Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
r
6 perigilistino en Ily exter- 121 aiios a] servicio de los inteuna pro esi6n, en Ito intern reses geueraleB y permanentes
tin sacerdocio". I' AR 1,0 DE LA M AR INA .1 de Ia naci6n. El peri6dico mis
velpin Rivero. DECANO DE LA PRENSA DE CUBA antigno de habla cistellanait.
Afio CXXT.-M mero 140. La Habana, Martes, 16 de Junio de 1953.-(Centenal-io de Ailarti)._santo, Juan Francisco de R gis, Aureliano, bt Instina. PRECIO: 5 CENTAVOS
Pro*etc'l Rojas P Mal Diezma at gahado de I Nombro' aej'SoViet !Sehala Mr. Dulles Ia Puede estorbar el
Rio Cauto epidemic importancia de las
de encefalomielitis relaciones con Cuba
ac"tar en su forma los nuevo en )ajador en 1 armisticio Ia n'ueva.
En-los ifiltimos difils rolt Tal decloriji at prewnr Ir o f
e mil resen hfin rniierto. g0S1 urantento tie su rArgo 'iva'coinunista
pacts internacionalcKfdAlarma en Ia poblaricin Ia nac"
101, yu ava jelembaiadorGardner
RIO CAUTO, junio 15. (Ray FallDimqp6nese e1jefe del ifilloviinienlo ijnilit r I forever cirresportsal. TelOgrafo del Es- a rece f "U2,SHINGTON. junin I
adw.-Mas de mil bestips il P lije log dos paise,;; reallindarAn ahora A,-j)J-.r G;aAnri. banqui ,5 DOle's exlIlone-tirecelo. diciendoquecomoaltera
garanlias para que regrilesen a o o plUerto en Ins ultimos dias a n :11al d c Detroit pepsin
aniplia C I Inhia d .;w relaciones. 1\41, ,wnlo ci, rina conin Ealioa)adar I'la Vnea de hataila. [a delliarcacitfitin seri dif icill
'rectencip e In terrible ppiclcoi' frialdad entre los
log jefe, polfticos que actualmente estin elf, el ex ni de encefarlitis, infecciosa equinapen L,, to ](is Estadnis Loiclo, n Cuba. El
0 poinlaciem ct tA alarreactil debido a .gobernanle- de Wa,4iin"'11011 v de Belgrado ricci-plarill de Estado -jahora. 'EE'. LT.
clue Ins aniniales linuertos se annora Dtilit-,. q John Foste, cree (we tiene carietter limitado
tan _uc so h2llaba pre enfe deper ible. S IRjo a idner title deber;i reiri
CENSURE ESTRICTA FN LOS PER10111cos .v producer tin cast olor insor- NUEVA AYUDA POR QUINCE .11ILLONES d CONTRAkTAQ1 DE LA VTACION ALIADA
te'sope cha que Is risers r I rUa na
r, -r I it c In, PsIalonnes main,
se franstal sctre humans. IF,- nals nrrriavllels do ),is Anip7r .e que el te in de Saltibriclad c. ;' ,
Respaldari Piuilla Ia reform constillicional Von I Minisosr El problema de Trieste Pareve tivr*oira cailisa riiiin sucerfe a Perdidw% Ire.s milla.l.; ell im see t or collide entrant
base firme ,,obre )a dojitriffia del li.aloliCiSloo. (vi pa,-ndose Is e5pantop epidernia R.lW.Ac. iw, arle of auxiii-Ir lei
'Se Ila pa diclo conower que ell lupa. Ile Ia frivviim con Norte, jiljn viva. Heigrado Flo fir ricl liwlwain. Raymond Muirj as pomiriones sm-coreanaia de 25 en territorio
ideario holivariano N, ]a Jillsficia econtlinii oeial rps.prd,.XIrno, .1 Rio Cauto se arj! ha designado todavia mil einbajador en 31()SC(I rn initi cevemoni;. I ectuacin In e (le Norcorea. Tirot; de fusil contra Ia aviaci6n
limas de estarnal, porclo que el pue- D U !;cs tarnWri inanifest,'OtIm IaBOGOTA CnIonlom. junin 15. 1.,F, Fit) on of roRrIPI del bill terne consunnir Ia., aLwas del BELGRADO, Yw,,v0;; is. junw 1, no si znihpp WAS'HINGTON. junin i.j.
P, M Funcionarjos; del Gribipt-no rn. A p0snt do tin haberse ronlirmAdn rin can Nistas al peligro CiLle sto (API.-Mrisru noMl1!Il- Pf" Lin ill. Claciones carioca dr las ridaci.,nes ntrr Ins Estado:z FAPt D1111c, laribien vxpr6scli 1 0 S' guienIn bian6 inanifestarnr Isla retch, y Cuiqi so h-illran entre Ia, inlis ;n- Tolin faster Dulles rid to rencis de prensa:
ol'iyallnente. sahr 'arl 1,1- significant. bajaclor en Ymznsls la. rA QLAe r1ri- -larna, x'olt'erennos a ronflar ell Eslacio.-de0arri hox r1jr 1 of,,_ ell sit 6onfe
ti porl%,itrs (ju, v, jslen, V Did a jrlivn principal de los,
_0LIe el nupl-n r"irnrn- nniIjtRr nian I rx rniniiii-n forer Lelia I ziiri QuIeren evitar Fle proparup Ia vino ell dar tin past, I" oh
Ins luso, Vnepplet'n't'n".. Gardner qn- luttilema Is "' ar it
rip. tin, ccinrpleto central ell, r-I pal,: orytip IrF detellidels lllild connunilytt, ell Corps o"ode con- F'I- Uniclos In Is conferenci:t
1 que impossible Ivir dentia de ence'alocolefills El Krenflin drsi-nil A Vaiilv Ali,- Dijo (Wr algunas personas habian cue e Ila rit.'a'.1lillad" ve tirse en serio OI)sli( idn Imra
Is "pr t" arriti-Licin, y que I! onjr,, p, phi, lielJni6n debe efectuar-inca o lue'l ,, %vt I se PIFPCILIR-roll ell I-l,),_w : ra- FLORIDA. junio 15. 'Jillin Allis- xeyevic Vall- olral ViV,(,,aigrl Lr!( irwadr, (if, prrsnlar I on
gobirrnn del Vall A; a van in 1(.-,rle ints Flia., de Is P!'I- a
fel aciritirs dr adhesiorriz at -ir rez. corresponsal. Telo c I Ir ojellp, S I -r, Is Hiss desTu6s de frgrato del E- evillapdol In sel"'.ndo .". ids '. r;i'; I ncion do Ins lp, 0, principal que inrl Ahora Is a I tregan seen el e hniscar Ia
Pod r. o ,ohietno P Inforranclops p rp- in Ic.'n ir i micl
El Px president tadoi.-El Milli d Agricultur, rn llr landp No 'ev die) Illo on Ia linjiliVa e arri-ramirinto [Incri- n gua es Is denlarearion to j:, !in, a onifwar,6n de Cori LA Siscretaria
T allreilnp Go- I denies er Rnrianquilla riecla, lit Ila rodcrindo el tiaslace I )pjaa" I nornbr. A[ CLI it a' rai7 -1 p Ia 2il( I*r;i netu
a a esta Jaen' a concern dt,, ol"rri -c,Fd-w, 'nin, dij, rjoe so p, to:in., I jeans
rinez. quien file IIPPLI( Slfl Fill aatjo ell iiitpri so orceltif, hox ind liclad dr all laboratory arnbUlanLe d I prebala(li, pit Fnnl;trA .9 fililn i tral. La rill Cnoll, F tado estarA representaria, con
rt pi noche ell ill 2okpe willtar I a- m:nnIsIwon it fior del r con dos Itellicos. Pars seguir CDMI);I- in A j,4,1v + ol-i-sort 11an, go quo din of connainclanle -w,- I pir-llfrntf, (11' Ill--n -so rsprian aisla,- j_,l, St. "Illlo"ll pir."ni- cri Dullm hablanno tin El ,olcoltrno de Ekenhower Inneral lienrin Is epidernin. de encefalornjei- Los dci pin't lit F-n peon es su costunibri c-A6!* 1 dell 'a c- h- dl,,didn si so declara:-A
do Ins Fupv;, as Apirrviadas. FI r, I, -,drni. fI,,ilnn () io tj a 1,0111. 1-11- urna, inlencianez Pp- -nin fqn)III deetarct que tenia rinwha, ..,IF,, 1. narlcInri,, (it, limiter Ia rnriferclicia
g e lanto estra,,,,o Isla Produ- per relqjoll_ F, onlpl, ;lei,() no roil rolni ; i,-, c t n,, I I I I i r ols I 'd 0, '6"'Ii zaq de que se logitoa .1 Anitstivii) 1 616 a Is ritslision do Ins pilthlermil;
nipple genvi if Gustavo Rn)as Pini P(,,,, d, 11 f-lecion rlt i it, cler, n ell el ganado ciballar, Trodo d I ill - .11 t
Ila. If q po lapn!'Idenels, call. I del n;iiiii-in Crinseriacinr. v A Fla 10 QUitiones. president Cie Is Znna Ilonert pern -1 "Fill fell,. nclen. N-nt-, .111 I-RollnWon, rn li j)j Eciv.o- Ioo,-vr Ins Nkrinn r IC
ImLiShRudre"rUnicin v I oil tasa Infli- call(jojatll las election, It I Septimn mente a trnr, I, ;,, _,ad(, d, srIIIId,, in file .1.111n I view., pero dijo que r"Itva. cabc on In pnsible cloe
Ganadera. so Ila clurigid,, .1.1 1 proe(den sabre Is ba- dp 11 guorrp Pri Incinrinini,
negocins FI n- I riplonho He The A-ocall-ri ita asegurado de rjjn lga jF,,aor,.p RFe,,1.rrJ" I VAnC111111 Una icirient,
machines r-xii-anficiales Ila 'An a- prn iinn Ann s,, oponia trnaz, I j al Mirlistin de AI w- 1941. 1941 nw, ;IoxII
,r, ricullura agrad, ties' bilidad riv im Fit -n
hot- que habian sidlit deirntrip, I v Ili GOMV7. hlbis nertirt i- ciendole sit rapid actuacion v ha- nI I, I It 1, dis"ll Pl I drone 'I'- MoSI-6 'Ill, SC a nralvion do 1;l Cass BIHnca, rxacimi (Ia(' pillbois P'j"s )I-,r Irnirl,-t thi. 'I is H, nia- rho rm S- t, !;ovt 6,1 T(som W illi S, Afcadi6 que el debility jeans dc pp'sonal' (in In i li' sr urlln piano duran, lop, friend ronstar tamblen Ia actu, ran I cill ."ns, f"ri 'I Presiden. Or todf-ncis hic"I 0;lco-FnrF La 17, i-ai;wp pit 1,;, Haiq Is tineriguil de 10.9 eSf IlVr7- -4111,1F, 1, Pontendr, liar spria tin riande c.1a
Fl general R6gtjtq) Gaitan. a ritio., I rapid, oc-sos. rjur efleienle v a,,otadora quo III docin a
prot near -];tell q I C dillininlitirp, III,' [lot. I VI 9, ,,),1 ar _,o cipinnialliro drip serplecisarnente F-I Nrinl i i j)R7 Ill ('411 (lite (jjap I lih r ad
habia nornbrado 1716rnrz ell Lino rl cir)hio er Gobierinn. 1)pto hn, Ralarl Merclis. ti-critell de A, ll Ir Ti n det ,,, .1 0'. 1- ril eat a jilt, (iii-F-7grim Won Pe- I'llf Ill'.117111 Ppfm Espera Ile;.pi P !:, destruvrIrs Ins probBbilldri-, (I conioniFlas pars ,i(: "no, I ..... ", ", r"
rcern in mirvainprill, a Ia ,Ida El carnhin dc on ji,i ell Ia Indorlims
sill; Ilitirrins actnii inflelairs ell rllt ci;l.PnA ilredrdnir d l In do firAil Is tregur. In qtjr -i-hi
PIB70 dc Reis-, IZ;tnolla. ;;i2up imeni. art a, RI rrepnprizi, it Fit, lVinaliza lie Ia pixina 30) 0--nifics nnrinpII71(j,- r kcl- n oll, Prolitin. IA p-ihiliditri 6, ell, P,
o I,~ 'il- Ilirdr ret-Ini f at derrelia y al desasti r F60(
pars proizirfir la A srnhlra Co, 'W" lli, ir Ili, Incintivs pran Inn apl-er IA ri-tril'pronria dr In, tres
yrnip (lite rrlrhio firly .,It r lot, "Aln 111"111, I'll 1,1, n
g w ril Valliff" .'"WernellIv f if, R-111111rill (fit, habia ,irlo sea, ais Asanilika tpn(ira pal for da plia fizirt, dr junin Dijo clor
Feliciwdo por ]a "-l Fue' mauorurado el edif](110 W, (Irpal!8ollerinot, I a Informan al C. Consultive de la
Pstudinr I rip It
It, will'a "n Moscil, poll toda, in Frniwio no tin dadn a
;n1ifILICIonal el.h.rad. po- Dr 1912 a tnl,,,, 1,,,,r I aplizirnw
1, lit,, tic In Frnhajarla rip), trin a sit m ills do lijrijnr
h 1 1110 salienip. porrl,, our joenieria Q uimica de-la
pnFirion deOldida del ra I '. 4, El .1,3MI", 'j,", hio,"a Mr, i'l
A. de t' omisionistas de In emisi6n de obligraciones por 10
bpi A] dr Ins corl varl- F, r 4 -1
drnte,. 110scul rediri 4_, n in, arlito o es,.rnnr 'rialnria,,
nwestro ffi rector F I ,,-Minisirn tGobipmo. In 01 ;. ; 'to la, o Aust is. pi, If dc
Rh i Nullz. a ra 1, r I F it F-I r I't P Ili c I:, it e sc F,( in ppfia do Fw np;i ocr,Gehierno arttpf tin scents or Universidad de Santt) Toma's Sn' J, I V, M Moloto, i on fa %, p r He Ill tinid,.ri pe.P 1-1-tri I do reforti), I I] ...... rat ml-om-In pars rl millones para el P. de Justina ronort,. Valicino I lr ,n
Encomiado el Irabajo 1-11(iid If pro' v r-ol", ill, oil a 'I'JoIrs TTn anoinrin -d-I dr c,,AIqoF-, mpn-,
p-prin nor 'I regirrien cippuc,, ell, In"Cancill" ill ri, Belgrado lie.
(lei "Retiro Harinero"' %I ral-crin tjvmpo. Pabon '1-7 \'I -"Ifr IA7(inrs para qi;,
iWtrilroi clue ell nuevo Griller tin 1 Tajfnbi n se puso Ia priniera piedra de otro 1mra rin fit, Mninto" IIRrnA nI Fncar _-- El proyeeto, dijo el Dr. Godov FIwi- 1'riAn, ifilrion PI I,
nfrrrirlt) ?arantia; plenaF paA -:lie in 11, N,211el-s li-sinvri 1, are- or
L.A ASOCIFICirin Nacional di- Corni- ingemeria Mecinica. Fiesta de graduaci6n. Dos srnl6 Is vIrnpul-sts- Hov. el Fnc;ir- nuevo 1111pnesto ni alter el va ex
S 1'ticlav at pais Ins diris!enlez orjorl las del Cornercin Exterior. "a R;Irln rIr No,,ocies del Sovirl fu Ila- MlFw. I,- ,,IA,),. In
r;il,, Eduardo Sintoil Alfrt 1, l"n rplp( ost it
I nNiado CR s 21liente carta a nues- a- 1 bellows discursos de Cortina y Fernindez Camus -Hn a CAnwillprin o !rslllvs. inI rn Dire I for, i ell Ia que dicha car pcZ Cnilois Lleras Restrefor). ;,e. fnirin nd-rIr clue I]' enbiorno rip ronstruirfin salas para Jtyzga4os en provincias P ede I it If I i or ph-t,- nes F 11piR-on del pals el still Asa. I i:,n,, ,pI, F) A &
porpcion frlicita a] DLARIO, par do. af,, nando que sus x-jejas Fir, tan Tifn -hahia ;iDrnb2rln It nnnilbra- F.1 ministry de Yusli, ,,, derin,
'"' 7 roto c a IF r,
iuirir o nrliculn inliento I, Valkov. Tortijiinada In reunion. qur I :r r
republican ell su prlii:rn Gaston Godiry y Lorel Fit Mola Ill- presidids par el presicirnle del C rien n ;I o 11
Ido-inn del pasado sabado. ran rr.q- El Ir,!o del awincin Is PI Ili- ate Is corni,,-, er I
rcln ;I Is Cain del Retire, Harinern: 1, D Own del PFirtidn Lot ral forrine aypr ;I I;, spin Consultive. doctor Ju.sto '; I qu, oollh, 'n j4'.
decla.iA A r rn Bo !OtA our conzirie- guiprile ads P61cilica del Cow, (,()nsul. Cis Rqxnpjri. el doctor GodoY Ili; n lilijv un plorecionloW, l ob'-.Trse.a Hanson, junin 15, 1953. raba "jusWirnda Is aciitud d-I Fire. "El I, t-Iro rip HeInrinnes Fle. a nornbrc, del Cnn- Diller- dW:, rRcinn Is oplinnistais sabre FI ,- rrjo Dulles FileS r I -ern. to, do In Construrritit, Pn laro, I tti6 dl proye to que--d!jo- w i (Iur still rslarp .1v es
'I narin Rk cito IVaci-11 v Fu Iefe At haber riorrs rir Ia ITRSS. svArr Mnlolov. I ,, iovnin Had,, XI DIARIO DR IA Ilarricil cl G de Wain In. Mosel*] at rip Justicia, soll el it, ell) de I rIr a mox1lizarc C r6di joTan7,P.--Jo file(' Is tr(, ,.ua iurludn of Tloder.'ritientras s, orgi I el to y file
Ynrargifln de Negocios YuKe'slave'. Ley-Decreto del Consvio mit- darl on un tribute vi Fr ,tt-nMARINA ni7qn Ins conditions necesaTias pa- pirs(i (lite riesmilocia cuales an iDistin !uieo -ttior A-,cit tpric. trns quo iuturizn at PlIes., ale tic it it
Tenant Pricarl do nFic-,no rR "'alizar rfee, iones uras- I In. Se alters. I C u I';' I x-rdarlcro elrop(isilos dr to! coal I
'Airtnirn 1; n r5a,"less,6n propulln el inler- In IfIrp6blica pars entillir -,A jgi le- nist;i, %raso Fitt quirt-ril lie Form-t.
dente. senox Pa. libiprito clur -, enribaindro-es ortAre Yo. rps del finarcianno-rito je 14.1'elcl i _.. il la,-t de lu,ticip. dizi tic,.. dijo, at-,pdoi rengl6n
Oscar drI Valle-C-i% i,. T-sirle Pojpq Pailla ha tablrrioo -n rI PnrIrI To fill, ill P... e.r jn jr,- arct I-, Como e aaw,,, clu, ,pe rjor 1. it .....
rl Fell clur iernbarcli hoy parn los Es- a loll
rvirl-ura -truzl. ill lai Pornbrit, deU lifolliderno del Sovilct s
In dirz nicilones at, nllc,,, -, qllif- sostenerIn dobidanot I tal pneripli nillener r.
Ipciall tin dos. dr cprellarlp IILIP qtrn hos de pronsp FILIC so rivoin it ex- rrS L-a a i,"F:,
pconoci u null p.e ol clli,nic. Pon- 1,-rinF v [as inferelincinnes rjur ze del nornbr )duellis de esti part ic conotoir innibilicri ell provinH ratio Tilicinso articolo qL" So- puhlicAn In Ins diaries La -censorat 'FrF "I" sion. segun' cletprinina III pt nv ,c., rip tcales donde Jos ju;!gados; put tritill ne Ia pixilla 30)
Is Annillinciem del Refit,, Hall. Ki --propuesio at Chm-io tic Millistils inn s- r adeciuninneenle instalaclos.
-1l a (ai-o rip ftoicionni-ins; cwiltis (Flinaliza ne-la. pi_ na 7,01
sparer, vo IA pritrion del I oficl-flo,-de Ins instilulos arinnIns not, It rnencionadn Conscirt D jot- El int-lor Wificdo Alhan& Ili,(,
DIARin rirl s,,hadn 1.1 Una i P7 dehi(ni-In see aprnhacln Ins First);]- lor-11 dediaran a Pri--ir el PA,,- 'iden, dv Ia Cnn,)si6n deHarterins
cio do .1uslicia. ell Its Habana jIIbIj(A n Podria forzar ]a
lips pse 11471"nefirli AVurle orpsoinso hn., pe- Ins civilps In, mililar's Bate unrecord de del Consjo
rdiricins pars jll7gados v iriburia- inforl,- clur cit ra urgerternenfl, A
defender In ernnornin nartnn;;l con Uni rip Ins F-suita, Ili inripa-l's dol iJF,, osp Fit IFno. encirgado Oe e
pronunriam:,lit- opritlinjos v irr- on of Interior do Ia Isla.
re,,Inci in poilvilRr noi IA raids Hl
IF F1 doctor Glide, surninwi-6 i tic aii n snbrp F-1 pro-cto. ac- r
hatibli ,,,,a dimisik de Au'iol
Glibierno rip Gnni- i rfira ell Is rs- ingreso Ia, Seccion da 1,a teniendo ell
lite 1 11 -uent:, I,
Azraderp tainhirn ollicho iiii-tro npranzs (to title apruellp IA riles clatols a ],a Cornision d( 11',.
P"Psidertir ln. ronreptils al;annente ,ends en rplarilln conpIprn-r'It inforilip I enrlidn par 61 Ct ispjj:, DIrefornin r1octoral r)r.r) it esta or partictilari-nornic Ins qLi I ef"'I n I tn?- dr IA Construccicin lei ala- tica
ciadinres nPia -ta A5062culn rp2irnpnspjIr,,I, I on-ilores oll- Ia crisis poli
,rr drs 11 A,. 'de Oerechos Re'ales at c-to y cillidad de Ia ones. H, li,
rn.,crho 'i'llculo I- a norn. njromainn riii'o IA rorrnn :!Jocal
He a lie., glance, In, antortizaci6n 0 t;:, Asisticron it acio, adpina, let r:
GnInicirol Na- ronwiiia Iii, ohli acim, s pollibiliclad d, w" ',:rn do -loslicia, docloi (-,R31611
rion 1 111", 1]"-! dr Ins fradirtnn,!- ornn; ,
.i ,, i-_ prls 1l'nI,pd,1,AFsmr ss reel, os alcancen a cirir., w, G ... I(,,-. del president del Ex 1) 11 v,
star I a Ins- hlirinns drolorri,1111-1 1111o hall r, Lo inaresado ha 4a 1:3 It cins snhi I Ins cualps sp mr-i A in Crnsulli-1, doctor Justo Garcia
'I's f, a i:!IrIn a ColocphlA rnnsn inioterpsarins Ins ennspici, of tirpsidentp de J Cnirf- tambi n reehal d
At lent-, vI !,I ...... I, At ha-cerse i,, Pnder I iz, 71,11calnerl en que Ia %chorlita Jinsellilina Tarailla, bermana mental del ell- r nnjjaba $8.387.882-46 c n it %(s presents ti;i- wn dr finciprida PI)blica dPI 'Con- ser
qlir aillec"i" pprrcho is one'. 0 Los riazis
11 1 Relas PI-Ila an -rm qie Con rontill Jos Itliguel Taralla, develaba el bustri del Ilustre eubann. rillo Rru Rosell. tnt-tillien iri -r rin doclol Witredo Allit In,
"ell Had Para rpliriArniv Ile tsleri I'AhR rot) rl rPlsrJr(,t ri, ll;s Furr/- nombre 11" 2 Ia Facultad de Increnieria Quintira de Ia I'lill- r-olld At Jr;,o7.aj. coil to rernodarlo 11 ns del ('onFrjn Director do 1 -irnihiris ciel Conspjn Dircior rip I.-, I'mird El
ron In rapier 1,,rrnada, 1111 D Naciorpl Catlillica de Snail. Tilainfil; de Villaourva. Inallruraida ayer lard, hasta rl din 13 del rorri-i-nite Flips. cenisirurvirin (H Pallic n dr hii: IA Crnstrurcion del Palacio dct Io- influ: ow, oll-lile, 1. N1 orl'i "
ti randa, Ia elrvnri cifra rip in rip. rnn1,,ibl1%-rn A Is infornisc I,, ; iic, or pn d, 1,n,, rille It
Dprhr. iFinalia la, )a paina .101 Fotn V Ig'ns 1. Srecirin de Dri-echo, R,,al(,s. ads. cell Iplinsps P\rlirarinnrs lFiniiiiia ne Ia pig-Ina 32)
at prellidpir H, Ia Rru'llirs. I;Irrlt
joill, Ifoan Emilia Frlj ol,, Presdwri-in I A 1, 1, ripla a in Direrci6n Gener (1, Nurini. ii-IlPlA li,2ar R rim i il IA
rjitpdara zrahadr, ell IpIrRs Rrnl;.c P I ha -Rcin
4.1 r a mptiesTris supir f-trimpla _m-.i.irators pprp fra-mat
RIARin nr I.A Mfi%,% fit ilos angles do nueFirs 1 1 1 Itilpi rip In rcraucindri rim n Hr rilllirp
Se evitara lo super luo eii el Up ersidad priNicia. I Ilirr- 1111S'st' I I F( hre derechn- I Crece por dia Ia utilidad- del I union nll,,rnlAI* si If rqdr,,! sn
'Inirao rip una nueva claps In In seflor Arearlin Marinas. on rri lr,,nFnijsi(,n dc birlips. Ili ends lion relw a And!, Fqai,. ellpr2ariti rt,
rip Ins vipt-cicills fiscales _p, nrill,,irnenir tin
pi-racion del CLibann' Janno If tacion de Sit Eminencia el C, jrhivent-In I prend'd, rnlrr (71'11'1; Lle fR at -bprion H, IA NAw
-tina al ac- Manuel Artea-a: Nitiv P,-do 'in),,t or COM 11 151 III
uevo presupuesto, dice Batista 'n" inaugural del edificto do Ingii- loseph A. Hicke l. Prior Gorr P I Ili -o jillin do azucar como material -industrial Nacinns]
I ria Quirnica dt, Is Universiciarl Ins Padres Avi linns: rinclo, 3n He jumn do 1952 I,, It ciril Ia
repticiarion qur s, P"L!'InIa I rip.
ir Santo Torras de Villamlet';I, Ce- Millilk](71 Cretins. r% ministry rientr a "9319.3629(l. -plI-,rrInIlA tin, pileftial q iri IA Aarl
,rnct f,ctuada brillantr Y so- tado; dopier Wslor Crrhnnrl Ia rni all cifra qtlv v p- a nlinriol-I Sp
v ctiontrario. agrega. q deerf1tar cif-antiar.-4 del VRIlp.", Fill Seg6n estudiosi de Ia Snotar Reqearch Fonnflation N innal ne:-Psr sit Per
vmnervicrur. ell Ins ultimas horns tor lpnacjo 11 P C. (firin ebtener pr: Ia II.,cii-orin CI- rile, lop In I,, rs,,, itr,- nt Aliiza v i If- tad fill, de I a ,(-o 11 o t1i i a 'a I ardr rip a ,pr. 31 (file irxlo RUiZ, rector del Coleno (Ir r, I all ,I IndNs IiI; ptao- rip kdtill- son eada vez mayors stis posibilidades prAetica Hol dinrit-A tin nortispir a] rp" No
A hunrar Ia nnernoria clel ilustrr marquess rip Pulse (let Rin i I riclin iniporsto cqle dwin HP qijr nninF-,arp -1 rilinolliciable CUbano rnronrl To-FI is Tosefina Tarafa Govin: "llpi-Inn re .
FI pasarin rionjlin n Iris 11"'ins "l:1 -1;11 i ins del t1rurl Taraia ruvo non-hre llrp Inrge Barrilso. vivepiesicipt a d ,VA,-i1'TN(-TnN, Iiinin 15 -API 9 --Drgarrollo de un pr-crtgo r,;,I*s
Ins qur (tell n a, stl -go IA Infro- ri ill od ran I i F I., allies He quo drew 4, Vitamins I-rindn oi--IrJ-rFAf rip
Cat murwi-flu, Empress del DTARIn I -n1v of present r.it-l-virm La Pundprien dr IllNrI- tI!isClrII- prodlivir Acido astr6irbicr, 1 P'"tmacliclin dpl cc rl ilitnr. niviernn a q- A7jjr;Irrrai, -Sn2ar R-sparch III)
no C- roll PuIPq cir In recent
,IrRnrrh- Crnjuntarricnir ron ],a Il rveinr dr Ili T I (,it, ah.-r., I noriorin -no-ndrin I I . I nrha
FAKina 2 Polifica DIARIO DE LA AIARINA.- 16,d 4unio de 195.w3 Afio C=
Mante., e Polifica
T
w Develanin 110 'en a
it ere LIBAERIA
Qq qaj1eVqr a vias de Liceo &I Pueblo un
En u# 0, t j as
pier s te ontrea 'EM fA 11' bi"fili de:1. Chlbils'
L.Ld 7 4Q* M
En el homenaje al doctor Allie. en Jos cuestiones poift a En el local de Prado 109, en 'ex.
ba se des- I -sub ay6 juanr lerez Villarreal, das a In comisjon NEPTU N09 60 M W- 124 1 to ciudad-tendri effect boy. mar,
gTo en Santiago de Cu r 'R tfirmajo fpcullu.4 s da tes 16, el acto dii dgelsm
tac6 in copstrinte -anera de mer- en su.atildada Impr6vIsaci6n. ef rig fle; bo d
4 Todas lag facial de Asti: gram vir a In provincla de Oriente. An- e. Acuer(fos LA HABANA CUBA un buoto rdel que do,,
*I pref 0 por Jos latino. del PPC (OrtodoxiA)queil preside y rrgAx1mo- 1fdar del Partido ',de
americanos, t n a out 6rdeneL IeS y Ahora., 2,500 akilas y .100 prnfesores de Pue lhol Cubamo fortodnxox) Eduar.
eniiefisinza secupdarla fueron ribra El ConscJo Director Naclonal del Partido Revcilucin ario Cuba- ois,-obra dil, tkultor "ToHabiteciones MOdIrnas a precicis a' estado a Is altura de NU de Ailiegro en Educacl6n, Procia- P.pc i0i. despu6s de'r air 61 Woo-' no, %ril loln Y exclugivri, effect. XTERSPECTIVE" dor L6
m6dicos, toda tempo. en In politicA rendido' par los's6ficires de n -ins,
a con radio. muchn tie Ayer y I I oindor. me e estuerzo de Indog
con TELEVISION y ai it. acon_ de hoy", subrAy6 Claw dnct0r Emilio Ochan Ochon, 4osi cub;n4N_' frentre al actual xoblerno, Hat sido inviWes a reM.'ActO
fio Ben.di, a e e "" En dirigantes, representaitJV0S-respDa
dicionsdo. oKador.de voz y memorial. Manu I Guti6rrez, JoS6 Nrdo Lla- Para I t.
e I -q-ar 01 re0ablecifflitento del!'[ "PROFILS"
"L. Brigade Femenina Prodrr- i da c. Isidro Figueroa.. acerca der Jos r6 I di Ins liber- sables Y 2cillvistas deR Qrtoddxisma
Nuestro mejoiiiiii- Departittawnto it t
. j r Jprez Villarreal, aunque habI6 ANIA", con la doctor Jac Ila Lln- acu rdo .adopttlidos el dia 2 del or)- tadeTepn6b,'&Qo7ac'_ y La organizaCi6n esti ik cargo dq list
d 'r I de Is noche, se hizo escit- hens, ofreci6 un CAU de honer a rriente mes en'la c6nforencia de LWLES -- F.A.NCFS lideres lemeninas Pfastort Nunez
renc'a esPecitl a ou regarvaci6is. ct, r en conceptunsa oracitin de 'lliegro en Estrada Palma 733. Montreal con los represents JivoS Aprobpr 67.1 Qs acuerdns, ya que
Folleto flust I Jos mismios rel,,.cp, tntanun paso Jim- jQUt E ? Marta Freyre, Carmeon' Castro, Mw
yer, a Ins 4. tantQ h cia-1,,$ fines mAs
-licityd, e coancia verbol y acento propio. par, ria Urquiola. Tomasa Her
'S.U ,i LiterecNra minia Delfin, Basilia Am,
para anunciados, de -1. C=t,
J 0 tie quieras olviria hostilmente lag ed Pr 'el, paro, Canella'r OrfQtna Martino
Allegro leY6 un- trnbain parn, sentimentales y iade4. emos interests
I'me" I Imo cntrp an ni restabW'miento d1li, r t te jMercedes Calderi!m, Zolla Artmente
folleto. Lectures Para p6blico Son-' N6 Una de Ins roniAntleas arin- los mandataricts cuyo it mlpo di zos, Edilla Rodriguei, Margiritt
s que r C lisl6n P:J go- OL Mata, Maria Garcia, Caridad de It
ado. "El cludadano que tiene In I rRnzas del trio Matanictro, c proclujo una co I eleccj6n expire el Pasad X11o. ni M 'sica
vocacitin de contender. de. cori:16 Ju%:entt;des Y serenalas. "Waldito". PUeS compromise a Pacto elelt1r;j lizu. Osa,-Alicia de Armas y otras.
7 bernaeor ego
do todriS -estaban sentados. El ,no pre5ente a futu kr- erspcv de ]a m6s,
ro, de arribog) iva
cia, %
Segfin el Jestimonin estarlisticri alcalde cedi6 su puesto. tides. REUNION DE, JEFES 16MERALZI
V19 Y M(lde -no en In cul- 'HARANEROSMW TIMIS SOUAms FI conservation quo dirigp Did- de Pedro VAzquez hUbo 2.350 pueB- Mantener con todas Ins facultade-,B.
6.4111111-1 1 In comlsi6n nombrada on an,-crlor 1'- 0 con lem):)orclnea.
1=0 CITI, 1, yjZ1,A?1 Ve Ma. Sorrel testej6 sus hodas ins; ]a quo da idea de In extraor- PI bAlc6n de Santiago". ba- i Para t)-atar do In pr16ximis rear
4111* rip Plata. A )a profesnra ]a obse- dinaria concurrcncia. in ]as rFtrellas en derroche, el ea. junta do este Ctonsejo. Para Ilevarl "I ILUSTRADO a
A In prActica log acuerdos del Con- k iizacl de Ins partidns: :de ac
"Coancin a -A ticad.desondentro delos causes pnif
quiaron un pulso.de plain. tar rra bAstante para ajar cual- scja Director Nacional respect a to i k,
so quirre do x ors quipr vestuarlo HaSt los del es- I rcuni6n de Montreal. Precib del ajii mcijcir, $0.50 Be reunirAA, holyr,, a.,lats; die
independenfia persmial tambif;n sirxii para recren cl tit. pfril,, Reafirmar nuestra solidaridad con Ide In.mrana, on el c cuI6AcRei
------ R#Yista ibjlync stral !Ina Y rxagio, 1ni-jefes de 44rimim
rl recurso de, inconstitucionalidad It
establocidn par lo, doctors CoSme IdeJ Partido.Libcral en la provincii
do ]a Tnrriente, Francisco Corrine, I de La' Habana.
Pela3-o Cuervo. Jos6 Manuel Gull&
jerz N, otros, bajo In direeci6n del
doctor Rarn6n'Z.,din, control 19S fs- D. Sao&
tatut as de Bansta. como e unico an inag na ltom enajeei
media Pacifica d e resolver lit grave situaci6n national.
E S- M A S M ALTA La gran Cer cena Nombrar una comisi6o integrada 110 Cuba.el, Dr.'A orlmo' Alliegrc
Par )as doctors Pela)'o Cuervo, Jo.
B6 M. Gutj6rrez. Francisco C ... no
log sehores Erasmo G6mez, isi- Tr(lzn lin gwin p)'o'granvj de foment
L a T ro i c a rirn Figueroa Y -Jose Pprdo Linda. ecortolwlco
Para clue formulen 'in pronuncia. SOCial parii el PaO., A6106 Contra 61-Wesernplea
miento p6blico explicando el alcan.
cc! y fines de In reunion de Mon. F, ]a ri,,chr' let 0orningk, so Ir 1 r I ximo, fui cubierta par is nutri
RD' A M A S Vid 1 (002" 0 ak present /a nueva Par PI Conse ofrv ,,, n Santiliro do Cuba 11.11 ho- a concurrencia.,
jo Dirvctnr NRcional: mc- e de ;ignificnein. i y bril, anil'7 En esta gran jeninstraeMn hicip nr. Emilio L, Oc),ea Ochon. Aurelio al f,onr Anselmn Aliilegro Miip r, ui usn de In palabra los, shores NAzario Sargon, Rafael Dominador fig":; p6blica tie re4jpvp. ho,, -j 'viiin" GonzAIcz Puente, presidpirt Pirez. Jos6 Hernandez Cruz, Pelayo rate, ,rn net Con L C I to A2 In comisi6n arfanizadora: Pri
Cuervo Navarro. Francisco Carone c0la) lador del 6-Zirn o1Fd11ctl p4e- mit, Sanchez. de a Federaci6n d, Dede, Roberto Garcia lbifiez, Isidro sid-n:, Batist.R. dades Cubarths;,Aostin Cas
A Figueroa Bontempe, Jos6 Pardo tafird%', de Jos Chlohos 4e Cuht;
!at, rille consistiti iiin lin doctor Israel S tojBarroso; doctn
Olivarcs Speck qUet, i Rancho bub
Carlos Castellanos Blinco. Antoni on In or,,\,!- Claudia Benedi. rdiembro del Con
triad rip la ciudad. lux, extraordi- to CohLSUlti
Al. Diaz IViciedo, Xax Lesnick M 0 m -imientirt. yo doctor Juan Jere
n6fidez, Sabel M. Beni,-ides, Maria SVNi1arrrA\'. del 16titutp de Aeformst
10 Villoch, Miguel Quinivio 1 6rez, Jo- La lWalidad de tan aniplio SR16 Sochlles:' el proplo
e
si M, Sera Serrano, J-e Trasancos RSI (4m)o ouvria paile del Pa tin I quie 'di6 cc ura ajo so
Herrera, Salvador Low Omar Bar. a Ul tZ,
W. 7- En repre.,V! tacl6n del prcisfdent
ges Torres. Rodolfo Tol-res, jos6 Conle. Jn4 Manuel Guti
Iglesias Last' d In eptitfiVe2l ocup6 sit puc.5toej
Bla, Castillo. Luis rie, Plan-. -4-a(lUin Viizcluez A)- grupo con% AI del banquere- e Bonita Milan, Ranion Guirola. Jos6 v,,ta(k). Nicolis Gomez Srdano, I Ing. Amadeq, cz astro, presidon Al. do In Aguitel-a. P!in,.,:,n Stock, I-Imlovtin Fioupras. Pastor Al6fiez. to de Is de o ento Nacional Martha Frayde.Joscrina Lopez Tria. Da_, ohcrin Ranla. Enrique Bonavi- I I. W a SaYitiagn d
n 1' Dorn Guti6r,"L Bertha Arce des Tahnadg, Man I irasip sister Lai homp
Vprnn r url Zal- "' on S 0 join I 11
s. Vicentina Awtina. Erasmo dia, Jeskis Gonialez Jimenez. Cuba t I carAaer: el minisir,
0munJeacionee doctor Rafa,
Z Balart: secretary ri
Pse, departarneel BULN tar Francisr,
hlVit(Ut i(I 1,0(108 108 WdtoreS a "a to. do
l7affirnitres; el sub 1' retainn &
Obrias P6blicas. ingerip.,rct nrlqij
Ltfl.r Vargla: Ins ministircN"'Ain car
unirse contra el act' I era doctor Julia Elisa Cm,suegra :
Justo Salas y I nsej no con
,tjltj%,o scores no ic0io Oriv Clail
Lo hace el Dr. T. Varona, el qlie expoli-0 que In' din Btrnedi, y Lu s Lima.
Ln rrayor psrte de Ins cAb*11, rn
proclanin de M011treaVeS tin lla"Wntiento n In j)(IZ que oc.uparcin pue to en In mesa PkL
Nidencip) concurrieron 'en comp -fi
dr sus respectivas esposas.
L En horas de ]a tarde del domingn .%a cre sollicift naclonal, condurien- Fn su trahnio. el doctor AIIIrt:rr
Y par to i '
bana viaa"a regrento a Ls Ha- do at pu(,blo a la detsespepcl6n ran- hizo Ins afirmacinnes qugen forTun e I jefe del Parlicin Reolu- ral y mwerial, Bobre 61 ri!caerj Pl"- mUymuy abreviada actul keeogemns rionario Cubano (Aut6rilleo) no Ins. m1coeInte In TeSpons bilid d d I Las causes de nuestrRs defiriprC R .IS T AL criptc)..doctor Manuel A. de Varo- diwR jolorosos que aiv 11. art.
na, quien, com() es sabid. PartOP6 'cuya dem-entur, trtn"e ev" r I oL as Ofiblicas-dijo en But dixcursc d Ila 0 el doctor Allieiro-siernpre-las air;on Montreal en la confet ncla i1oll. partidos mayoritatios, firmantes del buimos a in po itica y a log problem. tica'D wicionista still celebrRda.
El octor Varcina Laredo h17o R PacLo. mas sociales.
Reiteitamos Is fer.vorosa apelaujoil Nuestros grades males. Ins qiip
_-ROMIRW MINN Ins periodistas las sigulentes &cli- furlmula4u on Montreal. requiriencin
isiziones: ofoctivamrnte son de gravedarl, tir.
"IA intense, polimicR motivRda do In naeidn cubana. en In. represen- non raiz econ6mica N, son 6stris .:as lReWn de, lodo, rus iscctores I'llpar la Conferencla. de Montreal, ej bTe agravancon.inie*nFjdad los prntituclones, veteraraN 00 Ins guerras i b emas socia ex y politicos. LA =1cacls, par I& trascenderici.
d, de Liadependencia, prarticlos politicos ESa PS In r;176n de nuestra perIlls los acuerclo, adoPt"4 tie ralz y doctrinn democrAticas, manente y ucentuada precicupac,6n
par loA Partition ReVOlUCiOnRrjn Cu- pr-PlIS2 escrita y radial, closes econo- Pat- quo I d esem lPn sea Ahora si que cuento Cuba con una de las me-jores barin (A) y Partido del PUebln C.- jeas trahRjadornos y campers nas: %
bano, (Ortodoxos), dirigidos ;it logro profr. iongleis y estudiantes, ra I poblacift aproximada de xeij Is inaplazable y patr16tica. unt- ties de habifintes done In soxilp
maltas del mundo: la nueva y fortific'onte MALTA dad de oposki6n. que en In nifis vigorous unidad no- parke desempleada, y buena partt
"El espiritu y prop6sitos dr cional, nfreman la collaboration do de Ins otrAs no al aizan con at
CRISTAL. Es m6s malta. Do mcis vigor, Malta Cristal, r 18 sw mejores esfuerzos FLI Fupremo trabajo salhrigs stificientest Para ru
_2rta de Montreal. traducen wi;i i- anhrlo do liberRr a In Repi]iblica do brir .; cabalidad Ins requcrimient6i
Ca vt emanda: Is. union civic or ir- is. Afrenta quit FAgnifica el regimen esencWes de sobsistencia.
la de mejor sabor. Forta.lez el cuerpo y delete el d s bis fuerzas Integrantes de In na- de fuer7R aprobio. instauradn por puede Afirmarse In Impost
cinnalidad, que han de movilizarso. In traicidn cl'10 de marzo de 1951" biBdie.. dorpais aIguno Para rnsrito paladar, tome MALTA CRISTAL. I In super, IIII-Ildd de rprrar I Rerse Pil equilibria Peon6mico y so
ciclo Iniciado en la, fecha infaiii cial con tan desventurado lastre.
tie] 10 de marzo y de afirrmir rl fi- cmas con causni i
nitivamente. con todo el valor d- s i aSon In., probl
!egitimidtad, 1" institutions tirm- A XR I A ices -P.aan6micas qur an purtirr
5 dejar do proyectarse sncialment,,
-rilticas. Lf tacitin -As trRscend(n
La Proclarna. off-. Mon dej;emplrn.
ti' n.. lv.,'n-r urarn6n de desemplendnii n,
tuYe un aolemne Ila., 'rea to -s
In Paz. En SUB clkusulas er absorbida nor nuestra
prin-wri Y' LA HIM IA r,UL-,i,,l"
gurida. 4ecoge Is voluntRd inc nte- T action 1 'mesaq y fuentes do ira
nible del pueblo de Cubit de d
Mir el ordenamiento Institucinnal y. N TUNCI 60 T..L. ML-1241 bajn,.quet mandan material hu
man
tie L manners. clara, eXplicita, en ia La snluciiirr, Ps Onica: rrrar nt,-a
rlAustila tercirs. propugnR tin Rn- Phningraphic Optic, i nuras. ampl ar Ins existenteg F
biernb Provisional, qu% en sit rip.s- current la acri6n. sin espPrar m Q',
Greenleaf ..... Sf;J)o sea In mcjnr, eterno enernign d
Plivolvirniento Be Rjustar:A R Ins nnr- U. S
CAMERA. 1953 111.50 to huenn.
mas de In Constitucion de 194(l, su- Photography Annual. .1.0 prema garantia de legalidad rn Ins Figlirr Photography Un plan or indUStri- ariAn -1
Ctol- es soncilln ni fArd rnmn lnmpnr
poderem del ESLado. lop 6.0o In cB el do diversificarieln agri- P
Nuestro pueblo. die prnbadn roraJe en In 02lensa do su dignidad, Tampocn son tan dificilps rrur F
puede permanence indiferenic, v tq- Mecdnica Popidar aPrnximrn,. A In impossible. i
Es impe atii-arnmic. jriaplpzp
L,3mplRjido In destrucclon de 6us It- R E C.0 M E N D A M-t-0 S el d esarrnllo dr un program ou
bertades, el desequilibrin dr sit con2 permit de-senvolver on fnrma Ps;a
n6hnia y In. p&dida de SUB preciadis 3 BnAts Ynu Can Build $2.50 ble Una diversifiqari6n do inimpt:v,,i :conquistas soriales. todo jo cual it'," All Abotit Upholstering 2.40. agricolas v ii idustri;ilesdt carA,11 tegra ya un cisterna de ruins y N v in 60 Power Trials 3;00
V permariente.
men, INcomparRble con su t-arlicion "terinary Guide far Nuestra ngricultUrp v rili stia
dem(irr&fic;i v civillsia Mors Far- 4 9q, ;_1 ... I-- -- ...... A- r- 1
Afio CXXV Notlaas N"cionales 'M R10 FIE LA 31ARINA.-Martels, de Junib 4 1953 Noticias Nacionales F Wma 3
a
6 de 1,
b 2rga I
Una em dicli, Ad, inistrael6n y a Ins Farach, et cufio metifico que dice:
isio;wde. sello, sobrecarga _pone hoy Correos en circulaeb&n en dL1,,Gn,triclInde "Sea Filatifiltico-PrIr -Dia",. Y el
apfe!! Aclara Loter liplablir., ci,,%
bj, c 4er
ia c ".c "r, "c! n cuflo Romigrafn que pe Ill preparaEl ministry R f D
1111,1'11.nlfar',On I baco Habana" de 2 centavos de va ras d
de Para qua durante las 24 ho e aicuflaclas de Prim,2r Dia que est6n do al effect.
ro za g r 'd n BZ ldos los sabres que se franqueadas precisamente
Transported, oc ( lot, sobrecargada, con la mencift de wz d,;,, a ic con Ins
por, que suprm o Urt par media de la Ord(m nfim(,I.o I ntavos". depositim an de ]as doce de In sells de exin emisi6t, s.e,,cP_,1Rm,
is IleSiq del 1) Z-1 ,qu
110 R POrtir Vesta emisl6n se han sobrecarga- noche'enel t6n e se ha ill5ta- parhii en in Oficinn Pilat6lica.
V d
nue e, 'I ins- Suscribase al DIARTO
Cuando en Vez de estgr llenD de fifilud se al,: dia c _-r'u-a Ir do dieL millnnes de estampilla,. IRdo al effect, en nistraci6n taladR en el P(lifirio de Com unlc.a r
a cm C Admi Ins:
vive stjoblikdo, por crdnkas dolencias del 'lanes de reg OS tod close G. Trim,
q i Dfl propjo modn sL ha sefialado de Correos de La Habana, allf coma clones, a carrn de In petente
la rnisi6n del "T plead sefini col-gi com DE LA 31ARINA'
P eliv r -01' _____M0 r Di icial e de hey. Ins carts que se entreguen a me- ern na Grau 6e
V "Las inedidas se.ajustan
LA
cc S i At. a Ley' liee G. Pedroso
's one CON
Interrogad3 el director de In
y Renta de Loterla, coronet Gonzalo
Garcia Pedrosa, par ]as reporters
-del department sabre Is supredlcem\ gishica- o duodenal, re m -intertinos si6n de ciertos *nes de regales,
Oeclar6 que Ins medidas atiop(adas 1
el recurso meJor, el que la se ajustaban estrictamente a Ins Domingo 21:1
disposiciones vigentes. I
clencla y la experience ia donsa- Aiiadi6 que la Ley de Loteria y
lkran como.el inds eficaz. is Bismigen. el Decreto Presidencial 2909 que
Sl gu m6dico se 1,0 manda, utilize regular las planes de regales, son
Ud. este iran remedlo modern; torAe terminantes y qui?, en este caso, D II d e l o s
a jo*ar de rozajante salud: tome Ud. no se ha hecho otra cosa aue cumplir cuanto en ellos se dl spope.
i Sct suprimirin airbs planes de
JE rega 05 preguntaron los periodistas.
A to que el caronel Garcia Ppdroso contpst6: P adres
t -Todos Ins planes en vjod, eglAn siendo estudiaclas u I_. KKO. NO ACCEPT IMITACIONES... KI!EGALADA men, e par In Consulto-ia de ]a RenPigestiones lentas o dolorosas, falta de aPeti to, hi,1 qu e- In ley diSpOne serAn alprimnperacidez, fermentaciones, gases, dolor espaSM6- In y aquello., que no se ajusten.a !a U no e los
dico, v6mitos de fleas o de Acido, ulceraciOnes
f cr6nicas gastrointestinales?. Han invita(lo a Cuba a[
otras a eccione Congreso de Enfernieras Regalos mas
utillc 7m como su mfid[co le Inclique;
vAlgase del notable patented Bismdgen, y que habri en R. Janeiro'
handecid la hora en que deddid tomarle La Direeci6n Cultural del Minis.
erio de Estado informa que In Ern- U tiles y
bajada del Brasil en Cuba ha sellcitado del Gobierno cubano, a nornble Gel Gobicrno brasilcfjo, les scan 11roir's As concedidas facilldades de emnarque
An"Ite, uta6or e got
dan' c ae a Ins enfermeras pertenecientes a P ra cticos
6, rep, I,%11 IRs asociaciones oficiales locates,
io efsca qLje scan designadas poi sus respect.
na-Mil. "t" livas institutions Para representer
41ol VIP, qs) "o, oo. 1 11
IAO %CT16'1605 celer % ,os as a le el X Congreso Internacional
P r ce e-A ,, de ben de Enfer-eras
Otte .ros rafn que tendri efecfn
11WOO & a aaes, S"oto. % .6 e del 12 al dia 17 del pr6ximo ones de
ONIE -(Vjc$o -gut de I- Juho. to Rio de Janeiro, Brasil.
Vol % n n 0% 0% Fl X Congreso Internacional de
'410 e Enfermeras esti organized por el
7 b at Co I di- Consejo Internacional de F
10, e nferme CIUAvahers blanco Je
tinel- ras. con sede en Londres y por In V.m ray
ie
;10 Asociaei6n Nacional de Enfermeras
del Brasil. Tall., 13 2 -1 17
so 148 1. 3.50
U'- A Ii-ro
.g. e
p.nol COnferencla del doctor Campa
El minister de EM do, doctor Ml.
191A X, guel Angel Campa, correspondlendo
GuayAbera Je cama la invitaci6n hecha par la Aso. aci6n Nacional de AmIgos de Ba.
hy.7 eul-, crud.. Cue.
tis In a los miernbros del Gabinete
*41 llo Jura. Tallao 13,,
del actual Gobierno Para que. en un ciclo de conferences expongan los .1 17,
trabajo rea
izados desdv In toma de 4.75
posesi6n ei actual Gobierno. pro.,
t 'Pop nunciarA una conference el din 20
de ]as corrientes. ]as nueve de ]a Ve $,I c aI no he. Pn el dichn Asocia.
Prado "Ira e en est2 ca03, altos
pital.
Do Nueva York H2r;i PI dorfor Campa una slicin0 ta rel cion de Ins tral3ajos realize
INGLATERRA FRANCIA HOLANDA a
(Ins en su Departamento durante di-:n -iodo de gobLerna.
_- I NIEUW
11tov 4160111, AMSTERDAM cho pei
i li: 3, Julio 24 Agosto 17*
Tambien viajes regular- on el elegant* Renuncla mn cancliler
buque VEENDAM. ]at Pconomicas naves. Per decreto presidential Ie h. Igernelai RYNDAM y MANSDAM 3, Im do aceptada la renuncia del cargo
"c
os-motor de Primer clase WES- ne canciller del Servicio Exterior de
Su TERDAM y'NOORDAM.
sa=7Pr. la Rep6blica, hecha por In doctor
V- Ah- Mercedes Rodriguez Gonz6lez, hRsi "'.1 *Tambien hace-encala en Cobh. Irlanda. bl6ndose declarado excedente esta
CONSULTE A SU AGENTE VIAJERO plaza e incluida en IR lista cl Plegi.
DUSSAQ & TORAL, S.A. bles del Servicio Exterior de, ]a ReL;.j.d.fc.
0.-i 324 pfibliva. M.nc. de
Agents Generales do 17
LA DE AYFR VI: 4.50
0
romm ile.& e Fn Ins mataderos locates y limf.
'0
trofe, sp sacrificaron ayer 1,244 re.
ses p a ra
abastecer de carne a La
Habana. Mariarmo, Regla Y Guanabacoa segun infcrm6 el jefe de la (; 'rcinn de C,rne y G2nado, sehor Villaniiva.
FERGO AlllkEGL"
LO, QUE VA BE AYER A HOY&' a w
Ell
w
t" ji A Gu.y. er. Ar popj;n
!It fi-) c-1,,r crud'.. Sis
Guay alforzAs. I'al I as 131
Abera blanco en
X
bramjlie de puro b0t, 5.25
Jurn TOas 131 C
17:
pigina 4 Ultiorial DIARIG DE LA MAM AMartjs,* 16 de Jullid do 1953 Editorial Afio CXXI,
Pb r R oseflada
DIARIODE MU MAWNA,., taplaga RASETE ACTUAIDAD Refie*ts-, .
rMace0ig W on Jim A Jorge Mafia&Por Ca' os Divila Por
MCM DE LA PUNkDE OMA
FPS)-- 'Una demencla" eacrib16 up. editeria- Glosa del "Semattario Cat'li
POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD AXONIMA N UEVA YORK, (L 0 W
is d,, neurosis como lis pla- lista del "New Yorker" co 0
d*sdo @128 Ao onero do 1857. gas a fivo-de tin episode a tipico. 4 Ma- RE I I I I I I I I
de la Edad Media. se extion Se es- -ALGUIEN, algCtq almanejosa
Dbigid r Dim Nicells 117ore 7 mitfils duds lug a* Jill: de sabre el mundo Occidental" taban ensayando recliptores de rp- ge enteramente al margin tie la Itfa ,
.1 a Vo t 0 acaso contempla pogib raLturx, color de'rosa, a que,, P*V
y pot Dr. JaA Igginede lgivere y Alianne deeds 191l k&As 1%& age r I b e Karl d16 an una lines do autobuses. qu
fteiddents: Direct6r: Stern. un psi: 1.ra el depati sabre los "addio- lida des de edificacl6n ind-remite 16 Manna, 1% terciars, con-miradas
alvis Iffer"indes do Rive Jo" L Itlywo y ner"Odoo, quiatra cat6ii ties cauLivos". Si tiene derecho un OimPlar del Cat& &I tojo y &I negro do Is vida
dents: co. Stern tenln una emprcma a lafcual uno Paga liao (n6mero de Porque lo caracteristicode 644i
V= It M r. disear "Ministradair: __07% en vista segu- para que lo "transpoi-te" a impr .. abril), con un Serninario Cat6lloo as n6LSer me'
Dr. Jo 1.0 Rehawes 4 ramente el cua- radio, a vender a Ias cifentro
110 nerle el papelito a P61pito, mers, tribune de int.i.
dro que-acaba anunciadores Ia atenci6n de ]us ri I h rta rn
Aeogido a is frtaquicfa porl l_. Apartedo de COT*" 1010. qua me i ad confesiondl, sino ventana
]Domidlio social: P imina- muy abierta-aunque eso si, crittage* do Marti afimeros an y SgL de ofrecerse a pasajeros que no quieren set mo- leer det=
PdAM A!UT0MAT1CAt'.WMi este Pals con lestados. En una, de lot ensayos do articuIG an camente abielta-al Panorama del
IA k1donista 1* eornunicari can el depsirtagripto qua doom motive de !a en xutob0s uji, adolescent se le- determined PA. mundo. Y adlitifis. que esa critic&
*- "Semana un vant6 gritando; "Me estoy -vol- C=1 C:: gins, del mismii. suya, con hacerse ctesde log punts
TELFFONOS DIRECTO& Pro de Is Salud viendo loco; pare, quiero baJarme; No digo cuil, pa- de vista de 'Ia doctLrina cat6lica,
Suscripciones It QUOJU ............ ............. M e n t a 1" que no puedo mis". En.muchos otroE
W-30M ra que no se per- no va asociadtf, como en tarittax
........ ............. A4787 aspects de In vid I ilizada" mita nadie Ia publicaciones/plas ocurre, aun
Director ............... T termin6 el 9.
Administrator ............ I ....... .............. UL-1738 En cada uno de en -las grades urbe) Ia trite cs Precipitada infe- enfoque regresivo de las cucitio-,
edaccl6a, .............. I .................... A-SM 1,,s 300 centrona organizaclos an Ics tambidn "cautiva" s! lio pars, o1r,
at rencia de supo- nes socials, sino'i lo mis adelanCr6rilca Habanera .................................. A-7575 48 Estados para combatir I "pla- p a ver, Para aceqtar Ia retina,
Anunciog .......................................... M-2M ga*',,,se oy6 el niismo-llama Para Ilevar el fardo de Ia luchi net qua as at tada y liberal an el Pensamiento
do. Hay propio autor de de Ia Iglesia. A vecen se letin an
Prodos do ftscsipciAnt mis de 9 millions de "lisiadca par Ia vida. De esto no se ocupan age artil"11-por In deinfis inte- estas piginns, bajo Ia advocac16n
mentales" o.sea el 6 par ciento de ]as ppiquiAtras, de eliminar las san lsimn--quien lo recomienda. de-Le6n X111 y derrifix papas alar
Meg ... $ 150 jars Ia poblaci6n, qn habitante par ca- causes colectivas de las icitsiont; A Pero eanis,
Trimestre: : 65 a- 75 Zzirmajere $ ICZ esa exhort2ci6n me do tas, de los 6111mos tiemp*
sernestre Torritorio 11 : 40( "A' 12'.470 V da 16 y a ass cifra hay que agre- mentales. oportunldad Para correspondedr", verdaderamente revoluclimRtim
Aselonal 1 601 feavestiO 23.00 es agiarreWs gar 1,500,ODO retard2dos mentalva, A.arM2do antela amenazadora an a1guna media, con el Sema- si go me excuse 1 palabra. Hay
nifts que jamfis mf en Un relation entre Ia criminalidad y I a -0 e., viejo, pr stable einco,. pesos. liable Cat6lice. Hay en Der4ho un toda'una juventud cat6lica hoydisw.-J niho do cada 12 suite d algf)n neurosis, el doctor Douglas KvlIV Y, prJr1cW0 que cleclara Ia ilicitud en Cuba qua so niega a aceptsr
desar1reglo mental; ings de 150,00() propuso hace peen Is psicoallsl.- -Lo siento, socio, pe'ro tengo un "fen6meno del "enriquecimiento sin causa". con buen respaldo para ello, -el
EDITORIALVS pasan cada she par las clinics. xis obligatoria, en masa. Dijo que Hace Vil ahos que yo me esiny que .-er-,cat61jco conlieve Ia nece
Uno de cada 4 obreros esti Ia psicol6gico" arri6a que le zuinba el mango!
mtflcientem rite afectado lus congresistas delperian ser psi- ?I enricrucciendoo, par In manes, sidad de serestAtlea, cuanta-memental- coanalizados todos, sin duda Para di;smirtuyendo en pobreza---con Ia nos retr6grado,-.o siquiera ejerclNuevo casode tirania sindical: ld rnente coma parar caesar -mermas eliminar a los.pebgroisos... Peru sibilidad oarece inminente des, puhaladas por Winnie Jones. Es- lecture dc esa admirable publics- lador de Ia uista:,goroa frente a Ins
en su trabajo. dice el doctor Mel- el doctor Gregory Zilboor pro- pv6s dt unia sentencia judicial re, Pe muchacho de 19 afios habia A. ci6n. Ya a siendo hora, pues, de deformacionesy peirversiones do devolucio'n di--l va ningei, Director Ejecutivo de Ia fesor de Clinica Psiquiitrtca de center cue conden6 al Estado a dado de alta tres dias antes que dig, p6blicamente mi agra. Is democracy.
Pqr Aso,,iaci6n Pin Salud Mental. Ia Universidad de Nueva York, pagar 40.712 d6Nueva Jersey a en un iuilO para alienados que es decimientn, Este niuriero- de abrfl qua por
Si a log diez y medio'millones observe que habia qua andatse lares a Ia viirda de Frank Pansy mantenido y administrator 'Por el Tanto'nias, en verdad. cuanto doble via.recilif-la 6onsuelbidina
"Santa Harta" de adult y n1nos- ya menciona- con cuidado. El Presidente Gene- Saint GL11rge que fu6 muerto a Estado. que debo I placer y el prov"ho ria y Ia de age Lngel de Ia sun 11 rda,
dos, se afiade Ia guerra cl4p Here ral And, ew Jackson, qua hito* mu. de xa lecture peri6dica a un pe- aludid6 ilcoffiienzo de- I '
tirania s;ndical del Puerto de La Habana &cabs dc consumer "prooensinn" a in neurosis, Ia cz- u M leo en
cho bien al pais, record, tendria q eno act de impudor. En tieni- tario-es un nCm ipic aun
una nueva y escandalosa agresi6n clasista no s6lo a los clemis fra seria ntc rraclora segu'n una ero t d, to
qua haber sido retirado de Is vi pos de *Marian6tilo", del bien que 'tal vez particularmente afor
sectores.sociales de esta capital sino a los de toda Ia Reptl6lica ya, rev sta rn dica. Se lee en ella 'quo da polftica con este cisterna. Ei D e las letras y las artes querido V fecnrdado P. Andcain, tunado. El editorial sabre "El prient, 30 y jO par ciento de los grari Calhoun'-fuA tarribiin un neu- se me Mandtiba su Sain Antonio, morn de Mayo" as del temple y
interim general del pais: Its conseguido esa tirania clue regrese a as pacicntes que son atendides pur r6tico; Benjamin Franklin no ha- gracrosarnwe, par purn obsequio 'filo de un instrument quirArgico,
Estados Uniclos. sin descarg#r I todos sus materials, un barco. rn -dicos a en hospitals sufrca In i;; sido considered del. todo or Rafael Suirez Solis--7- de amislad
b at case. incredible par suicide y descabellado, del barco nor- de desordenes mentales a emocio- normal pot los psiquiatra$ de Cuando Ia revista y en 61 se dicen cosax; corno4sta:
nales si bien se les considers, per- hay. Tar:,poco Abraham Lincoln. El r- g eso al hogar cambj6 de nombre y de dirccci6n. "El capitalism, mis qua una ftteamericano eSanta Martwo. amarrado hasta, at domingo en nuestra sonas normales. La misma autaii- e r cesd de icibirla. Y rpcuerdo que losofla, es unit doctrine econ6mibahia can una carga dc equipd metilico para. constrUiT el muelle Y dad ice que a )a menos 2.500,Q.0 que tenia access nerviosos en que un dia, hablando con el P. Sara- ca, si bien Oar au negacl6n do
embarque de un ferry nuevo c iridependiente, cuya empress compete casos deberian ser atendidos gritaba y hablaba de suicidarse CUANDO e vials, y ya Ia cn_ alimentar en este mundo. M, mf- sola, Amiga tambi6n querido del todo freno Atico, de toda Instancia
,111Ualmente an las clinics psi- y se escaP6 de In ceremonial de rreria par el mundo dura mAs nimA intimidated s6lo es possible hogar Iranciscano, tuve at impu- superior, se he identificado an qu
esa instalaci6n luego dc haber cumplido con cantos requisites lega- qui tricks de este Pais en vez de SU boda ,i?i uno de egos atailtics d e dar que digo, de protester contra comportarniento hist6rico Oon *1
les -aduaneros, 30Ciale$ y de toda otra clase- y efectuado el em- de depresi6n. dos inescs. entra en4juego as- an mi minima casa: en eso qua
Ia frase oo medianoche al Ile la'mudanza. de reclamar Ia con- mis burdo mate'Vismo ... A me's solo 250,000 que ahora pueden _gz r antes Ilamibamos hogar y shorn,
barque par aquel buque at abrigo de todas las garantias de nuestras scr ruidados. "La mayoria de Ins enfermos at hotel: "iQu6 herring dnoo an Ilamar "mAquina tinuaci6n de mi privilegio. Muy guides se lee un espl6ndido ensayn
leyes maritimas y aduanales, cle toclos lot requisites internacia, n ales, 'o asisti aqui en at Hotel Sta- menLaler son gente tranquil, di- gating tengo do de vivir". Muy liena de comadi- mal hecho. par supuesto, torque de Thomas Merton, el converse
de todas las tarantias a que tienen de'recho los embarcadores que 11cr a Ia ceremonial con que se cc un informed de Ia Asoclacl6n. volver a mi ca- dades; Pero sin Paredes. Sin las revistas no se hacen Para tre- norteamericano, soore '%as paraexportan a Cuba: asimismo. 6ajo los estimulos quc tan scriamcnte 6 Ia Scmana en Pro de Is So- s6lo unos pocos son SUperactivos sa!". No es que aquellos muros par Ins que s6lo galArsela a nadle. Pero me vol- dojas de Is incredulldad", coxa do
uld"Mental. Habia alit una earn. a violentos, el porcentaje de Ins Ia hayamos pa- se atrevia a filtrarse el diablo en vicron a mandar el semanario ... razonamientos inquietantes, quo
hit clivulgacl6 el actual regimen Para contr'arrestar el retraimiento que pana de 300 libras can esta ins. peligrosob cs muy peclueiia". Pe- sado mal an Ia ]as grades solemniclades de In Para qUV 10.9 lectures de paga guard pars, leer otra vez y.meclesele -hace.'tiempo ob3crva el capitalism inversioni5ta res pecto de ciipcidm: "Fundida de lps cadenas to cso dc que scan peligrosos de- calle; no qua PI tentaci6n. Ahora cualquirr ved no se vayan R desmoralizar shots. ditar.
nuestra naci6n. qUe 108 ataban, esta campana re- penderia del campo en qua ac- cuarto del ho no, cualquier transetinte. es tin con Ia revelaci6n de esa gratui- Otto articulo, ensayistleb ismpir;ii-A I& esperanza Para los enfer- Wan. El professor Kelly segura tel sea inc6mo- dlablo dentro de mi ca a, dis- dad, tratar6 de justificarla un po- bi6n y breve, de Fernando Diaz
Ninguna omlsi6o legal ni laboral podia server de cohonestac)6n mos mentales y de victoria sabre mente ha pensado que en el earn- do. Cada vez pesto a allanar ml morada Para En diciendo que parn age gdnero de Is. Rionds, parece ensayar, a
Para un season tan absurd como at 6kase sindical portuario cut rt- mal'. Y tpcaron Ia campana po politiLo, que affect a Ia salud mis el mundn In minima tentaci6n de xender- de obsequies, los periodiStRS te- ramble del anterior, una justifiesmandara imponer Ia suspension de las operations de descarga cle del pais, todo neur6ticc, es peli- enter se es- me un peclacito dcSanA tonio.de nemos una suerte de bula de be- ri6n profunda, aunque peligrossclicho barcb. cuando ya ista 3e encuentra realizada en mis de un ron par radio a todo el pais Ile- gruso. En todo caso ese porcenta- tA convirtlendo Muerto Grande a una uhaladita, nignii]M. 0 tal vez se supone qua mente pragrivitics, del cspitalismo.
No 6' Je pequefio de neur6ticos peligro- en una gran o Para clue mi "Don Quijotc" bai- 'deramos lit "botells" canto 1-face una eivilizaci6n d6l 'tribasetenta por ciento y la to cual a] 61case afiadia, como un monstruoso xando el patitico merVaje. miquina de co- le un mambo a deje descansar in -"nsi
estrambote, Ia orden de que ]a carga que todavia estaba a bordo bajo el Jnflujo do esta again- sas cdntlene, segiln In estadistica modidades. Son espada en In vaina mientras sea- un derecho conginito. En todo ca- jo;' (no hay qua olvidar qua el
fuese dev'clfa a los Estados Unities an vez dc set cntregada an Cuba, blea, esa campafia y esas estadis- de Ia Arociaci6n, a 1.750,000 suje- ads dfR Ins sitios "donde be de vornitar su merengue el go, in menos que podemon hacer I primer de Mayo estaba a Ia vizticas, me ha 16 observando des- tog que compete anualmente cri- menos r es, de tempo en tempo, acUsar Is) se titular un trabajo excellent
e,, u destino declarado y official. Algo inaudito en su esencia pucF a Ii ie de mantra distin- ynenes graves, a 50,DDO adictos de toda incomodidad tiene su asien- pic6o" de turno. recibo de tales didi.vas. Recibo Y de Gabriel Vald6s Subercaseaux.
drogas, a 17,DDO que se suicidal lo". La frase, come se .abe, es -Ya saU6 a relucir ]a sangre
como en nrotiaci6n alegada pot los Jirigentes'portuarios: impedir ta. Cuinlos que hablan dc si mis- I de don Miguel de Cervantes SRA- europea. ;.Qu6 serla de Europa sin elogio. Del Papa Pio Xllse contintait r*-.
que se establezca un nuevo ferry porque- esto les periudica. P ese mos. cantos con gestos penosoF. a 165,0DU nifias qua Ilegan anual, reclente discurso
It En Ia puerta del edificio dunde mente ante Ins estradoz do Ia ]us- vedra. Aludfa a In circel de Se- ]as yanquis? Yale, el Srmanarlo C&Wlico cier- producienda su
toclas lai razones, el barco se vi6 obligado a regresar en el dia de esta mi uficina habla una mujcr ticia y a 3.500,000 bebedorcs de villa donde sufri6 prisi6n par PA tamente in merece ton larguezo. "sabre psicoterapis y PSIChlOgIR
-Malos tempos Para Euro Desde su pigma editorial hasta su clinics". Antonio Iglesias ascribe,
ayer. rn trance histhrica. Ins cualcil 950,000 son borrachos cuetiones de alcabalas mejor n sin los yanquis. Pero buengs liem- casi exhau tivamente, sabre *1
Piir todas parties, el bullicio de cr6nidos. peor manejadas. ;Oh, flempos en pos Para lot yanquis gracias a las final noticiarin, arenas Ilene des- a
Son loclos de viejos polvos dcnunciados rotundamente W, el Ia ,-tudad dejaba en mis ner-,.ios En Ia Asamblea del Statler ties que on escritor capaz de dar vi- quijotadas europeas. La industry perdicio, y no digo qua desde ]a pensamlento politico del P;Ldr DIARIO an toda ocasi6n': tirania sindical tolerada demag6gicamente una irnpresi6n de que antes no me dicron estadisticas incredible acer- da a Don.Quijote de Ia Mancha produciendo miles y miles de mi- novel que par entregai se da con VarelA. Del invert y brioso rnih05. Seg6n se veia.forzado a rostener Ia su- Ilones de pesos para que don Mi- las pigfnas primers, torque
pot nuestros Sobiern csta exigencia no rigep para. ciertos rii -uenta. Y record In qua at- ca del descuWa de este problenia, 3-d-cobrando para el fisco ciertas guel de Cervantes, en las income tanto no ha Ilegado mi curiosidad, tante do Acci6n Cat6lica doctor
indicators las leyes cubanas que todos de6e!nos scalar, ni rigen Ia& ituien escribi6 recientemente: "Ll y de su inagnitud. S61o g4dWestig-, 1fFbu*,sobre Is venta de artfcu- didades de Ia cArcel' de Sevilla, que cada vez va siendo mis y m#s Rub6n Dario Rumbaut (prosa TribunaleA cle Justicia donde lax controversial legalese todos hemos mas grande de los reformadores Pais 5 millimes al aft an ftiv;isw losAe, Prlmera necesidad! En mede nestras dias seria el qua fun- gaciones iffiqumitricas, mijantras putda sacar a los caminox del de hechos y de ideas que de fic- fuerte a fdeax generosas) se ofrecle mentilar, ni existed una to6erania cubana split Para contr y dfo, do aquellas incomodidades iiiundo, montado en on rocin, a clones. No me sorprenderfs, Wn
act darn in Liga del Sil6ncio". invivie 33 an investigaciorMVzo-, doe4riguel pudo entretener Ia ce una pequefin antologfa po ftfca.
cumplir compromises internacionaVes qua nos emparejen con )as "Imperreptiblemente, pero par' bre prifermedaden lisicas mi; de mente en Idear Ia obra que le dle- Don Quijote de Ia Mancha. embargo, qua eon novel& estuviese En fin torquee no tango espacia
demis. pueblos civilizados. ni valen un arclite nUeStT&g alltOridades muchos casinos, todos vamis 40 millions en surmarrienios:'Y It to asiento c6modo en Ia inmarta- Para mental todo In buena) hay
gubirna'entales que de mantra tRxativa en lot Estatutos Constitu- siendo v.'ctimas del Nuevo Soni. por lox actos criminals de ]as 11dad. Rests las circles de hoy es un neur6ti-os va a responder el Es- uns. species de report je de allure
cionales han de -cumplir y hacer cumplir las leyes, ni existed Para egos do, un mundo electronic -si pertenecen a passes civiliza- I
d grit6n y In que hoy es una tado se necesitark un presupues- dos-- son siting donde todo repo- D os m inutos de silencio sabre *I ouo de Garcia Morenta,
conclaves (para sus omnipotentes directories) Ia menor reciprocidad smi munle mulestia mafianapucde ser to especial de Ia naci6n. Esta pa- so y buen trato encuentra asien- "Historia de Ia converst6n d4p lit
deiconsideraciones Para los interests de )as otras classes soclaiet y Jos to, ;VendrA de ahi, de ese gene- Por Luis Arau-O-Costa intellectual L6 firma Josk Luis
generates de In naci6n. qUe diAriamente reilcrA. y que es precisamente at revis de to. que ral encarcelarniento arable, circel todo, prisi6n y libertad, el qua L. Aranguren, y por tratme do
Basta con que por motives casi nunca blen aclarados ---como c5ti ocurriendo y de lo que viene implicit en este acontecimiento M.AS de una vez In dijo el lustre giosas par Carlos V y Felipe 11.
toting nos vulgaricemos? Regress- pintor don Marcelina Santa Los espaii oficlo acadimico y de
ahora- cle repenic una de esas dingencras clecida ircontra las pro- dramitito del barco norteamericano KSanLa Marwo. MOS R CR32 v no advertimos cam- oles,, gracias a Dios, case de mi
pias demands sindicales- y nacionales que clarnaban destruir bin alguno n el acomodamiento. Marla, ya difunto. Cuando se elo- somas cat6licos. Espafia no Its de- un pengador y maestro admirable
PW 0 gian los m6ritos, las virtues, la jado nunca de serlo, ni siquiera quien debo mugho, In he laido
un privilegio de ferry precisamente; 6asta con que a los interests No hay linea divisoria entre In obra social, literaria a artistic de en 6Pocas luctuosas de persecuPref ei-ible inta j-ebaja general que antes se Ilamaba interior y :on particular tinter-6s y delelts.
harto particulates del sinclicato en cuesti6n a de su dirigente mis exterior. cel a Co- una persona hace poco fallecida, ci6n. Hov en dia se celebrant con Par si
El hozar. Ia c r se guardian en su honor dos minu- mAxima solemnidad an los t em- solo merecerla largo sopoderoso le plaza erguirse contra Ia Ley, Ia autnridAd, el pr tigio N relac'6n can el a UStC de 105 PTeSUPUa3t03 CIC Ia Naci6n, el mn quiera ilamArsele. es confor- tog de silencio si asiste al acto un plins los actos del culto cat6lico Y mentario, es tabIr. Ticne de todo -n grande pfiblico numer*so. ;,Par qui dos salen a Ia via pfiblica processions,
international c'bano y las miras de todos log derna, ciddadarros Para E presidnte de ]a Reptiblica. general Batista, hizo declaracrones a en pcqueno- de In que no pu- imigenes, el Santisimo Sacrame Pero squi ha do conclutr It #Iaqua sea fulminada una coacci6n subxcrsiva de 'Crtido I previsible minutes de silencing? ;,No valdria Inin el pasado domingo en el sentido de que it era partidario lanto de dieron conseguir los fastuoss mis reZ2r un padrenuestro par su to el dfa del Corpus. Abundant as sa. Baste siqWerst como acme de
dentro cle Ia reinante. arbitrarreclad, Para que el sindicAto de Lurno, que no se afectara con ]it rcbaja a los empleados p6blicos Como Cresos de Ia antigiledad roman: alma? La I dea de Santa Marla, Cotradias. Pecos son los que Ile- gracias a lot publicadoras &(A
la mal entendida solidaridad sindical y Ia acostumbfada impuniclad a*nto si'nificase superfluo bairo intbitalado, Agua corriente, por 61 lievada a Ia prictica. en nen Ia desgracia de merit sin Sadel perturbaclor arrebaten vi;tualmente cle que se podara del volume de gastos cu g radio, television, refrigerator, te- Semanarto Cat6lico, revisits. de vs.
el mando de manos de Ia cpantas occasions veia propicias, cramentos, Ia bendici6n apost6lica 'osa. ii Part Que Fair.
autorldad y establezcan un orden en que )a coacci6n laboral anule Partiendo de Ia nccesidad de nivelar Jos egresoa con los Iniresos 16fono y otras muchas comodida- crec, ha de parecer bien a todo de Su Santidad y lax indulgencias ras sustanci ':
-qua es, a fin de cuentas, el motive de tan dificil como penosa des para cuya denominaci6n he- d (Al sabe par qui
Ia acci6n, de las fuerzas at madas y Is inhibici6n gubernamental com- rl mo5 dr apelar a las races grie7 el mundo, y es raz6n de ir-ha- qua conceden lot prelados. Todog nindez Arron a
pique innecesatiarhente at Ilevarlo A un sometimiento y ante Ia perspective y consecuencias dc to que ello repre- ue- ciendo con ella unit buena cos- ]as nifios se b2Utizan. El 'Tnatrimo- ]a digo) vea que no dejjD do hacar
Problems -hasta taTCa-- gas mientras ]as griegos se q tumble. nio as siempre an Espaha el caoficial y una inmunidad de los transgressors r hemos ven'do mantcniendo ]a opinion cle que es preferib1c, cla mis diligenciAs pirra no dejer ins)
-on que no cuenlan los :enta, I I b;n con Ia vision y el sonidn acias a' n6nico, el de Ia Iglesla, el sacra- n lacing sus aspects, el que sc affect proporciona)mente lodes los sin saber qu6 h2cer con Ia raiz, el Espafia es cat6lica. Gr Ia debris miembros de I& ciudadania cubana. cargos p6blicos con )a rebaja, incluso los de las Fuerzas Armadas "t ir' Ia distancia. Alg6fen hit political de nuestros Reyes inmor- mental, at t1nica, verdadero insti- a Marlan6filo. No serk oulpa ink
Ahi esti an effect suspended Ia descarga del cSanta %lar c ta;e durante todo el at iuldo par Cristo. A todos los sea- &I resultant infructuosas.
WD. -pongamos par ejemplo, el 6 par ciento-- at obieto de diluir equi- diclin -creo que demostrado- ( glo XV1. ge tierra sagrada a lit sombra de
y PI barco devuelto a los Estados Unidos. can sus dafio., y perjuicios que Ia culture griega ha de en- Atwi se Its, conservado siempre Ia
consecucrites. Ahi esti rampant ]a autoriclad antilegal del indicator tativamente el dificit advertida, quc clictar cesantias cle empleados, Iendcrse coroo conformada en la dad treligiosa. La Inquisicl6n Ia cruz en tin parnie qua ha reci P. R.'Rara vez salen trrotas on que lanzar a ]a calle a servidores del Estado an buses, del mismo fin, acluplidad, par ignorar a dercon- 40d' a ajar las, herej1as, y los bido Ia bendic16n del sacefdote. de portuarios de LA fiabana estorbando el libre itiego del comercib sidcrai el pasado Y el future. Al E r ores condenables tuvieron Ln- No existent, Par fortune, horns estas column" icho sea on ho
maritime, de Ia empress. privada, del inversionismo capitalist. del Desmochar, clescle luego, de los capitulos ministeriales. )a super- corn nzar Ins griegos a medir el tre rLosotrqs escasa, influence. Sea cematorios, y los cementerios ci- nor de nu" ras linotipistas y coflue, ]a que no tienc mis objeto que distract in6tilmente una canti- pretento y calcular el porvenir nuestro libro favorite Ia "Histori a viles. son tan s6lo recuerdo de rrectores de pruebas. Par exciplinn triat, -AM. U-1- __ -
Afio CXXI
i Cr6nica 11vibanera I)JARIO'DE LA MARINA --Martes 16 de Juiiio de -1953. Griiiniea Habanera
--------- Pigina,
traJ lea en lono charnpaflne nson, aria Rit A116 'viuda d n LIIIta Fernfindez de Velascial Teti Bances viuda de Marti. fis Arena
e III I in CArden,,, Maria Te. i Maria*
c qu me 119 a de Montalvo, Julia de lu To. Larrea de, Suero.
avalo4edotuon ricos bordad S If lcaela de ierdreR Yiud- d: frdi' Rosa Perdomo de del Valle, Ali- reia Falls de Batista, Nona Tremob, Rita Maria Arango de O'Naghtlen,
recordaban en 8190 a loi deastraji l a 0 r n rriente vluda de Montalvo, Josefi. of. Nadal do Menacal, Car-men Mar. de MaciA Elena de Cirdenas de 8:11orni Santamarina de Machip, Moafel(cl ra 4 e esa Pedro do
Cond "- 'n
nu7cia Un gran sombrero die pa.' arf a b rrueco. MR na de VFF ti e
ng1l;.. adornado co a a Mica Pedro n, i 1, Gonza a viuda do Posada, Catni e7 Gamba, Amparo P r- Sardifia, Conchita de Cirdenas de, r ma Nazibal do Suero. Neria Rinores yej 9 ez Chivez viuda de Lom, pifi' de Castillo Emi'lia Aguilera Weber, Juanita Cann de Fonts, y t
Wqtiet de rossis"TalismAn ion rc c, e t Jilin!; viuda bilio Clark. Isolina Rodrfillez do de T?)hnson, Sara'Johnson de Agui- MWta ArgOelLes viuda de Hill. (VFASE EL "NAL DE ESTA
porta, r ni viuda do Pa- Falc6n, Neon Rodriguez de ar'-Iro 1,-ra Maggie Orr -de Ar6stegui, So- An& Maria Macii do SAnchez.
-6 1 s. E v ra
Ch Ili I Be
das. completaban el bella tbnjunto. ]
LA partd musical estuv 'a -cargo NOTA EN LA PAG. NUEVE)
de un conjunto de professors bajo
A direcci6n del maestro Paul Cann.
ka y con,- el concurs de la joven
dama Le"poldina de In CaMa de
Gorost tist. que hizo gala de su ex.
celente voz.
DespLiks de la Marcha Nupcial do
Lohengrin de Wagner me escticharon en perfecto orden 'I love thee"
de Grieg; Elegie de Massenet loan.
tado rr ]a seficira do Gorostiza ;
El C Ae de Saint SAenz; Cancl6n
'w", del Premio de log Cantores de Wagner. Ave Verum de M6zart; Ave
Maria de Schubert, -(cantado per In
ji setiora de Gorlostiza); Serenata de
Coal fan Tutte de Mozart; Largo
do Haendel; Panis Angelicus de
C6sar Franc, (cantado por In sennra de Gorostizal: Himno de In
o Flat.ltaMgpica de Mozart, y el Andante de Is Serenata Nocturna de,
Mozart.
Tanto en In boda. corno en Is mivelaciones ificiii el Rvdo. Pa.
a dre eEsteban Ribons S. J. ac
tuando
de padrinos, en In boda. el sehor P ap "
a, que e h A
Casieleiro y Is sefiorn Goizueta. v s -olm re
on a misa. Is sefiora de Casteleiro
y el senior Gol ueta .
En calidad de testigos firmaron
el acts:
Per parte de Olguita, lom sefiores
ae to, apreciara mucho
erafi i Solis, Ceiso Gonzilez Hierro. Mandolin Hierro, doctor Cie.v mente Inclin. doctor Pedro casti110, Josll Igna6o Rivero, director de.
DIARIO DE LA MARINA: Eugenio
Sena, Enrl
1, que GodoY. Amadeo Bar. Regalos com
ttia. Jo. in Diaz del Villar, Je.
quta y Rafael Palaciott: y nor sto s
Roberto: In condesa viuda de Casa
Romero v Ins, scores Paco Hena.
res. Ricardo Morin. Ch2nO Sa
nedro. con de del Ca tjlln. docloor
Jbsti Gni-rin, Abelardo Codinah.
Agustin Ca s'ellanos, Carlos Arnold.
Olga Castelelro y an maid of honor, Vivien Goizueta Cantera. son. doctor Rafael La arfle, Manil,1 Le a'radarA terrier cri$tale'ria -fina en su bar...
Angel Gonzfilez del Valle, Jos6-M. 9
M esa y Jorge Casteleiro. I
Boda de ran-lucitniento Los nuevos esposo' I perros o caballoc en su biblioteca, si es aficionado a
9 durante Ins'
-rlaciones, fuernn cubsiertos con una
Pa o no, !oulsima mRntil]Fi do' encase legilung ra una clp las boring mis sun- estaban dispuestors Pn cual r tjrno de Inglaterra -otrR reliquia ellOF... le grilusiasrnarA un fino jUCgO de piel
as, d es qu,
las, mas brilliant, di nlrigirunidos entre si por Po.
re ro i g 1. a de familiar. par
me recue dan n Ins 61timos sa naldas de In$ mismo, cl Tras los novios, abandon el t, .rn- a ru eticritor*o... Una 16mparo Ae A gulo adjustable,
Pos, abri6'sus puerlas el domingo veles blancos. plo In concurrencia. ruya rela06n
a !as doce de+ dia, Is hermosa ba- LaS PilaS He 2gua benditn qLle Corn PIMA seria impossible ofrecer. en negro ), orc,... Y, por supueisto, e5tos son
sil I on del Sagrado, Coraz6n de Je- se hallan junto a Ins primerA, cofft g o No nbstante. siguiendn nuestra
, en In Calzad a de la Reina. lumnas lateraled, velanse cast Arn costumbre, daremos los nombres de
Booit de in,.arra ble belleza, de zadas por espumoso h lechc que I a, darnas. que formaban un con- unicamente alguno. de los mucbos obsequios que
ey.qu 'sita (elegancia, quo como ha- caia en forina de caseada. biamos proviso y era per todos! La gran concurrencia que 1, s(l curso sclecto. briflantisimn En sitio preference, In madre dr usted podria el"ir para 61 en nuestras adnilra6les
esper do, result un acontecimien- Ins once de Is maftana se It a i- a idn Is finance. Olga GonzAlez Hierro d, to social de relieve extraordinary. congregando en el a r! slot All". Casteleiro que luefs un clegantisiSe casaba Olga Casteleiro y Gon- temple. pusose de pie cuan,- tin Irje de chif6n gris Plata. Modc. I coleCciones del cuarto piso. W alk~
zAtez Hierro. murmu lo de admiiaci6n sen !,, I a !1'0'de Grps. avaloradn con In firma
bp iguri a -Sitair f' ta. quien por presencl2 de novia en el de Bernabeti: v Ing, abuelas de 01
d i l com y ,on illa por bonita y atrac- bulo. "llita LoIa Colmenares de Castelei. I
tiva, ha-brillado y hat gobregalicio! Sorprendida qLAM RqUella ,not-, ro, habill" do Bernabeu. en orizan en un rango primeris!moen nu s- merconcuriencia con In belir a,,Ia za gris, t' chic. y Amelia Hierrr tons mAm exclusives circu os socia. gra in y In elegaricia. que Pr res
-do N Wda e G onz flcz. ataviada con les. qu splendor, mostriba esa nna- precinsn traie carmelita.
Para el croni.qta, que la conoci6: na In sefiorita Casteleiro. Segundamente In madre del novin
desde muy pequefia Y que la ha -stabat lindisima. Aida-dr In Cantera de Goizueta
visto career y Hacerse una mucha' Sit figure juncal. sit poti, lla- desticandose con magnifico 'traic Z
,eha merccedora de los mavores 'eina, ClUt'(11 In- en chiffon azul rev
elogios, tiene otros m6ritos In se jestuoso. cual urn I marcado en, una de las maF nas RDJeaban a Is ibuellta del confinrita, Cast leiro. como el pertene'- toilettes nupciales que se han W travente 12 respectable darna Maria
s rnAndez viuda de Goiziurta, quc
cer a famil "' que e, "marring en al- la temporada. colifeeci6n dcl n- FP' to grado. f.milis de rango y Pos i en supetable Ismael Bernabeu, -6n vestia sobriamente de negro, sus cidn destacadisima en nuestr AjInsa hijas Chela Goizueta de Pedro
a so- el model Emperatriz de Is
ciedad, donde tienen bien garados a plo. Olimpia Goizueta viuda de Pons
af-ctos. I coleeci6n que Its sacado In cai Fef6 Goizueta y Chona Martinez dc
rre B Imain. de Paris, oste anw
Hija del excellent caballero Se. in Bernabeu a In familiar (Ion- -Goizueta. tan gentiles todas.
gl Del grupo familiar de In novia
gundn Casteleiro Colmenares y de ZAIcz Hierro por antiguos de
sit gentile, v elegant esposa Olga afecto --fu 61 quien vistI6 rwira ademas de sus tias-abuelas Arnaliq 4
Gnnzilez ffierro. es nieta Otguita stis onda, a In madre de In no, i Hieiro V Blanca Hierro viuda r
-por linen maternal del inolvidable puo todo u empvfio en logra, e,- Caire6o. Ofelia Larreat de Colmensdon Celso Gonzalez, aquel recto Y te Irafe tan fino y tan lir'6" lodo res y Nona Alvarez de Coimenarps afible arnigo que fue administra-" a ba e de Tinis do Inglater:,. aa- SLIS ling paternal. Cues Caste-leir: dor del DIARTO DE LA MARINA 1 lorados pot ot iginales bordAd ., de do S21aY a. Cristina Casteleiro d4 durante various afios y do su viuda, victura frincesa. tanto en a sa% a Cendoya y Maria Macii de Castele: ]a interegante dama Amelia Hie- como on el corpifio y man;-as. r0- ]as que formaban un grupo serrn.1 por line.a paternal. de don Se- Una gran ca.,caaa de tules for lecto,
1 0 Casteleiro. element encurn maban In important cola de estilo La Duquesa.de Amblada.
bradisimo del mundo doting ne2o- La Marquess de San Miguel-- de
c a. estrechamente ligado tambif;n de corte. que parecip t-inforidirse g I a Vo. a I esta casa y de sit esposa. Is dam con Ing velos de lul, Y- od0s a Ins La -Marquesa de Villalta, scenes por lindisima -,,,na de bri. La Marquesa de Valle Siciiiana. tan dulce y tan distingnida, Lola. Ilartes. Colmenares. trai-la de P;, ;s especial. La Condesa Vda. de Casa Romero
mente para rills, por a ?all artis. La Condesa de Covadonga. En aquella ceremonial del domin 12 que se Ilarria Ea H.,inlgo. La Condesa de L2gunillas.
P017 joYas 10cia IR:--,mos arego, de ]a que levantsmos acta corn -illantes en Un apart Para Maria Ja6n viudi
plicidos, unida ciupi:16 en matrimo- tea de b fo! na de "ba- de Zayas.
nio In sefiorita Casteleirn al elegi- guettes",' perteneewn es a u a bue. Y oiro Para Lily Hidalgo do Codo de su birn y de su venturi. al la paternal. rill. esa gran figure. a In que acom
jo on tan correct Roberto Goizue. Otras joyas Plan in losArio d C paiaba su hija, In Marquess de CaIn y de Is Cantera. hijo del cono- poring v el libill ot- lci a qu e Ile- sa N66ez de Villavicencio. I I jur n on fno cri tjl tono -cr,le cac-ralla Rmclla rara Iwo'.
cirlo .), presti7ioso matrimnnio vaba entre SLIS dp Praami- S5 ,via Hernindcz viuaa de Rj-Ci ispula Goizueta y Aida de In Can- no. con portada f1j. adornado ro tan interested, vestia ua mnde- 4.93. "'Aitc-, a 2.20 -1 n-, Ccoicro, 9.50. R J6.,, J,
te-a, el que tras magnifies estu. par un marcarlor do nrq -leas blan- in en craWde seda, de Bernatieu. drra fina olur natural sobrc rororic dc hierro en lono ov4ro
/din-, rn In -Universidad do Yale. du- cas v bring del Alle. del favorite La rode2ban sui hijas Sylvia Fi, ', -1 te cinen afios. aciaba de gradual. "Milagros' vl7ro de Scisa. Mariita Mederos dr watc, 27.50
me de Ingentern Qufnirn enn Ins mis, Precpdi6 A tan rnr,,niadora R %rro, Martha Sosa Ae Rivero v altos honors y distinciones one cee, en su canning hnrii PI attar, In t vla Fqtcve do Rivero. cuatro ea concede In ramona Universidad termana del no% in. !a attractive se- cantadoras sefioras.
norteamericana, nnrita Vivien Gci ,-.ip v de In Can- Aida 1.6pez viuda de Rodr,2111'7
El Idilin de esta parritta. que to- tor2- Pala In itul, R-nAl)lu confee-1 Maria Teress Eshlers ViLida d 0 Pan. do.x homes contemnlado con' sim- ciclj con inuy bi!ln _- In. un gran tin. Amelia Solberg vitida de Ho patfa en In sociedad habanera desde r eran ellos casi unns nifirs
que o sancinnado ;into Dios durante ]a fpomposa ceremonial del 0- 1 / prii
17fl/0 IN7 21
Ri
No se hublern podIdo lograr maron mAs belle. ni mis suntuoso. Para DIA DE LOS PADRES
ura ceremrmla de tantri rango. co- 1
mo el que hubn de Admirarse en Is 4
/)(7rci wn n7crece tw obsoi-po -rec;,71 lglesi;i del Sagrado Coraz6n 2 Cluella
rnafiart;;i (to sol v de luz. en ia Que
haita Is naturaleza p2reefa habere
collgraciado con In fr-licidad de In
enimorada parela.
.u na suave pen se advertin
en el interior rico lempin hn
b ero come, tambi6n, unaan ecor
clon milyi seflorial, algo sobri <1 TIO. bellfs mo. logrado en re
nintravillosamprite nara juRar con l J inap seletinnes
Pilons 6 11 4hle. a Habaneta DL Rli -619 fA MAI INA.-Martes, 16 Ae Junto'de 1953 Cr6nica Habanerg Afio* CXX1
Aniversarios nupci ev- DIA DE LOS PADRES "El regal Distinto"
a)d ra1a,.GuI,1.1e_ Franco ;a He Fi5sforos Personales-tivo-arnericano" an peluche 0 de
sados, varies matrimODJOJ de, cs' S-1-z:lLy dirl drig., y A t0,4 s ct1ores, en cuerci o maderg, Wclsdes grabadn a] fuego en oro
E n Sio'citA Roy, martes, cumPlen afio He Teres 't So Isociedad; relio lzquierdo y Alicia Ramirez, 0 Plata. I r.
Por Luis de Poxa&', primeramente, a dos 108 simPiticils n:trimonios, 'cum- S6)o Por $,5.oo el CIENTID. TS19ono UO.8092 o personalmente an @I
-Saludamos isimor. el doc- de. Madera. Edificio AMBAR M TOX'.Infx)ltn y 23, DpIo. 704.
matrimonfos estimated Plea cinco aflos d casados; Bodes I I
'Comida de despedida. Abititemo hoy t9r Antonio Garz6n Cardacho y Alia Fbrrer '-Los J6venes espostis Adolfo Hercia Ojeda y el 3eiior Carlocumplen, nindez v Marianne Gowling..,celeY Ada de Blanck, quienes J
en la mallsim presidential con toda felicidad. catorce aficis do bran sui'Bodas de Flores ---cua*0 el seXundn aniversario de caladox 'Luiss, Tofiarely Boulll n, Jos qua so.
casados: Bodes de Marfil. aficis de casados- -Bodas He Algod6n lebran &us Bodas de P Pel -PrI1111, ,
or
SE estAn viendo muy festeja- Eeiora de Batista pairs despedir -Siguen los saludox pare Jos me- -Asimismo saludamos al seflor -Por ultimo saludar;i. los'sim- aho He enlacedos por el cuerpo diplornikU- al Ernbajador de Ion Estados Uni- trimonlos doctor Eduardo Sardi as Joni M. Herrera y su epposa, aefio- estra felicitatl6n.
z PAtIc0s esPosos Edward M. Miller y Para todos,.nu
Salazar, Jorge ra Mercy Sorzano, quiches celebrant co el EmbaJador de Colombia, dos, Exemo. Sn Willard L. Beau- v Fifina Ferninde su Itercer aniversario: Bodes de CbeExcm6. Sr. Raimundo Emiliani Jac y seficra Carroll Beaulac, que Xrias y Helen Hernindez, Juan L6
Rornfin y su se van definitivamente He nuestro pez y Eleria Artime, y Oscar Garcia 'ro. Exposic"n de Revistias Espaholas
y Ofeli2 Ramirez He Are- -TaMbfin
interested es- pals. La decorac16n He 11 mesa Spencer los j6venes matrino, los que arriban alocta n ani, monlos Manuel Vergara Yanes y posa Hortensia serA nbra exquisite del jardin "La 11' ice: Bodes Rosita Blanco Ramos, Armando Val- Manana Marten, a las 31 0 or Jost A tin Marfi e&
Valiente, con 11 Dills". ersarto I d d ct
d Bronco. d6s Carmona v Juanita Sanchez! la tarde. se efect ete
Navarro, Luis Vallejo y Sylvia Ro. i lones del Autom6, Existe verdadero interds.on-la-so.
motive He que Al e_.ro.-61_,,1P
_S1,t, aiios -Bodas de meu Gardner. Tornis Bauzi S cle Cuba, la Gran Exposici6n de Re.
6xiMRiente -Se encuentran en el c(ilmo He curnplen rl doctor Eugenia Revilla an cJedad habanera, princlpalman4
regresarAn q su, )a felicidad,'con motive de la Ile- a Pelayo y Elise Van der Honst y vistas FsPafinlas, que present el entre nuestra close intele ctual, tmi
de un lindo nifto, primer ly SU belia e5posa Graciela Lori, to
'pals. Otra nue.- Pt gada FJgueredo yl doctor Francisco Alonso Mesci y Yo- Instituto Cultural CubRno Espahol, asistir a este even culiural,. qtie
vo agasajo les fruto de su venturosa unidn ma- 1 -Antnnio ChAvez landa Le6n SuArez, Jos que festeian que preside el distinguido letrado prometp results I r indy lucido.1
fu6 ofrecidct 'el trimonial, Joe j6venes y simpfitkos;
pasado sibado esposcs Oscar Furnagall y Rosita
J, S1110 por el doctor Santeiro. Atendii5 a )a seilora He
J a i rn e b6per Furnagali el afamado toc6logo Dr.
Mosquera, Con. Julio Ortiz Pipez en Is' clinical He
.'j, U0 sejerci de dicha
-q.. Miramar Asimismo tenemos
ft "I -, 1. d Vt.
Embaiada, actoquefielicite'r' ajotro conocido mal- 0
que consisti6 en
U..e. J. un almuerzo en Mary SiArez, porla Ilegida de su
Ri trimonio, Sandallo Sugirez Real y a l
27-33 o CrIstal. Asistier6n: adernis el' Primer. hijo,, 'hecho. acaecdo el P r e st A m o s s e r v ic io
VISTRIBUIDORES OBISPO Y OFIC105 -baJador He -Venezuela' Uerno. dahilngo enila-clinica de 21entre
Z, A RXER Leon's-rdo Altuve Ca-rrillo, il- 4 y 6, en el Vedado.. Hace una
PARA CUBA TEL M-8325 HABANA
Embajador del Peril, Exemo. Sr, semana fud sometida a una opeTeadosio, Cahada y seniors, Alicia rael6n Ael'riftri en'uno de Joe Cipriani: el Consejero dit esa Em-, -en
principales hospitals He Paris
baiada sehor Luis L S"chez Ti- c6ya cispiltal je hallaba ys, de rerado y setiora, el primer Secie. gresoi Cubs-tras Interessinte re0 bl ico
sector P todos los dias-la le
t.H. He Is mism M. torrid po -to joir varicis poises 'h i S''
Garcia.Gruber y sehora, y loil me- ven y bell*' seflora Alicia--Valientrinionios, Miguel Camps Jr. y te, esposa, dael querido amigo Pan.
LA FAY E T T E S C;"H :O O L Alicia Blanco, Miguel Angel cho Juarrero. Con tal motive huAloenck y Beatriz Blanco, Miguel bo de trasladerse allf, en avl6n,
PARA MROS Y NISAS Angel Entenza e HIlda de Le6n, precipitodamente Is sehora Gloria
y .1. Orville P6rez Villarreal y Erdmarm Vda. de Juarrero, quien 5cr. AVE. No. 145, entre 14 y i6 sefiora. La comida que tuvieron ys. junto a Is enferma'ha tele413AMAR TELF. B-3003 In nncbe del sibado en su resi- foneada que su estado es comple- d e la Is e m a n a
dencia He Miramar el hocendado laments saWfactorio. Manuel Aspuru y su gentilfaima
Kindergarten hasta High School esposa Maria Antonia Alonso, se -En una ceremonial exclusiva(Inclusive) Cornercio en Ingl6s y Espaholl x-16 realzada con In presencia del mente familiar recibieron Is benI I Honorable Sr. President He In dici6n nupcial el -do sibado
Escuela de Verano: fulio 6 Agosto 14 Republica. mayor general Fulgen-, por ]a tarde Is Joea. Harris Tits
cio Batista y He su bella esposa Grau Alsina y el sehor Josi AgusPriiixim6 Curso FAcolar qornlenza el 7 do SEPTIEMBRE Martha Fernindez Miranda. Se ti. Ofic16 en dicho acto el Rvdo. l
nos dice que el adorno de Is te- Padre Ismael Testi y fuer n p:.
MATRI ULA ABIERTA rraza y del jardin, marco He Is drinks el ex Presidente do 01a R
fiesta. fu6 incomparablemente be- pilbiica, doctor Ram6n Grau San HORAS DE OFICINA: 9:0P a. m. 12:00 :T1. lio. Con rsta comida festejaron su Martin en cuya residence se efee(Dias de s Prriana) sanin ]a sehnra He Aspuru y su hi- tu6 el acto y Is ex Primera Damn,
jA Bibi. Is encantadora sefiora He Petition Alston viuda de Grau. nteiro. En horns del mediaV S madre He Is fiRnc6e. El sAbadn
disi He h" se celebrarA u" al- veinti.siete del corriente estarA He rotict-.ri en In mansion presiden- fiesta el Country Club He Ln Ha.
An nciese en el DIARIO DE LA MARINA cipl, nfrecidn por el Primer Ma- hana. Para sus socios ofreceri unR
gistradn He In NAci6n y In gentle "Fiesta He Verano" In exclusive I a ociedad, A p2rfir He Ins nueve He i
Is noche, debiendo asistir Ins dam" con traje corto y 109 C2balierox de saco y corbels. En
honor He in encantadnra'sefiorit- Contribuim os asi
Hellen Hedges, qUe se casi a estim ular la
dIR veinte con el joven F
Allen Miller, brindark "is trde
un pigeina party y merienda lot actividad y la vida de ia ,apital
seficira Maria Luisa Campos de
Villoldo, en su residence del Rec4Z do eo n,, 6110 parto Miramar.
nla Jecha de hoy
La x"te se fijR y admire a laa F.14 d, d1a. g. is fec" dit ho'
martes, y can tal motiyo, ile en ajt;yrnc%,queIlisyan Kedg. iN*o ea 0, -1
mos un cordial:-saludi
Nena Suirez Rivas, tan gentile e in
pRra rnenbAl Caminan romn mi teresante. In Las tiendas abajo fir'rnantes, mlernbros dc la
piaran Anbre rnuellex iniiAibleg. Tamb!6n xt i de dW
I haren mix bonila ]a lines Esther Jurado, joven y bPlla ftstrioso del doctor Anibal Duarte, @I valicitto oftalm6logo. Asociaci6n de T e
de Ina tobillog. Lop KedA Ron die i ndas por Departamentos, descan
J Finalmente saludamox a ntra bebelln eptilo ... virnrn en ])a Hama: NeliA Berprra. In i-iuda
del doctor OrosmAn Viamonte. a cudirrrgoa rolorea qur fainrerrii, informer quc de acuerdo con ]a Ley-Decreto
yas amistades diremos nue no renturl-in. DrAde lurgo. -nn cibirii. pues pasarA el dIR fuera He,
lavabfi-F. Canine r6moda y ]a ciudad. N o. 884 qui_ Fegula ]a Jornada de VerAno, estin
elegantemente ... Temporadislas
abiertar, al sem clo' d l pdblico todo,6 lo,6 dias
con Keds. El do tnr Arturo Peharanda Mrdina el destacada m#dico y su lZent, I esposa Mercedes Maresma Diaz.
Re encuentran dixfrutando He una hibiles de I& sernana.
tpmporada en San Diego He log B..
fins, IA que le deseamos muy grata,
Llegue haxta elins un SAlUdo.,
El personal vaca rotativarnentc un dia i lit
a Halague a
sernana, de cuerdo con la Lcy, pero *I servi"ic,
papd con
NX 21 p6blico se mantiente con la misma eficowit
BERYLUNE
dr todn al ann.
Afio CXXI 'Cr6nica, Habanera MARIO DIE LA MARINA-Martes, 16 deju Cr6nica Habaiern Nona 7.
en el Hip6dromo de Mariana del k !y tendri el ai cclLnte de Is Pl,- pr6xtm(), din 21, se correri ell "Club Notas breves 1054venes esposos Ernesto
Domingos del Jockey Club cual disfrutarin, lox asisteplas a e t ESPafi0l". par Taurino de La Habana' 'Handicap", urns.
)' ' ntac16n de -allAl, Z&10i Ca allera y Zoila SarduY.
festival be lifico, Que ',nndrk r a de SYl Enhorab
r, fect lag alumna edina de Y que. como lotion los dominos, h ma del doctor hianu M
Y3n* vez mis, el exclusive Jockey Iturralde y seniors y Olga y, Lour- es9 misma tarde en .*I Jacks- S' halla en franco m6dico del Palacio Pr side;c Brava., Celebra en e9ta fechn su cumple.
Club as vi6 colmado de familiar des Iturralde. beheflclo de Accl6n Cat6flia ,Sa Goudie, que ]as dirl *' re ]a opera 6n
brA t6-ballable de cinco de In t.rde rlbleimiento. de period dL el fal. Lo ahos, el sehor Octavio de Is Torre,
distin&uidas de In a6cledad habane. El 06XIMD Jueves, 3e desairrollari Antes de terminal esta nota, qu,- ch y media de ]a noche, con is a, que fuera sometida dias pasados. celebramos.
Francisco de Asie. Han ViStD alegrado su hogar. can Jefe del de artamento f0togreco
un rd bondedosa seflora Juana Bravo de Obras Pu
ra flguraa destacades del mundo 'agnifica, programs de carreras E3ta fiVta del jueveg en el Joe- remas comunicar e :el dominr del Min stex Wfeas.
diplarnfitico, durante la tarde del orquesta Continental. viuda de Fran 0. madre amantisi- el feliz advenimiento de
Pando domingo en qua se celebrd c un hermn- Felicidades.
en el Oriental Park el Din Inter. national Mplco.
L&,s It.errar-as del ockey, que dan
6br fists, se vieron engalansdas con as banderas de todos los, passes, y en distintos Angular ad. vertianse gigantes Palmas areas. Par Is tarde; antes de terminarse rl interested programs de carre. ras Y hasta lat ocho y media de f noche: se a
,celebr6 el acostumbrado ti-lpailable dominical, que fui amenizado par Is orquesta Continental. Interprefando mCisica tipica de dis. Saya cle Picolay prusia, coral,
vercle 0 terracota.
tintos, Psl es. chartreuse
Entre Is numerous concurrencia
reunida ess tarde en el Jockey, re Detalles en Wanco. 0-611.
cordamos IR3 siguientes: De I a 1 4 afios 3.29
El embaJador de Is Argentina, a
EXCMo. senor Bernab6 Samuel Gonzilez Rizos y sefiora Santa Pr6speri; el consiijero de 12 propla Embajada, sehor Jos6 Pardo y sehora Elena Carraza. los secretaries de dicha EmbaJada, seflor Honorio P. M. Zselagowski Y sefiora Elsa Estela Martfnez; sefiar Alfredo Pablo Scott y sehora Elmira Maria Rizzi: C. Solveyra y sefiora de Solveyra, y M. pullocchlo y senior* de Bullocchio. El ministry de B61gica, Exemo. senior Antoine de Clercq. El embajador de Is Repdblica Dominicana, Exemo. senior Julio Vega BatUe y sefiora Maria Teresa Bayrie. con un grupo de miembros de la ErnbaJad4 de 311 Pala. En qJ palco de Is Embajad 9
MWco, se encontraba Is senor Isaura Mungula de Sordo Noriega
Q
en compafifa de sus hijps, ]a seflori. ta upita Sordo Norlega y LuiE Alonso y Alberloo Sordo Noriega. Et agregadO R ]a LeXaci6n de los a
Passes Bajos, senior Cornelis Bijpost Blusas de Musel na
y seficra de Btipost, con Is sefiorita A. V2nH22ften. blanca. Adornadas con 0
V Fs
Manuel Entrialgo y se or I ,
fi a Lobta 1 0 alfOTC'tas, %'Uelltos de
A
Lopez, Y su hijo Manolin Entrialga Tira Bordada Enla
Tres matrimonios: Tin Fern-Andez De 3 a 6 ahos
Mederos y Leonila Fina; Eugenia 1.29
Fernfindez y Nena Mesa y Atilia Le6n y Eva Garcia. De 7 a 14 a6os 1.59
Rodolfo M6ndez Pefiate Y sehoraLolita G6mez; Elia Cam.pelo y Pepito S. Bondy y Ana Maria M6ndez' y Carlos M. Cortina. Jeads de los Heros y sefiora Ber- Saya de Algod6n estarnpado
ths Barreio; Piquln Tapia, Anita A. c n ro' -e
de Tapia; A. Argilelles y sefiora Be-, Jo, azul, verde o annarillo,
ba Caso. MUY V stosamente. 0-640 Ilk
Las sefioras Victoria D. de 1 oj s De 7 a 9 a lob
y Emma C. de Franco; las sq hog 2.29
Amx Ileans Rojas y Loreto Franco, y ]as j6venes Fernando Rojas y Ar- Cc 10 -a 12 afios 2.59
Ta2nda Garcia.
Josi R. Alvarez Marurl y Olga Joffre, y Oscar Garcia Monloes Jr.
La sefiorm de Houguet, con Olga Houguet Y Manuel Alcober.
Commandant Hip6lito Penabad y q0
sehora Ilda Mesa. Nr
A Fmando Pernas Bar6 y seficra Benilde Garcia.
Rigoberto Areces Y sehora Mer-' 'I
cedes Anguiano, Lorenzo Anguiano Elena Carvajal, Bertila, Magda v Mercy Areces, Teresita Diaz y.ca-, m
rolinita Angulano. Desde Ja5
Alberto L6pez -y sefiora Amparn Quintans: Lilliarn L6pez. BeR'triz, Purnarejo. pequerlitas de 2
Amin Said6n y sefiora Sylvia Al. varez: Juan B. Rodriguez Tomas Vidales.
Martha Rubin v Alberta Mux6
- (I las movorcitas
P:)nce y Adelina Rubio y Luis Rodriguez.
Cornandante Sergio Rodriguez y
xehora Laura PLrez Fuentes, Jo,6 de 10 (1110S...
A, Terr sefiorita Mary Pepa P6rez. Gerardo GonzAlez.
J056 Bared y Ofelin Santeiro; Jnxo Azel Y Francisca HernAndez Sol y Jos6 Barquet Y Jazmin Basedy.
2.29
Hans Liebenberger Y Scflora, y Rosaura GontAlez Y Elisro Gonzi lez y Panchita Veguero. De 4 aA05
Ernesloo Molinet y Juanita D. de
Molinet, Y doctor Codinach iv se- 7 &has 2.59
fiora.
Miguel Arteaga Y Olga Belan.
court; Ana Rosa Arteaga, Juan Be- a 10 R os 2.89
tancourt. Josefina Sariol.
Lucia Navarro viuda de VillageU6. Paz Diego de Lorido. Irma Do minguez, Josefina AlquiZ2r, de- Algod6n estarn.
Danilo Montalvn Y sefiorn
G6mez, Y el seflor Rbdrigo R Zaida Pad) cnn motives en colors
mez. G6. sobrr fr)ndo blanco y con
Bernardino Aosel.16 Y sefiara Mir- alegre ccnclas en cl ruedo. d
tha Govantes.
Y finalmente, Jacinto L. de Zu- Blusa elastizada. y bolero. En Algod6n estarnpadomalacarreguf, Ana Lorenzo. Olga Rivera y Rafael Alemin, Alvaro En Faillrda Tirne berta adornada con punts en colors. Deta.
por Guipour blanco, Maiz. rosa. ties de biases. # 1 -637.
vercle, azul o coral. De 2 a-4 afiosU99
De- 3 a 5 afios2.99 De 5 a 7 ahos 2.29'
De 6 a 8 afins 3.29 De 8 a 10 ah-o, 2.5 9
En Organcli oteaclo, con De 9 a 10 ahos 3.59
incrustaciones en color enter. R ESA LTA Moteado solar fonclo vercle,
azut, arnardlo i rosa. CON
#1-635. 3 a 5 aftos
3.59
De b a 8 a6os 3.99
Afio OM
Plgina .8 Oticias Cat6ficas DIAR10,"DE LA. AIARINA.-Alartes, 16 de JuniO de 1953 Noticialf Espafiolas
Ponche de honor- a los cronistas en la Barra Bacardi
Graduacidn en laVitiversidad Cat6lica
SOB E _LA MAWON
Por Roberto Santos =====4
At regrestar de los EjerCiciOs
In compafifa boncladose Sit muerte infamantie I Calxnl-10. con
E nuestro Director y Rmigo. cte ell una Cruz4. hor Josli Ign;itclo Rivero, y de Su versado an Rates
Al, uien, Paco
hermann Oscar, nuestro Adminis- questions animicas, nos preguntEt
trader, pasamos unos Inolvidables ra. n se pregnuntarh a at propiO,
dies an Ia Casa cle Ejerelcios del para clu6 Sirven Jos ejerciclOg. Y
Calvario. a cargo He log PP. je- habria que contestarle que. en pri
f suistas. Un buen grupo He earn. met, luiqar in, ilevan a uno a is
paficros del DIARIO, at primer media Inn v a Ia concentraci6n de
a
tie In serie. accPtamos complacidi- su,,; pensamilenton, a letter MAO Y
cimos Ia oportunidad que So fins mejor %,OluHtad He conducirnos en
brit1daba en bandeJa He plate, He toda ocasl6in y momenta COMO,
plot's He buena ley. cristianos, Clain buenos cat6licoo. pp "i
tiardando un silencto
El ambience no puede ser roes todo ello g
ah-oluto, Fin nada que le distralprooicio y acogedor, no solo par 'a
;4. He Is id( rija He guperac16n
Ia bonded y Ia sapiencia del R. It [a meta anhelada.
Llorente, Director He Ia tands, rn moral que es
No es eSo solamente. Sigulendo
'todo momenta comprensivo, pi insustituibles
logo y human, sino ademis par on todo Ins no in
Irazadas pt)r SF Ignacio, pensmel escenarlo de maravilIR que extras obr28
Sir Mo$ -un poco" an nu
ve de marco a Ins vistas y coma. males, en nuestras debilicind",
daA funclonale& coma share se pars, tomar. coma l6gica consedice -edifteaciones an que se
A, cuencia, In firme declsi6n He
ssientan el Noviciado de Ia Com- a
reincidir, de tomar otro, rumba
pahia y I& Casa He Ejercicioa Es- He sopneternOs a nuevas normal He
La Universidad Cat6lical de Santo Tomilis de Villanueva, de to% Padres Aguatfirlog. mericanots, celebr6 el domin- pirituales. Un valle rebosante de vida de comprender en toldo su ,grada par el r#L R. P. vida y coloriclo, de verdes various ce Ilk obligac16n en que nos
do par I& cloche iz graduacl6n de so cuarta promocil6n. La presidency del acta c5tuvo Intr 'Fermilindaz Camw. Rican
Joseph A. Hickey, Prior Grigneral de too Agustinos; R. P. John Kelly, Rector; Dr. Emilio y He palmeran que semejan indiA. secretary general Y M. P- res que of Clelo sefialan, coma in i Winning He hacer el bien, todo el presldentedel Tribunal.de Cuentas; R. P. Lorenzo SpIralli; doctor Jorge de Cuba t bien.,que p= 0s;ir 8 log debriss.
P Joseph Dougherty, Provincisilde Is Orden. 'Foto: ViOsl- meta supreme He los'que alif Mo. bien
ran y He cantos RIIA se dirige en par tambiAn porn Herb of fin y a In
buses He aosiego porn el alma y an que ello redun tro propio benefidemands de paz, tan dificiles He posture. en nues
r
Public el A mobispio de Stgo. de CuNt una holier en este. trifico agobiante 10.
del vIvir cotidiano. No es bastante 116n. A medics
que Jai; horns He recogibilento y
carta circullar sobre'vocaciones sacerdotales! Tr" dies, un pocit largog, prn- rneditaci6n van transcurriendo, se Racogle Is Into el momenta en queel sefior Frapeisce Martinez Orlbuil pireii1deat4o del I rbi~
curando cumplir fielmenle el le. vit abrigan& = j t aim ponce die honor" a lax Cronlatis de Socledades Ill
0 Campo en nuestra ofrecia unizaidma enoareloso.nsf allie P, alas, POT I&
me que sirve He base a Ins ejer- j mente Ia idea de que adquirimns labor real iiis a travis de.suA respectivas seeciones, en pro del citado Club. Aparecen eft IR
cl an es: "SILENCTO, REFLE: el compromise moral He "hacer i into
Destaet el valor de Holy ii ]a Conferencia It t aderri del sector Martinez'Oribsels, Angel y Roberto Mifiallarri, Gerardo ?nursed, Pedro Varrera,
i X ON, ORACION", hacienda as. Filgo", que habritluego d e tradu- i Guadalupe Artidielln, Avenilda Blanco y Carmen Tamarra, y too crontstax, Angel Gumbau Rodriguez,
las vocaciones y CATOLICISMO flei RN'(10. Padre Sinaldi fuerzots, que A vecem nos pArecen ch-se en Ia absui6n He todos log Joaquin de Ia Crux Arricha y Fslarl Vega Caballero.
superlores a nuestras polares me. instances. rip trabaiar par Cristo
au imFortancia Par Juan firinifia Friguls ell Sail Juan de Letrin dloi pare roricentrar Is mente en y iu Reino. pensando en que He
; Is con templac16n 3 el estudin fie loco se acredita qUien, entregado -to
lif,%. ill,11jes III. R lag flo(to p. m i e"g verdades sine qua non, clue. solo a lag mundo, Fu6 recibida por el Jefe del Estwdih, espar
Tarde Ae Socias en [a rn I, salon rip Aclos del Convent j par ]a mismo que son froinutables quiere nividarse He que. coma ser I
He San Jum, do LeIran. de los R. R v eternal. parece que, en ncasio- human. par
Dios credo a so tay n
P. P.Domiri ell 19 e 1, Vediadri I ties. ]as diiiPmos de Istria a. in clue images y sempianza. fiene comn
Cultural de Cat6ficas Fe 11 late A effect In conference, j es peor. ]as olvidsmos, rezando meta supreme de su vida loda. el ht Coinisi6n de laAsc. de V tes cubaltoi
bir asuntos rinematngrAricos del muc
Ef pr6ximo mitircoIP5 17. He tres s?'rido. P. Gabriel Sinaldi 0. P.. que hin con In mente y at cnraz6,A fill maravillost, He su salvacl6n. ocho He Ia noche, lencirat lugai so enctrentra tie vista en La Habana "I Ia iiltcl. coma Bede sin par He Para toda Ia Eternidad. De una nitay I 101i
In merlenda sensual que celebrant invitadn par el Centro Cat6lico He Inda bonded v He verdRdes supre. Porque. despulig do inclo. Ia Za I- Actos Para hoy
Ins ncias de In Casa Cultural tie Orwritacitiln CinematogrAfica. Masi guiarins do manors insupera. vacitut dphp set, -de hecho In as- hidustriRl entre 0iba SOCIEDADES ESPAROLAS CENTRO AsTurtIANO:-Junta
Cat6licas, para reunirse con sus In- E Ian imiladas R este arin Ir-Ins hle en Ia meditac16n y el rezo par 111.1eOrn niiximn ripcocio. -FI qua v Espaha liable Frajivo Por Interinto He le Comisitin de Enfermer
vitadas v participar cle variaclos jue- I las personas intpresadas on 'a 'I P r)ircclnr. sentinnom con IR nd- se saIN a, satie. y at que no, no sa- Ins n eve He la noclie en IR 3 1 8
gas v He urn fine merienda. Lwililematica del ruin v rivi, particu- or ran inn v el rontentin nalurales. be tracts u a C;rnIsI6n Ginticket,, pare Ia misma, tendr;in lost lartrentr Ins Satins de ln. cine- turR.-Junta He
con' a ,am as Niwslin, h-plern ga, a lag cuatxo He Ia tRrde, en Is
precias derrostumbre. cincuenta y clothes dot C C 0 C reace:Irmando. cricirrin Aver. on Ins primers hnra do 5 ( i Ine 1'eiii-iro Jails. Jew I,. -,a ciosos rpliipsnrit;indo copies He CUA- Administracift Covadonga.
setenta y inco centavos, respecti-I no., hallarnos R nogotros miscoo.s. In rnafiRna reconfortaclos v RIP. Si CUltiolicrido PI F"'OP dr,, tin Mreiil,,ti vilperiiLa- CLUB GANCIAS DE ONIS, PAvamente. R 0 NI A. 1 N C D c I (I os d "'I cninn n,,s ventimos mejores, como gres. haturindonos reencon Ira do haci e: PrIcalian qLlt IC nj(,,,j;i irnos Fie, jbidog. el ellbajsdrr RRES Y AMIEVA:--Junta birre-,
Se,171-reiga seppren so, mesas ran neti, -p' "Imo, ind- pit sit., r"pectivas v sinti6ndonns un poco pass Scgll- ruestro Direrloi. do Sri
"llri." 0 1 dJI ... I,, ,,, nns presen(o RI Mar- tiva a Ins ocho y medl P. m., en ppiss rligirron supci-I'll L"(
ntic pacJ6n pRra Ia racier organic. Ics pdl.c, PRIotinos Al -Accrdote Himrision-.i He pvquefirz y raise qur-s He ., V;fldavia. pcsidntc He Jos ssiontiq del CentroR
J, los He nosturcis mismos, miranda I r.-Ill-cial dc rFte pt-1-i6dir.. Asturiann.
1, In ,'Yptu tirl.PinvinciiI do Madrid, UNION VILUALBESA, Y SU CO.
zaci6n del aco. 41 PCi(,F ITP. Gujll i run Mnchlr. rip rip. tie rii-mirleza i- perenniciad. He hacia Ia lejanim. mAs RIIA, an chn ](IS n001 OLIP hit .01'ganiZall" IleFi'rtiihe en Al1manjR y. rl m-4s tin li rln Irs humans flaquezas y. ones AIIA del panorama maj nificcr lpdn a Is prhrlica )a A-ocrcion de qt I irn A] cnfi aislr do title orcettilia- MARCA:,Junta Directive y CarolActos Para boy I 1 In Is historic ri !;I cringre-ii. del (,I,-n Ia mi-cricordin Infinite Y polict-9mado He Le Habana. pa- % iaj rltos dell Connercio de C ... ).*I, en mrs Hit Cr is. nos hizo coparlicipcs IA He DAMR.S. R IRA ocho He In nofi,,n fundaria In 1835 par rl bv itcl do r)i sit excursion a Espaha, nos hit pil- He I: I cii ratjtud pin nuestrat che, on Ins 8111ones del Palacto del
\',ccnte Pallotti. (1117 quiso cArgar con reciano, ver y seniorr". In sonrisa
-El Circular i r .tjtip-o rn IA nu:,sirps cidnas .1. Para redimir. Hulce v santa del que fuO nurstro kindr, sit pirtmera cr6nica. 'Vlacio- nation. r, prcsandonos que gi-acias Centro Gallesi
part oquia He C-,a Blancip A :i "a fie claro PE A. con Ia visla (uto a ]a hospitilidad qua to liabia brin- UNION NACIONAL DE VLPNI)Enos ri- -Ilpi, sufrir 12,; humillacio- primer mentor en estos menrrircincit cl- Ia tarde s2r-,*i Ia func no i- ESTOCOLMO. fN 71 -Por IP r-1- 1 it, hicieran of gcocralisinno Franc.- dado el difuntr) doctor Pichardo. Y DORIES DE CALZADO:-Junta: Din- v 1- ri-iiii-in, que culmine- res del Alms: of Padre Rey de
cali_,tica con Rosario, Bendicion i nir ra r!z on cuntrit siglob. -c, ,,I "o I ron -1b) co F;ancn Bilu-n-nde. ", riel Es- of doctor Estalella, cuando la 91IV- rectiva extraordinary a las tres He
Re -er% a. c! r. un m Sion -rn franccaull III cn In nmi lv e epri del Castro. lqdn Espahol, en of Pslal, do El rr2 civil liable podido Salver su vj- Is tarde, en Ali local social del pa-A lag 601 man. Coriferel-irt; vuolfo a Succia wra desc lipefiir su i PFl:-dn.
R.P. Gabril Sinaldi O.P. en An minister: of italiann Padr- Ma ie_ Dire Rsi: da Y In dc Fus families, ell criya lRr1o del Centrn Gallego..
I Juan cle Lo-,r'n. sobre clue. Celtbriiii scisfil5in siolentine Naturales'de Ortigueira MA17, ?III. ionin 10 (Do, ?A al embaiada estitin Rilado durante CENTRO GALI-ii inta die
ro, que laborarA enirp Jos comna- orbit me-F. pidiendonns hici6ranins Is Seccl6n He Brllm Artes, a IRA
-A lag 9:06 1) in. Junii del C irio as rml7rados a es a nation. Los real -.101, Joit I Pup- c1l consiar su Pierna, gntliltUd a Cuom, Dcho tie la iioche, en el polacia del
Mail%. Pirez er"tes Fein "San Agus lit He Ins C, francisranns lleUron R SLIerla en FI sAb-idn 61tinno. pasadaI, ]as nur- dn- se desenvu irp tie matters nnsa- pe,;al del DIANIO DE LA INIAfli- a IF, quit, qllite. edemas pot, estar Centro Gallego.
ros He Co16n ell su sede del 1 12,13, fuernn echados con In Rotor. ]a nochr. tuvo efeein en el nificR tanto Pneel nrden social. co- INV- Par Ms a,",ailes csti-- do rn iiidn cot I ra darna d ascenden- Injos DE LORFNZANA:-Junbe. Excmo. y Rvdmo. Monsv -, :it- lncpl social He NR:ural" do Orti- Mo on el Orden humanitarian y cris- III -CrIencia of Ernbajacior rp Cu- rip curuana. Finalmente, so execlen- ta general dc Elerriones R lax nue,_,ieira, si-uado an Gervasin No. 61.5 tiann. ba Pit Espalfilt, doctor AnIiii 1rii- rul. PI sefi n Marou6s. in% till a log %,a y media p m. en of Centro Gorioue Perez Seranta& he re- i altos, en esta ciudad one impair- So acord6 do acurrdn con of prn- 797 v del Villnr, ft,6 recjbidR I ln nip,,,-iatcs do In Cornision a] Pat- i Ilego.
u tqnte Junta Directiv en sesirlin In fie In D;ptiLaui6in on Ia Plaza de
as important cti-culi;r cir llr c a, grams ronfeccionado at Pfecto quo CLUB LLAN16RA:-Junta Direcnuevos Fcminaristas y Ins voct ;0 Rini iqna on it Palacin cl.- El Pit di
ries sacerdotales. antennae, pars Her comienzo a fail of milircoles preximo. die Ill., se pot el itenerallisirno Frari Fi;ln- I oi-ii part que prerenci,,iiarnos ]a tive, general, a lag ncho y media p.
El texto He ese docurnewn. a N O TI ]A S CAT O LICA S Ctoseque se ban prepared p rR. reunieran conJuntam nte far, Seccia. ell v Rahnniorde. Jefe del Fiiado
cam morar lag Bodes de Pioto de ula gran carriCIR Quo of pr(iximn do- in., en of Contra Asturiano.
noFroTite el destacado preladc, esta pi nes He Propaganda, Conselo de Da-jefp"'nI coriLi6n de Ia Asocia- m.ngo so celpbrai a beriefiric, He
el s guiente: restigiosa insutuci6n. mag. irupgradin par lag genorax Do- ciop Je VipJpntcs del Comprcio do I(* foucins do Ia Renr!icencia. P6- do de dirZ 2fi surormrAn las
I -sta Junta Directive, fuA pre5idi. 'lore$ Lopez viuda dt' Carrodeguall. Ia Republica He Cuba que, coma so rn dcuuv Pramns I i nslatindois a -,Ina necesicincirs do habilablegi de In naLos nnev a-.; sen'tinarivititF r) U A, r- r r)nUGLTOL'. Africa occl-'l do' Ia Jerarquia y de Ins Nacionels He Par so titular seflor David 'Prie- 1. Presidents-. s efiarit Joseflm Piguei- sn&, con UnA nutrida reprirspnia- seguricia sets. que cis access direc-
'Todos rs quo sientan ,it ..... -,r- d-n -1 s7. r. Ci--Lcs PAre, Unidas. .11o. actuando de secretary el senior cion. on particular en Ins grades
,4- alarro ras. Secretariat; Antonio Bouze de 64In He In misria iniciara el pro- tamente al despacho del jefe del
dadero por ]a Iglesia ha 1 6 _-'n";i, -scurbicrinqueloF tell- I Ricardo Riola, y He Tesorero, el Ring. tesorern; Seccilun de Cultural x1nin die Ircce line excursirtri de Estaflo. igualmento adorned con pohlaciones.
n L, '-pt li-jor IRS vcrdqJ s dr ; HANOI. N'letn;,m, NCI.-Tropas senor Joso L6gez. Calo, Contadnr y Patronato tie Retiro y Previsf6n Lucile \-nh.ntnd par India Ia perting- exquisite gusto a die eNtfi realiziund
pq,,tp ruanto puedan par ajl-oJj,,, f, r, '10t; sacrarnentales a base communists del Vietminh rnatattin a srfior Jose. Ca n s. asf coma Is informando sus resp cctjvos secre- 1 Ia. Li y Alumbrad par' HabI6 a seguidas sobre In ql!e me
el n6mero de t;acerdotes, qii'o tap I I Ite n-,n -nRs: isi ri Ia rn,,ift d, cuatro movies cuando asaltaron a Ia totalidad tie Ia Junta He Directiva. I Crinrision ]a integraban Fit line precious lAmoara dr. cri"R.l n en toda, Espahn en
escascan, y que son impress lndi[,I-- tarin, de a fundAcion realizada I president general, gefior Enrique arandes proporciones ruya artisti- III aspect agricola en Ins tiprras do
P_ I nron 1r,.wcnrs -1 Nv I medianoche PI S-minario cat6lico cit, Abierta Ia sesi6n pot el president par sit.; respretivos organisms du. C;,rvajal Vera, el ex president aun ca simeirf, nns Ilarri podernsainpv- iecann, y en particular en Ia region
parp despejar lag tinieblas He Ia ii 'T' 0
norancia religious, y pars increm .. -,rn;,) satire at -Ce"I.-OCIO I Btlxhu a 115 kilonnetros d- soul; los social. se di6 lecture par el secrc7 rante 25 Rfto., tie labor intense.
"' IA Iq c, rl' wiciv. I atacntes He uvicron por wrias hn- lario. do IN Convocatoria. se levo CrItsr Ferritridez Alvarez, of voeml tie Ia aten-i6n. Minutes despur's, anftlu I zA, esprclAlment li en Sevilla
tar ]a vida rristiana, sin Ia cual I()- inilr I,,, v H Jo it, i as r, r s a log scminarista- So Hein- I arts He is sesi6n anterior: el Filaban presented en este acto Ins !"ri-nando Arrn ias. rl compafiern (I, v acompanados del Jefe del Prota- y an lag Islas conocidas coma del d) languicipce, resultando mCILIS0 -,11taron m.ez;wi, i ran consiqo a cualro saccrdotrs. I-R' Tesorern dici clients del bal ex piesidentes shores Antonio Cou- Pais" doctor Miguel rnin.estiliamox frente at dugtre fe- Guidalquivir, quo so han convert
infructosa IR obra He )a Redenciruii. monjas had, n Jos oficiris dom6stars a ance 70 Garcia. Aridr6s Ponabal Fernin. rZoldz.n Vuha,. y PI aWor tie esta rrr)]Rno At excelencia of generallPara Ilegar a loner sacerdotes pro- mrnsupl He Tesoreri tOdO 70 CLIRI do en inmensos arrozaleA, it tat Pitpins. clern-nathn, es necesarlo au- T,,Srn NC', -!as tie lj)i in- tie Ia instituci6n. nez. Juan Rev Mprtinez Vivel-0. jn armacion para of DIARIO LIE LA sinin Frrncisco Franco y Bahanion- treno He abasipcer no s6lo R Ia rafor aprohado par unaninudad,
farop.,rm do Drspu6s He efectusrse P! Balance Ftigenin GoziilPzvL6pez. Josti Cas-1 MAJUNA. coma uno do Ins pri- cirin, sinn que ),a Be estin realizAnimentar Mucha of number do semi- dad.r Iro Hermida. Da id Prieto Barrie. or Ii-i- :Opa. V CIlvR do grancics expartaciones tie lem
naristas. En nuestra Archid16cesis tin do Fit HONG KONG. I NC' -Cnn I do Tesorpria, el senior Presidente F propin Prubejarlor doct III- os soldidox de Eu ties Tierras hasta &horn
Vicente P6ri Balteiro, Marcia' 702" hRciendo Etala de I'll.lesim hot- (72rrera military. met It,
de Santiago He Cuba. arenas c I an6 iiao Jr,,1 ar- muerte dFI mi-ioncro ltali3iii P P-noon-ola ]as Junita cri ran moti- conics v b j.l grit
tamos con 40 candidates at sacer ""' 1 mill I"llp ria Fatima agradecl- Rafaci Ma-liont qu7c'an incwl(.:.- in He c eb rse 1,, Fiat; Lannelas. Gumersindo Can Ca ij productive% me estin dedirando a
as vo as He pla io mpechnnis criolle. scornw- linlite. fu6 heclis en log ris d an
ra- s7r dos vasi.a obras r entificaq w-,, is, se invite al socin fundador e dcRde sit acriclun- Atrics a golpes de laeroismo I fren- tros irenglones tie
H, it cu ras dos ape GonzAlez, MRnuil a In Agricultura
CID. cuando no dr-biera habor mcnos renzo Veiga I Fe- a""ine. --inn- r-rci-1- d I roteccirin habia emprensdidn came, cons-cufn iniclador do In mismR. senior An. encia on esta ;Iran capital I tie de Ia Ll gi6n. _v que le valierrin que produced cantidades guifiripino a efiora he cis de I iteiro Cambeirr, v Josi! R Cabanas
He 400, y no serial muchos. porquo ;tpstra su apostolaric: una "Prriiis Innio Couzn Gqrcia. parit r ha -nos pobla Jag. constswr mie -mu Tle ic\. dami. lag pare autoAbnstpcer a IA poblaan dioceses muchq ri derin ;I sit- rhi Hey Cite iriten. torip Hol Sir- d- Ciurn". rc, pnn a encrin so ripsarmlin el in in Piriciros: Rsi coma lag damas drl Estado FFpphnl. A travel del Jai,- San Fernando que Nfen rutilar en Ci6n. regattas par log imornies ern
Islas coma Quebec en el Cani if r,,j- rl anii I, n \'miIrica, Ia- He -ii, miesigcinnes arqrnoloTi- He tRs sizuiontei,: I p balsei, y nprovechand
Guadalajarn on Mi5xico. pare ritar j esta Asociacion. Sefiorita Elvirs Grande, Madri. I recorrido-unos dieciocho ki]6-, -i ccho. v Que s6lo ristentan par OR me It
I), n y ls Filipin- ija a -Ia rnuc.ie- ras. v el Dircionarin Rnkin, dialrcto El senior Couzo, Garcia. rxpuso all tableco
tan s6l passes He nulastra Am(;ric,. p I n He dcsde el cbraz6n mismn do i2liales ser icios dieciocho elegidos do it er eril,-I
dumrrp. He Ia China mri-irHonal. it grnnides resV I form to 1111- a Social: Amnarn Rndri:!urz IS Ciudad hastn Ia rpsidencia psl- pot, el r sac h1dr.vi ,tner.. qsie ban pesto
He veinte veces mayor qw! ell S-n- nar comn so A nciari6rl do Na- PL17r: Carmita Pouzo rip R, iz, Be- all, i1o. el valor y PL r, vidad a
tiagn do, Cuba. S61o asi podrinnins COPENH N __ - he Cbrinnelo. Victoria Mir. Eli-a Av, "I'di"nOF admirer los'hermn- firin a one gran patria, Cr z que acti import ntes industrit.
I_; t'F. Los cat6- ClUDAn DET, VATTCAN0. INC, turalEs do Orti ueira. hare pir- e par segunda vez
Iiro-ld,, Dme-1 I su Dr'- -La ama Srde Arabi tie elevai al I sente. qUe un dia corrin 6 13 do 1IR do Cabanas. Eiisita Cabanas Ave. FOF -dif)cis ouc se levantan en Ia xino ;I sfirmarr 11 quo han abiortri nuevol cauceg
abri ar Ia eglieranza He Ileg3r a 'i Ha v ritras. Citiri.,.d Unwersit,,ria. v en el ornpi. Jos laticlo, do sit cornzan a] salver IrAbajo hRCiR .]a superacitun 'y I
tar bien servidos. -ra pri,,_ I iiii-in tie Pr-rdn:r He Siam a Ia If P- cste pars. din do sit onomastien. on a He El Pa -1, -ui arnica del pals. HILa vncaritin es ciertamenfe n To rdr, n Fran, A n I n n m-d d-I rp 7- nadn. a] tin ,b i al zru:u do Naturriles dr, Ortig0eira ra Paadas Ins part, do Ia noche for- n.eril"PtI-0 dc' El Pslaci r a sit Petri, tie Ia hecatnmoe, Ia I prog:Pso econ
. lira re ri- qu"la %. jj, a. r inn rista important Junta de Di. tin En it milrada prineinal I inp- on V Ia ignctininia... Pasen Ia vi.q. blancin Pribre Astutriox, el Jefe del
de D'i prro fomrntar vocacinnrs a. ir:c nr del sniiinarin de Sriraja. so recinieron en Ia cRsa ca!lc Cris... rpetiNs. romn inicin He Ins actns tib;tn viilancia: line parein tie la Is pot of despacho del hombre Es ado Be reffri6 a a final de But
greparar III terreno, rreAr to arn' ,a I ncs He junin Poro.oMig" e I On Prakhori vica. in No. 4. bajos, an rAa eluded tannni-rinratik-lis do s, Is Bo as Nist,)sa v"famosa Guardia IvIor:i rn ran Pntpre7a He rRricter v senors esposa on LlfinerR, diclenictite favorable a Ia voracinn. "3 61 rn He There. Otro rati procedieron en csa oportunida a d tie Ina exec do que conocia a a
rip ;I oqt i I -,oj is vision Ina %gle doscienSernbrsr Ia vo. Man,. FranciFen Javier Tsin or-anizar y fundar ];I nIf unilorme blanco y rojo, y tu cel porvertur esta Conlin- JOS vecinos, do squ e r qu e ban
es (,his di: nnsntro.,. Fe- t .= 66n. CTI
mills e5 nbra rupgtra. v PI r1up 'n ri el ntrn nunc o APn5t0:T'I Pli 2ucri. Ps Nicarin ipclsI61;ro do Chan- 1 sil; dn cons fluids nfic e Fit ,maq Apartado. otro miembrn tie In friend a ESDaha hocia el lugar ci- d Cuba, inclusive el &dPI hPia arms on brinso comet y con mern que ie orresponde par sit tra Nrtarl.odor do else hered2d, par In s4empra ni cultivn, 6ge' rinds tiene P,101" Nlar-ll;. a quien reribiorc, It j tabUri. Do Ia millions de habitantes J is 24 de juni. del aho 1928, v es arm
sel rnerm r7tpririn ri,,Paris milembros del 50'000 son vat6licos. i tirade entonces. con pastis aglizontil. induirtento A7111 y blancit saludaron 1 bajo. sit 1 v But historic. -Todo Clue esti at Onlo y, conoce ]as meque espernr. Los cat6lictis que i PYONG YANG. Cores' INC).- 14 809 militarmente A las comi5ionados quo I sill seerirlad y boon gusto. Fin ns- d des 'de esom compatrintas oral
desentienden He Ins vocaciones on cu on diploora inn. del Goliterna. I lraspas6barnos an esos instances IoF lentacirin de glinero Melt
Despu6s de quo tie rppartiernn pin- ds-: of sAcerdote, 'bro IPP-1 Bl;z. I no. At fren- IIvI
preparan el Campo. tin sirmbran ni I v .1 11. Priblo R. Presno .Mani to He In Rran sale, Ia mesa de tr;i. 'Cuba "siempre edificante y hanocultivan, v pot,- In que a n1los toca. I fitsamrn r Ins nlimentlis wril-rales del pialaci ii.ti,.d"
dnS ('Lie rinvioi a Cares Ins catolt )F nolzov, x-pndrA del Pnr;ug@I, atencittri 8, todo, sul ma,- bajo replete He in que treble Ia labor 'tie egos hombres".
no tienen derechn a esperar qua CHO sobre Varela ell Fapele.s en
do Est;tdos Unidns. lag genies. Sin cialidad. Fijimo, confortablementr Wpora dia v no c el hombre ones El Generalistmo, poniendo nuevsDios le% irttale el frutn vn rindurn appr-, c r -n andrsjn- I r- NVASHIN Publicida instpladris en ira, regia sala par cl I lictirado d Expafia ... mente 6nfasti, ell sus palabras. sp
del sncerrincio, que an ban Proci nan i'Is caPi i: J fillpino cat6lico. Ios6 A. Dcan:: N. F1 cmbAe
iira- el Gnipo "Chrislitii tie P'" y I a s Inss t-e a s I rom tfpnle.con, lAsjuerz7is -6rei, jefe de Ia Casa Civil 3, del Protoco. iad- doctor IrnIzoz ha" refiriii a nuestra patriR Cubans cnri
do. quo practiramnitir tin ILRn rjur- I -,A .;A
-i 'A PI Mi I a ,i A. 17-1- A- --- I -isii - __ I --------
Afib CXXI Cr6nieit Habanerlai DIARIO DE LA 51ARINA-Martes, 16 de Junio de 1953 Cr6nica-Habqixiera Pigina 9
En bores He Is -tarde del s4bado Un curso numerous de fami- gran Jardin de 12 N' 23,,enel Ve- tirma par ella, en
migop de I la icieran los se ores
rontrh jeron matrirponio en Is lgle. Iliares a los co trayentes En !a illar'roquia qel Yedado dado. .anto
y
c 6 Fueran te"tigns deeste enlace, ins Ferniffidez. Agustin lbarxibal, docOR parrciquiall del Vedado la se8a. present I esie enlace, il e, opadri- bu Eeriores Franc'
In a rvang, lina Mesa Fi n no rAnchez GonWer, alto zu -toilette", can vab bli doctor Alliertisco Sanchez Gonzile7, tar Ra6l Delgado, Ram6n L6pez
1-ita O'felia Sdrichez Manlta,.flor ce e del Ayuntamiento de La d. quet" de pamposos 'c in_ 0 del Pino, doctor Or- Porte, Lupercio Diaz Tarata, Fdruirviuda de Garcia. madre de' 1 61; y lor e e: lando C4sullera David
juventud de. ,elleia, y el correc- el Cotareln, do Ferrer y doctor Emilio Pir z
bans. Cos y -akepoor" que tejiei!(in 108 rLruildsnRYdroctiierz.Rdaditoi-CfAelbmartao Gue- Nufiez.
to joven, Arlin Garcia Mesa padre de ella. el estimado 11mign' La adora ie exquisi _i artists de.,,Goysnes", el iFelicidades!
edentes:
ENTA sill.prec
Una
ALES- N
SE
4 ION
X
SAC
'A S 'All
OF.
E At
10S. P
de
-pa.,ra Ell Dia
A
r- _4 1
VENTA ESPECIAL
exclusicamente a[ CONTADO
Pace dexpu6s de' sus bodan, Yetnos; a los novios, Olga Casteleire y
Roberto Goizueta. (Fiato; DM.-Pardo).
Boda de gran. luctintento
(Continuaci6n)
vero, de Anguld, Raquel Larr a de ig de Lamadrid. Gloria Falcnn He Pla, Hilda Oliva de Cuervo, Neni rdeja Cristina
Perez Piquero de Castafieda, Nena Silvia Puente. rip i.,d,,e
Romero de Theye, Hortensia Gar- Macii de Martinez Aranio, P qjo!:31 t
cia de L6pez, ConchiLa Chomat de Ville de P rez Vich. Car na ci Po Fernindez de Castro, Elena Real de sad de Benavid M SuArez de Garcia Bnngo."M' ari'a 'Tr,. R'sHem l"
ielina de Rlego de Duque. list a de Mestxe Diana
& dro de Beruff Elena uArez eal
RLb Maya de Diaz. de, Pereira.
Leopoldina Solis de Hernindez
Lol6 Soli viuda de Steinhart, Ada Ana Maria Gamine de SArrh,7 2
Espinosa de Garcia Bango, Marta- Marla Victoria del Valle de MonteReci de Mederos, E eranza Soll-s 1,01 Mayita Guti6rrez de Colmenar.-s 3
viuda its Aguiar, M;m a Alzugaray Nenita Grau de Santel-lo. viuda de Farifias, Florinda Moya'de Jul*a Falla de Castillo, C -tira Lamadrid, Nena Armenteros de Fi- F alla de COSCU111162, Maria del Ca, jiuerri Nina Cowley de Rod men Argtlelles de Odriozola, Becky
;'a' Bolivar de Lara, Beatriz Gonza:,-'
ni, Jyanita A. cle Azueta ita ; 7
Maria G mez Col6ri de Coill, 'v Otero de Brito, Pepita Gonzalez 0Mrs. Rutho Steward. ro de Salaya, Ana Maria Bonnrt e 6
Alvarez Mena, Lydia Gorostl7a d,
Adele Alonso cle Trinchet. P6rez Alonso.. Matilde AzqViela cle
Nena G2rcini de Hierro. lvlendOZ2. Vivi a n Morin de F "t rfacnJeann Etcher e Le6n, MaruJa Lourdes A ilera de Garcia B I BUcyas ed lena Sin rdes; Igloto de Almagro.
Lou its
Fernandez, Graciall. B.ndini d e. Ilejo de Gast6n.
Morelra Maria Barillas, Sylvia Yolanda Calvo Vizoso de Nl;taObreg6ri de FerinAndez, Ektela Diaz, Moro, Virg Arminlra Barroso de 9
Crux de Sotolongo, Sylvia P6rez de Ofelle thin de Garcia Ordo IL
la Torre de del Monte, y Ada Sore- Elena Martinez Barrueco de Pil villa-de Rivera, tan bell&. 1 meque, Aymara Fernindez de L'
Evangeline Figueredo de Cubes. cours. Natty Sixto de Lagarde,
Tres delegates dames; Ana Maria Gloin hez Crusellas cle G6mez, C ria Garmendis de MoralpF
fancin de Arellanu y Coca &nchez, Cerrando estl parte de la,.relv de S6nchez, i6n Maria Palacios de Morale \1
Maegar lentina Palacios de Ducassf Ma-iAita Fernindez viudaude 'na Fornar, de Palacios j Glorta, Herrera, Ali ciatiFernandez R lJi0 I Capabla Wde Palacios. viuda de Rodrig ez, Carole Ruiz de, Formaban el grupo de lal efiorfFerrer, Rina Besosa de Borrell, Ai- t, I I
d impson de Ferregur, Teresa Via Margarita nchez, Maria y SylF:rnandez de Rodriguez, Hilda Ar- Martinez Phrraga. Gisete San 10
elles de Codinach, Pilar Alonso chez Machado. Leonor v Maria Lai 12
Ve :) agorta. Bertha Machado dc .a Lobo, Maria de la Cimara, CLSi n Chez. Florinda Quintana de Gon- Ei Henarps, Ceti Cifuentes y ]A Nn.' 7ilez Clavell, Auror a Ferpindez de Carlota Carreras. 'Wrintalvo, Ci6 Mier, Maruja- Gon- Gloriosa Beruff Gilerra. mu, zalez de Hoyos, Carmela Sampedro attractive.
etly Ricer ie Barletta, que ves- Un grupito precinsn, f do Dm .11traje azul-grisl de Bernabeu. Hilda Cuervo, Alicia v i rmaraia RosChe2 Pedroso de Garcia, muy bo- Rodriguez, Aim6e Arg Uelles Nar, y fir
nita, con vesticlo de broderlie. Margarita Herrera. fJelia garle,
Hqrtensia Bolivar de Amezaga. essita Rivera. MRrilza Solis, M;ro Irl es de Alvare7, Syl- del Pilar Vizoso. Lourdes Argiiell,via Cardona de Lancis, Otilia Ar- Me Goizueta. Velles de Yanes, Tina Hidalgo Gain Margarita Solis. lindisima. e Solis, Mariiia Barrueco Can- Adele Maria L6pez Ofia, Carm,,!, chita Urrutibeasma de L2sa, Merc--- na Solis, Dulce Crespo, Aleida Sen. I des eMenocal de Hern6mdez, Silvia 4
chez. Josefina Gelais, Merced" San
Lar do cle Martinez Aparicio, Olga ta Cruz Nenita rl Lp6n UIR Pol.
de Ecay. Columba, Sierr,, tels. Cuquin Arellann, Alicia Gond.GisSrrpifia, Alicia Herrera. Zoila zilez del Valle. Fernindez de Velascla de Carreras
Celia B PuchitR Benitez, FmiliS RodrigUe7
ernal de Cifuentes, Emma
larafa. Maria lgnaci2 Diaz M-A
L6 Fez Lanza de Villaverde, Ache- 13
qu n Ga Ido de Delgado. preciasas.
Teti Escobar de Entenza. Teresita Goizueta y Elpna Gon7a
lez del Valle, encantado-ras.
Mercy. Taquechel de Vifials, Ma.
ria Francisca de la Sierra de Bar6 Sarita Tara], Horteiisis ArntizRaa Teti Conde de Mayoz, Josefiha Con- Alicia Figueras, Bertica de So o, de d H I M t Andreu de Martha Guastella Lourdes v-Celi'p 17
e' 'N MorAn, Me- Prado. Beha Loret de Mola Mdry Ace, Ll TF.%.d
tilde Alvarez de Sfinchez Late Ca. Rose Cay, Miriam Guerra, Vioht, M
rrefto de Sarapedro, Edilia Sierra de.1 del Junc 6, Florita Alvarez. Matirdp 19
Cepero, AnigiR Simpson de Henares. I Bar6, Maria Edilia Cepero, BeRlriZ Tita La e de ViWso, Silvia Grim Pnv6n, Ana Maria Hovos v Teres'La i 20
de Pavj Rodriguez i
Maria Isabel MArquez de Loret de Maria el Carmen Blanco y Ma- 21
Male, Isabel Bombalier dt Tore 1. ria Luisa Dardet. muy belles. Joseflna Alonso de Calvo Vizoso. NV
Sonia Monies de Oca. Maria EdiAna Mlarfa Abele de Bannatyne. lia Cepero Dtilita Yanes. Julit, Y, F,
'Alicia Godoy, Mign6n WrAn de F Con0ita Al- idin, Ofelia Herninrje7 W 4 j 44b
ntliea r ujo, Conchita Olagorta. Lillz, bles, Emma Pertlerra Cleme ii,
Revilla de Lluria, Terina Mel6ndez P6rez. Ann Bannatyne A& rArdpnax_ Claudina P&rez de Be-
Ngins 10 Mnlev Habanera DIA 0 DE LA MARINA,-Alartes, 16 de jUnjo de 1953 Cr6nica liabanern Afio CXM
Elshbado e n el Yacht Club MEDIA
POrtuondo y Patricio de Reail y se- ESPEJUELOS Con Is animaci6n que glempre ca:
SA NFORIZA DA in de Be fiora Marls ElenaPonce.
racterizan a Ins fiests" de f
Maria en jI Habana Yacht Club, Be Capitin Trenaldii Garcia Biez Y celebr6 el sibado ulumO' en elle seficira Nkarthat Castafia. Ernesto Vt- i Estiginsa socIL a plays de Ili y schois MilagOos Perea y Gus-,
costumer do, Buffet tavo, Perea y sehora Florinda Lama arianao, el A a 4.,
.1taper. drid.,
Esta fiesta, q.ue congre96 a tin Be Raquel UrIarte y Juan Ulacia 7 lecto grupo de Anclos, en alegres Cristina Kindelin y RAM Arangti.
hd enzo a las ocha de
Parole, 16 comi Doctor Miguel Miquel y ehora
Lo mis kno en medics e. prolonginclose hasta Mercedes Soto y Aurelio AW n y
niadrVgads. Martha Hernindez.
I Se b.iI6 durante todo el dent
Tp P.9
un os 16ve es nnatrimonios: fAichael
2 ]a.% a codes de ik orquesta de err.g,. Y senora Mayita Lmisa Y, MATES 'ELASTICAS TRANSPARENTES. 1,0 Cuevas. algunos de Ins ni Ziarrilla y sefiara BeRtriz, deL
A continuaci6n. Cirdenas.
Parties alli reunidos: Gloria Sala.7Arv Roberto Pollack.
DURAbERAS y senora Jr., y Allan Latour y Marcos PoCon Roberto Pollack
D@ V94a on: Chita, Diehl. forol2ban Hack. Jr.
RALETo LA EPOCA a A. ULTRA a LOS PRECIOUS FIJOS
party el doctor Harr,.y Romney y Be Enrique Audrain V sehdra Elsa r hora Yiyina' de Cardenas. doctor
MODAS LENCY e CASA SUAREZ to EL LOUVRE" Gonzilez. Luis Galblm v a
PARIS VIEMA Guillermo Lancis y shorn SY1vI r.r. U."It
111 GonzAlez e Ignacio, Ciieflorop 11'a Cardona doctor Enrioue Cond- v y seficira Clarita Rodriguez Bacardi.
;enitez, doesehoi-a &atriz Garcia
AGENCIA EXCLUSIVA: APARW O 2.362.14ARANA 0_1 tor Willy Bar6 Y sefictra Nenita
El arquitecto Max Borees. Jr Vi
Fefiora Mign6n Olmo y Glaucc, Val
AbrI6 ul Ilant y schora Carmen hu de Up:
ces Y sehora Cutl
Armando Rdi rriza.
VRliente y. sefinCollazo. Frankie InReniero Carlos Arntilctson v e
ra Sylvin Maruri V Pilo Latour
LA Q U E EST A0 bE M O DA sefiara Martha Eiiialde. hora Clotilde Alar.An y William I Con frecuencia dientes nuestrollnos traen sus f Spe-'
Quierie usled C6sar Mederos Y seficra Amelita 'Skilton y sehora Dina Skilton.
ju los rotos par& quese Jos arr' gle ida qS
'regur v doctor Santiago Rosell Un partv de clareiiias tormadn no tienen otros y Jos necesitan para trabijar.
cipt-drider a bor- U I c-eii nor Hilda Sinchez y Jor, e Arellann. I u
dar?... tR
GonzAlez del Cueto Y
I alinn Cell Cifuentes v Jo.4 Ram6n Cv-rPues compare una v Marina de Fn ]a mayoria -de Jos casos, por excess de trabajo
Manolo Unez Pirez 1,o. Elena Sardifia v LaureRrn 8;,"PRIMA DONNA" de acceder,
Todo scri tacit to- Varona y Humberto Garcia. lista. Cecilia M;IciA Jos A16icr. en nue tros talleres. noi vernos imposibilitad6%
Jorge Echartel sefiara Maricusa Sylvia Arnoldson v Bertle Loho y Conic es nucstro desert, a tan urgepte y naturaI demanda,
mando Jos classes do Olmo, doctor Jos A. Mestr Gladys Arnoldson 7t, Joaquin VIRal,
borclacia, gratis. ra Cuqui del Plan. Jorge Saralegu Emilita RoclHatiez v Johnnv Arer Por esto aconsejaMOS a nuestros ditintel, Y anlIgOS
Higain tiny no.l.o y sefiora, Adelaida Goicolea. doctor I Castro I I I
deje para inji. I Alberto GutlArrez de Is Solana y Iano. Mechy y Julin Ar-,ile- que-conno precauci6n muy 661. tengan siempre-espejueos
compare in rn:,jor 12 seflara Esther Paris. es. kleift 13ruz6n v Ertrinum Ma.
., p I oft repuesto. Asi no se expioneo a trastorn0s; y contradem
quins de : ciA. Florita Alvaro, Rafpel FFel precic lie Is mas ingeniero Agustin Betancor y 1 nAndez y Ricky Ulacia y Ra6l G. Pos. dindonos tiernpo sufficient Para t : al far Ios cristales y
berate. sekolra Elmna Pasillodos Y doctor Gndoy. Confeccionar el espejuelo.
An Carrialles Y seniors Gloria Por 61tinno. Mar
. . . . . . . . . . . . . . Valencia tha C qsuso v
La SUO M I llermo HernAndez v Enriqu
P OiA.
C mdido Bivros Ignacio Suirez 3, ehora Graciella va0a y Loly Rev. OPTICA61
Angeles y Malojs
Telf.: A-9646 Hortens'ia Amkaga Del Patronato del Teatro
Otia zran boda. en perspective. il y el Oadre de ella. conth quieras" In despam- Antonio Insua. Idalberin Delvarin ObisPo 364 y CIReilly 365 Habana
SeAaJada esta para el sabado vein- Y como testigos firmarin el ac. panante colnedia que arrebat6 en Caruchn Camelo. Amador Dmin. os"" it, junio. a las siete tie In no- ta, par parte de Hortensin in sefio- Broadway durante various afios. %, guc7. Fela Jar. Maria -Suarez. At j que mAs tarde fu6 un hit cinematn- mando Roblan, Rolando Zaragoza, che. en In Iglesia del Corpus Chris ra Maria Teresa Am6zaga do Soler N
ii, la elegant lgiesia del Reparto y Ins seficires Cit-ndida Bolivar Gui. I grafic Xenia Facenda. Gladvs Pinilin, M.eno aniversario de rio Docal Klko ernan. Juan C(mntrv Club Park. Ilermo Zaldo, Jos6 Luis BeruffLuis memorar el onc H -Mona
isefio iin Ins ca A I.j 0 j fundadi nuestra primera institution gas. Luis'Pefia. Gustavo Michcl. v
English Conversation N, set ntr2yentes Horten. del Valle, Alberto Casas 3' dramatics. [,a represent2ei6n ani- ]a actuaciap.especial tie Maria Ofesia Am6zaga Y Bolivar, esa Itgurita, Portela; y par parte de Jos6 Iqn a- versarjo tendrA lugar el proxinno Ila bfkz do todo. graciR %, belleza. tan celebra- cio. los seilores Rafael Dia7, Alber. _y/Adollo de Luis.
Con Profesor Americano, da en el mundia habanero. hija del to QUerejeta. lg aci Guti r-cz miercole, 17 a Ins 9:30 p. an. 6n Au- Se adviert-c a Ins scfio rs social
odas 1 ditorium. dos que nor esla ncqsion podial, 0;)
Principiantes Intermedios Avanzados. ,,trn,clo matim.nio Miguel Am6- Boudet. Alberto Gutierrez P-drn I Ponce tie Leon. nuestra
-v- Palmer. Ignacio -Gutitrrez Armas y tenor invitaciones para Bus ami4a
7R a v Hortensia Bolivar, y el in an Culul P ties at precin lie Pbonn. ;; i cor .
1.1fica teatrista, tiene a su car Matric6le.se ahoral Media Sesi6n nipio Ins6 Jqnacio Porteln %, ( u. Usar Portela. In diretcinn de "Vil-e comn quierat,
Interior ti rrez hiin de Is sefiorR Maria Gu- La boda civil se celebrar;i paa- MW CUentA Vol jue [A function comenzPia PxRcta
i tin reparto tie ri
Desde Juni.o 30 a Agosto 10. ii6,r-7 viudR de Pprtela. do mahana, jueves. en ]a rpsid met a: r1a BUSIamante, Yn. n air a Ili horn Indirada
En anteriores oca iones no li nnrs cia tie Ins padres de In novia. Rwe FORTALECE6,11 0
Profes re Seis SemanaS de duracibn rt fr ido a esta cerorrinnia qijp lie- PI rintarin doctor Ramon de Lfiin.
Lily d I B in,
arrio !'I E. Cocktail de los Leones
Cases limitadas a 20 alumnus. h, as padis Inclas del ML111(710 tesilficando par ella la Fefictia Cp.
ahn,,cro. rolina Amczaga de Espino Ins se- GROit
Hov porlemoF decir que PI deco,-a- fines; Anrlr& Delgado. Marcellrin HACE M ILA
AMERICAN ACADEMY d ;ra (let sairado recintri. -i cn- Garcia Belti-An. Santiago Rpri-arlue Muv hicidt, restiII6 el cocktail ra Maria F do La Rarror., rioctor
it, I f Santiago Rosell Pcrea N en,ia EliM. I ra mn de ran no de IA i A nc6r! Angel Aixala Alberto Malarel N, or' Ocir7a n la tarde '? "iernes par lie, I .. fluela de "MilRIros", Francisco P6i-rz Arr6zaga: v par 61 ol Chlb cir Leones La Habana, sa Mendia doe,-jr H6ctor Gprcini v 'n i R cti i on Is Baira Arechabala. on home- sefiora Maria del Carmen Lral: Anrl (a r n rd6n h llan rn, li-!adn Ins sefiores Angel Colmenarrs ':
-opre a nUe5trAs principles farnk Jorl: e Beruff. Fornand,, L.Rra I q naje A la pt ass, y A Ins cronistas lonin Shnchez Salahr y seflora Pithp "A cl', Guti6rrez Diaz. Manuel Mr- sociale, en particular A g2oias: doctor Rafael Forma, 2 T A M AF40 5 15
Suscribase al DIARIO DE LA MARINA AhorA In relacitin rl padri Ins r6. Lui Alberto Gutifnrl-rz r 12ra- Fn este acto Be di6 a cnoccr r l y sefiora Dolores 1,6p,,z:
ci Bolivar. f'ci tie In toma de poses16n tie In docto r Armando FernAndez sefio 4 5 4
Ser n Ins ptino ro. In mAr're tie Tma ppra Ili rretnicg. ntjelxaa dirrctiva para el afio social ra DrIfina Garcia,
1953-1954 que presidira el doctor Sehoras Aida Martinez do Godl Emilio Marill. Tan trascendental nez, doctors Ada de Is I-luertr). Mp ex onto loomistical tenclr IuRar el rittlena Poijilgo viuda de Nntg'n. pr6x!mn din 3 de julio a Ins nue- Florinda Parr tie Rcrmiade7 S ...... docitir Pedro P. Uagunn Jr.. doe. Sain7 do In P(!6R. Isabel Margarita
vp de la noche en Ins salaries del ;itaF Tprrsita MirthA Causa Ms. lor Ramiro C011a70. doctor Julita de Ordrxt. Gracieln de Arm s, AlfonFiMiramar Yach' Club y Be esta or- ria Edilia Cepern. C rrienas Echar1r. doe"Or Carl I as PA Cans. Pedro Fernindez Machi.
qanizando un magnifico show que Doctor Manuel F. Lavandevra. liernandez nea. JesOs Mier, Luis Oliva Pulgaoportunamente claremos a connccr. William A Camni-trIl. Felipr ,Iu- Y de ]a prrnl a: Jill[in do Ctispe. ran, doctor Oscar T. Rego. Gerardo El precin del cubierto parR ssistir ',107 Rados. Ertirmn Fonlto(ionR. ti s. Josti M. VaIdL;A Crtiz. Josti Sn rm. I P n I n. a eFta sesi6n-comida de gala del -C, 111) de Leones de La Habana. hn
sido fuada en In suma de $6.00 y
IaF reservations dijen hacerse par
S6 I o de el toiM.no A-9752 e In secreiaria
1 del Club
I Para ofrecer este acto en honor a/
de Ins peiiodIstAs. u.co de Is palabra el doctor Pedro P. Llaguno.
que 2gradecici a I& prensa Atli re.
uste presented. ]a cooperaci6n que siempre ban prestado a toda actividad
leorristica.
F1 dfio dF )as Hermanas Marti
-uvo a su cargo Is amenizaci6n de
este simpitico acto.
el f utur A continupei6n relacionamns el
grupo do matrimonios que- asisti6
a este acto:
En primer 16rminn, PI presidente actual del Club. doctor Miguel
A. Santos Buch i sehora Maria
Lulsa de In Cruz: doctor Emilio Made sus hijose4o rill v sehora Mercede.g Puignau;
doctor Gilberto Cepero y sefiora
Edilia Sierra: doctor Pedro P. Linguna y sehora Dora Martinez: Ju-j
lio C. Grand y sehora Emma Na100 dal,
I I Doctor Lincoln S. M6ndez y se- 0
16 nora Norma Rodenas; CP. Arman- fl7ach
do P Rivero y sehora Angeles A]cover: doc %ir Maria Santos Buch y
sefinra Balbma Otero; doctor Pedro
.1. Entenza y sefiora Tet6 Escobarj
doctor Roberto Villa Leon y sefio.
ra Carmelina de Solo; CP. Ernesto
Espin v senora Josefa GaIdos.
Enrique Berenguer y sefiora Noan Moreno; J. Rolando FernAnde.
Perrips v sefiora Clara Cortacla:
doctor Anibal Causa Ramirez y sehorn Mirtha Delgado; doctor Facundo ce ]a Roza y sehora Rosa A.
Fernandez.
Victor Citarella Pennino y srhorn Mava HernAndez; Arturo Allanso Rosetta y sefiora Regina Casals;
Bartialomr S. Padilla y sehora Ma-
Arlo CAM Crohfra Habanira WAR10 DE LA 31. RINA.-Martesq' 16 d'e Junio de 1953 Crfinica Habanera Pigina
At ou de, A it. bimt tie los Santot baleta. JogefinA Alvarez viuda de
tie C llada. Antonia Marrero de Al-min. Nenita Abril dt Rmr6ern Teresa Ruiz de Rionda, Maria Julits Quintanis. de Lago
or ontes de Hilton. Silvia Pereda. EXCURSION A- EUROPA
antes de Graflas, Isolints' Ortega Silvia de HernindeZ, Blaticat Le, de G6mez Camejo, Vi0oria Lewis d6n tie pujais, Perls, ?Aora de Monde Ad6t. I tem, Evangeline Alen-An de MartiDulce Alvarez de Rueda; tan gen- nez, Nens itlelln" de Gmurcfa. Delia SAJIDA DE IA HASANA %iA LAV
Martinez de Suarez. Micaela Ben
gochea, de, Leyva,'RiCia Reboull de
Eugenia Ovien viuda de Viurrum, Villggeliel tie PerESP Agutti, MArthim JULIO 17
eranza Ovies viuda de And'ino kins, Nenona Sufirez, de CderV0. Plead Palmero V16da de Gutl6rrez, Ofeltim Sales de Per ns, milll MoIRlia Beci de Venero, Angeles Cause rin de.Febles, Jud th de Verna de VIAIES TPASAYLANTICOS FN-i- :@OAC
Cie vailliclergo, Josefina Condi. de T
J Herrera, Tel.6 Conde de Mayoz Miltin. e Ennis. et RECON11100 INCLUYC
Etelvina Santander de Louza, Eme. 4
Josefina de, Mora, Eva Lejarza,
imade Ia Tortilla de Mora Ofia INGLATERRA ISCOCIA' TRANCIA
Margarita FerriAndez Serna le Rue. Martucha Perkins de Centurion, Lu cila Noguer tie Ovies, Gractela Lcy
da. M211A Vald6s Machado viuda de Margarita Lejarza Cie
Cfirdenas va de Lavin, SUIZA
Z ,IMarla Vald6s viuda de Pirez Abreu, Esther Busto de bOU ESPAAA ITALIA AUSTRIA
Klein is cle, laYe de"Vitirr(in sc Lydia Gorostiza'de Pirez'Alonwill Pledlad Diaz de Martinez, Lila Al. 51 DIA5 PRECIO TOI>0 INCtLRD0 $1,700.00
varez viuda Ito Ania Maria Sol6rzano de Cano,
de Pur6n. S 4 Sardifia de Do ilvia ValDulce Marts Basterrechea de.Suj. INSIrUZ, X Ldilis Rodriguez de Vald
rez Sim6n.
Writs, P6rez, $41z de uama.y Glo Ic
it" 00L Hortensia Angulo, rlim Capablantat de Palacios.
ell G de O'Farri
raciela Muniz de- Pujais, Luisits, I Y Graciela de Armes. de is Slerra tie L6 Ondina Gar, Sehoritas: Martinez y
cis de Rafecas, A ELI in Adolfina
!Mia: Hernfindez IenC
Cie Sampeldro, Amppro lnchez Oyer. Vald antero, Ell Vener'pjz Alicia zun de Hern"dez, Cuca Clark de Grau,-Carmencita P6rez Reba
JIm6nez y Ia Interesante Mirthis Suirez Marla Antonia Cardons, 4stiz de Perkins, de blanco. Georgina Ruiz Montaho, Marla Ele-I OZVfNTA DE TICKETS DE AVIACION Y NAVEGACION
Armantina Phailodos cle Goenaga. na Garcia. Eliana ktodriguez MiliAn,! Celia Sarachu de Gorostiza, Nena Lourdes Lorenzo. 0 ORGANIZATION OE VIAJES INDIVIDLLALES
AF D. Bernabeu de Muntel, Consuelo Carmen Ennis, Claritics, Salupj
Diaz Brila.viuda de.fernfiri Li. PerCa Montes, Emm -1
ly FernAndez de Ia Fuente, Carmen 0 ORGANIZATION DE VIAJES EN GRUPO
dfa, Eva Hidalgo, Anuca Renaud,
Y, Sampedro de Me!,, Eli" de Ia Rive Consuelo Uberru ga Arnalia Suirez i
de Fernindez, Mrs Wood, Cusp Sim6n, Lidia Marta M0102 X10Ma-'
Perkins de Mortals. Manuela Oori. irs, Soto, Margarita.P6rez Blanco. le Balmoral, NeIlly Juamp6rez de Matilde Barti, muy bonita.
Balmoiri, Maria Franciscia de Ia Sie- Purita Cabarcos, Rosario Mesta, W AGONSA ITSICOOK
rra de Bar6, Maria Pons cle Tous, Carmen Maria Rueda, Hortensia Y Lutes Heres, Carmen Collell de Ro. Olga FernAnd ez Trevieso, Bebai Orgon,zac-6n mvndial de V-aies
mfin, Raquel Ledo de Cases, Con- Sampedro, Ca Hevilm Y IR! OBISPO 252 AABANA
suelo AlVarez de Nazibal, Carme. linda Pilar Pereira. ins Novon tie Juarrero, Lolita Diaz Y dos adorable "Jeune filess"' de GonzAlez, Mina 'Fer4ndez de Adrianita CanlIero y Martinez
Diaz, Maria Teresa Alvarez de'Za. Matilde Anillo Cause.
Ft" T,,conullza sefioritaAlinai Godoyl El ingeniera Armando Fernindes Cuando me disponian abandoner el En t x Cr. Jr.
;agrado recinto, fueron sorprendidos "Tropicana" y Fo Mire y seficirst Panchits Fernindez
]on noviog, Margarita Perkins MiIiin y Vicente Suirex Real. Luis F. Velase- %, Crisima Rodri. Santana me reunion con el ingerat.
(FoLo: DM.-Pardo). Una grain noche. de animaci6n Con Is sefiora Atala Marhenin de; guez, con Fernando Robaina, Jr y T.0 Antonio ArMRnd y metiers, Pii*x
complete fue Ia del pasado ikload" Baguer. In seeictrits Betty Baguer yj Olga Velasco. en "Tropicana", dode se dtiS citin una 6s,)v Mercedes To
Leopoldo del Calvp. Orlando Vald (VFA-,F EL FINAL DF ESTA
La boda Perkirts-Sitfiroz Real nuMerosa representacitin de lal so I zet,,con Orlando Pernandez y M
ciedad halbanera, pare distrutar cle Dr. Roberto Godoy y Ale)andrina' ria Ailtonia Junco, i NOTA EN LA PAGFNA 16)
Ins multiples y poderosus incentives
Otra boda may bonita celebrada i Bernabeu, el arista de Ins grsn(StGUNDO WNENVIZ Y CIA LTD.i I l domingo. pa juvenile que rodeafon Ia encantadora fiesta CAMI
I mode Mlyneux Se Ilev6 a cabn pasadas IRS siete' figur&axiutns' escafi6d, ;a u i d, fin tie semana en imiestro mAxi.
olesia tie Nues- I Paris, denominado "Elizabeth"; 112-1 JOYAS PAPA de Ia noche en [a Ig "I Mo centre de diversion. It M es de J
)-ODOS LOS GLISTOS 'A ITODOS LOS PREC110S Ira Sefiora de )a Merced, el regin je suntuoso, enterametile tie corte. Elbellisimo y aristoer6Ltico "nigth unio
I club' del reparto Buenavista me v16
tflmpln de los Pad en satin duquesa de I.von.
CON LA GAPANTIA DE 70 A90S 01 FUNDADA I rem Pa6les, par resplandeciente de alegria desde
donde continuamente de.Riflan 1; s Un gran manto bordado en pieSAN NA;AfL 105 Y 107 TILEV 14-1373 114AAAHA novias mhs distinguidas del mun- dras daba mayor encanto a In ,)I- temprana hora. en que se empeza.,
ido habanero. lette que se Laoiplcta[ a con man- ran a multiplicar lox '.'parties", ele.
enece IA se6nri- "Sicortas Y glianle's d, cabritills. gates en su incomparable salon A ese grupo pert E %,eta, de Itil ilu,16t, largo. que- "Bala IRS Estrellas
I R Margarita Perkins y Milian ft- tie- A Ia comida, servida desde las
I-lita gracia same y cle beileza do retenido a las ;wnec nor unit finisima. de pvqiiv,- nzah-ires, ocho y media. con Ins exquisiteccE Pxquisita, que en esa noche del do. '"a do In "haute cuisine", siguiCt el bailc
Donde fracaso toda Mingo uni6 sus destines a Ins del in- ell forma de coons, que deintia, adivinar per No exqUisitij !a mano de tre Ins diez p. m. Y IRS cuatro Ven v tatentoso abogAdo doctor Vi- Eva Hidalgo. media R. m.. ameniziado pok In or
center SuArez Real. Par joyas llexab;Liin iico brioche quests de Aimandoltorneu y el conalimentadon... Ella es hija del conocido Y esti- y aretes de 131 111,11111's junto tie Scrien Suirez.
mado matrimonio Ricardo Perkins
el ramo. tin dcia ,e mAs. eta Y el "show! hfzo IRS deliclas de to 1
Y Bert he MillAn. Y el, tie,,] excelen- de orquideas blancas lirins del concurrencia. te cabnller Sandalio Suarez Si- velit, y se avalotaha c, n In etique- A Ins chez v media se hizo apinuMon y de su esposa, tan gentile. Ele- ta de ]a Casa Trias dir in "Sereriata Gauche". one be" C E R E G U IA IL he Real: dnspnatrimonlos que goz;:n Fueron padrinos. Ia .,(,hnrR d, Ilisimn produceltin Rodney, de amd generates Rfectos en nuestios Suarez v el sc6or Pei, ,s biente argentino. con la actuation
circulos socials. Y corno testigos firinaron el qc- de Dvok v Biondi. Ia pareja de baile!
triunfa. Como en todam Ins grades oca- ta. par 'parte de Margoiiia. [as se- internal Ionales Doris and Robert,
stones. Iuci6 Ia Iglesia ]as galas de hares doctor Julian dt, Sol6rzana. eI Conjunto Argentina, con su can. una decoraci6n f)nral muy linda. doctor Ren Ferrin v liodriguez de tanip Gaston Villa, su primer ban. E n nuevois m od e lo s
plena tie detalles tie buen guslo y Oica, doctor Guillerni Baril All- idoncon EuRenio ,claya y su segun originalidad. lign, doctor Ricardo Viurr6n Ovies. do bandoneon Qayetano Piz7e.
Salvaguardia el nifio A cargo e.qtuvr) tie is "Casa Trins". doctor Juan A. Martinez. Muloz. A Ia una y media de In madrug!,-,
El favorite Jardin de Ia calle Do- doctor Junn tie Leon fl,,nfrias N da fuqresentada Ia production c Sandalio Suarez bean MararA-, lambien tie Rod.
ce en el Vedado, cuyos arti4as tan- Real: v par Darte ney con AmOrica' Crespo, Jose Lf
tas pruebas de buen gusto nos dan., de V*,,,nte, los seficires Jose Raeda Malt Celeste Mendoza y el cuerp
Compah ro del adult Casi a diario. realizaron aquel sdor- Bustarnante. J056 Ca"%") SuAlez, cl, LiRde de "Tropicana"; Ia pareja
no con 1--s flares m6s linclas ae sum Basilio Real, doctor Ano-I SuLtrrz. Dora; and Robert: yblocsk "yeYBeistirdiii d efi ciosam e nte fre',co s
doctor Oscar Saitredo."d,,tor AlNe- disparate" que
enormes invernaderos y con Ins va. I son
linsos orn:mentosde Ia Kerced. aue I do Pereira. Jp tan Vin- y Julio con Miguel An gel Blanco de maeESoste'n del anda'no Ferinfindez. I. de ceremonial,
salen a r lucir en contacias ocasio- En in budis civil testifiarun. par rau una noche enciantadoriR Ia del nes. ella, los aefiureE clucto, Jusk k. pasado sAbado en "Tropicana", donCandeJabr8s y florigondios de oro
Clark Pacetti. Dionisio 14ilhoi Can- de anotimmos, entre Ia concurrencia. tapizaban IRS grids el altar. tero. Roberto Perkins Solomlliino, Ri. I jos sig"Ientes -parties".
y convaledente Y zatembos lados macizos de are- hard MiliAn Cantero. Jose Luis P6- I Cuatro conocidos matrimori
ca.,. incomparable aaecas tie Ia c cis y Silvia Car-.
rez Alonso. Federico Ba!.) MiliAn 1, Dr. Guillermo Lan "Casa Trips", que 3ervfan de bello Joni Rueda Serna, N par 61, 10, se- dona. Dr. Harry Romney y Yiyinx Marco. I hores Antonio Suaircz. Basilio Rue,- tie Cardenas. Roberto Pollack y
S y La senda qued6 trazada par Ia va- da Adolfo Kirberg. Ricardo Per- Chita Diehl. doctor Enrique Conde 4W
TODAS LA$ DROGUERIA linsa affornbra raja y guaida de Ia
Merced, limitAndose a ]as lados per n Milian. Alfredo P6rez Cai- y Beatriz Garcia Benitezlas,-Lc6n Gil. doctor Eduardo La- En atra mesa se reunion Manuel Itos murcis tie prive. a cuyos pies' rR doctor Basilio Real. It. Dominguez y Margarita Anzole, e7marcando Ia alfornbra. me exten. r T
FARM ACW TH EN a R eciban los nuevoq espoqos nues- Carlos Acevedo 3, Carolina Domin. Ali?
than a todo lo largo canteens s m guez. Jorge Alonso Patifirt y Lucila
ten cordial felicitaritti)
hradns de gladialos blancos. EsIns Yahora, par, Dominnez, Luis Centurion y Mat. 2
Stcrminar lp re.cfi;t
Fe RbrfL,, q Ia enfrada. terminando 0 werrmos Ia reln. tucha rkins.
iun o R Ins piles de ague bendita, Madrazo y Asuncion
ciao del concurs de damas que cii6 Gus:avo
que parecian desaparecer bajo caF- realce con su pr-encia a In cere- Borucfnpo de Madr27o, con Mr. C E R E G U M IL ,10 cadas de belecho. monia. Mrs. Tyem Lett Jr., Eduardo Benet
Era un adorrin precirsn. Iniciamos, Ia n isma con Ia abue- Y Cristina C. de Bonet y Gilds MeParn In sefictrita Perkiri a su ra. In Cie Ia noia, :a rc. potable darna drazo y Armando Basses. sn per Ia sencin nupciiI hi.Oin c b- Nine Cantert, 10da de Milian, con Jose Luis Fernandez y sefinrp daF y m-y rnreiclai celchrAcione%. Ia que se jeunian suc hiias. Ia zrn- Berta Arellano, con Fernando Me. Suscribase al DIARIO DE LA MAR119A. Fs!Rha precinsa con %us galas ntip- Ill Bertha Mili,,n de Perkins. ma- eta y senior Teresita Aretlano.
cialrs. Victor Er:ndao y Elsa Madura dc
dre cle In fiancee, elegan.-zmcrite Brandao, con Jos;6 F. Blanco y Car- _2
alaviadst en ne,,ro- y Eugenia Milian melina Entrialgo tie Blanco.
Leon. ai jo t sus hiias P-hNnni Muntal de Milian N, Mar- Con Ia sehora Rasa Faber tie Roi carita Adot cir Milian driguez. dos pare Las: Vivian Ro.
De Ia famllia de Margarits', Adr. driguez Y doctor Apul Portela. Cal'PRO 0 1 1 I mencita, Argomaniz y Carlos Rodri- IL
Permits 14 forms dis- m115, suF hermanas, ]as encantadn-. guez Schumann.
ras schoras Bertha Perkins de Viti.
Un U lM atizador Leslie N6bregas y schoria Marthi
tintas do instalati6n." rrun y Elena Perkins dr P6rz'ca Urrutia, con el,'teniente Ubaido
Entre otres... Alonsn y so hermana political Car. Viamontes y sehora PouRte Latoui
men AIarcz Cabal de Perkins. Runny van Buren y senora Llilly
A -sj Scguimos Ia relaci6n con 12 me- Riqueln
liustamente a Ia medidel a en ung Mesita.
dre del novio. Ia interested scho.' 0,,
0 rave de PerRlt2 yAd.Ifi.
r Elena Real de Stlarez. qir so na Fermindez de Grave de'Peralt2.
- rRialzaba, con un precibso treje aZUI El doctor Anibal Duarte y sefigy sombrero color lila. ra Esther J.grado, con Marib Lev...
Con rile, st h- I o,,,n be- y Sergia Cabrera, Anibal Duarte Jr I Ua sefictra Mari.Ten. Suarez Real e Hilda Gomez 11am6n Lavin y de P rcira. Margarita Hernind6z.
Dos parejas: Merits Barri'entus
Un select grupo R continuavitin rlentusi y
fo a P
V, rm tin par Lola Colmenarr, d, Rino Puig,,Adela Chuecca y T cu-
PAgina 12 T eatri)a DIAR10 DE"LXMARINA.-Martes, 16 de Junio d.e 1953 Teatros CXXI
So encuentra' ent'e) tosotros el P "La bella cubana' en "Mensaies
EXITO DE
A CW CMQ-Television
erninente Padre -Gabriel Sinaldt" c, u Ho PTm I de Arte"
all. por
1840A W
WONK.001 Im Bags
'N
Eli ]a maAsna del domingo, du- WMAAA 01 WS"WA I L I -_ Pasado "Mensajir de
UCENARIO Y OANTALL
-rinte line sesl6n extraordinarlat (Le A I-EW, Op 0
tuft Is a WIN A Illn una cle sus misiol.c-s RADIOVISI N
Cine-Clubi. celebrada en el sal6ni DICK y BIONDI ti mcas al- pr-s-litar un apunte bin- rt
"Duplex", hizo el padre Gabriel Si- Par JCUXiliair gr ljll'llllltre Is vida de sequel ge Par Alba o Gii
ffl Wffl
BOLAde NIEVE IWJA am NU
naldi O.P. get primer contact "en PIANISIA nial %IOHI1;s!a eubano que se lIam6
grande" con el pub, 0 Ei ... ... White. Ell contra de-la opinitin tie
-esta vista que es atte habanern en Cd. 10 N iAlIS Y FUTLE OME
efec;Fiando a il mes con Ids di- peryase"ue subestiman a losuarLa Ilabana, en sucarb I y. Imbla Initirdt RAM CENTRO i tista -critores cubanos, el r marejo, quien permenecerA una secter de espe. i ri Toles delt C.C.O.C. El domingo JlDf A. AILONSO mail&, en gestioneg He negocios rcla,cialisla en questions cle cine, invi- di igi6 una sezi6n extraordinary de gra!TT7. resultii excelenteprobAnuose &na6os con las actividadase ciue
D- 11. MARQUEZ que 105 VUI-ancis si podemos int
tad par el Centro Cat6lico de i AVOC Co 19 er- dettenvuehe
entaci6n C C ne-Club on el -DurileN", donde se actualmLnte. Auncitie
Orio inernattagrifica. ICA
Ma- 010. k CUZMAN V prelitai a In., aenios del Rrte v Is
pyect6 In pelicula Italians. fit ----- Pow nLIMA lux 3-11 CS fe mantienehermlitko. se sumne
El P. Sinaldi es Tin Joven Racer" culture, Y otie no somos inferiores Lie el viaje de Purrult at EMITen 61 caniro artist Too, d,
dote dominico que he ginado una am L,1 litildos inene algo que ver con
polemi LUNES PRE
PAN WERE DE GALA E librt-,,,. fimado par Josi Luis Is pr6ximp instalaci6n del video en
1 alta fama en Italilk COMO sta Cueto,.'oe tins emotive v tranAcla Cadena A,!uL Mlentras dure su aueiles del mundo contemporineo. TERRA on, !,-Alizada con un gusin sene!a. Lolita l3cirria, to sustititiri
conocedor He log problems so- LA C000NACION DE LA REINA DE INGLA ev-cl sen(illit tat vez oil poco ten -Escuela He Televisi6n". par el
Es un naiembro prominent del Ins. po tlc
UCHNICC)LOR conceh pna,.o tell efedtos sentimen- Cana; 4 de Uni6n Radio TV,
'T'R tituto Internacional "Pro Den" y
tal 4 lh*e -. Pero indudableme!.te
for! -Con ut, nuevo libretto de ]a is
ocupa Is cAtedra de professor de Fi. RADIOCENTRO Tel6fono F-9930 NCO in ositiva inspiraciin, icntosa escritora Pepita Riera,
sofia Ile Is Opini6n Pliblica en Los difilo:,,, vr las situaciones I'l- I -Gracias. Doctor" tirindarli esta no16M AM IT-Universidad Internaclonal de Es- PARA IESTE r_ RAN ACONTECIMIENTO SOCIAL viieron v -fuerza clrato& che ;, Ins ochn v media en el Canal
ties Y Is -1) a en general, ruvo un
padre Sinaldl una extraordinaria -dejos 'jrnartes, to2 so pro,rarna
afici6n par las questions cinema- cle principio a fin. Ina ocasi6n 'Matogrificas Y se ha dedicado a estLl- La Or L, 1 inn de Justo Rodri- ncilo Coege, Paco' Alfonso, Rog- Iio
diarlas y a aPlicV a ellas una can- guiz lit rm-rectIsima, en t&r- Big'
Hei-o nclez, Fela Jar, Pil;r
siderable partc He a pelicula -inns F1 lalentoso no- Cnr-acha Carneju, Olga Uz y Enrique
so _flempa, ha. Comenzaron, a rodar I I NEGRETE HOY
_44a W .Ffirlrp bilindole tocad ff3mentir e imPul ts. 12o pe:-nal en toclas sus M'Ca- Almitante haic Is direcei6n cle
sar 11a organizec16n He los cine.f6? esdg ji Ze y- -W 1 0 sad
I'S AM() clones. dio nruebas una vez niss He E i. ard Cas a
rums de Rom y Innis reclentemen. sobre,.. la -VW a de Glenn M iller' all L slt vsmer- I)u,-n !usto. La secucti- --Fl Ginn TeatrotAmil, anuncia
tt omo parte de su gira par Amli cia final 1 6 I-,racia *Par Ro' ig c7 Para esta noc
rr. u Cbidena Azul nCP par
del Sur, los cine-f6rums de Li- Santos de modo impeCilille, edianES140 i _f. C b 6e
4V art '. ub 1. v
Peru' El Rvdo. G briel HOLLYW'&D junio t40 1)c slien itLego He cimara-1; Javicr Villaurrtltia titulada "El' yeSi aldi h publicado = plea, tr CINELANDIA AL DIA
I Como dii-,-(Inr e\lrajo oran par:ido rro Candente". 'en una adaptaci6n
Almorzando can June Allyson y 'W i !,to
a- iANIDO REY q toclas las actions. de Jorge Rigni lque serfi* protagoniHOY baJos socials. filos6ficos, hist6rlc.s Dick Powell en iu bella y nuteva Par Louella 0. Parsons -. I c.,Llj L Puentes v Minin Bu- zada par Marta Martinez Casado.
y de es' 41:ica Is, residence, tuvo E RH lspro
Tina lies n! arnn, una vez in-As, que -"Ia Enerniga".. interesaintisims,
M -M -994-1 primer vez que el I I i vie- oportunidad de In., 2rtistz.- d-1 -gs
ne a Cuba. Se In r r patio son capac obri. orillwin-'l cle Dario Nicudemi,
!i, s hablar con Dick de da -sortaips cargadeF
A Jueve sado
SANTOS SLJARE2' dente de Panam. rfiff
va a Ae r villa a Pei frefida esta' nocht por "Un
Pero tuvo Otte re a V trahajar ci n Marilyn Mon- 1 q de IT
Sit 112, sabre sus pla- StOlicl QUe no hay que ser perroagroma Frlgidnlre
hasta Is niRdrugad nes en Is RKO. iver of no Return i Sul (10 ni It n(-i6q ni ruso Para it)le as6 a a, is en unamaenifica adaptaci6n de dW
que ert en estab cer contact si
Dice 61 que es- Le gustR Is idea de ir'R Allieda, lerpretar a !ns _,,cnios. Que lainbi6n 'Leartiro Blanco, en el horario He
ti eubaru) tifiede hacerla. Tanto el
ti muy stares- CanadA, Pat's tomar alli es-enas Las 9.30 p m. por el cartel 6 de
1:1 Revdo. F. Gabriel Sinaldl ha- do leyendo It- porque all! Petaca. LOLA FLORES s pfior Lore-,. Puentes como Is seno- CMG-Telvvisi6n. En el repirto flLa Mulw ciendo Use- de Is' palabrat en Is bretos para tra- i I., Rujone, stuvicron admirable, g Laria IT printers actriz, espafiola
*in Intion16 el Anw session exiraoid!n ria del Cine- RulItN 0030 k, 2 Al.i l lar
svs wt-rpretaciones. (Minin, Ve nanda Ladr6n de GuavaAiw6rkait 4.W]JAI-10.30 1449heas-S." C;Ub del C.S.O.C. cle encon- ademas, IL!".n umamentL al.racLiva, -its
H O Y It i r A4arlene Dietrich ha re2rasadn
'ar tin nuevo earn. n.,I,, anivs habia locido an- ria. Margai Prieto, Leila Fralza.
.. I # Of 'Iez Rubio, CarlosLacis Pri Alemania par Roberto Ro- argument. Es- a Holly-iod' e0SPI16s He bab te Iss C!im; s Bien par los camarti- .,Llbcito Gonza
-Alemania. afio cero". El efltu -,,s y bien pal Natura!i Los de- ri-anaRR Y Luis M. Martinez CallsSILVANA .,ellini. l IA mi1v divertido muchisimo ayuclando, gra
hines. circun-tancialmente, cl P. Si- F:ama o c a n Tallulah Bankhead on su p riAs 1ntt':iirv1es, loclos exsrv)s.1 do.
_IILY enttisiasmo en Catletrut
PAMPANINT naldi did 2 los j6venes de Acci6n '4 h e Gibson ma final rA The Sands en 0 La A DAM Mencli3in csp cial pars Mary Mon- que el "survey"
Cat6lica und conference sabre ., Azoi. Se Papers
su Girl", que ];I RKO ya posee. Vegas. Tally invitti a Marlene n6 Tiliestra --ran Fictriz cir carArtr I evidence el auge que at
Psnecialidad en a5untos de Is Opi- "Ale gustaria utilizar a Jane R Stibir at escenarin con efla V M ORENA clue nns hondarnente en a Rcc n a
nzando, esta organizacI611 ra"La Muier Oue ni6n Publics. Hov mar,-?s, en elga- Russell cn "Gibson Girl" -ella las dos nwertachas "estritarnn" Ila el cicrie dri progiama. dial, login In Orientaci6n de agIda He actos He Ing R.R. P.P. Do- e.12ria perfecta", dice 61. dueto d, "La Vie en Rose" coma par Pumarejo.
1020 Inventb elI Amor" minions. LILL cl Convento tie San Juan GITIA Cabrera boy en "Celop" de -Luego de various meses Ae eeHe Leirdn. 19 e I, Vedado, ell P. Si- MR's vale que me Pongas en jilmss se ha cantado. TrO Is In rta rn las narieps a I os Allanucl Colia par CNfQ-TV
re esa pclicul2". interrumpi6 June. f n 1, 6 gRV o g. tuition en Espitfill, Elizabeth del
naldi rial-A una conference sob Birn n mal --JRrk Entraller le C 110 htt -,, 4A niarLP%:, el Cimal
quizss t6 puedas raba. 6 He CMt,' r,,Ir!visi6n -of- 'a es Rin reapArecerA el pr6xImo jueves
t Is 143 IWIZ Novels Cinemaloo:!TrAfica", 'con ca- ba ofrecitin a Is Dietrich tin nti- RInx Crosby y IlAndsa' P,.Orvcei a en el Canal 2 TeIevi5i6n corno Iliricier ridblien, e.:ianclo invitadas a jar en c112, tannbitW', le dijo 61. hilb nocturnit It razon y '"" "'Pe- nOVIIP Sit 91FILL11 "ys- tegrantL del elenco de "Viva el momern rn V rating en Hollywrod el 'A de Junto
116. 14" do Guido Do Verona le Rclo. cuantas personas est6n La Paramount estA tratando He He $30.000 par serriRria comenzando lurlia". pj- ,-ntando Is obra de Al
nuvi Cob,. imilada -Celos" Is cI,,1 mt.llo", que adennis he incluidn
intc.rc adas rn Is cucsH6n elnerria- gUir a June para "Air For- en octiibl- Y ella In va a Rcep- Los somlort -,6 Miguel Angel Ortiz, Los BRrrancn,
Eiiftledl yAvenWo con Amllirka En 18 Esceno: lo, l sties. El Rvdo. P Sinaldi se ce". unit pelicula que pronto co. ros que RLx (-I sei-A prnto,_ oni/acla Pat- [a' bells y el Raliet de Tropicana y la Orques.
ANA Al y -Pedjra C .. C Is,! F.1-15 SL,-!ri')S (lile pazan in xst n oai 'El piir-Icjism.a wtitz
BALLET, dc Install Mier 0- menzsrAn a rodar. June ha reciALEMA11111111 Aft, 0110 n Cie tiba, ma Para 140rotlIV Ginit Cabreia. F
7 IN ftledl
ILLE: .
a W lk
Ent Alamcda con ANA MARIA to., en lioras cle Is larde. bido m6t; ofertas que las que pue- Las 'Vc ,s (ads NICZ son mas Gran Vabs" 0nI<1a 11 glarnojoot," 1 renat-In st (,,nipleta con Is aclua- is He Julio Gutierrez.
E. A Ill
Iowa$ del Duties to "Capricho WSW" I.s smon del dorningo en el "Do. altos' qUe ban sidosmencion --La Onda Musical de CMQHe acepLar, Pero creo itud ella las adot; inu- ci6n de Awonio Hernandez, Allwi- Finisora CMBF, en 950 kiloelclos-pl-7 .- Itivo vin car, cter lie :,ca ccn- tfl: I ads.% en Lin minuln ,I Winuo,, Is -glaninrosA" Mailie- chas do las ciiticas. in 1-m-Lia, E ninia Kintner, Mal
rftncia mbItiple. Ell primer lugarl rcc azarla I ;r(litey- bma SaIlIR CILIZ V Otr.is tiar,snnitira hoy a Is 1.30 p. an. So
porclic no es com6n on tnuestros Dick Prictirntra un ar-umemo ne iia Iondtes en ago io pats Jimmy Stewart y little Alksnil, 1'11 ,dunrdo T,,sla scrA f-I iiariadjr. ll'Ata Para piano No. 30 de Beethorn (Jos crso frehte a Lin hombre que oil adecuado para ella. hqret uni pelicula d- Is ntwva se emocionaron CUindo Is t,fioia Is ichp-isahilclad d, Is cliec- ,n. por Ruldolf Set-kin; a In 3.30p.
oNrn. (To e:oraordinariai Eirrinatia y 0 ri, Terrence Rattuaan. que Glenn Miller viuda d0i dj-(Ini Lij_ t, p1,1Hk1(!ci(,11 df. Is estal-A Ballet Egipcia, de Luigini y PeCARAS... PERVERSAS Illeno He nritimismo "don de gen. a6n He nrquesta, 'Istuvo in el t pa- a (-ar.,o quriia Suite cle Concierto de Tay.
HOY p, 1)rann i pne tituln, dt Jose Ignacio V.-illant.
te, cluc l1na a so cli%-nidad de sa- Carv C;rpnl c-a busca,'o t;inlo ]or. par George Waldoq y la OrK ra desearles boons sucr wc I-Pri- qaesta do Birmingliltro; a lag 8.10
cordote cat6lico Is canacidad Y el Para '*-'-;)rina Fair-, cono InMiuntaneas de Hollywood al Rzar mcr dia He rodaje tie Is P l ula N.lician m. 'Wwrifredo" de Tchaikowskv
ronocimicrito propios de un Verde-; sabre Is vida de Glenn on Is Unt- \F:l prt,:im,, itjcp, enibaic-irii In
Is pelicula do Judy Garland 'Na. por ArturL Toscanint y Is Orquesa
dero eni-ndido en, todos lost aspec- na estrella". JerrY Lewis se ha bulscado Lin versal-International. hacii Ins Fstados Unidot, ul popul-ir
r "901 ins del compleia mundo de Is in- ;h.,. pue2do decirles clue Judv r1olor d F cabeza con sus jcfes He Errol Fl%-nn ii-A en avi6n 6P Its- y dp. tacadn rarliorrita Gaspar
dustriR del cine. En SCgLlndo
11,661" Itls a par Is importance de Is ob lendrii a Cary. ;Reruerdan qu Is Paramount. Se molest p8r Is ]is a Jamaica pars pa ar ti c,,min bien cstuvn 64%en "El soller-6 atencitin que le prestaban ;I An- p1rahns ell 20 He junio con sus
"Wtola, om" la tobiliera", con Shirlev T" Jisdres. a
'].a .. rm- drei Vi hinski antes 'de que zar-40t cc e' ona pelicu)a para Is hisMARTINE CXROL DANIELLE DARRIEUX lorin nL1P -i,,h PIT Ins p3labras del pie? Bien. creo qu 41 y Jii0v Car- para el Queen Ellizabeth y le ti- -Y. par ITITY... ;basta! T
LAW DANIEL GELIN -is He on W varies land rstPrAn excelpnies,
FEUILLERE y me ale
EDWIGE adem,
P Sinalli
iLle ptieden leerse ensu gin mucho par ella.
m--ntaci,-n, tin idectiado pr6lo-o. d"
LA P. Sin-ildi situi5i el film en su I OIL
--ar precisti, terwitid'a y formnimen- Bob Mitchum quisipra. atie Re #4#Y FW 2PA7Jr
ESPOSA Y COMPLICE" J le. Cocoa aiii,!o perzcmal de Ro- le ini-ritara oficialtortate Citte 61
HOY sh.111 W11.6- y i-ahicatt bert liniri'ademils de testi- o ortad laa'arquo
7297 pi- racist (let arrollo del cin
AtIlemis: "CHICAS EN CHE" it.iliano en Ins ultimos ahos. pude ; R.R. PP. Dominica,. en 19 e 1. Veel P. Sinaldi ofrecer a Ins especta- Harlin. sp Ilevar-A a effect Is remldor'Ps una br ve y veridica hi;toria ncia del Rvdn. P. Gabriel Sinaldi,
de ]as Torincioi Is esenci let 5obre -rst6tica Cinernalogirsrica".
F-4 WV1 i UACiiiIintas maromas.da ]a vida! Tin Tan fle ch-quer-11) Wamado -n art-calilymo it aliano Fi' El P. Sinaldi se encticritra He visi
A'liripote, el otrn aspect cle inte. '-a en La Habana inviladn nor el
v. Crntro CRt6lico He Orientacion Ci-'
en sij mejor pel.1hila "141 a rabundo-. Se estri-na r6s He ]a it-sitin N6 el apor:-e de
ideas y con"ptos oirccidas ;I In sa- nomatogrAtica.
el p6xillno hines, 22t Esctichari fin(las canciones In par el P. Sinaldi. y ;I al mqr en -sta
He "Alenitinia. afio cero" del cine I N e conference burden asistir cu-ntas personas e!7t6n interesa'Uslcd sr Its reido muchn ran T n Ntirvn-. 'r)iip Undo Ps T ihaii,- itsiliano proniamente hablando. De- 1 das en ]as problems del c
Tan Drro. no I i ha visto toda% is rl, Ipmiho- N *-Nnc i, 9,u, nq la CIL I- nnostrili el prestizioso conferencista mu, par iculprrnente los socios de
rirqucro Tin Tnn He ni- ii i tp. I z: haran Is dclicia de nirl gicol. C.G O C. ;.t;.
dominion F r tin hombre de alta (25- 1 ambos Cine-Clubes del
rlr domadQr. He trap cista, on el r- dc ,. cools, en el train con el public v
p(ciaculn m, .9 rcgoctijainte del mun NLInCR ant usird hab! s re 61 poster una i i resistible simpatia qu* Basada en en el tema Lae la popular cancion'
do. Sin romentarins. os Is mein pf m. s s C e
licula del genial Tin Tan "El Vagga- que cl, o eo c Iicnjo 1:, sirve corro He onvoltura a uno obundo". c1s:15 rlc nps rl rrco cionde Tin nocimi entos muy s6lidos de Is 111712Recucrda listed aqurlia peii-la Tan se Ilice marn, illosameote. talilo teria fflmica en todas SLIS ranass. LA CARACTERIZACION'MAS FORMIDABLE QUE SE HA-REALIlie Tin Tan qup se llama "El ri V ,I I Irnpec-," ,nmo, en Ja vwIIA FI P. Sinaldi alpw 6 nor una di- veri a Auceder! Tropicana, Sans
n I In ta. n cn ];1 1 a d loan, se cnin vul z7c;tin ( n ;!ran escala de coltura
del barito": puts muy SiLpe-ior. r ZADO EN EL CINE LA HACE JOSE FERRER EN EL FILM Nunca mis vol
chistrs V rn SILI CiQVC rs "El 'is ra )' Let, In In bnlleza dcl r nnemato,-riica mediate con[trcn- Souci y Montinartre en un abrazo artistic en
ribiindn**. Is reciter, cfnLa He poet aculo qtr -Hn ri clcri y Is ciaF, fOllelos, rursillos, proycocionor,-, genio de in gracia q, le ar,-i en 1, gr-cia sin par Tin Tah. cine-clubcs. cine-f6rums, e c. En hoinenaje a la gran cantante ZorRida Marrero,
;I citialiclad coil miles y miles III act El Var 7hiind c urn produce este sentido did a concern ups in
miradores He todas ]as edad s. ci6*n de.fMier i ok para Coott lercsante concludLin del trabain M O L I N O R O J O Y
Ell "El Va-aloundo- porta T i rental. y FV e.''- I a P31',ir r! 'I rfecluaclo on otros passes. "La 2-isTan ademAs'de sit gracia sin n I I U FausLo ReIre Mitclops. digamog mejos, toting Jos leg ofrecidax en el presented aAn.
- rin tencia del p6blico -dijo-. Fe ba- -i-listas, merecen un bomeraje, el Omelenko y Ins Viudas AIqrrK,
vAricisas canciones. tales FOTO--, "'i L'.,nir'o C.,mi"tas, Sa SuArez. l7incei. .. "Conociendo a conciencin par SiMp2tiRS, otros eri despe- Montmartre par gentileza de Nerin
- encia y Olimnic N, In olvide If el artr Monica quicrics; iban muy
apabundo Alegre", "Bonita'. 'A on I r4ida Y )or, mis par m6ritos alcanza- y Tuto Pertierra hrindari su mpi
_-....- .., P1 ril(-I on Tin Tir I a nn -nudo a] cin,,, a tontas y a -lo- rios en su ardua labor de entretener ravillosp cundro artjs co de ls,"Glo/Lun" 29 At fit, ,, strenitra I i ra P-isl-n m:!nos. Par oira parle, I diverter al respectable p6blico rificacion del Dpn24n'. Sans Sonel
aritindin, i pro0ucci6n r tools r.*-- )as que iban muy poco asisten nal )ern el que hoy nos ocupe In me- su nuevo espectacul b con Is simper
pcran,,con Crl" anvn-d "An ir- Y una inmensa multitude He genes ........... zce todos concepts, par sit Olguita Chaviano a] frente. y comn
labor rOMO estrella, su actuaci si esto fuera poco Zoraida y el p6clod no PS s"1141ill ,,n, cl -a- I ocu-2das quo desoreciEn el cme co- lin
HOY canon embai dora de nuestra m6si- blico agradecerin sin lugar a dudAs
citin He Libor:ari LRmpiriti- v P e,. r., ma cosa banal e intraseendente. reco- a
Infante, ca-durante muchos ahos por Ins her- Is presentaci6n en actuacion
1 nocen sus %,Flores y comienzan a e, C,.,g.
xx WEVES e.' -riancis passes del Norte y Suram6ri- ciales de le
FLORENCIA -OLD01 Lunes 6 Otin rn ionAzn 'is p-Ii fr7cu-ntar la salas 6nematogrifi- lifiguras 'an d Its 11
citla cLibina-mc- icina -!,, Ca nr1F ca El I C Vltado es que el cine ca- Y BU Personalidad indiscutible como nut tra Rita Montainer, Rift
CONTUCNTAL Is. on Crlla For PICN 2 21 propio tlempo 11"non bello expoinente de Is mujer de Cuba. Bola de Nieve, Rusabist
pre"Ata n6s. [.a Sonora j,;nl)2 en toclog concepts. Cosme, RanO Cabel, Rosita Forn6s,
C, so nivel de valores, Para el hom- Zoraida Marrero Is vol mis pre- Celia Cruz, Lola Flores e ecIn mtid ,no deberia ser una ver- A sue
nor Tiriniria -1 rn Is ;3,in rinds de Cuba serA homenaJ ads que dia am en
ANA*69 4 9P C Tin abrazo tlr I ticulo complete
gUenza dccir crue no compronde y qra ello se darAn aplaudido en I& eseena del Teatro
talla Is, hIo. ici,)a He Is belleza del arte clAltiv pron'n: Aico, tres ppilerosa., emprtsas en Pay et y log inimitable c6micos arnernatn-r fico. H mAs influyenie
Miller qur c;I-N unq li,)nria mi riodcrom He Ins medics srtislicos He i rl market escenico del gran I gentinos'Dick y Biondi, M!fuel AnN-ionril de T ,, T4,,I-A- -1 1 -1 n't; f- C--A- I_ A
Aho CXV 076nien Habanera DIARIO,:DE Lk.)IAIIINA.- llartesI, 16 diQuirtio de, 1-0-5-3 Cr6nica. Hahancra Pigina 13'
t
Dela 08,ftolt de Arte Cuhitario
Exp i 1 5.
I USf' ACEITE
Kh7le t7 Un ifnito sin preccelentes consti. Mesa de gron, comida: C nl ro de Allqia Peli-/ de Mona, canapes:
7 In ena rO53dO, vajilla di i;ristal Teresa Fernandez do Rodriguez,
17 Zran e::posici6n do arte cu. orcel y Oro. 'Ferejtta Roclri41 lin.1n, efectuada el pasado miirepi- salad de mariscas
veirde v doilies en lining
les on el "Vedado.Tennis Club". di con centre en ez FernAndoz. ensala3a do frutats
Com o Me-a porn com' out I r.a PeMez.
El ptill:ico, desfiI6 incesantemenle liellco y1ora- Camd bros de gallnii ensaladA de golloi on SU
durante tcja Is tarde. admiranda en I rn smo color y dolilles de pti- None Rodriguez do GO.mez, izco ig hbvlo to$ M3ravillosos Platos presentados, ja, tambibn negro ,, Oro. Cho "141ft": Cora J de Barroso, pas.
Asi cOln-las mesas dispuestas Para Y otra mesa para corridas con tel do C8Tae Y jam6n y pastel do gescao(];. Anita Villa do Herninuez,"
OpOsInnbs esPL a A#5"
'Clales, que fuero m Met n:&r y porcelana con YnOtis OCIRCHOS; Lola Santos, tornates re. a tos arreglaclas con gustc irre e. vos de lI iol Dog beilISIMOS gilni- Ilenoz- Lulsita Hernandez I C: ,
de Morffi.
El, sal6n de las demostracionics, constitufan elicentro do Is misma. carne fria; Martha Mercadii do AM IZADOR quo dirigia Carmencita San Migutl Aran entrem6sA continuacift ofrecemos la rela fo, Sra. do Villa,
r 110- r/7 tes rri! ntuvo constant e pcctaci6n. El, ci6n de Ins Plates enrol Rditos; Maria
'a voces exec Iva. no perdi6' Excms..'gefiora rcsEntaclos: dos Barroso, pastel rip Fernandez do 0 ',IN S INVASE,01LUIA un detalle de las mis Tals; se- gardiwis: Elena
Ismas. tas tiptoes do su noras Verona de HernAnd IbAficz, ensa41 El Bar Tropkat, sl cuyo frvnle i Maoris Rasain de Che sk Baclawa Inds: Ana Maria Varona do Di
taban In doctor An. F. C.rbl. Geriset el Lawz' y Rabiat-locum. Quibus, majaiele A
etc Arglm6n. ensalado
y In doctor Mestre, do Is Ascci,- Cbarxa Vil-at6n de Menocal. Cho "bNITED STATES" de carne asada;,
cion do Djetilstas. ac Cuba, prparii cake de from;., Amelia -Solberg' do Lily Lens do Stark, Pastel do bizco. nuisittil refrescog combinadc is pit Hopkinsoru- cnralladitos, Lily Hidal- Cho de champagne: Helen Bermo. Ne.-Yark Howe Soulkampion
u as Y vegetables, go do Confll langosta Thetimidor; dez, fud& do chocolate: Zoila Do. CONINA It
Mi Bar Areebabala OfrecJ6 j6r. Lourdes Fenton do Larrea.,pastel6n minguez do Dosal flail do cocn; Pali Pr mera Clotti, descle $350.00 M a do P 0XIDO ot
U is de Daiquiri, v cateles, i1p.q. Blanca MuJica, Juncadella, entrc n6s, Lydia Torres HEIRAMILWAS
Cdmara, desde $22000 trandc, a Ins sefiordi que so inte- Royale, Of6lia Cost de Sorzano, Co- aperitivos. Blanca V. viuda do Pe. Y MAGUINAS
resaban on su Preparac16n. lps que ulrno: Julia Aspuiiu de Rousseau fiararida, molde do Pe-scado: Be2tri2 Turista, desda S165.00 UlodaS Mercedes Aufi6n
fu,ron obseq con 'estucheq de .ussc de qpeso Moline, icangrejilas enrollados-, Ca
ran 4,"Havana, Club". en repetl6as de to Guardia, cake de chocolate; chita Mauxini flan do Pescado v rifas. Liga Magis de Mederos, per2s con- bIzcCChO Oe earn: Gloria Rpves d
P
fitsdas; Celia Miyar de 'Ulk,, co Miz;kndR /bocadi, vent con ensalada de polln, pastels
Bazar. atendidn par In SMIcaliquitos- Josefino Baretotd url galantW de pa 'O "Club 91- pargo de queso, rolls de Jam6n, DocadiCell Miyar d P ISZ par un grupo
de sehoritas. vie panet 'Ias: En Portillo de tqs; "Casa Regis", pargo relleno y
Pica]IC, at h4rrl 'WillYs Club", e adp
n inflniclad dL 1 1,
Ica e estuche cle bombanes', Mina Mnsa riononos: restaurant 'Paris", poobjetos accessories de cocina, vive. "Arrilons I ". I
res. etc. Darie Doors: Martha Frayde. -go- de pollo: hntel und 03 rellerms; "El Agul a", ensalads
lartina do gallina; Cat lina Socarrfis ensalada de -petal,, Ia Segundo "AM E R I C A La venta de meriendas, asi come, I do Acosta Hoc fir Polio Y rnsainda de vegetables;
N.- Yok in, Rdobo; Dolores Costellana". cdke 'Cojin', at
-'Co6h I do *toR objetos do i1a ex Osi I Guiral do Costa, pastel6n; Motion -an- "Royal". gelatins.
6n. fuc extraordinariR, A ex cam
Scwha,,opton Garcia Mantes de Terry. BavaroL
Phniera Clot,. douid. rip, azotarse cuanto se present. prlin&; Ursulina She? Medina de BeS295 00 Los eXPOsitores interpretation fiel- guiristain, Carrie fria; Lucy S&uC15mala. deid. 1200 0o mente sus prosentaciones,. ofrerien. mann do Puig, cake; Hit
a nota de elegancia y refine. ln6 de Crus 4.
ellas Tocina del Ciolo y
Twist, d,,d, $160 00 en :0 a las mesas arregladas Para "Bien me sabe'i: Ernestine de Vami
ocasiones especiales. rona de Mora torte de almendras
La sjl Luosa mesa de In sehin ..%inl ivera"; 'inriquetim. O'Farrill Lit.), ra t air iies; Estela
Hidalgo de Cahill, con ricas de tinez, fonts-browm porcelanas v firtairnal cristaleria. B. Lawith bit torte; Maria He(SALIDAS SEMANALES) decorada coa falsanes cle plain y rrera Ortiz, pechugas' syroma!
Centro de claveles rosados y ]a Y C illermins *onfAFROXIMADAM ENTE) yuchinos; Gui
mesa de estilo cubano antiguo, de tes e G6mez Waddington, dulce de
VIAJANDO FLIKKA 01 TIMPORADA, LID, Heildy Sainz de la Pefim Ili sefiora Emma Mante)o, Para gran chocolate; Juanita Iraoln, cake "Ces.
DISfRUTARA 01 LAS TARIFAS MAS ICONOAIICAs. I comida. decorada en plain V porce- to de flares". pastel6n cnmagiieyano
Con motive de ,us quince afinx. que cumplIA dias psados. tendri It "no, Cell preclosoiy originii pen. yfuf6 de plAtanos con tasajo; Harrn d mesa. atraJeron ponderosa te in Reyes Gavil;5m do Castellanos do- Ag-le d on, bonits, fiesta mailman, mlireoles, en la rexidencla do us padres. inentopla itenci6n. flaT de huevos "Hortensia" v dulce
a. e I repartn Playa de Miramar, la encantadora "Jeune hllr*' lieldy Sainx Asi tambibn I /r
S [NC de It Pefix y Rodriguez Diaz, hUa adorads. el quorldo rompa6ern Jo to de despedida de de leche; Maria Luisa P&rez de Casoltera del Club cle Sefioras del Ca- mas, ensalada de pollo;'Maria Bosch THE W. HARRY SMITH AGENCIES nal 2. T. V con un cake RIUSiVO
Sminx de In Pefia, Jefe de lag plans.% socials de "Informs rum y de u de Mercadk, braze g itarno de polio,
Lonjo del Co eirc- 213-21A Kentil expoxim. Heldim Rodriguex Diaz. decor i do c;n diminutos comas dye Lydia Montiel de oncical, torti
flares do Pastillaic; y In mesa de bn. cle melocotones; Virginia Shaw de Fiesta de Juventud que 4ari contlenza a lax nueve dr Is nochc, on dos, clue present to senior Ann D Trelles, ensal; JUNIO 21
Tells A-732?. A.A605 Is que Heldy reunfri &I Krupo de suit amigas. ida de pifia y queso;
G6rriez de Dumods, con finisim Neon V. Faull de Menocal, on I Dia de Los PADRES
mantel do encajes y el clAsico cake do de frutas; Georgina _MenDcal,
Agents Generale% de La felleitani par el grain suceso, que resefiaremos. Sardifia," empanadas do cocktail: --Ad
de bodas, que se lucieron de ,,ad.
extraordinary. Teresita )krellano dgL Macii. cake
11Affited. S ta few -U n es Lyceitm y Laic-it Tennis Chdo Lit mesa Para Rlmuerzio del Ly- de moj V]Zlcna do Areas, yemas decrum. on crystal y elata, y ]a dc lic, as: Maria L. Menocal de. Ar Is lia C b rt
LA VIA MUMMA PON LOS VIARROS CUSANOS MAS NXIIIIINIMI[MADOS 1,11a Figueredn rip, XtIeRile, nos1R a. In sien
Hoy. martes, a las cinco v media In sefinra Elena Mew, de Ciisado rerAmica carmelitaub,-;,',! ,eni.pra,ja, ph 0 r so: C de rdenas dye de In tarde, en.el Lyceum 'y Lawi Y Ins shores Ruin 1,1PV7 FrescV.P11 Tennis Club: s efectuarb In Mesa Carlos Du-Quesne, Fianrisco let burn gusto v In acertada dispin-IMorales. tortoletas cle fresa; Adria
Redonda sabre "Perspectivas y ohs n6ndez PIA y Ricard,, Saialoasa. siri6n at vombInar adorns y coin, 1 no VnId6s Fauli., Pastel de maiz; res. caracteristicos do Is se6ora del Rosa Maria Borst do Barnta. pavo SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL gD[ARIO DE LA MARINA)) tAculm 4ra el ripsarralln indu, Cuhns. relleno: Erneslina Pola de Basta. jiP apa es un hornbre eleganteL.
trial F-n ba-. PArticiparAn do ella Motions. mi6rca leF a lax ruatio I-a mPa de pastas, atendida pot I manic. ciLleso de puerco y fudg6 do fie In lactic, Se Celebi R- on RqUVII0 Cai niencita San Miguel, presentalop I chocolate; Maria Teresa de V rosalones do Calzada 8 P,, el Veds- una ensaIado de c I a. ensalada de insiriscos; Mina Rina
HO, el Business Meet;!- del Engh darnarones y ma- in
_h caurones, fantasia e spaghetti, do esiasio'Betancourt. medallions A 11" le encantan ESTAS FINAS CORBATAS
Pu_1d 'cc
'Universidad de Santo Tomdis de Villanueva Book Club, Para el r1ijr existed grAn din or niacarrones con verclura r g' A,, but
intrr6s entre Ins numinsas socia:, cAncinnes rellenom can qalqa rnsqdq West, coke de, chocolate; Mrs. Wal. Y PANUELOS MARCADOS A LOS
La distinguirIA pritodista lsab l [que ievelAban Is maestri y el arte ter Basilan, date and met bread, Facultad de Ciencias Comerciales- Exi5imenes de ingreso Margarita Ordrxt, rompritaiA el li con nine lurron preparados. Ignal. L Mrs Torroella crearn puff; Pcwz,
bra "The Best Years (,f ()ur Li% m, at, la nri de arroces. que pro- I R. do Mara, chocolate cup-cake' Se avisa por este medio que In OnvocoloT do Marie Benton. MEJORES PRECIOSH
in parct Pxc!7 Piz de inaTpso lin quednoc ribieria. s nlabo: artoz con polio, en cazue- Mrs. Henry Coleman. rakes: Mi
Los extimenes se celebrar&n -1 sabado 27 del corrientin. -, icir, 2 p. r-n esta U N larnbi n para nip-- mu-n- ]a, de Ana Dolores G6mez: arroz Gemye Adair. cakes de especial:
niversidad. (,in P-c.,dri. do Nitza Villapo, arroz Mrs. 14. B. Jeffre, Tropical Treat:,
Los aspirants deberian presenar Jos sig6rites docurr -os: I Vs. anuncia el P"021"n"i del I'~ Leon r2clalcs. de EsperanzI., Car Mrs. H. F. Harris, toasted cqconut
ream. IR quinta sesirn d'i Sem'11,1- dcro- ariez c iscos. do Car- cake; Mrs. G. Anderson, cake; Mrs Cola 40L3 finos PA,
z
a) Certificado de nacimier.,c. rin de Estudins Martlanes. titulad? men itit San Zigmuealr: arro, r Ilenn Lyle Rec-cr, cake; Mrs. Andie PC AUEL65 61ancos, de''
b) CeTtificado de studio% ccrnerclales o de High Sc -l rraiizrv cs. "Critics literaria", on su segunda con pescado. de Leocadia Vald6s licakoff. Viena Horns; Mrs. Bowen Opal jilgl& Con sus r7
partp. Fauli; arroz b]Rnro, de Cornea Crandall, chiffon cake; Mrs, Butler
c) Certificado de conduct exTPdido por el director ;-I p.ortel Sani
d=:Ie -Urso sus studios. A Ins seis de In tarde dRrp comi, n Miguel %, arroz con leche mold ado. Pecan mlembros del "Havanx iniciales'bordClelai
zo esta sesl6n, en in que el docto C P i"C;Iub"; Sylvia Martin
d) Cuatro retreats tamaf,.o car, _nt. I do Graciella P6rez. Ricart. Women. :eZ y
Para m6s informed llarnaf j Ra mundo Lazn, destaraii prnfsoi En stos plans conper6 In F. 1. M Berta Villal6n. pastel de lim6n N,;. 1.50 Col.
I 71116f, -- B94894. Won literarin. tendr; q sit :ai.
y cr
direc ion Y nrient;u-iiin de lo Tnmbi6n se presentiS en esta mesa lida Terniella de Grcs. filete eFuln g4 I a t a C e I arrnz con polio de la seflora Mar- venado: Esperanza Reyes de Echo
e men rt.' que so hiivn sabre I" got He I'llarick do Coro. 3, el art1oz, varria, flan de frutas- Maria .1 MarL tj as dicadas.
I tur in I.., d. tin, ensalads de 0110;
con vinn Linto e hjad,.
S.r fi. I Mar
de Ross Maria de Biiva.lAlicia Ramirez de GuaFtella, mn' 4
Ins, ditos: Caridnd Porro do Camacho
La mesa pace el almuerzo cam. dulces fines, marafiones cristRliza ne!stre. de In sefiora Maria Luiza dos, conserve de mango. casabe. en I Perez de Cannot, muy original v ramelos; Lolitis Guerra de NoeuriPtrnctiva, tenia un preciogo- contra ra, flon en almibar camagilryarm: Iaborado con flares y frutas del Lille Castro de Morales. Berthn Viriniii. Nn faltaban Pill el clAsico le- vanco. ensalada de gelatin, do tnh6n asadn, el congri v ntrns pintos mate; Guadalupe Uriarte de Ver-rjoll-.,, asi Como delfciosos dulces ruindez Pla. turr6n de coca: Rosario 6-1 ppis. Fu rally celebrada, Soler de Mafias. PUpkin pir: lx*.N- Nuevas (:orbcjt'os de La mesa Para bnutizo, de )as se. Rowen. Stake and Kidney pie: N;; Fo-jord de sedo
Foras Petronila G6mez de Mencia y I dia N. do Angones, en4lndA ru R: Delia Echevarria de Morel. lucia IMarthR Aldr-reattia de Chs,-iano 1.79
finLimn mantel y un hermosn cake sandwichitfr: Mrs. Rosenthal. brazn rn el quo se destacabo Is macirinq gitano de chocolale sefinrs HP CVU7 con el hebii. cortesia do In dulceris Planas jam6n valteado: "Club do 'Avlk' Una bandeja do dezayurm Sefior s del Canal 2 T. V.". ensala. nvi;ida par to spAora Jul in Aspuru do fantasia. canapes. bocaditos, ,ake Rousseau, contents, tin preclicsic, "Despedida de soltera": Eulalip
jurgo de porcelain blanca.
Marco de Herrero. PRnetela do chri
La mesn de merfenda, en -1 j a colate: Clariss Quirch de Ramsden rim. de In seniors, Blanca Garct*R' empanadas de polio; Angelo G6n)P7 Montes de Terry. presentaba un v 1,6pez ensalada rip vegetaleF: Rezi BLANCO
vrecinsin Ado ran de frutas. La mesa )FITIM2 Santiago. brazo gitano can of-, alrnUerzo, cle Lupe d e crema moka; Maria Cotta de C ill. cle OLAN FRANCES,
Sardifias ran bonito conjunto cir "Enviadc, de Niza"; Znila Gonzalt-7 00 rn6s finol Con sus
cer6mica mexicana y Plains tipicn de Cruz, parietela Lpara desayunn: La mesa do 16. presented per 01jea Alvarez do Miguel. vernas do- inicioles boroloclos. Carmehna Tarafa do Cardenas. bl M Bell, peras rellens.!:
Porrelana dorads, Rritigun y b'I'Ir ';6n "y 1.50 Colo
, Uni de Universitarias Cat6licaF
Centro do flares.;,,,,, cake; Jnscfina M. cc Guti6rrcz do U
i La mesa Para er70 en In pla. Cells. pargo relleno: Carmen Gode Elena Lenceria, con origma. mez viuda de Quintana, pudin diies doles de muselina. plormiticn; Mamie Salazar do Frr.
La mesa de var4edades de panes nAndez. jam6n con nFranjilas v clk( gresentada par lit "Pan Arnericsr, de caramel; Maruja Barraque cir standard Brands Incorporated" Sinchez, ensalada de macarronp5: d
cerrando la relaci6n, las mesas Leonor Go Miyhre.5 fir MRSpons de Carlos MenJoza, que fucron he V k e ing eq: Jnsefinw,-Menocal do ex onente de su acreditsdo nombrp g. cake de naranja; Mimi GonAa rombinaci6n de mantels, vs- lez de Porr6 Coke de queso: Lahla ..A I A
NO, HAY REGALO COM PARABLE villas Y adorrios ofrecian magnifica VaIrlos FHUII, on in g rrjitns; Caridpci
im X resign. Eran Ins siguientes: .16-oiz de TnrdAn, pastel rip, Deno.
Irnuerzn en In plays: mantel Leonor G. de Villa. entrirmeses; Ann Finas Corballas Suizas I Y servilletas crises. Centro da Blanck. flan de pescado; Carmc, ronchas y al-gas de mar. Vanilla con Aragon de Iriondin, parietcla con 2.7
motives do mprisers, en relieve. crema, bocsAitris: Luella Diaz QuiAL DE UN SUENO COMFORTABLE "u
Otra Para comida Pn to lefraza- finnes Vda. de SAnche7, galantine cip Is d, Rao: (-eorgina San Martin de SAn- i
Mesa hierro. con-candelabros ii,
.
. .
. I .
___.-1 I I 'I
- I I
I I I I %
. I I I I
91, I I I I I I I I I A, I I I I .
I I I
-1 I DIARTO DE LA MARINA.-Martes, 16 de Junio de 1953 Teatros I I Afio (XXI .
I Pilgina 14 i Teatros \ I I I I I
I --- _ .
I I I __ I is
I I I
Hablo el Dr. Manuel Yilla:erde I I Triunfal balance del Festival
- r I I ProgramaWt.le Cines y, Teatros I
sobre el D r. Gustavo Pittal k I" I I I __ I 1 Cinematografico de -Cannes.
q9a I ______ ..
ff_!!!L!1
.
FI doctor Manuel Villaverde, re. A C I' U A L I D A 11 F S ,, 4 C A M I N 0 S N A C I 0 N A L T R .1 A N 0 N i Par Josai'llagre. .1 as..1que lalticueri
RESUMEN indu= ,n't, n ffiseeao
putado m6dico endocrin6logo, qtioi I CULTUitAL To,,,,. M-4416 311411-casin --. 11.1. T.169. M-3&7@ proAq y San pelaol., - Tal*L M-4979 Line. 704, Vidalia. Tel4fono F-1403 EL cable transmitill, ys at nom- de -lag obras, no cents menos. Y
yhka nos VR ac .. "", Descle ]as .4.3D; Noticle estrellil Desde 'Jas ,1.30: Noticiero.% AYUDAPer 'Adele Jigurre Desde Ins 3 rx): 1 'ON cc) bra de Jos to
r sus documentados ensayos blo I I : 6 Coll v1vIRlll ,R0,"aon,e L eo Cuba LOS SOLNEROM! n Luis ME A V1VJR con Libertiad Laorl,, ;,e Deade lag 4.00: Noticieros, cart6n, va- laureados, qua vol- quizis an Manor medidk otros cLA ,leded. CAPrrAN HURACAN ten tech v= dt. r liietir ahora para mayor tores absolutamente at Morgan tie
grAficos Y critics sabre eminclates I ATO I I. Ai ll.,( Carmen Ign4rra Y Andris P N to
-..-.,. 0 DEL L .., _tI0 c' an
'E u., So Cron ulia nicollor), con Ivonne tie I arid y es
", 0 is 40; 11:11105 Y So er y CARCEL DE MUJ a rruz*or 50; TeKti Premio.del Fes aquitil. No nos sorprendI6 an nodsi.
Eersonalid4des de Is Medicine tie Man ,,a 25__ Lkinc K1-rpJ'.OLEf!1M' "ART
SE IN '
A 'a v "-'- 'a c
01 S 0 E G
Gy afreci6 Una tie kston an at Ate- Ter, 'I .,2 M.1roslava y Sarita Montle]. Luneta 50; 25 ets. trend en Cuba EL RATIO DE LA ES. tiVal Consa2ra Ia7 produccift fran- pUen, que, a pesai de tordoz lot otvestigacianirs an cullidad dos)efe an -'a .' Balcony 30. A lag 12 de In noche: PA TRELLA con Dean ,Martin y Jerry
in Habana, qua preside el ja -- resa--con "El Salarin, del 'miledo". sarel. "El salario del'miedo" erica
,so de LR secci6n de Parasit0logia- a 'SUS SIONE HUMANAS y CORRIENTES L wis. Preclos, de co4tumbre. .
. A A D -4 F' Or In PremJo de Cannes de car- bezara la lista qua di6 ei jurada, e;
doctor J03 Maria Chuc6n, y Calvo, inVeStigRclone5 del Origen de lag OCULTAS.'Luneta 30; Balcony 20. N E I I tramet,%, .
versando el mismo sabre at doctor epidemic's de nebre amarill, enEs A L A M E D A I G'R ", Tat Jo I I i I e W concedido a "Crin Is sesi6n de clausura park los pro.
GustaN-o Pittaltiga, valioso hemal6- Prado i Troc& U N I V E R S A L Mlies. I
paiia, princip Imente on Ins calling 1 St Catalina y P -rago. Tel. IO-1420 deroo. Tollif. M-3099 blanco". production tambidn par log I I I .
.
nod -ns. estreno D U PLEX! .13e NOticieT'05, AfUJER franceses
Ingo qua desde bacon algunos atios del Mediterra'a Y an lag' Islas Ca, A Ins 4 45 y 830: Noticiot I Desde las
corivive entfe nosotros. na Cub.'LA MUJER QUE INVENTO I pERVERSA coil Maruchl.Fresno"Ar- tidal T Monti. --- TaMfona, ML-1155 I Una peliculs, Itallons-Entre torias, rabl6nodWe Is, gloria de dLs. an Correpoindin a Georges Clotiot, des lag peliculas. Is Clue, Mills favo'Muy cono edor tie la vida de trn- cubrir qua an pants ireglones pulla- EL AMOR con slivapa ParripAnnal y San Rafael y Arntaillad. Tell A-0507 f niando Rey y ESTRELLA DE S RA De de ]an 3.30: 1 Notlelierns, MkYA 'EJ Salaric, del miedO" rab imente me ha impresdonsado ha
ba)o y de investigaci6n del sabia ba Ro,san- Br2zz, v RU AS DEL DES Drsd- Ins 3 30: A, LA HQRA SF_ J MORENA con, Jorge Mistral. L;Ineta .I director do, I
el "Aedes'Aegypti" dejando Jus- TINO ,an Edmond- O'Brien. Luneta I [ ALADA enn Gary Cooper Thomas I maydres 50; N nos 40. con 'Viviane Romance y Dallo a) remain a 1, rapier direcci6n. La sido I Italians sobre la ciUe, an
mcdjco par haberlo conocido a-nos Lificada Is presencla 'de tales epl- To., B Icony 50 I Mitchell y GrIoce Kelly. Pre; ad. __ I, adJudicars6n de Ins resultantes tail- cambia log franceses pusieron ineri cupabal par I Back. Luneta 50;
demias y1a raz6n qua tenia Finlay I "I Oscar III Aecdcrilla S exlNe [ I eciulnle 30. I ros del Festival al qua concurrie- contahles repairs sin dejar de recuando' con tanto ahinco defendia b, Mas.not.iclas, carton, Cie.. I -E P-T
entonces tin alto cargo deputies de n it, IN, N ___ I ran 28 Paises. ha Side, 16 siguiente:
haber3e destacado an su pals l .. I I concern qua se tratas ,dq uns obra .
- ,. op
deas, con al. 6nico apoyo de Neptuno No. 507. Tel" ML-1515 Melor A,, ,: Charles Vanel. coma m2gistral tie Victoltio oil
origin. Italia, an cuanto trabajo am sCuaud D ,Igada. "S 11 Sits. Yet I
relate el doctor Villa- c 1 Desde In 1.30: Noticieros. TAMBO_ no dej, de reconocer I debtUdad
prendi6 e investigaci6n'que realize, Despu6s Consulado I Virtudes. 7.1. A-6869 I V I CT 0 R I .1 perislense illano. an alario del I I
el doctor Villaverde supo destacar D-sde la 4,30: Not Cie a -. estreno E R I E RES SOBRE El, .AMAZONAS con I edo". i de algunos pasaies tie la icints que
verde el regreso del doctor Pitts- 1,A1 ULTIMA AVANZA I Tel. X4078 in 1 h& Ilevado a] maignifice director Itsconvenientemente todas aquellas lu a a Espaiia donde se d,,di- "n Cuba CUENTAME TU VIDA con I George Brent. Concopciolm No. .311.
' tell technicalor) A lag 4.45 y Relfl: Nodeferos. TIE- IM nr ,(""J) I i7: Shirley Booth pnr liano a un terreno rmlyldistinto de
enracteristicas fundamentals de la ,6g a estudiar el brote de col- I d Bergman 11 GreE;oiv Peck v "E" only* 11 y 12, Beliefs. X-2313. DA ten tehincr4or), Coll Ronald Rea,
era. I I/LMELVEN LOS 'rRES ,,16SQUETE I ALGO gan y LANZA ROTA st
n Ell tAnd. y nochc: Noncier,.g, RRA SIN 'I; y EL BOMBERO ATO_ n. la rinta americans aCiieI
etlestf6in 0; Pre- LOTA con Charib)n Hestion- Luneta 30; Nihos f10 0 Pf', ie habfa verildo p1sando on
personalidad de su blografiado, no ge continue estudiando, I ROS ion Robert lark. Juoeta 5 F SOBRE EL AGUA coil RI 1 ItL ve
sa MICO, Is ima creacift ehs Cant n- tiefia Sheba". r
solamente an at a*ecto cicntifico, C "Vue i sus anle iores producellofies', pero
pues an paiia SO habian prescil- leent-la 50; Tertulia 30. I I Aguirre v Arturn de Co5rdova v APA- ,20 Cis rias. Luneta mayares 30; Balcony 20;
12 Nihos 15 a todas horns. or p 1ru
'ina tambi6n an el.social y huma- do tambidn numerasos cagos. has- ; ';IONADA con Jorge Mstral.,'Dfa cle creo qua as una de las mis herrnaI Luneta: damas y nihos lo; 1. P i I Is musical: "O Cabs- sag, mfis poderosamente conmoveno, logrando presentprlo tal cual as a Ilegar a dominar el brote con, la- "' M- A Beira". br.silfla.
an Is actualitiad: Un'profesional de cooperaci6n del doctor Murillo.- I A R1 6- A 11 caballeros 20. A I doras, y mfis convincentlis entre lag
In Medicine capaz y responsible, un Fi ___ I MMejOrl',media: "Bienvenido. Mr pelfcUlas qua ban desfilado par el .
. heliEcostin No. 152. Tellid. U-1111161 MRnnri la 326. F1 marshal espafiola. palacio del Festival.
nalmente at distinguido confe- 14 j is, Vedado. Tolelona F-6129 i ACTUALIDADFS:
Descie Ins 4.45: Noticieros, CARA DR retreat del asesinn y asuntos courts
verdaderc, maestro de Is hernatolo- renciante habI6 de otras laborers del 1 A ias 4.15 3, 8.15: N.1111wl-, LA LO- F A U S T 0 1 ALAMEDA: La Muller quc InvenI6 el i La lnrl rlierfida: "Lilli". norte- Se trats de una pelicula de amor.
parasitologia, a quien el doctor Pittaluga an Am6rica, y 61- CA AVENTURA coil Patricia N-1 y NOCFNCIA ,-an itchu'!T
In EL MILLONARIORdbc AMC
gi debe eminentes servicios. Matur y EL HONORABLE -Prado y Cal6n. Titltio. M-7200 Da- r it Ruedas del destiny y asunto6 arnerica,,, -Mereci6 tambilin men- 'pero an el MAR 8MPIi0 Y MAS.
timamente an nuCstro pain que vi- Vf"Wr con C6sar Romero. Vera Allen y C.rtd .
En forma amena. inatizada a ve- sit6 For vez primer at an-o.1938 1NIPOSTOR Can mitzi Ga3nor y David Descle las 3.30: Notwierns, estr lic 5 Ci6n espr-( ,jl nor irlterprctaci6n.) fundo sentido de In palabra, agrac'- '
. )*I Wayne Jo; Nih.s vid Niven Luneta 0; Nificts y Balco.
yes par ]a an6edota simpAtica.y par ,ecilo fijo, con -,,, Luncta y "I"'y i en Cuba LOS SOLTERONES con Car- i a,, 30 C ill 'ida, Vuci_ Mejnr drama: "Vuclve, pequ-fi3 sde
In narracl6n de hechos significant an. a qua ha perman I ALKAZAR: Cu6nt..10 -its Ignarra. Andres -Soler. Lu Agui- ven Ins tres mosqueterns y asunto, -Sb Chat", sit idea a ]a realizedi6n. FA senciliabra injes al ex 'ranjero, desde L Im, y otr.g I SUMICIS .E Alt.All- cando Is integrida4 del film. tie
vos an la vida de estudlos conti- hace' unos diez ahos y an dande Acortos ,,El I mente, el adl6s a un annor. a mejor.
nilados del doctor Pittaluga, sat co- : CIA.con Carmen Sevilla y Lipis Ma- MERICA: L2 mujer que inven16 el Mejor 1)(11cula dr levenda: adi6s a] "AMOr". Pero esto, qua
s tivos triu ]a Medicina tras haber rea- A M OR I C A rian Luncta 50; Tertulia 3Q. P L AZ A amor. itsuntos courts y gran el
Mo tie sus mis ignifica n- = 'una brilliant revAlida. Gallano ir Concordia. T.1if. M-2222 Prado No. 210- Toliforto M-2122 show reho bhtio Ifinlandesal.
fos professionals, la confe I en ]a escena. 1 an tan braves palabrRs quedia dirCncia del I
doctor Villaverde estuvo aValorada Igualmente aludi6 a su excellent D-de las 330 Noticlerns, a.untos F A V 0 R ... to I,, 330: Nutic'eros. estreno 1 AMBASSADOR: Chicals en )a noche. Major nehrula de exploracioneslcho, iirvg/a De Sica para coniStruir
obra de Is qua los libras "Grandeza : n I T 0 nD tercera dimensl6n I, una obr* maravillosa. dens& de suyor a[ testimony personal- de quien rorto v estreno e Cuba LA MUJER I Cuba Co MU- Esposa Y e6mplice y asuntoi courts. largo rnt! ijn "Magia verd'o
16 "Pa- QUE INVENTO EL ANIOR con Silvaaa lialancosin No. too. I ','ED DE I ERA (an technicolorl. con XMBAR: La loca av'ntura. El hono- Call Menri6n especial par Su I blames mallices. .. Carece. poF tan
Sul amigo y -su discipulo ytin Y Servidumbre de la Mujer" Tolef. 11-2650 Vin cent r Frank Lovejoy), Phi- l liana. I
ferviente admirador. tologia de Is Sangre' y sistema re- p, ,,p,,,,n, y Rozzano Britssi, En ]a I Desde I-s 4 rable Impostor Y asunto. courts. colorido. to. la obra de una acci6n exterior y
I I ca v "!Co. "loo show e J .30: Notlciero4, CUI ENTA_ 111, ,,J,-kp' ';-.nUEL ES 1%11 DESTINO
Relat6 el doctor Villaverde c6 ticulo endothelial "Diagn6sti xii. de ANA MA ME T13 VIDA con Gregory P _-vk e In- ; ,-an John naTfield. Precious de c.stura. ARENAL: Cue'r4slmr Ili vida. Viiel- "Flamenco I para marl Is tension renI3 _riaTo Lratamiento do Is-, Hemodisirc RIA ,u Ballm Kipariol con R. del I I Menci6, 6r hnnor:
el doctor Pittaluga se inici6, a po- Vljja joan is C.sto y O qu sta. Lu- grid Bergman y cEtreno on Cuba tile yen )as Ires mrisquelerns asunin I S- el juego dinimico tie otros to '
en de terminada su carrera de m,6 "Vitaminas y Sangre", "Sang VUELVEN LOS TRES MOSQU5TERO-, Carlos. s esPlifiCh" la ineJor pelicula de baile. 1, rl _s qua an Segundo piano. d" u ra
Sexo" son dos extradrdinario va I "ti I PCs.. Lon Robert Clark John Hjubbard. ATLANTIC: Mickey. Candtipjas y a, Vivacidad y vigor amb'ental n: Sidico en log studios de ]a Psiqui P R A T Primer PInInio fie Is Cl-itIC2! "Las I i
or Luncla 50; Tertulia 30. 1 "
'rs.
I I cortos. ca losba buseado an Is deshimbir, .piria qua abandon poco despul cientifico. vacacione- dI schor" (francv sa). I
. T.161- M-461L I _.
as MuY sustanciosa. rica dn deta A M B A S S A D 0 R I b
para h2cer investigations en el te- Iles. 24c.l. y R..1r. I ASTRAL: Musm it, ,.,,a, La ]Ind. dora estaci6n terminal de Ro a.
Trend de Is microbiologin y an as- claka y bella an su exposici6n, fii6 I F I N L A Y ,nbustera y aunts t-olirs Segurld" T):Imlo lie In Critics: con su denso movinniento ,f,Cr..- da 1. Play.. T.I.f. B-7.97 at d SfiDesde In. IM: Noticlelo TARZAN "Bienvenid, Mr, Marshall" (espa- [ le de caracteristicos tipos. y ]a epecial. lo relacionado con Is trans- [a conference del doctor Manuel De de I s .a.00: Noijuiero, CIUCAS AVENIDA IMaiianaol. La muier que I
Villaverde con la que rindi6 inere- coil Halvcy' L mbeek Z.nja y Gorvail.. Tal6f. U-6649 Y LA FUESTE MAGICA y TARiAN
misi6n del paludismo par media del EN LA NOCHE r aclones ne I invent6 el amor. Alemania afio CC- I .
Al. RESCAAF, ambas hola). n6cdota qua cuandn no
mosquito. Refiri6 qua an CstoS am- cido homenaje al lustre doctor Pit- I .10.1-le Holden yyESPOSA Y COM- Descle bis 4.30: ND[leicroq. LOCURA LeX Barkv Luncta mayeres 25; N1- r. Y asuntos cort-. quena a
ics PLICE Shelle Winters. Preclos BLANCA con Stewart Grange, y NIAS I n., 20; B ,] BELASCOAIN: Hort-ntes ,,, 1 Clima del Festival de Cannes ep plea c2rteramente as Una digrepenos triunf6 radicalmente y Marc- taluga y a su extensa labor m6d ,con .... y, 20. buitres, Entre el Palacin cl ,l Festival V LOS 'cin par donde el
66 par ello asistir al Congropso In de proyecciones universities. c to, uinbre. ALLA DEL ANCHO RIO ,,.it Clark Chcab en Is noche y olwon., ,ort..,. slf)" y un resqui
G-ble y Maria E. MArquez, L.net. CAMPOAMOR: hotels qLwd.T cooldensada, casi ill- interk puede escaparse. La, v-staternacional de Medicine de Madrid Quo at, Ci lo SAclificle, de -or, , e
del afio 1903, permaneclenclo desde ACTOS PARA BOY maydres 40; Balcony 25. i R AD I 0 C E NT R 0 Is Juxgue y a ,..,I a.'. Ll grnmenle is vida impettinsa v .cli. C,6n Its de jugar un papel 1)rbtafAentonces an esta ciudad hasta el afio -L" y 23, V-d-d-- T.161. F-1230 APRI %c',belde, L",, m-,ables n6mica do, eje gran torneo. quiza, nico en Is obra an determinsdos
M p ,, A~ do Columbia y S. T I 1 515 v as S -a, J miis densn y par to- moments y as tat su fuerza qua IlaLyceum, R las 5.30 p. ni., D- j_ :130: N.twwros. estren. lint S 4 hit ga a dominarlo todo dejando a se1936 an qua estaII6 la guerra civil I In, 3. Mi. .. sta shot gundo piano aquello qua debts ver
Persp ctivas y obs --ur L Noticier .,I F 1, 0 R I D A C1 NEG .,- , I dos aspeclo- interesante que vo he
espafiola. Redanda sabre D, : a Cuba i,:cera dinicnwn MUSEO N.tiwMl,. do,
HabI6 el doctor Villaverde de ]a l6cillos Para el desairollo indUS. tuba CUE TAME TU VIDA con Plazolela do hqua Dulce. Tat. X.4610 DE CERA ,,it technicolor). coil Vill- vialies. episodios. ,artone, c1c. vivid ,)' ll(-%,n ah,,mins a cues- ...
- I C tag! El Cm iloll donde sc hospeda- tenido constantemente en or!grah amistad y compancrismo que trial en Cuba". (,.,-,,,,, Peck Ingrid Cat Pi it, ., Irnnk Lovc)ov v BESOS CINE 23 Y 12: Adorableu ,tilurr.s. I
uni6 al doctor Pittaluga I EINEN LOS TRES MOSZLI,- T 1111() J ,nl) ,d In, 4 45: Notcwr- ., E, ev i eno Jinne wyllian. Hombrr.s fie verda(i y ,-mtos ,-Ttas, ban toda I's oersonalidodes Ins morn linea. Quiz-fis a ello se deba
con el C& Cultural de Cat6llrag. a ]as 5 % V,,* iba VUELVEN LOS T .i *Nlo 11 I R.bt Clark y Join, Hubbard. qua 18 2tenci6n del espertador hamedia p. ni., exposici6n QUETEROS nan Robert ('lark v joh J711 In est.im glan show con Chucbo CUBA: RaIn ri CIeIp del Or let, R.- estrel),is f;1n10Sas-Y las que no se ya podido evadirse impidiendo su
lebre don Santiago Ram6n y Cajal. de 61cOS 1,,,-T 60. Nifial y Balconv 40. Hubbard 3, CUENTAME TV VIJ3A ; arttnei, (; i Dick y Bland B-,In de I land. at Peligrn y I,,l Lon. hOSPednkan In converting en lugni
a quien IIam6 -el patriarea de Ins de Berta Bonet. Abir-ria de 5 a sictr l41,%,,. Cnj ,le Bail~ ) O.queFla. 'de reunion -f,16 el return fie Is ar- perfeCta compenctrRci6n espiritURI
rstudioi MicrogrAficos universales", p. m. hasta el df2 23. Ingrid Bergman %, Grcgoi Peok ill, I.ullela CITY HALL, M.v.. L. poa ,-Idi- ,Or, Jos h6ro" de Is historic. Pern
guien le pidi6 qlle le ensefiara a 61 A S TR A L L 06 fie rosttimbre, I Jo I Ill Y asunto.s coh.,. tividad (il"IT1,71: 811i Se rell1lieron las yo afirmo qua se trata 4e tin film
I CU TRO CANTINOS I .... ... It-o'. dele,,,acini- Ills prndli( tnreq to troy a sus discipulos a disecar mos- EXPOSICION-E$ i.fs.I. y Be. Joe&. T.14f. U 66SI E- CA tie singular bellez; qua a6lo un
quits. Par entonces colabor6 par G R A N A boil 12 P--- htoriao- y'(, Drdp )a, 3.13 Noticieros. est i cno T E A I' 11 () R A I) I 0 C I N bree He altijeres o, a on, ... c m 1,i, I c.aron rn desp.richn. log period 'qta hombre qua hAamado mucho pndin
vez primers an Is Revista MicrogrA. Se enruentran abiertas: Is rift "I L "ba In tercera.dimensi6n Maria nac. BO-9222 N.pfun. Y Giall.n T.16f. ML-1407 irlent" ocultas ,;,ban IR intervi6. vi renorinjie.
fica Trimestral, la gr2n publicaci6n (en technicolori. XnU'V'Eff) Real SIR. lzabo.L i3t) N.twbar-, ADORA- DUPLEX A 1. bar. -6,1-1., nequefia an6rrlota : rl Palario d 'a realizarin. Y afindo 86n qua s6lo
Grabado Espahol desde Gova basis DE CERA Dcdi, I ,.,,on. el
de Ram6n y Cajal, hacilindolo con nuestros dias. an el salon 'Maximo I ,ent P ice. Phillis K rk v Frank Love A las 4.20 0.15: ,Noticieio, ROR. Festival. ,-it cambia. fu el Centro quien mucho .ha amado he tie see
- y D BLES CRIATURAS con Martine Ca. noticiem,. ,1,.
una.monografin sabre la'estructura G6mez del Capitolio Nacional D, l- I-A LINDA EMbUSTERA ,-,in TROS OLVIDA Oc -on lbereaci La, ..I Dril-li, Darrieux, Enwign Feut- de reunion noclurna torts nquella capaz de comprenderlo. o mejor. de
Pe D-ni, Nint-jan. Precims do costurnbo, aarqone y Mrortha Roth v SI ERIE- Alg. flol stibr, il a-s Apa- sea tirlo profundamente. Me ha cauhistol6gica de log embriones de fl- I seis a once p. m. -La do, Maria* DA coil Lilts MI t'l- li,, ', v ot-- HOMBRES DE VER. fauna- humana apresurada v qcr- ga
laria circulantes en In sangre. pa Lamarque en "La Rampa". de Mich l A.f.0 Bill~ DAD ton I~ Ayre%. Lunct. 60; T ',_ sion.d. y -unta, v., to, vio-a que habInbi todoF Ins idlomas do Is impresJ6n que De Sica ha
d6ji. Luncta 30; Milos v Bakohy 20. tna 3n FAUSTO: Los solteron- S,,r- de tin sto en 61 su rasa entraflable y
Andalucia y asuntos cottn aginables. sr trasladnta a) ha!" Pue dita intimidated, qua his
M6s adelante se refiere el doc- cuatro a 11 p. m. -La de 6leos y I I' ,
A T L A N T I C del palarxi cljanqo porn meno511 hMc'C's10'eicJ "film mAs con el corazon
tor Villaverde a otras actividades dibulos de Julio Matilla. en Nues V,
* I FA RITO Cuenl.m to, .1 'rl- nue d-sicrto's
I de su biogra-fiRdo a partir de su tro Tiempo". (Zulueia 660, alto5l. 23 extra 10 7 13. Vadado. Tel. F 3020 G R I S It E I N .k ,,CTI.., 1, m.,quOt,- ins-, alones del ,,,
ingreso A Ins 4,15 y B.15: Notwbr-, NIIC- -o to, -tos I C.rIJ Ent'reo's; 1 s -u arcs. el con el cerebra.
an a] Instituto Nacional de haStB el 30 de junlo, de 9 a 12 p m I on e as do (I
Higiene Alfonso X111 qua dirigi6 -La de esculturas de Caridad Ra- KEY eon Irene flarv'ey y John Sutton 17 y Rahos (E). V-dado. Tel F-4292 Rein& y Rayo. T.161ono M-2272 FINLAY: Lacuna blnca, ',I,, ;11A ,iJ (1111-rvseinr millo, ver Irinseurrir 4, 14BIenvenido, Mr. Marshall".- \.
don Santiago Ram6n y Caial, Y don- mlrez, an a] SaMn tie log Pasos Per- CANDILEJAS con Charles Cli-pin, A in, 4.00 v 1125, BLACK EL NF- DA, lit :100: Noficietw, ACUZR- ;,),.I),. ,In y A-nto, ornt- vida lads del Cannri; rwenatnqr1fi- Hasta el momenta. Espaha habiR
, Claire Bloom. Luneta 60; NlAos y GRO con Ge.,rge Sandeis v Palricla DATE DF IV111 con Libeitad Lamar. cn durante esns ding del Festivai. sido ignoradi, a poca menos an
de don Gustavo Pittaluga realize in- didos del Capitolio Nacional. ___ Ialcnov 40. How. A Ins 5.30 N 9.30 RFBELDIA c- qu, N' ( n1en Montp a y estrenot cn FENIX: Enti, dns fueRo, NnIcala
. Ch rlcs Laughton, y olios Lunrin 40; Cuba Nil ADORABL) CLEMENTINA del inf ,ro.. VI Festival de Is Krntllexa.-J-1n esto$ festivaleg intern acfonRles. y
25; Balcony 20 y 215 ,an NI., Lopez. Tony Aguilar Y J(,- FLORFNCIA Nn h-rin, ret 0-la el C,;6eau diii, con frase qua ha he diendo a lodes. irrumpe an In
11A. BELLA CUBA NA EN "HENSA JES ... A V E N I D A, N'fio' quin Paifia%( Luncta 50; Balcony 40. progia, .. Chn murha torilitia quo 6sic 6--h ' pantalla con una obra capaz do!
FIORTDA. Vi,0-n Inis lr ,-nne- sm, "el Ps1h;;! oJe Is gentile za .1
- ___ _____ __ Ivint. Cuentame In vida 3 a-untos I ponerse an primer linea pars In
- __ I Are. do Columbia y Mendoxa. B-1020 1 N F A N T A R E X C I N F N11, A Is consign del notable artista.. q11P display del mie; alto premio. Pnr
(Continuacitian de fa-vili-xina 1-2) diaries. Animadnr: Paul Diaz. A las 4.15 y PAS: Noticieros. estr,.o Infania y Neptuno. Total. U-3700 So. Raft.1 y Arnhoi.d. Tel. M-2214 G' "" 6 este "Bionvedido. Mr. Marshall",
- -- 7.30 El Album IvIusical, AP'A r11- 1 ?n Cuba LA MUJER QUE INVENTO RAN CINFMA! La 1-anguardia 3, El eMpez Dor dnr PI ejemp!n. fue se
de NBC y a lag nueve de In no- as a trac-ion-s liricas FL AMOR coil Silvana Pampanini v Ded Is,, :100: N.twfi,-. ORO DEL r naoo5o a,, P.1i,. uida disciolmidpmente.. De aft9i; habria dado, sin duds. inucho
che, en concerto de ,ala, Is S'n- d Dcd, ias 12 ,10 dia: Prograrila ran- a o I
lapis No. 9 de Mahler. par Hrr.-,1'1n 1 7.45 Noticiario CTvIQ.TV. Vn -- 1 ALEMANIA ARO CERO ,an Robert.. CARIBE ,,,a John, P.3- Ar-,, -menaie a Johann StrausF: GRAN TFATRO ,,,, 1 tiana.l 9i it,, %i. in ." conoci; un Festival quo a su I uego a] jurado presidio par
! Rossellini. Luncla 80; Balcony 50. : Dahl 3 estreno en Cuba EL RABO 51 al ". rillpriliez. a ,it irreDrobnbiv
Schrellen, solistas, corns y orquesta pletu-nto eA Notictero CMW I :,I- _- DE LA ESTRELLA Lon Dcn ,Via,- 'Cueil- de Ins Bosques de Vien.n**. J dil. R-str.9 olvidlidos ,-, nr !,,,,, Juan Ccct UU.
Sinfinic;i de Viena. I tor: Manoic Oitcca. ; ,in y Jet ry Lewis. Luncia ma ores 80. Vill, Ev;p-d ,. B.ile do, Grad lau.on GRIR: Black el negro. Rebelffia y zncion suirto tins gcntileza exqui4 ,
-Con Is presLiatosa firms de H Fr-' B E 1, A S C 0 A I N I Nifios 50: Balcony 50; Niflos 40.1 1 "- Ell Is p ntalla psnoramica: Y lo qua es mfis desconcerialAe
,,,1_11 DIvi, Ige con Leop-ldo .- Una v-t., a Ceilan viness coloresi astintos Carlos. s)Ia y una gran SiMpatia. 111CIUS0 lag
noz rilt.lal de 'Mar, an libre- A". .N [I'vt ha (deportiva), Pantall -, INFANTA: Oro del Carilar. T3 iiiho estrellas". Par 10 general huidizas para log concurrvntes a estos fesli(is Morales tie Allu"is 'i 2,11A- res npronto sc itil: Noola=oatin No. BS3, T.Iiif. U,2500 de Is estrell. y asurit., ,.-t- ll Poco socinbles. mnstraron rn rql- vales, es qua Espafia no se T)
I S ri t onl A7abache en el ciren car- I Ambiente xni artitnd de vordialidad
ciarA par ,I Ciicuito CMQ, a lis 7 tos de Alvaro de Villa. -1 7 t Desde Ins 4.30: Nottcl os. HORI- I ta a Is competici6n pare, log pre
' L 0 S A N G E L nini u1iiiro, Noticicros y Noticiclo LOS ANGELES: EJ rahn 0, )a esl rev 15. is emotive obra tituladn "'Wa I Deportiva. Jogs Ld- ZONTES SI NBUITRES ... Anthilill, ,
. 9.15 RevistR Steel y Dinah Sheridan v CHICA Juan Delgado Nw t- it N.-n. Fwr.d. 40 y 30. Ila. Orn del Caribe %, as ,at., r1- v deferencia nada corrounes. I mios Con Una pelicula de folklore,
EN LA NOCHE Can Hel-,,y L- ,bctk I buscando el 6xitc, fAcil-pern triAs
in rip. nadi,-. Ell su protagorrizacio!rn S2da v Gabino Delgado. -I-- I LUX (Mal-a-o: Sao, call. dond- Entrando va de ll ii en sit nlR- efimera- sino qua 10 62Ce an un
- D-d I~ 4 45. N.toit,,d qui r,. Ei -.ri. o g- y -.nA., 'I 1:1 )11)n
se 1,cirAn Marlna Rodriguez y Al I 810 La Taberna de Pedro -1[ Lls l Jovre Holden. Luncla 40; Sinns ) ,it Cuba El, RATIO DE LA FSTRE I 0 desar_ ivn el Festi
berto GnnzAlez Rubio. secundacls, Alvaiifin en su Lran creaClOn ci l ; iAalo, ny 25. LLA ,-an Dean Martin v J, L, R I T Z Carlos. trrreno que para ella nor se consipar tin Rrupo (i estrellas de la sllnn tjco personae, "Pedi, el Po- ORO DEL CARIBE ten I,-.,1coI.r; NIAJ"TIC: Cumbr- d- -b ,Ioa. "al pareci6 revestirse de un sire deraba el mas adecuado. "Bienvpemisnra. I 1 laco". John Pay~ y Afl n 0,ohl LU- Rodriguez No. 402, Luyan6. X-2224 Pandora y asunini -rtos. mas mundane. Y de un Polpe he nido. Mr. Marshall"-Cinta 11 Is qde
- I C A 11 P 0 A M 0 It ,' t. 70 NiAos 40; Balcon, -if) En 1;,nda, ,,noche: Ill-,ticieros, CAS- MANZANARFS Tar7 n ,n pelip, mos entradr, en In era de 'as recep- no as el momenta de poner repa-Con tin niievo elenco de gran 9 Or- Estudin C,-i tal. Gina Cabrera. I P 1,H n nne de Carlo IN[Lrul I Ta An v In fuente mAgica N, -U11- clones. de lag fiestas. de log cricle. ros-es Una stirs rnordaz. una obra
ties atracc;ones "Noche Tropical" I 1\ot mja ifec-iandez. A!I)erto Insila i Indulittria y San Jos&. Tobin A-7054 rorcr, TA-,iBORES APACHES I ,Ili I los Carl..,. les on Ins OUe. par lo menos. halla- de ciustico hiimor,. qua entre brovolverh hoy martes al Canal 2 To- Enima Kr ,mer, Maria YlArquez. ,:)I: I Desde las 3.30; Noticieros. estrenct I I-11-11,ololl. -n aStephen Nic Is- 3' MAXI11: Inflernn en Ins nil'ors, I.q Mon ocasl6n de reunirnos todos y m y veras. dice algunas verdadeg
levis.6n e,, ei espacio & Ins nueo e ,, Santa Cruz v otios, en la obra an Cuba SACRIFICIO POR AINIOR Lon L U X % Collrn Gia Lu eta 2n; Nifibs y Bal a
de la noche. cun Is paMcipaci6n ae dr Manuel Cabo. "Ceios*'. Carla de Poggia y Jean Pierre Atimont C tax ..I. Po,1-11.. y Mirido... A -7728 0 10 l 15 1 mano agreso-a Y a;tintos r.rtos saltidarnO5. de comentar la marrha coma pailios. Pero dejemos qua haZoralda Marrero, Caridad kRias, re- v QUE EL CIELO LA JUZGUE con A las 4 30 y R 30 Notl1l-- El. CUR I I MARTA: Ans.., de vivir 3, Carts, a ri l certiamen N, de enterarno% de Ins blen pnr nosolroi, otros, critics. Ercitad ra que inicia su carrera ar- 9.30 Un gn2rarna Frigidaire-Ha- Cornet Wilde y Gene. Tierney. Lune- SARIO NEGRO Co., Ped- Almend L mf -d.. 61:imos chismorreos, parn log q nesto Fctyli describe:
Ilicrafters. lariR F. Ladr6n de Gu ta 50; Prefirencia 40: TertuI12 30. '_ R I N I E R A METROPOLITAN: El raho de Is .-11i. Pn verdad, hav abundance ML3'listic-3; el bailarin c6mico y octnr I a. SOY GALLO DONDF QUIERA
I Ram6n Fspigul. el Tele-Ballet i1el ara y ofro; en Is obra titUlad2. ,,,,a Sailt. NI.n1lel y Joaq ... n :.rftrr. 27 No. 507, V-diid T.I.I. r-2040 trella. CapiOn HutacAn y -,ioto- leria de primers Maria. "Es Una sitira agudfsima. IntellLa Enemiga I Lxon t. 2.5; Nifi- B.I,..,y 1 i. Carlos. gente y cargada de humanidad. deBrenda y ]a Orquesta que dirige el C A P R. I - De 7de la-s 4 15- Not ciero,, cAreno cn MEXICO: El fornstern mit-os,. I.s Una de estas fiestas; v entre IRF sarrollada sabre at scenario de UrW
maestro F611it Guerrero. 10.00 Gane ,n Krcsto. Modera-1 UELVEN IOS TRES MOSQUE- hors 13 v aquntos enrto, rl ls brillantes. ha sido. Como de
Indolostris y San Jos4. Tolif. M-4474 TEROS (on Robeil Clark l John Hub- aIdea castellana. captada y de critA
-Como enda semana a lag nue,, dor: Ricardo I ill. D dc las 100: Noticiern.;. ALAIA 31 A J E S T I C n.i r,, CUENTAME TU VIDA con I,- MIAMI Ninguna mu.,rr vilr tai,1,, costumbre, Is esnafiola. y. coma tie par lk cAmara, can sus UPOS S rin
de 'a noche. las frecuonciaS li, I 1030 j":,as zicaleq. Interes2n- REBF1 E con Orson Wellv y Jon 210. Telef. M-4477 4''d illgm.n y G-g-y PCk. L-ct El cantante del JaZ7 y -unt- cor- (,a qlumbre. tanioin. In Mds conoll cipales. con vision a In vez FngeCircutto CMQ serin bay portal I tisimo pro-i-sn', 'Usical. Fontaine %, LOS MISERABLES ,,,,i Censul*dR No. Rn N F- 50; BsJony 40. 1 .., i rida. Con In del consabida "flame-'- niosa, humoristica y po6tica. SU eSras del gustado programs "Var ,,, A] fipalii.A! -I Mllsical ;. Mirhael Rennie y Robert Newinn. I- D.,de i., 3 W: N.tn,,--. CUABill" ---- MTRAMAR 1\1o.-. ,I, vrr.. No has- ---2 trav6s del oust nos cluele ser tilo narrative es sencillo, director,
sp DE SOBERBIA n tech ... .IoO. con Ion 1, C, %"(Is, v iluw- ,orl., islos.1111pern que parecem
dades de lag Martes". En el MM-110 ransinitui, ,I \, Arln CMQ-T ,_ net. -AYo-s 30; Nifios 20. M E a$ empens. palpitante de verdad y de jugossi
Errol Fivn Greer Gallo?) v PANDO- OD Lu): .It., de 1. SCNA ,, I I Mn,- ,Ins en exporter invariablemente-. gracia; alga que podriamos definir
y cubriendo sit p2rte musical admi- lcvisi6n, i RA ten letlinicolorl. von Ala Garariet cq fie? GorIlA, Notlei.-ri- N Noti- la fiesta csf)ShOla se aspens siemor, 0 1
rareTrOS I1Uev;lMCntc a la aplauciida C I N E C I T 0 James M.,s.n. Di. de Ins d.-a,. I.,,- I-inits .at. A y R..Vedadd. Tel. F-8696 Cie~ Nnrlo al ,an Garrido P "cl arlui con Auttintics ansla Ntiestr is Como un cc de neorrPaliSMO itav0Z- y ,,tilO N y 'in I liano y de In irtinia de Clair. fundiart ciaaa,, 20:,, aballe- 10; Tertij- A ]a, 4 15 3, 8,15: Notketerips. eArnO MODERNO: La viud., slegre, ,I,, nrti qlaqarMarria Luz Lolita Sevil dos, con toda. ba]'o Una canciDnists Alba Marina. que cn! CNI B F -'I N' ( n. I I S. Rafael y Consulado. Tel. A-7907 il.:a d a mas ri, a, 10; cabailcin., 20. n, Cuba LA MUJER QUE INVENTO -ortos. se c vision ,y tin
,
Su a- personallsirno Ila Noticierc, munclial. No- EL AMOR ,on Silvana Pampanini vidas o asuntas t ,ra de engender en- acento completamente espaholes fivar a Ids radi0yentes SUs nnr!jvreS P. NI, Desde Is I.Do pa'd I tuFiagmog emn el
creaciones interpretativas. In, eros Nacional, E9pafiol, Pat amount i R,-ano BrL.ssi %, ALEMANIA Ar41; NACION AL: Ay6d.- a vivir, log concurrentes can su linciOn 6sta qua se revels, C-%PeCiFklERO eactor. de Robert,, R ssctlinl. e p mi barri asunins cort.. I arl,
-Esta noche. a ,.,. ii, C v su esPafiOliSirna gracia.
las 9, el Canal 4 Las horrores de Is tembladera tiocu 1 M ANZANARES ,,.,,act. mayore.5 80. NEGRETE: Mujer perverse, ERtrl ,,nte, en ei gracejo irresistible del
260 La niijrii;,c ,d H, ,.-rdo PP. mental en colares), Holanda en prima- I !!
de UTki6n Radio Television pre5en I din SigUie te, cUando alin licula de lar"o inctrajr rnn Lois vera IviaJes), El rey del Congo I episo- Carlos III No. 303. Tolell. U-33_ de Sierra Morena y asuntos Carte. I n r, dihlogo y de Ins estaMPRE saldrIcaslard su atractivo prOgrRnia "Club Sandrini. I dic, 31. Acierta 0 C2rn le, vuesia 3, Cucri- Desde las 4.30: Noticici-. ,-art . NEPTUNO: Tnmbnres sabre ,I AmA- ,e habia extinguidO el gemido dF Is lor discursos an at balc6n del Ayunrip Automovilistas". con In actua- 330 Desfile IndL].ItrAl DoCjrr--p_ gatumos leartones colorss. Prccias vomedias. TARZAN EN PELIGR'O", R 0 X Y i Is "movilizaci6n" folk]Ab Was. La Oltima Rc2nzaciR. Lao7R 11 tarria v el eca de lag castaftelas I tamiento,
Cidn Como conrdinadnr y anim rider tat. de costume re. rARZAN V LA FUENTE MAGICA 14 V "A". Al-iin.dayes. Tel. B-4453 'ro.ta y asuntes Carlos. Cannes aPareCia Drenarado va nsra rica deI pueblo an mass Y, sabre tofie] doctor Alfonso Mains Interc- aroboo, p., L B.,ker. Lu-i. ro- OLTMPlC: No heroes ,,oihidn rl I~- N cian batalla de flares que daria do. In eseena del ensayo, con In liesantes preguntis y respuestris, mu. .1.40 sib.lius. Musical, ,,, 40; Nifirt, 2.5; B Iconv 25. A la 4 15 3 815. N-t1cma-. EL DEChas premios v originaliclacles. brin- .150 El jorado ,cstv. r),(,imental. CINE CITY HALL %1()NIO DE LA NOCHE con Richard gr8ma. una nota de colnr v de bell"m i aue 1 gada de Manolo Morin hacienda 0-1
B-charl v HOIfIBRIA ,-on Stewant I PALACE: Cars de inorencla, F.1 mi- hibia tie COnstituir unn de to., mAs signn de Is victoria con log decline.
da esta telc4udicinn qua cada din 4,0, I.R murha(ha de Aw Ayestarica r SR. Pablo. Tel. FI-2252 G I ipicos Y Rlegres espectficulos de as- moment 6ste ribe arranc6 una ova- ,
gusts mis. I T_ M A X I NI ,iiogfi. Luncta,:!amai, 30 caballeros I unnitrio y Is cor sla 3, a. rorla,
culF. de lariata MeIrAj,, "I O' A las 4 45 v 8.30: Notlcl rns. AIA- ;( nin .., 25; Bill ny 25; Nifi- 20. PALMA: Dr Madrid at cieln y lie. te festival.
It ...... .... Inr Juls LA. ,.-n Viviine 'Romance y Dal a y Avesterin v Ismaili~ Tel. U-6-2 I~~ .. !!ien. I I ci6n unfinime del p0blico".
- -
CXM Cx6nica Kahaners DIARTO IDEIA 4AMA.-MIftibs -16'dejuiliia de 1953 Cr6nica Rabanera rigina 141
rr parteiete Isabel Luiss. la sefliora
austa V a de Villapol' y.los se- P1 Piscina Party del Casino Espahol
nor!aw doctor Carlos M. Pifietro, An- madisimO, result rique Urioste Y seftora Rosario Mas Am6rica Argilagos. Yoly Pumare1%10 90 UJA V ZOAS tonio Infante Maldonado, Julia San- Muy lucido; ani,
delWSouza, Mario Garcia Lavin y _party de Is gre- y Cacbita Alvarez in de Buigns. Olga Argila osZI-Alp,Luis M. de Pando; y par parte do el sgundD canasta Dr., Enticiue AI;nso de Is 'earre tonio P6rez Le6n. Graclefa can
Edelberto, Is seftora Mar;ot MOye do el.sAbado t1itimo en Is c"a-club senie temporada de verano cc e ra sehors Elena Barcel6, rnesto (VEASE EL FINAL DX ESTA viuda de Quesuda y Ids senores doe- 11
de IA playa, de C4 ino Esoahol de Capaz NOTA EN LA PAGINA 11)
tor Josd A. Malberti Tejada, doc la Habaaa. Alberto Herrera, Alejandro Tr,
FRESC64S De nueve de la noche hasta avan
Luis Malberti y Nicolis de la Paite.
=das horas de la madrugadz se d" En Is boda civil, ante el notario irrofl6la aleore fiests, alrededor dc PARA SUIARDIN EN LA PLAYA
doctor Ceferino Unarm testifies- Is linda pisc-2, que aparecia, muv ran par etla los sefiores doctor Ali- iluminada. fredo Herrera, Dagoberto gandelis Numerosas mesitas fueroa coloca APROVECHE NUESTRAS M AJAS DE PREC105
Carlos Rodrigu Z Ochoa y Enriiluc das 9 Is arboloda, donde se ad.
A ero: y par 61, los senores An. t.M Mestre, Enriq*ue Cu6llar, Gus- mirataj una, bonito itti delunaLa parts bailable estuvO a cargc tevoti. Diaz y doctor Antonio Mal. de Is Orque3ta de Ernesto Iluarte Y el conjunto Koopediavana.
Esa rnisnui noche los novice; par- I qued6.inau raEsa misma noche to del sal n de tieron rumba a Is cludad de Nueva do el lujoso mobiliar, Afnu
entradacomptriAndoll, con elegantof York. donde pasarAn los primers Tamdias de su luna de mlel. eras y limparas cle ie,
fu trades 2comedoi
f eron inaugi,
Scan muy felices. at alre libre y Is ilu inaci6n en to,
do el frente del club.
0 FuA una fiesta magnifica, por Is
y, h% que lelicitar a la entysigsts am isi n de Is Playa, que 'preside Dr. Ernesio karly go y companero en CAVHUMBAnB
el estimado smil E DE MAJAGUA, par& nifies de
Joaquin de Is C uz- afios, de 65 pulgadas de largo por 22 dg &It*
de Cirdenas el periodismo, 2 $8SO
A continuaci6n is concqtrencia.
En primer t6rmino, la mesa del De In Facultad de Mbdicina de Kresidente del Casino EsPahOL sel or RECUERDE: El Domingo aia -&I Dia 4a los Pd&4141
RaCil L. Yanes.Na le su gdPtI
Paris y de La Habana av rra,
esposa Esperanza I en Is 7 Paret iL tenemos infinidad*s do articulon P,=
Especialista de I& Piel que e reunion Jonauinde Is Cruz
y senora hacer un bu*n roqulo.
Eleetrateraills Regional te 9 ora tells
g4-I alien en
Nuevo tratamiento clentllco pa- if doctor ulio uncq yAlueolhna, ure a
ra adelgar-, segi n mitodo art- ora Chavo uirez.
noz senora e inia
r rnol ed
ginal del Dr. Lorijon Raynpud. : y sefi irginis
babel Luba Malbe ril y Edelberto Sandells, moments d"puk do su do, Paris, lConslla previo tur- plo save ra y sefto, C 10 N x
enlace, de regreso del altar-mayor. (Foto: DM.-Pardw. San ui anc
no Calzada No. 959, entre A y B 'Y h 6rez Areces; TOMAS
P
Vedado Telf.: P-6366 ra xlfsoenfiSoora Rosita Ro- Obispo 407 REGALOS Y JUGUETES 9 TIL rAL- 1772
Gon 'Iez ac
Eh la capilla de Santa Rita dr!guez uro; R tres v I
senora le ens Lescura, INcstor. EnEn ceremonial sencilla y elegant
'Las sibanas TROYA son las verificada el domingo en Is capilla
favorites de las amas de casa y COMPLETAS de Santa Rita, a W cinco de In
tarde, unieron para siempre sus des. tl ns con los sagrados lazos del ma 0
las preferidaS d'* las novlas. Por t rimanio cat6lico ]a sehorita IF2bri
* PERFECTAs Luisa Malberti y Malberti
ven Edelberto Sandelis y v el Jo. e n
,menos, precio ofrecen mayor Ca Carrasco Hag'a su m elor.:Nigoa
I*dad y duraci6ft. Compruibelo, Muy bonita Y gracious Is novia.
mpre ... GARANTIZADAS FS Min del ingeniero
F*r so misme y usari sip ilix Malbert i y de In 4entil dama Lennol Malberti y de ejada.
LR sefiorita Malberti, pRrR
tiene el cronista sus mejores
SA BA NAS tos dco con el joven I LA SEMANA DEL CINC TENARI
S elptrajoon upcias
is, hij del ehor DominLn I
Sandolis y do su esposa Josefiria Carrasco.
T R O Y A Para tan sefialada ocasi6n fui de.
cc a I In caPilla par Ins mRest
de "MilaPros" con el bilen lZusto qiir Poseen aqueI10S 2famadon artistR, de Prado Y Col6n.
FI camino de as novins quvi6 otraxado par Is doble alfornbra vercir solort In que so extendia In alforn. bra blanca. A ambos lados cnrrmn rectris casinos de pri up, en euyn ro. mienzo y final res"Itaban hermoso, bounces de gladialas bl.n, S
En Ins Jardineras que fueron rnl,, R;idicalmente N U EV O !
La tela arifisipfica In- cndas en las grades del ar t 'i
sustituible para el bebL; advertian tambi6n gladiolus blqn
MS. Ins que praducian magnifirn 1 porque ofrece adecuada rnntraste con IRS Palmas RrecRs. dis
pue'tas a los; Indas y fon do del
protecc;6ri a su tierna y ta r.
delicada piel. Porn despu6s de I hors, indicated
en Ins invitation 81leg15i al templa In sefiorita Malbeerst'i. desplegando el luio de una elegant toilette nup. cial.
.ra
DistrNuidwes #;Clusivos Para Cuba Su traje, un model. escog do p;,ra CIGUERA su gr6cil figure, fu6 cre.d.
ORTIZ, HNO. Y CIA. en el Sal6n Franc6s de -E Encnn
tn", In afam-wda tienda de Galian
MURALLA 204 HABANA San RafaErt, en organza,!isa y nra a
za bordada. forma ndo indas combi. naciones en Is blusa.
En su 'abeza Is clAsica coranits Fabricantes de las de botones y flares de azahar rete
ino ve a de tul ilusi6h, qur
2ia'e' I crcac16n de "El Encanto". er. o1r.
SA RA NA S C
y Ilevaba In novia un Pl0 a MEH-(U fly.,..
filer de brillantes. regal quo fiii TROYA am
de su tia y marina, Is gentilisima dama Isabel Luisa Malberti viuda
Casitio Deportivo de Col6n. fallecida hace Afio.q. I Canipe'n dc Ecotiomia"
I Ideal complement de inis gaIR, medida nue se acerca el 4 de Is fiesta seri el 1 ,, -A r w, de Pa
In N, qe rf)nnrpn nucvns detalles racaidistas en masa los era el ramo de mAno, n base de rnsa
ni imeroi
1!11;i verbena quv viene prerarbianniac acrobAticos par a%.ones Queen Mary", importarlax, qup
el Casino Drportivn d ]a Se quemar n 1 3 ngos y Avalnraba con In etiqueta de "Mi.
aumentan el inter s 11 ernbullo originals fuegn.; ,rJflc%] s hecb s lagro entre los Rocios de Rquel centre dc par primer V07 Pn U n so rifa.
diversions. rin un autom6 :,, .n trlc isor y un Ofici") en ]a nupcin't reiroinnia Pi
ComenzarA A Ins nueve de In ma- rewrite ado Rxdo. padre Pedro, de Ins Agus !fiana, con mAs de veinle espectacu- Ha ra nurnero< de (irro y mil n ns. Ica que se suc deran t.cin el dia alicientes MaS,11- tunirnentE Padrinns v t stigos: se reno aran cadad, za de "odo iremoseanunciandf P, la confec. i
que el inter&x no aiga un solo cift d I progiaira ro ha queridoi Fueron Ins primerng. In ehorp
inVinte terminarse. va que p- 1.5 or"' ni.a- -S fina Carra co de Sandphs, rnp.
balle cnmpnzarA a Ins nueve de dares se mantiene do 'dreedel novin. v el sefinr Cum Mai.
Is n he con varies orquestas, entrc mar nuevos respect (, [, s en un af' .11. In muy afamada orquesta Am(i- plausible de qUe Se; i, el estimado amigo, prima de
rica. mis grande v M;, h i fie"a Is novia.
Una de las grades atrRCciones de cida a Is familla 1, il lan. fro- Como testigos firmaron el act
(0
r 44TADO COLN
Simbolo dc Suprema Elegancia
-fio CXXI
Pigina 16 Para el Homar b1AR10 DE LA,,AIARINA.-Marteg, 16 delunili de 1 : :113 Yaia el Hagar A
to de confirmer a negar 10 que ei period de rino cl6n que a. 2=1, C. B. Ranctl Spiritus. Ls LA 'HATERNIDAD
- ractiriza it Ia. Juv tud.
01 teme. A so edad Y, estatura Y LA BELLEZA P y Ia Moda
B itiA n Fendenin 3222. G. V. Santa claim. Rem 37i7 It P- Babim a- El trits. le carresponcle Lin peso de 130 a Lt I 3ra el R ogar
I I mleito do lo, velloo ... pprf[UGS 135 Libras 5 9 Ln 6:a so Upo consbi &U, carts. tituc Para los oLro.3 parti LA RM STENCtA ORGANICA
-hipertricosis- r cluiere Una me I Por Alaria 119delat
3223. C. A. San IUM61L 0 (18"' rie de invistigaciones con 6 -'pro. culares le estioy contestando en
lKst.. "Consultorto de Salud 'y doctor Maria Julia de Lara. mi- 1 amme, Provincial de Oriente. p6sitb di hacer el diagn6stico. Per Ia doctors LA La llegada del primer hijo
A lie que par ILIStros IIen6 dica cirujanp, Calzada 710 entre Deade luego que lag libres, son A log dq!' retina -hemograma, privado. MARIA JULIA DE RA
Una func16n cle servicing honda- Paseo y3 A, Vedado, Habana, Cuba. glicemli, urlea, coagul3bilidad, Estela. Pinar dot Rio,
chuy pocas La resistencia del organism V(ine Joven sea recibido Sin entunissmente senticia en Ing Popular" Rhos y SU estatura: grupo sanguine. Kanh y Met. coxistantemente que al
'1 3221.' Finther. Habana. N:t isie *az6n ;Para, Ia, honda
revistas "Bohemia" y "Carteles ;C6mol I ke deben aftadfrige otros' en tiinite" quo describe.- li'mencis que Para, el dolor es Incommensurable. llc;2r cl primer visiago si es una mo cuando perte-nece at zero fOn Obsirvese; par eiernpla, el sufriciescle Sevilla. Esplifia, I.tima relac16n con el estudlis It, runa to Mcibe con mcnox; sa- merino 3 con explosions de verI-as preguntas relaci Rhora va a Preocuparse par 3223. It.
nadas on', Ia salud -princi Ia posibilidad de que Ia cigilefia Muy conterila con oue sigas blen clinic del caso.'Abra. su'corilizo, 6stim traduzca un trastorno orra- mierda Para el nacWfento del 1sLJi1-cI0,,,iqtxp fuera un hijo. cladero jubilo cuando ext del zero
prl- n' nica. La eclad qiue refiere cores. Jo. "No puedo mis,. dice Ia pa- e ai mi agc6 y I as or
qs_ L le traiga dos nificis en Lugar cle lag a Ia osperania y tcngn dispues- nir'al mundo el To 11311 0 clue 7 'imig;;
mente dfvuIg;,cionc3 higidnic y con tu gran alegria con to So inimo Para mejores pers p0ricli a Ia quo se ha Ham.ado con clients perls at no tehgo luerzas". P171MVi hTrodervoeha cle ser siew- trafio, loi pariente.
6on Ia belleza especialmento -Cui:ndo es- raz6n Ia clicada de
Una' Ese dIRgn6stlco no pu.d. es )ro. Cristalio Pasmxn lag horas,.el dolor se ace n- -pie ei % .! on el que tenga Ia pri- oomparten In misma reacri6r, del
y sino-en Los ravillas hispanas,
con normal cle est6t1ca y perfec- tablecerse 7 a pectivas. Zan en ella 'Maltiples aspira6il- We y k1 fin. robust, bello, con.
ciona lento. Creemos con Ia Or- yores. El que united I Las de 'rogreso, su oportuo onacia. matrinnonio.
lud. con Una posicl6n ecc 3221L K C. 94n.il;ge d4 C nee que no tuvieran e tenta, el fruto del amlir, sun con
aba. rii&d en Jos prinnerom; Rhos. Envi Ins ligrinnas en los ejas materna. -flacr POLO IR cigilefia trajo so Muy ciliclas Y esPon neal San g.nzali6n Mundial cle ]a Sa Habana. En Provincla de Orients, A so
quo un mis general c3nocimien- floreciente es un RSPCCLO, no dc 3225, E, Dil les, Ilene a 6sta cle infinite ter. Clislcc 70-alo a
In del contagia Y Ia trasmision lam moons Importantes del proble- el caso, como' el suyo que hace eclad de 20 aficis cbn cinco pies log datos personals en cuanta a de on Joven matr-- lag r felicitariones que e vuelcan
peso y estatura. y con 'log que noes con el 'a muluo d( nuestra amistaid y par, sob e Ion :felices proge tores do
ma. Ahora blen, mi en ninguna de dos ahos le hicieron Una opera vid.. Los cluepabseerrvagVdie d1i tralarse cle una nifia en lugar del on vare)ncito,
de IRE enfermedades scan here. a par y dos pulgad2s cle estaturn le obran.en MI p6der, veri quk her. este espectficulo no pued -inientras clile Para
ditarias a no, habrAn de redundar IRS ramas -materna y paterna- ci6n cesAre placenta previa corresponded un pesa entre 125 en sino represm-nto del sexci fuerte que acoger Ia Ilegada al zTiu do de iiiia
127 libras segfin sea su Upo cons- ser optimistas. Decididamente el
4an habido mellizos es probable obtentendo sano u hijo, no debe y Moses perspectives y cuintas
Pn el mejoramiento cle Ia species. Ilegar a los meses -m2y"ces si titucional, asi es que se-encuen- oportunidades esperan Para qUC cuerpo human resisted hasta' 1, ellcls -P, raban, los nuevos padres nifia me suele adopter u a actitud
Las lectoras podrin dirigirse con que no los tenga. De todas mane., asistencia m6dica. No es s6lo mail- tra.muy heen de peso. En rela- Usted las alcance y me sienta fe- indelible. no pucliL, on ocultar al principio ru falsamente alegre. Sin embargo,
i6n con el cutia log cuidados Eon kz. Dispongase cuanto Algo anAlogo suede con las laments- tal es Ia inconsistencies de Ia husu nombre o un pseud6nimo a Ia ras mis acielante serA el momen- tendr Ia vi,,ilancia con respect A I a escuchar decepcilin v hobo haste cia
log aniligis que dc par si he Ile muy distinton segun zea grasaso, i de bueno encierra todavia Ia vida criferineciades. Diganio Ins this T raliza, aunq e Ia ziumdurrnlp Los cinco nieses I i Interminables dje U fleb 0 Ia ocasi6n exigia. yoria de lam, padres'p efterpin a
I %;,do W perlodo 'de I seen, a normal. Para usted Y preparando pla- f ire ,- de
transcu'rrd3s de vaye oidea que.1legit a 1.7g., d as on P"Z'sadn' to, primers dias, egos log varones cumindo se'.trata de
9LFtaci6n. Aun el Ing mIsQ0s ax lxrt 1 nes Par3 tin future cercano. fiebre alta, Ins Oerfocips cle is dia- rvenes actualmente me reponen s propios h1jos, squall is parpJas
liSis existent valoraciones te I na, A su cdzd de 29'aficis con betes. Ion cascis de gestaci6n con de So d,(,epei6n primers y ense- sin descendencia adop n a,.una
't erpretaciones que necesi a ha- cinco pies y Una 3213. ritrxnel aftloina. Com- tuberculosis, circunstancias todas 96ida co,,ideran a so hijita Ia criatura, y par tanto 6 se, ven
pul&ada de esta- en IRS cuales pareceria l6gicis clue criatura -"as encantadora y dulce forzaclas a aceptar'al q e Ia zacer12S eJ m6dico. Descle otro pun- tura le corresponcle un peso en. placid Ia, paciente sucumba, y sin em- del unj (,so, pero igualrfiente me turalaza 'Ies lrxxpcino e vez do
to do vista. en Ia gestaci6n pos- ire 122 y 124 libras segun Sea SU bargo, se salve. Ejemplos cle gran
terior a Ia cesirea es indispensa- tipo constitutional. Es precise, 2234 Ibis. Cienfuegos. Las Vl- resistance son tair prod
kbi6n ucr en otro hogar inclinarse par I.. are, ex, Ia mxble mantenerse en intima contact. IIajL,_ En esa flarnante Juventud fisicae if IRS doncle st.rpdc In Mischa.
Pocs, mejurar Ia alimentaciuh y los quo porien d man iesto
to con el medic) quirfirgico Para alternar el repose con elects do. de Ion al Ins tiehe tempo Para rompetencias deportivas. Olga Llarna ;a atenci6n este hecho ta6istlea dernuestrim qu en estiss
Ia determinaci6n del acto opera- Sis de ejercicio muY saves. Pa.a Luque. mejorando cad& dia su extrann r incomprencible. cle que cascis son preferidas Ia trigiles
torio qUe ticne que hacerle el mis amplicis detalics reMILU frah- todo. Pica estilizar sum encantas Propia marca en el encantador at k,rimpr nijo de un matrinionto representatives del belle sexci.
16 m6dico do asistencia. Eicuche, queo y direcei6n. Para forjarse su porvenir, Para spa J rt de Ia nataci6n. quiz;Jis el
piles MI 2xivertencia former so familiar. Par ahora, Ia molar Y MAE complete ejercicio
y hAgasr fi.ic., y el Helen Wills, Ia maraviexRminar, Preferiblemcnte con el 3230. K. hL Camigiiey. Com- indispensable es a d q u I ri r hs Ilosa muchacha. tantas veces cam- Cuidados de Belleza
0 mismo obstetra que Ia atendi6 Ia prcndo su gran preocupacibn par quince libras indispensable Para peona cle t-crinis. -aciones facultativas rayon del Sol. Es cierta qua tots
%ez ;interior. Sc Ind" I
: IRE manchas oscuras qu_ quie- estar dentro cle So peso. Eso es, Gran resistencia de Ia maquina- difLndi",At, las inejores horas pars acci6n terminal par bee r clue Ia
3226. Juana. Caibxriin. Las V1. bran ct estctismo de sus muslos principalhicilte. to quo le man- naria humans se observe tamblen I tornar Dancis de Sol, son lag com- gets de agua desaparezc Pero no
prMclic6s entre lag de 8 a 12 y de es menos cierto que el cutis heIlAs. Las marcas que suelcri de- on Ia c,ra interior. Es precise sa- Ilene Iiisle, malhumorada y on en vitiellas afecciones graves, ca- 1 4 a 6. Si LF possible iniCi2r Ia s4. brA experimented Una eve cluejar como secuelas log barros, uiia her peso y estatura. Para sabcr LEI I quo el porvenir
condici( ncs es mo ciertas forms de embolia Y Fi6n di.-ja R las 8, aia retirba-irge madura. Y talctilese Ia que re,z que 6stos dejan do salir. se Ei S610 se t ata del race a do ILL- so to pics7nta on Una forma som- apoplejia. donde el enfermo, sin in s te;TrrAno do I P y. presents, Ia multiplicaci6 de esaa
estari tratando actualmene con guna otra circunstancips. So ju. bria. Insist. pues, on alimentos conocimiento, sobrevive dias y ponders 2brilla, Ia ven- goticas cle ague y de a correso
resultado bastante s3tisf cLoria. vented -16 aflOS- Y C1 POCO iLM- grass azucaraclos si amWt pup. dias dando inuestr2s de una re- taia se s "Preciable. Hay que Pondientes quemadural.
rechaz-11 r,,n
do cligcrirlos bien y tambidn on crva orgAnica insospechable.
Las probabilidacics son maywes po quo Las tithe incl!nRn a pro. c7V 'I;, de que ci Par ningfin concept a de U.
cu .hclo ];I picl se encucritra rn n6stico favorable. liment s proteicos. Ia hora actual se sabe que de las xi4nnrras harms no dorasis nerse Ia cabeza descuberta daPiel c0l"in el del meclibdia. Todo rante Ins exposicionex rogreml. Ins ejercicicis fisicos. clesarrollan- es cuerion de liempo.' vas. Hay que tocir'lim c beza eft
do IRE fibras chisticas, hacienda Hay vn d-talle en que no me on pafiuelo a mejor au, wn
as I Live Ia circulaci6n, Ilevand sueie rcparar! to basLantc en ma_ sombrero de anchax &Ia:. con
Z7 1os mis dilatados territo- teria de Feliaterapia. La mayorle Hay que prevenir Win lag
rios organicos Ia savia de vid2 sale de lornar el baho de Mar y afecciones a log oJos. y1ara etle
que Ia sangre constitusle, contri- tienL'V en In arena con p I cuer- me preconiza el use do, tuning
buSen a Ia ma or resislencia se rimiAnn. Asi se sees el train do color oscurc e ran st 14
organisino. de baho v se enjuga ];I piel. Esto nen qua lox cristales do *nos ffPF I-ria;i-irnix, No se olvida quo caSo sabe tarrvbi n qup rier PeJuelos deben mer smarillox, pa.
s I da 901A de Agua que cubre cl cuer.
laminas, corno Ia %liamina C. cu- ph At lu rnmn tin vidrin minuscli- ro es suficietite eJn quo mean so. 3as 5intesis en forifia de acido wq- In (Joe (-nrentia el pndt!r de log cures. corbicio esta utilizandose prblusamente en medicine, son cle lom
lactores que Iniis contribuyen a Notax de Ia Moda
aunicnar Ia resistencia del cuerpb hurnano. Son muy ricos en %,I- Lal J Iws. dede lixego, me prem- En eada line dr lom models quo
tainina C Ia naranj2. el Innon, La tan ma, quo los Sombreros que xe Presentarxin campeari el axe.
toronia. 103 esp;itrragos ) Ia col. los vpstidos n que las carters, tixm() Jnco con urt senticlo estiEsiosuproductos, adem's. ,on de -a el desplicgue de ]a Imagina. tico elevRdo que les prestari un
1,-,sici a alcalino, por 10 CLial me- pa
recen preference. Son Ia ch bien ei6n, en vuelo bacia Ia origina- carActer muy different a lam expericos on vitamin C el brro, el lidad, por ]as inni combinacionen siciones 60munez. ooniato, lag LSpinacaL IRE manza. eden hacer con Ia I \1
que me ru a pie- Ez de esperar que estas tolechas, Ins nabos, Ia fruta bomba, Ia dros prcciosas, las perlas, et oro clones mean presentadas cm mi, Pina, los pl.,uncis y los lornates, n rl latino to mismo que par Ia frecuencia, Y no s6lo an Nueva c ,xxs ultimos on todas sus for lib.-rtad que 6e tiene Para log c1l. York, ciudad cloncle tiene cabida
Inas. senus. todo cuanto as originallclad, Nine
La staminaa C confiere tambi6n Fs de esperar, que exhibiciones tambi6n eh lag demlis capitaleq,
re-i3tencia a los tejidos. p
Pccial- Corno Ia Presentacia filtimamente descle doncle In made Irradia ru incrife a las que constitu3cn lag
nciaz. Mccliante so uso n-rtaa n Nueva York dejen RI concluir esplenclor i todo el mundo.
I. do encias sangr
antes Sa- aigullos %,stores que renueVen Ia Una fascin2nte creaci6n de samnan conservandose en periectas moda, pern to principal es que
condicioncs. Aumentan Ia resis- causarin s curamente Una hermo- brero Ilamada "Magia de inodimtrncia de los tejidos Ins alimentas Fa impresinn y que atraeran e nor
ric s on calcio y en f6sioro. En I he" esti confeccionado enn on
inl.priis cie lag genes re madam
Ire e I ins ese n los siguientes: Lf- tanto coma el del gran p bli I brilliant material, puexto for-coo Integra, quezo, zananoruas, mA de abanico sabre uria amplia
apin Potato que todoi verAn
naranjas. lechuga, nabos. -n oil.
espinacas. habichuelas liernas v R I-In ms rnmo una colecci6n ar- a In vez ligera armaz6a do
judiFs. Son ricos on element' s listica mas que modisterit. alambre,
El "co sto d e v id a ll iosforados la avena, Ins frijole.,
colorador, la leche integra. las Recetag Picticas
I abas frica Ins h u evos, Jos seFO.. Ias o tias cl chocolate y ei J-05 7z3pa(o.q de ra.so que se ha- I Para que queen lax fraradmo MLni. y.1n salrucado ligeramente tie ba- perfectamente limping Ps menesd o Ia fa m ilia to lo fo'n ica A Ia adccuada relaci6n entre rro sumen en perplejidad acer 2 ter sacudirlas en id6ritica forma
I;, prooucci n dc IRE hormones y do comn han de limpiarse sin quo q1IC lag alfornbras, ex decir, hatirIa convcniente cantidad de Vita- suh-an deteriora. Un algod6n em- ]as luego de haberlas lavndo niinp.s, conjunt2mente con I ca- bebido on alcohol suele ser soh- de qt4c havan secado.
0 riente. Se les seca en seguida con Lnxi cepificis de IR ropa y del cah a v e n id o a u m e n ta n d o bal funcionarniento de to;l s Ins otra muneC2 de algod6n seco. 1 bello no hay que lavarlas con
011 ;anw y aparatos, debe 2tribuir- Las manchas de agua qu exepto que eittin excesivae a oc- 7'rie ,
Ia diverse resistencia que po- tan Ia sliperficie do imuebles que m ngrasados. En este cam xv
es: n las distintes person2S. SP e desca repasar con cera y luego xumergirAn per espacin de tres a
p ro g re siv a m e n te e v-n muicres de edad, avanzada lustrar en six limpieza peri6dica cuatro horas en agua a In qua No
cx n Ia piel tersa 3, citrus rn ple- se Quitan con vaselina. tratindo- )la,,a adicionado Lin 10 par cionni juxentud que observant con Ins sipmpre con sumo cuidado. La In de amoniaco, sub.stancia kta
npa-idad resultant Ia quita el que obra cnmo disolvente y no tr-sleza coma Jos tcjidos se hn- lustre. ]as ataca Ia Mai minimo.
c-n flaccid, acribillanclose de
lIncas quo Ilevan a IRE temidas
arru.-as. Normal Social"
Para satisfacer las necesidFrIes y con- En estas cascis es recommendable Cuando se esti clescontento de hari co-star con intpr&gi In metribuir at mejoramiento del standard el tratamiento profilictico, ha. Lin criacir, me le acuerda et tiem- jor cualidad que Ir reco ncernns.
ciendo intervenor ademas los ba. PC) SUflLiente Y prudenclal, salvo In coal bastari Para que sea adde vida de Ia gran familiar telef6nica, ficis de Sol, quo en el verano po- cascis intly particularmente grii- mitido cuando presented In ritra
Ia Compahia ha realizado grades au- Para que me buAque otra colo- camt nuestra certificado.
seen en gran proporci6n IRE ri- "es'
'acion. En os;te caso se le extien- La.visita de digestion a llama
mentors en las n6minas y en los bene- diaciones ultraviolet. Cuando los tie un certificado en que solo a Ia clue me hace dentro de Ins
tejidos ban sido venciclos por Ia costa el tiempa que ha permane- ochn dias siguientes a e na xis enficios socials del personal. disminuti6n e-,traordInAri2 de rid.- a ruestro servicio, Ia coal a mida ofrecida y que d u tra
lag fibrits elLticas sullen presen- nada compromete y no induce a r
parte, no estfindose excuxa a aunF-1 costo de sostenimiento de Ia familiar 1 terse las estrias de distensi6n. Re- equivocacl6n aiguna, p eL agr2clecimiento po nu"tra
AAo CXXT Cr6ni a Habanera DIARIO DELA IfARINA I -Msirteil '16 de Junto de 1913 Cr6nica Habanera Pigins 17
El Piscina Party del Casino Espaitol
de la Torre y Gaspar A, Li. lCointinisul6n) Guarch, Mario Echemendlay-seflo.
Jilin BUI&B Y,,Airn..daoA =e le
or. to Alb ra Aida Domenech Sarita GrauperE P- owfiJobo. I am mown
Torre I y Enrique Lav leg% lien' Santo Tom y Y AguiwtimGordillo: Margarita Eche- k.
Fe-Andez Cavada, GugUvo As Do* f
Idespino, In6s Pifieir mendfa Y Lorenzo os= week
Dr. Lincoln S. Mt5duia,' Glorip '6 -Jg A ft
MAndez y sefiora y Jestis Bu eda, O a Madan y Jose Gonzalez, 4=4 ir jz 7 1, A
Norma Rodeniis, Ram6n Lasa y se Gonzilez. wasita GlImez y Rico Val. if 42mCsi Y seflora 'RomR. 0 hod". 1. ow.
hars, Carmen Marta Mentridez. deyf, a Pernas, Monserrate Fernilmde7 voo" a %doo booloft
Berta, Guerrero de Adam Geor. 0 erto Rodriguez Chavlano y Trevejo de- Cubra.
lins, Ateva y seflor Mahue)' de Is sehora Carmelina Pifiefro Chaviano
Torrerte ae4orita Marta Adam-. Tet6 Pificyro viuda de Mayato, docG.errora'Y Antonio Hueria Parta q tor''Aritanio Sanchez Salazar y se gis, hora Pura Rojas, Amelia Pifteiro.
Alifonsina cai), ebrrii,, G.iller- Maria Luis& Fees de ZRyas e Hil mo Diez del'Valle. Ystela Marrerc da Hernindez, Ingeniero Alberto Sa y Pepe Prendes, Pilin FernAndez Ea. lazar -e, -Ileana Qpmbarro, do0oi Pinosa bJosd Antonio Gonzidez Ma. Adolfo Rodriguez, Maggie Zayas. rntk Jaz Biart y Alberto de Is doctor Cana. k :'V4, Cruz Mufioz, Moda Diaz Biart v Pe- Ren6 Herrera y sehora Reba-Pra.
...... gecL6pez VAicuez, Pora Mazda y des, Is6lina Agu116 P6rez Fiallo y
tar Josk*Am Alfonso Mateo Oran, Fifits, Agulli
unio nclin. : (APORA,
Serafin Souzal EstherBusto Lo- Pdrez Fla Itta Romero y am6n Busto, Alen. Puente ]to doctorJoEk Enrigut a Cano y doctor Ro.
venido Fernindez. 09 Xionso.
ber
Nontm Ultima Ginin Excuni6a de Lai* a Jos6 A. Lavin, y sectors. ar Eclievarrla V sefioia Sole
Corominas, Elena Lavin y Anibal dad Salvat, Francisco Durin y sefio LA CASA QUE MAS' POLLOVENDE POR
Cortina, Ana Bannotyne. ra Petite BZon, Poupke Bryon
AvelLpo GdnzAIez_ y sefiora *Con- Gabriel G emer y sefiora A&r xueI6 Cano,' Manolo Zorrilla y 'se- fina SuAre SU MEJOR CALIDAD, otrecei
7, doctor Jorge M l
flora Ada, Arnao, doctor Josk M sefiora Nena Prado Exthen Icar 3 Santalla y seflora Lilly R. Gispert y Carlos Gutiirrez, C2rmelina Gar.
e an Ortiz y senora Panchits cia Tenechea y Evelio Garcia Gile "I. R. Ir in r 6 seii6ra Sil
Article M*rno3rilz
Clay t 0 mer.
n ez. Ap 6mez y Lo. J036 Cofifloi setiora Avelina Gar
la Villa. cia, Julio Su rez y sefiorp Nievet
Me 100 Ignacio Castafieda y sefiora Blan Rodriguez. HUM S DE
ca liocirliguez, doctor Miguel. Gutii Raquel Juan, Oria Ortega, Manolt rrcz Guzmfin y sehora Rosita Villa- BecpDr NUESTRAS
rnil Chiqui Acosta y Jos6 Luis Gu. Doi Is Na6n y Alfredo 131au, Car mina C fifto YRam6n Suirez, Juli GRANJAS A'S '
SALDItA Of LA HAAANA EL No Is
rM n Estap6, Jr.. y sehora Olga ta Sui z y Jos6 Manuel Agilera. Linares, JosL L. Alonso y senora Francisco Sendra y sefiora Sylvia Bob
y Inclan Sarah Capella y sehoi Morales. sel Ferr r, Norma Diaz y Mi. onL aC10 a ce a y senora 2r,,
guel costa del rmen uintana de Salceda
DE AGOSTO Oolg Ortii y Rafael Pina, Sylvii, aria de las Angeles uintana, Msi- R OS S: 1101351 F-2892-- F0456
ristina Ortiz y Eddie Rodriguie7 Guti6rrez. Camila erens, LeonarL& novia, Lourde a Bar6 y Veranes, y an hermana, Gloria Margarl Crtiz Y An onio Ferreira, Maria ria del Rosario uintana, Marcelc
V I S I T A N D 0: Bar6 Veranes, que hizo de "maid of honor". Feli6. do Giiti6rrez. RECUERDE QUE NO PUEDE HABER
NAASAU LA CORUIRA SANTANDER- BURGOS' Arnaldo Cant6n y sefiora Gladyt Dr. Ram6n Fernfindez de Is Isla
MADRID TOLEDO CORDOBA SEVILLA GRA- Duke, Charles Stopson y seftora Ana v sefiora Graciela Rojas, Zulima R BUEN POLIO SIN EL MAM 0 M
NADA ALICANTE VALENCIA BARCELONA $intpfitica ceremonid nupci(il Estrada. de Avellaneda, doctor Ferrer Saralli
NIZA MONTECARLO ROMA NAPOLES -CAPRI Dr. Francisco Sufirez Rigau y se I Cag%4, Ismael, Jr.
FLORENCIA VENECIA MMAN LAUSANNE nors Maria Bacallao. risto FernAndez y sefiora doci HIGIENE EN SU MANINJI.Adox,
MONTREUX PARIS FONTAINEBLEAU HAVRE. La linda capilla del Colegio de Be- Era un suntuoso traiP de maiden- Dr. Enrique Madan yseftora Mar- torn Florencia Amable.
Regress via NEW YORK. i 16n abri6 sus puertas dias pasados, das lines trabajadas Fn tafetin n '_ r' a Josc IsiBaTrrial y sefi.r. Can, P.
'en Ins 61timas horns de la tarde, pa- carado, irrumpiendo inrsleradame,- g$nt;ag'0' Rodriguez y'seflora Car ci V.r eresita Barrial Varna!
1 mina Fernfindez. Marta Molina %, Ofelita Varas Varna. Alberto Fon. Viejo do ids dimeto, on al Palecio flotanto ra una simpAtica ceremonin nupcia 1. te en iel costado de In A ,a una C10- doctor Antonin GonzAlex Men6nde7. teva, Ivis Cnlladn Pefin. SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL ((DIARIO DE IA MARINA*
"REINA DEL PAYFIFO' Alli, en un marco precious de ble p eza de cOpiOFO fill que inte- Pepin Lovidn y sehora- Josefina: Radam6s Domenech y ichara Tic
Rogreso an *1 luaso y mod*rno krasatlantice plants y flares y ante un select I graba In cola. Bnrdari s de perlas,
do 52,000 lionalaJas: "UNITED STATES" concurs de families y amistades y brillantes relucian -hrr in blusa,'
de Jos contrayentes, unieron para 1 de mangas largR.F. 'siempre sos destines dos j6venes Sabre su cabeza ii- rniona ricaPessies CIO Primem C/Ssdp pars todos &I excqrsioniltss. 140to- acreedores todas las dichas y ven. mente bordaida sosleiia el velo de
Jos de, IWO. Para usiedf
I turns: In encantadora y attractive 1 till ilusi6n. Todos los .9asicis incluiclos on *I pmsoje: Cornicles, t Penes y sehorita Lourdes Bar6 y Ver4nes Y en NUS minq rl iannn Lin ori44,1101vses.pars, /as pmsoos; boleles, teatros, cabarets, qupas, y el joven y estudioso professional, i g;nal model de r'ix (,Ip% blanco y popines, otc. doctor Ram6n Fernindez Rubin. jazmines de Persia. (lix avalora. mayors utillidades...
36 shos Hevando on estas excursions a Ins forndies mis dis- La sefiorita Bard es hij.y del se. ba con In etiquela cie Go yRnes". Gnqu;cfes cfe nuestra socieded. hor Jos Bar6 Escrich. administra- Del propio ed6n dr 12 v 2.1 saliii 1, PN
dor de The Royal Bank of Canada, el ramo dr rosas "Catalina Lass" dc p ara, su s, d ien fe's
Sucursal de Galiano, y de Nit gen- ,u hermana, Is linda sefioias Glotil esposa. Gloria Veranes Romero. riR Margarita Bard y %'Pianes. que Para Pate enlace lucid In capital hizn de -maid of hnnnr'. la que tam. J mayors comodidades'l
0 ko,.. un artislico adorno floral, que co. hj n fui vestida por "Fin de Siglo".
rrj6 por CLienta de "Goyanes", el en tafriAn rosR t6, siguiendo Is )iacreditado jardin del Vedado. cu- nea del triijr. nupcial N casquete pe yos xitos se suceden a diarin. qurfin recubierto en finwitas rosaGladiolos de Inmaculada blancura das. destacAb2nse en alrosos "bunchs- Los padres de Lourdes Ins espndispuestog a trechos a ambos lados 1 Nos Bat-6-Veranes, furr n los paLIMITADO NUMERO de la senda nuptial, trazada 6sta por drinks'
la vallosa a11 mbra de Jana blinca Y comn testigos firmArnn el plieDE PASAJEROS de "Goyanes-7 go, por parte de ella, P1 d.clor MiY tambi6n gladiolus blnneos adguel Gonzilez Ferregur. dnclor IsSeliche ;n rme, a vertianse en el altar mayor, resal
tando sabre el Intenso vendor de Ins mael Segura Menocal, UThann del areas que bacian de fondo. Real, Mr.y Mrs. A. V. Burn N, Juan
Desplegando el lujo de una mag- Jos6 HernAndez; y por el. Caring nifica toilette confeccionada en el Bard Escrich, Francisco R, iz Sinacreditado Sal6n de Alta Costurn chez, P. 'Navarro, Alberto Barn EsAucuri;4H Ifel COMODORO-MiramaT. B945417 de 'Fin de Siglo", In famous tiendRde San Rafael y Aguila, Ile96 a] crich y A. Branded. temple In sefinrita, Bar&
L
U
J
r
is W
L U
U _,4 n.
.0 I I est6 disI- Su Agents FRIGIDAIRE
U pesto a dernostrarle como un
11 u
ONDICIONADOR
pr6cfico AC
I r 0 0 LT DE AIRE FRIGIDAIRE puede acon
U
dicionar to lemperaturo, de uno 0
U6.
various locales y Joisos on su no,
k gocio, proporcion6ndol- uno
f lemperatura uniform y ogredoble durante todo *I Cho
Este clima ideal se traduce en MAYORS UTILIDADES PARA USTED
Pfigina 18 Resulne, f6cional 9 Rftt
n WARTO DETA'AIA91NA-Malill 16 de Junio'de 1953
------- acionid Afio, qM ,
El pro'Ximo dia 25 liquidarain las pensions a 108 iveteran6 y el Tribuft'les
S a El auge en EE. UU. de-los productss sint&icos,
La rep..cliiin d. 1. .her. M&II
q0 pagara el Estodo'168-haberes de los empleados del actual mes i Delfift Rivers I p
para., endulzar arnenazaa los azucarc4, de Cuba'
Fue con II11lladdaMrratr:,,vaIi do
aso.A tal
to Content! 0 de
Leyes Especiales del Tribim'
AMva el Director General de 108,ImPuestos de (a 'Ley de Obras hiblicas los preparations para cia del magll Ell Dr. Martinez, Ascil tras amplio recorrido por aquella naciiiin, explica
do iller 0 Orte Aa sentencip
#I cobro de las chaps de vehiculos del pr6ximo ejercicio. Giran inspeccillin a- (a Playa 'de Ca guts, 6,12 S 1, DIARIO las
iio % e n de to ci- medidas que se deben 'tomar para contrarrestar es' "n
Vil,, de, In ep abanera In a acclio
cull aco Jill in tests eLdoctor.Josi A su regireso de I& cam
Rosad., Ill et ado Irector de ha realizado en Extados tdibs
Yida Civil la.sefl Ill el que
Hacienda RESUME DE LA VIDA NATIONAL rW
ivera Al- favor del arilear el doctor
Mario
El doctor Hivo, Gghl D(azf di- varez, ya de an declarada G Martinez Aze6e, nos declar6 sus
Declaran con bagair an Recurso de I Can lugar N, dis u so reposic16n te*t ores de un cleerectintlento del uso rector ener&l III Contabilidad, ll a na cooperative editors pa-1 Defensa Reposicl6or on el -r do !total de Adminis- do nuestro principal products en
smunciii las feeling Idle log pagos de tra Cla e erceri' de Ia Supe.
las atenciones cle persona del me- ra un plan de regalia. El juez of primer instancia del i rintendenca P ovincial de Escue, aquella nation debido a las elabora.
R3 dos sintdtic0s Cori que alli endulzari
tual Junto rd n Thirril Centro doctor Francisco Vlanello on
de 8.4 p C. instruc- -se hill autorizado, par de- Inspecelona el Ministro' do Deferga, I tie Matanzas refrescos embotellarlos. bombones,
reto presii a I IA secretarla de Albuerne. declare
cion lbidas el ministry doc. "Jencial, Ia confecci6n de, playa Calla Ia apelaci6n del de chocolate, pasteles etc.
Blnnco, qu son en osta cuatro lucgos de troqueles. rodillosi con ligar el recurso cle repol ZE infor.
tar L-V T planchas de acero para emitir log I not istra d! Defense, doctor Ill i seat or el fun amento de que -a el doctor Martirl A cde:
forms: y coE' II-ez HernAndez. de establecido par Antonio Rodriguez C at indo Ivesempefiando Ia seI cc I., P "u"' i Paradela, ell el expecliente de ex. e Si tal tendencla contJI Y se InEl dfa 25, las pensions a log ve- sells del subsidio a obreros de ma- t or Or ivera arez el referido car- risifitca.,.s.eil desastroso para nuesteranosede Ia indepenclencia 3, ha Laderos, tal COMO to digpone el do. Republica mavor general Fulgen propiaci6n fnrzosa promovido pot ara e I qup a Ia sido nombra- as Lo
beres d I Congreso: el 26 las pen- cretc, 984 de este' aria a to de .. Ill OR' or el NJ tro de Educac16in a refrescos emboteltados
at mer,1- 0 el Fstado cubano sabre ins cas,,,3 C ad
-as B.Iista, r6 una nueva vis: a 4
secret e 6, Uniting consumer le 25
retirados en ge $8,000-00, Y, par OtW I Velazquez 37, 37 A, hasta e on facultades at effect v del cual Or clento del a pcar cub I
nspecci6n a Ins obras de repa. 1 37 E,
y at ab es tie log funcionarrics a para ]a construcei6n del P880 supe- 1 tomill poseJon oPortufiamente, noOn ;0ah loser trasFaig del parquet "Mach do", at raciones do Jos dailos causados p9r aAa que
emplearlos, maestros v mlembros de Hacienda, quien 2 511 ei temporal de agua en -'a playa Ca rior cle Ia Via Blanca Mporta esa nation. He po do obde In Policia Nacional,' Marina do Y ell cause. Podia set, separRda, a to que en de. sLrvar que Ia Propaganda favor
vez to transfer at cle Ech.117266p, poblado donde junto con cuencia dispuso se le restituyan il tinitiva ecruivale no haber sido ra.ji(i N1 SLI del product ginnico endulzadcl
on Lificado so nombramiento- y at el C 41
&cda ricarniento, a carg I
Guerra y Ej6rcito. ado do Salu- Chas bienes innnuebles que le filet
r. t cargo He Ia Direcci I sa -on del resto del personal administer. 55 sin btn .41
I d Educac16n Fisica. -a unto cle log canales expropiaclos, para 10 cunt el Riqua- le que lit gente Ia LitiLag chaps del pr6xime primer para facilitar el desa- oil del juzgado asis tivo de Ila inentada dependencia, mayor peso ni tel
principal s. or
re rs de Iluvia y evitar so colistituirA en dicho lugar Pues a ello ,, opone el articulo 49 do diposo. Claro est-i que esto no
gde ell &, &poc, ntre- del regIsioulto general de Instrue. r-presenta calo ias ni acel6n nerComunicacionos in it nda or on ( s. e
Continfian log preparations para El AIIII.stro cambIO' lmpresiones gaIndole a] recurrence so Posesuin ci6n Priniaria, que dispose expe- gAticat aiguna para el organism huel cobra de las chaps del prrixinno conno cluefic, He log mismos Mano, to que es of
FxhOrtacl6n con el doctor Enrique Still dando a favor de 6ste por car Y qUe dienlie administrative previo para
de Diaz Ralart a aque de Ia campa _Punta blisico, tie
atn Y del Comi- J na. He Vista, par
primer semester del empleados tie c6ril jriernbro del Patron a Iterar 0 SLIprimir Ia inamovilidad R,!
erVicio local r I emplo,
n6mico 953-54, que ser uran e de arras. Como indemnizaci6n del del personal docent. rpWashington. un peril
to d, Au ilio. e commandant de Ia dafio Y pprjuicios In g ca que
6rro- Niarma de Guerra, Manuel 'de Ia que rp- Y no ennstando cumplida dicha nunciaba cierta marca de
venidero julio sin que hay# r El Mindstro de Comunicaciones
ga para III mignon veneient1c, L', PI personal tie ese cuerpo (I cibi6 de $18,609.56 cle luoms $2,,,,92.44 f;rmali&d -agrega Ia sentencia-. 7imVY2 a toda Plana, all do: "ll
c fucron tilsados. Ia recurrence COMO Par ciento sin azilicarl"'
Por Transportes, doctor Rafael Diaz Fa I n
tanto, el 3 del mining. con el au- lrabaia on Ia reparac16n de Ins da- ze vulnei, a nuncio at attractive para I a
mento que se disponga en Ia ley- tart, a-nunci6 hay a log periodis!as ties. v oil el ensanche del canal, q Dque Juez Vianello que on este In aleg6 el docipr Rosado ILlambi. 0' mi"
tundra tin calado do 12 pies en una no quiet
para socorrer a las victims de ]as que scabs de dirigir a todos log fun up expedientese acrel que ell 12 de el derecho administrative priest Hones de p rsonas que -en
yo de 1947, se le cli6 previa puse- blecido a sit favor par el citado
pasadas inundaciones. tension de 1.000 metros. aproxicionarios y empleadoi del Departa- -;Qu6 cree uste
el ehor Jos6 Gorizilez Puente, inadamente, y do 32 pies de anchei si6n at Estado do log inmuebles an. F.receptO. SUgunt -ella to reclanna, pot of que deb- hacer
director general de log Impuestos mento Ia circular que.sigue: en of lugar mas estrecho v de 50 on ter, relacionad s y que a instancia que el tecurso debe declararse Cuba para contrarrestar ese peli.
0 1: C'naclugal algidesestinnairse 1. In
de Ia Ley de Obras Pdblicas, ha "Inspirado en log mis firms p,-r, It mi 1ximo.spara facilitar el viraje del propietario cle log mismos 5 do Ita gro,
ditpuesto ya In relative at cobra p6sitos de que se rfndan a ruanobra de las embareactiones dispuso requerir at Fstado parn qt or, a], al par el fiscal. Esos -LR campafia inrundiosa contra
plenalud
de dichas chaps ei las institucio- log servicios p6blicos'encomerda dos pesclueras que ell epocas do c clones abonara el prcio definitive fij Ido Eroplos lundampritos fueron log de III azf1car requiere utilizar sincroni3 a. 0 necesitan alit refuglarse. a Audienria, con ponencia del ma- 7adamente diversos medics de d'
ne do fndofe dive sa, en las quo a este Ministefia, 41 COMO anuelles ,,oporal par Auto de Ia Audiencia do La It"- islr-jda P,,hlo F. GorI log que vulgaci6n dirigidos a ]a VILI a I- EI doctor'Marto G, Martinez Azefie m6dice y edmitt6logilly prof eser de I
ge personariin log delegadca suyos someticlos a su vigilancia y fi c.ilj- El doctor POrez Herndndez, ade ;,an,, do 1.) He guilt de 1948, sin clue I-e' c dad nia Uni'lliCrSidad do La Habana, (a ]a derecha), expone a itiluestre compaf=
[a cooperaci6n dal Patro- basin el presented so hubiere cfectua. onfirni-ri, de Estados Unidos. quo es a Ia quo Armando Maritiona to, ro.itiltados de la primers' campall clentifica
para Jai finalidad, sin que log in- zaci6n, exhort a.todo el personal "o I hay q In atencirtri cle to becha on E. Unidos en defense del azficar de Cuba. (Foto: E. Molln I.
teresados tengan quo acudir a las para que me bride sus mejore I~ nato He las Playas Populares. que 1 do el ;:l ell cuestl6n. No se Aproplof ilicitamente del up Hamat
It pr-ide. y con Ia de In Deleva- Agrega We el articulate 24 de in dinero I b2neficioso title result para el mailoficinas de esa Direcci6n General. fubrzos en el looro de egos IcNanta- ril do Igo Patronato ell Cajio, $A. 1 1 1 lenimiento de ]a salud el consurno
La distribuci6n es Ia siguiente: dos fines. L s funcionarios v I'll- Irma habilitargi para disfrute do Lev Constilucional Prohibe In con- Absoix,,, ]a Sa a Primera de In I do I Como of doctor Ma'rtinez Azelle es tesfas personales del embajadolt, Dr.
Din primer, Colegia He Arqui- o azitcar allies que cualquier I doctor ell Ill t
to pleados cle este Ministerin. :odos Ins residr-ntes, esa zona tan fis acl6rr do bienes 'y establece qu- Criminal ri, Ia Audiencia San otro elempnto sustilutivo. 1,r pil gia, micalelo 2 y en Oclontolo- or Aurelio F. Concheso, y de Jos
Gs; ia 2, Colegio 11,16dic(); 3, CO- dado pruebas de so corrinctencla rtanic He in Costa Sur. nadic podrA ser privado de so pro- Williams. fl ia quien el fiscal y In paganda qui, Cuba Hour, hacer a fa. de alball Academia de coinsuies.
11gio de Abogados "y Banco Nacio- laborlosidad, pueden sentirst, Fc-ii- fl igualmente que se pro n vor del azur-ar on 101 F5tados Uni Ciencias He La H na. ex decano En realizacl6n de e52 campallia
- de Ia facultad de Odontologia, co- prontincilli conferences en universinal: 6, Colegio do Contaclores Pl3i- ras y confiados do que sabre Barr- pia lion llmp'ez,,i general en el Ca- tente y par causa Justificada fie uti. Rfios de picsi6n y multa de $50sel0s dos tiene que ser verdaderamente mencladoi de In Orden *'Carlos Ma MfeV Contras scientific de Bosid(.
,,,,6n lidad pl.lbli(72 a interns socia.l. pre. Pot' C!S,-:a palifac6t; E
blicos y Contables; 7, American clar Ia cooperaci6n, esfurio v on' nal dn Prot ;I ]a flota pescluc- cul nitel do C Pedes", prnfesor titu4ai shington D. C., New York
Club, Colegin Estonnatol6gico y Ca- qiasmo que pongan en It enine,"n Ia H- SLIrgidero He Batabanii %'to Pago de )a corresprIndiento in. Lo hariall consistir en que Wi- occialldad -re not 's
sino Espafiol: R. Corredores de rl que nuestros servicios se pr-Il Fit irtinnin a in Playa del Aica6n demtiizaci6n ell efectiv6'flijada ju- lliams se rl: lbia apropiado, ilicita- causes ex6genas do In caries den, 5 Min P Histologialpatol6gloa City. Estado de Georgia, Estado do
a- de Ia Baca rip In Univers dad He La La Florida y me quedan pendienAduanas y Centro de Ia Propio- rn Cailrla y otras serAn Irrminadas dicialmente. ordonando adem6s CILe rilente He ]a surria do $2.500-00 on ria y desde este RsPecto Is que Habana. vocal-Lesorero del Dirce- tes otras variRs conferencirs en Ial
dad Innnurble: 9, Colegio de Corre- con in mayor eficacia." riahil.tadas muy on breve. In fall d in 'do vstns tin contiai,, que ceieb.raron solar he'defendidn Y siempre defender tori. deI Segura Odontolo'gico, e!c.. I Florida y dosen Canadill demosdares y Nntarins Comerciales: In- Prioximob eximetirs rqquisitos de ermlimiento mpraventA He maginarias. rl at azfirar. Pero no me Duedn error,- nos interps6 saber c6mo so convirti6 trando que hasta el moment hay 22
denciando el doctor uardo Coro- rrar dentro del maren estrecho df en paladin de nuestro az6car. causales de caries dentaria. y el azfigenieros y Sinclair Cuba Oil Cam- Salitbridad del expropiado a ser amnaradn per lla "u 1(,tl-,do dell quo to-% all especialidad ell rrmrnen os an
pAny; y 10 macstrns nnrinal(s,,)(- FI Director de Ia Academia. son, I log tribunnies de justiria y ell sit tituyen acto dell ti- critics para nuesira ind 11 sit- a, Hay -El ongen He mi campafia fu6 car es s6lo una de las 22.
dagogos y hospital He Ia Po icia Josil Moderns, nos informal. que na- Dos nuevol pabellonex Caso reintegrado ell su propiedad heeling fill tons C
vo alginio. tin existicrido Ia esIlfR muchos otros aspec El doctor Haward M. Marjerlson,
Naclonal. rat roncurrir at examen nall asill- 'A I'mrs do In presented senrl el Quo el criurio c.;Du,,.,to x ip. start tina incramente civil cibir Rt oil r-l-Is ve '.
log que d tb n Ir2lil del d(partant rl do In- decano de Ia Forsith Dental Enferforma i i- p: still
Las exportation" do IN11seelilineas rante a obtener el certificado de jri, net Estliclo, general Fulgenciu rip !ustenl. ndose ell Ln! ban w, solverr log luibLinales Ira indl.lellci6n par paile clones de In Nithwest y de Boston, de renombrado.meOperador do Equipos de Planing Cn- terada v constant pot- nuetrn -I'll [ Mer
pebs on r-I 1bur,.Wrl, ticirerno do Julii -tir, tria.'rn VLIa1qU;pI' carrillafip University de Chicago. PLAIIIIC(d) tizecienitifico y de beneficencia'pilEn log dos primpros Moses dcl Bwisia, procedera a Ia inaugural e esta l oil Ins Fstados Valdes de 0 Y b1i a, a terrilinar yo rot conferenmerciales. quo terl IL12sr PI 3 do lon do dos nuevos pabello, Hace fal-s el diR 13 novienribip do 195"
actual afic, fiscal ]as exportaciones agosto pr6ximo. a Ins R a.m to., In- Hospi at He Dementes de C u at n sus sert 10 He 30 (to enviar RIM a hombres Ionic, III dor distribuido profusannentp ell log cen cut ell el gran anfiteatro d Ia ins,,,,an b1ne es absurlto tar Durill-Quevedo, Pain qllv P- tros cientifiens. pot- to que tin tituci6n ante of staff de priffesorill
d P, MiscelAneas alcanzaror, el valor teresados terl que presenter Jos capaculad para ciento vrinte Uavl He 1051, 156 do 29 d I Ina'n tam on
! sr riten sus trabaills stable ]a fisiolo tar reciblitin por It Intit-ambill, dr declare)'que aceptaba ants postuill He $474.288.00, segun infornrl el doc- siguientes documents: cada uno. Asi nos to inform6nayer He 1951. v 162 He It d- ran No do Y Ia S, a Torcei a do to Ci imi- qla do ins azlicares y. ell Il ca_" Kblicaciorn-s He In Universidad do dos. y de r anera Vfica en el pitnr Masf6rrer Rnias, dirretar gene- i Una solicited at Director u r escriblenral de Estadistica, at ministry doc- He In of doctor' Carlos Salas Humar di. 1951, at d ec Jarar que ]a falta do pa-,o nal absl at crunerciante FeliIil do D -an.
tor L6pez Blanco. i Academia. que to ser adherido wi t r do aquel contra, desporks do He In correspondent inderariza- Latour llel de log deliLo, He fal- log quo -so I If"[ ell R Ia La Habana l en mis marms. Tra- zat r6n trazo tres c rculos
I diabetes y at sobrepi-so. taba He In supuesto experiment do.,dentrb del primer; "Ron y so
sl llo del Palacin do JuFtiria de 2n haber celebrado una entrcvista con clan en efeclive, He in xpropi,,I,' sedid y l do que to denuncitij Desfri6s de ofrecernos E'Ll ins par v pretendia hither olotrrudola ca- da ; on ell segunda "Whiskey y tocentavas. Acreditar ger ciudr],nn cl rninisLro doctor Saladrigal determinara ]a restit ucirin at mis- Pedro L(It It, do Alvarez. El doctor ries dental artificial iiiinteniendO da" y In el tercero "Ginebra y so
Decretoz clue so ban curgrade roc 0 1 menores He este aspeeto ell, 11'elleS.
Agregri el.distinguido funcionario mo do Ins bienes que baall 1 :1 a a Irmo que examinadas Jai eafiltimamente clibano con certificadn del Rolzis'ro idn lose Gacila o do in Vc-a sit de- an, of dhctnr Martinez Azl oil- Lula pie. a dentata ell una solucibil III I
CMI a Carta do naturalizarilin. Un "Olle maugurara on csa misma nbjeto de ]a expractiacirin collf,,,me tensor, Pilibil ainpliamcnt 'que.no inue dicir-ndo: He az6car y saliva ell on tuba, de vidades buckles de log tres t1pos dt
Refrenclaclog par el ministry de, I el pabell6n do Ancianos. ne at ;I !Wbo Pigano ni defrauzinci
testlmonio firmado nor do., personas cha rticulto 24 de ]a Lev Cl 0" sme "Iambien es imprescindihip lc%,a,,- ensayn. Qll;se comprobar Ia inves- alcoholics habituate,, 'Arroi ba
Hacienda se ban cursado I construido totalmente, quedal re- cional v 3119 del C6digo Civil. rnala inlripilcla,:i6n del dcaunriant" Jar tin fondo substantial Pa-a rlri- ligarillin ell It laboratory, sigulten. a on
Os sl- responsible. acreditando clue irl ri-r corrictictio ell a confer. dos Is presenria de caries denta.
guientes decretqs presidenciales: stiletto asi el problema del haacina- Que pI hurho do In ocupacirtri Inn- nor c trans at pueblo a Ins rnasa He T:_ do a] pip de In letra of proceed 10 ra &fir
de boon concerto moral y sociril. miento do log asilados. TermirI e% aerial per el Estado v I cion l do Ins letris cle In '1 11 ados les, Ell (Wrisecuencla pudie
Autorizando at ministry a concu- Certificadn m6d!co oue ha,,a coi,- P-91 )III- Unidos. rie mantra direcla. nuento. Manlove tin diente el doblr mal-se que Ins caries
rrir. a nombre del Estado, at otor- plicando que "Mazorra no Is ya I Fr! ha e-I *0113 Ira opcfacwn que ambos conc rtaron. son product,
tar que no Dadece He Pnferriondad a dad ell que c Irprin rl rno- iumpliat y Persistente, on 1 rigu4jr, do tempo on Ja infusion, Cori re- Has sin duda par In soria, ya que es
Ramiento de log docurnentos sabre piedra de rsc ndala que fuera ell pi ,tarirl de dichris inmueblIs de It, Liti;in por una jefatura en el pencillo. y dectirles ]a verdad sable sultarlos negatives. par to que pre- el ingredients que acompail a
contapil ni dvfpctn fisicn al-unn, 0 1
concertacidn de un i5r6stanno entre tras epocas, y a su ve7 ha d(jado parlor libremenle do log hien, q rip I I mral San Antonio I Rz6car. Aquel mercado represent. sent.6 a a Academia de Ciencias on Ins tres bebidas, concluyenda: "Esn.
el BANFAIC y Ia reflneria Cabal_ quo le. irrl el ejereicin He 'a de ser un almac6n de locos". in renli-nares de millions He peso, trabajo titulado "Los Azficares do la
profession Certificado & anteceden- st. niouied.:d. I a orasirmado il rit,. La Compania Azucarcra (76!1 11 7 sefiores. es 10 que eRti 6curriendo
gu6n S. A., para el desarrollo, ex- tes pennies Tro fritografins tina Mordidoa per perros ran daiins v peridiciris que Hebert in- I'vivnit. propicl.aiia y operadora del para nogotros, y bien vale Pal s una Cafia y do Ia Remolatha no soPcau- at azficar con muchos de sus deploracirlm y explotaci6n de Estin siendo sometidas a trata- miss Ell este senticlo tenemos una Will airectax ni preponderant0s de tract res gratuitous* .
profundas de petr6leo. pozol catnel. Acnrrl tin testim'n Ic miento Ins siguiefites, personas mor- dernnizarFe. quedando a Fit f.,vor central an Antonio, situado ell el .(,I, lain grande en poster ya non or- [a caries dent Erl at extrqn- Noos muestra el professor Martine7
s Par crinceola He arra retain indem. terming, on Madruga, d2,signo Ell s- an
Modificandlo* 0krafor segundo exDedido pnr el :!erente de rualp- dfdas par perros: nizacion rip dirlirl r0rris y T)--iui- ficir Ai iando P6rez para ocupar el i7acion scientific v otra special. iero ese trabajo, impress porl Azc6e log recortes de Ia prensa Ae
del apartado primer del decreto quiera He Ia. empress radials es, En Cannagdey. Angel Soler, Aida fizada ell defense Academia. e inici6 cle inme Estados Untiring. y result evidentf
preSidencial 221, de 4 de mayo pa- lablecidas le7almente ell el tr,,- cios Ia surna He $111.60Q.56 reeibida cartago re jefe del clepartamento de
Porro v Rogelio Sort: en YaguaJay, T f nos ban trillado el carrion, ll re- diato las gestionas pertinell cerca que al 6xito He so misi6n hay gut
sad?, que en to sucesivo se enten torio national. donde Fe hnitat cons- Georgiiia Delgado, Enrique SuArez nor dicho provietarin de Ins hienct, o, de! citado central. y It ob,,e- fitro especificamente a 12 SLIgat He Ins institutions azucareras de arle Ia gran repercusirlin publicider tar que of aspirant realize n Ill innnuebles real urecio aornNim-do ro (--gorio Esccacho Alvniez de- logo rob Foundation y a Ia Sn2ar Cuba. plante6ndoles Ia nrl : sum e obtuvo. Puede 2firmarse.
asi: "La exenci6n de derechos en Holguin, fall d tarla qu
Iogelio Ferruindez; nuncin at Ministro dal Trabajo Ji Illation
il impuestos ill applicable fiction y realizado. durpnip seis meses par to, it ina Ley6n; en Ciego de Avila, que previampilte bubo He ser rl con o imprl de organizer una caarl hacienda on cAlculo aproximado.
-gas laborers. do nor el Estado todo tic de cha a-signacilfin, alegando quo se Lrabajosestoyfa cuvos magnifl
.Xclusivannente a 'log huevos fres- nuencs. re Victoria Carvajal-, en Sarl Cruz an habia infringido el convenio col ,c- miliarizado, y cip las I fill para desvirtuar estos POStLIIH- Tite.25 millions de personas de Ins
r as He grillinit que terl on peso La Direccion He Ia Academia ze clel Sur. Teresa Martinez: en Sam- acuerdo r6n to rCSLIeIt0 Par Ia A cuales son miembros muchos inge dos contra- el ill obteniendo it).
dion"Iq do La Hvbana on 30 rip .'I" I I %o do trabajo, todq vez que p'tra ,, dos Uniclos ca taron sus ppill
net no mentor de 18 onZ23 par do- i reserve el derecho rip verificar as tinge, de Cuba. Gerardo Bilirbara culorlir It referido cargo debj6 Ira- ril de Cuba. Pero cans orgaru7a n Ia C ill industrial azuda !a a da econAmica flecesal avora es a In
coca investigations que esti:ne pertmen- Hembre de 1950 v par ntlestril Tri or n s in cc I. c rer
necesitan dinero para hacer alaboracirm del in ubana. apart del prestiCaballero y Jorge Luis Collis- en be, dv ignndo el d-nunciante. pia 10 p fabor de ranges dint sat c rero. He Cuba. gio que represents palrat nuestro
tencia 159 He 28 de mayn rip 19-91. neopa, I a Jar? Par 61timil cr a or zt1ca
revocando 7 deJando sin e ce. lf,-egtectri Ia idntilad y Trinidad. Fulgencio Salas Ptii y, burial Supremn He JuOicia In sen. cargo de Despachador to ,,n
'cc ant n estes teistirarmTris. El en Sancti Spiritus, Manuel Noiuel- orI ca que nues Juan de Dias Tejeda. Tianear calls el que oil protestor universAll
in of Hill presidenCi2l de 1. de e 1 0 e quoin pro rpro. Como se ver-A. Ira inclustria azuearera debe mante- I )r d c realizar oil- rio discuta Ia ini6n do hombres
marzo de 1951 par of quese auto- examen serai absolutamente gratis. ra. I
; Terminal diciendo cup of Tribunal l E Tefe del negociado He Pacing ner on ca Ia especial de gast., R.Ttea ut. a2it"apaila a lox,
i Suprenno ell distintas resoluriorips Ito que lambi6n fue He ciencia esta ounidenses y cnny Comenios d-I Ministerio de Tra- He propa. P probaria par las instiluciones 271.1- qUiSte el respaldo d I iguientes
ha declarado nue ell el rxorl lanio. propuso se declarara sin I:t- terreno mAs sutil He ciertas relacLo carerat. Obtuve asimismo el respal institutions: Harvairld I par i aHe expropiacirm. es el prnrpdini;en- gar Ia rechinacirin del senor Esoa- 'bl Unicam
in adecundo. ell el que dll disl ell PloFos I I f., on.,r n es Pit icas. ente asi, coin- do del doctor Arl Domingo y m2rito dental), Sugar Research
Ia cientitico
0, Ic on up c I ,,, 6a : bina I to t6enicit, In Morales del Castillo. Fl-miniStrO d, Foundation de New York, Publir
tiril no s6lo el precin do ]as cni,;F l da% I 'I e e MR S ccicln erc4al _v In human. es que po- Estado, doct
exprocilRdas., qu previa ocuoaci6n. mo por el Di.ecior General del Tra- gr Miguel A. Campa. Health do Washington, Georgetown
Ia realidad v cuarAla de lo opri ii- bajo N no obstante ello. el Ministro dremns reconquistar Ia Perdido y me dj6 of decidido aprivil de Ia Con- LIniversity v el Instituto de Invesampliar log horizontes de nuil cilleria para el servicing ex[print-, ligacioners lientales de E. U, Wall clos y sit inldennni .acjrlm. sinn fam. del ni ain dic'.o'i esolurion declaran- azticar. recibiendo gran cooperaci6n v co-- i ngton.
t bitin el rpintegro do Ia Tral a) do con lugar I; deminciat eFtableciE. P. D. exi3ropiado Como effect d-I inc-il da per Eseacho. v reconocio McJor
pimiento del Estado ruandr, rn abo- derrho apste para ocupar el cargo
Fl, SENOR na pTeviannerite Ia referiria indl en question. Envia, el A licalde el presupitesto
Y Pstablecida In ent-rerandiente
zacto,,. segurl exitze PI nrecepto apelacion ante el Tnbunal do Gafituclonal Rates sefialado. ran Ia., C s itucionaIrs Sociales, I
EMILIOTERNANDEZ RODRIGUEZ corts Tourno de Ayer este dictci spritencia, cirinforme to aprobado al Tribii nal de Cuentas
HA FAI.LE61DO Exhortills: De HoNuin en Jill n1pre.saron los doctors Fr n son
Desprais de recibir lies Santos Sarramentos y In Bendiel6n Papal Lr nor D imnsn Hornarrde7 at P:Slp I_ ROCII ICIAC7 Gonz lez. a nombre de
De Puerto Padre en susnensi6n Pa- Ia Cia Azucarrra G6 moz IM El viernes entrifilgaill In 31fedalla de La Habana
Dispuestri su entlerrin para hay. martes, Hill IR, a ]as contra de Ia tarde. Ins que guscriben, go de Manuel Garcia Siuirez at Not-- Osc, i G. Edreiia Rodrigue7. a norrinu viucla, hijos, hermannis e hijos politicos. en sit nombre y en of do Ins demas families ruegan to: ote GuineE en declaratoria de bre de Armando P6r2z, sosirniencii, h er al actor Julito Dfaz
a ]as personas do su amistad se sirvan crincurnr R ]a Funeraria Caballero., Apartame Into D. en herederris de Idellionso Sainz y Her. in rill, sigue. bajo ]a ponenria del al, periodista G. Gpner
23 y M, Vedado, pdra descle all[ aconall el CAdaer hasta el Cementeria de Col6n., favor que nAndez at Este: De Son Crist6bal marIttrado Luis EnriquetCuerV3
agradecerinf. en incident par Octavio lzquierdo Rubin: Do conformidad con In dispuesto J Par otra parte. ayer venci6 el tirLa Habana, '116 de Junto de 1953. Rivera at Norte: QUe.'aparte He que ];I base lerce- on Ia Ley, el secretary He ]a Admi. l mino cle veinte dial; hilibiles para of
Virginia Llipez Vda. de Fernrindez; Fausta, Atrrora, Alicia, Jcsi Emilia, Armando y Nora FerintillI Decla atoria de herederog- I)e In. ra del tinv2nin colectivil rip trabsio nstraci6n Municipal, doctor Jarnho I pago de log recibns del cuarto tri.
des L6pez; Manuel, Angel, Jo quina, Ranit Esneranza y Justo Fernindez GuHirrez; Maria S4 Garet a River6n a] Norte: He Ali- C as
I P, clu)c del mismo ;I folios Ins Jefcs 'do Plazaola, en nombre del alcalde mestre par firicas urbana:,,SeV"
T. Sinchez do Fernindlil Isaura Fresnedo de Fernandez; Matilde Champenols de Fernindez; gela Patallo Marin at Norte- 0 Departamentes y a quien C' Do' seflor Justo Lot., del Pozo, rrmitJ6 esto. a partir do hay est
Pedro Liberia Flores; Iltvdo. Padre Fernindez Gayol; doctor Fidel Larraorl Protocolizacirin en secideri'le He, pan atiAogas posicionrl, He c..fi.n t aver copies certificadas del prill Fe cobrarAn con of diez par ciento
traba N7 7a, Is Ia cierto quo aun d presupuesto rdinario it Tribunal de recargo.
jo: Carlos Caballot v do Ira Ia tests del reclaniante, He CuLntas y at ministry rip Gobpr- La recaudacill total del Municicontra L. G. Aguilera v Ciat at S.ii: apEcando exclusivarnell npci6n, doctor Ram6n 0. Iii-imida. pin do. La Habana en log once pri.
Juan Dominguez Benitez contra I.n ,xia de dicho convert el misan, El presupuesto aprolindo por Ia mcr-os meses del afio fiscal u
Tabacalpia Cia. de Segurcs ;it Este pclannante no ha justificado, den. tTnt a dos tabletill so dispel en Camara Municipal Ill sancionado pot iluirA of pr6ximn di. a ade
Asunto.% presental ro del expedience. su mejor der rl sphor Alcalde, entrara ell vigor 910.798,458.01, cilra He
Mavnr CLIantia: Cia de lar-ductos cho a roupar el cargo He Jefe del de pot zi en un vill de ago&. 0 dia primer de julia v repel ii-spondr, at capitullo de ejercicio
do Alimentos "El Agra" S. A con. Dcrialtamcn n do Tra fico. Pups o"_ Agradable y no es laxante. Piclit zarfi at Prerupuesto vi corriente $9.805.393 y at cle rrIra Humberto Azcuv. en cobro ric r quo I)c;r a do dos pfios, ic Drorronzada 1 snIlas, He presupuestas anterior;
._ F.el i abapacredita Alka-Seltzer en el sabirel &=Is -ffA6"_,'0P'LN 'I I 1- .1 l
4flo CXXI
Cr6nica Haban Tigin
era &,19
EPCwtasta Party del jueves
-XI-Asequio,-quy
Promote resultar una fiesta muy ristain, 3osefina Gelats, Mercedek Plena de alicientes, el no, Z41,1&-de-valas.
ConsulCA? d X qq sc icelebroirc, pasado co, Teti RodrjgUeZ
Part e NOal, Teti X -TY h PAIME.is
mAhana, juevek a partir de I as Militia T..CgpWany. Carlos
doE Ferrin, UAR
de Is tarde, en log, exclu. de Ciirdenas, Gabriel Marlstany, 91vos valfines del : Jockey, Club, tie C&rmel na j.,deFond6nLuIa Vat- Galleticas iqglesas
Marionao, verde de Clar eng.
tventili que, combinado con el Lila Figueredo de Cubes, Juanita floagnifico Programs de car'reras de Fabjjn tie Mayorkw. Agu-tit, A3;iVill, ese dia, he organ"do yn distingui- lists, Ana Gonzilez de
AW T cifin, full de, Coils,
do grupo de dames de Is socirdad Juanita, -G
habanern. a beneficio del dispense Martha Me3tri- de PumareJo, Julita ria- de Acci6n plat6-ic, "San Fran t Figarfilo de Por tuoindo Hilda Oliva Vikco de .A'Sfs", quo ion hermosa de Cuervot C)Rra:R .,Bacardi de C
-humans. labor miene desarrollandn Jilstiz, Laura-Danguilliecourt, cle Al. entire LIR close pobre de esta ciudd varez- Gucrr* Mortica Urrutia de
-oil
17- prinelpalmente del Vedado. N61aregas, Valerie Marcos viuda de
La cortilsi6n Org2nizadora quier Ascania, -Armantina Cuervo de jrecordiur per ?este Media e
a lodes Forns.
aquellal personas.que terigan en su Maria Bacardi do Gonzilez del Poder papeletai,. que, plieden liqui. Campo, Rosa Tejera de Sass, Lydia dRrUshasta maiiana, ml' Castifiefira, Elda 'Cjhas,,.Maria S. df
v Ag Maria E6geriis'G.- do Gar.
de no ser- asi se cQnsi= en. cia, Mile Herrera, Georgina Palodidas. de
A colytinuaci6n ofrecalinCis una re. mares, Teti ColtRzo.,,GrRce A.
-laci6n de person quo han toma Humors, Sra..de Menindez Villoch, tickets Para eslaaslermosa larde Ce Maruja de 4ppez, omasa Figueredc lueecs: i de- Chavez ;aocLo7tunzAIez L6pez
Duquesa de Amblada, Marque;n. Sire. de Gfircalics, Teti Esc6bar d( de J6stiz de Santa Ana, MRrqtj2.9;i I Entenza, Modesto Rodriguez-fle Grade Pinar del RI. Marques de Cass na, Sara Lombar de Rodriguez, seNfIfiez de Vllla lcencio, Marquess here de SHIadrigias Bertha Orbiz de Llaca.
I de Valle Siciliana, Marquess deCtouuesnc Condesa del Castillo, Anita C. de Mestre, familiar dc
esa di; lanits, Partuondo
Lagunillas,:Condess tie Casa GermAn L6pez,
Romero, Celia de Cirdenils de Mo. de Fjwola.,Poupte Latour de Viaes, Lila Hidalgo deConill, Maria montes, Silvia Rodriguez Morini dc. Antonia Alonso de Aspuru Gracia Alvarez, Carmen -D. de Cano, LetiCimara de Bandujo, Airriii Fow.er cia G. de Cernucla 'Berta Lumber de la C6mara, Amelia Solberg de Mary Ferrada de Fs. Entrialgo ELsa HOS*inson, Rosa P rdPmo de del
Valle G. de Galvis,-Adela Rodriguez, Nine
Silvia Herniondez do Rivero Cowley vitida de Rodriguez Morini Deschapelles de Zelda, Met-. Opmrhil.2 B. de Oridit, Heroics P V isaCarlahui Fr(ii1p cedes Mori de Martinez, Micae. de'Plasencia, Berta Sosa fie Santo
]a Mendoza de Carrillo ,
HenrrietLe Isis Diaz, Mercedes Arag6n, Amelia Una simp"ica care L. do L Riivena, Raquel V. de Gutj&r&z.
oinia -nupcial tie celebrarii PI liriixfiina abarrere, Cheit Ar6steqL!i
m sibado de Pedroso, Fe de Verona de Lage Micacia S. do Conde, Tomasa Fe- I 'a'
v0ple, en I& cludad dr, Miami. 1 0 9 I.e 6,
Te Teti6 Banecs viuds de Marli, e. lipe de Comodoro &.a a., a a 0 0 0 0
ladri effect en Is islesla tie P a a @
Isola Rnsa de 1,1ma. ro Nliami hnrr fior Ministro tie Estado, Juanita 6- Alicia X408061.6
iendo log contrayent -Cov6 de be ]a iorre. Uass -0 0 1
es Is. belle %efiorita Elia Cartana ) Fralir v el I We 0 a a.
i no do Font. Maria Ter so P6rez viu. Cultural de Cat6licas", Mercedes IN: 60. a a a'" a
JOven abogado norteamericano Alphonse Pauksta. da de Moreda, Clarissa Aspuru Te. Angulo Hortensia Meta viuda de same%
............. ......... 16' hija dill t6 ZArrar I
1,36 efterita Cartafli. cuya fats publicamm complaid-. es Fk Wolter. Nena Ortiz dc Menocil, Poup;e Armenteros; de At- 'too,
doctor Eatanis!an Carta 1,6pez Toes, Rosa Mprales Zaldo, E,. bear. Fabiola Moreda, Leopoldina de -j%*;ftikglinchez y de Is ifentil schorn .%delaida Frail, trella Clauss6, Carlotica Zal. Is Campo de Gorostiza,1 Conchita M. ado L6pex G6mrz. F1 joven Pilinaksta in r, a so vez de mr, John Paulista do d r koep ed oza, Maruja Bascuas de deG.irate, Belica F-scota, Mario 1 0 Ning6n obse ningunol Y tie Ru esPosa Mrs. Anna. Pauksta. minatrimania de Is (itidaii dr C:ileagn. Gasch. Hartensia Tejera de Zirra. La c,, .,Josefins Costero de D. Par. )'mos's recibir unct latio de estas exquisilas g
-Despuil, de inji ,erll&M.la jelix pareja fijari so re0denria on 'Miami, is, Maria ZArrana de Alvarez Ee- do -Berta. Iduate, de Is Torre, Nc no que PELU UERIA Felicidades. na Azcgrate do gardifias. Mirtli Ba Za' as viuda de Bonet, Rosita Al- Ileticas surfid0s, de tradiCional caliclad
tista de Piirez Benitoa, Lolita Col. manza de Horpedo,.Josefina Trueba. same's
menacesdo Casteleiro. do Pirez Beriltoa; Torino Riafia, Vir- 1c; golleferict inglesa.
En. "Tropicami" Sara Larrea de Garcia TLIT16n. ginia Santos Collazo do Piedra Ado a 8:
Hilda Houghton de Bacardi, Tonia. Bosch de Baradat, Adolfina Jorge tos SPONGE RUSKS 00,
(Confinuacli5n) sits Cliabiju viuda de osa, Martha Olga Angulo de Arias Alvarino .00090
EA L Fernandez. inceniern Albert a t in. Gel-minal hillelif Rnja, Sosa de Riv e ro Asunci6n Bontoir.pc Estela Lozano de Arias, Berta Ro. ilplimillin 4de Huntley Polmers :a:.:.
HAJO LA' I)IRFCCION Ill'I'Vez 3, scfiora Maris Rosell e de R -azo, ffi .1110.4
apiniern In. lairal. coil V- wrlo A2kital. de Madi Ida CilstcW de Na driguez de Calder6n, Nilda Vola? I ion riquisimos. p.m 9
Daniel BCthencourt y scho- Esth Bsrh ri o, CiAl. Glot R"calvo de Est6lani rcia Yp's itempre tostoditot I Ylllas
ra Dells Negreira. Enrique Vnik Nrna 'Vial i t N I R '. de StIveira. Hermin a
Pt wi rip A IUiSa Claiens de Cruz B assume
SA I ANBTA. ORTS FERNANDEZ Rogelin Piquelme sphora Fill.- valls. coil Lud, sm'-pt .% Sa I., St. '10. Elena La Rosa de Villa, hda Lbpvz de Sollosso Clara Isabel: Hi. Distingase obsequiando Y.a,
a Martinez, con Raul Hives N sp- ninnet Gaicia de Cahas, Claiisue"o Sirv6n fit dalgo Gato, Chcc6i B. do G6mez,
hors FIR Fernandez. Meshe. Yuya Carball Lcona rdu Lucrecia Cubes viud. de Collado
El ingeniern J. M0111OU 0' a's 0
se Complace en comumicarlem Pore obtener un burn lctnr SaIdadrigas y Maruca 13- lirli Y sefirra Moiales, Nenita Machado de T. rvi it Margot Rnvelo de BRi-i-los, Ana Lui- 018!." PALMER'S assume
prestando one nento IIAAc a Fernijid' ax que rip Sale vices. con Is senorita Cacrics. con M., NI-HR Nbindl da Zo. N le ves Ina j arcs de Santo Do sa de Is Cove de TorricelIR, Teti %Ya'. a . ......... . . . . . ...
Maria Mendridez Domingo Y el d0c. N* seh,,ra Cat- %I,, M i Erlwar.1 ""ll Ma,-,;l Entralgo de Ivindrazo Lambai de Besosa Mrs. Phi Distribuldor
servicios come experts, en tin- lar on 7 lor Carlos.Barroso Jr. Rosenberg. Chita Diehl do PoZ
.9 &Aas dr, experience N el Firriestini 0. dr. Contreras, Ro a I I T. 0.0,0 a 0 es:
\W iclier y Mi, F ;.n F lfnv. ...
turas en esta ema, xaludando a Use de produclas de prinicra. Jos6 R. Alvare7 Marurl N, sti en. I:nbert* M Mrn6ndez, Carmen Betancourt de Josefina Diaz de rylinguez, Coricen- lime 6 a a . 0 a among,
cantadora rsposa Olza Joffrr. (on o Merin i,l \, ,n-rn Elns BoAill. Chan Teftra de Foicade Jo 66n de Pinelli, Maria Barillas, Hil- . . . . 41amse
oil distinguida clientele y hrIn- close le perralterl IA iraranlia en Fay. ,,, Rn (;1111117 1 In... a \Ik
R;iq(iel Interject y doctor Oscar Gal rip 'Antonia Cal-, P 'Inrto, Jo,' 'clina D. de Galan, Mimi F. de He. da L6pez do Pirez Pefi elver, MaY,, dindolem, coma slempre, toda &us trallais. cia Montes. I-rincin Alsina -rfiniltq ( "is Silvia Vicitec de Maxwell, Ce. A. de Barrientos. Rosarin Luis. Olga 3.. GALLARRETA If CIA as
su atencl6n y centers. Gloria Salazar v Roberto PollarK gins F,,,,-. ror cilia G. de Gonzalez del Valle. Pa. i Cafiss. Gloria Reyes de irandR. I.;
JU10 Suarez Cordov s, Isabel Sus- Clarka Quirch MadrazoAilda 11Alina Lauten Y Marcos Pollack Fn unR mesita )o cfioritg Fins LMa_ *
P7. He Maxwell. Lila Alvarez del irizo, Esperanza E. de our. M,,rccideres 1 13-1 IS Tel#. M-3987 lickbann
F ingriiro JosO Garriga Y senors Batista y Juan R ll.a, Pmon, Caimen Govena dq Begui-i des Mestre, Arturo Sosa.
CALLE 17 No, 505, enfre- D Y E -1elf. F-2112 _, I her Tarajano. Anionin NI Sal ;;,, Nlar2arita
Dr. Armando Frevre i Esther Garcia de Salazar -1, P) do-lor Ai. Mier de Frcyre. con julia Pedra7,a mando Salazar N Sil in Grafia ric r y doctor Alberto Freyre. Salazar. ]a sefinrila Mrrnt Salazai tk
Richard Hardouin y %ehora Cata. v Tony Puerile. lina Garcia. con Ernesto Menende; Carfos Chartrsnd P(inra Feel. Sierra v sehora Olga Ferrero. mire Gonzaloz. con i tifioia Nia.
Jos;6 M. Heredia y Olga Leiva df
Suscrilmse al DIARIO _DE A e ria Teresa Gonzalez 1 lin R-rpij,)
lk"ARIN I Heredia, con Teresita Heredia urz
wit d6clor Abelaidn Rnd CLIellill
Cl ucho Fernindez. Silvia Berrien. y CelR Fernandez de Rodrigue; dez y Juancito Vazquez. Cuellar.
schora Sarah Bai,;oc dp Rive
ra. con dos parppins: I-- Nain y
Armand 0 N fie%, -13eba Cones ,, R(;bert Swartzu
Dernetrin A. LAin r Dora Rive.
rein de Lavin.
En otra'. M-1 l rinclor Rodolf
Ldrenzri Malula C' dr Loren7n
Antonio Pc-rz EcirmnyidiA v Sit
via A. de Perez Echern-ndia Dr
FriTique Perna., 3, Isria Elena M. dc
Pernas.
Ceferino Vegs kzm;r senora
Olga SotolonRo. Is senorita Mar.
got Sntolon rl.
Csrln Adolfo riel Hn -s v seniors a
Emma, Ferrer. cnn J. Pirs rdn Plana
senors Amoam Pernanrlr7. Flea VAllen J. Miguel Roi2, Fine Gal%,An y Avelino Vara v Astrid Niel
son v fnrge,A$asolo,
Horacin Tolerin v 8cba (;strip rip
Toledo. con Rodolfo Hrrnanrie7 V
Eumclja Quintero rip Hernandez
Mario Harriliton y Vivian W. de Harrin,,ton
Gonzalo NIMP7 Y I.ijci;z Fernan J
dez or Castio. ron Antonio Ordrifiri,
y Lucile Ca.,Ielli. Antonio Castell
vi y Aleida Tannargo
Injeeniero 1111fliel Cid S int-e7 LA V AD R A S
Martha It. it Cid. c in el doctor In
se P&rez Gkirri y Graciella lnpc,
dr Perez Gurri.
Raul Castro Y Loin Gutierrl 7 dF
Castro, con Gustavo GRIdo v Julita MW ON -1 L
Castro de Gaido y Is sphorita An.
dreita Silva.
Florentino Rodriguez Y Luisits
Ojeda de Rodriguez. JosO A1%ar('7 ;BIaaq" a Can imas rapidail
Garet Mtlidq Gomez c1p. AlvAre4,1 Rafara erntiindpz Delgado Cuiv
Rodriguez do HernAndez. in;:tvnier. ,Icon 4noyar sconomia.
Julio Mendez v doctors MRrcelp
Valid& Larralde.
c Y lQUClin Positivamento su mejor neg6cio es unc) Lavateaga. Bertha Loret do Mole .)n.
s Jr.. Juanita More][ i Jlia-'n61nSA0rtteaga v Olemn Clitbrera', der. doro-NORGE -'so paga scilak con sus econo-
JUNIO. 16 DE 19.5.3
PAGINA 2Q. DIARIO OE LA MARINA
W orwari en los Leones Rivero Agiiero l'bre la debatida jerarquizaciAn pre-sidente del Corniii de Educadift
orzaron coin No hara' r b go del Club de Leone$ de La Habana,
V M de, Sal ap ona de doctor Carlos lpiguez y el "Ie6ri"
Pw adillo Crio'll La sesibn Rlmuerzo de bay del Con ese motivo.han sido invitR- rjos,"d CoIeVo
ub de 1 Ondees 1de La Habana seri do,,,,, eu atati;nta. Ias In In. k4g. I '-'a 'a i e an. doctor Fidencib Siinchez FAcnto, contain i.rrjun cicictoires de,; I srret.rir,) ue actuark de maestro c1i cere't uselons atotexior, pues el ener del Coartit dedicad a clue el rainistro de Miguel A. Santos Buch y Da I de maestros Normaj
el f te'sidente Por Sergio Acebal arios los.c' vid 15910 Nacional de monies.
Educaci6n. doclorAndriis Rivero Mestre del Rio, president 7 I.&Y lcllip.radw d.Lto, Manue c
. de or Disertariin el do t; Rivero AgatAgiiercl, injorme acerea de Is lact- cretario, respectivamente i Cl.; ; el president de la Fede Dos sorte 611os luc16n'que For el momenta ha a- adernis de dicho Ministro elsub- I raci6n Nacional de Colc-ios dc Pro- ro, @I senior Manu l Millar y @I
FX solidados do &I prob erna de Is Jerarquiza- secr2tario b8cnico, doctor August('*l fesorcs de Ensehanzas EspecialeK
los. altos jefes f on Cl6n de in Ertsefianza- i Rodriguez Miranda-, el president I saficir Lorrn,n Romern Arciaga; el doctor Eladio HernAnde-z.
I Para la Televisi6n Pruebe lo. CHORIZOS "REGIO"
Ya se pretend ITTIVIgntair que vergo recontenciando
El Jefe del 4tado, general Ful-J lo acaban de Publicar y veri que son chorizas unit reunion celebrada Par Jos
gencioBsl pas6 toda Is mahana In Tercera Dimensi6n. sabroscis. Higame caso. I mitiLstros cle Comunteaciones y d l
Y parte cle 4a tarde de ay r, en so Eft civilizaci6n Los CHORIZOS "REGIO" vienen Trabajo, cloctores Ra ael, Diaz 13a- r
no se sabe ya qui inventor. ae Espafia, hace couching arlos. [art Y Arsenio Gonzalez,
residencla de In Ciudad Militar. Fn Z1.1a rel
C sta d6nde fri R parar Ipal que la manzanilia vaniente, con .!a representation de
lumbial donde trabaj15 sollre dis- con tanta y tanta invenei6n? lifANJON, excelentre trago. la empress de los Ferrocitrriles Con- D
tintos asuhtos cle importance. A mi no me extrahari2 Manzartilla de In Viucia iarjo solidadas de Cuba, despu6s de am- s- qw, uno pero
- F.ias discussions y de analizar ex- te o a uenas
Us os de ]a tarde sent6 en su clue inventv2r n cualquier dia dr MANioN. Tt5mcla a c Padr' n b y mA
mesa para Rimorzar a Lodes los je- In clue les oy a decir mente vt estado econ6mico dcfes de las Fuerzas Armadas y a )as en up nuevo sonetillo Ade refielo a clue vendri la referida ernpresa y la .2nunclada
de )a Divisi6n Aleinandro Rodri Como L
Este, tan sencilin tin morrocotudo inwnto rebaJa cle salaricis a partir del d1a I 'Pa 1)
e, m istro de De- clue despu6s he ft esc 15 del actual, fug adoplado el er- 0 om i
ieuez asf 0 ribir. que de dicha v I de c ontento u para hacer feliz a 1i el pr'ximo d ngo,
na com do; nos ca rnar do de suspender la erni".. ac !It,
Naclonal, doctor NICOIAS Pe, dile a to di
rez. PUSO QIiemnjaibol. a en coctel Al;uno descubrira rtbain 3, de dar cuenta al Presiden.
e rse el CINZANO. ?rvis'umbro, to aresienta to de In Rep6blica, deSPL16s cle
Este igape no tuvo una impor- I A .
tancia de excepc!6n, ya clue el ge- Es tin vermouth italiano, la to mula del talent, acordar In si.luiente: Ise le ocurrira-n por c" 'mos e6 cuanto v6a'estas
y ninguno coma il. que Rlgo grandiose seri. "Que la empress Ferrocin
neral Batista, cada vez clue perma- n 'emos Consolidados ee Cuba cant
Y en.0 ces, ay! no vili
nece un a dias en su casa de la Ciu- Un Producto alimenticir, 3%, ntinca In", ni ctivemos pagando los mismos sal3rici y reco.
itar, invite a stis an
dad Milo iigos los
lzual a] FENIX ?4ALTEADO, 1 10 qUe 425 fUerza vcr Y oir nociendo Las actuates concliciones I;- i ccioues pa e e.
officials a almorzar. ton rico y tan saiddable 1, j.lcuoas transmissions, borales, sometitinclose a tin estudib
Con el Presiderim de In Reptibli- es im D
ca. a rosible encontrarlo. y que por obvias razones econ6mico clue deben realizer con.
Imorzaron ellmayor general Y e FENIX MALTEAPO ghora tin CiCbian permitir. adores p6blilcos contratados Pat rl
Francisco Tabern a y Dalz, jefe hace valiosos regalog. Nin-6n retell, canto PI Rolx" Gobierno, y el clue se Ilevara a In
de Es tado Mayor del Ej6rcito; los Se adquieren mediantp el sello qo, r prcscrl "Rivierat ronsideraci6n de Is Empresa y cie
efes de lit Policia y cle In, Marina de garantia, del trasco. 1,,In-,un refresco tan ric., Ins trabalaclares en el xirminn de
de Guerra: Jos generals de brign- Todas Jas colchoneriaq nt Porn coma 31-417ERVA. ser-ri ta dfas.
da Juan R0jR3 GonzAlez, Pedro Ro- ofrecen colcliones, ;claro:, Ningun almac u c1c viverc,, Una vez conocido el anteri 'r'
d "guez Avil y Aristides Sosa de pero colchones que sean cot-no EL BRAZO FUERTE, e:a aCUErdo par el Presidente de la Rc
I da; losa coroneles Francisco tan buenos -Y tan baratos ra-a 'de Ins dulces finish g6blica, Mayor General Fulgencia
?i.lberanilla y Palmero, Ignacio Leo- coma Ins que slernpre Wre.cp y las empanadas 1rescas. atista. commission 6ste a Ins seiiarcs
nard, Manuel Ugalde CarrIllo, Ar. LA CASA "VAIN", ;ni pcitsaflo' Ninguna billeteriR ministros do Comunicaciones, Tra ;
mandn Echemendia. Pedro Barreras, Par eso LA CASA FINE, doncle Lantos premicis venda bajo, Justicia y Comercio asi comc
josi D Ferrer, Victor Duefias, Jos6 desde luego, vencle Larrios. comn la, de CASA AMBOAGE III president cle la JunG Naciondal
Aguilar. Manuel Varela, -Fernando E! vino espailol TRES RIOS Pl;iza del Vapor, par Reina. do Economia, a Jos cuales se ha e
Marquez; I gometer posteriormen-te el informed'
Capestany, Gustavo 05 -to mismo el.tinto-que el blanco- despu65
ca anciantes Mari 0 Rodriguez, no faltR en ninguna mesa Nunca es tarde ni temprano de los contadores, el
Fr cisco Hern6ndez, cu;;ndo se q0m;e-temar de eFtudiado con los patrons v irs.
m,, Rafael Garcia, de humildes. a millonario5. -a -1 paladar: -es. recomendarin Fit
Max con Robaina, JaR Es un vino para todos I gloria d, bajodoi obici
E I q el rien vermouth CINZANO. ro Ins mediclas aconsejables a adopnriq.,! Borbonet, Francisco Arce 4z] TRES RIOS, po ique eg sano. ; - .1 1 --- 0 1
3. Jo56 Aguiar. Elecelones en Un[6n de ArkeK
Al terminal el aimuerzo, Ins pe-' Grifica.-L
,n,r o triunf o La candidature encabezada por
,odistas se eacercaron Iran a Palacio Un nuev el licier de los trabajactores de Ar.
atista en d manda tie qaue hiciera, S e,
alLun declaraci6n. Grificas, Gustavo Cotayo, rrU; 6 triunfante en )as elcccinne
E President dijo estas palabras:
maestros de del doctor Jose'
jos c"Acabo de almorzar con Ins vie- eflectuadas per In. Union Sindical dc'
ompaficros. Este acto, este 9ga- CZ. Aries GVAfLcas para designer a Ins
pe, es corriente entre Los clue nos Ram6n Fernind delegados ante el III Cogreso Nacinqueremos mis mieri'mas mayor ensenanza comu nal cle la Federarion de Trabajadn.
son las responsabilidades. Durant rcs cle Artes Grificas clue so ha de
e,
celEbrar pr6ximamente. 6
el almuerzo herons brindad r P
a Realizili gran operaci6n La candidature mencionada obtuCuba, par la permanencia de I re- Seri maiiana. Tin ician 400 votos y )as cleccioncs se desv lucion de marzo en sus proyeccio- %'a
es. de bien y tie progress. por ell hoy A 11 Coltigreso it la swiliora Echevarr arroilaron dentra del mis perfeclo
order y enthusiasm. X
bienestar del pueblo y por las Fuer- El Congreso de Cinemalograllia
zas Armadas' En tin t4xilo rolundd ha CLItminado 1 4
Nlafiana. a Ins cuatro de In Lard -venc[6n quir6rgiFa e
Terminado el acto. sencilln, el ccl,111. f' Is delicada intet I x
rirAn ante el Rqlacio Presi- fecin el Congreso Nacional de Trapresidente Batista en compritlia cie'dvnt.jal Ins maestro norrnole.s N. qu, rahz6 til doctor Jcl Ramon 1 bainclores del Giro CinLinfitogrAfien. s qUiparados. convncados por el E)c Feinandez, nbstrtra de primerisi
us ayudantes ahandorth to Citic, "'a en el Palacin cle Ins Tratinjaclores Z
Military y regres6 at Palacio de a. linea, a to senior M2tilde FernAndez "I -, -11 1
le'llitando clecto en osc Con-,ipsc
cano del Colegin cle La Habana, se I -a integral el CnPresidencia. nor A!zustin Millnr, ClUe Ins ha Gil. joven esp Op ruiestro querido [a c;indiclatUra pat
-ibc
htwir.do a fiJar su Xnsicion Pn crin- cornpaiiiern (let DIARIO Juan Ui itii Ejecutivo de esa Fecieracinn. 4
Ira de una rp.baja e sueldo de c en In fornia siguiente: secretary gr- t
Aspira a Presidewa de iAcler general. Fu on In Sala cle Materniclad rielr.rlal, Pedro Domenrch; sect-riarip
I, Sanatorio do La Purisima ConcepLlama Is atencitin sabre Iq ,,jorvunizaclor, Evi .io Rivero: s:crc]as Comadronas ]a Sra. ponsabiliclad l6enica v administra- ri6n. del Centro de Dt-pcndien tario de finanza, Carloi Sabiclo: --rI tiva que pesa sabre el maestro de I del Qomercio de La Habina. y cO- I cretario tie acLas, A-7nolin Rodri- it
R. Viera Vda.'-de Garcia enschanza com6n y en, iende que Is mo consecuencia de In hrillan c go": dele-gado ante Ins oi,,anisi-ill, consicirraciAn. en el aspecin croon- nper. ci6n el hogar de ]as esposo oficiairs N, patronalcs, Raul Gonzaton motive de Ins prf)X17ma_,_t-IEc I.Mico, nn puccle ser igual para to., 11ribe Echevarria FernAnciez se ha Icz y ntros. clones en In Asociac16n de Coma dos. visto alegrada con una hermosa ni' A em' I LEGAN APA TO PA A LA
drones, ha surgicto la. itspiracion de d as amincia para hov el ini-i fia, a la clue ban impuesto el nom- TtA S R
fictra Ross Viers Wit. de 3cu- cia del 11 Con reso de Ma stros brHde Ileana. CONSTILUCCION DE CAMINOS
lit c o. I nuevo, ZONA DE
wiarllarrfiz, distlngulft profesio Normales Equiparados. en (,.of a constituldo 6ste tin VECINALES EN LA
nal de esta capital, per 11 SA ne, dicha clase ornfsional, que triunfo que aftadirta Ins rniichos TAGUASCO
pre-sidencia de rsa i;Wrt'acu ,, n,;, clue serA a2tedida. obteniclos par el doe or Jos6 Ratn6n
tituci6n que R.rupR centenares ae Fernindez, clue fuinsecundado Ind- TAGUASCO. junin 15 (Barrio. .
protesionales d I to r. I ma le ha vslidn In mayor cons'de mir blemente par tros miernbros riie.ponal. Telti ,rafo del Estadw
De tndn3 es nscc:eiio clue Is c i raricin v estims Idel cuer-po de m6dicos y enferme- En is rn,,fiana de hoY lle2aron v
Actra vaidn de GarciFt,'Marru-. cili Fs per ello que tin zrupo entu I ras de In citada instituci6n. P I tjueL.10 coatro nucvos ap;irolos rante el tempo que sit ln poso ocu iasta de comadron;is tie La Haoa El estado, de la sefiora Mali) le rl-dieados ,I In curstrucrion He cap6 I Mini5tcrio cie SnIubriciscl. A,-- na Its, alori7adn con grsn intevs FernAndez de Uribe Echevarria cs minc-, vecinales en esta comarr,. do- itrandricientp a 1 s rn irris de Prut'nspiracion suya a rczir Ins de-s- completarn 'n te satisfaction. Ini -1 ndo Ins trabAj i1tornedi;.1- JUN-10 21
In r psr. ru dndjrrtip n ;I la rnis- tincts do In AsociRcion. mr(nte en Sizuancy. Oz
I Camin Encanin de bi anianie tic hilo (on oilln F-rx. Talla- I I I la
1P, 7 50 (2) Cnniisn Liwanta de popin ingl,, (nn raa, de 1. piz. Azut o karmplila. Cello Essex. Tallas- 13112 a [a 18, koo. (3) Cnnii5a Fn(aiitn de poinn p1qu6 blanta, rnn citello ind6; dr pimla; redoncias para pa,,I(Inr. TAIi; 131 ', a la 17, 6.95. (4) Ca1711,(fl E.n(,anln de frrs(n algod6n calado Hall Ciirlln Fn(awn.- Talla a la 171',,
,f.95 1 3) C011taln dr 11WHIII-Jug de secia en gii,, bripe o a7til (nn doganip JAl 5 on A P a pa" le encantara dvoll (m Nsador dr, torbala 1111anirillp enchapad(i inn r1patin Pala 2''Ib-AT 1a; IIII, Inle'; do
Papi, '(7) (introcItz de piel (o\%hidc dquna o I I pleLj con hebilla doidda. laiuawj
iO al 42, 5.oo
Plant Baja
recibir Id C01onia de
CHANEL
S P 0 R T 8 A
N 0 T I C I A 3 -0 .4
DIARI MIA MARINA
ION,
CLASIFICADOS hfi. CXXI La Habana' Martem, 16 de Junio de 1953 Pligina 21 SECC
Presiones cast, normules en Barcelona AtMtico de Bilbao I PU
ERTA TIERRA'J_ ,
Ja tn'tad occidental die. Cu se han situado conto finalists EL RESTAdRM DONDE MMOR SE COM;
ESCOJA ENTRE NUESTRAS ESPECIALIDADES DE ROY
0 -P-W ra DIA- Fabada especial con productos-asturianos; Filet Mignon
El Trempo RIO DE LA XARNA con salsa c 'moros con salsa RaviResumen d hompignon; Cangrejos
"IFEMER1DES CUSANAS ental del Golf Ganaron los dos equips prop e- gott; Liebre espafiola fresca, salsa varicham; Lech6n asacle I. p rt do Espefie
del Mar Ca r 4rios del campo,.pero In diferen- do, con rnojo y congri, Merluza espafiola fresca en salso
nes cast normaIes cia de Soles hace'qua neon finalls- verde; Polio cocerola famouso desde hace un siglo); Arroz
del Caribe y por., tas los dos grades equips que Fe. 01 cidn oceldental deel golfo las presto j Vresen con mariscos y paella valenciana; Mariscos surtidos., con
Especial pars, el DIARIO tan dos maneras de Juego: el Grandest mejoraii en et Barest de
OL& -4 nes estin ligeramente baJas. as al_ arce ona y el A06tico, bilbaino. El VaIdearms salsa rusa ...
tas presiones del Allintica, ]leg ona fui vencido' par Ina aLli.
Par Antonio Felip hasta Puerto Rico yzonaal este El gobernador civil de Orense es.
r;) ticos de Madrid par dos a, uno. Y el PIDA A NUESTRA BRIGADE DE SIETE COCINEROS
tuvo ayer en el Barret, cle Valdeorr
16 de Junin cerea de las Bahamas or entities. Real Madrid perd16 ante el.AtIAUco Para naugurar un bloque de r5 EL PLATO, QUE SU PALADAR APETECE.
bilbaino ambition par dos a uno. en
Pron6stica pare hoy martes un gran partido. Ray In maxima ;,Para obreros. Por Ia tarde vicasas MONSERRATE Y MURJULA M-507
1603-La ciudad de La Habana, expectac16n para el dpmingo 6 1 sit6 fibrica de carburos que tra- "MAS DE UN SIGLO CONTENTANDO PALAbARES"
no obstante su reducida po- Calmas Y vientox flojos a fres, Mo. Se jugarn el partido en eFroan baja a todo rendimiento.
variables,'principi te I eAt Estadio de Chamarfln. Destip 1952 blacl6n. ya adquiere farrit ru ba pro Mo. ie S It e I no se enfrentltn a Inauguracl6n die un frigorffico
de opulent, vistiendo sub y parte aublados 1, ambo uo'p' Ayer fu6 inaugurado el primer 'La se
5 a el que mfis cons
vecincis blanco, traces de nubosidad despu6 el I in en Madrid. El Lic. bilb% CA 6 esp.n.la que Jugari
rrigorj o cl Ia gran red I I
que u antelac ona
lino francis, seda, terciope- i C Igunas turbonadas d e a r au erva 16s jugadores f .A irgentina y Chile
90A de entonces: linea delantera es a I a rta loo woab r de 'as A a hora de hov, lunes, IS
lo, con cadenzas y anilhos de a territorio del d fa 8 n od f h Dr. A. ROSATI
IS misma, conel gran Zarra y el is. El inaugu- di I d'5 a con'ocer los Juoro: armas icon piedrais pre- no menos grande Gafnza. _l
Note informative ya Para ma rinfloo y dotido de to ra to espano a it
03 ela t moderns en su I g CIRUJANO DENTISTA
cinsas incrustadas: nituebles e t.. horns estarin veddiclas cast Z.-I a ad Sdore. f. marin en Ia seleci gn esp., dr balompi6 que parfincis y pinturas flarnericas Temperatura centfg.ido: mAxima d.. lan entraclas. Se van a en- clase Tiene una capacid2d de 18 to tiri el cuatro de Julio Para Jugar
en sus casas. 29.3 hora 1:45 p.m. Minima, 2.6 ho. frentar en Ia capital de Espaiia los il ietros c6blcos. contra las seleccinnes de Ia Argenra 5:30 a.m. presi6n atmosterica mi- dos eqyipos mis representatives de Una y de Chile. Fs Ia siguicnt,: Ra- Apariamento 99
1685-Reuni6n de obispos y sacer. timetros: a las 10:00 a.m. 761.9 y a Ia "furia' Y de 12 t4icnica espaiiol!s. ExPosiciiin do Zurbaran Navarro, Riosca, Garay,
las'4*00 P.m 760.1, Humedad relati- Ent 12 Li9ttilla de En Granada va a ser inaugural d. aufe,S' Tolidono: A-9422
Al sel;ccionarjdamlsas, dates Lsinodo) en La Haba- Ia promotion Bosch. Rasnra. Venancio,
na, sugerida por el arzobis- 1,va tanto por ciento: a las 6:00 S.M.: esti MUY disputado el esto Se- estos dfas una Exposicl6n del p KubalR, Panizn v Gainza. (EDIFICf0 DE RADIO CINE
gundo: DclAnte sigue el I nafia I In. tor ZurbarAn. Es IS primer i GA
corbatas o pijamas para EL, po de Santiago de Cuba, 91 y a las 10:00 a.m.: 71. Viento rnA No me ha dado I LIANO T NEPT"O
Antonio Maria Claret. Para x1ma bih0172ria NNW. 10 mills pqr industrial que ayer per que se reune mis de ciri nombre de los'
di6- con el suplentes.
esc6jalas d6 las miarcas de horaa a las 2:00 pm. Total de Iluvia. Hdrcules: dos a uno. Empatadox en
reformer costumbres con- dros del gran pintor
tra has este mbmento: ninguna. ML Segundo lugar et Celta, que ayer
mayiqr rbnoinbve su rias a mnral r(Iligiosa. reas en Ia bahia de La Habana: dia
primlendlo lag "pladide- a perd16 en Avil6s: cuatro a uno;
15 Ita 11:09 a.m. Was 4:23 2 M. y Tetuin que ayer perdi6 ante ue.1 ras" negras y mulatas en 6:03, p. in.; dfa 16 alias 12:36 a. in. n ue fiad16 at juego Mal;;;.los Pntierros. bales en las y 11A5 p. m. baias 5:18 a. M. v 641 a DOMINGO 2 A D RtS
b ol... tres a cero. D IA DE LO S,
Iglesias, etc. i p. m. Salida del Sol en La Habana, g I B I
dia 15 a Ias 542 puesta a las 7:16; ria en I .I. e- 6. de EspatfiR. perd 6 assissain
1861-Fundaci6n del -Liceo de I A em por cinco a dos. Me.
16 Salida .1:42 puesta 7:11 Salida del reci6 ganar 12 alemana Como Wan6 Guanabacoa", siendo I Ro- I riact
Sol en Santicc, cle Cuba. dia In a ass Icas sugerencias para
min Sinchez y Hurtadin de 15:24 puesta a las 6:44: dia Ifi sailaa El mejnr de Est)Rfi2. Mmpanrl. Lq8 Mendoza su primer piresi- dos Roles espalioles Ios rnelI6 RR. )t_,)-S(_qUldr a PAPA con iwestros
5:24 puesta 6:45. Luna ruarto ere- I anularon un iercero que futi
dente y Nicol6s Azcirate su center dia 19 a las 7:01 a.m. m.onim,
er director. legit 3, obra de Seguf,
prim
199(1 en "Hardman Ball". Note ticnice Mits d'e .38 cull peregyInes en Ia.
N. Y., A beneficin del Club En el mapa del tempo de ho.v 18. 1 1
41 Revolucionarin "Los Inde- I mil peregrines
ltas presiones tienen un centric MAs de treinta REGRU S QUE RO SE ObVIORR
fundado por I oce nicn de 775 mm. en el Atlanti- acudieron a Ia fa/ri Romeria d pendientes' o a rnil doscientas mills al este- -Sav Isidro to Ia Orat'va. Hay una
Juan Fraga. Invitacia por nordeste de las Bermudas. Sus is6- verdadertt Rval-Acha d, turigtas inJos6 Marti canta *,La C2- baras se extienden hasta )as Baha- gleses estos &A,,. iA PRECIDS unions!
landria cienfueguera", Ana mas orientals. Otro centre de 766 Aguado, QUe con su esposn, mm. se halla en ]a parte stir de *Ia Pric'Abra Dams, del Perfi
Cuillermn M. Tomis, estaba Quebec, Canadi, Ile.ando su in- Ya ant
en 11-ina de miel .. Comen- flu encia hasta las VirginiRs. El ulti s de ser IS Primera Damo centre tiene 766 min. y qe halla ma del erl l dofla Maria Delgado t6 Marti: en 14-., cost s del Estacin de Washing- de Od era conocidisima y estinerse it morir Pit necesario too. Hay tin2 d6bi I a ]Ia relative de AJMA en tnda ]a nac16n Por oir antes una voz de mu- 761 mm' en Ia parte su, de Ia Flo- so 'dedicaci6n a las nbrar ben6fica.s.
jer rida A'Anra ha venido A Espafia Para es.
4F Las baja. presiones tieneri *,,n tAdiar de cerca 12s grades obras
1898-En FI Aserradern es cons- centre de 755 mm. o men(45. rn PI Nociales espaholas Aver vWiit, las y inlido un muelle rApida- AtlAndro a doscientas rinuucn',,,,J guarderfas infantiles ile los barrios
ment? Para facilitar el em- mills al este de Boston otrl) ce obreros madrilefios. barqnc de Iax fuerzas cu- tro de 750 mm. sobre Nebras y Ia banas que han cle marcher D kota del Stir. y otro de 19UPI Jura de Ia bandera de Ins marinas it
Ina, en el extrenno norneste de -xas AyeraiurRron por vez primer Ia snore Santiago cle Cuba, di- Por fin hav un centre d 75,0 rom an b der In$ marincis de Cartagena.
rigiendo las obras el ing- en la P.rte oeste de Arizona i k
Hasta ahora solamente ]a juraban
n.ero Eduardr J. Chibis, Be- La ls6bara normal ric Ia 4 pora de lo marines que pertenecian a Ia
4 Rundo del general Ludlow. Vil min. pasa hey por Ia 'IsIA NiRr- infanteria. 77 5
1900-Primeras rice linica, 150 mills al Ar rl, San
ian. Isla SAn Sal .,d or, donla r
lares. en La 'Habana, Para gue al nnr-deste. El Canada de Lugo, el aneJor
Plegir alcalde, triunfando el I Si, La mass de aiie sobir Ci,!)a ha de Espafia
cral Alejandro Lugo confirm su fama de tener
mayor. gen cambiado porn ri) eFtabiliciad v hp pI mpjot.
Rodriguez. ganado cle Espaha y uno
perdido en hnmOdad. absolwA de los primercis del mundo, Sobre 11
1921-Fundaci6n dp 12 Sociedad todo el vacunn. Los primers preben6fica "Hijas de Galicia rn101 d' Ia Rran Feria del Campo
Suscribase A DIAR10 celebra en Madrid, han sido
Habana. que se
'-ABC" y DE LAYIARINA para Lugo. Este ganado pertenece
UPOO 1933-Los p a r t i d in a Ia raza gallega mejorada. ".4.
'-,OCRR y el profesor2do del
La Habana.
Direr/o di Italia y Espaiia a La Habana -Cenicerc, clepi. hnaIles entre Ia oposici6n en Reloj de alabastro, mente modelado en
que militant y el president alMe
'Machado. de Ia mundi nte lucite
1934-En La Habana. fallecirnimento famous marca Bayard:
del generaI Domingo M6n- U I S U-1 9,50
N dez Capote. Fui vicepresidente de Ia Rep6blica. (n.
Pn CArdenas el 12 de mayo 13-75
I de 18631. SERWrICIO REGULAR WNSUAL PROXIMAS SALIDAS
1940-En la Carrel Para imijemm
en Guanabacoa, se, inaugui a
in na Sala de Materniclacl pa- VAPOR "STELLA LYKES"
0 ra IRS recluses. DE NAPOLES JUNIO 16 LIBORNO .'Julio 1
Una CA)& d* pahuo- RIJEKA
lot do into SATURNK) 21 GENOVA 2
Medalla a Eugenia D'Ors TRIESTE 22 SEVILLA 6
tatoi as un bush. VENECIA 24 CADIZ 7 Exclusiva combinaI rogalo BARCELONA, junio. (SID.-En i Llegart6i Li Hcbano scbre Julio 210 ci6n para escrikorio
su sesi6n plenaria el Ayuntamiento
ha onced id o Ia medalla de Ia Ciu- PARA MAS [NIFORMES, de Reloj y Umpara
FN LAS AEJORES CAMIS RIXS i dadcal M6rito Scientific a don Eu- LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY fluorescent.
genio d'Ors. Ia de orct al Writo ArIts Catalin, Y 12 pla. L0NJA 464-407 LA HABANA TELEFONO: M-8955
ta de )a Citiclad. a los Coros Clavi. 1 31.95
Tambitin acord6 clar el nombre del
Congress Eucaristico, ArzobispoObispo doctor Modrego y Cardenal
Tedeschini a tre! plazas de Ia ba
rriada de viviendas del Cnngre..
Eucaristico, cuya construction sera NAVIERA AZNAR, Sal A.
CANADA CUBA MEXICO LINE inauguradR proximamenve. AsimisMO 2cord6 declarer hijos ad PROIaMAS SALIDAS DIRECTS A VIGO:
de Ia cludad ;it ar7obispo,
KERR STEAMSFU S LIMITED Modrego y at gobernador civil, sehor Acedo. "Monte Albertia .......... sobre junio 25
Montreal, Canad&
"Monte Urquiola ......... sobre junio 27
Pr6ximaa salidas do MONTREAL y Bos-ON Para *I Domingo 21
De Montreal De Rnmitan I'lerada Monte Ulia ............. sobre Julio 25
L. H.h.r!a [Dia de los PADRES, Admiti ndq paajeros y autorn6viles.
;!tigina 22 Sports DIARIO DE LA MARMA.-Marties, 16 de Junio 1953 Sports Afio CXM
TERDIO JOHNNY SAXTON SU INVICTOFRENTE A GIL TURNER ANOCHE
Pledro Durak, realize' un relevo magistral pOa
El DIA R,10,.en lo&D6 orfe
Por P idara los Taleteros" su novono triunfid'&l MO!
.-Eladio Se ades
-Noticiario delmartes. -Un triple JlIe -Naq anea y sencillo de Caci"da decidieron a favor del, Mirama r en el neym
Trapi
- Fuga denudistas.'.. frente I Regla. Matanzas y Fortuna ganarciii sus encuentros en el Stadium
oil. ;,invenes en San Antonio. Venci6 'I'& Sociedad Marianao. corneptariol
OS diario; de Paris comentan el. incident "Caballeria Rustirana" en andaluz". .4,Recuer- ; _;
re
e r I
L surgido -Is sangre no Ileg6'al Sena- Clan a Battling-BozO7 Fu6 aspirant a] campeona- Un releva ma .inpisfiterc. "e
Viltirsrool I Jd0VcnCJ; Par NIELSON VARELA izaron una triDle maentre el actor Gary Cooper y el Principe to mundial de peso 1igero complete. 'Estil" total- to -Fledro Dunk e ircit 4 Viego
n LR Rctriz francesa.Gisele Past- i cas reli- indiscutibles en P Ilevaron otrn ixi it.iete episadios d cle-, con Isrim r a 7 combinaci6n
Rai er 4Motivo7 mente ciego y consagrado a las pr di sco,, odrilpam..
actuaci6n, le signIllic6 a las inspi de doce carreras P r uri.
Cal mostraba, predilecei6n par- el'Prinicipe hRsta giosas. rndos Calettritts del MirRm;rr Yacht frewc at Artemisa Xn G(lines, In r adad de Mariajue conoci6 a Gary Cooper en el festival cine- Club el punto de apoya necesario' nso, con VaIdds el box, conquismato" ico do Cannes ... Cuatro Montss y otros tantos triunfos. 'Tal para emerg6rvictorinsos; con 8n0- il' Joi;6 Ram6n I lanco, quien td un Ariunfo 'do dneo carrersis po
I' "" loria le fui Rcreditada it]
-Cooper Ies. dijo a, Jos repor- fuli Is labor do Avelino G6mez en-elprograkna taci6n de tres carters por dos fren- pase6 Is distancia, per- una sabre al' ulpo 10CAL quo lign
Ileros del ftegla, d i n; R lechada en el inning de I richo hits sisla as sabre &us bolas
Cuando se des- P '0 c..I nejor -conjunto, de Is
..teros: "Me encantg, salir con del domingo on Oriental Park. pi,;Idrei cirtarse el i r In, bates. Acosta, primro LR ins
Gisele torque es simpAtica y m6nt6 del 61timo caballo victorioso, fu6 ovaclo- ue de in cartelera dominical I i in de pitchers utilizRilos 1 CJuda que Progress, result6 er
1 nia c u r DurAn se hizo cargo del POr lo del Artemisa, caig6 con centerfleld Valdiill,
porque.baila bien. Pero na- nado por Is concurrencia ... CURTOKOADES: ell esta ocasi6n el ,
Paquete despu6s que Zub;zai*reLa rrvos quien con un dt blete' JmPuIs6 dos
da- jiths".. La sehora Lola Desde 1941 a Is fecha Ins Medias Rojas de'Boston habla tolerado una carrera'y daba E,' ,I turno del lerre. I os g6ticos de las anotaciones, robindose adeDe Witt, cantante cle tel'evi- han probadO R 21 peloteros emla.primera base.. Muestras de enconArarse wild corn- ca L., ,, (in con una "decisitin de once I lrnAs Ires bases I 1 1
pletaniente, enlablandn tin cluelo car,-,,,2s por custro. sitLiando en la:e El otro Juego sefialadoen el schrsi6n, fui condenada a trein- Man O'War considered el mejor c2balict de ca- formidablee con el zurtin Alejandro lrin,,i; !a R u estel Roberto Mi- tile, entre Catalina y Licen de Reis dias de prisi6n por Mai- rrel-as de todos Ins tempos, no compiti6 en el Eirw. nue haIIN su definici6n en I!A- Hay un detalle que debe six-'g 8, fu6 suspending par iluvia,...
A trato de palabras y de obra chii;ico Derby de Kentucky. .. !,Show of Shows", Ins postrimeriRs, cuando VI Zurdi- n!f,,,,.;v Despuis de Is iornada dominical.
at policia que la requiri6 con Sid Cea sar e Irn6genes Coca, es el mas cos- to NarE!anes; extra][16 el pellejo ps- do este p1rito... 'NOS esta- el estado de los equips en el camra ub triple. Pisando el 'ltimn an- zati,, )or el mentor de la) d I peonato amateur es coma sigue: .4 por estar fumando on el toso progiarna ae television cie Estados Uniclas. u (Primer g-rupill)
4 gulo imulsado Por unto de Ins po- chill fil Malecon on (-I quynt eog.
teatro "Lyric" de New York. Cuesta.$98,000 cada vrz que-sale al aire... Se CDs sene Iles queen el torneo ha ca- l din' Mjlikn habia perdido In i uta J. G. P. E. Ave,
La diva se puso hist6rica en verific6 en Francia un certamen de simpatia entre neclado el receptor Cacicedo citif cond y do ese mal 'CUBANELECO 13 12- 1 (1 923
Para el Miramar, 6sta signific6, uceral 'Plato' so em- Fortuna . . 14 12 2 0 .857
presencia del agent de ]a ]as principles figures de Is pantalla. Gamaron morrirnin su gin un peligro
sit segunda victoriR de Is semana, pal, cualro carreras En ostas atanzas . . 13 11 2 0 846 autoridad, a quien golpq6 por mavoria abrumadora Gregory Peck y Ava Ptlesto que el sibado habian ganado con(xioncs. MIltAn fuk traslaclado Liceo-Regla. 12 10 2 0 .933
-ostro y con la punter de un Gardner. ZSaben ustedes cual era el preciocle 11 otro desafio conn final replete de at 121,1ir derecho y Chinique entr6 Santiago. 13 in 2 0 .769
Von el bol.o en el i cmaci6n on Gill es. Estes I
7.apato en las espinillas. La sentencia fei dictada un gran into de lidia alls por el afib 1769. ;Dlez 6"it"I a Wvar logrando el mercer out ciel Guanabacoa. 14 In 4 0 .714
por el Juez Herman Roffman, quien se refirici.a: pesos v.qpaAoIvs! ... HISTORICO: Terlia 74 ahos i, del Miramar, corral oran en 10*1 epicodin Sin embargo. en Is en- Aliramar 13 A 4 0 692
i sus PRrtc% in que *;in tits veces hc* tlada 1,,,uiellte tambi6l, se IV difi_ Regla. 14 9 5 1 915
Is insolencia de ]a artists y a ]a bonita hbja die de edad CLiando muri6 victims de una cornada I,,. mos comentadn en I decu rsar del q,
spahol rampeonato: ha, disciplinR en clIlln encontrar el trillo V Miliin t Hershey. 14 fl a n 571
siervicia, del policia ..objeto de la ridicule agre. en Texcoco, Mexico, el conociclo diestro-e e 1 root n,, con score a su favo, ocho, Marianan 14 .1 8 n 571
team. hay snivericis en cadit posi- nor coltro. rosolviendo el critei- UniversLdad. 11 9 5 n: 545
gion ... CURIOSIDADES: Las de jai alai son Bernardo GRvifio ... Aunque un arable lector vift., ln noersario plira cumplif g,,;ims en el resto del dealing la CE. Gbines . . 14 7 7 0 .500
]as pelotas mas costosas de cuantas se usan en de esta columns In poriga en dudaj el viejo torern NOn le Postulado fuiidamental del vic 11-1,R -criterio del anotador Fi- Tclklonot; .1 14 7 7 0 .500
doporiC. qije expres;i qtjp In prin- dvi Castillo que enincitir con el I I (SeSpudo grunol Ja prActica de los deportees. Cada una cuesta acusado de contrabandista en Lima, Pert), es el elpa., no P
$IB.00 ... En Ins primers cinco Moses de este aut6ntico "Machtlquit0", cuyo verdadero rionilorr El 4 inal We G eor,(,re Araujo Aunou e ello ganar sknn competir. tdo._ sr le acrrdit6 a MiIiin i. G. r. E. A,
n, A I Puesln que Chinique s6ln irablii Allus.nas . . 1.1 5 6 2 455
afin han fallecido Pn Estarlos Unidos trece boxes- es Rafael Gonzalez En el Estado de Nevada competir ese factor tan cps rinow leirin de inning. inionlras Mi. Vedado
ronin es 11PvArse el gajito de laurel li 13 .5 7 1 411
dores.;t consecuencia do los'.golpes recibidos en function una escurla drincle )as mu' eres aprendpn I'l refrrr-r Al'Boylt. ic Inietpone parg poner tirminoikl romhate, dV ptsk en cada trifules 1 csolvi6 toda, las sitnacio"ch San Carlos. 14 5 9 7 3 85
-u oponenle Garre -ealizando l6gicanienle un Aytessnot, 14
el rivg. Siete erRn amateurs ... Contwaste: At a tralhajar ]as mesas do ruletas. En Nevada, exis- riur el rltmoe6n Jimmy Carter len pir) derritth it diflcile 1 .5 9 fl 357
Fn rl segundo f-hootir rseeriffica- Csfileim superior Ferroviario, 14 4 in 0 29fi
retirarre dr Ins circos de Estados Unidos, el famo- to tninbi6n un indicator femoninn de croupiers... ArAisin en el dielmotpreor rolind-dr on romballe sehalsdo a qu nor que d' I marque det (11trRinarino pue- En Lin desaflo & altibaja, Pere- At V I ico 1.1 :1 in 0 '2111 Aaron Perry, pugilist de Washiagton, sea ba or seafreciii al viernes en el Tftlillson Stiluarle 'Garden de New York, en el hn n e In, IM MlAchachos del Aduann, nnes. oil e) que lie colr3ctsron Vila. ADC 14 3 10 1 .231
sn clown Bernard Glow ha. invertido sus ahorros cust Carter r*ponfa el Njin. I Foto: INP I apoyAndose en un rally que culmi- i tro I
en uA negocio de pampas 16nebres en Toledo, cumplir condena par aiialto v robo. . lie anui cuadrangularels, last catornis Licen-Giiiinris 14 3 11 A 214
no con Is confecci6n de siete ano- cle San Antonio do lom Bafios con. Catalina 10 2 8 0 2011 Ohio ... George Sanders ha escrito sil propia una breve relacitin do Ins passes dond2 el al(n_ yaVioneR en el capitulo InIcIal. de- qujt;t iion uns victories de once ra- Ai-terniss 1 2 4
hiogralia, con miras a -una version filmica. La holisma ests iri s arriugado: Franoia. Esp;,fia, Pete Castigliottie a. los, 'Derrilitti Arlimaltido Viera rloaron a IOF Pulgairitos del Club rrei a, pot- nucvc. 4obre Ins Mar. VibnrA !3 1 12 0 077
idtima pelicula de Sanders ha escrito su prnpia B&I7irn, F-uirlo Unicins. Alernania y Gian Biv- Fcrroviario con halanc, de o'nce q ue.s,' del Vedadn Tnnlq.. Al piri- I -
"Piratas" spor Hal Rive al ingl s A. J. Low-len cnrreras Pot cualro.- Un fuerte bill a' no-enn episodic. Ins ri-iucha- TnIpIrs 156 156 .1
N-o". Fuli i-ndada en Euiopa y en el repaiti-i apa- tans. Una I tdl ti('A dPlIlLl('.qtl;l qiic en Fianria PLaqur do dic7 Indisculthlos qL10 in- chn- de Achn Vsrona tin
rpce Ingrid BVrgnian Ahnra quo At hay un bitorrider por rpria qijjn)riit-.q habitan- chlye Iripie del left fneldpi La lrs -A igen pruirivricial do I fl annl;tNUFV, \ YORK, jUnin 15. Wni- rnNDRES. pinin 1.9. it nltedj.- dobll, del d,((n,. do 0,
do 'crAn, FernandP7, 'rni ei., '. quv do.sapilreir". por obra Front'n JAI-ALAI
Campsnis, Fcnut del Bio,,kl%-n contiAarin pals tos aio lica Cadennies He San Lims Tn PI Campcnna o de Tennis elln. result y ir-ReIR de un cu,-ianguIRr de- -1
6irigir rl Club Cionfu gns, vs n :li4ta fie inr:,J no F. riulst Ca tro. Fu, R F I Irrs. que tiarlicionalmenir sit. kllir'Pnte Pala elle Rlvrta rubric- Rodriguez que din el empate v otro
cine. Qui7ss rAr-mos on pirF vncla de un mana- vtifx Pala ailir a Icis funcialcs de su sefiota Pr Ca., I_ on de In, Pitain', re Is Is lilts. a rfrspr(ho fir qLle IV ba. del lef, fielder Vald6s que provocirt ProKrams official para Is funriAn
gpr en terce-i a d! mrnsion. madre P.113burgh. pot, el jarrline,, jai fir "ferreno "pelloop"tal.' a' lenron siete hits do do, bR_ Is, 6,ciiss de csta neche, A lisp 8 y media
Rice y una can.ldad no divulgadA Torno dr WimbIrrion qtte rnmirn- s- y ntorgando einci boletos de Mi ti-RIla VrIizq;lP7 siguI6 lAseti- PRIMER PARTIDO: Praderil y 7a ITn rritirn dr Is prensa drnoiliva rl Chicago it Mrikken, do vi-tritp, afins fie rclad, fa- de dinpro. a I Apinxima serriRria, el brasilefin lihip irlinsito An tiazada el rha anterior pot- Ma- ballets contra Barrena y Arrnrlp
Rai rr qur tient, .10 pliogdr %rmindo Vipii R (tot rnI6 ri, la pri- En el Stadium Ti-pic I lanibikn I rin C-Fio. N, on sits propicts terre PRIMERA QUINIELA. Urtarte
h ;;rarin la cl-writa: Joe W alco-tt tiro Fi(Lo goiltes llc( in rn M-m hrarl. !,' i;n. a ronzcLir r7c iiii vdad,;ha iugado con Irs PiialaF I- litoid(i is Li2a Lill dohic nrc depi.Viri 'salsa blanca al club.SAn Muguerza 11, FriaA, Guara 1, Or
snir arias tc1npojAdR,. E,,, sfj, nera 111cria dr jnrii iduairs a A L T31-021ama que rulmini, L'on sends Csvlr niientras Ins RZUC2rrros fa-1 beit y Salsamendi. rn u desdichada poles. ron e[ csnipc6n Rocky puntapi6 ciii, rrcibj6 rn ]a cabcza dui;,ntrd -"' lelila un promedio a] hi!r or 21)8 1,owden, de Gian Brcia6a, pot- 6-0-viclorias pal-a las lerr-s-litacionesIbricaban stole anotaciones frPoir a SEGUNDO PARTIDO: Mugur z
MRrciann. Por cada golpe Joe Walcott cobr ra r rcra dr sarns .. La izltjma atiocida drl en I Ins 45 jue,-os en quo ha parli- 6-0 del Matanzas y dri Fortuna Lw Ins rnvios sin malicia de A. Rodri- 11 6 Frias contra Salsamendi K1,
it35,000... HIST6RICO: Tom Shai key, pugilista pancracio: rl gigante Primo Carriers luchando ci, ;tdn basis la fechs. El tiruRtiaxn F, R Ari:on fii rii- mat2riceros, inspiradn por P.1 JItn_ guez
fallevidn 'hacQ pocas semanas, tuvn un palacio contra islete enanitos en un cuadrilitero de Tn- E rr ha sido utilizadn principll- ninsdr; on ]a rni5--LA ii-rip poi rl qt-(, uara 1.
vjoltnto del critit.r firld Mi-, Vclhzquez );opnrt6 ciintro srnrl- SEGUNDA QUINIELA: Mugarlr "'I "n ba cFdnr Pr,-r:!rnlr N uelsfricano Bryan Wnotoffr. 6.2.''ian our finnlizi) Is jornadR con cus- tin,,;, dos do 6los dVI antesalisi A VR7- gui. Urtiaga. Vallein, Isasa. Mar. Pn Brooklyn, fu6 deficit de un establo de caba- ronto... Aseguran aigunos peri6dicos espaiiolr.; 1111 r.1 ochn 1'. [,1,,- F.n I rn I nPfT.;inPhIrs to sri, ripni-willdn- qtl#17, y fu Ayudadn Pn todn rno- cur y U rquid;
]Ins de carrerWy vivili una juventud de verda- que Bing Crosby volver a Is peninsula para esdprn esplendor. Antes de contrary Is enferinedad tudiar ol carte flamenco ... Bobby Permane FF mortal, trabajaba de serene en un hip6dromo de el jockey rrins fatal del mundo. Se ha fracturado California . En Porto Alegre, Brasil, el can- Is colurnna veilebral, pari-tercera vez en su larga tante francs Charles Trenet di6 un formidable y gloriosa cat i ei a, . Adolfo Menjou esii dedieFcAndaln. Se neg6 a trabioar torque I un artist cado exclusivamente a.producir peliculas courts cip 3u categoria no puede aceptar el vejamen de para Is telev I stun En M ami se comentat-que
tin teatrn semidesierta. "Hasta que el sal6n este el inino i tal zagueto Guillermo ha decidido reti- -----Ilenn -gritri.- no salgo a escona". TLIVieron que rarse para sienipie del deported active. Le han "Ib,
Ilevarlo, st- lat cArcel. . "Sunday Mri-or" le de- o1re(ido un empleu on el front6ry que serfi inauxuun intiere"nte reportage a Frianir- Drobet, rado en Tarnpa a medtados del mes de dicil rn",6 Vri l no Robinson Ct usoe, quien Ilace veinticinco bre Las sociedades protectoras de animals de
OF vive solo en una isla pot- ]a que paga un Esiados I:nidos ban imprpso una guia en Is clue
lqwler de 15 d6lares anuales. Tiene cinco Pparecen los nombres de los 2,000 hotels deride
'Pri rns. VLlAtrO 101-05, 1,500 glIllinas y va en bote a e admiten hu6spedes con perros. Un grupn Davenport Hal tins voz at aho a pagar Is ron- de doportistas cubanos estudia y acaricia el prot;i El rnVF pr6ximo spra drqcubterta Pn Madri yeeto de construir un hip6dromn junto R Is Via una tspia en hnmenaip a Is mpnimia do Antonia Blanca. . Cinvo mil nudists (adnradnrV.s. del Mrrr Is Argentina. Sr- cumpliran 17, afin.q de z.u snI, han sicio arrojarins de sus carnpamentos rurRmurrtr Madrid rrinternpla el restablecimiprilin lpq v 5V. h2n refugiadr, Pn Viena. Con algunsi
dr, la Fri is drl Iib:-n, que no so vrIr;-i!-ah a on Is ropsArsdo luego ... PARA EL ANECDOTARIO Is fie de Madame Curie en el rie-ultado de aut
ripital Pspafinla descie of arin 19,51. M do 1.50,000 DE LOSDEPORTES: Cuando ]a famous cantante
nbra.; han sidn purstas a ]a vents Pn rI Paseo de Helen Taubet adquirio el treinta por ciento At, investigacione it, debernos el descubrimiento
Rpcolptog SP. estren6 on Londres PI ballet "Bo- Ins acciones del Club San Luis de Is Liga Arne- del maravilloso radium.
dsF do Sangre", basadr, en el drain dr (,arcia ricana, un vrilumnista comment ]a noticia deerta
LOrra. Los rni-resporicAes de In', dial ins P ;-,Afinivi; maneis: -Ahora habri que cambiarle el nombre A Is fie clue el industrial pone en el 4ixito de su
r1ifieren de is Opinion drI rritiro del D i l, Te- de gurrra ;it Pquipo. En vez de San Luis Browns,
Irgipph", quo dijn quo "futi algo asi comn una quo 5e Ilame San Luis Blue". . product, debemos hay innumerable beneficiot
pare Is vide actuaL
31
Eqa misma fe vienen depositando, del hace mis de
pittshurorlilgan6 En las Grades Ligas I'Mifioso -ocupa
un siglo. los fabricates de Is famous marce
RESULTADOS DE AYRR H. UPMANNy fienen plena fe, en que cuando usted
l.iKa Nacional
en diez innings N- Volk .1 San Luis 2 pruebe un cigarro SUPERFINO MONTECRISTO
Pi'lFb-2h I Milwaukop 2
(UnIC05 JUV;Zn sefialadoq). la vota- All exclamari con placer ies todo calidad y purezal
Un dead ball de Burclette a I ixa 'kinericana 'SuperaA Woodling en
,No 1-inhia j dris). cl
gns sefisla i6n para el Juego dr. EstreDanny O-Connell provol:6 Is ESTADO DF 1.0S CLUBS Has. Mantle cle 1,936 votos. i t o m a s Calid2d de [a famous hoja del mejor tabaco que
derrota del Milwaukee 3 x 2. Liga Narlona I i
G. P. Ave. PIC I da Cuba ... y pureza que s6lo se obtrene con el
CHICAGO, junin 15
T'ITTSBURGH, junin 11. (AP.)- mvnnt, v\i .10 key Mantle. el pnderoso slugger ri An a FILTRO PURIFICADOIR. positivamente unical
f
Afio CXXI sPorts DIARTO DE LA MAkWA.- Martex, 16 JIlinio de 1953 Sports figina 23
.CONTINUA ESTA NOORE", EL TORNEO AMATEUR EN EL, NUEVO,_ STADIUM.
HABANA"MAPND
cubameleco VS0 Ah y Abando -----M irador Deportivo Programs aficial pra esLia Larde
A tas tres an punto '
jugaran 6 PRIMER PARTIDO a- 25 tantosy Armando y HeVia, blanco, canPor Ren6 Molina Sanfia'go, h6y - - - tra Motrico y Torres, azulft A
-Meyer el agresivo A sacar del 13 7 del 12 y media.
p Se enfrentarin a Montes y pRIMERA QUINIELA a 6 tantos.Se eriftentarin cata. noche en Armando, Hevia, Matrico, To05 fl, de la rinas. aTa el Anibal en el estelar del Ha rres, Orlando y Vallejo.
campe Y i el. Nuevo Stadium.
CUANDO se prelende designer cifcrando frase3.qu lueves attractive cloble juego bana Madrid. Detalles SEGUNDO PARTIDO R 30 mntos.no eden Mantes y Anibal, blanco, con&I Jugador mks irascible d e y qua tambi6n lieu.r.. Angel y Anibal no Pudieron derro- tra Ali y Abando, azuleG. A sarepetirs Un sensational enctientro de ]a el parti- ca del 13 y del 12 y medip.
D'a dtaor a Monies y a JI s en
lax Graiideli Ligas IDS crit leas n a )as h res a trav4s de los mi- I I I est-lar ugad.
teamericanos no necesitan ahon. vr6fonos especiales instalados par Liga, Naclonal de Baseball Amateurs ayer par la tarde SEGUNDA QUINIELA a 6 toriltots.dar en el anA- la TV cerc! del home Aqullo se-ofrecerk esta noche on el Gran s L 4 Habana Madrid El agdero Je- Anibal, Abando, Oviedo, Castro,
Veitia y Hugues.
]Isis. Un nom- le signific6 tina semana de sus- Stadium de La Habanz entre last en el deported. En Ins momantas en TERCER PARTIDO a 30 taritogbre brota Con pension Tambi6n en Ebbets 'I conjuntos del Club Cubaneleco, It- que los vencidos ofrecle.on aIguna
Oviedo y Castro, blanco, conespontane I dad Fields. mientras, estaba en Ills eres dr I& contienda, y lox Vegueros c d., es aVeitia y Hugues. azulm. A
equipon fu an
en todos Jos Is- grades, un fot6grafp tratti de re- de Sanlia era- 7-1
bios: Ryss Me- trataril; y le tirti tin derech; or rec Y ell el Deloteo Su compa- c r el 13 y del U y media.,
que pot, fdrtuna no IIcR6 a su des r de los ertes Zan., -Sa
'a que estin consid. 'c
yer, El ternipe- d ora. un'o ontes u1mbidn ejercio domi.'
r2mental Ian do on esc;indalo del Torneo. Los EMctricos cuentan q
a. "-can ranco, con el re-sultado de
Jor de Ins Diza: re pd'o ,on 12 victorias y una sola.derrorA tic Ven'dido Yvars a los
:id rn el parquet brooklY- Angel y Anibal se quedaron plant.
gers de Bran. niano Micntrqs estaba con el recibida a manos de las Caribesde dos en el peldaho 24, "Cardenales"
klyn se ha ga- Filadelfia deliberadamente hizo la Universidad, encontaiiindose en El primer de la matinee de aver
no pudo termfnarse, a] recibir Tor, e,
nado el titul It a d iado Para peg;irle at cuarto lugar, con in victorias y.tr" pelot to NUEVA YORK. junin
un azo en una oreia- Pir rtu
tedi. Los New York ldiglYtnel,
traviis de it.: 11: ite A7"'Barlick y el afio P2- iderrotas, a solo dos Juegos de pri. na, no fu6 golPe de imliortpnriR que contaban con cuatro catchers
accidentada sado se neg6 a entregar la bola I mer lugar. pronto retornariL At asfalto. EStaIJ2n
rrera, cuyo r at manager Steve O'Neill coando do Mutrico y Torres contra r en su equipo, vendieron hay uno
Arturo Moreno, con cuatro victo. de ellos, Sal Yvars, a los Cardena.
reclente esc6n- I lisle We al box asustituitle Pn = a Y Hevia. El tanteador favo les del St. Louis, par una "sums
cia R 6stos filltimos, con signo dero"
data i, rranlir- tina oportunidad Ese gesto me- 'I rias y una derrota. seri el lanzador 113 STrior a $10,00".
ne en el tapete tiV6 SO cambio at Brooklyn de .]as santiagueros, que aspirant a tantos Par .14. cuando w. anuncin vars, que- habiA' sido empleado
de actualidad nortenmericana zado el 16 de febrern de te aho reducir la diferencia que Jos separa la suspension con prorrateo de un muy escasamente kste R a y' estatreinta y se ba bateando .277, a estado a dis?
'El hecho,-fturriti el pasado 24 de en una transacci6n multiples ell del Cubaneleco a S61o un Juego. Al- En el turno Mas important (le! p3sici6ri de los equ pos desde hace
mayo en @l Connie Mack Sta. la cual intervinieron otros dos frecto Padraga, el que lucia un jan- program de hoN por Is tarde en IR un ano.
vieJa Bombonera de Belasenain sz,
dium cle Filadellia. pero su tra%- equips. Meyer y una sum' I-- zador Inconsistente, se mantiene Al Ya el afio pasado IDS Gigantes
-cendencIR le.h a prolongado la % timada ell 50,000 pesos pasaron f Jugari el estelar siguiente: Mnwr, haluan concertado su traspaso a
-I I rentr de IDS Pitchers con 6 victoxer cia basis ahori, pues reiquirui at Boston par el, inicialista Ear y Anibal contra Ali Y Abando. El Jos Medias Blancas el Chicago, pelit I rias qin derrotas y es el hombre intervencift de Ins presiden- Tnrge.,on Los Braves eni, ron resto del Programa es tambidn muy in el intent fracas al oponerse
tes de ambas Ligas Mayores y del enlonces a Meyer at Brooklyn dicado par Manolto de Is. Puente, i
Cn Isionado Ford Frick y par par Rocky Bridges 3, Jim Pe n- Para lanzar frente a] Santiago de Jos interested. to., tennis de ]a Liga Nacional, te,
Whitey Ford (a lo derecha) sefiala*el nfimero que Ilevis en in espaida el uniform de Joe Collins, despu6s q e En to clue respect at rstelar. qui- deb I Ian consentir en 010, seg6n
otra Porte, ha Sido aprovechado citeton Posteriormente Bridges Vegalbesta noche. Pues tanto a Jos zAs no sea Aventurado el cAlculo ti rvg a., del baseball.
Ins Yankeept habian vencido el viernes fililmo a los I dloo del Cleveland para acreditarse au triunfo name 0 que a la larga liucd deciding ei Ine Se crer que Yvars seri el sopar ]as cronistas departivos pa- y 011-0 jUgador no designn,4n Pn Vegqrros coma R IDS E16etricos. con- 15 conecutiva. Log Yankees han elevado a Is el total, pues tamblin vencieron el loillado y el ilbmingo, e 0 go de All. que es unn de Ins dclame- gundo catrher del St.
viene mucho esta victolzia, toda vez vez par partida doble, a los proplas Indian. Ford se acrediO aquel primer ixito en la Importante serle, eleva ro del Habana Madrid que estAn er ,qlns lipnen a De que uce expenses de Charley Dressen, rna- nati par el inicialista-jardineri) line ells. serviria a las primers Pa. a slete sus victims consecutive. (Fnto: A.P.) pleriltud de fmnra Superior a Sal.
nager de las Dodgers, quien ha- I Joe Adcock ra acerCRrse mAs a] primer lugar,
biasinformado en Vero Beach, Sit record ell Grandes Lig-s no 31 a los 6egundos, Para mitu-=ra en
dur nte Iis campafia de entrena- es impresionartle S u unlca cann- Posici6n privilegiacla Para to seguncIR rafento del equ[po, que "61 sabia pafia buena fu6 In d e 1949, cwm- U,lt,, que es cuando las cosas se c6mo manejar a Meyer" dn gan6 17 y perdi6 ochn -9 1 n Porten at raja vivo.
Durante este juego drimInical, embargo, nadic puede ocultar iuc El Cubaneleco tiene un magnifio Meyer protest relteradamente es el primer en un aspect: nadic equipo, con excellent -tearnwork"
mal genio, un Mal y buen balance en sus department contra @I conteo del umpire An- genin que Chuck Dr gie Donatelli, primer rniprilras essen cffl, tols de plaque y defense. El Santiago R R ES E H A S T A 1 7 9 5 00
r ba en controlar. pero sin lnzr;,r- cuellta. mn Rogelio Reyes, lider de A H O I
lanzaba frente a Richie Ashbu n, to a juzgar par este filtimo sure Ins triples, y CaGimlro Santos. Ildemis tarde contra Johnny WyrnS_ de Jos tables, coma fuertes puntaleS
tek y finalmente frenle a Mel de su ofensiva. El Santiago pues, tieClark on'el cuarto Inning Yat ric el material necesario Para batir
2 los El6ctricos, s6lo se encuentra
habia sido necesaria la inlerven- GarlJ6 en soft ball vn inferloridad apparent de condtcf6n del manager Dressen y dr, clones, en el depaxtamenlo de pitotras Jugadores y cuando Meyer -1 A citing; Pero Jos muchachos de Jimedel INEF ztil
inici6 ou mercer berrinche, cami- nez cuentan con Moreno y Yuyo Ron6 lot mita del camino enter PI EI team Azul gano el spigunrif, jup- jR5. qUe cualquierR de IDS c oax y el Plato y a instancias de he de gala es un dolor de cabe7a
nVo. Jose... o a ora su
. go del campeonato de softball fme- para el conjunto rmL- fuerte del TorDressen regres6 RI box. pern so- nino que viene celebrAndose nn el lo Para tomar el saco de ]a reFi- Intituto Nacional de Educaci(m Fl- El jueve3 18. se of-eceri otro chi- c o p r u
no y lenviarlo ;it aire ell on gesto sica. patrocinado par la Dir ccion ble Juego en el Nue Stadium, end e fU ria. Para dar at cundro General, logrando imponerse al ctin- frentlinclose en el tuvrono cle las 7 de ties pincelada risible, el saco de junto Rojo, que habia triunfad,, ell Ill noche- Vibora. y Aduanas, y ell el resina le cay6 ell ]a cabeza, pern la inauguraci6n de este torneo. Prl' d-, las 9 15, Llceo de Regla y maya el umpire Donatellf no estaba mero de character official que se 'r le- tanzas, que es uno de IDS; encuentros Para risas y le orden6 abandon a r bra en La Habana ell Ins Ultim,,ls SPIS mAs espectaculares y emotions de la afio .. El score final 1 4-dr 0 ca- actual contlenda, ya que es el ammel terreno Meyer avanzb ell actitud agresiva y de nuevo intervi- rrer s pot CID dL un formidable
Les alumnas del proresor Ma -olo prdr.,0 di._'d,
nieron Dressen vAgalores del Alons', batallaron ince "Linda' suArez, con
santemente 8-2 y -ilqui" SuArez 6-2, que aun
Brooklyn, as[ co'
mo ]as tres res- durante las giete entradas del en- cuando tienen sobrenombres 11amadugout, laiYz6 el guantp at Rire interesantes. [is azules lograron I!C- tivos y el m Smtantes umpires En el carrion at cuentro tias varies alternatives I a apellido, no son famientras cubria el recorrido pa- varse Jos honors de ]a victr)ria. pa- son croc; de to.% favorites del Torneo teando incpsantemente ra empatar la serie a una ic""a Uni.nista y esve encuentro del juePara cada conjunto ves serving Wa decidiT en princiAquel desahogo- no le bast6 y I Cristy del Pino, Hilda Harvey y des de uno y otro
Xquf Ono ell Angola que d16 tras- [Bertha Ferrifindez batearon mu, pia las posibilida. cendencia hist6riCa 21 SuCeSo 1 blen y ademas cularmon brillante- contender. En dugout. Meyer continue in- mente sus posiciones para ayuclar sultando at umpire y no confor- a] team azuI a conqilistar la.victo- gular conectado par Alejandrina me. reallz6 vina serie de-ge to ria. Fue significati- tambi n. en Herrera. nuestra campeona de Ianzamienfa
nbscenos, ailrovecharlJo ue el Pste jtlege. on tremendo cuadran del disco.
desaflo ibs a reanudarse v el Urn.
pire no le veia, pero a Ividando
que millions de personas eslaban vi6ndolo a frav6s de la tele- D e Ajedrez
:su in El resto es fAcil de imag na r. Protests telef6nicas, en- Por Evelio Bermiidez
q a clan en ]a citidad de FiladelfiR
P intervencift de los jerarcas del
RBO Warren Giles. presiden- La lercera pai-tida
le de ]a Liza Nacional. multo at
rebels, ell cien pesos 3, le susp en- La brilliant v auguracion de IR partidas se jugarin bajo ]a direcci6n r116 tres dias y Ford Frick, aten- segunda. palate del match par el d.e Aib-,rto Garcia, ell sasiones de Un reducido Iota de BUICKS 1982 tiene
diendo a] clamor, popular. hizn Campeonato Naclunal de Ajedrez, en cinco horRs. las primers cuarenta declaracione-s informando que se Iii noche del pa-sado virMes, conGd- jugadas: y, a raz6n de dleci&fts Jun Ins presidents Cie tuyo, tin acontecimilrito social y aje- gadas, la.6 horRS extras. la Empreso Promotora de Ventas S. A.,
(,reC Srl o rC
ambas ga a fin dp esiudiAr rl on encillas palabras del La sala de juego del Club Capnasunto vistas at future. El pir"idente Man,, Ficuered, se Ir,1c,,2n blanca fuetinsuficiente Para &COMO- arc afrecerle a usted la opoirtunided
iscon pa"t, a., 'n, I dar. a an as aficionados. No falt6
CASO 2 12do de Meyer no intere- cl nuevo ricln of, un ajedrecista; par eso, nos es imla a Frick. Lo que imPorta A u I.Inpeon, anetni- R )morn. v el aspi- possible mencionar nombres sin incu- de adquirir a vn precio ensacional.
rante. ti-nienlP lllldic Juan GonzArondici6n de 'Comisionadr) F la Ie7 Vga rrir en enoJosas ornisiones.
revision del hechn para impedir Ell riprppi ti(-iin dfl Jpfe de Fs- La partida del vierrics 6e dpsarro- men
%u repetici6n y segun dijo, no tadn Mavo". de 'a Manna, Rlmlrante Ito bajo el signo de dos tendenclas te boic
aprueba y par el contrarian e la Jme Rncrigurz Calderon, M N. M. contradictorlas. Mientras el cam- W
npuesto a que IaF-camsrns dr 1, % P el romandnntr Vicente. Diaz peon se ingeniaba par adquirir una levisi6n enfoquen In que nriirre Milivel. oJecuto la primer jugada posicilm que permittera reducir su el MEJOR M om I
ell Jos dugouts. que en clerla delzt7rcer Juego del match con ]as MR:-gen denfavorable. el aspirant se t;,
lot- pie as blancas qiie habyia de condu- producia con premeditada, cautela. evi
ma no pertenrcen at campo d icir el Coctor Romrnr, La distingui- LR d,2fensa Sicilians planteada parejuego pues e5tan furra del domi da repre. rntacmn d Tiaipstra Mari- i eta favorer Ins necesidades del nio del propio a5islente at st;;- na de Gu-,,rra. 1,1 rompl taron el ca- campion. Tal, at menos, la impre- il MEJOR predo del:mercado,
dium .' subellrectorpvall-dircior sl6n de Jos ext:i-ertus. Sin embargo
Este escAndaln rentralizado pnr pit fill Mario Rndi iP11( 7 Ramirez, at suspentivrse el juego, no pareci existir una ventaja sensible Para
RusF Meyer es el mas reciente su director d loh lr.katorio.Nacio- ,Q dreusibin final La nartida sesus-
Pigina 24 Sports JY1ARi0 D"E 1A MAR111NA.-Martes, 16 de Junio de 1953 Sports Afio CXXI
---------
TOS
SE MANTIENEN7 LOS EN EL PRIMER LUGAR., POK, DOSTUX
Yencieron los "Awles del Deportlvo
Tennis
Mar' 3 por
Centro Qllego al oi Luis Moreno
LA fainosa delantera del Marianao, se anul6 ante la defense azul: Juventud Asturiana, des- 4 n r na ional
El torne-to Ju w c
iu susto en la- -y'
puis de haber pasado primera parte, recobr6'brios en la segunda
Mahana miircoles 17, quedariLn = rCotn
le gan6 al Iberia: 2 par 1. Otros co ffientarios muly inieresantes, de ambois, choqu& aparici6n del vlejo
cerradas Ins inscripciones Para el el duo irremisliblet
torneo Tiacional junior en lam ofici- de Big Bill Tilden y Little Bill
nax de Is FACLT.. en el edificio La Johnston.
Lam particles finales del campeo- em El primer lIeg6 hasta caer lamand ? Strad Hoyos tv dos e;trellaml. yadesnato !a am Metropolitana No. 809. aparecidas Par WTIreZ inaron
estrin s In paitle e. todas
professional de filtbol, i dpi b.vt;np iniclativas, yrn
ofredendo callclad y ernoci n. Los cuando iban transcurriendo 108 destruyAn todo3 lam Intentos y fra- .7 Todos los particias del junior me con Richard W( y Wat.
espectaclores que dejan 18 35 minutes, hubo un monitor gol de cass, Is delantera dorado. celebrarin ell Ins courts del Haba- son Washburn,-el iteto in" forra Ir a ver esos choqueS, 5alcn sa- Delgado, hecho con un tiro de mas Hay coeas que no deberricts pa- sentadd al
tisfechos de Is clase de futbol que de 20 metros, De I& Cueva no to sar par alto, aunque elsas parez- na Biltmore Yacht y Country Club moldable que hays, repre
estin viendo. Hay coraje, entusias- xefIaI6 y castig6 con off-side. Pa. can par demis sencillas. E30 y dari Comienzo el pr6ximo sibado Tio Sam en competencias cle la Co
pa Davis. A prop6sito cle Tilden,
mo y sensect6n en el jugRr. Y en demos decir que cuando Delgado inotamos el domingo en nuestro k S Ie e'spera quL Pepin -AgUero, Jr. mi amigo Bill-Rice, viejo instruefor
ta, tenia de Miami Beach y tie New York,
cads jornada que pasa. el intends se 'hizQ cle la pelo par de- bllGck Pombo habla caido leslona- Ra(i Karman, Johnny Davidovits:
sigue pencliente de uns, ventaia lante a lost dos hom rem que preci- do. Morelia echa la pelota a fuera P n Macho Dobal, Arn-*ndo Ri- me contaba un dis mientras hacia
muV 11mitada, que es Is que lle,,a as Is regla. Eran RochR y D'Ambra, banda. Cuando se reanuds, III s, Roberto Portela, Pepito Fueyo una breve vista a nuestra Habana,
el Iiuadro de Jos iLzules, que siguen sio. M partido termin6 con el tri'.. ur Ie corresponded ,&C%r de Jos hermanitos Pajares participen que la mayor emoc16n tie so vida Is
punters con dos punts par f sabre fo de Juventud Anturiarm Y con el Eg& at Marianao. Pellegrino II. en esta nueva lid del court convo- tuvo cierta vez en que Al coinddid
Juventud Asturiana.. resultado de 3 par 1. liable aprectsdo la gentileza de
-ancus cle la I Morello y pide Is pelota al que a&- cado par la FCLT. y teniendo a Cale con Tilden a su Ilegada a la,.Grand
El equipo de los rojib Arbitraje deficient comentarista de refe w York, ReJuventud. cm. Is. I recipe y echa cle nuevo a ree. Central Station cle Ne
saIt6 el domingo a Is Con Is celebraci6n de In Cops, Ha- fiere BID Rice que al descender de
cancha del Stadium de La Haoa Juventu d Asturiana, (2):-Bus. fuera ritencionalmente... I Eso es bans, gan2da nuevamente pot el su cache del f6irrocarril observiS que
hidaigula futbolistical
na tanto fi do. Bel n. qua setti. Guiclobono, Llerandl, Brioso, L, Inis VTC.. s6lo le quedan at organism tambi6n ei maestro tocaba el and6n.
es 'e delce, uia notable en toda esta prio, se qued6 en Ovide-ItBelin), Benitez, Leblanc I mera parte, fud un thro de Pelleel banco_ g opo, unicia Lila 1 dno, Delgado, Aces y Oast'-' grind, que se estrel16 en uno. cie rectoi su, torneos junior y senior Un grupo cle muchachos:espergban
,le did unass I y Is discussion de Is Copi Guzmin a Tilden, I Pero, cle sfibita, uno de
a Ovide. Pbco las Cos s pus c Ila,
Ya los posters. Tarzin la bloc,6 en el pairs completer so programs anual. ellos corr16 r;ipidamente bacia denmn feas y el cuadro albiazul -%e Iteria (1):-Rocha, Rojo, D'Arn. rebate y no par.6 mia nada. A Los La FACLT. tom6 various acuerdos de estab2
ostraba con entusiasino y -acome- brosio, Lino Rojo, jfill y.le piegfint;6 emocinBiscm, Torrens winticin rainutols Alejandro, en- exi 311 Wilma junta efectuada el lu- nado: ZU es Bill Tilden, verdnd?.
tfa con frecuencia sabre Is zonade Robba, Monghellf, Dario, Monts- r6 Manolito Roodriguez. Y con
Bussettf. Con el Iberia debut cl fift Y Cosculluela. nes 8. Entre ellos estA el comenzar Fsa fuL; Is i nlca vez qtke Bill Rice
Is P r rra en cero me fud &I defi, el schedule el dia primer de encro tan cerca del estrellikirl.
peruano Montafift. Tuvo una bue- -V se sinti6
- I Se CRY6 el Marianao Canso. de calls aho. terminando el dia 31 Con uns sonrisa le sefial6 III alto
na actuRci6n. pese a faltarle el be Para Is segunds. parte, Mario cle diciembre. De esta mantra me filadelfinno y le dijo: Yo no soy Titci6n de interior izquierdo, hacien- e elimina Is confusion que origins, el den: aquel es, ero me wada quo
bldo acloparniento. OcupO Is post- Se hablabs en' Jos comentarlos Up. stud16 Ins debllidLdes del
do ala con Coscullluela. Esa du,- futbolfsticos cle si Morello es iu equipo y vi6 que Marcial Gonzii- comienzo ell septiembre y terminar- me hayas confundido con 61
scion iberista de 61tima ho Per a Andrade, a si iste es su, lez sigue siendo nulo como conduc- gCufintos defende'ralin el 'pa'bell6n?, ]a ell junto par, los effects del pa- El Club Cubancleco festej6 a sus
did movimielito at ataque: -aqudl.. Pero st lam numc. a go de quotas. rankings, etc. De aho- atletas triunfadores en basket ball.
Pero r ra ell adelante no habri m6s earn- i nataci6n, tennis y squash tennis.
ipo sl buen. os udieran dicir sign de, Is supe- Saturnian. Cambi6. Is. caracteristrIll a gue sin ver Is dad ties del ataque azul. Saturnino la, Con ios'jerseys (fe Juvrntud Astuoana presentam os 2qui aigunox de ]as Jugadores que Podrin defender pe6n del 1953 1954, sinii implement. Un almuerzo, criollfsimo alegr6 el
ell, No obstante el buen Jugar, 'I. l :Ip ae uno sobre otro, ren
el doiningo volviergii a Perder con driamos que Morelia vs auperando anim6 de entuslasmo y de coraje nuestro pabell6n balompidico en I& pr63dma serie triangular con el Departiva Call y Real Sportinr dc,&Ljon. te campe6n de 1954. 1955. etc, Nues- alma y el est6mago a lodes las rinuIs Juventud Asturiana. III par de Lanza. Ahora bi y establecM una vercladera com- Acea, Aldo, Delgado, Lila Fano, Brioso y Leblanc. Par to pronto toda esta Kente tiene su problema hay Para j te chachos. El president de los elkiriFenetrac16n en Inds, Is lines. Y a ver si ganan al Iberia, que tstlli, &I race y on dia de estom tros rankings se har6n u$tamen
mos de medir Is. 0 1 0 Barrcto, vern6, R Ins treinta y sicte minu- calidad par lam rea- dan Is rampanada. "El nifin de Is bola- es at terminal el afro y scri ranking Cos, el amigo Albert
lizaclones s 16 minutes, Flamad habaliLa n -Nfan-Chfi", inteligentemente me Rgach6 par& no lucir un pigment at lado del ex baseboler. Lila F. 3alabras su orgulln,
que se suceden en :a "Fu national de 1954. ti6 ell lindas
flos de la primer parte que Will& canclia, el de In. c aca doracia to- Saturnino. Este transfer a Juli- Cori Is mw-rto de Willim T. Til. agradecibndo adgmis el -aporte at
Injo ell 11 nalizo an etapa gloriosa homenaje de distingui
color el artido, cuando el score 3e ce mejor ell ']a filaisgrana, mientras to. El extreme central 7 Muracco
d f, u idis figurAN
de CoLsculluela. Nada hicie- OS ell el deported De su 6poca quedan del depor y de Is prensa. conin
posio en %vor del Iberia par ano- que el de In CasaCa azul es mas sen sabre la lzquierda, tira a gmi: Reorla uvenil vs. La vista de equips extranjer muy pocos. Nuestr6s ceimpaileros Frank Tretleles, Everardo Bericiartu.
in 6n sacional par Is potencialidad dEJ e 0 colocado a Is, esquina baja., r,
ran los rojiblancos, dado to aVanzado del tiernpo; Pero en la segun- tiro a got. Habria, pues, que medir ellegrino se lanza ell largada, mas Vedado esta tarde
el valor de estas dos Callas pa, a Is eVoLa. se le va par debajo Jet Itbol Eladlo S,,,-d,, ., Rn6 Molina vs Mario Padr6n, y nuestros compahre e, Belen consider que no saber apreclar el valor de cada pe a a got. Hibia empezadg Is escribieron. bcllns pArrajos ros MRnalo de Is Reguera, Paco Mo.
dalifaarste utr en el banc T CubrI6 1 antm a los com entarios del Iniendo on gu5 frames privilegisdas fioz, L6pez Largo, Manin Guzmhn,
. u pesto en I& lines, med Y "P dos van acumulando gates en su A los 29 minuto3 se produce ulla juegos se afreceri esta tarde
0 2. uno. Pero sea to que sea, es que Jos c8ida del equipo dorado. Otro intereS2nte program de dos Is figure primer hombre del etc.
tie entr da que el equipa raja iniclO haber e Ir marcando Ins primers nueva caida del d, ellerv i una en el Stadium de La Tropical I I istemas y de la caliclad del )ueBuxadera rec"' I I"
-'profundos y amcnazadores We u pe El C"sino Espafiolvenci6 al HYC
Jq lugares de los goleadores. no.
cin .Mpezb a distribuir juego Un buen encuentro ese tie azu e escape eon rapidez y terming, correspondientes al campeonato de i go cle ahora y el de antes, pero lo c-1609 CS que rl
hacia Is dos alas. Los extremosen- baseball juvenile de ]a Comisi6n Na. )Uegro
esn accl6n constant. Cuan ICS Y dorado. La famous aIR de An con pase I Morello. Este envia I,
traron. dracle-Lanba, no logra establecer formidable morterado v do nuevo cionai do Deportes quo iniciarAn Ins I decisive establecido por la WM ha Complicado el f6thol 1 1 brilliant equipa del Casino Es- I bar con PI alre del sit mare batalls
do ib. dos minutes de ju I Vnol venciO a allLtas del Miramar dor Marais. que jug6 -,un gran
,,,uego, Acen so 06-sico Juego de bonitura, cc, In Pelota vuelve a III r ed Para el
sale lesionado. d chi Club. en su seric interclubes squash. Ell realidad el scorc no re.La tera esta elegancia. de fina y exitosa. fill se undo tanto, teams del Regla Juverul Y Vedado Cori III vista de equips extranje largo- y el renvite dr caftoli I If a f ont ivo ofec vela In parejo v discutido Clue Yr0 hombie' vrana con ese trenZRdo en rorto Y a los 35 min itos se acomeLe ,n 'e I -tenni.s. El juevvs it
actuand con cuatro y ma.s tarde Centro Especial de In. ros cP,, futbol. vuelve at amblente Pl cabczazo I P11 I'll 01i .91, 0 L, I. co tro v s6lo la segilcuando Belfin, se Ilace del balon y tan pecull ar del juego a rgentino. "roul" Aobre Mortello, cerca del are, gl6s y Regla BBC, dos jUV90s impor- comenlario .sabre las [ cntcas v Ili v 9 saIto de tran canchn del Casino los tr" solid este encuen
le Pass. a Ben tez ell rorto EsLe api- de penal. Flamand eJ('cuta Is peia 1 taules )a escue a liortcha que. pre a ins primers particles, resultando una ridad do Alorim) Is experience y
In Ia gente y transfer a Delgado. i Muracco anota ei coves resultados deben de calidad & )uego, solore los sistemns innovaclow, del moderimiilo domi. sorpresa la actuaci6n dJ joven To- astucia do Noly rlclln6 Is victoria
Ll argentino no moda a Leblanc. mercer tanin tracr cambios notables on el stand. Y l4s r.itrateglas. Y como ell esto do rrinte, Ilene que prevnIvrer por vxJ_ ny Huerta El muchacho brint:16 at I Casino EsDatiol.
es ca n Mariana. apura el juego y inside so grope. f6tbol. rala aficionado vs una -into- girlo nst Ins condiCJ0lIVs 1MR1,010- fanfitico una bella performance tan. El union tri6nfo del MYC. fUk rl
que ti solo ya el taiguri artma Eve tols Para h,,)y
ell honita jdgad2. buses. Is zona cle TarzAn. AndraLle dado choque de Regla Juvenil y Ve. ridad, r.9 esencial, it encribir. sab- i gicas. to en doubles como ell singles y su do Mavito Dominguez. Pern pa,,A
debe resultar retilido ya que to que so dice, to quo se cipmenta v ir Ell ruanto a] sistenia dr in Wll, derrota a manos del campe6n on. obtener esta victoria el as caletern Aces reterna III jueeo medlo cc- Base Ball.-Doble juego del Cam. a hacer !a Imposible par anotar. j ambas teams cuentan Cori buenos que so critical. Sl uno describe para quo entre nosotros tamWn quiere clonal, Ma Ito Dominguez, habla rechaz6 Carta uno de los ataques cle
Is mism de ciudadania con 0910. ya quo el chiquillo Tony Ituerta, so v16 r)eligrosamen!v
jP lonato JuvLniI en el Stadium Tro- Faltando tres miu tos. Rptla la gen- I pitchers quo harAn su mejor esfuer. sRlir del paso. to miLs probable es adquirir enta mas en Su %
sgue con tantas calories como Ian Pical, comenzando a I& unR de III te sabre a irea de got Li- I a por Ilevar a Is victoria los Co. que cl aficionado lector cc convierti ol Incrustamlento dc ese d fLll,, oblig ;it popular Dumbo a esfor- I debaio ell c-1 tanteador ell cast toes
qlue despite el calor clue se stente tarde. ra Para que Tarzan. en uns. lirga- ]ores de SLls respectivos teams. Los on cnilco nuestro Y llas diga. AIIA central que establecen todos Jos equi- zarse6en todo el tranSCUrso del ell so primer parte y ell honor a Is
en las tribunaS. Nuestro reloj se. da, state Ila pelota, despejando flo- rifleros juvend en el segundo tur- pairs. sus adentros: "ores un nazpurl- pos. brines de seflialar el qu cuentro. verdad, por so juego, par so dur ,,Asia ]as ocho v minutes cuando Juego de is, Liga Naclonal Ama A Pero f, mismo Andrade toma el no tendran a un fuerte rival en el to y no sab--i to que esLks diclen. t6crilcos to est6n considers,(' "l gullo's 11 Adrover y liuerta gan r za ell el pegar v par so course r
teurs ell despeje y cuela el baton en.la red C ntro Especial tie Ingl6s. Los ofi. do"... tie itila comPliCRCl6n difict, do cono tido de aperture, derrota"nd". e r* .sinista merecf6 ganar. Tuvo Is
Leblanc recipe un ,ase on large
de BelOn y el nay la asa a Lila el Nuevo Stadium, comen. 1 Para el 6nico got del Mari nao. cie I par
ndo a las nueve de la noc ales designados yara actual en es- a el lam Luis Alfonso v Fernando Odin desgracia de topar con el campe6n
Fano. Este, que ve la liens. post- ;7a be.' S-,, habla. con demasi.ida frecuen futbol.
Arbitro GonTAlez Echevarria y sa- Ins juegos son: uan lzquierdo y ell, c, In calidad del futbol sill-:111le. 30x22. FU6 on boliit matchodonue national. que posee, eftre sum mu
ci6n tie Aces, deja pasar Is. pelu- 1. 11116 blen P&rez Caragol de umpires con Lar- El prestigious t6cilico int-ernacio- se observe el adelanoto de T n y en Chas otras cualiclades.irl divino-don
ta par entre.IbOpiernas y el In- Jai Atal-ftricift diurna en el DeportJvo C. Gallegn (3):-Agui- cada de anotaclor. ricano So discutc si ese 11-cli7ado en Ila] Ivan Sharpe, que e s tie hs (Joe el rApido deported. de Is resistencia, unasipiernas veloterior izqWerdo call Habana Madrid, con tres partidos N I Iqr Mondelo, Gerardo, Flaniand, Mariana se ofrecerg otro cloble corto rse pasar y vuelia a pasat, mantienen III tesiss que In Motor Noly M6ndez Y Enrique Alonso ces y una screniclad oropias en on
n leader que abririn el Deportivo 4 a aque, afirma Qu,' la Mo- rtido ganandn veterans de In cancha. Mayito vensegundo gol. dos qvinlelas, comenzando a Ins trei Pe-alveru Julito, Muracco, Mar- con raPinez Y on forma mar ante fens es el I iugaron un gran pa
re y kils- de Is tarde. I es up rior at quo emplean vR Eu. clificacii!iri de 1, line, de deferisas a a up duo(peligroso de los caleteros, 66 25x2f 6n uno de ]as mejores par
on Tursre el equipo itlerists. CIRI Sat mind), Morelia y Buxa- Quemados y -Baula, contendiendo
y ns me esforzaban par de- dera. mis tarde Wajay y At ends ropa, (let Pase larpo y l1r., a PUC171.2. ire-, JUgRdores ba resultado on error i Enrique MaC21R) Alvarez y Joffre-, ticlos do esta justa. El tram-4el
ton
en, e r Ins impetus de la avalanche Pluncl6n nocturrim. en el Frontoon MarianRo (1) :-Pellegrino, Pom- Ito Rojo y Socarnis scon ri 1W)la, lambien. tie Jos sistemas Dice que asi, es reconocido por mu_ Etch verry, 3Oxl6. Alonso me cons MyC. nn roncurri6 at- terrenn el roj Monghelli y el debutante pe- Jai Alai, con dot; Xftrtidos y dos lon Reins. Bastin, Manolito, Sa- pires con Nick Jerry Caraballo de En Ti fl]ttbol. como en todas Ins; o Cho., clube9 P"Wesionules, britAnicas. llu.yo ell on baluarte de Is zags y ruano e erforzaba 11 hasta el ago-,I julnielas. comenzan a a Ins ocho y sinin. Vicente, Soto, Pellegrino 11, notaclor. Los elves jurgos de Is se- "s, existed III t ndencia que ,a Jill. yLque eI Arsenal se ha manifestado tenlendo ese pocieroso nunto de son, v1Ern 's y prdi6 log dos 61timns tArnlen'to por buscar el tanLo del J media. Andrade v Lanza. mana son Ins siguientes: ria 1 cientifico... LR petulancia do- d 'PueStO R semeterio a revision. yo Nnly realize filigranas para aca- matches.
So orsabla, es una gran cosa. De hi Sharpe afirma que Is WM ba verkvcnto de tantos sistemas. muy n1do a CnMPIICRr el juego de encr
es0eciRlmentr el de Is II'M y sus % a- cicadas. Para razonar su tenr & di Edu'a d G ta resu
rrantv con pases do medio intro 1 u- r o ard 1ta pechista
que el Brasil no fu6 campc6n dei
qUe algon,-s critics ya seialAn ca- mundo por culpa cle Is nueva t6cni.
ran que nos lieval-An at comPleto fra- ca: que el Jugador OcWirk, que es
ca;,o. notable en el elenco "Ele'ctrico"
considerado como el mejor medin
Consideramos que ese trenzade Centro atacante que se cor)oce,
Carlo, ese pasa7se y Vuelta a pas;ir, quLdo en on vulgar ventral a' tenpe van a tomar? es demasrado propiciador del encon- que adaptarse a 1R nueva f6rmuls Con s6lo 6 hombres confia el coach Osvaldo Francisco ganar
tronazo, ft Rhf el continuo lesionar- y que Is escuvala vienesa ha Perdido
la Justa novicia cle la Unl6n Atl6fica.- Andris Ramos me
Ge y Is necesidad de que Ids clubs el Rlegre ritmo de su Juego.
Cuenten co a 0 equipo t&lar c A.< pues, ell esa serie triangular prepare para ]as Olimpiadas de Mixico.- Comentaricis
Is reser a. Int
es Ins equipas, tenian que hemos de ver en La Hqbana, if.
"once" jugadores y dirrante meses niendo Como participants; at Depory Meses eran log mismos en actual tivo Cali, at Sporting de Gijo6n Y a] Por,((MANIN)) GUZMAN
istempre. AhOra, en ends salida, .,e- campe6n professional cubano herrim
remers 11 cuadro en una nueva for- de toner Is oportunid3d de inedir Is Gran ac iviciad eXiSte P11 In pisc bes. Adernis puede ser utilizado en I-laci.6n Y a los jugadares ell condi- calidad die las escuelas y de juzgar na dc Jos eltictricos del Club Cabs- el relevo libre con buen chance. H ig h b a ll co n wones de jugar en el puczto a prosi- Par nosot-os Mismos si el sistema del releco con motive de Is pr6xima aunque sabre este particular, ten.
clan que se les signed. largo o del trenzado en Carlo
quJP0S esPafioles del Nor- se superman el uno at atro. aperture cle Is temporada de nata- drA que discutir con Ignacito Soto.
te, existed I' ca-acteristica del pas? Nosotros c-onsideramos -colno ci6n de los unionistas sefialpda Para longo, novicio dorsista. que tambl6n largo, y el tiro a puerta. El Atletico tambi6n to conisideran Is mayoria finaleF del presented mes. El coach aspire legitimamente a ese honor 'I Bilbao, desarrolla, con rmis pro. de 10S Rficlonadw- que to emocin
An- Osvaldo Francisco se mueve de on I1nacios Sotolongo seri tambi n
C A N A D A D R Y il (JmJ6nJ"q ue ninguno otro ess, -lase nal ell filtbol en cl go] realizado. lado a otro del pool con elements 6nic nscripci6n on cl nado de
de juego Es esencial que isi se haga, te esa culminacibri, del tanto w apa- novicios tomindole el tempo e In- espaldn cuando el torque Is prActica d-al ffitbol sable gan todas las vrilociones. Cuando un delegado Waldi.
.X canchas que son verdaderos barriza- jugador dispara a distancha y el ;,a- dicando las errors frecuentes quo niiro Areas presented los papeles ell
lesi-equieren ese pase largo, realiza- ]oil liega como una bala a Is red. CFR tienen Ins Juveniles. El talnbi6n ins- el cierre de inscri clones de La
do con p-ecisi6n Y exactitude, que jugada quTda grabuda ell Is mente tractor del Colegio Baldoi; Ilene es- Metropolitana. culminal-A con e tiro R 901 y a dis. 021 especLador por largos ahos y es
tanCjR, DLf ahl in necesidad cle e--,R dable of7 comentar Ins sensacionales 1 te, aAo grades aspiraciones ell el En cl nado libre tieneh lam el6ctrireciedumbre y de esos cafloneros a gales anotaclos par Lrinzarn. 0 to,, suitor acuAtico motivado por Jos Cos CI trio de Francisca Martine7, In Venancio. do aquel Varallo del Wlez Sarfield pr6ximo5 Juegos Centroamericanos Peciro Luis Martinez y Francisco
Mesa Gonzilez que serin reparti.
Con rnotivo &a ]as Bodas de Oro Son jugadas que nunca se olvidan... con sede ell Is Ciudad de Ios Pala- dos on los distintos events, siendn del Atl6tico cle Madrid. se celebrij on Son emociones que nunca se 2PR- cios anunciadas Para febrvro. Ade.estadio "Metropolitano- una. -- gan Y to que ui el espectador. ol mejor de ellos el primer de
r que cle mAs de los novicios 511el xintlosten ncuerdo con el reloi
Viena. qu,, Ileva. diontro do si Is so. sisUmn modern de Is defunsiva V I Cos es e Os e cc 171- quo Ilevan practicanda los atletas,
triangular entre el Wacker de eso es; to Temcmos brindarle. El I accidn en el tanque en el tiampo
el "cerrojo", ayudarfin It on equipo na'Jes nadadores Magde Fiddy v An- -sta vez ol Club Cubandleco tenh!rR do aqUCIIR mAquina de haccr I taban ensayando los ,on dra representacirin en el diving its.
ffitbol que dirigia: cl-genial Higo I a no perder y driar el score ell cero, dr6s Ramos. -La annericana, I.
L- .1L I., ri- Ailkir- I H, RI_ nor, 1, ... i-i A.i -1 uvo ll los unionists desni4z dp Iro mn,
Afio CXX1 Sports DIARIODE LA )T1AR1NA-%--N1jtrtet,, 1_6 fie Jimio fle'1953 Sports Pigililt 2.5
GANARON,10S BR1TAN1C0S-LA.,-jUSTA. AUTOMOVILISTICA D.E tE MANS
A velitto Gomez tavo un, dia perfecto en la Mosaileo H-01t, 91ion
ami
silla con cuatro ganadores el domingo 14 For ePETERs
ganan te: ia n' s
Resume de lat actividadcs'en
El p6blicoxe impression con ]a monta de Bright Warrior, Pero nosotros admiramos la cle el Palacio
de Jos Peport s. 'n inglesa triun'
e La combinac16
Hexton. Reina)do Sinchez larribii.ri estuvo insp"rado con 3 victorias a precious 6as- f6 en, )a farnosa' carrera de
tafite jugosos. Corre ]a version de que BOW to You saW cojp de su tra6aio mallutin o -La artelera de buy len el St.- I
dium Cgvez,,,. Tropical, en oP"6p I Le h1ans que dura 24 horas
a, iarn III d In. CND
lei I Regla JuGarrlitn le habfa ganado )a For ((SALVATOR* 1 sacanrle enegialt 8 Sit Sigu= A 'I,, e
final de Jul' I-s "Ittimas y V y I, u
I sibado en una Joe d mo ta, der do estrac amente a venil turno de lr-s i LE MANS Francia, junio 11%
pero eso no C _p Centro S at Y Reg12. Lo% iUnited).-Livs coaches brifinioom se
titans, debia quedat, a otranci ra club, l.nen'
rabiillo v frente a un principiaW_ anal cu( 1 doctor Mario del '7e6ir.
.1 dog,
"k e r,,,,16 c.m. Fi-iliiull Cruz, el que I hizo inesperada resis. ct un bonito chan- I Rpuntaron una victoria decisive en
nncd?.4 go .. F cull, I, todo
5 ne s, con ei prop6sito it_ n 1.urr 11. r,,, tencla. cc. hdaftans habr tro doble juego. j ]a Carrera de 24 hnras de Le Maim,
co, S ,I,n,r, con Bright od c. turno
ealgo sonado que rc r, I*emple6 su pW&- I Donde G6mez se dIstinguJ6 rie PePOrtivo Pefialloy Las Cneias ejj. I& pruebR de resistencla mAs-dura
d cu vpras a juicio del cronista fui en- un y en
9. toe acetr rnsn "hand ride' y habilidad Para el otro, "El Pais" y i del mundo tanto Para los autom6dase a 'los Santornasen locales I x:ton, el trigueho hijo de Aldecoa. .
verdadero escalaf6n de IDS maes- cima cl, He. viles como pars Jos conductors,
tros en ejereicio, y no teniendo Bloss Mp que habia sido montado La con el triunto de un JagUar bri.
por Jose Marrero. Homero Marin, Mision Depc)rttvR que preFl.
as on de el compafiero Ernes o Azua deb- tfinico conducido par Anthony Halt
eidgnado mis cle cuatro months S, Ra6l Puente, Santlavlo Ortega y _711burso del dia, debii actual almoh h y Duncan Hamilton.
c E86 elil Oriellt, Walter Carri6n en persona sin lo, jo,
. ics in todo el
espec grar que se I 1,c.rrr c. L. drivers britilknicos cUbricroil
a ici6n T"i de3p "e'
it ubcos en forma dlbt,'-se en Pos tW
si ,
,z. G 'acua -on ep !ws 24 horas una d istancia de 4,088
El jueves 5 & mai 6m,, prominent en moment alpuno d- t as I Puerto Padrr,
lot furlongs -ciales, id
-et. Villa o s Y Chaps- Cuando regre. kilometers 31600 mr.tros, a unk vetogaado con Sweet Rock MiSi6n Deportiva it d d R ir 10 en mi.. cidad media de 170,336 kil6metros
ciosa, Hayworthy v Lucky 1nci- El cronista mismo le dijo a G,')- de EUr0Pa III Di rector de Depur
dent, pero aquel dia estribb s6s Desde ;Vamc. a ver tas queclarsk MUY comPlacido del 6xi- por hora, ballendo el record de
Rnoche &2 enruentra. en mez en el paddock.
ejemplares, fallando con Trespass Oriente Is Mislon Deportiva qw--Iu s t6 lo!?ra.9 to que no ha hccha to de su idea 62 enviRr una Comision 7%733 kil6metras 806 metios, a meen el cuarto turno v con Trnoi :o. rccorrido toclas 'las si- etc hasta Is fech2!. Il por todo el interior ire ]a isla. dia de 155,575 kil6metros por hora,
Provincial, ingun jin que habia. establecido un Merceque IIeg6 tercero, en el 3cxto ap- "Wendo IDS dictados del Director de ue oblige a so monta a hacer nues- -En Rgosto. o pn epji,,m
6 bre, se
sodio. DvPortes, acerea de Ia. intc!nsifica- tl o Monarca de la Silla du sensa- espera Poder inauFurnr el Campo dff alemAn el aho pasado.
en i cional en extreme. pues at furlong IW En Segundo lugRr clasificA otxo,
'eSu I Ohora tenia Que ser Pur; I cion del deported luo-tra patria. ortivo LuyapD6 el primer cle ups.
rfcg qr.,r Oriente es la fjJtJ de corner xton cuarto y Jaguar. piloteado nor lox Ingieses,
. alcanzar Ia cifra de ma etaPa a cubrir = He Zf. que tlene en proyecto Ia Omni- I Stirling Moss y Peter Walker, Cwc
cvat a g a I, -de qu, ?It est, recorricro que ha sid. de tan aunque e elas con rpuy es'l c" n to" sion NaCfUnR] do Doportes. ri intr Iorzados adversaries tal como Ste.
ningun o jllan cic ia.b ,'. ado aun 6t3tinios benclicios pa a ]a claso de- cubrieron una distancia. de 4.00
in geniero ios Saiz. nos dice que Iwq
en el mirin y me arnaginot que e! pQrtiva nuestra y alli en Ia ind6niita, vie Dear, -Mary Grace el potro kil6metros 190 metrcs. a velocidad
Rol= "Tenebreo" pensaria que sl Tenorin que SZerbi de- obrali adclantan bastante. nromedio de 168,383 kil6metros por
a region oriental ]a Mision Depoirtiva zo Una OvJdJo Molina se apuntii el dru- hors.
nkees cran capaces : nici(r Ilevari a todos el mismo desea d e su avoi ez. -out rn el programs de.1 do. I En
le 1. serie enter de tuat', i0v- id nciando que n co knock mercer lugar finalld unCunuperacton que el oniiinto omai L Came
los e v IDS clisico, mingo en el Gimnasin Rafael Trejo. ningham norteamericano, tripulado
tsvpor larcabeza a los Indios d 1 5 aguey y Campeonato Cubano :j V, de Cuba y Mercd, en opcion a to .aAs y John FItch,
1, c mo depoTtivo quIel-, establCUr en Seri fuerte factor, desde que entr6
land n su pFopio terreng, no 11 uesLra'patria. de Oro N-jque6 or hit
n Guaintes P .0
habia unguna razon para que c no Ya Rnoche mismo, en Victoiia de en Ia recta acuPaba Is vanguardia a Angrl .b,Jlcildl1iP4 kil6metros 330 meemulara n Ia Mulos dl Manhat an el Rbanderado de los entusia tai Ulloa ell c.) segUndo asaltn, Los otrw tres, a 167.514 ktl6metros por hora.
VnIoteando a favoritos- c.rt.S c.mr In., Tun&:, el Asc6., de Boxeo Lu- soc'os do] Conchi-Wichy Establo, que vericieron por Ia via judicial Quedaron rotos todos Inis records
Garde y Bright Wallior, v o ti.o. I chas de !a Comisidn Nacianal de De- que marc6 un tempo d( 1.42 24, fueron Enrique Diaz, Lut s Hcnp&,,- Ile dist-Incis. y se demostr6 6 Indos co. poles, (13rapahero Ernesto Azua. J- que indica que de Ilrvirin Gon! ,! Dos padres felice dez HernhndCz. Luls Fis, Inor-ancir; menso progress mecinico logrado
caball6s bient conceptuados e s dei ChLb 3filivaukee 0 rtas, L&?arn Hernand ,7 Kessel, per todo- ](is constructors princimo Whirling Dus y Hexton. P, de In Mision Daportiva, SolL10 en cualqui r Salida -t r. a,,,,'n a a
- c contr Warre.n Spahn ja Ia 1zlinierdal or 5
con Jos clementosAigados; at lep,)rt,. qu sea a Ins sun,
-c ': y el Jardinera Sid G don, de ios Brave del Milwaukee, prvan con sus hI.JoX ecillo Arlom, Herihrrto Rsa. pales del mundo. A pesar de a gran
Para aCort ar 1. relation dirvinoi IR,primcra enlreVisla, Crearon a a r,,ulla, rn.y If Una dura farea d, na n.ez ul a n los; (u:irtft de v&stir en Polo Grounds, depuis dOl desafio del nalircoles, en el cual Ing Bravs 41nrr-taron -E] prqximn sAbado on el Cast-', nroporcion dP Rbandonns, 35 entre
Ilev do co Dins manda a ac oemias y*designaciones de oele- de part'r. a los GiKantcs: contra por do%. ED ese jueg-o Spahn y Sid Gordon jonronearon. obteniendo IK'arrcn su IiPtima no F-pafiol cl La R*abann. se llevIrA I los 60 inscriptos, los resultados de
an x mo I jiot6 el earn- ados del ProPio lugar que sc j ;La. I I a cabo unn de Ins miL% important, I local ]as categorfas fueron may
hiring Do t, Due n g, Tcrmin6 Does cl dia G' victoria del afte corno serpentinero.-- (Foto: A. P.)
bio de cu dr4 pero uc en cambir) son las lunciones a realizer por cma j Lin record perfecto de cuatro 6xitn'. -2vantos c-s-,,imislicos, para In, -oal I superiors It los de ahos anterioIt a gual n6maro de mortal, r hino ;re requierc una forlaheza fisica ex. res.
se sin 6 Jos products de Linncr le .. bajRda que lleva, el estircul., V on I, Progreso a. toclas las localidarir, blen en rsforzarse, Dues de no lia- horta Drportes 1951 yna! Dip Hi-)j- sienclo r;-i segurn, uc no vtl lv;t Si fu6ramos a srfialar at advcr- traordinaria, '-a quo in competencia K Perrnri ItaliRzinvdel driver derrot6 con facilidad a A. Henry: v orientals at obJeto de In,-remmla: berlo becho el jove R an- o Intern-Aciunal -n sistc cla .,, ;I corrcr m's. v en r ( ns-u n- sario mns peligroso qur ti se iniciR a las'ruatro de Ia tarde pa. britanico Tom Cot, se oIc6 en Ia
can un pocc, infis 'cle csfuerzo log,- q I refaresentacione. clilompecas y cur- cia. colon no hzv mal ue por bien apuntariamos nucstro indices haril ra finalizar R Ins doce de in nohe
mits y mAs el dep0rte medianLe ,u ch"z se hubiera dlac)n a dificil curva tie MRslon Blanche
rad y a, propio esfuerzo. usto. va que ;!,,n6 Ia ini so res extranicras, si ndo 6 'i no venqa, el simpAtico matrimonir Candadoganador del Campeonal,, Ull total de 14 tiradores toman a, t I y ei Plinio rrsuloi mliertn.
c c c c.,. Pe Victoria
"s' Ma,12t cia I I u deaefavoriLatcle i aydcn y Silvia Alvarez Po- Cubano e 1951 y at coal viene tialaj 'y de Ins Tunas, n su ac Liarj6 Trop, seen en estos moments a -it Teno- yendo Don Last clandol e "o- i. Fvcrplayful d? cinco a r, I I n'i P Amin : n esta compclencia Para optar cot
_r. ,In on Cecelia Wood en Ia cl t, n tn Cui I Carlos dc 1. Ccrd
I on rev Puerto Padre, Delicias, Chapain. -to a el troftn Agotini
p rein q Lic I c. Hext. r; q I e "o de Varildern se Club de Ciiba
ed.b. a'. b. I neabo el din innnuls-indo cc cal ark ciur2nte Ia camnafia 1951-2 1 que por sus Oltimas dembstr habilidad extreme. pnni ndol isto Cazador" del Cerro y Poinber's
Holguin, Gibara, Marcan6, Alto c ojjcs Itice rncamjnad0 2 sumar ;, p El Club Nauti,
,pi .,i. tIunl. c u.. JI. Ce6. I Cu Nicaro, Antilla.. B, s L anteHores victorias en el Dr sico national.
'a I I be hacerlo a Fi-ht Alone Data propuls6 este tipo de publicdad d, ara Ia mills y cuarto drl gran cIA- 'inol,6 un rotilluin trituilo al ganir -Eric Lambart eslA dl-jgJeIjdn pJ
-e de atras RI innador en gran utilidad social.
vez en at mitin cavendo tin trcin-,n- nes, Mayari San Gernroin, BaNADVI, .-P undn ;as cual.ro galerias y tre.j premlos rntrenamleuto del Habaruii Yacht
dn aguacero, y con Bright Warrior. Manzan i Ho.' Jiguani, Contrarnai s' si.,ado nor 'Nen6" Su rez e Alberto lnclan Slakcs y Derby de Falta mes y m, din Para q'Ir el
maguey nclividua)es en las competenciru% d- Clul, mlrurs, Hogue Wniter Ranvy
que aunque lucia mucho tenia clr- Palma 'Soriano, ,'o I menil. baliendn Pn P1 post. a?.R 17na ronta drsagridable rlij- 11 CLIIIa. nuevris 6xitos It ] Ca
San Luis, Sant:a. a Wise Vickv Sobre el coal n;,n A nuc.,tirs oiclos file que Bow to Handicap que se corrr cl 61tiroi, presented mitin termite y hacenio.. tiro de escoPet.n r tr ronvorarlas 1,or qu-, serA rl ta "jettatura" encima. de Cuba, Saqua de Tanamo ( qup ncupr In direcci6n
Cor)signayemos aqui nor Ia hRzat1.1 -X1- Olivarrs una monta muy efirienle YnLl. el lorjosn vetriRnn or) '. i domingo dr r.s:r mrs y on PI Caro- I Inntros Darn lle ar at ennocimicnio In CND., se (-Ic raron en el C!ab durnnLe Inda In temporlda de remos
tAnamo y Baracoa. sprAn vi vadai I h' Analan. hahia salidn mu, sent-- eonaln Cubano our s'e discuttra PI I de a l2o nu(,%-n Our nued? jntrrts r CazRdores del Cerin v Poin I I ; Club (JIIP S,,, Inirlarli el din 5 de Julio en IR
se consurno, y el croniqti 110t6 qLIQ en est,2 ampho recorrido, Ell das Otras noticlar do d, :I 61tinno zalop mAtIll'i. -9 or jtjljn ;I 16s fan licos v calon1listas lodos Ide Cuba. ComPilivion RtfemAs. Clubiblihill de LR Habana.
PI public Se fjj6 mucho Anaq en esaw localidades se intesifictlia Ia LR tarde on general csiuvn ri, el triunfn alcan7adn enil Brkht deportiva ntediante Ia ie;'- rxtr-mo animpda al estar drrficAri
Warrior que el apunlado con H labor
ton. cN_ c16n de Ficadernlas que funclonai'll'i Ins dn.s cxvntns ptinripalrs a in S
Ello se dehe pt que Babv Washer balo ]a direcci6n de e!enrmto. rro. In en a octave una Neil d-jaio, pies. a prm- chAn dose con elln .1 c,,I t,;,;iasmo y deseo5 cle Ias p-i-,
ra M ry) habiendo tenido maoo
no v, r clue mas inleresanir labor.-in ro- H ear
ppnetr6 en Ia recta I -ial conscr n vencio a
I j del deported en cada una sa-, I
rio aIgunas reserves, notando dc v
presents que Gi5mez tuvo que per- "Plicindrs.
der Ia gorra y emplenT lodes los trcos en so libro para obligar a Br'2h, ET, BANTGO HACIA MEXICO los Cardenales
RIO DE JANEIRO. j
on Para M6x ;nij
Warrior a lcvantar ]a bo--a P I I rn -1 ,
busca de Ia potranca de Mario dcl Hoy I ier jn
c t NIR -, solo 'uego ganaron Jos GiCafial rlnr s del Poll] Po 13'rZI-1. I,)
Sin regatparlp nueOrn aplRo n Jugal-An contra una selcccit)n i-xi- gates de su serie de 4 con
G6mV7 nos parecif) qu, con iwi cajii.
Jos Njaros Rojos. Score
NUEVA YORK, junin 1.5. Uniled).-Los Gigantes terminaron FLI
desastrosa estancia en Ins terreno5
de Polo Grounds, durante Ia cual
s6lo ganaron seis de Jos 16 juegos 41
celebrados, derrotando a Ins Cardenales de San Luis esta tarde con Ia
2notaci6n de 3 por 2.
Jim Hearn contribuy6 con so bray con so bate a salvar el ultima
I los cuatro juegas con rl San
a Luj, permit endo solamente leis in- X
cog&es mientras batcab2 un triple,
anotaba una carrera y se sacrifi.
caba.
Pa c gratis n Wes Westrurn en Ia
6ptimn entrada. Salvador sacrifice
de Hearn Y sencillo de Whitey Lee],.
man brindaron la carrera de la victoria.
SAN LUIS CARDENALES A
V. C. H.O. A. E.
Hemus s 4 1 2 3 3 n
Schoefielienst. 2b. 4 n 1 2 2 n
Musical. if. 2 1 1 1 0 (1
Slaughter. rf. .3 0 2 3 0 0
Lowrey. cf. 4 0 0 1 n n
Jablonski, 3b. 4 0 0 1 2 n
Bilko, lb. 4 n n 1 2 n
DISTRI BUI DORES: Rice. c . . . 1 0 -g I I
Sister (Ai 1 0 o n o
Preska. p. .1 0 o I I) I
ON & Co., S. en C. - -
V161-EdAS A24. APT. 1907 Tntales: 32 2 6 24 10 1
NEW YORK GIGANTES Su calidad es.V. C. H.O. A. E.
Lockman, If. .1 1 1 2 0 6
Dark, s5. 4 11 .1 1 4 (1
SEDE11A ThOmPsnn, 311. .1 0 1 1 4 (1
Invin rf 4 11 0 2 0 0 "PROFUNDAMENTE BUENA
The, 1',-or, brl. 1 0 1 2 0 n
41, JVGIETERIA 4 0 4 1 0j
4% Spencer 2b 4 0 1 1 5 n
OL&
estru c 2 1 n 4 n n
"INCALLA Y NOVENAIES EN GENERAL Hearn. P. 3 1 0 2 a
Tntal-v 31 3 9 27 16 0
L Anotacibn por entra dafi:
San Luis WO 011'000-2 I)EPURADOR DE CAUDAD
New York- 001 010 lox-3 SOLO LO TIENI EN CUBA Partag's
V V Q Ir TT rr I n n V T .4 Q d- A I? D Ll ID A Q nVT TIM41NIC"
pi*ina 26 MUM DE LA MARINA.iiinioMariles, 14, de Junio -de 19 3 "0
Finanzas
C7tRREJDE LA BOUA gistro en 4u
Dedindron precious de azucares Nueva baja en las eotizactiones Tie
Actualidzild Econ4miea DE NEW, YORK
futures en el mercado mundial NUEVA YOTM, junlo 15. (Uni- session de ayer Ia Bolsa de'Valores de N. York
Por Ramiro Guerra 6
led.) Jna b a
del t;;ilpror=lia yatratics.
CIA ueva C
conferencia de la"TAO sobre priniw as A;cendieron a 5.puptos, On meses de entrega de dad tie venta hay fun ., rn fgd
sus Punta lnirnos, daseen de Pi
t -]as m .11 1 r, to prevta
i0g8pot rigo e '. E. i de Bai el V Mmen
este afio. Sostenido el crudo. bajirs en pree if d ptl,. dese comprobad'n 0
materins en Ia fabricaci6n de pulpa 'utrieron baja permissible:
e tie 1 0 e, 'a ms y;r
ICA mereado 'de azacar crido estu- ue a Ia National Susar d at.,,.
Preclo [Icifi bre&tfo
do. meses y adernis delahel
papel vo sostenido ayer, reportindose de 6,40. , ce! los supuestos frauds at F isco
rraron a menos tie dot _d6lares, par de operations
vents a 6.40 *centavos de, mitcares MlrR!gAD0 M11NIDJAt, bushel. F) trigo'para
e tax mundo, dediciConse a contester, de Puerto Rico. El precto spot ame-, b ercinqse allimite
Organizaci6n de Alim n El merca0o europeo estabal Byer I "Te d6TB160
Agricullurn de ]as Naclo- de acuerdo con el a V lareac ello Ia Cdmara de Com. Cubana recaba del Afee-tado e1mereado tior
Programs tra. ri c no baj6 un Punta y el Spot mun- Inactl 6. 'sin Inter&, rtat tie Los olros cereal.e
nes Unidan -FAO-, organism xado pi Pre2 tas coma dial cinco punts. No ad registraron cornpradores; Gobierno modificaciiiin de Ia Ley-De'creto -570
]as siguientes: un
en cuya creacf6n me toc6 el h07 camblos aprecl9bles en lox futures El = t-no.
bitin con el trigd.' menor precio t-lill el trigo
nor de partici- "i.Cuiles son ]as posibilldades del mercado americano y Sin al mun- PRECIOS, SPOT: 519 CIF New p6rdidas que Ilegaron hasti 4 y tres i
Yoric (baJ6 I Punta) MUNDIAL: cuartias centavos. La Climara de Comer to de Ia Re- madera, Par ri GEI;t general. aumel
3)ar coma re- derfabricaci6n, de Pulps, y pipe] dial bubo 1pajas en los tprecips q Ievado al Je- Ia en al P -Sr- ii';is del 1 par 00. n So Iniclaron las'o
el 3 60 FOB Cuba (baJ6.c1nco puntss. Los bonos del Gobierno' de Ia. p6blica tie Cuba, ba e r I per clonewde In
presentante de Jan tiendo cle las diversas classes Icanzaron hasts, cirldo punts' e fie de Ia N&cl6n, par m6diacion del gencFal, ex lsa de valores de
a isle fill nfurfero de mer.
Cuba en In con- Oe primers materlas disPonfbles? los meses de 1953,. Inactive e) FLETX, 34 centavos, par qq. un Estados Uniflos a largo plaza baia. Be semana on In Bo
Puerto de lat- Costa Norte, par& New rop 3.1-32 de Punta, y los de plaza nor Ministro de H2efenda, el al- cancias que pw- sit col#posici& par New York, con baJas en los preeirts. ferencia de Hot %Qud Procedimientos deben em. mercado mundial, al acu3arse Pura mas corto subieron un Paco, guiente escrito, interesando in mo- su punto dt origin --climas secosSpring, h2 dRdo please, y Para obtener qui clase interfis par parte de compradores de York, Filadelfia a Baltimore, El eesto'del mercado baJ6 sin re- dificaci6n de Is. Ley-Decreto No. v pur Bus caiRcterisLicas y envases Se'lfiformb al iclerre del merclado a in publicidad de papeles? az6cares, AZUCAlIfES FUTUROS sistencia. Las pirdidas netax se ex. 570 de primer de diciembre del. pueden aumenlar su peso en el uno porel "New Yorl; World -TeleigiamSun", que iln los"primeros momenlog resultados "De ser possible ticnicamente In La firma tie corredores de Lam. Contract Americano follmero, 6:- tendieron haste. mis de tres punts, Fasado afia, a fin de que se, realize par viento N 11-hs. Puede existir di- tos.de Ia ses16n se registraron bade una onsulta utilizaci6n de nuevas primers born, Ritggs and Company. Inform El rumba del mercado ameril ano Y los pe',-r6lecii fueron Icis que mAs it comprobaci6n previa en Ins im- feren b4scula del ex. ins enlas catilzaciones, Pero, luega
c 1 su Pori
0 conferencia materials, i.serg all utilizaci6n cc- 'coma sigue, de Ia actuacj6n de los en Ia Balsa Be mantenia a Jos nive. frieron. Vests frauds al Estado, facilitAn- t- eY 'A del Puerto cuband; recuperaron. fuerzas, Inclinindose
mercados azucareros: les del clerre el viernes sin cambial, Los ferrocarriles fueron las qu 6n .* Ins mercan- plWe ie);istil ,,n error converter los velores hacia el lado de Ins basabre Pullin Y mercialmente factible? Sefialaron Ia pduta en la'baja y su: 'd Be IAr r,.CPP,)drtadores: Aran en ki ramos 0 k-ilogramris jas en Ia. 61tima h6ra de operaclopapel. celebra- "iCuAlas son Ins castes de Iabrl- AZUCARES CRUD08 apreclables. El volume operado era ;6if*didaS Ilegaron a dos puritan. en libras, ptlede existir un errors nes, Las p6rdidas, para Ia mayoda bajo ous au5_ caci6n, comparativamente tonsi- El mercado IlPot do N. Y. estaba de s6lo 2q3 lotes. y Ia actividad ite El algod6p a tirmino en Nuev Sr Minlstro tie Hacieiiida puramente material. Pero no Be ria fueron'solamente de.fracciones, picios e Roma, derados?" tranquil ayer, aunque sostenido desarrollaba en Ilia Posiciones acti. York cerr6 I de 7 a 18 punts inis I MIDIsterio de Hacienda. arepta pad., de esto y se imp-a p r '.p,.
d I c i embre tie 'Cantidades moderadas de Puerto Ri- vas de exte'aho, mientras Julio a s6to. bajo; en Nueva Orleans cerr6 de d, d. Pie r. l resto Ilegaron a lim
Las opiniames, conclusions; y Para embarque junio primer 4 dias de que expire But opci6n con- 10 a 16 punts mis bajo. Ciudad. 1A 21 inlPortpdor una penal tint mas., Se mform6 que las
IM2. n tin folleto tie 172 piginall, recom endacio ties se encuentran !cc par Ia hunivdatl que absorbs IR vents de filtima flora fueron coma
en id ma inglis, number 6 do Ia. quincena de Julio. eran obtenible. tinuaba liquldindose y calhilds0es Se oper-6 en 1.090,000 acciones y Setion merenricia a Jos trivases. haci6n- I consecuencia de las fuertes liquillfresumidas, en 10 que hace a s a precious equivalents a 5.90 C.LF limitadas ef-!n cagibiadas Para aeb- en $3.131,000 en bonos, La Le doic pagar derechos y una penali- clones de los futures de granoz,,es-;
serieu FA0 Forest and Forest conceirnienib de estas cuestione's a Y-Decreto nfimpro -570- de I dad par Fl agua. par ]a humedad tando of trigolfuera de limited.
Pr d ; Studies". Lleva par tJtu- p r2 Cuba. a Sea 6.40, tambikn d, tlembre, posici6n qul operaba limi. tie dicierrigre de 1952. par tener una absorbida ;)or Ia mercancia. Y isto Las acciones petrolfiras fallatrorl'al
u w h2sta el moments pretense, en Los Filipinas Para llegada en Julio, ob- tadamente aParte de los camblos; de tinalidad tendente
lno,,R Materials for More--Ps- I I Adopta Checoslovaquia a Eupresicn
I siete capitulos de Ia primers par- no ea 1691co Para no calificarlo responder al numento de preclo
y fui publicado en Roma en 14enibles a un Punta par arriba de Julio que Inenclonamog. Noviembrp de !a competencia desleal a trav65 adecuadamente.
per te do Ia obra, dedicada al estudia jullo do los futures en. el Contrato aumentaba el volume de Ics Ifiti. U fin efectuadcrpor upa compaifilaen venabril del corriente afic. Dado que de procedimientos de fabric ian nfimero 6, mientras probablemenit iia reformwlmonetarig tie Ia represi6n del contrab do, ha
Ia posibilidad de aprovechar el 'de pulpas partiendo de nuevas mos dias haste 71 lotes do las cuales meret;ido Y merece el splauso de iFteiteraincin nues6 planteamien- ta del peducto, Pero un ndmero de
bagazo de Ia cafia de az6car Para habian compradores adicionales a 30, erin product de cambios de jerjudicial al o'brero esta Cimara de Comercia, que de to de 27 de febrcra 111tinno, estima. emislon en esta caleqgorla actuaron
In fabricaci6n de pulpa y papel, fuentes de material fibrosis. La ;e- 6.38, despuds de Ia venta tarde e) jullto en busca de posiciones mAS Ic. antiguo viene propugnando por/-Ia mos que, en (-I peso debe fijarse un moderadamente.
gunda parte esti dedicada a Ia re- viernes tie 8,400 toneladas tie Filip, erracticaci6n tie esas lacras. Pero marpm de tolerancia que no exceda Las em4ignes tie acera estuvieron
-coma ocurre igualmente con el janari.. Los faveses de 1954 se qncon NUEVA YORK. Junio 10. (USIS). I caso que aigunos de ]as Pre- del a par ciento yen slix C.S.. fe. c:li,,.,, .0.re.temLilte par la, persPe lfv. d
comendaci6n de normal para ]a ass, IlegadR junio 20, a 6.38, sun traban nominalmente a los tipos del! La raLlenle, reform monetarist ir i9s de esa disposici6n que Der rR70ne.s a can a e un itumento en los pre
cultivo y Ia infibstrializacif5in del I investigation fie nuevas primers cuando hay no so han reporLado ::Ierre anterior. I surti. pueden
r)ue.*ta on Checoslova4ufa efec f tension de fraude. 12 diferencia ex- I cios esta semana, coma consecuenkenal Para ]a fWwicaci6n de -.92- 1 materials fibrosis Para Ia fabrics- venta5 basis el monicinto del clerre I Contratos en ,lgor al iniciar Ia gimra communist conver' on tanto qutns contraprod cediera del porcentaje sefislado, de- cia del aumento tie ocho y media cns- % tene despertando, gran in- cimi tie papeles. del mercado de Futures. Desputis ficsitin: Julio 1215, septicmbre .1144. nais en "un qnoTme carnii ci6n en su textri. al hacerlos rnfilf biase facultar al Administradar tie centavos par have en los Ballerina a
teris n 61a entre aiguno to- I acl6n. contenida esta del rierre r report vents do 90.11011 novirmbre 689. marzo 677, Sept
res oil') ses 3, do nuestra prime. presentsda en forma muy siste. tem. c6ticetaraci6ri" segOn ha declara. OPPrantes, coadyuvarfin al 6xito de Aduana Para importer a no Ia pe- I Jos trabajadores. Se dijor que In
ra industries, sino tambi6n entre I m sacos de Puerto Rico. Para embar- bre 10, total 5735. do et doctor 'Ladislav Feierabend, I Ia linalidaa Propuiesta. nalidad, de acuerdo con Ins cir- perspective del aumento en'el-preAtica. con cuadros v tables ilus- rx minist.'a & Hacienda de Checosp
una parte del pCiblico, pareceme trativos y comparatives cle pro. Clerre culastancias riel case. cio de las across cre6 nueva incer.
oportuno dar a eonocer dicha pit- Clerre Tons. lovaquia. En nnq entrevista de prert En Ley-Decreto se modifica En virtue do ins razones tidumbre on el mercado, ya que irA
blicaci6n. Lo hago de una mart piedades do IRS divcrsas primers Mebes anterior Affert. iffix. hilin. hay vendida. Fa ', SoRtenida en esta cluclad, el I artieualo 76 fie las Ordenanzas de expues- 'en contra tie Ins. predicciones de
materials estudiadas. do Ins proce- 6.o r Feitrabend manifestfif que ]a Aduanas en of ;$Lntido do conceder futi. mis 'baid, navendiendo al tie
general, no R titulo cle tdcnico en Ju!in 5.87,88 5. 811 5.1119 5.98 5.88 4,300 reform futb obra de Ia union sovii- dos dias hfibiles tro, tenga & bien proponer al sefiar tendencia, bajista en Ia economist naruestiones de fabricaci6n de Pulps I dinnienlos de fabricaci6n aplica- Sep, pfaraclifrcesuceinr ens- l'iresaid6enntdeedira )a cRetiectiectic 15a7moddi cional, El volume de operations
5.92,93 5.93 5.94 5 03 5.94 2300 ; tica Wra Lratar de reducir Ins de- mienclas a rect a 1952, en e-l scntido propuesto par
bles a as mismasa de sus posibjeb Nov. 5.92,'93 593 593 5.92 5.93 3, 5.5 rj riot -a en In enti
-ega tie products Manifiestos, Los I ic 0 e ay r a 1.01)0,ODO aCciones.
y papel ni mucho means, sino a- aplicaci ties a )a obtenci6n de III- Marzo 1934 5.54 N -- .9 54, Nam 1 destilirdas a Rusia que causan Ins de frdude sullen advertise, precli- in opiraclart reports"
In coma parte do mi fun !1. 0 eats CAmara de Comercio de
,con Pe' verses classes de papeles, y de cos- Sept, 1954 3.74N 5.74 Nam o'bretruts absent nftse de las ffibri- samente, en el momenta de larjar -Rep6blica de Cuba, p Ell relac16n con pl movinnientio de
riodistica do mantener forma- fes ds fabricaci6n comparatives. cm. La anulac.6n. dija, "de Jos aho- ara evitar los i
y clasificar Ia mercancia, siando perjuiclos quP no s6 a a ]as impor- 1 vents de valores de empress que
rins a los lectures sabre asuntos las diversas primers mate- Cnntrato Mundial n6mero 4:-El cares vendidos. Tambf6n se electult. 1 1 os.particulFires, asi Como I liqui- esta Ia oportunidad en que debe ha. ocios en Cubaj Ia firma
segun bliast me- tadores, Stan a Ia economic general 1 tienen neX
economical; de interns national. rins estudiadas en las stele prime- comrato 4 mantenia a Ia apurtuia ran cambias appreciable de dacion de Ia deuda p6 cer c ;a rectificaci6n, sin penfilidad del pals. puer!r irrogar el material. tie corredores do Lis Habana, sefloaPr0Xl uianle Ia congeiacJ6n do ]as abliga- aigurn, si a Juicin del Administra- refi,,MendC)ZR y de Ia Torre, recibi6
Los objetivog tie Ia consult so- ros capitulos antes' menciaAados. Jos niveles del cierre el viern s madiamente 75 lates de Julio a sep. clones del estado y Ia revalunc!6n dor de Ia Aduana no existed main miento di; Ins disposiclones a que, Ia sigulieCnte informacift
bre pulpa y papel de Ia FAC, half baJo lox siguienics titulos: I.-Ma- aunque en el transcurso de Ia srsi6n timbre a 2 punts. asi corn "' In In aan dar n am. esultado Ia. nos hemos refeiido. De )a uba Railroad Company
quedado sucintamente expuestos; terias fibrosis. usadas al prrscil fuiA perdiendo terreno. v I tes de octubre a marzo 1934,., 18 an, vI inundo sea obligadr, a De ustcd Muy atentamente. 'A 40
"' i se vendirron acciones a 21.1111 y
fin el prefacia del folleto. donde se to Para Ia fabricai6n de pulps y del Herre acusaban baja of, ....... punts. y de septiernbre con ma ral. I I a trabujar v que "ol trabajo se con- La nupva rpdacci6n deh' A rtic.lo marts de Comercio de In Rep6blic:s
dice: papel; II.-Procedimientos de Ia- pumns en todas las opcionri 17 punts; en s6lo 3 fates. La nl tua. vilTin rn esclavitud". Presidrni cerr6 do 20 y media a 21 y medin;
as, tie CLba. Roberto Suern.226 de Ins Ordenanzas de I\fluann L de Ia Vertiente.s-Camagiley 300 acLa FAO ha acomplidn rxten- bricac16n applicable a Ia madera: de 19,53, El volume operado We no- cj6n do los meses acti-fis del Ran, pone en manos de Ia Adminitracimi clones a-8.14 y err6 de 8.314 a 8.7111;
tax investigations cricaminallas a III -Procedinfientas de fabrica- table ascendiendo a 599 fairs, fie 1,,b rluc viene marzo y mavo. elp, simi- Indo negQcio tie imlaortacmn. Van de IS Cub. American Sugar 301)
determiner qu6 posibilidades hay cl6n applicable a materials fibro- CUaIrs Ia mayor parte so conrenti 6 far a In de est, afio Los tipas del Rindio' homenaje el, de un arliculo determined c,, no 15.7,8: de Ia West Indies Sugar Co.
varmc.6n del 6 par 100 en cl precin Tras nuevas bajas accioneg R 15.14 y cerr6 de 15.518
de incremental Ia manufacture ie sas distintas de Ia madera: IV.- rn Ins meses do Julio y -pli mbrr rierre de marzo Rcusab;.n baja de 6 stlic frecuente. sino corriente. Pues se oper6 en 1,300 acciones a 20,314
pulpa y papel con vistas a satista- Adaptabilidad do las divers ma- siendo buena parte d ln fail's de punts camp I aracin con Ia aperlurn. Ilion, cuando el valor aforadn Ia Bolsa con y ccrrri de 20.3 4 a 21.
rer )a mayor demands que cabe tqrias fibrosis Para Ia obtencion julip presurniblemente ri- liquid;,. y lox de ma,,o tin punto -)or riplanjo COmercio de Sagua Par ciemplo, inayor en el 6', Alsdin' cerro De Ia Manati Sugar el volume
prefer come consecuencia del pro- de diferenties; products: V.-Esti- cion. Ya que manana es cl finico dia del cierre cip )a se ion anterior. rfarado respondiendo a una rep.li- cle vents fuk de 500 acciones R 7
greso, cultural y do Ia expansion mados do castex de fabricacitfin tie para emitir Ins notificaciones do on Contralo, on x-igor al iniciar.;c IA dad. imp.indri .1 impartador una y cuarto y cerr6 de 7.118 a 7.18; del
del desarrollo econ6mico. Se ha pulpas partiendo tie diversas ma frrga pars circular of din 17 do ju- wsiffn: Julin 77R. sentiembre 2623, a Rafil Lorenzo Penalidad equivalent oil 60 por 1 00 moderada reaccik Central Violiela lie vendipron 300 Beprestado especial atencion cr e os terias fibrosis: VI.-Estudios de nio. primer de Ins tret dias que se oclubre 17n. rnero .19. marzo 814. del valor arorado; si I discrepan- clone$; R 14 y cuarto, cerrando de
P.studios a Ins regions tropicales Faxes particulars; y VII -Con- rstablv'rn Pn el Contralo n(lmcto 41 rnay 105. julio 4, septiernbre 5. to. clae de 10 par 100, 18a Penalidad 14 x 14 y media; de Ia Francis
que cuenten con madras u otras clusiones v recomcndaciones ge- pars notificar Ia entrega do los 2zu- 1 tal 4538. Presi(H6 el Ministro de sera iqual al Ilia par 100 del valor Afectadom lom protiiedios Sugar Co. se oper6 en'600 lacclont"
primers materials, par er relati- nerales. aforado. Los preciox de ]as mercan- R 11.1'8 y cerr6 de I 1,lill a 11 y me
Nfamente poco Ia que, so conoce Falto de zonoclifnientos te'cnicos rierre Clerre Tons. Comercio gran asamblea rias fluctuan. unas veces hacin arri- en N. Y. Ia semana dio.
respect de Ins cantidades disco- sabre in material, no puedo entrar Niefie-ft anterior Apert. 5lix. Min.-_ hay vendidas ba Y otras hacis abajo; par ntra 'No nbrieran Ins xiguientes valanibles y de las posibilidades Cie fa- en Ia exposici6n. que par otra par- Julio 3.63 1.63 2.63 3.58 357 Junin 15,1 ra" I J;, pai;ada
.0 "fiste ninguna Balsa pa- res, Jos cuale-s quedaron cotizadoz
"58 10.700 SAGUA LA GRANDE, i M2y,)ria de los articulas, cu- 1 en esta forma:
bricar papeles tie calidades icep- tr tendria que ser muy expert Sept- 3.65 3.65 1.65 3.60 3.59 61 16,200 (De nuestro corresponsal Isoba To-, as precious tirnen variaciones esta- Consolidadas de Cuba de 2.1 v metables partilido de lasmismas". sabre Ins npiniones. conclusions Octubrr 3.66 67 3 65 .1.65 3.61 3.60 62 1-6'10 ledn, La Asamblea organized par cionales, par ]as cambial; tie mods. NUEVA YORY J'unto 'EPSI.- dio a 27 y cuarto y Guanta. a
Los participants en Ia coal, y recommendations del folleto de Enero-1954 3.85 N 3.83 Nam __ del iio a de Ia costumbre, pur Ia En esta. primer quincens, de Ju- Sugar Company de 7.1,11 a 7 y numpro
rencia. specialists en diversos
is FAO. Como en cases simileres. Alar- 3.46 48 1.49 .1.49 3.41 3 43 Nam 9.5 n Ia Asociaci6n do Detallistas de Sa- diferencia de las calidades, par las nin. ]as tenedoreq de bonas y ne-, to.
;iFpectos de Ins questions a tr me limit a informer sabre Ia po- Mavo 3.48 N 3.47 3.47 3 47 3,45 Nam .5. o qua v Ia Confederaci6n de Deta- condic4ones en que se haga Ia earn- clones se han sentidia preocupadox Comentarios del Mercado
tat-, miembros do laboratorlox blicacifin del mismo, con Ia que Julin 3.54 N .1411 No Ilislas de Las Villas se efectu' yer pra. etc. etc. Pues bien, led Ia vez que desconcertados par Ia Con respect' u a Ia actunci6n de
doiningo eh [as amplios salons del puedc see ignorado par Ia Ailmrineiso continuil declinaci6in' de SUB va]D- dicho mercado cle valor,,,, los cl ;n_1l.ituto% cle investigation MIN:, I camplo mi labor de divuleaci-, Sept . . .. 3.50 N 148 Nam Casino Espahol, con asist encia del, traci6n e I Poner unas safriciones res. El Dromedio. de preclos Ilevall" Antics corredores, Mendoza y de Ia
pr, adris, y funcionarios de 'pues e trata de Un e5tudin de au- Minisfro tie Comercio, senor Raul qUe flags prohibitive Ia I port2-1 par Dow-Jones sefisla unia baja de Torre, comentaron ]a ifigulente:
na.m3factureras de pul- t.ridad procedente cle fuente mtl3, *York c1tan que los representativastEstft coniersdriones 'wtllhan Pfia- verd2d que
'Miaresas" REPORTES DE PRENSA en New 1 vergencia de criteritai mairt Loreazo: del president de Ia Fe- ci6n, porqU e at 6jen es of 28 puntom pars, los; tindustrialers. de "Aunque resulted mon6tono tanta
pa y papel. de todal parties del ..torizada. del gremio de obreros de In.- Mile. 'ladas Para hay sabre el r,'(n.'rljdo d erac16n Nacional de Delallistas. se- el imDortador puede depositary ;o 13 Para Jos ferrliViRrias y de 5 para repetici6n, otra vez tenernox que de6or Lurin Fuentes Corripio: cle diS- rec amado, pnede ser tal el volume las empresax de utilifind pfiblica. FI cir que Ia nlafiana de ayer fu lit lies y de Ia Major Atlantlic ind Gulf iaurnento de salariol; que -1 1 F-is tintas a oniidades cix-iles v railits- tie lox dep6sitos que absorbed au parcenLafe de, pfrdidas en el grup"' menos activak*que ha habido en diez Coast Shipping Lines continuarAn 4.300 miembras pretend el Greimo I rrs 31 c(,n aistencia de represents- capital cle operaci(5n, rerroviario -que he Rido uno de friesex, Pero a 61tima hora comen]as conversations sostenifias ;a t-e- de Ins Trabajadores. pira *ilpr ima clones dr rle'allislas rip toda Ia pro- ]as favorites del pTiblico inversion z6na pasada las cuales no daban huel::a inminente v -mira. vincia y n, La Habana. result bri- Coincide en absolute. esta Ci_ nista recientemente -ha sido el umenql r elgv.1.,fmen al mis, a qne !n; c fears de Comercia con is finalidad r m. timp. lin precious eeseaci6n de flegar a un ac!icron pa- l Ins de trabajo expiran a merflano- Ilantisima 1 He gran utilidad para yo desde 1946. Ellunes, ei volu- than con al4a facilid d. El vonl cc perseguid,, par Ia nueva redacci6n MR
ra ambas parties; en vista do Ia di- I chr. mercio, n3cional. Se enfoca- men de operations incluy6 un mi-;
ran distilo. problernas de vital del Apartado 1, del articulo 226 de tolf lumen no liegb a aument;Lr muchn
nirno de un mill6n de Recionei:
las Ordenanzaq de Aduanas, pero
importance. tales coma el clandes- precious fueron moderadamentefir- ni Ia baja fu6 ispectaculkir y Ins
ES NOTABLE LA CXPANSION linaje commercial; derogacift de va- entendemos que no Puede dejar de rnes. Este volume se duplic6 el promedios no pprdieron todo Ia que
Total inactividad SENALADA POR LA INDUSTRIA rios preci ,, lopes. El sehol- Lucia Considerarsp, en una legislaci6n tie UaRrtes. bajo lit presl6n liquidadora, ganaron durante ]a segunda mitad
n 3
CANADIENSE DEL PETROLEO Fue tes demosti-6 una Xe7 el do- cste tiPO, Is po ibilidad del error, p
tie Ia semana pasadn, era earm acen u sesi6n de aver Ia a v ese dfa, cuatrocientas stents, cla t,,ci6n at inspire serio temores y
minio qur tiene en esa clase de que tfuede s'pr del exported r. del set, tie acriones se vendleron a Ins
local de Valores MONTREAL, (A P L A debates. Ilegridolos; siempre a fe. embarcador, Jel importador y a6n cifras frifis baJas del a fia. y estrechamente
Bolsa I '- A liz t6rrnivo La magna asamblea, dt, hi propia Administracion. Par El mi6rcoles Ia venta Be redujo, el meradoteno sea qtIe Be produzinaugur2rse Ia nueva plant de fl.16 cerrada par el Ministro de Co- I eso entendemns que antes tie Ia irri- aillo y Ias pArdIARS fueron frlitccio- e.jurf.cuer baja que nos sorprenLa Balsa de Valores de La Ha- elaboraci6n del pAr6lec en es.a d,".
mercio. senor Raul Lorenzo RuizJ Posivi6n dc Ia penalidmd debe ser, narhis. hablendo mostrado los com' "Como dijimas en dins pasados bana inici6 sus transactions da 1; ciudRd, e, ministry de Abastecl- quien expliro lox pasos dados par apercibidu el importador Para que. pradores escaso interim. En alvunns miento declat-6 out. Pzia industrial u Ministc,,o para Ilegar a 1617 16r drenvestre Ia veracidad tie su tie-' cfrculos existfa Ia opt no hablariamos mAs de c6mn semana en un ambience de total limax e uc i que
ha 21canzado una notable expan- mfnns en odns Psos asuntas IrRta- claracion -,por tannin, Ia no exis- spria neresarin fin n16n d en as deberA procederse hasta tanto Ileinactividad. Pocos cambios so i-C.' sJ6n en el Dominio. La nueva IA- do .1 ntlP 'Pdondarlin en beneficio, fencia de deiraudar al Fisco. Si fs- vent
as. que pusiera. a pruebR Ins gue el moment do cornprar, nos IfX'straron en las precious en Ia lista brica, que significa una inversie)n del corec"clO fie Ia Rep6blica to se evidencia. no hay porqu6 im. precias, I r el adre", su- mitaremas a clecir que 6ste no paOPERACIONS IANCARIAS EN GRERAL/ en eneral,de bonos y acciones. cc poner In penalidad in no Be puede m6ndo, ennutern que no se lie- rece inmediato. Sin embargo, at
de cuatro millrincs do d6lares, ha- El alooLIP'ZO servido en el Hotel PO ij Cu.
d _e
rra do cas todas dentro do las ni- ; al RJO fridice regist.rsdo en sefialaremos que hay divisas que yx
Alqw&r de ( as de Sopriiiiial 0 Cwm it Cridito y Ch"oes ik Viaiwas v.ells alcanzados en Ia semana ante- cc que of total de capitals colo. Saqua estir n Pspl6ndldo. asistientin I probar el valor declarado. si erls- garia rior. cados en esta actividad en el pals 100 comensales, que fu6 en"h.-.,, I Aninno tie defrauder. es Ia- Octubre aasado, Guando el prome- han hechn fordo, atras que ni alct*ites a Platte file on interim it I'Saina Be Reitfurm Administrelm Se report e en el mercadc de durante los filt:mos aflos so ele- del Ministio de Comercio. sH ,ap, Ia imposici6n de In Penalidad. prerifis de los valores iindu,; quiera se inclinan a bajar, sun atras
qu I renzo. Ofrrci(S dichn acto of sehor i 0 qt;e nos preocupa, pues, es Ia trials baJ6 de elite nivel. se pro- que esthn en medic de movilmienNew York se vendieron 300 acc4o- ve a unos 125.000,000 d6lares. Ella Baguer. administrator de Ia Cer- nexistencia de un tr6mite previn dujo uns. ligers, reaccift. Ent rea- tos y muchas Ilamadas a caer mAs Mierribm d. 1. Asociaci6n nes de Ia Vertientes-Cannag"y permile al pals reducir considraW I veceria La Polar: despu6s hab]6 el 2 Ia imposici6n de I
P 8.7 8 y 81314, cerrando de 9.3 4 ai .7, a fbipenalidad en lidad hay evidenclas tie bastante I a menos; violentamente, entre IRS
y a Cie Sancos de Cuba 8; rablemente Bus importaciones de senior Lucia Fuentes our estuvo I el q exist Ia pos I I d a d d,,, qj lender adquisitivo en el Mercado. cuales sesencuenliran a1gunos arede Ia Cuba Railroad Cc se op-ro una serie tie subproductos, coma magnffico I' finalmente el Ministro Ia Auici inistracilm a e I.,. tadrir on, puede hacerse entire si Ins dt- ros. De hf que ahora muy "pean 40 afciones a 22 y 21.f12 y qued6 n
el fenol. qua insurnia hasta hacc tie Cnmrrrio, senior Lorenzo, quien fifiquen all error. nte.5 problemas politicos actlia- cialmenfe el factor IWIsivo pueda
pundede an 191a cotizada al cierre de Ia bol Oe 20 'cc le-s de Francla, Italis., Cores, y qui- for Ia debida seleccinn de los vaOficno Centro[: O'Reilly 306, Hoban, Son Antonio de los B.n-., v medic a 21 y media. No asbarieron pocc tempo mig de dos millowis Pmoclonad di6 las gracias a ]as La nue),a reffaccifin del Apartai las acciones de Jos Consolidado- anualve do d6lares. Los recursos Saqua -no muy tardamente- enAle- fares a retener, A romprar y a ve.n.
S---h- Santiago de lo Vega, dvtallisla He lie Ia provin- do 2. del artfculo 226 de Ins Orde- za .
Guiro de Meleno 6"""' deaCuba, las cuales qued3ron cc- probados de pctr6lco del Canad cia y a inAns rn general, nor PsP nanz.;,h de Aduanas no admit una mama. pueden aer resueltog favo der. sea Para liquidar a tomar posttiz das de 23 y media a 27 V CLO I se calculap actualmente en cua- artn rip re ornso arecto que se le diferencla del una vor 100 en el rablemente. Ayer el mercado so clones courts a largas, y una vey.
renta vzces mlis que en 1946. y tributabR. peso. esa diferencia serA sRnciona- mostrtf min firme y tanto Joe va- As ofrecemos nuestros grhficfxs y
lores indu3trialeg come las ferro- experience n'todos, Kin compromlsus reserves do gas natural ban Los nrp,9,,,zadores de dIcha Rsam- da con una PPTIR!idad del 11, sabre vlarlos reRCCJOnaron.
a. Avelino Ro- los cl ,rechos de Ia mercancia. Toda so alguno on nuestras oficinas en.
aumentado en mAs del triple. La blea sefloi- Perdnm Tgualmente Be not6 unit mejoria! Obispo 310, Habana".
capacidad de refinaci6n del Petro ririgUez, G(,mrz. Baranda. el nnercancia envasapa en madera, es en el mercado de Inversiones de alue !j ;;_ y uro, en dete minadas 6pocas, que I I,
lea st, amT3li6 en as ultimos aFlax h;in nnotad,, iingran 6\ I q .__ I I T... )-- I-
-Afio CXXT Yinanxtas DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 16 de Junio de 1953 Finanzas Piona, 27
EstOdiase un plan de la
bliln los Haeendadios Cotizaclan de losMercados de Valore's' Cuba Railroad Co. que Cotizaew"n de los-Merecidlos
sea equitativo 'a todos
Por Francisco de PanA6
Por F on(
1"" 1, En relaci6n can el.,/desenvolvi- GRANOS CAFE
B O LS A D E L A,.- HABANA
Los Hacendados, las Corporlairtoltes miento do la Cuba Railroad C.;no
C 0 T 1, Z A C 10 N 0 f I C I A L $6,000.00 Dedeaf, (Prelericiax)..,g trav6s del fiilo director de Luis ;A CIERRE DE AYER EN LA BOLSA CIEARE DE AYER EN LA'DOLSA
Econ6micas la rehabilitaci6it IS DE JUN16 DE 1953 obligation,, Cons. his Azuestrera doza y Cfa se recibi6 aYer el Si- DE CHICAGO DE qAFE-I)E.NEW YORK
y BONOS Y OBLIGACIONES Comul n ,,,,,Pa so de d, (Comunes)
Ca Compahla Azucarers Ver- guiente despacho cablegritfitia, de Cierre CONTRATO "S"
tientes. Camagiley d CuL A Asociact6n Nacional de Ha- t x6lo las Corporaciones Fcon6n)icas $5,000.00 100 OBLIGACIONES Jim . .. . . . sus corresponsales en New York* Cierre
endados de Cuba, par me- sino tambi6n el Gobierno y el re,, Comp. Vend. Obligaciones Compatlia Compaffla Azuearern Vies- Cub a Railroad Co-, La Compa- Julio T R I G 0 189 Julin 55.35
diaci6n de su president, seflor- to de Is nac16n, uniting tod s en fiia ha abandoned EU propuesto Septie-br,
cts de Matanzas Cos 192 ij Septiombre M.M
Francisco de Panda, ofrecl6 el el enipeilo de Lievar adelanto ,I:, *. *. .198S Diciembre S2.73
una Rep6blica d, Cuba 1905. $ 5 0. 0,0 0. 0 0 C central Elrmita ie huble- mbre
sado dominiot-desde Is tribpa cbra do POsitivo socorro I tanto am affla Cubans de Avla- plah de recapitaUzaci6n qt t Marzo 203 .1j Marzo 31.98
una Weud. Interior 115'A 1 Banos Hip. pars la termt. n May. 51.29
cit? 4 ra sustituido a las obligaciones
]as personas damnifiCada; como : Repfib)EiV e. Cuba, 1937-1977 j nael6n del PaJacio de Jos Expreso Aer o' Interamerl- acclones preradial de la Emisora CIV[Q. In air (D. . . .. 117 1171ij 1 Tr.bajadorea Ins certificados par Julio l4q;ij
guiejite disertac16ii, bajo el tema: las zonas afectadas, con las ga- (D. E.) . . . 104 A C C 1 0 N E S Cann . . . . . feridas de la comPallifa. Una noti- Septlembre 14171i.
"L6s Hacendados, Ins Corporacio- ranting nuis stripling y permanen- Bonos Deuda Publics *de Nany6 Distilling Ca. ficacitin a log .-enedores de prefer Diclembic 142 ITI ALGODON
tea para el prbceso de. In prod C-,mp. Vend
UC_ Cuba 1950-1980 1101 ij 102 s Per $I in "Ogri' Ca de La das y de certification de dep6sito Marzo 1464,
nes Econ6micas y Is Rehabilit ci6n y del trabajo nacionales Re or Co=aoa, LPreler iul-s) 5'. comunic6 que In compaffla habia A V E N A
c16n": Veteraillos accirin kcc16n Compafila Litogralica de La asumido esta pdatura porclue mcnos Julio CIERRE DE AYER iN LA BOLSA
P11 it' a. deV C u b a. I Habana tcomunes) . 2 1.
A Tciciacf6n Nacional de Hit- A este prop6sito Y despuds de Bonos' Ree,( 7n I- DE NEW YORK
La D. 1. 969 et:ra- I del 70 par ciento requerido de loss Septleirb, e 7n
varia $ 1.000.00 Compahia ACueduct.s it. ento Dic'emb,,
cendadoss de Cuba estampo NLI s entrevistas entre el seilur nosi Mama 71 Cjeryo
' I Nueva FAbr.ca de Hir. Cuba 4 acciones = as del.6 por cie I .. .. .. 74 1,
firma a Its cabeza del documents Mini3tro de Hacienda y las Col.- Centro Asturiana, 23- i f habian sido d vo-;
@Ievado a Is superior considers- poraciones Econ6micas.'se han Ile- 1955 . . . 28 . . ... 169 Concretera Naclonal. (C.- no acum iplir can el plan.! Tulin
Ban $5 '00.00 ',Orange Crush de Cuba Los accioAistas Ionian enmiendas Octubre
ci6n del Honorable Presidente de gado a Is formulaci6n de un plan Moratorladas), 1944-, rdo MANTECA Diciembre MJM
la Reptiblica, par conduct del se- quo parece adecuado, en todos 1966. Nueva FAbrics de Hiei Car I Ibbean Petroleum Asso- autorizadas al plan y do ague 33.91
lBeneliciarias) ates Inc., lComune I Alarzo
for Ministro de Hacienda, sabre aspects. La adoption definitive Banco Territorial, Serie B. 55 tro con un. dictamen de fecha dicidm
I Co paftiot Cubans cle Elec- Tdayo 13.1111
910-1966 69 71 Banco Territorial, (Preis- ricidad, (Comunes) 10 br.e 17. 1952, si no se depositaba ;in CIERRE DE Ail I A BOLSA
rehabilitaci6n de los estragos cau- del mismo tuvo affect) en el pro- Broco Territorial. Serie C. rentesi . -- C. I del 70 par ciento d das so- D
a- pio Palacib Presidencial y en una (No Moratorinclas), 19,W* Banco Territorial, (Beneft- mDaAja Henecluencra de mi 'mo 9 el din E CHICAGO Octuhre 33.10
sadom par Ing recientes inundaci .!,en 120 dias a pprtir 7
to de Aicho acu(!rdo, el plan
reunion encabezada por el Hono- 1974 9.9 -.1 i ciarias) 1 1 JuraguA Cill I
neit, en laspeguridad do que, con Havana Electric, Consoll- F, C Consolidados de Cu. I C.mpafila Agricola del Yu- 11
ello, se adst-ribf-a a una politics de rable seficir Presidente de ]a Re- dodos I. 1 902-19521. 35 bat (Preferidas) U mmf 5il abandoned. La ACC.AZUCARERAS
stmergencia, a un tempo eficaz Y I p6blica. Havana Electric IDebenlu- Cuba R. R. 21 1 Crosby Oil Cnrp. Ltd. . 5 14, corfipailia en su compnicaci6n a las Entrega min
En primer IURar. se aco'(16 to res), 1926-1951 3 Havana Electric Railway $5 .000.00 accionistas dice que' comprende el ulio
previscra. i mer ado cle Ahasi. y can- Co.. (Prefericlas) embi e 9 27 CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
disgusej gue causara a Jos tenedo- SOrtutb c 9 4n
A h it I ,molPrimera Hipoteca). Havama Electric Railway C,.,np. Vend.
integraciin de ilti de Au- su, ridas No fernhr, 1112 DE NEW YORK
t lu.,!i h;, do pesidIr, 01 espon. 19-1 48 25 Co.. (Contimes) -- .1. -1 res de las 53,655 acciones prefe:
e a" Papelera. Serie 1922- Jarcia UnJcas . . que quedan on dep6sito. La compa- Dic embre 9 76
fZi6 ccinayriule homing v7slo' Is diendo a al e% s a que partl el bien de ella
"r- 'ec r s '*preso de c do to- 1944 55 Naviera, Unless . . . Llnd.s fiia ooin Comp. Vend.
igual que nuesIro, comPfieros de das Ins Corporaciones Economicas Teli-fonos. (Debentures) Sr- Tetuan % (P) R.Q.1i Union Oil 2 y de Ios tenedores de accioneg pre- PROMED10S
Is. at ., Corpora clones Econ6ml- y. a trav6s cle ella. a] clamor dc 14 rie A 1945-1965 512 Telkfonn (C) 71 6',. Certifleaclos de d-rio- 23 23%
cas, /ue nuest1ro I criteria baya Cuba I dustrfal y Comer- ferichis so debe Ilegar a un plan su;,stal Sugar .
ciudadania. In Primera nania de Telefanus, (Debentures) Se- sit. Accones Prefersdas equitativo para ambos. Amer, _or Ref ning 52 I 53
Ferroe2rriles Consolida- que sea NEW YORK. Jumo 15 Arnei Sugar Refining Pfd- 125 125
protiperl a, an a fundamental, Y Is Rep6blica, seflora Martha Fcr- Urie B 1948-1973 an"' cial 45 Por el hl.
a n, d.s.' 11906j, 'Irredimi- Bane. Continental Cuba_ cins de Cuba to direct de Luis Mendoza Com- Central Agurre ASF,047, 20 211 TA
que el Gobierno do la Rep6bli nindez Miranda do Batista, mle blest 1 9 no 5' C.rtificad,.s de d-P6- pafilal: Centro Violeta Sugar 14- 14 IA
d:ndo muestras de una actitl:td C-nPajj12 A7ucarera C6spe- Noith American Sug. Com- sito Boncis The Cuba Rail- BONOS DE CUBA Industriales 263.17 Baia 1.91 Consoliclados de Cuba. Piet. 234 27 I/it
Ian filantreipica labor ha desal 1 0- de 1924-1943 10 pany road, Julio 1. 1952 1 Ferroc, riles 100.81 117 1 Cuba Company. (Prefs) I is 2
v rdaderamente liberal y earn- Ilado y estA desarrollando (,,in Notth American Suk. Com- Compahia Ingen'os Azuva- 5', Certificados de det)6- NEW YORK, Junin 15. (.,kP)-Cie- S, Pfiblicri, 14,144 04 Cuha Clo-nPanv, (Coms) 108 118
prensiva, se haya apreSUrado a ocasi6n del temporal de agua ql:e pany W-3-1943 10 reros Matanzas 5, sito Bonos The Ouba rre de Borms: Tiendas- (13,02 76 Cuba Railroad. Pfd. 20 I 21 T
acometer el plan que, en lines nos ha azotado. Cent ral Santa Catalina 1936- Central Santa Catalina 'i Railroad Co., Maya To. Abre clerre Cuban American Sugar 15 Ag' 15,m
penerales, hubo do sugerir la eco- 1949 5 Arrites Vegetales Co- 1960 ii, '84
"Ell Cuban Atlantic Sugar
Fn segundo lu-,pr. ros m,, ,c- Comp'MR Azuca, r Vica. cinero", IDe Capitall 7 S IEL GOBIERNO DE VENEZ17ELA Fa u
homia empresaria del pals. n I I a s rie-k Cuba Nor By 47, 1970 r, 0
"Fl Co- d:rl Certifies- Cuba Railroad, MTG. 411o, 33 4a r 21 ii 22.
1935- Aceites Vegetales i ESTUDIA IINA PROPUESTA DE nr, i UTZ.,
La situacirin. cozrTQ4s sabid.. so ring ,,p,nsables han estima:1, !,-s a Debentures), - The Cu posto Bono s F sWesiern Sugar ITT III t,
gastos do Ins obras de repara-- i9i5 22 cinero' (Comunes) Dicie 1970 24 24 ALEMANIA OCCIDENTAL G tAnamo Sugar . 7 I 7 1,2
puede caracterizar en algl-1110S CnTripailla Cuhana Fir Elec- ..Central Romelie 27 in 1. 1946 Cuba Railroad, IMP, 4 liq,. u. 11
quo a cada uno de cling ha d, c- 13' SL1rje 5, Certifiezilos fle Iij 301,4 Hollywood Sugar 15 MT.
grades trazos. De una parte, el tricidad. Bonns Hipoleca- United Fruit Company 59 1 1970 211 t
reciente meteor ha causadn mi!il- responder y pay-a' afrontar[R, ruas 99 "J, 90 Compaiiia Operadnr2 ep6idto Bonas The Cu- Cvba Railroad. 4i. 1970. CARACAS. tApLA).-Ell esfe- 'vianat Sugar 7 -,it 7.-"
1 han acordado aportaciones tic CompafitA Cubana de Fler- Stadiums de 40 a Railroad Co., dictem- 29 'in 34 'A I -locales Fnitorizadas se informal South Porto R,,O Sugar 46 12 4 7 tit
t1ples y grades dahos Y perjui- bre 1. 1946 (AT rag Punta Alegie 3ugar 11 111,t,
treidad, lBonos), Dcb- C.elrettr. Nio-mmal. iPe- Cert'ficados de deP6- Cuba Railroad. 41, 1970. quo el Gobiirno jenp on estudin
I U Id F C 1 s. 51.1,
do In economic empresaria 11,s iBI I j 29 J I n n I C r UIC .',O.m
ring, tanto nizis sonsibles cuanto ture . at 1. 61 r ferida.,I) sito Bonab Cuba Northern un rpeiente provecto cl jntvrram- Ver C gg: 3'Sug
rrido, precisamente. on forma do contribuciones -.4- Hoteles Internacional S. A Republics de Cuba. 4',,,"t.. a ,i
que han ocu S, que 11,) dois Primera Hipoteca) 1942 N I *1., .11
les y citing voluntaria 100 ACCIONES Railways Co.. Junjo 1. 1977 N. 115 bio propuesin per Alemanta Ocrj- I Western indices Sugar o .11
on el presented Y' critics period lanad sugar 4', ID57 971. IN dental La Rep6blica Federal olirp2 Ins generates clue ten_-a a Heiteles Internaclonal S. A.. pti
del tempoo muerto". De la otra. Segundo Hipoteca) $ nor 61, Scrie A, Certificadus de Cnn RR.. .1r:t. 2201 14
C,,mp- Vend. dep6slto Bonos Guanta- ce abastecei Venezuela de lc'j 0 APRECIACION DEL
el escrito de las Corporaciones conceder el pueblo. en todr)s c dulas Hipotecarias Com at, Ion accimi amo and western Rail- el equipo de acero necesario para
con deli- groups y classes, haA de ser P.AI2 Henequenera de road Co.. Encro 1. 1928. United Gas .. .. I $
Econ6micas se reficre, Banco Territorial 11 6,, Certific.d-s de dp- U. S. Pipe 36 .15".
clients para la rehabilitnew, C Juraguik to nuevos tvitorarriles proyeccadeza porn con verdad, a -Ia si- edul., Hincit-rI., C."n- Central violet& sugar Com- 41o Acciones Prefericlas U. S Steel 38 31 tados en el pais. desde rifles a In- IIERCADODEAZUCARL
tuacf6n actual del Presupuesto de In, dafios causados par el ir i r- p.M. Azrir.l. dtt Y0- pan.1 26 it, Cuba Railroad Coinla naci6n, que no tiene saldos ral. murf . . . Compahla Azucaiers Cs- many . . . . V rm6toras. a CAM[) 0i denininera!
I 1,as Corporaciones Econ, Vanad um Cn. p 37 6 X04 e hierro. E I convene o r triple a- Pon
disponible en 3us distintos edpi- j Vert, Cam. 3, 111. ria el acuerdo (to tru qije. rorn- IXIS IIENr)nZA 'i' COMPARIA
tulos", segt]ti4 sus propias y co- han demostrado uil animo F,, B 0 L S A 1) E N E" N(T Y 0 R K Vbgmia C. 17 prqmetikndos, Aleinania a hacer.
medidas palabras. Par to tan "" cle cooperacirm al biindzkr LITI.t 1, 0 IF I C I A 1. Cub Ain Sol 15'. 151, Technicolor 15-" W so cargo del liansporle naviern Friciwalofe
la acci6n oticiRl porn stipefa-r log Trilla capaz de remedial Ins !,;,- C 0 T I Z A C 1 0 N o IS -al (I( hiciro una %rz ro.
Progenies sin atentar, do In~ ;1 16 DE .1tX10 DE 19.M (in, I Sol'. I I, 1, 101, Tennvs Cnr. Warner Br.s del minei LAS, Cuha
estragos del temporal de agu3s Pxcesivarnenle peligrosa, a] I t; A (-on,. R. 11. p 27, 27 U we%t unicm 442 1, 411/, locado 6ste en 1),I-ttos vnezola. FF IT 7 n. r.
Cruc. Steel 7R 211 Wes Cie nns.
esti circunscrita dentrn de limi- o r %T-arl, ,, 5 55 390
brio ecorl'ornico national, fii, 'n Ao, Hoy Cuba At Suit. R UnIted C'gRr 34 3 Whe ling St. 1141,
ies pricticamente irrisorins. Con- que, como se ve. ha do pesar -):r Camada Drv 121. 11.1, United Ail 2517 24-P Woolworth Pm 5 15 'S' a an
fiar ]a superaci6n de estos dallr) Celamee cm r)nn,,d'. 1-1.
, 25,z 1311'en Oil C ;17', 17'r4 W. Overland
FUS hom ros principalmente Pcio 49 52 Stiscribase al DI kifl() de M5.1 5 39 1 3 40
In iniatiV2 individual Y iibr Cel- it, Tla 211, Unit 17-0 West Ind Sus
Crim, vuhe Pnmcf,. h.,ta 1 1.5 d,
I D Ti. s. no,,h- 69 2' 1,11 H 952
equivaldria, en las actuates rir- a propi tempo han evidet1-1do 2 2 17 17 -1 I' Aircl.ft 36" DE' LA MARIN.k
curistancias. R una demora que a aptitudes civics y construft-5 A jjeUUI 2,1. 241,,
.1 S. Sme at 61 Y-mg, .;he,,
vale to pena de tener en -P- AI.I. Had irr 13 D I Hurt- IF
urge;cia del caso no consented. ta comet efectivamente In ha tie_ Aarmral C,.p Del. od L.uk 11
Asi las cosas, del Consejo Can- Xcre Crys ?1, 6
ch'o el Gobierno, no s6lo a[ (if:,- A o Asti 7:1 D.u. A,rc
sultivo actual con 102ble precipt- t. r-p 26', 26 2394
ter In idea do las aportacions I- Am. C.i P.-u 45 Di.
laci6n al acordar una scrie de in les. porn excepcionales y as rip Arrj 1iP. Det. Mohjr,,.
Dupont 1131i
didas quo se traducirian, en 61- 8, Dh 65
P4 7 "a Diamond Nint'' 1-1, 12 k,
varacter voluntario que )a h- A, r. F Corp I Dre"rr Ind,
tima instancia y mireseles cor mos dicho. sino tambi6n of 1-- A, te 1 36 3 36 Ij
no no 0 S e Del Fln 2 9; 28.",
se ]as mica, en una species de vio- dar otras en relaci6n con la It 1,1_ Am,,. L-o 15., 15 IA
AmeI. L.- p. 96 91,
lentaci6n de los vigentes impues- bilitacion del hurac n do Aro. P, Light 21. 21,,
tos. El pais enter y. on primers co I o por ejemplo. v In dpf-iF ins Ainer. Sugii El Fatt Ao 1, 2,1
lines, )as Corporaciones Econ6- Amer. Cable R 5 RXIII 130l't
con sits propias palabras, -Io, so- Ere I R R 1 19
micas no respaidaron esta inicla- 0- A:ne Sugar 5:1 1 33, Elec rend Sh
tiva. a pesar de reconocer sus brantes no afectados de Ins lit A or 1. .,nd T. 15,1 54 it
dukos de los sorteos de la Lolcrin Arnei, Women 22 -ix 21 F
buenas intenciones. Ei documen- Nacional pendienies de celenrai-F, A;n. Encaustic -1 '1 Fa-rchild F 7
to de las Corporaciones Econ6mi- A ner. Smelt Fo Film C 14, 1
cas hace hincapiT5 en el hecho die en el. presented mes de JU11111 0 en Amet. imarac Follansbee 13--l
ei proximo mes de juho'. Amer. Dist. 331. '.C' 1 Folarri,. Sus :1 21 r-,
Que se apone al proyeeto del Con- Ana 34 Z Foster Whe 16
sejo Consultivo par ra oney estric- Motiv. dc "ti.f.-z6n universal sconcla Q 3-5,
Ail, n,, Ref. 2S 1* 27,
tamente t6cnicas. pero quo cnin- debe ser esta coopeaci6m entre AT ed Star G
ride con 61 en el Animo de soco- Esiado y economic pain Is mejor A., "... Mfg. Co. 7',,, I G.ant S,,g.,
so itici6n social y national tie Ja3 A= r and Co. 1 n,, lotte G. B so
rro a Ins victims do la clesgrama. A chison 91 .1 91 Gen. 'Ele
itudes que so prPsenten en ei Aflan Coast 99
El citado documents esti a q '; Gen MottIrs
e' g,,c-.o imprevisble de la reafidad. Alr-n AIFG. Gillette
ecto del Consojo Consu livo Alias C.,p 29 29 3
proy I. Ir en esta linea sr descubrirh Gen. Ry Sign
tes complejo, inoportUnct r insti I- siempre In tradti(Cion on hechos Goodrich R
center, pern que, sabre todq, quie- I Goodyear 4 7: 4;1
d-I lema con. abirln, An az6car no Bald-n Lcir 10 9 Gr
bra 12 relacum normal entre ;& B 11. and Ohio 34 25 :ham Part 7,.
ha pAis**. B-all. and Ohio Pfd, 41 Gr mb%, Cons. . 711
Hacienda P6blica y el Banco No- Gen. Pub, Ser,,, .1 7. 31, 1
Bendix Avi 513:" 57 G 121j 13
cional do Cuba. al establecer -sr- greyhound C
ALkIVIANIA PRESENTARA UNA Boeing Airp 3.4 :it,
g6n sus propias palabras "el pq- Borg-Warner H
ligroso precedent de permitir ci EXPOSICION S 0 B R E COMO Beth. Steel 501, 49- Hudson Bay M 421 'A
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA Butter Brat, 13 ,, 13 ci Hayes Manuf 8.1, lic
autorizar 2delantos para atencio- Brdg Brass 22'. 22 "i Houston oil fig a,
nes no incluidas en el presupliesto DUESSEL156R 7- A PLAI- Se Butte Copper a ".. 8 4,
vigente", relaci6n normal, agrega- Beech Not 2 29 Hudson NInI 13 12',,,
anuncia para PI 18 de julio !a 91, 3 1,, 31,,
mos nosotros, que se debe mante- inauguraci6n de Ina exposicion Byer A M 23 23 Is Hupp Mntnr
nor con los mas excluisitos mira- sabre media de elevar el standard Chicago (',,,p fill C ntral 1.5 74'pt
17 17 1,, In I, un Co.
mJentos, so pena de someter a ]a de vida. Instalada al aire libre ci,,, St. P. 17 16 Int. Paper 4 9 47 LA Fi W ONAA .
economic Y al pueblo cuban6 a junto at Rin ilustrara en diver- Chic, St. P. p 44A. 43 1n, Nick 11
riesgos incalculable. sas seccinnes el modin rods econ6- Cineram. 3 Is el 1. T and T. Nepl
Callah:n,,Z. ... .. .. .. 2 Nc.lss-S.. Mjitel
Hasta aqui In ctapa arguments- m1co v rational para potividades 2 lol.nd Sir
I Can P c 26 "i 26--,
tiva y critical, pudi6ramos decir, agricolas. inclu,,irialrs. comercia- Corng Glass 74-,, 73 J la Habana
a In que se entregaron, con ejem- lp%. de tecnol.gm. arteFania trans- Columbia Gas 13 Ili 13% Jones Lamit 21 21 k,
places lealtad y sincericlad, no porte. artividarics dconest.ca.s. etc. Cities -Serv. at% 79 % K
Ches. and Ohio 35 ij 341/,
Cuba R. R. p. 13 21 'A Kaiser Frat
C rtis Pub. 7 Ij I'- Kennecot 851 R4 Ij
uurtis Wrigth 71, 7-1, Nt
Solicited de Administrador pAra Club 71 ij 71
C. i,7J.IetA 14It 14 1. Libbey Owrtns 36 k 36,
C. W est Tjtil .. .. .. ITT". A ,ii A . ..... i, t
.Se solicit administrator porn Club de dis- Cal 5 1,,, Libby Me Neil Ra. IT!.,
van Crms Loew's Ine
enable conozea perfectamente ingl6s y tenrR amplia rxperiencia C.n,. Ming Z5 25I Lciew's Inc.
ien cargo similar. Dirigir solicited al Apartado 733. flahAna, acom- Can Lehigh Val. pily 01ERICill PMTUTTVT SERVICE, Inc.,
Cons. Edi c- 36 361- Laclede Gas itaild, Ito. 259,
pafiando fotografia, memorandum sobre capacidad v referencing. C Jm- do F. 17 17-. 1 nuisv. Nos.
Cont. Mntnri ,, IT ackheed Air 21 1i 21
Crcnle Ptt f;7 I. M Estimadoo StRoresi
1 Merck C. . . .
Nfis Kanca s "i ios Gasch.
;. K. T. Piet. President de "La Filosolia" 00MOMM *I c qugremos folieltaries par al. aclarto quo tuviaren
Miss. Poe R. R. ,.,onatittdr ass firms, ctWos inapreciables servicios
rtin Gle 12'. @ran a cubrir uns necesidad pars al Comercle y In
M. rar Oil "i A Industrig, do Jos tiampos moderns.
'Aanati Sugar .. .. .. .571,
I---- AP. RM M s
Pigina 28 Internacional bLkWO DE IXALUUI A.-Martes, 16 de Junio de 1953 Internacional Afio CXXI
77
n e uerzas counts as Revist6 Ia Reina ingleut rn'(ts
Predict qu las f t del YietminhEl, p'r'oblema del
Actu lidad Internacional "Wittit
i conttnuar6n recibiendo ar mas de'los rojos chinos -P, 1 ile de 200 navies en Ports
Por.Jo96 Maria Capo ------- ft 0
eate bra
wo que
Durantin el acto He d n submarine brithn'
Colombia: Ia hora de los militaries Sos0echan que al. ilegar el mes de octubre tendrdn srificien'tes arenas Ig u e_ ermudas
OBRE wn bronco fondo de vlo- ll micn, 'in RP111ciguamiento, postu- necesaria coma cele'brar en el. Norte y a b ntitia hixo, n4nitergidol, 41 viai dosde L(is
lencla y He Incluietud que Yx Para para alterar el curso de 4werra y quo! Ia accidn serd
me mpro\ ima a Ins cinco ahos, JCo- de manerit I bre Unis elecclones, PORTSIvInUTH Inglaterra, junio raniazgo indic6 clue el tempo in
)Q.mble parece uscar en sUs Mi- at presentarse pr6ximamente Ia HANOI, IndochJnai junin 15. ( U n el ruew de-- u publicaci6n 1.5. (AP) Con all ust. dignid.d. Ia vertigo en el crucero no se rev!!a
litares un me- cayuntura. Este, erm na Pi.-LaA autoridades militaries fran- RIESU
tll%?Ia C.1 reina Isabel accept bay las 21 salves ba, torque se ccimsideraba colmo In.
MEN Tibajaaa Argen reVi quc
mento propicia ral trRtAndose decomn tu- cesas predijeron bay clue al Ilellir I snte voniunic d. A nort
hombres coma I mes de octubre )a guerra, de P- i Suecin a de ordenall7a que hicieron en su formaci6n reservada". Ag h.
Para apoyarge el doctor Laureano G6mez, pare- INTERNACIONAL i honor 1w bLIques de guerra de In- el viaje del submarine no a es
dochinR ii una "evoluci6n nota- Lit destituel6n del lider ukrariana Con motlvO de lAs denunciax for. glaterra y dr 16 passes extranjeras lado planeado Para clue coincidierA
y sRlir de Ia xi- ceria impossible. La species de es- ble" coma resultadn de lit crecicytLc muiadas pcr ciertat prrnsa brAsile- concentlradn ell el puerto de Parts. icon Ia revista, Pero IRL proezx estuacio*n ell que Clsion surgid2 en el seno del pro. movilid2d de las fuens., l0d- y -1 fta sabre txportaci6n do ca'6 deal' mouth. A7,01ado POT el viento, p1ra timul6 el entu,.qlasmo de log cerfteoloca r a n al pin Particlo Conservador, encabe. AuTento en ]as entregas e pizzas Ins banderas de log vaises del Com- o I n.4da .4 In At,
USTOCOLMO,' Suecia. junia 13.- ,entinit, luego deserri Ia revista llaal de ]a coronaci6n. nares de milla'res de espectadores.
;nitd-- La destituc barcado aer el Puerto tie Montevi- La Soli que
Pais In desdi- zflda par el senator Aver dafm sintiakreas y de artillerfR de campa, I monwealth gritinico. d," pkn, '(too y reexonirtada a log Est2des blanco tie ra,_g
Melinkov rip FU lowest luc;s abrigo que se hablan icongregada a Ia larila-a INN fuerzRs comunistaB rebelde qcCtArI0 del an j rain" guarnecido go de I& costi,-para,.presenclar e)
cha, el perso- -aunque log origenes de, Asia I I El neozelandtR Edmund Hillary v rildo onniunist;t d Uni dos, de punos P,, inarino, y Re tocab2 clesfil I ano "Bit'a de Vietminh. eclblMe el gobierno ar2entino disnalismo y ]a se identifiquen con ]a triyeeLorin n ornava
Los communists, meg6n log france gu" Tpwin Bhutia utilizaron un Ukraiiia or. In primer gran d pu-n a ininidiata y amplia investi- con,,sombrrrn lanco, sonreia y sa- El ucero*' orteamerlci fal t a de vis16n del Pleito liberal-conservador pe- ses cuentan shora con mAs de 50 1 Poarato do w1gena ullramoderno a riel 90 rnn sovi tico -sesun l;e gacil: n de log bechos. I u dV I ,,, dsd,,!ul punte timore", que despiaza,13,600 tonearts polili 11 -cj p pit ]- en -u P.
mines pesad f1i de Ilegar hastA In cimR del ptin- Interul .-is ca a Ustas ftnuncias se t1conall S 7 '1, 1.,
de ro si con ej desgano de este filti- ca as, muchos (d I P convirticron del Y, c anda 6ste Isidas, estaba anclado eh un lugar
cos. El golpe rno Partido- 110 parecia indicar i marca "Molotov', de constjruce:IIL50 i toto mis el-vqdo del 010ho Est n M1;,v,! p1lilica hacia I lgcinllali.
liacer el transported de or z or 12 cuRI mitchos homli 11 N rl, Ia a5l 7aba poi entire once hileras de de honor, a Ia cabeza de Ia columne 'I, Un oil S0,1,,. ell tina campaha terlidenciosa contra Rv
in ilitar oncabe- ilRo de. sufficient importance al rusa, par A VIOS, Vlsl,,5am n
zadn par @I general Rojas Pinilla, Presidente Constituciona[ ret dichos pertrechos de Ia frantera h n luchpdn 3, aererido or nuestro a9binirno, qbe Ilego a tcnrr u to engalanados. na formada por Jos barcos de-gur.
tra- timos t"in's ATios. ha sidn obicin ect. nn e-I P3rianien esPOSO. e Duque de Edimburgo, tra ixtranjeros. El i nlco acorazadn
china. I" .4riOr Melnikov, que durante ]a revistR -el
#N @I IrLIto. xin duda, de una ca- do a ell recesso", doctor 66,nez y, Durante los 61timos dos meses. de grinders Plahpnza sturt eip a pretui.diendo hacerin apFirecer ca- clue es rrlalmt) do uniform de al- que particip6 en
He H cs 0 T I a .1zCion gubernamental y mo mirante N 11!,as personas de Ia Ia. -Vvinguard" de Gran Bretafia. do
na de ;c ierto.,, violenciali, mcnos todavia; hacerle compren- Antes de lue se suspendieran IGF Jos que no er:,.n en el uso de i- jiliLa 47spu6s He ]a muerte Je tolerando las, manit,61)rasroln 5,u real 42,500 toneiadas de AesplazamienP t N de'r que so imponia tin candidate combats c importance debido a I geno. 4)cn-!ticio. LR invc.;tt!zRcJ il milia qt% I compafiaban, to
d xpropdxitn,% sobre ado, ober *110111- S''Lie, A ncuoar una de ]as oc so hallaba frente al crucern.
hfi He cierlos politicos, 61tima- SLli uido del Nona de 5u Par kido con JAN llu vias, las entregoiLs gara Jes Adcm6R A el Everest Pc al-tinq I Posi-jon,,s .A, influyentes de R;1. na r effect ads permit a *a Csi ocupaban p Je de tribune rl
Monte, y del fraccinnamiento del atiloridRd sufficient Como Para COMLinistas Ilegaban ya a i,_n0 tnne- vez -eilrdo NIP 1, R,,Lidi 0. habia tic- rontinupr, seg6n 1I.PriA Ar-zerilina ustablccer catca& de roble v (11stal instalada a popa. Detris del "Baltimore" eitabRn
que Iu6 gran Partido Liberal ell rohonestar los intefeses y I sumentri no. HillAr v rpolhiri 1nmhi6n riro, nte las siguientes conclusio- Millares de mariners de cerca de i crucern fi anc s "Montealm" I V P)
del dobIc de to qLle estab n rm*- del cr6 crri Ia 0, .iLica seguida Antes po
as leccinnes celebradRs li podemos Ilamnr "pasj6n politics", flito. YA MUt P11 SU I-Prien'- N;ki:i Khrilshchev. acLualniento ner: 300 unirindr, llavales. grades y pe. ruso'"Sverdlov", primer unidad
biendo nnteriormente. asonsion se Cult6 la WIP'naron a Ia Reinn cuan- navhl
mi una dr a da, enn lit vietn- quo afectaban A Ia t'ranq ilidad Los effects se bacon ya senior y rixft!enn Hurante Rrim nil t I nriniF r sPvrctal'iO,,dCI COMite C,-i- 11 Que la gi!nluesltas maninbras 2uenas, ovi6tica quo surca, Rguas bri.
u 6sta Y 'I s6quito pasaron a su tanicas deride 1937, habiendn aldn
ria rip] randidaln ronservadnr del Pais desarmandn, tanto de ren- el fuegn de !Ft.N haterias communist's Ilegar n Is cimi. narn ornh7l'l n'tec. [Tat del particle c munistA en mos. han Nido reelizadas totalmente fu ca Altura. A ... a del acorazado i objeto de gran atenci6n. Telones dr
dia !? juridieci6n V co'ltrol 4
Ospinm Prirez, Toda actitud tiene Cores coma de fusiles, R Jos libe- i tintia6reas en Has Bin h v della fnlta rip aire rn dwha A' cu britinico 'Vanizuard" los buqpes I Iona escondian In mayor parte dr
ziempre tins raz6n hist6rica. Y Tales tie Ins Ilanos'. alzados to. H o a, e n I as i n m e d I a c i o n s Adnel Td,';', a 'too r AN Antes piada pnr I Is E la pofitlep, comenzaria Pn 1939, Au lof-iflade- arzenti hibieron i9s ACns r glamtntarins. 'sus secrets, piro se vela tan bri:n poder de Ins franceses, lippide. Pl'ni;, 'humana. ininediaiarnemile despu6s H- As El hurno dr Ins d I Ilante y de disefio tari modprnn
@n ]a politics colambiana, las de davia a Poca menos ell di'versas reconacimiento i irandc s expurgarlones que eli ruencia, result e pidamen isPAros fu6 di per.
unos y de otros, que ban conduci- Parles del territorio national. PR CL[andO se intentaron 1;4% primrTR imina. I nilsiliNs nn li beneficiRdo a nuez- sAdo ri is
roia, y various Ftviones franceses nan e te par ]a fuerte bri- coma cualqujei-a de log otros bar.
dn, juntos, a este desdichado me- iece ser, sun anotando esto con xnediciones anon d suil6s riel fin "Oil a IoQoi log lideres del gobier- 1 tro PRIs ni ban -ido en ningUn mo. sa. cog participants.
5 zlo derribados, tin y d(,l t)krtidn en Ia Ukrania, Re I men-to faciiitadaF par acto aiguno La revisiR constituy6 el Los barcos britinicort y de In manmenin, pueden 6olocarse ya so- ;as reserves corisigLiientes, ya que Al llegar Ia estac .. 1920, log riehtifirn; declararnn qvp
on seca. on oc- to$ .x0ec0clonarins pervr!-rIRn i cill*,lcterizaba ror Ia supresi6n de ,s auteridacies ar. rntinas. acto mAs comunidad, que eran mis de 2011
bre ]a mesa de studio Para de- nos falls Ia Informacl6n precise, tLibre. los comunis ta' conlarAn 'a trataban do resnirar ,I Aire a ura et'l P:icioi alimio ukraniano. In I'LIS1. 2P. Quo dirha exportactonq A representsban cerea de Ia tercern
termi r Ins ra Wes que justifi- que IA fracci6n menas violent buses do U ,elr.,, on. cXn. altura fie inAs do 25.000 ales sin IA Ilca(ifm 6., In vulturfi ukranianR Arlo roalizadas fuera del as numerosot organizados con oca.
can el prpsen(e instance aparente- nes de acci6n sin retroceso C),rin,," p2rte de In fuerza combinsda de la
rnonle do fuerza. mAs suasciria del Partido Conser- canoe y con Fivlida do AP".rAtos rip O\iqenn. E Iri In c-,!onizaci6nf de Ia Ukrania pol. I rweNsto en l convening agentino. s16n de 1A I e, Itionizaci6n official de Arma0as de esas naciones. AdemAN,
vador, habia contra lanques. Para poder- fj, prnnto Hestnentidn. MAR recirn. los I t.,os. 1111'siloho v sin interveici6n de lg I.A joven. scillri-ina. Todos log buques 11'egado a Ia con. le hacer frente Fi ataque log f IT temente sr decii que ]as cHulas it I Il;,nvr- auiurizadrs (In Ia Re"A [a marina merchant britAnfea y ];is
Fuerza clue tat vez deba opo- ran I'lle t,,b.n
clusi6n de seleccionar I.evamen- vietnamenses cuentan Ncaun rerebrn pereceriart on ]a cirna H l La sCILIki ror anlzacwm en is PlUFMIrsaft, flotas de pe5ca estaban repFesentste a eon Mariano das par 50 embarcaciones. Y numpIA. ftierza de. Ins eirouns- Ospina Perez rl Cuartel General con 54 batallone3 [ ,. I r no N0IO ipilpuco en c-m-nLas atgentinas
Everest v Clue lnTlllmnnri Tin on. I "'nia alar.pn6o In labn \1-0' tina. no haniendo ini!rcsAdo Durantp.1; IPViFta. el AhTtirantitz. ;.rosos yales de diverlins tamafing P5anrias capaces de ngravar ]a Ri- para Ia pr6xima lucha eLe I ligeros extramovibics. e Xle!nflifiv, %inn do Incla Ia dirpr
ctoral; drian inhaler slific nte oxi2rnn t P, N-ah ritovenientes de vsas alas[gn anuncin Lille tin submarine de IN I laban Anclados ell log extremes He
uaci6n general del pais. sin te Mientras lianta, ell Ini rirettlos mi- I cion nollwa, dcl parlidn, r r armada britanica. el *'Andrew", es.
- Y exto es. -sin duda, Ia que deter- , l ra, rnanlener la ener7jq necesaria
ner prssente quo el suceso mis min6 al doctor G6mez a hacerF ') rr rambin radical aficialme li: iciol-es. C-t-i-roborando Ia preceding. Ia zona ocupada par las navex dc
litares Re teme quo In ofensiva cn- pa a contiftuar respirandn. I pecialmente aenndicionada 'Para re.
munista principal de nctubre :r .11ii I guerra.
ricmi(irid( ell dicho Pais desde hace :,met, macon, el Jefe del Depar. corridos de ran dislancht, habia
gTave de ]as 61timos afins In ha cargo, nuevamentf, de IA presi Hillary tambiOri nrnb6 quo 6w, jr, He ].I ahos. to Econdlillea de Ia Ckncille- Pfoctuado itmecg La revista reveI6 Ins cambios nor
in rses eM _,, ban efectuado ell In tActica navAl
sidn Ia prezencia y potencia Fri clencia, procediendr) par mantra He ans en dnnde ION vietm h un lenria on ilncadF A h o,'A 'in rarRsile.-A, Mmistra Doicio 'Re 1 as inm6diald.!n
Ia politics eolombiana del doctor inmediata.;k Ia destituci6n ite Ins Rt,;inzqrnTi llsce dog meses a I pups. s6ln Win. sr, 6n A' nns PC n 10; thrri-varinres nnif!icn.. Re "A. (-ncui,-i6 a nuestra Emb"0111 r-ud- desde que el finado rey Jorge VII
n dili geno. E!u j.d. _. nal He I A Mancha. Lin, recorfldn re IsM Ia Flota'en 1937, desfu#s df!
La ureann Gomez. Las ankdotas dos hombres He su partido que ultad Riguna inrlP7n a int rnrptar Alicho canipinistax, intentar el ascenso sin o xi ell Piu de Janeiro manifestandn quo- de 2..S(kl mlllRw nAuticas. El Almi.
h:n no como tins clAsica, exl)Ltr,R- el Suoeririlendntr su coronpici6n.
clabnr. -Dominsban A psce
-idR.% en las horns critics estaban decididos a facility r is de Moneda y
en que se gest6 este golpe mili- cordiRlidad national, par to me hlglorlte (z Frick Shipton. qu- encab(,z6 Ia 'rl 6n ,ovietivi, iii)o comn una -eor. Cc djto se habia traidadado a Son. na log acorazados en squella Apoexpedic16n de 19.51. derlpi-6 q0e 114, ,nlzacion de liderps politicos Para Jos dtnde comprob6 que eu&, rn ca. y log portaaviones eran todavin
tat, par otro lado. dicen bien po- nos. Para dISPLItarse Ia president. Ecalarin el Everest sin oxigenn tenla ninguna opinl6n Nin ell fako, ";'cc' fre"t' ;" Part'do v a Ia Prl- fil"nas exoortadoi-as en co, Anstria una novedad. En esta ocasi6n (nca Cosa desde PI PLinto tie vista era; hombres no sospe.chosos de LONDRY-S, junin 1.5. 1111P).-El o ell enntra del I'so de nxigenn pern lllaci,,n 1; nu I politics' mpli(ill-d .
Mobile Fcrest ha sido conqvistRon, maron parte on Ia ceremonial nueve
I n a seguir. con dos oancos del Brasil, que es- La re(ornia monetarlis en poi-Leaviones britinicas.
information, si rel prospect vamen- liansigencias, Pero partidarins He a je habia muchns alpinigt,-s 3. i-n ha sidu sustituido por un tan Inti'venidom. oftettlal),n I fs Checoaloviiiq ul Al pasar el '*Surprise", esbeltn,
le nn se brinda Ia inforrnaci6ii Ia normalidad, In cordial li dad Co. prro In hazarla SC lPRJIZ6 con la avu. tahan ell contra de sit Litilizact6n. irmi, no en el pesto traditional aClOs delictunsus. A eFtar a Jai dr. i a
Lin de oxivpno, y por esta raMn trill. Agrrg6 que el pi irne VIENA. Jttnio 15 UP -FI prr- Pero dirrLinuto. entre log enormes
enrlsonante. lornbiana y, par otin p ;Tlv, itite- Chas alpine tas creen ge. el PICO ]I r hnnibre (11,, tmio,-.d supreme en Ia Ukra- I r inner; iniciale, vaquia, APnt(,)n b u6 saludadn par centenaI erm a Ia altma re 2gnoo pies-1 (IZ!1- qur, ell hre,,e so aron- I pr nsa tic Rio dvJf;On1 iln'] ]Rdas R( xidente de Checosl I CI u biln J uques,
0 "a 11.11, DOr el I Zapotock3, dir hny, afi ol it I ca de sirena.s. Le sigtficron mieve
Es'el Casa qllp el Pais, dpspti s resadnii ell un testablecirriento dFl rn s alto cel mundo to Avis no )is b dier Fd"-ad PloitOn. on el 4An C ial rAndes (ambins ell Ia co.n- '.'11iniqtro Jt Rclici(nes -10iinres rheen -nn hpbia sid, Tre, r1p I s vicisiludas lip dn n mas imperin He In Con.;Iittiri6n. gt,,. sifin ipalmente d min I ril a 924-in hun Fill utilizar nxi ,nn. po r(ton del iobiernn ifl ianla.irr, F, J4,,vv. l ),u ues britAnicas en log que iban
afins 61tinins lip intenR a_ 11% qtte it(, Fontoui;i "I Cincillr- las provorRvioncs de lp s
,nlk- ppndido desde hace dns a tres Dir-hos alpinistas c NiemPre rrrv6 clue. con litirn 'ienino E ornmurarm o icial sP.-iAli(O a entendeiia ell estA Ctlestion de Ia clase tiFth qpcinin, 7 4 de 15.000 personas que aenmcirin, ell clip, rn riertas iepiones R6n,. sin p sible NOILIcinn a Ia I '. 1 "d
Ins ahos kenideros JAN C.X Pec"clollp's uhwra podidO lilt-2 r 1i ta C111A llnoncianw) in drblituci6n de Mcl. pahaban R laReina en el convoy.
n\];Idas A cnnqtii.%t;ir a cima frata- !Om. lldn.,Ias ijimidpneiss Lot Ili v Ins des6rdpn El sol se abri6,pRso entre Ins pincolombianas pxwiR or) Ins hechns Isla. in de harprIn sin Ia tililizaci6n He Pon. mediate Ins ruair
2R.002 pies-sin rxizenn nil, Adwile indirectamenio el A i drslindadiis i (I "Io -N Ins obreros pro- mizas nubes cuando conienzahn
rijarins tins verdadera guerra ri- Urdanetp. el picsidrnir desig- oxigenn. Solamratr rntnnccs. segun JJ11 i(lolp.j h d,o riv Ii nolitica de presinn %e. abhjdad,-N nuoxira lei )r, wntaci6il testaron de, Ia' radical devninci7a- I revista El
]a rsios Peritos. No podrA docir quo E 8 VInsvt en IA Ukrania, rjiPlrmAtirp ell Siallil 11 a hecho pro- el6n tie IA rnoned2 ditp real,%pa.s6 ai to Int
vilo-d e lal ]A calific6 el general rt do- y PRbon, PI minisirn do national, impues- crurern" allimore "Montcalmell shorn asume el Poder- pa- zuerra. ambos ricsilluidos, no pran fsmn n W co ha caido bain el dorni- "VC1111 -,itr Pn la parle incident l !,ell in Pasi, idad riel UPlicitler ta par el Roblernn comunist;t. v "SverdlOV", Rncladns a babor. Por
recia h aber hn1lado. si no una are- enemigos Hrl Presidente: Pero al n,, 11,1 Ombre. 111,112ninbra.4 militarri r'.c riicho par.-. ;-)nR our pCrtenpcia hl'A ilchn onra cleclarar r)tlljli7a- ZAPOto hy hablii por Radio
P A v fu anexada po-- Ru. Prago!'el Indn (to estribor estabon el ennrEFtp unIn de Vista nn IMPI,.,A norteamericana% ia don-ir I rnt'llic IR J'Alta 6e rel;POnsabilidad Al congrc
nuaci6n do estos graves hechns. regresar stp Para imponer. con riitica al;una unntra Ia actual ex- ,u irtlurncia., or esn del PArlido Comunista me "Vanguard" N, ]as Rartaavjn)n1rR
Par In menos tin entendimientn %it persona. PI ritmo violent a IA pedici6n britanica que Re halla tip W SII IN GTON, junio 15. lip narilmalistas son I idcn- cpj G.birnn argontino. FIN sa IA -.Ioveno 911, se inaugui-6 en Bra- "Eagie", "Indnmltable" -e "Impl
en quo Ia fracci6n conservadara politics del Pais -ritmo At que regreso a Khatmandti. Pn Nepal Se inform hov qur Ins FOadw tum;,,i,,n,, fuPi"es. ()is I 'P cleclAracinn ql'f: en estor: morn-nt9s tislAvix el sAbado pasado, cable". Ell ]a costa, mAs de tin rniS
gt'Arda IA CancilleriA. at;zPnt.rA, "La reciente reinrms monetariaque gobernaba enlendi6 esta cosR conlribuv6 un hijo dri prnpio G6. despu6s de habor subidn al ingenf- Un:dos v. CpnadA pprticipar n r Los ,i:zejvzdoros diron a 116n de espectadores salkidali y %I.
tprribfp Para todo politico: gober- mez desde In direcei6n do u pe- Fico, en cuya nevada cima cnInrn '"aninbras areas mili J,)PL-f(c1anLVte 1611CO qJtP el CA P. ddo-constituve un pasn in a t tOreaba con enthusiasm. presencian11"re, mi"Al 'T,',r. an',' do Lin e ji naval do log rna;
del pr6ximn mes dr J.li.. or, I io ell Ia PPIftica sovilitica de !n do s ho de XL capital del ell Ia marcha'hacis p I socia nAr debIR Nor, por el memento ri6dico- sufripron In que pode- fin de probar Ins defenses a6rvvi N I I , reinn. A] mismo tempo tins eriA derro,' i visto.,os que regisira Ia historic rip
- tin mnmenin prolongado, sin mns Ilamar el impactn de Is rea de Nortcam6rica. IVFtc ona ic.,ces commence P. n 11 i De scuri'do con Ins noticia, Koi. de nuestrOS enemigns drclase". a ]a Gran Bretsfia. tierra'do in arinoR.
kranin. I- m6s pohlada i,14.00,0i)n Isla y atros cinco ministers p,-est.- Reconoc16, sin embargo, que *'!a Tanto Ia Reina coma sit esposo, rl duda- dejar tie gobernar; no ha- Irdad liamando a un general Durante las maninbras. P1 COM-411- cle habilanies) 3- ]a mis iryip-wilantr ron il jurRmento de sus cargos hay r1We trabajRdoia checa tuvo qup
cer en vez de IA figurR contrarian; Pin tercera persona, acaso ell ]a Visita Aranjuez do aireo pstral6gico nortcairierdir-Pfl I pinfa de vista e1'nnOrT1lCn ante el rey Tribhubana. e Duque de Edimburga, enfocaron Nii,,
A o pP1,TL)ICas sov,,tr hacer sacrificios on I- lacion con Ia gemelos con interest ;I
,eparar, Para superar Ia qitua- SCgUridad de que Ia presencia de nctuarA coma "A-rrsor", tra as dpSPLI' En esfe'ras informRdRs di! Nupva jeforma 1110octaria. Pero ndie pup. de cerca a, 10 s gra;14s, baveersmrili,
r inn imperante en Ins tres afins 61- Gnmez impedirta Ia% elecciones, a Denetrar PI sislema cle defewis an- I do !d oloria Rilgia. Delhi so di.in que probablPmente do, fie lograr el 5ocialisrno sin sacrifi- guerr2 y sus triptilaclones. Saludahabrian tie efectuarse con I a A J, lin6reas de arnhas nation". F1 ACin 1,;i Uki-ma rip sido desdo rl a;in fRelorps hall influido Para que e! c I as'. ran con frectiencia a- Jos millarrR
timos. ;it president constilticin- a Ia esposa del pasAdn Re realizaron ejercici.s ..I- rip IQ2'. e.1 owe fu6 oficialmrop InPal. sitslitliy6ncloln ell el sill6n tencia He tin solo partido. T I co- milares. ne-y clecidicra nombrRr a KAitali El tono do sit discurso so interpret. de marlnos que estabsn alincacim,
p,-PsidpnriAl POT P1 Ilarriarin "de- .9a habia sidn ya necesaria Para A 1111.zjk. unn do I~ P,- Para el cargo & primer ministry, a ta rn Viena erno indicativQ He 4131 cuadraclos sobre cubirrIn.
xicnarin*. que pncirmns Apellidar IA violencia del doctor G6mez Pro Fri Estadox Unidos pa r lei P a I A n 0; -IC sali hp celiado is oposi inn abi"ta a In A bordo del barrn-rscueli italianri
prips Jos cipmrniog rip c,' ;I IA p.li-A
prexidpwr intprinn, comn Asi Re Pero. no era Aconseiable general O dr'a ficfpn,;,,i pen. Primero: Str delicadn gtadn 4e rtforma monplaria. Informed recibf- "Americo Vespucti- Ins marines ripdebido a Ia deficada situacili n A 11 'r. ',:rl sr,tl:cIA por TkioFcrip SAILid. que to ha obligsdo a Aband'o- tins ;it terminal IA semana )3nnon de- ban IN nota rsppelacular. abripariP,
pfrctlin, y Tinibilitar, ell ]a me- n d. ren. cuerpos tie observe i6n on Li- nar Ias friends del porter v ponerlas manifesto que anto In policia corilo ell actitud de atrticifill nn solo p"
dida que Ia.%. circlinstancias lo.per- Colombia, reeditar Ia f6rmuLa cle rr.,,.nidades d. la,-Guarl!isi AN~ eg manes de arras. In mfJi...,,1t,.n I.mad. medidas de Ia cubierta. sinoutambi6n en to al.
mitleran, Lin ontendimlento con In Plecoi unilateral. l MADRID. j17nnI5. (AP.)-MrI. Nac anal Y nviones'de IN M2HIha. Nep(d Segundo: Su preocupaci6n par IA a ra 9 to do Ia nrbolnd ra.
Delgado de Odria. esposa del presi- caprice" I rdinarin Para ima-.
in jefeR. n Ia mayoria de ellos, ;.Qu6 harA el general Rnj;i Pi- L jercicios @sLarAn hajo pl Iki nurva Goblerno de Ne Pal company de agltaci6n que en el ;;it dir rnsn est." on-.N p6blicas y des- Enlre-Int quo prescriGiarnn el H".
nills7 Dr mnsIP el vn(n par jue Od'o p de Nepal, fronieriza con India, ha 6rdenes I c ION que ocurriOron (n me estsba PI primer minisirn Churdente del Perri, visit bay Aran 7.1 rn. mixto del general Benjamin donde Ins desconlentn, rhill con chaquela azu). RotrA rip
par In rnpnr del Partido Liberal, Inas situado a cincuenta kil6me t ras rif KTH IAND Nepal, junin 15. %,Pnfdn realizando el hermano me- Pilsen. en ran
fin rip buNcPr, Antes que cuRl- horas, Para poder contester e in- e W. Chidlaw, commandant Fencral I I UP.-;r J, rgRnizado un nuevo nor de Knirala. IIFimRdn Bi pisot-i' mari'nn tin enorme puro, enirp In;
esta capital, r.corriendn Ios fRmn del commando de defense serea 6o ratangai saquenron Ia Municipali.lad. 3'
qiii@r ntr;t prOurn de carAcler po- terrngante. gobierno on Npual, presidida or ( I Este ha rtadn hpciendo cimpaha a ran retrains rip Stalin v Ins lidet% F dientes. muy leliz rntre sus virjox
sos jardinps del Palacin Real ell Jos EstRdos Unidos. y del vivetn,comp2nia de Carmen Polo de Fran- fiscal del Aire.oA. L. James di H ra a aron Ia b3n_ compailero Ell otra 6pora N6 FriA nii-A a sr bi favor de que Re rebajen log impup- coinunistax checks, e iz*
Co. esposa del jete de Estado espa- tor del commando do defonsp" H e is ,On despachns Tool tor. dera norteamericana. mer Lord del Alrntrantazgo.
hot, y de sti s qLlil(). Real Fuerza Aiire;e canidiense.
a ;Un reto a McCarthy7 ;__4
La sefiora tie Odrin visltar ma- Y.Ii 0, t 1 " I
Hoy y Man-ana Ann To] 7 cdo
4
I urso de periodisirno I WASHINGTOTV. junio 15 UniPor Walter Lippmann _J [ MADRID. junio 15. (INS., La te').-E' rvi olen,,o Rtaque It IP,
Universidad Internacional Men6r%. "quemalib as que Innzo Ayer 1
dez y Pelayo, celebrari en Pt president Eisenhower en su H is
Cra: our.,. en Ia UniversidRd de Dar.
El arnt i's 1, torto y hr unific(ici6n xinin men de agnsto un s6ptima P.r
n or: perindIsma, en el que I prn- MOU h. Re interpret en esta cani.
U-FVA YORK, juni.i. (EP,;-. Im. rnPrtidn r);ra 'entrincex r" fesoradn estar4 intezrado por cale- tat coma un possible Tern al rena.
I -, dor Joseph R. McCarthy.
Pnr fin parece haber termi- iina- guerra iwrrnaciona drAdcos de IA Universidad y perio
. Pn ];I distas Hasta P.1 moment, MacCarthv
nado Ia jruvrr;i roreana tie mnrn quo d,)x antagoni.-,tas principles, i on' Pate motIvn IA citada Univer. guar a silencio, Pero log observe*rational y honnrRhIc. La tregua IA China camunWa y log Estador, sidad convoca un concurrm Para Ia dares politicos opinan que tarde n
es un TJnidas, habian intervenida pnr- adjudicaci6n de becas; entre profe- temprano dicho senator hali do M A N A
P. #41 que vincula a que ningunn de elins podia tole- sionales del periodismo, con tilulo recover el guante que arroj6 Fi.
todas las po- Tar que Re unifiep, A ta Corea con tie IA Escuela Oficial de Pegiodis- enhower al declarer aver que in
tencias princi- un gobiern hostile. nio y alumnus de log 61timot ahos do hombre tiene derech' I-erin.
pales tie este El contircto internacinal se de )as Liniversidades. rizar sus its sun cuan.
mundo dividi- cAracterizado pz)r el hrcho de que Asamblea de unIversidades do ellas no sean del agrado de Is
do. Ell dicho lit Ia China cominii4ta ni Ins Es- hispiiinicaa mayoria.
acuerdo las po- larlos Unidns podiali 2 i ar a per- SALAMANCA, junio 15. (INS.1- Aunque el Presidente no mencin.
tencias recnno- rlvt Pit Ia Corea. St p -,s hijbir- En el 96ptimo centenario de Ia Uni- no nombre al, uno, su pronunciA.
eon que IA di- r PrhAdo rip I v, ... i.,, 'a cluian- versidad He Salamanca, sq celrbr2. m iento ("Nn hag2MOS CaLL.Na. CO,A tins asamblea do universidades mfin con )ns quema-libros"). file I
vI si 6n do Ia Ir el dc a5lte He 19.50. nabriamos hi5pAnicas, coma Ii a Ia Unl- hecho, precisamente, Pn PI mornen, Cnrra no ptip- fominuprin Ia ,ucira Por mar y %.Csidad qalmantina, gran difxisnrR to en quo millares do Ubros es tA' fie t r r in inar AfTc v rimzA A Ia larza. mcdiante He IA culture universitaria en log ban siendo eliminados do las diferon,
Se
not mooing mi- 'it, ilarJur Anfillin pare irgresar ptibins de habla espahola. tes bibliotecns do ultramar del I. P ara usted .. P ara su conventencia, a
litap"' tilrra firmr. Y Ni nosotrns hu- Fin Ia citada asamblea so estudian vicia Informaitiva Nortramericann.
la unifieRcf6n rip actilel r)3'1.q qn;11 "I i r.;emi tralarin He rerhazar it I numerosoproblemar tie inter6g ca- par iniciatIva rip ]a Subenmisi6n
Afio CXXj No0eias Nacionalesi
igin 29
'Nuevo inedw paralrans 949, que trata zabre esta clase do
rzrjEspirase aumento en 1 VigfntelaLe a m I
S dema
Porh predo del' Jklerol esta d_ itiendo, los rocursos contra los Estatuto ndas
-trga entre Esparta y S.,de Cuba Insert6 In Goes ta Oficial an, su refeilda cgtj oil Pus JAICiall,'y
precisamente pende ohora de la P61 qemana en %EE. UU., dici6n extraordinary del siliblado Distlifinese que se resuelvan todos los planteadox. Articulo 6.-L& Sale de Gobierno plica que interpuso el doctor Jos&
Wilma. disk 13. repartida ayel-, Is ,(,)rdinarj.cdI Tribunal Supremo 0 Miguel Morales G6mM ex presior el hilo director, de Luis )Keri- ley-decreto 897, qua referenda et Mil. Par veinticinco ciudada d Va acion- en functions 'de dl ntc del Ayuntamiento, a quien
#Recallidaciones' Import4cionigs. doxa y Cam abril tal. p
Buques. Nuevas d c) no antes del 4 de
,7fa iiae reel bJ6 lityet' ef nistro de Justicia doctor Godoy. rp. Odra acordar las reglas qu: en Run no se ha tenido.por parts come
siguiente in ew de Pus cores. lativa a la tramitnei6n, vista y fillia al Presidente, Presid su Casa fueren necesarias par el dherido a Is referida demand
-Cuiporacionex de Prticticos de Putertos. Notas ponsales ark: Magistr4dos del Tr ente de I Sala y sigulente a dJehas vacaciones. CUMPlimlento de 10 dispuesto en
y durantL6 las vacaciones de los Tri b Articulo 4.-Si durante _e1 period to$ anteriares articulas,
-Los precos del acera prob able. bundles de determinadas deman. Ignue n 9a as se I te re de las vacalziones judiciales, fuere Articulo 7--Se derogan todas las
Atendlendo lax solicitude for Mente'serfin sumentailost ealm Perna. das de Inconstituclonalidad El tex- Soluc eii i va or el rci naj n c r
muladas at respect par el camer- NOTICIAS DEL PUERTO OR de acuerdo con ]a conventicle, el to de ]a citadaley-decreto es corno de Itrantias 'ons ucional e esa to sustituir aiguno de' Jos leyes y demAs disPosiciones en 1
Cio importador de Santiago de Cu- pasado viernes de un aumento dre 5igue: So. funcionarlas clue integral el Tribu- que se opongan at cumplimiento d 0 -crican
MR
Lykes S. S. Compam, lia Artiiculo I Se declare asunto ur. ciales. Integra a en Is for ue nal de Garantias Constitilrcioriales y la presented Ley-Decreto, que co]a For F. Pir,111111 Berb'se acho centavos par hora en 103 jor. sefiala el articula 17 el Pafi Am
Le)
acordado estallecer un ierviclo no 0 e la de Socrates, a liamar a algCi Magistra- menzarA a regir desde In' fecha d
nales de ]as trabajadores de Is in- gente y do preference resoluci6n to- 31 de Mayo e 1949. rgii ca del do Para completarlo, se r6cederk su publicaci6n en la Gaceta Oficiae'j n re IgU
transported maritimos pars, trae. dustria del acerozi: loss principal. do recurso de inconstitucionallclad Tribunal de arantias on titucio- on Ill forma ordinaria co a at no se de la Republica
rarp deade les puertas espatiolems lea productores. asandonos an lag establecift con posterioridad a) 4 nales Y Sociales. estuviese en period vaciciones, f Como es sobradamente'sabido Ill 27 N.E. 2nd Avenato
que visited sus bircoa, con destilla dal" que vino de New rleans t:on declaraciones de estos industrials de abril de 1952 par mas de veinti- Articulo 3-Coma consecuenvra conform a to qu6 di onen lost Ar. vacaciones de los Tribunales son EN EL-CORAZO14,,DZ a
v.
.1 Mercado de Santiago de Cuba, cirga Y R vJRcrOs en trinsito V I de que cada atimento de cinco cen. cinco ciudadahas ejercitando Is ac- de-lo antes dispuesto. dichos recur- ticulos 36 y 41 de la ey Organica durante los
Soon ese nueio'servicio inclul- R e n n "Beni Nutlet" quo tamblen tavos equivale a un aumento de ri6n pl iblica. en el cual se haya wn scis rontinuarAn kustanciAndose Pat- cl! !,Po.der Ju cl.al.S.1 to Pe cada Moses de jullo y agos- MIAMI, FLORMA
ri It recepeldl en puertos capado ga Y 5 PaAajeros Para La $1.00 par tonelada-en loa costs de sonado ej Presidente del Consejo de todos sus = ites, inclusa log de 'tul. ,.!LL a Vaca6G- que. pese a la ley-decreto que nos'
lem de mercancias cleatinadas &San- Hiltbana Procedentes de Port Au, ]a produccl6ric un alza en el precia Ministros par media r. vista, disc Y votaci6n, hasta ]a s prem que ha Ocupa, es alga difici PRECIOS ESPECULLES
Prince. Haiti. del abogado a ne I Tribunal S I que el recur-,
0.1"tt ,
tli.a.g.odlidek, Cuba, las cuales, serfir, de cerca de $4.00 par tonelada se signado at effect, firma de la re soiucj6n definifiva, de st r constituida eun cu lintiento so de inconstltuci iialidacl planten- DE
as )OP puertoa de Hous- Asfmismo hicieron su entrada a estima. El acero ahora promedia Articulo 2.-SoJo a los fines cle par el procedimiento establecido en d to dispuesto en los Art culos 176 do contra la Lev Uonstitucional del VERM O
tain 4 deride -a Puerto en horas de la: na- que dichos recursos no sufran cie. la mencionada Lev 7 de 1949. du- yesiguientes de ]a Ley Orgimlizza del 4 de abril de 19. 2. -Estatutos
an n scroll, nuesti alrededor do $115.00 tonelada. mora en su sustanciaci6n y resohl. rante el aludicto piriodo cle vacacio- Poder Judicial. ejercerii Ias funcio- titucionales-, ein
trasbordadas ya en viaje director fiana de ayer, lea Vapores r6ruego Con bitacionea con airis
Lon destiny fit Puerto cubano de "Island" que lIe96 de Pensacola; -El representative Reed manifest. cion con inGtivo del prximo period. nes judiciales a c di cionado disporlibles.
reference. el Rlealdll "EifetIll' 'qil( vina ne :.3 que estaba convencido do que no sin que respect do nes que dichos preceptos le atribu- el trane urs cle P-5 vacacioncs. va,
de vacaciones judiciales, se suspect. I Jos mj.qm6a s produzra la interrupt. yen respect de toltins too demiLs que! se
La noticia en at es de gran Impor- ]New Orleans; y el sueco -Dana- se prorrogara cl Impuesto sabre el den PI dWrule de cliches vacaciones, ci6n de los terminus judiciaics coil- -n do
tancia, pesto que se estfi facifillan. holm" que Ilego de Montreal, td_ Exceso en las Utilidades de asuntns que deba concern. to, el procedimirnt Ia ley 7 de
do tin nwevo media Para abastecer dos estas buques trRjeron carg;j 7c del 30 de junio, ya.q ue
&I Mercado de Santiago de Cuba nerid solarriente Mara se han !Zoste id. Rud _i!s
durante once dfas P2r2 tratar del
de products del suelo y la indus' Productox Inflarnablea
triR de Espabit, pero sin embargo, HOY es csperkdo de New""York (A future de dicho impuesto.
nos hace contemplar, c6mo par fill- vapor nincricano "Oriente" que' -El doctor A. F. Burns cree que to de un serviclo marftimo de a conduce pasajeros %, carg, p L el Gobierno puede tornar medidas botaje con capacidad bastante. n ellas di.stintos products i;flzloa' j PRI-a aminorar Ia baja do los ne.-o. Cuba. perdemos Ia oportunidad de bles, para cuyn process de de, 105- El es el president do la Junasimilar car, nueva activiclad ma- carga hit concedlao Ia Capitania ta de Economistas del consejo de ,
ritima mercantile at se tiene on del Puerto la correspondent Eisenhower.
que esos buques, criando torizael6n.
acedan de Espaha hacen prime- El.lachlin "Santa Alaria" kilas de mercancias en general, qu,
ro escals, en La Habana en doncle Se report clue el domingo aban- trajn' el vapor Fqorida de Miami.!
pudieran dejar esa carVa destAna- don6 el Duerto de La Habana, t, En Itistre Ileg6 el Monte Urquioia Para los Consum idores El k tricks de 10S
dit S 'ti lcado par ri remolcadbr --wl;,- d, Vigo. e
us",
a, 'an "a d: Per.ega -0
Ia r. 6n punt.d ue L,I 'r li" el lanch6n "Santa Marfn" itie Las Importaclones del gi. 14 .,uen tr Rns to para H90ston a GaIvLS se dirige a Miami, Ilevando Ws maron 11. 614, 381 kilos de carga t.onpara desde -11ilentonces expL- I equipos 3, maquinarias que hubo lie general quo transportation los Va_ Repartos m encionados ai pie:
ri., en transborcla, hacia el Puerto t.Faer en dias pasados, Para Per des Brabant de Amberes Henry
ntiago de Cuba, a trav6s elel tinados R Ia. construcel6n de Lin -8 ae
17pplagler v Joseph R. Pa rrott sarxicio de vapors que mantiene muelle erk el literal de Regla. Pam West Palm Beach y Arpria de CudichR firma naviera, americana Ly- una nue' lifnea de Ferries. Confor- razao. kes Bross, entre esas ptiertos c I; Me a lava
9 fliformaciones que sabre En A Puerto
referidn Puerto* rUbana. este ejuso hemos 01reCidO OPOrtU- A las nueve de JR. mariana se en;otlclawjjk, riamente onlraban surtos en el puerto, ios
En ]as dernas central; de Inforina- Los ;,rinsignatarins; del I.richoll 0 1
66n del sector maritime, tanto -le "Santa h1tara", en esta capital, ex siguientes barcos: Habana en an citrilixter tficiRl como merchant Francisco; Benni Nubel y Dananbrero reptamos ayer los I y -sai rin ue que cuandn dicho Ian- fiction. en Machina, Marion Lyk in
siguien- PcIro n I I c a Miami, con eta. Me' Santa CIRra; Eifetal, Bahia de"Moa- 0
tea aretecedentes: I cancial, caeni dentro ck-I proceed, tarizas y Brabant en Paula, Satruh
Las recaudaciones de )a Aduana miento de ]as leves fiscRIes y adua- texui e Iceland en Havana ConPri el mes en curso y hasta el dia 13 neras de ]as Estados Unidois, part,, tral; Lernpa en Flota Blanca: juinclusive asrendlan a In xuma cle haber dercargado call mercancia lia de Aimas, Erika M. Fisher *
S4.303.43P.13 y liver Ae recaudaion no haber en el lugar de lu dPstl--10. Ardea en Tallauiedra, Glenda] an $358,782.001 Importaclonex Vaccarp Line; Japeph R. Parroct,
-Las iinportaciones. thrill del Las Importaciones durante PI d'a B. del -Marirl v Ayena en Regla: mr_ en curso y hasta el dia 14 in- 13 del actual ascendirron a IS.120 Bitcalar en Casa Blanca. elusive ascendfan ]a suma e
67.726.67-) kilos dp merrRncias en
general
-Pnr Decreto ID88 le h;i sido 71 1
concedid;i Ia Drden del Merito Naval dc Primers Clase con distintivo M a t a c e r a s
bIRncri, RI capitAn de navio Phillip
Henry FiLigerflId He la Marina n, Por 1611010 J31 11111.11ill
Guerra de ]as Estados Unidos de
AmOrica.
Per Derreto number, 1089 se n
bra jefe de administration de Qu() Ill_ Apertur(i de una Exposici6n.
ta Clase, professor chjl para Ia Acsdernis Naval de Ia Marina de Gue. Se abrv osta noche a la5 o, ho tnlica de. Ia CatedrRI. brindan -q Goi-ro rDE mEyl( o
fra. al srfior Manuel Octavi8 ;qR- media. en Ins salcoo.s alto, dt 'R e. as aulas de ]a Escuela PreparacData Ipasanta. con el haber anu.il SacristiR de Ia Catedral, aupic:,da, ri2. todas classes de conocimieni6, de MLI setecientos got- el Grupo de Ia Accititi Cainir a ]As j6venes pores. Para conv rn r TWA
eI Decreto 1137 se conce(je P dicho temple v bajo Ia tirlas on perfectas RM2s de ca5a,
Ordnn del Writo Naval do Pri- dirccion do Ia vocal Anita Saar Una invitaci6n gener I h _1_77 '7
Incra Clase con distintivo blanco ;it dra de Garcia. par este media a todas JR. lami1.c'
rapitAn cir navio Guillermo Drigns ExpoJsicibn de ]as laborc5 ,,]I malanceras, Para qLe concurr2n rsGurra. M. N Tambi6n se concede ZAdas par las cuarenta nWia, itic Ia nochr a Ia Sacritsti a do Ia Ca'- 4
dic P, Orden e Writo Naval peio asisten a esa Escuela Prepaittorip dral para qUe puedpri aquilatar Ia tode xegiinda clase con disdntivo, Pala -1 Hagar. cup es una & ;* bar crisliana que alli se realize. blanco, at capitAn de Cdrbeta, Ju- mas hermosas y mis utileF iniciat, A ]as ochn y med'a n.m. quedR-14 M. A. de Ia C. Golcochea, Par. vas de Ia Accion Cat6lica, abierta at ;)t'jbljco dicha Exposic.Ar
tuondo. M. N. v Ia Orden del MetIto Sacr.ficando horas a sim drher Naval do Tore' de Lahore.; de In Fscuela PrpparaioI ho2arefins. inbando tempo si,
era Clase call distn 0 clesciinsos. las Damas de Accmn CA. ria Para el Hagar. Ilya blanco Rl teniente de navi
Marcos R.GortzlilezCasanova. Jq. N.
La
Tambi( n hemos Podido salberque
a ti*;Lv&s del Decreto number 131a La festividad de maii2na. Tan sensible ciesgracia hiere ta.rr- fr
, Fstan de dias en la fecha del dic- bien a una figurit Ian destacada ddel Ministerlo de Defensa, se orJe- isiete del corrienie dL tj d I intelectualidad maLancera, comn 'L 0
na dejar conAtiftlida., lits Corpora dil balleros de eista socie d 1-1-c I'll, doctor. Ciidad Oliver d Ania. Z
PuerL9S le- Rdelanta,
de Surgidero de Lie- mos en las vispeia3, Ia Poetisa laureada en los 61timos tj
Batabaniti y N! oa mA rectuo.;O.
Gerona. Ias cuales se rezit. nuestros :n ud Jt)v,os Florales Nacion2les.
a Ef doctor lzmael I.,,p-z de Vi!ls- Duerma en Paz Alfonso Labrala. c1J.,p(isictonr., vigentps. -t
rr Rez1amento de Io5 PrActv- 1-1 pr.rnvit PI recto juz sea Dara todos sus cleudos. Ia sent
c que hay Acl6a Pti La Habana 1, pot da expresitin de nuesura condol-nPuprtos Pri oncordancia con el Rr- lantos afios rcsidin ntic nonotres, cia. Rlamento v Dispos;ci n,., ps, Aq
Capltani; cle Purrtn'L creinclose afpcto vonsider;l Toma de posesitin
amistades muchs. Pat a el cuatro de julio. Ia fecha Q7
Tr-insitn maritime. -La labor reali..ada en Matanzas.
Durant fnloriosa cle Ia proclarnacion dr. Ia
dpr e I dis dr aver v li .si a par el doctor I_6PP7 Villavicenrin dependencia do los Estados; UniIll tarde habian ljp :ao,) y ,u familiar sPrA inolvidable. por dos de Am6rica. i
ln s gul esti sefialacla el
entrs buques mercanies :ie up fu6 sLi rsWa !a pi imera pres;- cabin de podpres de Ia Directivp travcsia enta que tII%1o ]A Conmunity Can- de IR f;lial maLanccra del Club de
El Island-rintruego de Mobile r:in cert. ]a s:emprp eltusiasta Estf L ..%.'en
;ignado a Ia Cubamar conduct,,,. Gener. y se dehe a sit hija Esth, a, tregada de Ia presidency
do carga Relleral. El Eifeltal aleman Maria. la crearthn dr aquelia Escue- el doctor Carlos Pez6n Santam2,,. ronsignado a IR Cubamar Lin, :-, Ia de Ballet. que Alcan/o tanto 6x:. na. que tan brilliant period h? C.
procederrte dp New Orleans, 7on- to. rendido. at sefibr Josti M. Bravo Te.
duciendo carga general, el Dana- Feiicilaremos tarnbiell, a Ismael Haeche. dl que todns esperamo, c, P,
holm su-co de Montreal v escala.; Fernandez v a Ismapi Perez. una actuaci6n tan brilliant comj
callno le Ilegara movida.
ronsignado R Federico Casilso. con Y con ran V
duciendo carga general cl Marian, nuestro saludo a esa ran figure UP Nlasej)repara el program de P Lykes de In Lyke.s Bros, de bandr- ]A Alta co0ura n Cuba. el rev de en 0 el cuatro de julio, oue c(,r;i amertrann, procedente de Gal- 1.1 moda, rl naclonalmnte con6cido mo el del catorce del mismo mes. en veston v escalas consignadn R Ismael Bernabeti ,bittn cle nur-5- Me cambla su Directiva, el Clio
Lykes Arcis S. A. el ferry hondA. Ira elecanc,., I q ,, I.ste A asl tarin, son dos actos impondera"' Re quea u,,R,, r,gis "s
refin New Gran Haven. de 11V roa ari tocraticas nn\ips de toda Ia bles tran a Ia enPalm Reqch ronslanado a Dussriq tr.d. cle e no
y Toral. S. A. at n ultimn saltidn na !a 1- 111' es- Como Josti Manuel Martine7, coTambitim Ilegaron sypr tiin de dia. maiRna T)Ara I mo el doctor Antonio J. Font Tio.
p,,,ro sco
do La Habana Ims sigul ent& Wj_ Ob as y Ferran. nuestro corn afi ,,! omo Cesar Carballo. como Antomr, ques: lie asa. nuestin hermano par el Garcia Cabo. conno el doctor Rac.cl
LI 6 procedrnle de Bilban v -s. casino. que e protoupt de hidAl- Cartava, Para s6lo citar unos Parris CRIR;Ael vapor espafiol "Halasnit"fle glitia v caballern.sldad de Jos leones que han presiding esit: %
r
TerminadRs va JRs ni,,AF He] Tune] Club, Josli M. Bravo Tellaeche, na- CIIJDbr kAl
Is TraSRtlAntica Fspatiola, que Ira- del A,, I UTAP
jn carga general v 10 pasajeros Da- mandeiec. en !AF que labor rA innIvidable este period 1953-1954
ra nuestro Puerto, entre Par larm tlemPo 0-sta nuevamen del lennismo interrulCional.
ello-S, a' en Mat nz.as Pit ]a cRA de Ia pla, a La sehora de Rabelo hacendRdn cubRno Jose Ramon tjtidrrez BrAVO Y RI Mi6clicii espahol, 147 que es nUCStIO home Esti de dia5 mefiana Y Par2 PDA
doctor Santos Padaligoirria %,full.-. iclicida es a tottos consigo amos Rqui nuestros mas I
ca. 'tn trRnsito fleva el "Habana Nuelitro pisame cumplidos sa udos, IR Rita dama
Llevenlo mu lentid,, stas linpas. IS2ur2 Beracierto y Pereira, ]a muV rRrga y 10 pasajerns. entre estos. a Para el clocto Mant PI Labra, IILIF distinguicia CSPOS2 del popular Jua un zrupo de estuduintes espsifin-r- Ire catedrAtictf) de n-stro Instilo. I Rabnlo. tan querida en todos 11.119
El "Lempa" 10 v para u hej ana Cariclad. la principles circulos socials.
Procedente de New Orleans lic- ietiora de Oliver. p ) fallecirru,,r Retraida de to., ..1cmes Isaur. Be- CCLEGIO DE SELEN
R6 el vapor -Lempa" ran carga y -mann r. ir,. coma s
a to de su hei Alfn-n. quc et us hermanas Bertha
tin pasajern en transit. Ia alem.- I, Habana d0od" -ida deiii de -a de m6zaga v Graziellna Emile Gralicl. Vino ronsignauc) existir Pit ]a I I Ia senior n' en el gra
- I- orh,, 01 uasado v r- Ia deEsquerre, brill2rr Fb I T U A n A 9 KI
I
1; 1 I I I I I i
; I I .
. I I I .
I I .
( I I I I I .
. I
I .
, .Tigina 3b I Noticias Naclonaleg I DIAR10 DE LA MARINA.-Marwa, 16'd; Junto Ae 1953 Tfede6a Naelonain I 'Afio CM ,
; ; -_ I I I 11 1. I I I
I I 1 1 I
. I x.MA CIA
IL 0 G V 1, R I A do
Agasaiaron en ', Promete Rojas P ugurado el edificio de Ingenteria...
.. inilla alcatar ... Ptiede. _#,,_ Fti'e tina I I
I
, I tenlente general (Confinusellilin do Is PRDKFJRA)
(Conlinumiell6is ERA~ loo:. l.1la ,.,,a *a I __-- 1. joHNSONUlentes tirmirto (Csitaillneiga,60. de wriumZRA) lo extraardin rla a Im. durautO 01 transcurso de nuestra vi CRISPO T AGUL4A
del ParlIdo Co-ervador-_ -_ 'a SIX I I a y auge que t .C.'en at investigatel6n an -:21=r"..! do. XI saber ft -dijo._ Is materin
to (P" id"", lbIIL Or
Santa Clu a a .. 8.8bar. .. ,4.P I:
U'd.o.tm Ab.14 di F,.b.r. Ar ,an Ia opinift nL ,a Su advertencia contra Una possible ,a I- to.. y Ia culture eg su DE TURNO LOS LUNEN
I I opinl6n p6blica y P., rl. q van d .1 a.tal extrema- que inuestrog prima, do La culture -copnr9uV TLFS.: A-21U A-2124 M-IM
- disminuci6n de 'Is vigilaricia par mundo y )a Imperfosit urgencla qua &10 mrios pagan 15 horse se-anailes elaborm
encargado a gulen destituy6 Lau. 2."el! i que salva at oafs" e de Jas.fuerzas tie lag Nacionex tiene 'Cuba tie unirse a aqttellas Pat- So el mistina. as Una consecuencla de nuestra it
d, .
I ,',.ed. a O-P Ilenadc, at pals tie esperanza, Juz- Mrid re" G n Z ,oCRzMh.r1mR "t,,.H e "ronciale, antecedentes. que lien as fud terminate. Pireguntado sea que can sentido del future Y Coma cornplern to d I Ingenim, reliVO92, tie I& creencia. arritlada .
v,6rr ed-y6 .t '. element". del"m I es crab.: na Ire us Is ins IIe
! do, P.rtJdaz Politicos. to- gamos Aoso ran que he Jlegado eJ r6x a, e a for ular I vi- del a vs nee estin preparando su par- rim' QU i abri hoy In matri- tie tenernos en nuestrat alms Ael .
- I I I moment tie indagar con el Jefe del lcInIo y a re Cie na te e el a. venir industrial. cula ra Ia in g 'a eri. Mecinica, 3estino del hombre y de loClUe nos I I
a
I Estado acercm de In posibilidad de El doctor Cortina hizo un llama- nuestra t cers. ing ativa. Et Padre toes, realizer durante nuestro, breQuints retirar a Rej. bierno hr, s re to a en el Rndo It erra. z I DE TURNO HOY .
14onran Ia memorial del rec ivi Una RC iento a log hacendados e tritium- General Hickey, r. locari bay Impri- v LTUI pi%,sid d _, son
porter tirmino at recess de lag di- de Ins es ni as, ,tie ere: trials He Cuba, a -dijo CaIs del partida madiantit Cho at -9 su oner ue ha ri ar para que cooperen rners. Viedra p i per labo __ tilaurn'Cirl as r A R M A C I A
lAureano Gomez., clulen habia Ps gunc, de ra. e .. r.- mus
tado alejado de Ia Presidencia cles- modificael6n sustancial econ6micamcnte ,oro in ,a "' .
Dr. C. Vizquez BIC110, de lax con m' a e eni roit :... I
- ticio, asta, ue se e ava con. I sosteni- a nuevo de 6 eria Mecilinics.
,de diciones qdue In determination y -1. q.
11 I Vivos de salud, vial. e i ,e ,do. miento tie uev:u1sc Y p b, ten a tras cientilicas, ta- DRA. ANA LUIZ BENIM
contribuir a) rental Per observaci6n a ese
:t6 on "I s. cen
_ 0 ec
El pasadn domingn le fui ofrecf. ? 1,11i .dro 13 de Junto, en forma, el objeto r ,n ulles declarkcon grav clad ue eltapr ogre- lecto: ,,ads ci6n notable y Yerr tie investigici6n, pero, adedo i ines8erada, at Presidents encarga- imilento de In ormalidad democri cual uier debilltamiento a di3m. abre Una nuevs etapa en inia, deb, n ser matrices tie ham 3a. y C F-9093
- nu so nacf1brial. "Habria que calificar e .. coma. Il pr ci6n personal
Santa Clara omenaje tic2... qd I m
ci6n to esfuerzos norteamerica- tie locos a cle Suicides -afirm6- bres Y clisnIes tie voluntaidea.
tores Rafael Guas InclAn, a do rdanets Arbeliez y le exigi6 fitil
log tie C y llk6gresari Lieras dt im harnbre din mica. Ese ham- i Vidado z.cn.h xP.kess
que dictate un clecreto pasandin at nos.pudlera ser precisamente to que a log hombres de empress de nues- bre singular, ese creator teniz Y or,
Leo rdo Anaya Murillo, president ry glUc)[529 profesoies -sentenciii- I
- retire at general Rojas Pinillm y MEXICO, junto 11 (AP.)--Car- i destruyese IRS probabilidades tie ar- tra patria que no quieran ver en afortunado 10 tenemos, parm, nuestra. a He 12 juventud, clue I& SERVICIO A TODAS PARTEN leg de log comi'.44 gestures Nacional nombrando en su lugar at teniente log Lleras Restrepo, uno tie log je_ ayudan en Ia bfisqueda de In verv Provincial, respectivamente del general R Xulo Gattin. At negarse fez del Partida Liberal colombiano, mlsticio, y Ilevase a Unit derrota v estas aulos un gran laborstorlo at dicha, en el padre Sipimfli. Camper- dad, Pues In ciencia se nos revel .
Particle Liberal. El acto fu& iirga- Made, clue se halls en el exilio desde ha- desRstre en Corea. Express que se servicio del Progreso cubano", des- tamps su fe absortita en que cuan- A I
nizado par Ia Juventud, Clue pre,,- expedir el decreto G6- 1 e ocho meses, dijo esta noche que pr cede teriltindose en cuenta que t2cando en qtro pArrafo Is ejem- do tie camina en I& direcci6n del coff!o un process en perenne reno-
mez anunci6 categ6ricamentL qiJe en c LA considerando seriamente In Pa. el armisticlo no estA asegurado, ni plar conducts, de Ia familla Tarm-fa blen, nunca me camina solo. Fminacict BLEY
tie en ];I region el seflor Rangel Ro. ene mucho menos. I donando Una fuerte suma para Ia Como quiera que log problems El materialliuno hisitirleo: In &meinstante Se reencargaba tie I& glbilidad tie volver a Colombia, on nags, mayor del hombre de Sale sigle I DE TMMIO HOY
chp' AdemAs del almu erzo en Ia Presidencla. I [a de seguridad En cuarito a Ia significact6n de In construccl6n de Is facultaid en me- cle Is, diversificaci6n no son mere Xn el transcurso de sus palabras ,
nave de "Hatuey", a un kil6metro Su primers media fuk Is de des. i virtue cle Ia grant ofensiva military communist. dijo Clue moria del coronet Josi Miguel Ta, mente t6cnlcos vamos a plagmar '
He In ciudad, se efectuaron direst It olrecida es ue est y ,to 17 Nm 251, entire J a I
Vr el nuevo Gobierno. no tents mayors facultades de adi- rafa, a quien callfic6 de gran cu- en el edificlo Tarafa tres inic l OC ra"'Irrnlinde7 Cam.. afir.6
0 trepo afiadi6 Clout vinar que log periodistas. Despues bano, Coronet que haba sabido ga- rnits. intivas e to ,,, ,mo hist6rico en Su
I . a it ]a situaci6n dado- department de
dn% act si el He In con.stituci6n de brar en su reemplazo a Jorge Lei. It est diando explico' que tal vez Jos rojos Lstiin I ersas inodalidades political es In.
tuir at Ministro dc! Guerra v nom- Lleras l Primem: undlistics, industrial* menaza inavnr que tiene el
inas C '92. F.,3837
,I con sangre y mantener limpio du- Segunda: ese department se un tie
I y Ia rcurii6n del Bur6 Obrero. mandate en jefe cle lag Fuerzqs AF- detalles sabre In oferta de gar3n- te en el 61timo moment rante toda. Una vidR un apellidO dado par personal expert en bre de es f siglo. Este cisterna pO- I;, Juventud Liberal de Ia pro vincia vs. Luego, ambos nombraron ci"- samento y que deseaba obtene tratando tie alterar Is lines del fren- I nar lag extrellas cuando me ganalaRn economic y esta e h..- MO -1
Antes del almuerzo celebr6se u;7a mhadas at general G altiln. Los jeleg' t' tie Colombia antes tie hacer Una I cierto prestigious y wanar.,c flustre en el cam I .
'.a facer et litico Y fiIns6fio Its sido incaps[z
%11,ila ;I Ia tumba tie Clemente Viz. militaries permanecieron leaves a I declilracinn. ograr U po del patriotism cienria nos pegmitiri satisfy de
Como se le preguntara A habia vrnomxpl er -manifest6 Camus-e?, Bello, encabezada par Guas y Rojas Pinilla y enviarpri un avian a de que estaban stacando c ando ce-I y tie Is empress privada. ruego ue nos he hec a juntaIlas P
*
Has Miguet, clande se deposit buscar at general, quien se hallaosi tornado ya una decision. Pero esta ran lag hostilidades, ,q or iccion con todo 10 Ru
Nueva resinl6n espirituales, par estar,
, A *'a i "Este edificia -mfirm6-, es un Nacional de Econornia tie ofrecer un en car' t, ad cae
- u On corona He flares. En es:.e acto en Carmen. pueblo situado a 80 ki- 1 ba ap.lazando el anunciarla, dijo MUNSAN, Corea, junto 19. ma- I homenaie a] coronet Tarafa, digno entrensurtiento en Ia fngenterfa In en alg(In sentido eleva y dign
He c l6metros de Ia capital. At Ilegar ;, i Par filtinno, tenemos en
--- record ion. hablaron Ram6n que si. leg. (AP).-Oficiales de arnbox; ban- I y justo, torque it fu6 un cubanti dustrial- I Personalid d urnars. El ES
I Gorizzilez Barreto y Cuca Quintana Bogota Rojas Pinilla, Ins troops ha ,, R u, no quiero hablar shorn dos trabajaron con empefto et lunes, I preocuria p Y vigilante". studio un "F6rurn de Relaciones tado y 6 racier para esta conce LANAWAft 44!1!L1fW' '
Presidieron el almucrzo. con los bian rodeado of Palacio tie Gabler- sabre A peat-ficular". explit:6. on Panmunjon, inclinados sabre mp- Humano-In"triales" para contri- ci6n Polilica ronstltuyen In raz Xii C ~ *4 J
festeiados: Carlos Miguel. Ia docto. fin y asumido el control cle toxins El lider liberal Y otros refugia- I pas detallados, p Lragr Una li- Discurxo de Sklar buir a Preservar Ia cooperaci6n tie ser dp Indas sus determinactones, t'm, T&I ft AA&
Ia Quintana, el gobeonador Orencio log edificios p6blicos y si tennis cle I dos colombianbs viven actualmen ties cle tregua, mientr I arrn6 leg .entre log distintos etc- y par este con ,
s ara n el frente : ,for Alfredo n tivo -sefial6-- no V *wwww
Rodriguez; Ernesto Resell, Diego comun A continuaci6m el doe I va--'aag T coop
icaciones. te en Miixico- i log soldados mori n derrarn.abin. L, E. Sklar, decano de Ia facultad rnentos bcon6micos de Ia poblaci6n. puede pensarse ni par un moment I
y Tratarendo de estudiar y analizar -en su. Impeino _T!3 =11 III 9% #
vazquez Bello. Luis Miyares, Beni- El general Rojas Pinilla se dirigi6 L,6pez hablari mahana su Sangre cambiando esa lines en tie Ingenieria Quinnica, pronunci6 el sde log problems 30cio- La clencI& debe est [IL11111tilliff.el[m
et, Ela- at Palacio de Ia Carrera y ofrLcIo LONDRES, junto 15. (AP.)-Al. i log escarpzdos cerros coreanos. lag races sejrviclo t 71
to Folgueras, Alfonso Marqu I ronso L6pez, ex president tie Co- Tratando de Ilegar a un acuerdo SLgIliente discurso sabre ]as carac- industrials cubanos mediate me- da r at E" s--V-Ww
din Gonzalez, Prisciliano Piedra, su apoyo a Urdaneta Arbeline-z para del mun,
"que continue" en ]a presidency. lombis y dirigente del Partido Li- so bre "el Punta tie contacto"-degae teristicas del nuevo edificio y Ia San redonclas en que est6n repre- I Somos depositarios -en 12 2CtUS I I
Salvador Garcia Ramos, Luis Maria beral. se abstuvo bay de hacer c funci6n cientifica Y cultural que sentailos todos log sectors, en I lidad diln Camus- tie grades
P6rez, Miguel GalUstegui, Rangel Este se ne-6, indicando que habiB a- I coal cada Lino de log bands re.- I'll
s mentarjos sabre el repentino cambia 1! faCultad:
Roche. Enrique Martell,, jOS6 j. sido destiftlido, Tras prolong-ada trocederii dos kil6metros despu6s de, proyecta Ia e I confianza de que un problems Jim- conocirnientc6 cientlficos y tecni4os,
bel, Ci su darse In orden cle "alto A f iego I Reverendisimos cado con buena fe a plena luz del Eero no swrdpre log empleamos en confeienclas con dirigentes politi- I tie gobterno ocurrido el bado en I 11 Padres tie Ia j Farm cias de
Cancio. Tito Ponce, Israel A Cos patria. officials tie Estado Mayor alindos s, rarquia AgUStina, i
Carballo, BenibawAbelli, J y altos jefes mititares. Rojas Pi on Jos mapas par .s. Reverendisimo rector tie Ia Ui
,,oaquin n 9 Lopez, que ha pasado muchos me ni. Sol y comprendida a fondo, es ya eneficio do in humanidad.
Perez Res, Leonardo Alejo, Titica" film decidi6 astimir Ia presidency, l 11 raids examiner un problems en franca via de solu. SI se hubiesen destinado Jos re- I I
. ses fuera del pals desde que asunit versidad, I 1 1 turno H O Y -'
Madrazo, Juan Lahera, Luis Fernin- anunctando que Colombia manten pacia de sets horns el lunes, y no ci6n. I : curso, qLIP se emplean para Ia gue-!
Vria sus compromises international. el Poder el president depuesto ,,,pedieron su labor basta is pues; I srta. Jo,,fin. T.r.f. y Gavin, En resume: nuesloro program -afinclo-, en satisfacer lag tie- MARTES
drz. y su hijo cle log mismos nombre Laureano G6mez, del Partido Con n re.n1r, lose Manuel Cortina. a rra
les y que "lag Fuerzas Armadas es- ta del set. ConAnieron ei .1. I esth encaminado hacia una culture idades v log anheins naturals,
2riellido, y otros Ifileres locales, ejwador, dijo que tal vez para ma de nuevo, par octavo dia conSeCLI I C es
J, en e Pr.res.res. alumnus y amigos:
a!ralcics y jefes de t6rmino. I aran I Poder basis que me or. L I He diversificaci6n. Facil seria de del hombi r He este sigle, estarf.amos DESDE RAMA A rASNO
I ganicen lag conditions necesari a s rana tuvierR algoque decir. livo, el bay, martes, a lag once de I -Los que formamos parte tie eis- viviendo unduditblemente en eil me- DE MARTI (PRADO)
Hablaron: Rangel, GallAstegui, Far& resI1,7 ,.eleeciones puras, e My Saltation obtener si no fuera par log problehelardo Mugica. Tito Ponce y I BOGOTN. 15. 'United),- I Ia mai!Rn;t rnuave de Ia noche del I in joven Universiclad nos acercam as man ticnicos, socials y politicos; y jor de Ins n-ndris. Pero se ha hecho' Comwstela y Tejjadala .. ML-1120
. junto ; Jones en I& Habana). a este moment hist6rico con seni todo In unnirario. abandonAndose I Luz a. 7 ea. it Oficiox ...
or sistemas genuirot I Las embajadas de Espafia, Brasil y fficit sera cuando me logre eliminar (
otros oradores. Lo hicieron par 61- mente demaerficos Ins mandRtRriOF. Las esperanzag; tie Ilegar a tin mlentos complejos. Par un lado nos Jos obstilculos que se levantan en el log problenas Psenciales, tanto ma- C6mpostela No. 811 - e ... A5-0101
imn Anaya Murillo, que lanz6 un Venezuela information exta maha pr to isticio seguian siendb
legislators y ju;ccs que el pueblo n clue nadic esti asilado en eilRs venting coma en Is espumante crests Camino. Son precisamente lag pri- teriales con)o mota)cii del hombre, Teniente Rey Ng 861 ...... A-am
a muy vivas, a pesar de librarse en el de alas cle i(ibilo, de gratitude. tie d1jo- ; Obrapfa 155 y MereadeArx ,A4W
RmRdo R -Lodos para luchar con lag colombinno quiera darse en plena i n R die Its solicitado atillo contrii- firprite log combats mis enearniza- meros proyeetos de diversificaci6n -=2
propias oportuniclades y garantias, libertad". i lamented a rurn orqs que habian cir- determinFkci6n; par otro lado con- Nuestrn cl ber -concrpt.6 el Pre- I = YNIZ384 .......... 1.
brindando su imparcialidad Para culado en Ia cludad. dos dende hace mis de dos shot&. El templamo en Ia lejania Ian audas Ins qu, r,,ultn mAs dificiles, pern 0 .1
5 idente del TribLin2l He Cuentas en I A Clete ....... M-70M
Pilo, y et doctor Rafael Guns In- Democracla cristiina. Renuincia. on embaJador Jones, log rojos en sL, ri Corrientes y log temerosos torbelli- tambi6n son de doble importance: Su brilianie disctjrso en In Urfver- Cuba 709, esq. J. Maria .... M-8665
'
clAn. quien hizo deIrroche una vez QUITO. Ecuador. junto 15. (AP, WASHINGTON, junto 15. (APJ- i baron I& lines de demareaci6n mits nos que tenemos Ia firme resoluci6n par Ia que thinen en sl mismos Y, sidd He Santo TomAn He Villanue- I Empedrado 217 esq.-a Cuba A-2581
mAs de sus Pxcppcionales condicio- El terilente general Gustavo Rojas C de tres kil6rTictros, en algunos sub- y el inexcusable deber tie cruzar. aderiths, torque nos dan el modo tie
Pinilla, Presidente encargado cle Co- Jprian 0 Restrepo Jars T "n,o om- sectorem del estc y del Centro. veneer log obsticulos y allanar el v2- no es otro que ti ilizar ]a cien
nex de orador politico. i b, ,.dor d e nu :16 Es natural que nos sintamos Ile
- Como consecuencia tie IR revoJucion s: de exaltado gozo a] vdr conver- cam ino. Es nuestro decidido y me- rim para liacer participles a lotion tie DESDE PASEO DE MARTI (PRA
-- Jacobin, envi6 bay a In EmbaJada on I Colombia, re noy.I El ministry tie Defensa de Caren log progress actuates, y no para DO) A PADRE VARKLA
Quite Un cablegramR informando del Sur, Shin Tai Yung, ech6 John no herrings realidad log labo. ditado prop6sito cooperar &I esfuer I
hab del sibado en Colombia. il fuego tie Ia actitud tie su 0. ',qdos en zo de converter IS senda hacia 1 2 provnear ratarlismos qLIe puedan (BELAqCOAIN)
er asumida ]a presidency. G arrastrar Ins heneficio He In civi- San Miguel NQ 454 ......... U-4053
- Diiii In Embajada at informer tie : l oratorios y lag aulas que habrAn de dive rsilicaci6n, que parece bay Pit- liz cl6n que disfrulaintis.
Dice nsi In comunicacion: ]g renuncia. que Restrepo In hacia bierno, opuesto a In tregua, ali decir milir a log clentificas y t6cnicos Rayo y San Nicaliz ...... ML-1080
Se evitara'... I que IA 0 tensiVR roja constitufa un per trecho y pobre Camino rural lien 'a
"He asumido [a presidencip He Is 'a de I ar RI nuevo Gobierno en de Cuba aplicar con eficaz plenitude 0 Hay que despajarge de Ion vicios. Monte N9 714 ......... A-9(1215
Republica con el apoyo intp :ral He I P'betad He hacer nueva design forcejeo Para IS conqui3ta de pas,. tie Piedras y beaches, en snobs y -9 565 ........ M-42M
__________ Clones destic lag cuales "poder Ian. son capacidades y talents a] pro- passions y Proismos San Lizard N
(Coutinuaclim tie 1. pig. PRIMERA) lag Fucrzas Armadas quo cnntrolan cinn si asi le Iice. 1. bjenestnr tie esta Isla. magnifies via orien'oada hacia pro- I
zat otra invasl6n de Corea mcridlo- grrao y A] final de su discurso el doctor Reina y Marrique ....... ML-122P
roKrama y e ' rg, lontananza.s. -42.11
co,&g-C. p -- -- ]a fotalidad dpl terrilnrio nacloi a I j -misticia" Is obligaci6n Clue tie- i Ineleclom Camus rlecW6 Clue ninguna via mAs Manrique y Lagunas ...... M
1151 ravocado par Ia con'- con P1 rrpaldn de personaliclPes ; BOGOTA, unto 1.5. i Llnitpd),-El nal, de.spu6s del at Es a cioso nuestro programs, adectiaria para salvarnos del des- Genios 252 esq. S. LAzaro. M-2292
:,ante campaiia de los que creen Clue riviles eminentes. genri-pi Gustavo Rojas Pinillan e- Los cart6gratos militaries celebra- tie Iodn hnmbre tie utilizar en )a no to negamos; sin embargo, pretenarruinando A Cuba podrAn Ingrar ran cuatrosesiones el Jones. Fue IR buscurda del bien t d s log talen orden y de Ins infinitns errors en Virtudes y Escobar ...... M-502111
"Todos Jos compromisos- internal. %o Jere del Gobierno colar" tano, posea. auxiliad par Ia gra- der mends seria indigo do In glo- i que el hnnihrr ha cafdo en muchos Consulado y CnJ6n ...... M4640
- I discus!6n mis larga que tuvieron Ins que
mas fAcilmente. ct rxito He sus am c tamente nfreci6 bay a Ia Asamblea Nac' I iosa tradition cultural agustiniana I canon inCOTISCientemente. que modl- Aguila y Barcelona ...... M-8510
ionales se acataran estri U'1JCa_ ". so In desde quo log delegation He Ins 'le- cia do Dios. forjada a frav6s cle Jos siglos, e in- ritti. despniindo- Corrales y Cienfuegos A-7836
biriones do Poder**. par el actual Gobierno cluce I Constituyente In coope i6n de' I ficar nurstrn espf
Fn ouanto a In rcionja He Ins suel- ,ente se propane ejercer el Poder i Su gobiei no y le scfial6 los pr2ra. Ilincitic ones tie tregua solucionaitin Tambi6n es natural nuesIrR lien- digno tambi6n del ejemplo tie pa- nos de in., vicios, He ins passions y Apodaca y Revillagigedo .. A-4845 adiciones del Parti a on- g diferencias importance y, en, d gratitude hacia i-odos )as clue han tri6tica generosidad, tie cerlera %,I- el egoisrnn. due ban sidn caracteris- San Miguel No. 256 ..... M-4,595
fins A log empleados do In Admninis- restablociendo et orden y In tract. mas v tr of eRrgaron de ultimar log coV detalles y tie perado con sus "fuerzos y .sa si6n y He energia empreAdedor ,
I racion publics, el president Ba- quilidad p6blicos. miontras se estu. .gervador Como normal para. guiar ]a labor a Jos officials de fica.s siempre He ]as grand" civili-, Virtudes No. 158 M4737
iista dijo. contestandn n una nueva' than Ins formulas adecuad s para Ia modificaci6n de Ia Carta unda- r InAt2r po de ofi- crificios en ejecuci6n de nuestros que nos ha legado el coronet Jose I zaciones en Ins ultimos moments I Vives 445, esq. a a in c n. A-W76

0 Estado Mayor. Otro gru Miguel TarRfa y scria menguado v i de su existence. C r '3 590
prPgunfa de log informadores, to si- que el pueblo Colombian pueda ele- mental tie Is Rep6blica. ciales de Estado Mayor estuvo rek- provectop. i San Pos6 413 ...... ... W-
guiente: I gir libremente a sus mandataries. le- Dijo general Rojas Pinilla que unido el lunes durante custro horas Provectos que se inspiran en I cast est6ril intent frente a In mag- Fu6 mtjv aplawlido FernAndez DESDE PADRE VARELA (RELAS"Es 16gico que sufritindose lag gisladores y juices. He conformidad tales pitigramas Tgtradiciones son: y diez minutes, puntualizando y nuestra prop6sito de hRcer todo In I .L
61timos toques a Ia mul- r so discurso. en que en-! COAIN) HASTA AVE. MENOCA
admini-tra- con Ins normal tie Ia democracy ]a doctor n a tie In lesia Cat6lica, el island I I nitud y In urgencia tie lag nece5i- Camus po
que es?6 ;I nuestro alcance para Hades nacionales. foc6 Ia concepci6n He Ia vfda y Is (INFANTA)
consecuencias de una rastillos.,
ci6n desorbitada, Como fu& Ia pass- cristiana". pensamiento del liberLadar' Bolivar titud deosarreglos que me requieren coadywa, in',2ns.menl, a Ia divelsi, No promelemos villas Y nece5ldad do mnnlenel 1. CUIWTR lith"a 111, ,sq. Concordia TJ -5040
1 v )a inquietud par In rea.lizaci6n de para proceder a un canje de prislu- ficacion industrial y agricola do Cu- Solarnew-e nos comprometemos a cristiana, rc ibirndn muchos etc- Concordia y Oquendo ...... TT-6841
da. haya necesiclad He contemplar leg Ia justice I I co omica.
a1guna do esas formulas; ,,,qe Respaido de ]ox liberal 'a socla &ostinI.yeril, f neros. ba. y, par ende, crear nuevas opor- trabAjar conciente y esforzadamen- ios v ellcilaciones, expeciRlmente Principe y Hospital ...... U-306
( BOGOTA. junto 15. ,United - L. Agaroble. ue Ln radio ro a do Peiping trasmiti6 tuniiindes cle empleo. Son m6lti- te. Dentro de aigunos Rhos as in- el Prif
somos partidarins de afectar 10 me- Los dirig2rites liberates anuncia.on convocada par e) ex president Lau- or GeneiRl de Ia
1que ]a febrilel actividad que reinn, pies la inicl2tivas, fundida con vitaremos tie nuevo a una rendici6n se.,phAAgusti111c:keVRvdo. P. Salud Nh. 5.U ......... U-40M
nris pogible a log empleados pilbli- Ne indagarin ante el nuevii prr5l- reann Gomez para reformer In Cons- on P nmunjon indica que pr Ins cunientos de este laboralorio He cuentas. Par el moment. roga- d' _San Jos No. 710 ........ U .2.507
a se (I Infants B08 esq. Estrella ... U-62M
cos. n nih; concretamentr dichol Ia elite Rojas Pinilla ]a po5ibilidad cle tiiuci6n colombiana, redactada hace e en ]a fijaci6n d,
ppri-nariencia He cliches, empleados, I gresa rApidament. que consideramos imprescindibleE moF Clue In Gracia de Dios rins con
- er t6rmino a Ia inactividad He 67 pilos. I,, ultimos detalies administrati- Ei padre Spirall: orgullo de lot Carlos III y Oquendo .... U-6&10
en sus cargos I .. pain rralizar nues!To program. coda Ia Sabiduria 3' ]a buena fe en Agustinos Padre Varela No. 860 ..... U-6977
F-0111directivas nacionales del libea- La Asamblea eligi6 para presidio %*as En primer t6rrnino, hemos dpdi- aquelta rica media que nos pe,.I-Ln nposici6niafirma.-se le di-, lismo. ]as sesiones at ex president Mariano I La ofensiva roja china Ps possible Cado al Instituto He In% esligaciones is irfunfa-. para bien de Cuba He Rab]6 tambl6n en el solo el M. R. San Rafael y Sole0ad .._ U-6700
jn at general Bat s Clue se Cluic- Eminentes fturas del liberalisiro. Ospina, Perez par 43 %*otns contra que continue hasta ei memento en Indii.trinles. log Iaboratorio del 61 .%u .juv rilad, de so progr I P JosephvM. Dougherty, 0. S. A. Monte No. 1153 .......... M-4664
I T sacrificar a log emplead a's 11- Presididas par el ex presidenteD I at..,ido.. Ocup.ban,,tribunam especialesique me firme el Armixticio- Eim se ,,mo Pisa ,, el eso moral Prior Pro incial de log Aguatinos. San Lilizaro y Soledad .... U-1910
blicos y eii cambio mantenerse on ( rio Ech2ndia, celebraron anoche una I mlembros, del- Cabinete y del Con- ademas. el laborat a
gaslos He Ins Fuerzas Armadas. sejo de EsLado, y Cohn miembros caso et 1litirdo acu&do que zietorne arid v material, cn una empress oue pa- juien afirm6 que at padre Spirali, Est6vez 55, esq. a Flores.. M-6674
reunion y anunCl2ron po.,terin. sera el cle Ia lines tie tre He plania-piloto que comprende Jos rece superior a lag salas fuci -as hu- p n dor He Ia Univrsidad tie; Matadero 11, escl. a Omoa.. M-4241
El general Batista contestib inme- mente que Identificalatin con Ins del cuerpo dipInmAticn. entre ellos Una vez Clue los; ofici es dv E Ires pi,"s ,let Rlaoderepha. En ('112 manns". .mi, d'! Villanueva era un DESDE AVE. MENOCAL (INFANI diatamente en esta forma: declaraciones formuladas par Roja-, ]as emb2jmdores de B61gica y Uru- tado Mayor hayan cbm I tado so planta-piloin pod mos instalar equifie La'Irraduncl6n ,R orgullo de log Agustinos. 'no g61.JTA) HASTA RIO ALMENDARES
-Las FuPr7as Armadds son el mAs Pinilla at a3urrdr e mando y que guay. misi6n. se conv*ocari a as detega- pas hasin He 30 pies de alturn, tales i Otro brillai te act 0 He Univer- par todo lo que lisibla hecho en Ayestarin v Gral. SVhrez. U-RRDD
fi s ten del Orden pi]iblico y ,R' esperaban que lag nueV25 condicia- En una alocuci6n de ocho minu- dondsconglareve anteinaci6n, para que COMO alAinblqOeS. ;-orres de absor- ,idad I ri 8, no
Hrmp.,aos ties Permitirian el funcionamiento [as, el general Rojas Pinilla dijo scu n Panmunio a fin tie .Nue 66n, etc. La primer tares, He es. Cat6lica tuvo lupar el domin Cuba. en el orden construction. sino J Calle 7 a. 25 e. J @ I F-6 2
, Pten de In propiedad, Jos bienes. de lag direcLiva3 liberates que ban que habia Rsumido Ia precidenciR 1 sprueben lag acuerdos y seftalen fe- te Inslil ito He Investigaci6n Consis- go par In noche en Ia capilla tie por to que su labor representaba I Quints 5,51. esq. a 2 ....... FO-4433
ns clerecho,; v Ia ida He Ins perso- Santo Tomis, consistenle en Is gra- I para In propagaci6n de Ia fe cat6- Tercera 203, esq. a C ...... F -9093
permanecido inactivas desde que tiv para salvar a Colombia do )a 2nar- cha para Ia firma del convenjo tie tirApen ada ar a las conditions, duaci6n de su cuarta Ordmoci6n, [ion. Los Aeustinos -diio- hemos Calle 15 esq. a 12 ......... F-6193
na y In ciiicl adani;i. Sus miembros I c x ilaron log ex presidents Alfonso quia despuis tie hacer todn In pn. tregu pro ins He uba. Ins actividades in- ceremonial en Is
son ln mw afectados par log debe- L' Carlos Lleras Restrepo. .que usaron de In enx-lado R Cuba a uno do nuestrnsli Zapita 1457, esq. a B .... F-8111111
'
res esPeriales Clue tienen que cum- opCZ Y sible torque Ia actual situaci6n no Lossofiqiales de enlace. que gar 10. dustrialeF y agricolas que ban sido 1 p I b log -doctores Jorge He Cu- mejores hombres de In Orden cuY 1 2 Calle 23. 961. entre 2 y C. F-6130
Asi tieron a Ia reunion Luis Lb- se produjera. In reanu aC1611 Insa ra alzada esq. a 10 .... ..... F-6262
phr. y rntip ellos el cle no disfru- s general conciertan desarrollaiJas en atros passes de Emilio Ferruinctez Camus, pre- obra nos enaltece. I C I
pez He Mesa, ex ministry cle Rela- El nuevo Primer Mandatario ret- do lag sessions He to% delegados acuerdo c An sus propias condiciolAr prwil C gins aunque pc clones Exteriores. Luis Eduardo Ca- si&nte del Tribunal tie Cuentas v Palabras del doctor Jo rx e ,u as Calle 23, 609, on I E y F.. F-4044
larites develops y servicias at Pais, lerd su voluntad tie propugnar Ia prin. I cipaleF. Juviernit el lunes I;nn I ties. Al trasplantar una industries R. P. .John J. Kelly. rector del im, F.1 secretario gene I it,, 1. Uni- Calle 23, 1208 ent. i y 14.. F-6221
son arrecdores a considerations tro. Antonin Rocha, Rafael Parga I colectividad, y dijo que pondri Ia ballero, escriior; Josti Joaquin Cas- Paz. In juslicia y In Concordia tie In isemon secret tie diecinueve minu- de tin pai a dire, es precise c2lcu- poriante Centro universitarin. ve;sidad de Santo ra A, He Villn- Calle M, 312, ent. 21 y 23 F-9994
s i lar bien los effects del cambia de Presidencla nueva. doctor Jorge cle Cub pr Calle L. 107. ent. 11 y 13.. F-9374
mily rnerpcidas par parte del gn- Corli s. todos niiernbros del D espada at servicio de ]a ley. ]a jus- OLas manifestaciones tie surcorea- La presidenCi2 del acto fu ocu- n as'n 0
Li irc tca y e materin prima. del cambia tie mer
hterno y P[ pueblo. Nuestros insti- I torin Nacional del Partido be I pensamiento del Liberta- nos contra In tregua disminuyerun cado diponible, He clima. de I-as cla par ei Rvdo.' P. doctor Josepin ,,,nci6rIa$ nalabras do resume del C21le C. 407. ent. 17 y Ill.. F-9797
futns arn ados compartirin, coma Mojos Prieto. .Julio Cdsar Turo;W clor. Agregii que el gobierno estu-, on intensidad. Par segundo Him con- t I CIO. Cfir!6ndose at prozrcsn de' Calle 26 y 39 (N. Vedado) FO-2932
pslan compartiendo yn, Ins ajustes Ayala Jaime Posada y Alvaro Es- radiciones cul urales. Hav que re. 4.1 Hickey, 0. S, A.. Prior Genera In Universidad. a lag amplinciones Calle 27. 8n, ent. N y 0 U-9476
diari n1gunas suzerenciRs y refor- I secutivo no bulao ninguna en Seuli. ,olver tie antemano ei nrduo proble- de ]a Orden de lag Agustinos: M. R. ,,, rlur lueron ne esarios, Como uno guerra. mas que presentarb par conduct En Pusan. cinco mil corcanos Cris- Ia., carreras y on log studios, ;I Calle 2.3 esq. a 28_ .. FO-38343
mas de sus grades deberes. La declarpei6n de log jefes libP- de sus ministers. tiRnos organization una demostracia n ins cle integral In nueva operaci6n I P. Joseph M. Dougherty, 0. S. A- les nuevas planes, aludiendo a Ins VIBORA, JESUS I)EL MONTE Y
Y a una nnieva pregunta 1hcha a, rales dice agi: L2 %esi6n inaugural cle Ia Asam- ordenada, que s6la dur6 una horn dentro del panorama econ6mico, I Prior Provincial: M. R. P. Lorenzo
I)It "En apreciari6n de Ins hechos pri- blea stuvo revestida de gr2n cold- Ya aceptaron lag cinco naciones soc ial v politico cle Cuba. Par eso M. Spiralli, 0. S. A.. fundador tie concepts vertidos par el doctor SANTOS SUAREZ
I"residente Pn relaciiin a Ia : de Fernindet Camus sabre Ia culture S. Leonardo y Flores .... 1-744M
Micas acantecidn; PI dia 13 tie log ride, ILI igual que en lag sessions del I concedemns tanta import2ncia a IRS Ia Universidild: PI doctor Emi 'in r, istiAnR el materialism hist6rico 10 de Octubre y S. Emilia I-757F
I gacion- enC2111inad;u: a a' Fernindez Camus. v exaltando a Ia Clara del padre Lo- 10 tie Octubre y Municipio X-1717
mns declaraciones del ex senator Corrientes. es indiFoensable tener Pn Congreso plena que se celebrant en I WASHINGTON. junio 5. ( i invest. president del
Pplayo Cuerva Navarro, el Jefe del I cuenta lag cipsastrosas circunstan- el mismo Sal6n Eliptico del Capi- El department de Estado infornid adaptation Como a ]as dirigidas a TribunRl tie Cucntas y ex clecano renzo Sairali, fundador de esa Uni- 10 de Octubrr No. 1310 .... I-5067
Estado dija estas palabras: I cias en Clue se encontraba el pais John Nacional para clar posesl6n a ho no lag cinco ridacionaescquetsde'l crear rne as aclitidades hechas a fie Ia Facultad tie Derechn de I a ,,,,id.d y creadar He tantas glan- In cle Ocitubre y Chaple .. I-7533
"Me pkrecieron infanwes. No me- en aqu ha desde el Punta cle I's presidents He Ia Repiiblica. bey lormar parte e in i6 Ia media para Ins condicionesipro- Universidad de La Habana M. R. P des obra, en Ia Reo6blica do Cuba. Marigns No. 74 y Delicias X-3034
reren comentario'*. vista clC111711-IfnecCionamizi-ito tie lag jr.s. 91 general Rojas Pinilla se pre- ; "neutral" encargada tie vigila Is I pins do Cob;i. John J. Kelly, 0. S, A, Rector dc Los irraduadox General Lee y Durege .. I-59115
Seguid+ Pnte .se trat6 el asunto tit0ciones democrAticas v lag crurl- sent6 en uniform de gala tie te- repatriaci6n tie Ins prisloncros tie Como ]as rsices Pcon6micai de'IR Universidad He Santo Torn;ls tie
rip Ia reuniting par lideres ci Ia opo- Hades que lia %enido skifriendo el niente general, con el pecho cubi r. guerra en Carea. ban aceptado aft- Cuba P5!;in en Ia tierra. adjunt6re- Villanueva: doctor Jorge E. de Cu- Los graduating de Ia prnmoci6n tie Goss esq. a Estrfda Palma' 1-3724
sirj6n en Ia Ciudad de Montreal. Partido Liberal to de condecoraciones y acompana- cialmente actual. mo tan nronto Como podamos, al has. secretary general: v Ia scho- Iq51 tie IR Universidad Cat6lica. que J. Delgado y Ate. Acosta I-666n
BaAqta, Hilo Pstas palabras at re.s- Per Pso ban interpsad,) vivamen- do He una comiliva tie mAs tie 50 Los re lrncnes communists He Pn- 1,13' rita Josefina Tarata Gavin. a quien Ircibieron sus titulos el domingn, S. Catalina y L. Caballero 1-4444
1 tituto He Invesivigaciones, una I se declare Doctors Honoris Cau ueron log siauientes: Josefina 74, y Revoluci6n 1-7053
pectn de Ia progunta de [as perio- te a Ia topininn nacinna I v partici I oficiales del Ej6rcito, Ia Aviacion y I lonia y hecoslavaquia notificaron finca pain studio agricolas y de (sa Fn Filosofia y Letras: Mar'hn Lagueruela (12 ..... .... X_53(19
dixias: lai-men e a Ia tie nuo5tio parlido. 1. Armada. Durante el triyecto en- J at tie tamento do Estadd en el 7notecnip y para mortar un inge., e esta Universidad en recono
- durso %r filtimo fin de scriana, qiw mientit al impnrtAn;c specie c Boffill, Ofelia Fernhndez do ]a Vr- S. Isabel 4 (Rep. S. Amalia) 1-6264
"Lei dir6 qi1e nosotros lucharemos' aquellas cleclaraciones en due el se- tre r ""' dr sucar v una refineria me- . it on a v R. M. Liduvina L6pez: en Cicn- C;ilz-dR He Managua y ,
- -1 Palacin Presidencial y el Cs, -omisi6n Artie- nomi co brindado a es cent ro do
si nor teniente general Gustavo Rojas I pitolio. rccjbi6 honors mifitares y I participarilin en Ia c Re riclo do m;ixima eficiencia on esca- CIR5 Comerciales: Nicaltis Mango. 1 Valiente ,, 1-7503 y X-5882
.iempre par IR paz, par Ia ammonia I Pinill., .1 .s.mir PI Poder pronip- j fu aclamado par In mulfitud. 1 riormente habian Ilegadc Ptaclo- 9 ilvia Caarnaflo. Manuel Dominguez,
entire lag cubanos, par el progress Ia do piania-piloto. Contamos para culture. MANTILLA
06 claramente restablecpr lag con- --- --- - - -- ties de Suecia, Suiza y Ia India. I este em Comn maestro He ceremonies PC- Fduardo G. Molina, Lisarrin G. Mo- CaI7,nda de M to rUR N .
del Pais. Mientran; ellas hacen tie- i offin con Ia colaboraci6n tie a aL 0_55
rlaracionps que tienden a confun diciones, esenciales de ronvi'vencia I Estados Unities cnvi6 Ia invitation las notabiliclades 16cni cas He ]a in- 416 el R. P. doctor John .1. Gavican, lina Georgina Iglesias, Julin Jau-' C E R R 0
respective a esos pairs comn 0. S. A. y Como jefe del protocnin. re
,: dcinocratica en Cnlnmhia,,, dusiria A71irarcra cubana. I e g lzar Y Yolanda Mazzea: en Ba- C del Cerro 1851, e. Pefitln I-A.157
. dir mas quo a definir, nosotros tr Los em pefitis politicos d 1 P-,i- 'N ombro' ya ... presentante del commando tie lag Na AhOra bien. par fructifero que I doctor* .100 Manuel P&rez Ca- Choler of. Science in Econom: Mar- 1 Ciiurruca 282. esq. Pezueln 1-4724
hajamol. Calculen ustedes do Li6eral rie.Colombia Pn e te mo- clones Uniclas. tha Marillnez Y Gladys Alvarez: v A.i r,.- m- iiaq 1"_;I-19
;--_ _- --------- ----- I__ PI t, nh-n do on laboratory no; brerR. r
Afio CXXT NoticiaNaeionales, DIARIO DE LA VARTNA.-Martes, 16 de Junio de 1953 Noticias Nacionales' Tigina 31
Juzgq Urgenc'n a unos Miles
Torrtaitmedidas'urge'ntes contr c, R- UC I G',- R A A A A Asociacion Nacional dt,
zonas donde hay encef 416mielitis acuiados de, una conspiracwn
IF 7 z I
r r Ganaderos de' Cala"
Importantes acuerl adoptados por ki Asamblen 1 I I I En esta, causa ., tueron sancionl'dos cinco pilicias
Ap I .. I I .
ffidica Nacion4d Extirflordinaria. Rebaia de precio I t Dr.'Agr moritte Mayor General Fulgencio Batista y Zeddivar
Per Resellip FrialsoM do Alfaro Sob I re este misma tem. variant D16 comienzo ayer, note el Tri- ocurrido en primer, de gosto clej Honorable senior Prealilente 41.0 la Repalical,
ne a acel6n del Coleglos MAdIcos, entre Lit de bunal cle Urgencia preside 1952, Palacle, PresidencluL
Por el Tr'bunal Hilitar. Multudo e Ji
la'Rel Morin..., a." i. yu igic, Ri:l
DIARIO IZ LA MARINA Jaruep, Puerto Padre, magistradn Anto Sefialade para ei 22 el actlawl Herbaria.
Presentaron m0clones, dande sell- ra par liconcia clue disfrutA el ti- Del de ]a prueb de. confc- n Sefior PreFidente:
La form Ivamen- citan entre otras canals is creaci6n tular doctor Jos6 R. Cabezaa. el de cliches scusad clu negaron as 'La Asociacift Nacional de Ganaderos de Cuba, que preside,
if so v. :x7evileei1a pidernia Juicio oral del ciso seguido ai. ex caf' d.',se Pas6 a In p ba testiff- funciamente alarmad-, se dirige a used en forma pOblica gode encefal mielitisfequina mantle- Farmacititicoti y bio]6g!co,, asf co. so 0 el 219 pro
commandant 4 Is Policia lacicirial cal exponerle. respetuclsamerite, lost motives clue, tiene para ast rt. "Drogueria" Luis M. Vartma Laredo. a Carl. Fir on 1.'a le
ne en '4tado cle a Ian auto- mo una para Is dis- no ca Bdclu, r7quiel ra ifl lbs r Ilegar estas
riclades sanitarias superjores, till tribuci6n cle 108 Mismos-- crear un manifestaciones clue rogamos consider con el
Leonardo Simchez Martinez Male, carg y se suspend16 el uIrJ6 a)
niendo en cuenta el contenido de "Centro de Pomprobaci"n Cienti. Roberto Gutidrrez' Arrate, Celesti- rip con carrfir los dernfis t i.1,cs. clu e serene esPiritu con que usted acostumbra a coAtemplar lag cuesJos despachas telegrfificos clue re- f1ba" Que sera denominado "q.C.C,." On de ]a P0 is Morin y tones fund-mentales del Pals.
miten los j6fes locales cle los cinco con Ins Secclone, de Farms cia Ali no Rodriguez Avila y Segundo Fe- son el caplOn de ]a P0 Esta Asociaci'
linstrurne I rrer Cuevas, par delito ccintra los las sell Jol Pardo Llada y dol pCib on NPcional do Ganaderos, reitera de mantra
Frrincipales municiplos deride Is en- mentors. nta M6dico y lica, una vez mis, que en ning6n momenta ha solicitado aumeclad he hecho presale, matando Utensilins de uso huM2no y Pro- Poderes del Estado, conspiracitin, tar Roberto -Agramonte: propuestos menlas on el precio official del ganado y mucho raen03 en lik car.
ueds se les acusa de habell olarl par )as acusaclos hacii!indosel Timegran nftmera de caballos, Y to clue ducts -Quimicos cle uso donafiSIWO. 9 e nI P6blico consurniclor. Of se he opuesto a clue, en el caso de
oilmisirave afin el Ministerlo cle etc., clue pasaron despuis de un d erribar el actual gobi rno apo- vo sefialamiento para el dia 22 cle clue el abatliecimiento no fuera stificiente. se lmportqra carad
SR ubri no es el sector guber- extenso debate a IR consideraclon Eer6nclose. on primer lugar. tie la 1 lost corrientes. ne cle Paises no Afeclaclos de enfermechicies
namental resoonsable cle ella, pero del Comit- Ellecutivo p9ra que 1;!8 staci6n Radinemisora de la Poll- i Como el doctor Agramonte estaba clasW_ parasitarins a infee
si do evitar 3e proplague at hom- esLudic y reruelva. I I I cili Nacfonal pars descle in misms citado y no concurr16 se le IMPLISO El a bAstecimienin rie In chtclad cle L-i Habana, -que es don..
ore c "Solicitar del Ejecutrvo do Is r)a. excitar &I pueblo a secundarlos. multa de $3.00. Is 'cpsl puede see de 6 s aftols ha habido escasez de carne.- ya clue
El doctor Alberta Reclo, director r 4il in
6n una ley, con sanctions para I En este asunto fueron juz-.adoz jejada sin ofecte, al de tra
I do ]a Isla nunca ban surgido estos problems_ ]a har
de Salubridad, previa conferencia el farmac6utico a boticarle que dos- f y sanclonados varlog mlembras de Is justa causa do no comT.rece 6 KriZlsclo los g nRderns en Ins periods de sequin. a pester de las
celeblradR con el titular del ramo, pache a repita, sin previa recetA citada Policla par el Tribunal de coma sequrnmente hark Respec*n grades dificultades quo en different 6rdenes ban afrontado. Eadoctor En Saladrigas, ba rel mi!dica. products medicamentcl Guerra. slenclo Infitiles los esfuerzos de los demis aludidos testitJos no i ta afirmaci6n Is avala Ja canticlad de rests sacrificads sun en lost
terado al rMun terio cle Agricultu' come: antib16ticos, Suits, VaCUITaS., cle) cle Urgencia pars quo N juris- habian Ilegado a] Tribunal Ins re- mcimentos en Quo so hill Rnunciado crisis en el surninistro de re.
rR, transcribi6ndole Ins despachos suero., y hormones, do cuslquicr diecion military so sustrajera & ses; estas realiciades confirman 1, bucna fe que los ganaderos han
de Ins zonas afectadas, clase que estos scan. asi coma pro- conocimiento del asunto y l9s pu! nt:iisdadania del riofesar Garcia demostrado en loclos IOS Monl Parn contribuir I ab steel'us t6enicos debe actuarse paraciones que c6ntengan bajbi- siera a su dispel at amparo del Bill miento requerido on circuristancias
sne urgent, ya clue ]a 9pi- precepts consUtucional y legal clue Aver. el doctor Armando Hart. le- cluranic, el extraordinariamente dificiles
t6ricas, efedrina. afrodisiacos. pnrinnn del sequin del ahn pas-dr.
demia no acusa disminuci6n y si histammicol digital, cuabsina Y
propagation, especialmente en Ni- (Il a citto ]as tribunal Civilcs trado del professor Rafael Garcia Creiamos, srfinr Prosidente, eslar cumpliondo -a cabalidad nues.
todas olros cuyo uso en manos inex- Juzguen los delitos cuando hay eii-lB .rcen.,. presentili e-crito a Is Sala tra funcl6n coma Ahas!ecedores del merendo de carne cle Lit Haquero, Manzardllo y Florida, ha- pertas represents un peligeo pa- cartado civiles y rrillitare; c i el do la Criminal del Supremn con Is hana. Pt"', Ps bion ronocido. quo hemos incorpor-do nuestras eab4ndode aparecido shorn en Ca- ra lal vida a Is salud del enfermn". mismo sir..eso. on pate case. certificaci6n fie naclonalidad. -car- luerzos A Jos del G biclrro, precoupado Par matitener el releri.
Despu6s se p2sci al otro Pl ---- earn In de ciudadania-. del exprPsarin do abtipcimipnto. jil no oncontramos desorientados con ma- h,
Pnr atrat parte, el doctor Recle" do Is Orden del Dial sobre Inamn- doctor Gn'rcla BArcena, en In qwre, llvo do 1; ....... s, i inepet-nda, amonazas 'do roba5ps en el pre*
se ha dirigida a los jefes loca.lost iliclad niddica, conocienclo prune- Se reftera mayor margeln Ila tiene formulada contra Ins cio official &I g nado. La clasr garadern senate Is natural inquie.
obligatoria con Is vacu na Este, Is ramente el informed rendido Poi tl HORIZONTALES VERTICALES de utilidad iembros del Tribunal do Uriencia t tud ante In in slahilidad quo escis anuncins ores.
quo se aplicat para el tipo de ence -r, I que In sancionaron con dos &has doctor Rafael 0. Pedraza, sobrr t- al comercio m de Actualmentp se encuentran paralizarlis toclas Ins transacclo.
- do ]a relative &I conniclo co!i Is I-Lill ratty hibil. I-Enamoral requebrar. del giro de autoni6viles pristine. nes CILIC soh noirriales en esla 6poci do compra del ganado de re.
ralomielitis existence en Cuba; so Junta Central de Salud y Maiet! Llenados par el pr1ofesor Garcia l posici6n, Our so require. para Ilevarlo a Potrerns adecuados don.
ficitando 12 pres6neia de las stfto- dad, deride fueron desplazaclos 19 I-Piedra preciotia. 2-Uno de los prnfetas del canon Bhrcena Jos requisites oars mante- de en burnAs cnncirionrs se inicie In
riclades civiles a milite Y Pat'- m6dicos y repuestos pnr una :c,,n- 10--Que siento amor. mejora Y Is cobs. Los 88,876
riacas, list coma sus cos para Ante Ins Rcue7clos ;cloptados en el ner tru action con dichis carta de criadcliels. -quc r In bn'sr do Is produccitin ganaders- represent.
luci6n del Ministro del Tr baio. 12-Dios de Is mitologia Pscandi- 3-Oficial que mands tin rogi- WLIma Conseja de Ministros, apro- ciudadaniA y ratificacf6n do Is clue- tan In clasp in g Pohrc dentro do Is vraderia. y par Is absten nay
que cooperen en Is cam ana. con cargo a un cr6nj a ex(ramal- nava. miento. bando uns. escala de contribuci6n en- rells par 61, precede que in misma I ci6n nitura I do Ins comPradores, estA sufriendo Ins efectris cle esa
Tambi6n el comisio 0 especial, narin. pe o cuYas plazas no ha,, '- 13-Habitan en un Jugar. 4-Af6resis de shorn. tre ]as cliversols secto cle la nill sus trfirl procesoles. El de- politic-,
doctor Francisco Ortega, ha em- do incluiclas en los presupu-;n- res 'r "or
harcado para Caml Y Manza- 14-Que no Iltva nombre do alltOr. 6-Impar. pion. con objeto de poll ."r wo que sell el cluerellante es of Natuip1mrnie c ia situaci6n r1r incerlidumbre se h de refleJer
nillo, con el fin cl indicar 3 cle 1953-1954 par lo clue el Crrillc 17-Pronambre demonstration. 7-La naturaleza en general y In cipb1dan-rante a las damnificados gor dL pr,,Xrulnscj6n par haberle sido I sobre rl future abastocirnienlro on Is pr6ximn spriiiiany es dverLa 10 Ejecutivo ii oponc a is asarriell'a ,,. fiend. ele-cl6n de miras desea hacer ile'l a
funcionarios sanitarian Ins On didas 18-Penetrar un lJquido en un tierra en particular. en Ins ml- el 6JtJmo temporal de Rgua. In i arecept cleclaradn in trricia qup eon In mayo,
las medidas convLnientes para r, mars, del Cornercio do Auturr6v cnnntitucional, en eloexpresado jui- usted Is A ocmrj6n Nacinnill do Ganaderns,
dr. caricter urgent quo deben ch tar cle nuevo el desplazamienl,, H, cuerpo. ton v6diccstar. estos m6dicol aprobAndose I j- 20-Calabaza cortacla par Is mitad. 8-Marinero que gobierna el de Cuba. par born do su presilfen_ rio. Creemes. sell PresIdenle. clue es necesidRd imperial pairs
Los parties telegrificos recibidos guiente moci6n: I-Pronombre personal tim6n. dOctol Facundo dv. Is Roza, corside- Un vigilante ab-otielto a] cumnlir Cuba do eslimular la pi-nducci6n ganadera Y agricola, criteria que
syer son los siguientes: Florida: el coma agent do la concuerda
24-Espacio de tempo de car a 9-Vino considerildn coma exci- ra necesario hacer las sigui-enter, de- con su deber cnn el do uFied. morl Pit reiteradas ocasianes.
jefe local exige Is vacunal del I.-La Asamblea Wdica conAe- duraci6n. piente raedicinal. claraciones: autoridad Los Ganadpros. sef)nr Prpsidente. nunca hemos sido remiscis
ganado equine per veterinarios ofi- ra coma cuesti6n fundamental ln "Considlernmos un La Sala Segunda do to Criminal en cooperai ran el Gobierno ends vez que un interns p6blien lo
ciales, contando con Is coon In no Jos 006 spuestos 0, ', 2.5-Prel.45o neg2tivo. 11-Sufijo aumentativo. deber ineludlerac16 1 lusi6n en loa Prje.su, ble contribuir a ayuclar R los dismal. de Is Audiencia absolv16 del delito ha necesillid,,
de Ins 2utoriclacles. No se permi Clinica de d desplaz d 26-Novillo que no pRsa cle dos 14-Presilln y bot6n que so comen -A70"Ps
In entrada en Is cabecera del ttl e do Is Union de Maternidad Obte- ficados par el 61timo temporal que do homicidio Imnerfecto a) vlaillin- Par Was I a t'Fled roudirrins on rirtrqnrla de In tranquir ahos. a Is gorilla de Is rRpa. nzot,,) nuestrR Isla, par In clue nada to de Is Policla Niscional Jorge Le- lidad espiiiiiial rjue Ps imprest-indible pain VI nderuado desenvol.
minocle nirl caballo que no es- I ra y repuestos par resoluci6t, del 28-Repetido nombre de un tier 15-Substancia que sobrenada en tellcmo.5 que opener a Ins im-Miclas mes Varona. a quien. acorde can Is vimientn de In riquey.a peruAriA Ili vacunado. senior Ministro del Trabnjo. El C querldo. Is leche. dictaclas par P.] Clobierno en NJ sen- tesis que clesenvolvici, con su aens- Do usIrd. respritiosan-irritc.
Camagiley: tin el poblado de Ver- m il.6 Ejecutivo debe reclamar Pn? 30-AsIento can re5paldo en Ins 16--Metal. (Wo. Altars, bien. creemos skacem. tumbrad;i mnestria. el ornfesor Jntanin de Is Junta Central cle SaIuH
fientes murieron troll caballos mas, N, Materniclad Obrera, a del spflw toatros. 19-Terminacl6n verbal. mente clue el Goblerno no puede ni sti. Ill Cardona. Fu defensnr, se le ASOCIACION NACIONAL DE GANADERCIS DE CUBA
Irm cuales fueron incirierados in- Ministro del Tralonjo. Is inclusir n 32-Nieto cle Cam. 22-Larva do Ins intl 1 pid6p- debt-, olvidar In difiell 8ituacift clue splica In exenci6n de resprl I
mpdiatamente. do estas plazas on el Presupur;!n 34-Simboln del Ralin. terns- rictualmente estilin utravell Jos Had del inckn I del Rrtlerflo 36 del C. PUPO AWILERA.
Manzanillo: La epidemic de en- Ordinario de 1953-1954. 2. la 35-Aromatizar. 23-Saludable. romercilintes detallioll del g1ra Bu- Cl5dlen de Del Social. Otis di- PRESIDENTE
refalomielitis se ex t, ende alartnall- asamblea acuercla on a n I e n P r 11-Ciudad cle CaldrR 27-Caso do pi-nnonibi,. tomatriz y que Iv, hill sido debida- rho acisadn obr6 en cumnlirniPnin
temente. habi6ndose visto precisa- Jorjncipicis conteniclos en Is rlr,. 110' 41 1--Viggile. mente plante da par I& Ckmara crel do stj jicber comn Rr!ente de la at,do el jefe local R Suspender el ser- cion de Is XXXVI Asamblc. "I.. 29-Clinill do tables en el baron Comercio deaAu orn6viles de Cuba. Inridild, RI venirle lmpuestn nor in
vicio cle recogida do basuras para clica do Varadera para ser aplics- 41-Ap6cope de mic. pRra el 2chique, Fin qur. hnstR eltmomento, fie haya lev restablecer at Orden alterada. reras y otros objets. rausandn arie- sancinnara con cuarprita ahon de
43-Semilla aromitica. II-Estrado n suelo ran, ible dado solucl6n a tan vital problems. El suceso tuvo par esc-nar a I a] -stabicenniento citacin un a I a- pr-sion. a ends unn. par imputarleF
utilizar el carl en In recogida cliti. consecuentemente, can ]a u- dida do capacidad de los 32-Estimeg. aprecies. uecfu6 justipreciadn
45-Me Exce Ivarneribe reepygaclos los Im- bar sito en Animals entre Inclustre
do caliallos muertos. El dia 10 mu- va sittlaci6n que surja coma re5ll n in nnoalq en $60.00 haber dado muerfe, a firos, a Jose
rieron set,.; en Is cabecers, del ter- tado de Ins actividades de In (n- antiguos hebrecs. 3X-Acabar una cosa pu*Ntos y teniendo quo tiostener sue; y Consulado, el 12 do Junta de 1950. Absueltos de deltas de asesinalin Correa Bello y Jos Antonio Rodrirrdno; y el dia 11 ocho on ]as ba- misi6n Tlicnica. 3. La As mbjra 46-OnomRtnptya del ruido qur W-Antigua Ienlilua fie Frpncia. oequeftor negoclos con unn utillclad en que el vigilante Lemeff V2rona Absolvi6 Is Sala Terrra d, In auez Crem6. v horido gravemente tries rurales. M6dica autoriza al Comit6 Eill-cli- produced ciertos zoloe5- 37-Guardar. conservar. can linsignifictinte coma el 9375 hubo cle proceder coma tal naente Criminal a Carlos Alonso Jimenez, a Jose do Jes Us Jiniaume. Joso Al
Caibaridn: Durante Is seal que ti%,o pars dictar tocias Ins medi& 47-Coche de punto de Macleod. 38-Cubjerta exterior do las fie- 0!0 clue so le autorLza en )a r,!nta de al ser Rtacado llicitamente par Elias Miguel P6rez Suao. Antonio Sat, Sairanz. Arm ando Correa y otros. terminci el domingn. murieron on "que cAsidere pertinentes cuRIqll;1- 48-Repetici6n del Eoniclo. res complelas. Pl. su produfto hfisicel In gasolinill ]as OrAs Fayar. el, cual le caus6 IqFio- chez Alem6n y LuJs Battle Albano,. ,I ;0a(-ailop ruando Jos mismos il
la zona, ncho caballos. que suma- ra clue carActer y natuia!- 50-AcometerA. embetit-h. -Confundir on unn. a7ajlstall atrav?-san actualmente nes que sanaron en ocho diRS. c, I en ausad as par doll do asesioaln lithan frenle aj dnmicilio do Jinlaudos a Ins que anteriormente fucr( za nast btener Is soluci6n trtal .19 moments dificDisimm, cuya solu- biendo OrAs lesions clue cu rarcm perfect., -consumado asesina
)n sea su r c- c me. on Infants 1021.
te nFiclol alcanza umR cifra de rags 1 del ccl istrnte en is Ma?,r- 11 52-Parte mAs profunda do Is on- 42-Hija de D6daln. rion urge F!ncnntr.nr. Par ello. quere- j on cuarentis v einco. Triurl to jrrper: -cln. -frustrado- on :.6 Pero ]as P1 ulhas les resullaron fa.
c cto ex tracts do un puerto. 43-Agarraciera.
cle cien. niclad Obrera. 4-La asambIra is- rno,; dlr glrnos ptiblicamente al ac- I pfenitud, Is tesis del professor MI Ide julin d 1951. siendo clefendirins vorables. no demostrinclose que fur.
truye a Jos delegados del Col-io 54-Estado de Venezuela. 44-gajo. debaJn do itial ministry de Cnmercil sehor Cardona, do t2l exenei6n de respon- par Jos doctors Luis 1. Rostis Cii. ran ellos ]as autnres. or In que el
CiliMpall antirrillsics. Wdica en el seno cle la Common 'i-I-Paseo de Arbolps. 46--Corta par el pie naW Lorenzo, solicitatiodo ru mAs sabilicliad, ante Is necesidad incityli. y6n, Luis R. Ulacia, Francisco Za- cilado minislerin relir Is acusocicin
El doctor Ernesto Garcia. jefe d r Teknica pars lograr quo 6sta ;OF- 56-Cilidad de Alernnnia., 49-Entre los Wrens, jur7 rivil. rApida lictuacian en Is solucift do ble quo tuvo Lome, Vsrona de rcs- yas. jr.. Y Graciella Ramirez. y el tribunal, Renrcip can Is absolu.
Salubridad de Manzanillo. infQrroo J enga cl principio de Is ,,,,Ii,,,6n 57-Disco del clio. 51-Oxidn de cAlcin. este problems. quo agobla. a. In me- inur.r cl ord n perturbado par Or6s clEl fiscal habia integesado. en cr cinn. dispuso ]a libertad de los cuaayer habor terminado Is campRfi. clfinitiva I,! Jos desplazadoF coma 52-Interjecci6n. ripsta y sufrida clase garajista" Fayar. quien le nrrnin' s illas, azuca. usiones pinvisinnales, quo sp !oF Ira encartncins, par providencia.
antirrAbica con Is cooperacitin del base pars Is soluci6n de los otros sOLUCION All. CRUCIGRAMA
jefe do Is Seceitin de Zocl Dr. problems. 5. La Asambira Nl ANTERIOR 53-Ameos, plants umbrlif-r;.
Arza Balqrt, sacrificandol un to- dica ha visto con satisf2cci6n el l
tal do 305 perros callejerns. I desenvolvimientn de Ins trabaJrxw do 'r L C Prohibida Is repi-nduccit5ni.
Como se -ha publicado. on psta in Comitl Tticnica 1-tezrada par
70ns ban ocurrido casrw de rabia m6dicos y express stj desecis do LA SOLUCION MARANA
humans. que continfie conternDlando to.% cri- N TU RISM O 14AC16 NA L
Acuerclos de la asambTea rl tericis scientific y colegiales para
Terrill el domingo Ili XXXVII Is mejor soluc16n del conflict planlead:) en In Materradad Obrera.
A.Famblea Wdics Nacional Extra- R einicia G rau
ardinaria. quo presidieron Ios-doc- El Colegio M6dico de a 0
tar" Jos6 Angel Bustarl An- presents una moci6n en el sentido A
2PI Reaud. Anaustn FernAndez Call. de clue en ]as pr6ximos Prcsupue ..........
dr, Ra il do Velasco. Jnl H. Aqui- Ins Nacionales se suprimen en mas L I sus excursions
cle un 60 par ciento plazas de mian v deal dirigentes do Is Junta Zo
dicos. par In que propane, y fue
de ,obirrno. POR EL PLAN DE EXCURSIONS EN OMNIBUS
e- i sprobado par unanimilind, In slAbierta Is sesi6n. fil professor F' guiente: 1. Que el Colegin Millilix HUrt2do alitinciii a uc del dns por el interior
I del presented aho then haga pOblicos pronunciamiena I-, do octtibrr Jos, quo de producirse tale. hechos
,;p celeblravi on La Habana tin Con- se defenders con1as mod-clas que Ll t IL
gresn de Pediatria, con Is asisten ptime oporturl on PI moment.
rip de las mg., famoscis esPecialis- sezuri el estado a oscuras por ]a --las del mundo. Infnrm6 que dq- clue se considered. N
de gravedad de In situaci611 clue C-16
falta de electricidad
-ante las sessions habrin 28 mesas aconseje tomar isles modids-g. 2,
,=para tratar tcma do gran
Que una vez consilidado Pste hecho 1 biendo par media rip una rpsnluci6n, 6 el pasado domingo s,,F A SANTiAGO DE CUBA A TRINIDAD A C A I B A R I E N A SAN MIGUEL Y A CIENFUEGOS
c, na. ide producirctll inicir Pl. Colegin Is tramitacion do las denuncias par
Los asamblels nedrdaron pedir A16dicn Nacionpl tin; r, lnm-fia de I el incumplimiento do Is Ley d excursions Politicas el doctor Pa- Y REMEDIOS VARADERO
a los m6dicos b3nos quo se ins- mailizaci6n coma In ha hech(l Farmacia. permitienclo Is infracci6p man Grau San Martin. visitancin lalt rriban on dicheau justa. va quo su Junio 19 (V;@rnes) Junta 27 (Sill j u 1 0 Ju I to 10 (Vierne It)
relebraci6n represents un d ese.nbol- sirmpre. cle Is LeY de Farmacia. local cle Ctratro Caminq 3 (Vl*1AC1) JU 1 10 4 (Sibodo)
Balnon. Caraballo y Aill en
SO econom!co considerable. dcbido El president del 17 iztn Wdica Taml9i6n In Asamblea Farma(!iu- esta provincial. ;t In necesidad do traei a nuestra Nacional. doctor .7-6 A Su.tente. Jos despuis cle conoccr el failo ciX.
riuclad a un grupo notable de pro- inlrm6 a In aanl quo en re- 1 lado par el Tribunal do GarantiLs At Ilegar R Aguacate rl dn, L-r fesores extrarl center visits al spfi,,r minisirn de Constitucionales, acord6 la siguientr Grau y el gruPo do amill qur In A SAN MIGUEL Y A SANTIAGO DE CUBA A CAIBARIEN Y
Acto seguido Is Asamblea aarnb6 SaJuLridacl. doctor Enrique Sala- moci6n: I -Testimoniar absolute acompafiaban el pueblo se encon, ra A CJENFUEGOS
),a siguiente mocilin del ComiI6 Eje- drigas, se le habia infnrm3do quo r PS to nl Tribunal Supremo cle Jus- ba a ascura. VARADERO REMEDIOS
cutivo. relacionada con el alto crl l on el anteproyecto do presupucstos tici cuvopr7tl alta cligniciad No ll esto obice pars qur Is miito do las medicines: do ese department no so supri- ha evident iado en ado mcl checlumbre congr-gada en el lu7zar Salida do Is TarIs campana min ninguna plaza do medical. comprondiendn en este pronuncia- de I'a fi- sta. celebrnra el mitin. minal U A I Salida do Is Tar.
Primcro: Resnaldar Hace uso do Is Dalahi A el doctor miento fgval respect a Ins crile 50 Aiillials do Is Tit- do 44 In
iniciada par ri CAegin Wdico NA- s: -i
1 Mariana Sirs Miltrin. rjur tirne no- quo sus miembros Prorluzcan en rlos AlumbrRda ]a t-lbuna ran uno- Is 1 :15 90 50,
-ecio 11TIO minsl unics a a not Unics LO il unilcii-a
cional vara ]a rebaja &I a cle ticias que Is Comm6n do Reajus- u otro sentido respect cle cualquie, faroles. segfin 6e nos informal, )OF W 7:30 P.M.
Ins medicines y control de los me- to I Visits at Vale Is$ I 130 P.M. [as 11 -.45 p.m.
del Ministerin He Rprienda ha- controversial, ya que, ello es facul- que fueran facilital par Is ex ;I. del Y"ll Y Lunch an Collin. viaje hasta SAR_ Vial@ ofirecte a
dicamentos. I Join suprimido. R -n ldas del NIJ Ind Y derechn inherent a Ins eleva- caldesti Conchita de In Tni-riente. el fronift do Men- ta Clara con aiSegundo: Solicitar drI G bi lo d Saluhridad lasMuncionrs tie sus inte,-rantes acto pudn celebmrse, con el mayor to. fin Son Dessymne an Is an Collin Csibarilin con
0 trtiriigtial relwlrencia a Jos entusuismo. 6weves escalas
del decreto"730 de p in t.r. '-p-s-s Cigntsuges a. TOD 48
Is modificiaci6n s do' m6dicos do p- TODO INCLUIM"e's 0 INCLUID TODO INCLU'IDO @" Call" V Sam.
1940, eliminando topics; Ins procep- entn, File demsn 71 Miguel do [elk TODO INCLUIDO 0 Lunch on Santa'
itancin el rea 5, fu c onarins del Pader Judi cle In palabra. rnirp
i!l que del propin modo Aqui usaron z 34401. vista a tas famenot mansfil of Hotel SAN Clara. Continuance isia hasra Is
tn5 que,!Ficilitan yautorizanla es-1 ri mien clue el rrahz,, con tl!Ll- Otros: Manclo Ma a. J. Garcia Siz- in Clara. Sibode: dft&v..a .1
P#gina 32 (3asifiendos DIARTO DE LA MARINA.-Marting, 16 de J d'-1953 Clasificallos'
Habra' un staff Desfalco en un" S E C C 10 N Nnuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA,
mectinghoy en Negqc4ado & ECONOMICA COMP&AS
et Lila Hidal I CAW LA. -PROPIEDAD
go Agrivu.'Itural PIANOS de Garantia p ,
URGEMIE 01STE14ER 'ALGONASYPRO- La ProPledad on *I frutio del tra):,Wo. la proplodad *a coi.
piedades parm vivir en Mendoza Sanreferitil
Europeos y Arnericanos to. SuArcit P 51 Como SI- venlente" rinds un positive boneficio al mundo--quoPriamenta un trabajo el f I-am ScI17 419 an berm.)
'Ex en el de Mullas p r NUEVOS YDE USO alqunon sean ricoir denota quo citron pueden Ileg.arlo
ernardio Milan s 8,800. Denunciado
Dr. I $ I E-7249-9-11 a ser Y. Por lo tanto I. airve do sanoestimulo till
"'LA PREU LECTA" 11 FINCASXUSTICAS itlerzo T spirit.. do emprosa.
Hoy, a lam ocho y media de la no- El Ministro de Agricultura, doctor NO so consionia qua el despossido do'cated derribe In As'
che. me ollelbr tt' Alfredo Jacomino, denunc16 ayer
staff me n el --Pital Lila
or' Ulh n'T las autoridadis que at practicarse otro, antes blen, anintlesele a cTo ldboret diliqlantee
Hidalgo,,que Irige con tantp 2 11e un arquect en el Negociado III III
in el doctor Bernardo Milanes, ligu- eel Mainte en levaritar una pares st, ralificando can a),
ra nimerisima en circulacion pqrj- Decomisos de Is Direc d
4ontes y Minas de cam dependencia, eletionlo CIU& la 'stiya no hcxbr& do sithir viol cla'
me observe un desfalco, ascendente on
Precisnmente en dicha reun16n se FI AS IR STRICAS cuando sea construida.
a Is cantidad de ocho roll ochociengoesentari un trab2jO sobre Trom- I
angeitis a former fulminate en tog pesos, imported de giros postales, Cotinto Ud. las Necesitie ABRMAM LINCOLN
]a mujer, que suscriben Jos docto- y citron comprobantes do Pago de
multas.
res lorge Mr. Cook, el propio i3er- IEI Vallmiltro de Justicia y president de I Conmejo Director do Im, Construe- Seg6n Ins actoaciones. el hecho We 8:
I lardo Mitanis, Rafael Estrada Grill- cl6n del Painclo de Justichi, doctor GR*"n 'Godoy, finfoitM6 ante Its fuk descublerto at reporter -el DiT.alez. Alfredo liernfindez v Diaz CosiniAlin de Hacililaids, Pfibile; del Consejo Consultiv i-ector de Montes y Minas. ingeniero
de.Acevedo y Guillermo Navarrete. 0 sobre el proyeete MANUEL CORREA
Los otros trahajos qu p se aborda- de ley-decrele que auteriza line emisl6n, de abligaiclon" del Estado Antonio Calvache. que el empleado U VENTAS VS 4 T A S
,mn rp 1: reuniting son: El latido epi R 2 -aPara financial Issas bras. En is fete, durante Is Informacli5n, el.docter nombrado aafael Reinaldo Arenal' Manriq Nq
trlcn I studio psico-som5ticni, Gast6n Godley y line siniernbres del Consejo Director, maristrades, Pedro I No habla ausentado.de rabain des: A-6836 CASAS 48 Us7kf
s Manual 1. Fuentes; e Hi- Rru y Santiago Resell. doctor Alejandro Morales, delegado del Ministro de hace varicis dia -A.,Aq
del doct r
perfuncilin mdreno-cortical ldi in FACILIDADES DE PAGO
Is 9* de Hacienda, doctor Mario Saintovenia, secretarial. Y los doctereg Justa tificada. por to que me pranced It Corredor Coleainflo LOMA CHAPLE'. (VACIA) X. A- RAFAKY, CASA ANTIGUA_11,21110
n6sticit v tratannientril, del doctor Garcia Rayner'l Y Walfredo J. Rodrirup n 'a a I Vealos magnificos-Spinets MAIgnitillit lexid... .61id.. 2 plant&.. 7.55 litente por,34AND
MD. CArdenas Pupo. pectivarriente, del z, president y secretariat, res. realizer el arqueo c n el resulted UH-E-3343 -11-18 fabirl-doo P11ro 1-da, alqui!ada. crin Pact, at bacen ever-Se verA muv concurrida. Conmejo Consultivo; el doctor Wilfredo Albania. anteriormente expuesto. "CUSS(Y Y "ESTEY"' 'to) c an it last Informes director. F-4481.
I Aldentim. quints en Flolt I h.bJtacbncx,, rlrI --p -48-17.
JlemultarA una gran jornada Iten. pres dente de Is Conitisi6n de 14-Acienda Pfiblica del cuerpo y numerosom EJE I I Mi. i .,Iui_. lollo. gas .- onpli.. cu.r- "666
consejercis Oftlamullivitis que suistieren a Is Inforreact6n. tF tc: Molina). rector de Veterinaria de Objetos de Arte. 17 MIJERLES PRENDAS I. Y crvi,- rriadox, garaJc erm -- EN K1, VFIDAno, $41.9". AERIT11191*417TA
noisier o de Agriculture, doctor D;e- 1 Limpares. Joyas. ruartos, Patio v lavattero. licredin 25 el. I lujos., tins plants. Tittle 4 cuortax, cle.
Echemend to, lnform6 que me he I U-4197 COMPRO PIANOS General Lee Lacreti Pritela: S17.000. sets. 2 bafinx, cuarboo relados, garage y
Varies detenidoq aromatics de Is r mi ido a Is zona de Florida. Ca I Mutinies objets rte. porcelanns. va- Pupd. dit)ai
meerte de an anc lano en Floes 16-000 a[ fi inf.r-: San 16429 lax details comodidades. Portela,
htforinan, al C. Con.sultivo des.. me. donde me reports Is ,xis. Jillat, crl talerla, miniatures, morflle Carlos 6 1 92,11 Vi".r O'Reilly 251: MIL-1072. tmirre,dor colede Carstariosia tenc12 de unit peligrosa epidernia de "LA PREDILECTA" limaras. miliquinax easier, excerbir, cotias F-6953-48-17
encefalornielitis equine., tritins ]as eqwruti.ti, pri-AtIcr,
MATANZAS. junio 15. (Alberta (Continuacillin de Is PRIMERA) 5 production de Is colocac16n de cpntidades de sueros disponibles Pa. SAN RAFAEL, 803 807 Pro. pints, abanicos, cuacirns. "LaA Mer" WF VFNDF ( ASA NOLITICA REPAR-, EN EL VEDADO. $1111.010G..RENTA
Lovio, corresponsal. Te)6_t-afo del !'a' redes-. E-6873-17-15 ? -I. det. R ... I., Callre"20a. Informed Calzada Xrmn edificlo esquina,, an espidindide
cle ]a Pollcla icia. rnagistradosP, dro Bru y Sin- A en smas. ra el control de esa grave dolencia tL;ai Esquina a Oquenotts. Gllln,, In Fwaiiafl,_ E-6839-48-22, bitter. Tiene comercin y Is cases. AdeMstatio).-Miernbros lingo Resell. del Tribunal Su rerrn: Las obligaciones tendrAn tin ti6r- transi-nitible a las personas. que se. - - -_ -- : mile. preciaxa Penthouse. IUh verdladero
National. at mando del tenienle co- ro It(, de encimienio no mayor de g6n lie afirma. basis ahora Its pro. San Miguel de los Banos vitamin! Potels: ML-1072, Icorredor coel doctor Alejandro Moyales, delepa. 35 afins: ser n emitidas al portadu vocado ]a muerte PIANOS: M-8550
rnnel Triana, detuvieron en Cams- a campesino. Gran orioritindad pare adquiri, trial g.do). F-6111154-48-17
itrnebbid. can 2 espaciosas habi.
rioca R Saturnino Lima G0117a]eZ, to" Mario Santoveria. sceretarin do[
do del Ministrode Hacienda, el d )c- con un valor nominal de cien, qui ex'stiendo ovra.q victiLnlnas sometimes Caiam Caudales y Archives Jones. ,a [,. '-plein interested.. 2, 5-_V.NDF CASA monERNA: JANDIN,
Rafil GaytAnn GW.Alez y Jos6 P6. Colt Director v el do nicnto o mil pesos cada una: deven- a tratarnientos especialp.s. c"icarbis ma, rrin servicing, caring, pealctor Jn1r I Cbetos arte, cuadros, ropa. alfombras. ptirt.l. aaratle, sale, comedor, 2 habil*re?, Garcia. vecinos de esp, lugar. Gorrin, preside itte del -aran tin interim rn ximo d2l cinco Fin relac16n con este asuntn. tarn banicas.nilear. nitifiecas biscuit. pris- garaile. Ir,ojina ron 2.200 var., riones ran dotiel. bAfin intercalado, pac c Cole 'o 'Na- ;or cienio anual y serAn PagatlaS bi6ii se Its podido concern quort It PiAticos. dornox plain. antiraedades. in- Inuy alto. Llarne a hienc.,c.,: B-1338.
agi como a .1esfiseGarcianGar is, ve ional de Abegados. Tambi6n el C O N F O R tin: verse en Cnrtina 139 entre Liberled
cino de Varader por cusarlos Is doctor Walfredo J. Roclrigl.le-Z ;P- totalpientp. denLro del indicado ', r- Ministerlo de Agricultura he qolic- do out tense vslnr: m;iqtiinas "ser y es- Y Estrada Palms. Tri6fiono, 19-3042.
m;rn de 35 afios. mediate amorli I- PARA ENFFRM08
tado de E. U. A. Is remisi6n do ins cribir. Caxa complete: M-953a. Casa En- F-8779-411-211.
sefiora Mirta Rodriguez P&rez de c etaric, del Consejo Consultivo 3 Zaciones y pagos de interests a OPERADOS Iqu.. F-7158-17-17 IJAPURESE, PA.N CALIENTM! FUIESE
ser Ios authors de In muerte de su numerosom cnnscjzro, 1 d6sis de vacunas neceserfas Pala A VIVIR T TZNK
an iano padre. Iermenegildo Ro- vencinniento de cada s mcstre, Dre- controlar d R
El strovecto per sorleo. No se Punta Y gangs, Sitias y Angeles, $3,gG, EN VTRORA, PAR
ri ; i -amente efeclua- icha epidernia. ren preclatto rdificia ritieva. 1111111,000.
riguez Ruano, que desaparec16 PI El orovecto de Ley-Devretn OLIP Flebre Aftess. COMPRO MANTONES: W-0715 also debt,. ou. -Polities. riuvecit., JR.
Ab3nims, boisas de plate. bastanes, p stirita. 5"6- "itirl.l. it $1.60n a onsta de 2 plantax con luinsa residences
I.- 2 partamentW cnmpletoo. Tambi#n
reinta de marzo en Boca de Ca. estudia el Crinscio Consul'iin & oira, ortizaiones durante los pri- PI doctor N. Kennecrup, coned -6559. tEstri a- v
e nos. rapit, mAquirmi de coser, muebl.s ir do. Tri-hll 63: A at
manioca, crey6ndosele ahogadli. Los o9ne que a Ids effects de ]a in -_', mLos resaitios d Is emis16n, por t;u e necializacio'n do mente 10 a 12 r21. et entrees rent-do $140.fin. Fernando:
japida reali7,166[f at, Obigaciones para el finan gina pin enter- antl1runx. rittlajos. prrndmF. monedus. to.
defericlos estan siendn intmrogados d? JAN ours, sp Viarniento cl, obras para PI Pod, 1. merlades deras, Y delegado de I do ob)eto de valor que venda. Jrsum. T-1,911-411-17 X-6224. L-811159-48-17
en el Juzgado de Instrucci6n. a.pa- antoriza al Presidente de In Repu n I F 0 de E. U. A. ante I a Co- E-7183-17-17 ar 14 MAMPORTERIA, Mo.
blica Para emitir "Oblivaciones del ludicizil" ronstituira obligacione :A l IF I
rpciendo ahora que el crime se irri: .. cables r Jndi ibi mission international de Is iebre CASAS, SANTOS SUAREZ
Financiamiento do Obi7as para el ntrox 314 trinnotIticon.
realizii per Poder Tudic.al- pat, una suma .10 Republics. IR Our c-t tir Alt hizo ayer una visits do cor- 23 OBJETOS VARIOS Avenida Nlaviii R.drIg-,. 4 ruartns,
tratar de robarle. Fn :.in net, tria t acln. 2 almidad6s $2.20n: 3jil Madera
mayor cle diez million" tie pesos. F.- ri,60ito Y burns fe en su emisitin. tesia &I Ministro de, Agricull morale. S24.000; air.. 3 .art.. no .07.20,. foodo. $1.800. Duiefla: Alto.
zona de Camarincs. donde radi- Agricull rat C No in, rntre 5 y 0, l3tienavista
is emisi6n s! hari de una Nola %ez. Trtndhn Is considersci6n que I-A doctor Alfredo Iacomino. CAMARA FOTOGRAFICA COMPRO: cuarn, criad-, sn.nrin: I.- Caballero: uAetA
Hesse 11 Viiijit- der. RnIliflex. nn-jrasm Y 2 111I.D00. giarsitt; Tel6forn: R-2790.
ran Ins mas riens ganadpros de Is porn Lis nbligacintles corre ponde romo valores del Ei- Cuando se retiraba del desoacho
seran nupslp lid,). a 10, effects orvis-ns en los riel Ministro de Agricultura. el due- sun. peolixISAt de flielle. Pron6nKasernel Junt. irolittgn $111,11011: M..11 a
proincia. sr ban vrnido comptien- ell circulaci6n Pscalonadarn-rite de In Qui lit 5;1 C-11-1: U-N65. 0
inciin w 00 -ti.. San M.ri.n.
tin siempre Ins maivniles crimplies. nianera que las obras mean Dai, v s yr 17, del arlictilo 48 d? [or Kennecrup manifesto que con. 4e 10 a 12 y de 7 a 9. ruim- 111,1111; F.a ]a 1, li iflrre a 3 rip 23 de diripnl- sideraba muy acertatlas Ins medidaN F-CA99-2.1-18 it-7. witno, K Iada Palt-, $17,000:
linuchrit de 103 CLIAIps ban quedadc, medida que xe realicen, por el hire de 1948 v se- cons detar n va- puestas en prictica por ]a.% aulorl.
Ag!mte Fidticiario, riediante rn!rp Via,,. Al,,g,,, liJrx.. $16,000. vel-ra: CASAS A PLAZOS
immune. Re de dichas ohlizacinres Y c,,,, lnietz n6blicos del Eslado. dadeq cubanas para livitar Is pene- 1.1011i StOS.
Dichos valcires sci-An admisiples traci6n de esa terrible enfermeclad VENTA
n QUIR Qe I ?(ILlIx- que lit diezmandn ]a ganaderfa en VENDO RE'GIA CASA a
ca.,m p Su'rez: $5,000
Ian IlVp6silog n fianzas 3, rstarAn numerosos raises del Continonle
.,,ba
-%,ntos del pa,,o de toda clase de y 48 CASAS rnI", Vlba,..dP.rl-l. Con 111.09111 d, Prilrada Y resto 1136,00
t Is. it. an am, or.
Alcanzan a $109,880 los aportes In1po SILOF. aribitrios, a as o co it:; 1-,t 1, -ndnoa, -ssR acabstd..
F I lue respects it Is p bill- EN LA IIIIAR %NA. 515.1100. RENTAV31511.410 rin.. se- cin viiarlos C.111, Arellann., it,
bucinnes a favor del Eslado, is Pin- fiibirar; Jardin, phrial, sale, comereatabs S3011.001. edill- 3 binla sn.tion, r- -i.d r.onma. %t. 24. T.1,aV.- Ior. -iart
Municipio. rIsd de ininvirtar cares de lao0voil 3 f -%, haito Intercalado colorex.
leual ei, n- C. ru Von voniercin A 4 casati. 2 Alos d, cons- I bus p-1. I.~ stoves. de r-ri. sea, terr-, chisels. saraJe. trap..
-a Mica d guav. el niencinn;ido r g7-.R-17
cinn grizai p sus interests i- los do- tr!i1dn,.,rahr, aj6n do.prim 11.1nbn,. 3 K. M.,nin. F.-fifill 4 Patin sierra. III stesidencial. junto
curnritos clue log repreenten. Idenien norteamericano declsirti que 011 1 25 AIL-1072 wn
para dam nificados del tem poral "'I" icho pais se encuentra comoren- Red... E-6947-48-17
pa prcr r en e de la can- d SE VENDE tel0f.on. .9- Todas ro-PlaJ,lidadri, ;ue se adeuden P, irt.d dido entre Jos afectados nor Is Fic- li (RA-INTAIRA 515n). 0(111- 1-306 K-01111)7-4111-17.
a que ." refierp rl lire Aftosa v clue por ]a tanlo. ni In Isit. ro 4 caba. NAVF MAIIPOSTERIA
rip Is ornisit!iri E n
Canaliza (11 nIodo fln quit, han de delarrollar la oroyccio se destinaran lam; I'eC'3LI- de i4se a de' cualquier o1ra en el title R, de, A P.rit'-peort... sit-dii Junlo Inveraitlin de %alor
rlacinn s clue sp obtencan nor con- exists ems terrible enferml!d R d d e- al-d. d- Calyeribbit. starlets O'Ri- -itrinte
-labor dia ayufla a las victintilaiii eii toda ]a naci6n c,.tn d, Is venta de PstRmpillas ell. lie importarse ningfin tipo de car. _.M: ML-1072, 1corredor c ,,tdw Y tortho 7inc Nlirlr in vaial, tin creir
Nax ennisinnes se auto or is ties que no rn enlitts. ;l -48-li 41 dp fondo w.nisinfl. (-.site 16 ;j7 n estbn cocid. y 950 Sr vendo rass, 3/4 Jardin. pitirtal..
No. 515. Se entire. scla. Infor- ir.,aj- -to. etr. acla. Celle
Fin Is tard de aver ttivo effect en I traviis de Is prit rAcrita, radial, Lev-Dxcrotri n6mero 2 de 4 de das hermAticamente, comn lo disco. F N_ is[ VEDADO, 1150,600, iXWTA 1111132.0,11, man en el s Il.
e] mercer Dig drl 'Palacio Presiden- televised. y por ItJ5 no'iei abril de 1952. tal cnmo ou r:16 modi ne In propia lpofi;lacittin cubRn;i.'yq d;rno edificin run 19 casas. ;Ets grain No 104, entire 35 y .17, Vedado.
Pros el- ficadI per Is Ley-Decrela, n6mio nue rip no hacerio Psi cni-reria tin rip'nio.md.ri! rectiria, O'Reilly 2al, de- Inforlinex: M-5244
cial, presidida per Is Primers Da- nemalm.raficos, rerilire [a labor pit- 613-do 22 de diciembre do 1952. gravisirrin riesgo. per ser las -rnies ,rtzirrito 308: MIL or
In72. cior-d UH-C-540-48-20
ma de Is Rript3blica. sefin'a Martha i blicitaria que resulted rn % adecup. La ninli2ac'ones EN ALQUTLER T VENTA Egido 585
serAn suscrita eI vehiculo de mavnr eficacia pa- utilies Choices glad E-1111151FernAndez Miranda de Batista, Is Ida al mejor Oxito de Is divul2ari6n mediate el Agente Fiduciario. en 1.2 111 Dropagari6n del
primers reunion de trabaio del "Co- de todo In relacionado con las Itin- Is forms siguient : a). Por log c,)n. Can facilidades de pair
.,ili El doctor Kennecrup ofreci6 per CASA FERNANDEZ UH-E-4993-48.16
liniti de A o pars los Dnrnnifi- clones dt, este Cnnniie. Y en xFe sen- tl2t]Slas que realizaren las respecti- 'tltimo facilitar al Mini!eterin de NEPTUNO 617, entre Es a SE VENDE
rados del Tempoial cle Agua". a in lido' ei Cornitb aradece de antenna. %-as cibr;m, per Ja cuantia a clue ii A'gricultura units peliculas documen- Gervasim, M0 ana- e _qc
que concurrieron, adentifis. )as xeho- n6 ]a cooperai:0 que se ie p. exte hubler" obtigadi?. en Is subab... i cial- Hacia Espafia
tale-,, dernostrativas do lam, dialling our U-3321 A5-3361
res doctor Carlos Miguel cle Cdspe- I en esp aspincto. Pont, ]or menCion2dos que no II inferior at 30 por clen- ., Teliionn Y NOLITICA, P Quint
des, vicepresidente: doctor Rient-do tirgentis to del valor de las obras. Los'pa. IV, nc siona esa enfermedad al canado (C. COLEGIADOS)
Sarnba secretarin: Jacinto Pedro- I l pr* liempo el Cornh 2cgr-. a rntr c;is d- obllgac:ones c 1, vacunn rn general. Constellation dart baho interealarin. CHACON 7A13 M-8182
An. tesorern: Gerardo el Olmn, vi- d6 Rbr ornkliAionaimpnir. d in- -an en Is mis sri criados cisterna ran
resecretario: Roberto SLIVro, vicele Imedialo, Lina cuenta en PI Banco tem!Zln dnrecho. contra enI a, AMARAS de rnbal At6mica dr particular a
sorcro doctirra Nena M6ndez il Pedroso! lipeta lante) Is Asociaci6n certification" de obras real'i", particular. $12.000.00 Ali
Garcia Prdrnsn vecret2ria de Fn- do Bariens de CunR de_;i!zne el Spir. b). El resto de 12 emission, en Is fnr- Eli f avor de a la Cia. Cuban a 11Ndn, luz y t.1,17on.. C.Ile 16 No MIRAMAR. $22,000
Sit(). La-tion. Sc enti-eg. -vl. Una Planta, Esquirin
PnIrp ]a Primers Darns v IP5 ro on nue habrA do ouedar la cuen. ma y mantra qtO, a bien tcni!a dr- e O XIGENO : Ver I xeflor Valverde. lo-liat. A, raids: J.rdie. Nor.
CorporacinneF EC01161"PiCaS: Ins No- is on forma rlefinilj a. terminal el Agente Fiduciario dart FN' FIL AVROPITERTO 'Al. .I., -orri-r. .1,4, 2 hitfi-, -ems.
calrs ToF6 RaTntin 1 6rez. Lim Loret Al recabar 1A sefiora de Balk y do gil;oPcial orrfeitincia a i-Fcai,., teenificaci6in d Put Oscar Cicero 14 v Ir. rolindarit".
rie Mots, Ricardo Pilenle Cabal]-rn rl l7nnnitil-la rnt F genero.za v de etiro. Pensions v lubilac r, i- I
y Irstii Barquin y el sefinr Ulises Gi- tasta coorteraciiin del puebip cu. instituciones Ruftinnnna,; de segurn UH-C-541-48-20 Firtlifind rie nsgo. J. P. Q-rItina hljo
berga. bano, deFein hacer saber QUe lodes socials qu asi lo desearcri. A Itirrim-prt.- n modr. lasts ps Is b- --- ---- M-9182.
clonpti%(., podrin spr remiticlos los Presupuestos V. pensandri Po It si guram n-c.
Fn esta importance rpuni6n se los Los oroductos de ]a emi.i6n go
acord6 pe lir informs a los rnlro- at Palacin PreEiiencial a b!r destinarin. en IA cuanli2 qLle detei- Is Conipahia Cuban2 de A iacior EXPOSICION Y NAVES RENTA $300.00, $36,000
"Conste elation Edifirin modir-oo 6 esquina. 4 raitno Iia adquirido tres I
,at s local es tin Ins zonas afecla- de ]a propia sehora de fil.lj7ta e mine el Cons:-in Director d I ; a Fn ix J Ines] del Cole;lo de Cents ('01 Oltmo ti,,o. que en honrosa en-- 'noledor. 14. bafin interralado, rodasov al jefe military de Is prnvin- dol Comit6 d, Auxilio para log Dsm Construcci6n del Palacio de Just Publicos de Cuba, por iric;.- lut2irnacional. IlevarAn is Doble Via. R. Boyeros .ina. xervic:n criArioF pala. Otrq, rrrta
ria. Ins cuales tendrAA) a Su cargo i nificaticis dPI Temporal de Agua, cia. a la realizaci6n de las bi-a% i.cteiicia 4 onto. S.M.000. 12
'i's rip dicha insLituci6n. se reunle- hand-ra cubana a supin europen, 7,
rarializar Incas las peticiones de au. com prendidas pit Is Ley-Decreto A 3 lifli5metrox Znnx Come rial Q, e niin M-R)R2.
xilio de ]as victims p;,,,:,,d5u en;lio por cheque n ;,,i;o zmstal. n6mrrn 25. de 24 de abr I dn lqi2, ro nins decanos presidents de sierra de Estadws Unidas 1,,dustrial. Freme R dm carcIr-,.
cniendo oil Is proprbial tal comin clucrict nindificada nor 13 1 V,!es raleios nrofesionales de C1111a. FI priencr -Constellation" arluii- riible Via Boye-n Y Correteir.
Ins "a o'T erosidad de icstro piirb1n. e nurrirro 613 dicit:,mbre de ron notivc de. Is alarn que )Is i;dn por Is ref.-rida empress c(imn in. Exposicitin a nivel do Dnhie (23)
cinmilf I quo n d' 2 d i a Intriedinto R annpa
I ipirdolebwel* DatioFatos locils el ;sprra nue too.- InA cRDas socialrs 1952 que el I- C 13.yer., y Nove., a I- haj- Tau, ilin Prorrisdo per, Is set ef ido onsejo acuci- orod:icido en 13S classes profesiona- ieAult. do dv sit plan rip expansion. rifil"inpin raja d, eguir.A. DibiriralcirlICI*A Pro- de Is gran familiar mibona re.qpon- d v. Ics. segun to anuncian. Is noticia '0 dc 13 tard' pne7fir.5 ,3dfl2 m209t-oimy trNa.vex enn su. .sclna. mlog- V-d. K- as.
,,;denta v dernis'l-rilembros del Co- can con entsiF-ro i P le rti,?,,o d r4, -'a, ohr2F Dndrii s-r fit (Ale er el nroerlo fie Pr,- fo ciesoachadn a Is 1. so n,,tro% siprifire. ntra ran i.gnn
d- ni-er en el Acropuerlo Inteyo;i- -01112
Inilf. p Nin!:Lllla I-ii I )!i- e ios req i- puV.,eos sit ;nIcn1a Is deFcalifit;,- oneiros y .1.0no meliox fabrication: M
Is Pri en eri Dania c-c swcero cApi- 4 s: i EN ALQUILER vional "&.q6 Marti" ron destIno A ARREDONDO Y PIRON
n ctwt reiinl6n Iprnbi6n ronociA ilu dA caridad v aioor crisliago;:. qtcF no nublics v ripijr; ci61 6e Ins pl:j;,a.q, para p-nducir Madrid. A-ta Bermucias. Aznre,
Cnrniie de la prinrr- anortpcio_ Opolunamirnle iti-r- dandr, a 1,t 10F e.qILIdI03 Y proyectos pectin n- -In a RENTA S750.00, $66,000
ces. it s. Lfzboa. T.A flainante arronavp cL- A-3223 Edf,,,n r- In r.-tarrientat. rrel.,i
S eSPontinc;,% que hpn idn I,,-:- pubficidad Ins donAt,, que di in- rs. Pcr uiiat;i!nidAd %e acordi fuirit- trit-notar Ps x-na de las tres unidArir, Fill. Larrita X!A tabaiatiFt r)lrv renla $2n.i.nin. s2fl.srin
rias a su ofirina en cl P A;at' it Ple- r1o, Ins ricones or ia Republics %r So desicnR A :entp Flduci,rio dc Inc --ina dechracion conjuilta, qi e pdquiridas por ]A Compaffla pprA Vmprdrad. Artabir
denciRl. que son las siguienicF. kpYan r ,ct'oirnrln. Is V n z rin at Ranen Narionp.l. publicada proximameri ri cimaral us ru,.as transailAnticas. Cot, cd.r leinatim. Otino. Vrdodo. eti sl.nnn, S4.1.5nn, Ni.
Primrr;t Darna de ]A Re- r.onr 0.0 r-rin -nI.14in.no, siii.300. 'in' blicR. sefinrR Marts 'a clae lodes los colegios f0aisn el ctrics y de hielo. Contl FI Constellation fui recibido In
.PlImAndez Miranda i. U pusicivin on dcft!nsa de In lecri- I hnr ic de 1;, mariana, procedenle do UH-E-56 0.48-10 far., SIA2.
atista. qrgOn rhc(,t,. D eber6n, renders 1(ts papicts (j. iicrinn de los Fresupuestos. JAY pnra nihos. Miami. donde it pintad.j con -8 ___ Miramar, Siiiptima Avenida
rnfrcgadn por rl Patin. El itteves dia 18. 2 las ri 0- Comas "Fowler". Sills df t olnrEs raracirristicos de Is CCA. ndrrnA, rodrada Jardine-.
,nalo de AsistenciR die pas Is neche, contitiuarA Is junta n el I xaln. bar. rnmedor. leim-;u., endo Is crisefut rational. nor
-NifioF. Ancianas. Dlr in 91 ael Ccle7io rip Contaclores rit- ruodas per# entemos. FliweiDnariris de In ertiniesa v SE VENDE o ALOUILA rx7a. I dnirrilt.r'.s. r1rixets forradoo, rx-aliclos v Enfernnos i Aii inedio cen.w ros Pit -bod.ega bl lco.q de Cuba. Malec6n fit. baio I Gobiurno, antwidades aErunALIUCRF r. pa r n lix 2 b. fiiiii, lPrrB7A cublerts, re'(PANADIti. de la qt;p Asistieron at la reunion do api Ser,,,icio riptide, a todair ho. v tin grupo de periodistas se encin- Residentris en el rto. eq Par. g.blctc, r,iro. 2 gar.J'011a es Pre.,idents i; i on. non. on las iistit-icioncs protesional- :- ras clef dia Y de /a nochim, iraban en el Aeropuertn en liorFF A riacInt, Palin frutatex, r)t.,nF t-A77o,
Srn. Altagracip Carmona, F- Corypercio ott-1gri,11-4,it mpresentadas por las f- F.rdld.de, d, Pago. I.f.-v M-81112.
rJa pre-to lope el Alinistro de rie is inarunn. i'ripulando ]a acroGuerra ;4o.po gura, qu, se I-,ionan: -n ;ncluyendo donottogo. rnvo venison lus prinnero., pilots dDr. Eduardo SAIAA nio.na de itorneterin studio. A 6 rentalog en la Plaza Uonfecl ae !Nn NacinnRl de P la ornpresa que lomaron un vu: -, Do- rilantati. 3 4. 2 bafin-, itil.. KOHLY, S28,500
Asociaci6n Nacinnal He fetannRles Univeritarios: (1, fp'o A-id. I- r-, Pwitii
-Carterns I on lin F, d- Dr Mario A. rel Pino. Prosi d on- COMPAF41A CUBANA iliarizacitIn v aclitritrAmicti- -T! cricria, c-, I ,
0"Iprc'n. sio- lando an 6 7cnt;ixoA In Utica do n.,,) ,xren inqtrucl rcs y I(icnicos cie Is Ann carripletode j,-irni-. 2 1~
l1redo Gill, Ganti!z 41U,-0 ",,,l to. 10
06niunIn t- Call- I(n I A IIIAn anucht, Data a vtnta a[ uuhlico n cl 1%1,lrl I)F f)YIrFNr) I!Aiifio. 421 4
Aho CXXX Clasifica, dos UQUO, DE LA MARINA.-Marte *Aeluniq a ifficidos Mani XT'
4:1953
U N C 1. 0.'' s:.: ii :,AFI I M'
G L A,_- S ,, A F ''I G A D- D E
, ENTAILS VENT V 9 NT S V E.N TA,'S 'I; -A A 5 ,A V-E N. T Ai' E bt T-A S V I X TA S'.
CASk 14S QASAS 4b CASAS 49 49 $01"AW 411 SO LA AUSTICAS 150 FINW.
NTO GAIIIIANO. siamoo, rnivictin i ------ REPARTO MIRAMAR, RESIDES- aft VENDE MIDE Its Y.. ""--a- YXN*DO FINCA 0 APII*A-_ 31, CARA. Ar VEN DE EN FINCA "MULGDB.V
illon.no. C:d.
lantail. Rents con a rim recloAm. situada on liptints Ave- Figueroa No. 71 entre L.cret y LUts al^da d. guI1P* t.ha lpil cAola s. it quinta tie recreaz Pntrada derechn, ni
Or ronindid tie, P riels, oneijj 251 rfld.. TIne 4 rustles, Ion., 2 Will% Ili- Dueft Moyle and 14uez No. 512 do can reses y toda close ide a no -ItA tntlchni, frutales. III.B.55 v2.
jo,,ns..FarmJe Y lodes Us' debris conia- Dept.. A. e.,q. Potirocinia. Tut. t5.
iariarnerit" 3DS; (car, ed.; -Inversionistas did 'it A. Facludades tie pAgn. Portals: Inversiordstas o varla cininletArne ;n
fiftersio n*tt*4tiM 112"
v4 in*
hIL-1072. corridorr colegladol. t 't
acor nj 1)0. -rANCELAR, CANA No -tlepto Intellnedlarios.
A) hao*r.cualqW*r opera M-0948-49-17 A] h I cuaW dr opera. m- IiTu halit Able dos frentes: G Ju hilcisr cuakraisi -opeta,
--raJ,, ppota, I Sl ESTABLECIMIENTOS
GANGA: $6,501). GANGA cibn, hhqala con Ici Interyon. 176galac A 61'x280,ane Plo
SMA. 1,onldal, N., 66 -q"I 11 .1 it, 'e- VENDO 926,800 nosCxwEs EN
,c*b.d.ad, 'Vendo Apadamentosi cl6n do vorraidor coilsoado. 14 todo, $9,300. F-0276 r". .I.. ounrit
bitacl ties. ctimrin criados y Patin. 66 do corridor c0legiado. 7 E-wl-itfi.n. it lie el central 1. limb.... hulPho writs. -9
14 ci6n'dor corriodar -dolegiado, 1i ii. h,,t 1. Doc.. lillPadg r. No Ch. rlmtanex Peciro ld
11 cint'. at. lot- EMT .... Y PlisuppriFteirl&. on AVENIDA ACOSTA, $27,000 An prnh .1
To. R;p.rf. Ix C Aio-. Fsta deal- Las operacionios ofrocidas Fflificl. rentanda $270.00. loons rouv Las ai erdclonigx atrocician A tr- .,ad, it. I- Ertitj.d. Arn.rl- I dh. (dar, tres rti.rt- can 1-1, y 1:
lads. 'led. verse 3' 5 P. rn alreci
F-6767-411-IM PstoA. 2,rasan frente; ferr a I par %..A b.h--. .C,n. -tie Calapda esquin .-plr.. pal late.,;
por nifembros del Coleqio 1ioO reo1 a P,P.d. Casa. as division In bahl. par misn *bril:xa del'.Col ims d C-i-qio: DUCTIVO!
air.& a-h dP,,rad,,.; cirrin E 10 PRO
I;L-k A il b Un en )a berried por "'I el Puls do Pill P Ainnox 3, frul- niennrrs: De fAcII roancJo, rnn rilarraii encipTiA A 1-5-000 RVIA'- do la'Propisdad Inmuebl J.,i Ii a... x.J.. connector, 2 4 1"' 4 1.
i aj.. Pcorl.l. ji.on. r.i. Patio, 4 P. Cie Ia Pio0lidadfifilinuible, do 'I
tnel. luinse. J-edirR Iadad Ininituable. A1r;.rVo-d-1: -Ellic dat. Fibro-a de perlunirt crin
ty.conteder. 2 cuarlos. I.set.-exr- P4, hot)-. "li. -A rli
EN EL' VFDA 0, TENGO PIN VEI Y tuz, P =a
call, tie 40 Were. y p.rcol.,, Lp ro. version. In- plia y poen .1quiler. Buenas series.
:,.se.b.fi. -at.. -6nacga%. patio. olfrocen Ia mayor garantia. i d., pair, -tr.n.r, 340 M2. f.bric.66n. ofsaicen I'lip'sn"ou 9 antka. .i- llt.inail mayor qataglitim, lot a! M-Ara, d. Ghnt1,!33I).Teff,. da ba,.Im. Inforrott Del Tarn. C.f#
art. -n b.A., terr.z... Pon.]-: a nas infnroleff: toversionesisjonny as y cen tram. Con seSurldd. "nso W-111IN y B-3179. Fri,", Carta, III y OqUe.dr.1 2 112 "a' 472. 1 PA : 7 _44_ 7 11,r ,"* Ixlei, d,,,,, GG
0 (C. red., -legi.doi. ("Allesto: A-6425. us, 1. dIl E-6972-50-2n U-6996: "SA16n IF% 5 a fi:,N 1-4 12. M-AII
E_ 955-411-17 ------ Inf.-- Pact, ., olacilly 2,51; ML-1072,1 A Ind.. h.c.s: F-3928.
P A ALMENDARES: CALLE A ENTIRE 14 Y iF.PART0_h1IRAMAR. $36,60% 'R.. A-red., C.1ig ad.,. MAGNIFI( A. .11 PIFIA1011 CRIANZA. CA.
,jj. VjND6 N El CERRO A. 18. woibra. tinleo $ 60.6it'.edifivio ntte%,o, esplin dn., a- F-6958-40-17 t' 59 C.hilllril A $2.19.1, 1.
line a Pal't"" 1. P.,lamento- I no
DO. Informant B-4113.% q 'e rillco. ellainn IlPre.qulna, 3 planix.j, j;-jR0jj-- jjjjj l1bre vs--n Ko r. eirrm. d Habana j j VENDIF UNA VIDIIIERA FlAltlil r)i
,IigU&. Atpch C-I C I, a MANUEL LOPEZ R 0 A FLORINTA"., VARADERO V, hrr- lcoltio- ll.i- negrici) pr pin, 10 do
.arte IC.C.) W.52$5. Ali, de i tru. to& y cl-At r ...... eqUiA, I-, par alendPil at,. n
T-70.54-49-17 it ade f "'Ru" 1 111 v. frectle
Portela: Goicuria Ar n, le "on' virs.-C, quentlene it frid" fri.c" '. Oclubre RadriRu- Bar Los lslriaaw-. '
E-7011-411. I t Corredgir Colegiodo) d trid- rP.I, all,. tie
slim, rap rdificin noenla Pars
CIA
RFN'TA 5404.1141, -ldtir I di Nrwrtii, parelir Be .. y -10 A- In AAG12 F-6787-51-21.
IjiMANk. 5X4. '11301 FrIFIC10 N'IIF.Vo: q Cji,%x L 72, kc.r. "'.1 dr, Avenida A,..,tN y Rul.x 13. 15 y P"C I -
aron, 4 PlAnt-. : Beloscocin 551. E-6p 1.1. 1. elicit bollin, T"'Irl HAIM. d, 2 It I)
Ulticio monouli,"'arif M-2224 c 48-48-17 V-7
a' f,,Pte d, 2/4 2 AlilrtAlllcotos dr 4 hillil: 625 v. x 441:11mg: 931.001 2. X .. 211, Arnpliacion Fa VEN r. ii DIO FrTnGRAFIC0, It
12 apArtarafrit-' *E1 91"0" Tell- 1, it-. ---, RwaRs 13 v n. ne,-r, 3 1 VENDO EN EL VEDADO LAB CA. Dir"to: A-8075. P. Allerild. fins Iablecidn. Calzatia tie Girries.
-endo dirt, rent And. en i Ahoctidare.q.
do n rerVAndn. $39,11041. M4odrf VEDADO 1"Ilft,,Lljolifins."64 3 66 do lit -. 111-6933-0.20 t.".274-49-14 Fl. AS GRANDIES dn% adraI, Viiern del CAnflon. Teliforo,
)00. Fernando X-6224. C.I W..,2113 V"'do -1 chalet links do I Vocla: 1' '. A 1 4 Pot eA I I Terrenin ,to
PARA GANADO X 6.50 1, Fsa4o-5i-22,,
X-6057-48-17 F. V 50. Preclo: 437 00 1 f Ampliaciiin Almendares PARA CULTIVO
"'BORA: ESQUINA rRAIL. 11.9o ,,.,no luj. "ILIC"tZ tnt!n A Ix in FSQUINAS VEDAT)O Alficha bur.a., pal. Anoi, Sara. GANGA
F.59A F 6877-48-IR Aenlda 1.1 entre 10
15 K. RFWTA BAJA IN1.1 to I,. an n ill dP 21 x 21 MCI]~ C-111 AI.)e Ved*do-' 22.50 X 50 in. Ca- IRS, hien situRnas, Harlori_ V- o ro, Uitii, ltrrorn!e proIII I. ail. tie flitit-Ic.d.. Rules 14 y 79. $7,0011 catado %, S-_, 5no o ) Illaquinas. in afi l ah,"c.on. MAyjA ltM&jj,,Urj 13.nita MODERNA, hu!: .1 I'll. I,., MANUEL CORREA
f-frUrnes; Belascoafn 351, Al-2:24. lellidencJs, zrinn-66.. ti-ex ,27, Tr- .11' )PI,.. etire. C.lz. 16.22 All. Doi r-n,. (- Or At. q lax centrist.
molt ., her. A U tie C ad,. de cluclades neieillr. Torres. 1-367D rodeada JAM I ji -I I,,, n. .3g "a", otagniffica Aituaci&l, cP MANRIQUE N? I d. Pichibi.,is, $21),Soil. b.,- todo Can 9-s. E-70III-W 17 1.opr, a..ode. Portal ce Ali irtrt. dliefici. T.14 7, -Iol
A ]I,, Ict In M. Otw 22.90XVI-M M. ,nd
alza izl _49_18 i Iota S gori 3 Carnp ... rw Telintorlb
In tie Ocnibre. Go- HABANA -As clint.did.d- lnfo,,n. Bl.,Co 1-6783. Telf. A.6836 ML-11410. E-6719-51-213
rm..: Claji.. 5 Y AM LIACION III. ALMENDARES, RF,- C-c, EnibaJod. Arneiric.n. 1.100 M.
dP,,Cl. cta ...... innoolilica. j. p I SIF VrNFIX US A01,AR D. 11,14 FX LO CUIPNO: F-49,0. C: Colerlado. Corridor Col.g*.d.
09-011, GR.LN lann-.- A, 4,14. 2 b_ 1/4. pal MAYIA RODRIGUEZ 153JR14. REGIA Rr. 'nA, .11o dP JAcoraloo, Otilto VENDO BAR, $9,500
I J'upt. A CxIZada de CalunIb'.. Cot~ 1 $23.000. McnlPz Lss.,t, IC.C I W-I'A. 11 4 iiiiiiiis I -a Pli"i U-Ic- Sao Ilillonel it,] Pod,6,. u-n. -Pat.., VEDADO PARCELAS "a "Eaia "a
-4a, 17 apartarnenlr-,. Alive s on y ecoliol. pare 1o-t.rnrrUn,, rn.ch., 11, It A. p nlan. C.1-d.,: 14 Is,,
I Rontando $1,020.00. Be Inf.,m. fum- I-R763 I at quilter, IlaIP I plant.. -a 4 c- 'p"r"_ 004 '1224. _-Aln E.72.10-41i- 17 -avlaoiis tip goARuss. Informon: S.r 21. "o.mcalcr latr. e're. Llne.: 0.15 ..1.. con .1cloria at Inclo, SolqLje
I... F.hric-16. tie pirnner. j3I %I L.6pez. I hel 414, entre Paul& y Cnp o. Jacann I- I in
'Illy 151: ML-1072, (cocir.d., Casa 2 Plantas, Moderna "I A _,. ere. EinhajpdA Anneric;o.: rrv--A air PI 11, o Pro irn In mfno. 10.213.91) Al. CpC. cle 23: 1 4.83 x 22 fill co. lot clP 1. Allr r.nii a r, Infaccian so Pl
F-6949-411 17 A-idA hl.,iiila Rad,12 REBAJADA $13,900 F-4930. M-5921. Ccirrericir rnle- i afix "Ne,,v Yr: k Pegurl, pn- Alvarez.
Palo'.. c.da PI"'I" ).,dlzl. Po IA SANTOS SUAREZ, $42000 ALMENDARES. DESOCUPADA CrDO t CONTRACT PE C0AIrRA Y VF R LA E.S CQ 11 PR A f? 1. k
CAWOR.-PLANTA BAJA Cnednr, 3 b.6o Adt liftaijo, pt6.xjMA Cori ;;I 1.otA de to, 1-rcno, a,, inindella c-A iii, do. 10-E-7121-49-17 E-70(11-51-17
,derna TPilidenria: po ,A, co. iliAll. Insto or, Pat,,, I,,, Ili 11._ olid, I.(" ojelro. : o 11, alle-A. on LnP Pines, Pn $900.00, rem. Frenle Carrefera 1.)
rr dripachrl. 4 hab boles frulale5.. S22.1)00. 1_3(ifi.). I- jaidiii. portal, Ala. r6cifticloi. 2 1. Ci. rria(a'. W 'o'. a.s. litill. a S493.00, a I-6ti it, $11.40. folcilgicte M IRAM AR
b.- I I -tie, A Alt. i 1. Init. V, rla 3 a f, -161 111inulop; citiflall ri von viilenda grande.
rara rultiert I E-6809-48-1. h, 2 1 h.,)os, R l spinal" 53 clefono B a. Frn nde, tie Castro 219, Los Plocs. AlAnifrica parcria: 111.50 x 11 N1 ;113 rd -%I HA Trerninnal Otcoihii%. $2.006..
pintin. etc. Ctra. Monolithic, 4 1 HARANA. VEN110 117.51til I. n 1. A(_2,21. mciliclarlei. 0190 oferlas. L-111964-tSI-IA
U NA t". op,, X-7219-48-19 hinnediata A Ia -site Cer., h ndr I h1agnIfica a,a. AnnurbIR tI,,nP
A dJ ,,nnpdn M,, P.z., D.)c,., )IA
s. ,infeistIn title nhrA par Mas cl e i-,e .1, 1 1 F1_ 113-11 -17
arinne I baAos W-000. VaIlAs ImbilrinifInt. r1olAodo $14 S I.Altt, CAILLE JOAQUIN DELGAD 1 66
I-. otir. 0- 1111 n 6n cie pesoil. DucAn: Cucr%,.. I rinedlir, b.,. 1 4.
Cuerv F 4950, i:. colegl.d.. Centro en "4110n. 19, SANTOS SUAREZ, VACIA 2 (,.ada tie in rmlr:d Arro a Anin. 1 4r",10. E-71V 49- ;7r.,,iin 1INTORFIR11, tv io irjott
E-7126-48-17 riplisualex. Inform Tomas. Arhal HABANA, $23,000 jo 12 x 4n $Ill I y cl.,etS hatin i-timpleirl. .,!a. g,,
11-0- F N R I. L I.-A 192 79 Uq,,tPrd.. E-6390-48 3, Nptl .... 1, 2 p C a" nirriallf),., tiltaran: IA,- In San r se g.,.)P 2 I-qun-, 1 4 d, IA V'hi, 1, in, P.2N .1-10 2PA, -Ie. d. 3 4. So Net,: 1.2-1871.
flkptc VF, -ond-,, 3 fimblimejo- liauffectils. Jn-rderl. oil- PFinlay. Las Plans, c:s- ron lca i-'vlInA ': ors. hArin Inlei-i-Incin. rocina Ila,. gar.- F-ba25-43-12
0, "..(1 0 --AiD -IA I N I. e"no I,-.C I,,, ,-In.MC.n,,,,11UPb F F 99fig-11-14
fbric.,ien, 43 rrIP... Illiitda U or. PI-III.. T,,nP 4 rn.,. a,11,1;ua 1, )1. 274 A,,;,. C.Ile AlPg,,, fl.1.000. Aid te 1, 11., Id,
l' granclPs. closet,,. 2 legin-, bal Ili~ -in 331, M-1 Dimas.: M4.854). n;.' eovAllrx 11-c-l- 5111vilartor Hill ONION I N\ FARALLET:I k
ad., S5.000 feet),-, 1] 300 C-11 Ia- Criada,. F-6839.48-JA TARARA (I slits. Athol~ fitilates Ill~ 1, "a Or -1
'ties. .1. r-e.. TPIf I-0-1110. "as i.olid- 01,- PPl6id.d.. $-2 Jidw. 2 2 1 bira-, .7 h, -1)" In rl,,r
ni Mtjfioz. 1-10a: 141-1072 -r-d., -Ic.;IOo LUYANO, $35,000 SE VENDE 0 AYESTARAN V P. -hiou" I' o I,, ll na, F I'll. TI D 0
z --nl,.,. W., 1213. 33.0, Pfr., I, 'rn
I-iAC10" VENDO a VENDO VACIA I net Mar 7W Vd P.' Front, 1. C.I.od., itsiquina lirl- el a A. 1954 ,A., la.13333 Cl
true i 1. a- CERCA NEPTUNO: 81 coindni Col. i ii, in s it v., Ffrellwo. S51kh no R- am. 2r%4S voras a $40. vara. Ali. do 1955 GAIti.11 FN 1.0 1,11'.1011 fill I'FT]Ar)nf
P todo an I, on P-C En el Vedado, Casa antiguR. ;0 o sensual. Informan: P-inch to Gdoif-ti, licera, -ornbra (;'M. I1, 25.51110. tr. S2.10(a, t. 7511. AMP, di, G.I,::,,,' li"Itaodo A"aflill" I., to $3, Ir
Eli I I--- BCl-,-in 551 Llnj-z. F-4404, Arrellillillij III,
Se puede modernivir. T2rre- I 11.79x'-'9.48 is seen 317 vara.q. rt
$1 clin, 2 Pill"- ci.1 d. LA H.h DowlA "OP",
7. at,." $16.500. clo iinico $8,074.
tie. tin 3211.0 A 2: "' 7 P-ci, Tel(. "t-A223
air en 1. SIP .. I HABANA, $20,000 no mide 11.12 por 22.60. In$2nooo. a $1 4 onn"". "rn l.,A f.hlcnr. nin 2 iOqodro,. F UH.F.-n1fl. 9-16 Carredor.i it,,% FS(4t 1% A I h Ili tx 4 A Ino. B-5615 Ran; A I_ -Vd.1 pt"'I". dt, "In. .1 1, hAAo. formes F-5461.
..'a. I'll RANCHO BOYEROS ro N- fli. I~ ilirg; rlhl Prl
A ,I $1 In Injoron'. S In i3l,
-IA Do ,arlos III a Cerro. laterillit de
11tjilt jij i4litAMAR $6.5.000 GRAN ;ALMENDARES: S12.900' 22' I, Lopez. F-7083-49-17 F.11BARCO liat
iden6a _qUin. Luin.1 locift"I Y 13,11, ,, IA ":- 1 1 7.10 var" en Z" Commercial it I'M
A r,,*,tn,. clo-et'. .1 Aft-. P.Arn- p, Ali, Inn (Ill, r pn, I .,,a o TRANPASO varl. BAR Y CABARET, $35,ODQ
y t.d., I., h, HABANA, $39,0 00 Sol re% Interiorex r a un ruadra TENEMOS FINCAS Xn 1, Ili Ii Iwl:, iio, lintinlnl clip
crintodidadii. T, A $3, Ir. 00 2 CASAS In," oll I
[an,,,. "'w", I~ A -P I PolITR FAbitrari6n por jIn a.". tie. 1114 Avenida a $U rare con fa- "R"" '_' 1, No
.e,R"'0'0 ilny
rep.no P-o 1. 12. B-36111. 1 11. 'r -' :'. 500 M.C. Znna industrial Lu_ A.iic,, Alta. .12 Inti,,ex iisgo jIa.n cillades do pago. para '. Y, ort"'rilrinr.
)0 a S12:.nnn. Porte .. 0 'Rell Y 2.9 1 P, ro. ? ,1- 1. 1., 1 1 % 7U dcl -r- la.1, 1,_, I Alic"
072. I-rcirc r.ItUZI.d "I" X'l Pi P van6. Antonio Otero. Noric-,at h, -A. el- j. y I cia, at Ind.,. _i",3-5 I I
.-6945-411- 17 ;M,,IRAMAR: S3J.0110, Ila f1i'll 'I Ila I"I'lla A y 22, Telj ., M-5236. Cmy.do. SEMB AkARROZ
hl,,,I. or hlod, I N9 5 anwrt- tmt-lito N9 3, Vir- NUEVO VEDADO BODEGA, CANTINA, $9,5
VENDO' CASA flrad"'? I I. in 1(", -imino. Cifle 45. noodle ruidra do h Aire. r.a trejoir Inversitin do ,ti r1i. 1),
niposteiri., i,Chn rad-. In I,' is, I"_ SANTOS S -is
no on, ,,A UAREZ, $11,000 26 17 fi9x.14 a Aeon AM It rax a nPro so encuenlia en s(oii) at t, Ilon(k) dia VI Ila -,rartlMartin. teri.. teho rroonli 2 2 .n- id-- d, 1- 0 In. F-6328-43-17 vitro. Airriz. Nnsotrns trnenrl IA fin- I"I.6r, unn. Ili
Jnde en V2, 2on* l'-I-HA q- N11 ta F, -o'r Cops, 47 exquinA. en parle &It& con dI 14,1,1 X- ork, -Ah
.no ,,ad '. lit lill dr I p.,-d- R- 1, hallin. I oc ol I C I qu, uxted llecesite. No plotIll t e, c. -a'P. Ilido 9 X IA 1.0 10 iirlim a $17 var da flempo en pecifinvis infoi -I Al-- F 7104-51 17
DlemPirti. on an -61117-48-19 ;Vl-'DADO: S7.3,000! I A, IA Fleim.;,oafn 331. &I.Z221. L,,;,r, SUARFZ BILTMORE A $3.00 C,.', 41. in,, T I Mrs.
E al q 1 .19XI5.39 a NEGocio i)r OPORTUiiilIDAD MO
mean 417 yaral en Sit,236. Tanibi6ri pridernris pj'npoirin- A,,,,, _()rin p--.
G A L I AN70 7 n"n"n 7 JESUS DEL MONTE TA.. $2,160, 820,11111111111 (SON 16.750 VARAS) iiarle -paia sus finca -stiroillp, c-t.n- -Isindo 2.1 pePit Gith-. ri, Afq,,IIP, ronc,1,0, (,11' A Ill 0,-f,,h,,. Do[,,- do yerbas CantaqUoyan-. Fs!a- kr -wnr., on
1111A. Id. 71)(1 romas'no 10 1~. F-1 ... !in in, Po 11 1 BILTMORE i I
11 :a 11 "o' A A, Ii,: rlo, 0 Lk f;.AN(;k DEL ASO (MIDF 83x2O3) gwi del 13rinsil y Guinen. n -d- plain. ',.anjzll
hao. 24 1., 6 hafin, rrdo, No. .1, rq,,,nA Wa.hr r"'
R_3 I n-, n Hit, r,,,,,i4
12 31. Ftlawrain 351. *A1-2224. Slkn Felipe Itil Ia ruatirp, fthrl. Lil claoins tndni; I-sfA, U. Appin .51, 17
n.ntxi in ru. I-- jrarg,, 01n7ARA: j n ,_4, !7 D.nrf- I,, vPndPn a $.!I)n v %Arn drA p, rq. rnn porn illnei in, s -IFti 1. ,inr no q-l- R,.a- ratio 29.4111x58.96 a sitan 1,73,4.U a -I
Inil solai" rnalitunit. Fn iiiA tie 6 .a usird fuerle cii vchvro. rn It
91r,101,1t ,ng,fxflo rpsln 4 11 ra- VNOn r0filEItt 0 N
INTOS SUAREZ: 1-3855 SE VENDE CERRO, $8 000 ran 556 as I-I-lerin init li, irielpales AllrlidA,. Prnolo San Feline 1.1.5AxII14 Pin Intat 0- 00,lb" I 'n"Pa. Vc2 irlar,
I ' Merle 4 1.52.1 rarmis a $3.5111 rare. fropiii -in
da ,IaIA Proxima hf.yl. Rildri- ('All, r'l.,A. .I,A 1 "IA I I -,,tn, rIP fhIrnr,6n t2n.noll [in a ( .1PXi. n ,I- re, raill iji-larex. Prr, S31)(1 jr._nr2n_5
,bnn I., -,,at. n-rln,. a'a foritin't'dio ru t,_ 'j'of,4. h, In;, v o ... 11,p "' rnsittlerriente A men" a. $3.00 98,409.64 Emilio Benitez
ir, h r- -Ia. p,6-- I,~, -q".n A I nn P con $2.144) r1P A I n Are. del Crjs'n. prorinca eltitninis BACARDI No. 309
do' t 1,. 2.nn x.7"900 Infritri-nei,; 551. 'to -j. oooInldAO. on nrn,!,.,.
ar.-IP con it,, x S non -rlo AlInr 111, 1 2 11521 1., -9i. L6pez. c n 9.165 varsix a $6 vara. Facill-drr.. "nolit r A 1 0 L;a I FernAndez v Vidal clade; df paen. LA HABANA
A iRyal: -GANGA UNICA
IA. 9IP Iini-za part, Aq.i.r 531. A-9112 y ML-1301 Are. Citronelle, Are. 0irldo. Mur I
SANTOS SUAREZ, S32,000 Vicente 11 lijeda'. 1-7 19 1 a lin. inuchis-k residenclas fabiricin- IA T ts
Pri.c.,%no rROXI-IIAL IATIttTTD Alrolortall'. 11111A ?I
it n. -Ia. x galeria. .1 1., icips Fl-i'll 'IA 11, -llun l Cr,:, I dnxr alrededor norm, lax tie "!lAix UH-C-619-50-10 E. 671 A ;I-ia.
D c. a 8-16 1 6, 'AlA. 2 4 b ,),, it, in, I SIM" a seaw 1.1" -arax
as, r ijn., 1 4 1 Who F n!!,, 4 n-- S oah. IllidI, 12, .0 x %5.00
z,,o. ,,. 1, n t'FI-E 721:;-'11-17 vara. Con ficilidadex. ATENCION
in 5.,1.
"I"I". 7!l"no At n ro'"'C" Lopez. F IN C A Oil.
F-69,2- YEDADO' 49 SOLARFS ALTURAS BILTMORE No_%OP- 'on- no, 'in cor.",
RA HELEN. S1 I. Can CND0 r-ih.oll. SANTOS SUAREZ, $10,000 dan. I rao- 177,, lqllllA C a, 11
U. "Sq no. aroniins I.; i ; liI. PARQUE
oi 1111114na 111111farr Aratlerriv Inte do
do ,41. 2 ban., oo"PI2Io-. :,- 11.1. "a i lit' REPARTO MIRAMAR -.ra. Pa
P. tal. a I;k. 2 1, 11 AA I 21.411 var,,It x 52 rte
,,I in l r c,,ad,.,;, IIII, V2. Renta S31.200.00 antiales D,:,n q "Ill, N. niar lorriDWn, a $1 preeloss rittla. FERRETERIA SEVENDE EN BA-rntj, ',L %,art, I- rriplelm, I, In AzA -fAhI,
M A 3. R I.- na n 551. NT-2221, Lop- RESIDENCIAL I, Zo. I lol "do
F 71 ni ;;; I I 011.0n I.r coriplela, a sl "Precio: S300.0 :1_11 "In'to No,
A -d, -rIA, nrnclclr. % 19. AMPL. ALMENDARES
Ao I, I~ I la,-- or A A A p 1-13nR
jj'_jjL Ui1A3 vrDADo. vi:Noo HABANk i30,000 -ra. A,-enicla Ortitv., 17.30 x C'A L O U 11 D E
tiloblada por rrnb rcnronc. 11,10 a b, A Calif. Trore. peerl-pernbra, ? par- olA I, I IA I"
H C.H, r', S14AI). Nrt. 1,can eo 1. F Ain, Ili In
Vi, 2 bafirF. bthl Wr- I n, ALTUIR VS
encia. h- -,t, rrln, a 1, 0 1 1, '. .1 a[ ino- Ilp"In Allor.., -r pelai 11.36 x 23 varalt $4.761
raje 2 rnAquMas,!Gan,,,t A 1,3
F-71in-jo 17 1! "It no %71101111, "1. PELUQUrRIA
llqnafn a' 1, 11,1-1211. Lo. ol. P-. I a" el YEDA DO .11-Initim tie fralle 14x2!.50 valra.
9,; d n,. E-5944-40-17 a $1.5 vara. loorrielits ill larin d A 22 kil6metros -- ro 1. --. Cr-,
1,111i Yprail %:15var In
LAWTON, $6,500 vrm)6_s6_LAR-s-ii-.9avANi AuNik Compre en Ia parle mis ah 0 A "'-A I~ s r I h I I e 7
H A B A N A ,koido a d roa rl ):irrin, nor- cti Ili a Doble Via R, Sri- Pin : It' 0 INIF MES:
USTED BUSCA I'diflil, it, .1 pl-l- 31 ? j one cAr I ri'm li-rildoi- v 11111,1o .'to Ila- A I.16d v .211 d estle precialle MIRADOR del Capitolio
5;, gel ...... n i5I. I Al A 2 luad,.- Dobie Vi, A S 1 R3 1 A- %r 11T.
TA Ren a S-1:792.00 alluales M-11"I, Lnptz. in. Sr. Rodriguez. ;E LA HABANA, sitnado en I--1n. r P Ila~ fr.R EN .17 Sr. Rmdin Rodriquez L
Precin: 33,000.11(i F-GA- III jor F1, A,
el misano corstz6n del Vedado. itt n-re IqA
In 11r, rtialqufr 1,,g.r 17,1,,niti conlril"'n r, 6 .* l I h,,j. HABANA, $83,000 sol.An. nA_ T suAwFi, it Obispo 30S Tali.: M-6921 dF.' 7
I' I a .3' y Con a "ll. 0,1 -1 r o .... Ia 2 1-1- rn,, I~ Z.Io .-Irad, Pal,-. A. I I 4. C-63A-AR-16 olesde
An h A a I, d,.3 fl, -1 1 1. V'l All l-,fn,,,,,n San 3-4 2- A. -fl.
b. ran, ,I,, 1;%*r!, Ali oo-dor, o,,10a 'I ric Pil a 4: 1-2-1671. F
Prid, t64 0 P 11 F_65121-411-llt junto A las Mix n Tlerlando A (I tlirmwk TFRRENO.S, A .... A
mpre. V' M-2224. Lopez Mn
Habana, 92, A r, Alt A n.in 551, 4,,000 V2 : :onrja A I d I I
Vo, Ia fr- .: h7- AF UN* ROLAR F*, EL rti, r.% n Modernas %iAs de connunica. .14.430 mctroll" rrelplinA A ,A oil ron A.
I P g x or PC r,, Ron- In In-o 6P M.Uran.o j. ;.N 'antixo $1.000
$1.16. HABANA, $55,000 on. n6n: Acnida 26, Doble ViA Ha,
a _. $4.00 r.r. in. TIef Reparta Y DESDE o (nri
REPARTO MENDOZA n Ain,,larAn A modin rupAr, l-milr4n 11!1-41144. E-IIA 72-49-21 A RAnchn Bt,3,eros, Ave. Koh- At fordo d- Averildim MAirnon, ranr,. Pic. N6
Precio: $15.000 -,,iln, it, l ;,; ho Ro,,,rC,. "difict'i 2 nl-! N 11.110 VA- 1i e 'ruadra a d 1. clilzadA de Vr;i1oIiAb.j- cons
'I n fN'Do FN hir ij-dn. 1, bl. Calle 23 1 d in" nu"' o MAN or, 2rIA. No
pr an, I~ ion ra (ail ,,, frrn I Aizon Apni I'Inda rnn rpnA!, $0.65 Ia vara
r-Ih-1 r 6o tie pl'iritir-A. nionolitirn rntandn roll d tip prPrin. Comprp. '-A ill. in. "Apolo". CPntn 29 PI-,A to Slinta Fit.
$5.-.1 no intryntes Beintromin 53 1. rl,.Aro no -,Ifq -6661-49-JR. "ViborA I..,,d Contrixiny". ele
Renta ".600.00 anual" toT-7.Z--'R-IG %1 2221 116 1 n- I;--,tPi c.iinl. DE LA NACION
- __ I P eciio: S85.000.1111 HABANA VkDADO-XNGA! Zool6gjCn,
SE YENDE h --%to cl, in T-,ro -11. 17 Or Frente A] PArque
FN Jr. I A 1. H, -r, V,,,,In A, Ii -A, 1, Pn 1, rIIP 7,,,,J,. In %Irl, A I In $.)Onn 11 o- on [A zrind intior urbani7ada Aprovechev fenno, h.n, 111-1 1 lodr 1: 311 ', i, r. Iro. Olrnsi:A7 10-7,1150.
KOHLY HP Ci, r1n,- rodeada de belliinnas 0.4-11 I'Alka 1. Oficina "La Comerciall
0,; hA- No P c -I-,-_
pigina 44 Clasificadois DIARIP DE LAMAR1XA,-7Mariip ,oj6 de Juiriio de 1953 Clasificadog Afio CXXT
A
LIA R U L T,
-F -0, S ST- I. W. A H 0 R -A
I C', V
VENTS __11_V E N T A S VERTAS VENTS VENTS V'ENTAS DINERO-H[POTECA UnTMS GENERAL
BE CEDF U -; TELEFONO OR LA LETR4
S3 AwOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOBILES YA'CS7 S3 AUTOMOVIL- AMS. 5i MURES Y PItEMI)AS 57 TILES DE OFICINA 62 OBJETS VARIOUS 64 OFERTAS
ine .PP NUEV.. CHEVROLET, A*O 1111, pE 11 CT DINERO SoHnF 'LIE A. Inforknes 1-6775. E-9729-IG-20.,
VENDo rnEVROLET 1947. 0 CAMBIO PLY Io1OUT",R11,hCftAN -0
se paigo'diferencla, cerca comprat 7j. 3,,.E E AJ Eg MOSLER, VENDO COCINA DE GAS NAGIG CHEF BLES: CIA DE
par par"litio. Juego Cuarto Y' RefrigerRdpr vMO CAJA CAVD
bata-aguns, estaclo, lot In p r, interiore3, comilotria- j orn!llas, home y asador,%sin user an rk5trIllos Chicago, S. A., Manotana de
1. Habana. San Miguel 814, altd7. Luis. 4.DOO Krics, co.filgoteba Escaparate 3 cuerpon. cannot 314 came- ar A,' es,
d, Calcination Pleclo $1,900.00. cena 315, U B,.J..I.. cJ6n dos I c. r or
205. Telo-Honag ra 61 84x54. doa bur6s $1250.00. to otra de title sm Olloarrill 104 Cos Gomez Flum. 246. Telkf. A-4 2%L 1 1
E-6796-53-18. Verlo en Gallartla. No. T krcaq.eta Y Ine" noche. col.rannarf". oflei'na. ntorbom. Infanta 662, bajos. exquina Heredia, Vlbora. Consfjl!,.,Ins Pill compromise
pl ezas P PC Pat rod a on en t e. efrJge- Salud, Jestis 'PeregrIno.
EL 1952 M-7360 Y F0-4 E-116113-53-1fl. E-6794-92-18. veremn, ,I ic- In Q, U I L E R E S
-70-E jjj)jj &l&LIiTi -Z D -965
is Cj;j N VENDO BABY DODGE 1251. EN PER- ratio, Hot Pr.blma. C -64-15 Julio
point, rActicamente nuevo, muy
Be oyen ntertasTVerse en 10 m1merit 34 F-6874-37-17
RENAULT 49 facto Catania. radio. bands blancali, ec-6mico. PreeJos ocasirin. Int.rmC,: VENDO ALFO"RA PIRRSA GRANDE
ouv p, .-x y Cerro. Vedad.., Teli 79 HOTELES
1, t buta-aguas. San Miguel 764, entre B-3382. E-7270-56-17 Coma parm mal6n. Distintars Cal
f F E-9841-53-18 C vende Renou!t 49 ba.1tante bueno, Oquendo y poledad. v 'PTi
.uX -7902. Fit S 4900. Ledo y LkIpcz, Zapata y 6. Ve_ E-6903-53-18 POR FMBARCAR. -AERc-AVC_vEsi_- 58. LIBROS E IMPRESOS a. Co.. se.bad. Id, C.mprar. D IN E RV
EN $830-00 dkid.. I de
CHEVROLET E-jP43-53-18 en In Calls 7 NQ 160 e/. 2 y 4, La Sierra. ES HOTEL ROMA
nearot"Patal No 147 Ceiba. Marlanao. jF jTEsPoE 66iiA7 Niflif ANO 40. 5400 A de C.m.d., erm Pel. Plans y E-9879-62-17 A EMPLEKDOS PARTICULAR Se alquilan his bitaciones.rdin mueble,
la roo.stra GO-1m. Preguntior par __15IRY I cullierul de crystal. $50. Librern, $10. In- LON 154PRESON MAN ECONOMICOS BE
litames
FrCnt, ?V E RC 1949- CO iVIIFRTIBLX. VESTI. P-pl. Paris vlajante. Se cambia Che- can RilTartia it, us earn- exteriorese interiares; con a sin corraids,%
PC FI-5341. E-7222-56-18 La Habana, tenemor llnotip A E LO COMPRA, RE- Iran' '11GA 81 LO V m6dicas. Elevator y tel&an%
Do. E-7072-53-22 ur I'llievit. somas cast npevns, motor violet 49. n 50. Linda Pont[., W-9237. Ydn Agri. S A Manzana, de G6mez Aguacate 162, exquina a O'Reilly. M-5944.
__6DEL0 ON, 4 PUERTAS CON gnifico. Cede rnCir n en $280.00. Infor- Preguntar 5 tip["- P to, can iofit.
N mil .8, or "= "'6n 4115 Telel 219-221o
3 par Vega. Pra I 1W con.7 A. Cower, told a Casts nueva. in a bharata
num: Tell. W- 001, Agular 57 (.1t.P). 7234-53-17 1 color.s. A
fiirildiidt. VjIll. ZuIuCt. 458 b.j.s. -firl, Eloy. b, .,2 ken -0353. 415.; ;-38-22 16davla. (r.gad nueve., AN E_ copla American H me orm -X-, r, or mesan con
E-7049-53-18 E-6974-53-17 1 cni.re.. fail. nueV. Y I.quend.. 30 h- Us Oll.s. bar ti.Jm-. Inform.. BB-3893 Telifforitts A-9622 y W,7832
I R- -- __ - L- 54 MAQUINARIAS mem 339, (27 Y 29), Vedado. Bar California a Is salida de La Lisa. 90 CASAS DE HUESPEDES
GENT vrNno STUE)FRAKFIL lfulfi.! E-6828-62-17
magniffEco elitad.: B9-3473. Tres de uso corno nuevos E-7j[95-56.17 59 RADJOS.Y APARATOS
E-7163-Z3-17 I G.roontizo que no los encontrao-A come ACCESORICIS Y PEEZAS AQ_ AiilF -81 POR LA MITAD BE SU PRECTO. COCI- D I N E R 0 SEIIALQUILAN HAIRITTACIONIES TREK,
on loan natural n artificial, ocupa 21" C a. lugar clinforicri. clearly $15.00. $20.0%
"ND 4 no U IN CONER 1 14 ELECTRICRS 07
rist- Chevrolet 51 de Injo. 4 puertaP marl. d.10 1952, el,Ctrictl, Too b .. ....... bles, refrigerallores, etc.
par x 24" cuntro harknIllas, home y Brasher, g Impres. $15.00. Agua a inclas .,boram. Ini
dos orms knec mlca DE ELEVADOR ide ma!e1a), fabricada Para Singer. Costri I VENDO GRABADOR DE CINTA, am Ci k7lb'dlos en su* porter
AUTOS LEDO LOPEZ Ply1nouth 51 de )uJn. 4 Pikertal, radio, Se Vanden Iniquina Con nustoor d6 $190.00. Gangs: $90.00. Cithador 162, at- 11itil. Tamblin minte6grafow Vcrodoa ,OB: Ind. ;n porcClana. U. Pir San Marta- M-5594 y en miams, Aguila 3
pjr-itura.,gainaP v mecanlcm en perfec- no NQ 255, Este. .7111 11;ir to propledad, mer plan. E-11723-110-25.
Zapata y 6. Vadado. to estad ; PlYmouth 48 de IuJn. 4 puer- 8.5 H.P., pizarra controlaclarg, yr Ins. entre K, L: F,273fi. bi6n oina mAquina de escribir Corona, In E-6904-62-111 _.mp.iiom d. Pr6st.rnoff A I"
Tol6lono FO-4900. tas. muY bue 0. todris Can vetitid.r. de Istras. Pueden verse an:' F-7191-56-111 dustria 113, bajox,, esquina a Cal6n: W-41185 'Af A we
AYESTARAN Y MhLOJA u.r.. 11 1,19" 108 F-6247 C-S76-511-111 f V IINA DE GOMEZ 219 SE IkLQUILAN
Teldfono U-1727. y la.111dalie.s. E-7071-53-17 PALACIO ALDAMA Dos frescas habitaciones con indo saft
Julia Hilgo POR MBARCAR AL EXTRANJERO. Tells.: A-9622 I, W-7132 i vicio, balc6n. terraxor vilifir at mar. Pr
cambias 15 VENDO ESTANTERIA
VENTA DE AUTOS DE USO: i cla rehajado, 21 no merkl 1.451. e&quin cin m6dico. Moralidad, 6.,102. Vedoodeso
4 Reina No. I I vendo todas mis perteneClag, 2 kill pre FI-3141. E-6992-80-17
-2evrolet 48,. 9, 50, 51 y 52. Chr dsor 1950. Oldsmobile 1981 OPORTUNIDAD U 29. Vedado. F-7185-56-17 De cristales y mostradcores D IN E R O
C., Win I 141CA UH-C-3-54-30 Jun moderns, "Por estorbarme". S4,!Ire Attilinis y Carnion" "RESIDENICIAL AVANCE"
1949. Oldsmobile (76) 1950. Cadt- Par tener otro Carro nueve. particuIlac 48. Plymoutl;I 47 1 49. Huds.n A ES SU
[at vende Nash 600 del 46. 30 kil.. NEVERAS Y REFRIGERADORES EST C-Pisfiia cl Pirlistal Consulado No. 254. entre Anlynan-Virtu.
48. Poch. 48, 49. 50. P1tk-uPStU- metros par joalkin, vestillm-li pie]. rs- Venga y ofrezea, San Rafael Mon de-, in Agri. S. A.". I. u A cuadra Parque Central. Aliquillsol
debaker 41). Panel na, octal I din. botaagua, acumulador. Romax MOTORES REFRIGERADORESr A PRE 357: W-3214. It Me
1940. Pisicarre Willys 48 Panel I delanteia%. aroi mievos. Tinturks d. ins, 1-cas habitacionex,
Dodge 1 '2 ton. 48. Panel Ford 1, 2 sin igual, ORTUNIDAD '-"a li G61- 219-220 lanrbit ias .Tpn priv.d.,,aguis din y
fabrics Mechnics, perfectio. Si In ve desde 6 pies to
ton. 48 Tod., reci-clos y j!.r. n- 10 comprio. Preem umo $40000, GENERAL MOTORS h C'Os OP E-5731-62-17 f-11 r, A -9622 y W-7832. noche comidis criolla, espaitiolks. smeri.
h7,ados 3, ntr- mAs de distintos T.If. 1. 177H. asta.9 V2 pies. Antes de corn- C.... 'Pr..ios An ompetencia. -Eapecialota
afts y m.rcaP. pra, isitenris 11irrienos: p, rn famillas del Interior, no n1vide ruml.
rACILMADES DE PAGO C-651 -53-16 De Petr6leo DINERO-HMOTECA D I N E R 0 trn lema: -SI qifierc vivir Canicula y ft.
I Ackoplamos Contra an cambia. A-3432, Compafiia Cornercial, l1r; -Retildcricial Avarice". '
F_ Sol 414, Habana. i63 SOLICITUDES SOW tI NEGOC10
7064-53-16 CADILLAC.1952 Han Ilegado tres equi- C-684-NR Halliclootafters SOLICITO Desvitentits de I.etrns de 81 CASAS DE COMMAS
Se vende Cadillac 1952, pos de 4-cilindros con 'in '00 a' 1111A. 1-bre.,111kiel. nu-n. Canibio. ol:lislig A, TefrenoN
Model 60 Special, Fleet- REFRIGERADORE L H,,ba ria. can rent. it, S400.AV.Ie COMIMAR! St. SIRVEN CANTrNA%
PRESTAMOS SOBRE I i S" El televisor de los a "C(Pill pailiel de Pror;srtarnioll burn precia; rnmida de primer, aburiwood. Informed su ca On. A-4471). E 6943- 3-17
ja de cambios de Frigidalre, Hotpoint, desde $215.00. - - ---------- 4gri. S. .4. dahte. Habitaci6n, A. alclulla unit ran 1,
time models, different: mArjuinas cl). sin rnmida y con a sin mueblex. Infornrists
B9-1819 y B9-3251 qr moderns desde $75.00. Facjfidade experts. Usted SOLICITO 827,000.00 Teldf... A-0215.
AUTOMOVILES quinta y compressor. up Pago. "Lt 219-220
I a CaAa.Ferro' Glarin mfi AL q.n/0 2 ANIOlk TeiHimors A-9622 W-7832
n r, S n Ni"MA e Ind,, Tckf' I
lo 0 BREJ
MODICO INTERES UH-E-6028-53-16 C-686-Nri jj podra poster ii.11.10 S. b u.. -. de 2 ru-1- 6N
RESTAM(n So
D
Precio $3,950.00 In 1 82 APARTAMENTOS
5t. '1' 0 Mi r
c TER
LA 'I.
PINTE SU Villa ..' 'on"t, UH-C-683-64-22
dr, la In -I.r SE ALQUILA EN 17 jr-"W'. VEDADn.
de ellos en esta ri
CERVISO, S A. CANGA SRO 00C.110 .1nf.rro.: J
'CIA. GENERAL DE "In-r-ric,
To Ga ,Rn". pnrtamentn rnmpuesto de Pala. comeIN T' U
11 ER A IR E R OER DO
. A y 84 iia
mil. R.k.J.. bkoh. y vjP1tO,C lade. T5ta. Ave. y 84, Miramar BABY DODGE .13 REFRIGERA DO R PARA LAS 'DAMAS do l, do., hall ljoici ... P. Closets. hall. y
De IL.j It MOTORES DIESEL'DE en on -ama 95 Uli-E-7151_63-17 .
' r.d.r. rl p.quH Venta de junio 16, 1 ...
RD LiZ. r "i2. A .5.9081
Agencia Atillorizada vend, a bur. P-ru, S, I n., A (ITO LUX 70 IhlhKtN PARA LAS DAMAS
FORD Pan CUBA, S. A. NE ALQUILA: AGUILA 31111, ESQUINA
carro a carohin. N1 No 51 12. -tre San Miguel, p.rtament. compuelito dos
Lazaro y Jovellar. U-90M. San Lizaro 203. A5.9081 Pida al 41-626 7 SOLICITO S25,000.00 sala-crimedor. ima-habitacirin, closets, ba.
N ELLOS no. rorina. lAnves eneargoda. Informers;
E-6771-53-16 Ull-E-55.30-53-16 Ayestark NQ 421 UH-E-762.NR-Iff 1A."ll 110S Alois Tellifrin. F-3228. C-660-82-18.
woci6n firr. H, - ---- -------Una dentosit F111 r;,r.-f17ndA, NE ALQUILA: ANIMAS 97fl. APARTA.
TeWono: J.w j 'I'l -.1. 1111"Purstn de saill, comedor, it"
COMPRE su FORD 1953 a REFRIGERADORES 1-1. rldu-adn ;i f o- Metod. h.,.,urc'.,_ h-(,-. arms y PIC. Llsoves
1 $100.11001111. rl mimm. Inform".: F-3228.
Aprenda a manejay CERVINO, S. A. U-8032 CO MERCIALFS DE (ISO d oc, Tnr Glul,;: A-6425 It. S IoNC111"Z
SAn McciAl 169. altos. APARTAMENT09 ACASIN. Ave. V 8.1, 31ir.jinar NVESTINCHUOSE G R A T IS I SE Af
de ve rdad Vi4 P 7i.-ns3_I7 de fabi,,r de ..In, connedn"
C A 12 ,1 1 A I eul"e, or v"
En ]a. Escurrim union acroodlisdoi. TrA- nfireen clislintri.% refriget-Inre, I- Iulhi a A y cocina. ell Cullmitt legal d. all CARTERA D No le pesarli! COnstillencts on-dak" ric C.- Optiora 64 OFERTAS 'O"n-70 'In ,,,,,a or. P,,..,. Verse, iticlas bo.
TILAR. AC_ ss BICICLETAS I.utin. Tr- cy.t- nu- N- 257. -tre 12 y
tar Refrigeradorrs dr vaini"I''a roAl'STIN10S HIPOTr( qnffll I %- PAII- .....
drir- d, ItInch. E-6994-112-25
E-6772-5.1-18 VI"Mil nicif-LETA BANAT%. Nu. Apr, I i ri. Angelita, Novias
I NI 914.1 VEDADO I'DIFIC APWRTAIWRW.
CUrsof- &-fific on,, xl.nnn., $2.1100 1, 1) four
'I, P;_. no 1-da, tra nn-turild-I I p-tarl., D P.dle nc
A3estarAn AM. Telf, JT(1 354-0.- I G L E S I A S I _1720:64-19 T.s -,.-r. Al,,,,Ia I-- d, rinim, In, arn'hRrIn fablikiar, fresquiximo. Pra
Clauses individuals 3.00 bs rW 904V. -Iq-,r I-- F5 e--.- fl-- -- rin- g- h.n. em Onset.
PNRA HIT-OT,(-A, I'VED0 OURECF11t 9,,,, -; o wri to- rul- modern. ffiol j ..
Exim, an Fikilco GRATIS E-61114-51.19 fr 23 esquins a 0, V M onte 613-15 .br, p-p-d-f prr I.a-f- Ni- Call, C, 744, e ,c 2q y Zapata.
UH-C-619-N-TI-21 h, It, Vedado a BI n N-' 161 rntC
edado. 'F.
Curses Te6rico a aspect a Ion; brij. In Willys DistriNoutors, S. A. 56 MUEBLES Y PRENDAS I fi 131.1, V,,tudr, y A,--,. Trif.n. W-9838. .1 AI.Qt ILO APARTAIIIENT 0 __ AL TO: RAdirtcci6n potrimnal d. Hardy L. VF.NDO S511.00, UNA CAMA PERRONIAL. -641-70-17 1 ,. ban., -cina, 3,
Spats. Tel6foxes Fe-3131, 313Z, Scilp-I" uI "116n. un. -sn. e M -6267 PRESTAMOS UJI-C ........ .,Ia Is -I le. uy treat%
n in. 0. Po- Dul-s 116. col- SIN ENTRADA A COMERCIANTEN -Ii, C N ',(I. ol- T-- y Quinim.
y 3133. 11 1. E-613:14-56.17
Eslamos ablarto sin Infairrupt:160 B,, I riesalt, 73 INTERES PARA EL HOGAR Vrdado: F-269P 3 Ill-3917.
Hants I nor I I d.'Ia ...he. Darokin. E INDUSTRIALES
gas par In misfismil. UH C-13-0-30 Jun NIF VENDE MITERLERIA CEII( A BE
N, r, 4-1. 3 -h- .1 Reffi geradores UH-E-6255-39-16 Operaciones ripidas. des 'ir 1-1-11A... 13.11NI") A., A St TAIIIENTO,
I I "Ir. ',, 6 r.u nii- or, 1, 'o C'n drilcud-Ir, -In.
HAVANA AUTOMOBILE VE9 ESTOS AUTOS b 11 Tel f W-313 Fn-prtifi, el scis por ciento anual. cual- GAS BE BOTELLON I gt-,,a Z 11
1. C-69- _6 18 60 INSTRUMENTOS MUSICA quier cantidad d In, en colors. I'mSCHOOL FORli 197,3. it. I.J.. 4 -t en relation con fagor_ d ,o prI ha, ag-_ NI-has I,,, com Jr.MORRO 60 1 a I.- la garantia ofrecida. Oficina les"
P,,r- *!T0j"I1.I tWA.'.,.nF, CIF" x 2.1 "1" l-A
MO TH 1951. 4, d- In, In-bir, Ra"'o. T. 12. H h.,bi ;d71flil'RI-82717
C.-di.en. Tel.,i-. I Spri x ""I de Inversiones. Edificio Barockno"' ART no 1. A I-A R TA III 1.1V T 8 C A B A 1) 0 Is log
c -11arraber P. V-r H-ki Cj
(7-65 libros. Sillon- Coquet. H O T P O IN T i.1 A12. -11c V-lie y" S." car 1, 6ptimo piso, Habana. Can I.torn-cana, Be- J nse. ,flnl.
BI ICK 1947. ra.t., hle.. k, frigerador Leonard. %ariaP me-itas fulas E-7,161-60-11 C-664-64-15 JLIIiO %ado, %mia onirdor. ciulrto, tprraln, rais'" URGE VENMER PON EMRAR(' S4,00. C.11, 23 3 32.
s6l 5175, Ali ru,.d.. I ot- lirli-In, Folreg-nn- ,I a ENSERANZAS V_ -0.. N- 2M. esemirlis
on I. IRA K F. R 1947, 4 p-t... I'- nuot. -- no IrIN-n C.;I 1. N n Hinobolkit, V dildo. Tell. A:21
PIANO '4 COLA. ALEMA 75 PROFESSORS PROFESORES F 6117,742-111
,a 1," 6. Apt.. 33, ertr.18 y 20. Vldadn, Duml -:-t rn-s f a PRESTAMOS DINERO 400.
F -2376 F-61190-56-111
VICTORIA. A. A. I
L oa 'G a iig oa 1'.I.ada pq. 1 6 VedtkiIi, T e If. FO-IA79 S1.5.011 JUEGO N DE LIVl%'GROOM TAPI- Sobre sus muebles dej ndco- JMAENTRA A DOMIC11.10. SE REP INA%' eril" ) C Wt-): I..
b" I ... .. tiII.4 y roin OFERTA ESPECIAL -q ... F,--r, Ii,.1 -Ignatu-P. Inforrocs TrIo(o % '-3648. rrorns. 3 liabitariones. Inafirl familiar. rockto., ol I..q_ ,I a K 11, 1 E 7 I:m An I a los en su poder. Opera&6n in- V 66 43- 7.5 I A on rfr gas. sIrvirin criadoi, $95.00. Verls
21n squ',na Con- de 2 1 2 It 6 p na.
C c. ilia. C _699-36-25 mediate v reservada. Traiga COMPETE TV. PROFFSON I DE TAqt' 1.
DE rtim.r. j ,",
D9 ANIM prallic.. f) AIQI' L0 APARTMENT CON BOX
iorl, IN" INA VtDRIERA sTO5TRA $ 1 0 0 9 51 ALES pro opieda a Rodriguez Nk' 369 0,1".-fl, a I I
In -t-, Alto, 43' Fot, I_- In P 1i I.- r.r iti. dor,,:,nhn1. cictoAx rnmodidaides, hisful,
If. 21)". Pul'j;,al Iorr1d ra, v ,r,jr, esq. a FAbrica Luyan6 9 a 1-2 Tr)6fono: X-3904. I I- "A cilb.d. d. ..dIhcoiactsiotiiAmo FORD, I a 1) 'Ir ;,a. B,11,t., B.- y 2 a 6: Telf. X-2806. F. -Inp-1 111-11 .r. ons"I 1 0 _q 1. Re uffia, Piano terH O Y CURY LIITCOLN Y CAMIONES lica. Alic-I A-606, Cambio iforam floloileins I '. ., 10 a 12 dl l cill, COI.m nfor.
A U 'T 0 S D E 11 S 4) E-7146-56-17 MENSUAL por Cebfi E-7059-64-15 il. r-oirrsOR-P-11F, TA 'V I'INO FNr Verl
e.rrj. ii1lido, N, oil rt. I
I"' FORD .1-1. C. I.-Ilirm, 4 p. vE,*nF., no 0 nE ofill. -h,. o rccrriuia I,, I(Ar do, C -ma v Adenijig b,, en Wife. lro!uI. I-i-, Irl.l Ar A MEX-T6. BALA. COMEDOR, I
o I, o' -, I LA MAXIMA CALIDAD ork Sola Fit
Con I, "I I., l,. pl,, m- In ,I,- ,,art s. batio. cncina gas y Patin Chico $44
Plymori(h 1940 G 'I&. a In, a ne", (to, Dinero in r N- -A A5-U62 a- 935 4R Acceso on. Informark B-02.9.
Gran Oporturk dad. Ic -lon. ind-4p Wr, P;"a 'r, A
rille"n ro Pes- Informion Mi- EN REFRIGERACION ,ad,- 0.1st.i. par. p.-, a f- SOI)re MkooiehleLt 11
1951 01-DSMOBILEI 4 P. J.R- 302 -q.- a J. B. Z., nes r!p -eptiernbre. pnr no Ij- 1 75 n E-70511-112-11
E-7D67-56-18 Tornarrins SU refrigrracior o bli "' Dinero de clients para proistannoi
1951 FORD, 4 p. COME lu-1., d, ebi,. Tam n -ticulares
$145.00 ISSI FORD. 4 p. OR. APARADOR. M.ESA. SEIS never de uso. p,- Wa o -.,mbi. afiopl- I a par -largo plaza, -aran- ESCUELA DE BAILE TEJADILLO NQ 63
1951 LINCOLN. 4 P $35.00 2 -. 1.5 1,1 in por A.ja, Cbli ", In tias comerciales: sobre more I,) I's Tr,,, P1,1, 11 I'llula Partsmenia
1951 HENRY 1. P, cron muellm $12 on' G b net, I- ad',I. Inform- R C.on Pa- dejindolos an an founder. Ud. no d,--. .mp.-tn re, ..Ia-..m.dnr,
MOTOCICLETA INDIAN. in. SIOOO. Ger-t-lis 53, 0-te. .11-. vende, cede, III traspasa, firma on HERMANAS PAYNE -aI, rimplin. rnn closet. coelms y ba11150 FORD. 4 p. Viho I a E-6905-56-17 A-3693 v B9-464q contract con s6lo.ta propiedad co- A, I
MERCURY. 4 P. n as y lab-able,
M ercury 1951 1 brDE juEro SALA Y LAMPA- A S T R A L ma garantia. Operaclones ripidas A imas 612, Primer Piso
1:50 MERCURY, C.-Irlible. 2 p. BE VE
ra sain pequeno juego de comej- en horas con interests lezales.
puertas, negron, radio ififill roir). 4 P. Po buen -takin por Probarque. Menif- lrH-C-618-61-16 Viscose, ReCaredo RiplolfF, Corre- fiarons 'C rrectamen tru Cli-11"I"i I", Lit Y 25
1150 BUICK. 4 p. _7a 7 ent. Santos SuArez y Sta Emilia ELECTRICO, dor Colegiado. Mangarr& de Go- an prai N, 111. V dado, mpartamento Of
H erc E-6864-56 17 An-, "t"n' ,am erra a, s Ine connector, dos habit^
ury 1952 ,4,, NURcCU RYP 2 MATERIALS CONSTRUCTION
I : 4 SF,,%*E'7N;:j,',% KIDOY-COOP (CAMI. INFANTA UH-17-329-64-9.lul. LI.Ilad. F-7"Il 7- 22 rino-, barn coinre-i. cuarin y boric crim.
4 ruertas, Color Verde. radio 1 4: MERCURY, p. I rl h 4 1 I I A dul. in e-p.. 501, in,. 0-1s. I.,ader. y g.r.l. $95.00. In.
49 PONTIAC, 4 p. I-- FI-2119 de 2 I p esq. a $an loosi. Telf. U-6583 Y EFECTOS SANITARIOS' MATEMATICAS f-ue,: Crie-g.d., azalea.
I FORD 4 p. H 171 ... de q, 11-7074-92-14
Ford . . 1946 194: OLDSMO BILE. 4 p. i I 1. 0 111F. 171-ARTO, MODERNO, 3 825.N0.00 rnr nrrf,,,.,
14, ME.11CURy: II, N- V-65 ENTRF 20 T 22, VXDAD16
4 Vuertas, radio. color gri., I C.. 4 P. 07-690-N-n-ig AL 6.1 2% G-aol n -,n -a pint.ido Ken-Tnne. billetin a 17. soda.
194 2 1 PI.I.-Ii. I-In .. ... .. q,,,.
94 '1 In- i I,,, facitilnln primer. billoir, a T Its. FI-1822 y M-40, nmcd- h.1l.'2 closer, act.. 94 ..OBILE: 4 S, o 'er A 5.11ai 42 .,q..n. S7 UTILEt DE OFICINA snbre dad modern q ir F 7?3n-7i IR C.11-tador or gas. %erviclo crindo. terrala,
Ford ...... 19,51 949 LINCOLN, 4 p. P. n Drig.d. R, I V h-'; nfronca renta lRpartnmrct -). 1 g-, P-cm: $75.00. Llave ler. pisa,
puerlas. azill 1 1948 PLYMOUTH. 4 p. 22 56 Is birn mchrir c.ruidad, He ,r;.,,,nl,,7.d,r,cha y Pro 1. coolie 22,N*
I RD Paris) 1-1/2 T. PAI1% rLATA VENVO CONFORTAR W-M28, 2 5. PROFESI ON %L laR. enIr 19. greguntar par Martin.
p. (S.d.c.- rnod-n. TrIf. R-28114. E-7262 !!__17
f f0L.SMOBILE. 2 do, lam AZULEJO
1"ZC) EQUIPS BE OFICINA
--- ----- I_ --- I I~- I ersitarin nfr ... I. .1-o -or. .1- -
. I I I I -.-- 's
. I
I
. I
- I
. I I I I I .
. I I I
I I I ,
, I I .. I
I I 1 4,
I .
Arlo CXX1 I Ga ifj d N, DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 16.de Junlo de 1953 1 1 Clasificad6s I
_! sllle ON I Pligina, 3.5.
1. I T_ I I I .. -,
-C T' 0 Sit C L A -S I IF I C I A I 0, S I RE -U- 1- T J M A H 0 %,- R, A, ,
' I I I
I L E R E S I A L Q U I L E R E S I A L'aUl L E R E S A L Q U I L E RE S A L Q U I'L E R E S ALQUILERES, ALQUILERES I SE SOUCITAN
___ .
,

02 APAIWAMENTOS 82 APARTAgE'NTOS 82 APARTMENTS mmmmmm 83 DEPAR T AMENTOS 85 NAVES LOCALES 96, PFICINAS 90 MA JANA6 7i-EARTos 102 AGENCIES COL6UCIONU-,:_'-1 I
. __ I
ArARTAKENTO r -REZ- ESQUINA A ALQ1;lLOC Ar, LfAMII.N. I BE ALQUILA KPIPLENDIDO LOCAL TRAS ^SAMOS LOCAL DZ oriCINA, AILQUILO 97-0.06 CASA PRIMZRA T 14 AGENCIA SAM JIGGVEL CFjeREC7
r liou'. ALQUILO
CALLE NORTE N9 9 Fouill Media condors Toy., Exterior. do start or do 'I" Con"" San Miguel 540. departamento modernot Que mide I-x28 metras proplo ,Para co. Edip taclilin mejor iusar Hobo- repollo Alatencuires: -aim. comedor, 3 1 man crlada, arlado rnoino6!jo. are chia .
. CASI ESQUINA A :15 Terraza, iRla-conieciori.do;.cA,rto,,,,,... enema. hall.. A lempre. Gulls 815 'a mtrcla ton.Luxso lHabons). Poodle Verse no vift'ja, POC6 alclut or n telolfora. tern- unction, bith cd
Pon Sin I as I ,,;rm In
clo "Pu 0 n. coema y terraza al tondo, fee, jardinern, coci;ern,
*60. Informed F.m.rI entire Gloria y f4dacs. Precin 00.00. 1 Quinn. Infornom en In misms. Telkfon de 2 P on. Informan Teliforin F1.71172 blin demon mob, .ficins comple- Verla cuslQuier hoira. Inlarme.,; 110-A529. Vander&. B9.2484. Fuentes 354, entre ,
REPARTO NUEVO VEDADO f i F-6801:81.jol. E-694-92-19, UO-7317. F.4676-63-11. ,,. ,,van E-670145-25. Interest. Informed A-0364 de 9 a 11 I I
so spartarruent. do ,ai.. 2 Iia- __ __ -- - _-, :1 E-1029-90-20 O'Farrill y 3ra.
61 I:Iquilm 1,J11 it ALQVILO nErARTAMENTO HERMO. j-,------- - A. on. 1-6773, cuolquier hors. X-712111-102- 14, I
too flea "'a logo, Foulin coloplla Eniritrio NIUM 1111 BM 11vS UIN A xrALQUILA APARTAMENTO WdCTI.J. ,,
? I a AS A ,QIIILO LOCAL PROPIO' PUESTO I F-6730-116-2111.
25. Vedada. Alnulla amp; I I", 91 JE US DEL MONTE T VIBORA
bosom 0 clna do son Ile in ratio. Inlor- Ovia Calla, Pr6xImO a T ii, repoaeglo, on con divisl6n (Orin frutan. Polleria, quincalla, peluqueria, -_ -_ SOLICITA 51. OFRECEMOS URGEN. I
I I.d. .1'.." '.. ":_ .. ,. 0.111, lerr.:
m Sala. lb. An. .lb'1277 f"n't I6. mplel.. a ro commercial, train cirecto duelm. Imi- PARA OFICINA ALQUMO LOCAL. temento maneladnras. joveri, ed ,
an note mimma Y par Telf. FI-8142. .p.rIAmentn. comed.r, I'll, Arindo. 445.00. Be piden re"re" x. Cal o I on
E-99.19-112-21 cocium y .%rrviclo crindom. Informant en el rl.a. 1 677.-82-17 Gustavo in pasadn Cru- talact6n Aardtarla, Rgua elictrica. hobt solo. ones del $64AM: ALQUILO CASA OF PORTAL, 2: TambMn cumito hombre dad, b Rel de color; ouldar fe=
- .. cil. VI Ia. cnmp dnr. do% Roirlimellabitaclones Coctnerps encinerns, crindoo."'Corlades 1
I I'll- Informart: W-0899. -.- -, _- corn Ferrocarr hors. Hay r1monin. Citron chi as. 10 Nq familin, Oquerl 27P. bajos, esquina San AS
A. ArARTA- )ddIJIL0 M .r.:
O'__ERN0 FRESCO APAR ",:,a 0 J06RrV.dTd .. FO-1694. EcOB21-85-17 allots, 860 Interca
D Referenclai comercloles, 533.pil: It el
CIDO MKD--I-A-NT-. -ii-GAIA - - E-6792.82-IM N'o Miguel, Puerto del tondo. ladri, ,-Ina,..nvade; rta. cconnedor lavanderns. collieries. "I'l
, -.- ___ cuartos, -_ -_ S.. Tel_ .at, cl is
ment. de dog piers,' crcm I __ tamenlo, Sala, comedor, do.i plj& hAhIt,1cl6n en patio, $15.09 1 9299. --- - - E-7101-86-18 ro, patio y Moulin pinche -ma. Jardine%. 19, .2
1. I 10, III lem 7
I I mayore.. E-6090-93-17 VFNIDO CASA VACIA, LOCAL PARA Octavo y Por-lul, 10 tz
locitin complete de loz. :Ii.Irl'al we: i Y A. VFDADO Ali.. coconut gas, personas VII 1. 9 12. Impress. il
3' t.r ca 462. Informant Muebleria El Finix, - ------ I --- I corniercia &I frente. ademilks dog vidrie. I "I
tona. AlQuiler S.10.011. I.f.rm,,: M-473 quilo AMPHO ventiladn apar Cindib fi-cl.r 111-.1. Tr.t I
3% O; Neptuno y Soledad. U-111165. : AGENCIA DE COLOCACIONES. NEC9.
co ALQUILO PEQUESO DPTO. ras. ontrada indepeadlerite. CABI toda nue- Carlase M-r-oll c Un.g.. Viet
Preruntar Pfir Alfredo. ,orr"'. I ". maed.r, con sum cl 87 HABANA 6 e B.1r: PT.-r,' 3
, i E-09.15-82-17 I ,,I,. 2 11.1. CrOcInA ,y serviclo crinclan. i(; E-71 4fl-i&2-111 I Calle No 201, entre 2.1 y A. Vedado. vR. ,orcA del St.dium. Emlivex 321. Lia- tag. -6752-11-17. : alti-i- id-lent., Cuban- Para cmin".
__ ._ __ E
_____ I 1"1,rl",, Ia tricArtadal E-troll-112-1 R. I 1 ,?a I ve 317. Ducho: A-8023. RE ALQUILA CASA PLANTA BAJA D E ____ __ -_ Planchar y nomejacloras, pasaje C I
APARTAMENTO MAJOR. .BALA, 4 - -- -- -- ---- ---- 985, $90, Veinti os Esq. ,A'de h-bitxcl6n exterior, rlogeL%, lavar.
Ll.jrt. a, bonimm muebles, a sefirrAn E-7171-85-17 habitacion-, bafka in- BE ALQUILA I NA CASITA E 1, kil, RE. NQ 71. entre 6 y 1, Buenavixts.
ALQUILA- BASARRATE N*, 10. EN Vedodo fresquialep.l. .Iegroi. m;evoil strAorita honorable, 35 pesos, sportsmen n ____ __ - 3' a, cocins gas, Pool., Is- Porto Foley. Vib.ra. Sale, a n. rruar. 1 E-70116-103-118cuartoo, bah rmjn grading 1111117C.- tra N $a,, Miguel. A plir'none.: d, "al., C-medor,,, ,,I,
lado8% $100 E optune 3 -comedor. c nsrJs I I-D. bajos. finico Inquilmo. LOCAL PARA COMER Col. min -lado. closet $75,00. PAJ.- dor y co,:m.: $25. If enter co ". -r- i I
xervic a or as cuartas, saim , Cir7vicl. c,
it .' do u an habit.cion. Arlo jujo, cooma giimlealle, torraza. Cu_ I CIO e M or arrPoMeirta. man..
. Ile 14 del Vedad No 3. Lfnca Y C.Ix.da. 1.,,.cp.e to I her'. 3' b Jo"os' E-6891-113-111 So Adnitten propoviciones err Edificlo rit. on e 4 Mangi y Santa Moron Na 481 ciaile, a IA dr-l,.. Ili
- in.; ]love nformes, enciirx.do. __ A, -70411-87-17 title&. Ru:n 1. la po, CRIADOS
Verlo do 3 a A. In B-&195. ,,eivicin crl.dos. Tod. coliv -o"InliIi. -If. 478. E 3 ; FI-5471. 1103 CRIADAS I
E-7055-82-18 I C-1157-82-18. W.I., p,.nt.. E-70 1.82- 7 1 I, it,, ,it Cn-t1.iv.Av tmtamlenta 205 -T-4 uilE _E-7205-91-17 i SOLICITO CRIADO ESPANOL PARA I
-.- __ __ ___ __ I 1. IC.Altu Ay-t-iin 1/2 BE L Al ALAXIBIQUE N9 14'SA- 1 In, Interior court M1.14n y E.peranza ALQUILO VRROIJA. RrREDIA NO. 30. ltmbajar tn Ia limpfil de un hotel.
do spartam LAWTON I AVE. 7a. Y CALLF 3 i DEPARTAMENTO do E-7038-11.5.2411 1! compuesta de mala-Comedar, 2 habitacio- I San Mariann v Vista Alegre. ceren Ins. t Impronindible bueruls referenclois. Inforb nseteArraualaia6um6domedar, b ,7'74 h'." 9, .lqull. ,in .P-t-mento, l.dp,"di,"- i ---- nen. bafia y .ocJn& de gas. Informant en I titum, dcrn I rnlrrjn ,inarlRmenlot sa- mes de 10 a 12 excluslvarnente.
halc A -Connector. 2 grand- )I .bitorin- l Buenavista. Fresco apartarriventO I Grocery, Cafeteria, Bar Oficina ,
itsciones c an closets cle cedro. Arlo ,I, t, do I.1, llirifi. y Patio. oldin I I to misma. E-72n.87-18 Ia. cl h.,fl. cnolpij, el- C11111- via ma- cocina y Iii I ___ r I. ... e- I Hotel Rooseelt, Arnist.
vestir, 3 b rmirln CIA criad.. v liar-- I alto. de stala, 1/4, 1 I , d y San Miguel. ,
_5 ., j dernn. Proem de $4,00. Calle 13 NQ 27D, TrifeHnir ler, piso, %ala-comeclor, Fxhibiclones. oftemas. etc. Locales I Aj dor, gas Patio.- Informan: 3798. X-678!l-103-17.
J,. Inf.rrn: ":"F 548 Bn,.rg.d.. entre A y B, Lawton. 435.00. Inforna: 1/4 baft, coeina de gas, aoa $33 esquina de trinslim y iij 08, MALECON 411, CAMPANARIO I E41111141 17
__ I bu d ntle San Juan de Dias 207. Drult I $100'00. Para negoclo -_ Sd__ _112
. E -7247 92-19 E-6900-82-Im MENDOZA Y CIA. A I, oonlr. Maxnifien Punta y Manriqu e, maderna; portal, sale. tres
a Jones. ba6* inte.-calado, connector de manns. mayor d3, 25 ?l solids
7 iE LICITJ IA 1JENA ,CRIADA
... I- __ I- - ., ; (to viver" 0 cafeteria, Veintid6s evquIna f .rda, cocins, cuarto, se:viclo criado, 2 it
I It bitac 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA no vex par semana. Inforp
VEDADO, CALLE 23 NQ 1,410 Adonfrilstrael6a, de Blenes linifornirl M-6100 1 1;, V.dod.. E-7060-85-17 Verla, 9 a 5 .B-7121). .
_ I
,C,
montage Con tyrraza A In ,.Ile, P-pi. (a- ; LUJOSO APARTAMENTO OBISPO 305. I M-6911. La misma do Ia a 13 y 2 a 6 SCALQUILA NAVE ACABADA DE FA. patios. ------ EM62-87-111 I BE ALQUILA CASA INTERIOR: SALA, -- -- 8_1034111 ;
' "' 1
I EN "A" y 19, VEDADO I vC d-cientos cincuenta metr.s cus- h.bt--n1,. b4an ,,tercalado SOLICITO SIRVIENTA BLANCA PARA l
,1-61 00
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
milia ell UH-C-470-82-30 rileste a ).a cinos. Ila QUILA LA CALLE ,redlir u ,','. Impl., h.bitaci.n., y selvil mesa.-Dor- i
tito".. '.a 2 h.hit"""e', I .': Cane *W' No. 452. Alqullase ,n $75.110 - __ No it me bricRt, 1 SE'AL ter. PISO A I do' en,,,. c-tl-. -9- aburo
do ca '. Abundant. .911A V,_ drado,. inn columna. as,,. abundance. I .
p,,r tc]6fnna 3' so le ensefla cuan- CtTCA de 102 muelles. Informant: Tell. c.lorta. bervicla criadozi I cut Inf-- Tell 17-1(,,.,. $40.00, .77 -quiria a Quinta Avenida, Mi- I I .li,. m, y.," I %Z.C.
, na, comodo y agraclado apartaimento; SAN JOSE 226 do Ud. desee male. comedur, 2/4. C-fin. go b Print D'St!Ampos y mle on colocacuin. Referenclas. Sueldo: .
""T 1-1- I
, .. million 'ins.
........ 1, I or,, ,or pl- do esta modern residencN. I M-6091. E-6993-95-25 *
' I Iselin 111-3361 F-7--81-11 ,,,
-_ _, 8 r.re.r. Telf. B-3142. I .
ENTIRE 13-5. contenionde: Sol., c.medor, dos hmita-I .7r.sfis del Monte. Apartameroluo de __ __ ______ ........ I
I
I ALQU NTOS E-7202-103-18
, '. o .4,".-- -.,--.-. .,-,i,,-. girrindc. do clones., baflo. ftclna Kas Y servicia cria- I I SEoCEDEMrDlANTIr PCIQUESA RE413A. jEA-OIJLLA CASA. 2 CUARTOS, ILO ALTOS EN 500-00, SA
let. 3/4 y debris comodidades. $29-05. : E-705.3-11.1-16 I I prgec nso loca I Cie 5 x 6 metro& en Ia hello, sala, cocina de gas, balc6n SuArez. modiA ,11, dra oninoloF, terr-. -- - - -- --- -- -- -- .
Marine con closet. xer, Cri.do. Me do" '.' A' tactics do corrmni-clon. lef.r- I Potde Verse. Intorma: ..Icri a SOLICITO BUENA SIRVIENTA. BLAN- I .
d In cuadra Radlocentro. F,6800-82-n .11, A md.s hors, .. Ia ou'rn. y A I e La Rarripw Con toclas in, ense- a Ia calle. Salud No. 514. 3er. piso, I .aim. recihidor. Ile, r,,Art,,, senlrin r
I. no r. CZ;mmar.
, 'os Y dee.r.d.. Evtaba dledl.ad. a dos cuadra de Belascoaln. Informan en el cried.v. ban.
B-4573 '! Sol HABITACIONES I l11,,:,1'1'1',, Io,,.n,:,,,,Arh6". I. ra.aaArA Referenciss. SSP. In- .
__
de n1fins. Alquilet $100.00 incluyen bundan 57. ,portomento 10, all a;
MURALLA 474. CASI ESQUINA B I par ion tardes. E-6648- 12-20 j MENDOZA Y CIA. dTD*nire let. plan. a ,I n J 75, - L
Ea_ __ -_ bolas Igle.l. call. del Morite.
naza, Be al Ila apartamenlo S r Al UII7AN D 9 APARTAMENTOS I Administracibn de Blenes avorldicionado. Informant: Tiends "My F-7081-87-17 J.,
- ___ I ago E 6744-92-19. / E-6844-103-18
orneclor, 2 hahit.clone'. Cu.1t. y 'sapla' ,'-On ;aQl-C.med.,O cu-to. b.h.. - RESIDENCIA FAMIL12IR 9w-et". 23 y P, Ved.d.. E-6831-85 0. LA REGIA T
Mes ,- I On. All. do Call,,, Alquilamas err $16.00 y $25,00. a calia. --- --- _____ 2 _; ___ ____ __ rSPLEN __ __ ____ _DA_6F:'M - __
.vicio,-de criad., gaz. Ch. Infer I ri, pAlln. ti4o. OBISPO 305. M-69?1. iE LQUI poll I TOS SUAREZ _en Ia misma h.r.s J.b..Abl- ba Ne. 96.1 collc haroll- 3' Call, JR. Re- UH-C-469-82-:Jill 11cro con referendaa. 2 magnificru, habita- RE ALQUILA PASTE DE MAGNTFICO calla lad& a par apartRmentos. prop" F. ."r OLICITA Clifil.A. A SO T LA.
E-6902-82 17 paltO Columbia. Informant W-0701. ___ ___ finni do local on el Vcdadn. en Avenida de mo- I PmtR laborntorlo. conitiltes. prof"At"i I seSa.u .fl.nn 1,. -,- 1,l,..cA rov v' nneruden" Refel-on"., cliiiril..
famillas dr gusto. Infoinics. V I... fin, SMr, r1n, ),.I ...... t drarle e.
.; '.par rio, ,ep. 1,-.b.J.,. Is ColecoE-6682-82-20 ANTA ANA 327 balui al rondo. Hay lel6fono, Neptono clin IrAnsita. proton parn exhibicl6n do 0 PBI& n- Ion d BI,t3g. .
i;AMUEBLADOS!! I ________ doniedor. hafin 1-11pel, ,-.,,.. 3 ,A I sucl a *30,DO. .
__ ___ 5111. alias. F-7098-84-18 lelevisores, refrtgeradares, etc. Informs I No 24. Tel(. U-5784 E-727.1-97-18 t ,, le.
.91K AI.QUILAN 3 APARTAMENTON P%- Ensanche del Vedado. Apartampill ___ dor do 9- Aglin ,Ih,,odant, S c.5. on E-fiR183-11113-111
NO P. mortl ficIndr. b,;11. I'd. ,as.- ,ipll r, .__ - 1 Teleran. FO-1679. C-R71-85-17. I -- -------- ------ -- '
.
lamInIn Arrojob]. Lirocrin, '""" "' oatrollOnin a famllia peque6a. $IP to de Sala, comedor, 2/4, bafin In- ANGELES MUNI. 7, 2o. P., IZOIJIER- - ___ SE ALQUILA Llaves abRj.. E 67911-92-JR SOLICITAMOS AYVIJA RE CAMARA
1, iensefiarn., ,-art., p- "', ,-'Id R'llell PultAd., L. Paz ,rlire San Jl l terealado, cocina de gag, lavadera. da. alquilo It amplia. bal. ALQUILO PEQUERO LOCAL PARA DE. A one ruadra del mar, Principe 60, C__ liable inglks, hueng presencia, referen,air. A ,. c. b taci6n ASA CARA!)A; [IF Fll'k.FIRICAR, POIR- c-, conolldn, Airm tivo sueldo. Maestro ,
Peoria do sol., no a sfimiiipw Telefe- 5 o Ignacio, L. Lis., M.ri.nao, ""' Informa- I on call on muebles. una pri- p6gitn a taller. or6xima al Nuevo Met- entre llornas v Hospital. regunda plantil. do' crlsL2 1) a a. nedor. 2 rt- c
, ",an Wo I I let's] C/. ,, I n"n .
no F-3704. C.rnroriou.s y ,rd-ln, 7111. E-6681-81-10 I Iona snln. Pre( in $25.00. Exfin referen- rado do CArlos 111. Infriernes: G.rajo Em. do% coartos. min. Corrector. patio can so cl-t I nuor-I.ein. ,.,,,,A .cl repo tern. encin ameri..na.
F-70711-82-15 .It __ _____ MENDOZA V CIA. I ci.s. Informan: tel6form M-11244... trella No. 759. entre Arbal Seen y Subi- 1.%adero, ago& todo el dia. ,an go. Cie Ia ,illl c A niplin y %,rnlllalm In gnifirn .%ueldn. Antigua 'Biecrs" San ,
- __ i ALQUILANSE APARTAMZNTOS, I I I E- 7136-F4 -1 8 i ran.. I E-6643-83-18. -17 .pr.ruods Per- 1--uh.- do md,,O, I- Igo-in 54, M-7,73n.
jj ALOjjjL Administracitin de Bienes ____ __ __ E-71612-117 E-71114-103-17
- k JEW S30.00, APARTA- ,-I-. W10, 9,11- H.han.. 140.00: Ni- ____ __ .
a O I -.-- -_ I lect Jon- Drig-ri, S.ron, S-111 A-17:10 _, __ __ -.-mento, ruarto, enn-dor. bafin, crici or del Campn. bahos completos.alatu OBISPO 305. 11,11-6921. 1 BE SOLICITA O0IMTl"ERO PARA SE SOLICITA SIRVIFNTAPARACOCI-'
no, lavaderog,,palo. apinpiado pa- -1,nt, ,on -ucd.r. $35.00. Soon I, UH-C-471-82-30 ,,compartir magnifica habitact6a. ba- I Vendo o ALQUILO NAVE I SE ALQUILA ,iibod. y drrologn 1-6728 Flla ._lq 92 in nar % Izopiir. Referencin claras S3n no
matt*imonio. C .5 No 506. L.-Oon. municaciones. Exigese reference. F-F, : a anrxo. Semore agua. en zcliftem De modern y alujiiinln. "Quinn 1209 -"" - xtjvlcln. Neption 1.22n. being. derecha, en. '
entre Conceric 6n y General Marie- E-66115-112-19 modern, Apodaca 354. 2do piso, Aptri. caras. Frento Calzads nu',,;1 3 .VrAp, "'. LAWTON Ire M-6r. R.F-rat,
6. Tecf. A-0131. : recipe, A-,rAfI 'n ciuclad do Casa Neptune, a dos cusedrAs do, i 94 BATISTA E-7095-1113-19
Buen transp,,rte. F-68-1 1-91- 17 -1 __ __ __ N 2 1.0 1 E-7117-94-18 __ ente. People: I Belascoin: Comedor, cocina, ,a- I __ __ _____ I I
garaje, taller, .to. errern. 1-6199. lentaciorgasbefin c rt odtrr ALQUILO"goo ,,,,, ,", ,,,, ", I, SOLICITO IIILAOI 111, COMKIDOR CON
ALQUILO BALCON ___ Yherrieria. materials. I
_ ALOIJILO HABITACION C H I C A. E-6738-85-17. i dos. sale, Faleta 3: trea, ;10 bi ar a- : jr. -m tar: .1 "..'In" bar,,, ,,,,.,,, rf ... no- s,,;ian s3.qnny omfoau,
ONCE NQ 1017 : $68.00 $700 Apartamentins anouchladook. Rz I tea, pc.,ona zla. livc toleirm.. 1 __ ___ ___ So exigen ref'renriRs. Infnr- patio 5 balcon- A- Pn,,rn-i N, C.Ile 12 N'- .so t Q I in a v Septlon.

.11-I Dare. Ved.d. Eciffiro ,,,',,,,, Fitc.n nLc,.. Gervaso 612. esclo", Muel a, tranclullidArl. 11na uadrn Fin E CE 'LOCA
IA 4P2rtamentn I S DE UN AMPLIO L CEN- 1 nes' '302 Airnida, Mlram.r 6, 2 p ro on .del.nlquil primer ros lot n-, rrria Pmrnsos apartainentos a-MI"' cOn todo servicli'Ifil en edifi de Sig o Aguil. 510, .In, ,!. S n J, Ir Cal, rolh connercm ,nil v, .man, en Noptuno 623, Muebleila, esq a D. Lawton 1111 T" y,,,Au", Zn' to' -7066-103 111
'I ra y fr. Do, haria-inne- ,il-- ,iA. ,O.,,cdn,, 2 livitutAcitiors. b.f.. --- 4 Y B rcelona. Inf.rme- h I v'..d. p. par,
Fo. cio exclusiving. tnformes a to. 2 ,join 5 p I a -rta farallia. par $24fl. a __ ___ , -, I - __ 1
odor, C-11112, baho etc. agua sh-dinl7,. ,j,- ,-na g;- Int.,-sn Ap.rtn-- E-6834-84-111 Alriulle, $40 Informes. Gvrvaslo 530 __ -1 622. Apt. No. 2, 1,1.,c R-I-i, somoriro mtTJ-it%(,HA,,RLANCA. Or- .
a "'_ I
It".00. Inform" A-90901,_ E-70.5111-11;-l 4, A9,1. Rcfcc.cI.. el.r., daft horas. Abundant agna. ALQUILO IRIvIITA('JON_ __ Toler. U-9371. I UH-E-6802417-17 E-196:1044 IS "Ite .my., 3o fu,,. Inp,,r y ... VIx
I
E-6703-142.'l I 1-. Une.ol-in 1,09. .11-111,"for" R."I'a e.- F-6856- 5.18 z-.Sueo -, ,-ia, ,In__ ___ So -RE .A E4UILA A M P L I 0 ---- ____ ___ -, al, I 1; ,Ion son nolrp ,IO 110 roor In- --- --. UH-E-1322-829-30 i eas.da. Entre Arom- y Tor-rilern 198 ALQUILERES VARIOS
I RE ALQUILA LOCAL PiROPIO rAIRA 88 VEDADO fn.,ur, F-P996._ __ F-11)(12-103-17
I f C.n-pclon 915 I. IS v 191 _WUJER JOVEN___RI:ANCP,
penthouse: ala, cornedor, 2 -6 v I I VEDADO __ ". __________ -_ E-6667-84-111 Q.1ne.11. n Peloqu,,I. Fluen barro. I
- I PRADO 3.11. ALTOS Di5l, SALON (His. ILI I w, 1, al 1. 1: SOLICITO
habitaciones, bafio color, cocl- Apartamentilis Con Y Sin muebir,. It - 2", No. '.-I I' VETIADO. BE ALQUILA Pl. para atiender Rpto, do caballero In'
na, pantry, garage, edificio ca- Sala, comedor, 2/4, cocina y barin 1. ill A It ,, ,Irn- g"A fareill.'. ., Iliqui- ___ E-fifi32 85 JR. 0 boJ.. Sol.. .114 Aroph-I, 2 b.'o.,, ,I.- Alamo rhalet 2 phnia, 3 1,00 ,,n f .1.
- go I h.lb 1-toll on )a A7011a P'l- ALQUULO US LOCL PARA COMER. sets. comedor, cor It.. coal In servirin: lic,. 2 hm inl, .I. ,1, I .... 1.11 -- ruman .a. No 57. bnjn,,eitrr 4 9
Ile 19 nii-mero 861- esquina a Etlificio Laglinag; 12 k- Sielm Rill- .10 en In Osquano; or
INFORMA: ,- ootiii-ocint. sin olh., pe,,.na ,al.; rin, Segundo NO I-, ent- 11 v 12, An, ; --Ilaclo-, lavAdern. Gainje. $130, Informan Hun RR 2 hatiltarl-Or, ,-i- W; I- 1111- 5 de Ia tattle A 9 do Ia n-he

or, Nore per.. I I ,A -la, E-66113-11.4-111 lph.CiAn de Aloen"'l- ofo on ,I'm F-4.190. 1-3391 do 2 a 6 p. ro. garage C.Ile 34 3 M,11 del S F. -7037 1 .9 .9 2n 1 E-71151103 17
6, Veda do. Informa encargadn. MENDOZA Y CIA. I I cuadrs Gallann.. .ri.,tPM-n- I I'mm
RE ALQUILA UNA AMPLY'% W1,11IT'k- mIm. ted- hr-%. no A on 1. 17 F-6.4-1111-111. I __ .- I - .
E-6940-82-20 ,. Adratnistracloin de Blerles I ), Fxleriorps. con Tel r,17R. A- ,-on nl- flm. ..-.. .1 h.b. T-v Qo'n'- F-7214-85- ____ ______ --.-- - BE SOLICITAoUNA IMUCHACHA PA
__ ____ I - I- -1cl.r, 2 4. -, -p- I "no n onI hn"ll-.. "n. ,,i.,i,. del -, - .- __1 BAJOS MODERNOS PLAYA GUANABO, 1-110,u:t, ,A A ud., e tl-ld, Para ti'atai des
'31-6921 Obispo 30-11 ,,I,. b,160 11.11o, Carina tia. mocir. Maine. Telefono U04934. SA Con I ....... A.].. coni-lon .1 h.httx. So Aletiolsoi ronfortahles l-bh-,,:,. pn: de Ins dos. Lainparill 2 "" r'
UH-C-153-82-30-lim na. patio-lavadern. I E-Ffiag-A4.lR 170.00 un5m, 2, h.hal,. patio y 1.v.dr., ,act- l con helfins Prj-rloi parn fAbultap, For I,, D, -7134 __ 10.1-J7
SE ALQUILAN APTOS. -- - I - ____ I I al ntAdor do gap. Calle 11 "".I,,. It, 'pl-o I!-7142 %OIA( ITO SIRVIENTA NIFA DE -5
.Sala. comedor. dos roartnI, baAn v 72 Y SINAI Interiorep: SAN InNA 60 I 'i. ,,,f),. I ,, Nave eon IA- AP 632 vArAc rlin. ,n 1,255. entre 20 y 22, Vedoid.. Procin : 5-led-d 1-12, -im-- looney E-7279-911-111 P 3n afln, sepa xurcir. reforeacia. ra- Ave. '. I d-ll in-ro. o." ,J- ,,, W.no. F-721:;-18-18 Ill, ri-orot rnorarlon It N9 806 alln,
rectria. CA Ile 84 enter R % ,1,A Alowall-lInt ),.bit ,,, .,, __ __ _____ ----
Miramor Se ritiorlen Pr de In a 9 p, Miramar. Apartaimento bajns, dr IGUAL, SIM TE"AZA hl.rl.n. inp., I ... pia: Palo., -maroll-, $11. I'll" -o., o PI rA 11-1--l I,-' ,'Aleto- I ,-Ol P 2 v 4, VedR110 __ -E-6999-101-17
tn. Infnrman: A-6377. I So pide. i-of-enel., clor. Irveinte, ,,qaom A. Rrrl;itl : PLAYA TARARA S '3/i. garage y derl conandlelatics. ___ - _1 -_ -- SE ALQ d. me I Sir SOLICITA IRVIENTA JOVFN
Ile
F 15912-112-19 Infortnex A- 7391 "F-6769-84-17 Al-enclare,. Verse mlcannente de UILA EN Per mrs- surlto a par trail ,,,,. rrr, ),.,,r lOieI 1O., .,,ehac,_ ____ Lujosn. In(orml Do 3 a 7 p. m., dis Nb-. 2 A 6 P. M. Medan par alquilar Ile "', 1,
XE ALIQUILA A:IPIIA IRAIRITACION A NUEVO EDIFICIO 'In ,on ties perscinam me"-.
IMENDOTA Y Clk. r Varlo.: TODA HORAS I huen p-l- V rl. M-leron NO 5. On I I n Coal- raas cle 2 y .1 habitat, Dobie't-r h-- rfereer,.,. 13lie,
nes. compleiRmente .m.eblAda, ."'Ido Unn-, Ill t,16feno FI-SAnt 3- tire.
del dia 171- ,
APARTAMENTO Adontini.straCitin de Bleneg, I i __ __ _________E-72"9-84 UH-E-7232-115-18 callp In. enter 21 y 23. Vedado. 2 equipadas PrerJos ramona es. n gorlao on, 1. ,5- I.Ol.. ,w)(jul- It.
- I --- hab:taclones, sale y eonnedoi, ba- : formes: lAb.r.bi,. par IA arinfi.... I
T-106. I, A .,I.n ,',Alto-, Tro,-n OBISPO 305. M-69-1. ALQUILO HAIRITACIONTA, JXZ, kc-TIA : fin ntercaladn len colors, baloorm JOSE IM. ALVAREZ I
R B r-re "" I. R login 10 I -q-ra U11-c-fL82-30 UH-E-5414-d2-16 Sl.',(o, CaIrAdA del Ver.n 1.5n:1. r- es- al frente y terraza litteral, Coe). T-722.1-1p 17 I
a ,,_ q
I I I I
Morro Tell. A-4.9q2. 1 __ __ cium. A Slin Pat,).. Oil. sinno. S, *,Ia- LOCAL CENTRICO Ave. Menoical N. 24.
E 71o$1242-;Jll __ riano 109. Color, entre Felipe For, 3 1 2 Cundra GALIANO on ran capacidad parn refrigen, it (Edit. Arquiticfes). Tolf. U-3003. 164 COCINEXAS COCINEROS .
i SE ALIQUILA I e'edin V I bar,, der y Invadern. ruarto v ,emicio I
AMIJEBLADO SE ALQUILAN F-7102-84-IP Lagunas 12 criadool, con escalera al rondo, UH-C-344 118-8 julm
___ __ 14 m 101,14-ITC, rOcINFRA T 17RIADA 1119
Prermso Apto. esquina, 2 h.bit.- on Torcers escruffia a Jr. Voclado Calle F No. 158, entre Cal. ______ I I 'dinnitien pro . A --- mxnam. blancas a do -Inr. Out tenzan
CASA PARTI( ULAR. IF, "I'(14,11-A I S poslorooneso
MtF. e pl CA a j, Inforinnex el encargado 'refercrins. para Informal, err Calle-I'll
Clones "o d I da sala. C.- cahadris de conatlull. -pa iN IC a I
merior, terra,a a r:,tamrn zad a v 9, Vedado, Sparta- SF No.'1'007. Apia. E. entre 10 y 12. Vedadn.
2 lips linda sto.% de Balm- mdnr on hab ""' ""'""' OI- In- AIQITII.,A,
Ins cnmpue 10, Verlo: Toda@ horas I
rocina r s. (-riade'. 'Insets. egl- d- habitaciones con clo-o, baho. mento acabado de fabri- -.trn,.en -6., T,,r..i-,n E-6721-104-17. .
pada ramplt.. p A ".jillA ev. cocien. gataje. cuartn v I r. 411.). plenty, IA-. ,norl, Gala,,O .San I A-7391 Play. T.r.rA, proc-In ,-Aa 9,-- __ __ -"----tcT6 ran n y gara" PA ro NO 11. car: Sala, cornedor, 3 ha. I Nicola, E-71W-94-11J I UH-E-5964-88-16, Wad.. rie'd, juroo 1 '-ll -"- toy. sOTACITA. INA RVENA COrIWERA
esq. Cal 7 Ada. V r darin.'Prinner p,- Infornol F-3228 _ I -_
I fienthl, 15. Preci. lempo-da: par. ,.,air. ri Nenih. luropi-r el
, Veit I I -n Polo- -1 'UH-E-5415-85-16 $1.2100.1)(11 on or Dn,",,, on 1, C.I.Carinn. S.eJ'oa" bitisciones, haflo f CASA RUESI;i CALLT I;. UI. "'
In. Apart,",iml, 13-2 _6FS.
.,e A m . prime, pis.. entire M.rm. H-pit.l. I no, Calil.d. do .
loommo roeg iserllclo $411 C hurabl, y Alindolt..
en .del. R A 2 a. I-TH C-661-82-17 I criadoll. Coci- 3 road ... Para , M .Ce., .jqoln h.bit. SE ALQITILA EN Informen: 1-3007 ,A.,. -rde. Can -cal- do wedra. Irepar1 I I I

UH-E-6343-112-18 __ __ -------Z-.- na gan, garage. Inforriges ,, 6o annueblada. s..Sn ,,-an,,I-. Cal- SE ALQUILAN VEDADO I to K.bly E-7154-04-17
I~~ - en el mismo. it.,nn semaraleI. o Per.-veranc-a NO 1. I
. SAN RAFAEL I 901 WITO COCINFIRA BLANCA PARA
APARTA31ENTOS KOHLY R71. ,qpuntre .Solpedad % Aramburu. I ebl.d., -.,t. mar. $7.50 ,ee- Me, (1014 IOC2leS en edifiCiO RCa- Calle "NI" 107. enlro, 13 v Lfeea. UH-C-6r--9S-I8__ ,al. ,.-on A . nn,,dnr. 4 do foroloi. ,eon
se a Ia el a artanrlento 302 ,on UH-E-5963-82.16. : E-7194A,1-19 apart-mento nuevn. primer pi-e. emat. Dornur ecIre-,hri. R.frenciAverild del Rio No. 12. un bado de construir. To
A.- I 1. __ -ree- Compurstn deJ-1a. comedor. tre. PLAYA CL 1B NAUTICO Cl., ,. s.)n.nO, 22 NO 23. entre Frionera. I
I c' I ,. Ion __ Y closets.
Ril r a. ,a ed. d VIVA FRESCC COMODO. FIABITA- amplias habitacinnes. Con y T:,,c,., Miron-,
. dra par2dern Conde del 'a I. r. as ,uart.F. bailo I ____ ra, esquirin F, Vedado.
Sella. comednr, dos cuart- bai'm interra ado, cocina i bal-n a Ia ,,.in p-a roliftlm.rl, O ,In- 1-lon.l. dos bahos lujo, cuarto y servicing K-71.12-104-111 .
I '.alto Las flave, en Ia Qoor alla Fotadv i-4,mnd-l,, G.r7,1 ," criaclos, cmina gas, dos tel-razas. CaIn ran 3 hnhitneirines. rlosrlc - _____ -,
Jintercalado, Cuarto y $erv'cl rrla' do enfr Infro-man Nepturm APARTAMENTOS ,, J ,!:' Infrormes: F,722fi. lavadern garage. In.
dos. agua torin el dia. Gaiair. rate -,rip, Line. NO 216. -qwrs plants baia. elcaparAte. sala, 2 bafios Crumple- SOLICITO COCINERA CON REFECrCina do gas bal6n $70 00 y 215 "La Regente". M-9222 dodo, Tlf. FO-4017. __ - I fnrman an el mismo, se reQoleICII t.nI, -cma W, despensa. fua-t. ,,n(-,a.- clar..,, porn cqrrmar y lirnF--,jF7-A4-.V UH-C-662-85-17 references. .11-vicl. Iriarins. garalle. nortal ruar this habitarmes. Dormir en In
r"_I.ry
$80.00. B-549R y X-4296. Encargada AMUEBLADOS __ ___ fra te Al mar. patio, etc. S NO 4, cal.,cal-i6n Infnrman. "B". No 357,
da I
. -TT O' -ION (O '; IRA rates Ia y 2a. B-3724. ,wt, 15 3 I-,, Vediod. Suridn $30 (VA.
140000000000mommunimmmm=9 I
al rondo. I'll-E-6653-0-1111 19 y K 5. pri', .,In h.-hr, ,o1o n -" Jrnrin. h
- __ __ __ __ FN LA I-ALLY E-6 78-104-19
ITH-E-3992-82-24 O'Reilly ?15. .Itn'. UH-E-70lon-31t-I'li -_ -, - --_. ___ - ____ __ I GUARD MUEBLES PENTHOUSE. con limplexa. terra. SANTO TOMAS SOLICITASE JOVEN BLANCA OUE
F-717;-94-IR ..1- 17-MIAS-16 rntiproia rocina. dermir coloration..
, i'liple"fonn I I I co-las -- do -_ -_ - 89 CERRO PALATINO -_ ___ - -JOB.
MM I I I
GUARDA MUEBLES A I_ "' on 1. EN"MO'NS Ell ILA Tr.,01. ,, Tg',n,,,',,r,- INFANTA y RELASCOAIN rpf-reciam clarag. Collis L, entre.
"H A B A N A Ca md,, rro otel 'j'a"1111 "I. r h hll.. 23-2.5. %',dad-.
, c.b or IA 0blipi, Iq ... I AL
tern do rocir. rocin. do go. be. cion con muebles. errA S adium. local Par. ,orn,-n. 5.cref lge'adnold, ,QUILOtCASA NI'EVA. IRSTEVEX 321. F-013-11114-IR
(Alemse.vit. Alifligiansul cuartm y .ervtcia F-7lRn-94.17 SE ALOUILA NAVE Portia, M.16lic- d- MATRIMONIO SOLICITA BUENA COIL IWAY0. I MAS ANTIGUal I O. c,,.,_. __ -_ d'" re "I I So, .lq,,ilA fresIca y c6moida ... a -,nr. del Pak. ruedianadedad, ,err I
M O D E 'R IN I e entrado frolporldonle, Ind. sil.r".111.7.1G-,.. ,I ,,dr- BE A LQUILA UNA RABITACION CO- S.-f- .or..!- dra.. 44n,;,rtr- ea el Reparin Surf. compo-la d, I
.. blc,. S3.5 no. pr-1A d, --- -ad-do d- It, Pr "a I ,e en el 317. Duefo; A-8023, m;r foo rninepri6e. Rvi me crada.
In, r:, I.I.-Carred.r. I habitacione, I~ ,tirldo Du77 number 40, entre
Nuestre Isms: jal Neptuno 1009. U-3922 1 In In,- me di."bu,16n zid
sna rodamacib ad C I -7172-81.1-27 rraa rrrrRda ran bar, coafl, Quinto 3 Terceira, Miramar B-5601
" 'd ... an "C'u." "T" t,.n- -ccn. Z ua abundance. Ftuta 14 par Z s4o no
iiiiii
- : Be RlQull. n' all, sernan. y ine.es Q I it.. Ir.o.dera y Iloilo A- r3c el frente.
VREKLY 2S9 M-9036, W-5217 I E 6 blementr amurblada. a una cua F-71)139-104-111 .
C-UH.A-8,710 Jon. 1 _70-15-94-111 dr. do 1. Playa Norrtr. ____ -_ --- -_ -__ __ _____ I FO-4413 ____ __ ---..- 90 MARIANAO REPART6S Fir nl.11717,k rorINFRA !.5/15 AiVOS.
UH-E-7231-82-1,11 1 I ; HARITACION GRANDE 1,,,DFrFNDIEN- Informan: U-2213 Para inforroplij, fin (lp Ilr- q- ,p. eneut- C.O. f-111, d.r,.Ir

- ___ - I UH-E-4412-82-10 Jul. pi"'t. .11c -lod.blr, bo- I SE ALQUILA ,cl-,en Sooldo 1.1,5.00. Tell l 8.1524 *
- ____ SE ALQI It, k I __ __ -t'- $16. Soc Ill I Mana Pit in Millennia. in en el E- 882-104-IR
- .lq,,,Ia sl-,o L ... s. 7 cleo C-6119-85-16 1
- === a. jrso Illg,,,l d, A in. Phr,.A-. co, I S, .1,jull. Duo]- In TIIra,-,. -11, I __Sala. enmedor amplin, ,ua ln g"n- bilacinno, y terTn7a inir ,,,, Re,. IA
SE AUILA Ila apartment ,od,,r, -1110 di. dv Rut. 2 ,ad. .Int.tO 24 NO 7. ta:i,-q-rn a PrineeTA. I~ B-8698, Miramar. gol.ro-ITO roCIN'T
$33.00 ya fr -I.' oellrl,, m I. .7019-94-17 86 OFICINAS i ronrloc. I r .Fir, dMA. ,eOIda- A,,, Q ,e has. donla, quilth.cer" .
, ____ a amento Former y con
h fincintercSaladin.' I-, ,jr)j;, h, OLAN TOW ER __ ___ dos. g.roj,, Von recarizarin al fnnrin -t ...... ,i,,, an.rt
S ALQUIL0 I-NA HARITAVION %NTPIdr. rarma granrli sinna. ALQUILO SALON MAJOR 120 METROS. S94,1118, .1-ult. burns, irlere-a, Dorro, ,a Ia colo".
. ,entj.da A herob- ..In Ir ,,,Ir -n- -E-46JJ2-qn-i6 ""Im, 3A Call, S-ta N0,106
it 10fic. pa- an No 31f) Tell-fF- M :con Y III.Ileiria, dcp6,url. etc. Tarnhon entre-, F.
14 215 ( I.. Iolid 2. -6923-gn-19 ----------- IT "" P_3" 1 vltdero PCalle M-3601. Informed. er or 1 ,a,. Cie Ad, San Carl., 837. ,site., r 12 11 Amphac3on cle Alm*rt1a arto pt o. entre Fefulher y Deagile. 00 metro, 3170.0n. Avow 111 Cast rs- -- E-681111-104 17
a R I C. Re Lawton, t.dns I I Quinn Chachn. Inforcruse bajns irouierds .Ik sl.A F R E N T F EDIFICIO "ANITA". CA. dl,Ins trambfis N. Ia Ruin 23 par Ia I I Calzada 101 E-6863-114-111. 11, 15 ent- 16 y 19. Nlemn., del CA- _1___ _,
. __ Anton E-67 3 86 7
1. --- "" ___ __ 9 'A p,.1 J-din, portal. -).. connector. 6- SOLICITO BUENA cocrltrEnA, Sir No
_ e ,o se
,,66Q slrmprr agua.. I 11-F, Alqf) R2_14 ALQljT.AI_'NA IRAIRITACION PAIRA I __ - R I PLAYA HERMOSA ,,,xa pTeFente Referenclas. CoI T OFICINA MODER? hitaciners, cleet, bafin intercalad, rn- -ervir .. $4000, Calls Ft.
E-7148-FLI-I )5 1 Frente Embajada AmericaR& I I r,.t,, "o. .1 atoH., con rnrud' I 4A, P .,_ ,inn. -c,-i,,n (to cri.d.s. .go. -honle. GUANABO 3r. Ved.do
1 Neptuno 1.165. 2do. P a. I opIln. san 7.5. o .1 Ifi Aplo 4. 1Iq
CALLZAI)k I v. iso. NcEmolo"c on Para profession ] It hourribr, do! Informan apartanlent E4128-104-19

Frente Ernhajada In., b.j. ,- -662,84-1111 13-3267. E-7069-90-211 -_
ITACIONES ILA lc;.,,I'aInPIlcsta, it, SOLICITO 10% F,% RLANCA PARA COHotel' de Apartainneintos Modrino cle lujn Tel ra- ., Estrene LujoSill ALQUIL- -HA ROcios, se alquila. en Ins bajos de __ ____ Sr niquilan hermosas raharlis.
-cd.,. 2 4 can .onpl ,I Y 54.5n. 7no No 2.5 ,,oA,'tnfl'L."'L,', Obisp. 307. entre Habana y AtIt AT ALQT ALTOS liVSQUINA. rnEo- o "' ",III. bru"
Arell. I liar. I. ,-Ira -.I, -1. ro 7-I, 2"th". R, qf:F,, Fin A Ter ,e,_1,r""p:., 13-jurrd 455' ,q u.8 v 19, Vedado I I luin, cnrtna 9AI mndna ,_ Arl"i-t"m ,piritne I ra. InfornneI on 1. allco'.. Rill. 4 1. _;_____ __ 1_ k;ll_, r-_ I quiinno I- ,
. __ _r:l .- .--l__., --. I,~ ,.l.ein Rio, .1 -1. I ",
1, I I ( 1 I I 1 1 I I I
. .i
. : I I .
I .) I I I 11 ,. I I I I .
I I I I
Pfighia 36 1 I Chisifica I dos I I 'DIAM0 DEIA M ARINA.-Martes,, 16 Ae Junio de 1953 Clasificados Afio CXX1
I I I I
. I
. .. III PROFESIONALES COMPEAS -,
.
0" I D E T LT I M A R 0 R A UEBLES rRENDAS
A N U N C I 0 S C L A S ITIC, A, R 0 S, - 3 DOetORES EN MEDICINE
1. I I --
. I I W DR. RAUL AYNAT A-8232: COMPRAMOS "'AN-,,
SE OFRECEN SE OFRECEN, -Mi5dica ex inge7 ',cale o Gercia'.. tigbeiiilaldes" ,enclas (,,a,
SE SOLICITAN R SOLICITAN SE, OFRECEM SE ,OMECEN I so
I I I I I'll I ; = :-n,"a' Penici M dadebr brillontes, plot c, stal's p6rI Una.. cura radical.
. r I TratarrI reservadas. Facilidades celanos, nTJuF)ecOS;, vajillasi
m COCINERAS COCINEROS 117 SOLICITUDES VARIES .118 CR1ADAS.-,CRL4D0S 119 COCINERAS COCINEROS I ig COCINERAS -, COCINEROS 125 CHOFERES I Fe2,gor Atencimt esmerada enfermas in.
. I i I A .tar Crinsultas: I a Gloria 564 aboiiico n6ca pianos, l6mi
ME SOLICITA UNA M.IJCHACHA rAAA SK SOLICITA.UtICRACRA JOVEN FA. OFRECF, AIRVIENTZ RS PAROL. DR BRA. FPrASOLA IS OFRECK COCINAR COCINERA CON IsUENAII REFEREN- BE OFRECE CHOFER JOVEN, 2 _91 42 _ 2642-3-554P. iStal,"alflambres, m6- .
racir ar y I acer tin Invadita. atteldo A. ra trmbmJo d Bar. Ifilanta 810. Carps- median edRd. buenas references. SRI- &she .it oficlo. buenas referenclan; no clas afri5cese para cocinar sAin ,a. sin preterit poros cr
alle 2., No, J fsoosquina A 0, Edifirin Win Bar. E-6717-117-1 dria at camon, cumplidar Y PrActico en durme mlocaciAn; fiunblin. trabajo par cinar y limplar, tamblkn Para lavar y La Habana. can referencias. Telf M 5042, scribir, sumar. ,
,.slrO. Pol I I a',
r ro,' purria izitinerda. Tr- x- --iFi W'6 oj--M.-Vj5jjW6H- --i -1 trabaj.. T.14fon. BO-9307 horns a todo el din par. met, ,milia. planchar y marrejadora. Duerme a no co- Servando. E_6 jj;;_IS quinos coser, e,
", 7.7 No Jr. bir par Ol a ioL A I,'rA A oc Ll. at
,,on -7 q"c "' e: I ...-I I -16n. in IT 1.10-7107. --I'- -- ArVi -6ps. Ropa. A-8232
p 1. SIT Ana-hin. t,.bI bar 70 de Ayestaran. __ __ ____ _ E*6784-119-IM. FI-9292. E-6650f E-7261-119-18 SEI OFRECE CHOTER FSPA OR RIVERO PARTAGAS Coias, I '\ C4104-17-IG.Jun.
E-641-104-111. intar par Nicolks, de 10 a 3 p. To. I MR DESEA COLOCAR UNA ESPANOLA COCINKRO CHINO DESKA COLOCAR. -- ----- Ian. edad Para cast particular, Ilene
---- -- E-6926-117-1 R AT. cruad. do manns n Para cuartas. .. -cIm; Is ,sp.fi.l.. Is rollss &me- 91; OFRECK UNA COVINERA PARA Co. I ,.fe'encias. Telf. Ir-6533. ASMA, CORIZA, ENFISEMA FUM NAR "FL ALCAZAR"; W-M4. CONSLILAD0
9 REPORITAS. l TOP16fort .911117. Tien. reftrenni.l. I 9 E-7015-325-19 Bronul"Itil, hours. pleurttlass tuberculo---- -- -- -- -- U ricana, Ilene referenclaF; 19mar I Te- .,bar y ,,Triplar med o din. Tengo refe- x anistent. Serri-r 262, esquina a Virtudes, Comorramos 7
105 ;066TO 110' let BUENA I I E-678 111-111.- li r, -11 91* E 6626-11, -2n. renclas. Informed W-3 I"
- 1 preir.n.l. Para as 6 sin alcohol. .In brie- I --- oil -to _M_ .. -. P I -- .JeTjita. E endemos. Joyss. objetas de airte. Tamcla -- --- E-7244-119-19 roe-or Save 'Barcelonal, y de os
SOLICITI IA ANFJADORA JADIAICANA na present Jbiterras Tell- I ik-OFREcir rsPAII10LA PARA CUAR. OFRECESE BUENA COCINERA, TAM- I -- ----- -- -- -- JARDINEROS H. nil.l,, it, Par 1. New York y Boston blin pigporamos. colaramas m6dico Into IfIl na ,..,,on refeenel.s. Para mrift uitr,". Sol No. in n comedor. Tiene referenda. Telf. bi#n de lReRridera, tiene referenclas, DEBRA COLOCARSE UNA I Est cis ori a list. die pulm.nes del Centro res. vAbiisluia reserve). -Alcilzae'.
I r1riclass Cafi iTP., preRente. ESPA*OLA 12 ". P .. "Ll
- .. Asia
" 1, .L)oIL S, ]do l3n. TA,f.n 9 A-7839. Habana. 3037c q U-881.1. E-6929-118-19 dents buen sueldo. FO-4828. i FRECjE11F JARDINERO CON BERRAE-66511-11 -Ia.. i encinar ,v limplar IT cocinar s6ln.
E.67 54,25-17. A '). "La 262: W-0634
I. -- 1 _6722-119-18 BrieIn' a s references. Tell. 764i graunju 'efer.riclas on- I Gallego. 111sutula Clinico Y Sanatoria Consulado
-6-isi-To- UNA-MU TIA-CHA OF SE OFRVCF MUC H I ACH A QURHACERZS 1: I I -l.U7-17 jurile 29
Obj i a de endC .: -- T87 3 119-18 rne cialex. Telf. 80-8990. it Esperana Ex jefe clinic Dispenmrio C
enta U Ok =REEM7E CINEVi7i D -- Antitu
,S : S T InfA c. RA LTFA media, di. can ,0er.riel., Tel, -A -NEJA ORA PARA I napreseric P salting eJ jj- -E C LOR, PRE. -iiEli4i- - O -hI .Ineri.. La H bank
,,encl.. .10 & ble referencl.s I P.i DE E-6938-126-111, ,,be,-jTsn Munlc ipal it
In ail "ImBar, Belagcoxin Illn front olne E ,Ca, ,)I, I E0 PC. me -A COMlint. 2 Irroffsperrin a la fler. I., .fuer.s de 1. ji.ba K Cons. is. 111-ros. mikcole, er vie a dc COM-PRO LAX n _684 _I ': I ... Para. .d.d ... coltice raclo.r ,61..A oft blPE E UIN JARDINERO PARA 4 a 6 ro pleta: miquinas coser, pla.
'I expert 40 .n.s. Q.,n- 4 Ca trip,. E-7045-117-18 / ---,, I- pretensions, Ilene referenclas. -48"R
t:rAenida 325. entre 32 .14. lilimmar. 11 2409 puede ayudar, va a Play,. ,.,,2,.Am I Tualquier p rte del campo a de Ia atro dia. T-,jo a%-jFo: F-2.533.a Enfermos
1- ----- - -- SIRVIENTE ESPANOL ME COLOCA.rA. ii E-67 -11 .Ia.
F 05- I 8 PARA TRA.AJAR VENDIENDO CASA ; or, servicing Intachable, litienas _i__W a__ E-E-7258-119-19 ciudad. TeIU.2139_24184. Is P del RIO, Jueves a Ia, 21. 1 1 nos, refrig6radores, etc. De
.."Llin., par eRsa en Guartabitcon, Regis. Casa- CEXr. 0 i I, Jovik E4121.126-19 C-21.3-1 Jr,

--- A,- blanca. 1 !otnrr C Jima, y Guan.b.. Ne. ,ncia5. F-5884. -- E-6651-118-113. IS PARA CO. DESEA -E&EoC ARSt--iUEN-C6CINERO. "
rT'1',Rr'omed oficina, todo. Tambilin AgenrOLIC-I;FO MkWiiADonA BLANC RK -- -- einern. %a a Ia Playa, burn" rferen. repristern que sabl rods clase plates
frrinoils.. $40; v Para Vedadn. Ivifnr cesitarrim cincri hombre, Joveruns. prefl- B-1017: PARA EMBARCAR E. UNIDOS, elaii, Teliforro B-7732. _6678-119-1 a que pids. Va fuers: F-6090. 127 OPERARIOS'APRENDICES CONSULTOilO 6E PROFICA S cia de Mudanzas. "La' Pnme.
-a. Ccon, 75, .P.Irt"mr.l. 10. #It..; b.' ,lend. -ea. tie c.da Sit 9% De veitir forces, s 6eftara blanca, comPetente pa- I - - ------- -- E ---- -- -- kilIn, Igleta d, Jesus del ItItirtil, rrect. Y educarl-. I no saben ,,nder ra trabaj. gener 1. Pasaptirle y resident I COCINERA REPOSTERA, COLOR, CON E-7149-119-18 Ventrea. Garantizarno. In ours radical ra. de Miramar"*. Garantizaensefiamns. Sueldo I comislon. Sr. 11sta. Buen FLICaldri. Referencka,, jnruejoa reference.,, solicita insa de corta faml- RE6K M CANICO CON CONOCI' d,,
-6843-1 Es 6i5l[NERA PAR Los QUE ie'Fto en TAF r', ,",'. I mos contra todo riesgo. Lina03-1 A. .1 I Table. E-6987-1111-18 a, I Inar.-duerme. Sueldo., -K-e -- A rrns America- 18 SlOnoragia y Gott Militar. Bun
_ __ _ E IG so n I a & -1 Im
za ez. PepeAntonlo N'i 411 Guanaba ll solamen 4EF curopeox y tenga 20 shos rn Para, dies. sin dc
IT6 M ____ --- in 4 Ilegada de Europe Para Hab n in te -,
st ANEIA.0 11, E 7032-117 18 e B-5129. hacrres de rr,,trimonio. mefiora sola, I nos, A a a I Po D Debilidad sexual Trastornos
MAS DE 30 toa. It enos d. $ me Die 9 'j. I durme ... culdo niflo, B 5303
fil bul" .---ld-. I interior, me ofrezco, una semana ccmG de Ia pi-fata Pie] y Sifillm Enferme- res:
. ,os, Para oiiut cl ,rilog.o. Rucrurs To- S _a, A_J _IA.
A -ARSE US SIRVIENTE I,
'OLICITO MATH, 1 DESi COLO( i WA9659. _7.,, _Jj,_lJJ
S"'Id" In tip""' .,O R1;.AyO.m0IN -- -- -- ,in 1.1orls. NI. Stinchez. Lacrct diaries or ,,rors Presente este &nuncio Crille 28 on ..cIslON1 in.. -961347 jiinio 20
,, no, I .N ..".. I 0 1
""'T'"' referenclas, Inera To. c pr.irl o P"tro'l.rie, Tione hire- I --- -- --- -- r NTba,
.1172, ,,,..n. I Ved Despuk% I S I. 0FRF I. MUCHACHA DE COL O.R 11 320. Teltiforin 1.9583. Santos SuArm. .btcnda ,nmiults gratis, de 7 its Is ma.
_ Us In. 2 to y lavista Repar- 1, na, references tie casas croF par. rl'lelna, v firoplar media, d r,
as A Kohly. Cma de Rod .6931.1 F-4806. I ,O.iIn11.r ,.c;nInaf -ln n mcino E-7. 01-105-17 do, Avenida C-t'ral oc das: M-5195 I is.. 1 6j E-6547-127-15. hart- A I. ruolhe. TeJ#fnno M-VM.1
_ __ riguez Cicrres. I IB-18 I as P.",ru It I.. In Pomp Laurencia, OT
E-7036-117-18 jE-CyFI Ejig -- T. $25 $35. JA .117.1 Jesus rl, Nfrim, 179. fi-ent. 1. QuI.I. 1
SEF40RA LIMPIAR. LAVAR A E-6746-119-18. 'T,4 de D.P-dieute, Habana.
113 OPERARIOS APRENDICES S E ,,,cl---- -- IIMP12r Y VOci- I - -- --- -- E-6971-119-19 1129 OFICINISTAS A-6677 compro pianos.
-- 0 TA MUCHACH TRAHAJAR :1 vece., serrana $20.0il o H-77D6-3-15 Juril AA I Tar po, hora $10.00, Llame IT 6- BE OFRECE UNA MUCHACHA PARA Wi.i-,----6i-OCi- --- ----
IC MA WILL CARE CHIL- 1 sbro bar tr2b Jai no r.p- le-4 S. Tel C VISE COCINERA, DE Muebles Corrientes y Finos'
In te 'i Tin "Abe An v NI I.J.. I [on. BO-926R. E-6378-1 18-18 1 B oninar par hara a lavar, domicilio. medlana ed2d, esparIola. Para corta I ... n. tie 20 .fios. con prictica en gone.It I _ A I .Martinez Iribarren MAquinas coser. excribir. cajis rAnds. AT EnsUeflo. Ayes tar -7256-117-17 7OFRECF MUCHACHA DR COLOR I !2"I'-- -- - -6 36-119-18. mills: F-9716. : AUXILIAR DE OFICINA BE OFRECE
.dmn do laht was Ins, and clean'apart 7 1 - Irs. vajillis. Porcelanat, obieto. arte, exam,nt. It -t dependable Eva R9-1275. I E SE E-7168-119- On- I ral. Para, pretensions. Dejar recarin Med n c3r"Jano Di.grutistlo., y I- on, T' 7"T "na"It". d" ; or,, y .,ad, 1*,,qlje .ntorbe.
E-SR50-118 19 ROLICITO' MCCHACRA ACTIVA PARA I 6.r. li- y T.et..,, tiene ,eferen- SEOOFRECE MAESTRA COCTNERA D-K -- --- -- -- Pedro en el A-7939 4 1 dve
.. N :__ E-6311-129-11* 'r'- - I a"A'in's m.'Honorar' : On(). L- plt. N Pd. Justo TOR. A-6677
It r. indispensable b.o.. I "s Infamies .1 B9.4700. c Jar. de onediana edad, reporters y 8"ORA. I, CO 'UNA Is I O.RAF. .I tor"
NIRA DE 12 Si-oFnicF TAQUI-MECA-1 nr -eib.n In, -.: $1,00. Per. rict. -6712-17-10.
i- E-6834-119-18 I pastelera, no durrine or h.ce plaza, ol ants, so cita in bajo It casa TIL' r :b.-r'ia s '%riil. Bar Robert,. Carn, ,,,an a- inglAs-espaiiial. Conneirmentop genera- severan- 63. La Habana. -- --- -- -
. v: ,,,.y,,;,IImpieza ]a de su .ocina na- tar. part cocinar y 14 rills PAT& uid.r les or oficins. Alguna experience. Re- E-209-3-19 EMOLCOC'NAM E. GAS A PLA114 AGENTS VENDEDORE TI. y Concepcion tie In V.lJa. S. d.. : .jtD,6E,, ,IRVIENTE ESPANOL FIN 0 1 d mi or .1 VEND
- 8296. -- - V __ N JET OR_ zog'. y. Indo par illa quernadores.
comida y prnpinas. Telf. W-6242 Habana. avar. Sueldo de $50 en &tie- algfin chico, puedlir campa. amar foiencias necesatias Para so ""' 1 'I "A ".. v mridernan. Hacemat
MUCHACHAS ACTIVAS. ME SOL C I .,ucc -.. ,,,I,,eP.cJ., ,Ia,.,, Telefo -8411. E-6743-119TIS. tie 8 10 A. m. T',elf.cItInd. I A Om ALE noti, I E-7263-117-17 no %V -048' I. E-702 lante' T' F 1, PlOterislones Llamar a .3,24. UTOV I Is .IT see nt I
Para tr.b I lot,. Burden lonar I --- -1 -- 4-IIB-18 I B I_ _6_ -- -- Z-721II-I _,, I n to 40 de orimul, depues del crioutas comercialls I Ia media garanti0'dxrrI C qri. No. -I 7, SO-LiCITAiNIOS 391 PERSONAS C LoCi Preguntar par F ,,n
h.,I. 50.0 UNA ESPANOLA PARA I rancisto, Figuerols, ad, to
PAR' I SI: DFSEA COLOCAR ITNA IIJIUCHA. jar rce.do. EslarO disposicio 4 cc de sold. (On a
, milnAr, Ilene teferencias. Telif. F-4613 A enter '". I I,.. es, zada.. Murb!es. JAmp rat. pizzas sueltax.
Rn StI ud. Do 9 m. v do A 4 ,crulter rosertiridas al linger. 40 O n T- cha Para fades Jos queltace cs; de, tin .Lic". A.
r.. I Ilia farrillia. Sueldo de $30 E i 12til MANEJADO -- or, .,am. E 6865-114-19. rol"... t.dos rstan Ranando %4.On A -6709-119.19. RAS E-6665-120-18. T.- tilts. it. Lin liquid que Compr;Am- vendemos Salud 4, Ga-- -- ---- -, I ,ins. D'M-10s. Sltl-s 319 Tic A q I ,ratmonto n roil I -- -- -- - - -- - ,can 1 III~ it, lerbril P..O V fIltrad..,liano-R.y.. C-29-17-1 Julie
s $40. Te]6fono A-2622. Josefina. COCINERO, REPORT, FASTEJLERO, I IIIANF.IA.ORA CbN RUENAM RFFE- BE OFRECE POR HORAS EXPERT obtengo T ro llqtildo- one con 2 [firm I ---
ES -, -- E_68 fli.'117-17 -7015-11B.17 I ,. ,,. IT . logo ,,,, -d I" A ,KPRATS:I,
, : - I E epaf,.l d rasa .. 'o contador. Auditor Coslos v do Corpo- I RCetGn2 I firrando ubt
AVISO, VENDEDOR I Is u ren Las. se nfrece. cuid2r I solo orho. mrcinc Americana, Tiaductor &I IrgI- I meet. q,- can 11 r. de .,us cor's'a laximn Gomez IMante 1.1191
,ir I licitan I ,eruirdores Para I -- I as .ro'll S, ,, MUBBLERI
At o aril-I.. a IT~, d no CRIADO EqPAROL JOVEN i rcr I d ]as ,,ormdas. he ados: referen- irldo $33 a $45. Informant F-9613. It .s.mo, at In IA SE SOLICTT4, JOVEN, PRFFI IAIRLE 111E. OrRECE"IF ,I 9 Ia I r correspond c no III n. .Itn;:. ei -it I 1 ,,, exquin
,nr ,., c"al r ,tjr ,c I de Ill.' p ... ronarticlor. buena IT~ I A .- I ol.s. A-9169. E-6630-11 F-6749-12f)-17. I T.ouroal hourdo., I I in"uln. No compare mulb sin ari'In -o L., liquId.ciltric, ,c rea- I ,,,,o,,,. rlr ... I,, ,,,,,,. 1,1,,,, ,, P 'rartors. Interr, .Ti.a evtrao-dinaria. di.c.."I.T.' 3 11
r, -T- Lt..,. F1-27 -- -- - It E 11 .1.1 1- L jsJt,1rrm,. 'MAs harato y rrA2 facial.
I Tu., a-,. SE OFRECE COCI[N I i E jmzai- - I 'e". Pi;
It- P I oll.n-rrite. S, 11 int"lla, Ila hot.. E-7177-11--T;; I l .1149 -FERO REP43STERO --- UNA JOVEN BLANCA. A-3987. -7032-129-111 irrifermed.des Dr. Ca1b2rrnc ,u I Is ,' '-, a.
E-7039-118-18 I be disporier burns p,"'enci. y ,aluclable. con refe. -- -- dades. nadir. Mtrebleris "Prarts". Mont
232, ,squinn A F- -- T *PAI wlirr- I.I.,n.c ... n.1" 1.
rn SuAr 1 I j 0 V rN, Es 1. SOIA( IT% EMPLEO 11:,% ;crt r. 119 y San Josqpln: A-2278.
0'e, ., de A a 9 rl IA nrA.fi.o.,rrIu- -- ,- - oipIA.1, medi.o. rd.d 'T." S id I IV
Pro s r., GRAN OPORfUNIDAD I OFAIECESE AIDA M Trurrudai, ca.sa particular. B9- I". IT, Tows Trat n I ,r ,,,at a,- ..e 462: U-53.17, Habana. C-30-17-1 3.11.
am _71, in
I'll" i lp."; I,. I I
lot 14,17 ScAoritas bell.,. ed.c.d.', Para I.bo- I '" '" in. ,-noted-IT n anejadora, PraEqi- F-6016-11.1. 110, Te I. ,_2320. en built, It -11-11. do r,6di,.. No to H-467.3 Wni. 21
Tar en restatir.ric Italian.. Prr-m an burns Tin Sala. P1.3.i, --,- - -, -- ,-- F-7276-170-111 gocprl, ....... ,., Tell. lin-fifilf).
U.u- FO-27581IrI149' SE OFRECE JOVEN BLANCO PARA CO __ Pr ;;,in par 1 -Dicj
OPORT NIDAD III~ T.rrI o.o.sito 3n,,I,,,,. d r ,,t',,_ e 6 !Ide I ,
.. Prsncl.. n E-7042-118-IR rineto con expert ricia en fonds y res- FRECESE-SR .-CU'IDAR UNO 0 DOS E-finfifi-129-in Via' r y
,FrA e.s .17.3, ,",,,.A CIA- I I Ido I ______ ____ ............ ........ "'u", J, A-9311 COMPRO Y
solicitan ven chores que I~ ,Of. Dc.,puO. 2 To -- laurant. saig part ]as Of .... il.me at griffins en nor prnpia casa. buen cuidi
RIE T JOVEN. 30 A*OS, DISTI I'D rion tie lo., trastrurna, pr.sl.lurris. Im- !
Se C111 111C.A1.1 IARA 1111 Teldlfr- M-5275 y PrOguntl*p. re
gane5experiencilas enoventa E-7276-1 ". 7. C p.terici.. (,,g.,I,. -..,at, .nform, Pago .fin. preclos Par sun muebles, fide It- 17-In I ot P.r bo, o cocinar 3, dornur frier. :,n, .. ly I",- ,tnc16. W-3503. E-7243-120-111 ..rrienles, porcelariss, pianos. mk. or 1 7 966 1 ll c.olnern. a en Cnncepcl6n de Ia V ,.no, nownin, ofjjo;
;or P -enl. I, ,,In n as I I !g'rAf0j,,
'I, -[,ruri., A-4;2 .1 -- --- -- I ',,d
r -- E-6 6- Ia nove publitiflan, trato Ile public. do Benoi-. disteimx 151v ntc d 2 A .1 Ila. --- __ E-6641-119-19, 1,91' OFRFrF MAKEJADOR ",,. c Cons ... I rasPu2m I -- - 'is A. REFEREN. desca tiabajar W-11747. I ;,.127 ,.;in quiriaA cinier Y escribir carlas caudales.
'CESITO HOMBRES Y Sl: OFREC 'PAROLA PARA CRIADA S --6-j7-jtE,, COCIN s cl.r.s! W-9366. a 121,i, V. on. TOO[~.: L 7. I casas enmpletas. Pago mks
blivida Mi6indez, N E E I'S I F RA REPOSTERA F.7fl76-J2fI-JA 1 L... A 6bd C-1 1 57 -.1 lunjo Esperlalidad
. le man.,. rIA .1 orimplicitua. sale rpafrola median edFad. TIef.,,. B-4990 1 1-7157-120-18 ___ _ -- 5- qua nadie. Antolln. A-0311.
F Nn 560. MUJERES CON I~ Tlepart- M -118-18 C-31-17-1 Julio
- c 1 -4242. E-7061 PIIIA. F-671 D US E A-C0 I OFERTAS
It --_ I'- II Ia .OCARAF UNA JOVE VARIAS DR. JESUS, ROSAL. ENFER- I
; IJ-s Ii ANIBICIONES r P BU CCOCINERO ,.. l'11ASTE: niarejar Buenas referenclas. Telf. Ot FCFSE CRIADO CON REFERENCIA -LN iTE .. 1; medades ide Ins nervous,

UH-C-668-114-18 I 51,ti0ed e, tie 1.srq u 4"11 1 ,in P,,,A -- h.,',POd I, o articulal. sale lot. ,If.,,, croln.inEbreonlotiolla.. -p.fia- 1 -8764. _ _ ___ E-7237-120-18 - ESTIZO, 1117ENA14 I gulitnerdculas, corazon, Pulmones, U-2530: COMPRO
I relerenE- t ME OFRE(,-,FloRCEhNA ffaignl.ilicADO referen- 0 .,I ur irs .., A.n .nlii.n.A ,ULI.71q40. Ptene eFla )it tin da E-6911-119-10 I In*,Iar. M-4797. 1178ta-'119"18. r. u, dicina internal.
micn.aquit, h'gpa( 'n o' cra ""b-0oI3 1"rLA' 't b ulosis, nie 'OBJETOS DE ARTE, PJAd. I ol.s. '. : '411.00 Tel(. U-a Consultas djarias: 4 a 7 P M. NOS, MUE11LES FINOS DE
No I par que te .Cupal!1 (11,11 (,ISr CRIADA DE MANO. ('ON .'-, 7 72. E-717
,e u o y I' - I I
PAtte del tiernp.. Le nfrorco n ,f, -'. runrin n romedor. sale den- I SF OFiFCF CS I 1, F N "ARA rINCHE I - ------- - -- -- - .- I
. par orchl, T,161. I E-6919-120-19 JOVEN, CON AUTI Lealtad 160, bajos, entre Ani- ESTILO, ANTIGUEDADES
. .. PARA GANAR HASTA 1 frRbaJ. que une a it.. hin ,T- Its ,ra Informan: A-3668, d, r.oln. A -60. E-6797-119-18. 1 OFAF,(,a rE a1A,1'.FJADORA CON REFr. I Para tialusin ru H, ,,,,,,.u.-n ,J;,,, 0,.,.0: I mas y Virtudes A-4342 F-7909/ In~, 1,gu- porcelana, biscuit, marrun p, n 8 ,etribu,16n 1. -11,1 X-6909-1111-IR F-20 3. __ __ - I To or .'I i 3 -uf ..... .. Is. drin- Tong. ".ci-cl., I 9.1.101i, I: P-i- III -pllas. ,riblortniI. arliculort 'Plats
ni6n del b I en rnaliz.d. Noc-,ui. - F OFIRECE I'S COCINEnn BLANCO j d, 11 %-4327. I "A'. "n'." '.1"o., E- 1 C-871-3-111 Ju..
tenga primer instriurion. hurna i SF 0IRECE UNA JOVEN Dr. COLOR F_6969_1, ". r-II1. vu.d- vonricrin orn, libros btr$10.00 DIARIOS fond 1.1amar a _6-Ifl ,rIbl .1"' I Tf' ,s ,
: ra ,,,,, I, 1, y I~~ on, 11 I11dl: ,,, A A G I-.. H-p-in ;i ,,gundr, I -I p, eencla y -11r, ld,, Rmlii6n .'a ha'. "st."'Int u2 & i I E 7199-131-IR 1 DR. MV'SA RAMOS : on- NI.Imfl- ro.,cr ,,-Jblr roodertie g- r much. din"n V-- F .6 2 15 Vi.llt. Arqviei,. dospu6 de I- p. Lu. 7 .1_%V-6033 oFnrCFSi: -MAXEJATIORN CAR11.4108A I P'so U todo .dqr.. fin.. La Predilectn"
S, tohn'tA honbre rno ramio-t.. lie 10 A 12 de In mAlnn,,. d, It.- F-61193-118-19 E-6 99 119-IR.N F A I NA JOVEN T A d.
maq Ina otoorta On~ x mider pT res a vie, nes. on of Banco del I I __ __ __ "'n I o, nirios ....... h- -IIIIn, Piotw.. I DIsI, I d RAJAR ES Pill. ,uffli,, -nlreai Exlirpaci6n 2,1n _______ C-160-17-4 JI.
on T, DEMEA COLOCARSE EXPERTA COCI-1 hiin ,2,,, dondett.w.. I LTPI .- Inter- .,,;r,,a,,,,,,, ,lisp,. T,.,.mlnln ,,rn- I
,.e rr ToT- Caribe. Prarin v nerujin, SF 01-REVE AIATRIMONIO PARA TRA- bl- ,O -Ir.. roodi '"-;o,".ba'-'- 6 1 Is ,JIT Cr- 211.1 0 --rI Pre.rr..at. p,.p' A pr.d,,ctn, all d I balar en -sa particular, Oita paia ),ro- It "' ,ts ,e Ortel., FA ., Ir,' J'2.30 ... Al '. d' 'n"T"'al b.1n, An,- I. L.j..., Tel.'LL mn Popular v de calirlad acre Lt.- I 13 -3605.
1 a rI.fTra1;n- I I """ i AmT. 21. Ali.,.
SR. JULIA ri- loon. E.Tnecialidad er F-6,127-120-111
tin No se trata de nrodtict" 'I"- N ASTRE p,,,,, TI par, ,later, llobrtni, y Ar,,,,- I, ,,,,n,. Reler,",-, Tell, 1,IL-0121, - I F 'if"' I-In' 1 T.L"A -1 402 T-- ..rI 5 -COMPRO: A
vii. Y. tillen ,u olr,.,Jn heh.. I it,: F-6948, E-6990-118-18 0 Fit r. C rS E 11 I I, N 4, *4 11. '17.1.1, DO 1C r IIAT.111.,110 ,I, NISOF; 7 p To Iaban- Ia 11 '
E-69111,119-IR N n A. 5F,.0Cr Her ,difIrin. -,pl- ,,[e,,n- In 1 PIANOS Y ANTIGUEDADES\en I I., or ro.,or d .... ioll.. V.r UH-C-673-117-21 -- -- -- rnartica. burn- iefrr-r-. saIRT, ,,A- ,. ;;Irn H-7552 .1 16 o', --- --- ---. a SIT J 4 Azr- z IA -II,,,C.I- -- BE OFAEeE SERailiji: PABA LOS DESEA COLOCARSE U-NI, SERORA ES- IrPaltns. nifins Thiew I mairineil., I ,,.,. I'lan-1 n.driguer. F-7. "I i'll"r1l" moderns. AnIetros, parcelsr.d, ,,,, .,.. a I Oor:117 A I A -4 i I quelfacores de mairtmornin IT ruailtr;, Ia Para rnrinar. No trene incone- LlarrIr FO-275R ML-114q. Ia I ... lu" Trom, ,I ml6ron I Iuc- rcIcrenca,. F-2069, Lidia. nao. -6014. 1 -7041-120-IR j 0 .I E-hr79-1.11-2n Irl- -1-111111 bl"W'. "un"S. AlfornbrafJes juFces Proximns, de 9 A PAIIIIIIA, E-7077-1,1,1-111 menle IT a Ia pla3m. Tell. W ]I, J % N DE 19 AN68 SOLICITA TRAIIA- -,LI. oro. Plata. brillantes. mon6dal. crtltie Ia -fiao.. I; SE SOLICITAN - -- -- E-6927-1 19-IM OFRECESE MANFJADORA JAAIAICA- in ualquirr DR. ARCE I lalrra. arrhjo,. h;Ie,. lbr,.ro,. cajam
I SE OFH j&E JOVEN PAIRA LIMPIAR --- - -- --- air.. tione :T-urio.
-1 I menudencia.s, duerm I, no 61,717F.CrMOS I" N' JOVEN BLANCO PA. I -I,% Jollo. 'buln. p .... no,.. s.1ud.bl,. i hI,,na' -Iura. recomendaron personal SEXOLOGO --ial-, T.rlo q- -&. NOgmio re,.,,a. refe 1. nifin., Va do .... ,rrndo. RAul.
rencias. F-2069, Lidia "oloaT. ra feria. bar. pinch. bo ,,,,d a III, dr n en bodes. 5' Ayud.TIIr (Anuo" I (arL-H.,,: !;Infin. D, 4 7 P In .,.,,
- C-69.5-114-16 1 -SRAS. 0 SRITIIS E-70. -Ilr,-Ia dega. jardinem.fz1ame: U-11764. 9-12,76. -6A 4 9'-I20-JA TrIHn.a F-571.5. VolAzquez. E-67,53-131-21) N Tnla-,312,urrnl, r Neptuno ). San N1,- -- -- --- _- F-3575-17 Junto 21
--- - - -- E-6929-119-IR I ,, A-4901, C-380-3-9 .11,11. ---
OFFIECESE JOVEi PjRA CRIADO 0 -1 SF 01RECE HOMFIRE, BLANCO. DI I a, T 16f.
Trabajo Iloneslo. ficil v -- --- -- _ __ __ ,,,'123 COSTURERAS.monISTAS
LEINTERESA ,onults. liene mliv buenas referen- I DFS1h COLOCARKE UN JOVEN D P olirrite, after.. a bh,, Tllof. 1-69OF
bien retribirido. Ver Ile t ,,as Me c..,as -,I B-30441. 'ntr,- paa ,ne.n., su-, I 'oil, can I E-6845-131-10 DR. PEDRO MUNOZ VALDES COMPRO Y VENOO.
. E-7100-119-18 role ....... Ll,,,r per OI 17-5581' SIT "rRECE UNA 14110111 TA rARA CO: i SF - hIrdv. -II-n. Dag.6,tuos ,,,, IruAPuede Vd ganar hn mpnoF de ",00 I a 6 p. M.. al: t -- - E-6960-119-19 ,I;" Z ,1,,I. o 1;illr. Tj- Llf, ren ""OF FCF.,PRACTICO FARMACIA. muTI tr-?,rnos sexual, en cri r KINIPERAINIOS JOYAS
merrsuale per I I .,t a"t-h- 74UCHACFLA PARA CAIADA DE MA- -- -1 ---- I. ZG?(19. n7d"n 113n, muchns anns vp,- rr,-,-n,oA, Sa,,h,%, sei, ""'"",
,I I I n n ,yuclar con nifins. a a Ia Pla- COCrNERO CHINO. XF- of I uIrs III,- 11, 6- ATc-s I -011,111. OhIlto- ,I, plo'. ,
rontrtbuir en 'Ina for clign. T, sr nFxrECF. F-69r;2-123-IR r' "- ;' R '. "'. '. .9 Ho"ru."'. ,- T-1-, ,, ,,hl,, -tIgu- R-eresponsa bIc A Ia Tt.bJId.d'y p,,,- A "on, pr"encra. refereniAs. F-2125, pc tero. Para C-2 particular. %abe OFnEf r To~ O.Io:',I's Color,' o 15.K, L- di lo-- c, 1:, o ....... or, Co ......
goes. con6mle, del PAN. Eats -- ____ __ .blia-i6o. Tien. -fere."j.". I.r.rTran : A T VNA RORDADORA A ,MA- F-69.16-F-61433-131-71 $3.00. Oqn..d. 305. Habana. I -- : lad. inn, bains. enue Tincad r y Coinn.
0 W VEZ ra rasa confectrone, TelHn- C-6rT'I J?- -1"-' -3-13 juhn
ju.n.cion .,octal Para Ia rual le cla C-574- -, 13 Julio
I I
I 1. I OfIl CESE SEROBA BLANCA. 1 .".14.
- I f __ INME- I W-"" ----- -- -- F-C"O' A orml-'R a I o' E-7176-123-IA I JOVEN .13,11o k NC,0 .,Ill ANOS, SOLILITA I --
preparactrIn neresaria r j.r-.bIc4 reforencias, vnmn darna com- &I. OFREC, -7 rmnorruinai-A. ademAs rl ,in I corixERO REPOSTERO j r4j OF. -- mplc aPI,. -,.Lgrid. do ,,I,- I
tien. remur-racinn Lin ma g nifia Prado 2.17. 3er. pino pafila n cuidar nift, ahos tie practice. I p- -I. p.rtIr.I.K --Tin. Lla,-, liE:ZCO PARA COSER TALLER hen do .rtA u1n.. E., Tiers .... ... I. 4 OCULISTAS 19 LIBROS E IMPRESOS
1c. p.ren, Dirij.,c .1 Sr, I Inf.rmcs: F-781)1 A-9340 E-6936-119- 8 I n f a as part.rnarrs. cietalles W-11747. y ,-p..- I Tl.c [as ... ej.,e, rOf,,e,,F-71 10-119-I A -- - p r P dc,p, in, A A To. I ,A, IA. On garantia. Rodriguez. Telf. r) 10 I IVIPRII 11,17"1101 ITS TQIPAS CANTII 1 OFRECEgC 5-OCISFRA IDE HA I N Pro "" 'I
- t ESPA OLA PARA CUAR- I BLA E-7(,7 _I 23-18 A-9462. E-6 a -131-18 ddr,. bjhl .s. d"'L."ecriada de*man,,.5. LI amar gieA. slaver, h2va quehaerres tie ma- ,- --- _9_6 in, I To ,,, 1. juen
JOSE MERRERA IWAZ C,672-1 1 7-22 ?r07" a --- Dr. E. Cuellar del R r one In pod L ,1o ,na'TrsnIrxt
no I trimonio. r- saluclAble. honrada. Wilhel. I fODISTA SE Ornr.CE PARAAALTA ME OFRECE MATRINIONIO PARA EV. Iud Nb- ,,, gro-l Voy dnrb1- --- -- --- -- I R a 6, A-4603 B9.1275. E-68.11-119-18 -st'- Pcoi.s bales. Tel f: 11 -9634. cailladas de edificio apartamemos. Per- MEDICO OCULISTA It,, regocro, rnpidos. Neptuno 567. Trarin r Rohgio. R.L- drl CA- F 7114-118-19 I 'Ina - E-717.n.12.1.18 Frin., ,t,,PoT,.bIo,, ,lri.s. c.pacitad., PA. Epcialrneme: Opr.,,nncs Car ... tA i6froo V-32 4.
rib, I I UN A SRA. 1111A 1.1,01A.11K DIE CO.
I D. 2 a 3 P. in. I SE OFAECEdJOVEN PARA TRABA- I 'Ine'. lirr, T, ... Lin ro.tiTintroni., ra Ol cargo. con garantia.s suficientes Y P. (11oni.sasI. Estrabisr., Ele,,16, d, 1- E-162A-3562-14-11 jilho
- --- GANESE $25.00 ,.1 ,1mcLr-t"'rT, ,,;,,- -nk.,,%,'"" e ,no I Ii.me TOf. B-P I U LAVANDERAS Y ferenciat, inmejoiables. TelifornaMI-1,K11, to, C-nlult 9 12 7 A 6 P in Re,
etas F-2125. Tel I 401n. E-6sx5-119-18 I -- - E-7 12-13 na No. 358. Tel6fono M-77R 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA
__ ___________UH-C.677-1I4-2I BE OFRECE SE*ORA DE COLOR PA C'.. -
---- Senianaleg T-7145-119-IR OFRECESE COCIVERO JOVEN BLAS. 'DF.SF A 4 01-OCARSIE I RUENA LAVAN- ra ctlAlQuler trabi.j., de una --- P % RTICULAR Dr.SEA COIuPRAR PIANO
-- -- no rasa particular , rualquier Tie~ 'I "In,. Ia~ i planchar lante. Informed: BO-9706. Suiot. IrRit orn. tip usn. A particular.
I MUCHAC.A, ELAN ,= Pl-. 'ip.,to. be .. LI.m., F'. 27i 2 1 ET71.19-131-19 5
par. 119 a IA ,rmana. Informant F-4806 ,I,,, -16 To Plf,,I., re7ficione, LIAVIripezar. s",enI.Ccir --I-. sahr ., .... 'a 6 3 DENTISTAS
CARAMELOS Puefle lie- ,nha"T, referencras Llamar Icie- L-1149. E-7040- _ja dias E_6747-12*4-19. I --R - --E - --- mar .1 X0-1 83.
gar a gariar pinata forn A-4615 tin'"' __ _ INER - 51ATRIMONIO JOVFN DR. WALTERIO B. ORTIZ
Sres. Vendedores I OF ECESE COC,,,, ArA1,ArCOCI,*.1.m. T-9129-21-19
. ", I., LAVA' LAVAR 1 0 on. 61 .,drro,.. PI.The tacin., rIla
1 F "62-118-111 ,Rhmpi.r a in Too In Tin A, 6FRE( 11 NO E It A I i.r. I.re .tros trnibairs. Voy Cirujano Dentists. Exclusiaincrue den- --- - -- --
' -- ' "' I- -. POp' I %.,u 'ar,
'Ustedes ueden [ nnRr 1,1fl.000 )IENSI*,XIE.S Y-81.47, r)FRFCFSF NIAGNIFIC.A CRI.A. lia. sall playas. dorour dentrn o fuera, f'-nrr.s, F.e,. en %'y,,_.. dZn d eq ". I.dur.. v piternes de dIflel .ujonn
p da Too -f- -s tarnbi6o maneJar. FO-27.58, AIL-1149. E-7044-110-18 A' ' in F-4621. E-6823-131-IR
. I -Oqa. E-7n47-124-19 ---- fia ns X. Camparrario 251, rsq a CnOFRECE8E JOVEN TRAHAJAR FINC.A. CDMPRO PIANOS
It ,C ,gr. RCFSA, 1?CINE.A .E1.1- i ,F.-,)FF -Cnl.Oi7 - ,Trd.a. Bar.
buen diners, vendiendo FIodas parties. preficre dnrmir fuera: OF F F. -- ,be .rd,6., v IA,. has. .t,.s ft.bal- file --irruud TelTfn,,ns
.961aMenle llace falta bile. 747 E-681n-118-19 f. c It I'S A LAVANDE- I jiu, A A-061D 3, B-3721. E-24I9-.',-Ju1,. f
,.,, vartas, horn. p,.ehe oreira. Vey d.ndoonn-- -Ins mejnres cararnelos del - ". 2758, ra ,, A-11, I., No. 1.3D7 Onl,, 22 na preellria y deacon de ; 0FRECEK MUrHACHA FSPASLOLA I bI:;n.s --I Ienrra s.a y 2+' F 4 612"3. E-61125-131-113 DOCTOR JACrNTO AGRA.mos-.
' r 'J_ I : Vedarn Habanx. An. VAzqur7 -mereado, ,,,.rtn. PAA., -Anr. ,.I.. I II E-704 0 LLAME AL U-2530
,, ,:,,:d. I 19-19 te ConsUltorio dental. Profesiona- -- -- I E-6671.124-18. Sr. OFRErE US jOvEN* DEL CIftlro
trabaijar. Nea a: In 'n V -nadondequiri-A Run- ; OFRECESE NUAGNiPIC170 T FXCFLENTE ___ _ riblarter, do burns preiLemria v fucric, "A- IT- paral cada especialidad. Tkniroti 6 "LA PREDILECTA'
nai rrforrorc7as. Fn'l 4. 1 rorinern con i-Oferrocins claras, ,also qE OFRFCE I %'A LAVANIDERA CONO- r h ... r on almner trabajo manual. Tr- en dentadurm y puentes postlms- R ,iedad, R Tud- Resen-a. Puedo pmConfitera Remember JA L 1, 4 1) I R ES I F-r.124-1 I A- 19 or ,, nh.jr,. Tel6f ... U-9917* LITr I,.,
dond, ea, Juan. A-4327 I. ...... ,,ro,, ,,Trefrlooirui y no trogo PIT- Rayos X. Consultals Mahlina v ,r- g;uir ILIA, torque o "' inter ediarin.
E-6965-119-19 F ., n, !i m. F-agin, 124 ,on a SoIldtild noche. A-6224 I, r .. P
' man par Ins telefor- Cre Itri. TT Ir r- ,as. it .. ranlm La Prediler, OFRrf- 311AGSTrl O SIRVIENTF Eq -- -- - --- -- - - - F E W 25.1 If -214
Santa Maria del Rosario Egido 572 ft.f"JFS I in Tie buffet. Rfe- OFRE ESE COCINERO. OFRE(F. LAVANDERA CON RE 1 W-6259 3 -8480. Liarn., ,,,nlq,,Ir hn- nurnero 76. H-7467-5-16 Jun. fa U C.163 jI.
Provincial Ile La Habana- : esquina kporlara E-6967- 111-18 ". I -- 1 7 VETERINARIOS I REPARACIONES
,rTr- H-- -4327, ,--.-' 1 'Frialhol. coctria rriolTa. expahn),i. fr- r,., a, Llam.r al TOliforin 1-6.996. LA. E-6881-131 IA '
I - -- I DIE I Tel ho bre solo. medians edad. sale -61146-124-19
OF .CESF MAGNIFICA CRIADA fu r. Al-4712. l LAN*%%DFRA- -- -- PROFESSIONALS
1 I F-691.5-119-19 A .. COLOR IIESE 4 CO-
I liji-lep a % ierneg. horaq de on ruartoF o comedor. Referencias ----.--- -- -- Jena~ r." P.r.r. lar. Top. solamen DR. MERAFIN 9ANTAMARIA. M1,DICI
UH-E-5960-114-19 I fi i riaras Herna: A-4321. I OFIRECESE COCINERA CON REFFREN- Ila 1 ......... ,,nd.,innes. 115 a III mla- -- tjOS- na VetHn.rIA. P-tlZ,.d,,.,in if, -- 40 MAQUINARIAS
0 IcIna. E-99711-118-111 ,- car, ,,,i,,r solo n ... inar a ]Irn. su es -961.1 1 E-6750-124-18 I ABOGADOS T NOTAF trr Reed AT.,.,, M dfral School' %V-11- -- 11 i -- -- -- m., Duernor dentro a furra. Informant: --- --- 111-1 ... E.. A. Vacurracion Anilitab- SF OFRECE M17CANICO EN MAQUINAN
SFOFRErF USA JOVFN r, 'I'Lic r'. _., -6910-119 "" burn
411D.11 rA- A IIIE CT)InCo PARA LAVAR 111, CASA DR.-SANTIAGO r. rALACIOS. AROGAJ 'r ..firo.q.,11.s. fill prn V-I. a d.- ,in In'll ,no door -Pial t-ictliT.
SE SOLICIT.,kN A. E -19 -.I- en do v Notariet. Do Romirier, Sees Hidi- micilro. TclOfonas M-7328 N1 .17.',2
. J -- .--- - .Itu se trabei.r
Hornhres v nritijere Ie 111-I-E-53,19.1 17-16 P,r,, ,.".P' ,.)La 'Haib a nta'- n reparros: I I rarActc, NI-77.10. F-7197-124-111 a I C-pn,. Siprrr Pr., ,trtiid y Ritranti. ,or
DESEA COLOCARSF FSPAROLA DE 40 a. Abog on Empedrado No ,19 Tell. E 3L)724-11 Jill rvr- Informes: Bar. E-6914-119-18 1 .f,.i, ,-,,I o ... Tr;r. sitluditbl,. -0fRFCF. __ I fono A-9102. H-81124-1-19 Jn. "In" "Tur' in
ME LAVANDERA ESPECIAL "In'. alos. Telefrin "
'1-7'.139 r - __ lu ra ,, I rool, 1071Abdn n -.161
cia qiie : I I ,an __ _ __ A.1 .,
I _I rua nro. cA tOr., she, Tabs TI ,,f,,ln,,. p- ].,a, ln ,as. par- A% 17-1601),40-NI julf,
huena pree 'I'Cie- - -- -- -1 SIRVIENTE BLANCO SIR- QUIROPEDISTAS
I -- ----- j- .-Ilt"t t1t -- i .1 1, -- .-- I-ln nI., .rlocis via r .Ifi-,. m,-Lrurs .a- lioul.r n in-ita., Ll.msur F,7262r PASAPORTES VENCIDOS ---.--. -- -- ---- -
I j I 1 I I I
. I I I
I
.
. I
\ I I I
11 t 'I
. I I I I I I I
. I I I I I I I I
I I I I I ; ,
Afio CXXI Cladficild I I DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 16 de Junio de 1953 Cla8ifir-ad6a I gins 37-I 'J i
, .
11
11 -, REM ACTIONS IVENTAS
VENTA$,, VENTAS VENTS VENTS V111TAS VE N T A S_ .
.--- I i CAS I 1
,===!!Z
42 MUERES Y==R=ENDAS== 48 CASAS 48 AS - 43 I AS ,, 50 FINCAS RUSTICS 151 ESTABLECINIM OS 5 AUTOMOBILES 56 MUEBLES Y P1lkENDAS.7_-
UK RACIN FORAGE PARA MUMBLES. AL LADO DS LA. sigAirs ..-.... I I
Proxies need A's DR mAwLti- a r VENDE CASA DR GUBTQ, PKlMX- AMPLIACION I OPORTUNIDAD . .
leas. So Cessation al ire. nac regalt, I casal4por at ALMIENDARES: 0ib". FRUTALZ5 INJXXTADOS PL"TAX ROBERTO HERNANDEZ NARATO: SE VENUE UN PRECIOSO
. bale. SeAgra Joutipa. a-=. precto de ra. Acabads do construir; extents con- vendo Casa destieuvads. Calls Diaz 351 ornaTpntalies; naranjas, : niandartioss, miev. J.,xo de cuarto de settle, coW
. una, ccimpuestas tile Jardin, parts, sale, tribuci6n, Portal, sale, comedor, hall, dos entre Segundo y Toreson. Jerma, portal. mangos, agugcates. locotaxim, litchf. .CASAS DE. HUESPEDES E 4 Venda 171 Oldsmobile Torpedo 41), de Sent) Rewaosl Y16tain g!*1nfcnuogU do come4gr.
H-3411142-23. junto comedar,41 fondo, 214, bailo. Ctic'Ina y cuartes, butte intercalado, bafto auxillar, "Ia, comedor, tr rites, dos belies, ritaraftones, cirualn. me Pubirtal. HYdrarnatic, above de todo. -397G.,
U etc.. mirpacrifico. "Inquitimatoa. Bottles. BodeSax, Carets- Ver)o a partir do rooters Jones, an Ll- of
Patio *R1,000. a' Informant Amistld adelfas, bougenvilietax, era E-5adawk.
10Y IsFilidadex at dewan Stran cocIna, response, 3 closets. Gorilla garijo. Llave &I Mae a Ins, etc, Angel: rise. 'Caft-Conons: leArrascion an l0do' nos 751, esquina Peace. Telf. F-4710.
BO'8(r2 Gustavo Suarez nuev&s y mono- 30; 14 antre Aveniclas I j 9, Amptia. 419. 1 E-41158-48-25, 1-8450. .
TAPN ERIA MART1NP liticas. cl6r, Almendares. Marianas IF-3020410,20. jai Wrloo. Hotailtan, L4C<$ Y IstriaArs- E-6146-53-19 JVEGO NISO, ZSCAPARATIP0
E-45njB-17 'r_340,.4g. i POR TICRIMAIR MIS ESTUDIOS, oal m. San 141.101 '54. -it"; utD',
VZN. ___ ties c rpon; Mns % bwanda, peche- .
Nos hocemas cargo do amueblar cases 2. do un terreno do 420 verse, lux, .,,. QUINTA D ent. 12 a 3 Teltiono U4119. VINDO CAMION CHEVROLET PLAN- to. Sitios 531. altox,,esquins Oquenda. i
__ H43H41-34 Jun.. the L112 itineraries 1932, sets mews do Z-5961-56;16. 1 ,
Y refortykast an general. Tapixamos, Ia. 'AMPLIACION DE k5iiiiARES, BE ES MANNIQUE T BAN calls andialtads, an $6100.00. San Francis- ca "Resurrecci6n",. Arroyo .__ -- use, carg*,indo muebles. nuevo complete- 1.
qu vende amplia, fresco Casa monolftlea, ca I I
comes y barn Isles. Ljame a abitaclones, demAs c0roodidades. Nicolks. it vende one Casa cle una Ia 162. Lawton. CANTINA IN mente. 2da number 311, entTC Central Y VENDO ESPLENDIDO JUEPO DE CUAll. I I
v1siternis y ah.=Tdineme Rayo NO 233 ire, Iris E-S046-49-19 Arenas, calle Sol. Con las ma- aefrigeraVr. Con- 06. Mod
calle No. 1006, entre Avenida 9, y t*, mid. 4.30 par 16. Teldifono F-2110. Ia major do B. a r .Guerin& Martin Pkrez, preguntar par to, de it" cuerp Prove,
ontre Asian y Estrella. TaIL M-7872. 10, verse de dos A Clinton precio: cater. E-3324-48-20. TAX10 QUE ikswtcIA yores facilidades de pago ven. itsidora, Marine Y aim ensern rate ,41- Ram6n. I X-62711-53-20 matirlmonlo. A particulars. Verlo de 3 a
_ recto con at docile. Teldforso B-7M. 7 p, in. Teldfono FO-=4. ,-3973-56-16 i
1, 3-6706-42-17, ca mil closcientos, Vexes, I obrat, at. usted as ve Pkeelsado an toner demos los pocos lo.tes que que I E-388641-14. Vendo Pickup 52 Willys .
, I --- qu rents lleva hecho ourante- lax else dan, con carretera, luz y agua VENDO RAW "NURVIS CEACIS". ZN cone Willy., -noll., 5i: Panel- Willy., Ju go de cuseto, comedlar. living, F-41249-49-18 q,: lobricar de nuavis au "so torque I* - Pisicorre Will.". cable fuerza, 51; pisi. POR ZMBAXCARME, VINOD BARATO, I I
44 1 RADIOS, its So vies I di6 Itado. entitrida- a, do l4sYo 66, MENDU PERATE .a Can hombres a= 1. Avenida Vefirit ,.W MR clasalfion;ffaras y clean obJetos. Entrails NO, i
- dos con 50 en toda Ia finca, rnucha arbo- u. U856 49; Jeep. 48; Oldsmobile 48; Nash 6, chi- i
I Nos do prilictles. an cruentJones de tabri- leda. Tambiin una ( esqMna 20 de Mayo. d 2 2 m. quite, 4R. Tricirts an ... al nln oisridliii- at "efftoorin. Ves doctor Y04 55, ptimern derccha. E-5M-56-'17. I
ELECTRbMCA F R A N K. (Corredor Colegiado) :asa, fabri- ;'. a I P.
cact6n. Qua nation pence tn a esop lis, I _Ssj ,-,a nes, garage Servt Aut, Carlos III 809. 11
Venda 0 A1911110 SPartalnenta 54, edi- 1 Z I, JuLgo Cuarto, BARATISIM0 i
Servicio de television, se ins. ficto Espinosa. calle L. 258. entre 17 y 27 N9 753, Vedado: F-5141 liculol qua tents Ia perjudi n ..."In. cada, que./vendemos a plazos. E-9366-53-18 Venda junct coterie moderno, tres cuer- I
9, Vedado, 5to. Icresex; no 'trabaje a tables. "Adon L6pcz, Informes Lote NQ 1 de Ia mis- SE VENDE BUICK 1953, sp _talan y ajustan antennas. Re I v V1150. gin estrenar, I ---.,-- - CIAL,'RIVIERA CON Pa., complete. 6 plazas an magatilins
pa etc ador automation. Hermosa yl to Cerno 162. Cerro, Habana. E-4870-48-18. Casa de mu bles a Is orden y decors- Dynknow y bar
ramos' televisores de todas mar or uclad. terraza cristales ,.I.- I Habana, $36,000. Rentla $300.00 ma y Oscar Diaz Ramos. Ban- notes broncos. 3,000 kil.. candiclones, 10 day barstlairm. Y urCjde-
earn Y hall. clan interior an )a via mks commercial del ractras caminadris. con garantia de Agen- I
edor, 214, Closets. bafj Col.. Iftntilitic., citarfin, nuevc, 3 ti go de living modern lapizado an lfndlJMarcas. Servicio en el Ml*SIT1O res complete. b/s. crinclos, cocilla earn- 9 apartments, todo frente, de sale, 1 49 SOLARES co Canadi. Department 322 Veclado, Informes Sr. Ram6n. Tel6frono cis. Particular In vende par cambiar par& me color, complain 6 pizzas. VWcs an
X-6704. IC-2058-51-20 Convertible $3.250-00. No intermediaries. as entre Zonis y' Sa. I
dia. Tel6fonos A-4249. M-3133. gleta, lovadera, garage, PAN conta- habitation. Otto etifficia de lujo, entr A-8875. ,i E-3420-50-8 il' ___ Belascozin 462, baJ :
- ___ l 40 N9 77 antr, 7.j.. y 11 ,Avenida de Is lud. E-39M-3,646.
resto an 2 plants& CALLE So. ENTIRE 4 Y 4. VIEDADO, VENDO TTNTORZAJA EN LO MAE
11 allos, rnenx al Ayestarin Y Rancho Boyeros, 4 Cops). Reparto Mirama'r- R-114 22,, 53 1, I I
-6971. _.,._ ._ 'A Sol r
E-1127-44-1 'Jil .ritill., Vitz BaJoi: 3 habitaciones, 2 baticts, go je. Casa grande, antiwu 17 x 30 ckatrico del Ve4ado, on much& clien. I E
- A IS m., ;40,000. EdIf. uez. A-6971. late. cami6n, iodine lax miquinas total --- -- __ VENDO JUEGO DE SALA, COMPURS76
Alt-, 2 cases do 2 habitaciann. rents Is SI ESTABLECIMIENTOS
-_ z.fA 2 bulacas, balance. 2 butacas ti:, I
Radio T6cnko, ORADUADO LAWTON.BATISTA. GANGAZO Mf). $230.00. Preclo: $33.000. Otro, $43.000, E-625149- 1 Anente nuevas a idMito socla. Znformes* AL UILER DE AU Wean contra ran a. muY Proplo pa ,
Reparacirin Sag atizada do ra&ios Y -in- 1-Iftica. vacia, jardin, portal. ;.)a rents $380.00. 'Edificlo nuevo, 2 plants 2 Taliforics 3.1543..
a' 91 VENUE BODEGA BARATA, NO LA MadeJado. Par ustod T ,.a. consults. V410: Gervaslo NQ 118, balific.d.r.. Jong: Jlmdnex. Toler. Fl-5581 mcdor. des crutrtos. baAo Intercalado cases de 2 habitacJones y 6 apart& Puedo slender. $2.500. Plasencia 103, I is- a. entre Anions. y Laguria.s. .
p F-25W31-16 tiblis y c.,r-. do 4 p.,Im... d o-_ ,?.2.v;; I J.
E-2491-44-21. rnpipletti .3ruleleado. o'cirift nmrli.. tos, I habitaci6n. Index Pchate: F731"n. PUENTES GRANDES Luis. clins. PreciOs E$Pectalex Par semartas it, E-6444 56-18 i
_ __ __ .,___._ _N $5.1triC. P.saje Duque 22. baj ... a an G 3 esq. MajojA. 1 E-3919-51-17. 23 numem 5m, Vedado. Te. .
SOLI ll icmo. Solar de esquina an Ia Calzada de 52 BOVEDAs Y PANTEONES ran-, ca",
_PITO PERSONAS TENGA I lifono: F-5455. POR MUDAR A APARTMENT,
rad!gK planchas, televisores, gra- E-6382-411-13-w]. Habana, $47,500. Reqa $420.00 Puentes Grandes, its 47.16 x 4-6 varas: _VENDK BODEGA CON' $68" X_. fleparto AyestarAn. Edificid' nuevo, ex. 2.224 verse cuadradas. Se oyen ofort .m.ncles. $150 de write Waste, an On- I ___ E-3226-53 Julio 11 vendo lodos los muebles moder-,
__ tocadiscos y dem:ks apara- - __ ______ as I 8 ___9*,C M2Md.tr1cos rotog, para demos- i.0 ?IVNCA VISTO ;VACFAI tructura hormig6n, 4 pianist, piano te. Mks informes: A-3408, ML-1651, Lampari' IiE VEND INT]Kil CIDNAL DEL I nos de Una casa. Juego de conxePortal. sala. carnedor, dos -2 MARMOLES PENNINO 641L
in n- dor, biblioteca, dormitories, portal, ,
trarles c6mo puedo arreglArselos en cuartos. b- rrazza, 3 recifficts tedo Industrial. Otro, Ila 204. E-6,131-49-16 1 1 E-6376-51 1 Plarlcha. Ch.sit, I-rg-.In Perfect.$ ca cocina
taicJ.d.. ol.set, hall. c cina y natio. Habana, $55.000, rents $330.00, esquina, __ BE VENDZ UNA BODEGA CON CANTI. diclone5: $ 0.00. Tol6f.p. 1-5997. C16ctrica, never, cortinas. I
su domirWo r4pidamente. Queda- Irritirms. Arms. 914, teldrano X-2up nuevo, monolithic, citar6n, Won local iSQUINA CLUWNAUTICO. VISTA MAR no, $3,000 $2.200 a) A, E-3878-53-19. limparas. etc. Desputis 10 ii.-- m.
, parte sombra. 466 v., $15.00 v. Avenida canlado y resus a __ Avenida Tercera, 250, Miraman
rAn complacidos. 01iVer, W-0757. E-6338-48- -6 commercial Y 11 apartments; F-5141. Poser Pocit. No, 51 Vibors. Telififorto
, Onto y Stiptiniss, frente parquet, Igini : X_58 ovedas yp nittines S ENDE UN CkRkd
H-7895-44--15 Jun. ___ a 17. E-6479-51-16 B ;;E
VIBORA: KESSEL Y SEGUNDA. SE B-311100. "427-49-19 E-6558-56-18 L
,,"do prpied-d. -mPu--i. de I ... I Hahana, $125,000. Renta $1,020 BE VICINDIE UK clxz En r cZ a-A- .LISTOS PARA, ENTERRAR Motor de via &rich rd can a I
ornercial. Casa complete (zals-comedor L p a : Sland:r 5. ct:; TAPICERIA "19L SUERO" .
C GANGA. POX EMBARCAR VENDO UN z6n do La Habana. 700 lunetas, mag- scid d pip. -.a, panel
1TIENE DIFICULTADES Filificio nueve, 2 Plantain. ubIC2do a solar an at major punto de Alturas de nWCa ?,royecci6n y sonido. Buen ne. AL CONTA00 Y A PLAW S Mack -do Jr.ti.,ins troy economic en Gran Letter de lapiceria. epanistieris,
habit-cm.s. batita, option) y terreno reg!a CaIxecla, estructurn harmig6n, en
I 'w para fabricar air& Casa.- Magnifies situ.- 1. J- Montilla. Mide 5H V2. a $2.50 I& veto. gacjo. nforma: Trod. U-9349. Tenernos uno gran colecci6n poll" ,cindicicintE. Para informed, di. Pintura Par racesitar npaciat vendema.
ran Sales comercio y 14 apartments, Informan: F-8672. E-3188-49-23. E-5993-51 9 rijase a Antonio Urbino FaJardo, Cen- troints lurgot living. tres comeclorso.'un
ci6n. E-5915-48-16 mean do sale, comedor, 2 habitaclones, -1 de lugores del Ce- tral Prest.n. Orient.. Joego cuarto Preclo costa. no tom .
166LAR AL_ closets. Otto nuevo, control Habana, 15 9 IN LO MEJOR DE It VENUE PTLUQUERIA "MONTECAR. bles'.
CONSUTaV.DU-MONT. TEDADO. VFND0 PARil VZND6'c SOLARE lots H-2650-53-ig In. ,in visitarnos. Restouramos aus ratio
xnlvemos cualcruler problems an To- Jos. baJns, s6larms. antigus, lugar or apar&rnentoa, 11100,000, rents $973.00, Is Avenida del Sevillano entre Got. to". boons clientele, pace aliquiler. To- llnenterToedioere!ol6n, s6lidamen- --- - se los deJamos qua as on speho. San Mi_3. $20.00d. Calle J t ma y D Surampes. mitten cad& uno lox -7424.
)cvjesl6xL Ti6crilcos especialtzmdos an Do ferida, vacia. l5x2 cis. otla, ducho arquitecto tiene qua vend cL l6forio: B-777A. te construidos y a precicis sin MEDICO I 569, Gervaslo y Belasconfit: UO
Mont, Philo Ballicraficrs. R. C. A., Za: F-5179. E-5392-48-161 $93,000 efectivo Y reconoc.r.$00,000. ran. .17 metros, acera de is brisa. M-9417, I Venda mi Buick del 50. oustri, puer','a X-4070. ___ competencia. V661cls, llomol tas, radio. botaagums. Somai pinturn
- .,pT2.00.meE dI,11cIo exquina, 3 plants. $130.00: BE VENUE URGENTE RUEN -eyes. Flamante de, mechanic, Verlo coal- "TINA" M-7197
. C ragocla. par correspond onto 1,056, n
nith y Admiral. Asegure au T V con VENDO VEDADO. ESQUINA FRAIL x y 8 apartments, to- earls, fificil. se- do ol U-2242, Inf qoJer bar& on 27 No 92 e '. ,N y 0. Storefaciticlades monsuales. Catorce aras es'a' ll cuatro cuadras, 12. cuatro plants$. J dos de 2 habitaclones.. Otro nueva $65,000, VENDO SOLAR EN LA CALLE CA- guro. ds Intone utilidad. Para entrevista, C-arts-52-0-Jn. St. Tell. U-6608.
bl:cidos enarad y amplificael6n es r tin construldo. 14 aPartamentos, $a- I rents $540.00; F-5141. torce ent.c Cerra y D Segunda.vA Uami#: Andri6s. F-5738. -_ do,
an yor gam it.. Cooperative de Rrp-ra. I.-comedor, 214, oustro y x1c, terrar- pliscIbn -_ C-343-53-19 p
to I! do Batista. MI e loxIS ar.5, E-6167-31-16 1 Niu.blerla: contado v Islas c6me
clean Radio-Eltictricas. Aguacale 47.5. an- amplitude. helps comercla. Construce,611 I I.. lellfritto X-4070. -,- I mania 902. Ju.g.. cuartc, sale. come$.,:
ire Morelia y Tentente Rey. A-8386 In-Jor.ble. Gas. alcantarillado, 490 MI E-6369-49-18 VENDO BAZAR TIPO QUINCALLA, EN BOVEDA MODERNA i Ilones portal coma.. bastid.r.s. catch-I _: .$6,1000 Oar de Luyan6. sederia, perfume- no,. rrfrjgeradore., television. radicic
E-6272-44-13 Julio torrono. 1,550 M2. fabricaci6n. Rent.. I 11
-- --- --- S15.000 .riual- S130.000. No rebej.. doi- 6 CASAS Y SE VENDE He ACCION FORD 52 i' a ,
at artfoulas de colegin Y ferreterla, pace CON BANCO RESPALDO Gta des Nothdocia.. "Tin.', M-7197.
.
REPARE SU T.Y. DUMONT, 121, anual. L6pez: 1-6197. Colesindo i Solar aituado vn Ia Avenida 26 Cs- clull- Toler.- X-6789. Particular. 151ft K.. 4,P. gAranl jza_ C-33-56-1 Jolla
con garantia y precision. Con E-6160-48-17 J ?.uina a In calle de Servicio number E-6276-31-17 Y ARBOL DE SOMBRA do an to Que ofrozea $1.306 oagadw
I - 3 PTAS. RENTA $653 Islado del Grocery, at .,part. ;jI.. A,.. ii-jURE, U;4TERNSA- plardin. ,plazoleta porn parquear ins MLA- Tambitfn cambia par au'. do mono, Por Embarcartne Vendo
Tficnicos de Ia Dumont. Llame EDIFICIO DE 4 PLANTAS Altuor s del Nuevo Vededo, con one dos. an compare hotel a Joan. Situads cementeria Col6n, valor. (No Cacharro). M-47IR 186clega). I Jn'X. do e ... to c.mplct.. j.or. de o-I I bar.. rost.urent Habana. Priticlon. Entrails Principal. E-3749-53-19 mod., Refrigeradnr General Electric
ahora a Electr6niCa Frank. Te- situaci6n immediate a I.. princip-11- suporficl. do MI metros cu2cired0s, 0 foods Ma. Informed comp etam Jlxta uso innoodisto. Facilida- --alles commercials ,Ia I-. Habana. Yrro- eciolvalentes a 440.R2 varas o-tiadradds. to Otro $350

to I gratis i F lin,,-- Calla 7 NO 354 apart.I n a red. y.Dragone., caft. B.f,.r a rma: Viejo Grillo. Tertfo- I RENTA DE AUTO! "c _"
16fonos A-4249. M-3133. 26 rnotrox. oaquins. comercto., IA- iOferta Excepciona rants par at telkfono B-5373. quinlela, de 7, Z-6071.31_20 d pag.s. Info I prZlii' 2v /. 10 y 12, La Sierra.
br cacirin hormfg6n Y centers, ratio do I E-028-49-111 pa rO.3132. Interior Cementeria Col6n
E-1128-44-18, pr me a cai'dad. Proem: 445,000, t,.t. di- I Vedado, edificto entre calves 23 y 1% --- VENDO CASA CONFECCIONZ3 DR a sentsdo an fill&. .1 is: Alcruilarnot, AL1105 Spr0pnid- PRYs lin C-510-36.18
dtllgencla. pos-s v ,,Islas. Pi,,quofi. git. --- ---lcrta, no intermediaries. A-86912 or A monoiltico, citartin. Regio solar 11 x 23 SOLARES, VEDADO, ESQUINA. 1,367 a do Necrocomio.mDetris miliquinas perflare, (veal muY grande. Aguils 31 ails. Preclos toodluot. Rolando Motor. VENDO JUEGO LIVING ARTZ MODER12. E-54i(3-49- d c it Jardin, portal a terr a 'a'. & ?O.Do: Kohly. 2 solar, cle Cast esquire Barcelona, Carlo mu _' quesidox, bfi.que a no pregunte in des- ra I aPizado luego comeclor tapizado Y
47 OBJETOS VARIOS I' I .lJi..(C1 piacaho.) tf,.. v' ras C12, a $23.00 v La Sierra, as- 20 vian, hay muchos competIciores.
in as a a. 11. 4 habluitclones, bit -I 76r' mercial. W-3661. ,-,,47y,,c" Telifono U-660h, %rdado. ialluoeatdn Verlo Care 21 NO 511 sports- VMNbO CHA ET ESC RRW LE J,,.mcdcr. cocinaagas, cuarto, a. criados, quips. tin& con chalet do 2.200 votes, ___ C-604-52-17
C-608-53-13 Jiffl, mento 12 alto. entre D y E odificlo Rojn. I av.dero. vertedero, ;parta nto,,pao ,J :n S5,1).000; alto. de 1.158 varax Y case. VENDO GRAN FERRETERIA EN LA -_ Vod.do -H-3292-56-127 in.
ULIAES DIAZ; REPARACIONTS DE P.A- 4 3itaclones, 2 ba6ca. cuarto-ser% cargado. Mkndez eft $24. 0 v. Parcels entro residencies, OLDSMOBILE ROS
indirectt. 14 Habana got Is rotted de so valor. Inpi-In a- .t.Ter_5 I x 3A varns, a $27.001 v. Otras mi-. Mitn- intone tcldfono A-910. BILE 19.50, 6 CILIND _.
dies. Enrollado do matures elftircos. ota ado. zero lux 53 AUTOMOVILES Y ACCS,
vontil.ddres y dinamos. Instalaciones rranim RebaJado a $30,00(l. San Marta?)o I dot Laa2rte, (C. C.). W-52113. E 6530_314A 11 ..-.rnic, de cambios, radio, bo
olictricas. Serviclo a domIcIllo. San ,%,, No. .5I, esquina Pirraga, Viborn. i F-6424-411-25 - ___ ,--- CAMION DE VOLTE0 "CHEVROLET" is agUa, IRAs extras. Buick 1950 Su1 -E-6465-48-16 i Cain de 4 mts.G3era' perfecto estado, se per, radio. Chassis Dodge 195D. TiSuet No. 826. Tel6fano U-7.718. -- ------- VENDO EN $4,000 v
-
I onde Informs: ,do A. Skircht.. To- po grande, caia 5a., doble furrza, LA CASA HIERRO
I.a bodega do Mirznda Nn. 123, e.
Aii-fdf6- i" 16- : Sanicis Suarez. con sale. recibidar, Vedado. edlflclo 3 plantain. sequins. A $140 y0ndese contado. m3rizana d one B-1304L 1 43DB-53-111-. G- -11do on muobln de
- 2 6AN quips 3a.. an a] Reparto Ros3lia, blen freno hi4obac. bacalao Todos ga- H-4076-47-29 I SE VENFrE IJ I DF $851000 RENTA $655 GA RXDO ACCION FLAMANTE NASH rantizados, verlos San Francisco Y ses a preel- reducidos
R 'CA ihabitaciones, baho intercalacks, comednr. I* ,In ,,,,retain y I ,Prl,,,,,,, do compleia Avenida Verona. Arroyo No- surtida, busnlaventa, trato director, 48
vend cotmas Y calealadorn de cas, roci- gas, patio y trapatio y on ;-.ar- 3 babitacion". 2 belles, cuarta. a. eel&- ranjo frente reparto HarJnero, iron E-6267-51-23 O.'K. de todo. Verlo: Zanja. Rionda. U-6995. Ir.da y much., f.ollidiidn par. risicpetr6l I- I to an .1 traarotm. nueve, do 5 afto5. Io- dos. Otro. nueva, Vedado. edificio 2 plan- cuad as_ de N"
de a de c b6n. Llam Ia Avenida Bejucal. Parce- I en I., Admilion., ar-blo. an at rondo. Com.
soIs'A', YY,a..,"
ca y 'r Sta. Cats r& y Calzads. Viborn, VI- F. 6.5 5 7 -53
t4lacinnes Federico, at Tel6f. FO-4632. I formes: senor V go. Teliforto I tax, $17.000. rents 1135.DO sale. earned.,, land. sacarA 35,000 pesos. Preclo hay N. driers "Campano". Mario. ______ __ ---' .1. i Postal. 808. ..quips Merced.
UO-7422. E-3716-48-11 1 2 babit.cicin... gar.je. Otra. Vedado, 4 pesos veto. Telkfono U-1517. S.1vad.r F-3494-33-19 C-11811-56-29 Jun.
H S165.000. rents $1,350. Ediflolo nuevo. Re- Ruiz. 49-16 DOS MAS
__ __ E_0257 lablecirafento rentando $154 me: I MUT BUENO DE TODD 1 VFND6 N0DFRNISIM6_JUKGO LIVING
-8349-47-18 J un. -1--ASA ViCIA Ell, LO MEJOR DE JAI i6n, esquire, 4 plants.. Be- Otte center zi34.000 rentando k3D0 NASH nor. 1947. LOS ,am.
_ ........... -- Cost- die f-b"o-c me Seco n ,! rip ", -, \ ,
Se"'embre Jos, local comeroW Y 13 spartamentat MIRAMAR 2i;-aJr.%..,Iaforme Torniis. Arbor $700.00. Poetic verse Gareje 27 esquire ) I.pl..d.. can ,of. y big" is ".
in.frente at Eralnearia Infantil Se y much.$ role. MArdex Peflate: F-3141. Venda parcels do 42 varas de frente, 48 2.. I. Joda. 8, Vedada, de 13 a. 2:00 p. m- -Y desputit as ""s do rou"n's Horn it
,, E 63 0.31-16 do 6:00 p, in. E-5914-53-19. y baJa precia. 12 a 4. Industrial No.
V EN TA S 'c'.m no d piirt.l, sale, saletc cu-ili 42 de rondo. Todo a Is mit2d. cerca __1 ___ ..... H-3441-56-29 JL1n
on boil, Inlarcalad, air, P., 1 167 Apto No. 4.
ci--, -31il, B-2953. BE VENUE TlJrNDA PEQUE14A, JN8TA- 0, Dog TONOIL FLA- GRADES DE CUBA _____ -_ -ricnt corn dur y garoje, rattle u torr- logic, Las Esclavac. B a FORD 1967 DE LUJ b9ta-aguas, 4 Puerto-, 1
48 CASAS no 1397 varzs. Precto $8,000. X-4070. I E-5669-49-23 I citim modernisima. Joyerla. sederla minute con radio, ,,at Ayntarin Motors, an AyntarAn v Ma OPORTUNIDAD: JUEGOS
- quiricalla, Jugar mks ctntrico do )as tien- mecknIco, model onillne. 1a) entoy raja: UO-7.563 i Var la Motors an A-1. I
_ __ E-11310-411 16 $85,000, Renta $680 'a TDAD des. Mucha clientele. gran negocio. Po- rejalanda. Corrales No. 775. Notion. do de Rancho B-rro, entre IA Cil-' cuarto, $180.00. Comeder,
VINDO CASA 11-RANDE. ANTIGUA. I VENDO TERRENO REPARTO CAR
cPortal. sale. connector. gar2je. diez CASA 'MAMPOSTERIA. LACA frente carreters. 9.3W5.3, cirritenlas I Ca capitol. Buena oportuaidad. Infer E-MG5-53-10 do del Cerra y In Fucate Lurniarsi. 1- '$140.00. Canap6s: c( ch6n mueblt2-ftmes. Midd 917 var2g. Se antrega 1111ca Acabada construIr. 70 met- f-- nuevo, 4 plants, structural ]at __ I's P MONO 8 CASAS, VEDADO .1 .a. ,.coloates comunicaclonr, tod., man: W-34A. E-6204-51 _20 ___ __ nen toda close de ptems. motorat de ga,.cis Vincul. No. 27. Calabazar. Habana, bri-i6a, 300 var.s de ,Corona. Reparto Edificio 3 play" carca. Informed Concordia y CHEVROLET 49, LUNE, RADIO, Gii- .
E-4988-48-17. I Magdalena, Cotorro. Tiene ague, luz, ra- oimig6n, citar6n, calle )air& Cada ca- I Escobar, Bravo, preguntar bodega. BE VENDE UN BAR 0 LA MITAD DEL mas, pintura, yestidurs, nuevos. Ad- line y petr6leo, asi coma puertax. guar I Iles, $35.00. Mesa cocina, $25.
,a): .era, comedor, coolant gax(i hall 2 he. E-5932-49-17. ,,g.clo, Verl. a oualguier horn, pre- ratio cambia, day facIlldodes. 6 y Consu- dafangoe. etc.. que to exthn vendiendo
__ - l Iles. Primer, entre D-E. Jorge Ayala. bitaciones, close", patio. A. criados. Otra ___ g.rittir par Rio a GonzAlez. Campartaria lado. Buenavista. M.ri.nao, L mitad de procia par proceder de 1 Sof cama, $100.00. Piens
vrxDo CASA EN ROM _V Ill ESQUINA 3149-48-16 E-16 M i sueltas. Juegos cilatito, $10.00 '
. Monte, 143 metros. aproveche chan edificio $63,000, renta fOI2.Do. nuov., IS y San Josil. Bar Informacitin. lg8-;-ai6 rros chocados.
- -- ___ apartments. Otro S41,00i), 2 plants. in- OPORTUNIDAD E-3205-51-23 -_ F-114.14-53-211
_. ,, ex ietitrio. Orlando, Calia- DOS CABAS Y CUATRO APARTAXEN. Venda 2,200 stares, magnifica lilgar, MOTOR IMCICLETA, MOTOR VICTOOLIA I plazos. San Rafael 470.
do eel care. NO 1853. ,,, ,eotld, $190 an $18,500. pirlal, dependlentes. calle 17 icada plants), ,a- tranquil. ague. lux. tel6fano. arboleda. SOMERSET HOTEL mu he too-.. Remiss grand- y go... S4 I
E-5159-49- 17 J 7Vt cuarto. cooma. baho. patio. Bqga- ]a, comadar, 3 habitaciones. Se entire. I',,, cuadra carreters: 23 M. "ril- Re- Be vende con plays privads, 106 he R' de 4c capas. rayox double. erarnihitada., w MAQUINARIAS C-920-56-20 Jun
__ I. and. Ratio y Prime-. devocup-cici. Milmd- Pefietv F-5141. tel f bi
;MV-D O -ILESTDENCIA .. JARDIN. POR ... a.. Ca] sidencial -Las Cocos-. Santiago" de Ins tocionan todas con bona. evens. a ono. UO-0141-ftica. Es TIRES TORNO,9 RE" c...a Report. Bagatelle. Mariana. Hlltir!.. -1 Vegas. Precto ocasi6n. F-113144 rl duell. as retire. Me, office oportunt- 1COiRE-Lo _53" BE VENDEN
-
1, -a-comedor. 3 4 ,6. m: 1 H-1254-48-24 Joe E-r,.149-19 dad. Porn venclerlo ripid mente averts SE VENDE UN PIS D vhbbes baratos. Informant, Alfonto Chalet, Kohly, $35,000 -- - -- ,I dlax par ,rent. a. efec' del 31 en $150,00. Informed cri so Tres Palacios y Manuel Pruna.
roalado. torraza y loral escluma rnn h I ". porn or"
misma. repar- I -- -- ,,,o,,xpr6xJ.. Coked. Bogle fabri. PUENTE NUEVO, DOBLE VIA BOYE- try
dega. Infor-an en Ia to $450 RENTA, $44,000 1 ,an p-m-ore. e=rJbs a] Same I r
D'Beche. GU211abac- I Alquileres congel2drs. ,diflol. n.eiin' r-razzo. Jirdin. portal. go ros, K 41, t- I Tejar, Lawton.
, an ,a spaso cnntrai ,53 va- Miami Beach, Florida. U.S. rest Note I Chile 12 No. 423, ent e Dolores Y Fundici6n. E-6005-54-23 El Mejor Soficarria "Aspasia".
I ___ K-5032-48-15 once casas fren is call t.das. Dolore; raie. sala. comedor. baho -Illar. biblio- ras "M, nsfalto. canton. ;u,. agug. H.JA, _51_21 Jim
IF VFNDr RESUDYNCIA ENUO MEJOR J esquins Deliclas. media cuadr2 10 de I toca. o0orna. patio, cuarlo. a. criados. Al- 111.605 entracia y resto $24 a[ men. In- ESffill-53-23.
- 043 VENDO GRUA P & ff., MOTOR WAU- Mis fitil y c6modo. Un nifie,
Vibora. SAla-comodar. 2/4, bahm, 1 Octubre. X-6071. Pago crirret.ije. ran: 4 habitadones, closets, 2 baflog core- forms oficina Reparto. k sh T,"I,,ad,,,:,.,b4,,,,mi6nI 40
cocina gas. tcrraza,,.garaJe con 1/4 alto. I H-845-48-22 Juir oei. terrazas. cisterns, much. .go.: F_6235-41 -_21 BUEN NEGOCIO SF AENDE D&DGCM. #; )it I 0- dis puede convertirlo sin ayuda
Jrdln corriclo. $1 500, $6.000 mono y I I 1HELADOSY
,,stn.a pager. Eip.dor. 301 c.,q ... n. Got -_ N. DEL CAMPO, $25,000 _ 11-3141 _-Oo ee arlfcto. 30 k galorei. radio. ML-10 Varla an Caftorin GuAYabal. Demortramon Ins muellei Impartation y
r, 10 DE OCTUBRE Y OMOA 1 AMP. ALMENDARES nda
Iria T. I-0-1406. E-5174-48-21 Cinco edificloo de estreno, trn plants, qe %,ende acabado de adapter too .t.-nati- be b anca. mu-hos Juan de li Some. E-4459-54-25. Ins armaxone. do modern absolutornenio
- Manolitica. citarim. 1 Plants: Jardin. I BONITAS PARCELAS Para Is venta de helados V confiture ;it 1, at .600. Pro uctos Fuller s ReIna --- cubanas. No compare extranlero. los desVENDE: PORVFNIR, NO* 37.0i El I sets apartments frente calle, todos Yen- portal. sala. comedor, 4 habitaciones, clo- Aparatos Electra Freeze fl) P. Magns. 3G1. AGRICULTOR truye &I comej6n, Fijese Quo mAquinal
BE tando $270 y S28a ciu. Proom: $26.000 y InAS x 22.96. cuatro toll tre.%cient- rum. Iir B vi.%.,321.000. Rents $200. coni- ;U,000. Particular. sets. 3 bAo-. garage. patio. Otro chalet, I rents Pon.,: 12 35, .at, rail sitectorit... f ca vents. Unico an una zone cle _.__ E-6371-53-ig Par region del local tenemos que ven- do coser y radice in hacen las cajex ixqbt
to colon d tructura do crincreto. ]"at H-846-48-22 Junto It ___
_ __ $20.000 efccti%'O Y $9,000 facilldades. 4 Pr6xima Avlaol6m: 7.34 x 20,57, mil cus- 30,0011) habitantes. \Para verlo: IlamAr LOS JIMPRESOM MAS ECONOMICOS DE der rApidamente tin motor do petr6leo. can inaderili cubanex. coma hacemos pan.
rimercial y 5 apartarpentas. Infnrmes: PRECIOSA VISTA PANORA-MCA habilacloves. 2 Italics, terraza. garaja F-2717. E-2672-51-21 La Habana. Teramos linotipo y no ca marca -Ruslon". cone-dor do c.rri. lamento a] nerrale. Par no nues.
X-3613 E-6198-48-19 tracientos; 13 x 20.87. dos mill ,chocien- nte alrsssean n union scifa-carna. Imports.
MCndez Pelate: F-5141. .- j ,-& brooms composicl6n linotipica. Mile or '. "Asea" do 29 Kw., pizarra automiltica;
_ Precio de OpOrtUnidad, $6,700. Ca- to.: 10.61 x 20.87, dos mil ouO ... iort..: ESTO It RE UN NEGOCIO rE, 6a tro. muebles tapizadoz son too maijorn
ESQUINA MONOLITICA sa Construccift Monolitica primerR, 8.25 x 22, mil novecientos. Reparto Ver- teria. lunch. helaclos. Iran Calz.da pr W a Y se qonvenceri, Habana 05. Telf. compressor de wre y varies plazas de re- del morcado actualmente. Living Wifflo
Pr6xima a Reiria, 2 plants Y media portal, sala, 24, bafio interealado $37,500, Redittia $410 00 sales: 10,x 26. closmil wiscientos. Sen. to cloble via, are am. I ingl6l. Art. Modern Butscas Backing
, fago Mar In: B_ 1129 coreded, c.logi.d.) pleado., miry boons vents. Puede verse trabaJando an 19 y 7. Reparto J Chair y Tepticerls an general. Garcia rj.
an comerclo. Y 4 apartment s rent& completeo, cocina, COrnedor y terraza Nicanor del Campo. exento pag*- con- t ad earn I AUTOMOVILISTAS mandarcs. Telifforto B-1737.
Jr $187, to E-6449-49-18- lil.b.A.. Kati an prooli,, Calz do A boon preclo -a rolocan Fristalex a pirmix a MI-. San Rinfeal 959 tintin,
ran elada da el 7- lib .. Infor- al fondo, ampliO PaSll o lateral. Al- tribucion, 10 apartments rateiios. Otro, -- M.Will. y Alegria, Arroyo Apolo, Rules p E-3930-54-23- Atarnburu y Soledad. .
mes, so dueflo: sailor Garcia, Agulla y turas de Batista, Cumbre No. I en- $44.00 red t a 4 Edificia nueva, to VENDO I.find METROS TERRENO EN 4 y 38 an 1. Puerto. uertas, parabri ... Y posting d, ..t
Troc era, bar. de a a 12. ire 12 y 13. HA299-48-29. -P-rt-mentos. exanto pager contribucl6n. Calzada del Cerro a Puante5 Grandes. d C-873-56-10
E-6334-48- I a ___ - E-2483-31-16 esde $2.50. Infants 1136 eniquins LlInas,
___ Otte. $55.000, reditua $540.00. 3 plants,. cu.ront. matocs frente a I& Caliada Y I __ Telf. U-7472. SE VENDE CASA NUEVA ubjeacon rogtA, structural hormigon, 12 ou- ta fordo Calzads do Puentes Go. GRAN OPORTIUNIDAD BE VENDE CA- IC-5546-53-12 I]. .
con note, 2,h!bitaciones, connector. ca- Rnulmci.l CAM.. Dcp.,i-. Quints apartameams Y muchost mks, Mimoin Pa. des de Ciscar a Abonn. froole A] leJ.r Poa de hukspedes con 12 haliftacion". ___ - con envolvertiis enterizos. MUEBLERIA,"PRATS"
rins. y nos nor iclos. filide 15-51. Inf number 362, entire Avenda fiat.. F-3141. Main. 7nforme, &Ill a par no Poderap tender, agus slempre, i3".00. ENDO PLYMOUTH .F.brtcades
d, Accista y el telelon V 41. GOMAS b-zalies pesiaelados Y soldadox electrics.
men. 1 7.7, P. M. Villa Noemi. Bull.. S-g-rd.. C.-PoeFt. de Portil-;-,e, 1-3155. Rodriguez. I boon lux- Telf. A-7335 Palomino. I .C.m.l.d.r not 78. laterite mnte nuevion y sarantixaclon. Entraga Muebles todos estilos, riiis, Ia. E-6203-48-16 Ia. ire. habitacionei. mord-. %.,., F-5131-49-11 H-138941-24 3n. 637. donee at Itimes. E-5921-33-16. -ed'ata.
, be- ____ I .__ __ - __ _. Inon I V 22. Castro, Cuba 112. baJos dios, televisores, refrigerado....- -6m-d- ocictra, d-rer ov, - -47.
BE VENUE APARTAMENTO AMUEBLA- cm, 1, Varadero, Playa Norte I COMPRAMOS A CION CHAVROLET 1948 ULN Habana. A I
Para ,rl.d., patio N,, _,I $22 000 RENTA $195 ,,Ir.1 Loire 50 y 34 Miramar Der a] Co. C-801-54-16 Jn res, lavadoras, miquinas, esmuebles: %aIa,,2'4,.comd.r, iaf.rm-: Toll. 1-1145. l $4.00 varn, spares a plazos desde 15 VENDEMOS ,I. do las Esi.l.va. ___ __ I
a di 2octsmtndra do Univ raid d, $40.00 s
do alorutler: U-6712. Lara. i __ F-4344-411-20 2 Plantas Independientes x 30. 20% entrada, 60 meses Para pa r. I E-6337-53-16 VARIAS MAQUINARIA-S- tastes, colchones, cofi-camN, i
E-5043-48-22 .- __ NIC2nor del Campo, nuevo, monoliti- Invierta diners asegurando el pervegnir ESTXBLECIMIENTOS Be venden lax siguJenteE maquinariss: livingrooms, sillones. Piezas
_ ca. leadaplanta): terraza, sale, comedor, de,,u.ted Y to. suyas. Informed: sehoira Si desea compare o vender PARTICULAR VENDE PACKARD Una plants olictrica de 10 H. P. Tres :
. SANTIAGO MARTIN 3 ha a Pu do, Condone 3, Habana: A-4561. super 8, 1937, Limousine, 7 pass- prensaz.JlDoz martinetes. on torno de do i sueltas. M s baratos y faciliAY STARAN, 2 PLANTAS NDEPEN- I Wine ones, closets, belle. cocina g a,
Zentes. portal. sala-comedor. dos I s. criRdos. saraje, seem sombre. Otra, Ni. F-3443-49-22 i un establecimiento, visitenOS. Coos, 6 ruedas, bafil, radio, reloj, ble boat a. on cepillo vertical y otro hori' dades, nadie. Monte 1,119 y S. i
,rdartos 4x4, cocinas, bailos forido, 130 1 (Corredor Colegiado) canor del Campo. $19,000. rents SIM.00, ___ - i Si no alcanza el dinero para tel6fono, yestidura cuern, 24,000 ki- zontal. Pultdors pars piso de granite. con' ,
metrqs terreno para apartments. I exqui A, 2 Plantas independents. (Ca. SE VENDEN 2 ESQUINAS Joa4uin, A-2278.
,r) 6 etfos rodados. Se entrega Con dra Para mosatco; on compressor. Infor
I
- raw: Cerra Llayes, Marionari. Telf. BO-9788 1
III OO.DO an mane, resto $11)0.00 men- Calle B N9 356, Almerldares do pnl presta-mos. 4m C-32-56-1 ji. .
sales. U-7750, i ante): sale connector, 3 habitacto- Divisi6n blenei. Concordia 632-634. ]a operaci6n, lo gOMas nuevas extra y muchos
F-6016-48-1 6 1; Telifono: B-1126 I ties, bafto. c.cina. garaje: F-5141. Oquando 161 at 163. 21.75xl4.75 titircisrip"o- I Oficina de Inversiones, edifi_ repuestos. Proplo para tourism n j E-5988-54-2.1. 1 _____ I
servicio de carretera. Informed: 5a.!, COMPRE GABINETES, I
00, ENTA $258.00 84-86. 29.75xlg.50., metros 550. Apoder2clo cio Bacardi, S&Ptimo piso, Ha- Ave, y 38 Miramar, SE VENPEN
G.ratilex. Carlo 0 No. 70 do 10 I DE COCINAS "VENCEDOR"
Almorn-e., edificio nuevo. "ento Pa- 4 a 6. Teltfono U-2937. E-49991249y' Id6! i bana. Una tarraja d hasta 12" 1 Esmalfamos sir refrigerator at futile, I
.or contribution, 8 apartments. Otro. C-1191-51-19
GANGA I Almendares $24,000 S3 ,o a na miquina de Untear. Una
1C6mpre su Casa por s6lo 12 LXTnM A &a A I .'.T._rim ,_jt .00..Idt cl, ,, 1= ,SOLAR ALTURW DEL YIILT I P Id.Jandoln nurva. coma de fabrics, par
___ _E!, At By VENUE. nhr hn mmun -irs. A. I~ TT__ -1,; ,
is __ i- ,... If.hri-d. at ].do. 0 ADMITn SorlO 0 ral Pace diria- ConstIlten- .1. --.,-f-
rigink 38 Claillificados DIARTO DEIA MARINA.-Marteg, IC? de Junin diii, 1953 AA0 CM .
VERT A. S DI ENcERAMAS, A IS IUILERES
VENTS TENTS VENTS NERO-HWOTECA PARA LAS DAMAS,
WEBLE61_11"RENDAS.- NEVERASTREFRIGERADORES So RADIOS -T APARplos 11 1*4NIMALES 63 SOLICITUDES 70 INTEREST PARA aS D= M 77 ACADEMIES 79 HOTELS
Jos j.Fc CII.A Tllllllll ll*WN'SW]tgB. VENDO VA. HOLICITO'PAR7111348 DE 1300.01. 1 AQUIRRE INGRESAR tin JINSTITU"S, MOTEL RESUDENCIAL
GAht l: JUj1lO CIJAII.70141 IC.;.,I^I- III RZ'IFIUGEI I AbQk? FLECTRIC05 _7-- "OCNAU'r'. 13itemor espined I i me ilentit Se pa p .81' ill. hij.. de v 500-40 LIQUIDAMOS: SAYAS, $1.".
d a $1,000.00 bosom 200 call Pesos; buen n- Normalel. Comerclo, Cdem= ll I on. 901. Vededo. F-3780. Ito2&U. So
. Ten NO. Call, ac a Y tbrox lancsortimadom. go Z. .1 :con- baho
:AcO can saranti:: I
OR. to que I to VIKNIJiO RADIO INALUCitAirTift. Informer So.' aTel*fono all-fiaIr' teris Y jorantin. Inversionew a Blusas, $0.0b. Payarnas $1.75. .0 1 ic.1 11. RE n 1', ;p, r an. quilaxt Injosan habitaciones
I OT IT, U. des do ad.. Llaprl dela 8 76_ De Crioustrilenclarl E-44W-61-25. too. No tenga dincro Inactivet. 20 uez, garantiza 61tos, els. privacho, al fria tolients abundarrits.
X-4808. 10 nuevo JoVellar 14, 1jr. plzri.' so rutilia. Batas, $;.75. Roponet borcla4=: burd ofil $15. Concha 114. E-3M.NN materla de Inversiones. EIIJA sea necturnas domicitio, Concordia Se il deliclosa comids dornicillo.
E-6215-36-16 E-5217-59-20. GANADO DE LECHE Oficina Cimnales. Tel6fono 1-1926, de a a do 555, b.jo.: a -7M )Julia
j"StN ENTRADA 0 LA MAS s, $1,55. Refajos-al hilo, It 2752, T-2733
0 ANGA VENTILADOR MOVE] Venda, ternerma. navlllam y va6as proirl. 10 Y I A 4. E-3901-63-24- ;2.99. to 4
a, ail i al MJS mphas y porldals, mestizas y our, raza Holz. $0.99. Refajos aj J41 ELSA' I
niquelai propio. Para bar, BAJA MENSUALIDAD lki
$70: radio GrUnow cle let Amportadma. To!o Holstein y abre, 1AS COME 6kLEstionciai Ina. It a maracas favoriturs de retr,.,- Radios $3.50 rcia-villies- 64 Corpifios, $0.99. "Galia", Nepr Iva Ud a matricular estacarrera HOTEL
mueb nouquinm r.dorc:u gansdo lechera. Informants Go
agnifica, vol $30; 1 n 1953. S61o Tel, bans vende a] OFERTAS
in 11 villa cle Holandar, Pal. 34, N9 264 Vedado. ToU. -4445. en IA l1roversiclad de 1A Habaral Esgin r. ."Ilto central. cAsl ntleva. $60. roils bojo Precio at coricaLdo a Mar tun, 208, entre Industria y Esta acredilads cams. In prefadda ft
"cha 0 P"z"' lips 1953, atraCtivos diseii64 luna 8993-61-19 '05. ordenadas qua lea guestan
can 114, Ensenada. E-11216-56-16 par vender directamente a] pfiblico, Sin H- DAMOS DINERO EN Amistad. H-766-70 junio 22 cirflia"I, 25 No 162, apartment 2 lea personas
intermediarlits, ni recargon. Vlaftepon y Calidad que no puede superarse, a Harper, -s a nuestro, tel6fono U-2928, vivir blen por'poco dinero. Para el pri.
VE D convkniase its to que o r cemos, antes venga a verIOS. "Astral Electrico". MATERULES CONSTRUCCION HIPOTECA SeL ("cliclas Comerciales. I merc, do Junlo tenemos diwisible un,
PtIRTICULARES: de compare. "Telecubana Conaulado Infenta 501 y San Josii, Edificio EN LA HABANA I ItZPART311. E-0273,77.2& apartamento de 3 habitaclones con baho
Palmate a In. Homes, Y EFFECTS SANITARIOS VELLOS y
.x lilumi 20,.,villre Andress Y Trocadera, Habana. Teatro "As C '.I.- INITKII.Eft _,no babillicl6n, Nureml comida y dAnic"nst-Batley 7 tral". C-631-59-17. AL eomo.slempre. Inmejorable.
scilorm. ChdiAe Jim I ARA FA.
unetanas y tristreems e. to. N!e- Te foria: A-4633. OFREZCO TURERIA 0" E 7 LB. Pon SIANCA1.1.60T...... 11- is mervicl
sit ., I- RICAR. OPERACIO CLAITA- T Extlrl)aci6n radical
,.c.p.nte y )tic.. ban-. C-310-NR Julia 6 RADIO PHIL&S-,5 B pie, tramo. veinte plem. S21041 y de a" 5 1 C.Indat 359, entre G y H, Vedado F-4731.
1-1HO -to I de vellos Gregg de Ohispo,303 E-2105-70-,20
Pir"Ittial Illopparsot cle pniis. etc. 20 it- VET)ADO. VENDO RAPMA-.* ;POK QUE NO NOS de la carat muslos, senos, etc.
ec 8, "FRiGIi)AIRE"_' UC grades voces, $651. J;nerson 24.libr a, $2.75. Min. Mesa Jarahueco, V111SIVAI IARA -NFORMAIRSE7 EnsefianZa de Taqui fi
roi 57. entre its. y 7ma., Mirarn La Villas. SERA A IrENDIDO CON,,E i4iRo MeCan,)qrafia e Ingl6s en gruE-6458-if;-16 _hllmn after sin astren.r y cepned.r. 'Blan- $25. Gabinete, $30. Funcion____ Tratamiento ci6ntifico, garan gra I a, 901 CASAS N HUESPEDES
It. ..derno en $300, costaron ls;50, So- Rost R I
075 vr.vno LIVING GRANDE LAQITEA- v LIQUIDAMOS: I ph CO RIPOTECARRO S75- cliparrictil, 445, tele imor. Ll- do correctamente. Televisor 17 ala-l- "Aidloal T.W.O. A.t!olr, tizado. Seflorita Zayas Bazin; pos lin-Jitacios, donde-cada BETTY HOUSE, MVESPED15: NADIR
C-M7-64-21._ supers en serviclo nuestr econimucts
do it ten toplTado rayon. CAlle 1.1 ties 803, Altos NO. 2: 2 a 4. E-4919-NR-ld fregaderos, azulejos- bidets N NQ 408. Apartamento 205. alurnrin recipe a precio. ce Gati.no. an.
No. 105D baJos, Vcd.cli E-$- D_ E__ p'lgadas, $200. Calzada Jesds I __ tenci6n perso- ntrica. tres cuadrano
GANC _f Dinero Cualquier Cantidad Telliforto U-5509.
E-P339-56.16 ';W 4 11"EjOki-D lavarhanos, bahaderas, gabine I ptuna. Campanarin 234. altosdel cotoi$10,00- del Monte 29. Esquina.Tejas. nal en cada clase. lnforn es: Sir
De uso, innagnificas. Venga y 116- tes, puertas, ventanas, losas Sobre Muebles C-140-70-4 Julio. Presuntar par Carmilla: ML-IJUL
SIN FONDO NI FIADR_ vese ]a suya. "Astral Elictrico", Ill "Casa Pfirez". C-196-59-5 Julio W-3212, descle las 3 de I a'
Joe as cuarta, desdo $1000; tomedee, fanta 501, esquina San JOS6, Habana. marmol y azotei, tuberias, Vi_ DeAndolois en sit pader Operactrin rill. a tar- Emp. F-1188-80 Julia 2
Ila, conciliscrecti y reserve. Propose. de. E-375 CASA'DE ITUESTRITES. ALQUlLA jA$7.00; mstantes, S4 00; Jivinsircition, col- C-633-NR-17. gas hierro y madera, zinc, te- Pc on atra dva. Telf. A-9855
chores. $5.00: radios. $4.00 Toda claim
do pie as suellas. "Cuiternar". San Rh- I REFRIGERADOR 1953 TELEVISORES 1953 E-6710-64-19. VELLOS blinct6n grande, anex& &I batio, a maI jas, mosaicos, etc. Brene y ACADE311A MEDINA Irim.nio 41in nifts; y Urria inequefia par&
fast 810. entre Oquendo y Sale dad Veneto Reffixerador Gibson, 610mo ma, Los tne ores preClOS V laS 1 1145 CoMpafiia, Zapata y C, Ve- PRESTAMOS SORRE FEQUXXOS ESTA. Entirpacit!lri complete, ga- r1-5 -eon it mho Preiiaratorim. To- persona,.poin: muY frescfa. cot. tiodo &erdelo. 9 Pies, cruA nuevecito, cincp shot, Impli s ades de pagos. 17" bleclm entoff. Operacl6n Inmedinta. qulgrv Dirtader. Mccanogra .rd, Chile 35 number 109, altos. antre
H-3219-56 junto 27 a fjacild to too -Jern. X-6=7-341-23
a, areas a dado. )Tr.ggradnitlxuamentnog.estNabiterealamtacntnadV.er.6, rantizada, vellos de cara, pier- Aritmei Orlogrliffis nineties -Ta M L. Tellf.n. Fl-9551.
Saran no he r ,. Icmcrit.ics Para ldill"
its, V4 to en Belascoaln 462, baj0s- descle $10.00 mensuales, no nas etc. Ultimos adelantos Insen 're Za.ja 11 Salud, E-5935-1411-16. eSegger. Visit "La Feria-dela Te. E-5227-MC julio I I Pirez n a MAndez, en Villegas It. entre At ridleolual. Drdensda labor CASA DE HUESPEDES. ALQUILA NA.
c do
LEA AQUI le,111-in", en "Astral EI6ctr1c6'*,.ln- Empedirad, y TelledIll", tituto de New York, Sefiora A pe.ndesl, IL bitac ones anexas at baflo. bunion cal
fanta 501. esj. San Josti. lldlll "Bo".64 J"11112 Garcini, Tel6fono B-6725, Pa- H-'579-77-28 in. Puts, a matrimoni6 a 2 Section. Tarribilln
Juegos cuarto caoba, $9.00 Ref rigeradoires 1953 TOTA tin. solo persona. Lealtad 158, entre
Teatru "Astra cju LIQUIDA ION L II.Sto .11 it .,,RAS LE DAMOB TIN Animasy Virtudes. E-5845-40-22
______ -mensuales; comedores laquea- C-628-59-17, Ill otevas chle., y stand-. dond.- dre Varela niinnero 3, Alturas
Nuevo plan de vlentai con amplias VENTANALES HIERRO i 1 2, st 1. n-ait. no plerda tierniso y' Bellin, Marianao. NOBEL RESIDENCIAL GALIANO
dos y tapizados, $7.00; living facilidades de pagos, areas de abroom, $7.00; colchones, $3.00; se'utj garaoll., Su nVera o efri, Aproveche gangs. Ventanas con cris- Name enseguids at Sr. Alvarez. M-635.1. C-15-70-1 J1
E!e PARA SU AUTOMOVIL tales 1.20 x 1.64, a $_8.00 i Una. L.- E-6408-64-lo Is HuO.pcd- Gotten. ndmeo 457, arl
h ador Usado, to tornarricts. Vea an J.M Y Barcelona. Habitaclones a-.
coser, $6.00. Toda bi so tea *8.00 miller. V troline. h1e.
miquina ci6n en "Astral El IpS rr'o vlejo. Pabell6n Perez IP6re.. Qwn- HABANA Pk6ndiclAs. Tambuin.bahos privation pan
bctrico*'. ... PRESfAMOS residents y teanneurites. Servicial comeclase pizzas sueltas. Sus mue- Infantat 501, escl. San Josli, Edificio, Depend entes. VELLOS N.bc adetcy the T,.
bles usados sirven de fondo. Teatro "Astral". Tel6fono U-6583. UN RADIO PHIL to E-6263-111C-20 PSe farII:tan.s,r&l.moT empleadris em- Habana ofrrre dor. Villit.n.. h.ra. Pida informant.
C-630-NR-17. tests pr end Absoluta discrecel6n. ahara Ila- diurnal, 3- n.,ILjrnas Jai
Onda cort2 y larga, 1953, fabrica- Operseltrin tapida. Lnvernionista Hermes. Extirpaci6n defirlitiva de los I a C-301-80.2 JI.
Otero y Mesa. Salud 13 y 54, in s o v
dos en Holanda. Venga a verlos. 62 OBJETOS VARIOS S., A.,Vtrt,,dc;pll San Nic.1ho" CASA DE
unos pasos de Galiano. pr me Pisa, ar2tamento 4. Alert. cle vellos de la carat muslos, pier- -s rursns de ingl6s. Matri. IMESPEDES, SE A101111.
57 UTILES DE OFICINA Aliora a preclos nUnca vistas "As- cUllse a Nobel Academy de L. H.- scilrart habitaciones. desde 14000 Par per
E-6217-64-2o nas, etc. Tratamiento garanti- bans I. -- r5fticiandet dentro del pro- con todo servIcio. San Nicalhir
111-sl F6ctrito".,lirtfanta 501, 'e: a I* zado, 20 afios de 6xitos. SefiQ- PtO Bil'' Emplips Nobel que stem No. 614, ler. pisn. cast esq. a cteins.
C-1236-56-27 Jun. --- I 5qdina CAMARAS BELL IS HOWELL SE Telti. W-0034. Habana.
AQVI- Edificio Teatro vencien corhpletamente nue..
"Astral", a Pre vol,, sis graduarlos. Nobel AcaVEALAS T 99 CONVXNCERA. M I San Josk. In gazin en *170.W y de ratio cie Pla"n 412, lelclono A-7927. E-615-80-16
1/2 CUADRA C M Q. M In 363 ./, 23 T nas de ccribir de las' mejores nifireas. I telFono, U-6583. en %270.00. Informed por I HIPOTECAS ra Ale ander, Tercera 405, en CASA
Peso, cua to complete, C-1 es it 'er tre 2 y 4, Vedado. F-6572.
32-'.,9-17 6g3. E-61 FAMILIA ALQUILA RAVITA.
25, apatirtarriento 10 baJos, vendo ml Remington etc. a $3500. 9-lantizadits. No Rio- clacirs en Habana. Ve- j6n ndlvldual con toda asistencia. a
e5trisoportunicad. Sobre J&lrop C-616-T7-16
r juego rom-dor.
livingloom a pierda Lamparilla 362 CIN,13 ITT GAN SENENDE "BEAUTY dado Y Pa rtos, descle el 51, ;. se- C_ fions y senodtas, bui comida; jEum
t do Inqueada, modern. A entre Aguac te y*Villegas W-3646 y A-4182 CO 35-70-1 il. INTERES GENEf CL -i
jjtx de precin. H-3937-56-28 in. E-4766-57-25 Rimli", r, liarcill- y 2 horn., de giin griticlad y gaiantia. Planes paint idempre, comodidades parmi lavar. ConLAVADORAS $8 50 P.,n us.. Preen, i2n, c-t6 S1251 So- a mo-tizaclonc mensuale.q. InforprLS: cordial 655, baton. entia Oquendo y go"MUEBLERIA AMBAR" de $150.00. wrc.tr a parlic-ilarels. Llorrar Fn-2128. Elio Mir6, Agular 361, A-8377 (11--ras IDESEA TENFR S U RETRATO AL ,dad. U-2752. F-1187-80-19.
Industrial 310. esquina Neptune._ te- Tillekisuales, models desi E-6367-62-16 olftins). CL87-64.2ii PARA EL HOGAR 61c.? P'na in fnrrocs per esi a: l
leforto M-7488. Refrigeradores, $2-50 Contadoras Nacional Tarnhitin "Bendix" Hotpoint 1953. into Cl-11f11-d-, it, LA MARINA), Pre- vrnvDO LINEA 4" ENTR
sismanal Colchones de rnuelles ame- Otras maracas, mayors facilidades BE VENDEN 880 BURROS DF'41-x5U' 111, rnod,- absolutit garil 04 ENTIR AVICILDi
ricanos. S I DO: inas de comer. $150; Distintos tipos y tamaiios, ci, pages. Visit Exhibicitin "Astr6l par 6- v 7" de &tin. peoples, Para a]- P,* identel% y F. hulixped s Vienna alJuegos a cZaz"comedor v living- PRESTAMOS DINERO 73 INTERES PARA EL HOGAR' Uu., frescos habitacleines amueblad.S
- NO MAS HORRA GOTAS RACO. a sin cOmida, agua trim, callent.,
room. C-138Q-S6-29 Jun. reconstruidas como nuevas y ElOcirico", InfRiita 501 y San Josd, maceries Para deposilar mercanciss. InC-629-59-17. E-62 62-10 Con garantia de muebles y BE HACEN cuts i,, e CI11-0i en S tell-fono, burn amblerl mucus Train
p.antizadas. Vents a plazosi Edificio Teatro Astral. "man en "I teliif... X-2460. DECORACION INTERIOR: -ricilla 'li Srh,
con referencias..Alquileres de tundani Para muehleri, corti..., zabre Johnson. 1aq-.,hJ N' u too.. Ins forms. loullulad.
MIRE ESTO FoToGnArcsti vik6o Emilio ro- comercios. Operaciones rapi- ve-tldsm. topic Im, Tea. rims, $1 5o X-14fil B--entura y Villtogrilifico. plataformos. (-at coquetas sir
]as mismas a comercianteq. 'mc- das FernAndez, San Nic d Re E-2891-bol
$5.00 ENTRADA. $3.60 MEN- OIAS cb=,J--' 9-mritizim cz. P-i r x.nables. to Alrx,,, jai-o-ni Bi Ii y bee solo, con muebles Y cornida, $10
. 'I lom ara.s, loncloti, v1drieras. fitiles ruisr Ll--mi flies a Luis; M-5705. In. 319. M-4030 X-5945-IG-12 Julia I SE ALQUILAN HARITACIONZ8 A RoMa
I lampara; NQ 406, esquina San Rafael: Apto altoa, entre BruPOR SOLO $10.00 MENSUAL "La Nacional", Villegas 359 suales-. Radios "Philips U to a scurn. ainpliadon. reloj. I 4-8945-73-19-In INTFCCIONFS, INTRAVENOSAS, MtYFJ. emanates. Montano 112.
1111,r. v1dried. mostrador v anon
JUEGO DE CUARTO 31C. casi esquina Teniente Rey' I timos model holandeses. Re r-a. Gangs. par embarcar. Gallano 206- A-9274, 2 a 7 p. m. ric'. etc. Ea. r6n Y Drs.-Xils. Teltfono UO-815(j. Sr.
E-5985-62-23 dinner dc
$8-00; A-9915. Hotpoint, $10.00 ENSERANZAS Medirona aenteJado, con SuArez.
'Formidable comedor, to rActirit l,-Pllniaria, a drimictio.
Sala, $8.00. Radio, $5 C-158-57-4 jl:,! frigeradores E-41 03-64-16 H-2427-80-26 Jun
.00. Estan- mensuales. Cambiamos, ven mi -a P-- I,-dwrs Llama S, V,.,,.n MANSION IJLUSIO j _M_.
1110,1""IIINERO, RAPIDAMENTE OBRr 7% PROFESORAS PROFESORES do G. S pits y ventilada habltaci6n. con ba.
tes cocina, $5.00. Piezas sueltas b -d -1c, TrIti-no U-2742.
1 demos radios $15.00. Calzada CONTADORAS on I AO Y Entin Privado. Comida excelonvea nuestro surtido. Precious, MUER ES BE OFICINA len n. bolted. .$25n; at, le, am lente derente. Otra, propin pa.
calidad y facilidades. Mueble- Jes6s del Monte 29, Bsquim S ... Jam Fuel... Am.clas. F'441l"22' pallerris, $37 00 personal.
El mayor surtido de conta- "1 3994 E6NSTRUCT6R__D__40_BRAS GAalid.Inat 4pa3m
CAJAS CAUDALES Tejas. "Casa P6rez". -64-24. APRENDA A BAILAR
ria "El Modelon, San Rafael doras National, reconstruidas, INMEDIATAMFNTE Me )'-go 1-9o dc lod- 11-se cle Ina.En various disefios, canba y C-194-59-5 Julio IDS DINERO -CON GA. PlApidamente coil pelf,-, a y pi jam de (orliurone, I-no de obn par
con garantia de nuevas, a r.el. find.,,., in.,ble., dejan wi., it,.. ,,, inip.l one. I-0- ,, difv, HAIRITACION.. nESArUNO, ALI
409, Manrique y Campanario. metal. Archives metal 'Steel rn s bajos precious, asi como de ... A-.rllt.r e6rocidste-lie. Test. xii-Iml el,,Sd.,, here&- pinei7a. romdA. ropa cams. limpleza,
C-1235-56-11 Jun. A ,. Rroaldo % Rca 1, a- mientas. Ti 1-3367.
Age", todos tamahos y para denied it. Axt-lal, 501, role. Illu- I'll -,.,bad. Y eco- lonluente familiar, trainquillclad, punjo
0 AR A EE. UU. 919 VEN- t 'i TELEVISION ADMIRAL aparatos de lunch y bares. La, prime, a. depart mento on., 'dl I slint cOntrien. Ins rundra
'EMBARCs y mime6grafo* or. Ind,,,t,,. 263 "1 1 ___ CRIPItalla, Arrustall
de Ind., 1. m,,,blc., de n apart. Casa de los Molinos, Belas- H-2651-64 jorto 29 ,TELAS Y RETAZOS, COM- Ins. It arjetas s. I n a [ 1 it. 3 C'.A4623. y Npi T-leftin. A-49RO -161 -11-1, I t leamente hombres somiento. fabricado cor la Rep. Dominican., y papel Stencil. Alquilamos y 1953, SIN ENTRADA T-6551-75-13-jol. F-4335-80-19
s. d prrcicisa madra _n'J u'e' exigimos references. "La Na- $12.95 MENSUALES 904. Telf. A-0122. pre a los precious mis ba'OS LCASA VEDADO A1,q1T1LA HABITACIO.
compoirst d, In juil it. c ... to c coain
St. ej Pat ..... matnn-ril. dos per.
a it each.: n Jul it, "Gloria Muebles": U-9211, C-128-62 julio 3 PRESTAMOS ixrt:_ttT6rnoirirSOR TIE IN
liv_4: )tlego de cousin. de ell con A COMERCIANTES P6, "I a, acetate, shantung, te. 17 No 953 entre.rl r e cional" de Manuel Naseiro y en al,-a,6,, impni-tador. Ct -11 F-Icrtl romid. Agil* ob,,kn91 ; San Rafael 812, casi esclitina DE LA FARRICA A SUS MANOS: MA. E INDUSTRIALES 1
uo to,_ Compafiia, Villegas 359 ca' iciati. piel. fibra. tons. tool3ilsit. m.leti- I PRO YES IT DE17CFNTRO ASTUjtj; Ijii. crash, gabardine, warandol yj_dos cams. de canha: tin refrigerator r 0. Fir
vo, marra Leonard, de 9 pies. Y me ,it, rI esquina a Teniente Rey. Te- Oquendo. Televisores yRefri- ries. carters colegialeti. %-arirdrd A,~ Operaciones ripiclas, descle I adr
apartantle fresco y tomodo. rebajado I Titular Universidinle.
1 e, s car, pa. Clasirs a dOmicillet de Ing 'A
geradores sin entrada, con glarpos y renrivarrim, malelan. baCilegs, olan de hilo, saltines y tafeta- C A 1, HUESPEDES REINA 159
negiin I., I"y de niquileres. Puede lefono A-9915. terms v jacket. lacing cl2se.s. -Kaba sets por ciento anual, cualci r it Sceurdin'Itisi.,clit. I Ilos, niagnificas habitairinnes, coverlo, a horas del dia i Primera Luz 463 H-15-62-21 Jisn 'fill. Y clemilitericcatirog
'dos n $9.95 mensuales, canticlad en iclaci garan 1 3 spleiriles Arltrin I nes y mas articulos. ida excellent todo servicio. Telf.
Tambi6n sin 6n con la ties Y ram it,. SOliCite into
201. Apt.. 5, its 12 y 14 Alrocndares. C- I 59-57-4 j1 a Dr. Pedr6s. F-8410. E-1074-75-19, lista de precious y muestras. A5-2341, Sr. Roberto.
L 3874-56-17. entrada, juegos de cuarto, fi- NTTEVO ALMACEN nfrel Oficina cle Inversion
$99.00 JUEGO CUARTO 3 Mo- ving, comedores y pizzas suel- EL DOBLE CUATRO Liclifir-lo Bacardi, s6ptinio piso PRIMERA ENSERANZA Feidman Rydz Cia. Muralla,
derno otro $145; otro $19 -caoba MUEBLES BE OFICINk I Clasen a doul de enseriam. prl; 32.2-324. C-162-IG-4 il.
tas de todas classes. Precious I Rep_%
Chilorrober, $45. Cornedor apara- CRISTO NQ 44 bana. Pr-f-n etmrttientc
En general, cojos caudoles, muy especiales de contado. in Rapiclos adelantos. It, PRADO 109 ALTOS
dor vitrina, $95. Otro, $60. darna Tel6fono M-9666, Habana C-RDO-64-16 de colegi ,; RODT'(*TON Qlcml(,OS--- "or STRIAMonte y I arChivos, estates acero, T If. Fop I Par. 1-dcl Ins i No Par 11116spei e.b.cas de f.hr,San m6- Lavadoras Dexter 10 hficis gh-, Importador de quintalla, fantasia.%. ju- DI'ERO, GARA., .IA IkTUEHLEN, REFRI- H-222-75-21 In. I c.oj-j., a I~ P mi.,ot car, hab,"i'lone, Para matrienotios; it
$20. Joaquin )363. 1 ) sperlurritH; e. D.m., I.. 'll en '.dr.s
Omoa. C 7 5646 Junlo, cii.JinaS escribir y surnor, pro- rantia. Lavadoras Bendix, sin pre, I, NnG L Eig A JII, el ratio 1, I.r.- Sni li, rnbce, ch, $25 a $40. todat con
Vend.do y revendedore. par- dades. i,).d- ill, poider. .1 !ROFESOR NORTE Flltlr A. E-640-IC-15 Julia. I r.. -as -1. can bar,. prill.d.,
"LA REGENCIA' tect6res' cheques. Barnizarrios que Imporfamos todo to title venclemos. cont.rai de inivrescs in i.d.vdu.Ir.. rn ilg- riil.ent tci6fn,,n Trimblen
entrada. Miquina Singer 2 pe domicil!o Mi prheltro, rapldo Coil- blades, Se piden referencian. Infornrian.
ofici sos semanales. Pianos, b tjd.- Visitentis y me convencieril. Comerriantes Y 2 1 poirclis. -.-. trrrcr,,,. alnuil_ Carrick: B-o!)41'
SUAREZ 18, 20 y reconstruinnos muebles siaci.n. Mr. I.
mavorilitas flenen prrcio especial. Co- Co-,hr clients C.riiii- rilda Amixica 111, Kohly, (fren;1 A In
Vendo a bajo precio, miqui- no. "La Comerciol", ProgreSolras "Osterizer". M6quinas dei merclantes mayoristas del interior. pi- TeliHo- 1-1976. de 6 a 1 3, 2 a 4.
nas escribir y surriar de Ville d.nno, Precut.. M..d.-., catalog. Ins E-3982-64-24. A-mIj. ILO IIABITACION BAL
todas 209, entre MonSerrOte i-1587-73 Julia 3 on a Is calle Sras. 0 Srtas., con
escribir, archives, canape con comerelantes. previo compromise 1, Icer- 79 HO
miquinas de coserl 90s. M-6226. r-6709-57 colch6n, $1.00 sernanal. SofA- I ""'marlo. E-3193-62-8 Julio toda asistencia, lUggr c6ntrico, btiem-arcas, Miss Torres, Pr f. Ingl6s HOTEL TORREGROSA, 1.09 XUEj'OS na comida, Unico iiiquiline. InforTENDO rWSERES SA MODERN POR
"Singer"' nuevas y de uso; ar- -17. cama "Aspasia". Radios de ail b-a, cle air.. b.,.tn. Alrornda- N- NO PIDA DINERO De Is Universtrad 1. New York. erefia d-fi-z do. rel sc-Fo. I m- bill Tne W_5359. E-6103-80-10
to a leer. hablar y clieribir, "irectamenle, ralo en este Rim: habitat ...... I ....... --para el hogar, S.Crimin.- ente- Pori A.ul N.- Sin antes ver d6nde, c6mo V 0 idloma en Pecos meses. Close, diurnas do. JIM leWforn, elevator, ei con
chives, tarjeteros, armarios, Sr6 no a Son on in
cajas caudales, cajas resist a- 'I MUEBLES BE OFICINA teoste nuncio y obtendra un tarrele. tE]Lfono 130-7614. Pric urnas, Individualri, a colectivan, San n in muctlei. deride 81 CASAS DE COMMAS
qui6n se lo facility. Nosotros inmonti habriteirint on m,,,bl,,. $30,'- gE
IAnro 156, altos: U-7943 00
dotas, juegos despacho y pie- Cajas hierro, rniquinas escriblr obsequio. URGE VENTA ARM A I TOSTES T TOD lo a.vudaremos. Al-6406 yi E-700-75 Julio 19 CennPastel. 357, ..q.in. Oh,.p a 3 IRVEN CA ITINAS A DQMICFLIO
1.S E-51146-79-12 JnIi. con roily bue.. co, ids y abundance
-ju !vas y U50 losyliparatrisycle Bar-Cafeteria. Ve W-52o Obispo 302, apart oiii, .V,,, _Uyzas sueltas para oficina, living, surnar Y, calcular. C-1059-59 junio 22 1 82 JOVEN AMERICANA OFRECE CLAST'S ii-
c 1 d, logics, 3. tines man.alcs. or.duada, InEin, - trip'. P'e'l. econ6mico' CallsstarAn Gral. Suarez. Dire~ T '_.SE AUQUIIAN N9 14. Vedado F-3921.
ta zado, vitrinas doradas, protectors checiliell, ATChi%'Os, ar- 60 clue ,.,led Quiets. E-3097-62'17i" mento 704. C-78-64-2 Jul. habitaclones amplias y can bafto vriva.
INSTRUMENTOS MUSICA I ____ .-- - do; aruit abundance, con a %in comida:
Z paras, alfombras, objets maricis de arte, relojes pared v pie, dext,, but6t; y sillas ill Ca, :.,anil. de i MECANOGRAXIA, TAauif;litirim 1. U., -cridead Nacional. H-2871-79-27 J- residence familiar.
'a 11 VENI]i TIN PIANO T D09 TOI.- En prirria hlrlnt a eon t IcUlos primerin.s venecanns. Calzada de Columbia I QUEMADORES nri -cicrna. it cantidad I Teneduria. Contabiliclad, Enigic, rR calidad, peril varl do, a precion
Gonzilez)i. Compostela y 0-ilmilly. esquina a Miramar, trends de; ropa "Irs P' Frances. Gramatica. Litentura. H.,: on uy ... neirrilcis Horn
radios, tocadiscos, ba tles es t n-fa. A Ann, Par. c.iteeliur. M-083. Tea- fiJa. Pruebe y
in exci-%amenit direct.. M I toria. Geogr2fla, L6giea, Pjic 1onv6nz2,,e- April 274, altos, teliblio.
caparatesy bodega, maletas M-8638 y llil-8081. I HOTEL COLONIAL no U-2438.
F-671.1-37-1q. BE GAS Arluni Algebra, GeopnetrilA, "' E-5984-Bl-23
avi6n, maletihes y carters y VENDO PIV O FINO gonnmetria, Flii Quirnicak'"" En el Centro de la Ciudad CASA JULIA
un inmenso surtido en joyeria 1'r.411, U'LAN AFAR'DO' r)F,,ABRl: M.drno, rotoriltit-IInte nu-%4pi 1 Largros reirton. Haven ariliguiss. mndcr- D I N E R 0 (DE NUESTROS: Ung, a todas.. a domicillo: W Pro""" .'', tarrer in pai persona it, guoo. Voila, ti no, poiril I.s ru.d-d.,. cdond,, f- : U-7021 San Miguel y Gailiano Countries a dorrictlic, Habana y suit
fina a precious incredible "La Pl-t- rl a].. 1- O id., ro Grinzairt, JIM. entre Desaitur y BenjI.Irre- circilla, plastic.,. metalital, ca len .do- Clicntes en el acto) sobre co- I H-M3-75-21 Jn. Repartos abundaiStexz sanas y blen
an
I'-- broin 1) h fin 1, ,,ad tn., dri. Habana. res. serp-11nes. acresnrlei de gas. Ir- H.ibitacionesvap2rtamentost.d..b.- nri .Irneiil
Regencia", Suirez 18 a Is. todo merCin, muebles, autom6viles. fin prlvd, y colch6n muelles. abund ,L
y 20. rPiin. co' r- flad,I IA5 C,,lro y F-6481-60-18 I card Electric. C-trincittli. 55S, -q-n. A se rviccl Serviclo cle
A-6628, 'I Luz: As 2272 C-611-82-19 Traica propiedad. Lo da ga- PROFESOR SAVON tenngua (ri:sy calfcnte Alquilarce, nor comedre. Sol 461. alton, entre Egido y
0 RARATIS at y me. can I. r.mda P-e.,iVjIIga& H-43109-81-20 Jun.
C-161-56-4 jI. I ',re= Inf-iin A 1 12 y 2 Tell. I s
E- 43-137-111. tino pagado 10 mrses, 3295.00 Otrlwr"' 'S; I HELADOS rantia, Escobar 68, bajos, en- j Prols., Is Prafesor le granting one arnotimicos. Elevator dia y nocho. AbsoEMMA R CA) VF1;nO RALA, E11-jjCO -LUIS ARCIRI T IRT R-6R DE ACERO CO- m- o ...... Aiq.11. 9, Ltd. bailan, correctamente Mambo. Dan Juts moraltdod. A.695n. THERMOS, 21 _Y 6
XVI. Piano. condor fT-,1,, anociel Se vende maquinas Para harer htnia. tre San Liazaro y Lagunas C-961-79-21 Jim. TPmJ.r.bl. r.
s lorbi., but.in, w1a, 11,inquetas Jam- I PI-I,-. ermlitiencin so piano etelo en I flos Elei Freeze Ill P.. Congelad r mid- sirvids en hillildni3 luii Illarlo. Frig drilri d, 9 p pa. t.d., hb--. mod erno instrumentO. Crux del Padre 29 ort. Bolero. Fox, Pariodoble, Vals. Tar.
I Vealo calle 1 6 N9 6613er. Piso entre 5K y A Westinghousi: de 4 hu"4,. Enfriad ora a 12, :3 a 6. E-2189-64 julio 9n. No Pierdo dempo. visited., ho,a catilina. thermos. Articulas do cglin
rib I. We4tinghous Para 6 botijas. Rl Pcrtp. m6diml. S.vhn. Virludes 605 dad. Seivirnom Habana y reparto,, emits
7 lifirarear maqumps kumar "r'c -9268. H-M -60-19 HOTEL iELMA residential )
E-240-56-16 ,rn, d-. pilrel scaparal' FAC11,1TO',I)INERCIORIPOTECA DESDE, TeJifonos: -2478, U-79 Villegait Afifi. entre Muralls v Sol. Te- 21 ci mrro 860. "Quinn a I. Voilmdo.
Para refresco. Todos a precious %,r.nta- U
TAPIkA" oe"I'llal. -ntil.- 0 PIANO Jests. F-2717. E-2671-62-21 rier r-I., brye orpitd 1 ": C-945-75-20 in. 16frn.: A-998a. S. NIqUilsin lh.ba.tteri Telcf..o: F-3511L
"'Ur rhitr pi"n ruarto co-, dores, -arto receFlfr -a una oficrom ; de mirreclitacla marca. grandest voces. in c ,,,n Ill r Ran i:deT -nlilada.. con haAo. elender clefirmn R-90941 Junin, n
lapis 7 rn ,ilny- modern. CA~ Can'. H hi- cuerdas cruzadas, telaclo blanco en rar,, Fundn- INGLES. FRANCES, A M N, ITATA it n P
cPl-no'fl 16T Revendedores: ;ATIENCION! boin sc'Irc finr- rustics, Ln I LE A do, am lsoz. Restatirants. Abono
entre ra, rnrrrdnr colegindr. 11 Purnero 1010,1 Elitiahril. Claaw demicilut y I,.- I 1, art, LAURA GALBAN
"lon'squendo n-N N Amargra A-9607. Set- I perfecto estado cle 0frecemos pri cle imporlalriron, Vedi 170-3563. FI-383.. Conversaci6n desde In Priror.1i UG-0444 ns I mienta. C No 666. entre 27 y.79. Veda- Quiricalleria-Jugueleria en general. Fac- E-2742-64-21 1 1. I evvjfp. Otto Rorsler. "Mansion OTen- ge H-8784-79-18 Jn Redactorm de cocins. Writes Is mAs ma.
E-4292-56-24 1A.2-57 j,.Il. 11 do H-2272-2286 60-25 Jun. tails, Articullis tiara Boilegris, Vidlue- t IAI', S. Catalina 161, Marimeno. Tclrfo- E is-- 'rind., ithundante y oder, inizonads .... ids
GRAN OPORTUNIT)AD.,_-PARTICUTAR P ii Fcreltel.,. N ... d. ties 0-9749. E-4.1110-75-20 HOTEL R G theroms. Precut rAzOnAbIs cle oinio.p.
ft._. lintira'a. _ft!o Para ,al ALIQUILAMOS: Lintro.s. Lapnet. Curl '? IE'7'r' so. report.$. Santos
vende flit,i F-,,,.,. Prado 'y CP16n, nIquil.inse nroplias Its- lishnns. Ved.d. y
corriedarin en.rt.. -,i.d pre in I, a] Jos. Tijens. MIlfi-.s Artlistle. V'sile.... RESTAMOS DINERO brl,.cl- ,.,a fAmIllas stable, hailit Storer, v Viborm. FO-1111.1% Call. 11 No.
Cir ad de escribir, s,,,r, ,,r Pianos de garanilla P ERNESfDLLL P ado, visto a In calle.Ag- elcR-,260 entes J L Vedado,
y bell ad. -Jol Line. 912. par- i pregunte preclos serh cliestro client. Teacher of English Untivisrrit.rl. Norte it,, mean horn,. K),eclanle orord, Air-, C-731-81-18
contadora UjjrVflq V nr jjqfl Sobre sus mbebles d d Imuntarici. Colegindo cle Prafesores de InCo.. Lavirigerr, Br..z. NO. 227. elan otamirotto 6 sclunt. 4. Vidhdr. a precious modi- is tAlitind Y IlmPlez,. Pr ..... in,
"a, in :6n in- io,
E-2401-62-6 Juln, 's Prnfesor do Injil6s de Havana Bit W-62511. E-69949 In Chief Home Rest
-- -- ----- 1,c il nnripr Oneracl anrilint P-2211
I I I I
I I I
I .
I I I
. I. 1 .
. I 'I I I
- .- .... ,
I I
. .
.".
I I Aho CXXI Clasificados MARIO DE LA MARINA.-Martes, 16 de Junio de' 1953 1 Clasificados figin 39
I I
.1
A l Q '.U' I ,ER I I I I
-, I f S I 1k..LQ U I L E R E S A L Q U1. L E R E, S 1A VOT"I'le EIRE S A t:* 'R E S I SE SOLICITAN, "WA=N
-Q'U I L E I 9E SOLICITAN 79it
APA" Igmiros !! j APARTAMENTOS, 93 DZPARTAMBN - NAVES ,LOCALES U, SAMO KEZ MUD V us
1 11 11 .11. -1 I 1. -1 I SS I ,_ ______ 1311A _0ZA, 19 CRIADAS-6 1ADOS -_ m sowcaUNS AR 124 LAVANDERAS Y 7
49DIFICIO, li-DUMBO" ALQUILO-AtiAS4 is' Is, SALA ... GALL I I TRX6%' I 0 1 1111) 'AiATitiIM6NID 'IPAR'A ZN- 11XVA
cooled", do. d.= ,,..o !L A 'If "EkOS -,
, !dclaa, .ervl- Ire ill, ., .; 5. ,.d".!,FA..D" ,#,,".".!, "";,N "LQUILA N VE ACARADS DR rA- ilt. EL'CARN*T 'NO 199 AGIENCIA Y &Fit%.' a dLfCff
" tIncriplimb., AVW .14 NY-. 251-251, imir, lie .1quila deps it, ndusfiI vari.2. d..VdtT,01'otrul ro-s r-.,%$,.,"", &I .Wein'titedo. 'SoI111140I ;= doA,,lca,1,a- ,4Pmrt1ment.s,= n'3er ,liI 1, 1*1 r"c" On Aev., P.,coll 448. I A 3,!I. "wtim. Cruttell .. tim: .Tit ,a* cities. I" 8, yl R."'Ableas -at. a a "c":mmer'spin , it. a r it102 y 204. Vedado. ,olquito brill If isdo, Para fearlmill it !YailI1I pro %4= 04slabcerart tartimatrit. coeinArmi 9'eneffiar Y .or but, 4.47 0 WKB!. UENA LAWANDI
,it cs" Isa "L;_ Alikitro AD, 11 j Is ton, rilemnclu'-tVual'-IA va*,-*eoleea-- 'tists : K-33U-93-27, carder. It -6, H.b.n..'
frescos spartalmontiou 3 carbon cloart r 2,1 -ii-jl. at onto :,!.u.a, m?.Ufnd rille.'.. c ,,,Ina ..%= I
( bleelmletitolt-modme, a, 3 a y manieladars-: diumd Pilota.
.2 art&. __ ., -- --- I- ralritil or L!, : ',- Ilk '9496 '18 Remanst 6 par, dim' Para Man In7
-tie ,.,: c iselliqu War A ,; MI bjor. Anfroo. E -117 66n. .1 ,.,
It y JAxJsmeoaIxb C=
alm, comedor at loncia Yen p rrera: A-? 91. AjAQjHL0-PAAA,0Ol1I 4 - -_ me fe-4747. I
#mA (asua abutindante). Vierlos: I 14 a a It, Avino 119-SWINN'li TANTS ORGA. 'Z;OW-124-18
. PA, Cabs:2121011tom entire 91toredr.do Y C), Z-8232-113 jtlllo 11 'C0_- ---------T - i.430-i iitl Itlf(i PARA IIAI --- I.
41 P. ,on Informan: tsx, M-7727 y M-7;48. Local do esquinA an San Lhxnro Y Blan. 0 It, ALr __ flikatil a .
RIKKAINUMIRRO ltI.1AL 08IACQUI. - '- 2L!_.!u1i1-, I un hoolbre de iI oficlo.
--- 7- AKTAr4ZNTO I co. can fill matins Infornian an In mi.. In eon -jalata. I I a$ OFRErZ59' RUEII LAVANTIZWA
Emp., H-358342 Junta 28 Voilly. go 21LMA Aparthmentri c iF AUQlIJftArI1W me y A-8980. i sale, 014. grander, co- Debt -I tallIveteille. Sari rempansable
-_ -_ nifica.limbitax, on, sale- quo haawd, ,.,,,: calle 3a, No. l3l,-entre 18 y 20, medru. cocina gas natural. portal. terra im COCINEIt-AS .' ave a a"i'gery a.
on ""' COORK09 tie I-m AJustes Y tit lam hombres que* is- do cimse cit. rep& I I N r LiZ411I ArALTAMEZJTGS ACAIIIA- Itir-kANUA-collentie, yqvis wilemAx .ervi. Playa -Santa rFe 1!$0, parmis 41i tem. E-5612-03-17 A Abundante. MlI Iremers, Rule 14 _J. $us Andames. Vea piloia. 1,11va refetienclas areas I tratinjads.
dos feWcar: ,Sala-comadar, dot cuar. ,to,. Inf.rmon an Is misma Tol6forn I I)nr' at. Irente.* Llovirm: nitmera 122. In- BE 'liolICIT A -MU-JER" PAIII TNAA
I I -_ z" "a lii RmAtol 30 bajos; Habana. W47I.R.
too onsit close". baho, cocina gas. IsyRdl- ,A-2248. J.4 Ferrumdezjdii,.,.' pilrAcla. Teltifon; U-5183, fOlmAn: felkiono F-8812; $110,
ra. otiarto y balm criada. 5 to entre E-353442-111 1 -__ E-6601-83-16 Im 1, K Jar. una selsilin. cecinar Y llmplezlb dtl Z-6498-117 16 X MR2-124-19
Ave. Central ,v Ave. del C,,,,x Depart. C M TIAU I' MAR -_ .6301-92-16 referancil.-Nebtune NY, 787j.'A iftiffflinto CA-C f-rjj-kIi, ,jjj--i CU1 -jUjjCjjWN _XinVia,06; del Club Nilutico. lnforman _jo-VELLA]i ]44--j- -- : IIF ALQUILA I DrPkjj;jA&jjT_0,NU,. I 2rentre-1116(odad y'Celunbrio. I
vo.-en-gan Luis ,11E ALQUILA CASA TN LOMmjom DE i mt1ollAchms cit burns presencia pace tr.- 125 CHOFERES -rniom. in 15A., entre: QuIpatim 3. I-Se jdq uffan! locales para- bar T43gg.,I6"T- 1 1'16 -JAI -a IJ -1161. bun ini'lito y buien.
_'9" G "'UT."NI-112-211 PenIII mire mulondiclonsda. luz in- Remedios. dead. did Monte. Siblion' SuArex.s'altas: terr.za can %us topics Real W 11S.M. 4NEcralTA UD.- UN! SUENr CROPER.
'A JardineramI frente, -this, ibldor, 314 ,BE SIDLICITA UNA COC1NRRA'111LA"CA riana.
_____ direct.,, eved.r, .iaI mar, o,nax, C yoI prjopiolpara '.. _,_ % Lismit .1 bellioner 7-'5315 tie' Auto Mo.
- F-3381-8.1-111. kfeteiia I to.' d r -1 de"25 al"49 .Am" dirldilir 'colo0cfDr!" 'PA- '19-33811-117-11 JI.
- - iFil iAMENTO '"' "" "..."a"ba". r'mv _6 -Ibldru. do- habitation __ __ _ It o tar Club tie CtlibiLe'triffiediatsimente sell.
iF XJ QTIIEA '. I.-ccurn bell., rocirum. I 'WrA'iA54ZN?6i iiN RRTRENAR. department, co ,L- Te I e. -r-olles -1 fanda. cocinar de;e.;corp 9,
arnueblado con babo privado on cdor. marto y a e v[T d, "I.- mercia -do Cill- ra t6einar v IlMpi.r 3 pie -* a- ralerem-
,1,,, laf.rm.o: Enter Aild tanu frequadero ;rnoderna. blilfin' do !ad 1"difir"AbIlI Tel(, "80'9'847 1 dIrA A sit 'Imendida7ult-chlifer"competents
And. y encrPuestrul de Isla-crimadmr. 2 habits. f 1955. SE
'I ... m, me"IlI closet,. inertia . 1. ex Axp Y biers reconfiftoldo.,st-6315
Zatk Rafael No. 313. .entre Rayo y onos,: B-352 I triad a' y laviulero.' E a -07 OM IECtN 94464-125-21 Atomic
-Sart'iNicolis. por 5.00 PreClSo re- E, 11 I y Sol&. Inform. IP-A -Iii)4-17 1 .1
ferencias. Inform'V el 'oncargado. LINEA _T D, KDII '-A2-'- lla-'Tratax culimerne 57, SO; entre M y N 'H-28DO45jurtio 26 ,at,- Mayl. Rodrf.u BE XoLIpxTA SRA_ 'DE *EDIAN '
es ICTO MONT Al, vededo. Sr. Guerrero. .-,,.,. an los baJos. PremI $IDG.on. A BE OFRECEI't. UOB rJOVENES DXF' INQ"Jl-- 4mPII0 Y Jr-sen Apt.. d.Es. rj 118 CRIADAS CRIiDOS
C-606-82-10 .1 h.bi- I E-37711-11I , -:,' edad.r- cbn, reNriencias clatras. 031 .._ terror Para efflifer particular a cootertin, I

le -med.r. cu.n. do ,I Emr;W161ollfus ,D E '"", if OFICINAS limptar.Vilarya Guanabo Der-;i*R, n
I Lactores. sais Y c ----,- P_- ANFXCIA UNA, MI!CHACRA'JO%;EN I to refetectila. v Teldfono WI-4671. PreAPARTAMENTOS 1A Y dames xervicl.a. ,are. is AID =Z i. if to If I 18, ; WI;Y 11 class III v stab. 1p E b988-125-111.
- LY meJor del Veda 'on' Cl. r: pis, writedor, 21 a ""' I FfCINA 2 DEPARTAMENTOR. LUGAR 94 LAWTON- BATISTA d.r nificts. Cafkoto Iff's24 entre 21 y are trabajar Par horas. Teti A0,23II3 I Suntar par Coille: al'R le
Acahades diiI III con .nLr.d ,it H, "'t"i onplia, ,a4v I .., is 15141I v bititalintram, c beFl., atMiclo y cuato ,riA. ,ceraricri. frente La ofetrcpsolitmnaF Pros- .
daperullente ,par ,,r,,,,. R., ez NY 216 2, elevation Portero. 3 A. Vedado. E-32418-104-17 I F-4ill,74IN-IT
a"( raquirs, a IrI alto, y bajos, ox- ALQUILA. .l[N',IKARTIN '_ -_ -_ -_ I I I S E;m c) A- COLOCAR DE- CHorim
P-3969-92-19. dos. allivistor din Y,* "Ilthis, a.-Je. Call, j ra. lux. muchn milum. compo.tela 251; an- 51E a C; Lawton, partial sale, orninloK iCI TO COCfZRA REP819 o"cornerclado
13 tuirderos fit. 63, Force M y N, f)'Reilly. dos cuarioscon closet.; III I I 11 PA. g. blanco
terforem interinces: sala-qomrdar, dos -- Vedado. ; qulna ARAJO --- I :r
- i S'. Guerrero: A-T39I. I a TVRA 44 NA fii El ROL1171TA TR a pa_ con refer ncias. Frank E4922-125-16
re C-426-Ril-lit ntercAlado: smiucrito no, diuIltme, minLividora .. ,A Made tie n,.cn o manejadora .
hablitacio 'as ,Amplln hAfin Intercalado ENTRADA E 0 cockia y patio, par estrexer. Informant an cxlmrilentla $40, 4ruilmilientlablo releron: a )k 'ar Planchar guayaberas y preps- I .
be c6n A 14 II interior, ratio. rim; Jilt- 461. "Ire 21 Y 23. Alifull- preel.- ------- ---- F-3231-113 J1,11a 11 _ __ - __ ______ Ia misrom, a X-3613. E-6197-94-15 .a,'.,In'rIIa it. rilulest.. no leap c.d, ll-liry _DESEA CbLOtAR 171111101117.911t. PARTS.
.gam. calentador, bahn de criAdos lava- lox 4P rebaJados. Sals-ro MAGNIIF _- __ tiers de Cuba. SO melts. Suel. I BE
.rtamentoA I PARA OFICINA -_ ,A Inf ,mits: X15-1641. X17962. X4257. I do ensda menns lie 40 pcsns Calle Puerto mlar, referencess clarity. r-45M. Ge. .1
' h 1CO1 DPTO.-DE CUaI ,,,A I AIUQUILO I BATISTA C. CLi 10 t)(; _7430 E-634I Ceread. N. 6, Habace. '16
darn, mlicha .all.. P,,cio. m.y raiI I dar, 2 abitarl-am baft Intemal.d.,TI- An,"ll-Annimad 222. anquic,". o Mi: I clr ,'I, I'limas do, ine.1'. consul area. __ __ I nna Burnett rardo E.-6685-125- I
bles. informax an at misma. One mi,. erl dos, rally premiers. mucirls Due[. InfrurmAn an at mulatto .v en-Genins .., rulleirs, Crc. _E-0.14 1 -8246 olempr:. En ArgarlY bolas. I' 57, oficina. -. proptom Para No. '61 altos, case nueva -3 cuar. - __ -- IS 04I CHOFER
ague c I I to- sRIa comedor, buenos servitios, FOLICITO COCINERA Y E-6080-118-1j.
, F Znn. TAMISITIll
C-654-H.-18. ""it'. Cables. A3tuntarclant. v __ PARA CASA
---., __ __ ___ - E-4862-112-21. ; Fiscal. O*RJlh- 2118. altos. Bufet anion. ; colI calentador gas, $65 Se -- rarg"Ittilpil,=a"de, lar-casas su'llitiI OFRECE JOVEN BLANCO DEI 1 crimpretal a particular. 8 Shoo
.411! ALQUILA TIN APARTAMENTO qA- __ ___ __ -__ _ -1 ,c III 435 smulun stia -conditioner In, amuce, campol criadn mann. II 'a riencia. Preguntar por Ramirez. ex
_ do. y C,,.dad. m_2fln2.'R"ts $1111.00. Hen Yefereneias.' u. a rw .
la-cim-dor, rumric. be n y cort '.
E. ht" es at auchaircres. d-c- fuers, Sr ,.y rm -_ ro, Sln FDIFICIO "LOUREIII E-1300-66-19 2M. E-655q-94-16 A. G-11-1-7. din. hago ntro.T trabajo,s. V F 6247-125-16
Call, ,en to. AI to .,x y fim%- Ire 21, y 2,1, Varied., I. I, EN: 44 HASITACIONES i __ -j;ik crile 2-1 No. 416. ,x gurldln pisn. tzqv ,e do deouiera, refIrencips conocidas. OFRECESE CHOVER rRACTICO PI
- A= LO.,PAR# I OFICINTAS PLANTS L L_ .i
____ in. uej)Avjztm E-5079-82-16 lanirrin c0ent)"cato de aala-rao odor. 2 AAAPLII 9398- o
- _U no. repartas IF interior terms experience.
__ fy6B U06 AWTON, o'"r J a I- 19 No. 1068. 'T@16fon, F-462.3.
__ HC IN __COC1N 0. Fin aceldenter, IIe-o referenclas a&PRXClO@O AP "I" .-- r closet-. hall, be,,- Y co- FAMILIA ALQUJILA ,,,. 1, a a. ,it fir- ... bad. de rrms- 'idinUnortal, Sala, comedor. 1 cbar- SO LICITO OCINERA 0 ER
,44 ALQUILA ""I"'- I rIn'. 11if imc.,I nice habiLneJ6n con E-5492-118-16. 1 'in
A toda asistencia. per- I Irruldrascr uchR claridad. 125 metrn;, rusto an )a call@ One. N! 704, Vadadii.ln- ,a 'an I adn In onitij, Illonrc., ,a I a is -n 12. San --- -----.--,- lifts PRItICUIRces, Que trNII VI '
9 '"" do '"AlIdad. OtrA Pequaf: in lumas ] I n Flevadar. RA% .of I Ins, S40. Gutral 9, una cuadra ruta sirvienta a sIrvienlemarejadars earn- S IFRECE IWILIC -F
sn-cla rifirriern, 104, lna b.j_. props una person C. .JI.5 Rafael y San Josk. HACRA 1i M E-5595-125-101
farm.. .. .1 mi.m.. 8 112 11 112. a. an V tie 2 12 a 3 1-ruil.limes 0-4906. E-3542-64-27 4. $30. Armas 976. -sale comedor, j2i A E Poi. sabe trabajar para cria-, .
E-5166-92-21 1 Dl 2 I I ,
I -II y MV EL4267-86 Julio 9 Jr un cuarto,-$32. T..X-1394.
- ; P. in. Do lunar. 'ilern.. ___ __ __ I t 70FER FAIIA:190L. BE OFRyC9. Es
M0DERNSAPA-RTAM-E NTOlr ACADI 1 __ __ __ - __ - E-654749I Z arlas. 5ueldn $40, tongo re- ompatente. Informs: lelAfrino 17-U50,
C-SIP-82-14 I-HAPITTACION ADAUERLADA. ROMBRE SE ALQUILA LOCAL PARA OFICINAS ___ ehdaci6n. T616froo. B9-2532. E-6"4-125-1
do. fabric, r:,.,ala ,c,,d at, 2 cuarlon, I --- -_ main. Inform..: O-ReIII3 3o2, rate rcuol ... iii1cs par. Mon ruI 0n ,a- SE ALQUILA LA CARA, CALLE E N!,
ban.. bat,. cr do,. en go.. cl..Ft.! GALIANO NQ 408 105 MANEADORAS N E-6097-118-16
I
t.rr-. a. : ____ Arijils. Fcte San Rafael N, San Jnse, 229. rn el reparlo Batista. entre 9 y OFIDECE EI CROWER -NLANCO
y 'I" 9 E sfulf-8-8 11' ,of In. Portal, ___ __ -24. call. 6 No go .at" 37 y 3 .. A.- Pld .rmes F rsto T W 67f) Ic (-TI
rjg Inuatchato a In esquiria tie So,, Rafael SE'ALGUrLA UNA' HANITACI .i. sale. 2I4. b.fia intercalltdo. 00 F-87,47, SE OFRECI: MAGNIF A ded 25, r-4232. preguntar nr Josti tie
F-5219-82-16 ,F alqul. apartairriento '. LICITO SIANIIIJADORA RESPONS.A. qll
n-.d-,. PIVenasoarfamil4a, se toman rriferer, __ I ble.116h riii'diencias .1. -, i E_3 36346-17. '-OcJn- Y rI $50-00. FrIfOrmarn sit rildo t -do con F.ferencta. Tarriblen maneja. R R P a. in.
dos habitacione, can Hostels. I .-TrIf. T4226. I sbuen. salud.ap.. Ploiitrl II I ...... F-8747. E-6576-125-16
___ 9-324.5-u4-la- J,,A ni'An't-do 4chn*rn Sra. Ganz ;e,.
__ __j An intorcalado Y ."."let. inia rriaul.. tester bRJOS. -Preclin razanable. SAN IGNACIO Nos., 104, 108 -%,- I ratio M No.* 41#1 ,teeauLei pis. fzq,,ir- E-6533-119-101
- n 2209-,2d, entre y K ,I'.. ,m_ 6A., din No. 464, altas No in., I ___ ___ I I I .
II AlqtijLmn apartarrentas.. "PuptieS10FIXIevador Otts. ,Infa ma: Parchim, ,I,. -c ,O'nFI)Ni 97 GUANABACOA- REGLA J IF 1, -0 -T,a, rimed r, trF5 hatiltariontis con %ientr, to el .parstruento del -,rin plan E-5493-84-17 i Ent, President, Z. as do. ,nirc no $30. 1I OFRECESE CRIA DA FORMAL .126
___ ___ I ll,,,p,,. ,,Iqm",,.mnm locales ,,are oficinil, I JARDINEROS
a- do E-6390-105 16 UcLunplidnia ,Para ruarin ,cmFdnr. a ;
'Irsixts. bafiox infercalados..'holl y I ral lettlorin on Is nfucuca dI Ad,,,. SInTTLAR&1A EX eA HABANA_.AH0_- am, m orins, %entilarins. incluido en T CASABLANCA "SO113I L IVIANiJA66111,4k j renclas. U-Iftflo. E-6473-118-16
__ ____ monaladma. arth ... ... nifin, Ref, ;4,'1OlrIlI )ANDINERO. JARDIN PAR.
rlosel. An, lerrsl.mus, -cm. tie go ., ell., ro, tr.d.,: A-3072. d, R 12 ,,, sale. 'ese-la dificullmd del or.roporte. H.b,- I el AqUits, sc,,Irn tie lurpleii. luz y ele. SE
in men I'm criadas, con entrails inde- on .Lt. tacion Polueblad. can Who Privad. ,n I %ador. Puedpo verse fie A 17 a 11 L2 a formal,-plara ''nth de 3 aftos. %e-i6F licular Por,_horsal, B-31%fj, A.2255.
pendlesole., Llaves en 'Ia. misma. It tie 12 ILC
, m. 4 v p I __ Affujar 2(M entre Empedradn yTejAd;lIn m. II Id% 2 'I 2 a ,5 1,2 p. .. Teleforlo, C.silacrI Jardn. portal. sale. mar- ferencias claeas. DI.Irmir fulI ,- CESj- 'JIU45H __ 34 F-3820-126-19
"in in,,: San Do 11 i III ediv-da b jeo. preseucla. -rie- jA-,,,,,- ---
na" ".I ,a GALI iNO NQ .562 I E-5 12-94. 7 M il ruin. NY 1.54. I ,-r- a. in. 11-h carin.. poll.. lmvRdFrn. $15. Lamparilla 351 Apto. 101'esqu no JAPONES. DR Pjapi
n rditnern I diall.adA -'Ien ruarin'. in IRO
curnernp 1114. I ., it 12 lla, 2 - __ clfI4 IPA, .-stc :rrp_ C. A enire Cuarta Y Quint., rules E to-los 16 wariffiriu, orden. deFrA ruidar Jardines particu. e A Ile Aguacate. -.05, erisliciciales Circulaci6n XO-1641.
4 in tie 2 12 a 5 Entir, Reins Y SAlud. spartarruri ,. MPLL% V '"- o lurie, a clernes. .5 y 29. 1 rundr. varrI R "".'"'. A At-- li'_ trill IN V-6I .I.com Par h.r.s: F11-2249. Kayarria.
, A 12 p. in. TP10I ,.I AI.QUILO KABITACION ,A rI F- aten 51, -teri..ft tristrinionJo: saila-crinnechrur, enillaril, baleen calle, eon o sin mile C-117-86-18 illation. Duefiri: F-92113 'y M-6U70. Llsve: Sfid6TO 111 NEJ iORA-DE I-PIz, NO 1,54. do Jurie. I is ha to. I 11 Z-5030-126-18
,,rras. C-519-82-18 ron closet. baho Y cocire. P, I bles climula: axua todn dia y taiiinno I -_ Perim tie Arcri.s. ritile TerecrR y A o I Q- III iaferentim. Cmj,,, 1
huiv service., y ,It, Nueva del Pilar 2, ESE %'ILLACLARE&A ISLANC.1, ---- ---
. j call. C.Iz.d burns '432 mayor File, hu-n. Pre-neis, limpbu.
- - __ ___ f.rnl. I .a r "'I, E 6342 117-111 a entre'Rahlos'y IF N91 3AIlDIN11RO JAPONris. MR RAGO CAR4.;AI LX A .. ?,W ENTHE Ii y 14 At 11-irrit- do[ ,dif-cf. .,a. k!,-.,,I F-5N18"1584715i" 1 87 ,-IHABANA I spin, 2, Vadlidn. 1 F_31qfi 105 16 1 Iavar miscue, ri lll. a,. q.i,,n trilb.l.c. ,a" tie, cuidadn Jnrdin per horas. Tense
mandairm alciuda un parliamento I Ind., bar.. y a. I- -film. dI AHERMOSA --- - ES VAIUOS lirculactrol ,I bi_ ...." I ADQU111:6 XX 310.00 UN --- I 199 'ALIQUILER Xe 64 ferenci..: B9-3265.
'crripuesir, ,it patio]. We. dos habits. I ncliLl-ad., A-3072, A 12 A. in. -oLamecte. habiLael6n ALQUILA A PERSONAS DE RECO- G E-moo-11R.F6 X-5222-12A.18
E .on kiprin plivad. 5"]. sr 114'A ENTES V9ND9D0*ES
.,cnm bath, irle-aWn, ,.,,Fdnr, 1 _,749-82-17 roonle muchacha fucia. uncida morn lid.d. In ra a Malect5o 21.5- 1 Sr. ALQUILA A CASA ESQUINA BA. I __ __ - ISE 0FRZCEUNA_ lWurHACKA__CON
.1 I rn LaIs' a, IF, on' ol .parts. -C C rustics, Cine Metropolitan ura tit fnrmsn- to In misma. Li .... 22o. j., 41a I, Avbid. Phis, flantiv F..,I.- 1 "EL CI&ILOSO" it
.nnervin Nn. 3 Infni-Irries F 76119 I Apartamento grande sal, ,-am,- E-6017-84-16 -- M76 I I par r,"andir Imb.c., i.flelt. vndeddreo- a Ia clue n -7EIF100 AVEL HUM. 413 1 Rul 30 Hey teilf.n.! B-44&j. -]in'. Z-406-87-16 Illrd.. Airins.; E-393848-111 b cruis refererviii, par. ,nm.d,,. Mr, ; 129 OFICINISTAS
__ - r:b; or,. rx- cu.mn, B gin, I! I
X.fij8fifl d-, 214 1-1 ALQUFLO CONCORDIA 10A SKGUNnO -u ILO CASA NICANCIR VI 10VEN TAOUIGRATO MECANOGRA.
- beho, I Qu I E AlviI Aplill.dis 22.1 a. in: a I p in.
- ___ In terraxa' Agum "'I 1 ALIIUILO A PFRSONK SOLA HABI. r-v 4 bsbIL.c,.--. s.1,. comedic. h1- I fin Cliftlim-Aiaim,.. L. V.
__ ___ cuadrs [onto Y das de ]a Es- r, ,.fit I I enit-e A A v 2n No 10M; ,main. 1 V-6429-118-16 I (d inifl6ts espaftal. extudl.ritis 4n. &An
;SE ALIQUILAN DOS APAR-' i'ueaJa Normal.' tacitim amueblocla, balc6i cAI)e. agila A. 1A.i. TFIf A-7122. it ,ad,,, s it F criledrI 2 rl,.Itas. b.fi.. critics, -patio, H-2811414 )urI n i..,t
Adelantatin. sol.imente. Gat~ ... VII Ill a 12 EN ,A *K PER CE PARA
Lamentos. altos y bajos, en ----- - F 31121 -R2.16 "Aliente. mel I MV Cienclas Corherciales. 2 Rhos experlen.
. $51I.D0 I.I.rm-: B-47fi2. in general dill oficina, accept julatilule
milon Restaurant baJos Caixada reira E-h.,42-R7-!fi tRACIANE AGENTE DE COS TAIIIACOS cuartop c sirvienia corE 7roleranclAs, n,,r,, ,,,nnb" IrtformiI W48411 _I.
17 Nk' 1,419. entre 26 y 28, Ve- BERNAZA 243, ENTRE NIU- Past' F-2234. 1 E-6453-98-16 BIFIY. IlladIlles, Clemor.' latil, *ClI X4111, _4 146 119 17
E-5392-XI-IF 11-0-11NOR 1'4 CASI ESQUINA A MA. C natives Y MPOr"on. Chhuflefrors enn- I. -_ _, I E-6025-129-111
, '. I Flout]. mar .... I A 114IIJ 1170: PLAI 1,H*RMOSA A A I., 1 6 __ -- -.--- -----.
. in dn pliso con vis- I it& entr frifnirfrigi Benitn'Pax, Aparta. BE' ("'RECr SENORA PA:R T,
-dado, con sala, come or, hall, ralla y Teniente Rey. Edifi- ,k, oW,,--FRESC__ _H casa. amueblodus, chicks. atio ides, CeSsria. COMPETENTE MECANO.
ARITACION A I .1 rulclur, Macro: -I.. 2 hatill.r.orics, ,do 71 oluaril L.' V. Bit.AtrJrarmb) n r- mnnejmdora 91"alo. it stun lorries. prime, shi, 4, I~
2 cuartos. cocina, baRos inter- cio modern. Apartamentos hombre snin cno mulI %, ropa lie I barin Jutri-c2ludo. varndoi. rocina tie &a, ha9ta 5 habitaciones, 'gas.--t afritera- E-263-114.1 11 m oFferencis F."62
Jclullel 317.00 Telefno A-3567 .,,,,,,In d triads. agua AbLindanir Lie ' dor To polI POr mes. deade I ,4,1.11,19 "ItIlIlliti, Y r Actl- general lie chlin,
calados Y servicing de cTiados. ventilados de uno Y dos cuar- "'ars: a F-5086-84-16 I' F, r ... fI"ru-: rate "Mar Tl-,.' Be' i $80.f)O Fny Avenida Sexta. 2 cuR f XNDRIibRTS_'_EN TODA LA ISLA: AF76-F %k 771 .
Informant en Ia misma, aparta- tos, Sala, cornedor, 'bello bafto, i AIQtllfO HABrrAcioN' VENTILADI ",,n.in L,,xurt., Tell (1-6666 dras arriba Club Ctionons R Iari compren all nuesurn alma.c6n a ore RECE JOl'E.N PARA L1mrIAR T F h5R9_I?.R-,A
F, FCANOGRAFI, ExPAR43I
mento NQ 2. cocina y servicio de criados 1-87.2V rilcia Ide par maynr .3, obtendran btuma TA is 111 I
hatcrin colir. mg.a. It.. III. n-h, nr, 9.01A Iguez H-8021-Rig-16 jUn:. I ulilittall vendlendo nuestros, articular: IF- I a I.,
,n,. ,,,I. ... alii-I sin faluill'. An~ SAN I.I.s, confeerlofies. quihealla 'JoyI life I DESEA C'ITLOC.ARSE rARA Ifisne dl.1P ,o tl'IF I
' -CAZ"6-1113 ESQ. A INFANTA, I ALQUILO CAMAS "YOWLER" Mool'is. AlItCHACIVIA h.r.. lil-111, al1r,
C-539-82 -27 - E-2395-82- I 0. darn '1&1 esq, F"'.L.11'r as par. onferarov Tele I, mp or b.r-F rnem., jurno., no, 51I r,-,-Ib,,rnb p- jujx
AFTYI T F fi.,114-8, It, u'rd lIcIl,,IAunpI Qu-afla. 1parla- In if U fillet 1 Pld-- catfil." Iltistradel a Illorobertien 10' If I
__ A .am APARTAME I n to olxl pisn por Itilania, gr.- 1 111 280..'99-27 Junior, "re"do"i'51- CeAlln Chm.rcl I Tinctil, C.m. I v dormir filers: AA327 Tr.duce fall. I.. 1-1031.
- -CALL _X-M.-VISTA. PRES. S35 NTO, CASA x rLN. m ia. I radslels,*26,ollfsbana. I -6463-118-16
- apartarrecloA rnn sale. 1,4.- ewna 11-F. ".;.,,do plants. call. l- me. I VEIDADO L 30.5'BAJOS. I CUA- 1- pace oficinas n .red, $9 foo -1 __ .. ( E X-6192-3,q 'n
. nc, is TrIL F-3Q90. F-3.173-87-18 1 VARADERO: SE'ALOUILA'POR LA I I E- 1319-114 itili. I ; -- ---- --- --- ---
h S.5IIII Informs Mendoza y Cla. rim. Monsoon, media cuadra Cal-da C- dra Radiric ntro, Universiciad. Hn- *temporada pur mascs, residences I U-11111n: OVIRECrAy Jo%,.N PARA CE1,11, otitm7rsr, jovr.N MECANOGRA110 tl
Adrinnifir.clo. de Bierics. Obispo 305 hA-Italin. entrada rlireclx Santa Feliza.j bitaci6n para matrimonio. azuk SE ALQUILA EN OQUENDO 465. ESQ. ,ectentercrento construida. equiloada to- I 1101411311ITA11,1165 Jn l ENES ACTUVOS do. carrarern. depe.ndirrite. pullhe r- .n-. l,.h;,jn rifl- hny .lRin ,trill.,
Cm!54-824! in. todas %'I-, c-rouniellciones. T,1f A-31U I 7.nj.. .11., r- I~ -I., tI
__ ___ - slemprp. bafin anexii. excellent cn- 1 -In, ,,Iann. an 1. S, In: I talTenle, romptiesta tie ctiltro hahi. pref'eribleimerst. ,tire .iltionlI care rice n frex.d., can 'IfIxtrariel.s. U-IRAn .cnrjn,.bi,.-, Itiefenei.s. W-771
_ - F-2526-82-16 mida. extricip mrtralidad, c is n ", I vender automfiviles y camince, raid 9-6474-1111-16
AsA lam 11. lac one,, dollies. tres b2flo%. livitirroom Z-4jll-129L 01ra pequefia indepen Pa r ufnirue'. 1. hnilla. I comedor. pantry, c j bu,,,,, ,orrI V- ,,.,,act. Ford. --- __ ___ - ___ -, - -, - - _ ______ "",
ALQUT 0 MAGNIFICO APARTMENT 111CIllar. dirn. E-1321347-17 .' a OFRECESK MAGNIFICA CRTADA Dr.
CHAT MIRAMAR Sala. ruart o. bah. truccroilefli, ,or- le. F0.3.54C I rriado.. bafio, garo.i7'la.,ddl, ,.c,,r'l.'' Sis. Aveniti. y 94. Miramar rto earned.,. III .a- AF.OFRECF JOVEN CORRERPONSAI,
a lin Est. pyopleclad esth sittrado 1 E-11125414-19 me"' me I -saf-n,,a,-sr-Af. to .."Atiol ,n,
'I -ciria So exigen buenas referonciaF F.-r54.3-94 I F. SE ALQUILAN! EN SAN LA- ,Iennptro is Ia picirtada Ile -Dupont. muy I RI __nANEN_ -jad.- Ernelln.; A-4327. o-,'jr. do 1I ,leforenci. S, S.hic.,
I AR ,A S Talef ... X_3725. Calzad. do Ciur- No __ d Ia plays. Informs: JoiI Ehllli DINERO VEN. X-9462 118-19 tF16t. UII
,458. eaQItn. a Ratio ... uin die"d. corte, ,I, vestifts v"101a, -- - -- - --- -6570
AMUEBLADOS A LQ U I L 0 zaro 315. casi esq a a Ga- I ,c:,r.c.a,1eeIefana'M-W6. Aimirticlin "llil, Illltn' irralu, lisle do creel., Alms -ne, E -12D-IA
. Do ,in. y do, babitacirizie. an pulel. 1 1-1959-112-25 Jurn F Plendida habitaci6n. con inrin hano. dos Casa Duplex. sin es- Habana F-17611-994 8 I ,I c A PERSO --- - _UCI -__ __ _ Jimm, Hilb.o. No Mi, entre Mi.- ,unas sque vayan a New York, terign I OFRKCEN DOS M RACRjj TAZ.lsiaraj. 'y trra,. ran ,let. VEDADO. CALLE 5a ,149 160 sprvicio. a matrimonin. Pri In mr- tren r: sala, comedor-terraza, VARADERO. JULIO. ACIOSTO. Rrr- 'v-11- yi tai. H.b.... qui-mec.n6arafas, on Isspahni. Una ri,
oul.." "I din. siscrum., ,--. Entre F y G. Eddiel. ,cruen ,- -udn. : I)nr it rinil"miu,, Ilin ,hotel .1.,. None I.- C-371-1'14-9 juli. I Y Ga.. Buenavi-ta. 19-1703. Bodega. pre- nnelmlentox contabilidsd Informeq: tfilkPrinter. y 54. Miramar Tells B-3227 ""'2.Vr nr'nccallp l'i- 1008- pnlr' amplia cocina. cuartf, \, serNi- Club A It ,.. A ,b.rI 4 bafilux tres Furnar per 'Beba. floo A-04419, E-63011-129-111
q I V.I.; 7 estrene lLIj0.,Y3 apart2cronlos. rilanta bij.i 1 0 V I Vedad I i r. - P-6043-119-16 --- _-_, r a cual- "n-I'lu. NOLICITAN: I'ENIJEDORIES CON
H-2 99-92 J nio So P Im r plan. mrandes I Fala-co- E-5625-84-113 cin de criados. lax7adern, Pa to ',,d -ehil.-i-ed., Vert. .111 nI In- ,,ro tie rerarto 6 oirn media de tianF- - __ OFRUCESE COMrFTKNTX MECANO.
iTrWun0,-C-6--F.-j-,--,v,- -1-,3-v, __ ENTRI mird.r. 2l4. bitho, a. c.l.ors. rocurtris Iu. t ,rtRd- Ellilipad. ran &FRECENE SIFIVIENT. COMPFI
, abill'i y Ire -mitorios 1 I R-216A, r.4494"99.20 rt abr-j- tie a%.. Ful-C-pep. grlo. b.chlll,, y ntr., corincientru,.j.
24 2A y ..motion pat-f;: J-%,. ,' 's. Tbah. d rladw. ratio. v mu. I .r- s magnificoc I ,art,. Para an UARTO..CASA FAWHLIA s dot -R ... d- grI ... a. E-410.r. canicruic, ra- p.,*Iicvl.r. Lf"'. luz- Llva ,Ff,,eni-- Iturares quo ti.blI
mentors ly fresco. n an vf *do I.j for- Anexi, .1 her,.. ,.,,able, I.PA V.1u. todos con CloSlI amplios y I A".".a' QU'L.klj EN LO EJOR Dr. GU- I harm.". 9-,f:-.. ;Inxidv. y .I-. ipc.d.,h 3 I I I I ri.. do W on .n- as f W-7715.
" III I., miscu.. '9-'_T!2'1'
-1 b!. I.rhFt ., pt., I. ct,,.,.,. Inf: Ins. .due, as Wblt-' 9 'A. 'S 'hi, - rw--T'
,in extir"r. I ___ 2PIKI 92-- Jim h111c. rnurla v t.dn x-irin pa I T-5594-1210-JA
1-1174-82-111 IInuruvici n dos persona, Curn. ,,, ,.L'- magnified bai o. PrIMeri-I y se- Nn, Y r E-659.1-118-14 ___
?,;.rl,,, Club. TIif. -12N ,so. 1-lic.s. F-IBBB-114-18
iiAt:QUI_ _-_ I. SE ALIQUILA 1, -r1ric. W1. ruI RelFi-el-ve, C-_ gUll(lo piSnS. Infni-nirs: M-8264. __ No* I- F-7.46 9A,20 KOLWFT sfi)S 11158 NAS orRE,799K N U C K A iiA IR A111:
uI ,R]CIS APAI-I Pistil. bills: ,.I.. ,ornedor. do, aphns an.iro 2oft. ,orrundo W-31I CON 1 1 19 COCINEIAS COCINEROS ,,..Iudis"I. c,,;IIlFrIc. rurro'lt., !, beoftellfe, ,it, rn k1-11-1 Gon. ,,,, ,,, ,in ',,,r. DFbcn I do ... to. ". r I IruI 1 I-I
Z. ,us,11, n ""I'll .I'., .1'. rr,,ad.,. Jose Lopez. Varadero, se Alquila "c"r I "'.:':
t, .1 c. a Z '. "I 'n ,.ria Fs 7rs'r P as cat ... littirio- cafeteria. Clorularinn:
le N r sit 1 scluca -..J.,. ,in. I ".. or en C, E-61"5_84-16 e 14. b.hn interealildc. ca- decrmh-' 'u t' "In-lidd %'ranns Is ; OFaXCEF COCINERA CON RIII No-IC41.
TFltfnnn _2938 1 IF, I.adm 9AN RAFAEL T GALIANO. IIARITA- C-H09-8 1-1 6 ,,('.,. ,,-,rf. no= .
F-6252 82.lfl y Quint.. Vd.d. FO-41 o9 ... I. cn,. _- .- "I"i, _;c nador. horno, malla r- r.l. -Gibtuin. O'heffly No 514 1 ".'. '.cinn s6lo n roomr, y limp'..
__ __ __ __ 14-21)714-11 ;,,nr- P-1.11 N, 25A, Ap.rj- ,,, I I ns, I ... ....... nlrlnn,, muell". E-3943-114-19 Duanno no. A-4327. F-635 ,129-1A .
I
*1 F.V014. CALLE _. 1 401. 1,,rFr pis.. -111a ,,,,,cc-. tilil, "iI r. E-64flo-IIII-16 _+XQUjGjjj -A.
2 "r ,nh in E-6310-114-11i
APARTA...NTON FN L. _____ __ ___ 98 VEDADO - __ ii DEBRA COLOCAR
N, 52. Vd.d, I, F sleds I U
no. -to '"' -R-1 _' APARTAMENTO DE L JO --hr, 23 Secunda'At-erlda. Infourran- AF 161MITAN DOS I'ENDEDORES A IxFiA To BAJAR r-I JOVEN'Q cruscan6gratfit on exPah0l. MUChachA
rn-dn,, 2 h.bi- S, alu,1.. M-hIs r.m.,Iid,,d,. C %- I5. FNTRF rRUsvFR% V TEFIFF- H.ha,, X ,nl7: "cci Spl,1I lele d"mi'llb, Pala llrtirulo ,119mas late] _.- is - '_ __ __ tUE RAI
... Call, Hermosas Haillitacioneir _- _rf r eenl,: Inven con referenciAs. Infnrma Telef
. ."I,.r flAc miens ref ,r:
I. crux-" b'" rnmPhl i,. in-- P- tui y 46 Nn .12, M-r- E-42624-19 At,, abl.da, tombas -to, n I 'A. Vdad,, M.d-- alt s-I.- I~ mi 57 n'rctr cur- "I 11 rrrcadn. -ndim I to. X-3511 E-6 65-129-10;
Per"Ilrin -1.1111. $11i (In Vr ,, Ia misma. -- __ ___ "'I" 1. Pis E- ,RP-PR-22 I Refere larrar a T. F-5997, Anton do 8 10 '
- __ ,n ,6o, .2 ... ... I-I c..p r-,rd.,,.,, 2 II -,-- __ -_ -- -
E-44.14-82- 10 Julm APARTAMENTOR RERAJDOS ,,. P rie Arl"'A F. 'a be" S' "Quifir?"I lie ]a rcafia OFICmiNUFETE, CONSII
I cIn 4119. G,,onal-ar.e. He A P ___ no. ___ E-5913-119-16 PAR
j-r- 1LAN AmrLIOS T FRESCOS (-OV 1r;-odriarl. Dragons 307, line cusdi n I .,rha 1, -1 1.9rlif, VARADERO r ...... _'_ TR -jj JO PA- n tien a, ofrecese faqui-mecan6grafs.
AC -- -- -- - - - balrcn,- a Nrlitrn. grandr, ch, 3 cn, Onset, A-drra. nos rradnj __ _Q, t.mbI6r-cI,1-,. rj-n, -ntiloricis 7,': XI A-78SA. C-a He guztn. VIII.-Marans. __ ;.__n,, ___ __ E-4391-114-17 UNA JOVFN SOLICITA A trnednr do libros. conocintionfirs, tie ConIrI RP-IR'? d ral rnin,, n -J.d. do ,an.. Sualdo no- latitliond. CmTedor Comercial, PrncurAApartarrI suite stern .. San Mi- .dot. Go,. Nipt,- 6,34 ,ctra F-,c.' X-27,37-84-16 F.-II.A.68 IA v-tc,- -tv-, ,,,,,,,. rfrigF-dc,. rn- AGENTESVENDEDORES a n-ws "
r be - I'll'. In x lose,. 16 Pr- a,, n 6, .15 vesox. Calle Puerto Cit- d.r. eon Interim letTA Y relorencian. Sin
juel ,324. E ,nb, r y Ga'v 'xn r Informal G ...... ,-4,,7-,2-r,,' I ,QLILO KABITACIO1% CON C 0 Alto it r ""'A "' 1'.I. ,- ruadra Plam. lcfc,,.c: calls Puhln agent, vc- pretansiones. Presunt.r pnr None. In41 m scro, A a m. a 3 p, m. Alvarv. l S.11con ,,, a Hshan.. III Reym
_ __ PRF( InS A N'ISTA Al_ Indepecdcror. n -n -u, %,Fn,%T)n: A ',*a. .1. I., I 3, MODFR- 't II -6084-119-16.
E-1361-92-11 PENTROl'SE CON Para Iln" pl-rila lri.j. Portal. -I.. 3 h.b.Iii- sl.ralri. bciRa ,n ....... T.mbFn Jnx, cit' -s f-1-11 Cnced,,., I-ri- E far,,,: FI-8792. tie A .; in I p. Fin
- - __ __ -phru, -r o- I br- agua abundant,. 1.1.1on tlefunn I ,nr- hafin intercelad, rnmedrur at ton- Garcia Rtirrc. Marti 114 Trif A97. a Iprin Amplio personas rxcerta,. rrriha -- - __ ______ ____ _21 IF 2 VFDADO Celle T- ,n,,, %I N ',Pd"1 1I,,1 I balrtnn callr L, rI d, L. Habse. ,, n, not Martinez. Ap.rt.d. Crurlreo- 296K. COLCURD ENGLISH SP2AKjNG Wo. E 5.W 129 17
Np ., I, 2 ., lox coins. hFrmnsn paln derna- ecr- I. Spirit,,.,. H, -vek,
.1 QuIna 'I ma work as nurse or ;ak
X-frone coninds v frosen, iipartamen- Guerrero A-7591 E. An,,,I.d 11 be r- E-5121-114 on
to, in _I GSI I;4_3 r1.11AII- Lt.,, I- psc. rarl.marltli 2. E-51811-99-22 L___ __ '. or lilth, rockfill. Call Ig, 131 OFERTAS VARIAS
emiqu II ,no ale.odrur y U-J.. K-1,2-10-P2 juh. 11 ___ -Inn, 9-4 -61144 -16
Pan __ __ __ __ - __ __ AUQ I It, A I A'A AMU11LA
1-1-1- y dupl enin ,,,Fri.-., rin ____ PARA TRES CoImPkstEROS 0 HATRI. F-5.11448-17. ,iF IA S "., E ill, .
sets _, no nin' "Ill I amUll, hA- Plants o!', .1 hlhl-nne, Ile,_ r -. __f7_ ( __ _jEj_ RMERA rRAC. r d.rc.,. d- h.Vul.- Apartarrientos .Annueblados n F OFRFCE ,O IWIR(i omirilto
.... v San Lazarn y M-;P.. 'utiorInn '. ; I '.Ia loicili. SE ALQUILAN : .PLAN UNICO HAI IW6, y little magnifi- ,,,"c"""", t'Aholtvi tie Cimsult.116. L,
'_ " l:rt,,xiv:FrlcIn do Fdfi,,n ,nd- .ill. rc-ld. ,lceri rI F11 I InIJ-1 del Vad.d Arab.dos Fie na. r I ...... I [.ruil, m-pti. t,-.,.i frAcres I-. Au.lfi.r, e. Clicir.s enfe,
""in' I y ol-rI etscrurlat. Pacto 'r cle rnn I-I de rrtstal. Calle 18 ras refer-Frici.s. Lllm.! FI--,,47lx. r in
cirlmdox Ia, en 'n o' ,hrrunsla. Ir sc .Italort.s Inrlu, P,.,,.- m6rI 11,1 1 4.c.- 1 4 .p.ri.-ont., Co. GRAN OPORTUNIDAD -52" ,a, partic.l.re,. T. F-897M H. A. Ntifior
F-49111-82-111 blibrins. Sala-comrinr I 'r,. I -Xrlifir. id. c'. 117 121 y 2.1 ""n I "FirsCiluad,- r1cl ,a,,. Alluirs. it, Bn- E ,1_110_lg
____ __ ,,Iatns Telliforo. Caa f.mill ris. 11 F-302 ,,, Par, r.ht.driciss. sil.d.rm .2,r1- dr __rocina. ref.ricetacin, Ele,,d.r ,a. as.. Pis,. -Gu.n.bb. lomes: E 316h-131-1p
RE ALQT'liA M A !Kpl lor U-14175 y U-7N4A Iniorba H-3522-34-2S in Vr r r N R5 f.)6 6. E-3477-I r-4522. E-5036-190-22 FIRlec, ..... InF laber'In rin 1. ,allr Us r-x-,I-, SE OPRECE PIUENA COr1NRRA __ ----
-a"'o. E-11.11)42-17 is u ME oFRECE Is LIN, .UA A J TRADO PAIr,.,,, ,,art ... "F ,do,'. cinxi. _ I'd n rxidl. chtn,, rri-i -lc-,,1a. T.mhtan limpt. 3 dur, fuI as. jiartle.W.
A 0 ACITO PARA CoMr.kirTIR HARI. go MARIANAO REPARTOS Al.Q 11,0 FN nIUANN110-A I rrAnBA las 11I i5lov's del or. ad.. ,n I is P-R747.
baho. -Axiis aien, 5K ALQUILAN' A.Nfrl.ln% r .% RT &M Ex- "'I P ra tridustria n
" lec"clur tornrlbl, drl mar. r- -n q.Ia-romrd.,. hah. 1aIfVf1crx1. rfcljZr-dcI air, '.cand, x-5533__,,,_,, ,., ,bucr- roferenclax. I.fnrmF., Sr..Te". Varb, on 25 y "M". V.d.d.. In- it, ,.).- rd-. it.., liable- I .'. --- - led. T. A-9396. E-111387-131 IA
p ,a r rrese I it Ir par lox alrecleder* ";nl' "'"'
E-442142-17. el ... 1. I-rut. b,'- AI, ,a ,,, rr G33 %I Ql ILO ..jrENjD,, R %NION Mr%,nn- -rTralaco. rnri- ric cai. servicing fie rionado. rains. etc. Irisiterin, ho Do- oritcrtsF, COCINERA ALTA REPII ---- -
Vrln, Fit BlI _-F4 At'pl- tie CmrIn% III e Infanta. Para entrevwa 4A. biI Allur.x Ill, \Iiitus, por- I I I-d-. at"I'llehlad Raraje Callr 3ra. on- WAId, Caulpa,- 219. osquina Cnnmr. I In a. Fee rcm tcr Dni, I
j r,-.,i C(ii,-ii,-, rARTAiiF.-4T( XALA- IInI A-1791 a., be- jo tnniprn- kE
' S1, Herrera. IF sale bat. comcl- 2 I-bIt.-us, Ire A~ tie Ia I" a Pa OFRECEN DOS JOVENES DEL INromldr,. m.rtr. bliFur, rneina. Bel- - - E-4422-112-17 ,. A t. Fort In- d1h. Sollmerne me in a. in a if .. I, sni-, Ilevo rof1renclas families Ved.do III Para comercia tie vf ircs
, E-1208-94-16 ,'Inlltl --tI ....... n ,', r-H- r- frur- Sirira rl, Linn~ Telif.'F-3575. E-290-114-19 Miramar. W-7715. ,,,, ; ran referrocias y tel6frinin M-4671.
,oalnrinunarro Sin. Informlic, apartarrion- INTIEVO VFDAnO. AiLqUILO APAaTA- AT-A T._Q r1_T_,A_ U NA insi, CON, I 'a" xl.,,n B-62.14. E-148.1-90.1f; 9-532141I -- -- E-6.5pl-11II-16 I"reguntAr par Conde. E-3989-121-1
.
11 -I,-r,-cdo,, I : 1 at,
4, P a 12 .. a. MAs ,,,fn,-e,: -rI .,in ...... a, r, 2 Ull IF, A PUFDF LISTED 'GNAR III.Pft DJAIUIOS I 5-DE ___ A
II 139-2272. E-62711-112-19 I Zapata ), o; v ,In rcjdp. 3, ellar Ni" 262 "t, '- __
o ?F; Ilume 4 I FIARITAc MMAKAR-CALLE 12 NO. 21 AF I Q1 11:AN CAS hS T ArARTA MtN- I vndberd. jol,,F a plairn- Fri. OFItFCESE COCINCRA FXA AARON JOVEN la INTERIOR, 111LANrO.
- __; kRE 7. h'io' "' I"_ r., : F Intent. N Tel[ L7 : tnx.Pahn- l;lhain, al. tres ruadrits del t Ile ,11. amisiI y mra eron tie tra... a, -54an W ) 6 rnrinn 3- limping o )axn y Placebo, Ira- hilens vresencia. Re'feirencias. me ofriDTFICTO 00119 341, SANTiFS fit :n I., 5 -3.179 F-4075-134.17 LUJOSO PRIKER PJSO at. Aa a nabn m., r). M.riscl be,. Diells mulI Are c U r emllliIo. lilf()rmts: .,.
alcoillase mndernn anartarrent, 3ala, __ __ E-4 68 R2.22 - I facilidurle, tie no- haln ,eparb. n isla ns. Terign referenclas re 11 u.lq le
a I VFDADO 0 '" 14 EXTRE 17-In. SE At.- IA17 crinects. pnrtal. ,als. rnmrl- 4 Ainnso M-Wln. F-5tlg4ff-2.1. I I Ins clietirs, Asi romo garAl-I -as que ttabsj6. W-771.1. ,)or. Cl or.: III
I rionard I. 214. baho complete. coins go', EDIFICIO DUPLEX RI n* 111ortn, baiI rom. go,. ,uFrI. h.ni-I I _patun. ac., gr,,,.,RtjtA 14. puertz. Lie I M A quit. sr. d. h.hiL.c,.n ,no h-r- $3 - :. .Ix 3Qv2F oil, 1. vItillInn.- Burns E-64997-119-14 Z-5629-131-17
, mrics garia. I formes: F-11091. na y Hfirnov, Se alqUila eS- =,. front, .1 -a,. luxarlI ,,.,,,, r,;a, ,,a.,,"..j,. 0trin .partamento -n pn,. 5.00 ALQUrLO CASA MODARNA t-mm:-%n par. usted. -ar- K,,. Murm. I-I, -- ____ _1 -_ -
E-62941,22-2.1 I ._IFctF c.mid. clinch me a I _, raed4a2r. Inabitari6n. grand, III Jnrdin. portal. 5ala i CnMp or. '2 Me NY 474. derarl.merifn 304. Tell A 41117. 0 RtCEXE COMPETENTE CnCTSEftn JO1'FN FILAN(CO.-IltESPONSABLE, RF_ __ ple'ndido c1partamento. corn- F-5143-84-1 it '" Nn 7 IrI ,,,,,,,,a runt-to.s. ba6n v ,,ncinA. tr Fpatio 9,116155-114-19 n P., roaltI encina. Ill silos enci- ferenclas. Para enrairgado odbriclo. stALOCIL0 ,AMPLICIS APARTAMEN- : _ _ n, ,,cn
__ .,41R. AI-161C E-W.187. -11[1-211 1 atr4s parp sipmbra. 14 'Pritro 5ta v -- -- __ and, a parUrvirtares y reilaurarita. Ll- reno. dePendlente bodelm a emYt. 06mri,
too. saIR-crime-dor. 2 4. Win complain I PUesto de Sala. CnMedor, pan- Foo A D O' ALQCILO HARITACION I ", ;I Paraiso. Crilorm. Tel&nn ''N"CES ITAWOA fOS RODURREIr QUY rIelerencIR, do Ins enism., W-7715. Trial~ PI E-5954-131-IA
criadels, cocinis So., 2.1 No 1213 or j u stifled. I.rI piout rillont h CAsA DETR .'% 8 QII COLEGIO [It, ni, X lonjun Ia,,' turd, IIbraF 3 estcu luirt, K4.196-113-16 _12 y 14 altos U, S Grocery Vr.dado. I n trY. cocina, trPI; habitacioneS, hn I.d.: h.m'br, -in. Forced. .d cpr i- I-' hat"tar""c"'. Pat~ G.rx- Mi. --94 I saft,'Imigae.r in.- d,'$130 mcruu.1es I --- -_ PARA JiTENDZR CONULTA BE
In a I n.q hni ci I riule I 'ado 119-til ron nfrec.. Jn,,en reSpanximble. it. ennoble
rm n: Apart. 14. ,-rt --I- .. 5Ii-1311, 0- blifin rur-ad S4nnn sva "Itr ARI.O. Cat Real M-a C'_fI _; ,kj.nrF_ r__111. N,, IT al_ met OFRI-CEPIE MUCITACRA SOLID
........ .
PAGINA 40 DIARIO DE LA MARINA 1 ) 1953
gran foeta. El C calambik" It es 4e Vete GRANUES 1NUNDAC10_"maAde In Guavabera" enmetrioria de'litin de su, natalicial el "Dia de Gun- legaclon ranas IdexulrtaRseu. NES EN JAPON 7 T F)T
U fathers", Prenda', de vestir Ida de. -blica, pk a qtle el n,
c' ric. IS Se CAUSO
yu, TOKIO, junticl 15. (Unt!d _Va
6n celebradn Pa el ran tr enrre 1 cual el immortal Oesapareen' E a
.Ell Is 5 de homenaJe en c )Ili a pu _misma de las dam nificia& 7 ri
.11acendentales actiercloss t mejor effect el pr6ximo dia pri. I sudoegte
-ritorint cle Veteran -1,.d "T I., dic6 sun i!,is Inner ap1n
P I sublimes cinticoo. inurift= TnTlgraindes d2ficis
Tet'l 'a % 'A a de Julio, par& Clue ladox Ins
-eniclencia del Co. mero cle Julio' de C iii gar desde d ern. Y par 01timo circul
Consent IITTF log sIgulenteR: 1. Ciudad clt an d. Cub J Rr este acuer. '11hertadores y sus degcendlenter, tit V ata"'him cl eals J -Is rnu
Oriente, bA)TT Ill ITT c 2d ite te onde march parn :I 'u,
V Re- rinifn at insi a varan lds obras en I materials y prpv.car.n
ronel Rapinn Garriga Cul'vas gne poeta cubanE = Rho 1862. do al Conse a Ijacional, a Ins C ac cle 29 personas.
tuando de qrcretavin rl capilAn Juan Que se ha instituldo el clia pr seJos, Territorialen de, las.cinco p cislenten-tild orgullo, Is guayabera
Crist bal 'NApolen pre ell el his N: I rentalLull; Manctlin litirtuoildn, sc torna- mAs conocido par el'pseud6rilino cl mero cle jullo de eada Rho. fee vinciasrestantes y a todan.,Ias De- criolta. Las inunclaclones fueron e
------ Mix de 400 hombreg trabajar6n en la reparacitin todo de un, Mn que pas6 aleJado
de In zona e Tokio y se disolvitS
de las calW, segilin &clani el. Ing. A. Nogueira on el Pacifico. Uri inform. ofici.1
de Is Jefatur2 Naclonal de Is Postal licia dice que 40 personas evulComo resultadn de las con!Inu e realizan obrRs so el aproche del taron hericlas y 178 casas f.uerork entudlo dr, Is entle San Josti; ell el Puente Saba- total a parcialmente destruidas. visits de inspeceirin y
Ministry de Obras PdbUcas in "a d' line del ferrocarril: se LR mayor Parte Ae log muertes,
a Alfredo E. Noguelra a Is in le: I i.b.r. eca Col6n I pueblo) y en el y destrazas Tmateriales ocurrieron cia dF Matanzas y hablendo palpado poblado cle San Jos6 de Ins lkarwilis. ell Kyushu. sobre CI terr,,Tria las neleesid.ades I
ter ales y human d I Ins,
a i as e 'a "i's
ordenado Is intensific.ci6n CITY
E.-trabajos tanto de recTinstructilml La A ctualidad
also acomelcl"&" de carreteras, calls. puentes, etc.
CO N Clue fueron clafiaclas por las recent
leg Iluvias e inundaciones. Continuaci6rk 'de Is Pig. PRIWRA
Interpretando log sentiments del
tiefior Presidenle de la ties ""lle, -ravl, ell ]a economln general. en Ins negacios, recaudalbe" RIO
Honorable cione%, etc
A N I Rep6blica, general Batista y Como antinciar a tiernpo ura rebaja del 9 n del 10, n sun del 15'
Nogueira desde I primers Tina- par clenin. n ]or sueldos todos. que anunciar n dejar adivinar Is pr6mentos de Is tragoesdia Clue Ric Hera xin "a g v miles de empleatfos. De n3da sirve recorder.
.A A. NUESTRA Is provincial de Matanzas, alrede- -qu JsquTr ri'll'Tismillset'adlis Unidos, el goblerno de Eisenhower $icaba df:
.0 dor de 2,0011 hombres. campesinos y produch inag de cien mil cesantiRq: el caso es absolutitmente distinct.
obrerts alectado, directamentp liar I Cue se trata ell realidad del desperado cambio de. n6mina.tan Iluv s. estAn laborando en Ins dem6cr;itR par n6mina republican. y luego. porclue alli In funclaimery-m obras Clue se reali7an. tal de ]A cronomia public no es Is n6mirm del EstRdo. En Cuba no. La
E. Piop6sito del ingeniero No- f2rnilla cliolla no tiene en Is pr-Actica otra cosa cle qu6 vivir. En ge-', gueira elevar basis ei mAximo el
nfimero cle nbras a realizer ell a neril. el crimercia no tione otra "base dp operations" Clue Ins trps provincla, matancera, ya que de esa meses dr zafra y el papo peri6dico de log empleados p6blictis. El' forma el gobierno podrh ayuclar ell hechO/de cille ste consume unos 260 millions de pesos, en antoque el D om ingo 21 1 r formadecorosa a log miles cle cam- volu'Wen de stieldas y sslarios fuera del EFLado science a mis Ae
pesinos y obreros; Clue bay se ven mllon de pesos. tin restR importance a Is signiticaci6ii Per%desamparadoa. 0 le a dr Is burocracia. torque el enrAicter permancrite suyo frenle
resdntes Ofertas en Ar culos I A e e efect
5 !vn cada IOC21idad a] de et coirario cc otros in7ircsos. asi Como ]a atencilin de ha cIRgp
D IA donde se rea iz una libra recons- media --descuiclada a clients de Is protecci6n a log organisms nbretrucci6n. reconstrucei6n. etc, son se- ros- son escriciales Para el inantenimlento del coinercio, y par enIrecionados pars trabajar log hom
Deportivos m uy oportunois para 1 br.es Clue represents las familiar de de Is industrial,
D E LO S mas necesitadas. sin que inf!uya a est
Is horn del discernimiento,,nin" Eslo. Fill subravar domasiado el papel politico del pr L tpuesic,
UV! rincional. Una rebaja de sueldos represent; siempre tin deterioro du ntra Cuesti6n que no sea necesl- opin16n Pala el gobierrn Pei-o. despu6s de todo, ;.cuAndo no estA dedad Y el interest human.
PA D R ES N alar a Pa El Ministro Nogueira estA ponien- teriorada aqui Is opinion para el -gobierno? Hay Clue acostumbrarse m
do todo sit esfuerzo a resolver cuan. pasar por enrima cle Ins simpatias y Ins antipatias, pars hacer en ca'to antes Is situnci6n de Is provin- da caso In que sr jtjzgue Trejor. En eito delpresurruestn. el cubano rin, ciW malancera. y por ello fiscalizR admitiri nunca Cue se haiIia Ilegalij a una hipertrofia, ni recordari personalmente el material y equipo para nads Is ivducci69 dV 1 1 Zafl72.' Con rucstrn ninnera rnii,ica 3,or, se envia a Is misma, ast Como e isalvale (if entrncler I" cuestiones pliblicasi dirti el hnmbre Heh2 destacado ell Ins zonag mAs afec. In call, 'Batista reba16 ej pl-l-SUpt-TeSto", "ell jj;MpOS CIC-GrRLI V de' tadaS 2 ingenierns competenies y de Prio el PIPSLIPUPStO sin mAs alto que ahora". Y estos models Cal lejegran capacidad de trabajo. ros de dreir ,nn incon-novibles. son lugar" communes irremovibles: rin
Uri ejemplo de In anterior es que
elministro Nogucira h bay nada (Ili hacer frentr a ellos. sino seguir de largo.
bi izado directamente a] Director El Pipsidente de In Repriblica. ell sus 61titirris declaracinneF. li; General de Ingenicris del Departs- -esencia de una verclRdera crimento ingenicro civil Scigio Ba. .icho jriu3 bien que Yin P;tnnios ell pr ri-Jentos, Para que personalinente sis economics. sino anic rill fenomeno psicol6gico. Ese lircho, indiscufible (to Pornbatirse n lienipo cleclarando prorrogado el prestipueselimine todos Ins obstFiculos de or. Pu
den t6enico a administrative que fe to. dejando pars el Pr6ximn a fin el entrentarse can tin gran d6firit pudieran presenter y itur Pudieran La falta de ll (j ics de esta nieniOA"vendria compensada par Ili Fideatrasar la.9 obras ell Is proincia de culic on R carapter ('Llb.1110. V POT' ITT ventaja de evitar Is conmoci6n, 01 Matanzas. tembilir. Is insoguridad ell iTurcrialas v conirreirinles. Sr. estA prelenLas Callen de Matanzas purrs. organistrio
diendo aqiii rn4ntci,.rf- ell %ivo, nun s qomo el TriMis de 400 hoinbres "abaiall ell bunal de Curnilas. clue en trnrin son Idi-sles, pern que rn'realidad enis actualidad en Is rcconFtru ralan mucho mejnr pit passes eiiya Pconlimis --y ruva culture PONcalies de MaLanz .,,afcla ns a n mas (irsnimilaclos clur ]as nuestiris. Se quicre. plir un Inpor Ins liuvias, a fin de qi e el an- ties "t
silo Centro cle In ciudad c leAllce do, get
fiPIP5 a Ill teenica at riaor hac nrlisli(n Pero por ntrn lar1c,
i sin ningun inernivenienle I se tropieza con In ipaliclad de tin pais qkjp se i- Ile Is; t6rbicns, de las Friircja calls Clue se 1. -11A ru. Tirdenanzas. rtr Ins I)j-r%-;sionrs. dr log calculus, lie IR esladistirnq. 3' ell. se hallan las simuiente quiere tan solo r1we -.sc le restielva sti probirniA". 11,lania problems
-T Z San Isidro 15 cuadrasi; Sa "s Cc. I cubano. no a Is prolblvirratica TiRcinnal. sitin a sit Personal sittinR rilia. (una cuadr2): Grimpi. wila ci6n de ingress nirtisnales. Ell lo casos in As hunilldes, 'PI problerna"
ruadra): San Ignacio Q cijadrao a el diaiio pan Is ahmentaci6n. a 11 Pesell Pars el Carc Con IFBuell Viaje Q cuadrag); Leantr 2
CLIadrasi; Manglar lung clinch -a, "he. En7rlrzainns ell rneditaciones de alta organization hacendistica, Descanso, runs cuadra,: Cua Ill ex par ahola Lin uslotbo. A Ili que Tic ha de it rs a Is b6squedp rip nango, 11 cuadra): AlvalW -2 Cll;l- tiabilio ininediato. Si sit mismo tienipa Cue se pt-lichice Is rehhjn r, dras); Buerlavista (2 cuadras,; Ca- sueldos, llevada naturalmente at ininitno mayor (tire se puccla nhtr 44 pricho 11 cuadra). net. d6gpb6s cle loclas las rejdt1CCi0oeF de Ins otra., partida,, Tir precill-as -;,bajn. el r. -cin ni
Asimisma en inis de otras 12 ca- cefi medical; Lrai des. producim Tic it ni nict
chaqueta depor. Iles se reali7an obras de bacheo, ITTopio empleado p6blico sienten Is reb9ja Como tin difin. El cnmbRlr
tiva en Celanese y II. limpieza y escombreo general. contra ese eslado psicol6gico qUe aariric el general Batista. se IZRCamisa de sport, manga Como deelmos anteriormente. Ps- a a ill
Tropical Burling. bras de reconstrucci6n de ca- 9 erza de dar empleo. Yerran ciLlienes pretended que el niencorta. Tres bolsillos. Cue- Rrls Ode, M tanzas van aurnentando tioriada fen6rorno, tan parecido a una crisis \erdadet ace de In ap
ton. Espalda Nor. Ilos en carmelita, azul y patilatinamente. cle acuerdo con Is ncion del gobierno de facto. At capital no IP imports poco ni mijrhn
cbtenci6n de trr6ditos, f2Cilidades in vigencia de una Constilucion. Passes menos proximos que el nurs blanco, sobre condos bet
folk. En camel, Oro 1 00 a Linn estabilidad legal se encuenlran en medio de unit carrientr
azul y beige. Tal I as di triinsito. etc. 'eCrULApa at capit-al in falls rip, ga4 Camisa de sport, conver- ge, carmelita y blanco. I Reconstrucel6n y Limpieza de inveiionista enclinw. 1-0 LILIC PI
S. M. L. E. 1 Carreteran y Puentes rantias, Is prepotencia sindicahFia, padeciaa ell Cuba linjo Is pIrnitud
tible. Interpretada en jer- Tallas S. M. L. Del "afoi rne rl-ie dint iamenti, s.. le conlitLICiO At y bijo el actual gobiertio- (Uri caso Como el del varinde por el jere del Distrito de por "Santa Marta". que foe obliRado a regresar a ]as Estaclos UniRebaiada de sey, Cuello en carmelita 0. P. de Matanzas. ingeniern A- dos sin descargar todos us niateriales por Is exigencia del sindics0 blanco, sobre condos Rebaiada a 6.50 pet Cnlina at ministry Nogueira. he to. I ace ring daho at tmw nto de Is i iqueza Clue t6dois IV golpes cle Fx9.95 amarillo, Verde, prusia y Trion sacado el estado actual de I 'as tl do habidos 3, par babel. Cuando se hech6 abajo el proyeeto aprobanbras ell Is provincial v Cue i Ia- (to par el Consultl o sobir alquileres. el gobierno se alpj6 kil6metrn, beige. Tallas 13! 2 al 17. cionamos; a conlint.la(216n: -ersionistas. no parque fupr;l tin
Termino de Alacrancs, It in p W '_2 k,16metros de Is confian7a Or Ins im general del pueblo. lRbora do 72 -ohi ern6 de facto. sinn pnique Pia tin gobierro que conlinusba In traRebaiado a 5.50 Inln!,jrF; .-ariett is Union Gu'ira. I_ diction de legislar Contra Is pinpicclad y Contra rl capit at 1.
construction v limpieza general. 80 Ants el prpsuPLIeF!o, hav iltic procurer Is nn-pindur i6n dr rrhombres trabajando. santiaq. Una rrb;ija genial. PPr4kleFl;t. Fin exclusinnes. descle PI IsAllill ACONDICIONA111116 garretera Alacranes Unjil5n. re a
rncion y lirnpi ,za. 80 obreros Ism nor PrPsidente de In Republirn basis el niAs niodesto de Ins jnrn;)rando; carretera Jovell2noE Betan- I ro.q. Fin com-ter Is insenswey or no relinjar en proporcitin a Inc court. reconstrucci6n v limpieza. 30 Fuerms Armadas. Fern aianlis suricierte parn reb;ij;;r en cantidari
-ujos trabBiando: c6rrotera Pedro mucho mayor Clue 1; de Ins sucidos. Is cantidnd rle Terrier, de inqtile7 J, Betancourt Navajas. trabajAndose r-I 111a. de inseguriciad. Cue he%- jenitita PI des inimo y hasta ]A angugfiR
- un kilametro cit Is misma con :'4 enire los empleaclos y log comerciRtites,
hombres.
CRrretera Jovellan
ronstrucci6n 3- limpicza. tire
trabajando: Col6n GuarelrollivIsn- Seis procesados por el robo 'de
Puito, reconstrucci6h y limipieza
ir hombres laborando: carretet-a CC)',',,,
-0- AIRE ACONDICIONADO Psnauuise, San Jos re'll". ruccir n
y timpieza con rnAs cle : IT, mbrrs 108 $100 000 en Coin.unicaciones
Carretera At lini
-Rbos MaCaR a.
pirza y reconstrurci6n cent inAs dc
24 hombrrs; Sa16 Cartel Camartiora de
Fianzas de $50,000 a itno, dp 10.000
I.s Roca. in misina labor L1110 ell IA
Pantal6n en legitima C-laneste, en nbi as con 60 hnmbres en Ins labo- $2,000 a 3. Presirts v libertaidos 3 em-pleados m.(L%
16 colors de verano. Tallas 28 al 42 En Is carretera de Limonar Ponce Una ey, Irans Is' 72 ho- Iiindoles flaoZal; de 50,000 peso% a
Lagunilla. que ClAenta con 24 k116 r,, cle Is NI. Aces aAcea: 10.(M peso, a
v ,. Currikcl., nrin
metros y medio de longitude, 200 ('arcel dhhlla 'Habana s richen
Rebaiado delAto 6.99 e L o pet- Candiciri Ppfi y A Josii Manuel Fernbreros estAn laborando en sit t,- sonas arrestallas y acusadas pot el nAnCIP7 Alvnrez. mAs collocido per con.strucei6n y limpieza a In tat coinandanie Antolin Falcon. se un E4 El Polaco" y, de dos mil pesos R Ins
Pantal6n en Tropical Burlington, en de 18 kil6metros; igLullmente e Is- dc jefe del Bur6 de Investigacioies. conductors Aristides Acosta I.Qhorn con 90 hombres ell ]a lirnoic- de anarecer Y-e-e-hie A iri --- -ar Vwcnl Alei-d- W--1, nA
UNICO PERIODIC CON Dk*c'00
SUP 0 DIARIO EN JOSE L RNERO HERNANDEZ
ROTO DESDE Adndniska"z
EL ASO 1932 DIAR1,0- DE LA MARINA OSCAR RIVER HERNANDEZ
La Habana, Martell, 16 de Junlo de 1953
ACTUAIMAD ACIONAL
'PPY
El Dr. Scdadrigas en la Coronad6n
DURANTE la entrada de Su Majestad Isabel II, Reina de Inglaterra, en )a Abadia de Westminster iniciando las ceremonies de Is coronaci6n, fu6 captada esta foto, en la que aparece. entre Ion presidents de Delegaciones, eI doctor Carlos Saladrigas, que represents a nuestro pals en tan iraseendental event. (Foto AP) A,
Graduad6n en la Universidad Cat6 ca
EN UNA BRILLANTE y solemn ceremonla efectuada la noche del dorn ngo, la Universidad Cat6lica de Santo Tomfis de Villanueva celebr6 Is Investldura de un Aoru d= uadoz. En la foto superior aparece ei Prior General de Ion Agustinos M. FL P. Joseph Hickey, entregando el Derecho Mblico a la sefiorita Josefina Tarafa Govin, en presencia del Rector Padre Kelly; el doctor Fern&ndez Camus, que pronunc16 el d1scurso de clausurs; y en la Inferior, un grupo de gradiuadbs luciendo toga y birrete. (Fatos Vigo$)
4r
Morirdm en la sffla elktrica
JULIUS y Ethel Rosenberg, juzgados y condenados a muerte por el delito de espionage -contra Ion Estados Unidos de Norteam6rica, cuya sentencia se cumpUrfi pasado maftana jueves en la silla el6ctrica de Is penitenciaria de Sing Sing. (Foto AP)
49F Entrega de premios en Bel6n
EN HORAS de In noche del Pasado shbado tuvo efecto la entrega de premias a Ion alurnnos de Ion primers grades del Colegio q de Bel6n. En Is primers foto, una vista partial de la concurrencla 21 acto, que presidI6 el Rector del planted, Reverendo Padre Ceferino = y en la otra exposici6n aparece el alumni RaI e fael Hern Menocal, en Ion moments en que recibia Is Me-
DIARIO DE LA- MARINA
Grdfico S la C1 6
Con #*do &I -chic" mundono
Sutil como Paris en primoveca ... UN ASPECTO de In bendici6n, en el que vlfrnos a Olga y Roberto con los padrinos, Sofia- W1,
el embrujo do un invierno an ra Aida de la Centers de Goizueta y doctor Segundo Casteleiro.
Nueva York ... fascinante como GRAN BODA EN EL SAGRADO CORAZON
el orriblente cosmopolite do los groncles boulevards del mvndo ... Una de Is& mis grades ceremonies nupeWes de lo que va de afio, hoda selectla, ele.
25 gante distinguida, se celebr6 en la mariana del pasado doming en el regio temple del
2 SagraL C.razAn de J.d., iedo los contrayentes Is sefiorita ga Casteletro, y GonzAlez
P.D.-Todo lo esenool Para el tocador Hierro T el joven Roberto Goizueta y de In Cantera. A las 11 y media de 1B mnfiana, en un y eiluches Para regales, pueden able- marco de tefiorial distinci6n, recibleron la bendiel6n la Srta. Casteleiro y A joven Goizu& ta, en presencia de cuanto vale y significa en la solciedad habanera. nerse en esto frogoncia. Mediate estas Inter"antes f otogrif is& captadas por' nuestro reporter griffiecs Pardo,
nuestros lectures podrim darse una idea del lucivalento de la ceremonial asi como de sue muchos detalles, uno de los principles, sin duda, In decciraci6n floral, traliajo mWifico de "Milagrob", el nereditudo jardin habanero. Fotos DM Pardo. Luis de Posada LOS NOVIOS, al regresar del altar, cruzando Is bella sen&
7
I N I 1: 4)
Fn tnln% cn,-,tdnd, CONSERVE SU CUTIS
)ovf-rl, atrw
u%(jr)d diariannf-M,- wA
DURANTE la rec6pci6n de carficter intima
N, Iltur- Indtitrin POLVOS X.Y. Z.
lebrada despu6s de ]a bodel en Is residence los esposos Casteleiro-Colmenares, abuela!
7- la desposadk fuk sorprendida Is enamo,
pareda con la abuela de K sefiora Maria nb ez viuda de Goizueta. las abuelas de sefforas Amelia Hierro viuda de Gonxidex y
LA Srta. Casteleirc, cuando del la Colmenares de Casteleir,,, y ]a madre de
brazo de su padre. doctor Se- sehora Olga GonzAlez Hjer o de Casteleiro.
gundo Casteleiro, Jr., se dirigia hacia el altar.
Warandoles de' lino
parct C
MATILDE Azqueta de Men- tie,
L
doza y Vivien Mori6ln de Frey re, colocando Is fina mantilla de encaje a los novices durante
4U
LAS MGJORES CALIDADES EN las velaciones,
TELAS DE LINO BELGA
SAVULLID01F
-1 lip 10oil ldMw w .10" A-40
DIARIO DE LA MA INA
(r6n banerq
(r6na a En cuilquier Inga r se
distinguen las Confcleciones
-3
En las fiestas... en la playa... en el Club. los nificts vestidos con las Confeccion e C siempre sedistinguen.
'No d'Je de ver en su tienda predilecta
OTRO moment de la bendici6n, donde aParecen con los novicts Y los Padrinos, los padrinos su pran surtido de shorts, camisas. pande velaciones, sefiora Olga Gonzilez Hierro de Casteleiro y senior Crispulo Goizueta. talons largos y bombachos, etc., etc.
t
4
EL HOMENAJE AL
DR. NESTOR G.
MENDOZA
BAJO todos sus aspects result magnifico el banquet homenaje at doctor Ntfistor G. Mendoza, el prestigious abotgado y caballero, celebrado el pasado
-ru2ando a 1,ella senda de flores, arreglada por "Milagros". viernes en el Habana Yacht Club, ofrecido por los socios de la decana instituci6n. En Is foto vemos al festejado con Silvio de CiLrdenas y el doctor Carlos Do Falls, president del Club. Salud6ndjo Ve nt- a n
- pri.,ip.1. ji.
le aparece George McDonald. do fl#flf MOYT WIAR
A
15
-Ah,
' 7 f
DR. RAFAEL Guas In- DE izquierda a
chin, Dr. Ricardo Nil- L derecha: Jo96 Emifiez Portuondo, doctor lio Obreg6n, CuCarlos Miguel de Cks- co Morales Adolpedes e Ing. Femando fo Ovies, donzalo
R. de Castro. Alvarado y Carlos Marurt.
A
X;
:16n de ,iracter intimo cca boda -n la residence de ro-Colmenares, abuelos de
sorprendidi la enamorada de 61, w6ora Marfa Ferizueta; 'as abuelas de ella
ro viudii'de Gonzfilez y Lo' LA MAID OF HONOR, sehorits, Vivien Goisteletro, v I a madre do ella zueta Cantera.
t Hlerrc j, Casteleiro.
JUNIO EN "ROSELAND"
EL DR. PABLO F. Lavin, cuando hacia uso de Is pala- Jk
10S bra gara ofrecer el hornenaie.. TODAS LAS TELAS DE VERANO
Tam iin vemos en la foto al doctor Jorge Barroso, vicepresidente de esta empress, doctor Andr6s Sainz, doctor Ra6l A PRE(10S EX(ER IONALES
de CArdenas, doctor Alberto Casas e Ing. Manolo Gamba.
HASTA JUNIO 26
4e, V'q IL -m AM. AMMV 1 0 TELAS BORDADAS SUIZAS
DIARIO DE LA MARINA
4" ale 1"Oel.
'A
'A EXCLUSIVIDADES PARA EL DIA DE LOS PADRES
La durabilidad de frac cionales afectos debe estar garantizada en el regal qu, harems el Dia de los Padres. Inspirados en esa idea, c recemos aqu'la belleza incomparable de nuestros reloj s, artisticamente montados en verdaderas obras de arte, cuya ,-#ria exquisite les da excepXonales valores omamentales, parallels a su evidence utili010II!
a
Garantice el acierto de su A.,
A selecci6n escogiendo el regal
del Dia de los Padres en RIVIE47
RA, ]a exclusive Joyeria de Ga hano 456.
.4
9
D
A Relvj de 15 rubies, $135.00. B Reloj y calerulario, en piel de cochino, $75.00. 6 C Relo) despertador y de via)e, $55-00. D Reloj y calendario, $95.00. -7
E
E Reloj de viaje, 8 dias cuerda, $39-00.
B UIEN1115 0( JULIO
Dig 11[ to F-8 dias cuerda, con ca-pa-, $190.00.
G Cigarrera-relo) con tapa de 6nix, $115.00. H )n mlisica y figures movibles, VI 0.00. I Fnrendedor de mesa, $25.00.
Cig -rrern de brillante metal dorado, $18.00.
F
aim
CANOE
Full Text

PAGE 1

"El periulisinoiee ci lextierT T 11FI T A1P 121 aos al servicio de los lte._ o uaoprofrln, en lo interno .,E Uss eerlsl eraene Peplo Rivero. ARIO DE LA M AR INA ,. de la nacn ElPerdoms 1 .PpnHveo DECANO DE LA PRENSA DE CUBA . .aiiu ehbae laa Ao CXXI-Nsnero 140. La Habana Martes 16 de Junio de 1953.-(Centenario le Mar)'-Santos Juan Fancisco de Regis, Aureliano, Julita Lugarda y ustina. PRECIO: 5 CENTAVO 11 Diezmo al ga ado d o by l oi Seala Mr. Dules la Puede estora e 1Promete Rojas PinilalRo Cauto epidemw'oIry oit -import nclo de las P (C oire acaarci s fo%a osde enrefalomielitjs luvelf)adoen rlaciones con Cubaaritiolnuv E Roba ltimo di#$ msii Tl declro sl.pestar 1i. itraionales"'aro nlo pulur lau ac cd'saj suou eisrgo' el pacos Aarm en cin1 101 ygosava $1 enbujaorclnr der ia coiflhtlista S-50CAUITO i,,1 Ris .,-9 SiHIN i nn, 1ir5 "-----Dispnese el jefe del suiiestu aiiiitar ;l ferer iunbul n . Pu" ares e (tielus luIairana lor i,-D41epn ' "s di1,~l 1 1~ G.,,j d<5eliur b U rq ,i ssn Di les xsue < cesrio.
PAGE 2

~hgloa 2 Poltica DIARIO DE LA MARINA.~¡I~. 1 ~ ~de Junio de 1933 Piiliri Ao dCXI -SMA iALA ni uisJ--om LPRUEBL HOY -MISMO En5 ueto, LeeLiceo fiel Publo u Jil 8 r1OQs (le Montrea 1 1--,,It ,E E el hmnaI d 1.Allli ¡unelle. pd1iI -LA BOHEM IA SIig u, " ai J'ui AA.V%,¡ ,e Ii llli 1 CCle 110611 Ie
PAGE 3

Notica, Naciaaes 'DIARIO DELA31ARINA.Aaree 6 ide Junio de,:1953-'Noticias Nacionales -' P gha 3 e c ~dI Ad nrcin y a la s rceY ¡ cfl rtliceo qesdce: o a ap !! Aclara la, Loterap Une isinc de Slossorcag_~oehoy Correas en circulien de ue;san uo nraflcque e reaa Ellll ncd carioes 1c o Haado de2 cetavsedevacaraquedurateeasnV ministroe e l cdeelcc111dch1da 24 e oas ccclads e ica u s oa fco ro za g rega!i s porescen-fedcl Da 3lorsorearad, onlme cihn d ~ ecinqeade Oh e te cnl ose esa Sudo or.cdnicd dales eCe p anes c ejeidc dclT clieeec cjeOlicel e de cd< c ceds qsdicchoccdcioecaetodosde 1h-5elsccrees GceecesDeLA ARIN Lpor die G.u p r o o rmdodla0,C e,' nao*.dc del1selseetaiii1 lar[,ceeeepostdicsclccddells Ioy~~F1Ifw RecparetLrledel ececel eecel en ez e Ietarlleo deiludsdeacesta enceeOicnaeuscbaecaeDlRI ul ddaddeoy.lominerJ IjIuir, edi mil!necde stamile,. jc dealefecocln VaAdmnisracde 1cee enecediDoming¡eoom21ca bleo orcrniasdoenia dl S od caser ri*,epodeci q( il eclo odosihasealde leerrosdeLccedn. adomeeonsadepn e aeomeeet reo ea l a ae lceees ccieclecyecc em rie Oiil ld hy lscrasqeseetege m-eplaaen eclna D A A I ces yidia la erercecid anes mdia sele mndo chig cacLeec PceG edecie eece ge-aoecmedlamddesInterrtorne ccedeecer e de lao Renee de Lecherceoron eGonzal de rengsee ala ram Ud delicdepre no sc re l ace scudre M A recrseneJo l qe-a e autbnestrctetelasc ici ylaexprina o I Liscioncesiet es. ey cmoe efiaz onnIIAOe Blam LAA Aad qel yl e ycel-ede laerhe,, sesedlrna olad aoas ci td ermilnesy q,en ete sodeedlo nenhareauantgocenedllsrseipos alee. i-de -iensoadJe cidaalceaoeae ene ce cae gstroitestinles. sen.cema so mndica o l ndique; 1ndeebla¡calende Biamdgea, y hora en que decidi tomarlo e., J' e co dececla criee 5 5 yie ee.$ e 9~~ee hokceO cccy ced cedeoc cies eran ce 81 su Ud.cse u goaor D¡gecloesle peraidee. dcci digO, vmieos u otras udoccio Utilice Ud. Ble, vdguse de bendecir la ,_allcapiCborbeadcmejoree crvcioa cleceaca aa mcercaed, bricnda. de di caecehc ec cyailc. Sneecgac¡ao > tmiaerap~idezy e cdcla. Loe liecoe dgilse y dinmicase de las e Mclsneoe silesios un oHbaoeoes denoprzgesisea 1 1 Guayaberas que no eoic Surtidos amplios y Precilos incom.par&bles.e lo, encuentra Ud. en: re 1Relalos ms Utiles y Prcticos Han isviado a Ceiba al Congreo dreiefersierras querblren E. Janeiro? L ecin ultrleldeeldeMieis ee ode Esade infoeece cclaE me_ ciaodel Gobieno cebeno, areni e ee e, he 1 Gobierenee h e elre oe, les eaen co cddsfcilade e emee ell eemerae te ne entsy de cnererasueect edrefeceo del1 ael diel17delcprximolesde jllae cia de Jeeiye, Brasel.e ElXCngesonerncaeinal de Enfereme eesesognzde por el dleeia ieeaconl deEnflereas dedBasl. ccdlheeye Cnelrecaedel dctoCec e di El i estde tc lle edecle cegeAnelCapcolespoheendcie-o celaeinvit clieneheha eerlaAd-: eic Nacye -ion d e Ah igoe de. ¡ hciMc ceeciasepengeeclo noceeenel ca e dh eeda eecea 2 dc c~Vb de eeei 1 17 2 ,ogen. Ge.ye sse cle rL¡,., e soiseec.Cuesle duomTil&* 133/2 .l S 1175 LOS 6 OlAS LABORABLES DE LA SEMA NAA LO, QUE VA DE AYER A HOY. 1 9

PAGE 4

Pgina 4 Eitorial DIARIO DE Q MARINA DEAODE LA ~UCA DE CUA 2DO POR DIARIO DE LA MARIA SOCIEAD ARONIMA dud el 28 .eostootd 1857. IO1ogd so, D. NsaliU. OT~yM",8d0. 8,1 mo p.s? 1 o bosg pontsooslo loiod, oo dmsosoooto oso c radotsclr.000 .t,itsldd para 1. ssps, ooo 000 tbo dd, bods dpt,,I o tdo, o.soreqiiolgls cubno topiz, to. dicltodoimporPos oifiitamste mi im spotnto y plirsao lsooodo et~etqoo dovieo tecliiensto naionaisl: LUn, tsotO 6t poicin do lo Odooooo do Ad.o.sio qe soedo 0 0 0 0 0 0 tds l, oltso otbisooo Posslossopodioso tsootoitqooido sboq Si ioioobloIimne osoionto o loos oiois lo oque 0.000 sospspioo autoidad.o otois ooot.oiosdo otoe¡.dspoiior Lo muc ooooos lotd. s duoylo osoodtuosdlbqo o Y.blooi isenooo issspiodbod~Cobgi.t pslom, i.podi 00n.iidooio os slaolo dsoooo Od oloo0sisgisl o polsi_L iobbiciWo 1o dbilioda olood. 1. t ooosooosoolsoooodiLa ioOtit.Ol. ¡N4n Ao si list, igs o-sbr-.so 0Cbo ,0e s to bliordo o-tosoplio loo.lopoo p lo, oistodoos,¡ pooidd Aotio. tsbino. 00 iodd. 00 Oso pos ooogoods oy El 570i 001057. cos lo bloloslpos testig, sobIstoal sgissoo a,) 10 doooio.osidsootIo Rtito, o oto bgo bss dol¡.mo. d.oomel osso op bbdiotiootoo logoloo, itiolso *La p ______Por Caro A PiOIOPI-'o '.'do d o zd Mdio. 00e r cMs st l,i lo .o oltot po s. o mod oot10oode oto, Mi o is so lo tOt d l o o iyo d q-lto do rin 061,1y 1105 00000. d Eo.o od lottoso.v 000 4osto, p.io to Otiio1.o"l.q 51l1i1 y 1 =,1do 11.doloos Hayd .,d 9 o d.olololo otts tl.,eYe portil~t, d, do lipot-bbit otocel.-o0 n ooooo~p'" ysooosoOodiU o 10 0000 .d. 00000 de tI lpotuo 001. dceeldi5t, i. ti c.000 e 0000d lo ~ o tire.odoo ood olos1. O0ts 1.Soel o. to osdeol'!t"odet1.0 qodiosiooos -en tniois ., Preferib]_ tle una d o~ s por m t ms do tsi d Pla~ oodo do ootooidos d e.o¡e, olitoitools, q,,, dystobps e.otve.ode sol,,eby eloo ido ooosi.-d to sgio pblito.tP lod.b1 i. n poogosiO poo o.o11 p.ob.m po dod dssss.iiodo odtIolotodo obllooode viotoriaodo 0 scehtIs oNitdo iooiot pe, to .0 todoilo. 00 qoo 0 lo. qo atts o b oto1010 .doN, 6 o Co bue d ospssds o do iotsgo o q ~ou0 dooo. M.y o e0s.lllot di, Poyos i.oo oqdeol.cdod issoo ~o cuantosco gso eo ~~0oi do laGboso 0 oodo opficoosos po o'siotodapooo 000l sosi do ,rs~Pbeo d e is .o1slno meoo. A oo g,,oso del. f.m.d.re Obsto potiiodo bodo por.sp~ sto. s od os 0 10 1 ib b¡,o, cUo s loo elooisoo olEoodo dou od spodo o booolioio pi 0 o~. Ctn s1.qudb o., qo-bya boyeqeloo y dios H1p.d onpo o o dbtigdoe a hemlos venido manteniendo DIARIO DE L* RNA-arte, MARINA. ilaga itOSLUOOsO" 0 18 Dvila _i y tiooodiunepsoo tpticodSe s. 01000 esayno cpuoroso deou dils-no 0rja00lona S obses.1 00a 000 10a000etil do p g anunciadore0 l atencin00e0l0s loo ado. En nade osensyos en autobs un adoleoscen t : le-( viendo loco; pare, quiero bajarme;~ so pumdo obs". Es oohto otros aspoctosoelvd%,-"004civilizado'* tambin caiova o' s po poato, parOve, Opra aicOqtar0la0r01in, poso lletos ol 0'ood. 00 la lucha ptoorldo. De osto no00 00 pa los plipittrsode eliminarlas cuacolectivas do las tcoionooPOO relc10enrelocrimtioalidad y la -Oye., -ijo, prstamo clno,,o pesos. pr~opus o c oo l pioa -Lo ientto, socioo pero tesogo uso"fenmeoo ls congeitasdenser,00 00. 10so ooieoio 5 arrilio que le zuooba el mano! coooo0oodios todos, son dudaar olmiara opeligrataos. Peroo sbildod pareceinminteodes0000pualadas por Olooio dooesioEel doctor Ssogosp ZttSoor, propIdo do unaoonteia ui ialre50 oooinhosdo 00 aoo Pobla bOeorosdo Clc siPoquitsriado cionte rsilonden al Estao odo 1o dodo de oloa trsdos antos lo UniversidddeOsNuevaYork, Pitio ooo a polos00.0,72dI¡on tn 00115 para alienadosoqutOe., conocuidado. ElPpesidenteoGooobio toooqueofobomuerto a Estodo. rol did, ew Jooboo, 000e000 to __________________________ oho bies ol polaeo.rood,tendra 000 Polorsido ootioodo do la tido pooticaoconoesote sstm. El De las letras y las artes 0000 Clolito 5o0 tambi un 000Pil o sdo conooiderado dol. todo =tPor Rafael Surez Sols toma os los psiqitrasu do ho oyr-oco Artao Linoai El regreso al hogar gritabaoy hPblabaode ooicidaooe y0se escp do locereonia lods CUANDO 5viaja, y PO la enalimenotarenos oto mundo. iu sul ltoa ,thuo 000000ostaques sti orelotmundo dura ms oyoo loinmdad slo eoopysoble de ciepesin.de doslie. entra eoiugo een mitlmnimacasa;e soquo dooooo.o.lota fraso. lomdianohe obllego oantesllambamosoog100001ahora mayotooadoeo llosero ol: "¡Qu1 Pios d00o lmr"un 10010 songetetanquila, digansmt0ngo0do doeovii".Opllen d oo oi ceou ros bttode lo Asooici. ,o'.O v tlolvera i adades; poso oto pars Sin slo tunopocasotooisonsueatiotl o j' a5oo. Noesm que aquellos muros pos loo ote ollo o violootos, el porcentaje de loos F t> lo hPoaosopas atevoaoiooltraroseoeldiablo en plgooesoy opqeo'.PeL. maloo e laO lasoradesosomndadsodela ro eoodi: oto seon pelgoosdecalle;0111 0 no seltetpacin0. Aht oruluirvei-l tan.El osor o0000oo-surateloseaootstPdablo dntodomilao a.disment hopeosado queienolsoso. do. todao e usoaalnrm oaapr potdoitio, doe 00ec0a 00I 0al00-ms0el mdol oa1, mialtentacin deo 00 11 del pas,tdo neurtico 00 pelenteo se000 000unlpedacitt o d olospniodo groso.OEntdo csooeoeoporcoolot01convirtieno Muerost tosadeo n uaaia lo peque0o deosostoo pti os elgoen1 0 n000g100n 0o para00ue01i"Do Quijote" looto otitos. osego la otadistica mquina de 00loounomambo o dolo descanoar la de la AOolOOlO, a .750,000sujeodlddce. Sos esydoenlaovainaomientrasoaca oto o quecomtn anualmenote oslo 0000oscda dIo los itios "doode lo de oitarlosu so nee ynenes 1r0000, a 50000 adicosiodo todaoincoodidad tlosuo&soienpiolo" do 1urno. drogau, a17,000queosesuiidan, lo". Llfras,coo ss,s -Yasliot'toreluci lai;Rgo a '¡65,500000 isque JPogooosoaldedon Miguel deOsCervaotes Soseuopea.oQuoseoraode opsin t menteoanteolasestradosmde la jusidra. Alda a laprcelde Seloo ynioso? icia y a 3.5000,000 Ibbdorsodo tillo donde slOriprisin orpSI Olos tiempopoyo Europa los cuatc 50,000onborros cuesotiosssdoolooblsmoo s inlosoyonqui.Poltbueotooiem-o crnicos. 00pe oronejdas. ¡0h, tiempos en poos ralos yanquio soracaooaloo Enola AsamleoodpI Siotlbso 00s que un escitosorcpaz do darsviquiotadas europeas. LoIodustrio deon staoOdstioosooooppllooacrdaoao tttQuSijoto do la Mool producieodo milesoypmolesodomi ca d dsuido de es0t00e0probSlma 0s0010 doodo asostnl su m010000 do peosoposa qte don Mi0de osuaitd. OdIo 0ag~ .500 og,sobpooiypla linasoe oloslos deCdrvtes, e00ln poa ilool.5so5sO0o5 Sol 01 ooIodidodoo do locrcel' do Sovillo, 0000000 dnea.l ot enoot w loods'prlooponeeoidad!0En0mepodooooarpolosocomoso e gaine tYlorca, oiatras dfwso aquellasnomdaes liniVto O eninostigsso itloao-, dos'sitgool yodo entretener lao oooido mootodo eson os oio, o lsosenfermedades fstlooo1hode mente enOIdear l oaqueledieDn luiote do la aca 4s0olotes en tmaoooos'Y si raOsieto csmodooenlolooooloapos los o00act loose nlsode los ldod. ¡[as10 loo rleos dePoy m i u o nuioooao rspoondss sl Es-0i pertsneoen baopal lilboo. todo seonecesiar to presupuesdo~-so00sitios odootodo ropoD s mi uto toespecoial do lo nacin. Eolo po so p buen lrato ecetaan precsamnteel evsde 00,qe Pl edarolaOseno.asaooleo.__cr___Por Luio Ari pceooloslsoodlqo s too rsniertadsool,ls-eM eun e odjoe lsr e iplittooe steolaontmetsolos dos os lido yos RegrsaMdi t or on Mas loOlloSa11t1a 00 SataotoMota:o. mos csa t1 noO.dverti 00mos slam oMaayadifuto. Cuondo see0o bio00a0g1o l aoodamiento. tios tosmiotso, lo lasitudeslo N0ostay lineaOdivsoiaonpreI, obroassocill.litororiao atsticaipode rebja eneol que000r00100s00ltlaaaoiterioy sonaperosooa hatoposo fallecda, reb jateriooot or.0El otosr. loorcl opose guardnesuthonososmiu loPrsstosoodloai l rrin b Oquierallaroslo. s soortosdoosilenio s aioolactooon genralBatsta hzo eclracons tble Tinede lodo -os 000000 pblico sooosoooPosqu0 do do queobloerapartidarioolo de dieoncoseguopirlos atooo ea u arnetopr aaloso osoploodos pbliosoo 00 sasodo lo antigeddom100000 alma? Lo Idea do Santa Mara. 000atostnobsibnifioootspero. ll oooPld.oos po, ostlllevda o lo prctica os raolevisio, refrigerador, locas oostio o veapropisias, nvlrlos ogrsos ono oloo oirsooils 11 y1otras muchascomodida0100eo hado parepor Pioeo A lodooioodotondifilcomo penooa desyopo loyadenoinacinheel mundoyooes andes'Pcsoouiod oqoeselo oolsoooso plar a ls s gis riendoco ella unabuena ooslo opinibn do que os preforible, dabon sos loao-boldo o plsoooido e afecte proporcionalmentestodoo loo son ssae q acrbono olaorsobo it Espa soctlicao. Giaso lal cuoloo do loo FuersoArmsoooo "elladisancoa. Algienhapo yltico do usrsRysimr Sin o~ l objetoodo dillir0000 d llin -cre o quedeosotradolobos doraooe todo s siglo XVI, que la cultura 000000 ha do on101 os sehoservo imopro lo uedictarscsanasoodo ooploodo. ss, s 000 oro oodo on loa .*ydod religiosa. Lo nisicinlt del Estado e bscatdel mismo fi. 0111 0.0da, porignoraor oos' mOpdU1. taalolS tuheoejas, ploo 00tootbo bsotsils. o sdero s pasado Y ol futuro. Ati osotroodtos esainfueci. e dscptlosoinsteileso superoPo r0100loo sieosoaomedir ol elor ondenaboesoovironolo.So que yisrar nilene nasat p pr eooyclcular el porvenir nuestroolbporoorito lo HsoJ aluamnr npriovioeidobeo cyonenslo yobioin ioperdalde o itOOodoxo", do doo r como 0000 qu00 reseooetoeoose 00 e s cuaondo lo linesoretaldol csib o rodeo p Polopo. &All o lo ba oitosodo en suo declarapoder so dobla oo un000garra aoysdopooom la vordad doessoooOoolipasa doe im o eieel chaoooosas. Estdeolotqoolol otroosbj,ypnostora jutificado il iol de unaocltura. N o I Iquisicin, peroono nla "Jis)artaod saomsta. Primeruoosxluirse sssiol Renaiieo tlla-' lori",deLlososto.oloelannig r'bastodnde,.sisdaarensoo ponoscomovito noosooisoode oltra ioe o etsd .sn lpi.1pasado queauoo poligsaooosatosderiosglor1 do osarrgslo tscanidad calculodo. 1-rsr?.Poso, dodo esoslEspolia, ypn os ooseine iplicacoionoo que 0tienensonCoboa 00 _de soprimera manodeboido al sieonbsito, dslaooscontoocionsone lPlim aabae e s in to un0 Continento. galsmuodo ¡Ah i, n'laloioea doiso oldo do loacuostn.De todos los oollooooooo que. t sOio dod 0la soso de lo sollo, la opooo ttdtoosoo fetbsmto sennuestra Isla.pconi meioados esbtoudios sacademosinidodioyloeoloioomn.loayoo olilioodeoque deosid ultroPlocesooPodtico sufrido. Peroodo rltun amogootanocloanod1t y eg00s0s, no qoodaot0r0osemdio, seose iv'losNo looyoodooe de tsim o sdlotims ooorebajaodetermiadocantidd;y ooosi, delypdestl doodoeocmoapostlilos loo doodrl n otoosssoodo 150.00 oiodAmeni ha istaolatdo suorgupllo. do i olsooo0 1 ao casonea cda noes ndi. Pra isctir0e leva ol a1mada iilos do asloocobosoI-. 0 viene o cuentoo perfecto aqoollo OOiOOOosgnsrza4o o currlo i e, cuando do ajuotar Prsupueooso ooserioioo 000 rsusltan indiopeoooqueopooden-er ososideradoso&3 o.as enretooo0 o sm i. ots bic,quesnadao oniobnos onto 000 0000000. Coto aspcoeooeobque Columnist otalba u nr a Cubasno. agsd iompolaridod, odoo pjbibogo. ogo tcuando, i nc tos sl bllot -Milo ssese ilodil-meodiPr sta010la msica" Puos 000 0011 ils ienlo reomiendato Pero o.aoexhortacin op do norlo Ctlio.Hay enDereo uno del "enriquecimieno sin caua" Hac0vi los uy0 Oeso 010y loiqecedos, por lo mns dlio'siedsosenpobreza-ion lo Oetrad saoadoiroble publicapitn. Yoa'o olido loso, pos, de qedioa Plicamenote mi ooso. Tanto 'lo olenovedod.cuto que deoelpryel iosspopso o do .50 lectura peridica a0n 00 ptode o cto imuor.Entim querido Y,ssoddo Py Adoos, cambid de ombresy do direccin. cedeo eoi1 5lo Y spcuisdo qto 00 da, hatlodoosoon l P.Sososollo io tambin querdo del dor que digo, deopoteostaoontra inainde mi privileo.pMuy oal hecho porsuopuesto, pru las reslta ooPsos acnposo oevieron0a1maodaroelosPmanao Pasa quo lo s lctosde paga cos laorevelainde esa 0ratuitrsoartcuol, 0005y000105 losolo diciendo que para es000 no0 de Ola. ioido, pereceensayarP, a deoseqouios, los periodiotasloramladel anteior, una juificanemos una suer1e do bltodo besiso Profunda, a000000 00000000nignidad. 0 tal 000z0 001000pone que m00teprogoslol, dm0Ooploolooo. -consideramos o ll"lo corno' 0000 "yo unasiiiainOdoe00 '50Sus dereco o oosobsloEPotodo oojo"loono y qutolviPdar queos lo, lo0menos0qu00pode0os0hac5000 0primero do Mapyo taba olaovsles, Os iemooo en p 101tiepacsr l) e itlaun 00rabajomexcelente recibo do tls ddivas.Recilbo 0Y do GbrlsoValdosSbiooomooo, elogio. i ODelPopo Po XIIOsecontinsa rePot, los OsoiotPio cieoproduciendoosurienteslodisourmo tamente lomercesonslatguza. "0.'soboe psicoterapia y pslootsoloa Desdosu gna edtorial0hastasu clica". Anonioo 0Iles0asescribe, fial notciaro, a.pens tiene sd 01cas looastivamenOs. sobos el0 priiy no dig osuedesde la pensamiento polticodm0 Padps novela0quelpor nrg! aoo 0 on00 Vosola. oelojoeny broussolloii tato o ha llegadomiuiOoidad, oslo OsdeoAccin Eoatlca dotoy qu aavzv ino msy ob ,Rubn Daroo Ptsolos(prsa do hecho yde do es que0de fOh Oouerteoeldesgeaeosaso,0 oS,cions. N me orprndere, osoceuoapequea antsoloapotica. de silencio sobr los cao odo Garri o ret "itrado laoconversin d1 os auro-Cogta intlctual". Lo Posoa Jos Luo gioosaspoCarosiVpy Flipes11. ~ ~ Los espaoles,, gpacias a5Doos sa000dOsmil oficoacamutioo de romos catlics. soOpaasono adounpsadorsympsotro adirble jado nunca0d sero, i, 1o siqera quin debamuo lo he W epcsluctuooas do polsco' 0n partiular tilr-s y0 OsstOs. mxia slemndaden ls temPto lsolomereceraolar100o0oolo los cos dol cultooiatlicay mentalsyo. saliolena a aplica pocesiione, Peooaqulhde onluirloO olo sl dl01Corpus. Abuodan loo Z.Bse i''r cm eed Cofradas. Pocos on 0los quo togracias alos OoSlloodose4de rilo deosraciadoeopmoor inS-S e manaos ttlico, revista Os so. cramentos, la bendicinapostlica sas sustancooiosa praqoe Poso do So Santidad y las indulgeniaso qu0 conceden loo prelados. Yodos oosdoo Asronod(lsobe orosqu losoltonoio s obuia. l imOsootolo dio)veaqueoooodojp dehacer 00o e siepre n sOpaa el es01s diligis p ara01005nosejoroal o0oico, e1 de la Iglesi, losaca metl, el nicoo vedadeo isiod a MarOooOOo.Noise eOlpOOiO odo p010Crso. A todioto000t eutninrcuss No existen, por fotuaornboos ooesota ol-'-sdi o 00 eno crmtroylocementerosocinoode nusotst lnotipiolsta villes oOt pson a sl rceda deo soosdo pooebao. Por osios0minos generdales, Hopero 0lasxes0o, do oarulo nero a cioes o my pocos. Se pueden que purgar os fioal doelprrafo contar con los dediodo oto mano qu0 doblO decir osli 0 'Peoitambin ato or011mil ootoy pprsudido do otra poso, 0y YO Sb queoelsilenolsignifica es que sb 0o 00 000100000mos gosrendad, 00sie0o, oooiliprsa, poeiet rneapiad Ollo enunitcomniideal. Et bios posr, oi, po0tan0o, depir. So lo lsilenocuanodo dis00haPon000. leo buscando lo lquido, y Marfl cretado en oto le, 000 doctrpina, de unInistaite preoloo. 0Elslco pos crptioo''. A01a0t0e1dl''olaccdeteall ode fata la i-y ido, po "congstoioslit"onoa a u orreoPspod una re-. me f. elsi Oleco de sjoai o lidad oopossoto 51, 0001dicha, psrpooolidod didunta doloe00roc00oual sucede 00 Espaa, s gopo sso enpalabso o dos roooosdes social d una mlttud m omepojo esl padrenustro,elsaven00 exsa va00unido 50 000 01mi§omo, sl"r1qu000 .,Obooys." El DIARIO hce cien aios Un da. como hoy, haee exactamenote un aiglo, et' DIARIO of recta estro otras estos noticios que retratan el estoo ce vida. de aquel tiempo 00evs. O6 d bJuto d 000053 do.sOUldo. so 1.OSoloo apgrpo otos."(Loo qosiso deoy o i 5010 ru elO o queoenvuelvala gid en0lodo las oopdinoas,0pero SOLO EN UBA REIN LA0PA ora detodo oo leOesdi t Eoono de a elocdado. ol -nd l lii M-. ~ 1 s m on CP0iio. -doo, si piblicooOO icopidisalag 4 ra

PAGE 5

Habnera .IARlO-DE LA 31AIRNA.-Marteo 16. Boda de gr-aioliiciimielito Lsneo soo uat a cecee, celee ccc lri-icecto cre Cuteree.cubdeertrsecon eee d Paeractinaecre la., b ceestms s ceesaanispetos C encto nte Csree mni1nre ncj e ctecc retcc dcre ede tr'e rtim e Inglaerra -otrrc e liquia .te diIet e lae m Ce Ce e t ee s l.nlee reteni cslent e e pr e f cmlie posr t eeeed ee. ictreeteepuereaseeledetinoeeleetos Po a cnuec. cuya eed jaeeet adcede+trdceteelabtermoaceeestilde ageeaeeendit ue tc e.Cee e eiee i sl1c de ardC r eeJles let nce uttr a sreec eede ole C ericemoileorcr gen ladCalztadae rceed e tl ein ceoebstdntte.eiguieenhoteuestte ecertedeeiearrblererdb eella e re terles, recianec lcr stume bee res tee nomres de Ce ecbedcc Ceirete elc diL torelee osodr ec he qu e reramstic e rl macri nelun ecen equ iere.aciqu etmth-caaen ri e c asr cdra. e eCee e-lerdrre le esitredoeresulrt e.r ee erarco te retonre d amn el aito Cep crecor eernelamrie de I tocialee r t rer eetrtorinarleri cnrt gn ne l ttla tne irte Gone lez Herod ee, slebaenieda e ee eleerelt er ete e en aenec(e re. ir, erle u ldr uneeani er e eee ee eee et ere re e rerrtre t eempo s e 1ire 11 )tn e eeetrtjee echie. rie ta. 1 t e cre reti eero. rr lee cre dcerterterterceree 1e re 'tree r,. l oradoconladfirma Pin e ib e. gucet, eqei e p er1peea e l a noeevieea ee .rcel resi r-de ernae e e 1 ae se be e las de10e ley eee ieeettporiaeyeatr c erelbulo. t Crrelerrtieeereeeet divadehe-rlladoryrhaeer estelee leiSorpredda c qullan ride dele Cle res de CIreee e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~n t eeeeeeeceer e ere ede1 er ete eee ee ee-elte eene e ccer ee e e eeen reel erie Ce 1e rerls m n n e m e eoecur ena c n I e r a ae7eaerese re s he m la H e r eici mslee ee e1eee e exui o r uo o iae1 a ca ey lar e e e t ee rc 1-d e r t ez ava a o ceel eie e e es.icr "tiece*ned r r or abae e s ere erepreoso r er leedca rmelt. c er Par elcrnisatetela reoi n cea eritlee reice ler eg dmenle te crcletade d re e te.i dese mepe qu eecteeeay eue l h cEstabar ie sidma.rirrtee te erte laer C aterd a e deerGcize.cr chR ree ieti e e osrree yerest ecres t e o. caetnaren e llc, e ne Gzul rie d ee cre daCetelrcdtcomo rel eree etieted c aleset Cqu eeera rse trente ele reseetae d recr,r etdd edieereecede erdeeamlideqe teiamste re Crnezvuad orqu togao.fmlisd rnoy ro], elartemporradlee confe e c Pee-ite lee cic cd ep ciendesacadsim ennuedea ospe. e inerre Cleac ie e eer e M eeedeo c ie, odc i e enbienrelellereCeerel mo e l prtde la a¡iesaOim i G re a vid cltetcin rlqre h aalaicasatie eeed e cel e cee. n ce ceril elecrle ceree ce cire, teti. e r sriileite -ree, rc derGz e t Ce-elcel te z eh ijael e xeent c aba elerte.eieLtealole e er e r ladc ml e rGietr tan eretierreto de Ce gunde Citere lereeC leaestyde l pz e eC.redIleo eran teoslea, eDel rupo amC i a erced e lenovlnz le eeerier e rret eer er i r terbodrtelamere e lerlenoeC eeaCercHi reroY Bac r ro Ce viudaere -por lea mte r de nlvtidabl ee otdo suee o e nlogra e-Cteieceterreccare eColenaCde Ce CI onezqelc rer Y teetraj cetan .fieotytaneleiel ecieresricNenaeAlvre e lme naired e e 1 e amigo e ueefeeeaemene stre-eaebe e deetCieee CeeIngeaeee:errereseseteae paeernrse eueaeCesteeeer1 cr elC cDeIARetDEcLMRINArcee PI lcelecer i i io e e C aYR.eristinC ea e lei d4 lereiceede ceC d le rcr lo l teliceetteC 5ett t enoayre C S e seereC durnt vris o ydesuviiraritua ric, ate ee nea eCeesa el eecee ea iete resanedamaereree t e-c oe e l rietye re C len ro.lasMqe frmrabancCele grupe-ec uneo CrteleireemCenrtd.LlleteteI CeCe rerelLa. lcedrede Amladacrce rirecreeuno ele e abla¡reternte,e.ecl oetloeLe erdueesCeldedSnmeede e ereha enererele C Ceder_ eelle. ce rce la r -dric e e I leereC Leeiie cicde eie rrel tee n c lee C e lt etle r-te rcl eedrs La erqe sad ill teen rrdu lce titngida e l ae Uceete c tr ece ed e Plsesecilrt reeLt Cdic drl drodrere. rCcn eeer.e e ree LaCoeseaVce .cierre, aste Romere terlerrrrteelerilete e ire reet e p recelepor Ce, eei rts LaConesae .CMcerereedrl En eadrelele ree nlael Cr rece areque se l l ae ;et t eerl e e reree iic-r ri Ret e l e evantamosee actarecoro-e eo rtyaelcae r a-reL a ieiConesarcreerd e le Ce Creas Ainle e ritealelee ele CetiCelegCiee hee e Cr ener i ras ae Yer Le re ra lece Hrete leter ee ode dreccesu e C tebi e e s ere ee ral e rela et tpattena. i.ea re fi gulra, a telaq ererer la e e l C nter a. e ij elr e nae e p e e l as re c e ibc ere 1 e 1qte He sa e l e z1e e C dtrreVil aie nc i o eeetC S CiipuoGrete ld elaC n-n. c n eeted eleile eer-o-r tnin tereesaetel estir uCereeeete -a, eli e ee qu e eeee tras tenic rseste ee. e e eepo r un e a i t e e eo r r.i e re bl ene l eeo en ras e sed a ee ti e e ee 1 e ue rcite rcin le ;aos.lrelabaleercgra reduar. ________________de________________ Manita_______________________ se e Ienr e re die r one e Pe e tn eecidr fn-Riro lataSoaA ivr reltos cehonor es r isiceionel ate/e e e rnnn 1 i latal _sraFl eRiea uar- ceo elnerc ee faoslc ere adceena de¡nn a arciv DE anaoa snrs El edliere reletdpridel reer or e ra lella el leict te Mrea-Tier ee her id e Pan. cacees elheemscnenlerecon'im-,ic_1rch -i!nsn.u rn iAmlaSi e -tvud erHn crIneneaCeri Ceban.era lesrel e 2e erc.neler eacreee cecnrces q e e eaeionadoCr ante io s e e ei eie. l et('po e.mposa dere r el oelcel e cele erre cs c Cese Ider pdio lograr m LATar-racerl ereCemoi etnoraergr,Ce-I ¡Z re rel ee ehb eadm icare entrae7pereceipile cerbecepecia cetalealeaturlee cprecerhabdrser coireacierre cea e clcidadedeeUena elsuav e ce erCadecira en eliietecierel ricoc templcerceei raerdtecemo Cemerre e Cdcodeale le.Pbellim. lCe adee rel ciaCe-e& le irecullsrrete nrC jiar recelle' n9seecin e soebi rsileareciecceniceedreled bee leer cenc Cereece Ce riel ceriecedee crerfic lee -Pc LA~Ci T A ce etCece A el elefemesoidelPeenCelce c ocelseicCera;decdemeeee e-eie eie ecd erecid ece reopilele ace el sobri qedrehub ieresCaoeprcansla ci r ce Ir ntabcles 1eeler5esie noe lo ecauviea a lo leargo e d e eetrcer tBa adlieccncperonle s bradosartis a d e ecialrme ar-c ~aa, que ehobre de gusto, apreciar mcho Regalos COrnO 9stos Le ag'cadar tener cristelcer-finaeee e u bar. pe erocaba eelos e fibioe ces le ielonado1 ers.c e entsa male e neinoeje e p i ci el e¡) para cuecrie-tee-io. una lmpace de ngule ajustable, f r en neoy oro. 'Y, per cupuesetoes etoson uecameecte unoldelomuchoeeebecqUiecque -usted perca elegir pera l ecnes tras admirables colecciones delc arte cor .\Vala. cer, Jurcoen no c¡"ta ton ve le Pit elle eP-rr 4.3.Vao,2. 20 rele. .0 lele -. tl.rturattl e.bre s. 1 ,rtr te luerrene inn r C:crmie rtItlee ren tono l rt e l ieeta opaoCrreeeeec elel e cy e rricena Ct-eSrl.ne e blanco eretro d e1, ,eltie ee0 tttjearftoe leeeeiepr .-ereelrreeel~prleItee cn baseerltteerciernceler ea eeep irnteer,1 cOccVIt elcedo rs.Pantallacdererimicrero. ecca Liere ade literm ercr etrr, e deteee raye eleCe lule *arakl,,1re5e. Ireode ereiie talinoctoo.eelclcte leleto leer re c rerIc e c c e edacle.e* CeiSaleeiee.cie ycceAelcec cea Eccirice o.Cuartociso Nueeet3a sucursal del Cramodoro tienle tambin nuY finos Rebaics para Papd.Vislac llera .,de Olguita,

PAGE 6


PAGE 7

mo CXXI Crnica Habanera DIARIO DE LA MARNA~.,ates, 16 de Jumo dej 193CrnaHbaeaPga7 Dombingos die Jockey Club i.=l1 e i 2, 1de ii iiisi t stsid ii 5PItiiT uin NodtLaisbi. itdsbredi ve ~is CiS i sa i ,iiky iieis.u i i.iiibic que i iid saxiiin iSiaMl 1 d diiiiii adida.dS .i i. iid i i i itiliii i, Clb.iin. uaa ai iSiiissiiii ti nLii-niii.5.lidiiiiJidiCidb Giiiidii~<'L ~ bd idiiabi didefedcto id.,i.]ioii., dde punddiMiediosi ,-fl.iiii.dii5d-d i. i bsi d diCadia"Ssiiiid diiigida i diiddt.i. d 1 091 y LouFeaisos de e.niiiss 1iil d.eiiid i. a.ia iiiiii di ii al i cSiu = 'd10cd1.1-sq-.~si; do~iiiibda Liino, t 19ac ,diifndod, q das P d ii n i n gi. b a d e c d i bt i u n l d "aiii, d a o e t d. io. 1i. dbi to do, di t-baityenaitdstinst'gus d. f iii-Od dluu, d .r1ii Cia .dtd -D tl hus 3 2 it.iSabajdis di a Augsita i t~~~~c d s t u i i d t i i s i b t a c iiite 1 tii is tiiD talessndb adci+8 6 1 Wde 1.iaitui isisDe1 Mi4ase.ico.syrfi~Su-ntaS Siii. iid di ide l rpa Ebi Di id.ciir JosM-y i.niisiiud C:1-tiid d e iii. 55 i yis dct. bsrd. d a ¡uiiii s, isAlrd iiiiM Ld.5MSi ira iadi1. ti Lii9lS diii Elinistroii t sdI iiiu I i. MidudIr t L-di Fdililuid), L¡ dn iuio. c e r ui V 1 idiYi~forMadiiPsdiiu aalaEbJud di H su i-Sdad Agdpastupd .stsat. .l. iiu"tii,iii i 'ao5 dl A tals M u dei Elaiia i Be d 1 .iii d a Ciiiiidaii ddediii Ciiadi i ji 2 .fiCorre. Miap. A.ii dei t ,1,, TMtlJdi, in uIiihiuds oslmiitosuud, A,,dd Nea Mdyti Li u3 .uta Cs uti Vi-s i. Miy Ana ii-ttM7idi la B.rreto; Piquiiiidaiti di Ata A>i -sta d Aetmp d Ti a;A.diitiei YdseoraBeentibutiazulvendeb. diyddd. L. i~hii.' ai t t LD. d i di Plustil -uyudi0 -6si0 ha itsiui. a ,sdiii ,7 1,nc. C deF-,; Rj,,D, asd R E A TA ld St C iii 1 2 .2 9 ¡ a '(D D li dd 3 5 J ,, s ., n f. M ea SL a o.d s ueco O uiiiaisddiuien sii yra M e rui~ es iPua mi i',sa El. Real le.dbe qa ulullad ii3a5io32 hm i -iii e I..,.\ssdid .i iii ip a j~~1ia46 p~~Od3.9 B-6u35 Di68iau4 9 iItcaliin.1 -g AGULA363NEPUNOY.AN.QUes EIN 55-aaE MeAN25

PAGE 8

Pa-.Ona .8 Oticias £atlicas DIARIO, DE LA, DIARINA.-Alartes, 16 de Junio de Graduacin en la Un versidad, Catlica RCHA SOB a tA MA. Por rioberto Santos Al re l*esar de los EjerCici0s 9 N la compaa bondadosa de 1 CaIx ni-¡ ecin -su muerte infamar nuestro Director y amigo. se. te en unnia cruzor Jos 17,nacio Rivero, Y de su Al-uien poco versacio en esta hermano Oscar, nuestra Adminisel]estiones animicas, nos pregunta trador, pasamos unos Inolvidables Ia. o se pregnuntar a si propi, das en la Casa de Ejercicios clel pit.a clu sirven los ejercicios, Calvario. a cargo de los PP. Johabria que contestarle que. en pr sulstas. Un buen grupo de com. Mer lugar, lo, llevan a uno a paeros del DIARIO, el primero meditacin y a la coneteentracin e ner ms de la serie, Rerptamos complacidi-,muejopicnsoalrunditeandtOdse Aoraducirnos e cimos la oportunidad que se fios brirldaba en bandeJa de plata. de toda ocRsI n Y momento coff plats de buena ley. cristianos, cQfn buenos catlice todo ello guardando un silenc El ambiente no puede ser ms _i_ j, nada nue le distra .5.P. U.Ugnergy, rroyDciaide ¡s Orden. (Foto: VI,051. meta ¡suprema ne ¡os que all moi ;W 1~ 1_~~~ bin por,. 1 1 en que ello redundar ,al fin y a la -, busca de sosiego para el alma y en postre. en nuestro propio beneti, (t una demanda de paz, tan difciles de l ", -. ron y de cuantos all se dirigen c el bien mismo y toro 1 '_ P ublica el A rzobispo de Stgo. de Cub" hallar en este trfico agobiante e o' del ,Iir cotidiano. No es bastante an. A medida de rec0aimiento y que las horas 1 1,1 carta circular sobre' vocaciones sacerdotales I Tres das, un po Filitacin van transcurriendo, se Recoc la foto el momento en queel fie-r Francisco Martnez otribuela, prdentis del 1) 0Ibla, ffiVe¡ld.t. del N01.11,,W.11.',""Club rbella" '_ curando cumplir fielmente e¡ le. va abrigando campo en nuestra ofreca un homenaje con% 11 a "ponche de honor" a Ion Cronistas de Sociedades Espaolas, por la -~ _~ -------1 ma que sirve de base 2 los ejeri mente la ¡den de que adquirimos labor realizada por los 1.14: a travs de.titutt respectivai; secciones, en pro del citado Club. parecen en la itantes: "SILENCIO, REFLE: el compromiso moral de "hacer i foto, adems del seor Martnez"Orihwela, Angel y Roberto Miarorri, Gerardo Pouzd Destaca el valor (le Hoi es la Conferfincia XION, ORACION", haciendo es. 4 algo", que habriluego de tradu1 Guadalupe Artidiella, Aventida Blanca y Carmen TamarKn, y los cronistas, Angel 1 han Rodrguez, luerzos, que a veces o.-, parecen el¡-se en la obsesin de todos los Joaqun de la Cruz Arocha y F.Nianislan VeKa Caballero. las vocaciones y 1 CATOLICISMO ,¡e¡ Rvillo. Padre Sinaldi i C i superiores a nuestros -pobres me. instantes. de trabajar por Cristo __~~^~~ ---1 ---__ ~ ~ .su imFortancia i 1 Por Juan £mi ti@ Friguls en Sal] Juan (le Letrn dio.s. para concentrar la mente en y .su Reino. pensando en que de 1 IR contemplacin ) el estudio de ]neo se acredita quien, entregado -Lo 1 Fu recibida por el Me del Estad espar ~ re sainn de Actos del Conventj por la mismo que son Inmutables quiere tilvidarse de que. como ser 11~ '"'1" 16. a las fi:no p, c, i esas verdades sine qua non, que. #;ojo 9 tan cosas de este mundo, 1 1 1 >,. 1 Tarde de Socias en la ., 1,1 (ir no .lt?ii de Leiran. de los R. R Y eternas, parece que, en neasiohumano. por Dios creado o .no 1 . 11 1 1 P. P'Dominien,. en 19 e 1, Vedado 1 nes. las dejamos de lado o. lo que imagen y .semejanza, tiene como iayuttes cubaitoi > 1 1 Cultural de Catlicas se 11 var a efecto la conferencia 1 es peor. las olvidsmos, rezando meta suprema de su vida toda. el 1. la Coinisin, de lo Asc. de V El prximo mircoles 17. de tren ReiI. P. Gabriel Sinali i 0. P. quimucho, con In niente y el enrazn fin maravilloso de su salvacin. -/ --*------~ ---l 1 ki 1 a ocho de la noche, tendr lugaj se encuentra de visita en La Habana 1 'o 10 alto. como sede sin par tia Para toda la Eternidad. i De nna inayor relarin Actos para hoy ~ -. 1. la merienda mensual que celebran ; invitadil por el Centro Catlico de Inda bondad v de verdRdes supre. Porque. despus de iodo. la l1 las .,ncias de la Casa Cultural de Oriintacin Cinematogrfica. ola.%, gniarios de manera insupera. vacin dph, ser -de ¡lecho lo saindustria] entre C¡¡ba SOCIEDADES ESPAOLAS ~Junt.n 11 1, -^, Catlicas. para reunirse con sus inEstn ¡ni lindas R este ¡¡vio tr,-Ins CENTRO ASTURIANO: ~ <. ~ hir vil la meditacin y el rezo por nuestro nA,:sk6t,, para la misma, tendrn los] larnirnip los socio de los cine1 -racinnandri. romo Aver. en Ion primera Niestin trpierno rotiii),.r.ipi-o, ~ a las cuatro de la tarde, en la 1, ,, precios de costumbre. cincuenta y chilbes del C C 0 c crilo ,arno ', 1 s horas de n< 1 -105e l'00riro Pila. -iri til-ia ciosnil rlip.,nptRiido copian de el:&Ad.airaistracin Covadonga. R . nn,, haliRnios a nosotros mi.,mon. la maRna reconfortados v ale. 1, setenta y cinco centavos, re5pecti-eniin n,,Y .ciltimos mejores. cmo eres. habindonos reencon .,, ,,,,;,;o, c ,u muliendo crinv, el -i*jidres ra, ,,, ,,, Mientia., esperbaCLUB GANGAS DE ONIS PA,su, nicsas ron RONJA. ,NC-Drlr,,,i(lo. d, 2:1 1) n, P. prcaigo qut 1, nju~ja rnos Yei (ibitins. el etiib;a.iFidrr RRES Y AMIEVA:-Turata birec~, ppl~s i~ligirron supcriu zrnerni di, vamos ,, irricin en sus respectivas v sintindonos un poco mas segunuesln, Directo¡. de sri 1 i~111 iiiilI1,10 1 dJor Ti,, ni nos prescrib~l al Mar-¡ tjva a lag ocho y media P. 0 antlelpacin para la me or organiloz 114,hos Palolinos ;ti crdoje d, (iimrnsion-.i (ir prquerz y misems de nosotros mismos acin del aco. -le l, s -s ,¡a. sturiRno. z 4 ,¡,mirando 1 r necia] de cte prildirn. ur de . VMr1ax p! esid ,nte del los .snlnn(,q del Centro m t, cho ](,s acios citir ha organizad,, v lleanos IIP. Guilli'illn Moch1,n rir riP. de Tiancieza . perennidad. de hacia la lejana. ms R la i);pq1,i orl.Pitivincial de Madrid, 1 UNION VILLALBESA Y SU CO. Fi',ztiihe,,rn AlmaniR y. i-¡ ims vio lArln 1,~ humanas flaquezas y. ms Rll del panorama ma;¡nificio I iptin a la prctica la A-,ocj(-itil de qljirn Al ~i, l ni se de qkir riroeccilaMARCA:,Junta Directiva y Comi, Actos para ]lo%, 1 en 1 historia ri !a cnn,re,,Mdel el~n la mii~ericordia infinita y policrigmacio de La Habana. pa"i inj6ntos del Comercio di, U,-)a, en 1 rins d( Cuia nos hizo copartcipes t de Damas. R IR.% ocho de la no.. <¡,,,l fundarla i~n 1835 por e] bmt de ni", . su cxcursion a ¡)(¡l nuestra che, en lo., .salones del Palacio del (iii7 quiso cargar ron reciano, Espaa, nos ha eji. 1 iii de la misirna iniciara el -o1 particular en IRs grandes dero por la Iglesia hajn u Blarro, ,1 pi d 1 i cion, en ti -11 -scubiertoquelo5 lati1 Ricardo Riala, y de Tesorero, el : tamente al despacho del Jefe ,. i 1 ()-f;,ilt-rnr' ,i ri~jor las vcrdnies di, HANOL Vietriarri, iNCi~Tropas .Rien. tesorera; Seccin de CulturiC xinio dia trece tina excursin de Estadri, igualmente adornada con poblactores. pn"tp ruanto puedan po, aili~jili 1 seor Jos Lpez esto, Contador y alum, se el nmero de lacerdotes, qu e tar t, 1 e r)e, ~i ; "Ion sacramentales a basc comunistas del Vi,?tnilnh matawn a .nrnr ,Jos Cabamas. as co 1 Y Patronato de Retiro y Previsin Llif-lla ;.nli.nt,,d por toda la penins, exquisito gusta orada por Habl a seguidas iiobre lo clulo n .n isi e l la rr,,,,in d, cuatro monias cuando asaltaron a la 1 m 0 ]P informando sus respectivos sacre1 la. L.,t Comisin la integraban su tina precio ; de est realizando en toda, Espaa en e cascan, y que son impresdndit-1-- totalidad de la junta de Directiva. sa lrnuara de. rri!tal para despejar las tinieblas de la l s-minario catlico d' ¡' .Abierla la sesin por el presidente general, seor Enrique erandes proporciones cuya arti P,',rr l ,,, nprso:n 1,serrir.s ,1 Nir1 medianoche el larins de la fundacin realizada l Presidente s,¡el aspecto agricola en IAR tierras de ' ,n T z,, -(nin en)r9, el ~ce~uncio 1 Bu:cliu a 115 kil trns du aqui; los 1 s Por .5us respretivon organismos du' i (':,r;-,ajal Vera, el ex presidente :¡.o ea simetrir, nos llam poernsni-.ipt-: lPtiRnn, y en particular, en IR regin norancia religiosa. y para Incremen' ,ocial. se di lectura por el secrerante 25 Ro., de labor intensa tar la vida cristiana, sin la cual lo]A f'lil,', 19 ~~,e, el ivirle. ,l 1 atacntes de uv )em:ea'por v.-,rRs ho1 ' Cspr Ferrindez Alvarez, el vocal te la atenin. Minutos despus, andiiluzA, espiliciAlment en Sevilla l l,, l c ,,,, ,, 1 1 ,,, lion, ,,-os r lario. de IN Convocatoria. se lev 1 d) languidece, resultando incluso -ulIRron . cr5 a los seminarista., se ¡leael ela de la sesin anterior; el Estaban presente en este acto los Frinando Ari~n.las. el compaero tiY acompaados del Jefe del Proto1 y enjas islas conocidas romo del infructosa la obra m.::n i (i, ,r:,,rrs. i ron consila A cuatro sacerdotes. 1.R Tesorero dio cuenta del balancr xc, ISIP1-R,1 I',,1s" doctor Miguel roto. 'estbamos frente al ilustre, de )a Redencin. ex pirsidentes seores Antonio Cou. i ~E\ f,Guid quivir, que se han convertPara llegar a tener sacerdotes pr 1 -i monjas hac, o los oficios domsti(,, rnrnsii.,l de Tesoreria. todo lo ella, ?o Garria. Aridr:s Prnabal Fernn. rzoldi.n Via,. Y el ati'or de esta rrnIRno mi excelencia el generaldo en inmensos Rrrozales, a tal expies. elerri-nativo, es necesaro auTISpnN ,NC, -,!as de 1.000 in. i de la Institucin. fu aprobado por tin2nimidad, dez. Juan Rev Mprtinez Vivero. inormacion pora el DIARIO DE LA simo Frrnrisca Franco Y Bahanion. tremo de abastprer no 1610 R IR "Aintenta¡, mucho el nmero de semi' n" el " ~ arropurrLo de i ~ Fugenio Gozlpz Lpez. Jos sino que ya ne estn realizanDespus de efectuarse s,! Balancis Cas- MAIIINA. e'e. ealificatin como uno' de los pri, cin, naristas, En nuestra Archililcesis 1 ~~ 'lt"l ,i fundador d, Fu HONG KONC. 1 NC ,.-Con 11 Hr Tesorrria. el .seor Presidente li~n Hermida. David Prieto Barrie. El propin enilarjador dortor Ti-¡,,,-,re., soldados de Europa. y cuya do grancies exportaciones de esa l n in nio ,1 arinigo Jn, 1 Carmuerte di m4-ionrro italiin-, P 1 P-nt)nn-,,Ia la Jutita q_ 1 re, Vicente Prez Balteiro, Marrial 7n7. liRcienclo zala de nL,(,!rs lipr. c2rrera militar. gran de Santiago de Cuba. apenas conue ron trint . ,loca Tierras hasta Ahora tarnos con 40 candidatos al sacerrio1 (!"'id ,y, rWp ,la Ftima agradeci, Rafael Ma-linni qu7carl incoi:,,( .!,n de e ebra rse las Bodas de Pla IZlesins Lamelas, Gumersindo Cao meterica v bri. cio. cuando no debiera haber mcnos' ' '11 cu no tras dos opera1 1 '-,sa campel-hanis crinlla. Renmor. liiit-. fij hecho en los riscos de ,irinproductivan se estn dedicando a i-n,rrci1,111sdos vasi.a obras e entificas cv,, la, se invite ai snein fundador e Grnez. Enrique M.ontero Bouza, Lo~ 1 Airica a Rolpes de hieroismo al tren otros renglones de In Agricultura de 400. y no seran muchos. porque ,.ctan;r ,,de la proteccin 1 nbia emprendido romn cons-cui n iniciador de la misma. seor A, renzo Velga Gririzlezi Manuiel Fe_ no, <',,,,,,.co-,,,,,jn dcRde su acriden' 1 en dicesis mucho T-nos pobladas. lille tra Seora ha cla de su aposlillarir: una "Prriils innin Couzn Gni~cia. narp qup e 1 nero Carribeiro Jos R ,Cab.anAs _, > ,.l, a en esta gran capital 1 tiende la Letzin. y que le valieron que producen cantidades guifiririn. tales como QiJetiec en el Canadi darin a ,urbrI,;_11psHay que inten. torin riel SudCiiina~. restili~ 1 pnnza como ,se rinsarrnil el inicin" Pieiros: Rsi como las dama y d mi. 11--is'p la piesencia del ilutre J,-,le 0,5 brillante Ctuz Laureada de les para autoRlanstierer a IR poblaGuadalajarR o' * sif rR'11 ac~t,,1 ~ ,n Wnirica, lade -ii, il,esi,,ci,,ncs arqi,oliTide esta Asociacion. ta, sizuipnte,: erl Estado FsppnI. A iraves del ]ni,' San Fernando ,que Ven rutilar en 1 cin. regadR% por los enormes emen Mxico, para ritar J o 1,s FiiiPinlijo a -la tinuejel rss.'v el Diccionario Bnklo, diplicto l 1 El seor Couzo Garcia, rxiluso Seorita Elvirs GrRrirle, Madri. Z'l recorrido-imos dieciocho k-ilS- -l¡ pecho. v que slo ostentan por i balsen, y uproviechandri los palt 11 tan slo palses de nerkistra Amric,. P' de rritros-desde el corazn mismo de o de establecer centro , --. PL]7c: CRrmita ;s viudad ii;i.,tpi la residencia psipor el d()& 1 h ro er ricas que han puesto el nmero d seminaristas es de ryi3 durribrP. 1 de la China mrrirf;nnal. A grandes resws IR rnTlIq prelinl_ na Snrial: Amnarn l1ndiri:!uez iglialeS sel*iri s dieciocho ele,i ,el aSu -tpAra 1 1 de veinte veces mayor gu? vil S-n_ nar como se Amei¡irion de NaPou7o de R, iz, Brcorilo. el valor y el saeritiagri do Cuba. Slo as podramos COPENH Nt_;I"E. -, Los c,,,tCTUDAn r)ET, VATI CANO. N% i tursicis de Ortit;upira. hace pieha Cbmneln. Victoria Mir. Elia Ave. (,ir,,r. nudimelF admirar los*hermo firlo a una gran patria, Cruz que actividad importantes industr -(l abrigar la esperanza de llegar a es~ 1;rd,, Dii;-i i t 1 su P¡,¡1 -La ,anLa Si~de Acaba de el pv ni a j sent. que ,un diH comn P', 13 d, ¡la de Cabanas. Misita Cabanas Ave. FnF -dificins ue se levantan en la i ¡no R afirmarse por segunda vez 9 qup han abierto nuevila cauces 1 tar bien servidos. _,ra pr 1 -_ 1 1 1,11 ) n inrio ne ---i?-rln r,r-i-dn:C de Siam a la d onnMSticn un 'la ;. n1ras 1 Citiri-d UniNlet-sit,,ria. Y en el nrnp;n Ion laticio, Irsibijo hacia la superaciin y FI.AlIr ; o c g1 tste mes. da de su rirrinirtro de F¡ Palacio de El Ptirn si] Patria, de su enrnzn al salvar prog:eso econmico del pas. La vnrarin Tr, ,¡-de,, ,o 2 in o ii--d d-] rp i-9nado. al rm ,b l al zi~ti:)( de Naturales paadas las nrire de la noche ter. 1 tia la hecatrinne la ruiciertamente nbra de Ortigucira m a' importante JuntR da pero fnmntar voracinrir re¡--,ariin(,Silela v N, ii-a. ra. rc r riel sriinarin de Sriraja. se retinieron en la risa calo Cris. in,¡ rst lo %,¡,s. blando sobre Asturias, el Jefe i de D:tis. n rtictiNs. romo inicin di, los ReDi; no z.,;ai -nirada princirral l ,niea v la ignernirlia Pasen' la tia Estado .se refiri a la finca' de su preparar el terreno, ri-car un a i a f rirs de iiinin Paro.nMi9,11 1 On Prakhonrhit. vica. lo No. 4. bajos, en esta ciudad 1 n 1,;wt o ,i ncia: tina pareja de la la por el despacho del hombre ,y ronrinrmni~ativos de .si¡,, BodR& de iist,,sa Y fRirlosa Guardsi Mora en con ? intrire7a d rsircter v 1 sposa en LlAnerA, dicien¡ente favorable en-rio a osl ¡en He Thare. Otro nati procectieron en esa oportunidai a tia exar 1 senora e . a la vnraci6n. c-,3 i Pipta uniorni'e blanco y rojo, y un conocia a mas doscienes rbis d,, nnsntro.,. Sembrar la se ~A vo. Nlnns, FranciFen Javier Tsin organizar Y fundar la Asociacin. ( T;.,oj ta VIsi0n del porvenir enta erindu: 1 do que PNr,'IS, ,%'t7, -IIrz Fi~n. de IR riendo tos veeinos le milla es obra ruestra. y p] qui, no c] nitrxn nurir n Apnstolic,, Ditji.; 1 Zucil. Ps ;icarin pusil:rn de Chan1 siendo tiortistituda oficialmente el linaq Apartado. nfro miembro a ESDaa hacia el Itigar H, de aquel lug c que hais s4empra ni cultivn, se' naca tiene PInl<' Nlar-11.q, R quien reciberon taburi, De 13 millones de habitantes 1 i;. 24 de junio del ,f¡, 1928, v 7 proopia arniA en brioso corcel y con mem que ¡e "orresponde por su trai eTifrado a Cuba, inclusive el &dque espernr. Lns cRtlIcos que .se en IR c-,tprin ti, Paris miembros del 50*000 .son catlicos. 1 desde entonces. con Pasas AgIR;;ntA. i indumentri A7iil Y blanco s&lud&ron 1 bajo. su l, v ,u historia. -Todo en min strador fle esa heredad, por la desentienden de las vocaciones in cuerpn riplnmtirn. del Gnblerin PYONG YANG. Corea( iNC).--1 I-16809 1 milita Ata al tsillo y, conoce las &etrasp riciente A ],>s comisionados qup All Ee;eririad y buen gusto q 117 el __~ ~ __ tontas los tentsicin de gnero Al,,un o. 'A'I fren. d preparan el campo. no nPrillaran ni 1, -' Despus de. que se rpartiernn pin1 d P.: el soicerdote. Ibro Pn-l B];,. 1 1 unal~liles del Palacio, la sin os ¡¡vi ades 'd esos compatriotas ora rultivan, Y por-In que a ellos toca. -----v rztl' neizov, vendr del P-r;u;zai, banios en esos¡ ¡os _' 1 lamesa de ira. 1 fiiFnmrnip ¡ni alimentos na d te de IR Rran sal, 'CUI n *'siempre edificante y hiancino tienen derecho a esperar que Ciclo sobre Varela vil d,-s o1,e rilviwi a Corea los cRiob ,,s Pablo R. Presno PitenJin 8, I(wlo-. su llara mI. ,llarbajo repl n d Estados Unidos. las gentes. sin 1 ~ ti etR de p el e., e IR qup rablila labor de esos hombres". Dios les irzale el fri0n vn rrinfluro WASHINGTON. 1 lalid,d. Fijimo, confortablemente 1 lanora ella inoc P. a pni rie appi-rer n andrsjn7, ¡]rfilpno catlico. 01NCi~ Un ja,,n e hombre ms El Generalsimo, poniendo nuevadel sneerrincio, que no hnn nrocuraM Gnilio "(Iristti,(le .7 s A. Dranz ,N. Publicidad !nstaladris en i-nR regia sala por el 1 reunado de" Enpaa. > mente nfasi-, en su.n pRialarasi, s, do. que prartiraminir no han curnan i b-s cap¡ 11 tan y las izitsias de las 1 eninatitnle con b1n fuerzas -leI., rido. Se impone. pues. jao.ril7Pl'A MI nirs. :o nrirA el 'P-Iriinist-arl11 1 Jefe de la Caa Civil y del Protoco. El embAia(Jc" doctor TrAizoz ha" refiri a nuestra patri R etibana enri Profrsinillales (.ltli(,tS I)s',.Iico cir Pyring ,'anl! por las vornrinnes. Mni .s de Estados Unidos. ]la .sido hon.a. K In rruirqus de Cucto de Santilla,.a, ]A P"esentacin de los comisionados Icriguajis hermoso, verdaderamente Ha finalizado va rsti rorsn ReP_ 1, (irr Carro]] MM. Enirilos ;ns d" romo mecnico por IR emoresa tovIR ella 1;.-IornAda de. tapicen pr~ 1 el genelalisim,Francisco Fl ( '(-aP'iaI Airlinesaqui ngr hg~. --Fran, coniplacido de la visit9 que recibiaj ~ r. 1 en y Bahartionde con una encartin1 ac,)2icndo con s;,itis0nccin las rondmico, y pronto va ,a rTrirrzr el (1 ~llis de rr(,(,si,,nRagrariccidris figuran los pazanos, direZado quipos tir pruetig ti,. exdoa cordialidad extiende su mano nifestaciones di, los sefinres Carva1 nuevo. Es llora ya de ti-,i,los rii ti..," la -1 -, -i Fernrinina ti-, ;n ""oidihariA eficacin Y rennomisi. 1 a caos¡ uno de los ;,os randirlalos al Sernintirin: v 1 A 'tl ('m ,0ir ('iiiipnR :11.nl-llr;,,,A WASIIINGTON.INC,, 5,-,,i r-. ~ comisionido.n jal y ArrojaF, a¡ referirse, R la connl 1 .1.disticas del Departarrir ito ti, (*o----n1 1 IntnediAtarnente el presidente ge. i tru!i; o libor del embRJAdor de legpelo tambin la hora clis In rii, 11 U''-s l"' ti, o o e r; lo -. ANTIGONISH. Canad, (NCi. 1 ~¡v ,1 dip 'r" e ,i.r l, relo, en In que va (*P] ^ ASOCIACION DE VIAJANTES DEL neral de la 1 i 1 la que debernos rendir todos A r)ins. : r1,95 Flix se nar 1 En tres me Asociacin de Vinian. i Espaa en Cuba FU exce e elicual ha de preguntar R cada tinn 1 0tl" ri, 1, A rrgn del sl.,;i.Ti,.n 1 coniLrtido escuela., privacips en al¡ . ses se Rgotaretc, 10.00111 seor don Juan Pablo de 1 ,,,ri ea "brn "Poiqu tes dPI Comercio de la Republi 1,11 di, 1 1 licati, poi valor d, r.lemP'Rres del qui Z de Cuba "m y o est haciendo ya: qii has he Lil's ,'\1tin ,)inpnor de E S. Ir a A ser sacerdole~, ron 3t Tuso en breves pala as o Irure. Al a rradeiqer elese% ri P) ef ,1 d 1 Tefe 1 ti %"o". Cllel ,;, 1 $1.5,.()00.MO de dlares. lino ixp;, CaPitulOs por A S. E,, del Estado espao¡, vajAl lag d e enci da cho t este ao por conse#z'I, F l" "i, 1 ron Ni 1 r9rrIzinRi Jarnrs 11 COMERCIO DE LA REPUBLICA DE MRnii 1 a,-. sino del 17" ; .sobre el arin ant-rio; -*l -o di! Tbdel ebletivo el ciones? ;.Has hecho atizo? ;.Hsq hoqllrz S,,r1,nl ronto. Mons. Fulton Sheen' el eRr. a el viaje de los miem. Estado espaol dispensadas In cho mucho" ¡Bendito sea Dios' Tu : LA ,,l l,,,. l ., i . bi~9s da la 1 la, seis d, 1, l,rr 1 PLAINFIELD. N ti e a Je: 7y ccinal Norman Gilro% de Svdnev el Rsociacin, que no en Comisin. PUSO ensus manos un (¡¡-Premio est asegurado. l verFni R 1,1 ,,-, -¡1 Padre VA,,i, ', INC).-Un aviador .sovitico, eo'_' 1 PACIr P.artrIck PlI.n d, -,ritz¡¡ct', CUBA o(-ro que el de buena voluntad tirilivil que usan los excursionista% Al revs. durante esto Ri1n Po (,sic su Tie.ln,>, 1 ti d, ;., l,, seguncla tiiinrir ti 1 rv. llidr, te nor el movirnivapl Ppidre Jilme. Keiler i las relaciones en rtl.va inscripcin reza un bellZar el FAb, !.tt a d 1 os C'*I.Rtforos, el escritor jesuicomerciales entre Espaa importantairno apastotArlo rlc la._l,, ,¡l A 'a estino en Rusia. y he;11 y Cuba, simo pensAmiento de nuestro apig-. vocaciones, no has hecho nada, esla propia lici., ~ .s. el nd te Daniel Lord, .lotros. trasmitindolie al propio t, t) ambas cia el 1 ,al del Grupn. calle tircerdote, participar en el Con2r,7 efusivo saludo no o lo] Jis Mart, El. general Frand que otros la hicieran. 27 nmero roTinra aqui p:i-a JUNT GENERAL ORDINARIA de los intielmembros de en agradeci r"t 1515 Vedadr). go de Ftimo que*P E'., e'.id. volunt h Inj a WASHINGT ,con sumo Agrado el n Rd mediados de Julio el Ejrcito Aiul ON. (NCI.-Un enla excursin v d la Asociacin que obsequio, Y, inalmente, fu estrepara Dis,-egperandqui. __~ 1-1 Honra@ fnebres I)nr A. 1 con el tema "Rusia ser ennNri-.i1 llo -le 197 p¡" firmados nor 18.0% CONVOCATORIA representL, Y' Poniendo en sus ronrharidc la olan. d callo uno de los daran? Arrepintete. pide a Dios . personas que prometieron .luis ora' 1 nos preciosos estuches confeccionaIsionacios. ,le conductR. No l profesn nos qaeperdn y fambia de ciones por tina Paz justa en Corea. ,ls con cinaderas cubanas ,contedarnos rezagados ara ser el ltirno sacerdotes salen de fu presentEido al pre, ldente ni(ndr) tabaCtla Y ron. con IR .¡_ en este aspecto T; la cordialisima olvides que los Incln Villada el (la 20 Dviright Elsenhovier por los estuJ QUiente dedicatoria'% los hagaresleristinos: de la iniejor En cumplimiento de preceptos rea A.SOCI-aci" despet diantes catlicos de Tulsa en Okla. 1 de Vi j ,o pa %bnwv.ir 1. ,t.,tierra el inJdr'frt<) LA Cofradila del Santo CrStn de horno. A Anten del Cornercin de ,r. o te la presencia pet) atIn,No has hecho nada pci' la A gona ,41 -,ad 1 l 1 *olcimentarios y de orden del seor PreRepblica de Cuba a S. E. dpn er1nalidad' tan relevantelas vocaciones sacerd9tales y 1 - de IR Cru Francisco Franco y no de p t, giosas en general ni t ha preocudel 16 de Julfil di! 19,17. ofrr"& l SEUL. CoreR, (NCi.amonde, jeCU.nd lleg inuestr. turno, Cuando una le del Est.do y genera1sinto de los contesam s que estrechamos ini este problema? No digas, nor prximo sbado m IAA nueve lo la bomba estall en el patio de su silonle, cilo por este medio c, los ,s9o 1 Ejrcitos". ti s e M&. 1,10, que eres catlico. Loil buenos maana en IR Igle,'I;LParrciiil ,le¡ 1 camparriento, el RP Patrick O'Conres asociados, para la Junta General Con bi no, de. nUevo, cc.nemocin, una rnacat6ficos aman a su Iglesia. porque nor, corresponsal de NC, trataba In marcadas muestrRs de no flitin fuerte. delatadpitia d e un 11 alegra Y satisfaccin recibi ,1 g,_ leartiet, 'c y Integridad hacia su Espritu Santo, Cuba y Acsta, SU, de arrancar un 3 ee dos de una artiton a Cristo: Ion que aman S que se celebrar en nuestro neral Franco r. das resultaron her T : el Ordinciria los obiequios. Sigui itupe ' destinos, le miramos a Iglesia, que haya, s 1 r el quieren acercio. I@Mrm5 HonrRs Fnebres por al eter. 1 O'Connor salid 1 ¡eso. IfRuda.r,, hablnndo con c 1 al social, Malecn No. 217, altos, Ha vez pausadai Y en tti108 003 Y vimos b Illar en elldi; la tes propios y suficientes en nmern: nor rtescanso del que fUtra secreta. CON EL 1 1 nn MinOs al0cuientisimog se refiri a riolal stos saben Interesarse y se intr rn eza. la^ generosidad y la le de ~u,, filildador de la CofrRdia, seMi. jSECT11CIDA 1 CIUDAD VATICANO, (NCI.-El 1 *con vocablos amabir, arEXPaacterna e Inmortal. Y s. resan. como por rosa propia. nni i 1 ductor OseAr Hnlecki, historiador bnnC, el viernes 26 de Junio a las ocho "' a n. al sacpreincin , Antonio Incin Villada. fallecido e entuisis c) acertamos a decir sintiendo en no faltan candidirto, JI d ', stas, ensalzando la 1 1 .pcfiaco que ensea en la Univer, ir media de' la noche, de acuerdo con ,, ^n e 10 -,.i. de IA Aisincla-, nuestra niano el calor de la aluya a la vida religiosa. dio 19 crelP~ n Tnes de cIRY1). Id de Fordham. y autor de vai5n de Vimiantes del Comercici acogPziora: encantados y Agradecpor fin, y se termina IR tinrinta. Invitan R PStos Reteis el Prroco ras obras recientes nobre el 1 ,'porque ello tenda al est rechamie' .' dos de estrechar la diestra rect t cunto has dado este ao narri el i 1 tiflendo, rreibi de 9, s. a¡ Jon~, la ordon del da, al pie inserta o 0 a sostertimientli del Seminari,,' S¡ ro Director Piliro, Edratuncin Dinz He,1 c apa 1 0 de las reislejones entr. litt nade Un ilustre,-., no nos dej ter. has dado cumplimiento A este ,1,,hcr 1 nlldez Y la presidenta funadora F L IT ro XII el ,-luto de ent cera de : cin Y Cuba-. la que calific de minar la frase respondindonoge 1 sagrado, ests a tiempo an. El ti¡srilorn, Encanacin Canut LRuder, : & nero, clu debas dar y ¡lo di.t. ,e, La Habana, 16 de Junio de 1953 i may de Espai. polliens. ya s qile usted representa aqu, 1 en 0518 en estas ltimas pa1 gran DIARIO DE LA MARINA lo bien, ese dinero no te pertence. esiarcialmente a 11,12 fRnliliares. ilmiCOMPIEGNE, FrRne!R. (NC) ]RbrRs. El Gener Habana, hacia el cual tanta La Unin Catlica . alisimo iliz hde La tlicos en generRi y dyot,, de Periodistas 1 copie en c, renaci ,n Un: gratitud Ritardarnos'todos Ma #tolos sare,.t pri.,Ipkltn Franceses honr durante SU con ; Dr. Jull Dehoques 1 l1t I:Cd,! ente "' 1 asobre im A del Cristo de Limpl-, por c4s. todo en .p .t. los prrocos. Niesto qUe la Obra' de11 1 vencin anURI Aqu la me 1 1 11101429, Y en particular nosotros yor mora de ira], por tuilos colegas muertos por Secretario ejemplo, para suplir a la ayudo gener vocin tanto trabaja. 1 11U 3 om ue ilos presto en de las Vocaciones est establecida 1 durante ]E ocupacin. 108 nazis nece;idades de la nacin en hierro momentos difciles -Y que jams poen todas poLrtes, quisiramos crio1 1 1 1 Y acero, aludiendo & dremos olvidar. cer l fruto de las actividades coLa Uniti ersidad Catlia IR enorme plan. Confesarato4 inconfrme R lo reHAMBURGO, (NC).-La socie. 1 ORDEN Dn DIA: Lectura y aprobacin dl Acta ; tiR que ,, "U levantando en Av¡. gerti:apienie que" Sus palabras nos; rrespondientes, dispuestoii Asi. i, 1 dad de beneficencia cat*ic Cr,_ ril toneladas o turbaron un POCO, pero no tanto psitariameritp Ingresos y EgTes0s Ciel T Imestre-Cuente de i ¡'!s. Cuya Produccin llegar a seis1 ( Los actoE efectuadw el dornin o 1 1 1~ 1 tal Inici con la ayuda de cinteriormienta3 tru¡ de acero. c, ra retacelonar de inmedicto y darle 11,1 esptr que d riv t dores s. contalance de Cornerobacin. Iniriarsiones1 lo que £C egner ,=s i!bi Resultcdos.-Ba e n Os 1 an ayer en 1. Unill1,sidad C g -ir las tam.n y experteun seri -¡o a dAr &basto a 1" gracias en nombre de nuestro los selgiaris nuevos, gratis de Santo Tomas de villanuev, ti,i ; faetcrias la l¡. . r 1 atlica =_i de ayuda en cuestiones de impues 1 Pennsula. .Dirimtor "r1o JoM Ignacio R;vero tepreparados. Desde el ,dal 10 de Cartag y ComunicaciontS.-Asuntos Geherales. Igualm'-*Ite;se ref . ncnsu infor-nacin en la primerR 1 ;ii= 105 A Pequeos comerciantes &r, 1 ra de la vivier 4ri a ¡a penuY Hernndez. unorecien dirigirse al.R, P. Rec.:= tesanos, que no Podan pagarT. Sestintriariosoficitiando el co Pg1 12 de la presente edicin. i ida. agudizada NOTA: Para tener acceso al local ser indismensaen toAl ternaltantri, en l da la naci5n nor el eirte punto la corlingrs1o. PARIS, (NC)-1 el mes de la : lo de la pobUcin notab] !n_ dWsima entre%-i3La, haban trarisrrespondiente nuestras le esta gracia Por Tnediscin de nues. i 1 11 "t '. %-nisonce; ble la presentacin del ccirnet y el recibo d ut = 001.o la IR curTICO exactamente veinte.nilha jor filib elevemos todos remonia, una mRd;,! d. . . ~ Ldillara dgiominarse e o e tos ante reces al. efior, pidindole que en~ tra Madric Y Patrona. hija de 19 llicieron SUS votos fecha. i lo *411inW Dijo quecm el a Presencia del hombre e opera os a su anies. que se pier(Firmado): ENRIQUE, arzobispo como monjas en el convento &! 1 1 Plan puerto que en -I&sa qu seha htno operarlos. Pidmos1 de Santiago de Cuba. en prctica por el -Gohistric salv e por tal tie i las; Oblatas de, la Asuncin aquL 1 1 1 1 l i bierno-plan a su Patria del caos -1 . 1 que abarca un pierioy de la anarqua. ,. 1 1 . 1 1 <

PAGE 9

DI.ARIO DE LA IIABINA,-Martes, 16 de lun Igl.-I IE lac Io e o tR Yne Enl b 1. EME. lE e ntJla lened te lae T R. n E..-,1 ch. e presnci es lae, q 1EJ Par lEL EEEEE una ENTA~ iflprecedentes: OPERTA SENSActo¡~L para.El Da elos P'AI exclusivamente al CONTADO Poco despus de*su bodas, vemos a los ovio, Eiga CasejetroE y i Boda dle gran 1 *in~ vrde IREEEEJIE Eaquel LEER.a de EJ de Lamd-. Gloria FEJEn eJ Pla, EilEE M e Curvo, Nen -rdeEEE Cisin Fala dEJ ,Pre Piqero de CM£tafEd, Nena Silvia Pune (e ARE.o,, ,,. cade LezE CE.chit Chomut -e, Villa de P.. Vic. C.In'ii d. EJo Sure. de Garcia Bango MiaiaTrE s HemelEna de Riego de Duque. lElE de MeCte, Diana G.rca E eba Moya de Daz. de. Peer EI E L.eopliEE RElE de Hrnde Ana Ma-la Gamba de SIC(-E, LESEAs Eviuda de SteiECEE, Acta Marla Victori del Valle de ?lnp Espios de Gar BaSgo Mara-El Eait EGutirrEEe e ClenarI BeR. de MEdE., Eseranza SEEs InEEit Grau. de RanEieJ viid de AguiEr Mara Alzugray Lmari, enadAnerodeJ FiFall deE Eocllea IMaraEelCa, ue iaCowe. de RedE'I s m en EEEIEEJE deEJ OdizlE, ek llrns.,Junia de Aqe tr'5!", BE ,ar de Lara, Beatriz GE.z: MaraE Gmez. Coln de CEIfi v OeroE de II GER.EIep, dela Alonso de Trincet. p.Ale Mea, Ldia GorosiEIEd ena. GE.-EE de Hiro teEEEEEs Vivan Moran dE 1 o JameEcaydeLen, MaruE Lurdes. AgEileE de Garcia 3P Buca de GERE., Elena Snchez e y LEurdes Coto. Alar.g FeEnade. GraEielIE BanEJ de eniE. REllejE de GasEEE. MoERNE Ma-E. Barillas, SyIiE N-d EN IEE Oib'-.gE de Fennde, EteIE 'Dl. CEllEd VCalvEo BER de Nlti CEuz de SEtEEongE, SyIEEE Prez del EJEeii EEErE E.G9 EBEEE laTrr de del Mone, y AdaESorJ EIE<. de Garca BE-EM d EgER.EJgEEd E C Elena Mare BarE. deEEEd 1 P.EEi de AlECE. REy J Mca SncEheE deSnhi 1 eJ lEE Mai Paaco deEl ae, d. gat SI e rnne vidad leEtn EJE cio deI EJs c MEE. E i5A1 5Uerera Alci ernndez PElE AlEE. EhEE i dReEE lacios j GloriE, viua eE R odiuz PEEEIEE Ruiz5E E. e pE EJEE EE e l CEE, eE larEsefMEdEEEE CIIEso deEE erEgur, Tee-a ¡SIEE MargErit ,1ce, ay FErnSneE dIeE Rorguz Bislda EEEEE EJ Martnez EEEE1EE GiscEEEEn Ch.le deEEE E. GEEE, ilar Alons 1EEEE. A-RS M EcEado, Leono E aia d e EEEE E.gota b.a ahod e, a E oo M MaraE eEEE lEa E CmraEE-iE .1EEEElvo CEE. R, EIEEIa-GEn fGira E t;E E MEE E E E d e E r EE EE 1 11cl Cu EEE e.E rvE o E, A l a s, EJ ri E RoEs. EE L.EEE Pe.rs eEEE GarcaE muy¡. b oreJE, NEEIIE ErgelEEE JI. E. GEEEJEE EEn vetd eEE e. EJ .E.G EEEE Magait EJ eE re EE eIEEE ElareEE LEEJEEt LgeleE e AlvreE ,E E Edel Pia E ioo E ore E EEE gEEE e lEE ME TEE CEaCECnE de EEnis,E OtlaEEEEI GozEEEIE e CEEs,E MEEEEa BaErueEE CEEAela. FMaEEa EEEEEE E.a EErrE. chita Lr iEE, h dEE e E.aMsa, M .FEEE BEbEs D leE C EEo MlEIE. MEndesE ,E ,. Meo e.H rz S i]EE LEl C h e. CJosfn R. M er ede GEEE.EJ .1 La E.i deE EE EEEIE.e Ap EEEiE, .l e EEE FaCuz IEit e EIEEE. MIR P rt.E de I.i. SIREJEEE E.SiEEBE EI E EJIBE Td . tV~. SJI e,, lE. EEEui MrEa, AlEEEE E VE LEELanzE deEM Vlae. de CEEEE EJaEE a EE. f.MEEiaIEE ci EE MEEEyEa EEiEE Ecoba MeEEME Ene. TersiCEEEEEE EEEy, EJena Eoz El. ~le EEEE ValEleEE CenEEEantCEEdErEEC s. eeyE, LIqEcel eJE MIEEEEE MeEEE. AceeE ZEEEEEEEE.d E. MoErn, EJ.rao elaLoe rrEE de.i SameErE, Eili EierraEe E. d e Juc,EE, t El ez. EEIEJ CEFEr MEEEE'. ESE.so de Inrs.IB M raEEE i eprBei eRR PavnE. E.oQE rEguezE MEa IseEEl EErEEez deLrtdl A CEEe BlEaRncoEIE EEyIEE SEIE AEEEEa E.PSE.SI,. REdeIBnye. ~e, DitE1 laEs ]uiEEC GyE SEEJesE Em GeEEEieE.a EEllntn ENE.jo .cht EEJIEJE Rora EEll ER ReEEEEI deEEJ,, eri MlEndez PreEE AnoEE EEaEECEEE deCrEn, ECEEui. Pre LeEEEEva HECidaloEEE raE F] CEE strEEo deEEEIEIEEE. BIEEEir;RSH CEEEEEE EJ., a Pil RCrenE~ E.ila de M sensE BESE. 1EEE E ) L.-kE--20.CALZONCILLOS DE POPECEEIngl.~. .I~,EEJ TalEos: 28da.te.42,De. 0.75 .a ASE (3 par 1.75) 21.,CORBATAS REPORTER Eteno s. oen.celo.e. a0.7.P 1.2 5. 1.75, 2.2 5 y 2.95 22.PANTALONES .dAe ~EEPEJEyMEEEEJMess1 4 co GALIANC ¡oese dir. Tall'es:EE2d a¡42. De7.95EyJ8.95 a 6.95 ajs [AL al CONTADO

PAGE 10

Pgina 10 i, rnlen Habanera MATES ELASTICAS TRANSPARENTES. DURADERAS DRv",en: IALLET LA £POCA A. ULTRA a LOS PRECIOS FIJOS MODAS LENCY CASA SUAREZ o EL LOUVREPARIS.IEPMA AGENCIA EXCLUSIVA: APARTADO 2U. HBN el pecioede la meReEl ingeni eroutinSetan EE y Eludez y Eieky UlaIR y Ral G. posXREdEEER Eiee s enep ara tEIRIE laCR BII e BCPstaIR y Ebarata.EAEHEIE GuyE EeCiOnael espeeo Antonio oCE lle yeoraue GiuEe PEuuu EE e la Sucuisal Vaeca lroHrne -ErqeOp Cndidoe cRrsaIgnaJcEio Sue 3 eoaalhe EeaELey Loly Re.O TC Anee aeaHortensia Amzaga Del Patr-ontot del Teatr-o criRola , el earto y ls seeCndido BolvarGui. M NEhe1 d CEd EC Nl teuEeniaFa el. Giads i nil a' itrCIlu Eeyk. emEE Zlde, JosLui u f u is meoaelce n0 aREniversario E ELEder oaCl H ernn JaE Mn de n--Esgish Convr sain i Aag lvaeaRRfiguritEE. ECa Porela:L yporpae Ede Jos lina-drmticLaree ntaEEC cn aniCE1 EtEel EEEL e eE de od grci vbCCelleza t elebracE.lseor eseDLedEEuEee -ral end ugarp~EeE rxia &zNeedll de LE ui. *das C n reeseeIAmeicano, 't da el mundEX abebro.Chijadel Lo QLLyeLC LEta Ina CtirLE *Ecl,17a las93 .en iLes¡ L¡y elBaeo Clases limitadas a20 aluenes. "EEL f d" dE ,CLCE Ee EEEEEEE I(EleC.nlosHCE e1iAGOs AM ERICAN ACADEM1Y HE E E El e CEEEE E ecno enaCEE E: HELSntigoEE an e EC.' E EEC LCresl EEEel cti EECECl aMr Fde CL ELEp oco a flA flD A U T B el aoie d ainril in lsCeoeAn,EI e lECC EuCE ECL .L enElaCBEir ACecEE leE n homEe eor CCL d EEelCare Lel. n s riemRprir a Rassene nR estsicplCE es alu JorgLe ABe CIE Itt CECCEE L I. e si a p esaydaloscroniEtasle nCEio EceEEC EylyEseir Y hr a eainde ediiii, ui le rtoGC Er EeIza E e E Ee a Eto e die EaEcoc EECer la E C 1 e or a E DE olorCe s eE E A M A Suscrbase alEDIARIO DELAEMARINA e ¡aCeC laEEtoma deEpoesin d I e lue l: Ermid ernnezsei 5 1953-194 que p esiiel EdocEor SeEoCas Aude MeELiECr I t E lEeuuflL En ace ndCECealEe,ecElaraCAda de la EI-ert Mp __ ___________ primoda3EeEL juClolaICC eElEELEEC r eBemde ctrPCEEoEE.ECEEEEEICEC docE E El e ClaCPCea.CIsblMagrita < PlrmrYCECCCELIEE EClu e eorLeEdilia Cy r.rinsEchrr n r Caro pCea ECo ECs.MH EgEnizEndoCEun emagnfic hwe E c torELEMEynuel L av CeE HendezC eaJe MCE Lue isCivaPElgae El precioEdeuCl cb erto pra asstir LEEEECM sErnMl Fnr oR.fr.Js .V leE CEE.Jo pm.pn -Cluub de LeoesCCde LaeabnaEh Slo dedelCCEECElub, C E.0E usteddependes4pEeiiEEECeEes.eude Ela ded que EgrCadelci a la Epenalire lyeo dse dsu s eh en d e p.e-a-ala cooercu-ese m-yuu re hdemestr oa comoda lorsaicarl. a an !x Rstcro laseiacndo ePnuay iz¡o es Ssu deber asegurarlo a tiempo Observe ladelces mleads de sus heise. Est lleee de cnfienze. Porque Ud. cEE s eRabRJeles esegurleesEalimEetos, lee ropas. lEE esEudlbs, les jgetesCE. -la alegr eue da DI heee! abserve esealmireda y 'piense en UPesELpeesebilided! El fHutur de ellos IarrihiE depeede de usted .eslo de usted!IuY EH deber es garentizerlo deede ahrae,scedaely suReAMERICA, COMPAA,55 SEGUROS 505R5 LA VIDA Apedeade Seo. E4U5, Esin Mediee. EbdeoIHabeae eno Sieese eeviareenolleo luseEredoeebee el SegroCeeidLa. masee eeE euDae Mesee eC E C ., e que' Cuceda. CorrepEndaes confiUnza, cumpla coensu deber, garaEEizEdEolEersetutdioselecaEuzaiCentoCenEPEle vida, por mediy de unHEguoe Vide de le Sud AEErica. UE Agente de Ia Sud Amricaeset a s disposicin para explicaerlesincomrioEE EElCEgunE, el plan de seguroeEde id a msa5 decuado para le proeccie de ee hijos. da¡ Cq@eeeeedeiSeeemieceI Sud-Amrica Ceeeeettede Se§e§eSobee le Eido pyN~eden 19 Cae, Casete Rel*de Jane>Ie. Resel par&RqCiCeR CC_ enCeoCela pCCIeeCAC del Segure de Vid# ymCieerodedicae Aa lbCeae libreseea enoble aetiidad, la Sud-AendeE m--el-ascursoC grtuio ediesteaeeieeels e.enaional. PuedR e erbeeeoe 5aeCCestrdreccin. ONlee -RE. OeeeeevImk J. ER-501l. eq-23.IHebean,Cbe Cubre bien, protege porlargEo timpo.:: a une coito'inceblemenste baj. Surtidao EmleEe de beII(.nimo.n y brillans* colors subidos adema& blanco y coloree claros. Use ees pibtsera es eplquler uperficie: madera, mamposLecia o metaL ,t nnliflflse dmetat ermnneee queeEunaCaee RFNtD ae M h.rzlhyyendeeeeeA m AA "m t l0EIm ue uE e hrelea sn en-~ L miso sepudo ervarenel asdo deyora eeEeC Eleeasadoeealee oP T DUPONT INTERCAMERCA CEMICAL CO. I4C. elnog e sad,.claresqu e msdeu nueo eTeleopaa eUPpeRd MRS~j Enve REveN L eee luinioeepurdeo.E~~ hbebl pen .1 e It E el O cc 1se pael Elue ey de eeee 'e Adems, los*Pinlurs DRfPont 'estiaa laventa en. e LA CASA W LAS PINTRAS, SeA@ LAe SANCHIt Y CA. Pida Infanta 655, Habana hinop5s 753, Habana nLYI1U .!~WRA y en la mayra de lRs cue¡ 9 d.s e la Repblca (PAPELREE aseeEaaU

PAGE 11

00000 (1XXI CralaHaana Donde fracaso toda alimentacin. "1CE REGUMAI L triunfa. Salvaguardia del, nio (ompaero de adulto Sostn del anciano y convalecienteU TODAS LA$ DROGUERAS Y FARMACIAS TIENEN SCEREGUMULO oSuscrbase al DIARIO DE LA MARINA nuevo 00000000 Co.> 0000 SU H0000000000 UIER Carrieres mejoir los novios,Mart, 0.0000rkin 00 La boda Perkin dOra boda 0uy bonita celebrada. templo00de>los> Paodres Pa0.0>, por no0v00s000s>distinguido de0mun exquisitadque en esadochoe>del00doCrnica Hlabanera Pgina, 11 0.& j000.@1000>O-00 vida de [.,la ulit XCIntna deLiaAoEUROPA eda. EOoOOCOoRO d OOoOA rvnoo. 00n ledoe00.0000 Oloooz do Surez. ,"eela BoO. o 00000 000 eade Lo o. 000. 000boo>00 do 000, Mirih&ViUageli do 0r.<0JLISooo1 Surez de-0>0Cueravo. dalla Moreno doeOoo>0o. 00 00000000 000000, o.o>Ooo. doMor E000.LoO.ooo, rtuchoo>o 00000000> Gouri 1 0 Loo1NGLATEEA. ESCOCIA PEANCAe d o Lo>o0de Moo>000Gacila00Ley-d d0 Laboo 00aga00 0oOor de> >-ESPAA ITALIA -AUSTA suiz^ Lydi. Gorostiza'do> 00000 >0005 S PEI OOICUD Ana. Mra old-oooodeo> $1,000,0 000. Soodifia do DollSlo>. Vlo Rodrgue do Valds000u> E>jto preo, S00 do;LloOO .Y 0>00 idlnatrEiVooooo ,Alicia I,-Coooo>00000 00>00 00>, Bebo> g000, Mo. asAnola>.Codooo, 0orgin Ruz M000. ,, Mrk0le YT,4 DE TICKETS DE AVIACOON Y NAVEGAC00 urdesoLoreo> . 1 o> ORGANIZooION 0E VIAJES 000000000,000S Ooooo>mnEni, CO 0 >, 00o>0oP,1 oooo>Oo 000000000, A,.0Surez>j >00, Lidi. Marta MoXor>00-1 Soto, Maro>o>itA.Pre0 B0,nca. 0o>00000o> 0>, 000y b00i00>00000. 0.00>0>0, Rosario Mo>to,1 W G N LISC K e0000 Mo>aORo>da, Hortensia 00 oa Fernnodez Travieso, Bobo .00000o> o, -dol de 0.i>0 opo>dro, 0000 o Loora. dooa o> 800BISO 252 10>000>0 0a0Pilar0Pereir. 100 0>10 >000>0. 0Ca>h1r0 yMo>rtinez 1 caaoa on0a0>00>00> lngGooy l ngyeo Aoo>OooooOo 0000000 yFlxoCru Vr> Miroyos ,00>0>,nch000Fennde 000~~~~~ Luisoo>Ao> oo>0000000 F Velasy >0 0 000 odri> ; 000000>0se0reunan0con0el gerdo0.ld del0. Gblo. zet~>0>0>0000>000>0 ndez y 000000> LoFINALoOD00 Dr RbetoGd yAl)adina raAVIona u ¡ M .cOT N APAIAo1) do recinto, fueron sorprendidos y Vicente Surrt Real. rdo). e, Sunoz Real n "WIIIEn nuevos modelos y deIiciosamente frescoS 9 y.flori=dios de gradas altar. lados macizos de a iparables axecas de que servian de b< Era un a Pa r;, 1 A se sn pr la s, dal y mu 1 E.siRb;i pri Pero 1l> 4 formas distintas de ioo>olao>OdoO .V1195 M OM4 nL&aora ¡a aci 1 opicana', donconcurrencia. matrirnonlos: y SilviR Car,ney y Yiyini t o Pollack y Inrique Conde ite7-unjan Manurl arita AnzoIR, rolina Domintio y Lucila turin y Maty Asuncin ro, con Mr. duardo Bent1 n y Gilda Mai Lsas* iez y sennrp Fernando MaArellano, lsa Maduro dc Blanco y CarBlanco. Fabar de Ros: Vivian Rol Portela, CalCarlos Rodri11 ieora Marthi niente Ubaidn louqe Latouz senora Llilly 00 yo Graoo0000 ¡uris Juan Arellaoy 0>0> o ]MASSUV-a Ip DE CALIDAD GARANTIZADA U0jTc 1Vsioefioalgoddo .oloVPOdo.o Colosojo,verde, y poooio. klos 1 2 elO8. . .9.95 2. Modeo do> o.o>Oo eno0>ooooog, e*lma 00500 00>00 ybeige.Tollo 12 al20. 9095 3, Vestido de >l>o>oPOY 0 O odOSont rojooverde, 0 so>y amarillo. Tllo, 02 re lodo, 00n botonesodo brillante.,Verde, gris, beigey broo>,ToooO12 el 2011.93 S. Madelo>de do p.ooo, en booioin ¡Puso b (.y O>qoo. TONOs 11 ol20 2

PAGE 12

dEls enE so r i a v l e rE lc--LIdz. G el T JatE AE1, Mta rsdeRmYm einee.sbe.la -!ade Glenn Milo i M d¡L 1, ;sE Eiad hapE liao E lipe VE-Aloznd o lEn EEPEEEET OTE 1VOELE TEE i c orno diretae granE iLEOLTEo EGO Cnene"i.l. den uEna adtain dELE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~tD dEPTI1,T EEEEEOEEo todasEETMETEELT EEETt OEEpE"i HO VELEee, POTeT E ogeRinile.er*E-VEii n lELE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dc EIOEtTEOE en tuEd ella yL nle LEEIElITOE1 dEhEilOl bajo sole filo ficos, dEl rco bEd d 'ET EV O TE V O T E L,,. TL.lI P, TLEt s T YE LITEn Bu-EE EEIOEEd y lE d s5cciemtogica E la D 0E V Por LEITIieIdl TE. asoiELIE po TiEEEiE illi.E l artOOEEEEEV MCasd. 1LiTLTE -EIL TEsdenEa ELTII EVCEuLET LIO OEE GT EE E 19 prmTE e LEe El P.IVE EEnld LEO iniT-n LMa-EILIE una Elz PEEE qiLEw ~ 91,9 Lprtnia d e ETI i T-EE -l~ Patio~ sonE I LETEE s E ~ETLT L LEneia. TT iEte rEPE ntiE TEEOT queAN Lple TOnE TOEblce OTEEci Elc l que LI esd ea¡e d r letiidprtr n QuLeIEELETE E-cii LrioB n nelh aiod tomarE PEO TELETIE Eun cuan ETLIIliE hEcerlo.ETantoL l El lev OE.OGbeTlEEinald hEl leyn HpollE all LEE ca Ea SuLEPIET estuviero ad iasITTl-ii.E lrpit 4EO A E.so E.iaiiii Ee Eie 7T Alived ua deTT l E GTEbr Oe Tl EpTEE IEE. LTEL EPE T EE T la Erto LEEa TEa o joE lo~prEs dMi Le lEd EEELdrn de G EEaE~ l~64lrdCEE-a2esisl~nQnnet tatv, a.Aagrt reo el rla LEG 7 m 1 R ba T u IT T el PE L.SO V i-r ¡iE n u e v E L E E C E E E T D iETTE E a LEr e ad c o rnoL n u n caT E E E i i rsI h ab i nE io -A lb e t o E L G o Ez EE R u b Eo E C a L E rnet.E-SHly~o epsd ibret a :iBe o Eo TEILETEIE rinETILE TE LuisL M.TETE LEEzCaa dae le ai porAo u az o l Robri Ro~IEE LTO LTTELEEE EE O IILEII E L IEL T d ieiE EP muhim auanoIa IT yEl b ien iEatua!IILa eeAS E d A m TICE End en asEnEoE de El PELE -M LIEEILIa Et i a --Rn aE subir l Es o E clE elaCt l ca1cn er n i o r laEK yaE T Esee Li. n o lE co lil ELE h enl e n LE E a du Est or an za in Ea ~L lad Muje CRO ANA MAIAy o ALE Pli. LE y CIILE. ?s l eEEE iLTE el LE. LITEel uniTIi ell pIETIE tiE¡ IT 1l El lEI EE lE I II OE IEILEOE 1 PPETETEIl E~~~e EELEE.n dlEE l a T l as do muhca "caao n"LEIl EE EELOTl 111LELIEIE I Edl E LE ~ ~ ~ ~ ~ deEEd acto de los CarcoCpl 1 I LIE ihL El ITT L E LEpE E E lLE lE E lE LL P 1 P. Do clE OTEE Mla E LEenac deM estarE pefett* dice. lE.I LEt deIIT E L a 01e LEEwe rm l.E Inv nt PIT LEo"mncs e lCnet d eEnJan M dE EP 1E enE LITEs sel hal canado LE L Pi rItPaII en lasIEI CMEPrt Ea loEEECbeaho neo* e a u a deLt.1 ,VddeP i P aeE que mIeT LElLI poga lI-LuegoIEdeiPvariosi L mesEL TEld riiEEun EiLPEech sbre, f t g 7,1pE AaiTEIEEEEIiIEL Cob Eo ELE-T esa~~~~~ ~ ~ ~ ~ Peua.itrupJ2 iine saa lzb Th e E E e la E0 Ob a E Ene Eie E LEna E ~ oE EEEE1EEEEOEEEE L E 1E1E T I P I la E d 1TEIIle s.iI Er-n llEE 0EiI -E111 lo nl icu;unli!,l t1in inep r r el Er n jueveo 1 1 E E To i EEO a 1LEE 'o Ea1Bro quz E Euda iaa r Ee de 1 1E01EEET IE o de EV e in HOY PICARASri PEaRA Ela Die¡nr unE o,¡ ELE juni laE obra Ee 151E Ea LE eE Caa 2l T como nLV-L OLE VEEEELETE DEaIEETEEE LP i,: lce sbio n oivtd sa a nelt mi edj l I L I E IE E T LEsh yEITE VETEEs El TEmi3,qu d mshaIcud -oEEE E EE EE EJenPIi L L PL T E V EE EEEE EL LITTPE LEr, E, LEEeoll,:iiiiie C ls,¡i(t ELId TEE
PAGE 13

Aflo (A Crnica Habanera DIARIO -DE LkMA RINA, Scomo un le Pr arae Clae, desde 4350.00 TuritadesdS515.0
PAGE 14

. 1 ~-111 Pgia 1 TetrosDIAIO E LAMARNA.Marts, 6 d Jum de195 tatrs ~CXX Habl el Dr Maue Vi1vrePorm eCns T ruflblne4lFsa 1or el Dr G.t iaua~CneaorfceCne r ElaEM.aal lllEEEd ~a %CUALDAIFS 4CAMNOS NACONA. TR ANN PJaS.gu auo EoE'taEEEEE1 Eta EEdEE EIEEEEEE fSU~NCUTUkL a.E OEO .E.OEEO.O.EE.o T.5E55OE EdEE.bnEaEtE E EEE*jEt .aae-.E ar 1EIIEE[IE.EE .aaE ,.EEEE~~O 1 h in 1 1NEEEnE N 1a 1 Tetrn si.E EE DIRI DIE LAM NaE A -Mart, 16 de Juno dae 95 -a 1 E ltaaada 1E l q 1NE Ao aEEEa nEEa a 1EE .bE 7 -E-. P 1. E E E E EE I n ELEEa E E E NEEE Ea IEEE an E EN EEEEEEEEEIEEEEEEIEEEEE d a bl Ne E EI al ~l. EEEE., ~ ra EE Dr M anuel~j~ Vinaij -El i! tiE-al ba lEtEll EE-e delEE NFauetivEd"al EEEEEdE E1 MtaE.t iE1tllEa El. P r g a aEl, de _____________ Cina y. TeatrosE alEdl Na aE."l EI ElE EHENEESENEE~~~~~ Cines.EEN EEEEEea E EIEIPl NEEElalrpuEt. 9EE E addEE Eie ~-7'' -t -l .,-'a -¡ l.a~ E'E lE"'E 1 1 EL EEE l e naEEE 6 1 ~ d l.,. obaae ~mEa -lal.ta .EEEE'EE l .EEI,.""EE sE.EEE EEEEEEEIEEEEEEEEEEEE D PLXdEE EE.EE.E .i.a t.EE.ElIEEaEaEEtEdEEEN N EEECE yEE IdNEEEEEEtENEEEEE d EEEEEE NNEEEEE EEEl dEE,-EE EE~~EllEEQEE EEEEE .E.E aNaEE.NrE 1 Enr EEEEEE E"E EEE E E. E.E ENEEEEE lEN dEEEIE l~El Ell tIEiEd Eb1EE.EE 1,~h .iEPEEEEdEN y.EEE5EHEE E.EE EE. .mu .1 Pfla J. EEEIEEE .EE EEE Ls1,. ia E E wv -1 EEEa, IEEdE¡aIEIEE ~ q, Eetdb e"'.i EE111 .55r "" E 1 E~ P '-U ,E E E E E lE EE E EEEE d ya EE bEAdEEEEdEEdIE E EEEE E .EE E 12E.11 E18E E ~E iEEE H EEEEE C E "m l E EEEPi ,h IeE E ~ r, .d aEEEE .EEE N ,h.,.UdiEEIIEEN iEE ________________ E a EdEtEE1~ .iE lEE rE'EEE lE. ESEENEEL-.EE1E~IE-EEEEOEEEEEEE.EEt,= OEiEIEEEEEEEEEIdEE ,ECd ESe ,lEEEEEEEC rEeIE EEEE no rEE EE W~E T,.EE~E -EdEFE.LIE -115,.EECEE,.IE.E-.EEEIEEEEEEEEEE a EEEEEE~~~ ~~~ kEd EEEESb EEE dEI1EEEEEEENEEEEEEEEEEE EaEEaEEPalElE 'I P U E ,CECEiatEEEEE -EEE-:EE EEE tEEE ¡Id Ell E, IEE Id Edi.J'' d EN NICEIEEIEdEEy C. EIE.,E E EI NIEE EE aIE l E N 1C E E l 1E .ErEEE tE EN E S EI ~ l.C. 1-., ElEl ECEE lEE "E E a--E IEN lE EEEEEE EEEE E el d voll orign d ls ; .e. sa. N E G R E 1 E EEnmaEd -lE1 ,.aE-E uulo 1 ______c e a jlsC, LE ~1 IIeEn E E IE I E E da n dpE EC I tal tE Et ,NC I ,o A 1. ,,a l c E Ee, E Nill 'E -a lm e t m e aa lEEi rid Eh. N ElEl El a. la 1 E E"j ," lo E sid 1, E Ei oEl E N E I N N E aNE dE tIE lElNE A Z, rECi l.-, 1. ~ Es od oEc uabaE E p~~ Ed e E Ma ICE dlE l.IaE NaaNEENEEE. CEIEEtEE -EEC ME EIlIIE E CCEEIE E S am a .E CEt N Cltt. EE NEireEE EtEEE. CEEEEII ~nE. J. EEEE i ENE. ,E ElE. r1-la lEEE 28 pEaEE EWE .id.E 1E liaSEi ElE 11 IEIISE It .e. eEEEII del cm EN E EENiE NEE EEI Il F A V O ST lE-EI ~ d1 ""EEE P' EtTE E NE CI E E CI C IE El -1 --E--E-Il-lN ,tNE-P a a lIre d ad~El E l V illt E E I N E E E E NdE E ta ~IEENN1 CEEEc ,ideIESEEEINven e E do' _-~E~~lEIECIl.aNaCEEIIIEECIIiI a~a E 1EEIIE-CE 1IEIIEEEIIEE Nt NEEEEI EECEd' ¡EENEIIEEtEEllEllIEIEE e. E-lEENo Nelad CEN lENan E. lE-dEuECI -11 EEIEEI 111E l leat lE VE .N -, al dECIEIc P IE CE EE lElE( -,¡ln, ~ala l dal r l""EN N EIII I -d E-si. i .1 ,1. De E _ _ _ _ _ _A BO_ _ C T 0 A ,n 1r ~ C .l. Va ,. Tt.t CEE-lAN E. i E Clll ROTA A M Z O A oEE., 2 N E E EN "'l. C"." 'E E ,___,__la._~__ a1 E NN't El la ~Eeu.IC ¡ua EEC.Eed doa deaIt NEEIII dE TaU ta MEE k11 En E.JE.E1 EE1.¡. -"l E iE l N EEI NEE,,I Me' ,1I ECEEE N E N E C del ~ ~ s tE-IEI CEE AEI t~ Elltat , ItEC 11EtEIECENSI ll IEIEEIEEEE ECEdC 1 E EI E EE N EE I EN d E e sf 5EE I EE E C .eiUS N EIIE 1 1 1 SEl S B E L AG A E -(s. MICO, la. Elltnr cre ac l Cv e d ,,,. E hiElb EEIECEEEEIIEICEIEEEIEIEE 1 1ECN-CE~NIaESIE IVIEIEIEYEEIlE-NEEdNIEIIEEdEtISEEEE ,aEE lnte. alltNlECEl 11 EEC 51E1 111,1~ pi sEn EA?.aEEElEl IN ORU DAIt~S ElIIIIN-1lliEElE EEiIIIIIIIiCE S--dE-EECEINEdN -~ CId L. E EEEI a lE It~ C NE El aSEl CE lEE NEE CEl E all ,EE ,j ,llli Et.iENEEEIid EIICEEE aI EIEI dl .lC N E IE CE C .E l ua SEE EE IlE QIEEEel EtN l ,,,lEl l iIE Cal El IIaId iN l- ll l.1 e, Nls ,1,~, NICEECEE ''',s. E l a llit E-lE. l l CC E1. i E,,, =i.E e lEE "",,, l,., ;, l.i al lEIc ~~~ lE -I EN CNe ntra la, E NIE lSN I CIiEiE a ii tENi l t . ,II cEtII ACI Ba E-.A_________________ tElEN N E ll EEE e lICE IE tE IIE ,a 1. e a E1 CE.e1S,,E R II ONA~rs*A "C"AI ,a M' Ii hl ri .a Ed.¡IS Natile CE El -d -EEil EEIIIIE N Elb ,ll EN L. sEu1 ECI lla i E-t eENIEeI.E l tE. y ~ Id.EEiNC N El l.k ,tIIEC n R' I nN1111 cciCIN.' .iE; litE ENCEll"EE IEIIiIIiEIEWl ', ed. si.a1.1.1.1~~~,e-EiiEE .E.CNiI oNE ta 1EEiIlEII. Etl ~ L .N.11 1i "l" ~~ Ni""-, II e., V lE E ~ E' -E en l unEi-SN a Emp le Ei Cra,1 E"11 c, E-EEC ,,, l. NENI E"" ~i l. aat ~ ~~ a.i 1ii ,111 .¡,o.___,_.1_.s._ MEEdePl EEEE. lsiE E dl ECEIIEEEC l.Ed EiEN A~Ay% .L.S-.NSI1CI Z. Ci~ ,~ ,-,1 m, f,1cnd lit91id1 , 1 al lii VillEite E Ella ealild e.,INE d Cl Me% co aarm..i EC i dltEl, dd ElE Euli NEEIIIiIIiCNEN-1II dEE sin Ed, eE1 EEsi dEEcasEtiElIZI EE E EI "EtE --SEEE ,EEE G RI -Eu -NEEa>, ,,, CIIIE:Ehll~V-1 11 EEE,1 N EI I E C C lt E )e sE-lEE t ,a n jeIEEE Ii I altllaEl .~E .Ei ni S tL lii-vniavda-eisu io 9 ClI ,EEa all, lEl '.E lliie ~ ~ te yE E E Ct -a. MaaEEaE"_ la~.Ir, e d lEEECiil.llEEII 1NEIiI. CEESE d., profesionles, la confeencili EiIl d iddiEv, 1,b-I eNNEEEEi ,L1. .l El 11evd m r et . Q .,Sn . A ,l t,.m ~ W e 11 Ei EElEEtie .d Ma M lar-l' 'CIII b' El 1.EEEi "" '.a 1lb. W lEECE ll E 'liE -tllu E liEmtiiEi ~~EIC .eIEEE-IIE ,EEI ,CEEIiId Elitdd -C -, Elv E11,E1E1E E E AE iliEl Cl: 1 .E 1 ,1 piI l s E T N iir P.1 1 1 c Id 1a n r c a, lEIiiilild deEI la s li~,. D .d Las TixZ o i,,In~~~ ~ ~ ~ ~ tdiadr tiEl Eurl E'll,, 1 E Z deEE ., aEN E, ~ 'iiv 1 e E, E, E. E EEl jug Eimc dE Et f ei l d iE ll E l i i i d e d c 5 E E C E E E S E E E E i i E iIi d E E -i B EAO ~_ _ _ E1. " M E E1 V c o c .i 1 E C E E I E 1 E 1 lEt~ ind ~uE carer dENC mE iEISE EIiE yEE '1 dCd ~ e.M liNCEE" .''c NeE CEE CeE .d.IIE td iE d il E se Einici, ,I E, SIEE EmC V E T E,.~ ~ NEE EEE T-D TR .IUII -rr i u .baiC E IE E i ec.E C dt l E ECEI Ellt fi -EII ,,1 1EC E E 1 a il l E d i el o sI S E E d E d l iE E iil E E id E d ,E C E 1 ,1 1 , i l E -i NI N E. 1 ,I rE E I E E i 1 C E N l i i ih N I S E C E d e n -11i E E-ah c i v ,ig d a ]tm u t. .m s i nd i n l EAlE E E E E -l BE E I E a S E E a AlE E-iadii ECIIEICE lEEIEdEIE d.EIEEEE or eial de R. EIEMIIIIEIEaEiIEEAIEIi ('SM l x)uEEE.,~U.-ESEE.MSRL1""1 ,, ,un.,,CICEEiEEIa SEfi cdE Ma detSill 1, CII Ell q IEIEEItECAvEII1E_ NiEl dEE IIllE lEilaE - ENCE enEHEEEEECiEsl" ,s ~larNE II N EESlid E cIE i siS a ii e-Ilb IN E" _'1EP11 dinr IIE-CC ldiE N'E l.t. C.~. ElEEI ,ede~~l~ ~~a1.d E lNEEEECEEE1uldOE Ii -luE dl E eW ~m. ~~ E iu ud, 1 El. 1 E" E El CEqE .ni E-eE cid ENl ~i CE ElEiC. tc CEC E_~ lE SN dE l., lE0 Nl~. ECEIE E-Nt Sl Ti," ~ 2; l: ~~ 1c ,r l, e EEIISE. .r.I ife q1 EE lulE ___~_" _~___~_ _~ ii nh Cl.l. CuEN R 20. 13E R.E,,e P 1 15. E 1 1 t.16 1 1 E NE E1 Ec_ E E a It ,U liCl 1.b.r EnEir 11u -E -iCIiliI ar1111 lEt~ llill NEEE. di Cl' 'Wll EIdIN lEl MA de roecioesorPeE i ~-~ al 1.1 CAPRI,, __ __ __ __ iECNEENEE CE !. .CI EEiIC~ I edENEI -E"ECECEICE~ ~ ~ aElEida li """CE ,,,E l la ECEE EE~ lEd t CEEIEEI EEI E ECie Elr .Y.~El Cu lE.l SIiIEEE S1 C EdER EEN lE,,,, .EEIE E C E N t E II c, lElEINli ElIEuE assi 1Ige,1 4Jae, ~t 'si~ ,t¡. q,,cdnaaa.,n, h 'li.,., ,s'l del It dE leEiin dIEEEE I li 1. 1sr Ell ai -1,,,m, <,IE iad¡,EC lECCl tSIN IEI EEC alil E lE C lItE , cEI R AENED 1EE 0 a-t El , 1uu tCCllCEidlaij~1. h,.e oe mmEECN ,EdE 1903 EIEIN pemn l iii' EaACTOSSiiEEE lE.R -EY -EEEE d CN EE tCi"l ,a~~ lEl CEIEEI E-ilE t.,.IElE--I"'Sln r ,IC E.lEEC SE 11,,,? ~J, ~ l, -. l. y1, .1~.e. ENCE EIEENE la1en ElidE lEsa o picrs r lC t liabdl __ E a5 IlilEiii%"iui"" "iC C l EC -E" CE E,, IEII E l CaNIi1 EEE I EEII ICEEIEC s, EaEEIlEE lla,. bdaba E, c lESCuldiul dEd ti[, ,lii."L ~ECu 1OQ 1Q ~62. ElU N SEE ECC J Cii ~ ~ ITI ~EIiEtE EEh.d dE EllE 1ECI ,UE EaEEl i n 1el ENaEEINh.ii lNE-lICEEC Cl AlE El ,E ECE ti l ~ 'EIEEE ~EIi l ,EEEIEE EE di~~ ~~~ ~ EN EN EIIE E. CE s CEE ii EEII i iien 1.I "a ,si ,],, d .E E-E EEEl laCiE IE I E E d E lE~ IC E E ES E a E i iii'-6'.," h7 C1 y -;,,b. d. EIN Ll'U ita SEll di Eliit CE E l 1.i d ui E de EEE elEuiul lER,, ',1 1 ;T ., dE IE EIEEEEE," M Elt' EuEEEEI' lil d Elar r tEbEN EEEEEEd.' E,¡ A", ,lo IE E E E Ese EI E E ,,h,.iE-..EC.l. CINE I l ibdyCUNA HAllr ,4 -W-___ __ lEE 1112i IEIIEaEEiiEiIii eNIEESENide i.d rroi. ,,, .,, ,, ~ c mfect, iEiCuenCtai IEE I t6 EE ,,,,,, ENNU IE CEE E1E d -l i I C lE C E E lE .EI t i I i E i I i I E EIi -M th "ii li S".EIS E ECE ~ m., ~~i .l ill N E lE I E.¡l S e.dts iit billd 5i,¡r l.ElEECECEEiEEC,~~, SE-lE-E SAl REGI 1 shre el VI C T O l,,, CI1iNslCit NR c 3 aii mCCEEIE aii dri ia E-EE *t, l,-h E a" .ECE-, el,, 1 "U.~ ~ ~ di. di E SIC.IC EXO IIN I J.,a EE E rE .¡. a .EEIe ~~EE 1i d El. -Nl E-E U-,T E A R 1 EtEE 1 E1EC iii"u" -. ", ',! d CEIN .".Ea;d",,,!, ',ES Cliij lEa u NiaiEEEEE ~tmEe Cliio, ~u E, EEEC EEC< GE R II u quit.a.~~~EE Se hEtalEElill Eus 1. dl~z,i ,,.3. 1 ~ ~ Pn.c .l.-T,, ,ii, -1,ra R,(I C ul.Ec l.d, JE ~I~I Y 151 ~sE-EE EEE -C E E .111~ii .,E a .1.lE l. a .:, -a. L1,1 1. ~ r. ." ,,. 1 .,J. uuh h .d .d ,ir Pj,.,.,,.,ri,,i,..lAiL-aul E iEdd 4.i EEE1EET IENEla, FIl ,,i nE "ECEN IENSuIEiEEN ".dES eEEE.EIm ,,,l id Eiai, ,S E 1~ ii EIE, ""Ei" .Ea ""' ESE O Li ""t S"-as~ liCE-i NEIEEEIE dE l e'E d a l-EEi 2~NE DeE Ei a ¡,ti,~~~~~~~CI as i,t, SaNI CElEI EN~ d. lEl ENcu NL. CPua' EE NIE tE~I CE;N, ,.,, E'ESE .de la e oi ee E,s. NEES T 1 C 1, E1 a uu u. a Em ~~ E~ r, t 1, .1 1 ,~ ~ ilitmdd n.h -Cii 1 SEuaro "lhb t1 -'E A E LE ANEd CE -aCEla 1CMlliG C El E11i di EEdlCE CE 1 N k i~ I. ,ET,, NiElE ',i .IEC iT E, ta .It. ElE 1,1-1 l ,lE Eillb,.aalu ta de i.lN iEld e NEaNEEE,.c,, Taj 66MI OR a e 3.l '.1nYiV da e lE E -El ll l-i.L i, ,I RA. AZ = 1,-- ii ,uliiil E:,aENIId-.SiEE-u1 j.,,rso en Istiut Na . N.I-, iC,,Elt l ,l ~La 1.uu d iE n,,, aalld. E1. ,al, f.a XNSEI I YI iiEn 1" Lab ~ 1, Ea 11. 1 d ,. ~U-IEi E-i EC ' l i .cl., M ih.1* i.EEE EEICEEiIl ."o' ,Nl dl I 1, Cli aEEiNNEai~~iS,,,, ,,,EEi l,
PAGE 15

alca Habanera PIa111 Part1y del Casino Espaol ¡ ote Ysssesfiara RossaoMassAmrica Aegissss, Yni Pumae seihita AvezE'ESS. d nulgiga oteAsgiaspssAPS E PARA SU JARDIN EN LA PLAYA APeOVECne nueSTRAS MATAS DE PIlECIO5 r,/ os de Mn pgaas n ndueagospsrs22do$alt 0 RECUERDE:ElOOsmnga es-el tDa de las Paj&*s Y pana ltenemostinndds dearstncueos hacerunabae esgalo. Lssbanas TROY A sonla favoritas de la ama de csasy COMPLETAS las peferids dlas novias. Po PERFECTAS ,mnspreciofcn mayor EsES 1 ddy durEaEEn. Csospsubslo GARANTIZADAS por 5 misa y sar&sempe. S'ABANAS ElE TROYA '. La tsla antisptin in. sustituible para si bses porqessfrece odssss proecdEEEasu ernoEEy delicada piel. Ess dse s gsssdes atraccioes dSse s Isabel Luis Malbe 'r yEdelberts Ssssslts, mor enae erreodl la-ao.-(o E la capilla de Sant LEEncrmnasencjlla y elegante veificada Seldomino s e acail de Snta Eitaa ls cincE deE l tTs coEsEsagrado s ls Oem Lui Es ab i y M lb e ripss v~e EebetSEIs s ysSss SEESE SEsEshijE de neneo s Jssix al EsMeorita 555 sEberipa ¡Eqie Es PESES E' Els Sne oe El aisels enor Doinen doenqells EsaEadEsS EEdEsES -taaopo adbeEs,-tE ESS verd5eS ,br esl qe seSgSetn as fri SE Eblanc. AESmosd laEdoc!EiR rE' 5 sE Elca ESESo s d e pe, oe u b ucsES eES .dEE,. s bl Ean Es E-' SEnlasEjardieraEs.e feronESEEEE Eads CelSasEEassel Esss 555. E usa E oslaosy5ono5elEl Eta E r. SEEsEEE~E Hag'a su mejor. Negoc* en LA SEMANA.DEL CINCUEN TENA RIO FDRD 1 Radicalmente N UEVyO! ff H[UBHY EEl Canipcdn de Economia, LINCOLN,' Smbolo dc Suprema Elegancia DuranEe cinEEuetuasaos, millones de nutomovilistas [ en todoelsiMando rhan preferido reiteradamente estas marcas que en sus categoras ErceiEiEs. representan la garatta de mxima *eficiencia, belleza y. economa. Durante medio siglo, FORD MOTOR COMPANY se hsa adelantado a la poca, incorporando incesantemente anaus modelos, las sltimas i nnovac iones Y perfeccionamientos tc nicos, que ir han merecido el sobrenombre de 'Pineris de la Ind ustria Automovilistica Mandial". En loprensente snmasss en elnbrcdn ele lns Bodns de Orn de FORD MOTOR COMPANY, ofrenemnsfneilidndes extennrdinnrins para que Ud. ingrese en la geas fnmilia FORQ neldqusiendn ahnra un LINCOLN I IERCURY n F ORD. UNIVERSAL MOTOR cOMPNYMarina 211y 213 entre 25 y Humboldt

PAGE 16

Pginia 16 Para el ogar' JJJA[IU LJLLArVIARINA.-Alarte, d, JuO (r J, l e iua 1. d.e df deOi.C. 1lqie$mi c LA IATENJDAD va~ A ot~ BELEZA 1D l "l B nFmnno 0021 . eni ot' p~ dtIX. Y LA BEL a (, ogar y, ivModa b¡, crta 1 eloited le ll0 upti. 1. Zisi Up ENC~ ORG .NC ._______ r -hipectruiioun,~ to iu. .li raal. c u 1 p,,. LA KR ES! fbII po lial a a 3223. C.A. S1' O5 d.s lsd loo e.aoa 50l P1. sls ""O Y aoao ndo SAa"C-]¡.,¡. OdSslad y doc'a .lasa -fi.aloda La. o. aso' asai~ds---as p acessestdistiao. saloMo Css A JUIsA Dsoso La lleooda e r me h.lijo-,dt d h ,olo. o ro da aooieo hodaPssso pA Odd, Oab.Cb. ssam pasaas. A ddda2 oaod a y, osglbllds 3, pslO. ¡ti.olL O l d ,uompoda. l, peI o[.,S aloio dsda ahoas v, a aoaoyooopo =S3. 5. ols, 1111 5E&l' (i].el aalsal.o s stidio i, a Ao O ool.o .-. olayoo"ae. alolsoodlb c00 Aa i nss.io. ddyO dlao,, .dtso 1.psibilidd d u a 55 lsiloas MAy ooil 000 0A. igas io eiiadla-.'oAb a en. el e t-d dislifiell. .g, elP 1 oern Ytensu es menLadadueaaaSlaaareaias loNoydosisdlaloaP 1,olablboA spyoioi o abosoa510so1" o-ssya Sosol i A P InClAdo asyaar al <00 p~aP,_Sa essc, [, elic le ¡ in 1qe lasas 1. pal. oosa 00 rl 000 s00 del 00-oO oaldlaaaado estdatica000Y' z < el.: sbolooayA. Laoa aal sosos 000 00010. e. 1 5 olaaldoMaodlsida lanc LSaloY. tldaoprEaoia cls gl.to l ,soo so osaas 00010 l ~lao sooso to ldo.-In a oossa de1.Sl ooa. P osineiaotaysa s a d.a, o*i.Hsso 0 0 rsoata isbAa lsso50l oa o ti.ltc aooiAi sa. d a C.aoo -14oa-a Pai irid.illOlOoig.todaaoss sobodalSs asyo OaO I n.711 fo e ol~t .os.,P e.olP.de 322%. i W.b.a Lo P ¡nd¡d O StAsu.OesO.ni e, a s? tr lu,11.o losoia.sllao. d, 1si eioaibldauol1o spa. ora, bbidenSii l aobabe d si oblo1,OdOOOOs alo lun a iooo!yd. ls soia 0 0001toidadalspodr, OO a =aso osoooosisi b n o diolao.lsoao oos ls oi dpsbsto loabaYopaerna-sa prel c~~d1 0a5. peo 0050s Msladesivasy cO5P1 lyisteioaesbpectculoloooloolpplplplso sisasaqsusgoai obo oa soon.ldb d bs aPd bm i, d.o Oon ,~ o oa dasdas iaol o A a 0daAs.oyaaaao g.'os a o-ata lbe sapo .au. doololo 10de 1.000 01i0. aaSoo osoL p .a s ¡ e(bieespoeaa.soodo is-.i aoaotos dioao o1.lo ao o s lsosoo ado sU.aciuds oodoeaaJsaio. da paadp, 00iS iioo soas b1.b qali blio s1.o os dtengdio-uoeaool.o ocao aoooslmlololopooa lsspO c ono oubruosial, et.d. o aodprma00 J.los 50desed .i dols a msqO5 oiois.loosab oodooa-010hsa.idaapolOaO bsosasloosdlsoaoa dl.d cOl miosOlsbossbOs soooa oosyi"ab lsl *jossCoto cl~s. ,s b ieOs YulOOlode00ls io-oaoiOaa obooeoooas¡,bldoo ioooioossloossoo oidasdosoa Lo05055aoaoaiaa ooso¡oiolola.Cpooasoo1000 1<10 osldboad.ooiaosuiolioaiaoiaosto aaysdioooloalsdasisds 1 sossos alo assaoe sbs ccI.,w mdio. D-ce -! punura lecorreponde0n0pesee.se.l., cblaiyioilislsssbque 'ypdule 0f5,. do. det., .1q 05ooiod osos sioi ti. oldiu -obo a so oissoobo-disodiodo iosoiose. PIa tdo 005 osd,100 ;Ol l en aooLae. oys ooioisqsssaa ol 10 5 ool os o'd iosoo-sb den. is.a olsll s oao do s oosic.d s iaa dss. t con rgwApra lte e ,tlllirlOsesObsCtncs p LlOoooi n s ta hecdhTOo ooasapsaoa 05d ____ ____d do e 1 1W 1_I111, .¡. 3 i.flb P. Lelejoroaln .do a od'?'oo, doyrefia 1.sss io o Olbosssi siio.s.esoisodo Osoao ~dl l eeo ,,ay J0 pZ Isia0210 S.,¡. que tiee que hacerleel as55nipllo-o lo robo¡.lhim-ooliso ;-"celJi 0ii marca lo1bdsidoias9,-o sooboalm dsp, soabsos sios .e soaso dos< lodeossosdenolados eosy di, soerido oilolsaspP. Lhora. lo mejor Y ms oonpiL.quoje'rtai10 bolsos. b es. Eo s, a .o~as. dOiAl5ii Abola.,nu osas s lgap oo~o.0000cMasoscto 00010mlochas, ,luras 00 00 soliOaloarod,:,iodelasi .li. 'b 00 ioenrO o 1 da .11200y, depoasa eldaaao queel soso ua-ss jl sc,,Iz leo ha,,,, Una berPilo Y esatura Par socr .aicsa la laaoaisquesosaaols~mo000erdas de muelia soi a que oioin oao si 1 ild lo la 01doob proeos enalooossoosya q. t.s deandeil¡.a o"9oa, ioco o ~ llsiu oo 0, y 5
PAGE 17

Alio CXXI CrnikteHabacr ane1 Nuetra Ultime Gren Exca FLORENCIA -VENECIA -M Regre ng, NEW Nieje de ida direete, e eli 'REINA DEL PA9 Rgeoenel luloe*egeede de 32,000 teeeIda: "UDN¡ Paeajee de Primeera Claee pene tnAne -, loe de li¡. eRaufo,,e spee, lee pasees;oel ie,1 3eepaoe leadenetsecs .en @¡ iinnnidae Ae nuetra sociedad. LIMITADO NUMERO SuursIR&UNe] COMODOUC Eyseeeel 9 Unc AlenSUeSa lt AA1r eZ; lu e Un CUERDQUE N PED HBE nAlryn,5 BE PLOSNPELLOAXVENDE ecMnel 3gSUIGEEOENCSUIMANP1JLACeIO n tire;'renen Vi 9 ISR IBS.NNIS NE RAI EL AIA ; 4r>j ja ~ in~h~ ~1,v 17~ 1 t~~h < ~ <~i~~ In<-belleza, funsfiona mil¡8toy durc2ch e g NO HAY NADA MEJOR QUE EL FORD 1953 FORD 1953 e el enautmvleberiaopr esnseire El FORD 1953 ofece ee arcert ex lusivasneey lasnmseduraseperu iePeeC eebs.pr so rtru ,busg. laIeeccinnde tlen se mn den rasmin:eLa tras FORD mC tne lasuepremcaniie alecn lafabrica. nislAn mnuaen l "eIcdrie*y la esc ioe naacinedemoDele,,VR8 Ae11< M.P. y binnda itnmbin mieiAn auomtiaEORDOMATIC. AdAelllnees su (&masa enonorde A cilinArs enn alae < ine s leelegente, belIae g blencena e lainustia y extraordinraeicongneutmvitia 1ee felinese-pnopieterios de de PORD 53 ya lo sabe:Si Ud. noloe,leemostraremos VENGA A PROBAR EL que FORD ES El MEJOR AUTOMOVII DEi MERADO.FORD -1953 -En su concesionario, FORD ms cerco1ne el necce-nbl ee-A 11 cen ebee Sun Agente FRIGIDAIRE est ds puesto a denne4le coo u erctcoACONDICIONADOR DE AIRE FRIGIDAIRE Punede eCRn dicionpe < nlatempertadeo gene ,proporcinnndol na tempertunifre NyeeCIa doedurente Redoel ., Este climao ideal se traduce en MAYORES UTILIDADES PARA USTED utiidad e el aumento ede Ios negocios utilidad e el meyor reedimentno de ses empleadAs utilidad en el mneyor prestigiondeseseelecimientoe gutilided en le reduccin de los'cossde limpieze y 'B urenperacin, porque el .ACONDICIONADOR DR AIRE FRIGIDAIRE elimine le humedad y lec impurezas del amene. Adens, ese tenpeeaur es ca y uniforne prepenciene MAYORES COMODIDADES e su cliente, la cuel, lgicmene auentca,tr de pee el eaebientecocenlenneble y prestnigiese dc e sueblecinien FRIGIDAIRE lannaenl mercedo POR PRIMERA VEZ EN CUBA, nu eEn ACONDICIONADORES DE AIRE'en ceaepaaes de 3, 5 y 7% Inneniden kn 111 iIlI<' 5 ANOS DE GARANTA. Muy compactosconn nided hernticn METER-MISER que proEorcionan~msUnrelenemenesconsumnode cnene~. Nc eeqnieen cotoa ycopicados instalacinesn, porquec el gabinete cntniene en £ interior, leAn el mecanienme. Estne nnidndes nienen equipadon pene cnnecter cen le electricidaed E el agua. PASE ce VERANO PFEIZ. instelandnocen ueteblecimieto ue Aeeedlel@eedor de Alre Sueagene F RIGIDAIRE Re demeostrar q PESOS y CENTA VOS, comocestosceequipoe SE PAGAN POe 51siXS. CA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRICA, S. A. en 1.1 eneenencnnnc23. Ne. 53, EA RAMPA, VEDADO. LA HABANA. CENTROPRIVADO: Ug-9d31 Ricribgi doescexclunleen lde RIIDME y HALLI¡CiAFTERS retee de Luje a 7 DE AGOSTO Lanoia Lures yceraeeaeey esu heneoiaMrgrt D 0:eLeEAPee 5erese hz e"tiroaho*o" A -EILAncenAE 1RIieciCROEERRDIl gELAS LAESANNE el LNBEUIHAVRER. Lelinda cegilla elnColegiogdUnBeUn.Eraune sntuosohini ngdIn noldea-1 YORK. le abni sus puentas dice pesadnn, dcnsnli nerbajadasnlenIelAn nc en lalimaseehorasne Anle
PAGE 18

Pgina 18 Resumien jNsc¡onal MIARIO DE -LA'IAI1NA.Marte!, 16 de Juniode 19.53 El prximo da 25 liquLdarpn las pensiones a los veter'anos y el Elrbae 30 pagar el EsUsd ',los~ haberes de los empleados del actual mes' j p" L sso "%'r '11 PFu cohOOs,,ndd 000l Sal* O sds AtvelDirector Geerl de losimpuestos dle la Ley de Obeso Pblicos los preparativos p Leye EpcOoiale Adell Tribunao s ara, 0p.000 Pnencia del 00ig,. E, *1 coebro de los chopos de vehculos del prximo ejercicio. Giroas inspeccin ula playa -de C djo llilGni Potii setecal _____ Ohdeo lAdiia habanera ls cul Oosoco IRtsis dLodocto.Jos A da ~ 1o., 00 0 ioi Lerdo director dses Hadenrez wya.o demnd e1h 4 55o s ld G M0 ,El doc000 0100 Gqie so soj diDeclarn o n aa n eusod o lugarU N00 i.dUSOusOdsudreposci GO secori n lss Coli inail d risOaouna ocooraiva editoos pas Defensa Eljues de Pr insanci d 1 0 rin di lovcad 0010101 dsan et .1 o etaI6CaeT a d l S.e aqoo lsssooodsos l t 5 0 so 05 01 pla0 00 reglos. pohj do1 jlooooPooojlosls d lasdiolodos e per tooj hsoooodyoo 0 5 oss¡iososssonr el acoi0Fsooldo:loodMCo rnn Nacionl ASo CM, de-los productos sintticos, menazaa los azcars de Cuba Ooo Plio recorrido por aquello nacin, explico e deben 'tomar vayaeoscontrarrestar esa accion Comncaciosnos 1 eO Pleot s deOlosSoloo !e confirni.n. No se apropio llcitarnente d dinero AbsoIx,,, la Sala Primera & Crminal d, la Audiencia a William,. paia quien el fiscal acusacin illVada interesaran aos de picsin y multa de $5( poiLo haciari consistir en que lliaens se h:bia apropiado, ili, t EMILIO FERNNDEZ RODRIGUEZ Despus dereibir los Santos Sarametos yOlaBndicin Papa] Disueso u etiernpar ho. arts, ialfi ala cto de la tarde.losoque susciben, Fuivida, hijo., heroseohijo poltic hoos.e oinmr ye lde lo demsfaiiaerea a $ erons e u lmsd s srancncrirRlaFuneraria Cahslleoh ApatanlooD en 23 yM, edado, pradeddaoPa ll cada;polhaselCmnro de olnfaorooque ¡ La0 Olbanos lde Junio do 1953. VirgiiaLpez Vda. ds Fernndez; Fasos A.rorosAlioialoEmo, sArmando y o Fsooodos Lpz; Mnuel, Angel, Isoaqina RmO soso F so y Justo Frnnds GsOiooozMois T. Schz de Fernndez:IsuraFresneodeFOrnndez;Matilde hamolo deisOsFsoodez; PsdrosLabsoto Flores; Rolo. Pade Ferndez Gayo¡; dotoFidlLsrood. noma llis~*SS En¡ily Cklirckil1 Ida. de Bes'osa Los quse *oscre, sf hijos, hijos polticoos ioo oen u nomob yenol ds los dems O155 rs uea alspersonas desusoamistad sesirR on ihhlOh0hoooylarts, lls,595. m.a l Iglssia Epsopal Os la SsntsimasToioidsd. cale 13 esquina as, Vedado y desdesalaopaa s cadveo hasta ls Cementeriohoristl oihlo OOooosqueomuho agrdecern. 71-7 La Habhno, Junoo16 ds 190.3.Toods, WOOso oYLaurdo sos t s ys Oohuebil o e Labsooi d¡ Bes*sa; EEosO Gily Canso;slTsosy :i1MittsooBesosa Lamari;Heoool 1 O loo, yooLaurieAnto 1] eso *a.Dr y 0. n6. DrO. Erique Amaoss d o. Dr. AntoioGl. Obroas Pblicas daran la st sso Unas o doosbletas ss disoloo d orosienun so dOs ua Agdboodlle y0n00eslaxsnte. Pida Allo-Ssioososensl sobosoiooasul. 'Enva el A lclde el presupuesto sprobado al Tribal de Cuentas Fl viernes entrelgaros la JMedalla de Lo Habano alperiodista G. Gene y al actor Juto Dios lonofoormidad c000lo dispuesto Por ooraparts. ayer vencilel to. lo Ley,eloosertoio do la doi.ioode veinteodshbiles parosel o,sloOoin Mioicipaldocto or aohnpago de los oeibos dol cuarto 001. de Plsosola, en nombre odl alcalde 0.00100'poficas urbanss. SoW seo JhuOslo Luis del Pozo remOiti"esto. s psotir do hoy estos oooo 0 0i00 000000opia crtficda loo lol 1111o se obrarn coooon l die orc000 t presupuestl0oodinsrio fl Tribi,.l 'ercro nacndoct0000 o1Ra1n0. l00010 a. iooodeoL Habna nloonepi El proupusto aprobado p01011 door a oOs ress elofiscldq onlo dolosMunicilo,saOoooioodo poilu ,prxmada rinaesd spirAcle nrr nvpiq078480,cfad aca n en etrd otia oa Defuncioses olefOqp 0etrega de ia lodlis 1 desjlsooo1lo 0.10 s arterlo rloos sooioode loo 000000 Isnfooo id.lormaPolairo ra d Asio s teono 00' 100000 lOohso OooCoo1d ,n delos Espejos de¡ Palao bu 010 o 1loo ool 0 it doe¡ ooo 00 I Derchocon la eisenia o 1Apol0o. ll oelaco pblio en que wlo i o r 000Alcalde, lasliomioaciones ri noela resolouci oonominiseril blnoJ. Delgado No. 54. de lol l0oho deo prlo er l ase, en1 el quiioi 00 00001010501 000 n-i0a resnooo la.misma. declaranoblonca0, Oo o10 el42.oror ro G yoo aloooa-ivncprl oosugrel olorn an.ieodo Roedo Caloooolas 0ez 7aosaio llloo cubanoo for lo i. Cooclid ooalaoroo. so seilsoolse o Prez 00 el coo d olo e meiooolO lospo ho"liol ooo r iA oLa 000000a0delosso loo las haroi d inmedataoente lo feoha 0n0000 1-1 Departamentoo do Trfico de¡ 101000ooonhezo Ooooooo 00,0C,100 seor00 Alcaldeoeno oooooimioooio habr deocelebrase e l asol ic 0000000 ol00051000 iri oodad o Hor t uotorga. Armndoosm 56aossiat 0n, 00s0100rame00ls,0 s¡ arn uo dol a en 0011a 0ne; rciete Estudia CornerrOlioodo elhlspr0oboemaooDragone 64 lo nmoo abu onioo do¡rvda qe Uacms deirabiiooidoo Al Idonn o1. ,iaeo general y ol 0000 io o ia. Refoormssoen0 el ooBa lneari o tt oii integrabanu lo0100oosl, 9 aia EOosooolot Poohsos o Beo loo que ueraO o neoodido poo ol 0 seBan rioi Mcl I nfni' lez os louuIOlO hVoi ho100Rica ooo hi in.,,.lslo o ooo olipago di. Iti on-1 0Vedado d ~hodoo O 0 bo.oM tioo oiloOO 8410aosioblanca. 0 0 i.ncVolo Poroestarazn.la doorao ,,.Gueds y Rigbeito M alvo, 61 0010ep lodeloorfao de libio o 0 0 2 Quioones adispuesta quesl pe ioolo de la F dOOOOO 00010 CarmenFernndezoFooosodez, laro.osubariendos,ijueoso ooooi 0000laejeccinde0 l.obas1d5 re lodeTrahoiodiOoOlOiOlOlOOO oaosblancahsilo ~Ssolooini OOOn y opa indl vaplica p 0 0 0 0 0 0 0 que eno-ldihooedificio ss rieitco e looo eCoO loleson odroouezMooliooo 2 m00 ol ol cino opor ciento de boi. ica ooo oso relizsodo praeo r 00100 loo ooo Rua.booo doo o oc 0 Ooi 0000 o oionoolo a u ornero d ed bosnrcrosnloo noooooo ios de meoes sedl doaboraooparalizadoocoode.elliso oo i 'ottitoolse lo 'inOOtOty do Asis o en l po o i a Batl-s lcm o debido0 al0e00 ceso0de1e0s Sosaofiooo 000 lldiblancooCo oooi oaOle rrio ossododdssso 000100 0 0 0i0 lbi ol Oooo Cololoos Csoo 0 do.l o re i oloool lot .o s osn orcssdela ma¡@ 000xitnt nolsra-a ortl C lo Hopoisl*'. oaoMunicipal recau00000 omiloela ads tado po s romo. Aildo, de 1. eoblillaobooooliMercedes AnioaLy Cosooz0. 73 lo eoll tosdistiosyoood looc 0000 oi oooiofooooso '00. losylllanca, A s'. 000050Loosoo/C457.o c Gooois looo lo lsosds delsdepiartamenso i(1oeoeuei.qu rs.e e nI o iiSO o nsta Es olj Ls 0 0010eAs Asta syPeisiy eoiolld laqeoeacol d bad sioo l d eA 0000 o30o M doloo is o iSo 0 1ne-lso ElMstrooooOooos o I$If l l Ads Po el an ooio os o s (1FrdzPl 6. slole de oteyoo0 sarla so leprialaprioso ciadelaoslana Agel los 2. oosti]domonsassdeOl otlOiiods's ltdo iooFob CiossolOOO500 0h mesioza, o0ispo, dOd 0000 Gs i O 0Exterior0lo5f01d1 dooooiosdo'Al. ol oso:que vdsoa.iiaolsl t 000l'.'ol *1 lo Os 1 'oo ha d~o sealdo e l t de rasu. 00.c p oodooo o do oolodes laso alumnoas'Pode scos.te.oy Ccos.0 Ipnilsinvstiojs e s Z 55 Hl ooo nistosS2.laos. stos ta:gish ooo l Ooso s o o. 0 do 0o Lulsd01sonlssOs o subresultsdoo o Pooo aob lo oo Colaosl d anc o s e' blto <. O l e E1.C o y11. ffeo de Asstenca y Prvs I~Zz~ŽZ) *9-#1155 lprnF, j.l Giji)U-rmr ,val Do.

PAGE 19

W PELUQUERIA caEca lelaleSleeee 'iflA' Ene "Tropicarsms" 0At El A 1ccaoEaa Oai~adr. i haaai~nAletoGi. e-mla ii laDlCa Ngea ceEnrqe pl EI1A JUAN BTA. ORTS FENANEZ eaai iqaaia, sa Eun aicl iaLd, S i a la Faerd e h Eleeaaaha iii El aSe cpace en ca seelaacae P A 1eclOtn nbe n II aiie al adralaa iiia 1 'ia l-)¡i¡. %s eoa G qeu le se ca cacL pest an ecaca eOee asce a enia SA aae
PAGE 20

PAGINA 20). DIARIO DE LA M 4lmorarnPivadillo Crillo No haseaaiein9 el fre'sid ente Por *Serio Acebal de, salarios loslr deicd ___ jfe l Tlc Dos sone illos F.Cnsliddo 9. los. altos jee Foesoiadsle'ipre El Jefe del c4 ede, geeal Fuie l le Teca d Dim eni. a minitro eee h e ec de ccne de ] gioBlest, pa toda lamn Esta rolee a ceo c,. oet c e aCo 0 paed c eedc oec Lo CHObRIZOS ~REGIO" vienen Tabajo, deooes Raa e cereidecial de la Cieded Mliar. pn HIcAcI Espaa, hae mo s aos. leot y ArceniA Geeoen ecz t tuial l d o e trabaj Asobr e dis drprr Ig.q e n ilA vade lee dc Cebe d:ecCene de noedce extraarac Mectble i.o de Vidl fe dde e pude .,nd Ac las dasicde lc deet endl su e qu e er cualqierda e O Nld T eel a ebele. ,a dcusione Y d e la dxc meesapr lmra acec oo s i losdcjIneles voy abdeeceir nceddsdc e mt e nte el estadoelecmice teeeeedeelsF erzsAmdasyiaelose nun nuev sondeeleldla eade salaiedac patidcel al dec laDvs Aennr o cm ste, ce n sAen.cll ie un ee dnrrceet ee ecbcj nlcecece clecdd fd lec e istro dle Dpequecdespeueeee ch ecibiAN. qede dAichably.de cntet dele ctul, fcebdoptadocele cr leeeedNccac toNie coele bceeeceecetbdenos ccc o l ma.dldsupenerlae, recee eSoloe ced cccol ae pe die eee e n eoe eleeun edec a rbj cee e dale nt lPrsdn dice cga e ce euv e una lemCarpue tre ee el C O ]a vislumebro. laoesente e C eede e la Ceba esusd eEseee cec e VENIalan.o, lar de le adde dccde leeed. siu ee deeed iRnadeexepin y qe e e yicegyule cemdeble -0 rae.ee s se "Qu la empreadeddee ea iiaivt Dele ar eleo l eos elee ecele ies euerzaevdecly dld baie laectles cendecoes dcLdctb beieco le tanelc sabield l ue' d abledde e ee1 LSC VAansisin. erldel sminoe dice.tuil Con l Prsid n,-ede a Reblesimr sibl enontrrlo y ld q leeu e prova raoesee en m o e e ceeben aide c on Franceisco ab ddeera D zee haceevalebeso ees eega. Nti el¡.c omoce ode' Ge rnoeydel qupeedeleaale a deEtdeo lee o edeclc E cito l e baduereno lem ed eel sello e lee dp e e ~R ve ra~. cobsideracMenee l b pe saceel ,e cde ea Polca y eced e l ee ar leinaldce c C ie eeeedc cece ec cecce e e jed" ddeee Cle Cel l A CAStA ei ls c ed 1,Ndddefeslcdctnlic I ele c rbjdc o e iee lmn e ode era:eosei g e ee Beeec c c ACS IE ded ele 1 ed de bece,dTodas la Ceocecieia nc ceoeom 1ATRA srn s deJanc o jasGeonzlcezePedeRo dfrc clh nesdclaree, eeoiedeCAalaMe;irO a a ece deelv c d l eior' d~geb,McelelCy eeleCe edosa leeipero cloe que esee nm.eEcLbei.cdi dRAZbFURTEe,,el PreentecdedRe ,leeelos cooele s M Feaeciso lee bueenosc-y tan beratos ed a'elsdcslio, gbcMyr nr1Fuec ecocde anel Mgale Ca eeleeceA. eeeLA eCeeAIcce ;noe ensr Ningunaecledeide eteelbmnictrosdComucaeeci eecc ma cee dee Pedo Bre rase dPo d esoi eCSA ddINE di.edeentosepr emo er bajoededusticiyCoecioe acomace Jeos bc edr cdeeer, c CetrDeas o1 ee lego enpeede tno. cm ladldleC bcAE nipesdeeecedecent cied.l Aeele ne l ebeeb Fe rneeand lT e ;¡oeo ple cd e lplTE IS pide dedaord po eina. de Economa adeoscuaeiele eedape C 1 eolce, Gusav Mddrqez;'lsl c l eim altnoqu ¡la c Un t o meecoee ee e l infoe' loadne orgee ,i n f alta P nignlea Nuc.stre itm rn e lscontdoresee cualbcdespus Fradncesce eHernnezRe l Giade humildesde milnais ui; e; ;_ a eo esuid Gcnlsce rooe YIa Eniq e derocede dencsc rc e TEbee.pu s ao l'lo""nthC r els edd ac ne ablee a dop.e eos leear tar. stecions de del docto dos ce A temnr e ceo loec e lecldede pee l oe idcd cidsa e cercaro celee leec c ns na l co n mn v rr n f, Acan dledidacele ece zad pore B a t st e n c c d c c b ead de e du e h c e r a el er d e l o r b j d r s d c Cebe, deecleraceoeen. Grfias lesav dc-yo Sermrn.-ljo R elo rnoeeen L eeeeoeed Elesde ntdc ee cec esa palbeas e; rifne e lee ede ecc e dd eeoebee;c' eece ee oy ine I doeeoc de le dc tre Eceere ddded ele e "Acaboledellmorrc onlo e eelcuaa poeUn idia e pe scoreee ntre eeel bece ce eleo cqde les elcice Fe n de d eledane e oe c io qurmsms dela aoescdene a nzae ccdleepee enaeeelee c ldeedlCcFedeaci ecTabdo '1e rdedd edblled iclee e re s Gfic a ue le e had son eelas r es o abiled ade s. leDr e cel bra prxeimeameeee dendtel. e e l Cubaeepor cla eeln ec de c r ee m a na IeDce de L dd ee cevoo y. laeed elc c oe s e e s Peeuciodceec marz eneli Msuse ec eed e-beyed dec c delyeddd le nes dei bie ye cece prdgeso poe el ~ d ede la seo l Ece r areroellro de tr de l m pe rfct lina r doe¡e loneeo las Sjr. ceeddd ceeede eec-ee dlCeee e becdc Elc C oresel de. Cie mat grdebe E. Viera Vela.riR d ac a lascc ee cua oodee ¡a d ece de Lead comiee. sco leleve R Te mnd lat. snile lci ne el ;ai ceel eele a d eliaaI e e e nc de rrg le e fel e c eee l Congrede c iale e Tr prsdet _atsaen__ it i de enideeo ee stro, e11eec, en eees.qereleledc ecceeecee)d ajaoecedeeeeioelic itgi, esus eacudan e a do n e b ,la e oeee,! eup rd 1 e cv ea o oe l e lo Fe¡ ibC C c c e. s etr C de p i ee i i c eb e l e a a i e l s T a A a o ~ldec ee de ,o dcc eec aelag s ee ce2ile bernoece e ,la ceo e Mlita ege s ace lcio de .I ean edl C ele de cl eec 1R s e-, cIee.CO SEICO R AcNl Presidece iat. cid peeede Ode Feeede cu e oshad~eeljvF H eeedie le d11el qerd e leed ecccnddacCS a ne gra elC echd Rrc.lle cde ec e d ijar e esc i enele cn tciae aee ebedie e ua dec b odelde Ejcto d sCaS FCO ea leeield d ec IraRee e dec une rebaj sel d de cacevicc ccc la dformd digiete eecrtari ,e-_ As ira Pcesdentcedecde c r eea.Fu C elae Saee de Maerniddde Se l T eiAAC loer ee rt r las Coniadron eec Sra. eco.,b l ded c c e diita c cd 1 oe eCe ntodel c e ioee ai deceec ee le Sbd :-e. 1c dedee que pesaid sbc le eetr dee 1eo del Coec o de La decceeeyeeoc dc ea cc de leeas llecceeodri R. Viera e Vd de ar a l eez comle y eniee qe la :e dc cn eecade l aebillan!(' cuu leele le eleeee an e ceco ld ce1bceceececedbedd crt cecn ede e cecioermdelce c el hoga O de leee c c les y patnae s, Raceceeie den ceedocef ce dl de lsprae ec lei c, c. n pede e eual para dciecevara -cleernel e ha le yld d elee de ee le eeiai tic c dem le vistcoe alcegrdc on unac her os cecee dronas, ~ ~ Pasriol siainl'.Xer mni aahye n-ap aaqe muoeantarLGN PTASPAAL lasoaRoaVir Va d al 1ndl 1CoZes e arcibrd lana colonia CIO deCA1 ti ar, itngia rfslNomle quprao. e de H ANsttid se Lu uvVCNLE NL OAl na eet aptl a s e ih cRen-fsinl u rinoQeaadralsm-co A ,AC prsdni e s gta':t n.esii u er 2dd. otndspo ldeJs ar tiuc qe gup cnenre e erde. u f eunad id T G ASO.jni 1 Baris CHAN EL, A. D E L Oc S' Par n ay msqme uno.c pero Luenas ies parahacer feliz a-'P 1 1 a el prximo domingo, se ocurrirn por A i4ts en cuanto Nea'estas 1o lyeccionqes para e bhiii)re elegante! pc A D R E N-10 21 1R 1 5 2) Ceeeeeelecedeode pep1nic copie-e eee tede pe Azu ldekoedeile Cuello Elsee.Tallas 11ed e d eeeleil epleee ile con dddlld dte lie ]gedredo hda;lra p lclleleee1')I, ala 1 7,bl9dIe 4)di 4. 0 5 le'r)/ ed11.71,7 lcoceldcC ilpedddlle0dltil ep lpllitie iiidel Par¡e, t '(7)11Cieddn ee cpidelededeeede e lld '0 d cen leil dedcejedle ;(^ al 02, 5eo Pldntc lea 1 iPece/tic e dcpentloneee,5 .12) Sodmbrerce ledeclede Peceecele63/4 l 7 1 19, ct __ e3lleaonyd ryn -cara.Beile.,gtRelee neldc. vecrde. 128e le - 5 I lePeld~de e esadl elo. 14 eale le lo Idi5) eMer crer e clee e sarat. cualdernadeoe2 h6) Ecrreltdedalgodneeece-ioiedc Aeeac¡ile'griseige. 10 el 12, ilee. (7) ciSlelde de elstice conetenlod cete Cpel Azulcarmccelita y -jete cen blance. 30 al 42, 4.oo. (8) Zepactee Olrcede lleyecbecg, cn piel coloree lna (0) Vscrpinesd de algodn.Blanco, eegec, roje, goscarmoelita. 10 all 1.2 .7 5 1., Plaeta Baja Pisos Seguco y Quinte Prestigie sus regalos con la etiquetadistmguida de -EL ENCANTO.,

PAGE 21

DIARIO DEFIA MARINA. 2A CLAU.-ADO ?A XXy La Habana, Mar[es, l(6 de Juanio d, 1953 Pgina 21 SECMON. 00 lPresions casi normales en Barcelona y Atltico de Bilbao PURATE A ¡ la mitad occidental de Cub se han situado como flnalistas,1 ETUATDND ~Rs 0JJA ___ ______-_____-___ SCOIJA ENTRE NUESTRAS ESPECIALIDADES DE HOY 1 El Tiempo E.dI. S-III-l ES5A W. 5 EsA. Fabada especial con productos, astursionos; Cus .Mign0 RFEMEEISES ~~11 CUBNA ~oO Aqo Rn.ee.s.eEa. 0 ls hpigU. oCngO tic~. onsosololooO ltedO eles el del G o G eososo c Ose ps, esolo. I ~ 0011; I A D Dsp oo ol 10 50tE<. i h oo s hd o s s de~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~. clajso oct SsdlMoC aI-dl005oe E~ 5i' oee CUBANASoysoo.Mo EaOoS es El Bes. ae p al f lloe 0 l 0 tOSoSP4 0 ~~~~~ 0 -I y55E~l5l c ssins OoolR.e 1 s~~~~~~eo does0ose oconsle moIs0lp0O)eo0 0 soooos0soeMoeiSsspaoldeOisldenosals ds. Epo pareol IAOs cioboooosol Oslo le sd. .t.l ds quCE OO e 0915 leEOsi eesfgdls______________ se ~o ss. s,1,,sesecs ieJ, d MadridO Oodos ,, tcsy. Cebo1d iril de 0000, oP[sAA NUSoR I ses 5CCIROTST t:,,. A-11~o ~s _oiooes e.lE.*,Vless mayo a.________o 1 re M NSR AE ~ M59 M IN G 2 1 D IA S D E SI L O SN E T N O P L D R S e5 50Oosd s 0sdsooOsO' Ci5e oe va 195 In55irl det -eosioooOo 11isssiescdOos ~b.,leo p dIrsoe o ssId¡. Ss¡ slo so .s 1.1is'6 "eosneeess c oasen ooy ios mi teriorios es medosoo. .e Co~~~~~~ Zlo M Oo"oS ssleis. los.o 1.ee l¡os d e oossEsedlP so1: o n irs p-sso Oiocilsllpoiss Ali le ,slDr.eA.00eoe si l. o" oen dis1 y0000 ¡1.1 ¡5 , ni le soedtal. le % )ouOOs~~e daelbe IolsdodoOlssllos ~Os. -s osso .one fios yso pintura, o lo~ca In-od O¡,io lois s 01d 0 1 s 00 ¡ie e socdo cs .e00 Os5 oood 22csl os esu. o lls0 osd o s ss 0I sis o n:I In rddooi s l," siesOeilos ¡¡ Oseu i d ei D d on c s c l s Al~~~~~~ ~ ~ ~ selci 50111150 5' sol1 0 "J1 00Pi 5010 ¡1000= ~ t .oj,,,U. c o r de ,oO orosoeissd.elao~mor,6dos di.,0un. 1 00U000d¡-osco¡1 2ss.; II PiSsiooses so C b s 0 soIis el d Os sol e. O¡doso uss se .iso s sOll Iln 010010111 DE RADIO CINEy l0lPoc ¡d slM"[. w,10rofd 01 0s5 5d¡ o¡o ":5150. OsOsos ea 1, Iih, ds ,H perdi eo i]s: 00 t, .e l so; cod u1 de Lirceod Idei y Esaaa aHb n es seso s o b~sO.' Osiscds R. lo dc, Is siodisosesi p. neollcic ss ge e casp r nnnS-tryH Lnd :4 i lest de ',-ls 000 000 tl ~ r 0 00,1200 0 R ¡o o o O 1 -s I t: ~ in. -o oo o o o l2o Oso o d 775il .Oo. rcKE BR T E l. HAVANA AUGENCY hU I _____ ~ ~ ~ ua -l-lrei d.di0ilbiso¡0io.G E Es O 1 9 P-sO Osl osls es S',ces -,d.e CANADA ~ ~ ~ Mrl d CUB ta MEX.C LIEso.ioocp osioAANR A. sosldolsooOs sln0so ROXIMA AI DAS DIECA A6 1, VIGO 1 RPRCUSUlC KERRd. 911MoIP LIM TE su e.p.ro sall en11 %1 oe-O' dLP, si ],sr. lC 0e 111 "M nt Albsrti F s so1rs juni 25 P1-. Motra Canad Poo Acodo 6 drO.,,e 1 DI 5 5 Mont1 Urquo1a 1. ress~ sor uno io 27 0 0001000. .oidso ds 61OA ¡u n0l9 1.e s, Dste¡ 21F¡. s' _As Ao. u.' D ill OIlil d,~ lo 1 TOUS & ASTRUUIO 5.gA Osp d DLCES dp~ -n, dER ,O NORTE DE An AHAAN AO5005S~., JORLC 11ddd leo eoO ITd, De 1,osceot PARAl INORES Ro¡ Aosot de i .r IdI 19.95 peste¡ ddl olase qs.d, sOW.es. LAoSQ IN JUNIOH.b. 21 $50100; $2.0 yari coherials 343 1831 sse oo ODR cu ss ces 11 3 o sos. In Ossscud.o oj.OO TAP~o-01 Y1 LU-1oe fes11-1 1 ETIOS RGUA CSAL RGA R PASA S -~~~~~~~~~~ -E Telest YSI~JRA JUNI I os ~ ~ s
PAGE 22

;1,gina 22 Sports DIARIO 1 PERDIO JOHNNY SAXTON su. 1953 [TE El Dl,,ARiO en los 'Depones PorMEadio Secades d -Noiciario deL marles. n T 1.-Fuga deiudisias. ~ 999.R94 diris e ai Se~9~tai i. -9146. .4 jentone enSan Anti 9 i 8 Ve 99199'14 Socie4dd9deMaranao. CI.ta<'i"s ,reevomaistaldel 9oen<-l Por N LSON VARELA ,. 119994s994 91afi4949 que 4994o 69 9999 9699419946, 99 4tre949919449 si9994 949994994914 triema utible en seteepiodis d dllearo4oto iito con ton-i 999499<9.9.99.44.11.go 1. !999199199494W94.9.49 6999.1191-561_I14569-1 911949119919911194411494 119 Farntan JA 1-ALAn ,¡¡e L 144444< 414ru 11nci9]4de
PAGE 23

Ao MXI Sport DIARI CONTINUA ESTA NOCHE EL' Mrador Deporivo ubnekco vs. Por Ren Moina Santia'o lo y -Meyer el agresivo, campen (e las rias. So l ~ tootim otP-ooeln nolo.do 010 lodoe.yoo lO olpuedn uoootreotioodobl juegoo 15 .11oooo oo 111,11 0.d 01001 1111loo1 -ec-lt. h.o cif a ip.e.Ic in, .d, po I O. d.n oal do Oo2boII 12222200 U ;,Colo igil0i ""'a A,1110110 do 11 111-11o -1do "-o'0 en. *l 00 102ers. 11Tniben bbof d t oIs d] Clb Cboolo, ¡tsp~tne l dd Olld. uientO ere0s22d l o.t.d, y m Vooooo d:do1loo Od l do o~ Oe loPi bOkl0. 12 011d01102 Y -111. 20 dro o o e h e.Filidl dllbdoo 0 1 0 h¡, l111 U iersidd o~dooo en Id, el i docpada020P g~1, Cno L oJugr o o V0001220102y tres 0,inolil lno ilik O l oiodoiio1 ~p B 11i11o koyi d-2derrota 0, des Jlos de¡ l.o dl Wo~1w. 2r, p, Lidd OEs~ ~ 0 ~aoY 11112drota croo l l dooo ,e e l -60s2iu enW. 1o l y, lo1 11-. lood, jo anigenca, que oiic. d, o.,[oldo d lo oioo iO lelde obeiO de -,oo didlaodleoooodOque 1%oooobolo El h lodoo do elpasado24Odo 00en 02na ltransac in nulljoloen dCbonlIoadooo u10J0111000Almao en 00el 00000 4100klolooo1, 1,11 ol l 010 di lolpdoololio 0 2 d.0 do Floolo 0000 1ii 0000010.i 4100000y olla 00102 01 '-odlli~aodl qued UC00 ooolica-o lo iloloooin odo lo, ooooOo0cOn Loo OOB, o 00110 0141 l d00000120yosl hoooloo l.,es de Amb, Lga, Mo,,,ooy dM ~~ceslla0041000al0 0 0 1,lllicad po oooto dl ooto lonnilonadoo do b l ikopo, Por okoBlga yo do loPare 1 1 [ente .1 Sa dl0d ].' 1 Wl 0,,. Par¡,h il, P Indo looo PolOentC B,,, 1 Ve.Vooo&od.,h, pue, 0 do 0 1 0 .j 10M,20 r l1. ca iloao dd OlOo 00 ool-o11 10 doo 00 dosii,.,lo 0~ VOOlbOoO0 00100 0la Elctrio. ooz 10 h,000 d loo Oodeob0~~ lo reb J t. .11 '0 V 1.ooo PasardGodoL oo 00 000000020 ¡,te_¡01 Oolio P< oloilo do,,l 1~00~,io o 0,000 1o.cOdlodo 100,diine].1.pine r -g110d01,s D. g~, h. Aco10214a,2m dodIil ldo d e, ho 1 ~eoo in10011011 100.t122 0101 d l en1 0dOlun o bo o10000,s2lO 000.o r1io i ,1000 01 0 5bi, Choil le iO1fue o1, o-1949d, OOqooy i. ioo.P01aladlg 010100,meCol 1.i Ooooo lld lOo, Do ,l 120u 0 o ao i n ,s, y oo 01 ld0110olo10oOo do 0010 llde contra TOhrnd A;1,~-li po ii dobl0e1s 000 tlPO'd 001 te ooiigioy lb deoloo u i l pO10 .010000100o. lOIOiluiiooOOoi.ollllldoOdOhin,i,oi1o O iI al neOOOol pa, bair 000OiOOiloOolooOooo l., OEl-ooda-oo0lsOoencuentreoo do bolo I. s. o d¡k 01n oo000 010001noooftdi l "u oii1 ioilo 1 0olOOO 1011 0 !.do d e] ~ ~'o en,000000 l~ ~ ha d j 00 O ic, oun del.,o d, ~lo z p100 looy do' Loo oooo d, olooo 11,,ob Lli 000100001011d d f.0¡, ,01 1dlo1h-a ~ .e, ip lo r M 1 s. 000cy1n1. 00100.O010000 as,10y1~01 s. 1 0np 000De. 0el 0. stab. ',e 0 . Ob q% . oolido queH 00010 -1. en o noo MI-d iboOOiOoooOoaooG l i. H ia "0 od, oioioodlo O ~ ~ i Sul di0id oolooooh Lquircra p tt~ o rne DIl 0111100 'G liioioM Lo illi,iO 1 oO il ooio 00020 00l Ooid O 00 Il oO 0210 00010 loo ,oO lll 6o-2i oooo o 01020l12 Oid iddoii .i. Co olop Cobo .Lold. unoooooy t1,10oooo d 00i 00010 0011010-00i op 0 0i00 1niie I lc~ .a.bc. br Os00 00 ooidlao 0 ca f._0 fn ioIl loilg iiollli Ol ioS 10000 ~o, en,,ii .i1 n.1 011 il 1010do 0 eLo00e10 enocuentre 0 dloiul0q1 iplil y o d~hg eb L pu lo d,MOi o1 o l IIoo lo o d doloooo OOiOOyOiiillllOi10iO 1 -J,0diO Id.OII0MMOOOIOOIoMOI0IO0 00010 1 1l11 -Oi.i~ aloanol~1ao,l. C ~ i. en olHe~ ~d i oocoiop.n.Oe01000 0.00 d0doo ioioo0iii 111101 000101 1111 1oooE1oe,0000,,,,000.0 1100 M10o ol do1 illp,-h.10010 ooooeboooble10 iodo oP, 110000, 00erooIdond, 0111111 loloolod 1 lodo .0. P o EvldOio permd00 e' '¡'P ~ L. bilne d p., oo -n.r bloo 1 oll lood 00101 EL~bCIEJR HALAG' PARA11A A 000 ~0 1 1 111od010001, a'n0-""00' jgar i:lY. d-e-0 0 ~d ql ~ ~,sc dt o 1.31 dle-Po41P p. UN REGALO. e .eoni CubCa. rO iFik Liq. 0000. 1 11 ol di;P, 0.-AOCI~ n P 1001. 1.dlOdo, 0l, cu"~o 00000200020d~,0IPendCooo gcplolo d opooo 0.o noo.q.,no1.o r o ,oo ioos ooe ,C.dOo dpo i ,loso 0e,2-w ~Ren010 ooi liO lo 1012d ooorente soo T, o1-0100 POilido 1L, C11000, 01 o E p~ nPn~' o P 1 10A f.crc 20l. 100.OOe 11 d ojde Po? 0 0. 000,d 3 0 l 0. JOYERda,,-1a~ DE F PInR pN o d00T.POD cri001001 ye s l Odo ~l y 11O aln-o lnb o i0 001bldoL 20. dA. P Colio[ oooo.000001011.iogo. p Sporto Pgina 23 NUEVO STADIUNi Ali y A~bando HABANA MAII PRIMER P 15ooOot.j jugarn ho .n=.aa. c lo enfrentarn a2 Montes y PRIMRAQUINIEA a no o-Aobbl 00ob otolrdolHo Armand~lo Heva ti oo-11 booo Modoid. Detalles SECUIDO 0A110Oa 01002ntos-. Ang001 y Anl o Pudiero dooolo III y dboodoae. 000120 en el Hbana Modrid.11E 01ager o A111001Aboodo. Oido. 000tro 11u lo edo o Clon l010000000 sro banos cn 0201011110.sobrey lodo e lo1n 01Pla odoe rRVitay Cooloo bbooules.00 oa quin tio di la ontinda, es saa loo 3 V el 001002 0111edi.,A ongl y ni10 l e uelio la. Veridido Yoars os ,en Pliloo1.00001001000.alo. "! primero1 d. la 100001 de 00er ped e n'c eii or -s UV OK i 5 U¡ Los 0ake0 ha elevad OoOOOOooOoo a1 lttl ustminvn ier 00onesao y el forningo es ¡0011qe 00la 0d oo ece decoldr i ohod j S L--0000 doblelo s rpob ¡ n002 s.000000 se000 reditaodlO pr000 xi enl Impo rtantll seooo o d l L que eo 10odeOlosb i dd d 0 i 10 900 lRi ce qo e Oo H ORRESE HASTA s3,f79500 -compr do ahora su 1~i Un reducido loto do BUICKS 195 tiene lo Empresa Promotora de Ventas S. A. 0 pora ofrecerlo o usted lo oportunidad do adquirir a un precio tensacionalo mente bajo ~V~j Amo0 el MEJOR automvil alMEJOR precio del .mercadol medoante le SENSACIONAL OFERTA de COMPRYGANE, uted pdede goneroo do $2750 o $4,005. Entrese!. ¡00 muy (dociff. Canezca todos los detlles de esta sensacional oferto de COMPRyGAN,visitando loo saloeode exposbcin deu Modelos flamanotes, totalmente nuev1011, con caractersticas e innovaciones exclusivas, no alcanzadas todava por otras morcas,. en sus modelo. de 1953. Vea loo BUICKS 1952, elautomvil que despus de disfrutado oale mds en oflonerCOado-. esojoa el suyo a un PRECIO UNICO en fa historioadol UICK y afhrrese desde $10000 kasto $1,795 realizando ¡la comproade ao' ¡Apresrese que se estn agotando! ¡No se pierda esta opo.rtu1 ad nica! VAILL ANT MOTORS S-. A 23yHSIAVEDADOCALZADA DE COLUMBIA Y AVE. CNR\A iAT KOHLY SIE kOdBim.s el pgre. MAE 1006o.oo CMQ.TV, ceftel 6&

PAGE 24

Pgina 241 Spor¡ SE MATIEN-EN~LOSGA Vencieron'-los "Azu les" ,d el1 Deportivo Centro iGallego al "Marho 3 p 0 L, fumose delaotera Ide]Aarareo, se anul ante la defrosa azul juveotud Asturiooi poes de haber posado su susio en la-primera parle, recobr bros en loa egc lean al berla: 2or. Oros oeo5aros uyointresantesdeaons-e Sports Aflo CM.I POR.,DOS-PUNTOS Tennis Po Luis Moreno ~ El tor1oneo junorinacional coec3croqu dlrisclrep. tco slc, h1111 n aBc cibe yohl daou yaoeb nle desotocayareprcenodoa. rab Irave cacohques, osa oca-Delaodhecocoucirodeos Hacia osaque nocdelemonlace ldarcmienzo Ce Tr lu ado am qncomba c lascde a o jiterccasde la laendefo qubr dic 20c metros. De laCuevaenoro sir cepor ato nu e Hc elas arezy-cc li 1cc p rximo sbado )Tic s.rcAnpcopsitode Tlenestn ciendo. Hay corae, ecriccseli y castigd cc rof-ale. Poranr cdems encila. Esolo da, pa O1 .A rceie o ilern mo riera eolia cH el idgal, T en demosadeccr qecuerdo Dlonia amsce cdomingocar usron k perrirlllucic.bdrccralaOoriilii rn roaeajorade quepreae l Inoeros ce 'hizc dc lapelocateeapordeblc c cc be bla o lo a Od ar, uridruilo, dea mi alcBOaci.yde New o,b sicle pendiente delira Vencas acme alo dos hbo s qc ecrecde trloch ca le pelota aferaPnMcoDbl tuwd i ecnaa ndameta ai cono.Orcrc ,iIa Pcnr 5cy ua r ¡ iaa anrectra Habana, oyrliadada cuees ca e ira ca lerecea. Erco oOchaber 'c br eborde. Cuanosierd a tu el elcuadro de clos azulesoque c r O.ElPrtidcoitr ccin c iilu i o r 0 lecrrccatcdc nad rcarAsRbelrto lcateiarcPeaiticirrr qnacbecrve ii vcdi cc ?racii rc esI d ulrtd isu reoc2 por el1.aiereec.elestoecaanuiva lid del cciii, curuljtuociara vez oc qelc oincci di JuetdAtraa al peciado la geiidcacadprcla Ccuy nrciendo aiste cn aalaOc-n Eleup elsrjbacsd aMc e o ypidc le celotaal queuorr csdrccc Arbcdlicibauca ibitrajediacou cit a le cicbcbeyecado nuoa cotaiade ejdaCenral Sirde Nal dcicdcc d diuvcrtud. sielcidoio a10 tuera irocicualeocia. Eoce Cn acelebracirndu la Cra HoirB Rcqu aldse ere cerche del cedlcdt aHaa dccad daacea i.HdebdeaidcLaiiialbca ird uccori ucJuvenctcutdocrcibacd u 00 tno ofid.Bln qci u e coi nc, rni Bis,, ai ntbeentd stOr-VC. slc le qadar al organismo tambirncloam atotcabaaeleadn cara ccqiadc.s que enOv bid Uccn, ettz erlOdae r, aOpare hi ccnirode Pco e-drcc¡iui ornouncio ucr seni rUn grpodelmcachos:esre aban cel dclcqdcbocllnic cda c clinnODe lcgado, icc caslcjapioqe re trclenudo. ry a dlsicuion dala Cuc bcirna Tildo. dccc, dc sdbia,uo da c ud u ladco alc il hel ia 1:Roh, oo c'An aesocyioas-asar da.A b ;La FACLT. tiodvacica acuerdos daca e Obrcr ccicc aie adrebalun .OicdcLinlocj, cb o, 00 veitcabucomut o ladred n-e. su timua luca eneccada eli u., al TIdeo.vardad?. e con recuencia nobre le cura e c ocbbar, Mcrcbclii DaroMudecl porMRaclir Hodcgez. Y cnnd:, sBl ilRc ciocace dbI bcr uuioe a.nie8.Ente elo es lacmcocsa a cnic vz alj lardaroc naf.Tuouabu-I ci encr ¡efalds >e chedule el daprcimero de enec ro inti can carcia dlaiestr lct. Maac uac.Peabi ltac raelbici ecye Mran cas.Y de cada ao.ermiuinaded ailo 1tiConcaun a ia lirseaalalti rcacldridcpParaailairsebuncdcarpaitedaaoo auddcdicciere.Dbc sa nro suc e fitlodcllarcno l io: Yu o soy Tilind Interorlbzbirdolacn Sehablaba ren irs coce a r aicpzeoscdd as debilidaed e¡ ei lmina.lo confuosinquceurina el den: aquel ca, cao eagrala que dl c o culliir on Eaalqilcutbuosics dc ii Mcrcd o s qulcory cIi qdc Maiael iocc d f d elccienrruenscpiemnbrc yrtacminarmochaas onfutndidococncl sicon beist delimahor e. prio aAndari, sisteranu lelsgcesiedonulrcoocaro lCu ntoclcciuadrielcpab lln?-loci unCiPaabosCfebosde]pacElccoaicllec fete sucu Ic a aqul. P rosi loda ca ci elatqu. nsul ugar,coloc'e o¡gocdc cuoa. ranings, ctc. D h-abc a runaoe e aktbali, rlleoigibvolverani a r d c d ed ca queucrelc aauciiran d ice dci aleqin ceoampndec. 155 aicuia1uiiparacdluii d eLnza.dcM Ahoraobiencsi e ciestaci una cordader cia c c a l cDla oblaa nBroso a Lcaiae orlo iecip c iarotd arsta Ce iiiel u rolema hyd aa t.Nu la ,e etmg bloc.ccJuventudd Asturianar.dcaAdaoitrdasitrankingcsbiacserlcharncacsaaacailcor rebchobcharas.ccoElcbpresidecnteiilcbdec.rlocscridciccclin Pue e euacoo liacuca iao n c c o r io, ro rodl lnea. _Yaersigana _al __beriacquloest licder yiuldaT.eTeso¡;ldanalacampanada.'T]Onio-dalcrhcla" al cocilo, cuacd cl icue LeleeoFinoocnoacdancce oee1954.r cicrica ocindas palabraslresuolrg-ullo, ciio a c hrccir u lizci la coaeaseiuc den ornc:a r6cinutoserda lico li od Rufana, etmnt etacpaan acrunpe Col d e aelO5 X rJj. Q5 cc rca cOcoclcra didC-i d a prea a didrCocuilurio. NdOcd e u aociucc iorclao ddciiidad dui crocii cacdoaelaesqcac a., m muy cic.e trasi o mpoareosCiank Tiches, Ccocardco Brlciru, ron la ojcliaco, ladi ior 4aeicoa o l. Habaeuc e suco mo r e 1 e iniocelaczar en iaicdr,cis Vedado elo ardc dcdii bccadcc ORer McIil ca Mccii Padrc, cyrau cst ro co irc a dci lcons cicer e o lcli c H cs ad e o a gocl. Halanr dela anim a los com entrios del futbol 5ibcci fbiross rii dl-e icg ioras r,Lp dc Lro a ncioPico Mi cria cic 1l c ubisbrr e cia l valrd caec.troHablesanepograaaddobicd c cc rel, ruluidli.Lic ar MnrOdor drh u iirenrel baccra. uno.iProuseiloquecsea,cesqueicos cdode¡eipdcrado. Ellreaii oaddalafiguriail rir u hombrecdel eci. dc ectradarue l cequipo culo iii babere Irrecdo lo circr n eacalda d¡ci caco vua n ltdmde tLac--r-o-icali -1.1 aaqbiurofiuniidosiyraenaznc drcdidieic.col~c uadorro cbcii ecbtaco c o c Lio s af oiciouados Hhblande luscsiteaas y deloaealidad dcl*unl-jsoE p oil-nc P Y u arde o nleaors. no.ir earcieid l nyiri onndences licamperatordpieEllCainoiyni qurcluclguY doeib rand miutoLr decjueo cic e lh ricr pia egoluc rac ¡ncc peulot u elalaurde paa l Vccvnc) adcl hrdlo Jccdcil u mquIjua.unura DcdiendudeRurlacJuvenebY Vedadou!Cnc iitaiideequCnlcci circiposoirllcariil ciriu Clubc.elu ie cintuccr usquah.cEnreaiddelcoi nqresaelsoao.Lreatrae" J riay ioa i ri .cbrbicib irr luciiuul dseglui o coucub Iccundanocr i Irgcccy elarcra d cri c 70 lr fu I -e u , r ludjuevstuo cc velad lo iparo Ydicucio urna 1 hoe11u miOculu Ydaloi3 luco s aomtel1iiisiarelenroEueciliein.ro;uiufbo.iuevealaooiel cero cunoBlns c ri l d bal l crlpu iou luo l c, c i uc, iculdo dbr d aia cnc cu ouc lccruadl u. a r ascc u p rmrcoslparti,u lundo ua r ci, c de 1 cin yl ei ec a y ir prorpeouliar delcugoartentino,¡ la -a ent yranfieeuaDeladoN M ralbcaotael ercrciiin trarucic-ccos otalesen lusandy aspieioicril Y omoenisi derrntetine ueluevalhcipre' n HurtaEl uchchobrid il 1Casno sn iol Hacnndnenocac chiaiiichlueruo.ftol e%¡ eicond-esi una lircl .i las ci dliccrccc iiilciui¡mocicuuiiutiiururxcidlci,1lquecestsnl, yelcatalencano' Evencctos para h1oy lblccalea puriliuego1i-ut R jo-fabrcocdncbela eziaraiictn.ulilructrunordldrdfijre cu bultajadd. bus___cala zona derzuu. cnduado l ado dere utaru reido ya cue icodieci ireuu Encuantoalr isc a e l r rueoa a oscdelcamen u,-obtenerolst vo raeascltn ucareornaccacljuego mdio co aBase aieDocljueorcf¡C,. AhercilocIpible pranotarl.ao ebci cueanaconibiuiauuienosqes riia iunoresciripracquen icre nsto abiuireiocnal, ar¡liDomnuez, hblaiirecbazicadaLinordeclo as e epndo.Elc i rajedelo o la pcel na oueil neal Sadue dc atad te mos pl a gen1 pitcrslue an mjralcc s la i-r. l ii¡ as.cec s roabeenaduiiuc l rc" e rciua i ccu chl lrcnm u lDaueeblachiu i o cu cHuertaose ii igrsniid endardciuu oblrcig c cl lce populaCri ioD accucia cuesfolr-laclirdebajocrdaicen ud el ornantedradorcro dien cuasirouou todico a .iu lon tiuanas clrir omun t ie be la mima rauideo lic-po' lvral-' coi o uee fo.aoletrs ovcit l Iczia inod se dful as e ooe rnsus e n supieapre nhnraI qu dieecn al cur qes ite liaue dnriril lbiuerl ceu apca cIod L r. d "¡e oscudpigra.c all cec hiltircldique Icestablaeicenrcionrnicuoc Ti l da, atajey a~oe Lc nicaaioii-pc ilarpltdesMejando folidrajuiler eegud u Paa dsaete0:"res 11,cu r )os.bhemosidetsealarleleaque ,algunon1lhcllhinPsi¡ ug, iplorsq geioricc l iii Jid cuoiMd na LaNarcia -dspejeiy cuaelcblnencla-edCentrcocnEspecild In ls. ensa,dou~c. ,rinla id d prurar rtcadadda dao¡irta dc cccgan a epuo a celi dcrece-u ,asr e lrc paairole un-io on Pic Co ca dc cunaediiiclcliur ircoiiCiurc ifclpruca ccrdidluosr cioiicilddillci depBeln ycel npirrla prallcc dci den eltiuevoicliureri, oel a cLuisaiccAlf-uonsodicicvliFernandoc Odiori iciluci¡desgraciaioie uic deuutopcardccrocdoncrleluco campecncrld ioi qaccdirdira ace i -Hme nuevrc ecde cil a uli ul iuheue.iud, o circ,. desico do s iiciciaactu libios, -, deiii' icuuwi uur iciccfntbolO.rMrr rnnie Accycai o Fan Ee, qev abun lozncqurca ci nrainsi22c. Feuc unb, can Muhudr rembaticahniprlni iicee1.o'naccional.lhirehioquemipirseepruie aridcrocis csousrcc.Mcli t pr trW icuca pu el a aPUc lrae l or -C Glleo) -g ica oda e aor. rcuoco incciiS ice sicesei liii icuuen hir]Ivli adcco quea esde ueelrpi~i o porte, a iO~ de l ei ncioa, unc. i ca o-i lo lopata yencfrmali-xrrccidoe oc esrelataqu,afira iu,-la mo.jugarnlun gantparido. gnando eteir toir oii r tcauccomceacarndie-lcsucee.¡in iLu'c-ib rr aun iciuccid ilbaMar-, .hlo.cAnos oc x2nedMCC aucancha. al' ucrrven rilno Mobl.iheadel qubcarrirpiel Dpor i cnn dcc cadill al ueuemplean curau0 dcmccMeundillancneaidecceciiiasdaca unecubPeligrosode los caleteris, cil2aiiunaldelbsdmejnoes par re denaotrde.lcaauciii .iuccco nsnhcd c il a tu cruaino, tciiipiynBua cnQuedos. ii uia iconni ndo pa l a sel'rg' y ic1.t c gde aricsnitadorr unirebr o r 1 nriue rO vaer oci o lfc d osd sajsa lta t eer os mpeus e l alanh odiannotun e e o Lon inl ao ca. eleriaPro lnRojoy r r ctuarnoc de u amoe, enLctodasucclas o chodicube oneonalsi ni cas iten u n aluarteu dela roa yc ydsaoy osh, Rena ca,'' . Iuoc'chnnpiresir coniec. nur nid ineicar n luce oc boce po bucare roantode_¡mdia__rapdcryLca. anasonloscigrietrrrlaPrrenalio.oLa eticlea d; dspubeoa noetEduareIsrdoG rcNly ealzresultans prpech-mastas su irsaio e lunagr n c a--De' h Sae afitmne e Jar 'i recr e -c ceo i il ccii cu hHicllc ji uo ldee dc.u un e. o aesd eiourne ueiclBrin o la l ampen r ir ie lT i ciicelruu i rello ere u ucomjod rlmqedie notaole en e eenco lLetrgco" Cnideramos que ee reicnzaoucenro aecanel uce ce cnes ibicort s ic1 uelea ariquo enrunlgarccetal iruoc .aquenoduhlpihuurcnuu ueeroceaeloaCo sl 6hbes confael coach Osvldo Francisoiganar que an laccr necoeial de quelbsicocures-e c co i tmcue suirego epc la ljuet cnoiadrla Unio Attie. Anidrs Ramas s un tn o u rci euipcutocbo ile ud u drn u cirncla ue c ecrltc u ,pue, ences re ie cinar preparo pooo loe Oliopadas dr Mrico. Comeotocios le es ilo nuiple.¡c.,cniqeeosdcvio n iLad OHInae. d meses uieran los m i elmosileniiactuaurir-Par ,HMANIN GUZMAN uil~~~uuLD ~~ai¡ qo -c~~~oad ee diiui ideuzgrac ccdlo elcticosneldcClub Cgtibo relevoaclibiannbe cbie din q~c ue elsine. paselargoo. delpdi nzai i cen c oto iperura dilaitemorada dentad lo disucurcon Igncioiot-i -i a p eldiii a ccditebupcuu Oiidiel uno l otro. icdi uncnbc ird a logo.novc deccisa. quetambin W 5~~~~~A cc~~~eist qe laUhaei sca ruudee n cubi nlidcuraos eI-c ai)Cide lundio n i r neapr ii Ouaurccn r ad cWnqungpai otre esa Idibul obe e flilao ehulceol ralihuad. n ucadiaotr l pooi l on eenento u ca ine nca01 cedhi dicncocdicbacnrYiuc*cdipnooiiorico1.1icidiic.idi.didd insccripio cccirieuelradcrce. de jci-uoEsuseciaacloe¡i c aga, te sdi ciaciniiidelctat aiiic noiciosetomcne eteoinespalcda cunoel delega d c W Le borqueilaprticnaeiftb cuo l pid gn ocdsls mcines. d Cru do n lr uul dndii ncpdi hcade ducn ila qe jugdaiquieda grabadacnen l rli iiaalmenteuirc ulndibiieohocdii ci e isidnya titudei oairccibiiLuuii uctoc de¡ Coliiei acior iene esMetropolita. nMailc tancia, Decahnanecesiddde d-ia dable oh-icometarobos uercaciuasiculu lo cci Canec d e oi uel iloel Vlezcduici.dprximos JegosC entroamericahnosPir Luis a tnczrdu FrId i sc uo mio d n e culas 1 usde OrdSon ugda s e u n unci a se oiu u u.uMusu Goezlezocqueosprn1 u 1 u o d uijd ucc" ecdeirau cuii'oic dasede en a Ci d d ulo u uiaios e los dibnt Cibetoiiendoii deliblircdiMadidd.sercelebr nSemcrionesqundirucieaPcriudi anuciaLdoseprafebpr. Ai e] ern de llos el rimerode elistio "elu ooi tano'*iuc unda s~Ciii yilooqluo l especudun.ha cuca ino i cta io clo -du orcoinel oreloj dc limpo cd tiaglaer ntre. Wcerulade s l br o qe lac n ccbe ci u rue oel cilui cbcodihai ¡M s sab ro soind.rleblEll1daacin en el tcucul, osie ec rque llevan practicando losiatlctns ;r Vina. ii,, levadntr de la osstrarico.drodeidefenciivaciadcsaeaandoblouhprisacio cnda ezdelClCcciicco nm s s lU da le!aqulcloicornqindehace el cerroo", ayudrn u n equicuipo oiiiirnada ore Mgdi dd y A o ui onistae despueai algcuneos fblqe dii dchl-g ddenia ioan eder d ieja rp ir eniero, ccid icmo.Laarc ana t bl repreentacdineclb iin e eec/ cc yl os diroAtc os. eld iii, c pero l Y O indgolcsei ha cidaddeno saaun i lauvb ,uucFco ~ buinai CA aD A Y IN ERALEle!Lindeo cnco goe,racnuuuup-nyearmentice cun cenro crexiiclidocr l rialfuurtede~ick cu r itciidiluernotr o o'piante oc. cr, a n izoi rinr u n uclelii-ceoaer, pne e l rica n d eulecioapatr de bcsteudir, n dir ev dibre,d ace cn loba juegolo a ide pass larosic Profudocylldaiiirrn aploaioen aesiaecm-u rintir e l occi, ien tra doneooen d 1cioruedde iilfue ro edomboe] di mtrol hata lc o rdeideilaois-Jrg ure a ¡iPoeioaeE__psdoe__bnlcosl cojutoaus r bi i e¡W cke l liiid Yc R C e rza, d e ver ieasce d rsRa osvio lC ub d ut n cLa cfltad e u to slcc ncdi. porquer el rico sabocidelimejordaiounnuduscreleso ne oaadros'dir'l.decocLalformalde Andrs Raroc of e15ccenerlascumobucbullecaore-ihHg cena oaunndo f ltad unijebasaeaulo de¡ucre i pmruaiondoiuidecaoqueccle"edcontiene dcel iiuaocoic api y loselacuohdades Aguaremeta, sa 1el jengibre con que se elabora CANADA DRY GINGER ALE, le permiten eliminanrclmente los efeclos de comer o beber con exceso, evitndole u molestar el dia siguiente! Highball con CANADA GUNGER ALE¡el trago de.lops, que sabentomar§ DOBLE PLACER DOBLE PROTECCION 20% l Iccpi ioil Mi s .Fumadas en radaocigarro o Pble Calidoad Oio do l. obio Mis Placer es esda lua a c uer Pec iraaci6elolbec trripaea ce gaegass1 ¡obl h icaolaa 1 al cs, ¡LO~NA

PAGE 25

45lo CXXI Sot DIARIO DE LA MNARINA.'--oMrrtet~i,6 GANARONLOS,:BRITNICO" L JST A AvelizoGmez tuvo un, da perfecto en la silla con cuatro ganadores el domingo '14 El pblico se impresion con la monta d Bright Wrrior, peponosotros admiraosonla de Honton, Renoldo Snchez tambion Otu,,, inpirado con 3 victorias a precio bas toritojugosos.Corre la versin de qu O%, lo 'oYou solid rojo desuo riobaoomoatutio n l sbo en u.lojbPd1 Por OSALVATOR scre a i ma nr t ti!n ol eso1 n o d briol quedrro montader Id00o srecrtmn te001 011000. o00 Gmez00 no resent obail0lo rnte.a.un p polroorr l doctor MarordO 1 comoFrrilACru. #, Can u n sperda roooo.n el pubiro 'eol muchd o nisOrl enIeste aplio recordo, E WoOolocaidades s IntesioccoHi la LR trdelllOe n lnerl slud l, eltino100 zci n r¡!t l co I1r 01ep o lrti qeIa l a 11011 ira-r1 1 110 d pd l strdr ic llo se dolcot e Baby O no 'r bao l iecin lo :m,ti.ro nm nl caauafcld-ai,, o. apr0ocolchnose on eollo,ri ra, y nohabiendoido o Visllco y desos crle ls p-,, 00000lgunaloreservas, otad e¡dpreencd n d searn vencio a 1 00la grra y em l tdos loslos cos n su 11lbro ncroooblgr a B:200 El BAGOF HCI0110000 lo Cardenales Wnoaleatrla ozacPo¡lcr cloRIO D JNIO.ldol1, %T',. busca 1derlanpotraca0 doMrio del l xlic llOp r j 1 Mre gor'r IoM rorro loSr rnlslr jugolgaaconrosGi l on Pjaros Rojos. 3come lod.-Los Gigntestemnarconosu dolooooooodurnte laoual 000 0 clebrdos, derr111ota ndoalos Caorde11 *Jim Ho ro cotribuydons000011 Ude In ruoc o juebolo s oconl 1S11an 3 i. Prmitiedo olamente seoir n d0 ororlriysnood hie, ok 5 0 0 0 0 0triaHl. DISTIBUIOREs 'Olr. Lobri A 23 f 4 EaRA lopo t 0 110 Jon.ooooSo00 *3b.UE4E0 0Gi1b2on QU ITRBI DOCALLA Y NOVElAbES4El GENERAL 1010. 0100 101 Si c r 1 01 a00 lOo ) RESLTAO NE &4SC4RRER.aS DPEL DOp. T1I00INGO y2 DILT O-f.CN J.f. 14-1103. fl~r. 111111LADO T-1 PAST PlaST UL PARK. RAVANA 731 ORIZN C£ % M An Y.,d. 1 1702u.rIr-1-la* 1~ 4.21 1%. .1 -t. 20 10 (?N)Vo~ ]la. A 11 y¡ te V A 1 ~~ -J.:: Pri~ 1 M RWdy G! 4! J N.~ M.Chulas W-1.1 Is 1 a $J 3. 11 R M y.¡&14 P.S. ~l ~ 1 1 V 14 79 si 0 F C. 2 1: a T29 3.5 47 a-& 1-14 b~ -, u IZO. Usa a *~ h 11 flkV Pl.r_ M. T.I. IT,.i9 %rs.a I~ lA G.PACI L 8-.d. IGUAL 11119) c ptff.1 24, 1 S. a c T. 29 @o S 2,1 fe 'Kg fe ATANA 1. sue 132 mmill, M~fa q R V.Id. a_, , no la 1 7 41 al lo 21 ".a. a 4 ftt ."l, l*. 11 11 1,11 111. 2.11 1.1. 4 VP=..1 11 49 nthb.-J 1 J 49t %la. A 71 Al 5,1 al la S. h. a L C,"*"4 gy 1, 1, 1 .4 1 G e_¡' 7 2 R.~Y ,. la J A].a 7:2 B.M.I.7 -1.7. .4 1, a R D.," u 1: p Ti. 23 a %:%1 4-5 y.¡. al ft-A.4111. C Pd. h h 6 g.h. (Trai~ A~adIBUENA G-PACIL 5.-d.AMIP",* 1 01 .11 51.41aff R.Ck 1 M 1 A.0. P. I DAILY URLIt-j(?-$) EVICAPLAM I-SALTARIN $57 la nRiteNTAL P* RE. RAVANA N-fW TRIRD RACEa ftrl-#. ayo C.h. rsss M d. a-, w-cQ.~a a ¡la 4 a 44 11 aM.Ca. 4 4 tu unl~,W 11 54 6 4: RAE.-b^ lee 11 1114 c~ Tu 11: .1 1. : o 1 l-1 M G B.M. 12 le IIII.a, t, 1 1 121 l. lo. <~ M amo palmefel Amad. 1111ENA OsPACIL .%Puakoo H~ na 14 N4 4 -9 lo sellorN.@ata j OILISKTAL IMA1111 INATARa, P.SOA IMPUIRTIR RACSftrbw ATOAUP cmoww 21 11 1 %K 5-&. 1, : 2,4 N t vasat. mcm. qltb 1 P TIS A-01~*119 1 2 1 11 M#Cm Che-m la,. . !.l. j,' -1 la 0: 11 114 lb,~ 1-04 1 11 ", P si 3 u _. 1. ~4Duer comm las T o 1,4 el, v si R u V#M.SA V M ejumas t% 11 1 41 .t 1. &y o y ma La~ c~ lle, a a a a 0 = .las la A pue X~ tl-n~da BU*?Ik C.** PACIL Sni #*IGUAL icistmisfr~ *mi pn f" §te AAW reo UlNe=a *_t, cticaLIA WOOD-Vtwnk siny m es UNOMT& DcpoaTes Me RANDICA? ~AL MM RATANA ftum ZACS~ a Flestas ATOAUP -R.d-p 1 J AI"M 1 1 Llaft 1 T '08 V.1.ddl. lo" 1 a el el al oa N." J. w.,a Ilip a 1 1 1 ? 1 1 m v~ 14 14 4:31 me el 41 U 14 1:11 14 y-'-' M-F A 2dk b a 4 U-b-kbi-D-k 11 d. (J.I.L., C.A 3.--) AM.d. BUENA GolAPURADO SGu G.,d. &se @es a a G.11-1. o m a n slly*.IAt J le 1 136 OXIIINTAL PAILL SAYANA NM> ZACZ-tt F.,I-p AYO&Up tt 4 t l# C1-N, UM ]la a o -0 -1 114 -Y A¡,.Fghti:r riv 11-h a y y 1 44 54 J Nuaba 4 4 ,sal W1,0 1 1 1 t 2,4 aaa P. a J.j. 1 el 4 7 1 0 P-.K-Clz la Vj.ndP D tit(T.i.,. Al! l 0'k-cad.BUENA G. FLCIL 3-C-dIGU&L (U"1 -t .t le. lo, -b AIS-7 260 VI-difish 240 qWT-ELL DUPLA(4.61 WEIRLING DUST-A ECNIRY 15 DIA BIPICO INTUIZNACIONkL 131 ORIENTAL PARK. HAYAN& UP N. 17'§ -SIVCNTH ItACF 1 MilA 65 T.rde AYO& AH.*G.C. A, 14 11 ti yti oa lo -r7 G,. l,#1 y el 41 1&.k 41 e "' 1 ' ', 0 4, Nq," ll138 ORIrTAL PARE caVANA P. A." CIGRTA RACK. ma. a se Td. Avosup tl"b. R.by hxw Ith A a viIT 111 ti JLG~1-1, w 100 a 1 l¡o 01 11 9F cm. ! 'T'-. l Ic %la1 4 7 1 1 ll el a ~ ti o GOl- ¡id 1 a el ha Ael p Al.~ 0 4 '.y U. %;e. l a lal el y 54 Ro t, r1,700. 11,111: la 11 1,11 al: .14 , w M IL. 11 1 -li-T.T3-Fr t, PIt~.4 ft _wri % L*c mm. a. APURA, T.C P 04 .0 a W.b.r t -0 se fiac a 46 j¡a(9grA L PARIC PC~ 244, N1,111 ILrz1 4,41-esil. troltu, CIM.I lo 114 @Aiv&~ O-ltib a 2 11 el al 1. IP ?c§'r a te, t 71 Lit"tI.' cm¡. se o o 6. y 1 y r l= a: tio 2 4 -5 1:14 1:4 L-47 1-5 su 11,4 leo 2", wi y 4 1 0 *o a"~ cm Su calidad es."PROFUNDAMENTE BUENA"0.S o. oropuo. 0 or 6mo poo oqy o¡i o nor-s ~ gagoca ylo d nlverader onifoma la y00 ionlo. Rvi oc ro otrordooro. ¡moroimo rjoaox.7 oivo do ad 6 CAloTLLAl PdodGA dopood A!do PRTAGS, qo ocbolo eVLAo n n t -a m s 7 a TaGu a Sn o .so. o o oo m r s or U lo co Lo m Ia o mosn.(s l o ya mstao.0.otod 6 aetilld 6cjias PartAG a aliday.epa!.s siene ~rofndam nte entod s sinteen e hu o utra

PAGE 26

PA 5 loa 26 Fnna DIARIO DE LA MAIIA.-Mrleo, 16, Je Junio de 11 Declinaron ~ecios de azcare.s CIEREDELAYOS 11Actualidad Econ"miica DrDEN YR 1' or amro uera______ futuros en el mercado mundial NUEVA YEORjnio15. (Un¡ conferencia de la FAO sobre primne as Acnirno e eetrg eddOSCcohe. ICEE materias en la fabricacin de pulpa esufro.Sostnidoelmcudorabajapreioeoot d 1 1 El me dcado de arEudo esPtululPa la NationEel Susr dl rteo do!lOmEE em s cimel.Zoe, papel vdesotenidoayer dportnose de6.40.eaes 1 Y e oeotoa med.Odedo. EdEoades0.p. venta a 6.40 coeao de ance. eEZaCADO MIIEOOAL busiAl.El tioUpaO m" oemayo -L raiainde Aliento endo, dedAroc e coestr, de PuerolRiEo. El prco :pod e ., El mr~condeuopeo'estalba, aye b" aer cdfoe 1lledlte dedo dE yL Agricutudedolos Naco-eacuerdoconel prgrama tra. riltaobajE unpunoeetlsoltEmunleoc. 'ole Intereo, Par od deo es ne Unids -UAE-etoganismozdo porla oCEccoenscmodl o unt o. N e regisron c oprao Lostrasealeslobaoneeeo e uaeainle toc l ha,las igutd es:OOccamobio penciable nloistlfutos incne rg. Elcenteo tutre nr depelart"Clesson aslopoibifldadesdel mercadeoericanoy enell uPEIS PT I CFNwprdidas ue legonhsi4y pear om rde fabriaocin depulay, peled dial hube o jse o s le.cipesOqC YorktE(bajd1pnteo)*MUNEIAL:cuaros entvs presetantl e acnao atacr uts d., p.atiendodo las divessc. 0 co lec. oll idsestn e? LOOPOE Cuba tba.cse ntli La bconosdel Goernoe' de. A Cb ela onl de pierasaeroo iasdispeonibles? l 953~eo ido InEactvo e) l FLETE E45enaos> or eqq n E stdos Undosalargoplo .baja. eneiio d Eet QE Eit dAceelo dpe losesede cci 1 O puer cito e dIA-Cot ote,pcraN Ew pa 3 .1421 dielno y lo de cloe. Spdeg, a.ddo e are p ara bt eerqucid A, inte ornpartePde compradoe.de York, Felfla o a ltlmpet. mas0corto suben undpoc. cdd ~ 41pelbo lieeel i 4OAodnododL.AEU CAE FUTUROS El fndAodel mercaoa bji e a apbiia epapeles? azcares. ioedoi. Las prddas etol. duncoslauilizcinde donuevc. as o An, iRegad Ceneo.ItnfomEl rumbo del mercadeo me ao Y leopecedleofuern loqem 0 oneenciaE mater.ias esu utilizacincocmoiue,d lactuacinde lo el os e menaa loseive. sobroe p la y e rcialment e ib merecadoazuaeros: 1 les delciere el viern.es inabio Lo eo carilooes ueonE lo Ce papel.celebraCulo cste. olo, doAAdAZUCARES CRUDOS E vlibo luenloeraecdEo ooocl ilo6lb "Cues so loE' r 1 apreiable. Ele eapdides llegaren aodeoeutos da botaj o eue i n elomvmnt cio nliEl mraoLplde E. Y. eotaba do sle 293 leteo. y olacidid d e El ccdeatrioe uv I'atddsmdr ddee to elevide deelob e o ea ui o ao;en Neva leans ed IPd.nn,.if''eccbyode 12pLas eoedaionceeenecenran coiebeei1eieoddeooeed ecdccieleroe6Ode la. ee quinceeeneicc cea dejioi. eranbeible., iicb lieIddOoselaiddes Seoeren ild1.0000aoenes 3 oce A1 e1niod noreumidse lcquebhaeeoa s eeeioeiveeeao5.90dU.LF limitadasoean cocbodeaoeto-n. $3.131,N debonos, ,u1dc 1Sdeo. cnciinle deestasoceonese p.opar l11 1100 o se .0, taindc de A bre, cin oe e rabali IISr deMdlle orMneu hstaeloeieneleceenosAFiiasopraleadenejioeee. iedee apateoodeloeabisd lea -siete coiilodola -p ecmeronpar-deAdopte Cheoloaui eib"R At eed oecineeaoMre dg e blbeoOacun epunteoeporerrba doeleoqueo lreeecieonaeo. Eeeienb e Peeeoe.eoo pe* y dpulcdoe o en t e e a brdedicadaoaletuia uliode iclosto on. el Ceiontra o aeentaba el voluencide loAlti. Ua reforma, monetalria abiidel ccden eao.nDaoque deeerocedmientodeteabcoeiin mlero 6, ientrasecebb lie e odaohastalo teseo dl1o cuale osibilidad de arechabrcel -de pulpas paetiendode donuevas15haban cordoresoadicinales a 30,erne peoducto doe iebioa de pejdca l o rr bagaoe cle coo de azcar prao enetesodo elaeriaosos.Lojee.38,deseus del eol ea ade e)lio een bueaeodeepoiciecoeoslelafbiainde puleoaUyepapel, judA rtO st 1 dcaa a ev eede 8,e00itoeladde l'ic oleo .Lo resesdo 19411settcc co ocure ilmente con el ee t edcd' oce cci NUEVA YORK. suiie1l. iUEIE: clioYlo incdticilieecin del coen dcidndeecnomspaioala ccoollegaa i o 20le E6.3e8e, auntraa o mi nalenelosctllpo del LaocedL eeleforan mnetarcia¡ma kecol pa co loa 11oiacic de io iccellm cieterisfbrssprali ariae eta at eoo enodlcire onrtsenvgreliiiasceceeci cmnsa ovrir s cos-vien desertado, ran n cin depape es, elld d mcado de011tuose sps! e sin: Juolcio 12.5.setimbe c14.D iseeen ~n pnreocdioceno d< les o slenteOealguns ls c t 0cail.ci6n otp enide sta rieclel enie doicioect Nena e .10n oriccle ccclmazo67,eeoc iem-cceinccccn7 egn he c lara. reLoiils enusrapie. peenaaencb foorm uyssel eccoc d 1le epielelllde111 clieActe. c inl dc cstia s nmionpetr e ceem -sceco a cee csde Purt cRco aaeec -be 0,tta 53.o eiifocii 'LadcdcvFieab c a.coi cadosY abas¡o.elletndHcien e.d deeeot unaopae e lpbico, Coceone ccelicc 1 1 y ccmpaeativose deproCierreo Cioer e. e vqi. En unca eilreciolode pe opruodarconocerl diel ch peAdade de las civerspimeo e rasce e Oe e io r e ee Cec. M e. Afn. hoyt venodidoasee soctenido enestaoci udde genra, n Rtulo e cicoie matoleiasesteoidasd e o s roccce5.87,88so 5.98 5.t88ee 4,300 cIcFcrieceobde laeoeiol C Alicelce dedtefabcicacenedecpulpac .92,3 .e.94oe5e es 3t 5.94 2.3001 ico -nco ietratardoecducir lasdo. cncc deoccccdeio ble a i smasco dode ss o se No,,Cc .9,'93s 593e 93 ee 92t 5.3 eec 5.5li cccce e loa eregadeprdco y dae im camnosiceiio seadeccare l o bc i ddc bieMarzo 193 4i1 N E ltcEccc -ietinadieos aRuiae o cauanlo locoimo icaredeccifucinccpevsccAlasebde ale, ydee ect 14 .4N -5.114 Cc dIoobeuaenitndoede lo as r riadstia d macencicilo loeLes dbicaicoeccecceee CcclcolCtiLaolldcec4c111cocecijdldceSecloseeltc ecclscivrssiriersmaeCotrcoMudiln eriecoeic vndds.Tabinoel ctu lcic de lc deudo pblica mo econ icosde inersnacioal, i iestdiad lee celosete priecontratc E cellecia olo aec-ucra cencmbio peciabclede apocx iocai( ccongeelelindelac cllgao Loscobjetiod acloceioecccee-rosceidlce 1ant es ccead.lc slcniveledeliereelc.crr itclcldde e73lte deljulic eeelidleseltadola edoid ci de pula y paeldelaoeAd,dhanc bajolosocigduientec tlcldlcI-tit auqeedni e l transieccur oela ccicci ieiced lunosi a¡Eoeiecc-no, c cc0 cinlncn,,r. darc ecn eoclied( quedocsuintaentce expudeso elE l fcrosas.cccusadaseclccicen fc lcprcccd e rrenccyt)c.11llcc e s tdeodccccturea ear o 1951, a ccc mudio soligao i ec e1 pefco el olAltc.cdondeo s e l oaraladccceccendceccolpaoy del cerr c usabandOcbolo de cicopuntose y de Septeeidi c con ccemarz ocac cce 'd'cc coe cn LeFdidvestg cuesecamilcedinaasa eidPrceelcedlco efrc a-cc lld acdlcie cce99ltesde idl quevicel mac o Y myoec smi deicrcementarolacc anufc turaoel e ssIiitas delac madera:IV e n eIE cr.e dcdejuio y ~id.dci c cci e croc 1c l eeeolbcj Rindi pulpacyc apcon ie taeiadccidcdce c Acdapetaciliate ascicclclclcc siccdolcbu e ecpartei ntcce pntscc praoco Ic pcelpevier coree nec e ici elpro-i deedifet es dccs c .e c-ci uicccvdcccqu e cciaResdel ic d d el dcierr e dc ccc atrir zeoclua ye dlaexpancsin aode d cses e fariec ccn d epaaemcitir laseo titiccie, de en Conc-ccat o vio aln, a del deaollo ecncico.C dSeEha ulps p itiedo ce dccccer.n ce a Ieqpac rcuelarel ddil 7de ju-ceccin: clcclE77. enticed tedo63,a Ral Lorenzo prestado esecial atenc en en ees seeni droa i estdceede nio. criderode los tcd diee quetse oiccc ctbeo eeol 9. 04 z 9 qu cenenco md clsu ona dlioesycc c oencdoacoe 00 e-caanoificrla entreda de leos i le tal Presidie el Minictro do lartnepc oqe e concoce -Falo de cc 0 -cncli etstcicceos o Cierre Ciere Te%. Coneercio grsn aedcieEll reecoitcdoe ocas ctdaodeo diEpeclaomcerio puetd entra r __Meses __anEeEcior A ert l. Ccoo nola -Co enodidas___ niblescyelelaesepoibilidadie de feocieosecictic q epoEl otr al iou .63d16e 133 .5e7,15a 10.70 t AGlA LA GRANDE,.juicc 15 driecrpaeese de calidadec Icceendicc uesr uyccFae pt 3.5 .-. 6 6-pe 14 0 0111 61 cic c(D e strdo o coeposl Lld e. tale a rlio e delo sobrelas e opinieo e .co clsionces dcldc 3.66Eeo7 3c65 eo .01 36 2te 6;0cee,-1nAsmla raizd o dic eartcipan tes en la cly redcedaccionee delifolletoyde UeccO le d 1,4 .5N lit3 od ecmctodioccccd iamim ro e aodccrsoii be leoeic dol mismocon lo que -Julioc 3.54EN --10dcc l ist Loe cLas is e efectu ayerc cntu o l i loici ey.pdeiliacmpodei ladcco de ditt lic, e t.e 3.50d N 1E -cc1c48 Nom LCioE spadlcnaitcade e o e rivc o s de i o narcios de 1 'puecse tado e uIn e lioeestudio-o .010 c-eodo, au-Ministro echeComeri e d l emrea mnf_______eu-_iadpocrened fetei di EPORESe DE PE NSA e I e d egeco de crdteis nel d ec Vcield doictdoi AclO cd ccl ciene eae ciedi elE 1 io e acidonde e tliasse deoe]cgemoe obrcerositede n--tr. Id IparaToyb o br l Odco id orci Leo ot orlcode d s l e od la aor iilnitc c n dede u et d aaisqe )iis, ina llid d e u e v lsnainde llte ega l cuccycea-e1Lsce le racbao expieraecaoeclodiecc llcciocc 11 de granluilidad para rala bso aes cenlcc e l d ir elcmrcon cina. Soeeo0 ron0,cc distitos proeeasde vita 4 Total inactividad acustE NOTABLE Li EXeddClce-C ccjelcmercl:eryoaccn a SEAAA ORtLA beeUeTRIA chl erecic es oe.El seorcioh cen eu sesino de lcvccla UEAOOeEec dec.U co quedieceieniesauclase de ¡ 13ole sa local de Valores McNTREAL, IAPLAI Al debats.cesoosiemecpcr-e aleieiLa ola Ee Vaoriesde Laoti¡,iilccc icei eol c l e or Ra Le c e nzo uiz bana iiciosusloonado o ri ccdael-eciudad, e miisroyde Abaseeci quendxpicclocepcsc deice por scm yoa e nd i enote d Adeo mientodedclarccc olindustria uc Mince y aa]l,;rafeiIr in ctvdad. nccco cam ise icc n ,,,e¡oinccio. a eca-,dcc Ycitiecluciarenc bheneicio OPERACIONESBANCARIAS E GENERAL,,egeneoeoi de Ab o oacioes ee. y iiicqe siice c a unadinvrcinc dlcdicccde lo elc e aca oEEd o deno e Aele yIdeyccare illon1y e d cA1eye Aar es.hU1E cl y cc serido en elH 1e c0~ooeol~oo4pno4 OEeeoiledoy5oooopq~. olcoeosoeorieoorclic adeten esta ct ide eeleyhy d e nsls.qefudnooo O tpooo to coOpo pooo oo oeteolp.0cedcocene ociccided cy ci e l Miniyrolde Cmci o. elid o Se er r oe eel mcadcode di uraynte ls leii ncos aoose ele. ClUcec d liici.ocl demo d. e a eeocie e sde la lettes-CacCdey o permie le psohreduccercosid lvectecadLacPoeod:de al Ccc do8. o Cyo81314, cno deC o pe9.3 oneoo ie4diieade dee8al.71d-eee ohl Ve.l de lat1li OiccdCo OCuba eceoddo eO. 4opeua ei d uprdcoscooearic LdfinalentoeelMnsr OooEo 0'en 411 .tcEaOO 0002 e lfl2 yqud eofeolqe dc eAececato hec de ole io, s eorLce el qien cleo 20 de.lle.,ieih;: :.itcdddeomiel~.L-cendnd dlaslaccionesiodellos de 0111lascae dicCohilce-iprobados delceetreodo cuno edOiehvcRd dcc eenielooiieeeoddE leralceitttocbcdpcccecidcc iese tia e 3y mdioae2Elycun ci e ecdelocch al c de re: e cei aeci dice it le PIdese compr los supuestoi Por ello lo Crmaro Gobierno modijicc In Blolsa de n previa ,es al F i. bana recabo, rLey,-Decreto Re Mserio e dHaci.eda. -Lo Ley-cecreto tneo.7 do ditieree O 152eepo er finalidadEtedonte o lo u de loaccopeeia desleol o de loatreesintelconetrahaz e eolao'Cdmaaoeodomedioi Iras nuevas bajas 'j'e 1 6 i cerr la Bolsa con y errcides 0 El 2. De la Md nil Suarel 1voluen y eie e eeecerrde o7.1 Sa.318;dpI moderada reaccin cen1rloldeaeteniend30 e-O Afectados lopreomceioe Edeel Cn. se operc'500 e ions R 11.ASOycerr de tlO. hi y e"o en N. Y. la sreana 11ho. S ioabrieran 09 le iuieo teao pasadla r eo, locuelen quedaocci2odeo AitdVIde'dnIO Eeci.-dico a 2c7dolcua Adoeydeit* cEol, e epimera quie oinceOccee uarCccdocc de 7.iSo el e ccmRo ccc. lo teedores de Ans;yac-, to coesehnccseentidpeocdos4 E Eec1 eoioe'od OP 0I eciac' es a o-t dicha mecao devaloces. lo clA VISO Desde el Lunes 15 de Junio hemos cambiado el nmero de nuestra pizarra rotativa al X-7591 para prestar un servicio ms rpido. GOMAS 9.Si ROYAL ZAPATOS U. S. KEIS UNITED STATEs RUIER Co., LTD. Concha 416 Ha bna su rseras d ga natr dlhcn Lo icc l.dei e diichade ece d a cc o n encoiOd del1% sobre l e etao e m l elcipe.itLa ilea sleliednclc dcliii Ro--ilo d. iccode lao erci a. o daii 1101 laaia e refinciely iigez ,,r C arnceid eec.1 e n iac e nsda ee modecra cene leoseampienloslimo aos hanantad ingra ito qe S.--sgoene determieadapc as eco Prlme os e l eeeece e-cc lqueilnlc gce Parte funconano actalmene r aey Per10t0 de Peso; todctransoetee tefi en el leoiAc'eocmo deemileelantae I 1 En19di1ele 0h01delillroducci cen le OLcO ell e NEIO Rt lubde771)Ollone dee dia es.d OtL i celeo el Cefr 1 1 mlo co leo iicln. seisl le 1 cin e 93. l k2zqCe sa n. hateinnpin];s a on vde a pr e neia oa tcin ,yRe in dustri sirvede 'isUea uaeeooooteodecp ormtfcopeod e r-Mim oin ioe ri.deora ecnaiaoDels lo]berin uprmneddeo u. oto oceoobosdo po WAEoOEOEJJ nt Tododo tocEeooo eoe oom dee d .eleLOAOcOOOO FOO mo n.ccoobdli t 0 ~o~ eo~ oopeoeoec. No odu notE.u.A. dcg1oeo. doodo Agend MacfrlancaS.aA uscraase l DIRIO D LA AR IA e 0 Le eccR411ENr eOLOMBIc BAROAf BCddlc 1 AU ALA)L,-Eniccciipieraoofbrieo de bateade CUn lnAia.Laeclantaondeoccital de 50E.00 esiosequivlenesoa rninode tcdicoi llios. 01lbsetn c1 lec1 oniteoe coasdel epa

PAGE 27

Ao CXXI inanzas "DIARIO DE LA MARIA-Martes, 16 de Junio de 1953 Fnna Pgina,27 1 es Cuba' Raliroad Co. que Cotizaci e o Hablain los Hailen dados Cotizacin de losMercados de!Valor s s da wn l n de los Mercados Por Francisco de Pando¡ 1 saeuttv oo Los Hacendados, las Corporiaciones 1B.OL S A D E L A; HA B A N ASA eno5e ¡a Cub sicd o. aA RNSCF 1 CR0TS1SZA CS1 o N OEIs1Cs1AL L 555500.005 elAEi. P'Ed,.S1 trEasdel filEdiecto deLuis MuCIERREDE AYEREN LA BOLSACIERRE DE AYER EN LAOOLSA Ecoih,micas y la rehabilitacton 15 RE JANI"R uD ~ E~~E CS dE 1953 C. uESIIb1i'E-Js. s s ss.DE CHICAGO DE EqAFE-00 NEW YORK ROLRRO OyOLEGACserONib ayerelEsi EEAscacin Nia de H1 Isl aIsCorEaciones AAetic¡EAC EsEIIA $ 5 ,000.00ESE0 OLIGAEIONES baE.IEEEE.S _.E.-. issoresonalesAen New York: E tenes.Crtge y d.es CuSSEiES5 1ASCierre051 cadCompaAiEAAEzucarera55 5EESESCubaATiASASS sEEES,-LaCEES SS hS.O189EE:JulioAE5Es3A diaEi e sAApresEidentSe, sIeorIoSeElaEnacinuniAdos t-odoSElETSAEEE -IsEoASESEe MatanzsEES.-.E. SEaShaaEaoado RsuEEEEppes 12 SpiebeEE111 F cs cod a d ,or c e a l e p e U v r a a t ia l 1SS E A ISEE S IE IE REebica d ub 95 $50 ,00 0 C r aal ~eS L S 15. A iEdeS e SSSiEaiSS qE teA h dE eSAs iie SEE __2_3% __1._ tado doEinEiAdeNse laEtibaS obra dSSeS sitiEEIEESESAn daS Elnt SIerir lS nsHi.pral erro EEE4 ESAssitud aE s biaciSon s Y a lsCE SE E asesonaIs diicadaEEEs cm b, 9717 SEE ALEmEESS S EAA EE AIE Eq EE EECERREROAYR 1E.L29LE AS1,E155 CCEE-odelEPaacio e s. ErsaISAeEEInESmES A lsc ei idsEESorSaccione Ss eS5juioA R W CR !E= Ha nadEEsEls opESIIaciS As E s ms ESaEpliY eA Y E onosDeud-PubEEaeSNnD5iSS AEIEES. 1EEES SEIa los 'eI SedrE SIe AEfErDe be17l L O O ne SSSSpEEEEAEcoia aRhblttspa e lSSEE eeA o eIlaEES oSEII Cu1950 -19005000502 AEEEEend m ila-itgrfia e a as de etfiadsde E eSS isit6mrzE421 E EAy eltraaj SAal e &naEEE E(I, SS, OSA SIEIS EaESI D. 1. V0E5555 CEE.S10E11CEISo-cLES SSSIEECIRRASDE EYEREENEAASEOLS sEssARAs.pSEE AAdICutIHSA EESELEtSgrfiAcaAdeALaSEulio SEO M AsI~ As ESiSEAS SObE SSESIES. S SAEIIEA SEIAI¡ComEuEesEEE.IE.S. E.ls25asumidoSAEestaSSISE SE IEAEEorqueSEmenosu snAsio SDEEEEAS M NTRK La ASRIiaiEE ESacsonal55d, ESdlAesAA e A IEprAo lSApE SA sSIEsi
PAGE 28

Pgina 28 ,internacional DIIARIO DE LA MRINA -Martes, 16 de Junio de 1953--Interacionlj -Ao c=XI IIAlaidad Inter'nacional Peie u a ura cmnsa e itihEl problema del Revi st la Reina inglesams< II Por Jos Mara Cpooninur recibedoams de los rojos chi nos cf brasileo 1,'de 200 navos en Portsmoth Coo bi:lahrad lsmilitares Soehnqeolleoalmod cubetnrnsfcetes oarmoos hgo ao1sgdo1e vijededeLormd, Colmbi. l hoa d lporo - 11 1 Duranr el ao lleg un submrino britnc que .,. ,a, p araIalerrhlHa¡ xiH de tu, guerro y que lo ocia ser n e-otre tn OHSIT lla aulaalluIllil dsFba a.adl-i. Lial,a,,.e.N S ec5 du.i1. 15.A-I1, ¡jaladi 1d1 )Qb,iebbs e Z, 1 P,~i .p i a-., A lclHaaduH unialaaa1 1lada 1 I 'FIH, l da' 15 d( Ia,,,, hiiia iaHla LlHrp'orene. Dadah. A,a, d ll c.tr so ~ r n.,1 hia ali ala .--ii1 la nII uNTRNCu oN. iS eca. a .> da Idao,, -¡F a da-u-aldlabalaHla inFa,.3 .~i.<]~. a r nhl-u 21 laci dH 1 laa d .,A aa qaaliid a,la¡aa liluaai,adaa ¡iiaa -ad l i, i _ _ _ _ aalHlaalHau ,aal .%,Ada,L.nidi .p" a lal'wi l nli0idapilala.ll.u,ahlua,. -c-1Lai¡ai. ,da aI alaa'c de alib ailidaddalaaiaaclub a3. .a i HOF HHsaaal aihHila¡i,al-FHi,¡liliIa IllalH ul HalI% a iliaii al ii lai-dlaaaialab lolilaHlaailYiuq aialla ahiaadld.ladlc L'd Ldullih iLO~dua eHn."a"doaallaiiiiia aa d ilH a uaua DI ad', dal e laaai Aadai aidiadalil. uia ITEAI ONALi b 1 ldOiaiLaH,ii a.aiu oa aliuualOa la a illiia iiuaaoli dl~-. IlSll> a.,.,D.,lal.1diiiaiil FdeIH.da.lOdu H1. 11, 1 vi elaa Ha. i lH H "' .a.a i -PiIii da laiailaiaalHailaialid ,u.ao--1-1-16,taa lul d.,.-,a aa ia aldiai¡vadoiiai,¡.-aidiad .aiaPar.diaaiq. a d.,¡l ,dail L lb lalaii i u" aFllaaalHla1 allaHai ziii ,diaailpl al ilano,' n.feala.Lilil, aoaiii .t.d.ada paa 18 ailyii~ liaba dalilala ayla¡¡,i ou [ alaiaali¡oliaaH1lliia idi'oIl r, l, 1111a i liaiP Iaiai. h-n bihaiiHlada,1SiDab oaa lpll liaD, liill daa esiiaiic' ,.ce.a,, HlhidaidtllailliHa al¡l ilF¡-i aa.l a lHhl lda i¡a¡ajdadaiaai b da daa daldi-¡:Sl iia1laaaFi.il-dS.a 1a-a, la Lliaii a di fiilhilalii-a, dallililliiail ¡di ibid ll, a opilba ¡S. II laIddal aaaala, aiaaC l lii ila ,,IiaaaiaadC. aaHali 2 l 9aaa5i la <,i, ilal d¡lodha 5 'aa M.tei_¡-doaadl ¡ 'l-e,, ,l, Fiol--a1ada-la FH adaia blnc A -,lOalIi ar idoala dla iaidcO a, Habal.aci, d) Li ,iili iiia hLa llildliliP ,i lFlld oaa db llalaad a ai*Laala1l ih i la i a alFaa a laiiaa adaiaaii ,h., S--il,1. ¡ee ee¡ ll¡a'-l~" 1F, iliiia 1~2d liipaia>gb',.I2,ti-d,Pri t ,i. y, .,. e.ll .,ct.lr. .l aal I¡ia i d a ii l da-ose-ldr s,s~ ea ibii Irasa deai 00ii.lii iid¡iiall .oJdaalda auld lllIl c i la iliL iiili.Hiliad all iiidaaa ,illiqa MOaF -l'daii -d 1 a a 9 1 ail ta al ia .dada'11 ha ade Id u, d .aiida .a.Fa idaldi,iisa ll da ,ai ca.a.l aa ci¡ --'a,I-ia1 idei iiilalacabazaadeaaFaalaaaa Fal P ldaill ¡al l¡ilFi da iH a ii ib l¡acadFa ,icAiT a lla n ¡all'Sl da u -11 ¡1-,is iu iiiiiieeloail r 1-i g. bia p-.~tLcia,a ld ei b. aiu adaad laTIl .aeada. aa craea ,addil la iaiia as~ -iia i, da 4aW,.--cil a aaid-',lda5alaiid.iaad aaic uFil aa dla F ai ¡ aaa a i da iii liaiciaaJ S.1 lP. i llh H alosjda ¡aa u c ci, iu ¡¡-D ohS ,i1,a da ,a ¡-l ,.1bi L l ii i O cuidtci(sy le atafu cccoc u¡ 1a da ii alalnlF1,1 ,Asl alla Oa.i0d0d ha,.""--unda ¡iidaiqi a al qa alci. ,ii ,, oiH ¡¡¡u ~ ir ~ .n .a i n 1in., - d aa iaua lbag d c i ualin qei,1,dula, ,.'-.do, es ai¡d.Lili <,u¡duh ¡siu Laaz, ,nnhiflu1¡rnmitte 1 DJ S%,rc db I ,,,, p., ad l iiuirn. l.--iu i u-r 1 u e p.de --
PAGE 29

Ao CXXI Noticias Naconales DI 'Nev ed Epraeaunento en e Nuvoieaopara ,s a?portar iirodel cret > trga entre Espaa y S. de Cuba Pirem:a cEEo'J itecaidaciones.' Imporcion. Buque. Neas d*ipigsii 1 Yi oporcions ide P ricijos de Puerrto. ui. sp! s-Lspl. d¡ se. pI;ldbl. bdi AMi.disd la slitua t"d ii 1~o d olds ",, ~a. di cud" si1iopstsi P,i.1 olilsNOTICIAS DEL PUERTO Miida' poidit ''lL 7. P., ppp la CF. P,ez lab,. och ets opi iaiie. sj. . apssdd s it dissslliun d r sa, lodiiiili. .d l.diie:ij" i tasprtes miiietu paaaer_______________dtii ui s cr. n1psi liiiil. d istn'. biis, r, jr, d aisiss n d New iorirs "^n, dcisisiiiio di iatos idstilesld, s lsiid us ig iCb iapiliioiiii5 5 ips d pii ipps almO adea9s odiuss Lii ti" esi-oipdiiiY'ldasisi -daiouiip da oiit. dctiag11drecepc l sgo ~ iin trocra5 pil di oso S .n ~pi plde e' ].sid c.id .tsssssouii iin'td., %. lias ipiids int s d P, lii "' soneada l iid son. l5Oler iotC. tal., deensoisinolp1 isO udi].ad d oriod.idid l.sa. usiidi. M liisbsid. """n ' ilj do.ii dii di iipii 'iistrasoraossy. udis usu di diti5drell, iis 5 di 5 id$10iii, i .si p ,e. C psi sil Ictd sssisa P -Ci d Iss lly.i 11 s, ~di ti. i enissis daigr.iJ i ti,d"i ui. s' d'e .uPel isi bi ras d e 1,1a11Iii i1 o a a ciddtan h elo"'ii d Iris Pd iii Udiliads diii g p ds dL 1,dii u.di-s Psdurtll p s d lpd didlisi oncd dislsiar, di MdiCde St eeniii lPdiussdapl tCste.,idiiuiliii Cdi ig td1 i ails idiis s. iisia. nde Petoid lai iiil slldit di pd sd i i P i il e i 1. Pil. bii 555 M do lodlu idl a .s. dila ol l dejar ea b, 2 id o d ddhads xid d iis iO i Mili dl e.ii 1Lii siiLoiis di isli E-daV-11 is1iMta iiiips M' ii Pdd ih i souM d a] M i.14 -Yo15 :.rlos .clii ididli sd i-Lp isiiis ae1 a ~ 'e"r1a ~ ,¡c,, 1 dilis id nUd1-,ii~lr d as ip Joiens¡isy¡ii dC Piflsiiiiiididiis, I;d..11itlP Psi~ ~ ~ ~ ~~ ~~.e isisa d1 dsa.iii di Fsia iiiiipdlpi ade,,!,u, def~ ,, xpa ic. a "sM sp uert dss idd es ia, ls I iaiiiisiliisobrl dldidiips En 1 s ~tida L., -n dIgntalis ~ tsPiusd it uiotIiid, b= : O Pi a .' Puls l s d if d i ici.1 ~ sist iiy i iii quecuan ,t P to np boleo epn pdo sdss Msrino is ~i s~ di Ts est l i.it3dl iiPi. it sda I tsp i desi lt.s s tiPst sps 'y"d tpdid dsFshaberdeneltlugar d d,Altiisniiiipsiitsidiiiiiidit ;d, ,dpid,[ .,iito i j, 5 i1 2 i j, s %t i d ii i i u 1 i i i s t 'I i 5 s i d diiiu 1 ii P1t.Pitoi 1 disa di.iili isdM Ci tst, to .e5p aos iI ss i lis iF goss de .u ss. slplidit-s 1ist to p l. otidu i i isp ps lt a'tsiipCiw 'I siui i IPd Fi tsid tEsts Unios J l, isupu tt Sti¡Lis G-idC i-iat, duil i iis iitttlisauu Au,, u. s Plo],id-ii d,.] Mpts d,,, Ci a S I Ft iisi p it 1 diii lii iisiiiittPitii tus Lpi n~ di ~lpSi t a 1, d1 i, ttIr. s -,Ps .a.di dist iii i. i iitl d p y1 0,11,1 1 1 Milito N ,a Pid lut 6n Ut.t ~~sd o "oi dir Li.eiip l tstnt' u 1od,' o d, ts C s iiPr. n ssstt, tn- e.,,t Ptt Cid.uss s ulsius sliliipdtJ.iC. T-g, -u -'i i sd, d,l l u t Ct iid io iliii d, i iits ditt id itN, .oa"aE -p,' t t