Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
--EI iicriodistno cs en lo exter- 121 afios al servicio de los inte.
114) will profesi6n, en lo iffiterno reses generals y, permanentes
mt itacerdocio". DIARIO DE LA MARINA de la naci6n. El peri6dim ma's
Vepin Rivero. anti-ito de habla eastellana.
DECANO I)E'LA PRENSA DIE CUBA
-:XXL-Nfinjero 1701. Julio de 1953.-(Cefiftell ictor, Alejandro y Claudio.
La lhh, I na, Martes, 21 de' arit de -Marti. Santos Daniel, profeta; V PRECIO: 5 CENTAVOS
- --------En mieva remition,( militares' ."CONOUCE 6,791 TONELADAS DE a o
ReW-firan-en Trab'j
PETROLEO'EL BUQUE ENCA LADO
tai,'velz se senate 6v Ia. fecha que tio se peritaftra,
Al no dar restil'.1do Jos rt- III o1cad ores, se procediii a sit (If IT,
foci (I a-uardar lit pleamar. Atribuyen el accident a ]as fuertes corrientes 11111ut
en que Se f irmai I'armisticio ina Inielga mas
m
-veretario que "el Gobierno
ima rent I ivion incondivional", afirmiii los sim-orp.mos. I"xiste en Ia Dijo ell sill) se halla
_40
ellpilal' de lo,. E. t imirlia eantela al tntim- (lei ustinto. No Ito firinalf-A- 1111111.11N, III'Vorillmdo. Piensa que estos moviniientos
I spolillf
I)iiiifin delegado de Rhee. 10 ipie priie!m 1111o 110 lia depiffeoo s-ti actittioll I fines politicos, 10 que 110 tolerari"
I UN TO S Il.kSICOS DE'L ACUIEll I)0 IIR FN 10 SOBRE L.X T1111"GUA CANALIZE kl,':kN LAS DEMANDS OBRERAS
Serin stjst;ttjllt)s los obreros tifte se 1,
1: ;(a activiinflose Ia eoftstrtiv( i6n ds-I -pv lar i 4) divide se stiscribiri el ancen de
maner. ponsable a una huelga; ademis,
armisticio. Todavia (1114-dall flificiles pr(,Wcort por r,,-oker. I)oce horas
deiqtll s seri dada 1.1 411. Alto 4-1 hic,m! La conferepicia politica contra las infiltractiones rojas
En In inafiana de ayer cLIcbraron
una e-tensa entrevista con cl ,ubTemencnTeherAn ': I
imo convention eiclarin tic Trabajo, doctor Fi,:;rcisco Diaz Arguelles, una comisicin
&I Bwo do D,r,,c16n de Ia Calif,der ic on de Trahajadores de CUM.
n -e apon nuevos d isturbios
Culla V III 7 1_ I integrada por ri secretary gen ral
. lI1T_ TE I I ER A N _'I) All P. s. r.. de In Central Sindical. se4 TO K 10 itilin 20 1 NP 1 6 fictr Gillberto Goliath: Buenaveritu- I qutotidades i I (sladillini- Lcipcz, Jostis Artigas, Conrado
n ,.ciar Ink doses rk esl a SH .1 oil) PCICILlet. Facundo Purnar, Guiller4 clin cul"'l, ('I 'it dadaros ,Iu( 'n lvles!re. Mario Menciliza. ModesA in inteicambio total 1,,nersr do in -6
Ban bO tO. I SanlingoicCobo, Jo,
81111111111&(A tiansitar majii- calle, de p6, Z Go za e7 N Jav r Bola:ios.
111111"'Ifs lie dola.cs. Las 11", Tehey Ali, pu, ,
in., dvat idkmin I nw proxi- parlida- I para trilar en rejaci(5n con las de1101 1 ,';Ishm,_tnn FIT I CIL1,111- (is I el 901)" ,Ian I- alizar I clalaciones hechas por el Gobicino
ncinw, cuda" lo., -omel m cion, III or Ins in el svi-Itidn de que no scran Pei
Fill "It;Ill I J 1:,clcii link 7
T. It 'In I Isl c,,ino oo rin habei pod!do
ia citada comision enirmistarse con ron a Mn"
- 'a ;;,r T-1 pojapol, d, clulilln;, I;ib Cook ajo. doctor At,el Irkillistro dO Trib,
11;lq por -s (to (I i (111 11;1(( kill
60 millom .11 .1 (file njo Gorwalez, qLlicn af:rnio que
mualm(nic tn 1 1.11 H- En Ia cal, in ril, rr,)F no Serian periniti(its mas litielgas en
b:mn, I.as aIIt,,I-Id,Id,,,dIl(n (! ,;:,l'on 1:1 t.nque-petrolern -.11-10" de hantipra liondurefia. con un carramento de petr6len crudo para La Ha ba n a I p, r A t I I fi-ni, los serviclos pubilros. ya que ello la XILIalld;ld ('Ijb:o 11 Ip IIId
(" denaii, encall(a -,i a -n(rada cl, no-tici puerto. afirmikkadose que dehido a Ia Intensa corriente ma r i na, 1%,t rrianih nd,,,n I. 'ba en perjuicio director d,,f pueblo. If I,- millOll v litill o d- d(thir, 1 Vile swinpre restill8ba viclirrk;, de
in, i(adiriII rotre la I'ma Intimero 2 y el Rajo de Ia Punta. It los problems obrein-patrona;es
rietn,, V'EIrsuIs,,crl1arjo dvI Traham At
fe rs a este Aseino dill,
!,A (I jonli, I Ins
A a I o";ii Pese a ]a op si kisilanirs que los paro sienilirr
Pidio' Za) din a G arantias qtie ci'n de llosefi eran ps! .uroodnivs (I, Ia paz pLjill Ca y ag, cgo que 1 Goblet 110 eI,: ,n h, ia )a hondalliente pl-CUINIdo I)nl,'I tv a, j I I, it pensaba que si- inowl-I
:ginh,"Ild ciill el
acepte su recurso v prod ame 01strib U)T en alintente tns iespondian ;I cmignab poillicall
latIfIC6 (Im no se peill.11111a 111A
(,(in jje n 1,It.11 de natos obierls .%.,a clut, t-stiinahii nuv
ink"do en 1 ltloa'
u-na .,I;" III, Ins "oba -os
Z_ it,
n (1, 1 tainhwn n,,,,,noIT-, ramrfas(a (Iaes cl i IlliLos delerados en ]a goelacione.% de trerua. generates Willia K. I fa Ia Constituiri'n del aho 1940 hinite E s'te-O este d Berlin "). de Trabal I.
rrion, por Ia ONIL N"Narn 11, por Vorea del Norte. moments anics de a,gamunlo d(still,9cl., :I Los'dirit,,ente., obrcros do In C
hallarse rrente a fren te para decidir de tina velc Ia firma del armistivio. 'r C. expics aion sit inconformiml, corno PI S(-r iclo 'e- ad ,),I la, declaracionvIt fornula-ielviite entre el I)r. .1o,4 Mannel A. 'ji-I Njorl ", I Vito, ,, 1 hi-cidoa estratagelina para bm-lara lall, m1oridades
PANNIUNJONII L"" ikili, 21 1 :(, +.e a ',it I,-i. n a 1 1%; 1 t a., Contra los Paros inbrLios. v Ia'j,"1111711751. 'A t' I Di s 4:Ip," d,( w, I, I-i : apl(113.1 1 lif caron que ]a hurIga c., Ia unica
P( Isonal Lill Ofl(L'ijeb jjjnj(,S U I'. (".Ia J(.1 lilt (11-collocido. (Itle Se silpolic callo de Ia P(divia. III "ClIC11 W'ol V, I pkic rO atli, -a antincian los Soviets (Itic 4 ;irilm aytida :uma do dcfensa quo tienen lob tiarnt:nI1,(klLs so iemionm i oy elk ine. if ;- lmiadorvI,
I_, hizo (III(- se mispendiera eI acto difirante iiiiii liora (III Pla('1101 -I'l .1 Ia poblaci6o hambrienta. Reitera F. ti oferta Gilberto Goliath. Jesds Artim v
di, d: loconf I lso I I d" lus p: jlifn-;oI4.W _T, II I.. at", Vl 'al'i" 11 d: i F; -inlo Ilonlan. dijeron at subsrpa, at s pa a a fit m a (1, 1 arnii-- 1- 110.11 -1 a 'esion (I,- ll:io; [ ., co, II'l, I R ,:j I- I" la I,) lick Traba
A, ,is 20 Al",- Herhil I licrid- del 1,
c0arti de fit d;in i,, ]-I Siiptirin-,
'IrIn vsta d'! !a I C! m i(n I I, (I, j_1 at nc)li, ;,, A 1) ot,-ranna -alwi lack In"ll ilctwn in que Ia political
1,10 H. -_,_ d ",W ), 1(1;. pur el I I-cill so de it,- A, IIIfI,;"!o. CI T, I(], I d:.w r 1, l h Bit 111, 1, p f, W -,, Ins in-iRdn- i la m:in(, it J4 aicna at movirniento sindical
Ap;rm tlintnt, kin of, I. p,. a 'LICIoI-I:c1;.d dr 38 cod;iclanos f I Ind- o c dii i i,, "I rusqs. oil qu, ](is lidres obi-cros es.ahan
, I n 1'- 1 -101a InS F: I;110 .1 col'illuciolli- do(Iol 111(f)"Ido NII, it it, -Mallanna. cn !in- I-es (IL www. niu nccr l- la5 ajuv -,, IT jj (j pal., oil asombradols uc que el Gobierno prclalos robala 'n I"s 11,111- hora d, i 1 1: 1! 1 d, cw (,it, rpp polici.1co. ;n mi, j Iin A Iis nalm nos. dcsconoci
t."" fillall's I'le Tales CO- 'e I., bit I s do 4 6p abrit clef DOSNCI) Ann. all- Hill ( ;I eont, a ,I fm M FINTIA I ("i" to 0
'110 a 1, nc a de d emwcaci6n. El oil,) niviite, y i, i el luns c nfe.l.em i_) W of Tribimal de Garantias Cons- F 'n r!io a Ia W, pill I'', &I !it( MOF"'i I! nev"I U Vibr,
ei.tue.ionnies y Sociales, fuci Ia mAs ;,cto. clue el 'ribui,; (it, oli'llento, c, 34"', C: inecuencia do ert:a 0 P1 In, d, it,- link p, iweia -t 1, r. is I 'tif6nien po, Tntrol c-n F.s a- Pol ido, cle 15 iillo- s dt, doiRres Info,,' --it- 7),, Abnd -:.In, el general 1, v
P admilimilati-iliti'Va: 'Ambw dj. Jt Cblj6. MIit.,, A de )as celebradit Qi bjen delftteral it,, ,a dt-1 Joe I e, a- I :; ,, mir. P- riel Pletio. in da ez" 1'71 lt 7-ma Oiwnial, I,), Vrtnlesp- rip Bcll (lCIdcnI;,1 u, top P, 11 a C T L' Gil )crtn Goha h rreuni( I (sit it la, III a i. C I -stp el ort ;,ni xn 1,1, fjjC- PF tvimn (we dentro de esto tiempn Salt it Mri-ir Gert or la A nac'm
III, par,. r, :bo.t -I it.cl -o do unit hurn N dicz I jtt:cs, adviiii. d L, Oo-1 We se fl,911 w-'enla-lo pa- l.'Werlo" -c, , d, !,I ur", ,, e In nl, M Burn do M irOficialeti, NlAvor mlF. I m6H.wo cwt I a hiccr lic"a: los ;,uxlllo j ('11- ;1 In r Sol I (,,: I, a Ctntal Sindcal
de Viiiadill MIT ebi4o at incidil te do 4uc :ifico ,it T 'll.clin ecntrnei6n d Znvl R- 1 51' I'l de \*I- do ',lei .
ANTIIUN10m. Cm.(-a 1 '21, r d. of ex scn.qIinrrn;)- huria:1 dIera In milks i, lutit l) I F- rin I'll Ido & I Iclon no hicrin a. "populai do AIc. DeclarAcIonell; fie] subsecretarila del
in Iosk M a It") PRI.1 ll il:,7'; 'I Ir,, Trahajo
ITI rirs, I AP- Do, rrupins Ov oit- Arnladd an 11: 1 rucl G Itie- a P; III fit,. cl 1111.111 111 f it ;I In fit: it :1 0 IT ritil que sr I i ,aloll a
a 'I( 1, iosell, -i'llila'p. irk., ellouc 'I I 1Via it's (11 11, 11,11 11,Ti 1'. Ins !,Is I jo- de In, reCUrIclit- asis- I( ,a. e, : m rlin debate. I, I ri, I (,on RI'l cop 1 1 a lns obrc s r[ Fit 1, rf,,,Ida 'nil
,g t, in- do ac"- al 1, d(. n V lie Atio ; ii scsinnc coll w ra i crici. ni Im ,vici;i ]it in-iiii in A h- d, m Ila., A tn: j, (I, Kslado Nhm m, 6, 1 1 Wiiii(: a fin de I cio- Fi doT dl llil- l" IZI I d'.1 1, )1- D I Abend r, -Ahay, I,cio:
I,, sclw iacmr PCI 0'1;" 1) ",;1 .hoi'a cl(,com lcida. je la Fil" Iw cj1 S );I; 'I'll I I'm (it
IV cjlll w Illat", de nultol% on[) ; Iw,, 11''r y I Is- I r:, s He 1; 1- 1 cas
h- al Ilelopo qu, jao:Ijar,,Ij l.s NI C.111 11"% d:'I k- OSPI- ifilt-110 id cSurilh() d" Ili I (to (I;i.c Al ;ona Anit- r"j, 'it, I 1timn I, it ;in;i I(:s (I(, 'alk I, IVI ('11IIIIAnislas (p e it III lo, Ill. itb:l (I 'ill n Pldi(ri N iotial. v ., q jen i:ijppO ;WLICIAII (let 'Fl I III,, al iII*((i" ........ 'tr's Sv hi.- ....... Alan k I, pilas F' I,! I id( w e dr la
aCH-, Quit'll( I I C, I' I L I ; a Ittellera Fiqlenhower %u ofera a
i'mos lhlqtlt' 5 ;I la Vito- C,'(on (Ip b" n qi I'll, am e III p artr I plo- lic colvi:"tclo"s iiiw ;.3 111,, pc A,,intinl7l 1 t ;it, "I""'
....... idin-In special p.- la nkd, In 1. oio Tri,. Val rir hab,, ,- expit-s- I., a(jtnin(I;, ic, 1, (1, a Am "'n- I'll I di:t Tl On I, I (I u, v, %A-A S I N G To N, tu I 1,) 20. All,
a d t la f I r nv,. B;, I, a I I I cce" v 1, "'. 1; t I l 1 Icnas cn Ins
qu, en psc did dc"ic ; ... ... n Dn"'I d(,.",' I n,
to, tolc do, I, w o 1- 1110 hicia, despict-tivin-111 I,- ammnaj 1,r('t E'll I'l Ia 'r", t CITInpritn de on% I; d. I imicnin por r ucI lon, mcni, 1111 1.1 I, _a
It a 'tille:JI"', S", del di-II 1111' B III IOS it CLII (.11, pit n 1, NP .- ;,, ;I n,-l l dln, u,' ( a- I, I s a 17a\6, do M ,r- 1",,n I a' itnehe p;,,:nL,, (In I. I- IT q, I! let] I-l", ptot,,,vk,: n:t It, I'll (fill' su
: ... i, Ado direci- En iw p,: h;,hi,, a I)ient, T I, I I I. jjljl I ac '_n'I a nad., not Its SOVII. Ito I ,
'ILI' h, I It, 7cs y hn, :,n:, tainhi- I n n I i I, I, I I pi c j I, iner"t I el'], q; 1) : 1111, : i s ; , 'i. ,, I_ I 'Im (,)niinurn Ins
J111t Ch el hitm ico difi-i se S-,(".' C S I', R a In I, I "I. I'., 'icall I" In- I I", I fill
onc I wntic list,, para v ni- e, ..... I tjl F I w ridet.:e surgiu, DiF)w" del I,, -t,, ro.l-i'lli I 'n 'I A I,. p: it c III ijup do n- n 1, ;mm w 111,, 1, li'l Oil PI i.m iclit dcl pncbl rjur
'IM j m n ii ti, "' I 11' \:110 afel-ladn in los
Nt se ha fijacio tod:,, ia 1:, 1( ha cn -,oll ... .... a"'j, Iform ,h, 1"; '1 liiw n r I rin, I* m ichd t ill !) "" ; c:l I i. (,I on I ent, it,, Ids 1IliCUInS I( Il- o, ,
Pichn rd, Nln ;I h! ") pit hl I( I,- \ c 'I r ni, 1, "! d, "z 1) 11) ''), I_ I ,p;llTnnsI,,s-.
H.I him Alg s, iii;c n-In''.1 ha''. 1; la d n. In ) ,,I
(I I t n Ille es p, al intri ;,ar I doCIII, 11 1 t I s d I, I PI a F, (;wm rno 5t;L 1- rIda,- r:tllepin.i I, n,-,, a u I, rcl it I lj .Tcn hill, I)II n;, 'n" till pm que pit 11-4 (1
"VI'lliquill esta elrk ru., cpw doco r" 1 a 11 1 1Z, I M fl, I TILIT aS. a 1 a [,,did,, E I T: I I);, I ha ;_i, 1,;i, int( o lf, Pr("Ident" ;it Call, 't
ii- as was laide si ini-w 1 i 'LIsp(n- Ii l), Ic uI im dctr To ol. (IV 1 p:,I!w cr.;(, I,, nnr I- !,;I li'll'a"I I I ") .... cqm -, I, qw n F.; v I' P(i :Oernnna, irninin, tespInden A
Sinn d, 11"S1111.1;'cles x, l oul"i a-io po: 1.) : I u I a pll: n incident" d (- 1 IW I- T I I mw, T "" ;"'"' I"" I, il: hada 110, I Vo ,.1 ":1 I,, ","a title rm rodlia !,I,I J_ jia "I I i lot dr s It: ""'A
vriipos dv ti( -it,-, -I-, Es, Ido 1). r q ;c r I m ia cl I)Aq,, quc d., (rira IT' q
1 'In 11,71 1 dl ., ue s F ta
Nia 1, l-s 10 ,cinpi I '':(lillst;. Ia Ic, in
lrazarl; Ioilnlcne (if. dpITl,,(_jj.Ioo de confc- nri (it,, i i I, in!, 0, ,dn ia di hido a it d,,i(,, ;a I ;" ,.a i IAaccp*. d :-arI! 11 I,- I, 1;llluahall Insistit-n'l ... ...... -n Iodo, lo Rsprlos v
I cid"llir AI)f I "? I I ... ovi&licn rii i- a 11, a.:11 III
d" ell 'm oo drnlrnclpi e (let 1; w rl letT.'rin ri-IT I'll, 11 It, r- (F1na:'t.t ro Ia pagilla !g) i IT 11,
7,,n e palivion y l Pann),ni,,n). ,n lr;in cle I
olio, sl 1 71 101 Gullet !rz I- ahrn ntos I;, 111 ;l
n esforzandose pnr rs riada 111, 1 4 CI:- III 'I ;i ?it n n rxi)jrs(, P dnrgli dijo, I[iri pill -siaspectn I-qpinoso ji por irrkpulso I ii ;Inl I ,, I D I it %I zuelles quwn dim fidel ranje va, hilm d,,. rl lrl,,,: :' l one!(), Z;,whr, ( H,6 por Is
de E nincs, cnrnprI ag- "I'do ql I( I la Ia litos I- "ITIcni.
lnvrn deflect I e: ). it r, i sl 1!ern(l r "I IA
,A Ons Pfiblico v critical rl,;, rhl ;, dh in- i) Is I)W1:- PC
sinr es s dasna,,Ias dIC7 If' Im. a T, I T e alw elle Ia Comisi6j, el
pnItj,-arn, IV, 'n lit -on.l do ncklpa ..... ...
I; les. m n;l n ;[to !, ronim u.,ja A III et%; ... I d, sIr
Personah(hd, IlIrl- I I .: Ill. 1,,.),;,- 11.1 17 1 s I!n pre ha
-nnsideraron (-nn pell 1: :11 V1 1, y ri manirnt-r la, n), I-as ( Ses eloqian rela( (,,it ri in-imirn- indi(Y6 in, s en tin d t
Ins preparalivi-Is I'll alTn I incnl.l- I.:, at I:n1 -1, 1- dohr hill lan para Ia pri
j m era en'senanza on c,na 1 1 1 1-- al,
im. que rogo clue nnse Ie mnuinn;- 1, !it r a. I* i p dZillil it t"In' C l 11-1% 1-1 vi Pnl;,hra, del Ministro del 1,13ha.in
rA. califico Ia pilsvo v c I%1d'Id (111C IT"' 1 11 I n d'. la I I H11m,'
se nbserva aqui do I- on n- ,n( a Alicia Alonso "d,-; !' I E; slrl j,,l Trabaj,, f,,ct,,r
"poll, Cnn titu( ilm (pn. g;,r.nt,7a do- I hai'm (;01-17 1 It Z, CIVSPII&S dP 11abOrY pro up, 0 S e t-FIhIP naia (Int In., 41-niti- I-"
rnndlV',.1,)Va,1 IV ll, almd- de 'N aparialf-A dei etimplimiellto de ,I[ dealer m 'Islado (.,In rI
-- I-, .. ........... r, - prePigina 2 P011,11ca -DIARI6 DE LA MARINA, Martes, 21 de, Julio de 1953. Poliflea Afio CXXI
InformaelDr. Ramo'n Zaydi n ante la asaynblea orlodoxa = TLn C
Condel lse !a 11E ma tro Lineas.
1 0. En Cuatro Lineas
COW # N O., W detencio"' d e I -Esl ', Isto que los ort6doxos no, vivo sepultado en cajones.
pued"ll almorzar en Pa. en. vercladeras T:
Pirkdo e ince 'dio el cam ajas refrigeradas,
Cuan"10 Nlarquei Sterling Io.hiZG en Jos que se senate uno on
C. Sterhn en "El Marney" lo detuvo Is rural. o buque notando el ruido de inotor.
EsT)(!;,n ntregar la obra do LiI nea ar.1, 5 del 4 de septierribre, sl Ahora -.e expiden Jos certifierFu6 cuando estaba en ull Ins to pernifiten. Se traba- dos do antecedents* penales--inja dc d ,-w de noche. -a Ins 48 howas sia-ape en San Nicolis, forma Godoy tardaban una seSi b -csi0n do boy mismo en 9 ientes. Antc9
Con motlyo do In. detencilm del mana.
el C('t I!lx,o 8etrataran los asun.
doctor Mfirouez SterlInf, y treinta
corteligionarios, a quienes se Man- I tos 0'! S traini, precio de medi- aninwCuando se estudiabs la
V ALO R ESOOO tuvo Incomunipaclos en el culartel cinas 1),Ialcio do Justicia. tia una, vez JIcg6 at ministering
de Is Guardia Rural de San Nico- a Ins diez a. nL. Y on el esPACIO
lAs el domingo 19, se,d16 a la Pu- i El r:,).v-to de rebaia cle pre-- Orrin hasta las 3.
blicidad In s;guiente nota de acuer cios inedicin, de' Ortega Y a su despacho dos tomados por el CoEaW Gestor Berl I z, mns amplio que el que naclonal del Particlo del Pueblo Cu- h r Los antecedents abora.quedan
-bano tOrtodoxos) (:iulgado. -Esperan t a- recogiclos en micr9film. ASPira ;I
Confle sus valores al Banco Gelats. estarin perfectarnente Reupido el Comit
pro egiclos. Y cualquier opera que usted desee reali. 6 Gestor Nacio- 1 que sea ficil 'revelarlos Y copiarnal del Farticlo del Pueblo Cubano,
Zartcon ellOS Y Otlos que resuelva adquirir, as! conno oil acord6 hacer pfibliceis Jos siguien- 'At I In i detencifin -dice Jos. Otro equipo moddrinto.
cobro de los interests o am-ortizaci6n, el Banco Gelats tes Promanciamientos: Mnro Stcrlinr- at hectic de
_Vn- estar '-'allizando un mitin el din La 'mocanizaci6n 1111 lieva a cabo seginti usted ordebe. ahorrAndoic dentioras de los serviPrimern: Protestar eruirglean
X te de la detenci6n, en el cartel do 26 Pit n6n sin permiso". ei
pirdidas, Inforrines completes sabre elite ventajoso y os at p6blico cs una do Ins anrn6dico smicia estAn a su arnible disposici6n. Soficite. la guaraia rural on San Nicnhis, del slas de Godoy on el minister
y modernizado.
Jos a] Dpto. de Valorcs Ell Custodial. doctor Cnrlps Mliurqtlez Sterling en s l0 mends mecanico
]A tarde cle ayer, en uni6n cle varicis recoil if mends igiIaaI c'ia, ell 1 compaheros que se encontraban a]- In d, i
La Seccloin Fernenina del P. P. C. (Ortodoxos) que preside el doctor E. ochoa y, que radical en el circulo morzando en In. ecurso. En cuarta so. aj Dios rogando y con el mazo
do
traditional de raseo de Marti, ofrecI6 un holmentl a los promovente, del Recurso de Inconstitucionaliclad. licita Y 'inca El t= e,,, si6n, IaYlpn hablando. d do. Mientras don Cosine Vaando exponia a Is asainablea acuerdos para. organizer el mitin talla con el recurso so circula un
13ANCO GELATS Aqui ee ve. junto al grupo presidential orthodox. al professor Ram6n Zavdin, Cu pacificamIente
aspects del debatido asunto que se esti viendo ante el Tribunal de Garantias de la nachin. que celebrprA el Partido el pr6ximo Tor V roup, Alino de Miami v program coffin oposicionista., volro ;, No York, donde esia Pri
domingo 26 en Giiiiies. 0.
FUNDADO 9H t1711 AQUIAR 41H Segundo: Declarar que nad roposicionisla, en e3te I Presidencia per el magistradn
La crisis del Partido Liberal REUNION r.-ST A i Aftl[)E DE LA estamos La ac
HABANA JUVENTUD PROGRESISiA tIrR lniz'llicdoxo acific- mente el Pat-- CasO.-I-6, round trip. el
d Oit, to I infis antiguo d Tribunal Supfequo fundara Eduar- in 0 v convocatoria a cleccionex
No se lle%,6 a effect la reunion Figueroa y Ins critics qUe hicicl,) Pairs Is!a tarde, a Ins dos, en la, do R. Chibas. para resolver la gran Tit I coinit6 gestor national del Par- de la geiti6n del doctor Guas in- 0 ri %ogain "El parlido dividido on
tido Liberal. convocada Para la re- cl. n. en ficina, crerales del Pa t d I crisis que atraviesa In, Republica tres ("105 v en quo IaStl-P! generates denLro do tres meses.
a to relative ;I ]a distribitic-on sido c,; ,d Ins miemb ros del con motive del nefR.:Lo olpe del
sidencia del primer vicepresidente, 1& 31 de In JuKentud I Marzo. (,F ei nuestro" -dice Uniclad oposicionista on algo,
docto do cargos burcorkicos en' est gestni, naciom '10 de
IZQUIERDA LIBERAL EN LAS VILLAS DISIDENTE CON LA r Anaya Murillo. a ""- del ParTido Acci6n Progresi ta, pa- Tercero: Declarar que si se Pie- -dic, M arcs. at frente del PPC que no es exactamente el recurio,
JEFATURA DE ANAYA MURILLO En la junta debia tratarse sobre vincia, provocaron In actual c1.s1gL a triTlu los siguientes asuntos: rran los camincts de la ecuaniml- TIT sea on tin cuerpo cle clemanclas
[a renuncia que ha presentation do ell el seno del partido. Informed de los presidents de los dad y la serenidad. impidi6ndose
SANTA CLARA, Las V It Por c I doctor Leonardo Anava in presidency del particle el doctor Tambi6n se realizan esfucrzo pa. c0colles',provinciales; nue-s- POT 11, s ritirse debidairlente
telegrafo, @I DIARIOi. it informed del actos como el quo celebraran fundamentals.
re- g sidente del comit6a gcse;;,n J,,I Rafael Guas InclAn. presided c de In Comisi6n Eiecto- trcs compaiercis encabezados por respaiLj 'IT sit actuacion. CU,, a molest cola que anles re
sidencia del consejero c.risu tipv artido Liberal en Se ra consegu:r que el senior Jul"' ;-ah el doctor MArquez Sterling InIA,, 1,mcicl In preside L
e acillisis de la actuaci6n do al. L no )is- nca
ex representative a la CArnara, Rene acord6 una ilq.i,,,i., do., Se bacon gestiones para eliminar, vlo_ hacia on el minister do Justiformar gueroa -aspirante a Is presidency gt.I OS jefes del PAP respect al pro del C'111- gesuor national.
Gregorio Ayala, se celebr5 PIT Tri- particle, que tiene repercusinn-, Ins nionvos quo tuvo el doctor Guas, municipal del partied y a un aria ceso reorgiinizativo cle ]a uven. lencia, que debemos evitar por to- cia se ha suprimido con siete Inniclad una reunion de elemontos H- otros t6i'minos de In provincial, Inclan para su actitud. cle representative por esta prokin, Ind- informed del doctor Rafael Diaz dos los nedios, pero Tin primer ter- Los ormadris quills o ventanillas cle ser icio.
a Inc a -t, president del ejecutivo na- mino per Ids que ilegitimamonte
Fs sabido quo el descontento ric' h ,:,; riercis mal itif
berates discrepantes do In political po que no acatal-A sus direrttce sostien i one fu6 torque quiet in
cia- so reintegre a I r PI cional do, !a Juventud del PAP; 3, ocupan el poder.
que lleva a cabn, en esta provincial Armando Machadn, correipiins, zil-ninns arnigos del aspirants Julio seno del particle. La pagadurfa tiene amplin hall
asuni- rnrrales. (Fdo). 1 ser rc j r del agro-inaterin y cuatro ventanillas. Antes estaEnrique Miyares Trujillo. Hector grata J-y le clan ],a posla. ba at fondo del edificio en un inPag6s, Rafael Miyar, Orlando
i la Portilla. Manuel R Alvarez Ba- En Ti,,,drro y Aguila han adecuado lugar para el Pago. callao, Angel Castro. Carter MediIla, JCS11S, Guerra solm illan Carlos Puesto lo, oinitli y un letron, III- Los antec clients estaban protefrets, Miguel Vald6s arra Juliful rnirl ador R. giclos p;r turn puerta de carton;
Morej6n, Antonio abliticr, Jose mida, M.., PI Burrell, repres,-ii. allora es ana habitaci6n con rejas. G. Rodriguez y Enrique de la Well. tante. Paqueles, quo ahora son gavetaF.
Declaraclones de Marquez Sterling
4 sabre su deteneWn i Se estli-a una ley parn fax-o"ProteL0 elu'r9baniente de In; I. P Los anteeed(rites pedidos oficletencl6n do ini poison y de Ins cer a fa, iliarrs de If-gisUidores cialinente so' enviaban a Ins juzarrilgos que me acol IT Ifle quif- Rcogerse at 1,vguro del gados con demora de meses. Hoy
P re sta r S E R V IC IO T E L EFO H IC 0 In. firl "El Mann ,T ,an Nir Congreo Ago _equitatl o. promedian diez y quince clas.
colAs de Gl.lhieF. Fi
dos III cuattel cle Lo quo tienen sit expedience La administracieurl RWunl lonel'i
l;e nos tLIVO PresW 'do
sets hor.i.s. El hectic cs in. 611to y tirlit -Uwan el sviluro; los
merece sit condenacifin inas alb.soluta que 10 1,: sentan ahora no prus- "'da runs que diecishl; carnioru-s porque noscitros licin6s dicho CWII peran en os trib-Hnitirs. de bawr... Pal-Pee que habia hasn o e s ta n f6 cil c quo sunios partudmit"s d III Man p!, rntado I sus docuniontris lante abaniclono y mucho escomventar Is tragedia que ive el"Itue- bro.
blo cubano pur Ins xi;r, PadflCaS Y IM I a a ISe 8 C.a jUlulacion do vec s no ,e 1, nnpoin' Piro* Pco(Lis y otros
no por ]a violencia. Prio si FI nni6rcolps rl Consvjn Director
nos deja trabilijar %, o-,anizar Ifis colno en de Lefon.
co m o p a rece Norms ooliticas del Pat.- ne csaria- fArraillor.lei sr rrunit-A Tie wipmente hemos do de.s(nibocar PIT
01.170S camincs muv iira%( para la Anaya Murillo ha convocado vo on calle 4, para tralnur de In z conineinoracion del din 16 de
T-Ftabilidad y In pa de la RcO bh- I'ala It,,, i,1!snin it organisnio s ica pei jor d, P L para qie-una % Pz agosto.
i4o Puedo decir que se train 111,1.1-1111"e en la ienuncia dv mal. At contrario pudimos; scrv.ar G d as. Las cninkinne, do pi-roparnrldst
que In miyor parte de to, agriites cumplinn Ins 6rdenes peio ()it Y funanzas da rnn in orme fir vu
deseos To que aquella arbitraried.cl 11 In larde del iernrs ln jefno se prolongarn mucho tiernpo. J, I it lelrl:1110 -auantcs d,1 (,;F- ': a ha3n: tndo PI esrurrzi-t roncpnDIEZ COMPONENTES BASICOS realidad por malos entendimienti, do cru, Pr, nvar t ado en un nniversano signi(iC tuvin-los incomuni-ridos larT,6 tuern- u) C-k Psir so rlzl, a rile. I rill\0 Pso. Las personas que tilt ei esahan
PARA UNA INSTALACION TELEFONICA I por ritas tr- rin pudivion 11111, :-
(T-so alorlialtel y lo. quo it in- 0,1, Jitrard la Carta M agna el que
------ ....... do LR Habana les nego q e
tuvierannos prescis.
Esta repres16n vicne a dailies In
raz6n a Ins quo rstinian que no ha% triune en los coinicios.-Gralt
soluciones posibics per In., rnedi,,
- kA u- %. ,I orden. En todo instin
t t e homes estado pre.stos a prestar- ('11(ttido Ilegiternos al poder
Ile a Cubannuestra colaboraci6n a explica. tin mirarelonns
a Paz, per si Ins que dicen que parn att-fis. Sigiie sit recorrido de propaganda
quicren sostenerla son los Ids primeros que In violin, Yo no so In
que va a pasar aqLli clentro de p)- La eccmwria de P,11's Tin se no es todo 10 contrario: que'la Pooco tempo, cuando lodes los sendc- (1111%;! c(, artefa(i- dV gLlr1la, Iltira siri it traba'o'. ros que conducen a 'a sereniflad se i1ri inuchr, c(Lip su co J
, :1' finico partido que Ila prartiillall currado. hermeticamentv I 1,11'eco" i ... d;,,i :111za Pill)!]- lead(, 1:11 Prograina de Pueblo r5 ri El Telofforlo, usado por el sus- La conexi6m e insfalaci6n trite- Atribuyo nil detenei6n ill lit-lin ". (Ille eS 11) imp]escindible poi l PRC' A,. Put. eso es el verdadcro
de Pstar organlzqndo Tin rilitin el (Illp el cal)"al se tunViliCe Y f pailudo do Ins tiabajadorCs y el unncriptor rior en In casn del susciptor. )roxlmo din 26 en GLInnes, pr!o aban uU(Nal fuelute de liab;,jn co que ayuda at que sufre v da at
-is no se Tins ha clado (I livi- chin el doctor Grail San Marlin on (1110 110 tictie. Y pora dar no- nos 1. miso pa.a su ceiebracleni. El aulln vIclena del Sul, en el resurnen do I inipiclieror, ni Ins balas. El 'ric 011 to claicnitin, de lodes mocin', porcur ,;:tc) CIP s0s sitnpati7;ldores clue k1i, o% iernbre bajo una balacerall fi rr, -tams cansados de tanto allo- 1 IP Ofroc]n la IVV qLIC emancip6 de ver0 Pello". Torubivii visit(i el doctor Gt;,Ti, en dad at euba'no: In do In nacionahProtestat la Secrion Juverill sit recoriuJo doininical a Guara ci ,d del trabajo: In del 50 por ciento No I La section juvenile oriodoxa que San Anto-im de In, Vegas, clouded Y crearrio, In CTC. Y el Ministerin
preside t1 joven Angel Castro pro- Rolando Acosta, Pedio Martinez -Jet Traba3o. Y todas esas leyes so.
lldpfoiiso Canals, bajo, ia ciales qL'TC rl pueblo lieva en la testa en,;rgiramente cle la deten- direction cle Humberto Becerr;, mocion del lider orthodox Carlos Mal- Ins IClcleos Incoun"IR Y ell el co7az6n Y qur I,,
ciudneianns convencio quo mi Gobieron era dr
La Acometida a la Red o bajan- nuez Sterling lievada It effect ell olluv recibieron at lider aut'6n'ticn, rio. blo. pio a el pueblo y P
te clue connect desd, In c2sa del .1 1 tarc:e del dominen 'n PI tei- n Grara del por el ticn ;F iall parle purtiln
suscriptor hasta la caja terminal El Par local 0 circuit en el rinno do San Nicola r s co 1 I C J (it(, .1 IkItIclar at lider Y la no- i Li revoluci6n no so ncaba non0 e, de iiolenta Ta la ofrecio In rnuch c;,, C ando se da I'll P,15o hacia adrdonde entronca. cable local de distribution. nensar quo el Gobirrno no rlta dis- Illadti 11rn1;,1 que grilaba rnii enflu- mue. eso s6lo indica clue Ilav quo,
pue stollllt dar liarantlas ni Run R IOS al doctor Gr;IU. agridecida d.,,, oil Para consolidar ei pri.
palldos inst-rIplos, por I Tll;iglllf]Co Centro Kscnlar I'll' obra la iniciainos en PI
A - An7el Castro. Jeslis Guerra, Car- "T"111600 adli por Fu Gobierno. :1.3 ;;1 seguinnos ell el 44 y lil lerniiI- Medina. Rfirnuln 06mr7 Arca- Fit to, ,in, hablaitin. t! cn o cuando volvRnins nurvaA A R K 12,211 to V Osoaldo Mora, Andres' Vl(en witre otrn,. Reve-n To~
A 'o CXXT Notielas Nacionales tilAi INA. Ma Noticias Nacionales Pienji 3
RIO DE LA M
o Seri conmemorada hilly
'fico ecilf"Ad, Is Cesanteard utobuses ernos
%rito c insttdo, I ]a niflifterte del doctor Piden se varie d Ito ;En el corazo'n de M drid!
t4ieuw a. top "tins I
60 00%d trans, 'ai. Rafil Herrera Arango ques A UNA CUADRA'DE LA BULLICIOSA PUERTA DEL SOL,
.%co dellcto
V10\6 la legislaelon SE ENCUENTRA EL FAMOUS:
aslp ovece ct ,A% 'ratill
cool asda" sterito, idad do Log accidents obedecen al excess de vqlocidad RESTAURANT
ZD7. b.mi del transport(! Y a 1d falta de precauccon, dice el Sr. A. Garcia
%a"., on .'cldo. "'Ch
ast btits n Vn, as
Fi seficir Alberta Garcia Valdes, Interrogadc, el president de In president de In Empresa de Auto- citada empress de transported ur aPro ietarios fie ilarros b V Ali E N T1 N
IDII ciat, allies Modernos, despues de haber no sabre Jos paros parciales a totastart, recibido par el secretary del Ics ell el servicia, contest que 'ell Uonsejo de Ministers, doctor An DE LA VILLA DEL OSO Y DELWADROftd, EL'LUGAR
so particulars 10 cuanto a dichos paros, reiteramos
rop'nol dres Domingo, hizo una breve visi- una vez mis nuestric, criteria iirme DONDE MEJOR SE COME
'L2 Asoclaci6n Nacional cle Pro-, is a los periodistas a quienes hizo y decidido. en el sentido de que Jos pietaricts de vehicuitis palticularps Ins siguientes deciaraciones: tral ajadores que cooperen cfirecta a CiJANDO VISITE LA CAPITAL ESPANOLA, IJAGALE UNA de carga nos envia Iota no a on "La Empress de "Autobuses Mo- ndireptamenIlt ;I declarar un estado VISITA Y SE CONVENCERA
dirlge a, Picsideo, de dernos S. S." lamenla MLI'-ho Jos un- cle huelea, .4erbn sancionados mei1a M pusbelicia .1 PUPWI, on, xrne- ilmos accidents ocurridos. v quiere chant e expedient-. corno se hizo on ra expresando su pl-cocoparlon Por hacer co-star 'que for, choferes res- Ill hue ga reeistrada el dia trece de 'S A 14 ALBERTO N.o. 3
In falta de garantias de sits n pasado".
Punsables de Jos mism seran se- )ump
ponentes como consecti'lCia L de as parades defiriftivamenteS' TeW onos: 31-0 -35 2-16-38 32-00-74
disposiclones vigenics, .10s, in perjuicin, de In responsabi. Distinel6n a Alfredo Hernindez
Se muestran ell sit tiSclitil opueF. lidad criminal ell que pudieran Ina-1 S,, conecla aver em Pal cjo que el tos'a los monopolicis de al-j etera Y: ber incurrido". N ill!
ral de Cuba en va
consul gene
errocarril y formula las siguien- c Y airegiJ el referido sehor Gar-, )'rk. far Affed.
i Y. Hernandez, recamoaclora
tes peticiones- a Valdes- I Consulad E celencia el senior doctor Theodor
in tie Is acaba de recibir una alta distinction, Genera) de Ntw
1. La rApida modificii I olek
It d a J lx 'asndque es tina personalidad con
A61 it to actil I legislaci6n del Tians,3011i 'De ]as investigations practica- consistent ell un diploma de Miem- p
It if. d. foarmin, de que Is que lie ProYee, (ins hasta Is fecha. se ha podido 1r de Honor de In Asociaci6n del Presentacitin tie Credonciales es religious ganados en el
;j( Do Nueva York a te Va. ,or parti, de C 0 Zampo de In intelectualidad euroit tillilatt camprobar dine Is Tn;, me,vio e Industria de Is, citacla
sea mAs justa y e -ri En horas rip Is mainina de bay. pea.
I ecidentes ocut z, obedecen 'I
INGLATERRA-FRANCIA-MOLANDA 2. Cese d la perseclit'jon tie Joi, ucfad, come, premia a In labor de prpsentara Ml- arlas credenciales, El acto se Ilevark a effect eri el
ILMSUIDAIR e tie JOS eri, tells PWicos, 11 onstante-exceso de velocidato ,, cordialiclad v compenetracion
littisw ii ores falls do precauciones de Ins chofe- Co- ante el P"e-litircle rip Is Republica, J.sallbn de recepciones de Palacill y
on *I NIEUW AMSTERDAM h.sbp Itiadii. par Tsanspol tes 1 1, 1 mercial que el distinedido function general Billion, I colZo m inistro I misaitt a istira, con el Jefe del
re.4 ell el desemperin ric sits I cin
36,667 "tinted Agosto 17*, Septiombre 3. garantizar de in a r)'I a sin ri-spi5to pain Is \,da e de ]a Carrrra Consular 'clenc Pleninolencl; (I ministry de Estado, doc%a'-. ell be. 'a 'nl on Cuba, Su tor Miguel t,.;lqci Camps.
,bion't" Tambien viajes regulars en el elegant Ho se crumple el primer aniver- ,,, la lib,,t,,i do 1,;Jx p,, rIo;pnvphJ,,ndn on Psa gran oricillaidinario 6, Al -Pea! buque V-EENDAM, las econ6micas naves- sario de In muerte del doctor Rafil neficic, tie In Agrictiltitia
7 ri: d tria y el Comercio NcimaleS Lonno
gernelas RYNDAM y MAASDAM y Ins Herrera Arango. fallecido a Ids 44
afitis el pasado 21 de jul-o de 1952. base esencial de In Ida eon6miVES- Ca CLIbana. entendlkrls ritie a P5barcos-motores de primermt clam Era una brilliant figure del SerTERDAM y NOORDPLM. vicio Exterior de )a Rep6lifica. don- loll tres sectors no ite inieresan caracn,
lot .c:-,_- "Tarribien hace escala ell Cobh, Irlanda. paba ol car str gar a flete, function CLjc ieconoce
tilicims, de go tie Mini 0 mas le pertenece a ins Servicim
CONSULTE A SU AGENTE VIAJERO a Conseicro. habiendo 0CLIpado Piltre as. sino finica CV
C.b--'!- otros cargos of de secrelarno tie :a Mblic -Itisivarrien.
DUSSAQ A TORAL, S.A. to cargar 3, reparl inercallwa= Embajada de Cuba ell Washington
Lenin del Contercit, 524 Havonallitil-A-2101allit-210S v sido nuestro primer Eneargado de Has a produclos propio, en nuestrols
Agents Generales do Negoicicis ell Mosc i, cuando Cuba es- ca-lunes.
tableci6 relaciones coil aqLjel pals 4, RApida tramitacimi aprobaslistituyendo at embajador Fvrn n- i6n de Ins miles do ppevient- e cl particular, rille se ellez Concheso despu s tie su pre- carniones
eniac:(5n de credenciales. cuentran terminados role carecvnEi doctor Ra6l Ilerrei a Aracigo do licencias a complohanirs tie cir- it
pertenecia at morir a Is Direccion culaci6n.
de Asunlos Econ6mi-cos del Minisle- 1 5. Impedir Para Ic pi(tsivo indi rio de Estado. hablenclo sido i ue c16 al I,,,1c 1011 11 Ps- I bro de las delegaciones que 1, T pf,.i e crAtIco qto, liculial IP I -edi.dadq -izn
sentaian a Cuba on las Conferen- I at Estado cubano v fienle a cuya clas de Ginebra. Annecy TilrqUav, I dignidad de organiimo Qsip no pupSUSPENSI GN ES DE P A G 0 condo se escribieron bri I notes Pa- j tie ni debe amparar iiicitilcics qlle
pinas ell beneficial de los intel-CS15 e disfrazan cle rialoila P31'a OF- 'DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN
Quicbras y asimtris Mercantiles cle nLIPS110 pai.S. cancer el alms de Milano dosla- RESANTE
B U F E T E 1,og funcionarins del Mi i i io d title of irreductiblo, ill( mlslfo del ES INTE
Eitado V SLIS amigos habr a' Gtlbierno que ha do, trai por Pl
GARCIA Y PEREZ DE PRADO diric rs ta tarde no aelo ciiorlo ,--lrd.'.' re.. tenimiprito etr ('I(, (I PsPiAKuacate No. 503 esq. a Muralla ('1011 ;1 ctlyo effect concur all, gin,.; ....... Coos)as ( it de ]a tat lpii 'a,-l
W-0.553 W-3647 -in -do a Is (in tie no tolvim wl, aj tllji-)s cle ]()S I-ILlevos artict.110S (Itic ofrecemos
del crolewnlerict de Colon para desdo Mos que artCnin con iino o na I It dirigirse a depositai tina co- fidades cuya voracidad anubla ],as institticiones (-ivieas' Discernidos Ios preinios -11a sobre bit twinba. I let plerin enticingn del debe husen a] _Qejj-zac-nlja1 precio de NOVENTA CENTA\TOS
li, I acto In6lan el nn nistro at- FF_ lie sus atriburioneF v drw;nrIri,. ell
adhi rense al hometiaje IfieFiodisliells del Ch le into, doctor I'lliguel Angel.Cam a. iornbrv de to.% menns, dvj,,,,h,,s (lite
a Ins its,
"I (too se harn representair po vi suh- la ;ecci6n d e M ITARES DF C',\SA,
que tributarin a Or t. Leolites 414- La 111al,":1a I etari. doctor Alberto d, lit
C.rora. quien prontincisFa UnAS pA- niStel-10 de EittatiO. And,- V,, Ios lah, as rn su nombi-P y ScS clornillill- (;6111eit, Ismael Clail, PO I.o ,pren io "piiiiditic- "Friliar- -1 instalada en nuesLro confortakle SOTANO.
,Se Inforni6 ell el Pa aC10,1NILoni. do 3 I'll docinies Jorvinin W irt ni!,,r- irz, Cisneros, Ricajoin F, i-las- Y
cipal do Marianne, pot- a C, rolsion wela Z 'Itlefra'. "Rafael I d1i, Asinlos F.confirnicos del Mi-I Pecir.
Santa Cirdonia' v "Ricardo off- In -silavedla.
Organizadora del gian hoinelay-1
que se to tribiitaia at alcalde dv Toritcrile in iioidos por PI Clob Mariana. senor Francts(;;)n,,0r df L oonv de 1,a I fahanin ps Is, prenua I I ......... a Ins aulcol del
Gonzalez. que distintas inst on's 61 al terininar la renoraci6fl,
rixicas deladuelia mdad ep( ... ;, eaor teporlili. In mejor fot(,_i:anearnriltr Ian coninnicildo : Ij I 1; a riv reporlaJ, ,r; if jto la 11 )or tkanientp, p bliplacencia pot vsl,- him, naw de r- e In red distribuidora de (I ova
ail I, nit clon y sitopIotia at akaide 11 11 11 pctllollco to rc i,,ns de Urue. -!a "pital. han imnido en lo si-1i"Illes tiahnjo dv lo, comnnn, ro, it.
Conin qp Fillip, t"le holl"'n Ile a] Oscar F Rego. Gill,-mo So hit colnefido va el 83% fie las jlllpj,(j.q lithrrifis
Alivor InIrInell.". I, 111hota pol GI-l-tio Awwio Robio hatior sidn exone,;ido of(. I i1i llo-ai Nac::-al lnrio tri.i del (lite lmn sido solerrodal; ell 1 2 cuadras de rirdleS
priniqabiliriAd poir ios i!.n, 0. ;1 (lite prialle" a
Jtillc a. on In irsti.11 oil,, falsallivo- nobli, do ell v! pot co'h- ).a Conlikion d- Foment N spin to, rn
hab a mptitadc, In i n qI,, 1. it rip 'l, lbo'I ad;o to 10, Carl
.1p p trial. nie picside et in,_ e ote", on do In zonR do Ititiai, ", colr-ct-res politicos: espviandisc. se- 'd l Ac(;jdcnIr dI "EsIrella it,, (it I.opez 6 strit. anurll,, 11) ro"da poll Habana Vieia. rA siiz
gun dijo Is Comisilin. que 6,tv son Cuba to lw!i afia ntiblicada on I jechn milv proirna clo lituide, of 83 pot- ciento a 1 PI homenajo mayor que habra de I I ta '. ., "Entrp A ptrlklns* ca- I ,nado, totalmente ]as I hviia on 352 CLiadras. rjueoa rlo p(,r, recibir el alcallie.0rup. por CtlAntc, pililicada en ei pot dico 1-cali7a ese or !anismo, con In coo- snslitoir solarnente oil V nindivance eraci6n del Ayuntamipnto de La que corresponded a Ins cal (in V
que ha ritiedrido derpostrado ante o, pr,,,,jos corrpspoi dorn-s, title Fiabrina. Para ]a soluci6n del pro- flega.s. Iu7. Aniarpura v L.imi-on, Ill- VAJILLA I A RP\() Ji, lo I I, ot, ill; rt of. I--A A A 0 A R P-4, 1) 1 R,\ par, 1. cot-i"A.
lam Tribunales de Justicl. qu. .1 ls.;; iinlen en chequ He S250-00.1blerna del abastecimiento de nifun rin ell toda su exterl Habana Pica -1 Aao, 10
mi;mn bit sabldn can sit artuaritin -51-50-00 y $150-00 v send"IF dlPlomaIi' a esta capital. rspccialmr n le on to rip Obrapia a Charon: limpla p nirnaco)ida I-Irprospi-lir spran entregado on on; pr6xinna que r-pecta a Is rcn-raC!on do Is 2 il- 90C 6 ar 90C'
Codrit-I lldercap r" v Ta. 17 2 3: 90V
16n almUer.7o del CILAI '41- I.Pones red dr disitibLICinn del ACLIOdUCto con. de 0'ReillY a Emp -ado v lag dijeriampolp Inq InIrrosen tie Is Ciu de In Habana que ha r, re\fftir de Alhp ,. coadiis comprendidils 'Tre z6llodart qlip Procrega. gran solemnidad. Ell (o; nlo a esto Wtinio. se in- lit y Alonserrate, A-tualnr lite se ps
Is trahajando activarna re on la
collps Habana v 0brapla
QUINTLAO L L Fit Is 7nna cle Extrami ns s- h-li
lp i ado I as callps do ( istinp. to
nmente: In de Octuhro de Aev,
I ce a Teja : calle I., e 23
Nmiembic: l.inea, r)lslmpi)-:
ripSan TaZarn, totalmente NfPtLA
rip MaZon a Rasarrate rallies
CLInclantes at filpreado d, Cat Ios ::I:
Reliaiirnain, de Monle a 'Pins: C nr A l Pig cl' a 101almente: Aeolis 'tie DTa on p a NoPlUno v Sar Rafael. In
Rplascoaon a Pi Pill, Ar* ialmcnlt ,P
Iabais ell In csile de RIa colanl rip
San Lazarn a Reins. P, r ntra pa T -7"
In Crimi5ion va liene aprobada is 7,
reppracinn (in Is I-prl r- disiribil, or'
on laF cables tie Eli, inn. Vi\e,
at ptienle A-hert. p.,. A7.1'CARFRA5 do rr4l,il coil, fAl;.
del "Itim o sorteo... Ile pj ,Iica lie colorlr .,rre de preNurvan ruentelt tie abasto pra or"ida 6 n, 90C
Fit cnanto a ja nt,,vaF fuentf, do I r 9111- 2 par 90C
FE han realizado v so estan efectuaidn
aha, Jpoirrllenjo Se consign qw so
amp I ]as investi2aciones. Ell Aqada
(let Coin fueron perforadcos v los
nnzoq cn n observneirin: en Al 1.0I ra %e p orforarrin Cn.ltrr) P07ro dr
celebrado par el BANCO FAMILIAR el Ifl",co n ii-incilitleas restillados: l In
CH 11 Sill se hill 1pi-minad, 00
kilnncatroi do linens de nwel ion
20 de Julio de 1953: enl1a z.ad os enlre si 90 pozn.s If Oblec'-scion: on Is Cuenca tie \,nto 710 so efelundr. iptialmenti- It kiA. --i- n.
Pigln'a 4 Editorial DIARM DE LA MARINA. Martes, 21 de Julio de 1953. ]Editorial kfi o
ENTRE MAR100 Y WER Poi Roseftda
DIARIO DE Ll I.A MARINA Deslindes hinerano
Fundado 1W ien 1832 -- Por Miguel de Marcos:
DECKNO DE LA-PRMSA DE CUBA Por Juan J. Remos
Edflado por DIARIO DE LA MARINA, Socleclad An6nima El novisinw Pichardo Eclipse de luna
desde el 28 do enero do 1857.
Dirigido par Don Nicolits Rivero y Mitfillis desde, 1895 AJO Jos auspiclos de la Ace- ]a reedici6n del "DICcionarlo Pro- L Observatoric, Nadonal, qpe su menguante fantasmal sus ladriItIvero y Alone* desde 1919 a 19191944. B E
y por el Dr.-Jesli lifinacto hasta demia Cubana de la Lengua vincial", de Pichardo, su Bilollote- d,,cifra con minucia los ritos dos -tenaces Y prolilo&
President: Director: ique dirige el doctor Chac6h y ca de Fil6IOgos Cubanos. El es- atrilosfericas Y in escritura cursi- Ell
81lv14 Hernilindez de Rivero Josi L Rivero y Hernindex Ins eclipses, especialmente
Calvo), se ha hecho Una nueva trenc, no ha podldo ser mfis fe- vR dc J(,s clelos remote& anuncia en los eclipses de luna, In supersVicipresiden'te: Administrador: edici6n del liz, no solamente par e) aclerto on A para it pr6xima tici6n supo hall'arles temblors so
Di. Jorce Barroso y Pifiar 68car Rivero y Hernilindez D I c c i a n-a- la obra elegida, sino par todo domingo un cretos, flCiidos hurafios, sombrax
Acogido a Is franquicia postal. Apartado de Correos 1010. rio Provincial cuanto lo avala Is magnifica la- eclipse partial clue apelaban voces rec6nditas,
Dornicillo social: Paseo de Marti n6ineros 553 y 555 cast razonado de bar del comentarisfa, el prole3or
PIZARRA AUTOMATIM i4-5601 Voces y Frases de lurra. En ri- todc, el repertario aL Iado, buida,
Rodriguez Herrera. Blense hace cros. Hay
Cubanas" corn- en tratar de poner at balance de gor, In luna y el trutil, cle los mains agO
diablo son suje- a este respect unavieja an6cdoLa telefonista le comunicar& c n el department quedesee: pesto pc r Este- las nuevas generaciones, las obras @) tos un'poco des- ta, carlAcca, 'muy fatigada par el
.0 ban Pichardo y cumbres y sefieras'de nuestro si- vaidos. No fu6 iiso, pero que siempre es possible
TELEFONOS DIRECTOS. T, Tapia. Es, Is glo XIX; ya que en ellas estfin )as asi en otros narrowr par millon6sima vez sin
Suscripciones y Quejas ....... : ............. W-3089 _\ quints edici6n; mayors rezones de nuestra na- provo ar el estallida do los debris.
Director ................................... ::. A4797 Is primer fu6 cionallclad bien definicla; y ya que tempos cuando C
Administrator ......................... ML-1738 Is superstic16n. 'EL gobernador cle Una provincia
Redacclim ::. . A-8427 en 1836, y en en ellas brillan ]as fuces de pre- 9 encontr6 en In espahola expidr6 un telegrams
Cr6nica Hz, w era*'.'.".'.*.'.*.*.'.'.*'.*.*.*.'.*.*.'.'.'.....- A-7575 cada Una de las claros ingenious. De aIIA provienen
0, ]Una un mhgni- urgent a Francisco Silvela, aquel.
Anuncios ....... ......................... .. M-2798 que salieron cle Ins glorkas de Varela, Heredia, fico Ingrediente que Ilamaban el polla de Ante.
Jos tdrculos, Luz, Saco, Pifieyro, Marti, Varo- explosive; cuan- quera, un andaluz hecho a Is
Preclos de'Suiscripci6rn subsiguientes a In principle, el au- na, Sanguily... itantosl En Ins
tar cnriqueci6 el volume del 16- gdneros estdticos, In Independen. do los Primeros experts en Psi- manzanilla y. at persiflage, yerno
Mes 150 Extrookm quiatt la haUnron enlaces miste- "de CAnovas.y ministry de GoberTrimWre $ 5.75 Extranjero $6.90) xico e introclujo. modifIcaclones cis ha dado algunas valores que RO 7--- riosos entre la. luna, con su livi- naci6n en un gabinete presIdId6
Sernestre 10.40 "A" 12.70 intly interesantes, en to ortogrA- compiten; en to investignei6n, en dez de Rgonizante, y in Incurs, con par aqu& Fj gobernador, un pni
1560 19.60 co no couvenio
Ail. . .1 8.10 Te::11=11 convention 23.1 fico y on to semAntico. La edi-- el ensayo, se han production exceAho dominical 5.80 yo clan do shorn (que acord6 12 Aca- lenses logos; pero-los verdaderos et primer cle sus delirios y de sus co iletrado, de Una atroz Indigen.
rikoladas; cuando Is poesia In pu cis astron6mica, se dirlgi6 at mi
demia, a propuesta del doctor mentors de Juventudesllos gran- so )Como Una quim6rica nistro de Cobernaci6n, su supeEmeterin S. Santovenla) ha esta- des gulas de la patria. no ban rido -ove, Casimiro,. est4s hecho un autobfis. torta de rior jerirquico, reclamando de
do al cui6do del doctor Esteban sustituldos afin; ]as goner I nos casabe en los suefios de Pierrot; aque'l ]as, medidas que debta
EDITORIALES Rodriguez Herrera; Una de Ins posteriors a la del 95, no haacnloda- -;,Por qu6 nite dices eso? cuando, parti6ndola par In mitad, idoptar, torque se anunciaVa un
acad6micos clue mAs estrictamen- do Is -figura; ni par el vuelo de el imperio turco la convirti6 en eLlipse de luna. Era 61 buen ffuto responded al caricter genuinci su culture, nl par In limpieza do -Porque hace various* diag que estis tratando su emblem, y los perros medro- bordinado, el hombre fervorosa.
Tabacos y licores en el Tralado Coll do u. acad mico de Is lengua. Su su proyeeci6n on In vida p6blioa. de chocar connitigo. m nte disciplined, que no quie.
admirable y fundamental obra sos, en la noche, tirabah Contra reellevar sus iniciativas hasta ex,Observaciones acerca del G6neEspana ro do ]as Nombres" (dos volAme- tremors pellgrosos. Pero Silvela,
nt s) to consagra Como Una de Ina MA.s burl6n que ministbrtal, -susa tancia humana clue no se da to-A
CONTINUAN presentinclose Ins punts de vista'de las represen- mds eminentes gramAticos de La ilueva V enezuel D e las letras y, las artes dos los dias en lel gobierno de Jostacioneii cubanas ante ]a tramitaci6n del nuevc, Tratado Co- Am6rica. Modesto y sencillo, su pueblos- replic6 Can esto telesaber es profound, y su espiritu == j gramai Cuando eclipse se presenmercial entre-Cuba y Espafia. de laborlosidad, exemplar. Por el Lcdo. Jos6 'aSconcelos 'or Rafael Suitrez Solis I
ta, gobernador renuncia. All,
El gran tema. ell oe viene apasionando y acabari par conver- Muy necesaria se hacia mi regreso de Buenos Aires Rutorn6vil a todos los extremes aquel gobernador, n, pesar de gu.
tirse en el eje de I& cucsti6n., es a Cuha Mis que a Espafia a quien blicaci6n: In abra de Picheasrtdao pe s A me he detenido en Veneittlei del pals; se han gastado en escue- La crisis de la Plaza de l(t Repliblica'- conservatism exuberance, a pecubana, si se va a la mAs caracterizada do cuantas He sido hu6sped de un perfecla' Ins y hospitals, y en casas de ha- sar cle ser un canovista de In pri.
compete. Se tiata de resciJver, y esto es cuesti6n I n, incluyendo Ins de Ma- Mora hors, cumpliendo Ins inse mejorar In inclustr a se hicioro caballero y un politico cle gran bitaci6n pars Ins classes mAs po- LAMESE Como en definitive de recent., lcrap6uticas-JEI mila,,ro
,ias y de Garcia de Arbol L Jones del min.istro, renunci6.
entregar I& ificlustria tabacalera a carqbio d eya; et future, el doctor Laureano VElle- bres. Caracas, particularmente en se Is Ilame-Plaza Civica, perleneCU a otro sacer r- Renunci6 sin 6nfasis, sin drania,
licorera cubAna, o viceversa. Hay quienes piensan que no debe --[,6xico Cubano", del doctor Juan nilla Lanz, que tiene a su car,,(3 Jos 61timos afios, ha recibida la Plaza dc Is Rcp iblica-, In pln,a quo de In contrario puede caerse simplicidad ejemMar, sin Cuba mostrar preference algUna par C) tabaco, debiendo dar )as Iiguel Dihigo. dejado incomple- I M nisterlo del Interior. Educa- atenci6n gubernativa en forma con
otros, a] con- to, responded a un plan do I I que so haga on en skira., v)lterianai, Como In de abrurnar at destiny coil sus rugipasos necesarios para beneficiary )os licores cubano3; mas do on Europa y con abolengo in- que Ila transformed In Ciudad. ]a quo se Ila- cierto prof,.3onal durante Una dos, comprendiendo que el ministrario. piensan que siendo Espafia el gran Mercado de nuestra labaco. vuelos, desde luego, y con recur- telectual y social, el. doctor Va- so ha transformed no s6lo nla so5 de investigacl6n mucho mAs Ilenilla pertenece a ese nuevo parte central on grades ave m6 Loma do los junta df, rikiiecis. El do cabece- tro, su superior jertirquico, lenia
no Cabe sacrificarlo a cuenta de beneficiary' Ins licores. aanzados y do mayors frutos equipo mental y moral que tra- das y flamantes rascaclelos de Catalanes, scr ra, CionWteo que no In fiaba to- raz6n, porn aumentando closcle en.
Mi- de Marti. Y si do a In taLimaturgia farmacLutiEn media cle 'esta discussion de interests, es un de6er decir In (ILIC acluellos de que pudo dispo- bain actualmente en conquistar nisterios v nficines. Se ha exten- tones ensu espiritu Clara, cl hopalabra regicla par In convenience national, que a lodes. toca y a ner Pichardo. Con prop6sito me- Para ]as pueblos un poc6 do bien- dido ]a cl'Lldad consiclerablemente no so Is confor- ca, prcipu. n que at enfermc, par rror visceral, supersticioso y felbaca_ r mente mercantile se d16 a Ins estar y de libertad conform a on rcpartos, 10 quo Ilamamos MR Como Cimbito ser hombre de muy Fkcendrndo pudo par los eclipses do luna.
todos debe importer. Ni Cuba debe sacrificar su inclustria ta parensas on nuestro siglo el "Vo- Jos nuevos arreglas socials quo nosotios colonies nuevas, quo dan donde lucir el sentimiew.) !Pligioso, so le apli- Cron quo en nuestro calendario
lera, inclustria hist6rica, sustento agricola e industrial do innumera- cabulario Cubano" (1921) de Calls- estAn reemplazando a Is seudode- albergur a Jos polices, Por su- . . . ..... m. 0 n u in c nto casen Jos Santos Sacramentos, astraribmicil no csta a nnunciadn
Hes fami)ias, ni tampoco debe desconocerse en nuestro pais el sig- tantino Suirez, en el que apro- mocracia liberal. So ha dicho que pesto los ricos han cubierto zo- quo mejor ex- par sabe:s,, que el estado do vu- este eclipse do Won quo tendril
nificado do In inclustria liCOrCTa national, orguilo do Cuba. vecha todo to conocido hasta on- on las recientes elecciones do Nor- nas nmas con sus quints y ho- Prese el icical foria aynda mucho a In efehivi- lugar, earn a tin espect6culn destonces, principalmente Pi hardo team6rica, ]as intellectualss" es- toles: pefo lo que es obra guber- m a r tiano, de dad cmocjonal_ dc ]as medi wido, el pr6xhno 'domingo. Pern,
Ante todo hay que pregunthrsc si In cuesti6n esti bien plantea- Y Alfredo Zayas ("Lexiccgratia tuvieron con el derrotado Sle- native puede admirarse on los blo- hada servirA (:I Y aqui fue (ionde el doctor colvnoals' en fin. era necesaria quo viniese
I Xntillana"). Rodriguez Herrera ha venison. Ell consecuencia, tin eclipse de hmil. tin CC
da, si en effect, son incompatibles Ins dos defenses. Creemos quc Eisen- ques v manzaans do edificias de A nombre que a terianismo so puso chosen para lipso parel primer paso, a dar en esta dispute es manclar Ins hechos con ecua- ordenado Una edici6n culdadosa- In plaza je d6. decir: "S, un la clen cl a' 10 que clal, para Rliviar in tension heroimenle anotada, ampliando con co- holder habrfa triunfado a Pesn r deparlarnentos de tres a cuatro ca de los ultimas dfas. Pensad que
nimiclad e imparcialiclad. Espaiiia es el mercado par exce)cncia para de ]a "intelligentsia". Lo quo prue- pisos. rodeados de sardines, data- Lo do republican y civica segui- Una vez alivia, repeticI6 cura. Pues descle hace cuntro dfas, el doctor
mentaricis, Ins acepciones de mu- ba, afiadieron Ins comentaristis dos de todos Ins servicios y que rii en espera de to ep6nimo. Miennuestro tabaco: no podemos de ning6n modo perderio, y mucho c1las %,a ces y asimismo su origin. bien: yo Iropongo que at enter- Zaydin informal ante el Tribunal
yanquis, que )a "intelligentsia", so ofrecpri niorada c6moda y bharata tras el Parque Central, tan r al- \no se to apliquen los Santos Sa- do Garantins. No ha entrado todAmenos d6bemos renunciar a il par nuestra propla decision. La falla lia hecho preceded ademfts cl ha apartado del senior do )as ma- a todos Ins trabojadores. Como'en tratado y envejecido, seguiri siende consume domistica, cle )as licores naclonales, no es un problema cuerpo del Diccionario, de un JU- sas, ya no Ins comprende, sl es rada dos horns". Debi6 via en material. Procedi6 a ]a reque so deba at cpnsump espafiol de tabaco, sino a razones de otra goso pr6logo, en el que estudia las clue aIguna vez pudo Cot toda ciudad clue so estj hacien- do, gracias a su tinlido Monu- cramentos vision hist6rica correspondent:
characteristics de aqu6l, explican- enderies. do, el problema do Is hRbitaci6n mento, In rom6ntica y un tanto haberlo oide el enfermo, torque los Soles de Bolivar; el desembar.
indole. Para defender In. inclustria licorera cubana, y devolverle el do su ortografia, tanto en cuanto La "intelligentsia" esti Constituida h.a. sido agudo, pero la interven- colonial Plaza do Marti. se muri6 .,n el acto. Aquella bro- co de Narciso L6pcz: Jos moviMercado domistico que ha perdido, In que precise hacer no es perse- 21 Liso de letras, Como en el valor par el intellectual de izquierda v c on official junta con Una libre mientos de Joaquin do Agilern;
licores espafioles, sino, defender los licores de ]as acentos. Muy luminosa es- 61 es justamente ]a que se esta inicialiva privada, to stA resol- No estarin do mis que aiguien ma influ36, seguramente. en su Yarn. con qu alba immortal. Le guir con impuestos Ins ta introducci6n, que pone al lec- viendo con acierto y rapidez. H.- ensayase, asi enfocado, cl problem. conciencia religious, echAndole a restan par estudiar ]as constitucubanos, con un arma extraordinary: con el arma de ]a publicidad. tor at Cabo de muchas peculfari- liquidando en todo el mundo. Fsto ma de clar urgent situac;(,n a In perder la CUfOH2, Como siempre clones de GuAimaro, Jimaguay6 y
Para aumentar el consume de licores cubanos dentro del pais ]a dades que, de otro modo, no Ccm- MISMO ocurre on Venezuela. Los Plaza de In Rep6blica. Lp liaL-a- que un (icycrite oye Una La Yaya, aunque so sospecha que
clue se ha de hacer es Una campafia de publiciclad impress, funda- pr-nderia debidamente. izquierdistas desplazados so refu- ba do ;,)s doscientos mil habitan- esto de La Yava no es Una f6rmumentalmente iMpTesa, Para persuader al cubanci a, que do nuevc, El Diccionario de Pichardo es gian en sus peri6dicos en sus tes: actialmente se acerca a los na nueva so ha ido extenaiendo mia. la oblicua. para abrumnr y aluUna in Y ochoc:entos mil y en cinco afios dir al armaments de Ins policing
hacer prohibitive el consurno do is, entre Ins grades obras at capricho del gusto de cada pr- Se sabc que In cirugia debe sus
consume el ran del pals. Prohib*r a del siglo pasado. clue responded a cenAculos, esperando en vano que 61c, habrfi alcanzado el pietario, sin atros prop6sitos de
licores espafioles, es political que equivaldria a la del avestruz, que ]a suerte political vu MRS no 5 "milagrosos" progress a In Riles- que custodian el vlejo inmueble
Ins inneanbles valores de nuestra elva a res- del Tribunal Supi-Cino, Todavin,
esconde )a cabeza ante el peligro. Las relacones commercials con personalidad national. El autor catalogs. No es probable que esto mill6n ino que cast. en su totali- vecindad quo los recomendad.)s tesia, ese estado de euforia al quo en ese trayeeto do su revision hisjustifica su significaci6n, en el ocurra. El senior do Ins pueblos t6rica, allies de entrar en matr
Espafia nos vedan Una political cle agresi6n I.ncelaria, Pero nada dad ser;i Una Ciudad nueva par par in econo.Ilia, el negocio, In sc entrc,,a el cuerpo insensibiliprnlogo cle In primers edicio*n. a, IRS construcciones privadas y ofi- compraverta do cuanto convi- 7ado. En su obr2 "El alma dr) Tia. le faltan a) doctor Zaydin.
nos impede defender nuestros products mediate la public'daa- dc;,: 11 el Diccionario Provin- P'ta hov. con Ins reatizadores que El gran consume, de licorcs espaTioles so apaya en tres cosas: en In c at comprende todas Ins palabras acle-As fundamental su acci6n cri ciales. Lo Onico quo no se ha he- niose a los interests materials. cirujano". cl doctor franct s J. L. parn trinsitarlos adeeLladamente, ochenta aficis, ]a' cua) hace presucaliclad del product. en In gran publicidad quo le hacen, y en el 1 -culiares cle In Isla de Cuba (ex- el respect sincere de Ins pr nci. cho y hice ya falta es un lotion Lo demAs se dejaba a In abstrac- Faure nos habla de Ins "Milagros" mir que el lustre protesor, eStRestado general de In economic. Esas tres causes no significant forzo- "Ptl ando )as tooogr6ficas), scan pins cristianos quo son In base I'alacio .4acional para las funcio- Ci6n de los concepts, Como eso cc osa rarna de la Medicina, para r hablando, sin penetrar en la IRS irligenas' a de origin indige- de In civi c plicar cl sufrimiento de Ins ci entrafla juridica del recu rsa, en
samente Una condena do muerte para el product cubano, sino al na. c( iservaclas ax in: sean las de- lizac!6n. Su record a lo rcs del Ejecutivci. Esto constituNe del urbanism, In politics, in cul- la 21mendra rec6ndita de In co
revis. La ca)idad de ]as ficore5 cubanoi es inmejorable, su precio rivada de otras fuentes a adap- cristiano es to que ha pordido at un data favorablee torque demucs- tura. el orden y demRs zarandajas rujanos cuando de cites depended troversia, allfi par el ano quo vi s tra que a es el Gobierno quien hist6ricas. El tempo veria c6mo in vida de Ins enfermos. "Es ]a ne, cuando In Reptiblica, un poco
esti a] balance de todas las fortunes; s ,Io necesitan que In publici- tadas -on aIguna generalidad; izquierdismo on tocias !, latitu- aqui se leva )a fatigaila de tanta elocuencia, condad, la propaganda impress, que es la que mis sc graba. In que on sean la mismas castellanas estam- des. Par eso ayer, en la ceremo- parte mejor de se ]as arreglaba para que ]a ciu- nuestra-dice-una vida Agitada y
padas er el D4ccionario de Is Aca- Ins ingr"os. Esta se repartee en mernore, en Ins alrededores do
delinitiva "c nde cle veTas, se intensifique hasta convener a[ cubano demia -.spafiola (8a. edici6n) nia que me toC6 pre enciar In f,,rma ta extendida qua Is pose- dad tomase rango capitalino. Y sufrida; Una vida durante Is cual marzo, el pr6ximo Domingo de cle las virtue" y excelencias del product national. cuando aui tengan different sig- tools de posesi6n del president menos mal que las cosas so pusic- no experimentamos un s6lo. ins- pifiata.
No hay clue sacrificar cl tabnco, sino a) rev6s, hay quo proteger- nificado: blen si alizuria circuns- coronet Marcos P6rez Jimenez, in ,,i6n de 1.,i autom6vil -y so ven- ran intolerable, que es cuando tante de quietude spiritual. Es Tenia que venir un eclipse de tania sin ilnr In exiE!e par ref-- "intelligentsia" estuvo quizAs au- con caros- es cosa habitual para el perjuicio invite a la responsa- Una vida en que se suceden, con ]Una: el reajuste presupuestal;- el ]a hasta el miximo. rirse a cosA; proioias de este pais, c! obrero v el pequeho empleado. fallecimiento lamentable de mipar defect de In explicaci6n, a s-nte, porn no se ausent6 con ella I'n reporl-ro de un diario, mexi- biliclad. y cuando el mal do ml, Una intermitencia que abruma, Ids de caballas bajo el azote cis por otras m livos poderosos, pues el pueblo. Par su prpia cuenta cmo de racionalidad, me dij Chas advierte que todos somas dias de triunfo y dias de derro- Una epizootia desoladora; Ing
Los problentas de los 6mitibits deben i.c6mo un Di cinnario Cubano no- el pueblo, bien vestido par cierto a tontos. Lo peor es que ]as lontos ta; dias de gloria embriagadora acuerdos de Montreal; el recurso
drA excusar 1 inserci6n y- defini- le gana, a un mil quinientos de inconstitucionaUdad- los rug
y muy limpio y alegre, aguard6 a favorecen mucho of ingenio de Ins y dias de smargura inmensa". dos tremen dl
cesar 66n de c;ert,- vocabIns notables I' b th'ares 0 sea cerca de quinfen- I dos, con laringe
de su Jurisdic i6n. porque va el alineado en las accras. dos a tres t-i d6lares, at mes. De todas ma- picaros. Como en el caso do Is Stentor, expelidos par Zsydin e
Dicclonarin Cal'ellano Ins 1raiese horas, el cortejo nficial para Plaza de In Rcpi blica, que se pi o- Espero que no parecerk capri- un rectrito modest, del Tribun l
L Gobiernp ha asumido con enerVia In funcl6n de mantener sin orr6nenmente 0 on distinct con- aplaudir at nuevo Mandataria clue r'ras, es ur. becho que Is pros- Supremo: el paro transitoria dt
p ridad so ncuentra repartida,- ye-ct6 de forma y tamafio pre% is- chosa In intenci6n de aplicar es- ]as Omnibus Aliados; ese centavo E conflicts ct transported urban servido par omnibus. Las de- cepto?" ticne on su haber Una ejecutoria d, allf que n,. exists malestar so- tos par In urbanidad, y hubo que
claraciones del ministry del Trabajo, doctor Arsenio GonzAlez, no Esteban Pichard, y Tapia (1799- do capacidad y do honestidad. Ld I considerable. Esto se earn- reclucirlaymodificarl acomoclui: ta citaquir(irgica at plantearnion- que aparece Como navegante sol% pueden ser ni mis oportunas ni mii5 precises, en lhora on quo el 1879) que nici6 'incidentalmente r 7 a to axquitect6nico presentaclo a In tario, Como sobrante milagroso en
en In Rep6blica Dom cordial hospitalidad de estos Cara- visi
vecindarici habancromse muestra todavia inclignado de )a ocurrido on inicana (San. queries me habia permitido visit lr p:leba hablando con choferes y so Is maligna pre 6n do Ins es- Politica par el Colegio Nacional el arqueo de In Tesorerfa, son inip
In maiiana del sibado on que un moNimiento huc1guisfico. secret a do bre de va lo saber en rn iltinles on su casa particular at nuevo ci sirvientes: todos piensan en Peculadores. A tal punto quo )'a de Arquitectos, mediate un fo- cesos que guardian entre ellos Una en Una de Ins compafiias de servicio, paraliz6 In vida de In urbe, materials: on gcogra'ia. en cien- Presidente. Es Una casa sencilla cl solar qua van a adquirir para e] monument a Marti cmpieza a ruin quo, Eeg6n muchos, estuvo a 16gica concatenaci6n; son suce-tod originanclo Is incomodiclad y Ins trastarnos consiguientes a cantos ciis natUrales. en fifologia, en de salas estrechas, instalada cii hp,-erse con cuatro vigas siquiera ser un grave problerna de empla- Punta de desvirtuarils euforin de susceptibles de producer, en un agrim.ensura, on arcJuoIogIa:..fu6 ur.. choza, porn propia. Es decir, zamiento en su propia plaza. Que In Plaza do In Repilblica en tran- pals civilizado, a en un ciela da
who CM ] Alartes, 91 'de julio -de Cr6nica Hal;an
G14nka HaNanera DIARIO DE IXIIARINX- 1953 1 era
S,a,,(,:h,'ud- It
Para ins siete h 6 1 ecre*r,,, de Hacienda, sector Mla
Boda elegant La boda de esta noche 1 1111tlisll.a Id"11--.1in"lisdo a Ins migico
esti concertRda e e Dailia", el favorite nuel Pirez Benito& 7 su gentilisi.
La Iglesia del Corpus I de Son Antonio de Padua Is J.rdfnde In CRIle 12, entro 23 y 2,5, ma espopla, seftra Lotita Roull6n,
E n S o e i e7d a (d. Christi, el cf..n.s .. Is sefickritia Ian 0 encantaida- BarceI6, pertenecientes Rmbos :_Is, Como cornplimento de "toil I _d; dn.
7 1 nu stra te" Is seliorita BoullAn MArqthermoso terriplo'del Reparta Coun ra Lilia Boull6n Mirtl e' coh "I miliat; muY eRtimadas de firs tie' Lilix,
I Gallin xncip ad. "bOLIqUet _hin2irAn d, pRd)-inol el slih- terna Para Is critnicii de mahans.
try Club, serA !parco PeecloA0 el caballeroapt Jnven Aruba ciortarik un primornito
Por Luis de Posada dcirnirkgo veintiseis dq julick, Para ------------Una bo 8 elegante, In novia:
Linda, muy lind Car. I
,o en dseeZirraga y Wolter.
Muy (inimado el alnuterzo del doiniqy in
La horita de 'Urraga, figurlert el Habana Yacht Club In de nuestra mejor sociedad, hija
del distinguido matrimonick Juan' de
Z rrsga y CArmen Wolter, unirA
UNAS horas mily agradablea respectivos esposos %,ime., Is-< sus destintis a Ins del caballernso
Pa. Cut jk:kve. Fsteb.n Prellezo y del Basamos ei o;;irrgoalrrked populares hermanas
din e el Habana Y;ftht Club, 1120 Vianello, Berths.', In ,ii. rri ijo tie otro matrimonick esti.
n Montalvo, con traie neRro, hmadisimo. el sch6r
aristocrAtIca sociedad de la P12- eo FAteban Pre'ya de Martanao,' nado- en blanco;. Martha, Is se- Arenial y Asunci6ln del 13aa dnnde coneu- fioi-2 tie Vidal, vesti I rrio.
en blanco; A Ins diez y media de Is mahana
rrimos invita- Yolanda Gutiirrez de Okales. es- se efectuarA la boda y a continua. T
dos a tin al- taba tie azul obscure v Macilta. In ci6n in misa de velaclones. 0 i
muerzn" por el sehorit de Maria, lucia lisle blarl- SerAnk padrincis tie In boda el se. T
Embajador de co con bordados en ne--,,). kiltes Aor ZArraga y Is sehora de PrelleCuba ante )a de terminar estapt breves iineas zo y cr In miss, el sehor Prellezo
Santa Sede, el pernikiiRsencks unak felicllaclkin Par;k y Is senora de ZArraga.
doctor eAlfon o el presiderfle del conut6 de Is ci- Los lesugos:
Forced ePprs Han sido designados por parle BATA 4e CASA iruave y li"M
es. sa del Yacht. el arnablp Adnl[O d, [In. los seficires Marcos ZArra.
tiginso -diplo- OieS.-qL],e Ian aceltada aciuacion TIY67 fondo pruoia, Requa, roils n, i-erle.
ga. Marqu6s de J6sliz de Saytta
mitico y sit viene desarrollaudo en el Aigo.
Ana, Manuel Z;krraga, doctor Nica. ..... ..
ofreiiiendo atracrivos a I(t s,,,,,,s. not- M. Bandujo. Francisco Pirez.
en. doctor Antonio Garcia Hernliknde7, -1 44, r.bai.d. 7.95
Posa Chon Te- Descle hace unos dias Jel
jers. Como to- cuentra reclUida on sit -i(wncia Fstanisfpo Tellochea, Marine[ Mar
dop lop, doinin- dcl Vedado, la intereSalue dis- igal'it..Paulino Garay, y sehora Ma
lZos Invadidris d, ciruono Dr. Rafael caniZA-5- I in Zarysiga de Alvarez y pot- parcel
rrinct rrencia se I e 61, Ins scores doctor Enricnic
I de Aelarii, qUlen ya est o,,, tie- Llans'. C, doctors Jos6 Llanuza. inpeN'rian los do- jorada de su dolcricia. -L ni c ro ManU Z17R *In Lgrcn- en 19jidn.
mining de In: d,.,a -viuds, de Duluiv. Is ,11: V "F' n'c i I r
drcana kiltuci6n, Durante el oads, zo Saladrig .. nendpz
dams. hAllase en kias d, Arias, JOS6 Mufiiz. v rimitivo tie i1clIlAreP n en forma de eviticirril.
tirmp. que permanecinicks; en
jestablecimiento de In ope,,,1611 Is Uz v ]a sehora Clemencia Acos. Ocilla 4 mAno enrollada. Reba;ndo a 2.20
har tie In plant baja saboreando que sufri6 en Is clinics tie 29 D ta vluaa de Alfonso. C
un cocktail en crimpafiia del co- en el Vedado, a malls del 1,,r jj En In boda civil. rtie se veriticsnoridn publicitario Rafn I Marti- ciru
e Jano docotr Rafael Cah, sps. ,a en Is misma iglesia, ante el noFe lalio doctor Enrique Llansd y Or
7. Coll y de Ins doclores Pablo I.a senora Maria Teresa MARCO-RETPATO J. [at;.
. Lavin y Julio D. Arg6elles. vi- viuda del sehor Luis Eniii,,'_o, 11 d6fiez, firmarAn corno testigos, Pol lerlino", par& col.c.r f.
m or a tin grupo tie In mAs selpe- sits ]I I in. Ins sefinves d lot, Fede top, Je A --y
1. F.1 doctor Alfredo G I M'etidoza, I jas. Lourdes Entrisl ,,. 12 ienno""olter del Rio, doctor German In. nietts., ek t.maijop de ocho
sefioia de ChabRU V ]a lVolter del Rio. doctor Francisco
eel* notable especialis(a ip, hueskis, NIRI is Rosa Entrial-,n, ham. Lecitierica. doctor M,,nuel F. de C;n por diez Pulgadap, rob.;.d. $34
hacia acompaiiiar de su esposa a Skis ;rmistades no, ele Iledio ca. Jrks6 E. Mor6. FilAndro SaIRs. Norio I Larrea, que vestia en tono (I"e por prescripcioll Bellsarick Rodriguez Iplesias. v Anam art In, Elena G6mez del Cant- no podrAn recibir %isuas de p(.- tonio Bilhark, v nor el rinvio. Ins
rip Pessino, que lucia un pip- senores Manuel Ziii-ra2a Martinv7" 7 Allk W
Po nip en estos mornentos imrnrl", cno varillaie
lraje azut gris charlabak con iwzeniro Mai-in Ariet. in; cnip.ro T
una parirnta, ]a lindisinia senorita RUmbo a Eutopa saii6 el -lidn kit-, 1-r.nmpar-I,,
Miguel Hpinindez BauzA It-.. dnr.
Vilmn Schueg Freit", quirn sp a bordo del vapor Ma_ all lot HUl1 11-kPrtk 1 1,6DC7 Alin. in-2vnir y
An sefickra Cnrichita Iviciins ria iro .&ZLIS-Ork rip Is Cunr&a. Anrl rp Izaba con traje de inaninera. le7k). dorlor Goidirrmo del Ba 11, nicar, 4-i.d. .3.15
AWI y blanco: Jorge Sanchez v ski de Gonz laz del Real, Ian 'Were- P"I santp, quien va por vati rito lnrrp P11 11 7n.
rneantadora esposs MatilditR*Pa. al Viejo Continente, ns T'
que espera Para mlly pronin li,, pa-a Is cr6nica.
p ma
In visit gi York 12 _"PrIll
a de In cl Fica ciatiera, Pu- -osado de NLle\
Nban, i1fia mesita; Violeta d I sprkni-Ila Mercedes Madis- In- Festividad fie h tp.y C
Juncn a Is que acompaiiRban &LeS I. iRl-ki. depues cle u, a corl" N11tins, el e prkra a en Is gran Me(ropr)[i --- San Daniel es Is festividAd csliix president del Club Dr.
Carlopt Fonts y Juanita Cann. ves- De )a chuica "Miraniar ', donde lica de hoy in I lep;. tin un xhanti AZUI Plegante y di6 a Iu7. uil nHko ptecioso, pilillo. Ftan de ;ii'as Ins siguienies raha
ng Y9.1
bonitn; Hermints, Gull genito, segitin inrormamos. fui I I "i os:
61 rez. Is tiasladada el sAbado parn si, -i- FI general Daniel Guipert, ex xrviuda de Sinchez Agramortle. tan cliau In de Sanidad.
inl, repkante, almorzaba con ski hija detircia del nusino Reparto A se- I El ingenirro Daniel Comple, ex -'P-q I \101-FTTF. A,1, J. v (in.
Political, In inven seniors Graciella rima Lalita Salazai -posa del e- s ,letario tie Obras Publicas. .,net& (,An,". 4, B-nainer. -clumwa.
Xiques de Sanchez Agcsnionte hor Robert macIrittir- D-pu s Daniel Perez v sit hiin Daniel P6que PsIA de Nisila en La Habana' tie, tin m..gnifu o revori ido poi I.ks i- N, Sak-7. Medina: Daniel Varela. Alicia Morales y tie CArdenas. ; t' Campos, Daniel Fernandez i.d. .6,,- 2.70
fa ii.jncipales kpitales eurone- han D,,n el
, Daniel Caniachn.
dixtinguida sehorita. regresado a ls, liabana. rnuv
se tie Pirfir)
FI doctor Darkiil i%4cDnnpld. is. rip nosotros yR que ayer lunes R_ coniplacidos, In,, J6,-n" v ",PA]i 6 hncia Ell cops. via N ueva Yoi k, tlV0.s esposos Rafael Lorie Cuca lenloso N, joputado medico, y sit hiarompahando a sit lia Margot d, Rosrll. ... David McDonald v Caderka,. 2 rASADOR y ARETEC
M doctor Daniel A, Peral, rshnCardenas. In viuda del !ZenerAl 1, IP.Iul Pa- )rinso Irli-Alin, rkgistrador central plAIA y mArcApilcon perlap 4e imitaci6n
Armando Mmites. El Rimuerzo de rioquoial dri %'Pdado. fuli bauluia- tie cnmo2iiiss. V 6AC;k,"A. iufon, *Wadnt
Ins esposos Forcade-Trjeia se drs- da en cei-monia ptuarnerlic fa- V Daniel Vil.;,
arroI16 On el salon de arribak don- wilial, Is gra(loa nihs Celia Ma_ Tambl6n saludamog. Dor eslar 'ik repect4amemle a 6.75 If 11.23
rip habit Insile a Ins acordes de la iia. hija (ie Inc psprkkop; Joa.lurn fias. a[ R, do, nadro DAnipI San Juan rie la C1.117,
Orquesta Cubakiin Ocuparon in Godov y Celia Puig. a la clue PPamesa, con ]as arable; antitrickne.q, di'lliaron el s nor Armando Go- A locins. nuesli si felicitaci6n. PI EmbaJacior de Fspai ia, F.xcTo. rio Galainena Is belliima se- V
print, Msrqw6, de velli5ca Is finjita Alercede, Plug. Tani- Altimerzo de dexpedida -quip'ta frAiiiin"4 floral 40
MRrquPsa de Ve)li.wa. v dos ma- bo n acaba d, h;,ver sw in rv,,) n
11 imnnirk Ian encumbrarins corno Is glan familiar isliana l M iiana rnii rvol". se relpbrpra ori ex rAfo. -xClukiwa.
Titriarin del Valle y Ross Perdornk do hijo de Ins sckosos Alried Ca- en el Casino EFoafiol de LA Habann, y FFlarkislao del VAIle y Paula mde Thibeaiix .,. Virginia Palicuk. tin ainILIPI-70 en honor de Is rii X eAa;adv 740
Grur."lien. En mesa "reana ,e at qu, se to pus. n-, nornbre l.i. daina sefitirs Aiirorg L,6n
hallahan PI Ministro del Urtiguav, me Lorenzo, La teiemonia. en Is Antich. con motin de ski proxiExroin, lor Crinll 'no vipje a Futrkpa.
'alinirante Ri- que ot)66 el Padre loienzo Spl- Olganizadoias de es seF e
i era Travioso y spflors, Martha Pe- irdli. se efectuo in I 11.1111-lelZO In on Ins gentle'., not y en otra, el Embajador de Parrocitua de San Ak u'1IhZ'e;-'Zd2 sperancita Navarro tie Yanes e;:
Costa Rica, Exemo. senor Victor padrinos el sehoi Ja po a del Eresidenle de I Cnsirlo E
Man jet de In Guardia y serlora bas y at: blonde y I)anol de a Hibana senior Raul L.
Roca' Lluberas. Bailatido con sus Jenni, Tortes Gener Yaries. C-,itrnela' Gato de Cruz. e5del president de Is Comisi6n
de Plava nuestio estimado CoronaAttiversarios nupciales neco sehor Joaquin de Is Cruz. Mar- El dom in0o celebrara por vez prim era el
.ain;i Re y de Madan. Cni)ch!tR GRF.] Pxcelente matrinionio Ber. .es, los j6vencs iiii1i ,moF Chir- to de Del Valle. Herminia Suit-477 ?Iprd M-inzer y Mai.y M 6nd ez Pla- Wilrvex Amigo 1,a Heimi-I de Mt 'it oy y Rosila Rodriguez Murn
;enr,;,.,Arri112 Al graliSinick aniver- da Ventura y Raul 1. Rieio Acos- de Goniiilez F.cri. rin p supi B.d., d, Alonninio. In e Irmina G6rne/ 13"driguez. U, 'is e tnUV feliZ IC dPSeArrn.X X t
5Ilrcppiraducen,;en veintitriis afitis A toxins, lelicirisci, 112 3rh.ra de Aciich. p en urn." en I ce.
-El xehor Ricardo AY716Z292 Y I
pt erpsante espuss, CRI-Men 1,6pe7.
OA cumplen quinc 11 D ia A u
t ch]A;ls cnnyugales;, Bed.ts a s e (I S,
tal. I t -1
-Ocho ahom -Bodas de Bo.-len lop; matrimonio pi Mar i.nn
Trmat., Samper y Olga Rodriguez,
Qiceres, Carlopt 1,6pez MR co y iFsther Alvarez G6mez. y el ingen ern
Harry Ruiz Williams y Maria Amelist Cosculluela. Propiciado, con ]a apro6acl6o de Su 11ma,
Tarriblin xaludarnox &I doctor Ru14no Cano y a su encant',dora espo- el carJenal Artca a, por el Comlt6 de Damas
*a Carmen Dorta Duquk "ce 1,brain SUsBodas de Lana -siete afios
lco
de casados. "Pro Devoci6n a Santa Aiia" este sinip ti
Los esposoo Armando a1ri,,k:;knk, y.
l5RthPr Mucci 0 que arrib .1 '1. -s reverence an en )a
Vp aniversnrick tie nu enince: Roclas homenalie a quien Lodo I
deLMadera.
05 impAtiros *prposos doctor Ra6l
mell" XerTex y Ada Fernandez N fain a, esLA flamado. a tcner Ja aco ida mAs
21 de Julio de 19 Crbnica Habaners Afio C3M
N ona 6 Cr6nica Habanera DIARIO DE LA MARTNA. Hart' 53. -----------------ec, Luisa Rogerli de, nivero, G-1 Cos y ilaril o GonzAlez, Nina gals
S Rubin Lifipes Hirandii in te de YN Y "Eli Alvare
t6n R, Jones y Lo16 Car-r1rar Pascual.
Jones, Gloria ft"ll DOMildRO Con ]A efinra E tha
Elena Son Martin hi.19 Verdadera' Penn h!a producido y Hartnesi.; Ahril y Gustavo Santa
Uria stractiva figurita de la nue 3, Freb;js,
va promoc16n, AnA Maria inmarr6n aclorada del arquiterto Joso R. San Pn el Reno de In mociedad, habane- A 'ro Argamnsilla. Ana ficrtha Abril y Dr. Morin
al.tfk y I el fallecirinfento ocurrido el do- doctor Fehr Ri%,pin y goneC PI:nas, celebra en la fecha M clie su gentilesposit Sri ra Bebita DIAZ rig Avil
TyZ, rin rtes, su cumpileafio.5, Oct fin Frelxax. n ingo del doctor Rub6n L6pez MI Iman G I I
Jua Galbin y A a P. de argas Machuca, eatims DOA ""llilla, e, otrR mesa: Tva
to que Is a sports. M en ess bin, eon Alberto Almagqui y Sara
IM08 Y. Wagon de In CAII(, lan Linda y Rx4apl Ca.
verA col do cabiillero y abogado distinguldo
habri G. cle, Alnuisqui. sailing, 80ckv Dan6 muy & acLa seftorfta Jomarr6n ocast Elerl tanto en Tom circulos socialem
Para Maria :que I
mada de Wagon en es; fecha. Joaquin Fernandez Ferrer ,, se- tivis y I lilo fpvy.
mo en los professionals hubo de
simpatias. fiora Josefina L6pez Lay. r rtn III Marin In ivi2 y seficira GuillerAsimi ino tenemos nlrn s ludo de conqUistar afectost Y sehorita Beba Martinez Y el doctor mina VAI",.'cnn Plicido de Castrofelicitnc%'n. en ocasi6n den cumplir SOLO Una cruel dolencia IIevR it In turn. Carlos L6pez-Lay. verde Y -finr;, liortensib S:nM
hoy, siete afins de eclad, Para ]a tin AT doctor L6pez Miranda, quien I I I
I n vncio Im sible de Repair Cristflh;l Gtindaker
simpfitica nifia Georgina G6mez i I E doctor Miguel A. Pirwaga y me rnj
'jl I flora Silvia Bachiller. en otrame- robot de 1,lindAer, con Gail KavaMartinez. hija cle I d ciga, qI, #npartfa eon su I
ins esposcis Ra- PARA it I uh as, con Elda' S. Allan y Dr. M guel naugh.
sehora Laura
Velia Marti- brinclaclosa esposa. RoIg. La senoia rip liernindez: Al,-mllin,
miro G6mez 1 emp Y Garcia, 3, con sus Ming Louisiana 4 Hidalgo Gain
La sefictra priced is Pnntll;k Geo Hernin,iiora de LuJs Gast6n, y ; ieida: eon rgin
nez. DAMAS a h yepalabias de de Lara chaperone.b. A Teti La- in
Crumple tambiOn Idety. rt -pvw As i-a Inienes no t rrubia y Alfredo Villagelij), Mer- d e Y Slzin H evIR.
.5.1 1 in I Ei dorinr I
de edad. la grgrio nina aria 0 on estox I'l t s momentris. uniquee Patterson v secedes Cabads y Lui de Lui[s. Gra
Fl sppelin vprificadn ayer fui una 1 44 ciela de Chrdf nas ygM. Echevarria. horn CA:Iffa TileRtre. con Angel F.
;lpFira do Ins grades simpatiar, de Mimi LRra v Nistor Porto. Solana v ;P nra Maria Mittilde Pilie znz-,b;i III extinto. En otra Mean J054 Castelefro y rez BOI:drl
Ed Paz descart til expose Maria Luisa 6. El dori,), LA PASION
SU enil Ine M. Jun
de if!asteleiro, con Is bella Cu,-hg ra Maria I, !"MO
Fri Cuervo de Juncri. ec. ;till
Casteleiro 3, GugtaN R11-11,edn Y 1 !al l GJr6, Miriam unco
A Ia niernorin del SECRET DE MAMA
A tll da E UR O PZAA bio Jr., ia encantadora Bertha Egui- i v Roberti -InrdAn. Lilliam Junco,
Dr. Aballi lior y Dr..Luis Blanco. ly Jimn', Jirriiinez. ouggsdo manni Vinci PON
El ingeniero Roberto Dosal, y if, I En rit, A nie a In sel-lo
horn Margarita Chfivez, eon el doc- ra Cristina R, t lempo doopl do rot naaaTuislitf),
por la ( in Beatriz Palomares
ini0rcoles. din veintid6s, de Vela,, I. do quo &I" SRMahann tor Edgar Rodriguez LendiAn y Ae- 'Dr. L. s Fvueroa. Maggy Velas- oomprindl ataftlai.
y
en horns rip In tarde, se celebrRrA fiora Carm n P6rez Arocha. co e In, ch,'c* 0 Blanco. LI, Y do pronto rooordi Wa
dLbi m
CUNA R D tin )iomenaje It III memories del que Miguel Balsinde y sehora' Lurre- In to a 06 0 a bi @RL
fu Pra Ilustre mMico, cloctor Angel cia Alvarez, eon Miguel Masferier! 15r. D( fn Gurrie Isabel G6mez pssi6ja p r I r p
tR A sefiaritR Ana Maria "Pero in rops. blmnois T
Arturn Aballi. en el parclue quelle. YBaslesiiinodae li vlarath eno E. de G la *&
MR su nombre. rin el pueblo deJR). Ivarez.-Hpiriberto 1
-iz Al- L6pez el Ini!enjero Agustin Re- yjeja-me diSo. Mira, SirIM0 ,
rita Beal'ti 001111,11.11lento! avicalor
nitas. at cumplirse rn esa feclin, varez Milla. yies. 'H&T Won, mLnftL t&R
el primer FiniversRrict de stl senticiR Con ]a siphora Petra DAwsinct- i LA ser-;a CAriciad Spin de Gon- ficil j econ6micim,'As OvA11161716: NA
NUEVA YORK vitch. CStR.R PaFeiRS: Lourdes Diaz 71411T7., C0,L d. narejRs: Aleycia Gnn- Ann MWooYta
El PIL verama do Pitr Rein. dispiles., Auh6n v Alfredo Maruri, M. Paola'zifez SO N, 1,enpoldo Orufia, Sit- @nJu&"P firisl con
In pnr rl Alcalde rip, Marianan, xe- FornRSi.-r y Mnyitn Alfonso. Con- rita Marl nei, I Manuel Carballo. ropstinedartillblisniquialroa-laolM
Anr Francisco Orur, inrluye la de. chita de la Puente y Pepitin Ar- La set),, A FAvia Brito do P6rez, uusvg I
vrlarift de Ima tlarja en memorial, i tecona. Gloria de In GLiardiR 3' en otral -sa con Ins j6venes espoLos vinjerns experimentados, del deslIpprecido. Carlo., de Cirdenas. sos Jo4 ?,,r'7 Britn v Aurora, Alcoilltocen gue la ruta ideal it Europs I% "CUNAR rl" PlAriclo Acufia v Marta Latour dt v l1rdA seficirita Alicia PA.
Acuha. con Dani.lo Gabriel re7 Briio
I ria Rosa Serna de Gabriel. Carlos i El cni, RIr nie Sterahn Mendtilful
Crossed oh*Lo la In& amplic seleoci6rit de boircos, IncIuyerda Ins Bodas de Opalo Allen v Mary Wilrycx. v seniors Glad% s Vssallo, con EduarGloria Cervera y Julio FernAnWasotl6nflew do luic rm6s grdri del imuncla, *I "QUEEN MARY" ilin Gonzalez Cabrera v seflorm, Olga
Celebran hoy sus Bodas rip Op dez con Luis Dominguez y Martha Ramos.
0
y *I "QUEEN ELIZABETH','. . y Icri inns [recuentes saliclai en *I In. diecinurve aficis de Ftmaro"a* Cervera. Luis Gorl del Real y sefiara 11"
Atl6riticts. nion conjugal. rl estimado amigo I Ruperto Garcia y sehora Rosario Elena GRITI.I con Emilio Marti Y
kiarin Diaz Menendez, alto funcio- Lecina, con Armando Antis y sefin- shore Maiia Luixa Zimmermai
'Goce do Maximo alegria, comfort, clescon". y se-icio otimerade "A in del minister de Corntinica- ra Caridad VaId6s del Priza, rinc. 136bn KrAirricr v sefintra Lydia I
y bella r.sposa,
- emilearotes espactescs, Iiii solons p6bliccis ... clubs nocturnot, riones N, sit gentile ter Luis Valdes Romern y sefirtra dr6n y In crx Conchfix Pirex
Papita Valdes del Pozn. mer.
-fior. Delia Reyes, iiiiienes con tRI viuda do ki a
"16rift do cocktail, boils, dopories, pisciners asi como In comda irrdrAn una comida Para I Alvarn ill Villa I sefirrit Silvia
,I trupri do sus arnilades en su
m6s exclurisitto quo so p6edo obtener,.preparoda por Yercloderw repa in Bti, Rrtir nian PI doctor Luis Perna Barri
Pcirlenrip do] r sefirtra Conchita LOPP7 Blanrn R WEASE El. FINAL DE ESTA LOREMM 16ANCHM Y CA. LTD., Ralim
sefinra Eu -.in I _NOTA_]-',' I..% rAG1KA DIEZ)
wees"iss atsd is pins. M.Ari;nRn. relin fliquelm. y -In
Cruce *I CrIlbritice on arn6as direcciabes per in CUNARD FI adornn floral dr In va a ha %I. Alartinez Elauzii. La stAnrita Marv i
descultsiro qua ILA MITAD DEL PLACER ESTA EN I.A TRAYESI A rn rnnfiadn a "El Fenix". el renie. El comprontiso Coriada-G t I Riquelme v el cincloi Franci s WAInal-lo jai-din del Pascn dp Carlos ter.
ITT. rtiyo5 arlistas, harin derroc he Ililarin GonzA)pz Y schni-a Fitilin '.JL
Ves al 4gente de Painjetl artfnnz 61 hLien gusto tambien Pn ]a deco- Fri Is tardr del domintin quedn anclorrirln tin crimpromiso fir iod;li, (I -Alvai Jn.4 Criiz-Alvarez v sefi6ra n
raricin He la mesa del "buffet" y de nilestras iintiliatias. el de WHIR Cortarla y Maruri. la airojR y hellisima Got
L. A. CABRERA & CO., LTD. las mrsilAx. seficirlta. con P.1 Joven v estildinso ahOKado docinir Mori Calim 3. roplit. "a In Fernandez Oiler y Carmen
Alemin do Ferninciez Oiler. con
Pcid. 3sg Trim: A-6452 M-63A Nos rnmplxrrrrin "n fr1trilar a Dlehn Rein, que re0stliti raricler familiar, xr llpr6 A catin en ia Sara AlemAn Sirn6 y Antrinin La.
Apartado No. I Flahans Ins espnAns DiA7-Re.%ps. rexidencia de In novia, hacienda is petirlhirt rip rigor Init Ti del guna Oliva. %0(0
nrivin, el doctor Mannel Calis y u gentile Ppasa Tery Pons a la madirte Rafael Raguer v sefinra. Rafael
4leentiei GeRemi'" r" Cuba do by "Cigiiefin de Paris" do In novin, Is lintereaminte 3- P01mada dama FlOrm Mar'U'rf.01ida de Montalvo v sehora. Manup) AnRupr
Corlxdx. y seflorn, y Estrin Rnrn io Y Gusta. 1010
%,n Raguer.
FoA rennnribi-picla rasa drl VedA- lillesill de formalizRitin el rompromi- lt enamorada parria y inx Trincencin FernAnde7 Taninrpri Y Ilia
o o familiar" te intim" brindarrin "n rhampator. qirv4nd A orwri spfinr a KAI(v Fornincie 7 eon Sinn.
C U N A R D IIA riimplid r rientrmentp sit liago Men or y I
I ida or, o "uritin un dellelmo buffet I n sefinra Fria Rri
ecunrin Aniversmi-in, onIn Coma reiruerda def ArIn re-ttemet, in pre-nir foln de In 4impitira moro. -a wi -d%,n conflillf 111n el -3
r1pnAmenle %it prestiRin rornerrip] Con In sphol Mn I Ga I d r
rnn I- PyrItisivirindrs on car;xtilla parpja. Mier. 'a rinita Ruiz Francisco
ropq infantile finA. Para r1la nuestra mrJiti, felirillarion. HernArl Carmelins; Riericisn 4
Marin Alonso, Teresita lirpnso 1.
Y Ps 911P "La Cigt)efia de P, ,ri,' NnArl Ciir,-as. Silvia Mier F.n- i 1"RAVA ARM 3
en Indn momenlit pin- ri(lur, Ferminclez, Maria Antonia
-owns Elsilrihirldo en "Tropicirtim" Mier v Carlos Brandon.
invRriables de superarion, Maria RernnIA y Enin R. 7,ayRs.
orrsprilpr a %it distinguida clien- -n Telma Zaiax i Efip;n Bon -u.P IR ')Ax prendait mejor seleccionA- QuA rinche pi-prinsa Rnirradi 1A He ,, -.Prinr rri it, -re 'ria.
del pasadr, ,anidn rn "Trnpicanq- mnnia El doctor ()s\;ildn Siqrrp v Mai-is pAra InRrar In canastilla do im- el arisincraiirn "nighi rhib" till re- Fri ,1 ;rnplin "ring rip badr st, tha Nochea de Sierra. cbn Ines Nis. CALIDAD SEGURIVAD
-rrahlp ilui6n mAternal. sin de- narto Rupna\i5ta, quo Rhriti sus Iii. dan76 A'P rPrpenlc descip IRS dIP7 tal. Beitv .1. Nistai, Ernestinp Weiar rip ser prActicR y econ6mica a J1,ris y belikinins sialrines Para Are- rip ]a n,,c)e hasta lal, cuatrn N, me Men, Risie Dumm y Sall-Ador A, FORTALECE... zer a In rnA numpro a v ;p1pria dia rip a madrugada. Nistal, El Travolarin es un despertodor pilsque5o que, no
represenlacitin rip la socieciAd ha. Y en -e varaftin bain ]as Astrellas El doctor C6spr Sritoinrigin -v sp. ocupo casi espocio en lo frialeto cuorido Lisfed Han qijptlpdo curnplirins purs. a nRnpra. a fin do disfrotar rip Ins que Pc P pokicri sal6n -Rajn Ins Fz- horn Olga POrez de Alpin. ron vo de vicie. Tarribitin puede uscirse en el hogor
HACE M ILAGROS! lenitird. en sits prices afins dr Ac- "' illiplpi v podernsis incentiv- (jite trellAs rip "TropieRna". se intiltioli. Carlos A. Valiente T sefinra I.vd,.
1. idad comerripl. Ins firms pin- rodrarrin in elegant fiesta de fin ca ron dpsde ins ocho v Media lom Frrn6ndez. scibre el tocodor o el escritorio. Su topo corrediza
de seninnn. "carl", dislin2ificins narn In roiii. Claudio Emerin Ponce y %printra
p6stos Cie pla CASA. de romplArer Fantnstico rl el esore- cla, q,:, corno do costurntire lite spr- mida Miencia, eon Olga Gni:or- y espoldar c6ncovo, lo protege. Tieme crystal
hplpRar A niipstrA socieriad, que Grillo rii s '11, -FPpci2I dinn PIL" driide chen y Ramon GonzAIP7. irronri y esfel y monecillos lurninosat. Su
f \nrrrp per %it ropia rnn\,rnirn(-tA rip clianin, '-,Rn sicin on '4 00 el bierio, Frn slo Grenet y spfinra Sara, timbre es sionorio, Pero togrocloble. Terminadc" en
Is I ou-tra C.ooAI con Alar Peters 11 Antonio
A -in iii-i. do locia, In, P-111- Ta,, r-ractoneF de -rsa,, P-A Vimci an sau friend faverito of
T A M A 1 0 S I rr,-Ps. on sit arngerinr local nn Con todo PI rnibiwjn do lion n- In, diaiiA fiestas dc *Tinpi(nna .. Rectisel. Gloria CaKdona y Fernando marfil ot nicigal.
2 4 5 ,ro c hriwicnial fiip orpsenlacia la nn 1(r Ins ai-enteF antes mrricions- Cklevns.* Travialorm y los derl relojes que flevan la
A p dirinnarn de In calle 10 ra% losa tdroduccirIn rip Rnrl.-lp,, in- d( debe in incense al "mailre, Ar. El doctor S;Ivaclor Ferrer y sit
61. Verlarin. t]tL]Iada "Ins IIiiRs de Ala' grar --ndr) P- el leleforin R-4544. bella esposa Georgina Morales. rnn reconocido.morca Westclax. 99 inspecciones an
espec0culn dr Im. colotitio in- S riiiclnipolp ofrPcrno,, slriinn el doctor llnid Fagot v sefiora, Dr. lo f6brica garantizion su conflabilidad. rornpatibles. r1iir liene rorno fizu- de ins "r-ities" del paado sAha- Laciet FigLIN-prin y sefinra y Dr. ]AS pstriaieF A In Pccullur;l Brenda do Ceferino Al aicz Castill6n y sefinP I inimitahil Lm5 Tvap. srlrnn 'lir2rn sit Win -posa. SAmuel Mitrani v sphora Sn,-A WoOn 0 1 Kill k, INL
'I.As HjiRs rfe Al ('Llorian (on- snna Ai 17) ,rnn.rrruri en -it Ipvi. con il doctor Antonin izupiii ntanipnle --on -VtirI\r i ('alto- r F W E S T C L O X 11"almon W-Ift
fv" le e 0 so n1ra predilection :r',r1odn,v a I in- .,\d Ito In i, sehora Zenaida Mplina.
ron SAndra I'a NL ]or TlArrPI De' s' giantsts 'l-A esnosa Ben' 117 d P In FI in-rnicro Julin RamiroH ag VP2,1, Pepi- C,0117RICZ % st-fini-A Car. Carnirn M. de Ramirez, con Jncr FAMOSO APILLIDO OF FIN03 RKLOJIS
;oiir., el premier -shn"* *. on Pi (4 1'r n,, 1 a Ain In Pornpr 1- E;tpla F. de Pornar
1,;Uraron tarrbj n Dirk y Riondi d.rtni F,,,iq- Roriiicioz Pp- Los scbmas Nitarina Rubtern Ropresentante: SR. MARJO ROMERO
In Reyes del Disparlv ..I, I o A
r 5 11 C I I a 1) A RnsA Fninar. eon Jn- rip dr Roins v Nlrrcedes SRIRVR. on
Niel'. I de la qpi Aparioda No. S64 La Habana Cuba
rAn n. F Go nlez Arrolo v srfinin '-Irp rp 'jilps: I"Clia Alvat0 PA, !inA Oy; mn. Julmn A2tiilpra v Rodrigtipz. Amelia AlAr-1
El 6nico ref rigerador en el Mundo que hace hiel Fri rl sepiricin A In inik Alica Fnvo. Dr. lhnnbr,rlin
v media a M, -w h1c"'on a0latle'll Go-cin Cnirronell v spfiorn Celia
"Priii Rpllpi'. rein Sirrida G-_An Orecir, Norlarse y sefinra
Ti;nRza: I.una vlerrrata-. eon Al- Esl', n Alons, liledin Spenz y sefinsin bandejas... Is hp Wry. Sandra TA,-Ior v Micurl 1 ILA Cracirla I.,1,rnndi. Dr. Alfred,
Chpriiii Ast rorrin Dick 1- Riondi v 1,01't rip Alnl 1, qrhnrA Maria Isa.
A;h;; Nlrr *. con Migtirl Angel Flinn- It; bel 14arcluez.
CIn In bellp dRrna Jaife C. dr
BRIAR. pspnsA do Gorternarint, dF
IMO I.a labana, se minieron Javirr SANip (on m nab-a y Carrrpn 1. dr Sanabrik
la sr6cirita Anzpia Delgado y miconfort en estos gnelCorrales. Olga Sanabria v Albpri, Calil. Aida Comics v AnRel
moderns trees 1 MRn 0.
FI doctor Ignacin LizarriA v lie.
fiorp Esther Gonzilez, en rrin "no.................. tite abla-.
6141AM I Do, ronocidox mati-irrinnicts en
.1 -.-- J,- Morif.1- CA.
Aho CXXI Cr6nica F 1. A MARINA. Marries, 21 de Julio de 1953. Cr6nica Habanera Pfizina 7
I Indr(tez, Cacer" de. Sanch ,z &A- Herm,,n,,, P" of i de Guerra. El doctor flroracioFen-er lz u,,, rmina Acosta da Piedra, C. nen jj it VaDejo, Dalre M11"it
I Angustlas enas de Reyes Spindcd ;, ria Acevedo Geeorgina' i Lilia Card Caracue) de G ircia, Fl- de Remos, "dri-Noble Mpa r?,cthgarinir e Elclorlor HorAcIn Ferrer, PJ eml- 154 entre X Y L en el Vedadn. 'Vira Abella de Fuhte. Macia del Pi- de Sanz
trente oftalmillogo y su hija, In doc- roolentras dur Is' fabricaci6n de) Salazar, Carlota hnsola
(or& Olga Ferrrr de Sklar, que nutvn edificIn proponent le- ]8r Codina vipcia de MtMiz. Maria Uena Mentindez rie GRIbis,
'triunta AmpliaTente )Unit) R su pa. vantar en dondq eorie I Rosita Pedroso de Benitf,
e Rodriguez Fen de Gual, Dlana Garcia
.$ Innios n6os ho t bel
estiltdodichn gab' entil espotia del consul de ltlxicti Silvia Vieites de Maxwell, ISA
die on el ejercicin de IR mismaI pro Inete, Ilinpa Y 13.
I Maria del Carmen Alvarv de Va SuArez de Maxwell, Anblica Sanrptli6n, han Iratilstdado Olu gabinele Lo que consigriRmos Tiara OnOci11"jo, Amalia Simone de Tlelaez Lut chez Zay" de Vila Mat'giltita CAdo conitultas pars un spariamenlo mJpnlo re s u ntirnerosa y distingu I- Lombard de Monteavero Dulc, Ma- trill. de Barrera, Miriam Causc ritJ
&I ecifficio sftiondo en 13 n6mero Ida chentela. "in Chac6n, Fablola de'. Arriba de Millares y Silvia V,,Id&s Rodrigue7
---------- Beaman, Nena Suifez Rivar, Arse- de \Vald6s CruzIMIERE-S Y COMPANIA
lira Bernal de Fonts, Ruth Brandt tre I norita. ..
Saladrigni; y SVIvia Sarpsua, ka n
%Aft .1, he- as
IN sefioril de Nitifiez N65cz. Pilar LarnZW, Graciella Guti6derrez Cuellar, Olga Garcia Kohl : Hortensia Tarafa. tha Lcdn, Lo o
Martha Peliez. ft
LucilR Schumann. 'HernAndex, Winnie I'latch, Gloria 11.0i
Un grupo de seficras 16vrnp.% a Martha Prieto, Maria Luisa Rernola, contintiaci6n. que presidio, )a rn- Herminia Rodriguez Tarafa NenitA LA )".RANA
cantadorn Mercy Remos de Pon.%- Casabuena, Violeta del Jun-o, Glodomenech. ria Pellerano, Miria' Prieto. 'Otzo
Bertha GuIj&rrez de Montalvo, VillaPol. Martha Guti6rrez de Vidal. Iojan_ de I.,
Alicia Cabrera MarcoYda.
da GUti6rrez de Ovares, AA,4fIiLR)Gu_ sociedad de Cienfuegionsd.nja 3, Cirti6rrez de Macig. Gracielln Viatiello Patricia Reyes SP
NDE SI R AJA S de Pujol, Alleia Vip.nelln de Loren I denat; y Cecilia Raquel y Maria
0 1) 1 '. 70. Vilma PaImA de Vlane'ln, R-sa-' Cristina 'SafadritzEs'v Br11"3t, tre, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DE LA MARINA*
irio Vald6s Fault tic EIRCRIlAn. adnrables Ptltft dcritai-lielles.
Dur te este mes, y en'celebraci6n de lo rn ogniifica
'an ANA ijsjjii;", cwmdo
obra realizado par el Ministerio, de Obras P6611COS,
GANA...
en "nuestra calle de San Rafael", dfrecemos, muy es- GANA...
peCialmente a nuestros clients, pero tom6iin 0 todo
el pueblo de Lo Habana, VERDADERAS EXCEP00- 0
clusivamente AL CONTAD ... NALES REBAJAS en todos nuestro's articulos, lo cual por
este media deseamos avisar a nuestras VENTA ESPECIAL ex
qu% se oproVechen de esta. OPORTUNIDAD- UN'ICA.
NALES':t
Joyeria Relojeria Cristales.- BrOnCes C IO
Mcirmoles Fantasias Finas Plateria VCjilla s S E N S A
:RTAS
y Porcelana Cuadros M61tiples articulos O F E
'adecuados para. obsequious, todo de priMera ciertas
incredible, pero
calidad, a todos los preCios.
""'j, Wited
LA ESMERALDA cowpf,: GANA..
ept rjYji4ff. ruarodr,
Slig-do Meninder: y Cie., 04. wtPd 'n",pro: CANA,.
cudiftin It
SAN KAFAU 105 ly 107 TELIF. M-1373 Ila r4maritadc nuestrot repArter crifitto P2rdo soirpri-torlili A 0 000%
I sallir del tempo, despooks de hendecida h
NO DEJE DE VISITARNOS ESTEMES
Lit hoda Yi(ittelhAusimminle
Una boda Plegante. selpeta y dt- Uamli ]a alor, t I P lid.
:in_-ujda rip) liny, I)I1pc1;,
ocios! Se Ilcv0 a Paton PI domin,,n) P 1:45 Fr, rip tin V umedia de la mafi ij;a (-it -1' .1,
ell Viol ISMO oi oeneUarjo de San Antonio de RXILIN. :Zprin pill. BPI n"". t
I;. hermosa iglesia de [a Qmnla Avc- rande artisla 6 id Mh dr I,c
n,,a.len -amar. art f;w.)-rida spi!un el ST P s farorlias de la siP jvd Ill Ila
ques Mille. do, P
Oil eje U h2nera.
Entcramenip 6,
f" a K O S us Se rrisab;; iina ffgorl, 1, nilly A,
lieve Ima
social. que Xon, fkln..
liellcza. tin train aiab.c i9a rhil. f I-rillal. I.-, "I 1
mra cautivactora: la spnoolit,,
- !"', -ns.s lit.105, plj d
Viancilo v Dortic6F, hija o
zeric-ral de Cuba Y ami- ritimidi- Un*,Inimeso:(,,0 imn. senior Ra6l'Vianelli. I-. Psi, lind I t i, i
La sefiorila Viancllo no tr-ljo laba con ima hnrl nupcias con un m6divo rip grades en r1P C 'ju, -i
4_1 nieritris, r1i doctor Roil! or In, 'On, ol, ,n
-calda, per
manir Mai a Un gran biorh,
familia honorable dc la vor a net led- d do, It 11;'. ,,it SUr. qUPcjprce Sir proltesicln rn I, itrdn do la capita, rionde triunfa poi su in. a)taba en 0 col-Illn, teligencia y su amor a[ Pqtudin.
Plena de locimientro y dp bollpz Y pritiv )aI m iio adel
so, vi6 la ceremonial. de tin tosatin b .... wi i
Una concurrencia muy rit I en foiim rlej nipdr, li pa I i I,, r, 1, 1;' que )a sociedad habatielp orccio D,' c .1 tin con .. 02, i t)i n 'I %,adn L'oll V lit ins 'I'l A) c 9 di-fi,
i,-namente represenlada,' in
d.lf-t, pl,.,fue, d, 1 prw complete la Ortica nor p dp *11 ""clusivo dVI )RI(fin '0PIX
to, igle6a, d.onde imperaba tin ambienW I.as Ires floi-er
Ydo He to, Fle-roe, ou--il- ri.. p-W d HER17. IkRIVAS ISPK US le 'Ce)U Sitez Y Cie r0fillarrionto. clis i ualps. -(,n pir
REZ P 6 li, ,
U b Ja n C,
inda ]a decorici' I v r,,potiras bw, i,; I n
ECDNOMI 0 Y SO P DENT PARA V14JES ARGOS Fue on trabajo de moC.1a n- rnnudas.
lidad y de sobria elegaric
AVISENOS SU LLEGADA A MIAMI PARA OR 30 oloi 2,000 mIllas Irtist a s de FI F nix-, I dec,,n,, d', Portail ,n varnit- d. F1 i*-1\
A RECOGERLO seda"i (he."Olel los sardines habancros, plot el Puco, de sweet heart roses. r n,
de Carlos III. tul.
Tonerrow on garatte vr-d ,, 1 $195.00 Un pro.aama mi:vir etc-r r,
So %-;ene efi harro, le rp,ngerprno Vol to! mu'lle, I La senda nupciii, de tin vfect( base d n o TOA LLA -. super-Fart"
'Sedants mk. Old, realmente maravilloso, i
smo o rnir, 11"Id, 14 1111,cl 1.1;04 ", blarica alforribra ;it cenir a. i I de magnifica felpa. A rava rle Nlodclo Allegro. En sattri con
1, sigillo ]a n)jsa dr, y.a 1(",I, coloresvhlaricAs.Tarroarin: ii- hancla cle lavex a loi ladoi.
50.00 dohie verde remstadi a ambos drinando la qpfio, a do Rli
dris con estilizadris candpi-fl)-nS Or I -of- Vipnelln la;hdn; v X. ror 20". Amt. Blanco. alm6ro 'Negro
bronco adornadas con onunch- o lot Buslarnimle y 1 -erio h1creibIr dr.- Tallas: 32 ;1 ]a 42.
k qansiberias -foradas Y gl;icfiolo, blin- Viancll \Wda dr, C o T,,, Al
Cos. Cie trVcho en trvcbr,. misa de iplacionrs.' 2 por 9.9ir A I precin ifirre, 4 le dr:
Sobrp Ins pulpits arhn':,ah-P, !n 2 por 1-29
.VtLe Durante Psia t4tim errm- A In
misma combinacirin de flor "t
nalda de helechn. P't nrimno nplPchc novios se ctibriplorl it,
clue servia tie hase a Ins vatlclvlahio r7Iao1JII;I aringim. p pji-cj I QUP pro gran ranticlad s- c],ertian rnora Marla Terr, P ,n,-n por el ler. cewenkrio RItar mavor klj nclln, tia de la funcir.
Convocan a tin voiicursto solore las grades Pasaban tmos mintitris rip I s onc, Firmaron ronin I ligns; de don Rafael DC10,1(14) isda par la 1-171- Put S.rila. ins spfi *es do.- Go-, 1- moni2-CLIAndo tin mor-,i Ht) rip in 7alo Gdell, subseerr arin He F. Iarlr.
Con mntJvn dir rumpliniv rn el "Estudio crit;rr) A iri dr don concuro-Pricia din R crinnrr i inrioz represcrilado pnr cloco I'vdTrips de agosto el primer conten-ailo Rafapl Dell; 109 Rill Corpirin Criula; do( or GLI11 11 6V SA VVELA N
del natalicio del gran o,iPa.-lrlr a7.. Entre Ins rnn,;i A Lp.I IV disrf- 661.1-oz. mini5tin si car
11 rri(nin 'dn ric multifilamento. con ueln
ter don Rafael Delgado, ]A Uni. buir-An un pormpi )r-nin. enn.:itc n- r1p supreme iiilprc -trial) .1 Remo,, I coci;lp- r9c-:
versidRd Veracruzarra hA nnvnrt ir en rtnm v diplomas, ;;quei en citic raufii ando a 'riclos (on Rc.%(,.q Spindola, oc rlr FA.'INcp de NvIon hordadri. rallas: S v
sit gricin, tielleza v rle-,inc -) c-Lizi, Vianello. docor \iiusn P', W,'I dor -Pr, .1 ini' rr- it ri ic I olorcs surticlos.
R, triclas los escritores do h;lbla 1171 qP91111do' 11:0! "1' T ia scrida la sefirilita 'Vn,,U,, & I doctor F;iaclto Rsirpi.- I -- C, aniicla
-,',r pr;mjn
11 "1 v dipInnin, hi-pzn He sit pidre r ", on, Elmo Ponqrinmerch. L ts
hispana para olue conrirepri it :1 do dris mil p-, ilplam,; lim
lips nihas hr iisimgs, BeilnA ', lnnd Miguel Bacilan. r.rrtameri literarin rn (ji:e scs ri's 1,;j [jriivPt;ir, ir, rr- [Alkn ClItierl-P7 V Mar;fik v fvla Alprerio iplereiblr ele. 99 e
cutirin "Alosm prendos. Por Rndripo. os seiini, ficl0f,
,,rvR ol derri-ho r In.z i-;- ria Crislina Vidal rnni,, Ricardo NLlfir7 'Portunrid, docIn,
V Lem; di,, rMe rertinjn t.li hajr qo, r-Wt r ;,irri finwer girk. JUi4n Anlonin 11, ibio Padi, rn 1 1
Car-Ins F. C;irdcrias. docin, I TPn(1rn G. Alontcaiarn. doclo NIAll ir
Cirizrinda, dociV, .hseo T' rr7
X :.to- Antonin 1,0- Bumq-11.
hip.
D 7 1,,fis BuAarnnnt,
car ,clo. 7
Fn la rrismA se fPr' in 1- 0,
i-A. -4,
piging a. XoticiasCaWicas M unoiDE 1,A MARE'iA. Mil S 21 de Julio de 1953.. Noti6no Rlapafiolag n X,
-----------------------El sepelio de Carolina' M 6 ntici 6 Huller Un aspect del baniquiotp relebrado el domingo 61t. M0
Tetnais. de E'
Por Ram6n Calvo S.
Era el 30 de julilo de 1,556. Los Ca- sol, billalno at Padre in ext
lores de ft9ma, wafixian. Ignacio*! y Rail N fill con PrIS e" Pred
mostrando dolerse mil.
de Loyola so slente irforir. 01gamos i v el
& su neredici6r. y toda ruikac6ma lo cuentk su secristario, ei P. 1 Cho rpall'inente; y ssi
Polanco, en carta' escrita 'it
badeneira, despu6s do bob Ili-Fit, podia dar, anov
erlo 'pre- antes dor dos horas -de Rol standard
senciado toodo, pupto poor punto, tar Matarid, y et
Present% el I- auc
"Esta -dice- es para fiacer sa- maestro oind eas de Fru3j, di6 el
ber R UR. Y a totters nuestros her- Rican 1, .11 Criador y Se6or, qtn dimancis que a au obediencia estAn ficult2d algona Levant6 pl clelo
c6ima Dios ha Jdo sTtVido He sacar las manors v Ins oJoa y ,prcmuncio!i au
de' entre nosotros y Ilevarse pairs, si 61tims palabra: 14 esus!
nuestro bendito Padre Maestro Para Ignaclo morlr era Como)
Ignacin el viernes 31 do juiio, \,is- rualquierp nra de sun obligaciones,
pera de San Pedro in Vinculis ten Y come 181 la Habra dado 2
toda su vida, t)e no tecadenas), soltando lax que le tenian pruebamse'rn aiguno ae Is muerte
en' In carne murLal ligadc, y Tioni6n. ner to Y
dole en In )ihertad de ]as escogidn, In lIpgandn la hora I& abri6 a$
suyos; oyendn finalmente Ins desecis 1 brazas ron toda senc Ilez Era el
I 1 1556.
He Cate bienaventurado sfervn stwo 31 ele Jot
%e,,,Aunque con &ran Paclencli v Tres .,sas habla ),,ida.
eza sufrin su pereprinatci6n 'v Ver confilLitada IR CompnAin He Joetrabilias dp ella, desvillpi, much0s s6s, las Con.-tilueioner. do is 0 d
shol; ha moy iniensamenip vpr v v It Ubrn tie 109 EiCleCirics Ea rein . . . .
glarificar In to palria celestial a tualeF y la, fres se onsu Crindor Y Sehor..," cedid, I Senor.
1.0 grque querra
"Y VR., entprider La fL,,,,a dpl Breve sTrobstoria
a on In particular In el triinsiln He 10F p:jpfcicios Ileva, )a fecha del
de nuestro Padre lque Is en 910- 31 d e j,,be He 1549. fecha saintificarial sepR que fiA con gran feticict d, 1 da nchn an0s rillis tarde con lit
que no durii una -2 deFliL16S qUP muerte del santo Y consagriada par
calma ela, to cuentpi We se nos, IR lglesiA lu ?O parn celebrar perpetuampirile Fit fiesta.
"El ado, Ins PiercitrVes He IR Ca
jtleVeS On He JUlict) a ]as
R I He San lqnaclo es Invite muy
cuRtrn rie In tarde ma hace Ilamar
en I ultimo
En or cem terio de Cnitin recibleron-ei Repultura., on Is tarde, del willado. las resiris mortplesde Is y me dice que seria bien qUe laImpritF A celebr I
bondadnsa dlama Doha Carolina Milintici de Muller, eA00xA 'del doctor Frajirlqco Muller, padre dell Obispo 'Wese a San Pedro y procurase a- Hip tie w N.vena, dilk 30 He Julia
Auxiliar de La/Habana E--cni Monsehor Alfredo Muller San Martin. rceildirron el duclo, Junin Pon 'Mann. ci r saber a Sit Santidad (Pauln lVi que hr og ).,serV2dn exclusivamen' In P6 In Nove comn 61 estaba muy a] Cabo y sin te ara Ins hombres. a Ina 9 de In
Muller, el Obispo de Matanzas Excmn. Monieftor Atherta, Martin, y Jnq Time-. I n- or" Venanr Arcaillo Marinas. Jasii Ferninder Gayol I, M. Trabsidela, Canciller del ohi pa(ln lie Matanzas, el R. P. Piiirroeo esperawR n cuRsi, sin esperstriza He I noc. e. en in i2lesia del Sagradn Co vida temporal; y que humildemente razon rnF7)n homenaj a] santo
del Carolen y Iris Apfinre3 111guel A. SuArez. Arturo Fernindez, Carlo% He In Torre, Administradcor, del SoLlplicaba a Su Sai.tidad le these sit cam ien7,n dp COlebracin, del Conte.
Cementerlo, Hasta 'Monsefilir Muller irtitera el MARTO an expre;i6in de rondrolencia. Fntn: Riipn lin i. hendici6n p 61 v Al maestro Litinez; narin fidel re.qtablecimientn de In que tambi0r, Is I a ba In peligro' Comp in He Jesilis en Cuba.
que si Mass nuestro Sehor les hicle- No iiirmrais Que fu6 el Rfin 19-,J
He flevarleg al cielo que 1pi de In gada de ]as Padres Ip- A
Se inicholl inariona en el Sogrado Coraz:6n, In s Ill" rgglac'Ian Par SLI Santidad co- suilac a cl eihm. pedidrs; con grades license la into I& mesa presidenciaLy, parle de To concurren6la que tomfi particlitaclite en el banquate oeelamn In hacian In In tierra cads Hip-. jr,,tneria, pcr In soefeciad habRne.
repliquii: Padre. 1.11 111iidirriv ra paA In PrIticarl6n He I juven. bradn ri domingo 15111tinno par Inx de NiLturalles del Ayuntarniento de Purentes de Garcia Rodriguez, en et sat6tru novena e 0,110CI o de Lo a "Pollar-Extra" de to% JardtneR dr, In. "Polar". Aroarpren On W rate: Mariano Bellso, Corral, president p. a. r. y
it honor d.e San I yola an entipriden cup Inslyn peligro In tud v el ictinrecirriento He In piresia enfermcdad He VR, Y yn 13 rr Hart u Kentil RroroAx Sea. FlIamena, Simew de Bella.: Antonio Barren, president de Milan del Ayuntarnients do
mi FSDCI'n QUr Dios nuestro Sphor Drsr c rilir Ins irps imirrin dias Capela: -efiars Antonia Ganzilez de Barrool, 3o uterventon'T sellikars
nos ha He conervsv alruring F era 11,6pez. leranclsen Fernindes Garcia, I
El anor, dparsla -No), r-o"ric San Ignacio cp;i Flora 111oval; Antonin Franco Pica%, redro Carlhall s, jesfis ronatial, ofoxi Costello, Ramiro J. Plena, Humber.
Ejerricio se hari Prolixii tas t'eIITliq)I1eS cle 'A VR_ Para su servicio. ;Tanto Mal Lin rpnnr sa manifestaci6n He pie- in Ltipez Sinchrio, TirreAldente Aerial en aso tie licenria; Ram6n Bontoeirn y Clav
CISM0 se sli'lilte VIL, career Into? -Dice-, Had c din Vlvern, isocintiftindaderes;
CATOU asioc iaci o ties vat6livaii rne: Vo virloy title no me falta Sc ,,, rrservada Ins dins, 29 Antonin Carbstlo, lecroriern; lophora Julio RamoA. fillip. Caro Azutriena. Carlealln.
a las 9.00 a. Ill. A. iinn 29 paiA In, Rsociaciones f.meni- 3vo Corral, Asuricl6n,
Por Juan Tmilio Friquis r.vpirar_.; riemandoio sj bastaria it, j nas v I In V;Ira ins hombres. Cis Gonziliez, Josi Corral, Irillo, vicieteorern; Jose FrAnr. Rey, Hill4lito *Bouza, Emilia Bellas y Margot Gil do
a hs 5y 9 IT. Ill. en la presented senialil P1 viernes. Dijorne: -Yn holizariR ha il re 6, I.a ambici6n tic Itzria- Bella-A; I Guillermo LRggoa,
ings hay cap mahmna: To bared cio" RFn ra (Irstia. a 12.9 MlPile He In
I roiRrIes n coma as pareciere. Yn me remitn ,- aq dle7 ri in ma. nana Hrl dial 11. predical-A el
Ia!la rn rl T"Alarin CarderWir n so, libroormente a ,ns-_ Excrion F,, nhispo He Pinar He R n.
Celebraron Jos Paililes prior I. an bp I o In prPsidenria He Mon, La mariana siguienle, al salir If A Ilia in, oamnit a iiidn.j. Celebration, banquet los de N aturales del
a sit fundador roll niisa ,rlm Dr, BrIarminn Garria Feiln
de 1; rsorcra sphrorR C Ila ri I t toguez
fil)lomas eii Avlouttallinielitto de Puentes Garcia Rodr'
olell-Ille V itin allrilllerZo 'a,denas dip Moral,, In, mi-m1r., Etilretra tie premios v i
rlrje inte:!ran ];I cornivion Pconnnii., Ir""k *_ .
La rrimunidad He Padres P ., rA ra,. in cIhrsci6n cir In aIzqni- planted 11C.o-neepeirlin Arenal"' F
Pupc hirp pozirihn misinnal r-tip ;r
He Ia Habana cetebr6 F1 doni, iv r de )a Virge I FIJIF, feste"ado el M S.
, 1-11 rn 1A F-unda rI(:wcPna dm J
in feslividad He su gJnrin.sn funl- y al 'or los
Fo I saloon He Artnis He ]a Acarle. Cnrnpilr la cIn pinvi SOCIEDADES ISPAF40LA
or San Vicenip He Paul. con 0. S, hICL. (lel Cart-rien eii el ci lilt S del Real Gij6n p
)Prri'nes cults que tuvieron luza, FlenniAn dr l Anuncltoln nip rip Bplla.,t ArIcs d1l planiel (-.at,. ran nnl -h, 'Ambion Bria DFI--n Por Interino de Llanelli;
'sit Irmpio de Cuba y Mel-cri-I. m, virl.11, crocl6n Arrn-;l ritl Centro GalIV20. rn In He in porsia do, "Polar Extra
s (Ila !!I a 1,11 N-6sr n rabn In )a nache Her pa- lador Prda. Elogio doe in Jnta:
bresaliendr, entre ellos lion r ric In noche s- irridin In Apdn baao. it ntre :a He prenclicis Cronchop C,,rballacia. In Ins carcio- I RAI-onrin por In I.Arrip, en tin rer
neial He comunInn Para torla I~ i-iln riv In directive (Ir in Cni !j
Rnciaclonvs rstablecidas n a i:l,. -rion Mariana He La %nunc I- N, diplonis, a las ;;Iumnas v Alum- n-,5 Yn' I" z- POI* qUe V Solrdarf In. Fit Ins sainlirrs "polar -r, I .,I" oil F'
sin He In Alerred y una soirmnizini t a IB' an, clue ;- hicWcm acrepciores A p j I;nirl Polnez, In In recilarinn rcr,,cr I in Ul Polar' ol'" L!rr. Proclaniada directive en !ntirant df? in Ilia Blanca, se crIcbr6
Cop- M r, Dirrctnr y el presi 1, in sencilln r intimn actro, consiSU6
Inc nupie. elIns III oras rirl medindia rill pr,- In Lin Almuer7n, que organize en
ban Rr a' Estas prrmins y diplorrins de- clo In pn-2 Un a urn nI afin. He Eli- sa
R R Este s bier'cin 7 "u"" do dorningn, PI hanqjetp qup III
,l medindia. festeiandn rl din 11 briber sidn Pinfregados durpn. schin R'-ro: )a prpro Co I )a AAC. N asco-Navarra preas borax, puede dei Y ofre
ar Ail ree -lo-orA In 66 In Pntuiasi. sociedaA RtUr
d ocinr nr ar BarrComunidad rrtinj6 en tin alm ir Ir el In r l-rora6rr In It learn Luz : I,, 1,anrhe7, In jsri h.n,.r He us asociRclos c
a Lin arupri He Invitarins, fnit- -'- Nacional rl domitizo din 21 riel pa- A Conrf,,!nn Arprial: v fittaImptile Pres iRinsa Sociedad He 'N.1111rilpl, de BeneficenCla "N turnips del Concein de Unnep",
-mhlra Pirroclulal rn PI Urrrn del ANuntarmienin He l'uiiett He cillp
a] consul general He Espa ri-v miinta asnrnbl-a tR- do mrs He junin; vern snJamente Albern P;nirn de in Torre, el re- Rodi I preside, el amign Bprilgroo ForPablo (if, Ubarri: al conseien, rii 4 rie-.,%ccjqn Calo6lica o1rl qp irformn He Ins nombrer fir, In, lebarl,, lcrroi lirirn In In loin Tor, Garcia -i2uez. Rpcienipmente en junta ge"Prtil nandp7 Clip. In honor He sul; Conte:
i u I N, P, d ni-dina-ia de PleccinneA, vpwbrarla ro-Anro, don Pauline, Ant' rest
EmbRJACII espafinia Cond rip F- hahida curnta He ritip ];.c QUirl-n ri- FI Trust rip Ins Trnnrin,- Fri in presidency tom4ron asirrirl n anadrrrvs Limit,
don .1tian Gelats. senior EL[cpt,,,, F- z nlip- Hr In norlic, en 1, F-. I Mcclallps y Ills diplomas no eslahan ml pasnpm-1p 01ITniern, v rn Awia- 10. elpresidevilp. p. s. r., ief, por In Asoriprinn Vasco-Ni\aira He dente drl Real. Sporting orren
airintca. cncrelarin He In Ben flr-- .,'a Ppr -onmal FI Sal A rinnfrecionstdos para aquella fechn. V)nlq. Trs e5tros ni)ncr- Il iRno Bellas Crivral y sit get I rs- Benefiren(in, en su local social He el qu po He f(itbnl que ha idis,
VAPronavarri. riocinr Raf,- a Ind~ In, mi mhr- dl 'a ll 1, ailui If mcin del sabadro. ritn- arnrnmi, in.q al riann par finrp Filroinena Nufiez ri, P(- Aguiar No, log, pills. so, prorlam6 unR b;-illante jornada depnirtivs, ell
r fiah-er N' An't-tor Marin Cablo li el marA- Posa se
C;i1rlicp rill Crrrn cl --,cJpn- rljoIi presiding par el sfinr Fl;rhn Ire C- r, llas Antonio Barros. pi-egi-iiii- r1l la uniew, cawiidalura preseli'lacia ri;a- Isla capital.
al rrrini la "11- y rcrinrIwo M n5,nor Va7quo'7. President, He in nncla In 0'rip Alitip. Hijos del Ayuntarnieritn tie C .pr!a ra rubvir lp mitad rip la dirprt;va, Err ]It niesa presidential. adronlAs
P"Sirfin 'I Zlirt'r-inr He Ins rpi- In senior Antonin Gon7alIP7 nP R;;- 91AVAIIHO sta Int-marin In su He Ins wencinnados. Inninron listen.
'Afrorin W ill~ v rl co-crmirin Ant- ci(in rip Rellas Artric. rn un)(in dt del r-_ rna. 'pior(,dioAr ;I rnP-o-;-,i. Garcia. In al-n. ,ai ri' *: Jose'a L6pz. Franci7c. I E I Wiriad corno sizue: los 'Ins scrinres: Alriandro Pidal.
rin rp ; -dcl- NI. R. P. Ins sphorps Jnso Mrilan flora p,,-- Irp',2a rip i,,emins. diplomas -v merin- randh Garcia. interveivror. Y se- Fs He significar It hi-i-Iin rip wio cepresiripli del equen-,, Ancir ixr
idvnip dp honor He In seccinn do, llot P- PI orden siguienle.. fiora Flora Drivel: Antonin Fran(o V1 ILISUSIOLlibie Don Vet n,-h--. nu -,r rnriientrp rl W-1- Rpunibn de In Junta ('itecieloita inw-in tie RodriFVICZ. trsnrprn Y stn I,*Cultura: el maestro Pirarrin Fool,.
-r.cIn SoVern Elernrnial. opt n-r x6n):,!-Picos. Pedro _Carballr s, drsus T'r-irepirrin una vez cons. pes.ir de zero, seerr arin; doctor Raori Gonrl Nion cfini Atli Willet Y r I d 1 1. AacicwA 'Nuifiez POrP7. primer prto, nabal. Joic Cactelco. RRnirn .3. Pi- su aposclon. z
Por )n ta do! In- Cibra. 4 5nd Ili- r 11 So-rafin Ajuris n v. To- prrL.111, V izqurz Garic. scrietno-in P.r ilez. m6dic- dcl ow--:-M.nn.l
Cr T-aul at Servicin del P I -CTWArin. rpcvlpc ll a- mir. Se;zundo Pho: Liliq Barrerq Ti' cas:,,lIumbe-_'to Lc'pez Sanchez w-p- I Presidentor. senior Wnrrivict Zqb;,- Cuervo fifulliz Anoll Miiisggrrt
n, In 5l7rion dr Beilas Arll -losp Nil. n,,,ez. pr -nrr pi-cmin. Y PurificA- I sider-ILP In usn do, liepricia: Damon t)ea 1. Aramburu: vicep.-irsifliente Fravicos, presirl enie ps.r. y Note#-r,:ci-7 - rl CTstilln ric-I Frrr I,, dr, la',Ttinta C;Ipquisla D'n,- in icrs- Alml: fin AtLra Y Caridad Ca- Bosivil Prn. %rifior Antrinin AMPV17c;ir 1 president. rpstriectivarriente,
un aio A rrelarin; D-Ifin Gil N, rr- -n Y Claudia vivorn. -,c5 diel
Mahana m0rcnIes sp inlrial-A In rc-ia ciiqn parn In reunion ou
a i9lesia rip El Sagrnrfr, Clrpz,,n I's 1-1711 n- irridii frrtn A Inc qi H eirn VaSco.s. roraIrs rl in niirna v hr,;a 14erranorz, So'--Unclospremicili. rundaricireg: Antonin Carbalin, Irso- fr. a ; vicepresidente segundro. 'fU- 1(7e trn Asturiano; Manuel ForA n9 I P-inn E'-merlal Fegundn abroo: 1 -a crnin Fspinns;i Pascual; lesorcro. dez Campa ex presiderike 7 R fi
Is Jesus. In nr)i-pn;i dp San L:nprn, rir rn r 17nhicrvrl, pl ninric, din Inc profesnrrz Bier,, Caimm R. ro-ro: sefiora Julia Ramos. P or
ie Lnvola. que P-lp n6o roill-al-A nl-- v Rocitizill, Carhalll To'l 11
vi Its para llov cie I, clit-irntes. knl na Elnp HQrniindv7. Losada Carba a, A71-Isena Carba.lo. Jrr6 :1_ Bravo EscUza; vicev-worn, Josefin Arias y Cintistantino Junrn
Corra]. Asunri6n Gonzalez. -lnsI A Ir -a Urrullu Baraij, no: sec.-e- Scirdo. avsorern; v Clotilde Fernhn-special -niernnidad con matb I, Atr jlia,. r Irrer Prc-nic, Gwans Pe- Jandi t
onniproinrar;p rl pricner rpntenaii r, 'wrilla" -f. A6r;n rl scin I co-finr V ifjllo 7 Fr- 1--z. segur o pi-cmin. To-rcer Rfin. Corrst. It-.,. vice lesorevn -In4 in, In. Hoctor B.IIpeTq0-.,\rRna N. Me- dLZ de. FernAndeX.
te In rFctairRo-,6r In Cuba He Iq _- f'I Arto el itieve, Ile ll 'In, rlm n FxrLIr -rFrirntr o v Franco Re,,. Hipolilo Bnuza, Frill
"ompafol;l He r-.r,,,, I,; Hrl \L" 1= rInr- j. sn sI r, P- MArin rie rts Anzles 1,.zn iejo. iloi npridez.: vicesecretarin, P !-cual Y on lor, restantpi; puesios: Acorn- Je-u, J [a fit -16 ' Uca.lw,,, W di(.0'. Cat4litl CI l,)rp) rlv )a ins;ilurion. Ilairoadri a rimr, rrein.. Belli's Y MArl!"t Gil le B17111c, .% Martinez bzaSCI. VOCAIrs: :zpnnrp,, I rito Alvarez He Mestas, Rpnignn BeLos collins rip) r vpnarl, ialan Pectin all 1';17cn 61! SU I\- Giiille-mo I.Azoa. Entre In-, A-!soro- Ccfprino L6rle, Velpmen. hian To- 1.1-prn Bulnes v Cnnrhita Estti.A-anpI
irigidos p,,r PI R P CnsIrc7 -n rn ir n hendiclon rrspi-A-4 P on Sur-o-iror: Firria %rangn Rc- Ips Rnotacins a Antronico'LiJoriez- scrin:Ivo M)Filnrrn izi-tarproo I ar. A n 9 nO , no p , el reslatirante 'Tari,- rilicri rl mclivri rip In ripwor; a 1. a nias L6pe7 Arco. In-4 )7cIlPE!- n He Bulnes: doctor Ismarl v Juan Bela v t-rlra P on- n Nonrn; a Santa An; In nirepa He ins aiplomps PI'Pllll-. ,n y Re-a Cn7l- T ,Iariincz. pri- ra Consuelo Gonzalez Is, Grofiv. Paulinn Gni-ostiza y Sasi n' driguez III AnlaO Arrpdnndn.
i co, Is vl*rrr as. Y F hiola Alxwez Cnnsurlito L(ippz, Francien
:orn predicadores ;I in- r-rrpnH- T-11 rl ',\Vr;mir, F1 nt-6-xirl jurv, S,1 to Rcrci Unharri v Fnjia. Dnrnin- In 6 Garcia, Jr0s Po4rpz, Antonin
s iialpdn r Hzo nolpi In Rr-rnn. sr:iindo memin. T',re;IjA Di;,7,
Padres Calvo. Bpdoya. Rrrodr, A I- A.- '' I Iq I-11ni. cote. lot Ins as- Junn. Angri SAnchvz. -n NpzAbal v Lar7jlll, A. M;IllUpi nripaa. Rarrinit Ohe-, Carln% M.
Martinez MArquez. Ca t-. valhu.!- A 'Inon r,. R unirln 4et Iq l rclnurinj ri r- Prorin re G, ilarrA -r;xlndn afint: Aida Fmilitn $anchp:7. Diaz. Jns A Fei. 6tanla v TVI
Fl- H, IR Explsirint, Miunnal rip In Plazol, 4 He IR Catrrlt l 7, no-clos culiiral artistirn H-Ri-olln urIn. Alejanlorn C"Al'- Grorlzac Sanins Prdrnn v wirstr4
on y del Rin. PA ?clrr cqd-n.l r- Pl dw nip Fu vomida an',amt. ri plaritcl Clvic-acion Arn;1I m[l., nrime-r remain. nandez Diaz. Jnrgr 1. N.I.-os, Pr.- Armin. DAmaso (-,Oil Y enrantarinirp roinpahera Hive0,P
Los tres i llirnvq riip% do, in No. ,,a A, Ro Y r.uirtn %I(,. MIVCP61 SinChe7 m6n Dnmin--n rip .1 Arias v no- iri;ipla. GermAn G6mez 7ei.1. Leavena. hortrarin al bndarl He In pnn r ni J-1 r1el Cn- If acto d- In 'nrna lr proses,6-1 H- In Acaric Frirandez. primer remain. 171psou6s rip oir-c rpvrrovoornlr naidn Zabala y Garay. v Garcia Alvnr 7.
"), He I~ Cabsil-- )a n,,PNq riirpc, -a rip In Aocic,,nn Ilac Arts. canacitando A loc p Pn In Actuandn rip maestro He revirrmCompahla He J-j. las l-cr ;,i n- )s Ugaldp, Ignacin Alaha Y nia.,. rl cinclor Ismael Rndrigupz
radicadas In in ivIeFia i Be,_ ns l, Crolnin die Nfediros Ca ,hroc rr Co-flia rn5 p;ra 1; lurba par in -jda, :,A r)ilujn y p,,ilitp orlastplo: Isolina ]as nrolas He Ins hininnic narn ipl- rif
Fri-narripi Revernn. primer rip Espsfia. din rromio-,, o rl bAn- I Primi. Luis Lasuen y 'Mnctin IbAfiez. explirc, P1 m1 1-a del Artc, In, p.rn He PrpFirliril rl tj ular spiipmr rRoi. clue no nrkip paspr inRevertidn el .Ipn% 17..
en In forma pizwento,7 ir .,n In San S-ro, Jo 1; Ian Lull M11617 Ai7:ulo v rl Frrrrta- hechn do, riur boy mas ritir rounca. prer-In. Dibuin Elenirnial: Maria Cie qui-lo. Minion Prollar y Laida. Fer-Li'li Sr.i- o sra. rnnfralri-nizar cubgirins y I;i Din 2S: Asnrinrionps Frmpriin-: 1,7 i ;I rin riprinr Tafarl PpAah-rr. Hearn Ins artivas fAcil Acccso a IA5 Ins .\Ti;rIcF Fni-le.s. Primer prpmin. En pstp simpniiro hnllno r, ldo v Din7. MIquel MAr',i-oe7_ (16- PahnIp" p5pecialn1prillp Ins linnist-nok,
Rqas He Mniia. Pin Uninn He F co", ". Tlir7 nlia, A7.q In Arl
rsfvP5 inditFiriales ., mrcantilrs Dihu;a Antigul Giiozn Angel Cv- x a muy Rcerl Rdn rl iinico oi u^ "C"e- ran sit Hwinzoiring visitantfoyrnntptinia. Pin Union d, San J-I 1',ii. a. Frnneicri SpritlegUi A I. -17LIMIl
versitariRs Y CrU7.rIa Miiorl F1 qc6or VR7quF7. Frirn Rdvirli6 lp a Warin. pitnpr premin. Dibuin Aor I-Iturioerin Lopez Anc-i .,. 1, r ;'- rranpro. don PnUhnn Anthn, prpsiFit C11- I. Nvit-6. 1,aro-P7.Altint I Ibnri-st. (.A5i- aprito, HPI Real Gilcort Entorin con
,nn s, 17 cro rIUP Ins I it uInq rxnr- Crnaienial: Jow Run Rodri!13 7 FlHentr social In viso oil hro,-,
b;ina e mit A I.oieba:la- i'llre"It" ralidn y vibrant I r vnz. Ins hPlIo7nos
dirins'For rl Covosvvnt iin dr Wi ,- prim,:, pirmin, Dibitin Geom6tricc 'n flecir'ni c ITILP1170 doe Sir fit" n GornsI17A
Din 29 Ar-frladn do, in nrn- clil-snsi, inslk rii)r "He licnr Pro. snbirin r -i Zsbalpla y Arambilru,
on rIr In ln ljttWinn lit-rien In wl-,,, lpllr, rn I' v iinrln He In Partin rhirn.
halveitia v He In To-.-re, Alripildi,
cinn is -shro,;, N 0 11 CIA S CAT O LICAS r,0dri2Ilr7. n. M- in ln indi estco He Iodn 1- on- ('abak, y irrinin6 hrincialidn pnc In%
Din 30: A Ins nuevo, rip ;I coril, Ilidf 7 (il)- Ins rXIvndjHnS par in, R UA DrIcarl DITIPA les diccurscis' r,, r Goli Y Udacln, Siril-In Pullin r 17se ckil.-a, huirt '1 )vc (Orimern y scpundo cur- quelps. son
los Caballsornt; Calnlirc5 de la nficialps en cIlic Intinfo.; rill rquirn par in zrnrr os cstiidio.c: pern sefialo ritir In im- Soso.: isrolirin Vern Fri-nandez Be. on queria cl indv r ;tar A (,r- nvierdo. F ,ancicn Martin RIcbPvr- HV7n He F.SpRifiR. V AnUnrin clue PI Uni6n 29. Anunciata, Eiprcj1ant-c C'UDAT) DFL VATIC ',NO NC CIUDAD DFL VATICANO. NC). r Dremin. Pintura I Lem- mr-rosales. ftspues rip hjict -i-,- If' Pascual Pplacin v Trurics, T(n. rfiar-Junro Scirrin. (ro-reri;i PI hCaballeros dql Apnztniqrln tie ]a L Sagracia Con reg Bain los auspictos He In Sn n t F, pniLRncip tip psil hrcho radl A, ls n- "evor primc -raln Dulanin v Pri-ra. Iviai Ahp. mrnair. con ru rro rrbipl verbn
&aci6n. I'S I, ki;IrncnIr. rn In efirivintl en. fianza Dera, Ptirificlicitin Alinuifia A-rn r'PPrIn el SLICUlentri alinuer.m
En torno x esta N- ona. el Sede y par Pxporeaci desonrip S. S rl fur Irfibrn In- altininns dr) Coll,-_ ovinir przmin v Mcrcvcr Ga CiA rin lpol 0 Incomparable Cal'oll'i drn v Tclleria, Frarrisrn ric Sr-xvitiamprip. P1 pri-ciclonle FfrP santa Maria Gwotti [a mar- Papa Pin XII. 800.0flooll rolnos. nob 1 rin. dadA pnr xin -iupo rxreli-n- Sala 1. -dinco; I'llicum. 111-In 01-arbidi, -,
Castro no., ha en,-iad in sIgIlle"I" I, rAerna dp In 01Irr7P. HPI Fi al He TWIN 7. SC-Undo prcmin. Plato A Ab indin He Inc; jai .. He -T.A Pn- I I I'milrin n;;ndv, Cill. Pon mr-din dr r4lidnx
pasPrAn NRcpcionrq rn a 0 rroln Mrintnri. lar- y pronunciada unas pal"br'.- 'Ic
cuartilla clue crin gust insertamos q j ulin, plirs rl ,,s qll Ha H aa_ I oupblos maritimns a so fas, monta- 'l cle ornfrsorlis 3, profcsnres Y rlo, f6lcn' Wilfrrdn Bn rn Cr-nn Zabays v P4 hi.i i Arilaii5ns, rnlrerh Al sphror Anion.
En e5tv afin rip 1953 liqr -I't ',II I caparilprinin Adquirre el nlill'). 01,11"ou Dremict. per baciendo In sal dad (Iii,, A,61 'A 'In nbsequin. corner rriturrdn rip InR
I'll I R n'taiA dr in f- t rip Ins Ans: arrr4gI3ns:, al rf&cln 4.nno r,,,n. Ual In hAbian "empujadrx**Cpara rr-wii ol- P;)Rcin Palomare.s. lInnisers,
-cn n Cli riar'n 1qnIrs -Rc Jrocilpdrr v varlado:
ments, cien afio qup liz.i acnonl, PlH- rninin no, A- verprin rn diversiF rr- I -ls. n, 1R, disciplit Modrladn
. -1 I cialliis- qi1e sop releb-.-ara rzi AcAn Desou6,. el rirpsidente r.--r ipi
Aho CXXI Tlabanern DIARIO DE LA 711ARINA. 1)jarte in
21 de Julio de 1951. 6rimica Habaners Pigina
D reavreso
A 1 sefiora Margot Zorrills de a Torr, EL DONUNGO 26 ES EL
;,n I- sl wen ie, &arejw POuP
1:1 do6or TeMilo VO a ympie IRIes, qtle aprimpphii, 3,, on y gusting ca rdo M.gd,
Fiirci U A
'ig
capitin midico def to, Para visital fi, I T D IA D E LA S A B UELA S
de I hospitRIes y rientros riell .1,4 Zorrilla y Marrq:
4b. cia Molina, Chiqui. Groulier
4'. legal- de Europa, acompa.
ftdo de se lentil esposa Rosarin FI doctor Vega -Y
I 14"ol"Irl-re ya hR Mardnez doctor Silvia Gailmall"
Jerez, deppu a (I@ tin Interesante reantidado sus FictititiA r, y doctor'Eduardo Garcia-Molinli.
rectIrrifin pnr Itis pilticipales capi- profesio- Manuel L6pez Castro y Aurora I
Gross. C10 1.6pez Cnstr., GustillGross v Mice Maria Debergue d(
Gross, Emilio Rierr Caula Y 14il0a
Sinchez de Riera, sefiorl,3 I
Gross y Emilio Riera, Jr,' seflora
Sr. Roberin F Ptl
iSOLO NATIONAL VU410 Martha d la Tq re. d, ir;rnAnd,77
sehor Jua d, Xu, 7, seriora R
so Ineiin. i .ida
Dr. Carlos Gwas v l5eh"Ir .
.1 doctor 3orge Eltl IF y
odriguez
c6. Chity Mederos.
Crimanclante J E:!hLrntnCuA Fe' I
-men
fiora Inlis Rodriguez de Mcb,"
dia, -doctitt'r Silvio Si)veiriii X 5ar 01 3
Ha, dlke Riera de, StIveira. 1;ehor
a C I sin y sehora, Ada Viel,
Cartaiii Y
OS COS, c. 'Lalb
de Cossio; d -nande
sofiora Cifelia Nei
ANORA 2 SALIDAS DIARI j de Carta- I
A$ ehor Carlos LUL- Alvarez Y,,
"Wit. M.nlita Pernas. vefit)l
Manuel Pernair y sehorita Dora Fi,
10: 45 A. M. Via MIAMI kill. Rafael AllF! a Martinez y-doctor
an. Zoraida Upez
9:30 P. M. DIRECTO li, s mor Pedro
Ferritindew. Fierro16rg IvianNini Sierra N, e Led.), V
Wn oscala, *n 40 nt, U arte y' Mario Benitez Di!i
Genes y Jorge Valdes, Cti*rnpn Liomez Calvet y Pepe Martine?
-iguez sanchez t
Benign fird, Pq il! in
SUPER-LUJOSOS DC-6 Y DC-66 Carmela F. dia Rodriguez, ion
P6rLz Dura'n Y, Emma R de
Dur;in: Ra6l Rodriguez Fel'nindez
3unin at president del cinh meflor Ra6l L. Tattles y sefirr, r.prranza \"A%-arrn Fernindez y sefintra T"ro"" O'n -tti little ;t Manuel y Quetica Calderin de Rad-49LIZz
Newt Alvarez, doctor Mi, ufl A. Vali-rf -6ors FOr'l1q, Carmen
N A-01d. 01r, Feri.,d,,. V(viRn Rodriguez Graham,
TARIFA DE VERANO Perez Durknlodri ucz Joaquin'A
Gerardo Sinchez. Rodolfo Garcia Navarro, xrfiara filo A F'rrr-/ VfifiC7, flortor Antonio Prado y Itehorm. Mercy 1 6rcz DurAn Rodr .........
Gonzillex. Fnt(, p-m I'Ardol, Tte, Rafael M lt orrc's siiorA ggl
V Ud. puede ir 6 T Li dita Corvo. Isabelita UsAlorres Y
Un k ito In verbenti Aoche Criothr'" JoIlquin Castellanos. Alartha GueTAMPA di. Va rn, Virginia CuMlar y Gladys
recto Y regre- Cuillar: 11 a -6 is
dsq Ppnchin Vil'averde v. ;u
sar h2ciendo allp.SIM6 osplindida. br!IIin1i.;jIjja. pifias nattirales ""I"II-6-n sp )nr JnRqiiin da la sprite esposa Maruca UljriA fle
IDA Y escala en Nfia. b in tndos stis aspects, la vorbri-IR, min ,Ir ri-I Ina, n forin. Cruz llaverdr, heAna Novoa 3, Jjan P.
Noche Crinfila" celebrada PI pas cln
VUELTA roi, 0tro S PPVIA r7e F. CAll I rn )osblp rcs fia r 1,)da iA n_,, Wrtin.
er- sAbado on la casa-club clu.? el "Ca- vprbon "tip ,,, qu, .11 V 8 1. '10,usa (,-wit-rencia. n.eo ',ia mi ,l Dr. Henry E. Hein Dorothy T%Sa, sin coitt, sinn Espahol de la Habana" prspr Ijo cra 'of cr-men- ib 1-lackrenins qigunns, par;jt, ; in on, Mary'K. PerUn. Pfiota 'Mwik -N
on la, Playa de Marianan. I transformAcin on rLn(:J1) AlvPrez Cie CAsRnovA._Isaiss CPsa 1.jE T R I A N O
additional. ACIUCII fiLSt Iradicionsf, do niat4- h3rli i".n 16"1111,10. IA lncsa del nova.
Iltegresondo antes de cr 01 to, Ill e v o I a n P-1ril-rile del C"ino &-pafirli do IR
30 dias) nos cara reFR L r, In ii-no le v.s. 11,ita -an s o 1_101 -R.61 L. Yanv.,, N, Li tine7 dn,-Iov RAW JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE
yiwa criound tip motwo I, ), Srta TAI Mar
aniniacl rinse cri ;it frown 11 it' t' Echeniqu Mirta jnh ,fa ,, doclol
peiaba HIM on -,r4nrho- Pori q An
lanins y lanlos driallos do oilro L u- cle cscrnn :rafia r(j po I "I'A I? esi)wsa -,fiova I", If" 11"lia Navarro de Yanes; senor Httravin Hidalgo Galo. SALVADOR FONDON Y CIA, LTDA.
Porc info.rnes y reservaciones, su AgentQ de Pasaigs 9 to que nsra rieleite do ciizinl 4. Di, Ismael An,,ulo Alvarov V 'LA HABANA
A n.,
Uio _fjo, AVE. DE ITALIA 40S
lipron supr) combinai la cn 13a snjC-:Z cobilAd., Itawn-I F -n ndcz Rcdu- .It. y eno CuMla'; do
palmer P'allinn, "I'' d. A N hora Nena
rnp Al,,,q,-. z de ffidfirlki, dovdirectiva do In presti;,iri. A l"""a ICAS, Hay elevator
1, 1 d:16. InArnacif"', Paco Dia% Vega y sefill".1 Emilila Aire acondicionado Tres Pisan
w* Mirilel A. Valiente N, senora Fs- kng a. do(.-ttj,, Enrj1110 actLialmnte preside -! r. tona. C a A
1,as notn do 1111cs t,,, in lcka Ainold Cie Valiente, doctor ulo de Diaz Veg ,c rabs1lero Ran] L. Yanp, 1prinrolarlas pn,- I "A,,, 10 P Anlon n Prsdo y qcnt):-,i TACrcy que Cuellar rie'l Riq I, flor% I
N A TIO N A L A irlines I Una rtineurroncia enctim, nal" romploatiAn n d" in (Ior-I7.11(11 lie Luisa Diaz de Cu6llk dorlon lima'I ESTAMOS ABIERTOS TODA LA SEMANA
) lodns Ins dominion rie Pr do. sofinita Olga
oficinat: Avp. de [at milififles I? If male(Cft y 73 70011011C a s """' (onviln Anguio CLi6flas y sto ni-A Caimen
d a 6, 11, I'd, z 3' seflor Gerrdo "anchez M ArAn .o dr, Anglilo.
Las tiama.s. Is rn-iN:)L'jA on ni vi,. A] friend (1c] F.n sn-iado pq1tN. el oresidenle
fn n traje tipico, N ..... in, P so 'i(C-6 kn a C:lmi.i(,n (I(- PiA74. 11LILS Mario Sainz 31 sPfiora IlLinflnfis
t'" Luis .1 de Spinz, lose Ubvi-i-oar It
roF visfirndo la clasiva iiavi)ejA -entemento Ppctph n 11 (ompartero _liftr Ioaquir, ,efiCra* Blanca S, de Lill -i-mrin. Pr
-nnti ibuYeton al hiring, i I v ril,, 11, 1 iin guanajo P1 d 1 n, (,I LI /. I sit n, e (-sp,,)sn 1:r* Cil-11 SRiI17 Alvarez.
L A Q'U E ESTA D E M 0 D A jl o Cir osta flesis ;in i,,dA ,na rip 111artnl: Colin la 14 C'mrir,, no C111Y.:, L111 St.. Humbprin cAsanova V 't flors THE
:,,,frnas honitas title ha ipnirbi P' 1 n1j., hohin pn.cwi. pot 1- 1 1 Ilvirnin" Alica d(I Valle. doefor Rene For: CALVERT SCHOOL
lQuiere usted nn Kipafiril, on sit la,-(, lot poxjjj),,jA(jr, Cj, 1 ...... ... d, NIktiN(P-/, so "to, Alf"I's" nande7 Lorenzo v -cfinr Inl%- Or, FOR BOYS AND GIRLS
aprendor a bor- 'ha'I"t I I, rioc.ol c1c Valle do Ferniin ez. do,-;n; Violet
A/ M ndornn. brlisirnn. f.,6 In M innint I'ninl:fule 'c"'ta Calle 9 No 458 entre 19 y 21, Vededo
PI n-tabie de-larinr who, N ;,kirnsj im., I(ehm, :I to' t M Ubwl. del Cafial y ifhora Wit
dar?... ITIA!, CIV-, lin'Hrio Mas Cie Url to L srita Rui de Ubirts.
P'lla. A ". I Ro. ENSERANZA tN INGUS Y EN ESPAROL
Plues compare uns, '. "'I "'' a M, Inn- Gwi:,ici FRect L.fv,,;joi Dr, 0.qrar Cabrisps v ;efirna 1,-,,
-PRWA DONNA" AI n1mr on of r lb. rio*F.In'.
'n 1, ChAl tits namns sefin- Armnd.) AN,, -1\ DUSDE KIND QGAQTEN 14ASTA HIGH-SCHOOL
nvntp ifuniinRdo. presunima (I I,,. fin, ...... j_,Todo serA theil to. o rl,, a C mi. VjIA v sehora Mirtha Glitio-cr.,.
!10010 on aco.-cdori Xcrl), 4 1., in I,- cA!C, I ........ A IIC'IA Rolz nrio Rivoro v Pilp I Ro
mand Ion claxes do lAnnpanrl enniatca o I-* phn! i, 1rl holpilaltrind -n-- %r -1, Nit I,, do' ll,.psori: kl.:nO)f dr .2
bordacd) a gra Lis t ba as. PlAtanos, cncos t, lina ;it,- I Urz do Rivero. Enriqtie Dalipaij Matri'cula Lirn;facfa
Ld ilipowipciOn dili i, ;i(o, s f)""' nl',A S" / cic Celita Fuevo dt, G. Dalinw, 8-,( pro
Higalo hoy: Vo lo as. que se millliplical), I.Aanwril,, iemilah, ; j Ilrjklll 's wo-fa 17-hil-i AfxArev f1qor,;doCubano y Anglo-Arriericiino
deje a r a ma n %a, nngada fila por (-'L gran q I, III tot- lost, Marla HernAndoz v Virt
Pa. imej., .1 enibl-marfol rip riwin 1, U 11 I 1\111,10" del Cal. rj, Rodri-,uez do Hcrn n+-L. liaflol on MuCbos 8605 de experienciA
compare I a la terra.a. con su, gohnaidA, H, -11n ri n. I-lernandez v Ulliam Wnrir'7. MR- C
Coser per Dest u nibranto el herintiso Pat:( -lit-psos no nre .. cj t, Ue lil"dall 1. le 'Ily M CILICI Wnde7 Carmen -,nn.7 lez
eI Ips 1-nd,- -Pa, d, 11 f. I 1FRTA Informits: Teliifono FI-0302
qU';ie 110e d. Is mais He Ins Almenrlin octil,;,s nn P, I di NIA6,in, Cloe-w Abcv- N,,,,v M nrivy MATRICULA A8
Ofre ia on la pvrgola ei rnbijo fit 1111. It pr idvn v (lei '14avRna
os A bolfs V. ntR5 .. : Ma !;I Antoni Canr ivI vi v For
tin piniore5co holtio a la nrcltj(sin ta In Illas alln 'I'l [11" : i 1), 1) I'Non fit, FNan,,,clWa ALI- w rldn" Pe'lla Irma Pilp V GU 1,4vnl "RivPjAde" v ;I) conjuji;n rip L-ti, rirra tuil fifulia (I, 1 n i 1,;, 1i d- m r, I:, I CARdC3 v La Sucursal o sonor;i lamol ,. NnrA Ra ch v Uiis P,6 .
Santi. que Anrnizabsn Ins hailalile ",itivcnir-we ;,qtwl --1 (1,1 Almmv hwinr Fcan j--c) delp
mirrilras cuarlins con molivvi c:,ba- I vurn ab(t ciiniII-I. F :, t fiora Isola Ra rn,)L. ri,- (VEASF Tj FINAL DE TSTA SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 41AR10 DE LA IMARUNA))
Cilridido Barros nos v airoos penachm, rie paiine. A nwriiarinch, p ; W, ,, Rnimm BLIS'r) N. Scfiq!A Atirors NOTA VN LA rAQl\A DIFZI
Angeles y mitleja .as. se;a1ternaban on berlin crinteasit, lhnw rnignificn. PC,, n,, -), id- do Bit,!(,. *sefinr F: ;-nr scr
Telf.: A-9646 on if igantes vanastillas iP flares ailktis. Inriv, In cj, j I, i I n k,, In ih I svitna Autora d I.e6n Cir
I 1.: s bArind2 (life Clan A! n1p, file. -n ttitinf. a la C ... .sjn, pjt, Aw,,-h. sennijil m icva I'Hra.
---- -- j on i einalada en stis coltit-11-lias enn pie.,idicia Por rnne.,tr. I s IA, 1 Irlor; cn,,R Vi..caNa vmcli cie
F, iimdz Trpxiv. o. senorita How.
rt, ndrz Travin--, tin lin
Pe Seriane; 01,,a Fpcninrio?
Arm:,ndn
Fln Aninindisimo Parl '. eoninr ILIlin S. PasLoriza. letiado :onsultor
i0olin Cie Haci-naa, V i'l
A (,,pn 4 EmilitA _T
1; I \.", n,
om lose A -I'l C.,mon v S hnra
Gorno-/ (If- de!
lfnn ini C ... s C,,, .
ffFF /I
-.1 Vo7 1, IIQ o 'a
Ll i 11 of 111, 1 r)ie7 CIPI 11'.
P 1, 1 r villa 'Cainolla
GrInor/ Arnot. sAf)ri;a -Nid Grim. LC n
Anlot Ciodo ldn P udvalln,
Perez. Fiailn rir
A-Lilio. CnnlR cloria Mi") Lip FA. DESCUENTOS
VENTA UNICA CON
scnnis Ana G6mez Itrocha rie
_'U:I*]P. schorita Fifini Agullo Ile
-7 'r -dlo -fr,4 FN T0005 LOS PRECIOUS DEL ['ErARTAM NTO DE MINAS
P, I rioclor r.nriqtjtl
We. srhoril;! Sira Fqrs v TonN
Vill;- AnitA eguirre cl-in, Gil,
Hern fI(jr7
D,,. Tomas R, YRne I, T\Ianiielit 0S
i jjellfs de Yanes. p.ofrso, -,icctn, No es suerte para algunos m beneficio para tod
..nnalrl Cox. conocidn !,ftA1mi0oo
n- Wahin,ton I), C_ y Priori Rut
"(jy: efinijtp 0,M2 N"anes y Fmilin
Fprn: nrlr.7. llrlli imoffs firtficas de
Sr Marin F-hernendia v ,-Aord
%idi Domenech. doctor JrI96 Cis"i i s %
VA qllez y S flnlA Milazro, C2,cl. Piqti.-; pro-pt.wdo. -it
I-Ipjl n Cosme A. Varas v 9-norR
,una Gonzalez. Into -n s 0,
gonipt )tic 1. de
larqueF y sefinritR Glo:i:t Go,_ a
j i,; arquilecto Zarnorano v scfio- :
no rita Pi'Rr Diaz P In:!. Avzlwir Descuento
I rorrifillo. sefiora Chiqui ',vT--qu6-.
f)orA Pil r Lombardo do Dia. ,
Dr. .1plus Cie Is Cruz y sofif- en fodos los
'inA Rarthe',en), fir Crw. dc,,
IlLiannol Znrrilia y srilini-A Ada A. o
preclos del
Pigina '10 Cr6nice He' ra DIARIO DE LA MARINA. Martes. 21 de Julio de, 195 : 3. Cirlildca Habanera Afio _90cr
En ell Ce'ntro de los Nego4os
C
a Z41110,,bia
COMO iV17,PeY EDIFICWHABANA.
frente a4 Parque A.
a ho-- olo aller M (IRabana 253 y 20)
)R) IDa A pocos pasos dt ]a Hneslose lacliV cienda, @I Banco Naclo
nal, ics Boisa, d@ Valorell
fl6fih7ies 111111111 y oz6cares y )as -ficincis
'centrales d0 108 grades
Bancos.
LO MAS MODEM
"UNITED STATES"
EN OFICINAS:
New-Yerk Ho-e Soul6ompton i 0 ventanas dP aluminic
y cristal solex
lirfmare'Cloto. 4wide S350.DO % Elevadcres de alta VillC&4ra, daide $220.00 locidad' Oti's
uriota, doide $165,00 0 -Techos ac6stic's
Pisos de tarrolzo
estibulos de m6rrmol
VDesde $57.00
"AMERICA" monsual"
N.- York Colik H"re
MRE ACONDICIC)NADO
Soulhorripton lir.rrie,6 .. n
Prirreiro-Close, deadt S295.00
Urriara, d idv $200.00
Turisio. desda $160,00
(SALIDAS SEMANALES) LAFAYETTE
fAPROXIMADAMENTI)
VIAJANDO FUIRA 01 1111111111PORAVA, U5. S C H iO 0 L
8151 111LITARA 01 LAS TARIFAS #AAS 11CONOMICAS.
Palo e--- ,f--6., 11- . Ag-li, d. P-,- KIN DERGARTEN, PRIMARIO
THE W. HARRY SMITH AGENCIES INC. Chichi Ruiz Rebeirw Dos(d y HIGH SCHOOL
Lonlo del Comercio 213-211 Para el entrance me% de agosto he querfado rnni-ertaida one linda dr Nfie% hAIA2AdA por amirni y familixret %e veri hoy martr en flue P AVENIDA N9 145
T.Ifs. A -7322. A -A605 morhai simpatia.N. N de ChIchi Rnix Ortiz, hella y mity grPrInsa srho. afin. dc prind. Jig hillia y n0ritcliva Pfl. r ifal Reheeit
rita. doetnrA en CirtiXiA Dental, con ill Ingnniern Oscar Duyns, Durrutliky, liciA I MIRAMAR B-3003
Agen.fe. Generale, dp qolen orolip tin important carKn en el Banco de Frimento Airriecila r Do,,, I IcIrsia%. hfja del sehnr Frqnri.%cn Dospil y %efinrA A Irlesian
Indotrial. At piihilrar %it foloxrmfiR Ir IlReemos llecwr unm felivii
11/1rof op, flA la fe,_v A rr rrva rip dar In fpcha y ill luzor doodle habri it# efecluar.ie I& aclim. Horas de Oficina: 9 a. m. 12 xh.
AA VIA PRIFIRMA POR LOS VIAMMOS CUILAMOS MAS EXPlItIMINTA006 reremonia diremog quil yx Re tiltiman lo% prefinrativo%. I
------ MATRICULA ABIERTA
Un lrixilo 1"vo-i-bena "Nochr ('riolhii" Wontinoxciiin)
Ifas'Tarjelax rip Turlwila% FirA M 7ps y doctor A 1hrrin R i 'n v sefinrR Jnsefina Somohnn Edo- I rarip R l;l Gallo. M Arta landn Gnnz r7 d' l'oW J.rrLr,,,r
En la Gacetal Oficia Re- 'rarjim dr, TLIHSta. 7phaland-il r, Z7,,-ano. igil, SIArrz cle Rizo. Dits P Qmn. j1c7 Zriin, ,iln. Toll.-,. srhnrilia Rr :j-A v L,,
pubhca de fecha rip aN erp fu6 pti- modclo dr las inismas. Taml-n _r fnsr Cofifin sehora AxolinA G r_ lAna v schora Margarita Ma 'ros, 'i renzin Rarciiiin. Conrhit,; dr rflA
la I. rl r Wlo N Spigin G,11n. fm El sirlib"do en "Ti
blicado por el Ministerin dr Ha a irtnria rn Pse Rpiglacarntn 1; in, -,s. ALrizel G, Cofifin y rfinra An-1 Sr, Pepin Rey y sef)-wa GlAd.,s rr Nio Ifrinandez Y rop,,- (fr a cni I a v Prpiln Tritil;
friend f-l Re2lament' ra In rjr: nrrsi(in dr inoon I arielat r-A xi, grllr (7n.fiAn. Onofrr M tccn sp Ramos, sefior Helmut GUnirr se- Camp, Domingo VA1Ihnn!,,' N phnrp (Continuacitin)
cuciAn rip I;c; Leyp r1uparcclilAn la, innil usp. iini;i Aurora Viamnirilir.RamAi Ole. firl Alicia Gavilondo. 11, Gago 0p rlirll 1,ohln Senior. ingrnip in I ri DpSr. Ignacio Abalia v ri'al Ahcl fl "o dociril .1"s rilesire 3. se6wp Grnzi, Rni.:i Vicnirr, cni) mirmirin Cnion v Ne- Inc. MAiin Ullivaril v Carliler, Rodrigurz, senior Ma mi-I Conrjo N nanw, -tni And, ,,,(,;,j gilz. flora Rna V OriancloAlvarrz-GArcia dr Llli% arri. con Maria -Trsphora Maria Elena Ramirez, del S flw e I.uisa I r_ split Garr ra N
, i" y sefinra El-A IPzan);i Uma. Jose. M. Suirpz.
Miguel A. Herrera y q A( ia Maria Ramon S,,iin y Nerip V4 nni. TPtc
nandr, rnora Carmen rt,:n ndr/. Regis Garcia y seftora. con IA SirC Qkmano ilrdA 'dr Vnioni M. rian, El cloclo. Oriavin rip lillpi-herin v
Medina. schm- Francisco Dip.,,. Ro ico doct.,: 1,- I.uis dr la P4z Y Nen. g, fi
shorita Carmita Rodrinr7 svA:ir Ritei- istino v Pilar CaMalicd., Ric,,. seficira Cl_-wi oritA Dal0i Vifialit y Manuel BeIran R. Linaies y Isefici An--Ies S, of Garcia rin Vuilano ChArito Ci-- A'ihri. queral v Cramen FernArdp7 card. onzAlrz v seficra Tnsrdco to alxrrdp y Dulre W -A Nb,jI, I El inlrnil- Narcisr, Pndi)lnl;; 1'" 1 vina ini-(;inloc;iitli-;icLnoti.rirnrrneyRanmiurin.
oo dr UspecleF. not-A N, Suarez. y C I FR!- seiknrilA 01111W -ocns
-q. Manuel R. Gwifl 11 7 % -P flo Gwl, leiiorila Olga Quiiann .:
Ai Gilzman Y Se rn ., a Quiiann \7 Cabari y A P- Pri
1 B if' de Padilla. c( ,c(
ra Sara Garcia Gfiernor, Mairgot Vill.lj, w6or Ignacio 'riii;lopdN I (n4unr7ipz. Bert Dominguez y ToRO Gtrti6,* -( / Ev;- e5n Filanca Rncfrigu, Es'ht-i to LAzaro. Fifi Prado v ilia rce ,,, Carlos GLJ11611-fl. Mantirl Asper v lolita Pr 7 Mn- jandro Oliri, Roberto Madrigal 3, Fefior;3 Flenq
G tiort-cz. Carmelina GAILia Tell- Nlencridez v Orlai, \,a,,, rpno. docim Grpcorin Rv.-ri Jui- I 1A on-A Ulia Fundorn. rnn Fca,-. con nonaldn Herninden y ;erhea v Evelio Garcia Gilern .. AidA Frin:-i-z. v TnRqtiin Sirriann. '
h(;no: Fernandez v AlAice. Alvarez, Alberto Mr-i-- F p horn Gladvs Grinz;&z., la sefinrital
Dr 'Arin Suarez y --vriori Olpa a SA v Jrisr MI, F.i rdo GrorzinA Exav y of doctor Toxii 12C o lo linn I'll nI.:icirz. Nancy Ile- n- nd -, nfelia Gim6nez, 1,uis GArcia !-ir,; r .11OP7
Frllguera.s de Suarez' dorlnr '111 v MA Luenga G'lady D%7', A v Ren6c Caso. -rn En q rr,11A -hrrp c"i, Alsip.
Mpmiel Pn InI 3, seficra Lul a Gar Mar' inclan. Jo"fina CAmpll, i -OrbAn Rul ',,ra rp[,c, (tirp con Enril-Iiii, IAffiltr y 111M, sn- "irmrlip.- rlll ria, de Portal. T"ri;:: !,,Martirl Natahi Mii CnI1,11 d, Roman. I Ihol'A .;_jig rip I A U7. harian r. ?A rrInrion inirrmin0 io
Albei-in Leiva v sefi-ra Maria del pah Y a. Val I e de Leiva. .1 rise M.
A St a. Eaquel Juan. sehorita Orip,
LR entire ac fij;t y Ri+mira A fan srhora Olga Seguina de Feirct Orlega Manuel Becrrra.
relin Soler zeheira All,~ d, I,
Torre de So)et, Andres Jim, Sr tal 'Silvia Tuedir, N' arouitprin
junctiep qtir 11rvRn KrdA. \o es 7p7 Si non -rnAndrz %
zpfinrsi Nens Blanco de hri R(jas, Hilda
1,wtor A irio Olivera, Ena TedrA
pAral mienne! .ArninAn rnmn xi Dr. Arturn Arias \, On&na P 11 doctor FtAncis SuArrz.
Mar rip Arin5. GRstAn Dn.-nin""' 'Manuel Nurvo y shorn Anita Rn.
picaran xnbre mitrill-A iniisiblri,. Ondinitp, Vieta. Marilu R,,,c P d1!4Ll1'Z d, Nuevo.
Si-ta I vdia Ivarez '.N1,,n0vz v l1r. Rar-6n Campo v Glnrin A'a Sala,., JoF. 1,wis Grlnzal 7 Bravo x r
barrn mi- brinita la linral Fran r ilrn' Find i _uez. NinA A (yi a Ari;z. zefior Benito SuArpz 1
coiltino v
Angel Alvpic, Valenn dia G0rzilVZ,
de io, tribillci Los ked- -on dr na Rops y Alejn Ipuregui- :0in: I
Prrpz v rl C. P, Inlin JRJl2LAZS1 ,rIs Cerrnins Crififin v Ramilin belln ptiln ... virnn rn ,*;nry Mendez v Eire, CA,,) ari. Jscfina Men Rnbri-lo
Sr. Alberto Albrrtv v i.i1v Pive- C,'firin .1 Angel nl 7 dixprinA colpi qur aini-rcrn :on rir Vibri-tv, Marce)n 10,w in l, .' Ihvrln Solis v schri Iahelit;i
H Iri A P Palma de Wern-i '11VIA. Ificl P-1cla ZV1-126"
niiii-lin. De-dr lvir:n. -n 0 ga Plana y Tnrge Di ,_ 'firl R-rrt Tpslp. doctor A-dr,
Mpricills VAI 65 y .1111i. ces.1 Zv, 196n sphorn Chiqui R11.7 laiql-i1r.. Canine 1,61110.1;1 T r P z. Al, -A. .
Sr. Cains Correa v -hcla Xi .- D Fran,,nn I.orenziri y sEncirp lipganiempnir ... iil I_ GArcia ric CniieA rfio, tl llil, a Rcl abriel de Ziincle
ul Y scho Cnn( Rodrl
ajin F .ci sehri '.Iuliq Hi- -hita UP7
zurra. sehor Domingo RoA n, y F- Rferl CH ern v qrAcl 01 a
e, Anf-n Olga T. de Seccano r1l, Po.&r scn,,;*a Eva Menendez de RoJri2u,1,
MAnirel de .1. Fernstiiez Si Rafael Ddi, fr.. y schora Sa.
V Mai ia Suarez ric F. Cen, Jtian l 'IR ierdifia c- Doll Ramon Rodriguez Ri\PrA ivlaii, pt Rlgelin GAnla v sefim-A Maria Crip la Rionda de Rociri2uez. Vic!w,.i. dr 6arciA. Mantel F. Garcia v 5pno Sp.cadirs Argpuellc v ri-:. Dipop Amp Alodia DI-adri dr F. Garcia.
7
-cadirs, Pin Sari z VA!clp Fln( to Villa -',se6orR M0,4qritnF F;,anr;i Secades de Sanchn7. P dr Villa. Mprin M. pl;rv, Marti. Emilila Bri-goviro GArriA ti, m-, ,ncira Elerin Balsinde de Pe. Ile, Rrafls, SyMA Orli, Rat, I v iez. Orland y AtanilAltLeon
victorr AnInnin Ferreirn. Bell,- T- R;,,7,,, 13 Rrgo ndc y s efiora Ch ro
Iiii nde. doctor Benirrin Mr.
fr yr-lunn Enrique Rodri-c/ asi
istinn Ortiz Eddy cd!"12 P171 neri .11 schora Tete MArLinpz rfr NrIm, Olga Orliz v Rafail PxR.
ciir, Menendez. schorita Virginia Cuellia,
Amelia MAnrt-.A %, Iuts Rai: y Lui; Men6ndez. Carmen Pina %* doctor 1.1r.ge Dt Arniando Cienfuegns v rfinrai ToPouchet. pfina Mcmlindc7 de Cienfuegos. PuFrancist'n Framil y sefirn a Ma,-l rita r)uefias. Silvia Calve, GladyF Duran. ingOnlcr() -10CQe \"Ilo,-h I Azosroi de Mcn6ndez. Gliadys Mev sefircra Yolanda Soler. Ramon ri I
Cronica Habanera DIAWO DE LA MARINA. Hartes, 21 de Julio de 195 3. Cr6nica Ha-batie-ra Pigili
sinchez v Raqn
0
I ca Jirp nex y Miguel Arriftaga y se- ly A. de Ctirdovia, doctor Armando Maruri, M&rj% Gloria Estanilln y lEabel Maria, L6PeZ ail con el el MArfa Bets-n- Carmina Cuervo ton Ana Marl
n- couh y Lifis 41arthas. Ramon Cuervo.
BINco y acto I I doctor Jc&6
-A Hortellmia Bol la- con jas s Tie j6rdova Y Met Pna un .
not in Lhar Y MRrY1 Alberto Querejeta, Lourdes"Loren ng,-ir. Sflv& Trian ydo El doctor jilsto cripin- y sefio- party ra Amerift Slerr
T e zo Y Gerardo Larrea. y Elena Gon ban ademisi
hoi A. de Sole.i. d NLari, BIC MarlR Teresa Soto con Carlos Amoedo y r,00
-as Carolina A. d?! Fspino y Rochn. sennira Mazzie Nickse G. LubRrt. criMpro, I 74lez delVikile y doctor OsvaJd P ,,U,)i Gado Y Ma Be", Gu. tal:n Armenterca y seli Ian
I V En ot Un Tart! fezlejandP r' U nindez y :Fytit-.
ra mesa re reunlan, el rioc- miso e ]a lincia, Un"ll" ofeta W Y la Seflors Vicentica Bari Peter Piedra 3
tOr Ma- rU. doctor M17UPI Abril i rfinra Max- belita P "frlstiain Y el cronista, ded,
tor,;3arge, Picaza u bella esposa Cortada de Fstanillo.- na.de I& Vega Y Jose Luis G Ita Snto.
-Maruri, can el lOc tunian, og Njje ga r JESTA NOTA coNTii EN LA
nolo Cal L4 Alicia Stru
Fst er Marla' M=RurietR con el R.odalfa In el rompra- _rx y-sefiora en el qUF se r otro party festejanc Alli i AlnPlardo RqI7 Miquel v tpf nra PAGINA TRECE)
doctor Federico de C6rdova yAme- admis. EmIlit? OMIT ----------------mi',() TIC In encartaclora sefinrita res crin Dulcits 'Mendiola Y
k
'Al
v
Alicia Gouziriliez Palacios
YJ xAh;Ldo 61t"n. a Ins ete de tan gentile, y el senior Alberl del In noche qe de.qr aron enca 19le- Cerro Castell. 41a TIC N estra eg I rR del arimen. Esta ceremonla congreg6 n PI
f-r! 'encilla-v lucida ceremonial, I.; bermoso tempo d e In calzadA He serorita Alfnia GonzAlez Paincios, Infanta a una enricurrencia numerasa q e con nu presentt; q timonju ui.;, to.ar. sus simpatia., a tan qimpiticori contrayentes. Plants y flares, hibilmentr
binada N, decaraban el altar mpyor. Hasta alli Ileg6 In fianc6e AtAvia cla con !raje TIC *Iul nylon adornadn de enc, 3e. sosteni6ndnse el vcln He
tu I ilusi6n sobre- In caheza median te una Ii nda tiara de azahare., nAcaradca.
Entre sus manop Y Como dignn complemento del trnje llevahR un primoroso bouquet cle orqmdra blancas.
Actuaron de pacirinog en dichn acto a] padre do, In Gnnzilez y In madir 'a
Anra Margot CAstell do" Cerro T tificaron nor parte ,, .,a. In, Iflor es Osvaldo liernAndez, lempolrin Diaz de Villrzas, Criestino Cres po, Bernardino Rodriguez, Adclf I Auer y Francisco Penadn, y por par. PLAN FAMILIAR BE r de 61, Ins spfmres Jcsti : Tc.jprn
TnO Castell. Elio Racia, Albin Beltran .1van Murga. Antonio Cnndr y Gilberto Ho-s. .Para Ion novins nUeAtra Ii rion.
TARIFA "Hontmartre"
Todils laa npcheF on extraorril7narin.A en MontmRrtre, el Pxclusiv, P ara irtrut innyor
elegant "night club" habAnern que se munti ne slempre Como P;
rito de n .t rRs fami I I" lu ambience y su deliciwa ternPPtura. asl Como POT lox MuchoA eoinodidad, ell. S11 11,0gar..*
quo economizo *1 50% on allcJentes que ae ofrecen.
El pasado ifibado, se -6 respisLin*11 posole d* SU *W la deciente dr animac16n., con mOtIvn
hijos (hosto 21 0jjoS). d ffl.kturabrads, I P ta de no
Bu :cR.
d: mem in
ami viction con usled. Se prerent6 wa precious revistA
musical titulRda -Dan7on ', con libret. de Ju-n Herbello y Kirrei
_.I" del MIL&Stro rolix Gue.
Parte en "Ist maxima
l.re r. at.= Rita Montaner: el Para inayores 11filidades
pianist v compositor RnIR TIC Meve: el animator Rosencin Posell, ]a pareja de balls Elpidlo v Margot; el cancionero Ren Cab-1 y el "ba. llet" He Alberto Alnn.-. vnn 9onla el Ilt, Is U 111C, 0-ocio. .
Cialern. de solista. Y el baile se mannitc, hasta, Ift
madrugiads., a los Rrnrdr., de Ix or. qu'eq ta- Canino dr !R plnvR,, y dc 1. orquesta He R trhi;n Antfinez
mbas insupeffbies
FJ domingo. se io He n uevo con curridistmo. formandn. de nue", Inenintables partiess'. tanto duran- fabriquese USTED MISMO el chma uniform y agroda6le
te 1. comida, (Ille r mrvi6 desde lax que desea, instalando i
i Ocho P. m.. comn 6p.,Puts. Acondicionador de Aire
F-qL noche tenia AdrmAs, el all center del primer rnncur.qn de-Va. cacloneA R New York*'. orteii einS PRqAfe., a In hprrnnsa metr6po. 11, par Irk avlnnr He !a Nnpa Aern. a postal VeneznlAnA. mrre. pondien- -air
do a In. xrfinrii At ... n M27prredn He Curst. I
w 0 flat"$ Para el mi"Ites T)rnmnnn. sranun.
Boot cla In "premiere' dr n
d qlll 'El S
of U- vb ta. Musical nn" a, TF;
al tar muchisimo a y de In
.q n e la General Motors
daremon mAi rietallng PIT, Producto
Pigina 12 61AR10 DV LA MARMIA. I'llitirte!- 21 de Julio de 19.r-)3. Teatirnis Afto CXXT
777"'.
Donald OT' "buila conto GRAN SB19W ert ADIL AS
01111or It Nit,
HOY PAYRET I . C RADIOCENTRO it M
nunca en "La Novht Jfodelo" 6.OS 80CHER0 LVI JA A A PA
!LA All "ad@"., .7 1 .*"-&
AN ".*au Ill." 6-16 11,11i
L A novia modeloll Q Love. mel. DICK Y R)OND
140 Y moo 4.30 uls JAAWS ACHEY
vin) es una comed Ii III ALMA NEGRA
j.a,.rngel,, y [
tiimpkica, reilludst efiI; ent a CENAR10 ff PAII'TALLA. LOS M S MAATM r t1wis
ase.de melodiats,1colores y un ELLISON bUT!W
Por Auxiliar El NANO 44
hi o Rnecd6tico confecc!or aaoex. WAYW MOMS
14 *4W ".A Vol e Para el ItIcImle to de CONJUNTO DF SAILES
va .- r-riptprotagonisla compuesip por III, Impresi6n que "Ift A D I I: CKNT P, nPorj'D_-bbie Reynolds y Donald a juz al a a La I 0- A LO N.".)
Q'C nnor. En'especial se ILICe Dn- causo vo sit reFiente visit,
(n to 111" qffV4
nald O'Connor, actor din., na: una fragile muheca bonita jO .LA. GUZMAN'
88141 1111810011MM, que R Pesar de Ilevar ac u kndo oil Para local- tic model' en una
]a pantalla quince I n rn % ailing idi, a. por ntra parte, su peronT.
est ahnra cuando esiA efcct a sona.le nt" IF Pide mis: balla con
nda eflcientemente 1
do sus mejores demostraciones ligereza v S cu
Am"s ONAN sm r Ambles V Redi a" comq comic y b;iilarin de Pran a Donild Ocennor.
I goltiliky extraordinary agilidad FI ,7zunnento de "La nnvia moAlaillial
JOLIMI and$1.41A SVILLOI NN08 OJQV
KOA SVILLOT gas i a 1.1 S I I O'Connor. que s4ernpre-fl_16 Silln delo"j-,senta a Debbie Ronolds 1,
4111111111=1 aid SAN Poll 11,11114, 1 its
'401 Alice v demostr6 gracejo on pjN jole,.ailcin tin trabaiiter de corista
a Em A wool
IQUES level 41- IRA N 0 'TAlleI'DN1111 P : I I ,
HN01 .10 slat T,;Ij Y Cary Grant serle de films musicales que Ill. en I:ll-oadway mientras stiefia con
014711 09206juills van Johnson I-A I m6 ]a Universal -hace afioc. It 1.4 f,,,ja v con la gloria del estre- ILA, I
tAllic depurado ]a Darte ni-cAnica v de lint, linji,,woodense. Como chica
strac."n de sus oapeles y rstA to- do 11ii hiena faillilia de gente CAMPOAMOR
randn hoY. isciLmis, d;irle Una I: tiene jLIg0.-05 pretend ; Ot.laul!E )ORM"
ou I-, g i A ba ln n I 1.
chispits hLIMAria V de vida into. ji,rtrl, T.,n esnotial ha.v utio he c- SU 01aQUESTA AMUMr
140y, rior a los inerson4jes qu( intel- plios rtiner, PI padre de In chi&e dilminin d, k CA All Joslyn, no nuttere dejar ORA,
L
7Aft4X_ ureta-I ese "A' -n a In muchachita xe L 012 A CROW 1'sc ENGANAO
I, N-11-111 People 044r_ IX_4:a' Y dI 0-5 StOS quo C0rl0;5n0Ildcn a rot
SIAM anla; situarione,- rn- r comunep y to ALjr onamorpr3e tie 14n avisr ri-irntps otte nuodan nrcsnnA, ond, -11Hinte. de fnt6gr.,;fn de
Tonk" (T) laid O'Con- Ecia n(pelte por CHQ-Televisin
it X -F* Selo R CUSICILI;er blio do 11ccino. I. X 4 r' I I.;
/7Z&;f1nZ.1 lperrapa muchns,.dmiradar,,g norl. Un tiOn eni Y, sin un 11V I 9
oil un notable identificaci6n renO o nCr)nnor IP hace creer
8CV*AS OUF rntrettins espectadtires y (11 arin,. a 1, jn. ,nrit,, que una de las mu- "Un Suefto de A M'or@" de Liszt
79 no v vrobabl qUe 5i chpq fritn2rafias artisticas QUe le
?Rr,419 / 31 ,
Admalil LA SIRENA SE ENAMORA 1101' 931ker Williams 5% M,,Cn;in foo.
se el Protagoni-tR inn rip cj-4 5pcan(;n serA la portada de un i
fl4q'14E#e 0q- La novin mndelo*'. in up,,,,,,,, pt-6,:iron ritini-ro de la gran re- Eon r, log especlactore
vista en nu, 61 trabaia. v que Ps crAn T a Ing nueve
d seria muchn imports grac-irsa de
611.fr4 VO R,01.6 10 cup P -nn;,ciiencia, serA el iniclo dia. po! r! -,inj 6 do CmQ_115 Po RADIDYIS(ON
4 Yzlito. en ( ev
Z V CO Ell c tj anto a D(-bl)ip RPNnold,, a de ,,in cRjtpr-;t de trionfos a.ge.n- si6n. d-' r o0ld especticiflo, p
OES LEGEDARIOS" ara I P& Intisrine
go" 140Y --HEiR 2;)
ft-b t 08'rh VEP..1 _n -a el -e pol dpritrs hAria la fAmA. Come, el in- el note o Isvo,irio tin grupo de i
Adernks PLO OL actuaciones anLericires, Psopew- opne nraynr influence en 21 1IR5 !",:, dos clue gozpn de gran- MO, SANGR y 3 Cav^n:g quip 3 p6blien corinc 'ti __L mente por "Cantando on 12 11- 1, 2r n PI Aglinin se tip. des Arni) it el pfiblico. Nos re-'
il* 111111 11 i ferillins onla P,.crita por Luigi naldo -Henrfquez, en el prograrnis
via of notable film 1, 1;,;,e E- "In"I "" An_el -obre ]a inspirsda Variedsides de log imartes, Secunda
OIIILA917 10' rINVY Ily y Stanley Donon, da ifleni. Part, la s-1, I tie onrelins v IW ER ES i1co'llposIll", ,j
01 &,Me7ZI C4 P"fCla d R.Mla a que to pide PI po,. f.;o,- ii1pi;liltes que crimponen 'JeAl de Liszt, cone. musicalmente a este notable cantanmottle In tall' k cida no I S (I, ri d p Anitir". que te cubano, In orquesta que dirige
6-A0/-/;7_ A11,15AN sonic. do jovencita intiasecrtelen. el -.111 n jet fillin. go a 11, to Ing c2ina'as d-c GonzAlez MAntici. Aderill en estp
11411AAX eX.1111"a p. -,egr.-r _j Ilona de FIJe6os de giniia. Fl Hcini non WouqF ha In- C!"10-Tr 1 por artislas Cie ameno program, actuarAn en In
Debbie Rc7,nolds ps en la pant- -rarl'i IA nrl;,itla on Ionn to nur _14Z16 ;P011, A67-110MI lari N INI:irla 1 6;-07. Dalia parte humoristicn, Rolando OchnA,Ila r: actanlcnlr IR misino ro.,;, to ]as lil"'Incionp I Ifiv.,lil" ;1--,-, Guli6rroz. Isidro Mercy Lara y Luis L6pex Puentos,
Otorgarott m enciones los critics rjur apArcnia sor on la vida ir l. riplr, He la irailln. T' l -Rr::!ul rVIo11ln 'a lwlwn, & C ,nlara PIlrl CMQ. en libretto do Jtjan Herbello. Locuoncibiljrlaflp do "La nrivia min ge I fAL ncutr, -rint sot-A Mannin tor. Fernando NCifiez de Villavicen,n.drin' Ernesto Ca- cio, productni-, Antonio Palacios.
no sort He envergRdUra e/447-aarlo *dt I!ZIPsjAF -riictor,
boirm erenses a obras m usicales ni or-irndn sni-In. Per In lanin, 0,rA4 5aF.
110 Y P O R FIN B 0 Y led,, in qtv sea almond., mi ... l Gust.', ton, lin el program& del
Aptiall-nontr. PI Circiiin de Criti- arl r, perder el heirinn. In I IWA01-de doonlinxt, & Rouquet Musical" HUMARA y LASTRAI
r-aracl-s -n crinvenrintiRles
u ;,,ales d- Rurno.z Aires. FitUq(;6o (I- -ql't'f'eio C6111i"0- C in OLIMPIC
,lor.-A Mencinnes" a to, d ;tIntos MUSICA Y MUS:COS REINA S. SUAREZ OLIMPIC LORENCIA ()it L/I/V/eXaw Una t,;.- .-,,,n runs y un nuevo fistribefderes
t7necins do 1;; RCINIdarl Inlisirai I I psng rl -iionlns. ahadirlog el color I trionfo do F;0LJqueI M iisical". el
1. VESGARRAD 1, wi--n, %e ha obtcnirlr) wl Aar
tlp t;e ha dega roillarlo on arluella Per Nel Boni ez ORA nUMANA INTENSA REA1 eXqUIN1111 a que pairneirin RCA VICTOR y LMM"AS
a pi al duranle In ipmporsda. filol j,,-Ajsro en -it 20norn. poll % I -" wal'I'anmile todos los I
Wt.
Rpcien.1cinctitr arahan He fal .,r CONTINENTAL pre_ ento ibilidari's de stpo cininitilg- a .- 12:30 p.ni pnr Cade- 403-44W
, a 19 'ril %rz so ha PhiiRsdo un
;nh I't In rorrespondienle! lAnte arEzentino. qtie li-,a ration on Azttl no C, ,a. HortensiA de Clas- I
pir p ib I., ( IrovPi'do. risl,,ada siopi
lip inn- arlrontintl s"no. Ruenns Airrs oil -ron (I nc;iin vin!mta. stir- -ano. tuvo a ProgrAints, de- Tellevisil paire, luey
sriterdr, con In ,tip A nabl,nnente PED HO IN A NTE rida -1 ',)It III von de, Ins Ishi 5t calco d- holing cooliflo'nciones CIVI[Q-TelevislAn Canal is,
io info plan rl Ccip A 'in ;cnet all Renato Crsari 1ha.*tIono, ri o-,r pOrsonair. contra I quo dijo adiiiiiablemente, y In or- I
,r nicricion dr, rruln III Critiroz Aloncion No. 13: At -71 Evi a, qUeSta or C-ilka coinplet6 el Pro- A.M.
1,1iicnirs. efior jo!Lge .1 Uhano. extralliol... (we Ila, a ta MUNOZ Fredy FERNANDEZ r w- Tono In P7neia NO rr na Iniep i;indo Iros rhi-as muy
In Blientis Aires on it -4- In ni-ilm H,, Ins hil" 10,45.-Cortom mupleales olinemsd, IaL NI WANDA d-1 UAW JOAQUiN CORDERO botilas. rI!, 11gs. In Danz.a Ritual
III nnni,, nonpli tografictis
ntorz Has Vieforia de to% Ancrle,, --ni-w IRMA. DORMITES y MANTEQUILLA art FLIV_"n I'llantiel de FAlla. I 11:00-61gis y Tony.
1-ncinn No 1: Alencion No. 14: At oicior libin -got 1-di irtuv 1wri nun- -EIoiIqj,,j Al-iral" P., %in prngra- 1 11:3n.-Vamna dr. Comprial, Artirq -- rl vprlo bqilp, Hq,, mi LIBERTAD ma quf, niti4o unique se es- mRdot'R y canlante: -Emins, KraCafp!zori; A k 1A I-trior niiia r11-1vo n conerencia, de A hPil, f n' ia on "La ri
*111 to iica do at I, rp ntinn croinn, sobre t ,nnas mu;, Ill. PLI- jj[ LAMARQUE copen nrnsi- ohr;is que dejan a] mer.
risen n r rn nl,- 1, In el c,,Rl inlowienon radin-oyrnlo na grain qensacift y 11:45.-Connultorin del Knion-10Filtering I Iiadtl on 11 Pais on 195'
pstre A r PTI 2,
2. -i- fnlrcrHjrr do mon- SAnchez Arcills, y Mauchiii, Guffi195 CUP i t/Ill PEDRO dnFos do -wr nv6ndolo. Poe eg' It
tv,. ronWitiyr vnin He In; t have bien en" rrez
Frinesto de la Guardia: Alk 1,
Roberto Garria Iforillo: "Mirin". le og lie Beethol;rn". IEdd RRicordil creemos cl,,, Giral
7antal;j para ;olisias. porn or. Menc16n No I!: .6,t mejol tibr, Continunci6m do roll-l ni rnentns He In ripliculp. INFANTE tnsmilir -, pingrairia por una Ca- 12:00.-El Show del linedlodIAL1, ipcia \ NOSOTROS LOS POBRES Y LISTWES LOS RICOS T-1, 'a pgrin rip rovios oll,_ drna N-cion,il do Radio a fin de que Conjunto Casino, Trio Taicuba, Ge.IkPns-gn n conferencia. rl nionr e\- gicaI r- a- rope P Fr-nifiadn Rocco do Il iodog log amounts de Is mAn Pinelli, Humberin de Dios y
ti-Pnipro. gnbre le ring mlig-r;,10s Pit j it
Catcorin Ft A In itip.jor obrn rip I i-n do fr,,),.l line sii voli- otiona m i de Cub otros.
Irrtara rip autnir arizirntinn *ivionlp, I blicAdn on el ppis 19.52 f-d- ro I'ralIZA6611 11 C01'0021-A- Noticing P.M.
trenPrIa en Rii nng Aires on 105,_1 Romain RoIHnd:poRIhn-o* fin
HArh lir P 1:00.-Notielas nacionales # triterRod Ifn -TrIF 17,d I.A To\ia nond-In". ici-imirnog.
,Arlzaaa: "Fgt od ., Ci igtBl". el interested nacionales. Lticutor: 1rusphin Valls.
do Pi= -erg". Para coto ''R ck- Ni-tivion No 16: .%1 e,,,. rwarlanipnte actiiadp pfre- 1:15-Ctiba at dim.-Locutilres:
H01 Desde Ins 12 del die Aire Acondicionscie progaina olamativo qte loclos lo
P'IIA de "I"orl 2,an-i oil ee A': ing honiins rneindiR', una All, Nsi[m noch,, s' Nlanolo Iglesias v Enrique Navarrs.
Aden. nmrtpF, a ',.s nueve cl la o
(-Atr- r a. ("-A In "1 19.,2. Drtwiorl;l i senvilla 2r.,cinga ol :,a nule 1-r CMQ-Television. Canal
Ara A d Aw No I-,: AT it, 2 00,Coina Frigidnirp.-A rarlit"
'o_ "i, glah, 0 tlah o do Ins colell-'s V LIF I- r., antitic !, pa'a only lion obra do
-entr.,estienada In Bo Is c: CUANDO CONVIENF FINGIR wPvi--- de conledia hIgArefin. MARIA FELIX r incise" Vilar Alinida, con I I,- d, Ana Dolores Gomez.
1) ,, on 19,!. quo .'- ]as DiIiIi. 1."Ilflas. S I tolo cle "Flor Sl ojc tra". Para $U 1 5:00.-1.05 Munequilos.
Uni hi,,uria inter(. note. de I ivid. e impi-i- :,: j 5730 -L- been de Jaudi Dudl.
Alherto Ginvi-tcr.: "I'll-ata V, 1kril .... I. dir f1j'.0: ria, I, nor ii;i,: st, Its,, escogido a a
Lista- tarl notables (,onto Enrique. 6;0()--Los il
.Iricn pata rt- tann oit G, "n, i-A M.j el it Pit U t, in;, -ncno wiad.. P rrz it p -,,!a. v po, n Sarab ria.
Pradn N sit Orijilest.t Mij ictl. It[ auto dri futu- mpnle, 6, 51, 2611"a Satitistebitt. Ad0a Esqpt-tin, An ,cl COII -lose
Mencinn No. 2: M-ch, (M-n. turn F)ikpvij6n e j16n In coltirvg. InfilronAcion i-i". Fl-n; gnnde y Pedro Wrtin Planits. 6:30.-Averituras;-De Gla6y, Irnf6
Cairgorin A--A In rorlor ohla Nlc- on No 18 A I Irli I lrdiA I tl- IIAI In tormentor ritle
AT 111, P, Alundial (let ['111inno minpto en Ins mlikiRrio% P-iFtan oinveciem, 5 6 la Lorlitor. Nclitardo Trita. Produc- y Miliki.
n[pnics.,dr qijtnr 10:1 4,, nil, -A it e 1. Valliant. 7:00- Ranclin.-Episodios dr, ;r"I role. rcrinda Pn Micros Aiirs riihlir2 q oil It ;lqic oil 195" Paramount Aleiro. Fox Universal Warnr inq p-I u'R irlal ppia pasai tin ci6 diarins.-Animadar: Paul Di-47"IN' m I .%, uAlidAd E-paiiiiiiia No-Do Achialidadr-i -Cidena Azul de Cuba enntin6a n
I IP5 %rarrilina de Mfislea. Fr..--,., Notic:a, N.cionales. r; In d I., airio. rifrecipildo In hAeresainte obra de 7:30.-El Album Musical.
; 7.*45.-Suplemenlo del Nnfiriprn
Arthur TionecrPir: "La Dangr drs IMR' )In Ohrilurn r)arR iir on- ENTR'ADA: 30 y 20 ef.. Franciscp Pa7oq tilulada "El Regre- CMQ.-Lncutor: manolo Ortegill.
,NInrt.. tiara nl'qLl"tq. (7n?'n go- torch, in Antil' rArtiturn rip or- go de Esmeralda Valiento' qu se
C111-5, 1. 8:00.-DiViortase con Gravi--Li-n517 Alfta ;,asmite terns los dias a 17,s 12 y 15 pnicin Fri-nAndez. Anibal HP Mar y
CalpRoria R-A In ropini, nhra rip '0,irion Nn TO A, 1,l irrior A-0 ACOND HOY ).m. y en ]a que PsIA realizandn Una
ramara. rip autnr extranjern ,,,.,rrn c,,rn"d, nw-,r r,, Awor Paquila Rico y 01io Sirgo en "Alegre aravana" I 'rillanle la' R_-ita a 'trns. en libi-plos cle Alvigirp de Vjtr r0re 2, hor Mar I ,,Balbo, I In.
I nariR ell Surnni blicada I,, rl pa, on 1.9. 1. 14- M oil so carRcterizRci6n de E ner2laa
Rirnrdi Sudamericina: R,gl,h: 'no valiplite. 8:15.-Revistis Depbrtivit.- Jp,,
r iiArl In lq3A* um CARSON WAR11 PIDGEON. LosadaoN Gabinn Delgado.
RIII Itilindemith: "(7 Coides"-. CMBF. In Onda Musical dol Cir 8:30-1,
1par rlarinpt vlol;n. vilonrelln 7\1-nrion N '0: A IA sociMpri I'llit(i CMQ, allUnCia para hoy PI si- :jqbernn rip Pecirm.
9:3().-E 'din Cristal.- Fmi-IcItir
1 u rAI ni 1, ..Vosa juirnte pro!Zrami: A Ins 3. Quartet,
plant,,. a disii1ri'lli- Romance 1 E Ssritisteban. Adela martinin. Angel
Categoria 17. Desinrtn. I do -iurnnf, rl Phn 1952 nor In ca-1 No i. de Beethoven, nor PI Cuart?in de Citerdas ap Budapest: a Ins 4. In In obra de Fisncigco Vilsr AlerMencion No. 3: A In nn jnr nr- hrl;d ric stic n-oz Arriig y la allti- rqHE M" FR STORY. I Fspasancle y Pedro Martin Planas.
(Illesta sinf6nica gr, cantina clue hayn ra le 5- obiIii, ni, HOOIAK CENN Sonata No. 1. PSI'2* Cello V Piano, dc da. "Flores Siniostras".
P"tus do Pn Ruenns Aires on 1952 "AmIgos de In Cul- got- Platiporsl N, 1, 9:30.-Un progrannia liallicraflerg,
Orquesta Sin(hrilea. flel Estado. tura". 17 "evo capt d ,, /d M 4g &,e Am Sra /7W 'L Artur Rubinsteir: a ]ns 5, Concl p No liomero Gutii-rroz. Dalia Thiguez,
Plicibn No. 4: At mejor ronjun- lle.mon Nn ?I: A IA rntidad n fA.1-4. Toj para cuatro Arpicordios. de Viv"r"- Marla P6rn,. Isidro Camara RpInre Onnarp ;rgentinn qu ha N a in,:Itucion qu ma5 hp,.A ronhihm- RAch, por solist2s Y orqueslas dr Het CNfQ, en In obra "Sue'l, d.
ar ugdn ell Burros Airet; re I C.imnra de Violin. dirl2idri por An. Nri He Lig7t. con librrtn d'el Luis
1952. do a In difti;i(in v niFinr corl I ton Heillpr, y a Ing 9, Conciertil No Arrj Ca, ,
' a nii-nIn rl IR muiea ai ontlna. parn piano v nrell"ta. rip Rachma.
Cupirteiln de In Atlociarl6n L 10:00.-Conipor v tritinfe.-Ani.
eriana, Jntcgr;tdn po Isa ninoff. Por William Karell y
n r Direceiiin de Cullum del Minis- Ihqrn Steinbptp. V I inarinr: Eduardo Pagip us
let in v Alfredo VAFA ;I, IV ng
violines: terin de Educaci6n de la Naciiin. 10:30.-Fl trAnsito y led.-Re.
Francl.q. y nge rl Nlenci6n Exti-poidinarIA: At Tea- Vi( Tal romo anunciamns. Aver Ill. riprior x* njjrl,.
-n Noln, violp. civ. .1 1. -lor 41(dure sc ha neiryodo (i
rim violoncelln. n- rirbuI6 el maenifirn co'njunto Al fillall7pr rl transitil y listed ge
tra 1706in dr Buenos Aires pnr In -ins of pit
M1ncj6n No. 5: A[ nipjnr ronjun- rralizarion dI IR opera M cn -Los Sochel ", pot -cut- lrasnnilirA PI nnticpi-n CMQ-T-Ie,,jto hiricet- el, "Priincipe V(ilieyite" .1. f C %IQ, en It prn,,rRmR do Ins riie. .5, o n.
de carnara extrAnjern. qur han Sr- "Wozzrck'
artuadn Pri Rilenn, Airri rn 1115'2, 'I, x medi do ];I norhe. crinstm,
ri-nospi labor Ia rrrdirlA por It dri s iormpciin ant, Ing popt:IR
Conjunlin dr Inistirmmipininq d, C cuio rip, C NIU71cales rlI ldl:n n i (" feting. iin "onterinliento
I'lento, tic Paris, R onri, Ali' hi-1111,le dspljp;j r H Of r," ion cle rsins valinso., s;,I, sctnidades inugir.,- 1,, dr -J;Ag
Adoncion No. 8: Al mrior voro,,Ar- _)ItAl A1.ZrtInA os r-!r 'HI, ]A 7o., CINUANDIA AL DIA i g, Is :n, e .I t 1) mAs del rit, it
t2entinn nup hnvp ArtuArin on up. rl APin R punin d- rrt ii-nIndid;,- L e,0 6(
la__ a __11- A a ------ ...... LOS MEJORES DESDE 11111.0111
tzonlir-ai llabaDera
00 CXXI C 6nica Habanera DLAIUO DE LA MARINA. Martes.,21 de Julio de, 1.9553. Pigina 13
contemplaban c--,lz6 In send& 'a feActrita Alvaroz RAvelo stsviRda Con 1 una Primorosa toiltttt. f
,;;e complained con vin Tarno-nup- 'de 110c;M
C;j1 de clavelts itii crtmdos
'La p el'ia fuj, llppdri
-namomda -pit
nadA par el'ieflor Fer;rndq &Iva
rez Roqu liadre M16 1 novia y
'of MGM
SM(TORPE Mslefiora Ross Gonzalez Jiminez,
tire del l1w1o. V
Roy MARTEN I A, preeedieron h8stA elaltar )as
&m Daniell p.,
lehoritas Emma kramer
y'R4tela Alvarez YIA YCJO, corno do
MM COLPS Yii 01 Man, lag', I
= NA to as de:bonor y Ins;
MagIdulona bel Agulmr y rafael Guerra Y
MEVE9 Is r me-r. comn "flower girl" y "ring
1kM Ltbollie b63". T La, paos.
VlZRNES 24 COMO tCSIi2o s Ae,.Ilarno anr kre &or r, detsarh-admi per to lamlgra.idn diirom- to traflia.-RAVIda
t p He Ill no,1a. 165 sm)oreg An tonto 9:" a. in. read.
prtega, Jimkoc7, doctor Franc Ud. :d-R-It- J iieriria do tr *a.
NABADO 35 J Ide ]a uente_,Rjvera, Carlos QIirc .6re
smflago 01 mayor Su rez Rodrl- ni.frot. 4, dr",.,hes at plaer
Barnridieran. Modesto
bards, t-d., I,, Im.rsteg Is. exteguei. Antonio Ro&lguez Suirez. Alill".1 'amid.$, hails
DOMNGO H stin Rojo Ri% r;ydoctor Ra
scrlritcr i 444m. f3ul Dominguez Iguez Y pot i
noy6io, lag menaces Jesus; de Peso
Darte del I "a,;" roll
LUNEN 17 Gonziklei. 3 im nez, Pablo L6ne, MO. '.11
SonsConstuntine 6meq, Ralbino more -h.p.A.dom par
Lida Caterii'G
Vald Feline Lines, doctor M 2nucl i VAM 001114
Plans y Amara Argamacilill.
'En lit bodR civil. lefectuadA Nntp Pi Eemodor con Airs Acondicionade
natal-io.docCor Fermiondo Bmirrueen.
firmaron'el pliego matrimonial. pot
Martha. los seAores siivio Guldri7
Navarro, doctor Antonio. OrteZa NT g.
varro, Francisco Garcia, Juan MOAm 'renn Le6n, Jos6 Alvarei. Juan GA todo
Ramirez Y Juan Mendoza Salitana.
Ins sefiores 3x6s Her.
pot Carlos 1. P0r
mida, Manuel Reyes Chien. 1W
GuerrA, Jnof R. SuArez, Eduardo
Juan' B era
7 Buntamante, Bernardo
y doctor Antonio Diaz Torres. alias stimanales
Luisa Rodriguez Alvarez sta (nip vents 1 109 fellces contrayentei emiande
En e. handonaloan el tempts. NARANA &0 Mar. Jue, Dom. 6 PM
A-Coll Von I IV 41onto.do viol"
Ante el altar mayor de I& capilla Kin su camino hasti el allar ftl Desea Ud. MUEBLES "I"I
del colegin La InmaculRda me rele- precedida In novia Bight en los P(isionistas 4
0 br6 el domingo 61finno el ensure He sos nihos. Alfreditn Alvarez Her. Visit el taller He
11 In Pricantadorn senorita Luisa Ro- nAndez y Carmencitg Rodriguez Nfi- 767
drixuez Alvare.7., hija'del sefinr Pe- fiez. F1 x4hadn filtimn P gip p 3' 1 r'Ar2 Pita nrasitin qupd6 bpllqmen- ENRIQUE MENDEZ lodifftlim C*ntr- 0 diege, Prod* y Son Josi, Ph. M-9477 or M-3
dro Rodriguez Abascal,' secr larin Como drinks arltiarrin on In bo. mptlia ele In rinchr. if il- fl a cAhn r PripainnAda la iglesia. Y fendri listed In que desea. on --T-RMOSE VN ACTIERDO J)F La% fiiWrRs iransaccioneR me readel Ju7.gadn rip Instruccitin He In da el Tin P. He Ili novia y In madre ntra luritiA rprerrinni; lilrvlal. en Gladinlns blartens quedarnit His- precins pitresi'irlot'aller. COMERCTO F%-rRv BaASII, T itarin on dollars, ]a que pe-mlSerciiin Segunda y He su P.4posa del novio Y on Is Mist; elapAdre del In igIrs;a rip Ins do 1A hiring m 01 Altar mRvnr. rinn.1,, li()IANr)A irai A Holanda itacar provecho del
Lutsa Alvarez, con el doctor Er- novin Y In* Madre de In n via. en 11 'AD 309
fiesta Estrada Gil, hijo He Ins espo. Fn calidad He testigns firmarnn Vibora, on ]A que fijrnn r-It"RY IA-hirn arixertian rxnde 2iirn, LEAL7 RIO JANEIRO -APLA-_ Hart. merrado monetprin libre He By&salt Valentin Fstrada y CeIJg Gil, PI plipgo matrimonial, nor Lulsa,* In.s tpF, In atracliva Nlskrth,; -m 111*11s. r-riditrionelo lmdn elln tin Aida conceripein, 1- 1prrinns, rirl xil; PI lino do rmmbin Mario con
cer
A E En un Marro He floreit y He lit- ,pfiore- Ramon 0. Hermida, min," Alvaro, Rikvpln v I Cmrln -wn fprtn, -r,trp Nprftnci 1,r Snn Miql_1171 nuevo ron,-,,,, rfr i- i-cambio estr Prop6iifn es He 3.77 1 3,93
SPEWS P"Ir".
tuvieron feliz consagracinn I- "Rriv,,r r Gobernaci6n: doctor Andr- Fwr Ins Pinzins do, uanins In commercial rr,,, H(,IRndA guilder -I Anlar.
Amores He In 3impAtica n ARijern, ministry He Educ;l- Kramer GnnzAl!
UND Una novia intly inte I i6n: doctor Santiago Alvarez, mi.
I I 1 1-1 I gu e,,,,a.n,1,, h ZO
In senorita Radti e7. nistro Sin Carteril: dnetorA Julia
IN SU INVASE A ]it elegancia de All toilette. df Ei*lq;t ConsuegrR, minintro Sin Cartill y He encajA. blanro, con vpln tern y el ingenierit Angel Colina
-AICUZA' corto He tul flusi6n v tiara d ;OrMErneitlo, los sehorem docoi
IiRrea,,se xurnahn 1.4 Pllpza He I ., Fernindez Guitard, Lui, 0 IN SO CONTRA 9 quet nuptial, rip orquideas bl;inca ldr] Valle, doctor Lnureano L6pey
OXIDO 1) y l1rins del GArridn. subsecretArin administer.
HIRIAMIENTAS Aderitt llevAlng tin ro.qarin Anti- lixn del Ministerin He Gnhprnact6r
'fk x v Y AAAQUINAS gun. v Firillin Palomn. sithdirf-ctor riel U N REFRIG ER A D O R D E
rww"' i Y pot jnyax ,;tlina .rU7. (if bri- rpTiiidirn "Alri-ta", w E S T I N 6 U S E
W AR ATOMIZAIKIR lint,,, rliq ... A He (Rmilix. Frlicidielr A Ins nisevol; ftspnnn .
U.1.10 EN TODA 1A LINEA
(Conlinuarion) . . . MODELO 00--9 (DE 9 PIES CUSICOS)
NAS LLANADAS Avance" v ,rinnrn Carlotta Be- Apistill Reci8 y E5tela. L6pez0hp E
wo Us joltandws qve gcoldpoll, guirlstain y la -cftora. Carmen Gn. I i Pedro PdrP7. gi Usted puede haror sus compras una sole ver a la sernana,
I.. & dwidgm yenR He Beguiri-4ain. El doctor Jorge de Maya v su e
La senora Ana Aguilers E5crich posa Rasa Hilda Morej6n con Ms. conservando Ins alimentos siernpre frescos con las extra
time cwi almindlew ri tii D,
am *I onsksmile con Kenya Rubbio v Carlo% Flias nuel Marichal Y sefictra.
Y Nancy MelOndez Aruilera 3, Dn. rube y doctor Armandn It Ordinaring characteristics que librinda este Refrigeradori
to Arzilelles. hors. Hady Rnmos.
to Congelador gigante para 67 Ibs. de alimentos in Espaciosa, senora Svivin Ramirez He or- Doctor Guillermo Valdis null Y tiz chaperoneando A Aida Marti. senors Kik AixalA con Lula GRI-1 I guarda-carne que mantiene en perfectas conditions haste
nez'e Israel Mizrahy y Sylvia Or bis N, senors, Norah GonzaleZ. 16 lbs. die carne fresca 'gi Es'pacio hasta 12 fittros de leche
tiz Ramirez, tan bonita y JUnp Alfredo GuaAtella y senora Ali: vegetable
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE Manuel MArtinpz. cla. Ramirez y Pablo Agullera y se- is Gavetas de frio htitnedo para 16 lbs. de
Tres. parejitas: Pollv Jiincadella tiara Carmen Wei.-A. AL DIARIO DE LA MARINA y Gulda Ascania, Isis Diaz Ascanw Una me-sa de maLrImonlos j6vp- 0 Estantes en Is puerts para botellas, frutas y numerosol
nes: Enrique 1,6pez One y Mariana articulos pequenos gi Estante de ficil access, pars huevos.
Siti-difilt, Jasi M. 1,6pez Orin v Lolita. Sertz. Josii M. rranco v Georgia
LT.- 03flif doctor L6pe7 Visite un Dj trlbifidclr WESTINGHOUSE, y realize 14
0 V Ing onetti, lZetor .101.0
P, f E. L6pez Sill4ro y Mitt mejor inversion del monnento al compare e5te Refrigers.
delta y doctorHumberto dor DD-9!
veto y Margarita: Hevia.
Las %eftorg% Juanita Gonzilez it<
Calls y Josefina Fernindez de Pe- 5 Ahos de W ON
&as con Hortensla Pedr& y Sergir, Facilidades ie Pago
Miguel, Gor,,In.% So,.,Al y G.i.11 Ilermn Golick, Glenda Colt; y Tom
my Rodriguez Milian y Leonor Col SE OBSEQUIA un attractive Y 60 jupgo de rerti&a
3' ?ranrIscn Garcia Meitin ..... .....
Lss sefloras Maria E. He Tnrrien. lana arul, con tapaS arnarilles. de 7 piem. con cada Refri
te Tlda F. He Diaz Mestre con rIda ti I gerador DD-9. Este jurgo sirve Iguairnente pAra hornea-ir
Diaz FernAndez v HOctor Martinez I Sikenz. Maria He In Tnrrif!nt.c y Pi- como para guardar alimentos en ei refrigerador.
del Fonteboa y Elena He In TorrJente y Oscar P41acio.
Lax-sefioras Carmen Carrilln. PipHad y Margot G. Sartain y nuestrA
compstfiers. Gra7APnR tip Armas con, el doctor Asterin Latrim Jorge Govantes, Leopoldo Benitez y caronel
Demetrio Des silgne.
LOA exposom; Guillermo tip MpTin y Ne.nfl, Mestre con Ins Jeivenes
matilmontor Magoon Gim6nez y
Maria He In Torrientc, Pedro de Men a y Aliclit Pelliez, Jnrze He Meng
y Teresa Garcia Montex y Carlos
J He Meng Y Hilds, Garcia Serra, tan 191 N
JosO A. InrIAn y Carmita Vizquez y JuliAn FernAndez Villads
y senors Mercedes Iglesias.
Joaquin F6rez Roll v seftorli Gindya Rivera, Joaquin Pkez Duran
y senora Emma PUndriguez y doctor
Marino Pirez Durim y ae66m Jua.
nita ayaL%.
M doctor Rafael Labrador R111%
v senora Bellita Callado can loldoc.
. .
I I .
. I I
. .
. .
. Afio CXXI I
. DIARIO DELA MARINA. Alartes. 21 de Julio de 1953.Teatros
Pigina 14 11 Teatrom I I a
- ---. I
Haran re a ractones a aviones del -- I I I I 11 m J ==
. FL- a 'rnida ',,,a te l=eza
"I I Progrea-mas de Ciiies y Teatros I I
, I
I I
E. Us en la Compahl'a Cubanal -- -- ,- I --- ortla Drs. u 'de
C
. I I .1 I 1 4 I I J
ACTUALIDADES FA U S-T 0 1 11' A 1, A C E I T RA A N 0 IN V-240 i Mkodos deembelle cimienfo: evOluc
Cubana tie Aviaci6n acaba, de EN EL AEROPUERTO aiiinimr, 1. I 1,;" TaIll.. .1411 Pradt, y Col6n, Tolilforia M-7tee 3,1,5cogin 'fo' 153, Tol6f. U-1161 Lines 706 lrods", T.161. I ton
p 16n III s .;;. I
ser ob'eto de una alta distin %W Desde las .1.30: Noticle N ticieros, y Ia Nallelerol, call.", .- I se acutitti'al estu, Por Oicor Cicero I Desde, ,ros, estr,11a .iono -, n J!eza. Entonces
- reel tie In CAA., (Corn NT No .s. va?,',2d I TOM 0 'A'A' C.. A ,-QII6 j011nita, ell los isf6n do L L ';.! ETE "I Pe. n .,r JAiet4 F nt, ,,,', ccimple. e .- -6titante_.. 'et6tica. Aun ell
Estados I AVE RA. con Mitzi I.,no ,01 r In
.. Bence Alma MUTA Irc ,pacid Ivnecerps e Ia
Aeraniutica Civil) de 109 r ". ST a,, i rpn 11A.',1111',in gc oa 12' Jos LA LEGION bEL (-hard Widmark Joanne Dru v c tre' q playa, en.rie Ins; dio de In, t6cnic'L .
Wayne4fALtoN i T. 01, T .Ia eategria, de 10 persons$ COnIn,
Unidos de Amiricill, tin Certificado c F Reed Hadley. Luntio 50. on Cuba
OC)7d.QDV.1';-NUi lot -ol ERTA I Zilles onclas que modejan at! euerautoriza FUE -J ycla razi.%y 11 ADORADO SAT;.e:
Oticial par I c 11 y W : c.11 st encontrael cual se le to 40. NIJI- y ler- Armando Calvo v Rita ony 30. ,,on Fredrich M deradik3 coma satins,
11 Para hacer tocia close ,do reparaclo- tic". "'de ]a Ctlbagna de Avlaci6n. el C..ry Merrill- Lun I do. 'Luneta 51). Tertulia .10. L= Gloria Grab a OF a. -,llc i .Tgu .O 10-%Jmv i PO At es'Ludiar con asicluiclad Im qua last reCatR%
"I nes en vines de bardera nortell- Excrao. Sr. Juan Pablo de Lojeridio, hillo ------r,- --- preocupan. ran ediar. CiertR*
merican:. IESPI!gfia en Cuba. solas no podian rem
embaiador de A no ha asido an soluci6n A alguna
. Segfin so InfQrm6, hay, martes 21, l El seficir embajadOr va acomp3ho- 1 A L A lil E D'A' F A V 0 It 11-0 I Prod. U N I V E R S A 1, rocF-'La cle bille7a? ZHasta d6nde forma-s de espirillas Y cutis 10scri entregado dicho'certificado ell do de su distinguida esposa, sefin-! 1901 cOain'Xo. 901. '- T6161 No- "I- Ts","-: ,eno-.!. Egido y Mcrae. TaIiIii-no ML-IISS Rego Ia credulidad ell este sentilos talleres de trieckrilica del Depar- I ra Maria Parep, de Lojendin y de $to. Catalina 7 PArsa-ut; TaL 10-1420 U-2650 Dcd, Ia5 3.30: Nntl,:icr.,. vantage Y pcl co "plendorosol &II 0 1 ROJO (ell t2chnicalor), Coil N1oa c-1 reo CuLF T e OsPprajrse do una f6rMula- do guineas ve 03 tamento As Mantenitniento ell el I sus hijos Juan I Pablo y Carlos Ma- A ]as 4. 45 y 8.30: NOticlefos. estre- Dende 'Jos 4.30: Not" ciero A GARDENIA AZUL, ccm Rt- Descip las 3.30: Noticletos, LA MIT- dQ? .'.QU6 e-q
Mus
Ae ,,jos6 rin. I c llvl*d conip, Ann Baxter y Anciamos- I Jil1RaaaUPEaraNpnn!inT1T0y AELMOARMICIA.TM104 d eiltRdizatia. yy sihnalb rill 0, Jilincelbex ,
. M ro erf 1internsicLonal no en Cuba LA NOVIA MODELQ (en 'Fer y Zsa 7 Gabor, y e trcun ,, ih %, PA-L,71,TA. dNe EGatAutberden .
,p de Rancho Boyeros, por of 1 Tambitin llisma Ict IADAS DEILA cIn b2l! Ilera
.rtf embarc6 en esta, I -linicalor). con Donald O'Connor v Cuba MEN FORTUNA. Va ri NAL, con Irtin reparto. Lun t-,. MAY*- eza?
ae onave At senior Debble Reynolds. y A PRECIO DE
sefior R yc Kinze, director regi I, Jaime Capdrvi. i r s Ana Maria Ferrero Y Rmisaria Po. i Se de los tejidds en &Igunast perso-or I SANGRE con Vail .Inlinson. Luncta 70. li-la. 1 u rtulia 30 re.s450. Tertulial 30. I 112Ae. Para que pueda apre, oil 1, I
0: Agre*ado'de Prensa de Ia Ell)- doy-tg. Lunctat 50. To
nal de 1: Civil Aerongutica Admis Dal y ho. Nihos 30. -- --- W., e no hall diarnixitildo de pp
baj;lda cle ESpaft I I I P R A T I 10 qUe eS Ia ingcnu di!d fe- nos qu
nistration, que-vinclacespecialmi;ntr a en Cuba, y el, Toldfolli, M460 men!"R ell lima r.o ni ban pasado ningunA enferit La Habana Para h er dicha pre- : cl'21 se di'rige R Ia Madre Patria I Monte y piastre. 5 I ,N I CT 0 R I A s? es te aspec o, .que va imbortancia. L
sentaci6n. Para contrary Matrinionio pl-6xi- A i. K A'Z A R I F I nia popular. Descle ]as 4.50: Noli- Coneopel6a' Xcg ,11 Tel. X-4071 jc ven at un med;td de relate
Tambi6n se supo que dichos ta_:mamente- C.rislulado y virtues. Tel. A-6863 '7anklat 7 Gervaslo. Telit. U.g,41 I ., CpNCION DEL Ana. Ann einco'esperando el dos- rites se vJ6 q.ue 12 allmenores serin puestos en actividad Parlieron Para lFspafi, Desde la.3 4 e e, SUR (en Colo. En Units IF noche: Noticierbs. FL UL- Ento
11 i A bordo de tin "Ca ; -Pesde Ins 4.30: NotieJer .30: NotleicroF. LA R,111 Ill,!., e.. Wait Disnei leche con unit sable de cirrr, '. rnen e Ito vaso de tos detalles que antem no llamaininediatAmente para complimentary ristellation" fie 0s.e0strtt'.TnUirNrAn aoh Rossana PodesJA y C,.,,a.;,m', i R77N. rn mineses. Luncl trosa caartyori -IMO BANDIDOcon gran reparto, .N' Arrudlo lip) bLIStO tomando Fisidua- I taci6n eg Ia r6spo
tin contract con li Trans Air Para Ia ComPafifa Cubana de Aviacion: 1 r -' y LA COBARDEk'Cno 1. Alv la ,-lIe1iIA y LOS ARQUEROS ,).t_ EL ANGEL MAI]VADO,. Lou John
Ana J,,larla Ferrero v Rcl-,sana Pa. I .a, mayoics -.1) b.lieros 25. Balcom Carost Navarro. Lunel '0 WAyne. Lurileta, mayors 2.1. Whas Y cuch c ,:;a tie glicerina -antes tie roil IA atenci6n a par to motion
reparar cieri motors de aviones,!Teresa Amezaga, Carolina A i I,,,, I Anz 11 C _____n.V I
*Teresa Puente n me ectA y MOLTNO 'ROJO (ell ipchni- _R..;, on:, 2li. -, tertulia 15. 1 accstar I decirse se terlion par insignificant". Hoy
los cuales, una vez torminados se-:Pa- Jua ligaldae, ,oi t; 'con Jo,6 Ferrer v Zia Z a C- se. zTendri que
rAn devueltos a los Estadas U idos i Juan Ulgaldd Jr., T 'resa Ugalde, Tf h -I. Luricta 66. Preto R .k D I 0 C I N E I ACTUALIDADES: I., I..a todos los albiteritits
- Para ser utilizados en aeronaves I resa Moreno, Ofelia Moreno, Stella 1,,I-- Zo. renew 30. Ter. F L 4) R I 1) .X a 41, I La noche que nunca Ille av nlara que 1 1 de larrol'o no Ileg&L.. I se slabe qUe
iinrteamericanas. Sobryan, JOS(i Reca, Celia Ginovart. I I I Npluno y Gattano. Tolot ML-1407 log Carlo.,, MIR y A un ;.CII I ez el misterlo a que se necesitan estar representatives en
La refericia licencla es necesaria Manuel Upez, Juan Villalonga, Ma- P1420181a do Ague Dulce. X4610 D-,, la4 330; Noticieroti, debp ri Prestigio. par que tanto se I IA raciii diaria. Que adernis do
nuel Breijo, Crariv ,, C16N DF IvILUER. con Birbartit Stan- Can" ell las Ilamadas f6irmulas so com;Z1 166 hay que consideya que dichas aeronaves 0 motors, I el 13reijo, Ma- A M E R I C % i D sde las 4.43: Not:clrrost, 2I, i ean DEVO' I AT AMEDA: L. nov'. model. A pe- s n
reparados total a ien Ana Maria Ferrero y RoORTIIUNpl : v.yl Fairy Suit vzEst1yi&.LrAwi11RENFA do I:ptlecoal Primero que.tod6 h;iy ell vilaminas y
generaimente nuel Rodriguez, jos& M. Rodriguez. Caliatic 7 Concordia. Tel. M.2322 I ,Cuba MIMADAS DE LA 10 de sangre y asunta:l, Car im. ocer quo Ia m ujer pone
to_ Francisco Rodriguez, Joaquin Sua- Oo. d Ins 3.30: Noticler-, eAreno I ccA a, y MOLINO ROJO ( h t-chn ,,J,; rN,.A,%IORA. con am y I ALKAZAR: MimadA de 4 fortunA I que
Cuba. serin Una. Rienci6n concentr'ada rn In on d
utilizados on terr v; 11 ,Inhn-o. Luneta 60. TertI1112 :;O. Molina raja y asuntos courts. I mento do 12 ingestf6n. Ex Psi co
rin de Norteamirica. rez J6aquin J. SuArez, Rafael A-,ui- I ,,, Cuba IA NOVIA MODELO len I lorl eon JOs6 Ferrer y Z a 7s, o- -- -- ---- I- L F!nndic i'.ni, fisicas on el ranI hr.1, AMERICA: Lo novia modello, Crlsi:u, que PPSiue tin pi op6silo do be- 1 mO Ia Zanahoria, Ills nabos, Ins roIA, Gloria AzcUY, Elvira Blanco, 1-01nicotort, coil Don ld 0,'C.iin.r y Prqvios t:r. costumbrip. h. cortos I lleza. Bas'La observarlo ell Ia on- I les y en espe iill Ins frutas, repreUno milits a Europa Virgilic, Lezpano, Sofia Garcia, Be. Debbie Reynolds. y C IS con yosL. R ,k 1) I 0 C E N TR I y gran show ell Ia e cella .
Rumba a Europa, via New York t nita Bustillo. Gloria Blanco Catall. Feiier y Gary Gran'. Ell Ia -'-icL':,P- -L" 7 23, V.dado. Telild. F-32 I AMBASSADOR: La muralla de Cris- It en para rzcobrar IR sentaro un imporLante ppipet,,nn ,
artin a bordo de un S' 'Ina 01-. Guilt., J. i to I G 9 A N T E A T P1 0 I su V, I C l in ,n g
p tar do Ia N Blanco Maria A Pe6n.'Leopol. I ,lisshow con Dc v, Ia, .130: NRticleros, Listreno om ta.i.. I. Los forecasters y asuntw car I I salud. [a splicaci6n cle las inyec- s6lo on In conge rvaci6n de Ia sa- I dina andor, Los Hermanos BO'cluc" ' Celia T SIR. lZabell. Ma'Aamic. I I
tonal Airlines, nuestra muY estl i ArgiJagoll, RjC rdo Gutierrez, I 6, uesta. Luneta $1.00. BO-8222 Cuba LA GARDENIA AZUL, con Anil -- ud, sino tarribiin en.la aparienciR
mada amiga y conipafiera, Adela I Milagros Valverde, Paulino Anion. A Ins 4.20 i 8.15: Noticiciu LA lif15. F.,,,tel. riftard Conte y Am ATUBAR, Nnigung mujer vale tanto, cionc5, IA lot
- l cla de venganza .,,. asuntor, car- dicinp- fa reglamentacicin de, !as atrayente y sedUctora que In be
Jaume, reclactora cultural del DIA- Sor Esperanza Giraldes, Bartolom6 TIA DEBE trIO)UP, can Lsr Thnal- the VIVIR CON PAPA coil Tren. A I ,Ill I I
RIO DE LA MARINA. Sastre, Stanley Oclette, o"n, Willi:m Poweli. in Ia e3. i as. I Se comprende por
; o NRrclso lb-ile7- ,,,, ,,AA 'how con el debut de Los
Josci Ferrej- A M RAS,*: Do R- : y v DE jl-IONRA ne D D ck v Biondi. Lai 'I re.i bruin y asuntos courts. comicias. hay qUe anafarlas en una lieza constitute. .
F, 8I-6mh O. F) hoja tie papel bajo el me-mbrete Ia explicR,or. Mecha Ortl7. Tita 'Mcrello y ni-' I (a POLO: EI bomber I de "FnLodo"
Adelita aprovecha sus bien ganR- Ira, Joan Ferreira. Soy Maria Parn- Cruc&ra do he Playa. -. Tel. B 7937 Lunrla 030. Balcony 2n. 11-1 clo Hay que explical ci6n del pirrafo anterior, que con
das vacaciones eSte aho. Para rea-,pols, Valentin Muhiz, Eduardo So. Descle [as 4.30: Noticietas, eArerin Fll;,nn. (-nillunin do Bolles y Orclacs- s muchas, v, rvs Y. a Ins VitalrinliS, lail
. : AIENAL: Tilimaclas do ]a fortune. Mn- I loq, r!pLJijJR* u ri" i juntarriente con
lizar a toe vez un viaje de placer y to. Clark Cypher, Mary Cyphet .N Cuba LA MURALLA DE CUTS- la. I ...... IA. 1.00. I'no raja y asuntas cortm. I I
estudicts, formando Porte de tina ex- John Pegn. I N F A N T A I RSI. Se O'Lvid;.n ... Las f6rinulas de i hormonsis-productos de secreci6n
'IAL, con Viclorio Gassman y Glot Ia AT ANTIC: Los forecasters. La murp- belle,.s. 1- indicaciones par
cursictri tie nileve intelect.tialem cil- -h I I c i Via- I do Ins glindulas de seerecl6n inI Hacla Imarml G, ahame, y LOS FORASTEROS I I 11-1-ftla Y X-Pl-n-. TIf. U-3700 R E I N ,% IL. d criF.tal y as6ntas vort"..
banos que recorreran varlos Poises A bordo de Ins aeronaves re-011- ,,".c.lor). coil R.neol-I'i ' Donna F C,1 -ri,,cr bs pestaftas. ins de -1 terna-Ilegaron tambi6n a consie Europa, principalmipn e ltal'a, res de Ia CubRna de Avici n: An- I" '"' LAincla Act. Balcon;-50. I-,'csrI. la 3.00: Notivi ros. L*, VI.,- 11 ,in, y R.y.. Toliforto ,M.2272 ASTRAL: I-a gardenia r, I il.ce : n-, Fresen y inzano el sem- derairse Como tin factor tie gran
d v 6 GANZA DE FRANK JAMES. coil ii,-- RZIII PiomW
on i;i,)'e cultural. Pet Moreno, Maria Gonzalrz, Do- iy Ponda. y estrenn ell Cuoa LIBEIi- Dpo, I., 1.00',NnLi ieras, ri, PEN w-es. Bagdad-Starribul y 11 blante. lAs de transformer Ia ca- importioncia pars, aumentkr losvaEi embaJaidor de Expaho. ra Santos, Juana Olivera, Maiia 1. "D 0 MUERTE. vnil Fcclc in I DILNTF ton M rta Legranct N, Jn.,e orto.s, I '
. belleia ,,, inia belle thadeiria tie I lores est6ticos. Ciertas forms cit
-d i Ram6n Jilfiesia. AdelinA .i;it-h. Gloila Grahame A- C.111,-Fn ujbiioil ,. e-treno en Cuba PEPE Of- AVENIDA IMarianam): La r.nvia mo- I
Con of ob eto de disfrutar cle dos Arocho, A N1
in 14 T I S. Vachtdo. Titleforic F-6123 Mitchell. Lunela. mares f.t) Njl- .,I), I-ORO ...... Pectin Infante. FvIta All,- brilo de lurnbrador y tinina, no es estrefiimiento habitual que conese.q e licencia ell su residence Roldin, Gira Escobar. Luis 'Porn;)o. mr.lo, Una noch. lraictm ra aun- NING11 R,1-ny 50. Nifins 40. fin, inAI(Ia (let Llann y otros. Lu- preci.in ni siquiera asi-vibir St's fieren ;it rostrourn aspect cania- Safi Sebaqtiin, embarcci hny Josci Palma, Estrella Vifial y Maria 1111 U J Ell VALE TANTO h 4A.
rumbo A Espaha, ell el "Constella- 17bleo. "" 11 c ,I,,- I 11"'clay I I modaliclades y uso. No 'emporia to do y poco fresco tie cle en R in- AW, --I,- Brl.ACOAIN: Hagan Jue.?.n scilore : Corn
-- Lad I V rgin I [ C. y vilaz
,: l "O" D DE VFNdANZA, ,-all ,- pljc d,, quo sea ]a raceta de I suficiencia de vit mina
Dvi". I N G E L E I-ditrimas amargas v astintris courts belleza. Lo cosiosa, 10
IIDA '" LOS A S :
, Mogan. Luncta 40. Ninct. y hal- Juan Delgado Nos. 51 R E X C I N E t1l A CAMPOAMOR: La muralla de cristAl I dificil de I rhina B, que son indisperisAblos
y 53. 1-1070 Rplicat. Ault a horas intempesti-. Para excitar los movimientos di,,,, 30 Tirade Ins 4.45: NOtiL!e]'O,, oirvoo III I San Rala.1 y Amistad. Tel. M-2214 Los forecasters. a. courts y gran s a W I Ia P fio.
Tony Curtis, estrella del citte, es - Colin LIBERTAD 0 MUERTE. I I I'r e,,,,,, la,,,12 del clia: Pantalla pa ell In escorts. vas. No import Ia Mad de In i gestivos. La frUtabomba
I I I* edrich March. Gloria Grahall," ... A a nclo vonviene finger (,to. CAPRI: MI sueAn ri r", I 6. I. D, a mot I Mujej-. :Ella to rccordarA todo run las platan itos y el mantel ,coloi-A1, Calueroll Mitchel, y JESSE JN.TJ-',S 1,',Iilrotal ; FerrocarrilesuLilipuLenies i lambl6n se mueie y I co tw clarldad nicridinna. Lo lievarA a do, Rdem's de Ins naranja.; y Ins
un gran aficionado a la pintum A- do Columbia y 6. Tel. B-5515 (-(,it TYrane Power Luncla 10 NjA- I 1%,,,r1euA(J,; El Auto del f turo Warton .1.
In. Balcony 50 I .'clica No to olvidar janiiis
I)cjde las 430: Noticipicts, etrenF ,n -- (mlntr t Actualidad Espallola.. Ulthhow CINECITO' Not cierns. rnvistas, vis. to pra I toronjas, no s6lo son ben-Ifiricisn.;
- uba ,N AIADAS DE LA FORTUNA. 11111"IN". ,-.,amount, Atelro, Fox' I jc., pi,. i., cl'Ticirtiva. cartano.', PtI. ; Iyas f6imulas do bellcz-i liencri Para mejorar In citada deficinnFerfil cinemalogrifico do Tonv lzri a ih eirsarme T Tit, trr.al. ,,Xklarner. AActualidad Fi;n- I'll Vn mira eficacia cu r 'i vin cia, sino titrribi6n Para haccr el Curif"501.16c dr ; i,- ,oi Ana Maria Ferrero y Ro,,ana Pn- L U Y A N O CINE 23 y 12: 10m, legendarin. PIG
Curtis ". Ia. v MOLTNO ROJO iei techri I i N n cipros N clenale:. inn (;;I. mo, sangre y sol y szuntos cclrtw rilivuelta, ,,n nil men a e tie sa- Us plena de Aalud y lozania.
tir a Ia Pi'inler;t represent4rinn v I CIzad. do Luy.n6 525. Tel. X-71in I ,-- r ,--, Entiacla. :10 v nil.
Cuando ima revista cinemstogi-A- que ten-a memorial uando etA ,,na ',' Il cm Jo,6AFrr.,, v Zzi Zso G- ,,, meta. in ydic, N). Balcony w. A Ia., 410 ,- F1.341: Nnneirn I N k-I I CITY HALL: L.Zrima atmargas. Lo lud. Este problerna de Ins ,vitki-nifl cR le conlund.-6 a Tony Curtis chle nifia de cuatrO a6os -. I ,narchn tribunal y Puntos co rtas. Dpsd viti-to punto fie. ,I j a Pre- no.% v Ins hormones Para rl cmha -- ---- NUS DEL CARNAVA., ,,.I -I o,
bin ganado el concu sn de popti- Kay Waist) se inlci6 Coma halp .
(AYATRO CAMINOS: S ete lotul-r- ITI cisLn pI orop6sito g' ru, I' del ro- bellecimien:o que rub,,ir.a unit
,on Esther Williams, v E z FSPADA
laridad entre ,)r. BE hiclvdor fenbinerin y x. vorim,' A'W I hot funcionArniento organic-1 ,Psti- perfecto salud, es preelsa, Pnc;;Jos aficionados eclip- Han Cn tin capectAculn monlado not I A S T R A F. NGALI, onn Steivai I (o,-, ,- llodriquex No. 402, Luyan6. X-2224 L -incipira,
sando a Alan Ladd y. Va ,.!ohn- I Andre Charlot. El 6xito alcanz tdo Infants T Sam J04A. Teltif. U-6651 1 "'A' ",.Vote.; .10., aahm,- -'0 1-11 -11 d i rinclie: Nt-,,-. POR 12: El destorrach, y Niincx serail nl- I lizandn lo, suspects o.sLli icos. rarIn desde el pi La Psson. roment6: "Es una Iocura P" '- "' 'i's 'Ana' tluov-s ,cntalos Jai 31a: Nnticiero-. ,,st.reno in rl.l A AVNQUE MAI. PAGUEN. ,,,,, vdadoc I Acentuan JAI, c2raipl.CIIAIcan fiSi- e-ue!a argentina so decide pOr ;in
GI. dip 1. VALS qLle SLIbraYa
Esta frase of simb, :lida I v Antes de cumplir 10.1 11cinle ;*fin ; ,!" ii, 1, U Ix I J',,,,i,,, ,,An,,. nt. UINTO PATIO. ,m.-. c JtJ1BAepJV oud I v ,);,T& .]ill O .... h,,nM1,v1,,.,j6JAro. n Ia femincidaid del
o,, LA GARDENIA AZUI., con Ann ,o I~~ y, Qicls. Pi.,,.s de ,--on -rotero nueva cuando se en,
de Ton v Curtis descie qLIC es nstro habia actuado va on .,.. 'I, ".'ri- Richarfl Conte v At),, Sothern. En c le srnlido pntje klir aarse pcha ell Ia educaci6n 'AlmienticiA
I, .let Diat, ora. Primallas y M*ndoza. B-7721 I;, 'I", DIIPIEX: ROmanCC ri Una F SPO P. '
e Ia P'antalla. Vive haciendn,.,1;,Cu, I adcs v re-islas on Berlin v Nur- I-L EXPRESO BAG0AD-:TA1VIBUI,, que coil incias J, s invaidas con deAde Ia primer infancia. Muchns
rn Su idea ficl dese .o .. d a York. A -u re-rc o a Londr.'s ,oil George Raft y otro.s. Luncta 70. 1 laq 4.30 y l1.30: Nntlc: o-. PnCA- carton, noticier.Z, el'.
drs una posada semana de trabajo I abandon esta clase tie RCIV icindos F..1,,,nv fill Dc DE AM R. con M uh-11- que se favorece Ia SAILId se obtle de Io.9 medicos qUe nos dediumos
arIte ]a cirriara, vs pasar todo e) do- I nara trabaiaren co TMAYA. con Viviane Roma ... W', It I V I E R A EVIE: NochC ; ';kMiEntO t6iicn. a reitablecer el ritmo.dn Ia salud
. mcclias Music.- Lonctc, mayors 2.1. Nxos y h-1. I 2J No 507, Vedado. Tolef. r-ZO40 to a)ante vfir6n 3, a;unto vot:tri,.F. : ne p'g6o InCj0I 03 'e bc,
mejores ami-os 1 les y dramas. L A N T I C -, FAIJSTO: Slete mujaiez, Idt dorado El ori;on de las r--ccas a I (-on fines csl.6ticos tropezamos Con
, El caudal tie oxneriencia Pc-imu- A I -15. -- I r, IA, 4 15: Nitticieros. etr ni o sAvaje y asuntos cortaq. I lieza CS TIILIY obscure. Debi6 ini- In dificult&d de Ins j6VCreA ITUP
Dean Mai-tin y Jerr y Lewis, ha: I 23 stare 10 y 12, Vedado. Tel F-3020
riendo estrepitosas'nayaseriai, na-1 lado ell (2-5105 aficis ]a llc%,6 ,I ]a ppyi- ,,,,a.,.IlllIADASFDE LA F011TUNA. F VORITO: MolinQ roj,,. Mhnadds tie coarse con Ia priMera inujer que no tienen formLdos sus 2ustos con
ra sus peliculas de 16 milimetros. talla. Debutti con unA Scrip ciz! ro A Ins 415 y B.15: Notic:ero LOS 5-1 A J E S T I C I 0.1 ?it Maria errero. 11".'s"a P" J M fortune y r3untor ,ortes.
' i trat6 tie rxaltar sus rnc .nos, eM- respect a to que deben comer. Es
Tony Curtis tiene gra d%.hab, t otras, Y MOLINO ROJO tell
.*I* media, IUC ,n Noel Coward to di6 FORASTEROS (technizolorl, von Ran- Consulado No. 210. Teillf M-4477 : in In, I r, n Jn4 Ferrer v Z a FINLAY: La red, La enbarde y ilstmdades Para Ia pintura, t' tin important T)apcl en "Il iclal o riAnh Scott, y estreno cu Cuba L.ilj 'c' ' pleando, Como CS nRt6ral, Jos me. una difficult of que Tnucilai 46P. IIURA-LLA DE CRISTAL. ron Victo- ria de Ins Oama5. Desm I b .; ow I Zro (-,,I o,. 'Luneta 90. Balcmn, Ia I as' cortm.
diado desde los 16 ;Ifios. into Lam- de Jos M3res". Permaneciti alejacla N.Axieros, CANTANDO dios mAs ew!illos. Polv.),, deris. I venes on plena pubertad no li
bi6n con locul-a. Durante I n (11orta Grahame. Aura- IEN LA 1-131-
]as tres I del cine par espac d trvs fin- 'In Gassens \,[A Ica teelinicolor). con Gene Ke!lv. I - FENIX: Galante v auclAz En Ian re. caras de hLIeV03! cremas a base nen todavia formados tos gu.stas
primers -odaje de e clvara maycre. Luneta 70. de5 del amor.
in T. I Bale~ FN ALAS DE LA CANCION ilrchsemanag del I sit At cabo do IOS cuales rec P 6' PI -'- R 0 D I FIORENCIA: No heMn, r- iidn prn- tie aceite-, colors senviEns par I en relaricin con IOS Rlinlentos qUe
I'lltima pelicula, hizo seis coadrns. I luloide ell "Oetubre me Cnndpn 5 , Olmr), ,-on* G2ne Kelly y R-d 1-1- media dcl carmine, solniirai Colo- necesitan inget'ir parst conservar
Mientras filmn esti hacienrin reir I rnAs tarde iotuci de nvievo on lal. LunatR. r1amas y ni5n, 211 (%b- Lt.,. .of. A y 11, Vadado. Tel. F-1696 olama. I
constantemente a Jos al lel- In. Tertulia, ciamas y niTim- 10 '; 4A5 y Sla: Noticiero,. r- Ir- FLORIDA: Mimadzs dr Ia Ifn'I'lo.. ?,In. rendas jn di;tnte el corcho tostado su Eallud. tJnx.k no I lowan lechp.,
s l clue tiene "Oliverin Twist". A V E N I 1) A 11 gh.11el'.1 20. -i ( ,iba LA NOVIA MODELO tell Unn rojn v tt unlos coil oz ;I Ia linz & IA veto. A mt.jida cut otras no les gusto ins fruta !Ax
%it alrededor con S cuelitos v Knv Aron Ia literature niocirl-F-I2 Aye. do Columbia y Mendoza. .111-1020 1- I,. :-Inrl, oom Dehbe ReyonkIF (:7AN CINEMA: Nl s xIIA Fitt An(hn Jos prorfr1imictiLOIL fur. on proqr?- rn s prescincien tie Ins 4npis y Ins
Chistes. Y el mundo enter rle cOn vatalt Alio frecitentenittl at i Ia, 4.15 v 8.15: N.ticieos ,,trein no .at, O'Con ..... v CRISIS, ,on I- I"o Y Nil Patti e (fulk un c! imina; sando Ins que se dedicnrar, A Ia caldos porque les parecen algo anTonv torque, conin In climorribn ,I lip al' cine. "Ba a el ll i-ri, Cuba LA NOVIA %fODF-LO ien I Ill A N Z A N A R E S if, Gaiy Grant. IUncli, itla m- (
roncursa de Dopulaiiiiiad, Inficts sc 'RAN TEATRO. Mot anant, La b- belleza ge hicierrin rn rrjnipIirA- tiCLISCIO. Gran mayrtria de persme., ima de las.cintas ,que n..., le i ., I-inwoloil, coil Donald Oconnor v Carl- Ill NO. 303. T.I.I. U-335,4 : '- "A 'iebe morli, De.,hnnra y aun," do, tambi6n. Baho., lie vopnj %, tie nas qne dcsr2n estar bellsq y At~
tlegran-de Fit Irninlo. Una xri. nor Rlistado, --
xemana. PI departaniento lie public. rt bbi Revitol&. y IINA NOCTIF I Cecle I., 430: N..ticie-, AV.EN- lot toF. Iuz ultraviolet, rayos infrarro- gres no prueban tina easala.da on
dad tie Jos studios. teethe tin ver. ()scsF Wilde en Ia piniallA I'RAICTONFRA, ,-on gpe,,- T,.,-,- y 1,U li .' FN LAS NURES. coil Stanlev R 0 X Y GrIS: Corr.rlm' i
daderg cerro de carts diri !idaz at i .'Nn Jett .i rA(la title de,)R F.7t O;Rrieri. Lunet. no. R.Iron, (Y. Clements; HACENDADOS o'RACASA- ENVANTA 1,Fh I er A6 o1-1t, I 1-10- jog, ]Liz azul nieve carb6nick, un- i sit vida. ;.Qt!6 qLIJere d6cir PsIo.
clile ,, 'I 1PIC111% Coil ("taF D Ia:,- DOS. con L. PAndfll-: N UrRAGOF J4 7 "A", Alm*ndares. Tel. E-4253 ,; o- de: F,,nk'J. 3 il;.t.ti -- dos u,11tracorias, masajes, bafins de J sino qUe ell Nil tiernpo Ins
ho cilebre actar, SUS pelicillas .-cm '4 ; ilisims
OS,11. V.,ildo 017.1, DF-TINO. (nn Wayne Merril A I- 415 y 8 1.r,: N.tid,,,I-, ,\,TO\- I nsi,
pxitos do taquilla y sit d %in ,ilonilm '-IS 'ill i B E 1. A S C 0 A I N prt.lrs. I- parafina, toclas las foorna.-. en fin, no e han forroado y cuitivarin rn-ininnio cionaiis de Ia in i Lunrta 50. Niflo.i y hal- TERRE', ion Bill Elliot y John CA- Tibprtad o muerl,. de Ia fisica .y 'Ia, .
con anct Leigh es feli malt tramr, m1pr"C"i'l "ol 11 l.i.oain No. IS3. Telef. U-S200 n, ?.,. I ,,all, y 70MANDO NEGRO. coo John LO' ANGELES: elect ,iciad m6- : mo debiera hatterse hecho? La
.1 z. Itayne Waller Pidgeon Lunla. I,~ jese James y Asunto,; corto I dicF.s que emplrados Prirri cuela citada Abogn per quo Ins
Rajo esa riclitud do despreorticla- 'icana al ni ar tierra oi, NLI- D, de IA, 4:10: M-livici.z. IIAC.' -N f ; en
. va )*,, k. ,'Iiahl; oa .,it vaniclarl" En .IL-(,'). SEAORES, coo Grorge Rzft, F'Ier.F Ill Damps Zil. N*Iftms 25 ral- 113YANO: La ventis 6el ,arnaval. L, in te, do mantra exclu iv,, en el sen aciones gustativas de 10 d'.11ri6n que parcce 10171.117a, se escondo 1, ,I A X I 3t -- '15 Fali y asunto, endw A rte de curar, fucron 0oco a pocn ep. Ia ;tin
un estilritu intensamente sinceilo Dart, El o ,ui, una oNe"Ill Ict- I' I 111-RIATA.A AMARGAS. .,no I Nificis 20. e-pada tie Ben. 2rgp, Ia Acido y 10 sala' S -4si P Brux6n. Tel. 04132 L!7X. IMarinnani: Pecado de Amor.
,__ l firs, A %VI!,Iv-HI N.rrciadrro Wildo T-ilul 2 5: S 1, 0 N R F 4; reflexive, Ia memorial dr, Jos -tic-MPG JdRd' -LX 1111 111c. Fs dificil I fl '. ',', Siziling Ha.Ndsm. I-.,cIA" IIn Avesfartin T 1,Aya v asuntris c-ortas. incorpor ndose a Ins praelicas del do, qUe e cd aboracjc!in con el niclificiles. Y asi. Tony V Sit rSPOSa Dz de la-I 44 Not clicin UN R F I embellecimienta. Ell un orincipin into determinant el gusto par lq
- Janet sazonan su aligria con rnti- nias lim :R,)Pr ,I sentia In quo I O EN LA NOCHE. ,,an Charl-i S- IA I 1*d I.JFSTIC: Cantpndo en 'a ""%"A' P" I as recetas de belleza e ilmitarcill diversRs subgtancias alintentirlnt.
- e diji, n si !n hizo Ian oln Lol- c. v ALMA DESNUDA. ,-a. J Mclt;W, Anton Reclo. Tel. M-4794 rla cle Ia tanci6n y a5umto-, o", los diversos medica- PC
rhos gestos raritRtivo5. entro P116s. gu In do cIccitlc. I C A I'l P 0 A M 0 R Rc!,rintl JAme.; M;I7-o Di A (to ; as I A II,3 00 y 9.00: Nnticirr-. Fine~ ,1ANZANARES: Avent is, ,,,, I is so-, ctiltiven desde el .
D I a'" urai e grupar -'s it Imports es- do nbLencr tin incipin, a
ayudando a IA Escuela Le Rov Ila- I Pero 10 nLIr rlife"neia A Wilde Incluilro, y San'Jost. Telef. A-7054 coin ,. arma y nifts 20 y -Oa e- Fie tal, "O SOLO ME BAS O. inn : bc Hacpnciadci- fraC2sadn,. Nstdr- I mentors con fines m, fin Maximo desra nifics, a tin orfanato y a un ho- do hablarlorcF v escritores es .i u D-sd, i 3.30! NcItiwr-, F- trom on --, r.n, r;,-t Lar aster y F. Svott, y L.A DA- I ros del riestino y cartons titiccis. rn su mayoria se trata arrollo. Y se liega a esta concitiPar para criRturas abandonadas. .11 deza do ,,puilu. Nadie ha In- Cl-ba LA MURALLA OF CRISTAL I.A.AZIi ,-an AlAm Ladd y V""""- MAXIM: Un bes. en,12 nohe.. AImx tie f6rmulas cmpirica.s. E7 isle i-n si6n: El nifin tie Irci mee3 lian
Periodicamento. Lak imec,,.. enAyrr,, 20 nifi- y asunto5 vorloi.
Tony Ileva a los I "'do cown &i decir late; sutile.zA,;. "OF III E T P 0 LI TA N I F. 1:-,ta s 6.09 y mayors 2.5 y ni- Virt(I 'o Gassman v Cloll" GF ecnuda acervo, mantenicin par in tradi hien 'cipsarrollacin el gustn tie. In
rhicos do estas fnstitt ,cionIc, !,rs,,,,11- rn'jugar (cn r! sentido del liniculo "I ". y IER2- ,! i 6, INIA TA: Magnolia y'M triticilor. ci6n de inndmeras generacinne dulce, limitado PI' do ;a desRgrsmorzar a Jos -Audios ..' ,n.,. ,A 12 Amp. Aloo.ndares. Tel. B-1713 20, ;
- c U ,iv, nitolor). i, I Rando ro I a ,IA Idr rnan ra 1,1t! punz6nie v feli I i IN117TROPOLITAN: Llb.rtad a --iertl- par el quo so reconocc,1 inedins cable y muy ampfia esfera dr. in
International ruancin no tionr Is'.a gA ,[low Orqu-ta I;Iscle IF..q 4.45: Notivion.-. str2nn rn do y asun os cortci
trabajo. jLIC9R T.a arias oithante v cornica d7st's, Anl r ica co, el MIA Cha Cho. LA F- (70ba LIBERTAD 0 MUrRTr. ,-oil Frc favorecedores de los dones fie 1.1 I indiferente. Por ese motive debon
mucho dempo con moas. "l-a linportancia de 11 e C. I i AN FRANCISCO .'1AM T--Er"oroeno mandamicilto, Lam- b6lep, Las rnujeres c lishrcs de i educarse las sensaciones gustnliellos. famar- gz6Fdti'a v tarux, y,,H rink f.mir. fiVIL11 Jarch. Gora G:alianie v Tcrry 7 Iota y Asuntus courts.
s, Ernesto' aua;)a rip. Frr Imadai t X1 Piefe, ncia 6f,. cill'I'A ,(, 'Jorle. TODO 0 NADA, rn, Rbrh r.i SFn rrancisca No. 20. Tel. X-1700 Ia histaria, Como Cleopatra. fix- I vas ell este period de In vian. Per
. Ton v Curtis es tin hijo do las CA rTi Technicolor nor in EmDrrsa J. Wdmak v Joamne Dru L,,,,,IA Ra. Ni. 5 ts d r Noticleros EL (,rl- MIRAMAR: La raidenia a.ul. El iabo ban muchos tie sus rneantus it Is- elin se deberA educar el gusto en
flem it Ynrk r I ,,,, hAhriny 40, IA 4.45: T)urra I cle To estrella y asuntos col [OF It
Nueva v corinciri t0- AAhur Rank. El a, 211menta 5 'M DEL AITOGADO. con Dan tas recetas. La MA.qcsra rostileti- cuanto a In Acidn y 'in sal;tdo. XI
dos ins durezos de Ia yida. Fu on- ; i rpal, Jos Perst-majes fingidrit. Ia C .k P R I Ilerhert Narhall. Y estreno em Cu- 700DELO: El diabin blancn y Iav2.
. Abbott ca, conocida con el nombre tie fa- jugn de nai-Rnja no s6lo debe darviado a ]a Casa Cnrrec Flon I 1 1 IraMR apcraF v'.,istp ,in Pmhar2n Inclustriet y Sao Jogs. Telf M-4474 ),A ATMADAI; DE LA FORTUNA. ,F,:1 INIODERNO: Paris ell Abril. I
.r n 'e I' I I I a K d pipcia A baic cie I-IRN1 I A A ;v.,J% aria F rrprp vRn5.,, no Podr- costello contra el CapitAn Y A mosa reina e, se at niho par Ia vitam;rm C que
Henry Streer Para s' erell- hecho ; ir ;it ritibiiro en 1010S ', Drsde. )as 2110 Noticirona, DF A 1011 BI.scoain 7 Ban fin Tel -es'
do At S,:hwartz, itno de Ins di- 1 I' JpRiSip del lillinclo. A1%1BIEN SE 7,TUERE. ,-oil Jnwi IF ta, roay., 0. Milos y -al rnLtOA. -A ra de huevo y ntros in_- diun'vs. I rontiene. sinn par Sit gust Cl, Y CA do
. restores tie] planted. so dici ( l Im. '. .,"-",' "
-tionts FI in !enio (:czrilegado par Wilde ClAwford .fnllrl (-a!f:elcl. v %11 SU':- F)pscle la 4.45: 1\11-i-te- 0. NACIONAL: Ansieclad. DobA Ralhal fuli una creaci6n que no rrnrlo rdad nrcesita su edUcacitin, hasta
del talent dp Ton v In incIuv6 on ,,, -La Ilpol-talcR do IlRmar. p Ft.- RO ERES T11 ,,,, I chn- or'. ,on I \,ENO MANDAMIENTO, "On Elccino- asuntris ratio.,. us;indose durante iaigoq AfiriF I'm 11"gar a Ia rdad del ,"r adulln,
el gruno leatral. Los sAbacios 001' -?sto", pla-macin Pn bcllas frascs. 1 11-, DA, ltinrt- rnayo- .-.I N1- IA Rossi v Amaden Naz7aii. ,., TA 2 N .
escenarin y 1 -tiriza coi' ir"", 20. ROTA. ton ChRrItnn He-t-o vSti. a- I SANTOSSUAREZ .1FGRETE: L. ,.Oi6n de IA NIalibrAn. i to sentido fueron I- prcr, I- on Ia rual 6stp dipbe experimenIa tarde, apRrecia Pn PI n Morrow. Lu Caribeaa y asuntos coitn5, r or
detrain I A ,'url za -A acrsonas v ncta So. Nitm, 1, I. S-105 SU-1-it T 8 B-III1191110- 14600 N PTUNO: Cazando fantaama I soras do los lodos I2dIOR-Ij,-O1 lAr mayor n menor placer con In-*
, ns riaba exhibiciones de bo- [,nsas Iradivinnklmenle revere A- I -, ,n. sit tislancias que lie son
I xeo. empcz6 Para Tony Curtis 'das ur.s1rs luminnoc. Las 'ain- .) I i las 4.45 y A.15: Not cIcr..,, VICTT- I I ucla del crime. Carretpra 301'3y% Ins aplicaciones de onriA uW- rias I a'
.Si ri, $, net' C [ N E 23 Y 'AA; DEL DIVORCIO, coil EmiliP -rlos. corta que se rmplean hoy ,s ,nriales parn Ia consr.rvaci6n rip
su carrera. quo Jolloo In inau i I -C ricic-lad y 1; C'e- _,i 23 trare 12 V 14. Vedado. TeL F-6909 i z Gu,; v Luis Aguilar. 1, estrcnn ell Cu. r, -idAd IA SWILid. ,-.S(! comprende ahora e6-r it f4ollywood. En ;timbres tie nurstroc I N1 I R A ,11 A 11 IJMPIC: Vendaval. Fiele muict- N At advenir Ia popular: ripi
s6lo dos ahos goza de mAs popula- A las 4.13 y 8.15: Not rirci HEROE So Ave. 7 ,I. Miramar. Tel. B-7676 ,R PEPE EL TORO. con Pedro Infanblanco de Bus diatribes. Ln otic mas LEGENDARIO, Con R,,bert Clark y I r, I'Vita Munfiez. Amanda do.l.-Llmnn Y asuntiiis ceirto.s. ScipLimo Arte, sp JIcg6 a lil (7mn- mo las rccetas de bcIleza precisan ,
ridad que Ia mayoria de los acto- Orprende rip vst;ts locosas critics Paul Carvanah. y PLOMO SANGRE Y I Dcsde Ia- 530: Nnticipirrz, estrenn on 1 (.lie Luocta 50. Balcony 25. rALACE: La legi6n del 701-1-0 (,erle clusi6n tie que a Ia rosm6tic- )Ia- Para .sit 6xilo una alimentRcl6rt
res consacrados Vince Mucha tientun. its su actualidari J-fm ,., ,,,,, -- ---- ---- --.. '--- i Cuba LA GARDENIA AZUL. ,-.I, .%on 1 ,cmpleta) y asuntos rortw hia dp acrimnaharle ciertog meto. romnletp v bien b2lancaada? T;rm.
I f
40.
*0 0
* Esun r! htnti~m~~~'n iii o(Ja/dil 1/ aM afo
M v mio QI~l n'n
demo .Con uev; in ridas nv
....... .......................3.FU.NTES...SODA.Y.LUNCH.....WOOLW.RTH.Co.
Nagado oolwrthsu lgerfovote 'C 'almrxoratmoo# doron oolort usod ime I gafin a o qo: ~ e~oru~ecoSe eerqueen u5;kh
ptss ~nM ~ = Elagtaq:e omahaa o lrad 'a~zaa ~l h sdapoiemtrao Fbcdo
hs~~~ ~ ucn~tad siiaa Ea agie r ra.
,L,2 ds I V fE*L ehepetnmnyqee Inonn arera durascbn.
Z:~ si n kla le a o eh at ad
*~ ~ ~ ~ ~~~l Lap1lef iuo I'a o t u mn a
Resulnen Nacional
Pfigins 16 Resumen Naltional DIARIO DE LA MARINA. Martes, 21 dr Julio de 1913. Afio CXXI
Hacienda' blema de los cosecheros de tabaco al aceptar Policia Weridas 10 personas en cuatro
Solucionckdo el pro
Pnigris a hljox de veterantil AcaspAl de stall e6merciallLa Pagadurin ne Atrasoli de Ins los aparceristo s el prodo fijado por el Hinisterio de A gric Itura, ,, matimse Occidentes*automov isticos
teranas anuncl6 qua at ?r6x' Ail Instruccift de
e, I a Ima I
slibado, din 25, lie Inicia -A entril Mariart fuer in presenado' per
&a de cheques corresponclientell At i Alcibiades Rodrfgtlaz Cirti7, d
ullinin pago quO-,se realiZa R )as hi- flos de edad, vecino de Jectnis Fe- OCUrrieron, el, domin'go en la carrefera de la playa
jos I veterans qua ban arribado Iritensifican In vacrinncitin contra In encelaliamielitis en la prorincia de bi Habana. 4baslecimiento 'regrino 416, an esta cludad 7, F610c de Gilianabo a In capital. HayherWos de grave&d
it Is mayorfa de edad a ban contrai- Julio Valdil de 4o ahos V vecino.
dn matrimonin. a los cu;fles se les de carne. Aporte's os vecinales. Noticiast de'lox tribunals. El pago de chaps de aut
pa r a camin 08 do Primpra sin nimnero, reparto 1A de Jos; cll TAnI an la carretcrit qua conA bonari conjuntamente at 43 y el Santa Felicia, MarianaQ, los clue fare., rresi:ionsabfliclad' duce a Is plays. de Gusulabo se re-57 par cierilo de Jos adeudos pan- filercin wirprndidiost par at viffilan- .116 4FL causa de que at pasale Franklin River6n, de Is D6cimO- n carreters. qua con- gistriiun tereer accident cuouldo
dirntrs velterands. Agricul ur a RESUMEN DE LA VICIA MACIONAL- bno. Provincid do dorri go Is
ReorKan11xiacNt6) n eft Z. Fiscalesi s;JI OF G s6ptima estaci6n cuando se dedica- duce A In playa de Guanabo fuera an el Puente "Itall choc6.el iLuto
En el Ministerio de Hncienda so El Jefe del Negoclado de A Prl ban a estafar ; los comerciant at ellenario do. varials accidenter, chapa 281-175, qque conducifs, Julio
ennocio aver que an fecha pr6xi. Tabacaleros, senior Martin haag- A Firstreiran boy ovaries pam camincis es, autor"OVIli-sticos.' produclendo un Macbeath con' all sutorn6vil chapa
on sa Novara a cabo una amplia SU regreso de una gesticin comlia- veclinalles Ministerio de Comercia. balance de diez personas heridis, 5G-126, que habhL sido abaincloruildo
rearganizaci6n, an todas Ins oficinas taria. realizal entre osechevos ne Contercio Yid'a Civil Entre los comerciantes que-resul- Rlgunp.N oHP ellas de grnvediad, )a nor suis tripulantes por un desperre -;is. dotAndolas a la vez do tabaco cle la provincial cle Pinir off ov, A Ins I I A. M. se efectuarA an qua Probablemente de In R Is facto an I motor, hablAndwe pro,,raudadoi Rio, i at Gbbiernn Provincial de La HA_ taron victims do estas dos sujetos, adoprictri de sever I; m Pat yeetado aqu& contra We culando
4 Pagar -6 Her a arild
express del in) Abasteelmientit de Partite ,,ad
recursas ne! sarlos, A fin de quo por encargo Condenada, e
Fe liven las ingress Pat- Italics nistro de Agricultura, doctor Alf, P- I El Juez de orimenn. instancia del qana, el Acto do entrega de Ias can- l 'a encuentran Jesiu; Montan Its P I nridR des
rnnac as, y especial 'Menlo an Ida Hasta at rnecill de aver se h tidades restates del aporte del Es;- nandez, de 20 aficis de edad, vecino pArR impedir qua se dirigia, a lit mbncionada I playa.
pt c A IJacomino, inform 4ue comn ie- bian A_ Este doctor Porten an Ia secretariat rucci6n de 10.1 de Bailey y M, donde fiene u to I dichs x In sea convertida an
cilipce a g r n n i1T qu igu pis- De el colisi6n TesultarDn Irsio, taft de las reunions celebradas sacrificado n Jos criatadcros de Calderon, condeh(i a ka Compa. tado, Para IA const na a
arespe tA Al cobra d perjuicias para le.
mrr cle. expedients do acieuclaq. I a] effect con' aparceros y aparce.-is- locales y liniftrofes; mis de 1.300 re la de Segurosi S. A.. carl vecinales de Ceiba del Can- dega y Urbana Rodr az del,4i Z'A"A] prpipio flempo, so han reitera- I ins de tabaco de distintas 7011;IS ne ses para at abastecimiento de carne canticiall de $312.96 an ALI MPaFgkaA17A1R de, rn Ja Salud; de La Postorg, an anos, vecino cle Primera sad
fin !a pnblacion liabanera, esperAndo. San NicolAs a Guana. fact Psi lecido an el mismo E), Martin de expansion an at dit 'nayor I Pl6rall
Ins ristrUcciones cursadas re- esa provincial, se Ileg6 a un Rcut I-- da al abrcro Carlos RabRS;t Del7A. BAula e cir A dero 3.5. y Roberto Rol
rientemp.nte, on at senticlo de qua do an cuanto at Precio del Intid(O. R, que In matanza total. rebate IAF do par at accident que sufricl CI Mon. n San Nicolas cle Bart. IM qua ciuciad. de 29 atiols, residents an San TAll
t 1.300 reses. segun inform el jefe El ncin sera presidio pnr a[ Go- Par tRnto, e1juez, doctor Humber- El !1noier Reeld'ente Rutflflfolvllis- 667, an ]a Vibo 2.
se mantengan at dia los cobras de fijado an $103.Do para at tabaco '1 21 de mayu de 1952 cuatido trahA. Olivero Sandra, los instruy6 de ticn C- P renorto tuvit, lugar en r
Ins expediontes. cr _nc lab de 10 v if
Chapas de anton bLendo efecLuarse ]as 1, (;anado de Comercio. senor csar nAndez y Conipaiiiia Cornisicin Ejecutiva Provincial cie tI JucP: rollorldo par "Jagtiev" Al- paclo" y $52.00 Para a[ de SnI He ];I Sr, ci6n cle Control ![a CAl a Parn sit Patrono Seoane Fp,_ bernado, Panchin Batista. fitulai cargos y los envi6 at ivAc par el e El Jefe del puesto de lot Guardia
can do-miriho In urpus cc Rnca Ciel;H, ruando 'cho- Rural de Tararit redact6 lax Rr%'Illanucva. qLlien afiadi6 q Palronains cie Camicion Vecinales. y t6rmino de ley.
Fn In Direcei61n cic Ins Iniouestos correspondents tuando Psik OtI Ile an 'as an Compostcla 667 Entire Lil, han sido invited Livar a so cRron Pi sillo r1lapa ?a-089, qua 01 tuacion" an to.% casino de aceldaniax
d Obr s Publicas se inform q.ue I do at tabaco, y quo at pagn se h.,,, roil At mi -ales i-xistian mAs I dos mil 11,costa. o as P1 pre- Grove una neftora par at neJaba \4anurl Zorrilla Lusices,
C
on PI dia cle hoy so personaran ins mediate tetras do cambio a sesci cabezas do clanada vacuno. Es pro- Denn-4nda con lugar il cle Ia CENPLUC, Ing lose hija RPnt,, d, rna cervI de Gus- lieftlaclos anterl irmente, dRnd
rispectores del departamento an Jas is dias fecha. instatiria ol putia, demAs miembriis del -ar hiia. cuentR al Juez do Instrucci6n comI oficinas del Crilegio Farmaceutico, Embarquas de akilacateq an Hie pups qua la Matanzas PIC hoy El juez dic primer A . v, 1 4eridi, Par sak a una pequefia en uz sin n6m
ceda con muchn at consurno a in Norte doctor Reyes en Ia seiEici ,_ dichn nr-anIsmO- altas Ruttiriclades esult6 lesionada grave a scror P n abac,,.q e,ino- de L t n ,-rrins dr descongestionpr los on- les rnihtares, Alcaldes Muni- Eralida Gonzilez Roque, de 28 arcs illa. con a au am v ii petente.
Nsociaci6n do Comisionistas del Co. Seg6n informed facilitados ,r ia do Fern ndez de Velasci, jr. Iipal F. periodistas y pueblo en e- ;uvecina de Avenida Tercera 566. chana 11 903. CILIC Conducia Mober,11n "-pIrn rider toner carne de re. I', A
mcrcio Exterior, Circuito C. M. Q. Ins inspeetpres del departanif caro con lugir IA demand do to Sn-h-,. de 23 fics y vecino del Militar herldo en un ehoque m
v Country Club Park, donde los duranLe Ia semana filtima se rxpt- rr,a ins frigoriferns parReaten- I desahucin sslial-lecida par neral. enavista, Ia qua fu6 asistida an of CollfmA: Eii Prte accident resulta- Marial
miembros de ]as mismas Duccien ta on 25,949 huacales de aguRf-ors rf,, AIA demand de carne d ma- Salcedo VeAzquez contra L.vin D, ',' La rnwidAd total qua A, entrega- centre de socoi-ro do esa barriada ran hPildris Zorrilln Luaces; con Iaabonar at impuesto del transported cubancts. con destiny a Estado, I ni fian tiller Co., concienando a 6,1, A ri 's. rA en P la occasion par a I Goberna- consipn ndcs? an Ins actuaciones reI Fn Comercio se ha jellerado lion C a i sione5 ziaps. v Sit acompaflnlltc Tambl6n in cr6nicR policlaca relerrestre del sernestre on curso qua dos de Am6rica. FtlOjRr Ia casa Municipio 302 esqlji. dor rpnrhin Balista. p ra Jos cami- dactadas an In D6cimoquinta esta- J014 A PPI-IR5 Juliana, de 27 arias cogI6 otro accident RUILOMOVillstirl
vencr e Colonos de Bolondro' Pz mas para conocinniento dei pu. Luca. no iertnAlos, Asciende ;1 $16,128.64. ci6n, que Ia misma viajaba an at a"' v veeinn ponde result lesionRdo el cabo del
Impuesto del 2.15 par ciento La Asociaci6n de Colonos op ('A- hit('() ronsurniclor. clue Ins n Pagari Una penslo'n to 882-430. qua guin'ba Aurelio P& 31 del actual. p Lievos an dr. ARulla 238, Java. de cur; ];I carne son ins siguiell. Cgrierlarihn de Instituclones YAS filerrin as' ticloi; an at 'E.JOrcito Joaquin Miranda Rol
La Direction de Rentas a Im- suso" de [a zona do Bolondron Our rLa centRvos In hbra de El juez do orimera instanvin rII re. Forneiro, de 52 Arcs y vecino centre 4, sittorro de Guartabaccia. quien'14 asistido de lesions graapre c 1 rnigi a r a cle MRyia Rodriguez 717. Santos SuApuestos do Haciends. cargo del preside at sehor Josii A. FAL"In I a -irnera y treinta centavos In de Se- Sur doctor Padr6n. en );I speretaii. Pit, lescilticil'in del Gobernadnir Y a %,as par 0,cuerpo, ingresando mA3
;I I llegar dichn vchiculo a Otrn ICIldprite sp rl an Ia
in ro Octavio Masses Valera, dirigido Lin escrito at na oI de Corviesai ,as onnden6 ; Brunct k1a I.cz.
fen, a unda. Palichin Ball.st2- han Itido cancela- B v 14, en Almendares. se abri6 Ia carretir I a de Marbella.,al tRrde an a hospital YiflIltRr.
n .6 que at pr6ximo ;Ahado 25, Agricultura, doctor Alfredo IA rin Hernandev. lindriguez en el I"" JR5 1,1.q Sl,'Llientes Inslitucinnes. 'par chocar los
velice ei plaza para at Pago volun. Mina, an at qua to exprnsan s A- Exportaciones de I nk Pin qua to sigiie E01acr AIV;Ire7 Pn PO tC!ZLICIR, siendo despedicill FLI pe- Quills Clani 16 -194'v 161-992. que De Reuerdo con Ins actuacionet;
Arm cel. impuesto do[ 2.7.5 por cien- titud par Ins gestinn" teal La hima Oriente Inclu'striafev Co- qLIC, R opsar unR pension alim'P "I" lances. Fedeiaci6n Nacional de Go. (I no ypnillir eltas sus Rcuerdas Y ba- efia hija Milazi-cis, de 5 ahos. lan- marI Andr6s Valls Rodriguez. redactadas an Ia Decimas6ptims, l
In sobre ]As venL;t.q y enlrarlas bru- para ]a soluci6n de cliveisris r, Olpi-cial cie esta capital ha sithcita- cIR rnpristial cie $1200 ;it hiin tp mercianloF e Inctustriale.5 Nali g z nrlose Ia rnacire para auxiliarla. ri .1n AII t-ecirin rip APnidn Se- 1 tacl6n. dicho military viRjaba Pint
Ins PfctuadAs durante el mes de mas qua confrontaban en -A cin pormiso de In Direccion de Ex- RmbOcl Adl A Frente Cubano: Marina i-rcilliencin dichas lesicirfe.q. asi como gundA 469 if BuPliavistn, %, Fst v ba a el Auto chApR 23-887. qua manejabR
Ito I n tiltinno. gion. on I. tarion e Irrincirlacion PALA rn- Asuntoi; prer.Lintadon Sport C:obl Coleg-lo de Pedagogos: In m,,n,,,, nunque mu, ligersc. l F!,,rP,. rie 30 ah,,i; y x-e- Luls Cabrera Le6n, de 32 Artois, veEpidernia rquinA iRr A los Estatiop Unido Ciao in- Exhot cy.,Acion Popular PIP ChIcerns de Detenida el encultor Fidalgo an Una cino de Azutirate 474. c1no do Jesti. Nazarenn y CUal
Con motive cle win "irow- tankage ran Lin valor ria do hereclercis cir Victorlarin tie Trabajaron exposicinn Arrovo Arenas. ctiandn choc6 fie
nrlaclas cle i inipieia He Calles q I Como nilrcuencin cir -le Clio- modo vinlento, en Is. cRrreter;t C LiiI 'n I P prsw. Par otra rez Martine/., para PILL
hiciari el doctor Rafael publicada an at sentidn J n, I rfr sets mil bljr r rniv3n clon CaTicis Ml,ucl: Jose de J"sus El scultor Jose Msi uel Ficialgo, que larnbien fuerrin Rtrnairlos en tral y callr E. La LISA, con el camJ6n
A localidad de El Cano. Dro, In,, A A -le In Citrticlora Portion. de Gui. Pat- trein a Elias para llamar a I- NazpIrtin, .,\ccion Ciudadana Demn- file d(tenion l pasadit, domIn Pic6 varies conferences Marianna, falleciri un cab In Hps R porlido permiso para expor- heredri as. cratica: Hermanas. Irene v Paula: go at Perlin ir socorms de Guanaltin, chaj)n 359-025. quo conducts, Alber;Ar'ntips cien ironclad s de lank !-c. Union EpirituRl Universal: Patro- F do se.encontiabaen los salaries to Fernindez Rapfel, cle 23 Arm
catin aparentemente par 1 r A az Turno de ayer ;a"Progr so, en At oyo Naranjo Adela Wnrin7R Raja-,. do 'jo afins:
en n u es I ra ca p i tal nicclad denominada "encefawnxii. %AInradas tarnhiell PILL sets Intl pesos. Fxhorlos: De Pucrin Pachp rn nato rl:n-mcloras para La Salud: deride inauguraba Linn exposici6n de Gloria Mirrin F bles, de 4-9 Fifins v vechio fie Posm n0mcro 309, rrtis eciLlina". se ha dispuc to ritic I F ,r ha roncrilidn Lin lerminn, do dirz suspension Pago rip Manuirl Garcia Nueos Fctiitorri Ins& Lacumbrv: C, e' sultando ambns chof6res ilesos. pe.
ervicicis de Veterinaria do Ins \I,. rita, !-tabilrs ;I [as inclustriales v co- at do Almenclairs. Asocia(ion de Padres cle Alumnics sill obras. siendo conducidn a ]a D6 y Aurora F)!A7 r. Z, ir IS AhOs. ve- ro IMputAndase nmbos nor Jos callLa -isita a Cuba del doctorRa- agriculture v Srt:ub! m(Iriantes cle) Pais psra cier:'itnt del Alitorga: Asociacion do innocuaiia estal donde estuvo ciraA cir Villppa "I 7f I stint del Recidents.
fael Pico, president do ]a J join nisLerias do A, Expecliente do h0cila ronrlucla: c in hasta ]a lerminacicin del Ficto, que- 40
de Planificacion de Puerto Rico dad, asi comarriel Ej6rcilo NaII el drIPChn do printriclad en Is rare- Victor hLintirl v Sa( z proinnirndn Padrc, Vecinos y Maestros-de libertad poco despu6s, par
tiene por objeto primordial dar a in tensifiquen Ins laborers do I p, A (I Lie concede P1 clecreto 3485. expeclienu, de buena condur!A at rie ESCLIc;A ntirnr[O 11; Legion Revolu- dando en c nocer Jos resultaclos de Ia t6cnica nizacion qua P:'eviam,?nte esta'),., Almenclaros. 4-ionatik Ctilasna Pat, Ja Liberaclon gc%!inn(s hechas pot- algurias organiplaniticaci6n aplicada an el ve in I zaciones y amigas del arista.
die realizando an toda Ia jrn%,,w,A 'r Compartias aeuiiada do Fp na v P1 Mantortimiento do
Pion pars hermant donde, an pocos I IR I-Jabarra y Pinar clcl R-O, ro 1; La Diieccion de Segurins. curn Tribim,"les Dcnlo( iar I a. .4, Sorlac,611 de Macstrics FI Pscullor Fidaign estuvo lance ASOCIACION DF RFrORTFISS PE LA HABANA'
afins. se ha logrado Lin interested clin les hasin shorn no se hRl- r. niirnno jesniuciones del subsecre- y Alt-11mos de Ia F_1-LIei;l Publics poco Rcusa dn por el R it rn de Inv"desarrolln Industrial can In consi- po tacln ninaurn casn PIP I- *A-w rip Comercin. drictor Carlos Par delito Contra los; rndereq del Njo,ji, na nompro 153: Asociacion de ligAciones Pat, prOpPERrina subver- (Circulo Nacionai de Periodislas)
guiprite. apertura do I'Llentes cle its- lerrocclad. 'iITI1:h, ia ierritido ;it Fiscal dirt Entado hov, anfe III TrIlional de Padit, Vecinos %, Maestros rie Ia siva Fit ricuparesele Pin talleres
haln pRra Ia poblaci6n; se ha mejn- Fit CLInntit at caso rip ipl -, rillitinAl Supronn ins expeclientes Urgencia. Fjscjlp a ruiricin W Agkipacion Or varlos panflelos qtt sr Pslimaban
rarii-i notablemente a[ standard f vei dr lp iguipnles rnticlades: Uniterl I Profir-nPles del Parlicin Accinn vejainincisns para rl Gohirrrin, raritnrin atendiendo principalme ,;i' se, i7colp7larki-.11nes I;ecnirns ir ia-ip lsi;rPncr Company, Aseguradora Pirp PsIR fechn tiene f jain I linlipin ringiesisla; RReiin Repara- dicAndose una causR Pit ri Trilitinal t
IA provision de N tnrin esLAn Practicando I)s Aiaii- /ench. A utiIA Imperial v Carron ri A cir V1.1111- de. Ui."nria. v dandc, hi2ar a ittir :r F. P. 1).
-iv I endas -ibiinal de Urgencia, Srcci6n S,- -inn Sr t)ro. %, Aso,, cion
1;5 cur han sido consul rorresponclicnics, Para 0, w- nis rfr Sez ros Nortr. por I'Ah". ,unda de Ia Sala do Vacacwoc, nr nos V\ %himcins. MRrstins Nnil- prinbaicara ric poli7on -n tin vapot 1, S E R 0 R
cr,-lenares. El programs. clue.'se pro- I se trsla n On He tin ra now i, iriArln cir piesirrilpr sin, balance., a AudienciR. el icci HPI (a1r, gas ri,; Crnlro Esrnipi Nocim no nti. '[LIP lici dr Nti- itas h-,
Para con sets Arcs de anticipation, de rricefainmirlitis OCILIMA. IirhA Diirc .,jon cgindo at ex jefe de )a Maina He net n nad do New York. IRAMOIR RIVEROIN ANTOLIN.
91 IR Ac tualizando do modo quir Guerra Jose Aguila RU17.,F(=
rualquier Iniciativa, Ilene Lin a I' to contra Ins P oderes d F ad 0, Nuestro Asocial
prrindo mp sea an p racion caso I clu Estilfin im p H A F A 1, 1, F. C 1 1) 0
cle investigacil ant- do P iden vioileu hir irnportaci& t de t; in near tacos va' rios mas q,,,, es, ri iniet tdo el B olet'i i. de
encuentran on rebeldia. Pair- lins n,-flursin sit PnIiPrrn Para holy Mnries. rii. 71 del Actual
At asumir cl. gobierno at doctor I resident, do In Repil'ohra mPF dr Julin, A I,- niievc do IA ninfiana. parfirriclo el cnrtejn
Muhoz Maria, president del Esta Carlos Prio SocarrAs, at limit funblr, no la Fun,,,ria Cabnllcrn, sils en in callr 2.1 y M. an
Pxm'4- 41 U t toleam,,
do Libre Asociado do Puerto Rico, papas p(wi his nuevas siembras NESCO 1mra las bibli
reliant Sanchez Arango inis- PI Vrep6n. hRsta rl Cri-rirriterin rlr Col6n. Rogpmn a Ins earn.
encontr6 qua at progrania presen- tin cie Educaci6n: Eufemin Fri nartarin Pat- Ia Junta de Planificaci6n pahrins y mmigns nns acnmp;;hrn on estr pisdrisn artn.
d Ortega, Jesus Gonzalez Ca ims La Habana. .1tlin 21 rip 1953
responding a cabaliciad ;I Ins altns Puede afectar nuestra rosechn una enfermerind -cScrgio Amador. hare en talleres girfificoit de Cuba. Illestinfdo
inic-reses del pais v cie.sde Itlego. AL%cr el Tribunal scispend.6 cl S e Diodalln del Pozo, Dr. Jnsi lKnaclo Sctli ,
Avor16 cuanto pucio para conti- que se ha introduridn eii Long IsInnd, E. I nidos wic-in ciel cAso contra Pi pi-fecoi I firticiflos de fondo, iriform,"citin naciowil. ele. Pi cisidentc. SecretArin.
mlatrl Ralarl Garcia BircenA pot es, pi- J. 1'. Corrons.
oclor Rafael Pico vine acce, -Ino, Piesiciewc Comisinn Asistticia.
wo dr ;cusado preirrider
[,as seficties Pedro VRId- DIP7 propaga(!ori rn 1 it(rilat, juntri con ros. conia 'A Fl H,.,,Inr Carlos Victor Prona. I Par esla iaz6n In UNFScn spr,a
ri1pnclo Zenlilmerilip a I a invilici6n Itar a6n MAq [a ad I?
'It 11 If hirieran Ia Sociedad Cubana AnInlin Sanz, president s rip 1, 1who psm En tAI virlud, sniii Is- idp dr) general Batista. pirsid-n- esp-A113la Pn hibliolecas. "n; in- recibir Ia respuesla de Ins onierA I
oengrnieros y Ins Colepiol, Navin- Asociacion Nnicionni tie C.-chr- riio de Listed con todo kesri,,io. e cie Ia jjepc ,,Olica en qxl jp a form, en autspricis del senn:- Cliat- I nn que locinvia no han coni-tPrin n dicle de inmediatil las mrdida 5 a ln Phjns I
rip lngpni ros A,_nonnmo-. In- de Papas % do Ia A5oci- nn r I \- Va*rarlern el p;r.4irJo Ara. Se les B owitch. director del Cen. I ,a train cis facilitar
CiMito Rural Alxaro Re- rtprion;les necesprias.con Pt fit' ", nuev2menle para el 6 de Ap
grnirrol, Civiles, In,enieros Electri- osin Ira P-ional en at Hernisferin 0(- accPso A Ini, luaare be oituain v
riFlas. Ingenterns Mecanictis, In-e- pectkarnewe. aconipafisclosle oT,- conjurer Ia pnsible PnirA ri A de [An croxImo. jdrw i do Ia UNESCO. clot, PI cl protege las 7jqtiezas icurntldlill" '
nicros Quimicos y del COlgi. R. rriwinbi- de dichas winp,, ;Pmible plara Pit FILIC.Sti. pals". Amenazal; par motlvo proleliario IcO Bullpiin de L'UNE-5170 a El director general de Ia UNESCO
rinnAl de Arquitectills, evivils ,I -inistin 'i, .%, Tambikn siLspeOcii6 PI Triblimal inlerlvm drs biblinteciLleq-, qLe se Clasen ieccI loclos, Ins elemplins,
1wris prpsidentes son flonniiito C- i a d,,I*,,, A N. hy fiebre aft.s. P. C,"Adi el juicing contra Antonio Gorriflin. etilla rn jll, Je5 PF PLI. de jtIicici sobr,,- ]A rnateia ciI
Irte. Victorino Alvarez. D101115111 hart-11'. de on -C" It Julto Alvar z y Ren6 Gomez Olivr,, licatin Ah,-ika en una %ersv)n c.i CA. [in cle cille Lill COM06 In-tta( 0.
Ilkle Jim 'I i;i A zas con niolivo piolel, Clots qW cnire a caigo del Conlin its] de in UNESCO jn,)re In(, $Jim
Suarez. Roberto Acosta. (Andido cle (III(- La E-cla;a(la de Ctwa oil Uvna- not amena Veda
Bolivar, Gabriel Aurioles 3, el pro- do S I)Idad V,,,,e*al ; drp A hi 6111"jdO ItIl ("C1110. Ilk), (Iffl- no en Ia bolica establecida on Ral Regiona Pit Ia HabRihi v cl se nientos, hipares
lesor Agustin SOrhegLli. -11 I's dohidis 11 1 ,s d,.(:I, a] to n6nnern 365. At no comparecei Jos impl-knit Pit jalleles grifico ciiba- hist6ricirts, puecia emitir L;n d4ciaFall los actos reiRcionados con de papas ON'. de k- uultuia, intricaidn (,Lie 5 e A It, chdris dispose PI Tr.bunRI clue ins. Y ,,rvrZ,1 el doctor Pcima!
In vi.qiIa del doctor Pic6 so (117SIRL-Bil 'Ia, I") In cno I.,t Pit Nclu a a dichn pais de Ia elacion men del ASUnlo.
Ins Aiglilientl!S: SLI confel"cricia III,,- Ct" dc elf wades title Pr-tan de nai I fiteian redLicidas a prison. v Ps'a 'Esta publicackon de Ia Clue se
-:r)nes infectaclas )nr I "tiv- nc iLadn tambi6n. on el FI UIVO clitan -ho nunivios a] afin. esta
laria "Diez afins do planificacilin en A rl hns, ltiheictdn bie at 5a", cuvo exit-cloo Se COn'. CI I del ramn de HrsunadA ;I A:IicuJos tie fmil in- I
Puerto RICO", que dictarn ri din 2 Ia Medici ;I Pi p5c ;Ico de r,-fvrp ti (on- PrLieba ambientn con infnrrnrs fac,' In I s Artigas. 'Hrmacir,,es do character national,
litadn ,I vse sentido por Burn Ell process contra at doctor R. Was bioliolunes. A Ins 9.00 p. m-, rn Ia Socie- i2 all Litip pnir el Ipmor Or at e no I n clk-tria Animal cle Washing. Portuondo Domenech ron-irritains sobre tra
Had Cubana cle Ingenieros: sit cii- se itrrdi.-an PI pais paoa in- Ion v p( PI Centro Paninlrixa.io iaficos, presentation de libios y
sertaci6n "El Progros6 del Urbanis- fe, ada po! how I-ins". I- -e- gpfialci a] Tribunal Supromill Para ni, as nu,\,as fie interns vaii a,' Ilicoo y In vivienda Pn Puerto Rirn". chro de pan- ri hnnns zi- -,I Cie Agric 1111-a ric F-,i;idns Uniclos el'18 tie septic-mbre pr6ximo o li a bholecario. Se rornpleta con tres Our so, llevarA ;I Cabo vi mi6rcriles. rn, i scriam-le amrniziio P- Ia de In FIE ip Aftosa de !4A-Sepirt, aarn pasadas Ins vacaciones. el iiii. ,ecciones dcriorninacias 'Pul:iliracin- I din 7p, a tax 9.nn p. m.. en el Cole- In-rocillci-In" CtibA He iA rorn- Riasil. as (nmo por ]a Se(icilaia cin de in causa contra el fiscal rie 0,., solici-aclas". "Intercambio" y Y.. r. n.
gin Narional fie Arquitec t as. y sit ci-rinda rnfrinirdarl. Our pro-do- de TnIm r,, Ia Airdiencia de Santiago de CUba D IribLl(lnn grawita". cuivit conC n tRI notif). el Inini ';'n HE doctor Rafael Pr)rtuondo Domenerh LA SESORA
ennfprrnri;i "RI program ecnn6mi- ir rie FpAna ha i-Arlirin n'cimr, n terido Cs-A drstinado a jnf nSlfirn le sets Afios rip In Junin rip PIA- Ftado., H, IA Vni6n N I giictiltuia dociar NIIi -I,, JACC. or I OnLierte del doctor Jos6 Solvi ,, Iss pactirR del rRn.ie to pit. 0
panl" mino, firino Aver In k Ellin', rn Psa ciudad. Estenificari6n I Puerto Rien", Ellie clic- n,. esnecialmonir rl I -ng I il"clO blicacioneF Caron se sabe. Ilan PIP
lari III viern", din 31. a las 9 lilll prn 1, slid. A IPI Px1ron- q,,, rl G 7. a clille se P ckl ve a IRs impoita- P ha qLlspenciido dos veces por In la a:-eas principles cie.aDivksion C onsuelo C andia V da. de P aulin
en IA Socircind Cubana de Ingenic- I, rnO amr irA- ha irnhii-)-! Ia cinne, canadi-rises de 'As rnr;,c'Rs enfernicdad grave qUP aqLICJA at Bilr intocas de Ia Unese s r fr a rJr control diclaclas en I npriioni- doctor Portuando Domenech. quien mer' a del intercambio de liorris vr- HA FALLECID0
rns r ita da He rpps He Fitiona, 1) 1 a rind pain e%-i;.r Ia peo'I 1. -Aton (-n esti excluicin d a fianza a internnIn ile *orias la biblintecas del mkincin
Ctioa ne dicha enfermerlArl. en una clinical de Ia capital Is v s Servicin do Interra-ribio spin- (Destlit de recibir ]no Sanictit Sacramentom y );I Rpridicicin Papal)
T)ichR :-esolwinn, an sit pAile dis. Oriente, .11 de estas serciones para intel Dispuesin sit entierrn p,1: a hoy martes, din 21, ; Iss 4 p. an In-, que suscriben: ws hijas. herposiliva dice asi: Conferencia pasado mahana fie to. er'a mano, hcrmanos pnlitico5 Y sobrinos, en sit no lii (, y en el de Ins drains familtares. rilegan A IAs
F. P D. Boletin de Ia Unesco para las personas do sit amistad se sjivnn conctirrir ;I Al lailarnvnin IT,. Irr nisr, rIP Ia FunerariA CnbaPrirnvro: Retirar ;it Canicia He Ia FI doctor Silvia Sana ria Santa. llero. on .23 y M, Wriarin. pain d"de alli AcrimpaFiar PI cadaver hasia PI Cemr-riterin cir Q016n. fRrelacion do nactones que aparecen marina. docano an functions del Cn_ Biblatccas. %nl. No. 7, corruspint LA SFI ORA a el Arliculo 8 do In 1,ey-ricreto leg:o de Abogados deLa Habana, dier as at rnes de julin do 1933 note vor qua agradecerAn.
F n ANCISCA number 3R de 29 de Lord cie 19-2. ha circulado Ins invitaciones oal.2 nuestra me a de tr-lbain, as- I's I'l Abana. 21 tie Julin de 11115.1,
RANCISCA MOREIRA Y MEDINA VDA. DE VAQUER par haberse romprobado. 31_ L'ivn.clo In conference qua pronuncia,' . Ila- ir p _eso an 32 pa inas v tanto sic
HA FALLECM0 las normal Pstahlecidas Pi ri Al. sadn mafiana, jueves, 23. at proresnr presc"tacicin como su confenicin ha- Nena v Hartija Acevedo Candia: Joni Maria. Dolor". -Alaximino f2usirnte). Alfonso lansentil
(Despriiii de recibir los Santos Sarrament-s tlculo 9 cle ]a citada Ley-decrelo. He ]a faCult2d do Derecho de Paris Con He 61 una interested publica- Ialentin y Corsino Caindia Nrcelta; Dr. Aiigiisfo de ScI nr%. Pmrn A. Cantilla y Ferclue irlicho pais so encuen-*a uai,.). Mr. Ren6 David, sbbre PI Derec,'ni Plan nando Queral. Rvil Padre Josi Gonzilez, 0. P.
Dispueqtn su Pritierro para hy mart". A 1; a r Ins clile Monte libre de fieb:P aftsa. en- 1 SoviiAtico. Esa conference Ia auspi- Senclitarin sabre CanJe Nacionil e
ri !4 s I PI do fermedad que determine f dicho Cnlegio v Internacional I Libras
sumcriben: sus hijas, hermana y nictris, on TLA nnmhrr v PrI cia
am f.ml T.A lisociacitin Cubans de Biblins a I
'iso, I _. I de ]- I.rde an I difs"AHA, s, con Ia conperaci6n
los; demAs families, ruegan A I;s personas tie Fit arnisl;ci Re sir- cluida en In mencionad. I., A n let.
van 7 concurrir a ];I indicaria hmp A is CAPP D ,:n 357, ntre 23 v v, an consecuencia. que q I, I ciac-6n do Hacenclados. ZuIuCtA 4l local.()
Afio CXXI Cr6flica 1Iabiinera DIARTO 1 DE LA MARINA*, Martes. 21 de Julio de 1953. cro'nica Habanera Pigina 1
Del Lyceum
Continda el Lyceum Y Tennis Itarde, se anuncta una confern ft Club ofireclendo atractivos a Bs dle Eva Frejavile. sobr "Pustc o~ acladas. de Rabelais en 12 Ilteraturn fran.
Pam hoy Oniartes, a s ets de tal Cea
3 h r'. a... librese usteci
C30 ~de esta toLrtura 1
.,o>, 'urla anoi coma una persnna normal unanda cl diminusu ndfano
Malc .0 l ione invisible auxihiar del 6rgano audtvoCnse uv
cada clarament% con siiieneae intensdad par grave que sea su sardera. [A
* .coavesaidin n oous d ealles, las ma. delicadas nolos masicalcs. ci teatensoda, en fin. e lmnd del snnidlo velve ahaoerseparte de su ida. Noespea nifis decidase a o ms a avosoco so falta deoiado-dsfrotc do novo el placer
4 El pasaie de ida y vuelta le .
cuesa solamente 5Jt pcr aii.dIln. .6~
P.M 11.g.., .1 TRANSOSTA&K, '
$ 120 lO. i .bzrai ~
NNm~s impuesto G d reaCelia Cord oveis del T'oro
TARIFA DE EXCURSION Gloria G n ae Or galare (las unaerae micl e r4.Wrar1-...Isnr
suil~ ~T~II' I ~ enlace el doctor Renato Muinor .A ~sP .sos
IIILJ?7~'/1~ Y recuerde que en Una feliitaeldn, mesy mereclda, va can estas lieas Isasta la lijdisi- 5AoreJ onaucpasa, tan ecan- S 0 LOiglioslahl poc aa.pr .ses
oasaoa i..II Mexico su disero ma sefiarita Gloria Gonzilez Ortega, craduada de Barhiler eln cieacias tasciara y Ian banita, Celia Cardo- .. N~S.....................................
Sal il.t mayo C e ees en 5afll de nujcsios mis acreditadas caoglas. eLP R..........................I.......
inorm*& a su vle95ee Lasefiorita Gonoasca Ortega, quo obtuvo sas titlsal con la calllicaclilf Con lal mourno tracos a ]a q6d- I~
Ages do mas. de Alumna Eminonte y primer expedlonte del cuario, en Iija de ]a seniora as on retain a ndo at miaui tlmoL D.....
Valesna c~~~ Ana Maria Ortega viuda dlt doctor Francisca Gonailcz, Dcna do Ia osDnadl lmssotimo
Wlsaa mjr-ls Facultad de Arquitectora hasta so muerte. .!'d a el felin mainl
"Montmartre"UR
(Continaacidnl
Barata y Rafael Espinosa Sarato y Lidla Terili. U CUNFI
Gladys Arnottison y Carl. Rodriguez.
Gustavo Aivard v sefiora Narciso
Quintana run ci doctor Loin Bus-1 MAS ATRACTIVA
Amaro y aei'iora Mlgdaiia Potts.
Claudia Conde y Maarla Hidalgo
1X I~ E do Condo con el doctor Frank Tee- -a
les y oesiora Virginia Show.
A Las urfiorns Gudolia A. do ManC~r t E N S A T rosa Y Panohita Artites do Otiz
coo Amelia Mancess y Lula Barreto y Olga Grtiz y Rafael Pino.
EL I SUPE ABLE La settora do Talsaces con EduarI do Tobacco y seioro Ana Maria
DESE PEDisz y Peria. Tabares y Teudis Vol. CON LA INVISIBLE FAJA
Ingenioro Alberto Saneiran
Lourdes Valiedlor do Sueleon con
el ingeniero Ernesto Triay y seosra Marionita Hradz
"N _El doctor Nlcotds Simpson iyeOcGolan y nofanra Margarita Moraa..> -.Elsa Galvbn y Juan .lmdi Guasch
yFIna Gaivkn y Rlio Suirea.
Cs r A idalgo y sentora Moecode Paredes. Ubaldo Garcia y noflora Nena Vathuerta, Rigobercc Perez y aefiara Sylvia Gonzitea te. aeliorila Gloria Garcia y Lucit San Romidat. .1
Doctor Alfedo Crucot y seftors Delia Morales, Enrique S imdn ae
iaa PdrSannpsfcaAlomo y aeftora y Pepin Suicez y Doctor Grestes Torajano y Juanita S. Viltatba de Tarajano y dog~ t tor Nicotdis Valiedor y Teresa Tacojano do Vaitedor.
La seilora, Fellcidad Moron con
Rosa Garcia Places y Jos6 Gonizalez Suacez.
Miptiuito Bouza y _seitoro y Abelardo G-onzAlez y sen'ora.
Rodoito Coilot y seshora Lydia
_einy doctor MiguelA. car
y sodora Ana G. Coliot.
Mario Garrote y Santiago Du- s
quo. Trina Martinez Okoig Y Mono,- aGarrote y Alicia Martinez uIogy Armtando Petbez.
Mary Lou Baguer y Rafaot M
Grau y Sylvia Gonzalez y Jorge
Abasolo.
Doctor Eduardo Anderson y ae- -flora Gladys Loon, doctor Jose Pe- -- ,- '
rez Espinosa y sefsora Eva Vita. Manuel Leon Y sefiora Melba Diaz 3 Antonio Maya p sotiora Mirtita Diaz.
Doctor 0. Martinez Maclos y so--- -_________________________________________________ ora Morcy Casado.
Nena Menendoz Zaoroa y Gene -0
PENSAMENTOS roou Azar Joetle y Rebeca Leon ~y Manuel Gil. ..La i d Is gnrates os so- on dscabocar sos iopronionda Doctor Gaudoncin Casirs ,y no!mojane s suio salna do5 oaooci enlis flora Mercy M. tie Castr, Jo0 P0& 1
idejas faltncsuo carco do ainguet-ose Murti. c ojoms Serra e H~ilda G. do Pirez Soaentido.-P~utareo. aujer deo Mrti.nvr0 u ca etsHrodzyMnn
Ias gonlosts dodiero iglosia de 4aue apaa 5Ap r sa oseunte otrJs a
I I 1. _'- I I
. I I I I I
I I .
. I I I '
I I DIARIO I DE LA MARINA. lqartes. 21 de JuRo de 195.3. I.Moticias Nadonales Afio C 11 XXI
I Pligina 18 Noticias Nacionalem I I I I ___ -_ 11 ------- .
I Pese a M opostc65n, de Mosc'... Pidendetallisitas .
: Cuba y el Japoin en La Actualidad I I
. I I I _1
_ pRMERA) I I IU gt a to que, durante
Con6 encia A grico Wontllnu-,,w, d, W-ar. rRTMA) (Continuacilin d Is pill. to pr mapl'ipll ref orma de ley de
- .. clu.ce. a to I
I gestiones de nuevo at Poder mediate uric- s-atarnj _,I ..-4 e 65-til sea Invasi6n, desembar enhower 6cribi6 at Conciliar: Union Sovietica-lid elviadulio' .
0 Co- Maria Oriental Manteca y otras proPor Miguel Penabad Fraga 0 de commandos, bomboardects, "bogotazo-, etc. es cosig clue no hace fatta, 4isucelstci qua nuestro objetiv .
. convention commercial aclarar; at hecho indudable as que e lste ese grupo, decidido, seglin mun as ayudar al'pueblo de Alamo- V lanes par mis 'de 15 millions de quotas gremiales
. Razones que abonan la reform de, la me firms, a deponer por media de log armas "I actual Goblerno de to nla Oriental, a pesar de log obstAcu- d6slal"i's. superando asi la oferta del
I 1. a ; autoriclacies presiciente Eisenhower ,
I Itepiliblica. Se sefiala concretamente an todos los mentideros, hacilli des ocupaci6n de dichT zona, he ot- Par otra parte, las .autoridades
Ley de Minerales Combustibles Negociaciones it base de el grupo qua rodea at Dr. Carlos pr1io con el Dr. Aureliano Sinchez denado at Secretario de Estado y at norteimericanas han rechazado Una Para ser fijadas segim
I Arango y el doctor Eufemio FernAnde'z a la cabeza; me habla de con- Director de Seguridad Mutua que
i PrOt (',5,ia clue el alto mandf) comisaI En la Mesa Redonda sabre ]a yan construfdo, tales conno edifi- 'gran compra de azficares centraclones en Costa Rica, de concentrations en Honduras, de pongan a*su disposiclitin cantidades rio eldinnir Semyonov hizo ;it alto I eapaddad..eom rcial
i dep6sitos an Guatemala, de preparations Para una blitzkrieg qua diri- de estos products alimenticicis Pa- com'sittio vstadounidense, James B. a 1
Mineria celebrada at 15 de junio, clos, Pozos Y auto anexos, almacp- hosts ra qua me utilicen an et alivio de los Conari. en to que acusa a las nor- .1 ,
Par a] hilo director de In firma girA to Legi6n del Caribe ... Hay muchos collancis qua alseguran blo de to Ale- teamricanos de estar ,enviando cW de Its Asoclo
. Paco Prieto,'que es mineral has- nes, tanques de dep6sita, sin.pa- sufrimientos del pue segfin nota oft
. ta Is m6dula y hombre de volun- gar indemnizaci6n alguna. Si- el de corredures de esta, pipza. Lam. concern to fecha-16 de 290sto--, en que se lanzari sabre Cuba at horror mania del Este, an to major forma avion- a la zQna sovl6tica Para cibn cle Detallistas de Viveres de La
tad de acero qua ha triunfado en Gobierno at Ilegar el asunto a esa 1 barn, Riggs -and Company, li!a reel. de Una matanza sin Ilmites. Es A eso a to clue liaman "at Camino insit- possible arrol.ir violates de Prop is aboijopublicaunns,
- blo, a.yer at sigulente despacho, re, rreccional", es a also a to qUe aluden quienes advierten amenazadora- Repartirin log alimentoo C, 1. oaganda Habana, que rid
. age sector, braceando a vecet con- fase, no resolviera expiator direc- I an h0stws a las fuerzas arm dos de dicha Instituci6n RcOrM interest?
I ac onado con negociacionei de un ment, at Tribunal Supremo que se rjo, del derecho, de las leyes de BONN. julio 20. (AP).-El
tra lacorriente de Indiferencia y tamente to concesi6n sino otorgar. Inuevo Lratado commercial, entre Cu- I Ah P de Is Federaci6n Naclonal de Dede dif cultades, dijo: "Yo creo sin- to nuevamente, as I to propia jurisprudence cubana sabre to material, Y declare con lugar Iler de Ale'fhania 0&.identai Konrad ora dice Mosciiii qua ayndari talliBtas qua, recabe del Gobicrno
3acada 6sta a ba 3 el Japan, 1136 ser a a basin de eI Recurso de Inconstitucionalidad: de no hacerI6 gsi. desembarcarin Aidenauer ha prometido que ei Go- I esUma que
seramente que. at inverter dincro pilblica subasta con las garantias una mayor adqu sict6n de altfiares BERI, N. martes, julip 21. (AP).- un-a ley que anule los reparto3 do
no que preside harit todo to que El g,:,ierno communist' de Alema- quotas grerniales ,par
en Ja minerfa par capitals. ya que establecen las leyes y el re- 1cubanos par los Japonesm y tam. las troops de AurAllano Y no quedari aqui titere con cabeza. pueda paramayulla rk a log alemmes nia Oriontal nuncio hay que Ru- Jos mismos no se realizan dentro do
sean cubapios a extranjeros, re- glamento reconociendo el dere- Wn una incrementacii6in de I-as Quien esto describe cree que en todo eso hay mucho de hibil pro- oriental as h mbrientos con at dona- sin h,, acordado dar. a esta zona 231 la norma de Justicia. Para qua fut
quiere garantfas, necesita un cli- Cho de tantect, par sesenta dias at compras de products Qel Jap6n par paganda dirigida a obtener effects econ6mcos. La preocupaci6n prin- tIvo del president Eisenhower de MillW,,, d, rubles $57.500,000) re- I dictadta dicha ley, asignando las cuoj
Ins de tranquilidad absolute, par- concesionario cesante. Es decir, parte 'i nuestro pals. Dice mf Is cipal de Mismi,'es hambrear a Cuba Para clue el gobierno de'Batista articulos plimenticios par valor de presv ,odnlz on alimentos y algod6n i tits en forma itTegular R log contri
qua no es to mismo inverter di- que el petrolero, tram d 6itada formacidn, al-julgincla por me haga tan odioso qua caiga Par imp pulacidad. Olvidan la experience 15 milloTwis de d6lares que Jos rusos para itsto del afio 1953. buyentes y no de
. 'a tratan de imp dir qua Ileguen a su
e un caiva- e La ,', Ta cle ayuda rusa Para su I capacidad y desenvol"Orniento.
I Japilin: "Japan plensa nk-gociar un linipopulares, de Estrada Palma hasta el dia ningun goblerno hubiera Adenauer di6 las gracias a Eisen- nocel i'l o lbllcb 10 dlas despues cle Dichg reun nero en una mina, en un lugar rio recorrido P- autoriZ2do Para I Prensa Asociada: propia en esa material: si en Cuba CRyesell Jos, gobjernos par ser zona. 11 hamb 'Wo sat6ite W6 dodo a c9- I -1 I
apartado, donde el mineral es de explorer y ademis de hRCLrle convenlo commercial con Cuba el mes I'n de ]a Junti direc
baja ley, los problems del trans- frente a los gastos de studios y ent7ante. Las negociaciones; me efec- dorado mis cle sets meses. : hower par "su generous otrecimien- que I -i-sidente Fisenhower pro-, tivi, adopt Colas otros acuerdos.
porte dificiles, luchar contra is explaraci6n paga 15 centavos tuarin en Washington, %egian Infor- Pero esta creencia del objeiivo fundamental que se persq e no to", que, dijo. "ha causado gran ju- ,, iai 15 miMones de d6lares I
La Legion del bilo en toda Alernania, y cle modo en Eli -ntos Para ayuclar at pueblo _EI president seficir Manuel Ponaturaleza, que en un negocio de actuates par hectirea, Luego, tri, maron funclonarlos del Gobterno sfgnifica desconocimfento de otras realiciades. d M6ndez inform cic lox
1. jr ( especial ha dodo nueva esperanza Y cle AI i-aola Oriental asuntas de mayor interdA pars, Is
otra indole". Luego en otra inter- de otro calvario, recipe la conce- -ayer. Los dos pai3es eltelaw no ti-a- estA organized, Ilena de armas. agazapaill -en algcln sitio de as nueva determinaci6n al pueblo de A asas 24 h d 6 d
venci6n, apunt6: "Nosotros nece- si6n de explotaci6n, paga el ca- non tratado commercial actua:Liente. rica Central", esperando el moment de lanzarse RI ataque. Mientr zona soviatica ' I close, ,, I., qu, estilt prestando preIa., cle ocupaci6n". que 1 -,nhovec h Zra' su'.fuerta ferente atenci6n entre atlas el del
sitamos que al hombre de nego- non, si obtiene mineral paga rl Japan desea balancer sus compra3, iste Ilega, se conspire con el prop6sito de conquistar algtin alto Me he entered nia Oriental y ,
ci!s que invierta su dinero en to i royalty y ]as impuestom, se le obli- ,par valor de $60.00D,000 en e o con pena -ana gobieir,) rie Aiemafc -as, Is alcubano todos los aftos. ouba a"C"' i7xilitar que traicione a Sus compafieros actuates, y accept r belar tales I di6 el Canciller- que el Goblerno el Mir -'l n de Bet, iones Exteril-' Impuesto a las ce7vez regul mineria se le den garantias Para go a perforar un nl umero, de pn- ctual- ales guarniciones. Unido eso at ampule do Ia Legi6n del Caribe, sovietico ha rehusado su coopera- res ,so 1, I w,, V. M. Molotov Ia re- k ei6n de las distancias para Ia aperq c pueda ir a esos process de 7os segiln Ins pertenecias y at ven- mente Importa. menos de S1.500,000 a cu de auxilio. itural de nueNlos comercios, rcgulFL-.
u I en products Japoneses cada afto. tendriase ya material sufficient Para comenzar Ia guerm contra eL ci6n a Ia acci6n chaza: N in calificaron como un ; clones de precious etc 4
d P ql, Indo ello pueda significar a Quisicra pedir que no se retire I
desarrollo de esa industrial, Ia in- cer el t6imino, si Ia,-r6 enconir-ir Ja on piensa pedirle a Cuba que Presidente Batista. Los sufrinnicnios ,e I vacio 61 tie propaganda.
ustrializaci6h de los minerals, I tras ufta gran inversion, petr, Ieo. a I ofre-imiento de entrega de articu 05 I El 1, s(n rochazo h170 porter fu- -En astintos generates me ncord6
bra, Una cuenta an yens en el Cuba, no important. Y en caso de clue rc.,U1- dificil tornar Ia Isla, pues alil nticios .debido a esta negat'vil. 1 ricIS05 ,, i-, alemanes ya que esta 1
ings lejos de to que se ha ido has- Jo pierce todo, vuelve at Estad" Banco de Japan y baJo este plan se puede proceder a provocar a I con el atentado "Par el contrarian deseo expresar deosrignosr suenf;iinreCsomAisnt6nnioiiteSgierardLa
to ahora. Yo creo qua 'altimamen- y se le reconoce el derecho do Lin "bogotam', iniciad Jos alimentos I ar ctltll I"" Ia probar que sus jefes
I Jap,)n pagaria con 161a.P.5 Is mi- a Ia persona del Presidente.., Quedarta Ribierto asi el Camino gloriosa latiesperanza de que
te el Gobierno de Cuba, par con- tanteo, Para compare to que it tad cle los $60.000,000 i05 ' ; '! m2njobras political con Francisco del Cucto Y Jost Cavieque Comp7a I or, Ia reconquista del Poder para ]as personas que lo perdieron el se n puestos a disposici6n del Go- I el'han , des, Para que en unI6n de atras si.
ducto de su representative qn Tul- cost6 su dinero. De ese modo, il-i- ell Cuba y el resto se icreditigri 10 de marzo. Se estaria anegando a Cuba ell sangre, sembrando qui6n bierno Federal, que por su parte h La 7,:, ciulliclad, que comenzo
so, Oklahoma, no va-nos 2 decir die se dispose a inverter. S6JO ;15 R ]a cuenta de Cub-a ?,i Jap6n, en Ir Pra I a- len Oijental ol pasado 17 de usarlos de a Be: i milares que debmi nombraT el Cendel petr6leo, torque ese no es el I grades compafiias que Poo (in yens, con Ia cual Cuba pag-aris SILI sabe pacrR cuAntos afios el horror, iy pala, qne'. ;.para que Marti y mantra mAs efectiva possible Para I junto. (-lri' nuo crescendo. Tonto et tro de Detallistas de La Habana y
tema de hay. El delegado del Go- enormts negocios y les con%., ne comprals de products iiapoii,.es". Maceo, exiladoic, regresasen? No Para que Eufemio y El Colorado .qocorrer a ]a pottlacian (de Ia zona Gobicirn d,, ins Estados Unidos Cc- La Cjkmara de Comerclo China, Co.
bierno de Cuba, hizo alli unas de- ---- -- ---- - -- volviesen a ser lox amos y seftorm de Ia Propledad y de Ia vida en sovietica) que sulre. I mo el do AI(,niania Occidental lie- labored con los presidents de dii saber donde podrAn conseguir po- I chas Instituclones y alsistan a Jos
claracioness que prActicamente zos de reserve Para el future, ol e- Cuba. Declaraciones de. Pieck varon -, sfuerzos mas lejos Para ,
son el ini cio de Una politico mi- ran, nunca Para beneficiary at ri ils En nuevall, a Porque se, esti jUgando nqui con Jos pilabras. Se present-ala rea- BERLIN. julio 20. (AP).-El pre- alurientn! at pueWo de Alemanra Peuniones que 6stos tienen coi-ceitaI o candor iin grande sidente de Alcmania c0munlsta, Orienti da con los distintois sectors, tannera en Cuba; 61 ofreci6 a los que qLle seria .admirable, at no salmacenistas como Industriales y
que es un consumidor, sino pain Wilhelm Fleck. que se encuentra El Goh], : tin de Alemaria Oriental to
qUi3ieran venir a perforar pozos evitar que si hay petr6leo ca,. a __ -I--------- estuviese Ileno de malicia, de pilleria, de jugaireta Ia exposici6n de Ins desde abril siguiendo tratamientO dijo hoy q1,C soliciliti anxillo espe- lemboteclorcs de refrescos, -con
. de patti Ia eliminaci6n cle los en manos de competiclores. 1., s (Continuaci6n de Ia pig. PRIMERA) hechos. Cualquiera pensaria, a] oil les, que el 10 de marzo vino a sembrar en un sanatorio ruso, dijo hay que cial de iuq Soviets hace dos semanas, el fin cle poder clar soluct6n a log
que no so encuentren en esp ,a- - __ - - __ I el delicancierto y to ilegalidad en on pals cine era un reman5o, una )a Republica Fe era[ de Blinn debe I
impuestos, independizar a los ope- Puntos principaleg die N Ireritia d es decii lnt( s de que ei Presidente pmblemas que con log mismicis vie.
radars que descen perforar hue- PANMUNJOM, Car jug 2, 1 ne-gociar con el r6gimen Cori senhoItcr hiclese su oferta. nen confrontando Ia close cletallis.
so. nadie los conquista y con ,I o. I tria feliz, sin ladrones, sin gangsters. .sin odios furibundos entre Ei
call secos; permitir a cualquier se rierran todas las oportuniciadr, I tAPi.-He aqui los punt" Pr"-'P"- I 1. oposici6n y el gobierno, .sill drspreci b oluto de Ia C -9t t I I antes de que Alemania pueda ser El Gobn rno express que el r6gi- ta y que tanto les affects, sum Inte.
le.5 del acuerdo .pre'iimir,.,. .,.L,,e ,. a s 60, nd u c',",.n Linificada. spills "cit ,.nide- reses,- *
compafiia Ia libre importaci6n a Para darle at pais to que reclaoa de Ins ]eyes. A iuZgar POL In qUe .qe dice. antes del I C no ,nnen so,,,,! ...... d c, ,
tregua que, segun se cr firma del Presidente, que tie- rar 12 ficnvion" accedi6 a afiadir
I I:lViamos con oil gobierno Irspelado pol tocios, veneradoo con Lma nVL37,arios, aparrci6 en una decla- 83 000 ton.ladas cle produclins aii- -A propuesto del senior Benjamin
exportaci6n de topics los equips Y Para su progress industrial. mado en breve, habienci CII.I.I ,rl.4. "iLIr- I enticing 7000 de algodon
herramientas necesarias Para Ia Toda esa Porte de Ia IrgiSlacitri "Istas 111,711cado que estAn lists parn Constituci6il sacrosanta Para Ins cubanos. con un Congreso que era racion hecha pvblica on el Berlih M at Pelto,, me adapt el acuerdo de roll.
perforachin; reapertura de laigas hay que modificarla. El Estado 7,n ultunar ]as detalles pendientes: rnodelo cle patriolismo: coil unas 1)erspcctiI,,Is electorates maravillosics. del Este y. q 11 e tiene par finalidad acuerdo roinercial entre Jos dos pal- ,Itar de Ia Federacl6n N2clonal de,
Areas de reserves naclonales que Cese de hostiliclades doce horlI5 Y Ia verdad es otra. Se vivia halo el inipeiiii, del gangsterismo, par enantener Ia ca DetaIlLstas realize bodas I-as gestio.
. puede scr till socio'capitalista dii I M pafia de propagAn- ses. I
- ada 'it ic do en favor converse iones nes a u alcance a fin cle obtener
fueron devueltas par companies dPSPLI&s cle firmer Ia trer, -otjr. I de c 'en.
no.ocio, sin aportar i N Ilia; I dLbilidad del Preltidente Prin. Los ortodoxos denunciaban ..
exploradoras; garantia a todas as contrario cribrar cationy royakv, da de ];,s troops a dos ometros a en sus tri- tre alemanes I Rusia vende alimentOR R Alemanial a In mayor brevedlad el troslado del
compahias y que no habirfi cambia I cada lado dc Ia linen de demarca. bunas quc desde Palacio se coganizaba contia ellos Ia matanza a mantis i Fleck dice que In unificari6in es Oriental, para combatir el hambre Impuesto que grava Ia cerveza, yx
luego hacerse clueltio, cle to qn, cion. creando unto zona nCUtra; no de los gangsters. El au tell I Iciolo \.eja coil hn, ,,)I* avanzar el almarinque, ",title todo tin asunto Line affect at I BERLIN mho 21, martes 'AP).- que en Ia forma an qua me viene en las leyes cubanas sabre petr6- otro invirti6 Para: explotarlo o se perninte aumentnr el n6mero de porque el 19 de junto era In fe( Ila wilalacla jol in ortodoxia Para Ilerar pueblo aieni
leo clurante quince aficis subastarlo. ,'.Par qual el Estado. le- impas a to cantlad cle perti ochos L' Union S,, jetica ha accndadcl en- I tributtando ,fiects, grandemente log
- i las carceles, a decorar con cactav( I P., Ins fa:Aa, Se vivia. en media I "Los enernigos de Ia Paz y de Ia vi r rna, d, 7 mill ones 'I dillor's I ritereses; de huesL-a close.Desde luego, que suponemos que jos de aplicar esa ley del emotion. J)Cln Se PLIede sustituir hL:rLa 35,000 unid d ana --iriadiii Ia deela- lot on Alimentos,
no act6a -par su cuenta. rinnibres mensualmente; do ]a inseguriclad. el miedo. ]a tiagedin laf-ile N ,11 fillrecer inevitable. P alem a Alerriani.i Oijen -Se tom6 el acuerdo de dirigir
retirada cie lie-an ;I deli que Ia cues- Pero los habilantles tie esta zona
quien tal afirm6 ante Una audien exploi a. nopas aliaclas, en plaza de cmen ;P01' qU6, entonces, pieserilar ]a ituaci6n ooow unit Inexplicable oven. raci6n unit comunicacicin a to Federacillin
cia cle petroleros, pensaba qLle Ia ti6n alemana puede rosolverse sin el tendr6 n ...... I. ;,,ar Par ,,,,a, arlic.l.,
e xplota, y vencle, sin recurric ;I it de las Islas clue ticnen ,-n u turn caprichosa del general lldtibla? ; ,uvbln alernam sin ini entendinuen- manufaclinados. I Nacional de DetalNgt-asnarn que por
actual Ley seria reformada. PLICS Comanditariox que todo to Potion p"'dcr ell Corea. organitsmo se salic i & del gcfior
Cuando el doctor Carlos Prin Ileg6 a Alo ,.,co, declar-6 que el Partido entrEr nlemanpl; net Oeste Y del Et gnbirctir communist de Alema "" I
. Ministro de Hacienda una pr6rro.
de acuerclo con to expresado por "' I u go todo In pierden' Eso v Organizacion de una Comisi6n JMI- Autentico era ya Una frula podrida F.1 sal)j;, que so caida, Se debi6 mis i Este. ,sto es fundarnentaimenle nia Orictilal ai tuici6 lio I, lemprano
el senior Paco Prieto, ningCin In- itbSurdo y par to mismo. hri, clu, ht i do Armisticio, con c;nco nl.cia- Ia deslealtad de mucho5 airings, a Ia xnulencm de In falso. I I ga para elopago, del irripies:o crea.
versionista petrolero. es modificar Ia Ley de M:ncialcs Jos de cada bando Para f-scali: Ar a: 'a an pana opoFi- las en\ios ,xtraordmario, ruos.
puqsto a.solicitar una car (', lwsion Fiscal cle poises neutralr-s I nita. que to habia deSpopido do Ia uluma ombra decaUtoriciad, a Ia onducin de qne In celebr i6n i Admitio habei ,e %7sto foi z,'ido a pe- J do Para s damnifif-ados del temcombustibles, de raiz. clo de"Iro ,eracvinCs onl- alenI"nes I cur avuda "Nai Ins veces" a Mosco I pra.1 de' agua, en visla de que at
exploraci6n, pagar un canon cle Silela, Polunia, Suiza y Checosic. falta de carActer, que a ]a ambici6n person at de nacie. T en el fordo fa-ililar tin acticri-In cir, Ins curitro Para que ah tara Ia escasez de all' : & rrnmo colicedido pic7a el pago do
Hay que normal el procedin-o-i- ,aqma, que vigil el cumplintiento, de so corax6n debiii agradecer rl golpe del 10 de MArzo comill on bi I grades poirricias nect(k del proble- ese impuesto resultaba exiguo pars.
1.9 centavos por hectares anual Y I e mclitos. El r omUnicado official ex- I
. to de Ia solicited de exploraci, ,,. de ,,a tregua. I I St
cle contra hacer una inversion en supremo, como citing, conmutacion de Ia pena de muerte que pesaba 1 ma alerrum". I presa que lw carganwritos, que se- U cull, plinniento Par parte de nuer,
e5tUdios y exploraciones. S., a los filar t6rmino.; at conceqninai I(, Canje de prisionercis rn Panmun_ sonre it y sobre Io6 stlyos. Es ,a Fulgencit) Batista a quien le debe Ia Condenados ) 16 ohrrrof, I ran enviado ,:ochjrante of resto de tra close
tre5 afios de concedida ]a exp;ora- i v at department que tenra que ),in). en on plaza de dos meses; ins ,. ida, Ia conservaci6n dv Ia 10LILIna, e, inclu ,,. ]a conservaci6n de cz-6- I BERLIN, Julio 20: ,AP, --Un tri- 1953 consi : it en 27.000 toneladas
acer el reconocimiento otor prisionercis que no deseen ser cbn- tatinal communist de Disde conden6 I co-A proPUF'StR del 3efior F-mricls.
rion. delaca continual su labor Y I waclos scrAn puesta.9 a clisposici o) dito politico, torque si el Coe a manos cle i, votaciCin orthodox, pasaba de manleq iila. 8.5(111 tonelaclas do del Cuoto, so ton16 ^I licivrdo do
, I war Ia concesi6n. Si dentro e! P R I a penas de prison a Ili obi-pros, asas, I 0.00 i innelacas dv ar ite I vsolicita la de explotaclon, se le I I ', non Comision de RepLtriacien, a Ia historic comb on P!eidentv maculadn. protector del gangsterismo, ho v 91' ,olicitar Ia cooparacuut del 0 ntro
. I 7.o fijadu el department do ini. macia por India, Sciectoi. Sui7a. millonario, nepotista-y ahoia ha pa.,acin ser un Pres on In clue fu Ili vi9ta a, Ia Canso 15,000 ionclada do aceites do -tas de La Haba
otorga par PI t6rinino cle 30 anos i ,, idente derno- I getal, de Detalll:,
itula N, I Tins no ha comprobado clue e ie. mas important hasta al-la scrul- semillis. '20000 toneladas do carne I
;I partir de Ia fecha del I a I Pohnia v Checoslovaquio: in India cl ,,tico, airojactin del Po ier li-,i inna diclooina military. cosa que viste da contra Ins r-beldes lie Alemarna I .I Cida do Jubilticiones y Pennio..
Nencimiento de ese pla7O CC5a el rreno solicitado esta franco, detr pi(,porcinnara las troitris do re- much(, v 1.500 to Arlas rip ques" El XnIor s de los Fmpl-,mclos del Comercle revolver at solicitant, 1 aine- rdn de priSioncros; ,os -iiles vri Am6rica, y que es c( mo on Joidan Para hmpiar e lodos Ins bain ocupriclon Sri jiiicio a --s product., Pt lie 231 no
dirrecho del conevsionarto, pasan- un rotografn conneircini 1iif- son- Miljolics do I tibias 1 S57 100 000 I cio Para visitor at seficir 14mistro
ro depositado Para que reatice por t rn insists isiele par cada III p-l- pecans. I TrsbaJo 3, Tecabar del mismq its
rin el Estado a sor ducho de lod.s ois) tiencn huvenla dias cle pla- Pero a ese ex Presidente que debi6 ro,(, -iocer on el fondo de ,it on- lenciarin a eadena pernettia por Sr I ------ ____ ____ -'-- ____ de
Ins nbras permarientes que se I SU cuenta ese trabajo, si So citnere "no I,- ara clar "exPlicaciorn-s- a 1- raz6n como los erruies de lo u o, Ic ha;). oi garado el golpe de rabeciII2 do In revuelta d, 17 de aclaracion oficIal en
___ rvisadn par Minas Ifrl', (ILI e 70 P ESIadcl : las comercios de viveres con canI l, isironeros reacios a vii lco; .1tnio en In pecinefia local
esiimular at inversionis'ta, n iscan- lv l-oflp.e. I 51 le acercaron Pucu a PCCO la SlI'LIIJS cit !a revoluci6n, los diab ,ontera tinas solamente vengan oblivittios a
,,,nia de neutrales-pota no.,Ria- , a Niesk),. junto a In fl --cco mits a donde ]as revoltoso, "ad no Perece una ... ; tribular R Is Crl a del Retiro Co..
do una formula p2ra que ( s:udle diilos a regresar; repitriaci6n it !051 .piritus que comandan ]a Le:,iori del C. :ilbe. Le dijeron po incendiron in
v explore y Para ello, to itie So CILIP camblLn de pareccr pit. In;,,. muricis esto: "Carlos, tu eres on honibre. !it no puedes quedarte asi, Comisaria do Ia Politia Sec: eta vI niercial.T ratara hoy el 1,, ______ I- -.-- __Cxi-,c pnr canon. debe de c nsid- clan cle mayocia de ia Conii ion Ael to tines que pelear par Ia tu o, Ii Lonc, que gastar millions si es .-,Ipcaron a various funcionaricis rlI jos (Continuaciiiin de Ia pfig. PRIMERA)
'on 11 obli. Ropatriaci6n. precise en derrocar a Batista, tu ei s cen titucjonal, it! eras legal, tu I de in familiar del sehor Hernindea
rarse cnmo invers:6n c o Otros qnince aclisadog, FlipliesInS lie, fueron Ins primers en tritar Dominguez, sirndo tendidos en I&
gatoriedad de dar cuenta : orre. So recomiencia que So rulebre I on has quedado como cobarde". Y cu ,ndo Ia l6gica indicaba Una res- I e6trinlices suyos, fueron senate, 12- r auxiliar a las victims cuando el casa del herM2n d .1 I conference political dci, o qe o e a7ue sector
norizada no todo el estuav, ,(,-,,I. to dias ;I contar del armis I irin i Puesta taiante, rccordando a las arenas clue el 10 de marzo no hubo I dos a penas 4ue oscilaron entre vehiculo so estrell6. Club de Leones ven P. sel- I Manuel Hern6nd" in
l Co de sus resultados. Si c ,reeai- d que fuera a Palacio a olrecer sus arrinis at Presidente; que nadie mr e y 13 2noq de cArcel. I ez Do nguez, rnPara diFeutir el arreglu ciacifico del mi je I Trasladan a Camagrev Jos ; nocidn industrial que opera Ia mAs
da In explotacion. se rneu ntia ,iiiiiiad: dio su vida por Ia Constitucion: qLAc el auienticismo se qued6 en sit H P't I' hay. con occasion ciel-juicio res I I
A, al vencrr Ins 30 am-, c- c ,Irc ar a esa conterencia el pro- I Casa; clue eran muchos los pecado -,, las fal as; clue no hulao la menor is hahia dodo publicidad lilcuna rnPortante panificadora camR$Ue"" a Jos disturbios cle Niesky. Niesky At mediodia dp ayer n,-nn trn5- yana. de Ia que era copropietaria In
sobre turi S M 0 una ,nw-midad que Se exlY, so bl m, do los pri5ioncros que inis- serial de protests pliblica contra el Kolpe, parquete Cuba estaba cansada de Goerlitz. a I nclaclas a Camagiley InF cadAI-Pres viclima. I
de ,-, Pa el inxrrsionista PC.' I tan or no volver, con Ise encuentra cerea -_ -_ -, ), ,remia ai&F I de Ia inseguridad, del gangsterismo, de Ia criteria poli(iquera, cle los I orillas del rio Niesse. donde I- ro le tndo In Inverlido N, d,, I n paa tarlo; clcspu de trellita I
Desde aver se encuentra on nues- cilas, b que aun insisjn ell no val- odios y de las amenazas!, el doctor Callas Pi a mordi6 el anzuelo de Ia Iobreros en huelga fueron salticlaric,
tra capita I Una nutrida lop ado R favor del Estado. E5 mas ver. se, -n puestos en liberLa.1 Curcio Legienn del Caribe, y puso sus e5perLnzas ei. el Camino insurreccional. par Ins tropa, Polocas del cuerpo do
dclegacion ju ,,,. darle I ,,,I rocas atim(;,ia! tanques el 17 cle junto.
de "Icones' mexicanos quienes han I 1% lies -q Surcorea. con terec'm a Ahora bicn, ;.quicnes quieren en Cuba l carnino insurreccioriRl? Se levantarin otra Yer
ven ido a La Habana on viaje de pre- le gradua!,nente el RoYaltY on it a pal Is neutmics. a clscicclOn. No to quicre cl doctor Ramon Grau San IvIa tin. torque sabe que las BERLIN, jtilin 20. (Unitea, --FI Respaldan los Claustros de las EsC.nv(,nci6.n Ia Coal celebrarAn ... I escala hasta on li-nitc. po.ilo, I Los c( iuniStas se reso rvaron ol I masas aulenlicas estAn siguiendole, rras y ,ins cada dia; torque el n1ralde del Berlin o-cidenial. Frno 1(, que le interest at Estaclo, rc. doiningo .1 derecho do tiaer Let
Ia conleT -1cla PoIllica el , -uter. Airinatim
del 23 i at. 25 del corriente mes (I c se produzra putroleo qu,, ,e 1) Do en .la .,.i, "I, Cuba. y sale a los campo,. y a as calls, y capitalize eL Fj spredijo que
en N16r do Yucatan. de Jos 27 00 prisionerris no"Cor, on, sentinniento oposicionisla innate en el cubar.,,. Grau San Martin no I Oriental e levantarA otra voz con cuelas del HocFar a las Dras. Gra,nral In lcm_ a el pals' Pa:i :,a n a., ( ,,, tra CI pribierno comuniqa en forma t" I
MAs de 150 personas integral In anlic, iunlsZa_ puestos n It. necesita bombardier a Cuba con Ins trupas de Aureliano 3, de Evifernio, I mAs Niolenta que el 17 cle junto Y
vxcursi6n de leoness" mexicanos P-11CURtna ,, Sol; inclust.rias. rioe J IbIrlad Por rden del preldeol- Cie porquc cuenta con votos, porque cree que putde ganar en unas elec- denunci6. al mismo ticnnPo, In Ilmlque cri Ia tarde cle boy asistil-An co- a fuente do, riqueza y de t:aba- C'01', a del ,r. Esios 3 a s nan r,. I i ciela Yanes y C. hm6nez Rebollar
mo invitados de honor a Ia sesion- , porclue os inia paiadoia, que ftlinado in seno de In no3lacl no clOuLS. El Camino insurreccional no to ,,Uiere cI doctor Roberto Agra- I dez de los alemanes ocrideniales clur almuerzo que celebrara -1 Club de [ E tado. coda A15 monies picros Sul roLcana. Monte, torque sabe que tiene en sus r ancs iina enorme porci6n del no se atreven a cumplir con sn cieLeones de La Habana, y en Ia que de As i
arbo)es. que son pairtmonio na- i Surcorea no p3rtlcipari ell Ia-,firma clect0rado national, y que en unas elecc.ones c, n garantias, puede salir i ber cuando "el muncto entero" !Ia se aprovechani Ia oportunidad pa- I on a I expInlible desde el in tan- I del armisticio clecto Presidente de Ia Republica por los vwos del pueblo cubano. rc pondldo al Ilamado de Alemanla Lo Cliustros de Profesoras de Jos Escuelaq del Hagar de Ia
ra impulsar una iniciRtiva de este I , que so conceded y par I no SEUL. Con, juiiu 20. iAP).-El FI Camino insurreccioral to quierr u, .ca y exclusivarriente aquella Oriental. Republica, levantan su voz Ilencis de orgUiln Para respaldar Ia ActiClub, dada a concern en 1940, que I ' i 10;.c!-ia v comerciantes cip Alemanis
giclo surco.eano en Ia Cinusion fiacci6n del autenticismo que se slente ya vencida dt ante7anpo ein ,d tud clignisima de los dos miembros de nuestra close que nstentaron
*niscria anual, clue entregue eror- 'C ntal". dijo Reuter, "clue, e- .
es incluir a Cuba en Ia red de Ia 1 de Arm sLlcoo, declare 1710Y ']Lie no las urnas, que sabe que ha muerto politicamente. Junto at c. So representation ,. IacCol I 1'' designada Para I'StUdiar ]a llamaCarretera Panamericana (Circuito Tries prediol, por ariendami--nicis %o.vera a Panrn injorn a -)n.llo, que tan amilanadns con Ins success It('[ do Ley d, Ordenam nt a Docencia, doclora,, Consuelo Jimknez
del Caribe), Ia cual hari possible ridiculous: que tolere in aniquila- se mcdificluen 1,,s t6rmnos on que dente Prio hay conseieros, Jos guapetons, que Son consciences de sit mes pasado. Hay compafiias clue tio Rebollar. Dire
un mejor intercambio turistico en- ci6n cle Ia fawla ,- dr, la flora ac- esta redactaclo I armi iirio. A i incapacidad Para Ia political, de in alergio que el pueblo senate par ellos. 61o evitV hacer control; con B(,,,- Clara de Ili Escuela del liogar cle La HLrbanar, y Graqucda demosLraciii qu-2 a 2pomcl6n como sucnan pa tin o-cidental. sino que estan canco- ciela Yanes, Decana del Colegio Nacional do HogariFtas.
tre Ia Florida, Cuba y Mdxico. tiva, y que cri c'arrin o le ponga I tol6gicamente con c, Fader, quieren conquistarto 11
tantas trabas a (Iijiei)rS C C or,,:,nns a I n Es legiiinin nuestro orgullo. porclup hin sibidn harer honrar a
Los leoness" mexicanos que nos d los dirigentes sure Lunque sea en media de on mar dc sa-gre y de metralla. Tarribien I landr) ]as que tenian He rocibld,,
voutan van 2 render homeniie a cuerclo mediate el Lint Cor a 9' ivimerosas carts do Armal; (too me In claso. inanifestAndose coil epiritu do libertid y conciencia, pri-,
penc-trar on Ins capa r I dida. no ha ces.Ao. For P ITJC oil a I VStan en el carnwo insurreccionRI-les o adecuado!- Ins gangsters I i 'Proctintin si es, prudent tratar con vilegio do cultoS. at defender por cricinia de 1- inleresey CInsistaff,
nuestro Ap6stol esta tarde, a IaL cins. clas de Ia licit a ,i( ;iuis de estu- cpIlrvelsidenle Snigman Rhee, no ha ha- Irs que no perclonan RI actual Gobierno r, restablecinniento de In auto 13ertin Occidental. ,'QuO Samos' 1, 11 Ia culluia cle nuestro pais. Ins dprecho dcl olno Nibino R seredu.
colocando una ofrenclaefloral ante diaclas. rastar Sul, ., a tinnomi- I bido comenlancis recienles iidad ... nuvblo unide, a on conglomprado dr, cado do acuerdo con el nivel que le c-it-sponde R nUestro Sixtus
su estatua, en el Parqu Central. "it, ""
Han sido invitados especialmente : cas, pagal CCli'l. y que El delegado de it-ferencia. !,tnf- ridad moral pnia pdirle a tin joven que murra opportunists ctillul"al present. Porque han s;,bid,, cn-,I un, aunque ]a mayorfa
liablancin at pueblo alernan por a no) hava querido escuchAr o no haNa porfidn c(imprender. Ins RrgUa esta sesi6n el Encargado cle Nego- cuando So ha !o:!,,d,, ncontrai ol I raI Choi Duk Shin. quien dosde el par rettotraei a Cuba a to clue era anici del 10 de marzo? 'Es citte I PSI.166n de radio Rias do ]a z(-Pa mentor's que fundamental el pio ,'Clo hasado., en doctrines on plecios de Mi5xico, S. & el Licenciado l product. qUo on ',:,, a flor de 25 de mayo no asiste a ].is I .-onto,-), s, o1guien tiene el derecho de hacor clerrarar una sola gota de single, noricannericann, en su 1coIll na raduriciad y .sabre Ins ruales pivienden construir PI armaments
V-nricro N.qvnrrn U--o- v so- i tiprrn Como el arhoi ro- Ics en serial de prolesta. (it" clue tio, I~~ I~- - -_ I~~ ,- ___ --_1--l_ .1 P-I- -_ -..:---.,-, __ 7111%1I.-
AfioCXXT MARIO DE LA-MAiRINA. Martes, 21 de Julio de 1953. Aigina 19
NO PUSMITARIAS
Seas
Ines foraliMthle y
1411) de 1eveldis de todos fes
OF
TODO POR L A L 0 TER 1A NATIONAL.'
t.4"
Primer Premio
Un modern edificio de dos plants con cuatro apartments A qqpdo Premio
Un d7amplia resident, ad m outh de Lujo en el garage
ell
e ci Cal a ente u6blA
t, J7ANTERIOR Y-POSTERIOR At- PRIMER, SEGUNDO Y MERCER PREMIO. T TENA DEL, 5 GUNDO PREMIO
kefri'ettrd r GIBSON Un Reloi ULTRAMAR de SeFiora o Caballero
t4O, n Ra TOROLA Modef6'3R
0'U"!i "L "a d o r a t I ii c EED N no e
no IOD T
Pifi -,Pfanto AK RROWNIE FIES A FLA-H cqnsu,4 qq
n T 0 flktAco Auto")6tico quh *,Cn J W Cubi*rfos
CLorto
Juego de medor %
U Jue RL
1AW I#,,
"Wo -W 11 -.1-11, 17 -,
do MERCER
JULIO 1953
VAGINA 20 DIARIO DE 1A MARINA
Reconstruirdn calls que no se WILL0 E'ta disminuyendo la epizootia 1 D i r e c t a d e I P a tronato Pro MUSCoNacional
re arandesdelaepocacoloniaV RUA) de encefalornielitis en la Isla' Anita ArroEn ]as elecciones regiam"entarias Julio Lobo- presidiri Y" de HLar. nd '0
,,a Urruil ',as d.0c i2;srth. Fr.yd.
P que scabs de efec= el Bag,1u64 nR..Mr0iur1Nj1o H rn
I o I!;idez
to Pro-Museo Naci i-= ]a Junta & Gobierno y 'r seASi declar6 el Ministro )de Obra8 hiblicas al Por Setrgio A ehal Se evidencia el control sanitario. Trabajo en In rita instituci6n que desde hace tandotar nora. N na Arandea de Echevarria.
to, aficis viene luchando por F ,,,L, designados presidents de e y Liuch Bert, Miosotya
referirse a las eaftes de In ciudad de S. Clara Subsecretaria Adyninistrativa. Abasto de leche Cuba de un gran murL hon", I mayor general Fulgencio Iduate de Gans y Clara z Vieltes;
Un 111tevo truco integrada su nueva directive en Is Zaldivar, jefe del Estado; is sefiorita Maria Luisa Lay y do
En el hotel que lleva el nombre Distrito Militar co Por Rogello Franclif de Alfaro, Ram6n 1,ilesias, vaquerla Medra "guien e forma: in Pilrn'era Dama de In Rep tblica, Is Cova y lost peflores Juan JOSA Sie ronel Pilar Gar-, Arez le're t
d Is capital villarefia, ofrec16 el Ci2, recorriendo Is Clinica-Hospita) Hoy se vende clerto liqu I ido de Is Redacc16n del do., Marianao; Su Presid-eMe de Is Junta de Gobler- sen-ora h1drta Fernindez Mira
Comit6 "Todo por Santa Clara", at exist-mte e insp iona do Ins DIARIO DE LA MA e AlYredo T. Quirez, Cundo Berm, ro de Obras Pfiblicas, inge- obras do const P, _,%INA Rayo ri, mcro 152, f' n e schor Julio Lobo Olaviirrilk' de Batusta y las doctors Tomils nde Mclez, Mariano RodrigUC7, Enri,alif in ala poner blanco el pelo, I que Caravia. Ariinando Marlbona r,
nst f ruce16 de tuinino Padr6n. Lu. name,. I virepre identes, los doctors Jorge liPe Cam cho Luis do Sato y Rinor non ca- v muchas lo estAn usando ca e cantina;S 0'
In cro Al redc E Nogueira. un ban- sas Ins cuales serlip sorteada enre cantina de bebidas; Tomds Cti&' Mafiach Robato 3, Jorge Luis Mar chard Neurnaiin,
e Lin rnodo, que hace 31 effect Los altos funcionarios del depir. 72, caf6 can- . Celestino Jolarlstl?ue homenaie, On e alistados del Eidrcito el 4 de seP- de la caud3 do Lin comet tarnento. previci estudicis realizado rrez Nueva del Pilar ti: president de Is Junta cle Pa- La Coni Oestora quedo inter- La nueva directive tomari VOI*a te I cual s tina: Flix Alfonso, vaqueria "-Pat. troops, el seficir Antonio Rodriguez grada asi: los doctors Carlos Ga
presidency cel homena= tiem bre.ey despu6s insoeccion6 ]a contrastando con lo negrg. sobre .1os filtimos in 0.rmes, hall Morey. y vicepresidentes, el inge- Na t si6n dentro de brev6 dias.
acompafiado- del oronel Pilar Gar- construct i6n de calles del mareell- comprobado -que el number martin". Guanabacoa; Alinio Gar- --- l1olu y Rafael FernAndez Vi
cia, jefe del Distrito Militar de UIS mf-nto "10 de Marzo" las quo tarn- Mechon blanco que parece muertes de caballos victim.., d, cis. cnizacia de Gillnes 271, caf niero Enrique Luis Varela y el Con Villas; el doctor Ramon G. Beren- bien seran inauguradas on In fecha qua nace entre I s cabellos epizootia de encefaloml cantiria: Sebastifin Kijek. Hospital de de San Fernando de Pefialver;
uer Esparza. president del cita- sentembrina. resident de la Comisi6n Gestora,
Cornit6; el gobernador provin- 'Del Carnparnenfo Militar nartio of v que en minuftlib e ztraordinari; 102. cantina de belddas. a. ca was
,aigunas rcsultR Fa shorn Ernestina Pola de Bust
uy on to, desde luego. denciando el control sarillario. Fueron or-upados por estas adul' mes de El En nto
in b mante; vicepresidenta, la doctoral Jurio: El
cial de Las Villas seflor Orencio Minktro He 0. P. rumbo a Call,'- En cuanto a lus cases scisnechosos teraciones 49 litros de leche.
Rodrigu oz:,el doctor Rojas Macha- niani; Remedios v Caibari6n, Hondo Aver, una que tendria de encefalurnielitis hurri-ina. se I(,,- Expedientes remitidOS 2 JOS JUz. Martha de Castro; secretary de He
do, alcalde municipal; Frav Casto If, ofrecieron tin almuerzo on cl tas, doctor Cayetano Socarris. vijui si,41o to mends. c1b16. en is Direcellin de Salul.ri- gados Correccionales por grass ill.
de Villavicencia: of seficir Francis- Cl,,b de Oliciales rn in pis,%, I'lainba on In Ruin 9. dad el reported del jefe local do Ni cesecretaria, sefiorita Angela Gran
- ferior a Ia reglamentaria. Imperatorl, tesorero; doctor Maco Colimano; el primer teniente Ar- Continuar-A el Ministro su iic- farribien su mechon luciendo, quero, quien informal quo ]a nifin Juan Damas, vaqueria "Aljobin".. nuel Mim6 Abalo; vicetegorera, semando Gonzalez Acevedo: of dera- rrido por Zulueta, Plaret"' ('' a:raia Ins miradas Teresa Vfizquez se encuentra en es. S. A. Vegas; ME-rino S6ncbez val
no del Cidegio Provincial qe Pe- baiLuan, oara reRresar i In croil "La %licida", M pe Adolfina FernAndez de Gra- o n
riod los demAs pasaicros. tado comatose, sin que sus sintomas queria nora
is a., de Las Villas, compancro de' Las Villas. do In que es title,- a experiment varlaci6n aiguna. ariania-' ve de Peralta: secretariaAe corres- L iq uid a'd
Feder= Sotolongo y el seflor A. ppd de Honor. Pern In miraban tanto, dro castro, vacitlerfa "La Col:W, Ma- pondencia, sefiorita Mellita de MonPicz. Tarnbi6n of jefe local de Salubri. IBO:. Mario Pino, vaqueria "Ell talvo. y vicesecrptaria, doctoral Gl*dAbr16 el solo el Gobernador Diccisils alecildes villarefios prern- (III,, dio riencia a su M21 genlo dad de Puerto Padre da cuenta del Zapoto Guanabacoa; Alberto Pitaron a] lKinistro .ollcitudes de di.10: "Scguramente dys Lauderman Ortiz.
,u vlsl ti 4nechoso do neda
agradeciendo at Ministro caso reportado corno Anton Recio 262. dep6sitcl: A
y designAndolo huesped de hon obras en sus tirminos pensarnll algunos neclos efalomiclitis do lasso Rafacl Vald6s, Neptuno 206, caf6
a 0" our ciste mcch6n us pintado, one eficira Mziria -in Hip6jitcf", Guanabacoa; 1
motivo por of cual of Ale Ide le, Fn of Palacio del Gobierno P.- porn no Cristina Hernandez Batista, que Se cantina (dos expedientss; Josd A. querfal "S, M.
h bin entregado Ins Ilaves de in ,inqls I He Santa Clara. el rnwistic, estan en to clerto. encuentra reclulda en el Hospital Ruiz, vaquerfa :'Villegas", Guana- Manuel Guerra. vaqueros "Oeste"
11 .. Es natural 3, muy M, ez, vaque.
riudad. Habl6 despues el doctor de Obras Pilblicas inizeniern Nn- 0 Domingo Rodrigu
1. P Chaparra meicirando c nsiderabl,- bacoa: Santiago do Ins Vegas: Celso Alvaaul Hernandez, secretary del Co. eucira, aCompahado del Gollerria- y at quo quiera se rue o. monte at responder at tratarniento rfa --ojo de Agua". Mariana: TMI,- rez, Virtudeq 252. caf6 cantina (dos mit4i "Todo por Santa Clara", des- dor v det.jefe milit-ir do Las aplicado. guel Delgado. vacitkeria, "Mirta' expedientesi: Ram6n Iglesias. vatacando que of acto carecia do ma- reci 16 In vista de diecisei, 1,11. Lin sehor qUe iba a mi facto Se agrega que esti on observe. Marianne: Manuel Delgado, vaque- ocieria "Medrono". Marianao; Pedro tiz I y solicitando del senior des de In provincial. quienes Io -n Tne explic6: "No estn mintiendo; cion el caso, de Dalia Levv I ria "Las Nieves", Marianao; Fran- Castro, vaqueria "Coca" Mari-anLO* MinMIriat co realiza,-utin do las obras tregaron memorAndums, con P, I,- 0 In conozco y me costa ca
quo es natural: Pero el resto na del poblado Wzquez, r pci tada cisco Liano, Real Y Avenida de Me. Vicen ,e Hernindez, va'queria "La mAs urgentes de in ciudad villa- clones de obras pars sus terri;nn c)mo sosDechoo. nocal caf6 cantina; JoS6 A. Rodri- Ceiba', Guanabacoa.
refia. Por sit parte, el Comit6 "Tol"i 00' tambien to terna bipnco Los 61timos mformes recibbillos d guez' San Ram6n,, vaqueria, Ma- Expedienteh remit
Estuvo el resume a cargo del Santa Clara". que preside eJ se to tifib de neiro. as sobLe r ana adds nor alto conteo .- ........
[as distintas Jefatur Ins riani:o: C:Ii. Lain y Cia.. Subft g,
ministry Ncgueira, quien dijo que Rnm6n Berenguer. solicit d,,l rjcrnplares inucrtos, 1 282. bodega; Agustin Dominguez, Expedientes a los Juzgados por
habia aceptado la invitation act Co- nistro Nogueira, In recontrucci-- No haY chorizos tan sabroqns tcs: vaclucria "La Teresita", San Jos6 de in'rRcci6n del articulo 40 del V.
mit' "T do gr Santa Clara". del do Ins si-tilenteg callv : PeHr,, rorno los CHORIZOS "REGIO". -Los Palnrlos: Ell Ja linen 'I, las I aias. Maximino Martinez, Cori- Reglamento (entrair fuera de Is bodor Sulado centre D v C. Mariana; Carl-' ra replarricritarla): 6.
Gcberrui provincial y dlel Alcal- tevez. (Uni6n) desde Sao MI ma", murio un caballo de encefatode Muni cipal. Para estudlar do cer- In carretera Central: San Isidro of despo de compricis, ca las necesidades quo confront 12 desde San Virente hasta In c1lP, o elaboran on Espaft1 inielitis. tina do :icore,,; Gaspar Gras, va- Expedicotes a los Juzgados por I
provincial, bn primer termino su ca- Independencia: Avenida He l3cl' 1 on do lomo de cerdo. .-Carnagbev- En PI barring Sina- queriR "Santa Amelia". Santa Ma- expender lecrip sin autnrizacio'n sa
tal, con of piop6sito do resolver- ca, hasta of Guanqi;,]: Ser-fir S CHOnIZOS "REGIO' no olvide nicu. muricron Solis equinos en rin dcl iosario; F61ix Alfonso, va- nitarin tinfroccion ciel Art. 126): 39. Nis, cumpliendo con los proposition rhez, do Cuba a Colon; v ia, calles la marca; so to acorns jci. Puerto Principe. un caballo. del general Batista, quo no soil ot"Os Estrada Palma y Mi i -Abreus: Muri6 una yc;,ua v un
'is' one "0' (1 e C
que lograr el bienestar do locias as ba a Colo.. e iqu.Imente In calle Y tampoco olvide nunca caballo. A o se arrugurt por m as
poblaciones do Is Republica, agre- Hospital, v In calle Aleivricii, ()!r el % I no TRES rJOS; bueno -Mard En In ultima semana sc da report In mucrtc &:i dos enballo,
gando que of estado do Santa Clara Aveni de Ia.Pnz, dp-& Caridad de verclad. Vinos de mesa era insolito, pues'en of mismo cen. at HoMital Sa Juan de Dio- pro- habra muchisimos, Pero -Niquero: dos equincis muorios.
tro desla riudad existing callcs ro- lonaaci6rl de in c2lle C como el P!:Pafiol TRES RIOS t -Guanabactia: In orma que SC que los us e, ;son de
las de de el tempo de a colonin Doble Via: San Pedrc dr Ua r;i '; I no to hallmark, por supucsto. ban inmunizado 599 caballos. De IoF
q ese estado desaparecia en Fqtreda Palma: Sindico. cl Villu, n- 5 casos equincis registrados U1110
y uc En cuanto at vermouth CIN- sospechosus de encefalomiclitis tres
brve tendi6 despu6s en conside- das a ]a Central; Caridad d-dc (ZANO. resultaron positives. orlin y nglon!
Se ex Juan Bruno Zayas a In Cenir,11:
raclo 's of ministry Nogucii-a ob e torn, de Villuendas a ]a car e- plied, tenerse por cierto -Cienfuegos: Ell 'la fin,
r, in r t ra Sefiora de Regla mu I(' u
P,-,,. Central; Estrada Palma. d( C,1- clue cs un g-an aperitif ) n eIn r, a idrrd econ6mica cl on n vo r
to, en Lin mundo clue so recupera ba a Virtudes v algunas rail- clel Io no tiene paratelo. -Lia cle encel"Momielitis.
de I a pasada guerra. y clue produ- reparto La Vigia, q ue va' siendo tin (11 -Cutibarion: Durante la s, iriana
ce azu ar on canticiad. hacienda (we renarto dc gran imnortPriciri A i- Y CINZANITO, Ya Salle Inurio tin caballo do encefalnue.
rILIcstrc primordial product, fibre rnismo interest It] Cordite. In tfi- que cs su hijo. a 61 Wended. litis. Linn di'iril lucha. minaci6n de las obrns del acoedlic- -San Crist6bal: ELL la finca Col.
Refi riend ose at president de in to v In red do Histribuion ROLEX. of rr1oj que rs flio, niervir, barrio de Ma. ii Wleci(i una
Republica qenerill Batista atirmo el nacift de, [as obras do] lk-il;)l of reloi perfecto. cgua sin asistenca rierinat ia,
minister Noqueira: "es del tipo cle San Juan do Dios; v In contr ,( 1(a rl ROLEX on Riviera propieciad do Julio Palacins,
hom bres que cree que of poder en- cilin do ]a Esrucla do Cmuri-cv, wins establecimientos -Victoria de Ias Tun,, : ;it finagendra resnonsabiliciad: In respon- EncrucliJada lizar In semana so report In niiiersab ill to do 13 caballos.
dad d defender los inlereses
del pueblD'. Y -agrego-que aho- El alcalcle do Encrucij2da. Y ionic sicimpre MATERVA,
r2 I Jn 6 Luis Dreque, interes(l la t( Despach6 el doctor Carlos Salas
habia Ilegado su turno a San- ri H-iicioso rcfrcsco. Humat a
ta Clara, y quo cl Gribierno haria con truce16n He Ins callc A rl!p Ccn 31ATERVA los verancis Desde horris tempianas comeriz I i
anto. estuviera a so alcrince yor ned a despachar 3suntos de so depariaof meloramiento de In provincial y of Pasco de Marti; Ins c;,11 s r:" e cnnxlretcn en inviernos. mu -,17Rda (111f I mento cl nuevo Subsecretario ady especialmente do in ciuctad do barrio El Santo y in C,
rta: asegurando clup empezarian v2 -!n5 L- Visite LA CASA FINE ministrative del Ministerin de Sainmediatamene las obras do In Es- eira conduce al cementr::n. i desea Lin burn collzh6n, lubridad, doctor Carlos Salas liumars, cambiando improsioneq con
loin de Comercio v Ins de recons- Azuada de Pasajeroi; o jopa de cama. o mucbi::s Ids directors y jefes de departstrucci6n do las calls. El alcalde senior Roberio Pon'r pp mentors. quienes le inlormuiron de
A continuaci6n, manifesto el in- de Leon se interesli per la recon,- a su nIfiO. Mejor asuntos oendicrites do solution.
cniero Noguelra. que hubo una true.clon de 1. s calls A-wirra, CP ;11-iieuio v mcJor prrcio El doctor Salas Humara les Sigepoca en que 61 so separo de Lin I ixto Garcia, Maceo. el P .rlije Lo 110 bay, Se to digo 3o. movinniento p litico por que no to- nific6 que se propane mantener el
nia fe en que pudier,, desar-ollir menterio Para of barrio He Mai La sabrosa mnn7arulla contact diario con los funcionarios.
su prograrna y que el tiernpo le CamPifia' solicit In reccP IcUeclnli viabiliziandosc cada Lino do sus
d- In Viuda do 31ANJO' asuntos en el t6rmino do veinticuadin in raz6n. He Ins calls Marti v Mae-, in r-Destac6 srgtiidqmente. el ministry paraci6n del parquet p-:hlico dc Vs tan boron. quo quien torna iro ho as. j i g
ogucira. quo el gobierno del ge- U113 copa. Lorna dos. Solicitan una Unidad M6vil
N Guaracas: reparaci6n del ceme,)neral Batista, a on una occasion on. terio do Guayabales; el c, -nente: to Los shores Fnrique Llano v Gasfrec:6 of porter sin aRraVj0S V quo del barrio Carrefin, v of I puen. EL BRAZO FUFRTE es In casa par Arias so entrevistaron con el Subsecretario aciministraLiva doctor
of estaba at lado do Batista. POr- to sobre el arroyo Cayarn.i. cn el
do tos viveres selects. Salas Humara, a tin de solicitor que
que cree quo es of Linico hombre barrio ele su nombre.
quo fin tenido [,,I estatura moral do Cabalgilin a, las empanad as "Icas. una Unidad M6vil se traslade a Sancumplir ]a voluntad del pueblo. Y pre- n, ada de los dulces siempre frescos, lingo de Cuba para que cooDere a
puso fin a $LIS palabras, diciendo: En,,-c, Ins peliciones In campafta que se %iene realizandi
quicra Dios que cuando vuelva a:al n"nistro Noguoira. figuran In ca- 11 la que todo 10 vende Para obtener plasm;k ve contribuir a -0
reunirme con ustedes dentro del rrc cra 6e Neiva a Santa Lucia: of a nuY razonables preclos. In labor profilictica de aquella re- Y
tres o cuatro meses me digan qu- I Puente Fobre In caftacia que atiavie- gion.
estan satisfechos del empefio quie 11 sa I rcoarto Clemente v In pavi- Antes de cada comida Felicifacione
est tacion de 17 calls He In pobla- RebaJadas a'
.bn poniendn on resolver los ro"' ton, CINZANO. Y con esto En el desoacho del doctor Salas
pl-oblemas de Santa Clara. clo Pon,,) fin al ricadillo. Flumara So Ilan recibido clients de
Agasajado Nortleira en el: Remedion Ahoii me voy derecho tolegramas do felicitaci6n con mbCamilamento Militar Scllcit6 el alcalde. wfior Hrriber- tivo de so designacicin Para cl carAntes de partir of ministry No- to'Rorner,, Font, [a cni-istrucciin do ;I ]a ( 'kSA AMBOAGE, donde go de subsecretario administrative. gucira, Para Cnmajuani y otros ter- 1 travesia, He las calls Indeppn- hare Has dias que tengo Labor do Abasto de Leche
vi
minos llareficis. visit of Campa- cincia. ins, Antenin Prfii, Aleian- cpara,o mi billets El comanciante Adriano Padr6n, 1 09 45
mento MIIIIRr en Sdnta Clara. don- d o del Rio. Balmaseda y Pi Nlar- Para CL proxinio shorten. Jefe de la Secci6n de Abasto de Lede Wit agasajacin per el jefe del che, inform a Jos periodistas del
sector sanitario. de In labor ilespleRancho Veloz Sad, IllirnmenlL por I., insleltoSolicit.6 of atcalde senor Fernan- res d-,l department que rige.
,lo Gomez. ]a roparari6n del acue. Fueron remitidos a Jos Juzgados
En Oct. haran Los aparatos
ducto municipal; y In reconstruc- Correccionales c o r respondents, A
r16n de las calls Agramonte, San- acti adds de adulterer of product
-inis y Jose M. Gomez. que S expended, Ids seficires:
17N
distribuci'n San Juan de to% Yeras mechanics de Armando L6pez Vega, Vaquerfa
..El Paraiso" Guanabacon; Andr6s
Interest el it aide seficir Romero
Perez. la termination del ca- RoJas vaqueria "San Mauricio",
Mariana; Eliseo Cafiedo, Oquendo
mi o vecinal San Juan de Jos Ye 'U 1 nfimero 270 Cartina cle Bebidas
ras-Potrerillo: In pavimentacion do
de maderables hacer m'sica'
veintitres cuadras on ei poblado de Felix Pedraja, Manriclue n6.ero
In cabeceri; ocho en PI 663 caf6, 3 Su6rez y J. Rodriguez, 'v
Jorobada v reconstrucrib.. Oc u re 370, caf6 cantina; Ce.
r,tera do San Juan a Ranchuclo. Deben pauar a, 10
TaniW n de semillas ntes de llen no FernAndez Cordero, Agnazato 522 ca cantina; J T
Ranwhurin uan rlana
cria "La Aarora" San Antoni
truchas para los rios Per el sehr)r Jn p Fahro-at ma agosto la contrilitici6n j -qu aflos; iRicardo Garcia, vachado, alca!de municipal ,:,ece,n.le- He los B, San Antonio de
I queria "La Nella'
resarn 12S siguientes ct El director del department do (los Bafios; Jos6 Andino Orzuelo, JeA su regreso de una extensa %,I. truccin, do Ia., calls Antonio MaSIta do inspecci6n reall 'da a dis Gobernaci6n del Municip!o do La i sus Maria 157. carillon do bebidas; I
-on. iuan Mart)n construe- I Habana. coronet Julio Aguado. in-
SPORTS A
N 0 T I C I A 8
C-L AS IF I CAD 0 S DIARIO DE LA MARINA SECTION
Afio CXXI La Habana, 11artes, 21 de Julio de 1953. Pigina 21
DESDE ESPASA
Prolongase hasta Cuba' 1 debil Un mes, de sueldo a los' obreros
alta presio'n del 0. Atlfintico, Boda de un barrio entero... para festeia'r la P e c It a N la'c' nd 1.1
con el tourism o Radia Serviel -special taAri.D7
El Tiewpo Dr. A ROSATI RIO DIE LA MAR Resumen do let notic'ios
,,, uchn s ejm
I Us = ban dado conno do Es
Hay alias presiones dibiles y mo- Eso He Clue un ingentero beiga, in tasa eEn Clue 1 e h a To p aa b I adoa C.. ..
CIRUJANCT DEIMSTA llegado a Esparia 'Como ha. zambras, torque result S 29 T. ( N
as su a .ris livo de In 1i
deradas en el-Atlintico at Dort del rtuylst alun- jel,., el estate national
ya Perdido entre nosot solte mucho "traspelo" y in,: s. !Ido inlegro cle
paralelo veinte con una P rcileag- ria. casandose cQn una muchacha Lals-de esos de Ia barba R ca L'a p.re He Las inclustrins b2illfidnia co inferencia sabre el ale" '5 /I
c16 hasta Cuba, Ia miad or nt-i gitana Clue bailaba en tina zambra sa par fuera-protestaba,. espailolas tiabajan din y noct,. A tpnet lr4OAQ
,let Golfo de M6xico y region sud. Apartcanento 96 del Sacro Monte granadinct, ha ve- a medieval francs, Vill6n, El
,ste de los Estados Uniclos. En el El Sac, is e no Cut,," ya n)n Ila contribute e' ue e. telma f116
6fono: -a Mont a- ello st, no no ,Vill6n y Ins dama., de
v r 2. tri.ici 1,.
Mjr Caribe y en In mitad Occidental Tol A-9422 niclO a consagrar ]a fama de aquel da con el tur mo barato Ino Cl !, e egricas. Eli mi- otro tempoo.
Monte y va a Ilevarla cast at nivel it ,
(let Golfn deM6xico hay presiones iEDIFICIO DE RADIO del mundo cincmatogrdfico., En rea- Jos "payos" rumbosos, qLI( no Sol,, Lines de hogares modestos espao a /495'
east normales. GALIANO T NEPTUNO Udad, mas clue unn boda critre una aben gast,;r el dinvro mar- tiles esta g-atificaci6n ha causal en Mrruepo,: Clen millones para
1 1: rnuchacha morena Lin ingeniei o queses, sino nue nasta se ln con enorme alegria. una Ciudad escolar,
Prcin6ttico Para hoy martes lubio, aquello fu6 algo asi Como I., Las I gitanas. Desde ahora. 'da una Con extraordinarily entubiasmo se Se est6n constroyenclo simultlios epo- fi a
boda He Lin barrio, enter. castizo y de as mocitas qute duran celebra In fecha naclonal e5l'a ("a- ne mente numcrusas escuelas en toCalmas y vientos flojos y mode cas turisticas baflan hast L, Cxte- Grandes obrRS SOD Inauguradas. da Ia zona espaftola de Marrue..clallf,". con su mas asiduo preten- nuacion, mientrns Jos c i!aniv.ro, Con una situaei6n econ6mica en Cos. Del presupuesto vxtrjrcIin lados del sudeste at nordeste post
hi diente, el Turismo. Porque el Tu. Pa
emente alcanzando fuerza de tort peran turno a ]a pue;!,' (to ITIS franca subida, con In naci6n inun."a rismo es Lin senior muy delicado. Cuevas rio, aprobado par Las Cal
to Cielo parte nublados y nubla y hasta se Ponca i dada do tourists de todo el mundo fiolas Pat-,- finanriarlarel Segundo
in* quo en todas parties es objeto do Cos 4,
dos. Algunas turbonaclas clise ina- Ia, sin darse cucrita de -;, Ia ha clue buscan en Espafia el ambience plan quinquenal de N
&N%_ aA".AAA atenciones y delicadezas singulares, d a de esas chn ,19 mo He Paz y cordialidad clue tant
Has per el territorio despu6s del *4% ."*,A",AAA v hasta cuando I cambian divisasi cen; ca a un 0 es- millions ban sinci, consignados Pa,:2 I
mediodia. renaq :, agil s, Para tjujcr, ,, Ia ca- easen cada vez mAs en el mundo, obras de ensefianza.
le hacen an todo cl mundo un precio chucha a el "tanguillio" !, ticnen toda ]a naci6n, y con par Licular enNote ticnica special. Pero el Turismo lle a at secrets tundra rierecho a s-1117 con tusiasmo este afio. h Ran sido terminados re ietltcrnen.
o in i*in Jet Monte. cn Grima I. leb-ado la te, se hallan en obras a pr6ximas a 3
Fn el mapa del tempo e I Principe He leyendi (!,x Ilc9uC fiesta national clue recueerda el glo- jai
1 alli uteri aFedn I atiende C O'_ ansio- coarse istas si6te grupris esCOcc nlrci on su "loniga" con Los rioso levantanniento de Esp
Ins. presiones tienen un hov 'a' so asnoolt-1,1. "' On- lares musulmanes y uno hisPanono infco de 771 man. a 1,200 mills i ",vr r de sol y de colors e case ra luchar y derrotar par primer
4 i i i La boda sacromontana on simb6- sas It(, ir pJa ;I israclita; ampliaci6n He cuatro nuis
al este de Las Bermudas. S 'b'_ Icq, pu* eso lodo el barrio con una "Cale", Para vez en el mundo. at comunism3. ulmanes y uno espafiol; habiras s extiencIL-ri par el ur lamlla,
P St. Las "s- Los Campos cl tutintines Holan- Iiles de obras ban sido inaag mur
u litaci6n He cuatro esculas rurales
lZo SP D-ISO el dia tirando colbetes da a a Jos -fjo rds noru, POT radas on todas Ia parties de Espa"a: en moderns y edificac,6n de una el aralelo 20, y at Oeste P& mamh lillm&ub %, mDin2ndo codes. mientrassona. que ellas estan coino qu nit'Rulla pantanos vocamis os, miles de ca. as magnificat residence He estudiantes
Bahamas y Ia porc16n sudeste He
ban .Je re brindis hinerb6licos v arte cn sit cur,,a 2dorn ,,;, do ca- baratas D' -cros y
Estados Unidos y Ia mitaci orien- TR %MRN13.1yWdlJA toclas Jai cuevas parecian He fie;- P ara ob: nui-was in- musulmanes en Melilla.
li rricos dc cnh-( : r)( ro !"10' 1' dustrias. 'n,
del Golfo de M6xico. Tambi6n La novia. en cuanto %olvio de, La Ciudad Escolar. de T-2tua -sdejamos do toritcrins or s Un molusco con perlas en' una playa
ai Iesja. no nudo esperar siouiera
se Cola zan con Las de otro Centro He tA ya en Oars. Importara inns do
' e blanco, all, -haiza" n, Ae 1;,
765 mm.,sobre West Virginia. "I'alse f-I tl'nj Pellaen ur, no, Ia con de Alicante 100 millions He p-setas. Ei Villa
y (I Un pescador He estas playas all11 a otro Centro de 770 mm. en Las ante las milifaros se bal. Sanjurio se esti.1levando a cabo el
rost a I 1 1. antinas vncontr6 dentro He Lin mo- desmonte y cimentaci6n Para coilsas de Jos Est dos de Oreg6n y COM BATAL to tin zallitend j d to Tails -rncioo Ln TILI-Na Inal".31TIP \V- jj
H rc. ['sell "ndcar' tres herm
Washington. del nnUndo. miciltras cl r(-nen con- "hoce na He tiernoo" ("as Pri as truir dos moderns grufoos esco:aLast bajas 'presiones presentan un tOWMAII& yule Ia contemplaba embrlpsado dia Amava y entro su.5' "L Son He color castaho c I a2" on Ire. con. destitio a nifios y, nihas mo-onrorr n-;a I-Irtria pimps %, ar. niful He Ia Far, orui'. ha I d-o 'I, I a su I manas
centre de 758 man. o menos en Ia TABLETAS VON'S Ima a I vercladep3rte sur de Quebec Canada. Otro ba es" jalpo de voces disc,)r(Ivs Para gel-iva -on cl mon or s, ner el val )r cle Las Perin Ell territorio del Kert se cQnstruiPC, jue I;, -, son hien pa ,Tldas. a adjuhalla en to q e Como nadw saben hacer oir los clue par,:rm clue no. rAn tres nuevas escuelas.
centre de 754 man. se itanuF "camelaha IcIen", e Alvaro Cunquefro hablac sohre "N'11-1 dicadas. Se IevantarAn T
Porte -oriental de Montana, 'A I El Camino df I Ninrito ranadino que ge hit cPg'rlo con ellit n San Ilcol y las damas de otro Hempo Telat de Beni Sidel V Mea)ZLI2.1lara'
roeste He .....
755 mm. en extreme no cada vc7 parcel in-is tin munclo! Pedro. Ile Grao cl'%, v ah, t Ia Va El v'scritor Alvaro Cul(weiA tu- ?,5g nuevas viviendas senin edificaTexas, y poreflin otro cle 756 man. oil irr,-al do ti-1, %" eI )a Aiianza Francesa de Vi;o 1
Ia parte norte de 'Arizona. :,, ,nolicula a do scenario a poner on Bel;;ica tln;' Ir ':Itti das en Las Palmas
La Is6bara normal He Ia Cpoca, do AM \ v n sii popia Falsa el folk- Para cilsifiarla a "ci-ininu_ por- El Pleno Municipal )Ia aPI-Dbado
Iore aulentico, sit, barnbalinds ni que rili, 1. pobre, do fi;,-, sal), ";:I de madame %VnllnffO con In presupuesto paranla canstruccicin 762 mm. pasa hay a 100 mills al cfeclo de luccs Frente a Jos Cuevas s;flucinr oor(:uP eso to s -I Linsl;t ilu !,,n de vrr si ruaja s's suefios He 258 nuevas vi,,ie Has protegidab.
orte He San Juan, GuantAr Ca- nasan Ins I-CCUTis He horricluillos. a]- los churunibvl, s snel-8 -1,12nos. 111, 10 1 (n Ia barriDda Schnmann. por Lin
bo San Antonio, Punta en I it tud 2-5, ternando con III-ItnmoviJes do tocla p,,ro t)p(,a i i -., Pat ro I ](- IT,- ninos. cuando Ileven avj- total do casi 14' millions He neseI ongitud 90, too raillas at oe t d d"I mundo Union *LIbL'ao(IS Si I I 1711)Wl He 118111 -s pm vritre las chumberas auten- ta g.
Nueva Orleans, y sigue a] norte. mellif, no Dueden Ile_,,ar aill. por- Ila sera xalon a flamcnc, wilque llr; (on piic:lios de verdant, a los 663 novelas de aventural; y
La masa de aire sabre Cuba Lin -ill(, el camino es eqtrecho. esos all. Id ovc: pa, ecc t: LIbld;I, IJLIC terdadcrits 3, no pinta. policineas
Perd I do algo en estabilidad y ha ga- tol)u vi, ui-antes v corounit;mos que mas probaTili, 5 (ILIC, hal'It C-C Ca his ni)(11;in d(rir: De los .1,445 titulos oditaclos en
nado en humedad absolute. epa,'N IT li,,istas* I),)- tn(!n of MLin- sado ro,, tin !jI,,1na, s-a rrda -- ":Jvela fin Ia zambra Espatia oil 1952 corresponle.i 210 a
Recuperan jo) is de Ia C-lillia Real Hn I.o auliliuse, hNn He ound;irsi delo "flainctwo" v ;I Ia a osta -iiijewit) que no tr larovs. clut, obras generates, 65 a filosofiaq. 203
La' fluvic He Sevilla lep- v los tkiiistas sullen, a T)i,, ,, Eli el Mont- I_ a, I lan "Ildo dos lienris do
[,as '1 tPs- so _,uinno sigmj- otra mocila morena o-up 1 16- pa"I" soltcro '. ;I religion, 366 a cioncias socials derecho. 54 a filosoffa e idioms, .39
SegCin infortorat el sector Angel Te- SEVILLA, 1 11io 20. (AP, I.a no- f, ralj prn nlv nolican -I Ini expe- iencias purns. 350 k e or
antincin ho ww owioiir r-(dr fivas Ina
jera CartaM jefe del Oento He 'I e licia de estTL ,I dad tarif,, larn- I a c ,.5,
6grafos de esta Ciudad, durant,- 16s Ila rectibrado invas valoraLins en !)!PTi enlectiva. aunque acorcit, con teratura 3, 356 a historic y geogra- qUel.
filtimas veintic aitro nora ilovill en, :1.000.000 He tw-taS (ill,- I'Llerrin r,,ha- P ide el interi-entor de Ia N aviera c' ntr. de In lite-at'i.a. Ia inu- 'se
Consolac16n del Norte. Pcu on, Gu6 da de Ia caml I rml He Ia caterij a] C,
nF. Artemlsa. Laz Cafias v CaYo Ma- el 15 cl mn17' der);!s in,q firron riesculowrlas on yor cifra corr sponcle ;I las novelas
en Ia de Pina. cel La m6s vah-as He ell.,S LAIN Qlafi;la le SuNilla. de aventuras y Ionliciacas, con 663 uce eq ,
u s fi.. D'
ran I a nollc, I s"'Itwn oue I robn es- utionnes sohre los barcos Bahid titillos.
Rio. Liovi6 en Nu-eva Fat. Veg,,s. adornaba Ia i- '_ ,n He Ia % ir_4,-n
Gral. Peraza, Gilira Melerla Gz,- o' I Lin estudiante sp- Ell Madrid se editaron el 'fill Pa, !MJ
He Bala- He los Reyt.- fli6 arrojada desrie 01 ino de P aflo, Llue des;ip6s do, sado 1.400 libros. y on Bareclonn. guayabelr4s
briel, Alquizar, Six:gidero I I I 11 ,
3, Rin- Lin tren cuano,, I convoy va.535,, I'Ll"(1 Pa -is. Hpn I Tabaco para Esitwim. Miqlties. Importaciones. 1 1,243. Siguen a estas vi--id"des Va J 2731
ban6, Pueblo He Bata'raao. its c6m. lencia. con 104. v Bilbao. can 9
con en Ia provincial He T-a Habana. por un tuncl fLIT5 hallaqa a nri- vll(.,s a oolo-l" ;i-rc, ('1117 se Lin Recrutdael.ones. I rin coi Se traduicron 24'7 obras de aulnr(s
Liovi6 en Mataguti. M-Arlicaragua. mpros n -ta al doctor Herntida
de 71.1111 1017 Lin abreco do Ia L.Ntracl;cjrri del lestudjan- anglosajones, 106 He frarictses 86 do d*
Rodrigo y S. Spiritus, vgulai en I -- (DOA S fnio,
Ia via se-im ILL Ia Policia. La i Un vocero responabl d, a E eermanos. 45 de itallanos. cte6tern
Yaguajay Tunas, Zaza, Guayos y 1, 522 Libras t7adqcidos.
Zulueta, poco en Trinidad y Cas(-a- presa Naviera Ile Cuba no, "'in NOTICIAS DE Se descubren en Asturias rests de
,a] -entor net E L PUERTO ELL 'c'a
en Ia pmytncia He L4i NilIRS cl intei una villa roman
'mpresa. colonel Braulio
I-Jovi en Algx)dones, I dre,-Itaq' -a. perGasp'ar, Sta. Cruz del Sur, Sin MAr- CAPADA HAU NA VERV U windez, e ha dirigido at s :i, Mi: Por F. P6rez Barboso Ei Ia parroquia He Ceitri
in Mae-arefio, Vertlentes, Jobabo. y i.CTO PE CARGA nistro He Comunivacjonc doctor ten' i(nte a] concejo de Gij6n se
Ella pin Ia provincial de Ctiniagilev. I i I )iaz Balart, at objeto do c(iir He Ilabaia Para poner at cl svuooia en los resins de edificacion-?s clue trio
Llovi idamente Hi2fanizada, on ;,,,a. an
Central Mabay, Sta. Rita. que en estos sesenta y plea con lituido, en su conjunto. ona vi.
B.Ire, Jiguani, Gulsa, Bayarro, Ba- ituacion de los baicos pi -piedad He r!-a que he pwado aqui me he
racoa., Imlas, Plalma *3oriaro Cen- kl Esindo, denomin;,dris B ria. qte Ila sromana.
s(n i(lo muy conp2nto y satisfecho. El Lugar donde se rfoctfum ]as
tral Am6rica, ContrRmap 7B del afio actual. pasan a Ia ju. -tre. Can- or clicposicicln He Ia Lc Decreto, De Ud. con cl mayor respect, traba os es cono0do ,)a. "Murias
donga, San Luis. Dos r.iminos, 1 a- Gerasimos S)copelitls. He Belofio', .1, se halla pr6ximo a
ney_.Cobre. Cristo. 3origo, La Ma- risdj ci6n del Ministerio-de Comu- Nombramicintes sin effects Ins ruins clue, hasta hare Paco
ya., y poco en Ia Ciudad de Santla nicaciones. Fn Las Resoluciones n6merct 437 el tempo. se ofrecian a Ia contenpla- N A E R A A rN A R S. A ;
go de Cuba en In nrnviicla de Esa taclaraci6n se cons d-era muy
Oriente. M S "DANAHOLM" Impair ante realizarla antis del di.i sub-ccretario del Ministerio del Tra- clan del %-'aj,-ro en Ia carretera de
bai fior Francisco Diaz Argue- G06n a Oviedo. PROMMAS SALIDAS DIRECTS A VIGO EN 10 DIAS
En los dernfis lugareq de Ia Reju 22 de los Corrientes, tee: a cn (1, Ile a se
Llegarii a La Hahn- obre el dia 25 He Julio, aceptando rarza y s, so dejan sin efecto ni valor al- A instancias del cura pzirroco He
blica no tiovi6. pasajeros Porn V ,FACRUZ. TAMPICO, TAMPA y CANADA, vence cl Plaza de 30 dIa5 si es c; !e guno todes los nombramientos be- Ia Abadja He Cencro. fuer vi visi- MONTE ULIA ........... Sobre Julio 30
estoF son considerailbs c dias .a
Ia Puerios del Golfo I C chos; par el Retiro Maritimo a par- Latins los rests de aquailas edifice
ural s. que dicho Ministe!io He o- ;," MONTE URQUIOLA... Sobre Agt)sto 26
P R 0 X I M A S 8 A L 1 1) A S in nicaci ones asuma el ontrol He tir del din 10 He mayo del ai7io ac- clones par unit representation d I
L, tu al, toda vez que Ia' situaci6n eco- Instituto de Estudios Aslurmncs N
Liegadas esos buques, no pudien& Por Ian- to E-Lad,, In Ia non -it He Ex
EFEMERIDES CUBANAS Three. Ia In,-ervenci6n del riica He esa Cain no permit asu- par eI comisario province,
Ilontreal Rivers Quebec Dalhousle Habana Empresal Naviera de CLj:,a, je diza in irle nue\os gastos. cavaciones. los cuales estimaren jr- SERVICIO MEDITERRANEO HABANA
ninzuna nun7a operacior, meicantiri Recaudaclones ;teresante realizer mvesti- actions
con esas cuatro buques, 'Ade!- se Las recaudaciones He Ia Aduana preliminaries par si resultah, acon- "M ONTE ALTUBE"
Danaholm Julio 25 Ila abido clue hasta Ia :eCha I Nli. de La Habana duran*,,e el Tries en sejable ordenar los trabajoF en doEspccia Para el DIARIO Tunaholm A 7 Agt 8 Agt. 10 Agt. 13 Agi. 20 nisterio de Hacienda, no ha reali- curso y hasta el dia 18 inclusive as- finitiva. SildrA de BARCFLONA julin 22 y CADIZ julio 26.
Per ANTONIO FELIP 7-a do ninguna aCtLIaci6n resp,,'o do cendian a Ia suma do $3.384,907.58 Hasta ahora to clue Ila clupdndo a]
ESTOS BAP _'.' '_EPTAN CARGA Y PASAIERUS PARA Ins liquidaciones a realizer .r Ia Ayer se recauGaron ademA' descubierto son los rests He Las dependencias y sc:wicios fundamer- SERVICIOWORTE DE ESPAIRA HABANA
rescinsi6n del convention entre PI Es- $361,103.00.
21 rle julle MEXICO P,-' 3S DEL GOL.FO DE LOS ESTADUS tado v Ia Empresa NaN icra dt Cuba, Importac-ones tales clue caracterizaban a actuellas
1787-Por prialar2 vcz rn Cuba UNIDOS Y _'.! .. ADA VIA VERACRUZ Y TAMPA en relaci6n con eFos I),Lque, al ob- Las importaciones per PI Puerto mapsiones, asi Como ointuris dclc()efia- de La Habana durante el ra tvas, reducidas a fiam ,eollle- MONTE ALBERTIA
-to He cumplir laS ClaUSLIla, mes on tricks. Entre los Litiles dc iis ILIso iniiiii-rie Lin libro cienti- 13da, en el mencionacio c-%cnin curso y hasta el din 19 inclusive S;ildia it, BILBAO Agnsl 5. GIJON 6, VIGO 9
fico: Descripcion de dife- SWEDISH AMERICAN LINE clue so Hein sin effect a per inedio ascendian a 136.183,334 kilos de mer. ran hallados reqtos de vili-loov Ct- y LISBOA 10
Historic He Ia Ley Docircio 878. cancias on general. r6imica tnsca N, fina. Admit pasajeros y mvorn6Nil".
rents pizzas de FEDERICO CAUSO Agente General Sc,,6n
Natural, Las m" del ramo g qe inform los cua o bar- Barcos que Ilegaron ayer La Delegael6n Nacioil;il cle ExLA If cavaciones acord6 intensificar las
SAN PEDRO 16 TELEFONO W-5907 ARANA Cos Bahia est6n asridienclo actual- Procedente cle Bremen y escalas explaraciones en Asturias y en vir.
maritime, representaclas en mente los iguicntes tr;!ifico: El Ba- conduciendo carga general Para
6.3 laminas", siendo asi el tud He ello Ia Comisaria Provincial PARA INFORMEZ:
primer en "Icitiologia" pre- Ilegard bo a Bal- La Habana asi Como carga y pasa- de Excavnciones. con el auxilio (to
timore con un cargamento de mi- jeros en trAnsito Ileg6 syer el %a Ia Diputacicin Provincial. comenzacursor de Poey". nerales. El Bahia del MarxI. estit par holand6s Eendyk. Corin to. rh ]as trabajos. en 105 (ILIC interven- Tous & A storp i, S. A
1797-El brigadier Luis Basqe- en Moa cargando azilcar. F; Bahia Tambi6n Ileg6 e vapor drA un specialist enviido Par Ia
d, Nipe Ilegarii mahana l'e New orocedente de Charleston y escala' Di,-,Cci6n General. Par m i)arte. Ia court, jefe military espan.1 York, at Puerto cle La HabknR con. conduciendo carga general. El
He Trinidad, at sentirse en- CANADA CUBA MEXICO LINE t'l Diputacj6n realizarh obras He do- Agentes Generales
ducit-ndo 250 toneladas de rorga ge- par espahol Monte Amboto 1100 dr fens" do las caverns rrel0st6riens forma, pasa a Mactruga con neral. El Bahin de Matar,.as esta Antilla con a76car en Edifilcio Lonla 209 Habana Telfs.: A-6580 y W-7884'
cuyas aguas se cura, par to KERR STEAMSHIPS LIMITED en Pastelillo Para cargar %, se explora:-An algunas hasta aho
(Finaliza en Ia p;igina 28) ra desconocidas.
que a gradecido hizo cons- Rcspecto He los tres buries He Ia
propiedad de Ia Empresa Naviera
truir sus fainosas banos. Montrr-11, Canad& He Cuba, se Inform6 que cl GibaI- -__ __ -1 __ __ __ -.-- __ L ___1 7 1
Sports DIARIO DE LA MARINTA. Martes, 21 de 'Julio" de 1.953. ;ports Afio CXX1
Pigina 22 1 .....................
PITAY LORENZO CONTRA PISTON Y URIONA ESTA NOCHE EN EL, FRONT,ON
jo
Fuerte, ataque libido Suarez super J. al zurdo E i r i z en -el Juego, Doble deirota
El DIARIO en los Deportes
Por Eladio'Secades de Steve Bilko Inds importaitite'de lajornadadominicalamateur delo'se6anos
-Noticiario del martes. El formidable lanzador del Liceo de Regla dorni n6 a sus rivals Permit'endo cinco indiscutibles. Jesaff9s los perdieron
-Co6ect6 dos, cuadrangulaTes y E) propic, Lindo fu6 factor d5cisivo en el ataque. Gran duelo ar Chao y H6ctor Alonso. fAmoos
-Cagancho' otra vez... dos sencillos para -impulsar en el filtirrio epistodio. Un, ra
4 i Matanzas mantuvo su ventaia de medio juego. VencJ6 el Cubaneleco. Carlos Pirez gan Ily de tres cArreras decidiffS.
1 cuatro anotacioncs.
ACK Dempsey celebr6 su cumpleaficis (58) actriz Virginia Fabregas Y Maurice Chevalier. esI c I lu ondl- Por'NELSO VARELA .1 b,. d"I M11-M117 eri Uln I'- Los H-vima-ctibans que no han
ejr una fiesta muy intima de ]a que parti- tudia una oferta para figurar en ]a premier PITTSBURGH. julio 20, (United). Linde Suirez ratill 6
-bara, de 18 y Freddv Lindstrom, antesalista del equipo de )as -Steve Bilko dispar6 dos JjonroneE cion de prinierisfirria fi..r. ct- rzo Por contender a sus rirales podido anctiarse unit sola victoria
ciparon sus hijas Joan y Bin Gigan' y dos sencillos e impulse cuatro ea. los serpentineros amat Ur, I do- tletas del club cle Malec6n sufrian que drambularon por los 01 timers lu- en esta estancia en su homi, CaYe
I tes en sus dias de gloria, cree que los mag- rreras en In victoria de los Carde- intro pr6xImo pasado, at superar su quInto fracago frente a catorce gares ,! tolneo. Para los Calcte- r( los por doa occasions, &no17 afios respectivamente y su ex manager Jack gin vencii
Kearn. La situaci6n. econ6mica de Dempsey es nates del base ball compete un crime deportivo leg de San Luis sobre full Piralas por -in "in sangrienta de las nueve 6xitas... 1703, 4S P fU6 su sexto rev6s, mien cie, con scores de cuatro a tres en
gios y los d"(.! Pittsburgh, nueve por cuatro. en 9011:!s 1 'as, r1fleras del Regla, En un desaflo en el que se con. Ic- t ),Is del Artemisa alcanzatyan el primer desafio Y sets a clinco mis rrj s s6lida que cuando era campion mundial de vuando obtictien peloteros de ]as cole ar ras 0
111.1tentendo al. Liceo en suchs. par tw.mn cinco cuLdranniares, el Ar- su cual lctorla ... tarde. Los dos juegos se decider
peso complete: tiene dos ca- Ilevan directainente a las Ligas Mayores, sin otro el juego regular Nefialado parn huN, Continuando el
entos en San- aprendizaje mediate ... Omelio Agramonte per- entre ambos equips. En el juego el gallfudete de la, LILa Nacional... temisa derratri a los Caleteros del pargo ascendente en el 61timo episodic.
sas cle apartam comLnzadcl ayer domingo. suspc Lindo, esta fu6 su segunda Miramar Yacht Club diecislete ca- ClUe les la situado en el u)timo es- A primer harks log visitantes 41 0la pelea en -n. Parl da consecutive y su victoria rreras por nueve ... caltin de Is Orimcni r1tvigl6n, for, taron dos veces en el s6ptimo y ulta Monica, California; posee cibi6 mends de trescientos pesos ei dido debido a In ley dominical de lecha Durkin. Zubide peso earn- obra alJ11 Mds importance, si te- zarreba y en los finales el 'c ter- C&rIbes Oe ]a Universidzirl de La timp capitulo, interviniendo unbuen
T: acciones de una compafiia clue perdi6 cl campeonato national Pensilvania y terminado boy. Jos pi- c eii cuenta la gran rivalidad fielder Pepe Fernindez, deslen batazo del cubano T411a Solfs. Que
ra nemD-' ilLron Habana vPncieran ELI Casino Espa
petrolera de Texas, es socio pleto. tag se impusieron seis carreras sa
por cuatro. exisente entre Jos equJPos del ul- hol de Gulnes cinco carreras par IJ6 a batear de emergence, paris
del restorAn dei New York Bilko peg6 on ionr6n en el cuar. Lramarmo pueblo... cuatra decidir el desatio. El batazo de Taft
que Ileva su nombre y cum- El trabajo que se estA realizando en Cuba to inning con las bases vacias y dis. Lindo,= mos, fuli amo y seflor Carlos Wrez, en diligericia de le- fu6 tremendo, par el jardin izqui-es par6 otro con uno en base en el de Is s n a trav6s de los nue. levo, se ucredito Is victona, mien- k do y Ilev6 a la gorris a Ing dos compie contracts de radio y te- par levanter el boxeo es heroic. Pero... bateando el corpulent in,* Ve caPitulas, en el curso de Ins cua- M eyer derrot' tras Belle Hernkridez, que abr16 pafieros que representabran el amisi6n. Como si todo eso necesario, es impre5cindible que se combat el ....... in. por los lo(ales otorgando nicho pa- pate y el. gane.
U lev ialista cuatro hits en cinco turns les le ligaron solamente cinco
luese poco, oficia de iirbitro peor de ]as males que afectan al espectAculo: el cl b.,e. dlgcutibles, mientras repartia nue- ses gratis, Iracia Is inIcial, sufria Is
n -sonas que par una raz6n a par otra Rip Repulski conect6 tres hits en ve soybetes y tres boletos de libr,! derrota icuandotenlan desVentaj2 de dos programs de lucha 11 66rcito de per r. a los Culis 30 cero, negociaron tres carreras en
tro turns y anotd dos carreras. trAnsito En ]a trincherk contrE En el Slachurn Tropicql tambl6n
bre ... La famous artist (a sin raz6n de ninguna clase) entrant sin pagar. cua
Peanuts Lowry. bateandode emer- estuvo durante los, einco primers, hubo doble Juego, marearloo victo. el s6ptimo y aunque los cubanog
Amalia Molina. abandon su. Va a Ilegar un Momenta -si no esti ll gando r zurdito Eiriz, quien se ins Para v. Aduanas sabre el se lueron a] frente en In segunda
ente. respondi6 con un triple en episodios el tor
retire transitorio para pro- ya- en que los peleadores extranjeros se nieguen I sexto inning, colocando a Jos retire !ras haber permiltido sets hits 'Cuatro bateadores de los Cubs Hershey Pis por cuatro y Tiara e] parte de esaentrada, el West Palm
clamar a "La Nifia de Ante- a venir a Cuba a base de un tanto par ciento eardenales en ventaja de 5 a 4. y culitio carreras, cargando 16gi- Telt6fono core por cinco contra ell Beach volvio a anotar tres carreLos Piratas anotaron todas sus camelve con el rev6s. .. Eirlz luci6 se embasaron en el noveno ras en el octavo y 61timo inningquera" artist supreme del de In recaudacion. EI colonel Fernfindez. Miranda carreras en el primer Inning. Cal f4ojo oPde In hora en punto en que Liceo de Guinii ... a las d6ce y cinco-para asegurRr
arte flamenco. La ceremonial tuvo lugar en el que tanto esta hacienda par los deportees en Cuba acto y no anotaron. Mario cossio permJd6 slete hit_ i I victoria.
Abrams inici6 el inning con una se dv,!,tarori Inicladas las hostilt- y cuatro uorc-as c mco Innings
Paris la resolver la situaci6n que ya ago- base por bolas, avanz6 a segunda pol dade "o Esta noche se sierra la serie y los
rice de Madrid ... Furi estrenada en debe estudiar v obstante, sorted las di- 3' IM tetclo de actunel6n, entregAn.
s BROOKLYN, julio 20.' (AP"- dol ollos posiblemente disfa
era "Gloriana", escrita par Benjamin Britten bia a Jos plolnotores. Entre Jos que se quedan sacrificio de Johnnv O'Brien v at),,. ticuliaties que confront en Ins dos e Poslerlorniente ci paquete R cr" nodrih de
p 6 con encillo cle Paul Smith primes act0s v 10 am bos 'sc Los Dqclgi rs de Brooklyn super. re. qJ(' ell d, finittia sufri6 la de- Camilo Pascual. para tra de anct
ara I de la par el video y D ro ron un excitante novena inning tarse su primer 6xito en esta esas fiestas coronaci6n Este pensa- Its que entrant como Pedro en su army O'Connell sigui6 con on sen- 1 nes. El factor suergte le abandwori ta. El tillinfo ut para Vega, tancia en so home del Cerro.
ento apareci6 en el peri6dico "Digame" de In. propia casa, onvierten el. pugilismo en negOciO cillo y Carlos Bernier Ilen6 las ba. en el si uienjte -,i,,,g ly porcesLaibre- an.,he, par. drrotar a los Cubs de Ci e cubria' u 10 nueve episodios descapital espafiola: "A las milijeres leg gusta ser res- incosteable El periodista espafiol C6sar del ses con oil boleto libre. Tobv Atwell cha e introdujeri h de el box del AduanR... Primer juego:
par quk nlonces dispar6 un driblete y lnrk fabricando un rally de tres anota I a fu6 logradaa gesar de que Cone tando tatorce indiscutibles, petadas, pero leg molest Ilegar a ser respeta- Arco en su nuek-0 libro titulado "C6m ICI cuatro primeio ombres del entre los <,,, f, Incluyen dos blan. WEST PALM REACH
0' Las suflefentes'para que Llnbles". . Reapareci6 en Espafia el torero Ca- y qui6nes afeitan los torcis brav' js", se refiere a pi6 las almahadillas. clones
do trabaiara c6modo Y se llevRra noveno inning lograron embasarse. glares; Jo telefarricos lib tuvieron V. C. H. 0. A. Z,
gancho, que ya era figure de los ruedos en 1927. la decadencia lie la fiesta national. y, entre otras SAN LOUIS el gftjl ki de laurel ... Miksis inici6 con on doblete y problems coil el Lirect clue him - -
ngurras destacadas de este en- Dee Fondy re6ibi6 un boleto de If- desfilar un trj,, de lanzadore-s par Pescitelli, Sa.
Con la capa estuvo sublime. Despujis? En vez cosas, describe: "Lo finico serio que se asoma. a los V. C. H. 0. A. E. b!-p transit. Kiner connect un sen- el
de matar 61 al toro, no falt6 casi nada para que ruedos,.es el pdhlico. Lo demis es Jar Trinlis Irrande cuenlyo, que reun16 unn. gran can- illo al left field. pera ]a bola en momiculo El iniciallsta Quin. Venn, c. 3 0 1 4 1 (1
4 o sj, tero con CLiatro hitsi V EsLradita y Stewart, rf- I b.
el pt iblico ]a matara a 61 El pugilist retirado mentira vestida de luces que imaginarse PUC11112"... HeMUS, SS cirrelicia en el parquet reglano re-, c so .1 2 1 1 a to
.u lialon ei centerfleMer CRrnead,, su Pa por el cuadro tnc6 a Mik- Lorenzo oil do., 1rri
Ray Sugar Robinson le dijo a un reporters de El doctor Juan Alsina, president de In Liga Na- Schoendienst, 2b. 2 1 1 0 0 0 e, jr1_,IjN e sis en una pierna. sicrido out au- fueron los m, Jones, Ia. 2 1 0 7 0' 0
Castiglione, 2-3bs. 3 0 0 1 :3 11 I ta p6rez y I prop"' Lin 1wrihticamente. Eiji, 'llces R a in d y destacadu, (-n ti bitting ... Platt, if. 3 0 2 5 0 1
Boston: "Yo nunca le di a mi manageritantas par cional de Base Ball Amateur, desmiente de modo M,,jal, If. 4 0 1 1 0 o do, (w dos indIscutibles Ulm d, Jackson, quIen hijbia ligado dos La i(ollada dominical amateur Montalbano, ss. 4 0 1 2 4 0
1 1 tazos del pitcher vencedor, flnaliz6 en Salilmizo de )as ),'e-as Plarski, cf.
clients del dinero ganado entre I cuerdas. Le categ6rico las declaraciones que le atribuyeran Slaughter, rt. 5 0 0 1 0 a o" nect6 lo qtw lenja aparienfile (, ior, bases... Dos de los chi- 11" ', co donde el cqu,1, local venclo por In flilrvt 2a.-3a.
-oso Iesaquf el texto dos peri6dicos de Venezuela, en el sentido de que Ja0lonski. 3b. 4 2 1 1 3 1) co ji ;aios par el team rie C tella L de P_ vJH de Jos no, -, -Pros a] AT)(' allo- BE'llf-S SIVO, A 2 0 1 0 2 0
pagaba un sueldo decor laca del monument que el Dr. Mziiciino Battistini, secretariat del Cormt,6 Slanky, 2b. a 1 0 0 1 Q eNpondieron al pt as I n, vin o desde lo 1), ifundq y desque aparecera en ]a p Repul5ki, cf. 4 2 3 2 0 lins I'll. miera. ba- "I tando it., ;, i 'is Artkno Mo. L, B jff. 2b, 0 1 0 0 0 0
n D'. Valle ... P1 CS (lot' Ia b)Ia pico, ]a accept y ,
en memorial a Emilio Sabouiin serii erigido par Organiza6ur cle Ia XIV Serie Mundial de Base Bilko, lb. forz6 en segunda a Komr, para el "110 ftlP jolt- del briIIante tralia. Solis (21 . 1 0 1 0 0 1)
"' 2 4 1'2 1 scA sg inda hora los Marquesestip) Jo teno-io4i. ionio gran colahni-ador H;orls rt. 0 0-40
acuerdo del Municipict: "Ilustre habanero, fer- Ball se negaba a Ia comparecencia del equipo cu- Drice, c, . 4 1 2 4 0 0 SCgLindo out.
Miller, p. 0 0 0 0 1 TI Terints Rufr.eron ski segun- Jos Garagiola a cot vetclan D,-nis. que colwct6 tin - -
Vedad, toluaci6n me- azo de esquina., 27 A 9 21
voroso patriots 3, revolucionario, pioneer del base bano ... EI dia 3 de agosto se celebrara en Holly- do irii, en dos dini,, al perder fren i6 un batazo sobje ;is cetcas del To ta I P.W
d) Sister, 1 0 0 0 0 0 te al A!I tieo de Cubn con scor- Ilightfield, foul por d)(1. ples Xro- Despues de ijbrTrse Ins juerlos del 12 -Iiit por Jones en el 7o.
ball, fundador del Club Ilzibana, que en estos te- wood un desafio de pe)ota a beneficio de Ia Fun- Chambe, s, p. 1 0 0 (1) 1 hind 6- cliatro carreras par dor; e .
rrenos organize el primer campeonato official de daci6n Damon Runvon contra el C ncer. Oficia- b, Lowrey, 1 0 X'i(ior Chao y H6ctor Alonso cu :cimadamente, acabandk, el inni at domingo. el t(,ineo anlittviii- pre- I HAVANA CUBANS
Cuba y labot-6 tambi n par Ia independence de rl in de iirbitross Joe Di'Maggia y Walter Winchell... Brazle. P. 0 0 0 0 briermi el itinerario desde el bo morir en linea a prjrii(,r;,. senta a Jos pqij;pcs ell J ;j.s sigulen. V. C. H. 0. A. 1.
Ia patria". El monument sera develado el dia Correr ]a milla en cuatro minutes es uno de los While. P. 1 0 0 1 0 0 X Los Dodgers asugimo in el juego ter; ccndwlorw - -
de ii., respectivos equips. sopor- en el segundo episodjo cuarido Roy -Primer Grupo- DPhF, If. 3 a a 0 a a
tando Ambo caztlgu C3nipanella connect su %ig6simono han podido realizarse. Totale.i 40 S ritual .1. G. P. E. A ve. Dif. Vazclurz, s . 2 0 1) 2 4 0
2 de septlembre, con motive de cumplirse el suehos deportivos que 9 1.5 27 12 0 hits- intent as Ch act pasabR par
centenario del nacimiento del hombre con quien De acuerdo con el optimism de los experts en P17TSH17RGH Ia pjvd: a sets contrilricis v H&ctor cuarto cuadrangular dr la tempo. - - Morales, in. 2 1 1 1 1 0
tenemos todos Ins deportistas cricillos una deuda Ia material, actualmente hay tres candidates can rada, anotando in ofrd cuando Mataw;IF :9 17 2 0 895 B, cquer, I a. 3 1 1 7 1 n
a sieke. dando ste un boleto de It- liompsork rob6 seglo, da Junior Cubancleco 8 16 2 0 B89 1 2 Moreno, rf. 3 1 1 1 0 n
de gratitude ... posibilidades de aleanzar el milagro: Wes Santee, A'. C. H. 0. A. E. bre (ransito nids que aqu l..,. J Gilliam c3nect6 de hit L. Begin 3 15 1 0 913 1 1 2 Mendez. cf. . 3 0 1 2 (1 0
de Nortcam6rica Roger Bannister, de Inglaterra y Fue iealmente un duelo brillanj Russ Meyer, que lr:( o por 105 Fortuna :9 14 5 0 737 3. Parlirco. 2a. . 3 0 0 2 1 0
"El Mundo" de Puerto Rico apunta ]a posibi- el tustraliano John Landy. Santee ya cubri6 ]a Abrams, rf. 2 1 0 0 0 0 timmo, que ha116 su definici6n en Dodgers y fu6 sustituid,, p,,r Hug- Santiago :9 -13 6 0 68,4 4, Fei nAndm, p. .1 0 1 6 1 n
lidad de que acWen dos managers cubanos en el distancia en 4:02.4 Thomas, rf. 2 0 2 1 0 1 el tcr(,r acto. ruando ]as del 910- hes en cl Ultimo capitu r acre- Guanabacoa 18 12 6 0 66, 4A 2 N iranjn. p 2 0 0 0 0 0
pr6ximci tornect internal de esa isla Fermin Gue- .1. O'Brie-ri, 2b. 2 0 1 6 4 1 Tms0 11 ,varckn tres anotaciones so- diV Ia victoria. rmcntra 13h car- Miramar IR 11 6 1 647 9. perez. P. 0 n f) 0. 0 n
Smith, Th. 4 1 1 9 2 (1 bre el ecinto sagrado. g-ba con Ia derrota.
rra y Rodolfo Fernindez ... Para protege de HISTORTCO: La pelea de boxect de niiis dura- f) Lindell, 1 0 o o 0 Tj Gn.-ndo y Hernhndez encabeza- CHICAGO CTTB.q Universidad 17 10 -, 0 r,88 6. Hechevarria. p. I n
I Ward. lb 0 0 0 1 1 0 ron Ia ofensiva del. Atl tico con dms -,Segundo Grupo- -modo que debe considerarse excesivo Ia industrial ci6n (con guantes) tuvo lugar en New 0-leans Rice. If. 5 0, 1 1 0 0, hits, r cuatro turns, mientras el V. C. It 1) A. E. J. G. P. E. Ave. Dif TcjtRIes7 24 3 5 21 9 0
nationall de peliculas, el gobierno de Per6n dict6 el dia spis de abril de 1893 y fueron Ins conten- 0 Connell. 1b. 5 1 2 1, 1 0 shor de los azules, lograba igual -
B;.omholtz. rf. 4 0 0 n 0 Hershey 19 10 8 1 5-56 61 2 Anotacl6rk por elairadas,una disposici6n en el sentido de que "Icts sefictres aientes Andy Bowen y Jack Burke. Pelearon 110 Bernier, cf. 2 1 2 0 0 0 mar(a Miksis, 2b. 4 & 1 4 0 Repla 19 10 9 1 556 6.1 2 W. P Beach 200 000 2-4
exhibidares no pueden retirar del cartel ninguna rounds. El combat dui-6 7 horas y 19 minutes. Ativell. c, .5 0 1 6 0 0 M;i:,vizas mantuvo el margin de ]a . . 3 0 _, 0 Tclei( nos 19 10 9 0 7. H Cubans 000 300-0-3
K O'Brien, ss. 5 0 1 1 1 0 medl,, luego sobre los campennes Kinel, If. 4 0 2 0 1 Marla)nao 19 9 To 0 4-,4 B. Surnarloi
producci6n national (aunque sea un clavo) sin fu6 decLcado tables ... Ustedes tienen que Fecor- Fi lend. p. 1 0 0 0 1 0 del (',,baneleco. at superior en sus -lackson. 3b. 4 0 _2 1 gan Carl,), N 8 q 1 471 8. Carreras impulsadas: Platt. 2:
el previo consentimiento de Ia Secretaria de In- diar con arifio al pugilisfa cubano Rajm6n Cas- c- Pelligrini, 1 0 0 0 0 0 prpjC_ terrenos a) Vioora Tennis 1 (-189101" Aduana 19 IT 9 2 471 8, Mo;Pno. M ndez. 2, Solis. 2. Three
1 0 can anotacil!m Lie tsiete carreras por Brown. ss . . 3 0 0 2 3 0 F. Goines 18 2 10 0 444 91 2 base hit: Mendez. Two base hit:
formacibri"... A prop6sito de Ia Argerktlna en tillo. Despuis de largos afios de estancia en Metki. p. 0 0 0 1 1 0
Buenos Aires anuncian Vin especticulo d ande apa- iuropa,-iiace tres aficls colg6 los guantes. Ahora el Cole, I, 1 0 0 a I J f-I I Coll t, cf. 2 0 0 6 0 0 e(lado 19 6 10 .3 .173 9.12 P:;,tt. Sacrificio: Beardslee. Bases
recerin juntas Blanquita Amara y su hija, quien es bailarin y maestro de ceremonies. Se encuentra Pup 3cls Ram6n, Blanco el en- I Grupo- rohadas: Plarski, Platt. Doble plays:
- -- - - cargado tie stlenciai a los Mucha- Melkovich a) 1 0 0 0 n 0 J. 6. P. E. Ave. Dif Venti a Harvey: Harvey a Marital.
ha hecho sensaci6n en Espafia y Portugal. bailando en La Habana de vacaciones... El criollo Cheo Totales 36 4 12 27 13 2 chos de Maranville. que el dia an- Lown, p. n 0 0 0 0 0 - - bano a Jones. Quedados en baics:
rumba ... Maria Conesa -Ia inextinguible- real- Ramos esta acoplando el equipo que represents lierior habian logrado una de Ins - - - Inos 19 1 12 0 :16". 10 \ cst P. Beach, 9- H., Cubans. 2.
ia en Mixico el program de television "Digalo a Nicaragua en Ia XIV Serie Mundial Amateur ... Anotacitin par entradas: Totales: 30 0 5 24 11 2 '1 rikv nUts: Naranjo. 6; Beardslee.
Mayors orpresas del torneo at so- BROOKLYN' rrrovi2i to 19 5 13 1 '2-, s I 1.12 1 4 Perez, 0; Ilechavarria, 0. Bases
con Mimica"... En gigantesco raid policiaccl fue- Joe Kuykendall, entrenador de caballos de carre- San Lot., Join 103 202-9 PPrar pcr )a mininia diferencia a 1'. C. H. 0. A. F. I)C 19 5 13 1 2,B 11.1 2
Pittsburgh 4W Ono DOO-4 los g6ticos del Fortuna ... Blanco \lIctica 18 5 13 1 27R il.1 2 p, r bolas: Naranjo, 4; Bearsdslec, 2;
dcj6 en ruatro hits a sus rivals. Gilliam. 2b. 3 1 1 2 2 (1 1. Guines 19 5 14 0 263 12. IV iez, 0: Rechavarria, I. HAS 2 105
ran detenidos en el barrio de Harlem fNew York) ras miry conocido en Jos Hip6dromos del Estado i - _.
treinta banqueros de terminals ... Recuerdan de California, 2sesin6 a su esposa. Ella era muy Sumario: rnjentras sus compaherris lograban REcse 1 0 0 3 1 0 salina 16 4 12 1.1 2! ln chers: a NaaPjo. 9 en 6-1 3 inDooley Wilson? El planista negyn que inter- vieja, muy fica y se hal)ia casado ocho veces y ocho sobre el veteran Tomas He- 4 0 1 2 0 0 krtemisa 17 4 13 0 23 12. notes 3, 25 veres a] ba te: a Perez.
Carrel'25 impulsada.s: Slaughter, chevarris primero v Men6ndez des- Robinson Vibora 19 3 15 1 1 R7, 11 1 2 1 (n 0 v 1. Pitcher grinador: Beard,pret6 Ia linda canei6n "Los Afios Pa ar n" en Ia divorciado siete ... Jerry Welsh es el nombre de Bilko 4, D. Rice, Lowr(y 2, (Ja. Pue5 .. Manuel Garcia, con triple I It. 4 0 1 2 0 N
pelfcula "Casablanca", ac-aba cle falle, er en lioliv- tin pequefio atleta de Fort Worth, Texas. Product blonski anot6 pnr error de*Thomas), y s(ricillo resultii )a ]lodges lb. 4 0 0 7 fk 1 e 1 ifrhr derrotado: Naranjo.
fiRkira cumbre Campailella, c. 3 1 1 q Total" 215 215 6 Twmpn: 1.4,5. Anolador; Julio Fjr nwood. Tenia 67 ahos de edad. Vitima de una de un accident, Ileva un aparato ortop6dico en Smith. Atwell 3. Doblesi Repulski, del plen ) junLo at pitcher Blan- 11,1 7 t'nwl -rs: Henline, h-.)me; AlH F orjllo, rf. 0 0 0 0 1) hasr,
onfermedad incurable, dos veces ntent6 suici- vI brazo i7.quierdo. Lanzando con Ia derecha In- Atwell, O'Connell. Triples: co. Thompson. rf. I 1 0 1 0
darse ... La Universal ha iniciado el rodaje de gr6 un d6Fafio sin permitir hits m carreras. TiLne wrey. Jonrones: Bilko 2. Bases 01:0 or, 2ramR doble correspon- Cx. 3b. 4 0 1 1 2da.jucgo
,robidas: Bernier. Sacrifices: Casti- dien-, at Z, rneo amateur %e (!.seemHughes, p. 0 0 a 0 0 0 WEST P. BEACH
"La Vida de Gleen Miller", famo o director de catoo ce afios .. CURIOSIDADES: En el Estadd de j glione, Repulski. .1. O'Brien. Friend fico en Guanabacoa, decidiiindose Meyer. p. 4 0 0 0 1 0
orquesta ... El mes prbximo seril naugurado en Iowa hav on pueblo Ilamado Stanton, donde todas Donble plays Hemus. Castiglione arnho, con i,,ual score A prime- - V. C. H. 0. A. E,
a Bilko. S(anku, Hemus a Bilko. ra li, ra el ,Iub Cubai eleco super Totales: 29 3 5 27 71 - __ __
m6x ico el teatro que Ilevara el nombre de Ia las rasas estiin pintarlas de blanco. R O'Brien. J. O'Brien a Smith. Que- Lre, or dos a] Uni6n 'Club de Ca- Chicago 000 000 000--jr) Pescovlh 3b. 5 0 1 2 2 n
en Ins bases: Cardengles 11. taljn mientras en I d I I r 0 S P;arski. cf 4 0 0 : 0 a
el, Cut cle r.Cea, llio-,',Iyn 020 000 ION-3 y u g
lj,,Ias 13. Bases por bolas: Miller con Jentico scare. eq Impulsadoas: Campanella, Gilliam Stetva:,I. lb., rf. 4 D 0 o 0 0
2. Chambers 1, Bra7le I White A supciabR a JOS goticos del Fortu- Two base hits: Ja s 5 Ho Tones lb 4 A 2 F. 3 0
Chistu jugo .ff aria Carlotta V anio bati' Ia Friend 2, Hetki 1, Hall 1'. Carrerasl na.. ck on. Mik is latt,'If 4 2 2 1 0 (1
y carreras limpias: Miller 1-4 Lui,, HernAndez y el zurclit Raul Thompson. Sacrificio: Reese. Doblr Nlontalbano, s.s. 4 1 1 2 3 n
iFriend 5-5, Hetko 2-0. Hall 2-2. _"ij Cast, .9c enfrascaror 0 Harvey. rf., 2b.
14ts t i en un duelct ; YF: Cox a Hodges; Mikis a 3 1 Z 1 2 0
Ina rca ti aciottal de los 101 pi che: Miller. Pitcher ganarlor: brillarisimo q1le encontirri Su defi- Brown. c. 1 0 6 1 1 1
M ucho anoche Chambers 1-3). Pitcher derrota- nicift en las postrimerias, pudien- Job. p. 3 0 1 2- 2 C.
do: Friend 4-91. 'do deirse que tanto uno coma el PROBABLE, LANZADORES DE Verin. c 2 1 1 3 1 6
I a modern Piscina del Casino Resultados tro merer:16 el veredicto. .. Oliva- HOY EN LAS GRANDES LIGAS Blenrdslee 11) 0 1 0 0 n n
Chfstu jug6 un par ido brillantf- I Espafiol de La Habana fu& testigol 100 metros libre estilo. 1 Roberto IT-rrininact6n segundo 3ueX0 Julio Ores. qii en el plelto del dia ante- Le Boff, 2b. 0 a a 1 a 0
en el turno este, de las eliminaciones do natacilm pa- B tillo MYC 1 6i. 10. 2 Antonio 19 suspended en cf scxto actol rior hAfa resultado el mejor en el Liga Nactonal
ximo ar de Ia fum- 14,; 2SA
c16n cle anoche en el Habana. Ma- Varadero qtjc sp relebrarAn en Galvez CMN. 1:1.8 10. 3 Cayetano tiso ad barquillo mAgico, volvi6 Milj,,. uliee en Filadelfia. (Anton Totale, 34 fS 10 24 14 1
1,,a Playa Azxil el pr Anottliellin por entradag: 0 Corr16 par Jones
Abd All v 61 deiaron en veinticun- Glarcia Torno CTAN. 1:1.8 10 (cm- a reslnder ligand tres en cinco Ill 9-5 y Spahn 12-3 v,. R bPrls en el 89.
C H V
Aj
Aho -.CXXI DIARIO DE LA MARINA. Martes, 21 de Julio de 1,953. Sports Pisina 23,
Sports
ROTUNDA EXITO'DE LOS CAMPEONES GANANDO LA SERIE TRIANGULAR'.
Dominando grandemente' los rampeones de Polopito Lopez reapareceridi
..... ..... el s6bado frente a Rudy Ho
Cuba vencieron al "Real Gijon" I por cero yo
Ocuparin ril turno principal del program del si6ado pr6ximo en
Con esa victoria ;c procilaman los del Deport'vo Centrn Gallego. venccdores cle la pilmera serie el Palacio de los Deportes, en el cual figurarin tambi6n Batrianjular-que se juega en Cuba, quedando en cva el trofeo que se discutia. La clave
be Face Medina, contra un hermano gemelo. de' Rudy Hoycl.
del triunfo io fui la linea media local.
Armando.],cpez. Pi hien ronocido I californiann. con su ralibre indiscui,
Polaquili-i lion He Ins peleadores; lible viene a ranar Para establecerPor = vel enilra Iij,,,t.or.au1,e,,, Lanza logra rodipet.1a riefri-critarse con Morelln paea lievaiie, cubanos ell i:07R do mAs populari- Fe definitixamente on Cuba por un
g. nora dad y qu, con las mayors lar _o period.
futbol S, ha Tamayo y In esb rda I)a:.A 1 rinn In pelota. y se lesions.. Se del "It"clas aman,es del bo- re 'Rudy Hoya y
serie de la natural nar'cOn Lin tiro _que detic-ce, r! F1911 V o I en la simpatias tint. c o El combat ent
hemos venido viendo porterito astur. Sobre ins cie, ml- .1,: jue %. -. ;HAaan1.TThe%'1" xeo. IPapa record c I sAbado sobre' rI -PclaqLIjln** L6pe7. ocuparA uno
9:ular Y qu terminal Site d) "a nut se realize una jILI Mile Estamos acercindonos a los firia. el cuadril lrto del P alacin He ins He In- turtles es'oelares ciel sAbadri.
cr .6n 9s
el equlpn campe Na .,a,a Be en hace un cambio tar,,) haC,,l del primer tempo. El equipo Deportlis. Pala satiFfacci6n do Is afi- porque ell PI otrn aparece el ntro
rzado con elements de otrns equi- Is derechn. El p6blirn or stei
a is osti desarticulado, cc-nfu. c16n ell -_Pnrj:al. que riesde Inace gerriclo. Jessie, 'contra Baby Face
P 0 El "Deportivill Centro Gallrgn" ante to sensacinnal de In ju "a so. sin qciertn ell sus linear. No ex:s- Rlg in livillpo lista pidiendo tins Medina.
a caba He render tins etapa Iv rmnsa, aue Lanza se hRce He in P 0'a .Zen, no hRy armonin ell tog oportuniclad pars este valiente chi- Querian la revancha en MIZmI
ell amnlarje pa es. que cast s empre
ugando Lin 6tbol excellent He alta nuevo. sr escape van a 'ins quillo do la hariiada He Bellin, que FI sabado recibj6 el "Polaquito"
caliclad, que In pone AL tins gran sprait"... pet. 'e Pierde own: :a In- Pies del adversario. Solamente ve- tar! brillawr at-tualit6rit registrars fin Lonezilun cable firmado por Manuel
Piltura con el filtbilt del con Ic rto erven oton do T.-. n. Este itizidrw mol CI -je recientO Lir Fstados UnidoF. Y A fare. que e5 SLI manager en Norinternacional. es !a garantia He hydefecl.., 7 lif busca insistenterri stablee, r Is una lci., rrr,i'mc He fanA' .cos So el rica, RnunciAndole que habix
No diremos quo el Real Aportinz nesa recha clue conduce al got, romper
Y berlin. el irbitro (il In resistencia tristablecida Per tog ai- eiiit M01 IIj7Andn Tiara aplaudir i, 11ra= a tin aruerdo con el cmprrde Gij6n es tin equipo H 0 Prlmrl vitarrar At Tlolaquiln- Is noche del czaric, dr Miami pars, celebrar Pet
ralibre. Hemos notEdn on s,?.R tins trn. recipe 1;; mAs exlrao(,&,,-I, 6e jon&es ;Pero Si6n es to emocio. s bado on riirstro templet boxIstj- sa iudad Is rrvancha contra LAprimeras Salida, mucho rornic Lin Ins pitadas cuando imaginal n tilt, nRI del partido! Terminal (I iiiimet Co. -ry Mujica. el viernes pr6ximo. El
rntusiasmo Inco per qucdp, b ell ra He juego a Medina, on I ,in fiempo con el empate.a core. ClAan.
an t e la 2fiCi6n rucanA. pLio ell los mento' que 6ste habia de-n It id-I rin Si6n. 0 porterito isturipnn, El ahi3min Hr C', sar -Tomes so on- i5olaquitc,". por Su parte, le hizm
ing posteriors salidas a 14 canclia. Is defense v cslaba solo n Tar- I scores hpcia Is graderiR, in,, cucntra on C,:tia rlcsdc hace varicis aber In imposibilidad do relebrar
r MC'3CS Y Pol u Primeras ex nibicin r.,c piriin pro
una contra el Deportivo Cali, y el z n.Aguilar. Nadje se rxplic (,inno atronadorasalvadraplaus, s -clur ya se habia com-0 alclucl "offsidp' ties a sit ii _Ir-n grata. promoting con el promoter Cucr,
Ins campl! nei, del pudo %:I 11c, el Habia realizado un2 Ri", ;b impression
domingo contra ,er In
Centro Galiezo.-han demostracin un areclo influenciar Lin t-in ,,\i I cl Se habia Portadn con In 3V mente a d(l lj(,, Im randcs adelan- Conde para prilear el siibadn en el
adquirido ell el rij- Palacin He Ins Deportes contra el de.sacierto en Is tsCtiCA a SCgLlir, animo del equipo forastel-,, j,no I coiajc, Is a2ilidad y cl aci,,ito ell
;ill, Hbrieron de. A "Influenciaria el jue-0 --,l out l tan characteristics.. So merecia licil at- c or a drfensa personal du- jinia!:ua Hoye.
se Pstaba ya drsarrohan& Felon In., aplawlis He e5e nuestro publiro
Contra In d I C S i ranle su i ocoj ido por el Norl qur
MASiRdo In defensive y dejaron Ii- . . ....
hre a Cerioni Para ,,:age tog to di6 una patada libre ijn,;,- siempre tan generous' ILI% a st, 1w a on Canad,,. deride "Podris goles que les ditIoleemIltriunfil, a dor v el referees. qur )i l I Cuando se jucga parA gan.ir laqui -.I*. ,mlonlamente crin otro Atirradevida ]a it"adre
juego per control rc mot o. .)'-r din -hisinuts en el in"Ich F.
Ins cnlombisrios. El domingo sali- r Escertax colln, estirt, lutbo nuic cuhano RiAl-K Pico, so convirtieliel so iniria lit Segundo licmpc itin
ron do,,Jr el primer orI per enterado. tie juliAri Variona al
LOS aZLIle-- del Deporii% r I le- I-, nuevos 1A primeross minute, FI dominion fir im (,amproors de Cubg rin lit match del driminro fui vi.Able. Y eserna conto i-(a que recorI4 i-an ell IA ni-xinias atracciones do jLIe90 a buScar tin empa'p con !-is -, tj(,'I\cn a. set a" iniosoc. Los azulfis r dieron murha%. %%ion rrcihiii una ovaciiiin desputi.ii del primer halt-, pern despu;_. en Ill Plal s r, Ilowical N Quebec, A
campeones cubanos, empire ud.ndr man precision do a(tichi PI lente del frit6grato. s" I.a liaball Fk' lue Director tie Deportelit
bi .." a 11d id, llpvan is amenc.za por !a PLtn,.a i,,. Ins def rtiadrn )tri La Join P, un
habeno logrado. Ies hU sucio. Habia ell ,Iln5 ilia, c,, la segrunda parlil. a sin el apoyo rip Tarnii3ir. paidieron hatir oli puerla 0111lielanitv, -n1ra el mrx -an.
triunfli, ell I's sciie. Bu.jc:,,ojl e4e equipo, lining decision n Ill I'll, quierria. Lanza ro rope is resistcricla
, Mp2te realizando tin jur,-o net ;. nivior control do las ju-Ad, ii_% ( i otio Cabal Altis6n trRian He w ritimpendl. He in itne tuvo que hrrRar el xran guardalsoli rspahol en el trark,,curSo del eneurniro. l1r;ii-la, a quirn prar- F.1 director He Deportes. rornnrl
center defensive. jeplo aclos. ;ns ontendimicnin entre Fi," I,;,,, h, noncCe. Los bUrla y -se iscip,, has!,, victor; pot is minima PxP,-si6n ticanenl, del b.\c. jim. el
gado A Id lines dc P cdnil'o, ranirlcrir 1 10 PIA !-dt, d pirtido estutio rehj pqeo Ins r's r rnm. Rohrrlo Fernandez MirandA, reelnt riores i6ricinse olanirrile has jLI on tin alald,- III c- bicn pe, _cI V Llr ori, -IR t I- uertc cPQ!i.n r(ibidn on r I hin una exp -Psi A Carta fit, IS sefin;
ring i air n,i.i tin tiro por 1, to "Ool, ( -tied o- values ituandn li rioloIR on del primo local.
on r I taque A Ire, horrilbre, cicisf) exhibicionisnio. laif cl jl:jjjiq n il In~ i tjopti Pdverspi in Y CLI.Irrl ) hulho i rl; .A 2anall bate Dt-r, dr 511 pelca c
Cons T b ol in Huhn, R*ic;i
'art i juego constantemonte Sect -c Is arista IRiqu 0 ha. jjjt ljf) nniia
ideramos que illic Lin? I I ir ellnir. flpqvipz.,. p Aciriln tip fll:irin Sinsbro'cq Pala I'S vclicid"4: hain ell nfroc-t no adversario Bisca Toi, I ri, ,n Ill 'lot 2nl u Pol ( af.,jo, co 111adr, Hot inforturtacin pugilists
,R err6nea (ristalizado ell In,,l Iwo, nlrdl .1117111 Ic ril Prlradnr rslcln, "I' "s Amos on In que daba Is%
. que Ins I o.o Is din;Imica del VqLlIP0 flr a (Ie;spuc on Line, tie csos ildclito, i I, llrjur I l.iltir/ ttivo on irn- ai :a d-i, n. no III -licron sosirnrr IA W its dr Inz ;on ,I, lawn al Director He Depor.
iinA demonstration pobio. itisAlonil It I Ill (10F I to w A (on Delgado, Solo v NloriRriili; rios Iiiiiineins ppi-tidos. norquir Is I has im, -Irt,n irtiraise do las 2' acl
anto de5concertadris, :o, t, 1, ., s P,-r rr r to oI,_ rl currdR, 1r5. corco A Ins funcionarins riel rnhdoes para Ins quo. JUzgarion st- cins emoci6n,.dcl cricuentio too vcnccr 16 drf( niI a -,1 1 "1 nos I inwnli.-F quo cl Gijon so conci .:, eirricia domino it coisje.*P """ mzaw ioo derinirtivo itur. Pitprimeras ac tuariofic halji,.in Pic it, tregas (cisas. nnlterna ],.. %, (IIAlIn (it ,, cl,,, cl-s,,on- Drpt In prioA contra I
su fie v sit confianza ell 2tr)z Sola- das al ornbre mejor Piendes sorlircrode con in tl:o fall- diriR contriorr 11 ric ti,, nbi, la baja dr 'os itinn.,do; nna ni jupat stableci6 el 1 1 7- if -ri ,olici:iamcnie ;it Iadn rip
col, InA,, ricccnsAdo I, Il- w'31 Idn "I"IA furi otro Cie los rlu- ,u\n que cicric, (n 1;,s fflas do Ins 4uc :ur- "111'r-10
rncnte a rafagas suellas, fallaq do aquella deflrinsita cerrad 1,1 G,,ol. 125tico. clue Aguilar deti-ji, Or n,,, jwa. wir siendn cc.
rnordinaci6n v de estilo a on ciri jur-o cl( una tud c net, dc is canrha tornado. ion \,rncidos,. Prio Inda lit qurd.i Inn ri; or In, desde Ins primers Install.
sin .,jusfe no plermitia establecer 6 1 1, "Pt'a genial. Fuc In unic') rili-ictico Sm tins xcrdadr- o hi
on las pages, lie vimos ctL;jl ciu. Rbrir in hlW hii LILIC le I pal'tido 111"' If' \'I- r tina ma:,co supcia n I Fur tin match do n)uha niar-rin Pal,, los corncnl cin Ge Lino Pstlella, ;nn conliado on ann. drl* dc gjaciado accidcnte.
clindiic- jj ( a durantr! todn d ir,
;)' rl tiornpo P:ls -b A a icte dcl rtion I -il!n imi lit implirlancia do to cl! r ,.in ol nlro Feclor adicto .. Unni puerien arse unA c1ci, jr S Y 'N'TuJI(A I.a srnnj:A Maria Josrfa VRrnnm
r;nte el primer tiempri. rju El Plecisai or Ins ji-irs
c cl Rol mos Ila er
con. siguiendo ca tActii, gistranicis Lin -is. do los na f- lar- Hill hr a, A Iv,-, Lope/. tindiiiia 'r(,] les lesicirrile ell CarmnaiRlit.y.euIe
a, oztenl t Re, buen cor I d, 1,,fcn,d central He Ins [it( Io, 8, heliro r: tep jond v ri,- i -:Iamc r drh jla. Pcrn ya venios Ili P tan. 1 kablar He Is fur
P! marcador Pn -ero, no obst,,,we Sanchr7 con tin bki, ri relnH i, -, I_ Ion. in habia maicado ,- cp on ii:i ncai Gijon no i)wha jv a (in c%;s1c -uperioridad, c;, ell A oi- qns. riel corvic asturhill tros I'd- tan snio la I i i, lanor in Cuba, ijaca 11m, rl inorrivnin Y do I n o rs ,, ) cjvnrln d(n (JUr il-lelt, Is jinarc,,ciol N, 1,,s blaran drij prericisisrro. 0- 1 i elr- no tins A( ...... ',,it coninenle. ima (to ,, hiin amad 0 ,
el me], r jugal. del Nillpi, Incal beza rip Prondc-. pern '!0 c.,it J-r -wicrto ha Sabi..
fue dospues que So p[-ndtlljOlPl fLICI-a. Ser,wrin otro Tile- Sigue rii rqLIIPO IcrnI d,'SP!i,, 1,.). Pt i it conitirt ridHiroi, qi c i'lon un, M;wr, lectilcos (irbet) cedt la 16r- gancia, He esp iiiioar de n 3 -j tio I- nelea qu, ii, m colon sello cie Apll in ll-ni-i W,,no r(conorim onto parn
-1 partido, el que ll Ia li,, PI iktc--n c In Ins 1,A irta rl Qtro no iin e, ri,(e T),jrF. del rquioo lli,-iano. la zontiles, reCidos. critre doi, L,,ndo bacon pf, l)alle dr Is fanalicada In, wir hwiri on Indo In posihIc per
linter, got dF o durin A wi sacitle do cast)2., I, msteia lot, I-1 Rit I hilian VRrona. ell.
PI triunfn al equitio locil. coando el Deporli,., ,, ", 1 11. 1 1 on -it n Gii,,n ,at (A, ion i ni,, csGn A%,vzwin,,. In- v quo march, n narslrlo Y c. Nquella I,-, r linIr a Mullin rl si l it III % oia do
Jjlti ernhi jazadol. Van III~ i n I liand" rst- rn p.se-, r a cc rin ftir rerfiendo para terminal on oc Linse air-As. hAria In rnedii nor Tolwjoilt, do-si,,, todo 1, 1; ... so ionla perin rn Incin
ya iban pasadoF In.; 2.5 wimAns de "I I I !"' coill, l ril 17)(Porli F Ir minutes \,[\,Rcc.S tie IL11'_11 )c. h, t;. Sl )a fIrnn Its nvanza y So conviri on I:qQLIe resinirw, ,1, 1. Ij4,n. -mn I ,p,,,fwam,ntr en PI
juegn. Que los giloneses p i ri (I an va lol"I"'In ('0101 rnln 1 on, p "1 .1 ,,,n Ininbi6n. ritriqconcertando Al jad., q-, r, It ta unro. 1), It' nfl)"llel que oS In
mayor rimprifici. qtjr olvi P nn !a I iu::ada He .-7q eon rn a arle do rclido ll .. ....... ,.,,n. pile no rciert- a
icR defensive Para rntr,--? r quo 6 te raigado do 1,, 1 orn-vion oI t-- Iri. F, N e 1111 ( its pa ra JJN, I g a d o r Ft. d., d r it n a, dri h-,- rpor inliA
voididera mqrcAri6n -;lridn conori
rc pit 11P.vado I \PstuaTin L'I -, ,I 11.1ndo liudrza Fn Is h, TA ;A 1, 1) 1, r l:,,, .911 Alltec!- ri,;l.jatjon ante el des1, rl r(-jj- lii!awr Y mirniraiiz rsoF conilvn' ;105 so
,areR He rehacer rl prijillIn 4
Ar e! Rtaqu, y rs'Rhicco: t:nA Mc,, j7qw-rJo 0-1 Drnnrtj n 1~~ 11 'Icido h!oncA lll IA, rl Pill tir-tirwrin !o- Rase Rall:-Dohlr joc o dpi harwridn, Psprifino, 1 I.Inr propin pulh- I., inpciiaiorl po, onla- rI I--lco Acticirnic rxperi.
$I Ft qur Ins llxpr p "u. ri, ri zrado pnr -1 (Rinino Irol-M,, tip cowirrip olic, intent Irrininirw, A -1 ...... I,, Bit i n I),, A -,ni,do pm VA-nA on iiii prlrn
t lv Y llrgarnn, a loi 2.1 injolio,' PI 1", 1- 'I'l (;l.inp 'r ren ril, Campronatri luvenil on Irl SlArlill) riaitirlclF do rrv ,nchismn, Tilt Depor
,,nto del em patir. co-a rILIr.rin iia- IA Ycsislrnci Hol ITIAI 2-11 4? H- 'fi5 'r 1) 1 1 ' *PnIR(il ; 0 ", l (Ail5irn pa. fi,,nir a CRtirildr, (;enliflei
an hechn durantr rl lt itzadorcs fi-,;Irtns h-bia volcarin -I),- r I c ',n,, I b,:scA! rl _- dc ,Ir. Asi 'rinclr i. comenzando A N tins or i%,n Cali nn ri t satisforno con c4l) I pao, V jl ro : Phil" o 1 tmlp. I,,- I-, funciena i In., 1 1
rin. AlRuien mas sutorizRdn (Ili- t-- (11 Sion E tc sale a jnl:%ircpIm v purs t*, rrnic.itr f1tir b: iorlrr. la taldr. li"do dri famnso 7-0 Y!H, I,
A culitir la nain do T4n ir n "I Lin di-tiacirrin con Al1kcri. s- tin- -1 1- 'a in,) revincha Al cquipo y A tificand. no ristriai,- -- j- m :awicmn dirportivo prontros ha dicho 'rluf ].a rne.jnr rii- ,T- on eta A rnisinn III, habi; n ril-frridrin. it uji J tie- He In Lip do In Florida ell tcdrA, ta. lalon ltda (Inr do irisfuorzon pro
sa lis Lin burn Aticitic". Tin.; rl l Rc l n oiczan v 'is pclota so les riprdr. to clarion local, In Po-n Z rl Nti-evo Slarlium. comenzando a t;Varnns A \,rr ftitboP Ahnwa I A a w;A rm irbs rip cian e\ilaj I fin dill ITILICIlacho. asi on.
Gjjnn nItidaron lii. o Inc 11cio A I,- rninwing Hot rricurntro, Uri rii;IIA o uuc RPI-nvecha L -irza Para dismi, r I lines media local erk Llinion las curve de Is noche. I
dorrota. r'i;cclickonal c, T3IScA jj ,A J .r- obre PI Rro ab2ndonado.. M i rs- rion instincrah1c Y m, *1*ds :111,1. DEP CrN'rRr) GALu(m. ImPol' ancia r niurlict iepre-n- wo I- rocriiroF del linsplIal Calix.
-ad, ,A I I. ri guar& n li jr, diurna on lit "jar D'ArnbroSio. 13pien trat a sk, fulu- tin tan sclio oil (*if- l'tGarcia.
r' ba cl triunfo' Arjucllo fur el Fra- Tarzan A MIA Jai 'XIai S Is Pa I r1menes mostraron honLn Prinorionai del particill r oq R Is ,i S on 5- .o,, El 'Frlj ina Hah ina Impdrid, cnn trr, pQrdcIo5 Hoyns: Bisca y Torrrns Ardi-8- ha, sinn cri F iirlo Unirios, donne (Isrnrfiir fuencupados per Is suertq.
ectilipli entcro cono I s, tins haticl,) de rsla senc al. ;iiw linx-o. unn do I~ rip Vaillni deLcir In, prinnrrm inp.1 equipri local de p'czrl drsde cada vc7 reiii P"Irciuc 1A,, I do I..,riza. Fa;taion sobre ol. 1i Ili- zArawi par to,; rawnr dnF qUiniclas. romenzand. a IPF H.,.' AtImacco, Flamant, Morllo SU rit
h
Primerm momenlos tin 'uL1bnl Fn Abr;(,nri, inn Tr c ''cr ")c 'I', rnriPr per lit iuclo n t;,n" r Iri- FLitboi de un solo Ido 11 rs r n Punic. I.Anza. AIti PrmRnn L rorl- Ilene rimentado lanes Y d,,splirc or ij) triStr Heretin nambip t epfflarinn cn, PI Dii(rinr He Drpnrlr,, diii 6remocional v CIFIlli7ado hall, rip lo-n frrno5i. .1 1 F! J)cpntti\n Crn'in (;, --n lc FL-cnn nortitina on of Frorl(in rl,.Al, C;T.TnN: Si6n: T, I na -omo
ii,-Prcj(jn h- P). I, In mmi,r, lpi Aip,. rion HOF DAIlldn'i I d0S qllj- en v Gerimin: 1,-w etq, -na v Peleadlir dp r La peien contra drtivs paia qor lit srtiriln drl Infor.
.;Ternore la rifrit-Iw a or.-o in rnn on qu,IIR lcrlrq rIr -ntl- t 7o !In A rrnI I A.
prr In tilpferiziri rerrarin -1,1 t .o- IAQup ri I 6 lanl- 7- 1 1-rrn' rnn rl ;,Torin dri n- romen7anrin a ias richn y 'Siei ;I: "RodirmLiez IiJ P (I i n a, RLjd\, III~ diiia duriiina Para Itinado h(-.\rr sr hicirin dr
irkZ A Ini, rino rrioit- d, -1 lir- :Tqhi rrinc ii ln ii,-Ar I~ n- inc- n rl m- Ca4i rn iiiroia, G a in I, SAncli-.. el PnI.1,11w., pollilue .1 otexicano I LOn lo, rif c- dir sit crFlrip mniirv.
pORENIN4 64 VOWN VE tops 040MMOWS!
IIIIMII u
'207.53 Ken. P.M 103.15 Ken. P.M.
1952TROY RLITTMA 1951 LEE WIN LL AN D
U.
NO 1 1101111 mill I =1110IN"I
19 9.6 4 Ken. P. H. 194. 8 1 Krn. P. M- BILL VUKOVICH Campe6n de 1953
1950 JOHNNIE PARSONS 1949 BILL HOLLAND
207.27 km. P.H.
AWA-AW.
Pigins 24 sportiq DIARIO DE LA INIARINA_ lvqrtep. 21 de Julio de 1953. Sports Afio CXXI
SALE HOY EL VTC A LA CONQUISTADE SU SEGUNDO TITU.LO EN NATACION
RESULTAVO DE LOS P.ARrjD0S DE FUTBOL INTERNATIONAL CELEBRAPOS EL DOMINGO', GanJ'Igiccen tennis
e
Basilio vs. Graham I __ ___ __ __ __ __ ------- i Mirador Deportivo
it Tr)AT) MEXICO, .,,,tin Ili I In j- 1 nand, Panchiln HernAndez. Casa rin, I MONTEVIDEO. julin 20 1 Uni I edi VII SRrfield 3 Estudiantes 2 COPETRAGUE, Twin 2n (UniNEW YORK, juli pd).-En el primer particin TIP fill- Balcazar y Pipo Tellez. .-A continuacuin los resultacins ri, Ri\ rr mate 2, Roca Junior% 3
Carmen Basilin y la n
lea IS nP,,e rn nii.,iones de la zona Hai:-! Loger, KerbV D I Bartlirld I Newells Old Boys n ft &I I
'01 1 las '11 ,,,U Ueudirinne, Jos particles de 16tbol ce)ebra hod).-BOlzica. gan6 hoY na
rin el sibado por or A Co BI Coroean, I Pefiarol 2 Liverpool I Por Rcni MdU
udad de Syracuse A", c'u. in tearnericansi por Pat idrl! ,onav,nlum 11 Chacarl'R Juniors I Platense I las &IJmInatorJas europeas de )a COIs ci Munrin. M xicn venci jacclues, Desordiers, Haig, TR. Dianubje I Defersor (I
a Hai, -Sy Y RIO r)E JANEIRO julict 20 (Uni, pa Ditv_ tie Tennis al veneer el bI
tar I campeonallo welter cirl ilt- Roe, RaMPIR Juniors I Central 0 -1,.- rontinuaci n In lt;i- 0
do de New York tprnI ',-n A --EA Real domingo I efs t b I anie's Tor- -1,rt doble det
A P,, an,- A,I primer tiempn LIMA, julin 20 iUrI River Plate n en p git Jacques Brichnint Sit
Elite spgundn comb r e of. d neprit-livo Kqpaficil. cle Barcelona!j Cerri."n 1) 2 Wanderers IT 0 1
boa boxenddTcs ek la 11 "TINA, ,rA,_ o Inc mexicanns. u len1porada II Flar1r) l2rlaric. hen Ulrich PnT S-'I, 1.5, 6.3, 6-3. La
puso 16,rmino a s 4ad,,, ria I Am ncta.
cl6n I Iii cartelera hox ist ICA. Las I lineaciones furron 1A.c v BUENOS AIRES. julin 2n t1ini. White Sox y su inf lue 'i
El joven in derrot6 At ro- rial Cie cuatrn partidos invictm. TII I:Mi.-Resultaido de Ictz parlicirs I Portuz!,,sa 2 Fluminenso virtirtria rl#! Rri hant dili a Ins belto e f "orito Graham en un rPrn- Ba si Carl'R.1al' Till 17;3rLll on rr ayL r A I SPON Boys Por I n fithol de ]a Primera Divisi6n: 130tar,-n 9 Bon Sucee5n 3 L OF, mente que reflejarse en el rendfant; 1 1 s d r r M fI i Tn termin6 1.0' A lzaA lina rentaitt de tres TIT Uno 40- ;ox riel Chicago de
b a 2 round relI n en PI epa GerI primer tempo Independienip, 3 HuracAn 2 CAP~ n Vasen tie Gama
miamn ring tie SvrAcucr r "'ig"I rAEr1r tip Ins Ranadnres. jalo iisrapar P domingn mi;pto de los titans.
Ft ra I-n y CA Ins Slancri: Pedro At S n Lorenzo I Rgrin; 2 ggn !;-strivact n Sangu 2 Dinamarca, R -1o5R nporturudad do ha- un P'f Ei progIrarng, tuvo una espOcial
rer TI u Reercarniento al. significacitin parn &I fainatisypo CUpuesin d@ ho- bann, pnrque en adicift a su Imnor I IR Liga portancia, constituia una oparti4rifAmericana. . dad dorado de colisagraci6n pem Con piefe I el joven ya 'brillante.slitro criollo
Tor,, consecuti- Mike Fornieles. El hecho de quie ,0S peleando Paul Richards le responsabilizarm
con una feria crI juego Jnicial de ]a trascencontagiosa que dental serie, dice clarnimente la Ips ha converti- conrianza ritte In Alta regencia del 4S O N do I Amenaza equipo ha depositarlo en el SenT A N B U E N 0 S para Ins Yan- sneinnai novalo. Pero Pn Rdici6rl. a
keps dot New ese hf-chn destscable. el juego rpYork. Isis hues- presentaba Para PI viboreAn In tes Cie Paul Ri- oportuniclad do situarse entre Ins chards Ilegarnn aspirtintec; Fil chnnipfrin pitcher de
-u doble hea- ]a Lipa Americans ... Portndq
-apr contrii Ins rile, el TI Ilegli a lo.) hondo de Campeones en IT; sensibiliclad de nuestrn fanittisPI InAtAlle ma, feliz. en el minute rno, que ansfa 5inceramente In vicC AD A D I rumbilp H, inspirada TI joria del Chicago en Is Ligiii. ArrI
Q Sin emb;,-cn (upron conterticlos ricAra.
y recha,"ndnc Orr el New York ... Las simpatias de Ins Yankees LA diI 1P1101a liene bain cual- en Cuba es algo traditional. fuerquier A4rrrio ij jr Se mire pro- te, s6lido. Nadir P% capaz I di 1porcionrc (. IaFfl(ffictls . Male- rutirla, Por otra parte. )a ndquirialmenir Aferip sits posibihiclades qtcibn de Willy Miranda hit rnnrhampin-Mr% rn gradr, PIP%-adn, tribuilin a clue eslis simpatiaS se A hAr(I ar, A e,, juegins com- arrereriten . No obstAnle, hay
P .to ri'l P"n"? 111RA r Y Pin- otros fACtnr" quP INAPT Aonvertidn A I-almenir ol -nerto in; is irI a Ins White Sox del Chicago on
U IMAN M S farI Irc r-nA %, dpslriivA IS fe, V 1 ;urn favorite de Ins Afirjona dns
rzi-I rille nalbian mostradn rrinlIns LA prejencia do rualro
I'Rvp 6, P". ultimn me, rubanns (Mifinsn, Whittle, Alom l
DPsVl_1ec dr nblpnPr tin promerlin Fornieles y Cr)n.qijpjzr;t) hR ennAp rinrn virtorias rada seis ;;,It. N-ortidn al ennjtjntn on Also Irleal ri:s rpoi rFrI tie treintA dias. y y rnmo lambi n P1 cricilln on per I -edondA, crip ixiins en in. nourpleza defensor de Ins qu. rontprijbip currsion, Ins MI Aspiran A de-I a quienes ban
BlAncas lirnro qnr hither sufrido imperRIdo durantp largo flempo, ling derprto, irr-rible at verse hav en PI ambfente tin desen Tananularios ro, ] s Yankers en Lin lectiv n de ver detenids ]a ramona PI(NgrAMA ju( PrIp resullar rop- d P virlorias do Ins Yankees en'la morAbir pw s effect pqirol6gi- Liga Arnericana, siempre quo. Ing latiteles va vAn a )as sipitep tip Jos
I (-Aorr- d, 1A 'IIgm An)(-. inloCranies dri conjunto chicagn,can. ro, -nrunArlo ,, m,,- en p rhmrnf) rn-- 9irIgn nI dr PiNdrA roartinnar of Chirtign
no. -r- ir --opAfiA I r ri, Fr irrnlo expPrimpritarin .1
dorI F, posibl* F.1 crimI'lleripo rnAxjoi,, rupodn 111,11rIn dr Ip riudad dr Ing vientris
Ins VAr ,- rnai-I a I lirnr prI nfrncin ooA nnimeilmn A-rr -n rin Inc prinicroc rin ro, tin pilrin Pill, ha spbido firmpric r -ndn Inc MrdrA, rnmAnriRr qll.c fupr7A.c Pon innegaN,,: Rlfinrp,, A r-Ir rIPI rnIRpsn (in- 1,1P hsbilidad InI querist tin
TrI (1-1 11ro (if rrr1II'F05 kl hilro PPCiq7n fir terrenn pnr rt'i r i r n t I rA A mantener sit !Pip rnrpr Anlr.c dP arribAr p In meta. hasIA cl "onn inslante .. cm No I lArPp faril. Psperialmenrmha? gr A hora Tip analizal ol !r t1AF rl ripsactir (ii, hate ring 'town ,i oNen lI drhr rfipc opro decpurc dr ver la rnida
"-PpIA r:;r r r el dnhle jlif%2n dirl rn hprrns dr Inc apai-0rifernentio riorninl:o r rI-iP P3crr(,r una n nri- hirs Y- kirps 6A la millivi inflijrnrip Hrmvg. piirc la Am. nlrtp! dr trmrn. Pc pncihip pspePhRI Hr nqrRr Pri riirwivinn- A, 1A -11A A ip rnr;za que lom e,;, I-, Irs Tip- norrspri.- m-ii.i- al -Iro
Puede rmiquist(ir el f,"T(. desde
cst(i itoche su seffityid() fituj()
4 1 i rirnrn TI Nillgililln Trav Juirc furrIc paTR Trprlir en la miljf-rips. Los rl ctricm I Osvaldn FTpknc.lrcn lambl n pueden And
minar f-I mert en Ins Qlasculinos. E.qta ncchr A lais nufvr.
Por xMANIN)i GUZMAN
10 t(A 1 08 ;tprlnn He Altura pr-oip Ptq I rnpoln fr-srov romn .1 ArI or
la Union A116firt; He Arr.R- PI rL:T do CullA I ]A hPlIa oicc'n.; Opt fn., artupIr.c -rorri, ri, A c larin dr, Inc T)rpnrtc5 ri., ir rprirt ZorlA dr NjZcr
orricein rliminatri,-in prn- (Ironzairz PosArn Lin- M,;zfc.r1rh:dr. A i rlrI C,)IoRnrierr. Tnn,- Ga1117 dFI iii-hosd In lianAd- i -an A Cirriiin MfluAr v Friciv Si-p- Ri 1*;rAdern tan prinnin pasen dr rat,- i. As del Hax AnA Riltmorr. rznc;:-tip. v alrunns fie Plinc, niwrjup Tin InI instriii-ici-ec hainr
-n ganfn para Mar punlua 10 1 'PI Aurqur lurr difird nu, Pon
ic rnspeclivas socipiciadirs ,_I curedA yA qui, III Arluales nI,. ceemr4 Tielles ha sefialado Iaq nwve cle 1A re., lucipridn perfect anwn,, -o
()SAL noche Para el primer rhsparn rn aquella oprit-tunidarl. No r; (I InS
A pV ins 100 melros libr" rna Ali A(
4 Casino Espa;I Francisco Ma7-firP7 gran pri-I
Cubanciern N, Ernesto Prynn I.a nAtarliSn riphr P'rroiar iin IIIrn
rl l Cubanclecir. tambi6n HAN, iWe. rompletri rn P1 pool do 11,1,en M; ri I ,Pr A Ins rinvatris frpiip A Frank- Trriler rua A Ins jLj-rr- iter, Thee y PPno que con :,;rL-irdiPs tPrinprano oarA riAr tin -orl 'i, i'.0, P of afir, pasAdr, rinn-Ir _rfuA. rApirin qiir ro hAcp Asrienqr forip ron vnr 01 HYC y CC, rsp,,,jj-- lirollmrPic A inc fArAtrPc 1,Ac sohrsahentes rhin, iiR5 drl
In. t.r Criollos. de Lavlon
dado Tennis oncirin -P d,
ur,n on un; rate oria ,, lu- rmifrR Nfemphir., hoy
ripsnuili's de habri- rio-i-I I
Afio CXXT
SPorto DIARIO DE LA IARINA. Nlarte! 21 de Julio de 1953. Sport.% Pigina 25
SORPREND10 TURQUINO EN LA JUSTA DE JUVENILES, DEL MENU DOMINICAL
Walter Carrion result' el Uroe dominicht 40
por sits trituldos sobre Tit rqit.ino y tn'Garde
Tuvo que dejarse de prudencia y jugarse sus car tas con re,,nlucl6n para poder cobra. En-Gardegan.6 el -handicap en honor del CO)egiO de contarinreq no Universitario de Marianao. El
joven Froilin Cruz tamblin se port6 A granniltura. metlendo tres ginadores.
Hn P plicado elamlorli, ,, Idie Ias islm;
Litis actividades hZca.q,idercm an- I For ((SALVATOR), 'ue an lii, tan,
nifienzo an la tarde a d
ungo con
On almuerzo brindado por J..d conquistaclas, se trataron dwers;,s
Luis afia del Pichinchn P.
Guti6rrex a sus- amigos Y compan-e- P Y PI C',onpax, facets relacionadas con la I .
frets de I Ing pronuncian_ qu, indepenclizarcin a v&nideva, Que Rijn no ha quedado
, o '"is' 6d ez parece que le caus6 efe ll
,in "Llit J M n unas blen di- In 11 .1 deliPicist Pero clue Ya 11 respire an I
Ch as palabras R nombre de estos 61- p,,, en sus dns montac \Ictonnsas v[ ambient, tales a.g. la necesa; limos, y terminaron a] correrse el dl domingo tuvo.que Hericilt., v e riat antelacion en a] nuncio de loHandicarp en honor del Colegin de dcidi6, alcanzando per Pilo que In pr!3p6sitos de Is empr6sa; Is reten. Cortaclorest no Universit2ricis de Ma. cliosa Fortuna se posers son:e sits cion de Ins premics; para products rianao, qy fuA bandera.s.
_ganRdo por at ca- liacionales precisamente ahora que
ballo-ceni i nta En Gard En el quinto turno dpcitc ,, a I- Pet 1954 salen a In palestra los pro.
La lestividad dominical qua se iu'ven'les JOS IeOnes favorct, n In duclos de las 3,egUas importadas y d1stingui6 par haber estado el jo- crdid2tura del polro Pitan. --'.b Jos hijos de JOS dos sementales Jai Vert aprendiz Froilan Cruz a puffin tante el hecho de que pq pi-olfo (;,I- Hind y Highlander: ]a reanudac16ii d ter Is frictiern de cuatro ga_ mez que In monlaba hahia dwho (1- He is anual cortienda "dual" cort
n.do a,.; an una. sola tarde, y por otra P! Ter un "I oco qua sP le haha rlue- Ins crisdores de la Florida; Is intro. Pon I, I o salir por la pnrtaria ritir P IP du Pion do, prernios especiales- y
Silviiindente victoriR de Is Potranca
clue pudiera resultar In estre- sn Is curva lejana an sit cart ( i an- cl Ficos paria ejernplaresZportado.fla M axima He Is crisecha de 1950. terloi: y conio amenazas may,, P.; if- pars alentar su adquis 6n. y rl gurahan Itis Potiancas Part; thina eqtudin de carroras de gran fondo .1 ser hija He Up the Cr ek y Is
magnifica matrons rativa Silvia A.. v Villaviciosa. con nitiv bLIC11- dC- on scrie pars suplir la ausencia He
puede decirse qua tuvo su mortlen mostraciones recientes' alicienles; en rl mes final de la
in s dos carreras 1 Dehidn a Is lesi6o sjjfjd on, I caimpalfis. Plin, t.,,e VI haberse corridu
culiminante Pet Is, a ns ris
robr Carrion con Jos Angelito VAZqLjez apsrpcia ,, cirn
adas por Wallet no quedan eventores Turquinn y En Garde. I del potrn Tur uiro, plnpjvd H He He gran atracci6n porn ser discuti:
1-111111pasados tuvimos cievi(in He -Julin Blanco errera 11, ri inefe dos.
tncar c in un porn de Iii76n anl,..q- Cari.i6n que se 'a distqgn H',,, cc n terns Ps SLIMamente amen In J c mpeflna Anacarina. to a he rip dedicarle mi articulo del
-ri6n, trayendo a colacit] 6 nrForro Al
sidad di: qua mostrara u to (life jdi do rnaftna. pasAndole oco mAq pnsici n exterior or] ]a -evisLa a
dr. decision comet a vider, taron Bn 'In peijudicaba Pot ser ,i fina- Ins posibilidades citte In actual situaliv a r y Sucie en Is glocinsa C;IM- JIStR qUe de todas maner tenta ciein encierra.
qkIP RM'
h, SU eSfUerZO por I I!,,
COTIIhRte fLI6 bisiat)tc ipio
Ins primerot; tramos. pe I I
I. a Is U ...... a He I, O"Ojot _IA
V end ex on al 1 Icvado pot Go i nez ourin Grandes astros
He disPonrl ric Lis aclvpp ,ft!- I
i u nfai. come, hubteta suceiAn He
no habrr tornado Cailinn 1 Her,
M Y C dos VeCesqi,6n He juaarse alli rro-- oi, van a Bucarest
carts.
------- Turritimr, venia, avanzanrl nr)n 0."
sun afro (ii3tanciado. cuaricin niet
? pedir la caida de us ahl)'a- lanterose s, alejaban rip la pria tari reun;da con motive del diagonal que le permitio Ah
It -sit
dos. Notas. valiono teirenn. viendoso s Fe val dr Bucaresit.
posici6n He pader aarfar swillov
boble derrota sufrieron lo,, enle- CURI'do se I ntrodiiiera Pill,, Piijn EONDRES, julin 20 (Unitedi.terns an el beisbot de I Big Fi P v Is cerca, Pso fu6 In que hlo P' Esiiellas deportivas He Ins paiscs Ircrite al Habana Yacht Club Y ol PCIIatoriallo inti ncloe con lo, h, in, d',l muncio libre y el mundo comuVed2do Tennis Pr Ins juegn S He He sit tricavo Sit nitita ste ieuntran en BLIcarest R par.,Abadn 3, domingo. LOS Johns j P p, Raleigh. If rip proximn dos He agosto. en
rico Cardoso le ganarnn en Ins ", "No pudo ser" r CL acto Festival Mundial de ]a
force ahos contando con el pitchonz Pitan vpni (!on Pnipir- 1, .1ipritud v EStUdiantes", de acnerdp Deschapelles aunrit-Ir JOS etror- (;oMez 110 ptolo imprdii rpir Ioi. do con mensajes recibirio, aqui cip dri MYC tirvirron murho qti- quinn se le filtraia \1 comeiz:,,t a )a agcncia noticinsa official rLIMaan Is deci Sion. El HYC tuvo M.minarlo. tcudienclo Don A\clino. np Agerpies,.
el n 47n Jos nritnerns innings nkmde al maxima He Sit atte faltando uic MAS do cuatrn mil romocticioirc I Orrin unaterricirariR \cntaja do ,cir ,Has. v htiwera podido _ana, di, He 40 pai cs Ilan" anunriadr, sit incarreras. Batraron bicti T, 3 1"oion He participar Pit Ins divcr0' habor Icnidn He contiarin tin JineIr
Yacht Club Galbis, Curio, Gaicia I d P01-0 Call,, sos rventnE. afiade is A!zcrprebs v
Sierra mientras Rojo. Arjonn v At to menos jrsins, mbien sabo rnIpu)ar off PI moniep rtitre clies rstAn varies He los print. ma 3 lo hacian bien per Is covers rip precise n tin final He fologra. rIPaIc5 nombres eel mundo depor.1vi ko" P6re7. Per PI box del MYC a rl exi t co o respondict a )as e tIvO.
r Ru I z. ucAo no,, La campeon2
desfila olf PRS- d1as He Is finca Cristal He Bli mundial an el lanPURI. f1cirera, que posee (-I Turqti;nf) in i 7.4miewo He ]a bzla. ]a rusa Galina
LOS marrineses on jiiego do alter- Potro que tipi c PI aspoeto de ser fit) Zybina. estarg entre el gigantesco nal "IS tpimbj n saliciW alrosns so 1, illero quipo qLIC. envittri In Uni6n Sovitibie el MYC apoyados en el na tfnjz
Hie Rodriguez. DiRgo v San urin, Pata el Handicap del 61timo tur ties. qoe larnbj n incluirA al carnscol-tado, pro nL .0 'If, pet n Puropen He boxen Vladimir La it por el Vedado Tennis Ibrahim no ,P le 1 1 1 n 2h harian. Is ilsirimista Nina Poon egra paro cnri-rspnn in a Nc- Ranion ri, Di-o fit z'u) ii I imi so 1 11 It
to'i 11 is "pagaria ofiri;,1- Jos intrgian. nomareva Rcwnscn%,;i. PI campeem
Sanii-ii-jo. eLtropeo He triple saltn Leonid
Ben jaEin Fernhnde, Hermn le In- tp on vtan numpit, He In, direct)\;,
C6 De -life P. HIVO del Colegin Narionil v local He I%1,, scherbAkov y otros conricidox atlerder el choque atinc v La Ylab;m, del Colegirt rl e ja I'LISOS.
muybien con is majagua Pri la m- tio U-Pritarios. Ip ia delegari6n h6rigara. tarrt
"0. Ratrii iin triple v tin dobtrioie -ouisia PI placer He s;,- nurnerosa, include ;I In nadRdora lytierrin Anotari6n Pat';' MI cl, h iiendo rl of Lidor a I- shores Yorlanclet TIPtiom Eva Szekely, el martillero Joser A]vaiez. president rip[ Cnle,,:o Na. Czermak. ]as nad2doras Catalin conal. y Fiwlcisco dl vall, SzolP y Valens Gvege e Imire Hodoctoral elio, Sardiii.i; president dos. brillante estrella del atledsmo. EN [AS GRANDES'LIGAS I see e 1 10 del (7oleg n He Msrm- larnAICR enviarA al campe6n climian. Ins co I I es con ii niiii-6ricis men He 400 mciros George Rhoden cgplainn wi bellicinif, 1ren a Nene iiinto a ;if compatriots Herb MeTtr.1;VITAD,01; n. AVER SuRIP7. propictaiin En C-i(if, lKenley ieritras He Is Alernsnia
:4snador riel e% onto, niicnt;-;i 'endr6 el cqtiio(, compirin
IARA Narional Gian oxpPetaujoi, paia -c He viclism, nue comoiti6 en In CRPit- Ins ri- ctPales a- irpra Pra-a-Berlin-Varsovia. F0 9 0 m u n
51- A I"Ittblitzh 4 p rHnics. p:n nAtHr Iopeq, pa. FI triple cafnpe6n ollmnico Emit
I; I Chicaz, o irco-ron rnn -, if cambiados. Zatopek v sit rsposa, Is jabaliners
rnokIN it
(LTrTrn% jur::ns scn lado-. rnrii ndr- 1;1s *e,,' Al- vpr ionps Dana Zatopeckov2, tambien han do (life GomP7 hah ;,,rdidn In fe anunciado su intenci6n de tomar LIX& American. rn rl rjPinpl, rip c, v que IrniA parle en Ins events dr atletismo,
PscirriAl rmpei)- natir R F. n Junta con el mejor sprinter de Cu,NO bAbip iiiegos sehPItid-1 G-ri ba. Rafael Fort6n Chac6n.
"Aproverho hien" La China communist y Is Cnrrp
ESTArtin Tw Los ri.17n.1, N4 r: t v Anne. rip' -!, rip D;%, io, del Norte lambi&n han reportado
marlin n In forzandn el Off c enviariin grades delegaciones.
Lig-3 Norin"Al I) o '? henef'rin W. rompanein rmenfra.q rquipos He balrimpiti
'; Is V rit-by He Francis, Italia. DinamarG. r. 1k nif. W111i V He cerca I
Paso !ban p- foers y En e Iirt t2mbien tomarin
- IsOpe,
r,Arde por dew- narte. afiade In A2errirct&F. EonipoBROOKLYN S6 32 6.36 ; tiin eni6ndo, -V (to tiptisnin y i-mo He dicho;
r1IRs UL, ar a "10, tambi,;n competinin.
Milwaukee 2 35 mancoF dondr NIpi \1ne Se (,P;f- Pa iles
Filadrlfia 4S 37, '165 61 1. a
6 im priori HP 1, 1 L delegaci6n finlandesa qP PspeW York 4q .18 548 R conuimando Rl per f ,e ra sea He 130 miembros, murhos de
Sar, Luj.q 40 54-71 R Isnpria e peiandr ;J P;i pcer G me/ Jos miles renresentaron a sit nai;
Cincinnati 4n 4P 449 16"- mi nporttiniclad fll eloort en diverqos deriorte., en Jos Juegot,
C. hlcag I .11 14 71615 2.1 Ol pieces He Helsinki.
Pittsburph 29 65 3119 3n mento (file Psco 'v, C, pRra tin rn
piilsar5e %clozmewr p f dentro, in.
1AKs Americans mAndn tin Pat He i,_- Canadi derrot;) a
Despues. por Inwh, f1tie aptyro
G. Jr. A ve. Dif. Avelino. no lesPondlo Iopera. con W xico en ferinim firmando mi nPIT1101, q teel.hijn dP
Isolator corre mrin P juriones. N
NEW YORK fit 27 693 lit5ta qued6 per fuern del MONTREAL, julin 20 (United)ChIcag 56 .14 622 6, diners. delibitande- yards Cart derrot6 a M xico en ]a prii2 3q 571 in 1!a'el Ie mera vuelta cl is zona norteamerin IV Asz I I
Finanzas &fio CXX1
Pigina 26 Finanzas DIARIO DE LA MARINA. Afarteg. 21 de Julio de 1953.
I Regirstro un tono mv y regular el mereado (10
Cotizaciorn de los Mercados de Yak
NAL C,
valores de Nem YorklI en sus operacirones, ayer
BOLSA DF, LA HABANA
GOTIZA4710 N OFICIA LI Iiicirlad. Snnns,, (Deben- C-el-tial "Santa Catalina' en OS!
Aleltes Vaptales '*EJ Co- Quedo af ectada Monti ese el tono firme en 1
(aternactoral .1; A (De Cilpl alll
2o DE JITLIO DF IM3 el Irera
BONOS Y OBLIGACIONF9 Prinnera Hipateciii A, If E Co.
1-11.1irs laternacional S A. r-inero". Core une.) rife, veirtites rcados azia-areros en N Y iv k
$5. 000, on I HIPOtcca) , iral RomeJje 27 tod
SCRIMCIR I a ]a lista ine PROTEJA SIS
C-nmp e-1 croulas Hinotecarias Core. I"'ted Irruit Company
P-Aia HenequenerA de n"PRAla Operaderm de
-- -- --- 911A I Prif/P'I (Ito (Izrirares mdos a/ 4orlijimilentp de 5.95),
Nlartnnal. fPwe
r1r, $
Re bl,,. ri, -ub.. lpir.j, Hirintearia, Care- in Lindfado volunien linho FO N DO S A L Y UA JA R
,Uda I I I., i III t0dR% la-CFecr. VIg. VIF Cuba. M11 solifenidos Ins funi.ros, ayer
I d! 'Cuba 1937-lq77 114 114 a
RrVb Ica mlri ing ACCIONFS e ion" A v conve niente par&
'Rf EA Comp Vend UnrI mantenienrin tonpnf1N1-FMvr MtRECA0.S 3SPOT: 5.95 CIF N. Y.
, ;lbllca de Cuba 1941 s par S par La Balsa de valorris rip Pw Vork I mej-r ,, He azilcal. rru c d tin
in, Ohl!1-innes para ]A rnin, carrion action ) n, k % i prVvin tie 6 45 rlisv%, A(' FLETE 34 centavins qq. deqdp C', m'j.0 nitiF SegUro
E I trurrinn lei Palacto dr. Rl iniclar kas operFIC1010.; C-P, la. ip.
Ratio.% D.uda Publ"A d. Cnariuniracinnes ana. en su session de ,Y r. 10911; a 61timA horn del vierrI purring He la Costp, Norle pera Nue- lo,,Ar plincro cuando fe ejAla obteniendO
Cuba. 1950-19RO inn j inn ;;,inrn TPI-ritayiEl t-6 nuvo retroceso. iq.1artrill alle anicares de Filipi. a York a Ffladelia n BRIticoalft
*ACIONES tr I Alioleta Surar Cr, Xi-. pa Pdn
ubli A de Cub IP49 IPK irin OBLIG m 24 dedor de un punto con P,ran fAcili. Pro
1. Veleranes 1112 ( 1 any nAs Mir lin equiv alentp para Cii. AZUCARES REFtNAD09 C1 I EQVES! DE VIAJEROS del N- C-'B,Ban., nil rar CnennaAla Jar- 'e- motors, aerop-ircs, Reen., CIF. Ayer lun" sigut ran Tan crown Abi-16 PI mercaitin In
D V Veteranes. ln2.S- r M ,an,as recies. iPreferidatl I, Ins products quimiro;. Un pj!, h d 'U1105 A, 0111ados donde quiera en tobs p&rtep del
inn 5 0 0 n n III "padia AZUCRrPrA COI- de Iss rrnls nnes d fei 'all
-2 T) 'ileS xvfltaz nr 171 ;1 6 4.5 centallos. Ameru! ,, SL12ar RplininZ nnllnci
Crntrn A sturlnna, 1923- rdes iComunerl orl Rcero -rely3i'tron I nj Filipiila. v dp Cuba ;1 5.94 CIF, que )is Pn 10 reri DE VIAJERCS
27 s-rs Ivnelrarins parm 'a -ioruItla AzurarerA lfpr. Mendtwa y Corn-' pall)ATintir en A2osin. Se bia subido IIIIIIIIII,. Los CIIEQUI-,
palacia I riles, Camaguey de [it- ponsales de Luts ha anim. quinini Inrins sit.% preclos. coil ex- -doF ell conee-nientes denorninaIN Aj,ra or ad -,, 1 44- ne In, T Ph adnrea paha %,n New Y(r*k- file:On sUfl. riadn AI!,menin de prerin en Is %en- cericurn ne Ices c;i1daripg de az car C\Iclidl I
a 7'. 5 center muestrai; dr. resltell7il A 1. pzicarps refinarlos. El pectin- e,ppcjAJeF. -0
P69 1 1 9414 A C C 1 0 N F pahia AzurArera VIva- Is de FI nLAC% prtvio de 8.9.9
Space TerritrinAl. Serif JR, ,I trnriencia bajisra y se me,-clarrin en 1, rip ,,turni, Rrnpricann d .splr,,o cpnt;I os librn rpu-6 a re.nir descir 1"0
loin-19116 I 1 19% C"mr, NI.,H f-I Flotilla rsas sesione.i. I ticree7n. debido a 12 alpirtriR del hrrv Is ipfin,-ria, no arePtahp Pr- (111ficz c1c $10, $20, $5 Y 5-100, y puejen
BAnr I Ter 'ifitrial, Serip C. S per Upor d -I& El vn.uj 'tell de lentils rile rle R3o P17s ripi pr"in fie] refi- rij in de 9.75 rrn zti AX111111dos con nioileda local en nueFtra
Pi it I s it mil acrlon ,s hasta zl circle [,,I rucln % Al no, al ni-rcin Antiat
"I ,ado. Ta-ilbiVri Anim lonn sn trnl- 1A\n,, Dmanip Vl lrangcur n del rilp
Ha, na Flectric. CocIell- $I n 0 n n n v -1- Allen lntt.ni -srin mtlnr]iAl rip tut irn- Ins ;j!ZIu -iax adoptarar, jrn s cercalla, JOrlde fe )e ofireceri
2 35 k, En re'Ficirin ran Pi movinniontri rip fir' el me:
ri.do, 1-02-111M Avtj)ArIci A\pr ,un, appntes rpfulvi
HAana FI Ictric, (Dehentu- F.hrw. de H,,- N" ,,I Dl tlj! Inx Cn lit %enta.-, rre Acrinnes rip nrpl*P ia- que Fn rri-trin con Is n ruci que ;I American Y Fitp, 1 126-1951 3 177 .. glafle. I, I,- tipiirri lipgneins en Cilba. !,a firma He Ins mirl-cariciF PnicRpi-. Is III- hiprnn -its pr"ins en 10 rerI ort6s aten,:16n para Fatisfacer to.
._,ado dV Abasti, 7 rn- $5.nno.nn ;i biina, PcferioAfIA Lttorl.flca 16 rip rorrrclorcs Cie esla riAZA. sr-.iicires ran fir r-retior-, Lmmhni n. Ri::2c dA 011 delliallias.
.Sumo florunera HIPate-1, II. I.A qq : Natirci 1, Imperial. Refined S411 25 Fabrica de Hiele. 711.%n 'Corcu-Il 2 Mendoza y dr, IR Torre. ricibin la n1irl corrrAn inform In siijirn- r I I t),,. Godchaux. Hendeson. Coln1zers. "B", 1,122 rl'iciartaO n;Inja Arueducka- de sIguiclite information IV: trial v C and H. ipsi;; filturiR en Is
lera. 6ancri TeTritoruil, kPi-efe- b. 4 Se vendle .-on clen Acrmnl rip )a I
944 ""1 ; P_irn I,_4 Chicago-Opste solamentr NK
"T11fon 03 11 Deep, SAncri Territorial, (Benofi- .14-intral. IC- VrrLiente-CamagUey Ak 7 9 y ni rjT- AMICARFS CRU1101 I En el cAsn ric Is C, and H. i. JA IM THE NATIONAL CITY BA
-itures). Se- riv quedn cotizada de 7.1 9 a 7 V
17 A. 945.1913 c;ariANI F.1 mprrAdn xriurl filmP. A Prime. D ri;l nmbaq aceplahmn. pedirlos al
T-1,I fono5 (Debentures). re- F insoldarin de C'u- -2 Ciih He f*,,ba rij Irjn: lie Is Cuban Anencan Su nrl cons
Ft J.440-1.173 99*1 C ('a 3 1 -epcl pirrin antiguo parn PntI*(193 OF NEW YORK
-va" _h Illr P "ol."m A- g, I Co. ,e opero Pii ino ncioiie, A ra horn Illp I -InrIA unA venis
1,;riins, kI906), (Irredinot A Pieferidasi 211 ire, Connune- quince :Ard- del 31 rip julin. 1,a Sijrreql
VIA A711rarers ClIlIp- ;in I 'ir 1,1,. 21 y quedo de quiice R 15.39- r ritiarlp farrip el vierrips i-nniizicti, s,,, I I Fi- d"IfC /J,;S V Ccm I. HAliana
H'Al F c I -Ipafi a ('IlhAnA I,. Tle, (in incompli-to-'sulain
c I "o'pa, 'A. : cra la West Indies Sugar Un. !too ac' P'r
1.924.19il!) 10 (" P-fefdas' __ 2rArJ iCointiaesl In', r-one.9 R I.Q.34 y cerro de lg,6il a te en ?1,00 tomplarlas fiP FIIIPIIIP TV rincn ptililoz, A acrillphP
N, -th jmerican Sag Cem- H;,ana, Elrt- 11.0, oafni,t Henequenra (is 19.34: (Lel C-,,nti-al Vin-PLR ',.00 ac- pahal-que jtllin- grictrt. Al pl.(.Cln fir pediring lja la pi Nell, He rnn6anp
pany lq23-194.1 - 10 (r. CoorUnrs) aRUA r, mr, A 11 3 R v qued6 ae 11
Corfr I SArta (7010111na MIA,- 1- iA Unica, nA"I'A k9lic"I. ii-I N'l A 6.45 CIF Jinja jiRra Prilrega Pn julin a nFtrr IP HAIIANA SANTIAGO MATANZAS
JP4qR N- ter, Uni-ii . . 11 Y media 3, r.ti ];I Gua.,;Aiiinin Sit Cliha, Ai comin una Npnia PlrritA GrPAI WPsle"n I I 11 10I Inca- CANDfNAS CAIJANIfN MANIANIttO
C-ptIMA A UrArrra X',ra- 'rrlfcrn (PL RA I". TA"'. M. NiAl.- cal Co. .,P rI en 'I"n "c(Innes i Hit hav H. 3.noo innrlAclas rip Floyll hirn A-inciri Is -hirIA riel pi-cin
an I De he'ettirO, I qT5 T'r4ronn (-1 71 n,! A A .1 1 V IP MIA76 Al rl-r, de I& na.%, ParI juhn Rzo to, A, mi% n 10 punlo.s. A-litntirin p1dida.
1155 22 (', hx, Inriustrixi N. Cnan- 4 hn I a H r f; 3 4 A 6.7 A -1-c riel '22 rip Julia
C-0 Cubans rj, Fire- is 8 Ln,, SI;:LIIfiIII'1 n1edIrOn ran prrrin; amha.; %enlas mrion lip. 11-19 &1 ciri
_rd..H Senes Hiller"- Continental C,, h. rmizarin.; a] fiel fr-nrc,-Afj en rilas R in nl)rlarl,,, F.1 rnlTr::a no mA; tpjrle del 21 rip a, (;Sit il An 7 r5ta forms Ff rrararrlivi Couoi apritJ con noofiP'Ari s railtiriadet rJr I n.
cribaci d, I'ler- th American SLIJ: Coca nac ,ks rip Cuba trip 20 v (1111-In a 21 Piterlin Men pqia ri-pPr1in ;I pii!l
r, PA!, I a(' CmoIMi. lnrnas Aura 3, rtlarjr,. Cuba Railrral (ri ciT:- ripinS y finia-s He a:n in ce rel-11 ('nntA;n Aill- ic7n,,
Ccillpahla Cubanp. 'de Elec- r m 1,1.t.nzas 2 iP 1 9 a (, NIAnall Su2ii (1, 6 y mr eir YillpirI p ra 11-:s, a fines He Rflejandr, Is sijbirli; rirl I prPria ri-I -- ---,, ) R 6,591 Fianciscri 3,jgAl de 9.5,8 agairiq, ofrecjrt;I Al p!rcin He 64.71 1, rfinAric' PI niza raict aria ell PI
B 0 1, S A D E N E W Y 0 H K 1 10 1 9 %it Vriliwalenir Pcrn rl-lit)es ferr ortor rip Crivinc. -r Un otrAla dc
ComentAriox firl inereado laron la Vrilts A ]A !efin(,!?A Su fIInIP7A. rnn 1)-n clunien
COTIZA(,[nv n F I F I A I ( iihI R R pn 20 Pltllhr" IIIIIIIA, dP (J.!"UrJ.C,, A.; M ericados
("r tl Puh SP- crest rie 1,000 innelaria, rir Filipulas rip tirniscinvir,,. finLi--io unn A17-, Cofi-ncio'n de los
2n PF TT:LIO DE lli3 P1 I "'Pftj 7A 7A llole. Menmiza 3' C(I- llfgadp 01 14 rip a2cin Al ptr.in He de 'Irl punto new IA.q ll-;-iorips rir
Ant 14o" L-; 7; T P-i ri Pit pito, termino, 1 PLIIA- 641 1' le,"IldAnIvIlle I Irma A In --h, -iiiiinnihir it,
rinn dp RQUel rri V "" 1-pfulprin (-rcl(rA- dr 1,7no torelA doR DunIns I'll IAI "c
V cilia . . . 12 11 11.1 if elrad. Abilo (W)d Iii'd, le MANTECA
-- A Xk Pill JAI, nT ,I T IA', 11 1, 1, 1 H As d P CI 111 I A n, I,,, pinz H, n... ternhi P He
_t I I Ii-r-In del (:,a 19A. III W RIJ] V ION DFL
-1,0 "A a . . . . A., I PIZU R V ,(ivi inn aR-In. nl pier- je P4 ('IF cirI na Itwipin nw, -iroln Ins
hirrrpri ne np(,ra(,, dm;;41 1,,, _Ajn vat L '... a CIERRF DE AYER FN L.A BOUSA
.Ali RA 1, AA-. . . . ", fin muctin qilp Ppn."v nu.,, 's 0 Orlean, lilies riel zml nn- -I-, SVP 1 vi P., n c im i) ri, zi cip
?i 24, K "t, sirnrin t lo I-I,(- n I ti,41nictilp al AN 4
A J, r A q I; a I a I R I r;'n n a p e I on, lw I- rn F,,hiI,,n
2-1 C 2' 14 1 1 NIVII( AIM III N 1) 1,% 1, A Cierr11 1.1 rrnj rt F4 its N oil. qu, haet .1 j- .. .... I, pn fir, A -,n4 nn hI,,c :Iw ('011rNNIA 4
A~- Cr- 11 R vet Ila] ]a rile,, (in rie ;c, ia "l-'a nitim- ri-tinnrin A rI No. 1 2 79
A -, klrl 11 1-- 1 srl, ruardo be aumcwP ...... I Pmh,r rinsrit"s ri, Ah 1 Il 9.5 -- I
A -, arpFn,, in to R r 7n MrN M I ounrion teill, a In X11-icIrlin He l r- clirn sl
5,eI.1 "a A 11 77
96 Clh- AI ,.r n r 10 32
A a 1, ill A ri, SI 'InilA 11 ha punin d. npoidn
1 in (in
q;ir His wil rr iiur.qia P in, A -narion -Pi SI 1(r1IIIrr r.,,hl,, r In,,,
1), n I, LIu N .1 62
11 7 1: l A F.1 .1 - I cmillr1re ptjJjJj-A Ppllrnhlf von reviler, a 11) 45
17 I, I 1, ," r" -, r 0
pins 11 .1 A2
, I I h,eri A- 21 7 21-, )m fir, j, (,,inmn (IT ;i!r I,[ ,:r,- llm anip crinjil; n iiiintri rip III im A rigra r li. 1 .1 o rl.
2 rIls. La rculri;,;ja --toi w ;irn fult, ri, !1 S 171 1 14) 1
A-e, Ga FI i D ()nn '(-1A- fir lefin;)rfn inCle- fInt lol- Fnptionthre rn A
A I, rn 19 In,, ria At f'q, JIM, 'a rrA a fj 1,1011 r nmedi -) ;1 .1 tin it, PROW D1105
R i nr, hv p un I nj :lip -,-- I I A % 11 quI, -IPhP r_orTAndn In COIT)I)I*A 1-1111110, NFN' NnRK. Jul- 20 Pnr III. hile
\ IN I rill 2 fi l lia- jereri 0-Mil Inrrflarivs PIIA Pilinalnuc CcIltTP1- en "Iznl .11
A-P I r_1 11 1 17 17 in -ill I In 'i'
.1 -11 -, Ii nW -H I -,it . 13 Hill na,,, o i.-I,: (!-, rcl- T mh r,, (,;inn: --Slollet-I 2979 irm 1, 21) 'j. 115.1 d- rIn 1. 1,,IIN M1MrJa7X 3 CoMpa.
I' T 15 r-, A ,, 6-, r R R in nirnoi rs I- a s(, li rr trip I ('A.,,Lh1nncP F. ,
j-, i; ; r11 1, 1 -,)P- oon tcnejpdp de Cijhp n hre 11, ,n,,n 1. ma-7n 74 ,a, I,
A R I I, A),. 269 74 Rala 1 71
A ;M I r),r- T., 2. ;,1,?, 1 r, I -n, rnihpTrliir A pint, 11111o T, nr 4A 5b
, r, m ri N1 .. Fri ri ploxiiii,, I i a Lin prrrin ri, '16 11 n- irtihip ojrl,51 A, I n, A 4.1 R k N ( 15 07
I as lie 43
A- 2; 2;?; 911c 111PO, FOR A
r.) 7- a,',;c1 A, 11,11 a CIFFRF P AYER F*N 1,N
'411- 1 N )A III, r rfrrre T,,nR F.
-11firilf I Cirre (-T41(- A(-n
1-i F 'n I-1 1 jl' C;(Ill I" "'In "!I- Air". antrrior Novel. Mix. MITI. hnv vrmdidAi k UC. AZUCARERA5
All, 11r . F, A, 1, 24 rn".1 2 mpz .jj in
A- ?n
F- 11 110
r 1 '111111- 1) he- 9 4 _"PS 191
1,17 1 .19 'in ri, ;- 1,11- -4 5 1 'r R I n cP RRE PF AYER FN LA ROL-7;A
A 1 F1,r PI,-niH zh n In )A .... .. 5 90 N DK NFIV Y()RK.
A N'T, F I D- . . . ( Ifol 1 7
All'. r-'r 29 2q a A, .1): r ""Cht 5z I c, )67 1 1 v I n4 1. 000 7ni romp j.- 4.
I -I 1 1, in nf)!rnl, A a !),, I , r", In ; 01.1 N Ii A3 .1 RI Al 63 NeI, N re, 211'_ 211 ;- In, I A '
llm A A, A I In 1 3 14 4 Ncm -1 72 22
A,, rill". . . . ell P's, 0.11- I'll N in N cm M A I 7r 52
241- \- l F7 Ar I., S, Car RVf 'I'lle. 11111 11-11, I&VA
N- lp"i 5.,9 N All No0 Fit I'l .,,n d, '11" Aguir'i As,- 2n:, n ii
Z;n,!,N A, F!
L 11 17 1 1 rl inunic 4wil wr N, i r:ie pit P Cn, I Nimil-hil mim-ro i Tr', o ri, IT- plml- a 1,01 'r
Sri K- ik a 1 r V r It 5 i r much, in irirnrdi,;( I !r -- -A, i:lil ., a, I. ,,,.4 r is; 3A Ur n, I I In n ri rl Cuh -ni 22 1.
r cliAln licInhip en I P Ilt,m- rin, F N k hA Comealiv I Tlrf 6A
c- I I III
Fktiltr Pro- I Irl 11 ,, mrHiprin He norrAria- n-, in emop-n I- h Cin
G, R q r inci. ",I hA Coalpan, 'c'n- I I
1; 111. 7 ,h. Railroad. 'n
'd A -11 !t I-, j)-I n -1 ,,nil nr. r ,r Pho- ron iin punin minntn \ I- 11pot 6ri ririr P fri
Ul,,r N 79', p, III, A 1)2. P 1, 1 11 r.r ri n A i(;,, llnro rircrntF ;- ii- m inil- 7 r h lanfr
III Lin I I, ii, I, en I 'I, n A A I -rAnrin rnn rn-r-r1c. .91 f", In_ 4,
11 A c Ao- IY1 I'll t in a con n,;:c ;t 1 r, 10 "i
C r r C In Crotr ir,, n ,- .1 ..... . IA 191"
Chl-9n ( r A_ 17
I !, I I., Inticl- p! r( o 1.
7- 'Ir "I onnrr ScrIll-ii, 1 nrl j
P R I,,, rr, a 1 an IJ; 0 1)111n;', Al 'a 'n I7Xr z I r, or, dr I r7, I -o 40 mar- inji, i Ij zt:-, A I- A
-!n PA flr %k 3 1 is
, I "I ;, --r t ";1, 11 RE Dr AYER th P"ri .,.z
C" rl-rl'- r1l IIA17 I In Is I i u1Z I re:jrn r, 2' l 4.2.4; J i- 1)7r, yrw Vn K
-an Parif,, n 2P : lnil clid- 1 v clrir o_ Zu
Cnrng r, A_ . 7 1 1. A P": I! on nriirrir rlrhiIn(:n cor ---- -CIuM LA r-1 . . . ... 12 c) ; -- ".1, 1 1, -,- 1-1- qC I tl.j n .2 1 1 Ficin Ce, 1, 71 Clerr. 'r.a.
Clip. and Oh.. 7 r :.,;i Arcrnp.A.irla -1 Alr.r. Anterior -.prrf. %IiIr. Ilui. hiry It rdii I hrAn'^ Kr' It' men
:";,all DI .X A '..A FE
R a Ste I 0 "151 1.63 1 1 A .1 r. .1 7 (1 A:,
Rchel G. r. 'A A Or I ri 1 .1 R.j .1 r,.') .1 i.1 .1, r., "I'l I -: ,
it %I a t nr' 7n 2n I. II ( If) I o li (I f Y.1, N .1 4 N- .1 2. ("1 Rr1i' nF ',-n FN p;nl,7A
Ui DF uAF1 nT \,FIA1 YORK
.1 iq I -In I I .q 7 "n -I 1
1-o A-,I, ; .11 1171
I I Provincia hahanera el Nid i 4P :i v 1) 71 40 'In W,
p C ONT R A O S"
21 Lev Arrenclandenio I 1 1' R R P, D
Is Sri,
DI: NFW YORK
LA A CWIRI-1011 Cie. Cninii- A; 3 1
C.lk li"'!, Im. Delegation Provir .17
c'R rip I'A 14
GENERAL MOTORS qI;rnd n hails. ha rowricst-lo a in ron,-! Coil fill lioroll con 1) 11 ell, 14.1 1)1.o los VUF11A Un
N'a"v I A cciorps.
n17 fracl rl den cclonns cii, .!k PjcNr:j, 6 Cllnpro 3s in
I' qllr 11 bA de Cri-hr
'ta, -i! z, rl rn-iT!-n efc Is ;cFirln f', he,- dr
z.!rrc'r "l-, -,'Imo xr rnps, dIA 24.. -) "I "Tp, it,, nefrocios en In sernnuo en E. U Rel 4a rle NfAlorps. se aflrm rcr sF
IFUERZA7 Znufh R, I 17 Li CrI ell -'A Apltal. A Parlp er j Tiel dir;
AA0 CXXT Internacional DIARIO DE LA MAWL4, 'lart", 21 de, blile, di- 19553. International Pigina 27
uguran Despidio- el residents Per'n al
que el informed (lo Miltott Eisenhower Reanudan sus P
Actualidad Interlinacional I
influird en la political do E. U. en el Continente ermano del Gral.'Eisenhower'.
Par Josi Maria Capo relaciones Ia I
C0rn&1h(; ntilij lustre huisped hasta el aeropuerto
;Se va a firmer el armisticio? Recuerdan lox diplomikilcox his Irases del Primer Mandnitario de In (,in io'"
en sit, discri 1. Vitalizoxe inifilit Ift 13iierin 17ecind"d. borinerionse. Visitil el Paraguay H. Eisenhower
rso inaugur" RSS e Israel;
ticia re6ente: tin cable blemas ctlYR soluci6n diprtA, IlrA no BUENOS kIRES, ifflin 20: (AP).- norteamericana y IIev6 it EisenflnL de ikyer ronsignabit Ia noti* ra, podremos vislumbrar A, nion- A, SHINGTON. 1 0. TUnitcd) ,.a -inA eonferencia dedicada a dis6a de qllle to,,% romunistax hRbian in come, son conocidn PI P:,IlclllR- ulin 2 Milton Eisenhower. enviadn especial wer y R sps acompa iantes at "Luna
RESUMEN rLiilr todos los problems mundia- 'IFRUSALEN. 1srael, juliO del pre5ldcnie de Jos Estados Uni- Park" Para presenciar in.z encuen.
ikee.ptadn, @I fin. Inds, las rondi- do. mis n menns mcon 1, 1 1 rill El viaje del doctor Milton Eisen- I United,.-La Union Sovii6ticti- er dos He -Niniica fu' de-speiido 1I tros de boxeo cine alli se celebrRban.
clones Para Ia documents, qtje ya So arovir,:T on. hower not, lip Arn6ricA del Sur OR INTERNAC10J,'AL a soluciTmarins Pal's Muello ntrn Psto cV)nriliatnrin fie su nuev" cordialmente We] e I
rado nLICVAI vitalidRd A lat idea do IF. I lien tin. TodRvia crinfia on qup ga ex aellopuerl o Fzei- 1 El donning el:Presidentre ofreci6
trivia. Do Testa Pro redactado. burns vecmdar pern em, no jo, ------ dr,"ronseguir tal conference e poll IT i C -ferior, rcamid6 %us rela Za, CLIan 601'salici A mediodia Para almuerzo a Ins visitant" norteXuponer que Per de pronin, rpsallan oil -.11 pirie ------- 'Innes diplomit;cas con Israel.
otor, ;-Zlln' Ins rracciones co) o IA.-, ,, rito, resin del afin. rlp kstmcion, Paaguay. a'mericanns v les invit.6 At partido
:11armistirinse- ninmentos estox interroan- SPI'Viii(Ins Pri 10 b etevlin ,q el r, Rusia r Israel rornpieron inis re- Milton Elsenhower saI16 He IR Ar. -'q vi P
S Circl-flos diplornA. I !'As lie, ffitbol so celebiRba en l-4
ri tin hpchn ;.AbandonarAn Cnrpa, o, me- lions de e. ta capital, al-lunas reo6. 1 """Had s qu7 Irma PR! 1- Fs possible que, ruancin regre- Isciones diplornAticai; en el pasado gentina lispu6s Tie Tina dr, 48 estadio "River Plate".
d ot tie -e P al obiernn, Churchill rate He de febrero inmediatamente des- horas ll,.,aniv !as eclairs VIO at pre- Debido a Ia inusitada cordialidad
o Ito porn. nos Inmediatamente. j,,%, i-- 000 blicas vecinas se sientaiT intranciiii- ln Lon s ;nlam,, tr. rip do alzurias obli-lacin. me I silent e PryIn men vel ps en %arias i izada por Periiin, Milton Finn b Ry mAs Wile 'I'', sie Ins con restoecto a Is iltUra -VOil] PLI65 de habrr rsLRIladoi una bombs I I exterior:
Roldados norteamericanns eambjop de Irojorritura nos. pasAndoiRs on parte Anthon, en Tel onferetro, Asiqtjo a Ln ainticierzo,
I ci6n do Ia politics cnm rciRl He In, Rarin a en In Legacobn soxi6t ca
un Paso. hallan on Isis filat; do lag jroiades 7d,,n, rI hrredero presuntivo d I I Aviv. y prPSencin 6" Rcontecimienlos de. enhower hizo una visits, que no
Estadris Unido LONDRES. lullo At' 1,17 )-1 'o e portions
Largo ha sicin crimbatientes? Y ;.ie inclic rn bi-i-no brj-'nivo. Eden serA se;zu- La jearo-Idavi6n de Ins relaciones iguraba ell ef programs. a] Presti-1 carrion lax medidas que, Sin HAP '" EI doctor Eisenhower ha -isitado veraneantr:i e6ropeol; ;-inenle rnn,,Prti(in en Viceprimer diploinAticas fue anunciada simul- 1: Eisenh--r file desped I ido perso- j dente argentino antes de su partida.
. in T-leb, va Venezuela. Colombia, Ecuador ron boy los rigors He Tit tonpri-a- nintirn. lanto He nombre como He I ncRmente en Jeru
duda, Para Ile- iAn tornal'se inmedipisnipiv,. Ia sal6n y en Mos- ailment, eT) ot ael'OPLIel-10 por el Y poco despinis se enteM He quo
Pel-0, Chile, Uruguav v Argenlina Jura riesigZial, bochorn.-,, LInRs lv. hiCio president Jan Domingo Per6n El Per6n le despedirla personalmenlit
gar a es to's PI- retirada, de los soldarlos He rora Arles cle re irpsar a "Washington. cps otras fittits y dr ',:nplada, Cwichill ));I Pstado porterpando eci rste gesto, ;it parecer. denote el desplaz.ri-ionio del piesident- at Re- en ri aeropuerto.
Ir" reilliltadox on Core-a. Tres do] Stir, con )as l6givas de, i, Aln- deberA todavia visitor Par-4guay 3, Ell Frarrin. ra ,2ron toric, Ia I-Tirganizaci6rl lie sit gabinete. a cinibio He actitud que Ins sOvi&ti- I'OPLI -ntitoyo un gesto des Per6n IIeJ;6 at aerop-jercri j a lxx
I fins do lurhat; y sacrificial cum- neF He Ins contacio, In2j", niie Brasil. clales 3, itimnizo quo 'A IA P oera fie que Eden se reinte,,re cos xierion'demostrando hAcia los tj ad 0 d, mi5lad pocas vecLs r]is. 11:50 a..m., hors local, 3, trn3o conpjijrons ri pasado junin Para lots contendiente5? Todos Ins fliolmnaticos sahen hien a tres Persona a sos labored, Eden clebe regrelar it-ldicis desde Ia rnuerte de Stalin. pensad(, Tin vigilante qLIe no sea sign ramps de orquideas risra las spU,!rte a I a a
desembocar. On en Ia Paz propia- Fslos problemRs qlje va quo ol income do Eisenhower ten. en La ILIPtUra He relaciones entre jefe do lie Tina n cio, mig fioiss de Eitenhower y John Moors
dca -I'An inflii-tivis sobrr Ia folita material. QUC Se CRIL ,in ell Ia proxims semana a Ins F ,tados;
entente dichs. Ilion on Ia condici6n lornbran como inmediatoS. -Ti He mil'on He dolares. Ell Rj-urnits l7nido_ v se rspera que rosuiria stis ambos passes dpspu6.9 del 11 de fe- La ultini;T %P/ qtie Pe16n se ti as- Cabot. esposa. esta 61tima, del se2rRn magnitude. sohre Ind,, I en 1; qUe Ia Casa Blanca Ilovara A V ll e u a s, i Air a americano.
;mterinr pava loRrRrla, CiLlien sa- iliones del palls, In' t!mor oncionlz' a comicrizos lie nicifin r, brPro, Joe culminacidn d n %,to- Iad6 At A,,- "ptierto para lid cietario adjunto de Estado nnrtehe ruancin. F.1 armisticin, empern, rupirricientol; mil soldpdos or Co- cabo el propositri quetantinclara %it 'Qs l 'I i- ronhahli, cille ontonces el minito.jo lenta campahn antisemila por parte Lins pel.s( iithrad nfiriai notte,,ineherman- PI Presicicri e, en so His. rates de viellrjo Y agu, O!j
brinriR tin rospiro He alglin -c Laron durante lot, fIll"n rip Rcl cion-F Fxierinres Sea ronfia- cir In Union Sovietica. ricana Itir -;Andn el emb.ilidni Ia- El Presidente Argentine, hizn vnn% me- I -a del Sur. on tin terror ri A, curso joa-j, ural: "Eli el cc roalto I- Album con lax fotog ari s t miadan
do, entienden cito, co pai i- oin Remisfe. Ia semana. hRn Ilegacl, do a Rarrild Nic Millan. Actual mi- La rranuriaci6n de IRS rriacione.s. mes Brit~ dc ]a Argentina ha- trega a Eisenhower 'des tin olujoso
que xeran dedicarins a estil- rio Occidental. nos llnlmn I nitt, so-- expresadris
diar la rondirionpl; Para Ia Paz. dpitraudarlo en acitiella c- nj('Iol1 sigsticamcinte A todos nuestros -rcl. I-,Ls cosechas en tin 90 virlo:. Lin Pit '1105 tip "I'st
Hay rjup pionetrar. pnr ronsiguien- Plemenial He Ia iii-orind. Si i -n- nos ph Ia taroa de perfirccionsr I nA tin Ro ,,, P. r, en .1el-LIS316n, robustece )Osici6n La Pita r( Miiirin Fisenilmer por durante SLI permanencia aqui.
ma, IR tpmprrpi 11 podia riedivarsf prin- Ia I omen- diez Paie- amciamenrinni; corno Per6n Rcompafici at emisarin rlnrie,*Pn Ia indele lie Ptax rondicin- plidn-el plazo PAIR Ia ronrccino comunidad He confina7A fraternal conaiderablemenLe. (jp lmrnie a sit plan He a rr internacirinal de IsraPI on m I
Ins en cloe nxiste Acid gran preocu- re.prrsen!An:, let Pretiilien:e norl-- leannericano roando kte rs!vist6 IRx
nee. He ]a Paz. lps surenceanns ri ,,Hn He comun prop!slto". Fn Londres, In, S ravIl vrron rittindo". paci6n, ante Is arlitud fie I cis Es Imericano (4, Ir permakin pernin- filerzas Que le rendian Ins honors
Iaguerra pnr Sit cliental, P- Que En su primer serneitie on IA Casa lire IR rito4a, rl -11 a o I no I Nficniras Incite. tencira rlttc% segoir laclos Unicins tie facijitar 'Arenas a T)Pccl* en 'A Ati ,Pnlma clos dins. gin- ie ordenanza. 3, litiegn fuli con 61 Blanca, ,I Presidente ttj\,n otro te a dos person.s. do.,ran.andn pno- to mores tin Tries IRS iraciones arabeF. bos Pn P! IT, He st-mana., provech6 hasta el avoin. Cuandn el'aparatti
Jcs Fstarici Uniclos. Al:tLiandn podran mJ5oyRrFe Ia, N,, -nl- -rap Pesto He amistad hacia Ia Plor nt-,o Imin. Ins 1: ita Rll. nis Los m6djco- con-idpran citin -in He Rela- ',in oil 11 t2o Per6n ;tvanz6 lentamente Para ponerse en
a ntpx de l as Nporionex Unidai para inipedil rju Se dijo ell 'el Minisliet plenarro-nit I., To
e. !- ro- m6rica Latina hablando ante Ia -vP-') He Sni. laQ mecauciones estarAn nunca, co-oles Exterinres que Isra on pa a -ri osici6n de despegue ell Ia pista, P1
romn g I manes ne quejan Opt I el acepla sionarle ieji xpi a'
ITnida.%, eslAn cipcididox a quo IR munistas reanuden Ia tip b A 111116R. Organization de Estados America. Dmampci St-(I; --ion R He Toils, ronsidpra"indo a rdarl del coil aglado in reanudaci6n rip )as lSIjf nes t al istad, Msidente argentino permanecis rip.
Paz "lips impuesta" on Corea Ire- des. on Tat caso per con r t.Iifen- nos. el 12 lie abril. tanto nias He rnenci6n si sr
siva? Kx l6gico dFits per Ini-maintlas ri IZ Y "let' Ptimer Minisirri. relaciones diplomsticas, delbido A ie ante el edi.ficio.det aernpuertn.
puesta, hemos anofadn. tanlo con- QLIP ell PSIA f, Tin- Fn esa evasion ip;firmo Ia uniclad ta linen Pit -(.111a I lenias ielacin- .jo Tina gian inscripci6n on U quo.,
.. in, y Ins observadorS Churchill tipnp 78 aricis: Ps decir. qoe loll Estaclos Unidos parccen que- as
Ira ];is aspiracinnel; He lox agredl- 101'2, lox Estados Unicitis n- hist6rica He IRS trPublica amp: 1. uo ''allcillo, 'IT,,] .4 que Ila pasAdn in s Alin do lo clue let- Risial- li IsiRel. en ski desen He nos ot,, Jos F.slados Uni- se leis: Feliz vinie"'. y %Altid6 cnn
del surcoreanoll come, contra Chi- drian otra aiterna a qtle okpr eRnas como 'iina vcrdRderR vronLI- Para P1 din enter. onsulme Ia dmaci6n normal He Ia atineise a 105 paies, At" be dos l A eso,,-, a',mpnle Ia niAno uRnrin se eli'v6 el avilln.
on. La 'c ndicilin subrayaria nor a Intel ,,:, nidad He naciones iroRles. roilip. Ira rlc*-tjn hon-Thrr. MUchas voceS Furnies b PIT infro'niA (" (1' I -harlo Polo dr pllps
tin colaboi; i at lozio do Inc Pre'l)" Afirma, Rusia que no tipne reelpina s 'Isl aclit aS So 1, -n, Lleglii a AsunciAn
,I Hector Rhee. president de o- Ia Iticha ,e extipndR. o p, i IT I- Tan (iictjl;idn ronvire% He clue pst roe Ins chcolos oficia1c. do I Ft.cnhow j wzo Told
roa del Stir. P, do tndos conocidR: poner al2toia nopva condi",", (I'le silos corrolnes. clan" territorialeti pendant" con lot I )ondri, Pei I, lott uncirin.arlo exploran Ia polijbilidad rip adqLtIIII visila caca del Gobierno, BUKNOS AIRFSdolin 20 AP)
rjuiere el iejo president qlm el doniore Ia cohort tarico, ri, ", IIR- [.a bijeria %fdinlad pohiicA pro- Turquili dll ob- n Quo PSI;, aillins ell Jos pai os conoliII.Stas. SI Pot nil it ol Tina cnnfej Priem So ini'm con pot, ];I uvrzR Acres lie
prinripin de Ia tillidad territorial In Paz. prPscjndjr,,1-, 6,1 vocada pot rst% urotiunciamientoc n-,!in reeiric Ins K-tados Uniricis inclinaban Ia bs Q11, dmn', -fn!A v vincri roinlos In, Esladots Unicins nior el A1,16 a
Ins Para I Se hR vi.il IT Rtenlp:,rPdR in In. LONDRES. julin 2(l I*r Tor:oc Ins rjjp tin aoiomci il P- IRnza on Tennna de Israel N CadiAlidad I desusada Ir,4risprote on quo vinja Milton Evv political del pals Sea reconocido. plazo dado pot- el Presid, "" Ill In., din He Muscn tronsmitin i-xt.n r r prti ,l (Ij;P Ilaman In ric los Arab
,omn elemental, Para llt. ar a Corea del Sur. Rare unris I-,_ A], 0.- 0. pot lomoles qur ha cau. es Ia iTij-,A t-chp e) Pi-,riPo!- at- Ferilinwr, alrrriz6 rn ASLinvinn a la
Sado Ia rcsul-recei6n He Ia Ag tp Ia nota, o irtir, Ti, 1 a on Ileva a Ia ,,sidencin or.Sp dijn en 105 ri1'CLIIO rill 9"blPl- nliro) r i -jHo A Ia Pmhaiarta 2 v 4.5 He IA tarriv,
rtlalqrjipr Iransaccinn. Lox rnmu- diamn., a Ins peli-cros del A 111511- rion ''pi-nivecionista en el Congisr que Ins sovictirris manfi,,.'?n ADpo P2POCS rip F.tado onvia- qoc I;j norrnaluaci n n fie Ins Te- go
vistas chinos. valedcres de Ins rn- vin v He Ia Paz PIT Core;;, Inziol- per Ins gitic',itis Ilamaniiento.i h,_- ne., ree'amaciones I
reanom del Norte. no ban dado a mos hov en SlAbrayarlos do narip- lerr":1A r lir desdir rl n6mcrn diez do Ia ra- IRcionpic dipiornaticac prometia Lanirnnocer sus punil'os de vista sobre r rhos one Ia indus(ria v Ia atzricul- tra ese Pais Ile do DoAinp. Fl canriller Hot Tr- hirn %,nl\rt- a entrar en ronlLortirp- se entiencir v Aderaiji-l- rindrin rontar enn ims
ra Ch erta. Put's que trp I -t- I tma Para jup se adopted IeNes ClIlp LR notR dive, F1 vrbi-rnn .,n 111 A. Boller. rjuien pI ci6n riiieciA con HIS millories rip ill- qup P- 1 rdina prinica nuervir Ch"6 ran una mina TIT, "erranito
-1 Particular, LOS reparoi pupstc rn-se c'n. 'r. velciad, P.WR,(, ilpm- practicA T, polencialmenir. pudieran 1 victim, quo dltimtLmpn,- hit rstA- -abinric Ph I hierro. rilptras del Torn He favolocr ritir puctia set ,IRIAfnr!ri MAS PfPrIIVA
susencia He Churchill rliOF, Qile %i,.Pn
ffltimx hora. Para gir ]as irrinni-tarionrs deFde fin estudiando las reclairiRclon"s rn- P con Idt, reia- rieclo r, Illnes
Ia firma del pripararnricertarla Paz. vTAI \Pz restrain d d I net 6 rip rr,:Pmhir, .,A] preguniAl.
-etAbanse a los re- Shia mr\an Para Ia busquPda He Ia America I.alma. tre In Union Scivittivi % ;its vrri- lod-n- I n1iFcTAsuinzi1,cms ppricinirit.tit-sa 'T.n,- KIFI.. Mennnia. julin 20. (UniPrins, que Ilett inspirRba el doctor tin nuev, imbroglin" on (-rip; I'a Politica del Gobipl-no lePLIbli- nos, h'a puestn especial lieres, en hifn rvilie soc in, IT. tire ones cohrr tinesns diplonlatica5 not malizatiac sPIr i r,!r ipidadern ninit- irdi F1. buque merranle finland,48
Rhee, ill queer trait pst,, He an- Fslo v olros prnbIpmR.x riinion o'"10 ha arectado basis ]a feria a tre intras. R IRs reel Rmarlr.r r,.; tovin- orla, c ciiestinrip- He iliprolinvia He nuevo, po. 4iblP clue ln judi-s In lie IA[ lAs aillroidarls 6tinn Nimmicn- chnc6 rnn unit mi
ta con- disculidox, no ell ilm, Inni Ins prmcipalps prridurtx d, -pol. tico lur-as Como se sao- r.n VWA ritie \ipn Pit Ins pkiebloF enmunis- I I ean" I ohtiainli ennirn on v mas 'farde file Pricallado pot
temann. prec:,amente. do es Pan P t I.P_ Ia, ion latinnamej Tenors on Ia ior He Is expirReltin cl-I triwri, civirlit, IA; poedaii \,(nil a Isi Pei. 105 Pmr)lradnres Ios 20 hniribrp .
jet, ma s l It n Wren de 1925, IR question I iTn at to lon t(In ift I.os rlrlenir[oF pro sospechac lie ........ clo )a nitaic (III(,
diritin He unidad. Fstn Ps: el P: P- sino (-it Wa;hington, onn, P j .11 -o-pniiian Ia trIPLItarotin del
siderile do Cores habia P.stipulado. iciptitc Ei cnhowor Y InF (to afe' La ; Tesion del control ri, gin He Ins !rlliciones --r!icn IT:, Reit;Arin Ia% sentr4 iag dir ifl,, coIcti-srin Ia homha on Ia Lr nipdo-T.is jajii, ri fa- hAlto He 3,1100 Innelprins hiprnn Ile-onrouti conversaclones con Mr. Ro- Eslado Mavor. n(cra a "ri-Iminal- de lrurrrA" "a A loiia III nn\PHA(i.
He FstRdn Ia Civ be P, octets p'Aly'llio I'll A11.0 to I 'i CAS [lie disrijt1da Pit vieliva, eI dia 11 He fe- Ifvel a ,l I. ...... 'IPI'd IT d"F
-uniiaroia rip ha I Ais- pi ale to flalla alecLacio pot I -ial" -i o. la -e N A"T
be son. ubsecrelarin F [if pot los rely:.,,,, rl I, Is. Tdo To ,, sadoF setan ell-riviarin one el president Eispnho- tido a ,sa- I lo" :Ill,,- mi !alos still tin iiibLinal wililat IMi olle 105 E tad- Venezuela
-eonicoo,, t neial onlelliales lesillch" I.Ac Ambot, estArlos. Juice VIA tn RONN. Adeniania, julin'20 Ui,
%ver, quo no aceptRria viaosuIR At- TaYlot, ifa ill Oclavo noticias sohi., Ia h(IRda hasilefiA En el curso do Pas --on, I avione, a broiba for clilocada on in(, [Joldo. I H- rilra J,
aliernn a Ire -(,irs ,, no, Flotlan Ins relacioneR ohreroIn knirn-s ectahan factill.rit,
guna del armisticin i. por In 'at'- lie Cntp I commands IP in ,f,,t,pjon (A ripicad. 111CIT ciri'e, ;7,lRn a. 11n, I:,,,rIo- hn r1,,-o-Jijn co- l Pvilmins pro iatt- dr Ia catnoafip Ins iiiti I# ell (ao. pattronales
to. no lax rompliria. si c-ndi- Qolij. Fill A APT PA. cne, At kn- I.ana. F.1 DepartaneolT rll Tr 'innes Iridloilalrs rip a irpliW, -n I,, aiiroirladi-s dr N1,;v aoIIo-i- I, lie, ad A I ,hn Ph RLITcIR CT"Itia 1 1 -111 1~ UARAC S juhn 20 FSP, _11n.
-son ol i,l F,;t.do MA,.Ir Col I(,() rjj :tjio A ra.; soviet irs s do AT me'v 'no" IA, enirm i;- Asi (Imn no, I ri HorIn- PIT ,j,,n A qo, I,IPtjart(... He ItAhawitirre4cirl Pripillion no ripbidament, estamp- H o, I ,,
rip on el dricurrinnin rorrespondinn- lm el ll'r Tie 1. Septirva flora. no VIPTIAs ahrIhs a IA imrri*IR( Tin v cirrt*as colitidpiaclone, -1 griolf I je Air-, spi, rir in, mirilcoc I 1,._. n, IT, W- I los mini, mr, Ctinges. Tic Tiahaiadnires PrTin snvi6tj(,n ace-.-ra ir p).z I h: r I~ rstan at'in pislis on ta, He S, net) vlr(,Illp to-li"F Iroletos del miximirnin Indrpentie ee R'lluld"
almo:anip (- Ark. have Densar citip r ido Io, Ill R, Fxtrtiror H
Al rr-gT-n i torln Io. IRS to- IA upsilon ',r lialarfA A foro-In Unhie in 4onjn jovi (Ill I amenaza a Ia s-guridid Ia Ull Tin .1jadas lie pItjJ pal, H Tito I imirio PITT Caracas. hizo Pt
I on I I,, SOVI111ca pim enron(e of to, rstiv iinticq ificial. r -tAbir. Despite, H, Ia rijro, H, loalin F, .1 IT~ a na v fFskad- Ir
-rvaq He Rho, Stan nistificarip'. For TPontones dr plecin, Teoujo Ia clifeirriviR fn- rhos del Mar NvIr;ro, IS, i, irciil,, aiia, pmia, con IA ricirncion A~ Arlon~ 11ir IA Umdo, (i i cIcTI(jA liviza Atri At minisirn Hol Trabaln,
fie 1) 111 lo Xhad-, RImA. mri-T-diri-no hirion rlnrlprada nijo- Misia pr6xim,- doclo, Uvl- Tino(o Rndil, dr TIT,
znn arimitiendo ;it nvidenir ron- Ins .(cio; rinmpticoT, v mun. He nit
,c Planet-, decit-inn-- -namrntalr v Ivii1i, do Tilt nra, IT ario-rdri raliziAriarin.
uhci ), nr( pet PI rual
tradirciiin, ronii0pirtir an Adootar rn -cir --o IA Her ion so il;- 'a I Alento Ins nocraciorips He Quia esto s- oy0i 'con In. (jur r Imb) adris P lcis poo rl Goblet if. -tin indivarlon
rosoluclnnp tinilaterales rLIando 1prionp cin r, r I 't A 111 unoc pindlictorps mRi inalrs on ell rJrIIR joim, t1IN-1) ;,, ;, , FrriPil. Ins que esludial-An 1w I, cis Ir !"'Ins A illo1ati. da, Tol- Tie Aplai5rl rn recrojori
is. Pon Ia r 11 A lo KstAro, Unidlis clip m:,s lard, lis re'aciones wvivti ) t,!rp, ,, q,,r Pon P I n prndicnlp Ire NA liewon lit-In spplahk PA- \A del ran( Ir rirliaijpi i Psir imenin fir in piritip labor realizadi;
-n e) lpt'reno tsntn He Ia lophq mr tropat ('In In rral. Al micinin SolicIta-tin Droteccioll H P Pet ; nrin iernmenripcomes He vIP- ?R (, Iqhlrr-rr Inc iunlF, clor III el On Lallibirt, ,, , H- lie title on Tit o rip IRS htjrnp I riprinnrF nbro
oRsada rnmn Ia tilmpn, Sl prosirlptite EjqeinhniPT, a rRu5A "Par" ritiRnterier IATs S'l.,imirs (1, 11c Eslado, U 6- ofrcieia A M oira :,--paliontiles
qLIP se HIhIIjR on Ins (r."o: ilativsmerill, nias al'oAl
rutilro. Cro PLIedR -ipiilp Prin rn njn2un rpr tRnIn del T*rai a In -PR del Sior no -i1ilAr lAnlo lonno Pri hAbla Coil, sigue mantenienrin sit Tire- huena NCInCad Y COI) () ':IT IA :),0 1 A He ppid6n ruAndn el ca- ?AilficAdn, pro- InF dif'lp'l le r pais ;IA Oi-- i pror \at,,, El Ministin del TiAhajn Rgrpdf
iarpr ;12n Para evilar 12 roo-11- H'spolgin IA- rnSp. rip W qtllill Mill do -It' (71 Do[' 1611A ooroll z 1, In.,eguridid. to., (in At 'I an do 1,c (,Aktca He Ins nchr 1- A como ori r.(it, del F .1 el CIII, or 15 1"- r doinies (in PIT So r Iwhre v Pin rl del rnrAn He tin AtArille por Ins roiep. I'll Impt-sibii!, Inc aroniprin-lier- IT prociLivil-res extr A o Toros I I mnia v de GpnI,-jA -nn, 'tIGIl "I !, jg 11 vi I ,, ITT, I Ps or LIOIIP FLiti-cico. rein Ia Iihc rtnn sr lip S- wi \' arias. indAS es. mi, no In onlippq rip] arioidr, per
If: cen a -.11 11 i-A potable irnunciat I Plan.p
lnx HPI N-lp. n In, rhinn Si -a T- deSriirhArI- (Itip pAterpri dih, cl-ne tprdInri-I-. Ei -- idpri T,.isiroi rii Spandaii leninipi-In IIAla IA I"(11. G"An j,,H Icin jni rrvp- el licch, He nu Tie pe-mriat -or.
ronririon rip imdRd tin ps implies- 1. ,, In, roei nt,4 mrimenl- !.a inchisliii chilcria del -,,hTp s in, (,,,, cp r,uenii,n I A]. Rr-an,. Fclad- Viri- \ Nlro- i,-, s c I F [,d ly. 11.1;ooin H,,dltaronwo rpipxrnlaliva I, jr,
Foh Reader ri -_cnria, ,,A rn In'; w1ocis 'It" I)~ Rcl'o., 1, P, -zn holoviNn in ,relro laii improlAntr rnmo son lr
is Hp\,. por coin lirlo. Arriur pro- dp Coila on Ante del pstie(hn. I gooii
"ta delicida 'I'lacion qu, all-cla A h iecensid(iiado it 11' P:"' I Sprri Taropoco 1,11r1op no ll j-',iAno He r- ol rgj, ,j,,,Arjn r;., net Fotr_ -hims FNprrs6 lain,
I.T, Ftado, I rodos a cat,,a do IA cobre eite tools v rstin p.
ble gaianiAj IA, Pj:jIp- I P .A pone; rn 'ki sido Pot .,Norriarla 14, nT(P a 14 iorseq. hien el Nlinist!n. Pfitirricinsr a Ia
4,andeic 301"IeF mirteamericR I Art IT, TIT A irin I can klp- Pon,on 9- esta -A He Zrarri.,
,I oo Ia rnowo--vin chileria. Union SO%10tic-A del l- j d,' P [.,I, n,,I r tahl ,I A 111,ri dI 'in pricipt hanfoin- ;- 4 1~ ttthniarlorai
Eit el interior de Ia tmici.6n A I --Petiole. r,ob, ltel oil; Ia in- I.( To To lolollciold-Iiia del cz. n. Jos R(ept-ables R Ia Uoion smirrit-, I
WA ;IIINGTON 1 Fpecial 1.- El bi6n rproTdatoos. ahotA cloe s %ic- -ionpiox % IT~ aldwatoc orinrio. a TurQuia. F1 gnhiejn
Ho marzn rip 195.1. una rn iltitud lima He lit% ptorin. r ,-dirro. ,Is. TIATI pedido (1,,e r 1-1, ,,, a Ia I., lambilin derlst-A clio, I li,,ior rnn;zrr-,adA rn IA Plaza Rnja rip Ia h.ctnrIA He IF 'A :, A 00IIAllol He J!"Pi I[ lesi 'At T,- I tj( no tirli, ,clg
Niosiri"i. iunlrrsAl, rnonumento rpo, Hipion. 6PSCIC RIQLIPI rnio dll rirod, stores do neirolen indienen 1111,11Ple,; contra Turi tin zunrcip ri I o He Nicolas 1,,nin. !rnr atie P ilan)6 N olso Ye7r1r, dienles ,, hit) unirin a IR neticlon Citron sPeormIrAdo IT no siopirdivir
Pprraha AnSinA l instance. earn i mentor He Malenkn riescir 19.14 ln Pn Ia espriAn;,k (to (onseguir trip mlla supreme. on rjup so dirra Torplil- rjup file a-icendido m PIFT, He po:ion iestricroin on Ins impcorlaclrmp HP Jura. pinto Al prAn teorizantP To- en sutilitticion He Hnrv YRszoda. petr6len crude. RIPRandn Que so nP T-ONDRES, pij;o v l',,irdt 4&op
upra eliminpt-In de;po6, r Reoresentariles ^AL- AV
Jr. a ig ifn fuera Pit ustitiitn v v quo f or rrcilp tin piprin inn; alto para Plpn- rip IA j-,Ircp Citeron ol Rdnr de SITS doctrines v prn- medin del fitsilamirwri p0r a Int: Demiefinx vrriductni-ps, S% !ica on lnglptprrp rffirnn a Indor' Vr/hov ion m r ( Vhlw
r Himientos: Jnsef Stalin c, m I Iiiere ArTrobada pnr el Crnprlso. lip I"n WO polaCPS (1t;o A-1 -e palPain Pi c lgci A esti-jecion ;:iienA7Pt-j2 a JAS )moo)- qop ha-an rijantos P-fijr? nx (ktv
.Inpcf Stalin. lampoon lie Inc~ :o Seall
ndmF. lituln Aqte ctile nadir le ell-- let,, A ficiente I-In 1,,e hama ?- Iojes \pT.Ilaciones Tie ro.ducini necesaiirts Para hRll,!- el laiadero odo ;A5 4- ,!riPn:a5 ri,-, Aricrla, a Venezuela de tin saeprclote pp'2rn rj- ollnt
rutjpr;; on el mundo. OUT! NUPO hR- ras He 1113.1 Print el "11"" Plomn 7inr: I.a A,iDAhA poli. rrepti fue -oueslradn po, ;biPrrerse ndiar y terrier, maldecir v des a.; air
,wrrcjRr, en vn/. baja, con Iag)iniAs, I Y-hr, No, no r, tol. In taol He IA nonlPri-tori cnn- ta Actilori AnticorriumoA
lien exp,-A do dPSdr on Ila ]as foror:acinnes inFi0tri Pri Flieerri-o-lol-lenr, Sniiri;kvdr
pnr ito propin pueblo. Tosef Slat c, I nA ina, lie Q UE DICEN M UCHO ...
r tonc- no se in, ira((inn cotitrsiip ror parle 1 42 afins rip Pdarl, capellan r IA Igle.
nnmbr repetidn por niillcnr He -e- Ta hien ftj sel).:,n, omo 'ti.- Tie Ins pindlicti-ors opxi(Anns Ia Ca -51ica He Saint dr-pri. He Ia
rrF, millions de veres. en Ins cam. Hot I
pnx de concentinci6n. on lax desola perijancis riudad rip Bradfoid. Pn '15 Midd.
rIAX egtepA5 sibetianns, ell IRS login. FI ml n- at),. Nlinetal He hteiro op ls Ito pun. landc, rictiaparecoi hrce rp -Pmanp
no, Hondo impera PI trahajop. rla- PI lerp He prhcj Yrhrj f,16 Hr_ in brillanip en lip oc:ononlin inter. riecritio, He )ecibir Tina vn v Ia explotacf6n Inicoa HPI ohrr- ni:!nado sit sucoso, 1,a, Poll V Be- Arneiicana. va nor I~ Estad- Unit- Hamann trief6ric; ro 'nor el Estado Pein no pieln- 1 ria. Cille pot oWoolf., r ;I;Ibia des- HIS eZtAn dispLiestox a frimenjar Tina Otin acerdote. el I,,,-rndo KpHerons recorder esa fi;ura. onsada tacAdri come -Pfji-nf jpfp rip or, rnavor prod 1ccion Pn Rra5il. Vene. 7imori. Sninwip), Sect P ai in genrPon uniinime enridenacilin Tit joirin licia Pit IR region l, CA WR50, Re- 7.11PIa, Peru v ('hile. a] He Ia c Narinors CP'nllr;is, dr- 4N.".. IT.
irnn]Acablr He Ia historiA. corcianios qii p!i.-P!az actividadr, Azurar. rl rompi-co, ori!eipmrri- 'Iarii en I sormnn qtj, pronuncin
encami art., A !A :-winacion ricf% Tarn P est; nll. pert, Curia y IA lip- Prr pn IA I Ipsia Tie S; nt Toscph
Rerrirriabanins sus litinerales pnr- t ]IS IT AT p
quo on ell" una rip Ins figure, Pro- I "A d z rnpntps v iaz ublirp Dirinicana rctan orencti- Qt)P ;P lip pedidn a Io5 12001"10 no
tales Pntre su.i herederos del porl (1rIrAI1r5 olphota,in 6, Y 71hoi i parlays pot- IA wirt-rion biitnnira He IA(70 cur "il'o, on 1, Gran Brrlp.
;I )or Fior Aciurlln in A, flinrrail,, -o en riolArrcz not 6A nur hagan In clur rirdAn Para
absolute, rnn palabras velad s or slispencler inz PTA
Ia emncinn v con intenciones rip I.os arnisZo. 1-1 an Be SLIS CUTPIRS Ihlpn(-r information soir J ParA- d'
-Tearneri
ricultar xerretax mspiracinnes, Hill. ria dpben recoida A 'WapqllPi!s Pla Fstano 1,R onImcR not 'Iern del padre Bor.vin-.,v*
dirigi6ricintle a sul; compafierns on He cir mrr. lip Yellin,, (,aria es nn;I -,-rablP A Is sdqu,- FI Dadre Bernard Scarnpil pa'rroIn gran Aventura cnmuni5tA He n. qtje rIP5apaircj;,n 11 .!_joSAmnte sirinti rip Ano orli% nn. r)or.f1,a,,: do Ia mi-,ma i,]P' SIR don Francp91701 Y P, v, to irccorl;;i.in ,,I) I ,,.a Amatz i. go Palincin a, to '11 janos 'at e el tadi Bor,
dins, do ambiriones sin it- motile que ripma r4u
, A. oara -1 Gortipt-no bi-liviano on WL
miles: 19 d1f,"t'll"ca -,, t ,-n insliv tiol qpcjo-tj-Ado 1 0 hav otrA 14'
iaticia do 1 A16 n r4or expliqur aticericia
Lin Poem gos del Fstad. So,,pli- Lie IT d lviema,. e na I-Ant ... Ado IA dic,
'o calculan one IR consider able pet d-T"(1, Tie "IS Sion s .1 -jda paip ill frm-- n6adi6. Tambien Hijo SlIs act;
Pivs mis ritirtid- ;!,site,, To in Pronnmj(,o ro, Rnli ia, Trades Ir '(-re2rnn III clIns 'new,
I .
I I
i" I I I I
, i
li ..
, I .
1 .." DIARIO DE LA MARINA. M J Notidam Naelonaleg-1111--'_ I Aho M 1
Pig4nn 28 Noticias Nacionalem, art". 21 Ae Juno ;de 1951. -i I 11 I tt .
, I
I ,L'--- "A" 'c" '--
"I t
' r IPA 1111111 A01A_ I Se deelar6 un violento 1 Reiteran en**O' I Pidi Zayd- I .. 6- "L_
= =====
do t I
--- 0 --_ - lin a Garand cepte su.'.. ''.
.' V ..," V,,, .. -n ,
incendio esta Madrugad. Las que a 117 1 En
JOHNSON i __ ------- I 1.
en un taller' del, Cerro Wirinil I E n P rovincia's I I
0518110 I AGUIAR ____ de -sle vista I -.- .11
nu c-i6-i -de-l-a-pi-g-.'-I'-R-l MER-A) IC8nfinu_;tc16Andc Is II PRIMERA) -El s it pr-mt ioad ei( i t eel Trolibuina IZadye 1 milli coma Is suspelLgi6nanunciada I It del Rio, solif.1taron tie la Comi- '
runducido inju .doctor Marin Diaz Cruz a nombrp Giurantia;,Tle que dat'le In raz6n posicio 1.
- ..------ --stificadail
Fr ha . nIn-. 11 a Y la esdolaicir6enuitancolitaras di A 7
DE TURNO LOS LUNES Al rill de estn edicillin se dp- le en In Cooperativis de Orniubus j cel Presidente de In Repilblica ,, do y I
FS.: A-2129 A-2120 111-1111,1112 i I i les- ncla ant si6n Naclonal de Famento In, paviTL I clarl ,in vmlenlto inc N!,actrilt, S. A., YA clue se considers I del Consein cle Ministros, Quien F torque el pueblo sleimpre dell '
11 mridio fin tin la- Curcio. I if e el Tribunal de.Ga- car Aerst
Iler He madera situado en Bil. I i I ti I I En 01 trRmn de lit r mentaci6n del terrapin de 14 cAienlos tie tanticos 130- l sostienen que a Constituci6n de Ilene la iazon an eo a ,,ran I rant as Constituci
Aires y -not Quo movlm im. e onales y Socia- central, rnmprendido elite Ciego rretera entre aquella poblaci 6n y
as, ell que se trillion a In clAse 1940 hR sido derogada, y Is del tam ufnerdR A e8e efect
Paz, barriada del Cerro, li"r la t '1 ciy s par el protesor doctor Ram6n vida strip Personas: el senior Fer
'er e .1 4,i de octubre de 1935, en Z aydin, letrado director, y par lam
, At, ,ones He upo I de A"'llit v Florida, perdieron IJL La Fej -el cual me esti arruinanda,
Proxima a la fibrica de Recite TIP balanoCa coma insirtimento Para bi6ii opponent doctor Emilin MB7.a_, I'LL, j.1lar un recurso de incons- I-CCUrrentes, de lam medidas que debido a Is erosi6c.
sectarlo. I letrado director del procurador Jri. q ITT A de Ins sgu lll)
Oliveite". 3121.1dienclo All mismo los mentor del Gobierno en 'I jolj;ilidad confirm Cue es el I desde zo de Is referida nando Hernindez Dominguez, su pluviales. : I
material de incendio de Corrale El Intel sili Aa Ca'argac it 16n I vista
DE TURNO HOY i I ,A C 0 ques mariLiene que X3d iCmtaidelo el doctor Gabriel esposa i;incr, de sug hijos, y una
,a -agrego el titular He es tin Constitu ion uspendida. Ln, Pueblo el que se da In Consm
"I F A R M A C I A x Cerro, a) mando del brigadier r:ahai-L--ptoceder contra C11111- ITes, Como se ha vista, arguyen CIL" v ,,ju, le rs.y express esa sen te cia Pichardo Maya. president del Tri- hermanA De log Clue viaiaban En grul recorrfda par Las Vill"
DRA. ANA LUTZ BENITEZ : ScRuriclad Pfiblica. lent: ose To. bn He 1940 ,' nierno CiLle rigi6 ell u- I burial Supremn y. del dce Garanting en el aLA0,116-vil sado se salviii Fel el Minisitro de 6bran P61alican A.Jesus Balbucna. jefe del cuerpn de ""e, par,, con Is ma or energul no existed In Coristiiuci, ( tie It ,n nando I'letnandez Porro, de 16 silui, & Saguia. In
. pidl I ,a ea total n paLcialmente 51.1311. n,., hAt, rl 12 de aglosto de 1933 era I Constitucionales y So ales. a te- .-Grande, prome ,
fuerzos .,nAs tarde de Mariallao on I I par to tanto, ni clebe ni Puerto pr.' havprohibido In tambirtin del sehor Her- I dendo la realizaci6n de varies
3a. y C F-9093 l da In virriencia del siniestril, tins Cosa pwiri ilegifirno v espurin par r1rr de Ins cuales se
, ,, at personal que de mane- I Hirsc In restiluci6n de i!%jt.e, leformada Is donstitucilin y At pueblo el ACCfs0 A 12 lill.2 de su airing,
,:, (ni" OL nande,'D.Ininguez, quien se eri I nbras de vital Inter6s para &que' 1'' ponsable adopted tat detr- inexislente clue ha sido suplicia p -ognde poderes, iecturso contra in usurpa y tie: Ins Ztbriits peMientras log bombers han Co. rrunIrton' 'a LeFt ConstitucionRl cle 4 rip Abril -jahlremn Is pr6ri
Vedado rnirlish Spoken -g6n Ins Ins- C, 6n escian' cuenti; z;Rie con Is fracture de I Ila COMAI Fin
mpnzAdn a Atacar el luego Con nn- rill, rieptt6s que li e 19.5'2. Cue es Is existence v a Is cup q liere deciT CIL e fin puede ha autorizado la ocupacicl-n
I FERVIC-10 A TODA-S PARTIES 1 jeto de a islarIn y evitar que .ir or n- ITUCrulne, Coll del sch0f Pre- cue hay clue Atenerse comr, base jii. ',Pbei 11, e consti I Licional -jurid ica clalosa. legal e innecesaria del edi- Rmbog hAzos, I didas figdr2 IR repAirsicift del
I
urger medians legitimos f vio de dicho Tribunal par rniem- El Be( drnto tuvn Ing csiracterls- I purrile "Felipe Pazoll", 11 Ame___________ -, ________ pjaguc a otras industriAs 1, ra.,A,, ,iri nle do Is it"PUblicR se U!"I riclica Para todo combale do incon- ,, en -,lrea .. Ill P
----- crilincinrities, Ins Rulinridacies policts- dela A Is FLISLitucion del Persoiruil titucionaliciscl. Para, solicitor in d'. e CRI-A to. oros; cle Ins fuerzam armadas, LI SIM. I ticas He Aquel oil que perdierrin I Ilium derrumbarse. En este puente
plado merliclax Para tin. clue lictiporisabirmente Rican done rogaci6o a nulfdad de tins ley, fir. Alab; '; Canstituyente de 1939 el GRAS, el Bureau de Inventign- Is vidii Suri Castillo y unin de me han gaidadin miles de. pesox, y peclur Cue Ins cull Tan aproxi- If It-Ahajo, obedeciendo a Consign" cretin reglament 0 clisposiciri elc_ 'It clones y debris organizaciones re- I 'hill-. on It mismo trRmo sin embargo,,Ins isagiler0f, vienan'
HOY DE TURNO ca"'Pond' ,iaAdvs He tipo politico sindi li e no, dl6 12 Constituciiin die 1940, as cl in dictadura, quienes en ,
- n. ; del Ill Presiv sus
men ;it luzar dcl siniestro. ir actl% nuncR IR de 1940. rrns,,d" clue es una a creci riumero de c;kriIoiA. entre Florida y Cie- I solicitando xu reparaciiiin. hace trims
pre- I soberan,, rin.-gometido a Is !i ,A n i 0 vistiendo casi to__ al. ru. Ictudera que sea el sector El letr2do de ]as recurrerl a u idl go de A I TIP FI sefinr Hernindirz suing; cagi trt lam me51is.
aboral en que jai conflict se cc) ell cil" poovieron repress dos traie civil y portando armas, entregir It I io encierra 000
irienzar sit oraci6n forense. ave,. do is OF ppticlos entonce'secori0,11ill.o.- Ire Ilion a su menor hijo j ;Quj mister
Framacia DRA. GIL .'ente. hAn pretendido ejercer sob log I
El Gobierno velar-A par Ins con- COntill"Ti exponiendn Ing magnifi- ,. Cs Collin iepreseritativils cle a con' nitagistrados, recurrences y Perin- rde do- 16-F. Arturo HernAndez Puente?
23 mineral 12 T 14, Voidado Conduce ... qij sl;iis y clemandais cle log trabaia- ('05 Postulating de democracia y ju. ,:encia national: tales el Revolt]- distas, In intolerable coAccion He Porrn, n.litfn at ser rieslumbradn
n n ,s Pis cuanto In interprellacuin tidicid2d cue imperstron y 'e P"O' rionarin C-,ibano-Aulinlico-, el Li- su presencia. par Ins Pnirrupis reflectors He tin El pr6ximn mex tie WOOL lnlF-6221 FO-1640 a v per laniaron par el Particito Revolucin. e! Dern6crata Republicano .------ ____ -_ no I.e, el cumpliniiiIntr, C hei Al, I Segundo; Denunciar ante 12 opi- litininibut in so perentli He lit pre- ciari sus tarring docents Ill UNI (Continuacitin de Is pig. PRPIERA I rxAcIn CIP IR mlsrlla. terminti r'l- n-11-10 Cubatio, credo PnI sill Apo ,l,,,in, Rroublicana. A B C, Nacio- C on p0blica Como principal res- sencia ,jpCi -prohibiendr, nurvas ,,ctj\:j, lot Mat, t I en 1992, asi come, por pi lisl,, L'nirln Revolucinnaria Co. ponsable He Is situacirl normal N Cc inA instra que ice en- [ versIdAd de Pinar del I'lin "Rafnel
manirl de salvamentn y Coss ,ar- nAn(F corno Ins Cue se produieron Manifiesto He Mohtecristi elaborado contrabP ,loicnicis v sin luces. ; Morales y GniniFAIrit". habiendn
fie ia Armada Cuban sFAcnn ,,, ,, ,.a C 0. A". I Pol 61 :., Pei el generalisin-To M "'Llll',11 el Realista. -que. agre- Iz ]Pnta creada pnr esas medidas. I 'i;F in- quo to ocu- entradn ya en posesirlin dia sus
fie tj no --tvro mAs que, tin Helegsdo *v esPecificamente, del incident -,:i6 Exactal-wc !",
salida a renui cador de $ .2 m- x1nin GrIlinez, principicis eso. I URstille, quien entre- nnmbi'amjpntns Ing prolliesnires y
a Tin I n;,, ?Lgirgr, --finalinente--clue In q"r - Pr-vocado they, At doctor Gabiirl
to do Octubre. it ell st, pincedera conir Ins infil- ha guarclado It cubano con celn colon o recorcifir unts cle Ins re.
tit Pichardn Mola. president del tin menor, con empleados tie In mismA, durantir
6t Is ete de In Cloche. se l=a- ti;cioncs connunistal, quo .If 111ain devociiFin A lralfifi He Tills lucha, tenlr Pri rose mornento- y quo Tri Ah Fit "!"" A "I
Y14V 1 cip;idnras. fie Ig.jo. del fill It" In GuAiniarn coma home hit I de Ga I un actin at clue nsistiA III griberLA MAYOR 46 ED FKXO6 I ,b.'a 019'anizado ya el plan estudidric, piodricienno en el movinniento I eman __ C, nal Suprerno N, He ranhas Ins cnnFr( eiii- rrinneiriplit.
A40as'.74 U-4 ill a poner a flote el balco, Y TnIC11- ohL C- del 95. at iguat clue ,, 1, C ........ u_ I -.IeRA Prandes del 68 011- Iiluc'Orlalex'Y Sociales, ya clur M.qnf,,, no rs rosa de nifins: nador provincial, srAcirCirlio M. "
'A-I,1,111I A4402 tras el buclue de salvannento bicL fie il ( -Sliluciril recogitl; In% an. 1116 rt, en virtue do su cargo y Fill, requierr -prtiencia, Aptitudes y Buzallo.,
I PrialestAn obiterfis de I& MedicinA (-ion de 1901 V Pain CLIYR obserlAri. z, porl a re fuocirl Quirn dict6 ]as i-cpctidas Tins 9-11 rin- ,to ,;lPritirin comi"j' File designadin point, rip AquPI
I'T IF C 0 r it I 9 11, a I Octi bre de In Armada cubana s F i seietaiin general de In Fed- cia supo alza' ' s Y recogi6 lambiriin
rse contra el goblet diclas y Ante quien .Tie derruncirli que Twin irdr c\irurse a Lin men
-tin das IA Irformas socials, He Cle or I centre el distinguirin rn dico. docl By 'I :g a]) F situ' Para tirar del buque tAnq- 12L ilin Nacional de Traba jactores He I net general Gerardo Machado CLIATI- "' r He progress Clue Fil Cuba. y anutici6, sin mercer aie-ncion ;it- ; tor Jcs6 Leon. .
_L MYrto, par In Papa cl (Jos remoi- ]a Medicinal. sehor Ramon Martin, on eslic Is infringifi abieriamenle A' a"" 91.111a. In violacifin flagrant de In
IE =ON = 0 1 1 110 se dio a In caida del gobierno de --im m mitam&alillillwlim i ---. el Pinzon y et Colon se si- Infoitno quo hR sido convocaria na- Con su reform y Is pr6rrnpa lip IviichAtim y durRnte el breve del incippendencia y He log fueros del
luaron a in vez Para tirar He In pica- a h(-,. males, una reunion del prideres fin 1927, 'Y in de 1940, quo Fin F1 Priurn Fir rrunierrin ]as Se dill A crinifil que ell Momdel tanclue accidentado medianic Conute Ejeculillo de esa organiza- Is Is legilima, In vercladeta. Is ba- doctor Rarl Grau San Martin, Poder Judicial que las-mismas Con- A oriacwnr-y Ci-ra con It irfe He pital Infantil "San Juan He Dios".
cables terldidos descle Is hands tie tion. Pala ruotestar contia las lecla sica He nuestras institucione (111! ell. r ,,.;IliuyentA ,-orno era, pi. I rli,ran 3, cansienten. babor del GiLique, mientras que ,iciiines frunrujisdas por ri minjilin "no se ha reformado, n' deCogarlo In V ehillFirn, que IA-1 mejoras y ; il Tercerts: Advertir a In npini6n pu- .A Poltris Narinnal. ;icnrd;tnrin en Camagilev. PstA A punter de
rernoleacior Teresita tiraba desde !a ,lei Tiabalo. doclot Arsenio G)nzA- 1, leloj jn t sa)(21,11 es quesM habia Irin- 'ca que el incidence acaecido hoy. Iniciar !fnn rariparila Ile arlecton- rjur lp corfen Ing surninistirns tie
F arm acias de J I lit uspenclido en forroa ;tlpLlll;k fillima parte He Lin plan Pricaminarin 1 larnierl proftinxis social medicines y viver", pnrque on
I banda de esbibor. L, P pecio R ]a repression nor ol gilinin ya Que tat r olailla- luerR rillevad s a Is Carla
. uuoa soin pod,, rip 1940 recordando qur en else A Iternorizar y ell definitive a si- No sar-7-nes rl,:r pplisaran Ins' pagan a ]oil guministrAdores hAce
,,0 H O Y Consideraron Ins teenicos que eA G-icino tn Ins pains obreros. ,,ei por riledir, fie At constit"Veril, laclr ,Frisl inm6 partir, piincipa- 1,liclau a Ins ciudadarlos que AFu_ vecinni, He Ptip iniriativa, prre, x .iris forges.
turif j era Is mantobrin m6s adeCURda PiI- I NFL obsiarrl in anunciacla iEpr- N, no PC, morlin del goolpe nuhipi fie ,,, Ini I hov Magistiado del Tit I-enrlin In represetuncirin del pup- in verclArl r- parece tin por. Pelf otra parie. Rpelan a in rriI aria 5 trarlo hacia atr4s rinectampri ,,,n tit- los PAj0s Culle,05, our con- In madiogaria del Ill cle rnai n I ciA. ) I Gaiantins CCIIISII I Licionale' No fie Cuba IT'arl, Pir;cuadn Is acM A R T E S ; Se a0unto asinnismili que 1P I -Ieacios tonio Lin niovinnionin on- do per Lin gerul lietiradin v a i:lti. I, W .1 I I furrip: ell, moiwn clu, Ins Cost- morn namn 3, a In Corpilracilin
DESDE MARIA A TI I obleneise leill.litaC105 fa%-Cuablet I IF' !:(o q- \P contla e ticiale, riectc, ,gel Alberto GiraurlY, in. if)" PL'hlicA u0rgRdA Pei Ins _TF I h ,as In F.) rericri He Asdstenrin I"Ohlica, x fin fir
DE MARTI (PRADO) esA marricbra sciia pieciso Allis cjr P .,,,A,,,(,., --A,,Lu1 _%a- ."-; 11 neri"A'.r conidelaclones 1110"Irs '. *egiaw, del que fallara It f-rile a[ t6ginier, ile,,iltinin iniple"r turn Cps l,,;o
Cemp tpt;, y TiF)adillo MI 1 120 hunue Para hacer possible pnre, ,,, no, ,eclaniat nuestinis dcochS )Ltlirli('R.; (if 10 qLle Is ,Ins col I tellie"o, ipirbien Lin ircurldo p In por- el prool-Inclanur I )t-IHnliIiIdr estau u, !Anin -IiAjarins. que sia dispongn el pagn rip. Is
ns M "ll, Ponlaf- Para It que ruern spcie. He In de marzo tie 1952: v CCIAC,,,r ,,Pnr n r ,,I fie airrrnfar guhvencitiln, He In rLjAI dPhP In
Luz No. 7 eS A 01 117103 ; nuevArrienle a flote ; 1,5 nip-sai;, ristals; no nos Allen- rinn Politics Que It pueblo "p o' ratio ri, l ( He Dr[en'a ""'
of FIR -joll .% .l;nbre el doctor Gabi-icl Pichat- a In gret, Fie !rs huisran employ i CrurporariAn A squirt) linspitRl sefir
Compostela No. 91 I Ai Es tin bdqu, tip. t.nujue. He -*F1 ,- o I: 0 ..... 5 a "It Pal" Pe l A ]As 13or let Tuedio, irinuros que or ,r ,I (,, -C -ibunal dernp v Ilene 7,1 iii !-, r-ittian[ps declaractones 11 fin MOVA .PI -sicivilir riel Ti A loF rir--pA,1nF', I nienualuriarips. quie asciendirin a In
. T I;Z,;l I -, CLibii, Is He Ia )'a\A ,,In G.''w"Is. ,Illpllln Y del fie C-Pari Calls- Los \,,Lee, He Rnint- surna H I $24.noo.no,
Ttiniente Rry N1 961 A -go 16 nelaclas He R. R. 4,380 He I NTC, o GonFFAIc7 ell Is cur participiti unn He Ins v. Pins-r ,
Ire Illucionales y Sncialr5, lpearra In ___- -_ -- ____ -------- _____,_Obraplat 1.95 v Mercad 5 A 4848 6, Is h, F; I ns conslittiveriles fir 103.9, ,,,
. I _, neto 1,1titinada Mujal a Larl clamaritii ell esle iectir so, el HorO'Reilly N1 364 -222 Ponsabiliclad Cif Ins hechns pro.
1% Pertenece a Is Compahia !nlr, 1 11 'L (Iallu CuCll aCILlanic He lot Cosme de Is Toirienip. Is He ,speciA -le at dricior .lose MA- voclado, y shorn dellunciari.)s, III n )
Animas v Zulu.t;i I m ,
- OOO I national He Va oreg I.,Coitacil He A (* r C ,eil Gilbet in Giukath, Jim lluayu y Is He Lat Ya\a. (it,- "Ile] I.- Il a fir I ha I
Cuba 709. esq. J. Maria M -9665 Puerto Corlett. I onduras, In d,,nd, ., -munic(i lelefitinicaniente ,:tin queino lespelAu'lou """ pis Ins clisposicioic, r1u, Ins tl rl. P ide el interrentor de la ... .
- Ante Is ctapil"emancipaclora. %, pn., 0 y ritya palabra A a o anclas reclattlao
Empedrado 217 escl. a Cub A 2.591 rists mail iculario. r, -mt lidei He In Central SindicAplis ;"ifirmon" Is u,,A ,,I Hader a us at pis y a quiet, (111151, -_ .
DFSDF RTI IPRA- I de 1901, en quo hit. LA fiRballn, 20 fie J"Iln (to 1953. ___ - --------- ,--- _Se mi'mma que sit armarl- -Illi: Ekisehio Mtljal, que .w -n- anin JA consultadr, ell cuestinnes ,
DO) A PADRE VARELA cludariano supco, miential, (I i,, ,- ,,,:j;i In I.ondicTi. it fin He ho ,1PICientativiris tie tricials ]at ip- (Continuarion de lit pigina;21) I
(BELASrOAINII SOIL I .1a del pais. incluYrndo )a it re %i!,, aseendencia por t-julsiTir. ,F(In.i Cosmil de Is 'j j);j1putp pe ___ I Las imporincionpi; del d[R 10 asbUqLle Is de hari hondiiii i, .. ,W-lo-- lespecto a n r IRIlo \el*dPdel"a Rulondad: \, d!i, Martinc7 Finga, F-11cisco CA' Prnerdenir H., New ni-leRns Ile- ;
Is "'"I'Al 'i H-c"Cau-1 nurimistas v hasip itucgri- cendivron a un total rip. 6.504.192 ki.
,;Pn Miguel N1 454 U-4053 I if)(105 SUS 111PUlantes--33 hcun:-- fj,-rl t Iara In !;I.; telaciones In!i' I' AS. DOICILle 10 QOC so QUCIIR era FIT,, ('onon 11 ,I Hri ni-,sles Friiaa one, Manuel ,Ali V, R 2n el vapor no:1-2r, "A5krt He JA Ins dr rarga general. je trajernn
T ,Rn y San Nicnla% .... M 11-10910 .son nivinarreiii incluvenrin at (,,,-,,Pi I, G-nipir- % ills Irallaiaricurt. A '111, JnFli
Monte N' 714 ..... I A 9025 j senor F. Rehient A Republica cubAna suigiea ,),, I)C" ,,, -ingia inlervencionisia ell Andi-ru. Edusdo Sua- P,,%A,, Lin- CulRrnsr I ne, ,avenrin ren Hesti. It Jaresuca, He New neans; La
,,, ,, ,,in icipcion a ]a reunion lit iwin v Para Tories', rn cnidiAidAH la Se, Confetencia PartarriericA. Into Rocion. Cailos 1%1 jqjlez ,Stcl. no a nnr5ii n r, crtn. prot-rdprilt, fin Raudr. fie Prirliand; Askild, de Nri% San Lazarn NP .565 .. .... ill 4268 Sezurl Ins infoinielt quo 1, I --i-ii(ii.e (on,,ri p.iia ]a nus- I,, A, to ... Ila. I,) rsn-echn rulare He lI2 rill e el maticlato del general fill:,,. Pria.vo Curl%, kk,,jfjrHo Lei- No", OtIrAns. -n iri tie 93419 ILI- nrlopnit: Now Grand Haven y Gillpirld
Retrial y MAnrique . Ml- 1229 1 R A fir :- a I I CRT F smotrt d,- Ile -- i Fit he ri, a, It del RurA d Pl- Inds, Is, palpilaciones poll I M a r h, o, firrule A In troita derno. Fees. Rn--rlin Regala(j,, In, fir v.rgA cranial. lip,-r-n. ,to West Palm Reach.
Alanrictur y I.Arunac M-4231 (in I P cir-striido a L, ;i ,,, -, ,I I I. I 'r C d d (" R I IT r' ,to let,, I.Arl ranibirn Trin- Irnir He Nr\%. ni.
9- bar fit .I in hetnos (P,,r o ,,, clur ir irspriaha Is iturt' 0'rF 1111frIAH del doctor .SRI- ,. Iius F Caein "Oli- din At.
Geniol; 232 ell S. 1.47Rro N1 -.2,i A 4ill '.A Z A .G .. -nd- ,,rlr IF ,fin Nfirmalidad rin fax Trintielligs
- I 9 le Z' ,,p,- Iiaofkcisi-,nI, firl Manifirsio He Mritrtiin2',' la, ,,Pno, (; eirein. He El Sal\sdor, nit ngol Aninnin M, I / Fi trails 11,Io ,I -inor I, C-1,
Virtue y Esr hair 20 lcrjormrnt asa-ti-ndr a 6721.014 V ,, ,,,, M,, In I ecorn- H, q :I at, c hatin. ailiadiendo quit, tin W ill"jerin FjgLICla5. N(,I,,, (1iIAh.. .) ,attin ( in 1 391.791 kilns
Consul do v Colon M -46 0:0,11PHol del PRIido Rc\ nim I.- 'lit r I, SfTi!un filimns; inrorhisirins so In
a' Al-50 4'0' ,',[ so lirie tin Npini F 0 F r! I , ri Aftlelfinit fil-Ir on xPitAisn I, )11 1 CCInu ruancin un part ,trl Ruben do CRT :!A,
1,1-M ,tat in ( ubano, Alon5o.k--(n CAI- Polwi. Mail Ins lrabajoi; In
Aguilat y Sarcclona 10 $R(I 266 2.5 ,,i !Ila dr (nnnuctp IIA7,afiA Col' A F.i, on, que (',,hA ,in DediP o z,, r, it) avoca a ruin A libri- ini Antri Dr Min- ,,, ,A It Inru-1-il ('Is. 1- nwrlls Fr rlrsvnknlvi;tn duran1938 TatriblCo lirn-F podidn ,, I P ,!(it. F"'I
CorrAles y Cicnfurgo A-_ I sr ieRfIrm A R, lik, H wuai ornrin ioria ta(loui ,wn ESLados Uniclos a Cti_ ric,- Curi% -,. Joacillu, 1, Eidillin His- IjAN- rin 71,RI2 kilo,,, ri
Apodara v RevillagiRedo N-4845 q,,, Is AduanR File lifoiclans ,I n, r rn clAcinu Con Fit mr-i- 1H our ha d, r su luch ernauciparioia. rillol. Frursto .1. P61(l \ i,,, rill gn: fir TR,1)7)P Fin It varier 1, rl HiA He Aver Con IndAt normaltSan Miguel Nn. 256 .. it 4 IT 9'5' I ca!'Puleriln He polinl1c, cl l PC ,: -I; He tuwes;n, tni4 quir swgii a Is v He ;s, (onto n fue Is Cie Fj ancjp v F- cl-o Bribes. Juan M F, I An, ienn ''FloritP In ]astre. hencl" Had, lAntn ell Ins almacenris Cerro en
Virtues No. 1.58 .. M 4'i I li'-.' drstinarin a Caidenas tanniii, ri r 1'.-, n0ic i'sc supn title It hi-le, Nl,,. "'(10""s le"Pal"'Ada PC' '"'lldad" FF- Talon Mayi 1, I it. A r- 1ATF decritur2al; l cArgA fie Ins buirl
VIVCs 445. esq. a Caimen A-9976 I descai--ado ell este caso on r, -:- ;A j, populates lait ctiales on podia If. pari)A ,ndn Avudsion a in., inez. Cph.xi,) r, I Sir- I n ahogadirl, I'n drsertor
l a He mArliana. niw, co I ; (,n,1Cr,,dvhidamctilc Is Con;ltiluciol iado. ['r dois a ernancipaise fie Ili- ra. l2nacio Pintado, NI, ,,, I'le. San Pose 413 ... .. W-3500 : In fie La Habana, Para In ( l v ,;,i n IuRlii;np. a La HAnana is c 19 Point glaic F.1 ii 2rnio ('I ill porias Qurse tisnittaian a trav, tie i,- R ; I In, VICenlill ArItUllia. Rrg (',)In,,;, \edo. do a Polwi, Marituna se pre- FI ripil;;in del I-apor "Mataurn"
DESDE PADI(F VARVLA I RELAS_ ilaIRnicntr vinprendr -a I it file jr-uposibIr barer,
c (Uelua que basis -1 TribunAl drbr entrar en el forldo lurria Bienveii-, c CorCOAINI) HASTA AVE. IMF Ins de reclificacion tie ria:l, Q ,,, ,,,,r de irgics- vur ]a %-is ,PIl 'u Fortin an!r el Fargentri detricuardin If r0inuiiro larrin ;I In Dirr-cciritin He
I NOCAL IR pelicm, ell use spriticill (I _,d 11 nos lllpu o Ili Eninienria Plait. PC- Fl ,do Police shorn clue al .u- inn. .1-e C. Rodiliguoi f) ,lnril en In Fstaci(ir Cie dicho ell rpo in- Innugraciou comn ;I ];I CApitanini del
(INFANTA) li(l, ',) r it niticado por PI desen. (-I crvi Gplarn. Herti-ni P n not carIATurr Purrio, riur A ],a RAIlda He dicbn vpInfants 2.55, esq. Concordia U-5040 A la Difeccual Gellelal He .A,; , is I)ecluraciones de la CTC ,,, si se teconricirt per Ins FFiados P21t Wli fruniandolp ,to] hallaza (
Concordia v Ocitiondo U-684 Ei 10,11" virlo ucinsignan" !a 'I;a, ona !,utuon rill Rtiesu df Unicins. 'Spe(lalmuntr P"I It _-I,,,, i ok Ili r n de sit infrome at esiti- d Ncgrin. Octavio Rivert, PrIR rip Lin indi\ !d clur hubo de rescn- pelf Cie nuctilin puct-to III din 17 rip
Principe y' lioFpital I. ; _36 1 fl- 1.1 ui\ura He Fedciiil I -, rj,.,-L,,,,n Ii.l- 5, 1,ii- no in ull, Teunol., R F:i,se'vll. "C'I'llitiable let, 6 ill, Oon ljluciniies (le Cub;, N l i j, rintc at Castillo rip Is Punta. ns Corrientes, Colo In fnIIA etc! abor.
San .lose No 710 .... I ,5 36 tpcj6n to, LF,,,- ,, a ,I, ,.,I, l,,ul-,:_ida. i-ii- on .';., no lo ,h iid,,i, ,;, hs I 1,, I, I ei, rl, dennocacia Y He I,- __ Poi Is tArfr file identifirncin re- Hn (let IripuIRT-ov Nils Anderson.
. I ... I I- i cLia rep--n F it pein He I.s Cou)hRP5 ,I, Is ,)ej I ': I "I hann a Que kri inn Fe: rinlirl. Gomez Gnisniprss. CC- lnn -nrdoiun. He Ili Allies He erlad
- I, L-I (it) dt' C f buqLIe tan ru oni, fro Fit"I -1115 aLJ1 I Hot Al,.zria en NiArdearatiria Ill ji-nneSaluri No. 552 ... L, -, On., se tit, 1, i "n noticlat; fit'[ PCL ILI- ,],,I) rt,.Cul; I. kp plclzldelllc do is ,'I -if, "i "FrIala ou, ese I *iural He Fipail N. rill- fie one innalidpil 5urca. HAndnIn Per
_ti.luo t. KI P,,I,, He Di- cci-i ;; \1 I I'llildlo ter el M inistro fir 0. P. 1, ,.,,n, niercipil
Infanisi gOR ,sq. Estrella_ Ii n ;- no A ,sle accitivni, ,I- ,I, T'au:'I., or- ]a ("int-11.1 ,.,,(";, -1-11 li (I-i anllt4a P''u '- '' 10upp-,11 ,,a:ia allcou- trucclilm de turia car-retera dari;rno (lu- o. caspdo x do 49 Rhos d"Pitnir riel nnismn
),tire do -6,430 .I r I ,, ,,a:
Carlos III I, ( ", l : a III h i d, eri;,H. Pestr: iornirnir dirho indiviclum
.... U I .... ... Idul),s CapLal' III, I ,,,,,,o ")I,- le I a P,
.n P -1.15 -m- 1, d- [ ... I, Fit,, It ) I I I
*1 L"alldi" ,,, ( lu'a r1c, I .", ; Unud- ,_ ,,.I ,, It Till ... CIA! He (-,.,,,,,III,
PAHre Varela No. 860 ... V-6i[177 I Fie I ...... fit It's tk luo.y ,- 'I- I,- ..... Lit cc In, Fiado- FxjFte Alegi is In el hai rio H, \j;. Importacionpq file hPlIncin so in!eln6 on TiFrnr.
.San RafACi .N Soleclad .. L'_(i_10O I III lit I4LW afli Illarl que ,,i ll.i IIIIII qklf CLI"'Pi.: 'I A. ," d. 1-1. p,:i, i, "5 Esiall", ,Jet 4 He '11111 III(AlagLin Por habei oTornrii, r Ps itup- marines rim anir I din is. 1-InhicnHose dispursl I In .sit r" mMonte IIC, 115.1 .. 1. M -4664 df IF, hu'd, .I)- !, ij ... ];I Cl- T I P, ,'Ili- .
'blil'I 0.111 ,I kill 1 111'1'tl' C- 1; "lit it n;i ,;- "Illi'l" 1, I" ,,, ,1o He it" ("Ing, Is,, q, Lit Is. ve 19,2 'eslahl'zira Is Cculz harbour In el dia fir hei pnr. In vfn
San I.Azarn y S-ledad .... 17-191.4 ,,,a- ,;,F ,1,,, itl. iP iur ,'I i 0 L, 11, I lill 1101 ,I T"'It-, (v (", I, Is ) 111.11 ll F1.140 Q- Ili IICIIP II__ M.inisiin He 0. P, ter ... list In ,1 dri actual. nsrrridielon a ip
Fstrxri: 55, iilo"W ,1,.-,, Hv- ;- IP 't'. de 'nt (Ili,(. ,,, urte )I'd,- .I,; .:Ill fouloc'Plu" in ,- Is ,ai- t- sallIP 4 231. .1 14I kilns tTr Tnccil' ',Zt ili Crea con drstion a Next, nrlrnn .
M I a qm- el !)-;I %' PO- i:n Topi-Ts He Colianiel: \-lA Man ,, In ?icial que trajeron Ins %-Pon- Desenrilladn
NIRJAHICC, 11. cSll R Onlil; I,, IT ,,;, ,let, I, i1i I f -,
r5q. a Flores -66, 4 dc a- ;;I I ""I -', if " ...... '--. I a Ilu, Is que Ila Cie ln\e, lit agLIP I-as ohias scian ieunix:A, 'InridA. do Miami: Millie ,,\NR- Ia (a ;; cons I con In ria del vapor
DEqDE AVE. NIENOCAl, (INFAN- El ," "I''ll, -it- 1, '.0li- '. n ....... ,- , '' ,, ![..w in ... iiii ,, ,I ,I ... IF, 7. , it I,, 1), 1 IF ,,, : Fez I -4241 olndu, I, ,, sistma tl -1 1, I , , I I('- I ... ... i i it, t I,., J, p ...... I d I r(eiiisr ripulin He in Hins A 1; r Illi Fefni-. He liousten v *nciriai 11 solicito fie is Capit.aniA,
1, d IcTill .., _, 1. '! ol; Ili.[ I cla- tm- I'll It if- cPjietrrA A ,con Prluipoll ill,
TAj HASTA RIO Al-NIENDARES bArc,, ,-I, \ci (1, ,i,,,!:mi I 111-l''i, i.,,i,/_, ,-,,,,,,I,, ,I I,.- ilil,.I jo a Ins findAinentos Iti our ri ui:!,-i 7i- M Flaglpr, fir West PAIni rip] Pupiln If drsrnrnIn rorno cnriA-la'an ., Glal. Suarez U-9900 list ell '14.11de -it. III)a [' 'I- l'i'llil, .i i"ecle h lo nln, ull F.in- nliid, 1, I ... IT, F-olil'a E,;,,,(u_, , tit A i" rno'"o, H'I """in ha I in Nl ii-I ri sAbadn p, R-11 En Fall Ilogel He Balboa It nern He A horde. He Vicinrunn FscaCall, 17 No. _1511. c. J c I F-6092 I Had (I, 42 pws ,, ,,,d I-,! 'a D- Let)(,, I r,,t:iu, rad, (muo ,I(- ind- llurl,(.wo, no no, f wm, :1 ,in fie. no i(lb :. o5 Piurnenins del Flit- ; sa H o njjpI 11.
Qm nln 551, rsq. AT 2 ...... FO-4433 Illun.- dos \ 1 ."ll.- i ,I 11, :, 1v l,,.IiIi,. ,it., ello rqw, Print I. I-e'a''tia !" la pelso')RIldpe ,,, LAI, del o ,,I Dip, clu, del He'- --- - ---- ___ ]Ante Yria. He 47 ;IFiF cubann.
Tr,, ,I R 203, rsq A C F-909.1 115 I-' All-t!--11 I'll' ;I ,, d, a -i;il "d, 11 oli-ri In Purloin It"'llo Fjc-: IhrIjp,(,I 1, 'or Ai ( I ruelenricti qLr rl Tii- __ I -_ -- ___ ._ ,(:site 1.9 rsq A 12 .. P -619:3 LIT" ,"A 1111, 1- 11 I '511 I,- ;,,, ,1,f, jii% a :os Iiaoajanorfs ('on- Hlz;!,,,j, He q,,. Collin ll hia* !ac hu"Al of (;,iRnIla, no Piilrr ell It
- 'i Ila Sil., --', ,-, 1-111- A is n'-A- Fell-, ,oloniales que ,in PC niltAn
ZAPAIR 14.57. r5ri a B F-fligill sk"H' "I"once, ,,,Ii, I I'- A foricin opi .;tun'o PIFTleando, In -
(-Allc 1.1, 9Fl ,nt,, 2 y 4 F-6130 i 111"'I' de '.A !iannp '- anoj ', n. vion de utii-ar Is inal, oncir,-d Y rjup Cuba fuciA libir, ti- Ftid na. ; conpni, l, r1t6prAtora fie ,,,, lu.
Ca 1 7; d A rFrT A In F .6 26 2 (in r' "I hA.)o rip A PlniTA, rloer n- lln]cR aiwA P el ji)o imienln nnir- ,Ici 1), se 1,,.o po considerAri6n At zar He !.A -mAndR pnr cu"linnes
(-P I I r. 23 il Cot. E F F-4044 fin 1 Aci, ;n Ilene a .- Picance. tumii-ill It TAtari. fie PPr, F He rol, a ,
N ,-iosn pw, ,,, -6 Sr unrio ijo lip in nin' Lin ,-(,n- Sr i h-ir A iltirslr i, ILichii, Con- QuIr I, ct rer-Urrenles. asegu(l 23. 1208 rnt 12 N 14 F-132-91 I 'Jilvcon I- I), -- n, ,;, !- ,Pwo O D" ,, ,11, A 1, F.Illiz.arl"', de !u,","I"l,, on is- Fit I a TtibunRl fintrit, In ell
call'! M. .112. r n:. 21 V 23 F 9994 I IR Rerrubliri;i(-lille L. 107. rnt. It v 11 F_9 374 i '; 1', in, q,:, r I A I I A c A n ,-, l I-onne- IIl1!:_';;- (wi- n),too, naa Pri 1906 at (Per If cohici no del tri i" i'santIlAe. DOrqUe PRC2
Uall, (". 407 ,nt 17 v 19 F-q-,97 j ni,,,, A floir ;z ,,iqi,, rninDCi i F i: iniivnto, hiwI,_uI-- e,..,c,_,in ci- Toma Firiiiria Pal- ,tin ii-e, ,1 ndato del pueblo I
Ei cat ,pnir-, dr rt:,,lC. j,,, IT- qi,, t
. Cc, az.nris jusas FC de- Ins, que isrun in hnnr; He hnber ,r.lbeiarr, AromAst, It Tribunal els.
r-Allp 16 y 39 IN Vet-Isdo, yl r-r1ii- ell SL. 7 nq,- -1 \I in. flaip, Er-ri a cabo. ,R (it I Is sidn prp ;ocujr de ]a Republica In IA nOlIZI-dr, A entrar In It fondo .via
C; I 27, 90. on?, N ,. n I! 4 76 iftie rcn.;i _- Hn :, i Fc- -;;*in- jjtjjl-c' F. F. 0.
Call, 71 cq R 29 gig let Plenneri i,_- ;,iniAs .1 Hotel rip lot ievolucin- qjlr Ai ,r In mpone IA le number
VIBORA. .IF.qt" DET, MONTE Y Se xceirdo .1ijart. ,, 1, ra 'I'A FO-3 n Tioll1(1n1.A'j1,,Iarnn He Is lipu. ,,at ,os cubp-c 0 IR fritterle d I 1 7 fir 1.90 crr.,drui; rip esp Fir2anillSANTOS SUAREZ F ,in ,in I -diria ded, hA- Apoitol Main. In 1917. ITILlianle rl Con 1. "'I'ladela He ela clase He
7, Leonardo v Flnrcs 1-11486 1- ,Fcho lle 'a non,, ,,III ,Pnri mucho ti'vinpo In nue,,tra Cisso. An- Qnhieino del genprAl Menrical. In cont!oi ,-jac
,,, I o, 'A 'T" Ile, pri n. poqkur no puede v
In Fir Ocwbrr S. Entilin (1, r in .to hAhiAn nh .,n, to el ak;;rwi, de is Driunci cip F, It itite Fc clr toilocivron lot Pilo Ent i- laulat"PFF no ternen tin f Jo s 'r R R o d p
in He nclubrp v Municipin \ I -, 1 -, 1 Iarirs fa,,"lPniec: ',,I, -, "'i ,I'll..' "nl,. Ins tiAl-isno- ormo(iAtl(nt rousliju locale I r G
in (to Ortubrr Nn 1310 1 -5Ori 7 hil-I con I[ ripi- H, r. -(--I-- 10-1 a "I ., /, otip inlrnto.s do P-i[R c ,2n:o. inning ILL 1906 la pprirn. "I". il- rr r.xporucnrio-- v a ConIn H? nCtLIhrc v Chnple 1-7,533 d"! rc so arnldn -. rndrl "Fs., indolp %i.)!,, Pn ,,,ri si2nitic'j, He (.Is 6cl P',ihIn Pain ,clucirujar in; :inuAcin, unpugnR lot Argumenlol,
,%I;in;nF N 74 v Drliclutin Xjn.jil mAnminiAs PP 11i(I't- a RlIjR, una paiv. P -Pc (-(jaicp remii. a Plo6lornat na(ior-Plet per merijoF del [is(, snbrc Is inipt-ncedencia I
(_ .T')tjrvgp I! harro Det "'W"Ad- ,5 ., .!,_ He lo Ot.,Rruri-c S[ndirale.j. Colin patifico; \ hillin que ;I A Is lei_ del ircu %. sit Argumento de Clue
,rnrrql Irr i,, I _.iq P.5 RA FALLECIDO
r,,O-.q ll a Estrada Palrina 1-371-4 CIL no basis ,l ,-Ii,0,, -,, lr, ,Iu, 1A Adc'CuRdR 11 -11111itA Cnjip isirz ucvm aW, las ,Iarnruada He r,. 1 ,I Tilli- l r;'*f'cr de jurisdicciiiin
I 1-6(l 'Airilir R 'Pilit, InRIP"Iz -, A -I,,- clemonLo ILL q,,e no pl,-,:, ,p,,pl_ ,tin R,,ha Guadalupe, p(,Iq,,r pl p CarA fail- Sci rsto do fallar Is iriiesiptiet de rprlhlr In% Santriq Sarr-AnTrilloO I
Delracir, ,v A%,. Acosta Irt Hrpoizilpi n r' r-, ,P n:,. ,,it Fp. Ilaolia Lilo v r1rdnr P :A jpmillp 2ohir- o r i ha rinprilliarin In ,A_ incrinsir rionaliclad cl disertstile .
CAtallrp T, L. Cihallrrn 1 -4444 1 i'PnTiriAd i, Irpoitiadm .; ,I.CInA Ili' lot 1111CIFIF, ell HpSC0noCC;- In, ;SCgII14 r pilrde harrTin hasta do lll nuf'Slr ... rnlir- r;,; nlarle 21. A IPF 4 In p. rn.. ln our ,II;zr,3h'!, 711 Outrin. hll .
i'l, -cc,,) h- del PurWo. cnino In hizn eficin, (-i n afirmA clur In hiza rl
Insrfina 74. r Rrvehrilitin 1-7n.,.'3 nl _,,, ., It il'l politico. madrr olitit-A :- r, niri F. ro F u combrit, v I, It fie In! Hemq- famillAr-. :urgan A
I-azurrucla 111 x --ii nf; in ,, !r tA,,cli- I" -- C n-n A TI, Q I is u',-,tun Con- rl I VC 1-,rzr, InA, quit, co,,,.vnIy pi firm -Rnt r I) lat, nersmnas He zu amiFi;r', zr -'i An contruri-ir -imerit, Ell. forcer puso fir IA Funcramp
I o"i a C- l r)IA "R I-PPI,, 'r tl)!,: a, is .111 ,),nuTA Per rz,, R I" Tbunal He GAL Ins -1 APR,
S. Isabel 4 IRr S Amalin I 1; 2131 n n C"4l"41lern. en 23'i, M, V-l- ,,,Ar; Hexrir All, arempn6ar It rAdAl-or ha;in Pi C mrnlrrin He
CnIzArIA, tie Managua y H, Iss .1 dr !P m-i z-,. oi-r A intronnisiin -n rl lit) r ficsAuiollo r;,,, rl ruhan. h, jdo FICmPrr re. !a scotem A nurtirro 82 de abril He Crilitin, fA\'nr ritto mRrAriecertir
VAlientr riidAr A flet, He Ins 0j;z ms.1-s Obirlos. con It I in-o do (trip r lespic ,I Coniiiii_ 1951. At -entpr doctrine Fobre It
I 1 7503 y X-5992 PVIe\Io de !as Infilt"'me's co'nu- ,101) IA our ,I (is Per mrdin tie t,,,, ocuso fir xrci(in pulilica do tin so- Tin ll-h
MANTILLA I I 71 He .T,,h,, Cie 1115.1.
Derinealixtill. a ]a- x. m. 1- ruaillilti !a Cr(' lip drruos- -on. iji- ruie pnl ('50 ze A176 Con. I ,n ClIlds'All" Hein! sentprio fjuC .---- I .. -
Afio CXXI clasificadom DIAR10. DE LA MARINA,- Hartes, 21 de Juho de 1953. lasificadop Pigina 29
---------40'' PE ULTJMA HORA
Termin 5 a noche la reunion el... S E C C 10 N ANUNCIOS CLASIFICADOS
I ('"I'll"Inuslei6n do Is pig, PRDIERA) t.roB derechos a sin
clar lib tad d E Re
ci6n ,.a t ECONOMIC
"' ci ',"and ta renUncia que
'a 6n u air lame
""'Ord E ur COMPRAS VENTS
cur Aditfln rcraitiry I-Lal ,,'- rn.ch. nta ca. CO M PRA S
rernmendaciones. camn in cienc16n a i
Iv a Por Cub y pnr la Fscurla =r 17 LA PROPIEDA.D 49 CASAS
escuelfis N6rm les parR Pro- CASAS MUEBLES PRENDAS
nres de Ingl6s, qua tambi6n se (Fdn). Milinuel Millar i
so. I- 1clitires Edilberto INVIERTO BASTA $50,01,11 FS I AF VENDT CASA PORTAL. BALA, COjo,%n y 08cAr Marra tie ma-11-- I C O N F O R T Unreal. Sp --rIAa .1 La Propled d as BI fivto del trabatio: lo propledad es con- cuerdn con doctor 111- Lisa, articulos pass. reparin M,,, to meflor.a3/4, blifin y co ins. patio. tr&3
A el A. 71111eblm pianw, radios. miquinai, tie stin, C. 16n IfA Cerro. Informant an I&
oarcin (I y disposielf,"p, dormilarlas. 2 ha sitivo boneficto al mundo--que
cro Agdern, y el doctor Juan Flon- transitorlaa isprobad., PARA ENFERMOS r .- 7' h dn," venlente; rincle Un Po
des. Informed: a J. P QUlaI ibir. bur6s, nbjetos de arle, mismol
sees felicitA it nuestra MAXJMFt all- OPERADOS Chareln 2(13: M-8182. alqunos socin Accis denote clue OtrON pueden I no Intermediarlo. tie 9 a 2 11. Tn.
F'I'X prendas d, orn y brillantes. ligarlo H-9453-49-2.1
toidad educative par sus pruden- A con tinUaCl6n pasarnro; a ipplo- I v1-9-12 -cA, enrrp.% eitablecitinjentas. Oper)clh
so 1 -"'d Oscar: M-2737. C-11118-17-26n al es. RENTA 111120.", 13% LIBRIE ANUAL.
ir all,;,tbrqs- que ponlan de relieve ducir Alaar iculoS y disposiclon- a ser y, par lo tanto, sirve do mono estimulo
W.V. HOY MISMO
no hornbre de sAber y tie transitory s at y como qucIrn W.0
rultura, Sinn at estadists. Concre- Rp robados: COMPRO MANTONES fuerzo y espiritu do empresa. Idificin Burma. Alquileres loa3os. lugar
'Articuln XI: Se reconriben ins it C.m.1o -n n edificia, r-,: inmejorable. ruede Heise ]a cittrifluier.
lidild nI.I reol, I 1' oer,- T-h- hoh-, de pin a. basIon-. pra- hipoteca. I fnrmes solamente pr- Itlenin que en pRIscs rn;ii: fivarizaclos; que A 1-,,l nuestro, este probleMAL de In. en- Iulos de Profesores do idlonigs rx- or No no consionta que el despossido do coact derribe la de nW
gd dn por ins Institute, c.s. Par. -.r. q- -,e Tr. d, coser I
derrins tie Is rtindrne. rplnjf pre d.":,". a- a qua laborer d 149-12
,e6anzR privada Ila Ilevado largos I I do lri!.wia- rrenns Day Pn'hnnir,-a In" 01". 1 tificarilin .77115.
Ocis de estudia, y que en Cuba efer- ri-Ics do In R s univ,,,,dad, f,. -Ui- -Pid.. Prehrr. dal I "I". -rl- abjela cie a]a,. Jesus: 'A' 071.5, otro, antes blon, animesoje iligente H-RAM
tIVRIllente nfreciR eRracteres que ep6blica N, I.. Induora N 264. a .... I. mentis, en levartilar una pcrra -mi, rortificando con mi SE VENDEN
ra no He Is Universidad do I elemplo guill 10 suYa no habril dft Puffir vicilencla D- c-1-s He namposlaria. Una rem..
ligan III a Rmplia n4diLact6n. autorizadas v por In Esc' NIot-a 3 VotW- NV-77n,-,,
edirli P Rigunas do Psas escue- bana 3, Ins de professor fie 'Em"11- pueuta dr. mortAl. 'a]-, I cuw.. un
.Ins jnclu ', PIANOS: M-8550 cuando sea constuida. a a 66mpleto at fondo. RertA
ve, se encontrahan RMPA- P rtamento
,Aci6n Fisica expedido por el 71.0. Con on seguro de $4.000, Precia:
rflft en legislaciones extranjeras, tituto Naclonal de 10 SOLARES 85.000. Y 14 airs: portal, jardin, "Is, carInv6 PloRcertado enfoque que Educae,6171 Fi. Saints Caudales y Archivo.; ABRAHAM LIN GLN. medor. rocinA. ba6o. lavadera y 4
IACIOnes He 4 x 4. F-Inte monalitica.
:ienp el do or Rivern Aguero de "kn 10 SLIcesivo no oodra set ll- u-di-,. r.p., alflnob,
cl-hs trAscendente cuestion. -adn ning6n TEODOR0 CARDEN dcls rundras del paradern de. 1. ruta 1
bi rofesor de nu0,d.des 1-0 Fknia $50.00. Precin 35,00fl con un seguro
Si $4,00. Inf.rmar: A-7719.
Al iniclarse la sesi6n, bsio Is pre- clue n posca ;I guno de Ins III I]~ lo nur lenea %,ala,, maoijoaa -er'
dencin del doctor Rivera AgUern, ;Inl,.q inencionados, sin perjUjCl l 1 p venfle calls o liorri or, C-an m.mples: M-R.".jo. Ca,, F- tin votn de, felicitacion vagrR Hirinerne. Teti-) rollwrg M-9753-49-22
In cilspuestn on el pirrafn If He p rcase. an LAwton.
Illiplitt, para el doctor AULUStO liculo .50 do In Ley Constituri, iAl VENTAS VFNTAS' PrOR TRASLADARME A L _J1TEk1OiViCOMPRO LA C A S A COM- 1 1 ran garlic y 4 dormito -. Una verdadeP06 rigtipi Miranda. subserretarict cir Is Rcpublicn, cuando ie,111:r- 'a florep le-perando fill 48 CASAS 49 C anga. Puede obtener5p. con 7 mil pennico or Educaci6n. quc "' Bola He Ins escalafone, A',-- plets: miquinas coser, pi... In mano y recarincer 4 mi], Mail infnri:,n In Is dlrpcci6n de ,g ,,ads. Trif. 11-19611. W)S. refricieradores, etc. Dp X-61111.
Hurintp qu ausencia por enfeinne- Para impartir Is Fducacia, F' -licina. todo. Tambi6n A enHAH: v PI dor tor Rivern Agitero pi- ca on Is Petri Elemental v 10-2 1 -is de M Irviver4onistas I Inversionistas VALE $12,000, EN $8,500
,I, nur no so diese rurso a In. re- onaelP SUPPI-Ine se ji-quicir: F" I - ( udanzas. "La Primp- Vend, en Almendares: lardin. ported.
,rlp del d ctor Manuel Millor. on osesi6n Hot tituln at rc, p, ra cle Mirainar Garantiza- ipla. h ll. connector 3 h2bitaciones. baroU,.
H Ann de CnIrgin Nacional de tie tit itn Nac onal rip Educa, -,,I Tomil.) PN ARnw:\w) enns contract todo riesg Lin;;- Al hocer cualcrulw opera- Al hocer cualquier opera- j-inrl. ru.irt. y ji rvicto criado. trups%Aestros Nortriales y Equiparados. Fisiva. del Wulo n certificado
,rr entprider que debe continual- tendicin pri r 'I, Fscuela do W-- 66n. h6gala con la in V,,,e propi.tario.
1-07.. R-5,'30.3. livirvell. ci6n. h6gala con la interverto nf rm- S r Arhu Ins. Aguila 346.
-i iirndn a In., debate., y defen- He In Univercidad de La lisba terreno tie -"oof) 11) ; Cmsa "Sallts". 11 4 12 exclusivamente,
.,,I, ptintos He vista. %a pe ins certificados a titulos ex:, ,,! H-9448-17 agosto 20 c16n do corrector coleqiado. ci6n do correclor cologiado. H-9389-48-23
" i" I a onif incietrins. preferdile N is
ra. :orma no Ryucla a Is 0_ des pot Comigi6n Nacionql
,:, inn en sit izestion parn, el orde- Educaci6n Fisica. al ampqrn 'B"lartrao Rancho Bmerfla. L-r. ciparctclorliis citraictclas Los operations URGE VENTA MODERNA
r1l nece.qRrio, 1711-creto-Lev 409 He 1.1 (1 p REPARACIONES ofirecidas
mipntn clue debt ser hi no, constrievo naNe parn rl RrsodcrIcia esquina. Inds, romodidades.
.e do 193-9.
,inq mrdida efectiva YR on el roes sin perjuicin He EN ALQUILER V VENTA Par miernbros del Colegio I por miembros del Colegio IV,dA d- ploto. Embajact5an..00,diplornati-.
rpticrnbre. Recalc6 q elos 61tinnos teng-an In nbiqA, -n Uttles Clinicos is rorno rinejora. 6,111110 41 W AS CONTADORAS c.,ldi-4,23,U I Q0 Puede demAs bien Una actill", or asitir para sit sup d- Can facilidades dr para de la Propleclad Inmueble. i edad Inmittable. 3A, hipa I. A I, q I Uiera rambling
Up la rininivintern 20 aAr,,,. de la Propl, prrmitn rdifirin Part, ir a h25IA $120,61)0
71"'clon r- U0-0244, CLINICA DE
I ,ca. %, nonmiroi R Millor Ins ACUPede) con rl nivel tie IR enscr CASA FERNANDEZ oftecein la mayor garantiC6 1 ofTecon In mayor garantia. W-77r5. 1-14868-48-23
- Ins rspeciRlidadps l 7R aFimpartir, ;I) IIIStltLltn Nar- , I SEPTUNO 617. entre E.,cohxr Dirijnsr: Sr. 4rifortio I)r'P- CONTADORAS
lesentantes dt He ducaci6n Fisica. duian e y Gervaxlo SEV LLA%0: PRErinsA RESIDENCIA.
rnlir asislirIndr, 3, defendiendo CLII'Ses $1117CSivris do verano. TrIP(onos: [T-3322 y A.i-3361 Ans, Arsenal 110. Tr1rinne decirrada I, al, ala, r-rlro. 1 4. rocina de iss
i:: rinses respectivas, ., o ri", -- I I ron R- le iasr.too. C.brera 1-4848.
:,%.6 Articulo Nil: A Ins macsirc. H I~ prig -EMBARCAR 'ON '
In rarta dirizida per el I a I VENDO CA
Manuel Millor y se rorruslonn Deciales do Ingles or IT -4406 N' 7111111- pIdl A~,- it rnrlro irriCna In Los Pin-, -2 nroATI\IDAn: reiRRALES PEGADO
fon.5o Lopez, otro lider poRpi,_ no POSCAll Ins IlUllos do capa, ii ri H-9670-41-19 AR. 300 A PIH7MI Infnrmn rn Cilinprnit GANGA
a clue So coheir PI alliculn \1 Hr pxra reedificar. vendr,
"A ;n% z pmI ia. H-9260-48-4 Ag-ilo I, 1.1ar. 7.73x5ligg.
,r-qI.rvaI doctor Tnarra, par A r I r I y. qe leq concede un P Mania, 120 r2 $4 Cx it
.r rnt r I, I s I r ci in] 0 PrA I H
sir con Millor :1 or cl.. curses de verano suvv i BUENAVISTA VENDO r-1 4 i hrrcwnn 31 -484 -0748-48-2.1
-rzrr A In Corrusinn. 42 MUEBLES Y PRENDA5
,tip nrgpnizari el Mini rIr H, i at.. 2 4.
uIra cion Pri Ins Esruelas Non-!- iES NUEVA! 01 FINCAS RUSTICAS tit( no I( inv jcnnI.iai
I ;I rsrtA tip Millnr Hire: Republica per professor, INTERIOR, lr rFcIAI.I. ronrd-. n,,na an "1,. $5.000. 0"' "' v-- s: Wl. OP L
e A .oi,erw -nar-a-, I, naflra no '2,4 or,.. rrosak, A,,,. SAN LE 0
nr Andr s FJ%,Prn Azijfrn. iES DIFERENTEI Nl- "! I";-1 Oh"pin 201 i
pccializados on este idint-na ll- In gInIral L, B9 311.54 ,F,cn r co-6 roa San L-.. 6
Hnnnrnblr Sr. Ministry rip Felt- I Mctodolo_ ia. para sipllf L- a_ :nh OtIn IIIIIA S.1non, %aria, rna 2/4, opa,--- -- %Ac77. rtro," 1 $60' an e; In rasa Ile 2
f, i a;:ciricas a A -ES SENSACIONAL! R o T,',,,,, A 7711, H-Pi.ln 42-24 1', alaota Pntxnd, acon. Urge venta. IF~
rinn cias ped He I r I E.NIPEDRADO
alid d. i ", F14771, (rar,,da, ev.dw.
,tie Pria F, 1, (TYTIMO AnELATTO EN -1-CURSAI, DF AGENCY A EN MIAMI. BE ryla rlre. pnl P. ''Qu eclan ranficarins v Dor In 'A,, IAVADORA FLECTRICA LA alq ... W -nla fa-- H 9561-48-21
I'lonri xefior Minij trn: In r ptuadn., rie In estRbl-ri, REVOTATIONARIA lan- lal-n- or 9 A 12 F19-499.9.
451 P 14? "'In I 1 11 SlluAdas reparro remdencial
Despu s do unR reunion tit Is on rXICee otopin Ri-licuir, Ins LAVADORA c o m p VENTAS H-9,510 49-23 1 P"'h 'I 51-1:11'...19.o0n. 3D.W. VACIAS. MONO.
tr a Ejecutiva do nursti's instou- lins do lngI65 qup. eirvipnHn fl. oh, aria 2n4 r) ...... A V77, rrinuils CrisdAd Militar, Escuslas Klnder
MONITOR AERATOR 1953 AMPLIACION VENDO HogsT. InBtiluln Marianna. Max,]on mos tornado PI acupidn do cia!nnentr on Is Actuplirlarl, rwri;-i r lavn In rnpA ron nice, 48 CASAS ;,I r I a I nonrlijoldadr% Rupom.i romunlcprnunllle F I N C AMISTAD
ar A nuestra representation wstificat rualrii PiA dr IRS cond ri
]a Coisirin del Ordenannienti-I I )ones siguirntp, n:!tia v jahnn A I nno 2 4 -' 1 4 --11 11-11-1 I -- R.hrrbla on,inircrnn Inf6carrse
I, A S13.06(i VENDO slow -, a,,. "I h-, !A nf,,,a, FIA-792.5.
H I Frisefianza, rreada pnr PI hn- Estai on r, Feion dr i- r a r- art. A 4 fah ...... 1,n iq 1-1-9451.44-22
r n n I ... ..... 5 1 2W
r Rh p f1c:1do de lii:,,ji School. e- ra-- f-- R9-311," Niill,"I It,, A".
sefinir Prv.sident.c rip. In Re- ",'I I,, m ,, ,, r -I
R U *'T l( I I ,rn_ 14 4A 26
"" r,. 104. How.""', An,, VEDADO
public, a ruegn preriSamentr Hr In,, tundaiia n Unir;ftidad d r I j,; L-, S 'n,
clue he%, ban tratado de rnenosrA- not l3ridec n, iqtiolla na, .,- H-'ane"
ln Ile v Antler nurvRn-trnte it In A -An "ants 15 rahallf.l.w. .oil 14 ,ni IF, V EDADO -10 9 120,000. RENTA $1,200
inir2 i 1,riliciin Ri nl- I ESQUINA CON CONIEW 4 plriats
ll r :-us Rtaques. Sit jntransi _e-nria. Fiabrr o,,:.,Ar stj pla.,,A on, RENTA I In
siona- frentc Cart-ricrR rrilral. 4 11, 1,1": -,-. I -1 o -HII r- I rs.,.%UU.da ctoc.
,i incnmprcnsi6n y z us spa. j ,,r%, $47 OW r- B-1 ho $ I'll an c, -11, 2.1 f. I'TIC clan Portals
nruentos personals. Tene.nnos Is se. .2% 1 tictiln XIII Ins innrvir)i rIr No intert"efliari 'at I Vendo Desocupada a.- sGionn $822 P-- A1115no 4 H, 2SI NIl,-1072 --dor rnlelosdd..
Kosrn n7as Fsnr ales drb(iiji ri:- 1), it, -a, $1,12 non. I nor, 11 ?V, T r Y5,1
afri-iii I] dr- 1- Rr"'a 1-1-9704-411.22
0 R 11, 2 1] .9 a 0 -r,, \l- 1 r ; Ohapla 204
viridari que si Ins aslintos Aprobs- Ins recluis I~ rjur sp rxi--T, A director ron durfio. F-rilia PROPIEDAD, 15 MIL PESOS Z 1. n'rara"n- In', A 1"77.
riox v Ins soluclones; ofrecirias se so- Ins rTinestros or as respectivas rs- aunplicip detallcK. On --..; -970.1-412-22
nietierRn R III consideration do ].a pecishdarles, not, adr-,niIs. A!
2mn nnaSA fir ];is Fsperialiclades nur I~ insorrlor- He Fn cfiRnia In A I;;. %'VDO F* "Fl, SEVILLANC)" UNA ( A- REINA A MEDIA CUADRA
rst.a vntaria on contra do In i nirijns.- n: '2 s 12 son -no
ntran- I comlin v He Kind, :!At ten. Ind, i 'I ..... ........ e'
do Pstos dirigentes incon- clue Dosrerel Is
Izencia I pp(ja cloctoi $37 nfl 1-11o 6,Irw, -]cr) ,, i a. A I a cnrezr in H- t4' 5 1 a.. "'0."'1,, h.hn Stos, Suarez, $5,000
srruentes r injust cls. 'o 1"Insifiradox. F;n, I)f 4 75 p, --d aria
I da 1941
Quer rn(v dejar ronstancla He Ste Wuln 5, 1- rd, RIO nE LA VA R; N 1. i,l a6n
i irljl 1,., 1, -odmr.
line In D.B., lis actuadn ont 1111ijo n-xjnnn rip d-- afinF p id sii 4 14 9 47? 4F ?1 7 W H, Intrada y restm S.;da,
Nia-,I P nol. Oh '61 li-pa iamloll rj fAb,,- JAId-11 licrt.). W a. c.m.dol.
amplin ;enticio drmnrrA!ico. (on oniTwitin 3r., A OV 2 -Poo-, hafin intercaladn colors, ror,ro "prtn nara triclas Ins opintortp' Y in -""A RENTA
Iiji, Pn no porn rn ns Irv aruerdi-Ii, lr,, 11'".C.11 7'). 1 1-26 Bmhi. a a.., garnle, tra.vaV,
arp ; A 1 r;, I h-a I.P11-111ir, Carlo- Ill a .11edia Ctiadra -%idencial, Junta ornnibiino hirian plena Iii.4tiriR a Ic-is trial,.,- H, r,,,;.I orqvi t -;;, o, a ',.0M
$3. rra $390 an J.. ,an 127M BI- ('all ... .... a-, I-niarQ1.do, luz. leliflnI rrr, not milps quo rr prp. ,Ilta 1110 clo r irwin do r r i r a 7- -,o nlI --on -rd P,;,o, ;i t ..... no n I-o a.,- T,,1- nm-ornco,ne,. Winn-,
1 1 PMhRrzn nuestrn rIpSro do -iA rl que Art EdIf-,, i.nnfis
A- jBisillante Ocasi6n! In S709 A' 1'4A
, 0. ,, rn (on 19 r,
ni encatizarnento definiti- H rl rnijrspoT)r1irn!r S E C C 10 N A n II ,, I, II
In ensefla -1 T r)*R,,,,, i
rI do rivi no.i, oi)HRA a Arliculn XTV: Le, Irr,;- 11 ID
a Ill LIBRAS He nra rn __ -1 SANTO S SUAREZ, VENDh
ptnreclpr en todn ca. n ran tin QTRti He Fri 117A Crom6n rn 1! nP pirilii He rnnv 11 ision v ainionm '- He n.spcc ... n. sta ,if, a ni,0_ ill MINUTOS no H casa mnnolitica. pr6xima caAhot-A herons cnrnr)LcorIir1fi -iro' I~: I rm rip un nspcrin! Adp E CO N O M ICA $85,000, Renta $770 Rents $160. Santos SuArpz Ile P;;7.: jardin, portal. %at;t, reI Is mA- I n- n a ,'.I a '7.- F,10- -. Fi-n, --'.
I rs birlivris tie ( \- 1,, -1, B. r.a ... on I Q-o I- V-Mo -ag f- dlf -h-. CAMPANARIO
(Indro I dP1%nszr r lair I-'rr)PnR v im insprctn -r cnrlR nn, rie cibidi-ir, tres cuartris, cocina v
clan R% r Z I~ H, o,-h-,- 2 X d"
cinro ,I Al balance de todos 13", 1 P!all- 7 -1a. -,-d- 1 4 2., H-- h,. 'Mar IfA A42_ -n-I, a. ba n. rnmodor, patio. Buena
A 1, r A I ns h a 1 -- I- or C 1111 rjn-,,(a T", 1111111 1. lp s Pxn lopon Pala lr "Ti. I 'in A I I consirucci6n. Precirl: $19.500.
er do ; esta nurva fRr v p.ra tie- SOLO $97.50 TAMBIEN a -4 :1 h "'
tender con rl i ipnr He ;irnipTr nur-_ nrc,( rina, I., mar5ii- r"I PIAKCS de Garantia I,~ F,ph I(., H, --Ina Sardina-: 1-1216. corridorr onF.zncial habri, rn n. n- A $8.00 MENSUALES I am lpizistin).
h_ ..... 43? Rents S40f). Santos SuarP7
vn cion An!rrIncI11rn', 'I", -IdR Nwr- rr r,,nippr !,,A IavnrInrA Europeox y Annericanos -1., Th,- -h- h,- .11 rn r A.1
X*-,i, .111 T, "I nh-11a W 2nl, I !1 1513 r1or por ca"R VEA ESTA MARAVILLA --Ia rlr -,l h-- -- 7 H-9567-48-23
Los pedago(ros N, nr cprIA -prcInIiHArI NUEVOS Y DE USO A An-,-,
_s 9- -,rrdan H,' Poir-- roslipt-le (irnl- H, in l4 _,A, -H,, to ... ,a virlnn
idn srrar a i,nH, icw- satisfeuhs MARINA
zi'is srr% win,, scan c- jr; VEAI'A TRARAJANDO EN MANUEL LOPEZ
SALON N ED i, DO
maestros honran !'irc "LA PREDILECTA"
rn riur PI nLI,. -Cpp-. % AMISTAD S26.000
lnp skineip A ins ;rn. E QuFn.%R.% G pnrdwr- F.1 ,A, -,i, o--- rt."... ha_ (Corredor Colegiado)
MARAVILLADA' (4, .ni, -in, P, Pl',, 47,nnn
Er- -- --monon 11 17 RelaRcetain S51. M-2224
a los periofi stas 'efia Cnrinun o A 'A F- -;rIA F DistTibuiclor exclustivo ,,, I f h-ar 7
riccial. srzu, Ins i!- At,, ,, ?nn
r4ArI rj, rovA, Fr .'I r',,. A, para Cuba: rr.,Inro Cardprial HABANA
n P n r, $3,500r 2 CASAS r,,"" 2 .1-1.a Mid, 0 in,
rl Telf. R-1960 12.00111. RENTA !Z120 44. baf o. oPiden lal avitida fie ello- "rir,na"'i A GONZALEZ
I oeccin :,Irios not I I He in CAS r a ,,o- 400 m. c., zona industrial. infro-raw B.Para Au 111leva callynifla I ,ro-,,A1:,1nH OBISPO 45A Into, ."I M-2224.
-'I ;I fond ons fhjrv ^ na,tani agust. luz, alcantarilladn, ,As.
r rUj )a- lel6fnno, Lutyanti. Antonio Olc- HABANA,
nr al He 'A S12,000
TIFIXFONO: A-Wl a A a,
P1,k) k MIRAMAR 1-n. Nnriera No .5. apartanwri- 2 0-,- .4 CarI:n heron cn nrin nfrociti ntpr A a, i, r t; o X VI barred" 1-1Is Pit, nsa I Cnm ifr (,ni-jtjntn rip rlr A V A NITIR 1, N1 Aft. F9QT
Gran eflifivio. Revila 9.i7l). In No .1, Virgen del CaMilln. "74,
Co Q,-l, Alr-jn Municipalri, or PrdA2nzn.s' F.1 A: I I X V I I i. Previo: 6.i.000. I n for- -1, 1 4 --d, ;.q NI-2224 LAI Maesirris Normales, haciondn uso ilA vdpc pno rnn- on -Ca
rlr In pqlabrn rl doctor Alti-rdn FF- 'F! III1,11511r, r, 74 Fallec)0 en el dia de Verticales, Spinets y Cola mr-:
ruivel Caracnas.eirt'rsidento del 'Co- I nara i,4 i ".Is- Teindeiro Cardenal
Irzin Municipal e Pedazo ,os. PI ri-I, rinzr)rcjnjr---- ,!n Telf. 14-1960 PS15,1101). RENTA .9510 VEDADO HABANA, $55,000
Hrr.ano He] Cnir,-tn dr Mnestrns Nor- rip )A Fn r nqlva C"Mu, Gran relificio de Pawn 1 1) 4 ,eclia rundra Averoda
I, (I,,,, '' Facilidades de Pago 1 11 -- A -Iirada r,!,, B edlflt, 2 pt.nt" cda
relator Agustin Millnr. qtiirnri rx r npci-d el perlodista
n1cpsti- rn r r- rerea fir Calzada. 12R ar, Ins raw Construron Vect los magnificos Spinets I In rn ro"'!
11 ;:90.000. all'o. rentand.
or sAron clue qUon an jenrr I c_ ri;:a 1-tv ir- : adi-n 1; aver 1111 A, jo, Be],,- n 3.5 14-222A.
aporturi dr reiterAr A cra t in I clue
la prensa cid),ina per haher sirnn- I r I- All. "CUSSO" y "ESTE't"'
I I r N71-1 ?oF M-77AS -I rd prin I I~~
prrAroRidn toclos Ins rininnor" Hot 1 ?pfI1rpr,,RrI rifln XV I n C, c- R amOn R I\ cr6n RPTO.,LA PIA) % Terfloro 4
pro esoratin "t'Pr4,i ruba- 1-lv I c Arv r- Obletos d@ Art@ Joyag a rolin-ran dt, Pla, n \Iv i ,a, nril CAMPO, 4 %T Telf. B-1960
to didn Ins jntprr5- "Ilt", 4 SANTOS SUAREZ
oF y haber c Articulos para Regato -,Hr 1 1-22 1~, San I~ 1"am's %a,
He In VSCLIFIA ., del rifin. n rip s artist, r nr T)rn rir ri ripridn 'nHo 0, r H-9822- 1-11-2 1 rlifiria ran nave y 4 rasas
Tind;an se iAirnio- n_ harin -0 In! w Al -IAWri. r, Sz2n.nnn rain non. al'.1,45o lr ni, 'On, ... 1,7,', 1 M
Fl riortor Fsrli)i\,Pl signifirn que I ma, ,, w, Span n-- r: mlenin, rl Hisfinziiii-In rompanrin ....... ,sn nn- ww-
Nglva'30 DIAR10 DE, LA !_ARINA. __llarle-. 21 de 111HP 4e' 195 CaEfflealiel; Aao CxX1
-----------------A N U, N- C 1 0 S C L 'A S., 1, F 1. C AD 0 S DE U L J I WA H W R 4
VENTS VENTS V E: N-T-A-S--VENTAP E N T AS VFNTAS V'ENTA-S VENTS
--------- GLARES FINCAR'R119TICAS S3 AUTOMOV rE S yj& 153 AUD6MOVILES Y ;KCS. AEITO MOVIES VACC .49' S01,46 4.9 SOLARES 49
48 CkFks I it __C no. FORD DE'LUXI 1942, CIIATWO
"I. V -k ok N A ITO JIN AUTO. rAro %I ICK 1941.' IIIAGWIVICALS VIrN
GANGA It iin TvIrs r.AstT.%s.jRExTi,, VIRORA. WtUrATITO ,rI*.%(,%Tr1 FrAt NFCET puertax. 6nen Itarnas noevals, pintura
onn .'p.R ....... nni- -q,:Ina 17. wlk I A angulen ]A 111 1 MIA -Wleria,. qt,) nhadai Pdbtntiad.ll. Ill, hagl, -pIrnsfible Ce In- d, Indn. VerIn 21 Ain. 003.
tortes. $775-00 -in
neaj,, N,). Ails. 3 'Otli rrillir'n arl.rl-,ni 4 P.f- .A",. 11. gra d.. Snv di,,Orl d, nio-- No Welrl I- I, I Adn.
neal 21IL-0111. f_ I,.; Ir, d A, I Ida A-11 v P 'I, 1:1. It x "i"lln la"A. KahAn, h-, 2a y 2q. vrd-d.. At N 353, entre 2, 4, H-9943-M-23
A : I., I'Mi v. 'n fim r6 t D. 129 1 S ,l CliEVROLET 1950
41 If A, ..aff:' H n A H pojj ,1 22,
V64110, DESOCUPADA Inversionistal AGUSTIN .9.1al -49-, ', 969., 27 adin. ro
in: O nmd DGIE BABY
',EDO AC- I lbl l 50
Ton EAIBARCAR Al. X011TE ( Al." baratn .11
TWASPASO CONTRATO CN LO H- D.dre C ... oirt 1.111. hands bla- 1 1 In a., V6.1,,. o
-dK 2/ 1 VA,..,tn, Vkt aglentol Viet,
1 4. h0l, rntn xil n Llert",
cil rtn r lAd, 'I'lln'llilvA b" Al- hacer cuolquldr,. operb. jnrr-7I-p,,,t. V, -jf-'_p l bntAagua. rnecAr4cla. ntern. bar in. v X, otur, no-VII, 13-0
IV Nt- In ESTABLECIMIENT05 A Ila. dAdn.,.,,..2
,Iqttca, 1, :/ 7-1 Vrln 'NA,.je Detroit 131-rittillo iil,t4m
njale,. Flrot- IM A-MI;t. VI-11:1 I I es I n n _n -n I cl a (I I_., 0 1 amdn. 1,2 -Iadr. CMQ. All 363 3' 2' C-90 F. do Restaw
b.)n zi6n. h6ciala con In Interven ji, -Y
a 101. h.)4- vV POR %T( SITAR FSPACiOLIQU
fiODEIGUEZ -bilirt'..' rf, 12 x 2 .5 A 1. M-9700-5 lT kA66n do corredor coloqlado. mr, A,-n-0- Un Studelb. er his.
SANTOS SUAREZ Los cieracl, ;.'Ilk Prop6lisid "F ;' rin 'ICX.O9K7ER M 21947. 1949 Bumic 1947. R IN XTDAULZ
ALTURA, BUFNAVIST.k rf I sit 110'ril) un It
ones o4recidas versi.611. L'A'(1 si .9ties I PIk X Vkal- h All- a
idin. hotaagi-w, parach I_ If Ifi. Vedado. doXn itr%- J.% frsino. Per
gnn- .-of. I A. C,17.odx yC A. pies vor
POT Tellernbros do] Co)eqjc, .Ia 13 17 '- r7 sn rnbi- 2 jAii Verlo Oquendo exquina
if
Ils. 16340 o H-9123-53-22 PLYMOUTH 41
h,; otl n 14 74 53 S,,5-. n-, n 7 V-ln e, -p-rIn A-11732. Nn- _902-1-2 g., chapa I.1 11 'I 'Irill V14,11 IA I "1 $4, Ill hclcor cualquiet v fa- Sall All gue
h. 1. 4 n nrlindn.. do to Propledad Inmueble. 1-7710 H-na.d-bRAm rriartn,-. Z W-l "'n
1.:15 P,-,n (7, -trecen ja rnay& gara"tia. 0fic;i,,: (;,l 554 exqvirtir _16n. haqX corijoint Ten: NY'VENDE POT)(1W 41, 4 PUERTA"!
S liff.ijo. flag. -g-j. c,j6n val-ro ri l d, u $7. -In en San Migifel
LINnA A.A 4 "IN1111% 0-FArrill 6n'de corredor coleelfroda. 46 .1 49, Sal-knr 459. (7-., entVENDO SOLAR INMEJOR A131.17 A 101 IISK ARES c aS OPerci6ones oire6dap x, VEND. pLystilliTH DTI fin F.v r '2- I'll K SUPER 13 T rros de Uso con
e I.: I nn, I a "'A All PARCELAS I jI1 I
. I. ...... oIi.EF r al-PBUIC
h, 1 4 H CAI -d%,Cclikfilrbja y 'L&do tn". ". 1_1t, ";A,
milernbros del Nn
coloqla r FA Idarlece Veal-: H-10:-t.n 17 fn rall 22 1112 -,,1 11"I"n
vn. In ",.'00 0IlA W1011. 1 I J, I, i G andes Facifidadel
HABAW R 7:1, Vriadn, vi-97,11-54-21 lill 3.5'. Uon-difi U-2938.
r.n, la .1, r), I I, a, n 4 t I, --h- Am,0-- opledad Inmueble. R.9727-5.1-22
C, I ;r1l ril, 12 2 OLARES ty
5 A R T If. A i872. RobirRinia. lodo rerratio. I.trelt,; 1. ojTf(pn ja Mayor gailalintiCt. SEVENDE
It A H n 7 1 11 i;lll 711.1"N 2".?2. ri xean 160 vara-; ell H I .I ,, P"If'On pl- W illvpk 1951 ell
JICJxa "T.1111.11 11 $i;..1 9. 1, W 21a
2, ''an_ .1,n, 1 A YESTARAN, 25 x 40 V A P. A S aj lifnn. M-6111.
cI-l_1",4 """ "'" PARCELAS i Stallion W'agttn
I nl, 1, 1, .1 1 n,, -p.r, n,--n., -1 A 01,-% Y.POLLURIA. POrt A""" It N ATIONAL
YESTARAN A PAW111CULNIFIL VFNTIO CMV'VFtOl rT
in r r dn IE .nop nn N:i.;nn I nTe, I A' A.
411 P--,JA,1n 12 11;1 F I) ii-tivim" a ?p if, par- T.2.11,11 San cl Lre. -d-n, d, I~- pirI pnl,,
%14,3Dn l A.7n I 19 L, p- Fnd- in,- ptin, I n
Fn $2. 2 X Sall. ",
I .Jr%, o -an A :,n. k rrn' Ill, b-adn ny
1.1110. ""nadn MettWoza en 4,000. , In: R I. I,.
VF N in A 14-1)(52 -Cl-', H,954 1 -3 1 11 1 -,3 In F, enla
ROXINt % 4 Tl n. -17
tr-,pu J.. rn'W P,1 .11111111 Gllierl Pquina hiis,%, Ill Ir. 4_F4Vt7\,%. IN ;" A I. FS On,- Nq 1W of,. L 1, ?4. V.d.stdo M OTOR CON
11,_9 .,1, 4 (e es(Iiiiiia x 30 varts, a S*29.11411 vrg. _x U, t!tl!" I i '1 I all"'.1fiat 51, de Lujo
I nt SOLARF, Y PARCELAS Sohi j, I I j .,,A Silo dlAj _,1
vIlos Panchito Gtimex. una. riladra eor- -,in 4 rInrn
"rs" -ESQUINA$ V CENTROS C -. f.ml,. v.51til, .. ......
7" T, ,X,, ,, rnIA In I-A Hiihna, p,l d A vNlp.nin, parcria H.79v 'I"B" 71
H... sn'Ino NlArriad V a .1-5.00 -1 l-n. I I .-allfln: F 82 4 q 44
Ahl a-, All-- V- ra 344 varx, 14-96 _M_"
rnrCIOIA Sk N I -N, I. Ft I, j Ii n ... ... ". "' a 1 1;111:1,11 3.58x2 3. jR. tr,,Al 55h "ar- It r. R 10 A R I F N A 1. I I All I I _0 U'10 I N A- H- 3,41-13-A
103,144. IF
r7n."j", N" a $24 %';,,A, to ALTURAS VEDADO DMITo VARRO
R H, q ,Y 60 All I~ I,
"'I- 301 Ford 51
In A.1flina
H-9707 4,1 ("Ille fi. precitt'a vista, ?0 v dn'. g-w p- ll wl. Pnrn C-nas r,.i a 0, Vedwiti.
7 1 11, a,, I
rR,. rn total 1,011 --. A. M"n", I F-ll, P-- WilkA S. A.
A. 1, 101. Esmlilw flwilor H-IM74-5J. C."'.. M."a 'an 317 Ford 50
Is 9" varit. It -9 TrWionng: F0.3131, 3(32.
p"'g""l.' PT
P^ .. ..... 602 Mercury 51
jjlAn RrUnn /a- Ave KohIv InIr de 1.410 va;-A A %t\[)Epl'.\ T,%IIY-Ft, JOF 110JAI.A. 3 133,
A'.rp: I I'll, -1-1 I'll In nl', 1.1 1
(- n.lln. 111014it-ir InIAl Ave. dIr k 1,.mA. vi ta J l 1.111,Ilf"'a I',, ;;, 615 Ford 53
49 SOLARES ALBERTO GE n : GUIE UD.- MISMO tin-C-35-53.3 I Rinch Wagon, Como TITIPT111
He 4R rat A $20 %ara. Im- hie. parcela de 900 vAr-. Ln "". I "'
6 (-, (). r nf, 1* W -dln Incl,- Fi,.. FA 1-1.n
F.Nno gril.iR is 1%. 1 ima 1. .'if V6ala, Fab 1,,; 1,1,' P-- I., 618 Plymouth 50
,h- 111111- -111 1 17.11 47. prte all;% v prv-i- V A-I-an no, 630 Mercury 52
1, 1, A, k "n ', In 14
'l In- orni'll 11-79 y 35-3.q. a ran IF: %I NTIF rA.%4 III rprrr)vI. rn I Pn,,.. T I
N, r OLDSMOBItE (98)
M ENCOZA Mill Araa. .11111I.Mil arx. 1-1-9602-13-72 MAI, tin, 6634 Chavrol9t 50
" Pr,54-19 17 Ill" I -tin
M', 11,114 1 $775.00 DE 30TO 1041, 4 P.. ENTERO. St).- r", iln-atW. S. in'.
-,OLAREA Fill) VVRDV I .Ifn VA RA 14 Il4 rarrn 637 W illys 51
BILTMORE lp", 1-1
r_ .1a"' I L U- i 2WI Oil D DGE 11139 4 rnhin
11 0 h-e cp F IFNI" DFI. MON. WAin,,, H.,pit.1 359
_p-, '14 "1 41l Qiiijano, PIIfinina ell pArle I,, %IDy rON it,. Ch a,,. Pirileorre.
V-41,II, if Q 'j 4n_"4 nlr"r (-I-,riina v )UAn Prlinln nrui AIR, !..'AO variiis. Pr"in oni. 317 Ampi In I~ 11 2939 MORRIS ....... 1951 638 Ford 51
TFRRENO 1 'EIJA Do /A%'A,,. mid, I In. rint.d.: S5.00 vara. H-94;6 11-10 29
tal 924 ai- A $27 dek Cristo. exquln;, brka von 11 IIIN'FIF f*N.'n%R i OV [IF GANGADE 110Y: $1,350 Sedan
"i,, N-i,7- ..It,." 'Ar." V00 -A. .on fArill- 11 1 1 -- ", "'n Fn m, hiien -nji ine Plymouth 47
Cirille Prittieru I'Mia ,,12. 1 18. it. (I
if llri- -I 11 Ave. Coratiria. Ave. Oltido. mij- IN,
entre Diez y Doce rha rrAdrnriaI labrivan(b),P alTT1.%IIiP-,lin i0lkll 10 It ( 0% n(II 11 % 7 u 16 ",,li n Nn h, 4. w ilk p Di.li-il)ijliir-. S. A.
121j, 1 redo-diar, miden 27,58 N 59.1fi. n -Ao A-nl, "!a SI-12.1 -,14111 CAM IONES
'1 1 nn c!ra ride p, ra V;xl(l A le %.rm.. x $5.00 -._ con 23 0, %'ell
rl, I, (-"I,. -1 1 E STORAGE. CXLLE 14 N- 4s rkIRTI(I I R HIF-4 (All. 11nililla
Ing; h_1 14 1 11 narc. r1r, ('njfInA %, jijn Rimi,, fArilld.d-. V.Nr) $2.00 R.r. 320 Ford F-S
1 1671. 42-701 I*Tt nnhie diterencial.
M. I '..% 70 n3 mid- 14 17x2rl 4Q. in. MIRAMAR S. It~
AA NTR) CIA 11 III-Irr(16,: 2, h8 2. r) 2 A-, 0,tava. a 511.00 -A,.. ;,pfl- VENDO PLYNI(WTH .12 5 12 Ford 47
a' F-, R-J a SZ5 F-I iiii a Ina litvnirlit '19.00 Ara ............ de %'Pltc;.
0, "a F" ha ATENCION
oa,,t, "'? rilrs Rlfe,. rfr dr varA. T-1-1,
Tntsll: 533,571 jrfi A, 629 In national
fA:-af rlvl r an r---- r ""n. "'a ... ... I q.jA
J)"S11-ii tws COLEGIO DE BELEN H -9441 all", --- Hin- 9.5 -""",A, 11 21 .
Todoro Card,-M (F\TRI, I IT A ng jr% H. r %,-I 633 Chevrolet 49
(iN%,N, %rN"0
-I- Carmen I. Con frente a Is CA4. rlr ( nlo N n 0 IT.
W. -2. parreIrt,. ling r1I,, A r.
iJ, IFN A 7. 1111. Pnt a vAr-. en X;,000. I, otra xl lAdn de -1-11 1 16 D im
----- - A $1 1 Ara. imrollA $20,700. predo $7,800
0--firviniq is Primers Iq4A Inn ,nfori :;, SOLO NECESIT A. U N A
Anordia roallr. de la CA17At(A por- Ir ALOUILN 0 qr. -rIIIDF. TR AILES la-, A. I '.- TERCERk PARTE como
1"Li'll, 111RAIIAR rela ri, 10.10 Aelin 199 1~ I'lain -A alahn 14 p i.l n, ra
74 ell r. ftihn
lp; ENTRADA.
(',ran gnngA. el rineiiji, 410 \Q olat- (le esqu "r:,'
jor Viii1lo). Ir,1, 11.1,10
rre"n Pin el ni- 'a T C AMPL. ALMENDARES
Ill previn, S35 el Ineirrill, Goicurl armon L a ,G an aa
It 10.50 Is' ara2. 'I I-4,411ol- Total: $15,260 A94,nh. Esqn1rilla Ar fralle Pn Ave. ',a. r s I' ( ICIll, I., Tn FINANCIAM'OS
$Z0 ara. ImpnriI $1.7,681.20 Mid .5 _!.5o -r- r-i. I,.,I, ,n nd"',
,04. 0 ir o, P,,,,, 11,11MI. T,,,. dr,"
.ra., %If IF'K 1, 4 IIANI A, v D E n COMPRAMOS
n% in. (1. 15 'A_ ., I ,I, I ..", ., llfin
limIIo t41"i1r.ce it f rf) Trerr -I ('All, Ili,",. Sl 1.06 Ara. 1. 1 -1 h", ,g I ,-- TIf, W-RAW.
MIRAMAR r, r- T,, Vill 57 VENDEMOS
Goicurin entre AverilAx de H 7
$4,500 PARCELA ESQUINA'DE Acottt., j o-rarrill SAFIRFRI[A It o y
Sr. -Ram6n Rodriguez
2n H, Tl 4 FRAILE ,HI, 19,2A. tntill '114 A,i,
T Ad A Itnpnr(A $ 1 OBISPO 303 Til M-6 9.1 ..... 1948 NATIONAL
fAr0,iAl--1 -reilli 1 if,!n; Fit. R.AR ITV.Arnn FS
"N lnrrnn. F;n.7n:)n :32 esq. ti Tei "In DF
- I-I t- I-I, I '..F.6- ORLAND
_j 22.400;47. 70rlq 1 ii)l(tr de rprifro 4) r A_ f-,l H, I'll, bH-9724-49-71 N b "1 $345.00 M OTOR- CON
1 1.4 (l Fl
l -, 10 6,
Pstrocinill. 13.b6-,.-v0 rri 2 70.00) a O In Via Blanca y Primellon
N F"IDEN10S 'ITIMENO nlil PAqljp %, Nitr-. Nittir I nit2, de Pa.ro a 1 :1. n', RODR[GUEZ C E R R 0
511.430 wn. pircipilit, Reparin 15.571F),27 47. irltAl 412 Teodoro 4,"rile'lal VENDO IATL.I, XLI_T 'INL, I
T Rp Vwa n FORD....... -1951 4renida Rnnrha Rnverns. (A tres cuadras 'its I*
lozl ,,,I, d1,%,;A, I ",n) 'n 4re. $1 3 Telf. R-19(10 B_ I.P
4 pwrtax. han,1A hl,, rA. Prarp Nanin (: Irllinoir v Yin Fuentes Lurninosa)
A, nn A e'rillivill a 3t Hav 3 He A (,Rvla" I I
n, "ApnIn C-, \,",A 6. S.0 0 a coinr negro.
V hnrA, Ll. 'I If. 12 1-119-2 1 P- -f-nrd., r Rlnnrn. .4 niedin ryindra de
5601 1, 8-3 01 Flila e, A-nIHA "'Ir hrrie 5-lNl 6- )n Fpieril Lisminotra, F Pfrr11) 1 UH ff-5632 41 73 Esq. f r(t ile 10-i'l-pliIIII-st 22 MERCURY ... 1952
Mrrromptic, 4 prjr-ip ::- le ni Parqrie, Forestial. S4 MAQUINARIAS
Palrocinin y plirn"t VARADERO -6.- lnnnr. radin, ,-e;
rIA1 He MiArna,. Vagnifico V,,- In- Edf-n b1prica. hotpaglIA. As %'FvnF I NA "n'WFIA TURRTN4 FIN
ALTURAS DEL '"'F rnn iinA wplfll I I A, 4;9 n .3., b.bt A,,, In I.I rlg. -,- -nIn,.,AOn CalrInj VrA RrAn r-ldenk ta, I'Al A Ara. impoltA r" 12 ha,- -- 310 -q. Crilti,,lit.
r- It, -v- I d R.d gu- 14-93041IIA-23,
VEDADO I 3,nh" -, 1 (14 Tendorn Cardenal FORD ...... 1937 J,(juxhall 19-32
r,,b-. In 4 ptiprips. rninr "T VENTIFN LA MAQUINARIArs rox.
2.Alf',00 'TrIf. 13-19t)(I a n. 2.000 kirrm raminwing. ri".. d. 'In
S01"16ta. %,_, -rnn Na-n a fabr- to Abarticol, y s,
-A 2h. Me A TZ5-00 Ilk lara I r, iii', hc-d- ,, -- I esil, rtfifii h%- (1, rarvintria. In.
(pMe 12. A IltIR CIA8, 'Sohirps (le -(Ilepitt-o 1-1 f F25 :11 a' P__ D""'n MERCURY 1952 In_ 1. n All A., N 1. RPalt. Av-"rim
HIdA lrleal 17.3,x.1 472 Ti a 1: 99 Anizrl I a .11 1, 4 pIIPrtPs. roinr aro- hA%,IR
7.2. NtioxiI entre Patrocinin 1, n-FA- SO FINCAS RUSTICks ni., ---,:,
- blAnc., LFFTRICA, MARCA PIONFN
,ara,. A $22.0n ArA., lnf r- millf" 11.79%2R.64. t.kal p(Aillifir . wv T l: I,
%F f TFIF rFQI FIO N1 GO[ 10 or r Ili F stro -at,. tin -11., ""n"
me" 117.72 $12 Ar-. lynnortA -,,J, handa blatit-li ;_ '" I~FORD ....... 1950 h. -:, 'n It In
A-9691 Rpllrii. Allm-lits irle S4.11M.,2, HAI, 4 He letial ('I,[.r -irf,, hand. I rAl. rijern.
11f,,nn A-11ti-, -7l": RArlin o
FNTIFN ji-sTot;
71471176 -4 9 2 3 1 1. 1) 1 1. ,Ptnr rettrv I A Un.
L 73 tJjPv,,-,Joi 1044
Aflo CXXI (3aafficadop DIAR10 DE LA MAW-N 21 del Julie do 1953. 9;Aif icadop
Pigina 31
7N---" K N _tj U-S C L A S. L' D E. .1 C' A 0 S _A T., R' A
VENTS TENT A S VENTS DINEROMPOTECA AT.0U,1,1AERFS ALQ.Uj1, ,RES ALIQUILERESijV ALQUILERES
. ........... .
ZsMUE ES FREXPA NEVERAS 7 15 QDOpE 62 OBJETOS,,VAR105 64 OFERTAS 82 12 APAR'
S ; I AllikWTAMENf6 92 APARTWNTOS _. T'AMENT03 84 HANITACIONES
DR-ClIAltro Clilat- Vr"O IIAIATO. 9 1 CIA VAU-PALIKA. I'KNITIO, rt-CUTA 1 r-ACILITI'l 11111,'Illitri r..I InPOTl- o-T, AI.AIV.L. 11KNI14 lKSO TI" AI fiqVISIMO APART. FRENTE AL SEVILLA
,I A nient D.,orma. ill Tn". porcelain interior, y 1-tellor I _e, FRFRQVISI 0 r. pen, I rnal. Call,
w por, S125.0fl; hi, ... i Aolla, de as&.,. h.lel, diffin, b.A. rant in
o,,U, #-I r, glarl j- P.M..,ento -,lelolmd.. a, 61=. 1 "O.D.
S225.0;uvn f o rrnea 119,411711 tie a 11 A-4 01 I-A. I'd SWIM: arrhwn -(Alco, S40 (in. I~ v fines rCiAir." Tierripo. -;-x- P'111 I IAadelc- Calle 12 No. lerraza. liala-"nneddi, ewi Ito, kallo Y co- Prinitezil I(Ll- -- C I D. Vdida. Caa. particular .- I villa %In. h0it.H-9331. g,.rd, a farni.ria. L.I.Olle X-711 In Ii-. fit, h.j-, enIr I i.;Irl. llegfin h.S., .ran;ia. R-., A y Ia., A!n,1.d.- I No "1 21. Ve,- par ve badga Tr-.., y D. 1 rinn mu,bl.d. ha&mbre -ola a matri934842- a rt t.,-nt,. L.p- F,,Oft... I. H. - n.nnin Ain niii- May telYnno. rrlrr o:0A, VENDITI LOTS o, ju.. U l 111, 16m
InA d "49 "'1 It, V d. 1.2 j_ Tpn nk) e ceiie M-29 F 12 02,201. ..,7
In, =,xohrec.prnaa. Inantelex lodn VIDRIERA MOISTRA H-4,122 64 19 .5_8 le A TlVl,. Pratt. 254. All~
'IQ' fill inal. APIRTA-41FINTO AfTO.
lpaltirntIll. 01 Erna. ".984144-22
hotel. I, -, 1,W LCOS AF ALQVILA
prop "' RFFRI(;ERAI)OnFs ell, -Ito,. b.- AF ALQUILA APAKT.%Mr.NT6. FIA 1. In""", dn -;"h a A LQ
I., par. C11- A r, too. I p.r Ot, r ith.
C0i11KRC 9 Sr. Radrigue7_ j ., .1 11. VILA UNA IWAKIT
M-6311n. H-953,-54 23 b-II.n- Fd firi 1. -11.. d- h IION ON'
3ALES I)E 11SO D. Lavid.. LT to' I :bt-If 11111J- la!l- Alln. fr,
b.jz M a- G.h.n. b I e
-'U79. H-94711-62-22
11, 1 l,, r ;i nA A, I, p,. I.F. P., T,.c.de,., de 2 A
8.5-9-1-6 M.I. hn b III, n I-, Ile tod. XAr.au.
NOVA VIFSTINGHI si i rDO, OCA91ON, roRcr.LA-,,%,; i-o- "'a"o.
Sinxpr. alerl.3 en Ra- I Arit-d 313.
N' pi,. aahl vil.- ge nfrecen diselintox r In' .8'.1,., -5 ltritrl, U; t'.d
f", "n. 11-Al: CONCORDIA fi* F.%'TR'F.
"kLitIOLO IA -1!., 1 AIR ALOVII-1, RAIKIT AMOS VY14TILAnA
.11r.n Acl..IA. 0,- PAjtQVF 4.N:I. VJ.RK
AR-23' onlerciales dt poo .14 -n lit." In Inr I It !li A krARTAAIE%'j'O, CO%; t 7
H Tres mr lrl r'l 81e 1.1n "'I ns I h,, ArA ItIt, -. I-ht- de --I., bimh iola. C 401 @ Qulloa I Vedadn,
PF .0 A IS triple I". yp.t.r. S b I.., r
at.-- No 7. aan rl- 1 ii11-94-2.
III V -1113A .00.
In "drw.s de luninh. It, AprO-,,rthx Con Soln Mir" .4,11, C-89' -82-23. 1, T. X-3011.: H-6=6-2 23. 1. N '71,, 1-11 T'll A-4117. Al 12 ALAN'
r 't,' A-.l.rin 623. _!j %rARTAAIrxTOA% jOAI 7a SK ALQI ning "vItAAOSA:A jqjjjI
W, L 1.rl.n,, bal-I, : ja frail, Z, Alf$
5-56-23 r..pnrtunidad Importadnra Xia, -9473-N2 Sohre Nineliplep, Dinero it. % S H-94 _8,. ?I
14F A QL1ILAt1.1LGUILA 2". .KQUIS& A
, TIN JUFGO FIX CITARTO D X Tellifono U0 C_ i,. bafin. vnctria. pp. I San HIRliel. h' e Ld r Ia FNTFtF. 13 T-23, J FR rIl1ZAA r. Ila 1091 nue- $120,W In- -8540 Miller. de irlfriliteg p1rilk A, A"" \ _, .
chp.n "I I I -rn' I "
TE Of.,
1, del No 9 left. n entri, Por. DINERO-HIP-0 'Ink n lilel.r, I,- lahil.11, d. Alq-, P -f1-11 n ,finr into.
'll"'. Dire., La,,vtori. Ito., a particallareq lawite plaza. C- 11 Kahan. ' """ 9-d- 11atri''n" r.O,1"r. ri.- Ill-191-t- IT?. ita-. nir, Cuba Ia. I A,,, -:rns. l3. b.flo 1-la., y I- Pr-flerell -Ittifflar p.ra nf,,,H-9438-56-13 UH-C-R78 NP I tian comerrialeill; sabre atilfbill, 'A Clmllo SI1l.rT 3 T 16f.no F
deJandoleat en Alu p der. I'd H-9279-82.23 F,N C3JIftA '41 All IRAQUINA, A IF laaln', W- A,
63 SOLICITUDES nde. 1 1-1 ,of- still .-t-1nI., I Pill I I '"', I I'llin-- e 45 p- Ia. 2
"Ar IqAno COMPRAR. VESDO JUEGn 57 poga. rjrMl on 1 11,10 ArAjTimrtl;70 -g N. 'IQ Cntl.
- Ve 9 34-84-72
do I n, F ca :ede. III tram I bill. to I._ -t I blinn
UTILES DE 0 ICINA TONIO rVIIIIIII'll', lillrOTIF"ll, Sl..'Wa so. n(ra -can %iflo Ia propirdid I a- I -d drt. h k-bI.r --790-tagr.orn, Ind, I,pl,:, n.,,,o. bl;,,: a I-plo 0 RESIDENCIA FAMILIAR
rli, e Ia ;r;lNNr4! VFxn0 N-,Anlg "I T" "';,a' I VEDADO. CALIJ, 23 NQ 1.4111
hr ... 4 rd rh I ;;r i me warantia. Operacientem ;.Apl4aq In-. aac. h.A.. wl,- A,
N1.% q 1. 1 \ % T 1 4 Oll. H-91i9a _23
rortrn. ron rrltAl. Slln.on. Al,,rP. Anm- Carlo- ITT. prInr O._. "I- A, en horas con lintrreArl; ILI~ n 1. 20 $11. IT
RIal H-I,11J_m,I_'jl Rerared. R. pldr. H-9262-Al-!-9. EN L6 MEJOFj DEL VEDADO SE AL. no 3 li.hitvlnnr_ on
rd. -2A 1; in
t_ 14 rtiA_ d.r 17-Jeorladil. Allanzaria it, Gn- NQwl.., p..IArOrrtt_ ln R-wjjilalb. 2 I-,bl- rnp, III CAIIAR y bahn inLo Mejor de Sant S SAN NIC
$17 v NDEivyNA MAOUINA SINGER OLAS 408 510. enlre 21 y 23 1-.Iiinn H., Welnon. Not-o Alp, In. ez Xr,,,. 1 1-1-961342. 9 Aga
VFSPO WAQUFNA .91 "AnOnA, % sunli m r rnrd I
-111 to,. A.rrl -01 --kiAtAll. 1 FST
9611 %6-21 Inl". At AL '11.0 %1 Ind -, a n i I, c. -12 '11.0 RAIRITACII VENTILAWA, A
vidr, I in, 0 rYtESCO. 14 4409 2 1 ALQI
X-1q, 0- 'an bat ..." h'fi a". -rj, San III.g-1 53.4 -n-n A. rithr-, No 885
Irf__ l q-na rlasenclA. iefe encias.
Rtrr, r". t4n rin, ( ,_l 1 '64 IT -947-,-9.3-22 AlOnrit"Om
P6i6iEDUCfR CASA ... ;q-- A, M--. InallaIrrrIn I A 1. 2 P In. A], All. f.- I. I
g, ro-d.r 275.00. J-9. In.olb. ,'prc. A tId.., TnAin %x non #.I. FS pnlMCR, Rj_ ENSENANZAS lit"94" -92-22
r1oam 5 On 00 -Inr nr.1 h r- 2 w.- .2.bl- Ib,, I*_ -,A Il- AI.QIALO ARIT4 N I.. A
In on 34-96.4-17 1 A H 1;, S F. N h Icon
,,A _1111ARASA K- AM r.F;qu[NA A JESUS -l' I A'- 17 .10 A "I I
x4i no. radio, 1. r-., r 1 775 SUARrZ ALnUILO APAPI- a I.,
ofr- Sr. Rodr[Aijer, San Miguel --ll. 6IhIr MAO_, !75 PROFESORAS PROFESOR Sal ....... drn. M J raii,. unt, p- h.mh,, r1r. Relit. No 401
117 hall, M-3 70. .,ri. 201. dIp. 1.-w, 30.1. A.4077, a, pa, l .-.il Ad.r. ba hn i, I~ -Inn h.,iin v --1A. o v-lr Ill~ H-9435-94-2.1
H-9477-54-22 1 .%rRr.,n,% IF Cillle- 115. 'nI,, ........ Ila- ALQUIIJ) EN $47.011
MUEBLES DE IFICINA H' 9 AAII flu 22 rt %r"I k lll N I n, 1 11 11- 4", Bell AIQVILO HARITILCION AMPLIA CON'
P"r -- ,.,A - ", 1, Win, 1111" 14, $35W. I;AI.I %FNDF VV VIoRIF.,RA,,GRASDF T 1 CaiRA CattdaleS, miquina. escriki,. TOMO S9.000 At, 9.0 1) Ar"I ': " o nnlh- inue11 1,,,. r,.,, I in ('Ali,- 12 N yrK( -ILA I.FONOO. iln IiIA I,~ fj r,
-br, Ill rnf.. A- s n 3 Vdad- %'EDADO 'F bl d, A P'. a a. Aptifla 2." apxrlm.
in 1, r.r. at v :'Ilcular, 1U.-na, 1. H 20 -- I
ft" d n um AVENIDA 26 6 In f 64.0 ment, C s g-fi, pi\, 417 -tr, Pa.,. j I, ,F"11 ;'.'n H-9 39-93-22 it W-90 7-1 2,, 2 1~ A n -tn P' t-talin 34-95AI144_23
T, 2 protectores cheqUeA. ArChl%,),, Ar I A -. na I,..
-lillfnn X- 872 S E ECZ U L!;O-A,' COR- I"n. I~ hall, rin. llhla-- A!-'2 A,.
--- 017R N PF I tOr QI 11.0 HAlmIT4CION
I Nr tarlejejOi ,1,A, On,
III V.NDE rRErinso LIN' '. .1jonf rrArIOS 4:All Hipote( s. Soli ill) S,16,090 I a 9 P 0--: P-0,rd .9W ALQVILA 'Il"iRTAMENTO INDE. A W 24
rkwha,r., Ili. I- Ine,,t-. C-: dexll, bur6s y sills "I a' -1 -, ,,, 1, 1, P"
Hr-_ 11-9.,9142 4 14 1 4111 S- It, I- Ualai% It-~ 4 InfIrmlii laid. OehAj.,, dl,,rha, -I- H-P-1 -rl""a 'al,. QUILO SANMIGUEL .1-14
- I At, ( -q,,-i.n Ikl, e 11 1.
1-11-93HR-54-19 Grint.ileu,, ComPostela y O-Rtc 7 A 5, APkIRTAMENTO, IIIOSPI- 1 N-I,... G.W ..... I~It 9-, '.-n".- I j ,, I %1.,
%1-8638 y U-8081 D- 4-- Ur.od- H4776 92 .'.1 1 14 1111l' .. P1150111
U-4197: Compro Pianos ESCU ELA DE BAII.1' FDIFIC10 JARDIN at ALQVILAN DOS HARITACIONES
h; Fp. OW. g- on., ""n', :!Slli.
T0,vn I- FIFI-olit ll. 0. 15 415 i a' ew
I d1b- p ..... I -d', !no
11. 0. IT." I~ zhIrl 1h, -1 HERMANAS PAYNE A ; -I ,
viI-atj-. nro. Pill-. lh- 59, RADIOS T APARIJOS ., A- H MALOJA :174 rmh : 1.
A ri N -,n r I'. kLqI 11.0 11.0 -, IIATRIA101,10 0 rERSONA
dal-. refrlg-xdn-. mlllbl,, rfl ELECTRICOS 6 'A., I. It t.ri_ jQqlfI!nn
L., Mer,.d-' A I. On I0., x2_91
H-9472-56 111 -9 1, AI, 1LIQUIDACION t 1.l:'4 G - %
-it-(;- P, I:7,7' rln ro ortpl,
jl,,,I O jF Dofil F..Tir.0 T. ., d, I H ?2 A 1.11 111-0 N r % It I % j v % T,0 rill, 1, A ft 0,
tap, "d". "" 1,1 V6al- t If-- I~, I -11 d Jrn
IT! Mn A~, rW Golf. -,,, 5. 5 IT San FW-I. %VI:T-iFvro. i.o NvAq ui Nifila( o -1.,,do. H-9444 41 'N Ill h All
PIA%,x Mir -r, frenle I P,- I I( inF DIF I*FAI.lk',O in. H-991144-"
A, I H 9KIA 54 OFERTAS
LI ALT ,%,t.TOR, r.%TRr RFT'Nb.).,. Par. Vn 9 a AYESTARAN MODERN IP h 3 2 1. 1 1 A! A, I F n
Ap,,l ....... I,, A pho I- '.. I St.'
REPARATION d T _I H 1..A F"In 0- ri- Pj 'At- A -1." 1: 11 1 A- 4119 o fvpll'. tn f-nr- VCUARTO IA f "-I- "A"" it..
tallad"' A %I Inn h, D I N E R 0 9..." F 12 I I _I. n Vo", p-, S-9732-A,1-21S 711 no, romedor 9 pie- $150 1., 1,, 10 6 p 71"If M- *,;.
g,,,,. All~ T 1 I.I. A 11. "1 111,111, 1~
A ,-,.,n 2 _A EN mpo'r CA EN JUAN DELGADO 415 H 9.44 Al 'I
-x. rnn dinv, n11A I_ A 11 -1 1. 1,(1 k :t all I %.iA III vAri:j)FA vALj.r !& S- 1.1 1.,harn at N,,rt, 1 7 -H,'. I "'a. "A T-) f-- 11 Dann" diners Nobler caaaq Pin 1.& 1:11, V %Tklilfk NIOI)l KNO 11 -4 b' '1 14 Hnoll .1. 3 ,.*,1
14.1 11 y 25, Aral- .....
-aInI hat HAI)An& I %it% Rrparl- at rAlonA- "I- ,, .111. ,, IQ I, 1.b-rir- -u,
H-, a- ""..'A 0 AF AI.QI ILA I I NrNR'l NMt,Tl) fOM All,
hir lipfl de lntrrr% hancarlo. ]'Ara. Tlf, I lini 1, 4-.,, ". I, 1. .1 R--. F h. _, . 50 o
t-," %4, 1 A110-1- '14 At~ I ..ad,. N,13tuhin para Nbr'('Ar Murhas aho% 12
MUERLFS, OPORTUNIDAI) N ENIM VarA Ia dr 1. olivirlon ron derechn a -hjI I' I " li* .11, .,". N" 4.7 6-"' I I I Y- 11,114 %IA11-1 11,11blvIa 37 no
n Al-CUIL APAPITAMENTO Dr LUJO. H I, ,,, .,
PAxo% iiarelal". Train clarn. nrl- H.9;U.O .1 A
INTEREST GENERAL
T-I, An I, 'A. I I r -i- r 7,,,,,,, 1 v1sitai 'R ALTURAS DE MIRAMAR $31.00 ALOUILO APARTkMCNTO IN. %F-TIADO 0-14 FXTRF Il T 10 OVArn.
ritiradeelda. aeuda
7 AIN'"l. -Ir. c-1a personalmentp. F,% 11 1 T A, j0% FN IA?, ANC RI I ......
'I li, 9 N 11 \1, ..... a,
Aq-, A Banco Hipotecarto -'A A
H %ilill R2 "I I-"I" F"p,
OvVIjn ('F%TRAI Telf. )l--132 1. 11.1 .,,,,A, .......
M EN DOZA .. .... 11T)IN I I ..,A n-- -.d- ia, H 9902-84-4 ma
q Arnplipiciiiin Alinnendaries, 4ajos 919.10 ALOUTLO HARITACION SAN
A, -.,=nci, -'5 -I- R--n Xl-- ."A 5Al A Sai'pd" C.PALACIO ALDANIA la, I 5 1 h",
Irscoh,,r 2ns. hajoe, onlre Virlodr. -Con- UH u R 7It; It po, IA -n,,- F,,n
rtAva de Ia Fratrrhidad. LL2 II',I: 27,
_-AFT 60 INSTRUMENTS MUSICAL Arrt 510 rintre Retina v Oninte. AV ALQI It 0 N'FI)APO 4,
j:j FWa O6jj PfEZ COLORrS. CO. At rkftTMFN-I*qW
pix ArnedrAn Hn,,,, -- -_1-a,.. A T.O U ILER FS H .IA 'j- hl,ttsttrn rmmerlnr rnmhonarin roln %F N'FNnF, I N rill. riVirt 'A VITIOR". AUQVILO HARITlICION kIll,
A UT 0,7110 V 11,11 S T A 79 HOTELES N- a. Ir-l-%
-1 3.51; 2, ,1 I.,RKSUO APARTAINIE'N'ro H 971., 6- 4-22
it q-,fil ?I I 2_ Ap- If' F 11
hA r- LAWTON BATISTA CASA rAMILIA ALCUTLA A MATPITNIDAD: .1 U E G '\ I TURAS DEL VEDADO -lln!:,, I hl A.11, 1,-j,.
OPORrU )S 11110.00 PIANITo rRAricr's. PRopic, "HOTEL ELSA" la, 1, 1,1
rll;;rtn. $ 1 go. 00. Conlerjilj., A LINI)O APARTAMENTO R.t-l fit
'$I jn.no. Can;;p6s, CnIchnn rniiv- H-plAl 412. kAl H 'I SIN FSTRFNAR ..... ...
A .. ............ ........
- 11 1) 1 R ECT k N'r F.
-ricina. I H -q,, fl N'FI)IDO M. 'IA T
110, $35.00. Mpsa 525. .7 s". crXCA rW7AYqrA PRIT310MA PIT ......... . ..... P P746 11-14 A., I h.l." 'i
Snfi-cnma, $100. PIvZ;jS llnO Olltrfilivin plNn Ni., rnQ. 2,-,
g-nt'a r ", 1 1. 11 r Qlrll,() trIATTIlimi sTO InrTUPRn7 I A_' I -'1 460 -- R., N,-- hl.d. -n h.hn
-c% isla ptv-onal 4'1 A
-';;in Rafael 4- Eut it G H. V rAd TIf T V,, 1,, q A 12 1 IA~ 12 O. L. '_ll ';I-, Carballal. U-2857 ii--; 79 4 a 1642-23
lln-; A '2 ALQUILO FIA18FTACIOel ITIMAMEN
6 11 N EDADO Se Alillidia Apitirtairriento A ..... -1- 1!
NITO MODERNq r N CAIMPAINARIO 416 P p.,
PTA 80 W AS DE HUESPEDES Aparlamentoill Con r qIn anapIlIpA. III -a rl n de Ia All, 0, M- 01
I'H F-,!,29 641 2-, On'. -h- 4,ll, I,,
NEVERAS Y REFRICERADORES ,,'A Sala, centeder. 2/4. Calcine y bafin. I,
'r __ HI f rr ill RF I jj i, I I Vnnq
2 A z"a A INFORMA: rn 'A I Aplllll 11 n
all, t*iNnr Rr.FWIOFRnnTT Noncl. IA I "I I 0" , "" q- % .Ad,- 1, il;n- Int- In 3014.
-;:1 A 13, V-,. P_ 591,00. 111,0-111t .:( A N E t A : ,,, -111 I. t d, 1: 2 'i r, I'll. ,
PRt mp(rri A NIENDOZ4 It ClIk.
Ile n H U, 4 1 A' '.1 MlTRIMONIO or 0, 41, 1.110 AlfI 11"It 0 Reilly IN w'!!. H 948942-4
el -d, nr I Admialsitraelon de Wenes P1 I I'd:
P.A.41 "1. .1113. T IAfnnl V-9771 IIAG VENDO M1 PIAMO N AAGNI I A 61 -,1 1 IC-4 I'aIle(I.
,4 14119 1:R 11 a H q 4 %rnTATF N:TOq Rr RAJ AOOA. I NO. VEDADO: C NQ 60, ENTRE'
iad- -111 "b'" M-6921 01wistlin 301
1,, -n ,1-- Ile H %AIT %( 101 (;R %NFIF T %F'Ill %n% 3(a v 5tA. Pr(ixinin Cdejqi(
17111-47-442-11 .1,01. A, T Jf. 1--.
y rpieI, ^4 Dominwas Ainericanas. ADar4 1- .1 1
A -695 t 1 -3 1 6.. it 2 AZ C..''
H QIPP 11 A 1;;MPntn plant baia v ftpnle 314-00 'HAPITACION FRESCA CA,-,A
MANSION TOLEDO .2 .,1 n-a-,e I.A
FRIG IDA IFE 61 DE ANIMALES TIN 2 1 y N Sala-rrimerirlr. 2-4. b;4 in 1 Otr.
FDIFICIO CALLF 72 y s c. Alquiler $8.5. B-5307. ia
, ,, A N 17 rl- %1". 1-- Rif
v\nn rRFI 10-%l, I %0-11111Rk, r(i, kire Alvondivionplh ant F.1'
,0 at h- H 37 -41 79
A A An 1 F Ar-. 0 F, flA AT, A Al
I I 'a
Sin entrada h1A Rull, nA 1, 1-, rl _' A'sol IN A OF TF.1 A III I-10%
R -n H AO I" BUF """ I, ."-, W.m
A Al__ 7a. y 3 NAVISTA
.,a "rA ; h": , "."
1, A-rl, !-i,, Enelfirgado en r-l garx.le, 'VT
o con s6lo Jost.: N1, I -r I A 11 6,1 6,, F% 12? 1. 3 R Aparlamentm de Asia romedor. MMATERIALES CONSTRUCTION 82 APARTAMENTOS "n.". It 4. rocinit V hafto. Area ralien(e
Pro~
T EFFECTS SANITARIOS MANZANA DE"0'14EZ 349 fria. Informs. 223.16 ALOUILO HAIITTACION C ON,
$9,60 GUARD MUERUS j %1 01 IIA ArAKTAWNTO NI t7l, 0. INIENDOZA Y CIA. .....
GOSS .3 1
Mensuales H 14' 1.,1 -f;4 29 C G-','1 n I- t., Admini-traclen de Ri"" Inf-- 2iidr, It ,1 17
HABANA A- a 11 1. OBISPO 305. M G91 t
[Alwasomeii A ,,,hA ---; IjHCAA*11.!1 r
at .do -nepIKAYII. 1, 111.1, --TI.. 17Mn q. -an
SERA NIL C E M E N T O 11-r- I-535t ,i m-91 I t Preciomo kpimirlitrinrolo nA
S "1-1 N tuno 1009, U-3922 H-9,311A Arl 12, KGALIANO I 12 GRIS ALEMAN n 1 7
"A 1 4
r. 2 ? i Al,I HARITACION
LJH I.kCRET .16t VH H W, nviln.
Entre-Animas y !,. la, Crl hln
r :,I. inue"O -r a- I tad., 'n nO -Ile 4 W 291.
P A D 11 I A 0 W _99 It 1) All I 09c) Qv Alt
- I
. I I
I I I I I I .
I
. I I .
. I .
-. I I
. .
I Clasifilcados I Afio CXM
.Pigina 32 1 Clasfficadoi4 I I DILIRIO'DE LA'31AM A. llartes. 21 de Adio de 1.9,53. 1 I
- I ----------- l 1, I .
I I I I I .01 I
.
A N- U N -C' I 0'-S,, C L A S I F I -C A .D 0 S- DT U L T I M A H, 0 R,
11
- .
I
. I .. I
AIQUILERES ALQUILERES i ALOUILERES SE 'SOLICITAN) C'r S0T:Tr.TTAN I I RECEN SE OFR51CEW SE 0 F R E GIN
- I -- -- ---- z ====--! .rt__ S E Q F 1
-REPARTOS I I[14 DOS 118 CRIADAS-CRIADOS I I I COCINERAS COCINER03'
446 OFICINAS So MARIANA In ALQUILERES VARIES 164 COCtNEIKAS COCINEItOS 4rFNTES VENDEQQRES iIA CRIAD'Ag. CRIAD -- "
IC1iqA CONI- ALQVILO ALT611 IND ALWALO CAMAA FOWLER, MOOFR I r SOLICKTA 04FCign .OCINERA JILEPOSilk
OFICINA. RE ALQUILA OF EPENDICINTI's. -. I tA RUP.NA COINEDD, RE %F( CSITAN MVCRhCR.%K PARA OFIRECT.Itt'.CKLAIDO DF M?,%O. TV%- Pl rk COCINAR
,I RE OFRRCZ T .k'qo 11
,"nrien 1. criferrin., TI, W%44SP Can,- S-190 dMide sea, ffiuerI4 0 "a, ret
. o.a. par, 'for. U 6300. I de median. ed.d tie c.I.r ir lepa -. Pr.d. 7,19. go referencias claras, jalgo donde F.es: 14 I-I hocnall referenclas
wpleit.m.ote amueblAda en'Ingar r6rwro _;a 4-93OD-98-19 Alt-t. ", rep"Ieri. our trn2. ,Ifr-c ll.. IQII t,,,h ,n 061. S-fc!5 f 'H-9598-il4-22 -,!7 I 14
el Ved.dr,. Prelrin 113n.110. JocluY--dri I- In. Ir- $ rollix Pa. 353 entre 8 1 h'.1111 A-4 H-9649-113-23 P-r- I, No. 1054. -9 16-11A-.j MW A.,4327.
-1 FO I I., ---- - -- - - .1cid.. la 11 ,-,, -, -- '--- - -- - ___________!I_ I H-0645-111-23
f no. hil. limpic... Inflif-le -1050. Arfpli.,,6o Alniendares. s, 1 'A710. ALQUILO CA -Ile 21 efillt, H I N km 0 a I vrxrii ES- FIVSl % COLOCARS 1
. feren-1. "- 0-0RES.-12.1111 SIE D'FSEA COLOCAX SIRVIENTE
-1 -9357-0 5-211. - ---- H- 264 Fin ,rivible, IV.d.d.l. - - 1-1-9682 104-2! a I RE OFIRECE COCTIREIRO DR COLOR.-Ilf
- 1- ..T III- ,fr I- -en fle.g.d. par. -i.d.da nump.
-- - -- - I Fo-l-ren In ran OL y rooliFl6n. Para %erta P.A.I. ,on I.. Mej.'r. r.fer.n"j. n
'DAREN A Q llgrn. y El. firpar Marlsot. in -- rli-,111. I.rn. que. .. tenplanes, Ilene referien js,
in MATRIMONIO SOLICITA PARA Cot I' I 1. jiataintt6e Tel 41
BF kj Jj jl:A AN P IYA HAWITACION ABirlAACION A I.M Es; 1. I I ( .fir cin 1.1,6scr- I, r fdg-Ado. al6o Ila -as Ique trabujil. Telkiinn A-L683. I)" .
sale --til Pa r, In, I,,, S, Al..- Tli _,. 11 -." ... ltrol". Monte 955. Pit I. If; X-037-1111-11. In- -NI-474., H-9919-118-23 doffide, sea, T.16f ... IS9
prof tilinal, In, -11i, 11. -I" I Ij -,2-, ,R -fn.n M-6080. -at -In. c.Mpt,,,tc a r.;J r -2791,
'on 'r. I 0, Do fi in -25. I", I 0 y --- -- -- ___ ____ If- 33S-Ijg

C.. L-1.0. lo-ol- ,at-. looned-l. I r,. rl4l, I ra hl.-F.r.de '' .i,!' -ni. qu, I_ 71-1672 11, 2 .-- -2111.
j.1 Nn 21A. nnt,,V"i 4 r, .,2 "! - -- M-9283-98 2414- - N . -- 9
-so; 9-4112. de A . ,-rIn crad. y b. it.. I rina Trif E: 11 0 R 1 -l, rJbJ Dor ri rolocadlin. S-j- - SIRVIE Tit, ESPAIVOI; .,Jr. COLOCA PA- lpf nf syk COLOCAR UNA MUCIRA- -- --- .1
i; ,U I Ll -,I 41 11 -'R I H go ,:;.N.,,fl k I ,.,Q t' CAS r. c. C 5A. go., OFRrCE UN JOVXN OR COLOR, AT
_A FI-12111. -9455- -23 -, NLO.o, A GRAND UP. Indiorri-hIr ri-nihi.-it., -(- "o-, srm.f.l efirl.rill. blilert., tij(hn- Telef.lin W-79
-- -1 - ___ _ IF) no' 74. blfi.. n ,:., Ila. ci.,. F;9-3395. Or P .. 'l N endedor tie alinjenloi Ill ral-c-La.. F-3584. H-9270-1 A-23 11-9261-1111-23. is c.6n., repoat-ri. ti.na refermcfaill
, 04- --- I Informan Teldf. X-58113. DO It 2 Y dil
SE AL4111111LAN ALTOS ESQUINA FRE- 10 I
_: 04 A I fi-9391--,;
I -11- "" o R"" r!o., 1I-rJ1- 1 ,- para aniniales IIE OFJRrCF 9" E PARA H 241 19-21.
qw,-- ,.,r.Ir. ma- I Oldepe 1, r, R y Pa, olao '%iiWT CASA RE ni DECIR I;E.ionx, PARA CUARTOIS n I b., _9 .1
EP A.P It-- 71.5 ,in Deq'i"in ,.,.I ,.Is od rn, "" Rot ICITO ", e, ,-... ,.he Ilu .blig.d6n. -- d-, tre, cll.r f JB71. H-9446-98 'n BUENA COCINERA, P.Itf-I., LI ... r .1 F-2a2r.
'" I _ -- I o"- I H-33, fill"', 'f-in", OLA RzroSTCRAI
ei rr reslein prrnIn PA'. oficina In ,;,pl .., c.lj-- 991. 1,-,,!i P 'h1I1., P'-111- Par Y .1implarrortl famllii. dorn, I I q, -nllrlta Para romnafilA elt, -11:1-71. .. F 200. COCINERA ZSPAIII
in ,,, onr I -t_ I ,I I 1,NAR0. Jjk.TA I I-er- -, I.ras. -11, 7 No Ing. b- Se prrfiere, con rxr3e,"Jn' -- -- H-1768-1 IR-73
P tnd'.,l hrr- rrectinlar n. ,lerna % ninlol. 15 esq,,in. a Nl- .1110.00. CASA EN GUJ ,,,, e, ,;, romida muy varlada, referential ltcn
nor, 14-9494-06-13 in,. %lrla 2 a 6 F-4200. ,q-ln. Pnrtal. sat-. rl ,.,, Escriba d.ndn detail CoLOCAwic -M--UCR-wCBA r- -- ---I- jdag. buen sueldn. A5-9792 Soln cocinnit,
- --- os f:uarn'QF-, ', B: r, I DESEA
-9a3C 90-23 ,III. haA. Paoli an, Ilin. ,I -1 I Ir5 ,r,8r ImInI, I.. rnlre I 11. I ,, F d psii.l. de, led. de manots Mgnel.- I RE of rECE SESORA PARA LIMPIAR T 10 H-9314-1110-2.1.
7 -rnr- Infoime.t: U-293A. A leoll, u"Wina'. kpartatio 3332. Habana. tria. W-60 11. H- 3U-113.23. 1 I' ___VE. F (". 2' In i 74-9397-lnI 1 r I -------, ---- ---------- - I 'Pbl 611.-Iin r-2ofiP.,_IEig.,.,J,.,, ,DFNEA COLOCARS1 UNA COCWZRA
I I 6 ,SQ-GL1,E 12 12,' P 11-9726-93-22! j SOLI16TO i1.1.:Fr1'1 1-CUIrRA.-I011. RE OFRFCE UN 39V N PARA SIRVIEN- tie color, entiende tie reposteria 7 tie, '
- fr. sabe fratinjar y P.B ro dldo, fiene reMIRAMAR -- -ff r Pa, I It Ion, li 't. farnfli.. rltirni, r- C-SDO-114-26 ADA-POR HORAS n 2
f-enclit., blanen. Inforrine;fAi R9-4lDn U-9 i7-110-1.1.
P A L A C IO I C ) "J'"c"'i "A"'- 11)"' 'I" "' 'In, -- Sr ( 01 OC A, CRI I or references,. Teldfono M-3720
,
Flotilla Is plant Alta rompie- SO L I A N --F. -I 9349-119-2.1 P- 1, ,no -fererucias -- .,-I S E I N9 7.55, .h., rrit, o : DFI-11 FI-471, H-,gJ V '" id... c.-edo,, terra, Sal, 9 P; 98sr I, I "' 'AMOS SF OFRECE MUCHArm - --- I -- -- il llnenfe Independlente. ----- I514111ii-21 sp ArTtECT. SEIRORA PARA COCTNAIL,
h A. ",,", I PERPIR Ved.d.. H -- solmxi 1-1n P- A JOVEN. Dr- I 3 COLOCARSE I -SPAnLAS 'she su rhilgaritin. bu..8 referencia. Ms.
- N
A L D A RM I -- -'- I--- hafi. covina. ferraza ,c,-I. 101 MANEJADORAS I, tr.b.jadora if ... pi r y I_ DE 11,c "A.' P-A "' d n diana edad. duerme o no. I"farma": ,
alail. 1u.1t. y hafirl ,iIdo In 105 ,t), ., y arflor ta, Para IntireF.,n- ,,n,, lava, media di... Llann., ,I U-7.113 ,,, ,- r I 11-2009. .I no houena case. no MI. MoIN PERI)i NJ I fl,!,n pmlaF A, r H-2769-119-23
B-3629. Vella tie, 2 a rJ, DIA 17 FV LA jI'TA ,,hor de prop.9a.d. L, e,,.- 1-1-9797.119-23 'o-23, 1 I 'VI-974i'i ,, Jr.,,
. I -1-1 ?VI t, All-.. A--Ar- SOLICITO kNFJADORA ns vender. le damns stfuldo I % ;.,
.f:.zc, 'Icluilan oficincis crmpflas. I I'll ml. n no I M." h' I COLOCN-PT CRUAD rsr AROL.: r III % I- I I ___ ___ A-6(iE-WAR7f
f ., rl primer dia v excellent I,--- -J-C6.-fLy-j SP. OFRrCE S"ORA PAR
11111111111111111111111111111 ,,,, -- ,,111, lololl,,fl- 11 Ap.itado de j P, ,rrnr vc la Para AYIdar I- - Ilrn ,if logo F rvprnin LANCA. 11111PIMT 0 para limpiar shlo, bustle Tafrescas y tranrit-Iflas desde $60 Fir c.rifird- JIM- I 'T of 111 ( F "'N."
I,., 2 A, Seri- A, ;l I. A.", Call, Cat ... is N, 02 ,,,I,, R-- I I ,jAcin AclemBiiI. la cinr ocupe el ",.,A, I-- a niFfri"
H-9461-90-11 I fr,, "' '. I P-nin
a) mes, en edificio elegant y H-9379-jon-,, P, er lurxr Is fin do tritionra-in. I I-, R, el ....... .. -6,1-41,17 -16R, .3 _": i fetenria. litierme o tin. F-2069.
H-9363-101-12. F. A.tn. 2. - -,,,rA PREMIOS ,of- 1500() v H I 6-iiii- - 1-1, fin, h-4- 1.1lil, H-97611-IIII-XI
JCIMOso. PunlO ITIUY CL6ntTicO: -- BIEN A -- BE SOLICIT', MkNEJADOn% CON nr- If p.so, Oferi. iinlitacts, .-0 I !,11'.11 1 -9739-119-2.1 -- -ALQUILA CASA nl n RE 01.,rECE JOVEN DEL r.,libil-O r1,flA -- FIRECE UNA COCINERA PAR&
RA TI Fl CA R A QUIEN FIE. I FF OyrFCF (IIIADA DF limptar .media dia to half,11 III A A d- 1,,,n,,,,, fit ..... ..... I' d .... 1, ,,,, -gandlattii.. Nf.,k ? a Pop 0
ud.lit ri, c-lin. In In'll. hn- r-f-,"., 'l-, I.-In.,
9 (0141.4). I LIP11 n1XI1 ,,,., 11.,Bll,. .nol. Pa,. ,:,,d, ,i,;n.1 P 11"'Pl"A ,* S-n, h,,,,d,, 91,- H W-95s'. 1 h.p-la noch, Dormir
REINA No. 1, esqUino AMIS- I Prinielles V 30 ,," 11.1,1".,",.Dlr",;,,,.,,.Plll".,,,,I I'),, I , 1 So -puari oy : R '. Were dBl tirm.
I Perfurrieria flalencialla en, -115fi Prer 11707-1 P- .? Informs: W-5303.
TAD. Informed en of propiO ( I, ,,,,,,,. Call, 12 Nn 1111. 'nie 11 I F- -'10. _o -1-- I
A o"D -- I ___ ____ ___ LIaMpr at Trictntio BCV .un jo.
entre Ntifiez y Hiienavi-la A nirrid.re, Telf. FI-ijfil- i lip SOLICITA MA.vr.IADORA OF ( n. I., P., Nin. J-1-9352-173--.1. I
edificlo. -94611-101-"' I I ---- ---- R-9196-11SI-29
- 1114-C-P-AR-31 .1-111- Rpto. ColurniIia. Mariana -- -_,.._ rin, dni-on, ,n 1. -1-ri6n. E i. (.;file 16 N' 510, htwion. SE OFRrCF JOVIBIN np COLOR PARA 1 4 COCINCRAS COCINEROS i SK OFRECF. BUENA COCrINERA, R111.
-- ----- Cercs Cevt"ria La T-opit-Al I "Ire 11 -1. Almenclarec. .,,.,,_,,,,, '? "' icol, I.b. .e,,,, ,I* irus.. -n A ,N_ ,,f -,I;r, -5091i. a cc.
--- prsr I 01,1C,"IB COCINCR I,
a una caad,;j 102 AGENCIAS COLOCACIONES H La- ruilaa 23 6 24, III Ilejan l offi 1'..,nn rfl-Hal:
burnol, ,rolegiol. I ,,,',., -1,1-1, CA- 60 pi,- Ll.ynar j gf, ,I, ,,, pirl liencili. ni.trimonin.
SF kIQI 11,kN C.11.ad. Cohnnbw Cn-weO. (AlI I- -- F- 059. de A a 1. H-9609-119-2.1
I e5 p tendida terra7a. ,,all. -pip- Orl-CINA, TRABAICI T I SIB DESEA COLOCAR UNA SRA. or en la pifferta. 110-7209 -- - ------ H-gy,9-118-2.1. li-927S- --.--
d i JZ, DOMES c I I -- - ---d.s ande, ,t,.rI-. h-- D, P, ,I A I -,lin 1 I , Mr,,J P. ,diid, Par. In I-Pla" ,wis 1. 1 DESEA coLorARqE ESPAPOL .IPAR 4 -F 01"(F ( OCINFWCPA HEALTHY, JAMAICAN. fintf, vriNil
n, """ '.r'7 505. i I FtjdF f-cle rnritir, enpr.-adn In- A "%R job 1. r .k and ,-Iran honest. reliable.
)-al- parA rfll-A Cill. T- Pl I," I" J-n h No. L"3 Fr, Dur, , ,, n ,tit- T TIf-M-2111.17 f
I V rill eivaladn, inrnioA -- 1,,baj,, paA riid.,z. I Ao, If I~ flI'e -'r"E. Infni ....... UH-C-1070-114-24 Julin Refreric... Ids: BPA275.
rina, sevicin matins. pgmj rlii : ,11,a .1-1--j"'. ",
jad,11. Nn 161. -t- C-1-111A "00 r, i ': ".s. ,.: p-Irin. ,no Irfrrei-w. Ii-stip 19,1 fnniar. 51 S-R'Icl i -. In1" rilne- ,i la Mi,,, I ,I, ;f 11"'PI., :"I, ,,:T- P.IA rimn, I ';.';,n,';lr" derP9%7 .. If .I. M-9393-1111-73
,I Ls. .. e,,_I._,-. I.-I 1,11. 1-14371-1- t. 4 p Ill. .1 r, i4fP -- 11 --- -- ---sh ,A i 12 6 4 a' 6 6 H Telf. I..j6*23 (Arm-11.1 So r, ,I,;I 'II.51"lu 1 115 OFICINISTAS I F-4321 H _sl 2-jlfj- s I RE Olltl(t rucifp DF FOCINA, rRv- Ill~ ~
I I -. 110 LAVANDERAS Y I SIE OFIRECE COCINFRA, DUERWIR 0 NO,
- No" I tv 3503, ; -1011- .1 --- I jovEN, r., PA ,,, o I. (I o, H -f,44141.
NI.S601 o el 119-1 66.; ITH-H.96.,l n-22 I IF N nEs EOS 14 1:1 11 - r-91,1l, A3-lro 2 1' ,,be .1gun d,,),,. Ref.r-cfas: VV
-- SAN MIGUEL: 1313-7481, FUENTES 3G.. I SO ,I( ITOP"I"'I'a "I r".-". I I F-!,N trabillar sn)tOta Vahrin por tin Pa- I _Ilq ?I 1 H-97311-119 2.1%
I - - 0'V'..,lIl v 3 Al-nda- c F ,en, hilb 1. ii,
-tir 11 .... P-P-0, VI.3e h-- h0ei. ;-.J.,;p .t-- n ;, rtr -,. j--- flrRI(IIF 4IIA', fn('.,AR., LAVFt I - -- ----- -- ---UH-C 1412-96-2-1 nf--nin., v -1irfainnI prrsonll If- SOLICITO LAVA.NDFRA SEPA Rll,% ,11 ucti.., lef-r-, InIrr-, TrIf I-, -, l-,in hn!,. C,.irlo ,,,fr. %t OTRECE I N' COCINKRO, JtpPC1ATW:
."n,-. "i-i-. rlt-. Pa,. I.- Ind. la i.pA ,I. 1,, P' n- % H-e, It'..". R -nn ii-rax referpricimw, n rrjaclo, .44
COUN'I'131 CLUR PARK rlirnnten; ,,, U-JR161 I411,95. H-93ah-11.1 3 't -- -- le I n.
-h- .1 ...... I nin ........ S-W. s-'n'An "-qRV;-II."-,22 19 I pl.5- y ,p-t .: AN-3241,
,anri-Int-, I. i -' .n-It., -- -- -- -)- F 11-i 19-2.1
,,;r-,- .9.596-714-2.1
97 HABANA ti-. ,,rxr "-,',IFdn,, "hof(10%. feirtic-, 0l,- 1.1- i B-46TS soll(ITO IVIUCHACHIl ESTUDIANT F 01'RECCSF III I rVARTA, COME- H .
- A n,. H-93JI-lin 11 r or li C -- -iNynA I~ - ,- --- -- te. 3'. entre I.ago Stiroy I. ; 11 -Pip;,fin, V., -1 SE Ill 'I % I 01,0( A R UNA rot MAESTRO COCINE110, REPOSTERO.
AL ALLF SOLEIIATI R-!-! aj pisn I Quijano -uel. d. (-n,, ,',Ia, I, -lanj-n. W;,I, ,,,- ,-bj-. F-462.1 ,In',,, nrF. ,,, -[ ... roa, 1, r,.,tnlc'.. .Ila cnrina inlerraclanal, sat.
r. 'a] I V-1TO-EXP6 T -LAVANDERA in- Irr ... dn Tenedun. de 1. I'll, .5, hAbta,.., roonedor .1 R A ..... 11 I'linf.1,01d.-I T- ,cfc,,,, - H-0296-1111-2.1 H. ,rpi r Z RM".
fcin,.I. h.11, aanr, ntr,-Iad', ,n-A ,.,. ['tire# PRIrennr, niquilo fin- Agenci;% de ColoractolieS d. 1. -P Fir "n".h.11". 'i., ,,p,. H-9303-119-1a K- Play- rep-t.s. ,.celrt,.x rrf,-.I" I -1 01, ,,, N .107. bl-InI. drpartanWn 11, ENGLISH. SPiAKINin, I rOSTRY, (:Of)K 1- P.r .J. A11-3R.". 14-9271-112-7j..
fc5qmini.. muh. 91- W, ,a,. A, Ida 11-P, 111fr1l., Iln, H-939!1-115-23 Rr(f1F t n( r0s stiticizi,.N-
'Ife 1 5 H 9816-8-1-2.1 fla Chalet con lo(log /fix ra I nino-ion, S350n. Veirime, lVl-, -, - of jvurto
'te"I"'i'. .
--
" ,-, bit ' ,,'ho"-," '.k, ',"l """"'s ,- 11-, 1-dr Fr, AnIm.., 405:
,I_ Rjl h. T'I") ....
__ r.% no -87. -4:12' III6p yx DE Ll'.10. S F. A LQ UMAX Fs! alodidadefi, Cerra de /if Ein- fr REX lf 11" ,A I 311, Ileclaein. H-0297 11 Ilk NVFETI Y coAirARIAo3OIIrI- H 120 MANEJADORAS
- I quIJ Fall, I, r. g, ,!,i I -- OFIIECFSE MAN*FJAr)ORA, rARISOAA
SaP L.zan .31,5 ,All A Ci.h.nn. hrtjnda Ainericana. LIncelf n", "n -EST JON JOVEN BLANCO, MAESTHO CbCINE.
ri- i- d,,pl,,. -- Fr, ,-,P,- % RURO DE EMPI.EOS 1 112 JARDINEROS ,on ornlerl., f -1.1hlid-1, OFrE( V.% n F. I. CAMPO CRIA.
, Iqlljr r,'"I'l -rrl.r,-. .,A FnP'-. I,- 'I., ti,-.- --, 1-, ,,ol "'. !"", I, "fl-e a huilspr- ,nnfos othos. rintich- Rfins oricticaha-,I.P d, I I "g ', 11 t Mr- -A F enfrettle Villa-Viejo. - ip -I- ". 6. h.b.J., V.y dondequiters.
n W-7715 W-5328 N I NJ I, JO ---1-2 ,,,
- ITA, V.fFRF VIN L, P 4 -.- I r--pn,- I I-lt-dn'. Illcl- \In, riindeq,-.. Rrfr I o Ill I, 1-Irl t-hajF, 01 110f,:1 go
rorn d Jeri- -npl,.. -ndr I A --, IF J- 'n ,r- F ,3. 11: ii 971.5 1 III ?.1 F-162A.. 14-91 114-11-0-21.
ri'art I. 'erviclo III, rriid-, I-Filn-, I Infornirp; R F ,- i n, h.jn,, ,,,?.r T,,,,,I, I -, ,,. ,l I'l se ,, ( ., Ill- An'd.. I -.1h, nh-'. .48. J-1-929.1-118-2 -- ---- ---,, I,, ,,,, --hil, h hIA ...... ,,,,,,, Halt- S.1-t-n, -1-1 In, H-1),113 III ? '. ... Xk nn,,.Itn,,n I ,Mrl, d, "'. D ISTA, DECENTK.
- ',", :l- Telfli., 1 10-7980 y 31-8628 ,',,,,,,,,,, ,,anpd.--, ,IIII-:;i,,, -- ', "I","". '-w-, V-- OFRECLSE JOVEN IIrI.,J'AMPO PAR'. Sy OJTlltl ,1' ORA PARA IOVINklt MkNFJAt)O"k- PM A
- .et,,, r-fnrt hl, ha6n 1,,f, I 1,.- -. p--j,, Npl,- I-j,,-., ,wi, in-4- In,- ,, A".1r, Oah.- I 11-1.11-1- 1- I.-m- nw., ""' In,, ,,fAr,,,,- nlf,. M ,.,. Hacer,
r.ln I P ,, tIHnn. M-A2A4 7-2 1 :1 --F. rhl,,,I. )-i'n"n'. Poll Ir I 'r p 1- 1-n ;-, lj-spw I, .... ). lof-- I, R-1, III 17,',g NJ I -I h,,,r". I -- M13.57.5 'j-', 1, Ind. -0, Sat, i'le', Telf. M-5036.
, 7- I j"'87 Aguilerat 114 AGENTES VENDEDORES jo).
- qO4 -Ill, -,", ---- 0 -- .. 11 qnn IT,-1.1 H-950.1-120.23
I I-- -- 11-11., .." H-111-1 I "'"I"r, ,,, "' VJ-5.,.,-IlB-!'.3 I .
Xuvfflco I NFA NTA 1 1 W n n, .,.,,.,. S01,147 ITO ROAIPIRF JOVFN PAITA lft%- 1 -no-It ,,-,F.-, qn-7i , y, hal., r-p.g.nd, 9-1d. .11, "I'll 16 SOCIOS XF IIFRL('E -117VIT\71 FIND. r.LAN- srotni, I A JA 1tA7TFNt fir,.
F-qwa -til ... -1., .11-1 p In, t-la -- P"n, r- !.I,,, I \ A ,E s r IQ 0 1. A r A R A ( 0. oV BE(.FRp MANE .I) 0
" r 'i r h -- ,ndl,,r-FhJr It~ -,--, r, V-mr rt, I -I r ,,, S, lie-nd- f In, '2 .ons ,.I. Rq-,A,-- -F. I I I . -.;,,n,--. ',.In fr--- --. -1.11 T"Wick 'n nnIs
,"ed n "'a 'I "6" -177 I- ,I n I ,,;,. n -'n, ", ,,.] Vpiza Infi, \',hna S,-,i4. JJI 7, 1. T if sn-9719 Alh,- I - f-- I I-! i--,"rw hiJ.-,,,., Q-11-1-11 h1,1- A-4.127
,A ,- ral-t.d.l. Pa" P Ir. :,.,,,,, .%n ,, .,o 4 -'l -9.1'1-..Ilj-: 1 M-2641.1711-2.1
Is I,,f--- I - -,
Pit-, .11" If, ; 11'111a',- "" S "'n n I nur1, r I I III I BF, t-pl-, ,, -; FIT fl Restaurant Bar O' -98" 1 I sv- n1iji( J, NIII(FIACRA Ill ('01.01t. I) FN LA TRAIRAJAR I SIA JOVEN TIARA
Rferrir ,a H-96611-97-13", SE ALQUILA 01.1 CITA A6FNTE.SI4rRODI'(T0 IFFIECESE I'RIAn% rftm, CI'ARTOS. ... a",
'I It VArnn InpSQ1 i-i \ .m.%RIN.% IV i. I I H-q', fr,- in,.-j ', ,11. 1111111 a'. C'il "'III, NECESITO SOCIO ,,Q,,, on, n In-, .1- PIF- J-. I-p-, --j.,in Iin "I D"
ALQlt LP"' ti r -e- ;.It. 11 .11" P P-bIr 'wrid,-, P ,I 1-(01mr, 1- rl-b FA-2"R --. ,,,,r,,, 1-1,- n \ '--- It ol, I "",I, I.I.ni- .1 TrIf.
,,'n.n -iin _", H.b--V,1il D anie Iris rne-eS de I 143 CRIADAS CRIADOS 'I" Fn ,I ,--- I, --o ,ni I i", In o', """, b", l c'', NIL-11,19. H-9,36-119-23 1. W, I FI, I'm, jiq j ., 0. I .q ".I NI-471,4, d, 11 dr 1. alah.r.
I LA -1-- ... rnlr- Pt P t," '1-:1-111, I ,,,- ,, I':,", h- -- 'AR I0%FS VSI'%SO- SF 01-11FAI I I 30%'F.,, (O(INER 11F. 1-14107-1 11-33
"" "' IlII ", ""
hrlrln ,.Ile I 1-1 %IIZ1, n'"h'a- P ratio y oto6o, a por tin I '- 1-1 ,,,, ,,, 1,, I-- ,,, M."."', I- Sr DFSEA rOI.O( 0 I .1 --
MUCHACHA %I.NN(-, %*o 1; OFRECF IVIUCHACHA BLANCA DET.
101M ITO .% Iu!n in, ,ll n, 1, ,, L-i-, N 'nl' ,Prin- I, -,,,, ,
, 'a., 11"; Ind- lin-, Irr%,7,,,, P-dn I J11,A I] lIP-1- III.linfi S,. F-- la rpta it, t-no, ro,-, ,, ,,,, mp, I ", .eft, I I "In Pa.. ,n.,,,I.d
-8 F111P ... ).I b r, .1 A -9a ":i "' 1.9 I I fi- "? I 121
b,,,-,, 11- 7, 2 4 tienipo nia.vor o se %ende j,","t, I'5 ,,F- I,, -,-d- ,cpA H -11 4 R -, H-96. d, JA( $4.5. Tleoe I-, -ii, Trfofojn r- S- , ,nn n. inrin, ,;-, no r I, nra n limpiar. Sijrl.
In-, R-- nrla I ,3 ,9 VI 354 9 ,i,,I oahaj, cinroffir, r. .C.1fon
- __ prF,,, ,, 901,11CITO 15 VEND[noni.s rn.% I I, --- a: I I V.,?. )1.93n. ,JIB w 10 -, -11 ? ;! ,,rguBURCI ALQUIIERES A-8379 C, --pel.n.1- 1, I, I I 11 1 11 ,I,, 6-, S-1do $30.00 I W -- -- .9519-12li-M
.,r,,,, a- -..I I,- 6, ,-- -n -n-r-, --- -M If HA YA
" ,1,11,-.tr firmegicia I'll, .I- P 1-1-951 ;0'3"i,, IoClo! 1) V S F A ("CLOCAll'i NIVCHA(FIA, SF DF l I 01.01 AR I N N M 11 S,
P-I. ,.l T,,,,A-. Irlef-, "A n g-d, I 1.1111-11 T-hp- rI(J-IF-nl,. ,,-.,in ni-pern;nvon ,--r-I rx- hl..-,,, -,I 1, I ...... , -"I ", ""'a,
P, ... ,bl cl.. ,,nl.d. "I ; r -- - P". --- "p-, ,i,0 1 RECE SENORA TARA MANY
,4 MF]o). 4 p-- ,nI.ICITJV ilf I'CM If M k VILANU 11 o r ... ,-h-, R,21,I I .,-- C.- ,I, I II A r,-t,-.J,,AhP, tie ,costurA,
I rt. rall, bii- I --Ill ""'Pl- I , '1?1'1 I I r"I'l. --1 TIef-rn Fl .',I. r--A ,1",%-
,I 14, o .tin I ,,,for dr Cro ,I ('1111, I ,--,. fir. .- -al. ad ... it, r n. .. I .",
.. 11 ,rl.,i nt a5 h.n A NI-o-, Pr' k Nnifilioi jardtne, n. ,r- ---- Pit- ,j,,ja P- A,1-n 04. G- ,,h,,,-,, nm..h ig.cloll.
RP'p-t- 3 IIIII. ntia, Fl, nA7;I jAn C '' 1 11 4 -')- 1-1- '. I-- .q7'2 ,, "' I 1,r,,,,a Inn-1. I- Lh ni., .1 FI-6392 (; I I H-9419-119-11 F-'AW9 -7-120-22
T- 711 ,. ,:,d;, Ili (,:,A I- 11 1 ,,,I,. ., ti". I P. 11-711
""I",- gland, 1r, h fi- 4, Ft I I I b.j ,; R ,,, I 976
I,-, On- -Inni-I... T-, 1, -- .." allt,-, ,111-i- ,P If, $30, wy r I. - -- - --
HA4&-87.22 ,r-h-1, mndernAs !-, NII N9, ,nl.e In ) P I I n; I,- ,"', drl Ven ed-orde U toPra ia "', sv nFRF(i COVINFR A REPOSTER, I k R-lo-'-'. RE BE JOVFV 2A A2qOS CON
-6 'It Fl* A. rtrRTA -101-'3 ,NIOS PINIRA P',",, ,,, , ,,p". 1,111 lue,"-,
ALQ d fi SY oFgt.tr I,,, invEN "" -f---,
WIT, r S A I --n I- 949., ,Ali,- .n-loirni, r-CV07 '-2 ... I- "t-r.l.. n ... m.,,,J.r .
, -l If_ N. SE SOIACIT
- llopi.l -. J-0-11, rdr- Ij,- I 1"'"'""' ... all 1, I-n-d-, ., -mrtert. y ,aV- P'W ','. .A.Il''A".111 ,Id f-,,, d, .rall.ni-l- I, .1. 1W F- .
,,,,, 11 '. IO!,II'ITO,, IRI"ly,--7",,.,(" "' IN "Ill 0 "" A ', ._,-_, -", I fi- -n ll-I,, nifinw.
a to ll IA -!"I't, "'T cil.l. Telfifono: A-1124 ", "' "
,., c I,- V.n 0, h I SIT'llin tlll P, I., Hllh C-1 1 I r-, ,,,, ,, F ,, IARI -.-- -11, 'I Ni t.d- 'S,. S.cn". :,=.'I.1 d --tin. In o". ';- F IRV( F V11CINFIRk COMPETFNTV HA712 1?11-21
I I
""'""' 11 I -,,-,, I---I 11" 11 ,41 ,i, ", I "' P.-ahl'. 111-- -f, "I, I
J. In I'll., J11:o lil,, I -, - -%,"', , ., ... h- JIMP I, l-, d""nin P1--rI:,I ,1 1,1, 1111",, 1711;l"111'il 1111'1 -" I r, ,, 17rn
-11 Ujj-H-P.-,l-1)0--15 n F- D ", H-9,0!" 103-12 r 11 I "" II, ) in(i- P.0-, I -1 I BfII.%1rlAVOR -PAnDA MA) HAIRVA-TW
T4-99:;D-;;7-?:I I.'", , I'', C, "' "", S A n I UVI.14-9125-116-2n 1 1 I 1--, --rV,6- 17 7 7-,. 6,- -1-6n, ,,,, f-11. a-.49 -- DESrO ENCONTRAR zurNA CRIAl- lIl-- .[ L, ---14. 0 1"11 F CE S I 101'1 1 111.11CA PIRI I'll It 9: I I 1,9- i7 'c'I I., I.- ,rf,,,n,,.v F-qDJ1
$90: AGUIAR N9 20, BAJOS JA 9471 11 'I 117 SOLICITUDES VARIAS ", Ii, P, IAA7'151 120-23
. ,ll. I.I.", I ,I ,91 JESUS DEL MONTE T VIBORA .1, 1 ,,, q,,,,,,r,,,.,, 1-'l- r-,l I'll r' " ',: ,,','.' ?" SY 01,1:1 f-F I OCIN I IR A III ro, rrit A
C.c. ,1.,. hr", 4 -., f,"'I- -- - -, ..,I.- It-:; 7 -- "'I".". 1-- -'h- "
r,,,,,,. --,- ,-,I, ,I, "c-:- ,,,-1 I,, SE CITRECE'MUCUNCHA MESTIZA
rn, r --, ".-- 11 AltrIA '.I 11110RA. PRIIf0S4 ',',-,', ,,,II,, T-- I --J, I % I-]( I R0 PIRA( Tl( 0 RF SOIA( ITA. R I)2 I - I ...... n --- ,, I- A- I I-- -1-,j.d,1- 1. 1.5 li!-: .1felr"I I A ,:,., ,,,,, !I;F SOLICITAN -, 'In
-, 11-11- 1-1 Int",".- I 3354. d, 9 ,i I an I 11 1, I 1;,,1:,, ,-, ,"I, 11,, --Sl 1, N---- IT
, Infl- A- nln H -.1 -,;I_ 10
' ,, ;;', ,,,;I;"r,:-. I I "
.Inl- ,Ir., I p. 5 n, nh '.3 .2-1- -rdedr- P.- I, !I,- 9,i:i;; III "" 'I ... ;)2"", ..,,.", F. I RINDA DF V 1,01n 'IF -- I I- . In'.- ,"Fr- --, 171,2,j. ,
" ': r -1 I III~, 'dld. I I, ,. I'll o Fl. I 1 n I P" 'r ", "A H 1162h
1-1-12,1 4- "I. k.-,, 11 7,n ',,,. 1-14', ,4 1 .1 LH ITA I II I 311 C If If HA PLAN- h- r ,PI ,;, ,hl,,'. If- ,niwrr.%% Dos NIV.1EIRTS ATRIIC- S- M, T,.ra G.-i.: X-1,21, H -:.4.1 '19 'a -- --- I sr o ,,. n,,-,.,I, -,I",r ,
?, Q ILAS FNSk 11, I ,. ,,, ,I In,. P 11- --,"', (", .,,,,- , F-ti-, --n -I I- oitit-CESE cncirg% III fro(iN'tIt i 123 COSTURERAS-MODISTAS
I;VR% A,,%;I0 565 1( I ", 11 lil , "' 111. ,,,, ,:- I I x;n 0,l. D ...... ;,r ll, "?, r'. I "'.1 li-9793-117-213 OVRL('ESr JOVI DEL CAilro I ),,P, d, "i, if- O."', -1g, .... CJYVI., FAB 'I- I T _I I.-- ,".,"" " P-, R- D l, ,,l A1.111-I.- H-q2,',9 - --. A- -1 1,,In ,,,-,. R-7.74- Fell. S' , I. In,77IS Ml rV( TIE, RI J'.'N UOATI RKRA. ( ksA
. ,A b- h.drgi, o -- P.Ilkld., I 1' R P"t ,,,,r,, ,,,.,,, o", .", 'I, -f.r..
'Asa d, ,- haho--- v ,,,,A !,.. I I t I I F A I ., I . H 9 -, I;, p- 1 jj,,
- 14-16111, 103-"l "FlAACKS ltf Nil I IITA TRAIIA30. VENCIA. %F- f.rn 17-70,54. R-9:11, I _ ol

or ,In.' rnn Ind- I- ,,,, .(-I,,I- ,I, 1. ,,, .1 -,2, it '-,; I q 5 OLICITO NUGHACK s. BLANCA ARSOL SECO NIF 270, 1 RA A r, ", "'n, I" -i,, )-- IAhnr-Ir,. 1:111, oIsF A 1,01,01' insr Pf-rN I t Of vxV- F I 'l -- Ji -93 -12341.
,je un. ,,.,A ,ind-- A ,, 1, ,,, %I 41 11.0 N Mon % tivrItnIN ,.- --I, I .... ... , .1" ."."", ,-III, I I -,I,, (-,-- I P-n-n-, B- OFIZI ( C.SE 'if ( FIA( RA PI*J- IN71 I MOnlT I A OF ALT
da r Inda, 1- ,,, I r, ,: ", .. "\. ,," I -- J-_ -,, ,-Fd. n -njic1n- P-11 I r-I-F, VIn,.. D-- ,nln.., 01-11CCESE A COSTIT,nl .NJ J I (- ,j, ,. ,,- ,JP,,,,, oln,-1,1 UH-- -8331-- I !-2I 'I"' 'li"" 7. 1 ,,, M.51.,,.I, I -A -A 13.111110al, Irt-en.l.
If n, In ,-- ", ", ", P": '. -43 a."'
d ,, -, "'t- ,"", -,I ,.t,,,,, ,,,nn,, ('Fll, 1,,P,,. 12.. I, ...... -,----- -- H-Q,76 117-111 0- 10 1- A 14-51 -, 1 -11 ,,,,,, M,,,. U:7692, li-9336-111-2.1 '- ^
so d, 2 B 5 P ,n ,111 h f- '' -1' ". 11 I 11, .,It I In, I !,[, .I,, 14- ,' .11 __
I crnn r;.DTIl; FIrI.F111111A HARITA. It 0FRUCE 1'\A I-Onk Dj*f ( %11 %F orrr.rc MODISTIL Cow pxPERyr%. Inln-- I o'lr', H-D7: : -' I-2 R.AU, 7j-nR6(i-jn:j--j 4 4. kN' %R I)INK110 1-1111, I "'! ", I ." -,., ,nn" SE oFr.rCC Slr.VIFI'TF JOVII RI 11
- I'll :, 'J.-, ,I ,,, -1 ,11 I 7 I ,- P.-tr,,IF,. Rep.Ftr, 3
'777 -11- 59, ,".-,-,n IV %I.T,%I.%"( %,A l'o'l % if I H % .SVI V. h', ,, I ,,,' ,,,,,,. ", I,, n I,- rd- --- 0,, ';- 71 '!- ,
- --- --- - I'; c I ; I 1, , 11-1' , 'IN IW I r '11111,, I''ln I I 'Ii I "'I I A I I -n, ,da L),,- F-1, I F P--A 441, -11, '. I 1,1-,-- It 01C. FA159.
, .
- , -- "', 11 n n r, H-949r, ?0-11 J-1-M95-723-11
- -- .". 6,I ,,, ", ",", I , 1 Z- '117", En el Vedado, Calle E .Z111-0- 5 ,in r"i- i. --- 1"i, S 1,1111, tl-q :, C ",
,:,,,, -,%,,I, -, I.l ,,, 1, 2 , , ,r,," ,1 h., I-nn" P- I A-, TJ-q6w-:I--14 IF OFRECF-.,1 0VEN IRLAVC0 IJVIF I SFDFSrA, COLOf AR Mt'( H Ill It % Ill 11 nyRECEsr -401DISTA COMPETENTE jI "-.1-'s, -PI Y., 9-61. hajos. (-;quina -1 1:1. Jr, -- tI, 'Ar P-PF ,- , U - -S- -- ). " .", .Int, ri, ,,, -- F I'n, I I'll '-fcl--- p- --Ahl, ,11.11nd- -A p-ti-lar o
CASA DE ESOUIRA bajos. .;;e snheita una crindi; dr mm rf I, H.h- C.,- S eis efinras y Sehoritas ef-n-, TJf IF19-97;6, 1 111.1 1.1-11110%', "I'll ,I, -P .... IlF.d. ron. ri, sefinNl oi-11.0 I- 1-110 COCO. Ills. T F III R k "n "I'Mr, fij,-, g,- 1--- \1 111r, '' '' "' ."n;-, 1- ",I: 11'.1 -1. -'- W-7715 H-9716- I 2,1-'_l
.
Alquil. prerInsli -. dr.,.d.. 1.11 11, I I I [A i, 1', li, .' I ,", ", If, P,, a 1,.h.)n f-I ,,, --I A If nFRFCE-AII'U'HAVRA PAR A 1-05 FR,
rouy ifi,1IA. olarl. h.1j.. iFr,,7.. h-, -- !,,-, 11 I ", modor I- cunt-tos para un --nale, r. rf,,?,, I A ,c, rl, :; 6 1. tdr Vr i I I ,r',In H, t7, rn ,In tin I.J., A. h..
. nt (7 Ill" ,"11.111,, A FI,,,. TI( 1*0-9,IR ,,I
, ib do ,- a Aa g'a 2-- "I'll 1-1, I,,( -- -mir I~ ., n ,,,,,, 1,,f-l- Fin J..q,-,,,. RE OFfIRCY SURN TENT F fr , -la rrinnorl, n ,ennr %nlo. Rpdnr. ..,t. ,I"v -imonio. Tiene quo dot San Francisco N" 1. e;jI. a ,,,,, -ri- d, T,-. , )r a )a '', a, I 11-9fil ., ,
m, ,lAn ,,, I ". r". ': 'I I 3 mail b ,r I, IIF-- .1- 1 A? W-9772, d, P
, cIi"Pa ga -0-..." 14-9- -'able 1-1-1,1-, "" Ii
. d I-11 ,?,.,-I I-,--7 P C, 0 I"
- ri, 9."92 91-1.1 en la coloc,;ci6n v tcnrr iefr- Infartla (It- 9 a 12 a. tit. -- nInECESF ST'FNA CO(INER4 Il-\ 1-1-941,7_13 -?I
04e rliadl, 11 c- -,, P.m. 11 I -- -3
IIA If Pnn ---- ,-- I nnS 10VENUS SY SOLICITAN. N*O 111A. Sr. OJ'RECE Bil"CH 1,CHA rspA,01 A DF --n-, J, 12-i --- I ,,, F OFRrCF mOnisTA. CORER CASA
r I ,h-R- .3-1 fi PA a 'I" 1-1 I'll I" - ,. An-, 05. TrIf A-4:;L!7
r, P r7l 10 de gll'to- 'a- I" 0( T1 I'll I rro-- ) % rencias de ,fl!7una Casa doildr tie 3 it 6 1). tit. ,, ,,, -'.! ,,-,,, .,,I. ,,,, (7), I Pa
Finn ...... Ililnrln, prIlique ia 1, ",'I'. I ', 11 I ,,, n $43,no. U-7377 H-C1650 Ill 'I ,(!_:1 1,11,11", nin 1.1-111.0. n'!Bll,,. tin, ,efflo' n In Ili 1, "' a "' I'll hall a trahapf-In por lo menns "111111111111111111111111111 'I"'I" ,I ..... n -lill"t, "P.A.1 ;;.0a 1, '. -109 I H-991 1-,12.1-2-1
" olrn negne a ,lr,, ,I If t;,l - -1 I I ,, I I If-%J!'- I 1,1 1, T 1-f- I d ,Fhlin, reg-oc. I~ H -n l!" - -dad I_ I I 'i ", --, ", tin aFio. Si no quo tin molested. RECESI, COCINER 1, tit ,F(,r,;f COSTVRV.R -D -
vel'sl A I in R, ol I Sir DESEN COL 1*,,k I-r%,(il I, of
. M',z6fit! Ver12 tie "'' ', n I, ;,I -- -- I,- --l- l'In- T A E COLOIL
201. quin. I I 1- 211- I I , 11 I, %, \I 1191ifl. If I 9 12 I. ,,,, I 11, 3 I'll ", "I.H I__ OCAR hW- -hr ,,,,,Iri. I-j-, ,-- nA, -- o h-, .1r. .In 1!Mpie7.a hF,
I a A 12. --1I, .", 1 Su ldn S,35.00. Se ILI; r ,cibo SOLICIT\1110S 1. 11.96119-117-23' Jill, I-r- 'T'I", F f-IIA $40 d--, -1--- W-3276 ,,l ,,, 1-111- dr 1. laid, t-h.jar. drMinI 1 H 1 I I I 'A despucs dr ks 9 A. m. v 1; do- j -1 --- -11. I 1-hp)-lor.. 1:11 11 "I H-DA4-119-?-A P- 1-h- FI-3471. VJ-Q.1n2.J13-!1.
. tr7l.'W7947 2.1 VARIAS F,3137 11-91S 11, IF OFR CF SENOR It D F COLOR r.%R 4. -
0
do m s do 2.5 ki-los. CUNCO I VNI)EW)HI-1, n I RECFSF MUCHA( RA rARA ''%I -17,1 L, rip 124 LAVANDERAS Y
92 SANTOS SUAREZ -MENDOZA SE SOLICITAN J'[ArPI,.,.jhn-,l. y -P huIr ,,, ,-- n ,,,,,,,A, --1 : -'rn- Telf FP-I2".'r)-Pf
As --- H-9418-,10:3-22 17-n -- ...... F, Q'ir d, -, I~ I .11 A 1, , H-4566-119-1-.1
vrnlinn. %1' I 111111 1 "n .%to, INTRIF .1 %I -- --- -- ", 11il, ", S30000 ---l NJ,,, 01- Ii. In"'n. --n6l, -- i.
,, ", ,;n 'n, 'r 1, A" ,, ]a -w- I ME CnI.Oro r.k1tA LAVAR DOIJ 0 TIE
Nn ,"ll I'- r?" 11.0 ,, Jr.' I J,, ... fl), ,"""", ', I. I I 11 10 -1.,11- -- k l-,,,d,,c,,,I- Tr1:""r'r-, ,,,,,_ d, --. h,-, n 11,6:11 -, of RECESE MI JFI? EAF'Ai OIA I 1 Eg"AIo
-' .. A . ,1, ,1 -a -, d- F SE SOLICIrk ,III \ .,,I,, ,,, ""Id') --- Ft- T- Ro "Ir I n, nFCES( F NIAGNIFIC A ( III Ill I III 111- -111- I h"'p-, -1111ni A
I, .d- 2 ,- , I,,",," 111h,111, I F -5 D, RIP- to It- a !in fie -RIIA, ,,& trabBlar. teogn
1. 1- Ill Illf-1-1 I -, 9 12. 11-11-1 -, ,,, 11 "l,"A 'I, P-o". in\- n. ".. DF TnDAS LAS MARCA T, 3 LlrA,;ihAI..AI, .... ... -jnz I_, H ... F,- -nd, ,- I %%-1275 h-n --f". M-77,711. .
' ". """' "' r. I l;)" li-IN4-11 I '-t 1, 17--n- A-43-, H-9.1117 119 1 I
SA rn-111. -1It1,',. I ,X. r.. ^ I J . 74-9.,17.124-7.1
, %IFInIA 13. 14-4417-11 '1 ,,, 1. "I T1111) l P A , ,I ,-T-', 9 , In .!OITEVE I C1 k. I S CA 14 -,"r- -.. A. -, --: - -- I -
It -1.44.-,-'1--I 1 I~~ -n-H" ,,,IIl I Sr o1ACITA, PARA FIN 1 .114 IF OFRIr(F RIF, UOCIN'r F, 4 nFRF FXPTRTA LAVA- --- .....-- -... ,- -.. -" 1. --'....., I.,', -- dl. -- ,Efk I .---
.
11 I
. I I
. I .
. I I
,
1. I
I I
I
. I I I -Clasificadom I Pigina 33
. .
Aho CiXI ths1fleado, DIAMO DE LA 1 ARFSA- Martes, 21 de'Jifflo de 1953. I 1. I
- I I I I I I
.
, 'PROFES I IONALES I COMPRAS - VENTA I S VENTS ,, VENT'AS I .IVTNTAS . VENTS' -!
. MME! -_ NIENTOS --ANUN C 1'0 S r I --- -_ _-_-,- 1 -_ 1 49 SOLARES 51 ESTABLEC
ICTORES EW ERt j 117 MUEELES"* PRENDAS 49 ICASAS 4S CASAS I 49 Ck" __ -, I
_ __ I I. I __ I __ __1r__ -1- - I to CA, GUANABACOA viiijino quINCALLA CON VIVIENDA:
Ell, fl"" ro 14, XNTRR CRAPIA GANGA: RK 510".64,110T B 11
f I "Non: NIORELI;
C lasifica d o s DIAGNORInCO T TRATAMi Tropical AgriCultUre. quiftri'1,1 1 "I I -11, C1rInF. Casi tree, plants, Is. .far- gas de priampinsteria. 10 Y VI As On 'a S7.,50f). Infnirmain en In trusme. Troc;tdec d,,. .3605 IT rFf,,,,:"S I Venda lrm,,l,.bi, ',,rQ. t'-ld@, c"/ m "A' H-77"-51-2Z.
I
rion Orion Y 4cc Aeldo ffinicel 29 1 1 d.0 cAltA d. AyeatArkl 0-ft- sale. hall, 3;4, 2 Ii conic- MCI 0 do 1: ir:1'1,e.84131 01 Su*rel, ""Poh" 11 I'll 1-1r-II, 'i 11 la %,arx. dnnrlr 4
at .diffife, -'.1; ,,j,", r 8 do lift .1, ..I. a. 8; dfas y trAlgRIn. InclAitines, CLIr 'iQ"""1..,,o;,mrr,, An, kiu j,; 2m., tetrax., sale, hall, SIT. 1. c ,a, ,do' ,is ,,end a 115.114I.-,on 1. f.,111fild 9.O V.-ilte SE VENDE CATE CANiIXA. COVI
- on Ifirm I ". Ann&. voluedor, P.nirada Indeperldlentc hi tachulet, bah. y c6etne. U Llsnlmr -1 X0 i7f), patented de alcohole.q. Gran porverfir.
de U ltim H orv ., Onbres gratis. eta PIANOS Y ANTIGUEDADES I MI.M. 'o I ", I tie" da. Inform- Vl-I Im 1.rIQ"5-. I I I "41189- 1 40-21 Zapata 1455, Vedado
- i dt tificine Tel6f.no U-4161. -- crad.l. 3... 1 4 y hah.. T i. ,lif.
"PilliClinfra In. ; sluebi;, modervion,' antlituns., Inotinctia. '" Caruclepsa Tellforul U 0502. __ - __ -51-21 '
__ le nxrlonai" Dr. CabRrrocas. San, net marffles. IlIscuft. -bronves. Atfornbra., I A-1102-411 I A9.01n PlanuoI.Ifer IT servicin de gas de -21 H.9120 --i Miguel 462. U-5337. LAWTON. rALLX 11 "N- - -_ "I. H-9119-46 (jE811TC,4f:IAI. CASINO DEPORTIVO.
1% E-3961-3-29,1111i hort.,, srchjvm. buril. ilbrOrns, caja aim ',Fir VFNDE LA AC I 5r_ ENTTj _(;RGENTW,_rIATA rO .., ol;lp...tro filliti hiillaell.s. more-dwitri, --,:,I ,No. I'At I "I Alter, 420. 1 -5732. H-9779AR-2 j I S-I&IO- 01 ill!"ll., mcrild., .v precl.s. VENETO CATE CON VIVIENDA. PDI-- I~ rautialex. Tndn quo Venda, Negocia le! ,fr urra .... p.r I Q69co C'O.S.:T .F,,U.N.Q.",.C A': I -'-- .
- a -'- Im"n". ."I"i-l" P.P., V..Mt It Ila. ,,, Alcluiler, cornpletarruenle equipaSE O FRrC EN aft ,,,,ad, R161. r cJqA. bah.. cu.rhl des.holp. PA''I 1 1 1. .idf'.. liffeurri .,A m.,. renlric.. Ptirtal. sale. 1-1 A
__!MT 4 K 8431-17-2 Mero. $5,200. I.f.roate On Is III. tit h I-111162. also- I do Prnpio Para matrintowo. Larripsagas -_ - jjli-' -11 Id in Pefla. 14-9737-46--ll. h.o., "cur.. ..-e4.,. trmi.plilun. "Irm" .. .' ovir, R-d.nci.l. I a5l. M 625(i. .
Dr. River P "i Quit. 317Z on pr S'll.'
12.5 CROFERES - ___ V _ p-1ej. y tOj.. Du,6Q: MaTles, y qn.,Q 1.
- - __ - - ITA FN R1OAVrRDK A 2'CUADRA9 I an Ile I a U. P ... eta .07 IT d,,.A-: Lee]. F-2 16-49-17 juji. H-12116-51-21
nrairA roLOCA"It 7A 0.1111RECTO. PFGADO Sol) 1. NA- 11,
F,, I", en ,r,. _. .frinquIlls. MONAR ,.T - I' d"rh1c 'I- n-llh- la-lefore 1-11f In 1162 i-.kiC-zi-,ON-A fr, -8 ,
T ,,.'. COMPRO Y VENDO .1 Relciencl. ..tigu.. ,F,, -- ') 'A,, FXTIITF CAj.I
"-. biters. presencla, 3 "ful". DI-ttritii. 111hrr, o I 8, y IrInna. I. .%NO I *BARATISIMO!
.117, rier Hidalberfil. Telf. F-401ZI. pr..tn. s s. exrrmm blerRits, EY AsIsIOQ,, ,,,, ,,In -4 M. F-9636. H_',87-, lend. ,.,its FF, 7PI:,"p .-:1412.49-24. 1 Ag., s" --' -I-. 1- to p.re n I
, I IrIn h
__ I I I brice, Mid. 1 ,, ,,,,,, Ftmr Okfeleria. EquiPOs mcrilernw I
c0i Hnxjijt.1- d Paris. N- Me FMPEIqAMOS JOYAS IA-16. "". PnrW s-1--c-oried, __ __ - __ _. H-9437-125-73 pmfe.., Bay# In, ... In'. "I"':
nric cnN X Tspeclaij York ,loo, An 'Igu- 1.Mnd,,nm,. objdt., d. rua ___D __ ,,n ,%'A ffo. ,ocins f.rra.. y Muho 1,-,, rt Merin tie am- I hue
E.url- "'72 co -Ui. I'm tie Tirlinc.le, do, U. o T a on It rc-hles .QjuxQ, R,_ V7ER)ADBRA GANICIA lr'r-. .It.. $3.5011. in- I I crificia. Tplef-- ,%it T2(12 _r Pullin Del Toro, 2-1-2 a 4, cajij
17,11.'B 2214. I 'I Carlos 11f V Oqlend,
al ., Pa o ,I,- I ","fin cast re..l.d.- C-nc.pr-, Of I VACIA ____ 17% -11 "run Fria,
I FsTJr.,-. E. ,jinuo cQuel I 14-91357-411-21 N"OVr"NIr0.2MIRATAA IT F-9911 A A. Salon 14. M nzans de
.v cum rill, 4i
11- "I ;1i u A-4327. 1 I'll ell, ""'I'll, Clinic, y ,,,_,_,o
,-k-l 9 ". left Is I ""' 'o"""' '" "111" "I lrieliuurum. IT-d"s 1. In Crlubr., B." on.- I a
N 2 1?.i.2.1 DIp,_,, n ( --I.do ,r,,. b.j.. entre TI.u.-ad. -o c.rin. --o I AMPLIACtin'; ALMENDARES1 le.h9n.ng, lumlaim. refra del Calelio Rci#r.jA2 A.nla- I "' 49 1 -1 1' lo $31 M: il.finraI. S-. ill "
14-944 Artlitobifircularm, Municipal do Ls -H,,,m- MOS "AN- BE. -X1SQP'Ot'A T I- __ Vndo rsism. cribFirilltic.. r.f-d. d, Co., VT I M-4512. M-605n A lodes ho- __ - Colon. M_15 7, I-'1r.d.2,,;A;h'4"" .1 l. -- ; 9 4 A, I.i .: I K"I !1 Q'2'; C;e; I,-- w A

.14. C-A.So niOg. %,.-6-.; 1. ,,It, ,it I I, ,,Fr oN. I' .. ,
ircdc,. ties ru.cf.l, rlh.flol. for. trifente. Infirouto hi-5 36 CaYadc, H-7.750-49-26 j -tit n "'I 'A', ricsr.p.da. CAN, D,,z 1-51. I., ..II.. ,,Fred.-, 2 .ArI. pru 1. --- j;f!!,AR REPI,1110 %"FRRA ,,,,
"'.1" __ __ ... I I; "' "" .1
F C-l""It": lure u _2g. I I do. Iuf7'fl73.1-48"2- A-.'tI I Bodo" -48-2l.. il ,. ",.I""; H-2146-51-21
'I' '
H-94.12-115-13 i I C-34-:1-31 brdlantes, plata, cristales, por- Iron. sr. lerrxza, VFND rI I CAISATeArce-. Fresce, I,., lei. dr-. A h- 'nefantrio rctripr- 9 l6x4n. $30off F,q ?,?n ,4n on, 13 66 So
RECE rWOFrR ouly To is). nii t 4, I,. ." l". H-97DO .r.o, En',- $1.1 ,8. p, .
,iIiprle. xerin' y Itdor en No
ruclIESPAROL. 17 .1 It2 y 'F o fabric;u1s, dardin, Por"E k moles h nnino
It --Q,-- A-8232: COMPRA 11-191 OCA, F.-VALIA PLAZA JI
prrio av o: r-453.1 I r(-- I ti bedades". Prendas oro, ,. FnI Is
_I -- '
t4y, Itlisna referencin: F-44AS IPIq le'Al. I do P. del all: M.rt,. Y IlIc'... I., 1 9 dor. tree halutsciones, bafin Y Ma
.r ,,OF.RVCF CHOFRR SFRIO T Cl'NI- CelanaS, mi-IFiecris, vajillas, aba- ;'* :1 ,; pel of j 2.S.AA.50, $41) r. ,-,,_ HIIII'do. F-827S. i 52 BOVEDAS Y PANTEONES
x1T'nrts* I oirnfirtAn Veiled.. . .- XrbrA CUADMA meruill-1-- (,,,- (.,,.,,, Club F.ImIlls

b6c.. gur", "r ," 1 fijii. nanebo gw- it Ert-d.. $120. pi,-, sjjian. L- I VI
lot ri.bl via. -b, -- .17
rondo Par- f.pall"
- -L _- ---- - - ___ ___ r -I'm _, I r I,~.- 461 1213 -,tro, ni'c'-.,_- I dr- Ayesleirtin -Ile I.- Toea av j horm. H 169.1-40-2 .rl Bo'vedas y Panileones ,
,roclouni. en Oud.,t] DISPENSARIO 11IGIA a I.f.f.e. eff 1. ...Mo. I.- F -, 40 ,Fire Vi- ) To ... If I ", .. nutoz'n. Nhrl.-Rdm, I I .--
" "' '-n ( Lianna, -' Via% A'S -cl.. H _s.s- I; : 11-8792-411-21. ... h, 110S VIAIS
' '. f-entp 411.11, rondo .;r,(l ,arel, Wla].
..... r m on turot.s. ,,,,,;;,rinmrIAs. Tralo-- -, nicos niicar, piAnos, lAmpai - ___ __ I -APIIIII 1,.,, .h. ,,for- I S, -,d, ,1 ,,,,, ..% 17 dl NI.n-n:
Xn IfI74 d,'97 .,n ,2 y 2 4: 3n. CAndirici I .,. ."'-st. "'t 1. Ffm-k. Efirrui, ,, crystal Iftimbras, rn quinas ___ I floors, In .1de r I ,,,,, LISTOS PARA ENTERRAU,
n., I R -9xN7-12,5-'_,'3. P pjlora; Fireche, urct,.I. P,.,II,-,. a VENDO CASA Pr.rT,,IArJo (*-.1ofir, do I 1 1 ,,, AIIIIIIII, -1 I'll I~ 1.01iin. c.- I
, rerril coser, escribir, surnar. Cajas. Ficout Urueiact.it Vil1-11I.I.F.19"' MENDEZ PERATE I -- III -1-1', _. .- 11-T,7!17-4 -21 "I" Tiers -111.i ____ AT _7- A,,_ 11, 'L. Tell.. q, 47 AL CONTADO Y A PLAZOS
COMPEW NTE C H 0 F E R, 1 I '-'ricuX "or M-."iu"""'n', uf 't- 7 a. ,, .IQ ... 1. Ampliarl'o Ile Is QUI I
p. .. A-1147. Archi%,os. Ropa: A-82.3-9. aid.. --. at. 'c.vnmr. Tie., 1. a. CERRO, VACIA, VE."O CASA NONO- _:_111 a.1i-,,_II -- .Tenemos una gran colecci6n
b1pinen, 20 af 09 txperiencia a 3 1-67311-3 11 %,-- o)egindo) )u- ... bad. -'It"I" I'lel.nn. n o'
,?, Ciudad v cirreteras. Refe- -- __ C-720-17 agosto 15 2. planumI. unm void.derm sanrm d"- (Corredor C pj,,,,. ,,it vrn1rW,. port-I -I.. An. ,rar-1 ooi-i, I --Z, Sr "", de 109 mejorps lugares del Cerpnclas: W 9 0 8 31 A) va rez F.r,.,6.* u.,I" ...... ,cle1c.. I I.,hIll. "I i y guoy. Sitriguilly 579 JIll. N,,f,,, __ __ ___ __ __ __ An I.dic. .1, callift'l'.v IA-lil- ", "" 27 N9 753, Vedado: F-5141 ,,,.,I.,. b.An Ill"'AAlin 'cmP[ct'- d. fit S2.W. r,,,, ,s 01.,- A. F, menterio de Col6n,, s6lidamen., i DR. ALBERTO VENERO -- "'r"" R I_ ""' '""'"' ,, " : .rOdn'. ,ci,. Part.. TWO, sio.fion. Due- I V,,,,,* ll,,,,,, ,, T,1,1,,,, X 1111, 1,
It Ita't.'rol P'..flu'r... ,,, : A-9311: compro - H-3205-1299-48 31 it- Habana, $36,000. Renta $300-00 6o Cogr. 2.013.. 1-7753, 11-9049-0-211 'I"'- P. M H 64:1-42 3. 1 '.tp construidos y a precious sin
Liumbet. p.lenei., fiSidif --I. -f--d.- By. VANDEN Pit, VA. Mori.1111co, citarbri. nueo.' .1 plant&&, 0 .o 2 .SOLARES J1,020 VARAN). ctimpetencia. Walos, 11amanPOR -11111RAIRCAR. ICASA M N I v E I tn N ,,,, G-,,ah--. ps,
H-9581-125- d, .ch. '.. di, 17'"_* pan. .)lot pt-I.. pfir .u. Quichl.. 11- %- moderns. una cuadra d, P. Auarlamrtas. Ind, frenle. dr, &aim. I CERRO, VIACf.k. VENTIO P= -2242, Infanta. 1,056.
__ 1- - j In,, 12% v. T e 2327 S- ,.. --.t- .p.rc, plan d svI .
I ., .r:,L,,,""_I_ [an.-. -. .a- In. -h t.clhn Off. ,dfirl. do Iuj.. iflure litic. ..ib.11;k d, 1-Filt,1111. ,,%,%, If.: I ,r7!,, ,fr'" , , , ", ....... IT,_ a : do aI
.127 OPERARIOS-APRENDICES LAaro 698. C-1122-3 ,,f:r, :" 1, -.. ,c,.r y crb, caj am '. u .1e.. E;,mlc. Informer, c. Crew. I ; ,,, ut.l- I ,r"A -falt'da,
I.-, ecn'ol't Pat'. "I R- l. Ind. .1 tit. T,.,o I -11. A-'oito RaQh. a.,O,.,. 2 Plants. jr. -ir. b.An P-11F, 13.100 T .x- C-71q-52 agosto 15If ... 1-7753. In .-too 1:,,, telet.no I ,,di .. r- ,il Fal
- I Q- ",,If,, A,1,11,: A-1311, dofi.. H-249-411 1 %c 0 IIIIII.: 3 h.bIt.,I...,. 2 h.A-, S...Jl
_ ___ _-11d.111 19 Sti vara. ill, %'-19 048 L49-311 'I ". "n. "'.6 I 1,aua (*.In no"o 'if I
__ __ Sk!lo --. do 2 h.bilactor...
nFBF(E g rARPINTrRO FINO C-50-17-30 ,, Tl 2 relfs __ ___ i
_ Iu I Sir. VENIall. CAAA 35,50. SALA, (OME- Preclo: S3.1.000 Otto. S4.1,1100. __ $ I r,,nfadn' %' I I 'A, iiico- Ild arie 5; r 53 AUTOMOVILES Y ACC5.
FS; ARCE I ,,- 1 -w- .--.. It "is '18
_ I Y, 1610
'o hilidmd y ,on.cimunin, ro, ,.,. DR. .6., -,1-, I T 11.11)(I Editi". o"".. 2 Plants.. 1 5,5'.10.00 in., "'Id.l. COld"'. nali'llp .\
, 1 ,1, t,.b.ins p.r '" dantritaluadirCuirts si ent ',' -, e, 2.hshf-,.nc,.yP5.xparImmrn Vend. ,are on IT- in Rt" R", __ ___ J-91 10 19 21 ATr'NCIOW SE VENDF UN OMP1177, ', -Hj'l9to4 A-f 27 2"'I': I ,,, A-6677 compro piano I L .;r.,l ,y ,, rtru I Vlho! 1 ."21.8 t- 1 h-b" c,6.. Mende at.: F-.5141. .opma, Ip rfte On oninhu- nuc'05
_ no _;,. I. Ft ra I I ru. inelalirn On pprtertn estado,
T-trrnnI s-,mI-. InnPolorlit. ..-n. ,I d ,e H-82-1 I I~~ F-(1-111. on' 1-1 -1111 'Ics In so FINCAS RUSTtCAS' ,a ar servi in On 00d-. II ....... c.-I,.-., t,.,d,, mi, .... I Nitiebles Corrientes y Fincis EN*o0 HERTVIOSO rillyflif-lo TIT %I'%R. Ijahana IQmm Mr-.: RO-7020. )J-MI-49 __ R. 062 hora 9 a. Fri.
--I. c,-iI.-.n pero,. S.. N- ,.,.da- 347500. Renta S420.00 ___ __ (ICA 10N! MOTivin vikill, ","Qn",r'.RA,*. I I yd.3prn -ADM
Tk?(.IrRAFA .IWF('ANO(;RkFA JOVEV ,::12 ,Iq,,:,,. S.n hjtuI. Do 4 1. 1, xIqun.. -,.. ,-,,Ibi,. calls loirntos. esilifin !A1,00 Dn.,tFk,11"..1,"nIn 1 -.-. 'A w;imn. Edil.c.. -11.. .a- 828 0011 I* ,.IwFuI;,.n-u,!.,hnQ ,. -711-53-31 JI.
0. T'I I ,, H
,sl d.A ..he .IK. 11191-. dlsl- I 1. 1,,de. C - Ill.; $10.00 T, el A-0'1 ; I" -jIII... p,,,c,]...- chief - I c".. cl c ot c. ;38,0( 4 "'"'r, ,,,, I ril, I ,I W .1', 'riffrid.. 1, --- __I i". Ittbtt, 114- ,f, 49-* 1. I ,, ,,, no, ... ignn, plania.. plIo. tir- Vrcio rrsuicnriA ,p.Tro IA, -_ :,,,., oficir. ct -s. d,.j;fon,-l- j C 1-4.3-S '-'r- 0, j, ,,. NtC.c.. i.pd.. Ju.ITIf __ -- -- IT- %of fit- :, .l. n n Inf.'ro. M."I.:
-4 1 I ". In q'i' "t"t. C-:- -I"- .,,,. I ,,,,h,, ,,,. md-lral. Ono. q.ic. F,,11,, Ind. ,uarrin. m- __7. 1-g.df.. I-. -ellfo-. ,,, ra-tc- S- Radio Autininl6vil PHILIPS
H-0 _129-23. ___ GANGAt CATIAN 4 At 09. aft I I r-1. S5100,11. carim.. cod-ii, 5 in,, hl)-. .men If, Is, V R- ,R,,FIF. ,,part. .L- I
. __ - __ __ __ TrI3 I I I~. --cs. ,ell., I, ,, -nF.IIu-.. rll.,to. Ila I., local M-8722-48-2l.' I Old., -", I, Islas. m-d-1-- 195-1 P'AInviter w: it ENA IFTnA I $,d OnSIP 00 P- RO-7020. _ - C- fince "L. C-rl,,d --d- fn Roland. V.QR. a -ri., S.
E5t7joVEj rn frif;,ficlar 9.0 1,10poirra FIN' con ...... I y 11 apriameniol: F-5141. 11-745.511 1,111o
, .,Csfi rocirriertm% Flo Inglo,. Dr. ALEJANDRO MUXO I'""- "" 17,id. n'.1 pri",- a., ME VVNDIF CNA VAIIA POR TERMINAN I _31 -rwitl jr .tl- A-0141 E1601tco" tn'
,- "Inde";1" no. -r-.-I.,o I -8733 i I' Me S-M" ;;106f ,-- 1 ,,,,, II,,,OrIZrN _ a 'dit"" TOA- 1 I Compro pianos A parto Blast "' 11ahana, S125,000. Renta $1.020 T I ,,,,,,.rm.. On I ;
A I -11.9-23 F-- y ,."I'llf': j,"E., I 1 n7 fi- I A. TI Mill If 5593.
-- mIll. Irr"'Fle' "I ., ,, ,,a VIAS URINARIAS 1-4 67OH41 11-1 Agn't. T-I I, --. I plaou.,. ,.b,,.d. .. h- pa,- ""' 11 T-Ir, ""I .1. FINCA LOURDES C_14a-n-lo. At-sa
I H 9.3RO .. TRASTORNOS SEXUALES M, ,bill - __ ___ ., n. I A H-S a 411_". ,',I'll I ,.ncri- -i.. Pic~ suelf.l. C !A IIDICFIDO21"71, --". "nuctu's h.'rouffori. ,I- I LA mejnr finca, de-de 4,000 ------ .
.v oFXACX TAQITIMWAFA Trivc."I'o- F'p-j.911. tie 1. 'Qui.l. Co-d- -'i'''nii. ,."", "I"'vc..'ll"'. ,1,IO,-- 7, ?- ,!' "7, ,-. A-, ,on,, I, attamenlot --
"IfA ,n osr-ol U-4308. Ellelmo F, "a Ful d v .14 apm Ginri.-iQ.ri. I "'Id" 's" b, -,a. is I, ,.,, -ifi r,.mF,].r, h-1 li- " ,,,, rncc t 11.17, tPle- ALOUILAMOS AUTOS ,
li-95T.,-129-21 C% elrn#zr' ol ,,: "., ,,1.,,df,.,Q -- I '"";P17t. I 1,11l. o" "A
e_ D-QuIIfb1I6- Plfionll I Gicia: A-873:1 .1.1111. I_ j 11 in or 2 IT bi orioles $7, v2, frutales, Pqua I

- ii _R.12, 17 _,2 ... 1; 1, ,., n,,,nl. ,,c,,l Haiti It Alai I..... AlOn-11- Nlifil-I -'IAI-XILIAR Orl- t 'o"'al" I.Mb.s sex-i. tr-lorr.. KI., 1 "", rh irhi- di-r., ,I. is I ,_', ,: 0. re.l. $875.00. H.Wod--, cam .1 front, 5 -P-rts- fono, calls asfakpdas, 4 kilo- I
.4 01FICA Day 0 criniplejos de 1-1 o 1I M006 \.rcff d1r-(i v " 'i'' _, If -no, CHEVROLET M
,in,. rfrAcese jol-en bla- l. tqjR,,ifo i dolare, gen'lalls, I", .j-,.,j,, ,,,,]II I., S;II xiip \11 19,nilif e(c,11%n ,,In it ... qI,, vendet. iiienin.. ron, huenA rafulcsf-iin
'cloci i-lo. jfUjlkI C.nl.b61ItId- i 1.1,1 ,M. Con ...... d, 4 I I *-.- 9.10.11M, For. ,ad 454. T,1f A.41114. 1.6r,11- metros de la rurva de Canfla, P- -,Qj., (A -,.,m, nor dial. ifT 7 0 (:'sit mar Crr- "" "" """ "'11"""" "' --'
I'mm.': U11-97" -7 07 alp 251. in. 7 :, 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA I I if n,, %N --.2 .1. ., Ii 7, ;, _'SWoll FAiricin -,,-.. 3 pi.n1m.. """" If "' C.1'ad. 19 Vd.d,
li-9962-129-21 I 111-- A-0610- 30 ,, : o 11 "'.11 I "I .. -, .-1.mrI.-, rranas, Artovn Arenas 191e- T "22 I c -.108 -1.1-5 Allto
If 11,11K f".."Isl 111.11 of, 2 ,,,,, a SAN FRANCISCO, $4,800 sia dentrin dr )a Finca, nusa do- 1, T __ Tlrl" IF.L,,411, ,,rll
Cf;_MrFTrNTv CONTADOR T COHRYA- 1 DR. ARMANDO CABRE11 X 1J.11%fil-49-21 (III, 11, 2 -h ta, olcs.. 01ro nut% o $65.000 1 ."I'- "I", IQ fl, n1luill, 150 I~ ; If:
__ __ S I (I l1iiI., I ,er
"It"'al es-iiQ1 e "I'll" I'll, ----; i-,--,,, ,,Ool.v. 1_1 1 COMPRO PFANOS -- -- ----- Cro 1111, ,"Teoi'' I 559 I,,,,, $,4(1n0 F-9141 I'll. 11111t. ".." ,oll.all $I() "I'l rutga i minimal 12 :,O a. m. Telviono ;:'11-911" ,,, "" n' TlAform
'cril'imi'lt., .cncalcs .f_ '.. ,,, :',,, r,- r,,,,I,, o- I ,-I ", I, , i f .... I,, -( hl, I. It floif ,. I, I", LIAmar: 110-F702 11 ,,,, r. .4 4914, A-99-50- 1!)o 1 _)0-2-2
' _- "' """"'"""' I Ln C n 391" I.ho
ri mP 0-2.,110, I ,m _,_,,;,,, I_, ln.,II.A., v III .' DO, AGUILA ,,:nlQ, AmIMAd 4.,l T, I ______ H S.'ag-'s3_1
1-1-91161-1 9 - I to,. S- MuI ,,I 426, Tell( .... l W1-1-P It D""'.7 I V,, - CA NA 1) EROS -I-
-- ---- -- LLAME AL U-21530 ,,T,,,_- rol 12 h.hI--o--, ,, I'll $I85,000, Renta $655 % FNfVY U rnfuni7ti
jiii:?I ATIQ ORITA. 71-A"'A' nt'r."" -1 , I fr INGLIK srANr,-clr,. rOf-cuc-. I-nIi9-f1 I __ $5,500 DUESIDS FINCAS _,, ,;,m, l9so. on perfer'44
y "LA PREDILECTA' !,.,I ("-.,,nr.11'.., d;o Tc lf lrn P'"P" I ~ 1 """' """" a pilots .'I. ... CIA "I fr 1'. I "' I 11%, -_: ,,- ,.,11,,n1 .4'..o I',_, N,! 11111111- 1.11, C A d', , I A .11, I T, F, -, o, sc n I i ,, 1, ,,, If , r, ,, C.0- 'IF r I '1- A-2MS. 1x('n1!6n
,.,r.,A,,.f. Injifirl, .,P.flll Y C-' DR. MESA RAMOS A H. 1. A -9226 -" I .- "I o I o -,_,rjr-ro raK_ dcl F7, ,l R!I7 1.1.17 H 7376-U-22
Had. ,olicits, emplo: Un-97n2 I I P-1. "W- -- -. F-1,p., I --
- 'I". Ir 1.d.d R.pIr'll- 1 11111-1- T"I'do Ta' .i 7 .n "'.Flit. .. r., 1,, .;aI;i. ,,l,,,,dn,. I 1. f:I a I In I_ paIn (
M _IiA sn-I 2it_', "_X- v I ... r- T-Iarnuol. Pc,&,, 1-1 -4. P.lq.:,Fl .,n,, IrI,,nc-,Io ,.I %I 1, % r 5 'To 1-"'ro,.k*cd-I itififfllit 2 nl.. "'. rl I" I'lle' "I It-a in R-sol Tncml, --, r vr.1.,nEFjII %, TTLAII..rlf, ', ,! 11 1 OLQU r I
.I. .,an 1, tN no (,,L::A FN, 1 A T-AVIV 3 Orin I "'a *Irl V """", "'I
,i 11 '. ,

. - __ ___ ___ I 1-1. I d ri.. Pcoll- 1 is -1 13.1010: -I.. corlcl., 4 A A I ,Io? S, -1-9.11 -'- r ,I n-- '_I, ,n,.I'Ll,
nvNIEC qT ]VIA AN GRAVA. CONOCI- P """ """" 1. L 2530. .. 249-21-3 AS : I, n ", ., r' V ,,, ,.,I.n H;f 4. I I" -cI.;tTi
mlentr efe Toncriii(rts. cIl irl4ante do ]a a,- An-- I 1,12,-- TIct. Ai-,41- ,'s':' I'nr' ';, H, "- it".
........ p ........ !' "' Z A.' Illio "" 1, 2 ",h ,,, ,,;:, p ,,,, Garcia y Cis Arx, It "to, _.. 1 ) ,771 -1.6, hod"
I h "', I IQ Ed, f 1 2,50-2 fr
Sta-urlitt le Cnmrrr I 1. IQ folmr- X-1729. I T-rn, y --11- __ ___= I ,in x,.n p-,., A, d. b .. is ... 11 ". "I In N1-1 I I ,'o n 4 ESQUINA $7,000 .9 I 37'"'-21. r
r, th .., H-9361-I'll 2.1 h.d. H 7,797.3-15 All, n 1 A 927A ,,, 1,o-- ,,". -Q-a. 4 1,1::IjI ,'1_1'1 I err. lof.nla. ,,,I, 250 Is Nitiff"I. jqr PrFj1,'f A of I A CATIAILF __ I __ .11 -,--1 I 1.1 I I~ -dIdl. if,., huena fth,,--r. I rN_ I,. rIri_.,,,. I .. I I son ,"IFIN Trial) a CIL Aio3 6q:
- ___ - __ f
TIE OFRECE JOVEN P AROsT, 3 --ho, 1,4l.d- refi.le f-1141 i 0"'o __ "'n ff
SANTA IRENE 169 ,,, ,.Alql,,,* moment 1,1n.non. ,- T1 .6.11-1.
.- ___ Tell, A ,,,I,, ; k0l"t'n"'1 1 r,,"I", o ( .11,111, I ""' r f', r I I ,'I -111 fih-111 li.1111 'Ii"n. T'mo..r .f--. I~ t-111 Q _DRA UIS BERMUDEZ f MUEBLES Y PRENDAS S."o. -- ""'o ",cs," 'o I ., I o I ", n"' I'f"
c. p-jnci. par. .Icndr Itcf ,,, 80 ,1,,,Id 1,11, -III,,. -P11, 1 ,_, ; 1,,,,: ,-:,n ,i. 1 ,, P-Is -'. ,,, A NIA"'. -2?ql.
of 42 I Lr cr, T s lf; '10,, f"- F '- H-9.173-53-2p
'A sign "'Ier ncg,.fi.. 1A..., X0 1176 r, do, PI-I- I~~ -s, -I, I late, "A., ,it lio, l"I I o 0, , ,-I
Clinico Sex6logo: F-52515 1 $85,000,- Renta $6 PARA FABRICAR $5,000 VENDO I CAMIONCITO SEDAN
'-Iqul" h.r.. GRAN TALLER D 1: Y TN_ i III~'.. hall, -wn 6, ,,, Ado 11, ,is 5' ': "I ... ,,,',,K"i:", ,,,
li-9613.129_2., D,;Tg,,-I,,o I,;ii-,Ft. d, 11.:'od"' N", -M- caign de forts p,,., rdpIF1, ,"'Il FeIll; 16, 1 1, 11 --, ( _jIA .IpstlI Alai i,,. -., ri F wl xnF -hAII,
_ 1 Wrl": Pat.,, 11. - III, jjj-,, 1,41 T,,,,I,,n ;-is Iahn- .
% OFRFT v jnVv M, F, C 1, INO G ITT 1, V 6 no, --Ies. ,nc!l,, 1,1,
_ __ - I ,,_ do -,gl- Tfr., 11,3221 G a. nn" lrIc- 9 CASAS, VEDADO I ,,,, h-na nodid. a,,
to ,ol"', ,., 1_11 1'.,f.bl- H-3577, 42 21 me A-P?26. ", ,,A I..' "
oc". I ,,,,,a, AmIttd 454 Tolf. -i, "' F, 1. 1. IT 71119 --n 74 ,;,-,,I- "I I -- I Is X"', ",
.1 in,, --- ;i,1-rn, nTb"s,,,,,- I ... firc,"', "I"'I'dId. d- ___ ru",I,Q d, c'.4 1 1, i 1,11", !,I,,. -1- 11,11, I. .... \ "" is' 'f i-l- T, I
"'., ...... ]' ,; ""l,
11, ef to .d. I_ I I'll 1111HANA. I I APAILFRIAR TOD %.9 ;' ,, t , o, k 1 211. -- Rdrlrlll I'-' I19 iI1'- t"I"""'t' "'r- : ,, _. gjQ,-,j,., -cd.. h-,,,-,- .11 IIIII111 ,nefifft., rN1 .UFRIFAR. Vf',110 TANtARI%1)0 I n'q FON IQ I, I A -it 2 0- I 11 1"; "'Ipl," I'll'- -11 I M:17(11' 11 ,.,;-,,,. .
I'll 'n II If ... crI ,." I_ ,, ,,:" ,,, I 'I',',', a',, i ,,' ""n''".
.ru, norimillt I 11, 111RIc" 1 f.lhl.- 9. 'sl r .... H-, S, K.I.Milt. .I fr. Rf.-. Hot I~,, ,,, ,,,,,, ,_ ,l .6n,. ,l,,l. I.I. I, CAMPANARIO 59,300 ,,',,'n I --'I ,. F, It_ sh.i-. Li- r 1 """' SvA- dosefins B-3275 It'. P.I.o , b, ga,,Xs .141',',,," -% -, .01 111-5. IF- VEIqDO HT'LLMAIrl ING'LES COYIn If 'in F. n I .h. c. ,H , o t, F'1-, -I. S:,f (lin."F,"c\ ,,;, f A- Ile purlt. d- ,',"a I I ;a "no
,,,, .,,I, andfliz-z, X-Fl2fl (- crf.d,- do la P,,, -" ]AI..,,- , b111 E-799-42-23 if 'C"', ,,, -,,- I I __H_ r:',""-',\, ,,,,,, ,,I .0
' "I .", Kim. -: I, I T'j,"Fr"n
7q Pllf)?-129-2.1 "-- d' F' - is ,;":. p,".,r ,i ,. n ,, (If,. $41 006. 2 ifl.li., In 11. ,, -Hl .1 1, bafin , nc lA Ik 1- ,1. II.,- fonHo I"'o, -4 nn( Q I I I r,"'n -i
I'll :"\ Illla R !,fr I "Ir. .,is ,,,at .". 111, 111KNIZ11. sp.1I.r-I.I lcl.r-c, A 912A ,,, -1 ,Ill, 17 ,,ad. llsw.,. .. I ,ci, I d. rc I na If 6. -- A~. 7-1 A-7015, G 1-11 --11". F:",,q,,,, VmvrI-1,1,, 'In
___ is 9 a It , I H S'llf-'n
019TADOA 20 enir. 9 I% vId.,I. Tcl.,;,,,n P !., ,,,, ,.,,,,I,.l rflml Ind. '14- : H..56n, IF 21 ,..
, ,I 1-h- 1InI1-. ,,;, ,-g. t5l. Telf. A 4914. L61 I IN Q1 IT % 8 "T ex I v 1 I it I Ij -, 1 ;,-, ..""9_1 Jij -1 - 1W9n49_i9 ?I I E BHT n _or,57 .#.r,,.-"-,. _- .("in. rr' IRI- I .1 'i, -hl., n-ll.d.. Im--5; '. j 311 VIFNDIF FA % FN lI!.hfM1:XAL1- I 0 0-- -r" r". I .
rn I ___ ___ __ I I 1,1-11- 1"fi.r.: F-5141
FIrItfill, -rrihmn W Dolfin MI ric"
_ __ ___ ,,. -did ,o ,-le,, ,,,I,,, A~~ OL Sri. IFIFINT17R.A.
10 N, 1. 2s, Arto n ,';','., ,,,F,', "Y".".",',',',.C "D,.,n"" ,,,,Il,,.. 4, 1-11'.. ,in, b.flol. -- ,o. I', S. 'fin I. _., I.
2. ..q "In, N I CONSULTORIO DR. LYON 2 ,. _.. -d,

I N_ 'A', -, 13-6, Vr'Al ... ,f-.Io. r, ,, 1, 1.1 '.
797 12.4 1 f2'i A,-I. .,,a,,. ., -- r-o n.- I h,- ,, :115.000 V1.1.1t. __",-1_ ",
rl- __ - __ 11 4 ,.r,r In, Irlplrior ",,,,. 1,,. A. 1.1111 1 14-3980-1 Chalet. Kohlv. S 49 SOLARES "r' ""':; "- ,I ",- \ , I o n L'.' n
., I I 11 1. 1,, H1_ -_ -_ __ i W- ll d- Al- ,i-c, -il, I- 'Zo ; 14 N "n. "o, ,,, (,.I,.,i, REs I hl, I IM-9929, H _129-1 5o l 1"'. y 1,
on .'I 4 ; ""' "' LA - ___ __ ___ _. ,, 10 111. T NI jlj:-' _, ;. ,
-rlo, - op--n, A .hF. P,.r- ""'n 'o F "" PLAYA MARBE INM .. I IF -4 H-- -49 M "" """ NTAS DE RECREO.
, ____ _____ -, Ill ",","'" n .!I, IT" "n,
,,,, ,r.,,-,-, -_. I o - n I "I., d, 17 29 ,.,.I ,d ol "., ,l, 1. QUI Arro\o -19
I i-t- d, 2 4. f--- -11 I ?o I %'FKnO rA.9A 14ADFRA Trf R0 r, ca '-Re-urreccion", .
PINTO A PISTOLA ", -C %R ; %,I, ;-- "'"' """ I- I~ . r.rrn --Irl, del m,,. 17 1,,, ( I, QANGA. PLYMOUT14 .51
1, ,;,,,r ,,,,OIT),.r-,t,, Ir .1 ill.- G,,,o,. VIA.. do I or TIf, W-411 F, ,- n -- ,',illr P.-IT-.,1l7- I ... ,-. 2 --I- h lo I 1, .". :o, 4 -h--- 1)_I. 'n.6c, ,",
P. -1,fdo dc filil'i- -- r-h-;, 1, T.,- h,,c,,l vIrli".
cr ., Id, a.. M-411119. A I? H A Acir, to I., I tc" l'.r' "'t.f... rn-h. .6''. no At CRIle Snj. Cntl IRS M2
It :,, Ai I ,,, --s1I,,, ,,-. ,,to, -o Ill t-,rf, ,I -in ,- 1111 :;" in -- I'lo",- -enR- ,,,, -,- e-. --, -,,durm --1. ll
IF, 129 71 ,; F R %, I O.% n A, -f F .'.L, LE q "- '.. d I ,.m, ,,I ,r, c im ,, i d rn, c 0 1 -: ,,, 4ftr, F. l , I o 1, b, ,,, .;,,, s \ ., F 1 4 1. ; ofpt,- P,,c,. unw.. 112.00s 4 Hades de pa,,n venIT -a' %. F r It M 0, -11 FO-4743. H- 601-49-24 vores fact I ,r I~%. -n- ,r,,f,. .Iq ,, T-1,
. __ ---------- To .1 r" _, I 11 P -1 rc, it, W "I, ,,, 11 I., __ A.
iNGLISH STENOGRAPHER o lficrinen- rr--IFII I I ;? ; __ __ -q- __ A. T demor; ins pocos lotes que r1pe- ,-- 1-, F',,,,l iIi On R-SS41
", "', 'll"O" I f 'I f7-:i:?2-42-5 All. prl, Rp- P-M-- Nilhl, F, N. DEL CAMPO. S2.1,000 j ii-Emw soi ,kj. 3dj E3 Itlip 14.111A..-I-71
; ,,,I,; I, ---- I III~, B., L. C-- Lt.,.. 17,-11 1. 1,
long experience as secreta- 'I' ';' "-',',,, ,, ,, ,.,,,"I ___ __ ____ - -I 1-dotri.I_' -- rvplr- 0
,1,F,,s 0 NItIn F ji -,; 74 N' ,,,,I-',,,, ,.b,-,on, ,.,,1-6,. in '" dan: rnn carretera, Ju7 V AQ11a I
__ 9,94-4 --nI--. I .1-.- 1-1, r. pof 1, ,.I, I I ;I 111 ,.,.;, F, ,oll pnrl- ,W r,,,. -bo- ALQUILER DE AUTOS
T-y npeak spanish fluent-ty. 'I"n 161, 1A.b.n.., SRA, AMA BE CASA N-- -___ F,.p-hF. rcrbllQl, hall. .1 habit, : .. I'~ I I d, I -- '- l I .... en loda )a fillCa. ITILICha ,it
Fl-9901. I ,; .. ,6 l 22 OPORTLTNIDAD VNIC X ,,:",,r. I~ ,orr1,,,-rFI. F11 i 41 ;--Iin, vor -f-i mit"n .C'n';
_ __ I I -i-- 13"sto r, .1 111,ll.lh 6n, Fr-drT. In"I's r A' 11 ''I 'I Irlia. T;;mbien rins cpsm; fabl-1- I _" I., __ d I p,,,r I a de' n ,,, Aji. x n.nnn rfrrr, n lo.nnn f,, I.,
IT-9414-12.9-23 1,Aqupanjn.q esmaltRmor; a I, r,1'1""1,1,r,,, A. PelI-rn. A~ F, r -,-- - I __ P-- -p-ril p
"I A h.h1I.1Icl_. ratios. nue vendenins a 1, zor; ,,, -,
i DR. RAUL AYNAT SAN 3171,10. MARTAN.10 P _, -- CA111 1,1 rlm,,73M.775
Wdl_ .I "I'-,", .1 ,; ,, G"'I., PISInja Indp (')A.1;P de MUCWPS ,I ,,. 15.', A-15 I. 71n -1, 11 F I 7 rr,,,' -f- I~ 1 \A-- Irl- ,c ... in 5ni s9no I" lnformps Lnip N I de Is ',,Is-. ,fall Tfl.f no F SUNS .
I Irj- tcn11.. 01 1,-, 11f,11 ,, ,,o,,,-rj,,,-I .,b.l,. fr,,,,I,,
131 OFERTAS VARIAS Penwill... _, "",:';j' Tai-,17.aron.s. hmniz;tmos imlla- I
'' n - I ,a -,I l ,, -'s --11-, n I_ 8 3 al I -53 I IT Ar
,lcr,., Rn t, .h''r,1-11 % 'I, "" Ilia 1, Banco Canadii, Apillqr y
ME OTBAC. 1,14 'IlRifirole"I" 115cfl.a, 'I F- -d- r, H- -Fo, 1,for-- ( '-, It:17..)0Q, Reditila "W 0.1110 1,4-i., Into,-. Nin-- SO ..... 1TnTr;NrTAN-UEN A.
.Iovy,j TIE jo A Qn.. I cinn ;I bla#tZa, chapa, etc. Ra __ -rlt 14:972,; -11. Obrapia. Der, tn. NQ 322. A-, I,1 t-5 lF lf%'D f NN
, _, I". F? -- -- 11., _", ri'l; t'. tpo
-1 o;tj AtIrille" llmllsli -' l 11 'I 1 N,,.,,lr rif (s-r., ,,r,'l -r- ,n, '_ 7 229 31 ;1
Tratra t"haj.r hAr n hoelpla. I let Fru c.newi- 1 6 (-,,,, ,i .i64 cemns trabsjn-, a dnrCiCIjj0 \ I 1, V, "". 11 .r-1-cr111- 1-1n. "I'l I-fl-4154-50-7 *,,Ngf).;1n ,,,,, A~ 1,
.,_, I as 6 ... a T,10fcnl M--,.ng I 1, _
R-9297-1.1l.?l A-4142 F-2114? 1-5 1,P on I I da ri 7 as. Trabajos gararill- it,11, -1.I,-,S460,9,FArf-. ,,-,cl. 10 AVENIDA DEL TITNEL
* __ I o ;r,,ir ,or'lillm-l' V-rll 1 1, 1149 A ,I. ,ol t,-1, I % FNI)n Final 51 Fill WTNDSOIt.n 170
V FN 1111-11 -,A I Dr. PED RO IUS OZ VALDES -LAW TON I., ,r! ,,,,, __ rl 71 1 -,,, L'A
"I"ItrCIFil in zados. Nn pedinin.; ade)awns n, ,.1.9.noi, ,, ,,_ ,,,.in no. .1 ril, rn!,,,,. A ,Q,, 'I. t;, lo-i, s' I, I'll, 7- -I I -' st ESTABLECIMIENTOS ,'_' ,, n ,,, I,, ,,no 'Ijif
Do lia'. fin I o I 7 l-- o' nc1,t.r-, r- .1 ho-- 'I I'. IF I. , Ill ",I 7 '. _, ,1, Nf,-- T,.,, I- I,) Nq k; y 1: .
. It q .ri.. PF!,diner, """' o "' --' n- -' "' FalcnrL W-0486. C-415-42-8Ac't ,-,-n -T'r. Ar,
7 511. ; Ill, IF,,.,,,,, jt;- -.. _ 'I --,- I .p. n- 3 mIrc,, AA111111 171- H-r- Nl,,,,o; Sn-702171 vv rjo rrl I cturfal-, 0 ('Fort ( I 10 -22
prActico con referenclas. Bn ,i rz ,,, I __ __ __ .. h 6 h ,;,,T HSo- 0- -I. -,I. -11% -,,,h. Tcllicro u, -77 -- ' H V)6.1_ 3
14:qI69-111-11. 1 __ ,,,,, _1 41. r
"":, s 'r r, -11. r F;,r,. 111-2- P __ I In r __ H -..-.l '? S, -Nfni I ,N mn-rnf-i(-TV.TA INAR
I., .. .I ,, ,I I : CASA RESTAURADORA "--6 ,"",:, ": SI-00 ,METRO iii-ENTIn rAftVICER1 A. rXIFICHIC10%. F% I 4 .,, ,,:
XNTAI IT .,nn. I- 1,1 ,,,,r,,, r-: 1 11 -- "
ITNIF I A GRADUA A I-T-Ir- e- r, 0.51F v ,rclr,, $Annn P ,, -1 r,, ,,,, ITlll,!n 7 6 f
. rlen 14 mf na profe.%16n. se ofrer, fis" $jnn. cq-,,in .in.,,. Hall I _64 1 1 A 2213 1 44n: H I _. -1 cloF tn In Crill1ji. p-- -p-I, Ff- -I.-AIf- vir.rlo- lo ,,,,, 1-111 cl 10"11 ,OrsIrt
%tender "If orrons 4. ITI& It 40, n.,h. r_;f,' , ,, ,"Jr. tie urb)- No %scrifque a r 'an I "' __ I 1, di,'- ,od- Mill_ I_ _'.
7. if $21FOOOF Renla $195 V,,, I. .
; S- .-; ,-r,. Ha, Ill,, d, I ___ I-nnn I'(o,".5 N, f-ftl 966 I'l-I'llo
Cimat 140. 25 Telifnno A5422). r --- P h.blenrcrile Icn$:. -jor -s G NG.4, TIE RnT. VACTA, VIEND I A ",,I rco.l y I IF,- I I g.tr --h fm"I"l ill, ' I ,-??I .To,, Ar,.,r,. H-7!A- ,1-21
- A 'I I 1 1 o 4_ _ --M.9471-131 73. DR. JESU'S ROSAL. I N 1" I." R ",:"hl_ "' "1-1 1-Ind ... 1,Ol. m nut. 1. I 1- irsg s. j 2 P1 fwt Independientes 11 01n H' 7 ,,, ,fnrrc- C.I..d., M-" ,. N, I 70310VILISTAS
n- RO-7 _'lud-bl"" -9-4 'I :,,d .
- I "" i" o"'. 1. dfr-rr. Tisrohmo R---I., ,o-1. ,.I,, ,nl,,d.,. 1 s I a IT __ I 0. 1, 1799 , I AL
I LOCARNT JOV1N TIT rk'A- meda6ps He IOR net \ ',)s, 11iin- .-r-N 'cl lcflmc, TV 14"'m li, haein. Ill ,l. .1 r;tf-o Irio,-, F" -- r1ri f-ampl. njen. mono) fr 1,,,, ,, ,,, I-.CfAr)n, SOF.AR ,%.. 7 50
AK-IQ I' .... n $71.2fif, K-A21 -9 I _i s Pl.n a,- lerr. '. J,, ,l,,cil I Csll, I., Torc, "", Crll, 1" I f Fr If % ir or FI Fjn & b, ,,, ,,,,,, ,,, -1-1 11 0 11. .
Do f pretollon,.. ps, r-jqu fr fr. C-. -42-1 .- .1; A- NAno r.
f-i.,A*1 X11c. Il.m., .4 .111.129. dulas. corazirIn. pkilm--T- ill- ________ .1 o"""'c"" "In"'IF hnr. rocl- S, ; ...... o fil"If I I -,R..Iq M d, fordo 1. 'W. ', ,1- T'(-,",ro X-I 'I '; "'t-', -;ih-':, Jr., (1K." 1, 1 ,I 11
.K-0425-1.11-7.1. h I .;19. coindicina wlrn;l. f 3 CASAS. Rentan $79: $4,700 f ,-r- p.,s,,, -- -rh- 0"' , 417, 1; ,,,,, -h;rra,. lof- C ,h- ,n H_2' -I 1-1 r, r I "ar I -q-r, c.1,
_ __ - __ I'. N I ercU n, Fill C.,,pl sinnon. felt, 1117. no Tfo-,l 1 7477 H-77.117-1.1-14 AE1111
critErwRE RCINFRXF IIIRAI TIC A I Con, a ;I ,Ida !"I poil ,; I" I ,,,,, Tlcfcll M-299A
SUjfj.q djari 5: 4 T. 1 ni., orar ( ,,,,, 1 P.."I" "don"'1-1'. 1. H.I;7 n 4q-?l RFF%T.o Nvrocin Pvqi 1-10 tit I I -1 I
I,.-. .Ficl.s -1-6, ill It ,as. an ,- If I -- ,% -o. I c __ r .I rAvr. A IrkD0 'HOTOCKLIETA NOIWI jp;qjtjrj 160. bI.InS, p!,Ir, %tll- Tapiceria d ecorac' ,' _,I.-,,l. rn,"Ho'. h.A r-- ,,,, 7'. -1" -fn' 3 h-hil.".. ",;TFI, VACIONAT.. A An MFTPOIr D17
On. pefferenrisl: A-431 M-51649-ill-il ITIRS V \'irtudrs. A-1:34" r'--.Q()P HaCrMns corlinn,;. fund;o; y 1" A 1l- a," I~ n l.no --. as-,, F-sl4t 1 IIn "'? ,,,, o2 -, ,- M.I-. r" 'I. 19 I I ,I
,,,,,, Dolzarin y Sent. CI., %",', o:,', ;f ,':f'1o. ', h o I III (11 11 I I H I 141 5 I,~ -I, -7.. ;I 1,6 :,,, I ,Il, ,I.,,d.r1,,, cq- D-A ,: X-1061. I,~ -.--,TRITen%* mrs. Limplamns. enjorAM0.; ,-in I ,;.,, 1nII1t11rrn ,I, -ol, -- F-Ih.' PASEO DE MARTI MUM. n Air 'I'll Ilia .
.'.'.' in". C-R-m_: -J 4 A-( -Tn c .1 H ai,,-, .1 9 71 Jos. Flo -,'% -"' I.
%I' OT'RTCA .s26.n()n, RvNrA $258.00 13797-49-11 ,,-a
rncIrr. .' r0r II1Pi;t1. y rppar tmns alffirrthras. Exhi- __ ,,, R." 1. ,end. S ." ," x -,-, 776_ 1_21
a"'Po' To A ,,,,,,I ', %I a, I,-;
con re.rtra dactil.l. I ,.be ro alcl.r to- 3 CASAS: $6,500 GANGA .. 'n"', .. .... ..... '. I a lo , 12 : 7.6
do ,1," tie -rc. hu- mo-jidfri ,' hicinn N* ventp de living-rooms. I ,""'ll'," I I__ ,, _cl. A .r.r,., '_n,," oc I A 'TO, I AREZ. in ,lo _1 I -11 LiAM C I nff%
_--- -i. ,, h.ol.A- 1.1.-., .1 L OCULIST M.; I I p -- _, ,_ ---I- I .1., .. ...-:- "_.__- I -- F, I. I ... ts!2"I" ". ,
Cla- -DIARIOD Ju Clasificadop ARo'(XM
.1ligina 34, Oficadop E LA MARINA. Martem, 21 de Do de 1953.
VENTS VENTS VENTS. VE NTAS VE N'T A S DUMO-HWOTECA. I PARA LAS D&MAS ENSERANZAS
ACADEMIES
NEVERAS'll REFRIGERADORES St RADIOS 7 APARATOS_ OFERTAS 70 INTERESPARA LAS DAMAS 77
S4 MAQUINARIAS 56 MUJEBLES Y PRENDAS. 41 DR ANIMALES 64
REIrAIGZAAMOIL "GROX. I DOT DiN -ER0 RAI ACADEMIA MEDINA
VrArDO GRUA p A w. MOTOR WAII- vrsDo juEGo DR LIVING FSTIIO'IN-. TzPFPO LECIIE UK CRIVA. VENDF A I] 1,1DAMMITS. 110 "'CORACION INTERIOR 69 MACEN
..be e.Prbin 40 ples %It.. on InAlluldfirm, eemdirl.' 1211. 1 -7 Ila. Inf.ria.. W-6264; H 456j-91-24. b6vedaR, panteone 81, vendis I. flindai Para mueble..,cdr in 'Ica. todo @I mile. Prepartitarill. Too
1'jii' PARA r t'R.FIFFtTA14:,'LMPLIFIC.4,no.ng it $,vo; air& rose WO ;na.. coquelas volulda.. Tr Palos jisran- ill Dicultdo. laiiicanctraillki' ingli*
keth., morilid- Inlortne lei Nt,. 33S. AS-0471. "' I n"evo, $2.10: OtTA ralk bld.v -ins qu graf
ir plurn culao do .1 4 Y-rda. H-7( -Mit renrif '. Los me Ores. E -X iizTxl a even. F .3121. Sr. P.6.. Pre( taZonables Liamar P lei. Ortografla prilictics. Tardsm 4
14 )21 6 1 1 N 11. 11-9031-N, n n Him *FRVG.R 41 fldrlfdpd. discos trinderrins. Ationr, ilio-1 Min; -Cx"I,-ntP "62-64-75. n- Lin.: M-3705. Relme 31 Apia. N a' I noch
ML-106C. V-0- e" Caimit. GuIly;ibal. .03TO alold H_ a. Curios elernentales varis Adultas.
Jlsm do Sores. FXDO [INA NEVERA RK )OR ranin dor E .70-26-ju.. individual. Ordemsda lattice.
__ -873 _342 ARI. ': b a I -,iO 11 !4 HURWj LIE DAMOS Al-ocilin
al ,,4. pl-l. mil. ellh en .,,y -- Call, R Culiirta, Bu 1P nAeAIIfpmA velild. d" +,II- DIVE x_" 77-4 Jul*
xz Tj SAILATA. WWA JUSELO DIA Y N01, rl L .1 1".. Apodaca 10&
-d:cion,-bTmmhIlIn it %,rndr tire I Rills 2 xpd, lkfRznrra a Harne R e 6-7. hiptileca, grande.,,y Chicai, dond, qo
'Ill .,.,I pite"O", in a ft. 1!14 1;1 PARA ECiW dAR PLAN VARONA
6- 1 I ell. .1 in necesjin n plerda flemp.. ar.MeIrr. y im expri. G r1,53
fienrleenaltim, en Valonrfil. spaili pro. El Mejor Soli-cania "Aspasia" midn, riecirirn. Indn TELEVISORES, Sio !-ca.(dn .1 Schor Alvmi cz M-!i
PI ell 1.1 y "20, V- H-Poilli-64- Is ..I.di d
nihO "c"'s'" "y III" Men,,..I,- 17". Arnialle, f-rIhd.n,. do 162 73 INTERES PARA E HOGAR en. "Ignsturaz de an me 0 in
... Ilia- M S i1fil Y c6modo. Un d.d., bill H-8333-Nn-22' paj ,,Lm Olimpir. Emerson. Dit-Wni V,,,. OBJET05 VARIOS __ __ 0 1 1 -1 __ Le I..,. l.cV.11C
r co un-roollno de -rtal lal-mc- P1. Dinero M-77 2 _.ie tanuss. Ginduaded
'ell- puede converfirlo sin a:iI*tl( a., Ferbi do 1. -Telell-f-ri C. -IGLESIAS Proilemore. = individual. Anas,
,A'Ldu*rn granularfA. cmlojj m piir, kPl rintrimir..., Ins -,ile. irnp-A6,1- 157 UTILES DE OFICINA nfxntm,, 01 A'- INA OF GAN RFAI 11057. Ill"Wo. I sr;lo.e mal minque -t"n liwcoftACION INTERIOR univoutsitairIcal. Alone.
Y Siia -1-1 1 -ioendin hoiclinn, &as mhIalaclhn.i-u fab'i,:Kl t.rrn. laqAmps y limfzli_ derails Padr6n, W ifte 52: U-SM. Haastr Ilindull. il 1 lllla a Edifielle I17"ciatre, 'Astra 1m, Illos, C-10311-II'll Julio 23
d, jib,.. hiuy bstrittPiind.. P il.n 'A,, Arm ... ne, dt, made, n.l.l.d. e. .11 e- A. Trela. Pja_)arR Palicand- ban..
pagar dr unn im. die% n801 -1 dischris !, m,;,Flit'; jvs b_- N,' ro-pri, C-147-59-1. "At -A La Si.... runrinst I Paquin. Vb a
P r "' --,,I.o sMACII[ANA. .3.06. 11101]1 A ji, 9 1 b- rntinas. sobtecarols.
T I I S :;N 4 'i, I~~ el r.rri Fij... "on". Ingtri m.grufle. Im B 5 :11.
-AA15. KATEMATICAS
12 y 14 -.1911-62-1 Agt. Iri SOlintir. Rut. 3-a Y 6 Pits" Para lamparas. pant-11-1.
n;ts, ader ,d ",,,b.n, lba ,- la &_, ,,- %n Underu'nrdi publada., $5.00 ENTRADA, $3.00 MEN:j POF in epquinst Martin r6rez. Matemlilcam, toxins, Ins cursom. ]Pill
ARROCEROS: CASIO m 'A! 1. i ro nn- 4.i ;CoJmAl! Carrel 101 esquipa III,: sales. Radios "Philips". 'it- vis-0 REPARAN iCIMIJ. -CJ-21 01cri.
APirl-1111-t- I-A palmer pl.o. Ertl. 'A LOS QFTE d- 12 N' Hll649_7.1--1461gI ql ulealca, Inaresm Universidad it lnstt*
in', fcnte .1 V.T.C. Ved.d. FO 153, ante* 7 Y-111,
ANGLE-DOZER TD-18 ,,,,,nt, I h.rr.j,. Par oil' I fir.,i Rallis, H-1111102,57-2.1 iAir, s T-Irnn, on xisleft, a in I Amignaturax do Bachilleralp. Acadjo
timos models holandeses jJp. funidir en pinma lodam stil, roleRic.. calle H N.
So ends pellectlis rnndiciones meram urbles lanizades, -an Irle -w- P 00 t rrinri Pein- -c1lo Pid Ved.d.. F94M.
mercadn aellialmetilli. Litiig rttil I An('111110,11 T RUROR OF ACERO Co. frigeradores Hotpoint, tlo' r-55.52.302iiho
rreellis. Enrique Aries San 'Ltr IT A P I D -0"
spirit daer .1. X-8011111,77-1 As.
TD-13 Internstiveal. r A hallQUelas tAPI- ENSERANZAS
itiquile. c6mPrela butstal, 'Ila
eicarificador. Nn In rte M.drno. But.r., 171-1,1-9 ""1 ib,, n,. ajas im,,dalrm, Mensuales. Cambiamos, ven- 21, INGRESOS UNIVERSEDAD
ran pequeha entr da r Pines rlimadn Taplecrilt ell general. Garria e como UN TIRO
139- 021. yo.4 I fill. e. La Ila San Rafael A Iq A, Aq' 1- um.r esr.hi,. nu-ms Y demos radios $15.00. C r. out, rullebley.
estimed. rscaparat-. i d spin PROFESORES
Hall. alzRc.a !.m.1 d1rie .75 PROFESORAS Ingremos a lam distintax Eactlellsil Unlvarall 1. de men de, All-
H 4 2.1 C-975-54 IQ k9m"" -pci,- armatosterlas. %entil.- j e 2 1 9, Esquina CAPA Arip"I's V-a ladies. optometria, Peclagagim,,lifeterlconslrtilda panel es6s del Mont S DE AGUA Tzindez. San Ingentlerfal.
I N-lati 4W -q. a S-- 1A.1 A nilia. clenclas Comerciales,
ni Can.. Hilb.n. S.M, ent, Ingiesos a Instit Ins.
"'T"' Palo ""A n("'7: Tjas. "Casa Perez". LA REINA ad, del Ten Cent. A-9274 do IS Materniticas. Aca.
So MUEBLES Y PRENDAS ""d A Arral-jrr.: A-86117 Ser,- APREN-DA A BAILAR derm. Ri_ Calle H No 153 o/. 7 y 9. TMUEBLES A PLAZO C -5 Ago.,An v Cub. Y ';an inte,1.1. C-731-7-15 AM. iss d I'- iib. do to 12 y do 2 P 7 16fonn FO-4620. Vedado. H-66W17-1 as.
., y jl,,Fro (n- A-8015 El In- risen 11 11
GA.NGA. jUEGO A- -5480-64;9 AZt. Perfeceirin P Ar,ed- par -h .... r. 21 N" "LA PRINCESA": U-59 R.C.A. VICTOR A'. too- I~ -n, Mil'I'llos ..d- "l, -t-t. tried. rildo I diftuln, p.risil"li, 17. ellif-1- G-, ,b.jA dr precJoF rn T-, Serinr". C.h.lierns y Nti)... Pro- 9
n Rnin. T-rmo- tin fIrlin surlid, rn,,,:; Reraid. Ron. I.
'it if V'd.de, 'I-s. li,-d- I- I loquinas de escribir w.d.. e.n R.di. y 2 Tl-Ii11(n1 A -1 ptielellits r.e, lid., 1_ PRESTAMOS DINERO I"" ACADEMIA RABIRA
114642-A-24 Id, Ad-Ilm- --W- I SIRP 00 Oil-, lip- dc.,d, $25n qn E-3913.62-29 P. lrdawi. 25.1. It-- 3P' DE SUMAR Y CALCULAR IIIIAN.15: A Sobre m N'r Telf A-4911I). -q -71 -It- 17 Neplun. 452, TelMeno! M-71141J.
Irnd, Sain R I~ i,, el i, a P"", it .A FSWRICA A NUS uebles, dejAndolos I Idicireas. Mccanogroflit, Tenedurim, TaqufG, r, C M2-il-ll 1; '1" ..,,irn pn, A,," 2 gic'. ci hr.. I- b.Ulci. H .2.12 -9 Escut,
Pcirtitiles y de mesa, nue- _i a-fill, Imil'iss., In,
A-, A p- Wt,- r A~.. et) SU Tambi6n sobre' iwi. rF%'TRO ASTORIANO la. Unwersitarlas. Expedirmis Mules Y
MAOUINAS COSER SIN FONDO __ NI FIADOR vas y de uso, garantizadas Re- 2024. 'T, .182 i6-'5.iIJ-2l renn, A mas I,~ poder. y reserva.1 PR
jte,-. -arti, de dr Stan, comercios Rapidez Madrid v Haba, pr--- de emplerm; a ritictarris ji
Iek.l, ad.. elai- -K.n.b;A,.- 1, dns. Acentamrs, )a Incorpor.cf6ri de role.
EN "LA NAC ONAL" De E,,L.nt- r.im. $4.0%. _r" -2046-62-26 Jul,., Rai te- t,i,
$7 r)(1. pal-arinnes e iqualas Contado. r i 1 1 nd,,,n, Cis. ins v aradepriam que remain racuildtom
Singer, nuevas, de lujo. C.Lh P S5.ro 'R. din, $4 rps "Nacinnal" eeconstruidas, 1, Crepo N9 114, bajos,
0 1, rx Igi, nuesles Realamento. Tamblin
elktricas. P o TELEVISION ADRIPAL N1 E TAU- 16f'no M-2713. Lunes a vier- ,A',- He
pie N portables; $ c, F-9410 .4-71-21 It
S" 61, '71 1111 11a, par correpondc.mbi. Pins Infar0. nl,, Clqtonp. y Sni,-,IAl stint.ns models garantiza- I H-8237-77-19 Agoste
especiales para co-! 1951. SIN ENTRADA i rates. Pullmans. silla:s cro- nes,10 a 12 4 a 6. 220M. PIN\(. I.F F 0 VIOLIN, GITITARRA,
Precios H-53 6-69 kill clas, Alquilamns y exigimns i I -merciantes. La Nacicinil". sm _1rzITDi__rw iv.GO Or SALA, f $10.00 MENSUALES niaclas tapizadas, banquets. E-1201-64-24 jil. S, 1, pi_.. P. d.
I de Catlin. 1-9h2l. 11 1 ,, I I 1'e erencias "La NRcional", Vi- __ ___ - I -- Amen. faril D 0 YOU
Villegas NQ 359, esquina a Te-, if (I %n-To Ileggas 359 esquina Teniente "Glorip Muebles". U-89 It. Picadoras de carne, Contadn- 11 Ili,, , I- F0,1311 Is'- SPEAK
.11 Ein P me .--- 11-1c. y
Rey. Semmos pedidos! "'"'Doi RLFN San Rafael 812, cast esquina' iis. etc. Se liquidan en lote o SI PIDA DINERO Sar, R,1-1 473.
niente ."'PI a P"'. Rev. A-9915.
interior: A-9915. I b- P-- $30n. n,.,,-. A -75-19, Azoste,
2; C-248-57-3 An, I Oquendo. Televisores I., Refri- stieltas. Compostela 360, entre CI;35
! R.,$:, Tlcf.,,. 1-148n. 1 EN OBISPO .102 DEPTO; 703 ENGLISH
C-758-56 agosto 19 geraclores sin entrada. con obrapia y Lampariila. IN G l F 1, "'r fto Fr,.S0,R N 0 R I I. A SIX. It R A 1 is. Ustpd
I LAM i, SK CoNVr.Nrr C-419-52-29, Si es que In necesita, pero se- I 'id Ili I "I', ell race inia do i,InRhl% Ingle poldri
GANGA: VENDO JUEGO CUARTO 3 mensuales. Tarribien sin, I
Dj- $11. laquin. Sing,~ -cribir de Is- ire -d )Amd. tepid A "It N- tem nl
"I' lpa hacerlo coil las mejores ...... k n dri ern"'pe.le"ciairem In'"
'a P r.d.7 entrada, juegos de cuaito, If- 6941 Aend. he Ara isA 1 $35 F,-p.,.te 2 1 a, N r1lunid A~ ell rinreralem st lalle1 9" romedor mnrfr P. La I conditions. V L a n 0 S Cien el r "tral
a,. '11 "'d,,de. M1, if'. So ."'MI-n 'A 95 R'' Ag,,Alal. I, VIlIrg.4 tv-;1646 Vlog. CO rnedores v pioz i suel- W AS CONTADORAS b, H 1,189-75 2 Agnst. 0-. Aprnd. inx s y cualqtjle
6, Llmm, at rmoreoniatv nA t hicny grande, $15 (-oil, Q.I, :1311_ 7 25 1 partam enin 103
1. 1 ,A, r-el A Las de t A cle Is ADF -,rel"t-111 rin'-pillrial, sen Nelhal
.q!nxcr T'lfnno ".1" j j. odas classes pleclos LA CASA BURGt'E po CO.NfF'f Tt NTF PROFFSOR GLES A 'a"'n, I dA fnrm le )my In I sma:
K-1141-56-29 1302. M-6406. Admunistrador, 1,A PikIllan Inglei rimilfint. Nobel AcAdem Pradn 412. (primer Pho),
VFNDF JI-EGO ('011FDOR RIPQ I U V eSp(?Cl a leS de Co 111 a (10, 926, La. -nderr- It, F : A del L.,-- Toll. A-7927.
A,, 12 .,,,A,. -1, $W,'- In C-145-77-22
-OR&TUNIDAD UNICA 'r--- g, 4 n Sr Pastor.
I- -,A rn-rd- h: ..... ARMARIOS DE ACERIO li2vadot as Dexter. W ancis ga- r-.12i-64-21 Tsle( -14 1 B-4082
.,ad. 8 P Hnon, miesirn irtnAr\ Ill.%
e,,Art. a $.15 a-0A.. 75 Varins tarruli in, desde I rantia. Lqvadoras Rendix. sin 8 75-23,
I., r I ', ", 'L -1114 MATEMATICAS
$5. n.nn, S30.no: .1 ana. S 0.. 'eride I, I insto Trie'nno M* i D I N E R 0 (DE NUESTRO9! Is FISICA, QUIMICA
-Ild", 325flN:,rncd- n-j A,tn S-01a- H V INjag harato clue en Madera. entrada. Ma(ILlina Sin,-or 2 I)c- 1-1-356842-21. sl, ,jj"j ,EIENA
'11mil's 0 c writes CO A, It ", in FrI
Nrci 'r S 5 On: t"rmM,"'il I \0H k. P so, I 1* en irl qcio) sobre I Ila Prlmrro. III quinin afkao. par gradtiartne
SlinfIr, trd- I'll ten.,. milad -rsn: Sf- RAN(OS ala Multiples usos. Aprnve-i s semanales. Pintifis, balido mercio. muebIrs, automnvil-- r, F- m Tr-- -Matemidnld,. -, -ehlipdti. Still) On.' )1,- p"A In !,- I, ras "Ostprizer". MAquinis de A plol, --.rsaano, Clenclas Fillco
o,;-, dean., If., chp osta magnifica nfertR can Fisico-Quimicas Ensefilanxis eficion17n. bit,.. -q,-. AiLl..11 A -ibir, archwns, capane Con MALETAS BE AVION Tralga prnpiedad. Lo da ga- N I, I.- Ions oliltim- fe, Mahanx, farde y miche. Prepiresto ex.1H _06 i6_21 A A P" nias complete organizaci( 'I rn psi I F Ioflo 1!1, 24 Jd
I n-.I-U- --.1 %1-90?2 S de oficina N, line.i',' It rantia, F-Cnhar 69, bajos, en- C"" n rnrji paiciales. (Inair. Y ensehantus libris.
) F. 6 0 OF CUARTO MODEft- I P-- __ _' colchon, SI 00 semarial So a- I'm nal,- -b-.-. y C. If min Pmdr6n: 11-96511, ASLAC111,11 All!
A. TI Nno I N .11 Er.0 OF il X I ,Iltn P(Julpr) r- c-I 1111le-lit p--,jente, 11, ,,a,- Ire San Iazaio N, Lagunas, 9 opens C-1032-77-julic 12
rolrllon rip mtIfIlel. t'h her, 11, -111edn" g'- nes. Le es negocio peclunos carna spasin". Raclin I I, Cnl-jal S- R.fArl 752 ,a H
A n'tru- (1 -a el ho,;ir Piesenle A. n T, a 12, .3 a 6. CON SAVON
1111nr1bs I I'll, .Sr. ,,dn n Pei f- e,Ai. -1, 6"(16 -ecio. Embarcarnos a ti-id, la to v pal N! que G. -I It 11 1488 HAGASE TAQUI MECANOkle- 11. 9 A: 7- e 79 1 An H-4787-02-R AM, H-4828 54-A AM p-feiiir 1, a
iii,- PlAv. T"Of P Ft-1-111 ;n\NnF Republica. "Bolsa de Mueblos' p'te anuncin \1 nbtrn(fra tin ....... grwfo. iEstudie III carrern.
o bse(I u in. C-1244-59-29 Julio
Oficina". O'Reill.v 409. frown, mas corta y productive! En Is
Ij- $22 Irif -1- F I _. 1, CONTADORAS DINERO "I_ 606 Gregg de Obispo 303 no hay
etropnlitan;i*'. A-774: ., cclllla- TP- Aill U 7990
. EGO$C7 RTO 3-C. 1110- A-7744. C-649-57-29. @ INSTRUNiENTOS MUSICA 1-:1 mavrir surtido d I 11 71 .11 Jllln que esperar por otros alumnus
LEA AQUI G A 1AG -';.-,, ", ': SOBRE SUS NILIFRI,FS
'I.., i, -11 ., I (1i'lav N *at innal, reconsl ru (1-1 para adelantar. Usted Avanza
juegos cuarLo caoba, $9.00 (omrizo r %-..NnO ARCHBOR sF %t, r)r PlNo %ijm%, ,NriGI1O I -1 And- IAg r --IAd 5, ioFcNl(.w \FIA. TAQUIGR %rfA TR
I0, Hd, (,,,,I garantia de nuevas. a ide acuerdo con sus horas dismensuales; comeclore. lactuea 1:1 1,. Vrds(i l H..1902-64-21 r;r,,, H,,
ii),;Is bajos precious. asi COMO Cie t 1.
dos v tapizados, $7 00; living- ...... h. I I I 1-j", -,d, f. onibles, capacidad y Rsisten
X-2992 H-1786-11-7 Ago~ N I \Tin PI%'N i Pr p,ratos do lunch y bares. La I cia. Explicaciones individua0, colchones S3-W A 1, 1 d 1,7 U- d.room, $7.0 F-- D 1, 1' 6 PRESTAMOS DINERG Q, 7021
LEZrTE orOItTbrNrDA PoR ALQIJICA MS: MAQUINAS a, R de Jos Molinns. Bela,~ rill. L20 00 Profesor L les. Matricula -gratis parR Ins
maquinas coser, $6.W Todai' ,Ej__ li-8111 A6-1 A-II, E .24 J1
d, 904, Telf. A-0122. primers veinte alumnus,
clase pizzas sueltas. Sus mue- de escribur, surnar. calculat C, -;I 111 1 Sobre sus muehirs dejamdo- plictillonk AGII
bles usadris siriven de fondo. y contadoras, a precins rnodi C-568 62- 10 A21. I Jos en su poder Hrif-racion in- jet, hir Tapidn Ili ,A'. l, d- I mostrando thste nuncio. 'DeOtero N, Mesa, Salud 13 y 54. Cris, con garantias comeicia VU PO PIANOS A-8733 CASA SOCORRO mediate v res-r\ -Ia. Kala, I It~ Dl Icidase! Commence ho'y mismo
INIUEBLERIA "LA PAZ- "La anrijup 567. esqUinlil a Salud _23 eritre 10 v 12, F"dificin At- 4EI P21 A 007 X 1126-1 y pron -ari capacitado pa;I unos pasos de Galia o. I es, Nacional", Vllle,, ,;ls, M 9 y In. 1-1- to Pst
C-1193-56 juh, 27 Salud 110, Mandque, San Illicalin :159, cast esquina a Teniente %'-', -- -, -A- .1 1 11. 11 ...... H 11.95-7 I Ar-- I
. -- h"W" I lantic. Deparlamen', :10.5. Te- ra desempefiar puestos respon__ IVII;r_ SECCIONJkDO N,, Paz~ I'dn' a -10q-.57-2 Agosto Tc, ,I"7 I&fnnn F-4517. I 11 ih 6', it mis Torres, Prof. lnizl6e; sables 6 mejorar'su posici6n
VEW o E?4 mdn, - ,, h--- -ni-1. I N- V-k I,~
le. Pn,, A I., pA. ",,:,A, A D A actual. i Visitenos! Desde 3
, e irild T I., ; A A "I ,,bl,r 11, "Ill
mIc3n v rhatre. jilego, d Is --, I,' d- MUEBLES DE OFICINA I I pll, -2, A-A-, .1 DINERO "iIlli,_ P. M. li-4786-77 8 Agt.
rqu, Nn"36j. -tle -H,, I CAJ
,l -ta Ot -ercion, PA C"t" y -ta'n AS CAUDALES Inle"
I b.j_ 19, P InA I T. 1 11
ai, 3d. I, F1 Can A. I U- 7 q .1
CAJAS CAUDALES --- Pequefias. medians, CON GARANTIA San 1, 7,1- 11.5 H'Iri JL INTEREST GENERAL
r, %, RRII LA V- "I" "A 0 1- r -ol, MIRE ESTO En various dise ns, canha N, F'p el. Cajas para libros. Escap sit PRO SORA A NIF.
rU 9 6- lptps metiiherts. Archives. Fs- )A -I:oS
W', .,zi_ in e ta I.- F,,-17 Nn-1 I-, Pno[ is,
"'ju. to -_Porril r, Archivos Metal 'Steel MUChle -Iir Ve- d, A, all A-1. ......... ,, .
Slln LA~~ POR SOLO S10.00 iNIFINSUAL Rn',ria, de aero. ,W I C,,,,. A7.10'11 IoA
do 7. 429arin' JLTEGO DE CUARTO 3,12. g e ", todns tam ahns v para C-40n)-fi, A Nz-- Ile 4 :10 1, m j,,j India ]A Bl. Drrig,-I. F-rlk
H-4271, ,6-73 t;irleLas V mimeografris. tinta Pianos de garantia fi( na e general. M quiriaq"
I-l_5064-,-2,,
-jr -,D*Mjto CXAXC'E,. BELLI- Formidahle comedy, S8.00 Cie nflcinas moderns. Enserr's
v papel Stencil Alquilamos y INGI.yM. FR-%NCFS. A1,FMNN. ITMAk Comerciantes-Industriales
Ila I I 'All"" 00 Radio, S.5 00 Esian- de comercin. Muebles paLa i BINERD
--d- 1,nt e\,,,,lMnS references "La NahAlr"'l VOS Y BE US0
NU E fnlinas. term,. do Ins rin-is :,"T,1.1:, IIA.ga I-- tes cocina. S5.00 Piczas sueltas restaurants, barc jpit" de Manuel Na.,(
Clot) --irn v 'Sobre )ovas en todaq Irr, i, nI e li". Sla-- n ......
VIPA nuestro surtido Precins. t rrlrl,. n
CrlnipaCiin, Vilteg;,s 359 cs.91 "LA PREDILECTA" fir. CrImpostela :360, en re dades, compramos y ve SO q749 A
calidad \ facihdades. Mueble- 1 R Teniente Re T FACILIDADES DE PAGO Ohi pia v Lamparilla. Anpel
MAQUINA SINGER ria -Fl Nindetn". San Rafael csq u I na e- 1: Mattlnr7. ';an linacia
Picclosos modelos Spincls A-77 1:3. C-417-62'- joyas y toda clase de rible'- CONTABILIDAD
.11 17 leforin A 9915. C-250-57-3 Af: or. Antes de compiir n 214 Trief M,3150, Hahalls.
Lis --set. 409. Manii(jap v C2rnp:inarin miniatures, verticals Y Bab\ de val P-59424(7-111 AS
11411 nC C LAVADORAS S8.50 vender, visitenns. "La Fa,
to ir y Marin Za j, 4,1 1 C- 1 184_56 juhn 27 cola Compre at segurci Nn I- d- Y RETAZOS. COM42--56-21 1 T1- -3:3 1 H-1115,4 _.
ContaBoras Nacional juege con Su dinero \Ieanos Hw-nt I 'on I ta", Animas 166. M TELAS s b;ij(-)#
C-3176-64 pre a Ins precins mA.
xurvo. PARA F)011 1111 F!elltd.lic, to p.9-1 ViIn "TINA" M-7197 Distintriq t1poS y taMalfinS, "La Preciflecta". San Rafael H, 'r A~ A I Firrti-irm' Inf- Clases de Materniitica, en 91macen irnportador. Cren 11 reconsnuidas CoMn nLleVAS 1' 803, 807. casi esqLi)n;i a 0,luen Sir, J-o EdfiO,, T,.I,. pe. fava, acotpte, s h a n t u g,
Ad '. '1- All...
nnn t --d- I NO PIDA DINERO A, r, I,
'A -,- garantizaclas. Vents rin. C-107-60-2 Ag sto V"', _iid CIA
o I rahFirdina. warandnI
Mail- A_ a plazi-is 14 N i cras I
H-74.11-15 -14.- ; Sin ante- \,or donde. c(inin V CWI,
11 Irln- ri.iNn TIF I A MEJOR 4%1147k. 7 9. V,,,iari Telf Fn-dft? olan de 1111n, saltines y talet;tA'i lill con refetencias. Alquileres do 1-11 nl,,,,i, h QUEMADORES
_-VC:SUERO". TAPICERIA T-* NI-31117 5 'I I quiense In facilitR. Nsclirris n H-1100-75 1 -9
las mimas a enmerciRnles 11 CIS v MIS articulos. Solicits
emA C .... In." C-46-515 -In '1iZ A N Z, X 'dr pi-rcios' Feldman Rydz
"La NaCinnal". Villc as T5q, !a.vudaremos. W-528,_,. nhiSrn PRIMERA ENSE
i DE GAS 302, apartment 701, Sr. (;a- CIA~ A h--iIn 0,
h1e, 015.00: .1 LT E Teniente Rev H 7 4i An ?9 Cia. Muialla :322-324.
10 CUARTO .1 casi esquiria I p,,A- e.,
drc r-,t 11 -a, cuerpos. ninderno. bastidor rrastazu. -1,g- r, Pci- Ad'[-- I- C-247-1.&-3 Ag.
Ins n 11" San Itilglill W F.1 I Ng
me am C-246-57-3 A- VENDO PIANO Inim- Trlf. FQ-462
45'raslo. Relmseemin- 1.10-14?k ne prime a, es, renara compra 1-11A GiA-1- --, in-,
H-9657 if;-" 1 9
jue 0 caoba. -Wi, ll--, ........ 1,
dor, nue\econ, g I, jrwn ill, mnlu- F1- r-p-1el. 65.5. A L C U I T. E R E S
S200. Otro S75. MAGUINAS.-ESCRIBIR "" "-pil" I PARA LAS DAMAS
regla Crintletj, (All (_ N:,, 666, rnl- 77 77 PRACTIQUE SU INGLJ.,S
REALIZACION 'Juegn cornprior. S95. Ultima Sumar. CAICUlar, Ptc. TnrInS H Fl lA,r, nd,-1-1- 11 PW Ifi- ',,:
YATES Y EMBARCACIONES 67 PELUQUER05 I,~ T,,-b,,, P-- 7.9 HOTELS
creacirin sala. livin nupxeci- nindelcis v marca. IN %, T ' I f"A - Ill. Ni"'"" I -Por Reformas del Local firncoLja-'AF. AFINADORES rArin: rx nF 1.1 rin, 1, HOTEL HANARANA. NEPTUNO Ird,
-I P! d Cen,,ill.d.. liahllalObjefol; Arte, Limparilis ins. calzadA Jesus del Motile fris y aclresof rafos. Pintectors A- S1 I IDF TATF -nivviNs". %3 Plil, 1, nir-, I P"'.", n!,, 'll, A,,-rh1.d- r- muh)- _111MP11ir nFrNxr v rw fi, IR ni.v I WA,, fin, I I A11l, It. LA,,
';dA r b.h-. levarlo, die
Muebles. Armatostes. etc. 29, alln pi Esquina Te- de cheqUeS. Sistemag de trier. -x-,dA,1 %1A-1 On, Re, li-In.,n: .. ..... r"' H 70.5.54,-, 14 -Imsl, ebAim.
,,aci.r a. do in ... tr j a.. C-311-56-5 AgOStO COMIAnicacion telef6nico. At A 7'11 I--('
Too.... q.. 1. D.n.,,.,d d, N- MAESTRO NORMALISTA ESPECIA-
I
. .
. I I .
I I -, I I
I .
I I .
Aflo CXXT Clasificados . )TARTO DE LA MARINA. Marte!4 21 de Julio de 1953. 1 Clasificados Pigina 35
- .

.11 I I I A-LOUTI-FRES ALQUALEFES SE SOLICITAN SE OFRECEN
A L Q U I L E R E S ALQUILERES'- ALQUILERES A-L.QUI-LERFS
11 I =-- --- S 114 AGENTS VENDEDORES 119 COCINERAS COCINEROS
83 DEPAR 85 NAVES LOCALES go IANAO REPARTO
"I 9 HOTELS 82, APARTMENT S 182 APARTAMENTOS==- TAIRENT 05 I I
- -- --- If Sy CEDE I LOCAL CON V! DIiIERA Y IEN- PLA VA. REPAR -- .
EN APARTMENT SE AL4clL% r %1 AGE APARTMENTS. CALLE 24 Ell- LAMPARILLA No. 103, ENTRE CCBA TO IIIAUTICO. I'!"" EL COLOSO, RM OTAMOM cocnmwa AMPOSTM.
o' ul;in. 1 ,,V l: 5 do, il, g'....
ed-dr, -ecimcdor, 2/4 Agular, Be alclulla un ilepartalornto cc h.f, ra tambldn limpla o la.vtil. Duerme
, Beres en $ 00. punto cintrical par& coal- Altos'sala come, oG Ft&. de Tabac-. Solicits litndedtirlh pa. -7677.
HOTEL CECIL .,,a rln l% a ero, cum. por horms, referencia.m. 1U
"I.Igb,".c l.n.P II.".51,1 ,,," ne: q-1cr 1,19.0o. Alquiler S30. Pat -to y servicio crio- ,* of Interior, E Alvarez. Apartalici 12.
Oil. C it 11 cities -1 to dose., Call, 19 ,.cln. 3 ,,, till. S. 7 A. on. a 6 j 1. seglinda.plants
No 1 .12, Vedfido. 1, ro. H-90114-112-25 j elloid.r. %.In dos I I 11 P112untar Tel6tono A-2429 "or r 3 I ln rman 13-6790. Cumanayagua, L. V. H-91ii
I .3"3, Apt.. 3. call. ;o fin. I; d'.chl..,,--v
I., 31anrique 611, casi Esquina i I-) H-8258-wi.n I ---- ---- --- --- ten-mind. y comedor. La )lave dr 8 a I2. an H-62,49-11.5-0. I H-7670-19Q-25. H-4984-114-8 Ag. 21-8747. SZ 0719MCE BUMNA COCZ. I 11-- ----,-- APARTAMENTP en el apartamentet de enfrente lithn-n: ., ferencial. linityli hoocin
APARTAMENTOS KO11LV c alqu la en grille 14 No. 25j, ,n. F-8089 92.1.8,-,,, - I u- - duz, esde-h-orno, va todas parties.
Iii Reina. Telf. A-6388 I H-il PELUQUEROS., ; 91 JESUS DEL -MONTE -TVIBORA EDE UD. .
I pass so nego- -N, EL 1-1 87110-119-21
Viva a un patio do lox principares I,, 17 I, I9, Vedado. $6 00. on spar- .
es- Avenida del Rio No. 12, on. -,Idrn --r-TREcz-NtjiifEnos jjil-llq ENTRE Se aIqLllla tin buen loc po GANAR $3.00 oraxemsm cocnirrizA" am xAczz
, je.b yecentros III, dl* FA CL .
. ,lecirrill Mail, ,jeatros puraderin Conde del Itilelic. Sal. "no '. I inento' con balc6n, sal..-comedor, 1/& M y N Vedado. Se alquilan erroodo, cle- INo E.prsjcj6n Garrido! Arroyo A to A UNA CUADRA DE REYES, L
stories* amp al y fr sells llabllacii- c!t)r do, cuarlo. Who intercaladL Et, I, i I g-nde owts. bartiri, cocina y 5er- apartments: Sala-comedor. dro, hilt'll.- 1, 20 6 Teldforno X-5825. faldeo cle Lama del Burro. Calls C DIARIOS algim". d ulces engo references
' -on dos. Intorman: B-57 S, Gue- H-5627-85-21. I N.%32, se alquila.casa 2 cuartos. Vendiend. I- as a .nt
nl con allum 0I. y client, lariat he. to y ,ervicia croadri Ago. t.d. ,I d'In --no do cria H-9212-82 9i clones, closets, frente a Is calle. "' malls I plazost entre sus carries, duermo o Informes.Circu-06. C.,,.,J,. r-hoi, gas onion. $70.00 y $ 1 .21 i -- - --- ,.,,,,,_,e n- -1641.
ra Firme.rado act y rietried.d. Pre an ... rrero A-75 I jjiA 2 1 .21 companions cle trabajo o a sus annistacles.
IL -- -- --- .. first. ,,oil edor, cocina, terraza .1, garaj i laci6n, XO
cl. I .c.cillonices. B-n499 y X-4296. Fn"rRndo (ondo. H-5143-83-12 An. NLiF%'O VEIIADO, AVEN a, 7 1 Mucholi garantia Par. les clientlis, y bue- -9005-119-11
C-2261-72 )till. 26 H 2976 "AMUEBLADOS!! Z-fi-In .N.35P. Debit, ,I moeh. -11,- fortmes:1-596.1. 11
. I I - ---- -----, - nw.c.nilsiOns!"ll,
-- -82-5 Arloill- li TA I ':I,, R I', S, Key, Murall- U-1880. OrXECEISE MXCELENTE
- -- - --- -- No Ile on, bila-rid. c.a . par- MAGNIFICO D AR MENT9 4 .,ol",,,I, prqI,.. Se silcull
rilfiqu. P:.z-. II.A. .v ""In' Ce'-! Ic,6rr a comerclo. Informed re13179pe 1!1, ANTOS SUA EZ -MENDOZA 474 ,iiimirtare , dl 3 04. A-41117._l viidn.rn, buen. -6n uoeina %.I.
. 28 NQ 157, VEDADO tallento amueblado. 114menos y nosolras ..,,,,,. ,.,-,,, In- a-72(ill -- -- -- H-3506 14-24 c-InAt Y IIBIPJR. duer:rno dentric to
1 LONIAL 1' Nlcucino edificlo de apabria.mcii ,.,ii, it -.1ell.-B v-i-. Prsrajur ..red _- 222, cnte Slott An r)f,- I ti- --- I 'SE ALQUIL4 VF NDPB Rtli EN TODA ,L A ISLA. fuera, referenciosal U-1890.
,
90000. Telefo- forman en -T .. .... .. j H-8993,119-21
Ca I in ,,!,U. .1-cen pre- ----
,,, F 31,(I conri-o'.. cin.. C- I, , ,, E ALQUILA NAVE MONCE1 ICA, rnposterla 2 court --hntnnon. -Ill-comed.r. ano,-,.jI "'i P"cj( 'de $05 00 ,cnd.",.,. el "5m- "' en Gr"'II r: I clevador de Ili N obirndrAn b If OFRECESE SEGU"O COCINERO
En el Ceiftro de la Ciudad ; f, con. y cal-Isolinr de gas pa netit. ,,:'I ly 1.000 mi dos tin. ,rork, jn In_ el- d. pror
i-7612-82-14 Ag. -- plantain, h-litador., horn., 1,
. 'gainer.. ,l9v. libundill.t., fe.".., ,- ('.liga. propia pars almincen o inclustria. 1111-ol. ,I orn' "'
San iguel y Galiano. --- in III S. I.a Lij- lidad vendlend, Ii-tr- ic as. delanitado. He tYkba5ado casa parrr.d... infron-l- Prorag.d. y W.fri, %1DADO:-*'3-.N". 1,5111i ALTOS. Sit.lid. en Manuel Pruna y Aalngc, r almdo: Avenida spetfd ,rloi -rl
H. T. H-4313-a2 l "GEORGINA" I, rid Stin j-1r;rjI-jg.nf.c6.n- cli"I'lilla ,.,,e,,. Ild. tin
apartamcnto:. ., E ""' EDIFIC10 lr!l-.cI,,d- C.I,,d. de Cnn,-!,,,. In- : hi.,.Roparto Pr.,i cula" y Lievo referenclas
Ipdos b. ,ii ne"g.d. (end.. Sol., Infortnelit C.-rdl. .u-tr- csdaloiz-, III,, d I commerciall 7 15.
r'. pr wclir r b -8979. di, 8 12 a. In. - itulat. c as m seems. W 7
If o ch6n rronel .blind.. ,--Ilro, 2 III coles, .ft. inteir-lad., h-n- Tclf M .N !AF
va ,, I - -- -- h. "rj 1 2 a 6 m. H-W,51 FI5-30 j ". it I- 4to.. Luciano. -, _9, 'I I cut. Centro C-rlli H-9177-119-21
Ir .gua Ill callente. Aletuilarnons car 1 CONSULADO 166 ESQUINA TROCA- I..,el,, 11.1nit.ment, -'iltfi.. c.i,.da ri-irs- 19 y 20, Vedado p I 1-91r,-, 1. 526. H.b.n. S -- -6
dl2s mrsc c fl. __ ____ _- CI -E E)EFFIANTE 6MXiiill
Y oil a #or corridn -1 j nrdto. edifw m4de, no. ( .,I ele% aj,., dos ,ndep"clerite. c.enri gas. $7 -- -- -- OFRE P'"In o jncjlo Allignifficai department de fel"'n- MEDICOS Y DENTISTAS S I. 1LqU A I N ECItirARTO EC SE- -- H-7640.114.14,Ag,
cernor"ll ,as E.Icad., d!. y .-I, Abs s. plecIris muy b.3att'', H-7296-B1-21. I -- -- Poster. a ne.ttler6cf. ci family.,
C-970-79-22 J61. d-cle 35.00 Pesos Informs .tnc stil-cerri I h.lit. In I nn mento, de jO pesos. hago led& close do
lot. mot aliclad. A r.,iga"', - -- Se B1q,,L-, ,in boon -local pars so nego , Won, 'asa Intly .mplia. conarotntal SCILICITAMOS VENDEDOR SERIO,
-6958. F leirin, "I'll'o -ido flue (onoz, helados y h fe N duerm
H-4411I A lSTR.Nv% APARTANTENTO: RECIBIBon 1 cnt,,Plc(.. rocirin, ,le. liff-111 ,In Evp.-w,6n G a ,,,d.. Ar,. o Ap.liii 230.' B-2116. H-771 i -23. 1 ,,-,:titl. hi- 1111-lu, of L a.
--- --- -- ofcm ,- - I ---- 'n lIlI-lI-qor,',n giros ferre- H-9065-119-21
- inji. ,notildi Iloill.. mcill., 3, lot XLQhLO ESPACIOSA CASA: ESPLDE- ferfn to.' '1' -,- , nro, jrlc, par,, -- ---- AYESTA-RAN Allin 1-11cote. 50-i'll Pricktin I It. V I he ra. F N9 358, entre 15 y 11. %'EDXD0 H- tnaqv -90 CASAS DE HIJESDEU I -in.: Ill .-mr, I I 2026. Teltif.n. X-5825. G's -95 21 ', J.nn Dclg,,Ii-: m.-tiodiwi- S' 41 li 19IM11111 13. -SE OFRECE SERONA DE = ]DIA- I
- AT(jull. .,,,Pit- 1-1-1 Y ,ori 1 X-1,071, Dos cuadram 10 de Octlibre. : 'L,i----- ---- r, ,-I, 223, .]I.,, csq 147,15,3-114-21 I nit odad Perot cueinlitir y limptar.
72.5 9 1, 2 21. C.I Iill I11-23. III 0 LOCAL PARA 4, I .. salsi, saleta. terniza, rocina delpir - '. - ----- I'll"nes references. duerme o no en
NJ VSPEIMS -EL li SE ALW I .pl: inroerit ,, con visit. cRile. Pan, till,) G I .. .xhl ....... n. Tj,.Ij.. rr)C T117 Run gas. A91.1. ringrojile. VcrJR a toct., helms.
bitacielnes arnuebirid., ho-WeF ...... Pcd,'. Per-. Ay-troiln lot ...... t, -,11 .X -1 --a- -rit- --%-Et) , "aAN'E SininI- 11 i I- ,ol-t-1611. solid s. obligaci6n. ln
in his F ' '!, ,.III .. Bo ,I;, I U, it .,I, lo-I lor cotrip I -, H -7787 _92-26. 16 DIARIOS
I.)., -IrIm.m., ,,,, no.,. I,- d, i It., ,1, I-n- 2-1,2 6 p ion _ya ,1'.:- 1% I.N ) N 35', .. ,,- Z- 'rI,,. lll., ', ;i ;,tr, l B.-I'll. it.- -- -- --,------ -------- h.o'brej 10 m, "-I rom, ii H-9204-119-21
to-nd.d. Doren- No 102. squirts in -9311- I -i-l- ---,i .it ,I, calle, Ill ,ncrl84 HABITACIM ES j l. I ;,!i L.Irtl.doi. I Ne"sitilimfol 11, ., _ii q 1 o,'on -!i"-" , SE ALQUILA CASA, $52.50 P.-.;,.1 ...... I- :1t1,-, lie ,,ndcdorc, --,--
'III., 1, I. He ,Io Ill Still -c.ned.,. conrl., I- --' FAM IT A (-.- ,; 1-1 I S.r. "I I a so I T-ilbs-in y RC OFRECESE BUENA COCINERA'COZA
. _92-80-31 SE ALQ(!FLA%' APARTSIENTOS A( % --... ,Ionic s-vicb.. $55. Ll"'i 13,,,,,a ('.'its A I) I. ILIA %LQt'ILA 11 1 S.I.-romd.,. dos Itsibitmen.ries. h.ll.,jL I. 1,
-- I pritente. cualquier cocina, me ilome, ,:;,"!"': ,nistnit y ba compromise. Lievo
-HABI[TACION CON COMI- i b.,do, die f.I:or.r Monte losq. In 1 F -13 7 9. H-7*269-82-22 ,-n n -Itorocer. "" "In's " """ PROPIOPAI it, gas glit. S, .on rlc ll , 11
- ALOVILO .qj, 1,11. I" -r-t. non-Afrind. till 'A ... CONSULTA BE cMEDI- ecoopicto de Win. cocina grande ,: hIcis.
(I Prra j -itedor. oni, halotro-16n. cocini, ,o,,,,,, C- V 2 1 ,.o.o, is, f "17'I P r..' .
,I wnto rrcd. P ],.(Joe- nor.,) y enhilrit.d- pasIll In In '- I ss
-- C.- I. 'I'- o lateral- .ble.d 11 I- e I' ),,,ircn as sin
,ia,, indepencliente n con sn7lo 146 "' ""'ril s. que trabajii. W-7715.
, II -1 VEDADO. FRENTE AL 110- mf, 'ii'-ol.s. LI ...... X1 I dcp,,t.,Wri Ti r- I ... d.r.. CIlle PrIv.d. No' 19 entre I diez P-ol, dril-, ,,'a plaza flia en H-9185-119-21
,ratrimonno agu. ah'"Id"I' ,,, A-, I ,bnno --oilo, Vvrln to, .1 jo,"., I , ,,,-; .,par. I H-671f I 23 In re M y ".1 j r on -sa no, ,.- rotal- No n-c-
", Ln It I., I, ,.l Nacoriii) 5e iticlullan Willis I 61 Vedado Cerou-, Cervantes. Setillintir, T sl, E, P,,
lcfono. balcony calle I- ,-Jor ol"ll 'I,- Deill-c-1-- Mori 411 - -- :"I' 11'1'ro' ?,"" -10.plin .r ,_,F
11 ba ,. Neritun. 215. all-, "quirin llfno. 'M-2364 H-75(;8-32_ -2 olos de ,;o., do, lreoz hAb In- N Aml-I'l-k ;l Go-t-r.: A-7591. n ,i M- 551 1-7103. -- ,I,., "', 1 ,I d- E, c-pit(il", 120 MANEJADORAS
A. I H 2648 Rn I ARt lil 1. con uno y dos bhoi, lerraLa. rte S 1, Al QcILA ,HAHITACJO I., H-6740-85-12 Al. 1--- I con "'alo-l- ,-o roplc. :CP". ,1qtl,,,.r s-ad -- --- AN ENIIIA 241 DE ,N1 NYO Nii .Iil.l-!.14 IN ,,,, cle-d-I.. I -wiI.A. ,liontri, .olo Net,, ,) ,-- ;he-b,, n -, I-,j npl., _ ____ZASA FAMILIA.CFRCA ('NMFRSjoAD H-59114.11-3 I 1-tir P-. e-tlc I-Iltio' :,Cn!: :, 'I- NAVE MODERN SfTUkCION INME- 196 Los PINOS -- NARANATO
"I li-I111-111 Gooll" I Cal-dr, 11, A~- '.' I t,.b.i;Id.,c, 3,
nitoll., iini habit ....... I." -- I I .;, 11 alq ... 1. ap.,t.roeoto 'I'llp'"..- -- 1 -77. vo.ble.tte- Pirlril Civn- par. de. I .- ,.fcrtA to inn --iot orRECESE MANETAZ)02LA 30 AROX
II.A.4, 'ASA, LOS pj-,uS, 11,11- Full-s' ., DOS ,,r,,,,' -p-Iffi, 1, %liti- di- e\pericronilit buenn pre,7 dit on al''I'l-ro, imeno-, v --- !,,-,I, T-.11i. ,., I l-1--dor. ,-;, 1, ill Alquilo Apartamento Barato ------- - P,- t o ni rcancla,, coii:. preenciti. I ALQI ( DIstlib s--io. rfer-ro M larlia. Informs
. In ,."'Djell.lis 1, 1, 'T.-,hlo pilin gual-dar milebles, Lombiln, ..,Pines. issilit, eco-i ,--. '11III-114 -- l- d, Fillet s' r, .."l- Iof-o-: 1,,-I, 0-cf. b.fio I'llini, de 9 < j; .. ... li"', ,I", Ii.. ". ,,I:,, Illit- Ifermosas Ilabitacioliv' -ario, Rose ., 1!n It-W', .1-Ist.-Iii- y ""'ola-6t, XO. 611.c
T'I'lo'', C?-8 211. FIllf"'o Cn'I- c.Illi, f:j ,I- '- j, Ill ,- Itwa lot ... ...... .:, :, ro, I I -,I,-,-,:, \'ill 1:11- I- I I An-e.l.d.- hirobre, nolo. o ,, Ili- 1, 9 enrl, A- W ino A,,n.d '11 ...... he P i!c hanin ,complete. portal, Ira znal c, I "P.-cr. Rit l I-n Hahn- TT491110-1!A- l
:, ., N I 0. ,Q. .1 0, Ili-Jol, 111-11,11.i. I.-il.., i., N.' 101-108. b;.I.- dii, If I ? n 11 , .I,,. 00 F of., 312-B. errc Cue.--y \I.- gwit, 17 -F -C- -j- A Sj-
''; I I.- I- ... '. Noll, :;-:, \ 1; Poll', 111. ,it, I1.1111 1-; 1111.1lt. on. 1;11111-, TOO- 120-9114 $ I ( 411-114 a I DES ,A 0LolCARS GN A. DEL
. I- 1026 1111: .! I .1h, ho it I, d, 2 1, 2 it 1 2 p. D, 1, -I -, It, .1""o, Molt!" '- ll- Iloq ... ld.d, Drilgn 07 ... i.. , ,ha H-3687-85-29 Jiiho folln -,a ve c Informes .1 I'litiri.38 -- ------ I --
- '. -7,-,9 1;2-2i i-lo 11-111 d, Call,-: A-11111111 li-l-l" ii "I H-94 Pit-21 i ..'RILLANT11t. PlIHNIAIR-i-SE SOLICI-l ampo de medians ed2d, blanca. para
Hcvs111111.1. 1E .1 LQ I a __ I ninnifadi carificita 3, boreal brien tra%S% 11LAN AM '!:I N -Ig6 I 'eli I -,,-tle, d# f-I joilil. in ,-: I- nirle,. boen- ,,ferencias. Pre'- nibol"li'll- ,.- t1ol, -- YVNIM %P\RTANIENTO X Njj itj" \. l,.I)I1,l('10 7,404 FNTRF G y -- CA.. ARTICULATL SE ALQUI CIFICINAS 97 GUANABACOA -,REGLA i n rl . pars -,,dl ;-,; In de senor-, a [I,,,, lorloto
I I evIio. Ago. n Ind- horn, .ill, 'fi.-I-d-, cmd. Ani-I.-Il .I- .fliotra allail-ovolo 1-0111I)LIVIII. If ,,, "' I -, ,..I, 1611 1100 -,J, I -nt, ; _ -- -- burnn, ., -ior*s 1, f M o rccnilln narldo, delloo burn
P "'to "oroorn '..eliti ., I~, Y CASABLANCA1;." Co., Il o ivo En ao Nligutl 5119. .I- ,,,,,I,,, two rl, j w.ndo ,jj- S, i,-.onrd,- on. habtrliori con I, I , noll, Int"ll", I'll i .. 1'p'-- --- -- i B--d- Llarnar Tell, A-7463.
I- TIlfI,,,, I'(3-11606 ...... Ill.,. volh, 1j;no ito"o., "."a ,- i.ool I 1-r. de go,. El ,,,,. gndo fit linoon No. 273. ii-,-i --l San lApiacio Nos. 104. Ing -- I r.fl. 372. iihil d, 8 a 12 3 Il ; 6. ,- H-9054-120-21
H-7557, 110 11 f I Hotel Nit, ot-1. jol.ot, a Sn ,If. ,,,Iin l,,I-oe- Sall Ig.." o N-1 104- - -- 674-11 11. -----
'. ", Ins balo, cii,812 a Ili'! a i ,j, l EN CASA AM .. P 'I Y REPARTO HABANA NUEVA I -i-rAmos -- 1, nte ERj 6ANA, FRESCA V' "I I'll-till".' Zay" .' I orRECESE MANEJADORA COMPE
- -1 -, ", .: :, "e-,2 ill, I 5 1-1-5:;72-1 ' l ji"', i ;,dn I tit, l, Me'.A."Its. 1. I- ,- na ipoirc Eiqm 130
SIF I'll..%' HABITAcIONI j 1 7 n 5 1 2 P. 11, De Iline, in ill I I .. ..... Ill' loocid-. -Wiidroi, .rotllliller ,-I Catita iiiieva: jardin. port P;.,;, l". )j .).,T,. I-,r-,,-r ,-rns. le carvilrosal Qmm Ins
f I ."'. of DTA %VENIDA NO $1.1. i III 1,N' X % 11 I -21 ";-I':"' 1:-'" ,;,,.I I; ,f,, l i -, --ce. dis lln1pi-it. I- I rir-, I ,, .S ,,,,, I ,t,,,rl,- I I Bucir flat. W-7",15. ";- 11 l p ", 01", 1,,-,I,,,.f,. I ' ,; i',;, g , --', -je- .", Ill.. N, -!,ifl mAroi. L ev, reifere cias corno lot.
n,,,,W,,e -IP712ln ,.P."'r,','...won' I., ,.P.. NI.-on'. n]"."I. I - 111,1.10, I"I.-, 'It-o I ,c ""(I, Ch. I I.1% c 7111 nl TaC Patio' Qu o ", Ill. ,,,,j, ,. l, fi ;I in, li fin
-11, \ lln'i:.. .,, ::, to I I! ,n; j ji., j , li.l, l., -12(l
-.111, 'ti, ",all. ,,. 1;,,,V .r ,,nniel- Ill 11!- .- I,- ,I, 8 1 2 in 11 12, t Cua.r. -) 9180
SI.drlehin '. Tclftr A 7.1;1.1 I'- n,-t.,- I I F 2 h I ,, it I. ..... 2 a 5 e R .I... 5 y 29. 1 ,ui '. it I- I
lo, -- ALQUILO, VEDADO I ,_l,, ,.,,,, 't ,I, nd I ( ill, 'Xill., -, n y ,1, .' I 1 2 p. in Telefono ,I I I
-22.1 '11'. 26 1 -, -.oo do,, ,- -1. ,,, I ,,, F lt Ft9203 1,
i 11 111D. F 80 o! -1;l. I -r;i, ,, j Calzada 953, entre 8 1, In If-!, 11 11-21 ,NT 12 ,in ,No 154 Inf-111- -- P' rl--C--In- .co;, III- Armns. i SOLICITOBAG, ,\ I-I N I 1.101 DORES I'S 123 COSTURERAS-MODISTAS
.1 - vit, iij, ru-w I tild. lt hion, ,, it -, -- '- 1(14. ,off rnlo,,, ,I,,'.' :j- i NI 6770 11 rlT'l I" i p. ,,, -det 1- III-
n al, in ,on ,,I ..... lor 1131voo "I'll, ....... clo-,nri 'n in oriwn hn- S25_,, ,, C U A RTO I,'i I ,", 13 I-o- De lor.rB a vier-, I Ile Terecra y A. led it L It, ,""'g- ,.
... -,18 x h, a ,, 1, lo", 1,i,-,, 1, I 1. I I- I :1. C ,to -- ''I"a ;I IIUANTANAMERA 32 AROIL MO, al BOA Ref-ric I "' "7 A . S. 11 I 1, 1. -772-8r, 23 1 H I,137 97 23_ o 0 i
-i' ''i .11o I ,ill Ill -1 '. F. P- Al,-o I -Io 111,.'.,,, I'll I 11 Ill
VIVA EN PRADO i;.; 1i4'f-''. : I 'I ")""' :""' "(" ')"""""I 9 I d n d,
"'Ili, I 'i o ,- ,l:,,:l,,,i,,. '11, I ".1111- ol ,urfrlol.
- ---- - -,- ,,, P-,. --il"ifl, 1". .1 I di"el". \ "Ill, 1,0- Ai-t.do 7I, I ir..- 1. %, I
SIN PREOCUPACION H 1012-112-21 if i ,I .11 LOCALF',; OFICINAS. CA- 99 ALIQUILERES VARIOS 11,i, 1 't: tl..I-.--;" o"".1'I'le. rlretin11.1ts ,.' ",;-,P, en, I RESIDENCIAL 88 ."ALIUIL. .I. A UEBMADO ALQUMO HABITACION irrc; 114 17 A--o ,: li i'll. I."" ',
,,,, ,1,,,. Pild, 101. ;,nI'o,',. 1. -I "' ""' __ SRA. 0 [Ic, At uacate NQ 158' "I"Iti-e ORTAL. SALA-CONIEDOR I 11k] --,--- I -- -- 'I-!,n,,,-, .,l-,I
,:: I, ri. t t. gii.i% l S I., '1.. ., I!Ill hl ,.,I. :i 11 P Ill ., f eso O 'Rcillv E COSTURERA. HONDO A
, I, i o ''. I., :I hit f I , ,, I ''a
llliool' I:, n ATENCION
i'll".11,1"X i" ,, I n I ,,, I:i-,i "; ,." I I I ol, ,I'. :",IlI:,."l' '' i 1, : I n le (".1le 1?. ,Fq ..... L's prin- 111- I ,;.Ill., I- b-3i, - rint-w W at I- .
, l 1,Lljosos Aptos. nmeblad is I I I li-I iiiihIs locales oficinas. I 11 to., -:G-S
Ill I., nito., Con') I I
, -1 ,,,,I,, 1, I i" I'; 11"t I I ..' C.prn.r. LI- c ,,, 1. ---, 11, i 1,111o Ininji-Ionble, IC fer
' , I ,;nclas
F If H-6241 !In al %, -IiS 189. 1.21
y, in al-nueblar, con aji-e ilcof- If ':I
,, 140 0 n-I-1.11- H-B."7-80-23 APAR - CO- : a)inws alli, Bufete Renalld. "' GRAN OPORTUNIDAD ______ __ 11.1
'"' ITAAI W 0 NUEVO SALA
- -- -- I -if)- , ", 7"". Iof l'-pi.- %I (It " "'"'T"'"'N" '" Fit '- A-9I I (i lie 9 a 12. H-7757-86-21. -- p"""o'c"n", , I '. -,Io- le, I, i ,,,, orm.nCT'sr MoI)IBTk Ccw MuMANSION 1111.1 SION11 A.SIPLIAS Y dicionado, uno Y dos habitat I;, ,, , ,,f..,. -- ,1.-) *
-cin a, araje, patio L L' 1 1 1 i t t l." It:,, .I, PRIAD "" 'fl, I"'ll.. I'l .d- /..,., ;I I %, -b n ,;, '; .... ... ..... Lit till 'aillit y
, ,(!t I:, 1.1'1 !9 :ill", ", ,, I A 311101A CtADlt% DE O. ES I ,es-l-, ,;."- ...... 11 ""'P,;:'o ,njiuld- nabo-e-. ,on o,6-1 P-- nes, pis I ",I.. k -I BA- -, :, ,l 11 11toll M11-000"
- I ,; : t. 1-1 .Z 14 11 ..ilo, %,.,J. ,;.,I.,. ", 11 :1111. I., ,,I Al. :I, ,,,,, ,
p- nd.. Colonel. ,,,,I,.I, A, It, i-ti, llinw;. 88 entrul 51A, I ill I 1'. ll -- i ,illill(I ,i 21 "" I al u,"o". .,t -- If!".121 12.1 I
riez" T-bren in."n ,rrnpitne- -- JUL0 Pal l niqltl. Par. rifilill..
-- '- I li f1loo, I'ta J. call, "t.f.g.. Ifill "I""", ,- r-l. d, ,,I,,,,, gan. i." """,,I,-,
ji lj- f-,ale, Gall ... 40 nre, (11 v 7a Mii H-2057-86-21 S, 'IoI 1.,n,,-=,, ,,, I I'll, -1.11,
-arnau. 13-4:i2l. -DIFIC10 BOLIVAR" CkDK%'I1.A N- I SE -ALQUILAN AMPLIAS HABITA- A-, still C In I-n- en -1 to ..... 1,
1. TIend; 14-:iII32.80-22 -- C nriiiel- ciriuna I I I,.. ,on ,lot ... MI. at".,. I ad 7 y 11 124 LAVANDERAS Y
* lillso". '. 14-7727-82-1.1 ,Ag,,,,,, 101-1113 .' ',. 1, M.- I ..".1-1 1,.".." "'"''', --'AI.ES PARA Oli it, -195.1 -'De'-, d I .Il"" ol.,., 111,111 ""I 9, "Ie","i"". LXVANDEROS
ACIOE I'll S, Aqffl. noo-t-ento I-oll'i-to ,i I.1-ii-I. "I.If F "I 14-1560-98-1 ..R.,I. i e"
SF -Al-Ql'l1.AN HABIT. S A RUM. -- N I A 1,41 11. %,% Lo( Telef-rot B-3527, Big -d
A I I li. d, di'll ...... t.rolonits. de.dir s2:!i 01)
hire tvitl,. ,- nn-bleii 3' cri lilh- 171o ""llooiS .!,,- 11! I2";TR ",!- cLo, ,!!- I 1111,1', -1-1,1111ed. h.11, 2 hal,, 11 ,, ---- .- -- Concordia 9,,jr,,,rc Ili B 11,2'.
,,I-.,,,,. -, -,,Icni el, ipleviodor. to ,1_, ._, -- 01 III I I itil' I XPI RTA LA% ANDLRA.
on 'cornori'll. M or.- 11' I t,,.d Itoll -:,, 1, 'l-I., bnv- SE AIAICILA. VAIRADFRO I IN '111i 1 14
. on I 5 j ;inil, ,(n Do," h.,I:I 1ni,,,,,, -. -I-, I ...... ,lo" ,, ,, cr- ,I, Ili ALQUILO HABITACI rRES- I -,-- 1,,f.,n,- c. Mol.11. 42C Tc- 'i-I'A S.,f Clob C. ale 4 trarlo, Pit, W dad rio.-0-- I-]. itep. ft..
n -trl B'-6. ,, D-agin, TI io I 11 d, -nd- El --Irtdo I,, ?7ES
t ., on ,,,,hn. del.lle, d- I~ I, . 1 ,I, ....... 1. I;lll, I let ...... NII.-nello. i ...... l-hindl. gas. tetrigerad., Sit- di, 1 117 -- It, ,- rtfc-nr,.,, B-271.5.
-I 01,o, -d. T,,-,n.. Oninb- S-11 I it, ,14.-, Intel- it in, "'Ile Lt.,,, ", 1 "''n 1,("'n'. ", Sno Ij9,l,,-o N- I I 1, -. ,,, I -.) ,,,i: 1: 11 : I':.,:- .197-86 .g.sti. 12 1 ,,, -P SOLICITUDES VARIAS
", I., H 9 ... b,,. $300 J..q.,n Lop- rjii H-6463-124-23
48 0 IIP -In 104- nP 11 2 in
el nPlirt.-IiI. F, I -1. 6. inicro" b,,Jl 7 d, AnI/2 em lon
1, 2'I 5 I, D ""' "" ,.... jil'i'o., I.:I Ili 1. ;.,; 11112, ,I- .. H-11216-48-23 I I --'5:18' y B i'l-'a 7 I 1, ,,,, A, III, .',I --Si- -- do Semanal VANIDERA OTILrCESE, 39 Agog.
RESIDENCLAL GALIANO H-4378-82-7:1 ----- -- - 70-82-21 I.,',',',ll;l I 8 7 HABANA - SE ALQC.L1 EN EL 1E.A. 0 D":L 0, N--it.- I -),- A h.-Ior- P. ,;., ,:I I I,;. ;l lo I ,i- gl I ,,, 1 it I.,
H,,r- GtI .I. n.,,,c 457. ,n,,c %,nt -. ,,,,,anoo-,.. ton -11""' P'r le, 11,1ell rit, 11- not-til. I I, d r, I n I "rit'n ""'
Ii AlAII'llr) CI'Ali T CA'il 1 11110 Ill SIARTI Nl, .'.a. EITHE -:" "I
Habra, .Al.Qt'fr.O A-MPLIO APARTA ENTO, IT% .EI- I "I ill 2 ,unt-I., 1. e I,-,-'.* rin Inbal ridl in,,, ....... I. I;- ("I 401.1 I'll 11. 11
" 'Jr. rit"'."", 11 --, 1, I '-': I r- qiii. led,, 0 till, ., ,- l-, jeso, ,I Me", I I L...
'"'ll "11,111 11,15", 11 00 ...... A it, Sit it, ):,,.' int- I.Indri. rina gns )r g.,.,J,. I no a. '- I I--,,( ... I-ii ? I--I
S- Jz Its. bln- P"I"c' Frente Calle, $45, $40 -ill o ", A ril- .1,, p,,. I-Trii-n-,t. p.-. ,ft 'In, Iror- Tell W-11111 4 I.7d. I ---
plendida, Tarriblen iiii- r-11- -'I"'-' in ,. c 1- de A-,.I.Irn. 'Al ot.in ent. 205 ,I. I.--117 1 -- f3,),,,,,l 17, ,,, '- r 0--jr.ril. 9 nroontirt. Mill
Ficiri y Irnnslultil c I li y 3a Rill- 1. Fj- I rib ", 11 I 11 I Moril... H-446-111-10 11 OTRECESE EXPERTA LAVhNDEIIA
S us I'll- ,". '' --- 3 9 !'2 .
'.51. I all7ad. In ,.pr [,nn Llrvo rr.
do,. %',,,!,n.- iiii-n. Plda rifer-5 i lie Snn Pdr. I 1,11,11,01. Alto- d, EdNum not-, .p. sontionrof in. ,.:, Ill 2 -,-- -- -- ----- - S E' ALQUIL- -encia II(HACHAS, MEN', i I ,,r,11111"
". .g.st. A.-t..Arl. L. If.,, 1. nol-I. ni- ,.I;, I ".it. r1i.'e'. coc -C-403-80- I OLICITNS sp, air lug.re, Ti.b.j.dn- W-171%.
---- --- -- H-5108-82 25 ( -tillo ARADE pt polta 1-toijar bar cafeteria,
?1, 12 lllillfl M-11i" Se -- ALQvrLO UNA HABrTACION CON : A EN V ' li-912.0-124.21
RFTTY Hot SIE. ItcFSpEDW.S. NADII. I -- - -- geo let ...... 1,0'"", I, I, -H, ., I ....... .. -I ,.Ile H.b.n. N 1,111 1 .
", P". 'n lie ,c,. .Ielo el-lo- I VEDADO. CALLE .54'. N9 160 H-91111-111-11 o ni., I I I I'll I .... .... ... rl- 'n Ir f;.o 1. 1 TEMINADAS ro, frente al mar, en el Surf, H-1,43n 117 .g.st. 12 1 a. 'riam ,.
In ""' c6ni,-, 3 1'.."11,11 Glh-- 11 FI,, F y G. Edift ... ... en lerolrord., -- --- \,, ..,I, "ind.l I "". i una casa compuesta de sala. ---- -- -- I"I'llit I ...... I-l -f,"'n't- P.Froll"ll 10 '11.0FRIJES11 H N. 510 FIN. M GCH A, 1.1,11 ,,,PA Cm. d,..,,, ,11,, 1 7:7J .Nlipt re. CilrIp.l.- Nil .'54. 01-1 "If 11111-,, lill-B-1 .p.rt.r-'-. pl.ril. bar. If-l". 11 ATENCION! Sit Sol ,,, ITAN
C-gio. orgiinlil. it-, C Irl"11.1 ll'j 1',12 1 I-- p,,,,. g-ode. t,!!n .... .. In-reme- .,,, oll 11,,lnd Se, .lqIIl. .pinij.- - -- --- - .- BE FABRICAR ; cornedor, 4 cuartos, 2 bahos, 2 ; I h ." lie too,"'. It, ", ", qo. ,can j6- -Il- 1. 1114 -1,14 "I
11 .am-I,11-8 Agt. i do, 4 "."(I -1-cor-d ... 2 hn- SE A ?7L N HA- --. on,,, ,.b.,ln, ", ', ,,,,a, el Bar i
- bno- cel.- -- Wi-lt. ti,' ""::"L" r]i n, MAGMFTCAS
I 'joil't ., 11:: I I ;'I ". ,.-.' Ilill 1. "'I, -iados y garage, a I,,,, fift, I, i3w I.-J. % ., P'ir't.. i
- -- I I y lo.f. croldrus. rim I. .,.,no, el.- h, I 1. Ion f, , ,,, ", I, I A, I, lr,,., It 110-1-1 c-1, .1 cuai tos de cl n ; I I '
Ei ,oirnozndo lo en, F' In .In I ...... ,I,,, ,I I :1 I I.- P no, r 7., -111-11, ,IIUESPEDES, D NQ 209 -1. Tod o ,,. in. G; ;- Into,.,- "' I, a ,e en Ill-, , N, o In ALo1-dr- -til"n' 19 lic S"'o of st i I 125 CHOFERES
- n I n acio ill 104-Ifig b.,.-f ill, 8 I I I ill 1111 All- ''I'll' n c- .,,in de in Tc,,,,,nl do, Oornb- partir del pHrriero'de alo 0 -- -'32t 82.1 Ago, ,, 'o I -, to I d12.12n512, ,,, De 'tatAn. Informon: : Infornia: tel6fqno F N ,CWAC.
......... """ 'I. b ..- of .' .. . Ili I If--, 1: ;-2 N I SOLICIT A IA PARA CI1OFFR SERIO. P.;RA PARTICI'LAR.
A'q Ili- 1-:1 -- -- __ -7192. e- N9
-- ,no lcoll."lop"'nl- Ag-"'i III -' le- C-7,62-112-71 ;:', It Cni-d. d. A es ,.C-1.1i. S,;,Id. -bc.SM0n .1 me. hiI '11,A A HONTRIFIES ROLOS. I NA t ,nna H-580-87-11, H-7909-98-22 j -h.j.,.b:c.,,fl,1I,*,, 1 ,,n,!. F.i- ,or', -3 63 Ernest Henandeir
'"' I"'i"' Ile"" ( ........ In d -jIdioj. i APARTAMENTO S36.00 S V. A I Q I I 2117. Go.n In . "Air I:
it. PRAD 1.4. Iir 1 qx II.AN %PARTA- -fili, -ritil-In hlbllll,,,,, 1IN",1,-',1lt. -nue D NQ 20q. -qin(. 11, V,,drol S,,n-,c "',do,, ,in ,,,,,,, ,,.,,I,, Ii 0 A li-6440-11. 29 E-2,611-125-30,
29 c cn. "" en SE ALQUILA: CONCORDIA TO ..
'A H.7043-80- I I'lon d te'n F-fin 14, np.-- "I'llo- I h,11-ot-I-o- ra- -Intro,- ;Illii ,,flanl- 1,1,1, C. V -v- -S11 ----- ----
-90-.3-94-21 glndo,4,,-.,ali i 4 ll -- I SE SO LIC ITA N i 'i tol, -JER JlliliFN INDE- .Sli LSIT ll, tstF.,4 Cliortrit?
- 011 ........ D-,igi, ;,no J- Pill --on "It'l H ro, ,to
j Ajk HUESpEDES VIENNA, VT'DA- ; 'i-o ','.',' ..I.. I. .'I'.. 11-7829-112 22 -11 " I %.,;-In I, I I. ctl fiti-I" I -. mro- 11:nn A-- ,.LIC.m, a I A tel ". ,.L F _5315 lie Auto Sin- ,
Lrnea 406 ente F G Alquil. I ,,.,, till CARLOS III 703, ALTOS t Iii.-IP1.1 10 a 12 Int-vilin: -!!!= p'nd till' p- H I lub d, 1""In. Inmedl.l.recrile a,,,- -- -APR--F-r-1Or1o-A PTO. ? FlAn. 17 A -1 112 99 SCILICITUDES DE ALIQUILER E c --I A I a ... if
fr a ., I I "'. I on', .'ri-ril"i.11 H 99.7-112-11 sE ALQI'IL ,,,,, Rcln-oJjri I.f.nta F,-;ra H -.,4 ifi-87 -2.1 -- - -- 17, plo- pie I- I .m.d. on chof" -ropercril.
I 'rool bnl' I \ IIADO. CALLE IS N',. 1.3Q. ENTIKE ,I, ,I REsOK. nE 3n A 35 AN-01 PARA 131. bien recomendado. r-6,115
Itoli'l-on niZIn r, I, Ritifin. acui" flin. itill-In"Itol. ban. InAll-rild.. 0-1., ",1--lit al'I'I'l. con '- dir n,,P .. Qii IL\ A.. PLANTA. I ' "I,' imp --Jef, en oto- ,not,, d, In, H-lxHi Aginma
v .ljrnI,,Trh-frnr,. bo- n-lente, Inu- 1 24 \ 26. S, B1q,,, nn -7-ix .part.- I-- ,.rt,,,.. hni,6I. g.,.,J,. C, ill A l, :p,,,,,ii, in m,,,-,orro iiin jr-v- I'- corr-dor. ,-Ion I hi,, 11, cc,.- I: .ESFO ALQI'fI..jRFINCA (ON OFf-tON Ili
tir of ... Idind eooa -- ft-rot cor "In '-I'%.. 63. .I!,, lt L. S-ri I 11 I ,,It. lell-. .gutl ,,,-,I,,,, Ft- I,,,,,,, ,,, I, -- ,I,, 2 6 I III o- ,,de ,,omnia Garinn in en eco-ilrat. 1, n I cho v--nli diI hiiiiiin, ,gl- P-5
if ,3541.) 80 21 1,,t; 'I'll ;.11 ,n -- in qi:, ,,,,, .11, rCE CR TE3C CON EXPE 1
- J r. H-2:_ 1 12 3 Ag..I. --- --- -,- Went- a, H-Q212 114-21 ague No. to"' c'q 'NInrq'.' I Go it .,bn ri, Bill, ,,, 11 Ill. ,"Illd-,, El. o F., ) ltilfitrn, I. 1.1-ro- .1
'CE CR
- i, I'li"in, ('iij"", ,nn t IDT 11ITI. -orl" ... i,; it i ": SE i 7RE
- jjl,I7-;j--jl :111 ,--row Hate_0 ALQUILO A ,qO -- V -hn I-np-or Cl-fic.d., ;n NIA- % I -.'! II-i -..'11-1-. "I
- CASA DE HUE'SPEDES __ Nfalec6n NQ 209-211 Ent. J v K LQUILO HABITACION EN EL EFn in meJor till Vld;"i-. "I .q, alqu lan apnirlamentolt -rrpz;,,to, A dwki, 29 -quina a 30. N 1101 In -- - --- -- I I firro H 8.12II-99-1 Avr,'o --------- -1-- .
,,, ,I, 'to- li-ee "t'll" "n"'I'" t"I"' n'P'- 1 CHOTER BLANCO, MESEA CoLoF, al A.-I. ""I",. onode-, -o-d-, ll16 Off I "I i APODACA 104. BAJO'S -- -- "f"" ,,, ii-rit... h n d it ""t ann. no'b"Iti, -,".. "'. Ill -.1t.. ,Ilnn. baCo I on,-, ,n In ,i, 1,1--- ,fi,,. I-F hilloln-1- ,on I Irtf-lort- ,I rnial-giid. s, 1. -n Ile ,,,.,I. hnbrn, --. 102 AGENCIAS COLOCACIONES o'"' "P ...... ci' -- 1,.,I,,,,I.,, n vomer-. rf,,,,, I n I - --- - - "nin."'i" i'llog-it,, -'-I i ", ,,, :, 1.1an"', d'. : S Irelii \I 61714
1. 1, .1 ol a,. b,.,,. looillIn A 1,, in, ReDarto Poe,,. ,.Ile C vla -1,, C ,-- cin, banoi jrlrrraJndo-. hall , : "I'" ", p-nn. de-rill, 'n n . 'I
os hrcitprrips ,lo c,,.,,t(,, ,nd,, id tit it, v -I. d- leir:ilIll, lclo. d, Ila,. cinrin H 11 95 A4 ?I I rdol-. b.he 11elon. I ,- F
tire D, fente a! Cntrn E,- pl .,, 1. I in, in, .1, .' ,I."" U 1 14 """ 11, I :1,h, 1, If-9I,-- i-'.', 'l .
-i--, d,, ,,- A9%1. Lil c -1880. RENP. U-1890. --- - -- ---
,,, per-o- I I- I 1, IIi'!t l.I 'i'i "'. -q, i C,,.,t,. r,*ii, -, tre, li'll i1:11 11 nd n ,ofndn ,,,I,;,,I- 3rA(;NrvIf AS "A ITT.,C 'EX I R jr.fo-r, C,-i. N, 3', T,11 11,11--,61s "I, ro-r del nri New In I flF, SE SOLICITAN 31 U CI-I.,j OrRECESE ESPAftOL SOLTERO, 23
. "", Cn n, In 2t, ,. l lie,. ,'a'. I 11 ,,'i-' 1, 'fill N 11
H-Fi ag-1- 1 7. en et tel0fonu I-3524 "';,, "r," -o'n If, 2 o' ,l Ili, 1-1 ., liqw-" -22- 1 eBe'''In'. Ep.d.. Of- moro, ,-- a I), irab.jaiin ithofer. cnl,i!gncl-,
S'" IR"', "", on I I ,ll, ,i "t I, P .zl .-n I. c(imill7li-, ( ...... I chas jovenes v de buen -I pre- o Av, 7,, -I., Teng. arri ,,f,,,,IPO %N I P o , ("I z k I fo-I n In i- , I I I in e
V --- -I*FSj.L*Io.S -CAh LIOR 4;'?7 92-24 10' nit hni- d, R 1 2 n I I 1-1 C i , -ASA it I --- --- I I n I I 2 P Tlf Nf-,1?.-,I -t ... ...... ....... "r-is, m' -'e'llotle .11, sencia para trabajar biii-ics- I \% ,.IS,_ _H-!.I2li
,vnpbt, I n fifia ", it le L'It Sol .I- REPARTO A7STA"Sirl-l-I NR BE- Nl' !.,A 1), i ... --- 0 Y 11. VEDADO. FRENTE AL HO- 1 ."n, ., ",."I.., i I
7,0- habli-olles ,no WIlle. 11"'re.. I PL B.jo,: ALOUILO CASA ri-e'n ,on, --m-,- "" I e moralidad. Soll
C-61-1,2.2! ,, t,, ," 29 AGENTES-VENDEDORES
miltri., ...... to'c' 'clos -In. ,- -- 2 hilh-l' - It. No --- I i --!I- nli l,,mn ,un-. n;,,r- ch.fe,- --,-, ell, C.45 I 02 .11 .1 I o laur all e d
....... "" ;I, 0 I I ". I I"i"'t., C"If, Hb;in. qnl -) Its
--,i -81 80-8 Agoill. ,'""o". -1. "'ItIfIll, d, - i,,- ""I"'"i 'in i"b"' ': "I,,A MATANCERA" A-7740. do Comida, buell ;s prof ,if, it.
-dc $30 Lom. ALOUILO 2f AP iil o A( 71%0 BIEN RELACIONADO I F.N;I)F, 7TAMENTOS ACA "i, ,,,,, rno d- hai)o5. err Ic. ,,I.. 24. bnon !'t,-"l-!,. 'on-d')''
-- hlll li-I" I-' I 1,1611 I it -e- Al httd- d I,, Tr--1 -,-- I I il' 'I -21 n,,. r-1. -b-ii bar "Pupicarlo". A\CSUI!, ll % n- -o nropl- c-drenceite, Co-.-ES 'EDES. I ILAN I-dcr. jj.50; S4 ,- ,I, 'n" -ti- l'i"iI. S,,,io. palt. ci.kq,,,,, B, I,
CASA DF Ill .,I SE ALQU ri, Nit- D-ear, ,,, ,cfe,-r n., d.r b,,f,.. ,-ra d, a -v, I. 'I, in, U-93132. rg-i-ciern. esp-ii),Ind
h b0illinticit ded, E I Af, e2 2 Jul --Sir.%--- -- 75 Pell- ,%I-2.5?.5. 1719-4f,72 y FfpnI-. s- id.rebre b., 5,1o- pa, ,., ., rf'iilrul S40 'In I ric ,h Fin i'l. I I ENTRE 2 y 4, H-11476-87-27 n. hirr a. e1c.
rinalodo ser-clo. Sir,, NI(ol?"'nii (Ill do $70 W 01;,, ,nb- --J, Ljl ft N. ALTOS. La Rosa.
"Ins on ,,,,,,, ""
.l olron If' gni, S-1011(l A- III ked.d. H.billic) .... ... I.dB -1111- ; 1-1 Pills 1 elil-3rln. c-el P.-Io. con. T,10- gy Al I jl, ', I.-" plNNTN %ITV I N i P(;re-,reZ24 L-ton, %'-loz h-- ,in z ... -- ill n S-cuo r.Pd.. .., ., -I,, Eg, -' I H-9148-1 I 7 21 rl!,!", "'.,.,",',.'h.'j rl6b .is .n,:,,.n In
,." I "" R .no, o-trim-ti. c-'P- I villegas. C-43 102 -31 J.o "r.,,,",,' ',.,,T.,,' ,'. I F.roczron
b'q' n r, In ,nr.b ,,,, Pin ri dnori Prr- ,:- In, parom- Cantinal, PERFUMERIA MAHTrNEz. .d. rit-j'a
(on. W-0014. H, .on "' 11 1- --- m dnreicl- 1 88 VEDADO -- SOLICITA o do .". ,,,r";:
H 6658-110-28 do'. d- l7it" ,on lli- ', rls ,In, r,inlnr poir ,I pril- I,. Tlet.ne F0461.1 E-14113-114-2.5 Jul P, A C EN C A COLOCACIONES LOPEZ T ,,- ,enoljjjj p,,jr I-l" ": 1, I Sill-rri Ap.ri.do,3421. Hiih.o..
-- 1-1- 11, W., riol 11 h, I r -o S-0 -- - --- C .';a. 15, ENTIRE I.. Ir... 1ANDO I.y. 19 on)- l-Ic5 ,,,i,,,,- l)jopagjjl(Ia ,1,1nii, '. 15 .49 013. o-, H 956.5 132 22 ,,P, no., STan,,La-c H-7741i
C....4A HkfSP DEq, C %LLV I I,, or -n,- -- -- I ,I" ", i"on'.. nroo -,- C, I I 0, c ten. kill 3276 Sollert- B 9 $4
V, a 'I., ,, nep l ...... %.,I,,, -1,ki. ,ii., I- -' - ---- -- -- -, I
d do h.bi ,;,.. In th" '' "i I I : 1, or nano, in
I;lc.one- d.ble'. I" I it .,f,,l ,, ., 10 DE OCTUBRE NQ 469 1 2 ,, of- endlental, cle ba!r rorl- P- itirrii ft. 1,ijism). fondo tine (; i,: COMO FROMOTOR DE VENTAS,
iiinfirt I o. n1ra ' B9-1602. neras manciadoras, sirvientall, moilroach a ,1-1 Rain- %,lig- Car, 1,;-, '11'.-i"in o rdwini'l-cl."n .1.
In, -n Ill .cle, con lon .11* H -, I-4 s1p.,1--to CHATEAU MIRAMAR "",,. rillerlin ,"n"oniell. ,.in -Iled I'll,
- 'n', it -1 s h a ,orni-t-io ln1n-,o,-io,. I croirm, 5 closely. tic, Teltfnno
,,, til- t, din, lodr, er% F-i{187 h1t-11.1 11-11, ,r,,,,,. ,- j,,,,lt- H-41.17 88-23._ rhal per h.r.s. Visitr- If 19217 11 ; 2.1 n, j.,- I,. ofrs, elle per-ats on xtrii.
1-7 "co'"ll" Telef.'- VEDADO. AIQVILO -"I.no ,omnllo -l-, .g;, nb,,,, APARTAMENTOS I -- -- - -- H-3126-102-5 Ag.st. 1- 111111-1 .... ,'Iil do "'tak"ll.i.d.
. A., 2341, Sl Roberto .SF CEDE INA (ASA CON ALGT'NOS i ___ __ -,l-. riop.1-nd.. Jlil if .... I. Sri. er,-.
--- H-8041-RO-21 Calzada 9i' entre 9 y 10 '4,n WI ';'1' PI I Into I~ III 'I nit I I'." ,,%, , AMUEBLADOS -IrIll- le10.11 In In Callis 12 'n," B-1077 Marianao Employment, --- '':' )?,, poise, Inint ,-n1livil,
- X F,,,, "i ill, I en In ,'rdado. P1,inta balm. hacr ,,,iquina. I sift SE O FRFC EN rlnl in, K-l-ihi, P ........ In,, Al it.
IFIABITACION FBLADA I 111-11;, ----- De It- habrarionei co, Pi-Im _, 1914 y 7, Almendares. Fstablecido d-11 -AMU ..tl. h.,:l Raln i-! ,,,,, nin'l- ,i,; n3,e'o, ,,- lon, %IO. .1 ,In, ld- hnbn-.-. unn ,on ,,,,, ... ndnci,,n1- 1 tl" N,, :,% \Illio, 1 12 I:t. A-11ha" P ,I'ia. ceorint.-, III- Prl- do nl,-corroedor. r-oli. se-cc de ,in ..10 Oft-emos y soheltsmos todo set%, I -- ,,,,,, ,I, 'lln'-dro-'s.
con todo seryicio a horobres ,,,,, ,Ir,,, "" .. I dome't'ro. garanti-d. medr.ril, h- i 118 CRIADAS CiIADOS
,, ,-!';-,. iI,",'i ; ,," ,n NO BUSQUE MAS ,- .',4. Ni-- Tjlrq-o, B-3.521. ,j, ,t). -p1j. ofi,- g.inle con In.- 1 It 17.1li 71
"" Ft!, ,,,.5 H-L,G'2-82-1 .9-111 biln-. lnf.rmcB Telf.I. le'la proplo y unern: c--.s. c-do, -- -- -- ,
solos o matrirnonio, casa de- 1111"'In 1j 2-21 1 .I" ilinn -I'llor, ft, -, ,"-d- R li .1431, a in I A
- -I "s-RS-29 o,:o,, .,ilc-,,-k,, rid as. c-d- ,hot, 1)1,rk COLOCARST J0VFN Blk\ 129 OFICINISTAS
,,,,.,!I 11- oto, It, irin d"I 11"h"11-1-1111. __ di o Preguntar S' tit. n- ,,,,., -lioln d, -ron Buert., el, ,'I .
Centel precio razonable; agua Calza-da Colunihia 820. Ba' ro S s, :1 SL %IQl ILAN IlF1IT%(IONI1 8,MI*F- i .. .... __ __ __--- ADOR CON CONOCIn- -1-1- 51.,da, 't, b"o'' PI It "'I" " -y 11 N- .21-,. vEDAno. ALQT .5 4- --- Millitt 172, I, ), -F CONT SE Of RE17 .,
' ILO PISO C-4 In' .,I Jnn ,,,,. ,n -1119, G- .......
- _/
fria 3, caliente todas horps, hi- 1 Moci .,r-tn--o I, 10' .A,,i ,4,','-. o "Itille Fltlil- ,,,,--,. Rr.nn 65 ,,,,,o Siijn, 3 4 -pile, 2 b 6 -lc"cr H-6427-'
ilt -l 171. I'll, 11 I., I- I 1. 11-11II'll %',rlo- filili-on- 71A H r,_ I I -LA -NAC16N A' L---- B 0 I --- -- I pornoniny, ,-nl rill .fi'lo. lp.,. 1-h.l.ir
riene. Veclarlo. Sefiora ()Se 4 Iiioti- i I n "I 11 1), ro On Aclo. 17 F--g.,I- H [.317-R2 21 -.- --. it -, r,, 2 6 1 '' .- - - l r-11747, SE OrRECE BUrEWA CRIA- I In. I P., 'J' .- Tlef-
PAG(NA 36 WAR-10 DE IA MARINA JUL10'21 IDE 1953
Se teine h a Pide'dE." & Calle Ca'merM es espaj, uev 's W R 4anla T ate. 11 a 0 sta que -ha
I$C -it In t er p e h c i 5 n det L -6r anturmunt
U s ho adita' k a Ia' hecreia.9091ai s parties a'
inundaciones e n moddi.quen la Le I
eAlq aero', fectadas h ch 'd presi chte At
e o B ista
Ia isla'de Hatishu' t doctora-G. Yanes Sp cuntpird Ia e !ad s ar
Antplia witeevista celebr(i at affect con el If. en as su'll P *(es, declararoirt
de histiviii. Puntos que sugiere dicha eptitid(Id! el "Utnistra, del Trabajo y el inteirventor de Ia COA 31"'t0i'li secretary auxjhwr de ]a Cancilleria,
Calculan en 2.3091 10s, Asi lo Acordaron en Ia d-e0-m expense datos dficialies prqbatorios de Ia- inisina
i C. FIConjum,,oa1e C;, Jlestlly Aocia- j v evPdo,,e,1..,ConjunIo y que attend. Ell ]a Cooperittiva nibus que se bas, el movJm!e
Come C nos Ia "Ia s gerencins oil tod reunion celebradva ay'e r Alillwos S. A., se reunteron on Ia vionarkpi d(l did. 1Q
muertos o desaparecidos I,, Pirz. WASKINGTON, julio 20. (AP).- mentors en que Is. URSS no hablat
o livi do Ia sIguiente no,,a L. rela- L,11*0, de Byer, ]as Integrarts de Ia esle s-_fitldo..- agreg'
C. ni"C", do ueoluera possible y no estuvieran 6L ),an I.-! E )e b a -) do Batista.
rie In ift2rpre- MLd,) bts madldliuI' pertinent, irt4mento de Estado ha rei- reconocido al go i rn
ton con Su VJsIta al M-1 on I y he- I'w
TOKIO, julio 20, (Unitedi- La trad c l6n con tros in teresiris Una nutridisima ccnrisl6n tit, coinision enc;r u s
probi.erna. maestros llo-,aristas avildi6 anocl, taxion do Ia ley-deefeto RG& ran el cemos-ezfiterzos para'Aagrar Ia ( 4 e uste pai no intervene La Inota de 3 Pe abril, 1953. del WitJit.sticia. al quo exPusieron sus obje- afectaqos, enc el referoido '!r,
in inf-urmt!i ue so Ilan conlacio 0-j ell 1, antes interns de ninguna nisterio de Estado d-2 Cuba a IR le'to clones a Ia nuilivil reform de Ia Ley Sinteticarri las as piraciones a Ia Redaeci6n' del DIAIUO p a Il't"t-Nentor del Gobiorno on rsa ordjnacJ6II entre 'patroncys y Clore, I afile "s. La Habana tie Ia URSS
ll Lrto il"CILaparecidos ell rl de AlquVres. del Conjunto son Ins iiguien L,* rej) .. !jc, rica Agrega que gari, on
'I J. n n Ia Isla (It- s Jos Ca -nmr, sa, toniente caronel Pedro A. rm '. I an
centir v t e el-Conjunto q o darnos a concern Ins aoW tdos RrI1,o_ un -iidio do Ia situaci6n ell Cuba. ne a que esos corrects taviesen
Ky hu, 'cono ronsecuencia tie Ins Dice asi Ia notade refe-rencia: Pid u ell ras, tratandode ricontrair Una D esidcrite Cie Ia
.'Ell sos que el inmueble afectado e- tados ell Ia asarriblea extirani-dinat, Biti;- eclaraclones del Pr tort %;,do el 16 do j derecho a cualqUier otro.trato.
inUl .Io, .,I P.S_ PF"yecto de ley creardo
dale-iones' Y 'deslizarnivritos do is tarde del dia-17 de Jos co- t6 sue resDaIdando Ia actitud asLuniCia D' sd: li I n al problerni vreaeo po- jAs C. 0. A. 'Crila. i -Un
to a un coritrato vigente Ins ifl, alos tie Clue
tierr rriente "a Ila doctor Graciella Van" Gal ,i; deni;l1claS presentlidatJ Inn Ins -stii- El prsidente de-la CoorerietlVa Ia t iro comunisLa" Una commission inves igadora de las
.provocados pot- Ins litivins. s. y estrictamente a Ia horn pueden aplicarse Ins disposicones actilud del gooirno de Jos actividacips cornumt
in islaatomen nuovils inkindriciones on I'lloque habiamos sido citados, el resident del Cci Nacion,91 !. (,lei) Cie policia y enviadws ';,I Trl- de Oninibuil All-,jc,*os, S. A.. i ns ell Cuba fufi
So rontenidas ell el articulo 13 de I rio ;irislas ante Ia Comision i, 0 bul,,,! cle Urgencla conrrn nO obre- Antunio Sfinchez Mema, dijo a los E
tie 11 inshu, di)nri(, ]LIS rios cs. ho 'Jrlible senior ministry tie Just'- Ley 449 y ]as relaciones entre Unidus eIR fijada ir. carli presented on, Ia primer sesi6n del
rip doctor Gast6n Gudoy, reclbj6 a y ei arrendatario denainiento do la Doc,?IICIP, V I)(" rci, 1 : Ia, C. 0. -A., rlttUsaCos de tin periodistr:s que sun no so III I d(ij d' escilt,111,C Ia C 1 Consejo Consultivo,
tAn crecioncio extraordin;)riamente. nucip d -lin el 22 de maycr,
La fefatura de ],a Policia Nacio. unto de C2- ben 119-1.rse Per Jos torminos con- it ji, contra 0 eilLreleM cel -train sollic oil ecun6mica al -ilnflii:; -. pue" ula] iit nrv C La'Itaff, dt'-morrata, 1952. El proyeeto fu6 aprobado pot
ima Colmsi6n del Conj lelarlo o' doctor C07iSLA10 Jinionez 110-p -Ia del
- N, Asociacioner, Comercialos tie dos oil (!a lei iacla lo -sil inhtituci-,n -.
nal inforint, Clue so szd)c Closilwa- ties ven el contract vigenle. jo, ju iiiotivn del para I(; United Clrenacto hnttk v nr, sen Ia IVue. Lle,. a feel.3 '29 de ju. 1 unanimidad ell sesitin pl enat
mente do 294 tursoll-is muertas oil Culm integrada par su president El Cori sefiala Ia con%-nion- cirrido j)r, njnciarljento n a ca')o hace tres dir v Clue to por ]a Interv-2riclon ,, el ,at?() n o Consejo, el 14 tie agosto. 1952. En
Kyushu y Walil N.;I ilia asi r,,:i,,) ell "nor Gerardo del Olmo, los n0m- cia tie establocer un .ozobliio p.- tie los dCrLC'IOF CIO Ins Ito ,It sj_ tue njuradki par el Gobivr-" i.ii de liplirlus de Ia ii) d2IS ';I L ,ntcdf: fcbrero do 1953, fU6 designada Una
Ins rogiones Vccillas lie *Iiolp llu Se (lei Bur6 Juridiro doccores ra Ia I I za do s o ras Im- que estiniaii culrurados dii: 1. !a Intervenei6n de Ia Coolit, VUO:!t0s, tat Y corno e ,.nian rea ij cartil cit2i 11 de comisj6n de tres miembros del Conponj dole propietano Clue no lie aciai Ia declaiaci, n lie rali lizamo allies do ],,I ap:vf ,:cn nf ina, :1)1 ).a que ac,,nip fia una I sejo de Ministros para redactar un
sabe do n tFas '097 p,,rsonai tit,(, Gaston Vidaria. y Aristides FernAn n PI, on
FL'a
ban desaparec;A on Fit desasire do 'iez. v Ins seflores Manuel Carou"D pueda demostrar quo In derriora so Asanibl, i, clu, rt-procitul, I(,, t, 1, t,, oficin-a I do laeC. 0, A (-I Ia ley-I iocret(i 903. clue dul,:rmin-i I. ser,
S I t ;iricculos core a sttuic 6n proyecto tie ley reprimiendo el coEvelio Oliva.= nes le Ln'rega- I,, I : t o-.. lei ,-nt e crjios rjor Air* Elistio munismo ell Cuba.
a dobido a causes do fijcrz;i Ina- tualercel( orolloi Ba p d:il tempo efictivo u, t, ibqjo on
fin do seinann. III TI. Se eirtima qua
I., el i al terminal Ia reuniti-Ii. de- -spvr-mas Una urgerlt.e Rier '-Fwz ese proyeeto
tit I centFo in ren tit) memor contenielado yor, indernnizaciones para el arren- "El C,,Iu,!:o Municioal cl, lf "it I;, Goljje- tano-iiClo lin vs. ahora so encuentra bajo- consideralot, punloS Clue a juicio datario. C If n1le comn clibano v ruilitir -dijo el, ,?rior SAnchoi-z Mena ci,
dbstrial do Csakj, R,260 kilcometros I ris' as tit- La Ha6aiw
poneneen peligro a f,ble. interpri-ttando to,, de- '.a contrarit). rijestros a,,rcejorr:, I'll) C"It(I -l c-nsidt-r-ib)e nuncio 6,, cion del Consejo tie Wnistres. Hak
a sudoeste de Toklel, I perllen"N '" El Conjuinto serial Clue Ins nuevas As
clu- i ficultan I derecho de maiinfna bI a Extrdordina;m r,,.,,
., I Pre, identi, -till so- de t-ste gobi-rino, -iolenta ]a reacei6n de Ia pren.
dad mas afOctacla. La iminda i6n fk'6 ComerciAl. segfin esihn cont-nid,,s tennis no deben exceder nunca ell s, am ie RPput,!,- po(a satisfech, s --n Ia iurnip toilet, in. sidn x
Ia peor en 80 a6ils. Lina curia!ia superior a I I derar lus uiuslos ataliM. r ... .... ell. P-,idenie, rnj,-j-nbi;Os del sa comunis',a contraesas actividaq n Ia Ley-Decroto 888 que a So 107 1 as distntos Ila sido olijeto Ia clase I su mtyr)r desro Imp d- aId- clue vsp,,raban con Ia apliar!oo (:e Oust)
liace tros s-mani. ]as inunda- odificii Ia 449. or cienlos que fija p Ia el nere- illtoracion del ir(len ley-d-creto 908, con 10 "U I pen Col.) funciomiio, tie ciste des.
ie:ito do Ia nuova renta. con Cilia Ins fundamtni- 1,
ones d la quc ea mc-,mar Ms orincl,)ios Or. ttbarnm n,%e:-_'r nu- trar rvciur a_ Ila modificado el
e Kvushu dejarsin tin saldo IT 1021C.S R) lII,:)CdIrSP IRS iL Dei El tenor Cie su co- El oobjerno
,ducacion integral ell I y lie los ao-ictilos. es I 1 6divo Electoral on tat forma qua
de 1.166 mijertas o d,3.jparvcjd,,., I El ,6or Alinistro,. arnableo, Tit, El Conjunto reciarna Clue Sea sit- de OrdenainJLrito Cie in Dt,-n( ..,, 'fraudar o- r r,:,,
-it, nd:o a Ia Comision clef C,,n I'l primido ol inciso 8 del articalo 17, Al su. ncn(.Cr.,,e :as ti avcciotwi, el I! lodes Ins rasos de seri;,drficil para el partido comunis.
to con Iii que discutio pliar".'ve I dUSjlu&s tic! air Ins intirin. s lie 1 to on Ia Asamblea, on r, Ia- "I"' los q -o' IOL'I Ill! t-Ilt') ti ie Do- In U ral- los reovicilos neceSFITiOll
cl irate mas tie dos ,, am jI, I J N-Dccrcto 449 que da facul Dra. Geaciells Yanes acO J .s I- -n Ia actuacitin tie las li,,,,a s cel.tait. ljor ir.p,,,I'io d!i Ia LeyIo'
I [I z, d I 1) ra Cie Ia Poli(i..1, PUT "'lI de Pill"
Pide Ia Legi6n tic Ia licaciones rJUP a es doctor 16criico tie Ia ;,! para. participar ell Ins elecciones
el Conjunfn si,,, 991,11 (1 ja r el monlo del costo de Ia .uvntc prorninciarnient,.iii 11fenilms dc- h cori dsj6n. "ll; I
-I menclxiii ri suidic-lit ..s. tri t,,Iietii .,.; al de I .... ... r e de acusaciones que estan scrialadas para el I do
Dec(Iticia clausuren un ... n introducidas a 1, tnist-na sin apeiaclon possible, pidii-ii- Respall-lar t'jialln'llte it I il j_ IL-ncr In, rtrinch)ins hasta allo- a(lo.1 (111 61.lbs junic, 1954. El C6digo Electoral Cie
Lev-Decreto F88. I M-alizar nue.,tio.5 ingresss. i1sp i, slit]
'I'l que -it m(nos este infornic tca president d I j,.,, i; a -ten:ad(,s par Ins I-Inrw ist: s Estamos .ii tit poalcil ia. -rcnti- airli :,I actild tlobierno. 3, 1943 lque 31 Iferia desea que se
cafetin del Cacahnal 1 Nos pr.,,,t,6 it,, Aud,iri- !, vnliirlo por el C )Jcgio do A,-qtil- Dra Grac:vh Yanes Gatti;,, v fleles discioulas Cie Ill _-nrd VIA rcsi&ni,7 do Ia e""', _', 1, 1 un parti.
tvnidamenle clocumenvo que"It, ha Ucos. colegiatia lie esta in, iitucion %* d, !,)ra cubani Anvcia Lnnia diitrido el P 11-orado nara restaure, estiblecia que
Se;;6n nos infoinna cil senior Ar- Finalmonle cl Conjunto Feel inin tora de i.i Escuela del lio-it vi-, ;ihin v creadoria dr, I js E C 0., A- Ios jb-. 'r o, obix. quo 1, do, ,)nlQn alu- do debia letter corno
turo Pescaclor, tocal do III-cipir-"Incia so de ciertn cafelin Ubleado F) 1,,4 j!i comerc.ante establecIrio c La liaballi. Dri. Con ucl(, 111, Hoaar, s- trabajar 104 dift al aria por (,oil 1111 11 :,1,, pillil alt,-ra: IT, !zituari"n do Jos electors inscripicis a fin do
e acill-,! 1 Flad,,s Unijilo; Fe adhie pod6r participar (oil IRS ele clones).
r- aZededorei: Cie! inonumento riaoio- ti cidificio viejo al volver al tie nuP Rebol!ar. p,,r u artituil di ,-I F, (III In tie Ia Leg.6n do Ia Decc I : amo, oninitin ro- pon- c"'Plo d '1 6 por que ."), tres nie. r(,n !',i, a sii (.iniporni. Pit In Ilimi cleccicin gee al. In
C!enctral Antonio Nlacoc, t Illartik.,tal i sos io ab teiierse tie do 1948, el Partido Socialistat Po.
I.an,,Fno so adhere Clublicamente a n a al pliblit, Ill "I. do in c!udari-inia la-pa SLS Y Illelit') al Ir) de, -, fe
a t a construccicin se ic dti precisLmen- (1% Ica
civica protest formulada pI)r Parichito Gomez Toro on ol Ca- Ir Ia nusma [ue Ionia el, los rnuti,,- (,tw lzis in, iiniclones quo tribirr'o. un nx ; (jl-95 sLo.
o i anuguo ell relation con c; fren- tirarse tic );I coini. ion. w, i nacior c( Fro T 'tal, qu ,- t-:i 43 dut c 1 isimtQz iniernni Pillar obtuvo ei 2.54 par cientri. car&
los ri hs t do rJ ;I, ;in)erjc,)j ri, 16 cual lienabil ese req;iisito. El C6*
clubs Rotarios tie La Hahn- -'!'In lar title un. N, otl l"I(c. F
La Legi6n do la Decencia ril to v no se le dl el local al fondo Enviai tele,,ia-nis al Sr 1 ,, i I;i i ii-_,ar e iminda que SO to- o' C till su rnAs re- d1po, segi n W6 modifirado el 7 do
ria y Santiago Lie Ins Vvoas eii relp- I i, ll ilfwidarius cnrrpc en*Cis Ia i o c' ficio a to al- dente do Ia 13CP601IL'a "I !I -dici,i: clue x u;neren stis 1.2- br ros ciwo zn, s- traI)Rjar It contenido marzo. 1953, require que Un parci6n con cl especta-110 lvic lol!l ric rlich,. cafptm 0 de sus p sos altos. tro do F CJLFURC!Ion dando (I ;O)alh (4ut -I jntervrin, )T. cien,;, !,i!t:itcion, i!:,
el'! enciLl, 0" it :io to ],,I 0t,,;iFi;.icion lie lido dehe toner coma afiliados el lo, F,* .;- 1,,ina&i ot- 4'. del electorado inscripta.
Ci)nsiga ,st,,s leaves ala :, ; do B ...... I;i, ell 19,18 "T Desie el 14 do inarzo, 195,2, el
les". Reviente studio gobierno tie Batista y In militanle
Lo Ci a r clive el sin.licito dircirci(in anticomunista tie in ConPor o1ra I )i '. V 0 ""'.tallo gt- R. por Nil fodera ll'in de Trabajaclor s do CuRicra de (pir ffifi..Ia es ill(-. . . . "t nerai ocl !v Eniliajuo. bit se Ivin apoyado mlituamente.
y Obicios (1,, Omnihiis Aflacj .. se to luw, t Vd. -ioe Ia vucs- "13, Al ocurrjr el golpe tie Esta..
tion c noulit4to r!&
nor Fv(uncio Puiniii owi. (lio urit ,,fit do, kis pul) I -is o4
0 :1 11111tillul I11c.)FVP;cI)o I racioni o0munist.
diclaracict it h %-I, (Im, Cuba atararon violentamente a BAP
aiRIR Clue lid, CV:t, llfhcl, IIIL,) III, ra :I;onento, vs se ikll tisla, llainandoin titere fascist del da wt niv ell (ada pais- (",- I I For, Nankov. entre muchns
al ell csa clilplq 1, tralzinja(.o Ilan), I- iliiaci ill I Caba 11'. ImperiA is
I cs vihillos, Oelv], it-,' dj(-e- CIO 11- "llay ciw- dIFflS cosas. y "its pulfl;cacioneo
;).,I In .1plit'llu)Q11 Y-d -CI CU, I j) s.
I;Mlr.f;l !,1110 aw s lie hall continuado c(in el rnism-) tono, 08. qllV L(XillR1III1I I, ('I(:t SP 8110- 1 desde entonces
jjaraja Jos salarla, en in fnrii;,t esta- lle B;015ta 1.1" n 111) ( i
bletida antes lie Ia atilicAcion ( e1 11 101), 11 studio de h .I; aci-,, 1.6, principles Iftleres def Ij ziilhi t!, ,?dos 'as t- Parlido Soctilisia Poptilar Comia
esta ley y se manteodran 1-h mis- d sl -a -I. public y rem
P.."ICt, ncjuso 1), alt de nista comn Blas Rnc.
mas conditions laboraltis. Aqr Rioi, Girnez, qliefli ',FF))n..dn )oIldamente Ilan alacido a Batista.
"El conllicl,, (1, 1;, C 0 A. -si- el lit (1,, I.Fis gevct, I~, oelti- Ilan procurado. hasta ahora sin exi.
guen ; s occiiiiicit'll.. el litree Ili nevitel: del it imo di(p-, in forniar tin fiente u.ido tie Ins
clypru'a que se ; wl ;I Ia aplcI "Lus d. ,,.ios do clu-, Paiis a ha masns ell Ia oposici6n. C,011 Cie la ley Y (1 6 i1elilki, Clue ri;iaIntenid t OI echas tthc orlcg eon Ia sedo conllcllll ta y SUP V%qu,,, pi trnjiu:, jp 5 eoritiri t.js cubtinios. (.- quo el ta;3lleacin-tientos tie nulAiridad han
it pe.c., (,C ski illitull" i IA rul't, ha I Ins eCilim ""las ell tit to rviteradanwrile re,,isirados, y
liucibe nellaion a pa-ii !o urjia ierSaif(,r I .is. Y ),nunj Fri al9tinos c-asos averi idos.
les JILUg-C), Ia SCIII.111, 5011 tnq en imp I tallies )OtzI, ) .... Oil CIO 11
"!I Los cornunistas v sus simpa,
pl.lF., dau tie los EIi, ('0 Ia gobicinn, ictull,"b"tn Pirlo iiech f, ll/_Intes hall sido detellidos repelib
Empresa, dc.ic c Ail o pot- dilp?-s adllersa-w do Ball,-
su jil',sidenLe. hasta Ill 111,, %iiLal. ta. v li;o) idn eonsid, adis Ctilda ("'FlIvIll demorados pari 5er in.
per Ia, allioldades.
hi re.,Lo (to los adni t j an p ')zl Fin
ruta, p;ig,) mlrulalnic pr dujo ol -olpe Cie E-s- -12 Los initinet; om,misil.rii ci Ing
le -in sido di-,I I- xy. Ellu clemu.. I el pie s ell %izia del cam- (I.Frinado, pot ollos h,
carw apoyo de ],I de Ins W 2 dlci: SUfrido cr Ia s1tuavion u c Iko, V hau sIdo riogmlos permi.
propictario a su presidt- Y it). mundial 66de que Batista esuiv(i sos pai;i celebrar initines,
()'i, ell (%3iijunto, -. atyan rjut i,, qui- ell eR p-der on 1944, osa conside- 13 Muchoi; ex cor-I v pre.
t n a Ant, nio Sancjjz I;( jkl po- rai6n h. fstado linviacia a Ins de- skintas cmnunistas ;' ."I'llerolit ,icion ejecutiii. se ela Ia claracin, es hPcn- o(-i ridt); &s- it Parlid(, Amino F iinuitar% a do Ba.
49 de Ia frrha dpl ,,olpe. 10 de rrar- listn. pailioularmente on Ia Seeipimaliuad Lit Ia COA
El presideril'o lie a hii;n, cii di- it), 1952 clori Qbreia do dictio partido, Cluece tittle li-cs tr;ibajmiw I "La: pri-bi's reunid- pm (11 DO- dartn lucia cuand(, el unrtido fud
E leetrield a d ... tit) I It tjoc :!,) I Vj do 1.152,
caico ine. is al ailo n it bajr c,,ino Partido Acci
E.,lo diinueslia Una Dell"Itb L ItIll- to qu, Bali ta es 1.. 1 If:! 'd (in Progresista.
[lid mental que ko colura al bord( Fntre wicls lactores j,w deterini- Ese ,rtupe, desd,, -nl 0 1(._, h.c orga4 de Ia asisLencia niedien. Z-cro ,io cii, Ill Ci. .a conousi6.i ,- h Ilan. lo: nizatin tr,, partid,, Aceion-Unila'IL:ulelltV,: Fla, Co main do 19-)3. que6ando Psi
ocu tar en -eriniclilv ", I
're "I El i(-irnin de h170 Sn- sOj)lIrR(i1) del gohlorri.,
SIN O N IM O D E, PR O G R ESO ', que quicre rl president It Ia C 0 A tISfa* oria deoilaracio Its, pub!,ca y "Sipirpranicii to ij-, Thrusion K
p--jxidamcnte, .1 stis inton Morton.
its. Ill rc5aja do llueL.,js qa allla SuT3.,c-Ion del lu!ilo 11 01 Itile clones tie tonatir medidai per con trolar ell Cuba al .,o.unibron Inteloblega a, nlanlnim.ento tie un nicional. Ins quo fu-i on ct n Prolesta d'el ('.Ixib de
manc:ite servicio". anterioridad a sit reconoiiniwil,,
Ca baron sin descuput.l5 por Ids Elados Uniclics, el 27, d n);iT- Ixolle colill-a-la cuotaFarlindo Pimar Sclier. zo, 1952.
Ge:iral del SindicaM de En,;F,,ado,, -2. Desde entont-ps. Rill L rii ,i t; i it (I I (-,I I pbligatoria Y Obrer,)l, do Omnibus A:vtu-;, in declaraci(mes p u b I I r it c-,iinte, forillo ayer -a los jy riou nianteniendo tinn p-iLi-n xti(o- se :ido tclecrWicamento
Jos traba adores d? las dj t ru:, munista. Ell transmission pot I di- ii, r Preidente tie
u osi idimnlAradolm so liabim ne- !cilef(-nin realizarl.i 0: 12 tic Nla,-,,r General Fulanda R p2ga- In., sa jar,(js -111p 1952. el manifesto que cornbaliria _Jln 10 ( 1 Chib do Leones de
ew It)". PULIoron cobra su fut-icift Ia idvoloqia ,o%:k.! ul C'M I"Iti. ;,j- ando el movimienuniplut- por CiLsposi i n lie! Ii.. (!lei Ia con Ia -iuil el ant'.1., nll-rtol-venlor ell Ia einpresa. Tilte to I,. Ilautin combatido it 103 !)A I-i-i ic Ia cierni!acion do Ia ronel F1,dro A. Barreras. Atlregc ;u, ill F 10 do lq,:I 1), ( 7, 841. 890 tie 1953, que
I' 'pnnias lie Seguras
So csUiri celebraildo rilrionos en 'ILIC So Inantti Una ;jet[, 1d;.d Ilante conlra el C"I ... "'t., % Vi it: i, ri ic-lacion con el pago tre repruientantes tie lei tralyaja -- 6rdenes de Ru;ia v (,)rlia ne ja sindical'obligaloria.
Lie u Eniprasa re) rloe It iarria Informa al Jefe del
Interverfr. con el fin rl clu6llos quo fninen-an sit A l :I, till E
Ia verdiw era intorpretltcv u cj a ostimutall ei (I 'Collic-11 t it F-In 'j" 'ji:t- tl' acurt-do se adopttii
IeY-decretn 908, que (Ii cpao In S 11,115. 1)() r 11FIDnimidad, adhiriuntinse al moF t= do ]a Co,,pv;Dtii% I; Lugar tl lianor 1, Iv.llln Inicmdo contra ]as Leyes
Crn:libus Aliad,). S. A. Dccre,- N- 841 v 890 do 1953,
JL "3 El represew-,ni, el,,, lr- ciinirltiiir que 'hacer obligato-I is Naciolles Unidis (i cm Ion, In clial solo coma
Son 37,7 Ing ,,cusa(l w en las ha Puesto solid. a 'll, a sin I
distintas rutas a Ill Fit.
i- 14 jdo do Ing Estacios I-Trid, s 'T 1'. :,1) itilrecho'c(miagra nuestra Cons=A Ell Fit Tribu-m-il Cie Ur.i, n, ia s( I 1, PIPlues
ibie-.,ori ayer his artris je vari- F I' I I n. to t!liii a tocias luc- abut:i '10111's Cie Pollria v lo I? w-l", M, tietacado al refw.ir rimll I I priudicial lanto para el ri, (-wo jiar.i cl pill (,no, y ape7:=- Iflares del CoInrrn v AW 11 a! espiri t lie jus0ts, uro tie Baist, 1,,
do In, Binos, acusanw it 67 ii, Ol dipt ell Ins ": Fcwno, Vla Gullorl) Ball ia para que
:,ros V c,-II6ucWrs tillo ell PI cas, (I. sii dc-r-,Llacion.
tie j Cij I I l
1- 1~~ -- l _- i i", -rtth,
Y
UNICC) PERIOD= CC N DfrectorSUPLEI MNTO DIARIO I N 10SE L-RIVERC) HERNANDEZ
ROTOGRABADO DESC E Admin, wador:
EL AIRO 1932 0 1 )EDIARI .'LA MARINA' OSCAR RIVER HERNANDEZ
PRIMER SECTION La Haban Martes, 21 de Julio de 1953 PRIMERA SECTION
ACTUALIDAD INTERNATIONAL
71
A
V
Aa
N..
En la Emba)ada de Esp'ma CUN MOTIVU de celebrarse el pasado sabado la fiesta conmemorativa del Movimiento Nacion en honor de la colonial espariola En la foto aparece el Embajado tuvo efecto una recepci6n er, la Embajada de Espaha,
r, senior Lojendio, en uni6n cle: nor Juan Gelats, el subdirector de "El Mundo", doctor Ra6l A Ifonso Gons6, don CayetarIL, Garcia Lago, Havd&e Garcia Alvarez, el secretary Cie la D, ion (1(.l DIARIO, Miguel Baguer, que ostentaba la representaci6n de nuestro director, y R. Santos. (Futo guendia).
........ .
HMO==
'v A
4Ai
r
La coronaci6n de "Miss Universo"
DOS ASPECTOS ael certamen celo hiado en Long Beach. Calif: nia paa ( legi i a "M iss Universo- honor que alcanzo la ;rflorita C hristina Mal tel, de Francia, quien aparece en plito() SL]p( i wr t n (-I mornento cle sci coionada pi la actriz cirwwatogrtfi i Julia Adan En ]a ottit foto, !a i ema. Lie so!u 18 amos de ed;jd, rodeal i dc -su -i to de honor. integiada poi Nlt s Aostia'i i. (Maxine Morg;,ri MISS MCNI ,) (Ana Lepc) Nlis. F,;tjds Umd!, Mvi-na Rj(, Miss l..pon (Kihuto lk( )
V.
Homenaje a Carlos Enriquez LF FUE ofiecii,) iecicn! rirn't tn humenale al pint(,i c-uhano Carlos Enrique L, coll motive dt su trikinf c,,:, un, (A-ii pictricit del Centenario de Marti Eri la prelden(ja del acto p;j:-,,, er; la Sra. Sui arim Fei rei, Herminja del Portal, Maila 'Sardina., (1k, Fe-nI !(],; it Castro, Veia Wilsc;r, de Perez Ui-npros, Rafael Solis, Isabelita F. !1tjL.,-z it Saucella, Lino N,)%as Calvo, que ofr,-66 el acin. y el horneriajeado. F-,I,, Nlo;;na
A
DIARIO DE LA ARENA
LA BODA VIANELLO-BUSTAMA 'E Gyddicas de la -C
:A
U, '0
DESPUESde la bod i, Sarita y Kodrigo I, ai tin a mortar el wedding cake a la tesi EL RVDO. Padre lfiurrieta cuando bendecia la uni6n de Sarita y I igo en pre- deiicia de la sefiora Sara Vianello Vda. d( 'alvo Tarafa donde fu6 tornado esta foto
sencia de los padrinos, sefiora Carolina Marcayda de Bustarriante y r Ra il Via- Junto a los novios, ]a viuda de Calvo Tari Raul Vianello, Dr. Rodrigo Bustarriante nello y senora Carolina Marcayda y- las flower iris
EN LA EMBAJADA DE ESPANA
EN PRESENCIA de una nutrida coneurrencia se desposaron el domingo, en el Santuario de San Antonio, la sefiorita Sarita Vianello v el doctor Rodrigo Bustarnalite. En la foto vemos el moment en que entraba cn el temple la novia co su padre, el C6nsul dt Cubi: r or Raul Vianello, (Foto DM Pardo).
!124:
'4ir
CON MOTIVO de la fiesta national de Espafia, el siibado 61tirno ofr(, un recepcion a la colonial espanola y a las instituciones de la misma, el Emb..,adori de hs- T t
paha, Exerno. Sr. Marques de Vellisca, en union de su esposa la ',larquesa dc Vellisca. He aqui una loto del acto en la que aparece el distinguid., dipiornatic') JUNTO a la Marquesa J, Vellisca aparecen du4 ante la T( Ccpt16n, Neria Adriaensen con el Rvdo. Padre Hilario Chaurrondo v Jos sefiores Manuel Cuervn Narciso Ma- de Jucandella, Macusa 1-pez de Alvarez Reymunde, Juan ( clats, Poly Juncad,,Ihi,
i ia Rodriguez, Jose Maria Perez, el cronista del DIARTO Luis de Po ;ida y otro. Paulino Anton, Manuel gil, Loh Rodriguez de Vigil, (;Iniia Pei el Aibcsu Foto DM Pardo).
F_ OLIVIA MARGARITA ALCARAZ ZURIGA
L
ko 4,
LAS FLOWER girls, Bertha M,,ntal,,o 6, !,,z Mai
X's
tha v Maiia Cristina Vidal C;utieriuz
EN LA residunc-ia de sus pt drcs, schor liector Alcaia7 V Sefiola a*19' niga, tuvu una inerienda el pasado mi6rcoles, la lind nina Oli io Marg'Z-1, Alcaraz Zur iga. (-L)n motive de cumplir cuatro afios de edad. Con feste. ida "emos en ]a foto a Maria Cristina Su6tez, Beatriz, Elena v Sylvia Y i"a, Elc Bvth.it, Rebeca Lanza, Esther M,,ralvs. (Fntn DM Karrefio)
NATALIA Fernandez, Josefina y Maria de Lourdes Guerra, CEREMONIA
LOS MAS LINDOS ANILLOS... Menti Alvarez.
Ld L01et-tion kjU jrjjljoS 11L (MIJIIWM- MAN Lomplcr t, doritic I d ptlctlc ,t)vct I su guso,
DIARIO DE LA MARINA
Cr6ii "a Habaneka BODA -'N SAN ANTONIO
.-A
A"
F7
te (:IBIENDO la bendici6n vemos a Gloria Azcuy Rodriguez y Rafael Aguila Uriar- LA SENORITA Az y el joven Aguila firmando el acto rodeados de families
unto a los padrinos, Carmen -Rita Uriartie de Aguila y Porfirio Azcuy.
ODA ARIAS-GONZALEZ
EL PASADO wi nes,, Se desposal oil a las slute Illud 1"i
de la noche antu el altar mayor del Santuario Nacional 'de San Antoiw, de Padua ia seficrita Gloria Azcuy Ro driguez Y el s(-rioil lkafael Aguila Uriarte. En la foto %vmos a la novia cuando cruzaba la senda del brazo de su padre, seflm' Parfirio A7ruy (Foto DM Pardo)
7
A
ANTE EL altar, n.. -it del Santuatio de San Antonio iecibieion 1;1 bendicion nupIs LA MADRF (,;,,I novio, Caimen Rita Uriarte de Aguila con various families, Lour- cial el pasado jue 1:, e fiorita Kety Arias Oliva y el senior Manuel Gonzalez y Garde, Pal;i, ios de Aguila. Mat garita P rez Abreu de Aguila, Beatriz de ]a Vega de cia Mendoza, Fri ioto vemos a los novins zecihiencin la bendici6n del Padr-,
Tcte Wlasco Inurrieta.
I.A SENuHI'lA Ariah acorripai ada por su padt-, dtot Ernesto Arias, diri&ndose hacia 0 altar
A
4
47
Homenaje al doctor Peter Bernal Margarita
*4 EN ASION de celebrar su santo fue objet,. de on homenale recientemente, en uno do CON El. lind., n, rihrv de Margarita tue hautizada dias pasado ,. JU LIO EN "RO SELA N D
nu., : principles restaurants, el doctor Peter Buinal y Bernal, pot ul gjupo dV m6dico, en la Iglesia de Ji -, de Miramar, la hijita de Jos esposos Eudaldo
Y i -ran e S S MoS en I mal-gtrita P6rez Abreu, a la que apadrinaron la se
i7-e:-,,e:as que con 61 laboran en t-1 InstituLo A'bai Entre otras p i ona ve R Aguila N EL M ES DE LAS REBAJAS
la -n el doc or Bernal al doctor Alvarinn, Subdirector del Albarran, curonel Sagul fiora Margot Gon alc7 Ochandorena y el senior Rafael Aguila SarGe Dres Mario Remirez, Lago Pleras, Juhan Zubillaga, ios6 M. Aguero, Sara Menen- duy He acluf un dpecto grAficn de la ceremnnia tomato por Pardo
P"I dez Nieredes y Trinidad Gonz4lez, Kloina Cufvas Y otros
!LAS MEJORES TELAS DE HILO'
)NIA NUPCIAL
importadas de Wanda y B61gica
i s, r it! v r r n r i ir ik i #, I r C
A
DIUU0 DE LA NIXRINA
Ad&
dw
L
too%
?4
Despedida a -Ignacio Riverb'
A BORDO del tra, ntico "Guadalupe" embarc6 el pasado sAbado nuestro compahei, l9riacio, Rivero, jefe del Rotograbado, en union de su bella a Teresita Rivero Moreno, quienes aparecen en la foto, en Vi6n dt- un grupo de families y amigos que acudi6 a despedirlos, e ellos la president de la empress de DIARIO, sefiora Silva Hei Tiandez de Rivero, Silvitica Rivero de Sosa, Chichi Riveru de N1 _,jel y su hija Herminita, Carios Rivero, el doctor Pablo F. Lavin. Jua L6pez Ortiz y Hw I', iita Tol6n y Scull. n F., Monin, Rafael Benitez, Fernando
AL'
-Visita del Sporting de Gl)'6n a la Casa Castro
LA CASA CASTRO, firma Centenaria en el gito de Papeleria c, Imprenta, fundada Por asturia- Idea"
nos, recib16 el dia 17 de julio la vista de los ditectivos Y jugadores del Sporting de Gij6n, sjpn- L
do atendidos y felicitados por su actuacion depomva por los gerentes y dem s miembros de FERNANDEZ CASTRO Y CIA, S- n C. Las dos lot(,, fueron tomadas en distintos departments
de la Casa Castro
5
f
J
PEI Gran Cruz de 1c: Scmidad
EN UN acto intinio, elebrado en el domicilio particular de Dfia. Dol- Alonso, Vda. dcl eminent m6dico Dr. Delgado Ameztoy, el Embajador de Es L!i a, Dn. Juan Pablo de Lojendio, impuso a la ilu i darna la Gran Ciuz de la Orden Civil de Sanidad, que le ria cocedido el Gobiu:no espafiol, en memorial del eminent colaboraa, ei sabio cubano Dr. Finlay. En la foto apart-ven el Sr, Abelardo Delgadc A'jnso, los marqueses de Tiedra, los embajadores d, Y 'soafia Marqueses de Vellisca: Do. Fernando dvl Valle, el Ministry Consclet, Conde de Portalegre y el Consejerci Cultural de 1;, En ')ajada de Espafia, Conde de Foxa.
le ros
honorarlos
SF CyiFfflio el arto dr eriti(,,ga (k Empleados de la Estaci6n Terminal (i1j)l0Tn;i> i,
PARA INFORMAR a la opinion public a trav6s del DIARIO DF LA MARINA de por qu6 se opo- Mwitil-iros lloriora
nen al quebrantarnicrito de lo establecido por el escalaf6n de los Ferrocarriles Unidos, visit rjos de )a Alaba
nuestra Redacci6n una comisl6r, de vielos empleados de ]as oficinas de la Estaci6n Terminal, in- rna Hitwiral A N,,Legrada por las sef oras Elvira Mesa de St6fano y Josefa P6rez Cintra y las sefiores Vicente Gu- citation Dres
tierrez Ojeda, Antonio M. Arango y Ricardo Romeo. con quienes aparece en k, foto nuestro re Wguol Anvrl Cam
d actor doctor Francisco R. Ferran Rivero. Pj, Enwt( [ io .9
Santoverna N Fra n 71- -n Cakler,)n C;i
-j. -oro,, -t -o hr, Y,
nocimiento por el homvnajc que Cu ba tyibutC, a Wifliani Rufus -King En la foto, el monivrito en que reribia su diploma el
4
;V Conferencia del
Dr. Fermin Peraza
UNICO PERIODIC C031 1*ector:
SUPPLEMENT DIAR10 EN 40SE I. RIVER HERNANDEZ
ROTOGRABADO DES DF Ad"Irador:
EL A901932 DIARIO" 1,')E.-LA'MAR1NA OSCAR RIVER HERNANDEZ
SEGUNDA SECTION La Habana lark-is, 21 de Julio de,,1953 SEGUNDA SECTION
Gradicas la Cr6nica ffibanery
EL BoILE DE LAS DEBUTANTES
ALA.,
EN EL Miramar Yacht Club, con un lucin to indescriptible, se Ilev6 a cabo notches pasacla el ba 4e las Debutantes, fiesta inagnificq ofrecida por la entugiasta direct y en la que hicieron su presentaci6n official mas de c rita muchachas de aque- HECTOR Martinei Saenz, Mina.Li5pez, Rol-andc) Martha 0. Diaz, Raul 1,)puz e Hilda Diaz
11b sociedad. En esta foto vemos al preside, del club sehor Emilio Marti y sefiora Maria Luisa Zimi an con Enrique Astorga y seftorn Maria Diaz. (Foto DM Karrefio
ff
4.
SONIA Interian, Mercedes Viamontes v Mercv Heriera, quienes se presen- OTRAS dos debutante, Patsy R(.se y Rosita Geimez del Rio con las joe_ MOMENTO en que comenzaba el desfile d e las debutantes. Vemos en pritaron clurante la fiesta. nes, Roily Acosta y R. Cossio. iner t&rmino a dos de elliis. Josefina Mantec6n con s u padre, sehor Jose
Mantec6n y Chiqui G6m(,z ((;n u padre. senor Oliverio G6rnez.
-7N
IF
o'd
t
A
AIMEE Petricionv. Fannie Mont, ',Iarcia Ast,,iga. G tTdenia Montalvo, I'u_ EN FSTA hto verros a Lucas Clark. Anita Conti-eras, Sarita Mlontiel, Jos OLGA fieriera, Liana Flores. Naty Casan(,va,.Santiago Segu7,,)h H-dandc, cia Rodriguez, Hmacio Tabio, de Cardena! Guillt-irn,, Heriera, y Ri N1 Lat zi, Astrid Rod ig iez, Tomy Montiel Martill('7 y Rdmundo Raba.
cardo Alvaiez.
LA BODA HURFADO-HERNANDEZ BODA EN LA SALLE
CAMPOS
FN ]a capilla del C(degio do- La Sa He contrajeron matrimonin el pasadn sabad,), a las scis de la tarde. ]a s e f o r i t a Lilliam Cano y Vieites N el
UU
-4.
Juan M. Rodriguez Priaj a rose Sauarez Rodrigez JoeA.lope onalacez Jose er dez Relvad o sALozMrno Jge enndz eridz .
Cui ANO DEL a CEtuNTE 1.4 uirezJr
.V CAI
7.*
Aspecto parcial del/ V ~suntuoso Salon (fl
Centro Asturiano
la noche de la
- Graduation.
Manuel Campo Pego ET
1954 Bodas de Oro *HABANA*___
DIARIO DE LA MARINA
V4
Jose Corral Gonzilez Jose Menendez Salgado carlos traola Gonzalez Rarp6n de Royos-Gutierrel Fernando Teijeiro Pin Joaqqin Gutiirrez Zulo"-%
T E
AW
arlos Soneira Gonzilei Manuel Penichet Moutoto Federico Cisramunt Aguern Manuel Carriles DiaZ
Gutierre2 rge Fortun Sobrino Mario Nimo Fernandt-7
Presidencia, del ICLOAl centre, el Dr. Cosme de la Torriente. de cuYas manos recibieron sus Titulos alumnus graduados en k" esta prornoet6n.
T R A
Manuel Gonzalez P-an
-T
Ar
14
VTRfIRA RnAmv An D1mf3-1Gr,
MARIO DE LA ilARINl
11,RA, DEL 95* 1C0N'1('RAF1 A P'D E N I LA S I A 1
or BE G N 0 0 U Z
Co [a cola .,,3ci6it del doctor Emeterib S. Santoveaia, president I ia Academia de la ffistoria; los aca(V1. )s coronel Comme de la Torriente, capitAn Joaquin Have -. teniente R. Pirez Ianda y Gonzalo de Queswill TRES DIA _UjUP,R EXI.L& HABANA.
He nqui vi'Fietas t) M
_4 Vforo Mu.
dibuiom de
xa59, peri( I satiricc que Be pui iba en U Haba' -fido por
na t
Juan Vart, Villergafi J
Como rast mpre sucede, por r gar a loa pretorianw e manda-' ban enion, In La Ha bann, en ano Y e
los aubsip tte., q u: lud 7
7 7- culminaron i el
brio de In ruci6n d ianzes de
los ocho e. T.O.&I teat'. &
Medicine una jalfa
que no delif que nunca cornetier. como doDistinguidos visitcintes cumento de epoca Se
ocedentes de la Floiida y por la National Airlines, el Alcalde HAN ARRIBADO a La Habanapf onnsun v otras distinguidas personalidades de la insertan, en! various di.-cie St. petersburg, Fla., Honorable Samuel G. J ejup'uerto. la Dra. Martha Garcia Ochoa, del bujos, los I Be rejie-'% ,
Florida. Para dares la bienvenid4, acudieron al
Mintsterio de Informaci6n, y los Sres. Roberto Acosta, Lie la Asociaci6n de Hoteleros, C. D. Ken- ren al tirol. en pent 1!
naTd, GerLnte de 12 National en Cuba, Dr. Valella, del Instituto de Turismo, Mario Garcia, del 11 Lire
Gobierno Provincial y otros funcionarios y repie.,ciitativos de la Prensa. Estos distinguidos vi- function en platen y,_sitantes ser n objeto de diversos festejos en nuestia Ciudad Bienvenidas! palros del 7-:1ro Villa.nueva, y en Cale del Louvre. Cam_ Be ve, ear esta iluatrari(:[, documenfal, fueron ,, volun(arios los autor,.., de sernejante salvajwier.
7N
Lo del c&A del Louvre
R m1co x o do de Yloawar ofSaNSAN,00
NEW YORK WASHINGTONYla MIAMI
..........
14P
Full Text

PAGE 1

~l-1 eriodisino e s en lo exter\ A1 1f T P 1 A E AIbY IA 121 aos al servicio de los iote. ¡, lll rofesin,ecnlloi¡nterno ¡r ~ <*3 11 J ¡3 ~erses generales y, emnne u o acerdilocio D 1IA R ¡ IO DE3J LA ¡1 IM A R INA¡ (l¡ e la nacins. El peridico, ssds 1>epn Rivero.DEAsOlFA PRENSA DE CUBA aigno de habla castellana. uo (XXI,.-Nisssero 1701. La llal.kaoaMrts21d Julio de 1953.-(Ceiel a cniertlica p ltcase ¡oro(<(¡a-e-u cossa las flraeosses rojas enre(uh Jp n ueo d ttrio idna xsa Ieiae.'u CaSb-. aa-aa, aaaa DFaaaa nd e P a C,, el]treCu aMaJa aaau. eaadecrda d T da neg a a re sea n e r
PAGE 2

Pgina 2 Polileca DIARIO DE LA M1ARINA. Maieses 21 de Julio de 193. PltiaAio XXI i forma el Dr. Ramn Zaydi n ante l0 asamblea ortodoa Cod~s a E utolna Cor*frnRob, dLA ni St einna ci__ i Prdida oie (dioCS "'o SsE E E E E sE~n EE Fcuando estaba en u 1ns de 4deEEEEEbesi A,t -,,dOsS 11 b gape en San Nicols E E SEh SSE GEE-5Es~4~EE_ C9EES EdsSSEE Esus E E hy scss D eSSeE$Ed, IRSeSEXSr c eEE.aEC Ess Ec us d.St e M Sa.starlSSYEteEEA sEIE E s dssSdE ES sdESSEdSSSsE VALORES. BIniEEncono5E casst sSEESS EEsSS EEE LSESsEEEss cadEE e sE ', auESsselpE v1sssE"""""D daEE SEESSEEESESES SAS5AS"tSEdiez5 CSsESSSEssSsESSSECSSES EdES"tS Eflet EEEE Roe a EEEEEEESEEE'P p s S E g d S Y S s E 5 S S E p S E E S q E S S 5E E E P E 5 E E S EE lE EcE E',E d a E C ss E sE s S ss.E'sR.,E E EE1 ,S 555 55aSS-teESEdSERSso EsE ESss EEEsEa55'as_ SSESESSSESSS SSEESSSS SESSSSbE:dad 5 E 1 5EEEEESEESEESE ESE EEE.IE SEEEEEE Es 1555555b5555 SEESSSShE sdsSEssSSSE ~ EEEsEEE Ll¡.sElESEEEEESS5Ed, sSdESS EsESSSS sssE5SS sb SSSS SESESE E ~E. 1 ES ES esSEEE ES ~5EE SS e",11oD, niS qe L qesS 15s 5 EEEESESES SSSESS S SSSS SS SE 55515 5555555 EEE5S .EesstssErra S Ms ~EEAsS EES e E dE ntssssEESEiSE ESSEEPSESVSESSSS ESEES .E el Prti el e bloE5S ssSEEEEEEEEESSEE oreE "lESES'E'S5~n un~EAEEES EShSsssus.¡., .1atSE sIsSS SS SSsekcSnnte EESESEEEC. SEEEesES S l EE5EESESEIEESEEjss ESEEESSEESEoSESE SSS SSS FSYS~I-, P11linS q5'usted05,,,5555. u o5tid55555Pu5iSEC,5SSe, 'A cEetniEs 1-a( Eh EEES E n.derlA ,-SO TA'O ESSEESSISSsSSESMSSSSSSSSSSSSSSSESIS5SSSSSSSESESES 5 SSS SSSSSSSSSS5SS5SESE EsES acord E5EShaEcEesEpsEblEicas;SEsE¡.EECSMR~,s BANC ~ 5555SES5SS5SSSSSSSESS5SISSSESSS5SSSSSS 5S55 EsEssSSSES 55555555555E555 SEEEE.1ESE EE5EEEE s La. ss1clParsd.LbealR<SosCEA TStS C A SEEEE Eslsa qELaEEErEe~EnizinioESS.SSSESdP a 1-1E 55 S 'SSlSESE ,.,nOESES t .ESEESESEE pSEEEESEEEEd.1uPSDit.o S diSSSSE5 salspuElEco EsE unaSEeEE EEES t__EE 5E es,51511ESEE SEtni JE.EIES1S1E,~ESE.SS IEESSSESEE~d PSSEE5ESESESSESSdEe.,.ESS5SES.].EEEEESS deSSSESESSEE5SS5SSo Es PS Es Es 55nEs~EsE EEESSEEfSEh uESEn EEEEESSE5PSSEEEEEES."EE.ES.E ~~~aEE.ESn. _c, ind i -. iia sE5ESSSEsSEEEEEEEsSSEEEE SEE E ESSsSEEEEEs SEEEEEESESEE5 5 51 SSE Es c anEEEPSSEEEEES s SEE SEUERA EEEA E.rEdcLS EEEET CSL EdsaEEEE s SSS 5555EES5 SE eEng5E EEES S SEE5EE SE Pss SSSEEPEES5SEEE a EEE sE SEsESE5 E 1 ~EEEEEEP ESESSESSE to E.1D EA e Vs A. Cs tdtE.t SEaSb.Esl-S ESE E~EEand.SsySs-sESE 5EE e an~ SSESSS 1.S C.SESEESE seESES qeSE pESE. ¡e1 ot, E. Ocho, y ESSEcS1 EESSecie.] e ~eSSE5Ea,,,,,.ESEEEEEE~ ~E5e-_d ECEP CE EE. LSS VE 5 . ss E EsEs LsssS AsSs l E EESEEEEES EsE 5SEEEE sE ssEs SSSEEsSS ESEsas SSSEEEEE E EESEEE E EEESESEE, EtEsss EsE SESES EESE SE E5 slsEsssi EEEEE EE Ed.EE5EESEEs ___ SE EAEE EE S 55SSEESES SE SEE ESLs sEi CESE Es, E r feco 5aE SSe 11Snasee rt, d 5 eSSEEEEEEsds, SEEEEESEsEEESEEE5EESEE EsEsEsEs 55 5s11E EE S SEESEES sEE Ls c.SEEEESsoses iEESulasSun B AE N COEEE SSE ES EE SE EE EEE SE ES ES SS SSS EJuEntoEEESalS r11 upE EE EtEs s1SE S ,uES ,ESE Es s, SESESSSESESESEESSSSSEEEEESESEESEEEESE S S SsE 5SEESs EESSESESS sESS S5E~son].SEEE sLs iEs EE APSS5SEEE e. s ESTSESEdqE E EEssEESE!yEl ESEEEESES SES s ESEEEESEEEslEEE ES5SEEEESSESEEESE EEEEESESsEESESEE E .EE s E5EE5EEECES seEEEEEjE1 EEEyEs SESE S 5 EEqEE EoS EEs~kEE5E5SEESSEE5pEIE __ SSEEEEEEEEEEEES SEEE 5S5EEEEEESESEE1E1EEESEEEEESSEESEEESSEI1 E ESEE e l de baid. E.1. E5 5EES5E5E1, E lESR, E deEE 1.ESEEEEEEE d~SSEEEsEESEESSE e lEPartidoelEEESESE E1o La cisiEdelParidoLEEEEEEESlN ETEEARD ____DPRO RESISTA_________________________ Ete elE-~ ES ESEEd ES iESES ES SE eE riSE usE aElESupeE EENSEEEdeSIEEEE-EES, SEEe55EG.SEs E EEE E EE le SEEEEESESEE aESS eSEsE di ] ,,ii"csE. c,'ES ME ES esEinEdeEEss. PESES,, ESEEEEE ,¡ PEESE5E),.tssitESE.,.EEaIO ESES 5DlsESEESa tES 1ESDSEeSe MEEEEES, EEEEEEEE E1, cEEStiEE .S1,J5,EtEEES,,SE E EESEESSEEESS dEl .SS le!SpSSSSSSEESMSti, lS ,Ie d'e lSSS sEEE SS*hs S Es~~ lEse1Es ESE lEESde M rzo.E E,1Si 1ESES SSdSEEEESEESad eES nSEE5s EarUIRDSERVICOLA DSIENE TELAlaeFONCO E ,E ESS1ECeE cSEEEEE~IESEE P,,'1115,t-,LEt 111rava Al : tSSo l15 E EEEESESEE SEc t d, SESdd y ESP¡ c. EEdit,1555-s n o. e sen et an] ~ a c ¡ I ESo ASl ,dE El E, RESE, bE. ~ESE~ 5 SEsEESES de mES c~ como prece _.,dt ~. teElSE E E 1 Oss -C-E:. p, S EssEs Es E d la D n c desblEsE y'sRp"E"Es E'7-pLa sn EEI Es ESl E ,D31rE. E E LibeaE es5,Ee[5lri-d1'o 1 ,,,,a5l P55515 h atiRL ea B ~. r,%d ¡jL.t,_r.,-,feren, los ls qetc',a ',G r 1 bti~.ea d6 ,epRb SEd la n ssRsslodDIIcgSk,tosctsgssl. ,Ee ,,al d i¡SlSCEA ; ~SE ] Ed R fo r De _____-EalisE.1rs. dledEfiio E E (12 s 1. S s,. ESEsEsC aeEEEE s . s io ,a R ~ a s CsES El p SEs Es o.nelSEESE ES E Es EES E S lESEl 111 lSsS~. sSSs ys E DsEriijsde s ESEESES CllES .P. .1 re s.ESeLe5Es Es EE se EE i nDEs ],yEEsisssSsfR P511551 e did., tiES-E lis ,~ S AS TSE S s S RS E bS ss-eSS E', EC S.a S e l 1SEE sis e1 ilEnE E, "'e Es hss ss s SS qESEssEsESESESSSSES E EIssEssEssC,. ,eEEE~tSSEE~~E1,~ s.E1.,~ ,n EIR., 5,sE,5tEE,1~c E E E ES qS e ER SS SiSEds .d De,,.d Prestar SERV ICIO ESS55ESES E LEEs 1 fncESSar NES a5555Emedandil y dE EssEsssssSSSs sss sE AESEStienen5 di,,1D, E ,in5s5 1 1 555 Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R E EE EEEEEEsEs51sEtE E 5 1 5 E ~ ~ L te E S5115 Sss 5 I iie 'd ilss EEE E ~5 E E S A s E 5 E E M E S S E i E E S s E tlsqE i E iE E E E EED E E EES EEt .S Otras. P tiC. a s sic a R1"i., ss c Iss as s 5555,s no .1 lEsIlEso5e i 1.sD.111.EllR1 1,~ SEn, .,t., E. c e 1,11 ab.j', < -,sEl-Ea'S~,Elj-E 1 D.51~ EosmEo.Es.esp asbl t N e E S cialspEi Ca SESES EbE ss ES R 5ss EEESnES SE DEEiiEaoEEEav EsEEM-s11EssR ,tabildad la Pz de REssllE ,E1.s-s1 n i55 n1sEsdl ssa16sd eEs siseSEEEMsssLE ~aS Sj,,-ns E N. SP.eSES 5S sS i, l, E~ n ri55nEla515 EsEmEs Ali.sSE Es sEs ESE. E dSEEE sE sslE i EE sEs EE Elss ssssEssss, Es d, l.,s P ElEE s EEssEs E ssss s s5s tun, DJI. o,,¡,,.S0 ES 11, ,SElls ESES rnE d, DIEZ COMPON NTES B51IClEcalidadlRSSS EiiiEslssysllsEsd SssslsssisssSss-ssiES55s sSld sEEss EsEsE irssssE oi ESE p 11~,S l Ess EEPERS lii.,E SESsPislss EEESS ssEss PARA UA INSALACIN TELFN5C EsEs s-EE.Sal S lE t lIS jursarsla Cart MEs i155eliiqusse EEsESSSsSsSEeEss SSsesL .in esEss CsEESbssl5 5 Sssisi EsSEEE L SE5ESEEESSSESE SEEE5 SEssqsSss.sEss.ES.sss ~ Ess EE1 sEs dse E1, E1E s 5SSE5SiElE s ~0nEs tc, In, '11 o., srbulPE5el¡SE,08icolEsscEsE PESE Esis .qsipss TEE5 ~~~cE .sble, por j,, ~dSE Es 55555 sEiss de Es E sss. Eess SSSSSE, E oEs esSss En_ todo5SEEbs sEssl Crland llguortos(11poe r. ExssiliC E Es ~ ~iI -) ~ ~ nn -D.E sY.is eyEsEpEEESS s, J5555151 E5t".,d" PelssssssssEsD E. 7: e,, E d. td.ESlba ,ds SEspSEEESpEE Rss.q SSEsR, Es El~ls55ESEIE s Ess ssnnSiEsssRetid.ESEq. SS StEsE Ls ISSESSSESSSSS SEESS sEs 555i, Dd. 55E ],aPOT.,SEScEs.sE5 pCSss~tE =-~% .Jfll GeissSlEEsEsEES ________________________________________________ Es Ss des.1,sEs1ES, EED E c ES 55 daEE no, Es E 555 Ria ~ vEliA E., R AC EE Sui, J as aEEsE hs ].CS E8ds pE Ls seesssde SEESOt deests eeEstEs bs.sC EssssssdsEs EsEss.ssd,-E1.L15nSnSSS 555ssbs Esip in i a iEtssS e s Si~P isEsspsE Ess Ii ss -S5au A SSiSnESEAE eEYEb S para pe ~E-,Mss ESS ssdEsapESiESiRsss s1 sE11.S1 ESESES1PE-lE E 5~.11ASoES 5 MARC" LA 5E5 SESS isp 1,tdeESl ss. PEESES E00SE ESE-ssE S. !E,1 C dE 1Es SS SEEpESESdel 0P.,SSEESE POS eso ns ala u t I~on no es ta f sil co o ar ce p s5515:EEESSESPSES ESESs2 E Rs -S 5SR 5 s Ep5ES S S s. inE Dil rESEqESEssSSloE., 5Eni, SS5SaEnosESR ES cSS 7cESSyEsE1 l ElS.sEs odo-SEcEalo,5 SsM.CEUEEE ESESsd ssEEsS" S EEa 555 sssj 1lSE scssEsACsSE S ESS.5 CSASS sajEaMsn-EEESSE 5Psssns, sE" MEy sssE S sEEE EEB'Es o'S.~ 5s '0 cs SSS SEsssSEEsEsEs.ESE[SS qu cnctssa -: elspsisssSiEs~2%seEsa11PPeSlEPoEelp~ EsESdEEEE SL1.s Es.e a5 Es ASE_ hat a omeeso lPany. ~. ne ,,d, SEE.D ~Ni-IR, Al CbD, V .1 SlTES~EEdssi EE5SESS deSESESS SSs PEha. EsSRgsI s S dSSSESES .ESEsssEssEsds C ubanl ,c¡decriuo._e.VenEs.1 sp PEES E~s d~sRE qES SESEE5E E-Esn,-PEE-E S~~-Ss ESSE IES5 ES pAS ES psA cl1E5p~ SEESEEE E h SE IE 4E4SE ,EESESE i te nRSIR devolverle a tjuba su 1 titucin. ciones de pueblo para homeriajear al lder del autenticismo.

PAGE 3

A17 CXXI Noticis Nacionales DIARIO DE LA MARINA. Martes, 21 deJiod-1953. Noticias Nacionales Pgn la osuerte del-do---r tQdern3 '1Sera conmenmorada hoy sev le C s aA" b''s 1 la muePidende]eadoc¡En 8lcorazn de Madrid!. 80 a ~ua e~ Ro err roo 'l silai hoferes, culpables dechoques A UNA CUADSA'DE LA BULLICIOSA PUERTA -DEL SOL, -tO ~ ~ *~ales d. y :'la egislalon-"SE ENCUENTRA EL FAMOSO: C041 *d§,a5 de 1a ; LOs occidentes obedecen ol exceso de cn?ocdRESTAURANT ;i vais 5 S del tranisporte o lo1folta de pescas dice el Sr. A. Gorcio laseordlberto Gaa ad, Interagadaaelapresidntade a ~ Propfietarios il burssGaaMo~dro, epusdehbe o oEels a1sprcaes0toa st > ab.sA asparticuae d-r ansejoaaideMiistros. dotAncatoa a dichosparoite~aa D E LA VILLA DEL OSO Y DELMADROO, EL LUGAR 'Laolaaaiaaesai Domingola la hizodadauna brv iaaaaa na vez msdld uestroacitedioaaa meDONDE MEJOR SE COME platarla. da euo auuai lasilntesdeclaraciones:a J aabadreaaquecopera en0 Caa CA DOVSITE LA CAPITAL ESPAOLA, SJAGALE UNA d ar. iga seva Fia oa enaadadaa ada de ~Atobauses dda dl a tarria dcaarunsadoVISITA Y SE CONVEiCERA la g dia. a al l iaaS.d. ada' a ilaa -a a losiu,de maa sernaad ncionaaadsah SAeral expresando au paadddad dor hacer constariVia lar, choferea resla ulaa aaaatiada al da trecede aL D IO J N f Wla Iala da garia d e 511 aaa aa iaaia d l os Ia iiaaaaae¡aaalad pasado". ponentesaa como caa nsacaaadia das-laAdaa dafivaaaaaladaasuaa' Telfoo s:d l .:100-35 -16.38 32-00-74 -adisposicioesvienesaaaa i naa pea d datdia de l. iapaaaabiDitincin a *Alfreda Saaaadaa 00at aada l aaa aamonopo ddlos de' a daa.didaaa a Y brinurd"d oi o pi nPaac~ io queae fericarla y aaraa al a s i nYagregaa e¡aada eridoas'orda Cabaan Yor.asoaaataaplanade al ailiaaa ta.odaseld aaaaiEaia sodalat Las inssli iolies cis'-aa I)isecjiiloa los ccaaaiaas aa aa'i aaaaaaleidaanal a aalhicense alaial a aje laepiooalii d-aaa I l (laale al,-
PAGE 4

~9l P¡,a 4 Edtnetal DIARIO DE LA MARINA F9d.o e n 1832 DECANO DE LA PRESA DE CUBA Edaoor DIARIO DE LA MARINA, Sooidod Ad 4191 dsd el 28 de eero de 1857. DoIgd pDoiols 990990a9.,40X. y 906990. 8889 199. 8199. P~d9dna,¡u. Decto 4sf; EJqn o1Idd. 8 1 I99 1. L 14,-Y 919999d. V95rdp949st: Aministado: Aogdo a1lafr9qici19postal.Aprtdo d9e C-o, u.190 00139019 199991979199d49Mirti ffio99. 53y53 PIZARRA AUTOMATICA M5BOS L telefonista le omunicar c1o el3dprtmento4qe. dce: TELEFONOS DIRETOS 1 1 4 9 19p9014s9Y Q4119. ~ 11. W-309 Dieto . . '-471 4dminitraor . . .I138 C9994c19143 . . 4847 E . AIM279 Isos. d'sestariipcinl: Ms. 1.8901 A.4 91111 5.80 519 .EDITORIALES Tabacos y licores en el Tatado con Espaa CONTINU9MJ presnti1dsls 1pun73o149d 1vista dls rersen-710 taciones 14439493ante la 9 tramitacind¡ 914830 Tatado 74tric.iol sal,.tC4199y 79704. 9999583.8el8ej.d 19a1440916% 89t, 41149 99s 1460a8E,-9 1611 143997898,. Ss O.t d4is 0814103.y esto4 4es4cuestin 141904.a 14i9se -9 entregar l idstia tabcalra 1a143am19od orar514la 19 4161999 1114930099 brso viceversa79. Hy quienes6 94614n7s1499que 14d'4"' Eb ostrar 91pif-cnn.Ign.a941P.,oesrob,. 45bi1144114do,1 7983959146993.9¡os7pa9abn tfici ).l 114078 919038911,no, 1 1414 E 9841edio e 7 e 411914sc914114d ls~oo un8 odb,4 dod 1 plb9 3sgid p~93l ovneano na114146919 41411, 14ue0a8tds oca114y a too dbort71499. Ni Cb dbe sacrificar7 9su 139411491199 o19olooa, 1industri hstrica. sstnt arol inutria11141 d,4418149118346114nifido d l industria0 191413939. nacinal,1 14341114 d Cba. 411498tod 19y 14481430114936 911941491411 9si91 4 ust 7et bc l91499 da,. si 814 efecto0 9414n11441499ti198 194. 414sd. 996. C 4 06999 146 ni 9 dd 8e1imprcialidad4. Epa u el 99314413714o13P., 141para14 996339 41195991496545141839l1p714 3c,1,.30739719 decisin. L 19199 11441318.ra79e9edrla indust144149118¡entera14o1414991, y 41e3ol114014e8 91413 14n3impuestos09los9lios esaols, sino3d418181441s11140e Para4umentr9el87r91 o 81 elicoes6c9 nosd en1439114933 o40990dl 7996 la 114387410crs 9saoe, 89s7poltica 14140 qialria a olo dol93861119. 146 891341i 141909013, 0 ante 11. Los,36lte~u00comercales0 14con El 40931401464990 do19141148 69961418960a1471148014t3891414899014l 149111941deprol14, 814 9l9314ran 19publ 41ici 140dloq 841 4 e, y 014l dd, 1lopa73147190914410 s laq19973099ab, 11 99899. 14919. 946301 No hy q349sacrifcar el taaol9911, sinol 141, 19147 1460u7314179014 Los problenmas de los nnibus deben cesar E41L3Gobiernodsl9ha3asumi4dol c oon 411414l47 la 14904114nGd, lrntc, 1 814e414daro 198b1409979,4188e4189143114114, 793111 dlo 141419 dolo 1110 7031u1a791, 11 o1 do ooo 99041,9¡do¡91414149714149,da4604,474.,91461914 114939419 019 140c9e1414141436031413l 9199711 dq-41.94 114097 914149 11419999118 114810d-l Ly Al obetod11419 Usds 3939911 d, 481439m1. or97414 149114114 711110 mas9e9doon1mica1419que1449los0149140909dtaor914711410a71981u6 friendo,9.elIGo9irno 9 dct undcojust6991491149en14a014n1do11.9e9no9e87posile,1tm9 c, 7914 l146 194193,97149101I14013141014dip,i. 1414139 n Id80.1444 l 141419bidi,.1o n1414 19 1414914441ol 149699 los ciudad84.0B pertenecan39 7143iual. Q66 00401410149, 73.79149 1414941993 4 1911430ds Volooi.149999.6~l, 131491901 76091410981490 054181491la9contab1iliddde41la19C41Oy14o99149. 1796197 7y9v9lar 71principal14140.90l9171699139do 9471409 dD. eliort974190dl 79310 84 39h4l0 Y cLl9s3s9letet or lo clecores delo r~,f 6 4oh B1. 9 l oiia dls spec997iv7199rutas. Esa 990411419 3P14991144619ol 4114114 camino la seguir 7909 larodo]ld418646939eool 441,01horrarle89 Etado 90n9subsidio 14149n70 411a4c3n19inua 73099904114o 71991497r1414 s -3135i' 95l9 1448831638existe4e99,,e, 494lir49140do114, 69141191? Es ciert. q49e 9 9891938391419 9 ser fiscalzados e 114 11141~949y recaudan.9el la ea.4 p.,9]797 l alun eml eadas199 9970919919961914y ~93actos99d ¡.),.e¡.9,iodo1ido 714este0a0p7cto99.a91-14 140 14919 .9971894139y bocoooIlsmados9a4109 41199961367 1414140 ta0149 iputosOn y734. po lsc145303973, 937n8h6lo o 9949msiteresadaso o3 ten01m4nt3as9904194159se e0caminen90a la9 9969 yl143ob1441949199y 941991 ElCSo poor 194p79t,99eh.93excedo 114714419738 0004913999 Y t8ibuli--,198.h ido0m, 1999d1--l 7114041141409y 01959099dl Tanspote D,1 psol¡. .d.1, s DIARIO DE L4 1914171 NA h p780993939814141 .I.ld, 419-B9mi99m9909trabjadoes ~1 14441 pridio. 7En general, hemos d419n89do119ejor1los1intereses9y47 9971 racio0es8de41a lase199trabjadora9 bsando 40n74795o418 eq4ilrio enr sota499y l, 7 posibilda48dos199. 9148fuert 418 37919919, 14148 lo 651 9139 069e14. 143009.1o9 799500.9.9.b1839419ds 348 .0pod.o dfiitiament e1 089099.1 Bsta 79.41e 900719399en0l rama 41e] 719149790, 9xie 14140 1411950 se00r7t41de71r191e99s laboede diferencias d, hor997469419~ 69191 sostenida9sontre -Patronosy 9197900s.siood 341146 doobdso. 14c19a. ii41jidc, q49 99diion9.19.9993., 419919173141614 do 3905141410 al oden internod9il 90199. L dsignacin410143 intervento 99i11990 DIALU6 9991491lit9. y 999 9nlac99 99otedcEloOarcnm go .99,014 991414956,u9a1495414u9livivedezudea De lasnletras ly lasuaates n VasconsabosenPorsRafaelsSurPoeSoli ; -Po qu me ice es? cundo parinolapor a mtad de9 polo; 9se99an4g9999965039 escu6bitacin para las19 14la99s dospolos9 ltimos1 ao14, Sha301995i614la dS ha99.9ransf14904018149n o 999-l niteio 149ofic914.s.9Se4ha90extendido019la9141499114c94160149,a1463m4nt1 teles.:9999pe9146lo qeIobra336 691414114199149919914969 r19999469 yo7014o9 oue 91469,4 9901140799697941414914de 7999149936614,de 190147 s 9 ota toda 9191 4114q19e6se46s16090a19141 1o, el problema de la4 ha7bit695acin49 ha09sidoLagudo,1pero6la1Intervenviendo c~o 9cierto4y0rap9dez. Ha799991409 1414011914199dan146do990 14i1499,s10o69q7331414 1460s94t9.ali'6149 del914j9,c31194o714919o. 3996914914 do]i 419996099999 p09te mor 99de9 lo 9149 4 193414tdos146e949r99090 Lmo de9racionld ad,9 99 me919 dij9o 1414991401439914.r014d691490 0714 7979.9dlaredos 19714010. De 9todas3mac71414 9997690149, 90sto9se90oro9 La crisis de la Plaza de lat Repblica L LAMESE 3.como e99definiti 693919149914990146999990as799991691441 Plaza,.de 9a Repblica-, 99a390aza que1de o 9c.ntrario4pu94060039619 1460 se 59ga 94n 814 stiras1 999914099739, 114999lo de lo que13s0 9919i3149o 999n.'.49 dura61 te79una7 Y' 997999m614199os junta6di rwl09os.El de 99abe091459999149, 9016 1ra. c9'r9W9'946que4n5 0lo9f3a974to6141469961991for901499999999. 9que9al4enferm1o,1por ma14como91mb-to 9ser9hombre 6 de 9muy9acendrado donde9luci, el 646t399914,99919go,69 se l9969191499mon0u9e14to 11498s9n99los Sos 1Sacra079t99 la plaza 96 d. 41019139 "41. 9iil1 1ci1ncia,.lo 4qu9 Lo de 7799671140410a9y19999910 osegui1un0 vez9 ai14a,3919191693411a.97609 140 01490191414 de oeio.901919999991bie:y pno que a919399 6399 03169, gracias a su6 19991909 999140099931494 140419 99s7141499. 1404191 990999,9la14o99ntica4 y un9 tanto4 7853499 69149 el93enfermo, pru No esta141a9doeoms1que1alguien9 ma999 99369, seguramente. 814 su ensayase3, 9141 07391906, oel191495911conciencia9719i19i909, 1941146999a 99d4 drureteo 6391141993996914a9la 99 e70169914aI 999939999.corno9 siempre 79009 de la 70196799191.193 9o7za 14que61un9919,99199o970 una9 749o99 14909ueva, se1 ha91ido191490099149do 9949ma. 99 91994499ol por49 laeo ma999419, oel9negocio, la 019 entrega el99999114199 94907095999 compraventa1199 e 6419901499 99914,9. 967 1414s9u146149"149 9lma9 614 999719de os9190onceptocoeo, 014999a191 ma. de9lo.o do 9 969719,14par8 del 61481969999ismo 14, l 90otcalac9991999194el9sufrim99ie9to9do los citura, el orden y dems zarandajas rujanos cuando de ellos depende9076 histricas1. l tiempo v0149om9o la via de os enferm9os.14"E4sla ron1intolerbles41o, q3699406919619 nte991470 td 8146spiritual9. 1E bilidod, 9y0cuando9el99mal4de1m¡9tina179039rm99114i91469e 07br699, 9999190dv41140e9 que469 d99994999146 610 419t1396fo9y da d erro~ 0114tontos.914Lo peor es 366 lo91499146 1ta; 6949 6e 999719a8embriagadora 3019999099099961959399149079941995 y690969de9amargura inm9n09". 199941914 149999e30el9c0999do la Plaza do la Repblica9, q1463901499. Espeo qu369no9 9414009941c099141 yolt de or39999y 9tamao19199999 chosa98la 99n0en09999do aplcar estos199o999.05939n696d376594160que 0ta 4.ta14qu 9614990a1al planteamienso 19a9maligna4previsin19de1los9es6 Pol919ic9 p993es Coogio N090onal 1931969961414096tal9punto6que 0 69411496i30114,9ed61990014379. el monmentoa Mart empiza 69191460u, segnomucos,o416149 01999914149193 71690994 149 9999199 p9n6o499e39 3099394190994e8609099de 0099907990en9.su1propia plaza.9Que 90799096999990a16599199014914019. si la altura, que998914el4a19ho,9que ce doe9salvacin6,racias9a9los9Sanfueran14uperadas or go 999 999990 habilidad doe1cirujan14s, 199q1e9e0 la 9610 9999140 lo do 9997149960699 7999491los SntS acramento3099s ______do s horasseria60199039069 qui9r0ico 091914 mejor9admitir U,del 9cirujano14era0ulo919roc14denlo grandesomale-0909 ol( 1 Ir W e9 4 l cirujano43doeturno estNac0o9n1l0de Arquitectos9llevo a ),', como es de6rigor, en esa es cuestin a debate,.al modo 4ui9 peciede casaodeosoco qui31de1414601914143969999914099969149141999' e'ser"'9suele 900-09 Pal0cio estos casos extremos es9 cua9ndo. 9031rquitectos 4117n9s9969o saisfooso tos9 141999991199d69691400190a bwD!.145 9 0999odeo 314999410 para091 se doe9una profesin19a9la que19 Hcaso urgenteo Y 9ra9e de l99p799a 5399191414116146390s3906909199146" de3la4Repblica, el monumento493a tal.1409ue 90e, 1431914199on 901999uand 90149 3artyelodenam9ino urba63s94enfermo se muere, ya que os r. 914464 1600.9o d aftracptld la l 199399 quere91 haceseoo or19141411 tur.a99 nacin.9 El DIARIO hace cien aos Un dio co lo y, ha6ce exactaente un siglo, el DIARIO oreca entro otras estos noticias que retratan el estilo dle sida de aquel tiempo L 9 9a abaa caeOenGua09O9999 dictadura del general Santa An14143 S7939193donde739379149991 04760149 sino cualquier go0bierno9que9pro790101491. la9c13999999990914039991999014014 plantea9do9 790 R491 99l999pe0aCo99moiode un articula pu41tilanlas1cuestiones66de9nacional,4dor1deF 9 ooj 9 9 9 9 aPo 3 9 9 9 4 1 di blicado9 9n e¡ 'Siglo X14999 d 4, y de orgu99o, y 4de Shora: 4 99 99959994999 411991: "59. Mxico, 10e14191419a9 l6s1pretensio-998.131999149 149e10489s994114ia1140 1490094d 9a1vuest9o 995914an5 que nes9 anexionistas99des E~ 0Uni-41del999s9oscuro9 i39di493149 94nd914no desea la914erra:79ero0140a1 dos,9el editorialista 419969"Lo his-.t9mb9n1en9juego4etre99 os994990014149 l9 noser35999 el 819090999349 13319a419 1. Mesilla-territorio e0n6de999999979c0isis". envaine9 9la epodo. pleso d 1 4 o41 9pj909d-8099 la9,99Baja en399s val9099 991494397014 Y Oco 991pa09ce1449 La 99a5an9 131499 Mxc yd el continente993999969a9Boade ondres porola otinteraest n 4 9Guanaao0. s0 lle8aran0certos9pl9 es9de9fre la01 s 98provincas aub9945 . a 14t41149014a1415 401hay d extra-1 En 909139 se9cele -b00 9el7octavo14 Que9 d06999 79999l4,9 99jeres o9 pues e90e91396o9y94a19e490939anivesari4o de9la 914941639 lpaen69quel14990790-El Brazo979 9 0 919998 91e7uest999 aza9 n tera4991431 po419 1914,990e009 'odo 99019 de 91095433un ogran 'rtid 9e119a9939n3149.994.390s144199939090n6.ogso, y0se9c991951una6so-199, 93elsti5o de9seda, para9se 914991499 9ntusi0smo no 0ya 199999 6998re99119 en1l19c997l69 dora4 y 4i 141 doe419141909 19pe9z99los6 99399149191499 699 699416999doe41960997 oaa con795u99alba0 0nmortal.S9 36 reta por estudi914a07las149onst9itucione de94949041 Guiao lo 141999149Y 7L90Y9996996149ue se14sospecha96que 6149 1414979109ya9.no4es91una4f9rmu9 trca anies de entrar9703en 939 9 079149le9f161496900doct101961499. 03 ochenta4a.367l39o' 91ual 714i.presmir99que8,l8ilustr9914014991491409a6 r99hablando.79in6penetraroen 68 entraa jurdi7001el recusosen4 7ro960sia, all po 89 90999e 148 ne,4cuando9la9Re6909c6914n;p9co 901499.6993de9tanta69elocu3901,9n meoee l79991os alrededo99914141e 699r11461399690,i097D01413go9de les 0de14599ll4191969999491900419 de43inconsti9u9953939999999914989 89 un9 d reino sols del 96199. 77063e991199.p014 taniorio09.0 91469 Om 3690Aliados;9ese9c9nt9vo 5140 o omo99sob9rante9mia1999914469 el arquea946d14la deor7999, s7914369 eos dou1419a1991906914.e9e161407146 do 6907909.do,9So8en01u991ciel9opd4 lodnd 699908, nom99 a,00a41499 69 9 191599doe9614308lipse 19de 07luna. Des01914u09199147959897099793 91 to do l qe e inulsea9. u 79146999960erstci7n11e9psag999o,4 bre49las9plantas99y9l6696, o-oi 41 desb9rdados9de0R099 por1que0 flua9sobre as omarcas sobe0I

PAGE 5

xio MXI b GWOIa MRaanera --DIARIO DE IAM3ARIN Marte, 21 -ae Julio &e 953. Crnica faUanera --Pgina 5 Bodai elegante 5MMkv -el, ta 5saSG eA ore en nuestra gsteur-s.eIctel Comoa'ovo ~s.aatata~aaba~~ a

PAGE 6

c# u< El nico refrigerador en el mundo sin bandejasE.E EXTIENDA ISA MANO>y EEaque ua.o cuaEtos tj>aiI desee. NE hay bandCjas que vaciar, que lenar quesepeguen o eedIand>eA> SON SUPERTAJA DITAS. ms and>-e-( ENA RESERVA CONTINUA> Uted asI>k-ij-> O MES DE ELECTRE CDAD> i GAS 0 LUZ BRELLANTE r fAOS DE1c El GARANTIA c VIALOS EN SU AGENCIA SERVEL \> MAS CERCANA O ¡AYEE EL CUPON PARA MAS DETALLES. E E' -Dore Obipo Ofcio 111-1~~ ~ ~ eldeCd, y MEC>'E>d. IEE E A.,l.>>>>E] 1peji rc.Edn yer1S5>-EEunE \ MiILE e Cdno Es M, SI'.E-. AS5ISP E I>ILM, > L>s>EE 5 E> 5>>> l SE E lE~,-s ifoto. 9 ~E.CE-I>r>->. e bm1>ast CiIIE SE->i-E > SI>i> E, s nie nt.EEE FIl IEE>E dEEa xisE E l>dnb>->LSm. JC>E> Dr. AbaIU 1 Ey 1-i -I1S >1~ s>!Ev ltj] EI>E-ECC>E l >>>E >E>>> S~ EEE E b >oDld> E n Li', ,1 MEE. D>EE mi-e>e lEe>s di, eCinti E>EG Mo, ErRd> ¡.L.is d l.e >1151-EaEn > SC CEE>5 > EE>,EM. SE>E. 1>1-ElEES> G Ibll, 1 ,,F> q-l>.> ieW -E>->Et -Al >> cob-. EL d Me C lM.>C->- CEEEd y>->>1111 A>Id S I--ECEd,> > >1-CE 11v 12, 11>e y lil A> E-.> ->1 >niA 5 I R > letra1 D DA~GEb -i. L, s >e, I5>-->d .I .pu. F-¡-lE, eAl>> 5Alf Gr. C--yEl '' l1>E 1 >-el 1. ,n~',--id,-ichl>> -ty Wiit E ; EIEs-II->-> CEE E ESPcEE REdEI>IE de lD /1~ > lec~ IE>-I C1-E>1.SC> 1ECE> 5> GICI-. >>b>EI>c .>OE EildCEEI s> ED EE>EDp-SI2 ->LlId e C DES>SEIIE>>yEA.'.E AEC E, ,-1E.>->>->E >SE E->--IE CEI>>I E CE> l, I> EIE yE>E E>>->->-E11 El. El CE11E>-ESE E>> 11 .>,E ,-l,-I1>C E- 1E .>->>- 5>-> M >r.>I E-ECE-S>Ai>E>MI.e>> E>EE lE>1->ZI ED 11~~~ H"_oGIri. IEilo >SD>A e ] rIl ySDIT .1> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -I >-ISEE-C s-->IC>1l>Io,>-C> EE C>-->111i >-,oA= ,->-yT-->--> F>- 'd -l--EE-eIE El C EE>-E-hrs C ,,IEVde,>SlElebo >->-c rI 1>->->s >-EE-5>l.E> IEC>EEE 1>5->-lI>>IE>SSESDII>EE>I>II>>EIII>I I>>lE>EEIEE-EI>ESEE >-EEyjEs1CE>CIF>y>E.dO El EIEEDEEE>CEEE-BuE-E>EEE>->EF.iElESEEE cEiENODESNE kEPAGINA EDEIEE ,.EEIE1>EECl>-Ecl>-inDI>E> "o >>1 1 EEE1 JlIS E>stiE>-I->h,-adn EE>->->-E E lE y1v~ IS>->-sq,, -iS>>-,tt 1,ill>-EIEEd v N di>>-' lE>-r L A RM¡o, n ~j e o >,1>-S E ->EI>>E-REl, h.IS51, rsc i < .>EE -> boto. 11.r_ EnoE-Es-IIEI S >1>EIE I CE>>ilo>-l >->-EE>-IS El> S,1i 1,1>>-IIE-El1 E~>E 1l> ~ >IEE--~r, -> ETE 1> C 5 c L A I> >EI C -E S E PaE r¡.%E "-I--SS I SE SE -SE > d ~ .E 5-v se r, Sa,CI>r 1>E> l >E II> 5 lEEIE->1>ll>>I>>>S1>~ CE>>I>> E>> >ton-t-ob E h E > 1111-E llE->> >IE-E 1 >EES->-- >>-l> >E El->> E>> SE->> 11>EI>lE CESE 1 5- l>S>.l o E, SE E->>LI>> > >>E EE-SIE --->>EE 5>I>> >S 1 ------ Ec ->-I>F,>-->>>>-> R~S E. ~l b.CfE 1Es5>-E lCyIFE>->1 > >--l->-> S>>-I-S. 1>> 1>-> CE-E> 1 ->--l E>-S>>->> -1 ->---->->5 D11y >confe Ii> enI >1 ->-S~>1>II>--S-> >->>>1l5 >1 5 S-E-IIIE > >l>-EEl lE>-->> E-> -DlEl E> -y->>¡lME>W>.E-> ->SA.E E> -1E ->>>1 >l-->>>>>-> EC E Sl-IEE. -1-I-> >EIII >>>lE >>-i>M riSEd>-lrE--inI 1>EE E1> 1--> -C>l->h ECS>> i> F>->->-SEETRIIr-EIE y 1 1 l 1 > E > > > I >I-I>e-> 15 e i e C ~ ~E S il, >->->A R 5> >->-> i >>->.->-11E>Sl<--C-1,->1->-E 1>>-. -4'IE1-<>yEpEEvil> I 1-> >> ->->SS 1.->>- > ->. - > 1 - C->-S>S> >ERSE->> -y > i>--IDpb1C CE1>>~ EllE> >El E>-> >->->-> EE->-> 5>1-> ->1>l,,o leim. Z,111s yE E >13,n,,:> EibC S>EpE> II 111 > > 1 >. 1> > > -11->>> 1 y > > > r,->1>1>11F > E E1 >I( 1 5 > slI 1>->sEsos.1Es>-,-1> C ,Ih S lE E n S> 1 5> ->1>-cd Ii, -> ,EE hI dA--> S > F>>S> -EW )I g>.l,> C ^1,5 l-n ~ ~ stn.ut,-> > 1> l1 1 5 l > > 500s 15 1>-1 > d~>4 si,>>>-> E>-. C-> W.- 5 E>e>cl> ->C >>S-.I--lh> E-->.,ECLIE5EECD>E >->>b~ >>>>>>>.>> 5----I-5-> >n 1>E RE i.,w F) S o >- A b>-> i-> ~di l>>-> 1C>1, -1 -, 11>--eCEEl A E ->->-i1c, >>l>>>>>> Cl-- >-T d, E .l> H.>->--11 >5>-1>-s-.> 1 >E->C>>S> A>->>-: W E S~c el ~ II>-.C>->->sS >> -E E ~S.>>>->-. 55l E >->-,. que hscehielo'd">~n2>?C.o Ole. E >-> ~~~~ E>0 >>. E->->-1->-.>-IISI>>El.EEEE y>yl>r D>Il> dys1,1~-C1~ESd, p V~O¡O cn moso >->bE E CE~~->. SE9.1.>-vE confrt Dflsotos llE C>>-E-> Ely>--EE->E C molnoE> I- -E EL CHAMPEAl~~E>-C SE E 1 F.! ~n E>n -CE>11>E ~E >EE>H dI>AlO ->>1>1> >>d-1>>B->.>>> E n EE '> > o-> -l>--CC Si> D>> 1n >nE>->d>-RE_ 1>-EIIEE Eo.>>61 ID.AEC>E A-> 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mi NII-DEA .s>.>>>>>>>->s-E >I>EpISSECER -A E> CE ni"E> -lE E I 5II1> >E G>E VG E E CEX C EIE E>E91>ES>>1. ,O S,,. ,i CRNI501 EORLdLO-I 1 Ii IDMIAMI ERECID -.dlE-S>-5 1 C &u -iI CALIDAD SEGURIDAD ertdA9q9>Ro que ,rtdi. -Su ap oriz i pee. rI >pristEal maneilla. s luinoa. Su grdobI. Trmiase IDE. 99 ispAeioneen O x L551, uLI. DE FINOS RELOJES MARIO ROMEROIC La HabeD> Cb Por*.ao~.1.9. la*es deL.i1n. gEE @*¡*tu ms araID e hIe e& 10951 RI ELCALZAD*

PAGE 7

Drneetmey e eracion sAr de1 5 ,G N el puebla de la Habana, VERDADERAS EXCEPCIONALES REBAJAS en todas nuestrros artculos, lo cal por n teA CO T D este medio deseamos aricar a nuestros VrriTA poECALro sv qrA se aprollechen de esta "PORTUNIDAD NlCA. S C O A E ~ e PacCn-Cars Mtles rtculsOF R A SE AC N L S MrmolesFantasas Finas Platera Vajillas ciertas ladecuadas para.obsequios, todo de primero ro ocrOs calidad, a todos los precios. ilcro ible pi LA ESMERALDA edscotON soo eAAA 00 oro 5o 5 rods usorrero c¡o., Lt4.sooA rloA A e 911 SA-AALls¡ 0 II.M17 a<,mr des nuestr rererridos or¡zsssssi a 11). 1-O .al sri d sarlirrdeoreplo s piid edcd aat" ( abd legne.r levr dis >rro --Ir.a ar lis yOrlo saiu rid an, Antonior d P;t .sIesfo e i u0d ,d oito s Cus IR EISfor T 1 114 -lre i C1sds Ario i r fi a rio s iros 1,55 A 1iN s, ,o ,,o s r -o A 1,~,i Aol ~ ~ Vsisls Armc i nu501555 u Iris~~ ~~~~~~~~ As-1uDloi i uosiiiiiiO iA iiiioilloo s Troernolis ir hu enr11 -1-P-110. 5195.WAUn p i 110 5 51 irne en brco loe Plee oin s ule 1b s l dos ~ ~ ~ ~ ~ r ron' As 5 lzain lo-O i por M-Azl.Banosrod%.Ngr. soneaondo o oo iilni idi s x ~ ,o -1 >AS EL ATACIV Bstr ou Yrosn. ala:3 al 2 'otro derasuia ps si Arech ricernn e rco o 9 /prco¡rre et Ir1,nbrri losisplpitossoinso2 por oi.9 nmhllinros mde helcho oro mis¡sorts mdn Ao*, se di rioi on -or quersrqrsroosriooor seidrebaeassotseHilaanlua pcji Con iora Dooolin c on ifirso porcso o ol oer i
PAGE 8

,, ~~~~~~~~El A e 3n tc juli)a las A A d slosr A iln sd aC ; : .~ .4 sisAs -s., -ib -, 5155,ss isEss l : S ~ s iE-.'pi5d .15 d i ,b 4: 1I, sS55 I5 A AtA bssddss dslE Dss sEiiEs ssisiEs fsiis, so.As ssi iSAsElAliii A esA iOAsp 1555 SE Pdp 1.s 1AA s A4>.5diSi, AEE1s E L ESsE.EsEEsEs lEE Mss. o, 5s cuatro r Ss.*iss Tss 551 e a a

1lls .'ss ss desusglsrisso 1 EA s sus' lusissis,1AEAS. isAldeAEtoss.elassss. 1 A El As siii,sin si l sAsVEs,915 srs(SOCIEDAADEsIAlPA15,AAsEsA r SAanVien e t icu. ron 1 AIssns1 ssil siIllIrl Aiss 9sFssAei :i'is1IiiiiEsAssIlIiIEEIili sss Es , -in t~~~~~~sss s s.sls l~slss 1ic Bella.,! Arteisd, I Rne o.rnPI-i Ar ,i ne a ne nv .1.1 e e lG j n o o ,A Ainsclosqetvirnlz C liniSbs dells A s sAsEiA Eis i5555. plA4Tss. Epss*VAs S ~1iEs PorfsEsSs15 lInterino 1iEsAsEI SIAI 1Es EEA 'ils. C i 1 ,i ssArnI ll' Centros SiaIs s n 1¡ ,1, EA-IiS5Sdesl po5iIa diESliE o,. la E xtra :5u S Apslis Eil.IA s ,SAAI'si]lIriisSiiEsde Cuba y MeEArLEi. SIE Vi ,S,,AiiIs.ssArisls (¡IR ES1CP; 1',15i-Ede AiplEiAsE55s 5A,, Ig Co-ieh s Diecor y el 'elrEAEstosEprem os y.i.lo.i ti(sEs-l pssiUn aurr al afln. de l¡snen horssriel Cedinda delipr. .1 s 1 ala nip-e ,,-z,,r,] R PA51can Ri iiA i Sl S C-s. .ii-s Esis.' I IISlssii S s s.ps' SIen ,,o lueii. quorgi zo e ni -'io Iirneial ¡Fe Alnsi osEs;liels¡l r RsJ VI 1 si Raro,"-;5)'-Pi 1 -,p Esinosa PaA, ssirsorprA. i SE Campa ex -. escisisesY seor tellAsiii
PAGE 9

* 10:45 A. M. va MIAMI *fk 4j ¡ 9:30 P. M. DIRECTO, TARIFA DE TAANPA A rd USncho eutoolo h¡ Nvo ereno aP-P aIWTA ,y,1 di. 1 sACSi 1A AV ils LA VUE ETA DEM ODA j.e¡bane a aacubqe, -,,0 Q. a in C soiioEsao d.¡aH bna opt,1 ea'ld'~ en lobuQ U Naiaad i raa. tasoirmn n.;(Rrs ano a tsd?0 do) aiinl qel ist rdcoad ng e lo ro Hlg, Ay5 i.id te i A u~ letsrAzj;fa compintila nj:iM La SucursalerrMala pn C.dld Bamas. l'a mi nc * lfni e T R A 4I14ntaetpe) 11-,,c11;1 1i e u rranla oc i b: di, i in 14 ol, a l), vitr, LVADORA BEN DIXM pudecmpalaa239 ~~~~Pecmpaaalazos. sin entrada. sin recargo,. al Pei de contado' '0 ,,SIRtiea CR nd e eA IgL 0 Anono raoy enra Mry Durn Te urR odrguez.5~ Lydii, Ciorvo. 1 Delta Va.i Y t, ,laverd, aSuSNolauS'vyy ALADR3ONONYnIAPLDA PiDr.leiry i R Doihy TvsA S sSiA s.P,. Hy., e, o' a o,,-,, a Ciiiiy A y' y ESTAMO"ABIERTOS TOA LASE AN Alvarez VSdeyaovIiiuyy.i IS T f A IT S H O P ur 1 ,,celC sino E 1 y i e a Srta di y Mayy dii A la" t" SIsa s-Hriein idlgoGaE. AL AOR FEN OE N ESALDA yysVi yy1iJde a yos ysel yy i, yyaelA yuyd ia7 Y i OETEKOTBGBENLAT HOHS HABAL la Ncrip AlydeAy Iiiyyly Ayy y ora lyiyila ir Pyyin l yyiIyC bTres P is y elevado lP nooPrd iY i. MiLuisazdeCully SA MOSCIL ABIERT OS ,TODA u PLAu. I0 iiiio yy P ia 11.Ii Vl,-. i Aui y d yy lIo$ yCjpa irr ne ayuinil la nyyyi a yy i iiu. -1 iUSCRIRASEtYnANeNCIESEiEN ELiDIARIO DE LA MARINA jiomtisuerte para algunos,¡eV:lhe.eficio para todos sii, ioyyy y Vsi tLa,,n, RRy RLob. ;,;-i< (RS ¡uGII. ro 11i Vlfdetodosdz, wnloslo Vi ErnoVeiidi5lIii uy Ubrayde aa Yn ,M" Cll o45 nre1 1,Vdd oy,]l Fei,, yio. 1 rA0q .da (7aris y v fint del itiiz d RiveroiEriyii ialmVi oid (W,,ddouS. eo l, ani ,-, P _ _ad ub n yA\ lnnrcal A l y aydi 1, ,i i d eyieiel iii i y y Can -ni)'. fie-ES t IA E ETA SSRR S Y1 U CEEE 1 A inr d Len5i R dy e s, i*z iy vlz ii ?pe R' Ba iiy4y01 -arP e En anirnVdisERUoRarTE.RdVidrisIii deNEPTUNO Y AMISTAD

PAGE 10

Pagina 10 Crnica R'-osa borodo de S "UN ¡OID STATES* Coo, ese 20.00o oo Tio. Cdede.15, 00 0 1 7== "AM ERI1CA" (SALIDAS SEMANALES> VIAJAND a UR a E a oo I a$0 O$ A DA$ UD. THE W. HARRY SMITH AGENCIES INC. 0.01. A-7302. A-605 llnU dSi~u.'4Iszin, ,L oa PERIA POR LO$ VIAJERO $02 mo MA $0a$ P$$00$006 060 Chilui Ruiz Rebeca ¡itosal mihi J otaNlado lolchi Rf0xO1 b elayiygPlo 0 ,0000 o sa NIo.oo. 1 olicteiol a0o de lu elay.11, .0.o o.rif4ooo Roo. ria ollo, r en010,60Olgi, Denta1. coo oooon li elriOsca Dos oo. Obo, 00 OOOlnriipg un Importanteo o6ao 6000en eooo ,deFomentoo Atriroo, e r ool lob. hO l sor 000Frqooolooo Oooy.eoal 000000 Iesag Un xito 1<1verbena "Nocheo rol" loloIo LA KI Hoi ooiblioo do feoho do oyt o, loo pumodele irloaloo o, 0000 ooo 00~o loooColo seoroa 'ollol loo na O Yoseooa ,rgl Moooo -¡] ppn ,1.Dit rno SO00000 o n oooi'o ib boodo poor el Ministerio do Hoo bol'. oen eso OogIoooo ;i o. GoolO oOO o z¡1I oo OS o o ooodo 0 ol oo 00100600 par 0la $001 000000 do ir 1000 00 00000 00 Oolx zl, (nino OnooOo 000 en 00 Ooo, soor llolutGbooo v.oso-Caij . o pihn,,' v oooneloolloLoooooqueooos! lo AooodoiRti ioooo A1 oi, ooooarirrio.Ooooll o OooAiciaoboo.Oo oloo ,Iiiiia(av Pnlr, 1 ign Ooodoo.ooFoooo OoOoodioi, ooo, l dooZo i Oboo Clooo or.ooooto Oooolo Ovodoooooo dooP,:~o v00000i ONooI" Alo: .loooO Lfz, ieorooooooiorooN nan~iiiAndsGoofi.i o 9 A doeorOdopodoo a amiez0000 oodo o OoloouiaNo~ le¡, e0.1 o lo Y00ra k 0i. 1 Ooyoeraoo, Migelq H0ooool O %o;ia Mala Oo i 'olo ln-raooo 0 0CFarmenOO oTionR.Looo ilo ood o y oo's1e0or n~e SiG eGac C l," v4f o l op o lOii o C,~Fo Moqer deoCspoes.O1oooloo dv fooooooo -0 o i l OoF Do ora No t,,oourez.odoo 0 \lbg i 01000EllO oo d 000 010 '0 oh ooi oianeo R t 0.o ,7 ,oo O lzm nNsl,] .oi iaoooo lo lbo ei 3iooMalin Soige ooo FoloOo-gi F E',q"rzjado oo i MG O i o0lbo rr oooooOo F ?'r A., Nlnrie YOi,¡,V Pn.dc or r"ni ¡ r m-o. F o : 1 b o o oYollo.o O o oGeo obo oio onalo y M n lv re A l e ro.r ~~lo oo a zRo o o i oo P r do vFo o O o Dio o Ma rl o i li 000000A S r Y 1i, iM i. L Dr 00ri0Surezy :0 lloopome ,o. i,. G r0061A. coii__ _gFeros0e Surez dorinr os, F, OoOdoOoNnMyi0doon0n. 0 ,e 0 0 sCaso.:7 1 ;?r;1 J1oSin. ooooFolooon.eodoO Oi 'Dr.0 odortuor o Ais O dfra lior ViOlo O lo M Po a T 1 pAra enosoooodoo Loo S4siudotor inrais Srz Mar Oe Ara o.G 0st 000000 looir auloo Nudo o o seo oralo ooo Go. 06000000 ooooooo0Maril Ooo F.do 0is0000obr ouob~i oo ur ,NuMo.do G d LaDio o M,0 GoiOCamoovo dorFo0Al; 000001 Oo loo. IoooooooNfinclrdoy do o Oo, 0 Y O Ido 01000, toldo Ooo d delo tbilo. oskrl sn n Rijs Aei 1.tioofloOdo oooqoAoio1OidoF 'o, ON elC. O, Jlo Ili7ol loOdoOoMOOO$OOOOi O O Rm or lbr o ob o vv ,loo o 00 l'f¡o O eloo iOoo 00 0 0 000 Palm 00( 00001 ib o OIr,,o lol alaooo.l~ o, Donde fracasattoda OREYHOUNV il ''CI.pe. eorEG ¡Ulq I U M¡'L" l-a o0inchCodo 0000026 -055 ~~ en,l 1M, oa .0060asa,6 000. los0 o. a. s a e. '0 es aI.a3a, loes cart .$ a sar; y.k2a$ $0. O per .a 606 $0 O 6 '61,100 00. 0 lo~ a 5, $e os, en60a0. 3 UNITED SIAlES RUBRER CO., LID. CONCHA No. 416, HABANA. TELEFONO X-7591 Fbrica: LOMA DE TIERRA. PROV. DE LA HABANA P. triunf. Salvaguardia delnio E0003 Compaero deladulto $00 Sostn delanciano e S yconvaleciente TODAS LA$ DROGUERAS Y FARMACIAS TIENEN CEREGUMU L Vest$ oobuoso da 00mo Dasda $57.00 0IOCACONDICINADO WFAYETTE i CHOO 0L [NDERGARTENt PRIMARIO y HIGH SCHOOL 51 AVENIDA N? 145 MIRAMAR B-3003 :as de Oficina: 9 a. m. -,121 m. MATRCULA ABIERTA o ing Loo. lo oofR ooo 00; Jos. M0. Suooo. de ooo Y Rpi ari do seora o n 00la 0e 1, EO 1ia n; Oooo oooADolo. ooalo yMaouel BoOooooo Fondllo o lino M 00001 00l. o ooonrreRoooo7 o,1 c do l o lodo r ¡nuaLoo 000 yInau0 Oohoooolrjlodoosoaiollooo OdLioi Fiodlnano F00 O o n ooo naldooiHernndezoyo oiz nqi Sloo mn 0000 Flodo F r.ooo loo.' inil r0 oi. o pM, io o ob 00 0 oinaEaio i o r jnq la00 SE@*COMOIDAD0 *CON VINIENCIA m.2 GREYHO1UND @.r LA GRAN RMWD 000 NACIONAL DE AUTOE.USES Mi,. o.y4$. ~.$. so a IMY TA 0$Oo$000 60065$ 20i 6 "= 0 A s A $6 Aa. de 66.tP-N*~. &0 $00 My 6000$ 0 A .9"30 00a00Mal60 A~.6 Dese $.0.00I A

PAGE 11

Ni5N. as Alicia Gonzliez Palacios la oce -ds saron en la le Cerro tCastei. in penii-y hitia cerema U it. thes a ittem l eIR 1,Csi,,' ir seitit a Atcia Gonisz Paai, Inta a una ens,,t, iR lrPantas y tlores, h ilmetr, ~ bitadasdrbalaltaritp,r HRsta att!iilg la iatt Aitsia da cnti r i tu]tnylon ditadi tul iuin soibre-' la cabeza ,disr t nalida VItira deCitI r es i t caao.1 M its dii irCrd TARFA ancas. arr, actoeladret e "ltai lb aa os M rg astelltdel C r Testficaonapr pate fn el ], el pesaje de se espesa t i-tl I ast,, itino rs, ensh jasel(hasta R25 oRas>. llel casando loajanvcan nuend. SaPi iriti fipsf. 2!pno a sseritafl pota enz I tnrrr.pnien.i v, ista uicial itF¡-11 qu i ts a a e c c 'itar mc siiii ta hi pititt yr deit 1 aqur e dee'A a remsmttii A N i tlf l4W 'D5 ia MstidealgnHeis e* eui Mese. oaeae~t*5*t MtS st utro ti ni i,,eitits ar 'yIC PIERE SRrU1 VALO 1,iRiR e"
PAGE 12

PhgIna 12 Taaai¡aoa AaaaaL s ieeaaaw .aaaat ~ ,1~ AofratgaaaANaaadaaa aaaaa'ea y i R 'ed a aLm #aaaaa *aada ]¡e sA aaaaa.,aaaaa da1QE aaaIadc aaor¡ a iaaItaau adHOY SOUYAN a-a£ UaYeZ OdmuisU SOIRENA SEENAMORA par lahea Waiiams e>gf ___ OY aaaaIEfTOflLGKEDAmIor-t remo R.~ iarl y BGP tqffES Ademisdada PLOMaaaaaaad OL Otorgaron m-enciones los crticos bonaerenses a obras musicales 110 YPOR -ya dijalesaH. a enIdaaa cada MUICA EYMUSiCOS R IA -S U ? atr RreRnl n ajuI a Paa Neaa Eaaiaa DESGARRADORA HUMAL dAia irneI pioaial CONTNE NTEEAL paaant R leida cinrit acddaba e alta¡al* aa ac. ca a l a da la, ladainEldcudnda itios a iacin N. h lad-a Ecita MUNOZ Fredy FER je)RinsAdirea ad 19a1a hAdDd Ial LLANOED JDEDE¡ ntnz 1 ieora e os %nrl a mI lEEM RQEEES y RESDEQEDL la zri aa Adddd k da dlaaddaaaaiaaaa. a ci.ioocne cade!aa a1 inrcl w pC ti ,,l y n i n srbre, a a a i Ea ad ad dd aaa ada da aaa a at,. aaa a E aa aa a aaa lei s A rl Pl a do n a a dan 152 1952 aret daeaala lGuardia:aaaaaLosa aa'arab! datl a a ulasiaas.cin vo. M nin N ;aA eo ir otnain d a tedlia a RlAaa la m ja a aaa dd ain.so relens ir P] a a a ia ut araZna aaaaa el,19,a Drriadnaa a naaa A irea aP32 ad a a aNAd athn Cb lnAaa aaE es ,iiiippi,1-, RleI da EeisA d nii 1 M nAi daaaadestnda CaEn e¡r ib h 1 a l E a!a. ad a laaaa.aaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaay aa aaadaaa, ao aadado Ida2 ada. aaaa Eaaaeaaaa dan rd rli, Ainrnica. d iijtnr i. c ad a da Eaaaaaa E~iiin aa yald dl *¡im , rlr rvrae urn i r la iaiiiz rEa ida9 Eda hac r amel "Pler e aajaaP; da da aa U1 Ela daa da daaaaorier: a -1 aGi, aa 0 11a aa a l aIadn-la H'T Rlady E it. a a Ea .co dysric, n Adi' A aaa ala la 1 ddea 1 a aa aaa d d al aa l, l a aala1.a h Cae ra Bh aaa airaaaa alrr aaa-an aoaIa aIna,,oa ai-Aa-¡ a aaam a rF ati e a n a a e na-aa a a a a d-a aa laaaa r aWa1a 1 a31_:ava te -aaaaaa aiR rd 1 A eaa r.aaaaaend1q.,2 C tra ao aiuanrIfa a aoaa19a2,a aora laalaaa r1 (jla sfnca a aa gentina1 qua aadya aala ausa al a a ," u&d oa aen ddBuenosaAire,%a aen 1952E1 Orua a aid E a delEbsaado u oic Ami d e 1, a Ca a MencadaNa.4a alanaejr aoa ana aeja anaNa la a aAioa a e a na i a a a a a a aaadadlia d iqk; ia d a a -a a e aa. -ai ;,. a a a E na a a E a Airesaaa 19,a2a a a a a y a a a a neaaada lEa A aa da d da Drecin d tliiaadel aa a d teia YAda aaaaad a a arA 'v 0ie:troda d a dd de a cdin. 'd¡oha a a y a h aa l a dd( N. 5: Alaaaa IB cut aaaa riii la op ddd di ad aaa y aaan jaaecaa Rei-n aaaaue a ,,;da aaaadaaadaadcddc aaaaa ac ala dela Eaaaa Lrtadabenaaaa aahaaiaa iaaa ca aya aaaaaa Caaaaad ihaIda ,a daald laborda¡Aaid haaaiaapod E a~~~~~~~~~~ a] a0 aaa a1a e alaC daaZdia i ya aaaa aaa Paa e aaa .,cnalAire, yalridiAida aapadlaaaaraH al Mcaa Naaa 6 A laaaa r or mr cnal t ad a, da -Id iians la a d,, al7n Coo elTetr Cl e ue., N"en e a d a Caa a a aya drl;drrjrn irhy.AluAinenaaa-a1A da Edaahaaaaa Idaaa 1 Adaa a a ala b aaca ll d nniaa sen15 aanaPanada aaadh ada a, haa Eaaa dacia al adaa, L-aia. a da iaaaaa idaaaalhah P. v ai,a da1 aaaa daba 9:A ,] dai a aiaa ai y aa a-¡ a aaaala Paaa -~ a pi a a a, S, r da iaahla-iaaaa a Paraala M anyRo a d d 1l B i Ldala a aa La daza a-.apaaaaada Uihay. hadaa c), ahlaad a h a t n-aa ia d lan a h a adaadaa un chipa aaa i a d e vidaa ¡iwra. Eiaalaa ]nida a, Ida ~,la F a staINnm110 Ymuc COERO mchsdiraWI, el v %ntal Icniian de da AreAaodiiaiioeno \i OYln P ¡e a, 111 clo~.¡coicdo < ¡c nie aliente" Paa L D -Aa ual O aaa s acdnales.a DA: a0 a d 20 d a aaaf. aad d a IdacalA dEaaa.ahya aIINI ddaDdakaAdcA .'; a;rda ,dti aa ar adayad a baa¡ a a a daaaacr riiro Ea)Laal A are 21' OIUitor Ibal, 'TLa Novus 1 CYEti n U lanex Pgina 12 ,1 fl'pflddl' aaaaa1.dah¡.a ada -,e, jA 1511iIQCILC por tarlI-IeUIvsn. la~oh¡,aqu aaa "Li~s, 'uSeo-de Amor", de Liszt aa aa da la ea aI~aaaalaaa a allahaaaaaadaaa, l aaaaaaRAIOPSO flNUJERES daadlaHaacaaea agaa ddddDa!d~ItfdM d~aaaa t,~Td, Edaaaq a laan1. aaad IbEadaVda.a daaaa, daao n~ aa laaaa l laa. Eyaaa Can alE aadaaaa, adaa Ia. aia. a ayala daaZl dala poRa da __________ ah aaa 4In, Palo*~d aaaaaaaaaaadHUMARA ya LAS71I da laa haada ~aoaala aa a a aaiaa ICR A VITU Y Lf S a, Dadraa>aa di ala aaladaa 'a yaaiaaaaadidadadaaaaa daaadaidayd.-abad -__ _____ _c=, ayd yl a aa aaaaa,no ad'aloaal da a., daal:aaa da Caaaaa a aaaddai aa-aa a a-adaaaaa n ha aaaaa ,Tdaadapa a :.P adaa6a -Iaaa LBERTAD aa aada a a Eaaada Caapa.Asal ¡, o,,,a~d-aa -ataaal-a.a K INFANTE ~~, a7_~haaa C.12 00 l S hin~ dl adidl EoaRdiahdaaa~a.laN7a-a--ddaabund da la aia I'1aadEaaahdada da Eiaa y 1-0aa E 0aaa had -C,, daa E a roa li da,, alaaaa-E~Ga ,118. n,________ Cadaaaalablaaalahaaaaad biaadaN--~fa EA I E I dad aa iid lE d A -Ed .1 aalaa MaalaIdaiaa da aaa -ld Vl ~ala dd aa aaaaeaaa -aa ,,dadh~Eyaaaaaaa aaaahaaala a l d a da ad aa aa laahaa da M a a a dd EaP, yaa aa aa aa da ,1 a la a Ta'E lna n'lnaldad de h" dlai aaa D ia ddaaa PaqitaRia yDio Srg en"Algradaavn dad a aaa danada aada aaa dalAlaahhaa da, l da da Fa ada.-daaa OSMMdORES DM501 1 enff~ djdad 1 y Va .11aa no'd_, .~ 1~ daaaaadaoc adaaM Jadanaad caad ic alaa.oc dldd-a~aa,,oa aaaaaaaaaiaIa ai paiaiaa a alddada ci didalE ada a1aadaaa -baad aaaaialaadd daddleiacdcaadaadaaddldaadaad a dahadaaaaaaaala l haai, o-1-~aaad la iahaa adaiad a daaidd IIaala aaaaa ad~Iaa yoa, a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O aMEJORaES aElaa aaaaaEdc Eaaaa adaad'laa adad aaala~# aaaaa da a alr aya ala da laa aaia-huaa1daa a aa add aad ac a aa Pu ~ 1 1~ -aEd dl ,Iaaaa Ida diaadaase aa n a aa aaa -adlaida ul."o 1 dla daaaa dIdaaadaa d a e haadll ail fo"la al ldd adia a il"a' d aaaaaaacaad aeaLadd ae, daadd da C iesaiaa a aaaa a da aaiaa k)a5lld a y aadP 30EadA-,ad a adad adadaaaoaddCa d d ~na ddIddid d ha aula ,-aaaacda, aa aaaaa la Enoad,,1aafllaaal q ,~ ,~ial~aai-aala -da alaaa a daaaad 1 ana a a ah yJEaId' alo ij lf Jnd"-badaadaaaabaa h ei~ o adno aFa11 dd wj,2r' nrI adaaaana aard aa1aa1a draron11,1Vad ddaIa a ad daaaadda del """a aa Aaaaaaa'aaeCha a ea-Ca' E h d1 E -1Fin d, U ~nDAN',R VCTO M-? ________LO i 0 TUN E E ,Sdd d Co ~ ,L LII> at ENo~ Fn C

PAGE 13

'5 y~..~~ii 7~' ~ ~ 'Tres salidas semanales Luisa Rodrguez Alvarez ,1 i .En.¡,,,La fotoY.e io alosfeicecontryentesacasai Mar. JueDomr 6 PM 5 sI dsriigel templo. MIAMI ;Ves 0 su Allodle Al'vicio Aealtar maor dla i: la En u amnoh s ,:;,(-15 l I
PAGE 14

repa racionesa n la Compa !de rtnii_____ artes. eCn A It repaar ier ra0ma desejeTc. A. .g. e i. la,.-' '16" WiT'-di qdsys 1. Ls ls aLrm Ial-g.-.eaP etjuanj~,FUg,. ,. LA :, in j.aM. M AU __________1__NE__nce.n r ~iL tEstad¡ JTVi. l de~. 2,lA ME [t i n.-40 . ab j. e Ipl ¡ B~A¡AA. "l¡a ~ FA~~ J',,ti, -KsIss, II sI _____ lA s rss L5IsMRRSb s s Que ,asqo Oih er .15e,5 tlsOIs ""' Ril Asgig ~s, R -ii.ROR A i E R 55 1 N ,5 L A F SORy L S A AR 15 F 'lee M R.gl rey p.n. A.e.M.i2 ssn"V, 11~ VID, r que5an~Aue]asmee OIEE ser t MR.n . ePR e Vl, RI leOFO s iisSIo sssiS SOsEi ro y .C lCyphRa,el InC RisiAsM4Inen. sR 1 ss RE EL5oIR5R5saleci el l msossIsI1RR 1,SRgst OtSORli5I5SO asssR A0 IsEl,¡-R DR O OE Esisl ss1 s iunas l IR s 1 S N SAEO F.Psss sssslo s i l. SRls O ss550 5O RRS5 RRR~ Assdd l CE E N T R sssssps1 L s-1O'2"" R5 SR Os ~ ~ ~ a Ei'os la5DSOis 15h. 0 sIRCbssosIso IRSA SEOsss____ 15 bser~lloss -5R .RR.L5IsOssso ss s so dsos1. 55 Sal¡, G-eMS as A ,o C s is EssIIscsRs sbissj 1 0 5 5 N_ ssRRsdsss r,. a1,91. SROI AI¡tA t blsssssssbsA sIsD sentaronlsssun IPoOs Oissiisss O Osss ARAR. sosintenssp~,sI~.,_Es1. ds I is ssissos RdAs AS 005 Lis DiRA A~ ROO Ri.Ss sssss555Ass. ss RDO hssT.1I d._1.N.-.___B¡.____________ a5t55saud 1. pl ijnde 5as500e H,,. e.OsOl1.11. hsssah y .RR lDsssra EsnssiIs F 1 Iur1lJ d]SS 5 Sr t "':! ___________sAss io S. A sr asssSs.1,dd tIteasss:l .,.-a' IIZME, glnuetne ,RO ,Rs Rs sRso,~ols,,RuM,211,sdyss sOs SIR Rs LIDssEli5RSO sI un grn a Vicon do ala I a p itur D d a, d.A H.y quSess -. Rsss, I 7.psR sERAs IsR lcrtdel;Sssf. -L ~ II 5 i5IIAEAIEELD sIIR IR R 5 Isss 5frmulal d-s 5 sIs siR iREiliR PS d ssil. eIste aD.paras e.-, p. alLUYin ffis. EsAIsdSas I sAs: sai s~ de s1. siis ssssliss sa, issss sss Y ulis rieRt ons VO Rzr 1 u is e plcer IS a iark ss Ssr Rsss sli DisR. s Lss$l ____1~_________y______s s s .ASsssisO Csss 1~~R SsIrt5s5isre ii 5eRs51, RAs5R ns'SsPego.iis RlisSSRRsiR ssssisLAtssIiiMURRAL sRRs5S 51SgR R dei n .0. S5S RA [ Sss~nL; ssN E I Rle: ., fo~ ~ L, no, d.ILa glndua, d-5 sssOss AO LsAO s Vs AsAsRA CssisDi sssii iss A s555 SO 5.5 so 5.R5sRO RsR5IR si5 sss -iQS PRRiROA borde -s.s ,~~ lo R sl lso ss siQu e s A iss O ss si s O ssss ss1R1SRs. iR is1,1 R ,RiS li l O R S 5 5 5 5 Aoss ss s s i I R O RS Al is a teO s I talsia l,.1, d iSSSa R ]a RC si-Fs"sia s 5. OsiRRIRARORSRRiIRRsRRRO5:iLIIiIROsIiSisA____________ ElsbO.,d sip O1 aS .t.IRRbRSs5555ssassDs -0__ ____ ____ _,I LItm isis 5 ssssyisIRss1~ 5 5R5555 de~RIiASb Rsssi stu'.[ be00R 55 5 ,.ai 5 DrilSsin~sisis 555sIs1R-isOs s ic. isro I CIdon 1a Rit, e lisRAjila, ded.,A -ehRRi iRao 1niAO h] ,.sR1sR.511 5o5C7~ sslsVENI A 1~~~ Ris-lisiss isis sriR5RSyIe sbs15 sAfO O A s 0__SANGL OsE S ssA 'ARS us Os sDo, lsssssssd piessolsi isiOs R55 isss DiiS5i,,.11s 1As sesis M.s M. O1ssslsss.55-5 Oss0SOA]5,Llis ~nOnD.UDI diIIR O sLs 5-.St sdsA 5 1 diOmi,.515B, ?sil ssSi 55 T n u t s streslla delss Osisbss SO lssE -~ " ', ""5,5J~n a' ',Os1 ',sA.s11-1iiSRSLoisliss pIlei~n A -s OLA Risael MissiissRilssssihssssAs sss sos RiAls0iss Os sssss 512ssde, is10: iiA,.IRNoOisslss O Ss s dIiSs ds As .tpiss,,s ADA 5D L F RNA, OsSs Aal,1 ae -I .o.ROR Cuandolbs los spsiins1,iossss ¡jBFt&lsSS( .d. L--6 5sRsiIAssRLI. d. soil 1OlSiOSsus55i5 pro ssdbslmasid, 1,1 A 1s.Os11 ~1., As ,,L5 ntod lj, y R h aa fi ASss le o.,5 "S5s 511 iRSR ss 5s5555 55 51 iG S sPRA slss s 5iRSOsR sl 5505 OI soS ssss b. N A""<""" 1 T Z a ARsss. S IISSIS1RssSSisssAsO l i-s5 ISI 5R55 lssss sosA ~I ssl Osis~sisssoiiRsi sisssisss 555b50ssSRSE psssOso,,ss has sslgi. d, r1s5one~n R d, Os -isS SR s ssl lss ssEsS Ss. . .s s 5 sis il ss sss I dads5SrlSsasdi, FSR A SlRTiR A 5 l 5 1. 5 '1Ti.05CAMINO5 O 1,is.Y 1i Rs iiRR 5 I i_______________o5sssi 5susRos s sssOsisi s55 sis.p~nsS ss '( 1I ~ A M55110 55555555RsSS. SIS5S sOpR~slsRsislM plssssss psa R1555d Al-5 55 S IR AissssIiO ssSs5s ss s Al 55R1 ss 1 psiiss ssssi ssOSssSss j s ssss5 Rs O RS a ss. 15 1Rsi R s niOs siloi Rs a. Rs_ __ __ __ __ __ __ s5ss D ssi L n ff liSOSS 55l,¡, reesss i a lo desde 1555 ,en. ~ ~asstR;i" E s SssD s A s1.lss ssIn-s S s R S is Isn, S;sais ss s O s o ss 551 155 Ali 1ss ss i1 s sh rsess ,Os so 0111155 ASR3 LR iSlilR5 si~n l I, o 5. 1100.SIS ssispsS Osl1,sl lsi lss lSis d, ssssIirAa AR d, n,,¡,, IL sSSRRfrIA AZLRs5 1 1,u SE isi 0 s, i, 1.sss OlsooSsEsissRRi. R di isissi OTns a h, a1cA-s 1555 iiRIsIis 1fssR sOs.eaili-SiCbSRR51,SESISEsSss iiss RsSIS5 Sy s O o-.S Sda"<" oOsssssO 511R55 z55~55r 5550Ssssd. iRsisslssO silo la 1~ SSiSenadnR lsao .dRe.,IISl's aF.s1F.~11ACIo-STA11 odass 1,lssiisils dbsis,,aL sssossssla-issrpserasd in(;s r~ 5155la s 1, l s ~ s s a I sis s. As ss il ysA os s, 5 5.~ Is si7 1sois.5.55 55 ,hIn, Ro .SS ORSR l9, ls5l5ui i~ n ~aRsslssEssiis ssS sisssss.IlS s-5555S""%'ssssi sssssIshSO iissR0isl sssO Os'l. ASnS as is sar ssod o s 5.n os N,. 1~1 1 s SI d do El oZs erisis, ~ f ssOsas As IS -is Osrs. s.is 5551R5 1.d. ss s [., li5sssiii,,,,sa,5105R5 R dssad, isC"' sen'sa.EZ Es, Sd' SssOSOEACIERO 23 ~.YMLINO1Tlis Ss.FsFs',1trt d ltsUs naisssi O. a 55 Ssss 111 SEs ,ls lsbs s u sss A sl isis550 Ss1,RECR.El 505 5isN.pSlR 55 sss-Riiss 555Ui-R Ss. ssbss s E ilsiS ERiObssA iiissslii 5 isI ~e Y-"' ,'5 555 o-s5.uS 5 lSOsisS ,l AO 05 LuO S sOsOdes 5 sSS5 ipsS lss.ss.Os isis OlsisssCRLsAL>uAlo Iii _, RRP pla,.c.s.a rsRsl ,i1.asD'-is sssis E0515 lOs 515 5 O5Ei5.As ss5515 sSsAssIss sss en -1ss -,-.sn51sssOEssls OsOLISIS 1 Epss si 1,5sl E ss s sdisO A seh. o o h R S i o R 5 s i l s s o R i Aor i T ,s s Nib l s E D R A E N> L A5 s S s siR-lS S. i o i I S S 5 5 5 1 5 5 S s l s s s O s bien OSSsRsyA Shs-5 sss1R Osss1,1,ssss _____________Z.,i5A ss ss s asO 555P-1Rssiss ii REiu EiSpRROi¡,,d, psAssc5Sdi.,,sR .s.A 211l.,isSssiss515 sssdls,plenaSTR NDpubi Ss s. .1s LAssCAN O iisissA~ 1,_sph~*ss e,,.,, Rs . isnsssiss O O '1a. nbssos-is hs, Os1 Ws.,ls s 5 sss sis.a P i1 55515"~ ~5dsls ss pssi s usus s ssnue so Ol ~ ~( T Y HLi 0 sssss 51 1.iisssDiuss1s d,,ss Ros O Os sssssssnl"Oh[,.si, ¡da n o,_,sIsl -d s s sss OssDs sssssss E N SOEsossisssssI. sSR5 5.55I55155555 55 s", 5 sssssRssss1,9 RRSI1sOs ls !s,,inlrOsSilAsYSERN o1u1)ssA us DI y_ a ~~_-__s_______1~~h__________.]___ira,_n ,h 5 el ~ ndo 'a K-_a'_a_""'a""'________y_~d. ~ In. FIsAsziIR sss1iAsssZsslNsAiPsEiSl--i-I1 -L-, As.T.NL. O Nhlcieron 5.01aRSIR,"F.,S.,enseA ,,oe_________ _____ nNRN.1Sl aete -11> 0 ,sISD-S R.d., e /a re .n, ap,,rt ua d SRa, o," d ts",. s 1555~n-1, d, A G NE SlSRsOSi55oAsEssoROss',05STS ssa elRsssg ei naisspoRss A I F5 RO ROs5 55 d. el j IA.A0is5 OEslsu ss 5S 5,5 A -1s11.RDSAE ¡D 05~n5555 d, s s osssssOss is RRB E 1oARSis0o1sNOs-uis sss iRno, Ipts Ios f ne, s rilRno se h sformaAs Rqueii sss iiRl u s ,, 1,1-osERi1EisssiFL.1~~s1.1,5O.-."o I. L, I SsAsdeSAlUN Oo ,, .T uIp. 2 REE 1, t Ir-MsisssAs.s0N ,RE 1 0 rasiR elAES inintE x apar a tdeceseiden te d, A NI PsO0AAid11 0pRsssisl is DES R5A.Ri-,OJ-sss s iii i. OssiSRISIO1~suoosss ISP~Pe .Id~.A-n:,.,IFRIOs 555 Os sos o'snissdosqlas fin deR5 p55Sbu ~la 1sR s 1 1R a5 i dls is Isislf, R nla 1 PURE DE, D lalll~iAI,1~ ~n "o""cuestaU ~.m a Ad m'] amnas :,o, da-dce ¡te esta No. 14 1 nl

PAGE 15

Ao CXXI DIARIO DE LA M.&BPRrNWnc .21 d Jlo e 1?'fl.Pia1 SIS )lerta de tIleIIO Es un Y-oolmo r h btamnu'n uevo: M\s aniplio. Iims tnoccio cnafil 5 1,10 dprncc. Con ulna v'os atractitsos para 1lIncr,.linciaz yNne u-el. FUENTES DE SODA Y LUNCH 10de sdW90caoCth su luarnfoOsnmdoPe,c'crocar0 @enscs dar, en Woo1ascdh usted tinla ca cnc s de qo.c o FIsptas qcue coalAs cinofiltrada. os izada y ecca.iru Acndiceo@ niocls. EA agua pitca. mteR oA Tlechecquce ecniccc y qe ncllaocOcn laspreparaciclo de
PAGE 16

Pgina 16 Resumen Nacional DIARIO DE LA MARIA. Marte, 21 de Julio de 1913 Resumiten Nacional Ao CXXI Hacienda Solucioncdo el problema de lis cosecheros de tabaco al aceptar Poli1i Heri¡das 1lO person as en ctatro el fiado as~er~ jo< MnI.as accdentes *at mvlsio l, 'e["" alsapaa' t se piofjaopor e iitrode A gricu~lura lA -a" 5,.,ag.,., ,iI ""¡ia e 1 1 1 Asilisoop.s.tedo Y<___ -_ ,,, <, his,lo ,ba rribd u fiesi canla scsnr con atra la encellonielitia, en la prosinca de 1,o lbosaAbatecimento .o .as Cudoasd y J-i lsR.DIro o Jel domingo enlo crdsr ete ra ed opad l.ssde -cot de carne Aportes prs o misos vecinales. Noticias deloa tribiunales El pasg de chapas de otos a ,. <. :.1 0 -. O, Tsbaossib.s.--Os -laalbldd ,,.l ed' "-ls, ih -______ e,__a________ q-_, Agi 1 1 Gbs P l on. s sOrp;d!o, .1. abobsilo la .5 .sl .n.o.,os.alai sasssuo, J.a<0 .s ahoss, io ue 0 t,,5 baii5i sle er ,s:o'~ ~. .1 R II soso., ,a~ S ~,el,,c,1,a

PAGE 17

DIARIO DE LA MARINA Martes. 21 ade Julio de 19:53. Soluiiicit moesc inf ccme&a. El pasaje de da y vuelta le cuesta solamente $120 ms impuesto TARIFA DE EXCURSIDIR Y recuerde que en Meeico su dinero vae 9veces ms! ¡ tela uoraoves el 1 oro Gloria Gonzlez Orctega SCon toca, fecds celebraro iae(Jsun niv erusrioms de sc.UadfeliGcita in uimerOec ccnestasleshasaiai.c Cee.jIry! u es ta. canvS0L m seoritavvGr .,iaonlz e, gradecvuadecacilreiiieuve>s iei.f iiiuytanboita e lia.Cc5cg o enun d incustos sv c ed.e eitaos .iclg ~ ios. e iii iiuiu i.Ce u AceMiciiseevvdciiiaciuceeuni.Con tali.,motivoci traemosuuu.arlaii -cc PARAs Crnica Habanera Pgina 1 uy s iLeevDel Lyceum Clubofreciedo tctitvs a s.1 de En. F evlti.sobCc."Posicin asciaeda. Jde Ra6elaise ate ratura frevc Pa1Y rcete, a a sis elac" 7.b lbrese usted e X de esta tortura! Mac el io eoec invisiblce au iiar di elganoaudiivo. Cnese nuevo toc larme ntv e Ndevc suf ,ic ,ie e v eni d rge qe tasusodea.L cedo'en fi. ecr unddel nd veve acchacee pare cde suvd. Nspr mr.dcdde v eemimo a eecer uefltade d-diuetdenciv lcer deecuhralereqerecidosdevivirenceceumisoeabiente. Poe. o's nifos GR Ade, n,.sa de.*acne INSeTaaRUMENS CIENTFCOS, 23 No. a52, Izq. EVEADa, HABANA ~difl M f. -, i L-------------------ci dovctrCarose alCRe e r ~W eV ~ CM udIe dve, y Maciu Hidalgo A Lvs eoras Redel, RA. deii n ,4iEr ? T r "eauy e eceieArtesd ri -,400 ~cnvb elly ceves yeLuis reU y igaOrizbeyvRafaei EL INSUPERABLE cLa er e TAbevvcn Eduarceo Tbceaey Usecorae Aa eivy DE SIEMPEd cc y evlaCabaescyHieiV a¡.u bee -e ingeieroEe stoiviibyvcii. cb, Meiu, uernnez.iiv -vEl doctorPNicuony e noaCVeib, dc econice t u GalnHvvseoraeMargaritaMUve, 1 ,ueeM0~iI1la uy v yecuacvJes e Rc y Fvdv Ueeiyibicc ree evsar ev.ivelgoMy eU.vvv vvveccc e rd LUZCA UNMA FIGURA MAS ATrRACTIVA A 9, t" LA INVISIBLE FAJA PL&YTEI
PAGE 18

Pg ¡ na 18 Noticia. Naionales DIARIO DE LA MARINA. ate, 21 de Julio de 195. -Nroticias Nacionales l foCX ub yelJanenLa Acualidad Pese aU l oposicin de Mosc Pidenetallistas Conciencia Agrcola -Cubai,1 e.l Japn. en _________ ecstis aaahaac r .CEadla,,Il 5aiaifa-qu, la irf ade ley de PrMge PeaadFaa gestiones de nuevo el Pdr meadiat n lt tCuttoaulstlo d a aL. dstdoa ciba Ca5is5A teaai iceaiasleadaaarfom -________ ass tis a s'qenau a,aaa,,ao' ,l"a"'da a APo iulP n b dF aa l d,, -bm ada aa,,1ni,, s .osqe as.ha altaca "Pau.t astab vis.',a,,,","t'.',-,ansr ct pare iae convenio comercial a iiatulaaaaabt a ,aa a hca eaiid adsa c ta yaa ps ar los oa elai l"' sasaa aaea, ,,a acuotas 1 r ,1 Razones que abonan la reforma de la al., .dpaaac pa.cu a, ,a-d,latal %beod la la.quienatasaaadlaariaad .la truiadpbl.S isa el ""' 1a d adalo a-ila,,,haia aa Oc pain daadasch a o a h si i lOta cart, l; aasaa-aaa Ley de Minerales Combustibles NegocaCioceoa bae'de. ,.ca-al a-,. AaaaeliaaSaca aadaSactcda saaya aci---iha rechadd,.anPara ser fijadas segs'n En1 M. Rda. t . n.,fdtae onoIdfgrao compra de acares catat aa.e ocCata Ric a n, atc iesn Hadcaatad att.acadentoi di. p_aa ha l 'h-a-Sa-a-atRaga cia t Maad pca]adc e.a Gpaaldaia, dae paeaayativaaaaaraa.a.ytaaaf~aetaqueGdaa,¡laapWaa a1aa'11,aabenaklaaente re lla-adlarmhaaaca daala tasgidantaatda tgta.aS.al.aHada mda.laPecia.nLscaacaaaaseaha-ltda aaata. ,aaaalaucal -aa Cba abaar,'_a','iil""a a2uaadaa dalaa aa a la a Segn laaaaaflats aa a de, la. daea n a iaa al o5clia a Saa zon caa ~lti a ca Pca-aaia asdaVccsdL :lad ia a a aa cicd saa fi l ala ia d a ad ca aaaala a-aadaiclac caadaadac as paas e a i s o a a.apaiia i a r a fa a aj -l etalldainascal reaisdra Adisaaac haipaa-alia asa.a GaSil Ii.aa,aaiii s.la-Pl.caaailo aaaala locaaiso d aiaaataiaiaaccca ,1baab a iaaaca.11taccadaliadaaiiu -ii ,dOCisis= oi iau 1dua hu-Ia lpuuca aadudtoatoddaa-un.a.aa,.a-i,iaa-i idil aiicau.aanlu21.auduha ui al cd. uu i-liqaic Pi.iadiiaiala-auai .d n 1l ey h u c ais i i a ii c l a l i i, i a a u. c. ha i ua d a d a u pa a ch l a a a i i i a h a a a h adq a 1 d uia c i i i di ll u l d u u a a u a mia-,daa-virti adch hduui,,ibidi auu'udauni.,,,,,d1iadCjd.aaab,aaa hus, i u n1.a a a cii, tbudau cu-Sal-1a1a.cuedauaeca -aJ unu s1iO1 a uidaa u 1 a u ael ua a 1 a ac i a a.u. uia u a d u u a u u a u u a a a 1 a q e aor iCaaLey a~i.haihdid iilcu. haaaa iid, i"iue.toaul,a roiuii hauaaaa uoidi-ai'lbd ,,CrcPia(di '''',",',"''aa da audua lITI i 1.n la :"',.lae l l a.,i1.ullade 1 aalu'uduubauaePagohaPhd a u 1-al-' diila la lili,,ida udaa baa,ua-uuui ld dliadaii &u .u auaia,,, Sa1. ,,,,u u a d ~11a1u9u u afla 1,u1,11 aaa a]1 u.lu. 'u.,',a ,. u uua u 1,u u aWa i u a,,,,e,. a uSaiuaia ici.ah-daaaau'. h,,iaa abuaad-.iuuaa uud -auu -aa5cda 1 "N a u u aud~d.a ,-aaiaap-l.,a u u, u u u adeu u u u ~P -cu.S .. d au i s h i ua.uua ii"iia Macl aabz Snaaaaa saa acadae la-ataepasa, c.a-is it aapp.d.u.d"dde uaui' "i -, l Ir,,,aidihhdiIcl .1 M, e c liei ,5 acda .als a lo dihudelicitudi iald,a.,p.u da "ua'a luaia ia¡hl,ahi1.ul1iuh-l a-di iii ulriegolacad, ,entrahacer u m so, en .P .u u.u.a-e u utu ua a, ,e aicja.d h. aea u ac-u 1 ua a'u'na,. riu u ou e a ra'tu eutiaaa Pn,,aculti. d ,i alu iad d,. 1a-l -ia dalasn'. ua-ialIihai "iiu id a a-= a~ds -ia l.,l.aod,,.a dah as piha ah Yabaaah d uaa:h-uici idc a dan ~ ~. ~. .Lno, S haer l ecoociicn, olr~dc asue bba. aadesee. s hu-uilatiua~adu1i, i c, iiiada. la ab~a iu au . du193.uc di(10laula l-Aails dia-iiiaa--bt i aidlicuddbbau ha a I ha1 d iii iaihil aD,-cd, iin hiildiCiidhdeliiic a-aa la d ,p. a a"'y grlaCocsinS dnto d dalii "i Il,'diuia i au a p,u'¡"i uu ,,[a-a auca iaa aca dadiu daihsuu d lsal iiu iidl u d el dii r si~,dii]a-aluiuhs ia'laiidhi iiihhaluus ila-uhiiiiiii "" Y" a-rn icit.d. ,hiih lai ta ac ah ,,u cada iiuiiia al 1u hiacciaiaaaiduuii udida hu aaa u aiuii a alaS "h~Cauh1 al"dua1y"aa, 1 ia daL lal~u. aIiaiidiibiih l aa-ii da, ,oiai h.. is i,,daip d ,i dais ,1 en"ae.a"~ ,,t~ la ',a iaa, n i a -Sca h Oia c i- S da $ "1 z ,u ics dhS i. a-tsi. allat--di -'ah--ala1a pida 'u ilo 1 yu u al.iihdhudllul huid all d, Eld, ,orJ-ii d,d ', epoitad ''riua,,!'¡I ",iaiO .%pitu'loa iiaP aaaiPi.l~~iicaiiiuiuuua ,,u.uu.c ,iiuaa ,1uieaads ,-arv.I t", 1 l,1 iaahliihlabiilShuiIdbajeiadasalsia-tRaaihh1caudtdaba psaaatapia-ca d'dihaipiisui aaaa Li ib _;1d P'p ,,s1bu ciacan Pe,, P,sa ~~~ d, ., -Ii ahudui u I, i.Iiula a i Pa lc uir lo~. a!. l,. -nnU 's ~ d ,i-iliadiP,.,,.a¡i u cla-adul h la auu id acah i li aul ituidiu 1 iiii ibihhd ldi auhaiaauua u i 'ii-la a u, a,,d,, d h e I _,sldi ,, a-a,n ,', hi udha1 u,.usl i'chi'a n;a' hda-bs a u ip uaiii aiiih uiiahunaii .i a-ta a ucaa. -. ,datdalllihcda cia i ca ac ci iiiiiii u "-iu,i hu pauuda. u ude ,is a da'' iiii darauisa d b mahhp iasaa ,,c ~ '. iiih adia .,. boraa.lanuua) lic idicba ~O,-asa c ji dii', i. ,o al, ,,,,aa u u a-a u u a a a a u . p1 s a a a1 u a a a u a ua ~In~ d aa1uu1u e aa ~i i i a~al el u-_a de] h ua ui dca 1 cb uca c ,amd ai" ,iii¡al dihaiu'h ii uiiiii.ludiudiacau Cl u atde LeaonesiiiaPaiiiu idd~aad,,,,d,1eaw ~~a ha,;"dele,_,diahallP ~ isulaiI.,aai a s da ,,,,aiiu 10iiidt, isian. a iouaaaii .isa ic'Iuu iiiad aiaiihu hiIiiiu hihaubaaihaiiiiuhlitha-.ii aaaudchadada ,adha ,,ihci ,dteua,,O,ua. alsdvbenl 51 a uca .aui a -ucha 3"lu ulad-e iuu a. ihlT aasC, dias aia abat alaclip hla luid data dadbilladaadaaii Nisha si ciaaoatanateu Parcaas ca daii a. Elatdaladasduscddida ah PIL dc a,e u,,uS 'oi saca-a,,a, Mciausisiaiabnoisuathdn,1, disadtcsci9,,,al ilidiuleiueda111,1auiapub[ y ld e, aad11 111 Rica ciic u cica ~ad i lahSIhhahha,,,e,,addiadplais3a0h-as'd,-aliiiaacaiLa ia ii a a-11.l diihaaasucuoaua hi a cuaiap aid -a-'dd !a doalaSa~ s~easa l ch s ibl c bcapiisiaa l abuaaaithida l aus l Caa1 itaa - iaa ldida taaata uca.d i l&ai. ehaala-a uccaauuua "daaua d ah a ,lai ,aalac .dalsandoa o dal,pacilliaida ad ahdi uitihbi-cu1~~~aa .ci-ssacduabi-laiai.a.a a aadna u da7ihah1~u 1C hudil a aibai atau""'sialpaa s cahil d ia cica d Ppiaaaa daIia-asalKdI aaSd LaPabaa '--id aitd sd citti-v_ "'" i .l.id 'taciiii ad aa, -sb ,,, d,,,,, a,,,ladalc,,I,,ta1,1,iilliidcauc,', Deda-.adaaiaita isPidCctaiauiu,,, ,, d aate.idiaLusdEai _ctua adi. ,daa 1.s .as .'diti,1sdci, aauaadac.aatdi., s d l aiiii -tatssa-aaadlsiaadd"aidisaaaa ¡l. 1Pial te. m l, d'iga ,,cZ. ,,,r, -, 111. O P SI.,,o ii lau,,,, ,Lii, dda .nb, ,ae,.ada 5, ,,,,a, eatlavdato Saa. lda. 1. ,eP1.1J.l. parai au publacacsnlend trea peailaosddesesta asa elsCardenal Manuel Acuasia, Cabaaao bieda Paeaaaaaanda la1a-uaeaHdgarRapasadagaya "DR. CLEMETEINCLAN Y COSTA, aacia delds aab asha Intcii u ael scario da Estad o nciLoa procpaasaa-saviticos1' S a-o ada l de ProfsosaadalaaEsea del Sagas da Victoria Sacutr d anieridad de Ll aban a -aa' sluaa cd aa -ttd pla run isa rasel DIARIO taaaepadsaenuaieadPala caaca,'cP-a, al s-at aa ~ Pesidente dei Tribunagl daSubastha., an lExrmohi5t. e te u l suv iernaoala LA IINAatidea acaificar haa adpi '' daei5aia-ati u ______________________________ lasadasuosu aipa'icn alsa cetasnaali -ci siado. DR AM A cTelceRnshu el

PAGE 19

Afic cxxi DIARIO DE LA MIARNA Mrtes@, 21 de Julio d 1953. Pgina 19 1 El ~ms formidaqble escoa Pla deReglosdetodos los tiemosresetadoPOr, TOO POR LA LOTERIA NACIONAL -~ ~ Primer Premio Un moderno edificio de dos plantas con cuatro apartamentos \. Un&lia residenc a m~~ii outh de Lujo en el garage e ci Co a ente ueblada 2 ANTERIOR Y POSTERIOR Al PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PREMIO. CENTENA DSEL EGNDO PREMIO < u,, e gerrdr GISON Un ReIn ULTRAMAR de Seora o Caballero -Un Tetlevisor MOn adoMTRAMdeoS'1 Unj'aLdadora tIc EEDnoN MOTOe ROLe Mdlo5Rln Ui411.Etric. na bP,3KODAKaROWNEFE TA LAS con su*qu n MIt' n T EctrcoAut 4c Un,~uga6gCiaon J uegodCubi*rt o Un Juego de C>medor (niudr Ectrco ~sj CENTENA DEL PRIMER P'1 >o4., ~ u' Una Olla de Prestan nRW2lolIUTRA MAR de Seora o Caballero Un Juego de Cubero naC1oro KOIAJOISI Una Campraj(QDAk 13ROWNIE Olla dePr4gvUrita de Panba'Metica "' V.V1no lladeLo1irrt "4 ,k>'Un IiJ&IetrC SeeUna Coial de Acoho %¡-e~RA)aafra eCo; <'PjQ ugod pqt lIaLmpare de Mesa de la NEW YO tkkJn uego de lmay p9c 3Jorta Retra 1r1a de Madera Laq1u ead Una Cocina E10 riaUNER U. MINALES DE LO AES PRIMiEROS PEI 1S'co. Mda 0Biletes'd 1^ tera Nac¡.Lo ~ PROXIMO SORTEO AGOSTO 1 ( 7 ¡ SUSCRIBASE por solo ~O PRADO 26Z TEL. M2953

PAGE 20

PA~GIN~A 20 DIARIO D)E ¡A MAXRINA jUuo. 21'DE 1953 Reontrirn alesqu n s! ,1_k1L Est disminuyendo la epizootial Directiva del Patronato Pro MuseoNacional reparan desde la poca coloniol IOlO d enefalomtielitis en la Isla' oolo Urrattittlod0i0~ J1.i Lobo. preodir Al la~obiool bd] Junta de Gobierno 0.0,ari uvQ as!e Subsecretara Admolanistrailio Abasto de lehc ub eungabe udh. ~0~ ,ohod 10 doiooe deo Nona AOd0 doVoietli rferirse alas calles de la ciudad de S. Clotro Uin nuevo truco ipo.d s 0000dreefi -laooo BsifL d. dolo 8 OdoitMoliooaouo PloLorooRionornooodoA 0 0 > 0 > 1-oboOooooo olodo ogPlaoodel0l"idoD[t, ..,lI1j l 0 0 0 0 0 1 0 oofooodoodoLa" i 0110000,oOOot oiob o OOod l Clo>o 000> O ooooo looo qolo o l Rdooioo d> o" 100 0 booo 0 ooooo Pooidloo d Oitoo ovGbi 0a0 0 1. .,ll Moot o 0.oodo odo Codano OoooiODstla MTd 0011 000r C1000',la Fr1n de1 Altar., oo00000000 01 oooopds?,0A008S~d 00ob 00000100 0e oo ooloobo o1ooY-olo obo00000, oB 10 OaoooTooo Flo 2tiqooo Ode. oo,, da, P'0010,i000Odooooo o ¡: uy e cd 00100 rt0 o 100000,8e Ma.1epintlo rf-aJ1 -d.OdOOOodobOooood r, enO000Odoo0l1OO -ooOo totO t .OoO o. 1a tare, b).~. al pe '10.l GooooboooolAlioiBb11-,000.ooidotoredoOOOO.OOIOOO ooO.looo 1000R-1e09~"odoo 0 o1,oOdioolb C'" ooiol'OdOOoo"ooolo aOooo.Ooo0 0 0 U."00-OOlOooloo lo r 000 liteooG loot ooleh L,¡,000 Loa 00001 Yolav.PAt un Ooodooool el OOoldooOollSh> 00000 b0o1li8oKllo Mol o al oto bot. Jc1t.d o ¡ -edoO'obolo', 111 J.¡.i a.Ee l ,tet e l c o L os a los t foo oo oo oo op oo del 00 00 de ~ 1d0a b d o '1obo es a.ld Lo .¡l.d. delo OOO lO ll loOO OO o elb4 d, 1> ayl, cadOd, l OO duond olo tooo o 00c> 00 00 00 00 00 00 0 ooo oo boo oooop lo o Oooloo>o dooOio Moo->oo> Oodo Ooboo lb 000 JbOOoOloioPoloooql oo 11me e lEn a to. d0,OOldoooiOiOO>FooooolloloooooooN tartas.>o elo co 00 dojis.oolood _, ">1 loe de00 olbLce 00 le 01000loSl,,,gdoCoOlOlo00goo o o,8000CyOobn doiloooooi>looFoooo Ce.,olooooo lo ~ L.ooooO d o lop tudies leooldrPS~1 anteooooOooOl doooi, olia nid o uu8Gn(s ud tu .neatrci .V. oComit oo"T' p' iooolol .1doto yioooo l . ¡o. ¡a Ioo> ~, ~919.lOo oO o, br O 0 .l0o imto o o 1 o~ Ino ormeO ooO AIbo han01> O o000 o o od d0100 Pooloio do por 11i001 deOOOOool,> oodooooo1000 dedlOOoOioo OOO0IIO>O 1000 Llld" M oo o doola. rlo o od> dO M.,ldo 000 ino """es 00> oooodoToo i 00 0000 o 0 05 0 O o' oo io b o~~i u d c Fodooioo blaloot olooOloh d 2P d do 8,05 loao NI ioobo l ., 1e '"'l' dseO Po odooo oo tiod Pioo.0>00 0d01000000011010 doddP_ lP dodooooo 00001 ,e,000 lobo. u o iooo Voi. d C.o bol ol n .ol o rapoodo Oolioild.'loooo aooboo "lbat ~i dooLooddeoooooaob.h 1, og o ol. , s ~11loll "oool, 1 ,i i o o i o o Olio p50 10 0 1 too o l 1 d o o o~ o b ~ aod s booi 00 Hospital __ __ __ __ o oooo o o h ooedlloo} o 00 de odo Sondoo Foooo .000 sale0 de PaalOoliO d o o o S > O O o odr00 0 00 .i lo ¡en oooooG i00o0 e. soooooodoo 000 oooodOOPdoOO %,QA.ubailHidlO>,ooooo Co D000,] OOOd dM t l, 0 o t., desde0 00 g. lo ncac 0ooo thooooood enarraobl Ooooolo 1P0000 d.ooo 00000l Sooliog Eo loo deoo Cob A o, c mit; el to lonadoodtool-1reo "oula otolt 0odOA000 Oootoo d.¡ 0 t e v iaeioooOO 1 oobd oo.r fi od oos V o1 5 Cto do e Ooo l" d C PoO oollo dotLoc ~ -1 0 01 > to o eo.2 11sdaOo t1 ol Olr i. 000 ol 0000 ooo i do 00 Roihl ioo>ool d uo doooi, A>'0> tina01 q0u0 00 n li de > n e a m e! 1,,,h ,, se0 ti, EM d oo -o i o o haPl, t, 1o ¡ Ojo~~~ ~~ plito o~~ ~oilod do cioo dn, do loz C r,o l0000 'o 0 oooo "o01 O oeo~ o~ t>~ i> i~ i M l t O oo 0 illl" d iO'.P O o o o oO o O o o o o,> 1 0 0 0 0 e.OO rlO l O O O O iL ,o oo .0,000 tdito ooA.oO ol-Uqo olGranM o p~ooooolo dot claods), por.otooooooooool0grasaooloi0o0000 1 odlodobalo 0 0 0 0 oooLo lolAooddAoVooooo ino ooo Vi¡].,iOO oiCob de01,9OI ooe l0 0 O lo0 > dooooooo Ni I.s M.-oo A 00 oCobooo o oo o Lo. elO.o t1foo o lo oo doa1, p"~ SoO I)oo saoo M o ladooo ¡'lO do o e a l t ,l o e. io l p000 ca>0 %1020 00 00A I>'>> li.od1o lo doli. oooo ol o iot oo oPo bioo odo o looolo bolooo 0 oioioloo No oooo M -oioo eO 000 que0 lao o nia0 ,, nV>" ,l10 ."pd Ioio iio o>-t A l oo 1oooo MoO ooool> ooool>o lo 0100 O oO iooooo.ol 0 oo o arinto S ooioio t, 5es Eopdiootoo o; l te-od p -tl 00 t la,.ooOilo d ,oo l'o h l las deo ro O 1,0 00 quo olld 0000l alth" ~ I_______ ., 0000100 0,0V 10 00000>100t 0'oo do Cobo o Cobo "L oCI 0000 o0000 Pol oooo.o pobtoioooodo log eool sal, A00 Oooloo l l d, 1," p 1.ooOOOOrOOO 00000 -Moo l j, lo cal oe s la arru g an y p oerpt1. darls qoootoolodoooooloCloo 1coddiPoooo.l>,d tooddiOdOO ooolooooddoo 000 000>10 olO'0000 000 00' 00Ooolol000dooodo >000>0 Sobo oohooOo 000 -Sqoooe]oo 0 q los,.a so de loo i do l l. iool, C.blioooloooI looloolooiooo ar, 010>000 e 00 000 o, de 0000>0 deoo 0 o ¡et Pared o.oodo y L cernan loo ~ ~ ~ ~ deod el RloO dJ loZaiote; 00bo oo oOoololooloo0oboio0 0000000 ooodon dti.]001 00 0'looPloS odoo d>i, lo qoua.o t00000010 hean Anaioooo'oOcto262.>de booo.dei dool 000u0 P~udo did OooolofoOollOOO Valoloo do. oooobooi n o y u nylone, So e.oo dsOO ooria aef0.oo Ooo 00 o o>0 0 l Hotoo 11oollooo oo000 SooOl reboo .oboP doI. Olilooodo o., A. 't" 0,1. 00000 000>00 Cloao o P o l; oi>Oo .ooodo aodol .o 0>Lan laooo ~t ce>0 lo R,> 0>1>0r 00 00. hit o .l Adl~o. dtOloea ',50 oollde t lobodood" -1 SooCoiomi,, 1,iloazo tiO1~h ls,.,tc. da .dooo tu. dopc, ~ eOo ier>ooddooll>l uSF00llOiOl, Ch.oo, ~. o d.oioioo -Ld00a hoobo 01>0n 0000 et 0>001Od 0ol d ot e. a. o., ooln o de¡ u¡-o yoo .1oool doe looase1d a 12 >0t," l0~00 Eliar lod 511111 00000 Sloiooolo .00 v.t.r 000000 00 000>000 >0 ,,, ooblidc do vliodo lo e0000 oo obc lm do 1 ~ la' o ~ 00 .EEA o ase00 Ood ,0 thl U'. del o eo d o ol p ~ l oo o oi,, l oo 11 oO l't000 00o oo t.o o¡ eno 0000l Co ,I oooila do >0. 0>00 0vnc deoo0 010 l >00 >0 ooobo0loooFo>,'. MilO ooooool o>io oooooooooio, 000 0010 do> d11l p.id >>0e.tdL> baGan 1.ollooo o 00 idod laCo csd lb',' nodoolooooo per000 1 cooll ~ ooo Cooo.s Sob lo el'l. lor Cnoo ote lo looOOlO Aooodo n doa roOobooO id d000 l, 00 tei b 001 0 lood.e lireooo 0 000 dolool haba 1aeptdo 0 00 ni"re 00 d ci 0 o lo o lo p o o ,oe" olol loo o o P¡ ',>0 do>i o ooooo,, da s1 ,a 0> 000 0000010da P0000. l d d Son 0000000 h.> ,P> 000 EL a0 0 AtCElOTE Sant lP do o e,000I clu Jis e.10 l 1 o sl d! 1 1'. ~ t eoSl "" P b l "o "' lo dzolo 00 00 00 00 .01 do r, ,p C un abll000 00 0 0000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ h 0C 10 oooo doioo O>0lo0>1600 0 oo 'dolo 00.0e.na.I., '_ o 0>0 00 ldo lo 'C0 -A c ~ M -30 e7 del ~ ~ ~ ~ ~ oooooOSo 0000>00. o OIOSEtd abl. .h ooooo lo O iO i o : Sob>oi>o seb o>oobl te00 D :So p,. hal a 0 e ui e00 .OO SE bou e 00s doe ¡ s o y#oob oi d <>oot ¡osooiioo O Ob 0esde 0e>l> oid ,l Pl ooooolooi Pelma:o Podooon dVI quo ~ esoO Ol d0 P a000 a 1. C n r l: C l i o>d ePt Lo0 door .t loN d Prefl et A lol 11o Loo Se .tc.d o Cd o looo 'o h o Ooool o0ZOo 000 > AN> 0 0 O ioooooln o loo. te rt. oolioo. do lo lobo, %,,s:1 poo "e.odo do P.,.ooo Bl Un'oodoooipud r o dtiuc ~ o ot t. o roo mcncsd e mad ra le eo :o0o haceral sicaa P.Ima d70 0.111 g lo lon ooooo ooS o o>e pobiodon d, 005 eo .Sbo yO loog he'4 ,a ~ ~ ooo tard>d 000000 __1lo IZNTO 1 tr lo 000001 ilod oo uS_ 0 10000 000010 >00u5 da0 01 L->-Sn0it -E 1>, 000000 Col 01010000endose al>i>oo.IOOIde Ila LOooo, >o1, o.o~d ood 0ooool,.oo0 q-o1dodbMI, 0000010 0100" [ P d SoJode oCe 1 ,.oo.l oo ~ o P' oo 00, di 00>00 prpida ¡d0n0010,t' h oolooodooo i rboo I,,id, ] oooo0005oolooo o dodOoOooooO 0,1 - rriJ f,,l pil ,tblelimllll loti000 00 p r a oo ,olod b>00o~Par= d ooL "ol. Ooboo loor1Jd ~oOl l00>0 ,,,tdj rp l1, 0000000 d delblod,o o 0J. 0 00-d 000olloy o001L000 H te atraoor 00 0 P.lo e ooooo Y ooiolo1, o ol o ld d, . 1o', olre, MA>oollo oopioiooo 00 00010>1 C-hl'lib .boopobitoo teoo dtoo 000 o ooobOiOo 0 ¡aolo0000o ooolo >io11 eooooooobbOOOOdOtOOO>000000 OqOoOooii>.IOO e li lioioiS o>bo loa 000speoioni> Oi00dSOooOooOO000000005111 d10100 loo c10> sao.oooo o od obo oooio 000 0 ol ooOdliooio do PI1 ,u,, d, 1, ooOoObbOOO .00 ClzlotoooolOo o 01N Mata: asegur PtIq.,ntii 000000000 LA CAA050d0.,C do olo lo ob>ol d oo 000 t> l o ou_ 1 o, -lodl So oOoOOOllO O Ololoodo oo>~o o oo oSloobbboo 0000 Ao ,iO eo l lOo. P.-su0o I>o ooo >o>o o o llo oodOl 000t a,.~~ Sie pr omoeoa0 e 00,S doodooPoooioooil ; d,0000000>>ioo>oooo>0 LendoOOO000IOO10 pooro 1oooo0000blo >o ge dorol oooob io o or0000 do1,r,u u ~ ~a>o yo Coo oooSoool 00> End.oi 010 e~ooto o -ol'o000 lO queoo oo eoo oo l looood Coo pi 000 l urO Oit h > ooooo do oooooioo lo Oooibod. .lo In a e -' m, d I t alOOb0OOiOiylO ti.pooiboooo .bn' d00 h-, lo1 11,1 mebooooM.,-oLa ,K.je00l~11 000 1 1Oi11e Mo Solo1 e-' 110 1 -1> 00lo 'o-loi ~ooddiotpoooll. ho-.fe.s!E.leal o o gOOO OOO O 000000 biooiooo P >oo0iio0lloolt 0000 005 000, 00 10000 ,obobllgoo unoibdad0SOl>l ,> > 0 0 0 > ,l. 0 o00000 r, 0110 >oloOioMoob0 Oooo 0000ibaoo o d ooi1,1o bloooooooeoegP S aCbaO a>OO O O o Soo ooo u 0n 0 iio 0Ll,,¡, li >0 o 00 dboiO O O do l y1PIa leo loo>-,uio iqeod o]. ,oo o -,ool Pooooo ~al ao AOlOOOOOOOOOOObOo,o, dolo0 d loo dlcssn ll eseoo d i a2. Edo Cooolo So oooodo 0000> edo MLo, bOoo, va outiod O d,¡ Olooo> oy io loen> 1> 010 00 o00001oloo od ooiiolo 0 l pus o t d a sus pa1oO b, d001000 0 E0 1.0 l00000, h" "1od la q.b io tad lo 1olo ooo>odoo 00000 'olitetSAOTD.S O T tooooovtehto1)0 0050 efroe agdo yr. au doer Dooio ooi 00000 ~lo .oo JlSooo ra logla dlaoo AeoisoC-oio )oodoo 0i>ooo, Oes lo 2.50oo yo' o t 2.7o5'lo l 000 otalr oi ooe oo l pooOooooooo~ tOetic,,ta loot ooofioo 1ioo .oooo ,u,0 s-abl p reci 000os o do bo P oooio 0e., 00 da ooo eunO i fl O 00 >00e-p 000 toooioooodo lo L, dooo> lbooO Oooo op Qio.bo Molo iooo Vl oogoooOlooooloEotda lo ¡ .o tonaPro X oolu 0 oue ed Iras OOOOOO 0, lot n 00 000000 es. oleod do Pobo aool~~ 0 oEO. o,>. oiV 000tlo o l otodlOOOOOOOOO ,-,'~ejIp~ e aar ieFllitearsR e, 111 edp000ol d, d 17 a00 l [,, de 1.> .h[t-o PooIOOOlOd 1"oA En 1 del doctroSal-AJadasoa 10 taootO OiO olr OoSoiCO 1oo ),a.o r0000cboida00 00000.s ao to po oo o ohiooooo d 0000 S OooO .e,,ooo0oy f. 00000 doo PoooBooolOoOooO .0 Ia 000 erooOOO laOO o Qooood. do5bo o 0 0dbb000lOooo do 001AOlFoooo 000000000010, oobtolodo 0000> 00000 AOC i o ~yqo 000000 s oo oop ,, c ,,,oDbtd Ja1, o El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~* 80000 00000000nt .,a00 00l a,-Mooo0oooaoolioood'OOOOtO00 oodhooloooOiiOo C'_o lo, l.i -,tuoo00 010n 0000 0]a0>o 10000 boo dolo O 50. ob L dto 000Asob00PolO0oo o Antes01 d o "l, oo o loo N ooOo01OSO 00 oooolood0000000 00 od.1CuroPs Rooonl~ e -=b 100000 0 r 0000 R0 P ,i e, y 0 P0 noit p~,O o iIo0a Sooooon deooo. Adodel de oooo OoootoOOo .o.o dod lo, do 1od do oooddo oiiooo d o 0 o t Polo V,,eiOOLRob poO Poo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .i.i dtno ,i dlabor Joooo 0000 OnlodlosltPN-ble0 0 0000 0 ooiodo00 000000 oPoo>o OOoo 0000o O500 ooi ooo OO o d o r l .oo bo'lor-oodi o AoOi Ioioi lld OOOOO>OOOo,ibAOOO o oqbOTooodlo00 P tnrnt quo rRd i ge tO0 d 0 00b0aoooo-ooo0Oi ,doPdo000i t-ooooodel 00qoopo~o0oo 00 r,_'000,ooi. do~d.,00 aOloo oooooOdoOio.ObOO laOO aparatpSlbo'. 0 0 ~i b 0o OO o s ob00 o o o> soOoMil 00 dOuOt o n 000e 010 01 0 L 0 LbOSo Poo dlSObol oPo, oo500Lo' opi E n o O ct.iO looiaro l e0 ~dientes,00 0 00000 0o*o 00000000 000 !-^"" 1 Se han dado a conocer por las Obras PblIcaspersonaimente"no las es ecies gana eras.

PAGE 21

DIRIO DE LA MARINIAPgia2A La Habana, Martes, 21 de Julio de 1953. Pin 21 SECCIGII Prolngae hstaCubala bi ESDE ESPAA4 'Un mes de sueldo a los obreros alta presin del O. Atlntico, Boda de un barrio entero. para festejar la FechaNcinal ___ o~~con el turismo ._______ El Tiempo Dr. A RtOSATI ________________ 00DEAMA1LA. dooe.odolo os lla,[. oiofci.,dOiloo YooCIRUIANO DENTISTA Oli o00 0 ooecien. 00 ooo oho 0 M e.,.ooo. yJode. o d led.a .o l tlntica oaloart do¡ 1 e",dooE-11, 000loiol, ho 000nbas. p ,o oorq0ue10esa00a 0l.10,0ha0a00-tdodlop 11 d,] oooeMxio y iregin odAP"=flooo,o90 "t"S ed'P'M oos d.n. -ll 1 pr uaO bobo 4, sPii l ,o%bloo dl' Oc un, boooodool0000,Vlbl 00000ololid'lOoa00o loo ooo lO 0 6,caooo al a ,,Pl _. u.Vil.01la0d.100 SBodo lio hy 00i00 oORFCI 051RMI ON o odoOlOOOOOOlooOo00 oo poo ,oboo M.0 Ol aooodo0,000 odooo004UL ooo bo olool Jo.1o GALOANORnEPTONO1doUnao1,Od.bod.o1looOOooobo arat o no 0 1 0 ll0ooooooo00ooEn boooodo 0 ,r. 0 0 0 0 0 o iarbey n at i tadoO oRoooootoO ohoooo'Oiogoo 0000000o00Oo.:l00 00001619422ldoooo o,,Gof, e,xio aypcies ED1 ]0DERADo INEde BooooolooEloo a.-olo lOaos"orumboo,oLlOOenO5C1l ,hogaes odestasoooo.ooooLa0Srantb,.ooooooodo 0100010 ~j, oOoOoOOOyoo-.'oodOBOioloOnoo 0 dlooooooo 0 oooloohooooooooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ,.odLea. dooloNloNEdTUNO .odim0000000010 odaoenor 00a0sbenOg t arooebodineo mar ¡.!e G,oooo booi oo OoooohJ.do1.o. o'-,o Olooooo oloooo-do oooot.o bol-cue 100 0 Tonad 0000000 0000100 0100100 lo~ ',inidooooa.,.,o c 00 00 .Bo 0000 ooboooooobo-,.-~-0 0 U.aquello0000000 00omoo 1000000 toooo DsdeO la,0 000old oo oooi oS-, estnbdo 00alo,0010,O loaasy .o fi.jboo yd .deoo1 red.oood boOOOloo.oo eoyO de ooo hoo o o olO dlo ooOlOooO d OO OoOo ooiooooodo loooooloooilolodopoool' 0000 oloooodooooooo 1 0 o 0 0o i'-'OOo"OOduran h.l00""11 oEOo'. oOo1-11 0 1 oeoqooooooooooo laos o ~ ete 1,et e pai-",al,", odoo iodooo 0 oooa.oloooo" b 0h.-C'1"0 G, dooo ,lo .ooo 010 00 oodo. oooooo do udiodieo. n l, C l1 ~l-00 ooo00 d o i ho 0 0 Con000nosituacinonm0i0c0a 00-o ilooe ho. ooloo 0. Algunas tuo ,b,0001 10 00. Lo boo 000o00000000 0000000 00100u01000 0 d, 0' llll oe. i0 0 ooo P. lria. 00 lios p~, filooooO 000 61000 e¡ telrito,00.00000110 '0 00. 00de yl ec ooo '0h, .1 00de loohoyocodald noo al.00 ,.0a00000 looooli d,.o %a=,ooio do oooloo hasta 0~~d. l 000 o o ooooo loloo Bb Ollo l booho dunoaiool dde00 oloolold0.ylOoloBololO do,otool oooollillloOooooloO 0 0 0 0 0 loodo0001 11 001 lodloo edoo eloo contaod., oO 0 oeohan di, loliodo kohocen y.lo.0000100.odd a ,d,¡.'00.000e0 bnL bunos d oooidooolo lo1-oeb'arla hobBloada 1 0 ]aollo 0010y000l.ido, I.n ocoldoo l ota Co do nica.o l oloo oioiluTeSTlNOS loo 0 0000 000000so¡ b. ylsi.o lof.'h.0oo O loO ol Glfodo Moio. Tobil ~ o 0111 01 o lo n ll~ll llll ellooooooa ooloo 07000 1. al0 000 eolo.raso Prxoimaso d 000 a.11,01.000lo lo io bioW hoLa boda ,orln 1,01nod s oooloioooJooo ~.uch00,01' SU.obo'oobooooooolooo o oooloe. hoololalo1oooa, bl looiioollolo-1o o; oimoi t,.ol ,e do fooooo.oob TeIE AS rorloo iOoboo00 ooo ,U o' 11ooo'"oel 00000,001100000 001010000 .pna) inb 0,00 00 d .,1obo ,, BoII b bnaou oi''00 Rbo bo o01 001oo ob oloodl boooooOoboo 000 00 do 00 00. oo BoloCo o __ ___ __ o o oo oo o .h o ola, a1 P-de0obras h. ad.00 00 100,0 u,000000 uelso rale00 s0 0000 paralel Mo 2, a etoeo olo l lo l P 0000,,s ,ooas o oho obs IIO OL No'boo0olo o Es000.00obd000000l0000,d ooienotras 110~a. B ocas0a,0 ~oo 1000, CbolloBo bdl oo,un o ooo labpn0000 d est0e Ol 000 00 b '0 000 01 0 odoOdio lo Llo.a o" 1 o' ol, lnoal op ilo Aloo oN 0 70 000 lo E db o 001doa lo 10 00alo"0 '!"a1a0 _ollo 1 oliO 1 oib-e. .1 l a_ -000 00.oooB i blo b' 00000bool l Fooloolooo o",O ,11'l00Po olioiooooo polio Ig 0 o io bll'aoBoeo d O'i 0 0 01 10 0 mla e OoL ooo b ob oolO' sIL bo01 ,1 Obajas ~i a. orbo o "-" __ d,_ "a o. Oooin.l., Ioonbooo 1Ioo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hn 00000, o0 lo,101101loo!lih.Ooojo,lo 00000.ao oi, .0.00000haoobo,1~ 0 10000 d, -oto o* 10 1Ol_;n100_ 1 ¡ c nt¡et ¡ tI 00 yvaOoi 000 bIb, Aqoaoo RlObloo o,011 eolooab,1o 'uoya000ToaBoL a-0 001000 l 756l o ,0010 no _o____' 0000000, 00 0,dollo ,,,Ae V1 11 100000uoool0rCo l la 000 BoP oo, ObSn a. ooo loO 000 C -. id010 lo C,so_ _r,,tgjo oobi d i lo ooo0, 000007 25ob, 2o O~ 0 O0 11-0700 d,15 a -oAlpresupob01uelo s0,0 to oii iooo 6 Ollofl d, lo poopola l1,~1,1000. 1 1 l'0i .O000 0 00 0 010. Olio, 1 oi doOO 0 oooloo L. .doilo ,oiio.b o" oih 00o1 idoooa~ 1 NAVIERA AZNAR, S. A-. PROXMAS SALIDAS DIRECTAS A VIGO EN 10 DAS MONTE 00000000000. Sobre Julio 30 MONTE URQUIOLA 000 Sobre AgoBIo 26 SERVICIO SIEDITERRANEO RABANA "MONTE ALTUBE' Siddeo ORELOOR julo 00 y ERBIO bolio 20. DERVICIO-NORTE DE ESPOSA HABANA MONTE ALBERTIA PAVA INFOBRICT Tous & Astorqu¡ S. A. Agentes Geonorales Edifioio Loij090 Habanao ToBoa.: A-6560 y W-7884 Directo de Italia, y Espana a La Habana 1 'rAL U i1 aL1mw IJ SERVICIO REGULAR MENSUAL: PROXIMAS SALIDAS Vapor "SYLVL4 LYKES" DA LIBRNO. Julio 3 Do SEVILLA . Agosto 7 GENOVA . Jlio 26 CADIZ .Agosto8 LlegaaoaLA HABANA, sobre Agdosto19 1 LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY LOJ 4440 A AAN E1 FNO -65 SERVICIO REGULAR FIJO DE PASA EY:CARGA entreCURAESPAA PORTUGAL LA HABANA para VIGO, LEIXOES y LISBOA, vo CURAZAO, LA GUAIRA y FUNCHAL EL VAPOR "SERPA PINTO" Solden' Septioembre.3 adiini aaeo nClasede Lujo, Primera Esp 1 eio AJ.MARTINEZ UdC. [0,000 LONJA DOLCOMERCIO. l] ta-*boio. Tec:M-2131M-2139 A-0664 W-576 RPORTS NO0TI1CI1AR, C.l ASRIF 1 CADS Aio CXXI

PAGE 22

Psg¡nia 22 Spors DIARIO DE LA MARINA Martes 21deJulio_de_1953. potsAo CXXI PITA Y LORENZO CONTRA PISTON Y URIONA ESTA NOCHE EN EL FRONTON Fuerte, ataque 'Lindo Surez superi al zurdo Eiriz en el juegol(oble droa El DIARI en los eportesde Steve Bilko mns mportaFte de la jornada dominical amterd drot Por Eladio Secades _______________dejos cubanos -Noticiario del martes.,CseaEl formidble lanzador del Lie de 'Regl dssio aroo rivles peot nd es. dostible. Aio lrfo o edes 'o an h or v z.¡oc docuradrnulrs y El propia Lids f factor dcisio e el atqe. Gros duelo d Cho y Herese Aoso, mbs esafoslt os epiod o ne~~uagaoecbo~~ otra vez. dcuaro anoaci mul teones muo su v etaj de medio juego. Veoci el CuboeirtmCarlos Perrogno. u l rscreo ea 6 1Aqar Drrpsrs ,1Irb arr urp"raa(5) ornoVirgialo ylsrgusy Mulrir a,¡ s l dlre jtrr ecd ra.parasarhio a dbo o a15 i'Fadd Limsndaarliolo del equio de Js -Srar SuSko dipadl o~ a ie mf ro.s la 1 "'eteerlmcr d v yiolrrarllulsryur ssgaJr iusrraado rgaiaa ulsat uosls ra uor s araarrO oorar a loodlrs esmrrao u rsuoa a o lia-e oor5al ss a s. drla7air-mra rsaeodroo1rauaar errroraarracrfaer qe P.rra sa alerro la a. qarioardsrsosa Ars. oiuoiarlss kidhn oauuenlaa Yrmorursmae dai ors slord ser¡mis. erl . ,raa ~aarsaalrorosre olo. s r raras '¡mes hraspreddid5otrs dr-lr11 oaMocari~ar OO rbrso urho.1 aioaoirtdel oOata.sOOr, elero .Lardarlr h.,dolSrse lo rco oisme-oP.dl Eii d scs Poo el Que sedontal r a s rrrb del sor n ,bul r a ur O a rr o r b s O O a s lesas Cocn? a r ito d e roanarrnio c Oiap ronia ihir ue riroca s prl 'airso, b. od EiloprarI' rna roso rrelrsrso dr laoo poroporl lasao I PsorOa ,d ,cmro pu0 el rl oe. 0 p o ~coe ,uaerpr M dI,'"J ni v.¡ e.Od cba~ a mpblo d o srCuncsa3,lutd-e rato li6n le ardoa ros eoroood perio lslm oopo orqcailOoerhscoraeo elaradise~oesoa, rasar o ptd ai udio ri ld.qu imos. 100am l-.d~ilro Wibn. ~oar s a rduuaEsr.-brei 0 .us, mP o1 oh r ae rsn ub ur eu sl o icl odrso o srudenN-o 5 ruuerronorrls r. rodol tChe]fodrrdldCerCooGruaioe cne.uls ~b, ~~mbtoaId ~11~tro"cpe rarlaa c ,e.cn r oi~ e .,rrapuoOllnidar.loitl nO ya otoo. bOsurroirmiloroh elnno Pcn r M dnd Pon rasde a Pni. o dcr cidi.y lv t, 1 oaaaollr o.1londCaurntooSur onbaso oooo11uaso r dda n orrae.rotr bdd_ __Eooobro a., heroica. Pc.taloParrtrlecoliunoei1,~r0trd, 1-irs.o16.r.oravssderlrs dc-pled., sOs parrrarnlComOsi to aEes.c.lloo ¡qr.c iophcI,0enelne.,.odr .re.o.eroo tolai'n 'a d. a l.r o o r o p ill a d raP oalr b ir ro n r o a ard ,sl. ro,] ,oa ,o sfe c t a nr dl e sdec t c u l o -e lmia ll a sr ocrar r r rit suer ornu a s rtar d a ,s r a a rurp s i c c r t o iits n r s i o s bre~, absminr rsrrodrirroo, l loodraniLinaoclase entrassin pagr.s-ur paruLPraoY rsaudasdcrredasoo cu ePrimer drogar e P5 Arapeo ls mlsto in abno nr respetolAr a rrra lbrometl-ildo ao, psll qu asl--cPr a I .nd.O r ,o -e,-slr Irrar oSiranuo n0eapridl ralb 1<,1 bies. rcarorEhe rapho r tonso C-gepteloor l .diiu, atr ra Aren ir,, rorLs a uos amnrsrbea drlaanrule.ia-0o fuerotirl-frenteP endl a segunO yquilro ar poe uOnoooisloorbOlaamrrorrrilrs."dorou9msorooioiotoossoocSsslstesurroer aerntradaauuuloso V.,o.5A. goao rn r fiurlo o uror0 55 Yai rrdrnl n o l ra njun oou i eg lr us al~t. m n 00110 er slrar r miti. ,'a sa roo Cuatoirbaaorr s d obir drirOadocWa= y P.p lcii.Osaltar tsca t Cclnparuoulma."LaropNri oarde olta. r9i bno d ,ose .t.que r os mofos qn n.re5 4 y i.e~e lasrro O uopo do erle nrrm srshubiror aber ro-roaotio qbraios Iolom ~sfolri s udpOr u dr.remaedel lcoemmlmF rae ~~re~ rque., uoroano i,, .ci r stororoaoenl nono Coorrrlr -aorrlrrua c rr,r deranarprOe_ IIoprimer rri,,ir crrosySa isla tusco i 1 7 Coytheril ,L.hInaso l nia d o ua enpo etso dr r dnot uis,; huir, pdoid,,r d lo iga. oOnhsrdirrrb ah.ptsr lsOiquan-ororsYorPiPsO.orrdou pMurdrir.,read oPaisla dee:,tdloo slvrirat o Ladirma ,lih adin. qtbo-rrsciidnci olrnaoirrs Pil s.I e d. .u rac ouad de lasque y, g,-ablriIo U0 0 1 0 0 escria po BedimirBrittn bi a lo p oies Entr os uoaso.t OoadI e, ol. d. BIra--, o 20 iaP -mo eloutciblir-arrg aoharrai 0-!r, arr e cirna1 odrcoDjmord,1rl ugiisi, nga. br oan o d ali, mundos bdar irlrlrlrrtus .saruale rOa.le Ideo. nr m praelpdnlPrasieo o o pias ad ~~~rrit el l e sirlaCBra ln le ~ im mn a,L P C Z lea -" n .-ra.e, ca t .o. easra--bttu adrr~e.rrrl y ii l ¡ 1Sarii,, an ta l ha e a a rr. d sp aso do iuiimo u a ourra oO irnpa o isasa a ruclo. qaip ., ,,. ileouisorrr q ti uraairs uotora r.ni deo]r bl, s dodon d.elChld haro. qd e ro CRa tyoruodnes lmauOrlasmrto. o s baemio e lo raodaCinoanha aroo yrubro ron are.Rdh mor d ii ir i5 Doaola uairin adlenoa. rs.r110.A.S gac u eby er tigor de.snceas ll127o1.ecdraa ,ilnosisi .rs .llyrooc temANaro011,i resto op h.nalarirbhsorbln mr o idarndomr d ro r diso atM Odon Plri OimbrL e¡.qc e 1 OsrI'P1""a rrrd lnosa doa lSO lo parotnaan lroao slar,rr1,y1 a.U.0.eA, C.la ss=, rnpi ir Dprbdprri Edoeii, osrlrsornoriroldestcir ciard r a ca doo rqIpr nomo s r17rrasd. mio lar.rrrrd otourGso n-rr r o Y. de H.iiesbrA.Ee, b.verr.rtsoer'rlprdso1no aurro"nud""raursnr.I.ir1 rOerNandajrsrnsohundr iOPrO nraOdurisOri ~lgnt'1 iiAii, Iiin t5100r.b. 321 elbialomsatrdarml mlpulaoiaos mEe. iOdra stidah lsoOd i Oigirie d neoboo hsu O siO O io ii q rlla ~~ad amo05DlP.,oit1 ruld sur--a -au riaa 01 iar lnnaa i a coien toso odin~oornoo ,i r sor Ite ,nI, 1~ ~ q,, tidmL irrioOr* ral r b, 1 l sosa ,e do n p rno lrri.O rO niriaio a 0 0 00 1 f l i.oooolaos-. D., b.maoo121Pf1 00Oro1a2ns00 paaodqu d.mod.o' rr qir i lddti id.o liiaosau, V unsiagu enh q.,rnur 5rr-oua o i"a01uo)mruop., lunri. asdnnsor-aid, f2tiDiir 1t n 2 0 soioglepilaoreiaboiOdPcuard idorroeoaidiO3,sq~tuiniideaCmitrn r Yrnr. 2 o1,t nols oia iariu i Oashriisrr 00 y pudes. l E. EOniorbmer,. raai a ~gal .Ii oleqsoba2 0lr i orrir u rlh prlaorsicis rioodnemsriudel a sdhn,, Eur -a deilosn uito ecelbr osmrinein Ir.a¡1 0 0 domrii dos fn,,.1 rl erhsa raorr E.raio aP 0 m:, ol Ollo.Olaamas la Iyaor-uon6d r0trnoo 00 Maib--o1,iO idelriuoiolorirorrdroT-~ao2d7oTAob1o9 lia Sue aar 1ss Clrub pir ,nerp eruodndsoptew seopu, d foep lotaoa fitd ioag la.a 1. 1 u 1,so s iar iia0d, iolot-11 rl ro l mii n 0001,121 ar J.,,aeiar7, rmhe~nhor e r i mroer apul ~yraoi ofiidd er Lo Hi r noso r oalore.-ul .o Pbo riir 0, e auo 1i rria ch-taayili que l da s M.ipa ira". So ige,.semo agid i. Ca Or 1Sairoul lroi in o s r srb uode lmanarSeLirir -r oo rau i ~, onsor a rn l~ uo o svia oitpA~-C lors ad rooe ip no o llilda irl ecelsueassroditroerp.,.ortoido n.1oesa Torls40ino2-e t ,1e11, 00a1110e. ael ~dmiinOrnaras.1, O O.c. n3 daalee cetr'o de lnmiet odllombrae cqin Dedrceldrscrug sibiilmad oru -Htr Pr. EuosOh o, Aosro 101 t_,o1,bra Oainr ed. 1 ,,tnOa i, rr I nu a stodaooqu eorteciet .a lparaso d rCo Cui.oorladhay rrpocundiaosnocuu m o omirrs o=d o. 0,;,,o2l(1 mso0c tirullornl. de aoiv i lao? Sppr irs r ra qro o ios d ma u sinoal.-re bo il arrodo rborrn ry uass r Cr i H.u 0,laro F.rgbl e a oro r r m s u i dod, isino o b s10 1 0 1 0 _________ 12laesnoola.s.Casorio r od oodaoiLrAayroC elodoanuodoo rir. asar dIater rand Oirn y t. us.uao pa iaunioisosro o iplohnoa yrr ir l14D it 3 00 r im Crio omuerta bu Ri o la c o huy-elrustrqalianroiicisLdo PoO i ntb. yacub ndal iroloul u e i a iorimi0l(ii9-roue lll o u irrrr u moro mosnrf 1 12 Ald0 bo oiod Ten 05olor dr d1d. Chilo tunr dr-astonilunandlleo]o'up11i hepr, r1StiblEnol 4 isr2n riuabn r ill, unp1 1tabr 01o-6uo01 Lo cVdo eb n ler e ara dirnto s a itia la flrutdld rrcittaaad lioseh Onal b .i. 4ramu4 an sanl a tt iIlO tigla ,,d--l -o7 .o111 c. 1 modorn queaCs debe caos sebexceislianssy rblr r50 Oail1.ilC> s-aarlrb 5a1. ecci.1 l0 P '.i d. dem,193yisriOCce1.Osamaa2nbnior h, iriim1. a ui. ri euiin r -1 urdaoC4ra0rrlaLlO aa i1 a r mu cona auochecsa marca FuaI,,onal e lo1 10 iTA y ai" Mi-s, d d riii 1 oha 111,11uo l1 rr 0 p I P ala4 B S Lo raidomma u oa¡la.Eor.ei rr1iOs d1 l ral vca Ts. sr 00 dO 1SAO 0 ota t1 O 5 t o riio .o r urdii osiIn-Oarn. lni Mirabnpyiso2r piAO mi o rr Ositro deiaoos sui r lo.amnrr u s r de lSoro Pomsdef esa nciaOro asora t 0 np. 0dl I e-,isodoelouncen.r.rloeo o la alar iniledr is pars1sral0oraiuUi ru-r sn ior ToonI n eo Lio lo dod e p.o-r m3'lor'usan'Ma1orFimGi 1p1aillo 1 or 0 5 4414 i a00loa2r u1o~o sr-co nnsod. c unT-ol arSsn Alitur d unrr tr aro Cn nir mi a o. y s h j ,ques ri ae tode c m r oia se ncu nr g doih 1 P auk o srrop inen Espuraa mPrtualmilndoOenmar liad acce lcriollodr lobirroAn d, ini.Pr l 1 Lnacrr ~ bpro.OrosP nihs larmlbrrlarnriranasmin N anruos d Modp Caroririd la b1Wobrr b u eO l a n extro i ru ngu mo uet aolando1810 qu r p~alau rn-rirn!1.p0 Bnoiir o-unr nbr r,2f "o Mbme. E. igane.e._ip. .e.f.,_____________ntredrde abaposrd core.eoC.o oO a Fa naan oblo raisa rron p drApb 1 sr ________ 1,.,1,SOOo ibo.rlaco 11i-ro95oo1 1 1,1 1poboao Ob 1 s.I]2 rdeteiom rm c a rrio dcPaO i. neolronn obi.rb.y biombocP.ro .oJ.,bsii do 00C-delarniOs Liso eJ~ ,, bit a muy o-or lmop -12 1 e P w 0 .,aur treit asnnas2rm te rminleis.,s-Recouer ilarnrona moan io es. El]. r. 1 Oruko aa-u-.enii. os-e.rb"ur Asuar pa rlarnop elerprr. raosnoso rasrlosono 00 pob 1 sotoo nrrrro,,2,,sl000 i sote r chvai .P0,y indotne~.un7fon1Lrro Cos oiciorapispuira surin s i i.osinlrrorra Grumo sh ~ el umbasreo BMrrolo,,MIrde.oas-fes innP11.rr19.lr1 -p1q Saios;.o2eroaor 116 nra.ai.-ha rda ,i 5 Joioriolsder ocio 1S~ ~n1nJ.nua, iiar-o"'P"br drboik i a sumri lanC-l n p i .ao Mo.rsde oo5P t, E 00 a arlo Io .n botn Pi-d, = e11 raa eiId,.lo-o 11. Orunir21i-r.5bar ~dolPTeMnsi. p6m7na sos Ugdad.V,.nl oa od a rrl ar, n oo don OPE1~ 007p r,udiIo Astro1 Hb~.rnosrs 1 ulos pu, lbn-Jl.is ,Orem'drosda.,s bmiaooo rrad~1 ra1ab~~ iqur iuJ racronSI~ n rc h r aureqraid molno Sosp2 01-T0~0~050?00-i Pda~, lPS ha.0l0 e~ lln.d.jcloe no u sisrano Mo0rpermit irsisa .PE.l. 5-T. lsc g e glaaorr Bo o Tod e.rr, rp or da1 ,elrebnnllamadbi r anonro PC onde110 das d 0 nPsoo arir Prona oLulIn MOa~O-,al ",.,easi .P"Aadp Orre PoiamslaOF ON la 50000 l tas o G2r0bo 000rn 1 Proas bpo.0 o0ir-Pin1 Chiistu P jug00 0 ss-Moarnlla arota Lmm dsbMtE00a12. porr ion lr.rauladir do o rona.lboPrlab4 oDb.Qrae) noo AOl o Pbklair1l .~ a b1 e ~ 1.petmeris, p.ds mduchoLiraAglAbdo mr-rdn5iir5nrEloo roaiorrod 1aoiGPon 1Crnlmon Pas ioanoch00d s Elnpiirop¡.o iid~-n B'O O005oroopra3 o0 0.i ro ssrserS0smadtrdoi10. oodro¡oOmtroo lrimlc oe, Oim Oorodn neoalcditcnra. iu. SP nro e c 1 e delOs d-:isari

PAGE 23

Ao -£XXI Sports DIARIO DE LA MARINA.Martes, 21 de Julio de J1953. Sports Pzina 23, ROTUNDO EXITO'DE LOS CAMPEONES GANANDO LA SERIE TRIANGULAR Dominando grandemente los campeones de PaqtoLpez reaparecer Cuba vencieron al "Real Gijn" 1 por cero elsbd rneaRdHyo _ _ -Oprnel turp rpald lpr ogramaidel sbadorprimorrn Conesar ~irr ir ep rlaman¡losdel Dporivo Crtm (;Glleg.re nredoresdr la py;r rerrir lli rIr 11 r e ri gird ibh i irqu cega enrCa qandoden u rfer quersrd isc. La dr br Fir Mrd inacrauhr gmn grnederdy Hy. del ri triunfo lo fu r lan lnea irrirdii irilluidri dmeddiairiiilocal.rpr i -,acesiempre tan generosto'c tu\ o si,¡ illel ¡ eun Caa do.eii.adla madr Pol Airaiiidd la riir iniiSeiinicialelrrer ndn frerrifrirconiriidr cubair iiriii rpi d ir r n o;riirr ii i nK Pes ovri1 l iiien r uarpi* iti d l,,. -tiiri ¡.au Hnarninilurir irrrrri rlin ir rl d ir d a i adiit vniirl ririrdno d n iip P ve da i Y ur i) i o H ubo r n i d i r 1ilir i i i b:ela i stadii del rn a Tn f, I liii ,,1 ls 2r pr d av e n n-un u iit do lt rsa izad ei zI I nii¡)e, ih U1o-1 iq rz. irir, i :r din di i n ,c tidi '' P 1,u 1 1 C ,l aio eoe nq edb idpus e inory dd i Iiio ssialdr mr/-tv n i cnd-¡h i -,in. nod ilirro soierridadd Irid d i riiii¡a ~idrrdi tdi i--riid iidr ,n v -ier Id rii,iii 1~, i i2ii(f ci niioii' l iiiqu i Gjn e rr i eniau r iual draje, Po dr drd i la tdiq e g ia eiii I ,],1 '1,11 oi u to de o i iu\n ue i ero i~ fls de 's qu u -rui .¡, .idiided. lc:q n e l ldor i dla i aldiFueddo unie d tic0 enes diLui ii nd i r d ir Li edrdcnch 1 ud, ¡n ii di iriidto -dai rirr diii i-ii ddde I, i i rad-"iincdd o pinrs ntn dui m ia amii rid ,ls oi n io ,ardila1,-i, ;n r ti la idiiildi lid rililiud "darl-3d1dd lie ]ellel ¡d-ir :u(sdh rie 30 0503ionsectivosi, ue 'i corred ir irirq~rl ~ d i ri7y su firir, Soecomepran y eoo'i gomasoFIRESTONF ensr s iii o Recuiridelr rle i r6m i zqule irdiiorcdmprgi po diii iriide ustrd. t9 4 o[od t, RIO 192 T0mL ym dL i19 2 1m921 i192 (0'% ersrta "erie oeneriirrun pode erre cedn red""e mdiirlo o ytyBCIDAD MAAdS, lapato y Porer. dedde0, idber 20 3.2 5 Km. P. H. 1951 111 WALLARD T 194. 81 Km. P. M. 1949 BILL HOLLAND 186.76 Km. P. H. 1947 M A U R 1 R 0 S 1 83.2 Km.P.W. *1941m'AURIROSEFLDYDDAVIS 183.1 Km.P.H. 1939 WltUR SHAW 182.89 m.f.t4. 1937WILRUD Si4xw tl;Ir-i.I., 77. k-ceffl LIC.

PAGE 24

Pgina 24 Sot DIARIO DE LA MARINA.I 1 0 o'eo 21 d Julo do 1933. Sport Ao CXX SALE HOY EL VTC A LA CONQUISTA DE SU SEGUNDO TITULO EN NATACION Basliovs rahm RSULTA)O DEL OS PRTIDlOS DE FUTBOJO INTETRNACIlONASLELBRnADOS EL DOMINGO'Gnag-aen tennis~ VYRKOun 2 lpAD MXICO, oin l i 1-,d, P-Ino H 00dM. Cooodo.) MONTEVIDEO. OlI i E lljp, SOoi M3doir 2 1t'0* l leiir tiIPO= NEW YOKolo 0 i~io. ld-0~ i 01030 00303oj l. oioooOPipo 001122. -A o l elI.11.d,,uojo 0, e¡.o ,, Ro ' CPNAO lo2 uO ~ '~ ~ '''~ Coo Ooilo OlA 3000 30 odo ooolilpplppodoo32 21 -1000,RooyRlOdOfo lo poldo do¡lbo!ooobod p~~ 1 opli Oi 032 ldl-Oiil.ogoVI-poo 000 do _______ P r.eoBMo-1 .!ooio 0 ; l od, 01 Cpol H.R21: B2Ii, 020, Du poooiLioopoi 1 0 3 1 11, l f BPiiO 2O 1,cu, ,1,1~P ipl pCp onaoploo,oooOdioooH oi,0000300 raooilOOoOoOO000 R01I000OR .t-l U 0 3 .,io.gud do 2 oolloo o--nAOO oo~1021300 1ooo Loo o 3003 2 ffi le 01 nel dpoo0do of!-.RORROSe.'RE lo 1 Aoooioo o 03 l, -1 d~1.T.00, 0.0doble-0 Rl 300 Boo doooo o 0 pliOo ii do00030 F ooido ioo'iOo,0de di-N.,¡".) dolo2 p2oido P.doO2l00il3333o nJhit.Soy su nflenca. i000030i0000 0333 Slio 30331 Tl 0ii000 03! 0lO001.,iO iOO OO RS 2nlOp ioo003ooSooyosuooo AolOoio pr ~ ti ~ do he, 3 Hu ~, 2 1q In030ddL 0dd eo-11oElTn ,a ," iIIC. 1 ., J d ~ o i plo3In e 1, t ,00 l30 3 0p 0 2 I o d, Pob~. Rp ~h ~odo o oopooi li u J 0033 d o i looo olpiod do, l 3021 1 1 j",o ,l l o n .L ioooooo l o33ik E33012l eh 03, 0d olu *SONTA.N BUENOS nl~I.,V.rn "ilR o do h eoo R 3 1 i -lp l % n Y3 0 0 0 li0p031d~ 21 00 o o l i 1,6 h01, l2 2 Mo oppi,30 d.00 Ioe.lo,lo dq SE E FU M A NlM A S.a1 ooooyoo~h.o-j l ChOli-gn 1. 19. Aoioo y0 i n 0100030d, 2 0103000 11 000 Ib 030 ~,3 lJ ~ 3ae,0 o oiod3 Iopo la. ooii 1 TuRR, 9 yo, l I0.00 130 boho do 03 ,dIood ood UIIN 0 30 0in Id 1 .pqio d .~ o o uf!!! fzz00 30013O0d, 3PPC00 1o--, l dijSJPe ~~ .a ,,l ~ld ctu puN I r no l I T( e ]K l11. esta unn IIhiruI d,., ¡indbltl tuIll.~m Q I.oIoooo 0o Mgooo ooo ooo o~o yoo oy d, 0 no,033-. 300. L2p~0l0l0o Ooo1do ~ ,.,loo l iO0d03Ol0 003000011000 ¡t Poo1 M hNNo GZM 0010333 nd W11 doZ0003010.d "d.330 looolo oooi oooL,, Ol-o o dol 0 3 lood, 1,l ,,,odad dl10" flto, (PoRII oi dodoo n, 0003003~n 03~ne N. 111 S o p-alo~ ~ l, d -1,~lo 0 M 0 1 o ld~, o ho l lOiio To 010 0000 lo 00 Nooool i l01 ol ooi Tooooo Coooo 130 iio 303 l 00303 3i030 00330 o ioche su33 1000330 3tloo Poroooo Moo-oo lAo d o ,1 o33 o 10 lh i b i o 3 ~~1 p o o , P, ii 0 3 Rooo3d, loI0n 3000, 0330 .li Oo3 g opdo 0033000

PAGE 25

Ao CXXI SPort% DIARIO DE LA )AIN.Martes. 21 de Julio (ie 1 9'3.pr. Pgina 25 SOEPRENDIO TURQUINO EN LA JUSTA DE JUVENILES DEL MEN U DOMINICAL Walter Carrion result el htroe dominical 11 por suts triunifos sobre Ur quino y En'Garde Tvo qe djredpdci Yjgse u crts cn eli prapodercobrar. E -Gardi gan el -hndicap en hnordel colegio de ciidrfnoUniveitaioide Mri'ii. El joven Fr'iln Cruiabfnse port A gan, Iura i en ii~d te gaidi. L enii' iii'idjii Pr SALVATOR d ipido el i'ii i 1. tarbjd ldo puJu u q.e e.1.du i -i'd rei G i ub iidgPo ta P'idid'ih i ii iiu iiui. .o divOipii iidipidud Lii ¡d.idi., ii amidi pi dii u iddua d iLud IMie. ube' dP d, I ., "undou'id iu qd y ii id e. i' Gde liu lliiii'edud lii u d.i iila Li yiten.i .'.d d1~~i p., 1 - l., iiiiiii I ndiid Ced.nesi n. uui deiM,. i le se~ de 1 l .,lidi l-d1. Productos hio a dre d i-, in Czi d iiii l ] e e Ou 'd 1 11 e ilid e la'ii'i i ~ d el e iu n ., d y io i d ih l -~d~ i i' p d 1 .ii F l o r id a 1 ¡ ni .d. id dds li u 'iii i u ii erd i'u'idiUni¡he C ~1,i ia<~oi' ii d i ,r s u i pi1. di i il V~e cieqero-sunl-,,-",a iI e~ 1 G rand]e astrose pdI iid iiiiun idii' d iu liiIi 1111 dt'a iiin i diia i 'd iidiidd '. i13i'.iuid.ii. 11 d F liiidli r iir ', ' p 1W" 1"i el Ir. 1, 1 ~~, 1u 1iii' i 'd, 1 d1 -ti: i cd.dcd u ii i di u u II. d iih d d dl iAll~~ ~ i l i heM iid d i~ l i de d d ui' i. pi','w ,,,i,1%ddd, huuule 'im'i vi de~~P ~ ,,, i e d-. .i'i'li.-1-1,iii e,' i'' d ld d, t diii dy ui'iid 1do 11 dliiedii dZ.~ diCdii,,ii Lil ii d d ii'i' dii--i 'ii -iliuld i iiiuiidli i' iiidi i triii a -andesi di I I' i pei 1 -laudade 1 giIii11 ~ tar,di' conmotio d ",a LA20G Udbl d, ot ultnn r11~~ o .,O dF iil'ii'l. i di d 1,1 ig~ ~iiin-ii ludl li~ i d d ul d ,i 1 o, a, uman '~d iiilo, ' ie l ui uuiiLu iidi., hu, l G ou . .i u .'. ,¡ d & 1~ l.iiilo e ',1~~ -. 1 l en, Mu' iiib .'i' di iiiidii _in Ipio~ I.,d'i'd ddlc~iuo,. ii'i feiil.d 0uu i.o,di h-i eeiii'ii'id,'idi d 1,~iii .e. I j~di' q:,,iui'lliih'lii111 h d liidii i ai'iii']i' .,a__G,1___ 1dii' ir na, r, en riloigStesi ",eie b,ni'iid i'' iiiiil11 1,11ii M iIII a1 e n eiii My"i' dii iiii'iod1 li i .i ., ,i' ~ii did dildL. lu dd iino,d u iidiii. iPO,ddi1' i'i'iudi'"do 1" d,ii C~-ii'l i'~ d ~o diir= iiiiiijoen~ di 11ii' di~ di d -~ d-ib Idi 11i.idei'di'u dENdiS'GRAD ES u IGASddddii '1 ii d .ulid',.d.idi dr.dG,.ddi dlii BiE, Clli'Eli~pen M-iuikl o luir I,i1,Mor' o ._._)_______ iii",~d fu-ni nnd'lo.i 1,1~didu Muduii.Mdiii'dl iiu i 1 d iiiiuiiid'uuui'~zdiuie., di 'o Rgi diii uniiui'i d e ii i i i i 'u LT .d u h. i1,1~ Diiiiu i ay 1 ETDO DEii 1,01li171,ii Cd'lu ii' 'uud. i i'buen h iiie.dudi _M!_d,id hid I'diiii'id uh i .d u dii oiIiii Q ii ou'ii u di ui"_ ud, iidi, I P lRu uiud id, uualim.ui e o1~ iii iiidiMh'_ ~ d i ,iud j' dii ii ~bii en mm~di'iiiibu pt.d I n Aeeiii. iudidib Ki d. -. d -id 'ii-d ',idduiu iiuidlii ,iuuiipruiiii'e ei G u d. iid dii iiuiii5nii'uii',i u ,d i "'ieiui dii S iL1,'d p,piiid i ~ 'i'idi'ii u ~.iii-iii' Ciiodi'l d'. di e u j u.de ii iit' loiiu.i'.i u.iiii d ~~id 1iiiol111 iii diieidi ii, di di u i dii' d idii'udlili i diii¡uiddi, dijiuiiuiii iobdd, d. i i O d i di'n bi =i -ihudu -li i uu di'ui ii i1"p.id-'-i d iul Ahi iC iL.i ii o od odid u i puiduiMiiiiuiuud'iiu iiiuiiiuiiididiiia pidL iiiid d idiiilibi di uu i-id Mxi i co eni uii dniu dii Ziiii diiiiu b d. iiipdui 1uiiiIi' iid iili d iiiu 'i iididu C i Si ad.u dii ii bCon, D -iyiuii Adi d 1i d ~ dii'ii W u diug dii4M iAl d u1, 'ui1M1d i iiid 'd ib ii i i ii iiu d u d Dei~u Dii idf~~ bidii oidid extiodiouiiode suiagnifico aboco y Poe loainuporoble u, porfeccinudcima d de u ldbociidd, el cigarro m6i sdhroso omarr16li eldhdrado en tidi el Mundo!1 Convnzase Ud. por smismd 1x Enciendo un Regalas El Cuo Y. Permita que si# propio paiudv decida! REGALIAS . . . . . i IL cIu cW Annese y scrbaseen eDA RIOD-EL A M AR,11N-A

PAGE 26

Pgina 26 Finanzas DIARIO DE LA MARINA. Mtarege. 21 de Julio de 1953.FiazsnCX 1.1.0 D ON ,RF D7 -N YEP F.N 1,*, rnis\ zu 1 r, p, nF N F.N LAn1,7,A nF CAFI nT NFW YORK Tratarn 0Colo o o Provinci(a aanera'0el N i NOHA MJO MTO PER tes qu s -ENEALMOO' OtESL sevodi l.to.oo.idqirl.O ce, Ago. Aaorlod.R ncs(u1e, Mh. OTdORh.r. plddpreotoso o staono00ddsGENERAL MOTO SO PAONZALEZ DELPREALO rMJnoMsreo so oroMeos 005er CALEO22en Ye CALZNEADA VEDAD unELneNOoriado,9ncosAPARtDOn268 ENSATOAGOrspldaCpor>ooros Nco70 lileo11 oooool-1onoco11o~111 i RBl M.N71AEi1101S. t LeyNFM 1011 laoha xncudo's ((>11 1>iiCn '11>Un 1,40 A 1,1 r0r0200o$ 0>00 d000 dnon I2 ->0000.> 0>0> d005 5(0 queVi(5511'i (>).I5 iE Ooo' habr deOish s-ioio, el HroIR ucinri r, he,-'d lo 0Win4, i024. l 11V 01( 108>1 aOCOun e0E0U0Fi] rl0NR t,. e 40riarr,0 1 F MNE000IN Y 0M* e, n filclia e -'A Apial.o>ooroloen loio ele l,, peoodooo>oooDI IN -AM R 1 ooodeIoooleooopooeoooioos>o~oaooel loooioo 00>o Od! > 0400>4>044004. Ro 11 00 >040>S 0000 InolUl00 ren>elorpuoi000>n IR01,>EdoF oo40N00 n '>00i ,A1, C f a d r > i a z l )ooo>o>oo do> Coo>o ir. l-A nini r'oe prao, looobo>o>oo tsio> 00 ooooo0o 00 0>1ooooo.> > 00 d >0 .ooooooooooo1lo r~.oooodt00>0,d> 000 ooo 0>0 00P 0000 doe >00>r-'00>00 > circ00 m4000e ~podoos 040>00, (is por d 0000~ Ooq n. iore i ¡Pl>o ri Pon0 qiodooAo >00>0>0 en 00 l t i (i a i a , 1 V 'I CK n 7 1 u U t K lA 0 m I n t r i i i l , 1 ~ A l me ¡ ¡ ; ) e r n i l e r ,o!,ooooooAod: H ~ ro r se00>0 ooo 00'~l Cfni¡ , OM I-0000000i rii 0000 ,0>0 r in ~ 1 nk q f nt00000il la r t c A! r IP 1 p Ao ,oor ,n n i> 00>0n H r! , 0n 00 '' H F rA arii".d0iibie it n d00a0,0ip r a 1, 000 000tai Plr rrii 1~0000 _lbbaloec.F nrl rde valores CL nfri AciMeirA A Rl S rreorAAlni ,ni nsou kodolo Os 0,00>00 0> Poo oodo tc¡ r,, ~N v okTrrse0>000000000it2 rjlmne rnc~,nA Pici-tr v e eniren ntr r1 trrnaHe ~do)550i0 Poooodqueoo>syooooopoooooo eiar l C rrso>i,ode Os>ri nipi. diooooa d,¡iri, 000 00 0oC, 0000,0 0000> 0000 O:, oooosa pos 4, >4ooen>el2000004 Oodoo.2, dro>ooats odd oodoo 0 > >0o > 10. 1 ,11,2>0 Q>5 e0 vi0 0 000a oviooooooo >o do >og cso r dOs 40.0,0 ooo Os osn oment0o d>arl 5 Oos .0o rrp0. Jrni.e nH %1o, i>00000si-O >Oooosoo oiressA. oosoodliro iso,>r 0400~ oooda>'> e Kifoo asmsteco>oo e do¡ Os:n Ob1 Y osaiin, >Prtir Aoin oodo Oede oooMm Moorin Oo.irme 1, 0(11: el, 0> u lr'i peri0n00zi 0 04i, >5 00 n00 a0. A0;ns, ,al~ cinoooo Mooo o ttRno lzco p P,0de in afin, 1d o z n¡os n. LA ie0> ,r ,,A d, In, i~ no do; clO>oti ons RArria r(,en i _________vil_¡_i_ s01ool>oos,00;-0'0i:r 0oss,4Nmih 00 fP0 nie> %o s y0 nH o> oo niiooIo t rnOo ts04 lari0000znn00 00 A 000coooooo Oc oo 00. obo o laoOY [ ,ci,, ,rr l, ,-_AOoood 0 d00 n ;i a4sf,0000,rAir;lelfrmri Do oao oootoo. o .oco>o > 000 0~00 C L. oaoo qodoo 000 LsIfbi s eobo 00jiosy doios >0031^2 oOooooo >"0-''r-Acoo Oo Ftnntle. sosias.cn e ra ei~n ir 1 soo, nod InooOlOo lo Poo s 0 it000. 0, in Oaria irni _-in l erran o el ticn cn _lTi _tAx.enti _n_ reteno__________v Banco Naciowu SEC RETO CONOVOCATORIA PARA >UN C Orlon;]do dIo s oib0>oool 00>000e0ha 00 ooopoooide aon oo4oovdo looaO04doo do i-dso> 0Coo>o>> oaoIR d.e4000 ro i hbrmns eo$,l (Y), edo> ,i, Di S. h,,, G. l7nd Z z, d F;,A"I-. C2n ni T h ,ni,, T l",,n ni¡ cAii Al? -1 G S-1 21 fin r rn fr( 1 T tilmi Phi nr, 15 UN IR 7N IA ir, .19 7, Cotizacini de los Mercados de Valores 1 Registr un tono muiiy irregular el mercado de> __________________________________valores de New 1Yorlc, en sus operaciones, ayeoru BOLSA DE. LA HABANAQudafcaailteeetooirenlsf OOTtOACOtt00 OFICIOL¡ i,>OO>OOO Oouosi(ebn OoOoo Satakoalng 0o.elto o ir e ni 00 .,o', 0. 5 in> LOudomuJa) lista dosazucareros en York Ji Joooosdeo les dor.o.1PR OTEJA SUS '11 A 111o po.5 lLimitado soiunico ooooo uoioo14r, I0oao(i -o¡voo FONDOS AL VIAJAR5 R"2000de¡oodo1'u,0 -00>0i i01.1oo oo4 j<.-e 1!,iW Lo Bolo. do 'ib. do1. 1 Alao 'do>k C oo 0 ooo#> o>o o l nOO o sUN ox00 L i a00 obio >0054 AooLo>VIA JARp. o 4 04040 0loop.o 19o37-117740100,>00 000NoE4S 00OuO>00>40>' 0000000 0ooo o>oo Ooo oo0o >>o >00oo.0 o> Nd eo 4.nd Re00,4.2 id. o ooPolo00 do ,ooo 0>., >0 o>Oo>o o tono ,0'oko d> so004401 dod loo 000de0CubaO19,11-151850000.> 004 0> >0p00a0]A>r,-0por03 0o>>La0Bols00de0valores00 o 1NLQIPRESIDE \PIJERS5hl N.NC.Y. .000E0 010 0i04 i "l> Oll9 0 o O d>0o O .00400ooooY.oork o .000 o14 ooodo O .\0 ooooo 0.rai Jor 24oo r n>o ;c0 00 o equi,>nlontppara > 00A0UCAR S0REFIND DEV220> EO S M N100, k'eteranoo oo lolooool oo opo!,0h In<>04s0Prfrda, Y lo> rduts00Ad001 F.Ar ue i,dooO000001 nso o .oo0 lnooCllfldos donde quo era0 en todas0 partes0 e R01-0]$5000on0n00n0,eaa0zu0reo 0.debase >s 0 o d, >00 0>0 >0000t'0>0,0>00>0>00A e0 00 iootdo otoo>io ooou 004 (0000 Centro 00 i n o 12 [,o 0>0,n 0e.arios paraO1,dooovo 2 000004s40 >0o ,>d vd'C Cuba ao> 5> 94o>o que 0> ooo>o O),a o > od 1>J 20 pde014o O po oodooo >o >> on, Flio ud 40 >o>10>ooo CITY 52,10 o el alaio ~in5laAzrarra 7ponaCe d Lus eol.0oy omo Sehalo.LosCATiaa S E IAJRO ,N ?llra rad 1 4-ie1~ r,ajaore ,&C rriryi,;,de ¡¡-jlifi120IO. quiiniInrrin sis reB A NKcon ex >0.402s,0000i> >OoO 00ooo>w o ~kbo 00>00rndo0al>l0 oodi, pec¡HEe Na \s.oeooos>io>n ti. 0.00000 >0-.,0 121.O. 0 Coo> o>od ooodeodo 0 0 o do 0>0e 0 o lentes0 ' Son Trrinra40seie130004C1 N> 40.a 00>00.>00 0:lnt 111>0t s e a od>oicr>0rei0 io. l rni 0>00 0000 M ue-opooi de8.5 Ir OF. NEW YORK e om na igit~ Cnnp V-1 k, Irnriencia bajisi00> y0 se 00 e0000 00 0 0 o bea in ooeoe >.,oi oorns oo>oo> 00 o > 00 d ritl, iioptoR001>0 >0 d0l,5-0 ,Z5o '00 p ee BAI, 1 *re r Inrial, RerJe C. $ p~ $2pn, Erol . -rs0 s ,e.dione.> floeOOo'bdoa'a OoOoo ieOo .0l0 .0ra o cetaA ~ >00000>0400 .o,,odo >0400>000>00 >dooA,-o&doElo>ooooo'ten de.Z.>.o>0.oooe o>o1.o. I40 0004~~ l4 i Oo>000ooonr aa 0)0000,I-,1d0;A0>00p>rci0e0,f0dnn a iri A!ande87 e AEplloscnnon oa e ucr .HA0,00Flc00 4>00,i V -nAl0r0. .n."R oo>ToAoo0oooo 00>000>tono 0 02in0-2A>004D1.0200fil 00> o 0000>,~0E nrrRin o P tllmii d oP]m:t0 >0Ini>l>d ,,,,,llantoo¡ bi0000000 00000cecall 00onde0e' lofer1 000-1001 3 1 En rr~ltin mn R aroi) >0n0a,,ir 0la' ;Je>rplineHo. Fl 'c rir, (D ebe lu hr1l. de H ,en es a niot ron rt0> >n c0n r a a so>sfa c r to doi,0E, o,''0!,n>0("0 l0kena>-0 r> a0.ine,1(le 50000000040qu>o04 v0 26 177 .l .91aic. leL.4o"d quela>Ado 0>0>y000l 00000400400400000021 0o0o0]A L 0 00 do>bo la0o0>oo>ooinfomo notjrn-*ijos <.nd,,itlosHrM ercad osoin ,1028oale~.de000000000000.(-n-,U>olo2 si,> oooo do 4000i.> >00041 o;>o;reOodoo ooo>C0ooooHdo 000>00 00>00 d .0n> ¡p Y arl era. Se ru, "B -, 1,421 8an n T eT itoA PlR P eIe b.IONe l)l'1 Non ienTie(l 11144 45>,',l &/ 000000 IA 04>0040 0db BOLS O et 1. g, r Co o Peo > 00-00>'Ir ,n irn ni topanetrz o ro 51141<> 0YOR 1906. Iredimha Prefrida$ 21 In, ComurerA 11 nA ;rdel 3 fiejuli.EaABFBXSR 9XlC f'A R R . 1 qtcey qudld uiXeR 153A;>0tn 1 i n -, i 4n m 1 m r-1 11 Al 7n n p l rterT, r, 1; -1 rA p, 1 3 Fi3 r5 '.4 N A N4 NIA 1. 7.A 1 ; 1 -, 4,0 :', ,n n n 4n '5n

PAGE 27

&.o CXXI internacional1 DIARIO DE LA MkR0Nate. 21 de jiic,1 .; Intenacional Pia2 Acuaidad lntc'navioni¡ 11 grnqee ifre, ito iehwrReanudan sus epdo el presidente Pern al Por Jo Mara Cap _____ influir en la poltica de E. LU. en el Continente !eainsl hermano del Gral. Eisenhowver va.a ir arelar isico? R("¡ordaolo diPIl<,o(II 1< oo.d?e ,C! lhoeoh 000,,,,0,D ,ol11ool. e dc loo 00 _~ 1111a ,o ,o!o ~ ~ .,1~ l,0000 1 00.,00,lot Pool¡aoloto 0000 oS0~~loo niootdc~ o -t,~a00 0~ d ~,, ., 00000P 00001 loOcldo 0 01000,Oo l Oboll 0,0000000'jooOilOO000,,oo-~it~0~nOlO 00 00oboool ooototo < d o 0 0. o 0000 ~d c lo F iooh 00 [0"0 o¡ < 0< oo oot2." doo 0000 . l e ~ ~ 1 i, 0jo00000¡ Oloo~<~o 0000,0000 0,0njllblle 11~ol ,, d^, ::,. o oooO OoOo 1oo o l o1 a 000 0,100,000-100 lo 0000000l ~ d' 0al F11 l 000 00,, o ,0 d-00 C oo 0 P ,I,1100~ ,o ooct1oooon an a. e d -l,, p~ .¡00q i 000,n oo500 0 01.0~~ 001~ 00~~ ,,0a00"0 ,O, 0000000 ;Vl1t~ 0, 0000lo00000 iilOO 1~~~o 00 0000000 0OOo ,000000, 11 i loOtoo 00000o.o dc Mo-000,lo q-do o 00000000110 l, 7,., d~(',,ido,, .t,.d p~ 1~~ 1 1 0~01 ,000 lo ,,"e00,,1000<0 000.00000 00 l ,-,i,,l'o" 00000a0 000000 -~~ 1 0, ,oo'ool~.I coojoooo o, loo ""i'"'n'111 lan ~. ,l ,,,,), [,n o o o1 ij,1~d o. U00 0 0 0 0 0 0 0] 0, S~ e -, il ~ ' -O11 1--,tn ,o. d -Joslio~ ,e p"000"l"5 0l"'idc tFo oaio o l O p,000 000. lo.0.0.0 00 000 Pl,00. "0"000 00 00 0 -0 0-00, 000 10 00 ~ ~ 1,bo l ,.,O Oo p00 o d aooolo 'F a,. d ,,iO ~.d 000000t.A,., I,e ,1 rj ', d~te -loo 1 oo i 0~~ 0<000000 dob,lo0000 00 0~0,1.-H-10.teooo lo1Oto. 00000~~l ~~lco-o d I.,oo d"oloooooo St oOo< IL,, 000011,0~ I00000 000000
PAGE 28

Pgna 28 1 Noticias Nacionales DIARIO [DE LA MARINA. Mte. 21 e Julo de 1953. / ,Noicas Nioaleg~ 1Aio CXXI ---A-I Se delar un violento Retean T idi Zaydn a Garantasqeaees~.E rvnis. DO O GU 9E9DiA incendio esta rmadrugada Riea n. ---_~ --E_ avi-as JOH N SON ir. ¡ tller del-.Cerro ,i-iui diDAa f1DMUDAI iiiD n, ii ia.1. DiMEAD,l R, . Tibd.l d 1 W ,,m . giad. 1,. JOISP O ro on_~ ___-__ __ ___ __ ___ __ D) TURO 8 Ltifl idu ids d cl aai -o d octorlMar¡, Diz ~Z o da 1i TU 111PiEfIEifdil l i s ined Eii la LOS LaE lsiuiq ei0~', -1 1 .el I.ldet ,, uua.e.l~ il i1a j o 1. tu UZt. lsa, .n iii:.Y D A uEauo, liiiuli-, lidi ______________________MIl l II d edsa iina,,,isCa oai .aui ,liiE4liPddaid .ldila hl1d.i tuluillai cPapauadaaflal 1 uD1 aailddadaCi aiiuuludiliiluii pu ,dl iitilsdi iu"o ,,, aailaiaaa ,R c~liilsla cl daula ialaldalaainistro,, aaU dulauuliiaua Ida i. idualaaaalau i E l 'amo aad pua. uuu LuuullAl .idueuii 114 mc~ 1,ud a,,n aa,,o'~ l dela l o~ %ra lilda d R is i aAu ila,.aalidiaai ll.aa ,iaua,dilu di. Sd 1iA ad-,i-aiauuluaaD i du5aIdidluiiep~ ssdsla a i ld lD li a dC¡19 i a ua ilii a aldi u uiaa A i uu l ia iu s lar 11 d ouu I I auad la diapa entre .z .1Pluulii DE T RN O il iaada-,alua, liuu A 0 h ,idrgd,u y IR iliaallll!iidde[dau uaaDa .au alas a s I r .Ul aCas u liaadslaid u ui a s ,asll 1iiliaa ulii 1,ilil plsla dauaau .layidsa le1d iusais aiiai 5Ai ii,e,.luls O alisaaLu ll lAM C A ,,aA iilA ruiadiialsI ss 1,1 1~~ailail dilua ul.II "' a"'aae"IIl -alADaRdid'usul Z.aulasliaauiilaaaa .a estO .iniuua D5. NALJOOU i O Su% add .. adia I nalu slasi 111 aal ila a ii lr aiia u 11di I I epaal.,ibidbdo.laeedd 3ayC F-9093 1 m~,nlI l alaull aaa llaall de.d, o I. iau 'lR nrc, d al ,a1 ~~laa tes.adl1a9s ¡dasAid ailaa(ii a Id -uisad.ld, 1niuu I""lada' a a.A l'11I5d i aaa 1d e a se aal a i aa. i ads l auada aaadcDn iog~R ld i.l i iid.paas Vedado Cagluis 5 uii ldiaalaui lu del' .bl, lao 1,11 a "" ', -iid lllla d.la la -iadadai aasauAaaia aad.la'ai a saa-idalllll'aui D E U R O HOY r o s ai aad a u i ic a .a i udd e au a u id Ii ualali dlIiau~aia,9a6 ela lah'i as,. aaaaaCd. b. aa,.Ld u lu 'aie, ""d.ua1 1 1,1~ladalaa.lsianop oponenteadotoriliuaa a, aaaallM-,lada sai.lulisiuiic iu ssla-dd', isiii _ _ _ _ _ _ _, o,_ .)i da l d i d i a s l sda ,a: ,c s . aaC Ia alad a a i lai" l a i d i" "l ,1 a1, ~a du ,i a a d li ases usd u a a s s la s u .E. 'iAPu ie l dalddiaa aasaa iia1,ulu aa aa"a a lddolaa~le is 'iiuii"lrhuAu,laaaui del TH-ulI la,l d -,alaai sa d. usiya u~i .ild 1.111a HOY DE TURNO ______s, Il agde,, aa al la l adiaa,.,-P d aiaail~~ ~ e h.iiiaual dT"'¡ls'a ~ el!' l11, 1ai11a.aa 1dSlua lallus d el daaguaisia .sAl S i, l,,e,, ialai l iaiRliidiiai 3a 27A.ANA I dodo C onduce, p. 1. -. i deb I h a la l ,1a ~ de 1933i ,,s a 1 Cauilacicodls y SiialiiSp.il 1-.d, -n e1 ,t llls i i ili lii-i iislsys a 5p', 1 1 ido,1. Oraii i ilas ia l di r su~~ a ,,.a.le m.I ,1 l aua la iua iau l s sl lu asl ii i a said slli F-09ud 1 i n d ii, e1aiu, ,, .,aasl 5 I su iind I 551 c~Sus I lisi A 5' 1 Nisa la 51. -l" ua sai/aidb1dPaia dii ulla., eu-iiiil 1 u ao5 ~ d. dd-iaaadd1a 6 i a u iFia l, jii 4 Mcii, "! 5 aau lua"':'s lu, sa, a -ala,""sala 1i ¡lduu da da -si -u l.iillisiuls. 1Suul IsIdi a, M. iRaaua daala1. di Csa isl a i.ad,¡M --~ Ril i, nii si iiiial I d l a/Aa llu sll Ir di di/u ~iiiIdlslau Riuiuiuddilialia .-,d,,luiI,, ,,Is s ', 1 iii, lssldassidIch.lluiululi/uiap.,isaiidsu;ali~ ,,didl ia asia ull m latrd derla R111i uia 1l u a. aii di a1d sl,1 sidass l iiuduiuaaiA sai siasiliiPd ads a - alaaaiaas, i ,uu- iiiiiliiau1iaabuidi dis pltdoili ciladi als.is Iiii Ipiuai salubae l aSl BIu sa. lalialds ludd idiiLi 1 i a a i l l a a lususl .a sla s i i S il l a i s u M iu u ud 1 A ii/i l 1dii il s s a d a sRs Y asssa liia la ia aaisasulihid i uaal du i sDi iu aidi.i ul la~l',550155 Fauaa yas a~ ~deuaaaiiisl . di ua idiaud i sd ul sonU. i ~lte ada su uuaa-A sala li. i ,,a: lu-iiI .ds .111.1,l o jb Cilsslede 93a rlialo~ll Di/rdla ill 11 ": ''.i. bde ,o l ~ rt, e ,IP.,je '-FailYe in riIi lidl n An, a s l s i d d u d s d la li d a a a i u s i u a i i u a s a a a a c iad' l 1 ciis ciIi i a a s a s s 1 94 0 ,, ,,, h u ~ , .s s ~ al .ai s a s t .u a d a d i a l la.l iii u e il. d H OYr a DEsa di si l iii/i als a llia /u iiOdii ,. ,, a iiiiiiibia s liiiii il is ii su u ili al~ ~li lssaiiiai uuai 0 e d, i iinaiIddaAa In P II li 1 "dla lbuaa/aiaised j,,o O Yiuiiulaiaa 15 1 ,~ ,.e 1 s. ais as, ~b .i. aaa sau a1 su Ida li.leioi1,e halaD/aayacm -i i sdd uaauaa1 a iISl1,~ all a a s a iN -1 ,,i1 1uD itd. e P l ,¡l ds u d at .l b 5 a u a la" d a~ i u l a a a sE[ , ,/ i adP i D i a !t d i d at o i lat a a o id a us,'a lw t su iii~ilba aala iaap ,1 .d iv m , ij iiQ.i. ed iieci e r a .t bsi.i //s/a MII ssashlaau 1ua u.In an ,,'.Ia, eIiisbaiiiiilu1 I las idni, ~~ulu,aodA, die 1,PZddII,.i,a.ad ,as Maalai, 1~1/idlu..llsls lIa. II 1 sa e l R. l isip" Fus ~Ina Mu s Dal lausel-us daiRu. sl aaaadOss I. e~lauus isla uudu Ial/u.,Rd l u l, 11 1usui Is111 2, ,,i~as/u %, idan ~P uillia d E t_ nu, ~ ,nid. diar d ",su um~ ^ uuuaI 1 I a 1 a lid u 5 l ., 1,,<. 1 _a _li ,,ii - ' le~ ,csiuliip., eid a 1 .ids E""'da aah. la'. i2a= ,a ld 1 n ,n .o i1 ,,o.1 ~ 1 ~ mba i sl as/udu ul al I l/~ ,a, 1i=si'"/as a Di, oDa. ildai.~~t 10da u/iiaa ia lal d,0 b, d ", ," ,l l ~~ ~ o d lo -' h ,pd,,,,, j Das M lailDs 1 iiililihuiiluha d ~riaiaa iiiiisiInFaia~~~~1aisIaa ,Iruial. rn a lu al asaa aua /sillldulF ii ialiusa Ca/i. i,,s1,,,,o,~j m]ad, 4111,11a24 uasd%4v uv a ,_ a.ue l saus d %I 1 1 iiai~ii~diIi15 d siuua l s, D-ss'saieaa ~ ~~a ..d--aal suiaia syl i la d ,,as-uduasa1~Indla u.li--ala1s'l1s12111'l!dae/n l', t / ,,,/iirdi ,a i u a u a a F u. . 111~ 1 a a aP1 1 1 1 s ; 1 ~ 1 ~u ~ s s a a u a a a d i u 'd u1 u Casias lii illda 1. Aisaliscsub1,s.si u __ __u d la sdu/ s, C a uu n s a1 u-,.7' a 1m, u u u ,, drante i 1du1auunu l Cal -= y [iC.as ju sus ,-s h s ,iii ,d. ala/aa ,1. 11 .%111 1R P1,p,,t ,1.p~ ,, ~ 1 ~ R1 ,lp.s, o 127y.l M~ -a ,be, ,la ,e y e, l.e o, 1 oS 1l uusd a.lo m,,a 1,' ahaau u:. ei l a i n u a s dii .1%, d ~ R ,G l udca n ~ .o E ,' .' ,d .,o,,ql di asaaa!,u, F, c,d ,a Ii" , q ,la.l.-. -I. a,.i,_i',lisa ors sala 1 sal/s u,,, 1.u d a ~uul da u. a a ll ~ p, ~ nm a : ne ei Si AVu i asi aa. uu u a Di i Pa suals, la~suN lad ,,si di U"aa i,1"~ ae,' I a~~~~~~~e, la u .u.a M¡a~ y I/su i nuu i u ui U 5a 5isN. l u~~~~ 1 , 5 i u /55 15u iiu 5 ,u,,b , 1 ,,,, l n c J a udu.u.u, a Asa "1 5 u1 sal1 ,,.dl~iiIla~ miusd .u bCA u aaa. ~ u5aflh, ~d u in. .I, Z a-,, ~ ~ ds~a ~l ,.Rd¡l ~ ''dl uuss di R n, MVsa T u , Caais d s -. a'a I u asla d a, 1 ,-L ,Ir,,, ,I. ., -~.ula a 1 -,Ru DESDEi Aiii IA Ai PSO ,'-o ""1 aI 1 -as h .aal/sdasdus '1 '; u-a ";.,a .a,, ~11 sg1 ai/si0~,/ n-isd/as dlals,, d elic~fal ,1 ,11,1.aud ul,,; liii all/a-,,, RR~~~~:, MoH3,
PAGE 29

Ao CXXI caificado. DIARIO DE LA MARI 4.artes 21 de Juio de 1953. Jaiiao Pgina 29 Termninnoche la reunin el. S EC CIO0N ANtUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA, HORA O. eu loyCrOO. qdueu ibrt, e ECONOMICA CMRS___________ u,11 .,,r rl n etriC M R S COMPRAS _VENTAS___ reodecccolce.OOO PeCos y e P-c loPY. olc~In d, J, p. L pR P E DA.D40 CSAS ¡,,mesde. nl, jus toee eolonP-. m l iaCASAS ,17 MUEBLES-PRENAS A e po. cto, o cOleac CO FO T1 I2737 COMPRAMOS LPopea%l rad tbri!apoidd ~mi dccc ltric,eOel. dleelelec,,ao e,,l~e ces.lco no. ; firiccd. u ste Oivo Obro*Ocl el u.nde-o c-1Pc Oc OOe.11 e cee lOccoJc octleoecb. P RANROS ". o', c,n-,¡eeeo ooee.C*Rc. d.oto qe. ccc. Pedn lloorelo AeSS cdE edceticeaopor s,%puder., R,1coeibo eecce e aoleO~cOc eYpo lo ¡etot. clo. d.poce eticele o e.1 cco a. re1be tepee= 11olec ob"' OclceOd.,oo 0 HO ISO COMPRO MANTONES IceceeR y.*,o., d .~ .debenlooOeleeOe Looeeoeceeeoeiocei-eo -poco. lo~ dlgno SE VENDEN~ codeoa0 lmEli, mcelaCole. puioA.,eo. ,¡,,Oaeec¡-P] elno eeO la ccloooe to ol1 PI N 'cte.0c. riciOcie lce Aeo Oud 1ceo1c~d r~e.R ~ tc o lee.ceoocinco ~c. cOc, ooyc0.o c i 'o c dc cApCcu oe icOOi cdocle.d ce ocoolo, oooco ~l. ":;, cpo cii b Ra oee1. ec ca" e licnc.ii ha¡. ccc l O p-I e ooq-cbi dbc _ALa-2tt NrR~ o coiiipaeiedi 1n~ tIi~ corid¡elIA d lebn 0 01 111 .1c A .O cc Lo .tccci R', O tice debe eecOcccic loAot Lc Ocie000,EN 58,ENt ,n,0o0l bco.la de,1 etc~ cR,~qc L, o o EA ALOCOLERa tn c oiiicMR cl clpOc Celo. l ee cjoe 1000 e 4 CJSCNTSRS el eeldd Reoloo e o Pelec otcc'u 0 loce.-nooi de cpc l uedc 0 ec n ic eic1111., L ocm 0eo 0 u 001 clce c ci1coo1o 0 ci io clc i dP_ c¡ o ____A___________TA__1__;________1_P.,_ moec fciv a e, lo .3elee¡lea ce leeS eo., .¡.ocro n 11 r1~1 de -1 cAc ete1:ec2,14 cflflflETor1 Atol DRA eolio1 ,octe2 Fi.'flM fiVECNTAOAS eccoccc XI o Icle.,cmiic4do016ONITOR AURATOR 1952~ S C! lACIICVIND do l cod do0100w0 -p~~ n, CSA H11 llecdFIN ScCASl.o Tcn~ ~~~ 11DADO. 1 .111.111111 0105TA~SAN L O OL OS le a,H. .Olicc .doNo e 0 Oc poicre c Ooc dee cee1v:oc,uvsoup a¡ES A SQUIIA (1REOAIRlI icicided or_,cc~ac",tocoeltectco~~0-cub Mocd, bo d-,b-~,coie e 1 loo.hu'0I<1SE 1-O -i~R~~1 u'0.~10 cACh coidodoccoc 101 d0 1 1 E'-"u-lo."" u£ '5 MONITOR.CRATloc1953eLAbol r0 o e or, (,'nECONOMIC,1~.A, ~$" 8 C00AeAS $7 SPS -Oe Ei Coro9joeletonrc domodoo E-M.n., s& u, A dS513.0n¡VEND Recelo, 0100 Podtoooc bd,1,ce cd 1 d 11cecSdo-! 00 a, 1Irr AESQUINA>0 AMSTA 60011 pece Cobe1 o n 1e ~ RINA <,kc $3500 UADRCASA S A APAZO ~1.enlotd, eo rRifi.AAON ALZ]-ZOlncA-101111 RNT 501 Pe 0i c¡ o p Rce1 go o leotiicc 0 1 Rccillo oocuoOliO1 AA A 020 ilci __________________ Coceo o poiocl o s.ce uro zco ,00 ce~ ,,2 ~ ~0 S Elo.CeCecl10eoNo ¡Briclelantee OlOcaOsicn!do e oc11T ~IART190 S AO SURE o 1bebeo 1eOcodd loo ciiO 1C.0 Apcococe poe11ole Oio ec LA-PREDILE TA oc~~l .,a m .a dc eco ecicc EC S N AFAEL 5805 ,lIdTe nta Oe 5770ot 1 7co1 cltcc ll e AIA 01eo OTA cotez a 1 1 0 R, Rin eultosla A 5200cENdicieS.dip~ 1-11oc(,cccii c oca,c oelobeo o olcc Sccc cLcoecdccAeni cR'ocS"lo reO ANOtTRoct.AJANDO EN*ldo ONTO~SIAREA51 OR 10L,] 0c 0 AAR ~~E1,1 1 ece91 NI,0101NV0iTA 526,001 lee Oocc-oioccn-,codooocccd1-o odcoc coe lodc. CHi0020_-33 0003 e 110,11341.O.RIREZ 1.eo W2to24 Pe laodl D,_AA_____ lB-90 ETA12 lio Hccde o ci oc 00011c Lecidec Acetoecoil)1 eHAeANAJ51 .001 eboWdcflic alleen0 1eci Occecce dai dee c o, ol ,SiniCd I dacer e l peo i o d100000 F ocild escc e Pgo ooc 0 11.00 011. 1 n, i V.000 cocloicAo gcc eco cec cobdpi~ 11re0& lo $f L a.00 PALA INO .t coeeAoco0101 ib edche1 0 Par.iOo cc c oR.OlcO oclc-loeFo SANTOS SUAREZ 205 lod oo ecedete ccc¡ac codoio 1 0000Dc_ ceo l opeb cdo eoi e oe,,OeOqtl u uRn OeiR bo0,Ld"te PREDILcoocEoCTAi~ 0. Oeoc ciEe cdol' eeeoLe'cod e1 O O eebOccedi dcc000 u AOpoel 1.0 P RENR R A E E D oCc c ca, o Oecocc oe0 iiidooiOO 0 00oi oe ccldocciOdOOi. T Z oao ~rd A d Aocc 5 cqOecl o a~.OeteRLSANAloRAFAELOoicde03cp807ce ci CecooeecIo ~cleoOcel cl ocqceo 0-lo,0 tec 00 ,, ccopeoo-b1~le ¡1 ci hiOpecSciOecoeAOicoOeOoclioeoeiqj 1ococeeoi lW.o R.*00 (.10o occclcolEde b016 40HAAN er0:000000-e&ya ciiii¡e 00 0 lo 1-" Sn 000. cen o.f1n000un cocidoides ocecin osOcpilecentdeco ocrIn, 1 be e olite0b Ocd! oc yebates do CAMAGUEY C. DE AVIA Noccee cY Annceeceo el -!Vpco dc Gooioo eS ciet ccoedeoebooO 0 eticedado ce ,uiun d ectcnolica.io y HOLGUIN DIARIO0 DE LA MARINAcee cHo00AA h -9759-48-21 c-a-coco-e2

PAGE 30

Ngra 30 Clalificadop, *IARO DE. LA N!RIN4. art>, 21 de Jui9p 4 153. CafcdgAo XX 30N U N C 1 0 S C L A S 1 F A .: C A D 0 S D E U L jT 1 Al A u 10 Ak VETA VENTA S ENA iNAS VNVENTASENTA VNTAS V ENTAS48 ClASS 4 yRS SLAE 9 SOAE ~ FINCAS RUSTI,11CAS _153_ATMVLACTOMOV OMcesE YCS 53AUTOMOViLES Y ACC lit U liii ''181 ,.q. CSEVOLT 15 VOND DFSCUPA9X ____ ~ O 0 0GE BABY 194 Al ~ 51 F5TSABLF1CIMIETos ~9 EODFJGUFZ d99 A ~9.d l,199A99 SANTOS SUAREZ L 99U. 099: "9' 1 l~4d AITURNSA BU'NAVS 4h¡e9Jui,4q 9P-Pl d 1999.A 7710 1-14094v~~ 'lAl 9" 994999 -*9'l".9 9999 'jA~799 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 0 9 A 9999~ ~GrnLiquidacin de '-U ____1-11 5-11 74 PARCELAS SOtARES 99999 ¡ de Uo con ffLARES {ABANA 9oe. 9' 4l, ~~ raneFaidde 2222 9 9795999 EV $DEe LY[SIARAN2,41l 5950 PAR>CEJLAS AYSTR1 l09 A IO A . OAEYPARCELAS Ie,,d>''999 ~9999 '999 99 99,99Ultimo preo 5$800 70 ALQUI9A 0 r. V-7, TAI SOLO NECESITA UNA 0440 94 _______________ 99 99 9~ TERCR!A PATE OMO 4.99919449\129 (le ,9,,99,,99NTRADA 941 79 9999,1 S-¡1(4C-1-(!. y'SC.~.I< AMPL ALMENDABES L a g 45 IACA O 19771* EVI9,99' 1l0 COMPRAMOS $450 MIR AMAR 1' 'i9 I gy ~ 9 99~VENDEMOS P(le <'<'QUNA9444>A 99441 r. amn 7 UN IUdUMOTO eO (9999999E7 01KM) 9-7979"'04' 2.9004771A9997.94(99 9999 ., .9.997, 41,7 54 AQUI a 79$, 1' 9E>R 97499 1952 ~~ VE A O 9687.0.~27,,-", 1 ,. 13 1(i19e9'Cle4.1932 AHO1~.2 4'E5977( fI.000 994k. -MERCA1. E upt 9 e (le<' p>lir<')z' FRD 9 19462 ¡~>f 4 VN44M lN OI4 9999 7,7990 RC J . 191 A -96,91 N 799 9,7 999979,SOCO< 99799999999 ALIZO GARACALZES611121 111 p d F/e~>7440049 7 ORO 958 0 (111,i'roht. .195 1 VN7O OIO -6I0 L,99~~99k-;, 7~199-_BB7.FO7D,.er.Mo1950 1,~9 l.9 -7 ,r9es(e 991ro .,.999, R~ IEA ,SOLARES9779<.994999999.44 HP Reoro q i 11< R 29 3O9 DE7 ,i
PAGE 31

Aho CXXI Caiicd 6 DL4ARSO DE LA MAn k '66oo8e 21 de julio l. 1933, Clasfcado 1 ia3 A-jLVi) UN.C 10 CS CLA S---FIC0) S D E UL TIMA HOQR A VENTA VENTS VENAS __DINEROHIP 0EC 111LERVS F~ALQUILV-RES ALQUILERES, ALQUILERES M LESE YPRNA NYRA RFlGROoE 6 BJTS VRIS 64 OERA 2 _APRNEVERA82SAR __O¡¡PPATMETS 4 RAIACORSj~ -1-; 1 n - <<'< < 66 7' FRETE AL SEVILLA OFERI ERAORSo VIDRIERA MOSTRADOR COM IGRl A ES .<6< 6 cIFI10 UO 8DE10S F -IE0-IOT C 82 SLICIOSES 6466<667<4 6 e. '57 ZTLSSEOIIIr'7 -01 1-% ''''< VDAO(L)5> N 46 REIFA FAMLIA T-O<< < 65NCLS 6 << "' 6662T-6 000~ <~_RFEOE LL660Io PO NU I AAESN NZS11'<<<<< 1 RERy EA OR.O> 666661.o 1 <1 1 d ¡ .NF E. R 0 1 _____._ 17_._. 10 INSTRUMENTOS MU<6<______________ _________________ <66<767< <6 _A______________ FAAS H6 66T.11o MAQUINAS SE COSER 01,11 .0/1 011 2 6<<660166IO0l(6 <6~I (RI8t6877 7< 6 <177 A L OREN <67 ~ ~ Rl4 1< 6 AOFBASO TAMUBLAOS 7< 67<<7 <67S',7 80 CASAS DE HUESP
PAGE 32

Pgina 2 1GCasificados 1 DLRIO 'DE'LA'A MANA ares 21 d julio de 1953. 1Clasifiados ,. o CXI AN NIS L SFi O1D UTI A HR ALUIERS'ALUIEESALUIERS E SLIITN cr~OJ¡TN E FECE S FRCE S1OREE 48 I OFIINAS IIAR QIANA -R E~TS sALQUILERE ARIO SCOI5CCITNOS S'r sN ATESSPNSE R S E51CIAA-CRAO IIIAACRIADOSE 555 CN SEOINERA-CcEN -_ i5<0 .< < <' .*sa<0054 5<<< ---4-<~0,,,,., 11Al''>'., ~~~ ~111 ~ .01, ~r,11.1 1~ ~<~~~ ~. Ir4.<~~01-~ ~4s0~ ~I0~ PALACIO1~~ NF 11> I'1.1.,";:,,LF <.SE SOLICITANI.'~~ '__ l,"." 1 44401,1,: ,. , ~ 1o , --, . . I -1. .$! W. -1440~~1.44 -,s 4 1 .< 4< <4A1-2"' -<< -1< ,i ~ ~ ~ ~ 111 ., ~r no 1 ~ ~<-444<414i I., 4-.<4<44<4< -1I.A - -- -~ < 544<4' ~ .1. In 1 L 665 o<<<'<4<,<~1,411 < < 441<¡<<<134 < 4 <4 4 4. 4 P3<~~~~~44 -4 ,1< 0 0 04 0 S4 44 <4<444044el04,4 ~ ,,_ a~~~~4-, 1<~~44-1'-,-,_' 1 ,__-___ 4 4<5<4< li4<,. 44---4 ~ ~ ~~1_04 1 E S P A O L A C A B A D O L L E 1, ~ ~ ~ .< <4444 44444-4-44~ ~4~~ 1.4--'-0 A,11% 1, 1,1 1,5 11ol, ,, ,l 1 t l <<,ir C.IeMMIIOOmI 1II,.l. ¡ ~ N < <<-4,4444~4.<4 So A o o o <4 < ~ 3043'1 ^-~<~4 ,1~
PAGE 33

Ao CXXI Callao DIARIO DE LA MARITSA.Martes, 21 de Julio de 1953. Glaoificad 0 5 gi 3 ANUNCIOS PROFESIONALES 1 COMPRAS VENTAS 1 VENTAS VENTAS 1 VTNTAS VENTAS DOTOESENMESCN MUBLS REDS i ___ ASS 4 CSA ____1 CSAS _____SLARES ____S STABLECIMIENTOS Clasificados -----I"CO PR: AS ~ "" css,. .aoaF ira ACOA z, . .,FRFCEN 05951 5 29s.~ ~. ,_,,. ].,¡,.".o"h. s.asoa 0 1 ,i 1.0 7= = F W o = dr. iveo. PartagasC.CIM .1.-YVENDO ~GANS;.,', -,1.,1~so. ,.1I salo._ e.o ~ ,l____ ___ de l i a oHoora ,''. 41~ .1¡. ,ooSo '.i lI.[. 1o P E55)SYAMO JOYADS ,. .o~o.' ,., O~ ,,,o o V ER D A DER A~ ." ~ "." -. ,, 1 5 .,.; ,,, s 5 5o o O 5 o . 5 -S ,~ 1 ~ ~ ~1. II-00 .I-M 5I 1 ,'1 .1 5T., ~ 0.t0,00 50 .I,5 11,11 b~ ~ .Ie~ol s .r.e11,1rdaa,-,, % %, 00000. a.oso T,-. I)-,-R_1,111,11-2 M19______462. U-5337 .as 11:11__',_.o.p1tooo1sa1M arm o es Pennin O,,IPFNSARIOElI A ,ebosa os eso o1aoll.a aba 1u_"oo ~8_ -<0 00 5,0 1 .110-~510 F .9 1,,, L ~ II0~.1 ,, n 0011, VE U s c lf ~ s EX s sitosoloso,,s sooqsosos VENDO,,, ,1= ',.'i --~~os oSo0O~ -o.oo5s O o O B,,1edas"-Panteonesl SEOMPTNF rCOE -s-~.s, 5, eoo7.slss1 1 ,5~ Ca11,~CI.f l .N -1.11LI TOS PARA.l.NTERRARopssoss,,,_o sOO I.~=o ~0.po A 8. ~.LL, LlhQ -w,,oo. s ,,, ACONT .OPLAZO soCoos ssoooo RlooC70 0',sl l 0 -,0o,,o o isoodo aIsds) ooso.000.z500d00 loOo~. ,oobss5~00 0000 O.',-soo sgoss~.d ssoososs W 083 Aloaso,0 DRKALSERT VEoNIRU, 00 2,~ l.7 ~~p A 00'. 05000o sO00 o0o5s 00 o dolo ~~00 l"'s" ,C^ 5.107,70,,0.0,5.0000 155 ,, ~~ ~ ~ ,, -, 0 l 1I '1 l .oo d~ 10 005 0 .soootA9311 com p o1y1.1 nsoso1$-' 51~ e -os1 ~ ~1. 0050o000000,o~osos"d D r iv e o 0 t so 'O o o'O o'O oog' ~soo O .ooloos ls.o s o s---271 ZPS R-RESSILES_ 000,0,00 o 000-007-~ oo-" s 1I.Sos 5,0Ooooo. 005 0 osU 7 oooo106 DR A CE ___ ___ ___ -0. 00 os ~O ,-05000 oo.oo SoOooo. O s,-,-0.5 1Oo""OO ~oooo 50-000 C a-"",,so ____,____ XOLO ~~ ¡,l .Os.,SS SO L.:S -" 00 053 AIJTO MOE CI A 6677 compro p~ano.o"" ___ ^ COFICANIST ____Pl_ohis7 Csoosstoo yl Foao, ______ 111 o1~ ~ ~ e~ ~ 11.11.11,11.o 1. 0-0---A ~1.55IReso-4255 52 550 FICASRUSICAS,1 ", ,o..,,",. l" ! 1 OM PR Y END .l--,,,,, ,,., l ".".,,,,%-,P<,"'" -. ,"---" 11IL ~ ,. 1 ~0 00 Dr-ALEJANDROMUXO70,0M -1, IOsoooso~~~~~ ~ ~ ~001.0 ,,1 0 ".00 0 1005 -000.00o Roos As 1oo-s~HIIP 111, ~ VI"OS URINARIAS C o',-. "'' 'l. .M PrAOSia o A 87 -3-s 000\O-s"Oo 00050 ,,, 007)6 Er l ,'7725~1,01,., 0000000 0000000 000,, "' 2 1 OR" .S~j'XUAD DERASA 005 -. .110~110i A 0I ,--0 000 oS 000 ,,,,0 F INCA LOURDES __ ~~_ 1 0000. 0. -------_11_ o01--,,.1.$75,,0~~ RENTA ~~$o~30 OS, l,0,110,11-fos os, dsd, ,1707~.2ALQUILAMOSI AUTOS ~. ~ ~ --5, 000-0~~~~0~00~~ -o~., : ,oo oooo 00 000000 0 000000 Ososos los oofo., iod ~~ so 4 A._C, ._R.I~~~0 .005 000000000 00 0=0~0101251ISS-T--R~1TOS SE MESICA ot,5 ,',sdo ~~, ~~1 o1"ldoCa __ A 559 $85000; R~, ,~ 1, ~ ~, __ ,, LLAME AL~U12530 1.5o.~~~o~11,11 s.oos ent~ $655 C.~.,l, ~. o~ -0 -0 i D MOSRO OS 5 -0PS -DLETOCASA V ,,"."~~ ~ ~.1~~ 1 AA $5 SRS-11, UE-.IO LIOSOS ."--.", '"",. ,,z,-,~~ n . .o~~ .,~~ -s H 000000000 oi 5 11 1,11,1 1 ': A ~~~ 0-0~~5. 1 ESQ1S~ NA 17000', ROEA 1PNTOE ~~.1.1.7 11 111 -'.0. .,'',0,' 82120CO PR MO,"5 DR1LUIS .J EILI a.,.IU~.LL~~_______I,_'_-~ ___ _, ossoos1s 1 e.1g. Fa. ~~~,RLS 000 8,CSA FDDO PRAFARCA 100 sos0ao,5 ,,, ~~:100 i.,5 5050.0Oos, 1-oo1~~o0, ~ 111~~ ~ 1. ,o_0--,O~,.-,_ o. O S L O IO SE L O _,,, .losl,,,,oO Sooo.P en as o o, -AI" ,, ~ ., 1d.170005 SOLARESJ ~ L -~ Z12 CONTAD R 1 1~~000 00 s',oo-os-oPINO A PSTOLA VA MAOS LI QUINOS DF .CS.1100 CAolsPOSInoS O70 brillantes plata, cistales, or,W, ,,O--.0-,0~0,01-011 ,osso1 CL-l.C.OsO17Css -so ENGL,F, _iSH STFN -OC .API',05 0 ,oO FICASPO 12 707 oos osso 0 0 0 ~~~,d 1 11.p < .s.o. 1',.,o0 000 Oos 000 -s geaoposoFecs, s ,ssooo1,,l ~~ .,11 OFR A laoEIAS j~,-Oo-'. ,,,lOoI-.s,s,,:, ~ ,>, ~ ~ 1 ~ OS PIN O ldo B ve asy loeo e n 0001,'. 01 00155 55' 1o dss-12,~_ospa D1o~100~~ oAs~~0 hoo"s" 01'0000 0 SO oR EssO0o 57( 0Y7 sOs O 05 -lASA so ~a ~ Do_ ~ ; O UR 7 ,7 ESiass Nopodsoodo1so10 -000iO -ESAiEC LEN S TO A A EN E R R p R .b i a 1 ,,0 .s. W 0 8 8 6 l ~ ~ 1 7 1 7 ~ ~1 ~s-, Oo 0 o0o.C S E ST AR AO A0000 $ 1 0 e t $ 15 I ~5175 METRO ,11.1 :'1,,1", a ~o~o-,o-sDR~~EOS, -SOl-OST 000 s 10-900~OosO oss.o O Cosos2 ao .P ren i l -,so .l.PI,,". ,':~ -1' ~ 7 "" (I,~ sois-,ss. Ooosdos.,,.,'' T ne os. a r u lccm ( ', ,ddy__ _ _ _ s oI, -i R A LB T ON o-o o-oo o o~o, 7 1 0 0' o ' P " ~ ,.L-o~ ~o p ,, ,l ,1oo .o oo Iis oe d s so ,soo. .Os __ .______ ~___" Co-7200-7loobs.t Cooh 000000 .1.,. 7R71 .R FNOO $045 0007 0000005 ~~~ I 000 0 os, 0z00,000 55'", 1 ,,,,,____,_SRW-S90S o1oo o osOsdo OVENgEROs.3-CASAS SA 550 GANGA .,,",1: Z7 5 5,000000 -541 ,','10-0001.',os' -, -1 ., -, ~ ~~~000-~~o ,o,s-oi',"o11 L 11,1S S1 Dry ECudlar del ff. ~~ ooo~ ~ ~1,~~ ~~ 11, 1,,,,,, ~~~ 0, 0,0,,,,,O'So, O 00', me 00000d 000000000 0.n ___________ ~ ~_ o ~S1D.C1. DCLI 7525 os, : -3 1 o p -a _fl ~ 1~ .1171 ~ 1 ~ .1. ,-~ a.51t,, rt .d z, _ _ _,__ ~ 1111 = 1 1 T"'-,, 1 A PI"RIA A R IN E AL E H BA a ,f(.R 00 .111 y00000 p,0a000e005 0 s so SR n00200000 o.0,sSoooos 0,,o. s00 (DISPROR RINTOI)E OUTO ______ SENT"IST, -P ~ ~ .S. W, O 000 0000000000 Ooso 000 ~ ,11 1 MI l .l[ 000t0c,.VI., 1 .n o 00000 R .LFSO O7707,o0 .w-,000 O oo.so s. PR EIS1 ~P I -='ILOS '", or_ soss oooss0 000 12 .oO. .000000 ~~ 0000 VENSO VACA los 00000, 5000000 F DE CDLLMSIS o 54 MUQ1~ESNAR. ,,__ -DC 1 11,1 TAPIC1E111. SUS1~~, MUEBLES."-.'',i",",-" ,= ,, ~ ,0000. ~. .o.-a-s-_o,_.0000.00,sosos1IIASANA $26 500,Renta-$24 osos00os 900050005 ,"""'"'. s." DR A RCELHII.IMZ^61,O'S 0 ~ '%S(Ss o. 000000000 00000 000 00 Q IROPEDISTA ,.5 e_ ,_~_ SE~OFRECE MATRIMONIO Doad1.do1.1 ,so~odad s y Es 2 A. 3 510 VFNDE FN LO MEJOR 0000 -SUINARl 1c-, 1~~~1 1,1 A-667 compro siLa Hobsos Pao
PAGE 34

.>iiii ia 34 G casificados DIARIO DE L A MARINA. Mart es, 21 de Julio de 1953. 11Claificados -AriO' CXX VENTPCS VENTAS VENTAS VENTAS 1VNTAS DINERO.HIPOTECA PARA LAS DMAS ENSAZA MLISPRSS ETERS Y R]EPRIGERRAOREI 5 RADIOS Y APARATOS_DES ANIMALES 64 FR E11,11 AW1 W 54MAQUINARIAS e-sso P es aaY a PREDAS a-' coc ca -oc ELECTRICOS -ss osess ,¡ TI INRRO PAR DAMA reC~MA ~~s s jea ~eo 1,1coea1.eea aai,-. ddaeesooaes-e ?.O-M s~ eaee~o SOCORR sede clee-ee--ade Oce,-e-de-se ,,.". Ceee bey sisea a ee--e e-ee e e-tcaaeOTFOLRI LA PAO l-e La ac-e-cl Vdeta e-oa -eescoeSelca e e-e--~eeIal Sealee-e-A,-e-p-estetl-cacccaicsy 13-t-e e1A I ~ee-a e eee -i ,,cas l---te aT-----e e-e-ee-ey-ees-a11a Te"cd "peepeet-epa FOsN Deae sa Pia 00100100 ~ s5 R O lO el-e. te-se -c lee e---a dea ~teMe-e Re-e a ea p d z y r s ~ l', , b" d.,; 1'- "'"' " W '",;: DeCUORTe-, 1 C~ Piano n~ g~1i e-l-e e-aee j.-c-a Meq-ecc .ii__ E "LA sAe-s A i oece-e Fe-e-se-de-bIs 11 ",": ',7,, e-esede e--j o e I seobe-e e-leces seceso declel-se-d e-ec jose-e-e-eba os t sie te ,a, e-e -e e-I 58I,%,5n i ~$ 1 1 1~ ~!-. N cn Al e ac.trias ,T L V S O M iirunv NIY5A nrA USO e--eee---ee Ol-cbl~e--e DI ER cesa e Caoseeasstse isdas~ses Precios especiaee-leea leedddOle--bI 1 e-e-epcle-.lao s 150rns,,,~ ~.;~ 1. .,l para ~ ~ ~ ~ ~ -e-e cT-e le-e Re-c Te19.5 AESI EN RDA P 0 Onte, y lac eL lsyce e-Ic i Ac el 11 4.6$2 0. 1.1.-, merciantes, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lbe-e-e-e-l" 1 Ol - A--cal -nla -La. e-e $1 e-oca e-SU LE te-declased., dequ e-a E 10 -6, CaO-OeTOOILIOO A,,, MQUIa; N A QU e-FI ale-e-le 11c R~ lcc Ol-ee 0-111 na ials e etd -lAco de e--y--e. ~ - O e--ee -uina a e-l le--e-eLe-oye-e.Ils -coca[ lA Par OdeORAS Sonta o edca-l--1c Se .,1.'''p'I-;,'.'.-'' ee ,,,o,'t ,2~ ,'-",-, R-e ce-ge-e-e Se, eeec SI liquisco ee-e TA 9,"".,",,l RnTOS'COM e-e -e -e -e c a e e-s e e e -e e e S Raa e l 8 1 c a e -y a a e e e a e s 1 S i P I D A D I N E R O es~~ ~ ~ ~ interiorjce-cee---dc Veelca In o e-l 60. -see NO -,r e-e-cabe-~ f ""cae e-eacese deleC 1,8 C~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 aye-tae-ete e-o ye-3 A,-,,Ia.C.tl,34,et F Te-31 1 -E sedee--e Ose-e-e-e-e -Re e-,1,11. i l S9 bePE D PIAN eeCeee-e-le Pe-~~e-s del Lo-s -, cae-e-ce-lee-te-de-le-ey 1~ e-, se-te-ce Re-e-e-e-e-te-ca AP. ~, APISBDDDES -. ca cae-e-t oece-a,. Onjsla el5 Leees -s le-e Vcla-dc le-cae-e e-l Mecase _!;-ec-e-le Ve-e-e-ONT asca "' se sal ~ ~ e-" aa e-"' " 1~ n i qe-I ee-e-ee-eY M-blice DIN ROle-IPO EC la ISTRES PAA LS ORd l~~ ~ ~ PLAZO -_ __ ""_ , ,, ,__. seec ~aet MUE LE e-ee--e e-e--e-leee---eec ~___ ~_ _____________,,,,,, -,:1 I. ,.''J,', ";, ,__ ~ e--l-e Cel-e-eee-ee 1~~~ ________ SOIIT.E !_-______ -W1= HOTEL,: TROTCHA,121,1 0' 5 OR IIIRRI Veeeel-eee Ren x DEn bOMbE I.e-c es ac.o.e ,,5 ~~ac ce -leOe~ ~ dce~ ~55 ~~ ~ll, v~~ > ~ ~ 1 ', """ -11 1.1 ~ 11 ,1 1 le-e-ge-e-ce-e-e-e-er2 a ',. _, , , ,-_ le-c-tee-e de-ce-ce-e-l ~ ~ , ,,, ,1 ri ,,, e-c ed,,, ee-e-se-a be-atce-e ae-c 2 c "~ ""' ,i-. ~1 l M T M T C ode $10 OlOS ~~S JU CO deM-e-l--d-l-ete-aedecd 1,edt-e Pee-se-ce-e-e-1111, 11, e-e-aslil,., te 1 -e~ '._e-e l.Q ,l, -l"e-"e-dee-e-e-e cale-euos.yAe-4rqTe-lP,1sRe-e-41.R--ce,--etepie-le~se-e-e-ase-e-te[lOICA, U iaee ~ ~ _____ 45l e-~ 1, ,11 , 1 .1~ ~ ~ 1,~ ~ Il ~ . 1 e-le-e ~ ges -e % sode oI pc--a _,, ___et________ le I.1, r, serze u~,___ntmI,____1~ __",.'1~ bcbcte-e-ee see e el-bee e elb I E O Sg LUSSEIPReO CONODO DF Le-Ce-e-,,,,, -Aee-e 1 VELLO 1~$ ~~A~CA 15010 beee-e--t--ee-ed ca-d se-ya. Ial",,,.,,,!,' Seseeeoo Co aa S D V O ',,,,-J,_ da~.d -te eEs -, ,ss ~-ee, 1sseoee leepoe-e-cae,I e--y dac a1. eee, e-e-e Ale-e-ebe-e- e -e le "s-e-e -e Tela C ea Poeled e--b-e de,11 e-cce ye-otn, ,m l" nran,,,,,, ,,b, i1I,2 Il-S Re-ee-te "L PERLA leOlee-ecae-olee-le-e~le-ca ,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -e Oesp qe-e-na ,n~,¡ uiho, qe-e-e-e-a HOTEL MANHATTAN,,<""''<'.,'',." ari. ,ba 6,h., n-'" ~ v,,,Ocae--te-e Tbole-ee1. o, se r -R1T I 1 es 1 -11 osa Ue RATCA ,l,,1 1. l11~11 1Me-.LRI -le-la 1,1 s sao.~evsc e nd ,o OFRA L~QUDAMSAYA i ~ S 1asee-e-eccaM -C-e s-e-o e-, ce-e1 l.1 ,e ce e-e-e-s 0',,1 e09 _________________ e-sos1-1 0-9 ACMA s1 7-e ~-esae e-e.<" 1,1 ~,1~ e-1 ele--a ce1 Oca1 set FeTC de,l 05 M-o, esc ses e-os-~ ~ sea se --CONe-ROReS O DINERRO 515 a1, ca-eec -e1sea-e-e, eso csae sascsee eaa sacssseeey 599 Reloe -e o 9 V D i DEna 1.~idieselolocaiase-os ~ ~ ~ ~ ~ C1oec-cd _ee-A-R VA UEO SOBR -cces-ce As-lee e -si o' ~ .y¡j eaeo e e-ese ,.o.e-a aq-~ ~ao ~$RGO.IO F ~0 Lfl,4 ---,-! 1 cee-ce-esTO s. e-.IC se1ee,,u ioi ij :,,.1 I oscates, cajeanbeee .0 .e,,,,,,,",se-la--asas ~ 1 1 1 1 ~ 1I II ~ 1 ~ . " N lr a,, r, .t,,I ~ .~ ~ 1 e-SRORe-b.1,~Mill Re-e-e-latee-esle-de-5 e -s s ale -tco e o s Paq aas ee e 17
PAGE 35

Aio CXXI Casficados T JARO DE LA MARNA AIrc 21 de Julio de 1953 1Clasificados Pgina 35 ALQU ILERES ALQUIL.E RE s-, ALQUILERES1 ALQU.LER-S ALQUIT FRES ALQUILEPES SE SOLICITAN SE OFRECEN HOTELES 52 APA-RTAMENTOS 82 APARTAM11ENTOS 1 83 DEPARTAMENTOS 185 NAVES LCALES SOMARANAPATO 4AGNTSVENSDEORES 119 COCINERAS -COCINEOS _______ PUEDE--_._____________ Nose1qoA l'1cosi.Esq-, -APlAlMeT A LLM.NT si~ le~ e" PE - ,L UQUE O S gA 1MO NT 1 ..~ EliUD.11 LeOLO O ,.Cce L.,.HOTEL cLONIAL~121 N 5 157, VEDADO 'I l,. ., HUoL __ -o -" ,, e ~ --eeW d. y~ ~d. L.-1,-3. e. ~ .~ -, X e C e ,see 7e. .C.eW.-,s---cee ee,, eee .se ~I-ED .CO 'EDR IN"e, -eee,, ,elr4747.le ar or=cai zceeeeeeeeeeeeeee s RO, l C A AdE5I E.OS A V E N a R A N ce" b l, . ~ 1 M e. ~ ejIi ~ -e, .c e H so il l e c oo c so so s .,l,.e 1 i~ec ~~e ~e,,. _,,dec .,e .l-, z', 5ABTACIS~ 1.111.SE -e~eeeeee ~~~eeeeecs,,-,eeeVe e ee see e e -________ ___ eeeeee -eee eeeeee SLIIUDS IAS.e e e, .,, A.a ~ RS ID10E C.I GALIANO se SASANA es cee $2707 Seo/le Sel,~~osos ecececec.DI id.d, bc c ia lees ee e e Fente! C lle$4 $40 eeeeeeeeeeee NVARADO _eeee seoeeec e e e e e e ee e e .e .c e e .lee e je e e ,elese 'i AMI S'. E C O Ese e e e __ d. _ e-eeeeeeeee e e e e e e ~ ~ e -e", ',=%'1 ,csec. cee seseo TEMi"I-21d.8 12afl~n,"S SIUiLA eeeeeeeee"eeeen eeeeeece ese 1 "".'' ~ ,S ,ODADO7CALlO-e 5 --161-3 /ee1eleececeeclSee eeeeeeed5 nr FABRICAR eeec eclepecele elee, Cele _1.1-9.1 e e e e ec~~ceCce, ,."11,il","-,,"'.',, ', 9Y 0 e da oeec 2 6, lL dcc 4 cee5% L c. .l ee ieece e 1 eseeeeee'_ le--e 1,1U1: 11 1 S Ose elles,117e-. e" ese 'cee~ ~ 1.12 ~ecee.I ce el.-,e-e e eS, eceece e"" e e XPARTAM-I ~ "".d .e11-11.11 ~ e~eeeeeee E /1/79 Les Lee eeee,5c ,l,. =W~~e ,, l ~ 9, ~ ', ', 11 .1 .d . . "' ; ,," e ] . ~ 1 'e, e, ,c z ,e e o e, e, o c.,I'. o es e.' e e, d c e s e e c o s e ~ be 6 .eW 7o1o eeDTMF.c le.-e1-d,-111e. .111% < 1coces es1~ ceC'e l -l',a e.e eeeseeeeereee - ,.""' 5sceee see AP ,' ~ !,1-1111 ~ .,I ,, -~11I.",~ -_ ________ _____%-~_.___.1,___1 '1 e y -1ll_ -1~ ,dctcecAcLel Ae, ,c~c,1, e ',ee.ee ~ d, ee,11 eee1seeee,,ece ee ee eececoseSe eoCA.e/e~sdlee~led1~eseeCd1 l--"l, ~ -11~e1 1. ~d:, 1 ~ 1-e c-C.AI.n OS1' .~ AE e cceeeOR l cced 11 11~~ cel, 1 EN.EDIFICIo ~ NU EVAl ~ee,,es,.--de1 .1ec:, /ecee cecee PNO ,NARNde-ce ,~dei 555eseeccee eseee ____ eeeeeeeeeee5ee-ee"7 .c.cece ec-cceelec eec Cece ccc ';_ceos~~ 'cese ~c --Sese~~ eel-E-TRE FLOS eccee e esee'ee~esed,', Cecepecee Lles-cee 5/ 1]1). de e:l e e e e e11 1 ee, e e, .1 e~e. es I e e e e,, e e eeel, e 1 1ee "eee c 'e ,11 11e1 e" e el, e ;! e e e e e e ~ d .. l e 11 ee c sse 5ee I ese e e e1.1, 1 11 1 ,11"e, .: e ,,,I I j1 ," ,'. , ,,, -l ~ 1., r. -, .e VEDADO1.1 CALLE 27,,,-S1i, L~ ,1 ~ ES,;,,,. . .11IT llI ,,",< Ii. d CANTINA TRIERMOS eee 7 l eeeeeeece 1e1qee~e-e1eeeeeee,,,e-9 bT,': ,".'es 1 1, 1 ,,:,,l.""i ~ ,. ., ielen~ee' eeeeel.eeeee IDO1 1PR OFESORES ~~ eeie e ele~ ~~ ~~ ~~s11-es11 I1 d cecee~ --S' eee,7 AeAFIINSelee~ ,ece ,, ecep.l1.ee ce1cee, ce,,.= ,1, ,::'',.T" 1 ,S,,t.,e, deecee 1~,ece-e1,,d.rdedes 11,~coceee ccce1111.I, ee-.ed. e~ b~ 1,11 1~ ,",ele ceses se ceCI.e"e ,lI e _,eL"ec 1e _eeceClNeBbc esG1 -_____ ese eccec.eeleseseececees e e eecNA ellerc, ~ REPARTO ""LA -SIERRA !SEPAcTOeeABANA NsoVAeee----eCccc ce s ._cAe sese ,sees leeeee eee IMAR eses seeee.lesneeeee eeeeee ,__._.___._._______ Celes e e ece~~,c.ee bee ~ S. eles,_,_ "" ________ e-eec--Velala Ocee N :.100 ceq >e 115 AGENTES VENDEDORES esee 15 e,:".,e >e1~/.es~cecee-eec. '-e-.lsel~ e ~ se "'es es eeseeeeese17 ses1ee ese le.ce. sece,.:, 1-1l 2ie ae-e.1 1e -e1.C.ese ~ee 1s ,IOC1 ';.,ees,.deee1,eleece lece. U cese~ "eeses 1 e ec,,,ecesI e zCec >5, se ~ ~ ose sse ce1~cee~I. ee ee ~.e-', ~edeel ceese115, -e 11 e e. e.e ~ d~ s-l o ss ee e e e,,".: 1cecee.eec-ceI,1leleee~.s ,e.e1l2dcc lees l eb.Ceedee.11,', 1"es -ee-ee .e;,e-e ee .c.ec .s.N. OCINERAS!COCINEROS el ceece~LC e cecee cecee 111ec lees e 1de,, eeeeeesessse -e5 , e e 5 .1-ee .e .e -1-,_,_ 1_ zseo ceces ele~lesb-c-ele ,?SS.e-i e ,__,_ 1 sess1~e,,,,_1ocse -ce VIVA EN RlDO ecee e ASACe es ALQUILO. LOCAL1,1CLAVEL~~~A ,5951 59450290, ,eceeeeseses .Ue~ cel e 2 "" -!,'.'es e eelecs, ese'eeec> ele 1C~ces. 1, l esees se e-l lcd ce,,,,,, e e e eeeee e1 5~11, e: ,,C1 e,,e ,e .e>, e71e11e2,e_ ce1 e -e eTA ceoE __,___1______~~______ lle 1~ 1e~1 Cec e es c.e1 e-e~ _1e5C.es11o.eseeee.e ~ee~e~e. _-___ -1___ .__. e eeeGUA ee 32e eelees ees le O eso $25. ece1 y ~ ~41, 1,~~ 11 ~ ~ -e ,.ee S eA;see.cs ,, esC .111 eses sos>e_ s, eeeelcee _C eeee 55c ,e cs12oo .1cso1 c. ss, 55sec seelsa e Co $3 ACION e~e ,,eseyAesele s Selece.c,,eees ecoCe esse Cee esses9 A ece ee-seees esee o es leles see1,"111,11-es e C e e e D A R I O D E L An 1 1. 2 1ee 2e15 e s e s eO s e s e 1> e e E, ee s o Ve 1,1

PAGE 36

PAIN4A 36 DIARIO0 DE ¡-A MA RINA JULIO 21 DE 1953 Se temten nuevas' Pide dUC. de Calle Cumercdes Respaht4an las Discute14 ta:liiter pr-etacin detl Labr antj nnsaqeh intindaciones en ;modii.quenlaLey de lqudenŽs, hoarlta ala lJereto9QI'las partes afect eh l rsdt atista la isla de H-anshu Anispia Mt5'evta celebr al efecto con el 51. dotora G. Yans Sc umplr la ey n Idas suspartes, declararon, i de Jsstciai. puntos que sugiere dicha entdadi -1-, el M1inistro del Trabajo y el iterleetor le la COA IiIto, secretaio auxilir de la Cacillra, Calculan en 2391 l. s oacraoInln-1;a e riaois el-nsn iEl aarrcialal, Calleeuin eelrlaQue awa3e m, la CrS. At.naa ealaaa aala id 19dld aa edaab. xpne datou oficialespoaoro~ela i Aalaacrdroue lo~~paslendaOad a 21%alaa'11,Z.'1 91 alaada aa < de. aala aaa acaaa a slaeio ,a-n ,1 a aali-'Cunaaiaa~laaa
PAGE 37

UNICO, PERIODiCO CC N SUPLEMETO DIARIO 1 N ROTOGRABADO DESDE EL AO 1932 1 Dfr.dasr DiAR O j 31~]OSE L RIVERO HEjRNADE PRIMERA SEC( ION La Haban Martes, 21 de Julio de 1953 PRIMERA SEC('ION OCRRVR ENNE ACTUALIDAD INTERNACIONAL y7 1 En la Embajada de Espana CUN MUIIVU de celebrrelpasado abado lafiesa onertiva dlMvimieno N n tuo fecounrecepcinrn laEmbajada deEspaa, RlA lfonsoG s, donCayetan r ciaLagoHade GrcaAlvrz e erea U d aDi dlDARIO, Mulg ue~ rqr ue stntblarepretacinde uetrdirectoryRSants.(Futo Brrrda WEE S 5 tUa¡ Ssir a Reina del ,a caranacian de -Miss Universaa TMiU nivd r ohttttoo u lazol roiaChritina stan iq ie aprec n lnosptTtrti l rtrrtttt der c U s1la a trizor I tt-gr lItiJulit A mS l t i S fotol -~ \ j Pracesian de Cnista de Limpias hj eSalr ap CON USAN asis-tteniadP fies ettt-r rl doit U lapoitn n o or Se cas la hj eSafr rps fudadrarderlU Crzda e P 1leI 151 Plrrdierdo el desfilere gioo suMo:-r r< stPro-yCrt-ppshria mayttor del fallecitdo Sir Staforld tttt-dead l PaQrt-rS' t -i \e net,i Fts Buedia Cpps. en latt tIgesia d St-br rinLondre r<'t INPi vv, lA Tiai Ya ( cap (11(1. pro] seni orgi

PAGE 38

D)IARIO) DE6.LA .1AHiENA ~MA1 'E EN PRESENCIA de uasntridacnurcised1oarn ldomin~go, en elSatuariode San Atnio, l seoiaSaita ViassIIs Y el doctor Rodrigo BssssstEn la fotoRems elmontoRen$que entrabae el templ o a 'oi c upadre, el Csssl de Cub:. or Ral i VIsssI. (Foo DM Pa-os EL RVDO. Padre Irosisetscuando bendeca la unin ds Sarit.yi secade los padrinos,soraCaroinas Massyda d stamante y EN LA EMBAJADA DE ESPAA ION MOTIVOdeslaOfisota racos deRs Epaa, el sbado limossf paRs, Excmos. Sr. Marqus de VesIo, ensunnsdesu esosa conel Rs'do. Padre Hilao CLhurondoY losReoresManuel CuR, oraRdrigus4, Jos Ms-ls Prez, el cronsta dels DIARIO Luis de siFotoDM, Pardo). G'raficas de la -C ioe r DENPUSO d labod,Saita y oRl giLo p o ortar e1 %s dding c"k 1los] rRVi adeicad as eo ras aras Viano Vda.d( IsoTra odeOfuslonada sta foto RuntoV lss novis,Oiuadelosss rss ,R iloV Dr. OsRodigosamant y eoaCarolina MarcaVda y ls f11155 iis N¡ msLaor deOs lsid.O5sssssio rVoNriso-Msy Ooty SIUs de JucsOsll, Macs-L-pez de Alvarez Reyrnunds, louan;slas .PoIs Jo -do.bi Paulino Antn, Manuel 'Y gil, Lo R Rdrijuezde Vigil,GiniiaoPs os Ass-so LAN FLOWER giRis, erha MOstl,,n -,t e! 5la lis y MallaoCrsinaSI Vida)l sl-y z o ______EN_______LA_________reI ssidssn(ia deVsus sor III rAlcaO O Ysej', :0550 Alcaraz dos-O s o os de cumplirocuatro aos dOseddO. Cono %fst.da veno olafoo lMaiOC'ss-linaS uol rez, leati.,Elena V RylviasY os, ElIsa ____ _ ___Rolo Vbso Lanza, ov lsthrMsi-lv.(Foto DM Karsso) u NATALIA FernndOz, Josssfs EEMN y11 poeLsdfs GeraCEEM NI -_^^ lSALPULLIDO? $465 .00 bnillsopv isd e ds n $4 130Il00 ____etes $263.00VI compio-%o ipl tr i Nueva estrella lEL F A estsslhds 1, "5V Hie (1-h-c l s ¡o1s--d l ad c, tll 1, Alivio mas rapido con Talco Antisptico AMMEN Tr~ cCICe, ne uw parios res bisnl Diego Daz CU V1Oss Rol f"' 1 ¡e.E¡ EncoE, un (,U W h tiunad Si 1 jj od su l -VI V oasPla, 5 dda lad e!j : i T Y 'Llll ¡ inn r;"'__ F

PAGE 39

a Cr1I,z a Habanera BODA lN SAN ANTONIO L0 teRIED 0 RdOR GO ~ Rd~yRO g LA SEORITA A, gOf~d ~>d~~d ODA ARIAS-GONZALEZ EL PASADO Pd U5 AN de RO 1d E.h r, 1atti., e .ta K A Oa Mttn.d . .u,.,t G~ AcyR ro~E asdr ~ ~b la ANTEa EL] b~. dd, HomeF i nai a doctor d erl Brn a L., AN mLatn ,Sa oe, ,d,. n ES R50 dil Lb P.Ed u' ¡i- r,~E E M argaAriaOiaye fi M n lCcz zyG r UR 1 AO, di J o A _ g* B s: r 1, ENtdO ASIIl Nlt All? El, 1n 'd; J L OE1"1 noldoe Edilicios rAstiontirelc UopRR poPOr EMRE1SREEEEEEvRBe nREEETE de ,, A n pogo Co)itle 23 o. 1155. Pque l n~ l 1 EE n tlAhia ni ta e ~ ~ I Agu ¡l P, ,ii~i Vedo bu 1 pd 6 6 1.~RR 01 1 d Be rnlt -, lt~ ud ,o t1Ah in ~~~1 U., PEROa Mag, RIERA PRODUC, 1 eAL n ~ SRIN&-tAgilR

PAGE 40

-, N,-Visita del Sporting de Gijon a la Cosa Castro LA CASA CASTRO, firma Cetenaroia ten eigi~ tu ePopeleitte Impretat, tfundada orasturianostreibi ti dio ti de julitio iitat de lis ietiotttytojugaordel Spot-tiotg de Gijni, titodo atenidtoyftliitadio ptt or s tatuion deportiva por ios grentes y demis miemiibros dt FERNANOEZ CASTRO Y CIA, Sen C. Lat dos ioti'.fon ottttodoo tn distnto departamenttos Empleados de la Estacin Terminal PARA INFORMAR aloiinttttpublica travos del DIARIO OE LA MARINA dt por qiu st oponentalquetbrtamientttto de tabi ioi do por-eliescalafnt dilos Frrocarrties Unidos, vii netaRedaccintnatomisittn dtettiot tempeados de iat oticinaso deit EtcinTermoinal, ittJottodotortFancisotR5 FottottRverto. Despedida a Igacio Rverb uniontdtsu bllo aoTto-titt RiotrooMoeto, qienttpottcntenlatftito, en t4i ¡k-.ungruopdettoooio ty amigos que acu di o despedtilo, ,-e elltostaipretsidtttnta ela teopreso OtO OtARIO, otott Silva bttt otdtt dt Rivtto, Sitltito Roeto dt Soto, Lpez So-itt o Hoil tito Toit y Stoii. t1ti tdot t tod otty Gran Cruz de ir Sanidad ENUN ato tio,, titbt-doden 1domiitio pattidr t Oiti-d Da o -Aonso, Vdo. ti Emobajador det bjoto St .JouanoPablo dtLottd tt timpuoalt i b damatla Ot-t Abttt, dtt Otgode A tnot lotomaquesesode Titdtt os ebajadtos d, otto aMtt it zdelaOden Ctiide Sanidad, quet it spoilo, Cotde dt Foxat. honorairios d1)bNT oi, i o,, Coro o-oSlo o it t, 0 j Conferencia rdel ~ Dr. Fermn Peraza CON ttik e aeps ttde y de iut re bibli gf cuan CarlBost.TO ells nl aoe 000 d~~ad, fit iaineeanecn ma ~o Fr-, eaa Recital de Yoesas ivarnanas PATROCINADO eoy la it ecint0 dt Cultura dtlAyntamientttofrecilun rtcittltde Ot tottien ltsosalonestdeOtait5oclacindteit ttCetnot. EStlo presidenciadel ato igot o ,odado delPozo, ptsidete;.Edwin Toln,.deOtaitrectcino do Cota. 5Di ot Ignactio Soitt So. Rafotl Mtqotto JuanFaz Ramoo y AdlotittRtott. totor, (Foto Moltita). ji0 i "Royal Insurance Co. 'Ad., paga el imporfe de su Seguro a un dc:nnificado por fuego MOMENTOttu lsseErqittbtt, b btot Aittitttitttttciode manos del seAot' Jos Luttitis tl, a nobre deO:Rttytj O ttttt Co. Ltd"y ati elNotatio St jttt.t Siitvt, tltiteqtte por l cittoidad $25.00000 qtte amptra ei imptotetoital ide tsu pbodetga sitida ten iaCalzadade Stcolu'la YCale 0.aianMo, o.la que toS pasto de ilas llama. Tan protospodutjotel fa¡¡< dcia. eipotido hacebreveto ,icho! omercian-' tesreibiero ei pago de ia piatt eiaq sucrt ¡

PAGE 41

UNICO PERIODICO CoYi SUPLEMENTO DIARIO E-i4-V ROTOGRABADO DES DI: EL AO'1932 ¡AR O SEGU NDA SECION La Habana _________________Grficas EL B, ILE DE LAS DEBUTANTES "E -LA MARINA lOSEAL RIVERO ENDZ larties21de Julio de,1953 SEGUNDA 'SECCION OSARIROANE 'la Crlnica.Habanera EN EL MrmarYacht Cbon untucir.to indesci ptible, setlevtacbo nochespasadas, eit I¡tlasDbutates ies futa ingfii tecdpr a tita direct y enlaquticieron supr etacinicil msde etthOucacadettueHECTOR Mt jdSi, Ma.jpe o idu Mrt0. Da, Rttiopz eHida Dia [bociedad. E st oto vernos a preid
PAGE 42

JoA. LopezGnzle lo A.LpzMoreno Joge Fend Aspecto par suntuoso S£ Centro M la noche Gradual 1e*Frn s3-sRadigezRa CENTUIJA 4 I. ,,ne a croS ue orgz Antonio Rdila Abellir Emilio Pardo Rifn JoseSnchez Alarez A i'-rm d vrdoVa el oge Grnz nsu LnoFeso onalz aro Frnndz wv 1 'Rmo 1 (-'.Cb. 1' 4' Q -A' 1 Jos FrdezDelgado Juikp ua StrIm al uire o PIE D xcialETR 1 1954Bodas de Oro la HABANA l ) E Ricardo S3 Iz Padi Orlando Cabareos Gil Edel Pita Aragn Santiago Pea Morodo Jos R. Calvo Ribot Jos Cabanas Grnez Rafael Araujo Alvarca Roberto R¡ t era Martinez S. Aurelio Ramil Snebez

PAGE 43

DIARIO DE LA MARINA Fenndeie Jos Cora Gonzlez Jos Mndez Salgado TPA DE m ART! Ra1Im e .ysGteie Glter2 reF 1 /nSbio Mro ioFrdr ED YTRAS Presdenia Al centro I/A BAYA YV/BOIA S io ozl, blolrinzAowJs 45~ u fa.lye Pnoo VIBORA o Bodas de Platam19,55. s eg-it1sFrne er PnGr Jos A.II.a¡gFerndez ~~ Alero Plumas Lh.mpay u Angel Anieva-s La.,o Carlos Iraola Gonzalez arlo% Soncira GonTlez a !ioFnJa9nGrzZL. g in AurNaut:Carl",i? M acLoel Dr. CosTorriente, manog reciTtulos 'los raduados en omocin. L jess Corral Martnez Jaime Rodriguez Martnez Roberto Rodrguer de¡ Amo Ricardo Sa1n Padrn Eusebio Fernndez Valente

PAGE 44

D)IARIO) DE LA NMAREN' d Distinguidos visitantes HAN ARRIBADO aLa Habaa, pocdente de la Florida y por la National AirlinsAelAla de-St, PetersbArg, Fla., HAHonaeSaueOG.j