que ,,eciSO PI-nclaco de Calitrnia. p~a cIl , . derai.n ,i,[ SeiP 1,1 1 ria uode B.~ ""1 p ., te. 11 ,,,, ,,,, l,, lle, y de 1 1 del.1111 d, cou, damt, ipctiv, .1 Sun. 1930 e,,. .re. l., liei ,l., .l Con .rdC .,, .f,.C 'lb corinpludi. d, euti., ~rt. allinue~ existe 1. ", i""IJl"p,,b ~ la.t.no. P., .1 pad Los C. funcocuna d, 1. Cubn, de Ail: 1 C.p.eld.d dec.,ga, d. 5 ,tianI.d.a. 1 fcil¡ ."Jl.dn a quienes le, ~ facilidad d, los tcarrile., 1,u o 1 el fluchod KPh i cin y lo, primero, .., rprilis. C ,11,*21,P,.,,","dl notis q.C d.,¡NI ,l, ,l, Pr-1-11 1 -. d tercae ,C.t. .¡.,l. mnib. y 1. .ut.eUC., .dC ,: ';, i.,,,,, ,,,.q",,S,,, e,.,. ., 1 1 lel ,,.O., pliat, ,]u Cen,,ea de 1, Pon AmerJc:2 Ajrwaya, en res i,.isaOfecha,,Iara podcauci, ,, -l, una e.,.,. de ge ,cuele . l. 1~ ,Ced Ce. .pr 1, 1 ,,C hill 1 111.1. P. i, el .111. 11, O d S.b,. Ci.C. pgritalC bsico, 1 Ts de lo, buque, y be, ~emuc, 41d. ,,l, pC.,,den,, de trf Bisauli. .,." pP.? tu .u te. 1. el., pue: ,Pr,. ,C C i-dualil. 1 d.,:.r R.4.11. p~ d, l., ; : .,,.'-"' P.r 1. eO ~y, ,re. -1.ci. con 1:.,fec .l ,o O. ld~au¡, l 1 1 StO.I. al deS.~Ria d. 1. Iquili, Pal, ,, reReye, y y. ~e. Esp~ 1 .1 .,S .,. d.,. O b, 1, shona~ contado Co So,1 de, gnadi O ur, O, hP ""' 'o De ,qelia . """ .' 1 gin de[ mundo, ratoga, dgli C n. 1., ud. 1 I C u. al .Pln L.".,',nC 1 ~mIrcil cub~. ceeI. ti, l ~ ~v .ll,,:e,.!!,.",' 1 O re ~ \ ,; 1 1 CP. II.,., ,.d. .O ." .e. R s, 40 L P. ,:::"',"""""'", ~~~t ele' 1 ,.l bFi. ,C,"',.,',',T,", ''"."'.c,,.n., d, ,Vale 140 es 4 10 ~ P~ Que l I-T,.ep.,tC, i coOS do la temporada, filleca d, ~11 b. 11 1,laga. l,. d, 1 < 1. 11 1 11 , ', Ln P le y c C-H.b.n.-S.II. 1 del C.n~ 240. C. tideufi, q,. %] 2-AHt,ipI.i,. P J-iide 40 lig.n. B, .d 11 h Pulili 1 ---,Ir. de, .C:,'.'c,.I"',3b = de, aqu S . . 1 '.' '.' tan .,s Ri r 1 1 3 1 cad, media h-, y doble, yItusta 11 11,, 1 , 1.1.P,-.il' d. Arr.d.ndu by ' "' y 'l . ii i 24 2 i lsec~~ "' 1 ', E e 1 tIliflIC filas apretadas d, autom. la aetom,,..'oMaddei'O P. ,1':',',,<-',"',,'i:'d".,'.,' i".a -1 e' 1 , C un P ,ua, PP Ir. I.hd .a ele .1 d . n Antille-Cayo reparaci, Turiuj, y C, "no 1, Al pibdio Krit1i le .1 Sp."1 '" Mambl-Baracon), a IP ,altur, e. de 8.50 Acliern, vi ,,d ,mnibus qu, Ocupaban 1, ,, : f, ', , ,,, 1, P 'l.,,,, 1.1 ,S,. d e 1 r ,,, 9 u n d l. da llS" 1 los ConstllAtions actuales .be '.'."' ,,e,! : 5-PrOpagand. 2 el ~la. da l., Cp.ci.,., P a 1 a 1 1 t ,. S.P,.'-C.Ele]tSll.n .CIb.O: 1.'".I.'I'.' en. ~Pe" 1,1 1 1 u e 1 1 C = i-t al natentraa 1 ~ , C. P., ,1 'd bel ~n. in ,C 11.1. -,uplemen 1~ 1 ud. l d. 1 carreir, ~ Aumentar en Cuba, en ',,,,e,,, ;k : qu, ,1 ~2. ", l. ~uu~ ,.,de., que a. verdIud~ "C'.que l. uxtid. p 1. 1 a ,iis).~ ¡-le 1 He querido ctudia, ,,!O, ,1 1 11 misma po,_in, ], ,,e,,_ ,::,O il1,, ,O. "l. 1 , -1 1 ua. Sin 1,1 la, Rod d t grunaj~ ,Wit de 1. ing.,deri. serienal lica h.kl.ed'lC.tC de 1. i. ~ 'b unenua sgun ibIrl, d"S,,n, a~re. que truig. y lle~ te. 11 1. P, 1 , 1,1 1,1 1 1 : J.lu~o, -w', ¡l: p" i b me ,. "P lates. rebutiluirle.t . U.e ,C detrs de c. t. 1 ll-lar 'C han sies~ .llad, ,O C. T-11. .1 ,l."alr1.1,.I.Irl. luli S"1. ', ,,l ri ', o_ id h. habla O id. c ,1 l". .y. ,11.",,,,,,Ir,. fl a O, h, ,aS.,e. lellas C, 1.11enad.m.,a, dificil, 1 ,:,:,,,,,, O,,,,,,, ,,., ,C rS9 ~C "C P mirada 'P-a l~ la ,Oe.",i , , 1 na ~ i ron .l 1.1 e 1 1 l.,.' la,11 ,hriPiolfible. Tenemos, en caro,. (ti lig. Pe.i-1,1. por .l ,u ,l. bil, pairec. ~1. t.si.tie. .Cu.l d, C P h.; O. llbli. de q.C nuesti. cL.",l',.','.'",'.,",""C,.,i. -l, 1.P.ible S.,:"". De 1. P. AmIi-. Ale~ e.,,,,,,,,. 'pl.rI. .cuo, u d. tuluor~ ,e .ban~lo iguO. S., O;, La NO Aircro~ Wn .k, ,.,., l~,jO. ~ pr.pid,,, l= Pill.,b ,Id C de acul, O'h-IC l~i J., cifrC. del 1 > i<, ,,l¡l, ,,os ,ni i6, ~ comete o recilutemeni Cn, 11 ~n 111 ~da, de ,rara d, -. igr.C,.b 1, 1,~un~ i,,I-,,.d,,, ,0 -> 1, s, \, 1 ,_ .P 2a ., uc.me.I,. e.n ilue e., ro c C . i 1 O.¡ d~ ,racu.c., c P1,n L. >I.bno 3, ,amo, C ~ Part.,n ni, in ~ .a U o JJ te P d, la., , 1 ,,,-,,,lI,,;,,O,, ,,"e" 1 Entrenl, de Di en~d. hilia~ ah. ; ¡Tho re, ,:11,1<111"11,P,""]:" , l ¡",a de ola,,.,. Miami, Duran e C este un W ,r.be,.n-. u-o "l O., .S ,.i,,Cnt,,, 1 . ri,.nS d~Cni, En1r. Febre~ M-o 1, 1 i a,.,,_ ,,,, > 1 .ante ~ ,11iI.lin ,1 th~~~d., ,a el in de ,igio ,1 ,,,.,drr.p. dd 1413d sil. A 1. PAA P. .e'. r. . no llu, tenemos. os qu, ho, fabau. Abril. Y .dma, un c~~h.a, 7; .,h, , i . di, ,a h. LM5,30u ,.i.,., ..h., IIIdlechsPIO 1~711 .Ir a hiyC,,lp-t",j,., m~OPI.n. ~itn duCC,, ', ,, ,:; ,,',",",',,i"" 'o' ", ', .,,,,, ij P, d. .Ir. b.y Ina el~en, . 1 1 9,am~1, leri~do~ de r.dc,. Zo1,1 e11.UC d, 1927 ,Ip,,o d~natl. de C11.P.3C. Q.e "' in-o pisce-. y de n~ra. ~n 11, . 1 1 t,. l, a illi~,, 11 1,11,11 ,a ,., .o El CIO,1111,d, 1111 'le de 111a. llena CIO~Sa 119 -3, L, e.uu. "" "' "'i la pop.g.d. p -Writ,, ~l, ds. LR$ han~ d, 1,,nsprt 1 1 d, in Bni, i -, 1 ,1 -,, ,. 1 ~ 77,', I el euchl S1* L, Iglun~ c.p._I. ,1 ', ,17~~', '.,','e. l ,ii 1 i ,,O.]., de paS, Mul.l. 1 ,,,,.,,,,,,.,,,,L,.p,.,,Inn, ~11 CS. L,,OC', p I.,111,1~~ J. 1. .lun~ ,,, 0 .S I.rbO "a' d' ~. ~ f~~ 1" "' ", H ~s b.na. e". lo r d., u d P'. -" 'Smp.'O no~ib n - ,dux, pca~. bib. Ct. ].S Cuartos d. .al. y la l~ribalenC.I, q.e ,, ~ C ha In ~ b.qcS11 ~ 1 v 1 1 ala1 1,1d1,11,,l".,,>,,,Clle. ; S,H,.,ii ,.,I-.,,,.PCtr-Ye.I.d. 1111, ludespena. el extranjero, ,,o la propaganda l rio d, TrP, dulln,, par, ~ Ser, :,,, o loda ,ul~ti', ~ 1 S,. ",."e -. d,,, O, C. d., I.Ci., peca P. :l,,,,,,ia ,. 1 tOd.,iC c.O,.1enL,, ~i le.a J.~ il.ths, q.O hen el p, .a ec~" ~~ ~l i,,.Oir.i,l., 9.cd<, e, C~p., C.d. cara.r. cI.,a ,q ~ "'" ."'O Pa. "" p 'en la 1~ debe h-~l, I',' he aucc Op"" ad ''1 ,iUd EP.r,, ni. 1-9l.n ,Ind,, .P 1, 1 '111,11 .,,P,,,, .S1 ,1 h.,p,,.i pda un poderoso MQ o or r. e C d, 5,113 m3 y debajo d'¡ SO .' .' ,1 ,Peniin~IP i 1 1 1 IW ,.h,¡[,, ],S n,~. lug.' de 221 -3 P' Problo ,al~, pop~d, ~ li~l. de capacidad. he .C d, L '1 i'"' idp[ i~. ,,,,,lino 1 -1. Rfie,, ,1 ,.!,,.,-e-, .,tr.b,,I.d. u d, lucr7,a, UIR de dlll.,,d.,,",,,,,O IniplIld pioa ,l musin. 11. Ld, b41, deg.C mIP1,1 l la.a.d., ~ ~bl, ~~usis, ,11,en ."iSS,,, a 1. ,ed,ji_ ,i, ,, 1,11 1 11 11,11 1 i ~ fe¡,, .dir, 1,11 JI.n P.III de¡ a C 1 5.1 .3. p , t de tcnic1n y la otra P-S. un total P al' de Pulial ustas ,u, ll~n le di.1111. ~ W., 1 11 z 1, 1 ,dil. P., la ~un d, S. hijo O .tlal~ 5 ni pie. ~C q.e ].S de] C1' s,. ue O alientura da aion~t., la, un,, ,e, "' ,S,. in~sul.cu. ,le~n .ir., ~Iii ~ dede C t, .nSp.rLI ,O u. fires ,,,, ~~" P ,O ,.,a S",El .¡,.h,. d,¡ C, C~ulti~filor Ma~l 1. Fr~ .tor ebo al 1.el. o 1. UIP.I.un .O, ,ndu, ~ 1,11 A,,i C.Pa. ac Me. .,a ,e, ', ,,Z.la dIl~~d, S,undP _, ~ ~i . . lo~n_ ,So d "' 'd ini" "'"" ~ 2 '" ,".i, P,.O,nndiia, la, P .s de C.CI ,l,¡, ,,.d,,,S a ,-.,l. ,la,. il del "~" CI. p., el e., a, e,,. el -¡R,¡, N.,,¡ d, Is~ -, .,C,,S,,' ,h"Si~%'. inS,,en, L. emr,,o C-In P-el, d, A. ' Pr d. ~ .-~s a la 'lp'.p,.,!"'"h""",'.'d'. -"~~ .es~ p~, ,,,un ,eg. .b( u.1 1 1 1 <~~u si fla 1 1. ,,,n.,,,,,,,,, [,.i,j,, 1~ ~e,1~ en.p.nePs de RCd-¡-, Rfael Cisenud. d1,= lell~,o SI ,O "' -"~~ ,¡le ha exuedi ,i, dS. y C. decul. par. pl.a.Cr 1.11 1,1I,11"h"ya, ",m= 111~1111,~ CIM ti en~lil~ii1-1-YeciO, 4111 hAd. ¡id P -~ buen 1, dad d 1,1~1,~_ii. -. C-.,ia. ,1. ,Oiilld- de' '-u.,. - 1 ,.,en_ u., h. SId. .PO luid, ,p,,,(, d, d, turibeprpul~res. 1 , In icalIdad, lleller, teni 3, "" ,S p, d i e.,dC.el d,¡ Ejeciatl~ d.] Coceseji, de MI.Lut~. "_, ,',rWP ,','.'"",!.m ,,,, e, : d dr l'-7'cZ, -m 1,~ed, ,a ~ ,1.,,,,.",.,,, ,Y.7,z, fine.1.1 de Fp. da la ,,,,:'","', n",',:',,a', o, CP .'nal'dl ,.,la ¡111WIn.riO. al a~ii, llu, ~ 1 ,'',." jee ol,%', 1,= ;me. Ob,, d, R,$¡,¡, ~ 6,1,1~~ Cl~i., ,.ir., ~u -, u d,1%. l~e, ~1311O g"anue . O lano d, .jos ,O la~,'iuda d" a, Por Iburillo, I)IAZ-RETG 1 ~d ,,, Illudia, desde ,PO, E . d,¡ N-e, e de ]m; be~ o', ,o Pide lo., ~ ~ 1-, ,,,, d e "'e" 11~111 ~Zmo~ d, h ', i Pn.,C.I, l., dS,Prrj.,,%lii,,O l_~n :,,P d 11 ~la . .e 1,ali.nlo M ~S d' ~ill1~~~ 1111-, fulmuna.bes e., i~,PrCa,l,' Pai~. ,_, i ~~hon, 1 r.,o, ina. ~ , ,,, ,, ~das ohr~, e~. la de la rial. 4 L, ~eh, n d,[ Vil ClulP.= if, a -" ~ O Pipcia: 11,1~~ al~, "nL7' o a S q,,, kne ~nenlannna ,,no ,O,, ,,¡,t;, ~~l. bu, 1. ~~an "" ~~ k'IId AiIir, el '" 1, 1, Ulu~sidal de S.2IPP.ne. ti, "' l, ','' ,d la. lon ~.,leh~, un r. .111 ,,,,l>, -,,, 1,~ P , 1 e ,C. de[ t-i ,_ uO. pa S. Isnillu. d, y~, t_~ ,,lS b 1~ Prerin, ¡O fe l l. __ el del P-elell. ,i,., S.b~izada da ~ Ii. elPer., , S' 3 a~, d,,,ul d, p.,eOla, ,1 C WASIJINGTON Mur~d llali. nc lle ,,,l,,.¡ ,Oe-fP, d, nain ~oI.l , in-co. .nx ,O,,¡. bajado_ F,,,,, quie. despe, dSOlie: ,fl,,,Lement, ,, "" e p" el pS,,d,-,,Iu,,,,,,[, 11111 1115-0 11 A12,1,1,a donde delibal~11~ 1 lendlida l'' "-',:,,,'." ~ r Z'_',"iJ ,',o da d, ~~s un ~~~~ ,."Pla 'o' .b " d ,i .d'.a. ,o', l l US~11 ' 1~~ O, o, 11 11 ', ,. 3 l, u 1 31 de ~Iii~ lOmaron acuedos ls delegados no las I "O. ~~e 1 Z 11,21,1,11,11,11,S,.,,,I. habie,, = l '.,, ,'' _" ,S. t de 1, ila 1.11,1~1.11 a,¡., [o '.o :iO, Z' un ,,ni,. b~~alfien ma, d, 1. Bg.d.'. list. .10C.lf""L",slili ,i Clid, ,A,,,,-, se, ,o Janisio ,.,.,,,,,,,.cd,,,,,,,.,,,, 1,i;, nali' dri ,1 1 1 r s~ C ~le~~ "I.d.s PO, l., UPP~iri hi p: una ,,,,,,,,,O l. S, : P ,Le 1 _, ,lHa, ,_ el,.,, ,l, II.n., da C,,,o _Pi. dd eSi~, e,O, c, o ~su",O ', .S ~llIeiI, em~~1. l., i~~ea 1 ceneta, d Puri., P ,s ,dl~1,1~ 1 1111 ""'- b O il,, ~iqa', ~. , ,:, ,,,,l, d, ha,, ,S i. .,,i, ,,,, 01 ,lu~p2 111,1~ rtos1, p ,,la b~o 11 lo.,eun. g~e ., .tC,,1a. d, en ,.,. di., P.,qee ,o ,S ,,,qI 1 ,, ,dn 1 ~ -O quI eici,'. ~n (;lCOus, F,-k P. L.hm. L ,o.,, ,I, P., c~irumila. ', ,1 1~ , ', e, ",C, id. 1. 11 p 1 a rdkI lo, m1c1,1, d, 1,ans,,i que P-maiin~, ,,iIeS que ol., ilabais, y dr"_p', ,,1 n "' ''cn-m,'r'Ol.,,,,I,,, pe,,i-,e.,,ni,.1 lb,. LI], : d, ,1~~ AR, j d, ~ u-,, ~ l oculile~ ,, ,, ,,,¡.si., ~SS .ra~, CM~OS,E, ,ii,, ~0, o,, d~d. ~ 1121t1a 1,presenUcior.a tealtue, Pol~e ~Pa O. h.llaP.,.¡, 1,1 11,i,l".p,,,,,.,,".,I.i,,, ,,"-',-. ¡_,_bb,.,i. iii ~esado ,,, eP 1,:,11ii,Id,] p.,L;o Ai,",tS : la h,,j,,,, En la ,ctLId,,d ma, 1~~ _.iS,,d,, ,, [,,,_,.,iE.,, sol iu,,,,1 ,",,,,? "' 1,lo, ,,,uid,, ,m,,, lasallis (Trso, Lope CaldrOul. pe~ ,CrI,:l.,dia :,rZ, ,ii,,, , ~ ,, 1 ,1 _, 11 ,e ,a , y. la -, -. ,a ,,l,. ,,hIbei.n de r~a da., de E, ,¡,.,.O no q "' p" 1 1,1 H~11~~ a ,anu~ "' p .h¡] lud~ ~nd, 1 ~ d KI000 ,,, ,,,, ~Ir, lo 11 PS, 1 ~ Pla,, u ,l, 1 ~~ ,,,,,,,,I,""", !<',,..11,111.11,11,11,1., .t "l,,, I ,1 ~~ ril~, ~~n ado, p ,119,11.11 1,1,bl,11,11,C 'h~ 111 1 MIdad. ,,,,, us~ ~ ~n Tulod. pan. en 1. -Ma,,.r '."!l' I 6 O "' " ,e ,ah, dl Zel a a 0 .]le ,.s d,[ f],,, d, la .,S. ,, al 'i,' dl' ',n<11,'1i ""d'p"1.,'d.',1 ]I",'tit,','1,,.,,,,z ~ -1 ~ -iri<>, ,,, la Bi~na 0~~ d, %,h, d. la -'i-l l e"" l. -'111, .',i "h,' si. 1 ",' d, ,".'S,' lln d r'PulS'i'O d 'O 'I"'m l 1 ,lI.i <.m. 1. O.,su', 1 ,,, la ,, o~ "' '' ; ,lania e." S, ~~ ", lw, . 1 , -" 7' '""'t E "" ~~ kP11.1 -, p -, ', ,"' o~ ""l', ., l , -,,,,% "l, ,,,::-,,,, 1. = %e ,.,,.,l,, 1: ,ne:,1 ,no, d' 11 ,p surio ~ ~o.,c, ~~~~ ', , . i,11.1bl, 11,11,11,lil 1 Pr11,o i "d,,,, ~1,lPl, ~ ~ l;O O, ', 1 di~ ,l", P,,_ "" , 2~ ~ 1,11,1 l""" 11,11,11,11, ,1 "" InflOg~td,¡ Cenlen~o en 11 s,-,,-d, db lionn~~ ~~~11-1, .1 ~~ , ,l,,n,, de S-,rio ,,,l, ,, .1 .,.,o la 2 ¡ C' ~~~ o p. 111 ', la h ~n .1,~ ,, L," . n~o ,1~ IS h.1,11",.,""llldlbdllld-,"III,,,, re. U"""e' ,1 l~~da ,1 la~una~ de .d" 1, k, ,]l-., l-,.,n ,,,l". ~ de,,i.,ii;li, .S nOlaj ,l, I.n ,C, "a , ' i.id. 1,"din-Oren no.r., i~, d1,"s,'L<:C ".''a,''dC 1. propaganda d~~ o ~d-, i,,,,p,,,,,,,,,,,i.",a d 1~ 11.1111.1 ,a, Plidl. e, 1,1~~ ~l in~ul'11o llilo 111 8-11o 't'd,,I,, ),, ,dilicidis li.,,,ci,,t,,,,O,. precn ,,.C de Irio 1-11-1 lul qde ell pluede delilu-Se. C, , "",O ,,, ~do L ;Co_ a de la culuiro 1 d ,,,.,.",,,,," Oi, ~ d1,1~ 1.1 d, ¡,l, L,, !,',",',',11,',"""" ..,S Publ~ ,o On,,.:,,,dn ,, Du., leu, 1 a ,Si, i,,,ri, a,,,I.l.", J., Prunalbo espan, ,. pa ti l, Ch, luga, plopicu, p u, b O, ni' E,,D,,, L, Cul, dc ~i.ll. nhu. l,' [.O_,. .h 1 11-11 .lol., ,l, ,_. , 1.1 ,--~ d, J-ll~~t. ,<,, ,1 C,.,,-II,,,i.,,Sl d, la 1 ~~ ,,,,,o d,,,c, '.1 U O' 1 lr, .O 'ioEllale 111 Innu, , -"lo = 1, "' .p .' ~ rry,,"j ~uli.d. er.arnil~o pP.,l 11, ~11 ~SA, .;,mci.1S, ~ s, ,,,,, ,1 J.,,ii,,l, N--al ,l, 1 , ~des 1, -,,di., d, 1 AlI d p-,,h del ,ie,d,,l dl, d. lo -l-. bbli,. dl ~h.l ~ ,,¡:l,, ~un reorian l~ ,selod ,r, al !3 l.yId,'aPP lo, d t, d, f.'t,.S a 1 R.g.1,se., d, b,.,,C 1, p nl, ,o ~~51, li, ~tlli1n ,,, C,,b, 1; l11 111,,,,,, ],, ( ,S Culo~a d, A l. lor. d,' l 1 r~ fli ~lo 1,111 ~ 11 -111~ 1 arma, labiadO, ,O Snbr, cl ffilinu, ,,la, S.Imen;iP. d,:.''i.'."': c, arucias se ,O ,,1 "ia,1 ",'P d, 1,,,,ii, ~liM%,%--~1,1,111~ ,-.,', -mp.,S., o .,r, ,,l,. ,.,,,.o d, P, ~ ~o _."a 1 ,p,~lP, ,s tm,,ebles,,Sip el sim101 ~~~t.ri. hPp 1. "iid'S]b'Z'" 1, El P, O,',',,,", ,i ,,O h-,,, ,l ,i. p¡, 1~~ ,S ,,,si,. al.ra. .C "i. de ,l. "lltL' 11 ,1 t ~p-d.: I.g~~ ', S,la an~q-, y. p71'',,,",, 1 ~p,., ,,,,,,,,,,,,, d,'I'. eulie 1.', i , .1e."c,'ll. ,,,l .,.O ,,,,w,.,i, ' O., ,,,,, !', '","" da1,11~~ O.O,,,,, ""e', a i~a ~ l 1, u, ~ o ,1ro ICS O' l 1 ., lu lej, Litocreidad. es su, untenSa Iii. Sil.,i.,.' N-h-l d, 1. P-a ~ plena 'la L-KhllP A", i,,,,, ,,r,,.,,".,!,,,e,1111.li , %,m,',ii, a IP nd. (l".",¡. el., I.~Pau, p i ,. ~a-SiPu~, ,1,¡ r-s, ,~ ,1 ,--~~ d, 11 1 ,,eO el, 1.5 1,,uls perin~~n ,,, , de b ,.es .,C her 't.' . -~~ 1 y S' dea~" la at,,,10.,da ,u¡: ,ir., ,,J,, y hasta ~uu ,,_ v,1~di~ ,,al," d, w1,~ ,.do, l., ejt, Plnl, 'O e~111-11 h, ~fl U,:, p d, R bari,, Cal, ,""a l "p 1 U-l 1 ~lO ,,O 1.,br. de sabe, d, er. tuloticilf que I lidocu, 1 1,1~11 e", 11 ll bl.," t.dio q. ~. ,,,tic. cian ,I.cP. ,, 1.Pili~lial 11 de ig,,,,",,,,I,, e, q~ ha ---~ ""' . "" ,m O lo, relatl1n., I ISI d, a"' i.n . l,,,,,,! li Ii~ a la Pl 1 ,,, 1, un~~d.d lism.sa. P.Pt~Todo Ch. exige .e "'t'"ecl-. n,11,11 S ,,,, ~ea, d, ,, p ,, ~ ,l, O., Sn e' . "' ,inn,,, ,,, a. ,, o .' h,,c.O,,s, que se 1 "C, "e-bO .,,l, AL LLEGAR ul r sia dZo"lo ,",,!",i',', O W112 ., de _S. p~a ~Papleun c.injur11,11 llad ieS.11,e". el , ni~. i. p ~du,f, <.O ,1 irC,ii,,,ii U lia nionja francesa presenta _; ra ,i orala 1 n.""t'.s'a"S-Piln'd'" 81 ,": . unn ,,,[.e. ~ ,la, ~1 ~ ""'- O .,ace,,ala. te u C convertira el barro, uni ,l,,,"].s ,,,",dadCi ~Iilo """"" Ola'"" 1,1,".dTCOdCOi', ", q~~ule P S., ,, .a,, po~ IS Edad Medi. I ~qJi ,,,, ,ctal ,o ,i,1,,.tica 1~~11,rad., ~ 1,1 s ~ .,d., .1 ,del. del R O, en Sut 1 '- Vistenos los Primeros ~uOS.Infeal ~~~~c "P",,.,l,,,,,,,,, ,: "O -ia va -a "' ~a ,_, %, P.d iOni~~~l. a 1,1 in.del' LbS PRECIOS' MAS BAJOS 1 ', , d jl l~s. ,,no ~l, ', s, ,,r,"i.1.,,,,.,,o 1. 1, .]a ,P ,,,, h, in cuna contra la lepi ', ,i-n J e' ,"'l'd.'d C 111 uO CcO I pero ,O. ~ p~atigo, q . PI ,,, I ,ido. e' Se~ ,.l, "' -,;,,'.',' - A .,', id,ii. tra,,, dl l,, ,io.,.,, ,O le, ~ I l:,,,,, l, <,.,,,,,,i,,.!,,, dedo CdS,,,,e,", 1, ,1,1,b,dO fl, ~~~i, 1 ,in~~ ,djr, ,o el .ni.O dudup ,.--,--."'.,,dp'.'i.m',"',,",'.! LES-OS M 3 FINOS ~i ,ir no ', de i.c. i .re,. ~~1 r ~~l-ii. imb.,,.blC. ~ "n i~ e',,i"""-d-, lFo i Co~~ ~~~i 1 d. la P-1,11111 -1 Ni l., ~~01P 11 1 ~ ,1 :,',"',',",''n ."11'1I. O ,a 1,,., 'e a 1 ,S on~ d, 1,1,a ,¡,ni,, ,,,l "o eslale ,,t AL POR MAYOR ,,, ,,, ,.,.s ~ ,,,, ut~~ d C i~ induLHal: ,lo',nliciSl fOnie,,P,Imni, p-c LCrolurial fbira., yew aba, a e ,.S ~edr. Un1,11,11,d ~Ina~ticena .,,,le .qda dp.rl,,,O uu, 11~~ ¡","l ~ m. ha,;. la ,cen a i, h, aculaciase ~ Madd Sidid., de 40 ~idi~ i lleli-1 1 -O' Irlos; I ru Sinid ir, ~1,as; .o. ,lado ,ec e, 1 ,, . <,d . i~ e. os., ie 1 ~ ,. ~r.mia .,l. Ap~ dI lFI~loll. -', S. pC.,., :d, 1,1 ~eln ', 5",,,",."i no ew1,d,%', F-,d, ~l UJ.: el cesitro e, ,d P. ho~ on~je, . i. ~ 1 .i,, I ,, 1 ~ C 1 -, vestidos ,la,., ,,, ,1 1 ~~1 P11~~ 1 ,,','.'',',,','l','im",", le 11 ,in OiC.OY~o ', ~ Ii ~o. .,lo.,,. Ve.,ld., d.FIJtl.-,.t. 1 .Pie,,,,. Maid d. O d PI-11 IP 1111~bi.a del ", C,,, ~~~ ,., la ,e III, l,, 1,1 ,S.lin. le,. hT el ~a s"", 1. ¡,P,. E.tr~1,b, ~ SM.ei,. .,_ C ,lis, .l ,I.ni~a 1 unc-Pa, All,,t,,plldl, d, i,.1,~: ,l"i,,,,el., 61 e, ,,,S ~iini ,, nZ-P Id, c CIi c ~~ . d(', ,,,,n Alma,,, P',._',_ ; [[",,O c;O C ,, aralo , ]O, La fleu~ P.e ij, e. ,,1. Chaquetas p O ,,, o ,,,la"¡." ~ .l, f, .A, l,[¡,,,, ~d,, p~1,11nuchI, blla, Plall M.,l¡~n improgia~, .1.a l 11~ i1l P,,,, I el, d, ~ %,-,i,s.,., .di t?,, t,,,qi,,o, I.epolt,,O, 1 isi~~ ,undo S, "1 P-i ,,. l. ,,1 ir,iO,, ,ad., ,,,P,,cu L"", ,: P., RobeDe.esh ii .: ""h. en t, d, O Ropa Interior "' ";,, ,',i,' 1~ P,'s, ~ h,,,,1 1 115.le O., 1 1 1. "e.> ~ . ., ,spir,1,21 S e, c7, o',,','. r ,'Irl l~ d, aquel espiritu de sa no, q l,, ,l . . :.O P'ciaobip E 't" Al fil~ii, d,[ ,lI-non h-a.o l ~ 11 ,% .', '-_ O M-,, ,o 1,1 MkDrID, Oi,ii- IS, ,l, ,n[,,.,d.de-, d, la PIC1-1 re, de iee e neo siglos, "med,, i "' ' 'O d" ,,-,, i, 1 le, ,,, -oi.d, id .,,l O Sit~~1 1. .pIllin P,und1 de hibi~ndiares y lo, ~¡I-dSweatiers "" in , n, ~ ln,UOi,,n,,,'dSd O. S,. ,O P., le, l j.I,.di c, s lo, p, id do d, 1 ,S ~ 11 T-bJ., ,1 1,1 F-Ipll. ?I dl el Ileena. ,,le S, r,.i,,eO en C. 1111,~ de ,,Ll.ul.,:'Y'."17, .S, ~ leu. me m. la l','m - ~Ce., ~quilecturales 5 r_ 1 -,ado ~res. dia 6 f~lita~, S d, ra .o ¡e. irleno~ d.,d, fu .de,"g', ,a lej~ii. ,y .1 11,11,11,11 d, 1,1 .¡Mirl lo, [11,idlslS, d-1 flpa~11111 11 ,i,,i;,1 L.,phi, de MilarioO. de Saun, ,ericill, aunial, enf~~ ,o ~ ,jtlStieo5. sin. ,un m ,tan eesi ignota, tie~. ,,i,,,, ,o,,S,,,,a,,6O del Pi 1,11"",.",""""" h 1 M edia Is 1~ "' ~ D, esta f,.tC-I-.l. dicipR_' ,,,, ,Onsti ,ii, a .lel ~ ,,,,,,I,,,,,n 1, td,li"a ,i, 1, ,,ola niurial ,,. 1. .;i.c, Glm,ei C¡-,!, l,,,,: U~ ta f . nalP.Ocra, de toro~ ,,, ,1 ,,d,' ",,h,' .','.,',',.'in. de 1. fi.tctigeroI.A . el ,,, ,,, O d, ~ PS,., i . S.S h. Plo 'Hil~ ,,,o, di ~ ,,,, ,PO"Rd" n_ln ,i. h, dado ,Ihrrgu, a 1. nA, la So~" d "' "' '1,1,, d, una ar~a 11~ "' ,,id.d gl.i-, 1 Ennexs Garmeni U ,1 _,ild .d a ,i as te~a, y dq,,., de ~~fl~o. ,1 ,,enl,, p.,,,eipi, ~ p,.,,rin.d, Le ---oos d, lIil.g.,de ms d, ~~ ,,.[,jo,,dO dOMt'-.,qdC ,', l O i fechad. ,.r.m.r]c donde CL POS. ,',,1'atrod'lJe t%',i j'., d 1. ', ,i,,,,,I,., ,,, II~ali, apr~1,1,d, d, ,lo 11 ,,,, ,,en,,, '", ,,,,,,.,r,,,,,I,,,,,,,,,,,,1,1,I.,,N,,i,,,l ,, r ,S Il Si ,o, 1. 1~~ci1 d ,Purd -IP, de 1 larl .d 6 P de ,t e la e ,, PO .'O '712 EdIficilib FasM. M.t Bldq. , ~li, ni~calip ' 'l ,'o na""1 ll oPt"hi lalo '"-iID',',u 'k,'g'.,. c"'I,' d ', 1 '%', p~ 1,111,h,.,.u ,,,.,Ilrle, .iii. ,; ,,_ barq,,,l p < -H. ~ mencumis .'n= c7.Pei e4,Ja -1,deleta ,O Coba, sio, 5 Yidm. d 1 ~pe sruild. ,O ,"O ias, ,_C_ luna O ud. finIfe, c. -,,;,,i!,, de ,1,bO de 1. ,-q-~s S ~~~ ,,IA leCI, , si,, Para n~t, e.m. ~a 1.1 d~~~ bu~, Iri~s .estellisa. de_ .ue ,O l. ,idis -1 ,ll, a ,nd~d. a ",,,fiiiPilll" 11 m.gOO edirii. d r~, ." la ~ "' """' be" b 127 N. W. 2.d St, ~ 6u Scc%,C'd' lene illu~a d, tl, ;l ,a E.Ci '."a W .'.,'o % Z lisi.,n P, Ii ~ p~~'a ,m',16,,' ,,,, ,71,'","rl',", de-' 'R ,ime. de el, un Pd1 el, C. 1 ,, ~ u-lded ,Omdal. de ~nI.a, del C~ejo S.Pci., d, o . Pon.l, 221 Ibi -- da ~Inte ppebles, lrT: 1 ', fSilidad,, de desear s~ ~i ,O. Nd,% ', S, ed,. s,, ,oO Ir,,,i 'lo''->2i,'i. 'l -A' """ Cla.lilie., d, MaJ',"i'"','.,,. hsJn ,1 Poder ~re.,niel haL. SO, -----1 ~ ~ ---,,,r C d. da ~Cluili~ 11 lee,. el re., ad ,e d cOL-Ii, -I1111e-Oi'P ,,.,¡,l¡, a ,a ,Iii.a,da elte C.,g1 ', ,,,.S dSp.c. de S,, r~1.'o d"'iO'P' Pal. 1 h') co al ap d, ,,,,r i l., ~ i,1~1,, ~pS11.1 den BI., P,, O F.bC Y. pasibio e.,o llo, I., ,,,l ,,, an _b, ', PC', -, d, ,C.bli _,l"" , m." esoe. i.n no~ ~lleu. la no P. pi, ""~ , , , ,1 hilo p~~lalo P.Perle~ 1 1 1~~"., al ~fi~s, e, i.lO,,.1I al p,-dol d' ~s le I.d re O, la ,, 11 1-11 1,1 11,11 u. eci~~~ .S11,o ¡,,e ~ P,,Q. S~O la opinin 1 1 1, 1 1 1 :, l -,g ,,'i'''plbl ,,a Malu ,' C "d" di ~. ~ h" ,ni, -¡l d, 1, mere~111 4 _. ~lirl<5n 1, 1":'1"nV.,: F V F'nd,'I .t, ,1 terrible ~l lfi ,. 1,111.1.-O al,¡, d, Por su,, 1 1 L, lIr 1~ .se.d.,c, que d ei.Ol,., de ,a il~ca ,, P ,, ma ,1aejo y ,,, RPr d, P-, ,O 1 s',lil de lo, .,ludant~ ~da resul ,, ,,, "' ,l ,,, r.,,, d, ].S SIRI., desde e., 1~ ,Meg~ de¡ C.ng~ A C. ,O [,o ,,,O 1. Pu, tal para, l, 1 1 1 ir~p d%-WI li.,, .l liadd I-Lo .Sentid. ,.l, C,,b. 1 l¡ ac-Ya 1,1IO'"cIY a) P"'-'Illen d .a emiliadelle ituir afue "C M, eo ,d:.I, Cid C.oop~. .1 f.nd p., ,,, ,ata mujer da e a 1 humanidad, e. 1,l 1 llalla, p~~lo del. ,entib-Os l., b.SIS P-Po ,q "' acn de 1067, al n,-1.Per., ,s deur, .n. huiru= .lrl,1,11; ,des~ 1 1,1~ ,O el ,,Iet. 1 1 1.Cs,,.bi,,.-,."dj. 1711 d iii' ,a ,, , ~I.n ni, ,O., P.Ibri. .p,.'5C'i"'n'.",''ti,,n, pP,,.,P,,.'r,,",,',,,". Des m9, ti, d, ,uduja. ," prepl, 1 tal,, P lili.l.ld itio P ~ ,epcC. P o P gerolii, 1 l'o deqv., m",i"d"." vO "-ia, P~d~, P-P.~ 11, I-na Y ho ari-cu, a partiipil, ,u ¡a ,I. .q.,l ,o,.nce, al ,_ t.,¡. C,,,fi.l e. udi de Pub sin c.OSidCi.blC. Con 1. P.e .: P O N C E D z s;L E O N ~PuSulne~, y nraIn d, ,,, Rsl.,?nln. In 1 6 R plic.,a, la., lCpr.1CrE.S: eL ,l, l~. ,l ~ h-lal~e . "i,-c.' ','b'prr'.,lldli,,.,l1.PI,. 1 94 EL CINYR Da m~ CMN~ 1 XAMm ,,l,, 1 d, la d de 1 " L duc, ~ d O ,C .refi, de S~filo ~~ un cap~iallah, fr.nc, ,1 ,%l, un ,,,d,,,I''.'.':e"1,"".',',",,,il.S adce.Se,-lalien P ,Lpor Alf-. ,1 S-tal. Oy, la EscuJ. Clu1,~ d.,' L : ; ir¡ ,i, cio II n,, a nue ,-al,,ug d, ~ ,Pl~~ d, los ri, R, B1.,,c. ii ,.m. han l~rad,, ,,, ,omnin.dess. 11 ~aIn 1,lui. ].S principale, d 1~ rulp_ purabin d~~ de Pc"od' O 1 1 d1 1.111.111~111 11 1,s C.tluc, 1477, instlt Medcirddc Lille. acept ble~der 1 t, [S encid.C. IiI dille~, eL lifos. , , ~~~ C. facilidades l 1,1 ,.te de f.c S.", l,,, Alealdis d, 1, LeerPara ,,l. ~ nueto i~~ ,O¡, SMar 8, Y t, la ,¡,.el. .,ala, 11~ e y ,miservacito, ,.,O ~s tivid.deS. 1 >1 y 1 .SERVICIO, 1XCELENTE PRECIOS. MCR~ 1 .,,a ,= ailar v recoge,, a 1~ cidermos, etermin r.,,,,,,,P 1 .,,' bacilo Y ,C. Puede d-,,j,. 11 .d,'c,l-'P.'t' C c ~c. -e'a ,.U d, d frti, 1, ~ d 'l' it c2 Q' Adquiers iniportatunci P-6 1,dO, 1~ p.i.es, firli.fid. E, ~ crin, de C. TODOS LOS-CUACOS nENE BAR>. 1 sTllll, i';d'd lii'"-,'11" 1.' con ~ate, .bLigtnr.-, ', la i .r.n SI ,l ~ nue~ ~ 11 1 ~ 1 R. ~~~ I.s I-ad. dr .l, role~ n,! .cadas, de ~ ,,,,nII ,1 ce.t. del liruPl. C,,,,,,,,I.Ii,,de,I,,T,.d,,,, d, 11 en la Re.p. Arge [in ~ da 1.pr. E,e~cluilin 1 O., O .' IIIII d, Lprh.g¡ e., -"~ .* n h la ,'PA" -1.1 1 11.71.P '" '!"lo 'O t' ~tu,-, a duc, un microbio es pese. h u ii=,ti~ ,Po "'" se M.dfid. 1: M~ ,N, , 1 -ilid.d, b~a. ntr.I,, ; "' ~ndIO~ 2 "di'd',," '.'O lE.O.~,',fid.d .,,O. 'P-r1--P" 1, 1,1 ~ I.s pap,m ,.d.,C .,.C, I 1 1 J -S ,11,1 i Jo ,,,deb dos ¡'UdI" tr'a "letllrg'ea ~ 1,1 caluerxi '"']"te 'le ' 'id".', boj O ,_ 1,1 de . ,_ n in ,,O, .r al -C mie . des-Ibrientert. AZn. lo, uct~ Pens, S-*" 1 de] p,.yct., ~nI.be ~ ": 1 "d.'P.',,",."I"',ivp,""e,..""' IHIJENOS AIRE& P-i.nabi~7 3 '" il de 1 .ud. Perni~ ,.o ~ ~ -. ), distribucin "rr 14 y 1 d 1 1,1 kC.CU, L.ii., -,-En uros l., ll ,e S. ,ri Hil~n 119711, que 1.e.li b.ciNuel S.hi,,. En dieciasha enesea 1 ---lle.6 ,J Pr.sidC.O, ii,! 1.,,.,",dl t,"Irm," "s d "' 11 llala. %,,me,, ,", rienu. de ¡.61 L., dific. t.-. C-O., . en enfermedad. no s, h, di, id ,I"wid' r. ia, y ,, -b. ,,, ,,C ~t '" "P' i idel. las~fi. ,l, ,j,.ideCi: et 1 PPeL. ,,,,u-" l.r 1. a e. P,,.1 ,ode ,. 1 la .cb.d. '!l'. C b~,iblo detiad , ,,, aliarl~ l_ con . ua, ., eles.ue se r. C' """" ,a ,C.Pue ,,C,. d. ~ Sea O C l. 1,pii ^ ESTADOS NID ,, ,61. en S., PO.,, .,i.Y."'M"'t.ldi,'rpi.a lCI,''6 l. Ir, leanible clu. I lo.,do .Pc,,, s, 1 ,, ,lo Cuencfi. ,,,, r,.niSm. f~to GUIA de HOTELES en los yicn en las carnicerias, g~ 1 dI.n 1,1 11,1,,l",, ~D"" V d quilid. In,. ,l, P.¡., t, ,En c~ Porienerl. S., Mar¡. ,e 1 91 ' PI~C ,St.b, ,ests, udi.siy ,1 11 111 1 11 h., ,O di. ni, dini. .,.Ici.lOC.(2 .1 ap.raal Now TORK C1 W Y l ?. *RK, ,-IffoTzL IKZG EDIRIARD, NOM -# ,, ,, 1 1: 1 ,lnunanIMI de no ",C p~ lep mu., tratados L., de ,,o d:,",fr,.[[qPi .1,,p.r, rr, 1, ,,, ,e.,.,.]1117.1 Z.I. .el. EnRapaa ~¡St. HOTELCOLU~ tl!.t--. -1 l =Z.4U-"Z~o ,, JA d C. creuraplirnie de 1 fi~ 0,'O,'',' m!' Cr', t. f-!' tiadl?. 1,1, '11. 1 C, *-rit. Pao, . .1 --n~ . ~ ,ti.J.~ .o I.a da .O,.,,fno ,l 1.11 a 1 !r 1_ la mayor paile de los ea, surrmos mas prestigiosos su tus cie guntnin irances rual fue el tenla 4. L. tmtr.1% Y -wu. des del Segundo Plan QuinqueFontilles, donde la Compai"a de Jeexacto de su comunicacin al Co z o-th ~ba Ver *~5 de r" p blecidos. Esta me u'c 0 -S ~di¡. 53 D~ por pri~ es b~ e~ ¡. e~£ama~ 0 e productos alimenticios en lista especifico p r l na¡. Mencion las Restiones r ializa ss est realizando una labor digna greso Internacional d! Leprologia. 5211 Lb eltirnil. Y es obvio que el expen-fida ha de ser de gran utilidad. cias para la promocin de IR, mipor N^ TerL or ROTEL D el de toda alaban7a, _y que han visitado -La religiosa le responde: ~El tema = t ~~ 4. .1 a" ',W ir pescado fresco o congelado 7) Otro aspecto intereziante d taciones y exportaciones argentinas t T~ ¡,,congresistas. En Canarias exispresentado era: "Estudio¡ de un baVw~ w. a~ T~ e~ eta b~ 1111¡ar" y millares de estableciproyecto es la autorizacin Ptir" del ramo. en el mercado latinoamett el centro de Arico: en Orense se cilo acidorresistente, aislado a parWOTEL INKLTTON HAU, ft~ )InIns de esa indole, tanto en la constituir. dwante un ao, tribilr¡callo. esbozando tambin la poa u &t. ]mftbt~ y wdS. sete~ de~ 114.11L o~ .ib_ .1 pi. 4,1 ff.tri. ct-~ W ~ TON, m, w, 40 t# J:. w^ PMW-~ romo en. el interior de la nales de examen. para patrones de Sibilidades que el mismo ofrece a estan terminando las obras del nuevo tir de tejidos humanos leprosos".) a^ Z;W Iblica. elevar las ventas a un Pesca, slo para ajuas Juristileciometalrg!ca nacional. V.osptal para leprosos de Toco. Parece que se trata de tina vacud~ UBsc, T-~ -Prtw~ tt rw T-.~, r~ 5~ W~ mutre. Da-~ M~ -1 incalculttble. nales, p fin de facilitar qw s2 ajusFinaliz expresando su agraduciLos. serXicios ae lucha contra la na -con todo el sentido de IR palacebl. -.~ cre Terk"4. ffoWLD~ CI~ C.Us rt Y, yIq parte del proyecto no es naten a 1:45 disposiciones legales quiei miento al Jefe del Estado,Rz!ner'R 1 lepra. disponen en Espaa de equibra-,semejante^a la BCG contra la BOTEL ALAMAC, wee~ i -a ~ _7 a y W~ d. wr\n vii E. U. A. y otras pases nes. nor razones muy al-ndibles. no Pern.por su valioso apoya nioral i P05 volantes dotados de magnifituberculoEI!r. 00es. t~ OW~ la -?M^ mviles que recorren Adems de Sor MariR. titit2b1w es~¡Ita,., en los ctiales le vende lip.n nidido somr1er.r A los rxmey material. en favor del movinilen1 cos trenes Puto Im. ~ter VULT010^ m 3-affis, 4.011; ^UNO 5 rortirreiris al deleite toda cIp-, tif!t; sealados Y. yoor toleRtic¡,, muy ig. cooperativo Y de IR intensifica. diariamente las reliores dudoras. pecialistaR nortep.rneric-3nos, filiDi. 47 2~ ^~@L d productos alimenticios y de justificada de las autoridatim di1 cion industrial. Por otra parte, se estn activando en nos, brasileos e ingleses, enceurga31 22mi

PAGE 40

NalIne 40 P'Oiitica "Inadmible e ~u. La coestin d4e',reti En Cuatro LIrIes contra la L"y de Orden. merafiumo comuis P'blico% dice Cabarga u se ebate ya el resin te. tiene en sus Nda 7ms que t7ec91. lqun'7JurAntonio, Cbar477 9971oque mao§IM .7 ly letoral ¡m-. t7le. 7,c.6117.s Y .cinco mil.me714 .16. 7776.6da 79o, 1,Ipug. rmar proas, 0n.72 pgna. en laG7707 .7.76 779cbco, e, hor77079 se em-7n.^06 or accin 7pblica 9.elRdurso Mal.an: saldr. .pean.en el imiento6dlMrt. 16. ldco Ratmn 11.767,777776.71. Desdehce si1los.a1.6 .766dd No aparece7un1lgr 6dode pueLa boa!,pod.6 .porarnP7, "n. a aedt o y he.7-7,tendo6. quela tresVenei91.d6.igual 7167 de producos7.tiles y6.1.s 7un.711,6dro6de62 7metros 6e 61.curso.establecido 7777el7doctor L. y7l1s9 7777779d6.Trie.7ey Fo.,. de las .misiones9 97777,19. 7et777.y7 071 profundidd1. 77.7 Gnebra M.16. contra,7va7entre7otros7muchas. eran7D797e -ios art7t1,. de la y Decreto ndelterritorio naciona1 de77ta1ia Celebrar- el1mate. 77.7MataCuano 7Enrique. 9.!. Vrel.ex-. mero.977de.1977.3 777da orLe,y como7pr7776t71de6.su cu1tura i71 na cnfeenci7co losvete plca l Piza.d lbRpblca.va e OrdenPbico. lenar 6. del desarollo67 sus7¡n. rinarlos d6.las misiones.en la. ascendiendo7*enla I7o.ir7166oh "En 67a. p.ado, e 6caaco71.777 ytmb,7elasbea provincia. Plande.accin. ta legar a la6elouencia 7176n. ads77.777prena6.e7estabk ea pi77.' .77,i6 doe a uns del D. 7170v 76ntad d 77piturante77yoria 777777777.unc.an6. que7re. de losghabit1ntes1de esas 6.7 11 Dijo Gus d ¡o prgreists, ay u "rnc chbasano en pc77lay 77a la 9t7767067, ntici6 1. A 0partir de 6.cada del7 7777s Go. 6.s:77.v 7777779717 por el177culo que abreron los ort2u 7 me 7.e.son L.ya co 777774p 777.Ae 7.7romano,1Itali 6si 6o1f 777e un7 ho777777u7 s '7777l77t7a 77lo 77 .7717de 077 .b6.7e e1.7nsu-70 7 cuandotal7cosa9sucedier. 077 eat-o77717 77.9 lasg77117. poo,76.1 77776,q7067977~~70 67,. 7 77.77t7 7o7. 77 7706 77 ,,,7.6.79, 77 77t7d776717 7."e.77 777.17~6~17067. 7,67767.7,6,77 L~o. 7767771 7777777776.1. 77~E779.77,7 6777 77 77 77d7cha0.Ley". gastos79 7777777,67.p777tales q77bana. ,7,ol 7 y lav777a9 herencia 6,e67A777677.o 679r, "asgr eseaoa u s: de Viene que,670trmio71a 9la Ls 6os primeras han sido reA6777777 D.,Torr,,viejo7 7.67r77de77rad777677ms7bl6. de67. g7. rpsostenida por 776ran7977 79. mediadas y h6. 67777pea dsta hy 67177707 6. la Gacea ontitcinaesy Socal,7 pue77h0, tener l1s7derechos.d6.7ant7guo sable para 977s6u 777779,77 laey elector. forma que me permien asegurar ta k¡ ontra las prtension 7es eCar. 77779777ca77770.77los77707V de Austria7777777 y 77 P7777dro077 el777 Gran.70. Ramn Ochoa,7 77e0ado.70 7767, Cuando los77777777777llegaron 7a77oy.7om67antes7lo hic.1repit7 de7de.Rus a, qe Ipuiern70, e habno -en retiro como odos $U peridic7encontraron7sobe7la que la ,%ey e Orden P dbl7c q 7trono 9polaco aAugusta III.1com hasta 7777ortu 7idad ser. 77779797767pubicacinofic 7777696la se c pmbt d f 77una meddab7d n 77tes 7as7aras7ruas7halan 7¡ 77.77,76, 77 del77caso.777779a777adoptada po6r 7l7Gobi7777 77967 7en el6PA. Si7 no, no.-77d, acuerdo7 con.las circunstancias Pues l. a s9771 adre7 Augusto.7 II67I777 7.770Joaqun -7776z77'ontes 7 s7d s7i7n6 del momento777 en que77. e7 dict.hNo lia que paran770tomara6part ~7777 ,7,.6, 6.777676 y 777' ,,77no pode,7m.s7 negar77que 6777 tenido7, re-77 en aq77 ella7777.7,7777 si777 dis7pu777 D77es 77.-7777los bI 77y7"h777del 767 A70,y 7,77777697, 9. 7.77,rto 'a 77~7 Fernndie Guvara-hiodetequela7777., dxa Pdra 7ultdosposiivo i como la he 776', 7ls ,conecuecias7. lo niete lcade e Mdri y ena efctuarse a b7770677ce77777777 777dico analizrnos las csas7s7n 7. arreglo, Pues7entregaron7lasDos dar e7Cuba sufr 776.777777777777heha7po 777.7 7 i6n Ah77 a,77777 stabe7677767 s G~ S77.,9aDon Carls, infte es-9 6777;.779 -077Constitucional's7esa Ley se. 7a7o¡: a .stanis.ay.77677 r777777 77777767777777777 ntas7 columnas es7777 777677777 ,776 la cividad, q e lo.e 7de 77a7a Fran 77777706rno 77777777 -ludimo~7ista7 ue Cuo7L7. asla hademosradoes 7"pz 7Y7d.' naa 777077uela777777a Se7hbladese7hce7n' ao7 d 77 reno7777.de, cead7po Nadietienef7c7777act7del79Paz 777777h, jg imortan 7eg76767del n-,n 777 777i676a7A la futura grandeza del Patido DrActividades de los t Papel en las grandes g,7,rrz r7.7unqu7 que7 en77 be77 a67 77ta,7on l Inorpoaci de' eropas,77en 7cambio Venecia7y porp77777ciim77767-uelos ue o o hcen din 77s e a t77ista76 Gnova7 7 77 e77o7muy7a7 menos 777 M7777, 77797.776777' 77777777777acusando una ca7777.07777777.777,777777 67,77 o Moa. cn equdad uedeser ua roustaorgaizan laltia7sesn clebrd67 ir 7777elnort 7de 7Ialia 7777a77, nombr 7di077770"rde97777777e77. 'de777el 76drec7torio7c 77ntra777777,6.asoc777677777777 7777c777 ~ ~ 7in electral-se. ep.t'-7 ise6'r6777 ional77677,777 de7B, tita", qu r de Autria6Y6 l-sur de127777, la 7,ara l empeadoJosP67cr77.77tods 777quese7qudai 77ua 7a7anosdel rferio 7in rez Mlinap or vacante de Ma677770r 77 707777777o 77677 77 77 77 777 777 777 7767o07to77Antonio777Rueda 777~7971717777se tomaron, entr776797997777777797". De77777777o77777777777777777 draz. siguientes acuerdos:77 se777777 la 7. 777676 6,77. n del7territorio77 it7l7ano, -n 7 uq67 e"p e annci 12 oael bad d 14 e lo7corienes, ________m_tare_ preltra 7urante7c7atr6me7e77h67977777i licin cn el P. D. "cando ste a ls 8 d l nch, prada poesn tad d Venade178, n - do7en .7777 77717as 67777767ones de -ya hubi7ra cubie t su c 776971en 777 6ir7c.77767r77i67ia¡7de7Matan.-7 queL onL77a 7e a nos7de .7.77 demasiada( suspensin 77. i _ 167se7organismo 7en 7la7ciu 7771deMa07.77o7 H.,.70 777777, 777 7777767i,77anzas. 677l77777 o6.7 ue777777777777777777 7Lo Sin embargo dl 25 de7agost7b67a777077mu777ores7y7exuyenSe ac.d6777mism7,eal7r7,a1f. I777777777777777~777777777 776J.677cha del7 sbado 21777 de7los77 cor77 ent7es7'76LOCAL77DE7LA77777777 7.7777E7707p .7777797.7777677d77dominado7 el 77tes-no7 se ha77677777constituido677777todava7C77 7 brotet 7fic, casado or catal Demcrt.7.a7las9.ocho. de7la*777777777777den 7la calle SINA DEL. P 7C 677 777 7e9 agas eL unared.de Fanconmeo 22.7paa7da persoa eljefe. oc7 L au77 Fue. dao7 pa7a7777y7paa7otro7.10b77.is7777la7uni 777ai77d d77a 6 700od77os) 79 77ag77 7o77era 7767,.,-mag770777 co.7777" E777777977677 t677 z777, 777 67777e71 co elo _fiidods__ e de7779m7977. 777777797777 pen7Pinar7i ¡a7comunicacin 7777llega7a677777_ 7cio 77e.Co .u7icacioe7. Si7costara777777777revolucionario.7ral7777777777n771777n respectiva-77 como7el7T.7de6C.7sera gan7a.7 mente7enlos7trminos7 mu777 lui7PROTESTA POR UN 777777777777,777767 Lo7quei7 se arreg7la777con 77di 7777777677 6, 777,77Consol7ac7i7977677 te.777, .7776776 Es invento portugusdelbrizzeno es problemaimposible" ex7Consolain del 7Sur. San Juan 777,7779777767.797ufoa77,79 pesi7 de n7ho77e77e9 sbe7q77777777. Gu7777 an77is7yCa. man& rs-Ysl E pzhc l er oesl atra. iis aRmoqeEoANUDtr.1 LaSci AePrfsinlsL r3 cuatro ______ ___en __Brasil.___minos__ qu7767 r677707777 i6777776mados xo pota por C 7 l detenciSri .77.7e7finlizarel7 pesent7 mes77676 cla777. o d7 su. scr7.7976 d "He0790 ELL9E9LU7 rANDO 7771queGe7 l. e7novemr.77a7fin77de7queC.777 .' r ozlzS Se u enel iniseri de duvidde o qu ib a tat .7*-ou9rimeos as e dcembre se p 7,776776777.677777777677777o, cusao d cacin deBrail y ha ado a rcri7a deun isitntecuano7ldallear aefeco ua cocenracin trrorsmo vuel77777799a 77 777u 07776.77777977za77777, luz7 7gr777llegar7,.77077,6Ministro77.77 7777777777 77 777 Y el aire. Rompe 77677777 7y77suaviza.7777,1777.71P7. 7777s76.777777,77,7777o.7p77s 777776777777177777777777767 7778077.e.7 67777r7777777 de71777a78b797 in-7VISI7AS,76HOY7CON7E177,79 67777779 7777,797177967~7~1777777' 7.7777787777form de la77 t7o77 77777 77p777670 7, 7777los 77DE 17767.777776 7777776,779977 DEL L 777777,LUIS ,77RLANDO 777. 6.777. 7 organi7s7767 7777i7ci7ales777de7Ciego7,7de El r7 7777776777a 6'e7a 77la 7777776777i7l 7 677777777777 777777m7a6. ey.777R77anudar779 hoy. 7 om7 ng7o77 el.d7977o7 79 IrahPor sorrendida por al6777777777te77777767777777767.acuerda7d Gran San 7ari1n sus67777.s ,7c es777967vincia seor Luis riand cal677 i77 o77 y 770777 q 777697777tesifca 77779, rs 67777777 orrdo pot6osco71-7777ten 779 771 677lder7d77a7 Orodoxi777,77777 o a lo77r suficinte7779 77 '-77ucin6de7 or7ani77777m67, cipa6777777777 F LECIal71. 1777 L177aL7eod encabeza el.doctor Robrto7Ag7.7 b7 como suas esas palabras que cn e] objeto de que e7.9oi7.ue res A r 6e 77.7 monte.7a1etimad7 necsariola7 s77777797 an7 aiesospropsitos a5del7ao, quden r, 7 77771.7E77777lcaliad7se 7677777'.r 77guiente declaracin: poneen mis labios y me 9aC7 r07 "Amigos de Batista en todos los un local e P] que f9ncionar7sa l "En el ltimo nmero de la rv¡s7 7uncidolas en la ltima reui" municipios de la Rpblica. oficinas del .70777777tico,777.77-, la7,77ohemi7a,77ay7un 67r 777o 77.del Consejo7Director del Part.do 776p6".ltimo, a r777aci77 del7co-710 7777". lterament dic:97Tn7c delPuebo Cuano. mandnte or,,, directorM.,. de Publi-7671776777 mas7qedeuncir7la7 mo7 cnada Af7 run. dment7Pa9ami -que79dad e6laAsocacin7el7irecorio7'LL7IO EJEFFLIBEAL7D --exre777779677777777n 6m h rhudolarep. 779777 6,¡ 77ent 6.al acord6 77r's77a767777 el 777,,6767 7777 DE1oraDos 7707. aelTO 77.70uego 977696is7co 77677ciones, 7. y76767 777777777777,67 7a777t.6.7777 67u7ic777797777. 777777, al Gobier77de7acurdo6.on7E7n77777977aos7d6lucha-7e7Consejo7ical., i 7t 77 a 7u.acto c o7En 7das pos 7cos fallec el j77 de77,7a77Fe. con777 6arm6.7, Pagadas-77 eco77fl767797717676 777677777 777769777.7 ec176 rest integrado 777poi personas .77%r 717777. clintr del Mn!steio de nforma dip a7' q 76. 7inamiaMla c l na POP n la sociedad local 9 7 7 7. d Ue '9rtcL iberal en JrruT0D7X0 6 777 7 7 77 6'y7 77. 777 777 77 6or77Flix67Ruiz, 677 _____ 7779 671 ,7, n71 7 a7 777777777,777777776 .7_7777.a7777 7.7en77.n7.i7 ¡a7777 7,7777 no7779.77979tener7777jor Jvns u Dtco nMnel n77de7presidene7de7aquel7Ayunt. 77767doque7Bohm7777976,,testgospar pdesruise qe 7l1r. VL d a 7 ruzM miento.7~ 77,67 ,7 177E70DA 7777, ENc. 7,'.n rpodpronsde 7nEmtideAlUatomaGUe pase-777,7adve 77677777ado 7777777 cedo l6.e 777707,7 d Accin7P.77 Q6 eedo7h7sidosorprndid Fomento num ~ ,, 76 7777. 7 Mesa Redonda ,gobre el "l1nterven:on ¡sino Ec:onmico y la libertad de Empresa" es unaauuinde it a~mocrCl -lcfunism en Airica Latin imposicin deTt Por Jaimne Foneca Mor _______ d91p7777,.7,71. '6709,7,7de '' 777709.7709 ,7771,777'El tronco de Caupoicn 67r.777 I.U. ,770777 .9 Qo4 q774,91?607797 n~77 67j., 1 In~iriepncia end71. ro el8 grito i.07777696.6.71 7777717, 171l7791 7 .s,7 7 67, 6.,7, 77767 7 .aC777ssi97mi ee .toselento Pmese'7177 r. dej .MJ. Rte,[. T.676677 7y 777777. al7X1 7 16.77Ir.1el 777061, I. 7t7, 77" A l 70i, 791y u. 0 tn.7' d7791976.6.77071707 007 ,71 g.:7 ~LA7el~ 7ut ,6e7177777 N""""77797 "'el77"779.77777 p, 6. n7oPpe, ,. ,7779177 ~.,9me 77 ., .77.11o,, 17,7 "tu77 1.7777.77y 7.y,.7o6 607,,777de7 17997671 71 b.6691 .¡.,%de ,l7.amerithid7691 77, cebe.76 6 7, 777d7e ,. Cl 77; .7 .0 .7706,77b097, '77176.71767 77 "d77 lo6717767177 77mi0077.P--66716 6.7, mI. lo 0.71 6slifl 7,7,7 767 777807771.077977. 7., 77ot y77 fiio 6. 6 774777 L117 pl CC.9.797 de.7,,, s d79~76~99 ,7.097 .77ccin16. -a7.7 .77, .7711r, .pMP_" oesO i nh.777 6,71771171 7670 7 6,. lo. 7. 770.6777.771677 trato 7. 0777076qe 1. Vd-k I. AliRrd77 C. y,97de.ls '77im78 7,y 676,7,,. .,.71.7,. 6.7.7 7p., 1. d777177678,7.7.707l 7, 119 .7.7d i91.i7de7 17 .776779.7.7-10770cl 17777s._ tuih,~p 771767en7, y d t t. 70 E 7, 7 11 ~ ~77 t6i,77olse td.poqu iyu ,t777mb 770777776" 777077771. p6, hile 7 6,0,7, .7y7 p7,7777 777e 77717971 7o7,h 7777 77777777777777677. ". .77, lisp .007 d.1617767' 77c 77 I,7' d, d","-7l 76,77d,.61777777. est17717716967,u7. 7777777696, 7EN67' 77070 .7 06777777E 7 = J11" dp't C usi6y,7 u 7. 77leer791 !'7 d.9777 ,,6.77 de pred.c. E 1Cl 77777777 1 el 7767771 pi-7777,77 .AP t. ti .BCt ~ D lbi2, 677n7777677777 7 7 7 r 77.7cien 77e 770777nc 77a 7 77777777R7 776767719 7el97,fr1 edades.,77 71. 777777777 77777777 77 7 t, 77 777 77. 778 .7777 nea a Hngi, la convierten ta Ir pcaldntes y mu777 7770996777"7'797,9T.177 1. T 6777777776 877779777 tid7777 sa 77.77967' 777Q.e 6771. 77777 767del77. .7071anu7 77777797 7777,7d. 77777 77777,7,1~7777777a a .7,e7777777767, 67. ,m. 1 9 s.7 7P7'7, 8 770 7771 77797711 77767777779p7ro7si, 77776777777777777777.7777677ve 77777771777ro777777 di 1. huelga es tachorye malicin ne1, b. b de APRA (Al¡.77np,7lo cecn7n7,qhy.sr¡ fs,77777677777777 7 s7y9 ha77Revolucio77ar7767mericana'7. a 67 777777777777.'7777.7 79777777779d77717,79, C 77077777.1 o97 e 77,77 agente,797777 777 1 '7 "' 777n7777 77y67 67 9 7 97 117 77 76, 77 77777 77. 7,771 y77 s, 77 Id767 as776 ,1 1 ,o 7 777 A.esinnen ad7rV1.1 el17-77 777'7791779777977777 77777u77 C.7,77 777717 7-d6_ 1" ig.77r 677o. 1 7 77.7 70 6 76777le6.a77777 d, 7 .1 87 76 .677,,7 67777.7 77777 6777 1,a7777 le7777 77 ,71 EL' S or 700777 7777 ,7, 97777P-7717 67 1.7 il hg u77,67 717717777 77 8777 ~ecu.nt~7777 de6 [ 771Ca77, 7y777cat7767 l. b6.i~ 7771, y al N 7e1777777777 s 777777 777 77a¡.7este. Yn779767 766,, 7977 7~ 77 7777777777 7771 777777. 77ate~ 777777n7q7ue por 7 71, 777,7,77 ,767717 77777777 d777771677977777.6777777' 77677677d,777797.7777777.7d,,1. 777777997979977777d,77 77 777 77 6 7 7 ~ 7 7 7 7 1 7 7 7 77 7 7 7 C 77 7 7 b it 9 7 7 1 67877779 7 7 d e 7., 7 7 7 7"606 ,e, ,77 e7y7 6. h7797R6 9 67777.C7l7. 677777777a9C7777odo77 .012777j.71, P, e,7 In, 7777u 777e 777 77 777777777 C, 7_ 777~7771 .77771, l ,7177771777 777777777177,e" 67 77 E, 777777'id.ptiCfl 78 7777777767 qu 7e7a¡6-977a 677 7, 777 de,777 7,eP.977 777716777,77p 777 7jade .777 a 7797776El77771. 777767 7,, bl Cl.6 1-,,7.777,.77779.117mucho 7 ,,,,,d,,te 777776,77 7777~ 77 d67777, .79777p7d, .7771. 77.676777,e.767777 ,eno7777777 770779 7tiro,1e717Graca. a 7a777777 7en 777.i7177 7.7 C tJC7777777777777 t a o fu i y & pa 77 e 77776 777779 7777. 7,777.a7777 77167 7 ,b977 7 Infam es7,7condiciones 77 o 7 7que Por Io.71777.ci 7=do L, 6 .77,7 77777d,77, 6777 ,77. 77777 777716719 tarde7777 e tigul Y bs cosumbrs d'e.1.can7 Unidau77C777un 77 7677llamada 77, 1a del vluc777,7777777777que77i797.77 177777,77, 777771h77y7l777E7717777777777q77e 7 s7u77e767777 e,77 mu6 7 77768 p1 h .7 ,7,7777 .7~767~77777777. 77 77768 77777"777777 777 777 ", 77776771717717 677779776,777 677777777779777'. 1 6776 1.d77d.] i 777 lun"as7 ~n77777 "77777,,. 1 .77117n enerradas en 71 777 7, 7771777779777977771 767u 77 7.7 77,7 7de77777777777977177 67777777,.770.77777 n'x res e. nue u' d o b 7d cgr 7 u,,77 77' 7 7 7 7 7767 1ng 771 777777d e77h 67797 ,777 7 .1 776 77, e oeqee vit m l e_i ,[7777 7 77 "77i77777777las7' 7771 mina77~77777,7 77717.79lid 771777 777l777677776 ¡a776.El7 6777776797767T7'7'6.796797.9Haya7,7 7777717 ha 7,7.177 1 1. 7777767o7777,76,hata 111,s, 1 es~77'77a. u,7 7771161787777777i cr7h d,77707u77777d>,7. 6.77777,,7y7e7y70777.de iere L. is7, 677867777~op Ch77.77777 ~C ] ¡l' d.7.e-i7777798077771. ~d ¡a ,776077 761~7. 2n. CC 1-1~ ble argaI, pba o wj -ciolls ~ m mo de dbrers en7anti.o1777obreas9sben qe ha 7~9apide ,"Qu 6. d7 ,,:776777 7 triuivc u A nt77 7707 '7 7R 77 E sta, c L CENTR77' 7, ~ lcia. y u a6 l y a7" 7ie 7777.7777777777Su,6d,77a7.,i enl77Clls.etaUp777079777 inrahsi d Ir7 77 77767777777777, se 'cn 77o7be7,770777777777777 r no a ~ 1 ,,7,79al.79Y7-7"p_ 677 77777b.o 7I, 76777717777777777ru. 7777777L. 777y e"*" s dec, 7777777 777 671, 79d97 ,.ce1 .,7 d 777i 7, 7777, 776777 6777777777777], 77C~77,e' 191 777777077lis~ os7 de ),777 op77777777777 es.7 777 177 77 777 777P 7 0 79 6 6. 1 7 787771 97797 -nnal 11 OrI1. Mamelsa. iced,,tner P 7uba, de u, op,_ mueron 619u,77,67.7777dores= ,-.777.6,.6,777A7,PRUEBA 7779C 777777 7777, 6 77 7 7 7 77677,77777d, 7,7 77 77 767,7I717 1171 767787 7 7777 mell. Uni.n**.771. svial.77-Enbilis".9su. el C A 67 77777777777i7.7'77 7777. 771 777777 77 ,76 pe77.~scm ehn 17~nos77777 p7777777777.777777 1,71611 797edan7 tLo 7ri 76777de 7.7e7.~a, 777097 pero,7u7 ,1 mldc su-d. de btrime., y m.n 6 n La77677,77el7971777777-7~7nmic,77,-] que 7m 7 ~ braae, peciuras,,, ro ,ti C77771-7,7pid, 6p,-'7777,i7 C,77. d,7imi1n d, T ¡Pi-s de .7.777 e el Ifi.C I779es iI.p.,,1.s .7,6.71 .Ce, .161. 1 que In~, b7777su77pro777.r7771 .j. . denAmric -i7.C.di.7,. i te c70apitile dca 777767 oI l, 67 ue777 hoy Tit77. Es ele~ que 771. ~yni.d, ., ~nc. ~i. a y77 n=r. 9 L970 Si 7 77 t.77 d.1 t.a097 ha7ena7 6677,77777777777g7.,6 77,In7177777717717s07,o 7767~77 77d71.u%7,7f17' as.71 tras7E77777ia7r 77777. 777777777967777717 rrr.' tCadriu.,, e.e1.thoo.n7.b guj7"l iri C.I. .petndho7i. siniCt. ¡]. bnm ~~ t, i 171 777at 6777. h.]77 77777777i., ,.77,, 77 67717617771 7777altan 77i6l77ro77d717o777er07ho., bs6co711 p.79 rt7771,7777a. i p,,,7777 7777 UECINS A11~ 777 ,7 77 7 l.67 161767 d786, yo77 '" Propio 77 ~Ces1 y ¡,, 1y77777p ,,-OTGAL So79777,7birt.1770 n0c77 a717d.,Is1. 1771no 6,_77.e .6 7 77777 7 7.777 77.7771 7777 787s u' 670. 7 0 77i7ci 7 777777777777.7 77777,67 r E LCETO en el Medil. unis. 77 7 7 .ee 7P,7.7,77ar x ojs,6 mranU6016. 79in ro .7 1~11, 1 777r.776777770 P-77. 77777,1 1 76.,h771 7,,717777 a red.l, en Pronto 77, Y776 1707 d7. 77,2 7 777 71777777 7 a.,C il, sa rn i C.CCi ra iaru. e .dd y07777 1i 77.7.6e y771¡e 7 77. 772707rl. e ~ 77777. ., f esisY ha .u i.C e a6n e [t1,. la7. t ca 707777 jenis7979779, Ibi7, t. deog 7esua 1.9 oyd uiqitdssa MIt. ,1.rl t,7 d 6.7 7 771, ei .ua p ,,9 7 777 7, 7,7 76. 7,77bu 771971 077870797776' 7nviste177bueno,76171796n7171 71771 7, oli, 7 1.o6, 7777.nu. ~'u7771 777077067 0777,7701,7,77 9771717,778 77717777 07978aw 76 i.70u,7rL0e 7En 67d el.os,7t.6 cl.uno.cicn en, d,.7 77771 771777776.,mi .7h,7.,] 777 a lo.979677 6.7 y97 n6 vo.76.p7 i97 70 .701 7,7tua 7 dmiaiu '0 1 p .717 1 77078770~R 7.77 676777,7770 770l.797qo7 771o7. 77 .e,¡ Orb.'tIz1.@1 Ad. 6974 77777710 re7 g 177n 770777,1l : ~, sta qu nta 1 G0d Ci y l., qu, q d91 pe,.1. mi. un.o,_ lo 7p0rque1.7117778¡777-7,76,71 17.1117 .tiIC. e .77 1. e¡. ,¡,fira linan -, 709d. d7,]8779 7 d777.7m7C7a7eaasamblea76on.7 perieron17uru7e,7mejor la7suerte del ~Pes Ro 7,, nto Q1" p" -PORTU7091t17,7767871 Cr0.t 777 7777r617 d. 6. 77.7a7. 761.79,e17: 1 .66, o 6Ib7. 7667777. 7 9, P.¡ teitr. d, 00Cl. t . 07 777e1 0776e,,17.i.617776778 7 o 7 JWii 70777 d 70par .9 a1117.7 .677 6 7 U7 ,o-6696 1 parbILi77-, q l, esperar D1 17677917791 de7 I677~7 d 7 0~77.7~7 9 700777180. no.mi 77, no nul76ci8.6. 70.0.70. 78,En 77LosPe 7778777717 71,,., 0777777W 7.71607."8,7071No .9777.77 o.i.ao9 7987707 los6 077.7 na 70aE777s *7y 777770977771 7717606 -,de97.9777, 7.77d897707ucj: peligo d ,77 .hd 7,197777. 1. 6, 77d9 6, 77 -1aoy D~7 y la 7,770.0, d d 7 77,6 7177 .7 .67.7 i, I de[ a.

PAGE 41

E aumniocsel polr u oi l-manchao> bpde d> dla Jaula. d>do> Inierrumidapor> iolero>. O1 de F lo oloJta6delicinaFiallalo > 0>1 0 lWide>Counicacioe, y CN1N d o>ioi. iNloopd ~ doloAdloOist de Coreosde LaHabana, enplena labo> de laoef o>loCa b p llodr are iars. lIodpluma>de.corlaro,ni>o r.ld deFola-Boodi d 0deeia la h>illo>d. n yado uao e lu"pobob DAd 1 o>hdosloicneortvs e rieCogeo nen rotira iin lvabbo gllarda y altanea io ver. este0 auom>vill? Nos lImaginemos que terrible. Aol ided."Manchas To>icasO'1 Manchas ,e. ier nInsoiibicant paill de dientes vehculo pora iioo genrr n fezatl .o. e o exta-o e iiza > Cubapoiolielimimol i rpldo,opareenenlo> OOS fij il~ i mpactlo o eilpble deieiteluJdoi ouooor dir o esque en este accidente 0n o yaohbbdo fi,alolque la abrtura dil la, las plumas opimarialas liute es_Por______________o ao V g M-1grlao >biblly que aparece enla o senaiiimeo, i siquierali ida.o3 entrelos uato oupanthu deho>s supriid.i'ien ,ialos extraiodels eas ,ra o> lortado laoesd cargaoque la obre tlis del> i'o'-bldo. Tuo lubgar aolao¡salida de¡ Hotel u lugar o>tn abiertas uias o>y las deam>bos lodo> de i ola. l fc n Nacbiol en a noche de> psado vierne. >o >us en olasq n lbrespaPraqque lo> Manchas Tcnica 1 Laofiwa Postal ael Tibunl l0. 'CONmoivio deila Inauguacin 100,000osllodea II centavosdei A .ofidial de] Palaioadel Tibulool u olorei l ivouy sea, con la so Mundil'dibunio>de elcionar>io Cban>uo en189j Cuuu 00, lid. Istalada.all una onfecionaoipor >1 > a so ____________Por Jos A. de la Vie>ca OiiaPotlqefucosla niue1rva pJ 1 1 eint ulo anteoieitdio lo> doosteo1 10>00 sosodo 1 centaosoda "iyo fuer-a el Pr-esidente." Pudu u> Viloio>.pioyuiboi u e q ueyo no quei noo yai di ulodi r estimadooupaer> o>li ss clu canunc oo uelas y as vultas astao>o>o> Proidnte de¡iCluob"Afii Pil nn leul. s dii. dili.obuns lud> ;o,0> yeo s i o 1.di lugar. u.iliPotl, qui> a idddo oIgo o> LnOl tek.enque fuo>ionla rloo>erida Ob pee o> e vno s, dupreios, etc., -¡ lhoienLaHabna. Apuntbaoos iloyioii> .d bi lii> piiii, oiii,>nooramos. 01pidenuriilosporde[iiteiode lo Rpludica, as Vo l(a1 eni>oidir eh cul,ai cte i. i >ulgundos u o ~1 lTO lch eo a a eempos:El o nsej -hhio, i .1 alodi o s deben> i organiizarlesii ,e- c uomo loFilotlilio> d a rar~opnsando On ls rula P,>iliuulidel id enteslo relioidido i ntlosiimsooapa. ~s1rbf2 illl 111 11111 u io>uidinslintiuiulaIIceauciados> inaiu oteccetspnZ :a.>dio b>,u -oployu.o--lo ncurdripo n cas.bins,¡ uii.yo>uiiioudoliihduo.id> uuporu ialiecoendci00e o-ioylibd a upyoibl r.,tintitiric, ia.Pu,iouiuul>ia¡ dabineteuNacionldIdnirii>pio>uveiid ona.o>mioque utolidoeseda deeorvnileoaacin fhn h e ouri n-cideiiises¡,ditigui osiicon do> 1H p ooooo o ooyt>d lyoyd la l tambdoi oud uuinsdreaaonionio 111 ifer ii*c dnt. Pri. caractestio>>>icas del mismo Para ,pupouea Hoyrepii> i oooo o iuaaoydilddlio>onsale ei-i diibidas, alos o>.b ian ald lol e, 2ra io. teminalatculpiidaid e da e,,:j d uloi de]ydlinc uyiRMdl eJuaaotd fcamet o aA ei oo r ,o,,ea,0uib> 1 Pul dii yara oucsco l od. fco l o br lo uooo. ooiou>> uu>u pua dsofiesuilatid>co o>t w1 n,[es i H iiiupariapu diiui> y iid l>i>>u pa loo cu sosi donaios de coloeisiyide daipo. myipred oial Cobilaii,> it>uitio ls-4 e ';I¡il izadiO iii ilreslto>id eyu la investiga-u rpo'*tal auto ovilista so enaodeiuueoeiutilizalenCubaiparaleeimismooiin o.r n:o "ii lii ti i flu dids e alo. llas1 dliimeneppoque nio yq1uienu o>u ioalpddi iiuto. nd Camsiutreiodoitli.ol.oi.l lo o.o.o>.d. ul Ie supoi di OcrislesoleberniO>iiOio poipor que elii ,,,sdel ipara detr iarla l den daloo males. id>i d io Hordiii -ou i noluobtanlt iosus mlipl esad de i.olooM dlodelp lc i hii id ud lo yvopnou ~gii lico ydcodreo e u e >l uncin>pl er00 a oeluodeloi-uibodoP por-ah ta> o Iio>airesolvru vsyoinocntvs iiLiiuopra emu 1 iia euiiuuilo io seguuuro iida a our o >> iNo obsydnte do aeio rhao s sguient:-locitao odiotgrao. lCriernmeo elpeidaico ¡i.qensuida aal u rdli leso su roieddadoi >0 cia)d Qiio b u eO >00d oatodTuoeanli bh -0 ldio,0 gI do1 oso> u do Ii idi ""no, dii uir O o neseniistintas ycio-.iu o odeaetrcaque ls icay saaamo0aosdhe uikia llas> 0>que0 c0 iionui e oy iou.oo 1 1 i e udras a> Morro, porque hl ii>lePilileid doi b u eg utoPlnla i. eo ldaRvdla spreol dl rnst ncdos om 1 ri iz.,ige aieoriide las souc0ion dpra Eso edbea e er' Tciail riulii i u i rs P9 ou50,000oseyosodedoucntavosld nir oiidyiior io ulee iotoui Woy 1 ambuuioos la o c e la o 0 e10cdo0 o>iiio doveceuiudoid acadli o>ndiaopoygaude "pdrquea-deinscrpcioneiesutan uuioo ,de 111 d,r:~i Yo-uo1ld Meinau, riduo dudiiiiitres oiod>iyid o plodporopvalort do iOiiliareosO colores:idcariludo u Loudod~ itiiitio> ,. I citada-.idioduol l uootd>elretratooode di uopo-n d. do>senr dar aiuerieuoide trabajouaponern pitl yu rtiueni nversn ld aga el loopartcipanes quddo>o.luoiap-io uioidoseisenitoal. idiriio-l >P 0 chocentaosipo>den n iqueaparee iMar O>iiuer iil-iido mddo-o uica ime0001idimnte. auto o iia>porst uncin de o> dio a>llo>ouspropiusJaulas. l-sHuid o -eoPilosuaioCo>i o l-uac eVhclEiiproecddto de a suiiservicdioivers:# uOquehbi.Od Po. uiduoque lucreisuforma dudEnriquedaioiill i lo dola iu-idatdi-iol d>H ouestco en -l oe dni.iOtra idelscuiiiones O i dOiiPudd idl>iqueiiidPOdO Oiihidl diidihuluiiziidi.uiudiu Eul,d >mano 'dts ito, > ltar inii i>iiiaai> ie> Mancd as Tcni co iuteo>doidi opl estodliimuopaalrvalorreos,00icoos: crmn pi(I<,idniai. peste yo iii dlu d O ivele tod oo>iina Piors edia eltialsca 1ciyno coqu eteprmilCngeodtr nero fguadu--uiy osobe louco fuurodando1ddi diooyoioiiou en Congestiu--ueu trnsit ~ i.o Plioro.ii iuuqueiootroyiu>l>yid>u ortio>naionldTiuasdeCcn r,185gupfetealf dos d ii lndo dL o oo dloraconiautoridadide l>io>i>odien P o"iuaouid. E oro iciss u ra do u alqiero i jiii i sdodehidibente Mar-l d> oolo ame ta docoiol Yhast quedej iOid o aer >riodio o d o i o iu d i csPirsncncdscm uiia m nr a b.prtd e br brCtT m a 1d in,I oirio i i de odea rc i st poiyectio qd b siodcuams>pontallcreacin-i d. o "ins. etc. l-o r ii od ne sfcado> el> ii Uiciiodi _, i d o uddes y iar e er s: ¡-a id d ddien ilas >pr incip les u lid u chdo >en d q IO O >i Cmoi es aiio do o s>y jaoslo Fda o > i u do Pilar o-: b dc nid1 o l ouCosai e p icab e y b a taneh o r-i ir .l(o o u slaametelud i¡ iii>ugeenciasde 1-dopleo a.oCo-odtsticonuodo>lo Po ,>uonalidddioara.olomenteiaositsiil s io o>oooollo olo d n lo a loniay peco u da l u ei ce PO PliOd it e o e da i o ula -u i= nii d lia o o rald o a b e v c o a rti dobLp u eel i eooe o b e~0"0Fba urao b scrs o: ? anconmem oriativos ue cuh o> aos bo d o l lo > o fi n de que o estn i sulo.bdica ide enudioso-, uiriculos, iirecomendariaiObrasiPblisla ais iua o eceo ha l>neeho eaparce Fr luc i ar e si c oio aroiloqu e o ~ ioot>dli>>oo pa o qu cadauo 1 i>objetio>s plaitii>idei cdne iiai diH > y on aricpi>i>uedieaia e otoopao uoahiipidi it fubronagotadoyiio pd -y>lpor o pddo 0 oio 1~ Proc d ond epenOudnia y pr>itous dtiular" ii io>d o> da debietousdiososu te>oo 0.Ooy utuu>oloseroddd dd ,1 ie e Puf'oi : scoterls uii uei uiuhurads. Estsi;alcmo o>lr dertyoo cuaiililiiii>p>.diideiuuoui -ii nOsigrficasiOscenificand 1 rnon d dOOPddOiidiidOioniddlildovPo orldiihd>u-i dloddd .yo e cidduoiHpresin; i Hoi>oibyoo>ien>di iidiluondi Impodhpo-tedoioeloyihorous lapciiuod ainide>cur u>>do o a eeilu pynldidobcua. otra. idoeol o qeato rmenteojli lo ibboio pd u bu >1iuioiuplaniin iiedo al esiuiyocdodio>. obamd e las seou>iu ob iumoernas. Est bi dddH~d~ ido cP > o>ipo evitaraique i osu>hpabaodisuoyiiue sei oloibSeloiconi>doriid o pdeltre-ce l d->nno nu ognsos tlzdoseop olo> p aises oiloii>u l crul esiomphlicaidos d >ipiOiiio l lmauouuoiol o. db ion00 l sloo de o> Locoic oo d¡ ii ico "Patyia. coyood> d> 0q500 onto Iiode¡ sio es dmbiicio ,b Aua ul esu n ejemplibi dOi >di ol o r hmsR coetvsae.e atia eds 'dO e sistea. Unvoto d con-y losdccidetecbmoredaidos;ippadid>spesdcom robaredciiie biddaoZlceotofcaidlo-N.bu.A. centos il. lo utodpitao etaoai M rt ecogi llo P"pobredeol conferirla dple o oeres letas 1merta;ielhace,-io aci1 trdoy tcb d estrlu i o diioloihe-io ooto dprevisctoo unai> iio .idd.d denormeuuoid>yyuca dLntidad,oo oiH >i>dey a es iSCd.lo t a n t el doouoco o J o iti> 1 > o 00del uoe nreis os o 1d dd ano c O o Oluso.idlo.dtl v1do lu iho COOOdPMyellos le epnid l,1ie imo ad atts di oodauaed irild>iua> Enounopiia lo tud io o doa HoInstituo to fler sPoosil ue ven el a snn yld ios tej>lido inoioiiiiioouodo lllooioiDioo>di 110d lo 0 u ii piniren iclecdiva;uedn qududnuilzrlsddii olmdcnaaecddoe asrdaoagn a niiu Triaifomnoo l e um ldmne, otned daa eniduuiiudiii ll ilasld vrientasddleitO lireg u ci ldosu ii dorar oiio duqooola oeneredde ly~ios i iora o scodu zca acii i o ildorhduetdaalspesna o su cotrbuconessemanaC o iid uoaniso i ootad os ibycuo aouuHy diyicebOao iidhoooly.o, oodoi oicaiqueilos 'ii peli grido-, iique o dll dao opo oc lo> ls ai>rdoluio> olbbotr-Pooisuylpremo, ii~ ¡i uo duci. 01>1 opore hoiOo>o iiiiii Duiyie o d smsd estac~yip a lo> o.daolo lo ou h000 ~u c o> yde un ogai>sm >o urio de o yo otiue lacery LaoHabanadosombres lie>u ieci a doddosdde cos cnmemoativaideo uloddodooEjcito>ibert ooyoudtooo d liooppuqoi dioilo diolud> yoooy ld o oo o > do u, u eeevo a uiiro o roosubHo>l ibujdo o nfeccliLoo>dopoL e >>uHa le.e co o it iera os- toasou d dleas, soioer irnoe oquyo-mb -dorm nan aoo>do drg ni mo 0> ddogaisoso nivcli yo etr opzjctolooodalu rd djailio OliOOtlisi"arn-i cusantesdelasO nfermdadsci c ierutos o iola verado ra i iu i500,t> 0iuo eloo>idpi etlvooldel 115al trabid to > o Sid d pooiramosohaer o i unYo-. dyp ideases oatas vliesdeNpconde Periopl ubrOdd-actiiuapl ignora ul lo oi po >-n s clioopdodtna ente lios elos, Po>MPen l oboln 1d, lMonte Odulid eslo ranotdl o idol uho>r dpoodo deio> l Lonaouoopconet di oivdiloidpni> de,> uedoabciaso yulos oiqe l md io lo pd o n tinoa-c.d efrpirMriyGre do> loooootlaooSdocin 0 cdodiroo oduodeA optai doro disbtintosprobo>er0u -de Poiils iito sd o i o d>loO o otptco iOtoo llodo brsPi ra ce ta o rgnismo oiid-oiodli Oooo-ista>oi-ueiollevaot doseiponomdorieiOlr.lodoiod ohlo atora elesio d>o nsldo oYadola cdloo>flida OOirlacdn pdol.iu oo o btd'P 0 l oos as-lt u mcoorganitsm o liseloill> l>ddpido.do oO OellOld u-ia$dTrnd o tesiiomnica> yp o, p iceeAsu prpyoi l tptol eoootiHlo o-ol 00 opaain eaqee o s n 1 oito. bt>du dpodfoaoodldoii d ol IIloob pinJstca, De-o> di o oit sinto embargo > [loe d> deooLa 00oaobanad perootodoidolooquela deui spololo onstb oitul l.o a R dod-poALiberpiopou loola Fis l upeo: deresltaninoonsivsopAadi que ttrcoercs eoe doporl atist detjem ,io os raodi iltaoi n Odlioesppoque ignifloi, ogco bpooobluiit-aenolastodio>titoi>llc i OO ,Oot tol d fijao:000res0deu dor o nfeo nadooldooOiud ot 0 >Pu ,uo. u>, . .oilolboo>ioiolitidi coooilo>odolcolliooioo.000. -que oise ooseorO00Jos dopdiiooo>oioosada~ 00 de Cuentas ioporaciono> do> da 10 (>coodoo deldyeferido pyesentloco>denodoCEO Sedllamao> ochoatenind do lo venta di dichuos sellosacerca deoqpitos io sm100os o deben veniderse oh pdblico concarctero geoerlatiel oloudido dio 0> do pueda expitoO OireioP00ililisoc rn o la Admitracintde du y yoodo La Habbliao presentaran uy ohtaopodo-d to o araoicque les oeon icpuoulos cuosiodo CU11Id>Ob l uob omigrao seutliz anteroiolont>0conioa dmeLcion: "Cntnaioodo Jos put 28 ddo Herdeui19o5V. deloo o17dyeanoembredo anesdls12d l oheedn p pu>LaoHabanaoli ooo dasnen diho Poinistiiylascoque>se iui o gliteior de laRpid oo bjeti o dilioe die estncanqueaodas prcisa-0 docoiliou ioice"Saittioaluobmendcioado.uAcaoo reduand fueaud aLHbaa>,de socresdbyonoincluiitosdi 0tosbediriidoalAdiistrado "Pi>pi-bi", cidando do po lleguen a>dicha Adcilisotracin antes de>las 12 de aioi deliTeiud dao17deoibreoprdidiPTIOliQSuedu acuerdoco lo disusoiel Ndoidodo Sodbe 0>00001 deietaso spcie youo, Oa ooasilosOficinasi oh Cooreoyailitartmbial yeoca oeSepcoI-tealo plidnio Conio Internachuionales, losoreiopta olosOfPiilise0tranjeras de Berlia, Montaido COMUNICACIONES, Recioloioge n u eila laobra rnnte 1 logrado "to en ~ se ha ir al resfro

PAGE 42

I'glil 42 ProvIicia,¡ II'RO T.A hA i 7nng. I < e 1953 PoIca foCX a11 1. 1. e1ra. 1Consituida la Fed(eradCnfl & Asocia ciones Cvicas dlel barrio de ,Esplndido banquete ofrecido al ____ San 1Siguel del Padrn, Guanabacodnehy5 eio gmet gaot Por Mnol<'>Jarquin i, dndeh-YO n~ 1 Icnosjef e del Regimetgaot 1/ Wd 1 : Presidio4e. co 1 11 1,i Brillante apertura ide las Academias Naval de SID1h 1 1 1 1 , 1 1 ,l ,j,1 C., del Sur, efectikada por elComodoro Rodrjtupz S>de contitucin SARTA CRUZ DEL SUR~nV d iiiildn -1 tcai'5d rai. 1 1 1 ,153 iCiioiiils AUn ss-, CooiI 1dli,,,iRu, y sdflbr 1, .l.~d. .4 11 LEi Li 7.Pt. d on e l Sr. Villalobos 1 .drilRiiio %, 1.1.1. ,odli ,= ~ 1.d 1 iis ls sRlClsb.1. 11Si ,, nV,~ I Giii l od.iIelR.l"ib ilPd1 11 -1que integran dcho <1 si s1 1 G1 s''.,ii sino.' ie deillii d 1i E." eiiii lof, r~ orginlisini 1 i .orie'o l ' 1diLiici~ tad CI % d A vdi S i ii uD e l .i oe0V A. eso s i cr.hi-d l l Idlilil J -9 li 'lg ,,i .i,.d. ii cdeli i.iiiiliUiinil 1.1 ,,,jI Ciioiiiii V ,,,iiidl iie.iiert. h1iiiididii. Pdiiiib iiils iI QUlo iAsiii v.liD.C ddl,¡ ioisih i Rode8d.i -. Viiice c iil i Psn rn o, 1 iiy A MiiiU'6 ii.Tl, L. E ~esin sU D,.1111 1 cruciti.lda c1nuro Vi.s9 lid,11 ,l,,dd leSin mesi 511,1 ________nc~._a ~1. ~ n liii ioo-L iiid11~ iii -ei iiiiiO iii /n,1uifro ns feis.~ e, a 1de .v. Yeii, Mnco. .,;iCidii!d. eelisi,.,¡'e.ii Rud A-iiiidid d iildddididdidiiidio iiViiidiS.d ,d ii iiiid di. i iOi, d -lV"i d~~~¡ ilplR -aidi u ddiiii. id iiiuidd.idi d,¡iRid. n i ii i9 id c i i1 d i1 iV i di ds1. C .d e d - r 'P,' e' ,1\ u iis cei p iiieu R .R' v 1 6 1 Ae l ,I.di id diil d 1 u m i p i iiii c lid A r I l i i d i i i d d V d l i i i i d i S L iiab~, 1 1 , U u U t r ~ r ,. p , C ,, r.I E yd i i i o dii u d '-i desieuien. y 1-va-dlip~ lisa. iiids .d 'vd" videfdi1 B_ lVeLV IV Mlealdd Cilio da iiiV iiRdiinm ~e dr.ii,,. f pu d diii iii Lii di.,denvn.s,,]el,,',,,i e i i j d s iiiidd¡u ~i a i d V Cii li oiillidi iii V !,< liipid diii i, dd oiduiiiMiuii1 -diiiiidiiiii01ii~di-idiSiidi.ddudiioiiliii iiuid.ddidPel ~ lluisbes ls disdidiiiniiidii, o,, iddiildi_ 1111iidii d i i -d i-,O Ciii d di di Vd diii dii lid16' '.tii~ iidi -eiiddu, ii,,,Viiidud,c de] Vita Y idlL, l eim dune Rlaf Cii Vn i di ciddi dd V d i n diii di il dii dludu dii .dll c ii d d i duid Viidudi iiiduiidii iiiv~1iunouu iii Luid Vdi.di1.di V iii d iii idd-d.,,,iiidii o di Suid,,,diaiii, ld idi-ddiicdiddidi11idvddi,idudiViuiuiuiii1,1ii ibiidsiidsiiiii dliidi iidii idiiididi. u~i uisi b i duuii ddilid dilii ddi udioii Cs iiiiui Li d / udi didi ii iidi s dli i OI d u dilid did ii ,Cudii diidi ilii iiii diiii diu idClubiiOdo iiiniiiii i v uuuy i~iiu ', , neo ii i iui u di io ii ii V id i iu ilii d p"lV" i,R es lta ro n in ise5i l2uiildidiuidom .,, o.,ii ellodiiid e u dl iidididi d ,id susOpiiii LR uFi i i iid 1 .i 5 M l 5 i ,V u 1u u ,i u 1u ,u s u "i d d d u d i ~n i n ,bau u u i d u i i e e i , u e o ,o I M d i :,luud l. iiro iedit, dr R, diuddidiid", i, V liii. u d i a V-ilded Cdiiiidi 'di illidi] diiic 9' l .1.id5Rolod.su i1,,,, di i ji ~uudii, die ii d, dild dd, v~ 1i didudd iiuii diidui diVi iiid ':,oidi,9 ,u-'p" ~ liu 1 p 1 l"' ldiidi iiii1 Vid id c di iel di "¡olOsi z.dVi diw1i di iii Idi di di mnibsisEspeciaes Jo' iii i V i ilii i il - ll odiiiGd d i y sdi d Pi Cdidu iiiil i ild s uo ud ." C e C rd!el ~ W .1 i. d i l : u Viii -. O. dii"i Vidididi 1 u iii u di uiiii dilscon55 LS R.i5i V ii-ii i i i i I i . . ru ~ ~ ~ l, 1 1 d ,di d i d i i, M d l i 5 udi. d l d i d iud i i i V c e d l. cT S ic i 5 9 5 ., n ,,, ,,,,eR1111C1111 iiiiii id iiiii 1 idio5, iii diii~ediddi _, ,,,,,,i Si ,, ,!:"""R"iiididi",di"diid diiiu i ii u, u ui i1,iiiidiii Ts i11. u (" d i liidiiisdi, 1id.3iio ,dprnidi. d(.01 dd,-duiuiiid..e uiiiiu iududid,Oo e.i di11,11111.1ilud o i i""-1,1Vi ~didiies l_ di ~ i ',ielie ,.i 'ii.dii ~id di fih. Vhaberiin.di. ti.iiii -d',idi.i. O.d ci,iid. duiiiiiii-idi,,dd,,,,,,ieidi, ido ii dii u 5 R1,7 ine i l r ~ ,,, u is ssidi22~~l di ,l u l iude i ds ii ds iuui iiii 1ii iuildPuR iiiii ViiO di iiCiiddi didi i MAVA5iV,,Ai T55C.u ii551111 ,, iilsdiii1diuiididiiiididiiouididdi1,ii1ds -iVsdidii iidisiid.ldR, -il1V-ile-1,1u.i1Vi u -iiuuiuididdi.dLo.,liii Cuinliiuisi5dii11 ~ lo ,Hlo d 1iisdu iduuiiiiiiiViiiiirolb us sb i er j iiuiidl~5~1 iiii.loU5SVTRRTiS v ,omati ibiiiudsVididdidi bi!dd m,dd ii,,ddiidiiuiii,u,,iidiuiai e1,uiiiis~l:eeyi 9 ii 1 ~~iiid id l dui uoiii d ,1 tbisd ', odis i o idi RAiiFsl1 l-,,,,,,, . ,,I, , ,-. ~ s did,~ ~ .dfiil. ," 1sS,, 1 Pcn.2 ,C ids ddi Aeiiuo5d iioi ii i u ii iiiudii 5 di Vud""4 P ,?',',o, d idiiiV.V ii ids iiuiis iiiiuuiii dii ii iV i15 du ii u d l¡, iud iuVii5 l usietiaSssdieuh.iii Vdii M.d.d os il slds ii idii su, ,,,,, % ,,:,. 111.,," .,iiuid. n Idiioi 1' .Ji ,1i L .L,,d i ,i s, i r~,didi ~-iiind 1 ,ii ii d iiiudi ,5 dii du di-~ ch ,cuotos. bis l'."l.'Es i4P5 En 're in al.acai d.iO Vi--uLdi ,iii1diliiiddGdi1diid.,udnl-,iss iiiiiiiiuiii di Cudi-Lui ,iiddlediiiO iLi, i~~u5. 09 g11 O/ii ¡r o 1 1 ,e t. .i :, . N o h 1,: Irt o. Mo,Do~d,Nli'-d-,ir und Viii isi di ', du iiid'u.ii1, o i_', ',i. i~ ,.,,,,,',,., ,,a peo. nec, d "o',Riiu ddiduiud si di luIi iiso,, s inueLi Oidiii uidVl",V 1, ii~ ~ d 1 i.. didi l,, H di-, iiP1 71-'doi Ru RSRAle de IndepndencAa ']:'HuViii~1 1 l o',Aeili ',l,,, ~ , nd; lid~diiiidiielieliii Ldu Pd d'u~dd '," ,, 1~ ii lii, ~ d,1i1 Ds i ; ldo odd is I.a. u s~l. GeI i5o.~ .fu~ silg dsdiiud o I, Ris ,, ui uiiuloiiiiiii"dudiodo diiiii,',Cldddd,,d.iVid Viil 1 1 iu ,,Cdii ,1 11 i, p d1,1i11idi,,iid i, ,lud isi l ',is di d,l, d-oI.u d i 0,_ t1r5i diiiiiiis si V d5s iI iiR iiiii s i iildiiisu.Vi-%i.i.i',ii. ,,,i~s-u ,odei,,sVpd-i ~e iC _,DuddidiidiSiid 1 ,D uui,,_ ibusi suViiiiOOmsdspsils.-iiqii~lsdisui L"iii' 'uldu "didild u"o ~ldd, V,,, ;iL Si ,iy Iridd iss JoEPRsAsssiu.s
PAGE 43

(, 4c 0 ittii iti.E.ii t< iutiii tu ti ut.ui iui tutuuitPttduu d titu.ttuiututtaLieittiquiuimi u-a1vesttdisturbtiostiiiuiiituuL CtuiuuuelitnuevotubarriliiuduLptlvorattii.l~LduLtu G uouuutttLtouL u uu tttuttitl
PAGE 44

Po sof u l reutans EL COSMOS. 77.~Por Miguel A. Macau cu eso d,? esa obra. Y claro que te tad;s.s, las dos terceras pa77na77 777t77777, na teora 7muy 7 7777e e 7el 7de 2la 7campesina bvar tesde plzofijdopaa l7tr-7if77771de7emnete1uic717ersa eu an77qe1esd7127 minacin77 de aq77uf7l7la-I7' 77o777r77777y27t.od77 7717777777777. 77777 71dotor 777777777777sacad7d17s7ada7Vienes7Sano,77777,17777 717 7n77 e )la 7 iniciado,777ni existen observaciones7 pdr 77,77d7 77 17 7771 77 7 2 777 7777 7777777d77 7777 777 7777 P77 7S7b 777 ~ 777 ,77 as.70777 777 7i7 -. c,i asplsde7 sus77 777 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ niis en7 7777e7l77lugar, 7777777777 de 7que777777en7i7.7 ,.b 7 7 7d,77t77 7 7 7777777777i777777,717q77a7777den el microscopio el nio-.y7 lacio derecho771777 7 de7s7 7cuerp 77171 17777777777777771777777777 77777un777plazo77 71 Prximo771777vayan 77 777a 711co-7777t 21u77 7. 7777777777 .777777 777b77 7 777777777777777777777777777.77777777727j77777777 l77,' 7 777'7d77 o7de ciertos7i77 productos7777 qul 1g t 77b777hondas 77,herid 7 Aqu77tienes,77lector una vista77de 7a7parte 77este de77la Playa777777ti 711 1e 771r 77 micos, al transformarse777 en1 crista-71 .1 pies,7y77 lrededor7d de su7 cabeza¡7¡l tom d 7 dedeel7 ugr7777 sel7 ant777oelicodedcao7a ds-7.Sria77re -7y7eneicosoqu7le77omaansts7a7cnfgua-7oro7ls uelasde ossufimen embarco de .as tropas norteamericana en a qu7sepu1d1aprcia7.7l 77777171os777777777717s 1n e cr77ls,7717tncesret7s e 7l7717177li 7de 7Cist la77177ez7J de aquelhistrico rincn1maino orienta¡ sureocon sus7 motivos7que7 han7impedido, el7777c-7 d77 que7 l,7por7 csualidad,7ha-7Este 7fnmeno 71omenz 7con cobijas de 7guanodestinadas 7a7mernderos.7la7ampli 7franja7e77u7e 1177777717777 177,7 17-7777se pro7777 estado 7pensando 7en 1esa 717771777, 77 isbito 7de 7trance,7en 7qu de7a7 mr7l7 coca7 ls7 oas onla rea7 d laorlla a n rup d 7ei17-d la obasde steprrs eomtriasy qe aas su Teesa7sind cai11ala777a baists,' y l fono, tin de la lorns que ordeanel luar, alple de yecto7no7.aan7a7pnsar7ue la7ente7hba7if 77idoen 7esamutaem 1e7777hablr7e177 abe,77 io77 ~ 1 7 7L.77777777comienzo 77777777.7777de7 1,77777 7 7 7 la cual s enetientan los re777de71aa777gua7frtaleza.777777Parahacer 7un7comproba7ma 7descoocido 7com letament lu pura pr 77777 7777no 7ci 77777777777777777777isuali7o 777r 7777a. 77p71777777la7interven hace os as pasmos nos das lamar, astates imediaas,7777777E. e 7su 7mnte7dstinas7coas, cmo 17177po 7ble 7e7cuaquierp777 de accione por auello lan_ seis ,i cntida. con o777777liems7777777777o7floes,7pjaros 7una 7c7777777777777no 7n777777777tcim 7et7777 fuiros viita-coo de 1ros fondoss ¡-ams queinvita a' Imej1777777s7e7777777777777777777 y astLu7cu77o7de7mjer. 777777777s7771777771queel777 inuchs 1 i gr os cecanos de aiit a difrutr dela suve77777yel7reultao1717que7os777st77 7777777ateral 7delos tomo aquel enantador epa77777777177777777777ao sus1acgedo17s777177a ls77 777177777 7y777s.a7 les qumicos eproduian 777777777777777777177777777777 na vo no desu ina paya :mba. Cunt co nclb777 777 ,7c777;, u.a casdrnt sts vm771lscsa77777177uta.dsecdeac-. anfs Nuesto amio noshace n q iesrmeress ocos, dnde elos. us 77777en777777a1177que777777a171771771 en ormasperfetas. l 7tacn 7exraordnari1 De7771 is lo te oi-i-esa. y dspus de7la l77i77a7e7e invitadospueden77k77Ch7r77 Moo7en7condicones7de Dr 7i77 777777777777quesi En7 manea se 7su 1edn 7los asom indisensabe paua, no (lic,: frlar e losservi lo neceililo .bat 77777777777777777777777777777777777777777777777ein 7777777717777femeno 77777urdes 7eso Quin fu el--harltn e bustles co o resturan. bar, a7777aaso. sguen.a7ley7si7a7el7777casosinexplcablespara 77 cien Irro que77777177 77eja7te77177777 77uinc777ra, 77777717777177777777777777tdos los7as17777 vimie777777e7la materi, 771777777777777777717 a77717777r77177777777777 s3? AM todo st-aidi('71 7o7c7l¡7cirta y 7na 7ura 7l 7ica,7quesi 7tneas, 7e7que los 7tejdos 7atacat lo dejstes cuado7estuvste.7una 7ente7podrosa,.siuna 7pote7(¡os 7po 7una 7777777777faal.7son En7que77 r 7717 7777r delos777dii1a7gua7aesemovminto7usitudos77777777777e pr quincr k lnietro y pico que tic-en7norma precis s y en o den7su-7tros 77ei 77os 7no males. 7 7 77de 7l 77 7777"e 7camino q7777-77e7i 7777sellegara1al 777n 7777mi 7777El 7roceso 777 777777m77c777en7 77 7 777 ant7777d C7777 cn t7de l 7crecin univrsal La7oc7a susforms, gardaicitiEl ¡,l Playa Sioney, haba7e7ea-7cienci 7p 77777777777777 777177177ij 7'7nci 7io que el 7mvimiento at 77¡viera 7en 7ue 77estado 7slo 7diez 1 7)ante 777777.777ub 7771e 777un¡7777777undial.7La 7mteria 777777 7 77 77 777 17771a art177er7ona.7a7*p sar7deq7e7el777es117ea 7toal, 7sen 777777777caos-7 7777777777777 7y 77en 7o771 777771777 7 nueva7 7777. '777 77 777 7 7 7771 7777a7los7vecinos77>7\77-777777777777177m7777777d77exc7lente77777.7777777 universo7en 7constante 7.77777777777del7777777777777717717777 7777777777777777777727777r777777777777771777777 177771777 7 d777777 m7 es77 r7 n7a ¡in azradable recorrido en77 autoun77777777sobre77777sal ¡ete 7bilogo 7y7un f 77777777777777777777771777777777777i movil hasta el poblado 7777771 77de7,77777 777 7777m7.7o7qui77i77o7177i7 7777777de77,77777777,7 77,77777 7777777711 7777 77o777777777n777s cinco k7i7l7nio777Fl77isonei7s7mo de los c77777tific7o7 ran con7 iert7i7,7777771 veloci777777 ~e777 77777y7pico7 paa ll77g77 7as77l771ra 77777777777777one 7simpre 7a7el7piago 7inmenso 7de 77c77'.7E77 7177777777 entonces7y7 contina.l7s7descubrimientos7que rompen contraposicin est Einstein con, 777 77 7771177 7 7777 camino 7 77771777 77177o"77la7norma171va 7777777" 77cread777777777777777777777777.or777de777711 77777777 77777la 77777ca 7d777a777 777 777 quo77aun-1 de77 prejuicios7.7 barrera 17 7777777777771 espa77777777 onoemos.7de 7.777escieto sten ondcioes1uev, hstiida 77,777 toda7 in-7 be repres77 nt7 rse7 como77 una777 nea7 e po 7e7d77 rnofrin e 77777777777 77 7 7 7777de.77 7la771 Tierra7, N777717 s7 si7777777777 fuera1 lanz7777 d ni7777s77que en lapoca de7la' se-7m cmodo que afirma. Cund nesro laol ytuves 7777qui7 elpas. d veicuo' I o7 ee e7nega7pr7rglagenra,7bs777tevelciad.pari1do777o. 77777 s7 hac7 inoporabl7 ct¡)7717777777777777rec", omo7r-7777777en77771reca7aprene.7 el¡)77a7las177 7777777p7lvo 77ue 7levan1mite d 77fcil ex 77li 77cin.7Af 7rmar 777777 7777 77n 77punto 7de777777777777 777777po 7777777777771e771-71 777que7--7-777 =_7 777 777777777777777'por71orqu7, 77777es7a7te77717717 rect777 le77777771 7el7r7777771777777777777777envuelve7 ua con7777777177717777 r777777 ino7lige1 am7 nt77777 77777777777777777777717771777777717smaosJuce, n i, yas s pmeci. xpicre 7.77777777a 7777777 7777777 17.1la777777 7717777717777 17 77 E7 su 7misin 7de 7mar 1i77177' 17777ca7cierto 1mod 7777 7777 N-a obstnte,1en l7verano es tila17.77 .7171777777777777777771 na1,., 7777777777777777777 77777777777777777777777177 77777777777777777777177777777 777 7 7777777 .777. 7777777777777777 177 77.777777777 7como77 es numerosa la can-.itiad7e7baistas1rmula 77e7~ o7ha7lugar~1poi,-77777777.geod 7ia. 7que 7sa7e quea dari vsitn a SibriY. ue ntoce casi iemp, es la77 sabido. 777777 7s7recta, 77177777 71717777717777777so 7a7la77ciudad, superioridad7 judicia777qui7e77tie7e7 771777777 77777 1,7Jeans:7 ~Esta177.7 irnMa7que voversea77 aa7777717177 ue77717er,1ector1otras7777777que7o sonprecismente e777a quo aentrase7en7l7777777777777777no 7seencuetra 7enel7es 7177 7dela 7c 777771777177717e 77771777idco7y77 cslM erici77 fondo.7a17o 7777 17ri77sino7enun77spa ¡in7en71777777777777 esd777777777777ehasporla m no7el7ombe,7n7aqel7uga,7dstind7sdimnsines a ni-rederos.Ustasso oba de lanaturaeza,1qe7los7771777777s Cundo7el7777777777777rofund-77777dea¡1d7Cuatr 771777777 7777a7lo a7771177771777777en 777717rc 7777777la 77717 177777 777777777.do7la 7reuni7n77el7e77 7777777777777777177.77177777777771777singul7777777777777s777777777777777777117777. 777o77l que es prmit sabr-orms quii:am nte te t suae brsa m rina za.inqueremedia y o17777ua pa77 conel7tempo 7cho 7778 Pue 7bin 77nts7d77777777e ratn1777lo7::nosy7777777, 777777oioos abndnte7qe7e lopoibl.o7e7exrao.7ue,.cL n s.o iee 7catr dm 77io la reconstruccin deqesos dici. 11lla77rpi7777777a77 7 ;wo dl aua foma pitoescs osqes qu7e7e77777717777asal77c7777sno7uetam i 7escuvo nieros klrrictis hasta l pob7777777777777 haya7ido77os*y7do Est c .rva, 777es la 7ue 7impid do de Svilla, 1 PlayaSibolle ampliosnl()n.ti: ia ue:1777777777777777e as7i,,7777,7 7~7por 7777777177777777dominate. que la ge dsica7se t 7177277777e contab con pco m de un doail~7 nn7~ t 7. con3 ncaa,77w 77inen lap7,,:7r7a 7oMsraro ara lacienca7es e d 7naia. Sehan 7hcho esuerzo rent, d7777777 esu7277777i-77777 incrn177777 pra777777777777n.fenmenoconcid 7po7777777. tndinte7 a xpliar7 odo7lo27. 12771quelas 7 ras n1717717777777777777777777777e7a777777 777777177777777777777por777777777777crics y anittico 71777777777777777777 si7777 gimnsio,777rl77s77777777.77 777 7a,]),Ir777777777777112 77 71 ie1177 ln ien'o7fico.expel de e 7m7ir7nl 77717 77pero 7777 77 777777de 7vivien1das .1grsesa7 adne.(uhaa7177 77e cieo s oc n ocind uora hr sncin 777777777777777777777777777777777 711sruirse7lo cinco kinir7 la ari77tcri>n7smo en orma de sis77ncia Rcic 1t7iT)n' 77 se .un7io c1u Por cenenares a cantdad de sas trs de careteraclu, fltan.7ds-7Oja.7que si sea a777rf, slia o 777777777771777777771717777777777777 el es xiviendas veraniegas7quese hUveces cobra 7la 7cnfiguracin anatudio d la 1frmula matemtica7 (7777117evatad1. e -ci771777777777777777777etremiddes urga77obr 71u7777777delCampoUnifi 771777777a7aretraetuiea1777iogcacoo7i7uvean caocyafialda s emsta 777 777777717177 777 71777hasta7i]7plaa.1ya1ine7asf 1777 ndems 717cond777r7a77ug77es771717vida7propi77Negar 777o77que7es 7i7que todas 71. 7ormas 7de 71 7 777777777 77 77777 t7ig17 i77 -777 leza 7 u7777777777717 e1717 las.7ms 1177 777y7 poseer7v7777777777771777777 71conocido7en7las7in77 177777777777777777777.7 es desp777777777 77777717 77. 7777177 777.777 7177717. 7777777777777d 77.77777177 777 77 77 7777177777 77 77 777777¡ 7777 los77 ms77 7 grandes7777 as-7 del pueto d Satiago d Cuba, ue77717 la7 exitencia7e7la777777 la777717 d d Pa a lo Hom res 777 7.777.7¡7777757777 7727777~7 77772777771777 777177,777771 7777777 177777 777 7177777777a7 7777777 i7sma7s7l7e7 M u e ltNpiegantefugio dad777277de 77PiP7 is717 por777 el177 hec77177777e 7717777777 777777.277777 no77la.lie 77777777so17unca.77 ye777 f77 dam1777 ales.777 a777 7777777777 cinelos a eg ates puede7177n777e77v7,Ms777rara7.77e77interesante es el7777.777d7ca-. 777 1.7de. 7777177777777777 7teora7177777777277777 771777ar7977en ul,) caso77 777 7772d7777717e7c7e7.idad. 77.7777 77uchas__sonlas__familias_____ _______socte___ 7 777Kgn7. materializacin777 estriba77 en7, qu777 todas77las7ma7277777 77777777777.77777.77177777777 ______________________________tambin__ del_ organism7o77 de777777777777a7777777777 e7la7777717 ci7, 7 se7277777. 27777777717que 777777 77oy1777.777.77777 7777 de ver" LAaCen NquRl.AiL" Miss2 Cc7777.7 fgr7 qula7 nisdo m la ir Lorsu A gls Soe casasM NBLS.LNLO.PNURS ITRAE 7-7777p7 7,7 7, 7' 777777 777,7-772777 7 177.77n .177777777.77p7ero 777177-r DE YLON PARA UEBin.a5joveUn agBraciada, prim7717er77777177777772777777, .7. 1777.7 77y7 la77grave-7 7 77 R,77 7777*7'rr57. ALi77777777777.7yo7coran7ladad 7 7 7 7 7 7 7 7 7 177en7 una.l a cau-77 te lehnuedtdoal termi ARna-77.7 ON O DAT77U.7R 77H7BB 7777777.7,777'e7777 a'17777 77 7 7o7777 _________________________________ ',7777.7pe7cibndos77777 pulacion. sil7 77777777777277.7s7fsicas77son7in'''7717777 7. 7777771 7777 7777177717.7 una777717i7777777e paracaidista 777 ticos *7777aer 777777777 ella 7.si veinticuatro7177rr7s no se1 olr-7777 1 Premio Nobel de.Medicina7L7777 'c 7. 777 7o 77 2777277 7777777.77727777777 777777Otros71orientan7 las77 7 r77777777 1,.:t,7 771~~~~~~~~~~~~~~~~~~e hecha7 7771777de77 77qu77777777777r77772717777777777777 117 7.77177 77 7" 777777177 7771777777. 777 77 177777. 77.7 7777a777a771a77777, 777 771777.,,77777 1 7777777.77777 7717 777777777 777777777777777er77mae7, t7o71 en77 todas77 y77cuentan7 77777 7777717177. 7 777,7,71,77. 17777 7~7"777777777 777 77 777histor7777777 7777777777, 777 77 777777, 7 777 777. 7717 7771 7777771 7. 7 7177 7777777 77 777 e77777 777777777777,y7.7777777777 77777777777d7777o777777777777 escuch777 esta77717777 7777777177777,77777 777777777777777777777777 ~ a711 7en777777dos17 7717777777 77 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cea 777u77777777 777777777b7a-77777777llega¡,, 7 7777777i 7717771777. 77777777 777 777777777 7777777 7777777777 17777 has77 a77 s7777777777777 771777 7~ 1 7777 777777 77 -Q7u1in77 e77171777 77777l7 77~ 7.7~ 7777777. 77 7777777777177 7 7777d777 7177 7777717 7 1 7771777777 777 c77.777 1777777177 "7177 77 777717 77.7771777777777777777'77 -a77777777777777Paises Bajos. 7" Diferenci7a1 7777 de 7 s7exo77. 777777los 777peces 77 7.77 777r 77.7A 7mi7me su 77a ese 77717777 '77777777. in El pez 7que 7aparece 7en lapart7 cho debido7a7 qe7 casi siempre 7=ba 777177777117 a 77o777 in'erlr izquerda de la lm na, est7cargaa7I7777la771,;su coor.l1777. y7ls7dijo es un macho "7" 7777777777.7P 77777es 7menos 7 7ivo 77y prese7nta, 777n777l 777777777777777q777m 7 77777 177777771777777rnciade1lg77777.177,77777777l77.7So7777intor 7777777171qu la7 hembra,77por77lo7general, 77en que cho, 77una 7aleta 7central 77a la 7que 771777.7es 777717777777 es7777s7chico,71y71ambin7p1r77sus 17e7da7el7 nombre de7 "aleta77anal%7 Al7igual,77 se ru7 orea77 que77777: 77777177 ore777777 7777 iplu77777777777uede7erse.caramene 777777777717777 ,a 77777pu7aos77n 7777777777.7777777777777777 te por su rgano m as77 lino 7 77717 flecha N. Tambin7 se7.7777. 77 7 717 d?7hacerme77777Y 7 7 '" mayor77y7 737777777777277 7l7 7s7n 7 la7 incbaci de su7 hijo. 7 ars-de m 7117777 7777. in 77 7 77 7777777777777. 777777777777177777771777777.717 777777poltica".77.7 Las777 cinco7777777777777 77 77 ms 777comunes 7777 La77 concesin7.77 a77777777777 .77del7 777777777777 "77177777.777777.77 77777 77777777 7777 No77el777177, 7777777275777 7 fi7177 Lo717 77.7 17"A77, 77777777. 7 ;7i 7177777777771777717771 77e77pez177dolo 777777 7777775dm 7,7,77777 pez ontmindo77777l77777o7t.toadoen77177 la 7,r G 7erac haheco 7reuciar 7que mo 7v1la 7mene7*se777777este7l 7717777777a7pudicinde co.a. p 7st 77or .7ter7>sbre e peqe parsio7 lla ado ~77.777la7est r77rs7777.o 777a77 igua "7777 977777sila poltica 'f:UM 17777777777777777777777777s7 decisiones777.71777de777los 71-72777 7 ,7. i),77 Se77 introduce777.7 la77 D7"7y7 consiste en un hongo qu7 e servido pa77 ra77777e77 un7777u77777777 piel77del7p7z,7co77 la. sangre77 del.777 777 la7cola7 de77los7peces7y7hace dable 77del 77777discutir. 771 7 las7aleta.7y 7como7s7777 7 7l77 do7comida777 n77 77. 77777717os 1d777os 7777.7., 77abran 7una 777777777 figura71~A-7es7muy7 fcil77 de7777777 m7777717777771777777777777777777inofensiva sobe7los77777777.n 77711 777777T7n 77p 17nto 7777777777777.7 7a 7777777.7 771e7177777777' 777.777777,7777777.777.77 77.77,77.a7nfemedd.se 7 77l 77.bin impa1 yusndoali7Lndrs, i7777 1953 71777777 77 7777.e7777777.177. 77s 77777t77 17777. 12 7777ie 77balancead 777.777777777.7de777777. 77 777777777777777777777777777177777777 ondicines 7777ece no J1 '-Cono en ue hab habio irn nombre7 7de 7777 771" .7717.1yor 777777atacados7por7l777.7777777 iparcial77777 e77 l7Ju77 io7777. 771777777777777.7, la7p1 sa en7 el7 Puede 7 urr7.-se con77 el7 77 sm771777 -7 Acad7e77777777 na77Literatura7 fondo77de7la7pecer, balancendo7777 777777 anterir.sobre7mis cualidades 777777.7 7 77777777 nement de ado alaor limo cnemo la enfehadichael7"remie"7ale7bdo. 777l7mejor 7tratamiento para777s-7medad 77777.7777 777el 7j77.777sueco7cuando7le7777 n1.7 7ta 77 en 7f7erme 77da 77d 7777s .7s 7777a77r7ar7 77777,p77z7777 a777 noticia77 7777 7777o 777od7s7777177777777 7777.77 7 777 7. 717-77777u12r17777777777.o se1le.de-7 7'17,7777 777771777777777 77777777 en7un7galn7 de77 gu vieja7 (qe7 be7 conundi777 cn la enfemedad haer recibio tal hoor inter sha dejrdo 7777777777177711777777777777771777que 7taca a 7a7i77al7.En cuanto a )a In 77os7 ds)y7 l7 ua7s7l77177as7777al. Lacas qe a 77 ar 17 rcoer r La777777777117177.777a7 e 1 ecoramo y Lieoemos su Pei yceras pi '7 c la777 c7777 llmad7777urpo tom7777oma7e7777777777is7 77177nc. l!r 7777777777177 7777777 71 (a77771777 u7 a y l 077777777s 77ri 77car 7al u me 77.77777 7 y 7 77777 cola7.7c777777771. e 77777177717 canoanes L fgra"E777771777el tciro I" su 77ombre77 indica,777a7mbas7711177777 no$.71emu771tra77un77'Pez7-con7 7el7v 777s 77777 7777i 777777 1permanecen 777777cerradas7777e7 777 7777771717777 n7 un7e7c7so7 de pecs o un 7mal7eslevrr 7777la7tem eratura 7del.agu 77777ms bien 777creado7especia tadodel1 gua.7 77 .ipued 4a 7?7Fdurate727hors. 7esde ment7par7 nustroclim, qu7 da serelavio7e7 qe7 inaenerm7 ueg,7l7gl777aga771qe777psitvo y pdos7eultd7 dad se77ap1roximapa7la7 pecer.77 l ~ p777777777 El 7M1u 7 h7Fu.-7u1-71H1n7.C de

PAGE 45

ili" 1XI DmMROE LA Las uevs idusria Va contra la@,Naciones _______________ i_ toda la tctfra del coa w iaroA ta&o Su plan ea crear cuerpo permaonentei iSe lo cuido, seor! !destinadas a deila lo apoyo¡ de es l a Illa5 i ahL. ltim a 1 -aaat*a l, M ait. Caa'aatld Pn aladda a ~. .1i caaaamp m lo Und urdoa iea a ala; y lea pOa'a de' g.,alal¡ 1da h.qal'ya da a' lada ba aia y lt1 Slabldd 1~dale' aa ltaba da a mia nuy a .d. n a .,a Ea la.-.qala a'ahd. la'Iayr1.d aaa.aalblaa b aa'l ~ a al ia de.actoaro;yaadoro$.¡,liad alaled,. ato .d alpioa d* e,da. osalaapl d b at~-. aldaat1. iaaladtd ar~tt< r n oidia .aa' tPaa i.aalt en al'a'r dal u a ,n'ai le. PaoaLI.lbai,dllyba-elladaa'alan.tad . aiaaa d ~naaddaaa1alIae. faalalal ncnd aa . iiaaalaa'a-Zd'. pa a a' a.aa qa aa aa sa .y' aa n la ba1 aati a t, ddde. aa dd '.a Npr hayo. Par,Ir 1 aa ,,'a ,d lllt.lala a naahpe la tOlay .1.b e.l lta j-. daa'de a-d.c. 3. I sia l a er la aq~l. t alil dlta rl os a la. deilasa da d a aaaad .d1l oa. T ttaaa aia'ad an a daa-Naaaaa Uda" 1l,.aa aaa'a lila., 1941 d mr diaa.l~. a a.Qddaaaa.as, lda'alladY a aa jaaaal eiaaaa i,.ld aaaaala ladaa-a m ,ha1 .ndadaaallnalaa.e ataaa.d.'aa ,d ayt-ge a ioibaaara all mda,i a a pallda. aaa1 aaaa t l ¡s.da .a1dled dal ay Ilaaa Ilal-alaa yliiaa aa grt, ata' ~. Inaad alquea-1 P-dahdtp a lan aaaalilaa alldlaa aala'a-E. dad a -la.tlalen ia daelvenauladjodaa ,,a d d. 'aa la a aaala aaaaa.dha'a'a a aaa ]aaad, vaaid, y a, aada .11 a'lI e dal ror al te aa'aaaaa o.aa wid'alaaah ld la b a y ajaa alaly a ,1 U n t 13d a al ayary. 1 a'lia l.e. ., aaaaa.to, aaaadL. ag.n ia y,,.I .la a ada aai alaacoro. alaa y la paaudadaalaN .dae,.aa.ae'aaaalaaaaaaa ,aa eaay eronaajaOdi ladeamoracaaaiaaJ daa u e . sla.aa ~all Sall.la aldaala. l aaillaaaaaaa'aiaaaaa daa ,aaaaia'a.d la aaa ina "11es da laaa.aaa 1a l a ,* % .ya a a a l a d i la a a a y a ala r a p ,e d a la d i a a a iai a E U C d alaaaaia aahaaaaa s d L.dadaa ala aa' ",.o la yla 'I P laa .l Laa .]a ebeaa la la a d ala Ecoyan m i a aPaa in. a M unidia l d a z.daaa laalaaalaa'a. aaaaaaallaaaadabr .a d]Ai e ano aidt l-ia -la'alaa1aapy.d& paa E." u lo aaLa aaa'aaaal alaa 'a'iii n., ala a t1n ameid y 'a a udaly da l .aat estna l._aa El haha naa aa I a .ha aa' yda saliaaaraiaa da l laatIaiad alaia aaiaal aaaaa.lldehi.I.l. aalallaaasc 7 and~ la u haadaa ca ofedalaaaaa' al latabasj yaIaada.ddaeniaas. daa ada -l ltad da onSa frec u encaaaaial~ ay as- ,pcuSid~da. do dque -lnosnag da laa' a'aaiaaa'a ddaaaaa1.1 aM aaaaaaaiedela aiaan.ddaaid dllaaa. c aaaai¡es Poladequepa dudadtodael la nciones a.IL-n ,laa p. Mad ala D be ,afr-alm .I.ta .,o.,'e alad.oUniqaae.al M laad a tsdallad, dlmantien la e l f,¡ a'o Fa'aaano l hehoesaabaa h ngao la' laay aa~ la paail deya""-¡'!pPIida" i' 1ddlllllba a Cad a ooe ala,a,daaladiall laiaaalala la llaEdaa C.!Muda dal-aa -la ldad -1alal d' albaa aaaa iaaali.aaaba,.anadaadestana da c.r a "aaoaaquna!;a la aaldil aaaaltaa ahtaaa.aI. la sEllaliaaiai aRl a-us id hla lap late a d o na i i sda Ua ol i ico'a'par a 'l deiiaddentoas'It las daiones,-aIa-dl alhL aIaan la alia aiaaa'aaan,"a'aaa la alaa-laal a n aa aa~aa.lih 1 l llad i ii ¡Jebeal oda a elailalaaldlaeylaa richaraaiaaqda da iaa'aMuahoa de losdc a a d La' aa a agl .,aaaada aa ea la i d lii a a a.~ b ,aaida'-uede.l a C o e l, a', .1 dr a aa Y ia aa iada 'alapa'Ida ha' hialb Mai' al a al aa aa a esai d a aa.aa .,,a.aa a baaa aaaaila aaa aiiut a da f l 1'd' id ia ala~dialaaaaaabr aa ald aa ai"~~ lada. Pa diaaala p ]u lA t la a' aiaa daaada d aala h alii ah aaii~~t.1,~ .d. dareagu., pla d,,a d da,a aS I lli~ utaa le ~ a l a Fl I n.i uai t,',da-laa'el mad' ha .a'.i aaaiap_ aid''' L Luha'a'iia'a' ila'aa .aaaaa'htia'Pap Iidaie .Saa a i'i h aa,& 'loaue no,'Laa a ial'lidd d 'iaaaa.ecii -da d, -s fIi novla ? La bem.aa-aia Slada a'aa tdaaila mua' te.la la ,yailaaunda' la, a1~ 1a-aadi laaa-la b e ta alaaaaa "i d' da ha ahlda d uit. e 0 d -N.'tdiaiiii. p da' 'i1a1C'],pa-l a'aaadal lala'S.h ail.id a la aaa es, lada a',apa l eg ad, l iaUa La diaa a Uaand,:daaala .a ,Fa a d idhala'la, a,idea de Mosc paalih lat aan 11a~~ aI aaaiat.luha.J1 ce a t v~ u Pa tln u' ala U aaal ad d ' e a - i a aruchs i d a l i l a hd-N .ap., aaajf ~ ,, l a i l i lid a h ild ai~ aa a.ii d aa a'ad a1.ata aU niaaa na Sha a a alu ~n 11 cnli ct h ra daaai,'la aa,ahti daiadaa;aa,at la ai l,~ d ni 1 ~ a ~ ~'a~~ 1 ~ Ph ah ali nd l Yahaenaaa. od a a h, yda da'a'fSu ~ ,qu i iii alhpodr ca -da n aiaaaida a i aa ld i, aa la ai'aii a Iii a '1 lslns rqeh on a. aaa ha11 sol -iid a lhaeelda a 'i'aiaaiiia iii lalalaaadllla,'iiia.a1aa'ii' iaa'S dl'de]Jpncm aciah aahahlaaoalasaeid u.,la nin. h wl"", e a n a'al dJae aa e .1I.id.adI.a.al aid, y pal Tia .danaaaalialiaada iaa Jliaaa' m ai e Presentii a rodlan E a'a d1ar'aaaNa Ude IN MEMORIIXM edontaa' MAn Naat'aa daeinuestros'dperechos,yc YODIUZ la jtinta Shiaidela il hba a raiaEniaaih ir la caldo 6aadahid dae la piada'delimianidntoAaaabi iaadubaa,ael caa eaoaFlorn-aiaacondaalauidiei noMaatiiaaay a ddilddi. Y ha ca-ld de a 1Lay da' Opgm aave, and n hs Pgina 45 qu del vuelo que,,realiz it mucha con aquello: "en staba prohibida esa clase de pero ya los realice alguna c Irechos cortos y no tan ra? mte corno en Aquel pais eneo t nana Leaa 'aTan de bre. MIRA DE 18 ANGLO

PAGE 46

llin 46 Casilirados DIARIO DE LA MAMJA.-Dpdngo 8 deN 193 <2asfiados Afio CXx 1 ANUNCIS GCL A-SIF1IC A" D,0E U L TMkHOR~ PROFESIONALES COM PlAS VENTAS VENTAS VE NTAS5 VENTAS 1 VENTAS 1 VENTAS 1AO~ DOS!y NOTROS AA 4 AA < AACASA SASAS41 CMASA 48 CASAS 8 CSA oganzacn Nciono o.O.00W. ____________ ~. o. dGetoe. Manuel A. delToro LORENZO MORFI 0 oo IvrLns¡ laRT, MRMAREPARTO l eeocoloie d.PR S C $510 oOo e. >:z~ RENTA $100,00(A ~ ~ 0~d ceeo ce>d _________________ oS,ecoceoooo00c. E& 1c. eocecoe coOe OocN.oe >ce.eoo>ce-cOoccclee fed ___ ___ ___ ___ 0 E RIQ LI ADvoeE coN, OToceo cs Zpee ASS FR AN E ID=00ocO oe.,_elc 1c.eeeocccocco ta00,eccco cooooo.OcoS0I. pseceeecedlCl .0 EPARTc~0cO ml en VPRA enta oAl0 cO Oocoe qoe> Ocece0,0 ccoo oepwoo 1[11,t 0 .otvdd.o ocs c-eecoe V 0R d. olcoa.o eeoo.~cs o 81 ET $000 0s00 OoO oeoc-o _ __ _ r~~~oco5OccoOs .OcOO olcccccoccesccccs.Aa e2E.0$00ecoc ec ee~ e.~ts os .O s o o c o __ _'.2oe1.2Le' o $lEADVVR EN ARENTAe OsOI A ffl1-nW A ~ oocco>ooc -doonocce S Vi$125RENTA SSM 0 GA0,> >NA c >00 Occcc,or~ecvi~. O10Las> s. 0.5 ccc 0 COMPRO EIFICIOS&__ 11410-5-.wY 111.-c col c.c >oo>0c.R, oc1ce -205, rSAO4DD o. 0.oe0 >cooecoeoc ~Oo2~ 0,00,. c 0.0. reo, 5 cOccO a cce a d00,,, oe O T.~ 0o.ece 00 oc>c e y t paoo b0Oocc>cc eooc0o .0O eceoc ecce cO> eee coO~o, ,cc..b Desea ~. o s Actividad, ee o no c0> o>oOOOOco>. OOeo ; CAMPAN.1,1 calRENTANc RENTA MENUALo$921 cc>cc jo idc a l racie fy res rva nfrms, o-cee-c Y E sA R ETMENSUld $701coe>c bcOoc.cco-c>~> co ,0 0>0 c P.n.000>: cc04y ccc e cocooseclosceceenc000cocO~. .1,1~1U___ =-556. A-9e112. ceM.00.0000,in .e0peo>.0J 106d Ocubre1HRNTA-ENSAL ,_2_$_5RNT COMP PR O 00$M ReOO ,OO oOO ce00e .cOO, 00 ., E NTA 450.c>e> 50 18RNA$91)V If i IM RENTA11350 (20bo 11 0000e co oO. ceeco, Ro .ceoe c>0. 'r-.O >ce>oo>c cc oce 0. I M5SV r an. 00000 ceoe cccoc>0OOO>c>OeceeccOOeOcO>OO>c-c-coc. -1cco .00,, t e co Oubrb.£.c A, c .!cO $e 5^c ANUALE0 S000'>,0000>005Oo.>o~ Dsa0dC mpa oTCSeneo>c,0 ¡RET$ENUL$32 cc.00 ENTAOOc $50,000 c.o.LOENZ .MO RENTAe8r,0u0 8 8. 15 Veded FO Ta arindo43 (Vaca). c O e l ~11., oe."ecjc doc> 0,00 $00 ,100 RENTA $460000 __ ENA 7CALZADcAoO O $100,000.00cc o>oO 1 01 0lo.0eocO~n0. ,.jiOO~d$70 O $35co0,12>.0,0 .0 00, c~110 lOooo 000>0>.0 0000000 PENESGRNDE 0 0LORENTA $0050 0>00000 N0000000 0>0>. 000i C m rCO P O.ooo s~IA OR DLCP, RENTA MENSUAL $9370o 70~ ETA1 0,0-. ~. 0 onNA J1 l S143 l d~000 1, -, ~ccocoo $00 RENTA 17 558,00000, PITOA ITOA o-ocopcsocec Jbo C c~ceco eecidd 1 0 RNT $500 l olOo .000 l-RENTA0$554.,S48 >00 CASAS 17 MUEBLE$ 0. -306 04401ENDAENTA MENUAL 411 NT.A$75,c00 3 c $5 RSA0 100 n~ ac0> p~0,,0-slc -1,sb~Tc$470 RE33A 559,00 ._._NlcA_______-1_CAMO,_R NTA ESU L 370 $000 RENTAOcoclJ78,00$700RETAAm000lioo c in, cAo.o 1000 ¡RENToO b 1050>> Garf ca IjrOeiz _______14,o0 0 0y0,cinmdiaLo a 6,occo564 ,ccoooce 00 1>04l74 ox REP RAC ONE alas: >oardiricportal,> solcoco-% $7 000TAc7000oooooOco lomeoeronls:Jli C rCi o RaM tria 170REON OLT ADA $150o.000l>e R N A 1SS)Olo 100 .2-$834RNTA.91MRoNTA0000 0> 0.000 e 0ncM ARIO 000 CUERVOcen>(10o Coas),c $300aENTA6$3200 Garcao O, 0 0r00>000>0 ",l;000 $440 00E>RENTAo o 1,2e35, 1114.001V00 V EN TA Sc c~~~10 0 ,000000 cO U Oeooo oooc000000 e00.00 Oe>e>elO 00ecoc RNA00 loo 00> 000 .> S10.000b >oo. o 0 1ad as5 et o c-cocos cccPLA TAS ~ lcoo~ n,$7200ENTA $89,00cMcccibr. Ceeg>oC0000000, -, 000000 70 0,>0s OcO>Oc,-ooe eoOOo 29 cN. 000011 0. 0it .0-0. 0 1 33 MIRAMAR$030 005 oc. coso9702RENTA 570,0n cc rentaic 0ooo 00 00 00>0 00 -l 00 e>00 cO~.Rla, A I N M0.0 c0.-O>,-08.Alto, Be h-~ 00 cocicoco. Oio$00.00ROTA $32,000__ 000000 A$944oRENTAco115,000 1 ¡ea d,, ocoOooer do oi oo n ,i is a ,d bjndc O oocco0000 >0 ,o;HABANA0>00 0.00.0001.1,500'oce 00>0 sdo do serO~oOoo.t ~. -000000 lo'~~n :,, Uc U000 co eo 0>0031 RENT $3,00 >-p $.10R 0 T $31051occ .1100E 'cococ leo>e .,olocr~~0 oc~0ce oooOcooclo 0. 0,0.0C,0>051,100co RcNTAoMAR$30c,000 Oococ>oonlc cco erdlo oco3 s T-11111~co1~ o d11~~o 5102 eENT$071000RENTA 5600 0>00000 00 000000 0 00 0 >.0> 00500 OecO 000000 __o c01 0 .00eco .o SIeE RRA, 0000>000>0 0.00 o,,OooOoO 0,0 .00>000 000000 ~ 0 000> 0o~0 0> o00.00 ep, ico dc 00o 000 0l0e 000tacce-o e .000 .Oc .ioo,c l", elo cclcc eOO000'00>,0,cci 00>>'o00000000 dot o ciddc o o.Od,>00 ooo p~~> 0 00000000s45RRT.02051~110RET 10 p~.olCcec Hbce 0 FNA H LE o h. n,. ,p1WeccOceOOo .coo,0-Ir. 00.00> 00L0.RENZOcceo000ocbceOc coocOeecoi~lO>on~~sIU lIl, ____c.c.,cocCORREDOR COLEGIADO b.,. ~1000>00 o.o0llco 0 ol n,. lhoocoOo d ijo ooc dl cOv2 d.tg.hd 10oc._______5 ~J cooocojco>cjoy OO locoOo1>oo , >00 00, o000 00dc co>]s.0 1~ d00~~0000oOo $is .REoNTA O oe.00.o.Ol MO oO > > IoRoe > 00 11, SApLRONANA Oc0007.0ceco0 0 0colOeoec000 0> 0>0 oOlee Ol>coce>0 OcOoceO.c c00000z_ 0d. Elor >A___ne eescVaa, $17,500 n 00> 00 c o>00 50000>00 >oOcOO .000 5oeoo c eoccco 0n00. r ajo y y ~ ].soo cis~1. sOO. lcocsis 1VEDADO107000 00 oo __ __ R00 ccoo.cocc _0 r, 1 edoco0 $0. joccoco -34lce eeoceoc c0,$94RNT 7T40 $1210 RENTA $10000 S00,0$15,500 E e ctiv. c. o> Loo co0ooooAodc 0000 d >0 fccoe 00>>0.0. oleOc o> 000 00.00 OeoOOO OOeec>o>, coo 00 0 O000 cOc>, ce 0 001~~ ~ecc >0,>0000,.O1e>MI e e 0,000, e~ ~lc occo r~. OF P p~n n, zi 5.4500* 0>000 O IE AD$S$00 RENTA 804,00 10 RNA $300 0, 00000. cOHo LIR M R $6 000 -I 0,0d,00 eoecd,1,Oss ~4 $OJA. ~r-1,I. Q 0.0>0icOoe $1o o oO 225ee E NTAjco O ccoc.0. 0. 00,> .eoOOcclOoc 0 Oooooc>000 00 o.oclolcecooOcocicoc Sooecl 0$,04ecec cO Oc c,0O05000 00 e cceo eO 0>00 0 coOle 0,0 e .oe 00 OOc 000.5~,. chsoco 0.000c~l.,000 -eOc e_.__ A GANGA, ecc. Eee0cjOO ,c e.o ~0~00O.O0 T00O f B-22,9. .Cae b~ce 0 eoOoecOeoeccoo 00eoeO o00 eo. Oceecc.Oe ,0 -00 o$1e7,00ccocccce> co, 0 0000 00000 00 o000 jc. OoOcSc 9500 ETO 00 coo00.0.0.ocO0000 0-0 0.O 00 Oo 00 eccojPOO. 0 001 L ,coic.Ao. l.000. .cnOco 00 ioco5o 00.00 .ooco00000M T,0 $8 o oo oO 0 OeoOcoeo.jOccO. >->$245RNA$300 0,$oseoO 5.occc 00 0,0 ccloO ceeelocsealn0 Cao plantas, 13 7& 000 ooeos Oe ,00 EN A 540 22. -¡ ---. qu 1 rsdetclo 0000 000 a c00 o l osetaOecio 0 000de ,0 03oOOcriados.oeccOOocc O4AOIC oc co coOe 2 0cc. OOco$2,000 lENTA $ZMOOodo,8cmfrleirentand,0$0 1 .00. S-3820. lado eeeebcrondeconferencias0de0e-ocoe. Terrenoo841cvaras1 mnto. d. 2 y d. 1habitack^cdeM scoO $712 RENTA 95^ Vedad.o >00 23, P&seco o ccnoc.ns$34.0^ Otra, go< ei rente con C0000 presaeaboOcOdec2 or o.OcoccoOl cc1.3 eros,0000 t00Mi,.,,000 N IO EZ A YAq>000 In&O>000, 0> ee uc cn ie.ooo oomc e cjco 1,500y080 OcOOe.c 0 i OO e lo eenan o oc e 00 &pajO o e O j en00 3,0 O. X.lo40.Otoecco. 1 &ooV' e7.o meno*. entno0 150.co 312^c o OeoOndo sc, e jo Oo102 d c y oooove 3.e l peer entre00 Ran0cho Boyeros y, A_ > cooy 0 Z~esta-coco0, c ooeco-oalm e o2 h bc ionce, ce c ooc c 00 0 oeee. o .00 0 02 Ocbo oooc -oR.oo30.cc o0o o F-4134-ele eo ,co 14 ccec oceoina.cO o a ~ .¡.ooOc oceee ececc o>e cOcce e c c .13 .Hi M I S

PAGE 47

Gaificadlos DIARIJO DE LA MAIIJA.-Domigo, 8 de Nov. de 1953 Clasificado Pgina 47 NyU NCI1O0S C LAS IFI CADO.§ :DE, U LT 1MA HOR A VETSVENTAS 1 VNA VENTAS VENTAS VENTAS CSS 48, CASAS t CASAS LA PROPIEDAD ta CAAS 48 CASA48 CASAS If Efl ninnn i¡S¡r $.1 Renta Anual, $5008 L Prpladad anafruo d¡ltrabajo; la popidad loan.a AMPLIACION $luOW LLI> a.u u; ,sea dos itliobes aniiial n d-ina. o LSI'Vl saa aia~, = roodrccqeorspee lorr invers¡onistas ¡utsOsts CORREDOR COLEGIADO aac ,uuu lui sadn aoau O.paa aul Inversionstas s uaa~o a.upauSERIEDAD Y HONRADEZ y Lose nena ry p0r la taso. libindamauo -oeistmnulMoIVbI A hn 115<)00400 sa,,t Aat1) $8100 " E'.-i .s.A. t.m. tPaPLAYA ERMOS '.? $1.1.74 oaaaaAual, a ia.aaR P saaoa 4 aaa.,.a. la~a~asua .a.a._ _ _ _T .dAp. T-. aoaaaanaaaaaa ia, VEDADO: S67.5-1a ~ 3 ¡aRoaa Aou 8901 ,04O00 RnstuAnual $650000Eifcis patatri(OIPAY CHROA AALEDRE 2 00 cca calyP' o ,ac $9,007R.ta0A00 ai-$77000-H'31"'-4 -8 91a2oRnoauASua,4, ,00 v" $7000 Rnta Anaou$6076 aaoae~ ______________~_MIRAMAR $35,00OO UCS A $2, 1uooltao di.a e.,¡aa 0 a,.oaOanOo.dO 10 lO a. o aaaa c aa. do gt.p.a.5 a1,00oaReao.aaoaa, a 0, M$tRA AR0022 000-oa" uud~~bao~1,u~lc EDADO,505i00 $92o R laaAu¡ au. 1o bSO.O -, 2o sp~, HaooO aoOa ao ooo o go.pao oA ANtA : S72.000a a ~ 08060 Ruaa 'auatot87.000 oana'ao2OOa aO DOUPADoMitelboj oa Caans aeplnoa0.00.0,ic $80400R'OHiO.Santos00 s L5UUd o. ra a"ea l'O O ,, ,,.b¡d.Ude L aic., c.'117~Z e1100.00. o-21 oaOa0 iaa l 11.',aaoaa m,1 o oan aIa n. uua.toaaoa00 o. oaaoaat .n utodastt susa parodoedqeso. _____ So o6Roooo 'auoal,049 00 )utcaaca 004221 o i~ ai. aa0preparaaa dO ar l to s. 08 PL AA RA,!$ 17,13. 0 0 10 ct.ltdti d ir~__ *aao' 's._ a.dia' c. a aai,,, a n acaou aru 00S8100 e 000,0Al,. Altona dat Banqpor10a0lSaolo Su.5 4 tXE N D a ,at1-1-,aa~nax 6anmis.;una al ad habia-so~ocooA istO ~ 2 4 c01~~ ~~¡ 11~ l~."o,, 1 ioO e., de4 ,0x.0 1 20QU REFT.01,50aa bo a ___* Ooa a aa aaosC aa aaa c oad g a tEio s ____ 0450 Auta1.0 6.0000aPrecio O$5.10000REuIDEN'aaAL a ano2.500___de______ __ AL ENDARS $22000DA0 90 12$t1,0pc0 lo 2 oo a a,,aaoaoaO, otMIRAMAoRaatan 1 0000Ml Oabd.ao1 oCASIaNOo VEPRART7I50 __________________ ii3,la0 a $50cla a ~.,n ~, taao t-oaooa n a 8840R naA ta.5301 s 7 1 :,:;i O .'. ,oa D. a aue aao sla.ca ~ajos cinco 3comercios aaa PREDADO oano1%,-u oS5,29600Rnt Aua, ,02000t14 341 uaDOLOA.Sa3a8aPLAA MnA Mao ., 17,50 630deMrofa Mri a Rd nuoaaa u Pscf~ ~~u W 22 bubo e~. -Aim ona ms L U U c u u o u d oid. R c a S mo c s 1.0 ulsa. 3Y~. o1,~ ooaa oaa1aoCaoa S30,6000nHabnta Ontaoao OnO S3,84A¡~$500Rnta Aaul $420 0 LIA DE Clo.A iLuinuis ~~ 11-11 Ja1 a an1,ao1alor, 2e uae ua n 1 EIE CA da de la,, colla iuaaccla PAY MRAMRS1400 Ot. EPORTaIVo a,__________ ,_____die a eali. oaaoaaaao aaaaau at ratob0acoaon laoRa s ln Ia tot la ,u o.o a . aaaa MA Y L _aazb~.o-a1, 16. 1,_1_ So 4)) Rcalu So, $a4$4 ,5 0 0__Real.__ _____ _____$46,00oa0ot)Ut-.<: ao o Son $8,0 0,3 plo tteda .s e_1-4712.a1o1232O 9to N1a. a e it yFinico oa IO RA!a 7,500 aO 21.e8.aono ce1-8 ta667 Edlat1SoLaae.4,0 M2NFCA OERAe,,dt. ontaa22a.000t1 pgaluc-2 a M2ao. fe¡,aOanaa¡c.alanani Coa~n~oalGa1s, a. 1,o u,,o baa. bauupltso aottaoaaa aa.~~t1,,ua.,,. ajad~o.o lata ta~a~ A$2 .i5.00 0A.naad m na $ 3o,0 oonaaa solea~l 00.,,e Flor, 7 2o O I i do6,a11.o,, nam, a acad sd~ u 2 d m k. aulaa. 010)1RoaaSol0040 o~~1.%a lt ia ataaa 'otlo booolde MdIauo.lnesn m auo. na aaa oua. lu~I-nno.Portal. sala. habita.a-11 o, o$16 ,0c 0 ,nado 5 bba. a t. aa u to aatnO ata1 e, t. r ?. di o oaOai~,ataaO ato ta Toaso le.od.1 o aa~aoo.a ou,0o oautuO aaa oatuO, u a~.OOa ,,.O cal a a0n atatoa,a'taoaos.c. anOdl¡,ta.lub p. o" oao ao o a oata ts elloe lOl peo 'y Sn aaplao oddaa' tataaoao attot .ttn -latadt.iuta, aoim nt oo 0 pa y u o. unn oaaao, ta s d, IF RM So13naoo.pl.ao;Y anaa. Parda ecai CORO da#, aa$,,raooa c$7.500 Anual:a,$42,000saOa.a'" l.¡B. Pel. friin L to aoCasaOdadosnann.anta.bajosa'. A N .a 0 )ulcc tiaaa tSO utSultS O nn aa oa,auportal, 4oaaa.aaauuanen.sal.,,t. ioonfo.rmanaYo suuaoa oOnto. duueuooatua, n-, ¡ i25n4naGauSaFacaa LO ROSOA N 517 BUENAVSTA $M.7 Informeas a aen noA,. o.ta -o, 3n nuotta. 0c.uu.an P"aOa ata astinoaa l Gtaa O ecns a aOOat'qnnn.n.M M M n FO-2264 2 bttaAaaan. al.tcm.a-371-8Florida T if.col62e'gi9 11t.~ o BelnO O~ n and~aa n1 e~~i-. aula taV-1, aOaa-6aaa-aa2 a aiacaona baa.aaaa 1H10 326.409 idIUO B LA M IieOfa.:o 11aMnsu21 a-aa a. SOaM1H3306:4&

PAGE 48

j>,(IN-A 481 DIARIO DE LA MARINA N4OVIEMIBRE 8 DE 195a Efemirides (le la Revlucin Cubana Tndunrga¡c diCoruadd E D MNG SPS __1__<___ 1 brero, del Apostolado Social deaCrn Poyeigo uz -UNICP4_ __ BajPor Benigno Souuprabezde R._._______________ tanquerdoelo___v Un do lei-t istri 0 0 Neeu' lcc t"4e*4OOdCeOb d. AiedlPOceP< .ldel I n di d uoa c p "dceieceeeeeeelc eniidnde beccc epentl ecei icende ce, pic a e ~ l rI ~ p e cd o nec qu cceienute~ ec o l I o o L.ee n-le plebe ~ d.cyc d, c ~ ci ci.lid o q .e 1. fiscal¡, ) e
PAGE 49

4 A 4ACIO DIARIO DE LA MAR.IN-A, 1 SEtCION Ao cxxi La Haban, Domingo, 8 de Noviem-bre, 41e 1953 pgina 491___ ~1eOi nsos del b"ndodr !!Nuevadtlap ucded la protena del o a.n. .e. tndni m ,p el" unln, 1, unidlio tuln. 1 n. beMhcod u (iON IERENCIA DEL Dr. ALBARRAN EN 1863.,,,. i ,uibIn .¡e.i ,M ,Ih,. .ndioo ivaSnijO i i o.b tnino,a ".bo a vntajade~ ~~~u o d.lo q u., ind unu ntdiltitii,ttod dn it c d. iuod i -tt .dtt un o.i¡.hil u, ~~en dltd .biecade iO tdel.dtddtiuOti t.duii un iti* 1.unid. dtidd.goit l-iolhii ttdi .iiolnui i1.itund yuiu pat n 1. du.dr b ~ii ioi 1t nlit~ i d~ o oitlu O id. un ,rli, odi 1 prdodobiitt1.oitiituit VoITNJAIN lt ete e n 111 d. 1io .c .Eu di o.tdt presn te und 1,,h, iil tt t i,, to id o iboh 'M t e,.1d11t itto ¡ydI.itbidit uno .la 1oid n bro. uie etn er i nu v F,,lnc, db ,. iutut tit un ____quev__,_prime utii i Itd ut qittt oido I goitd nlet .es coyu iaaa. a me .-Le--abl ,niit olddidt1Diun it .0d. fieddeiaodisdtio nltmiara aud.d .di. ct~d1. di tited one dayttitt u ut o i n. a ii d .u reiu a e aiu n e iip l c-. i a .c e ~ ttututitd t unu tib t, ttitio.ii it itl r.de t e i t ii i ,s, it ile.,. ~ dtnleuptra sealurItttl-hitrt,e,itddr.lu 1, cre dtteh, 1tmunto,. ,u -dI e.,.itit;It tY 11 -11 p.iitd, titd' mil, frmit u.iitt Jd7 hcae e._tidit, atviaitst. ltdt la co 1.1ti it, ,tntt die u, Eit-, tchodit,,i~. itt d. e it,. see.ex ¡. an ene n~ i y q'eit.tu,~liiimPtudebetet.ttt it itititt ti-tIr, dt-e,t ito tt tu ,," 11itt ytltit'ttttitutit t nitt. .p itsdel o iit tt ti tt y tibusca, ttlt, usit i a e itpalpW11 tlo b tttu ,c.n.I6tu '11ut tidiiiuitr i u, ¡¡it' dd ,n.Ici Iba.uen elthit it ti I1st~ cad.i i, nit 1 t o uy u t it tiittitititil., yei litt Sit I ied. t'L t ., dt tu it t, .uot .en[. i -idit.,o-dit u ltutlit 0 tddtt Tutu, 1. i uitt ,tihiotitytdut bir, be abs I 1.qcent~.do el 1, d it n'"t ~it-diitmbitntt u isti tt, F f i, o t.itWt1-tique en.11 i pe: t ttt Ittl e: o ,,ca pue~ u-t ue dipubl ica,r~ ,d 1.Ct.ttte it tf t pe cc n lo mo os sso sde ncro sec -,l.,iatdiladoit1 a cnocer lasorassperelode Ud1 dens ntess ver1.lot 1ttuin mi c~ donuevos~aNpH, ,954,see formamdederpN oviem a,1 it yio attnt ueene-ttt DIt¡Le nviO 05penan m nfe it e,ut ~ull al~t~ii i ot ambVt in y, .tt ,i ., hu t .u d tt le tr. i ltti t~~ ~ ir. .ii ituitit~t itt-it.it.t.,ei o, ~cn ~ i t t, e,, enu, n o u o ttOd N 15 A Q E N N A S E A E I E U yu c. i itiit i n. ut t postible fi ~-t b 'cteria.E Vguiendo mi it uni uiti t i e t. .Info rititittuni d a '¡e SCO day 1 I t n 'u iidd ii-t n, Ln11.os~ t eers 1 e. S bs eln'epermo"c ndh,, p i tde, t m utj~ i,sotbre tod di , it, t ,i u I oitittti i 'ro t1cit e fciiaoSIuu 'luit a.tiu t oddo' e'q, .ousve do ing sen 11 A2 .e u.di,i tdii ituii it sit r7,stiult otiubdi t, E R NSTa r luit,~t-ud ijastactiitid tiul_ iddiiiitAhtiitt ,t.itii ec n l uin in ittiu.ti, nuuidl i.,ti, h.tt 11.-t6t1 titdibitidittudi -j u, iit, luu ditutit iti l t t ecit n ~uo.d t-tu .uut i ~idiiiit e.tdiudt1, it le ttitu rodt.it ,, a itt ceulatrdiitst.t.-. i 1 rina

PAGE 50

1-a zIadad araabla. Qu.emazn de edificiosl VEDADO' 1 ll off~~~_."__1~~~AU-1. a0~ranla mayr aatia a 1a46r7"aC-r-i ED D CrAri, rra VCCMArr r a aaa a rii .).ii aaa r arAarn Rilarara 1ArIarRESIENCI ~eco, 1 Bli CAirioreaaUrge Vender REGIA RSDNI rt]caiii ari l. Ii~~ 9 6v 1 . arr un. s r ararar. la aESQUINA DE SOMRA lp~airse, d ~iO Afaa l. ac."da",Aariaia daai a. aI -1 a Cii~rra.r .a 1 ailiia.arr-rrrar POR r 2a ni ri.-495VENDO CASA VACIA ~ rara .ada. ~11allas. Ans. ~ "dl.rrIvi ~.ar~ ,l_-~ Yarar. IdlmI,,.,%,--r-'.'.'."arlar irrra.arrrir111-l Ai_. arr.aaiL.___ __._______. __= m. ~~ ~ a-aa-ad--l 1~ o.,e.Araan a a-s Izala.a SEaENDEN r . aai 120 ___ _____.___r4CANOR DEL CAMPO Ha ~ ~ c a .rr r DO U IbI aa r.Ca rr raaau leral rliranudar Telfono1.1663Ava ~ 1K IU Lrr-arar rAa rra .raaa Irair .rilc~ irarr. Aral. rar, 53.<. iara.raa a, jadida ,t oira Carar a-TelfonrrIa7663a.1. __ _la.-_T_12_.(D_~d.) ___ rarda arara 1aCl c Miemro uddrdlCoei n gar ma.l .1 m i 000MRINA u.rrs. Cae idarA rarad14. a Ra naaada65,al42a,000ra ,.a r ll & rrii d ar dr Cr na ____aeri, a ra aEdi. 3 Ptas, 6 Atos. raaa -i ai i i a tan 3 _ a O Ara.48.00r¡75. U ril arri Edilicio $26,OO riaala.A aarr"ilarr"rrap'a-da __ _ __ Cr ¡ C ala aAarr -u rla.xrcusI~ raa-.Cai dl.adaC Gdr a rara-a irrai Cral aer CArrla ira iiiarri1a"iaai1Al Renta$275 raaira.d.l.ariri _rsadW 1 ra niaradala r-1a r r 000OOOcontado i SE.VENDE L.K.ir 1200 nnyIuu rEIFICIO $90000 TEIla aaa.-ra~n o r-na-daa IWaaalaalr irrararadr a ra.iaa aAu rau aaa d RESTOO: Q-1-7.1 $" r1 rriaaa di ar lar a.rnaaaa$rI~,i Crat Calar. Ar. aCaldiJ n RENTA $1,200 ~1aa'.ra l. .arta m.%. Atrliarrais. 1aardar ar-ni.a. n Te___ -l 'Ea o y G RZLLLLARMA r ar inCaa8 1aa enaRpad El Sevillano ce. P (Craaa.d.C.g~d R en-arr 0,$aroVACA 70 ACE BENI! A3 CLLES B9 5C -30 -___________ iaradia. l, 3d.l iaarla aa 1. -7800rr .nlAaaAaAraa C le uzy MIRAMAR REBAJADO ALVARO ARCIA a1~~ nVir resa~, rarairnd aln aCiiAar nn a r a a 1 1nr1rilar. Tr= i.niara r-ar Call Lu Y $6500,RENTA $980.00 ra ii rir~o rC. nrirr1.ra ~rira r a s ~a~i 30Trraaradarrar .aai=. rn a dr-^-r, a .narrarA~In-a airaii nalTd036000 v Rad llo ErRa 7rW______ CAIlASSA NRA ar rr ar r a~Aa. 1-r1ld~r aan r nam raa__~aaadr rnir la a 1 a tr seia eaa. eUHH142674B9 AiIa adalla d aia N. DEL CAMPO, $5200 a, larl a-a. rirrdi, diala rnd ardr n .a 3 rlad 12 i 5,r ai, lir raicn iiala anoRENTA REBAJADA $488.00 ,lhdes nG-a." d ~rmuua-I ailih 1raaCa aaa M iru d-. ~eala srla. i.Arraa aa ar r iii iCAllirrA .i I nAua adra an aa ia aaa -A i .Ua a a a a1t.$25.Mi r r iaadi rIr md-_ __ _ _ _Ed. R. $850, 15000 Csa Ifnta: S$115001 A G d el terrenoi1r Arey1la rnrdnlr a.Cdarid ra mi riar man a-lu ~aMa ralaA l d~i.a nr ~~r~r i -ii r mirla .,lr ari. a1l,~d~lir,r1ai a i t en rMia.arrdr ul.00 1r.a mi~a dA .:W.na.a SU MEJOR INVERSION larrr.rair, a.lA iraara rr.ir.nCi 11 ,1X 2 D E 11usu u .s Ad. B-l11iiraaCa. -irainii. iaalii riallIBL 16.ds.350000, RENTA $3566 $120.-as-rra-dr ES arr Arird a laa amian, 1 Por C120,000a-Cn rai 1,,dad". 1.Miramar, $200 ALT.DEmiMA p~ 111~h .,a1 11~ d~ D .Id.pa r,31 .,11 ir~la.a a l.II a ta l DOEI 30 Idaa aa I-irl ba ~.-I rarAn.a ,ial.aaor.. anarl 7i12ra3a, ala aaia.inpa¡.a.a PI R C 3 r r d r pa na a 5raaardrr-,115 M aenarada-ape A ~~ar. ~ Mcr rararaa I. anrdi re rirr.C.lnr. Aiidda-alr.ra naar. m la Hab aanan301 al .II. d r =rlai r ar -. -. A08 ada.1, bad ar r1n2a___ .12 000 i r ail ir Lpez rr.araari.daaiia.r-a"aarararrdina. aa .M ¡gu~. ~ n e n ja n in ara A ;_dal a -n a $ 1 drri a a .ra na ire d o a osd~ (a ra-V L H b r 0 rl 555 a.,.)., a1i FLc ¡ erndez aardr ira. aada. naHlarjo 111 l. iaa.:i. man.alisna $2 a,0 ________ !R pro7;A eia, Mraa r al1n n aarra-urlr aaall r il.iid LaiRsar. 51arrirr. i11na~. 11 ~nir la r i C i n. a on lc rt e HBo-5 2 2 1ii ii d l ii irrnu nare s 2 1 11 .r .alar ra .g i a ra n in E ra 7C .A -l aaa d~, I iia Pal aunl. m U3239 ca-rr A, anra riar iC 1 di m !ir P n AltrldmY--4,0,ira. arr a. Caoarna iurar aa iid ai u, a~ rauaaaa. m a-. -in~,r Uted prya rn.abrcr i,~1 11,rIaa iarr u raarar Edificios zonas Aaa Idl.ar.lA~n a-rafrCuambrrreaa a comerciales a-la -la pandraa hy y ana le Veuauo, 2L. 33 ,00U MIRAMAR $5000 $100,00ririideuja, .d.itrut a sraida ara -rent. rd .o. A raran r ld. i Cass a plazos do dar aamduasrildesi-eosi Cana.recear laaduear !e.ilia maia ririmiiiard $ 5 5 0 .u arrrnairqueareinal narriaa TERNO: 5m2a1N1. fr.i. m. araura0. ar. .a br d14raogre-. ardida -M1 k J $3 00l idiurallaarC $1,500 enrada rea.itr a.Wla gara r l amn C r SdiIlrTaU B-2d9. J. Cniv fABCACON 1,100 N. r. ir M2n an.1ri imMaHaaaidr. maaairaraia$340001 $3 lSoLRII COLAOI $ 71 zL aaa arman. mensuluas Calinda drArniraltl. 4Pa Cna-____-13.Cira~ arr n ir d sIura ACAn1Vrla Calla Sad Niid214a dacogmiid-aarrao al b iiiinr lar~^AididPAltriadeiradi. irAar30 00 Nueva RENTA 14% LIBRE l ¡,l.l .riAiiarnrer lsrderid~~ ir~~ la AdIi randr Ifraa e:r3 ,00 nia.H.A .t.r u.nnra. nr1. irnnra. Telefoo F-4441 o ira,1a. imar~~ ilua,-. Playa Cba r ERNO9 V2lId. Aala.7_ E Iii rpatas laoir odeFANIICCON 2150 NlM2-__H380-48 ___ r dia, rCjuiairin M lrla L ALQIBLERS $2,15 COUNTRY CLUB, $27000 USM dfb.r ii"ACdCidAk $50000 lm UEV VEADO iri Chalet, $65^W Y Aecnocer $10000. Var irabtnemolareaiara par anu,d r1Iln. ir d. i,. m laCaalir trla nos.ii Hacmosanegc5io, d r f mur.d 3D .ul V4la i aua ,. na.1 uira 16500 aA a-ruiraiaiia irr e d rirreta ili e.nari AAniara n CLLE LA TORRE 1ua lauii rna ni u Caldran1E-0n. dr s e$ .00 adcurrriamna ra.aa TernadaC.Aaa .Paumi r Ch ___1i JA aiur d C ua ___ al ArAloiiiii iarln ayr Casa Esq., 13,00 a7~ 10 de entrada -. i rada R yTM~E.$35000 e-c riCadosialCiAlt liail .ai 1 rr ara ina b, conr ii iida, rarali r a liar nn, ii rul. SE VEND EN CASAS TIRENO55 iS.111 naaniliairr ia. ,ia 1-1._ gdrir Ca i¡ n C n a arr Sin Esrenar ARICACION 630 1N1. armrai.ianina.ar ai r CALLE l2a $1,000.0 Crmrrmrl Rpar6meses LIILERES s$a6 rlr.ii. arnaraa. ndiA. Ca uri in Ail e.P lai 1 UIU ani lZiigr a TiONA ISANCALCDA -ALTURAS DL VEDADO Cdr, ii. 21 r 5. edaaioa$160a.a,a0naa a r sn-otise t, VIO PErlOClaraBamara1.1 a11,aT. -ma tarmra. uriran, nr. alarrrarte. c a. .Ai ardo d adnan er _ra a a uii. cmiad iaraarinar AlturaunIr iVedad EdAhdr almn araran rlia iiaurai.Ar muani1.a-$37018n0 raa aurara. u A .d ar adandr Ir Va el rpado. lgar al, trlexo. arernllaaamra-ea rr Reco iianocera318,0180a arid 6 ldable, Ruas 7,ly T"d 1iaiCliresIia o 14 prIni larr. alrdir la aima--II .n-d i26.i ara., Ili, tdsnclaA Cn.Crir arldini rars~VYeao, $2 UU70AS0CCaaCnAa Calsaa a-ua-a-aa -duCl.iCaaili r ia irar rVdan,$3os amm aannO.Iiinarda iayim.croaninaaarenslnC auElan la riiadl agrrdnaddand n e, norarr Arai liaaa maaa llaMa l. dr n saa ad, rrna. ^alra.i$ n i R. TERINO501.V2. j.1l. raimiriaiegrada A a-naorcrii. in a-^ ra ~.ir ~~ iaCaa.ICASArdr ca rla, lbiaauRar. ¡51) 142.an,inr C an, 1 irarsi ra uaeianua-mnr.nirri dr ilr. FANEACON 5$ .l. -dairm ra. nan aara,.mj. u da d n rnaaramnia r ariaA.Iia b-LIURRIS-,$u51 ui1. -CALLE a ¡r26 W CSDE O LANTAS C*Wi (la 11So ;!ud a MIRAM~ RR518 can e ll, dI ana u dair i narr!TODAS FARICACION Informes banca Cdr. 1 1 d-ar.braaia. rlra. lnrnrd, Cir.n. ra arrn DEPEORA daB ft l-os y comercias iaaaiaiaran Caa. 1 airgr uft a-a s l.ria _jff ~uj TEEFOO -HARAAa$C80MAR NE CasasS270 WRI ¡n¡rtn -505 ME ZA RENTA $1408 a.aaanurr. .iaTaa rrnlaa.Nar. W41Z419 U-3239 aa na rr rd, u,700 i~ia~ .aria CrCAaM ~ W1 86 -11_ _ _ _ ur~~~~~~a ra. ua rdaairrr.am 1d r d n~,Cia -iiiriirri 8y-7 1-0-8 -rra rm aa -r--iC-i M. sal., Malea.r, .1. na. ,cin patio. pasillos laterales. Ruta 23 Au tobuses piterta. Inforines: Libertad esq. OTarrill, Vbora. TMMM0 C.T. m ¡a ir AYM. 3a. me~quIna .11,n,-.dir,-s, e Q" 1.~ de 114. bao. gri,, Jt. ¡Unimenio $130. Inforan er: Robertn H,-rnndez, 1-1.6119. a1 90-,-4K-O ESTO SI ES GANGA c.Casona antigua, dos planti1s, citarn y .nleria. sala. comiedor, 3/4, ~os, bao, 3 d. planta; pegada Neptuno. Entrean un piso v"e lo. la venda por valor del terreno. Informest M-"". Mide 122 M2. Hnia-484 ANTOS SUAREZ: EN LA CALLE 1 'Santos Surez No. 463 en! 1' Lre Go Mendoza. -lo ms alto y seco del Re. parta, se vende o se alquila, casa rin estrenar. Portal. sala. comedor, 3 cuartos grandes y una ms chico, cocina, de gas, terraza atrs, y araje grande y,,1 dos apartamentos abr.n. cun teireno, para otros dos. $33,000. Se ensea a todas horas. H.3NI-48.9 VIBORA $15,000, RENTA $145.00 Edifirlo esplndido, 2 lantaig. l:n,, sfio de fabrIcarin. 81 sa S~a. ¡se en: traga desocupada un& planta. Fer ando _X-6224. AMP. ALMENDARES, $18,000-1 Residencia lujoM una p]Rnta,,Jar: dn. g&r&je, portal, sala, hall. 2 cuar tos. !loseta. 2 baos completos baila &uiliar, comedor, pRntry, ocinst, cuarto rriados, bao, patAo. ¡Es ganga: Fernando: X-6=4, TAMA MAIQUXIMAN XAXAXA Y sun liarrIoR. eskizadas comerciales a prejosa=alca 200 camus y edift,,io. $ .500 hasta $20(1.000. 1.1111 Sl ente 9 a 12. Mertndex di _W-2996-49-9 SOLARU barrios. desdp. $600. Ayp.st*yn, 1 Vos. $10.000. Habara 200 mt%. $11.500 hasta $36,00. W-11560. Solamente 5 a 12. Menndez deY Solo. < ojo DOBLE YA EN coNSTBUCCIOfi Year rirrepanraadi brar-dal dir. Arrdrula Ira Clrar de a oleiM ', a mantBl. Va'aa UdS. mismo verlo y convenzas plarAion da la DoleI Vr -isra.no vaaaaialdan $8 $11vara LaoraIrArrluce¡ ronalocr araar dieilao Va rayaaar. Era rr Habaraa daradr Ud. Y drplicar sadinrarenar lNO INOVIER1TA SU DIME SIM PENSAR BIEN LI QUE HACE No so deje engail -Estudie y pionsa Manrillan edta slo9 Ah lr y vederos a 53.00 Y. serv u dflaniuoda La Sabr ae corvencer. ldst ostrao len hoy 54 655 ddaa na.Cuandoseiboa qrlarA n olOr dr ir Crliar -diO nos subirn a $8OyS$10 A DOS CUAREA MAM;R $3.00 $1500 $10 OC u ERASDE4u31 ARRA AUNANEF $1 S. GRANDA Iae.da Venasr Tardo& Ira darde1r l2Iara y dr 4 ra-P lan roas terminada ti

PAGE 51

AN UN CIO S C VENTAS VENTAS SOARS l SOLARS ~ M ndez MndezPete P e nat e 1t 27 NUMEROI5S 3 27 NUMER753 Loa, VEDADO VMADO ¡ do la FO-529 2 --F-514 FO-522 F-5141 oro NUEVO VEDADO ,*1 La Torre 1REP A 'TO 00 .o5300100 MIRAMAR1 IDooo:oo' o 5ta: Avenida calle 26 esq. l 0 M. 21 o. $12-,0009 00 -Yo d, Calle 1 U;<~q; 4 Calle 38 ~5 02 Calle, 513 dor el. 0006 oo Ave. Central 11171, ¡Ave de La Lomo 30 0 i4130. Si la41~l208.20.l, ALTURAS Ho DEL VEDADO Calle 47 Ave de Khv S 1.50 0000 $1.707. ,BIEN Calle 26 1.0, Callo 41 R a 1RdR32 00. 14273 0191430R4 ,oO ,0,01t0.,CoE3dlildds Cole 0. 000obr U lle 37 esq 155.3.9-52( 01006v,000000. 11 0. 200 el".Cai 43 521.9d vra. 1.00,00 d D Cle Sata Ana 030 oo-A1.03 j, I7 24 52 Ave. de Koi o,,1~50.opo o lioo. -C o1 5303-11117 oolool Celle 24lAe.2, esq. Calle 30 Col!20.9 de.1 Mao-o89212 3030 -11000 V, 03-2 0 30 l C 3311 0020 Avelo219 e Ma o 1-3962, 9030;DM9.11o3. 000 lifi$3.0 000 Calle,2240253335 $1.4 p Ave. RHABoerA Calle 3$. eq. )Aloo200deMa000. .0 113 30 o 112 V3, 12.d0 0o Calle Eolo s.,9:REA RTO11 00Vi Calleede19eoeeMClle Lom Calle LN ore O10.o835 o 0 310030 ',:,i,24 1 Zu 5 i 47alloLm bil~o Call eq28 ro $L00o. 2.0 000 006$M2.2i0tos, Calle 00STOIOS Cale anoam 23 58 000064-0007.5. 1( PEATE 'MENDEZ PEIAT FO-5292 F-5141 FO-5292,000 F-51 41 i H3324941 U390204 Prpldd Iaabl.¡ ela m~yor=91r1260. SE VENDE OLA HABANA3 aduido ro¡.o popio do a o9 e Mlo .1 .le aalloa iaodaa ri 00 U-41149.8 1QUEDAN 35 OLARES MUY 1SITUADOS EN EL REPARTO¡ CODICIADO Kl LANABAN¡ ESIDENClO4LO LMIENDARES OYERO-SITISS Fl 0 3 ADA 5% DEL TOTAL RSTO EN 72 MES .J 5 nni~ o.s 0.1 Clls 111 1 Es de00 00004 EPRT D1 ,2opia 9"3a" 0 *HABANA: 14 x42 n G0st. L: Vidi, -021. VEDAD: 17 x 50 M. 00 Codod.ooi¡ONEIA, ESQUINA! 11ed ,q,!d,,oo oo dn d o a 3 se 0 00000010 Lod-Vidl, ¡SINE1.ESUINA!1 1,5n: 3601,4 oM2ood o ",o. ~s ~~,s e10000 looood. Lol-Vidl. -3620. ¡VDD:19 x2 $1450 Ly.lVidl. 02123. ¡VEDDO: 14 x 22! ,y0 proioo ObolooiAooo w-000.e oodoodioolo. Ooo al, 2, 3.60228. d oql 7890112. Lyt2-Vidl. -362. ¡NARDIOCNTBO¡ -Oido!. 0320. ¡VDDO $3000 1.! n100 do o1Dio 1.1,.-lo 1166lo d.0050 63 22 ,da oo, d1loooldloP0101do 3. Eo odolddfroailN. N 'dol diDo1. o aLyo-idl ALMIENDARS: x £ :11e 120, 1.9oolo lo.1. 5 2. $25. Gonga elAoplii yeVid. 0 1-320. CASINO DEPRTIVO $300 no c33omiie. sombra2. 022 Lyt-Vili. 0-20. MUEVO VEDADO: $15 ¡ONIA PAMCB $1.900 02 o3. 200oda -. ni. .ioioo.Sils iOSe~t.Vl I0fo00es1 Lo ocVIdjo 040 Nuevo Vedado. Calle Sta. Aa lnte--iOr y Sta Ana $.3000 00 Calle 22 lo71222292 32000. Clzd. Aldecoi 0395.23 -,10V550 7.0. Calle 26 100.01 Clle parve y -Este, $17 V2. Calle Lao Torre 11792.30 32002. Calle La Torre Calle Lomna 01013 7,9330 VI Ciz. de Aldeoa 18,50,20'. t353 VI Calle 32 calle 7 y 28 -Calle 47 .010 .,03910 .400 03. Calle 32 3 u" AP TIOTS 1on VorIoa2 Calle 30 1290,0990 17203404 Gdsu 137 11.so, de 111 33203.500 V 4 O (Ioll 3 y3 520 3.3000 o 2317-1.10V A OOLOGIaooOOLGI V' od., oooa'o RPTO,7ma. AVE., 0155 de0 1.60 xo3i so tro dee20002 B0-7123 l VENDO1 ¡os 5 mt-jors,'.olires de¡ Qaorjeti parinformes00 Llar al B91011 OHH295049.A COMPRE en el Reparto La mejo-r Urbamizacin de Marianao *Agjua en CUlTOidd *Calleo PavimentadIUES *Elecricidad A PLAZOS RESTO A RAZON DE MENSUAL MEDIDAS IDEALES 0.25 por 23.50 vs. SUPERFICIE 194.68 varas SERVICIO DE OMNIBUS Llegian hasta la entrada del Reparto -COA: Sto.S-S. -AUTOBUSES: VS-Otoolbuz do Mao2ooao. Visite hoy la of cina en el Rparto. SR EDUARDOMORENO B04583 psio0Emidrd , S olar mide I~00OX42 a¡ my i203 tot ,0Al ir, U11. 1 I edi 01 200,aen., $11.00 2 oo gur 203 e -l L.32 0~i H.H2505494-04-Aslo-15 minutos (EMiRPooMlS, 202,0.9 3)VENDEMOS TERRENO del1-Capitolio. 01313. cradlOm, o lar m030 ilo 54,430 m.,prop0io@ Reparto* En l cofu¡ o 12030 itr230A18000 .6. 70011 00000 l fond lSo A i a catre dEn la co reo 1~ ~ ~ B311 5.3.00 7oo.oooAoo9t9 eras a Cacahual VEDA-O---XyOa Santiago d (A $30.00 VARA) Eo lo cadlo F 210¡ Vedto eacnl ~o 1, 7,0,Mio x5 tos . 2. Odo N264, e/.11 y 13. ooo(ido Do l fireoYso.ooOoOisOOdi l o.Atir1", solar completos-(t13.665,vrs Sn Q o l Via de A-12 06 MM_ 99 50 sotO. Itoooesen ooloa(Ca-Bo eros s2 Castro, W04223, Mooso RanchoBoers luevoVedado, 1 Ux 3 l0Y'90.la onda amplia y CleLa Torrs im~so a 3, ,aro. UHH 156 re ira. mide10 x;0 mrso.,11.79 _______________ bellade Cuba. 1,80¡ 0P metros0,2 o 417 000<01,$ o vat a p00 osilerea.010. 00o3oo EDADO) VT0 M2. v iA. %o 556:t A-91, 0 15 0. OO H.79-11oCllo 13 Nii410, eoq. F T t l e t S4i-Ai7ECALZAVendoAOSt0oooodo Colusobia. DMide 50,x 4.6 sdooola tmbin pari Totamente 020. v. (Goaga). Parcelo Cooool.Dueio F.-7749ani'd de Caloda 1030043. Somba7, ,UraT iad -20. Y. F rr00eLnea en00007527 H17490 Truffiosooide 20 x50. S5 . v.(Futura Avenoida). Marraro. 0 PD0TUNIOD B-2266. M-1774. Rpat AiAnars gua n 1ESQ1UNAS EN UN LOTE 5Spr(I: qW vja~3o 3 Z, 0 9 Ooi .1 odo70,i0 ii0 o $152001V2. SiollIo Cr sla:ri: aon .aptsima llo 3 Rosal, Lneoa y E. ideal! F917 Luz, Telfono medida, precio 311. o. EsquinaSrbci nn peqevoa:12x 05.60:1$00. 30, Si -. 29-4t 80 S r ic o i i lolOlS E y Pogolotti. Moo-oooo. -idt 00 B-2266. -MIRAMAk $3,300 terumpaoe CALLE B, DOS CUADRAS' Us I,esoo desdeoo este 1 tranesporte C leogi o Boln. Medidas o on 11.7oos efet pr110 15xi4.y 30 x 4 0. S 2 .Esoa11 q30qier:0~1 N,0 1a qui000 f1r2320 Ave. To-ffino y 1 a000 8 ucaaua Colzodo Columbia 2.873.2. 7 lpi mer. oosoo Cerca de todas' 324. v. Situaoito privilga Maeooo. E'NO1000. Alturas BeTel. M-2525 o artes Id B22~. -T74. Enpedrado 312 ,1Incluyendo1lo s H-37d-49 10 ente 219.1. establecimnienetos ¡VEDADO Esq.l1yl10 '000341018 i0 edispentalk o 2265 3130. TERRENO EoN par a las atencio-, Esquina MARIANAO ies domsticas 2,564 V2. 1~ oae 22.65 0 23.30 11Se vendeioloteotic 000000odo Porcela 2,564 varas Calzada Real 12.70ox36 le 03500000o, rpopr 3 0Slr serPicentro 5 nave3.nflLs 13.66 o 39.44 d/o ispoilu es Esqina a0033.00 Tonos Cenotro$s 55.00 A937A -It aFta FERNNDEZ Y VIDAL -UC7.5 nrd A9112 yML-1506 CALLE $14 6000 H-82-9-9 ALMENDARES Mesliae VIBORA 24x40tr o $ deVeno, parcelaom3bra o amia O1.79 x 4717 Vs130 .0 vasir 0 80 INFORMES: ODEO R2RE ¡ A0141 05UFC205 79. MAagnfficos G'ANGI,'A UC te745 rrenos de: _____ ___ ANMIG EL¡~ 460 V20

PAGE 52

PgOl"s52 aeefiedo. A N *NC1, CL A YLIBS¡O@ V399'9y40n A ^ VEA H1OY EL n!~Para su REPATO R.CpLLO residencid (~~TIOCALIFORNIA 1CMPE AOE CIVICo Suado en la Lomo el lote donde mu i:iuiuu de lo Zapoes, frente adelante la IJ¡¡~JJ a la Carretera Cecontruir ENe LAS O~4DACONS ¡o.Repart I DE LA GAN P L A Z A A slo Wllpinutos del H B CIVICA Capitolio. HBN Lo que ms intere< Residencial COO4JONCACINES sa en un buen Re <-TRIBUNAL DE CUENTAS iCDELSPKPk -TEATRO NACIONA. 257< parto:CEA0001PNCAE E .1 e.osBo do 26 oso70cmND 75 06297799057005 Facildades de comi18( Oel k El Colegio De La nwcc OLE ( 00111C Sle da.Buens aceras o 00RNO N00DEt Sall 1 bunanteagu, RPONACADENY qu C P1a u a luz. (en 7082i70520051 manzana onCO Telono automfiIINUIDSO01. 1M 18760 varas de co. AlcanRcarllado. ¡ 00110A E 1 11111 terreno1 EVEIDA DO 61 La mejor of erta TODO ESTO LO o,.C ,lsbia e de los ltimos ENCONTRARA <0<70<72. 70<7<07.77772 alos USTED en el <,22407 II ¡pMede9rrRe3329191 lepaFrl < o< $1, 076.50727 < eeeenede 2910 de ie 90197<7. e.7236027.270<700< APLAZOS CALIFORNIA VENO6 00 LAAMERCA MIRI1 Y 116110 20% entrada H* d,7<0 57772de 7777.<0 Suain ideal alto <7< ds7<77<<7 RESTO EN 4345s22 05 fresco y sauale, '1. <: 2775 0E2206.0o mensualidades 77<72727 6782775.7< 5% descueto 06(<1100 7<7<0767 577el -contado jJ n 400ESVEDADO Telfono 0B-3192 1.orun1a AL UAS Dg e sqin IONrn c.0 0 I70696770,077 igua. a649.767 722minotr 77626 26 E 7R 720n7o preolso s o<


  PAGE 53

  oeCxXXI Cluffiaados DIARIO DE L A N U N'C 1 0 S CL A S 1 F-1 VENTAS VENTAS VENTAS VE FINQITA MULGOBA 2H 2333 23,302 32000l30 PuM.~ J.0 d30 03032,30333t023 32 G.11~0 0033 O 0-22303-CO FINQUTITA RECREO -__ 3-33-03 t3~30 _________ 23200 2233200333Z 2 GARAJSTAS, YENDO FINQUITA CACAHUAL ~ 3.3032333030333033033.3 332 3 .0.0.30 .30.00~r. .222.3030. 00330030033000303030020023 C20-2-00 FARMACIA Vend B 3013323;03:0FINCA ENELWAJAY HABANA, ¡OPORTUNIDAD!oo 2.03332 303003033A0303 110. 0333L 3030 FI QU TA 3303220232. 30030 0032003303000 32 30000 020303323 033000 C33 32 330233 30200 2303J ompra y venta LL -I0LL 1 ~EATSA!! de fincas rsticas ~dL=3o3 INDUSTRIALES Manuel Correa 3333 00 30031032OO303C30d0 MANRIIUE 2 REIA ARACI Esab AM636 030 0203 3000 330033 Bare, Cato 03 3 0~ 3300300000300 (03000030320 32303303030 ___ : 0 3 0 tLt Hoteles ____33 323332303 33330 30GRAN OPORTUNIDAD 160 CABALERAS 3303330202b.0003L3330230 0000 OO)NIA Y PROPIEDAD b:30030,333 L303 0 1,1.1,100 0300 033330,1 Xa e b~~ -~~3d, ~ c-iManuel A del Toro siOESTABLECIMIENTOS___ T,1120~M.0j res de FINCAS GAN4I30HERASMT.'.3venta 330033 303030300333 Ooo0b, 00303 33030. 0 00000NGCIO-POR NO PODER0 033323003003033300< 000 J,,.000 0033 2303s:-^ 3001 loteder se e de planta O ____ 0C300330 ]com3pea para dsilar g33. Teems _____ r--my n-Tene0do todo Se do brata. nuestro 36303030 tamsoI 03 Hbaa H39 03-5blecie 36,z,: .mLuoJ ~ ~ SU MEJOR NEGOCIO p de 02333003330333 .02 00 E__________________-Nl-H 33 30,303300033 3330 30300 3003333 033030 Por322,0100 3 3030003302 3330 303333030 3303 3303003 03333300333,33300~030, 100 C3A AS e" g ¡ O ~ ~ C~oo30C c. d Bbds,$1500533 030030 302302 303 Alcorta e Hijo, 7 ~ _7'1~"B5221 Edifl j 45 ABLLRS 30oog 1360330 ooo o 00 TREMENDO CHANCE Te N00 TANZAS COLONIA d,, 11 FN1DE~A 1 3300 30300.la303 3003330 1 30000303333 3030 030233. MAN SE VENDE Q5NA~ Teos d,10L3¡-33d 303elf3onos:300233020 Finca de 65 caballeras 33003330030003033303789 30U-4462 U60 PANADERA EN GANGA -IN7VERSONES 330,0 POR$8,50) ¡2.03 E Betanourt ALCORTA E HIJO -Godo03~;C33~:0 B0302-5227 Gr.¡.h l95d1 ____________ 2C332 9C0q-d.3cn g. 30032 0303 ~~w330 102 o3 .12bl330 blde .O-h300020003, rodeado0210 200Co 3C2 12000 303, CCIoICNIUeld3Oo d$00032 0262 OO 50 P-I 3100 LO 30., 3C20p032C33. C00020201 2221M30 C30 ro03, -1 N033, E223,000203G. 2330 003321o, ~mi ru20202 -¡e. MC0 032102..lima002, C.-¡.0E, ~ 30233 O3Cd10 s e 20030t 132202C3032b3330V32 as000, EdificiOI, C., t.3033 t. 203.200.do.2121o 3,500.002.1 : SacI2a3, Cd2i. 2C ~N3 03230 OP1EAMOS EN CUAL. 22330 c33 02013222120 0 e0023Hpo(~ 1 l20 .l QUIER LUGAR DE LA 201, 1113020aendido22, 3or 222su232302 REPUBLICA 33320213.320ar16,"M0.0n.,3P. 2 120 en03 1116,001011.00. COSRCTORA UNO Garca Ordiez, ( k o S. Enrquez & Alvad.1 a IM EdiicioAtantic C2002001223020 Clgi.2. ofk'.stR3Oi46, alt 2os D3p20033020N20 1 30 415 Edifiio Boo21 O202 l0 I 3 IeadtO Pia53 M A HORA E NTAS V E NTASI MOVILES Y ACS8. 53 AUTOMOVOLES Y ACE., OLOMOBILE 0000.10110 ORAGE O KW9 ,Moel 7, amio3 mcic,0432et 103en030.230 02 220302iciones, Yendo2 con o a2 303 VENDEN. 3000so oo ar encambi.3. Bay 1 yal 0.l Jik m ndo U aBS A ) eao 47, 23220305L H_387 ntas d e ecinentos elea, Retura ne iCass de Huspedes ldg, Paadia, ,a, TIda d Rhtres m0nc21o0. en vena etbeci-1 O de tdsldsgtos3. lasas caegoas ielos1 ene la la cidad, con b0ue30 diaa. ambin DINERO de os0 cliente par 902. con grania de estaienos e industis 23 ina, al ed rbail Ifi inters en el ercad. a Ordez uez &Alvado d20n30 Colads co Bcad 7P pis Comercial' IOLO ARRIBAS 1MIGUEL -32 BAJOS 6390 M-3379 'AS DE QUEMA Q00 d0033.3 33o32 0 d,23 G30 i~,330200 OFICINA .a Comercial 3 NOLO ARRIBS COMR yVNDO cat.33E 033022x0032 33202 ¡ROBERTOENANDEZ (Coeor o C0o)010 OTl-20U-619. Do 12 a03 -SE VENDE UN CINE t.id31 10100033 e1. FO419 UH.H1.276951.O SENSACONAL OERA GoCIO r.Tl. M65743 GANGA CARBALLO ~d. en 333331. 30A--30.3203 Informen: 10100-641 VENDO COLEGIO MIODERNO c. 21332302333003330313, 3300 t.mna odoesogo, m"uCe,022 3030330. Po8o10000. E. C22011022130eDARIO DE LMiARiNA, 11012220 11H11-337-51Tienda en eptuno (Atls 21 '<]e 1000E 030 30030330 33033d. 303l.' 03003 333333030020300032~n_ .30 3030 0 130 M00 3030030 3 33 -t0233000 (-01 3 '000. 30330303333033000303030, 320~ d,0 00 030300 3300300 0 .l s03000033 O SE VENDE O SE ARRIENDA O Po pdcloooat,d~, 202gn300102 300033130y pt. do 1030332.020.lo 3113 4 y 002. Rp. AImendare, 20303002212 oda0301~ 1c2 02 R4031 233027.102 FABRICA DE EMBUTIDO SY SUS fANEXOS 16,500 32. 303003203, 321111 ras, 202030001203302, 20002 te~ m222,2 ciuda1d imprtante; 120111212212de0t203002210y materia02p04202s. SE VENDE opo.1,0. TJ.11 0806 2.01 4033¡01020d01.oIO Odrta de la Semfana 1 VENDO Coha y Ve"dq303*s202303 2.2230 <203 220%023 0 X3636 3 urae 09.4peto e 4 An dlIant o de p-101, U-3 8 ben3La. M. PARCIA y HMOS. 0 ROCKWAY X1 40 E203030 .A23022222 y 530230203 1 Nuevos Telfo0n A8368 Venodeos cua333003 modelos2 ACCESORIOS PARA antCriores02 00 1.W. (e300 Polo MO¡ORS ,AUT O VILES Ton&e.; osle llose pa9 Ave. y300 Z 20 ii. ~AMUZAS.-!NGLESAS die 3301330, m 3030002.i Bab3y D3dg 1953 TUBOSfLXILEn 02013 y36322 3)3 R loSCon. 1512 -DE COBRE 30Verlos:30305 Co3. 55 PARA REFRIGERACIOT3 CIA. DISTRJIUIDORA DE B 11.t 195 Y OTROS[USOS, CAMIONES COMANDO, 052164301.15.0.-.,.,.,19500 DE 1/4 BAST4 s. A'. P0lioble. R.19 BOTASIDE GOMEA o Coool y Veltqoez, Po.iC . 030 5 PARA AGUA Coyartd -03633333. Ce 30e-9331 CORCHO EN PLANCOHAS X.3636 Clo3ysir. 90 PLUMEROS DE LANA ____________ 03031Cov 131 EN VARIO S GBUESO.3 1C34-38y i.".% del33-030¡ 3020230 N. 300a n 0 302203030ita P-120 PL ESPECIAL2 03500022 03p0330 i 3 AUTOMOVILES OFRAEPCL 033300030300 303300O303333 ES 330302¡33303030303g203322303200s. PRECIOS REBAJADOS Cn,oL300330330302 Buick 1953 1 -330d2333133302¡, ecic. 1 Com3peores 3deAire0 Afinac" UEde A3M3ARA '.BRUNNER" motor Chevroet .1952 213 10 H. P. 333030, 30300.41 300. Me3000032. O oni3bas o CC33 Od30 33030l33330330303033330de Chevrolet -1952 21303033050C3 (mtrilaicoal dsmobe 76. 949 1 'EI 330330330003033330033333333030. So Plymouth .1948 "GBE su3c32o033330 orido3303000ki0 40puertas. 0 C lmetros33sin 3ser20fi33033, osi0le Fo d 1949 ,03,50, 10,000. 03,5000 Y falla.30ocasionalmente0.3i0lenota03 30 ¡949 20,0060lbs.2de 1Oy 2 ctiidos0 33 020 semana3. oMercury *. w1947 Pida 1010020320a TALLERES %IOBLk4CA S. L. 4 0 33303033 ,3 Z ANDO Y MARTNEZ, -GARANTA, SOLVENCIA 130,A Vi§ BRaKalY Pslmolle SERIEDAD -Z 5.JA.YHSIA -es 233330303033030e2 Acerr co nC ambio-30 303303. T E1f.UO-936 C.Dsrbi o. edO AbOeO0 3 003303 o30e2l30302. 1H30ba302. EsEevill Y Rodrgluoz C-0-38 Te01onoU-l1099 ________ COCHS Rl~ -GOTTARDI EUROPEOS 1JORRI y W V3006aqnC23 19 551 MOTOES s 303330el. 033,0 Ho3sp0330 al esq. 2 3 e RA O PEUGEOT. 1953 Ifna 0CA UC MORROS Oxorody 10W-n at AGNI UC sal. C. . 19531953 HUMBOLDT 105 339. P AUSTIN A41 0030 1 03300evos. preios, 3003330a030. T302M 2330OS .303.N02 o lis . .1953 Telfono U-8084 0MAR3A EN33323300 '3303330, 3330300330233ci0l3s DE USO COMO N(0011010. 1952ts. NUEOS C30033032.3o,. CHEVROLET .*o19322 M955 . 1952 coone AUSTIN A4l303aros04-50 '13 3ea.33 curro 003,303333003. DODGE CCo o 1932 RENAULT varicis 1949-550 B03033030030 y l330 3 0033y303003 3 3e.3 RENAULT 13a302.20 . 1951 3303da33s. como3nuevas., 00230.030 3300 BUlCE .151 CADILLAC 02 -. 151 EUROPEOS 33003303 pts.3030 o. anfioidoo 33033030 33 .2. 2303. Pocos pero buenoE 2 90055. -. .1951 BUICK Super o.1950 PONTIAC 1951 3.2como nuev, uno3es3 Banda al30 .03. 6 ORD flaant ¡ 33033030200 30 ot0o3 me3n3co. OLDOMOBILE 98 -191 30203330302 o.9. 00400101,1951 1 Ra30,, 33300 DODGE Baby ., .1151 3030030303 30 20030.cCrVOLET ,. 01 3030332000. n3ev3.03s33 3303232. C E R LT 15 343puertas, 30300. KAISER 3 . .19511 000101 19011 30333 33330303 Y 30030b333300o.34 pta.303030, a0613$1,175 1 CHEVROLET . 5950 MERCUY.,, 1946B.1ana PLYoo. o149 (40uerta,1cueo 1051 OLDSMOBILE (88) 1931 PLOUTHV8*. . 9 R19950330303. 0300.Super303.03. . 950 PLYMOUTH -.,51 0330330030333303030 o0303033030 BUICK 020300 C32ns .1950 Buen esta32. 3de 3l o. 33003033 0Radio, piel. h. n. i BABY RARLEM .1952 OR5SM50L1 . .0. .020rchoqus, 0302033n. MucYMOUTex.ra.-1950 SE ACABA EL ARO0 Y APEO. 3p3330302. 3iel.0radio. CARRO3C3300LECEAGA 3M 8.195(11CHEVROLET 19 -50 QUE30EL QUE M M. -De lujo,340puertas 0, raio, Pi0l.3My0buen. 330303030030033.' 1 1 BUICKS Super . 1948 1949 Radi.10. 1IDTe lujo000. 4pue 303.SB. blancas2. FORD 930 ¡hl U WRIYS o.1941 2 -EEP WILLYS.1931 DISE -I3i203200230cmas nuevas,CEnd .0" FRD 331947 30ri De33vo03302303323333303s $ 1941 i Entirada Utras d0010e0111111. 3213 1 C:F 1238 ¡3 T.79*piso.344 170 Telvfr: F829 Tlfn CM6702352

  PAGE 54

  I>inb lS54 OAilulea A N U NCIO_ 0S CLA V T$VENTA.S VENT 83ATOMOVILO 0AC 3AUTOIOYIES Y ACC. 53AUTOOVL ceV~ nec e l ces rce estdbelsr eCheepde 40'c sec snos-4sa caeUa ee C1,0 ya.eeceeeea c ee e.euseos 4sna.1 eC~ io y eModd. -cas. ea eeDo. nesMeI., eel-9lec c I s ea 0.~esere nsae. l eo le seOesoleca s.0e>se 1-524es e ceSe a:-iaessedicasa era M1011O.92, COSA PARA ~.ac ldaOcsnec c = ~w 5, maleas, e*a1c 5 ecinoaja1e ep lscsee clsle as e eal s. caen.en13s ase.dA-Lse d d .i 1cese aiea ceaccae -CAMION CARERO -oae*m0Obsas.X III ~LV J~j 3 OFERTA DE LA 5EMANA lae se eo scrmes cea. nPrss ce.c 0 le, a2ee4d,¡.s lOs sese a e ea e ~eoe nse ola 'le o. un c .ea e c 3 sdee 8 e. J.ieecP-s W¡IEpe Deaaileae i,.d. sesseeene s5seee F03131e 332 y 3133. e .c.eneocc. ble ceDeaebidrec 1 eeeeeclee. eeeparcses, ser cas rs -1 -so. waaapDlaaariba HA CN D A DO.5 2.eLa Rac COLONOS!. a-se-ose-s Asce Pcs u-sCeeca sal c NO SE DEJE bia eonno-.,. L SORPENDER e. Dimeoaibidcne ele 5. A U T 0 5-l[I X36 6 ~a aoereopre e. 00 DE OCTUBRE 0.339 ___T_______ VORA CA f APRENDA A MANEJAR1 Y ahca DE VERDAD Q UE P R E C IOS ICOA] Cac. es de. 9 15.00 Agcn.eassortade Clece isdiidusaoe 3.00 ADILLAL OLDMOILE Trnciunlge cu ynoCHVROLT 1 De todas CARTERA DACTILAR AUTOS DE USO HAY ANA UTOMORLE a 1c11se. ese 9 GM SCHOL C039R5LE osa Moao 00 le a ncia cassese cu Ds e lesade UHeVEWaLEno 195aa4 0cLeaMoeLa cen con o sin FACIL MODO DE 'DE-8rses5 caes. ~~~ n a. 0 aAsFi~5TDA PLe ccase. cc AUTOS DE USO '1 o5'cosia -c7ma ~ 151 Lirs e M50d.dese d l esa sen cee c4 o se .96x ""eo ,os odeees ra nosi,. eeiecee oe De res die ods e o ssl.nos. aceOcsee 194A Ceutn "oosed, cAsm RDcscauccono oa ¡l eso Leulsc cs euC a ee 8. 1943o fr ~ ~e lnfceeaseai. nooS E R -COnSecraaauOS-se no SU0VISTA SER4 AGRA. ncSi u eon-hc DECID COO SEMPRE Chev ros ,Iso us u s a IERTO LOS DOINGOS 5sses-51,11 s5sd5 HASTA LA 1 P. U0. C-lu-'-"s.-sue.u 4xa scoseo A U TOS 1 De dos di e SE VENDE U V NAS co O Sn NANZAj alcisDOs5 c e arr ssee e ,sseic nlcdisasle d .cesid -n DHZ diere 5 e.00 'p-nuciac e suscuo ,a 'vees 5 y o Isa seuac oea, n (Vedado) in 1desuentode$15 n-er-s-A de1 aRcaYCEROOE I d ila 52 C s e,AlnlocidirScrs c Hes-de S tper e511 A 1 Falle C os o poI ia oradio (00000011VOLE vede, piel. 51 l nc asaiesyrasdo carros par C A M P A PLOSOIONa mge, piel -41 o aa MOTORS O SOI0E 01 52 neo basan ., ta.as-apiel yrala0o0 Corpe 1 105OLE0t(6 49 1S SERVICIO Lnea y 14 LDMOIL (191 grO,:. ato4 DEOIrEl e CAtEAS 621 5 AGENCA a,1n is oc iel r adi CID tLSC(62) . 40 CADEILAC ~5 Pasi nec 5,sd, 5Servimnos1 OLTflMfl12fL Pt5enInterior-1 i CHEVROLET 11 ed 51va.S Caa os de uso 1<51 SECU C. Disr (ADLLAL Medite 62 -1951 a-es-de,1piel s OLSNIILOSpen 800 1952 -Dda alnete 51 .S OLEOOOO .1951 sej C.s5.COM, t 2 ODOM00000U S7y76.1950 (000001 amaed iisetcae 45 OODSMOOISI 1949 uceVeceOeeezoa -CADtLLAL. 1940 enreeo cede. VeA -ODMOICeavaetbie -194 .t.%eaaeeoa o ede esq,% 1930 l4. .Lu11. Gr0andes Faoildadeea de 25y O LIUNEA y 14 e VEDADO Ieeo TlfoeosU83,31 Frente a¡ p RA-IRAS PESEL 49 e psere aradoa yE jjjrj A.e clase Ls 636 ore, 9 Al Tayeres. nileOsRea )NE NDO! qeronlssrenctales ra enceales IANO D ene los. ta de carro COMPETO ASND uOS PARA tISOSch 6edidosane Pgale rdoa su automvil desde $38.00 Lo misoo MOlO000. que otras marcas, para todoo los carros. Aproveche que loo recibimos Diectaeenta. Precios eesites pene alercOel y casas didelboeeas di AMAS DECASA, UNIMEROS, Recurdennos a la bose de tabricar US M0i0000 Q
  PAGE 55

  1 <-1 >00.000000 0-o*. xxi, Clasificados DIARIO 5DE LA MIAEUPA.-E>olEEgo, 8e N ny E. de 1.1303 tNUN CIO0S CLUASIA-FICADO0S D E ULTIMA HO R A VENTAS VENTAS VENTAS, VENTAS, VENTAS 1 VENTAS 1 VENTAS VENTAS ESES Y PRENDAS 56 MiJELES Y R-ENDAS SEVERAS Y IEFRIGEADORES WEEAIJ!R .RORE SRADIOS Y 4PURTN RIIN AAATOS MATERIALES CTRJCION MATERIALES CONSTRUCCION 1 .1 ---¡ -___, ELECTICOS EL Eos Y EFECTOS SANITARIOS Y EFECTS SANITARIOS MUEBLES USADOS "0. ~in. W:. .0 -~ ~. .D .-. e___________ 1,1?,, t 1uI P h1.11 TLEVISORES.7N ______ tlbT ~Id.Ill 0 D .000. D ~ o0o0¡¡ N .T ¡o o.> 000 0 0 00000000000>00>O GAYA 1 9 2.0¡1 ).t¡do ~. A-2oo. A ¡000 A a r aft (Tooob de abio d 0000no a Pr 1o E V E N0> DoO0EoOOOO. 0 7 URw GPNRA.N8D9D .00 ¡-0onad 00e Ju~Lue. l.U.OSp a e-.>se, 3215, Sr000 >000 ¡0>00 00Do¡>>000 .eo' ¡¡¡ ¡00 00 <000.0>>0.¡0¡q0000 00 oi o 10u 0 0>00 000E~0000 e0 00H0 d j oN d d 0og.O.> O > o ~De 0. 0000 0 .oo0¡ Y¡E '00 2l000. ¡ ¡o oPregunte 00por00Consistencia, > ¡¡.0.0 Vo t-o D o-o 0 >oo>0 0>00>00>0 o000be~"I, T LE11002or0 Oo000I.OJTO.ARO 000000000 >000D,000 ok¡¡ 01 Soo o -0ODO.ooo.oURTI CETO00o0 0 _______________ Xl 84<> <0~" d. <¡0 1~ 00 00. o ¡¡o. SRVCE> __ ,,.0 oEco L.V1 ien OPORTUNIDAD, POR> Slo $10.00 y 0Servici 5 0.OFIN E 7 TLE D IIN EPAAM S51 l E NMAE y >oo-,oo O,¡ >HL0EOo 0 000 ooo ¡o000 OPRUIA21-36~00000 l¡o00¡ooooOo0>0¡0 ~ DU H S ¡ 0 ~ O 00000>00 ,¡o¡ -EEALEETRC ¡¡<>0 oO000 ~ O OT UN IDAR >a> 000000> 0 00¡>00A00 >>00 RI O6AR MOl oo ¡ooloo Vsanete e¡aboBOto--MTEILS701T6CON .>000 10<0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D QUTdCSeoo>000 000 0 0 oboooriioordo OEETSSNTRO otamrcs _al _______ y~______2magfio._1c______ ]. cualquier¡o o ¡PU RT S E ABC eCsupet _______________ l00e0000¡ o000 oirto.¡EO-d,00 0 000 ¡o0> ¡ ¡ 0> >Oo. 00 t h FSTESDE.A(;EIAVN SESEY .1>SMObTE $500 !id5oms toodad-ooequ00(1ro5unclda, rad u o, 0 00 0 0 0 0 EIJI o bIo 000 0 0>>0 ¡ 00> ooo 00 00 ,OoOOo.a¡ .0DO>>O0 0>0>0 00 00 onilEo0 0>000 00¡¡¡ 0 oo ___i_ __fi.$11.03.00 n-0 T100C00070~ o.¡>oo> ¡PAPEL>DEOBJE O VAR 0000S NODILIS ~ ~ ~ 1-e DI 6 12 poeSllgoy gact. Dioa¡ ¡ala 12 AI ULTORES C00USSl/A ______________ doos).Eooroors.rmsao.10514 01T058 DEA DEEA EFIAOESde Qb OF RLULd.' 1U Zoo A OPRUIAD i~ OP RT NI A le >00 O O T.N D D ¡>dod Eowo 040 bod toirnce2t 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Vcl EjLuegoMD atao eCtbo odoa <000 < abo000>00 P oetsambo se000 of CO MTEILS CS A.bo r~~> Rp~, .¡r~~~oiIoosooOo TNodo QUI9-3CASA OR ANT Z¡o>enuenas condicioonoesosradios1 >0<00000<000ooME-ESo1-1$21O11.0Ao-oo M DESDEoof25.000 ooO,00052.0.00,o.o.o.OLLEIFL. 2 >0w0,S-1-o 2<1> ._lii.l.o do Doopl cDE Z 1 I "j p0.0P->1 .000 _z__deusooteagpreole ode 5Co ntao 00o.dlooo oOio-1AR > U Ahsrar DEDAuVILA & a. 0$95,00J0 OROPESA CNFA.DDSDEPGO .,dEJAS EL4LOCAL >0Atp lob* r $2 0 D CRERSAGNI eREAL 09> Seo pp l Codan nr ocri toe EOIIA Cl¡od aoooN 4 TJIO>W40 A ii>ooo.> ¡¡00 Co-stcci3 5 T1nmpiepaEte¡¡enAo751lo <0000 000000000ArtE MelEConTEICo _entre_____________1Cristiuae433 e islos atcuos QUEMADORES o-e 1 ot¡to o -N 1 5 0 ,o,>0>0>00 00 ~ A-8914 -. M.7-05 .Dsd0$ 0 eoo).Esrior0000.as *8 5-BDE GAS {I II ID ENTeoViies AZUL JOS Zoa ¡0de pareS prRsenSn R.,LINARES!,S.A. FERrNlDk ""-op. d1Tbo ¡ oooo Co¡4C>D o0 oo>t-o>-¡C,¡de u.~~ de -esTReoisradCobo MI(R U L I E CalddeClumiEFO neaRroe aiasrnos,713 Tl Ta0-534 eRnRG RA ORSOpO elgoO.n.rs.d.n.t.NO SSDIROLO ~.ANa~~~ACILIDADES AC EMOSREMBR ES Sau 13 y 4 ReULTIM AEs 'Tm eda Canoa' ;ooo o bili FrIGDIpe s DE7TELEVISORES 70 oto. pio.B-84* eEstgsuse eeos sl Cnao 25 LINARE, 5.0¡A.AL¡,INTEIOLR UEntra rptideDvlSe de c~sl Cjydces I~1 '1 Td/00 .0.534 CAMI ERL NiERO PO ENER QOUE O ~ ~ ~ D VL &>oCa.o>oX 1917 DEJA0R000 3 eridad Garnt ARSENAL0>1100Compran0o00nde l.¡"NC6A IL> to16 a$11 0 piesn2 SIO L O CRMEBES $ 5 OOCCEARRERAS sriconousto A G J p-, ,>0 mAF CELdo462oC onri a i rtuds¡ on o y-4de d, o lema.c MODRN 8ICE S ,OIR DMeOsCINlidadcs .de GiENTDA ADERAde Parueo CLNADR. N MLES DE. u TLEITE .LEaV S RE ~Ne rIS IsteSs deos eV-do *y 0~oa od.n0a CANIBE SU ToOf.o.SA-7ameynt7744 1sV~E-ol1 ~ DE11LUZ= BR =sL 0 NT HIERRO YMIMBRE 7 NUEVO. DE o-ooptoOOOO"OaOOOO.MARTSRel Y C CIAS~P JUL-GA T-OEL M ,i"d 1 P,5 ADOSYAALSIContTuciEn o.A, Lnems ALctMESe De Castelnos y Ho$195DOA0MTADfDsPREA-4soe0,roo-4832ONE 963 95 d Vir e d eC COCINA S R0000.000 00000r.0(Od.) DeOtodsA anAnfiA dn Pgina 55

  PAGE 56

  Pgina456 C aslflcs dol1>AJt1O DE LA MfINA-~Domlingo, A de Nov. dL 1953 ClasifcaLdos Ao CX\1 A NU N CIOQS CL A SIFICA DOS D'E, UOme rW ELI 0 0calaL.Hoo <051SAeTuAsSAIill A olo. 1N'10 RS 10 0 9.11pA e .o ~ToAoeoooDINERSO CNFAOE rfso.soA _________ PERSEVERANISI 6 ol00111 AO sA 1SOBR ;E MUEBLES AcademiaIiey .o .A SS 001 111011e ¡ mrcaneng rllSederehs51FRE¡T011NLoCINEoAS6TRA i l.,, e i::! .I.r.1 TOMO $7000 AL 10% dde-eo 10P1 11SIsloi AT 11 ooIM Alol 5 i¡ Noo l.OAI il. lo olopeOgAl 1~DIN EO Nt{El. DJA t.,qu oaecan alguna obligafror S, igil teo O iiROA 00 1 jn lloo.,o 0,, 8~0 1. AA <1<1Precio 8~W 75.00. 3 y 11 .A . eos,0A 1,A .iiOme1,1ntl. DAsde 5500.bol1______n__,______ 1 AlASoloASoS iOOIli AlA ~ ~~ SE ALQUILA '0sS 01,10 A I 1A 101110 Ruedooe trilastlrercas T EculsPoesoeal. IA D LELA oOAoool oli 0<1 llll o. l~A oo 2 TOO12. LS-.SBR Dr dosumetolaos G SIl¡ __________ 0___SolooMebles, Dioero 26EA 356Iel.o2Coyo2rolsmlA A bolA lo ilIn.A Al T EL DE APAET00 OLlO i1e"1. ." SO, _ _ _O .__. 111 A bOAI AA 50 510B01 AA ALVO Cloiii7RIL115 29 M.903, w01211 __________ bll IOIAA, 0101 ol l01010e"s.s Ag<010 54 SA.101>.1Asu. 41 l ~arao524oo 2ool b~ .__________, PAARBALLALAS F2s. A557I01055 AMT t. .ub d,oiiIil 1liI S E .oy Eo-Io AoAlI IOIO oo _____ lAlol l 00 0d pase.h11.q.115 y ~11e Ci~soip.eA A,<~1~~,l,,I F DINERO ~l en~, l no 036,1A1O0AL 7 %e.s~V a c. ,b l[Edf F71 HO 1TLSS-OA1-A Ale. 1,______.__________ p t-ces.____j___yo .10000 AL 1, D,3.d,.e SAl 1-6InInS -2 5 o.1 AS IlA Ii 5111OA 111001 n~ ~ S .11 C01trico.o.Confortabl5e,1EcoDIESAIR O EL Z S.< L¡.,,o os o- - A-o.io ul nI 77 <. 0 0sil. so~ d., cs 110lA 0<1<1 . noA ALlIlA ~~SOBRE1 AAUTOS S 1.a enc lad Doos bIooio o,.,e,0000 00 d,.1. ~1.gAiioI i h 1 ~o oiliAi
  PAGE 57

  5,1< mfficados IARIO DE LA MIARINA.-Dondgo, f8de N'ov. d 95 Quaifiado p&& l57 AXN-U NCIO S -C LA SIFIC A DO S DE Ut LTI1M A HO10RA: ALQXILERES, ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQ UILERES ALQlLYESAQUILERES ALQUILERES .92 AARTAMETS 82 APARTAMENTO 12 APARTAMENTOS es AVE-LOCALES 95SNAVES. LOCALES ¡ih7_______ 85 VEIAO S I RIAA EPARTOS APRTMNT *500 mu COAU OUZSUASLQUILaOEPACIOA K.T£ r . SAN IGNACIO NO 104-18au ~11 ISIiI OA<> AL. LAA IRAMALCALLE ue,& ,N.e H N9 360ESQ. a 17, VEDADO AARAMNT -$5.0o III sIIo, CICIIne. d 1. inO. Ee.C 415 C A1,1. nd ,iu ~ei, o., v s i, ISCOCCO 1~0.1I~t. 15 Int.5In0EntreICO A.40110, do L. u h.s,. ~I.~ .nt. i.2 ~~. 2.ii-o w CO. 1.Co. II.A, PCdSCO l1. 0-yS0EC C CCOO 1550e .¡, ~~.d.Ao.t.t g.C]M h .CU1 1. C-ICCC-I. 1OCA 014 C, I -CSQCAL5 dsC 014.4 O A OS ________ 4555COCA OCSACCE4 SS COC CEO QLOcalla 40ALOCLA0 LCALP OSQIAI LOAE DE05.00> < C ALO YCl>.YIY AO 1 M LD e.F ___ ___ 45 CCCCOCC.SAC.CCCC CCC s tuCC,,S1.CCO U BnoIct ole ) CCCOOSA .OC 1.C O, co olo oeosSsiC oAo o s i.nMCCO iOCSAC4O AA, CCCCCOdEC4CCO.CoC1CCIIC-JCOCO O-O iLETO-YO C sos.Ad.CCSdI C'loCd"31045 ,~ CIqCIO pC0QCOUIC OCOAC ii CCSC. C S-C"CI 'o CC oCCy, CCdCC. O-42 CCCCSI CCC 1 E. ,q _-5. 0 15E0 CEPOOlO AN1EPLA. rI_ M i, .3.dM,CCCCCCCCO.CCC -.ol .iCCCC~ OCCCCCC-C.1.O CCCI. CC CO C C COCS C.C. -OiC. LCAL SE LQOCLA E SdcDoE TO dIl. U^COA1CO5 in~~CO.Yoo.1sCl YM OCO 5 .YI CC COCO I.ieeo (R Ni.oEd.iso A950 OECCEDO S. 4LOCALCOSC CCCSSOC. C.CC id5~ AlCILA4 dSSdSSSSSSSSS.i.titJ C CCCOCSildloCo are____on __ _oC~.C51CdCPSCACC2 ~ 50 O.ACCL4 SOO1-OY4IR-eCnonp~CilCChsbi~CiC Cols 5 'OCod. S CC-lo. OCCOO CsoA CCCO40 CO SCCOCCiC.d.¡ esC a¡-1 O C al ssC 1C.OCC.SCC 4 50 O SII Ees FA Ign 1~ ~ 1: .C1C O4CCCO C CresCC Cs CSOOCC OCCOC.CC4 CCC.OC CCSCC oSJH O N0. T1,r S.5100 .,o ,o COOd,,CTelfetAC0IajCdS A CCCCC1CCC01 CUC.ECCCCC S AOCDO A OCA 40 CCSCCCACC CCo4CCC. CCC -OSO lOCO zCoC".SENCLCCHABANA:¡* 1 COCCOSCOCOC eniO 4 sOO.SC,"1CC d l 1Ce ~ ~ 0A d.C noSCO 554CC CCPi-5C oAsos osoEl.C r Ad 14.5010 55C0oC o. CC OC. M-M UE nBLADA o4ooSS EPROAVSA A do___ __ trco C. .eMn,.~ -______ 5-ECO.,fn 1.1._ aii.D a! Cn. CL .,.CisinsCO os.M. 0005 0,Un5.0 I.C OC sI OC -5 0 5Co .C oooo.CCoC1O sodCCe s-Cso s -n i A In O s e.,C .., MORRO, N i nr53 di nmdo.ui a s" .dI.b', ALCSSOCAOC LOOC. utico piso ¡5 d I0.~~CCpedradoCOySYTAjadillo. .eoCoS.CSCCICCA. n. ESQ. A GENIOS.Pe C AL Co CCIR OCSOECALQUCILAd E. 0 IZOOACss OCC. i .cS i~~ soso .l N 10 0 27.P.,OOCCCoASCOCOCC C CCpr op o cCC eloo ncOO .1nAC CCCC 'Co1CC_.ACOI5CC1.,I2,Iteldf~.00 pcEo eoe C,o o E 0d, M~q.C aCSCCFAC.0. Cteso.so" CSn doCCC. 500ICOq-,O 00yd Lnlo. -dmo S.i~1Cd ,1 os 0 .1d. nW CooCC. .P.C CC 14. ~sis d.,___CA. SCCs LAMPARLLA_10_'i______ OOCLo CC11. c.oCCSCSp RS IQI0OO2OAA(OA .IAIBNOELA Sihb.C.ioo .SCio.C= CIC4CI .L,005p.y oilo .:" M L ^ ~ CC.7051 13 CCO ss, CSO. SSSC C io,. 00o lO YCOC<> C5.CCCS 5C511 s .: CSA, oOCOdC -. A-S-O Osl Oo ~ 002dCi Cedoooolq1c dS.AiO COOSSOO4CECCCd VEDADO O ,e_~_ 04 MRRITO NE 5SL OOI53OiO.5 CO P5Cgod S eO eio 4es. S. OC. os C. CoC ( CM. OC ENI O OS Fenea la oPtcEooPIO l AazaCoo. ECCACi C. oo CC C. ~Co. sA. 01. CO H3704--20H1404-CO5.9L& dea -iifoach" t"., MI500 ______ _h.¡Un ._ M 1se>.Cde.dI.np1AS>.IfceE.E LU(E CS cCIone o. b CCs~ SCCS.O A O4C:Th CCC LO (SOS 5APi. 20 -OSyo i~CC ACCC"[sC ECCOode¡_BANCODELCA-_9-._3___ -C219.C2Ch ',Cer SCCCC.C-inos.CC15CSSOS ~I. sC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ si MCIC5ASS _CCCCC CCoC C.C.CCS 0C 1 ALAIO311Ooo CCOCCOC. CC. O l o a 17C YCC4ayEA DO aA. C CCCOC osCoC CI O LOCLES 00511.5 CC 2204 C yuOd ., a 01 doioio.c OCL1CCo. MSCCCCo C'11~ CO-CCH-CO1 A' "'1Sal. C40 cu c uadradoA.O CisoCo COCl.CCC s. S S 50014 Coin Li LO __ CC SecoN'_460C72u*ra'-27C~ACs A -. d.CCCA.E oio l D 1601do .C.5CC.0.OCCCCSCC OCIS3 MO.~Ic. dCi. ERic.N EDIFICIu-o 540 iS o e., .e C1. O, offlCOC-eC-Cp CC00 OC ~ ~~ oU0n pisCoi50 REcASISeO Z I 0W1111d. .sC:l~.93 f.Se da 020570.Dio. Prao).1.lqia. s,. I ,C 1,s O ~.o1c -50110 00 IOoCCA OCS, i~CC ,,Jos oC C C ASA_ 40_Y _5 VACICCIS. NAVE y *D_ _ _ MN 71AqCCCSSISS LCO HM SEAL UILCN LCAES-. 11. CCC ~ACC a _______d__ 0.C n. __________________o~S. sto CCOO CN .0, C1-11414-8.14 p~C o. i!oRQUDP RPO go dCCOCCPi550CCo.CCCOCCCCCCCboQUL soCA.,. O11osC1 -e-,CeCCC o$4. -A0.5 _ _ _ _o-__ _ _ C CCSC O CO. CCCCOO a ICAOOOd11-50 7 H RR 0.O I CCN R OACLU 1 1. b ieCnCCC-ICCn.ZCpC lo, derOC.C d. Ai0niC.F-667¡ y 50-2 baja3 y -mi -3-S MODERNO 1. EDIFIC iO Vd, -1 ¡a .".' IU1 disCSO.o.o d, y Dr. 10Cini 0CO S CCdo ooo,. gCCo. osi9 Apiod.Cd cCSdaS A: y CC 1 --. 3 -Oc3 0 %w5CeCOOaC0. CC ooCo-.5C.do InIO.Cea. SC1. C-d, d5, C5CC t5_ __ _ _ -REP cARTd, SAA 1C.C5CS00 Csoolo C ooo oC. C.CC.C C doC,2 s I, 11 1COC5Cb ,C-K, CCCC.CCCCS, CIC ,21 1 IOR OALE en5tC al; c364 vra d untndOSs.___ ___ ___ __ 410',CC.C CA. CPuedCeCS terresnsSo, dondeabricar C.dSIC .C. heCO. OC12.CLh-. CO4S O COaS enn 1 .,,e5h q ~,"081 n c ns y Fivendstre4 a os14 ,1. mr., a,IA A Asr ~ dF cil.0CP arqueooCo CCs 00 OCC 111.9.Co d. abC CSO 40 ,.si.____1_____ CAOZ-11s -3940os.paCCCSrC. OCOCsoC COC l~s. O nC s C C. CCs d os oo H-O-QUEDIN~4_.____________d,_1 __t, plana elctica prpia, EnelCel _ _ _~ _ _ 3~111, meorOrCarCSde CotrrooEln00 SA COCOCSI 00 olo05 0 _ MOD RN E IFCI 111H-4111tCre o ooecuarenta.il 1 CA-DE a-SC-CO .O.-CCOO So,rLCEooSo ,O 0-COO N34A95 .31_________e_.lpso,_Sde_$6,50.Diz raodeos, qio o S olson SOioS~, SLOCO (ICCAICnAs, no .~n~AAs U1.IdAA) COMERCIOiC ClC C 54 C ON d ar0enat-90 ApCOPasoC.CCCC 0 00____________________ CC CC C SS OScOdeos oCosoCo4sCC¡Col. o II o¡s SSAQULyALQUIL eoo".4000S Bcosoio OSCCO1CCOO. -S10-soC ¡Cooo.____ __n__i, 10OSSIe s eo 1VdsoSq.e r na dcei oMcha--i4 hob.CSdi. s~~C,!.O., o. CCOOOd. 1 R. ¡ 0-OS-. ,0,odoC nforCn:soC 16518 ¡87 HAAAA5)CO I C i. CSIoAi b0C00, 5o.0 .5Ol 0 A ..as Co ETR 0ENEL CO D __ H-H3200-85-0 Soma s]!OCCC OOOCC. ssIOS. ~ soosdo dC. Cooodiaos O. L yosCon. Ci ,1 C CCO SSCOSCAE AO 0-oA Ii~~C CiCood.o¡¡ CEoCol.o CCCCO CCCC. Co NA CA ASA ACo. O s~Co. 04.11 A.C$ABAMI es1ir. _c _________________ OOOLAL05L~cOOI Eqooomod 11,11-COANC.C.Ci FLoto iodc~o.d~ein.eo~ os c adra H-4173-82-8__ sAS.so. Oo.SOOC 1.SOn.-55 bau CSACOCC.CICIS 17i~ C OOOO nC o obed.de~o.-oo y .nCi, ECsoo, O.CS CCSO ooSoS i ,¡ .O~dsOLalISU 0 OCOS CCCCoCOCCCSACdSC LCICLaS45CCCCOC 0000~Co y ~~ MSTARA.4740000IALLE07.N 350u-OCn.CC.O -,uoS.O. A .o-odo.deC CSCO CSCC 00 CS COCAO CACd CO ooC ooCsO 5o C .C"CC o .o5 ]0. .Co 1CASo.oC0SS 000.5 CioV CACAEDIFICIOCALZADA LOCAL ¡,o.SoOOOS.OdOdo--(.ld 5 -SCl.CCsCLS005C500,SOa11 SooAC doeo 0C1C 0400CCCSO.CC ooiCpCo Adh.A.Od'-oo S. ss ACCs,.500 .e -~ h bitcion s VCSa0do CA EOAAgSS Ci.~. da COC CAICA CC oCoo. OCACCO CC 00 00OoCobund~. C. to= OSO14. os.1112y ooso 0 0 0 0 SpCsICCY 00-VE A -s-dO IOOCCS CC-SCAS0OM-113o.CS oAo ooo CA EOS,OO A~ 46, 0U40MIRAMAR 0 4 tiCUADANCyEACENTRALCCO-i. d50.OSCdos OCCCCSOO o ndec13.d. d SO EIDA ANCO oC COC CC-CO Co COoSE ANI RCCAoOOC EooACA0 oS. o 10. L CAo dOds,,oo. OSO-1S-OSeCcupl¡.C1021 AltossA oMos $ 5 45si-__ __ __ __ 1 UCRR Peis A LTI NOlii N'c000C SO 5000 C, UH 5 1 -2 ei RS 1~~~Cs oSSOIn S C CpSOOAOCCCo, P LIUI OCsCo OC e o s. n~, YdSECCIcC A. s iC IoSSso W.9.S modo 00)0 SSrhsS on YOAS. 4AYQOOOSO o au OLCLACS 00SOOAOS.MSg ~ s oo.CsosoOoOmoo oCo LoC1i, OCoS 0CtACOCa 01 O. o cocoaYo 1_-_ C1,CCf.,, A n.ESO 0d n r1 A_ _ _ Aolobaooo ooood)S 055)01~s cCO odeOACCOdWIO.lo.SIO oeo.,A SOA5s e-CO. o~ cCS5 s eodo 000 o55.00 Sa t lin o LN-jo as12. m aic 2 d4 o.COOOOC IfooL. oe SISiOfoodePCdl Se6d14,iooio 10041aO.,.o OCO.OCO 00-OCOS ~s,5 CC Al~05000. C-1. l],iL-CC.a Infrme. ~p 1,11000000n 000100 APARAMETOSLUJO ~ od~A ~ o 54 Y ¡oACoCo4oloos-osAo ~ ~ O0COS leoqoooo.dood Fa rc co,,o-o pSEo IALOQUILAC00z4-CCO<50dn0', Frnpor¡0 b OeielCCO CCCCCOCC U -21.OR oI5WS dioNAV ob yIE PRS.diat .S L. o.CO. ias, 1 ,Co5l. TCiiiO 550 C l ad a 1 0 5, V e d a do1 p a ae nt i d o s b au o s C O C o S o l 0 0 0 0 5 0 R E I N A y B c D .n9 E R 0 0 d O C S ¡ C C C N* 30MAGNIFICO7ly 19on~C-I. n,.¡ HSCON 116 A01. solos0~00I _______%1o__Sosoos---CEC0 14403UILASOOOOOs eSo_.n., t~5U-j AP OVCHE S TED ACAADO DEFD0 1 Ifo __ CPlataiMOO& U _ _ e ~ ~ ~ d CCIOiCo 4-COOaCC bo Cod, Coinn. o. 5~00 i.0296oCBuor.AlquileredsNApO8379,J00 ooCoooosdifii. A, entre -benaC y n~IoCo~IOSOS h niCO e 0 metros d ifoe .oo pCCSOO Ood 000 U 0A 1 OodS CO-¡ SOSOS OdoCoo O di~~1-CCL a COCO it OoAoC ECAO,~lo ., s~,111CCO~. CC osCo.~ La -00y0100Vedad dins y s i9 ~Us AS $SS O O0o0OCOCCC,3O.ooo Apt $ 8 i IC CC Slo BOoooooo50U05L.poiC.yhooagd.oOde o ontCIOIlas.CEoCI.O-VER,!Le Ap3aCCtamentocall.__1,__23 ALQUIO HAITACON ~n. MSCA LE 1 NI 58 Iaupe0~i, ,ldeial AYETARN 44,Cas______.__. trnF.H.ASe.r ELMEOR Rae na InloICAS.t0400r40al nos.Cti.C Co N LUL CACO SALQULA.PIO ALTOo doC Yo d in~ ~~'e00000. R,] ,d,. 11, 17.SIS OA CCCSC4 CCd O5SO SSOC-OSS 1 11gas dire00 oeco.Osde -$55 P.¡dO A_ _ AOO.CALoC00.-SC~TSC. eu ~~noaas dema I.m JO0 0 OToldfooo AA4d., habOlOde A. 1 actintC.I ca. Cole O .i.os1111117~. ~ hll, ds, hbitsCi.OLCElCOSOCALL cel toda. h0o _ __. 5C1(OcCO NCHocoo0 4~ i oOS45 0 OO-1-11,1nooman:xEncargad ¡-1,~r,~. o e oi e. S FCNS BJSE A loooANAIo DEL IROA ¡T--01-L

  PAGE 58

  IWagina 58 CIa.ifikados KNU UN CO0 S. CL. A.SI FI LO MAS ALTO Y FRESCO I SLD 27EMNL AVDRO DR. MESA RAMOS ~i~ DE LA HABANA wy y ari.aii.A la ~~~__~~h._P,__ ,11,.d,. none t. 65egHenfen ~ ~.e !ane.,ni~. o¡II PRFEORE ~ cooc. eenaenOn kilometren de L Habana Innn eaec noe nenone ooaa o nen.Cner ~ n Lompro pTno-A 873 anL lrn Sg PaRbOFESORESn c en n~nen ~ a~aacc~ni~e~ eceaee ran.c. =I .1 ~ e o. o~a s=ra o>.,aa narac-aae ance occeanna Haan ace nneen ennegno: aaca naa--a, anaenn LnOcdnnOnee aren eaaeeeanneeene 952165 reacn.=nacelona7,c5.aa1 formaSr._ueasObisoe303MUDEZLL-acenin t.n SANTOSE O RECEAREZMENDOZA 1ER ODEV 1 .e 5~ 11 nA-6611 C PROFEORESTOSnrepatel ZeMENDOacZcA~~1.Ceo--ee--Ica.c.nac~Oc1en.e kaO nnenea. neyeaneee a 66a 77Cneompro Piano n-e4enn aee cece, a e Cenceccn Seeecacea O aeeentt ca.1nanja, e ~oaec N ce.a ccc n EL.ee a .ece ceaee Re. EnEenc.,ecac.denaac abCeeeeelee c PRa cecec ceO 5e .e.rlA n n aig aa.Sr a Pe Dlle al:AP4204 n. ,,PEc a nenTE.__ o-eca-anc aee annecac nca aaoceen.ceae21ece""naaeenna" ica p, .ara en e # .lnac-neoacee c11.eiHaecinceAo .1 PO,,enacaa ccne cneaaacceo nne 17 VARIAS ercee. eF-2720.e e PEDR MUOZVALDE Ca.R ac A-8232: aeee nccocnarcr ece 'eornO cee CO MPnanc S ~jenaa~.a12c7c eOLICIoTUDESa en encnen econo nee C.ane .aaec ncnOccecc. aenne alocnned acc-aa eeacae ean Oce aen. cce n 1 0 aenana cEDRnen eO MUnceZnenanDE eo aeaa o ~ naa-cm nne O 1~ d.,e ~neen ll n cO aaacce eae cane eOceae __ __ __ e ee e a ao nnooan e.c FeCe.O .1naTR MI fi-ncneaa nca aeeeMc c aeM cccJEIuE ire Oc anO cJoCcciecan1accae nnnooaenaa.ce e n canaca ea ene e4cae. 11-ConJ.-ce cca aecn _~n_ ___. _. L.Un o1n. OC anCel.ncenaaraceaa *Pnu.irlun¡UU aO a.cecce e.ccleaaeo.,aCaeC nnen nenne cenen cC vceeeMAc05_ _ _ ______________ DOSLTRES ncCrecaeAnc ________._____ 1fiSE OLICITN o a, lt~E.en, eae ee cc-zeecaeeneea a c DR AU Aebe N-ec c IPIIlI ccc ue ~ oac ee~en acaeeeaoaneonacne no n: Zr aaecOaaeenaacaec*Ceaeeneonce cI-ncC-0nn cen _________,,d,, oc 5nen ncnN c. aaee .:c ec e c nc aco e!!.ESTREASnS a, eo re n aceaa cer ene T e¡. M3534 __ __ __ __ -O na~aeen erecne.n ane .O a accaaIc. did en-. ~. o 1 L S T E EMAmos ______________._0__AlMODISTAS OI eC e ccc nace enecencaccecRAW D.EUL aY neeac enl~ onoene~ ae -nc-o~ aceac Ojea bat naaei SE AQUIA nc nee ao acceecan neoce PEEAIOScRE~ICE nee-e cc one oeben aonainepa, cace U __ 1nnan cen caenSTaAencaneen annene eEaPnaaOSn e -nRASTORNO1SEXUALE~menofia onsoladoi~~.Tea __________________ ecq. e A 1 CeCe 17-ae a ea nECaEn EnCADeeceAEaeeAeN eOec0a1 ecaca1ena-eannObnjeetennn o sno ateM5534 ei -1H26 09 ELA -eneaesacecenes caeceempaan MCNO4a ______________ onee n c oc.aeenene neeen~ e-en128 PN DIS Ca._________ ICaZN SE SOLnarCITA.ncc.nNECESITA Ocenace e 1nene PERn AeIOS-cenceobjeonn-enea caenpltcanmca c= rdlc.63,Bt.Ann cnadema Lecnoeacen~eGCeDnne 1afaln eeCCa cecean________________________c.ni ce.ca. em con ne nceenalce ene 4c%-ea cannea cae nacenll an" 1, bI,.EVaS NA RIAS O PR A O ___.16.199 D A nMi, CI,4C, LA REDAN.12LECTINSTA jovEN idaESTILO FINOIN ana 4ac C A NES E NLDECDOPAARanESean eocueccH.~a eceeaJ.-aaae cn5ecoME ICbOUISAB.na enon, eea, nc e~ aaaeOcae EMPLaa -aaEO a anCat ced,~ ccc e a e ca ceaa aeane eeoae eeae anee C ee eeeeeaeOMPO eeac e nn ecaPIccac ,aac en nan ccc ne ore roe anO e aee e Ar N OSan Cn e 64 CONTABILIDADi~Pe.1ce. 1.0lMUCHACHUISTS LASOS AT~TAl.,_________ ~____ cceREDaACTn Ee caecae cnc aae en aeace ccecca c eenee n ,11 FRASVRAS~D~TS nenrcea Nrecenn a.ngscc aoca cC a.nocaee cn nNee .e aca-ancce e,-,R1A T R O RIZ eLn~n1.e c-ec ecccnc ae ea an en na ca aa nc nreeeeenaaanraea oe~.e e-eea ecan.C-1&ceca ce ~a~aa aO.ea. e.a.ee.eaa a aCe ¡ .acaece acaece BUENAcecoccce acacnco_ nancean e ce e c ccc cecacoccaceean eaenanenc O aene ~~eeenea .oe -cenenen ~~eoee dn enles MUBLE LPREDA e Cen A _____. ___________ De nape 1caf-nann 21en.nnaneneras~po1~~~_ nacecae eTceee~C ecca enaa. san ~~.A_~ N.IICD¡ATA EM INLE -cannca nc __ ee a E TsnenO A EcenYA ce Ccc a acaece OEDaCacecenIncA115 COCINERASdCOCINEROS Ociceen Ocanci acnllr. del ~ Elcanao~acece en P.nn ,eea ae -e ________ a ael ~W81ap~ UAne laeAoe QUElr SEPoAa1302b. ,. eCaNTAe.eLIDAD.enecee lee e a ae. e73 OBJETeOe VaA-cOS ____________ ceneoece ena DA. ERTEA. MESAl t~, .1¡CNTD RPLZA -loce" b.,oee nenC ¡.1DE N 5l ACA EM ce enc nc oaoenaP.,e-a-elle como a oAdCen eAcRAr E a CSNCR 5yrn caeecee anen cace oeae uHI c1 o aeneNenne On Oeneo E amadolCane .beco. nan-c ceo no 0 cenece can LIfl PESENA LAS neenaecCn ceen ~ceIse M AD CS de, INMITAa R L EO & n e-ace e-eaacecn -341. Pegaapee oa.o ocmee1coes tabaos.d.na. cal ea 1 ~ ~ 1 dULoSVRIS CnE, EllP, oE necce lc no ceeee--0H--311l cncno.-ea enoe 0 caa odoo.Taojegcaa don eneCalb nae co: ecee e cco nBUooEsoc oOaanIN-EA. -----UETEPEREW MEINA3.hITdI LOS000 Pnaceea 1NESABLCIMENTSOPNTOA ~iU. i.faeio.an-oannemancecee. 1516 ~ -aa na5i anaace c nc iacec -. ab-aee o a Oeneeecoca d anTA ICESUSM.E LE ana Enn. ac .,.,Anenee cecen c eenena oace.nnaT.caCaDRA.aene-acacael ancacenoEnncAn ene ce4ean.nnec.cnceccecene ce 5e ncln ple. ~a1-aaca c en OneaneO cnc. nee c Laaeeeoc ecc, c e e Oco na eo O a n an neeeno ee coaa c e a e cacena ee ae, eeoea aes e~ el.ee e ee neoa. cae aa ee SPINe OSea A enO naena neneacncceCRRBNIIOICRD E e O E E MLEn OSnece naoa n~ae ce=eO c O.enoen c a ec e ceen can. Oc. nc n.ne SANABIAC A SITGAS OUdC soRIHl cecbl ance edna. e casaeec Occcc nneeaeaee s~c~ noen ncenne.e08jerS5o cnel a c el anm a d -en Ini_ PEUE_____SRA i~C aplaincje cia PoE SEOc N TA LAScocecoeaenaca e y tec e r CTOR e eerl I.ceee ecocenan C 111 cdOn-noen-en. ana.a. ceceechener conoeelelectricidadepiCenen todancnasendecmucacen ea Occenn. ecoecornee. aseen a One neneceece bn aceneoaceecn. apiamoa r n za mosna iacnvcc.Ia en-: ctalstnpraaiaarranran onceCA RSTCA .93, AO SOLICITMOSETAICERARIARSiNE e e O L1 e e aO e Ou,.1aale o Oe. aieeesede 30nenanlncen.nW -en4e6O 1~d RAA. RI D S Calkac l DA l M L U C oMA ORalSy-DE p2A ROided.TE RE Z __MEDINAea eaoni.d.¡ A~d.,TIf¡ dARCE ESTE.CIeIaENOnceenNOAn-e IeSeOeLn caeceeoenenn oee.50ea-.00AHIeNec c Po o nide Ep reslia d e PDA%.f, Ice .S llce1ca1,ndasce-leen E. ca ~e n,, N L L ,, o nA: Oner e1 r~ n en d c itUpa c e e ~cooe c ce r nd, c e ne n ca r se O e e o ce e e c ne e n C c _~ce eaee. Slilad a cteol an neea DaMP E S Do itcin Pec 1 Zx ~l e o CDU Y odo&,ann~oleeaem1cC.enc-.aae1. On.ecIc od~lojne ~oeeeeOA:E.nA.cene enan -ne ~~e o Bae-n UcElNAri aabdate ono int u l ri-IOjNC <""ecee.oa 11.n eeon cnn-cneccie a nae One c.eeae eene.n coceaeecn-cce cce csodoaeele Ale cepante ni ic r" e-~-oec RL R8JUL ROnMEILPI acordo ocalebejeg cc1nce n-cecee 1Bufe. ete D.E.-San Ped enee-r nnanLnpa en ceecec accee ecen l. iriis reGRoe. adboncqee Pede412nlca, ctZ,.,u ane Occo"""oa. e~ca-.e.e-.ana yrepr Pn,.o be~~ g SE AQUIANgaSIASdele00 e ado e "a, l-O.aao.eeecee-ee~O 1 peceon cena enace~iane-na~eN .e. BdUaNA .elPere ~C cP1nl~D1 paar CcA la enIta dees e n RcI 24 alae ma eO c Tpncn enea .,reccn Informan EstrVicccaeee Da3 eSspacen conoc-con.enen-non-ene-nc.ma.neanndaiO~e .eabee 14nAenanOVASLDO ce (Encargado)__Noe-e cralacdee-a ventaedecle Dee ento encasaseesn ex 5 Oe-ca.ele la eni ceiee 3cecocco ecoENcMEDICINA________._,_~_, ecaoaca.,%R 1,.aanloaeo9a 11ti^Vi. URIOo.A en __________ ecneec ecec lia.e O OoaecaeJ-a.1,J.-on¡nccsnaeoee se n a 20 es mc-nc-an-a .a .C-. AS reA cer e. 00o e nicncF-2248nenr ce n ceco. Na-ooene1-. ~~OLI oCeTN aea CF12Snenaee-coaa-e oac na -a a C104 ,Pc z o ~ Fi

  PAGE 59

  -Sre-1e, sese*e.*"Ju-a.1 ". 1471y.S--nta .at2= 11,11 .1,11 re e pl. A .,,,12il A,, -L,,500 VB RA ed"~~~ d .e ."sc ces . e.d. -],~s. es-.Oa ~1u. 1 e.e se de .,l., __~ ~~ ee w 1. sies esic de l es uaeee e e .%.eeee e npael e 5vaasd_-,Os -e se Oesb-.e.e.-sesbse 1e s se l ,o .l.lee Oee gcc o-eso4-12e1.e c ,I sse5c.~ 1.R e eesCs s 5 eae O Osbe les, see esss ecceceece e ees goo 5. ecu seso1s. Icn~ ~ ne re ota dGA0NvGoAce8es,3se00sccBa.reseCale 5ssse "eesn *,' OBOSROS__-c Oisc e A, LA I N E D CA A ,_ _-oe-ee sse.c 11seecee'ces .c,-. Manca c Be-ccl.eseeeOeesl eses.,eSel ¡c~e. Oere.e. .le. 1. e !"s"e";neeeAol. eelee. see-Al.-. o .T,*,-eo.odo9 .,IM-de. esseA.Meedes.1-ese-.Gi ecee dceei csA s-.,.1115 0, PseocleeIGL SIAo de1 e. le., d ,,, l. c 1d ssse sse eqe, >o de, ,e e ee. P . -e e v e ldP ~e ." isoel usms s leet we ees is e si o .', -s e le se d e c le o ,e.e es ,',,, ",".N '.-_s~ ~t 5 1s CAS S e s, OeSe nc ee oeL eiU e= .esee Oesee O-S el Iccd. '-S-'"M,., ., __ ___r, A L O N A B S R pe e eeeneo1.5tayV g .de Ie ue e r yono oe es e s.ee e,.1g.11,es9l1Os -arased edeVes-sesee-e-dI-e, de s 1, ~~ es. 1 h.,Sess ~ oslless,;I.ese ,eSeO-sl---~ eei1. MIS 1U." ee' c psaee l s sa-oe h-~ee. ge ces5ecesd5l1,1~O07,sl SIsO.Ms ceseccc5--'sscselse 'e--1shil .41. ,2lee.r, le o~ees 4 l." S s Tsel d147-Sc eeseecl ee70esel0.37eo141e cose -_ -e-dee-c m.i4 sesoel ~s~sed. SS. O-cOe--s-ceas vMgnfi a 1 VOo5ssosdeseos slee.oueve o fbiscsctan -j 1 A -I CoecVE DO eASA ealessssls,s-C G ese ee slA . t. e .M I S tf r 5 -5 0 A. a. O=.1s. e 5500,1 OBODEGAi o 1Co ,o le CARET SA ¡ .,. 0 e S V NO CA IA ebeo ses eee eesese-see-e es: eSleee eeeeos.eoce eeee ec. ee s e .eeses-,t n1t 5555. eebscecl Y esoe[e',ese zcc~~e. e1 1~1,1~.,e ese. 'eiese ss.ee se, *-Oso.es.d FIN o~-J 11R-dS ele Se ~se'2llesJ-~ s.,se .s. e IQUI TA DE RECREOa se ol.eo.,ss-I~~~ ~Os~~ ~e .l S see Lce csls"l.~ss sseclcd.cec deeg-llseseseeso. Aceclee asee-scH esVigeeee. ,.Nee1.ee,,.C,¡,oloeso-o1 SE MENDE onogestoCA ,,_,,,_-__._1~ ~~1 __" __~ 2 Oc.1,1. 5. ~~~~ -oece1., .s-eeeso-. l.cee. Cccseo .eee. C Rs roidoc r s y o ctngoraylibtr cnolo I_~ ~ ~~_~_ :. C os.e. ~ l.,o, ds?lIJA tss. icC.e.s.o ccc e s sooc ~ Aea N Sl, 00j 0 do.-oo Ao.151lo. s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ isi Osss010 coe~VNOBRT ececoeo eoeo oe le"e."' cese"sces"so-e s de a -_ege 4se 7 2asc =ocildod pgN coltoo iLcmd 0 VEN0 celA Ssssis.-1sis. soeds css el.ece17esiOe"."s.siees1Oo', e-dn~e ~~~es se.,d'eeecO. SsessOse gSOosese. eodecosloepooe1-ote:q. no. L~or U.00. e-de-ososee. e-ase-l-e Cesle.ess le dee. 5c.Oeceecces co cseddes ce lSeesesc coecsecl1ece~.s e 555 ed el.Ssc. .-i cesse -s eossase-noS o degxc scooe ys e s t so en c de oiles iSeel 5ece cee"" S .,n o SsS s 5 -e -cc E PS T O ''. U AO L O 1 cll, cose ., ^ 01 .; 1 eQ UNeSeDce ercelese OesM y oco g sier ~ ~ > r p ".led ~c ~, 1-C. ; Vsc e I, eie e e - t e S e o e, 0 e e e B o e o e a o ,, c e s I ss ce lo c se ee ~ee. -so s i m -e.o" Reles-seco .n "ao ed, A nr y O lyo psc e n trs s e a l e e e m pOe le esl .II m 2e iee 1 a.a .ce-asee-e-ecc1eVe2ce e. eUej Hi-fte9 5O -41gg o o.Aenas. C l e S l o ced s o o l 6 ,0 a o-5es-ce-e,-,seciesisisesN-o. ccedsss 05 10 es. OUk_91_-_ _~.o ~eee -0-s ese ee o5ssS_0i4ccslcscses cs ~ ET R E S O -s.-cteIsn Ss~cs.~ eo--se-ce-e uVxBuRAJ M ENDOZA __ _________--___-CZ8T ~s--sslec ," o~~~~~~~~~ rh.D. e 5d 5se s 5-eseo seds.Od c ee eo g;sseleeedesveen,1. e5 oO lle eocsselest es e 5. Llamar: -788 ,,-o ,,,d,, I,,s! 15IRTU E c.0 8ols 515 soI e es-sss . ces 555 S e. 1 e-srei . $es ce 5ee ebOse ..'.'M"". .1S ,ED DO SQ JNA ce n osq egan;coneecenreera, luz e5. H2235 0 0. 1 1 ~ ~. 5 G A P S T N D D . 0. C A S A M O D E RN I A .kA ' .D .E ee sI lss-d ch a b o e a T a b n da_. -_ _ _ _=_A . . j ~ -_555 lc ese l lS iS, -e leord c c e ~ . : 4 5 l, ~ . a . ~ r ec_ r 0 c l-e 5 5 c e c o A Lc O. o e s s ee o e o s o reo s e .ie.es ~~ ir~~~ ~~ .1 ,.d., r. 1 p7,--A_ ~V~ ----17,¡-, eses.sS.cescOcie~ OLA--d., .~ --cn 'c~eelc .e1d---,,". ,A ~ ', ~ ,,, ~ 1 PA RA, 1 R E N T A i ~ , dld , Ies ,c cO . .de d .eSlc .s l ~ lce, cc e i ce s e ~Us Se O sce-_ _ _. -;5__ _ _ _ a ri a a u en e osI 1 5 N ., Scsocole 11el., se Sc d. esrselc o ___"'_.__ceso a.O esccVcede osases0 __________ sO. Cssisesscelc.ssseo3.cs1-2 l"-51 eir___ ~~ 1-1-,0-e ce~~sc .___ es.as-c~lc~o oscplaze-cae.Informes:a occceonoesoce ce ~ ~ ~ 1 -~L .11C A loe l,.,2., .c s dde es cese Ccooo,, ,. , ,. i -2.1,,, ee e se s. s.-1 .E l -cSe 4 7 v cn V o n -, ntr ci sOs 1o le, s-, ~ .o.s l.c le 1. e1 _r ce es ee_ _. isF e di, ,e u S cc ss el e. d. p ar a.nie to9N o___,_______________%,_. ~ ~ re, lcd -O se-ce-so O soE d . .l.ce ,S SE £0UN AiseoIec cE5e1 1e~ 44e-ee~ ~ 11,11-1 ~ r, -o~~ 1 i MOs Sise O.6 RIe R~ -,eA S A TO ls l e s~. O. c. 555e -~cgI co le e o sd o eo se scc~edl oc~csi,1~ ~ g c o eo hg- 1,1 Sc ssd ece e clS. ii e-cr~ ~e 5 s 5 o~ cscsc Ose, elc o e cO ecce e c c Oe1 es1,oc c s Ic rce OeOieceoc5Oe escleOccA ces eec1c.1-1.01 e.s7. -Os-cose i1 ,e~oe.s.Oes,,cer e.c¡el. s1e es se ee 5-ce s sce.rp s ~~ 1ioe e-e.--, c-ss.A-8875ese isse~u_. el es 11,11____1,1__.1.__'____ es.1Os-clie Oce 5 ecIsI 0Io Os.-.Is~. 1cdr~,se~~~~.d.c e ces-S5Side 1cO e.ze I.see, e er=,. 11 elole ---e-l-so c s los.s, isc ee O 5 1 O / N I o s s c c o o c e l Ie t ,bR O V A C 5A 945007 1 D ccc--OS ,-Ose. ,76cco K 10 0.D,1 1 511 "d, e" ,, III ~co es I, l .'eo seseo osi decec leciceos O e Sel n. l d p ~s d 1.1 es .en ¡].,0 oce11,1-~~.,%'SEVcDEsl e-cMesRSe-e1 ~~' -se-Ose-es-e -Ce~o.ir.A. 1 V1.1 l¡ e .l.,ech~ SI O A M Os od 05 e A N A 5 .5 V R A O c og O o s og c -os o ._ ._ ._ ~ ~ _ _ _ __,1 % 17 ¡-Oce#". : zMe1e1,l,W11 1.111 OcOs-i ~l, le~~ c~.Seo-l~ed~5lselieTle dilOeee ce"e-ge-,eoce~~ne__'.n~~.e.-s.dccseDOcEedcIeocdceOrc , e, Zsc scIe.e -, ,e:c eOe 5 _cllp _eo scl -elce 5 s c-. E oe epo o ess eede ~l,Scc.4 e.~SIM1 ecdeococcce 0S b~.-cM-c-ede. o S Oe O o cse Oeo Ces __ _-,__ Y. Sc .~Z~1 ,~ ~ ces. e-e -~d. crl. C-1-eO 1e-c $5.0 EciTR eADA 1~r~ocstrV lgryoo OsYd;,.ssO CO T ATS A OcSess.ee 00s eie eos c 5S oss-c cuio 0 2o I-o tO Sle iOC c oes. r,lOeoc e 'rsc .s csoN I l o. OE1s isee Selee Oc 1 o1 ooo ,5 soloOalscc rc.eSce s, ,oosis 1 5 5L. -Sus. -cele. eco.LA.NLI S q ~ 1 .,EV EN DEBAR~~~c-c~.: AEocsi~ SdE ce c e. _,cssSsocSPcbi Coo CANGA DE .L PlAZO $3 O OMiecbsis egcC ecesT"" d eresel lesocs A gioes.c S EVEDEL 7,21-A-1 ~ra~ ~ _i_~_ 0_Ir". siise.1 C~ A.bed ~~1cese1,1-e~SO',e.: ". cesl les .c;o1-eLTellesSle.1 c sss 5e1 OesG r ogo l_ TrO. 00-0010. de lse cOiio ALIEN ARE .V ND.,. __ ___I_ eee i~ d .ese.1e.1.cSoedl ic 5c. 'e rl, se-cecee-es e ,.e S1e~ sises. S 11.1.e.eeoc 1,11ss 505 I.e u-~~lOsiscic -iose ioc o iOse1.OIO 5.s Od .jd rjn j ju N u lO I R E G c b o s ee s oeo A. e ,ls. A. o oro i-coso Siset, go es,.O ocd 000 ,Hs18is.5o4 ._,_5_ _~~ ~ ~ ~_d~ ._~Ml ~mpl, _s1P-N--1 0 qsi o i iy o ro1 s. N o lfo1A o b d o d r o s s o s es1 se~~ s 1 1 l e ,iS d . d S S 505 ss o l1 1e ed eS1 1 1.es is e O.e e cr c a e e c lo e s ic T A B A C O S,_ _Q M 1.c -si io i o s d s o e c l .eo S ,i~ ~e de M., e oc es.ce ds sc ssee12xec ge s -escce. c~ ~s ~1.de A t, 1 T .If.o.se .o 2S O L A E S V1BR A v .,5 e n V s A e r e l e n t rs e e de o c es -V iseese oesN I l ' " d =sod lirios1l_ O d 12 dos eiido. edoliis A.300.~us.Oclerel.,.r.ssd.cslssicc Oc¡o asractivo.0IOses ____W4327__________~d, "' ~ ~ ~ ~cess~ 5. sOs 00,LA.h.o.e.e.e.o.~5 1.iscile. s scsoos, e1e-111SIERRA1550601e es. ,ie,,ce.syc TcocOs1~eesos gr~~r-l1rs-9 silo So did1.-Pioso 1Os 1 ~~o e se1secs-ecoo de",eir, c 28e42-5 0 9 osci ese oeoeegOeescecicnco. ei o Sosirso l _,u .IIe 5 ,iOo -e .H, ~lee CN. ~~eoce"l.dr.,no1~sseolileo e1iSSSses ecs isc eocl leeo~e Are Ocis Ssee ce-.I 1, 1, L. 1-1~ ~ ~"e1s--eses ,e-go sc -. E le d.eISc eI.1 v. 0 ~S cccsc o i LesO S.od, c e le ose Se ~ d -0,~C . . . 0l5N sv,.,T 11 111 ,. ,I".C-11~~d.1 -er-. I-1 -11----1 e Sc~d,,e-.Srosed, s.e6Isserl~~sl:oe o.eelso1. ce.ceco.~~~scoe1~ ~A. ______196152.1 dc s s.s .~ ~cese.o c-c s, e ele ce see e eeo s o -. Ocego oc-ei.ceie o-S c -I r-l .c.r. e.cc. Ociosos 5d5 lsd s eecnoee sssisreee cecrco siscuseleeloe, osodie seiseseecsooesse.e.-MsoiseSge ce~oCeseesS'e .esse -"C,.1 csSeoesielev.,os.ed. cses. o.1 O e Oe p i i ,s ,l ~ 1,5~ 1 e-11 e.c~o11 e see--1sl -o c s-rIs eld ,s e s e s is ie.rile s 1 .er .e1~ ~ iei .e. C -c~c .s.ce l ~o ,s ~~io 1 1 ~ 4 ~ H. .d 4 .iro jio-"-asissc c b i is c s e, O so iS s e C s e 5 5 5 ,o osse .i sesese ceS _l ~~e 1 55IT I R A G 1 ~ ~ ~ ~ ~r cj d S ,__,___ IEJiciese IA ,-ig 5~ ~~iccs eeo eece ec ee s s Cecec_ ~ eA Ociels, ss soc oceso deo e E ."."Oi o~ o~$cA s o0_V ~ e ,, ACAe e S A d ic e s c e e se 7.c G A N G A:e 5 0 V ARAcP o n o O e . s ~ S N r I ii-e, _ l"e-i-e-o s le e o i drH-1O-OO ~i s o e usss' c,Ce. p e~l_shr. !!ecio s~e ~ n. ~~eeeOsecM DrO CLE .t.,coecooeessce, seiIoeee1o-Ste.d.c-oee-.osos ,11 cseeO 5 5 .e1-. 503 iduO1,O le~. s -oLselee no-,cS n ~ ~g~ ~ csolgs~se--O.se.,eo. os. 0 d A erRTA ,~ d R I .l lll ~ -OD DO ci-ce -isc .ee~e ce,.s1es2,11%_ ose-se.ceseililse sises.SE VENDNp s'4 -We.S,.,ce~~. do i .MI so eso, -d tero-se0-e i~sS.dYcMISSe. s ~~.,.A ,-.,-,.,e, seo CAM OOLT 1-s -,s~~s1,e'11--o--cV. ESoas~c1-271.s0, ri. sso ,"n. -, sse.dcssl-OS. UEeZee -s OoeIeO co, 550sse' ec eeeciOoi __ -Vcd ino Ds CbegfaSe aceeOeii.sse eeOl s.e c1 ee ss 05iOoisisls ~~siSs15 ~ eSie.cVeesoiseoCortinieeteeeV. cieloeOyoSn,,S-LeSeOe0c1c1ise , 17 ~ ", ,,,, .. ~ ".11.sds.e,,, ~,. -_11. ol e.1e.ieeert.,eleOi.~eoiA,,e,, 1ceddcdeeddCAVE, _____Y__U o Tcices,REINA~ ENTrE. LEALTADV1ceSenlesc.,1.1___________-.oe os. .g~ O HS_3e01ello Mc riaos 10 x5 32a e ro s:s c 448c es gon. re ise~e ~ ~s ~I. : .ce __h-__ ._.___ d 1. ', _eo";,", se e;eoSOe 1led s1iee, oe1.e1see-155lSeO 55 cO ec oc 5.050 ALT. ~LAV--SIRAMAR APROVECHEGANGAd, c.o1s,eCON' iJse eeiiOcs~~edees1,~ ""el=od~ ,.C.oodrridos,.poo~~ -. ___, ~~~ni____ -s,1,1e111,1 1dI,,'', 1 1 50 orope1 do. lo1r~~ c~~ C ONSTRUCTORES oSsc se, eonac o5eoseseser.os sdss cr.s Oesng.eeee-eeieei ~ie O e eo c i 0 i so e .c i s o O i i ~Oii ie',ic eM ace -e n f i o s erSe re no re ados v ras, B uc e pe e s c io. e In r e s : 'o c 'Ue e r M r N A c o A A D W eidles.C.-e.c scieOei bolo,-sc elS~ e-~ Oce e e.]"s eeC ce .ec 55 O-eeeAe. ~. .e esoes"c sce cceSe.s seoes ee ccsRoes c-e',se sd -1 ~ ~ % 1 -sos -olso ~Pr _co ese ,sso S rrieio 55 s. e lsees! ~ i cO. ocio~ ~ e, esddL. O~ redee ,ssasee ml os. e tr_ _37._ __99 l h ~r .u ~ ~ ~ S., .1 eS 000 a 0roe-x~Slsicco scseecc.gs.S.e-ss eee c eie eessseee res, oLs c ee ese -seee_____________ "l_~___ 1 es1 se, Il ose,, o1 7,. se11 L I a11 -ce deeCcesOie c -s-c--ea ees10iIitAAeonosc ee.sso ~ -BA N A~ .ACA. ,D-D ~te~. .Al. tI 1eo Oresea. oeS= Xca. ecs n eedger¡S c cE c E BoACOR ,_s -. as -de o 1oe 5 s, l~~ eno e.s~~ ~ae,.~.Re4Celse.?.e.oesco Seo os e ss1 S s a o-fe ce ogoe~ ~ c.i .l e o -ood .l2,00 11.1.1~ Cecee, ,, ,-Mir., cg --eGULLEMO ANCS 1 "' -'e"ds3 os '] ', -'-1 ~~ eeeae' geeesc, ~ 1~ ""l ,,.: LS oc~cOM A D EsL Me ZO ,cec3os00s Me mbre o C ole g os o rese l es e-eec. E -F F .,Onecs.eesc~~ ~ ~ "m ,., .,s e ,en go ee oc as nieseegI5.e el c c-ded 'lAD CAA M MPO 5. olelee cAlosSeoOc-Sosseieecc OOereUOO e.Os~sOO~cO eoe Se e-esese-g eSo305 odeSe coee So nea eeeoesc .e cceo Is b .itd .s .d o d e_ ,o Y "g re.b i o C o dc so c e s coeos 1l5 e .ii O d s, 9 ee, 2. . -sid T eos d Jie e e lo as C e e es]se o a -s 5 pas Oorcsco Tocs j Csd~ cl.g~dddo plantas,. IOS, sso Osedo. -,doice ALL 5 0 D L MONTE TE RENOSlCHIOS YA.-e, r.cegi, ,-.'n,'g.-_ MIRAMeAR, $rece "'ilo e s s po e 1p sO, o e, .pd d.tres ee s S s l a cece.,e 1.1~ ~ 1~ ~1 dVo d o F s o c io e S O c s s o s5,i. 5 5 e s ec e e e cse i.L.Cec c ee .oSI ec~ A 1 1 ,7u. B L ,Sl Y cC-1--1i Sesccc1e.1" -~~ ~e'e~e.ee"""",~eee O eSic~cc.--25gAINeUGENT E g li e M aABS o .R a Y

  PAGE 60

  ,,.e.,Z al i ger, rerigeradres, colchones D 5~I-se-s__________ se51. .a-. T. .ess-3W -ss. 5 ~ ~ ~ ~ ~ h d.e sssse ssnss 5 e __oased ule rc reba .b~.dl see ea ~ le d. NRDOSYAARTSsslI -e u se---Ael S. -. ss ss -5 55re-ls-sso se ssss esusoeua es ss e csnsaex. cuna Osuehee e amehes-l. M. DIOELECTRAICO, 1 D NMLS eussss eese scsIlu ss6, C u ssp .le eO-e s-Se dd-e u~ . E s. E E V S R E 1 Y 2 0 Use u u o ss5 5u s e e s e l e a el s e ~bg.~Ia flwoses-esa. sesee S od c 222 5114 isny e es~ c.e s sss.~ eueSs-ls ieeslsscs -~cee 0,--usesseu se-a -ase-s-ss LETRC s 6ele. A EseseCA S DE CU LE Ssss-TD EYEffl TANmeas HIERROs incopeteniaepo A, t. 1.11e9Os. aee. a EEVSORsES 17" Y 2e"esee '-As ~L-sees__De Oad~e e J .0e se 5e s. e ees eleSuoledade e. leol2eu~ e], 5-e. ed.sesl -a al e. ss e. sP.~ seeesb ~,ceese es. A = ,u DIeneesseeenee. E VNDN lesseeime ss sinOes'.d.e e ane Cse s eses eno sereeu .uss NIsce e l. sse sas _______iss ~elUTA QEnSEdHI E l O ______ edes C -22e 2-e56-4ee Cs se sleeess edi.s .esl e ADO $5 A IE iela .Dts-.5-5elas duudreos eRE TADATOe__e._.de-. le leose., sseees ss ______ess -ss.-s-sl.e. lseT~, sesos-eeV.~ sC-2-1~7~o eec e5s.eseelleese ele 5 eelsces-sse N 17Regl Te Xl182 sedlessuse sesseesse ssee is osoeos-se ncua lesele5 ~Oues liias -eeseise aase-seees-'. 117.111___ AS"MBRESErmP,,,, le ee CsCee Cs si tl~e neesile.e ss Oe e1. as-elhs e p_ eleDeIOSe $l.50e eL1 eESelse.,E cesieso2 e 411_x_6_pes; V.N. e.0 m. C.I5 55 l-el 5ueseCs-es e Css I 1 css Btesefseid. s5 eeee u ueuesess sesr ____ ___ __ I' U L D LJRr R L Wsues Celeee l-essiL 5 uas se~ sss es slesces seles se ese~ s-_ s-sI li. i.ses.Ose e lel ME JE. USTED e ie -s 1,de 11 CA~ SA HIE RRO ll e VeNO eelose. elc.s--5 oese R F I E A O E EU O cs.as eseeses e o-es-so j,se osee l fe s .-C N A O A Cadllue1yChe ,elis es-ls Ce xa12 e V lii e s ieleseOAs.el-eesl, eceComeposetelasesl ses360:oasseeAe.sc7Oa74s.ele Ciesclicc ess-lelces Osoleeoio-ss iel ee s. n seCeis51 ses o ois-seln. Co 2ues de sOes. leB esosle.lsles 555 O-cle.eesldel eeee.-sls-l escs-lelo es~~~es-s.eP B H 1380 IlNR I.l 55501 AT OlISTAS, llesia~fi.1f~, -ll.= S. UTILESBEe OFICINA oles Rud s hElp 1u1,1i~eCe-les-s leusdel elee-e R-li __________ __711,essES CAde MRlee L.s oe.,e.leee,111,e e.AQUIAS DaCOSEC$5hsss 0 ,delo holed.se VDs.,--s5eoe ___ e ee ",. _t5 J e D'. %e 1. V -le ~ e eeeeeie see o e ie Rafi A vE. ie A'-]s' d ios OssoeseCes s-id~~ oom~ ueuoeja__m__t___TELE VICSOseNIH d d ee ~ e o ~ ,.d -. V. ~ I. PULADASeEL-195 eseqo1~~d. _____ __ n0~URE e s. lsb_ essselao e 5 eeleeeeoeeESUEASYCAE-A C2_ I 4Ds UZ 1.DRI1e1o011 scl b __ ___ LE Y PNS leeC 170e501e117~o roesoie, es-ce Oes-PORSs-Oe$1.0e eles ss s a,e~ les-CseeOeelD sele-ieie s ceslio~-Tee-iOe ese ees ees Oe l s-l cOs l" e o sVi~,-Oc sseseeC 1.n.-s sss--lo se Cilese 50 ls0150 e e en ecce 05 Olen efs-sue loos os eodeln pOoe isele seeso~e~e, re eeas-J.]s e-es __ __ __ ___ dds-oee Ms-le119y Oce-sRO.lsee. se ,1eese ~ ~~ls-usls-u-ddoeo les-Oacie 1 ,oCe AR E ASYBU YE~AR I ER SA OR O A LQ IL M O A TO II Os elssis e oi us A 22 1 ee oss-o ee ss-e osn Psa ds C.a-o dgede sC~ elsu sllleyse ie si ceoo e i tm. ce e efesel. s-od e s, ee-e. ese CH V O ET 5 e-l e, eeo ses l els soi essce-s _bd ssles pelle ee siessse.ld. eec ee cs-ee e sse eielee s-sue e-s.--ees~5 lsassee 51 laityCl e sev ee eo 550 remoeeeooleo 1 os-ee 5l e orui i GelCeceeesYsnuCesestli.Con O aos deoa-slNaciol"' E.us .oP8 C ess e,g ra t,$11a osco1s lo$dod r s atopeere o -ospn osbo -clen s-eel n s-b o n,2e ilee aTE E IOR S .' eusaee,"oess ~ 00 Pi sis su e Eeen e DIe ~OlE. A e-es seVleusos e aAes--e seT.A=.5 .o ic ce s ssels les sso-esOssoS rls egn? nul -eseeoeceileeeco eo-eeseseeseeeelseisse-4scbes.eesesorfeeoieAqols-Ld sos-use 51e10151J, solesseetiooeN9o514 H-33BOlisos-e0s$5.00s-ENeTRCeA$ lud,0M a qiC SeNaouls eos lcnches. Cesos d. lse-AJ IT S _ __ _ s Oeei ell s llls Oss, ree lsole Dsioenuusleps-s-i s ds a e adis Oli s-eC 12-V. ee los M li~cel ide ~d 1~ y eneseesli s e E PD ME T __ _ seeo-sl 5.a ios,, eeso modelos-s--es iqidCde -sholaeno-deeRses.81 ss-ssuod MAEIAE CNTECIEessecc -0eess 122lee l ,2. eeli 1 ., -T seo 55 -sse A UN S EC SRS 000e.~ aCAUNS DE0 COSER-01d OfS -PEois-, 'Rilly O s -Dledu Teeeue-sey901i. Y FETOeSAITRISA N._______ 05l.5D-'5015 BICo-O ICLE Ss-ol NOsseei CU A Mensualesic5 e s.CaJ rOs, s e-eu P.,. iceb, eeJ .__ __ aso.-oPA. -d-os0.0estpailossusu $ to, ses, l. ~ ossealaasS, d s -e -lo ogeu sissi ee -1 l __________ .__ l Cacles-tleisre, _____y P-__ aPez. TZ& sOIesile N Oie. e -Li uid rno loe m qui asBE -~o e e M eos ec~lseresass CPo e e. ss-s ls ~ sl c.es. c ii iseiezacs -. oe$.Va o lsee ~ s iea., se euun,. t eo s-l s ,.modeo e sy .d-,e. e~d-s-C e es.O~ ~oe ole. c ee Ie Cs el. l a'os ,s-.i"e" os -i eel~ aies A tl i tn'O. s-,is .l s, iln e s il s 'dse, lios cae, ss sisau. ___________________ se. 1 de ileiussbe~. C~1a 5 sses. Miicsarsa-o s eo. ci i O -O ql31slsM cs e-sss eses-.sse e soiisiibos-oae ue 0.55 e lses eO.Che e si-ee 551.eo sc Oa s es O s.obiire esss -D iae-~ iee 55 u Oees ss es"doi"e Osl o se~ s-d ale. os e-ls-V I P.A po___ 34 M 4s s ee cfa ei1l,5idl, us ie asD u Rodios e s ee eel ls sse e A D R O Yese B sk Cso es eo eloV apaseclccioes, ,m e qus -4s5o ea.css-e s ,e -is ol i e ee s s.e o O los Bece 55 a ss -e -s -l a ee o O ie ee 11 c se e e 5 5 5 5 A V¡c 5 m RO s o e,~ o I. e o. e ,a s-.es e e u sa ~osu e -e 5 . e . .e i oee eA e eQ U IL A Mo ce cO eS 1 e 5 A U T O S 11 si s e -"s 7s e. s Vs e e. .7 8 0 5 0 n v l s d f c n J e s d eA ,f ~ CHEVR~.OLET5le, ese3osose A. "MU -wE BA DI -el .o. e. .e 5 u sc i ir~ __ ___ __ esos. oiiissis Oleed'elibideses.lasecplegable,,o LIQUdAC O E M N N N e~ Me NT SoJ, IA soe liaeyee l5 eiss.U-, ,eoe.~~is esi-is11. sH.iees-l~Clsos esoo eeress eo iae ls d E1 EPREEaP C E dJ Oficiades-as p 409. lfno a, u e ,.: e-les-a-sues, cualquiV De. i ldd d s soens 5 0 el n. e osoe m a Rgsse buedordonsalquipesza s C615 g30Noe-ieeeln ssei l~ aE saadoaq CloM L T S D V O ____ ____ ___ __sueltasCA A._Colchones, 2 ogoo 3Msiroloness-LE VOReu.oEoS,$10.00 Distintos t~ 0 i isios-ses1ei es-o-soplees,.Jsgus. tea~.___C-2 -eeqonstrueeas sasesnue vas 01, 1lcese es s-s-e 1ess.,. u s-5o $8,01 ueso hlCes,$3a.sortal 5.00 enOSsualeosososlzaC-158eW.b 2 d io. cesls -. V d, 1 e-l _______R82 M 5 ee es. -, m. s _._-s Vos,. islis Osises. $s-ss-Sofs--Camao soceseileiMont00 e e911 .,. ga aniza as.Ve tasa-~ 111e. e.eses s-ss es. useis, leoW, es.is,,,11-use. 8.11,iosg0 81,oeedi-n eeieoe E5S 51 s qu s il-sD"aenssoososs e ff550550 1-1. _________1~__________________________ ___ __ __ ___ __ -551-Ssii 6.8,eslcls OOO5s oloes o,,0 0E.". 1. lesea ilUesiee, rA AMT N TADORrVm,.,AS 55las rem sa ol ecaf ~t,, ce es-sea.cCicei-lo$-0sss-lOzoss-s-neoRofaele as-1 NOS 12 Eili Aeso ees. nes e ee So elc, 55115 -111s-4N. unu.EBLER IeO "L eeA suPAZ" iTAJETEOS leSELSIl i. O-DE IA aielun eineR Hse. Wcs lile o-3. II1, o.IguN.is !___ ~____ ,_ ~~On e~.lS deuso, pro flamanes, 1953.55 S INss ENTRADA isas C te %'ei-s A. -9 ,5 selee Loos 1.1le __ __ __ es. 0.5.e RA 55s 5S. __ __ __ cOes uass-se ooees nses-ocs-esseA -dhR .siale Iicsa ee-1lie'se isi blsa se s i aro savses oIe 1, PA -13eys8,-Vedado. Se-Vende Goscs-oes-et Pe1.l. ~ l~ liee r o atsn orio.e Prcons sdeC-1i57,-.652-2 dO, Slsee ssle sace U"GloriaMuebles":_U_8211. isOos esloe-lo eee. sa iDistintMIRoESO m oelsos rco; cC C Na__euesosnA .,.-essOes i J"4"_ s-oo s ls-AasE -. a,. -OMATERILes CO STRU CC CA A T DO ce se es Cooeses eseuosOoesses sss.ii .sse Ci-sao s.uMQ IN S DE, COSES-es-l -e.GO ECUA RTO 3iCD. 5ul s C Of iin a,5Os-eile 4 Oie L o leiu so re Ss y pfiy EFCe S S AIs RIOS Y11 C -. -" dosrese eO-ssineis enenOtrsadea,o es scosnsSO O~Bel0ME SU L.1.s ues 5 nssaseo iss esor.6 ~ ~ce. 01 -~ 8 2 S o el oo i 6 ~ O5 ss 1en~-dd So .eelosase . i ~ O -~essselctricasr., Preoiosen-e~o ,i~~i~J.~ siseesses s. SMSIO ss, e i iea c -mercsins.s.i les eon,55.0sPisse esl-Ues ents e ncssvent seantoaesbrem econ.5. ae oos.CSess001 e~R L T 1 51 a L -BE VE N m uy, haslesO R Q 60 s o lr e 7ilye o. s o i 3 5 d d yf9 ,l a e s u bl stAA S C 5 D A J 5 a s' sc o m o, .Ose a s T ae m i nas.esarsd eles L E n s ere s e> e Os-osles-eIisCels o-e Iis Ces Aedel ne Afrdo Pu mseje~yo AR O ~5j io EME deUAaS, CNS siafeln entrassdsas:bay Juego_~~ s e uart, omeiosYATE_-EMARCA.OSY $sSS. Osesoesina al Teniente Rey. s-o.m.ses0so _.____ ree.eLe essspeeidoseinterioroEA-MueblesnnevosumodCeosedeterad-s d. o~ o ~ ue-seso ss30~6l ennoeio aeecsa rqsy-auspanaese.d.Bela.ddAchivasde ~meese i vt5 isas ceoee s.y ia. esOs. 38 .r7Y3I-CMPERM3OEALE ssses re.s GANGA PREG NTE: SPSSTOC-58-56A.3A NNov.5matoo3.Cuerposm$15i0.Juanda-2 o. Age, tod 1S-"ause es ty.parae uieltase ts claesles. LavaaPaso essiceso aseredes d ~ ~ ~ "¡A s-5 si e ss. oecs sN i seeSCe Nicaeb, $20000. Salatoseder es seoras Dees 10as n-s-GA A 5s.OsieeoeO.1 D. s-. s,M-7197useBsi., tasin D I M E es 5.Oesse.0e se 05 dei~ sis leeesos see t Liisgoo suaes Jegs uato = 5 tCardetaP ., et. 210. 1-1,tu-1ec u-5c dsesatiaeeeLesev e deseo.-U.~. _. n. e .l1.eslssei.el.,. o s seaes. u-ano s, -u-id. eo ssee 5 ascse. .e des es. l.d GANGA e -f~ -tCi ilda e~~s--~550 elada LA Ps m el arc Cos orsspesla; qins e esd~ s.-In e. OO ssO sl-O1 0, sse edasus e lSisi-escribir, ees-chivoosBu-a sess.on_.-.ase u-es-u-. ROOOIOOOOy Cs23"Casa4Prz". o-a-ass e. C5505-d1.00 -semaa¡o d,11 y ~ ~ lso

  PAGE 61

  i. E-~b., d Bajo 1/271: -, t VI d_35S $51 OTL~10N'. E.E ",, UI AIOA1A. T-0~~oi.o Sa 000000 ooO Ooo u eoal-a J, 0 L0 .id. RESIDIHOTEL BIARRITZ t" NY 0. V". t000a,.00b. APTAXL.0000000 0CON000STA e .0. A0 eenc Cpiolo CAAS DEC MIAS E IFCI 0 0 00 000~0,0'14.0.o H otelo.OOoo oo. o N .olid. OoOo O000ool dnod~d., oonelo ba orm 11~ 110000 alo e oj eeido uy,0000 o A.0 L0000E000o Omr Dnro ier ___________ ~ 00000oo 000 H TE L A 0 ooo~ic ~ ,pol ooo oc oloe ol 0 0 000 000 0 gooabodole l b_-d0o'0 __ _ __ _ Id. 11000 B ajo 00 o00 0 0 00oo oo Oo. 0 00 o sou, u a00 0 0 o o oooOof00 211VE OR.A ARTMS1O E1t.puo 1.do bot oudo oo o o o o 0 .'l o -,-ES-"o 00fo o 0 0 1 y 0 5 . 0000o 000S00""0ooo" oooALQUIL. 0 ooo 0 00,0 1 l.b, oloouum oopo? 00 00 00 o 0000 00000 ooooo00 ___ __ d¡oo B77.* 1-435-9 00000 o 00 0 d.00 ~711~~ do0 o0 00 00 d00,oouotouaeouoo¡ LA L IAe-AUA ALN 00000000000 P.-000u 000000 0 '00 0 1_ __ __ ~,HOTEL "CA NATZDS n ~ d ~ ld. 11. y NI IA 0 0 0 0 T SE M S 2R d'0 0 a. o O oo Oo o o o. 00 0 0 0 0 0 0 00 o 0 0 ~ o Y 5 10 P RT M N 0000 CASASo DEooo O MIDAS o 000. 000. 00 0 00. 0000 0 0 ,dLLOS52117. 1 Prado oo 519,0frenteo al O Capolo 1 DIFCIOPAD ONd,ooooobLQULANIRooolooNTI E 11.oo u ol do o O-2758 00 00 00 000A00 00 **** 00 aoo 0 000 olo 0u oo o Q PRTAM d loo molooooo 0 URS C MPLTO 000000 0 0 000000000 0 CoofIloaoRoo 00 ~555 0,0 o0 0 000ooooro000 0 oo oooo 000 yI odooydlo 0 7S7 ZoooOO0__ _d._ A AE M IA S tADROND"00I00,-000 SI~SNI Si, ld0~ i~ r W.,0000c,: ap0a000 0compuesto0de03 000000e0 ARNAN 0 10 0:~oo 1oooooeooo. ooooOo0.000 000 0000000 000 H TE CO ONAL000Z0, ~~ o. os, a y00 omdo r, 0C.00o 0 0o o-doo.-, -1100000,0 DINE O V LLOS ___ ____ E cl Ceol o d lo ood d 0 0000 00 0000 00 cooo de0 gas,00 000 00 000 000a0o Ooo 0 00 y000 E0 000 0000000 0 0 0 o o U E U E D C C O A ao Mgc~ -O l o o O Oo o o _ 0 0 0A V ISO00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 o ooooo Lyoo O~~P00 0 000 000000colo0r,0tres0 00a0cooo1.ooooooo1000,-11~00nl,000000. Dier, oieo io Ioo d olo o0 00 oo0 00 000000000o 0000 000000 0 lood oooo00000Umodootoo 000o00O0 0 0 000000oo 0o 00 0 00 0000000000000 0000oo0ooOO Foo 000d N ok oou¡0d0 00000000000uy00 00000000 000oooo 000 Joooo00 00 O 10 111 Cooo Tolfoo ~ y 0 J-000~ ~d00000.0~0p-~0 6 4 5 D o d e V E L O SoH OTA ]Loou A CI O I E M I AcMD I N Als "rv ic00io0d e00ria d0os Hot .~ ~ e l Los d, 00 -0 1 0cao ooo abuPIC daVOeRO Bo~~6o 00000 000000Ag~¡0000ooooOoOO000100000000 00000 0 00 Ot R O AL 5 v0A N A Le12 7 3 00~01~~~oo00~ 1,¡PO PI IS N OR NZ-,--,o oo oo Oooo 0ooO R00 0 E NS A N AS 0--~~OoOoo.1000L0
  PAGE 62

  "1.Pglna r52 , 1j,1 Ao CXXI 1ALQUILER18 ALQR'UtlERES ALQUJILERES ALQUILERES ALQUIL.RERES ~ALQUXLERES ALQULERES ALQIILE1lES SAPARTAMETOS 82U AARTAMETOS 82 APATAMENTOS 84 i.,AQUACOE 4 AI8ACIO8E as5 AES. LOCALES a?, HABANA uS1S 1VEDADO S Alquilan Apartamentos W*ALOOU.IA AIeA~o1. i SRN A.UW~. -,.0A uLe" .,E ~. 8. ~~ A.i ', u-u uuu m c . W.1. P, .l.u uuuuuuuu-ueuluuuuu,---uu-.uuu-.uu-. uuu-u -u -u. -, -uuuuu1u.1u-u-~-u--u u u u u u u uuA",.u.u-. mu-IDOuuuu-u.u-. lbuu. b u u u u u u u-u-u 1. .1 u-u-u.uuu-. 6~.11bu n"1. uu._________ I.u. u.u2 u -. T -1u-uuu uu.buuu u.uuuuub -uuuu uuuuuu uuu -u1,. % -u.uu u,, u-u-u. u-1-u. uuuu-. -. u u.u-uuuu.-u-uuu-.,uu l kl u,,,u.u-bu-u uuuuu.u 5,Ou u-. ,Pe-u -u -T.uuubuu-uII-.-uuu u I Nb T exu.ub Ub J 1 83 EPATAMNTOl2eN, uu uiruu.uuu-u IR.u .h,-uu uuu-uu-uu -. u~-Luuuuuu-u.-uu-u~.EDD u -u-. uu-.u--,u--uu u. uuu-. J.-uuuu uu4uuuu1u1uu4u.u u u .u -u u-ul .u ,. u-u W-u .uI. u u. uu. Pu u.NI11 -M1 uuu,1 uuuu .u uu u u u u .u -, -. uuuu.us, -u.u.A u u u A .0.-uu c I UEVO VEDADO _____-o-_-__u .i u1].euu ~ "" uuuu.uuuu. u.l u111 u. u. u.d . u. O.uPuuuuu 1. ~ u-uuuu-u T u-uyuC b -buuu .u. .u.uuuuuu.u.iu uu-uuO -, uu. .uuuu. u-u, ~-.uuu-u,u-uuu-uu -. uuu -u-uu--.unu u-u u u.u37.bu., C N u.uuub,-.u. -u.u Equpuudut. l, u U-uN. ,uuuuu---Unuuur.u.u-uu-u.u.u-u-unu-[-~~u--uu---~du-u, -uuuu ~Au-u--uu-ui ub1. uA-l. .uuuL-uu.0uS uuuuuuu Suuuu U. -. -._-_.e. .1AQ8 A uuvu ~--uuu1u-. uu -u, uu udu, uu, u u u;% .Z 1.u A-?.-¡.u uuuu u uuuu -Cu--Vi.u. 1uLo~ uuu -uuuu u.u u VIALE LANE VENADO; puuu, .l u u .u-u-u. uuuu ", u-5bu96 8-u111 d u u uu u b u u -uuouu -. u b b u ,.u uu u u ._ u .u u.u ~ ~ ~ -. u uuud 1 . 9 $ .b bur ~ uu.u. .u _ _ _ __1 -u. u-u'.b u uuuu 1uuu-,ud.u-uI.u-u-uj:uu-uu-udu ~ I. uuu ,. u. .u u.uuu, uuud. uuuu. uuu'*h ~uu NTOS ___l. P. . s. -__________~__________________' 1 .-,l-u.u.uuu -u. u.-u u u. uuuuuu. -,-. .Id ~ ~ W = 2u-u-u-u, u-u u uu u-u,. ." ""_ _l.u-uuuuu.u.u.u~1.d u-Z7 LJ.u-u-.u-.u-u=. 15121HAu_~.Iu-u-u. u-u u-; u Ouuu -u u u Iu .u .,u u d e u ~uu u u u Iu u ~ u u u C A LE1 N A.E D A O . .u u. u uu. u -. 1U. u u -r b u .u. = _ ~ u. uL C u. u u u .I ~ u ~uu .u-$ 4 2 .90_ V E D A D O uu~ u-u-. uu-u.u .uuu.uu u -~~u-uIu u uuI-duu-u-"-"u uuu.u u~~uu--1uuu uuo u-uuNu-Ou157,uu.u V uEDAbDO -u-u uuuuu-P-. u0. nl III. IZ, u-b-u-u--uuu-.u-u u u u--u-'u.u-.udi-"-uu-nu,. ~u1. u. u-uu-.-~1u-1~~~uu. uu.uu.~uu u.4.,uuU.u-u.u '-u--%! u-u. -GOWUR.IA' 11 ~~~ ~ 227 deRy. --.uo.a.u----Teo, d u ."". l 1.1~~ u.u O.,,.uu uu. ___ u uuuuuuuuu, uu ~ H.-u-u.u-u-u-u.u u-u.u-u-u-u-u-unu-u--u-u-u--u.u. uuu u. u. u u--u.u-uu-u u,.u u---d-u~-~u u-u#.u-,u.uu-1-u. uuU.u-I .u.-u-.u-, -1u.uS.u., .u. ."'." u-u.u,'u-u.uu.u-u.u.uu-u-u.uubnu-,-u.u. u 7. u.uu A uu-uu-u-uEuuu .u uuCuu uA u u u.u. u -u'u~un u-3. LU-ILAuuu.u u uuu -uu -,uPuu ~.-~u l u u u----.u .uubu.b-u---. uu--ub -uuuu----uuuu,,.u uuuu. _____ __"'u j".u, uu. uuu---.uuu 11SE ALQ UIL Al Pe.Pd .I e . . LOCALVLL L A i ESQ A ,i UNA U, _ ~ l 1 . i ueAluia________ldo M._ .d: o.w .,]. da ~u-uu uAVE E.uueu ubu-,=.,uu.u-uu-uul0,1___ -u-u-uu. u-TAuINTu uN-u.u.,,eu-1uuuu-uuuuuubuu,, uL ____ b .-I.u-u -. u Te,,1 ., S. ¡ ,P e e, e .u u u u. N. ,.u.du. -Tu-u-uW,-uu-~ ¡Doiole.uVe il-ub11 uuuuu-u.PI. -u9 -.~u-" ."u-u. .u. uuu u.].ell2.9 e.l. ei d ~~ VDD U-.u-u.u--.,uuu-u~~ -REATOESAA. 1.u-uu ".u-u. u ud. 7u. u-N u u---u -u uu,-----, --. u.u. u,., -uu, uI-~i-.u.,u----uu.u-11 u9:u-u --. _______ u~Tu.u uALILO ARA MENTO ~ir,. u-uu-db-ubujuuu--uuu ___ -uu.""du",,u-u-~~ u,u--u-_C.u~uu. ~~-.,--."u-u-u-u uu-bu-u u-u-A. bu.-.I. u-u-Ue.I~. .u~uuu-u-u~Wuu,-iu-bu,,,uVed.u.,.--u I,-~. u.1.,u-,. e~.P.,._.__ uu-uu uu ,u.I-1-uu.u-u.,, uu u uuu. u u u -u-u u u u. uu -bg. u1-~u-u-u~ u-u~, -b1d~u uu-rubu-u-. dE u--u. uuu L ALQUILA MPLIA d. t-uu--. ~ u-uu.-u. uruu--uu-uu u--u u--puuuL Lu. .-bdu, p-uu-u.l50 u". ubuu-u,uu" uuuuu' uuuuu u uul-._. b-u-.u OICNA ud u,U,,''EN-.u",.--u -u-u u-uuubuuu¡ bbul ___________ buuuuu----d -u-uuu-d.uu--.u-----.-uu-uu, bu7700 Muu-duu-u-26 uuuuuu--uu-~,uu-uu-u -uu--uu-. u.u"u-u -3'u-buu--uuu b-.uuu--buu E N T R A D A V E D A DO11 u.u-u-,.---~u.u~. .u u.~u1u u u.u-u u-'u-.uuIu-, .u u. ~u1 ,-11.u-.u-u-b u u-u-u-u-u-y u-.u-u-,u-,u-0,0 ~u M .u.u~-u b -u-uu.u. uu.u. r-u--ru Buu-uueNuuuu p-gudu~EDIICIO(EOlIN ul~.-.--uu,", uu--.,.u-Su-.uu-1 u u, u--uud~uAu-b. rr -uu-puW111 uu--~u-IuNu u-d.i., u u u u u u.u.uu-AL-u~uu uu-.u.u u u.u-u,. u-.u.1~~.u-ob.d. u-wue~uuueuu. u u uu uT ~u u u.u. ud-, u1u-u u u u.uu.uudu ub,.u.u.uuuuT.u ,u-. u.1u12u,!'u-u, uu, .:.u u u u u -__--_-_-,________--_-_e._________t.____I-__iNUEVO__VEDADO_______ u-uuu-uu"u I.u-u.u-u-.uu-'u"u-,-J u1u1u u u.,u u u u-u ub b u-. 1 du u u-d u uu u u-."u.iu.u uu1u uu -u ~ ~ 'u,, u, I d I ~, u u u u u u uidbu u.u-Au u. .u-u-u -. u ~ u-Suuu u-u-a u -u,.uu-u-u L].u-u-, uu uuDI -uu u ,ru u-uu u-u-u-u'. u uu u u-u -bu uu-.u.u -uu uu-u u u u-u-u.-.uu uu u uuP-u .d~. u ur ~ u-, u u u,hu, u -uu -uuu ~uu~u u-u u-u~~~ u u u1. ,d______u__ 1___J_u.A -u u-uuuuu~ u u-buAuubuuuu u .-.u.uduuuuuuA26u-ub--Iuuueubuu u1ueu-¡u u-lu-d.uNu. u--u-u-u-uu. u-uu u ~~ ,u u -" bb uu.-uu -uuuu ¡IIE uuu-.-u-uruuu-u-u u--uu -. .E. u--u-Ju--.uuuu.i.u-u.,uu.uu-, .ruu.u.--~ud.uu-uu-u-u-uu. uVuu-.u-~u-Au. u u-. u-u-u-1u1u,1uuu. I3KAYIPuSElQU -. 1lLOddN u.uu-.' u-u,~ u-r=-, c-1.$.u-uuCul-u uu-.u.,~ u .".",11 u ,=1,1 ,,Uu u uu uSu --buo .u-u-'"""u-u-u-u-.u-u-uu-u.u.,.,.u-u-uu uu.u.-.ud N,.,. ~ ~ ;d I h.,. . 1 ldd u --u -u u-Huu-u--buV-e u-.uu1 u%., ud-uu. u-u-ud--u~ ~u-u u-u1 1u .u u-u -u uH -. uu. uu uu-u "lu-u -u-d .u.u-,eu.u-u-" ~u u'u u P ARITAMENTO '' -''-'u--bu-u-ud.-.1 -u--'duD£uu-u u-ubu-uu u-uu uC, ~L:. .1-.1 H-7buiuru1uuu-uuruu--u-u Ou-duuA_U._L._ __----. ~ ul-A.ub 11~udu u u u u 1u~~'4. 1 u-u-u-u-u-u.u-~uu ', I.u-., d ,uu.u~~,-,,Ilu-n .u .u-ubuu, uu d -. u~ uu~uu.,, uuu~ .' .u, d"du-duP.-~dCubbuSuuu-buu-u--u,-uu.,, ,, -O-b-du-duuu-uu-uu-, Subu--lli-.,. .lUi ubuuuuBuu-uuuuy--u~ ~~bu-404b u-"uPu-u-uu-~. -u ,u--, ~ ,Iu u-, u-.uu u.u.u, -uuL u -u'--d b-dd--u--ubu.,.,, III.u) ua u~uu.u--u.uu-u--u-b-u .uu-u-uuIr--. u-.-u uu--u.d.u -u-. u-.__, ubuud,"uu Dubu-ubu-ru-u-u-u. uu-u.u-u-N u.u~-u--u. -u-.u uu-1I -' SE ALQ U L CASA FRA DO : u.u-u, u.u, u.uu.u-.uu. u-uu-uu uu u u-u u u u~ ,uu u u-u u-u u-u u6 E u -u-bui ~uub u u.u VuAb b Yuuu N bb b u-u -b3M.u-'5 1 1 A u1u-u Pu1-.u' ~ b.uu-u,-uu, -: ~~ -u.buu.-e",-ubj. uuTuuu~d.uuuu ,¡lu-ubuu u-u u-uu1bu-bu,~,bu-u-u-u~uy Auuuu u.uu-u.u-u-u-u1, Iuu-. u-ul N u-u.,~~u~r u-u--u-, u.u-.' u uuu-uuuu uu-uubuu u--,uu-uu-uu-,~-u,uuu-. u-u~u. u-1-uurru.,u-u-uA.,u-u-u uu.uUILUAO $2 6 u~ u-u-u". -77 .l,-.,, u-.1.b_,du1pu-.O. ~~u-hlu-, u uud u-h. ud. Pu-P .d u,~.uuC u-.A. ~I.I u, u-, u. u-, 1 1APARTAMENTOS : VBOR IA u uO L.. .u-uuu III. u--u.Aul~. u--. ul"-.uuuuu"d.u-~ uuu -. -b uuuuuu ~ uu. -. u-' buuuu. u u.-,uu-u,uu b-uu u u u uu uuuu uuu-A---u u ul,.,u .e u, -l,~~u,,. u,~u 1u.-1 eu u-A RP,1 uu-uu.u uu-r~ur.4 u JVELLAJu u~~ .b.u~ .,.o .l. 1u5-uR SCU D .u. u-u-1 N' u _~ ~_ u-u-b.buu-~,,.,-uuu.u.u-uur-uiuu. H A BA N A-1-1-1 1-1901A uEAMOu-uuu~ .uu~~ ,,=-u,',uiuu Iu-.u u-.u-u--uu-~~ u-u--u--uu1-uu-~~u -. u-uu. u u d.u.uuuuuuu.u uu uubu .u ., nbu. u u uu--u-u-u-uuuu-u-b------u-uu u'u.u-.-bu-u,-.' u-,,, a de,b----u-.u -buuuuu"~u uu~ u.-u.-.u.u.-.u' uu-,uuu uuu.-uu _ _ _ _A L U IL__ A M N T O j ri ad yuta n .to -u-u-u ~ S Euu-. i d p 3 I ¡ 1 W el~ dl1 u, u bu-u-bu-. bbuu-u-u casa a luzu ,u-ouau-u.u-u-,-r~~ uu-uu. .u-. ~ .u.u. uu.u-",-1 .du-u uI;uu-Iu.u, u-u -uu--u--u, -. ~u"u ~ u-u -u uuuu.u1-,-1 -.uuuu uu -. u -e u -u-u-u-u. 1a,,--1~~-u-u.-I E 1~.u.u1e uu-,. 1 ,, u-,ruic io sub a u u u.u u Z-,$.,bnUuuuu1u-uu u.u n.u-u-! uE uA L I L A M P L I A 1 ~ 1 1 i.______; uuu -uuu -uu-u-u-uu-H.---uu-u"-u'-uuu uuu uu -u---, i uu .coci-u-nu-uuua-uu, -u-uuu-u-uu.uu. -uu,-u-u u u -u-u .¡u. uuu-uuuuu -uuu,-~--u----uuu-uu.u -u u-u ,u u uu ub uu. . -u ~ .u b. uu u u u ~ -u b -u ru .-H--286",3-3 ubu u .233u--ul.uub -u,1u-,ue--u -,36, uuFIC I u-NA S u--uu4u-T u--uuuu-u u -u-uu _b--.u¡-u.-u-b 1-1-uu1u---. adsl, u-u-uer-, u,Ew .. .u-u u.u-, vuru-su.uu~uu u.uuu-,' a ,u-u.uu--uuuuu o -dd.,--ub, u .-. -~ -uuuu uuuu Vuuu ub u--u -u--u du--b-uuuuu~H-. u-u--Pu-N uuu, Y -uuu. -t. ~ ~ ~ ~ ~~-u.u Luc atoYuu-uu-uo.1,,,"",, u-u-.uu-.C.u-.u-.uu-'u-,u-u-u, u-u. u--u-bu8,uu.u.u,u-.u--' -,--u-~u-uuuuPuuu-u _____u-'-, -Suu-u-u. u 8 ,.u,,-.--.u-, -uuu u-----u --. --uu uu-u.--u1uuu -u-'.-.--u.n---. u-ui-I ,,ac u-u-1 309,uu-rcer-p¡,.u-u-u- u-u-u-u-u.uuZ;u-un.u-u u u . ., u u .u -u -u -u -u -u -uuu---1L UIL FC-, u--., ,,,ureiu--u.u-u. cn uu-, 1u-I.u-Iu~ u u u-,11 u"u u-u uu u-u u u uuu, u uuuu '-u1-,1-u-,. 1.,u.u.u-u-uu---~uu. u -,uuo-u -u-u~~ bu1-u. .u;-u. uu. ruuuuuu--uuuu--p--u--utu M-S---uu .-uuuuuu, -.uuuu uuu--uu--uu--,u--.-^1u1. BJS '.-u i--. -u~ -uu. ___ u__--uuuuuuuuuuub'u-u-u. ~y ,buu-u-.,u-u uu-,--.-uuu-uuuuu~uuuu'uuu u-. -u--'-. u. ubu -u~~~uu.u-.u-. unuu.-~~uunu-uIu u,1-u uu-, uu-u. uur-uu-uu~-______ -,' uI uu--uu -uuu --uP8,-. u. u-uu-.-u-u. u-. -u---. .~--uuuu-~---bu-uuuu .uu ~ --. .1.uu. ,uu-uunu uu-uu".___ ,-uu-uu.u-nu -, -u. uu-.u--1-,u.,u A_~~~_~~~~_ ~ 1 A u-u-u9. .u.-.uu. ,uu.-.u-u-u.u--u-u.ESTELLANu-~08~ u--8uu-u-u-u--,u-.N.-.~u-u.u, u u. uu, yIu-u.u u u u-nu.-'-. u-u-F. Nu-.uu~I.u.uu..u-I.u-ub u-u-, uu u-uuu-. uu u uuuu u.u u1u-udu-u.d u uu. u-uu u uu uuuu-u u ~rdAlNAIft1C, u-uuu-,r,-,,, uuu~.~u~ 5. N VES-,LO ALE .,u11u. ~ Eu-.ulu.r .u-uuu-uu.u--.u-uu-u.-1-u.~u-. --u-uu-u~ u-ru.u-u~~u-u-. .u-u. -.--,-,--1C-IIu12y,1-VSuudu --u u~u-,-,I-uu --. -,u .---uuuuuuuu u-uuuubu, -uu u-, -. u.1 .", e~ubu-u-, duuuu.u-'-u'-uu uu u uu -uu -u----uAuer~ .c.7.. VEIA .fllO--d -, ,, s -J , W.uu- -uuu--u.u-r-u-.uu-u-.uuunu ____ -u-, :L. AQ1 ~'d lI.,~ ,,p~C DOS-u.-u--u-.u~-.ucuuc.ui -79u.u--u-uun. u.uu-111u-,u-5f Pt---~u--~leu~~, --.uru-uu--u .u.nrEuu- 10u-u-u.~. -u-1u-u--.u.u-. u-u-u-u.-uu-u-u-u-. ,,u-,d~-.u-u-.~ u-u-u-uSeu-u.uu.u-buu-u-u-, u-u-A-~A l,_", ________________ u-u---u -n-.,uI --~~ ii~,u-,1 uu-u-u-,-u-uu-u-u.u.uduu-,u.uu1 duu uud-uHbu Nui-ru-fu~ u uu.-u.-u uuu r uu-bub u .u--uu.r. ES I .ATS uuuu--.--uuuu.---.uu -u--uuuEu---l-uuu.u ____~Q __ -. ur--u~~. u,u.~1.-~u u.u-u.-u-u-un.u-uu-u.u ~u~. uAPTO-. u-uTu-IuOR-u-u, u-uuu-uu u-uu-u.u--u.u.bu-bu~u-u-uu-uu:bu-u.uu-ruu-u-u u-u-, u-ub-.u--u-uuu-uuuduu.uPuVIu u--i.'u--. 20-tS~SALUL 1uu--.~--~u -uu-u'uu---uuuu-.u---. uuu-uuuu-.--. uuuu-u-u,-uu.-uu-uuu2.u-uun.-,uuuuu-.,iu uu u -uubiuuuu-uu -ud-u-, u, .uu n-u-.r P-Au-u-A____OFICINA-u.uu-uu---uu.uu-u-uu.uu-___________.____~r-,______ u.uu-1uu-.u-.u, uu--uu-,u -~-u--uu--b,,~-u~u u-uu-"u.-uu u-u.,E--u-u. ,.,u--u;--u-, b~~u. uu-u-u.u--uu-.u--r-u -~ .,e_ _ _ __,.,._ -_17-u.-u u. u-u. u-u un-N DE~ A u" -J O S A L S E AL~ ~. V D A D MA ._-,-u-"S Iuu tu uu u uf u. Iu u -u ubu u -r u uu .u u -u u uu u.u uu u u. -. uu.u~ u u-. u u-, u u. .dnu ~ -u--. u-~ T ',--n u u.-7uu,'-uf-,iufI uu-.-uu5 3, u It, uuu,,--uuuu -u .fuu-uu-u-uu-u-uu-u-f-uu-t-. .u bu-u-u--~ nl'C EIE S o Er ~ u-uu-, uI,~ C.uu--u-u--u--u--u u-'u-u--u--'u-uu--Su ~ ubi .f-uu-u, ,uu u buu-i17 I>' Iuu.uu.du-u.u .,ehas :1u-n~1-,.u-u-bu-unu-u-' un21LA A -. u-.u711 -nuuuuu--.u ,uu .f--, pu.t ~ -bu l~ 1-uu u~uu-u.u ,. -. uuu-. -uu. u. u-u---y1-'u.1-~-u-. . d -u.-u. e-.u-u-unu.tu-I-d,i -u.--uuuuuf--u--q-uu --. ud-Tfuu'--u --u~ bu--uu-r~~ .u. 'uuuu--'uS--u'uu u-.,~ ~~~~ -u., u-". .u-u u uu-nu uuuu-u-uu. UN. 'uD-u-u l l. .dI, c~-u--u-uiuIu. .uu -'u-u--u.u -.----uu-1,uP.~-~ .uuuur-u7@u-uuu'-uus!-,uuu.uL-uu-,uuu -u--dl e. Pu~~~-d 0----<.-. uu.11uu-u.-T.uJ.-. u-u-u-u-u-uAL______________=.-u-.~. u--u-u-. n 1:.u~~m. H-3f fO--u(UE162.-cpo-Sn-u~ .u-u7 u. -.r-b-u--u.--u u -o 8~~uuu,--uu~u,---u uuuuu -uuu A-59 -348-1 una ra e-Wom.e "brI.e

  PAGE 63

  1 1 1 < . . 1 . k¡,,, C.xxi ~ eados DIARIO DE LA MARINA~Domin --,go, 8 de, Nov. de 1953 Cluificados ALQUILERES A 1 1 Pgina 63 LWU'IZERES SE,:,5,01elCITAN SE S:OLICITAN SE OFRECEW SE OFRECEN SE-',OFRECEN SE,OFRECEN". ::.:-,i,-,,.~-.i-.,,-.,.,, ~ mu-YANO lo l;s114 .cgnts-viwpmow-, '118 l 11 11 1. 1~ 1. 1AL11,uu ~. .0 %vDL. e e. .O-.=. Cli§AptLLR-I-SD-O5 31-19 COCIMERAS .LVML.ua Lla UM MIRAS -COC114£ROS 127 OPIIMIOS--IIIEN .A 0 1.u. mA.,.iX.-A.DC.L. ~~ C.,-u., 1. .1 .el DI ES. j,, ,,.,,I:.,'. d,.",!".,.i. ~. Y.,., .2. iy IM. RENL -0 m . Ne. P .a. .,hule m . .W., y d. . 11 -.6.ILJ-h, _-bMi. 1 NERA DE coL. CO S~AS.L. .1. .0 CA~ Ren, -. M". e."-. ,j,.:." ~. ~ ~ ~~1. .b n, Im ~ .I = ~11. r ]¡f_ Be~DI .1 Ren. ., m m. ~ ;,.i 1, .q. RI, d* 1,11 1,1 -u paba, este. = d.rn, Ou, _:_e .a a ,, na. III. IRI.~Im. ,o. Z. llEl-dl.ot-.. 1-111T L,. M.?I .J. a_. D. £*h,¡. h, d P.II. ~d. 2 1-U, c a. 4. 2 M.a. IbuierT. ,,. .,.,,,,,.':,,,,,,.I .,A o. .l. P,.O. lSA .d. e. ;gu .M. Du ce. .ena~~ .l.lu.,M4,W.: ~ I. ', d.,ul-I =, L .ti .W., 1!2lll el. NI 1 ¡.l. u.IM-319.1 ,,, 1 11 ,d, ~. A. 1 al 1. ,. ~ a "d TO., y .~ Al-, ----1 adeflueloe, crim. NealIZBITAMO. ""en Novenostut 1 ,-,,,,, 01.1C.II, COCU,1 '.L%' .569A 5. OPIERCIL eu¡,¡Aoc-,ay(S C ---------------i m-M-1,74 "' "' ~ t. -1.11, ,-_: 2.11. 1 .W-. ebata., ,b De ., 94 LA .I.i,"."-.," M.n., .,,au., ,P.D.a., 67-,no -,a 11,bal., p~ e= D.T11. 1 d. 111 ti BATISTA ILA~Iii-BASC ui -u AGENTES-VIBRIHIDORDS R, ur. ,.G.W ~~~ bola. reun~le, C.9_~ N_ W. .e. R.b-. Plio=la ; _. .l.llIrM., W. """ 1 ,1 JESUS DEL MONTE Y VIBORA P.,te. Eut. ,. a.a. ,1 tIbu. 1 11.-TIR.;I_ Y.4-, IDIR E. "TI"11A,,l.TAL "LA NACIONAW: 0-47011y D. . d. londel ,h, .:. = r. n_~111. H-LU~lla 51 NECUSTA TEMOPOIDO, PARA LA ~~ . = M-e.,. A.~I. Aft. R.Dene ,ennuaj, el.1.hI., .= unane. ~e .D e=. C-,--A C--1,',,'.'.",',' Z-a, 11 Z 11, e-1-w,",.= ,r:d-_ te C. = eI. d. C.917, ]¡.e TlI. ."e, ..I.aune, N. . D.]., -. l.,.,.d. 1. IM. .1. d. O.ba. dwrl,,to.eth. (171,00) ~ u, .SPACHA OPIDUITAL, OFReCue D.n.h., ,e .Ir, .1r.: t f r DE. N. ,.M. N 1 eum~ P-M, .u,. J d V h. .na. lo,,rona 1 ~ h,-. VIS~1. 1, S4: U~. ., LEM.A. e '.7%,!.,.,."*,,:.t."%", t NI, d. . 4. ne .e, ., .bd. MunIO~ ~~elel. ~ ---!-!'I-.,. 1 rlou ~ H-11-1111 ~ll. deola. d. ,, ha. 1 ,,.e. lIDI . .o l! 1 :',-',,,,:", ,,l.11".i "'f*,.' -i. % ' ~m. u 1 = PS X_ ~ALQ-AN ~te 1-1 N-Ati: '-" ,ool "'*.-".," II, c*,M,,,,,. 1, ~~ ,U, lu.' .1. k. S.BLLUS-L.L. fil: ~ I. ~ am. 1 Lue 0 e,. I ~ M.%'," 1 Pt~ Ll, L., .,. -1,11 OLA D ANA EDAD, .I--ll. --, MAGNUICA OPORTUNI ~ . A ?Ao -1 .L1-II d ?', edI r, e;hl, o ~u" .U. b.J., dal ._ ~Intal de. ^"11 -~O ~ahmbuen-. .l, KiW7-De. t. .,en,. .duaja. Z I '. 1h '.'-'d "d"e rI. L1 ,,,,",,,,'"1l III. 1~~ CABA ~al. z. I.,r= COCUDILLA PIZPIDITRIEA U OFIERCU I . =l. ,,'I 129 JOFICINISTAS .,., IbubI. .n. lb N, l!, fj",r l;1,3 1., u. = .elfiefl ~ .e.l.de.r -_~9d.,d ni h,, ,,, ^ ~ P.C.ha. p=. W-1. 1. l bI 0 1.h.l. A,, ., .".,, . ue-tu, ,.: 1 PES CRIADAS LADOS 1,1l,z .to l. C , ,,,,,, -11. 1 911 ~~~ .1 ~e., , d.; .t.11 -e.', a -. P--I. nKePebe_. = L TILA~ 0. .GLZ. ', , I~ha ~~~. 1. M ll .. -!.-.. .E, C.N.I. 15 405N W. _~ cu, .,lle-1 No d~me. TW. IPItaut*. 12' MAMEJADORAS .dn '-"'."l.':."'.-',, ~ IunuO. ,1 -H -2-el. .h.le, .Ixkll1 ---,. , u 11 Ir,. 1.-:N, ~ ~~~hn .uuni. ., L , I. _ .e. ~lem. lduAtlEd. dafl~ 1. ed~t '',"b.AJN7,I..-Ti.',.,',' c~~ ~ -11 11 AIO .l* CER.IRA CAMI. A COLOCA-A -. '.OLA A ~ a .l. ~e. ~ ,. , 1,h-, .l., __ ,he, ot. ,-h. .¡.-.d.,. -rel.=. ra ~unI. ll.e. pop.I., -----.S. 151-11 ~Be~ lanald M. -antO. e.e mm ~. ~he., b,, ,a j .= I ~ , hnu.,.,~., .,. ,, ~ad~ ~. ,., t1n .,te. ,L. . ~ A11%'. .I.,A.~ C. aen a.b.W. A.h. , ..,.,:.,, ._Un,-1.4 e. -r.-. bi. Ibelull. d~. --In _l. N.I 1.11ESI. de 11., del M., .Dh., ~ "d."j"."U''1"" "' "no' ~ "7" .L.-U N,. ~~~ z,,<,,,,,,, ~ ~Im~. .,,,.'."*.,,'.,. 11,11 ,.,.-,e,. un~. iM. -e: teuuU lla~. ~ ~hal. C orle~ -, -.e S" ~4. ,,,,bO,, debell., ~Ii6Pl-ReZ ilBN ~-.-d-"-. .11. N., 5 i BSEMBILIR~1 1 ,In~. D LIte ., Int "a ,., 'domel II-3NO.~# nep.t. Inuel ., 11 A-fte~. O e-SoL, 0 T ~ -E. .C.A. Ay ~. .1 ~. u_. o b. ~ I 2.111. ,,, ', __iii- i O'--IBUEN ~. ', < ~e-. C.~ -ner. --. iizi ~i Mhu.,.,, .l1.i. ,e d. .,u ,.be.,.di ¡SE ALQUILANI ,,'-,',','h:%.,d,'W ,. = .:a. neJIIr~al DEBLA COWCAZSZ COG5W. CO ¡ "^"e elu ,1,111 Iel B-1111ncr-fi0 (le1m .1 ','_, ,,,,,,,,,, ,J. _.h,. .,,A,,P D. . S,,,,l,. -U ~~ Su. -aj W."I5. J., fi~nI.~LI., Pinfi~d. onannefl. -01 ~ . l,. .bul 11 1 1~~ -1, Ii.-,'. h. ll,11.11,11. ~IniI.th,.o, ,S.~ el.r&,,,.11, C NI -, ,D . L.I.,ha.m. ed.d, ~m. ,L11. ~ h., 1 =I., i.'.',.-.,,!*,'.'l V .Ll#,, Tele. M47X ,_IPOS~us~, ,;-.l .a., jhi.,.e donde InIteje .h 1, 1 11-1 1~ [_1.. el NI rP1.0. ~~* #Rl Lu, Muy obOK~ EdI. 17 y lo, d. el., ,-rehel. ,h, -7TM, -71-7 ,.-"l, ~. .aa. 'l. 1 .o ' *""""" "_ l¡,---t--¡ a -. 28 alelet D212 E-aP'1ene11 lla-re, d. ,'!l.,''.Te: ,-,Ah_.,h, Y~l ., ,, c.h_. Orazoz rARA war A ser A p C DESEA 'OLOCAagtUNA ,O,,-i-,A-. ue, *.-. 1 "'" ~luna-I.S. W.b : eoel~ _de ~~~. ,-,-,.l. 7T-"A11,1%. N, I ~d. x_. . ,= ,.: -ual. .e".a. Pne.u.(. pa~~ """' --_ _i -~~11,, .N d._. .j _bj. M 0 ri-~ r. .u.J., ,I.,a, ~. eu~, H.IM-N--, LunrT".C. IRLA.C. CON _ _11~ utu, 11-111~1.1 la. ,.,.E ~CO r I-le~un. o-1.1 A. ~. l1 U de .'ef"-et.' H-llI.Ia,.I, 1,1 :"",':' ZZ "J',"'.. ,:!!' 95 lh, 1~ 1. ~I.enl, ,.a eA. -,11* e~u, ~ d.r. .e,.,lIjal. BEZURIFIRECE MATRUMONDO, WEI.C.o .e -o'. T n 'R ir , A-AP CALAIRAZAR .hr ~~l. .,e. . .SC-Se ~~ .'-.LA CR~ H" ~ "t '-, ' 115 OFICINISTAS ~., .,e .a1 ra -%c t 'Id ~TA< ,oDiZ, ., ,, ., . 1.,e, 0 < 1. 1 ~I.~I-1 11 A. NARANJO Ilgj.' -1. A-1. .,,,. 1. ". .eh nua ~uu. I.~ -1, 0, ,1 .e .U d. 1. l ., .,N -a. -K-M.I, ,. uto1 . Clm,C.*,--,..,i MI.,: ~~ d. 1",dL ud.n. .2. '11. -_ -a" U.G. .CRACIS. 1. ~ .,l J-l. S,bIenebe w_._ .N. FIR-CE~N-ECIS-AC. SI-Del-11~ b3e..ete,,e.-h"h,' el~ ~Ka ,,,, ,,.1.111laIITI. IC,-..l¡ A1Q.1L. C.SCEA ,.TI,, .A. te .Cur. C.x. ~ .4. ..h. e~ -, ~n b~ . 1 BLANCA PA. D,. AM.In. MIL~1.1 ~ .1. ~ .t. j ,,el,., ,,,.,.-, paneltud dud .p. Irlo.J., TI.l,,11,,l1,1jll. bl 11, .1,uua._ , -~~ e. ~~~a. Le.en ~i_ ~ la .AO DE, ,,,,E. 1,1 ~ .lld ~ ee,,hel. .-S.e e e, . b~d d, p~5, .-. C. ~. ~ -~~~e . ~11,1 = .II., .W. ":.,"", , , ~ '.h., 1 i ,Ad ~Po .nI.u. U.1 1~ .,o ~leal, 1. ~ , 1~~~~ z.l,,. . =1. le., -. Into~~ .M.d--31,ni~ .1. ehne K L ~ D, .,-. C.II~ l1 Y.k".,R.P.,~~~ h.,a ret alte1-1-1-, eleufta O. ii-_-- -E-A -N.i-,tD.1 T.h. U-1, 11-1~I. ,,'ie,,"'.' ---.l--.,. < ~~1,~ 1. -W. UhIe.. SE -~ D.J., nI.~I. ]aMSA. ~1,1 .la ~Seiz J.y-,¡ BLANCO ~ . ,.,e-., l .,.d..,,- b . ,.,e-,., -C.,--iri,;ZI-6t.N.;. 1 ,1 ,,, 1 1 ,,, .-. E ,4 lr__ . 1~~ ~~ 117-11.1 7 P. . .a.,,,-. ,. ~~ ' Ae I un "'&hR CA-1----1, W,,.ciLEi, -". ,.e . P.r. e~fi., ~ unu, t_ ITA1111~. 1 -r-. ~e-, h Ir~fi. =11,1 1. 1 0 P. .:5,ILI.e. a. ¡MeC.Intigenlos y T.qugreef,,! 1. .r.a. 11-1. OPAZCLICE MUCHACHA BLANCA U ---. ~~ 11 1,11,1 l ~"a dl.ad. %,P. I ,A -",, ~B-~~~ A-ro I. ~ne ~. ~~~ -m . . -A.---edelaInnoa ll, D. UIRSA C-OC, ,;", T L) 11,, ~I.,ldId, le~~~ -eho. R.fel~ll D~ l, o.]. lle~ ,lL 1 : ,,,,:,,, %1'z. .1. ~I-I, ',, _¡T_ Nfol ~~ mF.B ,E ,OVEN lN.m,. DL.LA .zo m.C. e.n ~n d. 1 ~MI "~ ~ SISOLLIC -UWV-11CACRIkELA> ,,,uu~o 11hIIIIII, C. w0 d.C. e.n , ,, l .1.1 1.1.. -"l1] 1~~ In1m. de ~ .jinte e,-~H. O1" -,-la,. d R __.de__ b C ~ L '5" ,P. 111 --d. ' .e. ._P__ . ~. , "" ', '"" fu l. 11 11 I.~ ,. .e,. , ', 1~ 8 ,%on,",jI-"" ,, ~II ,o ', %.11, %, . Ch n ~ _en. ILA-N.ADO~ -.e"]> . d.,odea ~l y IfinudR, ea, .I.,.< de eI.L, b, .I.d. ~ ~~~. -. .11. .J. e.,. Lide GER-BO PIBUCILACILA COLOR JOVEN t be OS 'oreSCE "A AD __~ ~~~ Je, i.QDU. .2. -1 ~ 1 In. . __~ i,_. ~11. -VIBORA .uu. ~n. _n.fA PnI. ~~~ . --- .,.,O, Chiz .u,_CHA De CAM~ '15-A-A 1 -A -, haLL"" l~. "e,. 1,11 .111 .11,11 11 ,u. h. du~. z ~m.r, l Ir. ~ ~~ tL-=-s .J.l_, IZ I, W la e d~-1 e. 1. ~ ., 11~ ~~d. --L o]u. ILIO ., h. ~I. .tI. ~ -__~ --'11 .r l. 1, , 'd 11 e1 d~h. I.d. ., z ., ~ L- 11-25-21-S h -. Fni, Letl A, 1,~ SOLICITO LUID,A_-, SOLICITASE CONT E*UtcCON bo I.n, lldapl., ¡¡.1 di., .e e en ~ e-,¡. ,,,!7'""""",,11,11"1.1111 h. 1~ c luI: ._I. r,], u, ,u CRIADA PAPA nuehal~ ~peflencI. hable IheMIL ,l, 11 1,1 -~IngC .,"'"111'n .I.1.-Il. ~ .lenn,_ ~ ~o d, h-, U. de,. ar. ~I.ec C.C . ¡.o y¡ZPIP-C-PelM-A IARA -, I., h.i,,. .__~~ ,. o. 1. de6,.1,. b.: I"PL-El., ., 11. -.l. ,.,--u, h.bL. *"~ d~1 11-Dlj ~uulti~. TI.n. ,.,lo-, ~ -_ ~~~ ,,., l~, 1~~i. ~ldm" 2. ~~1, lep.il= "",,.".,""", S, ~no-II. unl. i-i-,---, .N .UrN.P .,P. 1,ld~ ~ . P B L . n~1,1111: ,a., .1 te~. - --1. 1. 11 1,1 ~~~ ",a 97 CUANABACOA. REGLA C. C. L, ~~~~1 -~P.I.La. ~.l. d-. ~~~~ -,d., _Z -1 YZI-dl. C.~I. c~. .¡'-' Ia~~~ l .d,. La9su, -Yo-_11 socios 1~~le .-. AE.-.,i-.-"6d. ~~~~ 1 -1 Y CASARLANCA -1 F-.-.A .LO. 1111~ .11. .eI.d L. 4" w-~ ~en. HL., ."'I7-ljCR-A bab~ 11.PI. P-In, ~ *O 11 1 ,l,lll,1 1,ll.1.11A 1 ,b~~ ~~ 11. 11 p. AaI. ~.d., J.,duI, ftelene.ej~ Dor ,: " . d, ~In. -A. --_ _ W., -..L~L--.-6--E ~C-S.~ "' ~ hlA. ALQUILA -" --~ .T.~ a, b~n. net~ ~ 11-1. O ne ,,,, e_ 11~ ~1.1 N. 1 ~PaI. S.e 334 vi,de,, ~r-, il. M-II.1.01.-P.I . N. ...1.-l-_ _, L C~o l la n,.l,. C.1. ~ , , ~do ~~ be, IN^ CILLA --1-110.1 D-,__21.J o __~~en. ~~~~ . ~~~ :,. 1 la. d.el ~end~, d. .1.C.E.j. b m rj. ,, en e. ,, ll~~~a 104 COCINERAS. COCINEROS llerA-1. enl~a. ~n alnl~. d .e. D ~ W.L. .E 11,11 1,1 1,11,1 La. Rele~a, ~. a.,nIDI, ~I., .le~. .^,.!_,.', .B.Bc. e . 1~ ,.E ~11 1 ----~~_~ ~a. ed., del ,~. .e,-. R-,e ~~~. = h. _n . . . u-., L.nn. ~ Inan. ed~ ~a ~~ 1 -%W-1, ~. .-. ~~a. L". ,!, 09 - ALQUILO MEJOR 1 UGAR SOLICITO MUJER PAPA C~ I. 1 ~a .,1,3~~ h. N, ~~h. Ltun. ba. m C ----nu -, ._Se~ueu-~~~~11-1 ~Illa ~I.NI il.-'lb.,I.I.D1-1. .A.' -Illo., ,W, le= 1,1^1 IA,1.1l 11 1.1L.I.l. -Z'-.T-O.,.I,.A.4.-.Al-j--.L-., .T. oa tu "r7 D.,., ,e ~d , 1. , ,'."., J DEL REPARTO -a. Pl~~ v1bo, H-11~120-1 11 1 1 a ~~~ 1 ~II~ -"NA-LON" u' I ~ 1. ~1 .h ~. ~~o 1 U.,. . A ---" -1 ,1,~ ~~ ~ , ~~~ ~Pene~~ ---Jua 5EiAnORA "A.-6UM-A--J 1'."".,,11,l., d~. C.I.J., I = 11 ~ "" ""'"' "' az L,,,,A ,O,¡ ,, .,,,l 1 .,ln ,.,e¡. ~eh. .o. ,D. NEGOCIO DE TEJIDO u,, b-h, ~unI ~ ~d. N.".¡,. junn~ . I: W-4.D. z. ,., B -. NW-¡-I,;,-,N-P¡ S ~ .dar Tened 1.d.,eble, ~~~~ h.&. l.eld."P"'A'.I'.'. bU' t, t, ,Iho.,.hllfi, Terso ,ene~~', 1 ,: ,l, ,,,,,,,,:",'d,'blP;,,,d., ~ 1 d ,e _ M-e. 1 ,,, p: , ,'.','.,,, 1 .a--~. 11 1 .h. n~.lu. oenfill. .,,. -1-1111-h ~IIn-nal~, W-7715. -77~18 E e Inc. W¡ ¡ten renl, II-31WIN-11 1 , ~ .,una. C..e B-ni. .SA.~O l.,.,i. U telid. e.t.bleeldea .n ,lo. de Z---w,i7.A-wo autubLa le .L. Int.11, ', n e~, r~N .AUA. ~ 11 111,11.1. M-I. del .,I. la -~ _~ nh%"n ,1~ h.,.d. L. Habla. M. .FRELC. r.A ~ EN LA~ -hal. .k '1.h.rk-_,,:.-.,.1 4~1,al-, h6JO.I. .,.d ~TA COCINERA COIBILI.N. ~ ~1. d. ~I., .A. d. .1.1,1, Sh11~~ .a --I-.'_,,I'."l.", = 1. dne. 1.111. 11 , 11,1~1 1~~. ,,, . ,u, 1 -1111, 1, l~,,"' """ ' ~ele~~1. T. ~ .al' o t. -'J lt' '~ 1..I.bl. nen.r.l Lle eld. ~e ,e de~ lpli.,,.ddb. ~nan, -77. B-50. c~ u M-$-"h U-LLa1 .,,n,.e 123 COSTURERAS-MODISTAS -11., le,.,.: M-Bu U-70. ~ i 1 ~~ 11 n~, Z1-1111!n. -_~~ N? ~ .o,. ,.&,e. l-" 1,1 Ilhulm .per~ ~ ~ ~IIII-lu~ la~ r ~11. 1 .-.,-..r." TeJid. -1.11.d. del mA. -l ----n_~~ , ~~ -ERA -¡P"X:A- C-I-S.A ~EN. DE COLOR. DESEA -"~~ MODISTA ALTA COSTURA J-0-VENT COyMP-ETEN 1~ 1~~~ a~~ '98 ALUILERES VARIOS .LE'i.-.L.-.-A-E ISIBLA .1. ~ .A.~ 1 DE COLOCARBIS e .Dera ,h I.,uen.L. ..,:.,.ZCMT . 11 ._ i 1 h,,"',", 111111 1 a~. au, ~ ble' .".A W2 .1. ln. ~~ril. Ilbe U-J., ~~ 11uu,Ir .a.-. .1 I ~~ ~e pII_ ': 1.1 1. ~luem, T. .,l& .P..j.Inue. d. -. he, ",o. C.a.,nu.ad. 1 1,11, 1 1~ 11111, 11 L, C.TO. CA-O 1 e--,, de.-. .l..,i. ~~. I.a.: n~11. ~. .e".: P. I.s. _%. tj~. ~~ ul. .1_ A"' _. .1 ~~,u. j~, I. ~n ~~ el .Mi-IIo. ~ X. 11-7-UU-ll'i':,-.-. 1.141 m--l 1,11,1 1 ll.",.,11,1 .11,.,,C. 1~ 1 ~~ .Id. ~. ~ue 1 N, 111, .n, 111 SOLICITUDES V 1 1712. 1, 1 ,1 -, ,,, ,1 382 ~ H-2747-1111-11 -a' ~Pel~. .'," .,,_Io.u.11,1 7,1.1 Ile ~ ~ 1 21 ~m., le ., ~ ,. ~ ~N i"; LOLO~AlLE -ELA7-LIA~LA C a, *O -_~~ --C .A ~ 1 j~. ~~ 1~~~ ~~ ri ~~1 .1 1 SOLICITAMOS PARA T.A.A ID N-1. ¡ leJ1 Punt.o, TACMORATA SH 1 -AL 111 " ,,-;. ~11.E%.',I. lAl a"'-' 1 ~r-. ~ M''n.-.1'1'. d.ldll.111"AH UNA LICINA "" ~. lt'','.A.'PI" de e.'.': . e e. 1 InI.a.la. M-I.: .el,. *l ~~ d-. .'d-'d Nll^ ~A 1". ~r-. Q.d W.Ben ~ h.l, H-2742-11~ ~~~~ 5-1911 .i.T"."'.'_,, 11.1 1.11,11111111,1 ...t.1. TI., HI-Lt , 1 .--j&mt-i7iqZ -, ~~~ T.L .l., o. O I e. ~ ,e,., 1,~, n. ~~~i. 1 A .] X-451 .,¡,u ~~ .l'ILI -, W71~ 1. ~~ d.d ~lane . "' u_ _ _ -- ', 1 nlaE . ebe ~~~ bl. 1 ~ de n DE COLOX. u, ~d. = ll. = ,,Ib.,n,,,,,* en m~. ~~~ ~ ,,,,, -----, II~n.,e ~~,1.-r, YDERIA. CLOCARSZ UNA SUENA CO -1 ¡l h*.",.i.I11.111.1E-,llil, ,nll > de ~ h__. 1 ~ ..j., USIN~ ~~ E b N, . OP.-A' -,1 ,:", ,,,, ,,,,,, 1, ', ---~unI. eh~~ d. 1-1,~ q. Il~, ,.,, .I. . V. ~d ee__. ~~. ~ e.,. d= -1. ,.eIn.r Tfiene ~ Hldeu-L.1 2~ ~~ ~ o,~~ 1. ~n. .~~ ~n. ~~ ~UJm-. toau, -,-"en. bm. ,t= ,"_¡I, ~. ~ . I--;.,.,P-.Pl, te~%I.~. .: ,"la. H-2547-113-P 1,1 1,1 ~1.1, '-,d, 11 15. ~1 .,un ~. i ~~ ~~en~ ,a,.,. ,,, L__ !12--_ ------11= DI ,rO 2_~, ,__ ~n, IIN __ta-coW-1.r. ,9 15. EDAE. T&. ~~ O. 1 1-1; ~lle. _3 1 1 '.; _. -W112.1 s. Ctro ~.:.QUent _ ~ --__! A C.~Ale. -A C.11.e. h6l .id. ~ '" ~ FRENTE pE------1 SOLICITO -rI.~ ,ue ~~o. ', ,l". Inud~n 1 alAA.,1,11"1. 111.1111 1 1-1-I 1111CIE11 "EN ,.CNBB 1. ~da, ~1, teI u,£ au.l. ,I._,n la (0l()[)0S BAJOS c~a, .l, j! a La A 1 .1. f: MUCHACHA11 BLANCASI .o -. ,.u,. .' I. ._ . ~II~1. Ti, e.ne N._. r i. ]C en, ,ed.rU, ~l5yT. GADO A INFANTA, AL "" refere~~ --lducir 1.f-~ el t, 1 J.II-D-l-II, 11~~ y ,t . H-2368-117-121 . e"'. ~~~ ~ -I C= !.",'."."i.'t'"H ¡,P_. W. .e.i_. .j, Tj ,A.A -, ~1q.111 ft. 1, :, ,, 1 Vlii,.. 1~ i quilo a vendo terreno 600 ,Rt', Te1'1''261 Y"'I.jh.lde,I.O.IJVJ,,, S .'la-, U.l. .a,. ren. -=~ .!.-,o,-, .1,~l, F11..1 Z WRA.~Y gElO-Ri-T;i--COl SUE j ---I-I.T-.'-1-1--'-." ---Der ., ~De ,n ', c, e,ue d, 8 12 1 1. Z-ld,, ELl Si LOLOCA, Oen. .1.1TERO. ~.: ~~ ', .1 ~m., "' 11 .11,1,11,1111.111,',',,,",',"metros2. cercado con p ,u .,a,_. Id. 11).Ih.,11,h, ,,, de 11-1 1 11 11111, 1,111 11,111, T,,,. llIn-._,n ,-=~p. la~~~_9 H UN-l.-§ u-.,., y de '.m en, ,,o,, h-l, ~el~I., Lunn~ .11,50. ,u,. u.", ~ .bu~hu,. Inf~ -----~ Competentes OficixtWale 1-1 T', C, f'.b Ad.,¡-' i a nave. F0-305,' ¡l .31-11. C OCUN. ~IM-IIIII -, 1 -¡-N.l""lie.", Iero A J. ~h. -eadh . OFREdr c" 1 ,,,, 111.1.1 ~. ~~ _l,__, Ali¡tul ~ .u,. > , -11.1I,. ---b.j., en ~In= e¡l,,"BXA TRA In ~len.d. .1 d. .,le e. S~ ~ u. ,I.ede 1. _bah~, d., --S B ,, , JA, ",ii ¡ -, O, U-".-"., ,. ~~ i --- .=C lado en n,nuni, Ind.tr.l,'L'I.'c',.e-11 ~de~ h1,~ e,1. ~ R ~a. .oven. LA-,.-ID. :,,,'",,"';',',,',','Y",!'.,,'-,: I,1,Tc.k. E-P.PtD T.1Evi.in ,,%j.'llil. ~~ 1. h-, b.en., C-1.: .E.u ,a,,L ,un 'l ---, 111.untel IPI. 1, 1 ~~~ ~ ~ 1, l,In. _-~ 1. ~. ._ _ ._,, "" ', ~ 11~ at~~~1.1, ed~,h. ~u .i.,-I!,-, el.a ., h., -h e-e-.e,. ,o le~, -7. d"-' 1 d~~ . ~~ _.,,h.unV,¡ ." 'a .".''.,..'d.,"d: ""-. 1 l ~~~1 a,.,, d~ = I, lue ,.7 ,--,.!e,-. ,. .1 G.ir.,i. ",,,,,. ~~~II --.--.Id. .o a.¡" %W ',I'bI'"" d., el~1. ~e.,,am~ ~~~ V11-II, ' ~ .Icnt. .,.,-.-,a e~~le~a 1. q"! ,,,,, .",.-.n en I. ~~ SOLICITO COCINERA QU ." ~ _l._ ~I -.,-.,A ,uese,-Cot:,AuS ~.: ~. IZ4 LAVANDERAS Y -_ 1 -1-1 ~ -= ---. ,."t.d.I.1."&. ~1, ~al ~~ded. n~,--~ a,-. ,,,m." ,,o -_ ----LAVANDEROS , ,e ~1, ,C-.:v-,.,.,.-CA,,-,Q ue cocine de todo y sepa e ~~ ~ .o"",.1. l. ~~~ 11.r-."., .,.C,. UNA tNE.A ,A.A ~ ---= ~ ,-~~ 1 11 ~ ,--~ ,,,, b~, m.'','.''.'' '," 1 repostera que a uy l¡ 1 Ido ,e ,,,d C. c= 1 ~~~~ L.I ~a-. ,,o,. b~. ,ene~. .,.C. 1 ~ llilv,,,,.,,.,,,,, de~~~ ~Im~. ~1,an. 'n0, 1, ,1 1,1~~ Z, -1 1 i ~ -1.1.1-.,-. "' ~ ~ ~~ N ~ ATA..EA,.A LA. l. -1.-,ld..l.d. -_~~ ~m ~ 11111,11,,,n .,,,,,, ,,,,,.,.,,, ,,.bl. le~h., I.,lIl 1 pia. A. ~~ ~l,'-_~, ~Y.---~ ~l fin. ~ ~ ~din .d , 1 1, 1 ~~ ~~ h_~ ~~ Con buenas refercruins E 47-1, 1 P.,r.L.C.1.-E IN 11. ~ LI--_ ~ __ __ ____ ___ -1,1~ .1 1 '" '"""' "' d ~I.n. ---_ _~ -Inu In = i,"", n. ~. ~ ~~ ~ C~p. ~~d. ~ ~eue. dormir colocacin sueldo$ .1 ~ "' '!.,-. 1 .,.,. "'.'."'.','''.",.'. -jiVDVSA ,,.Al' : -1.1 Urow --Ie~ ;% 1 1 le~~ 1 L.I. .C.L.T. I.CIN.O. . ..l VNll .N ~~~ .-. u.-.-" Calle 19 NQ 5 entre uu"~" c, e.,'bl'n'^. ~ 11-1 ~ ~, La~e 1 .,,.dl. o.,. ~ ,, ,,-, ,,e, :%1 ~ P-be. ul,une de I.~ ~ o,, -".5:",- 92,ANTIS.5YAREZMENDOZA; ~ATA jicI.A: IIIIII.L. Ws.A, dado. Telfono -2616. .n~111,~ ~e_ ~~ ,._a r.1111 ~. b~. ,e = oI.e 1 ~ ~H. ,ele ~ ~tel, h.,, -e,~~~1. T., --1 -_ -i r,,,11.11l,11.11 11.1 .1-uI-.,~e, 1..n 111. .b.h. .-. "-"-' O" ~~~ UN ,.,E. r.A 'U.,-l '", ""' ff~~~ ff-tUC~11 ,131 OFERTAS VARIAS "l 11,11,111",-r11,1,1 ~~1, 1 ._ -_' ~en-he_. 1-1-3134-10" ~ 17 -r,,,< j,, ~. ~pi ., e 1 -',1 I, 3 ~ ,a ~ric .-,.w-.A. C.wjt-., i:-,6BB . : ,E ., -lo.SSIONIABLI. ., .F.,b.,.'' .L"'" 1 -i ,,EATOROS ~~u. ,."u., ,_ ~~, ,una~, __ a.,. , ,_ ~~~ e. ~n 1 ""' 1 I 11-11~~1 1 1 .A.']C'7d'' ~ue ,'.'.-.,n ,LA" i 205 MANEJADORAS FABRICANTES .%r,1111, ~a, TIe. -, ~~~ ~ 1,1*1 ,z, 1 _,n, 1 ,,, onIn. .Id.r ,eef. 11~ < .11, II 2 11-11~ ~ 'en lu~. 1.1.~~~e ,o y .o al~11~ 1~ en~, fl, ,-l, ~~te P. ,-,,.-P 1,11 , 1 .11 ~1.12~ ~1 -,-l-1 .e,],, n1,11. , d, 1 ~d. ALMA CENISTAS h-.r. ~ S .E L-n 3. M.0 P.~ .1-1'li : ~1,.1 ~111. C12.* ,,,,,,,,,.,,, 1 SOLICITO MAMEJADoftA .L.,. 1 --_". ~~~ -,e bu~~~ ~~~., -, 1,,11,,I.,,.,,,,.,,-, "e, ~~ ,. ,, h-, ~~~. ---.E-tN -C.CIw.-.j--.-v,-O.Iy. -j'--C---.F-.'T-AIWA.A 1: ~ 13~ ---, ,I,.",d 1 lefIr~W L1c~u,, B,-,,. . 1.1. ~n Ineu. a ~~ "no -A. %--0. mm ., ~j.J., ,oe ,", 11, , e, ~i ,:E , H. n,' 11-,,,.-.-, b~ ,I 1 ~ 11,11 11 11 19,1 ~ CAMPO -, h-nn. !,,. p,J,I. ~~~ P., ~ ~. 1 ,a ---.jno~ ,z '' 'Z 6 11-111-1111 d-le 11~ 1 nenl~, Tell, AS-90 b.je -_~ Lh-.n ~ . _, ~. ~~~ ~~i., l, 1,11%,. ,u .n.o ,a ~e. .,,,,, 1 ,v b -11-11. .IRon., 11~ bue., ___ __ ~R.-D1,11. -~~~~ -h ,, ___ _Pro~~ ol~ ~ J., <'11,1111. ~ h,,1,1.Ii F y G. V-m. ~ "h,. 2,9 II _=: ~ 1111 w-,-" ~~ ~., ., en~ -~ ','d', h,',' P 'al n1, l, ,1 1 1 FREC SE ESPAOL PARA ---. ~~~h. U,', -111 1,~ ', o, ~i, ~ . ,e ,. E .e ~~he. Lann, 1~ W~ ~ ~ 1 --,Z i ~91, ~~111 10,e 1 I~ul~, 'E "Ir'."' ll"""l eI.,A.1 IZ5 CHOFERES rlel .I.a, 1 1 'IRME EN LA CILLI 1 SOLICITO ~INCRI ILA-NCA~ ~1 ~~~ 1 ~~h~d. j~~ sirviente casa particular, ~. ~ ~~ 1. -U.~I. bi -T ~ul. La~ ~~ "e. -------~~. .1A -l-, ~a, 1~1~~~ x-~ 1 buenas referencias, buen suel' ~~~~ ~Se. ~ SX,.0FRECE 1~~ DEL rAMPO DE lu1. AlEn. 1 .' ' ~ eun~ ~In~ ---A --T C.B.rT. ','"". I.' 'I.",I.d.,lI"'lZZl." 1 -' e~ -"''-""" ClZ1: 1U ~Iu~~1 do. Voy a cualquier parte. ~~u.-O uIr=. ,Z,.,.hI. ~ $'a' 1 l-"-"-"'."'""11'.7'lI '. I,2,~ -" ,,,,, ,,,:,, _zw_ "u lhl Te1 -% ~II1 """""" 1,I~ ~~ 1 AL~1. - A.A ~ . ~ So~, ,.e se 7,-.-N-2-1.171.-.-.-.T-.A5-63151. a-1---s -. U-."z-,..-j.-6---."., E-U. ,,', ",,,,<.','," , - 1 ,z-;.11 ,,".","i,,,,,.,,,,,.".,, ', 1 I-11. ~~i, i e_~ :.,I . u_, 1.h. 1 ,~., "IltiEl -. 111-n.. o. .1. 1 ~~ ~ir. -----los PROFESORES Ce~~ el. H-2497-118-a ",'I'',''',"'.,'.-'",'. n 1 W., ar__ j - ~~ ~11 1.1 b-J '.% 1111111-111.1.1.111 I,1~ r~~~ ~ 1~~~ B ,. C~Set ri.TICo. .n l, ._. ~~ -= llI, 11,1 I, ~~ -Sle~ ,,,', L-, '-,i. rm,. ~ 1l_',',' .'.'.="""" ~~~~ h-~d . 1~ ~h.,do. .'.~~ ,,,,,uI,!.-,.-,,, ,.,'i.l,,,,,,, ,,,.,,,a,,,,, ,E. ~~ O"' I" le~ de -WAE-T-tocr.E. In. Alah. T1,11-1 I.l-m, U _UeeE-. 1 n,IpedA, 1 ho.b, ,h]h. Cho~ de b~1)~. .11. -11~ I ,i,., ~~ de E , ', , I ,.d,,, """' . ', -wl--i--"-os ' "~ -'_ ~~ SOLICITAN ., MOIC.ACHA. 1 """' ,-,,. d CONTABILIDAD '------In" 1-1 : '.', ,I., .-. ~~~ C"QI"---nk-.--"CI.T.R. -11.b.J.lln u, he,. C.Ia~, 1, 'o l37Y h-n.e lef.,endas, Te1,f ga ~~~ .e,.,ele.! ~~4 ni-!¡ r -Z-,IE loKS~1.-LSOLIC¡T 1.11.1 ,.,m.,. %h, ,11,d, 11 111111~ ~n J-1h, .l.: 1111eI11 '.u In .1 A,l au~ l, 1-14 E-1257-H. 0 .I-119,1 Idn:001 ~e P-Po h -.P.-C. CIO.I.S. u H .lid. .i 1 ~ ~~ r, ; i3474iii.1 ~al. l ~ b~ 11111,1~~ ,-J,, ~~PROFESOR "~~ ~ICA~ ', , 1,1~~ ~ p~ a,, l1 MI.'-",.: 1~1 1,InndI, ¡'E ~._ERACaA L 'W SerOft 3E OFRECE MUCIPACELA 1A.,A C. II T. u, n a r~~~ -,. . 1 ,;i ~~ ~ ~~~ ., ~u. i .2 __ ~lt----__tie---e. ules.,e ~L]. - 1 1-1111111 L, 11,11, ,1 l d 1 PERMUTA 1 1.1. ~Im. ~nej.e.r. ,eba -, .1 ,7,gLI~le. La~, ~ ¡uu, --.,-.L. _'w7. .1 .Crse .19. 1.9 . I.A. --1, , .1 .11,~. .11,, . i 1- i II~u. N ~le-II.-O 1,11 : .C .rI.I-N ~~ ~ BNE. 1; , ~ 1 re.11.o d : A ~ ,,,, 1,1~ ~ ~ 1. , ~ue E .1 11 .1. ~ue n" T "" """ ~ 1,1w 11~~z, l ~en~ N-I. 1 ~den., Ir. de 1 H.b.a., 1 -__ ____ ,,_ a.,. ~~ ~ ~e lann.h. . 1 1,1 11, ~ ~~a ~~i SE SOLICITA ~~~ -'-11 11 I e ~ ~110-111-1 "..he. h. ___ e. .eh. te.uu. M. 1 1, ~~ h~. H3n4mgam:i """' . 1111 11111 11 1-1111 ll 1111 1 IIIIIIIIII BLANCA ll 11 111111 111 10111-PAIRIA 11I-atad~~ d",,'*1',d.-"'l". 'lo b~~e. ----17-1 ~ ~~ 1-1. ~Und~f., d~¡, -,. ~~~ ,!,,., = .,;~g. --~~~~ ~e 11~~ ~. -I .NI -a ~. I.nun. e. ~~ 1 J-L 1 C IT A N ~ 11 1.1.111, I,11l"'.L'' -lT0-F-li-A-j--I.H ~ S~ Butont .l. ~. L.N ._L11~ ,,, ,,-",ETz--,,,.-, ~1, -, b~~ ~~~~ d. ~b.J1:'111L S, In~ho.n .1 telt.n. ~~111-1 -1., ~ 1111 '"o-,, -. 1 n.=%171 .1.1.11jl",-'a.J.l ~ ,,le. --N-I. -_~~ c 11 erl 'n."J.I.Id , .,¡E. C, .A I. SIN DI ','," ,,,,,,".,-","""".,,",.,., -1 ~he--1--.I-le.d. ~a. ., ed.d. --C-'B .N I-N LL.I. -170 u, _-~ C.CajZL¡ .E "' ~~~~ ICITUDS A.Im. ,.,el. ,_ . ".h,. ,.a D.,. ~ --~. 1, - 1-1~~. SREL LQUILERES """"" ~~"~ ~IP-11~ ~ e ,h-. -. u~, b~ h, rele~ea. .lr,.L., , --;,,-,,,.".---.n. e-. 1_ __ c_~~1 -.-.LI.A. .Cl-i7.-.-. .t:,5 A 1 13PL ~311,1 ~~ ~ -,.c. C.~X. CAM~ 1 Th.',,,,,. ,,.¡e ~~~~ ~~~ 1 ', ,,, -_.' ~ -E.~A 1. h IIIII2 a~e~~ea el. 1 ~~~ 12L OFitECE~UNA MU A ~i, ~~~s -, ,,-" 11.1 d. 1. r~~ d. '111 ,,; 109 COSTURas MODISTAS"tz",.h"., ~~~n blbw.r P. e,. ~~ ,,,,,e, M "A Seffial11 COLOR 1111. l; ~11, ad, ,D~hea, _,n,, Aus, -11 "'" 1111. J-1 ~n. 1, lle, 1~ ~L '_34]]_117_9 SE 0~~ -SIAROL PIRCIEN LILL .' l'.". '-~Inn, p e e , ~1.11~ 1= ~ ~ .d. en ,,el. 1,1~ . ,"' h,',Z '.'Z"',.,, ",S ~~~ i~~c. .E C.I11 Im -"~ ~ ~d'r "" "' -"~urIa.en~ ~~~~ II= ,,,A -~ d 1 o !', 'a,'. .1 V-11III. .--! ~~. ~~~ ~. N.C.TE. ~ S. ~ 1 .' -_ ~~ ~ ; ina A 1, -rItAN~ ~ ,. F-111 ,E,,. --nuuA -,E, te~. 1 h d, -u, te~ IbS. e.ne .e,,. -h ._eg -bol de .M[& m, ~ ArrA 6: '-!l"--':'j ~ Vebe',,u' .L-i, -' -111111-1. ol~tm~. ~ul1.1. ~~he. 01.t. co. ..,.-,-. 11 Tlen.nfer.dc'i,. Telp.,I-----H--,UNA ll hIbIll~n ~eh., ~~ ~.u. .1. a~~1. ,l., .l.b.e. .D ,,.u. d. ~ ~ .C. .CCAl. 1. 11.1. ~., hau ~~ a u:!. ~~l-. T.W1~~ .e, Y.e. h.,h, .1. S.dul. &la. F,11, H61-1.-P ,u, .Inn~ 1.111.h. ~Pu~, ~ ', ,u-., -, hU. 1,11,1bl, le~ ., d, S.._-~~ .W thn".(., de E ,_ _e, ,I.,la .1 ..11 -, ,u I."l.."" ,a, "'' wM hlo: ,-11~ ~~ de.-I., ~ 1~1,tm. Te,,. ~IO, 1 ---, .1 e,.,., d. In ~Ue_~ U-aba. C-or¡t ,.,-E, e___ :. '1-11111"r ,,.I.jI.d. 17. De. ,anez =d '02M.~ n~ d., ,.d.iR ,.ej.el.,-,--,,i. a; C.,e ii.i--C.-. . ,,","i,.,"i P . ---~~~~. 1 ARRIND6 ACADEMIA d 11 .1.1"e:de ojurer £ Suevojife ,a. --c e ~~~ 61AOL,. .B.A 1-111-1,11 , SOLICITO CA .de". .111.hd. Indnu, "h". '-un.-. LO.. 7 O ~de, ~ea. ohnn~., .I,,. 1,~ ,e. Mb _"~~~1 .t. .P.tc. .C-CA ~IRA ~~~. S 1 ,,"."r,,'.=".', Exc VV. Te.n a,. ~1.ve, ~e, , A, ,hILUM 4, -11~ 'e u V me -MIe~,_ HWal.luln I edr ir OFIECS cetortue CON trtutos DE l .n_. ~ ~ 1. ~ ~ ,. IR -11~ .--. In ~ 11~~ ~Inn ~ ,..DA .e;b.,h. ,lj,,.I.1,e .,,IN,I.h. l., 1 ---__~ ., nOWI ~ P a, x-. o, ~ ,,_, .= r ~ ~ In~UuI. "o ~ ""'-A-; _ae.-E/._""''. "'. i -, -"-.11a ---~~~ ,. ~., ~ ~ ,l sE -' F el ed., elon11,11,11 C 1 ". u. 1. I h.bll ~ d ~ , , ~MIL 1 ll ZUCHACIFIA BLA N.o ,. TeIL .l. ara Mp R, r Cocina, a ,,1 011. .C.A C ., A. I= bue,ce~.1 1.11. IA.A In. -2 ~~~ 1 GANE BUEN DINERO %. 1 u, t ~1, ~ e. .e,. ~~ h-a_. detfi~ b11 -_ IMI 11 "-,.,"Iil." ,z," , -1111 CHOFERES i reI,,-belu, J-I 11 OrIYE ~ .O. S.L1-0 ,-,TI ,Ir, .1.-,-I,,.,,,Yl.pi.,.Tielre :,; 1,1 t_~d F huta llr,,IRtade-. d"e ~ el~ 1. ~~ A-7. ~ P-I. ~~12-11 ~z. zn:ze=. R que ~ ~compRe ~ Mejore su Situacin . B __ __ ~In . 11-1,~-~ ~~ .. . 1 ",", .,_ -021 Te~ PIRPLIPP,_ 1~ .I,,.h ~i ~da. "z_. -2 1 Ieh-d~de le~ 1,1=~ 'di','.l."'l.'1111 11111-1. ~ b~. -118-9 --b t 1~ 1,1 ,-_ I-e ~ d. ~ ~1 ---.,i .I.' !dZ de, o~. e.d ~el C._ t'.1"'7'I"'I '.%.'. %. 'y-.P ;rhe h ~ "' -1 e -M --"o eo 1, ~OVII. c~. o-_ __ _--'u---- d .l. d. d~ ~o tJ(, JUCIFIA BLANICA, KFSPONb'.-,',r, .,oNI.L. u .r.,_ ~ ~ --.l, h.n, ,,el In~ ,,.h_~ rl-. ~~~ , li.l.11. .bl.uy ._ 1.11~~ ~ma. : b -1 ~~J~ ~~ ~fiem. du dese. 1~ -,u, -% ",lnIIi. C.n',. I._. .,-:, ",,,,"" ~~ ,,,, ,_ 0 PERSONAS DE IGNORADO .-.6-Li-T-A-UN ~~a, u, ,.-u h h ,n rel~. :, H.Lla~~ I<-' ~n., .53 hi,, lo 1: Un I-Tr Y .d.,~~i_. 1 PARADERO i J ', de . II-lal.r.l;2.'.'J.'".d.",il'a"hi.'a blJ .l. ., ., , ,. Et-'-* - -la.hII ~~ -11. cm. 11,1U ~ San Juan d, Di,, NI. 205. ~et.r. , PARA EL INTERIOR, PRE----- ~~ II., , d I_ eb un , luc~ h O". j. "h. -viwx-. I-n-d. U.Pre, 1 '.,.,", 1 1 -,--.,.-:.:7.. -".3 1 H-2957-131-8 ... C.II.ter Paradero 1 W-1.11-111-1 1~~ vend.n ,I. d. H-3291.118. SE or SC-~ CON feriblemente provirucia de EDIFICIO 1 ~ ~u 1111111-1 1~111,unId.d. w_. -,-,i ,-~ 9 .el. .7. ~ 1; 11 _-~1 Iden .O."".' .r A ol" .U, ,.I,_. . 'llj:d,,"-,,, h,-,". ES VENDEDD n -,j,.7 .' . ~ 'AAn ~~701 Oriente, ofrcest, vendedor en ,,:h h. : 1114 AGENT RES j1,,. !' -"' .a~~~ d, =_."C.. ~eMUCHACE A ~~1 ~Al 11,111.111 V T, ., 'e'.'."Alll' 1= ~'.'a, r.nel. ta~. m-m mal. = c-'.'-"u: . Compaia seria. Amplias rela. t d' r. t-o M.9-~ SE SO ¡CITAN AGONTIP ~~ ~no y linn.I. m 1,d-, SI, P-d-~~ F~ j.l ciones sociales y comerciales, H%2IN-I.A ~ ~ 'l.1111.11,111. 1,1111. ''l'',l,1,11-,tenhn : ¡l,.",. ~fe~~~ II.C. R.MaLIBI.9 'X IAGR6V 4e ~ St'tl NY~ L N-' 1 1~111cu~ '.11. R de LI~n '.d. 11-Un-II.-S .: u-.= 1, --11 S." .,u,,. ~. ~ 1,2 -11,1 1,1 1.111 -1 -h,. y V, ,.1hb.--.l dfl~. nfin-. U ', ov---",Ai.:--,-->ai s.,i,2. h, automvil propio, educacin ,, , ."e. 1 J-e, de 1. 11 a. a e ~1 1,,o, ~B. . CON 5, 101 PERDIDAS ~~~~1 .U.: C~n, ",.-6 P".7.1.d. '" " "" ~ ,.C. I.a "" ,La -~c __ I17w.~.* universitaria y condiciones lo. ina 1.14ader. 7iiAW az OFRECE PELUQUERA BLANCA, E W. oc rea y Jardineros. Preguntar san y. %E OFRECE JOVEN ESPAOSllorita Mna' X-5~. 2 a 4 P. M. exH-3263-1.Y2-9 4~ a mamedadora. trabado general. 2 pergones, buena rcdearemMieioerdodmaLgU MTeiLtraAba~jador.Teumpu127 op C-11-102-30 Nov. criada ~ i clualvamente. zc giro, hH*631o42Jnlg3lf-*$. lea ferencia *U a M Informa Y." ces y conservas "La Manzani, rman ldlrieUcul;-4217. Tienme-mrelfericinseXen E-31111.11~ ERARIOS.A1, ZZ OFRECE UN JOVEN PARA T~ LUYANO Servimoa para cualquier parte Habana OrXCE MUCIRACW,4 ME 13 LA KATANCERA: A-7740 llera", Apartado 294, Manza COCENSILA, con ~ Jenda entrarlores Ylautos. jw en pofiertax o mensajero. Telfono ¡X_ -XCA CON ¡P-lt£CZBXZX"ZA,. INGILIPSA PARA CZZX: W-BIBIL RepartoL Servidumbre Imbos ~o@ del nillo, Oriente. 0 lo que me pidan. hago a~ Para W~ edel ~Po 0 ciudad. Tic QUILA LA CASA INFANZON Mul. Pas y extrardera con referenciaL Servireferencias para comedor. Buen srtieldo. codnar. llamar al T.* A-2041. de £~ # p~ ebue~ referca~ E~ o vdte- ru~a Portal .¡o rpido. Sol 465, entre Erld y Villemtermos, inorafidad.-C-189-11441 No '--rta re~to, al P-aig~ Ik. re E-29W1111-11 a A. Po~ Alem, T~ ndo-20. apar. 1,0 214 b.Ac, m_^ 11111.9 =r.T. L=C"CHA CON MIPZ 0, 4. 11 para muestras: fl;ica de dulCOCINERA INGLE*A JOVEN "X A SE OFRECE JOVEN BLANCO PAILA EL . CMMNTE& NaCISI~ALZUEaz MUCRACMA, PAILDA to Id. esquIru J. Mente. t" tl 0 e U~ t. TelfonQ H-3424-93-11 AGENCIA DE COLOCACIONMZ8 "LA tamos sutentes ambos a 1 toda ftep. 1~ C-124-103- Nov. GANZ DINZXO IMA se 0729CIE, BNUCIRARA P^11LA LOS. e*, buenas rWe~ co~ ' SE, OFILECE UN COM M i2 1 x 79c" 10 12 y de 4 a 6. ipiwA. De~ fuera. I~ar a T~ a maneJer. Duerme a ati. 5Z;;LII CASA VILLANUEVA SU, Jican. de Marianaull. Ofrecemos y o¡. blica. fteQuizttwt referencian personales tono w^ tal& ro, repostero, coD lWeria Ora~ £ LLADOZ -ZLZCTIU. yan Y Herr jelt.mos personal Para servicios do~ e#critAL 2 fctc@ e et. I~ ar: bir H^ 10.11 con ~ ~ rienda en,-mot IHIZNk 'le. W-1 pe~ alw~te: se, 1--, blanco, dinamos. b., 5. C31,tada Real NT 114 entre A. Cuascl~ entIlL HAbA 59 erzara, iovxx 152 COLOw SIN~za o~ Uxi cocmxzA mworm ~ cr~ Om sencia y preparaeln. ofr~ per cria
  PAGE 64

  DIA R10 QE LA MARINA, -NOVIEMBRE .8 D 1953 Laberintos. y jeroglificos en Marianaol Loi 8n1onitr0e80a08 de o menosnos uy 001800818008xiste 80018. estableel1 831A381. y s. PrAinaindo Maribona 5000000888 Oo Oo 0. oo-O0 niciz de Maio lseran mu Dy goa. no otdeCo0ooobis1ue0s0cieoA 1~I j0 dutd¡pr alr ls oe o o s d 00 los iparates. Tabo15 00000. e 080tu de"Mool8s8s progresa", p800oequinase 0encuen0tran:do Ollo '03U I0 l ~ L de hogares0, l a 5. l smatienepoonsoo '0 pgrficooas ol¡ eloio o CIUDAD. etn "Lnos fetloes3310asde 0M&. __ DL ~ I0 0 0lsditorecIR del Aynaito ydo r chIan 0dOIlu0d. un crecimiento u'qA00 zoOOoo o rra",8*pues0al00se0encuentan5las~'0 ~ LL m tio, anloa8181150d psi. 13.le deoCuba. ar.ylas de Ampliacin de OOOo Aooos. -Marloso -meo Informa el Do -Hay calles de Moarloo-pros¡dars onlasOd BuenavlotaonDilol. Oy ue ener n cueta quo101Antonio M. d yaa-n107 sAole c2U o-qoo8 8.AoqAAo.s.3o.ooo4o~ nicaldesoyoorieleood38MoHoso sco.tb8 o ms de 18,000 al8 o l o ct o bsalqueso 8d81 Ira. A e. c-Aso A ve a.: 18.s it. .-O lf lllb <> 30 \ii haos Ido sco ddod facilidades ex. msde poblacin, y5en carera1ve tieneo tr o.y0a 10088 hasta u ter.os.0quina aAveo. 81.; 7:1. Ave. esqui1 100-4 000000 0 0.0.0lr1.?I\. IL 11es en l1trmino1municipalsi 1019. 800t,0008n1831.8a 15.0008en de lon ombrs: hayS mucas aooglp, Ave. 9; Calle 10 y Ave. 10. y Calle VI cota con1 1un pao reguador que 19435Y, sgun 8el8118so ecenteenla., 2a.,., a., Sa 5., oetc. muhas i yAve. 11. L-V,,sela lt ontitcin e 94 y1 t pacicdo paa a e os2 0. oCras1 letras,1y8 varias8i, -Es evidente -oollsaol dolo i I eo -Aso ooo Cslllo habitantes. All*,'s",dO sin01obedecer 1030 Ayalque ese olabno de "r85> nal0a,0y1in1cont 0rcon 118aodecuao. sC on a stu81pendo1 aument1 o di qu al carichode o eoe u ats eog18 818 38 l fc100838311800.<\O ~ 9 7,1/ daCms eUbnsotmin placin,dbido l reliacin d trazaron lascalleso e doa038 00580.10000 esperjudican notalemente8 81 al00 oso -os'o Coda reoaios o nsoideroba su le. imlpotantesolbras pblcas, y poi; '. Entre lomltiples casos de omerciio, alos servicios de oossoo, 5 0 0 u famaisaloo alguaciles de l., _-100 dosisiooaly 01 doeOfuera qto poaora11In1 que paslagde Can. EU~o]U 1 Yn, e a hcae u a 11 [FM10 5.IO11~ meros00no100100sta81a111 y de!p nl00WlDf 3. .oo ~~~es Colleo 2 ld se10181.8i d4 l'00 J 0 .41.ygu.y' tdodeo otrc l l 1,yoasdo 1i gueo ni u 0 0 11 l 1l 10 0tchastala Uno,.pueso su Zy ooos dine bir s oneslo, El docts or Anonio M.de A-pola ha es1os psobleso o mosliteoligen. J 030-80501 tesyprctico del doo Apolo pasrasrs.M o yl ~  010 3~d unificar Y smplificar lasoioomnl. A-5 M ic.A yA1 tu las callesoy avenidas de oi I'>3/: eol trmino muiipal de Marioso "' es 030 ali dondeohy dos bOblle oi Ualgr jaaa ln eM raakh-r ulue esn aadrecet eqecd rp ~ co.pr o olo to 3000 5 00 Oh1H0 spal8dado p0r los co jales.trl aoalooles a880 caprichoo. La n soitodo los callesdo de sroolo ooOopotol llopo 00 n jrlifildOo .3 lloranadno d00bO seanlOs os quo desespera-a qkaloooo Otraoandoe0000 0 lOOscualquier direccindeterominada. Elinteliuene o eoo8o0del Dr.,Ozo deAoo.o i rueB re0000 d as nsoolo nmor 0000 0 8 en0000 9 00 0 8ro.0808075el8probema. TOoool plbal alcaldoylo@ oneoojaleadfOo. yoloes dasombres 110queldsqu su nmero deotra.o Do eteo o do nrapoe ntodo 003o0 00011 -oo 1 1 101de Bolnpo pdra designar08 se coe oslo s aslo0001081018sodo aopstador, oOiilrl'. en50r 8010100lno exstn BolOs". Hobona Yohl ChiS. 1'loos co jlesoY el alcalde. Y as! 0m1ando 10111or 0dobasesosal RepartosoiolosMira-llbR l C0110.oo oso5oslod oljdoo lPdsoestudia ep unaosi 1110.1011. 5 osononeslasssquosvanlodo es il aindicadloscuol se 'pblnso nl d e.Olo01ricb ooosl lo18l 0 lo este a st, oman pol pdoomooLas oallesd seaO ste bfomleptoo lan oros msH ueyolo, op o jrctoin o1941.', Aveni s Piis El ioloCo; Tomn0mihocorodntodeos tn lgic o roicoelom-"013010100. ya do ta 3110011roloeQAisloalA-osntsmieto pado loo Ap4 Ooios slio o at patalascalepr110s l 00-bi popeso oreldptoiAal.lsdaoretiioa nsitcinyouas n en doCic, onlza l Coz oh C osid levdoa aoootrana il s oela osoldo 01130 t111a1010 me.plos consnro riaos can O1sos, los loslcips ia 3 s0e11101 1111011 110pos1dedEbspla.oad a l deosoe do por oalou01500Av0.doolAv08 3e31a mente, per o nnosseguid3os:110 000000hacer d oio lo so rd3ilosonuevos;1repartos5deben011a11u VISITEprid asdl e LAaARGENTINA ESTE ANOas'T casas3d, eniBueosoAires. "j Goce de un viajeoapdoy Uagradable a BuensoAso-so, u, en lso lujoss DC-6 de AEROLNEAS ARGENTINAS, que loeotranporan por la risaoms coo-S y do monos 030005 O escalas a la Argentina, cuyoolima U bellezas naturoles Oofrensus atractivos al viajPro duranto todo sel 0130 PARA RESERVACIONES ,-:CONSULT A SU AGENTE DE PASAJES 0 DiIIASE 34W0 HOTEL WoILAOHAEANAIO TEJ. 0M.3111 ~~''1, 3O 41 '' ""' co ol(Coontacndeola ro 4,11 posible encontpar endla lc1ss 303 sing ao aec i do s v,: ~ ps perfoodas, debido aoqeoto El docoroAnonoiM. de A olo oautor de¡ lan00doesreforman de laooomenclatura de la.sollo, de Moolooos. 0330 deorre10sopodiente 000111 y e ssiir olooasFlooodo eplican o unosor1010008014a etrajeraquela equia dode e enu50000Nla03 caopa.snieranta ie7 fraapos lo QoiloloAveniaoo la O.Avenido Quintao. OLa tur0ista s'l que oro ono broo. osoioo despreiaoidOos iio in d3s3 sdrl Reao nNflia ar.030tp ;:qe el bi o I h Os .1 L cnenIP7 s ea o l 'oos l urno comis o ,l9inads haciaooeloso-loo 3odelo pilay. conoida 111011 tlo '*"or un1 Osianan meor"o ~ MA-ooo oest y dnD2. Fs n mbrs en cale 1. eos aulo idad es calle 720 tambin mereci un,nimeo opsoboi' ona ara.Eso5o.LiA esas calles pyti~ l11011ts I s 3300uintaA-s. loyasn 501103011deso'' Sn osoto t 0 iO 031 dposiyo813000 Dar]0ot 301110; co e, 1. hho sv de 00111hasta esi88.lladoal do s ichs Conso feon ssignos oscona in idefiida d lo Htsso.Oit. queoestn ositaosio Gran3,o Ostsi dol Cotintr.s lii 103110por1el Ayunamieo y t oda. tasd roc00 301111080 jra l s lo eapsi e srr,3 EnlosEstados UidoIrTods o osl C Coibono1a2,425 perI~oraciO~ons dol si". s12os xiste l iosoacinligi gt so do l n,1 bl 1l so es ipt asurdo deo i o esoestoposo#oaroabos donado, o r ciesrt os unodecuyso vas. Tloo-i acnlaSs' de1000000 ipssOoA r las 1 Osoa e sl ale39 eto l 3 3100.iPiosdoconducirodsois3odal. 0 desc00o1 urmio H t osiosds oo5tol ooyio sioloo 018 3738 sipjosi&.oroso.o>ou.lsooOhallOOjo p3O io.loo C5 0 o o pitos 03 0 i s s l os s lo 0isyR. 0 000pa0r5 0 o Ro o. looosoolo srn.veir noelo s oi eronoo 01000 m,3-0, osies'Oodeci100110 n o emeza i S cn oor ve03 oooel, rdo bovlo.so-do o isoorosol i d u do 01 optonleyesooos lOO 'ole io a jo. te ysu clls o s. m OaLdisoOOOdR 0.ojs Riae ntilopoooosiospooel 3 r o-lle o.ara oosloopodootic10ll ll trvidasror arlels n prfei~nR os ob lemais sde ao.0110 noto Ydo aaH lo l os ;a pr, los niosic siqeo Loon rt prr o. bsOo.dsOa ¡A costadsino oooO como se abraza al rbolsodo laleo-olaureles! e'RoOosesn-lltasoo dloO steoal sid queso so e posUls 0o lssuedo. fa ead. nmal o r el0 .toptnen Du granlooO -P 110 ps. o y 030 iienolde l osps o calloe3sopHl goorilispecaOspra epistO O sdouarutet. u Cj spelo'istElas e Fe 0010 an aogso seoosdoo lsat!i Ldo senosibl.looodoQ0l bOoootolnsucasa oo Criso 0 otrnisformarenPtierras 501-0Amol do do olo dbl l 530 y boolHodo 11Sosoolo ua ae a sucru. YOpo ues lo.cor o inmnsao. eg00 es000000 c nvSto. pro o los nme8080 rossya ddcadas. u sos laspos. lSl-0 Redenordelso uno,0de 0 laodidnueso plnea.008 -C 05 poo3llao l las 3010000 ll0s00 ra d eo sus oficiat es. b illaeps a. 1180 do l oolg po venro e a loos 4 r 7 a a o l d e no ot e R 0 0 1 0 0 1 03e l c o n lo e r a lg s o r m r .% s o n. 1 R n as ei n a el d esig n o d p 1 ~ de ] n ti a¡olo sss pa31003como i fuern,¡a polonga lesps o ob oloil os2en o pr e,. di. al'ioelo lid e H osu '0110 d Bos3 o y 530183 soibbdoe lo pdloas. oooalles os p 0d1e0 oc Ho doopoo. doarH.sids De.0000101 deisro.d es precis 0 05 Ooooydo olboio eetursi110u1fea30ntgarllpad Onz so dfender opboa 0quienes 00 10001138Poroque a slgun oss 130s500.inen Nadi spu o p18eniro. oen 1o e se pc o d acrcfxin duccinosdesoNuevallo-1ih; conexunloningun o tra.03 10lS0008p00bO.ens 80000 odoo.la.o god 0 1037001008 0 0 os.od o C os GardOoos.E o o 3.de olts ue 'de lb lgocobooo. Qijoso Lo 'PAGINA 64

  PAGE 65

  Y'T O AO DL TAR ooEoi Alohc atrd u set a nonio l~d odOE oll ~okE oob o oq OllEosedold lo.hopo lo.oderecha).looooPe.roleseE ooalgoloha-l boo.desaparecido ya para el daode laorepresentacin;oodebajo tambino hayb viva.accin ebnlla LO M SCalsCsto ee le m ortadnte oolpolooooo.ot.E oold oo oOl o d o ld lo que se dirimeMenesta escena de "La est azul", a travslol do do¡oodilogooo.ueo olloooU.o M d O oM(enoelooocrculoooloooo. Y qo dolPoeloorostlroo nes en un momento de0 0 lao.doloo ootEodo ocomedia.OOPOOO E oloeao. odolo.slunaoIn oudablepprefreci d¡ to natbo del Teato.s decirla ,Ctua et ltimooboeOdetodolo iepMosdonAlops E oblg das v iante.pEs suficientejmatiz Co.ooo para llenar de inters culquierobItemp od. EnPol o aparece,Wpara el estreno del irns 1 "L*ln et au",qe sil ntelormtcoylocnfitio osa u brjadves LA P>ALMA, VICTIMA DEL AUTOM OVIL Una seorital, a quien acompaaban 0enolootable "cola de p&o otr0s0 .0100000 0000nmero ecutro, 0PP000001 con stloue fu oherbosa opalomo de Hotel Naciool; y c00laoarpeetidllevbl Ecastigo -ooomque0 oohodopodIobrsme o bo quelooloetardoopoolo. La polmoo atacada en 0u base, cay oencimode¡ automvil, 0n laorma0 nao El Ing. Manuel D. Autrn, Pte. de TV del Carib^ ofreci a los pertodList&s del sector de radio y video un "cocktail", con motivo de la prxima inaururacin. seftalada para el m'rcoles 11, a las 9 de la noche, de las actividades de esta nueva empresa. Rodeando al Sr, Autrn, los compaero* Meluz! Otero, presidente de la Unin de la Crnica-Tele Radial Diaria, Conchita Gallardo, Lourdes Bertrand, Dan Martin, Franciaco Pita Rodrguez, Diego Gonzlez, Mario Cianeros, Romero ( anales, del Canal 11, nuestra compaera Nena Bentez, Alberto Gir cronista de radio y televisin del DIARIO, y otros. 1

  PAGE 66

  ALMUERZO A PERIODISTAS INAUGURADO EL ESPIGON N9 3 Un aspecto de la mesa presidencial del almuerzo que el director admiri3trador de la Aduana de La HabaMomentos en que hacia uso de la palabra el ministro de Obras Pblicas, na. seor Manuel Prez Benitoa, le ofreci a los periodistas acreditados en el sector martimo, con motivo ingeniero Alfredo E. Nogueira, para dejar inaugurado el Espign No 3 del Dia del Periodista, acto que se ofreci el jueves ltimo. De izquierda a derecha aparecen nuestro comde los Muelles de Luz, que acaba de ser totalmente reconstruido por paero en el periodismo seor Joaquin de la Cruz, nuestro reprter en el puerto seor Francisco J, Prez ese Departamerto estatal, En la presidencia aparecen sentados el coBarbosa, el seor Manuel Prez Benitoa y el seor Eud.ldo Gutirrez Paula, vicenecano del Colegio Prornandante Jos Pelayu Barbin. jefe de la Polica Martima el seor vincial de Periodistas de La Habana. Mario Alvarez secretario general del Sindicato de Estibadores de la Bahia de La Habana. el doctor Ren Guerra, los tenientes Miguel Escalona y Julio Cbsar Mena, el compaero Carlos F. Pereda y otros. v PLANTA PARA LA CRUZ ROJA Secin de la Radio-Comncconsd a rzRj qu Ca uso ipoii elapetiisaIsitc, as om eiseupo iiarsistldsenlssesJ, Abd. Mretn y AnadoSnchxcnelsrG. Aonode Nestl. j-,J Clasua, elbrdo n.l MraorYacht Clb,e ma lsdctrsHugoGozezy Julio orej AGASAJADO EL CAPITAN COVAS COK, lassoicitudes de Cuba y e etrnjrof objetode naa ante el Bnque.te de Cauur, tmt*.mbl reen l fto losdocorsJos Ral Lpez Goldar. Ju ifotogafa donde apreceeldoctor He'tdballifra y Agutn Bel, Liborio MarYcs, Borfacio Valds Oliva I R. Ma.dbona. de Nestl. 1

  PAGE 67

  DIARIO DE LA mARINA at'Ic.e ncnirode ,msica srda con moivo ,delsincute-irio s SlaEnlaMotu aplaYs speciliza enctnts sagradsy vlaiio. Ladirige la eorta Marta Fernndez VIAJERO d, procdente deEts Uids e % eprsd de E, Teleiin re. E l foo e trosen nin dl eiir ax Riv eir reid nt z t, esoer d e eflmca Max E, a esos Cyp dres de so Rumbo a Mxico Gino Caonroro,artista exclunivo del Circuito CMQ d505,patice n laci,n deIn eliculsbre nuestrotApstl Jos MarlquennMxicosest \ ad 0 1 efect, ebarc ha i lhermnottpEis litu il&tEPEacEtiz GiEs Caberat.figura estacsdim nu Etr.In elevisin que EEon arcte eluEsivo s rsnta Eant ls ,EicrfEnEsdst CipittECMQ ,airdes CMO-TV, Glps Cabrera. que esla5iE 1 anIEspElIEEtE ncubrir5el ae5lcent femeino, pa-tiE ipila eI suEesposot,5tevaliosoesctorRbertoGarrSi sende sp5editda en1 ,e eouocpE 5italEEo cmaeoViEEE, GEdoy. dsOel etento eEOsPutblicidad elEsCircuitE CMQ. Por que no anunc sted en porque su negocio est en Cuba. Es posible que en Bombay, en Hong-Kong o en cualquier porte del ploneto, le ofrezcan o usted, seor onuncionte, atractivos proposiciones en precio por pulgado de onuncio. Pero, como su mercado esti en Cobo, usted rechazarlo dichos proposiciones. Ello quiere decir, que A USTED LO QUE LE INTERESA ES VENDER, O SEA, PAGAR LA TARIFA DE ANUNCIOS QUE LE PROPORCIONE MAYOR VENTA por eso en anuncios -__la tarifa ms baja no es la ms barata en anuncios -__la tarifa ms bala es la que vende ms Al hacer su paula de anuncios, pense que el DIARIO DE LA MARINA le ofrece la Tarifa austa y equitativa, que carrespande al PODER DE VENTA que usted necesita. 'or la in a i -a i e ' 11 a! lax 1 S A r F B!¡c se, laempresa la' S e oiga

  PAGE 68

  DIARIO DE LA MARINA al LO y ;:; D ONIAZ c4 La se¡.-rz, Galn de Bebri. cuando exhjblq los mas mjd los En los salorim del Comodero Yach. Club, se cerebr's1 ltimo, una magnfica ~canasta partyy 11ashion ob, beneficio del pabelln de materaldad del hospital "Genera) ( alixto Garcia", que constituy un xito compi tu organizado por un grupo de da~ distinguidas de esu espectiLculo, Utulado "Julle Mad&me" tu presentado p.,7 el sociedad La exhibicin de modas, un maravilloso y ele i n" Saln de Alta Costura de 'Tin de Sirlo". De es te evento fre cemos varios aspectos rrficos, tomados por Kaireh. YARDLEY para un mejor macluillaje A IT t, w i las pirpala, i,,Ilrs ValdICN (lile le (1,111 m, a. N u (ffin tic ti e la cirina base rspc( ¡al Pala 11 (ti t ¡S : u ti piil\(i que se adhici e, un coloirte quehala tza, un lpiz labial brillante, una sua\c s un rinirl que tin se ( orre ¡ams. 1 deESilo 'y seora ary erraa eE produ AIEEdebleza2adl EE TI O El trj u caehiioprl e or eti oBrtyosrdl oheAag eMnaYC )o Garcia Entrialgo. gerente de C ullerm na Acosta de Piedra. GeorC.irmita Beguiristain de Posada Las seoras R~rio Kindeln de Pantn y Hortensia de Cardenas de YRIds. vistiendo dos modelos que fueron muy celebrados, 1 En la foto de izquierda a derecha, la marquesa de Vellisca, esposa del Embajador de Espaa, Mar-tha de la rorre de Campa, Andrea Surez de Ortiz Prez. Laura Angulu de Godoy esl-sa del Minir,*,j de Justicia y Nena Alonsu de Corts. ii

  PAGE 69

  LA BODA 4 0PEZ DE MENDOZA-CALVET inisat e abd eMrgrt e d e-oayCalsCl7 -Sneaals u eo o jspdiose oto a io e e edz J eoa auaSetntdeCle ye vo 1. ri l P es d e t e e a e p u li a el l E r e s a ot t o a d e el al a y v e m s l o n o a b e e r P re i c eL p e d e a 1 ,B t s a ~ 1 i O s M1 1 Y C 1: r o ( ; n i Nii,
  PAGE 70

  Rteunin del Consejo Internacional del Trigo Inviado po elGobierno e8838111, elCosjoItrnaconalde Trigo est celebrando enMadid l11re uinsdeisuXIII seinI. Presior Arbii-a, que pronuci una palabras de ievenida.alo dle gados deils caretay cinc pai ses queasiste. Enlafooga-a e delegado de los Etados Unidos. Howard H. Grdon iendo11 uso Entrega ael srotea "Uodoy-bayan al propietario ael U r a n Ccampe)n de la XVI Feria Exposicin de Ganadera y Avicultura recientemente celebrada en Bayamo, M. N. tolo 1763" declardo Cmpr-Adlto y GraCmenpo ljrd d aXIFri xoii de ande y Aviculturade Byam M. N., rc edelseorJosI. Valds, gerente deSeguros G81181ales de Ila8empresa GodySay1, naban1deja de pata com1trofeoinsiuido poresa3111nLaepresGodoy-Sayn hahec71honavedaderaespilildddel eficaz y ote 1 seur d MAS FUERZA ELECTRICA PARA EL NOROESTE DE LOS EE. U La strctra eistarde un1ge1eradpaala bina hdrul d icdelPrs Naynlo ,sd]Deprtamentode Grandes Mtores y G01317333 de la Gneral EI13tr¡c 0173117, enSeORDEN DEL MERITO ECUATO-RIANO nei ',N YClaifiaarod e 74k13.84kio-aperes1 la nid complta s la tercera 8 de 1la doequ aG s u1111n rad1ic1h vstDpoyct. Depus qe 1 13 -terina, ElExco.Embajador de¡EcuadorenEsa81 7118 enele a, ciesrmaio n sis prte, pra u ebarqe, se rarm ddedluarde j a7138De 5 10o 1cia dl i istro Scret iGnl, e8181 1 1e Jde vagnesde erocarilsen ecearos aratr-nsortr ua nidd cmpetaa l Cntrl Ecric y errquaslasinginas eC ranOfiia. d CUndelMertr Cad uo e ls enradre, nonadspea 250,00 lbrs.Losdo pimeosgeerdores estn Ecdatiano1a D Sergi i13i, l. qevmbe,¡ ft -ou Maana debutar, el Tra "San Juan" ea el Circuito CMQ Tniendo COMO marco138el831i183181i1 383rograma533I"~88con5BaI8d', a 1as nueve Y med7ia de.l noche. m1 838 dbutar atlos m8 icrfonos 731e IQ .el8tro 1.73187q~b Sn Juan'. De1s II.gda proedne e e Yr, one dstriunfosT.73878 33338 31r3ado1 873, teatr3 y televisin, es1a presente 1composicin gic de~d i.81173 la73 18 8381331118.7 ai que lea trajra a suelo cubano yy cuan73o eran gen 31733. 381 t817i7a33e8 8731818188 y de ¡Cmis.in83831181i8o7373Cntraba. ,e DONACION DE UNk! cin de.Reportera 7deLia8Habna, 1con1mot3v 1 deldel 38711831.8., junto3alacual*par~ los ttulos3d1. ca73. todas8las83.11 y

  PAGE 71

  DIARIO DE L II/fi 1 2n 188 81s8grnde8 hgur.Intelectu0lesdo 7808en a8liot088a. 788 ,,, 28808nca88ebenedictinoos8888a88888 728868yCalo,tr81808a8s88 ,j~J 4. Cualquier bib0li8oecade hqyenCuba est or888288 obre la ba8se 8e m8s8y 8888 lectur88sobre todos8los188 888. Esta 8888988888 .selecciona por g88m~1o que8 88 88888888 A1gurinsobservadoreslo atriuyen trescausa prinip1le, dos ao0ta800, y1l1qe ip 1e8e acrtaieto8e ls1ds 1ncis8etr los pueblos. La otr2 se8rfi1rea8 unamayorproduccin propia de libros. ocoon e cosigieneamen o dl Inters hacia elkos 1timlad Efectivamente, el Neg18o28 081eaiones Culturle lX 11 81011220 28 de Educain08aido impulsando, durnt ootimos2108oclho odiez 1os,1la 818sficainde bibliotecas, a81tiepo que 8Interve8, hasta donde l18esposible dentro de 18ladndependiaque d21frut0 cadana aconsejar procdimientospara facilitar 18 OItur877 ar2 arar8 dolo 8o1ir:, de 1,i8120 8110, 1u-a ue ea0 lpdaz8 detic snlas de la Universdd28eLa Habana,fudada en1728, y 1a 2e 1a So1l8c8nd Econmicad Amigo del Poicreda e 1 793. Ninioi,1a otra parece8en1ese sglo XVIII, pero e1l8siguiente s 81 rs tam¡.piocn16, rimra aelasul es 188fueo las1de2l1Colegio deBoleN.la de 11 oooy del Monte en 818ta88a, oambas iooooguracdl e1855,.Y timas8 deolas cules fuon la18d2l1Centro Colonia Espaola, deCamaguboo 18a.oilMuseo Municipa1loeSantiago de Cuba. Entre-o 1as1dos que tiene 18 Cmara8Xmedian 18800s,1 uesm1 etr8 la cieromi8a1a 888r8i1 se a1-i en1904, 1la1llamada28 Maceo"1es'del La1Biblioteca2Naciona, 011e empez2a8 8unciona88e881901,1es18a188s i.Arida con1120000 volmeneso Le siguen 18 de 18a2Aca2emia8d28Cienciaetablecida en1861, con 110.000; 1la28 18l00818021 01Ec1nm188 28 Amigo7del Pas,0con10,0401108018ylaHstriaCubana Americana0, d1l1Historia8dor 118 8 de 88do18 8la000 88 88doSot8Co y C88111giley. q2e 2a188de 88 108 0188 po l8de Intittode Se21028 0Ens08n2a deLa 1281818 de 1894 y118 18s8r8c18e8118820228188 esa clas1e8, 808 21,324 v0012818818. Las 818 antiguas 1:8 8800108 1881008188 s00 18 281 08118g0 <1886), y 18 dol Cento Asturiano880(1882). 12818 8188q308d22l0108a8a8328108e8 08 8818, 818n881ba80o, que8c8881t00208l108c88008s8888218088 8888 1888800810828de de08da00no.El Negociado 28e8R818818288 008888ales 281lOMion18180i0de Educcinu iene 08o808j8810 a88la 1e880288S88812 281 Prado, 188 proporciona t10288 188 pub1icaciones 081818188. 7888ta, 82d810. 1u8 8101icio de orientacin 188218828 ca8011188 308 instruyen sobre8 88tos 808108: Aprendizaje8do bibliotecario, Clasificacin, 788808pu088108so8019bas881del 0S818188 008i118. 7888 8ie908. 088 municipales son circulantes 811118 0818108. Cuentan c820l1888288820288s188s1prisin88, la8Hermandd2Ferrov8iari88e8828dalugardondeot0ene delegacin, y 18 CTC. ,-0 I Miles de veces ha. subido y 128188. la 8.8g. esc88e88 este 128129.888888. pa8a proporcionar la obra dese8.di bl8o8ec8s y all 8an to 88s.los da8 8os q88 n2 -ie 4 88conque.8 omp88 ~\\ \\ l~j ( ir 1 mi rf

  PAGE 72

  iii e "QUEMAN" AL SENADOR McCARTHY en1 usod aul, ecpuhados, quEereeEl Ecampo de juego&del plantel una eile delseadr deEsEtados Unidos Joseph MeCrlhy, aquidencuande util~lzr"icasde terror" enIsus IestgcoeaP. (AP Wfrephoto). VISITA AL ARZOBISPO El Rey Pablo yla Eeina Federica, de GrcEia, aeenenOEE la vCIEJIe hciero Aroip Uul eede la IeaOrtodoxa GiegaenEOAmicaE.El PreEIdoep la ~ lo ns rsdni oatclar de la ciudad de NEE YorE(Voto 1¡ 9 Np). El acdpEEEjete tEdio. El ~eEEEIPprEEEPdE El docto EEEIEIIEI u.* EL ROSTRO MAS EXPRESIVO DEL patalla y del teatro fracs e ha ganado el ttulo del>"rostro elo benconquistado, por cierto. En est sumade otos queres*pder, a trasttascarteiPEEIEEEEEOIEIE. e.ns da un nocf E/ vi Utiliz una corbata blanca El Duque de Edimoburgo paa eistaaluna guardia deh nora s aribo EEa ltPlaUiesdad para InstalaeomoEEEECEE ellie. Caus unaleoucin enEElEos cltoslEE EEEiaeIIEEporvocero de¡ Palacio deEu d.ghc E-sEapesuae. lCE LA NIETA DE CHURCHILL, WiOEIEO Clorhill, AOaEla iEsiendo8 el traje de dama de 1honor d¡ eTerma Fox, quen Eas on Lor-d GlCEay. AraElEInegrEVa crede selEtEmucEacEa^ precediendoenEEsu EEIIEEal Elarala ertalI-iE PE, EgraOd la ms ltE ~da LA MOTONETA, Uel desietoEd.te aar e BhE pEPdo, made ¡Epool6n.Lo egmIEEEEdoI ae. EEIEIE CAMELO BL mtralza a ~loE, P~ a e = pEeblEE. de de~paao mEEEiGEIGItE plOOL Pi> DESIER1'O del desierto h ha e tIEEsoEE-EE Etabidn, ~EEEI8Eal paso de los IieEPE

  PAGE 73

  DIARIO DE LA MARINAZ QVO UE <;ABT 1 1EME VETEE IMEL WOOBlM .CPER !IDA.SlT MOCE 1 V'o Hi E ZAR.lCiOEVA.c(3U TE PARECE Tu HERMANA LA7 SM, PALABRA> RABITO, N SEE C:UAL PE Sr Dos soy yo, TEATRAPF= ELRTEN MO ISaU DECIRTE.! Y/A ABLECE M ALE¡AV TEVE RS L RBILI VENTE l BUENA 4ADA 1/ coN MO//LABras L PIUEL -EM /0 '> E MA EBAA H /E E /piD /A/V // OL L A 00//DNES ATCONSTOLL ,QABO

  PAGE 74

  DiErR 4 PA D C19TOO~S ~ 0 mi GSAESAOTEN4EMOS POALO. POR 'CRF-,:S Ti 5JE -'0 kliz PASO LA VIDA CT P,RA, GUE - -rENGAS EXTRAVACSAWCiAS -ro j TA S ETC. E TC:. wA LATAr E AV 51. Sr 91 po E PROAlETES NC) PC-CIRLE ADA A M 1 FA, COMPIPIM Pklo qSTRe-TAMcPA R NO LO OLlOr=S. 1.95 CLI es -S&R570 M,/Mo/ 0 AAFITS A UL R ESA .ATA POR PZA V U C IA wmi DE PE 0 QUE TRA716TE ir AL PFIRRIO LE HA Ipl 111 72

  PAGE 75

  UNEDOVLA DAE' RET TA DE ,5CPRE4 LM HA5U QE VNGA ¡O AY GLrG oR, IiG QUEETAVVY VONFLLtE.! EL ¡NO SE NA DEL -0V80 DE-L FPI;OCA O-L /Z \1okm,9 "M LOY A ED VV OVOVOA V E LOS r000 V N LA A r >Vk YgEP¡

  PAGE 76

  SUPLMENT DE EAU~ETA SUPLEMENTO C"PLMICTO DIRIO DELAMIUiINA CMC ~JAy LAACARA. YAN SUENAEN2E


  xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
  fcla fda yes
  !-- Diario de la marina ( Newspaper ) --
  METS:mets OBJID UF00001565_16626
  xmlns:METS http:www.loc.govMETS
  xmlns:xlink http:www.w3.org1999xlink
  xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance
  xmlns:daitss http:www.fcla.edudlsmddaitss
  xmlns:mods http:www.loc.govmodsv3
  xmlns:sobekcm http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm
  xmlns:lom http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcm_lom
  xsi:schemaLocation
  http:www.loc.govstandardsmetsmets.xsd
  http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitss.xsd
  http:www.loc.govmodsv3mods-3-4.xsd
  http:digital.uflib.ufl.edumetadatasobekcmsobekcm.xsd
  METS:metsHdr CREATEDATE 2018-11-10T14:48:55Z ID LASTMODDATE 2018-08-20T14:48:31Z RECORDSTATUS COMPLETE
  METS:agent ROLE CREATOR TYPE ORGANIZATION
  METS:name UF,University of Florida
  OTHERTYPE SOFTWARE OTHER
  Go UFDC FDA Preparation Tool
  INDIVIDUAL
  UFAD\renner
  METS:note Online edit by Alexis Charnas ( 9/3/2014 )
  METS:dmdSec DMD1
  METS:mdWrap MDTYPE MODS MIMETYPE textxml LABEL Metadata
  METS:xmlData
  mods:mods
  mods:classification authority lcc Newspaper
  mods:accessCondition The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
  mods:genre marcgt newspaper
  sobekcm newspaper
  mods:identifier type NOTIS AJZ0781
  OCLC 0011968619
  AlephBibNum 001915261
  LCCN sn90048069
  11968619
  sn 90048069
  mods:language
  mods:languageTerm text Spanish
  code iso639-2b spa
  mods:location
  mods:physicalLocation University of Florida
  UF
  mods:url access object in context http://ufdc.ufl.edu/UF00001565/16626
  mods:note additional physical form Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
  Electronic reproduction of copy from George A. Smathers Libraries, University of Florida also available.
  dates or sequential designation Began in 1844.
  -ao 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
  numbering peculiarities Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
  "Peridico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
  Description based on: Ao 1, no. 154 (3 de set. de 1844).
  mods:originInfo
  mods:publisher [s.n.]
  mods:place
  mods:placeTerm marccountry cu
  mods:dateIssued 11-08-1953
  marc -1960
  point start 1844
  end 1960
  mods:dateCreated April 14, 1930
  mods:frequency Daily
  marcfrequency daily
  daily
  regular
  mods:recordInfo
  mods:recordIdentifier source UF00001565_16626
  mods:recordCreationDate 850426
  mods:recordOrigin Imported from (ALEPH)001915261
  mods:recordContentSource University of Florida
  marcorg CRL
  DLC
  YOX
  FUG
  mods:languageOfCataloging
  Spanish
  spa
  mods:relatedItem original
  mods:physicalDescription
  mods:extent v. : ill. ; 52-68 cm.
  series
  mods:part
  mods:detail Enum1
  mods:caption 1953
  mods:number 1953
  Enum2
  November
  11
  Enum3
  8
  8
  Year
  1953
  1953
  Month
  November
  11
  Day
  8
  8
  preceding
  11896371
  85054289
  mods:titleInfo
  mods:title Noticioso y lucero de la Habana
  succeeding
  33069933
  95063141
  7 das del Diario de la marina en el exilio
  mods:subject SUBJ752_1
  mods:hierarchicalGeographic
  mods:country Cuba
  mods:city Havana
  SUBJ651_1 lcsh
  mods:geographic Cuba
  Newspapers
  SUBJ651_2
  Havana (Cuba)
  Newspapers
  Diario de la marina
  mods:typeOfResource text
  DMD2
  OTHERMDTYPE SOBEKCM SobekCM Custom
  sobekcm:procParam
  sobekcm:Aggregation ALL
  DLOC1
  CNDL
  IUF
  IBNJM
  CUBA
  CUBAN_SERIALS
  sobekcm:MainThumbnail 00001thm.jpg
  sobekcm:Wordmark UF00001565
  UFLAC
  DLOC
  MELLON
  BNJM
  sobekcm:bibDesc
  sobekcm:BibID UF00001565
  sobekcm:VID 16626
  sobekcm:EncodingLevel #
  sobekcm:Publisher
  sobekcm:Name [s.n.]
  sobekcm:PlaceTerm Habana
  sobekcm:Source
  sobekcm:statement UF University of Florida
  sobekcm:SortDate 673505
  sobekcm:serial
  sobekcm:SerialHierarchy level 1 order 1953 1953
  2 11 November
  3 8 8
  METS:amdSec
  METS:digiprovMD DIGIPROV1
  DAITSS Archiving Information
  daitss:daitss
  daitss:AGREEMENT_INFO ACCOUNT PROJECT UFDC
  METS:techMD TECH1
  File Technical Details
  sobekcm:FileInfo
  sobekcm:File fileid JP21 width 4384 height 6784
  JPEG1 969 1500
  JPEG2
  JP22
  JPEG3
  JP23
  JPEG4
  JP24
  JPEG5
  JP25
  JPEG6
  JP26
  JPEG7
  JP27
  JPEG8
  JP28
  JPEG9
  JP29
  JPEG10
  JP210
  JPEG11
  JP211
  JPEG12
  JP212
  JPEG13
  JP213
  JPEG14
  JP214
  JPEG15
  JP215
  JPEG16
  JP216
  JPEG17
  JP217
  JPEG18
  JP218
  JPEG19
  JP219
  JPEG20
  JP220
  JPEG21
  JP221
  JPEG22
  JP222
  JPEG23
  JP223
  JPEG24
  JP224
  JPEG25
  JP225
  JPEG26
  JP226
  JPEG27
  JP227
  JPEG28
  JP228
  JPEG29
  JP229
  JPEG30
  JP230
  JPEG31
  JP231
  JPEG32
  JP232
  JPEG33
  JP233
  JPEG34
  JP234
  JPEG35
  JP235
  JPEG36
  JP236
  JPEG37
  JP237
  JPEG38
  JP238
  JPEG39
  JP239
  JPEG40
  JP240
  JPEG41
  JP241
  JPEG42
  JP242
  JPEG43
  JP243
  JPEG44
  JP244
  JPEG45
  JP245
  JPEG46
  JP246
  JPEG47
  JP247
  JPEG48
  JP248
  JPEG49
  JP249
  JPEG50
  JP250
  JPEG51
  JP251
  JPEG52
  JP252
  JPEG53
  JP253
  JPEG54
  JP254
  JPEG55
  JP255
  JPEG56
  JP256
  JPEG57
  JP257
  JPEG58
  JP258
  JPEG59
  JP259
  JPEG60
  JP260
  JPEG61
  JP261
  JPEG62
  JP262
  JPEG63
  JP263
  JPEG64
  JP264
  JPEG65
  JP265
  JPEG66
  JP266
  JPEG67
  JP267
  JPEG68
  JP268
  JPEG69
  JP269
  JPEG70
  JP270
  JPEG71
  JP271
  JPEG72
  JP272
  JPEG73
  JP273
  JPEG74
  JP274
  JPEG75
  JP275
  JP276
  JPEG76
  METS:fileSec
  METS:fileGrp USE archive
  METS:file GROUPID G1 TIF1 imagetiff CHECKSUM 73ec8f9cba4a888397a61ed16ba3fdf8 CHECKSUMTYPE MD5 SIZE 29763740
  METS:FLocat LOCTYPE OTHERLOCTYPE SYSTEM xlink:href 00001.tif
  G2 TIF2 b342e7e46821ce80696c760643b0e541 29764516
  00002.tif
  G3 TIF3 2b083e17151e655b1de323668557149e 29764668
  00003.tif
  G4 TIF4 9f39c02b41c3b0eca61684b69378b182 29764904
  00004.tif
  G5 TIF5 d559c8d98f11d811e1558be2c91ee6bd 29764488
  00005.tif
  G6 TIF6 31f34f8a2cbb2de43cf3f7bc7fff1d46 29765628
  00006.tif
  G7 TIF7 e4a057d818b71215a74bf99272057794 29765084
  00007.tif
  G8 TIF8 d59d35355805d0c30f544e02e90aeccf 29764940
  00008.tif
  G9 TIF9 728f39d7de7407fc927b43257311703c 29765340
  00009.tif
  G10 TIF10 1a10ee26af30e9c2582b1408a2fd569c 29764512
  00010.tif
  G11 TIF11 ea910ce5549350791e641ef6f76ba656 29765244
  00011.tif
  G12 TIF12 7cd7cb15406c0221a233cf74a827d83f 29765024
  00012.tif
  G13 TIF13 0ea1945feb0e5d1d9bf562ffbe2b0337 29765016
  00013.tif
  G14 TIF14 ee19ee680ba577070bb533fd0d6997fc 29763480
  00014.tif
  G15 TIF15 6edbfe33206ca727494068317cb5433c 29765060
  00015.tif
  G16 TIF16 4670fa9d334fa76a0e2ba277e7247be3 29764528
  00016.tif
  G17 TIF17 440bd5c6d9401fb243833c219d5dcb1f 29764576
  00017.tif
  G18 TIF18 196c786cbd1e52929ab6e4c4dbbc6fcd 29764504
  00018.tif
  G19 TIF19 f27472df4756a0146171d4010a2d031e 29764304
  00019.tif
  G20 TIF20 cc2a59e133f0288ed3d90ee747df21d5 29764596
  00020.tif
  G21 TIF21 e9f6a1cc6fc001544c26482051ffe746 29763788
  00021.tif
  G22 TIF22 18dd8f089c575f41c75df8cb0f0b7487 29766004
  00022.tif
  G23 TIF23 3d3c75d56063ca7dfe271e7b570ba1c8 29765224
  00023.tif
  G24 TIF24 b97a1bf9a3f733ea95818b76dadb4db1 29764620
  00024.tif
  G25 TIF25 133a0f81b1d48f89a5acae28201dc88c 29763400
  00025.tif
  G26 TIF26 b36a36475acd4bb656ec8506b4165402 29763300
  00026.tif
  G27 TIF27 80b32247b75a22b630ff313ea5b27ee6 29763916
  00027.tif
  G28 TIF28 43c12f484a798e34f087bf1dd3f9ce19 29763776
  00028.tif
  G29 TIF29 5639c222d8b1c63a292c87d5b9e5c3ce 29763536
  00029.tif
  G30 TIF30 de2a3077af7709f529e98b8302f6ffd3 29764300
  00030.tif
  G31 TIF31 a9a1988e6e1401437c017cac5439534d 29764496
  00031.tif
  G32 TIF32 4d3688b7bddd5f9b6eef14f480ae0290
  00032.tif
  G33 TIF33 e6f5b335bdc74a4b1d4cfe9c69698a20 29764500
  00033.tif
  G34 TIF34 d34d6de1ff93271f83d1963b999f47f3 29763104
  00034.tif
  G35 TIF35 3875ebbebc4313b87aa3ff2f08079eb2 29763896
  00035.tif
  G36 TIF36 bfd32055e3333f5f148537a6eac46813 29763972
  00036.tif
  G37 TIF37 d65a4f9a81c87de883db163fdbe12ac8 29764112
  00037.tif
  G38 TIF38 d3889f8130de62d20c7bd458fe0b73fb 29764016
  00038.tif
  G39 TIF39 7e758b51eb89adf72fe731a2c34d47c9 29762928
  00039.tif
  G40 TIF40 68268260c12c505af23bd6630a426cdb 29763748
  00040.tif
  G41 TIF41 20ec0774347dfcf196aa9078589d8d5f 29763608
  00041.tif
  G42 TIF42 72bca76989eaab4ed3ab78bfbc0a4ac8 29763616
  00042.tif
  G43 TIF43 e70fdbd151851340e45c3b5c1a013ea1 29764096
  00043.tif
  G44 TIF44 6793894c614595beba9eb403f9b8e4d8
  00044.tif
  G45 TIF45 b4ca8bb97147c51aaf4bf33c2ce2d7c2 29763124
  00045.tif
  G46 TIF46 269ac1690744f6a998bbb224e51a2b6f 29764124
  00046.tif
  G47 TIF47 876926f21f6943b429ae24200004a22f 29763876
  00047.tif
  G48 TIF48 18fccbbcca5ab453bfedd0a66b03da95 29763224
  00048.tif
  G49 TIF49 3409f6e8217dcfb948f857a904e2d0f5 29764032
  00049.tif
  G50 TIF50 f585410ed03f888c273af8930204aa71 29764784
  00050.tif
  G51 TIF51 e110c472c5153172572478f19cf24a39 29764644
  00051.tif
  G52 TIF52 51b7c7f4619787e6351de06c27d8b903 29764808
  00052.tif
  G53 TIF53 127655704da68308bb97aee2a1b13ae7 29764772
  00053.tif
  G54 TIF54 19b0824ef7bdd3b8f3b89af3dd62ec71 29764960
  00054.tif
  G55 TIF55 78a2cff9793464f511b2bdda310b4312 29764780
  00055.tif
  G56 TIF56 64c7b603c948c561054bb84fa013736a 29764476
  00056.tif
  G57 TIF57 50bc807eef212bea7d68927aabc80205 29764600
  00057.tif
  G58 TIF58 acc9dbcb59ce8b0342669e20ec8da70f 29764348
  00058.tif
  G59 TIF59 0ace45eefb1a3f446470071ea00e833e 29764144
  00059.tif
  G60 TIF60 6aae1ad7b4c959847122e857657a8aa6 29764180
  00060.tif
  G61 TIF61 625d5a20d2514ddabced74408887cd03 29763844
  00061.tif
  G62 TIF62 f1041943b1a5a109553be32f9dea5d10
  00062.tif
  G63 TIF63 2096e7a69e05c6be844f9cc231c05989
  00063.tif
  G64 TIF64 88a7c1f6c58a5c7e435ac6d474aab99a 29764652
  00064.tif
  G65 TIF65 8b06250d37fb92f27ca249157482e1a5 29765188
  00065.tif
  G66 TIF66 7bfa15164edb4929a85705997c871c11 29764728
  00066.tif
  G67 TIF67 750d6151667621ab1d7690a0e0efc7c6 29764152
  00067.tif
  G68 TIF68 7cdefdaea40b8f004b0cb9a9e11915f9 29764956
  00068.tif
  G69 TIF69 bdfc58e6ce75aa91f324bc94118e2b03 29765644
  00069.tif
  G70 TIF70 297afd6f12bcc2b781b97e49c030e1fa 29765220
  00070.tif
  G71 TIF71 f12e62a7b912deaf87128641d1da6809 29764840
  00071.tif
  G72 TIF72 a0885eb2f0d7d28ea98830a08b6d7d73 29764964
  00072.tif
  G73 TIF73 2a35a6c594d820b96c5af6efedf5273b 29765552
  00073.tif
  G74 TIF74 23da007a73fdd6989781a683ca37ba35
  00074.tif
  G75 TIF75 db8296277d90fb31bb74fdbff5f2d755 29765456
  00075.tif
  G76 TIF76 c974362d0193746626f5587bd2c05ae0 29765428
  00076.tif
  reference
  imagejp2 bcc90a5224dd3b09d0d1f35da6078383 3717696
  00001.jp2
  80f42b539366b5d7d77ce052279a59dd 3717698
  00002.jp2
  878113c5ccf560e982c05714ea6b6dd6 3717737
  00003.jp2
  afe020a8ccbcb2b6e84fc54a9258c4bb 3717738
  00004.jp2
  486b10dd595e6316e5fcd2f44ff685d8 3717701
  00005.jp2
  762e2a4dbcc2d1d851aa06828ed86eb1 3717742
  00006.jp2
  f450dc06d2d69da0ecaff8324cea9b16
  00007.jp2
  60f0ce519b0c2d96a1479054f67207a4
  00008.jp2
  b5f89ac8dfbc8d5e4a18ccbcf5294551 3717725
  00009.jp2
  3e25e94f05a4066c18b2fd160ece548a 3717735
  00010.jp2
  305cbb3a3406eda33e60920715a85afa 3717732
  00011.jp2
  9d6b11afc45eedc14f1230e6808ef9ab 3717736
  00012.jp2
  43a63ecc6e0a2dd24277cec6f5995828
  00013.jp2
  d814bebf23552a9750874cf0324fb028 3717718
  00014.jp2
  633b0f40ce8b4f4969a261d75b7c3d03 3717734
  00015.jp2
  c43a932f12ef5733118ba64bc59a6493 3717741
  00016.jp2
  82d075fcd6aed22264876ba668e63b36 3717739
  00017.jp2
  edb10b042fe610a9a0dd213ebcb6a477 3717743
  00018.jp2
  32e768bc9eba086c4bef7aef5fe8b873 3717682
  00019.jp2
  58ba2e6ba4da6caa4d40ae71cc97775a
  00020.jp2
  fae83ffcf61ecfc36b08c6b7be4bea4d 3717731
  00021.jp2
  43d0353de159d65f5f02ac6737057e39 3717722
  00022.jp2
  4a7c6c38004695cb4128dd85d8209fef
  00023.jp2
  d4439ba58fab8bda4a26ab8b7b85eff7
  00024.jp2
  aebb532b6ec25226c616a645b220d824 3717726
  00025.jp2
  b47647653847b5eee0bfc0020ade586d 3717516
  00026.jp2
  8b2ea2a76e5f00e9f27a81367dbd2020
  00027.jp2
  15f37ad5a4571306e429d55cbc1193c3 3717683
  00028.jp2
  618ebd0b72e7de34f7b5ac8dc12b4e18 3717721
  00029.jp2
  3685631d6dbe1f941dd65979c27e9067
  00030.jp2
  a3307ee526ccd5e293958054d29c2dfb 3717675
  00031.jp2
  405aa90151a0bb5583eb1a19002ced83 3717740
  00032.jp2
  8b049dd12ee899fbbf018bd4a2587e64
  00033.jp2
  31f76f8b4a1708b367ae6acc4686830f
  00034.jp2
  a7872e65fe774c4eb5a19f7eb1b2460d
  00035.jp2
  987c7f032c4448266d9ad5dba5db3c0e 3717589
  00036.jp2
  0b7deb427f96a759da96e737c4a406f0
  00037.jp2
  65282a579baa02c027aa09fea4fd2b03
  00038.jp2
  eb89f1248c47521ca852d9197b4c4661
  00039.jp2
  684574f06b8d5e991c56a4b1da35619f 3717707
  00040.jp2
  ad8505f1363c0953e7c6f448c5e5aa56 3717657
  00041.jp2
  0c1672c5dfb5c0f7f6ec28354c0af452
  00042.jp2
  bb4907c3c193f5fc0720925fdf32186d 3717695
  00043.jp2
  95d906bea6c469bd70b02e6ecb48ac3e 3717705
  00044.jp2
  c4c0091d9c70dbcd2d61dc486aceb433
  00045.jp2
  206ad83f7183efd0427345c6d7bd8689
  00046.jp2
  097958d6910874d9a5068927128c9392
  00047.jp2
  e84deed5d83885f1ae3662bd38af4f78
  00048.jp2
  b7e40005d2dd5d70a94e7edc5fce02e7 3717730
  00049.jp2
  a6f6cfffad7eae3e2ee07a5c3a7e2c9f
  00050.jp2
  ae374399d04877fee671d4a6cf9494fc 3717715
  00051.jp2
  f0d10665e23503d2d5301560cdc80292 3717592
  00052.jp2
  6ff9ccbe207d818ef478a72425dced3e
  00053.jp2
  cb220be9260beae347f4ba625d95f46d
  00054.jp2
  d189e86eeefdc79f5f8e0e0c58ac6f24
  00055.jp2
  ef1d8c88dc2992242bc64bdcfb17cd61
  00056.jp2
  491ac7eb33b9c43ff50d6d9f14190148
  00057.jp2
  d155ae9fbaf98c6c8d647e67869dcd52
  00058.jp2
  17626b4449bf0e8291b7d9192c92b781
  00059.jp2
  ff0187b6314059eea9ca6f391981f578
  00060.jp2
  ade41ff11f7c321ae0a392ad69699e04
  00061.jp2
  3b5f018644162bbbb5a85635d8518d50
  00062.jp2
  afc67e6e2c858e5bb8fc621d684d08ae
  00063.jp2
  0e01a4a353a6c29aa721cd38dd3c5dd8
  00064.jp2
  71e0d752e74e234e6ed456bdf0ad8fb2
  00065.jp2
  4daf206e45b588c5bbf2af96fc32ee4d
  00066.jp2
  6764f8a8d9e71927809b22d3e2cbb790
  00067.jp2
  3409a87e2cfee4529f7d3e862dd32633 3717733
  00068.jp2
  dd3f5734929f131dabcd1ff4c329f34d
  00069.jp2
  cd505f41c47a5f1ddbe2b68216fc3e0f
  00070.jp2
  ddc74a79a6aaabcdcecb56cdfb224aac
  00071.jp2
  48634023fdcd937f654b07558209dc17 3717688
  00072.jp2
  a0df38daf804d1cb6eabb32925380197
  00073.jp2
  1e6cd37f92487f383da4263afb16f309
  00074.jp2
  4ac006f12838ac343b7be91f66192d49
  00075.jp2
  1c07be49427524ef980249650d75ac5d
  00076.jp2
  imagejpeg 3b2fec92ae103efdac2c998b130b083c 692071
  00001.jpg
  JPEG1.2 cdeaf4cd012256bede3c0e66f4eaff61 94944
  00001.QC.jpg
  0b1c5ff762b9a82bb3a543e93c9954f6 786329
  00002.jpg
  JPEG2.2 1dcaa95407f607bb367671d6753e4a8d 102542
  00002.QC.jpg
  46e63a36ac014fd39107a790b2f186a7 521434
  00003.jpg
  JPEG3.2 f58297a4c690ff68ebbd169039d41a0b 87126
  00003.QC.jpg
  6fc1cfbd4ca83e59ee311e0f7c77db67 569200
  00004.jpg
  JPEG4.2 bfde8c93a019f7b4c7c0e2c2e15f87c1 90042
  00004.QC.jpg
  e1f3af2a59d94f0f09e03151b595002a 534184
  00005.jpg
  JPEG5.2 ce5ee1db116ca8b1dea2d92bd6d28d9c 84940
  00005.QC.jpg
  b7203e072ac52389cd8687e8c5eb43f2 582672
  00006.jpg
  JPEG6.2 e1786531d631c4a1066c150c43ed1b56 92874
  00006.QC.jpg
  2cdc4ef42277791e4520d9808031ece6 509545
  00007.jpg
  JPEG7.2 87763e9bc9523b03c2cbede13e124cb9 86883
  00007.QC.jpg
  3de03e026a671b6d24114884a666335b 534768
  00008.jpg
  JPEG8.2 608f03c850a0c010d1b911f76a0731aa 88354
  00008.QC.jpg
  dd8c611896947a2e75b8f0b96b3cfe1e 563406
  00009.jpg
  JPEG9.2 00bec9b342b791fd126cc67e01cc2166 90690
  00009.QC.jpg
  ac4129687861beeaafa537c1c0810caf 566522
  00010.jpg
  JPEG10.2 34a739906fbd50e361f5719951fc4868 90247
  00010.QC.jpg
  19279f545a0fd34ed3c53e067eb2eedf 488438
  00011.jpg
  JPEG11.2 9f7037391430e6ca710c563bbc484b70 85871
  00011.QC.jpg
  1d2f3c05e49344a4bbcb78ae16e69f07 663784
  00012.jpg
  JPEG12.2 5bd8f44697cb561b2b1e6c8b179630b6 95741
  00012.QC.jpg
  a866d0fe5e65e36ca224df4312489196 550486
  00013.jpg
  JPEG13.2 54c9170ab271fcd3febbe4687c1abdf7 90039
  00013.QC.jpg
  2179fa66ca8b1328c7cb9160978bd5ba 758366
  00014.jpg
  JPEG14.2 27255f99cf5a67558e3fb234259f8fcb 96952
  00014.QC.jpg
  b0b331c6f7ec9f47debef2b593230d71 587164
  00015.jpg
  JPEG15.2 aae177fdff4a39b882a187a7d7ab7dc3 93858
  00015.QC.jpg
  f28f63d09e9f09ec759cbd6a65f2e672 493523
  00016.jpg
  JPEG16.2 68c2c64d8cab7f1a11b19ed414613263 82704
  00016.QC.jpg
  53b5d4549fd85602f8e6c160d97ea3d7 652227
  00017.jpg
  JPEG17.2 158e5060934092bfde180cb9e2ebcd96 94286
  00017.QC.jpg
  ab0386525b6e171958b1a160c4570aae 646568
  00018.jpg
  JPEG18.2 10025b8dd789e3e947cb62da186c1d24 94914
  00018.QC.jpg
  52d1c789a3dadcc7fe8cbd455ca5e614 597237
  00019.jpg
  JPEG19.2 d15e9950daa2617db55a7b724e39f3fc 88370
  00019.QC.jpg
  ce36f87385ccfb747de02c770ba619aa 641478
  00020.jpg
  JPEG20.2 d8847ecf125eec53d3430a5a62b1e076 93008
  00020.QC.jpg
  eee0e85050ccbe44ca06909d197b923b 551970
  00021.jpg
  JPEG21.2 a3682fb946b4495604b9baf5ba5a6965 84277
  00021.QC.jpg
  6f59a9a50d0a3bb329879cd9c19d447d 664483
  00022.jpg
  JPEG22.2 0cba7478a55f5731ab8369775ae08d5b 101958
  00022.QC.jpg
  4478720f3660212209d60b198ddf89b6 657906
  00023.jpg
  JPEG23.2 98b888cd747d39608ae7fe1c3baf12d1 98737
  00023.QC.jpg
  a9bed7d80766f4095b4535ec603b4e1a 609819
  00024.jpg
  JPEG24.2 eaf62508f62ab05bd28a5ff5fbeb1642 89161
  00024.QC.jpg
  bb89371759015ba524220f83c4db1b28 725936
  00025.jpg
  JPEG25.2 fa107d567a36e1483e880405a6074200 94061
  00025.QC.jpg
  79e5b8f00e41677cd186ca60268d8e0d 646096
  00026.jpg
  JPEG26.2 55b892f742471318217fec8bdf312291 86973
  00026.QC.jpg
  15a968d2b953ba293c74e0349d31215b 704977
  00027.jpg
  JPEG27.2 13dd9386d18dc52cf3ab8affbcf6dc6a 94892
  00027.QC.jpg
  49ed7f4e9923fa8f6bf0e1ba4aeff64c 748482
  00028.jpg
  JPEG28.2 f878789313496635288259a443689805 97173
  00028.QC.jpg
  3fcf2207069054b92f9ecf14aac039e1 701893
  00029.jpg
  JPEG29.2 cdf1d635ba6914e6a0cf882a20a1c504 93358
  00029.QC.jpg
  6fe2544eae62f612b28bf1d771bab8eb 554846
  00030.jpg
  JPEG30.2 3eb4395f5d819863a497df710d262660 84833
  00030.QC.jpg
  e52f826f9a45199efb29af65e706fb7d 667709
  00031.jpg
  JPEG31.2 47f337b95f04f18b8c672f8214fad83a 94247
  00031.QC.jpg
  69f8b9858cddcfae5e4d8b41bb6d6adb 675157
  00032.jpg
  JPEG32.2 5a0ade2034a206258d94853c66f88175 95527
  00032.QC.jpg
  a5db4d224884fcbba3d514f5872011c9 640949
  00033.jpg
  JPEG33.2 e25f82b436cb9a0cc7f2934e752de26c 92585
  00033.QC.jpg
  03875cc3c7c200f66c10b738111bf071 726385
  00034.jpg
  JPEG34.2 a6e74ac65dc394a281ab83f33871de67 94997
  00034.QC.jpg
  e2fd22a62d6350931c30e5d3fba80c21 734628
  00035.jpg
  JPEG35.2 286416f481f4695fb07d43eb98d394a3 96379
  00035.QC.jpg
  4b84dacb90cd8ebc434d8bb04ce7e5bd 801912
  00036.jpg
  JPEG36.2 4f30b3041d725e91050d4e0e6d7f26c6 100226
  00036.QC.jpg
  dcf8f32ef87da6585c638cd008909e71 717610
  00037.jpg
  JPEG37.2 ada247e7f2097ff9155d1f8ea51b224e 98054
  00037.QC.jpg
  bcf5e38505bfad508db43882d49378f3 763265
  00038.jpg
  JPEG38.2 f7a97d19691b6719a5ba6f660f725f68 98316
  00038.QC.jpg
  49e852b3b7de8b4f8c2f03a1f711e576 752690
  00039.jpg
  JPEG39.2 2260f89ac5b242cd8eca8775ab251836 93264
  00039.QC.jpg
  7e846ffad5c51dafebfbb740f1fe39c0 747649
  00040.jpg
  JPEG40.2 0774c9d8f29fdb6043bc695748da6406 97221
  00040.QC.jpg
  749370163a062ee30874d53daab50529 745385
  00041.jpg
  JPEG41.2 2a960743286a7a38b29c811849c5e8a2 95067
  00041.QC.jpg
  45013134a38c9ef62aae88d1de163a2e 707866
  00042.jpg
  JPEG42.2 6bc7849ed9043684b07916bab1d3dc45 93006
  00042.QC.jpg
  44e26fe243e652c4a3b5722ed29bc02e 688902
  00043.jpg
  JPEG43.2 3251fd7bb687cab9286b9c56d8e37521 93946
  00043.QC.jpg
  525d2ea00e1bbd4061b4403b53ce3e16 717944
  00044.jpg
  JPEG44.2 8f8f41942f1b626578f5e6c4a63a8e81 94710
  00044.QC.jpg
  d378e0c76140b6643409bd61ed89372f 807643
  00045.jpg
  JPEG45.2 95d076fad0c92732434290bb654c183f 96449
  00045.QC.jpg
  8aea39484831b02c939b34630c0718f6 741637
  00046.jpg
  JPEG46.2 1fcc835de5f50bafd8cba3432ae6c1da 98787
  00046.QC.jpg
  88a7360ce7fab749bb8b1c198c18a78f 720284
  00047.jpg
  JPEG47.2 83d54589a32c78a08ebe2fb25857875f 97748
  00047.QC.jpg
  ce389b28149a8d0f8bcf814329b0a066 640453
  00048.jpg
  JPEG48.2 7f248b9f513c09160d5371d899bb0ae2 88882
  00048.QC.jpg
  91949dcb5becedd862cd1d248cd4dafe 554036
  00049.jpg
  JPEG49.2 599fae7dc679efc0b041ac667c55e7bc 86670
  00049.QC.jpg
  863b72383643db5a54dee2018d97b209 750235
  00050.jpg
  JPEG50.2 c4c06a793ce0c7fa16d9fbb31c81a8d2 102435
  00050.QC.jpg
  b5d2b6255323854e373657b554c24d48 678739
  00051.jpg
  JPEG51.2 d5394deda6188d810fc40e0ce220df17 100692
  00051.QC.jpg
  8f47a74cf24e5d5fd762a86af5a54906 690809
  00052.jpg
  JPEG52.2 4216c897c20970d03a67fbfb0440b0de 102048
  00052.QC.jpg
  327449ca87ad5f5a6f5fc6dbf7777bfc 735350
  00053.jpg
  JPEG53.2 fc3d75124b16fd3afd419032212fecd6 103230
  00053.QC.jpg
  1482d64e72a96e9c74902111bd5e8ef2 718947
  00054.jpg
  JPEG54.2 5d0a73fbe627a1d9d4020a294eb76b1d 103987
  00054.QC.jpg
  cfc1b6b4af7930839b42eab2ba7f12f5 666805
  00055.jpg
  JPEG55.2 82f9af302f0504c958c42760b76cb462 101576
  00055.QC.jpg
  514a41f04fb6c71694f42525d14267bb 732726
  00056.jpg
  JPEG56.2 5e8475e161e66d08c3b66492b7280b69 100969
  00056.QC.jpg
  d0aa1a9291cb512f37c19e7eed8c36e0 758508
  00057.jpg
  JPEG57.2 f35111f6ac4fedd69aa454491d3197d8 102272
  00057.QC.jpg
  1e1194699fc9708a12108b0469ac4728 769869
  00058.jpg
  JPEG58.2 52ac3e300f2f94908179f5760d38a318 100927
  00058.QC.jpg
  abe9e1d575cb9b37a72ec3878dcaa475 817488
  00059.jpg
  JPEG59.2 d46aecae2a9632ed0088333dae4346df 101892
  00059.QC.jpg
  12d9c70668ef462922a95fd9fd58dc2b 827050
  00060.jpg
  JPEG60.2 df924d65d9b29d5067d2b6320eabf4f2 102223
  00060.QC.jpg
  764f60b0d264605d6ed28a4974f6fc36 798079
  00061.jpg
  JPEG61.2 39061c84cf247e43726f798bb9258970 99512
  00061.QC.jpg
  88b32439b71c8dfadf82f82b241ffcdc 799504
  00062.jpg
  JPEG62.2 38f63b7ad57d6959fac7f1307061cf0b 98578
  00062.QC.jpg
  f1e7fadce1995cf2d42312f539f486ef 802526
  00063.jpg
  JPEG63.2 af892db21dd0d5cd63e3324558a5793e 99137
  00063.QC.jpg
  00c642190a5dbf5e2be45aff3a04ca23 610642
  00064.jpg
  JPEG64.2 15458114c8d2c8c2f2af889c3e475dc5 92022
  00064.QC.jpg
  3ada16969138329bb8615a7ccbd6165b 446474
  00065.jpg
  JPEG65.2 49466b50d11ba2110770d84c2d57d9d3 83663
  00065.QC.jpg
  68a4f599e8543ec630992841db823d32 410163
  00066.jpg
  JPEG66.2 2bedb7596729d5ca4f9ab9a633de35d3 78127
  00066.QC.jpg
  9655debfbf3227ff610c3bffa242aa6f 336473
  00067.jpg
  JPEG67.2 023ea9c38b3e4ed4db8fceaa1d91a420 70436
  00067.QC.jpg
  cd874bafe950e9328868aedb3da35b07 332641
  00068.jpg
  JPEG68.2 e0bffb5f936d3b9a8d9121523194f746 73025
  00068.QC.jpg
  fe628c6651c7fda13732a3db02adf3e2 428482
  00069.jpg
  JPEG69.2 a85d65afb3fed9870a79d3a4b4768ba9 84598
  00069.QC.jpg
  b34045d2eafb83868f9d81e33db5c9cf 414520
  00070.jpg
  JPEG70.2 df1aab9b3c0e14c7950f79a2621e8786 78815
  00070.QC.jpg
  b2c60b510db81989ba6243e09d77b5a0 369422
  00071.jpg
  JPEG71.2 1a893f9ef903f2cad7b8d1b2e8a03193 77824
  00071.QC.jpg
  cabd5fe928c3d8f67be3a47534a7c1e7 368424
  00072.jpg
  JPEG72.2 5452fd43ea70be3980109d66058c885f 76091
  00072.QC.jpg
  577deb443d31e9323fda66fbfee3f9a6 557664
  00073.jpg
  JPEG73.2 17ea97b27a8825c5890d3da8c1bc42bc 89012
  00073.QC.jpg
  942209ff9e486ae910697e80c454982e 484862
  00074.jpg
  JPEG74.2 1877b7d9f217a4a63fe6856072357a9d 84314
  00074.QC.jpg
  fb72e6b2315926fc40fd32e1d6f1b182 502580
  00075.jpg
  JPEG75.2 38d5b7724a2263e9deafa97b50a9426c 86099
  00075.QC.jpg
  853372de62712fe146bb03ef5a15451d 484144
  00076.jpg
  JPEG76.2 ac6cd5837e1b84110b45cf0b613d9017 85476
  00076.QC.jpg
  THUMB1 imagejpeg-thumbnails a4388df02c07d0d0733813f1a2e85d56 37887
  00001thm.jpg
  THUMB2 e677adacf23f3bc6b6794f0b12a00f33 40581
  00002thm.jpg
  THUMB3 81a72b1b89c2bf6070ffda5210712553 39395
  00003thm.jpg
  THUMB4 6846fdd61e737503df31587b54ce90b0 39858
  00004thm.jpg
  THUMB5 99466a75f4e2dfb60bf3bc1e11d73c3a 38789
  00005thm.jpg
  THUMB6 bffaa2b72125245a898a10a18fea3ea2 41520
  00006thm.jpg
  THUMB7 5e866e7ac7b5f36a71ef47203f615b3d 39836
  00007thm.jpg
  THUMB8 4caa5be2bc257326cebc316062b15262 39747
  00008thm.jpg
  THUMB9 ce9a087f72f3120998095b67c5b6c3d9 40872
  00009thm.jpg
  THUMB10 1f6dee0282e937f8c04a1bcc75bfb119 39476
  00010thm.jpg
  THUMB11 3200979f019575a32c909dd8e9f24d53 40105
  00011thm.jpg
  THUMB12 a67433b432838909e9b4d1ec9748b0b8 40694
  00012thm.jpg
  THUMB13 76ef6fa8122d6c1882284d66a396399e 40147
  00013thm.jpg
  THUMB14 9022a31be73b7a893dbabf746832a964 37663
  00014thm.jpg
  THUMB15 71074bb6539c2aa9624543a8cfa14544 40983
  00015thm.jpg
  THUMB16 a08e1687c958952c41834b838aa46d6d 38604
  00016thm.jpg
  THUMB17 700d3ee308c734bb61bba66b634ce3fe 39900
  00017thm.jpg
  THUMB18 ce69d9d6a17f131f8053a6ae9135515a 39791
  00018thm.jpg
  THUMB19 c90ec840e26b796e0cd4dc2933510894 38389
  00019thm.jpg
  THUMB20 f5802c8936ab83fc3d19b70e443e65b4 39666
  00020thm.jpg
  THUMB21 53b61971f47dfb40e961aa928c6fac61 37076
  00021thm.jpg
  THUMB22 b67f1a0136acedd0bc3fd8b86bc77f17 43037
  00022thm.jpg
  THUMB23 705293551bd708ec4cdd77322cc3830a 41111
  00023thm.jpg
  THUMB24 1429d93b5de889906447e05044555b65 39180
  00024thm.jpg
  THUMB25 42ae6884601a319f9b20aad3faeedaac 37503
  00025thm.jpg
  THUMB26 6a5d54bb4b65c7d3323f37de83b18b7d 36545
  00026thm.jpg
  THUMB27 32da82097fceb0c754cce267e19ef3c2 38485
  00027thm.jpg
  THUMB28 9aa132cb33f77ed470249da114a26a61 38276
  00028thm.jpg
  THUMB29 fe43346b5a32f15eb1f660dc4d7098a2 37577
  00029thm.jpg
  THUMB30 ee1562133a5cfbe754a3b2d9a410d01f 37983
  00030thm.jpg
  THUMB31 3f3a7b5258be84ffc38cb549a9548bf3 39845
  00031thm.jpg
  THUMB32 974bfed2a39533f6e059989c04ebee19 39568
  00032thm.jpg
  THUMB33 a7670b4e58bb71c524bd3f2eda64fa58 39258
  00033thm.jpg
  THUMB34 c74327fe7263e1b9e71e05dde42e0113 36750
  00034thm.jpg
  THUMB35 521b7f7a4b4194e8d9c2a1a3acdd108a 38639
  00035thm.jpg
  THUMB36 b6eb1b16b2b54f697177a9d10d526909 38767
  00036thm.jpg
  THUMB37 554fda437ca9419fa4675dc82fac3d0e 39036
  00037thm.jpg
  THUMB38 4a845736b831f31cd5db275c1a28f507 38899
  00038thm.jpg
  THUMB39 37a6daf3db591ab0a43551381df38396 36218
  00039thm.jpg
  THUMB40 2fb6be11c5aa83888417ba890721ce8f 38460
  00040thm.jpg
  THUMB41 77bf06a0d3bcb286b5bef51052a8cd13 37892
  00041thm.jpg
  THUMB42 8783edaba549c3c33963e9c7260f0445 37572
  00042thm.jpg
  THUMB43 bb3f0d530c8e2decfce13279352c19d2 38864
  00043thm.jpg
  THUMB44 105a0722c1d776b690c619123c5ebd8f 38199
  00044thm.jpg
  THUMB45 2eae2030a83bbcf4d4e2f723351440de 36664
  00045thm.jpg
  THUMB46 2ed5c6ff084793a46c6092cf7ffa2bc0 39301
  00046thm.jpg
  THUMB47 7266422b1d003be753b9f0f6e1c750f9 39119
  00047thm.jpg
  THUMB48 c1b3e0b985afb6d9573ae8ec93e6d42e 36217
  00048thm.jpg
  THUMB49 2c1b121b4394aa27f498f74be7b37b24 37853
  00049thm.jpg
  THUMB50 ea393509b1efc426fc4420b846c51382 40912
  00050thm.jpg
  THUMB51 e43828a8a5fe625519ae8266136c787e 40938
  00051thm.jpg
  THUMB52 f057012411d5254d473a75b027e6c6a3 41013
  00052thm.jpg
  THUMB53 6e45ebe311e0b10c19b96f0a5a9d0b6f 41102
  00053thm.jpg
  THUMB54 22b6ed3ba643fb06a665d635cbae7aaf 41507
  00054thm.jpg
  THUMB55 5c62fd408830cfa7b88d746b42b78ae9 41211
  00055thm.jpg
  THUMB56 4e7fc6664a0b1ba3917b3cc11198824a 40059
  00056thm.jpg
  THUMB57 51bc658e96ddfee1bab62fca21a7e901 40451
  00057thm.jpg
  THUMB58 ea46a04c7402555c2a364cdd7f11bf2d 40006
  00058thm.jpg
  THUMB59 b9ffb7f7f615ceb5bcdeb26f8c404e7d 39278
  00059thm.jpg
  THUMB60 10ab71fa92c8819a496a58eafde7aec8 39461
  00060thm.jpg
  THUMB61 ad2dc5a81a234ba07ca4e140c7b12ce6 38474
  00061thm.jpg
  THUMB62 e89fe0684ee8ca9f2daff10013fa40b7 38028
  00062thm.jpg
  THUMB63 370bdbf91d85b5a79d3381933129b4d5 38135
  00063thm.jpg
  THUMB64 ca53eb0c5c8df82ac41f13b916977a0e 39615
  00064thm.jpg
  THUMB65 9f42517189352411f687eba23bb746e6 39642
  00065thm.jpg
  THUMB66 731490f71b6b3070d989ca6247a08161 38225
  00066thm.jpg
  THUMB67 30734cf5dda979bab078540b02d53b96 36177
  00067thm.jpg
  THUMB68 585626d416ed7ddc15c1896c0af536bd 37946
  00068thm.jpg
  THUMB69 476cb2985d85eacdb73adc6b7a6fa906 40482
  00069thm.jpg
  THUMB70 fb704c07b72aa3d113690d8c5401f927 38638
  00070thm.jpg
  THUMB71 f02b19611a1492eaa4fcd54d0ed8f3c6 38877
  00071thm.jpg
  THUMB72 f3bab1c02aa7da0aa32bc23d30727651 38110
  00072thm.jpg
  THUMB73 1c74f8a62a9d7d89749f11082bdebb56 40126
  00073thm.jpg
  THUMB74 e46ae4c41840987c30080e38006e2c78 39132
  00074thm.jpg
  THUMB75 5788dff0f195a677e1fc49a733a15cd3 39918
  00075thm.jpg
  THUMB76 60368c8625af2400ea5b7e2dc70be9ae 39596
  00076thm.jpg
  METS1 unknownx-mets 97a6202594e18d0cd8dd5624e8a5d3d1 82005
  UF00001565_16626.mets
  METS:structMap STRUCT1
  METS:div DMDID ADMID ORDER 0 main
  PDIV1 Main
  PAGE1 Pgina Page
  METS:fptr FILEID
  PAGE2
  PAGE3
  PAGE4 4
  PAGE5 5
  PAGE6 6
  PAGE7 7
  PAGE8
  PAGE9 9
  PAGE10 10
  PAGE11
  PAGE12 12
  PAGE13 13
  PAGE14 14
  PAGE15 15
  PAGE16 16
  PAGE17 17
  PAGE18 18
  PAGE19 19
  PAGE20 20
  PAGE21 21
  PAGE22 22
  PAGE23 23
  PAGE24 24
  PAGE25 25
  PAGE26 26
  PAGE27 27
  PAGE28 28
  PAGE29 29
  PAGE30 30
  PAGE31 31
  PAGE32 32
  PAGE33 33
  PAGE34 34
  PAGE35 35
  PAGE36 36
  PAGE37 37
  PAGE38 38
  PAGE39 39
  PAGE40 40
  PAGE41 41
  PAGE42 42
  PAGE43 43
  PAGE44 44
  PAGE45 45
  PAGE46 46
  PAGE47 47
  PAGE48 48
  PAGE49 49
  PAGE50 50
  PAGE51 51
  PAGE52 52
  PAGE53 53
  PAGE54 54
  PAGE55 55
  PAGE56 56
  PAGE57 57
  PAGE58 58
  PAGE59 59
  PAGE60 60
  PAGE61 61
  PAGE62 62
  PAGE63 63
  PAGE64 64
  PAGE65 Suplemento 65
  PAGE66 66
  PAGE67 67
  PAGE68 68
  PAGE69 69
  PAGE70 70
  PAGE71 71
  PAGE72 72
  PAGE73 Comico 73
  PAGE74 74
  PAGE75 75
  PAGE76 76
  STRUCT2 other
  ODIV1
  FILES1