Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
"El periodismo es en lo exter. 121 aflos a] servicio de los inte.
no una profesi6n, en lointerno reses generals y permanentes
lin sacer(1060". Pepin Rivero. DIAR IO DE LA M'AR INA de la naci6n. El peri6dico mis
DECANO DE LA PRENSA DE C I UBA antiguo (le hal4a castellana.,
Afto (AXI.-Vinfiero 37. La Habana, hieNes, 12 de Febrero, de .1953.-(Centenario de Marti) .-Santos Modesto, JuRin, Datiniiin, Eulalia de Barcelona y Cristina de Aquiles. PRECIO: 5 CENTAVOS
--------------Reverendo Padrel lA
Cauteloso el g -b I I Tor la concordia
o ierno Kid Gavildn retuvo e ., fnenazan los rojos con
Felipe R. & Castro,,: entre los m'dicos y
de Washington sobre el 'foriador de hombres campeonato del mundo, ios farmaceuticos a i's lay de'modo to tal la
Falliti la nitinto izqUierdt, del aspirarlite Es possible Rcientemente publ.camn.9 tin -A lia
bloqueo n'a va I a Ch 0 I editorial invitando a log preslivoina Kid ittrada la di"imiltill del p:eso niediallo" s,, organismos; que reunen a 10s zona berlinesa
que el -d
sencires m6dicos y a los sencires
Lus obserrm-iotirs de Bradley, de una parte, N. la ",I&Ia del carripe6n del mundo. Se I-Inaceutiecis, a que promejafill,
-acional v r1mada at E n
]Par Eladio Secades on (JUe Gavilan no habla e "lia solution I oCe% una proclaina provocative advierten it-todos
adverse m furo jefe de his pilginki. Deport-It del DIARM conflict que hoy los' divide. TU
wyida que en Europa dicho phtin, ell ilvales zurclus d I. Italia I o sp aqrtai el or epsei fol re i I en ese sector que se prepqren
110a del pLinch seco 3, tremendo xlItni ,%la fortune de Que los
Kid peon -11 C'Jauck DaeN. el muchachn, qu respondieran a ritlest' I accept el Ej6rcito ertropeo
(trecrit' hiliberl(l, relegado a tt rnaino sectindario Nuestro "'Re" I si Bonn
estru. s, hizo popular a tiavIls de la Ltllev! ag]266n, agradeciendo of tono CIL
VP mundial cle los pe IJ-11, ), clue exhibe con orgullo su it- e iqjoycireconociendo que esiamos
y6 anoche en el cuach ilatero del Staerict al afil-maj. come r-os
lift V .110DERADA LA REACTION SOVIETICA I que ,, .="Igola pno In be- Illo obteraido pit In Universidad d- ACONSEJAA N1 EVAS NEGOCIACIONES
churia Municipal de I Itchican So consegui(5 a, ipfluj CI,,ios professionals cl tanlo,
le, nd a -on it riestiguis %tenen obligados, per vilos
IzqUi del coleglat [)avey teiiei ese "ball.Nhoo" tan alarniante Cu.
"!c ,rlilllk rsmos y por in sociedad en que Coll 1111a
Crt ese que en Moscii se conlia en una entrevista Jos encargados de ]a pUblicidad del 'Il,( dRult',jF ncie finaliclad perseprogr ma e problenias ell e hti constrititill) I'lla "Zona de 31tierte".
ue graclts it la maravilla i pk blico d ct,% I% ell a Itatat SLIS
Jorma eleVRda
-ilart se habia metickit e I -espon.'able. Peentre Eisenhower y'Stalin. Inglaterra anuncit, que d ,j ue'plesenviado por millo- Kid Ga% N I exleissi6it de 112 hiltifinetros. Fraricia present
je personas. F.1 itador que es l-ca dol tube .1 iceptar el contra o I'D In satisfacciel" dA clever ,DIlies I I I... ptidO Lespo,. P a discutir In Corona frente I a pliclo clue trus pnoclujeraii hi, is'nidolo de esa CiUch, llfffe vas elistreristus fit )1(111 de las seis naciones
respeturd los acuerldos tomados hace aftifts en Valt In tainparka anlin- Ollick D;, qy ;t-n Chicago! Holy I das tespuestas. se Ila %islo u (uteder al sonido the
crando que ei d III, I round habia Ielnos a niat lu I nilente
tat I to -esefia del comba e ccla posted iot porque talilo
WASHINGTON. febivio 11 sos pit el extranjero, y fu I mada I comenzado. La pelva d, aYI' PrUVIX, Illlltida p6r nuestrus hilos direc- ini otganisino ripreseniatixt-l tono BERLIN'. febit-io ,p, flDS I.- in exItisikahlente Ins, politicos, rithe
-1 eiru cunlul6an insistitniclo e,, I a- ratillisliIs de Alc-:,
tedl.-El ...... (I,[ ple ente put kill connentaristin de eg Ida ca- 2ue el criollo es el nliritico moriaLu, Gjllata le man, ) a Chuck Dovey 1 1 al din LILI (Jll Dan ciudid de avanzacla:"
Dwight D. ), k cl eAil III", :]a- lic ...... lj ,. P. Korionov, e Una divisicin que Ila (Illtdado puj )ropi a ca.,a. conto le grien a Ila, t'l conflutto reado poi (I nazaroll hov CID bj Be Im Oc- Al incluir a' Berlin Oriental en Fu
tando do cmii I -Iar las ciecien- De-spues de Citar altrunda- t niente lCumplelo a expens- --, desde 'III- I de ll jt de Iasi niedunnaI 1 11), cidental i In Rco ji, I I
-kes: ei Miami y come, -s -it -it of oacto de III,
tes demanci- rill Clniziest) pala lill- Ill pUblwacio per diaii0s eu pens y el estilista Sugar R;l, f?,,binson eirt- a bi Tu ney en Filadelfia. I,~ jiDucla Ins di\islDIs piDj,- fit 1,11 d, clai art ... 1, (,1 Pailido da In impre.
9farier of blkj o,, bilinbardt-ar a a ialjcns para demostrar 1, ipopL' gr6 al temple d int-diancits ell I'DI(iLle el cubano es un vercladero pi, a ccanius cocedenlos im Eli una larot-lam., (11' nlz ncis pain aisfar el sector frontprizo
lI., at inarlieninuctilu dv I I it III, w ia,. el Pailido (it I (1-ld S- jililic, dt Dill) de In Ciudad. Como mediaa de
c lChuria ll, obli_li ., (Imia 18ticiad deelauCLIeStiork de 1- 1 ruos;ll, busca de bolsas nla icas. Ido Ru- 11 Dton del mundo. \I;" L."ID-DIC113 v Cle I-On'll"I I i"01 lComunista, (I,. K : .
itita,:: jt-a, i poz I, I Ctirea. "Piavda S 9L lament, dice I e sig- bison. que file I 'if, tie Icis Ptlgll !N lal de I I 01,CE Inn
A \hora? Qt;izi Kid le de In -i,' n. c1c, Ins cialailas "IX"DIV0.
OnVu is,, I i", I L, V: :111 "In al"Pliaci6n de I e cala las nias grades de Illd- 10.9 Ile 11 -1 na, ,I- Ikrta title le eoea Flarnienclas de Francia
P a Gavilan h., !Lmidad unit 0 jetadoi que ill- I. onlda '" a In citiclad
;I Cut 1, 11, cie'l, l r d opcia(I-nes milital" ,, Leja- v de tocias Ins I la PARIS. febiero 11. tAPi.-Francia
eon' pleto ii-, it I t!ivd ot fil tt I,) 17hiente". Pero no destc dern'- itio i;Lkpt-randD a It,, -s retaclore, .1 rn Ia relacun, tie skis Por la amistad que no, a (Ja jones entir, I % 1 So. -j, wjo a jjs socicis en el nrovectRdo
indicti que I-- hwl simi l ese punto. a, grado qte locf(l pi- ct incht-ar (111, -Johnn, S-xIon. 0 lat ei la nos profeslunes, per el at ',let uAra lokt!al i wcntn intoner, un ciriloo de enrnismo camin., It a,,l. laja Wellers coill. (It," sonliolos 1)01, ambas, I IS I D,,,D,, Djedh4 nue dice tondrail Our ,er
vido para it,, P:! I,, ita:,n del Pat! do C Ifov se crumple el primer afto de de sit antec-or. la 01R eNcel) -(I n-on, I tiada of pes. ine- a leiteale, hoy 1, iijela- MI Illares de Be, nttj)t,,cjas allies cie clue cl vrovecto
I Rev Padre Felipe tendia que Segillf 2-Abolivion He t,,l-fa ,, aprubado Dar el Parlamenesforzind-, 'CIA a sallsfecht) quo 'a Her i del In rinuerte d clinde los ionliaricis son mas tiwi que les hiejvranlu 1,1 (,1,,la CsIr 4CL:il I,, F'I"do, I III e c-on del rerin pegari-* Iohrin% Sin
;CI Eisenhower soi- 1--run- Rey de Castro. S. J. Los sentimien- I P-14,osos, polo deride podra seguit -,kill, pUi IiD-a s, eXtIana Va ot l 9l- 1439 it( ClOre en (4 1- a man, In 1,orl
El I: llcnil (),- N Btole, t, D:I. GaII. n Ila \'n (I" 'A a lo., N'ti
do, E % PI IdtlinAlUm" tie] o) de Ins' piv\ueadcls por sit subita de,. I,, -, -I, dc 23PI1,11. I, iglljf-ndo bu6as lan (onsideja- jD clue Ionian laii RCUSaLID-11 \ ji.5 3,-Flinmiacio, d Las eninicniclai francessis filerOn
t s in es I In ma Bill Gi i "'III" ia qLI1 RICa11111 A\Pl Hll I-IIDIlag. No conduct- a nadl. ell Clones lei 1,01111a, D 11111entacias come protocolot; III Trillstart(, M- a J,,:jcD,. John Foster Dulles i Eu- sipaoicion, futron de honda Irk 1. l '1 ,eainteglan ]a 1, (!,a. Ii. division dC log weliers esta pl--blenia cle vcmilacion I, ,, a tos
ge el include, cIt,, I,,, r-Idental, "hall IleRO, I nUC- 7ri. N una impiesnon de orfand"ued flank, Johnny Bration. Bubby Dyke' a,
an much lCPUb1x,,ne, I inek en a I, lado fimincin on Paris of p sacln mes
--lsliwida put muertos malados pot al **G
Jag, podria pi-oc,: la leteld Ue'- Finaliza en I& Pit CUD110 Ing animos cie cuanius jo- Cii Tuiner.
ULTIMAi %enes habian recubicin el calor dr, lFinalizat en I& fliginit 251 Ira in ULT1111A)
rra mundial. El desenNolvinuenio del combale Fin& 111.1 en Ist plit
John Foster Dtille serielaim do N I InSUPCIdble palabra de padre jesultado dianianwo demurstro I III
Estado, dijo en una teLililOll Se( a Ille n,eslio Felipe Rey'de Castio. lio. ensas: que Kid Ga\l, in F1 concillet K .... ..
oe, I Renuncio' al c a i or 0 a 10 Id1,O de lus aficis. i\io en of l ';Ipogf (I cletisu fill it &ih D' v allad: MU66
del Comili de RehicioneI Extort,, ensl at PwI.-, Goicochea,
alma do SUs allegados, N en CtldntaN V (41le s: vic ma. que pf'-firio (III(' e revo( Occidental (-,,I,
del Senado que of Robjettio DO Iloilo Dna., percibian In irill, I do ski ciiise en el pull sgmo de sit pi- Ni'lorase Eisenhower a' ,,ar la ddei
1, character N do u rectitude cle p icio, III,, ectiLlina con el iostro erisangienplan alguno pendicul plain el blo: e ue Icla b "" ""jo"a"'In' "' "'i'l aboorado, politicog
queo de In China iujit para of but I director de la (01110 tilde, e sill yestos de vnei Be li'l
bardeo de In ItlanchUlla l, paia of unemodelo de III que ha cle gull en s
Uso d in bomba aloinici e C set- e sa erclote on el mundo. No -iculo, ni residoo, de aire'en Pena a los esposos R osenheror Otlcideil"ItiVItl vI i I,
e I 0"' 1 le 3(1!,j un colobo guardian de Jas rielle, no es el all0a report nte 1, lm oencioll He D.11 do
,,Ante el mismo organisnil
neral Bradley que I., loo-o Aduana, FernAndez .11CIVOCI sino todo kill foijador peligroso (PIC dese,,biclion sus es afiol
E tadns C! sisle P.- __ __ ___ 11" v tipinistro
Unid tendrian clificultacles al it,,- He hoinures. Tjaba)o pana asegurat it, gh istas, pro nia cle elogla: 211ella. In d I., I'l-I'laron
J. TS a lmesl c pals literiviaciones. hot- -,ia el coloin del umbraillit-Ill.
in, de patrLillar Ins vias marilimi., Ife examinado el cago-dijo el Presidente-N, estoy
Clue conducen a la colopm broanIC.1 Ilacia.1 ne laill!'31.1 qUe lielaill I It' ,s conli-ii-Dis de Kid GavilAn. fill 1, Bel I I,) oveI0. a-vDa-dil
1)... roponit-P aspirar CMIN le III Fu educado en Cuba
de Hong Kong, polo sefiain qu C. a la ,,civdad In lekauchlra de unas en- f, liocedlinitenlo mie-1 Do irltntit., ncido de que se les ha tratado con Justi(.* Iotr parte. DO hil- DilstaC1.110 IC" II'DanlilL -11 1011111111\111 In espv- .pattancia rtil-ion omel,, Bohn, 1), oellali'la, al it,, a
al Alcaldia de Mariatiao Ile dilla III He aj,.CIDTI pain I en Miami v Gil Tuirl en Fit,, In DDid- Ii. '1 0,
bloaqueo del ielitoiio continen-1 de 1 IIINGTON. fvbeici 11. All,.-senbrig. Julitis de 34 anots I Sit ell- liall a 0 emillente jurista
China, inclu.- h _, piaerl.)5 de all-en I I ,, '01, 1. dental a 'Itia -1 1, it. I': ..... (",P) Into.
Ital I.a lue,- 1 -1( IIV KI-1111OWel Se ot-96 110% I)Oiia, de :16. hall IIIIII'l;nIldo l4l"' -'Oil "M In chni. it R, i 0. le, I I MADRID. feblero
3, Puerto AltU-. atrenclactios put- lo Dt tna! i a inopinada a-T *a li" -ivs 'Cliadak 'ni I tians- I;, vi-,da a dimo I., pena in, mile, te jinpoesia Inocerles do las 7 ec linbel
rusos. I aiori 'rabitio do Ins p,:i(inis- U-111 M VS11 alit- Do S-I aill"I'll 'I canpeonilo f-nt, a Bobb D % Ethel Romribeig, a cluie- conslirado pala orla I a In sptinii D)kwa .1 i I_ onci- ,I,) Gwoehoa v ('n]IFLIllUela. r&stqa ""n"Ae guerra --dD, r ,, --, ja vad. politico e panol qDe habiR sicio
seciplus s,,be In ODIt ... clas latma, 1, 1 1 ...... linfl, niiiiiio ric to Gobernaei6l) bajo IRN
No boante, cl lider militant noite- In '. Callus Fe!nanclv, Call,- I,- iecuivido lar ,n .rn -chor de i% cla inflIsf, dt, 1' d, ai o ( tilpabics; de espiur y Sovietica info, wes nr.lIIc el (,,I, v, 0, 1 allo D_ y qDe ell I c u i It
iAisidor do !a AdIama d Vola 1 .1 a i's I it P ; V p eca r:. -5 111 stellos.I i wiminaviones relacionadas bomba albinica. a a I a, da
Americana Indico title ]it nierltda P,_ JAI adn I I it s per pritreja \ez on Ias It 6ofnion at6mica a lus agenle,, El JLI-1 Ir\uI9 Kalifluall.
uria legit I a un plano dccisi\o ton La IiAh,,T I v uno de 1- awi o, del c1a; ;I id pod(-iosa ilcciori e3tLida P-41ilt'sa al dwta, tpnelas sob, e Bl plel(ila a Rej Xcadvolin do CipilRusin si Cite pals decidiese ignoial 1,1"Ielal BatlslA que Drunciamente put I I Pattie Rev de Castio. PICCI- r moria, del boxen iban a pe'e,,j n, ;I. P.*n till COMI'llicitift do In ria sentencia. declare qLIC Plat, Clillia. tene, olick ol ri;is Ptflmca Nllecio hov. %ichma
el bloqueo, it Cnilia InAucase of pac- Ilubo dr josp;,'clar COP SU pICStIglO P"r 'a xj:aliclad e\iden- er rl Eslado de fit Flniida tin blanto l L I;, cle Pi origin de la Casa -Blan- bles de un crinien peor que r de as- alslilmielill). (11! -1, D,1:--os re 1;1) ala(Ille Ld dja(u, a lcis 76 Rhos to dc- defen a nitittia chin-IL140. V LOII0L,-!ienu, v ;e hablo on e5e prore- a j,-,idente express lo siguiente sinato. De avuerdo con Ins In on I OOijJRLj(.l, (11 BI-, ()Vk lot I_ He edik(j.
el go.pe del 10 de ciadA (ki ia A-ciacion nciz-. ocedi'it \ 'I. s, & pul-ilunclad de In -Rospeclia do li, I atninsdo cuidadosamente es. nuprilos legalese nortearnel ca IDS PI t a I_ a
AIguno, ei doles expresaiml que marzu di: pasado afio. L'n I dati, sit likitt, prechlecto (It sr ofil trasviil hasta alteracnone if, (,silly enrivenuido de Clot- a IlIeZ KRLlfman. citizen file el il Li de.laiarDo a Gtlicuprhea P:a iin rronArquiro desIn declaricinD del gelicral Biadle. Y De pulr, do 5,11.idar a Ios p-;i-dili- la organization irletoolca Oe In -dev do. Dinanie In Republica furid6
co n fi la Dpiniones QLIc dio a cu- Las qLIC AIII SC entuo. se tocaii It,, catacteres I (it j oi Los fanatics del rt -;l- nos personas se ]as ha tiwado In sentencia. ipildia (ILle fit wla Inle- Is"
ron, iallabati coli,rri ados lalior CU.N*as el,.ec, a Cf)ncrbir In PO-ill)'- -,l i),(na jusimia Lamento que na- In ntle\a fella on qUe debea, a""'a n.,. do bloit,,, (1,, 1, a I) a 1,I rl patti(in 'Reim aciori EsPahola",
borer cluianic ]as audiencids Colo- v enfrascadoi; (,i su trabajo. hizo es- !,aordiniiDis de una Ite;nj do qtjp Kid Gaidan ell M al I -aise doicc conilinisiav li'tl t OHIO Win oc"I'llo"'HoSe a' i6iiii-ner, repUblicano.
bradas on 1951 con moti ,l de la des- La declaraciori I-eccories y lesuilacills creceran I ; 0,1 L,;JIqUC ]a alleracion del fall(j. a kabo in rjeciticiOn de los condena- 'iopa do In niw- k;'t-Ju,,_kiw,cIro FI Franco In nombr6
tiluci6n del geticnal DDugi.,I5 Alc At. (,-;I of ticmpo. La teriacidad. el fi ese rriwi\o. o do tina agiesi6kn plii % l, 0,11ello que tengo el debei. en d os. G"bernadoi del Banco He Espaiia al
es. de pte,, ,Iar In tite de Ins partidaiios do Dyk-, (Jet pueblo de los; Esladol, Uni- Los P po. os Rosellbel-g natiplo h onterizo c1c, Bt, n P At con
tinkle. al:o -nor a sus ors"I PUIDS In entrega a to e Lin despoict por pAile de I~ H", je ,p I at He 112,1 1_ comenzar In gueria clkil
D 6 rl lit, ievocar el %eiedicto tie In parv baia de Nueva York."," )it 7011a 801
Ent esa nci-ion, of general Beadle,. renUncia del cat de admini5tracioi (3tOS Ch- [as alnia.5 dCl character it-'es, 1. HP; iefviee de izi!,dos Oil- "a 11-letv0s. Sin -1a Nacido on Barcelona. pas6 su Of.
dijo que of bloquen selia laierpreta.. de In Aduaria nao era ante cl serial on, esentantes-. oil 1915 611 on 1918. No Cahn en net-Inentaifs S, 1- 0,v, A rorno RIO cie Jos padres escoiapias deCa[to COMO *'Una accinxi do guejra" (let itclein., irclo pain defencierlos of ciai 'en aquel.a velada Kid Ga\;- I espascits; Rosenberg estAn on in lon. sin III I ago. hasta 1934. '"'ot ie- a1awita In fl,"Ic seeloy, s fiez cli Cuba, oducAkncio c on of ColePreFidente de la Jepubhca. en In socieciad peoratirles defen- an ;Iano por ii- ho inatE,(n y in ri- Oil de Sing Sing. Sit Cleo ucion qUe go CY" Z aron en sus camincis, naren- :rDo,I, III, -n : a ,,I, aj, a (1, nial clorlde terminc; sus estudiol
Seria inelicaL "a inenos que fuc c ul Me propongo asi nedicarme enteig- der a esta. fucron a1gunas de Ing Qna de ajuell F talspech- teneb-, 'e vactia sefialado Para el 14 de encro. tt;u, se
bloquen de las Naciones Unicia, no mente a impulsar ;I polilica lilbelal ricitas predorninanics en el. mOtodo y as se confirnio. El campe,'r d de icaban ;I actividades riel
so in aplaz6 indefinidwinente parlido romunista. Conlrajerrin III juacion clL la ciu- de egurkda ensefianza.
,6, in fiaH GOICOCHIPR fU0 urn cle log pins noLin bloqueo de log Estacos Lni- en In prot incia de !atc Habarl v as- vn In trayectoLia clel Padre Rev He Lacing lat garantias im-inatil is in tables, abogados esparuiles. SuE triunpirare a In alcalifia de blarianao. de Castro come foriador cle hom- a contiencia tranqcurrio III-~ ;, Del,.-on a la Casa Blanca. solicit-Cos Innionio en 1939 y tienen dos hij I de cklnoeiercnn
A nte del C dor breit ciel respect mAs absolute cla, jr deffenall, Que tr ell el, Foro le lievaron a ocuPar
LA rag -,,re un n I nzvesjvia.,41 T 1-,QcIi_,ea.d*A9s._Rosejiberg corl 6 Berl, j Ocei-I in "rieral Go'bernig,06n en 1910.,
'AiF ItAw de slu zatiert ge allente JtIrM 1i affoOk .6 01 1949 al sc tolHle.
dr.-,.Wuey lti= Ueibe 'su (7d i6n. N, Gil Turner, p;Fa efoc, De 1914 a 19928., dicite, disLintog- curAl Iff
9,6 it ;U colegatil -W I jiii_ -ia- bie hi-I ancramesPIen elStad j6pal de Indultol; drl ricni0fico orliAtrier. Idi, v, ulikitiums dc,
aczf6n come en los dials mismo '\IUD d -,I Lvems. FuCiT. rl ducit:0- Fuchs. espia a, be Occ v dil0li LA
de perigiar. ya que estJmo, COulto)"oll
-"do s !tire irno,,,, de Jil ei cle
st cfa. Damel,'Oli onistato din las
cualcluier otr Imedicia possible pe rd" in de SU PlEsen6a, vivicrite. Las lumu ciellia sv tomaron Aclin -idt-nial dbrIn, t iai enterado
compatible desemp dr;'jj cm' conin liii r ii recomendinciones no Ilegaron ;I \ ivio de Rtisia. comen7o a hablar y, Ellie. dolo re ultikdo cle tal political Habana, de Allontevidec, y-de otrolf
rgo nosas palabras, loo-claros e nsejos. propaganda of iecoid Linpresiotinte
poner fin at eslaricamlento de Corea. dp administra-dor de;I,, prtn fia off-' Jos programakis de trabojo y d des- la (..-q Blanca antes de que aqu6l HIa16 a un howbre oil, cLuba c iericanos.'Era Decael all do la responsiablildad del pre- Cleat recaudadorat ae del retado,. que se hallaba igictO 01110 guerreiv el gitbiert,, de Alemqriia Pai hispanclarr
sidente Elsenhux,,er y nn del Con- de 1-i Reptiblica y vela que 61 trazara, alinieman a v sit conch(irin de nifto illinian", del d-a rl poder. ccirreo" ell ].a tiasinisicin de secretes Oriental'y el rie Beriri Oriental es.'no del Colegict de Abogados de Mogreso. aspirar a LID puctsto 01-ctivo: Eza s Ios Aigrupacioll fortalec-i6ndoles on p6bl:(-o cip Psa Poulaci6n. Se guro Ha abido Plan apilaoidn. causacla a Rvia. on Ins Fi;-ados Uniclos. lin oblikados I tomai medidas '01-;. drid; v ocupti In presidency Ae III
]a union raz6n y el Dfo motive cle, a",
Se cree que Ins creciente, temore, (AIIP hablia clioblemils en easo un P0. IlUnistas y algUnos no cotilut- La Olivina Federal cle Imeizoaacio- leclivas cle 'It Real Ac domia de Derecho y Legis-le d, mi decision. (Finaliza en III pilrinst 25) fallo apl.,.tad., -to de 111slas P-A'a q-lle&p 'llet"t" a Ins R0- nes -FBI- vontji)u6 invesligando ePpoblacnnn qjcnlc lr pon ablris do c-9. larion.
.as r,,zorkes do qw, Bimile, y Dull- Dvkes er, Nilanu. hub, rec;rld .,do -RIO y finalmente deluvo a wi Licitse haan rnl,,traH,. cit"I"'ll FVIICi2 en Fdade'tia y G-l',I an 0 wo de Filadelfia, Ramada liariv
Gold- Este confess all delit
de no da rnayol op'llso ai clil le gano
a cli uesta HacieM a a %lez dolat6 a David-GreenRla, er
ell of Congr'so. Recaban nim' facilidades para (if). sin hallair onne'"Inigin llocirren- Or- P Vaticinan que Cuba podra' vend
C motiacinnes dc-bo tiltdad. vento del Ei6reito de his Estado, Uni.
Tal d bate Que 1 l prinir! a luc,.a Pretericjrm nte Kid GavilAn vol- rr 10S dos y hermano de Ethel Rns en hot I"
narorluin't, s(,bre i-111:ca I :erna-- o I o r d
lent 7 a r subsidy a ernostiar Cide C5 of me)nr de t qu desempefi6 un papel inipoltantiMiCen cil Conzi-e- desde ad% e lorlos los welters de' mundo citip %imo Pet las artiviciadex de In re de
mn cie ]A liil('\ via iepLiblicl exporter libras de henequen ,, la totahd,*I ,de la zafra de 1953
se proclujo do,,puc- ri( I sciretaclores depirriden on gran pai- -svionaie on Estaclog Unido
l que el p osi e el incienso de k letla inipresii. El M ;stro de Hacienda 805tUN-0 Greenglas Iarnbi6n confess caredente Eisenho,,ei I -;luso Wieli-da vandn dispuso cle Billy Graham Pit a pj- ue 'extonsa conference con el olic6 a su hermana T a sit cuiladia
de In Sliptima Flw,, rielando a I- t- Los duefil-if tie las treti; cordelerias nacionalepi i's Habana. Los critics cle Cuba fit- Preside, de )a Rep6blicit. -Fstos fueron detenidos en agotilo -aciones en ese turnfido A
cionalistas chitlins C 1,bertad d a inicis en esta pelea oportuniclad do Terini da In entrevista, ch2rI6 el de 1950. Hace iinpoi i1eelat
car In tierra firme -munistk cooperaii con los agricultom a dicho fin cDcriprobar In que Kid Gavilan ha function; Con los periodistas del West spelari6n a b Corte Suprenna Sr. Riouda, president fie la Francisco Sugar Co.
a reaceiiiin de Nicescir P! ogresado, In Clue Jan cuajado coino V,tor p, alino. NUEVA YORK. Feli-ein 11. Uniampiecin mundial rl grado cle per- D octor Marino L6pez Blatt- led).-Emanuel H. Block abogado
LONDRES. febrein 11 0*n: A- De acLicqd,-, ;nter6s cle los, Las cordelerfas se ban sumado a in frc-cion N, de artrionia que ban Rican- co ljo 1 Elhel Rosen JERSEY CITY. febrero 11' kPj.- iniorriales o del ninrcacto libre V
La sorprendentemente niodpia ,Qllcultolr 110A. y zinte su petici6n de los agricultores do que se que .;taba dedicado-en cuerpo'de lost esposcis Julius da ie- pioposito d, Z@dO SUs facultades. -de q'e solicitarA de SP "sPer" que 12 deni;41da r ndial ianibi6n cle In viodUCCIOn feral Ell-.Oacc6n de MoscCi ante Id declarattion fibra Clue ob-,qualiplifiquen los IrAnnites de expnr. n of almak Cl fUllivo de los nuevos here. dijo esta tar
tienen en j _-OneS, RI poner- tacron clue exige el decreto 3485. pok- pri-supue, ,q do In naci6n*'. ]it Corte de EU.. camo 1111 inin reciii-so abilorba In toialidad cle in p!,,;cnle nea
del president de Estacios Un Irundo de IoF welters era -v e'- _para salvarles In vida. (jie oidem, se 7afra cubaria--CITIC0 inillones liall tarenRindo of In(orme In COt se estas en a(! :r-ck iiiie% E a ios gaistol; del Esta
Dwigh D EisenhoN respect o a tres cot -amente, las que apart de loner existorl de gloijoa en lo.deportivo. Per Ieladas -clatil a 105 2UCIOIIi5 i do
-er. o no rd rvI;,,,6n uspenda ]a rjecuci6n de --de im DID F.conornica do In ONU nara
Faimosa, se interpret Reid como in- nales Kan coo- I ft-ra para tender a sus necesidades muchn margin de atraccDin do c 1- calificados cle ex1raordi- ];I sentenciR 2 Fralltl CO Sill,"r COMpapN' 'a a latilla. It nj canizacinn cle
diefo de que lost lideres perado con rara que se sim-, en Jos pr6ximos; seis meses, se en- pit III, que r&peeta a ]a salud do las narios, e docto, 1.6pez Blanco pro. revised sit ecilso Eisenhower punion animal, el scior Rint',d' '1111110s Aunicullird. N' In Corels0%. I'll"C's I lifiqLICII i iones; ofiriales cuenir2n con DID mereado clonsurni- eneumbra- nuricio t, as palabras.
davfa esperan que so celelate iin.g-' ,, xigill. dl la(millas, E.Io explica el I Fstado hov impartir clemencia a It~ Ca. piesidenle de In comparlia. f, ote Ectmonlica Data T."urnpa
H. Jos nrodue- dor contiaido encli memento con mr DBVC3'. 10 IIILICI 11 1- -So, IvIidaD,o de que e a I elrion- en Eucrina
unum del Primer Mandwa, it) it. I ale, act D -ento de Chack in 8, 16mico condenadog a movir en 1, el ol"Cad- SiZLIC P&Iandll, DO like, lt! F,1111,arl DI
tapiclamente tko de In linnitacicin de In at '), qtir se (,,crib I personad- t"I'mine vina \ei Y Parn sIPITIP -obablem"lle Punieninra on ROUPameri ano y el Jefe del I'l, kdo ruzo. les plot Incion N -uin z2frit azuearera. djA ciepottiva. In protecriOn peligrn. con la r litica He subsiding clue vi, ""lla el6rtrica. t P, ri ip, I I f ... ido P special de res, a I,,
generalisinno Stalin. en c idir- or su p odiirlo Conforinj a to dkpiie l 1 1~) el do- (lite iba a tenor all Chicago Y, sO- Dirron uiencho Ins gobiernos ante- de 14 00000 Wneladas. apart del Ilos nal-, (11-Dril' .1''Dalmonle con4ulLos diplormiticos en esta capital e_ I lxtl Il d .1, cloves. Ae cisterna I siem- nit .... .. le rio, Ina I He 200.000 tooeln( inell wpno,'de 25 1, IDL, ano not- per.
flalark"clue el cirgano del Pilitid. (:0- Los una demom. creto 3485, las cordeleiia., disponen Iwo in n. esto solar t do. de sit ( product Aislado un antibi6tieo en Segun eI s-finr Rmilda Bra-tta, ha I -na a, a fill ianiWn cli(enitueptiede
nuenercis vu_ do un plazo elf diez ding pia (-jet*(,- their- ri nel-Hor -rlo rille rjel:a cne lair, o tenleirano. ]a quiebra -----
Piliginit 2 Polifica DIAR10 DL LA 31ARINA.-Juevesl 12 de Febrero de 1953 political Afio CXXI
Re,,paldall, a Agramoule
"Todo hombre j6venes ortodoxos de la En Cuatro Lineas
r epir i 6 it cattia-iieyana
esta' obligado por
Ley de Naturaleza f,, I t JeCLI I I 0 pro vincia I de la Ju- de hoy la care- Precic, con el impuesto de treint.
Ortodoxas de Camaguey. re. monia conmeirm alxa de la muerte centavos an caja.
blic, In Pt idencia del secretade Alain COs6it, QI Pino. Discurso
procurarse los lil.nacianal de ese organs. brave y aticciacc
ivadu la: del de Organi- Benedi estaba con lands cafetalemedios de reforzar stj do: 1111acionall Cha I les Varona, con Esti asegllr- i- azislencia del ros an Agricultura, realizando gas17 do los 18 delegados jefe del Eistaci,' ik 'esion solemn tones --dijo- Para la estabilizaci6n
a%,.nrepre sentando a ocho del dia 24 en 1, del cafe.
I lick'ales. terra los St. Camara.
u"clos: .7 La Comisi6n de Viviendas inau.
vineloidad "R" I" do En una fleu'ci a 0
:fiai ja Inica de independ n1al pro- 91.116 en Guaim r Is primers caga:
decla-i que se niall J, 't
clarnaron a -to.
Pat a senator $2,800. tres coal s, comedor. mamevitar su prernatura 4 lod''
oriila linea acordada por el -COMO a 10 que so res- Posteria. lecho de guano y de zinc
ac I&I Pallicin Ort.- I Palo. No a ca
0 'Ititte v+ Roberto 11 lap, no(, on cl portal.
""i _11 I
rospaldar larribien
b, indi... pleno Tiene )a 6fj En el mjoiamiento de In viviend e ca d e nk ia ll, I,, rh I a de resale N Ino- 1 : 'A t individualeis 1.600 1 adlogiaficas da estan )a hygiene y el comfort.
Tablets -1 1, 1 ele( klll o national de 't de 5erviclos I D,,pen- Que ]a pjimcra no sea In 6nica,
1- 1 ILId Or todoxa. quo preside sand Munic,,
Riadl efectuai u na, alo- ;ano sino In milesinia.
jl\iiizacion on toda In provin- p"rfecto
18 mildew rl
e jntensific;; Iur.Ija "teani-wo, k* Hav una fabric de marina do pesI, ci;CUILILIIU deel I~ (--a de socalro ca do'-pudiera haber muchas- qua
0 P 0 V I T A M maria a] en 9 it, se ( ncasi I a Utiliza sobtantes de bol y otras
- i, p ;,., :j, d e inovirniento jLivenil 711 Para el espec.rii c I I es
de Extract glandular mosculino lei estaran 2biertas pondlente. es species.
lell. ript;lea
y Vitamin 8,; el product digno desorientados, se hayan apar- Detalle del l que Ileva
Ik linen correct; propen- el nombre de Se mczcla ll marina con afrecho,
y -orto v resode confianza para hombres. d, o-ce ahora a so liberation ideo- ri eeW-,,:,, it asnerktor, c6- polvo de arroz. vitarninas. proteins-%
I _.- modos, an bancls cle cement hi- 3, se fabrics el magnLfico alimento
OPOVITAM' 51. ENCUENTA LN 10DAS LAS FARMACiAS Ptn el Ejecutio Provincial:
Gonzalez Morales. secretariat gi6nicos. de aes.
plovinciai: Silvio Rivera
DesVrjo Al entregai _, c,,nastilla en Al- Sabre todo el malz tiene on am
EN ARROYO rn6nde
Recibe nia's adli"imies NARANJO ESTA Fe
NOCHE Dan el. Rolando de Ar- '4 quizar. an ]a r slon educative se
-o 1. Dent6crata I Ri-,do Gonzalez, Fdonutodo To- Plea grandisimo an esta industries.
el mie, .r.'es comprob6 qLie -\111 para no me- Casi on mill6n de Pesos se comdo Suero. RaL dos Y. -je no tienen
Esla noche. a las ocho, en Ld bkrno P! n,e!l,,s. Alberto Guevara cama. q pra en maiz.
I Rndll Ilf7 Ma 50
la acti dadrs p- ci, A I I L, N a I k n ,,, v , , I: I,
d 111;:, 11, Para "conducir voids de diversas
-,o Bnilti. on comite de In Julcritud dI P,,,ti11; no, _111 1- dn Accion Piogiebisla I I I I A., 1) 1: : L PROCESO Ell 110%lef) k wmbre bajo p Innicias hacia candiciabos progre.
1111 [-M: Ca, Inell Pala eI acto in\ita III 1 1, F U 1'0 111 A 1. In %enta de 'In kDoiParaI:a ,,10 1 cion con nin, 1,o si tas', Pepin Gonzalez Puente he
I dc ',\I ... 1, en ciie se garia 1, je divide L IaDlpcido tin chequeo de amigas.
".1 (1011( en fabricaci,
'ra [ k NI Paidal Rv. ci, la kici;i., train el (Ila (1-11- -hiventud Agraria" pie se stim 6 a la Progresista en P. del Rio Anot-he reigresIL do Holguin el
i"i de Benjarnin B tie "te 1111o Totlidad dri rjr(utivo de la Juventud I 1 4 a :5 V!I AliniFlin de Obras Publicas Estu.
\ It- t I, CRIIIantu, Froillo Yi,- ii, Lit Ilim zo % k ni C vI AKraria pinare na. con su lider Gillinprito Ceballo.s. organization que por sit e In di6 sobre el 'Pirenct to del t&rmino:
''C") -, it -1 it, 2,la, ;,j( 1,,., orn,ter, Lis in I r., K "' tones de Pedro Luis Ferro se surno a [a "Juventud Acclon ProgrebiStA- de aquella provincia. a ia que 'n I,), Til actieducto, le falls alcantRI a lIk 11' -li' da- Call)PIll OI)dUIIo C;a!,,a itin" I I, lo illicnit tambien acabAn de Incorporarse el presicirnbe def Irt to de Arternka y el virepre idente de IA E.%curja Normal. I rillado.
r too cl I ,, ,,as. d,,I b,,,,- d, 1, 'Upletile., que IIIla a, 11 "1 P- ud I)- I 1, 1111)1( Nue o, en La Habana )art to I .a gente -k,,no, I Gomez Giniter-Anez consigui6 el
lpt lot) de abliado., D ebeti jurarse las delegations Rem-aillizaci6ii de lit -nswnki 11,j cl Pala organizer el Instituto
S, de enfPri-nedader; del coraz6n. Y
cciim Obrera del lonliguitI, de Batista que Is polftica
Vjwra 4.1 ex Ililti tro ANSIOSO III Alli Ft. na
do los p irtidos oil oro'(111,1V ICti'll Pat-tido A it t it t j c o N I IM0 da tenga que %er allf.
V(-lde (pw su 110 C114 __
N( ti ... dos -it In rasa del s,,n6i F, at, PINAR Dl- !it() Aperias itabe quill es ortodoxcl, B A N C O G F T_-,V 1 S V IlIVZClv 4-11 11.,.q (obligworil hi iiiscripcion de los electotvs. -- Benitel, diteetol national de I, DIARIO, 1 4 1 l[cio At atiki-Ilico. picigresisla o neulro. S6A- nto Sociales del 11 It C -A,, gtwlie,; lidet I )',,,Ijdo Ac'on Pitt. to It- impotta sit aptitude professional Zomis c(Pitt pretidid(ts 1)or dox distrillos corllici(11, ..q sen v, Flancl,"n I'ajala. Elllest(, presista (-it e"', -., Iciterrogn- lecrii(i
PWt, en I', (d %,,, I'll i -11. it, 11 Hector UP- o la, V, d4i col7ciln"'lon
: 11 ,,, .j 'I :Itifjl', J! 1 1, 1, P I d, in I le, Niatiluct Andies Go nau-nal title a r;ibo el doctor Nadw kode lit doria El Intilituto
''d., qn I., I, g,.( 1,111 Inli'lal I I ""I"a PPdIo Lifillina- Raul G M ,,o(., '11.1,11110
"I's ... Inik l- nll in p.ndad Pquelida 1).", qui' Ill Pile- -s iata Ins enfeinicks pores. CuanLI .. .... dsvrnjono d.-I ign P ItLil/ J11; ... Ca lvllilnos At- bin 11I)ann (111, din s, liable d, una casa pars la
d, d, ndn Pct- A I ....... iiii Cal,., Ro- i.i Ilk I or I a I ... I, In_ kill, (111,. n,,,,
I "da Ll"a I a, I, d' 'd- w'n.do 'nt,.l;,di, d, qw, n ... ... para lPolgaln- I ... ...... la cne, ill(In awnientan el precio.
I In I a NI I,).,[ o. 1,, Unnii- In' e, ;, d I- P C t in -s Pit I I t I, :l, w,on;jIcs Agreee)
V ;I Ill, (list 1, 1'. Iji, In 1, i"'L, 1 ol a"Inal vI ('11" 11 1. 1I9UIVnII .... ... I IP lit declinar Ell I- d,fitkos de PLIlcra fachaOch"a. m a, ... i, il" d. Ioya III I i lia- I it(, LIP que , .. ...... ..... 1"n, I, I ,, PI', 010171WIt 'Ili' :1 PlInto de Prndu d-I j"(flas do pajaros Ins
tv it I.. A ,I), lit, ;. dt. I- it's" in, it',- 1 ;1 P1011a ,ndible la Lillian
Operaciones I del Po'hIn ("'n- ''as ...... d, I (onnk .... I. (411P instalan pars PI airt
P, I, C i lit n ;I I '1'1'nt, n In o, l.s i, ponsables. ,
I,..! Ld"l, I (inctn' Emilio o 1, idnic, nldi(al- dr it I- action. dos Pj "J_ ""a n ,, )n I i, lonado
s c"'n". no inhro )I ..... I. supl- t,' I l.k ;I it Il',k a fill (11' 'ILI"
to e, I T,,-_,, I(I'a a la ,Itua, n ictual
lie V 1011a d, la tah;.jo tv In S -11, 1 di Sanen General ;I del I R C A pa, I I Visit n1gun;!, na agrjcola de esd, F:,to In lii 1, I rna, R: I, ;-JIinio MinAcs Nuncy in Sllti_ 11"go CiP ('11 pro.ecla un risperi, In "allu I 'j, ., ,, '', 1 l I ... ... n 0 1 loo!"Inado doct" I,, c In, (0,kril- MILLionirs (pir I region el P\ piesentante Ramon ;wuln giandinso ]a ieprPsentaci6n,
ts:,,,;,do c ... rpan-o I a UtOolil'idild I lals delegaci-l- RodlnLICI X'11d('ri que fue traslatild'', designaim, en asaninlea d,-nI(,ca Gianda Fernal-,/ quien recibin deMalkin. 1),,, 1 'll e Cnrifoln', a 1 di,17-xrones d, fain otro d stiilo immrarjories d, All de sus arni- ( it sit Irt renf, de In batalla de San
it Instrucc.on Goficia: numpro 14 1 ;-, l -GuIllerrintrI Rodrigutex. corres- Juan
-Ser-6n dp Ca'a de Ahorros lideics III. la oposj_ 1943 En el barrio del Principe 1',bli,;,r tin;. p:wsal
I,- it In wIC FP exlMniti, P"'kelt: ras
" Cw ias tie CrMlto para Viajeros k,1 1 I Vn el fUtUrn iin e, Para mandener In pureza del sufraittio 1),ji, el TTAoinal a ]as CO'c's. I lirgente n(,cesidild (lue t I P, irunto logindo Pon ]a intenI 1 11 AIrnefkd:l!- Oest (to riia 'if ik kilase trnbajadora dv III, (.rg-- Actierdos adoplados por sificacI611 de IaF fiestas pascualem
onombre en aimtos a Ils 111 dlLPC1117 horiesto y -qlje riirihvlloc n a Santiago de
" Carts de CrMilo Comerciales I c rnplet2mentv "'I'a Municipal de Guanabacoa rl,;) :)iIal. quo c-, sojec16n at infoinic del D;17 do hacerl,, frente a
t;I Pn aqiicllo ratios en que i Wl lit' GIAW- .. 111 ". ,I clorna- ]a Seeci6n hivellil (lei Cuba- 10 all"Wa estimula.
" Cheques de Viajeros lit oca,,n6n oar c Iur va ado solicit, ric ia Oficiri;, Naccknal de Ins Cen-s, "Iwla politico-sncial del goblet no de
a Pahl.ca que de de el -71 s Iraslado do Lill lCrtnInO Darn Ill, 1),irol!rafio Electoral. In division facto PRC (A) de Oriettle Ef abado nra A-.sPlmo A iegro a
- Custodial de Vnlore5 "1 19,1 en que deje do In- I,,,mpar-Iand,, sit ca-riet. debe aplica' it, Ins rhs !, ns respectivos es. U,-nin progiarna de action inme- Oriente. Pala L! I., odel : objerno del doctor so 0 no el acuerdj 7488 cle 22 de Parliel de la A\enida Ayesta- di it Luchar cowla I FI cornite -cutwo provincial do Or ni.ar all eI c
Cohro de Efeclos a dictadura N mite gestor provincial del ProgrePrici S.cirrit;, que ronsidwo de 1951, Se I, conlest6 due ate-i- 1, '% In ie AUditor tomando Ito' of I r Fista VisitarA kar tls t6rminos.
qoc ions bencficins Dro- divindo a la finahdad perio de la democracia po to Secc16n Fmcnil del PRIC (Autenque se DersizLe I I Li, :, esta calle hasta la d., P"I'snarn '10" de la civilidad v e,,a- lix- do Orerl aceldo. segun se onit in nac:on. me he alciado -1, on el acoedo (iue cita. n sa. ]a 'rie )or cie de !a misina hasta In dcaclon de In iniericia. contra !a ;T urnca deda, ; I. enerni.ck del autenlqj _Ilt ct or, Ilt,,,t, n impedir duplicidades de criclulis I,- lyd, ", ez. de aqui hasta Is d, rtaja de Faltillos iespetc, n los d(,- tie Lsmo a' Pct.r Ramon Grau San No Ila tornado p-esirin inda\ia el ,,-d.rd- xtIf1c.r 1. UuPza del '.1 a Martin. por diponerse a conCLiri ir it alvalde de Ban(-5. Pedin Ali-i ij I.
i- 11,11111 to lil 11111-Ild.-I I rIllin. Pit-liltril- r- 6 .. I I Y i'll, I 'j, dP 6sla i-Ill's riqo 11*1 d "I
Aguilar 456 Hubcft S: I L ic GI-III-I Snell- v -IP Lill' Ill' 11"Ibiii)-d-lel: Contra I- no I., jor-n-i Pic,
antes 1 11-s casns rue rienc ona, PlIa 'Ihasta la de 20 de Nlav o. per lo)IISI'll; V Innploceclert-. nor At rn, rrio tP-P(, illita a 1- PI,- rnan- Q,,.6nn,,
sli I ,i( Okn- Pobl-,s d,,- 'I de P :a ha Is In calle Pedroso. -, %croadera unidad de lots traba. iorc a qdc rt-) 5( afillen a r11:19ull
d- (,I afict 1 )21 dPdI( id, no- r n)pl, Notas %arias del Tribunal ". 'as I i, Is Ian )res. contra la modificaci6n o Is partido political. per estimar qtlecon
In Como I nor (I v)e do P !a hasta In cal! Ill, a do In Ley de Aliquileres: por clln se avilda at Gobierno a mante- ACTOS POLITICOS SESALADOS
I I C V aT(.,Iit(Ctn Di: ,p ... k e Tribunal a Luis Do, kkmeri.ald. de clia hasta ]a A IM 10allstit democracy sindical: por nerse en e; P( dfr
a set% clj d, I ritela Rr Gallia pain mozo dp lllnr 'd, I ll t., a, i Inf,.! 'U'l (i ('I I -nesto mancio de Ins condos sindi- Etta noche, a las w-ho So reurkirAn
qll s r- 0 romhatir a todo Ins cniumaila- 1\ 1101 'L:c do cncha Soccion Juve- Ins I I esidentioF secrelar Lis v delegarill Ante, ca dc Oriente, fireman ef dos del Partido Accion Pt:ogi-esls*-R
F, a efw do wic (si:s iurkitis (in!(%5 del P R. C iAi v al docloi :to
e atenpeten ;i esa silwacion respec- Lierd aL;,lplad, on el local situado on llerseveran ia
to a In mtrepa iel modplo cuatrn pa- Gi i, ,n Martin: torque cl gobier- Pasil, T rero. (),car GarIldo. Iul numcio 219, altos. Pala oroclamar In ra Is inscripe.,,n do Ins electoreF. I_ I, fakir) no s, extionda Inns alln M. Hern,-iriz, RnIInclo Castillo, Luis candidature presidential del genLvnnno rropone director do la cita- dc ff-rha que 61 micron se se9aj6 Armand, Suarez. Sebastian p6 ez ral Fulcencio Batista a Justo Luis Moner. Ai kll Cidderin, Cesar To_1 1 ('fit "" ci('c -I"" NI cz o I ines de n- icrobre del pre Pozo. para alcalde de Ia Habana.
... El domirl 1.9 tendia celebrac16n
co F( s(- Nliguf I Luis Ficrriandez.
Solis lilts. al qL so comurn re. -aslon on
-111P lictmajor.-, Barbado Rove,, A- a fiesta en el t6rmio municipal
i Obligatoria la inscripchin colon Costafrt ri, A rquimerie Fegueroa, Lo- do Jaroco, para proclamar Is can.
2' d-datura presidential, Ilk! general Batiletor enzo ZariTa. P2ML.Bel6n Reilefty. tista,
A, mand Nuviola pez, Franc,,co
PROTEJA SUS LABIOS.. En esta misma fecha so celebrarA
0 Tollgrama de In %jun.cipal Lie San- Blanco T irs. Hiiarn MartinP7. Eli una reunion political Pn Ins salonem
ta Isabel d, las lajas. cosultanAo rique TiIilz Porto. Pedro Perez Burt4 del Gobierno Provincial de Camsen acturillor, caso en que Lin cm- efio EL:-,,,n,,, Blanco Arttwo Fell;, guek. Para constitilir 01 comitA gasLP of A dadano st, present ante l.k miSol FUMAND6' Omar S;iTranlegO. Julio Cesar Fer- tor 'del Parijdo Accion Progresista
Dilra se inscriplo co-no elector. v in ri6ndc7 Frrique Lorninchar Milane, do Psa region
Adninai lejias. Fel pe Durnois Carn
ar(opan.i.larboletar-Lue Pri sit ca n I os nLleos dirigenics del Parti(if, to hab I delad el enurneradw Cn),anten I rejo d 'Dmorata altasajai ni a los perick(11,0-Ati 11170 CI empad-onainiento n CON BOGUILLA DE CORCHO Vana
org, Cia i Rivera, AIPrjo Amad)i distas politicos el dia 16. en el circuel C(,n.;n oup 5P esta c, cfeccinnarkin. Riuzueia. Pausides Fundich I
,uir. to do Prado number 206, altos.
0 cual Ps rl procedimiert, H seacni-do decirle ollp sw Idt, 01111
Qatnria In jn crjpci6n de ndn ciii FONSTITUIDA LA SECCION FEdarin de un, ii ntro sexn iiie htj !" IENTNA DEL PARTIDO ACCION
I, arribad, a In eclad 1, 20 ah"', PROGRETSISTA EN SAN JOSE
do holeta a
h,,hodrcikrevvr
DE LAS LAJAS
illid onede cor,,,iuir onti ( JI- Slinino (like ln1Djd; el Picy I- cial In asistencia de centenares de
cto I, aqw-I d ... cho v -Lieri pirisonas quedo constituicla In Sricci6n.
vj,- olo a'sc, ,I: o Ph ho l 0 0 in k Femenina del Pat Lido Aceirin ProgreEl N &MOV In" I Cj, a It, P, kc en'sta Illa
O N 9 5 3 1 do, codlk:n F111-al Todas lat lacild ades de ete grao Asisticron rrpresentaciones de log
Afio CXXI "40tilills Nall onales DIARIO DE LA MARINA.-Jueves. 12 de Febrero de 1953 Noticias Narionales PiLgfna 3.
Dirigoso el Colegio Proviltici deEstu&a Turismo
Nall
ro Seriinaugurado el dia 15 el edificio del W egioNacional de-Locutores
ingo dill 15. Cc' In ;o1,-.ulg-aci6n ol.i; R IC A R D O
El pr6xi el, l lair 9 p. m., serli 1 10 compt.f E L IZ A LD E
e ie t 91,0 ac I aflecera ellcana.dje tores. Loll actos se 'er
Periodislas a I M d e H ac I N P.'.'I"d0. P .LQICUde la maiiana con Ci I con ras
vo d, mien de las banderas senores !ro Brito, Reinerio FIC- I CNACON M ABOGADO,
da e' ie de actos cOrl za Col d cubana I epe -)MLWJ A-SIBit
mejoraspar San g.d.. le. u-- see ed 1! diLl egio e Loculore, diepIresen- real, president del Colegio Munic
it. "z. n,htS0B-Yeeqda entre R p de itodos Ins dele e La Habana; Luis Farias de Me l, I
Pide aclaren Ia dualidad de'intpuestos de la Puentes Grandes. Publica. quienes se gladarin dei* y nuestro Decano Modesto : azestos actos hall side, especialmen- 1 pu6s a Ins sardines cer, c cis quez Se estrenarA en este act. I en;! 0. Wbre la contribucittin (,onto homenaje de re e t
* Modelo, donde se les ofreceri al- no d I Locutor, escrito per el trae, r( Suscribase al DIARIO -DE LA MARINA
(11 4' istol de los- Banos te itlvitadas varies locutores de Ciu tin
dad Mixico entre ellOs Iuis Farias, I muerzo. A las 4 de la tarde visitarAn lGanx2lo Roig, con letra de Gaspar, El col "It, pj,-rj, al de Peiiodis. dos, exacci6n ista 8 car president de la Asoclacilln Inter-'ei mu-svo "Marti" y por la nache, a Arias.
tag Se hit A Mu tstro dz vresas donde Presten Su90 de tag enn.
Hacienda CI,::c a ;a ontimLiClo?
de Ins PrOr S niall, d'i pcrn;dsrr, Cocno los oerlodkta se'ivu"o-'- Se convertiria en centre
.1 h (; n al es no universitari I Son profesioS. Comeraj, I \l""t'd lose Marti s 01 asalartados. turistico de primer oiden
presa cl ('ol-- ell ta 01,111i alla a I a vista I a dullidad del
"D% t Malo- [.,w- Blanco par. VIC" ( I a LeyDecren Una corT del Institute, Cubno
Mine or 421 v e &-cr.t. emits,
nistro dc so dice ell ambas D r Ad na d a del Turismo. integrada Por el doctor
Ci -dad clue es if ng I o 1"Ro-titicas d- HiPolito J. Valella, Director Adminis. 1 'm a
Senor Minw- Por 'consiguiente trativo del mignon; Luis Feripe Colf. is
actuMlos abajo.
Numcroso., T)cij(,n -1- c lim N 1 1. usted Para que dirigumos R na. president del Comitj' Local (in d W A N "
"jj I -'e S "a aclararn.s Turiqmr, de Varadero. Y el fot6grafn
do a este v an n,, c ando A A estos Puntos oscurns
raciones sobre IA dualidad He coniii- Fit espera de su, olicul, del Institute. Fernando Fernandez, %,I
buci6n Clue estAbltr la lxvDecreto on ei info'-mar a t',ds I na..a Fit6 S. Diego delos Bafios, por low. I
No. 42 1 de 2.1 dr sprorniltuc de 19)2 hi'Os cle Pste Colegio C, as mlem. ti- i6n del Pregidente del I t t t
denominAda Lr -Decreto (lei Horne. [a riportuniclad pa nverhAm,)s Nacional de Hidrologia y Cling :1111, 0
e de I I'Llrbin de Curia 8 lose Mai ma 0t, j De usted respect" suseribirnos ia. Para confeccionar un informed
. relsdec -Pto imn, 4009 dc 30 d,, osamptil..
octu e wr la te;:iAnicnio RcerCR del estado ell Clue se encuen. ...id e a le s P a ra o b se q u ia r
Jorgr Quintana. tra.9 el edificio del Balnearin,
En el inciso bs net ailiculn 2 j, ecrrlarin. construction lievA a Cabo el gobierno:
]a citada Lr, Dc: Cll 60, CNt_,e la Francisco It an,, Ni Joe". la calls Y aceras. el acueduc
ibucio., ac ci d, haber o hnteles existences. especifizi
CuTI'dros salaiii* v (ornisiones de !0U. 'n,. e n Fe b re ro 14
eenpIL number. capacided, comfort y precious. a su e sp o sia
cis Wes x, (,biclos de Io5 com
c 11 clusn-j.,is prsonzis n turaln Labor loabl, Despu6s de realizer su cometido, la
d'Juri leas deras ach%-idades v comisi6n rindi6 un informed complete
negoclos o hit gados' a Conte buir al n(. a doctoia Maria (;um, Ca i be- al Instituto, que estA realizando agLms.
fond Male': l*acional C rpoaLlno tones acerca del gobierno del Presi.
0 del Seguro dc Salud PO
nid2d Obrvra. de Asistencia blica. :11 dente Batista Para que complement!
To aver ell Palacl o cluc, "acaba de Is magna obra
Y Por el susodicho decieto 4009 ..e atrendar Una finca en la cercan.as del Balnearia con Pleas
les oblige a tributary corno Drofesij- dt San Francisco de 11,,ula Pal. menores, Pero indispensable p
nales no universit3rio con d(,,s nc, )s aciaptarla Y utilizarla en la ;rstala- Clue San Diego se convierta r6pialra. D ia d e I& 6 1a lff ora d os
que debera i descontarles lo cim, de Ins nLfios retrasado men. menke ell un Centro turistico hidroizicis respectivos. ademas de ialific,,i tales, si !uiendo la oriunta, or que a ri6gico de primer order, visitado todos
se tribute, alit r!ortrenle a udidn. tal rfrcto ha dado M presiderde tun dia d hall"! conno Asala! ia- Repuklica". dr a Ins ahos per miles d A
atraidos per la extra-din-a
cidad curativa cle ]as aguas, CL]Yn5:
7.95
jjj Ollininliales son propiedad del EstaH onrar(in In m em oria del que n 0 F1 Inslituto se propane lambilin co- C- ii.rit, 4.50 'T
1. La MA
liitar ul.rizacion del Gotlierrin 'Pa- A luegn de calloi!A Jc Jormir y rnA. Pii.roi de multifilamento estam.
President (lei T.S.E. D r. F. Lhica ?a i nv i tar a uno n mAs l6cilicos de ca- firoil, e. -.1fifil.in'rito 4jor- ii4do v Jornad, con encase. Ca.
pa r. idad unu -ersalrnente rpconocida fion. ocajes y bordt. Inreo artil. room. maill v balance.
objeto dc que realicen analkis Aeo. Colorer room. -Z-1 y bNorn I'Alio 34,ml 44'i icoqutmicn de las aguis de 'i n
SeM con niolirn (lei fr(ISI(Ido dto la J. MUrficip,11 D-tego. Con el proposing de dar inter 3 4 .1 44:
de Guan(ihncon n su nuell-o loc(d. Aferecido Itilinor pubhodad A SUS it-sultailost v r1ri
a e ii,,2aan ri,
)frrcer p n t Ins nn rli- 1, 1 t i fi I a no f n in Con in
..S I os p clients del extranie A-mir cr, -.1lifil crusisciones dir enc*ie ypeque
L12ca Arguclin, que fuera plesui(-nt -ricr d-culni-fr. ell it rita 11 mento adortiad, on ellcaitffLa memorial del doctor Fianc!sco del TribunAl al ,nipir 0 ring bordadne. Col.yes: roms, *wul.
de Sala de la Audiencia v Mavis- liit, dr Tan austere flinciona lu El Consejo del Insititut. 4 To., llord.doo C
tiado del Tribunal Supreirri y ojci di(tal l Consc)o de Durec-ion del IT1111- W." I", I I.re-: room, -d negre, blanco. Tall&@
4A 34 .1 44: 34 .1 44
dente del Tribunal Superior- Flecto- Y vi Tribuinal nor I,- init two Cubano del Twistrin ha qLieda- 4 Alro6o.
Y s
ral, scri honrada ell breve ell la ilia 01 1 do ip.ducido, pur las renuncias de sit 7.95 4 1 2.90
de Guanabacoa. con asistencia do 11"n dad rte (is miemh")F. dIn
-ior loaquin Ochotni-ena, Aureho T0,ar Presidente y de su secrettrio. a Ins re F -Rf.ln Jr "it'll i (i lamento coin
5 miembros del c tado SlApci Nlainii. Miguel A. Busauct. \Iiwito no-es Armando Marihona, presidenElectoral. cuYo president tracistra- 11, V111.1lifil.enent. con
do Joaquin Ochotorena tundra a u Cordoba du Quesadil y Eloy Me jr list.; Dr, Mariano Domingo Y Mocargo ej unico discurso que se )to. 1.1,10 Bitto. riLrdar enteradn Nr deCil at,., del Castillo, secretary p.5 r y Colrtr,,
nL-nciara ell honor de tan 11LIStre 11 al picsidtille Iunicip;,' de Di Antonio Perez Benitoa. test-u-in,! ciell y firtow ljordArloo. Colored
gura de I@ judicature national Guanabaroa rjo, el Stiocriat Fl,-c -esicirrite de la Rerin- Or. v 61ann T&114m 34- el 44,:
hasta tanto el Pt
Ayer, el repetido Tribunal Elcct foral no soln c concede la aut,-,ia. biica iiiine el decreto nornbrandn al
ral recjbi6 oficio del president to cion solicitada sino Clue. ader a Ir 34 .1 44: 4.90 4.50
la MUnicpal de Guanabaco hacp presence sit congratulaci- oor oil"" Presiderile Y el otin nuenrulto
a. doctor -onsvin.
Gustavo Ifibeaux. exponjendo 9uC la id a de i ( tidirle, de ese mod-i o i que ha de ennipletar rl con motive de ser trasiada da wicilln V Tl'ei(,cido homenaic al oor
mamenteulas oficinas de ]as pl ('Xl COT) 9LIF ciudadanas lat"O
mj:F-..; -ora hov cl 13. 410
Para el n evo local autorizado nor el honiai' a ba v enaltcieri a: Pi. ('1011111e( s period, q11C es ell el antiguo cuar del Judici- con li-l", rimo.ro,
Caribe a 10 illtelevitiale, to. Ccl-rr, --L il,,ImAir,
el d ]a GLIaidia Rural. ha creiia Lil D- CrIla dC eSte aUerr "SILI oport.no ofreccr tin tribute de ad. vo a caiz,, del referidn pr,, dolt: que hablarolit sobre 11JI. -Alill r "'g- I
miracion y recuerdo al Clue fuera magistiadc. Ochotorena. el cua ornpresidente de d Cho organism juri- nunciara r! diSCLirso unico ell hnno TA- 34 1 44
dico-electoral doctor Francisco Llacq del doctor Llaca Arguclin. per de5ji, Hoy. jue cs. a tag rt de la ma-" 2.50
Argudin, v a tat effect, solicitaba !a express docir r Ribea tx. na ia. seran condecorario.qcon Ill medF a de oro -Jos6 Mart Ins diez A..
ron ferenc i antes que partici aron ell
,I ,,to d, onferencias oc E 0 serna- W
Preiniarin los m ejores 61bitines na, de Polloci6n mariana, auspiciado per el "Banco del Caribe".
medal. "J.,6 Marti*' fu#Celia por el "Banco del Caribe" pa- R
ert las escuelas-'a
sobre H a i ra premier a las personal que per
eivicios eminentes a la institution nj 7.95
!a Rep6blica cle Cuba. se hagan
Podrdn pqrticipar del roncurso los aluninns dr ac,-redoras a tat distincilln
RecibirAn dicha medalla Ins dnctoIns escuelas officials Y privadas del Confinente res cGonzalo de quesada, Gabriel
Gar ia Galan ge Plirez Cubillas,
SP prepare un concurs rational el Tribunal seran exhinidr,5 Public Evelio Cosialles Lat2tU, Elias Entrala- go y Juan J, Remos; el ingeniern 1
Para escoger Jos vointitirds album cle adjiadj rs* los 23prmi- shores Guido I
que hayan 0 = tedal teonicurso. G=n',,a Ile
d c nfeccionadosporil;. G nolik tro; al L Mesa.
milumnox d.91 .. op'-fitt, P06 C
ri ivadas de ]as Rppbblicas annericanag, rlCanada. P, erto Rxo e 4M
C agwej 0
function ell PI Clib San a o d,
Cao litie.o.
Er concurs estinntilaii a los nificis
de las escurlas publica5.
Las escuclas Clue enNiert Albunnesal
concurs recibirAn conno testimony DESDE
tnateria de su labor tin diploi
peclido plor cl Tribunal calificarla r d:1
Ins mejores filbumes. sLempre y cuando Ins mismos scan admitidos.
El Tribunal calificarlor de Ins al. $3 50 T It
burns cstar integradn por tres fun- SEMANALES to
cionarios escolares qtw no havan ir-'
nido intervenci6n drrta ell la rcn.
fecei6li de Ins albutres AGEMMSAJOSDFIED4F]CCCAkRERbMAMNAYHUAABOLDT M:U.A7 HA
Los allbunne., que scan ;drntrIos pcr
F
4.50
\01,
,e S 4
ID
0'i
jaw mom
A
pigina 4 Editorial DIARIO DE LA MARINA.-jueves, 12 de Febrero de 1953 kfio CXX1
'()LEGIO
EN EL P6r Roseflada
DIAR10 DE LA MARINA Acotaciones
Funcladc, on 1832 Panorama
Por Francisco Ichaso
DECANO DE LA PRENS DE CUBA n Baquero ======j
Por GastZ)
t
EDIT ADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANON] NIA 316s sobre el homenaje a los L(i broma de los toros
doisde el 28 do operci do 1857. pritneros"martianos
Diilgido por Dan Nicallits Rivera y Mufkiz decide 1895 a 1919. Y el tourism
3, pot el Dr. Josi lipascio Rivera y Alonzo desde 1919 hasta 1944. ON motixo del homenaie a Jos sintesis mas cabal v cornprensiva DICESE q , I
P resident: Director: C i Unclos tilartiands sugerido que en ingl6s existed 'del Api5stol. lo'n en Pala- fuerte corriente turistica. SI 50
silia Hernsindes de Rivera. Job* 1. Rivera y Herinindez. P'L. Jose cle Is Luz Leon. apo3ado Voy mencionando nombres a me, lorizar p, ba Para no. quiere hacer creer a Jos incautos
CIO ur Ie e'('
sa Ills corridas que n Mixico I& zafra enorme del
Vicepresidente: Administrador: enn Una enmienda por Juan J. Re- dida que In memorial Jos eVoca do toros Natui almente. tourism proviene de Is existence
Dr. Jorge Barre&@ Y Pifiar. Oscar Rivera y Hernindet. MON y corrienta- at corner de Is plums. El.que ah.- defenscires de de corriclas. Ee e3ti
Acogido a la franquicla postal. Apartado do Correox 1010. do por nosotrus Is yeclama nil atencion el Ili 0 falseando Is
d sculrdislma realidad: nadie va a M6xico torque
Domicilio social: Pasect do Marti numaro 551. en estas colum- Manuel Gutierrez NAjera, annign cipaderilisinna alli hay toros, sinto porque hay on
PIZAPM : M-5601. nas, on Martin dilecto tie Marti que descle litag ,a it r em pai, bc1lo, courts, vigilante de Is
no de los Tons hasta que MU110 escribill varies e- a Is nia -a
Ile,,t tourist pal prote,,ripciones y Quells ................. ........ M -5601 el udito piesencia del
fer- ces con amor y eloglo del reden. 0 nfitinan crue gerlo I, hacerle Is vidic agraclable,
r)ll.cctor ... ... ................................. A-4787 or.s.s, et pro- lor cubano. La pioximiciad geogra- !L,1,MU anne- y con unA moneda que le pernsite &I
Acmil-listriclor .............................. ML-1738 fesor lill 2 n it e I fica touscita lei nombre del gua;e eo dri: humilde oftelonilatia ylnkee peasorse
,Ife de Informacion ... % .............. I .......... I A-8427 P edro Gonzalez. nol Domingo Estrada. a lot- tic 1::-j 0 an"diat alas un Meg viviendo come at fuesc On
Cronies H4b&ners ................................ A-7575
Anun,'Os ...... .................................. M-2799 nos dirige Is si- Lino de los melores estudicis que je t 01 ell cuallto millonario. La autorizaci6n cle
gulente aria Publicaron a Is muerte del Apostl a I go I asemos rridas en Cuba. bajo ell pretext do
Preclos do Suscripcli6n: MI colluerid. De Chile creo que el MaS antIgull a plaza de to. fomenter el tourism, es uns falacia,
1 so Paco Ichaso: acreedor a Is gratitude tie los mar. Como bro- un engaho, unit tramps. Porque no
Me tranjere t16filos es Pedro Antonio Gonzalez. Como IQM&k- desconocemos-las dificultades, Is suTerr toris $ 1. 75 ExtFa!jero 6.00 Ex Acabo de leer
t 4 51 11.11 tux Acotacm- No por haber caido en Is CUr5ileria ,a de Pcio, es- ma tie tempo y de tradicione3 que
naclons, ...'cral.
Sernestre 15.60 1 119,13 23.00 no convene* de huv, dia 5. ell Ins clue reco- literaria es menor nuestral deLida
"A tA bien: I I se %an lie- hay detr6s de lun genulno e3pecAfio ando pot
Afio dommical. 8.10 ge, Y voices tu)as las sugerencias con el colombiano Jos6 Maria Va, n s n pimiento lAculo de toros. hos atrevemos a
Joe de la Luz Leon y de Juan humorist cc
gas Vila Clue desde mucho antes A en cierto, Cc picclommai decir que por mucho flernpo, pGr
J Remus relatives a render "ho- de Dos Rios empez6 a publieRr fr, acostumbia, cle torercl 3, cincuenta ahos quirfis, Jos corridas
EDITORIALES Mlaje a log prLmeros martianos" viclos articulos sobre Marti. F, -Usted no sable divider c8a palabra. lliLar de bromas que se improvised aqui constituirin
,ell OLaSl6n del pr6ximo Congre- Santo Domingo hay various nombres y jocosidade., I, ai.,fluiente. Una de una estafa, a un derroche tan fanUrgencia de una political naCiOlLal s, tie Martistas. Como -primeros benern6rittis clue reclaman el ga- -Maestro, II;por qui no llama a Millo Ochoa v a "" brorr,5 I -a Mas gorda tie 145tico de dincro, q e duciarross
iuaillaiios" se apuntan cuatro nom- lard6n y todos to merecen. Plens, ellail es 'a I' it ,nor que en on grandemente exists euntr:, los de:
de turistno Gun,-alo de Que ada. Arturo ell Federico Henricluez y Carva Agramonte, que 6sos si saben dividirla bien ... ? Pais silt l"" im OfIcio, sin fe"ores del toreo en Cub un gru
I? de Caiiicarle. y los hermanos jal tin su sobrino, Pedro He, C 1 11 de (l Pro de millonarios dis
1-t, Nlioitiel y Nestor Carbonell, cluez Urefia. que desde 1905 emir ir 1,: decreto, %a a der dos o tres millions do pesos.
L pre lclentc Baioa ha I'Licsto cl cledo so6rc ]a llaga Ell ordcnar CC- C r",crIcer I enjos arnelics.
wgo do, s,, nial illterpoetado 70 a PLiblicar pagginas aritol6gics, (i, pot lo bajo. (Parece qua el plan
To of, (!,I!rI:an de Is consisted to que el Estado argue
[a Policia que intellinlique una protecci6n especial para ',)s dc qu, trip atnbu,,an Intel,. sobre Mai n. pienso ell Americo LU_ De las letras y las artes eath I, .. .. ....... i
UjItlas. Coll lo coal acerlaclarritnte saca a p6blico debate In impor, d, ij je esto.N. hill ro, quisjo, go, ell Francisco Garcia Godo, d Met e Coil ia,, p6ididas: dar, ellos, log
fillatk, algulkos puntos Y a rni ell el poets 0salclo Bazil, auln, clue pit linos a tailrojilos. TIT tin centavo, -pese a
tATIle cur5ticin cubana del tourism. _7 Por Rafael Suirez Solis el Itillso" 1, 'ina:a scone IRS clor creen en las bondades econ6C el P,,,)t)l,_ rriita dir Is fiesta brava- ; Clue paCuando el jrfe del Estaclo dicta serriciante resoluci6n no J)url,' I'acel a1gullas so9ciencias Ignoro si aun pena pot, este %al, CLIS as CLJ ; ,
liegar5e que entre norcotros Lasts lo linis elemental es ese Liberrinto Me pseve acertacillsinia is idpa de ttilbulacion,-s. La select, ... l ".1 IAa de Is "
ue Leon de I.initar esia rt- notion Y te In eiicciimenclo De % .11fissobre el tenta del I, d- lui ,no ell gue el Estado cubano, so pretext
nelcolo: el sOsle9O 111151110 del turisla, exige mediclas heroics la I agiadecida ;r-inartiatmi; nezuela acaso sea Nicanor Hotel lie. CibR con-, 11 a fap:a dir es. de foinentar el tourism. Y mientraii
I pectricu lo Cttia clinic, el Banco de Famento a cualquier
elemn-ritaleic como rsa plicatt-061111 p0liCIRI; y queda cabalmen(c anon- a np,;ipajFcnios. Esurno clue es ](I iaza, el Ilarlindo, a ]a elecclon patrintollio national Ila I a I o I -hl'o, pol in oiro oiganisnio official tira per Is
ciado que Cuba quiere y Fromrte lleNar al miximo su propia superA i k 1! alronselable En In qe Espafia quien Coil 111-15 litull's pa:a na!Ulal( Li do _ja Isla. Ins los diners del pueblo, log
cirin en hornenajr al Lur:SM0 Y el tourist. dc acuerdo es ,, cl C.- lePresentalla ell esta especip tie 1)(M hallcisit ell La Habana Ies aun el genio Flijas, (.on Is IMs- e.,pwroc& "I .1'apn al lawofilos se don el gusto de ver
despecho cle la coneucti: antituristica que nuestro Pais Nero, _'a t , por to tacit,, 5e- Posturna leparliclurl de pri-no- de Ca.a-ToCres. a 9"lacion Uno cual(j,"era Cie lit., I- norlearojej L" 'a' regions; unas conidati. y se ahorran asi el
.1-11.1" W" oam mali5l," que I- que Un a inuno' .Quien sill CC,, ja farnilia pertenece una tie las le'. ]as fellas o la clenclas. v lo In,, ne a "' P( cc lr Os Niajo, a 1,16itclia o a Lima). practiardo, Jos tourists inxisten en favorecernos, si hien posiblemcnic I de Jos noinlbes Ino- piencim olejor a Marti no to exap, !"ejoics innacotecas de curintas ha 'S PCCIal U.
e las circunstancias tolerant. El consentir tpor 'i*o "I' qlcie- mas, pulsele unagmat"a elite de Lit lp-s naln- Pero, dejando a Con lado Is cuesen la Minima proporclon qu puedo-ni ell Espafia. escii- Ile'llpf) Y Juga, it... dpj,,, a Talps, SUN ,,, gllah- fit lion de Ins sinripAticas personas quo
sobre loclas Ins limitaciones echaran de menos la protecci6n policta i on Nlajlj Lin Incine eclj- a_ Tal es, nil querido Ichaso. Is III run art i c u I U ep, I gion 1111lospHit Aci- aicance do Calm- eslan fanalizaclas con el toreo. vol11C, I oano Ei espiritu v el ge- inina de rinait;anclis que %o Prop,, do ide Ile pond C nil iijasle I, ningull esfuerzo In r-, h,,II. pic %mmos a In del tourism. Preparer
ltctia corno dares con Ins puclitas en las notices. "a 11 Una 11
furjoll ell todo III.- dria at Congpso Palo q ioh It(",- is to conenien Irriliciad dir Lill 181,nlo en poten Ciba CA lin''ILIC ell Lit's el camouflage de unaz corrides.
Conto primer adermin reclificador es maestro. Sigamas insiandol, 'I, cnl+ ad ircullclina--por I a Ca. Seguraniewe falls illegull 11 ie que es el ell ("a oil PrjhIhclc ric anteredentes W N Illuom., I ... ... ...... Ins it, 1,
lace c implanted una ge:jiuma political, de tourism, modeinit N Pais alrapar tUri&tas, es mentor, ex
a clue I o, i!,o del anibilo de Is bre clue ell [a festillac q lujoasmo de lot V dviollol, e 11,01150 Cie[ CIIII)a ell Masa c0lll, 0 (oil- lionsfilimAr el pal.% en una mente,111(a. centracla en cl sentido com6n pr palmente. De lincas grn,- I rl.,palla ('nos fue pala el esciibo Ili lit, podido re'c0o rd aoir'pe- coleccionistas I clUr germinal. altinewaise Y fill e- lielie roll. a h, iiatuialea que ?its Seris Como at presentAsemol
0 religuardin y augC ( ra Ye es lot* Is hisloria no ell asoinbian ii leanirinano Fn still) largo del malec6n, una hilera
Tales corn Para que llejrue a set 1. politic& turistica de Cuba, Sill solo- enaic, mrupdiato y peicninjin Is falls es in (it cle subsanai A, de 10 nur, con rl nb d Ins horrible' sino loh hill,, cuo"In full, I a lodo ,apor cnrno de encariladores de serpionte, con
cion de (ontinuidad, tal como no pueden tener interrupci6n nursira ag, ).a dbel*. POILILIV via Is bUen scolldi, a Is 3mccirsi, 6, 1 1 e in P 0, put U, b I 't, prndIIc:pSI.d I historis De lal "Jilli, 1": Mas
Ili" 1 1: g'da de so a""" 1 (11 ](is Inarliatin, que integrator In Cn. it I lutbarilits t todo, torque en In Inpeliti'a atucarcra. ni (I cultio cle nuestras relaclones mternaionAh-,, constitull. el "i Ili lot Coil Ili d nil qua Se aCUP. qllC Unir a airlairza Ins lePeru esto [up it... a "I'llOn del C(ntenailo encomill trimonio artistuo cha I Iiiiistas se Pricantan cont mDa grinia pensar lo clue seria nuestra inclustria aLucarcra y cuirila nil la vi tire Is olor-A lilrario del qp- poison de 1,, ,! iscmn pro male- do a I os enctintaclores. Cuba
hisl6iica. v aiii, psia estas sugerencias que eatimo pelij- tie onto nation Piano,
0 1 "',1 Pose a *el del riorninin p6tili 'in tie ininportamirrito so- no Ilene rada Clue ver con eso. Los
s1II1 eltAri I sufriendo nuestro purblo si en esali cosas nos Aquelara uti, '-a In reahl."- 11 g'all nettles y, adeilia5. justas Para e3o ay" I~ delipiles de lianscuiriclos cqw, rial. y fan'',id"s sl Realign qu, g t slid
negligrilcoa tan spina Como Is clue aflige a nuestro tourism La lrlma '-nl aniflical'a Y J'a Tu of's nucho la all,,, tie lin inucit, F) dinvin cin, Ilega Nn ex nucleus tie espaholes quo
de esta joijoacl n que %islumbramos scria inseparable del actual (- l-,tcgcr este blanco tie Manuel Pedro Gonhirs. 1, it clue ", ay en Ill Pais, proceden de regioI lip 1091;1 Coll Cl CSfUClio cle la nij. loliguna fal i :,,d a ninguna tramps, P, olooda laur6filas. Ni gallegos ni
bierno I l te emprendt logrm la largente rectificaLi6n) ; el pro% rL io -'t'a possible acom- Nos piece excellent esta tig- lit "I if, JeNr", Y CJCCetO5, IMPI'll nil podra seguir el ruiso de Is he. Pals Irtla, 1- No hay quo, sturnincis pertenecen a In corrienpe core creciente corresponcleria. a Cuba tocla, &can cuales furr-n I I', tici por to que tiene de justa tie -ij! dcl Pais Inds obra tie arte i elcia a liavtiz de Iab 9,neiaciorws Inventaiic, (oiiciris TIC torns, te lauirifila espahola. Y en cuanto
!,! I~ I-. Congress clue ha de unj cjsal. Violas ideas se hall Ili, f, .ido de giaja clerna, sin clue cl fawillarpsi pero nil ;.,I el %ainr tie Clue ion unit, !-%a ya 111sta elI Jos a los espaftoles tie antiguo radica10, goblerilos "LlicesIVO!, 7ado Todas pueden conjugarse j o-le(M, de propiedad privacia pli, "cobi-A -ebral". ya q c el (e' ninuncis pa,", toll tradIC1611 -el dos en el pails. son tan ojenos al
Lriuialidades inaispensables: burns ias de COMIL)IIII-al-10r', pno dl ]a patInk tin- tin& moc16n at Congreso tie Es, da ejeicer el cgolsmo tie verid, nino P., allin COMO Una MaCtUloo
bjeno, % baratos medicis cle transported: horeles de primer date ton 'I- %Irl li -Sill() Clue In Integian Inies Martlancis que empieza el 0 -wernente 10 %LAYO national at ric producer historic aliment it,, nor scandalo ell I-spn6a. Ila Ilegado has- esPect-Aculn corno los propf's crioa is Ins -t irables pAginas del Ilos. Habria que falsificarso toda,
serlclo de primers, Clalse: precio de hospeclaie fi)ado pot el Gobier, 20. Io mejor sell& que el pi(lp- 1 an)cro que, national o personal e a Como material prinia clue en Is
- dr lies cowinentes Per In opetezea. Cada dia so rc historic nolsina ABC- iii av ritort inventarle a desde el traji, hasta Is matters de
parA esurnulo del total negocio cle hotels, perit at on central, Mai on.lai I honor R dos Cong"eso designate Una corni--. q I;. nuesiro p,- rnp,to farna de licna hablar. Escis %endecil tie barhtfpreservakion de nuestro ambience tropical N Lo ,riibies CUbancis snendo pricargada dp f1jai el aicance ik t,:ngc mas el privilegio tie Ito Y a lo clue ibannis Las restri- sin nornias onales. Inventafse In Jos clue asiillan a los tourists, lei
alto que 'n titzonable; 11 a itrs mucho antes clile indole del liibulo Voyamos todi, halo de enlenderse pot In '. pro, I! fines clue se poliell al Uso lIlM'1tumbr rubana,: cukio intense de nuestras buenas peculiaridade,. J, liernpill clue se explican con mayw de 1.15 coincas tie toros Para still- ofrecen castafluelas y sombrerones,
'),a hunt, %ailos marlicifil(is pensando In litie debe Uede l'R lido de ]a propierind a:tistica Ila- pal
acludlas que s6lo en Cuba pueden hallarse 0 que en Cuba tenitan SA 11 v P f 1): cc I sion Ins deber-es Para Coil el cc que Ins grades colecclone, de tulila, ri, tan fRiso coolo clue nidiv en Cuba loss Ili conoce:
\, Nor!e V Sur" P0ILJl;C else Para Clue hague Is el)z 1- 0,11711AW de Is colecliviclad N a on I~ particulars, %igilad allaelleii, Cr is oferla Cie espr(.- es tin engailim modesto. una estafiia
inigualah1r: educaci6o luristicit del pueblo. complement muy podo-joill ir :a el lil e ca--a por mi s- CAtvfi asopor 13
1 1!, olla ncasion-cie qie nace per gencracion esponlanea. lit Polit:ca de In naciMi, Nava joc 0 r laCUIQS inip Cuba tin liecesi- at pot mornmi sale rl sanote turis]a proleccion pollijal. En el Canadi suelc notarse en plena calle 'a )r e vinclarno el g Pullin Ose PO 0 a porn 'a los nlj- Is e,,2afia, adi, Para troll bit Una is cieYendo clue Ila estacto en tins
fereoLIR prPular hacla icis tourists. En Mixico se o6ser a descle a er"o on publics: tambien Clue ca- .., parish villagee .I, que cluerenons
trada por ia; aciuina! Ln escis v otros poises el citranjero se tic ta:.a hjrl!sna de Marti has:. d. dia sea mas comment Is Cos. lla,,nid n rnrFurrn6 Con sit dis- Rumen'ar el engafin. inulliplicor el
mas hala ado que en so propia tierra. :-pi- tic s, 1princilaci6m Entrefifiw as tumble de que 10, colecciontsiis 'Uilao Is in;; or parte dr Is solew posit ., LoF valores tulistIcos de
r,-), 'rid- I., sinnoles c se crean en el cipher de habilitir -r1ad F rlscuio tie Lincoln fiL6 Cuba -repetimos_ estin ell sil
Hajawos nur3tro este postulado universal cle la buena poh a o, 11 aN1, !,,dos lois recro)c ........ ... Por E. Ferili Arron(k horas especiales Para in %isita del la, t)rce o, e no din liempo a que naturaleza. en sus tiadicioncs, xc!\n J- pr-0 alTaclio por V)a)o clue "A I el :, 1, li- ell -ia 1. pr,- P-oro I paijimenin national jue se ente!a1- Ins foitigrafos. no que daderas. cn Is dul7ur2 natural de
oia n \,I ba p,(Lto aeieloNo p r allo Clue sea it el Niclo r, b,,,no Poo: .b- le Itenrii en CUstodia I- f-_-n 'nit. dp ,,, I~ I'll-- n el cal-actler ovabl, ,
Otto princippo clue It, consectiencia cle lo anterior: No exceder Is cal Cc lortlew.1- Hublirindo Coll G(Lbrielallistriod Pal.h!.1, In "", ot"I46 'U'r.. L-- ncogedor'que les carac:rr ion. S, R
Ha% q- 4e :;o nil ci-eiicto Ichas, Al tanto de estas consideration. r,!rj a ell cinco olij., Is Isla In h--C,-s luslianorile
pacidad cle buen servicio. Si on Pais no tiene ccapaciciad turlifica. aulque Is ,dad nos diela In, feslejos del Centenaiii, rnal, midat, de Ga- ri-. se me ocurri6 larnentar en di- chance, ya ercia haber dejado sin habitable, tal volo lori)nir, sin ensmo paia 100,000 tutista5 cuidese mucho cle no atraer no uno solo !n Tonneros 11 ofiki, ha !a ira:- L "M resora?,cla sus palabras. a solicitud ga6ar a radie Ili inslalar espeearti-la Semana Mai t hri- de C6:mi,,a Benguia y Mr cho articula -I& indiferencia con de E-ett. reliquirls'hist6ricilis que tacLilos falsos c,,mo el torro. ni
excess. El disgust cle este 61timo pot Mal servicio nos hors muchn claic. tiolatfas-de s ril, ills haulo-o piopiameAze dicha- nos tiac Ge '11-hos pitmecis hombrrs que el gobieriio cubano presemo holy se encueetran, respectivamen- Centrals cle corrupei6n v juego. ni un grupo diztinguido de escii c, ce C, lipal. I
entre sus convecinos. Lucgo esa political cle tourism y ese forriento hall Lier-On I Alall- 5:, extian!c"'s IeTo Quelid., Ga In pugna-;pintoresen p eito'-en- te Is vinlera y Is segunda en Is % rritorrillos de drogas 'y Pos ales
M formdao r y pota que y pp,;.)d, io w toii Rliqucr, LR diMOS a) camp'l. lie el sehor 05car B. Cintas, dis- Libte! a del Congreso de lox F_%. pernogrificas. tendrrmos turimo.
de ser timultaneos. Y hatta que no esti complclo y perfecto un Tin- Nlk,'i f,,, ri, se le reconono be tie los clue gi- dollar Is Pa. a es Uri onion per rl- pesto a ceder a Cuba su valin- tado, I rinins Is tercera ell Is Li- F;to, Para limitarrins; a tratar el
c6n luriswo con buznas %ias, etc., no se procure oriental hxci a a," i Cuba hasta despues rab-d in emi, I :e iial" tie Is I, MISa-SCgUll sit bella insims rolecci6n de obras artisti- brerja del EStado Illinois, adquiri- "gancho" o anzintio clue ahora estin
log tourists. Fs problems de cricantar, cle hacer gratamettle incil"clal-il, poelisa ch ena, ;,nag dilcui so Cos y documenicis hisl6ricos, y at- do pot suscripcion popular; In cuar- usando, Mientras no tengamos buela NiWa. I I Iubearon ell Piernin Noc-I de vI ci a en el itlencto runioroso de guien que, al tanto tie In oportu- ta. clue perteneci6 a NicolAs H. Nil. nos hotels, carreteras Clue perrrijcall njo no 11 . Literalura Ga- agua hojas y lantols en ClUe tradij- nidad cle sacaile un ruin pro%-7- Yes. t'r Indianapolis, Y fu6 donada
No es ccrno Para cerrar ahora Is% puertas cubanas liasta clue todo I', mar s,, cl de d 1882, co- bricla M trill re Is tierra st. dialce don cre2d)i ell,) a Is generosidad ajena, impi- a: Co:eg:a de Dartmourl Is quin- Ian Ilegar a los paisa)es excepcioI se Iii.-o ell Colombia, segun el nales, aprovecharniento intelligent
este quirriz-amettle puro y perfecto. Nos incurable rectificar %icio % conocida lescie Desde Ion borblu ones cle agua de 1, dIO QUe el pueblo de Cuba g07R- 11 Is MaS C12FB y mejor, futl o-,;- de Ins ago
,,I, del piop,,) Marti -, even tade ros" en Catalina hala de Ian extraordinary propiedad Fl pill Lincoln Para George Ban.
superar defects en Jos medics ya existences. ) emprender a Is %rz la hace ancis r I :os r ar Y frutas del Pais, proP 1- lainlies F:)Iedirhas Y, me cubanos admi- la Ceiba OUC, COP)O Lin gl.ol ciiin gi- Gobierno pudo haber terciado -n citift. a 'in tie clue Is reprodujera paganda 0 condo y proteccift mlcreaLi6n cle un status a Is altura cle las inavoirs ricigencias. Este 61tinto vi, i i r ct,, e e I r econ 0 Cl- ratio y ei Ida &aiite, parece x.gilor to en trads el asunto con Is ley canstilucion l er i, % nlumen editado a berielicio nima at Wrists -;que se sienta enes el capituic, clue nos urge resguardar dr ontammaciones. errors C P- nio clue se ha millions- lambien Lie a del central Prox.dencia; desde el en ]a mano. donde figtira ei pr:n- d, 1,,s ,)Idados li, marines tie BHI- tre arrigos, no entre 5aqueadores!-,
improisaci(nei. Nos aplicamos a un lugar. cligarnot Isla cle Pinos a do se )--, xlensl o a los %arnos ella R n n Is entrecruzado de 7anales, con Cup cpo de Is funci6n social de !it linee despu& s de a1gunas still- no eMaremos hacitendo nada Willits
Trinidad. No brinclarlos al tourism con h (ontviciente propaganda "s"ItOlPs cie Nort, Sur Arne- Comisic5n Oficial cle los it. Ins al romien7a el May.beclue, hosts u ClfltUia. v el derecho de expropia- nalolF proplelailas Is 97onsi7;i6 en favor del tourism En consecuen. hasta lenerlo todo de modo atrayente ell lodes sentj&5. TIC, "pic or nero re, eiaron sit mar- Apos;ol encargii, ell Is Tic, Con- ciesembocaduia scrorial ri) el Trial cion-,sto se dice con cargo a is I I I r','Ila rillill c a CfeClUlIda- "I ria. nos permilimo, recomendar al
lintilia 1, ploclarcia;oll so get 0. mern.rativa de su ad%( Ilen". lei Sm. Gatinela !lie de,2ranon- &%ar-o-ta del nPonerile-linediantp -1 N,- l Ywk el 27 de Rbrl tie 1949. Golonarno que no ca ga Pro ninguns
En u.;a politics global, national de Iirr!CMc. LILIA ez puestaii sits Air ei lendria on Colic- el discirso que habiia do ;,i Orion- do at lien glosal'o 1, I fectici- debPr do, indeninizar. Fn caso I,, I, ,,, Ocar B Cn:as pot, Is ,- I anipa, ell ninguna r (-of de sofismas.
direclirces central. cabin toclas las FectIlICa(lonet Nr superacionei Jr ter orilino-lial ell a monia con Is c!a! Lin repieserilaWe de inle- a is is imp. e.,,-ones, dt ndo, Its v laws iecilizir a Is loss, ningun perita liciasi de cinCLIenla v cualro mil do- Cuba no debe gastar un sale conlas cliver as ticnicas Clue este excellent nego(lo Implilca. fisonotilla del Conigiesco y con el lpcloale exiranjeros q concu- aplargura v laws N n-7i, v tal)!" pudwi a see tan venal que items )- lai tave en entiahar a lan turisW con
iiieran. La diserlacion de nsigne i iplo Coil el sill lra ',,, unibivs dase tin precio aproximado a Is FI doctor Empterjo S Sallitive- un especticulo tan desprestilriade y L43 bimo es que cl estadista Jinbc!nan!r T-UlA PStAblecer esa esPi'll" de Marti. E -I, me piece I TI'a ha expliesto ell vainis libros
politics sakadora Para nuestra cconnmiA % exenta de rie gw y corn- clue es In juiolo, to discrelo y 10 silicon de "Tala canto v juicia- fnrojecida do las lon, d, CA,- n illon6smi;i pat-le del valor lie Ins decadence Como el de log tores.
Wiepict de In vicia Is ota Lie III(o. legesarnol, )a I, Ili A a- obtas v dolamentos, oftecidos i.o- sell, i!ables in contribuct6n que 'Herons tobserNado que en muchos
,f nsalu Cleo 4"e ea tarribien un mo regal Poo el sehm Cinlas
plicAciones secondaries. Dentro de Ian %asto prTmietro linen Jos espe- deber tie gra i!ud Maili. es solo tins pagina ling tie Ila 1110MC1,W U: A lal 'I)d n U')a 1,-n1l, allor-16 con sus hechos sUltimil sparecen unnix leireros:
cialistas tela Para collar. 'as que a Impulsol, de Sir % Pcion ,UIa pa rcia aon a. Cado j-_ Dp csia nionstiurisidad polilicR a tin ranartirticanislinn lie -Qurremol, coiridas tie thrill son
So se me PCInalle e(IIA! Lill cuartn innilana hall salmon de plurna 1 ,l: Lr;Z;o, 'i., pal", da p!uebhs oil SUcesn clue estnj In, Ila, f icin dexono, hombres aj:orri cle lujo. son propfeta. a espadas ell exte asu!,to, o pio- pincer de Is Mw r l a Ili n de (I e SIP I T): c jrq dal, 'i lo") ocul- MR, liene '*(Iacjnn con los docu (- 11 NIi!11 Dos dr eso., libro, !, riox. a lo que st, %e, son personas pondria que de ningian pais se hon ki feena Poll v lilejati;, ios I a I_ 11 A, Ins el ,_ tn'tilos que atesoia lit coleccoin Ill ,an I.m oln en Nla tj- v "L,-, oil, allos recuisoF econ6miens. ;.Per
Las Bodas de Plata de la earn mas clup un niartiano Es. pietims del mundo ell a ini-ol,,, 1,17 11, 1 111U,1111il rf ,l "senor Cinlas Con mot, o lie ll cl PIC"",,- Cie In Bue-ra Ve- one el Gribierno tin poole COMO con.
cribn ell un cuarto de hotel y am 1,'njo, aMlgOS4dp Gabi., ;-!owello, All'ba GaI-, is I to I Ue- anieisaini del iiacirnie- cindad la Iser,(,a dr esa doctr,. diciolin Prexia la existence de uria Juventud ato ica elements de infoiniacion a mano; olius. despues de abrazaila I Own- i,,, li-gll Lectnii, I~ ... Icer I,- I e ra lain ncoln- 12 c e- lia es:a en cl brer discuriso-ver sncledad Para intecirar el capital InPero In, sir, npn es sonsox candiciii- I)I.1,PIO DE I.A '\I,AI:IN.I\ nni, bir-o de 1809. en una IIUnilde to daric-, hiria:n, demncrAtico-d, lezro Mie renuipir el negoclo! ZA
XTO Ducl.cron set mis brillantes ni cinlindiclos los aoo clue tuie- Ins clue er ps e I list nte se me venicla ell cuanto pis6 I f a ( .- 11 ),ana del condado de Hardin, Ken- G,-.-t-Ig Cuall-0 ornin, etc
banR nos funnos ;I Is "m il r 1)1, do: norislio P(1!11ill, ici-se have esto% rfias non nor rirrlo sinipatico comerciante
Aho CXXI Cx6nica liab"' DIARIO DE LA MARINA--Jueves, 12 de Febrero de 1953 Cr6nica Habanera Pigina 5
Aniversarios nupciales Dr. Manuel RodrigueZ Pire
En Sociedad Z
; n a fechat de hoy, Jileves, cum- -Tambi6n en este dia celebrant FUJI, CUBA 92
trot. A D 0 Telfa:: W-8M A4M
ta y tres aftos de casados, Bodas de Madera, que se traducen en en la m
Por Luis de Posada i is complete felicidad, el doc- inco ahos de fellz
tor orge Hernindez Trelles y su c enlace, log j6vegentilisimia. expoisa Clemerkia Batis_ nes esposos Pablo Pdrez Machado Y venes matrimoniostrona.
pai ta, matrimonlo muy estimado en esta Rosita Ruiz Cu6_ rehsa--.osctttammplbeinn8is6mismo en esta fe-Ires y Manolo Pubillones y Mara Va.
Animado cocktail Ity ayer sociedad. -Y cuatro aficis -ilindas de Flo- corge Fernindez Y Margarita Lina-I
en la finca, "Mavi"
GRATAS, muy grates horas, pasa- rat log Integrantes de dicha commost ayer en la finca "Mavi", la parsa se celebrar una junta el pr6TLrifica propiedad campestre del ximo martes Par 11 nOche en el
or Armando J. Coro Y de su Yacht Club, rogindose 17elegant y genii- tual asistencia, Ya clue seri as punlisima e a 61P a tima reun16n. A Prop6sIto de Is
Margot de Blanck fiesta de CarnRval del Yacht, diqua es; pianist remos que esta noche to reunirAn
de mucho talen- en aquella sociedad ins organizato y dama de ex- dares de las distintas c parsas
y el artists Andr6s Garclma
quisita persona- i hacer una expose Para BATA Je cat& importaJa on "foularJ"
liclad. Aquella Iclon en do soda lon3o prusia o ino, con motives en
finca de I s alre- a consistir cada in clue va
o cOmPrsa organidedores de Arro- zar el desfile y acimirar Jo, disefiom blanco y fund& do ]a misma let&, 12.95
yo Naranjo, con del precious decorado esbozado par
su hcrmosa Casa- el mencionado artist Mrs. Mary
na col --ial alha- G6mez Cueto, in gentile dama ha RELOJ Jc ,iaie suizo, Acepertador, miquina -100'
J.dir c )n muebles, dispuesto Para hay un almuerzo Je viete joyas, es(era lurninica, En eatucbe
cuadros y bron- de seficiras en su rPsIdcnci. del 'fortdJo Je piel carmeiita, prusia o tan. 16.50
ces de positive Country Club, en honor de Mrs. Ha.
m ito artistic, rry Albert Scott, e pcsa del Embasejbrf6 en esta jador del CanadA, Exemo sefiar Harry Albert Scott.- El MIIist
ocas16n Para festeiar con un cock- ro de looool
tall party al Conde y la Condesa Holanda. Fxcmo. senior Wlihm Van de Mora y al Marclu6s de Casa To- Panhuys, Y uu bella esposa, Mrs. rres, iltiguras prceminentes de la Van Panhuys, ofreceran nana nobleza madrilefia clue se enc viernes, de seis a ocho de lama
tran en La Habana desde hace ya un cocktail a log integrates del varies semanas recibiendo infinidad Comit6 Pro Socorro de Holanda y de homenajes de la sociedad haba- derm5is personas clue Vienen cooperi era. Arnables 3, gentiles, come, rando en la ayuda que nuestro siernpre, recibian ]as sefictres de Co Pais brindarh al Pueblo holand&s.ro acompafiados par su simpAtico Tambiin nuafiana, vierns, a las seis hijo Armandito en el vestibule de de la tarde, se celebrara en !a re12 residence. De ahi pasaban Jos sidencia de la seflora Lolo La rea invitados a los sardines del fordo, dc SarrA, la bella Y elegant e danna, donde se encuentra enclavada [a una important reunion. Para dejar linda P i a organized 0 fashion she"- qe se
isc na, lugar destined a la
fiesta. Muchas caiasconocidas n- efectuarA el B;ibado cRtoice de marcontramos allintanto del mundo ch- zo en el Comodoro Yacht Cl D. a PIDmAtico earn de ]a socieclad haba- beneficio del Asilo v Crche del 'nera. El Embajadnr Holman de Vedado. La sehora de Sampedro y sits hijas
Is Gran Bretafia nos ofrecio interesantes detalles relacionaclos con En Is maYor intimidated, par f l re las grades ceremonies clue habrAn center luto clue guard ja nIIIIa Un saludo, cordial y afectuoso, le Ilevarin estas lines.,, on ocasi6n do de celebrarse en 18 capital londi. de su padre, el inolvidable ca ,alle_ estar do diam hoy, a I& sehora Lela Carrefto, la bell& e Interesantc dam& riense con inotio de ]a corona ro Ren6 Bonnet, tan apreciads on nuestros circulos socials, esposa del conocldo clubman I
inn contraicron mail'de su nueva Reina. C n una dama. y amigo estimadisimo Chano Sampedro.
mortio ayer la bella s 'norita Ana La seflora de Sampedro, a Is quo %emos rn eta foto con %u% adorable% a la clue mucho se admire per Fu Maria Bonnet y Bernal y el J-ren intelligence y su belle.,a. Ia schoia Mimirto Alvarez Mera N,'Rodinguez hijas LaIlta Y HortrrLqia, Is mayor de Is% cuales tamblin esti do dias. i Ila fue recibira en tan nefialada fecha multiples demostraclones de afecto. Dulce Maria Blanco de CArdena.,, Alonso. La enamorada parej' President' de Pro Arte IMusical. Apadrinada par la sefiOrR Maria Ju- Felleldades. cambiamos impressions sabre ]a lia Bernal viuda de Bonnet. matemporada cle arte teatral que bria- cite de ella v por el padre d, cl. clari en el Auditorium a parur del schor M4xlmo* Alvarez Mena Un Concepci6n Yillasitso Vda. de Fernirindez
26 de marzo. ]a magnifica compa- figurita adorable. Carmen Zita de fiia de Alejandro Ulloa, consider.- Lira.v Lopez. tendrA una comida el Un afectuoso saludo cie1elicitaci6n viii hoy setenta y cinco ahos de da como la mejor de Espafia en el Proxima sabado, de ocho a doe, de cniamos Par este media a ]a respe- eclad momenta actual. Las sefioras clue )a noche. en In residence dr 3LIS Al calor de los nfectn5 families.
ensesos moments la rodeaban to- abuelos. el ,x senator German S. table .5'efiora Concepcion Villasuso, rv idencia del Vtclado. pasara cla estaban de acucrdo cn que se- Lopez y su esposa Carmen Crue, en N'juda de FernAndez, dama toda bon. e" Telcaricts la senora N luda de rA una brillarte lemporada Na que Miramar Reunira alli la Srta. de idad y gentileza, con motive de cunn 'Fei an z. el abono no abierto aun oficia!nwnte Lara al 91 11)o de sus compafieras se cubre de mantra r pida. Cuan- de colegio a un concurs de anni. do ya nos disponiamos a abando- gas. Sera i na comida bailable.- Ha nar la fiesta nos encontramos con ingresado a, er en la clinical de 29 el seficir Mauricio AlmaUO, a Y D. en cl Vedado, Para ser quien no habiamos onnede su regreso visto despu6s tida a Lina opero7i6n. la distinguida
de Europa. doncle dama Celt Saria de Averhoff. a realize U11 formidable viaje acom- cluien atienrien 1)s destacados docpahado de su bclla esposa Estela tares J- J. C,,turi6n y Guiller. Aspuru. FL16 una fisla dEliciosa. mo AlannMIa encantaciora.
POr ultImo rcL -ciamos a nuestIos o ctorcs clue I se celbrarAn
El entusia5mo entre lo, socic, dl t D ele una grata sorpresa...
Habana re cocktails pari s hannaclos a
Yacht Club autnn a par ser fiestas lucidisimis. En su ma.
moments pata la grandiose fie ia derna residence de Vento tendran de carnival clue habra dc cclobra; un cocktail. a parni -le las siete. el se en aquelia exclu5lva socieclad el arquilecto Manuel Aigel Gonzalez s4bado Ncintiuno del cat ricrite, del Valle y su esposa Nialia Espedesde 1" nueve cle is nocho. I,;.- ranza Monwvo,, eu honor de im merOsRs comPareas se estAn organi- su Eirturnorado el
, 14arquesem del MArlt9 Y do )a Villa
zando en nuestros; circular socials
para optar par Jos valio;os ra Graciella Patific, de Orliz .Lina- i
pre- rrs. El Encargado de I
rnias que ha ado,11rido ia directive. Suiza. sefil, Negocios de proxiono subado, dia 14
La Ernest Sc lal!er y su
compares d los P,!atas que sposa Zoe Patterson tan, i6n. tenviene prupal'an,' o In iovrn b(Ila (Iran un cocktail a IaF siete, Para dama Josefina G, ston de Nloales el grupo de sus amic -les, en la promote s r In mas nutrWa. Como sede de la Legaci6n hrannar. y
de un barco engalanado at estilo & cinco a siete sera cocktail a Tenga el aclerfO de elegir, como delicado
oordo del "Andrea el lupirata que saldr;i ci,,de it'aliano nos visits testimonio 'de cu afccto, un preE:ente co?' n nuestTa.
Iles .del Miramar N acht Club. Pa- Par vez primer.
chquet.1, simbolo de refinamiento y
anta Eidalia
Hay, jueves. celebra la Iglesi2 Ca elc ancia entire IoJoS los bon-ibres de buen
- Eulalia Fuentes i, FIrada. Eulat6lica la festividad de Santa Eulalia. lia Feij6o de Alena ::I:ia Vieta viuEntire las damas clue estAn de das da de Mir6, Eulal. N arro de Llo- gu_ Lo. Laz posibilidades de selecci6n
ei mplenos saludar en Primer t6rmino rens, Eulalia Sn: He Est6vane Eulalia Vi lcta Diaz de con alnphsiMaz, Haga ]a suya a fiemi)o.
a una figure de alto rango social L2 Miranda I Ia Rob6s dei
la Lain6, esposa del conocido ing rn,_ Noguelra v 12 21' ro Jos6 Salazar, contralista de Obras Villegas de Ca !_, P iblicas. Una respetaIr Eulalia Del.
Tambidn es el santo de su h6a La- gadg viuda ci Carmen Maria Gehrels
Itta, la sefiora de Bob Mac -Intire, Seco'cin Alasculina: Planta Baja
que une a su fina bclleza una mag- Eulalia Sanc -,,a del doctor
nifica voz y valiosa escuela cle can- Fidel Vidal, (,,r. ,z correccio- Relacionado con una nueva gratisima. traumas a Is er6nica el retreat to. con in clue ha tTiUnrado en nues- nal. de Carmen Maria Gehrels, la linda y encantadora seftorita, hija del viceItch mundo artistic, del clue es figu- Entre la, s, president Ej cutivo de Is Compahia Cubans do Elertricidad, Mr. August
ra popularlsima. bella EulaOtro saludo Para Eulalia Juncadc lia Mora On, S. Gehrels y de su gentile esposa esposa. Carmen Madris. 4
-I Lala AN:!- Esta larde, tras el requisite de Ia. petici6n, formalizarii su comprornl o
do tor amornso Is sefinrita Gehrels. con cl joven y talentoso rri dico doctor EnIla 14 F ntil e interested esno5a del affl Valcl6s Fauli y Fnnt.. v EL11211a Scria! Eulalia de An- ViL-uez v Curbela. hllo del senior EnrlQue VizQuez Y de su esposa
Pigins 6 Cr6nica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero,.& 1953 Cr6nica Hahanera Afio CXMUn mensaie
a los
NAMORADOS
n,
Les; Invitamost a visitar el
1.4 4 j4
Nuevo
ry
B D
Departamenio de
Regalos.
ROOM
$230
Para un set querido, -pars, uns fechs de
para ELLOS
$200 agradable recordacion.
que acaba de instalar la casa Solitgrios y Alidlos
Ji
de Compromise
4 WASHINGTON
F
$325
Tenemos un amplio y varicido surtido en
Billeteras, Monederos. Llaveros, Cinturo- let
nes, Yugos, Pasadores de Corbata, Pa-, S23S
fiuelos, Corbatas, Escarpines, Camisas y El minproiniso Seinchez Zayas-Vila I Los esposos Lecows-Sitfirez
Ropa Interior. i
Trit el requisite de la petirl6in de mano qued6 sanclonado oficialmente Una nifia precious, Lourdes Lecours y Suites, a I& que vemos en ests. ,I ,,bad,, Ili.., .. Is intimidAd, el comproirt ameroso de I& blonde y Interesainte fotograffa con sus padres, lox j6venes y simpliticom exposes 'I. fkorita Angilica SiLinchez Zayas con el Jovrn Ricardo Vila y Mats, Emilio Lecours y Calls Faitirez, catuvo de dial; ayer. TO DO PAR A ELLO S ::,,,a Hea del Ingeniera doctor Fernando Sinchea Zayas y de au distingulda Multiples halagos reribill, con tal motive Is gearless Lourdes, nieta del
" p _a '; i ell& Rodriguez Ciceres Y it, del presidents del Banco de Jos dixtinKuida mairimanio Antonio G. Suirez y Clara Rivera y de Is Aefinra JOYERIA
Cut non" ".nor Alberta C. Vila y de Is sefiara Alicia Mata de Villegaw. Merry Gn-alez Fantony, Is gentile emposa del doctor Josj Ignacio Tarafa.
F a noche del sibado log navies fucron agaxajados con una comida en Felicidadeg Lourdes. ]a rrjfi ncla de Is bondadona dams, Paquita Morales PRSRIodos vluda de R it dr IV uri Caceres a ]A que askit exclusivamente Is. familiar, tomandose .111 lirr ente foltogralia a I& simplifflea parcja. N"n(i, Hei-i-era
,e reiteramos nuestra congratulacitim.
Pria fel.t lat too ell% ianiols roily turns cle Miramar, sin fiesta ni rect. 0.1.
Gr"n-des fiest(is en el Counh-V ii Cclijosa ell tsic dia. ell title vele- bo p saiA so din In sphonlit H(ie-,'._ _22 I)i(a Bit CLATTIpleanos a la selticna Nand iea
IslInin rin 11, los halagos de fairolaies
rl'era In duice v Rrntil A ent
1) cl s fiesta se aecinan en float de Caidenas N seja sin dida Ilt Inadie de arn)go5 nitiv estirnados amistades,
; "! In Countiv ('Itib de La vspvvti.,olo n
Monte. No. 35Z, entre Aguila y Revillagigedo ,n it no i %*;, sHe I I cia rse In Fail I,.. n )""d"' Ell su rebi(icncia del iepalto At- Yelicidades
",I, na a e ca. re o'n"I'L., sor),da'j 11.1 1,
Teliforio M-2697 I il it -Ilalada Pain In noche I a-do till;, li:nli imi. He%"I'l M A bm-do del "Andrea Doria" EM BA R Q UE Por
11 on hono- dv Ins (al dilldidi, 'I''en (,lidlo'
til illiales Nl :111;1 p l H lit a ;11, f I, "I.i c" 't s,- ,dnl:1 d, I ""I I)o dtpl o .,I., 1'
o ;. vi "', ], 'i
n o .... I* d e ].a do, it ( a j, :I C n (I l, I'a 1 Pla'a .,I lint, de .1 d;,,:, s pet solas' d, in ,,odad hal l
ndo haill '_ nl;j AIR M A
C i'llit V.,lov, c. I.\ it, 't .. ... ... -.. W E
litoni(ten icsaliar lucidi- (_,idai pim ilt in -idio t ,(:,I rl a de F, I
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL qDIAklO DE LA MARINA. T, r de act "rn'. it, I ;i cliii: I., iwa
at, alro-ile, I I iiiR III e P'et's 1, I'l In, '2nin Lm, r,, N-- Vork. Las torfas de cargo m6s
qiie RI In ilas ano c-is. r, it J, sfwa cir 1. 1,(, !it I-nA aro it joird.nno
r, do ca i r a at del Coun- do Aiftlario con el concu-n d, 4 d J)"'woto if :it, 1; H, 'n , '. I
'11.lia'A a 'as 1""L.ve d( a 111 PIct,,. I d, V.( 'L dr ..... 11,,, d r de I I (" baia s v ia se rv icio d e
le t 4S jG j It i,a.cu de birlIcia 3, ele- Et d.mingo, a pat It, d, 1- U bi, s- s A. l3nnit y 1;,, dir Pasaj, s del :iowlle de ban f
21rRria. ]a inche. so ccli-hisia ;a 1~ .4 i: it : o con tan gin- Fiancisco. hama rl ha ro cargo FAST-AIRE"
s asino trinan- 'Tern Age'. ;I la q- j),rjA" in nwii\u un cocktail pi t n honer Resefiaremos esta fleStd. ]a, njejo os f to tas dri wl; hiichas 1 jm enps na la ;a r-,j
"I -naladn e%,, "I 6"al (p l do iii(cinueir ann
elernentos rnas c cs- Svi4 it Ili Una inerienda
;11 1 oil -eqtiis o di-n--ns- I !, erien- AIR FRANCE
a Ili tinjrdroihili. 33 ahos de exp
za. ba o I q t 17 ll I, n En -Ia s, p.d.a i Esta laidr, R Ins cinco. en su rest- diid. con el caballeroso joven Wi(o.rc ,,,Psai i bsi. Ilea sriir do tajr,
'M uebles de eA rk I iccios- n dercia del Vedado. brinclar-A una ;ham Gundaker. cla trons-oce6nica
i I ds tanli's 10 \klol Paid In- Tie hib-it A_ la Un select grupo de arnigas. tanMawlique 853. Habcm.. eAi S,9 T-lif... A 6 1 3 5 ;'s fit s pivinios donados por In ci: rit" ienda. enc;intaclora sehocila Para informed, Yea a su agerite
arfiniial-A a!li till lindo adorno ia Caiidad Testa Ramos. para festeiar to de la anfitritin comn de la feFle.
Murbles CliLsicas y Modernos Talleres de Ebanisteria. Marto RL Arellano. Torienins ertraigo do nivir it a la joo, en y attractive schora Con- ,jada. ha sido in%*:tado al cordial .za-1
AL SERVICTO DE NUESTROS CLIENTES. 11 al-ilgia maestro, an admiRdo se ;,,otorle ,e, S.- PaLA ; ,. r de carga y express
VICENTE L. DE ARECRAGA. H a b a in a lip, e. ha ICnIdo6a (eta I I I sa. b;isla solai a f n, (hita -Sim6n de, Gundaker. que acaba 13e. que habri de resultar nt lu-I do. Tel. A-709A
c;., n r a dw, cot n (I I sho N. -- w ;I d. till soclo a rnanCILa d, de tegresar a La Habana. despulis ie cido. Trocadero 59, casi esq. a Pro
juntamente con SLi beiia e poa Jos- 11 111'won, ;iaber contraido matrimonio en Ma- Lo resenaremos.
La boda Cazab6n-hlel Yalle ico ofrect, sr.i objeto de una rrgia Itas farn ilias del Vall, CaaWn his.
d( i Acir f;,,j a] para la boda de e ia L c I :1 )111 poi esi, wechn 1,i p(r.
'lao '0,
-n A so fin Ins preparalivirs dr ..... I dn' "n o t do In C.-l T.l- nbddp de 1~ 1 egan: l,. qeIc, i., lw [,, exTine, a I R, n-i d, Ito V" "'t 'a'
L-A V AD O RA t, ".I0 stingWdo, )a He ClaUdi'lle CaiR- rnanana, en In jElesia del Sagrado i iii :-i-r, 1 11 n 1, -;l rf 't -1,
D, n Salaburl-y, In brIlisirria schnn- Cerazinn. caig( lanihiOn PI boutitict. de IR "n- '1,Tnp oblibad( Cie j seri
n el doctor Antonio dll Vall,, y Aquella iglesia, quio tan bello mar- da fia (ee la giai boda di
C 0 "FLU I D DRIVI E"
de
IT- Funciona con cualquier presi'n
de agua w No necesita ser fijada Feb re ro
al piso n Mecanismo de trans- kL
mission garantizado por vida
Ellyue"Ivala
A usted le parecer un sueno
a- poster una Dexter Autornatica,
cSabe lo que es; echarl6la rnpa,
ponerla i funcion2r ... y desNi la exquisite
P;eocupaTse del todo" Mara- 4
Afio CXX I Cr6ilic, li, nern
DIAR13 DE LA MARINA.-Juevell,12 de Febrero de 195N Habanera
lo' Nigina 7
7.1 DE FEBRER0 Para el Dim de los
DIA DE LOS ENAMORA OS Enamorac4ox
----------------- Pasado mahanal sfibado, dia 14, co J Yd CRTARRO 4 TUBERCULOSIS
v mern6rase el Dia de los Znannoradosj
call ha r
ve, ra'a que ano
ig- -I= do =yorltra-srsoillei AW
Con ese motive. la -Casa Trios", el,
rdln del Vedado, aten
Ties 911=or' allropjre Coro r" exi-: EVITE SUS CRTRRROS CON
19ovedosas version a CURE
'as'de su extensa=eta, estil.
de 1, s16n Y dr 11 o.. Otiv
mcis Miceridto los relrratleoofs paramil oral "A C A R D E T
al,-*g6rcos bs lindas flores.1
t.n,. i.,o y las
rtad. contio cultivadas en
e:drEo' de Arroyo Arenas.
fincl arteSall;a OUST C Je anle sus DEFEN5AS corL- ACARDET
tonos y Trias gladiolus de distinLos
relojera matches, crisa te- re.
"Catalina Lasa". entrerotras 'r.sit--- AC A R DETer u,7jU c1oA1fa1atm&rk NUC HE
"sweet-heart", a f r i c a n daisies
'-.1"ea3ler lilies" y las aristocniticas OrquId
eas do lig: f,
10 T.da e,,tas flores, unas para pre
sentailss en finisimas figui quit) Las 6rdncs pu2den Harse per los
celana o jarras, otras on artisticO3 mrs indicado Para la ocal,,t ,bt clones F-2aI4 n F-4338.
o %
f
FEBRE''o 14
Con los esposoa Armando Coro y Margot de Blanck, vemos en esta fota del "cocktail,, a 103 conde, do M ra y
VIEW, al marquis do Casa Torres, asi como a Pablo Alvarez de cafias y sefiora Dulce Maria Loyraz, la condesa do
Lembillo, Teresita Mo&!I de Runken y Virginia Rasco do Verdeja. 'FOW; DM.-Karrefio
Diu de los
de los shores de Coro
-ocktail Party
........... Enamorados
ra Precio a fines "MaW, piopic- ]-it tit I -a He Va. melc1c, 1. Ivoocal doctor J
dad del cloctor Armando J Coro, el 'V SILIhittia Vulals TIcic Taquechel. Edgar
estiniacol, caballero, y de Fu bella I, 1,;J 111a](ILI(lit He Piiirc Oct RIO 1IMIJco 'J", is Nloas esposa Marpot He Blancli. una F.] marques Is He Ca- He "C"
,, ntd, Ni ni do, arenas ey 'LiaisSale nu stras pan It s mas destacadas. sa olon I'llarin R Aiellan In furia
Febroro 14 c ibim en horas"de Is nocne de a er F1 .,, of1c % Is -nrlf-o de I.aglini- He U.,rderl Gasto Arellano y
Para on lucid event It ill
a Alsl-la (I, Cadn,,, Ot,,i,
pai..rir.de,,Ias.sictc se colloci La ollod:.Ia (I" \'ill it I lioltensia de Cli-denas. docall:, ci;n o kta q uc brinda. I'! I I 1, 11 s I'lat I ...... Ii;3is6Me- Ili Jo- Antolon Presno Alharian v L
p rtv
a o senores i Coro c 11 honni incal % %licia Nadai (c a I de Gato. Carlos Ferrer V
Dia de los Enamorades Nlala 131.11CLI. An- tic BI; ... ork
del conde % Is conclesa tic Mora y del C., I "li Dull" Manicio Alrnagro
ri arqucs He Casa Torres esab ti,(-5 I-,no, loiiio I,, liNchter E Iela A PUI'Li Blas Ovarzon y Amdistinguidas Personalidades dt Is so. Ill( Ill 111cloct o Nii,.i IY(i- docto Is He Blano-k. Jul, 1) Weaver Sitc I edad madrilefia. clue tan halagadas it I I., it () Na g t I to, I, v lirit -%I m a Aran- Via He lr,,s Re),s. Aq Fugenict Als t, Pstan viencio per nuestros loss ex- ::,, tatonjo G)rjoiditT Pulce Maria hair-In % Nlarv do, In, ReYes, Saloacl Lis I os clementos socials I Ijkwio, Alotwin Gntii; t/ Gordon y do, tic ]a Torriente N Olga Granda, APROVECHE los PRECIOS BAJOS de NUESTRA
En el inclo marco cle Is piscina del "I'lla lv'clasoco. Pcpc y Marti. Y IlLn-lio companion Pshlo Alla. lon do cle Is casa se clesarrollo 1. 1 J. Ba"lla, I Julian SsIll, ) Clarita IVI He Canas Dulce NIaja I.ovnaz a es- dor Forictm Carmelina
In con I asistencia de on numerous Sal I, Eotre las sconlas sf' enconliaban
0 gicipa He invitados: ai
Alh. en so derredor, se distribuNe- d;tidoctor "11%la llvin6ndci \ILIda dc Ri\rro. G R A N V E N T A B A L A N C E
011a VaIVIa \Iuda it(, Albaiio. 1'e2,,r) oaiia niesilas Go a Pu- If Bance, \IUda de Mail, Maria Ia
YI)CII Is Pergola del rondo W, silue) '' ;I1,111a He Snell) C Bnque Jo.
Panaderia Dulceria y Viveres Fincia. el a r donde se sirvicron Incesan. Itiplit Carown Galarla: a
le"'Velor deliciasos "cocktails' asi co. Eli- Is, stenn,11as Iis Cala
\ Ho's PIa:-a Ne'n in a (;in a I"'n.
cro cquis ins canapes. Ins olue tani- 13,c, 11,. 11
b: I, palsaron en bandejas He pla. I I)a (lol'jil iw r Is San- i,- a, i a t I, I a H 1, 13 1 a 11
A! ha- 1 "La _.n j is a Is se i lecta concurrencia , I 'I ,, -,", t"nicade y NI,;, B;,illita
N Ist a f esta. He borlIeLa, orlegancia ni it,, "a Nl; ,
en alla I"Ien Bic !(.I!,, No It\, Ricart. p- Nona d.. 'M;- ., 1
que i,:lcd de i, cfre(_cT Pc I s u'lo. a5isticron )is siguien
J onas %',,,dcia Virginia -o 7. ;, M". a na,
'e, de Epana, Excmo 11 Belt E "''A (;lIr1;Jl 11"] \'allc -\I,? tl a Fc
l baador Felipe 611 Cc'
stool marque,; de Vellisca Y su jo- qkw, i I rcia nwA- lidda Clan,11 Sa.
lt, orposa Is marquess He Vellisca. C 7 1 I'lillia (;nTI/illel del Va 1'. 1, :ES DE TC7-%0 E rnbajador del Brasil. Exerno Ill, -IcI % 11-aim He Blanck.
CAKES ALORNADC_', ell d vers(D sclior Manuel C de Goes Monteiro y df,, licimi, it, Rndri Iici \ Ofeha Fl F"%p un''s"'cro He Is
s,. ciw iiq uida esposa Ldia cle Goe's V;, .(I, IlAfc(d SU;,111 Sol',, Fspw;a rl
de 13dos. Monteiro. Be--a Naai,, In T"Il&n1a setini lit'inando NlEl crobalaclor cle Is Gran Bretaha. J ne P;, av;n ,,,f,nr Ra- I'lln F \"" se nor Adrian Holman y la niij,, He %ietldw it bella P,;, I I n d"Cini. F1,1111",
en z,-, suncra He Holman c I" J ''Id C"lhonell C 1 1,,, Adolfo 0, ir& doctor
Yl cinbaiaclor de Italia, Excmo se- El I, 11 "i 6,1 liospral )I Demen- X'idil. docinr Jorzr X'I'l. fior Luciano Mascia. Ii (III,;, do(ior CaT 'Alas Hu- te IIjnr
Fl rnibaisidor de Francis, Excmo ;nara se! .Ira Lilts Fir lez Mi- Junin, Esira6a LiY Agui:o anncniantadora
scrior Philippe Grous5et. 'a n d a. Victor Partin. AlberEl d ec T ,ccpral ir notesrte.
F.1 SeCret2rio de la Embajada de colonel RoU(?r!(, Fernandt 'liranda kntoiron Gi-uder Jr
'I Italia. conde Emo cle Capodilista y y sit joven espoka Ad Is F I T ticn jolen He Is ca a. Ar)a condesa de Capodilista Pedro Hernandc to Y 1: ", cnnista
iwhe de tw)(fit (oil
Tropicrina
Digaselo con el fino -che de moda hey an- Tropi-l
I eon tal motive c veml muy;
,-w vie, el aristocratic(, bplli51
I i ib" del reparto B
-cclrnado el (entro de di-,
r,, I;ndo c7cl Tnundn
lelic-U lLije d e Fr. si, icrmoo y ooiticn sal6n "Bain lio, I *rcila- reinara Is mao, cornrl,!a a maciwi
N Ins "Pantics" pars Is
1.11111dic sera srr, ria dcdr la
la s io v a S I, r, 1 'dia dr5d, entoneF. )iaslas ri xc % media. amenizara el
platldnd, coniunio o asco "Los Bost
mcnzo el baile.
nlir e r Ionuara lasta ]a, cualro
d, Is Ins, Licarla. a acordr, do Is
4 -n disci inada o- olsta He ArnnAnRnmor, Jr v li onjunto do, Sor-n Suair aciiiandr, rnn Is primers
'croor S 11 R'.d- V
FI 'clou He 1, noclic scrA el ID"
L ;i, espec culn altos 1:ilatcs Cut C,
r c, fi zl. ran ia ties Produccio
T Vl real Jo- lie5 hrjllante He Rod,e,: "El 0r,,Ien__Ku' He gran fuer- OIL
or incomrirable c(ilorido. con gran ID
apeo a In :itur-i, "Caribbean Is- 1N OCJ
land' una (on los costurn. 0
brimo, V11:a5 proincias dor nit' ,%ID V
'BatanE!a" on r iiLicxo ritmo He -4 plVos
Bcbo Vald,
lat Su reps: n ci-dorramvnte r5le- is I Poo
Figuranri el n-,,rno Chinuita and a0s
Tchnscin -vinin varcia He bales ell
PAgina,8 Cr6nica Habanerm DURIO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Cr6nica Rabalera Afio CXXT
La bodade maitatm
En Is Igleida del Corpus Christi se
colebrarA nisifiann viernes, a las ilete
4b unedia de Is noche, Its bods, de I&
Ila sefioritst Lucrecia Alv4rez MIla con el estimado Joverimiguel V.
Balsinde y Menocal, pertenecientes
arnb9s a estimadas families.
11 1111a x I El amglio temple, del Reparto CounI Clu lucirfi las galas de do preCU decorado floral, at cual ho sido
confiado a la "Casa Trias", el famous
PLIt. f" ItI(ET ed6n de las novias, de donde saldri ....
Stu tamblin el bouquet de la novia.
no.En ambots trabaJos se lucirilin aque.
artists maestros. loca
La seflora Either Men I de Bal.
stride madre del novio y ei sefiot
1) Sa. AVE. Y CALLE 2 MIRAMAR Angel Alvarez Catialqs, padre de Is i
2) CARRETERA DE JAIMANITAS novia, scrin losi padrinos de esti-ce-l
remorda. Que resefiaremos.
CERCA DE STO. TOMAS DE VILLANUEVA
Almuerzo homenaJe L
al doctor Rey tY.
VENTA ESPECIAL HASTA EL DOMINGO En los salons del 7Jni6n Club se
celebrarA hoy, Jueves, un Rlmue
ho rzo;
mcnaiv al doctor Santiago Re
1 Perna, president de In presLigiosa,
socieciad, que le ofrece un grupo nu.;
C. meroso de socios, endemostraci6n de
JU G O D E affect Y simp&tia.
51/2 02. 9 A la una de Is tarde darfi comienT O M A T E zo este acto, que habr;i de resultar
de lo mfis concurrido y animado.
46 oz. C. Lo reseflaremos. n,
LIBBY'S 59 _111111M Alegre "Camp Fire'
- J titurante el "cocktail" fuA tomadis Is preinente foto, en Is quo parecen Tetfi Bengaches de Pedraza, Sylvia En In bella finca -Muct!rubA Paim elos de
J'alcl6s Rodriguez do Valldix Crux, NOW& Odnoposoff, ClarsKscz, Orffllo Suirez Bustantiante y Alberto Bolet. Pieaad del senor Franci!
fio). minded y de 3u gentile esposa Cristl
(Foto: DM.-Karre na, Lino W and&
A c osta. hubo de celebrarse dias
'I S "A' #5
F A B GRANDE 39' pa ados un alegre Y 2rumado Camp
Cci lan simpAtica fiesta Jog espo-i
C. El Cocktail de las Juventudes M usicales so riiandez-Acostalcoiigratul,,i fin fine) rgalo.
N E S C A F E LATA 50 LS'A luja. ]a gldcio. a nifia Maria Ciis.
TglCti1s, cu'uplit, d: udz A(osta, (,n occasion cle -A aiiinado nim- lucid. reltilte) dia Ile ],a mairiana en el cine 23 v 12. liv Morrill) % sefiora Ada rL afint% de ed Id. E prod, 1;iIimq"Linn Irlandlit x
MINIMAX 100 x 100 1,ait, ofi,,cido ivi Inc- vn el Vlilario, (,I, ci ciuv tornail'pal- 'Antonio Q r% eclo senora Nina Lan- Almerites podcrosimm"s rodpajon' us[e t, 11 Il!'I"Puiri per la elega
0 5 5 C :a- Muoa!t s cle 11' In 0111LIC51a de Camilla Cie !a So- da Eiji I (I t c A ujale s Y seflora Gla- el,. --cailif) fii ( ', in el clue Fe reuni6 nI Lb. 1,11"I enlu iasla soco'dad cieciarl cle Conciertol, diligida pol Vd dNs RomricI N -Jose Manuel ValdeS ed prul)o nurocroso cle 1,,,i amiguitas cla
la genii[ v hella enola ninestio Albeito Bolet. Tambilin ill. Cruz y sei-Iii ,,, it
l a S) I% In Valdes Rudri- de Malta Cislina, pasando Iodas un A rroz R ex ora PAQUETE B'-i de Pediaza 70 InenCI(ol RI pingiania radial (i e gwez din cnawaclor.
s,,-n,,,,o:o igape en dicha siicipciad biindara pasacio !1'a- Consuelo M -11 l Cie Co"al'Irs, nfe- A, (outinoii-ton oftecenins Is rela-I LIBBY'S d I L ceLlru 3 LaIiii Ten- nara, sabado, a las cinco cle In !al. Im Veulptis fic Al arcz Aitii. Elena cloil or las nioas as.sierucs:
a pies-lgiosa ")cwdad f- de. a trax6s de la Radloellustul (lei T'fivz Saiiiiii)o dt- E caiia Cimurn Ililda Rocio Aiag6ii, Patricia An(let Veclado V I'Lle ell honor %linolerio de Educac16n, CNIZ n Hernanclei Ali aics de Nunez, Loli- nom, Jo5cfna Abitlli. Alicia Abaioa, 21/2 a i, anei a. (Ilie hit Nem- 1560 Kc. en ed que scIA Plesentlda on Cibrii) (oncluta Garion. Nona Lou cts Aiguelles. Elena Boza, ViMelototones 37' ivnl nab la' dds
I I , .d cwudes la itran timmista austriaca Clara Ka-. Beniteir, Nedida Odtioposoff. Conclu- %,mi Hiligils, Consuplo Bascuns Elul- Livo,
desdju recien- loniando parle tambiiiin rn el a lallilldtl, S 11%la SlIC11011. 1,016 llt.i Alaigaitta y Lolo Cafi-I trish Lin*n Guild
In Ccral del lns ituto del Vi-dido t)a- '%costa. Adelin Bannatine, Cla ra lelpitu.
acto, ]a senora Berigo- )o in direrci6n cle In ) o I ilia Ord ex Re,',
SWIFTS' I r resort, 1.0- KaC7, Isabel Iaagi VI\ all C(llull
or Pedraza huo taucr a los Ima CibKlitn. na de Matro, Nellv Pedraza Ali(i i Cri.0. Eltina Carrillo, Elia: WP
, a! tolsloo. It's pwparlilti os Boci v cocktails fueron ni,,e Salvador Bonilla Scisa, Rafael Mar- Ala, git 0a Ca da I so. Vi% Inn Elena' antequill a LIBRA na, ictido In d1i ccin ;I cle )it cluiados a In concurrencia, que lol- Canil s, Liclia FIgUeroo. Julieta Na-1a a i,,_ iria,,Albprto Bidet, Joaquin Rodri
d P 'Ila el prnilLam o eit aiwa lioiac)o Acoma, Kinilu, Maitica Oitiz, Dulcila 1 6rez! on Ald]IR Gcizueta,, Merino, Margarita M6ndrz Campille.
dianle el presented ,uo le_ samoh a resenar: 7sIIIV'
Marco Fnilue Ulloa. Perro Martin 1, Ma I 'it P, icdo Rusa MRri ;JLuisa Gairia
Brookfield E. --l-toff 1 *0 7 pi incipalineute at -Tu wr- Joncoull Pedlillik v srfloln Tti!i do J Caslellallo, Riciiiii, Aliiia Rodriguez Miclo GraJji,Jaa Gil Aii it Cristina Ana Lourdes Naviiirete, Teresitill
esu, MI( I Mat o) Gloi i i,'airnen lierre- Su r( 7, Ann Father Uguet. Ana Ma.10 Ii SI111117 de Ia Pena, Angel Ijuele cod, Rotha. Gloita Suhuats. "Vinent
-,j,, Ila el )_,tu... (I,) BetIgncha, Cifilio Sua z I v a Miriall, I 1.6pez. Ila Anita Zamora, Liliam Sil.Incc. a Iag die/ y rue- mante y befioia Elena Guruidez, i'r pollifilloo Raillos. 'I"I"a Figlu'loa, ilealla M.,! viio, Lucitica GonzAlez c Isabelita
i.i Ft inandit Unnj Puclu FerBIRDSEYE CONGELADOS Maiia Joscfa Galin. Maria M1119""ll" ar", Maufa Elena Santana.
HADDOCK FILLETS LIBRA 69' Artimado Canasta 1)(11-ty Velada
P- C it I- lia Bill d, Va-,. Y una V,-', Pas"do miv. ula sahado it la I ..... 4
I Cie ]a no( to, 1, net a v'c, ill c'' I A
lat 1. 1 A,,- 6, Flutllr coml, Mi, 1-ul 0,dolwl lie a,!- 'I'l edifivio Illan Ml- PAGIuS
CORDERO para GUISAR LIBRA 4 o., I T3jltinoi(, lit w-f P )ill, cle (;at, --,let Dilig. dr la Escurla de Fitt ",-, la elgluke All-l Nilvia de Juuil,7 -fia Ixtias dr )a Unieiiriad de
de July Si lo de Beruff
un -It, 01' I.,na-, or FlAp6 1.a Fialmri ynao ,i;ada.,en rovin-la .1
PIERNA de CORDERO LORA 53' lie gas tutor, d, 1, J-- :. 111, d, (;aid,, R, tha (to A-, I., dl doctor I ;I Migu I D011i,
sfio1a Luurd, s F-iol, ( aivi On&oa Pi.... de F, (lue f""A
!,I c mianciaole Pilot() a- lo"T II.I NlAllt,'a MaIJUVir d, Loret d, %J_ JLviido professor urm cisilmon.
Coll It o Alicia F,)N I, AguArta. Ad;, R,,d f I Dicho acin se desairoHara de acu,,rque crlebl uez de i.al'ua i'loll Rod o '. lie 1, con vI sigluenle piograma:
LECHUGA AMERICANA C/u. 21' d ,cac16n de Nuesti'a art a (I. ann A nita (1, Man( k d, r /i, I I Apertuia del ricto. por el sailor a cercano
Ii maron numerosas Ill-a, del Maria ELlgcn a do la B,,: l a de Rector Magnifico, doctor Clemente C. de canasta v -1(;l Alfonso. Beba Ff';,umdez & 1-_c, ;,a Ill, (,Ota. economic
PAPAS del PAIS LIBRA d, a, , is fi servida unit exquistil Gimia Blanto du l'-scatza A' it Me
inctienda. I jirsps cle R-)d:jg1;(7 Delta Sild:,/ de 2 Palabtas por ed sefi or clecano de
Inxiamos ]a relaci6n de ]as asis- Aba-lo. Amalia Pitnienla ic a facultad de FilosofiR :i Leirris, due- 9 saludable
-,,Ii c3n la festejada y Ii orgi Fkta Mowell do Gall q, M;, i- Siikai( r Ma,,sip y Valdv ,
del cordial ho no collie. itseflo- ha,PoIli,dP Tsbcirilla. Mar-ha a deuda con cl Alarsirn.
10c. Supermercados MINIMkX 10c. I 'do[ a ria Guti&rrez de Oyar un y 7;' 1 h.irv, & Fent6n. It,
6-'.Gloras de Tabernilla Flipp cleapelez Berutoa. p,, I do,,or Humberto P)ficra Ue,a grad,,,do tic In Escucla de FiloESTE CUPON VALE POR 1dcCm As, Ins siguientes sefioras y E, hcr Not ga tic Pascual.
seficiril as: Pcoa de Fernnnde,, -fia as.
Alicia Beruff de Monies de Ora. ta Mait;?icz d, RoclioE 4 E-,aco6n del Maestro, por eli c o
C. Graci la de Cardenas de Aguilera. Socaivas de SDaie li"i'ai" A, a
tj r C T-flsor Aurelio Boza Masvidal. 1, 2
ao rnsia Guti6rrez de Paz, Caro- [-abP:;!a Alrnco LotJ rd 7k!-1 Pv-encia del Maestro, per el
1 0 I:n Dominguez de Acevedo Luci- %iciuPacs Paig ) Elena y No rni Goi ----- -In Dominguez de Alon5o PailfiO, JU- 7, t 1-c,-Luis de Scut, v Sag.r I a,
con cada compra de
Fiesta bif (iiail en el Sal;, rudo Corazoti $2.00 a MAS
El sAbad- piti,,:nn. dia ca!orce. a Ill, edad con alicientes podr: isiq. VALID RASTA FEBRERO 18, 1953 D Pa ill de ini
1, e as;rr ', mediaride iatar
de. Se c eb 2ia na b,, 6&a f 'Sla Fit el 4ardin, decrvit(in a! es' in infantile en r c,:,_ io de: Sagradn Ranchein se desarrollat-A el orazo del Cc, r at que lo, ri tendraon que as stir
Serfi Cara jog l, 5 de la con traw de :anci Pro
Antiguas Alumnas na5ta ci cz ano, Resultara animadisima. Amato.
, it 7
HAGA DE SU REGAL EL MAS
PRECIADO DE TODOS:
'una
Par r 51
AiRo CXXI
anera DIARIO DE LA 31ARINA.-Jue.ves, 12 deFebrero de 1953 Cr6nica HELbanera
PAGES Pigina 9
F shion Show en
La Arboleda
ente se acerca Is fecha
A media qu
aurnenta el Us lasmo en nuestros
circulate socialites Para los almuerzos -,Oak.
con fashion, shows que habrin de
celebrairse en Lat Arbaleda, ei elpgante restaurant del Hotel Nacional.
el primer el gibado pr6ximo dia
aso catorce g el se#undo, el Juries siguiente, dia iecisdis.
R
w Serfin dos fiestas lindisimas.
En ellas, Is concurrencia podri adMirar ese. regio espectficulo que vie.
al ran ne recorriendo 12 Amdrica en viaje
de Buena Voluntad, "Binfortia de Co.
lor", Patrocinado por Is General Aniline and Film Corporation. con LraPara Is
de = rada Primavera
W1ano Is tada tienda Lord $150
and Taylor de Is Quinta Avenida cle
Nueva York. 0 $34S
C/e Seis bells muchachas. models
Profesionales de Nortearnkrica. algunos de las cuales ostentan titulos de
Heina de Belleza, exhibirdn los tra
he: en un desfile de belleza, elegan- 7 V.
y buen gusto.
COMO son muy pocas Iiis mesas
disponibl Is sefiorita
qu quedan es
ega a Ins
Lo r s,
16 Vinent, manage acial del Hjtel Nacional, ru personas
$155
interesadas en asistir hagan so reservac16n con tempo por el tel6fono el
U4Wl.
Otra boda del domingo
esta I to del almiserzo, vemos a I& festejadit, sefiera Jalfe CAIII de Batista, a quien rodean las sefioram Cuca Martinez oDigna de Bien de Garcia, Ren6e Diez de yor se, Carmen Ram de M-YOU1111, Y Tins Rtafio jauma. El domingo pr6xima, dia 15, a las sets 7 media de Is tarde, tendrfi efec- ol
(Fota: DM.-KarrefiO). V
to en Is iglesia de San Juan de Le
trkn, una simpitica ceremonial, en Is
Is
que serin contraTente Is encantadora y bells sefio Hilda Sfinchez y
Almuerzo layer en el Vedado Tennis Club Sinchez y el correct joven Rolando
Ramos e Iglesias.
A] mediodia de aver se celebrii en lailo dot bai- se jjalj jtia la wesa pro-, La novia es hija del sehor Manuel,
el sa I on principal del Vedado Tennis idcricial del acto. en Ih me se encon- F thcr Burzaco rie Coviclla, Sirichez Fernandez y de su amiable!
del socrv ario de Is Embaja- P pvsa Manuela S;inchpz Paris cli Cl b. un almuerzo-homenaje a la In- tiaban la festc ada en(,a Jaife Ca- '! c, lit, Argentina. nevio In es de los esposos Rafacl Ra-I
iveil y bella sehora Jaife Cahl de Ba lit do BatistaN la wL arll/adoras del r"Itha Sierra do Sereix, Josefa moR Y Maria Sanchez. $30Visca. esposa del gobernador de La i-nicitaie. senora, YI a ,ca Duque cle 1 $30- Joyeria
Habana, sefior Francisco Batista 3-lKsliaria do Villalol)- Tina Riaho ,, elliandez de Biodermann. Matild I El Fldorilo floral del lemplo, Ila 51 11 no Paz. Maria Pruna tie Comee do c(,nfiadO III buen gusto de Ins ar
Zaldivar. -it ALDAN
E. del;,,, d. Jauma, Rosario Polar/, de Bilbao Y Islas maestros de In
11t Este cordial igape. que rcsulj( n.",Iaiia Luisa Anguita ti, Garcia Lon C"sarina Ace%,edo de Pruna. Ai 'Casa TrIasn, olte,,, cl, Lezcann, Marin ipr-. dado: y do ,t.
se exrittis'ja f, trf-mo lucid "a C col ocido jatdin del Ve agnil. ", de In con- oPdcIdo edi&en favorite. saldrA tarnhien e bell- NA v AMI TACI T[L
abre poso Y animado, le fue', I HABANA
Gfrecido a In sficira de Batista pto i SPliLliclaniente, el r,,, 11 1 lan Id e C RArstira.1 f I, rCi tior md e n4rl inns
un grupo lie damas cle ela socccla Apacirinarsm ]a boda, Is Madre dell
ci-a de ese perfume inii francis que cl, encia: j I)1:,-Ia di, Bien de Garcia, de is senorita Sanchez.
se llama SIROCCO. n derno,, acion de aleco y N 'guell-A CIVIC) Y el Padie tie IF, nov
da Por larhermosa labor de asisten '"M Villalobos de HernAndez TO.' Resultai-A muy lucida esta.
cia social que, junto a so esp esposa del Minuilio de Ortras Publi fi., cererno ,SUSCRIBASE Y ANUNCIM 1A 14ARINAP
Oso' el 'asL Inia. E EN EL 01AR10 DE
gobernador Batista, viene realizancinj Roaura Menendez dc Diaz Tama- 1' cdlrl Sarraln, Josefina Garcia, !P a Alestle de Perez Sciria, Cues
Is gentile festejada desde su sitial de ,, Clernencia Martinez Alonso de Niarllnz, Emilia del Toro de RodriLK IEN primer dama de Is provincial. Diaz Robaina. Lila Alniez viuda de guel, JOSefina Rodriguez Alvarez
PERFUME: Plantas y flores, en artistic com Jilur0n, Aida Consuirgia de Alvarez IoseflIjR Callis, Bertha Lester, OneAnchea M \itiria de Cabrerajlia do Vplasco de Mier. Carlota FeS1000 hooto S25.00 binaci6n, decornban el gran salon del ', rica Fernandez Arenas de Muni- Irer Ren6e D,,z d, Forse, sefiora de
COL'ONIA! primer piso, deride quedaron distri- 'Ias. Matilde G. do Vali-Itts Ramos, Q;,jjj! Los R galos Pr6cticos
$3,50 y $6 00 ;-a. senorn de Bru Teresits Vi- lbuidas numerosas mesas, clue ocup6 vimangel Cafinzo de Trinidad, Gispla ovares Para su V alentin
BELONG
PERFUMADOR 'In concurrencia. diirl Cartayn de Crui Flora Cruz de' Y n,,stra compaiera en la cr6niJ
de c-1.,- Ell oil extrerno de diclio salon, de- ( miizi, ra de Armas.
d. I~ S3.75
TALCO: 33.50 PERFUMES
JASON : $2.90 "(1111P Istiaordiniiiia ,, Monlinartre Aproveche el Dia de los Enamorados para testimo"Monimm-tt-e" 110 MW,- dl debut de Phil Spitalfluebta. que habri de ons-, niarle a su esposa su carlho y cooperac16n.
L esla norhe en Mont- tt.ioia tin sliow ni inlere.antr. sin duda. el wAxim, one
La contida de mailatta (d Ernbajador I artrolesteaulilat-A plena dr lurnnion- se piesentarn a Ins diez y quince 11 In lemporada Obs6quiele uno de estos prbcticos regales par
,In Y corno on lodes sits 3iic%,cs dL a la una quinrc a in, in- F-,, niquesta. estA inipgrRila pori
Iga[a. so i-cran sus hermosos salons i, .,!,d,, pafie In aiiosa soprano cu- t, --'a r, xhachas y P ia mejor on de W .xico y sefimw a is 5 t -rspo, hacerle mis grata ia vida en el hogar,
;colm d( per eleca concurrencia. I,;,n, America Ci Ins notables s ci,,A las stoic plnL crimen7aral a ser- i,,immo, Rcrohalicos "The Clark P, I, nrafla en el aim 1938 v ha Mafiana, siemens, a Ins ocho y me- el acto sIcLal que ha de contituir 11 c i'll delicioso "special dinner', F-11irs' y cl -Ballot Montmartre' at R! id,, In, Tons 2
dia de ]a nocric. en los eicganteg iandes 6xitri,,. no
sa un gran aconlecimlento. ya que es el:al precio de tres pesos cincoenta (en. i, )avnifi(o conjuntn hRj() In direc-. 1- Foacins 1*nidos. sino tam-!
lones del Vedado Tennis Club, ten, PrImero (Aue so rinde on nuestia ca. tavos. estando amenizado por In or- c, I do Antonio Alonso. h!pi rn Faropa. pues torlas sus iritedra effect In, gran comida que nfre. pital a U:j diplonitAtico. Ya el Gobier- quest "Serenata' Espahola' con el ( el Fhow con Is actusce la sociedad habanera al embajador I, la orquesta "Sercriata spa-, Rr -Irs -n maestros en sus instruno 10 ha honrado con la gran cruz prnfesor Guzman al cirpallo.
de Mexico en Cuba. licenciado Benito de Carl, Marwel do Uspecies. la' El baile. se mantendrii hasta ]a ma. (In us cantanteS Enrique cip n1ell" erv cioCuquet y a su bella esposa. sefiora Universiclad do Ia Habana celebrari drugada a Ins accedes do la citada'A- a %- Nes-nr Pmedo a s, e.,lan hacicndo res
Julia Raill"s un acto en so onor, v Is Academia orquesta espanola con la que alter- y do rT aest I*,) de cer ias. Ra, rs 01 rnesas para esa gran
Ell. es c. n motive do u ciespedi- Nacional de At es y Letras 10 nom- nar, n In "Casino de la Plain' y In Ca:,on e) ('111-tidi-t "(77-tioner" niizi i pot el teletono U-5207. da de nuestra patria, ya que cl cullo br6 Acaocmico de Numelao. do Adolfo Guzman El mal-irs proximo dia 17, serA una U- 'Liaremos dando detalles
diplom6tico ha sido desi;:mado sue, A esta gran cc ida de mariana hall secretary de la Presidencia de so sido invitados el honorable presiden-i pals. te de la Republ-cit general Fulgen.;
La commission organizadoia r- hae cio Batista Y so d da esposa,;
saber que esle cordial homenaic -at sefiora Mar ha Yet 1=c"i v el -ni-' tatentoso intellectual mexicano es de- rustro de Estado, cl ctor Miguel Anbido a su gran amor a Cuba. dernos, gel Campa. trado a. travel do sus afios de o-i He aqui in lisLa ,. adhesiories re- E l R a lo d e H oll
manencia en La Habana. y demos. cibidas:
do en innumerable que El embaiador de la Republica Do.
le han granjeado el carlho y la ad- minicans, Fxcmo. Sr. Artiuro Calmiraci6m de toclos Ins cubanos. venLi y sefiora. 4LZ'r
El doctor Francisco Ichaso, nues- El conseier6 de ]a Embajada de ten dilecto compafiero on PI periodii- M6xfco, senor FranciEcri Na arro y in0. ha sido drsignado Para ofrecar sefiora EiSperanza Fer: andcz el pr:- I Olla de presi6n do lo mcrco
mer secretary. senior Emilio Ocho j 4
Dos magnas ofertas en el dia de hoy... Dos ofertas torena. v el crinsui Rent ralsefior Ra PRESTO, que super el sabor,
mon Goal y sefinra F sa Rodrigue7 que Ud. debe aprovechar; una para Ud. y otra chorro tempo y se amorlizo con
Fe,, lo economic del gas.
M AL ALIENTO? El ministry del I ci:,ajo, doctor muy propia para un regal de St. Valentine.
Carlos Salacirigas y nnra Cusa Ca. Con 'dad para A It.. 15-50
rril to copaci
El. mlnibtro de F on, doctot 6 24.50 Vasos de clumi'nio crOdizOdc,
A n d 6s RiveTo Agw
bel Collado. en varieclad cle alegres colares.
El ministry sin C, in, doctor Sari. C to, 1.25
tidgo Rey y sefio Berta Ziengen- Pijamas de Thermos-Cantinas
hirl.
El president ,C %'cdado Tennisl
Club. Jos6 G6mez '%Iciia Y Sra. Eli-I
zarda Samped sidemen "Icegie I An- Seda Fria
i Fernando Cas I I S, nora aria
tonia Freyi e y ,, ,ario. Ur. Nes- a 4 .9 8
or G. Mendez enora Alicia Pi.
rraga.
DoctorIndairc,, P, crra y senora a 3 .9 9
Raul G Menocai ". senora, Edu rd
Suirez 'Rivas y s n,,; a Jos6 Suarez
Illivas Y seno-ra Mamicl A. cle Va- %
rona y senora. Manuel Caroonell, Miguel Ar, Carbonell y sermra, N SLor Ca:b ,nrll v senora, Ma"Duleemente rio G Men- -L -nora Federico
!:,i Enrique Arango y Nrango. San. '4,1 44
bu able' lingo Barraquo % 5,,n,,: a. Jos6 A. GarI cia Ord6fi z s n-a jcjs Emilia
an nalkhe t dkill d fit I 0brLg6n -n,; i Al:guel Triav 7
I I .
,I( I I .
I
11
Pfigina 10 Resuitnen national DIARIO'DE LA 31AR1NA.-Ju,,,,. 12 de Febrero de 1953 Reoumen "60nal Afio CAM
kI __, '.
a ,
I
' LaXXXII Cott ferencia del Distrito i idos gra dos j'venes al estrellarse el autoin6ril elt
f Educaction ac
I I ves 0 que t6a
, I cerca (le ,4 rango 0 .
; 101 Rotario rindio ef icaz labor: discordias. en viajaban contra un airbol en Ia Carretera Centrial!) a
( .- __ Tar dommar un I
IH ItlislHa tuvo lugar en C6rdenas asistiendo I i heuni6n con miembros del ICEA. Muelen I I I ingenious. Pt oblemas cateuderos. Expo'siti6ti .4gricola l
.13 (-tubes tie Ia Isla. Resume de lux aclos las escuelasi 'n Ciego de Avila. Zonas de liebre amarilla. Distribuiritin ugua. Leg-alizaci6n de obrw I)or 0. P I brote de tifu-s
. I itiblicas 1 1
I.:o ,I Licco do Cardenas, Ia pres: a dy
g",:, nl tnllclon Clue preside at I espectan1mrente Co. inviprens. Y, Pre- Agrictiltura da civil Envia un teall
:" ,.e ties c otari s e I 'ado'. ,n Vence el 12 el tl6rmino '10NAL I Vi ih a Ia zona
Or JOI.,c I.Lus Zapico, se inaugor-6 Isentada en los actos de Ia Conferpi- RESUMEN DE LA VIDA NAC 1_ i i jilelillibiltentn un ,I,,alojo
,,, to noculcoic. coil Ia asistenciti de cia, el president del Liceo, senor para pagar Ia matrXida Rounl6n con mlembros del ICEA L E -tada
I ell I ,I rural que fu6 afec
oole". Jos cu. cuarenta y tres de los ,Zidpleto qeuien ell su caricter tie pre- En el clespacho del MiniaLLU ce 11171""al-C!" ( ., tl i-ca de NJ,,,, Jl:lld dos clube que earn 'i c d etven "' e r -eunida Triburtales i Policia ,Iitz ccrcoa 10 cle EdUC2CIdn, doctor
, 1) 'it .11(i Rol"no 101, Ia XXXIjpCon- llz.r Lina ac ivid.clu v c Xuded= 'i"', 1-2 facullad tie Farmacia,, I I Agricultura se celebr6 ayer una reu , Angel.c, El ministry
lelf"11.141 Itl ojacisnio cubano a Ia I sgo iadora. odez Ia cual Ia realize con LII ,CSIQII extraordinary. bajo Ia pre- nion en Ia que par'iciparon con ell Rodriguez , tallo rill Andilis Rivero Agilero. didi instruc, -pros, -piritu de esa clependenci., act. I jut., rounic ,, 1. Urd, ,; I ... .... I ,., desigilai6n es animoso, y puso a Ia disoo- sidiricia del Decano, doctor Romero. titular i t doctor Blanca R052
- Intekilatio- .ici6n d Jos convencionist. s ,.it 'Id- I uiente acuerdo: Alfredo Jacomino y el Ministra sit cno clones 2 1;
o" J (tire do Rodill,3 c a onic) el si, sIn Lorc eximenes gas, 11plenidos dos acusados de un SCICLAHIC19 C' ga, nrral tie EduceI 1. quia, director ge
i Amadect Lopez de aspirantes a car
C'111 i I HCartern, ingen Ia integracitlin tie Lin
I I ,[ Rr Innic:, v sdundo Sit 'La facultad de Farmacia, rcunld 0 de Juez littunicitial delito cle robo )d z Rodrig , ", I licinan1 ,ci6n Rural. Para
Zi. 11 "it baJo y tempo sin ccnbancio Y ,it n scsion c.:Iiaorchnaria, torrid el sj_ Castro. ,ier Agcnteli del Bui6 de Investigacio gundo pis( I'lole 'I team tie urgencia Para ]a vat:unfici(511
, ,-cri-ti c do tan unportante or- regatecis tie ninguna clase. his m embryos del Instituto Los tres aspirari ell Ins oposicio
;uwnte acuerdo: It Et'abilizacitin Azucarera, doctors nLs, cumpliendo 6rdelies de sit jefe. villegab 2 ,,
_.-l/:1LIo' 1) Ricitilfc, Alincida Pin- Y el Club Niiulico tie Vaidd vo. s pa.a cargos tie Juez Municipal tie,
I- ( (":IIIL '01I)a liclad urUgLl3Ya. 1,1 ocma on Je Ia poblaci6n rural cercana al rin
'. donde tuvicron lugar las besiones Lie "La facultad tie Farmacia estima .g,,!. Bar,,..,. y Arturo Mahas. par' I larza. I Oriente, res, ,,, ,, ,,,at 'r So, c a J I cc!ra Clase clue se examinaron ayer co *onel Suilrez Sug -ocedicron rri Y I ,. ,, "( tie GuantAnamo,
", ,111r. aLInque ell el aspect profesic Jr a i. diversas asuntos cc, uct. pi i'l
1, ,ties estutcion me- traba)o Y el banquet y baile ell que ),, . .R 'a detenci6n tie Miguel A.
lidlri. s p,, (I gobernador del Disiri- !se dio a concern el nombre del ,-oia- L's, 'razOnable Ia protest tie Ia clase CiCnados con el desenvo vurimento tie inertia aprobados, en esta forma: a I Maurici a iprimcla ln a de Ia Jaibo, en
) A::,,, I-), 'I'o Faidt fa riaccutica ell el conflict creadolla presented zafra azucarc;,a. Doctor Elvira Elvira Dou Diera, ZerL, Cie 30 alias, vecino tie Rita nu- Relaci6n ,I, I pondiendo asi a diversus parties tele"t '--. y tit, ms- rio electo Gobernador del Distrito \1,L.,,bs (,iN.Ile, grificos utzgentes que fueron recibldos
"t, '"T'I'l oil tit preencia de las para ,I Proxima period, lucio on su por Ia chrigencin del Seguro M6diro .
iuio ell I I Il!i ucmt eroCirlstcoal Gregorio Rios Nlrez: reccr cumo 'I EHOR'rI".rR',1 0,: \, :, ell el Ministerto tie Educacidn, en Ins
'i, pel o: Ldjdaclcs anieI, nioncioia- exterior durante los dias que rctlaci6n con Ia ap:icaci6n de Ia Ley Muclen 111 Ingenios it 56,500 tie puntua '' Imeru 35 v Ruperto Rabell Braley, de Clue comunicaban Ia existence de un
I
,I ,,, Los Centrals Ulacia. Uniclad, Par, number 8! au bo ee4iri coal I (Ill Mo. en
(let alde de C rcleruts, scAur I Ia Conf rencia. IRS banderas de Ins No. 8. considers que en los claustros 34 bficis ae igilatirdeondieciliuon, proor apa I ,'I'll, SiinchcL brote tie Tifoidea en esa.zona rural, I
del tuplete y Resulta, informaro 5, con 54: y doctor Luis Avi- materials de construction, propiedad roiitrn Corn por Ia contaminaci6n de-las aguas del
- ,cl_ N iilct
il"linuel P I Y d versitarios no ion Agri
111.1stre carcie- 1palses donde existent clubs rotarin,, I n ; DECLAR.%: I; : )F HEREDE. Tambi n dispuso
asi Como PI emblem de Rotary In- so natuialeza. es as problems econo- Ins labo- Ile concurrir el nt rncro 86, que qucd6 closes tie vacuna "I,,, -nnin Iturrioz. a quien I deben tratarse, dada comenzado a Agri- Ia GonzAlez t ralmero 87, con 53. Dej6 dA:Jn1)aerCoanricusufidiea lCaoqnuterucciones "Ale- cola Tabac 1 .' adquiridas
:Pl I% L -da Liens socials, 3, ell cor ecuencia so- res de Ia r scnte zaf Fat
Ia Conference on I international. ROS: De J, intitifca.
!-rlI-tI% ,I Cie O I l (%tridelario menclioengado rio.
,, I! ieconocimiento a : Leila del senor Decano presented una bides en elp !a Jandre". Nluada ell 12 y Av nicla 3 I
, 1111.1111I)IL', 'elebraron elecciones para elegir cl I department, actlialcrco. Hoy, a Ins nueve de Ia mahana, It rT! s'. d'e 'a B n que I el erkvio de 2,450
L, i:1 t I De acue as informes reei- senior Manuel Scills Labrad.,;Carb&lJo at I., ararr nipidamente a su desl, noci6n, at Coast .1oula- par el Ministerio de Salubridad, las
swit-fin los ejercicicis con el doctor Al- t unnero 116. quien se iia % Alvat , ,,,,,,,
merecinnientos y ,,I Fus -jo Universitario pa- te se encuentran en actividad 111 n- fredo Pfo Napole6n Rodriguez DJaz, consider periadicado cn unos 180 ,
I I avi6ri, gracias a Ia 4entil
ti, .,. buevo Gobernador del Dqs',rito, ,le., ra que ell to sucesivo se eviten mani- genicis ell toda Ia Relifiblica. I G I I Lie cooper
a, w socials, ci Juq uir. Ca .,I 'Unil'O; aci6n tie lost emple
laf, Industrial( a Alni, nclares. tino. par
-iles ell beneficio tie su do clecto, luegu tie haberse retiErado fes'aciones Clue puedan perturbar Ia Problentas cafetaleron number 88, que es letrado de Ia villa pescs. Co;-. Ina' L
,_ 'Llitur city. concorcha entre IRS distintas escuelas Los sefiores Manuel Fernandez N oe Cartagena, ell Las Villas. I I I I I Este: de ados tie Ia
, I Los detenidos ingresaron ell el vi- PREVEN(I ), I INTESTATO: de Compafifa Cubans cle Aviacilin.
JOCL 1, darl ,lie Cuba, por to que, le I so contrincante, el Dr. Manuel I
f Lie 11 (,, i',_: ohas entre aPlaus0s Y I el Dr Enrique Cahas Abril, del Club JmLa pl-= ell est f senticlo Ia for- ,Claudio Benedi, president y seerj- Absueltos Jos firclustrialics cigarreros va c. a clsposicion del juez tie Instruc- Jose Grand. 1. ,*., 'i- i a] Este Ha orden2do ashmismo a Jos instrue- .
igarreras tie esta cicdn de Marianao. INCAPA( 1:,,:, ,, jnna tores veterinarios, clentistas Y labo,t, ,I Diploma y Ia Meda- i de S ntiago cle Cuba, que es persona U16 el Domin is, lustre pro- tario respect4vamente cle Ia Ab,,cit. Cie Ia ratoristas de Ia misi6n ti
ad y secretary c Ocupan 25 eigarrillos de Caiidaci Est ,,,,.,ntz at de Atl, lie ()I, 'Sucteracion C"Judadana" ,ota- :fesor de cc ion Nacional de Caficultores, Vlslt cdlii0tiRIinqduueS.rllaelre05 c OR
llc lllliacllll igeneralmente estimada par el dicha faculty In acusaclos por las Mariguana menclarcs. G ritinarno que pase a prestair ser
li,,,I,, allnolo el ciuclactarict de mas risi-9 cubano ya Clue es poseedor cle'del ColegLo Farmaciii.Itica Nacional. ver a] Ministro tie Agricultuia a, I. i INCIDEN'l ', (,I
. 1. Comfe_ ron a- eros tie Jos delitos tie coacci6nl Ell un solai yermo situado ell In.,I.,It!,, lie a comunidad cardenense. cualiclades erenciales Para senior y Todo parece indicar Clue Alfredo Jacomino trat, it _)FNTE DEL vicious a Ins 6rdenes directs del m6I ,let,, ti, apertura tie Iii Conferert tit- I doctor an o ', ci litu contra el ejercicio del traba
,, I Iransmitir los ideals de Rotary loderaci6n tie Profesionales Universi I -obre el problema del pre'cio del c dustria entre Virtudes y Nepturio, TRABAJO: i,
i inuil". ,clietes intly singulare, a, ,,. lueron abFueltos libremente porel R,,ent- del Bur6 de Investigacioncs.1tia L:i Carl, Alonso Pin,., dico higienista en tanto Ia situaci6n
, 1.1 .W :, el, cl aspect tie eie-ito ell"I linido it so canicter ernprjr J,- tics se dispose a intervenor ell (A .
. dor. IL1k laboriosidad y su inlelign- asunio. para llevar ]a arnionia 'it' v Ia estabilizacion del m,,cd, .F
11 it; ,-, i it traFeenclonem, Arin (.Ia. I a la"TermiriLda ]a reunion, Jos "Oullal tie Vi gencia. liabi&iidolu.s de- ai restaron a Jul ge Palln, I- filadrone, Al 1 ,;, x n a I Cie to requiera. .
... ,Isjuln, s I mt. ndarc __ __ __I I I 0 hacco ell ebtos momento.za t I Ins ClabLs-pinfesionales oil disroldia. -staron clue el I Octal- Jacc, I Illicit I I I I dIrO (I dOCIOl Carlos R. Memel& cle 22 aficis. vecno dw Art I TA:,, ,, FI,,I?)
_:- -,iJ v artistic. lines GobLIfEdor clue necesita ni,.tiifc I ncinia nume- Aun ,,, I ...... malios '111,._, I
I incILIStliall"i get(rites tie las fit-- r. 456, Cei ro. por s, r on conucido ex-' INTES RIO Haciende
el Ditr Ill ,,,, hbia of ... ido parlor en practl,, P O
I' 71 11 (I tit I let Oil nunnero as I Impo-Ible so nos hace deulllar out?- las mediclas pertinentes ell clefens', ""'. fueron. Jose Vi lavicencio par pencil clot di. dro,.Ids. ocul-iiinclosele Municipal
;, __ ,,,, 1 ,,,,:ricrnibro, intalicis L!e to P., MW u n vigilante I 11 I 101nufloh"du
, bc- Isla v fu6 clesarronla- Llnlo el Clesarrollo cle Ins p;-o- ci ese sector de Ia production ', (it a Herinano, Car as Dauval, por unoF 25 cigarrilloF ac rnaric uancl. que'el fc,11(c),im I lliilul, xh mentacion del tribute sabre Jos ar,' bell,, ptogrinni CLIIIIII-31 Con IA grams de cada dia par Ia abuncian- Exposicitin Agricola en C. tie ,1,11a )I Ullmann, Waldo Garcia Sail Mi-iiewa Pala xvndcilo it los %iciosos.pard que st -', Riv rii, Daran a concern en breve Ia reglacia do lemas que clenlro tie los ,tit,- I El inspector municipal tie AL ;ILII ,,k-i. tior Cornpeticiora Gaditana. Jose'qup acuden a (bu lu,4at tatin do oli, ticulos suntuarias
l 1-(1;d1 In, (if' j6verles cantantes 'I'- mos fucron tratados par los numero- a una pareja en un ILIIR ell Ciego de Avila, Sella, B,," lIailin Espinoba. pot Trinidad ,, Her- Coil eI Coria e olo (lient-a ;it jucz Juigado I t I Or 't, "). Di el Ministra, ae Hacienda. doc1. III baildi ina es"ilf"t v "m- to
sos delegados que acticheron do lod.)5 tista D, Gomez. inform qu, Lot, 1',, ,,nio, Ranion Rochir,itei. pur 'Paila- He IliFliuccion de Ia Seccloo Scgk:l roomwitildO , o d'. F, ., i 1- kupez Bianco Clue han continued
X ,, ,1, tndolcs v ,.OmlcnF. as] (.a- losrincones de Ia Isla. Past-Goberna- cooperaclon del Alcalde Cie ,,,, 1,,,, N Doninigo Nlencle/. poi Regahas da. icn-olliendose i I dvti llldcr at vl,,;;c ci,.,,, Quinii
I I .1.1 rn iriid revitadroa que in do es, Past-Prv dents. Pritie 65tos ,, mino, .senor Generoso Vega N, it(. I I Cuno, 1"'pulandoles In, [arrel.s Ill, Heridos al chocar PontrA ol)('11uno 1, D ; ,, ini(it, i I I- e. ,udiob para ,a reglamentaxicin
t-Pr-,16!7 "rieJose Matti. t Is hotel y se suicidI5 I ,11, o' ,lot tribute sabre 10, articulos sunPrior Nes or Herrera (to Ia Areij. das lits classes socials Cie ,,a',,,,,,, ". !-iocries enlitgado inencancias para on arbol Juigacio ( ,,I,, ''. o-inlti,- iiero,,l 6ic, 1,LIaaliofiscedonfroi-iidee nalaalnetye-rdleDCreto 639,
I),. it r a Ell Ia vacreltra cential enlre Aran. P ,wiera. CO r
. -ion do aporwid se del Club tie Carden S. CoNds P;llab:" ___ ,stan hacienda los preparanv,, ,o_ ven.a con rootivo del conflict go v Guanabacoa. choco contra oil oficto civ N!,
'-, ,! 'C- ,,! otiCF v suslanciwos w preando Ia satisfaction (to lit ,it.;- Fr, id, ulimids hora, tie ]a lard ,esarios para celebrar ell fcbd ,to -do on -- industries pal, el Len ,i:. I P, ,. pa L a Ese estucho to Ileva a cabo una ccr .Llld let),- enlati-, titrcion par haber sido clegida 1, f gel, c I 1 ol I-, ,b.;,- e, tl vigilante 6327, Pedic, I xinin. una Exposici6n Local Agin I- I 11-to ervado ultiniamente. corifficto arbol tit autornovil chapa 38.312, quo que st- Intel, 1 ,!i ,A-Tado (to 1 111 1011 Clue preside el director
i rl I oia: I 1hd 110. PI diCalcio do ininia Pala socle de P-i Confrrviwi:i. C ovin Aiauz. cle Ia it CrLrena Est 'Llarm y de Industrias Rurale ,,,,,,,,, i,, v solutorlo ,atisfaclol-iamonle, eca conducido put Gustavo Medula. blico, t.er;l de Rentas e impuestos, doctor balaZO5 c or sinnuto a] camj esinado (ti- no be babe, El fiscal ante Ia evident- L, c!n. Lie Berternalti nurri ro 11.5. in, Jw/gado P. I I, 1 C)-t, , onin- Baiiera. y --e estin tomando ell con,'d'd" 1, ,, IlItlega (I, ld I laves fucron intiv aplaudidas. pee ,idtrti'vs ,,,.,, dio nweric a a L ona El in sector Gomez informal t.,, I, I c Lie clue (11,1111S Scfic res no cometic-'Gualtabacoa, rtsuitando heridus gra- incando eI o I, ('a lnnlro sideracion muchas de las objections
. r Ia c', .ci ,t] ,I Golnernadro Di Fa- tie FLIVICherS Chlb(s. y mUcilor, micen- Puerto Enrique, de 23 alias y vecloa Wen
.,rdo D Almeida Pinlos. asi too, do los distintos clube ;ipoctio- del acuerclo adoptado pot , ,,,it III alginin, interpsell Ia absolu- I I I Jose Alfonso, tie 30 aics. residen- Itlecti rob y li ,: it par i %quv he y observations hechas par las endt o -I baridera cut) I -elebi aron a' colonial del hotel sito ell Egido y Ayuntarriento ell el sentido tie de- (,ori, clue Roman of Tribunal, sin re- e ell Ia finca "Vicluna' v Eloy Fer-'inicir el oPo : ,ib,!ad,, He oficio daAes mercanWe-e industrials, que
Ill. H, ,i hcri-nos. loll a ]its sessions que se c ,,
I d 1 1 Pinio quien ennoccoluiclo niociones, references. recomendacto- Mision; a A I ritonic, Pinciro Carballu, I tinar can caballeria tie tiei ra Pal, I., 1 % a a1guna iancley. tie 29 allos, resiclenle en Ia DECLARA I td),I. ill-', HEREDE hemos recogido 61timarriente. El doe,;I lic', ;I 1 : Iabios. C, hizo alusittin r-es, mmentarios, v unas ,,rces tit el do 32 ancis L vecino del propio lugar; instalaci6n tie call Grania Municilal finca San Andres, Jos que via3abart Auroi,, t) ,oa Guto-r-ri /, la' Ini Lopez Blanco harh declaraciones
e"Ji d, ,, --p hecho cuando pronon- debate arnmado. ot.ras ell la expo'l- horlendo giaLe at choler HeliodOl-0 ill, Agricultura on esa zona, Coacci6n par rnotivo proletarian (ri vI veiiiculo i fueron Rsisticlus ell de Melouiadt, -, .,,,, N Padron cuando se haga public Ia citada rerI6 el t ( i- -o chclurso que le valnii corn serena, explasieron v HII,,kIAe_ Robainas Robainas. tie 35 aricis y ve- Itachc6 Uigencia tie coacci6n por 4-1 hr;spital tie aquella villa. MAY6R I t ANTIA 'SOBRE IN- glamentaci6n.
Ilnz, to -A;i omiem de todo !05 con SLIS punts de vista Y con Petition, cillo He I;i calle 2da. nt jmvro 36, Bue- ,'r-livil prDletal'o) PI caso seguido ,a Ocupari proclaralas subverslias DEMNIZACPA ,%Idt,,djila del Car- La represititin de lox frauds )r
O enle, one ese P, rl ideal lie Roiai% 11 Oln- navista. Maricinao, y volviendo el ar- SahLbridad a Illel Poll y Javier Bolancts, Itecreta- El Unientt- J. M, Cabrera, perlene- ,men Axperi-t C rbilada coal ral contrabandus
%*;Jrlj N k" I iLIVO que hacei uscl, etc ,"P o He Ia inslitucinti v de I;, t O_ end contia si, hizo un disdain que le iio (let Sinfli(a o He Obreros Azuca- vienle ,I ]a 17 Es acion con agents ;I Alarla E. el, ll.,r,,;- contr, Ia C]a La commission designada para Is reit -do, Ovan0nO 11 inuerte 't lb del central Hershey y lie Ia Her. slis 6ideneb. procechri avei A Ia do- In(leptnderil t ,i Co, v foritia Ia piebilin tie lol, frauds y tie loscon1, I)i "!t" I D, Atani;sio Fajai municlad. DOIOLIV. COIno IC ,.ibp
,- qt ,ec, ,,,,,',er (to Gobeiii,,d- esa und cutidad de eivvio -ocntl (we C-ducidas at primer centre do ,,o Pasajercis observallo, 1 toidad Ferjoiatia, iespectivamente it tielith (14' Manko I 1)0111 bl. OeZ Chit I- Cri Alpha l, ComPivry. para IrabaticloN. integracla par loll seftores i , e -- -,, (to atnir of auto, Lie hasta el pic;%rntr Ila pirstado giandr ctorob cl doctor Diaz Cartel le apir- Kil ductor Andie., Avello. (i.I,, I i 1, ,,.,ran actado, Por "Lot"s colony, I),,. d, -11 art,,.,. v, vill" (;,, Real, 75 Y quo Poe rl .J--.i ,,, coolow, a Ia ingenictio Octat.io Masses Valera, que
co idm ., i i to, y do habla, on I Ificaz RNAida a toda Ia ,ninurivild ci(l it Lconor Puerto dos hericias or) tie CLIareritcnas, ha colouniciic!, ,O (I,- Iowa aiticarein or impeach! el Gut- irindo SaTirlit 7 Ixon, (I(- 3-1 (Oota Nlari,, I ,i, 11;irnirry. a 1);,gar Ia preside doctor Eduardo Escasena, I jjo- it, ,iiStilitlb per ooall- CLIbana el ho"Iltmox clerecho: una ell el all- rectoi do SHILIbriciad. doctor R,.(,,,, ill t"1111.1alesen- knutento cle ]as W inces anors, residents ,,, N Pinnet,,. La a Ia ;, c I( I it Id A;ni rit, $4.54240 (n doctor Maiiet Valdes Mora y tenlente
r, I de piv w I I 11 dqLICI. Ell t0do olo- ,No Ol.nlcnl, ld noni, (If :,. ,,, Lt )iazo deiccho otra oil el brazo del relation lie pitraijerob lleg a d "' ,_. 111 ,;If. a Senalo vI Tribunal ,I jut", 1"I'. )).I q1to ,,, (I'dwilool it vender cooc -pto ell, --inizacion por Jos colonel Rubio Baro. sigue trabajando
;I CLI'I;, L !,I: ,,,%cii cuetion, a i co- uia Cie I a XXXI I (,uf,,1_ ,_,d rI(I wi-lo lado. (ilia ell ta region mcii- bit por via aelea Pala (4,10 ,Vio, l:_ i a,., ,I 27 del a, Ij.l locloinois subve- vd pti acluella Oat,, ios Ocasii(,, , pi, diclia Piora title nsamenle on Ia coordinaci6n tie
1( ,esione, Cie tiai)ajo DiItitbi Rotaiiii 101, mito c:i 1- d- 1,,! ] Ila V otia Ia region loracica pos- servados sanitariarriente xa clut l" ci.-ma, I aclon, o(upal d:t.', (,,-,rn cant. "it he ,, 'i ;,ctora d,,I cis- Ia ofecuvidad de las firt -per,c c, s liplican Ia annnistin a Jose Nligurl e'lar, Id I, 11 e 41i peso nes Lie
c! I Pinvirn Carballo, una hot I- Vill del Ilin i celebrei I ( I revista
: i I I- oi el Ctub Neu- III)JaS F-boleS do Ildbajo fit huroil- let I 1 reelect do pacises infeclido Di'll- I,~ Espino (I ,, or it IP sit protirclad ,tgue y ayei
I o, el Gobernador Fa- da Ia nicinuria de Marit (oil ocii ioo da rii 1,i region pectoral Little ha y saleros son 1), lucto Cie Id vclia SIILnldo en 1,, ,, :,, once 8tll e %,.! 1 lie Sir espirill, I- clei Centenalto do bu I Iiio-1,111crito (jue ola oil Ia re;Iion libial superior iz- Do P- arad (Joe,- paille:o, p., 1, I I opeticin 'r,,boiiai .pii- In, bO- If s clc vniclos ingi
1,11, it lid.,de, Cie conduc!w todd Cuba celetirti, % alcui.os (nado- quiercla ill Nigilante Cat una ficbre amai ilia, 111111 of ]it pivncra aninistia dictadR k; i ": -lballo. -( a disposici(in dl Tribunal do JR47 hasta rl (I, inaizo do T951 Holguin I
, do I (" 1 or (Oldial v anirnad)i e., Audwitin a ILI gloriosa pm ona. herlda on Ia region frontoparietal cle. Do Caracas, Venczuel,9. cIn(o po I joi el actual Gobicrno. que Joe 1);ia I 1; Cllcla. oblivandola a :oI e pobicitin del III,. EX I -lodistas el doctor pel fcut 1 tiolen los di ficis clue lidad paid iccoiclai su pei,,arnirnlo recha, critificando Ia muert, do ins rib,-e arnarilla,. ,, 7,itninacios dclitus Cie garivlc j- 5luri6 Pin el hospital rio tie dcsah,,, a ;R Compac-lin ]it- III vopo'onzalinz' lTiaz, director genelcfllrilldi. Ila lemdo (tire ,still u hacei cligoo paiarlg6ri do su iedo tics At chofer Robainas. und Jl',Ilda Dcl Peru, diez 4pur flebri, ;,I ,itl_ :, a Jose Nliguel Espnio Marinbv. at En cl hospital Calixio GaiciR. Ia- dependent Sij-% Company a pagar tat de Contabilidad, Ilue Ste
P1 flc! !, ,.! 1):,tw o Ilan Idtt. Into con cl ideal quir Sustenta Rotary tit- ell Cil hipocondrio uquierdo sivildo Ila t. ic so acusalra do bahei eFgnmido ) llclo a consccuencia-de las inulliples ell efectIvo dw v perjuiciets q U c ( 11 (ucnta a los Triburt I es tie Justicia
odo, wi O, ei 1,x 1 a cumplido Ira- tet nati, nit], Uno de los rra- hern)o4os trasladado at hospital do Emcr;: cn- 11LI(madwas que pres-rilaba Maria concept Sea (Wirnirtado en ,as Ira- oil el caso del fraud habido hace
Do Lti Guaira VCnCZUCJa I,,UC,,C "INI)i1radO Sit lPolVr dLIrantV Una it- I Perez Fert-Andc 7. Ile 21 aflos v miles tie In epcircion He Ia sentencla meses ell Ia zona fiscal tie Holguin. id It, ,alwo I do-o-iollando Lind i I- diIcuiso, aluIivos a Matti fLot. nl cias. (pal- fiebre amarilla,. t, oil Ia rstacion do lo Aulobust-s 1sa Clue cra tie Cons-Iflado 1018, C-i 125.00. del que apaI ivid,,d III 1( I ,iuc!ido con ri duda, H Iriunuriciado por c! Di At- Ell lab actuaciones leantad;is or) Ia De Miami. dicitele ri ,r ",lodel Ncrina n con molivo d, a poliza prestada por aFcendente a $18.
' 10.9 autos del de- vceRrinci&l responsible el tesoteIt) quo i ;, i4,iado 1-105 del Principe El Dr inincida Pnilo quien d(-de sa ciudad Segunda Estaci6n, par el cornincion 1.5 aficis. por prihornielitis l' ; IgUel Perez Laniv es el defensoi Mi.iianao. diclail Complifi. oil
La I,,.,',, ; ,,I ,l Dr Rt:d ,Ifo 11.1tal. Nlontc,,ideo, Freon eNpr,!s6, te Juan Labadi6, inspector I I D, C a ;,,l sallucia scguidn our Ia actor con- 'a. ellor uti6rrez
. All-noid., P i- 1., ('OTtel*c,,, del ,intio claramente el iudad Mexico, cu renta ,,, I i ,cfior Es pinci, oil el Ploceso que 'r AIR Ia demandada Maria E. do Raini- La fianza exlendida para
,,
,I" Vlideal inartiano. mer Distrito. v el capital Alai"", wo sigue, por eos hechos. Pit ]a Sala -a Instan- zar sus gestiones Seri decorni ard
. ia un,- Los inspectors rnedicos de ]a I T(iceia do to Criminal Cie Ia Allcheri- ell
Distril. R,,i ,, 101 ,I Ido clogulda V adriliro A creyrt ell PI Apostal de jas Tasc6n. al mando de dic) Per it C, oynercito el JtIzi,,:,J, de Primel Y.
rartclern-tr 1,,r lot,, los a&lz oll'es las libertades de Cuba. dad. expresaron las teniente, Juan a I r l -a un quo cip del Esle. li,-ista Ia cantidad do conno se sabc. at citado tesorero estA
.!,,rri .11 1 lecip'l, I'l, Sir dina- Entre los periodistas que en crecl- Rodriguez y Josli Viamontes. Clue ell- fatura local do La Habana Ni it I, i" Ia acusado. no piocesa- El precia del huevo cs cle s'-1 035.00 v a ,eguncia Com-pathia O Fuspenso do empleo y sueldo ell cl
ri6dicarnerite a eszos pasajercis "' por delito tie homicidio imperfec- 6 centavos SM Alpha' Strciy Co.. ell IRS mismas, expedicrite administrative Clue se le
n Mo. U I illi'll'i colcilItl. ,l I;tto do number asistieron a Ia Conferen- coritrikndose de recorrido sinticioo quo transcurra el period do ld"'? ,,, Yl director cle in Inspecci6n Gene- condic'oncs q.;e a) antes expre5ada sigulo.
., fa ble. u JAI .;ntl (-LliliMlo PUC I unas detonaciones ell dicho hotel In lubacion do las enfermedades 1, : Por delito de desorden public 'ta cli iotaria. herrios tie citar into tan -: r1l Cie] Ministerio tie Comercio. "C- Connpafiia Ind, pencient Surety C El institute pars. InviLlidos
. no., Mario Comellas, declare ayer que DESAHUCIO Oscar Torres Ortega El doctor Jesus A. Portocarrero. ex
,,in cic- ,- ind-ficlo \ t, ore le- ;zolo, Ya true la lista se nos antoia in-, sob_ ndose y dirighinclose a Ia hauila. la, que so le vigila. El tanta veces dicho Tribunal do el precio official del huevo tie gallinit, contra Juan Fernandez Soler sabre Ministro de Trabaio conference cun
o'l (-,,, ni,- ., recitali i* deutinfa terminable: c'L cornpafierci Francisco I cion 21. donde encontraron a Jos pro-n ( ,e ,tiv,_- ., c(,!,iprcrJcr GOnzalez R.1 C., ,11- cronista dA Ia s0-'tagonistas ell el suelo con ,ida asi Zonas receptivas cle flebre arriarilla _rgoncia radic6 el caso contra Job co- tp nto do prodLIcci6n national, conno desci tit Ia caba calle Sets nt me- el doctor L6pez Blarico. tratando ..,a; I i i. 1-1dcler; ,1(,l il, : __ ,Icdad r-oll"'! 1- y corr Pons ,como at choler Robainas to Ia esca. Li Olicina Sanit2ra Panarneric,,,n 1121'st2s Nlanuel Dominguez y Gerar- importado. es tie sets rentavo5 I bre el Instituto para Invaliclos quo
I Wirn do d, este peri6dico, a a uni- ro W v 06 ii el Vcdado.
1, 'o'l: tbaio "'C"'o, 'ILI' 1C 1,11' d '111' 't lera y herido, conduci6ndolos a] pri. dc 'Washington ha comunicado a[ ch- r, Sanchz. a quienes Ise ocup6 Pro- dad, par to que aquellos detal"Ftas DECILARATORIA DE HERIPDE propugna Ia Primers Dama tie In Rr111-0, 'I"o;, 'I 11, .e- -I ,-- I i F- ,o4 Especial de c c ,,,, cent. o cle socorros, i-tor do Salubridad 1- passes qu- 1,1ganda cis on oil registry quo hi. One sta, storprendicins. kindiendo el ,,, art _. la de, blica se6ora Martha Ferri de
, I i --o" 111- to h., ,k,,-, ,,tin parte He los in- -difi- del P.,!,- 1:,Ie,,o c 0!3 R f, (,or-iIc, Ntill,
,,, ,! I 11 , 1 ,, I El herido declar-6 que es rl)of(,r de ,O, r- ('lt1,os ;r 1;, ficb- arna,111, Ia PC cia on ,I ... (; tend,. Gunzalez Abreu do W.
, ... ... ,, !, I .:t 111" I '. f" 1 ol alquiler del auto chapa 294-37)(0 ,i quo tiles corno Birniania. Israel % Rhode.: do SocialL,ta Popular. ell c',a capital .cusacio .' I tritiel.-l- 1, in,- I I Tort 0. I Dijo el doctor Portocarrero Clue Psi.: 1 ,,I o-F ',,:-da, lwr Ii at pasar Par hospital y San Rafael. sia del Sur, no lo .son Dinarnarea S 'Quedrl-oa-'On libertad y se fij6 cl jut- ticia para"q'Lle e I 13 net Cie la Pllbra de lo, c I tololl- cc ,,, c r c an so Oil ccAprobaci6n a sus palabris, Una ac'),I- XXXII L Ontr I or( Ia dc Varaderc, son I EXHORTOS: Do SagLia Ia Grandellin confeccionando los mechos Dar&
VeZ que tuvo ucha, V! [I,, 'e'a'-a mLch !fue alquilado par el vigilante Cur- Marino y Yugoeslavia icomo .so to. I 10 Pn7a el 27 cle los corrientes I ri Spondiente. allegar fondas pars el citacto Instida enthusiast cada .uc to Co .ell inciderite par Abraham Barcarcel
I 0 belo quien ie dijo clue Ia Ilevara at servara. ninguno pertenece a' 'On- S6)o multi po- lesions graves en vez : Ell Ia maftana tie aytIr cl seficir coritra La Alianza Cia. de Seguros, tuto, Fin alterar Ins presupuestos lieexpresarset on unit it otro Isenticir, C-spacto i'Or ,"In dejarn ,s oarl hotel de Ia calle tie Egido: quo to linente am( ricano. donde hay ML,- mellas destaco various gruPos de ins- t aslad, cionaleF.
Tambi6n se multiplicrI ell atencro- una Inoinna rril(l, -, __ fiara a subir un bulto de ro- chas zonas infestadas). tie asesinato imperfect pectore, para que fiscalicen el precio -'-,- _.- ____- __ __ __ ___ __ acompa
ra. pi-oduci6ndose el hecho e igno- Tambi6n se informal cle h -,else En procso Clue se siguiera a del huevo del pais y procedibi contra, rAndo todo to relacionado con el mis- desarrollado. tie mantra violenia Una 1 idor;i Chala Santana, par delito tie aqu6ilos que to alteran u cut' Congreso de
N uevo edif icio p ara t (I Escuela r1m pidennia de c6lera en chstinta ,onas aesiri irnp,,fecto. Ia Sala Tercer2 fines LspeculativoF. Afiadion qu ,b,'F t'-' In ritada Cuba a un
. El emplead del hwel Pasual Vj- do ]a India. )nclu.v6ndosc Ia npor- do to Crimirt Ia sancion6 con s6loc5pccuIaci6n se oripina on ]a actual r
it alz. de 42 ancis, dijo que tante ciuclad tie Calcutta. multa do $500(, lesions graves. escasez tie huevos do producci6ti Ila."R Go"' er pr- nal. Ya )tan sicin puestos i! dispo-'
to el.Pifieiro se habia hospeclado el dia Limpieza de Calles distribuira ague Orcle to Ia 1, is del doctor Guiller- C;O urquia
Norw il de M aestros de P (let R E 11 se registi-6 cor.n Antonio Car- Nos CaoILInic6 ayer el set-if, Cast- r'O Rubiera, es ,nadr, companero ell sterner del Tribunal cle Uraencia pot M ediebta a celebrar en, T
__ ___ oallo y seficira. y que ii cr tarde se miro Rodriguez. icife tie Ia ccci6n I sa. qLle f.i el defensor. altorar el precio del huev.l cubano --
a Pre" Ins detzllistas Saturnino Fernandez.
habia personado el vigilantee Cuibc- de Limpieza do Calles y Recjda cle Esa tests futi lacle quo no procedia Ide Diez de Octubre 475. el cual no pu- TamW n se reunird en septiembre en Estarnbut el
,I un rosto de 8200.000 se ha (womieliciorifido el lo. xestido de civil. quo to chin Clue Basuras. Clue los carrots lanqu, de so calificar do asesiiito imperfect. Por dn prusentar Ia licencia municipal y
,,-,na persiguiendo un delincuente, deparlamento distribuiran III: a entre cl clue el fiscal i,,4b veinte almost tie Mc.nuel Fernandez. tie Calzada do Be.
enoral f Juca Com. de Expertos en Paludisnto. Cons. de UNESCO
. (intigito edificio del Hospilied Rairrumdo if Zritificanclose con-, policia. ofre Ills %ecinos de esta capital qI, sufren prisl6n, sino de 'Ia, refericias lesionss' I y Avenida tie Menocal. I I
- ei6ndose IRS sefias d- los moraciores hov una gran escasez del .,recioso sin que c(incurrier; cualificativa algu- Comerciantes clandestincis I Legacift tie Turquia ell M6xico Pa Covell, del RelEl ari edi'i( n Hospital Civil Con'o I 11! I L In ,,i, ,d ficio an_ de I habitaci6n 21. a cu io lugar se ljq'uido debido a lits repara,,ones de ray mucho menos l de quo Ia victi- Hati sidn acusados de clandc ,ina)c ,a no kijs n: Sir Gordon
: d chrigio. escuchando los d )ajada ell ese Unido: M. Pinottb- del Brasil: R.
"RairilLinclet Nlinocal que acaba Ile tictoo So h (Ie -1 dr-mo;1clones e IsPare's MO- IRS tuberias que Ile\ a a cat el Go. ri'a estuicre dorinda cuando rec'- merepritil los siguientes detillislas He a iiave, de nuestra Eml:
uras. cc- vlcces por career de Ia licence rnu- Pai Ila invitado at Gobierno de Cu- Rajendram, tie Cei Vaucel. do
eor adaptado a un co5to api-cectmadr) paipd-, 1 ,,;, os ,nldaa mentors clesputis. hierno. hio hi ai region. 14n: Paul F. Ruseel,
Una hermana tie Ia occisa, Ilama- Fta distribuci6n se harR sin costa Ksta file at amigo ill Isidora, Leonar- nicipRI: Antonio Mae-da tie Doc '39 a R nombre del Gobierno tie Tur- de Estacios Unidos M. He $20000000 Para Instalar ell ol !a ItilmmlF. ,- ,, 1)
etc Se iepc,116 to- da Edelmira, vecina de Santa Arna- RlCIlO esLando tie man,.a termi- do Herrera, at Clue e1i acorneti6 conAhri(ndares Alonso Lam Li. do Doe, quia, iz ra que participate ell el V Con- Francia c 1. Vincke, del Congo Belga.
Kscueli Normal para Maestrot, do Pi- do inn- 'tiinimente c a exle li,a numero 3, declared que el vigilan- riante prohibido que Ins ,,npleadoi c vreso de Medicina Trop tie Expertas, Ins
rir del Rin, habiond, nurdado t,,I,!- ,*,,,rs 'ro,- piro, so cao1tr.,,r,:' Lin hacha estando aco, ado cau.shndo-'v Consulado: Juan Wong v Cia ical y Palu- De acuerdo con el Reglamento lnrionte nuevo, debblo a ]as obris ,,)-- it Ti He Ef l ', ai!ificml a base I del Curbelo y su hermana Ilevaban re- H,, ,Sos carros-tanques rer-man obse- to lesions que pusieror, ell peligra su t Dice 5.52, Almenclares: Ji]h' lon Ki aismo. que tendrA effect ell Estam- terror del Comit6
- qUIO algLino. L, Diez. PcQo N ia 4 tie reunions tienen caricter privado, pucutadas ell 61. por e laciones, teniendo amoos tin hijo Ila # ida. Corno Isidora tiene cumplicloside Rosario esquina ;I ,10. but. del dia 28 tie agosto at III
e! N"Oclado tit, t P' 1 I)!, '_ ) rodapie d grani-o. mado Pedro, de siete aflos, v que at Noticlas diversia., cincuenta y sets dias tie ptisi6n pre-Irkin GonWez, de Guinet., B. Lon-,septlennbre del presented afia. cliendo participar solamente las miemConstruccionns Fscnli,(,s del ciizl r, '- airtilli, n ,,(In, los locales de distanciarse ambos par hal;er tern v .so to abotian, con pagar s6- cio Ruiz Her rera, do Rosar In Cna- El Connnt6 tie Expertas en Paludiu bras expresadente nombrados.
clesavenencias. se encontraba aj -El Jefe tie Salubridad 'ie Maria. 'en"va
i, fe el arquitecto Carins Cabal. r1el !%i,-:tc ,, laiiri Todos los apara- do to $22.00 extinguira Ia citacla sanci6n'tro; v ]as expencieclores de carm', Sa- mO se rounirA tarnbi n ell Estambul,' Conferencla de.Mfisica y Educacl6n
"liniFterio He Obris Publicis. del t-11 1- siniil t P iloiwi nuevos. list cuidado tie una hermini. ignorando nact inteiesa un refrigei ior pairs do multa. constituyendo este process, turning Iglesias tie 23 winner. 45g Turquia, del cha 7 at dia 14 tie sep- La Oficina tie Ia Unesco del Minisel I I tUlar el ingeniern Alfredo F N )- -M., 111, dla, i-- tanto elcitctn- Clue llevara relaciones con el Pinei- conservar determinaclas va inas. 'clue data del 17 d enerri del pasado'Vedado- Jos6 Mesuro, do Connnobeli; timbre. I terio de Estado, informal Clue In Uneszu P; r a i come, sa IA7,a ,,1l !a carbir.'e. Co. -El Consejo TjaCLonal Tuber. ano, un senalader 6xito del doctor Ru-iy Arr,2 gura; Arturo Garevi do ';sl- lotpgtan este grope, He experts, co ell colaboraci6n con el Conseict

edificio es He dos plantar, v -'- iia es out, Juan Purictiro. hermano de Ia otra c'ulosos pide 2Utorizaci6n !)ara ad- '%ador 168, y Alberto Borges. do Chu- 1- clctcres coronet M K. Afridi, de Internacional tie 12 Mdsica. ha conLictima. expics6 que conocia at vi- qLlirir, sin subasta .estreptor icina par biela. ___ _,in ,Da el front a Ia calle Alarepdn. Piden aleantarillado gilante Curbelo v a Leonor Puente 'alor do dos mil ochociento pesos. Hat muerto don Altrech, Lebredo rruca .952. avocado a una Conferencin internacict
Corredores de Co!nerdlo nal sabre el papel v el lugar tie I&
-1 ,,,I fOeHe I -11 (--- no -t Tir, Ui ... ir- H,, ', &-,--11. ___ I-,-- -- ,"_-- T-o. ,-lel -Tambi6n interest perr :SO Tara Arango I ir. i. ni-t-ortir, He C O-,r,-,,, ,c Villnui.n.irnfiticlit Most- on 1. Educ.c'i6rc tie las Juven-
Aho CXXI Cr6wee HaI4 era Cr6nica Habanera
DLAWO DE LA MARINA.-Jueves 12 de Febrero de 1953 Pigina 11
de 'W ila ros" se decoran CDn old fashi.. bouquets.
'La vidriera 9 de flores de Primavera. recogidos
con Ports bouquets de clings sizitles
U n reg a lo sug estivo 1 1 Siempre nos llarna Its atenci6n. hecho los artists de "Milagras-, un v rosatiss.
al papar por el Paseo del Prado, la c en ]a decora- Para esa fecha del sibado-Dia de
vidrlera de "Milagros" conno que el ion de su vidriera. Ios Enamoradas-Milagras done nraifavorito pardon la renueva continua-! Algo digno de ser admirado. ciosidades para obsequiar a las es a,.. 'Mente. cada vez con mis gusto Y Un grupo de cupidos do veso a I
co blan. sas. a las novias 0 a 122 dim ragocon mayors atractivos. muy bien cornbinados sastienen ras.
En estas MGmentos con motivia de con sus manos una serne de corazo- Como siempre, las 6rdenes se aten]a festividad de San Valentin, senq- nes de filigrana de hie, to blanca, derail per los teliforicis M490.
0 lada parts el sibado pr6xinio, han' grades unos y Pequenos atros, que M-5940 o M-5948.
IOUIDACION
M
N
?0A A C
9 ;Z46
A
ei 13 a g
rolon 49 yfff&,
Can ]is festeJada, Maria del Carmen Rodriguez Y So satire Queqada, sparecen n In foto lag organixadoras de Its merienda, sefioras. Bertha Sasa de Santos y Paulina R bertq de Hermindex Arias T las sefioritas Esther Vargas Aproveche las fori;da6les re6aias de prtcio d& nuostra
Frind,. Elsa Quessida Moya.
LIQUIDATIONN PRE-BALANCE" para compare
BERYLUNE
Merienda a Maria def Carmen Rodriguez
regal del Na de EnaMrados. Febrero 14.
En Jos salones'de la casa plub de bado, dia caiorce. en la iglesia Pa- ya vioda de Romagosa, Beatriz BeA la playa del 'Ca inn Espa6ol de Lit rt juial del Vedarlk, zos de Estrada, Mercedes Sos,4 de!
Habai a.h(se celebi6 el sabado ulli. Dvniro de IN ilia, 1,,n'pleta ani- NlIlilis. Yolanda Zayas de Mazas. EsI rno, e I )ras de la laide, la merren- ma(lon s, dvsart-!I,, ,, i"upartic Peran" Hernandez de Soba de Queda que on grupo de anugas le ofre,:j6 aijape que fue wganaado por lits sa d a, Cabahas. Beba Soa cle !a ]a blonde y encantadilia setlo.-iia si-i'tora's Bertha a de Santos, y Pill(', Ft Ina Rodriguez de Rpves y Marra dp I Carmen Rodriguez y sosa Pa, lina d, Arias Fla, a (n !"ro
de Qi I P, a. I I,,,, %,.,, gas Fer- y j,,, k':e II-s Zolia Gonzalez Ga-,
Ell. Ikale cut, Tuotivo de su enlace nat dei, %- a d'05'Q"':-,da M-ya ... ... R,, a I) Eseoca Voodoo, de Dana
con el joven abogado doctor Adolfil p;i rIn ,,a, dina inerl(inda "d., I om a Minya. Antielita Rius, Oji' Gorriaian Arguelles, concertado para io ula, la, 1, 1 1 C11111111a ha Ya"s Hortensia MaZaL liiahfij
mar- Jas seis de la tarde del proximo "- lvio a do s,,sa de Quesada, I-lik Mn- Be'relld'z y Portia Vega Pelegrino., 18.00
Colonial Voodoo, d@ Dana.
Sguja Bulalilan-l
'El V11 concie'rio dey(da de hi Filar,11611i(w I Melia Velasco de Mier. Bertha 3.50
U4 ,
I I ('aln'Zi. tie Mola. LuIsa RodyiUnit bella p4gina en el bifflaille Mamma Nlili.1- Elvira Q111" Caceres de Brrutenl, Sarah
historical de la oi(tuesta Filarm6nica B( Iini %ridade a Lolita Flit el
de La Ilabana. escrila ell la 1,, ... i'l.de VI;uao de Nod' giley ('Ace, es de Fernhildriz.
quedti Montal- Miutl. ("'n-tula BRI-reto dv Otlannochv d PI asado Ig es. en su septi- BVbaMonjjjl ,.\',I,, (1,-VcloGlorol d 019-1 Magdalcrio dp Franqui., mc, conwrlo de 9 Niles de 'NI"',nda I'l[Lade (I(' %.li ,,
de la present( Ila Swilifias tie Fernande7 '1, 0
1(.rnpotada, con raulio de la presen- DLII(C Mali, de INu. Iiiana Suarez de Fscandnn,:
Del cocktail party en honor de Graci //a la(li'll di Yehudi Alentihin, fi famo- no / Pol itiondo, Coju)uia Valdivia de de Guericro
DE ARMAS I drigotZ ('aldel,6c. p5p "a del J"f, ) %wlin Fla que hizo rit- I IiabvI mecedes de SoL Tite RenKochea de Pedt"zi, d4ft 0
de No atc incorri In ha 11c,%ado a I,, -lida de Fcrti Dj cl Mai ia
Nurnero$a' dheinones se vierien 1,, Marina, Rosaura rVI(,,end(i7. N11- Wel.-nrinn. "' Posit del diivc-t
SoliSta' Cc 111 n 111' S'
eCIfilend, ra noe I dCl gellera f -1-1a )- por on sitio do- In-nor colic los I e(h.iga nuia de B,,-ras, Nena I o, je
pa a el cncklail party I Din, Tmi,,(,. Juh ( a,- di, la I,- PaIn-lo la Filarni6n
se celebrar pasadn luaflana, sahado. bnoell de Lopez de Mendoza ,Pcie- Nitiv 011-1 a A 'raiiz. d""'Flizalde, (-'a,a inirsant, eI pi.,giarna: N 17; 1 de Aang,, IlWn F111con, de Lohate. Noiherla
en el Ved a do Tenn.li Club en honor lma Paiticulai de 11 D,- -IjluuAje a la Tocadila iv Jo- 'll ,(i-,n Ruh,,, I, Pins. 0
cle nuestrii timadn comilAhera Gra- ria Afezcy C de Vaiela: Piedad ( ldloa & D- Bill-itos. Es- S a (L Puta Rojas dcella dp Ae'rnas. cronista iocial -1. Ifian Ortion. i Pi iniria Ajilic.on 1, ji, B'i h-,z Couidad Tablada do Vallede Sairain, 6ilda Lufrik, de "Concirito en lie roavor. pilia \10- 11 0 1 1 k IkI7 do S" -Igo Lizzette do, An, Giniid de 1. T-rc. fla"Ei Monde- Pestaria de N iez Feinaiidez, Ilin y mquesta np 61, de Beetho. 1,111 G 11 Darle. Ti- quit dr, Nla(had,,. Con.sLIP11Este agasajo quo seiA de spis a I !"I de Purtin, Maria Cri,- %rin. 5(,Ilsta Ych idlj Menlihi n y u s. 11,, ji jAuiua, T a Vhs de B-- I,, Bnk-! -a tip Ernst. Asuncion Z F6nisimo vanity-cigarrera, Con
-ecido tina ;f-, a ma,ja X:q es %nuda de rt; d, Doinres T a-! Id
Marrero de P6rez Ofelia Pt!irliz pues (let inl,, P-Fra Fo
ho de la tiirle. se:a ill Vier iNjAILIR .Fjh"r orroF A,. Oita Crey6n. Todo cle metal
per un grurn dp sus arnistades de Vplllo N, Marina Ampudia de Garcia cantos del nrs Simi- v 'Tann- Rc,, Chacon, on Dipz tl Estiril. Cri,-, P
0 1 CUI beli). aricusa tul,, R-fiigi,;, de Costa. Bertha P.-'
)a s ciedad hallanera. cnn motivil c hpti er" i0bertural de Wagner B ,. Prn rinda 6p V1, A, M
Psta fiesta podran asistir tain- linposible sciia hActir una reaction G t, niti,9 dr MiNalt'li Vn7 ue'l- Ma- );n in, or dorado. Do 8.73, re6aiado a
haber lleadn a cabn Va implanlacnin hasta rompleta del nuiiido ton, irso de da- I ... de 'SrnrisA, i's Maryren7n M-A D de Sict-0, Ro.!
en Cuba del Dia do Ins EnarnoradFL bien rabAlleros y 3olamen!e Bf ,I
mar alla Nuirries. a las doce d I dia mas N, senoritas congirrado en la es Farin Pj;:,r z He B iban. Gloria 13fl., 7.50
Presidido por la sefirra ClIMencla se recibiran adhe.,iones per !ni, tel6-' splendid sala del Aiditmulill T) ,Nlalia lnN-naz de Alvarez bpf) ap Il-ii ;I, Elba, de In Guardia de Martinez Alonso de Diaz Rol:naina .2835. A-7(r 1 La Marquesa de VvlliFca, esposa cl 4( n. G;rcia Cid,
fonns B 54, B-2238. 1.4781. del Ernbajador de Kqpafia. N1, ;n fiv: !n ap R.sich Rn5:1A g
integral el cnruliii organizadnr ,qlini dr Sarn.son
del FO-2824. B-1170, F-B605, B-2812 Y La Contiesa do Mora I T-, t dr FnIanza, Emma L(wrri urtarin de Mrtidnza
acto las senotas Maria Garcia de Ro- F-2981. I La Conciesa de G;,)ac,,a. Nada d, ;-nda. Floraida Fernan- Idn,, Fernandez de Diaz. NFia
Aserr;n rip Carrel. Isolula Illas. OfeII'l ?"'ales dr Gomez Quintero, Ma-1
Josefs Ou ela tie Fernandez de
V o, Martha Pell de Lrisrza. Ana
MAS FACILIDADES Q UE NADIE EN CUBA lh l !-a dF Grand, Ada de
IMnr"o, Isabel Moreno de Tiolg,'Zoi-l
ia Ventura de RodrigUe7.
N T A Elena Perez de SCilr7a.
R,-,sa Suarez de Bolet
tell Coll U, de Vald- fie la
T,,,rr Diana Monies de Of;,, --eftoral
1 2 M E S E S P A R A P A G A R i, Oc, ooposoff. Alicia Miranda. Be-1
i I, C;, inero de Debcche. y Merce
c,; RrnenLol.
' Ia., sefioritas:
4ilagcs
.loefinat Gelats. Martha Val&, Mlilea. Gloria Alonn Sabas. IN
SIN Em"' RADA... *SOLO!0 ils insefinq Abas( '. Carmen
U nn N. Olga Mallo, Mai:Iiiii Menn-,
P/, Alicia. Ampaiitol
J-efina Fnnt5,
UNA MENSUALIDAD ADELANTADAV Angr e5 Herrera. Edita y Lojrdes
lriqu-,. Hilda Lopez Sflvrin Lucl;; Salcdo, Martha Ledo, NeIIN Pe01r, M2 1171za I
Luis. 'all"ta Pal:hga
enel a Garda Lon a.
o!o V nent trada Palms Car"I" do charol piel, con CieAhcra usted puede poseer una Lucita v Candita Es s
NFna B-nitez, Conchita Gallardo
joya de valor! Venga a OPTICA Analia Real. Ctimuelo Ferzlgndez:i rre RR. Forracla em sede. De
l-'.,,;zenizI F rnindez de Guevara. A
e9peCtsICU- -rebaiacla a 7.89
IGLESIAS L durante esta Dor nguez Maria del Carmen io.oo,
lar venta.. y sea de los primefos R za A M elia Rodriguez CArprcs. Syl la Guzman, Emrr.a NlitTa-l
L Is cantidad es limitada. r. Nerut Escandon. Rn5ita Cossin Reia'O d* Multifilarnento, con
-I Pine. -.aria GLierrelo Mpiia Ju-i
t- N ipia Oriz do. Isola 3. 01 da Idernan. oincajes -valencion. Rosa, aZU1, IT
dFi Marl a Sofia Martinez.
Alicia IVI,,:P1eF blanco y negro. Tallas 34 al 44.
Conchi GRI-7on,
I Carmenla oe soto. Nancy Carret Vo 5.75, robajaclo a 4.65
V rdeta Ro ;i Teresita Perez Ariaij
('; rmen RodT iguez Me-,a, Tereita So- i
''IF Esther PArdiss, Raquel Arnran. Modias nylon 60 gauge, 15
Adillaida Ptirei StRble deniers. En Yarias tonalidades.
Poriillo. Joselina
MRria A, !onui
FTnandez Maig a "'e n'u!,, rL ,0 t.16n do Fantasia. Tam '6os 8 V, ila Mesa. Mnia At,
- P, T i-,ta Viall Hilda Caflas. al 10. Do 3.00, rebaiadas a
Ma tha 0,:een. Julia Adan. BerIha Bnrrri' Carn-la FeroandvL de n
Pigina 12 Teatros DIAR10 DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de. 1953 Teatros Afio CXXI
Hoy Amirice VZa1.iQ4T'Np *a Toy$ 'Un recuerdo, para L. Burgstaller, La T(iberita de Pedro y Estudio
3-1111-6.11-11jill 1 M-22i4
Rodi Tah IS 4" Toop is Toy@ 6.11-11.10 ;talentoso tenor del Metropolitan HOY 15 por el Canal 6 de CMQ-TV
LA SENSATIONAL Parela E X C"te""k-1
y Miernbro fidelisimo del Metro- Continua deilae las 12 -del din Aire acondiclonado. El mar!,, as L I taber.
MARGE OWER na de PIC:,
politan de Nueva Yoik clesde I MUSICAL PROGRAM MUSICAL EXTRAORDINARY d. 10
qUIVII a ruegos de Gatt!,Casazza IIZN6' Y MU I S OPERA ORQUESTA BALLET con to at pri n RADIOVISION
I -Munich Hoftneater Para in CO prendi6 "t', s-r
PdrNena Ban! e libretto Y Ccto Par Alberto Gir6
porarse at coro del gran teatro dcol it icicl.d cli
el mismo
La opera ncoyorquino. Este talentoso te- CA PRICH O ESPA NOL asunto, P"" I": v 1,gi ado Lin tranor no fa116 una ,at. tarniento j :
de Rinisky Korsakoff en TECHNICOLOR la risn. FI
OR Oi nsayo algunci hasta 1. ultim. War- del Metropolitan cle Nueva York y ac,, LEONIDE MASSINE TAMARA TOUMANOVA re a n- ",as la:-0 de lal ramente y con un repertorio inagotaM-G-M e, del Metropolitan el aho pasado,'tual president del Conse o de Direc- y el cuerpa de baile del ruenta. c-: 'i innecesaria de ble de matches.
se enferm6. Burgstaller entre- ifin del Real Conservatorict de Toron. BALLET RUSO DE MONTECARLO escenas. I. In producei6n.'
role de "Leopold" enn'tDer Ro- to, I CanadA) In famous soprano Gina Norma Obertura .................... Bellini blanc- .11 t)Nannente dejar Un libretto de Mercedes Ant6n, bay.
FX ,rkq alier" In el viejo te roede la Cigna ha aceptacto el ensefiar Cot el ei- Suefio de una noche de verano ............ -Mendelssohn en I a SI Is necesaR y Broadway el 9 de diet mbre tado Cortservatorio, dejando italin en "El Hurno del Rccuerdo"
KAVE IS YOURS") -]1, 3! Lnvitaci6n at vats ............ ...... Weber rio bunca o'llolon de tempoo,
1913, siendo su finico int6rprete deride ostentaba Is direccittin del de Par In q a n nica de Roma. ha cle b-,
ta So muerte, acaecida el din pri- e -1 tit OS isual i Esta noche, a lap nueve, serfi esceha partamento vocal en el "Cons rva'O "CARMEN" .... Ehzet adecuad-, ,,a 'd", a, ."pan- nificado en el programs "El Humn
Met 0 de encro del presented afio. Tom6 j rici Verdi", de MilAn. Mine. Cig ;I Can- SELECCIONES DE LA OPERA Assirled ,AMERICA y RODI ctn Aria "Toreador" intermezzo Habanera -Por cantan- talla on ineros re- del Recuerclo", par el canal 6 do
par te en muchas opeFas, distingui6n- 116 en el Metropolitan en 1937 Ins roles' tes orqu petir to
VAterboass WIE111110 EN EL ALMA esta y coros del Teatro de In Opel a de Viena. Se hizo %VZ.
dose I or so habilidad y su personati- de Desidemona. Norma, Aida Y Gia tos escogiclos, las filtimas COMO C MQ-Televisi6n, uncixnteresante liK AN r e ira- Se exhibe con asuntox cor 'do at tel, -San Anisnia Y bells
I En AVENIDA can CODICIA c6nda. noticias, carton, etc. "Us Alxarf)o- escritora Mercedes t titulado
dad altrac:iva. Caracterizaba adm* -arria. can breto original cle Is
T I at I conclidoess wernente a on aprendiz de Nuremberg j ENTRADA: 40 cts. y 39 cts. a pesar oportunidades 'El seLreto cle Milan6s".
a "to En ALAMEDA con T E I E 3 A do ointe aficts comn a tin "rou6" Pa- I Texas estA en pleno Festival OperA. que le lit %el el crlpt"
r-sin de cdad median y ambas Pit- -demost i Los
7iletclizacione3 tan a Is perfecci6n tico El Festival de San Arita 71 ,js sit maestri roles protag6nicos de esta obra
nz6 el 7 del actua con on Giova. inducialoh, csl a naturah- han sdo confiadas a Is notable acMICHELLE MORGAN me I "D 1110 Co. AN A-0507HOY dad. triz Violcta Jim6nez y at destacado
140Y er,sc hacia necesario y valioso a to- "" cantado, entre otros, Par Geor. a ll i E jo a Despu6
lrector de orquesta y director de not ndon, Stn Peerce, Erich 'Kunz r. wdjo 15" Una primer actor Eduardo Egea, comHENRI VIDAL i ige Lot clonado. du(clol. interpretative
No cludamos que su au-n, Howls: 3-44 5:15 7:31 9:50 Aire second lbole de Jorge I Partiendo In labor
I y Anne Bollinger. Despuds hall caf t.da en pri- Mary Munn6. C6sar- Carb6. Rogelio
tablado metropolitan e:
no ncoyorkino con ]a Nprl.
C- sentado "It Trovatore .... ros
abri de notar con pena. Wa P 6' 1%cepcional plastic. del Castillo, Nidia Sarol y Mariane23 f.2 CAM INO nov, Harshaw, Baum y Weede. Wa.
V.d.d.rr n, Tucker, Graciela Rivera y Fran. cidad E Felix Pita Ro- I ta Rosa. La produccifin estarg a carDE LA El d OC for Franz Strauss, hijo del e6- ces Bibble ofrecen "Rigoletto" el pr6- drigueZ, S'r-,
11 1 compositor Richard Strauss, fe- I ximo sAbado 14 y pl domingo sigulen terestinte, de ines- go de Gaspar Arias.
AL alurosamente a Astrid Varnay I te par I tarde sera escuchad. "La B.- perado fir.., N. scllto con esa ele- Noticlas
L per su actuaci6n en el role de la herne" con Bi&i Sayao, del Monaco, gancni y te djalogo tan caEn Radio Cine S, do"no con TORM1119k"Ro3v ..Mirschalli n" en C'Der iRosenkava- Bollinger y Valdengo. racteristic, c, t .! oado autor. May -"La voz de Is experiential", el
En 23 v I con TO SOLD*ME 6ASTO lier'. en In opera d Man ch reciente- I bien Mam., tanto de actua- pr,,ra,' inaugurado el jueves pannInte. Nuestros lectores sado en Unifin Radio Televisi6n, volrecordar6n a cifin romo d, ',,'!'Pa fotografiando verii bay at canal 4 de las odho de In
Heinz Unger que dirigio' nuestra 0 r- Como mlIlLo 1 ron 'noche. Se trata de un progrRma pleFi "Irish Times" hace grand" clo- qUesta Filarm6nica hace al4n L JC6nio sallf del mundo do 1.2 oteenia, admi.
-eciente audici6n de -L* Unger dirigi6 recientern, I'- ts r lidez precise a, no de interlis en el que participate el
de una I po. 'n"! dre, socabrason que divaga confuse I rable. Ha i public.
111tichos estrenos en el concerto de E. Election. El FA,, i, d'Amare", presented on el concerts en Valencia y Monte? To davia ofto esfusna. otra ligrints, alto mismo tiv : orlIos contrastest -Jenny Torres de Vidal-Ribas ha
Fsiival de Wexford, diciendo qupge halla en Inglaterra. ria do esperansa an Is nub* do ansi6dades Es do
tax piginals sn" brillaillm on In hislarin del *cin.ls de laces 1,a protagonist
f v 'una representaci6n muy artis- a. a a me. tle- demostrado a travis de all diario propr6ximo doiningo a las 10 de la nialfiana en el tefilro obras ofrecidas In Esparta Joe Das Knitted. A4 i.. Ifni Gina Ito:ienclo una crea- grama "Nosotras, Ins muieres", que
, , ba3o In direcci6n de Peter Ebert. Lied von der Erde", de Mahler con
A till i thorium. 1,ocalidades en Contaduria F I, 1 .15 ['a C)"(1tiesta Radio Eireann tuvo en- soloists espafioleS, catitando en ale- ci6n de un I k;-,, o, ft sale a[ aire a las nueve de In mafiaSi 1:, -9 tempo sus localidades Valderrama, por Doa Carral: Melo- i od rector a Dermot O'Hara. el role Mari. ,, XC7 en otra
In I W dirla del Teatro -Audito- dias del Mundo- "El Caballero y In i ic oal oSILI%0 P cargo de In -Soprano actriz hub-, algo "blanco', pe_ na par Cadena Azul cle Cuba, su tor:,.tl 1) C I t lofono F-4455. para Rasa- de Strauss. a dos pianos y or- joal Panicio O'Keefe, can ando as' El Segundo Festival Internaclonal d, ro que ella eoin ar conmovedo- :ento, su gran preparaci6n para reae g ,n (11o'lorto de Ernesto LeCLIO- ri-mo Elvina Ramella Y Nicola Mon- !izar In brilliant labor geestli desquesta de La Habana: "Balada'. arte- Organo se verific6 recienterneno in arrallando en provecho is a mujer.
P. a, clue, tundra gin Sabre on e5tUdio de Chapin, par Haaloni. (Holanda,. Fn el concurIo COL SA PICTU ACIMAS oy. en los turns de 6 y 9 de Is
effect el Proxima Fsther Bmja "Vals Frances". di J Mommabilia Un busto do Arturo anual de 6rgano Anthon Heller, de -CMBF-TV, Canal 7, anuncia padomingo a las 10 Valveide: Pat- Lui Maria Morale,. Ausotia, conquisl.6 It primer prenio, L 'ra h
. Deep Ri% S, T,- anini del vscultor Benno Elkan: RADIOCENTRo Militia noche, In gran superproducciiin fitdo la nianana er v Old Folks At Home I- rip Giusepne do LUL'a nor Pa- I.oUis Toehosch, de Holanda, ganador DALIA IF41GUEZ mica litulada "La reina de Is operetOSaLira Bia (I I inner remain el aho pasado. of,- ta". rotagonicadia por Sofia Alvarez
F1 program es It do Stephen Foster, par F NA SIN SOL
Mein- da, "Cictncello Vu, on R. Fako. "'' ( MacCormick tu- It Segundo esto afin. El jooMn FERNANDO ALBUERNE ....... y Fernando Soler.
de,,, Cuba jur I)Ora Carl at "El Rosar in' do E, Do I coniste en fill Itiliplin de bfor(v qtle 1- 01 6rcoles, dia 18 del
No- % n. Pat Rosaura Biada Ftlier Octaio. obserfl-11. CP MUIRTI 81W -"El pr6ximo not
9 ra *. do LeCLIona Bo:)a Melodias cle Cu Ec I..- H Nia,,Cnj,- icirnane(e en josesion dol ginad-r ROLANDO'OCHOA actual, saldrA at aire con programs
a a 1,toia In Colldesa Lily hasta el FIAO SigUientp. Estos concur- 1 k .1011111d. experimentiales el canal 2. Entre lox
r, la oiquesta do Libre cle Lucuona, put F-, In V-1 f it ent"Und", po,
,s se verifican It In CalId, at (I(, San "N WRO DIVORC19. A 81503 primers Rrilstas contratados, fi
or a -)pera GHild al Nlet juran
la b.i n;i 11 Id it, tan ( lhtl; Lor Los Kilarns, exc6ntricos mus caleg
'JLjn- des Rosa to China', per I a pa adti 26 & on, Po I- Bovo clue pocc zino fie Ins 6iganos de
to a un PaIniai Ctil. "Se %a el Botellein -estieno r-liln barroom nic)oies que so conoctri
cstieno do Eno"- region de Lectional por Zolaida Nit,- A fill de aurnentar In literature paia 11111111A JIN SOL zte C y in Orquesta de Phill SO
tina Lecunnal par ricio, -Lola Cruz', oduo, I.rc-Liona. I-1 Hey Ratulmn ri, BvIL"I'a Ri.uo oi,ano Con acompananlicrilo d _nry.
-sthur Valdes Pot Dora Cairal Pedlio Saller", 11" 1 it". nooho a trin I clo rs( ntacion oIIV, a, la (ninision del Fe.,Iial Marta Mufilz, Ernesto Galindo,
Pjen o on if' Aixa' de Lectiona. par 'U'S'A Mklia III, 'I .'''a de 1,amnivrinow on Bru- 11,1116 a %arios composilores holande- R Santiag Garcia Ortega y Marta Caivs1junu, de Le- Morales. *Amor. que bonito haS I, i), iarWo a In jo% on life, I"'olo "11, Pala quo 'rlhicSln a PSI fill ],a 'OTRO AR IM A[ F* IN 11DAD Sa fias, triunfan rotundamente en "Tu
I no de co!ron- C e'ta Nilinicil III de final lem estrc- I Vida me pertenece". Ob
cuna, por Data to" ivals, estrono de Lecuona por del ,e t ilw. la sopra ot ra original da
Corral: -Soledad Esther Borja Mosaico Habiina*, Or I in ",.r ana, (Tentless(,( I, G 1 ulia ,,,r ..... I "Concert,) Para Organn" de I Caridad Bravo Adams que el Cirdes It Prats, quest de La Habana, dirigida or Is Ba! (it Hook Badint,s y I "Concerto paial calla CMQ estA trasmitiendo en "La
Jo e ),,age "wer maestros Lectiona y blulens iani-sC dad-. (canci6n tas. Mario Romeio v David Rendon I; o. Isflef 7", v ifil, 16S riel Oigano Romantico" per el do(,t,)rAn- S CAMPANAS NUPCIALES novel,, del wre", de lune, n silibado,
", I ... Johnson, d,,(,,t,.r (Finalize en In piKina 14) a In.-, ocl.o y media de Is noche. Comesti, no o, I,, liona 1, par Rosaura Pianos Stcinwa Y Baldwin. REPICAN PARA ESA tan el reparto. Agustin Campos.
Biad i, %isto pasai" (canci6n Los precins popularisimoS a base CHICA "NACIDA AYER- ns Manuel Martinez Casado, Ana
estrent, oni,,, Nor Zoraida ide Dot, pesos In ILineta. el primer bal- Sainz, Socorrito GonzAlez. Celia
Ni"T*1 of I V, djas d ur-*Vidali-:cony $1.50 El Segundo balcony nume- I.as mejores pell'elillis ell espaftol de estreim en CLlba Adams, Iviartica Diaz Carmen Pujol,
ta no .1 1, Aguirre, par Hilda de'rado Un peso Y sin numerar 80 cen- 'Monolo Villamil, Jos A. InsCia, NorCaro): Andina", de Carlos taos en el ntievo leatro Florencia a partir del pril Innes
JUDY HOLLIDAY mita SuArez, Jovino Gar#a y Angel
Son o-( has las %Pntaja5 (fire pos" v media do Infnnta Comunicactorips 1 Espasande. con In narrilern de Luis
riije- y confortable teatio a gravel. -61. 1. 1 d 195 1 ape:: center.
Continental presents, Florencia. n. coal lia sodo lvn1o,;1do 5 Los precio do rntrada del nue- I-h-1. i. pi..did. 6*, -Entre los programs de aventuI as que se trasmiteii actualmente par
c.m.l,,;onrntP. y para que el publi- vn y remozadn Iratin Florencia sort
CO se ho ,a una dpa do -las %enta- Insorribresei 50 tenlavos luncla N 30 la radio macional, "Cruz Diablo", es.
4 CAMINOS 'PEDRO INFANTE v MARGA LOPEZ jas ofr(ccrno., a conlinuticion alglAna certaos Balcony rn lodo el dii,' DeLaMisma I am e crito par Francisco Pazos, esth alde ellasi 6 So presentation In sit panta'Ia (ne "el-ft K"di'l :canzandoyun extraordinary 6xito a
e, ]as cloce veinte del dia par Cadena
1 fit, sido instalacia unR marnifica las nicjoi es SLIP' I. producciones on AN RAY T-M M"
0 L I M P I C aj n v clara P,,,. p,,hol Is decir, Lis pieferidas del pu ft .0 ow".re" KOM LUNES1 Azul de Cuba.
pantalla de gran tam b actual. -Atin no se ha sefialado el lugar
iL yeccion. In Clue evitara al pubhco to- Como usledes podrAn comprobar donde se llevarii a Cabo In Corona.
Stas.SUAREZ ner que e5forzar In vista. rl nuevo teatro Florencia off-cce a N ATR at 10 i6n de Miss y Mr. Television-la
2. El sonido es perfectri escuchan- ti-do e5pCetadof ]as comodidF.deF ne. Y OTRk GRAN
Close claramente !a voz In lodos In' c-arias para 5rr!irse comfortable V admirada Rosita Fornis y el popular
'A. galAn y actor Armando Bianchirirconcs del teatro. 111fs(ccho Y no clide que a par. serA
aunque podemos anticipar que
3. Magnificot; aparatos brindtn tin fit do] pr6x:mn lunes 16 de Ins r,-, U L en un brilliant acto pf iblico.
Hoy 6xito can TONY AGUILA'Tt. alre fresco y agradable CIL que Listed rricnies. con ]a dicrtida corredia
ise sentirA Corno en In playa Sin per- "Alf, Trae, do tin Ala' del "tremrn I -Maritza Rosales, In joven y beSensacional Programa jitchcar su saluri. disimn' Tin T..r, inaugurp el ACkITO Ila primer actriz de Uni6n Radio
HOY 4, FI tvatro Florencia estA situacin Florcricia ski mle a etana con las me- TV reapprecerA el pr6ximo domingo
In in calle de San LAzaro a cuadra inres pt-lictilas on espahol. BILLY DANIELS per It canal 4. en el program "TeaCIORGI MO OMERY TRRY MOORE fro del domingo". inierpretando tin
a peticlon interesantr libretto adaptado par JosA
\ \\\/'MANOLO FA RFGAS okra gran pelic.l. Show VODEV11-MUSICAL MARIO MARTINEZ CASADO Raman Lopez.
N y Pepita Morillo TAMAXQj PlIrSliNTA "S9
/-Gloria Mostral ARTURO do C(SRDOVA PEOCCRA NOCKV iD-ER-Djsfm4_ -La Onda Musical de CMQI TEATRo PA Y R ET CMBF, en 950 kilociclos- trasmitivi
y LAURA HIDALGO hoy, a las 11 a. in. "La flauta MagiE Y O ,j. LAS 3 PERFECUS ca ', de Mozart, (primer acto) pnr
A D e s d e L 1i n e s 16 LA COINIEDIA: "Muier" Folistas, coras y orquesta bajo Is direccifin de Herbert Von Krajan a las
IONQUISTADO CASAVAS de 2M fl:1 6-74MM "'A 2 y 30 p. m. selecciones oper4ticas
por la Cia. Ladr6n par el karitono Leonard Warren y
I.A Ac Guevara. Mafiana. "Bo a Ins 4 y 30 de la tattle, "La Valse"
TRIZ LAUR
CbNTnjM AL 4,vcExTjAv das de Sangre". I Exito! y "Rapsodia Espafiola de Ravel. par
Charles Munch y In Orquesta Sirif6.
present& 7j& $ ,evlye ANAPNIM47 nica de Boston.
Hoy sern ofr(-ida on este teatro
R E I N A i 111A.10 In primoro5a Clot de Gregoria Mar-, ES
tinez Sierra, -Mu;er-, comedian habil
'"EREILO -rnanda Ladron de RICA VICTOR
I en La Clue Maria F
4 CAMINOS poq I I I -', ;uevara, encuen-- ossoo=1 "a III ocasi6n su
1-0leza v su ca?-' LO -as TIN
FLORENCIA 1 C
ritcter sabio y femenino EN TELEVISION'
W ILM 0 UV 2:21M 09 MII)er Is una co- ya A401zyz- COO 't A
rnc-,ia pie- '17aZ*Z9- "%I.
= r Programas de Televisl6n pars, boy
na de fe. CMQ-TeIevIs16n Canal S.
MCmna y escuela,
de. esposas quej A. M.
quieren recuperarl B A S T ID A
al marido ta vez
16- 10.4.5 Variedaries musicales.
desviado. 1 1.00 Cocina. Colaboradora: Ann
Entre Ins principles int6rpretes se
]a, PIL Dolores G6mez.
destacan incjpale figures de
eFta ompania que sec,,ndan habil. C A B A L G A 1.30 Milsica PaIII If Aplaudidam
r/0 rr.rntr a dona Maiia Fernanda La- afracciones liricas
dlon c, ("urL Ins TlUeVe Y MC- Zw 11.45 ConsultoTin del amor. Con
,[in &.1annoche 11IM11117,t In funci6n. i Jose SAnchP7 Arrilla
1,.Do m. El Ijo cil medindin.Conjunto Cuarteto L16pIz
"i pvo para t rr trial an es do "" doce. Cagion.
A I xietries "Bot d, an. i Dulzaides. German Pmelli, Humberto
Mariana S
Oh,. ri, Federico de Dios y otros.
Afio CXXI C'6ulica Rabanera DIARIO DE. 1A MARINA.-jueves, 12 de Febrero de 1.953 Cr6nica Habanera PiLgins 13
Operados
E Is c.llnlV,:a El Sagrad 1APROVECHE... para Cora.
z6n ej da"do, De 91 dia 14 Ict Gran Rebaig *so
do quirurgicamente dias nasados el tione on todo "to mdo ... I senior Jaime Admiral Y de In To re. perteneciente al alto comereio de es-,
taiclapi2aolr Admiral, "YO estado ps aC npletamente satisfactorlu. IU6 ope. rodo por el doctor Ignaclo Calve TaTapnbiin !.n In "eco'clOn m6digeEl Sagradc, CALZADO
0!: Or2,A e I
quirurg;ca Corazon"
opera a recientennent, '-I, led,, interested (inola Bertha Bencomo Ramos, a 12 qu(' deseamus O W O R A DOS, 1 In r4pido v total il'tlb eciroiemo. Trocadero 361 Tell.: A 302
El doctor Alfrpdo Antonett, Muf1Lz practice dicha operaclo,
8
IBO
MBONES, e Mi,
Exquisiteces importaclas do
Bruner-Ritter- Inc.
Mailfard Now Yok)
Perugina (Itaij.1 Ave. New York City,
Tobler (Suiz,)
Dairy Box (Inglaterre) N FabriCanles de pUlsos para relojes,
on prociosos estuches Anuncian:
desde $1.25 haste $20
El nombramiento del Sr. P. Quintana
J.
Amislad 213, Habana, Telf.: k-7444,
COM. Aqenie Palo Cuba,
r er e esto lecho. ,,,nde Ulu de C(trdenas Martinez
Los corner itileiesocios en Ver los
I nA boda do simpatiaN acaba de quedar concertarla. e nuev0s 1 17111P.- :I.-- 6-r-i cip comunICCITSe cuonto antes
No es otra que Is de Lila de Cardenas 3, Martinez, gentile I Interesant 'enmia hija del cfinr MiRuel de Cirdenas, can et sector Jos6 Morena Y c,,n e' Sr. Quintana.
P111A. irrIeneclente coma ella a catimada familla habanera.
Este rialace se rfectuari III pr6ximo din veintiocho, en I Santuaria .Na(1nn.l d, San Antonio de Padua, y para el mismo me entian filtimando Purita M. La uno Lantar6n In, drialles. Que en su oportunidad daremas a concern.
y
El domingo pr6ximo. a lam sleff Los obsequicis do coliclad para e( pa- y media de 1 noche, en In 1XIesim,
laclar est6n garanfliciclos siempre del Sagrado orax6n do Jesus, de
ion Padres Pasionistas do in Vibors, par la famous contrarian matrimonial on ceremothis. IlAmada a resultar muy lucida is agracinda sehorita Purita M. Lav u no 1. Lantardn v of ingenlere julio Barreto y Moreno. CASA POTIN Mucha% preparativeA me ban herb a pars esta ceremonla xue serk
O'Reilly 363 T916fs- M-394A, A-7387 apadrinadin par el sehor nael L.
i Hilb re do Is novia y per I&
seft... Moreno do Barreto,
ma Juliav Et iiTie
drt del no to.
Scruiremos finformando.
a1L
Sintpiritico enlace
M a Ila a la., s'et, y
di:i de la nochei untian ALIs desimos EXCURSIONES A ESPANA' r-, li jglc ja de Nuesla S-not 1 del
Ca I ol(,!, In seftmita Elena Fituincicz Al()l'5CL Ian encantadora ..' (I eitifnaY RESTO BE EUROPA! do j o% e n Enrique Beni!,, Almnan
conceial del Ayuntamieito de Lit Ilaba ra.
Nluy bonito. dcl mclor gwsto. svr con todos los gastos incluiclos medionto el decorado floral del sagrado iec 11nuestro sistema "EUROTOUR". on lujo- ia,,,vI.cual correra per cuon'a de I s
ar st de "La Dalit". cl modenio % %as Autobuses. con quias especiflilta 103- corcido jardin del Vedado. siernpre
accriacio en sus trabaiosla novia entrarA precedida Pei' lws grL( (,.sas ni6as Tviaribel Micelo RtY FEBRE90 14
AHORRESE Rc-0ja Vald6s Rodrigu- e r1rha
Gc-7,alez RodliRIIC7. C nn)3 V o TIEMPO Q s y el simPatico '1IfI0 RudOlflto
riez corno "ring ho 7
PI D'a de los
MOLESTIAS Tan to c I bouquet de !a 171''A'a con")
los d las njulas. se I an de Da);A a DINERO Firear4n c-i-no lcstig0s.
.1 jhs scficres Jos6 Rev, Rann6n Alocelo. Enam orados
To Maegan.VRann6 01axarra, Alber
jicira -1 f
Tramifornos su vlalle a dOmde quiere qua usted Veyk ardn lien tin rniall-i y jEste-!
ban Santana.
con tods rapidez, Mayores facificlacles y x Y per el nov:,, lot; cfior,, Jiztn
dr! Pozo. alca!dl de Ia Hab3nn econor"ia %in costa sclicional para usted. F' A. (I !!, p 1 csidnt 6-1 Aul!3- y
,,,, Va,,, ,, ero, 11,, 1 NluSEMANA SANTA Y FERIA EN SEVILLA doctor "Tan,,el Plata. Norlacrio GLIznn. All-erto cnflPROXIMA EXCURSION ES1;ECIAL celal del Ayuntarnwnlo Robero
Diaz Santos.
De la boda ci% it se; an tvs!:go, pr, Solicited informed desde share. Elena. to seriores Ram6n, Alom,
lector E' riqLje Fernande7 Fl-cz f f e r s
Mario Espinoa, Manuel Rivas, .1-6 c r a
AGENCIA DE PASAJES RADIOCENTRO M. Couceiro, En rique fierrcra v RR
ARREGLA SU ViAJE COMPLETE EN UNA ENTREvISIA mire Tvianalich, v per Enrique..I ,s schores doctor Fdiberto Guzmlt '. cmand ;, nte PL, layo Balbin. Ea-erio Edificlo Racliocent,.. L y 23, V*4440 Tel: F-3359 YAniz ylos concein le, doctor Cata- em e
lina Poz a to. Avelino Fon-ca d,)c- m a n
tor Gerardo Bni,,to Jw- ',',':a,quez. Resrfiarrnos esta boda-eSca unioTi...
Siempre es oportun0*00
regalarle Courtley . . . .
. . . . ......
. . . . ......... .....
pigilia 14 Teatrois DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero-de, 1953
Afio CXX1
Yarios galtaderos de Cuba
Programs de Cittes y Teatros HOY C. M. 0. TELEVISION
A LAS 9 P. w, EL PROGRAM
; J.Y.12 line de to IlIortia. a u. n. a feria -en, ,T ex'as
A(:'I'UA(,IDADES FAVORITE P R AT bE.gX1 ..at.. .. to UPMANN''
CIT'y clet r W.,sel,, Como Ila,., Istradilciort.
a it ", o 1'. .Ji ,
No. 262. T.Ilif. M4493 Selascoolin NO. 100. T.16f. U-26SO Monte T T.14forict M4103 o'. at; u in lar W. EWEL AEROPUERTO
4.30: No- C"TR'ac) cAMINOS: Above any rico, Do- do para Texas 0'o
,10, Notwitto,,. PERDI 10,11 Detid DLA tic !- dam.s. Deride 1, el obj'Ac, tie oi::
DEL AGU S TRES HUI OU Pit .1. bi. as ciere ti
'A S.., Cq
-A-11
T(I A 01r J,,nn Pie- 111- LO log. A lag L2: till a 2.3 Pit Portante, Feri
,;OL tell BarlN mot e Y COMANDO y Ch 'I. Por Oscor Cicero
lecOuvol.. I. von 'a"' '5: Noticiero;Lizstieno en S log eq nen EL UL'I, A I en dicho esJennoe, Joel-. Lunet. IN 'in A Gou N_ Carlos I, el.de4. 1_0- CUBA ia oj d. laidile y tado
Ill Ic 1 13 els. C.uAlz 'e,
Ill I Ill Lellict' 50: NAilm yy-I, e1;! I. M, I. o 'tis DUPLEX: Ell la noche del palladia, car. EncaLei, ri,,
211 M a t a n c e r a s la Asppiliu I,,,, Presidente tie' Chicago and Southern Air Lines.
1611 y n;a.ceru, tie Cuba. (It,, t., "'I de Ganaderos arribai-on a nuestro aeropuerto, jroDORA Es a es ru vIda y Yo no elegi 1
LAINI E DA F I N 1. it Y I) 1 0 C E N I'll 0 in' .. : Por. Manolo Jarquin Mir'. Its[ u LaMar Rou- I centers tie Memphis, Tennessee, Mr.
It A 1 ERIE: be.,. fi, so esposa se- L. Stewart, cronista deportivo
sta. Catalina T Parratia. Tol. 10-1429 Zeal. T G.-twal.. T.16t. IT G641 ora ar," 'r I W Itei
Dede 1; s 4.30 T 23. vatted.. Talition. r-ostio F vals Sanchez Laurent, sa-, deal "Comemercial Appeal" de aque1- 4 4.7 1 8:10 ..... Not ..... ;..CUANDO L A y :71incityo el conqukydor, Lag 6 el It r I in, d, grottos a bor- Ila ciudad, Mr. William B. Chase, Mr.
NoT pe ol 1'r, Arena ell I USTO In
(:,h. TODO LO 4121E r INGO TU- LOS HIJOS PECAN 3 :;o Notleoer.s. e res perfectas casticlas Y Asuntas car. o de E C0n,;, -1.do, de Braniff 1
"""I. '.a M Go- I oliod, ,T ten direccloo I-rovell Tnylor Jr. y Mr. John S. King,
z YO FU, UNA CALLEJF.R', 1 0 AMOR lon Rita Hayworth Ins
D11 n'K-fe TERESA L'.. '" ", ehe .'ba ti-I 41), (;1, cstos Jnr Oltimos acompaiiadns dgi
'umeta y PR VILE11. k 11111- FAVORITO! L. eh.1 del Agoll-. Cemen- Eorma paite 1-olen de ese grit. sus re-pcelivas esposas.
Ch Ae
1,1- F-k-i L-I.,ta 70. S; I'C', 25. e Oun
n ,- 30 g,.. sh.. 'ern Delta in I "To n,, lit -1 T: FI 'LAY. C andunl sshJox pe..n. Y. (Ili po el J11nando M. GalIan Fa- rA %,a.on&callejers y Asunt.; 1-11.1. bian, atola Este distinguido grupo 15asa
F, '_rm.eiiAIbuegnul Ocho. : haCendado carm- rilas scinanas ell Cuba dond disfruF L 0 R 1 1) A y FEN : Am-, perdid- y n end. Purer. gileyano.
K A Z A R to mi amor. Los gan d-, tanin cit- marnificas partidas de cace.
PI-1-1- do Atall Dittle.. Tel, X-4610 FLORIDA: Comandornecra. La Sellial del tie btros pat... Asi comic, Ins ria, y fueron recibidos en en Rreo.
A 6161 DeSde 12% 4 45a Notle,,o., tiguila y asunto tos. Mericanos que pulerto pnr cl colonel Fred Hook,
C.motl.d. T VMudso. Tel. 11 GRO con John Wayne y COMAND() It A Dlo Cl N E GRAN CINEMA: 'Pereg 'rma Y ?Ill quert- coneurren A vsf ento han qidn dr- Attch6 de Rviaci6n de la Embajads
3 Netwirl.l. Walter Pt, claradois hu"n,,,,
a y estreon ell Cut;a LA 9 F-l 1, 1. 1-) F Total. ML-1401 do eapitAn. de honor de In, Americana cn LR Habana, el Sr. Anuroii ,, '.hn L'A' *UILA cnn Inhn Derek, N-Pherol 7 G&R-6- GRAN :TEATRO ilI.H.mm): A,,enlur., Feria EXP1151(ilil DIlinIns aclos ban tonin Solar del Ministerin de Props'A'l nFJ \GITILA cno John DerrK. -mnre :,:IP Into-teros. EL CAAll. en lag nubes, Tal par& coal 3, aFunto, sido pmPiIlioins
Mona Fnna, I,, ,, M I'llecialmente para ;andR, v ill sehor NicolAs M. Pow
COMAIDO 1EGRO,11,'mto, n Lip I.A GLORIA cor, chelle Mo,- I art.,. festeiarlos. A"a"' or que PslAn in,,i- (let Dcp*;irtamvnto de Relaciones P6.
1. --- van Vd.1 Y ti,.s y TORMEN- GRIS: Pl51rtatr birn, Regreso a Bataan lidos a cw-nio,
%9 1, O r,E:,I,, DESEO tell Fran krnoul. asunlos carters. effect mien- blicas dc In Chicago and SouthLrn
de Anita F.,jgeI_, o, I O.re, 60: Tqrtulia 30, 1INFANTA: Las title pecadon capitals. trals dure lo 1xilocin-on. Air Lines en La Habana.
Tc, 0 G R A N T E A TH () La ley del bajo mundo y asuntas car. Personal "Pt'LliII'Lado de In Bra- Liegaron de Nueva Orleins
ITA Tits 4.20 R E I N A I log. nill con A bordo de un "Constellation" de
Float IF &I*. Imackl6l. J110-9232 LOI.ANGEIF-1: Los ill, ),,ad,, doininio del espaY 820: Noti-ros. AVFN oil le El tren tie Jos esplas y Asunto, hol estarzii a' cl I '('In tie lag VISitantes In Chicago and Southern Airlines:
S S A D 0 R RAS EN LAS NU13ES ron R.,.. T, toy.. T.161- M-2272 enruo", latincramen(ans. AIstlen doles. cuan-! Emilia Camacho. Horacio Garcia ToC'emen y' Elen do sea necesall, ,, bus COMPras pa- ledo, J. L. Martinez, Inocencio GarCrucro do to PIRYA. Tel*f. R 7157 IRA CUAL Ja Verdugo I, I'Al- LUANO: Un dia von el diabla, Ls goecuo rile N.g.el,, Mail, F e 1., 3 00 N.tieie-, ,,EDII A.N.0C6 asuntos cortos sects v Contact,,,
N.tieler.s. -Iren, en Mb".e. It,, oe ocios arn_ Cia.
Lum:Agullar. Lumeta 40 50. j, J Arturo d- LUX Irilarianaoi: Tat pare cual. Nache --anade Partleron par& Nueva Orligins
Buit-ony i, t-e. ,, Cub. bie'n a
B AON APACHE 1. Infante. de perdici6n y asuptels.ceirl-, ras habr6 uuant- ,I( le E'sOS
Y 30 Nifics 20.
Ped". M t A bcrdo de on 'Constellation" de I&
CAi AJESTIC: Dofia Barbara. Vertigo y )in6viles necesiI \N110 "I OS I- ol-ore'l, no (;Io- nestlee Lunetil ma ores 0: enrt. ten, para 11 al"P"I IA' l0i; gratuita- Chica,,,(, and Southern Airlines: Julio
ANZANARES: Me hicleron rtmonai, ill i -Irs u en iajes co- Avend. Arturo Castro G. Gil, E.
F'Terry rulcim,,. I't*,,,.s de G R I S Masunkot mente, bien mno,
17 T Bahom, ils), V-d.do. Tel. r 423 1 E flltkmo baluarte y usunloi eorlo. Gil. A. Garcia, Alfredo Diaz y C. FerMAIXIM: Lit hij. Tel eorsaim v-de,
1., 4.00 3 B 25: PORTATE BI E X C I N E IM A Le onrre de Neste y asuntee; voitos grupo 'I"t ell El Conquis- candez
F- liy Gr.og- _y Shell", W t2doI'Renc;Ir-,,,I., A), I, Partieron para Amirica, del Sur
AM B A R '1.-' 530 j 9 $o: Deport- 1 0 San RaLaoll T Annial.d. Tel. M-2214 MARTA, Perdid.., en Alaska y cmula Ma r out" ja I F d0elor La- A b"n-do de on "Conste ,a Lion" de
1, .u, ),I. b.ndeas.
.J 13 1,11',-.,AN 1) IA- 12 dJ 111. Plo -Illo a 'l ZVI, -rut
Vedado. T.I.faa. 1 4122 John Vanu I "; ", ii jf I All Los soele -.do- aicit]in dP Hll-[,". E'Po- !a Clroci-o and Southern
14 T 15 A Pe, QLIP terminal el J AirUnes:
P 1,* 1, to I'a les. L. -rnm. 1-1ve I -unlos dia quince pars arialca. Venezuela y Brasil
8 15: No I I, I t,, o,, L IN -3 1 A I Bid lt I e lie "I'lories trasladarle 2
IAI.. o_ P.r, -linez,
R- 1' 1, I_ del lAlig., p San Antow, A, Da,, id Mal M. Roberts, Ben11 0 5 FN 1 0 1310- Y inauguincior Pi senate ten I'a Itiz Robri-ts, Jorge Roberts y Bir11 "k ''I Ol 11" A ;'l TANI -lois del viI N FA NTA Belloll mi al bara P i r.,.
r D-l'! Lu ro, I A ... a, ore, o I e, ope., t'., men Allont- I'lorl.1 en esa CiLlI-n
R"Icoo, 30 Initial. y N.pi..,. U-3700 "At', ui: NIODETLO: L- rul 11 lient- 11,16, No.
De.ae Total. h a ti-1- y N.ticeo Nacolood Ese nl;sn,,, I.IeKaron de Mlansl
Us 315- 40 G I ,I,, v Plhl. in A borcin tie "Clippers" de Is Pan
J I Antomi el licina ell ri Sn America-1 Airwa
. DELBA OMUNDO MODERNO El conlino de In tiler". Tor. ]me me Ca yA y "Douglas" de
A )I E R I CA He ell We lace ) e.t, en h. I olnoce, dl derten v surtt., de Criadoi- GIrindo C""bil, a] 12 COMPAIM2 Cubans tie Aviact6n;
Gall... C.-rdia. Total. M-2322 I-le Nleirign. V Rmn,,. \ R I T Z N -mm, r-to, cual concu,_ ,_ contingente de Pablo Martinez Rodriguez, Celedn;IETE PE)CADOS CAPITALES 11 ACIONAL- Aruern.le tie 11\1r. AP.- ganadros -, rittlenes cromn es nin Rnsal. Antonio Verguiza, Ofeli.
n,.,,, 330 "". 0.1 J- .,to. Luriei. -A,,,,, all. Ft.d,,qll. No. 402, Luya,6. -- X-2214 sabldo se a ,t, litin Villanuea. Marta ZOfiiga Rivas, Fix(, I A [ S T NI'GRFTF: 11. It. nn l dl.bl.. L.
I IA) QUE.' I 144;i OE U- 50: B-11-111 50: Noho, 411 -h N elo. iF.H. tie rases
'0 -n \I-g,, G.- "noe I a-lmt.. 'oro., pe Aliaiez, Gerardo Guarch, R&ON I RA HFRI,1A',( ,I I En I I,], d, -eiria !11 CksanovR. Juan 1. Pefiate, DigS 11' N P I .'NOoA,,h,, eort,,de ue l A bo, do 1. , _t,l
RNn LM A L 0 S A N G E L L Ile .. ;inova, Co SUE10 COnsuegra.
"" 'rIF F.1 I t .1 d t, M 2 1.. g He In rt'al o a IT
'oo E I g 'in .-r,,, 21) _'j, NIho- Of I ilen. I,
_ C, ,_ ,k "I', FIJI, Juan Delgada No.. it y 63. 1-9070 L1.1 I I,(, Aho
54 liordll 500 Nol.i-O',
o" L SIITI'. PECADOS 1-11"A.1, F 11 D estiorroli, el pesim ism o, dijo
L V )looo, It () 1) 1 I
- I A dA y He Vid.1 \ [!I ifl,:, PALMA: El -.1--do IAII
.k H L' N A 1, DF LOS FSOIAS -(in Rch-I 1-- ..1 A I, R, V.d.do. Tel. T-2616
I ;o Lutol. ja K ill) Nntii,- I -I.-o P 1. AAA 0 ,,1 .... ... co, h"o el M inistro de 0 P en H oIguilt
A- do Columbia T 1. Tel. B-5515 I(00 I() QuE rENGO ES 7 all A .,, t I'o.
C' ), d, "t In ell 'or' -"I'"ge PRAT I,~ tie, to:-leco,. F.1 ultno,
h o L U X ne"or, O'Ke- INI A c ,
.... .. I 1 112 Meg ont. Prim.119a T Mendoza. 11 R 0 1 1 A I AIA P l- 'PRINCIPAL INIA ........ J: C.-t. rforon.1 Relaci6n de itas obras que abordar(i con rapids el
F FORI'VNAS DE A.%I')R Pit B 772 4" NAo, fia
,I 11 Bal.ton Lmela 60; A Not,, lero, 1,o, Ill I, El It del la, 4 30 y 9,30 1 2 dellartfirnerito. hespuis Siglititi Viaje rumbo a Banes
OF PERDICION con noa ( .. ..... RADIO CENTRO OIto amor. Pvil gin
TAL PARA CUAL eo. Jorge Nc I E R A 'I', r1.11, II.-El ministrn1prouendo que, dRdo el Interks qU@
M I I I a E. M Aquez v I-% Agleia I HOLGUIN. f,-O'
It S T R A L _Ia 40: N An.s r RAIro- 20 13 rl. 507, Ved.do. Toi#f. r 2040 RADIO U11E El ell ... in. d, 1. V, de Obras Pul,',,- ingenierct Alfre-ladveltia en In concurrencia, dande
NIO-,- 1, T-ne.l., ,, llion, -, I- do E. Nogor- -leb,-6 11tIns, r, I b I lefresentadox toting lox inSan Joe*. T.I.f. U 6651 1 i' P ,', I iI EI,-n.-I, 1. o unl6n con Jos clvilps ofin idle OIRLIin. se sentia optimis11 NNiOR 'o.,I. o'. 1% del Nelo(j, tio d, Camincis Vecina a Y exhort a que todox Ins hOlRui--cle la. I I No L U Y A N () ) , ._ 'I
OV I UNA DF Ho. del Distriln leles desterrasen el pesimisme, y go
A, 'In "I,*,", W"I A 1!; ly o rt 11, C.Id.. do L.y..6 52S. Tel. X 2200 R, n, I N FM A P, n q, on it I-, I ,,,a Los dias de una gran darna e Julici a Nor
r _'Fun Net" I". I N %I -P.A.0. --- % ( tlos funcionaroos, '6 en
F d Sl,'_OL ten A Iq 4 43 3 JIM, In ,,, CAP-ho so aprestaran a In d bid
,,A P_ FNT 40 ble Ins pinbl-- de nbras a tea- el iemedi. tie sue m:Ie,0frVni.t 0.
I), Bill-~ 50 -n R.,ot. Quoit- ....... not'lle-, Lit %rhorita Violtila Suourri. nipla del colonel Domingo P rrz Aracha. que
'117 H0lWA,1,. liazando lag OILPII- per
r1i, C61dco,. UN DIA CON Fl. 1)] It 1 1) I'Lar en "In palabr.1, futi in y
C.nl rlflt;; y H X Y Irtvjo a rr mirr-roles so oiltillit-in con tin revilto en la rr.%Idrneia de sus taciones a %enjir ) Ins trabajos que do at terminal so discurso.
Te I to in N Act padres Ramon Suarez Calderin y flebits Pirez Salvador. an a ejeclitoT Ik N TI C RIVIFTIA- I- -fitil let Aio.l,
T A, Almondarea. Tolelt. B 4455 d, a y -uni- -11- 1 lega oil -la feli", ri'l d'oe de ( central Hershey, de R Nlna, de Edl- Despu6s as,,o roompaifiado de I- Se atenderi Is reparacitim del edificle
23 rior. 10 T 12, Vodado. Tel. r 3020 .1 I , R 15 No! ', I R 1,:o T.rio Jo. lqu e g, rro, ].I. I ilitegrantes de u comitivia y tie Jos de la Escuela de Comercie,
- It"" -1 ...... 51 A J E S T I C 1)f! I no Johi 11 ell In. Wrlo IJ fc !.,jdoil ou ELlia ',l Levin %ioda de AlaO-z y de'los e presentatt\- de Ins fuerzas %i%;lF De la Camara de Comercio se tragAN I '( ARAMOLICHE rn Ili q ,e celebia ,, 1-1-loiiillLo iiiruano; Castantrid
%NDO VIVIRFIO,-; ,, Consulado No. Ila. T.Ltit. M-4477 a. ullo o'ras ten hoiguineras. A i coquda qUC le 0hV- ladri cl Ministro Nogueira a )a Escue.
- ROOSFVEI.T dl I" ,A de 13 MAI VoCLI Ill 1) Ad- 111,ol. --is nomb.c.9 ill) voctirn ahol
ng,,, Fleono Park D. ta a
F-koi. L 11,11, DA De-de Ins 300: Din de 1- d.- I :, A 50. Nih- 30; B.'IL.nI ro- e'Pada (11 a J!, 11,1 gid 1 a cicron ell et U; ib GalliStico Amei ca, ];I de Comercin Alojada en un viejo
APACHE on ol- :1 t ...... la b Il. o, rora,
- ds,,%RFBF OIN 1---, DOl4A BARBARA ) VER I IG I lo n- 2.5 no\y* -,im.lo-ro, -aslad6
I,. C lion S, no'A "In'' Descan.se cn It" M;llid del Car- Marn 'tie Conic:cio, dnnde se client)G- 121, Nlcmlcor,, 1. 'o- (,e-mne, Ile Marta Fell, I all '. or, I- o It., de CUV-1 lug,, e, it is C" edificlo del Estado.
0 i;;hA Bi,&R. ]a spo d del rrnm it- n-on del Villar y tie Ins Rons v I
6- M .b.11er- 20 Fel- traban represeT)tadoi; todos los 1, 0 N R E G 1 0 a POO- "Esta Escucla. --le expuso mi 171J.
40 c. a 20: caba lercis 30; tertullet SAL N RFGI : Qooo rl,,,n m-1, i. t; 111, doctor E;-cluirl C- kianue, a sus decides t,,dos nuestra re, soCiales, -merciales, indusiria- rector-- se In oez)limos principalmenI o 'I rl mas altfi Nallr de !0111da condolencia. )es y tie ]a ), tituci6n "Mil Amigps te at General Batista. a quien podeA N' E N I D A Ant6rf Recta. Tel. M4734 SAN FRANCISCO Lt Hlo- :,l 1), : _11,, f_,
NIANZANARFS A 500 A13: Ncitoder.5. QUIEN d.l,. ,,,I ) -ortle, Nl llrl 01 Ile, ritlincion :!indes,- de Holguin". mos consider su creator, ya quot
All, do C.I.-bl. T, Mendoza. 3-1020 C.tl_ I ,, I 'DO,,,,, J,,.,,' Le ght',"'SCA. d" I, Nil. La Gran fiesta del milhado Amerto el ((n per el president de por el Y despues de estar los profeso11 Infertile. T.T. U-3354 RAiTNIOU F n,,. ho 'Coto SANTOS ll ARFZ Ah-- 7, ell !pn_-. pi;,IctpaIIs)- Noche tic esplerl y de In Camara dr Comercio, expuso I res trabaiando sin robrar nada do.
D, tie 1 5 41 -, ,,IF ril, IF- ":,,t Elen;- Pa, L- N- V -mo- r-l- dc cuan!- refriamient, necesidade, te fres aficts. obtUvIrmis nuesti-a ha.
TO 0 LO QUE TENGO r,).N ( RPITTNAL .u John G- d 5 -1 6 DO 30 d-l7ti- ';I- SAN 111GUEL: W-e- lip. h rwidlics di, 1, -ones miicl scra Is de pa.sado ma urgent de Holguin. ha_ ran
no tell gusto. pu- I ,,a calro-ce de febreto oarn a se ciendo hisirnA de lag
I; ":" gr' At;- She, dTn EL ULTIMO 11, L 71- r. 20 Fall. in mand. P luchas gotten, bilitaci6n. contando hey con 400 alumn D (-cion I d, nos Pn on local de variaF Pull- qo@
TE Ra, 14.11-d. Lunet. T01,- norita Gloria Alenirall 17-echs- das a irate, de he, er, be,,,f,,,o de
G I -on, Kr, In
91) SAN ( ,Fti.n, Q- 11.1- I'll
211, 1-1"', Il- ".,. 'I'l- d. fl, H, I., 'it"fir- ro'ta-n la ,,.d.d y I Istld. ,, cicil, st, ell. 11 enrcrot,. ricteriorado per las Ito"*ill, ,I A I reparaciones.C IS ( A., B( Ile n I ric-i.-J, I, r, ,, ( I -, ill I a in "i;nt'a ]As y neCesita
Otre ( AIALINA- T,,,,, all 1. ohl, or., mao,,oo ,e clu-16 el acto el ministry. ingeM Sea F-el... 263. Total. X-1700 a or o,piiada road de lo quincr ano.z. Fl Ingeniero Nogueirp, departing.
INIT A X I dondt, to., cspo- Con un gran baile sera feslejada mero Noguen-a. quien primeramerve do sobrc el gran numero de probir.
BELASCOAI N D de 1- 4-5 Notrc,,,-. LA DALTA TOSCA I'- Btdia h-,,, Peano I~ IA au'lusta efemeride, baile parn I se refiri6 a] ortertis del Ministro tie, mas de estia indole que eXisten y pea
Ay-ill-iro T 11-6a,. T-141. V 6952 1,ZUL .It M., I..6d LA :-111TORIA -nle I' ooz or inopieciable.4 loas ell select rs- Obias P ;blicis. General Batista, dr, a )as nLIMCr05a5 solicitudcs que se in
15@1ariconift No. 853. T.Ief. U 5200 En tend. ..,he: N,,rie- .. I_ DEL DR. WASSELI, r- Ga., C..p,,. UNIVERSAL L. dl D, .. .... III "a, -, I- bion- ( Lial :ze hit hecho In mas I i
4 30: Net -r .. I % DALI T'N DEL CORSARIO VERDE D Lot me Da,. Deno n Kee I, ot.- -U. He,,,. m.t. a ll.ol A t"""m" .;Jcla inxitaci6n, entre jovenes ie- atencle la Ciudad de Holvin, con- ban hecho ante el deterioro que apre.
DUrAnte y LA TORRE DR NFSLE Ay L-lita maore, 30 Non~ Hill- 20 actil, A. fl( ritas, todos de la e I linuand, las obras del alegntarillado cia ell es'
L' 11 Ali L.dd V ro i a Lak ICTORIA F1 -lem cl lj:(,- '. I dad tie la a ifi y Ins de 1:, pavimentaci6n' IR CSCuCla hnIgUinera inle.
LA HISTORIA DEL DR WLSELLT-I. Fedor. L.nt. ma- 0; 1- STRAND Votno lojo, Ba I .I I I Todo it f clu io. rdo -oli- ; I inna. re-o del Director le eleve tin infer.
I- telon, ',,Tor Gat, Coopei. Lo- 25 c ',r](I Ill! Aest,, I'l e plli u d. TocarA como vR hemos i&lan'ado Se r(foul despu6s at problema eco, D- SANTOS SUAREZ leeeb, 1,cri.sunt., it, Me de acuerdo con el jefe del DisIriO*Keefe otros. Lune. RIANON ad.. 1 1_. ,, Wuclun qut: seen si fnutodorv c;i usa g.an soir e li Orqueifta de Ra- nomico y a Ins posibilidades de afron- in Norte de 0. P, parA ver la mejor
I 4n NA:?, Tctuh. 25 01.11"ll N S. Suarez T, S. Sonigno. Tel. 1-4600 L. ley del b'ieter-i'on t'de clue e I, "SlIas-:1 c I Sornavilla. dirigida pot u hiji
NIEI ROP ajo do int- 1-,iLs d tarlo. Ai como del er6dito initial que forma dearbitrar Jos niedins, crin oilA 1.5 4 45 8 15: Net -, o, PAYASO .. 1- Lialcs, ;,kalorad con ;tic PC,,A Bobo' quv viene exolesamelite it \a a ser aplicado. Las obras que de icto de que pueda ser atendida In de12, Amp. Alro-dairlot. T.I.f. 33-1715 Lu is Sandiero y -Wlah, ell Cuba FRDUN D- roia,,on- v P;linl, n 38 no hronce qLIt' L dC la cr-l de ln. Niiuall7as con tal objeto. inmemal, se van a comenzar son: manda.
C.k .1111 0 A M 0 R D, ,,IE 1 4 45 N. icrelo- -sllca- "I AHORA SON' RICO -., \I-A L6-, nA. P.I,.ff alllahi.:. IA ii, "dol" d, Co- Marco a este brilliant eventn sern PaNirnntaci6n de ]a calle "Marti".
lox 0 S M'R, PECADOn CAP h; ,ia u. roo I-TA- Pdr, Intimte 3 t,o,. .50: R.I dc-de General Feria hasta Arroyo
I.d..trri. y Sao J-6. T.14f, A-7054 I invoi dr, 1A 'i Quinta -Anita' del quarter -et- Rumba a Ban"
e till '""d-, ". "Icoe"t-o Alicsco. residence tie los -,poos
D tl- 1- 310 Noll ...... s -,I LES on V Rare-- Nlicnit 2.1. 'Jigue.
, l. RF- NI:;,, aw- LA SON]- cs wol"(, Jup denu.'c'an el Carlos Cos irr Y Anita CoLis isn
El I ON APACHE rotor,, 111or, BRA F I- VE K R,,hm Radiovisi6n... Alcantarillado. drenaje y pavimen- Unp segunda reunion crIcbr6 PI MiI n c, 0,; STRAND' Rdos a la I I nda tac16n con hormigrol 1-2-4. de In ca- rustro Nogueira en ]A Jefatura del
vo 0
nizo-,, I ( ANTANDO V1. -h- P-ri -I, 80 ow del allo roRtir into rtrechamente erlRz
No 'cildia icib Ili fic5ta Malin debutante, faml- ll Frexes del Arroyo Jigue h2sta In Distrito con los profp )rmalrs. Conti%o(,Je o'IF,.nk., L;ion- Fn a (Contilinuacitin de la pigina 121 p r entronques de cc I
m-fai de NI. MaOin- So. Miguel Mo. 360. T.ldf U-1771 B, dis de C-11co. Ito, cue I a arretera Central. nuando a tarea iniciada el dia de su
De d, ]a, 5 00 Not s, ENENn 8.00 Diviertase con Leop, -in Fer- -A nbe- Alcantari lado. drenaje v pavimen. Ilegada a esta poblacton
I So POno;- Nnh 0, It 0 1) E R N 0 1 1 e at wai ,ell dr in i( tic iriad Con tin magnificil hotel SCT
ulen, Llonrl, I p-r. Pro, s, P Iris- lo,,tda In conluienci,; a PtIA fiesta tacion de In calle Mal-6. desde el El Ministro Nogue!ra propohis
v Eq.L.. do Toy.. T.14f... X-1305 r1OJOJoP Van Hfin Rohrl Walk- riandez Anibal de IMar y M ri Cal "I y solo "r, I a pillo
lot T,,I,,],A 5o A 1., 430 dl, F.L CA. .1,13A 0 EL MANTO TENESTIOSO I-, in libitos de Alvarn lie V In Is. dedicaria crooo ;,it a It I- r c IP hija tie Enrique Almirall Ariovo Jigue a In Carretera Central. continual klaje a Barl:5, c- uninn del
a. L. .d Lcmet. -a, o. 31;
NIINO DF M-lie 20 9.15 Rcvista Deportixa. .1,,s a- (loriediLasu hjR lnl,. 'Ili, nroine- -,a clue es h r Pavimenlacion. drenaje y alranta- ministril dr Defensa. decor NicriAs
1-g;n 1-1 ""Onl Fh- T, to] n (I ciiitnle Alborad, c ncin, Irl_ i terra que pri a rnire pn hoy
CINE CITY HALI o da Gabino DLIgado Priest, a jell. rilladn de ]a calle "Macen*'. desde '\'I- Perez Hernandez. a quier. se esperaTOR I N I C I 'D E.L DESEO con 11 a ]a rdAd de Fu pj-vo con ell dal Pita a [a Carreter. Central. ba rn esta ciudad desde el Ilia andal.ad. \do Alr.idararl T So. Pablo A; A. Call Lu- T R I A N 0 N Berrin Jose Sarabri. llaiiirn Ve- Inlir. A istirpmos. El total de metros lineales que com- terror.
1, 4 45 y A 30 Nor 6n. 17-fe-net. 30 A ]as mucha: rloirz ( ;c iecibira prenden In PaVimentact6n tie ]as ca- Los representantec civicos de Ra.
'I A DEL DR. WAS ;FLL no Ga- Lines No. 706, V.1;ad.. Tel. F-2403 107. F.vnhe: Fra cisco Muniz 1, v la st-tinia del florin Ciiballrro
C-z) L ....... D, K-1, Desde lag 4 DO: Noti-Ols LA LEY 110 F! H It Mo del Recuerd, Edu:-- room Felimar lies Marti, Frexes y Macro, 2scienclen Aes. GUiSa v otras Inra;idades han A-A N, ZA RO (71'. S- line,) estas rsplll ;,- I F, C V Violeta .11men". rn ]a a 1,500.
DEL BAJO MUNDO .1, 11 Ed-wit, d, 00 a or pain A Oiqijidea r I Yunoti. sitado at Ministro Nngueira, h2ciinHelen 'no C ,or,, de N J1 Abre sUS PLIertas el fashionable Tarri se ejecutarAll
Tie' o__ \I I Wallace y esti-eno', -conit LOS s t Night Cluo de Felicia Rando Carrot clue coriesponden at drenaje comple- o crinocer Ins nrce5!dades de estis
Mcrcecles Anton, ecr 0 I'licidildes Ins obras d I
0, No)- Bakor, .;0 y so. Tel. 11-51111 SIETE P ECADOS CAPITA I ES on Vi. de Mil-,n" ci Garcia para el "Baile de los Ena- mentatio del Norte, desde t6rminos y in urgencia de ser oten[3, 111 I.A LEY 1:1 aconlecinnien(o del It. Is calle didas.
%inne Romrnee. Michelle \I.rgan. He,,- 9,30 Progiarna tie panel. Nlodeia- o )radrei- pas ldo tratilina sabado. deF Matures hasta el Airovo Jigue, de
1,.,. 1. 1 0 , I ; _' -Miranda) Aronhado IIII, V. ,al eP,1,a del" Juan Cross. pues de on lapco de inicliidades. nwneia inmediata.
C I N E C I T 1 0 Ila- PARII 1).,I, '.'ICIO ro, I or e is de e, two'b". 1600 El cotivo dv la jiso Nlanela s,. 1,:dv, 'Llizinte el liempo qLle UStUVo ('11 105 Asinlo nm orden6 el ministry de Sol icitan (let general
Ban r'&IR*i T Consul.d.. Tqtl A-73V A N-- Bill- HU A.1,11ante, 1dalberto DelgA-, I UU;I- I A 1-1, -A deel;l- Vtados Unidos so feliz propicta I.,, Gibras Publicas In inmediatta rectifiI "I. '-,.--1-Io.,I 1- T 0 S C A vio CNiQ, en litietos de Iiancisco lt, la pot-a ;Iho ];I Contrnl:,da li orquesta fempnona cacion de Ins rasajites ell ]as 16 cables Batista que firiur ]a
'I "I o dk.l 1- 0., V e I gi I a !t-ol E, ebi;. Cosloc. )it ,, Ile I,:,- Ensueno" para el dia uatorce io, I'll- situadas con orientaci6n Este-Cleste.
1~ 4:, R-" 11 ... IN A C I () N A 1, 10 do Oclubro 1007. Tolif. 1-3011 10,3u Jovis musicall-s. Con El bar- (Ilo. I,;, I(,orIIri() !ooAIIrAnr v,- c(n preparations MUchos oala c! ma- ell las zonas Comprendidas entre los' jmeva Lev de Gallos
I A ie 7 -nw- -I-- !-A 11, 00 o .30: Noml;o.s,,LA.ArIl'- 1,,Ao do Seilla' I Ii-i,:,ooJo (Oil 5 1 iI, i P; be- ,i auge de ese gian evento. arr-os JigUe y M2rafi6n.
Plod. y So. J..e. T.I.1 M-4179 'A ;I n
ENTE .,I R it. Qu n A it To'~ M-A'Al"s V-, "0, Io Dvoorradcs setin Ins heirroxioF so- Fo l curso di, it di-o-
Afio CXXI, Cia-6hieft Hahanera DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Cr6nica Habanera
------ Pigina 1.5
Hoy, Jueves, iie ofrecerii on mag- r6n. Teresita Maruri. doctor Fernan- y sefiora Sylvia Alvarez, y Tomlin VJTarde de juegilax eta la niflect programs de carreras en Hoyenelffi 'dro7no do Flores Y Andr6s Aguilera ;dales. .
el Hip6drom, de Marianna, donde se 1PP j Manolo Fernindez Recluelio y se-' Ernesto Social y Sofia
Casa Cultural d Inciter Is ac- key Club, doncle se Margarita
esarrolls con gran bril celebr6 el acos- La schora Adela B. viuda de Mal. fioru Guillermina Alvarez, can Olga Lances- Javier de Varona y beficra
turnbrado t6 b Mal- Frcifinclez Alvarez Av Adalberto Gil'Marga ita Fernindez, y Is sefiarita
tual ternparada. -liable can In actua- donado, can lost deposits Jesils Adria Pelegrin y Carlos Rodriguez
Recientemente celebr6 otra tarde Ello augura un Ileno extraordina- ci6n de In orquesta espectAculo de donado ,Marion Inirlin. iy Elcria de Varona.
de jueps-la "Casa Cultural de Ca- rio en el Grand Stand. Julio Guti6rrez y su conjunto de vo- Tino cover y seliora Amelia Lee;i Las seficiritals Teresita y Clara Be* Mr. y Mrs. Ernest Hyman y Mr. y
t6licas', en su sede de Is calle Lf- Tambilin se verilit may con ... rido ces. Ins seficiras Estela Marrero y Jenny guiristaill, ,al, joven Rafael Cuiillar i Mrs. Julius Steinlaup.
11% Club donde se El ministry de B61gica, Exemo. se 1i an 0 Emesto inet y sefiura Juana"
exclusive JOck Rodriguez, y Olga uguet y M 01 Lorenzo Rodriguez Puente v seilea, entre C y D, en el Vedado, don- ell 'guidon fa- nor Antoine de Clerep. Diez. fiora Dora H. Pita, y Is sefiara Elia
Lie cita un nmeroso concurs de da. runen nuestras distin Alcover. Danilo Montaliv
mas y sefictritas, pairs disfrutar de milias en clias de carreras, pairs e- 112111 Paniagua schora Bebita Carmen Otero viuda de Palacio Y[ 0 Y senora Zaida pit..
Jos incentivits que alli s ecafrecian- lienciar, en un ambience agradab e y I MaYorkar y da Ping. ria Lua Margot GoAlberto Palacio yriAo MaW. H. Juttenfield. Y par filtimo, Olga
Gtimez. con Mrs. Lola W. peclet y ustavo Sinchez y 3096
Hubo particles de "canalita", brid' refinado, del blen Ilamado deported naSanatiuangd erAsspcuru strict Seijas, Eme- telita Pifieiro; Caldez y isFeIfeironstiades- Mr. a Inner cle Molina, Nora Amador, Miom n onla My seflora Hernal Armando Fernak L Rivero, Zaidita Mon- guel Suirez, G
ge, d 1 6 'mah J y otros Pass- de los reyes. -rieri estA lina Fernaindlez y CAsar Vega. seficira Raquel Figarola; z Jorge Callejas, Fasten Serra !Antonio Garcia.
tiernpos de concurrences La primers car seiialada
saldn, y le lairde, Los esPosos Alejandro Barrientos y rende e Isabel Jos6 LuliOalvo. Somoano y Ra f3p) S.
fu6 obsequiada con una riquisima Para las dos y media I 'Ustas. M 'det Gustavo
Seljo de Prend
meriencia. ocho J ary Fernindez Savio, con las en- Chiquitica Acosta iONlineel programs constant de y Bebita d:sl
Entre el concurs de senoras ano- Para el sAbado se anuncia Is cele-;cantadoras sefiorita' Dulcita Mendio- Vega. C;chita y Luella Barros, Nlarla Mi DR R PEREZ DE
tamos Ins siguientes: lbraci6n del Concurso Hipico de Sal !Is Y Morita Barriers. L sefictra Isabel Rubio de Ocha- IA n y Elena Hurcade y GoilLalez do -1
Consuelo Morillo de Govantes, Be. Ito. en el que tomarnn parte el Ha-; Lob 16venes ?"'imicis Ernesto!g a
matrim avla, con Juana E. Marante y cloc- Valle.
bita Ballenilla de Sarria, Daisy Mo- vana Biltmore Yacht and CountrylVilia y Milagros Perea; Ramon Bal- tor Fernando Heydrich. Isaias odriguez y sch(ira Ano,,a LOS REYES
lion cle Feito, Carmen Mufioz ae Vi-i Circulo Militar y Nava), -sinde N' Ch2rito Martinez y Belarmi- El doctor Miguel Guti6rrez GU7- morales: Akika Rodriguez y c-aljus
t liegas, Pura Agudo de Menendez, Ob. Club, Equipo Hipico Na- no Alalez so csposa Rosita Villamil, Bringuier y Luis Jsaias R( gi 7 Calardi6logo.
cuela cle Cadetes y seriora; y la seficirita man y dr]
dulia SAnchez cle 96ncliez Otelz", HiPIca mintar. exis-,Marilia PPliU-z y el joven Alfonso se reunion can In seflora Beba Cue- Do Jos6 P. IriartP
Marina Pando de Bouzi. Cariclad to y estas parejas: Martha Gutierrez Eli. Diuz y Graciela Dia7 Consulla5 a hora previamente
tienclo gran interlis entre nuc tras fa
Portuondo, Gudelin Sinchez de Gar-, milias par asistir at sensational Tres s0flurllas Mari Lou Fonts, y Humberto Mcdina Yoya Guti6rrez Vieites y sehota convenidas.
Roberto
ria. Label Fadrique de Porftlondoi cvento MIllilln l"ernandez Quirch y Lour- y Jorge Rodriguez Faura: Nenita Sa- Alvarez. Calle B No. 514, entre 23 y 21.
Delia Reclit de O:tep. Amanda M. y ,14 eI Hava- de., de ( ...... jobi,. linas y Ral l Rodriguez Faura- Sari- t'
de Dardet. Sara Exposito cle Caffiza- i el domingo be car Do palejllas. Lucy Riera y Jun- ta Chumaceiro y Josi Fuentei, y la' Manolo FernAndez y befiald Vedado.
na Biltmore Handicap. Inia Marrero; Juan Rodriguez Tel6fono F-5550.
res Isabel Agramonte cle 611 aIgunos "'to Bell, Car- -indarno. -1 M la HernAndcz Ita Bebita Narbona Cueto.
me Iser de Garriga. Nina Agramon. asistents del domingo 61tIrn" at Joe- Sualf" Rosoij y Luis Ramirez. Mai-got Anceaume, Beatriz Calde- r. Delfina Dominguez; Amin Siliden
te de Primelles, Dolores Agramonte
de Horn.
T2ny Garcia Longa de Annoni. Pbfiaded AIVARU PIRIZ
Fill Roberts de Pimentel.
I g Maria L6pez de Pirez. Neon viuda
de Le6n. Nena Mon de Figueroa, Maria Luisa Ferro de Gradaille Mercede Ulloa, Artildrica C. de Segrera,
Josefina Dardet, Lolita Fefraindez de
Velasco viuda cle Mantalvo Nena
Boschnnonar, -Rosalina Ayala Ae Cossio, Solita Goradlez Romero, Rosa
Garcia de Garcia, Lucia Herrera de
Rodriguez. Carmen Rolafio* de Puig
Luisa Rodriguez* CAceres de Bena-: Por rebelde y rizado que sea su
vent.
Blanca GonzAlez cle Mauricio. Lala cabeHo, Suave en forma de CrePichardo cle HernAndez. Mercedes ma S61ida lo conserve elegailteRamos viucla cle aZyas BazAn, Doloitis Mai-tell. Iuisa de ]a Rionda de mente do'cil.
6,vuilei-a, Estrella Valdes Lafont
Mercedes Fumagaii de Fe.-rii1ndez
RUsquet, Herminia Martin viuda de ----4" Ara ,6n. Mercedes Amador de Alfon"I Emma T611ez de Horta, Carmen
biuna de FalLjo y Digna Bravo viuda
de Ulloa.
Y Pte grupa de sehoritas:
cannette uruy6n. Bebita Gonzilez Portondo, Lilliam P6rez cle Cas- 7
Del brazo de so padre, el senior Eugenio Zorrilla Uurvas. hace so entrad, irn, Emmita Primelles, Blanca Gar,ia Lucia Trespalacios, Gloria Taen el temple Is novia, sefiorita Juanita Zorrilla N ( itarella. para so eniAte ajayo, Rosa Rodriguez Cficeres, Clacon el joven Fernando ftcluiertio R-Iriguez. a erro. Antonia Rodriguez. Mae,,aiita Cossio, Margarita GonzAlez,
Boda en el Sagrado 6)r(iz(;11 ?enaida Utrilla y In lincla Mercy Heall Relatio.
En un mar precious de plants met, a de Ujimora, 1,a 0, Conferencia sobre Marti
dl flores se lle% 6 a cabo el domin- nio, ia 1 1-0- tit' est,- seno L I
V3 Ultimo, en la kglesia do[ Sagrado g c n- 7o L C a b; N, d a i, Fn los salaries del Lyceurn y Lawn
raz6n de Jesus, en la Cal71lda do li senma N! i laiella Punnit-U,
Reina, I& boda de Lino simpatica pa- C.ri-n-i., Acil iinc) G Tenrit, Club. el doctor Gustaxo Pitrejita, formada por ]a eriL.Inladora 1-1111ad Hot ko do I a taluga ofrecera mahana, viernes, In
xefiorita Juanita Zurrilla N, Citaiella troNenit', 1-1_ eUlt iiiiiiiia 1, del cbrso y el caballerose joven Fernanlo 1Z. En ii (arwo iltai, Id sefia ta menlo. Character v Personaliclad". que
quierdo y Rodriguez. 7w, i I I., f da I-, tin, _- Im \ eniclo siguiendo call apasionado
La sefiorita Zorrifla es hija del se- le nlu% iiii, iada liot stis inteles un num so public. 11k
hor Eugenio Zorrilla Cuevas v do [,iirr Carn,(ma, Ar, ta En sU conference de mahana. el
la sehora Maria Citilrelia Pennino C;u- Cal-Ona Prowente y sabio professor espafiol,
cle Carmona v of lov n Izquierdo to En !-tigas ,jcrilbir on disertara sabre Jos6 Marti. aplican-,
es a su vez diiI senot Isaac Izquierdo. el it':, por I.. de ella, los seii.- do a] studio do la egrogia figure do ?
comanclante del Cuerpo de Ingenie-'re, clo,'- A Delgado Akarv,, nuestro Ap6stol las teorias tan briros del Ej&rcjto Es a I doctor 1, ,Ila PeF)tllno. .1-P llanternerile expuestas ell SU Curso
Poco ciespu6s de once y media P6re7 R 'oi Victor Citaicila para a Una verdadera "disecde la mafiana v on presencia de on Pennin,, -I Manuel Larruh;a cion' del teniperamenta. caricter
nutriclo concurs de familiare-s Paneclue. T ,Irle de v Ins serlo- personalidid cle Marti
amistades cle Jos contrayentes tuvo ics Pas(-, -Pita Citifellit Pen- A Las sris comenzara Pste acla, y
celebraci6n !a nopcial ceremonial nine, Fnri-i 1'-, Ca;,aial. para asi tlr at mismo so requerir
Para la ouScoa lucid el sagrado re- mando (*it "frinim, Antonio invitation cinto un artistic zdorno floral, a ba- Alarciam P doctor Jose Aise de ladiolos biancas y palms are- la
cas, d T s p itestos acluellos en el altai En ]a b ... ; i ante el not rjo
mayor en la senda, en belles gru- doctor BaI& to (; iasch, lestificapos, on per la r a 1, scores Benito A(ABE (ON EL
La sefiorita Zorrill;l. hizo Una no% ia Laso Avila J ;.- Badillo Guijamay bonita. Vestia un elegant mo- rro, y par e; no%- snares Fr In01o interpretaclo en faya bengalina c-sco Marcos Rona Pedro Mwa 's
de implia cola, saliendo del original aclorno do cabeza el velo cort,, cle Dijrinie la se escucho
-1 ilusicin. -Cto ".. a
i un el, P-4-in, musical. a
Y en sus mancis el ramo. muv vapo- cargo de Lin (--ijni, P profe-res A S M A
roso, tejido con lines del valle v or- baio la direcci(in del ii estro F.jenquicleas blancis, clue fUe ofrecido par les
]a novia a la images de la Santisima Despue de !a boda i e Ira.,Virgen clue aparece en el altar de la itclaron a la i-dencia i I, ne, a. EN POCOS SEGUNDOS capillia del Colegio del Apostolado. donde so sir jdi Lin exquwlo tiliffet' en el Vedado. cloncle se educ6. ly se brind6 con champ.gn, pr lal El Sr. Roberto Fernandez. de Holguin.
Ofici6 en In boda el reverend pa-Ifellcidad die lax nuevoir eff 's Oriente dice
dre Esteban Rivas. S.J.. v en to Dentro de beeves dias Ya t, y Cuando me daba un ataclur de
Fil de velaciones, quersj$u.:r1 a aclue- Ftroando partisan, on vinje de Juna Ila, el re erendo pA e Valbuena, de Lei, rumbo a Europa, cionde per- Asma. pAaba las de CaLn Me faltaba el il rc coma st me apretaran par la rnar ceran sets meses.
Fieron padrino5, )a d.,ctora Car- S, n mviv felice-s. garganta. Nada do to clor prol-tabit me
Tome Maico y se -,c acaloo
Pr6xirno baile de disfraz of Aina
Librese Listed tdmbien del ASM6 Lon
Pala el sabado siete del entrant(, clie mindara ma or ienlo a) &U'co. Ma'co es 10 mds cl az y be- . . ... .. .
mes de mar7n. CI C111h de Ferrete- e guro que existed contra cl Asma La --- - -----T a pRrie bailable ha conflada acci6n dilatante extra-rApicla do Maic ros, la simpatica sociodad de la Priquesta de Ernei- I ayuda a expulsar faLlimente la Ilema
rnera Avenida de Miramar anuncia 1111;1,u n Balalaika. P amem- clue obstruve los conducts respirator.
so traditional Baile de Disfraz, Para 72r,.n ia fiesta clescie -,ioz de la ricis. produciendo inmechato alivio el clue existed extraordinary embulin not ie hasta las cualrt a madru- Maico garantiza stxi resuhados. can la Luna perfectatriente hicri peinaentre los numeroscis socit)c dCVOIUCL6n del clinero. Maico se vencle do todo el dia (Oil '-4li1NC, CII forEn cuanto a !a -, (iomLs de
Ese dia los salaries dJ Ferreteras en larmacias y droguerias. en sabre.
"'a, deber i, n hi(t i las ofici- ,in, do dos pastilles. nia de Creina ,,')Ilda.
lucirtin Una decoraci6n n)uv bonila. ,as de cl ub, H-7862
aleg6rica a las fiestas do Carnaa! a Una gran 11, carnal.
Como una promesa, del amor.:,ii 0 41
PA(.11NA 16 WARIO DE LA MARINA FEBRERO 12 DE 1953
d,, ,,3 de comen1ar,,;,,., Para a.. I.s rlificis cezean. I Y fin de cuentas. Lctui immortal Por lo demis. 6 lo mismp con ellos 10,19amos
di6 F..chi d, A 1. in lindas cajas de bornbones.
.,ro compafiero, Tri 0jor ;oui6n no lo sabe? ser enano o ser giiiiante? ser veauefio nue ser grande. cowntandu ,, 0 romance dulces lines Y vasteles.
icu, c ore" ta3e es dares' "Finix Malteado Clarn cue el hombre muY It. La estatur2. que Yo seva. la noilc:R A 1;11estro juicio
Picadillo Criollo ride hora cue e r1co v tiene bastantes sufre sus contrariedades.
jitener a todo eel no affect los Daladares. est, A "El Brazo Fuerte" los novices
1 vitarnTras Y otras cosas blen
,, ii an f sobre todo por las notches d a mu' Q f e
:tLhzaiido ant ioticos cue uerza v salud imDarten. 3COStRrse: todo el cue toma "Cinzano" e hacer crec,, "' 'ecoft 5 han de jr seXurarnente.
closes considerable. a la hor2 de a ins
Por Sergio Acebal "In Hombres hay tambi6n clue twncn dene. clue dormir doblado In encuentra muy agradable. e inde!eilso, a, males 'e en busca'de Ins regales
el ciecimiento de anuellos ctue solo 51,:.". que las noviaS Rpetecen.
(Itilierips falta les nace. una estatura envidiable V, cue estirad'o no cabe sea grande o sea chico; rl al cabo. no han usado antibi6tims en ja cams. v d'ese modo e igual a todos Ies sabe nara I hambre. Tambi6n a la "Casa Amboage"
pura qu ? V No pregunto: "es. acaso. les bast6 oara ser grades no cii-cula bien la snare. el aran refresco "Materva" vero QUe djc, al he bre irin aquillos cue quieren*
cc idad el spr grande? con comer ho zos "Reeio' vivir coj),
lenza nue haccr comenlAos I Dintero 4 cue ge vende en todas parties. Q,
C da G/ CILIC %o t... Icn2o jifmbres li N cue son ti cuenos cue de verdad satisfacen. A moons cue el car 6 diantre. acerles al ser que adorn
t)jja iw djaijos iomatices de noticias 1111riottantes. (je Luerpo. vero cue nadie. ,,,a r nja ad hoc le encargue
v tomar vino "Tres Rios" Y dejemos ins anuncios. Para el regal de billets.
I 'I'll U$ 111,00105 enemiltos. un oar de colchones M, i ado, "C a Amboage" esti en la Plap
A iinl- do wi co.,rcha. 11 lv c r d%-el"L",() tienen "I asVap6r, nor Reins, Zentienden?
15 dr,:i olicllialr A, er di con uj, buen. ljndr incRafles._ cue ii todo-s nwv bi- Fine" empate. cue no despocanFarles del
TIENE UD, DOBLE SUERTE.
su Valentine ... Y poderle
haicer estos regalos
A la gran feliCiddid Je celebrdr j"untos ese
D'a iya el muy cerCdno S'bddO!
puede un"r Ja imponderable dlegr'la de una
gtata sorpresa . del-re3d1c) escogido en
una colecclo'n exclusiNd Y que seguramente
kara' md's dickosa d su Valentine.
0
BOLSA6 PLANT P, cboo,,
TELAS Y OBJETC-S DEL A L _",\JDD PISD
Jarra de grueso cristdl en delicado Joyero (rdrice's de 1DOrCelaild legftltono MdlVd. Un regd10 exquisite, que r-'j, cl cordcld a mano exterior e it).
SU Valentine coloCarg ya, mentdIrrien. irriormente, con l6mina cle Oro. Una
te, en el hogar que proyCCtdn, crdti"Ind sorpresa, 35.00
20.00
1. Us& cle fno c arol cc-, aqjrrdderi de retail scmi-emdltddf Gran espejo interior y forro dc
falla, 30.00
2. Bolso cle iodia bldncl, rold, verde Y dmarilld 0 en prusil y rojo
con rdYdS bldncds, 6.95
1. Bolsa cle elesdn-e pie[ 8e 6C. rill
cerro 61anca con chp cn metal dorado Y zipper in'ri-tor, 15.00
4. Cests c!e minal dcriclo Y lalorado, Para su joven valentinee Con dos tapas: una con espejo y la otra
con rnonedero, 8.50
S. Bollso de paja en natural, cocoa Y carmelita o alegrernef-e
multicolor, 4.25
6. Bolio en original orrri dE Cd- 3. Caja r5dra b9drrillos 8e plaid sterling Jutgo do copas 8cj8, cl' ,arnp6sd, 6C plel e becerro b!arcj, Gorhdm, tocla forrada cle rniderd. re, vino, coc tail y 1,,or-r)ara 6
15 00 Puccle inclividualizarse con las ini- personas, de crisA1 frar-is taliado a
bales cle su Valentine, 110.00 Mdno. Modc o -Arist6tel es", 32-50
4.
6.
M"kAA
5 P 0 R T 8 A
DIARIO DE LA MARINA 2
N 0 T e SECTION
CLASIFICAD05 AaO CAXI La Habana, bte"Ves, 12 de Febrero de 1953 Pigina 17
Subird a Igo Ia ternperatura por Sube Ia P e S e t a Subasta Mt In A (1, it a it a eit breve'Ex por t a c i 6 n 'Un temporal de viento y agua,
haber norinalidad ert la preAtion. '64,724 c(ijas de lecite condensada de product azota las cosms caittaibri as
en el 'mercadol S
RADIO SERN'ICIO ESPF Ikl- PARA
El Tempo Nolificarit it, importadores de arroz. Aloliciario. 0 DIARIO DE LA NA Resumen de les official
fibre d e T Anger ,Noticias solore el Irdirisito maritime. himigrariiiiiii guipuzcoanostlll ,. empeorado de Espah:
Observatorle, NAclOnAI- 11 tie I br LA NACION AL DIA 'a n "I. La HUN in
ro de 1953. FI -a one] Rafael Cer, 1'tpr inua Y el ettado del roar cii
breia. I itio Re, de f IS- E. I.i-La ]a CO911ila es annvol ad,,, Las ,,a krteqanin en
Nota OfIcIal cornpenchada deleZ MADRID. fe &E.1)- En el'jefe derla Seccion tie AlnlaCerle NOTICIAS DEL PUERTO MADRID. ebrevo uaciones no slAlictoo IA ulai. En San Exposicidin d tu
dindia del rinjercoles rineicado official cle divi5as libres que lit Adualfii cle Lit Halb-illa allunclo opei acion.* G -e.%porLaCiQnes Indus
EEta6 geccr jli cle Uail ,.Icol, scurrieron Ns ullin s %c ()- ,o celebra, toclos los dias en ]a Balsa a,,cr que Ila ordena,10 IA tadicacton Por F. Pirez Barboso 111ales ha production Sebasthin Ilueve sin cc, ir.iciativa del AxInto ComL"rio de
Ku Puzc 'a -Cie Moved. E.- Ell I rcsto tie Ia Peoull
Desl 0 '14, tilT."11:1 horas dentro tie W, -,O dc Ma -id. huba Ia grata surpresa tie de las expeclientes dot ubastal I l 1 ren Marrucco.
On'. 'a at Instilut. Esoaf,.J despues E; na m. va a ctlebrare ; c Chi 0 1 decade Ia peseta. Todas las pecti%,os, ell ITIRCAcin coil des t-anicia clurante 1952 inas de 138 ell'- de 1". aa' 7" "1 dle,. Ila st, ell etuan uiia gran Expnslci6n
sur hasta el catiAl Lie Ia Floe.,., a de I absol ta tranquilidad. F! peeper a bdi I Ill siendo % u E IIL !I TA. "ado do xlento de Aricsania Hispapornarroqui.
moder da, altos picsiones e. di des t' I It .'nue clas lizadas valiercon inenoz. y Mentos tie lecbe condeada. uno in ones de pesetas ell drCtlisas,
inas tacado del dia PC) or ell- cell-Tespolidlentes at ines en curso y lluvia. Hill ahuie Ia IIIIkja belledas sobre ]a Palle oriental de ]as Ez- it I I, tortuando el d6lar para panel, tie re- tegrado 34,800 cajas Clue se hallall ell acendian el dia diez A, Ia suina de' el niejor client do estas exportacio
tados Uricicts. cl Atlantico ady'acente conlrarse d! nuevo ell el se, .11 Ia cl ferencia acusada. 18 coil- I( s Inuelles do Sat) Fi apCiScO Y Sall- $223 .550.31 y syer se recaudaron "s Chile. y el a ticulo inas solicita- ficia grandernente a Ia, cosectla, .
Ia zona de bes B a harnas Y ]a re gi6n POrIjO. Mas de las tres cuailas 1acion ajo tie 39.65 del mi&rcoles a ta Clara, y otro par 29,924 cajas nue 6 do, las arripas de ruego. con 58 niillo-, La Radio Nacional 7s Ia tais oida
oriental del Golfo de Mejico. Fn Cu- parties tie Ia Potilill de San Cii 39.40 ej dia siguiente. Este mej0l*2- estan en Jos Muelles de Ia W-Ird $330,113.00. nes, seguido de ]as mAquinas de co La Radio Naclonal I, Lsoafia (s
ba Ia' plesione, sort not Unales. Exis- t6bal de La Habana estuvo pen- iniento tie Ia moneda es Uri reflejoLine, toda vez Clue svs iniport ada"res El Mercado habanero recibio par set- 5.5 rnillones de pesetas. Las ex- segiin Ia illtirria encoesta Ia inas coicla Dr.A.RO SATI
ten presiones ligeratnerile baias en el djente en horas de ]a noche. del del Incivinniento recuperative rnani- Ilo hall a declararlos a Puerto de La lialianst durante el pcor'taciones autorizaclas se habian ele- ente los spill El citartnta y dos
extreirto Occidental (lei Golfo. procedido 0 d diez del Mes actual. 17.1114.152 vado a los 261 rinillones He pesclas.,por citnto de los iadioe cjjcllas. sinconciliate clue efecIU6 en Chicago el festado nauv decididamente en JOS consurno dentro del terrain f1jado CIRIUMNO DDM TA
rainpeo5n Mundial Gavilan 'Kid "It""Os tiem' a, en todos los merea- par las disposiciones %igentes, at ItlIcs de trierearicias ell general rzo- El segundo Pais comprador es IvIc- triii-a a Radio Naciollal I sl.tot,
Pron6stico porc hoy jueyes fiente al aspirant Chuck Dae a' do, Jib,,s P Ia
tratar" eedente del Mercado estadounidense xico, -,eguiclo- cle PakistAn. Radio Madrid Rad
He moneda del extraniero, di6ndo,,e adenuis. a (it],- p0I 'It Barcelona.
% de una mantra especial ell T;inger 1 111,totaliciacl. En el presente.lines Circulaci6n fiduciaria Abora se estli Ilae'end I I enruesta Ikpimiumento 26
Vientoasfloicts a frescos clelbsudes- quien derro16 par knock-oii icuj- dond, He artf ulos de con5unio cle primer a, :l el mencionado habian recl- -Este "'Obre Jos radjoescuchj, v..\tl jeros: 't _9422
tok'al n detv It cgando a 'I sete. co en nueve episodic. estos dias cotiza Ia peseta con- necesidact y tie jacil cifsonlposici6t MADRID, febrero IS, E I I I vs. par to, cial-9 'lot a,', ahora I!- Telifono A-9422
'SAT'
Z to It
Subjendo tra el dotal, a 43 pesetas. I pno ell Jos anlerjul'es. varrin sorprenclent, A ,litidad I It) I
at,,,, ]as teniperalula,, Cle- El arribiente politico, matl,-j,) ul- Matt trico y mentors rentolacha hay Clue rennatarlos antis de clue S P bido 119,083,156 kilos cle niercanclas I fir, pasado, co de 0 N
ell Itclicial. -I balance del Banco Cie EsPalla He IEDIFICIO DE RADIO CINE)
deqp- adus y P :-I, niloladus. titnarne ite par las ppIolUIjc,1 ('11- ?,JADRID. febiero S,EI.P- Las euhen R perder. overlies ell todo rI P d., lit I it)- PADITUN0
ION El Negociado de Irnportacj6n de Ia d1clernbre ha prv ontaclo Uri alZa a;:Ll- (I;i ell Ia ,kinetica so GALIANO T NEPT N
Casa$ JIL:11.I.1 on 11 Ito de a organization del Pi'ino noLiclas ClUe %jellen del ca npo. Pa segull las %elsione, (lilt' li,"oI'lln t, Adunnie report aver haber hablli- tie la c1l.cIllaci6t, fiduclaria dc I)icta Gobernacion larus ordrines Ila.
Noto ticnica del Pueblo, evidenciA una 'iQt.a I ell He rellcc (Itic e_ isjc Cjer(a ten- en Ia propia Aduaria VRr9RnIVp Ia do las pOh7aS correspondents arn- a 38.493' es Cleric. kill aurnento ra [as priixinvas courrid- tie toros.
NRllacton coil Ia nciiiCia k--.1da droia cnli It-., labrad Ores a sem- Ins sit ericuentran rictinorloorlos ell Ili pbiacloriu, del Pralbartlue dc Its -,I- ci, pesetas. El ap" El Alln, tro 1 (;-1, E"(111P W
-c:, I nalielles v Sul )IRber slop relan-clos tie 1.661 nullonEll el napa del i;-,po do link 1, ell hot as del medicidlik sobic I)z.,;* ell los I adios, recuip a- ntOs de azucar: p.sado. ,,1 31 oi, (it,- ce'roc I. en VIl;111
-ai;nto dec por sus niporitaclorcs, wx e pcrtihan "U'e"te
Pitas PI-.,?,nrt ri Psenlan tlf,5 slCle"Pa. n,,nci. it-Fri cable del selic, I eqta Place" ell parte, a 1 .1.000 tioucs que coil dC.Stllll) R VeJle- a Iris 36 238 oullnLics df- Pesetas to sobre las
FeLtandez C2U!pOS A ola PA. p ics corno nu so
antic 61otco- 77 Unn tiene s,, I'llMn coro. .%I oado conlento, L Poe ]as di 1121, que 0 R prorrnpat It Decieto do "to Ia it-critteia Ia niotuntliNe 1 -1- -1 1) ., I a
I f1cultades ueda C, 11 'IRPCIlla- decil que (,it 1952 so consigulli coil cialinentodi, sable I
Central rrn -9 r,, -i !a po: cion 1-001 Cie IA Aduaria. c rio llon x tic. (arganirritos drstinados jelle, el alza estaelonal prehibicion ir-o to
it iiabidas para enliegai Ia reiriolachn I ""' cl.... pit I a 1A Inch,- ( "' i jue,,(, de Ia 'afeitadc" cc 1( Ilarnado
Or rl Canada Picnde ;, It Ia Cot loll lie 11LAr a] I'OJO %1%, S -11 'A- I Ell rclac16n co a In, 'Estados Unicict; de Arn6iica. del 1)(11 Oil file I I
sit, isobatas rn fajA hacia el cr -, ilivs tarde, para cobrarla Ein es- eto de Ia "Up de 62.104 acns cleAiliados Col jIqjjjd;,,jnu del luesupueslo, Dolininguin me oir,,e Ilara isnA trin
b1lendo It lr:, o wienial nor Ios Fs- A Ia Mcaddia de Ial- tic,, A I a Ia ieglarnentacion He las siguiendri Ia Adviana ie pc a vorricia tie brnrficjo en Ili%
,a -as de Ia canipaia retruilacho- -canclas tin pronto (,a- "Poi Noilantic: 5.112 1 apor Aqui- lea
do rl Atianli(o adaLevil,. Oita noticia de inCies lo, sle'llin suba ta de Met JR. N 5.000 at Napor tipo ferry New I)A ajeios el tracallarillco El"Ple" El giall lorull 14"pul-IIII
Ia., Baha-uas' v la I nsta not le do Coca lo clelarationes del Alin:, de a"' caicia. van a i-calizar clips ]a le- nio vsLas calgan dentin del terinnio 146ciencia doctor, ', JaLlljo c, du(cion del area dminada a csa prcfljado Pat- Ia Lry paia C. a Ill of ScotlArld. de Ne,,, Yolk, jambictra s,, h:- ofrecido I,, ell1ra. 1,
YT lactaorrione nol cieste del Golfo dr at, NO talta qUien dice inclusa, fiscal. se Ila Iniciado laniblen otro I El E tado MaNor General He Ia Ma- rp ,,,je cie vxcui jon Lnuiduciendo plecle 91811h 'Ina --i6a ell ]A Plaza
11, Ci. E! s ,nrio cisterna at, altos Biaiico. en el entid. do j 1:: a tie GUCII'a. lepolto. que Ia vrn pdsojejus lunstas en transit,) Ill"pulnental do 'qt -c- m berixf, to
Lie pudieran aurnentarse asi mucho expedience pars subasLal cinco rnil baicacion nornbrada Carrabel, que El Napor Tropical de Ia COMPaIl a a I Las obras en B.,flica dc GLulpresionen cuctip IA initad OCLidental n-.dntenido el imptAesto alu, iot, ienclinnientos en Irigo. saccis de arroz que se ellcuenLran ell )a,- I bersele agotado Ell combrusti- de Transpoi-tes Maritill'o, clue vle- dalupe.
de los EsLaclus Vnicios, con so centric, PXpIlLando qUe muchas cle pc- Renacintiento tie negoelos Jos linuelles de Santa Cla v que na na ciencfo tin vVillagarci2 de ArOSA, Kean puerto
principal In el Fslado de Wazihington licione, tie suspension re i oo.n BILBAO. felarcro. 1 S.E.I. 1 - Ell ell analog& tortilla no h 'asido -e We dernancict au aljo cuando se Ila- tic de Puerto Cortes co y en Ia Colutribia Britanica. an Ilatia a 70 mills de Punta Frances, Ltilgaincill de JoB.932. pies de epacie- maderero to
El bajo baiornetro liene dos en- iniprocedentes. 'Bilbao e-,Lste On %ercladero renact- clarados a consurno Pol us respecti- fue renialeacia ayer par Ia motonave ias Villagarcia do ",I-1, on GI,,,..
tros principles Lino de 735 nini. ell La Pugna entre ]a clase T.eciiia IoIeIlTU CSPeCU12tIVO ell cuanto a to$ os importadores. Is se ha converlido I) el jillille, Puerto
Ia parte nortc Cie Illinois. el coal c I f ac6utica continua,.a a,.,- 'negocects de rninas y minerals. y de EJ %eftor Miguel Queralt Vila, ad Oil' brada "Machado". title Ia conclu- Con granadi
11 a alpp jo a Ia Bahia He Corrieiit-.5 en Ia File cuisado .yet. per. Ia Capilaol, de Ia Peninsula 1 11 Ia ee
bre coil sits isobatas el lercio cen t I*" c1:/.Aiidose, estando empefiadi,. Is- unit nuanera especial de minerals cle ininistrador delegado de esa depen tie Pinar del Rio. La tri- Hot Petecto a I Piacticos del Puel- Jos i icas ryladet a, A 11, -is. Nada inea] I.... He ;oerro, habilanclose formadc, dos PO- dencia fiscal. le dirigio Oil escrito a-1 costa sur O .O A' unicandole haber ties que cienti, UIPCO oll do
tie las Lstados Urudo las proton- !cts ultirricis en Ia prepaid, pulacl6ri del barco accidentado se hit-' e'" 1")
ii eilles groups financiers. en los que sailor Antonio Valdes Rodriguez. prc- cui7i.du ,I 71tra(ILIC a Ins InUell"S ton(laclas de ioad,,- i, !,At, expol., ultirriil
ga haca el sut una L4ian concentiacion quc Ilaba hien. pese a Ics etectos, de Ia i'"'
sobre Ia rnitad eirste I 'Wilul firnias de Ia rn s pranado de sidente de Ia Asociacion Nacional de d, la )Nvalla Cepleal del Napor bcl- tado por It tin (I ;it,( pa"o-i"
del Golfo cle Nlejjco y todo Mepco loll a Cabo el clorningo pro-i Bilbao %, clue se disputant Ia adquisi- linportadores tie Viv Para OOMU- fuerte rnarejacta y vlentos. que so- a ('ten millions do. ptortas en pesem, cr"66n
:n do title exiite kin centre tie 758 tor, 'I e,'o file Coder to plat, 11-: cion do nunas nuevas N' vleJas. can- nicirle clue de conroro siclad coil portaron clurrinte dos dins ell su ae- (lilt. 'orld"c" 1 11 r 11 en ',-it Slastian
n Ia parte noile dr] Estado de Tat- te li,e o- triti, en rt ta be' a Ivia, chirteras N esconibreras alen- In iidentioda (rive.sia. )."a tin taganiento de I,, Ia pest itnte,ado a esa Acinin- liaton pot ........ s ;Is, In., rill illan;l- E n e I a ill, t 'I
Maulloat. Ell el A Ianlico haY una 1 1-1 tic Ila I-Inbana. ell uu it, (()is ados por los preclo inagnifico, que .I Sj C1.111 (jet Ell Ia Oliciiin dti Gnbieino, radca- I to., Antilatic4ors pol Io tire C', I I "Ida a I I to d, seIll cle gran Area r, inlensidad que
tiene Piesionesdel wroln tie 745 ni!, at"', aht-i se pagan por los rinneales Cie da, ('11 It puelto OIL, tetwlicten al debt 1 1 1- ludidas piv- bili ii ha de
le do D;Igacto BoLlIll-V doclararido-i P!, ( Ito de Jos pasajrioi, que flegan ist"s glaill, fito N D'st)- j- lit so ta,
I I o (J"V Perrillten 117var to., lei ; 1
arrencis.sen sit region central La, ''I'holes v reilloies de Ioncladas de 1- Jefe, de distellos adulinale., Np;l, pit Ia Nia livillunia, luinlo, Infollila 'I", pa'.;lila, Capilanul, de I lot \11evil, Parad"r 11 Teurrile
'. t rigie innes lie esip ar"i'11WIllo, Cie t:,, qir'llllc!! Ilo o, (lei sIN
las si tewa so Efennirides cubancii Cie Ia, \icia, inina, (I,- Viz- I)., r. ;it I 1 1, o.olldul(,- lo, DI, lot P-ad"I's Ilae n hacia el U, Lasta It Pa. IA WIc rll'101iii ,unitin -12491 :-ji-o., I I) a o' I Ia, dr I-P 0111;1111,1110 tialte) fert-irs a
;I I. I ..... .. it H it
1-a I P la,20. Poor ANTONIO FIJjr Olaralt rn el purrio tie Ting r,,A de 1, -1 it), pasajelo, llvu.,do., It, 't u a- I I",
Lam nala dp Aire olare Curia con- I l'i "' il rl Ill rl lapor i.olaildr, Sollloj.- I.. ol ''u) 'I It,"
d. ,D R ID febie- S E I,, I I,,, 1", 1!, 1) I., I "', C ut, 1,11 1 ... .... 6,t lolptinua -ca % estatilp iEslil pars el ,l .... list] Arlon Die, "A(lo, V Tall- INI: l", q Infollito leiilf I- 1-cl, I lie
La j.46baia norr-ral de 1. Ip,,(a do, Ila conocacin Ili, I, tlru derlaratins A fonsonio pill su, lo C"",
I ,, i d )lilt dr liabo-I -I,CIdu I, Lilt (7ollgit- I it, 1,11hd"ll, Pill'olt, I., of ,-I\ let,.
- in,. ja cerA p ja s :
MAI price, pasa no\ 11 lit FERRERO i do p"ia IA, nba r; lclll'u I's ;,,,a in (;,anil If,, I Pit P He 'I, i... Hn
dot las Brrniucias. lall neW a,, at ski, tangeiino. L., I (I "dTI I )let del-, r-rulaiprLt I ..... ""I'la '(1)" do (11 1, It p,,
deste lip IA l0a Gran Jragua. C ama. Ig3n- :4f ,nick-r In a rin pRia 'I Or In r1u, I JjA,?j Atiba- Is pjjvia%,ik
IgUeY 50 rr"llas at 'I., Cie La ViRoana. 1- -es intc-c podaI insult 1 1 "' 11 11' 90, cro- do Cent, NI W-- PA'cd. 'ne IA root Papel ri Allis riepicsas con6li'llOrna, I drile, Clio, -ndowridu 303 rasa. me rioilrorro rin Barcirlertina.
punto In latitude 25 lonzilud 89, N ie- ,, *Andu Ins respect, Y a- e p, r, I,, I, IA [)it c(t on lip \,,, -All 11 rr.,jido, pit In, Men _;, "); I I I S, i ril Id, 1 11 g intristialinotorl
va Orleans. v 5igur a] nortenordestol. '5 Phnoo' let Muod,. I ;I he d I I ()TIrii 6pripjal. ennin -14 dlpuc- I 1 1, d--,Ad,, Vlajeros Baj celena I A ,A. ,,),I ,,jrnos 'it! 'n baile (to JIIA IA A, Is "r, i,, 6,,. wit- E,,lliclip, Las to ('I oll's (SCalas ell 0 'apoe I la Lit
194F- ( Mi- ,, 11 ;'1,, ill, lo, lot- _s(s d, I., I_ F:jj Ia Illanall, do a\ei Ilegainn If flu[t /O.l PAIR w", oI !-fhclo 1, 10 'a
N oto inform itifiva ja :, , ri'l. 11, 1- que it r- FIi leinct a 'la rx:,Irn,,iR III RIT111 C .... (I''ol 'I''I 11terilla f,(to ''I y ad as lo, I ]n cca
trill Teatto ( .1 seic, tendian, Clue posoci gatanlias Ill In., rinuclic, '111 Clue 'u, impOrt'- Jj;.,u-,. ...... I "no, Le" hoiallcic, "on"relC]'k jltl pasAle- so- do Ia at,,) N- ccoltc,16.
Ternperawra centigrade: NlAxinna o I-ialb.nejo, :- iih(teites do capacidad y referen- cores to haan cletclarado q consunio, C'asing, qtjjtn nos infoinio TIC It, ju, ). ja La liaban, Ell transit,, Pa- el rionrdin It, fj, tic ton "Ve"Otox"
26 3 hora 1: 15 p. rn. Mininna 16 9 hora n,,le\a construido pt, ul ia par., set adrri;lidiis a dicho cori- lienlot; podido saber our Ia Adualia cha inte v-uic eIposiciou lyi u tial to ciaciliz Iloka dicli(c I)Uqllc PR- nwrlstralne,', con lot nuevos scablidos 'RiAhi-Prool"
6:1.9 a. rn. Pre.slon allilostferica rnih- A p'ntero Miguel NIP % Polls (Lll rl clu, sI icalizaia inediante Ia tin deterniinado ClUr ruando ,C, His- alco,,na. r (a ntogridro Pei do- s,- -jero colre ,-to s a] c ononusta bo- Y a p
metros: a laz 10:00 it. n,.. 7632 a Ir -a novella do manc6s quom no won
]as 4:00 P. in. 762.1; huniedad I a roanzana de Zjlucta, f6l-TIILI)a dr ililofinanciacion. I-liga el Ing-reso ell Orden General (jojit uia denonlinada Foil do 1111aTlo A1jedo Ilarvel. Al artist
-elaiia Morio v Reft,4iu, pa- Tubos tie acero He a1guno tie escs carizarnentos se Nlkiestl'a clue tendia effect entl-c succo ChArlos JIurtal 3 At jiirz be]- pasajercs endle ("i"s A] Industrial grout.
gi, Rodolfhe De Poortere, list corpo arneiicano Lolls NI I'ct at Ingetanto par ciento: a las 8:DO a, in. 86 It'ria Por a CIA- niern Williani Koobe' Su eSpet EXCLUSIVAMENTE FNLA, l
Khia las 12:00 Cn. 55: viento niaxinia ando a a licit GIJON. febrero. IS E I La Fii- realize realmente Ia rernocion fir di- los dias prunero y cinco cle marzo '
raria NNE.. 16 mills par hora z;ta fur"(ion tit] 22 de ene- ,rlca do Moreda Gijon %a a Pion- I hos carzarnentos. para facilitarle arnbos inclusive, v Feiia Tecnica qu C Call1a general. -a ge ME) 1, ES CAMIl,01AS
a at ell su factoria de eSIC UlticrO lot, esuricios necesarios a laF nuevas a so 1'ez se efectLiara del 26 Cie abril Do Goteniburgo y alins puerlos de Tarnbi6n cliche buque tiajo car,
as 2:00 p. tri, Tot I tie Ilu% Ia hasta i I tie 1969. 11leCla v Noittega. en -el xapor sue- nerad.
UUIII0 Ia fabrication de tubos de importattJones one se reriban. y con I -. e inayo. arnbos incitisn El RNbolialm vinicron -2 pasajeros
'este Momenta ell milinietros: tinigu- 1953-Raiti,-o Jose Juli. o Mar- octlio oldadas par rei tcncia "16c ello el itinnortaclor Clue no havil )irl- sentiu- Clasinst, ofrecera toda cla e co de ginnna. Areas en Ia bahia tie Lit Hab2na: Po en Ia i--Itsia del Iiicd de de 10 hasta 7.5 nulinietros tho 5u cleclaritrion ell tierrico.'clando d r "' for -niticion. ;.sj ennno (file arp_ Pala L; Habana. It ptofv oi
hon recil-ola iefeiencins del ricic- iuioo sueco G. Saker \Villiclrii Audia 12 altas 8:30 Y A. Cin. u. M. An ,el U odio. Ila b 'I a C,,- Cie dionnetro Cie espesoreq He tin, luRar R que el ral-91IMP1110 reibido I V Sir Usposa, En tranijto lieva e! Se A lquila para H otel
Bajas 1:55 a. r. 1 1,04 p in: dia 13 liCill CLIIIPl, do, A, A (lialro iiii1intictros on ia pated (Jet per 01 sca' iii :rcsado on Orde 11 Genr- not nacunal (for este intresaHo Ito Cot
dichas Fcii;,5 Byholholn, "o-gi genwi; t Y coat,
Bleat; 8 58 a rri y it 42 P. 11, Bala, 2 34 je IA, in Sal cl n-ntio, dr Ia ;,I- III rpclnira rl priijrio crnsiguien- sit) I "Los crilre esto, a] ingenicill,
A. tin. y 2,00 ri.'ol. salicla dcl sal-cri Ill a- F;- diiliia Clara uns pinriuccion (lile in- 1, Noticial, sabre el trinsito notarilinno I pci- Pr6xi, .o a terminarse de construir el ediLa Habana, clia 12 a las 7.r4, pu-ta a 2 11101a P- r05: J-v a que producira I-q reenIcon. I) del tiansito 6, huIful- laincs Hulchison Kay v en ra
la 6:2.1 ria 13 alid, -, 0-,1 o 100.000 .Jfo, Interesante consult -r:v horidLji:cfi(, Ncxk
','arqL"Z larclua Ag-- cInte., d, tiaeta pruillells c"j) boidu del fr ficio situacio en L y 27 limitede de La Ha6:24 splicip del Grand flaen Heg I 's brinqueSo 1 1, dr ire F, ric "l 'h- li,,". iri it, -,Uh lio ii- i (:I lo, ccritros nw itlivos lie v Cornerallciris iindell con
Cuu;t. dia 12 A Ia- 6 :1-1. PL.Cllil Iris Ia a hlcctn I I's
J a 11 zencral dr, Irimigracinn se I.a Habana. !,IS SiVLIlCot(7S dal0s tCla- bano v Vedodo) con 80 habitaciones y
6-n2. dfa 11, iAIjdR 6 .1.1 rjesla 6 02: 0 r,,,ur.tra Prift-psrado rn of studio ti%- at nioxiinjecto jegulaal. AVC1. re-pectiNps. Dicho barluna nue'a dia 13 a las 8.10 P On. Res:)A!osa- c una coiornr a D I N E R dl Una IntIrrsante corsultq que le hasta lis ei do Ia tarde finalmen- c' I I lay, in %otat Cie 9 p-tijeros Aso
e5iliahola I Jos ubnos lICzA- Sobre Joyas en todas CAntid2des ha sido formulada por Ia Pan Arne- I. =iraclos hoy, colly. Cal general contenuida en va-, 13afio cada una. iArripiio y fresco! Inforja barcos que son es e ledirrocarril.
Temp*returas Poe Ies EIL, UU. dos el 10 Y:p& f-lolaii ago Gcoli- MODICO JINTIE-KEN eloan'Airsonmans. 11el-tiva a status Jelit-1 1 Y... Amork., Poe ecorriemsp r.a. 1. I.-Igollnes d I mismo horas h6biles.
Coil a- C, n p-sconeros, "LA CAJLA MUXELL.L- rrlmp4!Tto de, nuestiva, leved- d*- lnjul--'c a Zljada4 definitilvarnentojocor 125 En el vapor annerican", Ori,,trite mes en e
ronliignatarias taciticadas en r rn- onto,
chide,. O*Rvan. Carlos CRbAPr:-P, 17'arlon. de Ins natriqfctr Cl, "iir, fit I"P25 P New York,
d- Fsi.d's I'nIdnF A 'a, 7 On a on Friupdo (;;,I, I)" vFrT1'NO egittill a C n", itit-Rdaiii7adris canndien,,s
Not or, oilad. TT.I.EFONO A-0301 to He s) purdrii N rnir I, tin a nu- o
1A 1 20 A 1A, snn I ell
ir 7 2. TA Pa )2,2 Ne, OIrar IA,I-Fn \a per- S, Fran,: ( ;Ilclrid C Hnur !P O!C:PaII a Ins Ila- a I pohrl
a.zn enezuel. I "flechador,"
seicernbaicado, '10 cjnI ,s Ope-cione, no N' riles cl Canada IiiC, .I) ie edo h-iA naxAda U n reoralo
22 1);;,,, re- Colombia Hennes rindido saner alinnup P\tis- i n
In N1, -,, 22 Palo cero Boqinn deporladus a V ando Pon L t I lldb.hohi. :,,u-,,,, c lIC96
:899-Ernillo Bacard :1-oreau inau- M-WRID, foiu.ei, S 0 li(ialrnentot Clue pit ]a Di:ecc)61) He "; 10, 1,2HIOnICS PCl-tO, ocolnno
39 oaJu rcr, Cilic,4ZO 31 -A F I Ic- Innnizracio!tri. exbtr el criteria He que Cot, 198.198 kilos cle rneicancias en
La Iluvic 0 Bibiloteca djan!c el apo o : ]A direcLicip 'eLI'l-, liabrii, Clue tender despachos. den- que incluNen cindbarques rea- Bacardi- en --on .ago de Cu- ca.,al rnisnio tieimpo. del Banco E\-,t ro d Czcneal P ara lo E N A M O R A D O S1111,111,
132 ter or de Espaha. a1guna de sus filia- "I gAlt e las portions de Ins scuerdos lizados ell Kotka, Raurno, Goternburcal"lual info rna el nr Angel Te- 1919-Fundaci6n cjr 'entro Anda- les e tan realizando organizations e., entre Cuba N, Canachi. cs- Cto
rtaya. Jefe del Centro tie Te- Jul- cle La lia- r.A. pr de prospeccion de mercados extran- pecto de las leves tie Intrinigracl6n. Procedentes de Oslo, trajo 27.107
Eiifirafos tie esta Ciudad. durante las' esidien- eros muy inleresantes. habi6ndose Ak Josefina Baker kilos do nieicancoas In general rnas
mas veinticuairu hlr6s Ilovi6 en. do el Pei illano Joa- animado a -plirar.r est. labot en HP, Ypr le person en Ill despacho :f7.584 1, Ins de pipe) Para entolveri
Santa Maria del Ro*arlO. Milcare- I,i,n GI d, F rnaor escala ell vista cle Ins restilta- cillectoi 2pneral do Ininittracio-, p-rede, tes lie Oslit de Aalesund,
Ina Santa Cruz del Sol, Feincisco. iflig-l"LinanCitii winario Di. dus u-tal- o6tcriod- Ahura pi, Ia( (or J(- Heitilida Antcrcha, Ia I tio 291 100 hilt, no, biwalAo lit)
Palo Seen. Mach. Jobabo. plornata", 1;,** ell ]a paia (oil toda aciiidad Ia sal d I-n-ld, Bal-, -, I al I in le --d- Io or-i.o pi
Elia, GUaimain. i Cascorrn. I- Id I.a Habaa VCPC7kIIIi % Coltilibla rip 11,11 a u.1,a E 11 n fl!ini(t, inroirnidn so'll(Ito ej t d, 1, Kh !i.insijpd, ((,it Lin Ill-Chaparra. Cauto Crii,, Ve!a ni, De- I) P, no, lbr .01II(MA. I" PiCA01, (ambin tic
licias. Victoria tie Ia, T ca .1,goan,, of e q- le jiL6 nj l- 1-p- d, N-v York,
F aIornaMir.BartIv.CA c;,. 19)1- Dcltlt, 86 it I Pre- It,- le'ali 97' ',is (I,, rpetc..ncias oil ge,Ios do, P!"cil"!"s cxPrilabI :a- rin I;rLt) a rur teiritorip. per el de Brenien v,
Sua de T narnn. Baia-A sideni, 1 Allen ,,A A i "P ,,
do All la to I I a rul: I I lia
anial's : !a o do I (i(Ado p1lettO if
yari, Feltnn, Preston. 8 -tr allrehe rn
BRIt-1- I las L- C-Inc, io- o: -Ao jad,lll es I C- : I ,
most Tacajoil, Banes An ij!A -. n 269.t k I'- tie inpicon
ptnin- i Esitn o gIAII(le, a nor ]a Radio ll,.i.clas Per
I o, R, lprdarn. ].-1 641 kicia de Orienie. IVA 1-11M, I..;lce Ibol de RI do(tor Ins, Eplipida Antonlia
(i, Ambeivs 1.583.0,59
En Ins dernas Itigares de !a RIp-i- 194.1 'i CAu- A, or I i drqii u I In Unit "VC1011 1, 1. C." 1A, In genet a'..
blica no llo\16. J)'' d, F'rPLo ofirial par.. I!] S'ill drIR, do con(- asin)jsIno 84,887
(lei, Ia, 1, 1 ro, I clInse" I 31
Rplacio5n HP la c;ptidad Hit Iii%;2 a, N A, no rnr)pQo r,p r-nrtRdn, ii irliiI5 :renida en siguncIt Iligares do, ri I- ell, 'A, I, '- I.: P' I -I' 'I'll "Po ri, lie innii2rPrinn per In, Clue \ri)- F. i Ic: No,,, (!;AIa rC Ca IIavvn. train
rante Ia sernana cornpienhidiA entir no I- Filalh.nA G, I Alos(IL"'R va I I a Relent If PIT- n" W''. P,,' Bacli 658024 kiel 25 y el 31 de enern de A a 'o ...... Mit la,,o,)nItipjdqd it, I(- lie !- an, ell get, ..I,1 car inlet a 1111ot' nPI1 Ill- -Ij- I"
" o docla c
rrovincia tie Pinar del Rio A A I- ''Iblo do, Baltirnore
of, I A trip contratprla pRia o!ojcazlr
W.11-1- I I'll 4fi "I (arnio u drt'cIaiIiCCo-In pedidit, p- :* FilAdo 1,a. ;-ikucn. enriduciendo
PAgma 18 Sports DIAMO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Sport,; "0 CM
CHUCK DAVEY NO RESPOND10 AL SONIDO DE LA CAMPANA EN EL DECIMO
Anotaii(lodosveceseneljioveno,
El DIARIO en los Deportes
el H(d)(1 I I (I derroto' a[ Cienfueg6s
Por Eladio Secades
El pleito cerr6 la sell par
_7 t cular entre estos dos teams, y los Ro-El Habana ganar h la Serie...
Jos la hquidaron con 18 ix*tos frente a s6lo 6 reverses. E
-Gavilfin, Mifioso y Amor6s... Amor6s decid:o con hit. Mario Picone contra McDuffie, hoy.
4,
no pueda decirse con exactitude que Pero jugar
CASO alto y la sonrisa en Jos labios. la pel,'Jub Habana que ha ganado el campeo- Iota, lo clue se dice jugar a la pelota con eficiencia, .4 Por RENE MOLINA
m4to hucional, de Punta a punial y hacienda con in5pii-au6n, con acoplamiento, con team-work, 14, Para clar 'e F1, adecuado aAeton que le facility el arribo a selin vL djdci( derroche de superiaridad en casi con arte on ese aspect tenemos que reconocer Bus serie par
lod"4 lo -pectos ckel juegc% sea el equipa mas qte h s ci iticos y los aficionados cubanos Tic, habia- juriess del gunda y tiro malo del novato antesa.
Habana vencie-i, it[ Cienfue- lista-Josi Bustamante, quien hacien.
los t orneos cz go cuatro par 1; ultimo plei.: do su debut, accept un lineazo bajo y
to
poueto n cit tuaritos helloos Visto Y aplaudidel en a
-iollos. Se habla Mos vistu nacla igual enLre ambL- durante la recio de Kleinnpero al intentar Is
de aquel Santa Clara Siem- De pu&s de apuntal In que el Habana vale coma 1; guasrtar oanc t u a 1 in' 11111cuatro de- I doble m tanza la bolaigene los
........ ..... safios celqbrad lus Rojas i sardines. Para hacer emprender a Sil.
18, Peltl('ld-- -larriento seisIverio el camino de las duch amy coma 51 la d(. ped da qui iera mos- binaron hits consecutive de Montepre so fecuerda a aquel Santa quipo, quo lia sido lo mas important en la tem- de Ins re- mayor, Bustamante y Pacheco., Habig
1* i Clara clue tenia un astro en vese
porada cle invierno y que sera tambien lo mis i 5 surehos, r; aut , ae anoche se, un out y los tres sencillos cuaJaron
V casi todas las posiciones., Se m
toma la constelaci6n famous portante on la Sene del Caribe, queda campo para decidi6 en el -,N, i, cuando lo ilos ingulos, haci6ndose cargo Lima.
'as especulaciones clue so refieran al aporte perso- cam peones h it, i f c, r re i as, n e n a r del monticulo, quien r)o'pudc, eviComo Punta de partida Para
nal de su, otletas nias destacados. Product de 5 goci ndo el en);,,if (to iindo a con 'tar ]a consumac16n de una carriers
ha tinuaci6n sabre c,
trabaic ell el campeonato, Edmundo Amor6s
\,as. Como el tiemPo se en- mtn-uln poi parte do la cast totaliclad de los fanA- 1 des adversarlo, sus humil- al realizer Red Munger un squezzecarga de converter on altars do marcat Play perfecto par la lineal de prime.
entaja descie 1- -r ,lnzos, to, cien. ra. El bateador fu6 oui, Pero hizo
ticos ei tituto de rocior bateador cubano. Ya pas6
mantico, no serci yo quien in- a la histozid ]a tesis de que no le daba a las curves. fuegueros no tj_,(iej, i, ",dr clue con score of chamaco Montemayor con Is
esas preferences del layer ro- dos outs surge ,cpjorre en el que estaba destinada a4ser la ffltima
Cuando Fl ncgrito do Jos inusculos de acero empez6 ultimo capitulo. : 11) ,.r il:.Jg
curra ahora en el pecado de Por.un sen-, de las anotaciones surenas, ya que en
se ne e Pe
con arguments mohadillas ccin -j I
profanarlas a cieficifi-,q a lefia limpia el enigma de las curves, illo de Edmtn;(i,, coi ]as al- el resto del camino Liman of
clue los aficiShados viejos no dijo entonces quo le hacian un dafio de muerte marcando cinco escones-a pesar de
Jos Jillizarilientos bajos y afuera Tampoco ]a It d s outs of pjza!,,,,, ,I' el contea garon de incogible en todos los epi.
- sodios, to que elev6 el total del equidoe dos strikes tl
Aho- a el sensacio
I.s po vencido a catorce.
me perclonarian jarras. n I zurdo cle 1- %t,'
c
sl nueda entre las teclas de la mi recent ofreci6 Jos leultadus apetecidos par los es- La conexiOn -19 a expenses de El margin de tres par una fuh sosc quina trategas rivals y por In clue puede verse desde el
]a sc pe, h:i do que ese Habana clue espera la inau- Dzaudkoe rMmekne I lo. i. hobia reempla- terudo hasta el octavo, cuando Mun.
guiaciti d, Serie del Caribe nada tiene clue pal-ci, de la prensa par lo que se deduce cle las ;'!!(- ., Red Munger ger di6 los primers sintomas de agoVr\-lc!li:TIoS a us grades campeones del pasado, complac.ol.( clflciajes, terminal la campaha nacio- al meters estu I ,1hades y fac- tarniento. Jorge L6pez jile6 al center
.1al %, toci ix ib Jos pitchers de la oposici6n siguen tur6 una de );, de 1 tipicas del, Y Sardifias, que sustituia a Usher, Ji.
,ill eX(lU17 d! Santa Clara de marras, vaya par Cienfuegos, quo h, o perseguido le6 par el short Humberto Fernfin.
buscando la formula rriaglca Para silenciar al colossal ite invierno 1)(1:
cit I.nte Ii coi teza, eso sit de que en lo que se refiere blinacia fata. dez Ileg6 a IR bola y cuandc, sin tiem.
-a habani, lidad en ]as m
a illi,,ar a la pelota con brillantez, con inspiration, jardinei sta, que cada dia batea mAs y q ,,rr.cw_ cliticos, per. po th-6 mal, provoc6 el avarice de lop
-n atte, rl,, ha habido nunca una novena que de ser conic era on Ins aspects primers del earn I gd oisnedno oul ru 1 tcir(, d o' 1 i: n e r o d e j u e corredores. Klein al un infield
a ia que va a establecer el record de pecriato pusado un fildeador duscreto tirandc, a tor- 1 ferencia minin, par la di- hit par tercera que sin embargo no
pri ir ,nc, uati a meses en el Primer lugar pe. se ha convertido on un fildeaclor solvent y pormiti6 anotar a L6pez, ya que Bus.
A im rondo cc \ er, to rras notable en el Habana hasta e-onectiicular (*,in "as piernas que despiden Anoche daba: ir, P, rsion de ga. tamante accept en posicidin inc6mocla
cliispas pri Jos tobill,,F, Edniundo Amoros alca adores, tenicia( consideraci6n y aunque tiro R primer no pudo cam.
n, e el trjh,,j,, personal de sus peloteros mas pt :ol s out- paiecian fuoia de todo balance hu . . . . i la presencia cic lit it Ni -ge, ( ll la a- pletar el out. Un fly de Formental Iraino el acoplamiento, el aiuste magni- mita. y el rl [ ,_deucl,,J logra. pulsti a L6pez, elevando el total del
]a cool d1naclon perfecta de todos los engra- mano v ci,,inn do en el terce, ,,i ins earn. oriental a 56 carreras impulsodas en
blos frecuente, Pi Ill campanili, Pero el empate so conn,;e.; ;o c .i n aquinaria deportiva clue termin6 par Pero todo se e ticj ... ...... a la trlste xe16 a] morir Amor6s en fly a Pache.
.,ic i inen,!nle En In moral el Habana que La piedad N la exp( i i(,n( lit a(onsejan clue s realiciad y ba-io -1- momenta 0 Y Poncharse Seclane despulis qua
,Ian al aforisnio do clue precisamente a meta pa,,' Crespo habia negoclado boleto Para
human, (on los cut ,e dfri dar mayoi real( if-itombe Los Ilenar las bases par segumda vez. La
flji pi-io, J,, una pausa Para renuclar ]a pelea eguage romp16 apen2g iniciar,) I las)c(, del Caribe, es sign asi como una fami- todo tiernpo pasado fue litupo mejor. ;Aquel Santa ri Imind dc d nov n que abri6 Phillips con
Y este liabani-l" Pei a aun soco )a nave ell el I'll ('i fil 11 le a I zlo
Clara, 1. rrien- ear
do el arno: a lo % iej i, aun lurulgandn con las rmo- 11 SlIverio Perez q- bl, sit prime. hit al left. Un sacri cle Limonar Is
'Ira oportunicad 11- Tuciador en lb sJ tUO en segunda y desde allf anot6
d;r(ll a, clones clue se hall cluedioo all as, el obsei vador inte- Pacheco por hit de Sardifias despu6s que Joeque las representations de Panam
Pi Rion N Verle7uela son augurio cle una ptueba ligente so pregunU si hubo on la historic do Ins i Munger se 1)01'014 tlitancio toqu( ge L6pez habfa entregado el Segundo
difictl P;,rp los campecines nuestros. Tengo enten- deportees en Cuba ,tia coin(ulencia cle grades fi- y Humberto Fvn-, citi en ou t en fly a to profundo del left. Oleo
catches, lilt cle Klein agreg6 lefia al fuego
- guras coino la clue estallins contemplando
ri:do, pot it-feiencias dignas de atenci6n, par men ou it
alora jflo bueno pa. cuando Markell vino al restate do
connect un I'lleim, Munger y transfirit!i a Formental, Ian
sajos rablegraficos Ilegados a Cuba v tambi6n par al left y se9Llid,,nw,,!c jun Pendleton lmohadillas se cuajaron, entregarwo
con un campion mundial de boxec, coma Kid (I.- PC- ra hit, perti gluit, ,Vm:ut de subtly 1 a
reco.tes de peri6clicos que me han sido remiticlos vilan N con dos pclotcios de la talla casi ins a] volar el bound fAmundo Amo- a Edmundo Amor6s Is oportunidad
p(,r mancs amigas, que los equips que van a visi- rable do Edmund(, Amoi(,s de Orestes Mifioso. r6s Mientras la t ba ha.ta la, do see htiroe de otro triunfo, al prota.ricq trFen poderosos refuerzos que proceden de El tipo do pelota anarcluico quo juega Mificiso es va I s. anotai o ?) I o' y '6mai1j, ducir el cohete IV
-ganizados. En cualquiera de esas prenda que, a critet io %, entu lasrnn mios, no estuvo Relievo /(I C()1-011(1 gattarido por KOT a 1 ,, ge trajo al plate log
]o.; cirruitos oi I N y el bateador fui ir ra al inten- I p,k,3 de Sard 3.
rl ai( nF Yo n 2iws, preferentemente en Venezuela al ;ib an(e dr nuesti- padi es ni do nuestros abue- Demostrando su clase IndIscutible romo campe6n mundial welterweight. el rubano Kid Gavilin ill pricti tarse el out ell aunque descle'
N- Pulirt R.(o, ha tornado arraigo la idea de quo los. Esas "cosas' na(lic las hizo nunca en los cam- camente Is distancia anoche en Chicago frente &I aspirant Chuck Davey. a quien derrat6 par aIli v16 c6mo Moryn en pa- Esta noche jugarin H!,bana L Meknock-out loma a Jorge opr7 Ia ventaja fut! i tinao Los Rojas anunc an &4 aria
el team d, cllo puede y hasta debe ganarles a Ins peonatos de Cuba Torrientp fue un bateaclor de f6crilco en nueve episodlos. Ireducida on la po;!, final del pro. Picone y los Tigres a Terris McDuffie.
cxtr(7ri: ta L, eremos sabre el djamante. El Ha- quilates ricluisinios Alejandro Orns --el Caiballe- pio forcer inning (uando Ins Rojas
b ira t.cnk a Lou Klein clue ha establecido un record ro- significo Ill arnionia perfecta en deferisa, aprovecharon cl- eirnres,
rie cuodri.ngulares. Tiene en Edmundo Amor6s al ataque, en personalidad beisbolera. Pero lo on Envitindolo a la lona en. ciiatro occasions Gav" n el capitulo sjguwne recuperar.ri o'. Mds DEPORIES en
del torneo. Tiene en Formental un Mifioso es nuevo. es revolurionario. es distinct E La anotacion rma e deb16 a un hit
que responded siempre a la voz de ataclue -ed cuando ya el ab a de Bob Usher c-, furnble lie Pend- la Pdgina veintisilis.
jLlgzc;oi conimm or. La otra noche, H a. derrot 'por KOT n it oche en Chicago a Chuck Davey
df- su nw.tna Fsos ties toleteros, bien montados habia plant, dn la bandeia :o)a en el pin culo y
on I p( -li,. ri Ins treLient,05, president las incur- no qucd ,hl ,tro interlis quo el de In licha entre
sione iroos N pii,,den on un mornento critics deter- 'Mariana, Almendares por la honrilla un poco, Ell realidad la pelea fu de un solo lado, Na que Davey no luce estar ograduadoo) en el pugillis. munar c' (xiho de Ins mejoies pitchers clue puedan 21deana d, jiile al forcer pesto, Mi5oso atrapo
pl('(1,lZ1' hu6 pvdvs Pero ]a primer- una pelota riegi, un bata7l, qUP merecen ser recor- mo. PerdI6 el estudiante su imicto. Fu, establecido un record de recaudaci6n al acerse
ci al on (I llabina. In clue ofrece on sil Habana un clacins c,,r 7 '_iiasrnu Dc de (,I campo izquierdo una bolsa cle $275,545.71. (1'a\ilain p,[,O' en dos ocasiones a la zurda. Una derecka v*o- p Z A R R
ma:zon (:c(isivn de locrieficios. no es precisamente se inteino n el pi6lago ininenso del center-field lentisima de Gavil n puso terming a Ia., hostilidades.
In q i, p i-lan b itv a Arrinros. Formental y Klein, Para llo% on carrera lo(a una linea del otro
m lo que Ins spi-pentinercs; del peloton mundo DeSpl.16S Maricro quirn sorprenderlo
Por JACK HAND, de ]a Prensal Asociada
r. ,I, 'ini riacii lie a(wrt"s Lo acarl, i4 pp-, on una re(ia de material plaltico
(4- 1 1 1, anza ric clue el Habana gane \ Nlificso cf union mas largo, rniis violent, HICAGO f,;- 11, 'API.-El G-11at 49 Punta., po, 41 Sin
hi ,(-i ie dc Caribe corno gan6 el rampeonato local. rnas imponente de cantos so ban pegado en ese c bario Kid Go, ilan dc7 i 6b6 cuatru bago el habia clado olo 1- 1 as
no o Ia plFible hazana do nadie en particular. sina paTclue So Ilevo on claro las cercas par Ia zona I. veces 0 ta n che a Chuck Davey pa-:a Gavilan con cu2tro tables v ti
ra ret(-ij- su corona mundial de los para Davey. el cuarto el s P rno,
In cla, de pelota que en crinjunto juegan todos, del reloli y no exageran los quo reen clue Ia pildora, oria par F tenla ga e a
,,olteiNe hts -n una vict I juez John Bray nad
con las entrafias rotas, fu6 a tenet a rn s de cuatroab ,,!ufinicnt, todos los atletas dirigido5 par Miguel 1,nock-ow on el decinno round El Gavil n 51 par 39. dAndole al Kid
Angol Gon7alcz. Estamos en presencia cle una no- cientris Neinte pies de distancia Batazos de ese hasta eFe -,nm(,r,*n inmo Davey no 6 pounds con uno tables y conceduenvera clue lie desperdicia oportunidades, quo no in- tipo No he visto muy paces. El de Luis Rodriguez pudo re : otideL !a canipana del do el Segundo v cuarto a Chuck FI
cuc!-(, cn indecisiones, que aproveLila coma ninguna Oimo que pas6 sit I vando "La Borincluefia" par decimo drpucs a habor sido vapu- o1ro juez Ed Hintz votti 52 par 3R a
leado sal%- 3cmen-, on el novena Gaviiiin Hintz d16 tres tables N CIENFUEGOS tIABANA
lpii vent .!a_ propias y clue. tambi6n coma nfnguna, arriba de las bardas portitiles del center-field del Demostrando un c,:ajo a toda prueba, el cuarto Para Davey V. C. H. 0. A. E.
pero al propio lienpo clue no es'a De acuerdo con Ia base
Jos q, cn prn% echo a las debilidades del contrario. Yo estaJin Tropical El de Dick Sisler cuando de ancl V. C. it. 0. A. X.
iisisto en que ese Habana juega un base ball supe- upern Ia 21tura de las dos cercas del misma, par- 'graduado ei el cu:so pugilistic, el cion on Illinois de d untos pot Ferniind( 7 SS 5 0 0 2 2 1 - -
ve a round dc Cininli, If-f 5 1 3 5 0
que uanv ambition en "La icolegial de Mich.gan State Iuci6 des- rounds, el explosive noieznp 0 L6pez. 2b. S 1 1 3 1 0
r! r cn t6(nica al clue par regla general se )uega Una inolvidable de D 4 !trozado completame:-te. Despu6s quelGavilan, le di6 un canton de 8-2, algc Pendlenton. cf 5 0 2 1 0 1 Ush&. Cf. 3 1 2 2 0 0
en Ia znna del Caribe y superior tambi6n al clue Tropical" v otro que disparci el propio gigante zur- el bout habia sido Jetenido chdi lasin precedents La tarjeta do Ia Marva, If. 4 0 2 1 0 V, Klein. 3b. .5 0 2 1 3 0
ha. td ahnia ban jugado ]as ganadores de nuestros do er el Cerro, cuando la fruta caycl saltando sin impresi6n do est .r &7zando unos po- Prcnsa Asociada tenia a Gavillin ga. Noble. c. 5 0 1 3 0 0 Former.tal, cE 3 0 1 3 0 0
rampt (ill; to, nacionales. Tal vex acluel Santa Clara folma N- sin c Lscara, en Ia parte mas a a de las 'COS pasos do rumba on so escfuina, nando seis rounds, dos Para Davey Monternaor 11) 4 1 2 0 0 Arnorcis. 11 4 0 1 0 0 0
mientras li;,laba do cncr,,e on pie unn lablas Bustanniu tv. 3u. 3 n 1 1 2 1 Haas, lb . . 3 0 0 5 1 0
mrnSli*Lln k, aquella novena que se vanagloriaba do graderias del sol y sigui6 viaie rumba a una calle !V la rLl 2 ivnit- (oncw-ricia It, ani- La PClea hl(i presenciada par Lina Paclivco. 21, 4 1 2 6 1 r Setiane, c . 4 0 1 6 1 0
ateso:a,, 1 El jonr6n de Mifioso rf-spnndiendo al enthusiast concurrencia do 17.450 per Muncei 1) 0 3 0 Phillips. ss. 4 1 2 3 4 0
ritisimos inportales del deported negro o % P,-ina MRDa
ir-cloponuirnte, fuese en In fisico, en ]a relative a loin del Premier Conrado Marrero ha sido un de Fu rald;, lue do un sonas clue probablemente Paco unn 0 n () 0 0 0 Perez, p . 1 0 0 0 a a
la at urnulaci6n de firms errunentes mejor que estp r.,o.s batazos que no pueden olvidarse mie call soil, ]ado, ptu- [)ai-% t ( ionia punch entrada record Para fades lo tiernpo Oiern. 0 0 0 0 1 0 Martinez p . 2 0 0 1 1 0
para cot, -, W legal, c (arnpeon on un ourucrilro per el litulo velter T0a!kl1 0 0 0 0 b 0 Sarldifia, rf 2 1 2 0 0 0 Hal) n.i que ha Ilegado a Ia meta con Ia viscera on Ni an los que tuvieron ]a dicha de'pre-enciar de 27 ano, dt Caluagu-. Enviado Ia iocaudacitin fulA anunciada enn-in Crespo, lb. 0 0 0 3 0 0
por cl conli-o fir nueve el teicer '275.54571 con tin nelo do $211.41500 Toliii- 3B 3 14 26 9 .1 - -
ou ri po! -Ii .... .. do fuiosos de. IR RI'lliFiLla marca Para recaudaci6n I C,- tr, pot Nloi: n en cl 9no Totales 36 4 12 27 11 a
Pita v Guarn ina i-or lies (yartaron anoche Era dernaslado para H_ iecha niz. Dai- sobrekjj6 haAa clue ri I Peso welter era do $269,6770C
, I cubano N(,:% n a desarrollar ntro clue habia sido irnpuc ta par el pro- ANOTACION POR ENTRADAS:
Plaque vw'cn,, en cl noNeno Gavilan Plo Gavdiin contra Gil Turner el pa ('II"NFl'EG0S 0 0 2 1 0 0 0 I
Doolscripci6lt d P za,16 I i,,,o 1, 111ull-11 1-1,11 I'll's sado 7 do lulio oil Philadelphia HARANA . . 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4
a Pist6ill V al aW eano M uguerza de calle a, 1; 7urda f I quinine %* er, 0 vxto DaveN. clue pesti 147 libras, exac
la pelea e ri t r e al A:a1lLJV on el rinieno des- tamente el )jmite de Ia division xvel S V N1 A R 1 0:
p,,o, qu, ,Na avolt-10 urA hericia to,. no habia sido noclueado tit Ian- C-''-, lllwulsad s Pendlenton 2, Munger. Formental Sardifin. Amobay, I 1,,,Pchn a F)a,,,- on ci 7,ado a ]a lona on tOda liLl carreia d, ;n5 Tibc% ))its Pendlenton Sacrificin hit ., Munger, Buslamante, MArtlPsftin. que habia jugado tantisi- Nuiron fu que P!ston y MuguerZa tuvo que adelantarse y avilan boxcadoi. Davev habia peleado allies 11(i D ic plqy Pnilhips a liaa Bustarnat to a Pachern a Montemayor.
M" on 5 Salida anterior. nh pudo pletamente de callc, A despecho do tuvO que enceslar a pretender en- ri-iruN.6 : i-- paircido i-en. our cler la noche en 36 pleas, profesin- Que ad- on bases: Cirrifuevos once, Habana orce Struckouts: P6rez 1.
con I stelar de anoche en el Pala- que su comnanera. Mullorrza mayor. cestar de bote-corrido con el rev6s., liphia escaf inl or )a derrntA on lrein- rut es. Pero no pl-ldn hacerle frpnie a I'liku"l-r Mar! inu,, 4 M i licil 0 Bases per bolas Frre7 1. INIuriger 3, Marc n Lip Ins Gritos. Quiziis I Artifice. jug6 un parlidazo desde el primercon Jos Pies en el aire y un nudo en PRIMER ROUND: El do-fianic t 1"., an ciinrrs coma laSLIpericridad do sLl contrarin ii, Title' i l it kril I Hits a ks pitchers: Perez 8 en 3 13 N 17. Munger 11 en
q1 todo un veter2no de Ia costa. tanto hasta PI tiltinin Ia garganta. Da contest al primer 9 11"' d a .' """ "' Ps a nochv. nue pv 6 146 N- rnrdia 823 N ramidoi Maninez. Pitcher derroladr, Munger. Tempo:
hava s ntido el cansancin del esfuer- En Ia. decent final, lun qup Mu: I Pist6n, y Muguerza perdieron este Gavi"in con jabs y nbantcn ,ndosc libras x, dcrnostr6 srr un N- tondern (Ins I--, ;Liinc(, nilnuins Anniadoi: Julio FranqU17 Umpires: Mullens W.
ri- siernpre a Ia ofensia. Ningum de in, D;,,,,. lil, n,, dulaii;, inucho Y gia n campion. M;o-stri 2hi i Alan on Ia tercera base.
Aiio CXXI Sports M ARIO DE LA )1AR1NA_-.1"eve%, 12 de Febrero de 1953 ------- Sporto Pigina 19
FRANK SEDGMAN IMPUSO RECORD EN TENNIS ALVENCER A JACK KRAMER
Refiterza considerablemente SIL "Lourd s Colete-Monte Irvin est 61nista'"ABANA-MADIJID
11 i rado r'Deportivo irespe 0 Pincigrainiat ofictrid, pars. esta tarde a lias
equipo Panama para esta I f r tres cn punto
Ren Molina red. a agape! PRIMER PARTIDID A 2
hir cto a la prima temporada 25 TANTOS.
Dieron a concern la. relac 6n de los atietas que integra6n ol equipo OVIEDO y lievia, blimps, con-El (.11111bio de StephelLs 1 k egura que se senate en perfectas condiciones y dISPuesto a Itichar 11'a Martin 3, Lago.- RZ1,11cs. A sa'i ar en la Serie (lei Carle, C[130 COMIcl conectando 35 hOmers V car del 13.
que ha de particip I r, nZo Nornbirpdo Suglo Chan parit di- por ballear por so6re 330, en ad'visto desde vari.os angulos. esti sefialado para et pr6ximo dia 20. Otros comenlar es I I'llir el basket en rhUub de cl6n impulsando 120 carreras. El p:iEio ipasado actu6 m'uv prc 1 0 PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS:
- i I Oviedo. Hevia, Martin, Lago,
A ultima ivalizada clarinet Y su batting, no luo Lds dbrisbentes de In Liga, Paname- Spur. completarA Fit roster con los! PrOfeSlonales. Comeritari Buendia y Abando.
por Jos Nleduts fia e Fn 10, SEGUNDO PARTlDO A'30 TANTOS:
L Blaricas del aquellos pKimeros mementos el at 1, en vista de quo In sigujen csr jugadorc : Par RED DOWN, de la U. P
Chi go rn to cual han olatt'%do rince. spectacular Que ha I h lstmo no el Club d
logtado so C : Per el campeonato del I-Albei to Osorlo. del Ctir terfielci. oft .. ,e Profesionales do Cu- Pedrito y Ab3ndo, blanco con.
h decidido todavia, fin envi2d. Ill native. un acto homenaje a, Irvin. quien hace esiableci a car del 13.
1.scsaervicio He Vc-inIni Stoph s dcspu6s que le Pasaron a job jar- lab oficinas de In Confederaci6n del IUi.lrdois co ORANGE. New Jersey. fc brero 1).Ino puc a a
-triar infic ._Frank Austin. dPl Ch' Ii field.: ,,, ,, Irto In vallosa 2 le quit I United;.-Monte d !,ogr r esa., ni ias clue he tra Montris y Jesus, azuIcs. A.saIdef, am-s, liberin,'o- In P.,sion Caribe, ahors, en manots de I slloada por ]a As clarion do leis me es, estaba i;atislecho por po-, Irvin dijo que saldria t)ro, to p8,a TOS:
e loss Red So- que significaba Para su ;Cubana. Por celebrarse Ill tan native. Ict oi las Der!crtivos do La liabana der ir a batear. no "tara conteirin Hot Springs, 'Arkan.-. , SEGUNDA QUINIELA A 6 TAN
proxi. 3-Robert Prescott, fc] Cil'ltc Ila alil'a el Billet en nalai6n femeni. cste ro rs "a, Aba.d., -Jesus, Iturrino. Hugues,
Bu on. sclla luaci6n He cana pluga ,a In Pel ma serie. in liSt2 complete de los re I d IfiO R no or que batee 330. Pe- junto con JOS pitchecs cr 'a
.1. 1 fied, native. ina, Los re-)Oneables del club q ;gue 35 home runs e impulse 120 ca- crmpo do Preentrenarn lei' in do los Ugaide y Flilix.
Ir f I nlti% amenticI manencia en una posici6n it la fuerzos que till izarg& Panama. segtin ue ore
clivin del cu- cual no logra adapLarse debida- sea el ganacior del tampeonato que FI tim panamc6o llcgl:;, el din 10i6e el-,nnocidn doc rreras. Gigantes el 19 de este In- ell Phoe- TERCFR PARTIDO A 30 TANTOS.
all,, H&clot Ro, mente Por -,upu_.O, Mific.,O Ps se brin a alli las d del dia y se lI,;)L-djja en tor Jo,6 R. Martin-% Alba RnLmcia El left fielder He los New York nix. Arizona.
De ganar el equipo III, Chesterfield. :I Hotcocean Luis clue ILI 'arabier, ron fle, el I ItUnino HugUes, blanco, con.
lriruic7 a IaF L del tipo He atleta que si to cn ian rein I odrA efccto el dia G.gantes. declarando clue su lasturna- "Irk lentarnerde at Plitiripin' adin
quw oericuentric en estos momentris el cartel neral He los piaNcrs de 21 en f br ro y el mismo comenzarAldo tobillo derecho cst:iba completa- Iir 01 Mcrlw(s -cePtoria se por, In, on rim Ju ge -Vin. "Quiero piol-I n1i led Ugaide y Felix. azuIes. A sa.
A CLibrir In r, gar, con ventaia He uii a I As 5-Is He ia Ir It obill car dci 13 y del 12 y media.
lien I la, cI let'- cliico con in misma sonrisa e id, juego sobre el Venezuela. I O, tree. mente cuiado, manifesto que pcnsabaij)ei(, estov se,"uro He que dentro dc
Cerveceria. los re. Roberto Ferrinticicz T,.p;l,,s ju.ara net Wicientc,9 nrincinales en .1 (:Omel-zpr lentamente en el entrena-ldos Fcrri est'lle Nacmnal. c_ a la, fuerzos serin lok siguientes: de toclos niodosinjuUn Prl pursue, j Olu-roma (it', esc dia 'ento prim-averal. pert) que estaba! j. fit par QLAC Jos doma, i-lare or in re son los Cal deci co d to, lien btio v sale a recibir bo Fe Ilevaril a ca. IT" *'rong. que diferii con Leo on eso".
c seguro tendiia un gian itfict oil 19 firma Para el jue _o
lit I it- s t likes aun cuando nunca to na-i si no vicne _1 I -JUgailm lbo fl-,ui-ar, trilre otlos even os una 53
I -Granville Gladstone. del S ill, Votone- L'I*a afln" Irvin. cluien 1:i 3la It_ dijo It
%:cse rustodiado hecho con anterioridad Su f og it native. Pur del Cervecor S I c- o"Ibici6n de Iiu iltsu, compet(ricins di"Ten,,,c) meta, definiclas last su to.
,I, ,,, no, ii o idad. SU enthusiasm y 11 am_ a, *2 -Roborto Ferruindez TApanes. del fLlei-zp del Chestel;ield I, del pur de Tito Y baile. Jo el ;,mnble gigant6n ne-,ro- greso at line LIP do to, nales cl licarn a errolar. Tienen a
;n,,P,,K:csn1, I,. despite estAn Por (ricima cic -os Cerveceria, extra jero caso que gane c-sto ulill- I :, I t LIer. 1 1 11"6xImo F:'dond. V Comenzandu gero lograr un promedic, He 330 35 In paFada tvmpoiad ,. a,
Parris. do ecetka, I Puerto WCO alliAlIC1,110 ; do que e, Aluud. nalurallilente, .%, cuatpo bueIto iciado, pequon-s problema, do cAmbo, do el Cerv ,I pol ren. pera qtIC Sit oullyril fill, ria r not, pitchers, Haddix. Miller. Mizell y
3. -Clyde A 1 .
dendro de dos du- V, k2yrito dara inicio en los, 01TIC runs y 120 cirreiras imoulsa as sect, at cccirmo,. Staley Tendrdn buen pitching frente
'ILICS 10 om. P-1-611: Pero 21 propic, tiemp,, native. lCal aca s 111, He del Club He Profe- Y crec Poore logrir'as todas". -r vales tocios los dias y va verin
ia He tontos obstinarse or, no or 4 -Peter Nicholis, del surparte, dice clue el eciu;l,' I-ollaic, I lills Monte, ouien Jug6 en solo 46 juegns "M to' (ioado fn
1 ,,Ola ease ;)an Cerveceria. ...... P I cla. Coll I tobillo estaba a sus I
I ia la Singles mascillmos Para los Gigantes en In tempoiada I LIII 50 por ciento. Y it(, LIStedes coati dificil do veneer serAn
do e o (ILIP 112 una diferencia extraoidi- -Pat Scantlebury, del Spur, na- Martin Difugo do rnana; ctniaicha el I P"411;1 Pallir 1,
5 extranjeco. se a el mejor do la nl( rsoci OF, La tarde inaugural He 18 Dosada Arvs sufrir la fracLura del to- bien s flies. Esa Ue lot craVol a] final".
,I inglc o do iorniota do la talla tivo. I L. scrie so pordla on !I'd do I cnis d:, so club actuaron cice f
calla culre el MifiOsO jardin-) y Pr "'c"da, fl, en n jor. se debi d. Pero teste afin, on el to.
habicindo i, le"Istra- d, _,uras del court clue hqnsi' biho u juego He exhibit li;da'O He Stcphon c cl golpe do It Minoso infielder Acluel aie'- 6.-Hie] Patrick, del Cartavieja. Ox imo did 20 0 MVI'adcr ;d fecto por el comisio r16 ante cl hechn quo el logro do billo en buena forma Podre cumplir
91'aCIR a SL,3 I .: cw!onrs a % nl% or -,c impeturiso. aggressive, extranjero. do este afio numerous ve!il esas meters In harian ficil el Jugador mis obligaciones HI camp. ,
E, cs da de palcos y referencii, nado (to e" rama depor iva, doctor Mis Valioso He In Liga Nacional yJ Monte manifesto que estaba sirgurn
01.
R I big R ho ,, a[ _r, os momentAnca- ali,nte Pero sin In al" -- r 7-Le6n Kelmar. del Spur, native Antonio Ferruindez He Castro.
mente y con epresentallris 6, gria uaI3( 8-Nathan Peeples, del S puir. ex- dena Azu frasml ira la se:11 para sus lerminal-A el "monopolin- de tres ah que los Gigantes ura %pz reas se,* 11
tranjero. incontab'es oyrntes. smo se Ademas Sergio Chang el Populal de Stan Musial comet champion bao, .Jfucrtes co ;entores al pennant. plan
In Ciudad He 1,5 Virnlos. rl carnpo cuando Psli en In po5i- firmaron Ins contralos acelltando Mri"chmo- del deport,! se ha hech senor. esperen un minute". di. no estuvo do acuerdo con clinpinagel
,ion que le Rusin dese De ganar el equipo Cerveceria. ell. Chester pot ]a Cadcna go del baskc-ball
rado Pre encim; IMoore y Mi en al soci Had dr, jn i j6n dose. "No delardrucFsntya; paesdur \Larlo JetilroschGeirgsainibi err ofttira ucrte ri.
El ingreso di Stephens, ml tones. apart He agregar a sus filaFlAzu) ... Mancto do la I 'n, -h f or conside tod.. hay que Rp:ruera sorg los Priefc.5innanales; v actulilmente tiene I
deride otro anr uio, proporciona a a ins ?layers Pat Scantlebury, dellel rarrador, con Juan FaIn do comen. mAs perar a Musical bat drrn recientemenfr A Ins PhIllies Co.
los White Sox IR potencialiclad re- Nceplar nue Frank Line, acase, con SpIll. 01A Granville Gladstone, del taiista ... P"acticando, veintena de muchachoF dem si ado" n
-har por el liderair, ln consciris tiles He Paul Rich ids, conlih n. 1 0 to por our Me, "el team A cllcll(il i r la JIgs
querida Para hic
do In Liga Americana. L6gicamen e, sla vRriendo comnletamentr I
el team ha too dobilitando su cuer- Pouion v proporcion6ndole una popo de pitchers v la biecha pudiera "' TICIalidad que debe reflejarse bresultar fi-mesta, peto analizando It nefic-misamente on ];I pr6xlM2 'rTninfield debe conceptuarse entre Ins po, d a La inc6-nita radiiaa
mejores; He annbo circuslos can Fe- ahotit en el cuerpo do pitchers. v
r:*is F in en la iniciat. Nellie F hAs a en ese asnecto In opetacion
ei segunda: Vernon Stephens en ]a it) I., cLial pas6 Stephens at Chj ;igo
a- a III enolicis. p,- .1
antesala y el venozolano Chico C "ador"
rrascluel en el campo corto 11411 t der Hoc lanzadore,; al Boston.
existed un mercer aspect que debl- .,-- ;-;i In., culon o ors Mike F
Tong contemplar at anslizar la con- I Ie, Wtto Alornii un pan-In'. t, tratacirIn do Stephens Con el at-PIM, especialmente pa a rl
leterano infielder en el ect "' PO, WIM1111, a que AlomA ha -ario Purificarl el toOrPstc-s Mifioso Ili (onventia, H-j (-4,udo oda sit cli,id,d In baco por el sisterno
Inda sit atenc16n on rl ricFernoeficil I C],I sla Y Al see co, Adi Ili r 1, -n m6i perfecto que Se
iel ar n izq ordn %, si A Hecior :a io roao5li on liwajo,
le troncha la posib-l;dad ric ic-rc- ir rctPndran rnn)n 'A conoice. El cigarro expresam ente elaborado
S ar a In Liga Americana, a Miflost, ALIII CLIando circuits anria; A( in L
mien I rar;etanto le havw, tin fanr in- 1--,ri 'A r
cal cu abl pups tie haber ?enicin uF 1 i--r d, iniciad.r
reinstalarse en la antesala. comn q on F.1 tc-o daia In tespuesta I-rPrI ncipio plane Frank Lane. hu- opinarrin, clu ro, Para brindarle placer,
hiese corridn el ricFgn He malograr prinincrn in equipo del biz sho su carrera, y, que vst;i plenamente Horde Ri Aro jueadores cubanns derno s trado Que Nlihoso no se ties- pat Ice al chance do alranPrIvuelve correctanienle en psa po- 7ar Los Senadoirs
sici6n y se sientr mi5 libre. in ban rCLIl-ld0,,ncstOs ultimos a6os preocupaciones cuando actua en el TOLIchos ( 1:o Ins Pero jamas ban Iravis de los ailos hemos credo
outfield podido set conceptuado como asnirantes; de fLIer7a en el joven cir- la mis peifecta indus1ria cigarrera de Cube),
En nuestro toinect hemos podudo cuito E'_Ip Rm, serA distin'o con
apreciar esa iealidad. Cuando se el Chicar,, dood, alinean ices atle- flaborannat [a pl.
1nici6 la presented camparia Mifioso tas del patio rtiA labor alcanzari codura en las corto- para brindarle a Ud. lo que creentos
apareci6 en el tprcor cojin del Mal- lambien uria iml, I tancia, vital dorcis m6s moderns
del mvndo. que es el cigarro nif,,is sabroso del mundo.
Pero no prelendemot
Events para hoy 'Cuba derroto'
BASE BALL: 0 a Guatem ala Tie Ud. se deje Ilevar pot- nuestras Palabrd.f:
-Tuego He la Liga Cubana. dcscamos que Ud. se forme sm propia opinion
entre Habana "..M&rl'anao.,
ti 177,77" ,
en el Nueva Stis Co.
zilimdo a Inis nueve de Jits NO- Nue trxs a' etas; es erol snbre nuestro product.
I 9id a s por Reni Oii rfoltirdose
J NI ALAE gran flneJoria. Nola,. Enc nda un REGALIAS EL ICUNO J
,,ni ri, id, rnrt 'res pp-- Mucho public acudicli ; 'a destip- -4Ild- A nos. co- d;dA do la; ch1qUIIIa5
mori.andn a Ids trrs do la
in d, de la Republica de Gua Ala frente
- F, rl en nnc!,,,na en el a las lindas atletas cle A efectuaF; cr, o it I ri Alai, con dos da anoche on el flon, Instiluto
partial d 0, cl es (Iiiinielas. co. Edison PERMITA QUE SU P10 PALADAR DK IDAI
File una firi i 17tiva del
mcn7anco a las ocho y me- Equipcis ultramodid Instituto do la Vbor, sirvi6 pa. ovra ver tin equipo ( cornpleta- dernosnos permiten
CABALLOS: mente distinct, eLt r fAcil a elaboror lo ligo con
-Prnc-arca pn rl Ilinodromn Guatemala con sco- 40 por 27 obsolvto un;form;dad.
Oriental Park He Marianao, pounds. El coach R- irstuvo. at
c' menzandn a la dos y medid He la tAide. frente del Ted,, I' notiindo5e
ran rambin on el i jr- P ]as crio'C J
Has. adernas He h-- !,do chan- a toda, )A, o,- quir ;umaAlcanzi nitievo irinnfo han colas de Imp ric- FI bouquet V11
He Oil nunca ii- I ,, -,,as con ins s
al boxer Johnn Saxton alletas del QuelzA! --roole abunHanle margin de I)- dr tacanclnFILADELFIA. febrern 11. it'roled). ;e entre otras hir, R o. EsteL;;
Palacio, ,.strr!,a ';i Dinorah
-El invictri netvvorkino Inhnn 7 Real, Luisa Th-Saxton, He 147 libras, alcan76.51J 'ri. freCLIentemente F1 or Ins guggtisimasexta victories vencirridn por ternallecas Ingo F particio en decision uninime en die7. rOuIId5 R Cuba, aunque en n,- hobies
, eo Influido otra co a a I ds cri ,as
Freddie Dawson, He Chicaxo. He aliploo a compl-p
146A 2 liberal, en In Philadelphia Are- Ell un juegn de -!, )-on 2 PSte na. ante 2,99.5 fan6ticos que p;,g,,,, pl.t. fulite I- I-k---JA, del Ins$8.154,96. liticto Edison dr-c,, 1, st, Into It &*codc, do la pi- 1 cie la Vibota con ifil pri, 34.
Piligina 20 Sports DIARIO DE LA r4ARINA.-Jueves. 12 de Febrerq de 1953 Sports Aiio OW
GANO EL QUINTET DE LOS NIARISTAS AL DEBUTAR EN, BASKET INFANTILE
a 0 IDebutaron los Maristas venciendo
Buscan affeorl.o I
n ro, eaza y, ppesca
a los Cadetes ert los "Infandles"
con Ralph Kineri Por Mirilla
La misma 'A seguncla hora el pequefio Jorge Sarria estuvo a Lin tris de borrar Vartli 1.(I()ICttetoiulr.ti-ofeoitoctiirito
cantidad de g una buena ventaia de la Academia Pitman. El Dr. Ferrer Fer- Kiner asegura que no accept [
windez lanz6 el prlmqr junmp del Campeonato de Menores IlD re6aja del 25 t que le quie Paq tilfi 1"criot loindez trilotid 6 en tirade trap
ten hacer para esta season
Pot (cDRIBLING* Treirta It cvistrarcon contrado In escop tg clue In venga
In *,.,na (-icbra- bicn, torque Char"
Br ul" log ha side de log
n C, C ,
Bonit guracicin tuvo el bas- clor him claho a la Pitman muchol arch Rickey, administrator ge- dr rack
k1t ball tic IDS InfantlIcs a3rer Orcle rate, hasta quo asom6 el calisancio'l ner tic IDS Pir8tRs de Pittsburgh,! dt l CC-, buencis ell ol CCC y iFk ganado mua 'nau at ealizando un gran esfuerzo per Ln ct y Niches trofecks en platillos, qua es su
ell IDS Lerrenosi de In. ACRdenili, ','It- on Isis filab. aprovechando Is PiLmanj esti r on Iii Si, c I f
combushwe Ilevar Ek on entendimiento con su for- Cos traor Sel 'I OIL'os dona- espLcialidad.
Elora N Raull Sale faltan dos tiraclas para Clue el
man en el Cerro, balo IDS auspicious Para poder jugar intis 6 d FU6 midable slugger Ralph Kiner. al me LoStell, IDS r, -:iados pal carripconato nocturne finalize.
a C c me 0 narca tic IDS jonronerns tic "' J.,6. A. del
tic I F deract6n Atl6tics. Interco,(!- una bonita exhlbicift lnf.ntiI* -W- Na c o n que se mantiene en irbeA. Init-ncoa do Y a rontinunei6n ofrecemos los nu116ya hasta I giRl de Cuba. El doctor Ram6n Fe- 31ARISTAS ,g "';e a firmarqel contract Clue I las tiraclas r llin a skeet, incritos:
rrer Fernindez. director de la Aca- do ce marcando 0, Na que Resulticin competencias cle
demia, IAnz6 el primer jump entre Fig. Fog. Fe. ofrece, el club con Lin grant Corte do las
0 1 su sueldo. hasta ahi f 1,111. Bornal:I6 Ill'O 110CIUrnas celebradas el dia 10 de
los centers tic los Hermanos C Busnego 3 MaclaIg lull o ad(, con cl febrero tic 1953.
clue. i
Las y el Havana Military AcMarLS_ 6 Per0da 2 2 0 Rickey se oncuentra ell Palm, C U to
i '. GALERIA DE SKEET
aderay. L. Lucals 1 1 2 Spring Californla, hacia clone volo 1 bos tirador,
dejando Inaugurado una justa infaii- R PO z . . . 5 3 0 con el fin de entrevistarse con Kiner a tanda, i,- ridicall ee 'de 50. Premin: VIIardcv6 Riers
ill mis clentro del maxima arganis- C. pilre all Gamador: Josi A. del Cgetoo. Score
heco 0 1 Para llegar a on acuerd 0 sobre so 47
me escolax. C e. 4 1 0 contralto. Kine Its, anuncla a quo no 50 Este he 'LlOic' (to I-Jose A. del Cueto 50 47 cle 50
aceptarh de ninguna mariera la rebaia logra Jose on as 11 50 43 tic 50
Los Mart8tRs. campecones del Rho M. Ganzalain 1 0 3 de on 25 par clento Clue se le intent das- nocIO debini -BctraD6 Macias
do buperaran a] Havana Mill- C. Gods 1 2 hacer Searle su sueldo cle $9,000 y bo- Clue tuviera 'd 5-Jose Artecona Jr. 77 24
PLSR Academy a primer horn, ga- P. Martell . . . 1 0 1 Ties quo percibi6 el pasado afio. El rampage, 10 c a a "o:
f(,,n Lin 4-Rogelic, Sardifia 77 24
l 0 %0 inando clespuds la Academia Pitman J A Fernandez 1 0 0 gran slugger. que tumbled es OPuesto elevates sob: liell'.111 (Itle ;)-Doniingo Macias . 60 23
at Colegict Baldor. Fueron dos Jue- J. Elejalcle 0 0 0 resueltamente a IDS numerosos jueloE enfrentarse i.;.j,n*. Do Lo- 6-Jos6 Miranda 66 21
gos movidos deride So vicron basket- m. Rodriguez . 0 0 0 $e exhibicitin nocturnes q e tienen Cog 'llliko, ell ,, -.-Jose C. Contreras 60 21
mas lejos Iaolistas de talla en lots cuaLro Cale- ratas en su schedule. dice que esta dos modes
calambrilie f;xihnonte de 8-Francisco Fernandez 60 21
glos; debutantes, habienuo gUstad0 In TotaIrs . 19 8 10 conform clue se le Cie on pecluefiOlBerriat:I6 TLI; o-Antonio Go' lez 74 20
forma tic Jugar de ellos. Los Herma- H. M-11,11TARY Corte en su sueldo, Pero nunca acep- I es luminam, I t 'a"i ri nq It I c do lq Ilza
'nos MarL-tas balgando au ofensivn on Fiji. Fog. Fc., tarilk el 25 par ciento cle rab ja. I tegoria do lodo on Is 19
I')-Dr Joi,,(- a% ales 50 9
Rollie Perez, Rafael de IDS Reyes, A. Tenjido . . 3 1 1 Mientras el administrator general : las tirades c 11-orl I'os qLle -fino 60 19
Cesar Busnego Y David Pereraesaca- A. Martell . . . 0 0 0 1 hace to clue posiblemente sea su ult[- herders vlEtt I l acclol. on 13-RLI 62
rork algunos punts a los cadetes Sulares . . . 3 1 4 me esfuerzo pot Ilegar a on acuerdol.tras OPOI tanw dc 14-Marlo Unanue 60 16
logrando I Los chiquillos de )a Vfbora causaron M. Escobar 0 1 0 1 con Kiner. tres clubs de Is Liga Na. acuerdo (4k de i 1.5-Carlos Hernandez 50 15
loca la potenCial buena Impresl6r, per su juego rApido. L Ciocloy 0 0 1 cional, -Chicago Cubs. CincinnatiClub do C i ,, :10; ell 16-Jaime Bourne 50 15
que sap cornpral En cuanto al HMA, present on Chi- i A. Mich ena 0 0 0 Reds y Braves de Boston-, han he. 1115 tiraclas (;ALERIA DE TRAP
cluillo tic enorme clase, en Antonio F Ballesta a 1 3 il chojraloclesofertas a] Pittsburgh pot oficlal. Ganallor Erancisco Fernaindrit. Score:
3 d: code 4 auto- Tenjido, que burI6 a los guards do j yetriandez 0 0 0 1 Su in quo lograran Ilegai a En ol e ,O o pl-Illito 21 do 25. Preardo: Raiiii Castells 8
mod s do Ion de lots Maristas lanzando una zurda im- E ('onto . . . 1 0 1 uniacuerdo debido a las contrapro' Fernandez. ihcjcll- H
pecable. I P:dacl(s 0 0 0 po C 8JI" I 'I Fer
tones cle RlcXey. quo hall hecho 1, Paid gal i s- L,,,,,,,andcz 50 212
oprovec cir to poten- 10 que te roman ]as negociaciones it) (to 105 1 I I --Rod 74 2
ca 0 ej coma slble 'I'Redlii6ll se Iuci6. Felipe S(,IAIUIIR _Io taIC1 7 4 abruptamejele. to coal "lil-tia el Ili- tambien u !,- pa o 0 1 -DO111111vtor III"( I Is 74 22
C e el j-e,,o comp,6. oil corpulent MUCIlacho que Juega RESUf.'rAD0: 6- 1 46 let es grande que tiencil los diiige'll"' (,,e liancilk:;,, 'I, it Onfo 4-- Antoino Gonialez . 66 22
de espaldas al are, ademas de -k4iill()- %1"1 101 -9 1 1 "cle Jos filibusteicts Por retenci a Lll fact] Sabre j j,,1,d-o _1-RkrLI1 Ca1lCIIS 60 21
U-S bu, os de encendido galtaclas a lete Es obar esa gran estrellilik ell 11 0- _5 5- 8 18 jonronere. Raut Cab I rn i n 6 Beinaoc Nlacids 14 '21
S-as p_od,1n ser to cause cle cam- emotion do los azules del Vedildc BALDOR 1- JR. E log. F'. Rob Rich(trds establece una 11tarca Tali prorto conor NIL RILl- V Irl- ,It train -'11, 't, 1k, 7 -J,),(- A ,,,I COcla 50 20
imine so erilrei ta cOn I .... 1 1-11 1 1- Ir of i,,6, It Andic, Buslillo 60 19
busOon -omplelo, qua clesperdicLa Tennis on el Big Five Lu., %Nrt- 0 pain, spiilig. volaia hacia ],a Hato-a k" "i"' s-- t"Oll 9 JOS(, Nli,.inda . 50 19
combost be r nde menos. Las des-ilaron una ofensiva iii-nien R,% Jilin Richards aparece isaltando 15 pies 4 y on cuarto pulgad as p(O In fR ta 1
I e5to da a segundil hors que Jr., %allo n( A NIS, . . 3 dur.intr iris jueltolo de ]it NVAC relebradas en el Madison Square Garden Para clporaj la lirgada del pilill(I 0 on 'kert 2 0 Oo "m lo c .1,iironp IT . 50 16
Pero cando su clkltom6 71111tho sobre IDS cadets do Haalla 1 2 0 conlingente de Iris PirataS, allUnciada .50 111
equloodoz-nnuevoittegodeliullos Militfli v, :1 3 3 do Nook Vork el paado sibado. La marea fuk record Para etos Juellos y in Ili UltIll H,111 "dO I I llm!vho SiOdifin
champ'o rSepuedelogrorhosial0ola F1 Lhoque que reSulto nioriddo ill, J "I lx sigilillon la %ez ntamero 38 que Richards %&Ila par entices, de quince pies para cl clia 20 cle 106 (_Ojllelltes LOn el 60 nO pl,,pp, 1--Di IjOgoljo -;.,dlha 50 18
en g.urocha. Richards trail, desfil tic pasar par solar I& marea. de 15.9. 11 fco. 13 -Di Akair, AIaIC7 50 14
I El P ttsburth so alolaia ell cl ClUb 1181-Irs If. ,k O, a 14 1. I JOS I mIndf L 50 13
odconal de kdomelroje, osi come to el do la Pitman v Baldoi. g;1lIaIld, 8 7 tratandow de hnrrar el record mundlal de 13.8 y media, pero no 0 confillfulti. NAuticyn do Marjamin dotal le Ipotenco inlegro del motor. Porque JOS prinicros per una diferriliii mi- t Sit ,r -S
ninia. aunclue la Pitman sieniiiii, PITMAN lancOa oil La Habana, y se oil jetima cre 1710s So, 1)0 11. it 11 'Col P,
Jos Chornpon. de pecisi6n, don one 7 1, is. 11' log Fe on el Stadium del Ceiio Veiiit'hell,
a do ull inargen tic CURtrO Pkllll 3 -1 ueg d exhibition I I M
chispo Due enciencle todo el combos- hastn citic se solt6 a jugar Jorge Sit- C C(ISi t odos los equips present6i ubats doe do ellos
ttble en to camera tic combust16n. rri'n. que cs el mejor aLletit or c a i1nd sfia. Tambift lovIebraian kra j ohnni-M ize es'el 6niclo yankee
Las o e cs Champion reinlegran in; combinacl6n. E& hijo del amigo Dic- E T, Oa 5 3 1 do F el
igo Sarria. una cle nuestrat ginricip,, P L Dortilo 2 0 Has encuentros en el Inteitor (to Ili
propto pFeco solo pot el combustible Par, %rR A Aloale7 . . 0 n 3 "ha inbres Haves" en esta com ana RVI)Iablica cloncle disttitos prorriotorr
Clue chorron, I estrellas del floor en unit 0 P so hall ititeresado flat ver'os actual que bace recorder al vilejo teant,
pasisda. Pmante ]a estancia, del Pittsbulgh
Las Bulias Champl.. d. El chiquillo Sarria mantu o ell it%- 7 9 or, Cuba vendra it %er of entreta.
clue a la Pitman, que habit, ganado RESULTADO: Son I ( n, deraclos hombres leaves>) aquellOs 11.1gadores title tienen miento Me Warren Giiv us piesi- Atinque N1j(kc% Mantle es una gran figure, career del P+ch y de
Incondido Total aprovechan ventaja eon el juego del pivot Es- Baldol 5- -1 8- -8-22
la potencla intogra tLIR, clue es Line cle IDS mejoreS title- Pttnirlli 5- -4 10- -6 -25 tin Itituro Inclerto, como Whitey Ford, de log Yankees, que dente del Cincinnati Red, V aCtUal
p esidvntc do Ili Ligii Nocional. clue la personiiji-lad extraordinary de aqu6ilos que convIi-tieron
producida an *Tmator. Las %IsLo hasta Rhora en el torneo r gri-sa del Ej6rclto. conno Gil Hodges, de Jos Dodgers. Notas R, I, A I t r to N a mo AnO I it, I N, sdara lodes IDS tiamirg campl, del a] tcam cri los Mu!os de Manhaltan clue cran terror de pit-chers
AdemAs se destacaron par ]a Pitmall Pat, ',111'1117JLIRado en PI floor Aca- --- "llcuito.
de Ferrer D6rticos y F'rero. Runque dr-mia Plimall Fecha: Febrero 11 do Per STEVE SNIDER, de 6 U. P. For MILTON RICHMAN, de Ill U. P.
este ultinno debe render niejor labor 1953 --o de los
Suscribase y anlincielle ell el n I future, ya clue es otro de 11' serin Perill- 41nuiet W
puntales biLsicos del planted de el t.NFW YORK fb,,jo 11 United.) Dodgers nalilralmelde (to an rs Polo en cuatro
Cerro. lemporada _11n, cO,,,i: ,s ju-,adorcs ilacs, on- dicacloF. torque so punch lonroncro "NEWI(Cl
( I-ojjisj(ts en el di.-L ice unir difei(no-, 11- (On -(I ehob, ha
DIARIO DE LA MARINA La 7ona defenma del Co:,_-;, Ba:- w;, jor Whitc N Ford. do log es vital t, "rompa "lo Cl Gjall Ji"!1JjlV '. 1,L holia cle
y )-ankees, campeotirs mun- At Lopri. del Cleveland, Ila-.,a a joy do, $5.000, f!",, 0ACS1 COTOO I, igtirlIc Cada vez
Yankees.
(le hich(t libre liodgo-s. do los Dodgei! Luke Ealci, ski hombre Have, predi. jockey Club, Est, Ira ei mo glito L r (,L'(' l"ta"o 'a'-go, MlI oil Fignificar gian cionco clue Jos Indicts podrAn ganaj So 10,
I;i, larrcips Pol los Sl So glall llllclall la sigue cl past, Jiga Amer C, I, Jos Ilas 01) z proPol aha
of r ece Becerra 'ilft P III ey do ,gjtjk que inoontm a durante 1; El P'muerzo menSoal ell, 1,t Astwi;,- P I c\((,5o do 1, at ba',t hizO Lucti, comO 1 '1, clll Yankees
a mbas Ligas Mavol Ili- t, ar il team ill lo, iW ,11- Or dc .Wc, a la or ii batear
ujtjrn emarlas do 18 cad'PafiR do -In do Cionistas Dvpoil %- so (Cle- 1 '8 n,, Ili S G;iOn(',v N' fLliLl 11 ,!-V ,l bate ran nlicinImenle so anuncif', a,,,r o,,, :!,r (le JOS c,,,os. JOS 10 2 El m:pecleit) Ray Bootie llev;llio h:.Oa esta tarde c-i I[ JO( r., 1, ;,hc),.a ri de Irt., bilt 1) 1 Lin. conllnll; i q ha,-, quo JOS Pit.
Hay un Bf cel 7 a o f reces ski, LOn fla"j; IF car) fit- muchas iesporFib;IIdades sobie su5 a-,liendo como prmcipall, nxitacins teadocs. It w. Johnn, 11111c. PLAcric --hers (ILll lclan .1- (11 .0111 Llfar,
r., %alo5 que tendrAll hornbios ia-nblen, Prickle es In Ila- ]as TicF Ficuras del An,, circonna_ (,I -didn I i disroi aOdc al I cm
(1' 0' ha libic. ioclos o- i) c I -,Si CHO. 0,11clL lus Imi, no Lis en a
Dwada on el ii d'I Pala _iirocs rspon-a1bihdPcI,, de lit defense U11A boons lernporada (ij, LO,, ci %olo do I- I a d: I, a S o I d S .()Oil flmalica y "BoOn
ROMPE PAVIMENTO I-R "I' s DID-i- El hol' Colr aclua_ pan Fewo,, LlOetse car el pennant a jj lriilhios or 1,, Asociac:On E a, 11-cs In ae, ,joy S, Orn de JOS
cstaba eu f0c'1IlC ci o,"O, 0 "r o Polo C 1 ,C, ,Fis osc-gidirs. --I,,,u.d,, C,,Icle No- P_ Johnn, Is I, "1 105 allkeel
sO, tilanox la ten r, :)iv:, 0 mal-- PF cirria- 11 TrIIJLl 't Jc,:-dO io Ofio de
c )L:, pacjoi m incipal de Chico ( ajasqtel es cl jugarloo 1 1 orctcs l,,Jrl-o v Ch;lr1r, tic CAM12 dI fOri&,h1c luch;od,8C ",r), quiri, Sox C"RO ma, P!r jecibimn )i- cl homenaje
- n a, d e dvntr do lon Atlcj ca (to Ama- ''I ths. Gehl gs ) DicAl,, do anaPB-8 IbL opropiodo para coda trabojo I plarr tali o la crollica dcp(OI,,,,
d., Arazon. olie d series 6' 0, "1 -Ol't 00 "u-, '1" 1, 10;- al't"A.
. .. .... I, ul, 10, too I-- dO., ..)- El 00, 11;L d, 10 1 Or
d,, A i Or 0., fl:, 0 I I xv I,,, r to,, do, .5 do I,,, I .1- '-Y -r! ... I'- -a g, ... .... S P.O., 11 .11 1, (1, IlO, o 1-- il jr."O'la de
... apropiadc, Ion ts( ,o . .Ijri,, ..do Join fuerza ir Bc- a -11 lt o 0- )" kc I"o- O'les I I- Y. rjicf s J- i kO hacer egos ToIII zi ,do MCI nlc, a do Cal'o, 1*1" TOcSIdcO. IOt,, I_:kOo,
cro im,, oil 27 I tr c, zmdo reco 'of a I I I, due Pei ,1 0 1, a o par lesm- le de ia crnprc!a quo esta operalicIOCaTTIV LaOrt Coji ,cr-I Par vot aell costo Be p, j., b torpe e
!ill do allies do ingrcsar ;IeSl '. -r ;vinuados exiles del vetel'a- el Hipodromn. At Mismo tICmP0- ell duraw Ili -. Jlckv Mill,-Jv e, lilt boon jugador
Sin embai -o ell estas inlantc! ell (i lo, xL.o militia. podra cu rir d ro Eddie Jocost. son las In carrera estelp.i do to,,y. se correra cInOj 6. os ciwiistas clcpnrtiNo ccrla au!lall, ILIcp I s interro El k:, nador del Hand!cap Asocia- gian, otcncla, pelo no es toda
4, -e grades espc,,n7as do los Atl6ticos cl Handicap Asociaci6n de Croni-stas Ill ni Lin
cnritralacion do cle Ara26n. tic, Y cJees. Ed Lopat N, Ewell del Filacielfil, 4 7umiendo. natural- Deportivos cion ell, Cronistas recibira un trofeck % un cDi-Maggio- YOW
A sean trabajos pesados en con- no ol T,)rob:ema o eixontrarle tin ml. Bkick %(,'i I opat Blackwell ambos e er, r goes ol president cle in B(ira. el hombre oil el bate mas
versario acieculd,, a so cocrSooalldad WWrwi il-ores to sus brazes en a mente, quo Buuy Shantz se recuPe- I Con el prop6sito de see entrovista- (111 C ido ci, bieh Yck Berra. Phil Rize tic is fraclura sufrida en la mu- dos clurante el almuerzo, -rorma que Asoclaci6n Mirolo tic la Reguera. E: I" vr mkie Crossetti
Ycreto reforzado, pavirnento5, arci- v clase En Cldba no ha,- Doses cam ca-PErii 1,,,sacla. Is tem- :ha establecido la Asociaci6n con sus It act, de ho, en el Jockey Clu zw
neca izquiorda al final tic es bueno. pero tic ahi no pasa.
Ila dura o pizarra, 6 trabajos liger0s oletos de"claie o;ufl(,1eT)te Darn hacel llodgeS, (j iien no pudo balear tic prd, gsada. invitaclos-han de concurrir el pro- tomaran p sesi6n los miembros clec- princlresistenci at gran uchador esiiallo) hIt'e-O JOS; Stoic juepos de Is pasada, Lo So. estAn esperanzadcos nietario del club Marianao. Alfredo Los Para la directive de In Asociaci n I IS do !as Yankees, coando e team,
bL en ladrillos 6 mampoaterfa, hay Un y ello bligarb a Becerra a busdar to n Serie Nlu- Iial. he sido clescrito par en Jim Piersall. :as Browns esperan Pecluefic, y so manager Fermin Goo- Reguers. Ricardo PMerlecal Cesar Te- P stfi a la ofensiva.
rival l6cico. en el extranirro No se BTaO,(h Rickey come on joen Clue muChas cosas cle, torpedero novato rra; Bobby Madura Como Presidente mes. Rai Garcia. Cot
ue se sabe ciertamente ou, n Dndra ser Ise Pera -flal.za. del Cienfuegos y so manager Billy Ubeda. Fausto Lavilln Ricardo Aga- D, algo mLIv distm!,, do log Mulos
rompedor Ingersoll-Rand q 0, SO (Or Billy Hunter y IDS Tigres del De Revivan log
ajusta perfectarnente al trabajo en !hombre verol oodem- adelantar Clue promedi- de (sos te-ins Yankees de
ayer Becerra traI6 dv establecer co- sl pl-c-jece esa descripc.6n, los trolt suefian con n combat de su Herman. nsf come A Suarez Lopete- cino. Armdor L'r(]Lliil. paco mofic, y do Manhattan do i nts pitcher de mals suerte Art Houtte- gui. clesignado recienternente presi- Roam Coloo-I
municaciLm con M-, o New YO:k antes se claran curita.
I
tamaho, peso, fuerza v costo. Esto v Caracas. buscand,, ,I hombre our 'men Con.,idro-n, on
Ill Pra modern, el
una srPuncla b-s( cualcluivra, es 1927. Lo rO-on 150 home
significant una rnavor eficiencia Y un oudiera enfrentiors, ;d Lobo de A To la llae del Washil 'Ioll rjq, cliti( %- Ocho-iegillares. con 5
g6n. ame oc rara t I zirno estelar (if' Ej In Li,,a Nacona Leo rochrr batoado,- (It' 300 1,0 Gohnni;_ los
minimo cle esfuPrzo fatiga para el Drimer cirlu colIFICIVIll Flo Pitchr: L",.?uJ...'co Yachfi ll-Ify vraIe,,r nn 37'1. EOI Combs y Ruth
Ilbcr!o 13"c"lla WO' -la'P F, 'i ,,, LiOmi!,c(o se ontinu
operador. tl ljoeva teniooraei, mantendirl c- cre cast ia,, del earn- Anilocio G mo In do S'', I .-Io.- n :,.-)o cadi iw. BOb
ill -;r han re-irio a o;O11dit C.Palca do tr!mmO con 337. 11, 11-111"s Terry LazSi Url, tiptif, i, problema del Cc e 109 Cocclo' ill do Ill COt, sm a Na- do, record c Ii-il on ivou y reclum Por EnicrN 7., r. pu-,aba par,. ,,!o .309,
lemore on sus Dro2iamas do jacr., peon.iio infa,. ci potoncal or
PB-59 dpi-nolici6n, -11.1mos )a res- qe I.clas las lemDoradas antericires. E cim aj do 1),I)Or cs col:ic-r-ndientes conliderah1cm,111C Ilo-Illo, nalo 0, tofims de 1936
decir Is grada costara 60 centavos. 10 a Ill pl() Ilc P do In jj,,j),Oa car, oil iiiunfos pLra Ills P'llorievs campeollo" 1937 En It piinlIio, el tcan)s nup.
nuesta. orperencia on Dese, v ]as sills del ,,,a I dr, 14 c lkbs en ucil- In In con- deft'l quien car con
f :FOZCF Etrarept de pj-(,jjjj()8 (,ji el 11.Y.C. ionoii e iu\o cinco eguilites sobrp
,AA in, do no-tmera it teicera $250 : c, IS In I Pcl aOlzA
Ile Hnik :100 y esta ve., pco ,aion 155 cuadrantad, I I At t a s6wima dos nos()$ v las !I- tit n't-4 P -ilbRiln do Turi jrjo, cont-gant- giiaio Bi I Dick,% Luc ('I lider con
Telffent M-6272 Ila, tit numerar $1 50 L, C, L I S !IA,= 1 I It cLarsa ItalAr ". reo(upj(jojj do Jos Cubs del Chien- El sabado Pot 19 110(Ill' oil I] p: P, iut. 362. rnxrlias Go-himr I)pg,.bR a 'a
ofic(c- a ial; nric-,r lie A mariana gr,. PC'() Allii si Hank deeac una buc- tigioso Habana ya& t CIul,, durant' z-dnr de )As rrgrotas inxernalr Ma Ijmd de Cuba, S. A 111.118k,"Will Como QuiciR clue ri Palacin do lo o del tritclici Johnnv unR comicia Plegantisina tjjNO tIR: 1,bonR vntrrp6 icS prenilos del jol,. '!54. Di-Mililgio 32:1 Red Rolfe 3V; y
Impala Droortes estA siendn remozAdo no- oil ncuctitio sencillO er!!( IRS S- 11 Ll ell' Gr,,O-ge Sclkllk 3013
SOMBAS CINTRIFLI&AL COUPRESORES DE JOll MOTOR[$ DIESEL demos adelantar akir hAbrA one kirmn tjelja dr, Azkj.L 1)ulp cor-a Atleti- K stein pOccle haceiios mejoi2l In cJISLI'I5LICO6n do pienilo I jOs ,a- lituto Ciibano do TuriSmo A lr on At ano sigiijewi, tiioivron nuek1 Ocgio ri Rend M izell, ollorn gaiOl tjstn, gjiladni-ps fir In COL)a BaT, nidorcs slender iwepic.sidente dot dl- to unt, ciric-O how'-s soh v IDS 300
BOMBASD[VACID WEARAMIENTAIDEA111 IALAPROSOTRICA ornodirlRd cars lodes log esDectadn co do Calahazai, (;oa Lorcon so r) jilecO, i prichei R comr) 11ONRIO el cardi' y In "Colin Cuba". 1"o or-:1111smo y re-joiiron In or rtd xcion do home
IN ros F, O Jos jairimr, d, -anza de Paul H Frnt!t. I)rrsidrnt, CjVollh- ilris, cnti:e sus ocho regular.
nlOlde a I s p,,s;,dr,. IS In gian es[)rj L-q mr.,a can ln pir-nm S 10 (1, la lilt ryll, I imill Stal C'ns,, Ifre(,:a lilt domle )to j.:,jdIr ,;taOjk, rmia estr ai'lo. itiol, W illie 01, : ,,
hot ou'dia ", Wlenia!- Dppo, utla %ista
Oc Ila -e 11,13 'c:
R MrNv, Kall Dic-, so" I'll 1;'ba I, H, 0
-AsseiiiiIIII -1 __ -r- j-OF- - Oh' H
Afio, CXXI Sports DIARIO D, LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Sports Pigina 21
SIETE INTERESANTES COMPETENCIAS EN LA FIESTA HIPICA DE ESTA TARDE
Dirigira'Livio Morales al A mateurMo-tocicletas
SELECCIONES alemanas h a r it n
=r de Pese'a con el Habana Y. Club n u e v o r e c o r d
PRIMER CARRERA.-RECLAMABLE
Mills y 60 Yardas.-Para Ejecoplares de 3 Afios Y Mis,-Preinlo: $300
El pr6ximo shbado dia 14 de feTRUCE FLAG. Se Dedaca Cuando manana commence la Serie final Inter Zonas el veteran brero a lag 5 a. m. partirfin del CapiTr ce Flag . ... "I ,,d, ,,,er a e gr.p. coach olirnpico, sustituiri al cGatp>> Carbonell. Hoy lipgarin tolio Nacional rumba a la ciudad -do
Cou mand Play 11 Se e. 1:3dillionria
He cl Show Otr. I or felon list.., clue "an imperner e:
m ... ... I, Cuenla con 'gunst 'elocidad. los santiagueros a la capital. Cclr sideraCiOllles sobre el event Santiago de Cuba un *rupo de Rno
Cousin Tan e I:ne nb ea. tocic
Ta bien -correrari: siar'biand, Everplayful, Maseilles, Daiset-ta, Squid- cord Nacional de Resistencia y Tiern.
ge. Jolmly Irish, Kitchenette, D;Lsert Code. Por gMANIN* GUMAN, Po" Para motocieletas de 200ce.
SEGUNDA C)ORRERA.-RECLAMABLE Estat competencia caulk auspiciads
or el 'Club Motociclista de La Ha.
gels Furiones.-rarik Ejemplares de 4 Aflux Y M11,111-Prierrild.. Mucha se habla de la serie inter clones, sin Pensar Cup alguna lesion ". la "Asociacilm de Ciclistas.Mo.
series forests. torizaclos de Oriente" y Ia "Dfreccl6n
LIBERTAD:-Corriendo Bien i:300 zonas que tendriL comienzo mafiano a los regulars, pueda ana
Libertad .. ... ... 100 Ha tenicia malt suerte iamb n viernes en el floor de lag el4ictricos, El coach Perico Cardoso solo cuenta General de Departes" y de acuerdo
Circus Flag ... ... ... ... ... 123 Le han pesto muchas libras, entre el Habana Yacht Club y el con el TLniente Viamcnte Laureanu con'las inscripciones lag motocicletas
Favorecida 105 Otra que terminal fuerte Club Amateur dezPescaaganaclores Falls. Los lobas ban svguicloyracti- son do una famous marca alemana y
Golden Shore 103 No Is descarten del todo' respectivois tie su ona. L a estudicis Cando con ahinco deEcrichendo e Car- van al frente lag seficires Gerardo Do.
Tambi6j, corner n: 6ttle Topper, Pemboy, DannY Gerald,' que se hagan distant Mucha tie to que lag Falls, Alfredito -"lot'!, Julito Ar. bargains, Jorge Maleta. Antonio Ro.
Johele, On, resultarfin lag choques en el terreno. gillies, Rafil Barroso y RoDertuccr Her. driguez, Virginia Novoa, Pedro He.
dez, que ban acorilld. perfecta. rrera y coma delegado par el C. M
Pat, Constable. Jarman W, Arenal. Los yatistas cuentan con tina buena nan
TERCERA CARRERA.-NO RECLAMABLE 7 bi
5.1;2 Furiones-Para 3 y 4 Aftos No Ganadores ofensiva ripida, mientras el equipo de mente ten desde el t0l'u'o juvenile M. H. el seficir Roberto Seca.
-PrerAlo: $500 Oriente, se apoya en lag tiros certeros Mientras el Habana yacill Club Cuen. Los competiclores esperan arribar
ILUSA: Poco Corridma de sus hombres, Esto no quicre decir. to con esters hombres ell el floor, tic- 1;1 capital oriental el sAbado-en horsta
Ilusa ... P. 105 No hay ucho que derrat2r. Clue el HYC tire mal, ni que el Ama- ne tanto derech ganar coma el do ia noche v regresar a ista Ciudad
Ffrnando Jr. .. ... ... 1 10 Practica bien Y corre mal. bien cle ofen- Amateur de PesC2, sl Perrier on solo el Juries 16 Par ]a noche, dejando ImMy Fiancee 105 No ha inventalip lap6lvora. Siva rikpida, Pero en esos aspects, on hombre, si la ventaia no cs holgada I PileStO Par primer vez el record na.
Tambitin correran: Wilfredito, Cubanita Soy, Swing boat. team domJna mejor que otro esasbon. deben perder con los santiaguercis qq cional Para este tipo de competenCUARTA CARRERA RECLAMABLE dades ofensivas del basketball. En el forman una buen2 Combinact6n aun C'a-5.314 Furlones.-Para Ejemplares de 4 AAos Y MilL dfa de hay deben Ilegar a Is capital supe rior at ano pasado fren e al ifeda.
-Prernio: $300 lag integrates del Amateur de Pes. do Tortilla.CECELIA WOOD: Bien Mantilla
Ceceli W ad ... ... ... ... 3 Poetic marcar un ripido Faso. ca, llevando tie lfder en la excursion Los hombres j6venes tie Oriente se PROTEJA SUS LABIOS,.
al on d r P ts inque verldrii ban superado Para former on conjun
Crac ho mejor sur 6 Ima. I Eaiab'onell con lag to arm6nico,.donde el tiro do afuer'
V-16nad mo 0
e 8 Luci6 mu t
Grafette 113 Otra que ciene mucho chance
Sweet Ro*k' y Su* atletas. El destacado oach cle Santia- serg alpo sorprendnt, Para Jos h.C, et 108 Si entra pudiera ser factor
Tannoblen corrcran: Ga Reveler, Conish, KimPalong, go de Cuba le di6 el training a lo5 baneros, adermis cle so juego Pausadc, iFUMANDO
Oddrock. prograph, baskebolistas, aunque ell La Habana de liftclas combInticlOtles, Clue podre.
tendri que ver 4desde lag grades Jos rcos apreclar.
QUINTA CARRERA.-RECLAMABLEt Juegos ye celebren lag santiagueros HabrA clue esperar PI pl-imer juego I
Sets Furiones.-Para Ejemplares tie 3 Afios Y MAm-Prenala: $5oo Rafael a rbonell esti suspended nor Para hacer otro lipo de c lculo. CON BOQUILLA DE CORCHO
Is Uni6n Atl@tJca ell una tie sus filtiALELUYA: Luce Preparads. Mas clisposiciones, igual que el atle-1
Aleluya .. ... ... ... ... 101 Puede hacer un r1ran esfuerzo. ta Guillermo P6rez, que ban quedado
Dora's Friend ... ... ... ... 99 Parece el contra a derrotar. inhabilitados Para competir dentro
Ricky M. B ... ... ... 110 Parece que viene memoranda. del m6ximo organism Para siempre
Little Rob .., ... . ... ... 103 Reciente Irnportaci6n desde Miami. Actuari de h Livia
Tambi6n correrAn: Don Rogelio, Beading, Winning Witch, Bold Sad, Ma 'c
ReporL Percy Bassett nop pando a Fantechon mentor tie lacoaniversiciad clerlff-HE!
SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE Percy Bassett (a Is fzquierda) de Filadelfia, permanence en pie frente a Ra)* Famechon mientrag iste trata de Cli, Ryuclando a Ill gente do S. ni.,.
Sels Furlones.-Para Ejemplares de 3 Afion Y Mis Prerrnlio: $400 1 ide Cuba. seglin hemos podido capital
MEZZANINE: Luce el Mejor astir de Its cuerdaz en el mercer round del combat que celebraron en Paris el pasado luncii. Momentum dcspui!s on lag ultimas horas. Entre otros, el
Mezzanine ... ... ... ... ... Itill Debe batir a esta compafiia. Bassett le remat6 con un left hobk a la quijada y aunque ]a campana saho al francs,, 69" no pu o alir Anuateur cle Pesca traerA esta vez a]
Jim B ... ... ... ... ... pelcar en el round siguiente, perdiendo par ROT. La pelea fur par cl tltulo interioro" tie campe6n nenor de los Hung, que ha venido
... 11,5 El contrario luce par su Wilma mundial
Baltarin ... ... ... ... ... ... I ll,:i Luce haber cogido su forma. peso plums, mientras esti en el Ejiretto Sandy Saddler. quien li lo-psendo. 1Fmo: A.P.) nejorando ell Ins 61dimos tiemPos
aby Washer 110 Pudiera redar mis arriba Igualmente vendrh of hermaral tie
Tambi6n Corcoran: Big Wash, Vacance, a roc. Sonoma Bell Git, Portuornclo, Clue parece ser mejor clucl
Chance Morn, Pooka. Sky W ard ha resultado hi seiis(tci,( It (I el reservists que trajeron el aho paSEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE e sado. Uno de los hombres Clue h4n de
5-31 Furiones.-Para Ejemplares de 4 Afios y Mix.-Prentio: $400 guitar es Robert Ibarra, buen tiradoa
(l C t 11 a C 0 It i cle alu,,a clue sta tell su mejor ternDON. CARLITOS: Es Is Clime la etapa h ital cott si um it I porada, igual Clue e "Moro" Budejen,
Don Carlitos ... ... ... 113 Luce superior a esta compaiiia. q .. es'a mris hecho ell el floor. El
Magada 113 Marcara rApido Pago Inicial. hrimbr, Ilave d, Oriente serh SaturMi Esperanza ... ... ... ... 101 Esta potranca es muy acceptable. nino Ferniondez. El largo pivot do SanMr. D. IIII Ha cogido una excellent forma !Pancho Williams, su entrenador, y jos Maria Castro, que realiz6 Su compra, se han cublerto de Iliago do Cuba ha prarticado este afto
Janie F. 105 Era muy bueno el ano ass In onto Para acabar do hacer el
Bennie, at G gloria. Sailing On es un adversaric, que muchos quisieran %vr irente a aqu6l en J to sullcl
Tambilin correrin: Orestone, A. Henry, Char usta a la
Spring, Star Graduate, King Harvey, Little Ernie. esa, reen grado on of basket ball criollo, vimilla. SI quislesen competir larribl6n Bow to You y French Quarter, scr;a la carrera del a-no niendo tainbi6n ell of team Josk LaEcidor, el "Chino" Hung, Manolin
Hourroutinier, tres hombres do sobraArribamos hay a la funci6n n6me- Por ((SALVATOR)) 1111, ;11 Paso Clue Than cla cWeriencia. quo han cle guiar
(-) pudi ia tracer aqui con so pupio[lbien a lag demhs earn pan ros.
Los delegados de clubs de tiro se ro 20 del presented mAin internal ell lag Cosa
Oriental Park. a sea la function a ia ccargarsele el peso Entre lag restates estAn Jimmy
a I lu CamolGordon suplente do Saturno Fern4ncoal c si todos lo pes mists (que competir con 133 libras a Mari on bu 1111 ie t"aaalra tie on aristocrAtico hija reun a era Is gran mayoral nunca creye- slguiente entrada a la pi5ta; Deru ip Bull Loa a dquirido del estaolo Idez queen lag roles que se utilize Ileir'rt el sa'bado 21 del actual s. esa file la intention scospechad.i na bien so cometido.
ran Ilegar, pues "el Hip6dromo en no hubo necesidad do seme)ante ope- C I rel ............ ............. ............
Maria de ne6fitos ell la material Cl no ar ua; t,, P;.ncho Williams, que ha d,. I El coach de los caribes recibirb ..........
era posibl que capeara ci ci on racion. a quo a poco do partr ell id u
Ell dicha reunl6n se tratari sobre todo lo relacionado Con la pr6- e justa dr cinco v tres cuarlos furlo I do,'u,,levamente so habiliclad instr octanes del "Gato" Carbonell tie
Clue habla de presentarse". u-, ador. conno Jos6 Maria c6mo viene jugando cl equipo, encarxima temporada. Los delegados concern de los problems sufrio,oun grace elitorpeci- (, -a do Sky gAndose Livio M raleq del restn- Ell
I Para esta fecha on nuevo idolo
quino se ha ido creando ell una do- nesn coal at cloblar la cur,.a ai lca lzar la compi a ;G R A T IS!
lejana In o n ;na suma clue so fija on let a5peClo do ]as 511stitucioneS Livio'
rn s importance. Representaci6n habri de ]as se abia sido renegade a los oi Asista a la gr;m xhibici6n de lunsacionales prliculas tomadas en
is provinces rada jaca par Skytracer v Madre Dor 1:,u cril pt:sos so hail conqU.Sta Morales actuary con sit sobrada rxclue slempre nos recucida Jos (.,, a ( tima corona do laurel va perivricia. siendo esto una buena Cosa Vmoclonantc ( iira, inlernkcionals de motocicletas y en lag prola vegua Sasenta quo aflos alras co- c'scaparate clue llevaloa terminanch, n 1, 1 r, cs!ns moments el clorado'biz. Para Santiago de Cuba. p as fiibricas dr, las faiunso5 cZ v JAWA... Por ((PETER)) to a oil los Cultures cic Kay Spence y 'I coarto hucLo a largo v med 10 1 Sl C cxhibir n ex"" r riinall,- pe liculas que revrlan detalles intererri la garradoin Little Snow. i 1(, 1,( () Fall PlaV ICSUIta roily so. Los yatislas deben acabar de ronera idolo de on rnalforcium. ex 1-inr a la mayor Palle do la L-oln. antisimos snluiv ),a fablic;ninn dr, la s mclores mntocicletas del m1m.
Eugenio Gonzalez, el asescor general I De la Gentil N'w avo habri dos gru capital de fragata, Clue vivia ell mi Antes do, la rariera habia liablai veneer a Bob Pelavz Cup los ayucle ell
tiro de escopeta de la Comis!6n ips con locla seguu dacl. El del Club , r(wina adquirida nor preclos Pias do. ast comn c irrcias de %clocidad y hazarias desbordantes de emod aza antiguo barrio del Cerro: asi com-i con Pan( I- N me dlin J, loacins cn la %Pcitla plaza do imia. este ultimo eshierzo. Hav un banco cion deportixa.
Ins PKopios caballistas que,, jug t ,
National cle Deportes esti preparan- dares de Matanzas y lag que se a Rouge Catalan q0e compitj6 on lag estaba hao cnclo las maletas Para pn! polore ell el 1'achd Club Para ilpiraf
do una reunion Para el sibado 21. a cobfian bajo la bandera del Club seclas del viejo Daly ell ternporaclas hacia Gulfsticarn o Sunshine Paik taban cl cincuenta por ciento tic ar talto. juego% sepiriclos. nPcelas cuatro de la tarde. con todo loiNgutico de Varadero. De la Gentil, veraniegas del Club Hipico tie Cuba: V111,10, relaccionando la empress ej sifando dp hornbres Para las sustitu. DOMINGO 15 DEffEBRERO 10 de la mahana
ca ell el cleporte ganado un buen numero do carreras
Clue vale y signify I I YucaYo. dos doctors. Laudelino Gon
Cine 6tico. Eugenio Gonziiiez, e5 i z ilez y Sixto Ramos. Y tie la antes de trasladarse on el mes do ACADEMIA NAVAL Brien anunclo memoranda el nrimern de estos cran- TEATRO RIALTO' Nepluno y Prado
harritre dinimico. Y casi estamos par ;Azul, of gordo Juan D Arguelleslalyla' Junin Para el Canada. donde se con- I)EPOR'FIVA des encuentros on Oriental Park -jur
decir que es el deported del tiro el si M. Arechabala y Carlos R. Jones.i virti6 en saltaclor cle obstaculo n Natura!metne que on La Habana no fuO c neertacto entre Imperator. Iron Dc rculis tie estas cxhihicionr se proceder-A a Is inauguraci6n cle
allesores ambient ell L lag Hipadromos cle Woodbine y BI i iiede darse una carrera del tipo del Ma k. Nathan R Y Kink Worth !I lisim", y especialmrnte aconclicionaclos
que en este aspect ha terrido arras T as Villa, hay tres so- ue s 0 los amp
nuerte, tp edades, do tiro. Gustavo FVuWv,.7 Bonnet&. NicLennan Handicap con Spartan 29 de enern dr 1916. curindo ioda La
Limsornente. no se xg- Dim. Wortlin -a-sistinin iC ftelz Ell ctual hdroe local es un ejera
u, h de lag dos es traci6n del sfibado 21 "Par' ores i Hasta of pr6xima dia 1, "'' a Valor. Crafty Admiral, One Count
gue, e 1 11. erdad cu I i de cinco ailas llannado Sky[abiert2 III matricula Para ri iti-par 0,1 Capitol, Ken y otros ages. oerolHabana se derram6 sabre Oriental TALLERES CZ JAWk de kNIMAS 715
Mejor. Porclue e erior at "Dicta ell el Curso Vocacional do Marm(ria Park para ver a Arturito Shuttlmier
antu de Santa Clara. Eduardo Hadelsot Oli,, V.rrd al cual par cierto vi debutuir hace rato que se estA cayendo cle Is pilotear a I avictorii al alaz6n dv lLos m6cs grades y moderns de Cubal
dor" fu6 el doctor G stavo Alamilla v6 Waldo Salazar, par los cle Sagua ell Nueva York el 19 de septiern bre clue ofrecera la Acad(mia cle Allpira- rna, un encuentra a la Mills y 10 Sammy Tollon sabre Iron Mark, or que hiza una labor eficientisima, de la l3randeclJos6 Bofill Durras y Ma- de 1950, sin Clue Me fijara Mucha ell cln Cultural Deportiva de la Cnml- yar&- entre Sky Ward y Sailing oil formidable sprinter cle Jefferson Li- Donde se nfrecerg cerveza a todos lo,, asigtentes
grata recordation. no Aranda, par Jos de Tri. 61; y si ahora afirmo que to vi se S on Nacional do Deportes. I tr, nenclo finalists de Duncan i vingston, siendo 6sl.e el segunilo dia por cortesia de:
Ell esa reum6n del sAbado 21 se n1dad. debe a que, at notar la fecha clue Este Corso, que servira p2ra love erant, ijustando lag pesos en forma grande d I histor4a de OrienLal
resolvera todo In relacionado con Is Par Tinajolandia hay dos grupo& coincide con mis visits anuales a ties comprencliclos entre los o te y de clue Sky Ward cargarA 120 libras Park. ;it elsujtar eI primer el 5 de JOSE SCHLACHTER
temporada pr6xima La que quiere Pero uno qfue, vale par cuatro, y nos la gran metr6poll. neoyorquina, loca. checiocho aficis d e cclad.omost ra a Saili: g On 112 par estar virgeii abr.1 de 1915, tarde en que se batiedecir que todo representative cle club e ir chachos lice el progranna v efectivamente lo la juventud Cubana tid el :nundo ae vxt, rias ell el mitin. DISTRIEUIDOR EXCLUSIVO
estamos r endo a Ins mu a Jos cle interns y posibilidades clue les Si al ; rincipio del mitin pudo da
clue asista a la misma, deberi ir segu cle Guanamaquilla. Que son h6Vicaabalado en on field de dieci- brincian Jos mares que rodeari clues- se on mitch-rac 1 root Willard y Johnson. . . . . TELEFONO: U-8582
ro de lag recesidadies inherentes a su los par cierto r, iQud pocos somos lag fan6ticos ac- MARINA nitmero 107 . .
que mAs han daclo quehacer a y montado Par Alberto e entre Top Boat y i tales que estuvimos presents en
club, Y MUY Particularmente sabre la 1103 tiradores camajares de La tra Isla. Las horas de loser
cantidad de Hatia. Schmidl el actual iinete de Battle IPCI( n PD-1 Whirling Dust al s6lo effect de Pro-'ambas hist6ricas occasions!
Foara cartuchos que necesita na Y all decir esto nos CSt2M03 acor- field, te minanclcr en el s6ptimo ,go- ra este Curso Vocackmal de Marine- I porcionar otro chance de ganar una
tenderr Ill temporada. Esto es darida de lag hermancs Lamar ... Jero. ria es de 8:30 a 10 30 de Is noche carrera a Tony Do Spirito, muy bien
m s primordial, torque es lo que Antigua contrario ell el loc4l que ocupan lag aulas cle puede el Secretaric, tie Carreras r)reen cocasiones cuesta mas trabajo 0 Los Cazadores del central Francis- De lag components de I .,fi el la Academia ell el Pal a cio do Con-.sentar c recomendado par co tambi6n en CarnaCuey, eld" formiclaole I
lo men ha costado mAs tra ajo se hanin
se tir en la reunion dei 21 cle febrero ye m4s cerca terminci del ganadir icriciones y Deportes. V,
en otras ocass'icmes. fficiou to encuentro y si temen poner apueslas
La orde a el alaz6n Potro Dulat Como data cle interns Para los Clue de books p6nganlas solamente cl,
n del dia clue nos entre ell el Palacio de lo Deportes, torque jutic') y lam- Mutua cc I a segu
Eugen to ga e tienen or P! doctor Manuel Clue Oltimamente se ha converticlo en Practican of depolte n. I ridad de que s,
Gonzalez rc7. asi I una estrella sabre pista tie hierba 1, bi6n Para todos :uquel!os clue libyan Ilenara cle bnte ell bote el Hip6dlo
I.-Canticlad de carwchos que ne Krairgo Soto y Joaquin Powell Ru -n D ia d ek I o 'EN A
I Hialeah, ganando sus 61tlma tr -s so sustento del mar. hay clue sigri. rno Para ct, itemplar semejante duel
cesita el lub. bio, dos asociados P, z,-atag. 0
2.-Tiradas inter-clubes. I saliclas a milla Y octavo y grupo no ficar que este culsO es PI prime" A prime i Nista, iuzgando por los
Oriente tiene lamh eno tres socie- reclarnable ell el s6ptimo turno do, de su clase que so ofrece on Cuba. finales clu, tira ell los seis furlo.
clas inter-proinciales. clacles. Que par e menu, que V
3.-Tira -gas Ilerras estuvo Cc result 'par regla
cilio P6rez Alions(, A despert6 el ti general Fri passes doncle la situactoil ge"E ra- nes, much- faorecerian la candi.
4-Concentracirin Nacional do Tiro. iro
5.-Campeonatos Prov entre lag que giwpn del deported. el estelar del dia. teniendo enorrue fica P Como la cle Cuba. existent '"'R- clatura de Sailun5 On. Pero no e i
inciales. La, preclicamento entre Jos Cool
Cazadores tie Bavon- p, casi seguro' U adores derrims que abren a )as jllCOILide corie In mismo ell match race qu
6. Campeonatos Nacl del "libro extranicro' del I derivnil del calrera, v Slk Ward podria saeir
-Cantidad qu dele aran en de I orm:da- "is rinsefianzas que Ee
7. cle tirris Clip ha cle 9 la a.:_ dos cis repre- ble pilot. ruar y que sort cle gran %,ell
semames de I taia tan. hien refrunado en ]a vanguardia ell
efectuar un concursante Para sr ele ociedadeE le
do el Tirador MAg Distingur do de hermanas. Los tie tienen cO Desde el mencionado dia 19 to para el que prictica (.1 doporle la primer clapa v. cuando apretara 14
I Mo delPgaclos a J(, p jjj Infante y Leo- septiembre de 1950 ell clue compplo nautico Como Para el trabaiaclor tie su rival. alzar -lanibilin e) diapas6n ell lag seclas de F. L. Moore, cnf,, Para rech,17all(),
cadio Diaz, y Ins dc o ,n, 0 J
8.-Asuntos generals. liago tie Cuba 1 so que habia Perdido cle vista toj l La Academia Naval T) I-r-olioa do
Quiere clecir. par lo of tie se a d%,icr- a Rub6n Cr-117 Si no acaba tie convener el matchto. quo se habrAn de tratar todo, los mando Herrera doctor Ar mente a Sky Ward. y cu ndo or cie- ]a Common Nacional de DIplu-s, race, puedc corcertarse Una jusLa
Entre todo ete 'I"I"Tit I cir al comptificro Fausto Lavilla siguiendo las orienta-ioneq de. direc entre Shy Ward Sailin On V Bow
nsuntos relacionaclos con el 0 podra Jose; Maria Castro hall a adquiiido lor do Departes, coronet Ro0ello in You v si don Carlos Skarbrevik
rcrA on esa reunion on la clue tcodr, constituirse el grup(, (iti, legislarA so- I un caballo de ese nombre ell el l]. Fernandez Miranda, intensitival" I SU bre tndo 10 rehlc ,, lot,, con Is tem. .1 C P ... t ,, a iiscribir a French
Mistral tempo sabre la ?orma mejor __ ___ 1pregunt6 qu6 clase cle penco seria mo este Clue pyriximamente seia pues- Para una tie las carreras mAs emo. c"
el murdo podr6, hablar. y corientaral porada de tirn pr xj, ,, p6dromo de Wheelding. yo Mismo me d"ClOll cultural, medilonte rut-ris Co- Quarter, lendriatnos los ingredienLes
ell 4ue se deberAn hacer lag cosas. IV has' qu to ell prActica. cionantes do Ins coltimos tiernpos. re. 4
I recordando lag muchas "jai 11;
t -.1 -6 -- --h.s. Porn- A- h- Ilegridn 1 I- ist..
Pigina 22 Internacional DIARIO DE LA MARI.NA.-Juieves, 12 de Febrero de 1953 Internacion.1 %fio CXXI
Franc" former un bloque de sei I El rey de jordania ynarch(I coll
estwna ta ts passes los cadets de: Sandhur-sV"
Actualidad Inter'nacional st
0
ir toda provocaci'n a China comuni
Por Jo86 Maria Capo para unpled tista,
Consecitertictias de la guerra: Hay Ilegardn a Londres Mayer It' Bidault Para 4ograr garantias de apoyo
guerra
a la Corritunidad Dejensiva Eliropea que eviten la extension de la
revision necesaria
LONDRES, febrero 11 (United).- Naciones Unidas
1plin debate sabre Ainatesti taba can et eiltircito mejor orgaill- Renlk Mayer, president del Consejo i RISIUMEN
-as de Francia, v Geor
EL "IT isi6n otHl zado en aqUeHas tierras, ahorran- do Ministi _ges Informig Is Oll sabre el comerelo
provocation una ri do muchas vidas nortiamericanas. It. ministry de Relaciones Exde las consecuencias de Is pasada Bidau INTERNACIONAL euro;eo-latinolmericano
guerra. Los contactor; de Teher n, Hasta el Jefe, superior en Asia, Mc- terores. son esperados; en esta capi tal el Jueves (hay): NACION S UNIDAS. N.Y., Fit
Yalta y Potsdam Arthur eataba de acuerd 11 funited).- Las Naciones Unidas
Cio en reco Vienen a gestionar de In Gran Bri
no son en estos nocer que esa colabora 6n era nc- Publicaron hay on in-forme pormetos. Istria "garantias de apoyo" a In Co. intercamblo Co.
s ni noriZ2ndo, obre
inomen as otra cesaria, con las fines propue rnu dad de Defensa de Europa, trite- Singapur el
Cosa Que on mi Y respect de Europa, igualmente mercial e 3re Am6rica latina y
f naciones. Tambi6n
tivo de ricci6n, se trill Is akci6n future sabre Ali plopondrAn on "frente unido" anglo-'Comienza a senior effect I'L Ort 1 Eulroeppa.raldo conjuntamente
particylarmente mania vencida: partici6n cle Ins zo- chances en el Lejano Oriente, que Se pollitlets de K. U. Cornisitin Econ6mica Para III Am6rioponga a toda extension de In gue- 4.
i4 Estados nas de acupacibn, I SINGA :F-AL) la Comis16n Eci
en 0 reparto de IRS PORE, febrero 11. (United I ca Latina I(
Unli e Inglati indemnizaciones. desmantelamien- oreana. !is[ Como a toda provoca- El capital det.,buque petrolero fin- n6mica parn Europa (CEEI y la Orcl:'nca In China communist. landes --Wjima declare hay que ha ganizacion de Alimentlac 4
rra, no par ]as to de la Indurifria, etc. .1 i6n y Agriconvenlos en Ill, LEra exact este planteamlentcl E as dos extremes son el mayor ndido temporalmente su viaje eultura (OAAI el informed dice que
temor que tiene Europa a pesar de, "'u"Pu la Chirla communist con un car- tanto Ili Am6rica Latina Como Eurohacia pa "necesitan hallar Jos median de
sinct debido, a Ins Podian IDS allados contra el P ]as g9uridades que dito el secretario asoll Bumentar sus importaciones mutual
interpretaciones I zismo mantener.todas Ins cosas Re- de stado, John Foster Dulles, en su gamento de 7,000 toneladas de gi
posterjors d-rivadas de los hechus ladas, par In menos hasta cump it rse reciente visits. as do aviaci6n. y tie disminuir Ins que provienen de
de IR posOu,,ja. La manem mis el cic[G de Ik ocupacii con el res- Ss espera que en IRS conversaciones El cHpitAn 1. Merimas. reli que regions a Ins que les es dificil pac1gra de lecojer tin problenja es- t8blecimiento de III soberania ale- que Mayer y BidaUlt tengan con el 105 propittanos del petrolero 'Wil- gar par escasez tie divisas".
1 7 el MRS Agrega que aunque en 1952 la SiIn en 5u planteanliento. Se plan- Maria y la firM2, colectva. del it's- p,-imer ministry brilArico' Winston I Inn -de 7.,17 loneladas g al no- f
tearon co, ri ente las relaoliones tado tie Chill-Chill, asi COMO con el Caticiller I model Ila coistruido par Finlandia- twac16n mejor6 algo, gracia
in Paz? Ni uno golo de esos I anclas" luera de table aumi de Ins exportacione
entie el Este y of Oeste ell 2qVe)]as prop6sitos se ha cumplido. Las ell Anthony Edell, pidan especialmente ordenalion 'solta d --arantias contra el resurgimiento del JOS lirnite. do este bastion britanico de Alemarlia a Is Am6rica latina, reuniontes hosiciticas? Lo inns ienci- cunstancias en que ha discul"', (I i en el Lejano Oriente. '*Is situation encierra todavia series,
porferio military alemAn. 'Estoy sperando 6rdLnes de los desventaias N' peligros, tantO Para Iasi
Ito paiA Illegal- R comPronder to toda Is politics international. con- Francis quiere suficientes Prome I tadoras Como ParaIasi
os--cli al,6 le
que Jos grades hombres de Arnliri- trariamente, han dictado decisions ss de ]a Gran Bretafia re ecto at propietar; I I capi An Me iin 'I d
cq y Europa decidieron en es;is co- absolutamente opuestas rimas.
Titheian, p, ovectado ej&rcito eurupen Para Else- 'Yectt m nda el informed que Para
yuntuiai. acaso sea In afirmhci6n Yalta y Potsdam. De acuetdois coo- gtorar el equilibria mill de Is Ea- En el joteicambio de mensaJes por ,mcntar ei' intercambio de Iasi Orion Occidental. contra oil renaci- lalon car tierra desde sp buque, el Me
de qur ninguno de ellos pen 6 ell tacos. el espectaculo actual tins t;- all Merimas declat-6 a un co- dos continents. primerr, ]as go-I
la posguerra -it Si a1guien pens6, giere una figure totalmente opues- riiento de In hegemonia military ali cap1t rrespomal de in United Press que interacts deben aumentar Jos alicien 11
fui incri de adivinar que en el ta. Los aliados de on tieropo Se ItIgna. I pl-'esa propietaria de su buque- to., Para Rue Jos exportadores eurobreve plazo de dos In tres Rhos Ins hallan shorn frente a frente. Es Drlialcance del respaldn adiciona I Is III Arri
1:1 C a M'rjmvr Tanklitilaiva-- de Hel. pros amplien sus vents en
list a depended la ratificaci6n por I Su
'relaciones entre los aliados que de- decir: no reconocen arenas i en strucciones hace rca latina: N. segund3. In producis -,samblea Nacional rai cesa, de sinki. I, din esas in rjas primes latinoameri-j
rrattiron at nazismo ibar a eh4riar- su dia trataron de estruciti-ar el discuticla comunioad'Europea dos dias clan de mate
Se do tal siolit, que so parecerian mundo de ]a posguerra i cado uno a Ins, I canas Para exporter a Europa debe
do Defense. A] romper SLl tillenclo, e capilan desarrollarse sabre bases mhs fir
mucho a tins des\,Iaci6n ti de ellos trabaja activamente. i Ell- El secretary de Estado de Ins Es-' admitio que Sit buque, at transPartar
En Teheran Se estructurdi Ii ma- ropa, par atraerse a los derrotados s torque is expansion de esta;
tados Unidos. John Foster Dulles. ad- Lin car -Pniento de gasoline 'de a%,ja doeparibiliclades exportables es Junla zona conti wiio In sernana pasada. lanto a c16n, \,lot() el enwaigo de Ins Nacio- d'asmertal Para el aumento del comer-1 nera de crear el Segundo fi-ente alemanes y, en Asia, I I
-que los rusos median con angus- rental de China Y es en este mo- Francis, Como a Is Gran Bretafia, que ties Unidis ob;p iiiateriales esrati cio v is iapida industrializacilifin de,
tia-; en Yalta se decididi In forma mento, cuando los nortearnericancis Is iupida ratification del Iratado del gicos do gioiia con dtStlno a Is Cill- Is America latina".
de aplicacion de las ventajas Oe In se decided a replantear In cuesti6n coercito europeo.es esencial si elCon- Ila -:,l i, lil aigamento In rectNictoria y oil Potsdam, con aiguna general del mundo, que Inglaterra ,,,So nortearnericano ha de aprobar bin a I)iooo till Himiania, ,viditos Para In ayuda future a Ell- 'So,, on (apsion ItOw rumple con Ntk ico
que Otra Rnecdota, par In que a los se adhere a los viejos cortactos so de"t I A,, tomo Listedes complex te en Is Carretera de Laredo:
Estados Unions concerned, se pun- apelando en determined senlido 1 1')'- elim S.
it; lizo Is participacictri de Rusin sus consecuencias Para opoliesse a a Gjan Bietana RdNirijoi de ante coil el Ljo --dijo *$I a "C'jU'i rJ MEXICO, febrero 11
a j-oo qlre tin se unit A a Is ConiuniclRd volirn. - Dos personas perecieron
,11 Is luctia cointra el Japan apart Ins adaptaciones realisticas quii se dr Defensi, conto niternbro do mr- con- iesil tainn heridas on un
concerning I ipj-i que estaria dispuesta a le- A rl,,,enlina I iobjd,, y,r entre dos ciide I RI I i les .1 to dibujan actualmente ell los Estados 11" 'Inque
dos Io7 behgerantes. tanto a plica- Unicias. I It, i i coil Is inisma, reedian- o-oles Lin ownibas. units 4.9 kiltidin R Furopa como at Asia. Peio Sma may ingenue. empent. ad- o, ona repiesentacion permanence Ij WIA it, Peron a ChHe oIIIo, ;II ii-It, de aqui, ell Is Caerehubri otros rontaclos de Mucha tin- hi 11 tse lotalmente at anterior es- .1 oe or- de -lace io, In mililar 131 VNo's, \M il; fi hrl-in 11 -AP, IvA do L--do
I en In 1101111co, Conto In que triantip T d, !,,5
quells sin reconticer alras real (is- I Is 1), sigurn poi, Nnguno I,,,, rondwitops -11f
importance, lodes Ins celebrados ell is Mancornunidad Eutopea del ' otl, del accidena"do st-, itr jtons,,
Il Mr. Roosevelt y Chia]-9, ClUe des del momenta. La estructu;acion Aceit- v (to[ Caron" A I !a p-i xioa &I I,, pirin Is I-Iola dil,, 41,e
A
cornpletto on Jos anteriores ell clerto rip una Europa unida con el pie- Bodritilt Iwiwn pinwado pirwwn I P-toi It-, so oil(, ?iirnIv el oo)nihus. si lartionV"c
santidn. partioriliarmente el de auti texto de combatir at Este. not ha- ii I Washigton a fines del presented tino rii la varietein para
reacciones en todas Ines
r-ar A Ins rLISOS Para que restable- Ila idiinticas ,I ties FxIen I
clerall Sol situation en China, In si- j paites. Seria Mis justo decir qLJP 1 IN lot. o' peo"Al
tuac16n a mas que lejana, I-llimo- snore el planLeamiento encRininadr, 14ohnida po .. .... Brasil
is, de sus Atipiraclones ell ]a Man- a In coexistencia future, cuando Is Los (its 1- ,Q o 11 coillentando viochuria, con los ferrocatriles de es- gUeria estaba en sus ultimas ela- Socorltri rhileno a Irsi darrinificados poosoolii ., T- ;ivntp iconow, ri, I ornienza el arrilto de itimigranter;
is region, PI access a Jos puarilos pas, j as se his ideado una Mani holandeses Ios dos I I I -ww, s % on cornvnl n1pones I,
entries de Daiien y Port Arthur, In piactica de rectificaci6n. de alit A NIS rERDAM. febivio 11 1-7oi- L- doen qw, -iao. III() I)I'm VW 11 -AP,
ten EI p.inl(tL" MI-Stro. He'll ;A it, woo 1 ho''a [a trootan I.,, Vi- :IevA-n 60 toniganle, Iapo0,ecl,. infurnno at Paila 11 111 ellaorl')ii.t.rid, drl ipoi Sicoo El tradti de aire martial en el que se distingue una leve sonthra de blKote y Onal candecoracilloo de no prop[&
con el reconocimiento de Is auto- que puedan coexistir hoy tenden- men to NC Ids To art ..... L I,,~ rntre )as na(io "1 -1 .1 I's IN 1,: 1 i(i le orden en In guerri es So Majestad Hossein de Jordionia. El monarch jordando pirrienece &I everpo de eadetes
nornia de Is Mongolia Exterior. co- cias encontradas, cuando no conlu- ofel-las d, Nmols paises--i ellos no, ii ,, Ali e. l, o- al c Kobe Ins p,111,
Sits estas -o por to menos IRS rimm Sall, derivadas de una falls dr cla- ('rile-cle facilitar intedias Para Is Io- Explicit Peron el if Plan QuInquenal .11 9000 f'ol"I'As jap'w(sa too- 'I (Jel Clot Real Militar de SandlIturt Inglaterra. La fito fui tomada durante tin del trial verificado Is
Imporiantes- que habia intetrUm- ridad en so planteamiento. El mun- roigincion de Ins qup hall pridido SUS Bj1F:N0,,- fvj)lero It it ell R-il i-speia re(ibir en un period semina p"ada en honer dr So tillsjestad [a reina Isabel It.
no Iloilo Inonado
pido is guerra rusojaponesa de do esta trazado. partiendo do tins hil pi., IRS ioundaciones. y dijo I tid I F", ,, .odiil disettaton po, 'in 10 ("'PI-ado plo
1904-1905 linei diNiscoja bastanie ci N* qLJe Is riacion guardian gralitud put' r, I I ,1 11 o)n del seg I, it d, I III vs.0, it le do] (,,Ins I(, o iinpulso
Los not%.rocticatios han d. ciiti i ts In qUV contiene to', vlem-n- late' restilla_ 1) 'esid(-rite hoo,
do, --,oho -,(- ultionn extreme. so- Nos de Is discordia -tie at An- At in 'rio tiernpo, dilo Pc''o) ol:- qt,, Ill, era k-igtow- m,;o1os Previ'nense en Coith oij eobrar(i ituer
I it's I's Para qie Is nm or par- inflacoo- la I, i, ;,ntacolnos (it- Noll' ell Ills T.. Iados
b e torb, I, I pi.nlo' en op e, p e- de antarto que recha7an o I, le to. Ins acitaclos de Ins "giolle" Ail,,,- it ,, iri nflAo ion v [a de- eAos do, Aoa/ooi- I Pa,,;O 111 11011ci aniet i, \\ ashin2lon. abi is la poocccli-icrito-s. is rnao -a (I e So inuodAdas pur-clin decidir aceica de fl; ........ -n finannom, 1, 1 ynbin cton ladicadas 5000 fitpuenps a !,,s m5irs on Asia Pre- .olll siencielo en el fi o Nada esins uht-cornlentos I ji., 1 dthen Itner iv- i's jiponcsas Aqi- ai tovo Itic A lbi6n contra' I eisfuerzo defensiro europeo
xA:ec!. rw ces Is Ipinion do Lpie :-as qu, eso. Q,.;e a es batitiLc Tarnim-n so rcfiri6 at artIC01to d, acion I, r, fl meni dvi !'-slant- 4,000 f;,II1lII;,S tal Nei. Tnv G lia- I-111 r d o I
tins intiri- ricion ii.sa rom priia IR na A delinear Ins paicos inmedia- diao I .. I ...... inista "De W aarbirid pill blo .;I n I, it, I;o-I, I, a I I,, J slad- i"ll f"'
e5pin; ri cirt Jipi que con- i,,s no, saotrenos hilicia d6nde )o *Fn J- mementos en rikle 10, (1[- il, u6 y nutoeste (lei Basl. DIAhJ0 ell 'ti"-- gl0n, j"
-anus start A I so I, i6val do- OneS un,'de lo, a'j- de Is diociste q., De nuestro& corresponsoles
riados tiottPaillerii: ... I in, I a r, pot entenrip, las inundaci Eiseihowet de (ii-neutralizar a For- I
(I. Ililte, de idas on lasol cgwllvs estallm no Egiplt) moSa. de que Ins embajndoreF rn en el Exterior
Re,., 1, till V
Mind encral ri eamc i If ita dernAn 114 Washington se ii.oi percatado. ha silieza rdinar IRS Oblas oil 1)1 11 it e obra v i Hompr Naguiln Ins wegociarione Lr
"n a coo d rn nos 41 is
Ll M undo i4 D IN it diari. coinuillta De -T-1 I I' CL -mprriales con Bonn la Inicia e o Creciente allflenaza de Ido promoter I acelerar el esfuerzo
Ila sWaaal-hrod Pseribe- *,,Nn crernins on S, 1, lo, rojo & dpfensa eu riieo. fensa europees, ri oil rl %,iejn ci
I I I. -,endavales III Una de Ii n nres prencuplocloties flicto i Francia v Aleildnia. RuIs hurnwooiad do Is plaza norv-ol par I&
ill o 1 lei I CAIII(t) EcpIi.SF" 11 At',
Por Paul L. Ford ricana do Rell(trRIPF" pero st Ins he- de Jos miembi- de In AlianzR AtIAl- mpnindo en es'ns I Is
f ri, inrAi ot del Nl:oi5j, I ,, or ti -eFion de Ili firnoit'"Wa d"ol leritorlo
lic6pteins jusol; hubisi IICAdn I- 'j"nr-ai socia, luar ;as ca, con respe, lo a Is Zuerva on Ce- PC'
f'! n- F lpiwe, ri- Ao 'jil" rea, siempr, I A sido Is amenaza de 'lei Sarte La rnnie IIrii de Dulles
neral ruso a oftecern-S PludA a is 11111:11 1"'- IWs ILEsperial Para i DIARIO DE LA blor4iie rip cmco nacLones so ticas 'In ge def
]a habriarno-IF actptarin satisfecho!" , I que cl ti I mililar nmericano se A esIA PIP9"I't" fI:6 "I'le "le"el"
31ARINAi A ra%,,r e-cral A i ,c ri 'I ilal,n He 1, r 'R It, I I nNDRFS ro-Irrj,, 11 l'i del Vecte h.ci. el Etir. In, -IdAdn, Wr lor, v flaro-,, ein
"I L, ""; flp- 1 1- "oo", I., G-11 Rri h -di-e-1, P'$' on rie-oo i-o", "Ito Ins d?
WA ,HI' (;D)N A fi I,' -, 6.11 tie -11on,-, t, ---- 1. 1,. j,,i., pailinai do (ILI I lo :I'lotoll" ri -% -isliA rn i rfp5ciri- o, el teolte"I, gente'.1 Nlawon S Ed- 11 -1,, 0" li, III 1-, -11 dC I-It IJ.- Y 1. -odAd do v.- anSicriad. b.- t.ao, In., d"A' --peoF del
de Agost'I P-ad" :05 crnjnI5IAs jefe Lie Ins fu-,as roolearnerica- I,1'onoi land,) tests, d, I, I- Nn dto -znn nlzuna I-A I0111- I- -Iii ctlu a Ill expi en %iila in f, isterth-er. se ha notado en In Utericitente. es or noancia srcti:a de
rcriferencia, nn hal:irip arrilsticin nas en Alpmania. Lrln l;!IaS con Jos aiprnane d. Jos vendavales, que azoiao a Eil ace ejada Persian Sabre In China ell- exitar )a repeticior. tic la guorras ellch-s norcelipAres, dieter, i-in pa- Antes de que !as Nacjones Unodas Las autniidades intaten que nes i;ro;Lcan at bioni s,, -c-llall i),: ILwhob to Bonn sn p,, % de las crecienteiI, rnwaipa qto, nlinisia indicada par Is Orden, de tic Alvinania y Fialic a, olkle h3n resn decjsi%'o ell !as negociaciones de infe as salaron ,,at -d anadiendo ensegj.,,, rillila _o, dleen ClUr fuenles allegadas iti-f', a leatizar rn"imas alias Formos v cl ultimAlum dado par el sr tado tan clevastadora pa:-a ambas
armisticio ell Pan Man Jorn C- prisionerois comui ;stas -in a Punta 1.523 personas IRS regions )our)- enian Occidental Inch- c(miricran ell ri todos Ins IRS tali ii(,rIr2mcro:an ilulnentai precious, deben s ric, A, ne, fit, a semana, a to largo do ias secieu iio dc Estado, John Foster inacones.
menzaron Is construction do un c dBdas duran a sterriana pasada lip Is'* 101 11 ;Ilios opl""O A, an u ,,to se halla desi usionado c,,,ta,_de [as Paises Bajos y Is Gr n Dulles. a Is Europa Occidental de "Dulles consiguiI5 una acedificio permanent de Madera p2- de ba Noncia, si f iera cesario. las cuales 857 fLIrrOn trasladadas en Peron nianili N, haFl 11 r jjan,) par in quo considi B, p1l"lls. qi;e se unan pronto a habr6 reduc- El senor
ilibri'L e inchnai at der odaF \orbitantcs n coil- I.,,s obri de los I en Is ayuda de los Estados Ufti- cion,,MUY definittva hacia adelatlie.
ra reemplazar ]a tienda de carnpana Paiece que a Vishiri5iv no le in- helicopters. y 668 en %ehiculns sell- equ cliques de Ito- etc)" nuncio de Ins bril.Anicos de
blos. CqUolibrio ainarnico' onlr Pcon6: -!caF I;i:ida N Ins costas oti ntales britani- dos. ell
en que se Ilevilban a cabo is, ne- letesaba el hccno de que un gran Cos] ri dilns qie ;hora estaban d-eosos de quc
nuniero cle eFs pri L'ineros habia Adernas. 109 llo tcanrericanas sal- Recordo Ins., adelante: '1,-i estus Egspi,, habis ol,cIiRdn or I a -3 11';,bajaron desesp-radainew! a Dulles sefia16, especificamente Is, ftierzas de lien a, site v mar pargociaciones. s de desariollo econornoco klgunos is go j,!Pzo qLif- tidian a tillo, ( Para Clue F sus
N a n 480 vacas. 58 taballos y 12 cer- Gla f do, tallonear IRS brechns abierias fecha del 15 de abril ran- en (,it Is defemio c0niun, y de
Fs evidence que estab inanifestado s inquebiantable de- ell tanto (tire 1- aviaries condu Pa's hall ri,,Ierminado )a o jjiiula- clento., mfflonoc d, hbrai 1 911)( n -s a, i con
doso 's '"I I S InUros, de corvenc16to dLjr we Cia v Alemlinia ratifiq Ins dos traCiiirl lip re, -r looo pimento de de tell canticiadle Lie All_ (k s 5- -1, a inlet cambiar escuarro. t
an i can a dichss re2i-es 190 tnni lilln no .4 n jjjor, de di p ;,hinlos diez dias de areas :01los. tadn' clando fin a lauen 6 It
cidi de qUe stis t ctici dilimias as", los chinos sk Lin m,)- oblener tiri vitr rionlidjo, ole loal- de los desastres naim:,its Jos slides Unidos. Cie" Pact IN L ends un. de los Into- orns continenILA( I'! at at mandu Como- de ab inniew- 1.I Marea n- olt lllos Pei,, t it el p.ot E Francia te Ingla- I's Cie Is fuerza klo'diI.
A haloia,, Atarpado Is, v-4- a,.,,- I-ndo- III- liambie I ,je, st L, los ;oniilnes 'IV.
ciaciones por espacin de tiece Ho?- -St., V ti," % ,c P-11o enorglca- Niaba terca de S00 (Iada5 (I sixcdodos slim ciCsole ei-logic, N lells. de 1, Aleroania Occidental v principal to Ins franceMet v .,! pl- I-oop test,, par la Ili- na Para Is rep:ll Jos d"Jul's 0o.- I ,I ti ,o 1. econot, cnljto- 'j. El tenor
,es-seguirian por 11110S taoll- me. sta flf l no-6,,, foridacia -1 11 plill- 1. L(M .1 awni-- do- In b ... RI:Armas fueron oliigidi, Plkj\t'el H 12 divisions alemanas pitSes mas que io,,teialoa Is alidez a ,!at Ig- :-I*.,be to ba a (osta onental bri'awca. y on la Fa in J,flvn,a knoda de Europa. Ile a i, os de que Ill
i Lit-d Gi;w P (uifia v Jos F iados Unidas
W., -s! A hai), ic... d.I ila Canvey -algoli..s La 1:lzi(II cie l feclia. sopun dijo a, 1 1, n tin.
ci, p-icl d,- la jep:.i,,acon F rm icia I i e I I A I, 't olf e It r I, I s s fill)" lespolabili-to. -,I ith;,11 1 :1 IJ-S i'b( It Its I ;I( 0111's JI:-,n;ooa "Peqtwiia Hnlatl&i poo Dulles t-s que el Consejo tie Is dil no -oirl, riel csful-:7,, Ml ltlo conEn e, par SUPLIe0o. I P 111,11i PLO dest, '! a P, I,, A I Tla Lot0)atadu at rimi pol inge- its Allaotica conno-riza sit Proxima dad' do
e( i ... a net capitalisnio a ILIS 'IQ- a slacl v IrPAI. A;( inanja (i,111o r all(in mAs
equivocados. el (76mando d(- a. Nit- manifestaclim colmunista en aris I
n,ifi, d, i plan de 1. PARIS fe-cio '' I' L 1, 1-, del -t- o do R,-II- Ili, I holandt ses ell pasadus- it ... )ton el 23 de ablil, d
I il it e que Para pop,,Ios. ni n1ii'larista en ILI
clones Unicias inforron a a iijeos (hO% I ha I jr 1 I's Is tia no plos cal"Ital'sla, ,,,n,.s IA dol- i-loticlades local--s impkIsicroo fl inedjado,, de abril es ]a miss que el -onto domiriaria toda
nistas a comienzos do qlle 1--" clo, 'I.Ima oo1r.i irillionario- Congieso PLIedo, CIPCca ConIinrn!,. pit
a e 11.21" ("alifx I I a Is De- manifeslacion coml !a n "Idi-I 1;1 all-c. A o"I'd, I r selie do de- Olin A-,ci
stis delegados "it,, soguji i, ,end. a cwi H., 1, ri.A dr, sonado, es. n.cion cor. motill, 11 los oil-sol do III I A lem a n i(i ;I Borm I 'h- % lglPgo I- Con %VII)IICLIaIio horas Oil, PWI- cidii ( l tamaho do a 0%'Uda N. ]a Una do IRS inaluolins miris hibiles
Pan Mun Join Para ser SeI :,nj I, de I'" I plan fRgco,,jp.s do 1934. pod. is ILI,! I I 'L." ;. I 1 1 11- d'bid(l a 10 flil'lle' C."I'lln-on (to los FFIgdnS jT n do ,
a to I o npci.ivin (let Aimirania2go, en a is detwisa europea N, a a recope coil irfini Dulles. pliede habler sido
epitetos v arenas plopaw. distic- ir.isnio op ap ,co el ept.Pto de 'ri- qla-1 P"" ifica ell !a Habeas Corpus Para lo ex nazis Is 111%ilacoll (Ali, hly"t a I'll y Caprl wd.odi, rl Ii, sootj ,Cjo j JOS Pioro ldadl-s racion viconornita Para el aho
El general Mark C;a jeft, till do conrluristR fla!" ."Al I 'actlao ci, Is iiR Al ipsio que comienza el prinicro do jtil scal CIA uno dr Jos gohor;7ois curnpens de
Cnmando de IRS NA( :nit Unida,, dii JR jelatuia do i, p'': is Oil" BONN A', monia, AP- ii, o. rtiNien
pie.en(adas It- I-,rr5cn:,i!on rst, if) r Ifshi it 1 1 ..... (31 ld I I poh)ac:i 10 ImIs plon!" Post- Sir ducla el senior Dulles hizu men qu,
hizo Nei- que Ins con""I'llsla- At I- destac;oienlios Ale' "I... ; A""' r 6, pi" 'tocti U,,a, noic, inclon. plto solanwrite Lit.,) a Iq %ez.
is ,Lat-) Pa Gpni no compar- co- s,,) 1, 0 A it oil, clot, de que el Conglest), at %ORl
chazar ]as propuestas dr Na, 11 11 ca'vos do 1 v' all Rpostad do, III, sio,:v l ?I n; sc ij A 11 i! pirl'ollps a filelool wacliarl's tins (.,ntidad ctingiderablemente me- El PIljjjo 4,11 jjrg,,j sets i I-oilikliclot) a opirio- del (anciller ruso. en Is% PlOxIm"'lli ": IRS fabl- ...... I, o)o qio, 5 ii- Ltieion cn las ill it" As in u rida- tin, Jr Is qUe Podia el president nico. Awhon Edon mirnit.r. del Exnes UnjdA5. no habian III, El lip, rip di(il aprobaron el v centers do irtin-ws para As"211- 1, ., 1":'I to o: I (111C 1,,0 1 111,, T- lon it par,' Is ayuda eurct el teiino. N R *R. Buiboi. caocii'rr del
fill parip ronguna, otio, fueiR aric.F por nAh,: es io Li- n,, ilooo, (I(, I H in tior-jo 10 Aiiiiiania/Qo. C prio pasarin. hun
of plan (1, !A Ind;A po: ,4 inios rar que este sea '! 'j,risaw, -1 do d, conspiai F,,,ra %o Ii a L ',,hA I, 'if t" "too iiran hincapitl on Exch, III( ", so i en iliarzo.
ructiva urante Ins l nips's all- tra L-to Soon Pi o1i sovoctileo trancitlio, dr,.scle I- I conno-l- A! TIA71 ""' A I "or, 1), 1,, in, f. ,- Anad- 01' ( Ni-ti,, to-Jesio qIe dooe,- ql r IL ooldad vol0pra Sevin kill retilli- FI o-Ai)TfiIl Ko-ad Alien;io-r. de
teTirr". Ste op comepzarorl a conri, -rar PI HIA I A- A ". jv', nor "Auri P,,i ; (iiiijon fl- I-, I i ,,, holas puestas dliran!, it Pe- silo iridi pensahlc para mayors apro- Ajnrinn.a, y el pit inlet Reniti ftl;;Yvr.
El general Clark, ell e- ""n Vj cla Ano 7,; r) "oll Ili-, ,A h,-Ilrian I), 'ihiloo ell 6-o" a I" "'a do, pchgru. jil, "'W'S Pal A i fin. Tarlibi6in cirbe de Fl-RcciR Jos so-Rui, An Cu di 0hizl hincapiii en citir In, 'k, ,,i sort ant-incia- F1 incidenle Lio, ...... ri on, Firriol- r5 dPbcn (onopAior ,n cornunicAO- c ,njjrito
del comandn de la,, Nkrlo- to 1jur Gia" R-ttina. ol nw)"It 'i'l r;dI- I'lli'llclutlairin el senior Dulles que vb de Ins tint, itip ronsiga IR
Is, china y rin file tins liolirrita rown,- 6, 1 1 "1 fit,, 19 do f"" el J, to Sir Da% id Mdxk*pll F fe. taor, it-publicanns ej. s narlof (inn ne Jos (Jos tratarint, controversa vomo T .--- -1
'Afio CXXI N'tieias eat6licas DIAIUO DF 1.A MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Noticias espafittlas Pigina 23
'Controlani [as 8 11 a s Para los 21"
passes hii Comisi6it del Carnaval
A 1111-i A'otable el awilliti"10 en la rec(lUdIucitin Par Cobras
a ritorosos. Licencias Para nuevas; construcciones
El alcalde senior joto Lots del La subasta celebrada, el pasado dia
Pozo. en so cn racer do president IoCu No declaracla desierta, no par
de In Cornision U' ,aclzadoia del Car- laila de Posibles licitadores, sino
naval cle La Ilatiana aye' Dorque puestos dstos de acuerdo, re
true no habra nueva subasla Par. In Oiazarc)n el precio minima estipulado
echo do si I oar 3, en
concession del der 12 convocatoria. Y In Comisi6m
adquilar sills ave"'- 014allizadora ha estimado que, en
das par doncle se Vfectucri passes y (.sa forma se lesionaban los interests
desfiles del Carna al, 11,,toendo acor. dLI Carnaval.
a Corel Pro" a III addado 1; sj Ilas call Notable scumento de recaudaci6n on'
inistrac-6n directs de cabros a morosos
pro art lidull""P"I
persona yi
Este acuer call sido ojotivado pot ]!,forma el doctor Guillermo Baufpera liclaada del hecho de quc it Zorrilla jefe del Negociado de
ntInio iiente cele- "siodos L galcs de In Secci6n e
sierra In subasta a .. do 'ju-- Apit-rille,
brada y por Vl corto tit 11 Poonvocar I,, So que durante el afio pasaon dispose llal l obtuvo on aumento de
una nue a IleltaClelf) I".1.0 perst. $206.29068 on los cobras a contribirt
guv Vanno objel Alc iIrllP"IIsIm0- illtlctQ diamiqnutionesgasl.e les ha seguido
aftladic, el scfi0V
(Joe no pueda ser en no- Durante el afio 1951. In recauJade cio- on
juicio del publicovia "I "I "' per este concept folk de
cuenta centa os senNi lo, L olio max[- -1 4 20h 3U, e I tanto que In do 1952
1 1,1 l1nd,6 a S320.098.98
Ino para Ins SiIIII!, 11
E5tP estado comparat!vo dernuesC a r n a a 1. la bonded del cisterna de facilidades daclas a los contribuyentes moCelebradas hts fil-1'Is -!,oi, Para In liquidaci6n a plazas do
o deudos con la Administracifirl
a a Viroell tic 1,0tirdeS :,lVnia crue practice in Tesorcria '.MLj-l En el acto conmensoratIve do )a fundaci6n del Centre Gallego de La Habana, en el que pasaron a la categorts ), Pal Par orden del alcalde sefiar' de fundadores sets asociades, so destacs donIt fill Gonzilez 11,11artiner, recibiendo del president general senior
'Una vez mAs eI pueblo i ,t0IiC0 Pu- I Pozo Narciso Maria Rodriguez, 1:1 orredalla do plata y el diploma que lo acredita conro tal. Tamblin aparecen: Cayeta!so de manifesto In devotion Se-sifin extraordlnaria do la Cimar2' no Garcia Lago, president de honor; Francisco Blanco Bonorne, president de la Asarriblea. de Apoderados;
quo tiene a Nuestra. Eenoin. de Lout secretario general, fillarrarl Carril Canal y Benigno Proupin. iFoto: Molina I.
Municipal inctor Rcni Fuentes Valdis,
Coll motivir de su, 11-LaS Rnua- Pleldente del Ayuntamierl
Ics celebradris on inecilo no on rint It nor I"Clix Ay6n, ha convocado a
ide brillantez Y solemnidito on la M3- -o' schools conceiale Para celebrr Ell Centro Gallego coninevito el septua
El Obispo do Cienfuegos Excme. 'Monsenor Eduardo Martinez Distortion, on tors moments que hacia uso do In fiana del eyer. par Lj (*ow4regaCIon ." still, extraordinary se I pr6ximo sA- ro aesim o
palabra on el To Drum do las Rodas fir Plata do la Juventud Catridira Cabana, cuyos actoi conmemorativos se ini to Iglesla de LR Nlrited, orgBni- 1'odo a lils cualro de In tarde, LO-1 C11)
Iniclaron ayer y seran clausurados en l1a noche del domingo. lFoto: Vigo.-,. tidas por u rfilect ,r R P Julia" dc hacer Ins inclusions d-I cuarto ani'versario de sit instauraci6n, social
Pere., CAI que tant,) %will laborando de presupuesto ordinary o
1.1 Colit'le-,W '011 Print(, i j, (I anc, fiscal ci t, comenzara
W o ILIgar I,, No l 11 lilt', dv julic, pr Ximo.
Inaugurados con gran brillantez los actos de his % I nario doble liplo'o- 1noN Concil- i),(h, plesupuesto se cilcull cloo
I!!" r ido n horas (I(- lit IcMI:1oll tat- Al(dedm de catorce millorivs Honrados scis sociflis SOCIEDADES ESPAR LAS Una misiva del sector
d, -1 (-oil ]a categoria 1). Rani6n (lei Campo
B odas de P lam (le la 0 ana El mates ciley pago at Gobierno Provincial Por Jose T. Pit
Juvential C a 11 t'lica Cub nalizar lox Ill fiv Ill. "It ("a, la lof toia VI contatior municipal, so- tie fundadores Con el ruago de sit publicly he.
tarcle, se canto gilill S.' G 1lix Montanero, que hasta aver 1110.4 le(lbido In laguiente Carta ablerTe Deuni en De La Salle Reuni6n bailable de lwi n 0" iando I R P PI AVIICIO 3'- litoan sido presentadas It 'las Por inedio cle tin acto sencilio Pe- la let ,timind- dran Ram6n del Camla. amtdo de lo, PP Vv9;1 dcl Gobierno cle ja P-ovol- Ill pleno de vinotividad por so fon- La festividad (lei dia
juljo Vega. tarde de layer po. dingicla at senior Jo%6 G6mez
1,,oa el robro de III cuota mell- do, se celebr6 en In
y banquet al Him. Escuderos de CfNin
Aer, miprcolf,5 de li, 'tl't:k 111*111(1- -1 rikw mensualmente contribLl- VI septuagestmocuarto aniv--sill it(' Celebrari en i. f-,, ,, htjjo I Gmtol,, presIdenle tic ]a Seccl6n de Victorino Pill. el bello t(IIII)II) V;lf"llint. In("" o sostenimiento el Municjlno )it funclacifen del Centro G-dlego do senoras Eulaha Aii,,- c posit c;cl Olden (.it Crntro Gallc n:
gran enWitisnin oil rl Lico- cl palat, 1, liabana. raLon nor to coal in La Habana, La eVreraunia se desarro-, eflo, Dernelio INI, iI toej x
Io Poole Felix Vaiv!a noint- 677, V tal t,, Ia liaoit ]to oil el Salon of, ]a presidencla del dent, dJ PaWdo de St- In firlimna, 9 de Friarvio do 1' 15?,
Un inicio brillante y solenine. re- 117, _,! j I IV Loin d, Idgo hiniada Jesde
mo se esperaba, tuNleion a3ei lus ;(- d,, la Viljoia, poo la icunjon baija- dV, (Ino I ap:jj V Ilaincl, h- 11o, el sector Alcalde no Paiacto Sociiii. EJUIIIIIV cila (11- to, dcl Celillo A 'oto I'ala
to, Actos para lw y 1, 11111iolo ,,I uniplinientada. jon liornados scis' vViernicis amiciallot Ilicl 0. e G it I I ., 1. 1 ,
tce rinlemorit de Ins Bodas (w I'ie q,;e lentilia hgai (it lit laa nooloado,, 11 liol, iatura ),,a,, paisado ;. ,i it foirnar Palle 1) .11, Pwfl., d, I (;nine?.
Pla a de ]a Fedeiacion de la Ju c.i- N-11 ell ( 0111C)o J i.ol BolLo' o ,:I ( lv( tto it por VI iiAali it(! Juri instructor of doctor Maribona pt Inlera I I y litallblo., 1'. djllo V
tud Catolica Cuenca. cula prinivia 'I. iiellil.iloo B;c lo"al I 11-nbelto ri. Alallbon J, Illvllj In In, 'i 'cit, del CIth ( .... .... p1pld(liv (1, in r,cion dr nrdrn,
cc-emonia conskstiti oil un le Doom d 1 31")-, la oo, lol- J--l S1;Vl "I'S I ai lociale." Y a lelle, le, fliclon (-it- .
ol(oibr,- of !;I, I I P,,fd V. IJ F ellviritri" -Miriclon of, In Corni ton Ejecuen la Capilla del Colegio de Lia Sa j dla A 1; x Ilo (1, Conts'litoila -ga de 1,Vgildo., pot vI III "'Iduill gincltid e'I it ... (IV ("olillfron G(W 'd I,, d,,,,g,,,dI por
Ile del Vedado -Cuna de la F edeta- le"I'll a VjH Na,,iso M Rodi iguvi i, it),
c I o cl ,wz J;ola It I I P, I I al M, oll"'oot 'on oflhol- V- dc J),ila nue 11 'j", dV It's ;lpholsos
ioi- y despues en on ballLILICte Ile udi. F1 ('111h d, :'Itol'"las d a 1 Cocul", lit, f, Vj, jtljdo, df I- Pf, Aquilin, d, 1,1 1 na I % V, Vol i VVIonal Electlifivoi, elliclos 4.11 lit
colon ere qUIVIeIIt0S CUbieVtos ell a odV Ii I ..... n, LI 11 1, Id, ,, (ola. ,- not Ila I IUV1IPIo- d V la (oll(UIJVo(Ia. 1,. inodallas .1 de jlnbpll
nor del Re crcndo Hcrmano Virt B, I I ri-, Blil A,,i!g(, -tA Ili... j codo I,,, no-o;.do Jos sels la plata N, lo, djll ... iab (ILW lot, all
no, fundada* Oil- dinal,, d, It ,,:,Io. de AtLi'" S;i1i'llc/ cm, lol-r Tt ..... ria Beneficencla Gailt-ga
r cle ]a Fecleract6n. arol-ni, cog,,noiaoI, III, lat, sa I" ('nillulliol, la Al .... I, I,);. I all oltiio,, 610, "'I'lo lales, 'Inci .1o, ell
Lo M orne it- Plop og.tld.. 't "s 8,30 1, It, lwpiolc. ficta que de segulo I- A i.lle c ell oIIIrII16 1(,, suriend;o- (to rin"fooda s Ie It 1),estigi-a inslitutcto iculmina tile consisti6 cri Nat- .1,- it, Ortigiwri, jo, I,- , lhlo Pot "Iptiesta, Illeg"I'l- (Ion. '111, pier-a I,, Vista folma N't En la .... Clo 'i-,
enlrega a querido lasallista, ror re(1ja to 1,-ientaria a [as 9 it "'llial a rm.v 111"Ida All.- 'Acnilil'ima It to"a ,rokjclllt I .,:, 0 A, ;I bo ri, -,larm- (o4 N. lie
el Obispo Auxiliar do La Hil j llojj de Vendedo,- to No(-, b:ijo In (Ilrel(lon (let Inat"lit -,Nadas (It u laban. 1wisrciancia oil PI affect y on cI 't' It'Ll"In V'I 11 o-A 'I uo.oo la, d G em ,atic :o, Ira.(o9* PRIA
E: cnlo Monserior Alfiedo Muller. CL C it j I it do (;,. I I , ju t, 0jancur, n. (0], laod() 10s Pf' Lieenrias de canstruccifin iainio liacia cI creblenia do una (,it- olicinal it', 1-t S-,ill-oi (if -1 o Podia habeilit condec 1;1,,i .l diteti- a ia iis T, abajidire, del C- 1, e dad poi tod- glollosa .. f-Cencla (to N.,111 1, 6( G.. .1 1 tr ,oil utlv ell algo.
do I i c Tl;,Ytj(J,, JudiciA do Aiiw,, P;o1ido Sa:, a, Dl f 7\1niltolo concepts 'i
I'clictri. t Pontillice, call It coal in C Ill to 1, I,_ a l".1 significativto acto file presidio I Centic, G;dl, io ( 's (11 do, on pontilicia Cruz Pro J-, A 11 pa, Itno IIW do Aiquit-,r_ I rittiol s Vii alifern iincon decide
ele test imomar Toma do pose,.- Pit Tlldwl l dl' Piidron, Union Nli.noow- qct llqrldo (if, In:i-till (IV luvion concVdid;ls Naiciso Mo. R local cie dih;, ...... I., Ut p(Ao N (, VIierrumore los conSU,Santa S hit quericlo el C'(Titjo A-ionjarict a ]its u(ho % I.,c- si, flijo do] Partido do Cor-CUbl-1: renl('11 I a I", PP, sillivoll CM Pot VI titular, s(noi u" -To
at Heri C' Viclorino su d( (uninit ucc on a vis presidencia d. I A] rgw
IgIcCOVOCI Itigucir, icouipanado poi los senior n"' I"n Illlf l I "I', it, 'Iariq. PC
dia fie Ili nwhv. Vinco de Baleira, Chantida N C-li- pItf(.(to (let Templo y J111VAI, PrIVI. It ntes Antonio Och,,a e, Perez amtldo I, I ol j,", l 11;
I cuarto de s to de iij- Felro, N tl (,ornarca Toma de po- biilledo N, Aurora de Soinozi- sc", )- dIIIlor cle It Cori g reaction de Nue.- I W t m dos 111111ta's Coll Con- F,;iicj.co Blanco Bottom(,, piesicen- a if]ad
telisa acti\Vdad opost6lica. 1, 1,, 111 Asanflelea it(- Apoderadol, _,Uellas loloo,ol,jo 1:, quiajtv ,,, In fit rgur e qu
El To D6um semoon dc j Junta Directiva ., jal, 9 ne! de Diiect:%;i a ].is 8 30 p. ni, (it tra Snora d, Lojjrde (,)it los Hvi- ,i -it B N, C La*.,,- esicicnIe cl( ')"'('it V;1nd'dill l" (I;, !,o fo has (I(, ll:iwi noun uso de ollos.
cle lit uotne In el Centro GidIcgo Vl centio Gallerin trial),), Bli tolomV Tobar Agustin ', i r;+, Iglesias. para ecIIfI,-Io r-'aYetallo Galcia L;
13 Y IIIUI1W de III Slice A nit po ine faito huen desert 7
S sets y quince minutes de 13 11111)Ul, Igo PI on cit, Sa: "Pecta P' r a";l") '""ll
ettrada oil Otras .1witas: Caligas de Oni, Pi Union Sozoniega: Frtrc i do ticket"' Di.-,, ()(Ij;,o la r ltd 1) 111rneclianle In presentricio!) del I,- ra si,,,ada (It i, ldant;js con ocho a a- c,- nicilid. Alanucl Carril ('art que deternillij I %alor 1 :jj:j njillielarks. pem In fordel Nuncio de Sri Santiclad. Mori, crest N* Ariea: t'n16n Pilonest. Con mantra iwida v clocuell to el Rp i Quinta entre Pasco N Los e eclos -,1 1 peculini mia. no Cs III
3iur Jose Buizio -que to hi' cejo de (ituillei,,i Club PlIon6s. yitibo do cuota social. do nueve a dicz Garcia CM. quiell nrl ro \,,;ado Clar. Park, para IT- no Pioupin. Jose Gomez Gomez, Jo- I \i- not Ofl ica
Pallo-, c1lo comienzo el 'I'ezo '1zIJ0 Union Club de Allandes. a la U 30 v inedia de in noche c.) ];it I.Ibcrol _ervlo 1 anmi:aole Ia., -,Iori., de I , I., allad Na. 17,2, N Ramiro ,V M Rey Castro. 'Alanuel Rociri- cepresidewe pi oi,,- s to -I o v ma, aproplada 1rult los tlempcs que
Deion maner, iiiri.:jcz. pain anipliac.on en Alal- guez Sanchez. Andros Du.an Garcia. Porninguez roncino,, Hoo, todo se coplercialua,
P. M., ell el Cent- Asturiano. ondo iiel Centro Asturiano. paia c fe tlN I it R.o,,- 1,61", on :, Jac ;irtr I.or fil arte. eso, diClue congiego en Ia amplia y hermo.,a de Jubilaci 0 nes ianticia Virgen bajo Ia advoc
CaPlIla lasallista a 'ilia numerous re- Pensiones de los fdel domingo. I i 11117alez No 662 \icepresidente: doctor Rene Fuentes le segundo, senei 7
de Lourdes haviendo resaltar su, j3, Valdes, secretary general, -lose Rio. do: \icedirVcto -io-d. no(to, All- Lon ic lll adot,. V, estar iniendo on
presentacron federada, ocupando s I- incontabl&s rnllllgi Pago de cien mil pesos AW el Barden Rl -lo 1V- I-] L man, AI)oi:a e to ov puiitnn Ins
los riclonc nador Y. Galdo. doctor Marla S. ':,it cos de honor las Excelentinnos y abrades. PlHoo a Ia 'atlttlma Vll sen- Alcalde so lia (ii- Rixce-. Gu-alo Nicto. Santiago Pc- 1101 AVelino 13"'l, Al e(L ati I Vt ii:i% mucho quien vea.
Rciercridismos Monsenores Enrique dvri-Rms r ',ldi,, u oeliul(lolle _u, f! pa-0 no ]it inna df. iien Fez Souto, Aritolin Silatedia Feinap- Vcjltol, sen", G-1a. N!1,6 v to on in tiatlize, oil Ia cruz at
Perez Seranles, Arzobispo of, Sn- bre Ics lie Clib, I)C'- a Ia Compania Clabana Lie rIC7. Votal Tilton, Angel Bool. Ro- lal- efecl.-I nolc ",T.I vio NI.- ",Io ,1 "lir tit toill, Pala elite dr,
Itago do CUba. Alberta Alartin Vi- c,,pecialmr: cr i I-Irla or I t: czioodad corie5pundicnic a Und 5rnclo Doirego. Modesto Pc:cz. ]it souto P, poll,,, It G dle-o IV rrodo llegor l iciondr) %a oil
Ilavercle. Obispo do Mill Ediiir- to
do Martinez DaIniiii.i. Obispo de Cleo- Me r, r d. F I,,, itildo RI -ailildad pot I sankinisito do nucl Ciiado. Antonio At Ila. .1, irni. 1-us Lop( .1,, t I" -ncii(icio- ma, (, :p p!Gj):t7Il para
Evelic, Diaz, Obispo de Pi. lao c:ectrico a in, platilas v siib- DomitiLue7, Antonio Gome., Pi if lo. I"'? Jose 1,11D, 1,11ol, 7,-- T- t !1c:o ]Lll(:i "herle. troll
fUC90S ("-, P- it it Po")" M. one f!
na, del Rio, Reverendo Hermano Vic- A todo W- ri'! n, II? n-'as do bomber, del .,citeducto. Juan Di, ,o) Vilabov. Santiago Do " it 11. N .11210erjljle 'lodo per mcoin drl
cirnpo. Antonio Gunicz Blanco. etc 1 14., t S; ....... C, -1-: Gorcii,
torino, lundador de In F.derac on, merlelsa U0II(,IIIP,1c,3, ''(11 Entrega de cuatro canastillas 1, let,, j G ...... Ritficio rlfallco (10 elel Pr vincial de los Hermanals cle 1,a, diclos los mismos par Ia IM, A las doce del din tendon effect Paia dar cuciia do Ia signifIcacion -4. jilarjj La modo Ia creduliciad bucaa to
Ia ceeemonia dirigiri Ia palabia
Salle, M. R. Hermano Alban Jost d Imino P, -anche Nicolas de Im aspect dorls de Ios que Pagan
0 lintregada par: Manuela 1 6 :i., I, el acto do entrega do canastillas -6n
T P7 T,6Pr7 Gill
uri(nirs el presiricnic genr- R-pi- Adi
los Conediarricis Nacionitles Reverent- Aris, de Votale, C,)cli,,. madits di les ciatro pi.m-ai (onc 'Cl pu Millo C,,I-I n C,,iri POr 'C III rspp taculo 2traidcs per
no' PidleS Pr dI0 ('rrUtId. 0, y d, Honoi; Carmela B, iwrlli (I( P: I- ja' as na(ida tn PI hospital mo,- '(Vo; Nk,,itmo Nla R cniguez Co.
;oan 1,,,, 0 F 1\1 ai co- ij n flllclldo e at aTIIVI:,arIU (I( R(-irj- c7 Fi,,n -(o lij & I ir ijn, o N, in rtutin La te. presidential el, ija do Malctionad vi pasado dia '"7" 'r 16o. 'j.,"f Pljo %jc*, .1 Olcl.n dVicla po e :4 lc fit: a
cJ Ills 1'floic Aliguel A. n1pri T\ladrat7o it, Bon ** ar_ 13: N-ini, ho de enc-o 11 nistilition. instaur-nda cl wice dc 0,-(-1,, Jo- C :rb; o,*c Pod I_tjcl I o, if o, ri!ibuto5 & I
Snare/ Leon, piesidenle de ]a Junta Maria Lul.,a Ramail so etar :Via- !,a, anastillas han odo dori febiero do 187,d. po, un aigno gl upo El,,,, hgull L;Hlas P; iii Vocalps ,- oficio, quicin tairibitil liactile drpoNacional lie %ccioit Cajolica ('Ut_,,j- lerratiens. rc(o V lento Roblin \'izqLtcz Ditn ,,uc, itallo Cie mi ft. PC Lit I'llItO QIIVna. doc!ora ria Diai, Gancedo. tesr:era. Di:alite P01 I dep rtionento trunicipal d- to con rdando con ColnAlartha More pres den. j a C frames el humilde Intel" de 'a Raman Rplo Lpz. ose Goas
la de In .1moi,.tud FPcoenina Y doc-' !todo el din millares d,, dev',,11 do.,- EdLlCik )n clue diiijec Ia doctor at- _V lrd d, Comn quicra que no ha% Lor" '- brantada. pero no lirclda: fe oil
filaron per )a Groin de Nur,'ra So- rren R a Aguar. Manuel Casas Incio,, Fernando A Ics hombrcs jo, encs capacr n 5, rintlor Andre, Vildespno president de iocios Itinciadors, los ciuc pasan a Abril Rivits, Gc;man Garcia GonzaIn Juveritud Illisculoit flora de Lourdc,, of- clelld, Plcga- Ia content tienen character of funda- Icz Manuel AINarP7 Gonzalez. En.-i- mosas corno tu.
Bello, muy belle, el aspect del rias de azradccimjf,:::n. Alejora el Rvdo. Padre dores. Much.,. hall por'jdo %el que Mocelo Andi.,cle. Faligio Fidaign Hot, en Ins precisos monlentos on
altar. Par Ia tarde. a I~ ciric 0 Ia obra realizada, (too Itit? product Rodriguez y GonLalo Ftricira Novel. que vas a 11-icer ins plimertiV, armas,
Sus blanco de rezado el Santo Hosario erefi- Hilario Chaurrondo :de una I, ecesiclad: La de terter un he- C linurin po., un afi mas: el nre- en Ia ridministracion do nuestro C-
robre el rojo de to., cortmajes que a ar que fuera 1 1 extension del quo s;deon'te general sonar Ballasar ,ra- tro, quiero hacerte al zunas cons.',fueron colocados debris del altar y Temple, con Ia I in t;;en en bien ador- habi: n dejado al ot'ro lado del mar, ia Dopice: director 91 loril, seflot raciones, Ins que no Ilan de ser I'll
.cubriendo todo to Iarvo de Ins bit- El Rev, rendo Padre lillario Chau- y que file,., a ]a vez un centio edu- %ntoliti Saavedra Fernardez: tesore. accrtades center lai our nuestro Sorandas laterales del I-o alto de Ia nadas anclas, sien 4o Ilmada Po, Su o. rrnndo, ( M, que el pasado martes ciilico Piles es but-no deciarar una *
Capilla. a cuyos ]ado, riel altar fuc- I vez mas que Ia -wimera base de nues- "' "Cilor R. sendo Vanin Alvare nor Don Quijotp htrk o de 1,acerle a
devotes. haci6ndot, FL continuticlon fue operit o en Ia qU Via del Centro Lots C !9.olo Rei- rancher, at ir a gobernir su ambiConsagrac16n a Nuestra Sonora de de Depeo( Vol- pot el doctor Ricir- :Werventor senor
ran colocadas gran pTofu,)6n de 3re- la pala- tra lislilitclon fue :,I ensent
Lourcics v hacje7 o irso de do Portilk, ,Nt ipandosele on rinon, p-rlida "' nante. Vocilles Pfeclixo,: lo- Rr- Irsula Brii-.tiltriii ober,
cas, adorno floral qt'c corenjil natintainente par un grupo -C- MPTILlei Cliado 1 lDe7 % ;- too rect.tud de principles V, h-cel c
con 'bra el director de Ia Cowrnocion r, Cloni'La
ba onliniti,l);, Triciorando. d 1- J)1opIoS fUndado.cs Todns lo
grandest rarnos dp ghodiolos W R P Jullall Pl'rP7, qui(n (JeSPLIV.1 I.,t d(dic, ja .,tiaciciri Inc presen- In( dljo jl lll recooo ( V p I G6,nei, Blech. JoV .1 1 1 F- 1.11 t nto lmtipaliro, Ili ronnario rip)
rosados. )IC or It 1 0El Nuncio de Sri Saw:dd M,-n e- (to hablar scittolamente sobic It Sill- I)IJI (;'a"orv, lose It I'lo G-11117., Fill's C011- Horzl qi.e f,, (1-prendido % 0ndl\o,,0 PcrO
f;or Jose BLIurzio, AT/obipo Titular llinia Vir,_,cll de Louidp c;16 'las It A F, do Ia Aizoi-iacirtn de X;Iilll it'](' (IC-lellIP"I in V'I ]it'- Urn ", Flit"Illo V,:7LJLI01 NI-InIlei criltInte d"op pictelir 6illmente ;a, d liluciort it la vida olvion','Ja G-rne. .111ho RIX"a el Ill, 11 "'co,
de Gortina, oficoi en el To 1) 11 vial-las a lo je%otos y P pc Cajoin- rinas. Vnconlian 0- illonitic, conanbuveron I ft IV"- Al novI Coho MIT-cla. Jos. lo a defrandai la f,, I It l-Illializa
parte coral Pstmo a c.lig Ins Rso iada de Ia Coricie,,aclon el Vsinn jo _(cldotV palil revitil- -a en
CUYa d, it, ta it -1 1,an Iol olle 11 Ila,
por in dem-lzarion do smor (ooPV- do it, el ia Turion noenlo de lesit I lad 1 Jol"I Alarta R qiV Pit r' podelp, 'I'lo aLlc 110
Coral etc Ins Juventude tip A- ,i Pit ba lo, G; e iit-cJj;jimento dV ijis ielari( ('11 Nli- a Yanc,7 F:vnv-_,. I. ot, 'Otfei ido
Cat6lica. bajo ]a clirp(ci6n de Ma, :mjon flur liabirin oado V lc i1no 3 nor donde estw (11-IfIlandli it, III fainilia cubanoespahola n Ia ('11CZ dettemn, confundir w a Coll
tha Fernandez Morell. I cxcelsa Ia vii-ppri cr Low ,a, iopi, eniat rhiz,105.1s so- tegila plopia (it' 1.1 la/a. Tod is I S- q'oto I ji
Uno cle Ins prelado, tra- in a Oo It des saber, aclujo, clitV inr 1, 11 moo de In Tone. Moow F,,- Se. i,.,c d,1Iope7,u ,,It obIA(III0.1
Ia obra federada. el Excelew ,,, n fiiiendo at doctor SO(Undino 1,ifio- 0 dl 1) C tjo. Marine] RV 111,upei able, P-110 1-111- joell V In
?. Balin, lun cnttid poede rnu(i.t, (nnildn lill
Reverendisimo moniserior *Aontric, a don Tomiu, Estrada Prima. Hizo "ald(( u"Intro) Tentreiro. Vo, dt tj talelit(i a,m) talon (itMartinez. Obispo de Cienfur, L'I qAbado gran bade de Ilisa en la (lapillit de Ia VIlinto hl,,onco do Ia obra do d o;) -I- Arechni Rodrigu(7 D(i)nurt unit cxliensa licroo-, pla- des desapa- elent des Posit par rill. in clue nqUI
tica'anles de iniciarse el Te Dtiin. disfraz vii el Cirri. Alt-f-Ill, QUillita de la A. Canaria flustirs personalida ci Vicente Quila Sa,;, -1 rigi
a. I Lme,,7. Area,,. Rcb,,tn P-1 purcla habrr de deri-on N plell.,
)-o honif-ale at Ao6stol de a, __ 1'1 ,l V'l,,l. V01 ___ -- __ -- 1. -
Pigina 24 Para el Hogar DURIO DE LA M NA. Febrero de 1953 Para el Hogar Afio CXXI
-Jueves, 12 de
Para la M 'er SEMBLANZA DEL APOSTOL MARTI Para el Hogar y la Moda
Ui i(Este trabaJo fu6 leide en el acte ing eso en I& Universidad paracur: da
Per la Dra. Maria Julia de Lara L 1 1 solemne organized y celebrado Por Niurka Alfonso Bryon sarrestudios de Is carriers. de De Per Maria Ridelat
en Is Escuela del Hogar de La -------consultorio 4e Salud y Bellew Habana). hacer su elogio, su exaltac16n I traslad6 con SU pequefio hiJo, el recho. Se reune pfonta con su amir ou apologia es, cl go y condiscipulo, Fermin VaIdis
onto diJe antes, Lin cual, R Jos nueve aficis, regresaba Dominguez, escapade milagrosa- La cortesia
ABLAR sob e Marti en ocasi6n alto honor, Pero Una responsabili- en,
H en qu ba celebra-y con dad no mends sits. Las firms de a La Habana Para matricularse mente de ser fusilado con los lair
Este "C011,51,11torlo de Salud y Be- particularmente tentericia en cuen- Cuba e el colegio "San Anacleto", clone estudiantes de Medicina. Marti carte como veces, s6lo par oir is inflexift do
Ica toda--el primer inayor prestigious en nuestra idioma conoci6 conio condiscipulo, a quien es- "Lak vida no es tan
I leit" que por lustras Ilen6 na in su iniOrynaci6n de que el pecho la Am6ru cribe Una proclaim conderiando el Para no darnos allnPo a see car- is voz del amo 'que conocrfuncift, de servicio hondam.Tnte es algo hundido, log 'eJercicios de Centenario de su nacimienta, es, me han esmerado en el studio, en habria e ser despuds su amigo on- crime y Una composici6n po6tica teses". Sabre eslp Pensamiento de La cortesia es el Mij en las POPblares rev t extension Y flexi6n cle las brazos a de ello, un alto ho. ei examen, en In estimacl6n de Eu trafiable: Fermin Vald6s Domin- dellcientid. j nit, day cuent a es en tribute a las odho estudiantes Emerson vanilla I diagar un po.,]3ohemia*' Y "Carteles" respon 3ea. on. exicelentes Para las buenas con, nor., que he an agradecer a mis vida y de su obra. Innumer bl guez el reivindicador cle Is me- Ito en esas lien,
0 mirtires. Al fin se grad" en la U Pal que el vivir nitud Is gracia de su!don. benRicid,
]as preguntas relacionadas co a- gc ones del t6rax y con P-1 de las profesores, Pero tambikn Una rem. biografias han sido escritas y mu- moria do Jos och esludiantes fu- Universidad de Zaragoza, donde le realize tan rapidamente. salud principalmente divulgacignes iandulbs mamarias. ponsabilidad inmensa. Par muchas chos trabajos han aparecido en pe- silados -cjimen sin Terd6n- per terminal sum studios, de Licenciado ,; 'rodo el inundo Paiece que sufre y atrae, sun a aquellos Xeres InSen
higi6nicas-Y cot' Is belleza c.,pe- 2677-EIllaJ1411118M. -Efectivamente razones Marti es Una de Jos figu. ri6dicos y revistas de Europa Y cle I to. voiuntaritis esparioles, el 27 de en Derecho Civil y Can6nico. Ae un co'Pi'JO de faga come, at sibles, a otros liamaintLientosLitlel es, cialmente con normal de estilca' los datos personals -peso, estatu- ras de mayor dimensi6n.ide mayor Am6rica, en los que me habla de noviembre de 1871. Milis acielante ii tempo In em piritu. .
pe feccionamicnto. Creem Jandura entre los grades pr6ce- alguna particularidad, de alg6n as. ingres6 en ei colegin "El Salva- No es possible seguir, cronol6gica- Pujara a Una en Jim,
r al, enarquia- eclad a que tuvo Una oleada tie defects. de arthelami Pero..no hay que confundir
ja Organizaci6n Mundial la a- ru "vi res de Arnkrica. No me trata de Lin pecto mAs a menos desconocido de dor". diri.ndo par Rafael Maria de mente, en sus detanes mis precl- d con IS, vulSar
e site" par primers vez y de- national exclusivarnente, ya But praducci6n, tan fecunda. a de Mendive. tin gran educator, tin sets. el itinerario de Marti. De r3- de los que aullieramos huir. courts ammilailida
lud. que un roam general. on ui- mis cletaIles Personale permiten heroe La inquietud del sigla, sullen. de- cortessualis aquena que somOte &I
mient3 del contagion y la I Mi- hicer Una clasificaci6n sie-Isu tem- '1 e "s luchas por la-i6dependen- su proceder, tan aleccionaclor y tan gran poeta ,, scare todo, un pa- Pafia march a Mixical cloncle co- ir lost psicoanalistas si Vamos a holnbre a Is torture del servilismo.
ta es- triota exemplar. A Mendive me atri- noc16 a quien fuera tambiOn Una
si6n de las enfermedades Bean ( re- peramento. Teniendo en cia de Cuba, que tuvieron dolorosa noble. !alidad pensiura; Est envilece Is otra en<eCe. Una
cuen inaci6n en su desplome tri- No es; ficil. per eso, que yo pue- buye sobre todo, la modelac16n del de Bus grannies amigos: don Ma- Is, ri zpara qu6
ditarias to no. habrA de reclundar en te me combinan Ins distintas perfu- c" IT tanta Prime? Precisamente par east ciii: coranis de:otro. Its otra-viste
el mejorarniento do la species. 'as mes en forma tal que armonicep gico de Dos Rios, son arenas, uns, do aiiadir a Is enorme y valiosa car cter y de la fornuaci6n moral nuel Mercado. Hiza perlodismo. de propel el sentimiento.
,lectoras podran dirigirse con su, con 61. faceta de su personaliclad mAlti- devoci6n critics de tanto literate, y civic del Ap6stol. A los trece Conspir6. EscrIbI6, en verse, otra ansis de vwir se olidan lox verdaderos motl\os de la vida. ZCuin agradable me nos hatceunit
nombre o Lill pseLkd6nimo a Is dJac Pie. ell la que me funded. Para dar- extranjero a cubano que ha ren- afios ingresa en el institute, de Se- obra teatral que Be represents con Unia de ellos. precise persona que sabe unir a sus encan*
tora a Ivisria Julia de Lars, m6dico ?618-A. T. Habana. Para aplicar le los contornos del genio, el mell- dido homenaje a nuestro Ap6stol, gunda Ensehanza do LR Habana. brillantez, titulada "Amor con amor de las atencillineF mente es el tos fistions un alma Ilona de: dul c Irujano, Calzada No. 710 entre on Plobabilidades de 6xito el M6- tor, el tribune, el poets. el ensayis- Una sola palabra clue no reitere Al estallar en La Derfiajagua. Is me paga". Y con pasaporte que &us- que debemos a manerats
Paseo y A, Vedado, Habana cu I ba. todo Ogino Knaus Para el control ta, el critic, el hombre de Estado, Uci6n ericabezada por Carins titula U primer nombre de Jas6 ;os demis. El deluer de la cortesia zura traducida en Bus
de la clescendencia es necesario 11 Pero con menos autoridad y brilJo, revel 3 con los seres que nos rodean, que ejemplares? En, Una palabrat ama
e- el dramaturge, el lider de acci6n lin e Manuel de C6spedes, que liberty per el. segundo de Juldin y su pri- n mundo de promieIs _"vias. anotaciones cle Is a de it forman Is Paite leas attractive de ble cable todo u
2673-E.C.Habana. La mayoria cle "a' fech 10 que ya se ha expresado en
y sobre todo, Is vocact6n spost6- did siglo de exaltaci6n mar ana. a us c,1IR,,-S Y Is cual revoluci6n,. mer apellido de Marti por el !e- nuestro Be" 10 qut nos diferencia sas Ideales, en un simple apret6n Jos specialists sostienen el crRe- isita" sensual durante Lin afin, -liva. es decir. la virtue d:. seen- presencia en sta ire de 1868, gundo de Pirez, volv16 a Cuba des
e, per a partir del in He octub
.1. P ra de los irracinna ain cle moons, dodo con sinceridaid, Una
rio de que despuO. I IT tanto, es. ademAs del honor y se prolon,,o. duiante diez aflos. lias- de clone tuvo que escapar pronlo
de Una cesatea 2611) M. M. Mjktanxas. Con nui. brir ideas N, conquistar veces nos dan inayque 6stos & ratificac16n de sano affect y sinceJ-no dehe exponeise a Una PaCiente chci gusto le estoy Rriviando tam in l"das las catisas buenam. Y apoyar sit de ]a responsfibilidad de que he IA sobrevenl el Pactri 'del Zanj6n, rumba a Guatemala. En Guatemala tras de SU adheFl" n ores mues. ra confirsternidad. a tener so hijo e pontaneanic te dicaciones acenca de Is hygiene it)- piedica en In ejemplaridad de su hablado. Una exigencia del deb ,r. Marti en la caa de su maestro. iba fu6 proferor de la Escuela Normal. por Jos pe!,gios que pueda corner, tinia que solicit. En cuanto al !lie- tooduca_ alma juvenile en Colabor6 en la prensai informative EI Pierce, niur c ji cola cuando No despreciemos el tempo do
I Y para el cumplimiento de ese de- encendiendn 511 ilega su arno er serial de conten- see antables. VIARMOS Ilk vida, par
Jos al-resio, revolucionarlos. Atli y pedag6gica Y consolid6 su cr6que mejor e,, realizarle Una segUn- todo Ogino-Knaus es nmesarin te- Todo esto hace que J056 Marti l ber hay que renunciar a la preo- t, I hallar p J- , el.
da cesarca. Ahora bien. on Lin me- ner ]as anotaciones de la sea, conni-i In llamara-Ruben Dario. 1 cupaci6n vaniclosa cle queer bri. describe SUS piorneras paginas com. dito crociente de gran orador y de Tambi6n corta que sea, con ei rqpa e de
din quirtligico y estando estreoa- por Ito menos; durante un afio En i hornbre de Amdrica v que toda Ilar nosotros mismos a expenses bativas. rn erso y en prosa. Tie- gran literate. Retort16 a M6xIco el gate. tildado di, Ingrate, yoni cortesia y seams agradecidos a mente Nigilada. las resultados son cuanto al aspect religioso del aSt-W- I i America le rinda tribute. Un tri- del luillo que la personaliclad del tie ya dierses anos y contribitive donde contrajo matrimortio Y en agra en Aqu it que nos ha dodo el poder
rnagnificos y no tiene que teller to hazard de hacer los esciereci- I .,t, que too se limit a la vicla nit. Ap6stoi irradia, y limitarnos. on a hacer un periodic: "El Diablo 1878-cuando Be firm6 el Pa t. del, gracia elastica F! pajaro cants. a otorgarla. ningun telni-117. mientos en privado. :,, 1. sirito que se extended alas see- I obediencia a Una designaci6n clue CO)ujn-,. Cu mdo Jos voluntaries Zani6n-Marti, en uni6n de su es- Cultura Fisica
2674-O.S.CamagUey. Es de la nja- 2680--J. P. Holguin. Provinia de i-cs \arios de la sociedad, inclu- agradecemos. a repetir Ian conas e- Palfit"Irs a iltaron y destruyeron Pons. fijaba su residencia en La
yor Importancia el hecho de qoc Oriente.-LQue Par qu es iiece a- %, Tido las inslituciones culturales y que ya Be han dicho, no Para des- Is mansion de don Miguel Alclaina, Habana. AIgunos P!Wesoie, de gimnasia En notas anteriores nos referldesPU65 de no toner su vistat" en no hacer Ian inmunizaciones cdn- pauititicas rri s representatives v a lumbar a los oyentes. mine come, cubano ilus!:e. y se produio un ti- Su labor es fnfatigable. Describe son partidar,(, de r alfzar la me- mos al valor que Is danza tiene coca i dos rnecs se le ha presented tra las onfermedades contagiosas' 1,,, hombres de pensamiento 'as Una prueba de discipline escolar intent en P leatro de Villanueva, mucho v su presencia en las tri- rie de movill, P;ltos aonsejados pa- mo culture fisica. Expusimas tamycquefia. p6rdidas color de borra Pues verA Listed. El equilibrio que m iacados en el niundo de las or- v de amor a huien fu6, on el rn s Marti, ya ciiiiegado a su pasi6n re- bunas prueban que su elocuencia ra Is esbelici a(ompaftanclose de bi6n Ins movimientos tomados do de cafe, con una sensaci6n doloro- sostiene la salud es mis bien una 1, de las lptras. volucionaria dirige otro peri6dico es Lin don natural y que su cul- mfisica.
alto sentido de la palabra, Lin gran Jos pasos coreogridicos, clestacansa en el bajj venture especialmen- Paz armada. Una lucha que nos I- es exagerada. per eso, la afir- orientador de la juventud y de la cuyo solo oonbre significaba. en tura le permit discurrir solar to- Se escogen ii:gu: os 'discos clAsi- do sum virtues y sum beneficios.
te hacia el lado izquierdo. Y este mantiene en combat constanle li.j-m de que el Ap6stol, que tan nifiez. es decir, un alto y sublime tales njoinc:,ins. tin enorme ries.o: 1 das las materials, ya sean econ6mi. cost que Peln,' cr, lle\ar Lin ritmo Esto es cientifico, razonado y com, in!oma cobra mayor significaci6ii contra las infecciones, esto e., gue- ,, tio a nuestra caUsa emanci- Maestro.. I la "Patrol Lilote". I M" socials. docents a political. de movimiewi,, deia a la inspi- probado par aquellos que me preo.1 bxponer usted en su carts que rra perenne con los fnicrobills. A L-j,-ia %, que hizo possible, con su Para estH finaliclad no liace fal. Con eso5 nAgines combativos al. I Por sus ;0 tiviclades revolucionarias raci6n de cana 'uh [a realizaci6n cupon de resolver estos problems clespu6s, cle ]a primer nifia que tu. ello se propane el ase-o tie las ca. I ,J),2,anda. con so energia wfa- ta mas que fervor y patriotism. El terna llaTii sit incipient obra li- 10 cl eportaron otra vez rumbo a la de Ion ejeit-, consistentes en vinculados; a la vida ralseum de la No hace sets afio.s. y que estA sa- vidades el baho general. el carn- con su fe contagious y con render teraria: )_-, %eisos, redactR articu- Peninsula. Ell I v t0r tol- de busio, sal- mujer celosia de su silueta.
na se ha interrumpido tres proce- buo diario de la indurnewai!a. la clinics de or_ anizador, el adve- tribute ninguna voz es debil". Y Jos pailloi-)s N, describe tin poerna York, despu6s de Una dificil estan- tos sabre ujikj \ W- Pie, extensio- Pero eSte plan sin plan verdadesos de gestation. Estes hechos. 11, exquisite limpieza tan frectiewe ii- nit, de la Rep6bli-ca, sea ade! Is voz mia se Uena de la fortaleza dratuAtic, ci, tin solo acto. que ti- cia. por la imposibilidad de ga- nes, %,uelta--. et, -jl1o fit me siguie. ro, deja en libertad Is concepci6n
effect predi ponen a to quo so 11;:i- cuanto es precisa de las extiew- it licioe national. Una e Ian quo ese pensarniento de Marti le tula "Ahd, Anon fitSpUeS. CUan- naise la vida, en ]a vieja metr6- se Una corvo ,iafh individual. Y eitc, es lo qua pronia en len4ud.ic t6ciiico gestacidn dades. La perfecta salud no es p- is cir ioayor relieve ulliveljal PropoFciona, do su n w- c lialla en el des. poll. No le result mAs fAcil Is vi- Estu Pel"o,!e tir(er cada vez y cura Para convener a las; recalcl.
ec-nrica run qzi rre decir que la sible conservarla sin Una %igilar- ( ,jc ii dadu Cuba, al lado de aque. NRce Josi Marti en La Habana lierril, ;o de conspirar con- da en Norteamdrica Se aplica en- result distiaii, trnntes, a fin de hacer mayor nd'riatu a se ir:da fuera de su lugiu% cia de las functions organi"s j in ti-a la ri Marti. con otros tones a dominar rl idionna ingli's ZPero esto r, o-,nal? -se pre- niero de adeptas a Is culture fi.
li, w-, con hall destacadr, su ge- hRee exactainenle vien ahob. el 28 jovnr. a, 1, A wria reunion %, in- y traduce Para slider vivir. obias guniaran las dadosas Es gica. Si me Is Libica dentro cle f6r. No dehe tornii calmanies st in (it- nos lloa a desocupar diariamcilie T, ,, o-r'o,, cono los don Heredia. de encro de IM3. en una m dt"ta do
-(1. a realizer regu a: i7o, vr I I., i- ,entes sort detenidos. v agniculoF MAs larde describe na- rational Y 011Fn- al principle del
rizii- innirdia!amente at facultall- el %wrili I cirnlifim conno FinaN v cv a, que es hov santuarin dol I"- fit ihvr hecho burin tie ra diaries v revistils americanns y libre albedi!,,
N(, qui, a c-,arnine cuidadosa- ]as coii idas, a incluir las fiots r mulas, muchas son tam que so mo
- _-nro niihtar conno Marro y (36- 1-1-In die JeF6.9 Maria Exacl.mente. I,u I Ps gininasin lestan o juzgan pesado to 4ue pauinente Pre Iese a ]as investigacio- las rrisal.ldas al confecclorlor P! ni, I dvsr[ r .1,, i!olocianot; o vnluoi- IMIla. con'singultir solturn, adue- Para Rquellil! solo necesitan latinamente podrian hacer como
ne; que el le !ndique y al mencir nu cotidiano Verda'a on tl,, n'tos en lit calle do Paula. :a,-lnv Per ese deli(o 'o fiarse de una lengua quo no era ]a defender lit o cortservar una diversion. Pero hay que conpucs, tin,) do Ins Sus padres se nombran don MR- oljdv:jj, a spr el presidiaicintnna di nA:eo, p6rdida de co- aclos se realizan por inedin (I(, -- an i, Hilwhres de nuestj a ra- riann Marti Navario. natural de rio !13 Ante el Consrin Piii-a las otras ciliar todos tam gusts y caractennc1rmPr1,,, N pi tigo. acuda intriedia. soitrs title son acleates naltiaors 'I, v Ian costurnbres del gian pais ve- no sirve. Entendu(ijo
tarnerile i el conin PI apetito y otros varies pe- Valencia. Espafia. v doCia Leonor quo n IA palabra Marti, rinn son pAgInas en verdad anto- bien. rem, y mist ir a lo mis prictico.
I
21375. F. P. Central Victoria. Pro- in' try, su realization cast al nia:- AlMri'd?- mani, ajollinil 1 s I P6rez Cabrera. natural de Santa valer-a fit derecho lie 16gican,
gen de la conciericia. Pero haN, ma; '"", I(-,hp queso. mantequilia v Cruz de Tenerife, Wan CauHriaS, 1 105 disfitilar de ]a tilde- Loci6n de Yioletais
vincia tie Las Villas. A su eciad die it 1-r., rtir awn-lentan enseguida el Marchn dexpu6s a Venezuela. c
30 at,,, crn .5 pies y 6 pulgadas IP CLArnphdos; los antetiores particular Don Mariano vino H Cuba como pendetw.;i Y tal deqacato imp IS6 U_ Lit deli(jo- L-clon de Vieleta con los in Am flnos ingredients
corresponde Lin peso entre 140 y res no se ha ganado la salud Son %,,;"[ C11WICI) d' ill dicta, En cuan- soldado y prontn Joe ascendidn a al fl (al pdit que sp le corude- iia de Bolivar. al cual ronsagi-6 Una que con el do Babette me fiancees, me ha sumado un Axito 148, hbras Pguri sea su tipo coris- Indispensables las ocho horas e It, a la tiola riel cabello. en mill ca- saigento deArtelleria.CuatidoMir- case a j,-;1 de Tntlerte. El de sus ct6nicas niii admirable. Se surfo, 'on pusili, pTonle. la admiraci6n in- vende en JaF iinripales tienclas mas a los muchos logracicis en su
t I La historic de tartan las imprescinclibles cle cir- l"od' -!a: en relacioll con su 11 teilia arenas cuatro afios, sum pa- ,al. j, le impuso me irlectual y In sinipatia hurriRnR lie con tit' 'xito I,~ poede aplicarse larga y famous linen de perfumes
"Clona -1id,, Wciwikl. poco nutrido. Re- a los nifflos al ;g i! que a tam per- entre los que me cuentan lox quo
lpri proiongadas irregularidades es- cici., I., necesarias dr tiahAlo dres lo llevaron a Espaiiia. Doti Nla- afios (1, p-,ldio Ins caraquenos. Pero sit estan
tan indicando Lin serio t util. las de complementaria recrr- it, 'a F-oju(o 1, direcci6n. rian(). 2 la saz6n Celador de Po- Ell 1870 allrlo colitaba docci- c "' no Fanas maYllies, ,i oonjendose mAs
rastorno I s r prolonR6 mucho. V.Iv16 .1 Nor- mayor venta, tiered en 1
del aparain glandular. Desde tin c16n. Afiadase la prActica y disfri- 2682-Ketty. Habana.-A mu )ilia licia en el barrio del Templete, Fe siple af.- Nlaiti. con grilletes e Y en Nueva York inici6 Una de I ca da dia entie e public egeogido 4 tiendas
Punic) de %Ista hignienico les es bt- te de a1gun arte. Is aspiracilin do dl 14 ann, con Una estatUla cle licenei6. y quiso regresar a su tie- cadella5 !,,n R 1l;abajar de so] a set lps areas creAdoras mAs demostra- que Eabe apie- J,,s products de Y droguerfas. Pida Babefte en su Lin ideal y el cambio de impreslo- citwo pies cot) cuatro pulgaclas le rra natal. Pero a los dos afios vol- en ]as tit ei;,u,. Indultado al It ficlad. La jr:fornerfa Burjois, tienda y probari Una loci6n 4nolneficioso %AR actita. al aire libre, nes esen-ial a todo see social Ad- corr-ponde un peso en1rc iir) y v16 a Cuba. Nombrado CapitAn de N6 depr:tado a Cadiz v cle di7 I it%' viable.
frutas y ensalddas dos veces I d "' 'I nacirniento. la I ipo cons- Partido en el HanAbana, pilf nio. Mandaba artfeulos. come, !o_ que e, la que falinca esa loci6n
mantenerse corriente de vientra. 'as de todo esto a 120 libias, srgun sea sit se I se traslarn a Madrid, Atli p1dj6
ELL rresponsal o colaborador, it Ins
vacuna contra Is tuberculosis (B. titUCIona! FI dolor de la vistat" pi-incipales peri6dil:o, de Hipan.- Nolas de la Moda
2676- 31. P. Holguin. Provincial de C G ) y despu6s, escalonadamente. clue se In ha ido w_-entuando cada am6rica. Sus cr6nicas a "La Opi.
Oriente. A SILL edad de 34 ahos con contra la tosferina, Is diftera el t6- mes ha !a necesitar asist ia m6- Los model, p:imaverates de tica, azul y blanco; Is cope milij
tanos y denn s enferrnedadec dica ca e 6n Nacional", de Caracas. fucron
pies y 6 pulgadas y media fe co- da xrz N, tan podei prnnto objeto de alabanzas unini- i Barthet son de ma fina paja na-, bien chata. ests adorpada con Una
Lin peso erilre 145 v 1.50 2681-M. A. Habana.-A edql mantes P5ta indicando li--.: C R U C I G R A M A tural v estan wininadol; con rosas cinta de gros-grain azul marine,
libras segun sea su tipo constitu. de 17 afios con 5 pies v 2 19a- dad de on reconocimiento cuida- ones. Y R la vez hacia. a trav6s de v delleados t que, cubriendo siendo este el unico adorno.
cional. EL, fiecuente observer que das de estatura le corre'spo, n tin dn5o fueri de Is 6poca de la Lin caudaloso epistolaric. labor de 'el sombrero, tean parfe de Is Los tocados destinados a seem.
en algunos catzos quo no esta inuy peso de 118 a 122 libras. s, sea sita Plapaganda y conspiraci6n Para ]a cars. pahar los traces nocturnes estAn
paa hacer. conjuntamente 7 rAll sa revolucionaria cubana. PudesarroliRdo c! busta y sumenta su, tipo constitutional. C- us- con ]as investigacionvis correspon- Rose Valois r, Gca rosas sobre el realizados con bonitas joyas o reaen forma appreciable con la gesta- led. al pesar solamente 97 nras dientes. Lin buen diagn6stico. Rp- 1 blo:6 un libro de verses: "Ismar- terciopelo y r fieltro. Ema Pie- lizados enLeramente de plums, fl.ci6n y lactancia. terminadn esta estA muy por debajo de s'. .so mita franqueo y direccl6n. Descle blia", consagrado con devoc16n fi- rron utilize. i", cambia, Is muse- res, bordados con lentejuelas y
suele volver al tama in pequefio de te6rico. Seri& convenlente -rnci- el PUnto de vista higi6iii-7o man- lial a su hijo. Colabora en "La Na- lips drapeada el grosgrain Para Piedras brillantes.
antes. Ahora bien nun en su caso. ficar frutas jugosas. comn cnr,, se. t6ngala coirierte de vivntrfl. 6n" de Buenos Aires Se reune ofrecer delicados sombreros, cola- Marcel Rochas coloca rosas do
con Miximo G6mez v Ilor Crom- cancioles en It, alto mohos de cinta oro en cuyo centre lucen diamanto todos di9curren sobre In In Y offrandes, rosas.. tes annarillos.
.nor eccl6n que Peoria.
Coley ran, Marti
di fi-6. madl.t.t; han doptado Ion Los creadorem de sombrerom'so
discrepa de Jos co6todos r 03 ge- ramos de cerezas sobre grades esfuerzan siempre Por imaginary al.
net-ales, Y sufre la iTicomprensi6n MOILLNos do citila de terciopelo: en tin nuevo y original. Todo es aledo muchos. Dirige uns formidaole general se prneura revivir el tipa Rria. vida y juventud en Ins nuerevista Para nifios que fitula "La I capolica quo tanto sienta a Is mu- vas creaciones; Ins velos, las cinEdad de Oro". Sigue hablando en )er fresLa y juvenile. tas. las flores y Is riqueza de ma.
instifuciones culturales y patr16ti- Los sombreros granules intentan terial de 4os deliciosos sombreros
cas y su palabra lo sitila entre In tambi6n imponerse. Laddie Nor- de verano los colocan definitivem;is grades improvisadores des thridge presents un precious ca- mente en el capitulo de Is fantanuestro Jdioma. Moviliza Is acci6n notice en dos colors cle paja rds- sia.
de., los emigradom revolucionRrios
GREY HOUN D cubanos, que resident principalmen.
te en Is Florida y fundat al cabo Problemas Econ6micos
el Partido Revolucionari Cubano' Si los tiene v desea pequefias can- fiorita Arias, par el tel6fono A-U53,
Cuando Is presi6n familiar y amis- tidades en efectivo pace pagar en en horas laborables v dentro de I&
tons le increpan por su actitud re- plazas c6modos. consulate a Is me- mis restrict reserve.'
volucionaria, que afecla a Is estabilidad y a la dicha de su hoI gar. Marti. Para al coal Is Idea de
47 iff Patria Esti per encima de todo, embares a la espos y Fit hijo Para La Maternidad-y la Belfezal
Cuba v sigue enasu tares patri6ties. Es consul honoraria de palses hermanos, y renuncia Is repre- Per ]a Dra. Maria Julia de Lara
son a 16n, cuando ella se.1nace in
compatible con su prop. d. e:
paratista. Mart[ embarca al fin pa- Las estrias de distenAi6n
t ra Santo Domingo, a entrevistarse I
con el general Miximo G6mez en Attie son las estrias de disten- cer tambi6n fitters de egte process
la finca "Lat Reforms". Despu6s vi- 3i6n' Respondent al establecimien- figiol6gfc(f.
en Costa Ri- to
3-54 itR a Antonio Maceo de lines brillantes que me BI- LA qui me deben las estrfas7 4Por
ca Tda estA preparado Para In t6an en distintos lugares del cuerpo qu6 me instalan? jPodrian evitarse?
HORIZONTALES .9F-Criba grande. "it surre-ccil5n. Marti vuelve a Ion
9 -S fijo aumentativo, Estaclos Unidos e iniCiR ru labor Veaselas, por ejemplo, en Una LLIegan a desaparecer?
I-EsLado cle 1;? Anuirica Central. 8 U en delgada que rApidamente Las estrias en Is piel, como log
60-Pednza largo y angosto de Una Para recrilectar fnndos con ou- fl- Jov
(J--EI cielo de Is Jones. cnlla nanciar el levantamiento. El plan adquiere veinte a treinta lilarms de gurcos. inclican que 6sta me encuenII-Cuidad de Is Arabia. 61-Imitar Una coma. estA listo. Tres puntom %,an a ser peso A nivel del Punta donde los tra disminuida en ru, element mim
12-El al m2 propiamente dicha en 62-Posaise en el 29112 Lin hidro- frivRdicins rn ]a .1sJR: Oriente. Las mi!sIon arracan del macizo de las vigoroso Y juverul: In fibre elAstica.
Afio CXXT N061iasI Nacionalell DIAIUO DE LA mARINA.-J,,ves, 12 de Febrero de 1953 Noticias Maclonales Nigina 25
'Detenido el presunto incendiarto de-siembras de F A X U A C I A
DR 0 0 U Z I I A do
cafta, en dos fines del te'rmino de Jovellanos JOHNS07V
0818po TAGUI"DE TUILNO LOS'LUNZO
1Un autom6vil penetrii violentamente en una res ncla de Sagua la TrN08t A411A A-1128 WIM
Grande sin caesar desgracias. Nihos infOxicados con salvadera
Notices do nuestroll se 1',Icfl Pasar Par midica, eJercien- DE TURNO HOY JUEVES
do a
Pinar del Rio PrOfesi6n ilicitamente. Farmll
corrosponsoltits on la DR. JORGE BERNAL
Be previenen contra lea robas Ropiblica Inrresavu en in 7.0aa platal unlies de Ave. Constaado y Calle 18
1 105 centrals -ztla- y Fraieclace.,
PINAR DEL RIO, febrero 11. DI La zon 6vn Almendares
(Guillet Fiscal recib16 ingresom de B4324
RIO. -mo Rodrig -'graves Sonia Rodriguez HernAnd 'a
I uez, par te : e- Ceri J.iill
16gra a)- Diripentes d es i Servicio Motorizado.
e "E1i,.1.1 y "Francisco" par
la Camara Rubin Marrero Diaz Y Rafael its Sill carevc, ascendentes
de Comercia de esta Ciudad conjun. a 17.000 y 6NWou Bravoriesessirs
lamente con milembrost cle la Union genes Mariscal, todos; vecinos de pesos.
de De ista de Viveres celebraron'gua los cuales venian en el autOorl Trasladan a liturtruckel6n el ease de IA DE TURNO HOT.
una magna asamblea doncle se trato vil clue gwaba el Wtimo eRsqgurianna ve agresi6n a an Alituacil
ampliamente sabre IDS continuados locidad. y at dollar Is de
i rabos Clue vienen realizAndose en' 'Urgencia traslad6 al Juczg do de Fasee y
comerejus locales, apuntindo5e Is ne,,IaS Crites Marta Abreu 3' Solis se instrucci6n el case deqa agrest6n de .27 Vedado
telescoP6 contra una cas' lcasiCi- KIP fuera ob eto Juan Garcia Bar- F 9 4 1 9 F 8 1 1
cesidad de Ilegar a una inmediata aigunos daflos ette. altuacii del Juzgado Municireorganizaci6n del cuerpo de sere- nindole
41, Servicle de RA-pidear Memajeroo
nos Clue vienen sosteniendo dichlis destrozado el vehiculo. AllUall en laRIP" del ur, cuando cumplimentaba
institilciones. Dichos elernentos cele. diligencias el lel dLSahucio par el juicio interpulexto A TODD EL VEDADO.
cvbo Alouncilo Mill Elias Castro Mlindez. Al referibraron un cambio tie impressions cc... do Aiguacil lo agreclieron los inquiel jefe inilitar de In provincial. coro- y el soldado Bruz6n Las autnridades Clue vivian en el inmueble de lie] Jose FernAndez Rev v, ljov vol- conneen de este hecho LIP re5ponsabi
veran a reunirse con e I misma I para lidad tem eraria. la Calle P.Join. nombrados Felipe Sotolongo. Victor
dejar trazado un plan clefirritivo so- Gonzalez y Lulsa
bre la reoi-ganizaci6n total del ex- Intoxicadol; varicks menores con Leon Los mismox no pagaban renta saltraderal "Itultin. Y fueron trublevaclos par elePresado cuerp.o. It, N(
1nent0s de ideas extremistall.
En el Centro de Socollo, fueron
:Prohiben recover I& calladura de I& Rats F: eclesvinda. F A R Ill A I I A
tedos los menores
Luis v Elia Faustina Monliel Loren. Oriente D R. GARRI DO
cosecha de tabaco
k_11 A i Aff Torts In opinion Publica ha acogi zo di 5. 3 y 2 anos de eclad. respect
diencoon lberneeepolaiditao cilea lam eciaidad uprrolde ti amente. ae grave intoxication qqejMu, rrave un mariguanero quo for.
'-!se produleroo a] coiner ell el patio ee.1 6 con an calembre del SYM que
ll";VT cle so Casa Is fruits conocida Par Sal-, fui a tilictenarto '53 - P
la, pi senate cosecha tabacalera, pero. evaders.
rero
or te
insisted en Clue la misma dealers, de SANTIAGO DE CUBA, fel:
alcanzar a todas IRS zonas va Clue Lesionado Crave Por varicei j6venes DIAR10. (Garcia Torres. .16- HOY rE TURNO
Rincl5ln Martiano 1 este a6o. debido a IRS frecue *tes JIU- que trataron de robarle el gil Jyluy grave, contain
reloj :hospital "Satui a en el F A R M A C I A
,vias caidas eirtoda la Republica..Ias -nino Lora de esta En el Centrad "Alava"
La DeIrKil de Manzanillo, de la Asociacibn de la Prensa tie Cuba ltar n abundant En el Centlo de Sorojl- fLIC asisI cosechaq resu tes' Ste n tio(i Giialdo Cramas Des,,,,t de 16 ciudad, Angel Uriarte, de 36 aficks DRA. MATANZO
Inaugural. en una reciente Cena Martiana, este belle rinc6n ubicado I os !do imprescindible aplicar la u g.r anus cre edHd. % ecino de innependen. I ve(lino cip. Callejuela San Jos6 nunce- trimonio en Is capilla del Central "Al
en I p r a grades v pe"epo ro FI. el clue resLjIt6 herido de bal
salons de Is propia Delegacl6n. Al acto ILS1366 numerous pfiblico clue 'gus a a 1 3 S cla y Vjitudes, quien pleseritatia gra- En fecha reciente contrajeron Trust a
admirti, Is obra artistic del escultor manzanillera Juan Merconchine la producturcs. ves lesions que le caul,'llo bricks en fnrce)pn clue sostuvo con ei can' va", en la, provincia de Matamias, I& sefiorits. lsolinaL Martinez Aragon 19 y'20 F-9000
que fuli altamente celebrada. y el senior Lamberto Fiallo Pucheux. Felicidades.
jovenes delincuente, con e' prop6sito bo del SIM Ren6 Tapia. cuando fuk
Matanzas LIP dPSPC))2jlo de lel", fivilsera.la deten"Jo :nCeIsPaseo Lie Marti par
so ci,,,niclos co-3ener confide n is de Clue dicho Loch i Vedado F-9458
Posieriorinerile flecon
LAIATANZAS fbrero 11, de ese hec h o Rafael Val. %iduo se dedicaba al trifico cle ma-B rillante festival f olkl(;rico
Una rebaja al inagisterio seri 'AlbPrio a16(51 alititlaista 1,an Gac 'a i,,iz y iguana
D"o corresDonsal. Prewi Racl Mario Al%,le7 Jos t-les ne- El cabo Tapia recibi6 lesions le-,
'El aulorn6vil charia 10271. eirialic, vor gston ]a N"S ell ]a lucha qUe entabI6 con ell DROCULRIA
Aprie, Rcidriplii d Y2 hetido a quipn le ocuparon en tin! in recera el M unicipio' 4A 11 PI-A A,
InuY lesiva para la educa lines d Pd Usical of
d. % "I nocle Macen nume Piden Iii Intervenction del l1re0dente del pantal6n una onza del
it, ro 7, choaO c Carillon chapa Batista para que corrience In. zafra llj(Rd;l.R de inariaunna FI berido'
306 423 maneiado nor Juan- GuFlni" rl central "San Ramon" fLA UAVOIR 66 aoWWM
Pi-,nta siete perfoiacioncs Intesti-, s or sera
de 22 atkils vec:no dir, Plhci- E. witnizado cot, motiro de IDS Carnartilles llell ks JvllI)ldo c, s Q _k [1,, lele. antes, -4749
Asi lo desiven el Colegio de La Habatin. Recaba do 3.1 e c1b endo le iones trictios era A-0131itill, M
r itimom ihistrado colt W iles y rntisica de c(jWa #;poca rubaria' A-1 1(14 A-UM)
seretilidad, para evilar que nial itseri sit causa "slc "Illtlo de las title ful, 'Isisli gr.--', Congreso tie federadiris mar
do pit el Centro de So"ito El lipbvi ""'n- Quir- I T r I -it a I T c 0 a 0, 0 ;'fe, A
se nrodwo pit In e5cilima (Tive fortri1ii Frd"laclon Maridina ],,,at rp- La organizRvion del Festival Folk-una xaliosn oplw ,i .A.,d .'I Instit
La Junta di, G.blerro del COIC911) Sin P 111di(ar que ila riba a de Ins (kllf s A uniajnjento %, Daniz, Los R- lerill1j.1 Jn Congleso de 1-ar c
Maevto N rrna Ps 3, Equipara ns sueldrs a! magisteiin en estos dos xeh1CUIO5 one jodahan con riel I,, 1 1- 7 let ')it)- Jill Cubano % icne 5iendo ohjeto de'Mitsical cle Iv\ el.go( ,nn. Folk
i cons- principal njenrioic per paite tie in cas para extended al ll ,eb o el
de fro s i inri R iodul i.a. w.:, ltv R url a itatai el embarque d, all, I r,Ce La Habana vclcbr6 una irujiloll, ove)ijo5 s l1l, JU,11 Teal d, )'Is ,a lie %elocidad recibieron dafios cle towe I Ceiitt.il -)R R 1) Pl- ral A girt v lit amenaza de ILL re- Cornks16ni CigRnizildora del Carlin- hUllado LIP Sit Rnpiik laoili (ultuiall__on In aSistencia ci la ineta ejcckvl%,a c.,sjs lip eclundaiiR Pit constrict Licion. n R
del Colecin Nacional. Pit Iii clue se uti;i %Pidadea calastrofe pai;, !,,s fen P, Pidente d, Ill RePu- baa d, Fatal n's
(bill ca actlia(inn pain PO-[ Tambirin Va]. qLAC pivsid jealtin
acordii Iloxir a villa isalliblen gvliki- maes! ins Para ]a educac16n p-,pa- Aurrede una menor a ura Joven con se tratritrA de 1,,s d e lit alcrilde seho, Jus-'(ftle infatitiablernew,
a ) to Luis del Pozo. rocloit )its cletaik's Mix detail" del Festival
ral de c leviados. qjv e comocitia [at- un cuchillo n 1( de harrhIr % rrl 'Tie lo, a7licares LIP skis put.1-Ins nall,1- i Shlc Ste F", al dr-i Italia Farinacias de
dertro de Hit PIZ1711 ]a Inl- Y tvinur-tv !ccomeTidando a] ra- St' 11, 11 .11 if e, 1, de esa TRIPS Ornicos ciq rsie rNento qLlP. par vet lln". inflnona el d- lim cie f(
lilarzaio GonZAIP7 MartinP7 de 22 zona. 1,11 H b
r,,r, nasistil-An Jos lide
ticia circulate de ua rebaja elk los gi,,lr io -,a i(lr id scira, para e- a- e, conp intmetit podia pTeSenciar a Ron lum o H O Y
"r Scant Ren,6 Dliil ti taii pjeotei ad is
r, Ull it,;,- S, hos de rdad IN' ecina de.Dao z 21, li- Comijii orgamLaili"..- re' i h N Ramon Ren- I,, d, In rubano ell disiinins 9jul It irprec?,
ueldos. asi crno otias cov!inbu(;o ik lvg,!orlid d d R s G rto Got Rell-Itill I in
nes clue glaltarl SI)b1l' CI mill. loill't, it i coo flnC5, full asi'lida ell a Cas de near a de teria inusics, baile, canto P intitlumenta- lad"s Por J U E V E S
entre ella cl scl:n cle TrlbiAnale4. clue nos a S i pi p-,iln ese-IR a e "lon" inprios graes clue le pinclu- C(llma(afiev i lal"Ll a Ins ba:1- ltao gnoz la fulliba
se hace irnponer a lodes Ins documen- to con kin cuchillo. at alacarla. Clarn Rehajain cr dltos de Obras 1 61rilleas rient, to liene-i sit cuidarin por espe "'
Aco in Dla7 Cle 14 afins; de read. %e- flan't'sa. el 7arip''', rl p"W" In DESDE BAHIA A PASEO DE
tos ell Ins juntas de Educrecinn. -an- PATEADO Poll UN TORO cina I d, I num Pro 2 cle In rnicnina (a- Aderrias de IRS nunnerosas eruia_ cjpl encaigo LIP In Cornisi6n Organi-,gualiia. li con !" (L" N, MARTI (PRADO)
Ile Poll in PSI inves tip!ando el Instrunin tie rargol, per ejercer In tias rectivicias en el Distrito Stir tie zadoia. PI 111511ttJO MllblCal cle In-,e) da'17,,n. Ij ,, uhia, ]A tallovir el
do Run no se ha dado cabal L tin rill 1.8 A mrdicina iliel(amente Obi R s Publit as 3, ha efectuado pol vestigirclones Folkl6rica (Ple dirt- yambu, In OR- % iii ,I ... bo. ;w "o- AmArgui-a No 2:0 M-9625
miento a to dispeiesio ell 1. Liu, so- COLON. fl,,vro 11, DIARIO. '(,;I- m6vil del hecho. A-9830
bre el sello del nin Escolar Ho, po. [(,, iafo- Fi6 ingresado ftbirzo 11. iManolo'el Ministro del ration una ncleva re- mo sit plecederle fojjj(,ljo 1,me- Cuba No. 670
Sabre ]a rebaja en pri-it-ecto el en PI hnpc i Jo4 Naarro Mailfli. Pide el Fiscal dos afios nor atentado R de lie PI professor Criiho Urf6. cot) sedc diato. que es el guallijanco Monsei rate y Tie. Rey . M-5805
]a "T i ci i P Ipons,,) Inalam- bala en los crOdi Lie a eran I Tin iglesia de Palils. mo-j Sobic estos lijllpl: its -e Tejadillo y Villegas A-8311
Decano y el SecretRi to de PropaLan- de 62 anos e(in, del barrio Caaiio la autoridad brica ( 1- h, I o in, ilirin lie car.' exignos. pora Ins tastcriqc I ones de In ntig .1 colno Sob,
da del Colegio de INIae, I i s d e Ln I i a. Esquinn,. ;,' sifi; grax simas It-sio- Per % ipeclainpn- At. &A.gira No 566 M-2544
bans. Agustin Millor Pedr,) Gilati. ties dl5( 1T,:ladaS t r todo el cieipo El Fscal solicit dos Rhos v resent gas Dar, l a Gort7a de ns- ritacia oficina. Las Darns publicaS se fluniento national Live esla precisa-das orqije las clue snian P5 O'Fteill, No 462 M-4000
a onsho,,ri R R d, 12 tinns de encuentran paralizadas descle hare on en e ins LIP iesiviniacieni y adall-Ite contiataclas parR r! Fpstisl st, dahan for uladn unas declaraciones e\- t uandr) i e, --kk %;, as coces LIP on cliait do cartel nor atenlado a Lill tacion paia IRS fUnciones proliias de rih rn s amplia ;rifoirnaclon opoliti. Aguiar 3' ChaLcin M-6443
teriorizon agenle de In autoriciad contra Nenf- edAd. n, %* 'R M,,, qui I ell i Ties Ps
ando ski proposition de EeNai !uru. dicho Instiluto. tin in ell i e DESDE PASEO DE MARTI (PRAHI senct del pucloin 5u causa com, Sin Drake Dominguez. cruien iner-6 Doi A PADRE VARELA
ell In ccircel de CArdenas. formando F1 Feual Tendril effect el jueves' (BELASCOAIN)
cuando lucharrin pr un aurrk nto de d" dock, cle im,;!o i as ....... e cle I.,
,ran ... 1"Cialo. v RI ser recipe 'Idn 6, 'a A', Consulado No. 258 . . M-5550
cor05n ell SUS SlIeldOS not- el N iwilante Lutgardo Diaz, le i!Iin- La Esc. (le Com ercio respa-1da la 'it,), lie. ell el Anfoea in M -4404
Recuetclan (lite obviivicror c! Ron Efectuado layer 76 tin Dlaio. Due no to alcanz6 Nendo nida dtl Puerto v skis marques coh- M uy seraida la Consulado y Genioll . . .
.Salud v Gerasio . . M-5010
yo de todas lac claSes socials -I,,- R clar el mismo contra Ins reins. clantes.-donde srAri instalaclas tins Sillos y, CmpR,,,ri, M-4508
graron ell aquella 1pr UnAad dechiraci6u A los prof sores plairiformas con ]a tescellografl. apro- A-30M
var el standrit-cl df- %ida del roazisl- Detenidoll el presunto autor de Pren. pjada a cada as in n a manifestaciim Campanarict Concordia .
1-ib. anadiendo clue los all nieles der candela a Kean cantidad de I kioscos aledahos M uerte de la Sra.' Monte 55.1, esq S. NicolAs M-6004
el sepeho del Vives No. 512 I A -6162
Be mantienrn acrobats; de cafia. scrvi lolt par personas alivincial: cot' Manrique y Diagorles M-4774
ma Entiende que haN que restititirle los haberes y Ira P. de 6noca para poner k disfru
Lla n la atriltri6n sabre el hechn I iZGalinO Virlud,, M-DO15
de Clue fue ran FreciSamente los Ac- joliale quernaron intencionalmente .130 aurnefillis arises de cualq 'te tie] public una extensa N-hriedR.iti S La7aro 2.51, esq. BIaLnCo M 4525
andatar 0, 1. Clue concedie- il arrobas de canas en la finca "San hacerle los uier rebaja.de plator; lipicos cubancis y reposteria R Frainqu
ran Tin R umento decornso en el muel- 1 6 1 jj- Serneruelos y Apociatia . M-5W3
turtles an Sr. H is R ub Josfi",t rmino de Jovellanos. 120 mil criolla I AneelPs NO. 227 TA-8921
di de Ins maestros. Clue ro Ps exc- arrnb q ororliedad clP Desiderio Be. T A Voupla Profesinnal de C,.. Fi)srfi..n7a y Centros Espfttalp;. par Con el prof-or Vif colaboro, AV-9600
veda Sanlana. La!snd,, IR candela a 1, Aginla 898. e5q. Mission
Nor, -Pntcra' d, Narnso Re"s v La Haclana. ell session ce n, ;i -Stin-tar clue seria absoluitimentp trip- conocido fo!k orisla rubano or"' Despi(li(i el duelo el Arwla NO 712 A-9188
Piftevin profe5nr Jul)o Safora DR A
Coiistituyti ima senfi(la dorde Fe nurmarrin 110 mil arrobas. da armclie. acordii per inan iilaw.o que se ivlcl, ,,Vra a IDS pro- DESDE PA A' RELA (BELASell In fines "Arlela;da t eA roll tespaidar con In urgencia que caq -ores in IRS economies prestPue- Oquendo. P-1 corno el dorlor A,,z,l RNAo. P. Ismael Test CoAlNi, ASTA AVENIDA
Si.a-ez Rocabruna. este 1 ltinvo cornoj MENOCAL (INFANTA)
C e I e b r6 reunion maiiif'estaci6n (le (luelo arrobas Dichas cafia Sera rnollda in- equiere In citica rxpclsicicni que e5 qUe se pimecten, Sin re5lifull Villuds y Oquendo . . U-6773
mcfarrente ell el Central "Progresn' Ins poderes publics cir ia nation ha j','-%-Iamvrte at Profesorado a t Oral L asesor y coordinator. Constituy,5 una gr r manifestaclon S. Rafael v Hospital . . U-605n
ej ren 0
F hurnado a er r mafi2cla Full detenido rl arestinto autor del hecho In Asociacion Nacional de Proa dad de s S antigens haberes clue se Contervido cultural del Festival de duelo el sepe io. efectuado Padre Varela No 410 U-40M
con los reporters e- Ir ,enteri de n el cada- fueeo. Mario Cairn Sando. nue"'to a fesores de ]a Segunda Enserianza N d,5puso I.,.r In Ley 13 de 22 cle Di- Folkl6rico Cubano !tarde. cle In bondadosa sefiora John Padre Varela Y Neptuno U-3402
vi, r di, H iimberto Rubin 1) ;ector del dfst)osfci6n del Tribunal de Urgen- Centros Especiales. en 12 que desta- mbrp a, 1951, y cuya LeY estable- Rociiiguez FranqU.7. ti jda de 'Fer- !A,. Wnckcal I Principe . U-2526
odoy diRr.,, "Publo'. quien c16 ei dia CIE, ca clue. el profesorado Ps el unico sPc- ,, espe( ficamente 10.9 IMPLIeStOS Con rpiaci6n al Festival Foll nandez Grau. qLje aejo ne. exist ell Oquendo y Berijumecia . U-2117
el ministry G 1, o e r 0 de enci o ret r-ki -oervPa- clue sigue en plai,)s infericires a q je tal Peztitucicln require -lCubano que organize In corni iiin del C'1.1 cap'lal. a la .'alIzoa eclad LIP Max, (36mez q73, esq. Pila A -0607
rik i una mi El Corti tire Universidad de Matarl- tor Ins cua A-7560
,entas desemp, una audiencia con el president ins de 1927 y entienne que to justo es ban cntinuado cobi-Rndoe sin CarTinval el prnfesor t7rfe ha hecho S(jejia -, rnalro anas
sion 0 fcial dl G ble: Cuba en Is' a W I A%, Mi-nocal No 1665
0 Batista restlvir primeto i pinfesoradn )a 4 je sp 11,1 b cumplida is obligada res- IRS SigUicnies declaraciones: Era ]a fallecida niadre cem.p -t Majoja 81.j. eFq. Plasencis U-8-551
Los periodistas Clue c nr,,ri el eC_ Ft-IT'd pa a i o tenif extender lot.lid;lo de sus potisluns habere no to cloc se ha restart- at -Per ini ferilltniptio dp Tian hi,,t6- n:' R C.litatia, actoracion Swila Marta No. 25 A -8201
for del Ministerio cle 7 c 1,, -,rta del I'll) co El PreSidente Batista recibirii In Sri- harerle deputy s Ins nismos nutrient- Piol'osorad, una ronquista lograda rien so(!R,, Jos cR-Rj,1rs hbaner., cle ,,S hjos e hijo, politico, de SW DESDE AN'. MENOCAL (INFANTA)
-, isla con K (adaver !;ld, N-v Yo T, k mana Droxima a] Cornit6 qLie h:,in leniclo I- ,tros sectors de 'ias -flt-iiis linhaF hall dcNenido en kill rspretaculci it, nic ov. (i de in loian desorisniada. HASTA Ej, RIO ALMENDAIRES
baron ayer tirde una -e uncn.,Wl ,,, uItIma versidad cle Ma an7a. nreslddo cof In Administracion Publica sabre I- Sllin('112 en su (onsectienci;i.ciii, .xjllbj,,no % tin tin dert.chcl, cion-m"te -a Rodriguez Frarquiz era San Lazaro No 1119 . U-4234
el doctor Gast6n Godo,. Nu,,stro de y el Sell-* P i like, de In I doctor Pedick Calzidilla. que devenrlaban er 1927 y fit filtiniR inplil la j-pf, : join Ley 13 clue ll'i luniclacles de dwersiones a I alegrice I-a S,6,i -sague 711. esq. Manteca.
dicho Departamento. F,,Igenclo -tancla. si hav 1. e je s, .... jej A ncva 'N' hLilrdlRoll lit Pero v-da del (lite fuera en %id,,P"-do_ D,
Interrogado sabre IRS ni idificacio R.i, t;i. -den, i a La Pide el Fiscal un afin tie nrisicin nor v disfrole de lodo el pivelo ncoosn (alwan del Fj6rcilo brrla- P,1,1111 lo Gilmer NO 3.14 c, U-1522
ni ... a r5rala que a lodos los denies. r- ( i jrji:na(-;, q hpiiria (-it In nias Cloncle est, sensible anornalizi alcanza 111. esq, I.uaces LT-4988
11iii-na m trir. w ,o mortar. reliance an tractive de calle recent il aq, i Ins ac ,erdcl concretamen- pifurion I do, Senn, Fir-andez Grziies R In Ley cle Alctirl o;te nia- niando del ii i6n Ber- constraida .1 gliclad de in claSi' mayors pnvacickirps, es Pit In rela- Fit el ,)rtejo funebre foj-rna ... I re- Cal.rada entre Pa5po y 2 F -6444
te, It, Cjr lit, a Tortes IDS Claustros'cion'sclo con el folklore ninsical cot, Linea 9-07. Pat J y K F-6113
nifest6 clue habia recibido (ornism- r ll. If viindo co I it-,, a Lenten- 1 c _C10- Calle 1 461, Pat. E 3 F F-6110
1 le RLil Ci- 1 -cl, por In' El Fiscal qolicita un aho dp Drision lo "RP;paldar con toda In urgencia d. las E DeAe peseniaciones tie nuest
nes representatives de Ins DetallSlas. scue!,Rs P.ofesionales lie Co- toclas sus variants irill I(s, inclustrialesloys edl ,'c"lo" F-4480
a Bi 1" y con indemnizacion dp valor aorec'R- Line el ( RO Tecluirre, In civic expo- meinil LIP la Republica el presentV hare Rrtas dc(-RdTF, Ins manifestacio- C"'rp"a Calle 2l rsq
del Centro de la Propieciad 1'l:.uS fallllllar ,- i r,!,, at Jefe do. barn Eduard,, Garcia Allen. ce- 51rion qUe -e Senoia Floin Rubio Ties putas de nuestro acelvo fnlk]6- nales. 10 . F-6132
los Poderes P61illicos cle at'llerdo v recabai ]a valinsa cooppra Varias carrozas tie flares encaiezR- Calle 23 ent. 8 Y F-9000
Empresa, del Colegin de Arqi,'-c- del Estado PoT*R Calle 19 Psq. R 20
,1 cadaver renle de In Cornuahla Constructor; Is Naci6n ha hecho la Asciciacion' cion tie In Prensa en legitima defense rico se mantienen en tin plano LIP ()I- ron M corlojo Call, 2:1 1371. c5q R 2n . FO-1777
ro.k el Co. Gatlin Allen ometi Sin tomar r)re(,q i- Narional de Profesores de Segands de skis eret'llis vido per faItR cle un cullivo de 'R Despdin I duclo el -arerdoic -1Jos v de distintos sectors del r in- o n rl aerotiur- I- in- clones instaI6 ecluincis en In CaIIP NI- I radici6n. Desechada por filla de do- bano Ismael Tevile quien con 1 a- PAPO F, I '. S q 2 F-9466
de 1& construcc16n. nnel ('.it P a 1, la Av a ci ;,l a 15 F11-3425
ciOn MItar so del licieloin cl( Amarillaq. (test Icumentsl v pruebas vivas In idea v jo Catle fl No. 314, PF
Fxpres6 Clue IDS informed rndidos vpiidcj rl trarno de la rnisma l(Ic I lidad de ulla olanifestacI6, fall,.- bras senlicias y emocionad F. YO-2642
Core- lit ftnada habia icio midre nind-- CAlle 14 eq. a 17 .
YO-3041
Fn,,rme carill'i 'S k3 d Vaticinan, que Cuba podrl6t... po, Darle de ]as sibotieves N )as que se clacritican par sus 1, PQ
por esovs sectors eran similares n "Is panri,- dr.' i i aparectdo construe a. q cl,, Linen ' o
tnino.s. Nerdadirros y primililol, Ila- v In, skilben hil himbre, c,,,,A VIBORA, JESX!S DEL MONTE ya rendidos publicamente. a ,r.1%6s dini-lialon IQla P n In hitantes de nue5tra 'Cilba, rste Pest)- de r-sas intiheconas de -f,, T SANTOS SA'AREZ
de in prensa par IDS misn-los. hin-R, ia n,!A, I C.dA- k Las Yillas Woritinuacilin de I& I'llill. PRJMFRA) Da hallarn (Illicit d-aloiar lic tirclor- cal Clive organi7,a In corrisi6o presi-, eS* no . 1-7042
v ciiiln', "I Scott- Till -ill -,I, pal. lit O'lewail, Sla Catalina y Cortina
- Lti information Ins arquitectos a nweite nroverdores asiAticas. cun chose lacionPs He prodirtnS Rl'mPnllclOs dida Per cl sefinr Alcalcle. estA elira- 7Rr.lP 202. Flores . 1.5151
d, I nos 11"'Cl.ables. 1-1530
Pagins 26 DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Afio CXXT
imacion e n lohn Lawrence Sullimit tiene un I Anuncios
Reflector deportivo
Por Gratland Rice el boxco local bello porvenir en el pulgiolismolClasificados de
Tiene un parecido fisico con Rocky Grilano extraordinary U ltim a H ora
Williarns a Corea st-lo, lo I Ic ha ccinvertido ripiclarriente en'
El donlingo se brindari un cartel de su nousmo
1 05 ANGELES, CALIFORNIA, febrera, (.PSI.-Hablanco con Tcd popular y el 28 comenzari III idolo de los fans desde su debut en 6 rines norteapnrricanos
loillharriF cuando se Pleparaba pars su viaje a Corea, fu6 conic encon- -eason en el P. cle Deportes PROFESIONALES
link 'r ,o, cl aliento del pabado. Por CORNEVUS RYAN, de IS U. p.
te, 110
loot destillo, clel.tannell his sido muy generous con Ted. en general. Ei to nuncio de In Is Arenal NEW YORK, febrero 11. (United). I Norman i I I Am iADOS T NOTARIOS
Nole ]a sabria st eso de endiera de 61. Tiew"se brindarA el uue Giardello
domingo un en- Si recipe algunos buen;rb Ja n Schultz o%Ic % () coolo piloto I combate, dijo 6. Lawrence SuUivar de hab a I I FISCAL dFRECE A INDUScucnl-,o entre pests completes v due aks,. ;1hacho fuerte que Hu
-.1-tede cl momenta que volar ell counbate es ahora Fill Juego, poi que rl misnin serit eliminatorio cars ha- 'I ok rk I gar".1' 1(1 ;1 looks seguidas an- i atriales y comerciant;s six Cuerpa de Con., I ai Lin rival at campe6n Preston. Injilaterra, puede sior el nue- d dorcs y Asescores scales. par. balanno heavy weight ule
j!", No Ille leplocho". te jicluv ILI cielribar lire impla-Im. Si taxi
vo Rocky Liraziano. S icw
T, d, .,I baleador mas foarniciable de 105 tiemPos Dandelions. no ille do: Cuba Omeho Aeramonte ha inte- 11 -, en conxbinacio- ces y liquidisclores, 17
ebado Ids fa.4tiI del sector ru- Como Graziano, el muchacho In- ns no It' tibitecinnisat. ., v pill. par coarnproIICLilc I que pos'r a () tres a cuatroibil Ithinenos. Indulitria N9 260. TlL
de estar casado y tener family ; a s,.,Cd If -Jistica v cons. cuando Ids dos ran- 916s es un middleweight, y es to mas
It, hatitafillarroado oli'a vez at servicio de las a na oil, parecido 5ue his habido a Rocky ende pegai Y pile. I A-3799
de tdricantes. Julia -Mederos v Cerilio
haria estado dulante contra aios. Pocos hombres a Is edad de 3',. Valdils son bien conocidos de los is- eso de ru eza y punch. Es el hijo de mayoria u erY re' DISPENSARTO HIG
Feted pars el Dom Natu r,, gar a Is cabeza., Zania s4. vias urinarias, Trastorrox
ocho a nuxox e shoo, fuel a del Ei6ftito, son enviados at set % icoo nations color sus anteriores demostra- Lin boxeador, que ;sente sul,
act;%,, it(, lonitiate a so dad. iones. Ambos Ito ganaron at agresivo bre I Battling Six livan, y si el joven aIgullos golp sexuales. pie], sifi is, Finnosts. Extirpacu; 'Y ciao Papilonas. Es rech
se quits el Hallmark I ez uretral. ProsL' _,1td dL!j0 Lill LIall vacio el and pasado", le dijimos. "Y puede set alienatee Josti Casal to due es mag nombre conic _',i6or fuerte I
que rl "j, ILI se haga ma ui este alitu". "u, su ficiente pars demostra"' cl e se de boxeador y se qaEda John L e. perto .J Gavilan a Walteritatitis, Medicina general, anAlisis, Inyee-abajo olucho mis importante, respiondio Ted. hallan con buenas conditions de ren- Sullivan, rattle podra protester pues Cartier 1, clones. curaciones. Di. Maria. Consultall
ll(,:a Lstoy ell lilt I: no ha hecho nada, ni harA, para des blemellb I mucho. posi 7 a. nx. a it p. in. A-3347.
dir Lina delea emotive. 'Ile tendril una H-5624-1.137,4arzo.
meritar ese famous norabre. excelemb, I o tampoco Is
..Espelo -lar listo. Mas %ale que to esbi". Ell el semifinal a seis rounds. Ben. tuvo Gro,
La paiiiinia de Williams, una figure important, conic quiets que be ainin Rodriguez v Adalberto Su6re7 Ha pelado cinco veces ell Nortearri Cuaqu,, -ropeon P R A S
mile. deja it Stan Musial corno Is principal estrella de las Grandes Ligas e rnfrentaran a fin de derimir una rica descle el 17 1 rooviembre pasado SullIvan ', q a C Q M
F, !ntcieallco rnnfronta Ins carreras de estos dos peloteros, que hall \lcia ool6mica entre ellos de aui6n tres veces ell Toronto y dos ell Is Eas: Igs q polpes conic
ud tene oportuni- 18 SOLARES
estado, cl It pmac- ilo dulalllC lanto tempo. Musical, en 10 temporadas Ila es meitir. va due descle hace ticmpo tern Parkway Arena de Brooklyn dades e og;,
,be considering uno meicr aue died. Perdi6 una decision irente a Gordon El ma,batcado 346. Williams ell 10 temporaclas ha bateado .347. Estos son pro- cc 1_0 due Ila In hall Dodido decidir ell Wallace I su primers salida en To- I sea III I'd que Sullivan
niedios cuo, cualquier otio jugador desearia tener, aunque fuera solamente It rina In oue sucederA en el Drogra- I iues su mana-1 RENO EN
ronto y despu6s gan6 par knockouts es Lin p, k Pidismente y esel C01WPRO TER
Pro' I'll alW. nn dominical cle Is Arena Trejo. sabre Mike Gillo, Billy Fifield, Gus gerIJkol " I VARADERO
Peru dc los dos. Ted era I I-I potent. En sits diez kinds dispNro Ell Lino de Ids Dreliminares a cuntro Rubicini e Irwin Scultz En Ding n .a u, su oficio y I
a wzil pueda sal De cont2do basis $3,000 c $3.300
124 ieF Esto significant Lill promedio de 32 Par lempoiad". So mej." asalloscRoberto Herriera. annular- moment Sullivan ha mustrado much I de un mAtc'hr Haga su oferta par escrito detallaro
nienti, onocido nor Chocolatico se 1 1 ;,o
Stan Musial bated 227 jortrones, un prome 10 d habilkiad boxistica, pero pega salva. ;en que a, r 1,1. L mas a me- do slituacion, medidas. superficie.
atio foe Lie 43 In 1949 1 e nedit-A a Victor Mora. cormiletAndose nltente con ambas mayos, actors a[, nos parvj precio y deentis condiciont3 at Sr.
22 por Non. ell el nlIsmo period de ticinpd. el cartel. due comenzarA a la5 9 v 30 ox Rayneri, Edificlo
y se ha ganado I& admiraci6n I Jones ,!io Gul. a su tempo O'Reilly, Habana. Suizal, villegas
Ell SU, prinkercis diez silos. Williams impulsii 1,261 catieras Muziat Co. m.. con dos preliminaries de a cua- d e teood a s Jas concurrencias. Ya es un Sullivan I,, a,.,_ rse Iquier
impuLo 1 014 En 1949. Williams irlpuls6 159 carreras, Lin niagnifico total it asaltos cans uno v DDaraa loss Cells- gran favorite en Torcinto Y Brooklyn.! middlevi, ;it da.cua
Dirbdc (lie IbI at Este. el formidable bateador de Ids Media, Rojas les be barajan Ins nombres I RubI Puede decirse con trda tranqueza i hasta quo a a el Paso UH-H-3306-10-15
ha F;d,) t!io de los jugadoics de mas cortroversias que nadic be hay. Che, idolo de Rocafort I invicto en I Ilivan es I'l n prometedor Shorn ello. este listo pairs
IN, dos peleas nrofesioxlale z. Gustavo At- conic Graziano :uando estaba ell si-, "Es Ili, I'
:,idil NiuchoS Jet ci iciiarx v muchos to odiaban. El, por L& Parte. darna del Social Club & Buenavista. hacho" lo,jar con el in u"
iarritien (ILICIIB y odialia ell Is rn; nixx proporcidn. Siempre decia In que Albeito Rodl-Nue rIel Gimnasio Los milar moment de su carrera. Nin- c S.vinpie esta ell
guno de Ids rivals de este singles I forma y "XI que tiene que M iflOSo lugara
penabo fiiow amenie. Por lilt Partc. siempre haII6 ell 61 una petsonalidad Cosacos v Felix Medina del Gimmasio 20 anos ha sido cosa destacada, pe- ebtar ell a' inediodia y all
a de Perro I Rubicini es Lin competence proque trabaiar i -o I te y trabaja
agiad.blc No habia nicia ell I que denotara iencor a pretension Ua b r,- En la ceremonial del pesay ha medido contia hombres conic duro. Q,
Ic pl*cgunle a Ted Cual cran skis planes cuando terminara so pelod', se "rok,
sti\icoi. i, me tespondio que no sabia. Imes no habia tocado Li:l;i %licnitas lus emnleados del Palario Esta fain capta el momenta ell que Gavilin Kid. campe6n naundial de los pidil
pe!o!d o i o bale descle que abandon los Medias Rojas. (le los Deportes trabaian afanosanien- com o regular
escs welters, cubria su parte en Is ceremonial dc pesaje efectuads. en
Si -eINO a jPgiAi beisbol sera con Ins Medias Rojas, dice pe:o I o naia acondicionar It teniclo I P 5 Ifistoria del ffi tbol.
Iulero regi esak allnic ios que me sienta seguro I nit mismo. E_o no set N L, nuailismo. It coal lucirA me-, haras de la mariana en las oficinsi de la CorrI AtIlitic I I )E I d d ,.iiy faci Paoa c on qUe JLIgUF nunca cuando el dia 28 ul Illinois. Gavilan pesto 146 libras y media, mientrais, Davey 0scil.b. I liscul.
'117c, 3o tctidr& 36 aficis v cast 18 ailos descle a r a all e Frank Lane consider que jufo [met- juego professional con el equipo San Diego, alls par 1936 Puede lit on-ootor Oscar Martinez Conill brin luxta el peso limited. La mental no repre.sevoLn ningfin dividends en el gando fijo reni mayors
L lit ILI Drimera cartelera del afio. el ruadrilliterox para el ex r-olegial. (Foote A P. Wirephoto).
so clue let- cit-lecien title n nos anos mas, pero terldria que aci gual-lo -.1111101I dinarrico animator estit dan El fam oso Two Platoon dividends al Chicago.
';I ro %Liek'() A juego. todaia quedan peces en Ids atroyuclob, lagos (it, I- t Ques finales a to que sera
thal Me gubta inucho IN pesca y eso tambi&n Ilene hu parle de negoe;o, ilo.1 Littlo'lera cumbre. a base cledva Par St&n Opatowskx
egre'. o, Cries allu mocha se han Is- D I CHICAGO, felarcra 11. (United).F!l i"'iii-fe-ote a equ'PoL Pero I Lin vlaic Foul), largo a Coiea einuestm la revisi61t de Itechos NE k, il'C)RK fbr- 11 (UnItedi I ba till or ,p,cla lztas A Orestes Mifioso, feliz de que una
a Boion p.liii jugar beislool, Sencillamente tencirtio que espetoi V % el ilurnainente In nkii
o
Ile Minas. el fucTle I Lltc Rockile IN t omenzo Fritz In ei i,.- disiounuclon en el promedio al bate
E! bei-b-,l nolara bastante IN falls de Ted Wllllallls ]is sid" A desta. .. .... Ichr..110 (file tan sereaclonall., ('f SIFF lit perfr((iono Y Red Bialk El full-, I ,koo,nado A Ila- no signifique una disminuci6n en el
(.,d, jogcit I duiante muchos ahos, look giao bateadut, un tnagoifi- i- I" tenets -it lit I "noo, e lot hill legal. i,., Lie 1_1, e. sslario, se it, aseguro que ell esla
ads "" I error de mucims prediccioites
Lo(i I, rlr lo, que eiafi :e(oidadCob diiiantio laigo tiII (iono I ju, noomeo ell till ol,-i as,,
Iblild ide, dl temparacla iugara conic ilirdinero re.
i stos fvieion toy ties htnihieb Itas ""' 'as
d, naleadorcs lie _400 lie lAt"n"ell", Le deeanlos Purrl .-c;!t. Laticias rliI title estc 1,,, e I ,iilcma 'I%%o platom, ''Iblicillit pvlo aigtillo, gulai qc Lob Medias Blartras del
h, ell Ili, Eta es la epoca del afin ell que Ins priarl'iVel, pielicren haler ptr- Lit icl, cl fulbol fit Ill, ottletI., dC I,,- ChlL'ar,0L rador general
do 1, I'd ien, a ,I ;.I Lon I) I, -cc la ell la de hoiMbics lie Inlet I to ev"I deported i alidadc, d'e% IN, pelson"s FtaPk Lane, adininist
lela, AnIc -(;,i;IIliio" no, dit. cionc,. pero Last ninguna se (umplr. ( nmo se apt I d lit C1 Isle'. ' L. 'o Litie le, advit,;, de In novella. dijo I Milloso, juganGeorae Traittitum 1m ra recorrido ,'ibem I is ell Net ;,,I'll a ) evo So :,bia.,,Ltbtiluid js solo )(it lc ioxes 'v fuciim it I, I pala -itar so,- do fijo ell una posici6n, sera de inu:o pla bit, v %ahior *Tit,.iv lei rci ion de lo que dijeron DuroI Al LI Rolle Y .troos I, IF, para Alul, sit I'll (Ail, (he illayor \nIor I)Iii-a Ids White Sox
I 1 ;, , Ique "ok on's ;I
1: al, Pollill'.1 vito to uego I to ]Is 511stillito, 'I ',Iogia
v II,ai4lk li tmllok s, aproximar.se a to que
at, N I it uaacla leriw, do, Cilll o \. fillillMent', LISUIW- L S, I .,Ia all... ILL Ile, hl7o Pit Is tmpoiada de 1951, scii
ext r(iordinario por Li ows M en ores '-o,: do, In, %tI oo Por KEN LUDERCKER, de la U. P. pol especializacloll. Ct Iblel di., o.o "ooloo pi"a. uii(i He los hombres I I deperi
W'd, acclor 1 1011", Pala toclos
I Into rliope,,ilo, piAcli- its (lei i liegla, del F011bol I emos
-owntia In In mcior lotion cle IN tegla de ustilucloocs do- III ell 1941 Ell 1951 Nlifioso ba#6 326. pera
Dr pu*5 dr x;sitar La Habana con motivici I la Scric del (aiihe, La lot allutilclon Po'cor)'i'le 1"I "Ie "S el IICII Dll del IOWA,, 1). 11 ., d;o 1, prt4tlerra decla qUe lilt lug.cini ,a- "Sefil" I 111V OpLIVIIII R desert n a 28 1 1 it enei95! en I tuvo
d, Minits" de echt,e -!, 1- (it' IN, I- ell L.do del cricuentio en Lill period, -o galizar I- h o hig.,ir a ( aynbjos it (Ill" alter ill d en a de Ids iarirti a difirrentes campoo; de rontrcrtarnienLo parta cih cr\ar Je )!,ii claramente uU, It PC- listen PledilelollIs (It], I-laIII1,1114 (If I-o... pAia volver ;I critrat hasta It si- el full),)l I,,, (lines con Is de lantercerl base. A
lfao or pi-t-to esiA se2uto de 11";ir lamentan \aituis no-sus de uuvs Re(I 'ooe S ,f-k IN guiente. Por In qUe los coaches jilt :, I oiti, renius pesar de unit camp fin interior a Is
m ca la5 actINIclades de los equipos. vlucho ciptimi-nic) I P. ,fesioo Porque (to Chnit.iat Eclielliu, ;ol-s I -Ie,,d;.,i,. i,-. ko"I" do, dllo la r ...... Pero 131;,,1% Airny, entrii ell otra. Lane dijo clue se le habia consacaban a su IsIrellas. sollamcnLel ceria. Su --a de Inlento hu'llno tundra mis qu, tin o!rl mooses El allo L-sado por :I, it "'el"i en momenlos desespeiado pues de no tiontonco, ,iniiiiii at qUV WIN "apreciable" Q.ic
Por HACKELL SHORT, de la U. P. uioa litulkirse carnocon FN no el niana;. Fr At I-re, do Ios I:,. do)' P:'IkII 111- -1 1-1 ('oil- to contiario no pf dia uldizat rsao, vez tuvo Ii,-iie ell Notic Dan,,, sc calcula sea de $3,000.
enal do- li,, 127, libras. chos clei Clevelaod. click 'Sl till, 1) El fill,- stiellas regulars It el I del Obtuvil [a %lia de Lou Little de Despu6s de Is firma I Mifioso. a
COLL "IRI ulo" Fen 11 L I Tiatitinan ircocin qP, I s -o_-, 1,a carleleii tiene otio slir !)otil. teadores actual tan bien ct)rno nil It' quarter. Columbia, ; -Acrite del Cormtr ne Ids White Sox solo le faltan por obrlot Io, brinclara Is reartaricion title matches. Ishii, se,,urn de (jilt Ill orn 117"liclbiCl Uwo 1)(11 (z 0107l'!
Gffo L T alltTran presi- del baseball professional no -lo se lo, failaticos I Lino Garcia. QuV Con dremos olubiernas ell L,,anai III I lorla (1, 1 Ican) Pero Recline. coi) sus grades re. Reglas, y u, tt, Ins horabres de roils tener Ins I Nelosn Fox y de Cern
d-rie cc i Nlno,es. prep:- I'caban Ins estrellas I hgh s hoo fucite soldado Martinez v ccnifi Sucedio uue lob Indios tliicron (I II Hainsb Ili(, oito manautr bervas cle hombres (,it Notre Dame influence I It futbol. Stephens.
's menz6 el sistema "two platoon' Paso I I el sistema two pla- En Ins clemAs novellas se recibicron
,,do paL :I % la I,, los campos de sino que Perjudicaban otrus depoi- cara Pea oelea a snare fuI de chawroon ionronero In Lairi, Dob pvfoizado. que c %to sin lenin oin- cc firmados de Ids siontrenami(w- ilit, que espeia [a tes, Exphco I cuandO Lin cturban- "Iropas de choclue". toin Ee hize pill. Primero. Ins tl,.n,- hoy Ids contracts
C "Nuestio, Al principio eso significaba que P05 tuel'"' rV ore
-exim carriPwia a camoana. Al Rosen i- Dobv (tuediron or te' dt lilt, Is caret ana eitiviet a niu% Como sus automatica- Yu d s*
p; a Zeni--acia Lot) I! ontusi_ te firmaba un contract p rofesl nal Ill el derailamenin de carieto',o adeli itda. Hc= di)o i clenaclos guientes
mo que iernn ex,,i, ( it It (eca-,on de baseball. era nelegiblc pars Pat no% at ties condian on wicona Posi mente I -, que Is L-aila cambiaba New Yankees: Los pitchers
ale los ligaiu, A riepole ,tlpai en otros deportees. DE.,DE NEW YORK ruisadas. Los hidio, clot, till "segundo tearn comenzaba I I manto F did lugar it cpacio Joe Ostrowski y Tom Gorman.
Trautma:i riem-L.s do- _i I,tf vinaciorcs de 20 o, mas 'I 1-11blemenle ii;.5ta in vI 0:1- ILICgO y aplastaba al enemigo cot, querian les coaches New York GigantI Los pitchersI a actual regla del bNbt I a I profe- daja quedaron IrLund,,5 i12,, ]I met ir**. fcrocidNd par cspacio de einco minu cie Ilempo ,,:
Faldran c to d, -r ra I ui;ibo a (a razlin Poor 1, cuil I Y 1-s o I rara camb sus uniclaclors cie ofep- Dave Koslo y Jim Hearn.
I.a Halban,. L, d,,nd,, rvi hace que Lin atleta -;eqial no, '"s a Ips cal- Filadelfia Phillies: El pitcher Hopedes cl 'L !! je !, (:kInfe. all hu(s- P, Ida firmer contiatn h- CILIC r, C".So$ y C08(ts [,-Do,- rlIio wibic, blo r L'-, allzo In OL1111te. I- Etos muchacliCiz de Notre Dame In, def, sin que le Fox.
riel Citritic !, I (lase no be li. a gIL"F coo F-ro Ra, B ,o ,e cs I oLado; I,s FI),I_ Dtroixalenta fu-- F P Loioocupaban I canaibe earn. I vala Lill 11" t1lit Boston Red Sox: Los jardincros
aribe I... to 6 it, teado Is situation ix.- d, ado do-I ,an, Lot, lei,) d. I-, ,, .1, 1 cc v, ipann iial puc5 abial que pront, Pero aur k) no fu6 stificiente, Lv -s v At Zarilla.
nza- ,L,15 Par OSCAR FRALEY 11 ldrcau d, I B, ;,,o lid 1; c aches o, [ oil con 9 L'U POS PtI, I A I a Heat Evei
eccrandu en fila cia c1c R11- 1- tear field 1 Paten;
20 d, f,,). Pdll'- ,I adu u palLa to c n co"ll Loan c cndiip un team complelamente nor Fit rUAIL!, St Louis Cardvnale Los DIICh-,R
(;e 2e ci,-n T- ( ,w fL- Joe presto v Jackie Colium
(alrrror- I; !ir, ielo. PaII n zc s "tas R N E ,%' i-ORK fbit-ict 11 t ll.trl a r, d" o o'll-I %o Este CILa r! vvrdadr,,,,, prm,,
PCPIttli R:(,- no oo"Nd" L PC- a n, I I L"a, do, O 'it I ikla,,ri P 1, at Cleveli"Id it N e,, 1, N P-' ""Colf? allot ,I InCil'i It Coll, oC -)lei dr
bo "I Ted %Villl;,ml e ,it 'I d Clcclaold Indios El piti.
se I pera qu, 'I.!, nga a c
r lmoltida (ow I-- I c I fe, Ic n, earn _; i, ;i 7 ld Sox n" 1,1c i1oll I I 'e'( i "land" "I "'N to "o. In L. go.
a I,,- F3 (tlll-D(I bu- qd,, I,,, I- -:,- I'e ["la a It- ir ste- 1,:, okol- it
No: "'! I- 1 11 d., I,, I,,, t- o".- Noooll
90 ,it. P!up.,am. o -, I 1- N % 'i ". -- i." tio'llpt, 1- lill- dki dl C- 11. Pei IqL;iPll Y dllpllo' Fliadlfla AII'll"o, I'll, plich"!xt
-rrio- 6. oil -rj-- ,,, he, "1 111, G -1 Q-Jj-,: -'1:'IErI lol L4 z "', 1 1-11 1 Lie a c1lo 1. Dick Rozek Bill H.;o 1- Ll' -11' 1 ji Col "'o"o I -,a Marina I Ed rvlonohan
- 1- all L", r., OCIAIA Tndran OLIV afiCaIIZRr !,Iran!", 6, De aiiiii el fulbol piog csci N, I; Atir In la Conkenci6e de In A rringtole, Ili., micialislas Lou Limm(I
i-rr Ll ,,nos I"'' Sl, Lloo dici-ndf- LILP r, IaSoball Es 1, n _j;i!m f- oiic de.,u,, q,,c Quo, team It(,,,, a Sal -;o! on
El iPfe Or fi d, IN, p;ofe mnal Is m-,donI.L1 A iidro lit' gankii, el Pei wa do !a LiLia Lill*;, Ja -i \ Jim Hearn". 'i'atikees istcnia -,vo platcloo de Lill cqu!po clacw Nacional Colegal Atleoti( Y Toni Harnilloin
terita at,, filosof,,,.. mitti- bei-bolvro complete, .,,111cicana pesai III odu ki talent,,, S del Filadelfia Ph I para It priniero y Ivrcvi quailel % -niiI Pittsburgh Piia'as: El pitcher Bill
que lus Inclio, ro icngan saba Nla,-,Iir JIi on v Hearn zarain 6: in 1 ashington. este mcs
dvscan aba Fit sit hoi:rrr iiatamir) "El b.iseball p-les al Ps rici. txe _os co 1951 cuando los Glvan.f 'I,, it Ivan) de 19.52 ell Ot co learn para Cl se.1-mclo % ruatoo bi merle del cisterna two platool) Ix,1acDonaIdL
dv ('raise Pol e,-olpiclo Lin iigctu dental a los miles je )o'L "le" no El afin Eazad,, IN for"I el mejor etielloo clot, Eso produil I primer vlall earn- se Nceicaba- Blaik nelen not, aun iv- Ch:cago Cubs: F1 lardincro Flank
1 111- Feltz CUnpleNfio. Hoy a -Ma\ Bact, i-anaron -I nciiiiant Pitcher Jim Willis
Trel, -ande, rarom -is que se lit Baumholtz v el
van a I a Pelata n lo c:acere-s. en 44 Budge Pally Gretcheti Fram i I os ;o, 4, he temdo I cluto me hire calco boo In Ia5 reglas, el primer pasu ha glas Cons liberals. Quci
FxiAr uria --it tio" ""51 sILIIIP:e los tams de Is T.egion Americana y lo Giliantes if nalizaroi del team DC IMCS loerar It primer c1la t Is le lizacion del sislema Iva ciera possible pairs un tvarn el enviar
ro;; amos I al:n ell cl rt,-ball. % Is 34 jueves, Dom MiNlaggin 3.5, Joe vlctorlaS I I, Itarlo' I a con. ta limitacirin del jugador sustitutos Iras carts jugada
ell lo,, cobqio5- pio diciendo. '*Esos Garagiola 27. At CI 35: ierlleF, ell Se2und" !LiCar a 4 N, Into jut- uvar v no
;,no cl,- 1, s prog ,-Irns 'I'd, t arns de ba-seb,, son buenos pars ix, in es r en e juegk1 fLI6 ell- cisterna two platoon era Los Piratas
Jilt Bridewo sei 26, Patt Berg 35. ties tras el Blooklvlo Sa ver fue sustituido nor Stee 1)a,,,a re dp Pero el
Is para nosotr- diio F: '-I Itle, rillocliachos, y pain el pals, El El manager Tornmv Hol- de Is 0 Neill a mecados de temporada v nada. Fo is entrar a jugar In Foxily costosco. tomaba mucho tempo
grama (lei ba ch.!l de hoz'h sc ool baseball profe co rxal Is s6lo Lin sub CoItas ciestacada La ariguila elec. Braves del B,,.ston. credit, -Ioxlj ol Ids Phillies fin lizaron In cuarto lit- cualquier moment. Pero todavia R Ins coaches y no todos Ids )uga1,onyesti-Nos buella relaC!ones con p-lucto de to.. este programs tric. geriera lantos 'att que puede es seran du.o,, de 's I var a 9 y medo juegos tias el Broo- habia una Impedimenta. A Fads team dores serving pars eso. El grupo de, .6n total
e I_ no. Trautmin 5-7A0 CLiando se'le pre- sacudir a peces maiores con su po- ven relo ant e rupo an- I Renovaci
p Fiblemente Ic" der. iNo se sabov In ( ce termite It she'. Toil )i- nk sa- klyn. se le permitilin s6lo tres "time outs" Blaik se encontr6 por un g
rvr del.PlUs -1. 'Ifla _'unto sobip Ins prrpectos de las iue le suede Buckv Harris, del Washin!!ton, rs (tiernpos) y las sustituciones solo -be tisistema two platoon. Quietamente
lilcnoic- el ao, Is anguila ell I de Lin Colic ell- bia nue el clue no ternii (I mo Par Fred Haney
ord dc cOle?:o, Pi oei )tv, noun eCIL11- pro% mo a o It Boston era el, HoIr fut, (le- un manager Qu tuvo Cue covillifle p:)dian hacer durante esos tiernpos. mlentras la mayori2 de Lis delegados
de baseball -i, klio Oiw dislin- 'Si-intirr n;iramos hacm del.nl, an. cultol. Als valabras, PC Lo eSIU%*o Lootento Es entonces cuando Crisler. enton- se preparaban pairs it, a sous casa,. HOLLYWOOD. California 461 0
I base- te IirN nuo rampaila- II "Pero Tcxas ura \cz Ili~ se adelarila a In al hacerlo. Buckv kdrl Cue estal),L Cos coach de loolighigan, I ell es- imi resolution contia It cisterns fiic Yo puec;o deeir bien
Acel)U) Slit coilitrato el PCSIM15ta Snore SLI learn %, salon (Ioe presentaida ell la comcricion de
estaom auaio. puco, litr-odanirr', creo tondremos Lin ciencia. Rec:enteroc iie un meteleulno, cena. Sofiaba con eso de los do, equ* a a lob Pirlitas de 'Vtet cb .irofca y. por
fi, 1''in"mos problems aqui LIo chic quo el in% e-r) estaria cmi finalizatia ell cl s(taoo, Ell xe7 del ens. una pairs Is defense v oil., para A N CA
qollpos AIN. Pei hatemos progress* no-otir- sets sernw- ma pcio o., latimador Gerald Stale-, fit tanto, at hablar dr I creo que bil
otano. cl Washitir.-on icirmirio 1 11 !a efensiva v present arnbob team, La %otacion fue cle s6lo 43-23 a
ell Texas. Alli ya so btan Celebraild., uitinto Iui_at in 1941. DCc'di6 aceptar pw,,ai el I- oT Lie dicha lesobicinn, aunque .31.) personal me bars qued.,1 bici en el
piacticas primaerkile, de lutbrol, Lo NVEVA YORK. fch,, 1 11 't' L proximo campvoll:ilo
Phil Ca'ari'lla. 1- Cubs d"I ceo do 'Time ColLS"..Cillf I'a'; CIII(Lo (olegloS jUgalon futbol el allo pa La. Idea I bacer Lin equipo a ba-se
lue dei:iuestra WIN a ILle Te led, -Los Ciiiienales San 1, Chicico. (,.I ol in clue roci )iii Naidas do Prnalidid. pero i),Fenla- san" I elements jooeneo, in, agrada, Y,
Pierre b ut olois (m itehi ovim r el (xas Is nas grand, I'Loc nnlin- ,,ttiia Litt.. doo ki 1, pit NacionalL a ,radahlvs sorril-i-sas Lo norior que 1:1 Comitti III Reglas del Fulbel
Coal cosa ell el mundo a o1ro cle skis granieo ikiL,,adorcs .,I Phil chio ell IN DFIIlla%( IMInda fit(. St Petvisbuig, Finnda !a aploho es min de los inotivoo, que roe obhg6
I a aceptar Is direction (le ,o-te clob.
Ci(I La"nwlci rI --o(:rnal de It io,,tbir firmado el c-,ii:alojecie I *Tell I mov [)Lie]] -ollltk '-Los No ad(Iiiiii-iri el Bostoilt ;p1obal-on I)a legla cue I evict IF it,, tieIrpo fue oil& I las
cluturoit m iddle lm r(i Fr(m em. a paliada fU-' aqkICllN CIL q1te ianiarlor estrella "Crald "I"' iL ol", Cub, lujcroti rna nue -o. pics 111- '.0'' a cast I;, misina situation cle cille ell a
Blanch Rickr% dii, ci ir *no) estahi el ;,it(, pasildo logi,, 17, JtolLlas minister, en om in!o I:- I. luuItilid) novellas doiide a loto
Intelesadu In din(- L 'I'alldo Se 1' 1,- 1 al jonroneroo R. Kiner Durrinte las pililleras irt- 5vilanas
Ei"I York. prim(la t llaeballri re 500 I, jugadot Vuedi, Aims entiat miento qi:c tencicirlos en
El deFlacildo ptigili5in I)ITguNtO i se de pirrdpjN de Ralph 1(,s Nlechas Blancas de 6, Poces le"na'-'els tI ell I ch", occlon sell' Link \ez P., olliallel. I entrelia,
france's afiri-na qur cuando Nlarcel Cloordin ICII'a, Ill so, rp-claraciones o, prete'lloe-, MILWAUKEE, feblLern 11 '1 '1 I PILL efI 1' ifil I I I ell at I o on I nit Cuba, lo honibre., de nacria ,IUPamuriii loon Lin a(, Identr I a\Ljac 'n, pem (is Fdchr slanhv ad-l"I que ,, I ran tods lilt alention El problems a
10 0 (Orno una obsesl6n Esa I'llicia vs (Ili, -, Noll, lead,) so cotrall, Para r,!,, ario 'a Fit- led, -Charlie Grimin, ninagc: "I 'E I He "Ndaiihn I n plai(-n ha resolver e, ri or Ruelante IF
Dante da a c(lo- q'ic ho, I"ga- Nikko pasoldo. e... Irl Tt- C;otdcn;o1,s del St I,,Lj,. villa, tern 'a
ganar I cinturtin ,Ira %cz para su pais, I, !a I.ica He TxN,, li !- 107, 1, I,mN es. fue Ili oor hi(wiotl N- In., Braxes de Boston declalo 14 11111.1 pronto posib!r. va que ello-5 He01ro, crin1critaric), mas tutbol Be, 11"AA l -c q9 1 101 i(.1 do hoalizar ell Iric- ) Paul R:- Its negoclaclorles cot, lo, pl- s ran Is IlaN e de los encuen-irs que So.P(jlpcF ell lin I golf too q,,' I'll 5, 1 ON mas taide Ins Piratas I el
I LborcIF dim qu, Ind. 1,, Ili, lie Irrigan
P- f)CAD VDAIVV J_ I- It Is on neco cons dianialo hateillior's d, mlwh nc a P.ttsbUrPh pira la adotuibicion J pT saw uto Joe Is conticitria.
Ario CAM Clasificadols DIARIO DE LA MARINA.-Jueves.12 de Febrero de 1953 Clasifieddols Pigina 27
A N' 11 N C 1 0 S C L. A S I F I C A D o s D E U -L T I M A H 0 R A
COMPRAS V E .. N T A S VENTS VENTS VENTS V E 1J T A S VENTS VENTS
FINCAS RUSTICS 148 LAW 48 CASAS 49 SOLARES 49
------ SOLARES 150 FINCAS RUSTICS 152 BOVEDAS V PANTEONES
coh r o: ri:Qt t s!% I I1.QIiTA 0 LA, % I --------------- ;__ I S3 AUTOMOVILES T ACC&
I,,' SR I ": - '%'I -, N."I"ll PARCELS $4,800 1 VENDO ACTION FINQUITA 1 -4 CABA-'BOVEDAB. PANTEONEs. 'APII ',Al. L. B1 W. .511, 11 VENTA. 1650.00 R
r' Sx2f; M. Calls Estivez. Cruit del P.d,,.I I nettle, $2,500. Aguada natural. Alquiler rup -Ila, .. o Ive is
"':1% UnIveraft Conde, Looribillo, Proxima ..q.i 101-01). Call.. luca Y otros frutoa. Arroyo jose Manuel Garria, 12 reviniar onts-, I'll- er, Pl.t.. c6onodos. Injor"
a I TejU. Norroal. Stadl.rn Y vaoiPiet* Is Naranjo Teitlono 123. Real 33: Lench -lill. firin. 9 3 -ldiod. Cii- orc.: A-8239. 4_5658_53
P"in, f;..I biversionistas limersionistas Itivers*L'ollistas _13
so.irl toll", unwithsn. Is ,,a,,,. E ...... L4.29- It 2',fi-52-.4 I
director. UI ,q. life", GANG.M. $325-00 MOTOCICLETA MARAl hader y ro If It P.d re 9.24 retre L7-ellidad ANAXLERIA BILTEPIN I tel-opica, 4 elocidades.
CualeNer operd. Al hacer cucdquiw oW a. C Esttiez. *6.500. inforroa hl rcrto 80-1620., Al hacer CUCKIquis, OPOM !rIveCAtural"arilia carretera, tierras Ira LS3 AUTOViOViLES Y ACCS. EI 'ni-n%1eel'ta-. Inferin- 1-5660, do I a
14 A ES. 619CEIG con to interview, cl6n, h6gala con la Lnterven. .1-5325-49-15. vaciad.tiati 2 c2ballerias Cangrejeriini In. 10 rioni 2 3 de 7 a 10 p. on,
C16111, h6qcd(z con Ict'intotven. Lei no art. 500 an con an Jes 3, slere. "'Do
C16o do correldor COl1qiadO c a lon" v AD: SL WNIII ILL 11( K DEL- H-5404-53-14
,brain Arternisa 11 1 be lerlas, O.S. 49. 4 porriani. D o ill,, o!,c16n do cOrrodor coloqiado. C16D de corridor C01600m A-6774 A-4794, Betancourt III~ 12. Ofl nnillo, %, _, o
COMPRO PO'N rl %T %I IN N & nonDipl ....... 5LW- 50 I
ol !?,I,, tor, Las operacloness 000 otrocidas Las operaclonee ofrecidas MEDIDA CHICA $31 Las opoll do Sent. C.t.h.. STUDEBAKER 1950
P. to It- ilo 14-!3 Pare,,L]a de 10 x 24 -r- n" offecidain It IN Vlkb- it
por MISMIlLbron del Colegio del- CO Ipiltrnl, Se Il'ide lindisim, convertible eh
por foalembroo eqlo P-r alki-mbiros del C.I.O. ROCADO N' nagnifica. cogidi.ciones for pio,,par
on Called. PI-1- NJ-: 4
c. I.. b'' ,,, on, roon, oo,! as un.
de la ProPledad Inm,,bl,. do la Propledad Inm oble. tre, 84. ,pact- Qo-31til a do to -ANU EN EL WAJAY cf4o ported" JOE ro"11" "
MUERLES FRENDAS I d-e'as. F-Ild.de. de Inag- let.,. Propiodad Inmusible. P ma. 354. Apt. 6 J, radio. neblineros y atros
17 i la Mayor garu I'D on. r.b.11111. dt, Olrla, rnA, d, ad,
ofrecen 10 mayor garantia. otrocen antia. FI-4441. I I. tosr Anatitn- extia,
I ()Ir*czl In d2ayor (jaranda. 000' p.'Ic.,. as. it, n,.d,,.. -elole _% c dan facillclades can gar:nH 402-49-13 Its-. ottoman A-1165 3 M-5267, all 8
Ouriniaitcantidad de arboles frutales, $22.000. a 11 de I a 8 P. or.
Ira- .far, an: Tell. 171-4441. GANGA
Compro piano A-3605 Sit _7-77- NFANTA. S60.00 M. ENTRE ll-W)l 5 13
""0' ',rAs hA. 4rA.'-1_1.1G1AN Sl-" I IIA11.11 ez.
in s I A,: i Univel-sidad y Est6\ in
MiqUinas Coser. Archi\OS rien hA- Win 3 Plinti- Nw.n.r. 2 plantm,. I'Ll 0 iA 11A TIRElt, Bab, Dndgr lq,*,]
Aturbl,. 51 3.000 1' $14.500 y $12-50. Ban J034, Is- e. plrfIt. '!.In UH-H-3432-53-15
PIPI11A Nt:" 5nO A,11,d. 4 3 Call, 8$8'500 3 im. Acera sombra terrello fir- --- p6rito C.I.arl. 1.011. cliq.
lot n Boer,,- 'Vibonal 10.17.51) one. a 2
19--rabaoa, B-2026 Rilrone'l $17', \are. Join, C. hierlinini. 0' 410-13-13
-7020. Re, _iV 1-3456 H-5374-49-19. 11 ti-ENDocuttIA-DOD-61 :ill
1: r-lon. X-24f -3328-4t, 1 H-5193-46-13. me. Informal Moi-eno BO Y 300. A-6951 Se Vende Gran Finca de P\ItTl( I t
-r0ol I i lltcii:J A__LAIII -jIII Ni T? I, H-5326-49-15 .I,, hi, II a%- GRAN UPORTUNIOAD
.1111ritaril.do; at,.. Ge- ro'cit',it ld ;
to Recreo res Tell
i.be" Oerlliodl,. go, direct,, Ruts 15. 'A 24. Elf AUTOS DE USO FACMEDA.
I X 14 $3,50 Rencrem X-56 reehirnGRAN OPORTUNIDAD 6 37 x 10.30 10.301 DES DE PAGO
ZI INSTRUMENTuS DE iJSICA 42 Bu.nax, 2.1/! -Wleroi. ... her-... GANGAS
396_4111.1'a It-- Linda ft d. r.h. d ilz5e. clfle- SANTA MARIA DEL 114,R '5' cc
he. Lit i.: con. r- C,.- 2.58, .11ORRIS Ocho . . 1949
com tto IN III%" I-0H it i.
I& C pinst.l... .1.. b-IdIddil Is I" GraffismRr F S lldla'd, 1 ,
Llanivi a La Propledad es a) fruto del trabalo; to propledad 'I pais Jlit- ly sielit-lo., 3.5 .[.at.. dr, ood., c-dr- IIORRIS Minor convt 1950
as con- Vr E-D. Garcia, Marti 117. Be-- iS.nt.s S..r-. 'n MORRIS 31inor de 4
venients; rinde un positive bonsficio al mundo-que i vende miediagri6n. su apode SOLARES A PLAZOS ii -Ila. TW.. 44.
ins-66-coMPRAR UN PIANO A P I NUEVO REPARTO I I_jT6j6_T5NVLRTIIII 1 1, 1 1 t h, S 1, 1, puertas . . . 1951
1.r 1-1a I a191113110111 sean ricos denote quo otros puteden Ilegarlo reado late mil Darns en Avc, BlPtII,a.reBIdcncial. Junin Pas, Sure.- Per. l.s J-,Ocu P.,:, a[ UH-11-49in-50-15 clitil. 11
at seAn, Fc -n- 13 2: : 2 a nor Y. Por lo tanto. sirve do sano estinjillilo al oduw nida La. Terrazas: dos rua- te 11 ... It. au. .1radad.. note, In!" .11ORRIS Oxford de 4
Y d,, 6 182 sar. Precio itinic le, d .1I
if 5.5'. 1 1 dras del III 16fno.11, ant-flied., luz, te. puerlas . . . 1951
I I tiger rarnerelal. parcel-151 ESTABLECIWENTOS 1 %4
SO T AlLsPillitu do wInpresa. 11-lit, 12 x 26 -ra H.Y M.I.res rinadidis
erat'iilin r6pida, BUICK Simoo
lerriina op d $400 111WOO ntliada. Rest. .5 rins, 11ORRIS Oxford de 4
No se conslento quo el desposeido do Casa derribe la do no, . . It 1952
i atente $9.50 vara. it ::On." 11-5596-49-13 JIM 47, perfecto tilio!, dill gritan- puerlas
1. Y I., Azidrotro, antes blen, animesele a cruelabore dilIgente- 'rel6fono: Rodriglie-z N' PARA FABRICAR Jpied.d de -11 IiIP!,1 17 At
x dl iiq,..,Ia -h, 2.1. "ntl. del Vc- h iversiottistas No 3(13 H. VIdad" it 47,42-1-13
ii' CASAS mento an levanter una para si. ratificando con el P... I It EDO PI.VMO1 TH 1; rfloE(TO OF
-8941 1 t'nanue Y F-5774 d, a f.1ri NJ:de 26 1:11EVROLET Ingles. 1?948
P, "P, orrnr- of, c R d A-H
eJaMPIO qUe la suya no habr6 de suidir violencia I od., 1-104 AUTOS INGLESES, S. A'
VIRTUDLS 674 cuando sea construida. S.. %I.! I
Al hacer cualquier opera. 251. 11:
Do. pliict- wi-, I_ I. 'RAN"II-S Irli. A III I oo
It P.S" " I R cl6n. h6gala con la intervenIII X 32 nits. 320 ll 11 1,1: ABRAHAM LINCOLN UH-11.308649-13 ", I of All I' 4. 1: cniizada y 18 Vedado.
411 11 .11 $111noo inlrolo- B'it- R11-d A-91 1, _i4Q-4U 21 ci6n do corridor colooodo. VERTIBLE
Rest* s3,nnn f-id s,- IZ -___Pr- Casa Moderna: S1.5011 La. operations otrecidas UH-C-344-53-13
cooled,,: SO N 0 let, La Iteitart.s. I'- MUCHAS par mlembros del Cologi
grande. %acIa VENTS VENTS PARCELAS-SOLARES .
do la Propledod InInueble.
Ida Acosta efre- S7 d.d,, p-::G4. It. ctr.da ;OP' 1 7 f:-I,
Trambus pu cla, 7, I r ",".,r: otrecon lo Encryor garantia
_CkSAS__ o 1 s 20 $52 ()a of p In C fio, So A .
CASAS 48 LA S 2 1 a,, g. 1.1 8.5 43 6 1 don d. a ervi
__AjJ31ENDARES (N'ACIA) waN Monoliticas, S5.201I NENDer if A, PTON. '40.101,ITI( OS lit E_ '4' (,,,o I si e 'It.24.1 SE ALQUILA CO\VERTIBLE
111 13'1 I ,, A I I, I 1 '541,":11 eS4101) or %Jrod'ii Pob,.. AEI - 4" (11%
rI S9631 III.,. Ito I R POR INll AR i"n, in
of fnca it C I, F "i k R A Z O N E S F Al vlwi, le gitilma I t.,2-4, -Ito"
s Pawl U'oil.l. 34. fl,111l H-11 F ord M iram ar
fee Casa 1. 3 4. g $.N."ro V"In it, 1 B14 It "I"
X 4 9 7.Yi 413
lid d petpir, 1. A- 4 Red.,g-ir, Tlefool X-3001
_ p :r a DARNA, RtFARIO %IVSfARAN. RE
Coles .do, 2. !9:i X ItIN Holmll o-lift' P,1 -Iol 19 -11 N111- it) ll-,1:177 .1 )l 49" 21 N,'11 COW HE SU "FORD"
if iN I'%'ItIA i MVMP ItTlli I1ODI,.It ATENDC lollo :1"1iOJ -:RTIBLE nume sin v r primer a
1 1. rdn" d.s $3806 1 (w)(1116 R \0 CHEVROLET CO N \'I
It, Ill 1 31' 1 'p".""Jdir2"0 1 1")
CUB I pl.ota. Te ... RL',TA S137.00, $7,500. G Ill,. 0,,- lot a ,I. J REPARTO P,-Ic f-IiIIII
ACMENDARES: S10.500 C.fe31..N10AJ, "CER't'INO" en 51iramar
t .1 ag, I,
-,cdo I "-post.... it ,
-oled -1711111 ,;1 S, ad,. mir de 4, R.-d.,n CARROS DE USO
Go, -1- Pat,(,. ad, [I ii, 8, Doe-c- "', "o, 0 A 'i", V"',e ho 70 Lich- ::,, T,
can teldf... XUA NoRrE In In 01411 d. 6 li it, H p ',44-17 21 C 0 N G R A N 0 E S
a I
'Rio If _6-48 14 "P arcelaci' n \J,- 26 4 772 37 1 en T4,7 L"I", FAC
! oll- tior 1. .. H-5292-51-1i
- lANTOS SI Aftf7. d. i _P I -12 41 In $4 011 Ut- A ...... la loi-I JLIDADES
Gan a, Ganga. Nicanor At, 4 I'l-la pltsil, -1., 4 GAN6A
9 I :11 "I-- I-n. 1769 1887 1:074 VENDO 511 QUINCALLA
Pr bl"", g-J, lo3 i
17 R 7 23 5R 390 6 C-l- (JNII-. F OIID 2
.Ausct.. con 4 3 1!, Supergatil, 1 93 It 1Vend. ... .... ad. Pit, 11, D-ewe 314 ll M oderna" I I 'it' -ti.s de $64W
it. Nicanor. $28.000 f "" '! 00, I'll V,
be,, telr.- -riid. fl, n_ I. F -5 I'de" for oti f,
9 1 li-54' -".17 71" L'o,
dos. 9.,RJr. lald--i, T..i. ji lit 3422 48-5 VF RODFOA. BAR. RFSTIRXN Ilitlael 7114 L-2312 FORD . . . ZIO
Portal f-te. fe'do. Ili, I. d, I A .1%IIII)i Ill'I de flk.s 11 -.53-il on,) Perfect., radio.
: nrr CASA VACIA: S18,000 11YA0 %1111%110 I"
V i "I. I r La o I, T' -o Ago o"'o,
$30.000. T-b- 0i I- pl In, -,p E q-,- nod ...... G-Roin, Pat 11 f-le- VENGA Y I I 1, $8 On 11 4 1 f le'r. I r" I ") Ia S FO It 1)
t,,s lindell-d-i- -l -1 1 1-. cst.ble-oll.l. de 70 1-- 30 5 5 2 77 ..do ..,;. d- 114, Ag- 595.00 Oldsmohile 46, 4 Pta,;.
'OCOO 0! [.a Torte 1 79 x 3 417 %.!Prv"n Ila llio[ILI vad C ..... I. ) Precin regained Super Jujo, radio.
liid: ,41 p'. Irl a d I h,, r I It -,, 1 4 COMPRUEBELO ... 3E
el, 1, 111 rid -91d_ e I -11e 37 "riltinit de 1-1-1 All in Dolo,.- It -0in'r, I cl el g,", F0111) . . . . 47
Ve.bs. Dr Hol.ig. 119 S- J- I-ON (- W NDFS ;" I'it, i Rep. In ] g 1." 560 V. co ll.roso snAo,,. f,,.t, liI fribridirid I 2C 1-1 WI-1- I_ 5 19 000 i H-lo I 'j Et;trAda 1122.r 1,1uy bueno, 4 puartal
A9. 1--cl., "I"' -I do. d, r-, p-c g--fl, 1,dri I-. Mtroc, Pellet, F-5141. -3421-51 l!i I- Ill I. I
4 1 PA, ;0 It 1 12
VALE S140.000 H 4118_ co 1-4556 SE_ V 1,1.11. 1ANADFRIA. Ol IXFRIA V Sit"' P"I'l- H-,522-70 :4 MERCI R) . . . 47
%MPIA1,( IONDti. VEDADO, I %I-I.E LO Entrad.i $200 4 Puerto%.
Q.en- P$to0 0 ',1 1 1-4, it '4. a In No I I ...... oo I', I lin de I OPORTUNIDAD
$.,an, 1 1,:, 4 Stos. SUAREZ. VACIA: S12,500 Iinn-I ,,.,,n, t?1. 1111
9112 01'. 11133 1 *33 19R '29 i ..... do, ar "! to "'li" S, en MER(A'111 . . . 48
ESPERANZA 169 ro.dr,, I N -. 1,,I Desde $60 de entrada in Orn I). In J 2 1 36 Off f-illd.drA No t1cor del, I Fit '. 6c P-I,,n lit 1,- 1 4 1, I.s Entrada $250, 4 puertal.
-,a Ttrwood 7-111. 11 "" T- lmd'... '.)o :1 1, hiiio'- J
. 1. 2 6, 4-, 1. t V 299 (,) 1 24 ornk, a 11 4q x T,,f I III[n dri .53 In- PLYMOI TH . . . 47
T 111.1e pw graI1,
'll le "I'll", 4 , 1 .113 1- 1 o 27,
,q 1-C756 Rrodig y $10 mensuales 271 42 ,, W, 29 -n ol a I (1 02-17 in Rl'- 120 7. de 12 a 2 P I, locIr" fornian. 1-2-41112 En!,,tda $275 4 p.ertas'
let V 111"Il dr Io F 4'21 4f 1.1iliditd,,, d, rl 1 14
1.11 --- E, L_ %1-dr, P-.?r f-5141 sTL DEBAKER . . 50
"Fricri-I A T, 4 1 . F
r1l1. 170n -ra, 11-A J Sitts. SUAREZ. RENTA S290.00 C. iRNICERiA PARTICULAR %'ENDE OLDS- e'rfcctn 4 puerta6.
sell. "p, r ., il "I I 8 PARCEL,%( 10% N10111FINX %MI'l I %( ION DEL I LDADO I A I IA. ( 0.
do, M A P, 11 7 Ganga, Gmi a. Vedado 1 o!'2 'Ill_110 'I'! k I -Io 14 47 Of Ii', I I I ; 0 0 0 1. A V 1, 1, 12 C on I 1 2 500 1) el, 1, 1' 1- mobile 76, wi 1950, cast nue- CHEN ROLET . . . 50
P hn In"In .. I I' Ili a pr-p-n CA1-' DA I,"fl5a 30 1 on, A 020 11-3634 51 1. .o Sill cliloci'l Verlo: garage: 2 pilertas, radio.
DE MANT : 1,A. 1-7 drI u- 4, ", "':T firinno r A L;,,
-ol-did. o $A. eed P 'MO BARIL ITO, E IiQI INA FORD lngli m . . . 10
EDIFICIO 2 PLANTAS S2,o Or $27.0on Oleo 2 P;, Inn Ins Rw 4 3 q;ic 1, n on N cdt Oil, Cuniposu'a 612. Ent-da 129000
en la OFIt INA let R, "notill I If- $3.000, J-1-on C PANEL RvIlt 51
J-1351, LBv-I 15 Rod,, r" NI !0, C NILE I,?', I,. P": R""B" Cast It
abir,!,r tciiii, 1,s nitc I d"ll -S, %.N1I'IAXLION I'Ll.
X' 12" Ono
Qerrl 51M.500 %",I 111 1% Poi-ela BG-7,112 119-108P. IC. Clegind- ep'o '0' l"e""" ;,GO 2046 59 4:1
Oil. -Q-t. I B 18 x 16 29 2.4 U SE %-I %Dt BODEG,% CON FRIGIDAIRE, Sto. AVE. y 84. MIRAMAR
S5764. Otra crva calle 25 esquina a bit,, -,td. %code 60 P-S330.0" "E RENTA. M02VOLITICO' I VOW LrREDO CALZADA y 7.. : 3A2 82 Int S1.834. Oil- No p.g. ii1qtinve, y Terer-, I OFREZCA Y LLEVESE 'rel4tonolt BV-1751
PlacTa 12 a p-t-criloi. 400 voell- -1,9.4
lot "I RENE ROQUE SOSA I" FA 11 ti'A.- el a, le 26 1,pelt. I m Rutsir 7
(Corredor Colegiado) 'on ni. to 61 1 24 GO 8 C S 734 01", 5848 Z!I 14 C" 6 1 1 2 tool.d.
dii: $9,600 REGID CHALET of-tit,
1, 1 N, P 7 7 2 1 1., in Habana 203 altos. A-7119 U-9193 .,,,b,a 1061,2 4 fl 312 89
- - NENDO KIOS(O. BAR, LON V111,RLS. __.c d 31 H-5927-53-13
4 t)- C 4 9-49-12 1 n 11 ._,go. I.,,IldBd,, d, Pint- I- C- d,,, D- C. A3 LIlal A.
I (A-% Habana: S75,000. Renta S960 I I A: pjerta,. 166 iltob Be, I OilPARQUE RESIDENT 'n, r., Due- -!,i. co! it CA)DO'NES DE ITSO
1 1 ri. -i i.d. do, I iin CIAL
cu..l Wn, H- *-I-1.1 I T-r-,ti- ""'. -h, R-111111. f.,nnn. Lq- dIf,co ,q,,
piorc'Ie, 1,11*t-i, Bl-_-2 lot;- F 'I I. Zo 4 Plnc'A- occl lftalll 2 ALTURAS DEL VEDADO ent" 131"11-11 Y N--l" I IN T E 11 N A 7' 1 1) N A L
J-- d- '. 171-4441" n--r. 13 --. .T., -rrdnI 24. ..il, S-1ba olle 43 ,,it, 18 19.47 V3 62'
binonlera. 6.sets. 14. s I ption, gr.c:,, I en $19 60 Olio 1", 69 x 50.23: ROD (1) RODVGA SOtA ESQIINA, I*IIL.%*DA:
Micic, 20.2.". Fablolk" n 1.300 ro. Gc, ,, 1 7 7, 1 A,, 26 elqtiori. 20.34 Ban I ro $18,00 $?Goo. Ot".. no, C L RA
C 10 Lorca. A-7, 11 ti, L:_919J.o Car'
VEDADO, VENDO EDIFI ed. cgi T E R R E N O S 5 0 Ott, -ca A- K,-,hl, 61-,.14,79: ola en -q ma, $2 000 % rest, pa al'.c CoSE C C IO N r, Iidernit apar -: 11 tO'- Animal: $65,000. Renta $445 ,62 e. $11.240. Mende. Pnate F-5141. be 65 1, Intl, p-gont, p.. Too-, V IS T A SU N ia Blanca y Yillanueva
quiria, 4 plants, 'r ,.:rciOS bU- Act-- Sn i,,. P16-Ion- Geller. 4 !BAR S01I FIQI-I%-A NO P\GN %LQI'I.
E C O N O M IC A ollll lo I I n a PARA i(RAN UPORTUNIDAW d-lo"T20011 olrl --od. S1,800 I''S. cc-rc 11c, icera sorn- P" 11 1 1., ," P-Iarnc"- -I-- I ler 'at" go" ;,t,.do,, 12 lb, C216 InIernaiional Metro 1939
_opm., Modelo D 2 113 ron 4 g0re..
bi i. Agua pre,-jo rlzct I -- r- --!- P.",_ plig. Cib. 6,1. raf6 -g I- A U T O W.16 de 6 -pi'lle, I- do A 11-919 d,,],I, 2 I D, d it 5, no pill T,,,,,:,- Anfl-nl-13 'S 'i 19477
41_lado rur lj S82,000.
1, (,on I ,I
P, 11
RunaiJ. ,, 6-11, Con Facilidades de
N. del Campo: S16,00(r. Rta l"fitc F :14: 1 .., I
LAINTERNACI ONAL '%'1 (1, 1-11, 2 l :,"' Industrias Vendo Hotel Guanabo
,4-48-21 I or 1910
1 : 4. hit 'ARrO K(01111 OT %R If" habilacion_ Iplant A, F. Pago a Precio de C111 ",I I Ill eT lit 11,
_,,J %OG didad 't I I 00,?o 11, lo!"ar) It I
Telf. A-6100. HABANA A-71:q ol 7 A 200 metros de la Ave. ,,2n 1 01 v I ,b -. Vi. Won, 1,* 7.142. $clcd.d ,152 iltn- I,, 825x2g Cie allit,
NICANOR 1);.L XMPO 11 1 1 no -If,42-51 14 Conlado. DOD(,E . . . . 1947
61 P2 F'." 1 0 1 I'll 11 r!""tot Ill da 5 goN. del Campo: S39.500. Ria. Slit) 4 'Vend DOS LABORATOR OS Ayestaran y 19 Mayo I.,
PIANOS Y ORGANOS wit''O. t f.""k, 1 6 Sin, is 6 Cap.,
RANCHO : J" 1-BA LD%'/ N ei RFPARTO 14JR1,MXrJ NIA.F 1kNTR1kl-,o crifoot P"Pin "'Jil", c".1cl'It 11 DOD( E . . . . 1936
_ r it I 1. 7 r;
n 11,1, lo 40 1-1, 2.1 11,11 7-.1al Ae-,,c orroolo Wo, 1, rl racer in Pane' 5 Vines
11? L 1 2 I : -- 1 c1Q. I r. 22, 1 A : 4q- i A' .1 Will pl-o T- V estiduras 6 00,20',
In, L-dn A'-,I'Iqb" U 911:7 B O Y E R O S P"'.I.- ( ,, dill In Ail hoA, lf--- --d.d
BLUTHNE __ __ I co $10,194 Mend- li '-14' Ir, v- No INTER N A T 10 N A 1, 1940
G 0 R S S K A L Vedado: S37.000. Vacia A H 4 4 49 11 Alane, ii.,!""'l- )--, 'ill Kit ?,Irt- -o 4 IcnonaS
4R."-48 C.1ir .1 21 enfre Hormig6n Cubano I Pit -11o 9. DP.,t.rI 4n, 700.16". 6 cap.'
hin rillill N OVELL INTERNATIONAL 1942
o'do, It- --n., 14 oni Anre nAnprl A0
Pfiginat 28 Clasificatios DIARIO DE LA MARINA.-Juees, 12'de Febrero Ide 1953 Clasifirado, Afio CXXI
A N U N C 1 0 S CLASI FICA DOS D U L I I M A If 0 R A
VENTAS VENTS VENTS VENTS VENTS I VENTS DINERO HIPOTECAi A L Q U I Is E R E S
5-T :jlj-TOMOVILESY ACCS. 53 A..jfOMOVILES Y ACCS. E : AlFrOMOVILES Y ACCS. 156 MUEBLE5 Y PRENI)m pADJOS If APARATOS 61 BE ANIMALS 64 OFE TAS 82 APARTMENTS
it V 1: %jDR CRr.VROI.FT 411. PARTICIII Aft GANGA OLDSMOBIEZ MODEL M ASO BUICK SUPER 49, $1,M ) IVENDO TUEGO DF CIIIARTO If COME- ELECTRICOS VENDO LINDA CACHORRITA POMERA- 51 NECES11k
,uroa, -dA. ties me' 1 50 lon"n ou"o, picture negira. g-'al clor con Refrigeradar. Zanja No. R24 h, "'N'"O. LLANIE ALIALQUILO
at --itnila, Regain all Buick Super 1949 1 393-36-14. 11,nirm,. 4Esl un Ivirclad... Jilgir.t.. CuArta Y X-5642. -b 3 APARTAMENT015 DE 1,
evus rcolll- 5 h.b.tiscirtar, Trca 202 licititne
Pcii'lict conlacla $1,450. Infora- -Antrin, 4 puettas. radio. bota- bit.cMin NO. S. H-5 Prey, p,, C,,O_ r "q I,
adn' I Itsid NY ligl W-0972. Allied ,,,,bio in,,
s, at "VI 620 L.I. guntar P'0 Marin. r2lidez. T. e. It Vedado. Tel6tona U-5337. U 132.
10-H- -53-14 a ad. blanca Perfecto. Calls 11 1 VENDO JUEGO COMEDOR, ARTE hlo B.,
5476 H-5460-53- 1 -1 N.I.,ob .1 y s-l"I H-5319-82-14.
a esqUina TELEVISION 17 PuIgs. H-5513-61-16 Romero, c, as
LAR 6, a L, Vedado cleme. compuestat aparador, I roe. I (-on- to.,.
a:,,uatra sites. 2 letusiciss tAtizad, issi",
XIAE I I r- P. C Ckmisisx:NIRL V REZ, IFIREN AL PARQUIR
CAMION DEL 50 ESP] ",.Jet VENDE SEDAXETA CHT- H-5629-33-13. 11 ENDO CACHO- H-539S'64-!3 SANT S SUA
do.. Poertas, 1949. radio v I ld.. $160.00. Jueg. cciiarlin Are WrI c
it, -r- cloble foriza. inuy buerio I f,,Ie, c. el U A $9.96 rron negros de ocho semanas hijos de
rod. one. oceanic., F.,did.id- Modern., $2210.00. I.q end Jemplar Mejor de Raza en pcisici*n, comedor. .1.4. bann. ci-vica crtzd en
:'I' d 'o .,do ._or. -,. it cli."U...
Iiiiiseci Verlo en NePtuno NY 961. OUTH 1951 br .. s I.plzados $120 N.
_5588_53 IN N endo PLY0 AL MIES 801 csquina
Nei Iv Co. d, Lu).a; NO 813. t V Verlos en Cuba No 1riforclar, -9655, 1-6161.
en cambil, )WRA LAS DAMAS A H-5407-92-26
165, en re Luco.' Ilia C:lxa
nu vs. Refrigeradores ced". H _5610_61. 14.
de me.Artic..
NDO PISICORRF WILLYs hE ALQUILA LtNDO AiARTAMENTO
-PARTICULAR VZX B ERAL ELECTRIC EA DOREj VENDO CACHORRA 70 INTEREST P RA LAS I)AMAS tcl&emir. CGANdA., PE India mrf-tc, -usdis ce a. s, radios, botaisgums, vesticlura $8700 JUEGOS DE LIVINGROOMS TA. GEN Pointer a prueba, escopeta Browning P,.,e-bI.d... rcf
ltv D.c1g,.Pa'r152-c extras. tfts4.ha"--s- call- Quito. 14. 511. .,,c i U." imp-nchn- pix.d., baltiii val cellos y 11,_ 6 PIES CURI ios uprger dar.
I "', Cal. I ro. y ',,a 91"t c menle d..C.11c 11 No. .1114 enV-10 tic "C,,,".he'j! y IIII-ItAmcnit. 3. Vedad es l.ev.s veric, Cristing y res: $11.no gillones de portal. ratio con do ilindricn, y to- Are H. ir 1. Vcd.d.. Inioman B-6236
s Mies v San 70-53-:4 Innacir'n dn con nsenui alto. SIN ENTRADA do el -S, --aprones *12. yn1c
Bura M. c, .. Karrefia NNW~ del Central Toledo, Stun 0
..,Ici -56 red caquina cher. -ANTE!
tint repol Juan Gonza I~* -- M-8023 Perseverancia 219. Concordia. 6 H-5562-111 -IS,
H-5578-53-15. STUDEBAKER 1351 RECENT PINTA- H -3605-56-13 Para IRS I)anlrl 4PARTAMEN SAI:A. CUVR
. G L 10 ARATISIMO. POR $9.39' barin. cocina. Patio. Sent. Clara 37 ca.
do Motor, Vestfilura do CUPI 0 11
EN CAMIONES DE USO gnifico estado. Precio UH-H-4251-53 .14 VENDO B EMBARCAn. OBJETOSVARIOS Obtenigao hcrn.,. sul st esquala Joaquin Delgado. Arroyo APOO.
Nmea 624 en hares Iab$.1 li.ego ruarto decorado modern.. I,IO9r.om tispia.dr, nv1O brocade: 11% ,)a I rrclgaS. ill.ri-t- ell clue 1.
, -.no, In our necesita cloble fteiza y 10 ptuno rabl, Vc' AL AIES H-5526-82-A
H-5641-53-14 "BROWNING" CALI tanto afeall
is ad. ga'a nti., Lia. PONTIAC 1947 ]a cichin pleui; P ril.lecinsultorn. i,. Optical LANZA y Cia. I VENDO 'ESCOPETA 'belt. I
MA RYE es, do' C-1.1 L i bre 16 calinin modifleacto nueva, de It
813 cqoIn. L.- -- -- I a ril.lesta y
ACILIDADES V (ON 4 toellac. test. cuero Perfect in alcada a 't
siren. 5494 53-26 .d. L Cerin 1.501, ajarse ALIdill, tAgencla Autorizadal quet.. Famento No. 70, Lu ono. X-6546. dnerno Ils ,,-p-,, I mecn LON
0 San Nash 1948, conlo genera 1. H -3530-56.15 1-1-1280,1111-11,
sin carro On cambia y it, fRIla. GbARDA AM BLES
VIIIIDO III AQUI NA DE COSER MORI GENERAL ELECTRIC E Iirila' ,
E. ZI,.Ia v 2 son irl haralos ;,a OLDSMOBILE (88) 1948 'arn ", ,, .... Flo.
is iitclile.. de 11. real, rits, graduada
rater 1947, de Luxe. $73000, l in SAN JOSE 207 Bicieleta E -1'411
Ford 50 $1050. Pjvmoulh 48 $900 Ca- niouth 1948, liole, ltli-arucc muy bal it, a. y Ai.t.d litictrica Nueva i b1oll.,
rittat. 40 $1 0 00. agua, Plains niquelados. espejos, nii e, I ruricia Par St"I $95.00. Eah I, o.. Entre Aguas Mar Excircycle. propla pata ejer- espeFializa'l,
$600 1-h- P-I r Quills 333, entre 3 4, apjjt!i,- TELEFONO: A-8721 etas y Rducir cle peso. Completicrnen- des exito, o %I,
di ca L., del In ........
7Iii1a,.47 7 C A M E J 0 c.1 cl r licts parts on ........... M O D E R N O
Pat 2. Vedado FI-6812 6111-- Plcc.a 5864100; Cle,,nll 191' car. 3, Ved.d.. te nueva. Inform- A-9874 1111- ,,and,, N"Stre low: is" oil MADMKIIA
if-5561-53-13. ad.,: F-6042, Zapata NO 1.511., A 3 H-3671-56-14 H-5557-62-14.
en H 5653- 13 Al-,.d.,- 2 W"16. W-5277
BE VEINDElij D037CAMIONES CHEVRC- -'- __ is V RO DO IUDOX a viern
"Cian PI IRALT C .... tell. 166
Dcl,-N del 47 1 U. p.- 'POR EMBARCAR VENDO 5650 CHRYS-I .. pan;,: oollld4fl 1.JO vorivertible. radio. al,,!: de gust., $395.00. Aple. 20" Tors". q 1. Igliosi. dis
I ""i P.'. '71' 1 UH-H-405-53-12 la p I~ 1,1.q 60 INSTRUMENTOS MUSICA rral'.
. ,gai-. er c 1- .1 gtorlas band. blane. eo ja
,Jr,..cld5 n "" I' -- it"Y' t-P- $6300. VIA~ VIDRIERAS UH-H-4676-82-12
,,, -I I cis Gel No 337 f,71a, q,.nd lcl c' Call, P,,,r, ".-N ra Lots XV S43U0. Radin invadislos :11-11-IANO OF CUERDAS CRUZADAS, NtEL'.6565 a Inf. no H-55 -10-53-16. -12 e 24. IN[ I r ,a 'i, PLN NIOUTH 1949 r.roaii,,o rl $4.",rfr Fernandez. -et.. p,.Ijn p,,ra estuclas mayors, en Mostradoores. Kioscos mrsa- en mag.
1-46M, Irrfcil baj.s, Esti-Iiii. Mal-H. 1- pirca. -, cricl, co Son L1,ar" -1.!11 all crinchel.n- Ie %enden par Ulf-C-3fil-70-5. ACARADOS DE FABRICAR
15 Fnicto precio $1,175.00 c rite leftin a. San FranciiIen. HiiIbrin t- SConicirtible AUTOS BELLO'S 4 roor,,-. iiicli.. b.ndas I EhI ARCO URGEINTE. CUART H-5594-60-13 cam to e mobMari, en Fl. cl, gi., ENSERkN k
tallzdo. pintora en blanc RAN' PIANO DE EST -- I e ]Ire
.)IERCURY 49 1 L, haira mejor negocio, pala -o'Pa- ric, feel,, licul., us de ujo' cin 'to .30
doo In.inciii, blariczis. .-5 to-u- tender i arribiar su carru Paij liaga: estado. chaps par"""' 1 11 0 'a "b""' O 'I" V 1. 1 D 11 1; UPEND A S preguntar par Mari k&FESORES' in 13 y 15.
. end' i": re,a-,,nin perfecto b.cn ur- 75 PROFE! Ceres. Cclegio Lo Salle Magnificent
mulado!, otieve. %estidura fueled lo coino Pueda. Chevrolets 48-50-51 ve32 Si 14 NO 101, Almond t..cs, 6 11110 taritud.a' inedor Necielas"O. t-Ilad bI.I dcoIoj,. M. ,a n.dI NO 109. at,, Luis Apdri3mento5 Dosi y tres habitacionuevo, Perfecto .5tad. Bucks 42-47-49 y 50, 01cisslobil, 50 v luna r.,.d. ,s',1cn!. Eiirad. Pat,,,., S.ntris Su.- UH-H-5318-62-15 I nc, 1:I coital "pl6ndid. coci
In I I Pa I,*.. rt a H-5506-60-14 MATEMATICAS na, Informes:rEncargado en el calls
51, Porthav 47 y 48 Dodge 42-49-50 N it todfis ho an.
NO 52, Aplo. "1' $240. Lr! do, jilego, 'rin d I III, C1-1 'l-'- M,
ES %'O.IDINERO HIPOTECA or Pro (.6o .P,-M. Radrig oz. De ISM o 411 y 51. Hudson 49, Ford cnii- UH-H-4383-53-12 fitted, -lo, la-1. nnh,. VIADO PIAXOl CITICO GRAND fee
1,-r iblc Plsl, r, 51 ell .... let %%I. o 11, ent,, Int--la 3 "s. hl o- ueldiii, ucl.I. n'_ rc.fercre,, VC los en COnchA I NIrIon-, L d I P 1 it I ftinc.11 11mmmmw I "If"In "ta"In o' P" ,. SOLICITUDES H-iXln 7;- UH-H-3706-82-13
UH-H-4510-53-12 N.na, 1-1.1baria, Abierto aomin-' -11, ( n fir, 63
H 36.15-53 21. Carvii6n FARGO lolteo 19,31 6 De Inl[PT6,,, a Profe-sores-- a a d, 5- 1 liable fuerza Facili- jOER.,o .11TOMO 7 (ASAS. VALEN 512.0110. 1141.3,110 Par I SE ALQUILAN
d.dcs lo ( III N L'soo DISCOS 1 1* Pon I -HOUSZ
CO.IIPRA.1105 SU AUTO G A N G A S G'O'N'DAk MOTORS 1 1. SIGLO" for' I no v.,rt- Alt. fideld.d. a] 12,, In it 11 X, n MAGNirico PENT
:" e'llola Vista mar. Muella agua ventiliscibri.
I-lamenos o iltcncis. Pagamos ma5 TALLER DE EBANISTERIA "'a ree n '"" 'sc
nadl ,Cen el auto o I) ,.,-pripuliurcs no- TOI% [%IXU.10 At, V!% EDIFICIO UONS- lante Aroil,, V, n sicala i lalec6n), cast esquins
clue 3. BUICK Cuba C It, 49 $1 CALZADA DE COLUMBIA y I.A. I t 'd, ? --. 4 iriallanicotc 2 Direir-or. lot;-, %,I, n I., A"', ElcIciclor Humboldtt7ros Tire. Rey 10
NUZA is 2 cuadras dil Stadium oo"I- ,;'U. 2',; , I N
5626-fin 11.1r. 0 Irij."I.Iii VA $20.000. ent, c Oficlos y Mercaderes cerca de
An tos tor Cal_ Pl, YNIOUTH. 4 puiiit., 50., it 1 275 H-1,64.7., 13 -orrecs. 10 de
ia, S. A., CHEVROLET, 4 puetlas -0 Tropical V riainoo). C caros econ6micas
1$1,500 1,, da-., o $450. Octubrv 1224
xadia y 16, Vedado. cocoa nucv.. I llOAI0 A I'AIRTIOAS AL 1."k DE 83.0.0.
T.d.,s Co. chaps, 53 y adi. 1, ar,, U-8510 AS-6622 UO.7114
TELEFONO FO-1679. CAMBIOS Y FACILIDAD H-5550-53-12!$600, lo in $2,0. t Viola C]"b". h. MATERIALS DE CONSTRUCTION Is j,%jI Al. Il- I V. S INTEREST GENERAL
it NO log F -6247 Kilo soord.d I, c-o 2 tong I,~ Y EFECTOS SANITARIOS UH-H-4319-92-15
-c- ad. tid-- 'TONIO I-STAS AL Ladirs and j.n it,, Uni- 'TAD 361
ull 347-53-14 SERVICENTRO 1 2 110-71112 led Star~ "or,
tood.dc, El S."I" "11" 01 IS
-5002 iing pe age
-4 __ _It -h3 It ii.d Irile I.. clilre San joll V Barcelona
AUTO LOPEZ C A R I BE $32.88
1,(, u('s, it t;o 64 OFERTAS .1,4 1, 1. lipiortanneirl.. ,aCHIi. ROLET NO, 49, 48. 4!. .! orn,do,, 2 11
PINTE SU AUTO G E 49. 4 7. ('alzada Real y MArqtlez FEN11" U-2965 CLUB P N kNIERICA r coculla. raI Doov "EL )I() I-ifill itiNentie bah. -11111;'Itol'
Ni agLil JI),;I;ILldo d v g, r dor
-is 1) g,, irrTRa. lat-Advire
$34.95 MER(I it Y 4"' AAA MARIANAO NLICX'OS precis contado v ;I I nla"'
if NeA N orl, 10. N, 1'. Agua alrundante, VI5ta R' )A Calls.
ell AUTO-LUX TODOA Pf RI tA TO- AUTOS DE USO plazos. cuartos, comedol, -)f 11 dr gils.
.1.d. Real Lt.,, tc. Rch-igerado I -e., M I- Repal EN HIPOTECA UH-11-3150-117; 16
Snn Lizaro 203 A5-9081 CADILLAC (62) 1951 1 cama, e III()-, ,,aS He hi-ItC,11011. IJH-H 4457-82-17
quillas A LQ U I LERES
Dames dinero entire caaas
CHR Aceptarnns muco'i -4 vcnrlclr,) 'c Inat, 'Ic ga:,
UH-11- ;38 '1 y Ili 6 cil. 1951 zas suchar. Habana y sun Reparies &I raze EDIFICIO LINEA Y N
U-11-H-65-53-15 Feb usadn.c. EI Fenix", Neptum, v N, picul I was ble lipo de interns bancall Tire- 79 HOTELES
CHEVROLET Corivil. 1950 Soledad CA 12-56- I:i I i'l Accp1-,jj-n,, r,,cllln CIP W;I) blien pace tabricar. Muchns &&cm d-. a,. 11,1"e ","t. %;o
it Auton-l6vil IFIFNTE ENTMIns, bla, ,, -a
Comprarrins s CUCO MERALES pars, [a devolucl6n can derecho a I T,,!n,'o
.1 -A o-ind.. hiii d, d.
B.N13Y DODGE 1949 pages parciales. Trato clare. OPL- Ines rtrsrir da, In Fo- gad. El en el 'oto n a,
a It In-1 It'll. Concesionaric, Ford, in rerf-l. r.t.d. POR EMBARCAR X-5427 sit 7. Ild.d, Sr Gonziucz. hnir. d, rifv,
I me urvn. RACION RAPIDA. Sri risita es n r at
Mercury, Lincoln y .c'ns it I '%-ja T A "0' a j- a, "-6,.'5
OLDS3IOBILE (98) 1919 gradecida. acuda persongdancole. I Eton. itou c'ro
N- Ina I T M. 1,diod.. Carnioneit It 1 "'c' 'I'
PA, grapIrLd. -It io" UH-H-5363-MC-15 IFIA111111% NIAS (ESTRI(O. Uti-1-1-503042-13
ALTOS DE I. So PICK-UP FARGO 1951 Banco ffipotecario -" H a to I-.o
E,,r,,,]. Pilnn, -,64 lnce %14-- rs
div-, diano, .-A jebaia. Neplu
UFI-H-4944-5139-33-15 1951 Molocicleta, Ant I ., 114EN DOZA r
'i""I'a'cilid.dies cle pagro 1 die 3 a 7 Se Alqtiiia en Calle 15
,Iof, ]',ad,, NO 505 eri D E. en eclado
19 1 FORI)u4 p.u(Con Gar-n' EXCLUS IIVO 10 PALACE) ALDAMA d, ell rV i
('031PRA110S SU AUTO Err in T Is ones condiclIan... VEALOS Y COMPRELOS I. rill he Z its
UH-H-4951-6-14 azz de 13t Fraternidad. b t.c,.nc,
no, P.g.rr- co 1951 MERCURY, Coils converliblt. JOS Arnklad 51f entire Reins y bleste 1 90 CASAS DE HUESPEDES -n el..11ts, 2 11 lc, .l
11 a, 1950 STUDEBAKER 4 p. 11-1346-3-12
"ill 0 -REs S61o vendemos
,to I UH-C-=-64-15
1150 MERCURY. 4 p. (Come nuevo). NEVERAS Y REFRIGERAI 181 QUIERE VIVIR IRANQUILO, SIN IITLOPEZ BOBRE MUE LES rR G11- I
I ad.. c, c, o ria 'IR'n ties cia .1,
LEDO 1950 FORD. 4 p 'I. h"l, rotid- Re, cl,
AYESTARAN T MALOJA 1950 BUICK. 4 '1, FRI (O.NIFR(IAT.. 5 Pt ERTAS, Sehores ..tas d ad. I d I Ob,, 257. ,q,..Gro-1 Elcli -otd.de,, f.Clldad,.,. II I I 2 I~ a.,. lub.. lip--n, ujurta: son, lad
F(I-49:19. U-1727 AU T 0 S Pill Pint=. I-rooo, 0.. a hPA, praci,, gua alienle, dc de U -H-4971-82-13
1943 FORD, 4 1-a I 1; 11117111- 'n"""
1 1949 MERCURY, 4 p. Z r, a Lee Siirln, S ,oincur Can.]-. Tell, T-1926 d. l ... ent. pesnit o ji Ic, d1942 HUDSON. 4 p. Com erciontes a 4 H-3449-64-21 -312-An-16 .880. H a1949 LINCOLN 4 p SE VENDE MAGNIFICO RE- 'DINERO EN HIPOTECA DES- MAGNIFICA CASA liana, entre Marina v
24: FORD P ... 1 11, T. LEDO Y LOPE .,-ba cri'la r.rn
frigerador \VeSL In -,house. de del giro: de el 6',, seg6n cantidad v -H,, ,5ad- .1
4 CHEVROLE b= -,,Ierdn. Hz.r oleclad. altos,
AUTO LINEA, S. A. T 4 p, I I a- --h r Ipa,larr,wo rl, 2 liahl
1247 OLDSMOBILIi. I V. (Sed.c.- orRECEN A SUS CLIENTES Y .9 pies cubicni. rn S8,000 Te'o- garantia. en la Habana. Ved
8 1 Livica. Vedado A.MIGOS SU NUEVO LOCAL EN: fonn. Aenida dri La I t a joSe In v b111n1 r1parlos. Sr. Due- a,,, a ri'a,
1149 DIAMOND T 1V.iI Pa, A 111111'alcil, ",p, 1 11-, Ila, ()hl. pn w M-6,361 H1- NIL-12DO P111i.
ENTRADA Y PARqUE0 H-53.0-64-1-3. rotiinor. h.,a. coin ... I. Ago- 01II
FORD'S POR LA CA-LLE P ZAPATA Y 6 IbI Is 1.1ailliall Re- 219. -q it- UH-H-4766-112-12
1952 1953 Vedado FO-4930 CON SOLA FIRMA I ADE.NIAS
ACCESSORIES SOBRE NIUEBLES, DINERO Estudiantes y Oficinistas NIODERNO FI)IFICIO
REFRIGERADORES C.U. 23 NO 1,352. -q.1- 20,
NUEVOS COMERDIIAL AUTO III >,rARAN i I ALM PARA BAROS I Macro III .elat(. Par. pr4jStagaOS a Eo -, Ved.d..
Habana. COMERCIALES DE I particular g, PI.B. ritrantias co- ar
' a 7 o q In (,a 11 1, 1 1 1 an
DE USO PARQUEO 0 APARATOS merciless; sabre muebles, delindolos 356. p= I cliarIn. ala-cornedilr.
.4 L T ON 1) E I SO WESTING1101, SE en su poder Ud. ni vende. cede, at Neptuna'y an na I,bLh,t y t,,,a,.. Preclo:
2:3, entre Infanta v P. S traspasa, firma an Centralia con scilo 00.
B 6Y DODGE 1,951 REVISADOS Y GARAN'TIZADOS: ce ofirecen di5tintos refogetIclores SANITARIO la propiedad coma garantia. Dincro a TIE"LliesNO M-3599.
fa A ;-, r, Tclii4onos U-8714 v U-3778. liloviret.l- d, prico U,-. lot, alran- peolurficts comerciantes, partidas cri APARTAMENTOS
CHEVROLET, raidi. . 1552 It. Tres, cuatl v cinco pjertas METALES 4300 a $500. Operacioneld ripidas en I li-5541-82-12
Preco at -L- I CHEVROLET, 4 pxiiiorns. 1151 Rlfri or', d v earn,-, .. I,: heron con interests legalese. Watine: APARTAIMENTOS ACABADOS DE COSS-'~
CHEVROLET 1919 UH-C-340-53-14 BUICK a I de .nlh. ct ,Aprinvcihi, e, PLOMERIA Recared 0 Rjp1de, Correclor celegia-, Ir.- eul.t. -t. ro- -1 e111-Lp 5o la ortorturriclad f rtri Me,
rit., ad,,,. D,, t, -Inll ET 1148, 1349 IS 0 t c Avetai-burn 6211n CONSULTENOSI Ido. Manzana de G6mex 350. A-6840.1doi-, o, ","' Apartanientos coil Elevador
to STUDEBAKER Chrinnio.. 5 Telf L 2584 ,1], 0" N- T! 1. Iq
,'an OLrSMOBILE (SU UH-C-186-64-6 Mar. o t, Ved.d.. Tlf. A-2,46 N, ,,, cd,,., ,in ,,,I esnuinis
BUICK Super 1943 1, FERRETERIA H-71414-82 i4 as y aides
OLDSIMOBILE (-16) 1949 4 UI-14 7142-NR-1.5 -- it, -duledr- PSe' alquilan
PLYMOUTH 1951
PLYMOUTH 1 960 P R E S T A M 0 S 1, ESQUINA 21
(HEI'VIOLET rlsl(oiI 1941 Al, ;11n P-It-norrl- eo -- d, Is h- de .I a_,n to io a Win.
CADI;,LAC 162) 1941 SOBRE o, T ....... ...... I 'rirTaiar.,pat-an.
PANEL FORD 19-18 G O N D A PLYMOUTH ALVA REZ AUTOMOVILES 'no r an". 'i., I- con a, P ic, n r, CUR]
rerfeel, -l.,1o it-- I DGE 1940 T plin. i:,:a y q-- It.,
DO R ef rigeradores Traig. in propladad do go lastomb- ad as ere
1,,;% 1 Ir 1411 d., Pitts. M 1947 ILLEGAS 207 U 7, 1. piellarecia Is quo asse-8111-- a,, roilood.. %',r]. a rI)4g-o, VI-1.1-1-4993-112-1.1 mr.
IcTa JXSELSIOR
nihoi, otoc 85 0 v CERTI*O. 5. A.
ir G.nga.
BUICK 1141 1-1025 W -4463 1 $4 As.. 24. KIRAMAR 0 VEDADO. CIVINTA N "I"'
Is INTERNATIONAL 11 AIWAFFRIk6 a
2 ), 4. a d,f,.n r.b.d .ll 19 No 12-51 Esq. 20, Vedado
AUTO LINEA, S, A, M O T O R S P:n:1I CHEVROLET 11,41, at o""a a
C.ml6a, CHEVROLET planchn 1147 C-4011-INIC-12 UH-E-2107-64-14 Fet) a p riannerIn 4. ritilp.d.
8 y Lines, Vedadc, W estinghouse lado onforl doF I-olnrdot. S, .[quit. I AT- Ni' .1 an ala.
RAS I". Ilino..1-1 gloneliis S"enn.." nnnedn,r, 1,! .... 2 b.ha
Tel fono F-3302 FACILTDADES DF PAGO EN 24 HO I en o, ad.. H-1 18642-13 ."I --, iterviel. d.
Agenrin linforizada, Ac.pl. caira an ciurnialti. Dinern sobre sun m.cbl,, -,ides, -eol,,id, 1. .mbr.. InCompramm autos I minese. C 6 N MANZANA DE GOMEZ 241 ISIF AIQVmA i %rARTAMENTO IF I~~ o .1 Artie. N- 4 y U-9388.
14 CHRYSLER, PLYMOUTH C0MPArqIA DE PRESTAMOS ric in. y b.nn. Sol rV
1' 1 -- FARGO H-N352-17, Descouaehirci6n C A B IL L A S Chacago. S. A. H-53911-82-14
I'Iev, VVnili 99 NV 7A c. 11 UH-H-5510-92-15
Afio CXXI Clasifical., DIARIO DE LA MARUNA.-Jueves, 12 de Febrero 1 1953 Gasificados Pigina 29
A N U N C 1 0 S CLA SIFICA DOS D E U LIT I M A H 0 R A
A L Q U I L E R E S ALIQUILERES ALIQUILERES ( AISQUILERES
APARTAMENTOS 8Z'- ___AMRTAMENT0s SE SOLICITAN f SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
as NAVES LOCALES 87 HABANL 99SOLICITUDLIS DE ALIQUILERES 105 I 17SO JWUI )ESVAR W F9 CC1NE____(I APARTICMENTO RANEJADORAS
VEDADO, CALLE 23 N9 1.11( de (Carto AIIII ,I. ARAMEVRU 401, IESQ.,JSAN BE III ALQ..LAR UNA OINCA ISE BE SOLICITA UNA SEVORIC HE 36 A 15 1 RE RAS COCINER05
Enlr,20 2' Y "'Irldr 'a.,A I'l'o. ld Trlo IN.E.H1l11All NAVE 11110- AL.,UILO
SO a. amplia, can au barb.con d. ccincr.- primer PC.. .,I. modern.. Sal c-- _,e nuillbF.", TFOLICITAN MUCHA(H.,NF; DE Blv-,SF OFRECE coc'N'rno FREroSTERO.
Cm -82-14., almackn a deP6.1to grand,, &,.a a kbil ,,, -%1 blien. lefelcolla. Tel6f. lu-7730. B-Ma.
p.nt'ln fall ll I" Ful Do. Cormles 61 14-lo.e., rn ID5 alredeclores dit, f,--. par. manew fia de ario Y. tpe-jm o presencJs. IrabaJ. d, all
"(I lli;,cow oCO-_- 5fu'" Ir. Sao Nicaliks Y Anifin Recta. N9 medor, una habitack liad LIRI-e p,,,cn par el Sr. Joaquin LISP. sabrr entretenerl Dormir colocaclon. P, ... do. 118, let Pe
,,..,2 AAISI Cos. 50 Pesos. ConF is or ..Ncntel ref. Ill 'n ) 'I It -=Q.
,,,it III_ I I ill l9de.peridlente IIIu>. In. H-5427-83. encargada azotea. _5869. -81-15 1 B-4335. H-5273-99-ifl. Referencias claras. Sle Ida: $30.00 'll P. So H-32112-117.14
ito I_., I d B-6479. H-3646-105-14 ,E
$111- IS i of bon In uchab cutler, calle cornercial. puertas a si- ij7ECEZiiA TRA100". VEA SR, FAUS_- "f'_ROlRE OSTERO RE OFRECZ 4 ON
abundant, 0 CASA SALA.b% C campo. Itninfla
ekell. A CEDO LOCAL. N PAGJ J ALQUIL i SOLICITO ALQUILAR .1ino. ErTa 461 entte "onpUd.l. a
on. $45.00. Call, 23 In IL cina-comedor d, gas' OICI I, : I haeer pIaSLtHD.rmt, den.
SE TA NJ-5471 -5356-119-14.
:12' alle y at no olquilo 1. parte de d.lan. tios 311 centre Escobar Y Dt"',ow. I.- e arms, uyan6. NOLISIAESTIrto COCINEWO REII
11-3317-82 -5488-67-14' ",'a 'IN"enda cuatro habltacionex, it 5556-117-1A
GUARVA MUEBLES _IJ I Una habitaci6n In azalea y local forms Is en-Kads.
pectuctio, t IiI(JENIk Op6ftTUN [DAD ter0, Pastel~ -Its -11g... inteirruicional.
PF RIVA FRANCIA P all. b.j., 111.1ase..i. a 1ri y Ili. dsd.- pi-iifertiale sea blitoME ALQ1,ILA I S EaTy os VELis- aAgulla 163, baJ as. ALTOS F PL.uno a LlinAs. cuaenta sesen- yorn 311 Star. on reference.. Y Necstot. rnuch .chs. Alen b.,-,, p,,.,Wecotes rieft,-Itati. repat-to.. T.
It bola, H.5619 0 -C Day regalia. if J C
all Atm-L'.. entre Irtfanta V SaroJ ".c.-in t P Idar ap- so. Indelo-s periencis en Ili Poem. par& cu to.b.l.ir en Bar- tato.-c, 11 M2 119 14
ad. r1i ALQUILO LOCAL rofics. 3 y 4 afirni, no J.- .. ocin . . . Un C11. 11bre a Is sedans Fr
14, 00 In to, na p I r Verla cle 10 a. im. a 12.
" H A B A N A 99 T,10 ly tiener, agua a todas hora Carlesi. T.14fa.. U-S"7. StIo_"-n,: i ERO REPOSTERO ANOL. DII
la-, st, P,?pio p. rat vartog comerclas. 1 9 d M.: H-H-5622-111-13, D.-,r In Is oun try Clavcl. Habana.
At IT-5419-82-14 No 25 entre Aye.tarhn y Ra v -7,,,. try ,n p.to-i- Its
W(AAk In ho B Club. S. do $50 IRS. Telf. "P
0 T 11 A I jolf ICTTO MUCH n to., "be h-I, plaza, Referencias;
I N To ,n:- Irciol, Terminal d, '"-o u%0Fo"dr;1AlqUilO: NEPTUNO 628, Altos ACHAS nlt\A P1" NI-4805 54211 119-14
Al-I 1 11-11 11 111,11). E ", VI.DAI. I 1-KI. p.,.Cutrab.jar I.- -1 1%de it,, I,., I
:1, 1 1 1, 11-t-g.d. ..at,.. Te ,an. Amplios. Terraza c.le. sal- -lb;dorql- -------------- .Carl ad IS .,do $W o I NI,
09. U 2 1." 1 b1ii UH Marianao. Preguntar por N1.1 -.z. d, -392 1 1 1. 11-5362-11-13. 1 V2 101 13 11, 1 BE OFFIECE MUCHACHA PATLF Clixf
Neptuno 1,0 ..... b oict.o, I comedor. tre, hab
NAVES, UNA CLA-JILd0 Luartu y servticeloncreis a. nar y limplai. buena presenei2. Refe.
to I. -I.", '"', K'- I IT A QUILAX DOS d FERDIDAS R IT 'If,43 -117 14 r neta W li-5568-119-14.
de 116 402. Iq.1.a Arbill S-o. uc. .gua jcniprc,.LI:- log PROFES, 5
11 CCP, on, I P.-Is. lo-I.. dir.d. 41 b Jas ACAI;EMIA
4-62-28 --pi., 0- 1 IR N I Z A PERDIDA PERRA 0 E R (-,It OFRFCF,, y P"-LA CO CINAR T LIM'ell e. a ell su populo" b,!e 127. 'E _D"l. love._ If... I,. ma, no cllernc 1,, 1. ci6a, o...
N's"'el Call,, In la Oita nae mayor labre,130 t.3, m,,m. ..:[ALI' UILO SEGUNDO ,Iud,Lr. We.n.grall. 3 buirn me]P. F-32.4 basis W
1-409, culre 19 2 1, N 91-dadO l a a. r- doC. do., ban, Intel I 1 1, Dalmatian, blanco, con pirflas &its, Ortograti.. S1--tall.d.,J p.,,, ofr, n
%I%-4" INICIS-LI 163.ll d- 418. -quin. PlOarito. puertas Fri a, I, n ofFe'll, 301 ni:F, f, 11.n.taftoCentiende por PAM COLEGIO H-5496-119-14
It 540:, lnfoiman las .1 I.d., .I.d. $7500. Inform Its neditiz becas. milad
N 1, 'd r is -t,
Frente at partilic ,e, afi, in ap,11- I- Ab.l Sec. 366. rnas, encargad A 4119. L. II.- In Is al-o' a a I e ero entre 14 'ente elite 11b, "d, OFRECTSE COCINERO REPOSTEISSO E1Z
talent., it-bad- I 1',I)IFIC10 H-5391-85'-16 IF Ml -M.r SE SOLICITA I, Ve.n. rif-t. 336 3,,, o -Io, 101'elt a (a-a particular q coputs ., de als-I "1 11 S-E LOUILAN LOS BAJOS DE REV1- TELEFONO B11-3431. 117-13 Reteen-. iii, doce aftos. Va a
5 Locales Esq a' D.,(.r Cla.i.. (blorib"I Is- c6u
Factories con wlph ra, 21 Y 1351 1$45.00 a $12 lagged. 260. sal., rlmedo,, Stolt Gralificado, -IIItI- IF, Labial to to r-r-a It Froull-rat -1 A-6352.
Litxirofn. Faclow, It -Ia, para laciones, bano. sciv "c solictl Assistant a I.., Ix,e.cina. se"I'l Mgrofice, apartarnealLF1, rn Cll nucho a, bil '... Il I H -5635-119-14.
.Je Ep carg.,(J. In 1, In", 1, mcall.. -Mbt-ncs, dc 2* perten c,. en pro a I 'ents '01
Is callt NluY fre"!. Fine"' "000
garaj 1 1,
clerior. con 3/4, Y derl 0. 101, REVEREN
(nin.didades. I forni ling- In Hab na y camp e c Iliblar , o "'I mplo,
If, -I.. btlIeLs. fe"ete.- Informan Tel6fono 1-3181. 'R
ved.d. H-54 "_83- colson.. ,6r3J 87 _1 5.( Is c bir"Iing ES11 I, n ,,I, tan- "Ill, clipollo o.C A-4327 :
! rserit, enelando trtrat, H-33
1, It 14 :1 9,, NUINDOZA ( I __ ___ 1 trabaj.. cle-lempenito- o,,i- 19-14
1.x. I ]ALLE CONSULADO 165 UELOS 207 1-- "I'll ro.-Iiiiall. ..pIl sonales y sueld -9
W&po 30.1 ALQUILO, SOMER 1102 XGENCLAs COLOCACIONES a qlae d"'..
M-692 i ecil nue'.. I lo-1 I L.Lup'll acompofizoncle, referem-l- V foln-C esclutna, Trocader. Alcluto, I,- c''!
3, U I V. 0 1) nro o local, 200 m2 y Mezzan ne 168 All-, g-oa rectente. Din)-e a W""d" Ja I iar aqL nas,
DE UJO. d I ILA NACIONAL BO-9706 A-4194 Pelt Ille I'll-d" III looledor, limpieza.
j ",,d,,. 2 hbI.,nm- 1:1 Ielte' llllcl o"":
dittio Ap ,Iw... p,- lgl.clt.. do, 0"", periodic DIARIO DE IA MARINA
Uli-17-356 &1-28 Feb escaleras. dos licrv- gbit'lete. I dinenesoe. COLEGIO 'R ,, 1.
truld.s, t.d.5 11- I I eserva ablaolull
deal p.,a u.lqui,,' cl- de c.- g,,. I.ItInte. gran to It...
alle. 11, --l- I L a Faq Ill -- ___ -_
fn C. I C1-111-1- ..-..0 tIL L. NI
Ir i--o Informan en el
;- M111A)l VII: AMUEBLADO 1,, AJqo 11, 1 ... I UH-H 1,14-111 F-3716. OFFLECESE COCINEPI T)LM.
uarta. cl-tt n dI,,' S'" "1' 31;, Habana
pant: p.J i 1 eloc,- ,I", n y binpio, duelom fliers a tambi6n
pleto. Sit ef"
IIJo -12 13. Altura- d, N Infolo-1 I C-416-162-13 NFL.. hic
trada c riad- 5,f) % z i AgL-I a t-, b.deg.. "I pot libias, Buena refarencla.
2 b.,Ci7iU. vettill 2 SE ALQUILA LOCAL If -,472 87-13 UH H 511fl GANE Slo DIARJOS OF -8- H_ 14
dante Storage hith, .1 F 116 5375-119led", oll teI Closets. 103 CRIADAS T .b,,j.rid. I. u pl.,;)., 'S _C____ _Informant: M-6358. bano .adns. G.r.)c En ALQt_'1L0-LEON_0R PEREZ It.-, FINT11 __T CRI DOS CHOFERES a E OLOCA UN COCINERO, QUMR0
III! libre, Ind. I] 1 11P. fi-,Ilbi,- d, 1. b.Jo p., inTS! sueld.. de
Ill ... guldo 'Istd Put t d.E 1:ornercial. 7' Avenida y Ca. Cub. Dion- u.. lol. No-II., 'ES.". ban. I.
, "o, _oo 'm NE NECESITA (HOFER SERIO. QUE (0-1
If 11 16, 4 82 5 1111 6 S3_0 00 qu.in- le, J- RecibId.l. -1., A DE A CSIOY L CuTecto en
la reC clon 0 RtTIIN 519, habill
B 55. llr de la Copa, Miramar. 3A. 0-el, lb,,n. inter-lild", 9 Ill, IS 1, Cd CCdeltC-- .., No Pe W
b.,i, -I-C.CiLo. V,,]u 2 no7ca perfeclamente nbligacion. Con, -.nE,,VrIba Invl icl, 'lli" 5,
ii 15 11:5057-163 11 Inien- ieferene- de -as particultoes f at, Cirle J. -I I,-., ln ',oaf 'n cloll preguntar Pot Afliertri.
SE Al.Ql 11, k UH-H 3840-112-14 Inforritan: [1,1964 Fluen -Ild. plus It lin I ,, Trade Ser%,j-, Alo-li,,I 3394 H.Apartarnento ell 10 de hic 1-13 11 NT k Io,,,, A PARA NIIATRIMO- ,,,:, or-ada, J, Per- I bLSala-cornedor, 3 Iiahil.-,,? v ADO 10.) M. Tell U 1890. 1
APARTAMENTO t it (7-4 1 111 nera repostera para familiar,
n. de gas, balr- i, o -, UH-H-4718-83- ...... a'"" II-"3Vr7_ 0.1"0' ',V 1-1-:7109-111 15
d I I,- hill I I I n, I I Ic but", gusto, va a donde quiera,
10 cle Octubre, pit :, s I 'to It 11 \A JOVI N I-SPAS LA
to! 114 AGENTES VENDEDORES gana de S75 en adelante. buea Qoda ,It IIII'liel .1laquirligia (if. Iniprenta
Inforel H9 a a at Jelefano X 1183 23 N" 908, entire Pageo w 2 oinnuril, W
P1 nta Baja %lignifice, local Ili It "T I dillvio I ".I H. in: en, 1,,, 11 :170 In3 13 VENDEDORES HABANA Y DISTRIBUI. nas references. Ilamar UO-9727
10 met.- de I-no, par 14 de to"- J(J..
Ull It ;67.5 Z;' :2 1 o III %D IF c, kotell., P- 'product. all,,
J., L- vidrieras D1. 1.11
nito Into,,, P" code ug'lel Ia Maria. H-5281-1 19-14
an In It I, I ....... do, $90 .16o 'n"', c'e-, ga.aons, Acc.cl-s 3 -1- lllrue ra
-n, -h-. CIII-1 1, b jo
Hotel de apartallit 'in-'s 104) -del, Di olbutotg. A e,t.-o 16t; I Into,- 120 MANUADOPLAS
-n I its. ....... I.Iono,
19, N edallo. 11) 17 F-3 f89 v 1 -3755 lil-It SO, 1. 1 1 1 101 1 OlN Bar Flln- I, If 5552 164 14 OMOA 390, Cil
It "".. -- 12 In. HILANI-A.
E.clusi,,. hotel S-c nie,,-, I "o "'l I -l ., CIA. COMERCIAL. TULA, VIVERE SE
cloneset y P.I,,la I "ill., l I o L ol-0-1 Buena.
A $! 10 00 1 o f l I l I I I 1 111:1 3 -,21, ll-, 12 X 11,41
compi o de h el. If If I
rant. aglia fria % lierli, It Ill 11\N11 CON fit 1 1, 11' colic Ii. I I'll,
todas h., 'Iv I Eneargado Deparlarn-lo 10 1- Io ftall lii 11 5S73 114 111\1111ADOILI ALAN(A,
F-6671. SE ALOUILA 1 o 100 MUCHACHAS, PROPAGANDA PIRO- I h"I' I- Butt, neldri.
it 3,2) Ill 13 1 i"do .141'"l IvIl F 1 (12:2 Ill 9 1 12 1 a IS
t;.:.: "a
, c
777777 NICANOR DEL CAMPO l I "I N11i Sueld,,
I .. it. D' 'I it 1 0- 1 No BE o UNA MAK4JADORA CON
sl _1 1, it pret
Calle 13 N9 ::26 en(. 12 v 14 it I I t I n E
Io NIA Gool, H -5636-120-14
A -I--. 0'"' 1 "'MuIllos sourtuoli, I, WO (10 el ...... fell VI S
PAFEO 115 earl. CALZAD k ...... it I "ll" t EDIFIC V( J o Ill. I D. g I s
Act'amueblado, A;,,,, I-i-a 1 166, .11., Ba, F.Imic. flet oo;s bl"t [, ,,ICdals 01 Ill,( I F MA N EJA DOIWA CoN-Brie
Alqu I-rellic 1"Jesia San Agustin C.-Oidn" D"l,
h"f- '01 If 11 NI I ON r I 1 555 1 114 1 to, nift.a.
coel A. ruarlo s I !c- ........ U If 11 B, 1, in I d priketica
1-Cidei,. A CiZ7
lefono. garage. H-5.1111-120-141
Ban.. Lt.] Carib-, Prado y R.Juglo
Infortnes FO-2955 A 1. 1 IS U 1 1, 0 C A S A J I M M Y d. 3 P 91, 1 t RU F I NA ARA. PARA CUIDA
Se piden references 1, r 1,11 t 4 1 Let,. B. .fell
MlCgnif- oalc -.bad. d, n, "fill
liul! d,, 600 -2 cl, upe,f,... I-l- 2]
-11 -,'3 82 1-1 Ill 011,11, 1 N 1. % M I "If A -in ALMACEN I
-4 1~ pa,. ilin- en EdoI, A),.,,,. I'll 11 4. 1, 87 14 it,, 11LAM A I %It N 117 15
al,.da 1 1 RI I I D COLOR,
- I. C de Guine, Nl' SIR
11 de S 1, 1 1'. 1 1, $4: '00 M-7
If 11--196-82-14 1- ftct, V"Rn. 88 VEDADO no ra referee.
4 N 606 del it i 2-1
entre 25 v 27. N F-dado 83 DEPARTAMENTOS F-1266, LQ I I I I %1 %MPLA% I NINTI. ,4011-111 1 4 1-1-5410-1211-141
11 (11", h; I 1 11.1, SIRVIENTA PARA QUERACERES IDE TEADOS 30 31LI k(-Il kS 124 LAVANDERAS-LAVANDER05
r I a VH It 4605 85 la I-l .1 selpa
Se alquila un art.ittal,-;n dl f %LVI It %I' lit!"%RTANIII '. I ,, I", 1, I ... I
c medo c I C bl, I n, n,. ALL. 0", 2, r I- , 111. Swint 'Wi I, 'I all
bafio, clo. et.i. sci% I, i,: de 1,,,. de, I I' I N 620 I y I rahajo todo 1.1 afio. (,()IT ME Of REZ( 0 PARA LAVAR PARTICU.
111 7 It 1-1 11 "1 1, Is- CPn 1111,cou. T6ef...
en Il I. de abo! ,1 -1 1' 4 I r ,G_ (I Ci;, l:f I'lleldO v C01111614i6n. Nerefla. B0.7833 M.il.4 4 GRAN LOCAL 41' '4 RETAZOS
S cxIg r' fetrelo:- En-1 gall. \ 1,1 1 93- ,
rnel pent-ho... Oll, III, I IZIIIO III-%N( 0 1111.1111AIA rio hurna presencia i trala
84 HABITACIONES RELIABLIF. WONSAN, SEEK POSITION
t n ""i, -adablr. Nea al sr. Pifiel. f., rlol
En Marinla N' LL'i 9 SE. ALI agi
Habana 651 I'll de 10 a 12 it. fit. %
1 CAST 11-A I N % TSlirx( ION ON M'' I 71.2Z .1fif 12 4 14
MODYKNO EDIF14 III Esquina a 23 11 .1166.124.141
a :, 44, Casi esquina Muralla a 0 11 of.
I _M(1-64-13 A I del S,, i-Cent, F:"g. EL CARNET SOLI ITA I, MUCHACHA I CHOFERES
)N SE PRE ta I- WR Ei 1, 1 Y 152
C 11, 21 N l' lllll 12 % I,
but- b.cirn I, f s f 2 Precios especiales a vende- III rFRECE I HOFER. CON RUENA RE.
If N, -4parlartientos 305 a/ 308 Is~ T.11,, E:d a I, A!,IilFI SE A O I A HABITAT 1IC ""e",
M2 dores. Servirnos pedidos al
'00 o 1 i3i.iw- A,-ib,,A.. P,,,,. $490S M M2. Int'r I q- H-5287-125-14
i HAPI ACJON ESPLENECIDA 1. 56,(1 B, 11 11 - if i F. I Interior. Lotes de 5. 10. 13 si r. Rj claoirra
'If P-III- 1,I -n I-IfiitilInni,
Informed: Tellf. M-356g. -Ow RA L i2cill y In 11 U-8388- ISE SEA (OLOCAR
a SOI 14 Ili) SIRIENTA PARA CORTA FA- y 20 pesos, de los mejores
d lrl dalle t 11- 11-4 5 92 117 12
NI -74 H 520o 94-ZG :11 Iono F-6249 Ramon H .3274-125-14,
I _ ,, I rctazos.
161, !aiotc. R, ::. PASEO Y CALZADA '', -'nol,; '" 1 ; ""c"' ,
R V [l X-1 I A IT %131 en, it 4,11 1,03- 1:1 ,F.DESI.. COLO("AR I'N (HOFER IN
1, ilt P t- l qn I Is erin
Il n) I co
- I I ,,, cill, L RN 8,30-00 DF SUELDO Buena itEDIFICIO AC 0 kl)() DI It r C A FT, RESPA DADO POR VIE- C417-114-1 1,1f. F-6242
' 1' AYESTARAN N9 204 'Ie it 4q,2.I2N-I4
d o y niagnificas vornittiones. ga.
'I, o-a
li- a A D, FIT E
Flidm,
p TICf-. -4884
CONSTRt IR
Call, 17 N' 54 e,1,, N l' Tl 84-2 b,,. P11 SE SOLICITAN Harlin 14 iriicnes de ambo,
Se alquila local e N H-52 5-123-14.
! ,111111'1 I 1 0. T, 8 P, A:-t- -p, sexos que dese
d.do. .1quil, all 1 01 %,111,LANOb R IT 0)" 1701An Ll JOVEN BLANCO. BUENA CONDUCT&
1. c. le dr d,-, h.- c 0 en frabaJar I
"n., y En Ill centric proxim d, 4 p m 1,qJ- en la propaganda de Palle de desca colocarse Choler particular, con
tecirazas Precin $9000 S", J D- Plaza Civica, y Terminal SOLICITO SIRVIENTA 111" cila, -cpt, ab n e Prede Omnibus, ra esquina a Vrr EDITORIAL DELTA 1. una acred'italln Empresa. Ea Ir frencias, Ilannal de I a 4-7 ,,.11
INFORMES: M-3 sl Sl Alan olo. M-478A H 4-123-:4
SF NIQI 11 % 1 11 % citlaitifs, mwfl 25 a 5 alh), necesario tener hueaDa re.
, Bit to; I ON Cienfuegos NQ 216 S: H S-Lfff '"PAROL RESPONSIBLE PAR.
lit' ,l 19 de Mayo. Acera sombra. 90 MARIANAO REPARTOS Referencia claiw,. dormir ell a ferencials. Ver fle 3 a .1 en 11 "1 ;,r comerclo %a a doodle quieran.
14-14 Mot %,I %R FOR at III NtODFRN % col,)cacion, Scptima Aveni(;a 'Intel-,, NI-5236. Go.,,, H-5340-M-14.
Informant F-2872 --bi 6.. --d. Trocadero 105 (entresue.
ALQUILO 21 N I oNfo] 1, 111, %, %11 1 1. ;,, :S.Il"o, i d, el,,,qLpna a 4f, repal-to Mil-ariltil" ISE OFIRECE CHOFER BLANCO PARA
. :,', 077 .1 4 10) entre Pradto V COnsula. P.1-lial 11PIi--af1.B1ef,,ec-. pAPARTMFNTO- 1- 111-ao I I, Z. 17 -H-5022-85- 1.5 (asa una '11arila. a".,.. P- I- I TI, -847.
Sdliritamoa %'endedoren do al Sr Fernind' z. H-54411.125-14
AS CASA DE PLAYA C
V1,- I ....... 1, $300.00 AE 01"R -F I
% rechendo televi,.,,.. Crefirlirl.d. aF1 It ICT) t.R 1I INTERIOR CON
AT W ITO N HONIBRI I'. N G F',4" I-i I. -.-, 'In ..... : b III no -P.rf radios, cocolas, mAquin2s de
m"i I. , ,
MAGNIFICO 104 C00NERAS COCINER05 I UHeH-1674-1 17-13 1 Tr,,.o-, 'n., -,Nlster, ) -,d.d. Lt..,.
d,
Ap .1 1 A; I 11 12vadorns, etc, de todus las
81_13 F, Sol o ITO NIT 1111 If k P % R A I OCIN %R are s. Grenades fac hdad a de no H-W1-125 14
IF til 1 I 1_ ____
x 1 0 1 11 1) It N I I I I It 1 11 1 Ili I ACION 1 a-. .. I- J. ESTEVE Y CIA. SE OFRECEN
1 o n CASA MODERN. ALQUILO EN LA, LI_ If 'N A, tl, 4. Iq a SE,!OI-RE(F ('1111OVER. ROLA.1D0. FIND
1*11 H 92 H__ 3,,-104-14. AYESTA.RAX 301, H"ANA, p ..... ilia. Ll Imipm: ms.LOCAL la, n :.l, if I n pit I 1,11 2 1 is I ',, '3 A que e,. T,1,11Pna
c- pallo F!"a ITT DI1,\ N 1, 1 UH-C-10-114-28 Feb Cfflb S CM DOS NI-5494. No del, d
it ---------- I a:,
4 A4 Sol H ITO 11 ',0 P I i
15-901 1 6 porin '11 $40 00 1!!1- 1 w. 1- 1 do ,%D' I I L.-PAROL RECIEN LILEGAIDO GLION 1
A in pa giroeni- hi"', t A 'I 'In H -P.0 I-0 I T. i
Alquilo arritielilado ofr6cese, si-tente. Adr-hn, tengn --- DFSEA OLOCARSIE I N HOT FR F51I
P- In A:I neaI ,;.l ed I. -.52ol-11,4 I 1r,,t-s1m S- -fl- fl.bsl.,, T-jm I- n.I. I, noll d.d no 30 ionn, de
11-1117.11, itala-cornedor. Ptoill AVE. DE ALTURAS NY 10 so[ I I To of INETIA ro.%NtA 0 rC- SE SOLICITAN q -cr",bi, FI-0111 H-5291-illl periencia. ell Lasa farti-ar n ron,.,r ,m
I l C(tile Unen ( 4 Cen i(In de Altos) P;C 'ASOl ,_r ,f,r I ..... P... 11 111
)ago, cocina, refrigeriolor. 1101- E OFIREUE URIADA F.S. :A P d, Isis I Tel( FO-32.i5l,
I'FOrill- f N- P_ i% e ( In If B, Ve
ropa. Inf.: FO-2955. ki lit it it if fit r x, ill, I Colunthin) PXquirin D VENDEDORES --fils, -h, ", I I rn,- "I r 'odCdo.
-13 4 dl_,40 1 it 1.91 i2
i9-J ,0:4 1- 0., 1 -n-d., -In
sa. Reparto 41DIendares. y -p""t-t- -lt-F-67114 )a IF 14 1
I '" ; 126 JARDINEROS
12 1? 1 1 Tel I 'al a, 1. 1
Milit infornneiii: :k-6770.
't 16 d" el p Ld. I den, .. din'
%I of it It I'll I So A- 1, 1. r- Inn ..... f I ..... 1 N(w "nell"' de Sr"i Viall" P19" I OFRIF(FNE JARDINFIST
d, 4 9 B-- IJ.ma, l I_ ril"
d 4-k 74' 4 F-4201 I' --1,oe d, 1 0 CFAV%. DEL
1 -:I??. .. I 1,~ -11. culoplId.,_ B, __
PAGINA 30 DIARIO DE LA MARINA
FEBRERO 12 DE 1953
Experiment t a r an I Mas audiences para Ia ntodif icaci6n de Ia Le de Alquileres!
La Actitalidad
prouto en CanadA __(t7ol_!tinuaci6n tie Its Pig. PRIMERA)
Vit in lar,, lie
un disco volador- lesuill'a ag ado todavia a su fin. Tal oral en sus pspectol; -esenciaInaesli(,, cl, ,,r,7UCarera en ingenious del tipo del Recompense, con
It r
Ina t I ion il P,, am (411C no conocian otros proc6dimientos que los de
ente empirica.
Tendri 1111a velocidad El
J IR A I Andrea I'viiin que recuerdo. Pit Ia d6cada do tog 90, NO III
de 1,500 nifflas-bora L)rd Pit Im barrio de Guanabo. Bataban6, propiedad de don
Francis(,, I),_ pledla hacendado cubano do gr;m intelligence, bonded y
TnRONTO. CRnadh. febrero 11, espirilLl I),!, "on Pali i real, dos de CUYOS hijos, Juan Josti y el doctor
ft e-Coronadon AP,;,- El peri6dico "Toronto Star"
Inf. a lim title sc Cta coriNtruven. Miguel 1)thz T'1101- mulaqueridos arnigos y parents mios. viven don,
rion en el Canada un -Platillo volador" Rtluz que yo. ell esta capital. Cuando 'conoci el Andres.
batey, poq , -a dt Onica roman del ingenio, Ia del
(-.a xelocidad sel a de Illil quirden- MI pacilc P" dor cle cafia on 1;
W In g lu terteirt jas "I'llas no" Iora Sli:!On I., deta- el c lonato esconocido on el Reetanspensta. El
lc, nut, office el atitorizado diario,: Andrea da-'Tla is communes parts Ia
latillo podria elevarse vertical. transfoi do! I a. Lon otrLn de Java y dos trene
, 1, gill rap en nieladura: Pero 6sta se espesaba para ]a
tIonle, vola 0 cristaliz,"', I'll tacho tie punto al vaciu, y Ia masa cristalizada so
dr horiz intalmente con IR
idad icha allies. y Litilizar el purlra a (, -ntrifugas Para producer az6car qucbrado, envasado on
POR S oo *A o fpc o irose6pico do Unit plardia rci 5acos cle I; I Obas Como ahora. Todos lor trabajos del Andrea, ter-,
!atoria de 1 16ido. Para adcluirit- es. minadil J,,Id en Cuba. realizAbanse por hombres libres, proabi Su di;innelro seria de uncis fundo
0 CS -(,;it Llmdo al teenol6gico en el Andrea, comparado con
Un nindelo hecho de madera eS CU- el RecompensA. I'll maestro de az6car continuaba pyocediendo empirit) Lirlci ai ora con un henzo engonia. Carnotite pat 11,1IVI' kina zafra de 10 a 12 mi xacos, comptizada en di14 dias por so'lo $635.00 ciernbrc,
A d en un hangar experimental de IAN Pascuas, Para lerminarla a fines de.mayo o entr2do
a,,,((,,ercatiias de Mallon. ya jun;,,
Disfrute el bullicic, V Ia alegria de s disenw, que a6ri est n en Ia Poet's dcstlieF. lerminadas Ia Guerra del 95 y Ia dominaci6n
esta tempurada en G .!c ol;a cle'nicra irivestigacittri. soft espafick: de Cuba phsaron rApidamentle a ser fibricas cada
ondrcl;. que Na por el IN11nisterict de Ia Vez In n, 1,
e prellara, para ht coronaci6n, ell I, 11,1a2cruit B*itanica. Diocese que ill, niodettio, process de transfornri total de Is
, I I induFti:., por [a dcsjILlcc!6n de muchos de los viejos inge1 1 a, o lelcill'a un niotor de tur- nicis poll
off, Junio pr6N.inio . I .... Ia cle ;,, do, 1:11 llli*,, no conNren_ -iito el Andrea. durante Ia guerra. Inmediatamente
N's"fir ilit, (71 ( 1,11 gila \ at ias % eces por SUrglVlo,,, Tllero.,l Rhos del sigio Ins colosos cle 12 industrial. el
N ra Ia Abadia fie Westminater. Vs. 1: to all ededor del pilulco. quien so Chaparra. !1., 1, initit is. achniniiiti ado pot- el general Mario G. Me"narin de Ia lli t6rica ceremonial ell Lina clspecie do- burbUja nOCaI, It'[, que Ic asegurro tina reptitacitin en toda Cuba.
I FI Wilde del plaldlo per. Ell 1, % I, Isiios del siglo colloci
_I ios ingenicts moderns, de
fl Palaci-) fie Buckingham. Ia Tin. alollallo, Un rientifico median,, rimuiccs, ell Is proxhicia hibancra; pero cuand.eclala Liu, paaran dos do ell I9_j ell Ins ingenitis dp Camaguey, visitti el central
rre cle Lundre., dontle estoin Pit ex. an oil tie Litic el aparatta pliecla Jaroinfi. to. raimcfle maraNillado. La nna s fuerte impre,i6n qua rehibicifin laS JONaS de ]a Corrina. I ,(jji-dicn comvit6- 1.ns infor. cue'rdit f i r1rciiificado el coloso, parrei6me, que funcionaba a
')Ali sdo !,,!I pcisiFtenics apa. mania i con una ploporcittri di!-PeL'SOnal escasisinno on
A isite ntron punLo,, de intrris en Ia
rr'eIIIrIIIP aLIIVntICO1 COJI I'CSPCCtO 2 s anliguos ingenins, it bien formado todo 'eEe persocapital % el rcsto dr Inglaterra. it a\r canadicrisr oil \ias de rq)ns- nal pot pieparacion.
1 1((inI jSLIoJf ln CleillifICOS OCLAden- La PI"', 1, -] lzilcaicia de Cuba habiase colocado tecnal6gicamente
Alegre %ida nocturne. Nelada tea. '1_ in CI all ]a po-ibilidad de qUe ell cot ri, piiincia linea entre las mas avanzadas del mundo.
a P,; So I I. Ila, a Ile\ ado a ca- I pero I-,(, (I ncial. Inipoitaba braceros haitianits y jamaicands,'estralet. conriertris. expo;Qicionei do. est6 Siruen celebrinclose en el Atiods- classes. En Ia folo figuran comisio- del Colegio ProvIncia. CIa%'izaO- lilliciia, Pala un Irabajo brutal, con journals miEeraI de Ar itec,,,, Ass
arte. VIA Wl lada cil ellas terio tie Justicia tag audlencias en nailing tie distintas entidades cons- tag tie La Habana; y L rifia, bles, ufl 11( 1, sdiiiianits pe,,imas, jornadas diaries de doce horas o
relavl6r, con Ia Lel do Alquileres, tructoras r industrials, Como son secretary de Ia As iaci6n Nacional maF, eil-, i lia ahmentaci6n: y a Ia par, estrujaba al colony cultique.ha.de %or modificada, teniendo tog sencirclo, ingenlero Adolfo R. do Ferreteros e Isoc I Brioso, pre- vador (it (a ii lanict conin at jornalero importado. Posteriormente, en ue (a ]as necesid des del Pais, Arellann. Jo4 R. 51indez Foars, sidente tie [a Fedmeraecitin Patronal Solumente 1-0-A-C le 0frece ratal "'Ike"' sobre drnistatis de oir a todoa lom securee.. Frollin Nlenendez Alvarez, arqui- del Ranno tie Ia Consiruccitin. Estos ell 101, 1 ',!1 -Iiois del indict siglo do Ia Republica. con Ia Ley do
esto excursion a Londres I El ministry dor Justicia. doctor Gas- trotits Agutin Sorhegui 1, Eduardo rVpresentativits impusieron at Nil- Coctich,,- 'Li \-(alula tic 19.37, prod6jose un camoio fundamental, por
el CoMereio eXteri ton Godoy, Viene elitudiando elia Cafia, Abril, president y seereta- nistro tie los perjuicios que hit can- forturia, _,do insisteildemente por Ia opinion pOblica. De enorme
or modificaciiin, tie acuerdo elin Ia% rio, lit-,pectivarnente, del Colegio *Ado,& Ia construction on g corral alcance ,,Ill Irmo Ia importation do braccros, y con Ia Cooper&I;-is ra, BOA C do, N-r I ark a instructions tie] Presidentr tie ]a Nacloanal de Arquitectos; arquitee- Pro Cuba [a nueva Ley tic Alquile- rvr jn,,j-I tic liacild; dos, coloallos y obrevoli, encauzada por el EsReptiblica, hablendo roribid, I., toas Lu i Bonlrh de Ia Puente y Jose ties. manifestando que existed unit CA- lacht ell,, ill Ia industrial sobre fittitirs bases do justicia, equidad A,, !IINGTON It Ill( i o 11 INS rf-preentAthoo, de diverse, inotit.- L Lamas, 1),,-,Idcnte )r serr"ariot i paralizaciiin rn IRS I ..... abricaciones. Y hkic" 1 1, ,W,c us tie., itrandes sectors. En esa forma, al
Fill 0, oil- .)(,tic PrOgIv- I i(n iinic, e firicien-ivrile el picigreso social, de tal Inaque enrabvza Ia Memoria a que
lot ...... (" d o, 1A
will Itl Excitrstrist por indo Lopidres, visita,4 e r 1 .1 A c r I del ingeniviot Juan G. Salinati, con el
- Acordarion Ia Gran Bretafia y John Moors, possible
l.,nb;o;,, 04nd. Slalfond-a, dd( , ,!a, ilali o, de 'La Tectiologia Azucateia ell Funci6n de
,l caslillo do 11--dsor y Iros ilic, I Fia c I,, I -,halrs do- V,, dribble aN.,,cV soetiol y tecrioltSiliect han
Sec. Auxthar para F'( 0"'
I I'll, I'll 111 la plilariza 1, !a IIhV ernprti f, r In, r 6.
Eoripto (lai- autonomia al Sud'n I If, te i e at
'11.fl NI l in Pill in,,ci I..s N. fei I cAi I ties fir Lapital cubano y extranjero; ]a
de rri-crit, fill., go'- - Ia Aml6rica latina A I);,,- I d Ali or,icn(iii %, PI vspiiilu enripi-rricircitir de hacendatips,
I ...... or 11mie 1 rniiljfit asi H 1111a Nellie de fri(-66ii viorr A611111W', r ingVnws rrandrs y prcilichos: Ia inteli641f no.g"Jifl- irrectolicidoto riaclur. .1 Coltiald de pencil, A 1 1 'Inll y rl Psturrzn POT- topeiarsr fir nuestros lecrilcus
t ell Ia ell Ia., opriackones fir Ia indiw iiii :, del cullio d Ia C fi
laq dos nall-jolle-a. (:011%ova Chiii-chill a --ii Gabincle WIprementa a
- I, Or I'l IA ',Iil Iken Ia polry., 1 fie tiabam P1 pricier de ad I.Citin a
lootic,- (pir ri ;-min (:onfri-eliwia tic Ca r a r a I% silimcionc, 1 el e:ipijim de a co(iacioon do Ins trabla j a, ditel do IR
Adn,;,i4,, I;bo .1 Cio'#, elorgant@ ca 11,1,,njs ,tticln ,, Ia runiol, V FI dr Fx ,
lll Ia c, +!., idad cn. lIfIc"I l ,,I, I'A .. .... 'In I)~ cafia y tic' rspecializanclose con iapidcz y eficiencia ell multiples
b-oi let"di CARNC'MS. fVbic- 11. U ... led, a( it, idade I, nriocida:S Para ellitc. ell las platilas indusiriales v
Irristrt-, tra(,,, a nar B a'. I "I ;t'n"', 1"''. 1 i -an @I
E In 0 V11t"I ;t !o;1a\aa sc,,.,, dr) (;.,w ,,tc
I c- lbje las riclibriacLOI) ill Cahill, tellicsentanic rini- cullivu, ell -j, no process tiste. de pToducc16n mecanizada e intensive.
El rc-ecia incluy. 4 Viel (plan a_ j_ t, Ila oil" riala to"to"Oollia S,2un el acic.d, !a oil ranirri(ann anic ]a TCICIi2 (:OnfC- Finalnietr :),c todo ello. el V\idente desarrollo del espiritu dernocrila, bl-Cc nla7n al-1101101711a a I~ I c"Cla Economic lito v de 1, iciencia social en Cuba. Ell sit conjunto, todos egos feeror) p F.Itai, d. id. j, rclta Habana- .1 ill il-a I ell 2r... i.1 Eslp (ur!dn com cmdri ell cl ('ai I o unnici Da,,, iwDO,!.,nIc (ILI( sr fir I, ScLial. Insilluo Cot I baslarite clandad toles' hall ijibuido deci5ivarnunte a imprimirle a nue5tra Industria
Londres. hace unas (Liantas lin-io, none t6iinj_ I a otorparles el c1crechn rp de(All l: (4LIr scla nornbrarill 50(iolario de E5tin a kina fliente iinnorlante de tic. fUtUro. Sea Como raic IjIjcQIaI del tado auxiliary I)aia Asuntus Lanno. azucareia Lai-deter eminentellACTIle national, Primero, Como fuente
- (111 a a It' I a S C
Para rosarvociones Ill amplia Informill clice 110V el pi a z o I entre ],as dris naciones. v Ore. Eeiolo. sea conin mwtnb!,) dr I rilo,_ it I c no I d trabajo iodo el territorio cubano: segundo, Como fuente, agimismo,
13,11a vI Camino naia celebrir ne n- comuniclad hrilinicl cmlv, Est,,I,) Ell su discuio ante 1 Conscio Ca- ell su nna (,f proporci6n, del ingreso national; v tercero, conno agent consultant a su agent@ do viciel, 0 Ilarne 0: para pagar Ia niatricula Iiocl.'ne, sobre el sistIma de defense Inderiendi c nte, Se Ila fiiad,- tin bot cXPuF0: "SciA rni donor. a Vill re- efectivo dc it distribuci6n del mismo, direcIR o indirectamente, en todo
n C edit, Ciicntp ,tic nieri cleat d(' 1rcS 11-1015 DA a c; it I(.,( if) del dt, ,,.,50 a %Vashington. rvcomenclar al el pueblo -uano, vitalizando lodas las demAs ramas de Ia agricultura BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION ell Ia Uni v e rs i (I a (I In, Aliado, leello C, e decid I it Pcsid(nte i a] secretano de Estado v de Ia inct ,I I Ia y clevando, rl nivel de N jda de todo el pueblo.
Trocadero 55, La Habana Telfs. W -4944 y 11-5.160 F) Pi;,),,: Church,11 Tandbien se III (ispi, j,, I '
Via internal 01"'! d" il dispoFicincirs esPecificas para po- La Nice ,i a XXV de Ia Conferercia Anual de Ia Asociaci6n de Vc,I Gatimede nara (" ,r on (,fee!(, !.a polilica basic Litic
m ci;d v act, nallalncllt; ::- I idol 1, ,1,, 11"' nicoll A;,ti( (Ins de Cuba, nip ha PLIeSIO de manifiemo, ante Ins ojos, Ion
Habann. docin, Rr,- (-I. d ti(nfTl ('11 I)VISOCCtiVa Coll abouniadot
Ell ("So (,e ]CW!, I ?", 'I" Apo'co del 1, liecho s exr -tcF. remennoiando el pasado comparalixamente. Pala mi. ha
yl(.. a, Ila 11,(no r, 'i r I n A r a i- l 1/ Lal)l, III Unit~ "I" UCbIO y del Congrcio, ido i a Il lidad de pinned citclcii cle Ia sernana: N, SC96TA In entiendo,
cl L1111;,1 lo, I (1OIIOZCAi, el porisonal
ir ,,l(-rdid,, I~! cl Cor,,cin Uni _i,! c,, I oSD q-1
.01) j-11, 0 )w puccir osi. isp una actualidad lamoi6rl Pala loidn cl plititil(, dt, CLIbA,
a 2 o ca ;,Ia It, a,, I__ :,, 1, r I~ ,, 1 I LiflInoill I V! us"I"ll'i C011 11LI1 11_1,C- a 1,11, ; ilillicho no, W la pot* andar ind;;lia. Polo el camino recorrido debe
lfip ai11 I !a 'ra,: T- inr SUciall. ,d, V rirv, jn1m icin. ,oil tuor
Suscribase al DIARIO DE LA MARINA !'( les tic d, ;( Ill .11 : I, L;eL od., client) trample d, C'mipil! Ins p-- it n.s de -tmilo a tociii,,. $in Vxc pclrm
d i a 12 d it co P, i; NiL-11 cl 511 0 a G a
ai 12 n il Ill no v in!, descip l,,f I i)o:%0-s del Pi,,tdcnt, 3 del SVcipcrn-yw ron )as r-,". la"10
(',act I~- cot, (I G(lmr,-. d, o, KI
cill ,, C! I, NS L I Ca itteloso el (yobiern o de...
1 -111 T3 L ,!la 1 1 F w o
r1-iII!n I Stica, niai-r-Ir Pt-ni nit, (rolotinuacitin do Ia Pig. PRUdERA) Para Que ntrciara dicho nrj;RniSTo
uc ii\ I;ctr do, (ri ca do. A h? l(trindo xisila! Iricias IRS ppu- p I- espacin dc cuplrn rieFf-s. r,, mas,
0, 1 n Pri, do, kilrinicpoi, bliralz pnivricanas. \a, r intensas Conti ON rrslaS ell ri I I uscs qUipi on ahora que Ia re.
M ie n tr a s U d 's I I- r m e .1111111111111 F-i I- uitim- cll,(n afo,,; 'He Itioiado in mejnr qtle he sAbld( Lair~ del bloque anglonorteameri- lniion s, relchre inniodiatamen,,An (,, I- -al a PI Ill- V1. las relaclorics; 6, !r. estc ones ,I es Posible.
LJC O r, R delrinina: el futuin iad cmifianza. de respetri, entondi- r, ,,maticois destacadn en esta ca del lc lil. rriln'to y coopcracifin coj),'iovti\a Pi*ii dicen citie Ia reaccieon de Como iefislan diplomi;iticos. IA
se rsnel., le PI III[exii co e ]as 'modelacion de Nloscu pas6 desn%VjjjO Vill I naciones do e oc Henjisfe- & a.itc el caso de Formosa es un
!rnpa el.cfeci de reducir en 2ran 110% dijo Cabot. ClUe anadin: "Por nuc\o ejernplo de Ia "moderac16in" apercibida o se Ir icst6 importance nroDorcion eF crie no terni tales I a7cines. accept con calido bene- diploinatica de Moscu durante los Ul. hast2 BhOrR torque se produce en con ella- la influence britanica on plAcito ]a tarea m:is ampli2. que co- tinios dos meses, aproximadamente moments que Occidente, de modo r! important Irrritorio africano Pit mienzo on CAR confertincia. poniendo descle Navidad, cuando. en respues- especial Ins Estados Unidos, estA siencaue so ha lan as fucntrs delNilo_._ prActica Ia nolitica enunciada pot Ia a preguntas que le fueron hechas do acusado por Ia propaganda comuPI president Eisenhower N el secre- POr Lill corresponsal del "New York nista de enviar espias y saboteadores r io Dullps. y humildementV VsPI, Time, e premier Stalin dijo que a Ia Uni6n Sovictica y sus sat6lites.
Ia alima dr lairs rcr- I'staha dispilesto a reunirse con el Pein estas icusciiines no son nueAmenazan los... "Pa'. "the'llio-sta'dc, pielicifirite Eisenhower. a< So hacen p-iNdicamente Para
I.- Plemplos de Ia "moderaci6n" iI,,tifIc,, Ia trrIij del -acorralarnien
dvl Kiwillill fucinn explicados pot los del 'carninl-nin hostile y en
lContinuarlitin do Ia Pig. PREMERA) d ...... anciii: ermi, I p,,,: estris moment, objeto es buscar
I )Illpag nda SON, i6tlcasze ha abc- 'Ina ellt'sio 0,11;1 Ina
I %iolentas pur
d, LIIA", nor Fianc, Alp I ri a idr) arini, en locins oil
n a 1 0,- inform acion tplci, lie alacir personalmente III qip hall
I a i I,, inbuia, H.landa. Bit!- p?- denle Eisenhowei desde sit elec. pailiv drinninad- poll, ini, communists.
11(ahe lipt ahn!;, I T!wpin Loneirt-5 not repudiii Yalta
A !ri, '' ltf I cal d 0 11, In, pz.jja
,as IlAc"ne, pfiblica e n e pelidaniente ha insiFtido ell Ia LONDRES. fWPIO 11 (United).fir I V0,;-(I dri 1;,Iklerin d, ,p,olancia PsPecal' do Ia rexi- L, G, 13, etxi, llitinciii que se aten.
P:(ia del blnclu,- coinjillisla 3 Occi- dera ;ctirre, do Pol' el CUR]
rim -,i "". "I 'I inclinenin acttial Vill I cgli:,io l"'1611 SovItAtica Ins
laca rjr crtnf,, en- 1 'A 1, A
a cePladr) humildenlel)te In 1pin'tii He i ;lc Sakhalin y Kurdacln rl C consultive la dr Pelsta a pimogar ln qii, e-m al Jap6n.
h., I;~ nm,end- no hils do 1- ca I uscs, y. .
F"a, pacente- El Reincirtn" Exo'. 6 irldn de rplonl Ia PIV 1,,id T3,-hng. hizo tal deL lei io, wie ftlinin
Oil~ -gallislilo (1110, i- (I, pelsia ell forma di. clilacin, ('.irliaia dr tog Parent
F L], lie la, Vrnn diis I. !lie loce Foc s dias. iibitarnentli 'Anc- en. respurl I- ;I Plegurla
------ dd .. A ...... cr Ill wibh- 1-f-trillo In ls ;- ;A11 V;xil El do, ,I INlaielitad", dl.
)erael n ou a ana
d d MARINA luf orm S'
-Por kimandoMarih Afio stI op 6eneizal
CXXI
Hah d(m 9ECOON
Ana, deves, 12 de- Feb ro de 1953' clasifica ON
Los ruidosq enenago*,,fe
roces
del turisino bia
CeIO&r I F del 'Ag wn"r
qn con un banqu ete
Lit creencis de que som tradujo, &I Inglis, comentindolo con 4.1 hiaugrurt" cobras
pueblo logre nos nume"09"s ciudAd&nos de Estados
ha Ilevado a lextremar Is note", Unidm YIahde; P
pues abundgn quienes son perma "Ustedes lox pariDdistas hacen
nentemente, 11pesadoe',. Y cluienO cusinto puedtn niediante W gigan- jicas, e i d a
escas Prensas rottitivas, y PUB
considering flue. Is alegria debe sev Jos promariffestada ruidosamelitc, Para Ca- diglosas llnotlpos en favor de Is
grand ;aci6n L Para, akendei a Io3 turismuntekisela a Jos dernfis, 10 14 cn Nueva Paz
s6lo aturdirlos. El bienestor gene- too en este pals (cuindo, vienert, Y ralmente produce placidez. Las car- no vienen todos l3s que pudierall cajadas -excesivas Ilegan a cansar venir), Pero son Practicamenle exa q4lenes Jos escuOan, y hA2 2 pulsgdof en 12 form& que express JEI, acto 10 pr idiri
quien I It Despues de am. Is dopiazque incluyo-,
ri el Gohernsdor flutists
bql3Lr p ies de La Habana Dicha Coilia es de 4na carta que
durante varies oras, sufre de apla- el proplo Mr. Helier dirigi6 at doc
El I ber
Vs mador de La Hab P
namiento hBsta el poseeclor del sis- tor Antoniq PLrez Deriltoa, director clifil tista, tie traslad" V%,6&xT:
tema nervinso mis fuerte, EL to cunt general de lag Ofici az Wetness de rno sibado, dia 14, al tkrmino municontribuyen en gran -Parte I- l.uj- la Presidencla, Y T66rero del Ins- cipal de Nueva Paz, a] objeto de prodos que, unidos a Ins dilicultades titutel Cubano- del Turismo, refeL ceder a Is Inauguracl6n de varies, subir
del trtiinslto, incitan a I tourist s rente a Is 'Cbrre9ponclencia, coil it obras en aquel termino.
abreviar sit permanencia, y at re- sostenida acerci: de Jos bail s Y 10.
aid6fite a desearlpasarse unas dias ruldos que-emenan de un lacal de Cancelact6n tie tinatitucleaft escalerat
en Miami, donde lag genies no pre- la calle Zuluita, frente al Hotel Dict6 Una resoluc16n el gobernador
sumen rij simp6ticas ni de alegres, Plaza. Panchin Batista, cancelandor las it"Aparte de In m"ca a todo vo- es na
seen a Una Is vida agra guientes instituclones, par no cumL gro In h lumen y de ]as conversations a ir ts',vigente Ley -de Asociaeloner.
!e. grits, hay 1as victrolas del piso Vartlederacift Nacional de, Ins &5oEl auge turistico quo estii, ad, bajo. El captain de Is Policia de ciacitines Municipales de Padres y gracia
quirienda las pequefias Islas anti- Mgestroq, con to .,Civlco Cubano;
esta demartacl6a, habla suprimido AfirrratclilhLl un
Ilinas se debe primordialmente a % Llal-. Hatuey No. 10.
esas molestias, Pero, infortunada]a coorme cantid2d de estad den- mente, share Be haux empeorado, a
Uni Logla 1. 0. O.-F; La-Internilclonal
ses que buyen, -par temPoradas, Mutuall't Mutualicivid Nairional-ile
pesar de nuestras reWiclas qUejas. -visia de la d Tested" Tferrat. de Pension-sa?
de sus urbes, donde Is vida es fee- "Si no se nos gairantiza. que e5ta3 ye"W" dcl banquette celebro. a per el, Colegia de Arrimenseres y Mutualiffts de Empleados
ndUc2, epil6ptlca. atigustiasa, fe. abi pan coussenwar afl-Dia del Agrienewer'. En Is f0to Be drst;Lea el nerve Decana, doctor Rotondo Millis, de Is Loteria Naclonal: Delegac16n
bril, -Para descansar con placidez. insufribles molestias serin aWII- C tjrj grill as-, el doctor Daniel Cattaischo, ex decaus ton seftores; No. I Orden det Aguils. Negro. Centdas definffivairitentle, nos veremos que es a Is ve 'seciretarlo juridleade Ins reper c en lugares cc verticlos en Para- aliens", el preildeate de Is societies! del Diba. Agricouas de Catalina d'
forzades secci6n de Rafael MarUnew. secreterle; ViritIle Morales Ap.re,,11 e
u6s. sardines, lagos, r di es Oriundas de Vars6w1w -Club
di locos president de -too 11'roftsionalft no Univeraltatelp, Nacional de Culqn 8 que da aia e Zu_ --ei4paricio, el sefi t:"
Deport
-par dormitory ellix"iUrac jantes sen T;;.i Sretfirt
n It rx lure Met Montejo
.ts par Is mano del hombre, y Is call Cuba, 'ric
to Collide. vicetesorero de 1,111L l6n de Re orte Grifices de, Cuba. 5,
donde ban sido erigidos hotels, lueta. donde pe encuentran i ues- nuestre colospothere, de Redacciin, Me, ca Cuba Nueva-, 4cs6'Gardia
que camo el "Virgen Island", Saint tros mejor amueblados locales. y Gdl.4461; Instrucci6n yRecreo Alpha;
Thomas, (de doscientos metros de eII3 significari una-indiscutibl' JINSTALASE'iN BRASIL UN LABO- Unl6n Gallega; Vedado, Atl6de Club;
justificaci6n Para dejar center Defense Obrera Cubans; DelerciAn
'No 9 de Is Orden Aguils, egra;
largo), reunen cuanto el tourist !La ley-docreto N o. 613 no Itace RAT0410 DE INVESTIGACION NU- c
puede necesitar. incluso una pe4ue- a cinco a sets empleados, padres de CLEAR DE ALTURA .1 Pakido Acci6n Socialists; El Guia
familiar, por-Aue ningtin set hum2
fia. clinics. Las atracciones en esas I del Pastor; Directorio- Municipal de
10% to no puede resister ]as mencionados 0 carga Propadr a Nacionalista de Aguaraexcepcion a1guna p rel I!),- j RIO DE JANEIRO, (APLA)-EstA
Islas son Untitadisintas, Pero i6d
ruidos hasta Ins cuatro de In rna- te, Nociatiod, de Maestros: 0041
Astute encuentran pas y silenclo, drugada Las huispede s se inar- delanutda Is obra do Instalaci6n de 1 Agencla POriodistica de Informaclin
sin les cuales es impossible el dis- h i Internacional; Nacionat de Maestros 1
'frate do vacaciones de repose. c an a otro hotel, a a mediano- ucacicin una I a I Cooperative Uni.
che picien ser trasladados a otro Evacua la Consultoria Legal de Ed un Importfinte laboratorto de investi- Agricolas de Cuba,
Na obstante Is reiteraci6n con clormitario mis tranquil del mis- labitna Caciones nucleares en Is RepCiblica. frjtco; ComIt6 Fratefrial Centrai:
que desde Is prensa, Is radio y"la nio edificio". L consult del Colegio de Maestros tie La I iSituado en el Pico de ChaelltayR, en 113tienavista Unldn Club. Asoblacion
tribunea num rosas; personas res- Las estadisticas dernuestran que ide Damas Asturianas: Centro Espiri
,.pan ablis han afirmado We Jo's durante Is tempornda internal es La ley-decreto No. 613 de 1952, que tie 22 de diciembre de 1952, que dice plena montafia, a unos sets mil me.. ta Amor de Dios; Igiesia Cat6lica
Ul as a Is salud interior en La Habana Is capaci contrae a Is fijaci6n del sello' del textualmente: Liberal 'Eclesitiotica de
d se trox de altitude, es el 6nico de su ti. Provinces D espues de kilos 4 0
'Constituson nocivos ostrac16n y Palacio de ]as Tribunales de Justicia, "Articulo XVI:--En telaci6tj con el I Cuba; Sindicato de Yesistas; Socie- #
yen Una dem de dad hotelera e1xistente qUe el nu- no hae xce -a uso obligntorio de las estampillas del po que funcionari en Am6rica del'dad Li6n Nam, Socleda4 Hoy San,
i gcidn de ningfin g6nei
Incivili e6e, cargo, sino que qola- I "Palacio de Justicia' a que se rc!i-_ Sur y Be estima que tal vez sea at in- Asoclaci6n Nocional par Is Vivienda
dad, abundant Jos cubanos mefo de reservitclones provenien. par raz
desaprensivas y escasos de cultu- les de las agencies de viajcs de Es- mente excluy, de sus di3posiciarn!s, re [a Lev Decreto No, 2 i de 24' de
ra qlUe continual malestando y tados Unidos. Una saris politics tu- Is solicitudes y certilflcacidn decla-; abril dt el articu-,boraturia de studios nucleares mAs' del Obrero y Compesino-, Deportivo
perjudicando at resto de..0 pobla ristica gubernamental no puede e tas por to IV de Is cilada Ley Degreto, Ml alto del mundo., Las investigaciones I Sian Antonio Club; Asoclacl6n do Paradas a que se declared ex -jme o de ene.! dres, Vecinos y Maestros de Is Escue.
ri6n at Producir ruidos innecesa- permitir que esa e3casez se ernpect- leyes especiales y las duc se libren de vigen cia it partir del in que se lievarAn a cabo en it estarAn
rips. re por el capricho a ]a convenjen- oficlo Para Wo fines e lit Adminis- ro do 1933, Jos siguientes incisos: In No. 29 y ruts '41 i7
liltiples occasions 'is de quienes explotan otros ne- I traci6n PCiblica. pera nunca porn it-, "En todos v cada uno de )as, esirl. coil) plemen tadas par ]a tarea del Ins- B del Distrito EsYet he tenido rn nes a en olicitudis a instanclas que are. color de Jaruco; Hermann Gutt&
de converser con hu6spedes esta- goculs. con menoscabo de In im. b efliclos personals, ha de- tos, s I ijtulo de Estudios Radi6activos, que
, clarado el Dr Juan A. Echeveite. Di- senUin en las Oficinas P61iticas rle- rrez* y Juventud Cat6lica Eucarlsdunidenges de hotels ubicados en. partacl6n de dinero mediate I p -is LP-4 dianic Jos que se formulen reelaina utA dedicado a Una Berle de Investie tu- r ctor General de Is Conqultoi
tre Is bahla Y Belascoain. Esas tu- n5mo. y coil deser6dit3 Para nues gal del Ministeria de Educac16n at cione- se intent ties.
ristas opinaron un, tro pais. pues ninguna persona ci Ise ei otoritanniento de gnaoneB score uranto, torlo y vaplos
f6rmulada oirl boneficios de cualquier indole y Pagoo al personal puede str
inimemente que evacuar un consult-,
La Habana es Una ciudad atrac- vilizada Y cults comprende c6mo I Colegio de Maestros *Normales y. clones generates. Pet'_'otros metals similares que abundant
tiva, Pero insoportablemente rui- pude Persistir en Cuba tat estado Equiparados de La Habana en rela-i "El ilumo p6ri-afn del citado nr- en Brasil. Seg6n se Pudo concern Byer en el
dOm en Particular durant. Ins ho- de cosas. lacl6n con el acuerdo de Is Junta de, ticulo IV dice: "Quedan exceptuadas, Gobierno Provincial de Lit Habarn,
rag. nocturnes y las matinilleS. El At principio de ]a -campaiia con- Educari6n correspondieAte de no ad. las solicitiades v certificaciones ya de_ acreditadas en Is Rep6blica de Cuba se espeya que de-un moment a otro visitante qUe Ilega cansado a su ho- tra los ruidos eran may pocos $us mitir ningiin documents &in Is im-'elaraclas o que' se declared en 10 of'-: Y Ins que se l1bren 4 oficla pars Jos Puei$an Iniciarse los pagoi de Jos
tel desPU68 de efectuar compras posicl6n del referldo Bella. -US ivo exentas de imptiestos par le tines de 'is 'haberes correspondents &f
y de Pasear, tiene derecho a que Juan Alpritiel Planas, ]as doct3res Pyees especiales las qne se cxpldan, Adinin Aracl6n P61:41--a, mes de enero at personal al.pas do
La Consullbria Legal ha transcrip- a petici6n df Ins depnde dit. fli._ incluyendo Is Administraci6n deJ is Angel Radillo Y Osvaldo Morale4 n de esa
nida n! nadle le perturbed su des- to el Art. XW de Is ley decreto 613, lees de Jos Gobiernos extran*bs ticia. pendencia.
CaW0. Y aquellos que han. acudicia Patifio. los scores Fernando Par.
at baseball, 21 cine a at cabaret. y difias y Oscar Docurro. Poco a pa- d
eren ;'dormir Is' matfiana", s:)n cc se fueron sumando a este gru- 0
po initial el stifior Josh, Pego, el
Xpertados repetidamente par ,u,dos, pregones, grits, conversaci a. teniente colonel Juan Led6n Iglelies en site voz, 'toques de claxon, sias, los doctors Esteban Ferrer,
- alzamienta de las cortinas metili- Alberto Recio. Barrel) Navarro y
C88. golpes de los latones de ba- Tir3o Clemente, quienes con el docsure, de Ins puertas Y its las vents- tor tony'Pirez Bertiloa come coorclinsdor,'confeccionaron 'n proyerc1148, etc., etc., ctiando no ocurre, to de ley, del que es U
canio en el caso del nuevo Hotel ponente el
Vedado. que, fe instalan enlrente doctor Radillo, contra to&. ruicias.
is; Ins 8 Ell ilidad 4el sen
Una, chap Is actua timientd,
eje rla, Y desde a. M. y el con 0ftCoritra de lai rulcarrilinza martilleo.
Heii 0 I I I I T, - I .1 L- ;,
Ciao ojiistrador del Hotel Plaza, 9i es-__ rinintsic-7ae'Gobetriaci6n,
ribe: agradeciendo in! 2rticulo docror Ram6n 0. Hermlda,_se disLai enernig6a del turismo en C tan Is autoridad en estar-materia.
A to
bit". -recienteminte aparecid. Pu do, inspire un alto e6irltut de,
el DIARIO DI I.k MARINA, que cooperaci6n ciudadnna.
-SU CASA U' FICINA'
E Wa se ptil mill' nesmp. n 0 e pesos
EQUIPE .0
en investigations c i e ii t c a s 1
con el, linoderno
Inician los itictos del Centenario del professor economlCWUEVADOR'
Easebto Herndndez. Tiloidea de origin hidrico
]Pr A4111ralle Fir"M de Alfare, de Isprograms de otros confecclonados pa- USTE6 PU ED E
Redacellits del DIARIO DE LA ra onrar In memorial del maestro de
MARINA varies generaciones de meMicas, protesor Eusebia Hernandez, at cur"lir13 Increments de 12 industrial hay se el primer centenario de su n2Ci- ESCO G ER SU
depended PrinclFallnente de Ins inves- miento.
I t. a ha
gaciones en I s I n he. A Ins diez de ]a mahana del ClUtdo
Cho 'bill a, ante ]a onfer cia Cen- din 20, se rolocarit sobre Is turnba del
tenario re-Investignei6n Industrial doctor Herninde7. rn el Cementerio V U ELO
Ue s6sb e celebrarse en is ciudad de Col6n, Una otrenda floral, haciene cago, con Is asistencia de los, do de Is palabra el doctor Domingo
magnates norteamericanos, que bus. F. Ramos, director del Instituto Fin- entre los
can medlante estas asombleas, entre lay.
,otras colas el mejoramlento material Y, a Ins diez de la noche. en el Pade ]a hurnarildild. raninto de Is Acadeinia de Cinecias, omosqs
Se pidi6 que Ins Industrias dedicluen Be desarrollarA el mRuie le programs:
una proporci6n Irriportante de sus 1--Apertura del acto por et doctor
n on" sai ke doijudo do ster jovien convonionve, "o
it ancias a estas nuevas investigaelo- Julio Ortiz P6rez co,
anes, intimannente ligaidas a Is medici- -Aspecto scientific de d 1 CLIPPERS
r Eusebio Ylernnnd hiki' 4a yoc6e dot-onorgia decen afec-'
no Se niencionaron citrus astron6mi- profess la.,V'dpar el r 1, on especial si so Pet
d d.tt- Jase; Ramicz 01-11.- .1
2 9 A cimias cardippeW Ahorrtofo a su org9nismo *1 sobroesf srzo
Pigina 32 Filianzas DUR10 DE tA XARJNA !-Jueves, 12 dil Febrero d 195 Finanzas
e Afio CXXT
Se quejan col6nos- del-: central "Verfientes" de
!Firme y active aCtu6.4t.Y6r el Contin' la actuaciin de la Bolsa de 'Valores
lag cuotas de 11111011enda Insisteft en. un Ua
Ea telegrams remitilic, at DIARIO. ter 30 iAillones, mien I ras clue Las ca- mercado, de ciii'das en N.Yo*rk die No York e' un dima die limit& actmwio"n
4s colono3 del Central "Vertientes" 5as de administrael6n de dicho inge-' mayor mirgenal n
formula su protest par Is forma ar- nio se 0abrilln de motor tortes Trtlkn
bitrarid, seg6n sefialan, que encie- dichos collation, conJuntament con in- i Tatubiin futures del coramto americano' ai6tuaron -------- --------rran log decretos 663 y 664 que regl.i- tereses ecop6m1cos;Ae squalls zon3; /.
merlian lag quotas do cafisis para mo- de recabar' In mOdWeaci6n do log re- irmes y mciorando precious. Inwtivo el mundialivender giisolina Deelm o volumen
ter en Is zafra azucarerade este aft. feridosdecreirls, a tin din l6grar una T em as E con6m iiieo's
Dicen querseyendo_7,q,:mIIIoneade solu ift Ad6cuadi Pare li economila Despu4h de cerrada Is Sol" de RZC. febrerc, a 5.65 CIF New Orleans, a is arrobas cif cags e3rintenting, tan 6 eA.jer4ral cle Is referida regift Rzu- car tie New York. se report I& ven- refinerfa Supreme. to dichos dbcretos Ats fictiltan a mu ta tie 1.350 tonelaclas do crudos do Argumentos cxpla stos a de peraciones.. Por Sam N llock
Cuba, Para cargar a fines de ste MERCADO MUNDIAL Hacienda, por garajistas
mes. at precia, de 5.65 CIF, New Or. LOS inineros britidnicos de
leans. con destiny a In refinerla Su- En Londres hablan vendedores. a Unicamlenti e iones de
preme. El merea4a I de crudos actu6 3.58 FOB Cuba, aunque con Indic.. Segfrn hablamos anunclado, on el empress ferroviarias Ministerto ae Hacienda se reunieror, nitevo estdo"
........... Oyer con tono firme con miks veining clones do que aceptarfan un precil; con el efe cle Presupuestos, doctor .
c4,! Cuba par 3.800 toneladas a to Na. menor; log compraclores, sin embargo, Oscar Jarrenerhea log cornisionedob Mejoraron precious ECIENTEMENTE, pask un par Is construccift de i subtelional Sugar Ref. a 5.65 CIF. Tam. no estin sigulendo el advance. de In Cimara de aomercio de Auto. R dedias con aigunos tie log mi. rnineas. Pero en Is retabs
oi6n se oper6 en cruclos de Filipinas m6vilea de Cuba seftores Armando ur 6 de nU vo el I ferdj por neros britinicos tie -n evo estilo". tie extik tratando de realizer t6ds 12
y Puerto Rido a base de 6.15 centa- AZUCARES FUTUROS Naftez y doctor Factuada de is Roza e nee de empressal liarion No usan casco ni 1 rnparas tie se- tarea sin que of un solo hoMbre
Funda a on 1899 i vos. Mostr6 gran -firmeza el mercado Para acloptar acuerdos que permitain en Is ses16n de ayer en In Bolso do guridad; Y.'en lugar del uniform tenga I subsue][0.
nyor margin de ultilidad a lp v tares e New York, elevindase las
tie futuroa americanox con mejoria Contrato Americana n(mero 6:-. Uri on que descender &I
Arterniscr, Pinar del Rio. scion exp edores de gasoline. 1 9 ancin a dos pun en operscio- y'tiznado indumento tie Durham y Lo. estamos'trat"do Y, afortuxiadaen log preclos, de distintos meses de Con fuerte volume de oper M A In terminaci6n de esta reun16n. nee efectua as lot comenta- is Rhondda, llevan chaquetones de mente, lo external; logrando, En Ientrega. En cambio el contract mun- en contrast eon Is calma del die an. log shores NiViez y de la Roka. ex- rice at cierre el mercado, del "New gru sci pLA10 a chaquetillas de cue. dos mines experimentales, anloude
BALANCE DE SITUACION idial tie futures; estuvo poco active. a 'ge
Con respect a la forma en que ac- terror, este Contratc, mostr6 gran fir. PFesaron su satisfacri6ii par In entre- York World-Teleiram-sun Se ye. ro. Calzan botas tie goma, frecuen. Inlriar in combust16n did c rb,6n todas lag position it vista que acababa de toner lugar y port6 que lag &cc ones de cam shin temente sucias de tierra -in f6rtil inyeeta alre a muy, sita. presi6n, Patuaron ayer lag mercados azucarerns meza en es ac vas, manifestac16n que habian hecho co. Petroleras se anticiparon al, X, do derra de Worcester v Derbyshire- ra que it misino &bra un carninO
DICIENBRE 31 DE 1952 Jos cuales permanecerin hay inacti- evidenciliLiallose nuevamente el interlis nocer at jefe, de Presupuestos In ne. BsuetO, 0 sea el de hoy eves, on Pero en IRE que nut' precian hasts el orificla, de gxIJd&. Lagrado
van pur Is celebracift del -Dia de comprador de un important 'opera. cesidad imperialist de aurnentar en dos le COnmemors. en J1. Estadoe vestigios de carb6n.'Ca Se a -de log
Moneds. Lincoln", la firme de corredore dor de Cuba. Las primers transac. centavos Is utilidad de Is gasoline WdicImse el "Lincoln D nos tales Fsos miners isto, se prende futega, a UDO* e
Nactonal 5 rk emis ung M' cle is nueva escuela trabRian en un extremes del ffl6n carbonif ro.
Lamborn. Riggs and Company infor- clones acusaban pace variaci6n sobrc Como l5mica media de subsistencia Jones no reg= log precias del clerre del martes, pe. quienes Is expended. divided durante Is ses1J6 par de. mining tambi6n tie nuevo it- Varies son lag formats en que 94
n. pal, At aproximarse a ellas, no se puede verificar In. tarea. Unade lag
National de Cuba ...... ...... ... .... ........ $1.359.982.94 ro does U65 de In aperture comenz6 a Contestando a una _pregunta, e) men de operaclories ha'contrintrado
Salclos edn otros bancos y effects, de cy en, process AZUCARES CRUDOS desarrEarse el advance general de doctor Facundo de la Roza expread disminuyendo, aftendiendo &yer, a vislumbran ruedas gigantescars, ni utilizadas en Bayton consistoen he.... una mantra continua, finalizando el que at solicitor onto aumento en IRE 1.240,000 sectaries. monotones de desecho ni visa de va- L4r una pila elilictrica,
de cobra ........... 266,866.25 mercado, a log niveles miximos de Is utilidaides, log garajistas no estAn tra- descender
Banos del Estado .. .. ... .. .. ................... 210,000.00 El mercado estuvo firme. At abrtr Con respect a 17entas de valares gonetas. Bn realidad, se barlins contenills. en Uri s&co do clsed, do
Acci6nes del Banco Naclonal cle Cuba ............... 9,600. habian limitadas canticlades 8frecidat sesi6n, log cuales represents alza d tando de que pea-aumentado el precil de empress que opera negocios 66 lino a pensar que alit no hay ni carbon. Cuando el'fuego he Prgllc e cle venta at public, zinc do lograr un Cuba, Is firma de corr en- carb6n. Lo finico que se ve es unas dida bim, pe inyecta el aire, R muY
Otro's Banos y Acciones ... .... .................... de Cuba v de Puerto Rico, Para em- inco punts en marzo y die cualro margin que les; permit tender Iris doze y cle -is Torre, re
46437 puritan en fa mayoria tie lag demSs nuevas impuestos y log enormes gas
barclue en febrerc, y der Filipinas pa. la at- cuantas casetas y on grupoode tu- &Its presi6n, r el ifi 0 quo
Pr6stamo5 y Descuentos ....... ... ........... 1.922,969.00 : l opciones. Ent el instance en clue ce- log clue actualmente les occasion el gulente Informacl6n: P0 or ci
ra, llegar en marzo, todo at piecio de bos metAlicos, no muy grandeal. que dista mis del incendio Iniciado. A
Edificios, propios ocupaclos; par el Banco Y Muebles 0 6,15 (5.65 CfF Para Cuba). Po terlor- rraba el mercado se oper6 en marzo a solitentimiento de sus; modestos esta. De lag Ferrocarriles Cclnsolldados scibresallen Y alcanzan una allure perar de mis.1imitados conocimieny Enscres ................ ............. ........ 58.7M.55 mente fueron reportaclas lassventas 1 5.66 Y en mayo a 5.67, log niveles mi. blecinnientos. "Sin embargG-agregd se vendieron 500 certificados a 32.3,4 Isiferior a- un metro. De una tie tog scientific, ad que el fuego neOtros Innnuebles ............... ...................... 48,807.DO 5igul ntes: ximos tie In sesi6n y s6lo un punic el doctor In Roza-si el Gobierno'y 33. cerrando de 33.118 a 33 y me....................................... considerate necesario 'aumentar el d a; 10 acciones tie Is Cuba Railroad e a hurno casi blanco. cesita stire, por )a que el fuego orlOtros Activos debajo tie log tipos mAximos registrar 1 11 a, surge on
277.634.60 3.800 toneladas de Cuba, pa !a precio de venta tie este combiLtible a 30.3ill y cerr6 de 30-118 a 31; de Is jEn qU6 consisle este nuevo esti- ginado en Is mine results atraido
Total del Activo .............................. $4ml55q092d7l gar 91 18 tie febrero, a Is refineria menzl!i, a traficarse en ellas. El vat -,no debe oJvidarse que en Cuba, en West Indies Sugar' Co. se oper6 eni to de minas y mincros? Permitase- hacla el orificio par el que penetra
National, at precise tie 5.65 CIF. 11' el alto 1939 se expendian dos clascii 300 acciones a 25.3t4 y 25.718 yaaUnd6 el aire inyectado. Cuando se enrne. d. ciperaciones fu6 de 570 In at, me comenzar par referir una con.
I., total uc tie gasoline, wria corriente, que era tie 25 y media a 26; tie rsaci6n, que escuchli hace union central muy cerea de 61, In presilin
15,235 sacos de Puerto Rica, des in. ndo unik liquidaci6n v I %e
P A S I V 0 pacho el 21 de febrera. a Is misma re- Balsa tie 100 lotes tie septic X vendida at p iblico a 34 centavos el Sugar 100 acciones a 7 y cuarto y a meses, entre un lecnico y un mi. tie aire se traslada &I otro extreme
I. more Lon., gal6n, y otra de mejor caliclaid, que cierre qued6 cotizacia de 7 y cuar-,
r'a. 6.15 centavos. I tra In entrega de log crud ror,.%.! se cletallaba a 36 centavos. Es decir to a 7 y media- de Is Francisco.Su-, nero procedentes de una mina clue del fil6n. con to que el fuego reD E P 0 S I T 0 S ... .... .................. $3.847.171 11 '7110 I:neladas de Filipinas.1reimb"dre I gonciiientes. Se hicieron asim('Sismo log clue es In gasoline el unico productCgar se venclieron 800 acciones a 12 acababa de set cerrada porclue se trocede y cluerna otra cape carbonfOtros Pasivos ............................... 9,467.02 que febrero-marzo; 2,000 ton as .b, 0. siguienteg: 7 tales tie julio que np solamente no ha sido elevadc Y, 12 18,y7cerritl de 12.3 11 a 12 y me. habla agotado In veta carbonifera. fera. Fzto no es mks quie uns ex
- Filipinas Ilegada el 27 tie marzo y con septiembre a 8 punts; 27 lotcs tie pr6cia sino clue se viene expedient. d 0 3 acciones cle Is GuantAnamol %Quk no quedaba carbon? -excla- plicaci6a, a grandes rasgos, de unn
Total del Pasive .............................. ') long Ileglad. 'I tie do a pre cios inferiors a log tie in Sugar 710 muchos
-.500 toneladas tie Filipi marzo con mayo a 2 Puntos tie y at cierre quecJ16 de I maba el miners ;Vaya tonleria! tarea clue ha implicado
erra, Sin embargo. en aquel en- 7.34 a 7.718. De allf On pueden sacar al in' millo- meses de prueb23, errors y desilu4 de abril. todo Q preclo de 6.15, a prima Para mayo y 8 tales tie mayo = cualluier garajista po to- No abrieron log siguientes valorea,' nes de tonelaclas" A to que respon- sionel Para log hombres que Is IleUri operation con julio a 19 punts. it. a
CUENTAS DE CAPITAL gar un emp eado Para manipu ar lag log que quedaron c abo, Ni en Newman SpinneY
5.0W toneladas de Filipinas, ilega- Contraton; en vigor at iniciarse Is ombas par $30.00 at mes y hay en otizados at cierre did el tkcnico: "Etio no es decir na- van
de Is balsa, en est. forma: accioneh da. b
Capital Emitido y en Circulaci6n ........ $250,000.oo da el 18 tie marzo. a la refine seol6nl Marzo 359, mayo 18711, unll2o'., d e rnismo empleado no gana me- tie Jos Ferrocarriles Congo Es muY pro able que aqui, de- ni en Bayton hay solamente dos
rican s 0.15 centavos. Despur" Ame Julia 42, agosto 2. septiern e 'a es $75.00". lJdados de baJ cle este mismo edificio -quo, perforaciones, sino muchisim".
Reserve de Previsi6n ................... 6,400.00 Tarnbi6n manifestaron log sefiores Cuba de 33 y media a Ulnas aparecen en formac16n rectanUtilidades No Reparticlas : ................ rrada 18 Balsa se report venta do noviembre 34, marzo (1954) 5. total par lag ra. dos tie In Cuba Ratilro d Co. de 26 dicho sea cle Paso, era el mAs im42,052.95 298,452.95 1.350 tonelada3 tie Cuba, embarque en I NOfiez y de in Roza que, a on *I
4,879 tales. zones expuestas, hace ya various aflos y media a 31; Vertientes-Camagiley POrtante de los; locales que posee Is gular, otras circularmenio-c
Total del Pasivo y Cuentas de Cap- que 1, Camara del Comercio de Auto. de 9518 a 0.314; Cuban American Su. B. B. C. en Londres haya millions orificia tie slide en at contra. Ean
Ital ....... CIERRE CIERIKE Ton.. gar Co, tie 15.7'8 a 16 y Central Vio- tie toneladas tie carbon, Pero el different disposici6n refleia log dim6viles tie Cuba viene luchando V%, nos q4e se estin utillAnL Aperture Mixiono Minims Hey Vendidas I lograr un mayor margin de util dad let. tie 15 y media a 15.3"Al. sacarlo a in superticie costaria. versos m6to
__ _5 ---j- je! Is gasoline, clue es el rengl61n bfi- esterlinas par zando pars lograr in gasIfIcaci6n
ES COPIA FIEL'DEL BALANCE REMITIDO AL Marzo 5.61 / lf3 5.63 5.66 363 .6i I 700 Comentarlos del Mercado quizAs, 1,000 libra., ese cle todo un 1116n.
BANCO NACIONAL DE CUBA 5 sico en la venta tie log garajistas. y tonclacias. Ell consecuencia,
MONO 563 5,63 5,67 5.63 5.67 '250 que este problema se Ins agravado, At cierre de In bolsa. log citados' carbon no se puede extraer, y, Para. En Is tares surgeon innumerable
Junio . . .. 5 73 N 5 74 Nom ahora t extraord nariamente con lag 1 correclores, Mendoza y de Is Torre, el caFo, es to mismo que si no exis- complicaclones. de lax que prescinJuh 581 82 5.81 5,05 5,111 5.85 6650 recent es vialeritaciones cle log im I comentaron como sigue. Is actuac16n dera". diremos; en esta exposici6n torque
Yo. Jos6 Gonzalez Garcia, Presidente, declare bajo Juramento que. Ago.sto 5.84 N 58.5 Norn puestog. ;tie aquel mereado e valores; I no tiene carficter t6crJeo. El gas
a mi leal saber y engender, este Balance. Kefleia fiel y exactamentc Septiembre 5.89,'90 5 89 5,93 5 aq .1 92 93 14.600 1 Terminarori diciendo clue nueva- -E El t6cnico exponi., screnamente obtericlo medlante Is gasfficaqi6n
In verdadera situ2cJ6n tie este Banco. No iembre 5.93 N 5,97 Comp I mcnte volveran a reunirse con el Dr. n vollimen relative de operacio- in verdad. Pudiern ser una exRgees tie Oyer fud muy parejo Lodo el on politi- subterrhnes es el Ilamado gaspolBarrenechea ell esta misma semana racidn -percloriable ell
Marzo 1954 5.45 N 5,45 Nom ifara din y el total el mfis bajo hatildo co- decir que esta Isla, bre, y no el tipo utilizadc, en lag
Fdo. JOSE GONZALEZ. GARCIA, adejar definitivamente sentada Is Gran
CONTRATO MUNDiAL Niimero 4: 1006, septiembre 1045. octubre 70. ene- as b se, tie solucift a est4p Problema, clescle fi es dol Pasadc, octubre. jus-, elfti hecha de carb6n. Pero casits particulars. Su valor caloriPresidente. Este Contratc, estuvo Paco active, Kit- ro 8. marzo (19541 15, mayo (J954) 4,,,lue tanto preocupa a ]a clase deta- lamente antes tie iniciarse el size dei Bretafia, ue, ademAs de lag n-Jnas fico es mucho menor qua el d
Atestiguamos Ja exactitUd cle este Balance: bilAnclose hecha solamente 56 tales cn:total 3,D52 tales. ista del giro autornotriz. Fines del Pasado afto. No se puede' es cierto Q 0*
1consilderar que Is situaci6n sea iddn- profUndell Y Ins tie ciclo abierto clue 6str. En el laboratorto de Nemtotal. Dentro tie coin almost log pre- tica Is de entonces. Par, '110 se- estAn slendo explotadas, a as proba. i man SpInney apilqud una cerilla a
Fdo. Mariano Martinez Ablo, Fdo. 'CP. Alfredo Diaz SuArez, c as mostraron un tono nitty sosteni CIERRE CtERRE Tons. as ria prectso que el volume ilegara 81 ble que se exploten en to future, una de las muestras, Y solamente
Vicepreslaente. Auditor. din. siendo insignificantes lag flurttiaj Ant. Aperturs Mixima Minima Hoy Vendid ser menor tie un mill6n de acciones' t n en el subsuelo. de todo el consegul una liama muy dibil e
clones fuera tie Is posici6n de marzo -- - -- en aigunos dias, Pero esto si nos ha-, exis e n intermittent mezclada con mucho
Marzo 3.60 3.58 3.61 3.511 3.61 pais, ce tenares de millions cle to
I Mayo cc pensar mucho. At fin y a) cabo'
clue est;J actualmente tin liquidaci6n. 1 3.58 157 3.58 3.57 3.58 1.200 nelaclas cle carbon que no se pue- humo. Lo mejor que con ese gas
Oficin S U CU R S A L E S Los niveles del clerre acusan alza del julio ; log precious estin alrededor cle log I I a6n en tempo de 1 podria hacerse es emplearlo, pot
Con 3.61 N 3.60 3-60 3.60 3.60 '00 haste share mirilmos; tie Is reaccl61n I den extraer -n dio de una turbine, Para produu. punlo en un. poldri6n y b.j;, de Septiembre 3 62 361 361 3.60 3.60 61 500 secundaria, est que tan bajo volume ese ez de combustible- torque In me
Marti No. 75, Aramburu J a N Compostela un Punta en otra. except septiembre, Octubre 3.63 N as electricidad en una central insa No. 366 3.63 Nom parece presagiar alza". tarea resultarla atrozmente anti- clr
43 Tce, 3.80 Nom Pero, en
Artemisa N 1 an ristblall. que perdi6 dos punts. Las deffiAs OP j Enerc, . . 380 N En cuanto a In tendencia Prima-'. econ6mica. Hablar de "centenares talacla junto' a Is mine
P. del Rio. Guan Habana. 0 u I la actuallclad. se estA ensayando otro
ajay. clones quedaron gual que el mar- Marzo 1954 3.52 3.51 3.151 3ZI 3.51 Nom 200 ria, a sea a at es un "bull" n; tie millions" es, sin duda, quiedarse
tes. i Mayo 1954 3.52 N 3.51 Nom "bear market". la situac16n tambiin,' muy corto. Hay, por to mencts. possible aprovechanniento. Ap2rte del
Se hizo on cambio tie cuatro tales P aclarfinclose. Durante &stos 350.000,000 de tonelaclat; de carbon calor clue puede obtenerse mediate
cle mayo con septiembre a tres ptrn- volumen'-acostumbra a ger in"' en yacimientos clue cOnocemos AUMENTAN LOS GASTOS DE Tiinese entendido clue este aturriento efrece Is combustl6n del gas, la totalided
tos cle prima Para 5epti-embre. DESCARGA tendrA effects retroactivos 'a toclosialto en Jos momentor; de baja que en se encuentran a menos de 200 de Is mezcIa descargada par el
log barcos cuya, descarga se termiri6 log de aliza, Pero desde incipios de, clue
Suscribase al DIARIC DE LA MARIN Contratos en vigor at iniciarse Is Como resultaclo tie los recientes au- n de profundidad; at ahadd- tubo de salida es muy ri6a en to
despu6s tie enero 1. 1953. La nueva noviyubre haste mediarlas de enter metros que log t6cnicos Ilaman "calor la6n: Marzo 198. mayo 706,
Julio mental tie Jamaica concedidos a lasftarifa es de 40 centavos par tonelada el v union frecuentementc-solarep mos -a en las mines rnAs profunclas esto quo, probruts, de 2.000 libras par Pester y 'de 96 log dos rarillanji -jeclanftl -Itg jAfirij denssi-y llas- offlitlig- 6ediendo di iemejante horno'sijba pesadores y sacadores tie muestras tie 2.3 centavos par sacc, par sacar mues- mientras que desde entonces y clu- que han sido dadas ya como "ago- terrAneo, el gas'sale muy caliente.
azUcar, han sido aumentadas lag la- tras cuando se trate tie sac's de Col. rante Is baja en ninjun die he Ile- taclas" el total se elevarA. proba- Ese calor puedr utilizarse i gado a eso y ayer fu muy bajo co-' producer vapor y, mediate 6ste,
ifas par pesar y sacar rnuestras en ba tie 13 arrobas y 2.00 centa "a" ma ya dijimos". bleme t a bastante mis tie I.DW Para
Jos puertos tie Nueva York. Filadel- 6acc, cuando se trate tie sacosvae 250, million de toneladas. electricidad.
fia, Boston, Baltimore y Savannah. iibras. *Luego, claremos par sentatio clue
"EXCURSIONES E FIN DE'SEMANA ontinuari el "bull market" y que el ncipal de las razones par
D e La pru ntiecon6rhico ex- Volvamos ahorst a In pregunta:
fondo de In reacc16n secundaria esta lag clue serfa a es possible, en Is Gran Bretaiia, Is
I- explt r16n c.merd.1 de Is gasitipar aqui, faltanda el determination traer ese carb6ol es clue, en 11 a
con mayor precision a cuando se yoria tie JOS CILSOS, I., fI..cg7e cac16n subteirrinea? Haste dentro
1 11d orm ase que estd ensaytind(ne ihaya hecho, Pero deben ya cubrirse hallan tan entremezclados con otras tie unas aftos, no podremos concern
V IA JA N DO IN 1 0 'a s iciones courts en log momn. material; que. par cada tonelada de In respuestat definitive. Pero at quo
con en to el Jc'ultivo del'm illollca; dogdebilidad y disponerse a cam- tal mineral saeRda a Is superficie, sabemos ya el lipo tie consideracio1prafcomeriantrido a hacerlo tan pron- rian decenas, y hasta qui- nes clue habrin tie determinarla.
to mo se noten sefiales, tie fir- se extra Como es 16gico, el gas hatorb de ser
meza zAs centenares, tie toncladas tie tie production a on coste que permits
SANTIAGO = HA BANA I 'Las pruebas se realizan en la E. Experimental rra. piedra y arras materials in
servibles. El enorme caste clue Im- una favorable comparac46n con el
Agron6mica de Santiago de'las Vegas. Feria Buen material contiene plicaria el sacar ese carb6n.a 'a I de cusliquier alro combustible que
superficie es to que hnee clue In :e pueda utilizer Para products
AGO DE CUBA VIERNES 20, FEBRERO DE 1953 1 El ministry tie Agricultura doctor homenale national clue se celebra con el nfiniero de enero de la i empress haya de ser d hada ccSANTI Alfredo Jacomino. ectricidad: y. holy porvhoY, tan
anunclo ajer que, motive de In concern bhcift del Cen. rno manifiestamente 2ntiecon6mica. centrals el6etricas brit6nicas pueun grupa de tlicwcos tie In staci6n tenarlo del natalicto del Ap6stol Jo- Revista de la Propiedad I
A CIENFUEGOS VIERNES 27, tEBRERO DE 1953 Experimental Agron6mica tie Santia s6 M rtl, ofreci6ndose a In vez infor- Par eso. y corno es natural, qu'e- den producirla con abundancia de
go de lag Vegas adscripta a ese tie.- mes y estadisticas sabre to que repre- Ha Ilegado a nuestra redaccibn el nes tienen a su cargo Is responsa- carbon que es inadecuadc, pars Partamenlo, estAn realizando con Do- I senta esa important actividad agrl- altimo number de In "Revista Nacla-' biijdad tie mantener a ]a Gran Bre- otros' uscs. Abora bien, junto a A TKINIOAD SABADO 14, MARZO DE 1953 sitivo 6xito diversoll ensayos y ex- 1 cola y commercial en todos sus aspec. nal de In Propieclad" que corresmon tafia abrigada y trabajanda, se pre- esto hay otre circurstartria: Is coal.
perimentos en la siembra tie varie- 1 tos. 1 tie al mes de enero. gunman. a sf mismos, desde hace tante expansion tie log requerimiendades tie Millo, adaptable a nuestro En el amplio sal6n. se presentartin La interesanLe publicac16n trae ton largo tieMPO: Lno habri manera tie tos de energla, par parte de Is InA SANTIAGO DE CUBA TRINWAD, LV. POR A CMNFUEGOS, LV. POR media ambience. at objeto tie lograt' tambilin a todo lujo. diversos Din. trial de gVn utilidad Para JOS DroPOR el cultivo tie esa plant en Cuba. Plays que represents objetivamen- 1 pietarics. kase el gumario de Jos aprovechar tan vastRs reserves sin 1 dustria britfinica. Ego puede lancer
- So Todat to 9 To os las En relacibn con este asunto, el ioc-i is lotion Jos sectors relacionados con i trabajos qu contiene; sacar el carbon a In superficie? que Is gasificaci6n subterrines
Todos los Inclui $ gancis tnclul. tor Jacomino dijo tambilin que como In cria de aves tie alta posture y I&- Par principio tie justicia, par el Podria ser quemado y ga-sificado constituya un poderoso refuerzo de
$3100 gastos ac to,- $17 doa. resultado tie log trabajos; clue se red razas e disfrutan de milis renom director. n Jos propios yacin-dentos, con el log recursos disponibles. Pero, par
dos. hzan en ese sentido. se espera -lue Ore. aslucomo un2 graii incubado a El derecho que result abus;vo, car fin d, UtiliZRr ese gas Para reforzar i grandes-que seen log requerimiene fecha pr6xima se4llcgarh a con con' capaicciad Para sets onfl Fo:l!. Mario Guiral Moreno. Jos recursos tie energia industrial' 1 log, un plan clue implicass el cons.
Saliendo de la Terminal cle Saliendo de 1A Terminal de Saliendo, de la Terminal tie _n a c-sa, pre,
.Jus, ones definitivas que permitan !os. preparada en forma clue e Du. Demandan del Gobierno' in reform Pars hallRr respuesta tanto traslado de centrals elktriOmnibus a lag 7.30 P.M, Omnibus 11.30 p.m. Omnibus a lag 11.30 P.M. desarrollar c intensificar en firn-. t)Uco vueda observer el oroceso Ae
hasta [a ciu- ViaJe director hasta In Cudad I d el Millisteria tie Combusti,
YlaJe Vr! lcto.hasta la Ou- Viale director cornercialmente el cultivo oe Millo incub2ci6n Y nacimlento tie los on- 'e'la Ley tie Alquilerls par sus re- Pi M de unn a otro mine, resultaris
--I. Tneiiintriitl. en coope- ---- -- ----------
AAo CXXI Finanzas 3
linanus DIARIO DE. LA 31AIUNA -Jueves,.,12'd#Tehrer0.,& 1951 Pigins
Regbtrib inactividad Ia
!Acttiad6ft &.1a
Conciencia A rricola'' C ores 'B61sa de La Hablillha Ryer
9 otizam"n ide Los Mereados de Yal
'oe Miguel Penabad fraga
Bolsa de AzfiuAu Ln Ba Lsa de Valores de La Habona,
e 'u -Ci6ri de ayer, re olc'=.
htdices de precious IO LSA D 'L k, A B'A N A llt ,Idiad,, .,rep ti licistsV2Zi
Havana Elebtric 7tallway Co., de bonosde Ia epub ;uyo,pa,,,e,,
COTIZACION 0 F I C I A L Co attin & Vican.. I T.
Por Sres., Merrill III, U or' I tor
al por ntayor Lync 11 DE rEaRERo DE .... (Rbent 45). IM-19545 2D (preferidas) I= L(Ccinlutne.a lic, I. de repta constituye el' tq
aftia Cubans de Electri. H n Cin
Pierce, Fenner & Beane BoNos Y OBLIGAICIONES C a, %T auana Electric Railway Co., Car lillliift Acu!dutn's.d. Ill. contratactenes.
d. (Banos Wpotecs- Comunes) . . . h 2 Los griecitiq.Ag. Is, Ilsta estuvieran smNO conform el Departamento el Queso del Pat$ y el $5,000.00 U i/, U t/, larcia Unic s . . . . concretern Naclonal, t6arnl;
Importado, En relact6n con Ia actuac16n ayer camp. Vend. Cicidadflia 6bjn ilo'Electri- tent diniro de los niveles'alcanzade Econometria de Ia JNE, con fijando 19'VaXleclad en el Ilamado 10:8 Naviera U leas . . . 7 nes)
su a Para Patagris. Los 14 alimentos d Bonos, (Dabontu- in
dItimo esfuerzo realtzBd e los mereados azucareros en New I #I, Tel6forill P) . . . . 68 Orange Cru h de Cuba dos en las 41timos dias.
de orl- % % rest A 62 IA TeNforto eii% Car bbean Petroleum Asso.'
camponer ]as Indicadores de Ia Ac- gen vegetal, tales Como. York, Ia firma de corredores, Merrill Hoteles intcriiia l nsi Cuba In.d'uCsurlal. y. -Comer- plates Inc., (Corminesi En el mereado de New York so
tividad con6mica Nacional, clue Oliva y de 111111111111; el az4abccite de Lynch. Pierce, Fenner -and Beanej Reptiblica de Cuba, 1905, Wrimers Hipatecal cial 40 C ?paCtlbana die Electri: iendieron 500 certificadosade losFecentri- comment to sigulente: Suds Interior) 116 Hoteles Internaclonal S. A.. Banco Contin 'Lsl Cubang a 1/i ill I rrocarriles Consalidados 2 W4 y
repretsentan Lin valioso aporte at fuga y el refirio; Ia Intel final; en Ct aflia CH01ciunesen ra de
- Contrato N9 4 (Mundlsl) ReVblica its Cuba. 1037-1977,114 ld.elfuitida Hipotecsi North American Sugar Com- iM 5/8 Y-4tici:16--al-cferxe. e 33 1/0
Palm, ixlme si se tienen en cuen- tre los ccreales, In marina de trigil Ell mercado future de ayer ful! le 115 Cc As pany a"
to loamobstficulos que se han. ven. y Ins arroces de Ia variedad Rexo- tamente enmendfindose airs, vez n" Reptiblica do Cuba, 1941-1955, pallia Henir dCojmu- Compaffla Ingertlas Azucare- ;Conitinflia Agricola del Yu- 33 y media* de In Cuba Railroad se
en (D. E.) . . . . 103 so ran Matanzas 5 vendieron i(l acciones a 30 1/9 y to
cido Para Ilegar a lograr el obje ra 100 y SOP r'" Niatan- tiz6 a] cierre de Ia Balsa de,30. 1/8
; Ins papas; Ins frLjo- to que parcci6 ser operaelanes de iru- P de Cu- I Chdula.
en una coleqivi- les negros, -onos Deuda Pliblfca % Hipateearl" Com Central Santa Catalina Compallia Jafcla it,
tivo perseguldo blanco y colorados final Para fijar preclos y Ilquidar bar 1050-1981) 100-"6 00 P&MR 'Agricola del Yumu- Aceite. Vegetles "El C-1- I" .. . .
I Republics de Cuba 1949-1960. rf a 31. No abrieronacalciintidi la,:Virdad donde las estadistfcas son, 'thuy largo&; Ia cebolla Y el ajo- y las Marzo estuvo Juerte de nuevo at Cie. . . . . . so nero" (De Capital) $5,00 0
$8.000.00 Aceit s Vegetales "El Coci- a, /8 a' 9 !3/4* acclones de
dificilles de realizer. par falta de bebidas. tales como: at ca*tj as rre con demand par parte del ope (D. 1. Veterans I 1 102 0 tiantes;-Camajriley Clue quedaroni"cotiC no -it zadas de 9 5
datos, son pocos Ins que cervezas, el CaC80, el cognac ono Rartiblica do 2 bm nere-, (Comunes) V d I
v Jos rador cubano man important. El D. 1. mit.lwia. (Vete Central Romehe 21 '7 I.Consolid2dos que cer
ya qua r.- Obligachines Para Is c 'ran' de 33 7
calaboran, mientras clue los mAs margin de fluctuaci6n de preclo no nos 913 Ii 10014 truccJ6n del Palaclo d onos ra
refrescoss. que suman 5 Y hace'n Lin sufr16 cambia de ayer pars acj. Conaftim Cuban& de Fibras
total de 29 Centro Asturiano IM-1953 29 munleacion" . . y arets Ijw as -:7 media a 34 y certificadoi de. Is Cuocultan gus Writs. pensando siem- In
articulos de usn tereses operadores crecieron en Ins Banco Territorial. Serie Unfair Oil
pre en que seirviran para crear tin- rriente y par ello de volume de 100 OBLIGACIONES United Fruit Company 5D 'ba Railroad qua quedarcin 'de 29 y
P transactions at final, pero el au. (No Moratortadas). 1944- iCurnpaffla Operadora ce St. ', Ceirtific-d.5 ill dpe,,- media a 31.
uestos. a Para concern c6 venta Importante. Obflgsciones Compahjs JAr. diums 35 to acclones Preferitims Fe.
eroxrup" mentr, de In oferta y demand par 1969 e MstAnr4
violation ]as existences, es a Le siguen Ins material primes a ambas parties cast estuvo nalanceado. Bane. Territorial, Serte it '90 Concretera Nacional. iPrele- rrocarriles Consalrdatins do
de laborioscis funcionarjos que co- sernielaboradas, con 5 producios Esto lustra Lion de Ins Purim neu- Ba 010-1966 Ser ie C. $50,000.00 ridas) Cuba
nco Territorial, Sonox part Ia 100 ACCIONES 5%, Certificades, de der6,,- IALGODON
manda Lthursen. nos presents, Lin combustibles; 7 materials de cons. rglglcos de Ia presented situaci6n. que (No Moratorlmdas), 1044- Hipotecarios Camp' ,end, to Banos The Cuba hall.
valloso trabajo con los Indices de truccl6n; 8 textiles; 7 metals y 4 se ha estado desarrollando reciente- 1974 : construcciiin del Ptlacia de sp road Co.. Julio 1, 1952 Regular actividad en Ins compraB
mente a este bajo nivel de precio, 11tivana (Consolida- Ins Trabajadores . . or 5- Certificodos de dep6s,
preclas at par mayor. que se consideringn miscelineos y cl6n acci6n i del traffic at principio. Mostraron too
road Co..' Mayo 1. 1960 g re 'as al atbirl, r gapanctas de
que son: los cueros de res. Ia sosa estando el mercado bastante MAS li_ dos), IVZ I 16C 35 A C C 1 0 N E S ti v Banos The Cub. Rail.El prefirnbulo del trabajo, resul- Electric. (DebentU- Banco Territorial . c dq r Ilidad atin
mitado en movimiento de precio H'vo" 3 nt... A 6 mas estab
ta de to mAs interested como ma. cAustica, el sebo fancy y Jos sacos 1,,res) 1926-1951 Central Violets Sugar Com- Serje A. Certifiezons I circado mis adelante a Ia vez quo
Ia acostumbrado durante el proton- ereado de Abasto Y Con- Comp. Vend. pany 26 do depligito Banos The Cu- ? In
te?1a de divulgaci6n, pues en len. de yute. ba Railroad Co, Diciembre Imejor6 Ia demand, pero affillarcin
gua'd period en que los preclos es- sumo. (Primer& Hipoteca).. 25 Mor C A, 1, 1946 lias compras y Jos preclos cedueron
El Indices tOma como base el mes t 0 ac 0 Preferidas
guaiii sencillo se le explica at lec- ieron prevaleciendo dos. tres y 1919-19" 6n dmeelia
tor, c6mo se forman estos Indict_ 16% Seri. B. Certilwildo, de de sus majors alturas.
.3 de agosto de 1952 y cubre los me- cuatro centavos mis altos. La resis. Papelera, Settle 1922- fit& Azucarera CespeIa importancia clue tiene el conoei' sea de septiembre, Octubre, noviem- tenria a bajas adicionales en este 1944 Nueva Fibrica de His- des7 5 dep6afto Banos The Cuba Provoc6 Ia liquidaci6n de comWoor las Cr_ Teliforlos, (Debentures). Se- I. . . . 93 CompaRta AzucareraVertien- I) I nistas par Ia tarde pequefias. 6rdignes
miento de los precias que actilan bre y dicembre, que represents margin queds explicada p go tell, Camagile de Cuba 10 1946 . . .
He A. 1945-IM Compahia Azy I -.%% Certifica pars evitar p6rdidas, to que If
como bar6metro de utilidad gene- dos meses de tempo muerto, Lino tras disponibles de embarclues at Tel6fonos, (Debentures). Se- ucarern VI- flOs de dep6. otra pe dida en los valores Ractnan 4
mercado mundial. Las vents Cuba- rie B., 1948-1973 Nueva Fibrica de Hielo (Be. cans sito Banos Cuba Northern :iora 'i 'r
ral tanto corno parn ct Estada, Ins de preparations de zatra y 1 6 K2 nal It lifiran limitation ofertas
clencips, ]a economic, el creidito y mayors VentaS Par figurar en til nas hasta febrero 6. este aiio. respond Unidos, iltitifi). tirredlini- n-fiCi.ri.X) 75 Central Krmita . always C.-Jum. 1. 1E
de gran beneficio para el consu- I Ins navidades y Ia de3pedidii de sablemente se estimia alcancen unasl bles) Banco Territorial. (Preferen ComPailia Cubans de Avia- 6, R Scrie A. Certificados de !as compraist ligeras persistentes del
Azucarera Ciospe- te 1 3 4% initan.- trificit y Ia cobertura de cortes.
1 9000 toneladas to cual favorable-, Compahia c,6n Banos G.
midair. Para Ilepar a conclusion, aflo. des 1924-193 10 Banco Territorial, (Beneficia- Expreso Alirea Interameri- and western Railroad
mente se compare con Ins cifras de I North Arnerieg.n Sugar Com- Has) can. i. C. C.eErtilfetr.adns. r9ira d.rp6.,i- Mejoraron y se rehicleron Jos prerespecto a] poder adquisito de )a familiari?.ddl) enera 31, hace un aflo, de 17,000 to. "Sant. 1.,. 10 -cf-d-. Th. cios de una buenararte de sus jArPara el lector no pany 1923-1943 F C. Cansolidados Ge Cuba. Nauyfi D(stlifing Co. . 11 anteriores. neta de too
moneda y Ia aplicaci6n de los in- con Ins Indices y a )as que no pltle- neladas. Las noticias entre bastido. Central Catalina (Preferida3) 32 C Litogrifica do Is Ia. accloner P, didas aa
gresos. Dicho todo "to, con 'cri. igeras. Los vendedores en 1936-1949 . . . 5 Cuba R. R . 29 tPreferidab) 16 Cuba Railroad Company precins finales de 5 a 13 puritan.
den descifrar ni comprender in-, Les eran I Esperamns en breve una meJorts,
gunje sencillo. cliridad en ];I Ima. qlie compone Agricultura, SP ;e Cuba se reportan a 3.58 que fu6 )a de ]as precious.
gen y eliminandr, todo t6rmino preseritan luego, los precious en di- base del spot. Se consider des, B 0 L S A D E NEW Y 0 R K
scientific y Ia- citas que abruman nero y par unidad, registrados en arrolliindose interim additional en es- I
n] lector y Ias palabras que el cill- te moment en el cercano Este. pera COTIZArjoii o F I C I A L D- National Dairy Re I) N Texn5 C.. Ij 94
Jos cuatro meses y con toda s(191.1- 11% Stec I Technicolor 2714 27
dadano de cullura m,,dia tiene que a base de permutes dificiles de ele- National P Lighl' ert Gair
ridad que ese data complement3rill tar, El volume fu6 de 2.800 1 a- FEBRERO 11 DE 1953 Del Hudson 4111/j 41". N. Y. Ch. and St L, 4314, 43 Rea Motor 2n 20 -,l Tennes Car.
buscar en el diecionarin, para po- lustra. por su precision. Decinins neladas en In Balsa. Art. Hay Del. And Lack 13 !, 13 s- Nth. Am. Ca. 214.o 211,1 rZeeves Saud .5 s4 14, 1 U
der darse Lion idea del contenido Pslo, porque muchas personas se Contrato Nit 6 (Annericano) Dou. At- M7. 64 % N, A, A,,i.t. I 3,i 18 14 Avint. 211, 211, !Unrled Cigar .. .. .. . 3% 4 1
Dist Corp 25 -"5'i N-t, P.cif 741, 14 R:PI pl t- 3% 3 1 United Airl .. .. .. .. .. 2111k
de tin trabajo. han acercado Para preguniain-i-1. La accilin de los crudos y futu- A Del. Michis.n -04
Las recopiladores ban tenidn coma baia a sube el indices alimen- ros en el mercado futi muy impre- Allis ClIal s5 1. 531, 1 Dupont Ili; 3, qs -0- 1 Unl6n Oil C 2516 so
71 1, 11-i Diamond Mot 13, 13'- Oliver Corp 11;, 14ki Sinclair Oil lUnit. Fruit 55% 54
buen cuidado de seleccionar 60 ar- ticio. si ellas estaban pagando mas sionante ayer. Los futures tomaron;Allicd Chem. 3914 191" U. Alrrraft 311% 36
n menos par tales a cuales aruci Alasca Jun 3 3 Dresser Ind 3% VP, Ohm Oil Co. 52 1., 11 ', Sh.rp Diihme U. S. Rubber 2614 2111
ticulot de Jos clue considering pr- Iii miciativa bajo gran demands del 17 1. 27 Del Rin 3.15 3-20 Off., Elev. Stone Web .2rF. 27 U. S solel 65 as
dominates en las fransacciones Y Ins. Err este trabajo de Ia JNE, el 0 perador cubano m6s important que ,,r deduct -4
que forman parte de In que ell9s ill- compr I en gran volume en todas Ins Admiral Corp. :8 281, E P srairk With 6' United Ga.
Departamento de Econometria. Oes a partir de mayo. EstasAm, Radiator 15 13 29 P.tirm ?,Jill 7 1 IS I d VS.. S p r. 1.01
estiman con mucha raz6n, que re- position Amer. Crys 2.1 East. Air L. 25,. 7 1;, U. Pipe 394
te-rado par t6cnicos especializad-is, I fueron cautelosamente efec- Amer A lI Exch. Buffet cuu. '14 U Steel 40%
,compras I 1, 14 I in., in Pullman
presentan Lin papel real en Ia vi- lt aIlan pars el specialist, piro e 34-4 3.1 Erje (R R.) 411, V V
da social, determinando adernis Ir.i hacen engender de toda Ia 6. Ituadas. dando al mercado toda close A.m. car, Fou. In In,, I Schon. Dis. 25 1,, 2A
Id 0 orturridades Para cub 1..a, rd e AmF F 251,6 25), E:rii Am Air.
pow aI. A Ece. Bond Sh. 28,1. 29 1 -, huth Par 42 I 42 4 Vanadium Corp 3" 3!14'
calidades de Ins memancias pain -i-Itende- ne ITa pero Ins vents fuel r ir_ A 4 11% Dh. 5.5 65 Ij I It mount fi.,. Simmons Co. Vert CAM 041 9
dania y es par ella, qua e an !.n A T. r Corp .. .. .. le Pro 4 South Ry 18,,, vrrg1n1n C. 22 32
colectar con facilidad los prccj,,s mos, clue toda Ia prensa debe de itamente limitadas a opera rl -, R,, Mot 6.,
Arnica. Steel 1. 39 16 lFaIrchild E ..
de cada 11, Fouth Am. G
reproducir Jos Indices de precias escala ascendente en toda, 17 1, 17 F.x Fihn C im% kfi,, Pepsicola
que at variar las 6pocal; timer. Loco South P- R- A, 511
ni por mayor. Para facilitarle al clones. Durante Ins momentris lentos Amer. Loco is 9p ." all Follansbee Penn R. R. 21 Warner Bret .. .. .. .. 13 71 131
Indices, se refieran al mismo pro- P. fill, R St.n. N J. 711, 74
ducto, tornados en 100 estableci- iaractirin. en que el mercado pudo descansar Am, P. LlFht 21, 2 i fjardo Sul. 21 'Y4 11;: cific Tin
lector elements de camp Faster Whee Pres. S. Car Isunray 01) 193, 19-1, We.,[ Union 393/, 39
mientos commercials e industrials con In clue paga RI detalle en I-- fuk extraordipariamente significativii-Anorr Ga 1. 20l. 20 -tan brands 211, 271, Wet Elec 45;k 44
Pr. 110"t, Hn Wheeling St. 83 113
selecclonados y a los que pet e entraran nuevas ventas.JAiiier Cable R Public Ser, illan Gas
4 A. 4-, G Plifica CO. 32-, 12 tan Gas r Illij Ill
-iodi. dos Im centers de consurno Lie Ia que no s Am- Sugar .12-1,. Us,,
Al reanudarse las compras. se hicie- I iujar 7--p 7--p Pure Oil Wn.lw.Itll
camente se les envian Ins formula- Republica v concern In que aunipn- Amer T. and T. I igr, 15114, "' "m '18 Ian oil W Overland 1'2' 32
ran at precio m6s alto siguiente. Las A-' Wo,,Ien 24 1, 241 Gen Elec. 6a OR 1, R Studebaker 401,,, 401, West Ind. Sug. 2511 211?
rios ficiles de Ilenar. Ia en poder adquisitivo 0 se rdLl- entas procedieron de casas operadO- Am.- En,,usitjc 7" 74, n . . 22,51, 26
Luegn entra el preimbulo. en Ia ce, en el interior de Ia Isla n pn Gen. Motors 631 I!, Radio Corp T y
ras que liquidaban y efectuaban Pro- Amer. Smell. Ttildt. Keith
explicact6n de 10 QLIe se entiende las cayerias y estudiar grams de protecci6n. Ilarac 2 5 it, aS CRUIRS El mercado Amer. 1 4 t. Gillette 3414 .14 nexall Drug 4AA IThom. Starrett 37. 27jq Youngm Shert 43 42
mayor; sefiala cualquier alipia- tuvo un solo comprador durante to. Anaconda C. 421, Gen. Ry Sign 33 11 .131, 1
par precto at par que influven en 1 3n% Goodrich R.
Ins fuentes distintas consultaidas v cilln. co parade el valor. con el do el dia hasta precisamente antes Allied Stoo Goodyear 30."
del cierre cuando a1gunas comPras Avco. Mfg In
Jos factors n2CjonaIes o externs e en La Habana. ya sean Ins C .. que rig m Graham Page 2% 21,
que incluyen en Ia formaci6n dcl fictes por I tits de fAcil access. o en generates tuvieron lugar a los pre- Armour and Co. j-,, lit Gremb%, Cons
preclo; Ia fecha del registry: 605 tOPeE. En oper AtChison q7 97 Gen. Pub. S,- 14114 A 11"
los clue entra Ia tracci6n animal n Gie3hound C 2
es el nfimero indicator: ]a clase humana por Ia falta de carninos da,; tin bloque de 5,000 toneladas delAtIon. Cn-t .
actuates se posted en septiembre Alreon NIFG. 'In H
del prornedio y las categories con- Consideramos clue tant en Ins i Athi. Corp. 30
qlfl! 105 observadores creen represen- Iludrin Bav Q. 5.5 c, 55:..
sideradas en Ia selecci6m c Ins Indicadores de Ia Activioad Eco- ilaba vents de productores de crudo' B HaIts Manuf 71
products, Para obtener el indice n6mica Nacional, como en IoF In. 68 7 141 U S T E I) TI N E
v reemplazo con futures. pasando Jos Faldwin Lor 101,l Inlx Houstrin Oil
dices de precious al par m Icrudos a manos operadoras. La for- Balt- and Ohin 191. 26-s Hudno Mot. IS 14, 13
partial de cada grupo, que no se aver, ei
tiene en cuenta en Ia formacirin Departamento de Econometria de talcza de los futures coincidi6 con Ia Ball. anj Ohio Rid. 41.-.4 -- Hupp Motor 41il 4
del n6mero indicator total. para )a JNE. ha pesto at balance del 1 de Ins crudo5. El volume en Ia Bol- Bendix vi Al .. 62
Boeing Airp 4.5 43 1/j I D A
darle una ponderaci6n indirecla rn a hoy alcanz6 28,500 toneladas. La at 22 1%' L A S F F G U
gran pfiblico. Lin Rsunto irido. que Borg-Warner *111. Central .. i I .IN f<
el conjunto de los arliculos rtaleza del mercado de cru- Beth feel i2 ;, 5.3 Int. Paper $4 x, r,
hasta el presented ha sido comprcn- actual fo
cionados. tas del 'dos con Ia reanudaci6n del interns Butt r Bras 13-, 151
dido par las minorias sele dr compra de los refinadores se con- Erdg. Brass 22'. 2.11, lron.Co. N-1 A S D IS T IN C-71"O N
PresenLa seguidamente Ins ochn nais. peen que ahora, Ilcgara has- I it -3k
isidera conto confirmaci6n de Ins re- Butte copper 11 11 1 n Nick 1 44 44
groups de articulos seleccionadol,. ta a las a of
han recalcaidn recent. k/I A C
clue se descomponen en: alimenti- caras social" m hurnil. ue se los re- Beech Nut 211 28 z. I I T T. rid T. 18
. I portes q Byer A, M. 211. ZSS InI.nd Sit.
des, que podrAn formarse Lin julclo ;temente 'y 0 P ; F 0 AR W
sabre Ia necesidad de
cios que comprenden 10 clue son de unit material que hii5ta el pre. 'finadores en crudos para febrvro y C
de origin animal,,tales conno: Ia sente ha sido tabfi pars ellas. marzo. El mercado parece halberse Chicago Corp. 'A oJoneg L ug 22 Ik 224.
carne de res y de puerco: el tasaio Nuestras m6s sinceras congralu- concolidado aqul y apunta n curzo'chir, St. p .. .. .. ill. lsl, !
tiL prirncra Ia Icche fr-ca grado I--- p- qlax-- b.n -I-d. o- hit. St. P K
B, Ia evaporada y( IA condensada: con tanto facto. Charlas del Mercado "'- K.6e, FLa National compro 3.800 tonelarlas merama I j All, Kennecol 77': 737 '1,'
.de Cuba y 13.235 sacos de Purrto Ri. can Uacif. 10'. .11 L
co. embarque febiero. todo at equi- Ccrng. Gi-s 751. 76, 0 40 ,, 41
valente de 5.65 CIF para Cuba v se Cniumbia Gas jj 34 4 "e" Yall-e W & a& 8 0 i
n IA ': 8, 1 Ljbbv Ale Ntill Ali a Z,
Cotizacio'n de los M ercados hiciero wras 10 mil loneladas fam- Clt'ts Se1v Oil I 39 21 Loew's Inc. 13 it, 13% 1
bi6n a 6.15 CIF dcrec:.lotz parades Ches and )a 20
Lub. R. R. P. 3n 31). Lehigh VAI .. .. .. .. .. 191
Meyers en su recorrido ppra reco--cr Curtis Pub 7 7" Laclede Gas --
.impresiones de iemalacherns confir-'curtis WTigth it : Lou is". -Na. --
ma en sus conrrsacione Ia creencia Chrvsler go ;; m 4, Lockheed Air 23 231,.
CAFE ALGODON de que cl precio para Ins azLicares C Vi-Ict- 15" M
obtenidos el ann pa-sado no fu has- ( West Util. Nlerck Co. 23.;, UAra cle Ia O Y
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA CIERRE DE AYER FN LA BOLSA lanle alto ( Ivan Cons 5- hiis. Kama- 24
DE CAFE DE NEW YORK DE NEW YORK -- Cnn< Ming 31 % 321 NI. K. T. Pfd. 0, iz Rli *
( nt'l. Can sn 19 1,, "lliss. pat,. It. R. 5411, Fo i4
C, ns. Edison 38 38 martin Gle 16 ti I A L
re In, 'I. F. is:'- 18 Nlara. oil .. .. .. .. .. .. 9% 9%, E R V IC IO E S P E C IR
Cierre c-... 123 ingenios e.,Gin en DE LUJO
M -t-rs .. .. .. 10 'i 10 Zi Alanatl Sug. 7-j
arzo 547. de L-'r'l, "'Pet 13 1 73 l Montgamerv an "i -,-!a
54.52 1.1.1 plena labor z1fra Clro
M ly. Cub. Am. Sug, 1.1 -,i 15 7- M." (R. 14 1 25 1,j 62031,
Ju to MAI Juh. en toda )a Rep6blica ( mm'l Solv 20;. 2014 Mtirr.y Corp
Bp,,,ebrc 53 'A O tubr, 33.51 Cans. R R, p. 11 33
mbre 53.30 t)ieie-b,. F.1 Cl-. Steel 111, 2111
Ill arzo -12 j ." : Natinnal Gypsum
De cuerdcl cnn ; n Colmacinn- su. Cuban At Sug
46 on Nilc ()- N Y. Central 231. 23 I'j
,,Iayo 33.99 ministrPilas en IA Aociaci Canada Or" 11 12
ACC..AZUCARERAS n I de Hacendado, y en cl lnslilutn Celame" C" 34 N sh-Kelvi 234 24
BONOS DE CUB4 Ca C"'', I, Pas 16 36 kit INational Bis'. -ubano de Estpililizacion del Azuc ii.,Coo.. Vulte, 21 tj 21% National Dist 20 ili 2014
CIERRE DE AYEREN LA BOLSA hasta aver estabin moliendo 123 inORK. febraro 11 API -Cierre genius. abiendo Illiclado sit zatra. Ins
DE NEW YORK NEW de Bones: centrals "Santa Rnsa". "Punta AleCamp. Vend Abre Ci.rre gr "U ilin- y "Santa Anialia".
Fa*lt.n'solarnvntc por comenzar ,us
Cuba Nor Ry 4', ii-n 3A It '%AR laborers de 7afra Ia ingenins en las
Amer. CryEtal Sugar 22 1 2.1, Cuba Railroad. NITG 4 -1
Amer. sugar Refining 521, 53 i 1970 "A 26 'distintas provincial. Jos que tendran
Amer. Sug 1323t CubA Railroad, WP I clue miciar Ia molienda antcs del dia
or Refining Pfd 132
q'i 9" 19 0 31 321 116 del presented mes. sei: 6n las dispocentral Aguirre Assoc. I is I, Cub,. Railroad 4'. 1 q70. siciones del gobierro. de acuerdo con B A N CO H IE R R O S o A s I
Central Violeta sugar 1.1 Ih I I A) 3 l N. l2s regulacion- diciada, al ef"tn
Consolidad de Cuba, Pfd, .1.11, 34 Cuba Railroad 4 1970
Cuba Company, Com. . 1 2 --il 3 [B 32." :IA SAN JUAN DE LOS YERAS, LAS VILLAS
Cuba Company. Pill, 110 115 Rlpubli- de C,,hi I PROMEDIOS
1971
Cuba BaHroad Pill. 301. 11 19.57 57 Ii 99
CA ... If Soil~ 41,.
-' --- I I -. NEW YORK. fehrei, it Balance de Situaci6n
- I .
I I
'J I
o
Pligina 1% basificados er Clasificadom
DIARTO'DF LAMARINA.-Jueves, 12 de Febrl a de 195.3 *"O CXX1
. .
I
I PROFESSIONALS PROFESSIONALS COMPRAS I VENTS VENTS V E N, T A S '_ VENTS T E N T A '
I AisoGADOS T NOTARIES v INSTRUMENTS OR MUSICj 48 6ffJ ,, j8- CASAS 1 49 CASAS 49 SOLARES W,,=0,F1XX1M RUSTICS
INGERIEROS ___ M
MATRIMONIOS; PASAPORTES, DIVOR- $3,9419 YgNDO CAB m.odamente 2 caballerlas. terra oo, U-5692: COMPRO PIANOS mf.! 0!0 A a 3 C.,.-A. MA-09-- TECROS MO- VENDO CASAS SOLEDAD 2U AL 2410 Pedroso frente a] ps' do
I.. .= C 7OO.,M2. Principe 103 con 390 M2. : Af onidnoc As I ICA Pp aeed ras-
I clos, decla star vs. desocupada. a al a. ,"Cia VENDO SOLAR I
Ingenleros Consultores Verticales, cola Y 5PInette. ell cuaIQUIe C; no. I .he de fabricads an $5,501). con : from riall
de he deron. pensla 00 M2 Trato director. nuefto .9 a.rn, on Uln, lid,
re "j. M : 172Se e trav Infa to torada de mass
Cum ytjubilactollm y led& class de "I"- :nque me encuentren. Miquinas de 5,*y Iffie, patio y lavAsdero. C 10 H entre Henta $6000, alcitntariflado, &gum. Catsuida $0
del or Oflcln& ,Consultor& an Ingenlerts, trial.- estaclo x32
be Reparto Poey. FI-5471. Calixto Garcia NIC 11 antre 2 M. 1-4935. H-52
. palacloi, Empedrado 410. TIf A-9102 lactomes el ctr cgs. sanitarian, control. ku- coser, a.tribir calms eaudalei y Colic, to- I YURturt y Gum 1 8-13. "an do Turbine .Mucha agua, Luz el6ettics, 35
. ii-4399- I. ig tOmAticos. tuberfas Y bomb.. de process q"f Is .cbe: Avistit &I Tell. U-5692 589-U-13 Simal, PJrrAgA, Rule 2 an 11, Puerto Infor- no W.51) Va D 'ads Plant& butot teffa minutot Habana, $20AM-00 G Imell.
- ---- -- --.-- Di..A... piano.. memories. canton y prmu_ "855-21 Memo 7 VENDO GRAN CANA 1111101 man &I fando. U403-4B-13 Ud. Busca Ganga, Ve* Est& U.n. m-E?191. FO-2070. ii-3728-50-19
BUFETE PEREZ MEDINA Puestom. Legalizeticom Traducciones Toe- Qcfal Mucha terreno, a SS.UOt Jardin. portal. gala. conceder. ce- -- Y RECREO
T :mItAcl6n r Colds de papaportes, c' d niems. Man"Ifle do F6ez 353. T.Iefoei 22 ANIMALES uemados Marianne. T= 41 ".ndand CULnVO
" ""r'-crek, Rernato todes rnis Propiedatift eing, bado complete, 2 cuaj tos, patio, lava. MIRAMAR: URGE VENTA I ca La Gotera. case
CU '_ A-461& III morstoriad.. Lnformes: Fern ex. Con muchas faellicladem de Pago. Habana darns. cotina de am &all& fria y collects. Primer Avenida ybolierreidasmejor Disna, entre San Aritadgn ,. legillael6n social y siquileres. Se- E-111170-lingtrI I b. b rea: -9713. Y MarlsnaoA 2no compare cases min antes fley.idNenstlarl Casinnourabn.i)TrtLfvo,1-76ms. lefa3trwe 0 In en fondo al mar, playa nio Ila, garage doble, batty. 2 Pesos- malRue de rodas clones. Ftecursas. matr1mo- SIE COMPRAN vin TERNEROS DR a NC- "cure m dinero, me em Aff. BO ,,, ,000.pesom ell adelante, It he pt opia, Xrecloso soi,ar de 2fix versa. Al
_ Its,. Torre. M-2149, horms oficina, set&- -FE VENDi- ra, Hilgame oferta electricidad. cocina gas.
.I.s y di, rclos. Bill t. Pkrez Medina. Cu. CASA cemo. pro Carlo Telf. BO-95M 16. 17, 18. H-320948-19 maim. arbolede SISMOi Faa H-4843-22-13. SANTOS SUAREZ, H-4616-4 -12 __ Icesitlo V. ell ar, Duefic: F-4084. Train dir"to B_600& peseta: H-4398-30-12
he Its -4h5a. C P R S i""", Vendo Urgente por embarcar
C-118.1 M- 41 moderns monolithic, Par at __ H-50 55-49-12, cilidades Pago. ___ dor, 2:4, coacirm. cuarto "" a- VENDO RE91DENCIA MU VENDO SOLAR RESIDE
DIVGRCIOS araje. Carmen No .. .nIr, ,," "" d. do. pl.nlax. 11ante
.11tic.. Ito. PLACA Edificio modern, magnifica .ituactilet XCIAL CASINO
------ ._'CI. I r -_ ,.I&; DePorlfvo'334 -a SE VENDEN 2 FINQUITAS
Traml sclitri rbplda icicles div r Ice. par- 14 AUTOMOVILES ACCES. REPARACIONM r'C H-4345.418-1, jardIn. main. comador. coins, cuarto y arr- Una cumdra de In Calzads ;. S11.00 ,arm. Create
0 viclos para crosdos. calm cle eacalerst, gars- bre. xituada an Mangan, 65-67. dos Celina y.d.ble ,,I.; air,, en a,- Fe, $3.50 vara. de recreo de lo roil varas a 2
n u &left spartamentcls, afts y media do cons- atra $2.00 %'A:a Puente Nuevo $3.25 varm.
tci6 de hienes garumei.les. deel.l.t.11m. APODACA 308. ENTRE SUAREZ i7FAC. j. y Pat,.. Pinata alt.; Tres habitaciones F..,Iid*d- d. P-9- EC-6563. G.,cl.. Imil pesos, lugar ideal ficil co
de h:redera.. peclon.s. Jubilla.rom. de. NECESITO OMNIBUS GRANDE. DE rr_40 MAQUINARIAS feel.. vencla Una casa de do. pleoLks. Ia- con closet. c u.. cuarto baflo. Pasillo y is- truid.. co-caslitica. metro contsal.r. ,an,.
man sualas civiles ,v contimcl.k. .droull.. Ira ell. so but... cladici.nes y ca. Ca- cho monotitica. Se da berets. 117.250.0o. rr-a descublierta. Reparto Prawn Libre. -a S36O.Cla (tresclenlosBcmentat. 2 mass con H4393-49-12 municaci6n, buen terreno, catrmtl Bufete or Ju.11no Ar.e. Altos.- c;lld'.'des de Pago. Tamblin fde,,Kasolinm.,SIE OFRECE MECANICO-EN MAQIJINAII Informan Calls 16 No. 275 mq. luz elCictrica.
a H-4 _Iaw-ldo, cuadeas Atrovias Q. Interests TOM~ Portal, "Ia. collector. 2 cuartos 4 par 4 -- --- ---Ca E19_2051 X-415-1-i4 Feb 328 48.15. no W.34.1g. H_42S04#_15. hall, CAR A
do. dlil Ia Radio C.ntro- DPto 715 *rel#- si chl... Escriba dando in a Is y is-! dr coser con doce afios practice an Cam- Con. A-7131 A- tin Y avadera. 7 apartments con .at&. 10% Entrada, Resto a Pagar -0376 de 6 a 7 solamente.
eJld.dE3 a Guillermo I'll. interealado, cocina do gas. Pa. COMPRE SU PARCELA rretera y tren,
61, ..J-. Habana. 1-6pe Lmpa,,Ii, orum Singer. Pcontitud y garantia re- HABANA, $40,000 466 metros tabricaci6n no de gas. patio y
,.ca d..IcIB-. Informant: B"celo- BE VENDE LA CASA ESTRADA PALMA comed.r. un euarto de 4 par 4. little. coclBUFETE "REGO" I H-4988-14-13 a. 107. b.j... Tell.. M-38M, A5-0041. de"7, Vibora.1 con
S4,200 RENTA ANUAL it Invaders. Se accepts ofer- en 5 Afios H4293-50-14
Aic= & Adecull-tI.Ittill on Bien... 10-H-2252-40 Moms, 0 Ia Carlos as cho monaliticits, earn. to ra. cable. Inform. a Codes horns par Reparto rmidendal I- entrad olives. :
liferEnc as ", was rrinungles. kl2trimonjus Ecifficits un men de ferminado cerc puesta hajos. jardIn, portal, sale, recibid.r. X-3247o 11-3213-411-A bama callm. luz, a, GANADEROS:
ixorrias a socials y administra- 17 MUEBLES PRENDAS 42 MUEBLES T PRENDAS Parque,.La Fraterniciad, 4 plants, bj.. 4 cuart., grades. comedor, bafto, pantry, ADO. RIESTO 42,501111 FACILI- I, B-7459 y Vendo rosanifica lines para ceba. 73 ca'I u criados. apartment 5,61W -CNT __ -_ - duplicarh all dine-a
al.k. cobra de cue is.. Pensions Cluds- .. cinnerc : altos, 3 mass de terrain, .I.- cticina y cuarto in- a] flevark &I repeat 1-o"t Fill I
Aplas J,,bli.n.om Pa3aportes. Dire' I eamedor, 2A, Win ell colors, cOcina de dePendiente y patio. go lotteden guarder dades; Continent 12 esq Jorge, Sevilla- ic In nutom6vll. lballerfas elipasitnardestcgulnesi. 1h4talcuacHloinmo,
'. Daniel F Rego D.Rei I ly 21 5. Do- A-8232: COMPRAMOS "ANTI- I ELA CIELODE :ESU 1. BE BAP[MZ" Informes: 1. Riven; M-9602, W-9752 d-. caliquings, -Has -calers y pasamane no. magnifica can&. car-p rch, sale. nail. H-627-49-22 agululas
I Loan dor. cocina. dos bafam, fretcam haoula- -_ - a. $210:000. Gustavo Guzmell. 23 NQ 763.
vla rt raento 12. M-3291 D. 3 I quen. Straiten y reforman toda cla' Res* 0-H-5076-48-12 de rarmol. sala. terrax, cubierta de 30 clon:4. sample, Patio. closet Duefin B-1807. PARCELAS A PLAZOS Ved.d.. FO-2070. H-4434-50-12
Uedades". Prendas oro, bri- de muebles Decorados y tapiceria In inelidli, saia. dos cuartos. bafio. cocoa
C-11641-1piOr"Creb. Fundas, cojinea. Camnargrio 561 VENDO CANA MIRAMAR. CALLE 18. states y escalers de cement y Interco rs- 9-8686-48-0. REPARTO MARTI _llantes, plata, cristales, porce1a-Ici ,t'pe"IS1aIud y Drallones A-311.35. entre 5a. 3, 3a. No. 32. Informed cle 3 a r. 1. ...is.. S. deA at tel6fana, fabric&- 5 mim.t.3 d, Ia Haban SE VENDE UNA FINCA A 20
3 DOCTORES EN XEDICINA nas, munecos, vajillas, abanicos, H _3914-42_9 MarX. S. A-0243. M-7214. H-4868-48-17. cu5n 9,10 metros Informan puede verse A. Aut-buse. C-5.
, __ I~ coalquier bar&, Precto 25,000 pesos. 5: 302 varal. $150 I, eatrad. SM man.u.1 minutes del Ciipitolio.. Casi
,nacar, pianos, 1ALimparas cristall- CASAS T 636.840, 1,272
i' DR. PEDRO MUROZ VALDES RENTA $720: $65,0010 aceptn ofect". Tel6fono 1-7129, 2engo tarribi0in 420 -a,
1,jedlco cirlujap.. Diag.6,tic.s y trata alfornbras, nitiquinas coser, Cs- ... nl* ,onlirlbucill. no queen 13-H-4lT7-43-12. Residencl.. ,11011 var-5 F.,,Id.dcI m.y cems, d. 1. una caballeria, 2 casas de viI verlo aunque no to compreri, vendo Is. -too econailimlicks. dable via- V6ame cu ei Reparl. Codes las vienda, luz el6ctrica, agua coan I, n I., I r.1t.r.., --)'! .a. ,In-.-. SENORA AMA DE CASA -- planes de terraAzo. baftos ell colors. vents- lorries, inclusil-e dtlrog.., C.1lot. U-MI
I --. Can' ."., cribir, sumar. Caias Archlvos te reato y modern edificto 2 Plants&, todo VENDO LINDA CASA nal.. do calobw. Proyectos madames I-7779 10-H-2426-40-7 Me ar, irboles
as, -as. munbc, ;Wl.,I cit I 6n concrete, Ia. de In.. 14 luJOsO- Lugar preferldo Almandarm, nut clusivam. Walas sin compromise, r"a rriente, gran palm ,11
3 6 I if Ii P an. Hort-- : $5-oll I Ropa. A-8232, C-483-17-13 Fb.! Laqueamos y esmaltamos a =r'smentom y 2 Wakes comas al fren!.e a. hall, 3 cuarto., hNN.,
A cA,. s I a lardin. portal. sal frutales, carretera y apeadero
Oquendo 305, Habana. Tell, U-6402: N-iTE I pistol toda clase de mueble .uarsi ruccl6n cruntedor. I-eina gas. tfiliflints- cumrt
Los del Interior esirlbarn 3 00 S eva t Is CalAnda y a La Trop vlelo. iTIENE DINERO?
on 100 T.- Situado ell barrio ;
.,r FABRIqUE SU CASA de tren propia para. recreo
caser Y escribi-r. negocio ripula. I-larne"I'apizamos, barnizamos, InIlta- cat y a Ina principles gargle. Tamblin amutblada.
C-330-3-9 ... SE COMPRAN M-UrB ES, MAQt ..... I cial Peg.d. C legions. Tralua I n 1 tono B 5073. Abreu, Corredor Colegi.do. AHORA con all terreno y on. P.queft. .grittalad Cultivo, toda cercada, CorTales
clones a blanchi, c h a p a etc. ffrniero. si demean an Informed ell el
TIC. X-2912 H-3071-17-16 A H-4269-48-.2. 31 tiene Wc.no y AIgCUl efectiva. rest. no efecti- A Mocelos su cy. .bar..
. I Consultorio de Profi -_ I.-., test.,: B-5618. Alp..drc. facilidades. Todo login mcritura public
-HX is- I .1. esperal of denicra de pingun class Pre-ci'opara cerdos $11,500. A-0376 de 6
I ..Verej Ia. Garantilt.ir.. IA r.r. radical, COMPRO MUEBLES: B-5303.: Hacemos trabajos a dornici to y H-4208-48-12. Arnpliaci6n de Almendares Tambo6r, Censoring terreno. de contado. Pallas con facilidades. Escriturala 7 p. m.
Ia Blenorr2gia y Gti rliltl2r, autiqual public.. and. III ,antiao., In 6,11xas...Arl-j
teruza 2a.it., en pacris d-.sur d.l.r. Inn-, Finos y Corrientes, pianos, re- mudanzas. Trabajos garantiza RENTA $720: $65,000. 7 ASOS $6,300 Its cl. hlice, al-g.n Itsit.ri. It ul. H_=4_1%OI4.
i pautri, I.. Dbll-d d --J. Tr.,I.,-a.a de frigeradores, miquinas cos6r ',dos. No pedimos adelantos. Fal- Exento de contrIbuclon. no queden sin Nueva. localities. vacls. 3 habitaclones.
i 1. P'nst.1s. P.,l Sifill'. Enf,,.cd.d,, c1l, ., ,Ill.. A no to compren. vencia .1o, baho intercalado. servicol. portal. sale, ca,conras Pichew, ,,I, .nnull. tilitendri escribir, de oficina, todo obiL mn: W-0486. ,. ,er ,..I.. ,,,a, pa .... da,
Lo u = r Tenemos case. hechas para %,cndlr ca cl- caa- L;aI- A S-gwly & WalesOn 1. qn, Us- ha
cl, 1. pruall.na B C-147-42-4 M.-a 'e"'. v no edificio 2 plartas Coda mednr cacina patio. Trato director, due- facilidades; 7 1 utas d e bmnibu. par el (renconsult, pl,115T'11. t su Casa complete. Voy al' -ioofi. P. Ploey'.. C-.1-11t1iIr.r---c.. -part i I. Jet rot: M-3606. Jeus cel i Lly 92 bsj.s. A-49.53. W-3 CC6.
, ar e, :2o a I, ecipersto Ia. d. IA. can 'itf lu- ti. B sale 10 NO 4 cast enquina a I is. junto a 10 its Ortubre. A19tuts, can I..
- apartments 2 lujosas casas al 11. H-4397-49-12 cmIts Park cOmercio; otras con Karam Mows 179. frenre a Ia Quints de Depen-linterior a toda hora, B -3303 P .-;-- ).A. ca a I ___ I BE ,VENDE TINTORERIA $#.000. St VXN
- a 1. tint.reria Ca.. Faga. 2 M4kq.in.s
dis.*es. rent,,Con tru-ou 800 an. Situado ell ba-I fail X equipo de petr6lao americanot nutt 'Linares. rio m,,cisl. pIg.d. Ia Csilzatila y a 1_. URGENTE SI NO TIENE TERRENO
1-1-370-3 Marzo 9 SIN RIESGO %. Tambora para Invar grande, cum con
. Tapiceria y decoration Tropical y a I., pricielpales Cal.gl.,. Trai- SeAora %ends Una residence muy stands a a can facilidade. par unidA- "&Nrtoostotyroh.aclon)teiiePm.Ibi ., l.
l H-3777-17 ll ar"o 9 Se hacen cortinas, funds y g an ingentero. S1 qUicien mes Informea, jaocifil, portal, sala, tres cuarto,. 2 bafios. De ront.d P c. mJhe, re- a cuartns. Pace rents. 250 a 300 PleXAS. t0en at mismo. B-8976. Sr. Daly. "no.cita. g-J Patio. ,act-, -.-n.jiti ..Id,,.,,,min:daa.,,ni.un cent ... par .del..- .. ora sun Ida puerta. Inforriva Tell. ML-1104. Nocaml. S. -4207 alt, P..,.e "pera, .A.. Lline Sa -'re NOLdRicti- sion H-20 .5t.16
DR. LUIS BERMUDEZ I MPAA cojines. Repararnos alfombra H -41-12, led . t
I A-4800: CO -- i DM con fact lidades. lNo earn- I -m u .,,tepr.yct. gratis. Coal ...... -.a-guIyr!.

a -noo. %Y-3o9a. VENDO CAFICOLA EN LVGAREI11nO 172
IS UbIcA .atig..., ..d-n.,. able ... .... T p,,eria general y decoraci6n EDIFICIOS ARMAZON SIN COMPROMISO 'in-yr., guntar par Sr. Machado.
1 III, .I. .at.). T.H. BO-959OH-4617-48- 12 1 162. b.j.. A-4933. H-2025-49-4 mx. a 2 cuadras Terminal de omnibus. PreCLINICO SEXCOLOGO: F-5288 1, pr,.d., rapas, pianos. pI .... ...... In Nicanor del Carnp.. I -_ nos presupumoo I ,,, _ANJ
L gro.tice v iratarruento de lorn.: rior. Trabajos garantizados It Plda
i se x u _s. endocrino.s Y nervio3os If mb u I-J-1. coarfil-.. .11.Iebra,. ---. ,I.- plan a.. 8 lujosos spartarnsula. de 2 dnr_ HABANA. CALLE 5 XTA cla d .Partateentas. structural de can- -,a It:,. Isellb ,. -11111I.A. burns, abanico, nacar.'inte .. ..... A CLARA. PIL-1 Para so nav.. sit(- P0 ___ EXT Ito... ac a timidel,. f.bi., asurasts-itilador", memories. Negoclo rhpdo: A-483011RICardo Barro, Escobar 266, ca* colo."p... Asia, clined.r, 2 I.j .... --' 45OR ad. Is I.A ..,III.. VR EMBAR(ARMI R E : 14-3726-51.14
a Impair Mollolltlca 165-' y cret. III ,cado A-Pla"no Allnd.,es, .ric.
I nia. Indraierda. esorrilid.d. al,1g.dex. CCI-I H-21Z5-17-19 0 ,enlan $300. $33,000. Otros 3. 12 I.j.s., fabric.c16. 3 .1 Ii plant -67 c.':".22"' '-Il -,,,a Hacemos Planns y pro- a 'a,' ',o 6ut. g' .itu.cuin. BE VEN.. UN INA. CONCORDIA I9SQVI.
I It .c.l .;I esquina a Neptuno. Telfifort spsrtamentot, renta 94RO: $45.000. & Pift-Iro. Contratistas- I01'e r- o ,,, ,,,
fillitIll"luk, al'Id. (1-ornoestuillbsco., 1. 0lXo is congelad. del IM. $195. A,, I .ICCZ I I. S.ngoll, -2583-51-12
In it. Enfermedm- oferta n7nrable; Hospital $7 Cloo.
... X I I obewd. A M-2160. C-786-42-23 Fb. rrnUl.S11O:. 17O.OnO. Otro. 2 Plantma. rent Dueho: B-51173. H-1913_48-19 ""m ructorm, O'n Illy 5162, bales. Teldfo- A No.- fell call, 2A
ask de Irgi-Is. de art. so rtam nins y Una ndu.tria, recta fifiao WE: VENDE VDIFICIO I PLANTAS, BAN. W- M 11-411fia-49.15. OORiUi;IDAD.' ViNDO CASA COMSILt A-6 357,0110. Otro 3 plants. esquirls. 12 cs,.s y H-2024-43-6 Cox -. -_ 3 3a ra -gen sexual. Consults d CA rul.: 3 11 y 2 617 Com pro pianosi- ca etc Min cAntriclo de Habana. Neptune
! 7 V-I- H. 203 antes 9 ll Vedado. 71c. I a 7 If% artip 420, Reparto El Pont6n, I. 152 e.q. Corpoulado. Alquiler Clain, 15 &Boo
Itiono M-5288. C-728-3-22 rbl Muebles Corrientes y Finos I laforman C.Iioiada dolv .- VENDOSOLAR
ca: B 0. A] end c H- 209-48-11. rr. 1,258. to N9 4. Miranda. R.piii. Alt contract, ran entrep&Aos. Casa Pififin. Mon.
M.quiums TAFICE SUS MUEBLES ,,.-,,I,-- -cia-lit p-, s II-cc% in- Apen 49 SOLARES il-% III Bohn~ El notice ul 317. Silvia.. E-2016-51-14.
c-111. eselibu. -J- 1-d,,I Al.?WN-DAIIE __ -I'-NA-CA5A Ili H-2039-45-4 Marzo R.P.rta Residential d, 1. Habana C-- __DR. RAUL AYNAT laj?,fl.s. P.reel.o- .bjIt.. art, ,.I,'- ,'' GARCIA ESPINOSA apart amen to .%.' fabricatillni cle Pri-ra]o BE Ctilegl.. Candler (:Ollg, B .... Vista VENDO VIDRIERA SURTIDA POR CAM.
Wd ca ex Intri-no "Calixto Garci. Im- % ado In cue vtarbe CAsa -- Ieta Ne- I VXNDX RESIDENCIA jhj_%;_A_1LAqr VENDE PARCELA DE ESQUINA
p Ila. flujo. Wills. onfer Ar . IIIJOS Rent& 256 peso. Pectic: $25.000. Escenta NE
cleric inecied,, ,,, ,.p,,J.. Just.. T.If. ,6, F, ". Cuatra tuarloi. gals. comedor, beflo I con ['[in caxeta lugar ff Accra Is Ia sotul- I -11. SAM. Teresa: blar do giro. Nike-Bor, Real y General
Prnicilina. Cur. radic I T'.Isuiallptt I ,octal I de rontribucirar, Francisco licri-era! B-finali. IrIrc d c ar 20, Lawton: P Verln, y &Ito Te- onleo alt, I.h__ 463 ,arm Informall Montalv., Report. Santa Felisa, Martango.
"I ;I. H-5349-:7 17 ('A,., de 9 25 &he, do I-Pell.nels Trcr. 512, title Lanuza ) M .Ia ., riui., cu.rt. de..h.g., I,.,- 70 9A Factorla NQ Mj_ ., cIq Santa TI,,s, lllo III- -3370-51-" .
,:I. "' do,. F.clld.d.. p. Atencicin sm. ___ - .Aranus ".."" p, v, 1.
. dop, ,,,a. Tapui.mo.. I.q,,*._... III Cal todo frente 3, gargle. Boo V&rag. I bans, H
crei' cau us: -4 41 H-60110-40-13. pact.. R.,cec, H-4205-4111-14.18E CEDE 0 BE VENDE, MAGNIFICO LO, L.d,.,.c.fc- ,intaxi.r. C 979- -11 aid. I., y Ill. $19.500. Infricone.: Clime do ---- -- -- __ __3-2S Fill. b-11-11-1 y h.1tmo. lub],, T ... cong ESIUNA GANGA. VENDO UNA rOR( ION __ ___ -_ -_ ------- 7-
I I ",Comp I It hot,. San Rates) 85 1. Torre. T,10.rat 41. G(finex. -4348AMAJ ,.,do, terreno ,con. entrada do scarniones Y cAmare
564 A-11 4L -2349 111tir,11-1 S it C-m. -A.p.-- C, But.,., VENTA REGALO 8 3._5 _( H silli.d. In In q., f ... I. !. VEDADO. ESQUINAS ft-cinole flea ca. re pre entaci6n people do
0 pianos A-8133 I_ I, g 'a I'* Alol. q n. de A enjds it. -Lna Al.m. Pass. IF,.IJ,, 2290.28a0M. Calls B Ili
A ),,,gba --1a-" S-Id.d T.16f.o. U-1424 Con solo $2,000.00 entiero left HaveS Una "L,, Ilidustria do Camagdey. do Quezon. 111811114.oucf., -526-42 jfl rabr I rasa y on apartment independent is I.Im--". Altura. (is L, son. x 22M SIAM Call, 7,,. 21CUC
DR. ARCE I ll;ul y A302,;.; ,;,(,,M
1,OC-,,,,I- ----,I-.-.p,,,e .-.t,,.,, lt -i,,;,_ C 30 %area cusdrad.,, -'A I) iquilih y .1milareo. con S canniones do ren.,Yc as, hricnci6n de Primer.. Cu.nta can -ran P I'll., 1.1t, I Ca .1 I'pa.. a. ,l PArtn Call mereado ell La Habana y Pre.
tIll"ll.- Todo Had 27x7 III terrenn, In M.Hanmo GRAN NEGOC10 PrIcla, lamar 1111-4923. rrest .... tar por C 23 (22fifix!t0f11 Tn,,OO, -pran. A,,e- vincia Urge vents par no poderlo tender,
O n, ra tender eqtA b-,,n IIt.d. I.. In. 44 RADIOS .14"I cu., Ad.11. H-4904-49-13 d.pdn y Pultin C,-cd.- C.legi.dos, 1 magnf firm oportunidad. Informant an Is ca- ,
q dras del Caf' Raul. Sandoval 209 Par emb,,cAr Eprialls comerciattle. ven- - A-3223.
, allmd. ', S.Iud Y MiannQuL A a-, 33
_Cctusult., 31101o. De 4 7 P San Nt- I San F ... Hrio y Sal" 511111rai, III ,dllll, ,p,,,,l,",,, ""*v,, ,5t,,,- AVIS6I, it, ., 4918 17 14. 13011CITo rRR50NA8 TENGAIN I ,ntre 11, 2 N1 11, Vdd.. Telf. I-,42201494,
,,'A, 3 2 I., Wino Y Sn Nligiel Te- RADIOS. Informed ell CA mrsen. -5202-48-17. lurn cancreto, Ina Plants$. custro casiki. __
I~ A-49nl. C-229-3-8 Matzo I r1arch,.. televisares. H .- _UC Feb.
grabaclores, lacg. ____ -_ -_ tre Venda solarm,,11,P-11a N.gij,,-.. M.,r.- BE VENDE 0 A ILA Q NCALLA__ __ ____ I A-9018, COMPRO PIANOS ;d;,,ras % demAs aparatol electrical r.t... "I v FN6E (.A,qA ONOLITICA ce .part& ... Intel, -go- -b.ndainfe y el,- ---. csre. I I PI-a Man.n... ran If Nil Lqu In
_Aricer.. ,arms old. N.,..j calld'.., z armpropio Para oficina con 24
DR. 'MESA RAMOS I OtIelos Arte. mAcClurt., d. ,n.,,. cnjasif",r.1, d'11.11'st'11 111 16-- Clued. .r,..Ikr.l A, j,.' r 1,.r-.: Cog r centric Recta $420.00 cange- dinero que tengs. con f-11d.d.. I Entre 25 Y 27 -l4A35,,, 340m, C.J..d.. .It,. I PI. y Mercaderes, Clean me 7 g
T. A" .ell dos Inform, durho Telf. M-7616. floras de PAVo. Se Admite --t-ita"i ell P.rte 11 50 50 $4, 5
de 1-urf-I's. calls de cifirin.. ,-Iqi- do to. rApidament. Qua, Irr Finlay y Varona, Los Pinan D-6.: I.b-blc,. H-4453-43-19 E.ilc Lines y C-1--d- U-31103 R Ep l. s'flu" x"T". Ext rl a r W-0757. i 1-1309. Ide Pago. Taff. BO-9 .j... 1914-5 -12.
y .1, 1?--Ir.o "' t' .'., m L ,rAxip,o Eitabajacis. l2x28m. -lr ca ,D personal pre- ,.Pre class de anuebles tin.. c 1. ,,.I dark complacido. Olive - .. ......... .--am
er2cl6n rApida. M-I.. A-9018. ; It
r' a 2-0165-44-12 Feb.
c, f n, rrtP.'nL ,'.a' I~ -11 I M Va 0
An Agu Telefoelo A1153' H 12N- 17 -12 VIBORA: VA Ave. Porvenir por D Nos. 68-701- --___ ___ "" Ir 12 A32M 1. CEDO NKGOCIO VENTA DR DISCOS. RA
i o,. imas ,'402. 1 - ____ -_ Ca]]. 21 ,14 65.22 66n, L :3.' dus.
Ti a.. y --11- na's 7 p To lbaIOS -t [a de Portal, lolls. comedor, GANGA: $10.00 V ,.I 1. .nIr.d. efectols todetlic.., olq.il., do ainsB11-ICAI-w it, Made,. y rn. P.at.ri.: 2 U":r .... , __ ___ ARA )_13 14x4lm. Correclore, C-1c9l.das. Arredondo Plificadores y reparacionem. (Tel6forool. Re10 11. HA 1..rd.. .. A-':, -'I- b.h-. c ...... ... I.. c- Cos. b.f, ritere.l.d.. rocill.. Patio, Venda .al.r on. 11I.dra Cah.d. Y PlA6n. A-3223. gain $1.700. Acepto mAquina a terrena.
-_ I V E N T A S 11 ru r. A Ma Jesus del Monte. .v, 2 apartaro;;fla, F.bi-i-cuto do primt- Julius. Mide 11,34 33 97 11)2 v.r.. ,,I.- Verlo despots d. Its tres. San Rafael SOIL
--51ARINO RAMOS Ague abundance. But., Onnnibu, 1. 2. 4. P'se 1, .1.5011. V. Particles. X-2157. dradaA. calle
5R. CHiL ,-- U-2530 COMPRO 1 Avenida Octa%&. Apra- E-9054-51-20 Fill.
6dicocil.especialists- Reconcelardentilal. OBJETOS DE ARTE 48 15. cat I Primers NO 171, ,ntI Joefina v Picla Ia Ilaic. Cumbre ) Font 56, 11che cat& oportun id ad MIRAMAR PARCELAS
DIM I .1, PIANOS! CA i Urge lInt.. In- Ei Creole que de5r
SAS Jenarol Shrichs... V-I- unfirs...t. d, *3 H-4914-48-13, f rilooll: Sir. Barns, A-0364 1-7875. de a POLLERIA PESICADERIA
M.d .... Cie I ___ I par 29V. fondo 01ro
H-5118-411-12 1,ntre 3ra. y 51R. 177n.x29.48V Esquina 51. 1 S, eende so $650.00. Urgent. No puede
'in 3*3 P an Duch-: C11-11M. Prison T, PRIECIOSA CASA A )__D- 12.
"" .I. a "' MUEBLES FINOS DE ESTI LO, S. _11... ... rASAX CARRETERA 1 eftln .: B-3493. __I.I ccoat'.desy Cr,,,T" i I
rated i SE 'VENDF --CABA N --- Avenida, antes Ca!le 30
rosc p elf. M c no "e"" T". I CIntlal Km. 9 1,2 entr, d ecinsim so el rep. rt. .. Ermila d2l).40.2
flo. W, ele. R 1 2I4. Clift.g. d ANTIGUEDADES, JOYAS 111, 11111s 711 M-4518-48-12 679.111V. Posibit, m.,or pri A. _lI06V 1 atenderla Aiqullcr $20,00 Frigidaire elf10 A. m' T _21 01. C-533,S.15 I'll 1, - carrreteta de'Ar3raoian Arra as. ". -to III REPARTO RESIDENCIAL Art -_ ,Ajf_ .,,,,Apdo lo. Reparto San Mail&'. agua, ga alt, part 1, y Pifi6n A-3223, Correclores Colegil nd",hibiri6n Formidable lauleris cabillas. Bien
I Fislitag Pourcelana. biscuit. Mari]. REGALn MI CANA CERCA DE "SANS- carried.,, :mcu a rto!, 2 aid.
MUX& Ilas, cubl,,Io,. .rllculOx telcfono Rentan U5.00. Infortnan I SOLARES A PLAZOS do Buell negovio. Wormeg: Ricardo
cuadros mouledtoro. libr Plata Y crilt-1. Tr!f: X-4100 dr, 7 a 11 y de I a 5. Suit. C So ,cl ... it p. c..d.. de Ia Csrete,.j m f" ,,nI1-I.d.,. ru.n. III c,,ados can Crra Virgen del C--,-.. 3 Mn,[.,,l MIRAMAR Justicia 514, Luyan6. H-1651-51-13
as bue.O,. MA. ,e, P1111a $8,7GO, H-5152-48-13. central, anILlebl.d.. portal con cdstalcru,. so ba -. c1lipa. -,razA. jardires y Arb.lm Capitol,..
DR. ALEJANDRO ,quips. craterr y cribir. an erna;.,,y todal- ___ -_ ___ __1 ,,,,.,,,,,m, or. IIII1.111 170 lugar alto, aaludAbi,. Modern
c-- Pat,.. x-j p -111-1 d- f.b,,,si6n. Ind.~ 2117. MA1.1e. racclicas. deld, S400 ,1.2 FONDO AL MAR ,BE VENDE UNA TIENDA BE ROPA
xdorno fino. "Lat Predlleca ,_ cut d C d.: i2 70. TsIf. 1-34.15 Art.,O. ""a
SE IFNDF UNA CASAil rORTAL. F.Ik- 0 lp.n.,,. y PA.1,I;: Tfb': Jr.. Pmu.r-s An- .I- nitercs- lnf.,MI,: Tenga su Propia playa en ests excluilc' quiricalla con a sin mercan a
VIAS URINARIAS C-126-17-4 Mx. Ia. cnmdor. 2 carton, &no, cadna, ,a I toreria, de B a 11 y de 3 5 Tell .. H-5144-48-25 cl a, junto
-- rait. lodo modern.. 39. H 4849-48-J2. -, Sr. Barroa. Tell.. A-0364. 1.7873. reparta, Lotes de terrenos. 2,073 %arns 2,351 M ,10cricia. Reparto B. Vist lpfor.TRASTORNOS SEXUALES ,a,.y f,.cn'd,, ,,,,, ads %
,I 'so I, ___ A __ SE VENDE I H-3120-49-12 -- At-red.rd. y Pift6n. A-3223. Tliforin Fl-8311. 903-51-14.
c5o ,in, Y ,in ,Paris-, __ -a- __ __ - --.---H&i ,
EpccJ.I1:t.t del I n. -C-adonla". calle In .5 ON Pesos. Herrera' VENDO EN MIRAMAR HIl.l, rede.el. In 1. .A. .1,. 7 -1 AGILIMENSOA AUL MESA~ 5 N E BODEGA. VIVERES T LICO.
C I Arlai"i lermtd:de: ,.::Zom pro pianos A-3605 ..... I Ittic.alff.aERA E VE G i our n E. 1 33 6003 f.,,,IIa jar it, 1. Lam. del Mar.. V.t. ,._.r,_l.. ed,.at. so H-4978-48-12 1 Moderna casa crania Par. ,In. ,.1111m d, --'are, rumfica. REPARTOP 7m
sle., Des quilibrias psuconerv, ,. P.'c c I ,
ND 1, Rig - dos 11t1.oI..u-. eltdo Duplex. Medi. de IodaJIa ciud.d lie lA.Hab. a *_QuIpa ." u-os Repartoz Lealt.d pnxitra 5tm. Aenld.. 32x22,40V 1da'do Tcl6fono FO-3218 N_ 889-5 -I
uales* I .rnbe.. .exosi. Trastomas glanciu. Mikquinas Coser. Archives ALMEN C-Al 1,,, ..,.. as, GLITI f.ranam o P ... Ia y .n '"Ir. ty I
_ALLT MWI .'d.: 16 -t- fteritc. par 34 food. A,,,a- cle Antonio S. 4 & 363. Hab-uls. T-Iefimo A-3476. (7E
).-I. I.sm.1ttles, conapl-inal efe, 1:ferlasnalled I A. triarfil. ", 16 8 V. Cc 11 6ta A% enticla, 23.6ox4l 30'-- -- -- -- -.I Muebles modeamos aintiguo 13 1 t. G, r.). Portal' "I.. .ann.c1.r.I- del anomento, Punta extra. precto: Carmen Vibo- Teltlano 1-3 319-7. -7243-49-16 VENDE CAFETERIA IT FUENTE SO:
.... it.. l.ri.. it 7. Cam. celanas. biscuit. mufaecits. loz,. .d.rn.,. C,,_,,,rp.,. -Iun., patio. $9,500. Ilarri $25_50, 9 train V. (,243v.1 7._. tvenlda. ,=60.49.50 V. I BE .1
9. Oflern. C ... Is,. Telf. 1-1926. d. H-814-48-17, -OLAR :IAGNEF I T,,rralia at-.. C.-ed.rc. Col.- d" Pr'd' No. a'&- -tin Hot Pas,anaria,251, esalsinm a c.nl;,,rd l1g.1-,pP111,. brilapte. pruuncda,. .b.olcos.1_ H-41148-411-H) ;a 10 3 2 4. 5 ""Be Ari-ed.od. Y P111111, A_3221* I uy barato. H-4301-51-24
_7 "' "" M A iE VENDE CASA IFIA IEN BUVN :390 ,.,-. trente bru.
,A .d.l,.. Train __ --iAl -;AV[ IQ ... .. an bra __
.a. A-_061 I.- E 3-15 1, ibi,. lib-- SE VENDE ESPLEN 5IDA I- 10-H-5006-48-20 5' 11r, Idad Villanu-eva 11 lende f HABANA VIE1A. ALQUI- ,Ia Que %enda. (NIancul res Ir .d9w, Raul. ___ __ __ ,.I:: Avenida I 7 No. 310. portal, EQ ."O
ro...CLINICk INTERNACIONAL DR. CA. y It_ m M a"' "' ALTURAS VEDADO, $18 V. lerU" ;B'ulnce rutas camnsbus par fren, ,sla d, portal. a.- 810.500 VACIA "n ..2 -art... b.fut eturnedrir, c.cirm, y M. ,nte. carjor Porvenir. No edinclores S20-00 q
-4 18-17-14. 1 1- c.l. ,a, se
ca a," Tratanurnto inn opersclon of -_ 12, 2 4. balin oterialado. loonsdar ,efiortal .,Cmm ento marpho &I foqdo Ver a: a arc once. E-1152-49-13 te, 2 purritas d a I a esquina. Vendet, par
-h.i .P1. del cAncer. cataratas y Wee- I E3qujna Is friule Proxima Ae 26 23,99x
11 COMPRO PIANOS: F-5531 'ar"", -, ', C-l-r-ole-cuun .drou.ble, Venda PrrcI-a casa quints, Carreters BO-9350. H-1469-49-13. iE-Vil Di-l -,SOLAiF-Iiil ARTC -L(i. au'l,", -V $8.494. T.nn,., .1,...enfermedad $1.300.f)O Day al9unas fatili'" III. I Incisiones, cauterizacione., cu- 1 r2, Alto An leria, Calls Marlstany entre 2R. y 3a. C ItcS eiQLJlna$. Correclores Colegisdon. d.des. Tel0fono M-6826,
rIl.j-'1A'td Alueble, ladrnpt y ar'izoos. objrl.,, 1. lb.'s, L I. L2, 4, 6 (Intral. Avenida Dolores. modern.. J.r-
let.. as .... 1. Gratis p';l 1c
pores. arte I ti. portal. salit. comedor. hall. 3 cliartos, GANGA: S39.000 Y $13,00 %IldA 12x4o. Intercom Teltfoac A5-0642
Parcel ,.,, Ins-it. -rfll, broncF.:pnelt, lf !. 3 Cal I in No 120 entre A , hafic - Arr.dando y Pifi6a. A-3223. H-43110-517-14
Sao Miguel 462. U-5337. a A is. rn.- E51A %arla. Informal ca ,. nrlso,.. d gan patio. on encanto garage, va. Al 7e 1 4 sit S-Aas -Irluit.,,Ilado, 'a.. H-4183-49-15, VESDO CARNICER A, rILOSPERO REE-9611-3.21 rb lcrlst' 1. lamparas. a n. Plata. brill.n I14639. slemPr Ren' 5 BILTMORE I Paroo. Venda 2 resell semanales. puede
I Quinn cal". 11cllb .. .rch.lo,, burns, It- H-4257-48-13 I 78nn. 12 apartments y ___
V ,. __ I ,&A. y on ca merria. AlenulA MerpoealiVENDO soLAnEs HPICA NUEVA CA- E-qinA 31,53.7,511. ,1,68911.1 $4. cl
DR.ALBERTO ENERb_ bi-1111. -dalis. T-do Ia qu, ,end a- VFDADO GANGA; S111,500 VENDO -1 Renta 8190. SANTOS SUAREZ 'Bun Reural, I. M-.c... Rodr.g-lez: X ". licidades a camblo, ToH _5078-, 3 ...'.1111c.. c,,,A 2.7 j A So Soc.rros Mantilla. Medidas Ids ILI. or 1'1-31(15."Gf ito.
qcr. ii-C, I -_ - I "" $7.180 ( cpt- 23.58.3175V. (1.2711C ii,' 'i
I urinating. venereal y offills. cura. __ rdin RO-9225 y BO-952 Pleclos m6dJeos. $551, $889, etc. Merld 28.93s,113 M-4660-51-18
cat dads. Pago. Inf.rm.n- Duanv ,, ___ _Isala. comedor al Cando 2 4 ropl, b., H-1794-48-19 3 "ot"l" 3 4 1 .20
cl nlude Ina tr : .," .j Vend. edificin mcideno platnta3. 3 1
- Con"ali Int realado hall. roc:ox de Kai. -arlo v Asas. Una cuadra Calirn Jesfis del Calzada Managua Ro 11 (Rut. 4, j 2,419X', $5 0 -. 47 5911. 0.704.11(01i. -ol
era. Idex J y I se BE VENDE PESTO D9 FRUTAS. SAN.- th" .18 P-Im
:It P' dis File'
,c.-ferene".d. ,e
rig ,I Ia criado,. fabrt,.,i. par hi- B.,_'Moatc, $18,000. Jesus I-4639. H-4113-49-9 Marz 211s.50% 1, I f477V.) $ LAcrud. Real d,11 I. C.L.1in. 657 ,ntr. Sale y Go,.. Seat..
hors: listerm xusl Is .-: COMPRO ROPAS -9602. W H-50&AII-112. ..
12 1/2 P. in, TejdZno U-2327. Sao LA..r. I Res. litforntles. M -9732 I Oc t t, q d ce $5.OOV. Arre-, Sub_ H-4435-51-15
d In Consults. 101'2 c I -11
a I IVENDO VEDADO. PARCELAS: a.In.-!8,,dond, 3 Pinon A-32M.
68. Sefill- I c-bl 111o tar- cl.,e., cIt.- H-5077-49-13 -- -- -- __ __C-56P.3-30 Fb. 1_1 GANGA
'I As 11 I I I Isi I I-_1 A, Alil .ttsecess In tasi as. SE V NDE 0 _ -I EDIFICIOS, HABANA 1 13 66.23: 13.00.40.90; 4-66x,50; 25.68.1,0,1 TIENDA MODERNA BE JOYERIA to r EN CAMBIA CAS4, QUINTA Precicas, residence. 1, ,,ad. 1. ne- 1.366 metro, casa balm. $40.00, $45 00 meto quiricalla, mocha clientele, buena vents
DR. ARMANDO CABRERA 'pre ibr. 1. i.rdI,. poi-I.I. hall. 1O11da,. en"In. EXENTOS CONTRIBUCION Jnr oferta cannabis. l3s,47 %Arai. 417.1 an ,A .., $1.80. Frerit, Al TURAS DEL VEDADO d I I'll 111, Illtlill de Nept.on San R.lelt P:a ratio. (,,,A 0:1"-. S-Jud 105: W-0 29 -- hliba-o-, I~ bf,,. aiii Acers, r C.e
_E _ F-112 '15. 6 I, I Inclust-ria a Galinno. Buell negocio
. .,Iux,- ,ntm ,.df'.I.jt,. P.rttip. l6 I Par 10 afio.s. .$27.500. Rents $270,DO. So, 50mbra Ell IA parte ouls resident If 0, rol terrenos. Hurta ldd.bI I A .'I"'pancro, m6divo. clll"es qlje Its -- 4 5074 17 2 I-q-I--. P- 11 Is ( ,b- TIvh.n'. d"11 6 ,-,-A Create IO ,.)I,. Otoct. $S5.oon. Ren: Ampl. Almencares. I road'. .. 0 H-2917-49-16. 'i NUEVO VEDADO W-3434.
-- Id.da A.. ,a cuuIts., v t,.t--.t.. Sao mll noverta c;rlcn lar- Kara)c too t2 s,-4ono So, 12 calas Create calls. Lua ConitrUldn para %-r. Colin 1130.0OD'a I Fzquira. Avenida 26 y 47 (342D a 7734 Par P-c- "Pit-" c H-4309-51-IS
lHig, el 426. Telf. ML-1893. tl:lo,,,,,,Arl.. Acepto cas.1s [,,,a D ,I- I ,..in J.,-Illar 2.5: U-5796. d-Wle.: B-4 82. 1-1-4275"118"T 931 35 v Proxima Avenida K.hly. HIAG
C_825_3_18 rb -2.7 A : -1 all 1-1-015-411-15 I -- -- --- .__ -1 33 in 17BR.97 I Pro.].,. Avenida 26
M q 37:CDMPRAMOS '_ Venda late In La Coronets par 2,25 me-1 412 0 x .15 an 1. 608.12 v Otro. 16 A 34 SF,111NDE 'UNA TINTORERIA CON "
W iic mu ___ I ,BE VENnE L IONA CA91 r - I venda a as antiquipas. se do regalado
nar, cal)e 78Uy Circular. P Ell.r. .: todo par motive de viaje. Para calls InforDR.JESUS ROSAL. eble.. IflIsr... r.d,.,. MAqi.., de INVERSIONISTAS J LA SIERRA, 821.000 Im',!." do Mll. traltc4tiadrado. Mide 4021. 70 M2. M-11077., (544 V I Arrecloado y Pin6n: A-3223.
" Ii 1. mar: lardin, portal. terraza, sals. come. B_ H 3023 49 11 mes: C.rretr. de Vent. kil6metris
I b,:,6,, .bjt., III ,It,. Par liquidlir her ...... ruitil. d F-eIrrI, r-Ic1c,,is. Cu, I b lotec bar, fees ruarto. dos ba BE VENDE T 11 BE
c- radorcs. Prendal III arc y brilinntesle --o, ., ,__ ,.,r, I r .... a P'.- dor, Jbl a -_ FRENT
medades de los nervous glin- 1 ,,,,,,r,,y WrarpAr jArdin. . E. PLAYA MIRAMAR San Miguel. Casino DcRortIvo, tra.bordo de
I ED La Habana No Ito-,io Dr. R.d.l. A:
I., 171*1, EApmd, 51E O' A I ,
d irlim, en,,rel, -t.bI,,.rp.,pp.. Ope ... 16n .h.,.,-, 0 In -fare, .'Ina. catilot amertc.n
,c 'RrIIy 316, ,ua, ,, .1 I medor. 3 4. ba6o lu)n v 1 4 Y -% irins L iro 5-57-59. Informal; Pen.- 7111A A-puia 12x4l.24V. 1494.11811.1 .C.M., !as Ruta 6 17 y Ia ca IA eAquin.. Rule 13
ulas, coraz6n, pulmones, tU-,rApid,. 0 ... r. M-2737. J__ H-5111-41-1 In, N I ... Is, Lizanciain, Jo-llar i,5."P., '.. de te rrAzi.."Itices indirectas. cimrloo bad. Septuna 905. Olia 2122x-1716V. ,I.OOOV., P-rm ,,. directs a Una cuedra. PrEgUntar par Jon
berculosis, medicine internal. ___ c-349f,2, U 5796 Y ,ervicio de criado., garage. Se puede %er 1 an.
_ LA GANGA DEL __ fail&. horas. Telf.. B-8354. B9-3197. li-4433-49-15 i A% -ie.a 17.68s,65V, 11,148 8nV a Clav ,Casa erd,. ___ H-5359- -12
rntrga 'A --- ____ S9 190 4n TI-1-1-1 at,,, Areclarid. y PI QUINCALLA: SE VENDE CON VIVIEN.
Consults diaries: 4 a 7 p. In HAGA SU LOTE Venda gran can&. Se I C-177-48-19 %'ENDO A LA PRIMERA OFERTA QUE, ., C-cdores Colegiados. A-3273. -1 d, Par no pdr olnd,,I,, 1,alo dlreI 'I ,,It, LA SIERRA, $30,000 UIMEN
Lealtad 160, bajos entre Animas irparlo San. A, VENDO CtNCO MIL Q T 0 _9P E-8 -0 se BPrGximc A su %-Ia,, un ,Of., 11 no
No ,Imacene nl reCiale Le compro -Io len Ia Avenda de Sertan,. 5 I x 20 ,., ,a 1. lein, III L--ran Batista, to P_ NO 211 entre Zapotes y General
q-.:,." no l.p,,,A ., 11tado Nfueble..0o- Suii- Mccild. In no, :nr P19,ido. Mk,.rn.r. RINIdencia mod-r empaclosp casm de ma caposterls con pe. laid, f lblicad., blaclega en Ia -IC.I.A. r,,,n- SIERRA NICANOR D H-4137-51-12,
y-Virtudes. A-4342. F-7909. .radi room, .1. ,1 -. ,,, 1 reserve ab- j portal. sain, 3 -arl-s. ha I .',' ',' ,',' I~ Ilksos terr- jardin. portAl 14 d Le S. .1.1 Suarez.
1-1-W. C--till. y Oldori, U-6773 I d.1,9.,,. :I IP ...... ; $ICt3CCn.h f,",",a' -CArAIc _! lorn, 111,1. 34 y 2 balfict., fl.r.j, y't .4,7,1 A n cruena parto de me era. clento cinctienim bu a cuadra Telf. I-5649. Personal,
C-524-17-15 Fe 'in I .4 Iran d A f a b ricacl6n y Asiscuentas vAras Benjamin. Zania NO 603. VIENDO BODEGA. BURMA ESQ. ItErARH-1i Ms. Te a. -1926. 3 l fnrH,. ,on ir.,pati. y -,holes frul-f-- P 'a, It in Sao J.14. Vend, pr.Md(. $100 6,&.
- Irr.,.ap. JO-Har 25: U-5796. .I.n.. ,I I;,;'1;.,. man I.. In camblo prr
__ 10-H-3001-48-20 Ira ... Ca It. li-4547-49-12 S I .... l3x30,. 1391,.12 N 11 7ft
VEPMEMOS COCINAS DE ibors a Santos Auk- I jj- __ 23 )V 2711, Ouro. ,a 2 .', .:_ Ila. C.rni,.rC. .I ]ado. Alquiler m6dico,
GAS A PLA- - i rez. compensando poV -CG IADA ca. ln,471'
OCULISTAS z Y ,tant. ., 'FNCHj "" _A PARCLLA 1 15 34x33 -5068.1% 1 Almenciar con %iviend.. par ,.tr.rme negocia, buen
LOPEZ Y LOUZAO far-. I Ferna Is, I V2. ellciods ciun
___ ", d yparrill.. quemadores, nd lb[Perlds-f 26 l. i-e-palrt o Is 426 ,,a. habil.,,on ,47n, $12v OtrO. 11.16x,16.75% 510.,7,. Pece,.. Teleforto 1-7464. Train dJrecto.
r_., IS, nttgu.,.,,,, ea.deroai. ffacemos I MIRAMAR, $32,000 Conrad, is uft-1Y P 1'rit., In In rneiar de San Francisco. $6.IR3 Coirsdorc. C-I.Ki.d... Aredondo y H-4349-51.15.
, Los P a.. ,..riamento dexpu,.,ide lasrL r nm __ -i i n,,- 'T" 111I A Ia medula, garan- lWicinas: Cocos 160. Telf. 1-11().jS#P1,ru._Acnd.. pg.d. L. S,,rA Ilo;tro deal. rd -2439-4 5, 1-1-can.. .A. cl t-ilild., In -0016 -_ -. ,I M L I Pip... A-3221 i", -_- '... -__i .-.-,;.
I .
.
. I
. I
I
Aiio CXXI I I (3asificadicis (3nafficados Pfigina 35
DIAR10 DE LA MARINA.-Juevo, 12 de Febrero de 1953 1
VENTAs --
I I I VENTS VENTS I -_ VENTS I VENTS VENTS IDIMO MPOTECA
51 ESTABLECIIIIIEiffOS ', S3 AUTON I I... .___ .__ _T ACCS. 54 1"CIUMAN" 56 MUENLES I PREADAS 16 NUENS _T 61 DE ANIMALS I
BE VZNDW QU ALLA LOCAL I RAN- UBE I PRENDAS 5if TILES DE OFICIAA -.- 64 OFERTA3 I
LUJO, 4 pCER I 913TZXNN NUSBIL99 AL ratclo DE .20 POR E VE110 PRICES TROIICALES DI
a. capacidad part affte- tas ... LE. ... ll. 130-bas do Affust use, dom6stieo ,=ARCAR VENDO KAGNIVICA &LQUILAMOS: MAQUINAS c, a,, ... DAMOS DINER0 EN !
d amplia vivIMo. cap ... jobe", So F tallinflost. thieves ,e B 114 ; spa se
, line". Se cede local. vi Honks. tie $1.300. Inferring, trall- van "' no do come portifitil. Call -.rtamentp 1,Tr--Srnj
Bar otras viox means crisu'l i .m. Div.
"au0s, rest lab 7 ,In an Linfan- Oil .vari do P-q--t- licia'JeAlbaras lAsistabrins"ou a Apia.% I E's Signs. 9-fi93 I de escribir, su SuArez y Eas- OTECA 11
Son Stalsoll 915 trellis Parque TrUl . is 1.110. hal orables. tit in rea conocida antre de'sado. Comedores Y easel, $is do 12 Esdtilclo Codina H-MB-56 n ar, cal ular morados. Santos Suairm. Sr. N.rigs. MP
impossible standerlo. I Oclos do sefil. ,ios in
. a 51 12 re 6dicos ;F1 EN LA ISABA14A I REPAIRTUS. AL KQto, aploveclia, oporl= :da pwrintarla s, do T.1evisideL. 5 A.. San Migue y j-Lwn -- -- -!-_!:2-* contadoras, a p c H-4674-61-21 ITUL DICO .TIPO OR IXTERES 5 ANC A 2 1 0.
H. H-1799-1815-53-13 con Marceline". r C _56-12 Beh DOS FORMIDABLKS JUEGON DE --iR VINDEN DOS - Mustrial 3 A.. Obraplay Ca A n. ..
-FAIw.._ .rapartarla _OI I Radical y gi TALA GARj5 AA'. 4FOR QU NO
VENDO QUYNCALLA PON NO P a A ca Ford. can especidad Is B-PIPAil. IiAlt- C-1300-54-13 Feb. '- coolie. one complete; otro sin cluturris. con garantias commercials. "La SHA.Dapoot TINA TAURIEN PARA FABILICAR. OFT a Opt
tender buen preclo, con miqu CAMPANWRIO ,," Nis son tie unit. 0 es-: ICLARA T RAPID I
rep a tie tie ague, can sus turbin&s. Rsts, 1. entre Neptune Y I Nacional", Villegas 359 casi voluct6n dinero. C6modc are 1.400 gal..,s '15 portico or. Gervasio at porturidod, Casa pats areatizodr.io .tra. dj::1 NO.El.-S.TA ,. R INTORMARS91
aracitin do median. state allies ble- far. Pueden V*rsf cuAlQuier dig Para traits. fteg&lo juggo cutlets. toreador. 1101119; San Miguel. H-2803-56-20 b6n Tinsta. el mejor. Casa del Perro. A ATE1401DO CON ESULMO.
a &bu dante clientele. Vethe 3 n y coal quina a Teniente Rey. M-9453. Pidalia en boticas.
a c H-I'S tie log autorn6viies For Leal, S. A. Agencia Lrapicho X o"s aluebles par reducirree. BANCO HIPOTECARIO'MNDOZA
rid E-241-56-23 kell -23-57-2 Mzo- '. TELXFONO 4, "IS
allies A" ale 311. 1 14; quier hors en Autos it. Mercury y Lincoln MUEBLERIA "LA PAZ" C I I PALACIO "ALDAMAI C-33111-64-15.
__ V ,--Iax Y Arroyo, trellis at Me,-do Como nuevas, marca Inter- I __ C!11_61_11MAGNIFICA OPORTUNIDAD Toldfontis A-80al W.,,O, RENATO TODON LOS NUEBLE%olez, ecorAd anrique. S. Nicislis, 1I -_
so cede case h.0speries Innnediats in H-3313-53-14. ,national: F-D-14 y T-D-18. Pre- a., quirtio. this Colonial. it Salud nor M KATE ALES DE CONSTRUCCION DINERO EN 14 HORAS LE DAMOS EN
-ersidad con 12 grande. battle. .bin*; ago b.a.rr jhz ,,d, ,-ad*,. ""'-a. I'- 1-- Pogue Idiot Jung. do cusel. I luer- 59 RADIOS T APARATOS 1, donde
... .r,.C POL Comedor y safe. ,ajill.. hipatecas chides y grandest.
, nh is 03. ber,,;abinete cood t I Ron. I .a; s
at. Imente or.p.da con toda saint = ALQUILER DE cios de situaci6n. No molester it
-- -- beer Y- FECTOS SANITARIOS q I to neiesita no pi6rda tempo
L Sr. Reiss. it Par usta .ba- Living
e 9 a 12 y 3 a 5: Merejadw it&. Neptuno $62. baj Sol dial y Oquen. a Piez" sueltas. Tell. uic'
ul.rze si no estit interesado. Informant: H-2012-56-4 Aft .0anuieta Si par: I ELECTRICOS K llama enseguida &I seflor Alvarez.
H-il III d miscoo. Converd- ,allies Y neveras, Plazzi. .6-.do.1 ruistilis IXOXIDIUNL S (CROMO-NICKEL) 6353. H-3915-64-19
-4829. -5 .20 all. Y carrots a 4 puetoa do 1952. par F-5672. H-5 .. V --- T.16farto M-91 ^DNIaAL ,1_ __ _ 002 ilt. IDETENGAZZI TELEVISORES De I". tie 1/2" y 2
BE TRASPASA LOCAL DE COMF t I C-2?.56-2 Mill. 17-X21- a $220.00 y $260.00 Refrigeratils- jar Placid. Ferreter a adutt, jai --t ,- dies. Precion especiales Par seersh., ME- 237-54-13 i I 91-- c-11dad --- - -_ I
ell Am led entre Neptutto v TO on-. calls 23 N9 503. Vedad-. Tell F-3435. __ __ A Oba: PitrsTAIAOS BOSSE PEQUEIVO5 E6TAr- VENDO JUEGO LIVING iMONI ESTIIEO res Hotpoint Bay I pie.. $21000 y SZS500 pie y Mer-dai-es A-7583, A-8391. A-6979 itbleclerilen
dia. muyls r6ximo a Nepturad I Cc mes: H-2849-53 Niarzo 7 55 BICICJ.ETA3 MUE c do P ,e,,., quinso Stager. $8.00 men-1 i orr illegal 11. blips.
P -------- lngl z tapizado. Eseliparate 3 V tie lelvil li-)577-MC-lil re . hiked V ...
'I' Pat piano&. Bases 'tr. Empretrado y T.J.dlllo.
Ia Casa del Perro, Neptuno 2 060 __ 'it, J, go portal a jordin ,'.,,:Quet E-8417-64-19 Ileb.
' Juegos cuart Im a "' .,hlar,,* ,ion Son Miguel 354. ..q.ira4;0C-P---CA -!1-15 INICICLETA DO CARRERAS, FRANCE141t o $10 mensuales. Un "Plefa, .oplifizil y .o.m. lictrica 62 OBJETOS VARIOS --- .
_ _.- ,oultimo madelo. Ell& came n.e,.. Bien Living, $8.00. Comedore ". 14 No. 18, .1. I..-3.. A j,- C_ _19-11 Ill,
TIENDA BE RorA E FADIO AUTOMOVIL s, $7.00. ratll. pie. 1. I DINERO RIPOTECA DIUECTAMENTE PARO L Ill do. vendo an 11GO. O'RtillY asq. a Avs Miramar. 'Informan: B-9397.
rez. atir, ,let Puerto, Fruteria. Junt. .1 Bar 111, Colchones, $5.00. Estates $4.00. cling-,. ,oraitzialr u airanecesidad;
,,g2r cz! trice. Primers ofeecta I ,,I H-4858-56-15. 'I: 'A ,. URAN-SPECIAL!
in mercancla.. Urge venta. Vftrion- d. H-4893-53-13* i N 99 rrna ?.a- ,ti!mpo, asta diez afids, intend desde el II
$40.00 alquiler. "La rije- Miquinas Singer, $8.00. Coal- ':La Luisa", Cuair. S ..
da 3, contract, PHILI - - TELEVISORES $10.83 r "",, -A Cranconso"nabsna. .-,,,,. c.tr,,hta personal Sr. Collis- ;
ra". C. Central NQ 406. i6POi U W 1-6 ID J U E__ Y_ -A: : li-4162-62-12 I 1!.I- F-211a7,
Ahorn par primers 56. MUEBLES Y PRENDAS quier pleza suelta. Sus muebles Men unt, varies areas its Barletta. "Du-1 ___ - __ H-981-64-4 None I
RE-i- H-4991-5 IT vtz Pears of, est. 90s cuarto, $180. Comedor, Mont'*'1053 ell doct pagan. precio de can- SE VENDEN TE I
TJ U- -- sensational radio Para, autom6vil con onda'URGIE VENTA CANA COLONIAL, CADRANT ,:Ujoio. 6N) CU RA 'corta y large fondo. "Otero y Mesa" Salud 54 $140. Canap6s, Colch6n muetlesitadc, "Astral Eltictrico", Infants 501. es-1 1. India y
fabricado an Holandii "As-l be. nueva. 14, Costa $55. Be do barat.. C-844-56-25 Feb. quina San Jos#- Edificlo Teatro -Astral"Idos OrMr B tilde 11-11 tie ibrill Mill .. i
*lm, I tral Elibctricip". Infant& wl, levard Y A I C. r. I I
tie Prado, rodeado Ban S35. Mesa cocina I ,I Rz.
Cincis, con clientele, to Cesqu S.n;Sitlo. 601, altos. esquih. a Frances. $25. SofA cama To d(ono U 65a3. C-202-59.6 mz., try Club. T Ill dell
I4fono. Lo edo.jose. In __ ____ - I 6fono B9_ 104
"in replica a1gung. EstA trabajando tell. -203-53-16 mz. EBLES f ESTOLAS 7 I;_i__ _________ , -4240-62-121 DINERO :
C I ___ H-491.1-55-15. VIENDO TOLEDO. M U $120. VE
onsulado 157 entre Coltin y Troca ro, OPORTUNiDAD7 -FORD 195., Piezas sueltas juego cuir- -"-- NDEN I I
Exile, buen cozinero, formal y I Puertas. Custoralf CUAVKO tie pill, 21 NQ 962. ,tilolit. 10,Vr.e ex C SILLONUS DE dadG. "a Con AN"B"A'! AL MAS BAJO INTERES
am 'as re- 8 ellindros. VENDO JUEGO COMEDOR MODERNO. clusivamente do 2 6 p. al to $10 plazos. San Rafael nu v3d1.r:..N 1,,n
'i radio. extras, games rucro, ei ,,,;, metros de
1 .4 I ,. Televisores $10 5 C
referilicias. H-5 66- -is. nueve. 16,800 Kill., iste..0 PI.-Ill'onal nuevo, $90- Sell, 14PiZ H-o63-56-19 Rubio. A empleados de empress
Console lri ro 470. C-619-56-18 Feb. Al.lZ' IY55 fronts a Fin de Sg es
_ 5 mages de -a, $2, so.00. V*Alo de 7 a $ dai Victor. Toca In.,
BE: VENDE, HARRITA EN SAN V I discos nueva, MAQUINAS DE COSER 1 1 LAS MEJORES MARCAS 11-417242-12 ,privadas con garantia de su
. lade a .R!Oll N1 in- y Ski a 8% P. m Call. it, y 2S N 150 Informant Calle N, 335.
Amistad. 4. 262. a- DePar lourdento _W
ew X 4407. SAb.d., Adquler so telosivar par ell cisterna acu-11 ___157 entre nd !11 .M1 I' -,in y domingza 4 ii. Sefiora Formal. *
a. M. a 8 P. m. cum qu er or&. H-4826-fig-15. MAQUINA DO COSTA IIIEBBA, MARci sueldo o sus muebles, Merea_ ger, nuevas de lujo. De we
H_! _S : 12 VENDO CBF1 ch illative, abons $10 y to recibirb boy an I Ron. tie I il. H. -'I Palgadit4s4tidGe2ior
, H-2520-53-15 as. Precious es- all hogar.. : blar de La Catedral. Rutas 4, -- )
' VENDOCOCRE-CUNA. COMPRADO rN portables, electric 17" $12.90 a] mes, 21- 313 &I: te. an Pe candicionetl, lelarnuan
Va. 24.000 kl 7OLET DIL So. 6 CS FI Ell said. hace 4 eses. Costa $80.00. p g-hraJ-7J1 --N9-dg!1a-Ssf-d0-0Cagn- elects. P deres 2 apartment 7, al do, be thes. Ell predicts do -.led. dam- I -fi-- F-9057.
TREMENDO GANGAZO: BAR REST eu_ ves.d.- specials para comerciantes. "La pro,*, ,,,,*,*: Jay... best.. I .I recazgo. Dinner Televisl6n. Infant. 1413, BE
U6m*tr" recrierid.. NU- Lit day rally hat-rato. vlalo an: Calls 4 No
rant, CaN, Cantina select. clien ela, ra de pie], radio y botaggant, 't
cats faimilia. poeo alqu le 254, en" 9 Y 11, La Sierra. Tellif. 3-602ZINacional", Villegas 359 esquina Mal laa. yn Pedrosa. C-64-59-3 tals, _jj
contract I __ ell liento Perfecto, verl. S. Jong SL VENDE MAQUINA DE C6G _pUN- 12 y 57. Tambi6n Autobuses
C lzacta. mucho trifico; venta de 14,(M. Geinziles, Y Oquendo, Berlin. C-388-56-12 - I to, tie median marea "Sell-" a,.lIv. b...'L-1 y L-4. Horas de oficina: de
Pullin mejorar vent:,, Se Ia Teniente Rey. Servimos pedi- "L A P E R L A pr Jorge 221 ........ Crillm-1,1. Re-I
e9a at en H-2809-53-13,SE VENDE UN A1A.A.OR AMPLIO, I art. Sevillano.
$13.000. Inform r Bales- ", H-4366-62-12 I 1 a. m. a I p. m.
coam, y San Josk de 3 a 6 p -vi CIE-1. .
en C Siren _I I VENDO MOTOCICLETA BE I gaVetis. color caranialo, se regalia ell 10 dos interior. C-22-56-2 Mzo. MUEBLES A IPLAZOS RADIOS PHILIPS 19531P ._
Corra que se regalia E',Pl---. Sill.. 311. interior. c.q. A ESCOIT12r. Animal "E'li AMR DE'G I H-3714-64 Marzo 9
-4707 M-12 Par no neceitari ,,, ZOS 4M, call eaq. a Ciallarus. ,
,--d .... Mi.16h Y Al.enbiltut. C.-- li-4934-35-1 L Clads $3 tie entrails y $3.11) rae-ii.lets I co. IecNrlly .Csl..a. "'Esoo., 'A", T
3. 1 I, a. _-r- __ UN CUT - ,La triaravilla tie Holanda. share a raecla, demat. Sl-ld. cilfga, _bIrll.d. R.pl-I Dinero. Cualquier Cantidad
./ Tienda de Ropas de Nifios ____H-4332-!,.!-i2 !SE VENDE FORROBUji GR7,NDE, 6-3 Maria In crIld- X-127
Se vende VENDO OLDSMOBILE 49, CU&A CON- I P1,,? I.I.I370.01). Verl. c. San Laze. MUEBLES A PLA C_'S'S ,.one. vitri.. Hhgase de tin nuevo rado, des y garantia. o re .
Is d P 5-. 1.1,e ric.**. Feet& tie 1. li-2 71-62 12
c tienda tie raps de nifios '. 9, s Ar.enburu y So. _' -L.
,,,, melor al.e de La Habanto %,,ertiblde 2 asientos en lidein ,stad, C I INEVERAS Y R S b Muebles
6258 tie 2 l,_. .. J'e 5 ES I ; e r D,,.-On, en Fu rider. Op ract6n rA.
12 p.m. I., l a y mas P ecia; $1 10 .00. C;,,,'- I led.d '6 7 .0ca. V.zQ-z. H-4948. 6- 3 EFRIGIRADOR 'l"-""-1- -'nI. 1111 y Sin J-1, Edlllol, - __ a,
H-5 __ __ ___ Gran surild. to .,cable, ill %ad.. el .... Tented Astral". U-6383. rl , ."';,iri. I ... c6n. Y ,,rs;rva. Prop.:ict6
. Vedado.' iPOR AUSENTARME. VENDO TODOS 1119 a precioi reducido. dando pocs entrad I a Talef ono A -9
U-4732-53-12 muebles ) enseics c&21 resalados Verl.. Adm y VE\DO rN MAGNIFICAR CONnjCIO1,%1E.1,1_ C-206-59-6 ra.
.1 __ much. faelfid.des, Para pagarlo. III- rel"Relad., "C-clill.1cir", $125.00. ,.a:], $3.00 MENSUALES,_$5.00 EN- i CA AS CONTABOF H 5345_6 -15.
de I a 11 ,a. y ill 3 7 p -.- cello 10 root mueblea an el londo Compostla 808. 76 Nuo, 94 tntl Si-picals, y C, Reparto IDAMEN;ii 1161B
! $400, DODGE 40, 4 PUE No psici., Vd.d.; F-7367 Merced. C-729-36-22 Feb Mllmn- fan. B-7021. RAP i-it
* --.- 'I LA CASA BURGUE
Se q tiene Cal tells satuaijo!en H-4960-SO-1.1 I trada,- radios Philips ltimos Neptuno 626. Lit jib.,,dD!NEROe. as: tarriblin compro b6Esmeri:dado. liantas 15, ac.b.d. d, Pon- '... "'"'a. a --i
Ia meaol udiel"I'Ve ado ene I lr-ldrol-t tie -,Mn 11d.s. naopam heto, ,est .1. en b.,n -tt dr, f.,,hd,1d,, LIJOSO JUE60 COWED76- AR. MUEBLERIA "TINA": M-7197 C-333-NR.14. -lot 2ai- o,;nozr'F,,,,,,r_,. 'a'.11,ulese %a vando u a b6veda
hotel cle luJO con dc'peg.. Cal..d. tie Gulheil M % ENDO ,inti-dan c-11,a ni-chente a propi& d listo par- abrir con t9do i'l ato Ia naid-no: $125.00. I.q.c.d. -.cR -7, DO- Ri-F-DiG ERADOR- DE-10-PI 11111- Rpa-.,.n s,,,, erzo, A rroad... Tergo $2,000
su equl Informes contado y a plazosI E i models. Refrigeradores "I 'Tn
, i felt. rallicis to. oei, .a ,a. I . I Para
P.. Pons 3 'I'. is- Muebles cno descringelarl6n autrionatica en pE,31rictiTit", $10.00 mensuales. Tele- to .nor Telr IV-8 49, -4603-5 -12:PU-d. ,c it, Se re9.1-. veal.. Irs -_ H t II.Puteca. F-3121, Peon.
RA2 0iAn eltarl. V6-1e ,'I Zs.Js, '925 -!,, visors "Emerson". Hat cos eltf." ,,, as I- __ _H-5208-51,13, PRI74ERA OFERT ILE. VEN I "' S ...... 19' 513. -q-m. Jesus Par.gi. Monte 902: cuarto, sala, come- B ... r,.Ie go carn- .. l,;_,lll4hI H-2434.64-20.
1 r. -- -, amdelo 62, ,no 1948. c, I_, I a. ._. load,. Bel-eci.i.. I Mason. En nor., 1,.bls lbios. Calzada Jes6s de, 1-m., I 14-1510-6;_17. r
52 BOVEDAST PAWEONESi 1. y IntUrn nUCVa. mUy ("I dRI10 H-4986-56-13 Idor, sillones de portal, camL.s,, H-4466-NR-24
1 Verlo: San Miguel 7 1 __ __ I - -- __- __ 29, esquina Tejas. "Casa P6rez
11. Gar je El G kiit7A 00. COSTO $131. CON bastidores, refrigerators, ra-,L_"0_rUNCIO.WA SO REFRIGZAADOUT DR __ __ !DINERO EN HIPOTT AS
VENDE PANTEON 8 BOVEDAS CqN bid. tie 8 B. in. a 7 p. in. 10 compro a teparo con ger.riti. Uted C-149-59-4 Mal .
Pueda. Tengo repuestos y unt- ---- -----terrerm para..dos mAs. situado Cuantel H-4;13-5,3,12 ; su loito, guaidar gaveta, perfe"as dios. Facilidades a preclos de P:d ...... .Q',* ',I- CAPASI E AGUA 1 Doyp dinero en hipotecas en
- ___ candicionet- Sin uso, Para verlo 9 N9 'it
: 0 cuadro Puertlldfdicn 11-11- P l. PI --UT-.-E LUXE 10 ?. SOLAM 'TE,22. entre 16 y 18, balos. Almendare3. contado. "Tina": M-7197. dos tila- Lj.-&r..,X-N119l ADMIRAL 1711, $225.00 -Ir-zlol- I- ( ,. ,i 158. -11r. Co"' y todas cantidades en la Habana
64 hichlis an A "S ,_ _,S ,,.I 5 Fall ,a., A _86 5. LI-It y
.ce ad In,- Ilm L.a.11
osarias c 7renses It uso. 15,oaa Kral. Color izal B-53U1. H-509-56-13. I u-M-1 17" $24500; Do-Mrolt It" $325 ,. all' la-aI- Too- I.. ,pa. y sus barrios. V
Taboada,"Cahantad: ylPuerto Malin Cen- claro. Vestidura cuern cOmo nuevo, -1 950 EfVlNjH0-( ,- C-52-56 Marzo 2 I VEND6 REF]i[GER, li-61-L-ii-rig-6g.-, .,,,.I,, D u -Monte 21'*. 4360.00 Antena YId."cl."ded y eiuoj V_, riblill-. lcoai alverde, Banco
tro Gallego de 9 1 P in. a a] A-.8547. Verlo; Barriers No 60. Tel6frino jul.'1,,a1ll11""'s P11.1r-jilt. lm velnileo Me- gorantiR on aft., $2000, Radins. PlRold'aliji-iffina. Gebad,.a i-1-1111, ,;,IIa.d.,. 13- OVR
laj%.l coloreb, niesa plegable. 4 sill& as z, P N Scotia, Dpto. 314 ML-1428
1-5037-52.13. H-4 -," ;"T- I 1 213 Pesos, A 11" Jr- ell6ctlitot. dlio,., 3.1.00. Ti-d.,-rjkn 1.1916. Jack,-,, Pit. 11-1. y If~ A-8027. 10-H-2382-64-15
__ dor combinado coiort3, todo 103 .sq, e Neptuna 507, Gervaslo y Escobar
1= 0 MAQUINAS BE ,h.n zarzi.h. Curti.a. im. PJe. I; "" I Vent- Ill dt.lle S-IIa, pedai., ,,,t,,,o,
50 911.. ECANICO. RADIO. Vluevl) 30 No 358 t27 w 29) Vedado. Maria. case Particular. Tllf. A-9169 I HA Solicitarno. vendedoic3. p-in e,,peclal,
" bi 712-59-12, DOY DINFRO, 80BRIE BOVEDAS. PANcuern.sRomo one nuevat. Un &no en I H-5146-56-12. $6 mentsuales y o6lo 110 tie entrails. Te. C-1027-NR-27 Fb __ __ ___ C-234-62-8 NlElp.h. in r der is 11 kiloracti-ra; -- I te.ae,. Ma-cilros. lualquier canildiad.
, in --ij--- ---- -- -- man entre .ties, 1. ,.area "Stager". Vla- -- __ 1"1,111 held, bno, At ,11*. S.,1wd.d y r.MARMOLES PENNINO O a- C ARTO CAORA 3'CUERPOS, "' REFRIGERATORS DE 0 ,,r,.
, nadoz. conao nuevo, 10 Octubpe 135i ,,IIJUEGO lam an "Astral E16ctrica", Infants 501. onra. H-512i-33 us- TELEVISORES 1953 .. Traiga hu t1jujo. Sr Par.11ad..
-ij clarity, preem barato, urge quips San Josil. Edifido Tentra .'Astral' Cast nuevoo Se vende con garantis tie (A. B-356
STUDEBAKER CHAMPION 1949. 4 ender Vella noche y dia filtinto mo- C-20 -56-5 in
BID'vedas y Panteones __ ,rrI I I, nuevecito. 5 1 I VOT &I Sr Serra an Obrapl. 512. Habana ONTADDRAS ii-1337-di-18.
rt .1,1,1., Omoa 270. entre Roma Sail Jos- ____ L hri,. llg.nl,. Cast a Is mitad de so valor LA MEJOR OFERTA I
'at".3'.ellent, onecArlic.. Mu, quilt 058-56-13. $8.00 MENSUALES: JUEGOS 11-9- flil- 1-1 SaY"s. Abam. $18 El mayor Surtido de Conia
I 00.00 :ntrada y little c6mds via- _LISTOS PARA ENTERRAR. go .- C-176-NR.28 Ia envi-em., su 11111liair con onA it,
z. Vilo n, A nes Ford. CIl 111DO 11116 COMEDOR M6DERNO, cuartol 3 cuerpos, moderns. ENn6_-nEj7-jGERAD-j- MAR -F-Ri- .In ra- I... ora
AL CONTADO Y A PLAZOS. 165 Vd ad.. C ,,,,, y CA so th ... gir.t.d. de c:.b. y "- d s National, reconstruida, PRESTAMOS DIKERO
_38,_51 12 I cati nuevo. tapizado, laqueado. 9 piesiss Ins el to go
Tenemos una gran colecci6n de NASH allies 2 bu- Juegos comedor, sala, living- ,,,',',',','I'- 91"11-c Ind. P-cel.na. Irals, lilod an 17 il it dead, 313.00 ,net con garantia de nuevas, a 1,,sl Sobre Bus muebles, dejAndo- -- -- 1(,Itrina, mesa, aparalicir, 4 1. for't Linen Nq Still. ba. I Voris, mai-s- Diaz Televist6n. Zanja 9,
DE PUKETAN, PERFECTO Dr, I tatcan' Verl. despots tie In, 2, M. Rodri- entire Agufl. y Got,-.. b' cios, asi Como de los en so poder. Operacio'njnIDS mejores lugares del Cem in- ba'I'den-b3'.. h room, finisimos, acabados. Ma. )-- -difica, chea1g.d..
Motors y ,...t cuts, grimoll guez No 252 (bajos) e3quina Milagron. li-4401.NR-il 11 2691
I .r.l. I,-. radio y c -5g.20 (
900' pe-, Cj it E .q..." o alal H-5038-36-le. q I apart de lunch y bares. La rnediata y reservada. Neg#,n.
terio Col6n, R I or 'N9 4, I A, tin uinas coser "Singer", pizzas ___ __ cis
de s6lidamente it, Ti-affin. .. 'ijit.. EMDARCO URGENTEMENTE: JUEGO Ll- TENEM S QUE EMBARCAR. VENDEMOS'C
H-4990-32-12 sueltas, colchones flor seda, 2 F. igido .I asa de Ins Molinos, Belascoain, C,
construldos y a precious sin COM_ cr. .11, 9' de luj., 1053. Telehai -espo N9 114, bajos. M-2713.
_ $9, lg g E. p., It piez2flstarrafin .11-ale, S Emerion, 1953. Cactelera Gisterizer croma-1904. Tel6fono A-0122. I Lunes a viernes. 10 a 12%. 4 a
petencia. Walos, llamando al VENDO Coll VERTIBLE OLDSMOBILE DELI C. a arote"3 c. emob hh-co $120.00 illness portal, $3.00 mensuales REFRTERADOR $1 M 9 on. Olia presitnes, t.d. ,,9.1.do; A No 116,
carrier. catiftemeada rasa, can me- Cambiamos muebles, Calzada!d Men-al. Marc. "Hotacilett". El mrjor y entre 8 y 10. La Sierra. H-4851- i6. H-1466-64-5 Mzo
U-2241. Infanta 1,056. 49 V-e -1-tivarnerite de 2 a 6 p cache. $43.00. Comedor j g.r.nti. in&. facill. __ __ ___ ___ _.Is -12. 1 ___ C- 849-62-25 Feb .
.. 21 NQ 962, elaq.lina a 10. Vd.da ;S3500. pulde formal juego ell.l." tzielil.1.01 Jes6s del Monte 29, esquina Te- rlLm" air ,.Ahora con
kal en Astral Eltetrica- In- A O'EC"E! BE VENDE TOCADISCOS DFNTISTAS 7 M DIC 9. a vEN GAC-484-52-13 Fl 11-4564-LI-ti) cal 'it
_ Ita rebajn Colina electrics Ing163 can wroredio. Verlo durante to- I binete dental cal' pleD en EJ.rue.Ug
npiM,61400. Itlen his con 2 jas, "Casa P6rez". rants 501 Y San Jos& T.111cm. vor no
- it. %'.. '.'z .61li Avenida N, 15D. mire:poder .t.rid.rl. T..bi,,n ii.bizithr ,am.
VFnO FORD 52, A C.. 4 PUERTAS. Ilia Teatro "Astral*'. C-2.1- do el d; I HIPOTECAS
ki6m,,,- de Paquete. Aceptaria r.-Industri. No ?64, partner pit, C-148-56-4 None ___ __ 1 9 v 10. apartment 3, Ampliacl6n Almen-pleto. proplo Par. Po. 1.110. 4 ... !eS3 AUTOMOVILES Y ACCS' rr. del 41 n 48 ,a 1. operaci6n. Telf,'timai 3, VI rtudes. H-5008-56-12 I --- If li-4950-59-13 """oh.. .-te'll"a I Sabre pmpledmd en Habana. Vedodis y
FORD 1-3159. Dr. Pli-. I -_ MONj, 'ot649T2c Dr. Munoz. C_66d*g2!j0 I % Report.. lall,61 ziildn conlidad y Saran.
So. I PUERTAS. RADIO. I Mn, __ URGE VENDER TELEVISOR DI: '_ __ - I tin Plane, Para amortizaciones in
kil6en -8 IT-4481-33-17 PEFRIGERADORES ""' onsusles.
vender etros e perfect.. ci;pdleomet. .,go _____ __ __ I GANGA iUSELO DIA Y NOCHE! 17 puicadas tie paquete 1933. tie IuJO. JACKETS CUERO GAMUZA, MALETAF ,Consultorin. EXaz Mh-6, Affular 361. A-8577.
Par mbare.ir. 12 63 .sq.1n. POR EMBARCAR, %ENDO MI CHRYSLER Is DESDE S8.09 AL MES Alodlic, Clinton cn blanchit. Placid gantia, c2rteras faults do Is (lbrica.. aus ma I Horn do oficing). C440-64-14 Fob
Bin. Apartamento N? 3. Vedad.. I Windsor del M. r muy burn ,Be 1,nde bureau tipo Secretariado tie too- E! Mejor Soffi-Cama "Aspasix ,,,,, Aartida Acosta 358, squirt, Porv-ror.1nus Renovamos, torramos. pint in as arre-, ,
ops cu I- lba on bureau 2 torres con so silla. So isore comings tie gas. $6,44. rlt!c 'Lawton; X-1698. gl.-.-.. critic ... m- Pa. h
1-1.4445-53-12: clan ea. No no tal.do ;I "mPo he rho L a'
.h.oIdi $75.00. Informes: Aguial N9 105, Mis ilitil y c6modo. Un qijjo lrira, ava oras, $7.70. Radios. s5m. I funds. Tall .... lrvrlua ''i'as "k'abal:
VENDE OF S67i:() 49, CHICO. Chacon y Cuartcles. Horas ._,.S _S..' 1c... '_ "
- c do. Vella tie 9 2 10 tie 2 a-6 tie i. Is,: d
BE CUA- d.. Calle B No. 260 -!re 16 y 18. At ,tie ofici- orri __ Vat'1111111 11. "e- Ilearoa Anlot-mad. -G- - --- g.ta". Lux 403 W-746a. I DINERO
tr Puerto$. Vest' or. cu-, motor ,to- dere& %%*-7689 H-50 8-56-12 Puede Convertirlo sin Ayuda. I Ell,
do prolb.. Se do losr.t.. Vest c. At ,_ H-4870-33-32. __ __ Demost etric". Maorique N9 6 2. mediaSE VENDE UN TELEV SOR, E-7389 62-16 rb I
___ -RGE V mine. too muelleg traport.dos y .am cuadra de Rein&: A5-4812,
biq., y Miumn. C.,-_I., pa I POR EMSARCAR. U ER JOE: armazones its traders absolutamente lobs- H-4981-NR.25 I Nueo rie 17" 11199.C0. con una antn.. Sobre joyas en todas cantidaT.-A.. 1'9 1"ll Par ILLAC 1931 CUAT'RO PUERTAS cuarto modernisomo, poco uso. La nas No compare extrainjerts log destruye el '____ iCalle 17 No. 462 c5q. a E, Vedado.
_ H_ l_5 _12 i'=tjdura de cuero. YiecAnica v tod; 'Ing, tapizado con cojines inglts. c do, HA l I -511-13 des compramcls y vendemos jo__ __ __ perfdctas condiclonez, 1,300 00 contad. inoderno y ntros objetos. Venda tod'.eb, camellia Files@ qu. mfiquinu its coser Y!57 UTILES DE OFICINA __ __ - A" LAVADDRAS A $149
OPORTUNIEiAD ircrto en letra5. Calle 27 No 603 entre C _umo radio. let hicen Ing caJas squi eon made. VrND0 I .1; OSCILADOIt "TILVA-1 yas y tQda clase de objets de
r.D.dg, 1 42, Both. zacAhir.. ,ltijjdo_13, P, apartmento 302. Vedade. par is Alalectin 151, casm. 14-5179-56-1 tax cubanas come hacemos nosotros c-rDESEA USTED COMPRAR 0 VENDER "' c"apa"bad., tie Aob.a "Wirwo- Y Tenerans vaAis marC25 a picar, deid. r .
trintopl.l nylon, 4 Kornai buena3. ller-Imanana. E-5048-53-12. ,j1,h1il;* Sets Coll, Important.. ,zil.men, a aparatat inAs tie Taller de T I~, ,,,,,.). Bendl.. linip.1rit y I. valor. Antes de compra o ven
i'.On ,.j Iior P!- ,,". Iljl -At1.l E ":der. visiterics. "La Favorita".
ir Iro -6 __ D E _r U Iv so nuestro. mu --Aq-1P-- do w.-IbIr. lurn-1. -chl, o, Iroil
I'll, I plrl "r abl.. is a, I'l't.ro"'Al ou"- Cill, I ..hIbii6n tctlr!,-,,, on VENDT TJNDo i I .,a. del 11- I"- to-ra, I~ 1-odol.., Its~ ..sl'
Z F. 0 MOTOCIE T.ETA rlcllr.- r. 1. A T.IL 1-2-217l. Alojores preclas. _o 1. 4i2, cq. a E, Vedadr. _j _42o59-13,en lot-ts nni ,squl,, Sail j- Edfcn
l, 7l-P-;i r-b'.-,-djn, _. - SO '.':I z.d.. ... Ios maj G I Te.
..b,.d., norn-),- 13, G Aromas 166.
Wa oil' Cal-d. C.1,coh,4 "" 'L h -X"S'.r. -', It in Living ..file 'Ids, ":d;i,de_. **A,,,,, 05 62 6 atz -3315.
SI on v "; on"i il-e a'"'- a a 1' '.'iel 4 2. - t I 11, C-1
el' 1811-4 i 7611, ri.',,Pj P,,'r,'a embar- prnat Sr. Ratn'r- -* I- -1
a a 12 .. on. I C,, .,q.,c. Le.1t.d. Bot ... s Racking Chair y Tapilen. ,a it __E-2082-57-10 rb C-10 -64-4 Marzo
r-6119 liaraie 'Dora', Ho-nita 3, an- 'DO REMINGTON 13A. TUNDF 1 GUILUOTINA FRANC ESA GoR A N n E'.
H-4.152-53-'2 I It 1-1-5099-6-13 Garcia Espinosa e Hij... San Ref-11 VEN It-,
!a_- , + H-522Z-53- 2 __ ___ N___i -,S"9,,"tl- Aramburu y Soled ad ,,.dP$80-00 modern.. Otra 61timo TELEViSION ADMIRAL Prel-a de 'oo"A"r Mol I t ro'd-.!
-0 NECE. __., ow __5,1 _5 _50_5 w I made- a I ... .... I Al'o-lei 1-1--!", -aicilo- cap-: PARA HIPOA EX SNO PRE-P.ri., c TA Oporfunidarl Casa end d .19od.s (car,. 9,..d,,. tlb,,I.dr rolar. Se %rnden Mir
aroones; Ford v Dt-,. Professional Vende Pl 1953. SIN ENTRADA 11a L 7. E-Ina
T. Perfect.. ccmd is OPORTUSIDAD: VEND I. Six 07 .ooe M-70. tie 8 a 0. "'.g. Aldotl
... jci.n,, -,inte.s. ,I,. Radio. rlu, c-dad.. ( !,ad. del Car, I Tenicrido qje Pritregarla vacla, regal --- -__E I margert ELItanclitIC.. Galghtla .bsolUta a d tempo, vea a Martinez y
par. abajar. E.Amorados 3 t dine7o devuelto. A t.d.s hc, x, icalo- I lo.dr. 11: Izl 2. H-41123-Q-12
1211, esq. San-1.309. altos. H. Verlo drPI6, tie 3 juego cuarto chino, )lVing, comedor. -1 coriander. color hoeso: aparador, It: so $12.95 MENSUALES
00 I'a Pla go as 2 h ,,r, Pradii, ___ ___ --
Indaletilo. Santos SuArez. 1_91' 5. lju 15.,P nj.. $1 5 p r raccez a organ it no, loclas blanco huean R-idencial Casi-'Irioa Puxilisr. una mesa. 4 ill j Ile ..eh,: CAIcel 101. M.. jelift.. so ,Prieto, desde 6.0 0, cantidad y
__ H-4252-53-12. done- H-3213-5216-53 ad DePortivo. RutA 16-17-18, pedirtraii-1;icas. Precto dtee9aa9A,,jl75 00..Verjn-I or. Bali: I Gloria Muebles U-8211, San tempo que quiera. Tambi6n pa__ __ _ ___ _ __ bordo Calle Bialloulta. esq. Nestor Aran-, 9 No 11, .1 '. 6 y R man h en
CEDO 1, __ ._ H-4371-57-13 Rafael 812 casi esquina Oquen- MALETAS BE AVION Igando interns y capital menACCION HjNRTJ, 87 Dig LUJO BE VENCE BABY DODGE 0 PLY-iguren. Guagua en Ia puerta. Ca-a glsd-, Allures Mir...,
c $350.dsoamente. 4 mc3- d, .,a 17 mouth 1951, cuarto PLxrtas. radio. ves. ,esquina. H 51 87-56-14 r, - ;do. Televis.,Ls y refriger7do- Y a iWi-, y baffles n.,,.,. J.ckt,.'sual. Martinez y Prieto, O'ReiI H Ved o' -1694-53-13,tiduia cuero. pintura Rom s nue%'21. "ll 11 11 I
Priein .tr.ctl- y fa-Id.de % a D, Gar. M-%QUI'A SINGY VI -L-OCE-Tri-mc ACABADO COMPRAR. V. .111 i vantionm trillill, i.p.l... ..bc-m.,,,y
VEINDO X N ___ ___H ERT, i. $70.00. Ot ra. SrRl,,,, ... N UEBLES BE OFICINk res, sin entrada con $9.95 men- J.-ria geret-A proardentez, d, ,rope a. Ily 309: A-6951, I-3456, (correPU 1112.00 11, mlirci.m, tod. .t-Pli, d.1; "Y.11n .,! :om2s $33 U T -53-13. j (NcBi ci''1 c'ta. in uo flrix. broad verd ell on En general: cajas caudales, sales. Tambilin sin entrada I "L. CrIncull-. Sao Rafael 752. -li.m. dor colegiado).
as.' r:Xf6RnCplot.da y cIa. TulipAn 510, Cc,!o H-5194 .1
- liViIjS. C0_Nl,,q.k, G.-Mv. Tj' 14RO
Ild'u- de"Ple' Miiquina de --b- $29.0 i 1juegos de cuarto, i-2'
sceb.c 205, blij-, eotc Virtudes v C-it 1, as una gangs, 17 y H, Ve- I AUTOS FRA*TA ir 'r,-, cerit-, ,.a ,ristal, $110.00, Al-n archives, estates acero, mAqui- 311-62 M.riz. 9
ado. H-4697-5.1-131 rifts. H-5232-36-12 I .r.,s Piso, iz- E-94-4 7-64-21 Fb.
Santa Catalina 667 S-los SuArez. __ qo, a 9 caquina Carlos, primer 1 nas escribir y sumar, protect I medores y pizzas sueltas'de tG-! ( -A _____ __ __ H-4338-5 -11 DE ('AUDALES CIIICA VLN DO
DIPLOMATIC EXTICkNJER0 VENWii Ford 1951. 4 P-r!t-1, ,di. Plymouth BE VEDE A FARTICULARES. UN FS. 6- I JA
Ik 4 Puertas, fIwnanta.e;IISI,20o. 17,1952. 4 puertas. radio. paachoq. 1_ .p ".'It d, 1- ,-ei,.,, can ,spja LRGE VENTA JUEGO DE CUARTO (*O-Ae-7 cheques. Barnizamos y re-idas classes. Precious muy espe- 1 _', :, B-11 calibs de ecirti-, -ehiNQB'3'0 9 Vedado. 5 "!Z ,.,:jt-. San L.iz.r. 61, h.j,,, DINERO SOBRE AUTOS
46 a- 3-13 mouth 1948. 4 puerta,, Plel P ,,,:,r ol. _,_'. con, 1 ,,binqoca. lor cnramein. escaparate 1 cjrp.,, y ,ho C cntre Industi-la 3, Carrel.
DO CANION VOLTEO H-___ __ 1950, utility (Pisicor", P1 as sillrot. clolt: te No 86 forrober. Tamblen living tie rej. todo onstruimos muebles oficina. ciales de contado. Lavadoras I I Con intents lnterLs y con solo
N 4RATO PUR I --f- H-9234-62-12
VE yro,.th 1936. 7 1 IN9111.1 L. ,I- lares. Country Cl ,b, en buen estado. Lealtad 1,012. ballot. ,n-' p.,peleq tie propieclad liaremas ex.
' or 1 ,;;I di, "La Comercial", Progreso
no nectaii tarlo. De mecA.iea 0 K Fail- I pa.sajeros. Zephyr Six ln5l. 4 puertas. I a- H-4214-6-1-1 ire Figuras. I 'log, Dexter 10 aficis garantia. Lava- -- sm.rado3 120, esq. San Indalecio. din. pie] Chevrolet 1950, ollicorre. Buick, ___ Carmen y -56-12 ki ck AD COMODO, MA- choicIvilmente operation %nearias
SnArtz. 1-1-4484 entre Monserrate y Ville jjs: doras Bendix sin entrada. N'1 sabre automAviles Sl:in rt 154,
1_1 955. Ruts 15. H-42535'T12 jl946. Super, 4 puert-. :i'llo, Buick 1950, qllo- ol.dem. .!..ga. cn-ruh., 1,1.a- 'convertible, DIn.fl.,, :iioo I Slat".ENDEc I ." j UEGO.DE C17ARTO T ,.,,rnpc-c.,cre"n on Punta. Adaptamos Marianna. a] lado tie Agellcia Ford
- __ - I d e camed--rad, y refrigerador.1 "LA REGENCIA" M-6226. H-4188-57-13 quinas Singer, 2 pesos semana-" -, J11a les. CaS2 del Perro, Neptuna tie C.,,.J.l
RENTA DE AUTOS I -, "_""_q,_ I itincnivcos -B-oj DE--, 6-iCo-ei;-. les. Pianos, batidoras "Osteri- 2ii., No -I'll dolor pies. CREDITOR LATORRE, S. A.
Alquilamas autos apropiados Para so III- I SUAREZ 18, 20 III I Ik
tia I tt, b" ,,,,. zero MAquinas de escribr, ar
ligencia, pastas y viajcs. Pcquefin ,aran- CAMIONES DE USO YuEGoLiviN_GRoox-Ssq.oo. I PIE- I Vendo a bajo precio: mAqui- ,.'I'm i, ,,list. banquets, ,.plPreclos m6dicos. Ralan d .r." mesa'. e-J-1 1-dalls. mk- I CALENTADORES JPD PARA DUCHAS C-230-64-15 Feb.
fo I- Goo. nas escribir y sumar de todas, Quiras surnar y ecr!bir. nue% Cillienta ,,, media thinuto Con-ine
' hivos, canape con colch6n Sl 00
A. Stairs r, 27 N9 82, entre ," "',,, '. "I Caroll's Mill". 1-- Diciiel. Nzas. nylon, cu-n k1rjo Sa, 1.1,gol -as y recons- C
11'1.1 ",Ia NR. r- rirbl- ej, trarci6n 724Dent.,c Oqu odo y Nlhrq-- i I r-dits. papel eliton ell.
a; U-0SIDS, Vedado. etcap.rate,, t.qo, '. ro.dlo centavos, Temperatura a %ohintad.
- 1115, -Plrl1;,,:r-amstrrlss, ventiladorcl-isemanal SofA cama "Aspasia' Venga a \c;io funrionai Folletu llustia- ____ '--C-331-53 I.I.c.. I c.!. Ipo ,rqw., eap.,j. ZE C7 e a. me a 7 p. m r irfihomarcas, miquinas coser "Sin-, ...... ee, pit do 20 05. Cabs del Perra. I PAiIA LAS DAMAS
- ___ dad 15 .rdi, 1:, ,, ,,, ,11cleno, U-5365. --- H-4724-56-12 .' m. i!'_ Radios de auto y para el hogar. ,
I'll 11 I ;1115. lac ___ ___ ger", nuevas y de uso; archives, I ,a Cass Cano. Hapangmfi. .'.In,: 1,,d,,,. RO LIMPIAMOS, FOHRA- _1 ___
:. T lif-, I 'o,", IPara
., I, N mter-. te
1.0082 N 7h. I SE VENDE tarjeteros, armarios, cajas cau-1" Rey Y AroArgurn: A-8607. servtmog a' Presente este nuncio v ob n- JACKL7S CUE 67 PELUQUEROS
MANEJELO UD. MISMO! L A ""' a 3 7 p,,za. $13n, - Idra un obsequio. as Pon'tilo, zipp nue1-rober 3,c c..n ,od,-,o, llq ui a labor,. P limpia,
"'g' 'j.,n Corcedor tt,'plo dales, cajas registradoras, ue- C 243 37 M-.n
Alq.11. as .tatozi. Ulthats model.. Cil..-: mR, c' 'a S60 I ,--, curiervarin Nc, o nrc-,-!rA(-O. EXPELUQUECO DE "LLORESS":
it y IS,' bin C-796
. F a o 6 1-re' $200- gos despacho y 0. -59-23 Fb. t "'
V.dado -9923. Lr, i A ro.- AIe .derr.. b.itafirv ezas d)-icrito nucclan peifectos C-a del Pc Le birece el superr-anente "Cold
C-106-33-4 M- I C 357-33-15. ngTn _t. dn, Relacoato M3.1pa :- IM 91 3 %k., e-- trial y el c-cito-cil cents. .I.
-- $100 do izorn 'I ra oficina, living tap-a-, MUEBLES BE OFICINA 60 INSTRUMENTOS MUSICA REPARAMOS S. B A U L r s. ",'t:-- 1, carle rn.d.r.. dl PI., tints.,
VEN N AC CILINDROP DEL 3 .---. ___ -P-It-.ecl. 2 etq
_R%POIn __T1 __W_ - no Sllod I .. 'n U-N20 E-17.M-67-14 r.b.
__ ..rdA l nal. _R I AtA 1A A n I It N A D I A C 1 M-471 1 56-131vitrinas doradas, limparas al Cninq hiss- _;-iri.c -*_ I MALETA.. .. __ ____ -
1 I I I
V .
I I
pighia 36 Clasificados DIAR10 DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Clasificadoa Afio (XM I
. I
I
- PARA LAS DAMAS INTERESGENERAL ALQUILERES ALQUILEIRES ALQUILERES I ALQUILERES.j--A.1aQU1LERES ALIQUILERES I
I- I
.,v 5 SU I i*A go CASAS DE HUESPEDE- 182 APARTAKENTOS I gS L NAVES I ,I LOCALS
7-, AltKI-b PARA LAS DAMAS!d. od',T A.', J' Ed li A.1 S I t rcc A All 0 tgi APARTAKENTOS 192 APARTAMM OS 194 n"ITACIONES
0 P I I I
BE- .. v.. Ztecorteb". S.wit".8.1 -I'll.;., ALOUILO CON 0 Six MI)XIBLIS I T11- ALOuILA LEALTAD, PROXU4015S ALOUMjk HADITACION
tXCLUSIVABIENTE 4 SENORA lea in;, Is e Jib 'c do ,,be. ,.x., MANSION TERESA I Word n rta"Bic"d 'ri '. EDIFICIO 11DUMBO" CALLE 8 sE PARA CiDO LOCAL PEQUE*A KEGAIJA. 'Alta
IN.W.I. lmn .mplias references. pidiot- Sueld. crical.1go. I mt. I'[ t ugnifico apa t Refirm, un apartamento modern. tn- hombres solos
.b sloull. 2 -I CA" tie Quilvilr 14 pesos. Inforrawn al W-3641.., 107. .mile Cu- Llno- 939 entre I J, 10, Vedado So al- I MA Veclado Cd.. Jlean c.mjda. I
nseruirles pratticAas particins de inere ba ) srn Ignacio. Habang l quilan RRAPAPIR coin Lade sec. a c6n rico Habana. Concordia 161 al. I Entire Lines Y It. a came an; San Miguel 311. mors,1142 ado No. 24 (ler V!soy. I I I I
I pie". ,6-.dw Sri- I Ion" aPartamentas. tres ruartDo. set -1 orm
d,,,,I,,r r. 'I .qui 'Itashacboltmac as Y. ague a todA4 ties enlre San Nicolis y Mandque. In. H-= -82.13 I I H-49116-W-13.
, Patti I bar E-:1181-JG-14 I 'I. E d ld Tell 1. exclusivamente dor dos bahns. terrazaa. cocinas isc .Xu. ---- - - -ii-1786-14-14
I A-J. A.81133 )lore, a able, ,forman apartment BE ALQUILA MAGNMCO LOCAL PXO.
H-3 7 --- 1 hot" So a called abonadoFcomedor matrimunio que trabaje fuera. abundanto Pars verin. 2 1/2 a 6 Infor- EDIFICIO "H Y D BE ALQUILAN MAR ES A UIC. via pwa comerclo, a dep6sita. bales tell.
- -- i27- 0-11 CALLos 1 F-5897 -1531-80.6 rb I 1. H-5154-83-12,,Ian M-7727. M-7741 Sr Perez I Apartainento con 17", VEDA 0 1 blades conubaho All
PARA ADELGAZAR Y CONSERVAR LA I Be arabd el sufrimiento en I& plants del ---- 1 Emp E-9928-82-22 Tell terraza, sale. comedor. putne y mens &I P. orivodo r dis. se. Itclo Avenida 26 y Calls 33, Nuevo Vs

Inc., H.dill. sterling. lilassosvin Para Pit. "Plu"I'llus Mligiems". MaraviiJa do Is CASA VIEDADO ALQUILA HAHITACO- L a U-1i L 0 APARTAXENTOZ ?4Uy dos hahitaclones, belle color interealtdo. 4 at cin lea. Hot dado. Teldforar FI-75BL 11-4111045-ty
,er.,moderna. Llamor U-a=m desd. S8300 million Per... frescos y c6modos. Sala-cornedor. I a APARTAMENTON closets. cocJnn, cuarto y servlcl. criedown. E-MIS-94-34 CEDO LOCAL DOS PLANTASI GALLIC
nos 6cIJom,,,Rcduce grades. Demarco- Interiot, en- I re5 on., do. it ALQUILOIAJODERNOS
11 rhien- C via selects. F. L6P- Neptuno 1.211. usjo. nas a sin emir car, tie sala-comedor. tre, tie- lavadera. InfornA& eacargado. ---
al ji, Exrelrne lmnid.. axv!a abundante.lb 06n. closet. cocina gas. Lalentanor ,,,,,,.,, L1 70-1 1EXTRi: rva bll.s los normales, em ALTO$. TIE- tie Zan)& 450 metros, plants 1ARjay'2fi8
1'a it dri Pc Nepturto 210 11.1tiona.;lIalilmi- H-747-IG-17 i u7, O 953 antr 8 10, FO-47111. Admilim..'agua. barlo azulejado. balcon minplie.. hold emonplet-. ,,rvl. H-3903-82-22 d alQuila luibitalumes art al
d.b I L.rildo, "'I"' cocina y calentsdar tie gab de TRXIIIV-6 -ATigiaTjk AICS- bahoatrimoniall, ecionomfierm v com- Battle. Informant: Carlos, U-1212, 4 a'& ;L lim,
b111-1m Palo f-111111 )I-1tr- I ---- R E- - b ,n y I cso,.,, inarr rm,., 1'.0 cl, do. I metro. .Its. people comercio. Industrial.
,izos, O, e b I a )an esp BE A17 I 11-30924IS-12
-402-70-V;. t TELAS T .' ":- gar.jr. poll. y- -1 faile as"
F.., to 20 cl, C m ,uia No. 54, I tie solo ocho spartaireni as 11 entre y N Vedado, de go. 80 y 70 I;e in donsicilio oidl (Ornedo. "ntinas
ii-4719-a2-14 """ Edifi-p ,,6ndido. aparlamentos on 1. ,all. dro%,= ten"A. mucha morn- ----- -do. ,I f,,.I, y ,untro al forda. ,, I d 23, VEDADO 1,461 ESQ. e4. LOCAL 42211mm. .
pre a los precious mAs bajos -. 'a d ,. I
--- I -- -%-- I IALTURAX DEL -- VEDAIJO. -- CALLE 41 NA'lirl"..stallo'la de,!adines en ca a ( *.I T2-1,,16. -cal Par. elt.bledindlelto. FO-2913c
In almac6la importador. Crepc 81 CASAS DE COMIDAS n rwile nf.,-- S, G.erIr.. A-7501 die 0 12 y 11-1152-94.4 Me Prople cualQuier comerclo, club nmtjr- .
VIELLOS e 908 latte 26 y 28. .IqLl.]. .P.1f.otem. --,,h. fre- A ,.. clccid,.Id I iridven-' I I .-- m to. farmacla 3 cusdrax mks pr6actins, Ja,;no r b -- -- - -- H-1465-82-6 Mz- A.14PLIA Y IFRESCA HARITACION. R A-- b ... i.e.. peluquerla, mueblerta, exhiblI faya acetate; Shantug, crash,' ,uA.%sioN ILUSION. COMEDOR FA I At I .. I Ii" lplridli;11 1;, v ..... P.eAtn do portal. habl- UeTIL In en i-,1b-te tie mar. .to trard-Idi- de 3 a 5 --- .
-
Extirpaci6n definitive de ins Ind. vl.s, do c.mid.. I .I. a no, coins gas, poll. d ad y nioraldad Queda tino al fronle y It N9 big. ES UJNA A !3, VEDA DO.Ar I R I flu.pnexcl. con tod. served. ',gua frig cl6n; deJq adaptarld: no regalia. preg-'rito
. gabardine, Warandol y ol n de a,,,' I, copies abun- $35 00 Do 1 a 6. fordo Preofis orit T In. it'.Hotel tarmento n d,,roo, lm, -I- modor. dmil v neallen I. par co-trunrint. a" F .
vellos de b,,n -milaterit.d.s = DS-92 11''Pelt8ba- fildrit' .,a ... Otra par I"- encargado. H-422343-15.
os, pier- hilci, satines y I .b..., mm- .e-vi do- I ---- -- reunlendo rewi-stic- habllaclone,. bafin Intecc.lad., -cj.. y ,,.hnmbre solo Lots jd:6---- - ----- --
. tafetanes y maS w to -- ",--o p,,": g ... win. .c- .Ill. -ntre servicto de cruid... No. 2176. estal. a UMASE CASA DOM ITILANTAs. rx.
,,,,,,)I.. G.h.n. 483, Tell M-8857. ISE ALqUILA, CALLF. !I No Si,9, EN T R r 'it". ca,."n y San Mariana. Inforonan' FO-401 Vedid. T,16f.n. Trade finica pars. commercial. Vivienda
nas, etc. Tratamiento garant)za articulos. Solicited lista de pre- H-3110-82-15 1 H4111-34-12
dn, 20 afins de 6xitos. Sefiora' H-11-19-91-17 C 3 .13, imp.,th.,mr.i. ,nnitmielto de -jn, 1-5354 y hi-6774. _7 -- I battles, 2 cowinas gas. callemis comodl\, S-W-DONICILIO LA MAS V.A-. I ,L.mcc, r., ..., .bil-mn. .n. ,.,,am PARTAMENi();-BA L BE ALQU11 A UNA fi Idaties, agua abundance. Picotsi 40 lade
CinS Y' inuestras. Feldman R dz ilia H-2142-82-14 ALQUILO A "A"ittiXIOW PARA I
. Infccamis: F.32211. I ARM. connector. dos citartas. baAa InteoN bomb- ..to can ramps, rro Tenerife I Juzgado 2da. Informara NO fill 1-910L'Prevett. C-3r3-82. 12 PROXIMO BELEN ( crina. In% adern. Mont T. 161 .It prun
-324 -,ia .buridg.l. bi on ..... ad. -rivda; do a esquina u- I 'at., I as. lt," "' Is tie a a Para etc W.00 Roza. H-M -85-13.
Alexander, Torecra 405, entre 2, y Cia. h4uralla 322 mFRVfAiO o .6dicam, from olv.- loved., -- -- -- 'MUCHA ia . c ";(. i I, 1-513.12-84-11-11rob. - -
Is Men "I'llormes Telef X-11AI -I Q-.A LQ U -1 1. 0 1 $70.00. Lt.,. -nm ,nformes -7016
4, Vedad: F-6572. "n 11""' Pro" J,
C-12B-IG-4 m z. -n It :wfwa 'k Irml APARTAMEN- agua) Apartamento 2 pizzas. """"' H-51DI-82-13 jig ALQIJILA UN CUARTO A BOMBER
C-53-70 Marzo 2 Mend- IT . ,. idititnt, I los en In Calrada de Arro A.dln --- - -- -- -- -- 1. .an cclanid, r ;,%, Hospital 567 an. I Do Fiflle. M.dernos, mucho trAnsito. Pa- I
E-2529-11.2i-reb. Alegria. Ague callente y fria" Po "' Cocina, bafio, exterior, Santa .1-S P .
--- --- -- -- .bu .,It,. XPARTAMENTO MODERNO'tr:aSan J-16 ) Sao ,I rm grocuy. hibiclonej. qutj)caU*, ferre,
-- Imf.rmAn en 1. mbron. H-C'311-92 Felisa, calle Segunda, esquirla 1 tells. fruttrim. sal6n do beLlexh. etc. Once
TV'171 -- ' ' 0 U I L E R E S --TERMOS 21 y 6 - -- -- -- Una ctiadra de Is Ado-.. espeei.1 pars I --- --- -4221-OZ12.
JjM U7 ofleln, y i1viencim de comisionist#, a 22,
F let S --- -Anl, ,amid, .,rvld. r. rig EBLADO ,E. Toda via com unicaci o ties' -.1 ','; BE ALOUILA COMODA Y ESP ACIO Vidalia. H
,,, -nItna lermo* .r1li,.I.. d, ,41 dad Alq.,In c. ,I %,,d.d.. I.J.b. .part y ni, de. caridi.t.. p.quf,. tiller I Ila IL %A A
I'", ,n- con ecclones Absolulamente Inclep.rdlente.
-- i I b oci6t? c, bAfin p,,,,
.9 HOTELES Garantia commercial, $30.00. ,n ado a per- BE ALQUILAN GRANDER LOC LXS T*A35e-k 71TSLRkl 14W I A lel6f.n. F-3518 It. ban. c.mpil.. ,.vc.. "le"t 'A" cargado (Noa). con balcrol FE0RCS Slj,,nns Habana y repartoA. 31 No 860 in en ediliclo mulia SaiF-comedor. lac'u'a'r- PlIcit- Is call': --I-. --dmr. 2 -nrt.. voria Sala. Se exigen referenciRs Telif- r. .fichinal, a .as cuadra do valid. Mia ALACIO DE LA MORTERA! """' on E-118-111-22)-b del-. ,li-vico de c,,.d.,. Completamente .a to cdalle. corona y calentadori -.2 66 H-3911-84-12 nitrterlas y dos de lax Muelles, kidereadsPROFFSORs JNGLES .XORTEMERICAN Refrigerador. Te H-2117-82-14 id, gas., b.,n. .. eco.,econriplot.. InqubI-jjE ON CASA-FA- 215, cast "quiria Tordento Rey. ltofo.
dv.d-Ic. i'llit), c- CA- --- -- F Ian.. Pe- 462. I Santa .4 en..lg.do, Primer Pisa.
d n 19 Hotel residential Allman 59. Esquir.- rw URA GALBAN 1$140 sensual. Informant _2 - -- - I-.--- I do, as. cnl,, uz Y Clara., mills Absolute motal bl y rein
- '11-c C r. A e- do. caba acredit.d. Para Untill-. AN ,,,, 445 APARTAMENTOS MODERNOS. ACABA-jPuede %erse tie 3 a 3. Duefto: B-8259. tric H-C14"-JI1.
t.c1la I I .pido Ia -, "Po' clo '91"A rr Iuartos con babos pliv.d., par di., ,,c.,,-' Rld.11.1. tie Cocina, direct Is mks vs. lrl- 306-82-14 A I LImar 6 a 12 y 4 7 Tole UO-93W. _____
",,,,, clen -8941 -- --- do, tie fabricar. A, -1cl-dWrt en I ra- H-4937-92-13
A '. I Mr .Ca,,,,k. B I
mat ,, I'l, ,no inen.suaL. Precious ecoromilcos Nuesir-1 "ad;, abundame Y bien saxonada coming 17. ebq.t.- 28 .did.. e.mp-I..j- T-- ____ H-3670-84-22 PARA BAR O E5TABtxcDGzNTO Al
Al l. 11. ohly ,frente Cure comida y bervicio Inmejorables. Ague noun- o' Pent -House en el VEDADO "' - quilo andpilo local de I X 15 Jbetroz. )
A-mII H-888-7.5-4 Mar I H,..Ihll-.. Pre~ r..an.ble de -.16 dV 3 cuarlo., .,11,,
de ter-c.it., -1--ccimIi -1 EDIFICIO "MA.RTA" MAGNIFICA IS ARITACION PA Ri BIK*d- situado en Capnievila y Doble Via a Ran- Id,"I, fria Y cadence y elevator a lade ana, Vedado Y su, Repartos. Santos Segundo Pisa T.rr... ed. flares. Ildla. 2 blificis 5, ,.cina con giandes -loset. jr.-I Conbulado 9. entre Collins -1.1ftea 1 161*-I' Illtidl.we, ,ropi... hoBoyeros.infom&:Maxi*Mendiande,
or. Absolute moralld-d H-2969-79-8 v- Sarrz y Vitiate, F'D.I= Calle 11 No HIIJhall. comedar. dos cuartoo, cl.met. -.b.. f.rman en In misme. dead. 1-_i2 del al. b--- Alq.11 ... I .p.riarrien y. &rc;,,. ... a&, lade asiNtencia. Pled. r ... n.bll. R*- Gervasio 539. A-=&
I cnir, J e I. Vedado -81-13 Feb bano color. cocina con gas. cuarto criado.! C 223-82-15 de 1-1-. hall 2 cuactom, baijo, cornedor co-, terencias. calle 17 N9( 104. Altos. L
HOTEL TORREGROSA. LOS NUEI'1' JJS --i- ., Alai~ call Invade- -- -- - Tell. F ; K. Va. I H-4733-95-13
- I o d,,, A e'. lion. cuarto y servicio criaclos Vrl-' a ,I d.do -2542.
PROFFSOR SIAVON _,d.n mej., se,-J., ,I Chef ,, entrails indepen VEDADO, EDIFICIO Ic
co. b, A Home Restaurant F-2 I ro. Referendas. Quints 203. Puede vr*e 'BEP- 12 to. 3 a 6 p. an. Preguntlar encargado., I U-296-11-1i
,,,91--: .bIt-cI6.. b.n. wIvIld 11 1. wde. H-4233-82.u
I'PrI11,1.1 (11 I I.frF.lVF. le I-nseria a cai- It.;, lello I "I ovAd.r rcIrt con ,, 1 A I ...... 1 e- ,I nigJ., .olvill. d, _h,,a.s I do H-4916-82-14
I_ ,ble, F- V,,I,. T-g ll, ,n-bIc, delde Sfi-,00 $9000 ma,-or- d,, ., I.. ,a T ,lr.- E.p.c,.[,. M-m)'WiRE 0. SE ALQUILA ta", 17 14, Vedado, toda via -- -----, --- --- I Ji EOUTILO HARITAC as OFICIM
.. ;1111.1111 D,-,-,, B l-, %I ...... ACONDICIONAD y 11 EICOKAR JIM. ESQ. A C. DE LA %A. frese Itill-mo h.m.,e a.,.,,
. .
111. ha ,,.ijori r.. ,,,-bIi,., *::0tjG (*, .... lj- ... dimoillad. PunI-II I Apt.. anwblM.. Caflt, B8 little I.. J, comuni it. Aquilit aparlsnieiilo (oIIpL-Io de en Reintia 14 enlie ARutIa y Amistad. I PARA OFICINA DE (EXPORT A" ]M-I. I 5'io ....... No It vrda ::*, I "'al, I- Plari .. .... cable 33.. tililanar, B-4321, -4241-82-ib. caciones. Apropiado Ina I
" I Ob. apa ,,, l.t I, 1. .. ,, ,., ,!
- C-489- ,b ; H 'trimonio, todo exterior. -Irt hiiihitationts. ba- Exijo referenclas, Alicia trod el de.
,; ," 1,;i ,-P,,,;, ,,, ,,,,d,, ,,, I:; -, r --".I.. :1., -41-111. kire 1-1-1-Incrio.. 2 port) Pos' "'do 19 Pisa, limplexa. luz y
., -,,I,. 14, 'I',', f ... or L' 4711, --- 1 11-4670 9 I[ cl A DOMICILlo ALQUILO SAN MIGUEL, :,-,I acondicionado, bai o todo Con- fi ,'- ntc,,,.I-o, v...., I-Indl- Ha Iqu. W-5053-84-13. teMfon., ..lle do mucho Porvertir y Mi1: ('-: 90-7,',12 If NAB I ('c,,. 1 ani-,,-. Ncp(,.-.. G.hit... rIo. A d A I. Lzi ...... -- fico. .dificia find y inegura. Concordia
I .110TEL "ROMA" lr.,S'77,1" Tc!,, d, -n abtn ilae H 97-,12-14 Sk' ALQUILA IIIA HABITACION A.%r. 161 Alto% apartment 2 entre San NiceEIINII XD0 I ONZ ALI 51NO DE RAF NULI Hr,,.,., nnm"(.i 'j F j , S, Ail .... I,_ A I om -48 1
- .I (I -ontedor foi-t 'I' 7 38 en el 901 I f
r! sd 'a 'I, Cl;,ocio Art.w. da ,- swl.nrlentm, y i I,., at t dtitio ap, I--i, en love crden Dos cle LLIZ. Gas, S60.00. Encarga .1 ban-, ,,, - que tab,)- lis y Manrique Informan N9 I Admiten.
. de p-I. ) d I . ..... I-r- v con ,ita a 1. ,,,,,. -n ,,, I C) No 14, % ed.d F-3921. a'."'It-4 h'.no -,nplew. In, In. IIA s da.'Telf. F04452. I-DIFI(lo; J S1. -551-3-3. f-SQ. 2A. V E 1) A jtj ra. con mtjrbi ,,,, 11IJ; 9 NI
d%'Ilt--,a -ndlr. ",;, Iiii I 'I.. Ni.gnif-b aParlanienton modernov'A06, .It- ,nl,, n 2,Iln be anuncios luminicos H-5153-86-12.
, ""In, P,.,.dl, 'g". I ,a ,al"n" ,I, 5063-81-12-Maim. Ininliador. ..A. "'. ,If I -13111
r A-n tic I I "I'll", "'"It" 'P 1: '. H-2118-82-14 SAI-. v-11,111ol. I 2,. bArio. c-n. -- Rlfe,,-nia- 1, __ __.__.rn 0.;, -bnln X"Inle 1. C b ",, ',",:;,1.dm- a Idas hnra, E-I'm. --d. F, .11,:,pt","I .;(ornme'. ,ripiill do 41'.2.' I -4,1157-84 12 ILdCAL PARA OrICINA BE ALCUMA.
I 0-1aliliAd en .tnin. -- H-43u7-82 12 -- %Ilo -ad-.
,,, -", Vnllli I 11" --, ,I.s -"c'.1 (--r1l, P,, ; --- llf'"'m" ". 'I i!i" "'- W-'1899 ENRESIDENCIA PARTICt-I.A.,isit. ..,,j,, l-Panario 315. entre San Miguel y
lt Vll, -,,Il 11 POr A 'In- I ,,-." Ali~ 1 FALQUILA APAR I I qvid- illrrn- llaml-I" i'lin "' I A TAIIIENTO N, EDIFIC10- MODERNO I - -4925-82-13. no. H-3LRO-SIT-17
i P .'re .J 1, S2 APARIAMENT05,
"' ".", o ".,. I, b I, '". ": b.b11. -I. 1: '11" 10 1*1 Y 11. VFDADO. ACARADO ,on ,ad, ,,,,I,-,- 21 mi)m 11111-ol A. Vld.-!OBRAPA 112, ALOl&--LOAPT02.PJMA L
I Ala-iro Lnp- recen I-do por ,I tie Al;- r"' 152 "q T 6944 I I, bar'.. ,..,,,,I. .,,."-,,,,,A, biala-nnecl. 12 .if
C-123-79-4 Mr I, ,:L It 'IS o! b.).1 do. H-4387-94-15 rin'.. Edificia modern, acabada do
- __ ___ URGENTE: POR EMBARCAR CEDO A A. Al .:"" LI 211, -q-ria a ';, ,.fn ---l.do ,,I It- .1111. .P.rt-rwo, .Itm, .1
E-1845-73-9 Ainr- ,-do, luz indirect, acerm xon, Un. o dos fi-hIt.lion- Tei -a,. n, - -- -- -- -- pintar. Alquileres resjUstallos. Inf.: 91
I I I 11 --r-rI,, 130 (XI alq.11e,. I~ "t.c.b. 1 Npl ... I. I.I.,",lb in 1. .I',""' "" ... ' --Ad- I 'n','-' ST. ALQUILA
; -o In. AllIn C H I ,,.,-., I,,.. L. Imp.. LIAls ,nl.r- ,A, Ah-d.ol, .9,- D11d, $40 of _FRF-ql A 11' CLARA BA111111;' ,,, ,,1'.-', ,,"'llm i,21 ... t, it I n,,,a -4 fif, Tlf U-6494 111. ln-rK.d. 3 7 p. ,,, H-49:19-82-13 ... I oricargaida. H-3737-11111-17
ESCUELA DE BAILE I HOTEL COLONIAL m, b 15, do It ... in, ,ol.. P NQ 109. b.J.. I-clo. I A I, n,.I-nonirj, tabnJ.,- ---
,",ii'i. 11-9.1t. (-.np,,-tcl. BIfi 31, P". SE ALQUILA I __- .- H 1171-11 -,,,, A I -- -' I ...... .... do ,,,dn ..... I !Ian Fiat.,, CEDO PARTE LOCAL EN MANZkNJL
H-4662-84-15 tie (Obart con miquinas escribir. oup- Cfnde Antonio Lop~ I (En Aguila cerca de VEDADO ST. ALQUILA I % k HARITACION -PAIKA I m.'. empleada, etc. Tambl6n traspoin a
t En (A Centro de 1. Ciud2d H Monte)
NEFMANAS PAYNE San Miguel y Galiano, ,.I ,,, J!,,,, s F 1) F 5193-82 12 Un -11-11.mellia 2 4 g-rdes. lini'll Lnn.- Allittil. .11.11.111ent- -111-1,10do. l-I'lit ALQUILO $70 13 2 h-mbl- I'~ -11111d- -9,1A c1l, -11. clolen interest. W-3906. Do 8 a 12 Tn.
I ,, Pa I_ c."I'l-' f Y RP-11.1,ecll, Ind., -h. A I o. -I.. ,-old.r. do, h.1,11-1. ."'PI'mi Awlsu-. .Prcrid. A balk.c A 'ILA. ,I H.38M.06-J4
'! ,a rrn.,im.. C.,..'Al'. Ell prlllb la"Orl' I III. I ompl, It. r.rp,.. L,". n -;., felt. H I C,-I- dc 1. H.b... -- Y L ,mp. de ,.I, a 1:1 11-11 ,ad. -r. Am-
v.do y eolh6r. m1IIIIII. .b-d.ol, ax- I "'OnSEDOR. 11 : 1 111 c"I:,n' ln ld 11. I'm. -.,,. en -.n- -11111-11
., I,_ ", .. In ,I ,.I
""" A '. t1d. ,I Im.d. ) Erl,.,,,A, B-Ilrs. do. ,,,, ordl, ,d, adlNdlf ":'l .1t..l."'entoti, Sala. '.."'Ied.. "Al h.blI.-i,-s 267 ert Aff,,11. I Almst.d M-3Z50. ALOUILO APAJOTAUMTO MODZRKO.
,,, Is ---rro, CIA~ con -1 I Ilia I -11,rit, A.,fult.m., pal i ;i ,nt-:,.,-,, d 1.11nilf, 1,,:d' an I~~ dlg. 45 Pe'- H-4288-112-12. P-cid,.Ie ,,,,,,,. ,dr (,. ..... ,ovina Ii., WrIn PI ,rik.-., O- H-4635-94-12 mezzanine, par& oficina n professional,
! I I ;.rva -hAll'it" I -Atillf-it CII-I-a 1116- I~ ,on o s.n ,ordid., III-~ , I lll ii'm.n A-9" .' I b )ad. A,~ Pre $16a Callan. As,.. Ge I;, d, -cill-5, 1-111fill-I 36 -11-1-. l1q"l-- lillnn- Kl-d., cl y n 11 ';I' AlQUILAN FN EDIFICIO ACARADO No 3.ifl. TIJcfo- F-4130 1,,: i, ... 612. eclittil. 11,1... lo- Sr. a Is calle, frewo y claro, fAcfl pattiqon.
t, 'I -4989-42-.5 -2443-12 151 to,, A LQ Tit I A I % A kht P 1.1 A V FRESCA ,,,,I,.f c
b.ldt: Up -.he. Absolul. ,--.d., $1 Ift -- I -- -- H ,,;,l. i: litioll.l. 4 H-4931-112-15. it.dml' A"". it I.,)" b b,, ,u- man: Apart. J2.
-0139 1 A 6958. C-604-711-111 ih %1(11 M0 110DERN0 krARTAMFNro, it v.otr,.Ir, ,n In 1-11, 74, vmq,,I,,a -- -- -- 's T 21113. Perseveran In 10. Infor
-231445-19 VF I i b It V, m
I "''r, ,.Ill P" ;e.t. Avenida. .lparl. Nl,,.-.r. .p,,iA- ,DADO, $90.00 V $100-do 'RC 0 EGIO BELEN H-4572-84-12 H-4725-1116-12
-- --- -- HOTEL RADIO. t,1119TAD 163. fRI:NfI '; a CON 4 HABITACIONES SI Ali,"']- AII-IIII-1.1l.. fl.,rclo No 94,1 'I'- .- Nit 521. k I- nIcill., -mpralms de ..I.. (..,,I'd.,, dr, CL AC L In -.tnm.m,, ,tn bi). E rWdAA 65 -Clases de Matematicas I A Clnn,0,. Amph.a. co ..... da. f I~ I- llt n- 1,.b,1--- b.A. Inll-!-A-. I1-h1I--',1. bArl. vnnpel.. In~. In. iF ALQUILA iCONOMICO LOCAL, CIKN,J, portal, jAdf,. 1- M A gn I It~ ApArt.,-,irt .. l1III-Ia A Sailla Tclrrn: habiloclon 4 x 4.'RESIDENCIA PARA J AjrLLIAS, TE- tried pars oficins. hombrex solos a Wier
i KjA1-Av- in", I., ,--: "' ""' bailor. d,.,d, ,,-,,, .... .. --fq I;,,4,;,,-. ""O" A ',,I'-;, lnl; o ",.-I lA,,.d,,., .,,,,,,.n Arpl,., Am.,,e!i- 'A, :', A'1t 'dm'l, poir --- It~~ h. ,11, ,,,I. l rri do time . gAraje. Infornim, en I.. I .tried., 3 11111"Os- cilArlos, ruRrIct y ,.I--o;,dr.,,1barl, InIcivalado. .nclna R.s.1 Jacillict 60 entir Cuba Allutar, habi ExIllmos raftrencla,, Informes U-1637, tar,,,,!, I, on,,. Tell. A-4482 H-4949-K-11 A ,--nia, alialtancclo itunicro I ) en el ,lriio ci)adii. ric- Ill 6.1., par. I,,,- I 1;1. -..n ,. It~ h-r.. -npr, rg- ",nnes SITIPHAS. % Na (All. precious dead. do a both, H-1933-311-ill.
, ,,, q,,,,,,,,. ,",, b I:; ......... , -, ,,, M_ R
. 10 T,10.n.. 80-3604. d.11.1 .Pt--. ,.tie F. l.clo.c. 29:gVdnd,, GA"'A A4 di S 147,1otdl A 12 rOctil $23 can lal.rminos
-,d.d, int- A dmmv 3 m, "'.., - -- -- H- 108-79 -n 11 APARTAMENTOS ALTOS EXTER H _36, -82- 1 4 S, piero -12 - -- C-367-82 12 H-3653-84 ALQUIU07LOCAL OFICINA LUZ, EIW
( :1,20.H N 1 3. rocre 7 Vedad. ,,-"aw, n,:,,;. ', had -mI-l, I~~ -- I 14 4-167, 92 1.1 A
", A sr-A - ACTON CON I of-,, Iq.lI.r $23. Inf.,rines Cuba NO
,2 11 d E pada.9 critic Ili. Sr. AT.Qtlll.%, (AIA.t. 71. I!SQI I"A A ALOUILO VAPOR IL PRIMER PISO, -- LQUILA I Sk HABIT 09 A-4858. H-461346-13
-46 y 9 I _, .);: 2 -, - I VEDADO (I., 1,e-t.11-1 In -11, Sent. C.- --- --- ,
8 --dA. l ,.I., J-d-t
--- H 1 311-1944-7s-Ill HOTEL CANADA ,, 1, 2 1I.A. n.ned,,., Sent. Ac -pa l. Pt. a de .%Ir.-! con blilccin a 1. 1-11 i I tell.. 107 Vlh.,. F- -tie So. LA.&,. ALQUILO 9ALON Ian MET 'OR 11 A,
PIANO. NOLFFO, VIOLI GUITARRA.1 ,: , :, ,,!-cl,,V r,,c 4 6. Alq.11c, $75 nimr. ,paitan-l, 111111,111-11 tic ,Ala 24 t.,-tIn vairritadol gas ].I oicran TR .He,
S, 0, P-f".- -P-2 viii,,a:.. I.Qo- rl.dill. Habana i F*0 01, H-5066 B2 13 :, .dn,. do, h.hI-1rn-. ,ln-, hitm, to. Mid. 110. ib.j- Tel"I 1,129221 An,, b,."';, San An-1.11,, 61(l San parm, .' can.
,,. palic, Infmm- I ........ A ...... edt" 'I" --'" 'In"" I ing
I,. lot.. Ago oftel"
-.1"Ji al -4606-94-14 -t I or 113, cast see no
O' "In"i K111"I'll Items ,1.pa,1.c,.'vpesIdepcI.I !,,I-. i 112 11 If
s,-ma rapid. facl. pie ... as l 9_ --- ...... pfrtI, -ma. c ... rin 3 ,'" "" cg-' - -- Ch.c6n. dp.rt..,.I. 101.
'or In' m .A, .mpli r, Ago. (,is cal- ESTRENE Ell iiiii), C-366-82-12 I H-4310-99-12.
j Vc, A dcn,.v,1,.. B-232 "' a -- ivil"MAR. APARTAMENTO FRETF do. :-artlin palin. caraj, 3I Al. NY 9, PERAVVERANCIA Ill ALTO% PARA
r P'% : hv, ..."Elel.cl- Pill~
b4-"1'.',, ALTA HIT A NT A MEDIA UUADRA OF Club Profestonalls. 42 NY 7 ,nl,, 10 Y .14 entie 10 3 12. Vedado
" a B I I fAI,. h.bcibn ---
It -1, m., ,,, 3 terries, 3 a I- -' -- ,',d- imonios Mar,, $200 S65.00 870.00 880.04)
ael 473. R h-T.b'. ,"'I" ,"I 1111 fit. .bit"d
r.f r, dos habit,,-' ",Izada Apartametin alto mu% ties- Pot "I -rrado. .,at&. conledot. 2,4 bann H-1020-112-12, ,on 1. son 1,I 6 FJ ALQUILA PARA OFICINA SALA JINCn,.,in,, por sermons y q,-len- \ ,,, 108 S.I. ,,,,,d, I SIA-00 tie 12 2 y dl -pu#, ,,, .Jnt. a ac','n TP-dI,.tfx,1,,j*r1l1 1, .1aloscrientre
- --- I -C-96-75 Ala:zo I Memital.d.c1l, d-d, S4500 Ump-.. .. ,,,,,, ,1-et, baft. r.rn pill .. .... ivirt ," Eml.d. I.dp-,I.lote Do, pie.., b'- "' ... ....... ..... do L.'Aj' m- .P.'t.- I .I.
t :ralidad y seriedad TeMfonro, A 0400 ;,d- Iit-rr,.n T -l C.rnpariv of n,,.,. -0n. It, gas C-erl.dmr PI-In .,lnl. de t1n ,,,art. .1-rdl. irt In. H-4784-8 Ag.H. y A. ad. rmes n time.
, leferent -- -- -- 4-13 H-4893-95-13.
SPONGE. j 83 DEPARTAMENT05 ----
i FR'N"E -vA"', al.bn Ordl..., an.. -6.515-79 i4 rb ( 0- Ad,-nlIaIrin Biene, "'d.r Referricia, 14-4621-82-12 -9.d. TIL Hit 1294 B-74I& VEDADO, CRANDISIMA HAISITACION! -- -- --C. - -- -- E-2972-82 14 -- "F 'RE -cl.bj piniu a Itur. Rc :3 I A 294I C-396-82-12. ALQUILO Z i cerea Unive"idad. Paia 1 2 estu-,SE ALQUILA LUJOSO DES, I IcI I., re1AI Pr,,f,,n a POTES ". FRQUINA 10 OF -- - -- -- SE ALQVILA DEPARTAIMENTO
'. PA, 5. H. lot_ 4 N TO fz. A diantes erriple.clos AR11- .1 ""' As- pacho arnueblado, propio paI 056 ,1.mrl. .11. A I ,,,,r,,,, 1:,,,m dep.,I,.,. ,-bd- .r: ,el
v. ,do,. ,A "" fill s t , in .,
tie ii, 0
118 75-8 1 A I n'", r, .l.mi"Mr.do. A--!L'eIcntc romida, estima in ralidad, c me
FO-4 -, ., bar. m -, In habit A ..... n. -- A, '-"'I'- CHA "Ir". ,, "st.. I I ra professionals, en la manza--,-- -- n. ompirt, 1. A,, ,,, to, mij- particular, pocas pl.,-- L. 305. b.]HOTIL MANHATTAN -J-1,1( l()c:k,,y-,1,3. vEDADo. ,- A"' TFAU MIRAMAR It es N1 21 lnl.rm.n AII91*,15 ,'0-3544 H-4734-8.1-12'
I
Matenliticas, Fisica. Quirflica s an I-Azaro 3 Bel-coaln Mag"'Ificax y ,,,,, dl '11,on, Informes en el rn-nn a '"-1294, X-3414. H-4447-112-11 .1 A 61 2 P. in H_4396- 3- 2 --- -_ na de Radio Centro. Calle 21 .
I .I ... eSla, -g- -nlladii- habIl,,cimils cmi -11111.1 "" TI-nn At 6102 B-4330-82-14 : APARTAMENTOS 'TO IT VEDADO HABITACION .00. CALL
I 1,
Ali -- $15
-ILA DLPARTA.MrN rRES 400 erile 17 y 19 Inform. 1. ,g
an"t, se air oc'o A~, nIl-I.d.1 Ion ,In .-b ,- .1 --- SI AIQI
P":.."fil"Ar"I"d I- l1d'(--r- FI- I APARTAMENTO Ill PLI X. ACAB %D0 r= an i NQ 109 (bajos) entre L y M,
. ..cl-Qti on Ln -mo ", 'allgic, qIe n,,).,,b prec- V-imt bay m,,.. 1,16t.- .%IQl'll.O ZAPOTES Jai Ill. PISO ALTO AMUEBLADOS -- -,on m Tii'pA' .' -q
, U -127 d f.b,,,Ar: -I.. ,nnrn-, --,. 2 I- habl",lone, con ol-Irn, I, ,I. H,--a" Tiere t'orl'na"d, ,Am ,,'.d. en 1. miar.. H-4669-94-12 -3333.
-ti-;arrs "I N. Propietario: Sr, Ge mb,,t S 19-g.. : Flor- S. StIale, S.I..'ban'trilrl, ,,.,,l, De una y dos -- --- Vedado. Informed Tel. FO
,-! pvrjrnc;1'iii," .rla 'pi-,pa I barn ,r1n-. hab .RIA 1-1-:IVEDADO HABITACION INDEPENDIEN.
- 11" d, ith i '. JI.r I T, 25-79-2 ""'It.' b.bit.ci..' b to """' 3 terraza. con vista al mar Aiqu, I etc lnforman ert
r_ 2.I , A" -- - -- -M .... ... : ,d, V, I .,' 6" sl-- Ill ,-dn, Slit .,I ,ntc Liania 5,4 flfl H-4-62 PI-12 .. H-4835-86-13.
I, ... -P f I. lnl,, 'n r u, ,'!- gas call'. I I. a o-l S 5 6 I fct r,Ino tio li -sn P t It m-e,. PrIm.,s 3 -83 1 to entrants bafo al ]ad amueblada,
. :0-9949. Miramar Eg-195S. -- -- 1 pa cama limpi-a, aqu, caliente a persona
Ma,.o. y H-pit.l. .p.rtermni. num- ... I L-1111 .X-1414. .-Iilll-a Pli ,qj- Lj 9 0 n ,
H-3fi774,t-15 I I E-9232-92-20 Fb DEPARTAMENTO S55.00 -w rAsA ci.,tlvill S25.00 Rfoert HABANA
-- -- HOTEL TROTCHA % Q'I'lL. 1.1T 11.1811. SALA T COME-1 H 449-41 :2
on, '. ---- ------ -- Pa 'o 113-C baj,, vvd, aparlamen13: Linea 803 alto, NP 2 ,ntre 2 y 4,
MECANOGRAFTA, TAQUIGRAFIA. rri,.- ALn. pAnt-,. for ... 3 c1nW, AAft CONFORTA.
'I d .' CARLOS Ill 'EDLADO. VEDADO, j 9-n I ru-It. -pli. -mp-.nd. Wd..i -- H-4664-84 -12 ALGUILO AVENIDA IFE LAS 141510- :,i., Crn b hand. InCles. 1,Anl., c.- A- Calza a y Dos, Vedado. F-2383. A, -11. T7 fflt Call, D. ce,- tie Be- III Ird. .PAI-n1r-t- ",,-,A. --, m-bIl, ,, drJA teleflno. P.ecto SSDO. -- -- EN
'It',At... Hsin,,.. G-rrafia K (SE ALQVILA UNA HADITACION T.A nes 17. el 40. Pisa con astensor, $150.00 ,
a. L' Ill. M--, F-7966 L' ,,,,,,p,,,,,.,,,,,",, ,,,,. ,,,, l,,d 7 ", ,, ,n,,,Ic,. I 1Al,;AricnlI. In"n- A Verlo par Is maiiam, y d-p-H4 Pi37
.,,A. 711-1.9 ., Alltmlltita. Algebra G- Frescas habitaciones, r- !ca- li-4666-81 12 A -p 1 n. -'. A. I.Ic-. I'll- fT1rcl,1lt11. llf'r."n, 111a. -1-1- ,,, , -47 6-12 calle He Concordia m1mern 263. PrIn-r informant: E-034.
mrlr; Tr-gorinmetria. Fi-a. Q 0-,.'das de sardines. Pension cwr -,dn El Fc,,,. C-Ins 111. tl-21 4. U-2 139, 17, ,pAtA-,rtr, flllt, Vd.d. T-- ': ': I or
In, l.I. Una o I.d- cim-Atcir. 52.5", Al.-QlILO APARTAMENTO ALTO. JNnE- H- 4- ", ",.-,m.1r, CampAnarin Perseeranca; 11-3917-87 33
,, _82- I.5 Ciur, C.I!, 12 2%,,, 83 l1q ALQUTLO DEPARTAMENTO DE I A '.
P-flor: U-71121 pleta, matrimonio, $110. Bat7to ,,,Peinli-'-, '.., S:7,he. 7. media r- - -- --- -4444-82-5 cnmedor roirido. habitartrin, patio y: H-4193-84-12. SE ALQUILA EN.AGUILA 76% POX SUB
R-4532-75 ruArs. A d 0 1 -.oned.,. -i-. SE Al.QI.ILA EN 17 V -H". VEDADO. -- -- - Piro. Primer III in. una esplindida rasa.
privado farintilia, habitacione.s!h.n. LAn. erratice, $37 00. led., xp rLamento campu,.I.,de. xl,. ,.me- &rARTAIENTOS NUEVOS PARA MA- defmas ---- Ago. abund2nte $34. Jn- -- IiA HARITACION OR %N- Isala-comedor, dos alicandes habftszlmnez T.ACADEMIAS Lj.'e .1 J ril o -c. I, .0dr. 10 do O- i Bid ILQUILA Ul
77 bano intercalado. Precious .on- 'go H-4700-92-1 dos, habilarf ne-. rl, ct hano % In- trimonio, Sala mednr, h.b ...... It r ,..-. Al, no 60tinterlor una c I. enexa al hello. muy ventilad., ran -y eall"Jotholor de gas, baho In.
,- .1 , bar). ) v,-,.,,. ,,,ad.,. lell ,,n. de R.-. b.fin .-Ij.dn c.l. lubre Em e Viborg. ExiJo refere-las, j moralidad Habana BOB. esquina Jesus NJ as I I cocina
g. ecr.lmri.. .irrvi.l. do elind.n y 1-deirct.
PARQ I F .".I. 110 r 11 11LAN DOS F-5-228 2911A Calirnte. facade 0 BrUZrn Iij frrnte Al -4224-04-14. Informs el encargado, de I HA 12 6 81
"encionaliss Esmerado service H-5180-83 12 rim. terc,, p,-. H
pn 1-rn! i'l " .1 A -v. med.i, C-364-112-:2 Cin,. Rellllollal. H-1010-91-12 -- -- -- ---- _4
ESTENOTIPI'A ,!, biinn rnnriito --- pAIj. 3 In- -,---- -- --- -- V jSE ALQUILA HABITA T EN 5 -24
Alegre bar en los sardines. PERSCMANCIA 258 CASA, ------- -I",,rlbl,, ,n n -1,n-,,, ,,, I,1, de -,- ALOUILAMOS'PR C OSOS APARTA- rrb.. mmuebj.dC, ON
arl 11-7343-79-16 I'll - $3"" Irt"Im" X.30 S36.45 APARTAMENTO S36.55 I: I C.- esttitina a Nepturn. se .1cli'dit 0,,,n d ,cmdd. .'CEDO CA S A, CONTRATO ,
F.s, c..t;,,,,, a aore% Ada -- __ -- --- I it 1 4781-82- 12 Sala cmedor. un ruarto. colina tie a.,. H merl Pall.t1-11. A In cAlIl. Ill~ PL".. -, 'It' : "
I Nlu Ila .,ua, vcntfl-Ion I. "N 0 BIO e3qUJ
on., ,,%,. q,,A -c--1 I, ,n,,d,,. 2 habitariones. rlootis. s- na b t o cmilcr solo, Infants con el dueiio;. con teltifor.o.
f1h-n .Inc.m., A -,Orrx p,';'. d",'Zci --, cimb.ldt I. cast esquiria Nlarina 1. a Es -11.. h.b. _____ H-4639-84-1
I '' Q(INA LINT'A. I-ED%[)O, mtnii. b.Ivo. ,or In, I'- ""' -ml- I~... ot-5 Tent.rlc fll 10 01 11,- c1l.d., Jrf.rmAh en ]A mism, _ __fa-I- aD-tAmnIo '. 1'1' "60 .IH 9,, ,2 von.mi,- 10 0,1ttlot-, 1224. ('.I,.d -a.
1IAdmI.CSi,- W-8412, W-In.- HOTEL BIARRITZ i' A --- ,-( %,SJt rit ,Ilia 314 rit Sao j I D
r"'t. !"111.1. -B 17 POR $45. CUARTO Y COMftiA propia para farailia u oficina.
if -28:13 i7-25 0 ala 1,11,. 2 hab, A,:,.:is 1 1 ..FS-I- ,:dc rro 1381. U-9380. A5 6622. I 0 71 I, -- --.-- - .
-- --- Prado 519. frente al Capitolio In' ,mo',",, nn ',,:n '"""' I I OSOS OF ITT Bucra, rn-bl... r.p. de ii..., bail. an.. Salarecib dor, 3 cuartos, comerAho ,riatio A LIAClO%-ALM.ENDARES. CALLE I I 11 9-82 12 SE 1,LQUILAN PRECI A "" ,Irlg ... do,.
to I -PA A ""Ie"te "=,I con" .. iaa
MATEIIIIATICAS S.I.-conned.r. n t"' ""
N- 854 .pslamnt. I lot,, Allcmd., ---- rnwm ,sur- a. mm,"".. Par. b, dor al fondo; baho y cocina de
ict.bl- Lea H 446-82.24 12 ho patio, -n to I. on
-1 t.lin- In. --'- F, A r.Kb"a,,',' A -e ""'In"'n M P -- -- ,,-.,,. .mpI ... ..... A. be ... I I I
,r 'm C..;-I. ent- so p-.d. ,m.pW. I -- 13 Ap.,IA-cnt. ditog,,IcI, relic,, N7FDADO C ,,I,. h.n.l.bl.. Campanella 209, 2.. piNI Al Is ld.d I o... EN CUBA NUM. 101. ESQUINA A MER- -M11tL1ldo ton calls ma- q ." It -)- 'PAT P73. .11' I '. I _,agq H-4163-64-12.1 gas Renta $65.00. Aguila 121,
Q- ,ng,-., Ur-- d.d "'I"t- closet I "'dT%6lA 1'. Adm- vcd .]Quit,, .p.1lin-1, -mp.-T. .1cgrl, S I ,be tre ell..' Estrene 1,ijmos mparinmentog. cmile 5a 11. f-l, .1 CnI,. iE-.- It. k, ,. _ _ ____
I_ A>jzat-A, del R-ht Irrain, S--t a 11112 fl- ,T,', ,I, nab indnn Itt,'mpa d AJ._vrrr'd-. do. h. II.c1n.-. b.- No 160 lotet F "d" %-_.s. am_, -1 lsmoma. 4 -t- mis fres CUadras ,81: ALQUJLA A SERORA 0 BEIRORITAl pri ier piso, esquina a Trocade
art,. T ...... g,,,,,. NI-Amngr.f- I'R ''n"'. ,bond,, .1 H-t.C.,.n .1, ban" in ,,,,:,n,.,. p,.,p,,, on ,,-pl,,,. Colin, gas Hay grn l,"q- I-,,-,dl, 4 .nnllIc.n.. I i 1 $30, lofm-lime. e lon micmu de Atnphs ,,bitaci6n en case particular -I-iro. Tel6fono W-3039.
I, d 3 P.,n, -727-79-?C3 7X; ,"."M Pill .In If ,_ ;.,..
"""' ,.dn,, A R' t b it'. -I. I'll 1,Icl,, .cl.. P.1,n p-.d. I-dclo, P,-,. 35 ,,r ..... .... do,. 1111to 11 Alq,.,Icr
n .. Ca"'. H. I do ........ t A n H-2490-83-15 romida q Igen r re.ci... Cello 15 .
,nle 7 9. ,d.d.: F i-- on "-Iti, Ill. I in H a ---- ex 1, I. Veded.. T.I,f.n. H-352 -87-14.
R-1831-194S-71-18 38-92-12 V-o I 7 ii, no, p.d- ,cfirll.,.2, ,,,-,, lofcc,- ____ ,ob
1 F-1190 _____ __ _ __H-2,34-92 12 1. m.s. E-9859-92-20 Feb - 303 .1 entre R -3
80 CASAS DE HUESPEDES H 4340 84 15 '- A LQUILA 4.. PISO. SOLEDAD 149,
CLAUSES DIURNAS IT NOCTURNAS, ACA. ----- -- -B,,dado!, I -- -O 1ficio "GEORGINA" A-IS'ert I.,oll., y So. LA-r.. Sela-cmundier, 1 Flte A I. C-t,- t As % Drlil't IPF Ill S. %LQUILA HARI- SE C EDE EN LO MEJOR DEL VEDADO. E;fRj NEL s I Ed SCALOUTLA UNA
., An go, F-1111d t SE ALOUILA 1-M."if". .P.'"Tent". c.'"P.07'"" Sala-comedor. dos cumr- C orl E ... nn Al fresca. 17. 358. at- rar. dos habit.
A" nt', ."hror .,1 'A o T, ,I.,, lit 1, Apartamentos 19 Y 2a. VEDADO ; ll.t.cl efrollem. do, b4hos. eveiri.a.
m- ra .mc -- '. A A 'A call' P,,,,ln Ap-,t,,,ltl. r ....... An~ N. ,n e, h"d ,ol; .1cf'n' f or' to., con clnrU, barlo joirt-ral.dn, -- I acts. Vedadd H-4211-47-14.
a A -n I "'. 'e -" FO-4 FO-2129 H-2541-82-.2 r: M.,,if-s drpatamcitn, d, Irr- y I Virl. 2 6 p. ..
It "an M -.,, 7, 1, I.,. 1-d- y Pat,.. $45 y SA Qt.. -I- --I- _i;d
III Irn ARw.r 113 bapj-1. ,ll,. Eorprd- -,'h -",, T:- TrIef. ML-11 I. -IvrIn ,In,, I'll, na A ... mar "- --- --- -I.-r.m'dn,. I habLIa-c. bann 144740-84.14 ,CLQUj 05 PR1MFj ISO Am
do 3- Tli.dill.. Tell A-237r. H-4879-80-13. itlad., 4 balor- por do- ,alirz. I-% ,, 0 Jr 21 VEDAD& FRENTE AL NAUIONAL Nn 473. entra Do lore& y C ",el ...... 2,'-" i - -- - LA 5
9 ,, ,nnplet.. ,-ma, etc .r.b.d.s d, 1 guel 575 coal esquinA Belasectin. sale,
fire
-- -- --- F:!94A-77-I I-A. -- -- purn s..natr)o snI2-11edor. tres -m- iUjoll 2P2rtament, "' 63-92- f.lb"r., ; ,EXCEPCIONAL! maleta, 4 habitacion- romedor al fonda,
-
m 'I" I am ,;,lcn hod, habit&
- OBISPO 364 ENTRE HABANA Y COM- lalmlls. h.A. ,.t .... Ind. ,ocin., $goo,), d.r. dn5 ii.bta-rel h1,fn.'r'oc-na, cuart. SF ALQUj A.,, HE&OSOs ALTOS. I ?.far - ,I .I,... Off, icion flnaroente -op Informem Pelete- potela H Tmna habitation con bal- Si no rs silent,, III ti- ,,f,,,,,JA5. no Y -11 Ili. do -.d.,i. herm.s.m Iocr". hav ".d.. c,. b.em priv.d.. t.Iif.nd,1,,, pars familim xusto
,nn 1,n nda -I11-1A muv fre.wa. molesle. Infor- M-6891. Ugart., Ll,- cle-c1m, -3999-92-17 c-r1lis, 2 titinol, ga, All. ,1, le, ral. is- F, No. 3.59. .tt 15 y '. I Noble Habana,
H-5=7-90-13 ,e ,n I., b.,.A. bridg. 1. .1 mar A111.1ill $163. I.. Aerlda -q 1111:11.41110. Para un,,. h.e pod c1l.tinguido y -!,,n: M-4372-87-18
116m --- -- -APA 7.1 te. 'n cma calani.1 refinada, dos do Is
ACADrMIA RABINA H-4351-62AS SOL 414: LIPT156 ,ATAMENTO, 22, Mr.ma, T,16f.c. B31 F- I
HUESPEDES HABITACIONES Y APAR- --- Kron balcrin. herninsiiima %ala-come.- H-1909-82-14 C-38943-I.l irid'.. Inf.,me. 4068'--- H-4297-84-12 BE ALQUULA MALECION 150 BAJOS A
Ipt.m. 4.52. all-. TIlforn M-7949. Ili o -- - I __ _- - I JAI "' an ,6(.an grand, pr pie pars vi.
rr Iiimentn, v- ,, -, ,!,-hIc, descli, $25 BE ALOUILA UPI APARTAMENTO M d.5 habit.cIrintis, ban. -1-1 gas ; ,ION A CNA ,i.h dm I
, A ,9-ff.. 9- : ficT. FjCrO !SFAl,?t'ILA UNA HABITAT industry de toducclagels, muy
Call. bill nografix. Tlmed-I.. TAq,,U p- mer, % (1-1c $1 20 diario a pasaje- dern.td, I. .as. de CArrip.n.r.. N..1-Ru-. segund..pis.. .bjerto'd, 9 A 11 HABnACIONES do P-s.- m.y.r.,. V. or No. 126. barato. Worms en Ins alto. do 10 a J.
n If .1,3 P
.,,Agr.fi.. I g ..... ,,,,,, ml ". r.,. --d dr-cAn P:Adr, 35.q .Itos. 217. 'al cmI Lla rm e informant en la 'nenos doming s 92 -92-124 01 'k .11a. ,ntr, Expects y Hospital '4376-94.12. ---------!-T 37-13
-r- K.Pedirrin, f,,,,1.1,., ,,,-,1'i ,m.1 P.rt,,;,A H _5156_aG-12. -,,con. li-1748-92-12' -- -- -- --- "iGNAVAL" 'F 'L AS
fill. A m.r"- ol.d,,.dn, pt- - APARTAMENTPS, VIBORA N-. .1q,,11. I.Ir"iEt', '. .Nr,DDO..AMT HADITA- ------ __H --In ,mrm-p.r.v.A. de r.lcc,., -dem,., UASA HI FSPEDF, ALQTILO HARITA.417ARTAMENTO: ISE ALQIILfA. LUGAR D, d., Ill, h.b,,.I.cnl., Vr'los ( A A, No 8.54, Vd.d.. I ,rbl.d. 1-11I.d.,. -a-'- rs '11 N A, TEJAS BE ALQUILA UNA car XON 411, TERCER PI5O. CAKrA
,% do halt 'I"' .b-d.nI,. .dei.cl.d. Ectll.d. .bi i6n I r- jMALF 1-- 3 III~.. halt. color. cisoa .-I.Ln plant. .. hd-, (r to
It~ rco.an -q,,i,0m, m- ls- --- 11.11. 1,1'"', -I ,,,a ,,,,,mn'j. It tr..qulo. .rnpli. (-- ,,,,, A R-r. Z.,AA esqu... ,'-j
At '.( --b vj., .I an na , rfey Estrada -'a comeclot lt. 10. : t'im.ni
_,J -,.,.:,
Reglamenio Tarobii, ,-Jascs fill cr,- ,,:,,-rlo:-,,n,- PAi ,rpho, sale. floor. Prel. ormil.c.. H-4964-,,,!' 3 1,ibre"ll-n I... Mi. inlci -.'
T-1-1L ,, .,I-,Icn .1 lnlle G-,rtfin, de I"J" I"t' I III. 1,,fnm-. B-1364. V6-1- I V202 -02-14 1 .1 H-5073-94 a -o rvlc in .... do. V.rl.: 9 4. R.f.ponclmncia. Filds Inform,., ,,It ilt-l-- 411, - e ,i, I- mr, ncl- b.(,., Hv
It_ 1904-77 6 M-o ?67N H-37.41-117-13 --- --- -- -- ,E ALOUILO HABITACION CHIOU14A """ 160 H-4533-87-12
H-4941-80-1.5 B T 11-4214-112-!2 --- -- h.-h- ..I. Tr.oratill-, ...-- -- . -- -- ___- .Z ;__
9P VID A grqrf) LA LUFRRA. S A~~ n.,a .
- I
. .
I I ,
I 11 I .
I I I I
I I I .
I I .
I
. I
11 / ,CkWiend. LA MARINA.-Jueves, 12 de Felircro de. 1953, I Claafficados I I
a '
Afio, CXXI I DIARIO W, -------------- ---- I Pigio 37., I
. I I .1 . I I I ,.,I 7 r
I BE 01M IM I I SE. _10FRECEN 1
SE OFEECEN I S9." OTPECER,
IR E S S POIJdTAN I SE S011CITAN SE SOLIMAN "I
____ ___ ==
- ___ IN I
Ia- AdNda COLM-OOKU f04 COCINERAS COCINEROS III SOLICIT VARIES C COCIKEW -,COCINEIROS 110 KANEIADORAS I .
," VEDADO I I ----m AS CR"S IN 11 126 ,', ,,CHOFERES ,,
- I .
COCIN IRA. KUT I OLIC ','* ArT ON 0 ,,rimg, a CRIADO DR KANO CON ILE- OFaccralit IMUCRACRA PARA COCI- OFRECESE Cali 'a NCO CON ke- 9PA- OFISECES _____ I I
ICIIIII'MINC LEGANTE U-1880 RENJ U.1880, xsrANOLA ISURNA Ekg', 0. .. He .'...aar. I as T goblin camorem o pinch. y llmpkar .Irloonlo 0 IjuI do oFfincys. KANRIADORA, CARIIIIOSA Y tenancies. Traffaa
"L11= ,,Ivrl, "Le Mayor disk It""", "apti .... 0 lio,," blen mile rellogterio, auda 'Imp'sta 0 g.,!E ..an 101 ajo Country Club o.'cual-.
r. Re I U tav.dF ,, r 3 Y cvnOzco do 'j cumplidora con Referen.im quiet parts a reparto-ts Vedado. IT-1969.
d ch Intense referenciate. plauccho, to,, ardlo: A-413=4 criada. Tengo referencing. Ofeliart A-4327. ca
d.-Iegk6PJ0'para oficins. Terrazas. ves- 5: _4ifies
inLe Espads. Ofirecoungs y lava. va repartee., .ri. C..'s I eras Arrive" 40 A
comedor, cugtro hermosm H, Egan I. B jAn JJIlJ2 1 1 H44115-114-12
fl, osqo 'erlo Y coutpokente. 6011411tsmus ML-1149. H-tilitka-104-1j. man y libuipler bell Sexts, Miramar CRIADA I DIAL X-4101-125-12.
ulo Sals gogbac,_, I li-4490-124.12
hablisiclorketi. patio. gran garVe. Ablerto c= m iejadorn, 1311 NO 51, entire Quint- 02 CUAILT SLANCAISANZ
-3681-88-14 W 111vanderas muchn-JEN 7 N9 22, ENTRIE 8 T 9, LA MINSILA, Vedic do I a 3 P. m. U-1649. I OrSECESZ COCINERA CON RZFZRZN7
de chim par home. coicineroak, ,plj charts. an solicit cocinera ayude porquiefia Hing- H-45o3-117-12 ocher. co2l. Buenas referent- ciss, goatee solo a ayudo. se94A affe, ENGLISH SJ1 ZAlIMFXuWsi-i7E-E- 126 ,,,- IARDINEROS
L2. __ ct... S do no gatencis $45.00. Tell. A-1140. Bill. Irdormes; A4M. '
- res, earojeros, trip. plaza. no muy Joven, duerma colocacift. llvar elpkla position Please eall Teres,. rew
C49-102 Korea It Terms references. VIAJA -_ ii H-15340-118-1.2 H-31137-120-5 PAAOL A TODA PRUSSIA
Lujosa Residencia Arnueblao NTE 7 VISITADOli DICO PA' B-44#01-jiij-12 AS-77112. __H-lim-104-12 1 Oriente nor solicits, Ps-
r&la provincial III ilRVIRNTA, OFRECRgS PARA CUAS- OFESCE 9 MINEJADOiA jA RDA Wartoo y cultivo do flores Mos. Vey
B.1077. Marian ,. --.--rla de Lin Hobana. Aceptstn *! ALdTeAcaCorCliovAen.BrepmrtgCKbuCenCiueldOO 1, CON at campo. M-77311. H4MI26-12
NUEVO EDADO Pioy ---, rotor 1. -'-
It N Pirte-te-n-41 --Ar termc, burgess reforeacias. 0-7373. I". senior un nitro do un ,fic,
Tarritift altos sin muebles. Tres habl- In A BUENA COCINIEW4, large air& Itzim, do pradUctos qua "a t do buen'sualclo W-3505, Rebeca. 11 reforenciarts cares. B0411%. B form :j A-3M. H-4438-12D.12 EXPERTO JAltDINXRO JAPON95, IDZSXA
tacioners. doe bafies completes. gayale ) 14 y 7- AjznenWOL 911tabiliddre deeds 5mo= !TA.be win r distintos platm. Written. con especialidades, fannsckutlcas- -4WD-lis-12 U-019-119-12 ---- --- coliticarat same lardin a finga. Tiane butre er notes, calls, a y espnesseone. of a 2. H BE OFRZC9 JOVIEN A MANEJADO- .a references. Telf. DO-9121. 11
off. B_3791. E-Iblr ,on_ referenclarts H4304_ _I
cormodidades. Averilds, del eery 1230. Otragarri 7 SOUCiUman todo servicto so raquiere buenits age No. 17 __ FRECE FILECE UNA XUCRACKA PARA ra a pars cometicir, buto
qua 14,,medlik cuadra calle 37. Verse to I propio Y. 4WCQ: Cocbcst- cirladon, mars, Apartado ,,,,, DIgTaIgUl- lulmd-d-. Tien. refervencim: TI-5471. ..l. 89dernitur d,1611-111. S&r&uUxmdO medlanto liffteins NO 46. T d.1 '. 2 p. .. 1107 3- FZ 0 BUENA CRIAMA 0 XANltda here. Warman: Trust Cpen U-094-104-12 -ireld., Tons. H-44611-125-111
1 Cu gui I jailor=. lavanderm, erJados. charter" y __ ME SOLICITAN AGIEN inar y linipiar a martrizaario. media Intense reforencian. F 21 be. Administraci6n Bien 3. C. rW I LA COC1- or. c --A- ,a 393_88-11' J-dinercs. Patiguntar Par Maintain SOL CITO COCINKILA PARA La Habana. dlaw no menos do M23 y v H-4(130-12G-12.SE OMECE UN JAaPUKERO-XLAKC-O.
. data., lareatillis carries p!ra I& di&tribu
290. as y comadar. 4 famills y ten" referan- cl6n do 1. Ballets "Piezells lieformes, Sr. H-1557-118-12_ BO-M95. referensim claras Inkforramili Ael6ftno
C-42-1 .2 Ms. _-j j- oraccEsif MANEJADORA t:AEGA jj ___ ..&T-,-n... perln," ""act In -IbIll-do... t .._ ;,: I A-36N. H4W7- 1116-11
--- clas claras $45. 22 NO Ia entire Mirignera y Rodriguez, San Joad alit Telifirn. U-6290- OFRFCESX CIRIADA KANO; CUARTO. 09 OFRECE BUENA COCYNKRA- RIET
ME OR DEIIA VEDA- 'DE H-4160-117-13, lvtambi6n marejadarra. Desert buen sueldo. renclas clarm. Salgo rand. sea, longer refere-i., u"g, c
i am ALQUILA ZN LO J OFICINA TRAMAJOB DONEEjTf Tercers, Miramar. Animas
do. Calls 15 NO 912 ntre 6 Y S. frente got cle Peres Y Carrillo, Carripartarto H-4519-104.12 try p.rica, 1129 OFICINISTAS .
i at Primer piao: terra.. -3= -- SOLICITO MAESTRO DULCEMKO, QU liters ref.mraclas conocidan. P-4623. 405, b.j.%; A-4327. W-7715, H-46:511-1211-321
Poetic, men!mai. SiM. W -14 quo presents major Par- uy int-E H-4451-118-12 H-4492-119-12 I I
crist.les. arecibillor. corrector. 2 scroll- he- son.l servidurnbre do k SOLICITO COCINERA RafrOSTERA, UK- decors or. Page _an. been -_ _____ Eliiail 9 IUNA I U16ANCO, IMONK^ 0. TIM, I Iecente SAJA
bitagtorm, bafo intere-I.d. -mPlato* am- cocineras. crladas de cu 'V aj =nad."' or ... Ise clarm icoclear Para doe. per- ou.1do. 51 no tiene raferenei-I ort se ;I'-- So OTRECE JOVEN BLANCO PARA HIM. OFRECESK MUCRACHA PARIC TIL 'MUCH-ICHA BLAN,
. seclo, moral,
Pike hall, coclies y servicip do criadas In- dares y servicio par harm. J- gonmi, dormir an Is case, mlldggs Jos do, AIBA a, con reference. rl'r,,s, L I doe sumplidor,
1-rit.. Dr. Suites, Annargur. No. 360- I's- vienle de ,restaurant a casa particular. jar par here& a cocirect, duerince fuera. -5513. de do 1. rc.j M"saj-'
formaqon Is misma de 2 6 Tlacmott! ar, a... Sualde $60.00. T016t.no M-5507 0 ,0.. Do 9 a 11 .. on. y 3 5 -j17 24 car! experience. braces referenclat. V.- Referencies claret: A-4327. I W d.8 Z. 10 .
H-3149-102-13, U n P rtos, del campo. ., ,can butnas artferenclax on oftece Para
W-02M W-r5l. C-381-88-12 7592. H-4604-104-12 r-358- mar at iti-Sloll, preguntor par Jos&. H-4491-119-12 jadorff trab2J&r calm Atticillar 4a Oficins. ascen_.___ _____ I H-4442-120-12 iscrista. porter. chafer. Proms 4116, antre
sOLICITO COCINZRA DZ 31 A 41 H-42511-118-12. BE OFRECE JOVEN PARA COCINAR Ojj-r -GgK - Daolz y Velarde, Cerra, Habana.
imi __ I CE MANEJADORA (ON SUE" MARIANAO REPARTOS 103 M ARAS CRLADOs Miles. blanca, tres cle fmakilia, dor r INTERESAXI V, I WE 6i71ECE UNA 28 H-3045-129-14
r1unfar an lodes PA140LA PARA jmpiar, duarm. no, lease referenclos, no rcfe= a-.Tambj6o Para ,,.art- a ____ .--
- __ colocaci6n. recomendacl6n, no saildora. 31 deses prateSerse Y I i ,r,.d- do .ones, little referencim, duer- fluent sueldo. F-2125. I comedor, rvir: U-7577. B R COLEGIADO.
LIE 80 CITAN 2 CRUIDAS PARA ML IN- treinta y Once pesos. Calla 12 No. 506, -ctos y operaciones, solicit, un (oila-
59 ALQUIL4 MODERNA CASA, CONJ Lit nden.18. a. ..t.rairtion- Weirs. T,1#1... FI-2681. H 4531 Its 12 11-4549-120-il? I 9-an experience. superior rocomendaPar de Ic... letter, dormir an Is cclftmcf6n pg., cut- letra F, altoss esquinar a 21. Vedado. to glottis par correspo H-4311-116-1 ,- -,_I -_
elm]. sells, y mareclor. roculs A- 2 .1608- y O" c0gintir Y Im quehact- H-4731-IG4-12 da Ia oportunidodque puddle toner graj 2. OFRECE UNA EXCELE14TE COCINE_ UNA SEBORA INGLESA DESEA CO el6m. trobvj- par her& a f1jo. aintirmas
3 cuartoo con bafic catere.l.do. cu.rto y cas do In case Informes CArden,, 210, all prosperar an all Ida, Marcos H. 9 rat, BE OFRECE UNA SENORA DEL CAM. ra cle color, single, repeaters allege &us LO: Irad= dTe ettiolabilidad Ingl6o y tipahol. .
bafiai,,para sirviente ), garage. an In (a- to,. mterlor U-441-IMI-12 SOLICITO COCINERO BLANCO (RON- Apto No, 3, 311. Habana, .ub. to% quehaceres de In cam. Te- servicias a farrallia cuban rate Para rpanejar bebjtcr Tiene re of. all .
- d,_, j ..,.. It I "f% par. is ,extz,.u ,:n.Aaai. B9_-241_l.___ --lil 5035-120-13 A_3799. I 3722,129-17
Miramar, rer- bre) para, cocinar Para cince personas H-35 a A-9053. H4325-118-12. Interim referenclas: asect y tire ,I lie'
caciel Miramar Y ht Club. Inforcranc SIRVIENTA BE NECKSITA PARA COCI-1-ayor". Puede docrair a no an Ia color- __ sus oblialaciones; duerme furcra; cocia. ser- OFERCESE XAWZJAIDGR% RESP"j.%_ *
B-1634. H-4400-90- 2 car y lover. Para Persons sake. Maria coci6n. Tralgar referencim. Sueldo $40. S. y SRTAS. OFRECESE JOVEN INGLES PARA SIR- lagreate. Calla 11 No. 905 entre a y 5, Ve; bl, ora.c; u = 9a.cl6n. Voy a cualquit, I AUXILIIAR- CONTAISELIDAD EXPZRMN__ 11,ccuiat 1. eaquina Joad Milint Case Inckuli- mensuales. Ventia a San rrancisco del SOLICITO S ante a comedgir, "be hacer eactalls- dodo U--4171-1-1911: it., W-rlen!cra. Tengo referon: I cis, 2do. curse Clentin Cornsrctales .
REAL ESTATE BUREAU. ALOUILERES .at.. d A 10 PArrarSa. eikedia ctuidra p.uja, Para toaster sell Ia. propaganda d"a'- h v. r clas, inform":
- de c y epics. Muebles. Deceracl6n, cilia, carre sounc, $4.00
--- a CarreterR Central, Knit. 13 1/2. on ago. referenclas. Donarld.4312p3-1112751.2 -5 HINO. RZPOS-, 5 H-5741-120-13 !Mfielntaro BeJuemnaciro.edac "ih6in ortomgercatnfaWafLI.
ad
ger Albafii- H-41822-103-12. Hipotecas Vaild6s". a,- ,nuncl or. Sueldo file NEJ 1)
-am
flntM,.Mud.!dRs, Electricistas. diaries. Calls Pick 1. LuYatark. tando I tare, case particular, Hoopla. sabe su o1all- j A --- I .it& .tpl-Brnafi.n. Z noche, oticin. a
In 2. Hay un letrezo luminico eak Ist Puerto quo far altos. Te- ADO ADE C&OLOR nEsx, tj)_ particular. ueldo re Lan.. Referim.fars
. as me. Ave, BE JISINORA FORMAL PARA 03m: Clue Gardel. Baler" Virgen Camino :E OFRECE UNA JOVEN INGLEBA, HA gaci6n, references Dragon" 459. 1 a fine. r forcriclas
B94796. 46 y 7 NOLICITA H-5201-104-12. R-3618-117-12. his aspahol, Para cried.. roodiodis- Goor- I&fono M_5223. H-"20- f a rel 4 Sueld. $40 Informes Tell. F-8417, Fabra.
(Apto. 3). Mtramar. ,,Ilnpi.r. &Yudm c0clins, 7 lenrax, reenuden 18-12 -_ a-! an F_ 13. H_4833 120_13 ,
H-4760-90-12 as. RefereviWas, .Tesds Bahl 44. alto.. ina. Teldfono Be-4M. H4341 I $45. to H-3607-129-17
- secure Sent. Recall', Y 7-potea. ja-wa PERF IA MARTINEZ OFIRECESE COCINXUA CON RXTILiXN_ i I ,AjjUELG,,% CUADLA CALZADA CO MAM ADORES Solicit. todas Im jQu- ban trab.jad. -ties ESPANOL orRzcg ABISTENCIA ENTER elm de Ia 41tima am&. coins s6lo a acl: OFIRECEN, TRABAJON DR MZCANONO 5, eactuma a 10. e-s. Arez. 11-411181 Ii me. invilida, acompofiante noche a dia to MODISUS ", I,
big. ___ -103 Ask Para qua Pactici RAS
': su no y limpia a mrstrierenio sale Or cattle 1"'arril a Inside- y Xspafiol y tainabidin as
Portal. am ,,nt,r.,,,.I,- BE I, 7ADO-j 30OLICITO, BUENA MANXJADORA, MA- anterionsis Jab6n Oveh ilon 1h; Prlll,,, retertracias distinguldas. connector. 314, balut I SOLICITA 51RVI3NTA KAJ, J ,!' III& Duerme a no In.f. A-3608,
do. coeir, all' servicia crisdo. Infor ra competente, buena Pressing, y.r do 25 .fins, .an = kerc,. y rate _ __ H4643-118-12 I Llamer at Teliforto U-SM. H-4295-129-12.
me.: T B9.234s. AlQuiler $80 00' limpiar cuartas y aYudw allhom dW cale-Irenclas Atender dos qua vrin &I a, cumplu. un .he com act furid.ci6n. Ca MODISTA CON ANOS Dal
H-lZi'110-12 giots. referenclas. solid& unat vex entre se-1colegio. No lava of limpla. S era 8, Luyan6 rondo Cine Gardel. BE OFRECE SINVIENT& EXPERIEN- --i" -,i ---,, Id Ile Prim. H-3618-117-12 OFIRECE UNA SENORA DE COIOIR "per origin an ropa de serlora. trait 5_ TAQUIGRAFO-MECANOGRAFO EN Lit- man&, sueldo $35. Telf. U-8275 y F-9681 .% 1 $41.00 mitic. ciahen cocina, todo servicio domiksti- BE
B41111,111,31AS: ALOVILO 2 APAA :. g B-4717. 1-12 BAJmm Vlr&" Ca ___ 0, manejada niflos. A-4719. Para cricinar solo. Tel to 1,157 laltov Telf. U.&JEJO I PAhOl. call concelmlentas do Iti sotog cooderres. completamente a- H-4456-103-14 .ft.. Vey a deride me Ia permitan. N.,M.rJA. 1114JI15-123-Ij licit- trabrajo Permanents a eventu#" par
- 0 2 "ART I ]Ci I
_i7OUIL mu
b SOLICITO MANEJADORA CON 9XPX- -SUELDO. $4 DIARIOS H-4772-118-IA pretensi.mrs: M-3339. - Tolifore, l4aff. H41WI29.13 I
rAM I
- I 6-119-12 ISE OFIRECE __ MUICHACHA PA I
I,
I Uccle Sal -comedor. 2c. baft cocina-ca- I B-107-1 BE 6FILECE JOVIEN BLANCO, C H 450 .
lados y decoracias, halos. at fre U SOLICITASE I A a CA, DE riencia Para nifiabedeten2eraAalogsunaNoecdebe Neg"Homen mucruchim y nombrear pare __' can6grafo. firmik ruca- probate ejUl". Tombi6n, 3 liapecteres. cobro- -_ ser teltfono U-7263. H-50 as for I I
In ormon: B94796. 25 40 aficts. limpiar y server a ]a '.rau u.ti".'.el1.. --- d 'R l L.R-R-...OXSAL TAClUIGPAjrO Y- XIr,
gas. a cl- luo sliclante. acostumbrado at servicio fl- BE OFRECE UNA MUCHACHA PARA CO- I - -- a y espatflo, con expelentatifor $135. I n mesa. Dormir colocaci6n. ReferenrLa, ', ,ri Ey Calla 8 NO 46. MIra- dores, producterm sexuro. popular, E-cl - __ 7 ltj O-,
-4159-90-12 Oartis. Calls L No. 408, eaquina 23. Ve- mar. Telf. B-3701 I a 3.30 P. an sivaments 9 mafiana. Josue del Meet. 83, no, sirve ruse. muy buenm relortnelm. cmar v limpiar par horn. a corks faml-'Sg OFRZC9 UNA MODISTA. COJIITA rlenrtia de oficina, solicitat emplen,"In. ,
.__ Antonio, H-4646-118-12 lie. Pre' I S1.1cone, .odem., lelifimo FG-3414. 5 .2830 y 1.70-0M.
I.b. __ __ guntor par Carldad 4. I ,.4,,3-,2,_I,. Iforme :' U 129-12.
dado. H-4727-103-12, H4=-105-121por Lu& Better Milken H 4 .L2-7.X 72 H4799.
ALQUILO RESIDENCE ___ 1 E-7489-117-18 SE OTRECE ERA. DE MIDIANA KDAD -_ I I .Amusibladmearnity tj ,rand e. case q Sll SOLICITA UNA 111MVIENTA QUE _MOLICITO MANEJADORA. BERIA. FOR- e.P.fi.l. pa- limpicza - ,"AM. I -ISE OFRECR PARA CARGO BLESPONSMI
Ect u'nt" due,-. to 1. -I.cacitin Y unions ,ar-asl con buen- referenclas. Lismar .) T.I#f.na M-5530. im OFRECE UN MUCHACHO DECCar
Reparto Re to. Duefto sachems. mal, SOLICITAMOS EMPLE4DO COMPE- H4452-118-12 par pare .yudante de codes ,a tire killed. a, stiol c n experience ecintabill:
Para informant Telf. 130-9396. 1haliftscrones Sueldo seCtin trate. Jose An-IB-21149. H-5000-105-13 Janke con experienct- an regularr vi- --- --- de case parUcular a funds. pam informaii t24 LAVANDERAS-LAVANDEROS I dad-gregampgratia,"acici.Irld. Re firms .,..,
ionic Saco 451. esquire, a Carmen. X*Iao-, OFRECESE SURVIENTA DR MANO ESPA- buenos Informes. Llamar I-MT.
H-4615-90-1-2 Talkferut 1_3:197. 11-4M5-103-12 drieran. pars fiends do rope hecha earn PIIA 17, 460 proguntar par Manuel.
LQUXL rLANTA UNICA MODERNA-1 -.-- 1108 PROFESORES caballero. "El Volcilm" 'Raina :205 entre flola. II- tlannp- an -1 I H-4115-1 10FRErEST LAVANDVaA Y PL.NCU.- Pepe. H-4597-129-15
0 1, b BE 0 _LICITA UNA CRIADA DR MANOR San Nicitlis y Mantrique. Preypntar Isaac. balar. 1-6265. Luyaruk 3 altos. -,-. Is- 1-2 der., ,,rictics Y curnplidora. Referen- --portal. .3a. 3 cu.rtos. hali. ndo .A.: -4431-118-12 DEBRA COLOCARRI 16 NO 61, ,,.,a,. .e. ,.-,, 1. run.. referencia,. rnuv PROFESOR 0 PROFESORA 3950-117-17 H U WN COCUNI-1,111 ,Ir,,: A-1311. CONTADOR GRADUADO, TAQUIGRAcuierto criadoo garage grande, $30. 3 .slid..; U. y 24, 24 __-- -- AOVEN H ENCIAS r postero, expert an todo cuanto pl- H _4487- 124' 12 ,
entre H a j, reparto Almendae.. ,_,,_,, 9.3 Ji 7 SOLICITO MUCHACHA PARA STUDIO ditrodeetodo. sale lusts, linens reference. _61A xx y reelliquinas oficina. solicits, enriplee.
H-5 arto Miramar. H-4899-10 TAQUIGRAFIA GREGG Para limplar y server mesa corriente. RE OFREC UNA M i5J, CHA PAR F 0, UO-0388.
23 P -2 Klan ?At enc a y re__ -, Prolesor one dose. traba)o 'y Maine F-61211. li-4204-110.,- I.var char. esperialidad to if I I f renclas. Informes:
___ OLICITA Call DA COCDf9RA BLAN- trobajar despuits do FologrAftco .nettle y comi5i6n, er .... .. iris. M-3339. H-4407-118-12 "' -- ____ p ':
SElikRIANAO: ALOUILO CASA. 4/4. BA- Itcris disputer rAAI extrisojera. Bur.ns:,;-,,:,PI ." at Studio y visitor navies. Adrian --------- --_ ,-- __ DESEA COLOCARSE &0CINER0 IBLAN- P-.
. I a SIRVIENTE ESPANOL BE COLOCA PA abor. y r.-I.s; an -r... 40 H-4800-129-12
he intercalaido. etc. cerc. Ecuelm No, r crom endscl ones. Sueldo: 155.00. Informed .. ritel. Deb. dominar Ia Taqujara- I studl 23 y P. C cc. reposterls; buen sueldo. ED ljifono ISO 9385. .. I: lards ,Jan. .p.rt..Id.d an pro. entro Comrrvihi. galecia -1533. -4282-124-12 - ---- __ ___mal Kindergarten, una cuadra Ave. Ca- Gregg Y toner experience de case, Interior. H-5191-117-12. c.,nrd.r, r. competent an at Kiro. H-4233-119-12 __ ___ JPARA CONSULTORIO MKIDICO. INUTETE, .
llnblt, frente .._ H -10 In
r to parquet Lucevin, Altos ,_.J,., r.fAlbric it *at& c.paclund.
FO-ZO89 _493"03- I':~ P buXas references.. F-3884. H-4175-118-12, --- ---* Jim OFRECE UNA LAVANDERA CONJ miradhar de ofieffi., t.1"on.. As ofireve
is. Infortman B-8381. SOLICITO BIR ZNTA LIMPIAN, LAVAR a altos mignaturm commercial. Es- OPORTUNIDAD WK 0FREC 811 .1111.A COLOCAR UNA SENORA ES- referenct- Para lavar birra a an rasa )even prof-ional. mecan6grata, de !rareH-5049-90-13. menuden as y ayudar cocina. Dot Prr-.cribir a Mr. Lewis, Apartado 2.907, La He- Soliclio 5 hombres qulernn trnbajar. Ca- mjrvr a E UN CRIADO HE COMEDOR -3131 de 12 ,n 111clad y magnificas reterencla* 89-1912
el . I-, larger U-3562. H-4350-119-12 a I p. in. Raiudencia C No 2011. ej. Lin- H-41171-129-5
C-332-106-12 ruel-, a L.remut. sa Itene referenda. liamai ,,.NpAolade m dions adad Para cocinar Ylbuen sueldo. Inform. a]
_Saint. An. '30.1b.na. nozcan calle. buen. presencia. Burn el6iono M-7730 11.
CLUB, CA- ;_4_.7 ._E'. I.d Rancho Baleares. Aparta- I -- d Refetenclas cl-le-, train.r.dos 2511.1 M-4268-118-12. miaEA
r:1eirerel... I Tr _COLOCARrx UNA SENORA -ME- V.doda. SlIvI.- H -4197-124 - 2 lit'. 6F RiCE J WEN- CONTADOR IGRA__ __ - __ _Ile 94. asquina a Tercera Avenida' MI li-4921-103-I!,SOLICITO PROTESOR-A INOL"i."if- 'an,.. S.A,,t, do 8 a 10 in __ ___ __ Ilm- OFREC ESE LAVAR 0 TRARAJAR __ OR I duado E In C de Ls Habana), llegado
ramar: $280.00 olquilo moderns aPos. mento 204. 1 flare hays curmado Segundo ... a. y g H-31 12-117-13 EF T JAMAICAN, MULATA, H diana tried, porn Iarv., corin- IF temente de E. U A. Battle y escribe
compuestm: teerma, sale, comedor. trrs SOLICITO CRIADA DE ClUARTO RLAN- I Iv. cerca Sin Standee pretension. Para __ E' Oar Par he,.-, dormir liters, name RI Te- I horm, iguall todo at dia. Dprmir luera. 1 region
habitaciones con closets. dos belief earn- ca, mayor de 25 &ties. sueldo P5 con I empeLar TrabaJar seal6ri noche. Toldfrono CON SJ'ELDO FIJO T COMISIONES BE ,,Qcire work P with .carericarca or h1gi
I
It. lou It a. general worker. Will [,If ... F-1303. H-4337-119-12, I Burm 1rualdo: F-4623. Insihs correct.men(e. Llamor do 2 a .5 p. .
pletcopara familla, cuarto y serviefos crJa- ferencias B-3195. X-5019-103-12.li-1149 Exile pens.n. r-prins his. ..It'itim psrimicas do buena presencla, I'll 11 __ __ 0 __ PA it'i R-4449-124 -12 I 11 14505, H-4963-129-13
-- .-. -_ 14 19. 1. countrN of town or travel. $50. Call Mi OFRECi JOViN BLANC ________ "A' LA_ In
dos. cocina y garble. Llave Ia misma. H-3321-104.12. qua se I P in and 3 p. in. 6 p. in. don't it .. rcarli-,SE OFIRECE UNA SESIOAA PA _ - -_ __ __ -_
H-4998-90-13 SIR VIE NTA,. BLANCA PARA COMEDOK.j I ,H, Pan ]car y eacribir; agents actl"ow if a m. .y.d.nte d, c.11- ,rcl 'RECESE COMPETENTE TAQUIGRAFA.
. y ,state, pueden ganor haxts 3160-GO a call before Or after. Anita: F-9341. culmr. U-7,577. _4338-119-12. -. .. su case Liamai a Cuutt. TelO OF ec
-_ Scivir rusit. Referencias do tiemPo ; Max. I nformes: Ch..6n No. 116. .It-. Me., H-4217-118-12. ---- ----- --- If 1,179 H 1721 124-12 ...... 6gritfii. ,an pActica general
Cass Grande y Ctimoda 'on familus conocidan. Dormir colocact6n., J.b-bl,. d, 4 6 d- Ia t-dr. JNik IN
SuId. $4000, Siptirrin NO 109 COSTURERAS MODISTA6 H-4888-117-12 ______ __ __ era GLE BE OFRECE AIRVIENIFIR BLANCO 40 DESEA COLOCARSE SA PA- ___ I -- -- nficins, altos conocimientor. L)evo reforen- .
AMPLIACION ALMENDARES M.'ruc., H"i 11 T aq i .1 7 a I __ r % tepatit par, ,in -a I DEBRA COLOCARSE UNA LAVANDERA ciat: W-7115.
In.- - -19E SOLICITA MUCHA IMA rAIRA AYU- im -RLjCTA-Nl0 RNBRES- E -14 A Tn anas con experkenis y referenclas en ,ra co liters,
- llplz. y ,,r,,, ,ne.. r- ,.mir fucra. Desert ganar t d cl ... de ,op- fins F-6231
Jardin, portal, sala, hall, tres habits- DOR m I D 129. 50 pe... me: BO-2656 H-4628-124-12 I _coser. buen sueldo, so preflere vi- .fi.., clue q.iera. 9 I' ""' E-uc ,r 'O.". '.In L I I a -1 -_ CONTADOR GRADUAD(i BE orlftlEj
clones. ballo, cornedor, ruarto y servicia iOLICITO CRIADA JOVEN. A SODOll d-- H-4440-119-12 I----- 21-3plocolocarl6a Sepa cumpbr. Relere yi ..; ads ncl Ave Ida NO a. a'. 5 y 6. Bran- I Preguntar par Martine; ... r I.Idinr Pu.da ir .1 escape. rep - I BE OFRECE LAVANDERA rARA LAVAR
criadoo, Sara an: re 2a r N ....... a Cruz rla d, __ _. Par noras a f1jo Contabilldad Moderna
in n par. Rt.id,.c,.l P ralvo. u,". .1%.8,p).3 .,, BE 39
je, patio. Calla 9 NO 911 All- ... i.t.. _4609-109-12 led., Jos di., do 9 9 R. m.. mirrcol ,. r I H-4575-118-N. OFIRECE COCINERA, REPOSTERA. I an -- Tel6f.u. B9-37 1 -Sule tar refelenvi. y buena experience.
tre One. y 10a. Verse 4 a 6. Infer aida Pruce- Informan; Bijol. Ind - ,ad. ,I cil.. Marct.n. do Go""' N a zo -_
Trust Conloany of Cuba. Administration 462. Siteldo SM H-4823-103-13, SOLICIT OPERARIA CON EXPER'EN- ier. Pit. R 4811-lil*13.' jE -EIJIEA COL6Z, R_14 J ViN IESPA- tic-1,40. -eirts ) li.pl.. D.am. par, H-4222-11 1. 2 c, Tell6forio A-3799 H-5186-129-20.
Bienes. Agulair 361, A4941. _.- camineria. con prActics toner Act Para crindo de mano, 0 buenas to,._ har- U-7577. - LAVANDERA I I __ - -, --
C-394-90-12. BE SOLICITA MUCHACHA PARA LIM-jP. ,'.' tg_ mangas y-cerrar anamilquina 11-4350-119-12 OFRECESE MAGNUICA I a col ca's
--- plar y rocinar corta families. Calle Necesitantoo 20 Muel Ir.-Im. Tahkfono M-4648. I -p-I.Iidaul rep- fint, ra -MECANOGRAFA C 0 M P E,
AVE. 26a. ENTER 13 y 14, AMPLIACION No. 113. 2a. pr3a, entre Calzad, y Fespecial Si no tabs. no molested, an Criii-1 H-4256-1111-12 I--- - __ REU6__1 procio. m6dicos. Refeiraci., B-2734.
Almendares. Casa compuestat de jar- to, H .1, ,Q""-lt6b&l 152,,CerrO. P -1 -- -- ___ __--COClNERO, REPOSTERO, CHINO, tente, pr ctica oficina geValletta 11 !Cventa propaganda de los Produc H-4663-124-19
dine garojeportal, sal,, ,,,ed*r, do, ,,,r- -I H-49114-log-ill to res". Un product rally x1til an a[ I jE OFRr CRLADOPRACTICOJ orrepdacitin. Gana buen sueldo. Infor- I neral, ofrecese. Telf. X-3292.
Jos. ballo hogar. 4.tipos de pelves deshidratadosi en'su oficto. Referencias clara5. A5-1242 I man, Campark ria. y Sell Miguel, nu-slollii OFRECE UNA LAVANDERA PARA,
complete. tud to a bi o:eca. SO L'CITA AIRVIIENTA COClN4R,' pare hoc r frituritas de bacalao. carita, 2 (rules. Pregunate; Alfredo, de 3 a 6 p.
cockles or lavadero, cuarto limpiar % lavar rep* hebita. Suclio H-47511-119 1 Iavar room fins que reps mirriente. BO-93n3 I H-2912-129-13
y servicto do erfadas. Inf-man W 7521 05.00. Dormir colocacitin. Referencias, !_ H-4871-124-16,Rude. poll. y y 1 114 AGENTES VENDEDORES camar6n y queso. Stkeldo file. Olga Gar- I ___ H-4480 1 19-1 re, I ____ _W-8669, an Ia retain& durante todo el din. Ile I NO 103. enlre Primers y A, aparts- ,cla, ,Solo NO 71 enlre Fernanda y Can- BE OFRIC9 1OVEN URLANDES, EBTU. I __ ',LAVANDERA DE COLOR. DESEA C
- --- -1 L OFRECE JOVEN CONTAI
H-1952-941-14. mentor 1, La Sierra. REPRESENTANTE FABRICAS EXTRAN- tra]_Luyan6). H-51DO-117-13. I drante pars cualquier trabajo do-611co I COCINERO, REPOWTERO I ESPANOL I __ ___ H-5134-103-13 I c talquiera atro qua prattle ser util. liken drars eatur particular. E5 buen rocinorri. carse. trace recomenclaciones, no duoerinc xperiencia general de
. __ __ Jeras Won acreditado Swo ferretarla parectdo y saluclable. habla ingl s. traba-,duleero, sale at campo. Referentla.: 1 6 1. rep. s.18nicate. Informant:
91 JESUS DEL MONTE T VIBORA Scuesa. solicits vondedor seric, expert- M-4805. H-4552-119-12 jr, ,,act in H 4 oficirkas, negocios y distintos
SOLICrrO MUCHACRA BLANCA 0 PAR rate SE OFM CEN I'l, a1-F'c" Iqu .r ..old. (Edw.rdl. Lt.- -6 _pA A F-9613. 830-124-13.
da pars Dropiar. Dormir dentra. Buenas I prentado an at Kim, can renclas PH- 1 6426. H-4430-118-12 jE -FMECj jjjj k -CIpjjjA
ALQUILO CASA SAN CARLOS No 43. I referential. Buta surldo. calle, In' NO 4-7 Imera clase. Reticle y aternisdones. dirigir- - -_ departarnentos. Buenas re fe
Loma d Chaple. Tiene: portal. sala, ca- I department S. antre 19 y 21. Vedado- 'Ise dando todoz los particulars &I Aparta- ___ 1 DXSEA COLOCA EL cocinar o limpiar media din; tengo I
e informed: W-3503. 112S CHOFERES rencias. Informed: B9-2096.
medor. 2 habitsclones amplias, batio am- H-51DG-103-ii Ida No 50. Clallinciad.. DIARIO MA.R-A- 118 CRIADAS CR[ADOS _1,,.,,,,-p, par, corrector a cualquier otro buenas references: I
Plato an calorm. coclna do gas y garage. I SOLICITA UNA MkCRACHA H-4299-114-12. .,., it ene references. FO-1485 M-4753-119-11 H-4344-129-12
-_ BE OFRECE UN CROFER. BUENA HE-!
Voris 3 5 p. on. H-3058-91-12 ISE. It SE DESEA COLOCAR UNA JOV EN Ila, H-4741-118-12 BE DEBRA COLOCAR UNA SENORA FS repi ... MR or col._ ,or ___ '
do d cir an ,-F"'I SOLICITO 12 MW ERES Jan... par. eci.d. d, ,7an_ " SE OFIRECIE ESPANOLA D A I ..... I., ll..a de 9 10. pregunte ""' 131 OFERTAS VARIAS
BE ALQUILA JESUS DEL MONTE CALLE c2cidn. Delia fraer refer orias. S.eld.,:! ,a vender Perfumes a pJazes a domi-icuarto, tlecte referencim. 1-918 bic Due,-, J.H. Telkfono F-6083. H 4168 12to 121
Cocoa "quiet. Rabi mintero 45 nurva, a-- veinticinco Pesos. Diaz decoct eclad. para-clada a manejadora. esca- de rep-terla, sabe cormar n --I---1. Hint. ,.,Ida $2.00 di.riciri. .. c-achu6n M -4347-118-12 r bar 260, b.j... an 1. colococi6n. Tiene referenria, No jE - I I
c ubre 3 OF CE CHOTER, BLANCO, 33 OFRECESE MUJER JOVEN Y COMPE.
ca.,comed"r, 3 cuartca. baho. cocfna g". H_5133-102-i2 I R.ul Martinez. Aguila 110. dep artamento 5: H-4459-118-12 !c colors mere, de 45 pesos. Telf. M- 1. I afros, 10 afi, s experiencia. conoce cu- I ten 1, Para slender anciano a enter
nt2dor, 3 balconies $05.00. Inf. A-8125. I MUCHACKA JOVIN DESEA COLOCAR-1 Ida y carretera, b uenas referenclas $70.00. G.tika

H-4631-91-12 RE SOLICITA UNA LANCA PA.!altos. 2 a 6 P. m. exclusIvaptente. I. se, del campo. Pars limpiar y lavar n tr .' ii I De ... c ... do rrar.lui.d. Sualdo z 20 I. C.1 .
'a 1,arpi. y JOVEN! H-4927-114-1 OFIRECESE JOVEN ARA E-4469-119-12 B-,277 Emilio.
do 130 ne. r c.ciroir, dormir fuere Sue]-' ud acres. .. duerme Y ,I -lir do." aj., cCAMA ---- - at'. U."... G-dj- I-Ml.
PA ATKNO,.11.1, I t.fro-es: Ju.. 15.1w.d. 2(14, semaras lard, una, Vlo 6 'i depodirt,.. ,,)ad pin he cal.L e!11131 0 ALQUILA LIN 1--co VaNialcIDOIRAB A DOmICU,10 ruch, y entre egod-, .e,,- :, -I. R,,--- IDESEA COLOCARSE UNA SENOR % I H-37114-125-17 !' I H-1273- 31-12
do reside quics. 3-4. mrs)e, ,... .nlcO nib-lad y Mu'u-'M -P;L 1,,P,.duct. d. Belleza. de absolute ncre- 1'5 T. BO-3697. Sarah Flail~ -4503-118-12 .bl'.. c:i...rd.l gal., dea medians tried. pa- iE OFiCE CHOFER JOVEN BLANCO- DESEO COLOCARAE TALQVIER TRT
J, in lit _50B4 _13 dad Para 1. raujer. Sin competencia.' Be 1-1-4290 118-12. B-7734. -- H --- - Ir to rocket mills, ,.be coetrar, can rafe-rl. particular. tambfiEn ca- bale! 24 slurs. releconciaz commercials
. ads. can referencim. de 1 3: __ I R UNA CRIADA PA blen Tl,,e irftrriclas claras. Prelende mcrcial, pregicirtar per R.f.V U-2501 .UI02
1,,.Irlm,,n en Tiendas, PrIcclitr-, lTr S -E% I N i E DESEA COLOCA .
Fl 15, 637, Vedad.. EROS ,, ,cndo COLOCARSE par. j.-r.1d
-8641, io4 COCINERAS COCINI F ric All. rcuristim, F.,m.c,. D, .. OVE FsP.4XOL.1 ra matrimonin Par horas 3 35 pesos. ..It I., irapart.,. duc,-, 5-17, I Walter Andris. Neptune 110. altos A5
H-5221-91-15 par .irvicrite do -.ad 3592-12 Leyva. H-1933-131 14.
,,P,,.,,.,.,.,,., Ch.r6n 3 AgULar, Hifliana. a ne referenclas ,-,act' s1rrd.. T1 Talafona B9-1155. me,:n la.coloc ei6n Be puede ver an Gal- 1 ,17,on. .e I- -60. CON 19 ILNOS ,COMERCIANTES: t ESEO C
- I r. limpla v cumplid --' H-423 _Ilgl 2.1 __ __ H cur 626 entre Avenida de Acosta y' A N- __ _at SOLICITA. UNA COCINERA. or- ; H-4210-114-12._ 'lfon.t 'X'-3184. __ UNA MUCHACHA DE!Ar..gurn. Vlbora. I.e. arl-el..,Alancia todo auto. 39 11101 come depandrente cafi!, harra. -tacir.irt.
SIN ESTRENAR par a O ,uierseerr misycasa. Tiene qua traor SOLICITO VENDMORES ACTIVOS. OFEECE UN JOVEN' PARA LImrLAR SE orEECE I H-4455-119-; 2 d.dp Vo, a odas parties. Carters de PIJ- bodcan u atre cosa. Referend2S comerciarefrrencim de Ia ulturna c- en qua ta-1 iran oporlunidad Para j6venes y vie- 'r ,dllco. con clara reference; I I. campo. Para limpiar: tiene buenas re __ ___ jara'a. Terse referenct.5 de can conocids. [as. Pepe Dint. TaJar 854, Lawton 122 she%)
Alquil cases an Carmen 402. 404, escill- bate. De no ser asi. que no se prestarte. n ,., .. m. lit, ..bell. I H-4744-118-121SE OFRECE COCINERO, RE-'Dutr o. it re. Puede probar at conven-Recadris- X-4078. H-1934-1.11-A.
jo It mbrelt y mu)cres. que cluteran ga- ,I,,,rna' crencias; Ilamar al B-8572r -- ___ _na'r' ca -4 R.m6m. 1 = --- _. Flguema, con jardln, sala. comedbr. 3 Buen %ueldo, Calzada de Columbia critre ,:pl ndida cnmist6n par adelantado H-4154-118-i ___ __ - __ I go: .3339.
. habitacitm... bar'. "gin. y ser lcjos a. loav 12. Nicanor del Campo. Familiavend ndo articulo muy fill] de ficil ,-- __ OFRECESE CRIADA DE CUARTOS 0, poster, blanco, references li-4510-125-12 'BE .OFR ECE BE RORAJOVEN BLANCA
do.. V.rl.s . alquicr horn. Free : BI nco. H-4360-104-13 Iventai. Sollcite inforrine.s par correO 2 SF OFREUC COCINERA BARE BACEH ,omedor. a cocina limpla o 1IMP12 'claras. Ffilix. B9-1533. 6ESEA UWTMI1__N_ __ _ d biren character y pr paracum pars cutH-3091-91-13 __ r, J A- jjcccl ,,.,,, ,UCHOFER PARA PAR.,dar n leaderr anformos par horas. meant$75.00. I Michelena, Apartado NO 579 d,,Ices. Para dormir. buen l;ueldo. .rl : par lior" y lava menudencrits ...trt- 1 arl.n,. But.. referen- Iricas referenciam, Informa Bra Borges, Hea 0 'CITO nCOC'NERA BLANCA, qua Habana. tri- A-1-981. _4194- "'-'2 1 in an r u "to: .,I no dir butio sueld. no '! H-4232-119-12.' H-4680-125-12,,rs 1.1ior.1ns. A-8547. H-1901-131 IC
dLuerma e Is coloc.c'... E.Ig.. .is H-1336-114-12' __ __ - 9 9. I ___ - Telf. W-6306,______92 SANTOS SUAREZ MENDOZA renciss. Avenida Euir.p. NO 7. Mllamar: SE OFRECE UNA ESPANOLA rARAIr".1-t. W-65 -,-
H. 1763-118-2 ISE OFRECE ESPA140LA COCINERA. RE-'S _0FRjCKCHOFER __
H-4317-104-13 Solicitarnos Vendedores v-d. rl on.rect. per her-: ,.be t,,bs-' ISLA 30 AROS SF OFRECF JOVEN CON CONOCIMIENSEALQUILA LA CASA HE GENERAL _"z'u .-- I ..i6m, E.-j"' U-995-1 H-4146-1 I& 12 1 --- iECj --&VEN DE COLOR DEL I p-te,.. cancer carry bien su oficia, cuuyl acc-ita trabojar. Li.-.,NdCeo'7 a 11 a.I to., amplins- de fatografra, jIummae!6n.
No. 253, serundo ples, fordo Santos SOLICITO as. Pars traba)ar a com -_ -,--,SE OF 1. been, -16". Gains Ila IftO 'an in I 2066 AJ-t.. H-4258-L25-12 ,,evelado. Informed: W-7911.
uArex. Inform& an Ia minima a an at B-3294 rinsttertimi., ecreirar v 1,,cp,.,. qua duer- I terses lincaude srefrixeradore televiscres. OFRECESE ESPANOL CRIADO EXPERTO j ( Itinte, seg6n convenia. ..,.can. ._, UN Cii CW -arnpo. con bucrias iefreiencias. Para I .,eep ) __ ___ __ - -2417-111,12*
Suel- radi y m cho articulos mas, con gran-, comeelar, coctele., tieneFualquier trabajo domrstico u .)Iro tra- idas buenas. Informant an 12 Peluqu-ISE.OFRECE UN CROFER O __ _H 3579 3574 92 13 ma c.1.c..f6n. V4 .
- - Rairre-jas clarns. serviclo 41no honrado. Ila-luaj a c ._,k5Sk. E TN-J do $30.00. Avenida Prtmcra 227. esquina des factlid2des de Page, a... ca lit. 't de Sanid.d, limPlo. ualquiera. Informant a] tel6fono Iria Blanquita. U-0371. H-42112-113.J2 I I cri-tal. A-21123. A TRABAjr.mar. Infor- _jb r'.d.r. M-5260. Antonio. -- --- or en cualquier coss. Sabe wrilles Y meALQUIL CASA, LUSEXI i Y JUAN ,I. 24. .pat.mnt.,,N- for*&, O'Reilly NO 514. Hoban., H-4143-118-12; U-9210 H-4767-118-121 ---- -- --- jRECE CHOFER HE CO to N Jar
"I __ - 11BECESE COCINAR 0 COCTNAR Y CE 0 LO -2715. H-4240-13t-12
20/4. hall, be M H-4539-114 '70'
Bruno Z.yas, ..I.. canned.r. -I a.: 8 .. I _1 -_ it careg-171. B
no I H-4520-104-12 ___ _'3 'a TA iE OFIRECE. CHIA" HE MANO PWRA buen suel- muchos afio-s experience. ene referee -..-- __int .... do, emirs an, a/c. Tarr~ can E OFRECE UNA BUEWW"sSIRV7KN limpiar. aspahola. Tel limpiar rocks facculla. Dento ... ,,, cm ,.aide e6ce.d. ra-,SE OFIRECE MATRIMONIO BLANCO PA.
,.,.deroji.I1J.v. .Ito.. _____ - SOLICITO ItIUCHACHAS V JOVENES -pantila Para cuartat a comedor, dece I- M:L2,1- I,._I, Ida. Vey fuera: F-4623. as b B do
H-45dg-92-12 BE SOLICrTA COCINERA, OUR ATTEN- pasar de 2 a 6 p. m. par Municipto No referencras, buen sueldo. F-3234. __ __ ___ H-4450-119-12 I Irl.c." -10 7. H-4159-123-121 ra ancargado edificlo a cosa .tPartiucen1. limpteza, y peclueficis cluellaceres. 663. Luy..6. Sr.. Otero H-4921-114-12 H-4213-118-12 347: OFRECLSE JOVEN DEL CAVPO.i6FRZCF __ t_ ___ Ito&, favor Ilamar M-SD114, 2 4 p. on.
SANTOS IIII)ARIEZ. LUSERTAD 913, __ __ .BE COICINERA H-4355-131-12.
Jr. Un on y Gars: sala-comedor, 7 4 OFR I I I I _EN- Familia corta. Imprescindible dormir co- MANE 150 PESOS MENSUALES. BE 50-: SE-_ ECE C-N; -M;CBACHA HE CO l paraapinche u otro tralcajo. duerme den- can telerene'ri, Salgo 'donde "a. Air,- 2., Rrucs Para ,as. particular. expa-l-' _, v locacib y buenas ,referent ias. Calla A I licitan agents vendedo," a clorract. I.,, Hmpuir cricircar y InnPI-1. "ot- I"- ane references, es; blanco: ,F-8747. me, 405: A-4327. ria curdad y repartot. name at B-2798 DESEA COLOCARSE SENORA EUROPEA
baho cocIna Is adera, ;60.08. Referenviari. NO 153n Apt. 31. V dado ra 1-0 H-4422-118-12 E,,,,1,.. H4320-125-12 ;
H-4996-92-15 Articulo fAcil venta. Ver a Esteban j, a no. Buenas references: F-2780. a.,, 0 __ _____ H-4480-119-12 I medianar edad, Para cuidar enfeima a
H-5043-104-13. I "-it ____ - __ ___ __ __ __ __ para as.
___ Fe pe, 8 a 9 a.m. Peleteria Vardar Shoe. I H-4987-118-1:1 FRECE' Z enartes, refetenct F-31418.
$53.00 ALOUILO CASA, CON PORTAL, F-AAGL1A -CftTA_ __ F-81.41,01FRECESE BVENA CRIADA DEL i UN CHOFER. CONOC LA H_ 285-131-12.
NECESITA pEaSONAIAmistad 167. H-5150-114-13 ____ - STANOLA COCINERA
1 competence. experts rn %ccr compare Habana,
sale San Benign. 1-a74,: RE OFjj&E CttlAD% CUARTOS r.;up.. correct- a ruart... Prepare ,o- burnas references _COLO- -
dos habitacio.es. sects, n bie., I pa ca. duerme furra. F-8747 H-4 -1 3-,2 -_ -_ -.,,4 in an- it media a edad. .,,p, ,o,,n.r comed., a r fraali.. Pro- I .a date&. Sneldo $75 B94371. F-9448. h- "7a': I i. OFIRECE j.VKV Iii IS. I.N
0 San Leonard -Enamorado. etc ,.,. p"'t'ibl. .u_ I u '. a H- -1121#2 ___ experrencut do ayuclante de mecAnicia. Y
int. entr .N lar con r ren, Carreros y Vendedorea Urgente.'fl i ,,,. b on 4421 H-4611-119-12 6FRECESE CHOTER ESPANOL CON
Suirez. Omnibus rut& 15 puerta. Exi- P I I dorm fu ra. led., Pact-: it IStornern. U-7577. HAX19-131-12
jo letra "A" I er blan a, jBuen surldoll d as 'RlJd25 Necesitamos vencleciores en Halt.-, Ier __ __ -_ .ficr. de experience. sin accidentex. Buc- --- -rrf -8747, 11-509-118-13 WE OFRVCF UN JOVEN HE COLOR P.A- j,
erenclas. Informan 217-92-12. eman2l. er y tratar A 505 2- ,I,. N. In. y totdoi los pueblos del interior Para - - '; FRECE COCINERO BAIR-RESTAU- j
H-5 IVed.d.) H. qua vend2n nuestroF products "Cres '. St. OF RECE 7iFNAMU&LACHA ESPANO- is -tid.oy .terider )ardin. c -_ I ,.-Is --I.M. 11-7-11. no% referanciari AS-2852. BE OFRECE BOMBER HE MEDIANA
. ,_ -188 H =._ r,', _,, H-4609-119-12 .4361-125-12 edad con conocirrientris de Contabilidarl
_ __ - Polvo% cleshiciratacloF Para hacer fritu. Ia par .ra -rP-1 U H '
ALQUILO ALT SOLICITO COCINERA rARA I ,:.,cuartos ..uh.t I 11 I ______
M %T'LXMO- riLas de carita, caricaran, bacelito y quese ; -p. T referc NTE .8 _NSABLE rAR- P- 'obrador. porter. encargado de edi0S y' gitritrus. 5-1- 1 j OFRECE CN SIRVIEN ESPANOL I SPAROL RE Ft) f,,,. -a .rofilogs. Tiene references.
duario., bale come. 1. g. do, h.)., I~, 1. r ,at,.- I T,,c- 89-2881 R a Ia ,use jltnpicz COCINENO CHINO. BE OFIRECE COCJ_ CHOFER
Tom=!, mi doe ... I r- op. rib& ovisitanors Lebredn do 34,,00 $50.0a. Telf. _Iln 'I -, ha7r cocteles, yl nor. sale a] interior. deride sea y ouena 11-1- c.-ercio. Teitfono M-5236.,G.-,Fl-hIgI2. Gonzilez. -4199-.31-12 .
. .! .. ir 1. -.. -.. Ca .. 254 Guslna -nI ___ ____ __-. .. -_ .- ..
PAGUNA-38-- DIAR10- DE LA MARINA FEBRERO-- 12 DE 1953
hoy el pd o de; Luc
Aplazadig, para 9 1 os aetos se celebra 1,d
El mundo- de- Ia Gencia
ales en los Omnibus Altados naita del Carter o-" e'n elL p ata-'
,r jorit 'Sei
Tor Maurice Goldsmith
Redactor clentifica de Is, UnSCO
Acordaron los viajantes de Ia Medicina-seguir Tonui poses
tin la nueva directive de los Carteros
e'utrales en Ia pugna de mi6dicos Y boticyrios La geo' iaAa 6tadistica Y A cin6er para el bienio 195 .55 Pblada 'colarnentordtiva
914 efectus- pot Uncir ha aid
El ministry del Trabajo, doctor Car. a firesenciar el juicto de Ia causa an En hi as a Ilevada 'a oabo 15, a
w Ia, saIa.de1jas,,r 4bi6 en In, runifian. at flounal de Urgencia_ de La Ha- re N yen P como Rev le lsa guna, legit4ma orgullo del
utla n '0%:"U. grupo de ex7 Cinic 'a illaglfed Ministelllis'e, t:cri. alg= regiclaes.
de a General del Sin- bana. urtos experts ba- Dira ludad, tuvo do Conjunica6anca.
I(. an cancer. Esos de los EstadoF dia diez del prosenlevirn I" El 60d te enuiulite, seflor Fdlix
aj de Era -Farmactilitatic r -aerie de map" Unid03 de Norteam6rica. Pero an u u P P uen
2XIeados y Obreros de El conflicts Millico 0 de observer tin*
omnibus Alin eve -de L ftn- Arez, visiblemente emocioa.% Sailor Facundo Pa. En una asamble2 general extraor. o t, Ia nocho, aas qua se hallen'marcado4; entre train muchosjiginag Se intensifica ac. v4l morat va, organizacia, pot It mar Soler y a altos dirigentes de dinaria celebrada pot Ia Federaci6n alias cosas. Ia incidencla del cAnceir tualmente el trokbajo pot obtenerla. cion Njcfonal de Carteros, cerrandiii undo Pero con palabras firnles -Y rpirfle, del mundo. 105 La ventaija clue existO an IaL ritas, tuvo frames de affect y on
esa organization proletarian, con, los Nacional de Vfajantes de Ia Medicina en Los diverscis Patties artua- con este-lucical actO los festejos clue dis LgMtitUg Y -recouticimlento, Pam
quo sostuvo una extensa entrevista a Ia qua asisticron Ica dirigentes St.: lil,05 de Lincer clue se dan Tics for; lided as qua el diagn6stico de Its di-- On tan-Seftlado dia celebran'Ids Cir' sus compatieras Ion Carteros, due I* acel-ca do Ia situaci6rL qua prevalence dicales de Las Uniones Provfficial,, cuentemente (est6mago,, palmon,-etc, Versar forms de cifincer es mucho teros Chbanas, ILI curnplirse 34 arias Ilevaron. & ese cargo; pot Ia cus.1 haell ]a Cooperativa cle Omnibus Alto- se trw16 ampliamente del conflij ) Ia. c1fras de mortalidad pot esta nifis exactri qua ante-, y ins esiadisti- de. Ia existence de 6a progress S. A., qua ha declarado qua tie- I m6dicafarmatititier, surgido pot' eI Lausa. aas Fouctio I'mis dignas de confianza. Instituclon. JsCa Ilia adquirido.de inmediato two errord.s, me respionsiabiltdoAl, clue tl deadc, luenplimiento cle Ia ley 8, relittiva at &,,us Inapas, asi como otros clatos Ulu ha sitfeitado un nuevo despertar jnt-e, elects. coneu- go no declinabs. y clue Vs enra,
dificultades Wra at pago de los cut, Una nutricla 5 tosarn
sal ricis correspondents a Ia pre-Isellaje de Las especialidades fat dj,,rso, a) an lines 'Coato so dado de' It-ma -cidarfin a Ins scientific a del interim pot eslablecer Ia presen- rr cia, y coil Ia pres -ptabaj' I (I
encia. an Ia pre- Rica
sente semana. c6uticas, acordApdose, entre otras co. fiferencias HignifiCatiVaSIC12 del cAncer an it mundo desde el sidencis. del acto. del Ayudante dA Is., estaba siempill presented onando
t I Si hEy ( 4ad se I punto do vista geogrifico, En, 1950, seflor Fir
Ia salida del despacho del schor sag, observer Ia mfis as ricta equidis- rn a f rina an qua 14 enferme esideate do Ia Reptiblica, del cI debar' y sit amada Asocftiel6n ul
Nimistro del Trabajo, at dirigente Po-'tamcia y neutralidad en ante problem. produce ell las diversas regions geo pot cjemplo, se realize an Oxford'uria Subsecretario de 171,11. Soler- dijo a los periodistas que:ma. gy;ilicas del inundo. Tal forma deireunt6n L de efitudlos donde se presm- COmunicaciones, Ise Ia Ir elits,
'doctor Praticizco Palomares y gu gen- caFrome6 el SC!hor Palacio Suirez, ips irabajadores habian aceptado que Tambl6n se acard6 demander pli. cunsiderar at, problems no as nuevatiltaron diverstis trabajos sabre el pun- Ill eSPOSR' las DirecLores de Correcis ritirmar Iw labor emprendids, pot su el pago de los salarlos se Ilev.r. Se Ilene no6cia de qua an 1846, hacefto. Ecti, reunion se llev6 a dabo bajo y Personal, sefirims Jose A. Alontalva Su esor el sailor Nicallis J. TeM, 41
oy, j blicamente de las empress de labo -:',as auspicious del Cl MaW IC0 bawlad6r,
C c cio air at din de h ueves, enratorios at mantenimiento de Ins ac. ya mAs do un siglo, se realiz6'el pri
iri6OMSto qopsejo Humberto Machado. respectivamen_ qua CRUfic6 de nLr estuctio de sta naturaleza: Pero Para Ia Organiza n n emacional a, del Administractor de Correos de estirtit" elevado y al= alempre a ei. de aver, mitircoles qua cormspon- luales conditions de trobajo y de sa- at resulted de much
clia pagir ]as salaries pot Ia C00PT- larjos Para lox viajantes de medicine, diclo studio no aide Its Clenclas Mlicticas, org"Ismo La Habana, Who" Del Monte- Juan in crefensa de 11cos"Car cutbacks,
vy a r still como acordaron to$ asambleistas val(,r pat,;j Ia cienciat a cautia de Ia an t6dos, los moments Y en todas las
rallva, con to qua fui conjurada formado un afio antes pot Ia UNESCO Z. Soull, Superintendente de 'CarteIa amenaza de huelga an a] see co declarar Ia asamblea an sesicin par. prea confianza clue se podia toner y Ia Org&nizaci6n Mundlial de. Ia So- g .ulsjelipe Cabo de Villa, Pre. situaclones. idea- did- Himno Nocional de Los Omnibus Aliados anunciada pa- manente, lin7sta IS soluci6n definitive, nioniccs rn at diagincistAco, de cancer. lull.
a Ia Delegacicin d, A Ins aco
ntomas deserficks Cienfuegos, at A 'del Cortaro Cubal clue fijc5 reverenra horas de Ia tarde. de Ia aludida pugna professional. Guiindose par Ios Mis iecientemente se ban efectua- LicenciadoPara mahaba en-is. Industrial, textil El secretario general de Ia Federa- nor sus ni6dicos, se creT6, pot Oarn- do an Gran Bretafta trnb2ios de in. CiFtellanos y el ejecutivo s2liente temente, linA1iz6-#s4 magnifies veseficit C6sar Lancis, rindi6 un plo que Napolecin entrance de Ia citada Asociactclia. coy lada a muy avanzad" horts do Ia
bob a muerto de tigaci6n inspirados pot esta Ito
Los dirigentes de los Sindicatils ad c'6m I Particular de consider* al pror,
detal adb informed respect a Ia ac- esta enfermedad. Las autoridades mo- ves menz6 el acto a I S acordep del Mm- noche.
heridos a Ia Federacidri Nacional de I La concurrencia, flat obsequiadiacon),
tuaci-On de ese organism slindical. dernus, sin embargo, ia&en qe Ia no Nisclarial. pronunciando un discur.:
01 A 0 UL Trabajadores de Ia Industria Texti flit uns Weera ma-' Se ha indicado en elloj pot un exquisite buffeL
de Ia Aguja y sus Derivados, en una No aceptas rabaJa de salaries causa de Su muerte so dii alto va or emotive, at selikor 10-0 -A T I C pLrfGrada an una forma particular. ejemplo, qua el mayor ncimerd de
El president de Ia Hermandad Fe- raluertcs par clincher registrado, en'ln- colis J; Terry, president salient, F" hansessajeat.11 whor Guillermo
:asamblea celebrada enala noche de Latin El studio Pun- = to y an Gales podria tener re- ?uierk se-refirAid it I Pas
AGUA, SUMM A or del cinder, dandle e I is lab rendids. Dar
ayer. acordaron, or un nimidad, pa- ov de Cuba, sector Javier Bo-, a Asocrisicion durante 9 Arlo, y clue ; rltlijYc)
ralizar las laborers mahana, viernes, lafws. en relacicin con Ia amenaza to de vista geogridico, require tarn- con alguna deficiencia bisica ED it despachd del Director de Codia 13, an Las horas comprendidas en, I Hn u ria serie de datos demogridieps en lot; In Pallsbarlic "Superac[6n" era Sin au- rreas, sector Jost N.* Montalv
- de rebaja de salaries hecha Par Ia or exactos Y-liace So- cu de ambas par- (in alguna, Ia palabra repetimon de efecto-el martes, dltimo un C 10
7 'ire las 6 y 12 de Ia mafiana, tanto an empress de las Ferrocarriles Conso lan amplicts, como I Itivali an Ia tierra n Orden de los Carteros. slate, con motivo de celi bracr su onolas industries textiles como an las i lciados de Cuba, dijo a los periods" lainente unas d6cadatf qua se ha podi-I tES. aotinq1te esta tierra set ties c eras y an los I Itas to siguiente: do disponcr de altos. La estadisticalinat rias orginicas. Los studio% pre- Seguidamente se efectuci Ia Toma rartst'co at Sailor, GuitilertAo, Upm
pi.intaciones henequen lea exacta Sabre las inuerteslilminares ban revelado, adeffillis, qua de Posesicin del nuevo-Goblerno elec. vleJo y competenil"o1dHABANA 302 5SQ. pli, ;c, so falleres de confecciones, an sollidari- "Rechazamos at intent de rebajas W'0910 049-rio
i flad coil el lider obrero, Secretario'deLsalarios an Los Ferrocarriles Con- iparece existir una sefialada correla-3o, Para at bienio 1953-155. pot cier- del Ministerial de CamunicakciDti*S, que
General de esa Federaci6n. Pascasio solldecas toda vez clue Ia Empresa abreros, deberin primer mostrarnos 'N15c, entre las muertes par cancer y to que'llanno podc ;rosameritc Ia aten OcUpa. at resportaxible.. cargo -de Jefe
Apavlado 916 fNq .8366 Lineras, Quien stilre de privaci6n de:se ha negado a participar an a) sis- qLe estAn cumpliendo a plenitud en llilb Alelos ricos ell isustancias orgAni-jelft a.la corieurr ida, Ia forma ori-ldel Bureau Postal, Atiew-Internactoli A B A N A libeilad oil el Castillo del Principe, tenia de fiscalizaci6n estableeido par las cRi-l-eteras lap tartfas coordina_ L CBS. Se Ila adelantado Ia tcoria de qua i ginal 3, protocolar conquer los Carte- nal. en el-citado Ministerio. 1,
El Director de Correm' sdior Jost
presullto encartado air sucescis regis- Ia Subsecrejal-is de Transportis, a das v eso Salo puede hocerse cuando I. blen, existe un cancer6genn an Ins ran efeclifian ]a ceremonial de dar podispuestos a, vgeta es n cereals cultivation an sue- ltesitin Ill '() Presidei ',A. Montalvo, tru air Ins pals.bru Irildos ell Ia madrugacia del Dia de iin de organizer at transported en lus' Consolictindos estin nue% 'te. Este Jura:
Rees. a Ins cuales airman Ins tra- nuestro pals y terminal asi coil Ia designer SUS I spaietorcs como to han Ia dc cunterrido arRinico muy elc%,a-;ante at President, do Ia CorW6111magnIficas do una empleaftdel rebajadoics qua as t1jalmente ajejlo. pirateria existence y Ia compelencia liecho ya ]as mpresas de cantiones, do, a Lien Wit en anon verduras a ce- jElectoral, qkle cleeinticharill el CRX- fcrido liureau Postal, pronvincWhireT rnlairn acordaMn Ion dirigentes desleal entre las empress. los Fe rocarriles Unidos de La Ha-,realesunasustanciaprotectora contra:go flat Y cum Plida mento ysicramoselr- Ives Palabras. clestacando Ia labor renAininckse en ef"Diario de Ia Marina, ftld,,;lI,, del ,Lc!t.r lextil y heneque- -SI los Ferrocarriles Consnlidados Wria y otras compahlas de trarispor-, 's enfermeciad. Sean cuales Sean Ion I vas mentR]C,, clsi cuan 'didIR8pomrdretitobsomqueenoijeandao &ettbrrvU&;pez .
no o ciue ins trabajadores concurran pretended rebajaT IOS salaries a resultadah cle Ion studios qua se rea- Carteron to ityucian,
licen at respect. esti claro ya quei mu larga ejecutoria como probofunActud el aPlaudido Cuarteto "Ca-iqlio
con ante punto do vista se alaren i"!eilmacho" con pn,,,rio y vxcelelat Jefe,
varies seleccioneli de sW a agradecer at homenoJe., pact, 4P Vas perFpectivas Para Ia soluci6n cle lextenso repertorio rm 1,6
de Ia palabra el's6fictGoille
uvri-ible problema qua conitttuye cl El Director de Correocsusefior Jost Paz, el cual visIblemente ernodlonsdo, cancer, A. Montalvo Prolluncib n modular tuvo Leases de Alto _v il6r emotivh, pot
En )ulio do este sho. el CIOMS or- discurso, haelendo historla de ]a Aso- see 6ste. dijo, tin cas'o,-pqcp coMfin an DIV: otra rcunl6n de 6studias an ciaci6n Nactomil de Carteros, de3de Cumunienclones. cuand6 1os 'empleaM ains (12161gica), dedlefindolat pot at aflo 1919 hatiLit IS frcha; ya qua ri das de un departamento.'sin coaccloenteto at e3tudio del eincer del pill- fui uno de )as pointers consul tamen- Iles illssciferencian,- se pi estvn a'ofreela, que.c r a u efe tin homenate de. simpaEn csa reunl6u ,ce hizo uso de te con at sector Lorenzo Nov I I !iderai6n Y
l o M "a' s b a r a t o e n i In consideracicin "geogrAfIca" de Ia hicleron pohible clue IA eltada ASoCia. I tlas y afectils, de con
roulutiqn, y Ins experlos So pusieron i6n tuviera %,IdFk y existence. 11 dea- i compitfierlarria. Ao acuerd a sabre los siguientes pun. tacando su actuarlon magriffics. yj Scwtidamente Ia inmensa concuAf4-,AV desinteresado ell Prn do esta meriti-Irrencia allf reunl4A Nit obsequisda
Ell Ion filtimos veinte afion, $a l1asims. clue, cille erRy es sin duda. al- coil finas pastas. orodicido un sefialado aumento go-,
ner"llen )as cifras de a'n,,,,,d,,cpul-,
E'Unque las car rlfio% !. a
su 1wsta de. pagose. r I nontanido mASICelebrard hoy, el T. de Cuen
ot on forinas se hayan
Mellon estacionarias. Unique ante
auiriento sea cierto pot- Ia qua res
tiecto a todas las regilicaneg del imundo, el pritner juicto oral pup lico
kay lina diferencia. gin embargo, an I
Ia forms an qua sc acusa )a enferme-;
dRd entre Ins tonas rumeas y las ur- Juicio de reintegro. Presidird el Tribunal el
bana.s.
I Un estadistico brltknlco at Dr Per-, Dr. E. Fernllindex Carnits. Ponerge el Dr. iffiyar
LA ELECTRICIDA109 cy Stocks, ha dernostrado' que Iiis
pulmaln estin entree a d' A ]as tres de Ia Larde de hoy len- conto sabre ]a candena al Pago del lic.mntc"a,' .ci.- dri lugar on cl Tribunal de Cuentas imported del reintcgro. r .adas con at n6mero de Callas habita- d-3 Ia Reptiblica. el primer juicio do
das en un irea determinacia. Si se t0-1 reinlegro, qua 5cra oral y public. Todo sentencla Seri publicada en 0 ma como promedio Ia 6fra de cien to "Gaceta Oficial" y an el "Boletin
-0 0 pill n- Se constituirA el Piano del Tribu
C i Oficial del Tribunal, trasladAndose
aluertes par cancer an I S. s c I a not, Para juzgat el caso. bojo In precirA qua ell ciudades coil mis de dos- s ccrtifimcicin literal de Ia misma a Ia
idencia del doctor Emilio Ternindoz Direccicin de Goblerno Para qua as
-jellins mil casas ocupadas fLondres lCamus, actuando Como seerctaria elproceda a su ejecuct6n. Manchester, Birrningham y Lceds),,magistrado doctor Jost Raicil Mestre hhn mulatto entre 132 y 162 hombres como nW it Le at doctor
otras, da' 12 tra a ponen,
U14 ep de c4ticer do pulm6n; en I moil or v Milhin y con Ia asis-'Inspecciona A. L6pez
-I lencia de los cl cm4s magistrados, docrrespondiente as do 107. y en 29 ciu -,torcs Sergia-San Miguel. Carlos AT.! dddcs (on imencis de.90.000 edific'o-, Gaicia Marcos J r-e L6pez y Jorge' diversas obras en Las de 89. Como se ve, at disminuir el nfi-.1 VaillairlCo I a L L y en Matanz
mero.de costs desocyipadas. Ia ten-. Vill", as
Sc sigue este juicia c6ntra Ana T.,
dcucia on cuanto a number do muer Pbent s pot irregularidadesi
tes ha Eido disminuir tambiL ad 1V Corros presWente de Ia Comllsi6n cis
oz. ve! licas Ia oficina de Forriento NacLonal, ingenicro Ama.
U estublucida on Ia Fortalem de I a Calit puec e set Ia raz6n de hi tell deo L6pcz Castrounaccomparado do
0 ifras Se batia. oficinA do !a cuai CUB era jefa,' close,
delicia acusada pot eslas' c n grupo de altos 5 y t6c.
Como fiscal actuary m este caso
ha iridicdo, pot una parte, clue di-oel doctor Joni L. Lequerica GBlvcz y nicos de ese depaMamento, hizo una vL ita do
qua lavain n a diversas obras
cha tendencia esti directamelite rela como abogado defensor at doctor Ari_ speccl6
Llotihda con Ia canlidad dc tabaco quo driti Vargas G6niez. I a cabo ese organism. an
"e onsumc, ya qua en IRS grades las provincial de Matanzas y Laii Vicilletacties Ee fuman mis cigarrillos pot Torminado at juicio oral, cle acucr. Ilas' ia-ait2ntc qua an at Campo. Pero cl do coil Ia qua eslablece el Reglamen- %dn. at ingentero
TRANSPOPTE ciactur Stocks pot su parle, c a to del Tribunal de Cuenias, at preq- Durante Sill recon
Lon, a % "1! dente doctor Ferninciez Camus do- L6pez Castro y sus acompatiantes vi. 'Ia explicac16n mis probable
Nkll 1.1 grado de contami,0acl6n atrnosj6_ clerai-6 at expedience de rcinte,,ro' sit2ron las obres do amvliaci6n del
lea qua se.produce par at funciona- coCcluso Para sentencia. Ia qLP! deGc_ muelle Dubroc. an Matanzas; obran .jiento do un namero mucho mayor, I'a dictar el Piano dentro de Ion quin- de dragado an at puerto de Cikrdenas;
0 cc diici siguientes.
de chimeneas. Otros scientific afix- instalac 'ones del nucvo acueducto de
Man qua el escape de vapor de los La sentencia deberg an Sur Porte "a-: Var2dero, carretera de MAximo G6autom6viles. siendo qan fuerle como solutiva resolver cufil an el balance, es en Las ciudades, puede contribute del i-rintegro. quicines son los respon-Imcz, Marti-Itsbo-Corralillo, Rancho
*it L blemente Ia chL sable, y si fucre mis de uno. Si Ia Veloz. hasta Sagua, Ia Grande, tax
wencL, no as Ia finica culpable de '.as oblipaeic;n Y reintegro e.s solid2ria w obras del acueducto de esta filUma resultadm mancornundaria y an quit proportion. I.c.lidad y otras de Ia propla proOtras vias de invcstigaci6m intere- fijandosus.respectivas ou"'tirl', asi "incla de Las Villas. Isantes se deben tambi6n at estudia de'
0 i Ia distribuci6ii geogrfifica del cAncer. j, Maisin, experlo en Patologia y En at curso de esta visits de InsPat- ejcinplo, an Indonesia at cincer rlrcsui-litc del CIOMS. 11Y solo Ia ac- pecci6n, at ingeniero L6pez el est61nago as muy poco C01TRID: pe- ci on coordinada international puede' i o esto E61o reza Para ins naturales ,yu&rnos R atacar prablemas do es- dict6 las instrucciones necesarins, al del fivis. y no Para los chinos mala" to na uralcza. ED Ia reunion de Lo late de cada obra, a fin de qua as yon qua alli viven, IA qui ie debe all, llegamos a cierto Ficuercin sabre realicen los trabnjos con Ia mayor PIlu? ZA los Upon different de Fkli- el di;.l!n6rt1co del cfincer. cosR qua eficiencia y rppidez possible Inento qua comen lo.s groups nacio- debt cribrar inestimable importance i-lcs? ED at Africa Central prevale- ,. Ia Ilicha contra esta enfet-nnedad q jet! el cilicEr del higado, mlentraF clue colni). rarri asimiscro) coil el Comi
n el Jap6n parece set frecuente ell J, P;iulogla GeogrAfica de Ia Corrl,, cic est6mago.
i6u. International do Estudins S 7
6 d obre
Salo podrh concicerse I r 7 n e
_A_ C;incer v can ntr- inlifflu, ones M
UNICO PERIODIC CON
SUPPLEMENT DUU11O EN Director
ROTOGRABADO DESDE DIARIO DE LA MARINA JOSE L RIVER HERNAMEZ
EL ARO 1W2 Adjnlnix dor.
PRIMERA Wciori La Habana, Jueve8, 12 de Febrero de 1953 PRMERA SECOND OSCAR RIVER HERNANDEZ
El nadmiento de AB HAM LINCOLN
4 4
V
De la Conferencia del
Padre Sudrez 0. P.
1 7
COMO eco de Is conference pronunclada en dias pasados por el Rvdo. Padre Rarn6n Suarez 0. P, en el Centro Asturiano de La Habana, Publicamo es-ta vista partial de Is selects concurren en Is q e r Ili.C. e,se destac&n entre otros Is Marquess de N posa del Ernbajador de Espafia; Martha D. Varela de Franchi de Alfaro, Is sehora de Garcia Men6n. dez, Presidents del Centro; Nena Alvarez de Antonetti, sefiora de Gelabert y los Rvdos. Padres Francisco Calderon 0. P. y Bruci S. J.
Abraham Lincoln, dicimosexto Presidente de W.Sstados Unidos cuyo nacimiento sC conmemcra hoy jueves, ocupa un lugar imperecedero en el carifto de su pueblo, y en el de todos los pueblos amantes de Is libertad y Is justicia.
En este 144 aniversario del nacimiento de uno de los mAs amados presidents norteamericanos, su palsbra aiin es g4la de estudiantes y hombres de estado.
Su discurso, pronunciado en Gettysburg, Pennsyivania, el 19 de noviembre de 1863, con motive de Is dedicaci6n en el cementerio national pars soldados muertos en Is guerra civ il norteamericana, es el mAs patente e imperecedero ejemplo de los ideals de democracia y libertad de Is Nac16n norteamericana.
Tal parece que incoln vi6 mfis allfi de su 6poca, que se adentr6 en el future, cuando d1jo:
"Debemos mAs bien dedicarnos a Is gran tares ante nosotros --gue estos venerados muertos nos inspired una devoci6n sun miLs grande hacia Is causa por Is cual e i os hicieron el supremo sacrifice; que solemnemente
L
r :)I que estus muertas no han caido en vano;
que esItTaosacl6n bajo a graci, de Dios, tendrA un nuevo renacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y pars el pueblo, no desaparecera de Is faz de Is Tierra".
Naci6 en Hardin County, Kentucky, en 1809, Durante su juventud, sus amigos y vecinos que comprendian su nobleza y honradez lo Ilamaron "El Honrado Abe". Teniendo ocho afios, su familiar se mud6 pars Indiana, donde pas6 Is mayor parte de su nifiez.
Al cumplir 21 afios se mud6 c7, isu famIllia pars Sangamon County, en las cercarias Estado de IlljJugaron brilliant partido nois. Alto y fuerte, pronto se gan6 una gran reputation A13RAHAM Lincoln, d6cimosexto president de los Estados Unidos. Foto tomada
Como luchador y Como cortador de posters de madera cu6ndo aiin no se habia dejado career Is barba.
EN UNO de los mis brillantes partidos de Is serie final entre el Club Fe- pars cercas. Durante un tempo trabaJ6 Como depenrroviario y el Biltmore, Jos6 M. Pereda, a Is izquierda, venci6 al flemitico diente de una tienda en New Salem y sirvi6 Como casueco Per Aurel, 6x4, 5x7 y 6x3. A Is derecha nuestro compafiero, Luis Mo- pitAn de voluntaries en Is militia del Estado de Illinois. rcno, que actu6 de referee en esta serie final de terms en discussion de Is Al aumentar su reputaci6n, fuL4 ele pars desCops "Federaci6n". (Foto Vigos). Tid 0
empenar distintas posiciones locales h ndo sido en 7 1833 jefe de correos y mfis tarde auxiliary del inspector g de aduanas del condado.
Durante cuatro t4rimuum cousecutivos sirvii5i.en Ist turs del lWado do IlUnala. Y xtidentroxtanto 410'Id que it a
" eyes MAs tarde Se mud6 pars Springne ra
Is capital del Estado y en 1846 fuk elect representative por Illinois, marchando a Wishington a server mino de dos aficis.
En 1856 se uni6 al Partido Republicano queur' t6:: ba de organizers, y dos afios mis tarde fu6 nominado candidate a senator por el Estado de Illinois.
Durante su campafia contra el candidate del ParU tido Dem6crata Stephen A. Douglas, Lincoln se mostr6
Como un cruzado contra Is esclavitud en los Estados Unidos -un asunto que amenazaba divider el Norte v el Sur del pals.
Lincoln perdi6 esas elecciones, Pero gan6 innumerables amigos.
En 1860 fu6 elect president de los Estados Unidos. Poco despu6s de tomar posesi6n, el 4 de marzo de 1861 hizo crisis Is creciente amenaza de division entre ei Norte y el Sur estallando Is guerra civil.
El I de enero de 1863 Lincoln redact6 su famous "Proclama de Emancipac16n", declarando que Is- personas sujetas a esclavitud en los Estados del Sur debian Jugadores del Ferroviario ser declaradas libres.
UN GRUPO de jugadores del Club Ferroviario, que gan6 Is serie final pot En 1864 Lincoln fuk reelecto Presidente y el 9 de
Is Copa Federaci6n. De izquierda a derecha. Luis Moreno, nuestro comparie- abril de 1965,,un rr4r despu6s de hatter tomato posero, que fu6 el referee de esta contienda, Ra si6n de pre idencia por segunda vez
l Mihor, Panchito Miranda, Jose a se di6 por terM. Ilereda, Nicasio Lorenzo y Enrique Osl (Foto Vigos). min a da Is guerra civil con Is rendici6n del Sur.
Lincoln habia guiado a Is Naci6T-L a trav6s de uno d, sus mfis graves moments de PeLigro: Pero a&n oue-
DIAR10 DE LA KARMA
Grdficas de la Cr6nica Habanera
UETE DE LOS YATISTAS
71
EN EL Habana Yacht Club se celebr6 el sibado dltimo Is comida que ofrecla su directive en honor de los yatistas que compitieron en las regattas de Yachts tipo Estrella El Presidente de is Cornisi6n Nacional de Deportes coronel Roberto Fernindez andsi Y.sefiora Ajctela Saiff aparecen durante el acto con Alberto Garcia OTRA foto del b:n .uete de los Yatistas en el Yacht Club, donde vemos a Victor
Echevarria, Rein de G6rnez Menk Alfonso G6mez Men&, Malueha Montes plow
Tuh6n, Crixtina G*1ats de Garcia Tuh6n, Fernando Moreno y Antonio Montoto. de OCR de Echevarrfa y el cornodoro Itafiel Posso. A
EN SAN JUAN DE LETRAN
IRON" 11 1
7 LA SEPORrrA
Burgue recipe el anillo de ma. nos de su p)-ometido junta a los padrinos, sefior Aquilino Burgue y W seFi o r a Josefina M46ndez viuda de t
Lana.
J,
LOS n o v i o a, Elena Burgue Y Angel Lana con log padrinos de velaclones, Y Ios de Is boda, en
un mornento de la miss.
ANTE el altar mayor de la lglesia de San Juan de LetrhLn unieran sus destines el pasado domingo, a las once de la mahana, Is setiorita Elenfta Burgue N i
y el joven Angel Lana. He aqui a Is novia cuando
Burgue. -' JloL DM KarrPho-).
BODA ZORRILLA IZQUIERDO
J
LA SERORITA Citarella y el joven Fernando Izquierdo cuando cortaban el wedding cake durante el almuerzo que signi6 a la bodaL Junto a ellos algunos families.
q
EN LA EMBAJADA DE CUBA EN MADRID
'A NOWNEN' An'Am
DIARIO DE LA mARINA
Por que no se viste
usted para as*stir
d Id Harmonica?
Desde el Angulo en que esUbamos situ&- que se han vestido, expressmente, pars el Condos frente al teatro "Audit6rium", podiamos cierto.
ver los tres amplios arcos que daban access
-No dudo -responde nuestro interlocutor
A al pilblico que asistia al filtimo concterto de
que conozca usted a sus compatriots meIs "Orquesta Filarm6nica de La Habana". jor que yo; pero, entonces, Lpor qu6 no se
Resultaba curioso observer que no entra- han vestido en concordancia con Is hora y el
ban dos individuals vestidos con traces de igual espectAculo a que asisten? Al menos, jc6mo caricter; nj siquiera sefialando Is n-Lisma ten- no maniflestan una misma tendencia con redencia o el miarno concept del vestir. Deade laci6n al traie o un prop6sito generalizado, a
ti que hacia destacar su correct smoking ne- este respect?
Not= __1 gro entre Is diversidad de indumentarias de -iHe ahi el problems! ---afirmarnos noscalle, al que se presentaba, campechanamen- otros-. Es Is indiscipline y el snobismo In que
te, cubierto con prendas del mis definido ro- prevalence en este hecho que comprobamos.
pero deportivo, tenfamos a Is vista una inve- Sencillamente, el deseo de no hacer nada rerosimil variedad de vestimentas y, sobre to- glamentado, oportuno ni traditional; sino, por
do, eso que hemos dicho: las mfis opuestas el contrario, el interns de manifestarse ajenos
I forms de interpreter el traje oportuno pars a lo que nos sitita dentro de una clase, cultuuna misma ocasi6n. ral y socialmente hablando, y nos ajusta a
Reflexionibamos sobre esta extrafia her- una conduct determined.
manclad de conceptoa disimiles, cuando a1guien -Observe usted ---aeguimos diciendo- a
nos dijo casi al oido, como adivinando nues- los que menos adecuadamente se han vestido:
tro pensamiento: estamos seguros de que todos ellos tienen
-iQuk lbstima que todos los asociados a smoking y, ademiks, un traje mAs olicuro o
estas audiciones nocturnes, no quieran -ves- formal que ise que Ilevan; cuando menos, totirse"! dos tienen camisas blancas de ciudad y corbatas mAs sobrias o discretas que las que se
Era el doctor Salvador Bonilla Scan, el han anudado al cello. Pero, han seleccionapropic Presidente del Cornit6 Ejecutivo de In do, precisamente, esos traces informales y hasorquesta Filarm6nica, quien nos hacia Is ob- ta deportivos y traen esas corbatas claras, briservaci6n. liantes o con dibujos desorbitados, pars de-Sin duda -le contestarnos rfipidos-- es mostrar que no les interest consider Is napenoso que no pueda conseguirse hoy en Cu- turaleza de este espectficulo, ni acoger ese leba, que un espectficulo como 6ste conserve In gitimo deseo del Consejo Supremo de Is Orimportancia y el carActer a que es acreedor. quests Filarm6nica, de mantener el rango de
Por patriotism primer; por culture y buen sus audiciones nocturnes; ni, imucho inenos!, El SMOKING no es un traje formal a "de
gusto despu6s, todos los concurrentes -i estos someterse a prLncipios de elegancia y a nor- eliqueta", como tangos hay considering entre ;&asconciertos' de noche debieran ester inspirados mas de buen gusto. Aun muchos de lo- que
en el mismo interns de mantenerlos dentro del est6Ln mAs obligados a tener presented ciertas otros. Es, sencillamente, nuestro vestir semilorrango y la formalidad que tuvieron hasta ha- prActicas de blen vestir y de cortesfa, por los mal para la nocke, cnyo uso comlenza en la co,
cc tres o cuatro temporadas. cargos queostentan, Is situaci6n de las loca-Es que Is vida se hace cada vez mis ri- lidades a que se han abonado o por Is com- mida; y an carrecto empleo esW limitado G conpailia de las sefioras con quienes asisten, ciertos, tealros, restaurants, clubs, reunions y
pida y ya ahora el hombre no se detiene.pa- quieren manifestar su indiferencia, su aban7 ra cambiar su aspect o acomodarlo a ads dono o su indiscipline. aquellos actos y fiestas que no reclamen la preocasi6n -nos dice, sonriente y comprensivo, -Pero, de todos modos -dijimos pars ter- sencia del froc.
un amigo extranjero que oia el diilogo-. No minar Is charla y entrar ya en el teatro- se---------- parece haber tempo pare todo lo que quere- ---- mos hacer y, mucho menos, pars cambiar de ria muy interested concern Is explicaci6n ra- Pop consiguiente, es la indumentaria oportuI ronada y sincere que quieran ofrecer los que
traces. Venimos al teatro W como estamos en a asisfir a 16a concertos noaur
imw_ 1-7 concertos con indumentarias no y correct par
la calle, en In oficina o en el club asisten a estos
Lnadecuadas. Habrian de aportar muy elocuen- nos de la Orquesta Filarm6nica.
_-Se equivocal usted -interrurnpimos- tes datos para un studio costumbriSta 3obre
Muy pocos son los hornbres aqui presents esta horn cubana, las respuestas a esta pre- Nos permitimos recorder a too seAores aboque est6n en el caso que nos sefiala. Basta cc- gunta al p ibhco del "Auditorium": LPor qui nocer sus actividades o, implemented, obser- no se "viste" Rated para asistir a U Filarm6- nados que, aunque s6to sea par patriotism, devarlos con mis atenci6n. Es ficil de advertir Rica? ben vestir el smoking para tales a"iciones, a fin
UN MODELO diversos y dihfanos detalles que demuestran H. W. de que ellas no pierdan el carticter y to briUanWs
NOCTURNO DE que exigen an jerarquia artistic y an rongo social.
;I "BRUMMEL"
Cooperanda com la
intenci6n de nuestra
glosa de hey, Los sai- C
tres de "BRUMMEL".
aportan a esta juig-ina
un elegant sketch que
rubrica to firma Lan- TMIERES Y COMPANIA
vin, de Paris, en el
que se initpiran a1gunos de sui models &^m PtArAEL 54 TELEFONO W-Oa55
LA HABANA
p1tim) DE LA MARINA
-0 0
a 0 0
%
Haga O'e este : ,a e( e,cic ete-c objea-a dc A S, se, que,,dc p pe-u-e kaga te, de licado a tO C O SL 9 stc e ,nadc v de extaordfna,,c 'eace O)o pa". 5, pes,-86dacy
12
A a f p a d, 19 4 4, DAQA CA,8"'
UMCo PERIODIC CON D**c'om
10SE L RrMO HERNANDEZ
SUPPLEMENT DUUUO.EN I 11 : Adminsawadan
ROTOGRABADO DESIA DIAR 10 DE LA M.ARIN A
EL A80 1932 12 d F SEG UNDA SECTION OSCAR RIMO HERNANDEZ
SEGUNDA SOCCION Ia Habana, Jueves, e ebreroldell953
ALFABETIZACION HACIA LOS CUATRO PUNTS CARDINALa'
FUNDACION LYCEUM CENTENARIO DE MARTI
"PARTIENM del
Lyceum como cantro y hacia lag
cuatro punton 'cardina'"' e" 7
a do alf='
ci6n cubriri 36
manzan" La ac
14 c 16 n bienhechora
dlconw". l:rCa*%
tra sociedds' 1 u
[ad, ;::
dando a los iitudiantes pores.
4
7
SABADO 14 d SAN VALENTIN
e Fe6rero
FEW,
... para MR, en el Dia de las
ENAMORADOS
iREGALOS QUE NO SE OLVIDANI
DIPARTAMENTO DR REGALOSS Mmer Mai 11eve"r
..........
ES UNA "coyuntura especial" en honor a Marti; un estimulo "para los que deseen superarse"; con ese estimulo, pueden Ilegar hasto el Instituto los estudiantes ambiclosos de nuevas luces.
Coda dia ea para of Ly- Una campafia de allabelisa- an torno of Lyceum se creard yor importance. Lo que va a ceum Una oportunidad, nunca ci6n quo se acent" en esta Una sona saneada de la igno. crearse ahora @a In "Fundadesaprovechada, de render a oportunidad, pero que per. rancia absolute. ci6n Lyceum, Centenario de 0 FaAwelo Ckino do softjos46 Marti of mejor de Los tri- manentemente desenvuelve ef Hart(", Para ayudar a eslu- ra, do 6". tode barbutos: ensefiar, educar, pro- Lyceum. Desde las oficinas se fle- diantes pores. Como que allf dodo a mono 4.75
vard un estado en amptio pla. estdn eUminadas In dtidiva
pagar et civismo... Es de. Otros desdo 0.90
cir, todo lo que if prodic6 con Bien sabido es que sus au- no marcado por allileres de In limosna, que contradicen su verbo encendido, todo to las han dodo instrucci6n ele- d- colors distintos: uno los principios de asisten)CM que aconsej6 con su literatu. mental a miles de ciudadanos, amarillo por cada anal/abeio social, se creard un londo, que ra inflamada, todo to que y que entre Los que pertene- rep6rtado y otro rojo, en #us. empiesa por ser de quinien- Mwy fina figure do c*rdmi- Fine pulse, onchopedo on
practice conso ejemplo. Ensc, con of servicio dom"tico ha titucidirs do aqui6l, por cada tos pesos, del quo se hardn cc itellono. 7.95 ore 6.00
fianza, educaci6n y propaga. sido especialmente fitil. Pero Una redimido. pr6stamos a Los j6venes' que
ci6n do las ideas ciudadmuts ahora se amplfa el campo de necesiten de ellos y demuesconstituyen to actitud perma. acci46n, se intensifica el es- El Lyceum, perenneawnte tren haberse interesado por nente del Lyceum, torque lo- juerxe interesando a todo of movilisado, se movilizard ahz sum estudius. Tienen car4icter do eso no P-1 ser obra W cosowpo miw _y. rersoUrd of .,#srva cownellool assoodian'Sone ho
4ue-_ 94 monaps of to pasa 11
empeigo de Una ocasid espe. vOlUftbr ii a er pro esional y su
cial, sino deber de todo in*- mente impubaron In "Campa. &Ooe de to Independencia, of situacidn lo permits. Se tr.tante. fia del Peso", estdn dirigign- Mdrtir de Dos Rios. to, en otras palabros, de Una
dose a cada mujer del Lyceum bolsa pronto of estimulo do
Ya estdn en march, tras In para interesar de ella que bus- Queda algo todavia do que quienes deseen superar". En jueto do C"Woo, on me.
aperture de que Los hiso ob. que a un analfabeto y lo ex. hablar erk relaci6n con exto agrandarla hosta donde sea time porcelain do Lime"
jeto' Jorge, Mailiach con Una traiga de tan misery condi. etapa de multiplicado es/uer- necosario pondrd mucho em. Itonda conjerencia, to expo- ci6n. Ademds, pardendo del so por parte del Lyceum. S, peito of LyceunL sici6n de Los documenfos mar- edificio social coma centre y trata de la beca llamada a Ue-. Vanity Vila-Amorkem%
tianos, *I curso para oriental hacia Los cuatra punts car- var of nombre del Ap6stol y ES of 41timo paw en of- on I" ads wievot y Oit.
a too adults en la lecture de dinales, esa campaAa de*al/a- quo, conso todo en la bene- to coyuntura especia &.95
Marti, otro para iniciar en berizaci6n cubrirtf 36 mansa- mirita insiltuci6n, se trans- verencia a Jogii Marti, *egAn ella a los j6venes y, tambihn, nas a to redonda, por to que jorma hacia on grado de ma- entiende of Lyceum que debe serle ofrecida a su memorial.
Afroctives Posodores do fino
p*drop;a, pera acosiones do
$ran gals.
4
TY7
da marts"a.
DIAR10 DE LA MARINA
EN LA LEGACION DE HONDuRAs Grdfkas de la c Anica Hia
ge
de.
EL MIMSTRO de Honduras, Exemo. Sr. Nktor Berm6dez y su esposa Virginia Zelaya ofrecleron el sibado pasado por la tarde, en su cans. del Vedado, sede de Is Legac16n, un cocktail, en ho. DR IZQUIERDA a derecha Francisco iiavarro, EncargradBourdzeioNleago 5orita eos-sz. jwr del Xinistro de Cuba en Honduras doctor RaW Acosta Rubio y whora Lucrecia Pit&. Aqui Mkxico Maria Prieto de Herrera, el Nuncio Monsefio
, "L vern s a los anfitriones con Jos homenajeadox asi como el subsecretario de Efftado doctor Gon- Isabel k; alante y el Ministro de Colombia, Excmo. senior Indalec LiezalooGdell, el doitor Luis Moss. segundo Introductor de Ernbajadores y la sefiorita Virginia Ber- vano Aguirre. "X% ijd6l' (roto DM CQUado)to" BODA SANTEERO ALDEREGM
A Reloj de oro con pulso dc oro dc
dos hilos eslabonados $230.00
6 Sortila de latino y brilidntes cpn 1,
no tra6elo de hilos torcidos S 685-00
C Reloi de oro con pulSo de oro form4ndo gusano tridnguldr $575-00
--4
EL DOMINGO por Is noche, en el Santuario de San Antonio contrajeron matri. monio Is sefiorita Olga Santeiro y Men6ndez y el senior Emilio Alderegula y Le6n La Condesa Marone Cinzcm
a los que sorprend16 Is c6mara recibiendo Is bendici6n junto a los padrinos, Fe PROCKDENTE de Mtxxco IIq6 anteater a I& capital, por Is via a6rea, Is Cundesa #Aarone Cinza
Menkndez viuda de Santeiro y doctor Josk Ram6n Alderegula. (Foto DM Karreflo) fanta de Espafia, para In que bubo un carifioso recibimiento en el Aeropuerto de Raneho Boyero& I
LA SERORITA Santeiro cuan(4c del brazo del doctor Alderegula Ilegaba al altar der del avi6n In lustre visitante, nos muestra a Is Condess 'Marone Cinzanw con el Embajador de K
donde Is esperabs ou prometido- de Vellisca, Is Condesa de Revilla de Camargo, Fernando Moreno, secretario de la Embajada de E
Rivera y Is Condesa de Monterr6n. En segundo tkrmino aparece nuestro compahero del DIARIO C
NOCHES DE LA FUMMONICA FIESTA DE JUVEI
BAJO Jos mejares auWcjas in desarrolist -yorada de Is Filarm6n!ca en el Teatro AudiV- UNA ALEGRJE y muy lucida fiesta de juventud s
rjurn. En Is neche del parade se celebr6 otro, de los concertos de gala de tan presti k;N ESTA foto de la k1larmoraca vemos a Johnny Gosselin, Andr6 Mancel Bize,
instituci6n musical y aqui v resident, el doctor Salvador B. Sasa con Rafael Mr Consejero Comercial de Francis, Nena Valle de Ps-licio, Lourdes Hurtado de Men- el blirarnar Yacht Club ofrecida por los esposos Ge
quina, Nena Segura Bustam= = = ochea de Pedraza. Nelly Pedraza, Concha, Moles de, doza y GloriaL Saban Alomk is Lorenzo, en honor de gu adorable hija Isabelita, a
preclosa fotograffa de In fiesta nos muestra a Is fest Marquina, Nena Valle de Palicie Y Matilde Men&nde7- (Foto DhiXarreTio)- presentaba un bellisimo adorno, con 2Wcellno Fei
L sVizquez, Dulcita. Medina, urdes Male y otras.
ICONOGRAFIA de la GUERRA del 95
Por BENIGN SOUZA
I rt .1 1 1 71 --.- V I- J- I-
de la rcnica Habanera DtAR10 DE LA
CERMOMA NLTCUL
W
EN LA residericia
o de Negoclo, del doctor Pedr
c6n se celebr6 el Pasado Jueves .0 Herrera Sotolongo y de su espoft Amparo Cha por la tarde,
rita Sylvia Herrera Sotolongo y Chac6n en la intimidated, la boda de la sefioarrl dlaecio L con el doctor Miguel Alduncin Trujillo. LA SERORITA Herrera Sotolongo y el doctor Alduncin en los momentox de fir- OTRA toto de Is enamorada pare a cortando
Los novios Y los padrinos, Befiora dt Alduncin y doctor Herrera Sotolongo, se des mar el acta. Los rodean arnigos y families. el wedding cake.
tacan en esta foto del acto.
oe EN EL NURAMAR YACHT CLUB
04
:x Marone Cinzano En honor de Aida Domenech k)TRA fiesta Juvenil, animadisima, se celebr6 In nor-he del viernes en el Miramar Yacht Club,
rea, la Condesa Marone CLnzano, nee Maria Cristina de Borb6n y Battemberg, In. ofrecids %;uIos eaposos Rodrigo Rodriguez y Carmela River& a su hija Mercy, por cumplir quinUNA simpitica merienda se celebr6 en el Casino Espafiol ce afto& tenemos esta foto Ae tan bella fiesta donde aparece Is festeJada con JAartha Sir!z-opuerto de Rancho Boyeros Esta fotografia, tomada moments despu6s de dtacen- de La Habana como homenaje a Is seftorita Aida Domenech inzano icon el Embaj ador de Espafia, Excmo. Sr. Marquis de Vellisca y I& Max esa v Marqu6s por su. enlace con el joven Mario Echemendfa y v6n, Alberto Luzarraga, lAurdes Risech y Mano a Cervifio, (Fatos DM Karreflo).
;ecretar o de la Embaiada de Espafia, el Marqu6s de Aguas Claras, Angel F= Pedroso, concertado para el domingo pr6ximo. Junto a Is
stro compahero del DLAIUO Oscar Cicero. (Fato DM Karrefto). novia, en In foto, las organizadoras del homenaie. (Foto DM).
KESTA DE JUVENTUD
4r
OTROS asistentes, Olimpia Rodriguez, hermana de In festeiada, RQberto Bustillo, Mario Obreg6n, Miriam Cruz. Rodrigo Rodriguez Jr.
ly lucida fiesta de juventud se celebr6 41 Pasado sAbado en ub ofrecidabjer I os esposos Gerardo del 01mo y sehora Josede su adora in Isabehta, al cumphr 16s quince afios. Esta la fiesta nos inuestra a la festejada en la mesa de honor que mo adorno, Cori Marcelino Fernindez, N!!!qina, urdes %We y otros. Xj xnara G6mez, CarLA SESORITA del Olmo en los OTRA fotoarafia de In sefiorita A l rii-
DIARIO DE tA MAIMA
iY
7;
Canastilla
Martiana
Premlo al Ciudadano m6s Distinguido CANASTILLA Mar LA C&nastilla MarLA CAMARA Junior de La Habana, Instituci6n Civics, ha concedido el prerniu Lie "Ciala- tiana donada por
dano m6s Distinguido" al aefior Orlando i-upez, sobrecargo del "Estrella de Oriente", por Is directors, maessu heroism en el desastre de las Bermudas. En la foto el Junior Guillermo Morej6n, 113- tras Y alumnus de
cienqo entrega al sefier L6pez Is Escuela
del pergamino "Corina
Rodriguez" de Cruce Las Villas, bajo s,. direcc16n de Is professor de Artes Manuales sefiorita Zeida CalleUna frasede amor y... un regalode Peerless. ja Lima.
low
00
Dia de los 000000 00 Wr
%*
Entrega de canastillas
HERMOSO encillo, acto, en el Gobiemo Provincial Para la entrega de las canas martian En la fotillas as
to, una de r.8favorecidas. Al centre, In seftora Jaiffe Calil de Batista, esposa del Gobemador Panchin Batista, seftora de VaId6s Astolfi, Guillermina V. Bacall so, etc. D 0 S . . . .
00
E N k
7
Y tenemos ;antoo regalos qt!e 61 recibirA r
con j66ilo, que Ud._ .0
debe verlos antes de .0
hacer su selecci6n. La esperamos!
4,
GOV 0000'.. j"i xx
coo
0%
0 00 66
0
4
Lo criticccron fuertemente
0. EL REY de Bklgica Baudoin rodeado de otros miernbroa
0 Scdvados toclos los pasajeros df la familiar real, posaron en Is villa Les Cedres, en Is Riviera Francesa el pasado dia 4, cuando un fuerte huracin LAS LLAMAS envuelven totalmente este avi6n de transported del azotaba su pais. ELio di6 lugar a fuertes critics e inmediatamente el Rey volvi6 al lado de su Pueblo, dispuesto a coEj6rcito de F tadox Unidos, an el que viajaban 22 personas. La escena fu6 cap ada en el aeropuerto de I-long Kong y afortunadamente no rrer su mjxma suerte. Junto a di en In foto, In Princess De 0. hubo deagracias que lamentax, debido a la oportuna intervenci6n Rethy, su esposo e. ex Rey Leopoldo y el Principe Alberlb.
de Ins autorldades competentea. De las veintid6s personas, resultaron (AP Wirephoto). lesionadas solemente diez, dos de ellas de gravedad. (AP Wirephoto). E17
00
00 0 2.4
0.000-0 4106.,
0
FUmardin producci6n de Rossellini
LA EMINENTE actriz cinematogrifica Ingrid Bergman y el actor George Sanders, aparecen en esta foto departiendo con Gino Doria -izquierda- del Museo Nacional de Italia. Ain. boa comenzarfin a filynar pr6ximamente las primers escenas de Is Ciltima producci6n de Roberto Rossellini, esposo de In0. 0 grid, titulada "New Wine". (Foto 1").
Full Text

PAGE 1

~ElllDE LA MARINAn o xtr.1 r 121 afis al servicio de los lteioulna profeins, en lointerno I I I I I lreses generales y e¡saocentes jo saedoio"'. DAIARIO DE LA MA IN de la nacin. El peridico mns .PpnRvr.'1.DECANO DE LA PRENSA DE CUBA 1 1attigo de halsa astellana.' Aio (IXI.-Nu\itiera 37. La Habao Jites s, 12 d Febrero d i953.-(Centcnario dc M-arlO)-Santos Mtodesto, Jlin, Damin, Eulalia dr Barcelona Y Cristisa(e .quiles. PRECIO: 5 CENTAVOS Cautlos el obirnoReverendo PadreKdGvi euv Tl'or la concordia Ainenazan los rojos con Flipe R. de Castro etre los mdicos y1, lrd oo tala de Washington sobre el foraod' nbrs apoato del mundoI los farmacuticosmootala bloquo.naal.a hinaFll ooo¡ iqsrodel satrese Es posible s, .,,. eb.ir~, zona berlinesa-A liada ob1 1 1 difi siadel "pe n ao cdccc< ceecies, al.s, ,ne~ de 1. del lcde ~~ c roe',< q-d, l e t O i te se lee <, ,'la te ail 5, J s' ' 5 C a ,,I d O l ar n ',,c1 1 ~' ~ El ,1,7,,l , ~~ Er, dee, ~~'''ccc Y l ., ~~ ,~M, , ,, %1,%bd Pd <''!., .,!,",,, ,,,,"""" l",' , ddsdicde dddcddddc < e e c c cI~ d i < e d c~ ~ c i cdc , ,, ; d ,sic, t , l ,d1 I l R , , F e u c a l c r o .' ,, , , , ,, : ,, e" , ,, , N e f a e1 1 defe., cecg cedduOp-,ci.ddeeecled d e. tisctcdec d~ ce , 1.' -<, 1 ,bd dccc-g~esec ~ ? eed id "'sd< 55iie 1 s > c.,b ''',,,d. d _______________, -. ,,11 . c11,".e er,1~. d." Sr Ruasts piceuileite1 ~~ . ,, leid e'.cbdcfecca,-A,1,aul ci tuis asssI-,a sc rut ,dlue"<' eu
PAGE 2

pgina 2 Poltica DIARIO DE ILA IMARINA.-Juevec, 12 de Febrero de 1913 Poltica Ao CXXI Todo hombre EleAganc~ Cuatro Lineas est obligado por ¡ Leas de a ltu¡raea El proincia¡ dce lac le Se. e e la dedhoy clacerepreiocn epest e t dc de Cenieguey.ece ccereona 'nei,,a1ae la e rt e ccenvsencaja. 1 ~~escedencia del screta-lecCec a JiluLularSe l¡s ece, ees cce gni.brevecYdecaG reforzar su ~ ¡ vdla del dc e Becccececcececfee mouineedeetaba con unsecaletale m do der fra su de1, c ec ", Chac sVrnc onCd eeeccc Estegl ce c aie nc e l rsenA rcutra eliadog virilidad de 17lde eedc1eedeegadosefcleel Eaci esinslmet dj-pr aetblzc L a o le n de e a de confqeianaarnza52800 araicuhtomomeoremari ce edveetear1 sue preeme eteereaejbe:ejel aecerdadae elorc el -co o 101, 0 ueeees peclcclech deeeanoyedezen ileececclece dl Seee cc clcel e + G oere-eoe 1 1epeo. No1ace;e e1e d~be encclceortal ti :e e cee ; n du l e stace e laece gienec e el onee fee oree t de a e cad1 ncinld sen-e l pemerea eoIseae e la e eenieae, e e e n etice SOl*MENTE $13 94! AHORA EL MEJOR TtECE\eISi MUNDO AL ALCANCE OF TO CON GACANTIA COMPLET.,S DURAI AELLAN( PBEDEMA¡T,203eo TIE~LEc 1 2-,7ecc¡l-i(dla¡arraanafalc Pnc e'aes ear,,.d,1 e l( s ia r a¡ge S 811sla en P. del Ro Acecceebgreeecde e _____ e e e ce cecee(1, e;doc1e11ie~elaocel1de-e ejlcueivo1de e Jeceecleecec.] ae c eeeMeosli e deeObr es P ebliras eEcte ue1e eFm1lle ci,-ee e di elmeo1Areria lnare e eoneueliereGieeetole elle.eorenezaeie qeeeare>e;e e e dilebr e e llieceta l ede e erm ene e e e 1 es de Pedere e ee Frre e hee hueoeeaele ".Juventud Ae ececoe Pregresista-lelde aquelela epeoviecieae a ea eqeeeu ull G! i.o cuTiiilacedct, e flt1a laa ciirarse,-. dIleyeecLceeaeeece elqueeuee edecececerOlereed le el ceeazn. Y edeee losecc eptiruidos en¡¡ Q ,cq¡¡,ljt(*ejll Pa'etidlo A i 1e 1od enaqe e l \cler qmle nolbe cece ¡ele ee0ee ee ¡ee e ee 'l-eee-cc e e ccec elelgeecee'ee¡e led eceeced e e eqci enlesrt dxo l es 1 e ceede l scece oc a es d le1 e ] d l ,, jje A ci n a A 1),>r d s dist ieoe cenecieies (e ]e edeec e cc eesilec(-ti idcl ieeeal o .e e ce.e d e.e1 e~ e eg e e. e.el] e, e d eu e e A e ei e e e e ~Oa e.ea lee e e e e el p r e i o po, v e e. e n ee eeee lc l e le dee1e l ll e paa1 e e e h -e ~"e e' e ee ee ecd, e e, eA efe],e c lle le¡cddddeecc~~ eicee eeule ecece e e e e e e e ee e c e ll -i saan p r l ar cece l ec e' lede e Le dGieellcee ccc
PAGE 3

Ao C.XXI Noticias N 0 conale DIARIO DE LA MIARINA-Jueves. 12 de Febrero dce 1953 Notie ¡as Nacionales Pgina 3 Dirgese el Colegio Provintc( de Estudia Turismol da 15 el edificio del ColegioNacional de-Lctrs RC DO L ZA E d e Ec de N e le el dc c ltTu r i s m oc c i d e e t e l Pide eeete'etItdttlided d ¡o ues d le ejor spa a~~r tdcde1ec dt1ee a c dc cade Ldcu .Le ct eoek-lsecm, csdcerlaCIagcind elpilCR IC A RDS AO l o s esis a M dceld i g e i t i Ct o ujRe he fBep -ee titrl e e e e e e e d e O d e H b t td F ee c M e _ _ _ (la>ded 1 .c a s -e to tl ctOleet Ole dcl c ede a c l neteete Oed re cIe d uneaceerie de ni e aenee, irieri. I.ec d1 c cecce e ele e c0cGe. C e c e dcc O ce e de ce e0 ,S7co o c r ¡ i aso p e ror inau urareedfeci s0cal 1 i,,ectejetetea lii ecr tecle o'T Be ed especieemen-1ed ee e reeel. Se estenar el ese acto el hce sob io a c niribu incote hoe njedeeeettOt 0 Aesta actrehecs lscjadidctIrt.oorl ieteuz -e dicee1ete::,eSe coetira t ened ce ntro tosepeoresdccc. td,[e lee deteellleeComocloscPercodisdc Oc dd d l 'e de ee .¡Set 11 1 altt d e l uierio acc l ara,.tu cde dpcl tteet cede dcl elele ole. leee t ,sle a e lete stala e ec ccc e ee ee. d a e p r b e u a Pust eParelellos en la dad del eq ceecimieb 1e;ce 'e421. y e ecreto el ed, naco isinle dl IsioC ub aenc nistrode d.,Adems nada e elTim d.Icte etd Pel c to cii-dadaqsullesposastenosFebreroica14: cede le le tceabe joe e cit eiteo Je e e e d e Dieee le c o c ece 1 dn e eleceel Por etee Mce ee cosiuint l, etrelti e¡ i smo : Lucd cis edtip e Cl.1P i t a Nuni ros s p ij,,i i 1 i-. u t ed a qe e ,-de le leetilee e re ie nte ee del eCot 'c Locl (Peen cde delste rznec le 1a n Aede.dsts unoso cs ct aanse eod ardr. lforf racons s be l (ie/idddd Dnald sPrIoe islIntittolFenadooerndosvi No.421d -'" d splo itoF e g eniedeite tete a tdsIc e t S Degcotedel octBacosPor cc -t eet e celo el i le. 111 (It e te so legiinerfl Tteerde ¡ e ie n e ctetiee i den)mielRa. deeeteece 1e de ele itede Pu e bl dc e Cuba a tete e ll. te tilte". de etele eecediteie t oct t SI:Lini q a r;:arl,1 ere d elee iestoen1ee e e lem del fuitan. ie nel eiicie¡ anaio .ieae .p r csq a Pr elisienlt de TS Dr E L,< c titlevacit e lgbiernco:cdcc eeel teeleeeteebec lac scitd eD,ceiac¡el a Fracisc uu,1 7, ule. leecalesitcere c e te d e lle e e ld de(,eeeochcecteccttteeceleeeecl.ec.eeltecee hotelde eeu Rlecelleecced eet bdi elldl etce s otri rs Lbtele leep et eadliztesu eltele le 0 eerdleeeeeder.aecleeii e. ecomisi eerind eeun i cede idM.d ctslera. ctctd I s*etee en lccdilcii e nt ait aa u opeet e Poeer leee e e e e ee to e ireedrena i i e qu e aatede d' ll e eag taceceedel leeeeneiece.tra ernic e o e 1 t d tteara 1e eteneorees.tiperoe eind'eispeensabeles t a ees noeit eeecltceetCe;-e¡leeralecel 11pir. eeecceeei lu r i o cOectd ite i ell tto eldes e dpal tli lc a saa l e nego 0 selceuieaDaeee l e. e b 1 ce d e conitalestid: e ee t cin te l icecete traao etiit ent e en un c olrco Mte 11 etl epcioaeis d e llc,1 taese.ic d eeece ce la rut,1.Q e ar gco ecprier oe n vsiedoRodo dse-ctreibutoaldee ie e t dice ecdc tal felo eacd d ie cet~i el e ccc e e'd d de e ltte ne cc ee (Si-dlc e lle.aoscpor mtecs d empccc le s S ed Cur tiva de lee egu ,cos: Prewrnirnlosmeore que c icit "O ted¡tobieno p e o e 1lic e j d e e le te n & % lel 4 Lace orsa eieloedotee-celes ,o. ecd delCc5eceee cc etlj i d ees de etrnj Caro¡%.crletaidces a.etceee $ce1 e Oc ~ ~ V Tesee ed cece al ,,jI, el iolce itr c.eteu LiOlo Re Llaca Arg din, quefuera e~el 1ccirfr. ento, ia 1 ___________________________LA TIIENDA S EIfuE11U E CoMPRANAL eNTAM

PAGE 4

PgIa 4 ditoialDIARIO DE LA MARINA.-Jueves 0 12 de Febrero de:1 DIARIO DE1 LA MARINA Acotaciones EN EL COLEGIO Frdde no 832 DECANO DE LA PENA DE CURlA PrFacsolh EC ASO POS DIABlO DE LA ARINA SOCIEDAD ANOIIA Ms sobr e el hiomteaje ( los d.ado l 28 d *por. do 187a Okolo l o 1 rdus 10019. 5 sopi nes osmartianos ,1DI .¡.R 3 0.re, 0ae1911 h.~ 111944.10550 Adm isId.1 111 1 1ei 1 1'--,. p,.n V, rno. s 11o6sss1 u, rso 1oo i 1,11 1 5 1 5 1. .1~ 71 7l 1 1I 1 1 1 i -1 1 ge rc i s d ana plicn acion -l.s o 1. de[ Mesro. 1 po qu n Q11,ido dii ChiPl o,, que, 1 ms amils A roooe u nn 51. 1 a pA?.b,de De~asele,I,l liiIi u isiidsiio ssso pbii dolo isl',i ,, i e s Anmms.io Gl,, dol ililIss. s piot:.r lo s,,b , orR fe iiiod siJo 1dEld s 'Aollol i liN hi~ ii s s Am, hos-lbs s" o s i i s o*bl 1160 1, 1s r,0d d 1 h i, u l ,~ ,,, ~ lo psisioil 1 ssd ibi Oslo ol. ~ l E n eno e ts co ¡ A. d is Sb . s p O 10 deudasiIIhip ip ~ 5 0 d~ ls 11. ro e\'dos obcssMoioi', h-Ustedbnoisabedil i v ii r e ibis 1~~ l loiIl iuiiotmiis1dods Y lodo, los s~ iiiliiiu ddeo iiiis sio ssrii ioss, s,,,queu lsos.l sis 0i B,,ah eombl 1,. i11 d ila q1 ,1 ,iiiiilioi9 1q tds ,hl ta,, s p bio l s1. si~, i l,, lo lio G, l ".delidiiii a~ ~i.deslspbi s sos-1-,soi sass p~o, ~1 ,,,oo i3-1iu i. PoRfeS li d iiiao,. o il" o irt isil sla II: log n n~ ~ i aP,1 soio oa. sob 1,0511~. s Oo:oa bss, ,,e p.,,, d 1 U u iioihssss , l 1,, i1,o iliiosi i s obrei o C b1oriis g eisd o i o si ~ s alI . l. ,, 1 i N -o s s i i s Li ~riellsii. d,,-o o1 ,,, ~ l sI si ,oo, s i iil i55 u ii ni ~ ua d i u d o o pi i o b s o l d s pa ba m so sl h ., o,, "eiiy 0055515 do h 1s, simouIoi5olo lo liii, mii, ii s o o,,q sh.n.,e, ss yiddood, ii slolpil ~' il1 l1 .en1.llalno1 soil di o i s ~s do upsbi, siloissis El ~7 pd qj, ~~o ), ,,~~sr ,,1, ido ii iudiEl eo 055iili ii1o olooioslid, ue n t t 1ea bip~sdsii,, ¡ante ios oisii.una mposu loo p islildiO. iiiil n,loiqdei,,i[ido ,s lsis iolP.d,1 ii o. Plisoo sidoo ob l i t i oso sss slo 'o pldoie,, ii,.u o.o ~Mirl,,iooso i,,,oie so~ d.,,y Eldiogiosdssi1 dlilspsos,, ssliisoobo1~s'_hdoi"elis ,, i' "li'i1, Lp,_i pl~Io dreasuo oo ;ss1b1 ,,,~ u 5i graniooi s 1 .slo C,,d l. s,iiii ,sobir,s., 0e iis . o bs i ,s, delii Ip o u s oii l Dsrn,ai o Youo ~a011s l yii oii i Ulme PA~ liiI lolss s islosodo -,slo cdohis a,isno lsidoh1,11 ,a ssa sioe5110~ni 13 ulisi 11 end,,siOoSio o1 5s o o5 51 51 Ni l-ssznos ooasremhoolooru oilsj si m~ooi ibs 11,.di r, lIjo5 p.5To hso is 511 osisisi isi i I, ,,o,,i. Ilho l ,o lsio soi shs oo Iio1,1 l poIila~,Ique ~susho Es1,us , ps iiids ~~11Glor~41h11 loisius ,, uso diii o 00 "~iiO;ip,.ii OiO.~ ~. sss ,, s ~ ~ ~iopaso~ e d, o1 Es l1pll s 5 i bl osso i.s dih' zs 01 1 01,105 ,a¡ lii lsos ., ulis 1 o 1n ~ m iibis d us,.ls b l ,oiiosp oiil,,mesMis~soiol I ~~loo11 ~ inal.11 sd 1 l l a so oios s~ll s,; 0d,015 iii 01M e G. L, iii ii 0~~ii ,1l e 1 os i ~ nl p.si. sh, .o.pssso ~ nd de,,,p., oo, oopidoo,-ooli1,1,~1V m.,s-e "lo"," ,,i 1 [,, bp ; a t1 -11 1ioi ulo Los bo des de l t q elehlCuba illii N-, Slip ,-i 1~s lo q lgI,1.olii, iadiiL Juvpc ,En otod -, 11-,li Ii~1,r, ,, u o rla5 1sl ss o. is ip 1111ias nea10,1 I11 ilo p,0pla so 5e i,1 o , 0,1 s1 pdo osob ,iad. 5 pl soo. buenali,1 5150 ss i ,lsol ,,d0 l ~d l S iCo lls d l s ieso ss bosoo oos OiO~P.O olii iol lo hoi ii ~ u~ sdr,,dei 1d .,,h. ;,-, n(1.000 Imi~de,,e en.ch. de roer ,oIn.srl. r~~~L 1 ,ls11 ei ,C .yo losoo1 F.,do1,io dosoosiood sbh, i11oo Iooos o51155i1115 1551 lids O olo dooissiois.o,,diBdoslaiQ ooo s,olo 1011 n l,Cay hiosoisls i so piso o010 o ssd osu, ~loiys,1 b-ol~~ luid101, 1 ~ ,ail so 110 1o1eho as ldoeiidiio-o ls is l osds idodpiods oo dd0 10 0 0 l 1, 0 00 1 se ha m~~~ l ¡ ~ b ol n,,oPsss lo O e e ,lme, No, Pi,.m.,ialmi ,,,a,,so. e" Tnse do L. s aoiil, Eliss uslo o ol d o dsso i sb l.s o sis o~ i 1ls slo,,,,o,,lo oo,so ep ,,ss El i oiooiodooooi dopo io pib ~1 ,a jab,. e. ,io,,i 1 Ci, 1 -ua n, ,i dd a,. ssI oo iiob olii d,,, i,,,oi 1 ,,T,, mi 0 N o lo dbolo ,]s y ,, lo d.oh'aoos~eiii~ ~ iiAi soio so es",oPoosso o oo Iii mido ,oes1.ol. o sipa lo-oso si bu so als,,al doodosdosos ol Elisis lol 1 ilOilliliioido soposiiol 50151,,,ialA 1 pooohssossoosiopoqsodboois Ol P0110lliso lo io loholososo ioioi 5o ~ iod hn iii aoooos1. i lsdsoosdoousodoollsodiosoio15 ~ ossolooolossoenel aiol ~loo poloi_sl1piiii o o Laidso soi o dabj sod eu Platsi leo 5 5 l 1 1 .,:,a, ",¡iooZ. i oolodehl A, I roilO sodspsossisyisl oooooooisisoiosssoloo 1 nssh dll l -l y .,hi iooolsi Oosssso llOiiplo OoooOdo gssposllsoOofosodoeojoolosidolosslssoi 0 o oss issososo PlisooO:iiooiilo y11110h00 so Juventudo il, Caotoodihob 1 posolo oo os p ohi l lu:d 1%loooislm~~o o Essli 11,o1o1-1ob1d1l o71 ooooosi poel, 1 11 iioilopsloo o 1, D liiIsio llohiooo Pil dii ososli lqo so us u osd e' oos, slssoo po sog o sil oiiso luo d o 1 o 1 5 0 oso soo osslo sis os lis~aio s :,aolossl N ,ooo psposo~a li O ,ii, osApl Uom;oo ooss sos d oEdo, o iB idpdosi,,,se115,,01000loodo1lo Poe oos1. osd, bo doillio1so iloliloisdy llq,, l eoii Dsissoilshls ,s 5q55 p T ,OOI D i. 07 01 q O 5 los ilislde 51o sol oIsrs o o oAs¡si. i o l s s lli i i~ reso o i si ~ l l l ospo oooolls d6loosdod ol l .Rus 0 mo i %pio, ise lis dl ioooido oso.o.osa00lsaoSoloosd, s 1100 o Plode olo io honsa ooloso1,111d1oei o s d ol l uoo io ydelo s od, losos o s olhs"l i pgina EditorW 953 Edito 0 1 0 1 An CXXi Por Roseoada Panoraima sisllllliiPor Gastiso aquero L broma de os toros y el turismo DIu 5 o -l-5 5 .ol el,so oso.i l Slii. Sl 0 il 05 qsosoh-, c~, l14 Isoss io .,un,. ~i ps do l-l O d00 55 o s .sso ooooo.d l d, aliihay o losido. -qe OlOll u u_0 01000a olsod -0 00t'011 0 o s o 5 0os1. dl 'touno oil Oo os 50 lo 1 O, en Al do l .pado .idi l Os 1 5 e. ipoooo .dlo 0d00 1. 0u01 5u. 0, rasd, lo gnuio el,000 o plara sssil lii luiol la," l', o,i.luiOOOidsO de511 p-o-U OsiZes llama a Millo Ochoa o o iOa s uln oqueoio, s doool 1.o saben dividirla bien . ? soP.¡ I 1, ou oodosolo-osis ss o 1 s y las artes l O olo lsoia ilJ[do,00l., Su r z o s., 1 sq_ ldi i uo o 9.111areocub-Solioext el temauzdel blodlo1 lo ,y ril 011 0 pi5 a5. d k, o51 dos o l 5. 5. 00 1 0 1 o . 1.0.a' lP 10 ,1 lOliss ldo 110, l "u1 0,f1.u1o i u100 .0 ~n ~a Pi a I l~, el s i slsl. sio1,3loso d, i,hu', ~ -r ,, . .0.0d ~ i lo lo" 1,1,i ,llllo 1 u,.l,: .I. la co o o rqueoo o Dh Hsiu si sois dois ss il 11 -[1 d, 00 7111111011 1 1.ls l ,lo ssss ul.d. li .iiiso l .io o s e, iosio do lo p p d'o o l.lo O oOiilo iisssso o lsoli u loilil d ipi 1 1 illls el n 0 do1 sl, 55 ollii 1 i 1 11,15ol< l,, id0a5utlu.110 l O ioops o s o soha, lo ,n 15 ue e. 1.o e., 05 1,1 iOo lo hoilil isl d ePilo "p'is eolo 00a,705' hls101 111 o ,0bsillllOEols ilos i p llos i ba,,15 1 ~ lOlil 11 oss.o. l, sloiss si o oiio o l ol-o,~oooo 5.S p,,.'ib-lLisrsn~o,s,1os do sotu,¡pi oosodosiEsloisols. 1 ,,.looiioloiL. d i, 1. .7 1 o s sooosP- ulos . ~ ~ d.Mou osoo~a . lo d,, o p ~s i o, ~011. os,1.g,ooio H N hloio -ooo q -,-,0 loi disoilo ii ls 111 s .lsisoiio ilioo lloiiispi-iel oOOO lo a ~~ eod lo.s'o dsosslos osss1sosos 11sohodiPloOiss Ii1osioi c s l oJo-l osos~lp, o 0 h-, I a1 l ,,Lslolsols sOol sssd si i osoi u ii II 51 0 1 ~~lo ~. l~oou, . so 0 10000 lososlo ollsi5iliiiiill .,, ss lios c~ a 5.5.rrl6 1o~ ~ i o ii ius010 .sooisso ido iii O 15. 0 i5i500100 elrO lo lo il sio.d1.i c iis oon e 1 1n o l q1 -1osos o o od qu ol del il o c lill i. p~~ ",0dlo.0 isi d 1 1, lseorii 0,~ B. h u ilidlOrgr. d 1. liF,. i05 i ~ % ,-,l, 10, 0 lCA, u 001,11 ld y o,1. ercer i ,L silllle~ ~ ~ s p iO is o p i s i o l oi ,. , %Ob s,1 E o l l -1 d e ,¡ o o o e o o lo lo o o io t a n i .1 10 d I"': ,oiop" ,h sio~ os~d ioi, Mulc,oo bOlSh O -l' a sllauls us ll sl, s t, e,, lioso 1 s 101 b 0 r C. 1 aiioel. yo, ,. o di ola s o iu1101 01iue, ol 1006 0011110 lii-,,,llo 11 Ls.s b ar -T tsdi -,p d1,iss,,11 lsi, do, i us~u,,dol13.loisos lo~ llsiOld ilii.dii,,ssiil1d1l Pilils.,sud, uso1.1 Ss 1,01 01 m dO Ingu. ei l bo lo o 1 1 0 l "' iOll". oios1ieo" H. do~ p1.E unlo i. uo bl 11 io epc u lo spri iso Ls Os Isl o ii 1M-exs osdho-u lbio 5 ii ii pscd .ioi psil~u lo~uroo oloooo -si1-o 100 o ;lo 1,.1iiii ~lo ho lde li 1-1-,usie,.luq., .l1Olluso Co d e, ~ eo os 71,0 dosl li 1 1111 1 001 del 'f c 1-.os1 Wo ¡ .e e051 05 s m~~oo auo Zl u i o u 0 50 do. o d u u 0 1.tr at. lohshosoooiiiooisolosoussodsono 1 1 Ps. os.lo ds, qi oooisi sls i silsisi 1io lo ss iloo sslo 0 lo si osoobo osc o do llOoi1115 o loiso,¡o.n., ss0, o, oioiiu od* oou o lo ~lod ol T Alie, o1%.,t.d ou, S o Odil O.sda m.d de. El blle d d a0 H .o l o d o p o n ~ u is d o Ou i u ~ p l el n l tal q u olio 11 110sod, 11.loouolo cd sl ood o ~ u, uSo O G~a dj 1.os I lo isli dl. i uo, 'A IOs hadoloououo doMo ilsitoOoid.,lol do'do E. d-" '5 1 1 el].,0 VOoiodoIahio i si lo el 91u. oos o /rec"doooobu he 0 d 5 0 n,, So iogoq.sshacer lo u l dool., ud.-0 lobusodoM u 0 11 o o~e -Ol de o, 0000'cmollo u 00000 o loPOsoio 00 1005505l0 bOho 0 u0000 .11.bio pu-oOisilooldol.dooldOblooooOsuoli. n.soo -oood-odop. YodooD

PAGE 5

Ao CXXICrna Ibea DIARIO DE LA MARINA-Jueves, 12 de Febrero de 1953 En Sociedad lMSE en la fina. "Mavi tor oAecSeHerJ.CdezIEI YschlyCIsubcSncdce C GRATA S uygtas hra.paar ls n eates e ihE comCrnosae e n afna v',laparse elS eruad utaeEd ilE c proid ad cS petre del ES CEmar e s r11 ce e e =Armano J.Coriy d suYaEtlubeE A. . . . . .oselase elege y leS Et(, ase ncle iaYaqu srla. dedmchosd talee qell a s ociedyad 10syIorganizadoe e l sdtitas eompasas dedoes e Ali arelesle yat ir odseo bacts y fund e Ela cS yo Naeanj 0,con W ESdelp eisoeaoe sboz do dS RcoloniaalhezceCeo, la ge W ama h R LJEes-jesu cuadro Sl l s y b AIcEA deeeseoas en su MASicca de e ces Ee poi A ce1 Ac d0 E e A r e M y cHa dEm ECE EarMsico, l CEE Me P leD Y SA 511espoa dlE ba se 1 en eaED jador dEle e l aa,Ecoseem Ede Moray al arqs d eCaaTDCAnhEE, lySs eaespoa,, A trnDESen aHban se ac le-a PuEEockaEil a 10SiPegr ehe de l vaissemaaseibiendoiiadh ComAiePo ocrr e lnda y hijo AEmadE toenI A el ceElbl e d le la taSe, sSe lebrae n !a c e E Es resideia, DEeah pasaban ee lo siecdEe e oraIS LEEEEE L e a iniao ,sjrie ecl ceCee de SrreL la ellaUYese eda fesa Mucha.sE E ao e eeconocidas e e 9e a r ee bado e 151 E E EdE ema cotao fltnodel Alcdoedlo enel Ceeederoe ainClhe n. a l0mc c omo EAcde laEoedad habaEIDeeic del Asile vCreclee del E ea. Ee EmaeejaEdoer e e 1AnEe VAedadoe la Grnee Ree loe freciee in___ La seora de Sansped a y suIs is la5seanes cer emosqe hbln el e teeeelleo que EduadEa le. celle Sesa e dECsEhoy, a5laseora ESES E SeeEE la elaeItrsnedm de celease ee le eeeetal leedide scepade,.el Inolvidable eacl SsceseeesesieeE EII EEsdlEeeE neEEselel ie ode leeceeenacen ero ed Eneeel centreer ree leta ap e5cda OEhe e Etrs Sruosscies, soadlcncd lba de seu ccenu ev e. Conetine dee. meccoaye ablasoiaAaLSeeorCdeE C SEpedE, aEla qe ircE e estafoo ons% doabe ineligeecie e ee lele, l ece Dleee eee1ee eleee MAS SIESEen ia alce oreaa l ao e l ae cales ti Eestd s Dulce Meie Bleece de Cedeees, Aleeee. La eenaorada ejeec ueL ee EEMC. Peside'lelPi~.Are lcal. Apadieaae rl e oraeeeelEe Jue Felicidades. Ecabimeos ie eseecsoeblr eDe l i ena eid eleleD eteee der ce el dditoeecla perelche l ederMximA lelvaee d-cnaCl (epcn Vii suoda. de Fe¡ iitdez CE6 15d e eazolea eeegiibeclAcpeidurete deceable lCrme il eldceee de l e Allecdeoe blac eecdece ecleec elSIe ccdes elcee eldelecccele el lea croleaer d e peaencel cece ee ebeode lechodc e de = ianSe p e te emedioe a e pe-ee elde e e e Amo m 1ento 1 ac elaelebLea e s eors q e lh noce. e c eeresid e c e 3e abe eoraeCeepeciene e le e e caleredeelos aeceesfamliaes. en esos momentos laerceceean tedeceA edn e edd.psr El.bc5 c be -e lec abeuece eelo.el ex end or ee e DED S vuad Fennednatd o-s la asra i e daestba d eacuerdocnqde. seeIce ysu esoaCrme udenJ renaerleenteDteieorda Yaee Mirageaee Reial el ra e dedygniea o oiod un e aTz sel chonoenoiaie ollAEDec.e Laadac grpohe ssc omeaee ra se cue delmaearpdle Cuan-e de oegi c o c sole de ri 15o ela cceos edisp Decee.a a cdlEA.SerL Dcom de eaieab ell e nar laiesta noenc ontramoseeeecn icge d e eeen a elcde 2 Ede ele eo e Eroae dndee amaCeli ala e ceeb e, Aspurei. leel una lecee dlciece. mAlar 5 encanadora 1 be c e ce ee e 1 1 e e ee e 1 1 ,dc 1 e e 11 es qe c e 'er'ai~an Ele ent esia emoeente leoee s, A eres c ce O e-epa c! e elema ds le mo ento p.a a c d cceD. Dce cden rdc enLcie e nt e CecAse d 5 e ar av i eue habr d e le. b:-ai e uncocetail. a a il lssee. l se ee eaexclusivae sce leedad Eeel equi ec M nel Ad e le.GclezElesbad c e intE uno el ecoie nte e lee Va lccle ce csu Desps l se l le e lneAve de lacEce de lee, de d Mee le ,en hnr ee l1ll mIessc pareel eles rgncaese de el rio e e ESi0SES par opetEarcelereles celosos eel Le ElEnMcergd e e c isdebS l les qeueecse e lh d ino¡ ie cEcee, SuiaDeelele E es e clterDeeesl d ceEa Eeese .&stc eelc lece eblceles e rp e. suc lE le e l proetbeelems n15rSe eeeoL e dI ede eain~:trmr Ele es s e lceea ,c lubeD aMbe rdee, Delcin csete eera code l leae eu ac nglnd lestl od ele -Anh ea lelu Eiat e u e adr A d .e 1d e lEs Eme e oEl e arce ite lian le eo11 Eiei1a EncjCE R.om.,DsNec le,el e iteresnte vace d Y TD. S. A. AStiESeS ReisseEzCSa TrasepEoSe ,yS A-6377 .W-5700 5 8 5 e i comedor* [ir~ .3.6433 j Crnica Habanera Pgina 5 ipciales D[ ni uedRodrege Pez ebldneneseda celbraneeSlO IUaSSABOGADO TsOce:AWf~ de Melees, queSe se ue Deos Ce f eliz enlclo Eo____________________________ epoes Pable Perez Msebt e s~. cumplEen asiAisAoen es e -Ie s ySeeMaeele PebAees y Meoa VaRciE CE. cha les tambinEjEeeserarri.i o cut e-aos Bels eS EsCIJoree rncndEe YMargee¡te Lles-Je tlicidades. oI Seno cnmis en is ¡e&,12.95 0,lespecrtader, mquina lueiils.eeestuche eles. cesao clee. C.5E )ele una grata sorpresa. a8su Entanorzado el e prxismo sdbudo, dia 14 Tena EEleletodeel legir, coodelicdo tetmndeyufcE toDun dpreee codn nestrlca. liIqItil, smboI lo e refinaiEEeto y e]Dgce E ente loJDE lose Icel e E~buenE icI. Lee pEsibilidaCeslee e lecie sonecnplieieEi. Ha la eya E tleepo. Se c ]IMaecu/linC: PCantaDEje CADIIDA leeehk DuEelV, conSEISte leceleiyCEeeececshc ieleriorcTom cec lDElTAD0lA elecica'eS Eselegicce peSseuchilla#. dntoce fino eeestulepe l SEyI lhle.28.10 CDSTUCEDcon Jabe 5 eiryLEscincel GelelEllie 0.50. Colceia HErcESDesee5.50 LOCION "Alce e ess e cEily e ElEEiEEC peSEfumede -$4eED pilA-hEA dS nlo cetaE AzulSSE. ro lie se lcecc ol E e c onc (r eoss lolIIc y ,EEEEcotrs5ESEESSI8.95 7APATILLAS15deEolbcercarm SelitEa e. g n8.50 Sile quedains cerca, adquiera sus Regalos en nuestra sucursal de¡ Comodoro.'

PAGE 6

Paut Crnica Habaneora Un mensaje a los NAQRAUOS Nuevo Departamento de Regalos. para ELLOS que acaba de instalar la casa "QWASHINGTON" Tenemos un amplia y variada surtida en Billeteras, Manederas, Llaveras, Cinturanos, Yugas, Pasadares de Carbata, Pa-, uelas, Corbatas, Escarpines, Camisas y Rapa Interior. TODO PARA ELLOS Monto No. 35Z, entre Aguia y Oeilogigeo Telefons M-2697 & LAVADORA ¡ ¡ o-aOvo 0 En la ton Auom#aadel iago do los trand loponoo scb de en oaslav dnoas. naaaoodooooi S Pnoru istemaoespecilde o000oon esola fuerza dl aguojabonoso l o.earatal socidado pascaroravsde os iOdos sin perjudicarenioabsot Rogaocioo 6 paquete$ do Spe.ORoo ¡onto Pob,con cado §aora ooE01501. Oob es 0000 000r0su00.0fmeo foooght*. DIARIO DR LoA MARINA-Jueves, 12 de Febrero,,de 1953 El compromniso Somoichez Zoyas-Vila 1 Los esposos Lecours-Surez Taelrqiipde la petiin de manoquedsanionado ofcialmente, Ua nioaprecoa, LordesLeoursoy Surez, ala qu vo n e sta abd uli ocnla Intiiad, elcomproio am anor o e a bloda y Interneoto grafa ci cosupadres, 0.oijvnes y s iamptico soo e.ria oAnlic S cez ZYs o elov ,en Rcaro aa Emilio yo sa Surez e stuodedase.n0o5 ccn ¡lia cta e¡ 0ngeierdct or erno . .05 00<0,ayd usigial VIO, cnn .ooO l hg os e cnta mioe la gaciaLouren iet de ( -w ;#RICA CO"N 'FLUID 0OR1IVE" Funciona con cualquier presin de agua* No necesita ser fijada al piso Mecanismo de transmisin garantizado por vida *A ustedilepareer unosueo r Sbe lo q00000 ohil la 000a. poione ii ona y0de00000000000.0delitodo',Maori inoolPuede soi,, dormir la siest. deicarse a o0tras lobo. 000000,00000 oo, 0000ag0 0re x00000. i¡>ni;'e gua, nopi im la opa 000or fu0rza00.000000 deioodoio 000si ista000a oaplanlITIO PATRIIAN 525 IP dil oprimidor lodiseoO ,xlooc Agitador Hih i" SOCOlasooood rpidooOo 0onsci ¡lido paca fuonmiao ininterrupido G PDoble0 pared -conso el agu caliente* god@ aid adesdepago calquier genoa ,w 11111 adml onTILAIOO(TI TE[EVISION Y AIRE ACONDICIONADO, S.A. i7 vis BgLANCA 302, LUTANO. TILF.X-4581 et i boda 1 Cq1,1 \-del '4 l a le'd .0, H 0 oooo ooCOO.o,i o o 0*O":' O00000 1,o1o 0000 Obooo, 000 Oooo nn o.ooo ncionooAoooodilO OOlooi ':jvd.oOnnOOO'a Eiivt¡lvala eni la exq~uisita demfiWISj 1gilele TALCO mD v¡,s EN SU LUJOSO ESTUCHE CON MOTA .$.75 SUSCRIDASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA 'lUucbles de elZrte6>n M=Ique 8 53, Sobo. 3.9 TeoA -0 13 5 ,bsiCa ltsbanera Ao CMX. $21! Para un er querio,para una fecha de Solitoriso y Aiflos de Comspromio $S325 oo $245 EMBARQUE por AIR FRA.NCE las tarifas de carga mas batas va servicio de crg FAST AIRE 33 no do apenien-ARF NC ca non -ocenica's 1 Para inFormesves su agente deoaga ycexpresa Trscadeo59, casi esq. a Praos ToL A-7094 ,0 M' d ].a doada j, , :l C ,,l, ~Va i M aa .,l limo .,l,¡ b a banci,, C, 1 V., 1, 1 pomten imiliar lucidim1a T olo el l al, aco.11f., 1 tia J.,o dr 1intelpt, (¡,le a', i as al lo co~ rombivara po J<,sft;,u de L. diea¡ riaal de¡ Coun(ip Aifliariu con el conc~civ las ¡,l¡-, 1 a lli P icio. a c de belleza y eleEl d.mingo, a paili, i, l1. 1,velle. se l. fj l trinan'Teen Agc'. a ¡q1 l, ni o s iesta5 di jmenes ilala n ll ~nal a do rvo1b al qu( de di(cinuexe a.,Cltil)5 element-,s nias crsSri requisito a> sin el ti aje el, nMi t. irRza. ha.in In !117 u pvnEn ~la s, l).d. i t, :(Q, se ripsaliolla:a v1 bPl. vina SrTir de '12)~ Piccioql in(iiiziiiri dos iniportartips lo \aloi paia loque h,;V,- T Afiros picinios doriados poi, la ci: dimiar alli un lindo adorno Na ,larm R, Aretiano. Truenios ercaigo le n",,-ir i nMisia maestr. Rn admzado ,e ;-me, e se, s~o pa, a asizt, ,l, e. ha 1 enido a ,l C',1 go en esta 1 1 11, sn. hala s,,!ao e 1, o, o;, la d i cl ccin del shm\ ci( a ;i d un socio a nnane¡ a d, ainente con Li b(lia ep(1,sa Just< o!,,( on. Ri c D a

PAGE 7

Ao CIXT Ceaaca nera DIAIO DE1 LA MARINA-Jllevea, 12 de Febrero de 195S' Crnica Habanera Pgn 1.1 E FEREROPara el Dio de los DIA DE LOS ENAMORADOS r namoradosUD RtL P aad aaasbado, da 14, cala Menaadaaael Da da ls Enaaorados, 4,nralala.chadaaaealo.a aaalalla zaha Conaese ativo.ala'Casa Trao.el, n ovedosas versiones-9151 -cojae.cmlcrlsei i EIESSCTRO O .enc ia d etaalV dtea.aet* a da losIapr aaaap la oaa dodela malsa,-*gco as msindas ____ i .n ipotaascoo ulivda e¡ mre usDE EN ASco Coctai Prty (le los setores de Coro Da gde los k Enamorados Febrero ¡4 Da (le los Enamorados Panadara -Dlcera y Vvaaas Fa. 2H55 BCll&NES liS AL SIRII1PCS. 111 d La PI'e<'[0a finca "Maki', piopiedad del doctor Armando J Coru, el lf estimacio caballero, y, de u bella , gntii esposa Margot de Blarick. una de nuestras pianistas inas destacadas. sa ,c abri en horas de la nocile de aer para un lucido evento A partir de las siete se celebr alli un ~cocktail part; que brinda. ha ii 1 os seores de Coro en horini n( de onde . la condesa de Mora y del C. nai-qus de Casa Torres esas tres l, distinguidas personalidaries de, la soPi riedad madrilea. que tan lialagadas .1 1 se r.stan viencio por nuestros ms exclusikos elementos sociales En el lindo marco de la piscina del fondu de 1,9 casa se desarroll la liesJa tA con la asistencia de un nunrieroso grupo de invitados: Alli, en su derredor, se distribu;ci.,n ;iiias rnesitas Y en la prgola del rondo se situ el bar, donde se sirvieron incebanieniccir deliciosos ~cocktailsa s i eo rno equi.,jtos canaps. lo, qur, t.r,_ b!vn e pasaron en bandejas de plata a la selecta concurrencia N .,la fiesta. rie belle;i, elegancia -biten ,tcto, asistieron lis siguien tcs pci.sonas d, El enibajador de Exenio R stnoi iiiarque de Vellisca SU j 0 p, ;en ~posa la marquesa de Vellisca. El embajador del Brasil. Exemo 1) senor Nlanuel C de Gnes Moniciro y d s,. esposa L-dia de Gocs V Monteiro. B El enbajador de la Gran Bretaa. E\rnseor Adrian Holman y la n serinra de Holman. F'l cinbajador de Italia. Exenlo seor Luciano Nlascia. F:1 rnibaiador de Francia, Excmo senr Philippc Grousset. El secretario de la Embajada de ci Italia. conde Erno de Capodilista y y i la condesa de Capcidilista_ ~ Dgaselo con el fino lenuaIje de ~ 1a a~joysaS 1. Paadoreclip ena oad ao1yl guettea. 18,00 2-.Areteahaciendo lego. 8.50 3. Palsera conafiloa -bajo, runla Paquita Puilla Varela itidil de mbarran. 1 e¡ Baices nida de Mal, Maria 1,a [rCU (l,, Concluta Iii~cile jl. H", n dw ',_ litb Pll Carlolo Galari a: a '['el c1 iW <,a sellora Enila, senojias j~i,;t la ann, le ¡-,!e la Sani,-a, (;i w l, la de Blaj( i. <" do, Nil~~, Fn¡cade y Nh;, N( l¡,Ricart. l)Nna d., 1,~ ", Veecia y Virginia t 7 M,, a Nn , Ni a, a pa, 1 i., Belt s Cli. E r,,a G';'i'Irl V k M"'t nii. H-lF'lipc Circia n,,-¡llilla C,,,ln clanla Sa. 0. del Va h. y, t,, 11~ a l l,, de Blanck. Fmal!,-nv In, Ht-!,iw w R,)dr,iel Ofeba Fl 1,1 ,, de la Vj, ]tal;",) ', Solis y (¡l Espw;a 1 l Be~~a Naai,, di lil.,a Fuillalido MoEl (1, R,:) L"p' (le ii bella Ma,:,¡] n decin, natilu, J (",iholirli i,,Cm Adolfo Oics, doctor El di,,( nil liospial i Drmendocinr lt)rrr ViM. ede itiba ro(ior Cai,,las Hut, rnara se,, ra Lilla F,, F 1rz MiR--,',, ('Mlaz. Junin, Esiraa Uranda. tan (niantadora Vicior Panin. Albor-, El direcileceral i, ,,,tortes. la,-Nntonirt Gi-iMer Ir .,cnonel R(it)cr!(, Fernandi Miranda F tiro joen de la cwa. Ary, su joven Adela ,i, i '' espr"ka e Tr Dr. Pedro llernandez io y ', r nnista ),oche de (,n Tropierfila -ech de minida lioy el¡ rropl-1 11 cen tal motivo se ver muy; -l,¡el aristocrtic., billisi-, De zlit i lubde] reparto Buc. a t-nci,niReo e 1 (entro de di. nj, l;ndo (7r] niundo Fr, si, ierinoo y otien spi)n in la, 1 *reilareinara la ms corri11,ta a nac,in Nur, los "pntirs" para la u, ser seriHa dedr la nelin %i dia s trsHr entonecF. hasta las r, ,e 1 media. amenizara el aplaudid, conitinio asco 1,os Bnsl'. A la, dara C-Injenzo el baile. ,ii, se F loripar liasta la, cliatro d, la ma, iii:ada. a - acorde, de la i1n disei inada o~ ¡esta de ArnipnReiIi v el conjunto de Se,,o Sual, aciiiancic:,,cnn. la primera ~ercior ,l El 'clou de noclic ser el 1 11 espec cuin altos kilates, en c cioe fiz. ran ia tres produccionr, Ms jo,-71es 1,rillante de Rod,e,: ~El (le gran fuere incomparabIr cdorido. con gran aPe,-0 a la :itur~a, ~Caribbean Island tina l (en los costum. brismos de nue,':a5 pt~mincias v 'BatanE!@ori c iu~ ritmo de Bebo Vald, Su ropa: n ez,deramrnte este¡alFiguran ri el n,.,nio Chinuna and lelinson. oxima tarria de bailes lntrrilaciori,,Ies: los iicomparables in 1, rpreles c., ntle*,,), ritmos, Ana GJoria Y P,,lande. l¡¡ snprbino 7orairre,, Jos 1, a INIR alt Ni c 0111 el 11 .,a, na y el c erpo d ¡)al¡,, "Trcipica1 i con 1 pop', Angell Riariro dr animan~ x maestro de, 1 rrrmonia5 Pniel 1, rfrino H 1,41 >el, atvlldi1~ la, 1, rN RrI, le Tnrsa., por 5,licilo -iiaitrr llanLio ,,,a un luco ncrs 12 flesla lf esta no( :l(, en Tropicana Viajeros Fl inali,5 llego p La llabana. nrn-; 'donte de J\llimi. donde residia con esposo.,¡ docton Nlanuel Carranfallecido reciein 1 rmente, la joven¡ ~nora Maria Bethencouril v GonzJ 111, a la <¡no saludarnris La Seora viuda de Carrinza se ,alla instalada en ),a residencia de, )l, 1 s A Waldres el antigt In coro paero del 0 Francisco Bethencourt y bu "titil esposa Maria Gonzlez, en la Nfi experienci., in@ qa." ANDORINE ea al¡aa.dic.aam inali4bla a. Z liw dua es aaa clas aol. d.ad a aad diaaaaa~.W51 4 7A APROVECHE los PRECIOS BAJOS de NUESTRA GRAN VENTA BALANCE .u ~_0I $410 111051 000 VIS, N 1111 10111 $0 .<-<, ~ hil 1 5 VI'1111 lui SO N1111 ecasW c , ~ ~ ~ 4a ~ ~ d GA -. O 58, frene alacin1Amric k?--Y Flublicidad SUAREZ

PAGE 8

Pgna Crnia HbanraDIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 12 de Febrera de 1953 Crnica Hcbanera Aa CXXI 1) S AVE. Y CALLE 2MIRAMAR 2) CARRETERA DE JAIMANITAS CERCA DE STO TOMAS DE VILLANUEVA VENTA ESPECIAI, HASTA EL DOMINGO JUGO DE. 120. 9c. TOMATE C LIBBY'S 46 o. 5 f AB GANE39 NESCAFE LATA MINIMAX 1I0 x 100 Arroz Rexora PAUETE,5 LIDRY 5 MelototoneS 1. 3 7 c. RWIFTS' Mantequilla LIR Brool serviil, lo Potker ""oharquereuedn a Ud.semrpescoofcto,pre elrrnoeacabsdo d unaPaekesigiic xeete yrdro fucioaiento. Cxtenavricoeodsd dr pntos. Deivetaceitodsosbunos bstabecoiienos. Paatiosireuo.ado%enoestOciolumas yPon tdpios stds uos Tintapico, de c as5 rque contiensolat-o. iPrecios ms Parkso "SI517 i.Y 521Oitibuidoresy Cntald Ate6:U di>Co CIeooRCosd, SA., Ptssdentes463d, Hobana A Cetrcs de Secio:RAiosiA,ccGoiaoo253 al todo dci~Amrico". ciscDEmisius,19 de Mao yAe.de RachoBoyeros. bEDrcottlOecsesooCaoleLY 2 3.Vedodo k Pgina.8 Crnica Habanera Velada ;c de IR v'cto c, -l ,.) 1, '11 d a' edificio Jijan '.\ti-1111 1)11"go dr la F,viela de Fii~fia Letias dr JR de I.n HaburiR, ina tlada, en nien~iia j, ivl doctor Juan MilZurl D¡hi;1o y que f ,n rouy iivjido profesor urmeisilaion. 1 Dicho acin se d(,saito)lari de acu,,r'le 1,1 con cl siguiente piogriuna: li, 1 1 Apertuia del acto. por el seinr de Irctor Magnifico, doctor Cleincilte a ('0,ta. c 2 Palab:as por el seor decano de a laculiad de Filosofia v LexrRs, dociSal, awr Masip y lalde, .1 1Nu-:¡a deuda con el Alarstm. lor 1 do,!or Humberto P)era Uegrad,,,¡o de la F-scuela de Filo~fia y 1 4 El~,acin del Maestro, por Pli p~IpsAurello Bo7.a Masvidal. 5 Pv-encia del Maestro, por el t -e, Luis de S.or, y, Sag.,-,a

PAGE 9

Ao CXXI Crnicoa anera DIARIO DE LA DIARNA-JOevea, 12 deFebrero de 1953 Cronsea Rabanera Fooshion Show en Lo Arboledo A medida que seacercala fecha cro ocialesopaa loalmuroso Oohi, oooo00habrn t celebrayso e LaArboleda el eo aaote restaurant0 del Hotel NaconOal, 9 5 al priero0l ado prximo000da gatoc Y e.sgdo,e00l ls iu e0 se abre poso olaeqtiis'tafrogano 110llamaSIROCCO. ~lo. LUCIEN d.00 01. 00010sol lo TLaCO si e m3150 s S n ucd r .ooo o00o 000 oloolo 000 0000000000 1 100,000 de M xico y err ",dioooioja en000000000 00 lo TOClAOooOOOos 0 0 0 0 0 0 0 oollol, 0 000000 0 00.000100 0 1000odo 0111711 (11-oo11lopooldoOoO l,oo,, de 0,oFoodoooldoOlOOOO do blboio 00 Cobo. llooomodi Oporo do Cecta.o loocurronciaooo lo E bolo 00roespodloslnotabloes 0 0 0 0 0 00n a l, o b o0 oo O o oo ooid do lo H oa olasbochoY m eoo lo s d ete, l ie ooo a se-doo do lo ,olodo, a n 1 o 19 6 h -EloOoelooOlo actOO o 5010000d0qu000b deLolal000H 0000 ni licioodoopeca ino 0 11r, ,e ,,!,d la odo dooooo 00. 0ooo 000 o aqe000 -a rci etespss doiet n 0apiio ojno aola0r00100adsU ids in a doalones odeloVeda do o o olOllub te, opime o qes ideedl siae aos sad annz oprl e eA toi lno dr01ee. to la don co idaRue ob en00ro0. ues1t das us 00te. Loe.oooooo oooooadoo ,0010,0 o 00,0 0 0 0o. a l o bir udo Sreaa000000cn e l io onl ,om etase u isr00la R llOHOOb un O actoloo e suH nodl l cadbmiaoo rqet saoacnl qeatrl r eto d g u on d y ea aHOsXga gl d lomiooa sdo 0000o0o, do slo Hoes0000anlo idbolo aanaha loecretario dl sdecide su sid iaos.000el55o010000 oloOpreidendo lodo.d la0epb_0b00nerl Fuge00 ELa dooo ooorai oriaiaoz n~b a ce o oo Batist0a001000 d inlo 000001000 oab1000000este cordial homenque Ud deberaprovechar 0 iono para Udey otra taletos inelecualmexcanoe 0000 is o a o, o oo Migul AnMrAL ta L e NT ao ? o.s Heaqi a La. dhesi' ypopa para oc reaOo dtVentina miac6nd tdo lscua v.tiy ooao. lddTO El ocorFrncicoIca 00osn 1-, l oeo do laooEmbai adaa39 00000ec000a00o0seor OloOol 0 la. CLlEOS a cool tllsroda 0 v0000 Soo 000 001000 000o 000 so do toraao Coost, yoo. Eooo a O Roo 0 o drgq eUdooeopoeca;,nar d yor M LoodorAnLIEl NTOO. El m00000 r100000 1 aOao. oor!m yprpapaau egllet aln Carlos Suaadrag0s y ~nni~n Cosa Ca. i tonodminibtbodde Yoncdocn, 110t0t Los CLRtIS on ~llB 1000 dr s Rblooo. 0000 ,00Y OBo llo ¡1 d.OtOaiOlsle d glo yy o O ertooooo nOP jamsdodso 0101nina El prsido nte: ,' Veado looood C peo yoz pl00 mlpoco00oo r000 idenoo .5e1 s Fon r nado qoo Iooo oooooo l= OsSo ol OI ia o RobOy. ~eherma, ¡Ns.9 aIlanG. aenddzba nora Alicia 1 etp 0 05~5 oo Ra0 .l' eoo 00000 1-0000 0000d0a00o 001 Sursez R0O~ ivasyB Z Joso Sure CLO ET qosoo 0010 o a r scfrsc tjad.d ryny a jq~donorraosiataderraiacoio postIes d a050c055 dsaro en orasuhoca Es oras.Son:a,¡lmEnjodeucbieraado ga y s r o a os nOriaaAdocgo.lSon tiagoBTatiaso1 oACA yaD 00 a Od Oe d soo EilioooM en po osri titios .drg Y 1,o i O :Ltil ra v yod~ yOseraaE!aaGa sra hy0o doo ora,1 da aacG, NMTENA EOR a ANRAAL vA tIA ciara a so asposa su cario y cooperacin. Obsquiele ono da estos prcticos regalos par~ hacerte ms grata le vida en el hogar. Olla do presin da lomac PRE610, qoe suyera el sabor, ahoooranmyseaortizacon lo eoomna do gas. Con opcidpo r a .1.5 o o6. 24.50 Vaoso doe 00000<00Omedioodo, 0, ,oiedad doe aegres oores. c ¡u, 1.25 mas marca GIIBERT, con o16 veocidades y pioodooO de O* n. lodo pro62.00 modrno bar pmt661i, doe met cremdo,con ds pssdcIstal daol y raedas silecOSOLs 57.50 cafteo ialo 4.deolociia doble, de a mroo COLUMBIA. paahooOcflepr6 Paro 6tazas, 7.50 190 .' 0.3 UNA TiUNDA 14113 *SAN RAFAEL y AMISTAD Nueva k. 15 o elos nofoaleOs do Norteamoica. oiguas de llsostenOtan ttulo dO l Reina de Belza exhbirln los .5 o$ rjo, oenlundesfile doe6011000za ,000 >$0 Coro son 0000 poas las0Tesos queaqu da d nela oi 01,06 Vioool, manager socialdel Ha.te¡ Nacio, ona ea alasro nas000 o lot, n o nd tiempoo or lteono 192 Aod lmuerzo ayernenEeldVedado TexisoCluba 15, bollfesejao, easitd ooo ooo0oeo05 0 En S a000 o oood C o Ir.ooo 0020 Ma ,D ignd e ie d G ra 000 ie d ] o s ar e U d M y00, T n d 0 i o ,oo ba. seis y m edi delao Otarde, .0 1 04 qu e o n o 00 l 00l0000nc0000ado bollooloo 1,00 Coll lo 0.050 dl doo, do Soooo looOo 0 y0 Me l lor t l ooSnchelz 0 .0 Almuerzo o ayer 00 loo o en00.Oe 1 VeddoOoidOlClbOScheyOl correcto oR.do Cl ,1alm e0, -lo0 nae10 lain 00 banla00000, 0Jafe 1 uAr, l o lolo do 0l lo, i olesd lsepssRa el R6,01,1,, 00000070l-a Sierradode0S00000xdoJooefa oooOR Y1100 da0S000h0z.00001 len ybella seod or 000 10a,0 de oaollit0e01000, Jiola oIo Rodiiiaooo dloeloo3 del obendt ( a reij Coooooo,ja o a lDuque r ooo0E
PAGE 10

Plgina 10 Resumen nacional DIARODE LA MIARINA.-ileev. 12 de Febrero de 1953 Reume ra¡,,,,]Ao ga L iXXXIJ Con ferencia del Distrito Quieren evitar Hleridos graves dos jvenes al estrellarse el au toinotl e que Educacin acta 101 Rotario rindi eficaz labordsodise viajaban contra un rbol en la Carretera Central, cecarlaluigo' aadmnru L oa uina rtuvolugar en Crdenoasis'tiendo ls. 1 Rteunig con miembros del ICEA. Muelen 111 ingenios. Poblemas cafetaleros Ex)iiS ia d grcolabr ter1 5 -1 libes de Aia. Zons de fiebre amarilla. Distribuirn agu. Legaliacin de obro as1" 0.Pblicas U LIIi ,, ,,deCd"'I,, "',, 1IZ,',,,,'., ,,,d. YaY ' i aair ce l 12 l trmino l .¡d,,r(¡"l E vaunraa l"id'da Oa aa anai.:1 RSMEN DE LA VIDA NACIONAL. 1 << nau eal 1.II dIII ,l a ~ree a I d a ladideidaI a a-cl 1dicqin, " pg l kaaliaaaica.ad.a,d edi,cb .dal MaA < t?." d,,ar.r1 que aetd n~ ,~ l a a sdaeaa. aaaaaddd aa1 n, id aala lidldella '11TrbtsalesPo crt a lEl di drd. da aaaOiadlbalad ,, e.a1dallmd da~ R"aae.a. d R-1,41 M.a~A d ],aaaaa E Imisd dalOAaar V.I:11 .I.n alilbaala-'iiaaalaaalaiaiaiaial 1 tdld iubaaaaada d.Igclaaddaa, iaai aadla Lia.__ iaina eds 1 Pol adsdadaaada aicadldartlaaaa,1111dotoEdai di ldIiallao I lad a lla adddlaiu *Cla aa. la aaaaa eaa dl Iaa i ai adddi ddd~i.b la i, aa l iaiiala d daA.da1. a V bl~una a 'aiaai dld uablaaa aaa'a1a a diii aa i'Faaaaaata.baliaad9a1aa al i,ld yclasealaa ,ad daiii A-h1d d~ianl llaiac',i,a' 1 1, ~ a -addidi u idiiiiadn dali~~ e~, ,1 1,, dii u~cidu,._diaIild ii l, uSIdad. Uuua la R," j 1,11a~11u1ii111a a a 1u i u a u1ua1~ daia dd ua~d, aa.,o u.a. a .a i u I11i1 ~a ,n ,ataa ,a.i .a d ,aau-1 uunuta u di u 'a 'a .1 5I a a 1a.-ai a ae1,a-a d' u:a.u a.c ,1 a"u;ut 1-a a 1 1.ale~i.da1 1 a a ada aaa, cl., .a.laShl," da.au,. d ,1,'1% II -1-,,Aa 1 daup.aaaInL'-]a-aaCu NueLo edil noio~pardl,.,E.tie,,,ba da u e Coa grplesote 11, 1 aw11audad~ ,ial 'a ci aai , 11 .1u d1~ ld, aiaadua1, d uua I ,,tiua da-alutdiiiid.iidl. d lael liii ada, al. acnaladoi.i la.ladi Iadalddel~~daciiihuid ddiiaaaua a c.aa .lliaaO tHd~2OO OOulaH aaHadI ue di niiif lllddCua a'iucd aiaaaaiiid a iili a a iaulldandad da IiCa diito i naaa in iiTaaa adel eo n spie be en',nlle ala'a,,.,.,,R ,,, i~o,_ ~la Ia. ,,j-iuu[Al loa aaaia u~aladdiiiaaiilu.d ada , e~ .1 :, elba , i Ar,,a, di 11' addiYn'Audii 1 d .di~d dd ,,z .l 1 i, iu inidl~Pi.i. in,,,d.aai ~~~ radaial~~h, tVid, ii.dd.aaaa.da.L.a0~I-a,:la cali ,l,, bdi Huida nia,a IiVii. ,.,,,,t a IIII 111,11c d, ~ ~l aiaia aiqiiia< iuudaia auauaa uid,.,nca:J ", r,,,ualaada,,_an ,I,,nA iiaidV idui.11iii' dId,Iairaua udu ,""Iah d dl u-,', a d ni u u1. ,t,1~ a a 1u, u. a,, d,, r h au- la d I ua 1,1 ,; ,,o ,ue, i,', ', ,o l),l,,o R,.ahau Un da ,ldaia, 1,rd~al ,pi ~d1.d.l,,,,.i. J.'. NI¡iai V,'halla na1u,11,11 a u u a 1 d aa. 1 aauuauaha ,'1:"',"'a u ua iii iii lma iuiud,>l,"u da. Diu aa al~ a"la Il d W' d il auua ii iui ad ii, laiaaia h ai iidal aa 1 d da d, ~~ul ' ,1 i I,ah ,alada> da. P, Icia -i ~a i .l N.II1 .dr,,, 1ul~dala aaaau. lu" dura di hua aduuada uu adalid' ida 1 i-iu' aaa ah Iuaaacu ., _'zu, .;ad'a, di ~ia1~i860,%dialu'a ha u'i acudada danla hIi, ,C .Iididad i .l d a u iii',iiiii di,' lul Iud Ii.ai, p ~ ~ ,. d ai a rl,,diuui~ ldd a i aarHua icua eaaaai.,h¡d.c~ n audidiau_ u "l d 1 .t ~ r ~ D a u lartacir~uap~ ~aa ,,a u,:u., Ia di1iadiia u r ci Dalalu. dai ,cclcad da ci didra dal iall~ da auaua, ,,u -J 1 ,, l Ya. faui,i cii. luu a L, AiR.Idb, u. diadaii' d Cadd,Hihaa ddi d ,d uj e u a la ;",,_, _____ n,1~___I, tI__ ,,iI.pe ,A Y.hu,rLadna.S.dia, iiiia 1 Euiiii Sanu. Eual aunh'da)alai-a u Ii dal. bad aun il CuaaI n.ua i.a',:, i I ,c. d,al' I,, daralia. ~y.~ a.A~mudirsTa1ra, ,,,,a, u" ,,I, '' ~ llil~,J, a ll D', ~n u.haar, _,d na ,1,a~ri "" se"" O El ,SuuaEd~a1 ~ ir.l ddi lsucnia,,,.iu.ne. ,l 1 ,, R1Ed H Rai,11a,1111iVldal.,,ii Vid~ ler inid ah Hania dan s ~ e n'!'rc-a" 2 l" a'auughdudu i, a h-~ ,,,, ua I, 1 ia1 Cina,iaa da ii di, a 111,r xrsd g 6 ~ b lh. aa ', iadul s ilirial d md ies'a A. PrececRafa Giradia da Gocnu,1 '1, Onu da' ~~f ria ialion2Si.nad. si. II. d. d 'a"i1 1idlendidi i0a a1 d Ddr.1iii~ Ia., a' Pia d u dabad du oid iiiiai c¡Riu Hi ,""C iid~iaeli i u ua dii d J d a, Ha el aa i ao e, i l, lcadoaH l h nl, n,, r, ,I I, a ,, ur io a -1 ~ d a d, di ~ 1H d.a. p lil IIC. a ei. 5.e ,i a b a dau c aTOA DE H Re ,p gI 1.Pi r, l'a d b 11d i i iH a m iii-d iu u aI rd d aaIa u. iai u ii:au aa 1 d e i a d ui a d a Ciaoiu, laiaG- Saa DiIa I asyi da duia~la 3.-n d Lai d u Fanal Daldra di-Hda ',oaua iae-.iduuCE l I i add ml d i C u S ada adadad m ulu unu . uu u > au.ai;,H anl> R a c a, V C d iiH V ii d d. m n,, ~ ~ q . yu," I ,i~ c l e i a rl. unid) dci aisda Ca" la V, u 1 auii dS daa5,giads1,,aaaiaa A ~eNdFA ,,TAr Y ela.9 CALZA, d Aijo K i", ud aiaia" diidaadaEd:dinididiia 1'i Hi>OiHiVdde HEa U P, _.l ,O 1. ,,r, etada agdM ud o l BENJUMEdA ,i I N A F324 lIlIal 'adunn ali ma"od iaildadiiii1~dH -11 siai lHa. a, iO 0 0 Miaoaade ia 1 auaMs I mpNoinetinyF L I ] Hain d a~1,d Eiq-1 lIca, ann lo iun ilia __p,' i malId ~II -r-a,,-d-ucian diii m N iraa.u--a. -<~ D~ "" -a ahde da ~achas ~~ranfauradir tau.rEdaucu ,1ypMeEa -oaa---Faaunana_ adidieisa ', iip, ea t 1dai ,e a,sdud1

PAGE 11

Ano (ZM &"JCO abanaera DIARIO DF LA 1<&~1A-JuCe5, 12 de Febrero de 1953 Crnica Habanera Pgina 11 Lavidriera de "Milag9ros" sedc orancood fEEEEEE.Eboucc0aldc 0 de le e P ive a r cgidos Siempr nos lloaa la atencin. h c lsartElitadc e l uE Yroads Unna ddredgadlodsugestivocc ePla lil iicao-ad alpsa ore Pso e Paol drocedeblll e a e ora Praes fchd e]Mila doDa d e Un rgaoauetioorior arneacniulodgod ediao isddsPr beua a so. ente.cada ez cn msgustoY dngru o dcupi ,ddosdedoban a a ov ciasalscc in ng. co aoe arcio. c ouybiedcomindEos s ostee ras. lo nad e a Enetsmmno o mtio d le co u ao uasredec raoCoe m pre, I lasceeos tn la facEivdiad de Sn* cl lEEt, sec:, cccde iligradi e bero bEl anca, tEl,, por los t elfnos M-40. lada para el sbad o inE, hanEgradesuo eunsorsqeM54 -98 BERYIUNE mesa r Cn1 etJdMradel ar eRdrgez Y S o a e u aaare ac ft as oranzadoas de la enne lad Quesada MOca. Merienda a Mara del (,armen Rodriguez la Vedan,, E eEstE e cedOes oa1 e plaa dlACa ¡n Epal d L rEimE dl -dy Haan.se l e biel, lsao iiro d l ,,,lealni N i. Clcnd Zya e M za.E sii, en horas d Int ie, la e rin e" 1p e 'arl E vin Ez e oba e Q iEM'L.> VIIiccicier lde gtfl< lc, 1(11 ¡ 1 ENSAIA .APIA TD niu, ili Cnez iKnELLu 'rSici, ath e do, NeCiE Pe -1 N Oc Op Ca Igcnchia add ite Oap~ ccopez deGuevaa. d ~~~~~~IGLESIASaepcau o nuzMradlCrie lar v nta. y sea de lo prim ros R za lliedRdigue51555 rpeS ii usea-,Esria M l LIQUIDA(1ON Aproveche las formidables rebajas de precio dle nuestra -1IQUIDACION PRE-B3ALANCE para comprar su regalo M 1 e Da de Enamcradoa. Febrero 14. Eec, lccdoc, di Dca c~/oC18.00 Coloni VoEdEE, da Dcci. potac c Todo di yetal dorado. Dcee8.7,ibaadc a 7.50 Cartara dechacrol pial, cnce rro RR. Forrad a e aea. Di 0.00, cabiaiadi a 7.89 Sealpedaecellilacllaeno, con en aje calece.Rcsaazl, blanco ycegro. Tallai34il 44. De 3.73, rebajado a 4.65 Mcdas nylone 60 gldel, 15 dacica. E cariatonalidades, fal6 deFanta. Tabilo 8!/ allo.De 3.00, recajadas a 2.60 Pa5ulacadcjde 51 sio, hachos a mcco. Mercados e il~a ¡ca letcas. Ucoecaja. De o rebajados a 0.90 Esearpiosda inamo yo n,;e orignlels Abajos.Gric, cinc, al. Di 1.2, reajcaadosamltyner ms1)

PAGE 12

rAsvisa 12 Teatros .HOY sssVs,.Es RoiTd e o eoseoTy .1-01 "" LA SENSACIONAL Pareja MSMARE Y GOWER S HAMPION Es sAAORsT~ ESS Ra O ooaRsbsEos00os -mii-aa--a C AMIN On tI U. RI GLORI Miiios streno5sOaen5 el coir to505 de E. Leeusssa. El Jirxioidomsssingo a a10de lasssaaSa enShleaa Locali dadeoooIososoen Conadrsla F-1 1.1-) s,, ~ i oass iloaliades Vloaliera osi o a Crra l : eo-al e: :in ,nwro deErneto Lcuo-qus a e LaHaaa a lada', a a n iiCa a, ue otndiin ls o u euio delibOili po doming1 1-. aaaaas o a as a ~0 a lv : o i510 L a1o¡ a 1 a a a a a so a de la i o o ba pRvryOdFs At o 50 Hoy exi t leo d, i iic o i eR Fl E.] 1 asglual a CUL1-Ul3 vn lanuheolatoss sslaasoossasatiroelparx.osohines lso ~ alal a las ent aa u oaaa vi meia e Ifa ta aal a-a a ia. 1 i-a s la i islily -la a-aletatla glaanl.aa 151iiaaaas aFsorenciaa. cai a sd o s roaasl11 de 0 51a entr a51saa dl00 15 -1155s oza ina (¡nlo elas as ,ti aom a aala (ls a v lunaay 3 lasoffssasos ais lia oo laalia Ii aosolalia isan tool diala ada a laaa:a6ar1prebentaaaa analua astaa CIA"AIAAEJUDY IHOLLIDAY DeLaMismaCarne ¡aIO T1151 MEllE \i\\\-/'MANOLO SSESOAS sos sganol .lasis 1 1 Sbs VDE000 MUSIAL M MA MZ~CA SADO0 GiTEMsS.ese5 ~li RTURO;.Ci(5DOVA RO Ps SSEPUDERANOH1-1---005 Y LAS 3 PERFECTAS L OIOA lue oOQITPY o a(.Ld le Jvot: IN CAAA £ACGuevara. Manan:' Bo ,sa 0 COarE~T das de Sangre".,ExsiR' a1 prmoa oiideGeor a MarR E1 AN ERl 1 ine Sra O ercmdi i r a a ,asindlsu l_. r acer sai o Isf ~0I~lIW 5(i asa unacoo. O sas 112,11.al (DMSqEierde refarmsdR) o¡Cnr oM rcpas iCtetOes s sdss sepssSs OY ARS ROAA5 MOEAs Frcan la, cincpal ON laro oua tss, R des ocRON OEoexude/EEEIX JOSiSSIS lo-oso 'loMaaanaesirines '-BodasSssT deESan.uso-ye0 PseRsesa leooe el oSSbo 2 loa a-Iaa-ea 5-s s pleo ss aS, Rias yaseaa
PAGE 13

Aflo CXXICrnica 11 ENAmORADo,, BO MBONES! Exquisiteces imiportadas 4, Maillard Ne YOk1 P44ogina (tal¡,) 4 Tobl., (Suiza) Daioy 8044 (Inglaterra) 4409pr4e4454os 4estuc4hes 4044444$1.25 hasta $20 lo obsequo de l.Oidad 404444el p0ladar estdn garantizados 4siemopre por la faoo CASA ¡'OTIN O eiIy 363 Tell. M-3944, A-7387 EXCURSIONES A ESPANA Y RESTO DE EUROPA! con todos 0os gstos 40in4444uidos 4 40edin nu444estro sistema "EUROTOUR". en lujo so$Autbuss,4onguas 444p,04s1444,d44 AHORRESE TIEMPO oMOLESTIAS DINERO Ta.fiff.eo, su viaje a dooda quiera q. o,,edea. con 4444toda rpidez o res 44444facilida4d44s y 44444i444'f economa 4sin4osto dcioalpar.ue. SEMA.NA SANTA Y FERIA EN SEVILLA PROXIMA EXCURSION ESPECIAL Solicite 4,400,4444desde *ahora. AGENCIA DE PASAJES RADIOCENTRO ARREGLA 0SU444IA444COMPLETO 44N 444A44044444444444 Edificio Radio,,ootro. L y 23. Veclaclo Tel F-3359 DIARIO DE. 1,A MARINA-~JUeves, 12 de Febrero de 1953 Crnica Habanera Pgina 13 Operados ARVC4.p. En la clnica El Sagrado Cr PR0YE ac 1oo", en.elVedado, 444ntrve¡'elda 14 1a O. R ~ quqn do quirrgie nte444444d404 4444d4,4o .,Ide¡.n~ s .ijr JimeAdmiral y de4laT, in n" sem pert04eneciet4e lta 4 444 4 o de es, El 4se4o4Amiral, cyOe ta o ,o d S s.,A 40 Baapre otruInecio Rittv r Tac. eo Fabintrante depulso para elajes 4 A4444 rii Prta MV. La lyiEEL44E4444.44. El4 d ong o xim .a4las.siete del i &fodo or4aznde J 4 4 4 '0de ,0.4,ai4.,.4.ion.,44.ode la 40044 julio4. 5.00,4 y M~oeo. seora Jui Moeno Bccto madre 444del 440n44v4o 4 Seguiremos44 Informando. 4 44 44 p 44404,44 enlace 444 4 44 4444444 ¡a4s44444 4y444 clude a nche untan&usdesi19 Lab (lo4 4e 4 ant o 4 Mart44nez. 4144A boda 4de 4,44.44,4acaba 4de .quedar 0ocertad. 4404 0 14 .o ',ira 4quela.de 4ila4de4rdena 434,4 04.ne,, gentil e Interesante 404444444j4d¡444,4, iue4 d rensco e so JsMoen 7 El nombramiento del Sr. P. Quntana Amistad 213, Habana, Tel!.: A-7444, 444444 palo4 Cuba, c, e'Sr. Quintana. une FEBRERIlO 14 Da de~ los Enaniorados y Siempre es oportuno. Sregalarle Courtley couRTLEY Es. EL REGALO IDEAL PARA "V de CO4JETLEY, 4os ex4quisitos pro0ductos4 para4 044444444or0masculino, de fragancia sobria y 0varon0il4 444n04e 4 44omple440n4t44de sus44 Ielegantes4nva0.s4d porcelana 440n tapa dorada. COURTLEY re el4regoTy ideal paras0el hombre distinguido .o. 444 ARTCULOS D TOCADOR PURAMENTE MAS4444INOS En 4,.4 o verde: 4(Eveses0d.4,4oj Ja t.deAfeitar, .50 Ja4444440 A 4440, 5175 COLON>i a LOCION FACIAL a JABON DE .rv~5LrVISTA hace FE Vea os *le 11 ftes laagecioVea lo etlevoe4 o lo,.4yfO.o 4y Ud. mr4. "Iaal unl raa su. c49.4,4. 4ompobar 4 qu.eencldad Y prec4io, gusta. y 44 4al C 44cede.u. sup44 0 LA44SUPERIORIaDAD DEne a l licroft.rs SALTA A LA VISTA DISTRIBUIDORES EXCUSIVOS: COMPAA IA CAADE REFIGERACION ELICTRICA, SA. 23 No. 53. La Rompa. Vedad. T.If. LIO.9431 VEA5 uc"a.~ ilde', 'I-1Vr.rua (MO (rudIe VE ,la Blis. 5 d e S launas Ia s.ih., fld.h.IiUigo laeN~S.F¡~ ¡i Nkr.fIa y vierns,Id.-N ? AL o l 1:0OAL ~fina RJP ALide kma ~ 1 IP. A ESCUCHE UPlON RAblCoool4 (MO Canal 6 CEO (4Cana4 9

PAGE 14

Pigna14 Teatro@ DARIO DF LA MARINA. Jieve, 12 de Febrero de 195 -etrAo CXXI Programas de Cines y TeatrosHOC.M0.TLVSN 1 Varios ganaderos de Cuba _______________I¡_A__LAS_9_P.__M.,_ELPROGRAMA__v_'("'¡(l una feria en~Tea ACTUALIDADES 1 AVORITO p R Ar .,,3M ILArE, d.,t. -OP. cmo',',-l~. .t ,e~ .Mo.-I. ,,y ~R.-. . iMi tanSraI, 1111%ddcI: ENgEldSEROth ., cL ,,,",t., i~ ~ 1~ 1,11,-1-CCIIe' .lsee1 e e, L e. d be de Icee e .1 e .e .,le l e e e ece. e.,e e" .cU. ,eceee c e l ,. b ic e e.le e Ice 11 .e ceIIlSR I.e e lle e e e ee1edC e c ee1.R ., C c e e e elo c e c ee" ~l e e ee1,1 e , g l e, e de,, S ., l c l e ll e e l e e e ceeccece cele 1,1~e1~ u 11~ ,cee eSoceee1e I Cecee~~ ~eFi~ ~ e e~ 1. dieliceel ddll GRIS ___~_~_I_ ____ eceellcee.-1M el.,,_Y_ e1ee e c e e 1 ~ e: e e. e. e. e.: e e ei le e e e ,, e ~c e, e C 1 el e e1e1e,1~ 1 1 1 ~.ele. . .e.eceeeeeclle deeceedelo~, i eleece lee e.cdel eedl e"eeltce Cce e1 Je .be, ,]3, ee ee ee ee ee ee1ee ec .o C e ce e. eP.I2 I'e N e. c e e e e. Ie e e. e c u e ,e.11,~ .eM.e 1511 Ir IOR ce Ce-ec.Le~IIce~eelieeeel eeeceeCeeleeee,7ece S.e e e e'J''1"''. ececCcee.1 l ee Ce 1e cecce 1ec1ee. 11 e e 1ee 11e,1~e ee e 1,e e,1 ee._ceece e ee e e e _e e leA h.d ce .q."o1 e-e,,c1e< e, ceR d1 eT c ezCC~ c 1 1 e. e. e e,;cce.ece, ee . eL.e C--1e 1e ed.1e~ ~1 e',ee.1e .ececce e ee e7 e e _ec ceee e.ce ee.,. e F. e e1e1 1 Ee cct e"e e. e-e eje P 1e e e.esee e eec, e~e1,e1 ~e ee ec.e.'e e e1e eee 1 e e e e e e e e 1 c e e. ,e.~ee e.e~ ~IE ~INHl eccC ___________l~.ce.eee1e ccec c~ee. .eel1ee ec clllee _e 1, 11, 1 ; ' ~ ~ 1 1 1 ,ec e e 5 e e .ee ~ ~ l e1e~~ ~eIr~ ~c1d e¡ Pce c e e c' ,lce e le e. . e. c e e e.e .e1eeeeee "eeeee, e-ece R 1, ceeeieee.ece1Iecee cecelee1eeece.e~~.cec.c ee~1-cceeeeeeeeceeeece e ee "ee 'ee, ee""ee "e1 Iee e e.e -,e1 ec e1 ce 1le .1e .e1 F1 -________.__o_________ -cec e ce le ec.cee de ecc, cecdece ce cecee edee eceede ceecece ecledee lee e.celcece ceceelel deec. decdejd e c c c e1 ~ VI., t A ee e c PeeeI eee~~~eee~ ~ eLe.~11,~eee ee eee .elee .k_1_E,___A____________ el e.ecceecwch-~ le S1,~o.,lcecte1.aele).e1ee 1e~ IS",.I,, 11", L IO N 11 eeeeeelt,, ~., Ple.,,-ce-cee le,,,-eec~~,,11,e,11 e e e cec ,,,,", e.eccea ccit d ced1, b~see ce cce aL y de C le e.e. cecR e,.,. esi-, e i e. e.1e~ e e e eep e ee~e~11el~e ,-e.e.e1 aberearcon rcecee ce .11. ec e~Ine.~ 1e. 1e~. eA,,e,-e c e e.cc1l.cceee. l lA) 1 Y E R ¡ L ¡ ,, i, 11 1 11~.1 1 1.,1 Ocl. e.aeeec, e e e,,,r. e lee leece cc eeeec le.e e.e ccecce e elle. c~ce', ce eecee C.1LC 1.1 1f -ll~~~c-hcecle.ee'l.,cn.eeed~eec~ece.eelee. ~~ ece.e-,lceeie cL c e t~ 1 S. 1~ 1.I.L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cce ~C1eelee,1 Cece ce~~ ~ ~ ~e1ee.lecce ci.,c_ .9Icelee1. 1cecee,~ .ecc~,-ec1,1cd,~e. .1~elR E rc.ee~i'-le-B~e,11 lep ceeed, 1. c l, ll e~ ~ elle~ ~ -e~ c Lce U cec e, N ceee e cee ee ccc ec .e cecce. ccc e. ec RE M JO E oa c ae e 1 ee,,cc, e e ce C e1ec--e e e ee C11ee.~ ,e, le c d d l.1 i ele e .ute c e _ c c ee'e, cec ,\ cee cccec Cce1eeec cc,.eele~~elce. lcecll.,leellleee ____________________ C ee le cceeeceelePc~ ece cce asle eueal ee aneeleec l ceeCe cee lle lele le edC eeeeeee le El Ce,,t. ele .eeh?,cee cec ~.U _,R T'A 1, c. ,., ce S.ce -, _, 1 ,, 1e1,11 A, .1 1,1e cJSc( J chce eu eceeceri le N1~ dee ,, e.en l e~ nuni cecy e, II, ,1 1.1' 1 l ~ ", .~ S. 1 Ceceec~1~~ 1e1.e.e,,,,ecd leP.Pe,f ,¡ .e.tl ,S.elc =Pce6,e, ,I~1 V I C ORIA e cce ec lee ec1e cce ee eele,,,eeeee ,e.,,,,ellc ece ee ece ie eec e.e~~~-~_ _ 1.~111~,, ,,i' e Ee ece eN ce e e ce e Ie'e e ee e e e e e e e e ee -e e e-e e e-Ile e e e1e1 11 11,1 .1 ., 11 ,o t', ',,ce. 1 .1ce. .,.s,,,eovacd tT< 1 ee~ 1 c11~ ecee.ee b. ,-e'e''c _~ i _c]ce ee M s i c a ,e ,l_ _ _ e .~ 71 .I 1, ,,% uz 1 'iA I 111, e ~c ~~~e le ele. e e e le ec e. elee~ ~i.ee ed e . ,,,, ,Ij, R I. ,sun s S1 .11 eee C e c e e. c e e c c e e~ee C e e c c l A c el d ee e l e e L l~ ee e e c c e c ee~ c e e c e e decc ee c c e C c e l d e e l c e e C l_ _ ~ ~ .le.,, ecIecede)x yl ee """,r.I S , P , ',i% ,u,,l, e e e ee l e ec e l I l c A T L k N T 1 C o11 ~ i~ 251 N S 11 ~ ~ ~ ~ 1.1e.e.e. e 1 e"eIe e. e e"e e 1,e ed~e e e.11< c1e.e.e. e-e, BI. e~e.e.,es .e.e-e. ceeele -1,ec1,S e en el 51cAJ PeleleC ',,;,c",e ceicle eec le i'.ccee celeece l ,-,,, 1-,"cd'. e ICced 1"ll,111111.", -" -* tIE,:,e. eeec: cicle ~~ i'. T b.-,~ ,r, eilii > ~iu d 1i.¡le 7:1e ,1 II., -elle ,,Ude e ,l.ce .eecp_~~~, lec l ec cecee. ,e11eC~111e.dcr,e Ic l--le ccc ci e.elc le le, eceecee 1 , e eec ,,le ce c ecececeee Ceecle-lea, eeeeie eeeicele de e1 e e e c db e t',e .e e e e 1 111 ,ee ', ~ te, Cecee, __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ e.1, l, I cee a ee.l , le eee eS Ce A RA_,_lI_ _l_~_,_,_~ ~ ce. e ei (;.] cecee Ce. e e c e c cle e e .C I m deCecee c:, l,eeee e , . ,,,le1~ ~ 1 .-leue~e~~e~eeIee1.c iEl11C1,CeleN.ce. cecee11,1celee1lee ec~pck, c,)e ece~l lel ~~ 1e,~le e. ee ce leeclcee.eeele lcece~ 1eele de le C delel ec tcee'ele~ ~ce cc1 eeeee cc ieee~~ ,l xce.Cee cec eec el E, t ~~ dH V,1~ey d, ~ FC.cy J.1,, "eIcecee e eceece. C . E-c S cele ~ p e., 1. 1.1 e S u ~ e seca ,C Tiefi~ eel,,-e I.~,ee eRpncia~ S A 1, 0 N R E G 1 0 ',' 'lele.Qeleieeeeceeec,.e e]e .ee Di .lee e ce eeel e~ucicle, elle 1'eeeeeeSi,, "tee.ece, RUcedtOG, ,e, STOE 1 1, ,~e.e R-1.ice .eel~ e ~~ele-eel!,eecie~j~ldeeeeieecd -ed9,1~~ cceeieeeeedceieeeieele _ee~ceeee t~eeEleclieeee. N A l Z CiNA 1lelFe.eeeSeeiceC c Ceeee".ee ce eelceeelieiee lelceeeccececc1c 111eeeYde S 1, cteieLecIteM¡de. pI a enT1a,_S. SCeiieCee.: Ce.~~~~~~~ 1cece.e.ieeeec 1,1e Ce. el,-, .ee -eele ic1~ ele,, e-,,TdI 1.le le I. flceelceeeee.leal d,[e elee Sec le e e-e ceecededece.le e5eeedfe cede eeeee cee ecieccece l ce eH.eele. CeeCel eee ,dl e., ,uecce lcceY.cee Pee cece eeec.'.-SeI. 'ee.< ~ae .eIeeeeee"ece, e.ieeeeel eee1,eee.,e.e e-ee, e.e ee l .1, t, ~1II. olaR I. R1~ RA1~ ~ ~ ~ 1, ~ 11 ~ ~ 1 , ,1,.sl",, bl t 1 I, .,,1p,,,de,¡ d P c Y dsp
PAGE 15

Ao cxxi Crhic. llabanera DIARIO DE LA MARINA-JoCe,, 12 de Febrero de 1953 Crnica Habanera Pgina 11 Tarde de juego# en la e efe'r-'a.antEdaAuaEa,~ .¡il adrcu Hoy es lzpo
PAGE 16

la~al~a1 16 Picadillo Criollo _______Por Sergio Acebal _______ 1Y pa ra qu? aV a aaa iid al na nca oias iinda ,l. d"!"!' de "om"nt -"'eo "e dio F1--Ch! de Alfaro, ,11,es1ro -ompaero. Trtase d' nue be pre' ",de ah.,. .Iitner I.d. r.nce, ULLlizando antibiticos ,,, dos¡s considerables. Ciecimiento de anullos (juienes falta les nace. Y 0 111. c punto: es. acaso. rr>idId el s-c arande? Vinibres ¡id; que son Pquenos 'iMPO. pero que nadie. sus im-omos enerniaos. DIARIO DE LA MARINA FEBRERO 12 DE 1953 Para Qu los nios crezan. 1 eatuae oalindosa a jasiadbombones. jr la lan abe? sereano o seriat? ser aequeo e egande. comna ndo e l, oanc dulcsfinoa a steles earlesaaa ix Maaalaaaa aaaClaro Laaaauea. eleaahoAmbreaa Fmua"la.altoa e. Laaaestatura.a Que yo asepa. 'aa naaaa aeA oalaraa juicio vit aa aaaaaa a aaamiaaata oas sbetd o a oces noafea losaaaaPaala a etd o Qes ie Ala dBraao ere"lsovo Homrea ayaaaaaataabin auea la tiene. qedormair doblado lo ecutaaa muyaaa gr adable. eaade!elaaa a aaea 1 enbusaaadalo regalos aaes-ti ura aenidiable eaad a aa a aaaa aia a ala. J Y no h.ausado anlibi6ticas en la cama.vad'aa aaado l e igual a todos lea sabea para a aas ,1haba Taambinaa a"Casa Aaaboaaaa 1,s b.st Paaaaser aaaa ai aaad cla bien la sangrea. el eanaarefresco Maaaaa'a" Pero n a.e al aala eaaqe ae edeaen tdasaaapae. a eaa' hacerls alaaser d i el aregaaaaala.a laa deabilletes. 'a d a aaa'ba aa aala £ u aaa Fda'coaalaones a aa aoaaa"Casa Amabaaaaa asa enla Pilaa que tdos __v ben esc__dein' epat. ue o_ dse casares tieen a9 a, o~ del Vaaaa.aorHRia, entienden? TIENE UD, DOBLE SUERTE: su Valentine. y poderle hacer estos regalos A la gran Welc dad decelebrar juntos ese Da -iya el muy cercano sbado! puede unir la imponderable legra de una gtata sorpresa .dehregaloi escogido en una coleccin exclusiva y que seguramente hard m ds dichosa a su Valentine. GOLSAS .PLANTA S5AI15A TELAS Y CU-', DTQ1 L OPS 1. Bolsa.da Panoclaalcn aaa. aadaedaecmeal acaenllda Granc cspjo iateaior y Jcaada allei, 30.00 2. Bolsa. dacaja blaaaac, roja, veda yacallacaaenpruia y rojo caa ayaa blaca,6.95 '3. Bolaa da datada epa! da be. cerrl anaacoaaclp aa maa¡ daradoayazicaaaainaiaa, 15.00~.a' 4.Ca"& de maall darada alabrado, para su joenaValaaa. Con dos tapas: uaaaaaa capejolalta ao oeaadaro, 0.50 5. Bolsa.de paja ec atuaral, acO coa y carcalita ao aeal multiclaor, 4.25 6. Bolsa. eaoaigiaal Ica ida caSh.ntocg de seda, taa da ceda,no vedosamacta estampado. Foadoblaa. co conadiseosias, MYaa¡giaala, en rojo y padala, 6.50 yarda 7T ~7~a y, II! Jarra aegesoaacstal ea deliaado tonoaaalaa. Unao exqiitoa,que su Valenicalca yad e aaelaac. te, enlai hoar qu ecpaayaalaa, 20.00 5. ]overo fraanaasada ealaela le9tib ccc ISete, c l a deo. Una eialiledacaorpaesa,35.00 3.Caa paaa cigarrallosa dalat alleala o Juego de copa. a aacrpg Gralaaatoda foaaada dcc adea. revin, oc!l y 1,aa-para 6 Pudaindvidaalaaecaoa las¡il peraonasda aaaal Ilaa aatallado a cea da su Valaaac, 110.00 Md a.Mdel A ria a al al32.50 Juego de tacadedoe cristal da Ba Vadfla de ceria aaaa can cona hacala actado ao. Constade daliaado moiolaalca¡l Modalo L. cuatelzas:ca otea, pealacdea y ala dal Valle",lanaca a aerde Pa. das elegantes pomosi 50.00 ra 6 persoacsa 64 pieasa 67.95 0 0 Soda puaablanccacn disao aegro Sur.h de Sada francsaeenCtacpade Shactucg de seda, e enooptalaa Sadab pura. Fonda blaancocn 6aaa plumilla y.motivasenarosa oacl y de uatac atee. Fondoeblanao dera yachaas"leasa.ac. tealosagos ypaatos rojos.0 ambins verde. 0 verde, fusa yemorado, acnenrejado aagro y celivo acaaacran i1a ca padal co aibaraane jea con ales aojes y pacas negos, 500 yaral ao¡a0veda,7.00 yada 5.95 cyada 6.255yada Prestigie sus regalos con -la etiqueta distinguida de EL ENCANTO

PAGE 17

N0 O1T.151S DIARIO DE LA MARINA [CLASfFIIADOS Alo CXXILa HaIaIn, J~iIIIeS, 12 (le Feber de 1953 pgina 17 SECCION Subir algo la temperatura por !Sube la peseta Suibastar la Adi(¡iIa en breve Exportacin 'Un temiporal de iento y agua haber iormclidad -en la presiiien el 'Mercado 6 4 7 2 4 cjas de leche condensadla de productos 1 ztals Rotanantbrica libre d e ,Noticas sobree l rals lE n EEElEElEE lEEEEEEEEEEEEE guipuzcoanos Ed E1 d.EEE Cb F E T j~e e ,1.SEEEEEdEAE-11111 NOTICIAS DEL PUERTO EEEE EEEE EE 1 LElIEEE ~d.EEEEEIE Ed 5. 1Le e Ela E deEEEIEEEEEHEE EEClu Estad,1~~1EdE1,11,.Eld-EE~.e PSE P ssa EEbEd. EE~EE EsElEE.EaEEEE. .E PO, F. P d , i EEEEEEEEEEEEEE EIEIEEEEIEE l -a EJhb.E.E.,EoE EsEoE1,EoElE EuE ,EoE E,,EvEddE EdE2 E 11-EeE. a&,Ea. l dENad Ed, EEb 1,Pr IEEp-.dEE ,,eEEE l e,,_EEEIE E,, EE EEEdlEEE.EEoE E .EI E IEEEE EEE ,IE I d E E EEEEEEEha,,E 1 EE EEEEEEEEEEIEEEEEEEEE iEEE EEEE EEEEE IEEEEdEAEE~~11-E El]EAltoEEEIE lEE E E E EllEdEEdd.EE lE El E abslEtal l d EEEEEEE E E.EErE,,ElE-¡_,,EEEEIoE dE ElEEdeII.,EE E-E E E EI,,E lE E lEE oEdl dEEdEs eElr~ E15 EE, EllEl EE EEEEEE lE lE l LEl dE EIEEEEE ElS E IEEElEElEEEEj~~EEEEEIII dEEEE E EEIIE E EEEEEeEEEe l.DrA R SAT Ed~ EEEIEIEEEr5EEC EEEEEEJEIEEsIEEpEEEIEEEEEdEEEJEEEEEuE-IEEIEEEEIEEEEExIIEdE "E.EaEEEEEE El EEEEEE EElEEEEE L,. P.,lE.lEdEEUERdaE3,"EEdlEjasEoEIE l EEIEeEEEEu EE l 'rEE EEEEfEl l E dE, E ElE 1 .,I.EErMElioE pElE-Ed llldE EE11E1,P. LIE ll E aEEjEEE iEEEEEEu LEE El ds,A hEE d1E.ELE lldg IEi. a IEI aEEEEIEdEEI E S-EEIE EE SrEE ,E E l EEdr.e i i l M LE EEEEu E -E1.EIEEEEElIE EE 11 E EEEEE l 11~ b ,,EEi EIE l hEe, aEE dEdj Al ElEEEEE ld, 39 ElEllEl lE EIE li EEtEESE l lE E EdyE EEIIIlEorllE"l3EEEE'550J1l E N, 2,, l. u Y e l eEEIE. EEEEE ll EEEE lll EI IUA O D NIT P E "tSE EESjiE.S Il d EEEEEEEIE E dEl a EEIIE e EIEEIIdE5EEEEE AEIEEEEdEIIEEEE1EE,,EEIEIEEEEIED.EPLEII-EIEE E.E.Eel dllE E EC5E 1E1,E E lEEEdA A11 dd ,r,. E E d l,,_ losEl .130 ~ e d ,1smq. ,d o o s EEEEE El llE llElE EEE E 1111 EEE EE EEEI EEEEII l EEEE, I EEIEEEE i EIEEIEE E lEll I EEEESiEE EEElEllll EEPuertEoIE dEEEE1,,ll El EEEEDnE d,,9 EE bErE E ~1 EEIE E u ~ ~ IEEIE, ElhEl EEEE,,SEIEEEIIE EEEEEIES~EqEl e ',El Ein ~,E EL EE EEEE E E CEE El lE EE1IE EE II l EE A O SS A 94T I SEEEEE lE l EE EEIlEE l, ElEIEIEL ELl lE E IEE EEEE 1515 AEESEE l h EEEEEEE 111 LlElEEEE.lE d lAl II1 EEEE-E dElE EluErEEEl E IIEEE E EEEd~E dRSE E' lElE,, le EfE et~eEEEEl~~ ElEEE l1 "EElL" IE llII, EEE.l.EEEE e s, l d~,E E 1,1'E llE E ~le lIiEEEEEEEE EI dEE ErE E E 'd,¡'EEEE -uE¡E IEEEEIEIdl ro~E17.211E4.15E2EEAEEE E l., E lE GALIAS SEde d NEl E FEEIEEEEEEE ElEhIlElEilE E i EEEE l E EEEEEE 111 eEEE -enE ell e l rzo-IE l sEEEEEEIEEEEEEEI EEEpEEEEE lIE Pronstico para EEG-EE1llEEEIEE EEEIEIEEEE .IEEIEEE E *E E n__ _ EdEE~lllE E E Ep E .Ee 1 d, EEIoEEEg.,dEd,,EEEIE,E E E E EY E EEE EE E EE d EEE EE EE E E E E ~ E lEEE I EEE EE EEE EEE EEE EEEp E r tEEE1E EEEEEE1 1E EEEE 'E EEEs E E 1del1d E.E 11111 E E E E E EsE~E EsEEElEElEEEllElilElEEEEEil EEEEIEEEEEIEEEEEE EllrEEIPEErIk,,E lE l 1EE deEEEE El El.ElE lE ElLEEI E-EsE leEEEE a EA ~ 1EE~EESIIEEElE l EEEEd-EEET.,E_ E E E E i E l l l b ll l d lr E E E E EE.E. E d 1 -l E E S E E E E IEE I E I E E E E I E E E.EE E I I E I E E E E E E E E E E E S E E E I I I E I E El.EEEEEl EEEEE1~E IEMEP.ElEtiEEroE E1ElI 47YRN Eh ~ ~ ~ U "la.,EiEEEEEE El EIE b" EEEEIEEEEE EEd E el, LE.a EI'LEEu'r E I l lE EEEEE l SllEl EEEEEEE EEEE ElE EE ELE El l EEd lE EEEEIEElElEM P S. S EEEE EE 11 E E ELE EEEl ,uld 1E dE EE l E 1111 E."E",El E E E EE EE Y E EEl E E l.llEleElLEEeIIEEE de I 11( d: El El Ci,~Eh di~adL d ld, LlgE iEEEIII El ldEE EEEEEE E E E E, L3 l E iiEE 111E I lEEE EEE S~~~d El"duElEE ElEl lEl Eol E" E, llll1. 1,11 E EE'l']eAd~~1 E l~~ elE ,sslElE LElE el l, dur--1 rEd de b~ 1,~ 1 dl sE sL 1 EEl E Al els Be, ~dH l., Ba l l_ ,,S TI a E 1 11 EEEEEEEE E 1E, E EdE E* E E EaE E E E E EpEE E 1. p"El iIELEE EE tEC-1EEEIEE ~lE~~uE Gel E] dEl lE E El, (1 ],uiaSESr,,,, El E1, E, lEsa 9lll Ire EEEEE EEErEI 111,1 lE ~ _, t E~1. lE EPl"¡, ElElls i "ull 111 lE iii ~ ~ ~ ~ d Ell A"liii lE EE llE llEllEEa EEEeLEEI "E_ e".,; 1,,1.l l l, lEl EE, EEEEELES l E,E lE l ZJ,,i lEE EI EI EEEEEi L _EEEEEEEEhdESElPE E l llEl d dlll 111 lEIl l lE i Sl Lii u E EdE E El llE" EEE iEEEd.l lil EeEE.SA5SES d, dIEIiEEEEEEEIEEE LE ElS EEEEe [a r Ie' o %, eEiiEiiiEEEEEr" EElEEldlElEEEElEEllli El EEiI E ElElEE EEEEEEEIEIEIEEI ES~bni LE L Fs,,EE,,,,EoEEAEEEgEE.t".EEEE IEEE 1 l 55 I E l ulE EEiE dE dE E lEdEeEEEE 111 LE EESEEI SS ESEIEEEEILEli EEEEEEE li -El 1 E2.1 ElE IEIE 1" EE llEElEL EEEl EEIEElEll EEELEE liEEEiEEi "" I,1, ~~ .d h i l agrcaa ,,L EpL.EE I e rEIEEE 1EE E l E A lE' dE~a1E.-l dElel L E IEEE iEEE d AE.EEE EEEII ,li EEE AEroE ET,ll EEldE ElE A.-J2 -' EE rpElEE lE d~(,,IE ~ l~,EllEd,.ACEnE.-E. lE-d, l%-r." l IES.IE7EII eEE E ltElll Ed' E178.932lPLElliA,11111 E b a LElE EllE.,dld, dPE ens L BYl27 (elmi~ lte de -Lo.d-, d -, E EEEsEl el ______1_R[.,___lbon1Veo.o) co1801hbitocones eEllE.1lrp ,'rEllEbli,111. E lE lEdEsEE.-1dA,,,,.1-11 EllEld lE-boo.odo dno, Amplio y IEErCOI bloc11 ElEsE E EE EEEE iiSA ESES E EES EllEdE IEEEEAESd II 1 5 "~, EEEe e I.d. ,1,,_ l sEEEE 1 d, iiiEij~ ¡. E~EPre Ll I .s sd SE, llllllS E .-qe-e e isoo ash1l.l ha~ESEEEEEP-E-ESUU' .EE.lrE~E~ e -EE o'L1~ ,nEIl ESNESIEE SESE. ElA1AEEEEEEEI 1 EEEEP-EI __ __ __ __ ___1_ G.Jf. d, 11~ ~CSA,,.usEisE1,11al, fil-EE, lIsEd. d, E .A E d C l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S'Lli E ECii S E n eo loCe. eha~~ d oC 0_; duis,EIIEE EEIE IlAoI.d.di eEiV1-iEE,,r. lE 111 dli l 5 E 51e ll l, , ', l,e~lo "lEr T,.~,' EE,111 EEEIEEiEE""E E EE EslsEl dh di Ei dil PELipEl.E.EEEE .i.AI',EE l11,l1~uEl E11ElElE El1 ro, 1,e.i iiEl, l Ei'i b.,-'' 'ii 1EhEl dEEE E ilE l E Eu ld, e EEd, EE i l EEEEEEi i1111 EEEE111 I E Eu l EE E liiE 1111E EE -Eb.E.E. iid, E EE~EE~. Ej.E, l, E E .E.E E .E.1.E. Pi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 E, d,I iilE EElE 111 EiEE1E l 4 C,1~ l.A ~ ti E1l1.hu 1111 dl, lE-~ ~ ru Ui e"EssEtE.,ILE, cuEGEEEEsE r iai i.l. de.E 1,.E l Sl r-,'iL 1,1 1 lEEI.l. Noe~ ,i i. Il d-sElEiEiilEiEE l I~ eEI E. N1E11E. 1i1,.E.T7 ¡fJj¡sj~EE EE 4p 1. .P,,dIdsdE ,feEleI-Ei d~,EhsJ.iL1,a, Liu,,d EIEiEEE SuNE 1_L Eh EIA5 ~laEl. E Agentes en ulueiidSiE iiLaF EiiEEE ldlll~d E.E.dt ,eEiEI iiiii EtASdelaenraa l usd u.l,,e,,c. b, IGr~.a yd eT-l a. a. L"Haanldlbuvoy'UJEEOeiEEESy n Eu E. !i'' lii. i CELEEI Esl i 3 Mii. d,[ 1-ll 71EluE E d d lill (lu E12 LL CiPE, l 1 55i9l. E.E]iiE AlE5 ~AE e Alse stiiEi w, iIrE B5 2 u Al,ali C11 -A,'-EolddGCEEEI 111~ Eeneddeho,.""aEs ilhur~i SEhEE£uE5SESEESENISiEESEdES ] ~ 1 l El 1 1,11 ,~ i E1E,,0~E A e l E E E L 5 ~ ~ ~ ~ Mii di P ulHE10A E~EI~ YE El P Ii. M ll Liid eiic o n s truirlEe lMe d i-d NdiSEd E ElEE E E 5 E EiE ullE dE EilEE ~EEi E ICI"NEsi mEEISSS 61 Eld EEEE ADEEE.EiSEEEEiIiidBIiiiAEEEEEENN.aidEs ISES III EdE" fib~0di0Lben L y.M27(limitelii dde La EHaL-ii 1E12I EnE,ElEl E QEIS Plldo idil M EEEEEIE d hulEE dii Ga itaEioneu 1-r s dEiS 8l iiiihEEEE. qE d~, El EECEE FulEs 1 lEE. E i iii hi Ei.EJ. 1 Zi1i'. '.'a'i 1 i d PIESMA Eildpi ElE 'iis E SiIEEE j~EEMEsPA Rl.isohoashie A S Ch E S) i ii E s PESdi ElESEEEiiEl i iiisiuiIsCd F-ls.,DllES E J i E E l u l u l y i E l E d EuEI E¡ ]E E E E L E ii E E E E E" f l e c h a d o r"7 E Ni.SEi r111.111LlL lEEEs ,Cs ~. E-eipurdSEISE E EEEIiS iii ENEEiEE E iSlE, nl.llr-ElddE-ItCE,,-IEE Y idIElaIs¡d,¡11,TElE W-5 77 dii ierl'oEIEE J, C..sE,~Ed EliaraEosENA M R AD S.E le 1S 9 -E lrd ~bE d, rL dt. alEr111EEr (7,, s CE 6 EE Ped e ~lE' Eor, E' 1

PAGE 18

¡'glna 18 Sport DIARIO DE LA MAN-Jueves 12 de Febrero de 1953 Sport AoXCM CHUCK IJAVEY NO RESPONDIO AL SONIDO DE LA CAMPANA -EN EL DECIMO El DIRiO ii lo DeprtesAnota'do (os veces en el vioveno, Por I1 enadO Scade e______________ 'V1 el Haul)Qu¡oderrot al Cenfuegos -El lHabana ganra la Serie. 11ElPleite0 oc""a c11 ep,,iclse . des l o,y lRo-Gavilli, M ioso y ¡-a l qni,, o 18 itSfes st a slo 6 reses. E. -G vin isoyAmros Aeteeed-dh.uMro oPice scots MDoi, hoy. 0 a. ca. dcche e-o titdoqu e t 1 snoo ]a, 1c.aP oiigis A 11,1~lue o, q aS h oado esi. c,1e.qiose d 19 is 5 lc. .''-.c.icio'.ilecpccPo RNENMOLINA . cl de pnta .P-"oy haciendo et,o .p ceploetientcc.octe. e-eoeb Ces d.,c' 1 oLitqessleailiticibss hde seeiecidedecs i ~ e een te e c qie eco-tc"edei d.yt .ds eeso d e, atera-o el leseIrteo l equipeeer eleeac lc olce cus bos o ehba-h R o, a C c u oi''s d.,e bristoteiiessobsioc d" q-escele. eP.,cl eleo' ce debuetces csut¡,.s.bjo scy osel aled o e ps.cceS .S ccec e cee hablaej. e l 1 i ee l ece d ese P iees ds Mces.1. lee eeebea quelecoliecscSantaecses Cr qece iael t e n oe c leeice ieee ei ,lr e seeol' emses ti~ s tec.pees lees do o.iles ec.¡ odls S eP.r c e i cee~c~ o q coseisuorletelidetydo tr mtder les. O a l lhnndd enel l~ c e~, ecolee ri u hcnoe e eMeeeo ca e L¡. e e sec t e'd e l ee" i'c'-sceceepiliiicc iccc rccc ee e ees Pee oise. ~ c s s ~s. C.nes ecct elac.cc ~elleecpc,,,eeeeedoEdmuneobsmse cies los~s 1:.cn e r e ee teice ltaes ct lccel c d, l' s u o Tece 1d l. Ya pa fcuce ces l to e .i, i eo Oshsau 'te 6 frule e oi e de e n. 1 ,e"oci ,e cee 1 O e aa 1 psi' oC a do le cecee cd, l,, qie se d.aedi co dolo eu l., s eci c ifirn e), c -iopc el dpoeecicc-escc sece cloe e eelddo eecc'ue h~ 11 cee ag~ e lo 001 eeoc e ses o ee eto reci1, oetaplipcceddo po loLcedo ie ec "c' .ecc dc. cElid is. osl nes~e ici i i ce 'h.h.d.i d'e"es 1e.co ccicct ecilcd Puicedevereede el,D, ak1 ,r, ,p, aid ott, ~ caPh ,qe--lu c~ tae cebe 1, cel,, c cc,, ae,, dedeeoeeeeuer bve c ce ieoe .aoieo cg e1ee elce.c 1 1 cc cirteureia cloe e1.1O meec tnr ni e 111o.es e ss i, 1 de runorne dl ., "' ., i e 2gui, ecfe ced se ecl-l ccci l eg e II oii el e teic iece o Ole C ob Oc e cel l Ohee e l a cccdsi c I icccc cc e ulesc ie sesee 1¡,¡c eeil.d cir dIliis bsbl c uidaldaiboti-ec rea. so si s qeen o quecce reec e crieriocccc cecie l cqccad i ae. na i celicieenl, '' h-,,, i u ,-a, 40p-biibiicp ee lii celiccc cc eccceeels ~c i el doLes1 l -O e lsccscccic cccied ciIseca.ceccicicd cc.ocec ctt ,) 1leo ceesK,[,idg6dusdselii copcseciciecdeCcses disd~~cihecdoc,,cclcicspei deldcloMiecccdSeissPe leha l d c cee ieiseccci~ cccccl iice e eccccccccc die ipeei eiseoisid as cce ec a cc establce 1 eco ci hi e diccic'.1 d.,cccc i O csies Mides, nanteacp .,, ce 1c ce c e es ciecel rie r peceedde 1 eede eil ,ceccsec ic~,ceesideneR jasal1 R OTclcee ccccc cci e .ceclcies ebl hi sotisetie lcccccccc ,ced n.octalqes d ce eed cccc 'el~c eec e enel e.lrcsdeci cciec 'l eecc u cis Sode ocdee cee ele oce'l ecelcc'cicpciico1.oe5o oA-,e.ses,,oissiblelceeaeocr~.ill ePuls i s osbi beieesoi cdelsevandoc cc. ieedocco teoetsalses Obes lM dcc c e ee ~ n i u Lrncaane ,eoccc ds DEP .o.l' ieecdcclocecTicoocOdecieAeecsl siseoed cecece ciedeccboletaCepara e' ~ l, cc Ecc lc cce eo o iece i lcec c cc eoccc s dotcl. d rr to 77 5COcc Iloeclocc ce Ze'e. .ucccl q itsi c cl eccd cece ece esete cecdcc dlIocee.cid e l ohc n r rar iejsp .a-ee ge a Ice¡oeselsaous. d ehIdecc ~ch. c ocLv eo cdeeeccccded ieceeo cciece C E ddce d d Dicoyiiliiooeioicpieeliiodecocolp lcccecellccccliicdeiiiceceiuiadrard.i ldeeiccesliie l,.dedieciadcl>,l, r lde .Coc i p icc ccciceroel dci ll ce ececosicce Oiiliiiceelrol~d se 1 s p Iiccedede ,1c obsdicealoiodce1cee cdicel cce el cccii ce e le sonl augrecde de unae pciccle aol oiaIrd 1-syH n, ~tcec e.cc.c aburdodel ed elr p a ,,,moah ,Tna nedocelo ,tA1
PAGE 19

Alo CXXI po1 DIARIO DE L A MARN A~.Jueesl12de ebrero de 1933Sot ia1 FRANK SEDGMAN IMPUSO RECORD EN TENINIS AL VENCER A JACK KRAMER librdorRefuterza considerablemente siL Lotres Colete' ¡1'onte Irvin est muy optimistalA BANAMALDI¡]1) Depotivo equipo Panam para esta Se,L2 rcbr g pe o a la prxima temporada "e PAr lRen AMolina graresneIquipo____recibir R IDpA A TANTAS -El ambi> d S,ph~s DIAA a eee~ de oe ekte qAeAltOIDI ~AA ____ ¡Aegra qe se senp te npeecrta cndcoesey epetealuch r h. et.eAI Ae t ,o, hdepartcipreneelaSeriee MCaeb,CAYA-). AAeAdygi Chae pateedp, be.,eep, be 330. CocteA35 h.-,Acee PRMEAYUIIEA edTA4TS rielee desde Varios angula t ealdo patee el piooda 20 OeAese.clee A.e1 rcecee l bske n lCleb de cedeimpeleedo 120 cerera. Eleiopeedc c AdA~p~ccA Acecc Acee ece, L un.,,,, in11 .e baPcclceeenealeta e que 1. ceRa P101FRED DOWN de .UPSGNOPRIOA3 ATS ce ,e eeeeCeU_' btee.c$ec ,eic nc.ecte cql acetee A ceecacaceidAcecetccdeCc.eecece eccRtc ccAecccAec eecrA-,,Ace AteA tec1,c cecee 11 cael. 'eeFInA e 1"Cc lee A id ,,I ela ~ ce aceDM.,e, cccA e ceee ccee eaelAc .te~eeeL.t, Le e ~eaec e e~ ecccc ecce CeeAe 11,c1e cccecyc e AcAece, ccetC~a1.2c.= e Dce eteee D e c cett eeec eee taeee eccceCee D ce ccece c A ~ eeec ~l lb, e a eecla e e e Aeeea t ae ttecec e ee eeAt e ea.eAte',cte eeacct1,1e ee AAccce¡"ccacAcce A cce e ,ee e e ee h .te .ce a.cec ate' cet et ,. ; e e e e e A e A e e A c D e e c c c e D e ee cc ce e eec. e D cP R 1 e ccnaJed.b.eteAcce" c'C'eAcsle""R~1eace~e p~eeeccceecceeQUINIELAAte ece eseeTANcTOS:cc poercDelcece eAelebcrearauc Acecece te ectetteoec¡Nc c1.t Aeec AcLccecTcA ceTecS d, teeeaeccs ce Ar,,ar eeeeelectectcei< ece1eeLct Ce1e 1D ceeetce1-1,e cceeeec1c1eca eeececccee ceecee Aee cA eeeececD.Sa ,-re.,e.jjeciecen una ,eecen 1,R e e e e e e c e e A e e e cc A e e c c e c c e e ee i n t e cec., ea eeccch-,c1e~eeceeeec eec cecee ce ce111eeRe, uAte.,i_%,eencejeiDeT216 cceece d,¡pDc e1,ee e,, ~u, Aeuc A e e e ll'Lisedce l ecceAc 1 receceeReeMceceAleaecee d, e cecNPo e e eae9euAe1A quiepoedee e %e e ce. e e A e cce A cLuis. ec c e ce ee 1ee ee e eA te.Pee. q-cl¡ 1, ~~neie~ ecee cAceeesce.eec ce aet Leg~ce& Decee'nc Ate 11'' r shl u. ,, d, h 1 e h > .,ccee r r necee je13eecYecececeeell^,e yc7 ~di.>eie~ le acec e e e s iee ee e Aceec c e A Oeeeee'a eccae c u-. e e Recc. ce. eece eeAcla eAe A ee ce cA 1 e d, e eee Aeecucc D e1adicCeceA eclea ac cDce Aeee ec eec e en1.eininteR: Id 1.1~u.ce elleIFePWe",¡nicstea a .ds ee P uAl .a e aec c tte ecec cce et a e ec Ae Iece eecc e e11ecDececeD1ce-'eeec'e ceee L tcl dcce lut cce ce A 1eee Jte ce te ee ;eeae,1 ccet ch-p c A ce cPe ce.,e ee ,lecece eal teceeeeeeececcceee reeletceA adu 1cecee ccc ce., ce fire ~n Leoee e____ tne s,%e ce'e ete l ecAd.,c .eceaet.e.ecdcte A eie A acete ,t re A e c 1e1ee nehcteic 1,ene.,dc e % ~, ; u. tee Aeeetcte cec e l eeleeeeee te-RIn ceIaaectccee ctceec cel Ta~e~c el e] deeej lRi, ,the,,eA'te e A t~ 1,e c al A e, e~De-ece2ee1ee e ed~ ~e e1 e e e e~e eere _______l.,____________ ara brindarle placer. ~nar ~ e ~~r ~e cee e__ae1ece tte e eeeeee leee1et e c1 e1 Ae eee, eee1.ee ee eeealeee -Aee de, eet el d tl f ecAeA e ,.eectn. e Aher e e e A e. te e ed e a Gu!. aemalab -Ntedde pee Oce Ote eccaedy eaete e e e eee e e eeee e ere I n. e-ere e Alede ee t eie e c1 h c. e eD a l e e arl ebetupo C e e eteeteed A ee e ee e 1e ec ee en ce ceea lee e ,-ecleceecde eeteecrt AlaE e r tetlo.e.e.e le ceeea-t e h ,t a t.W Frda l l a l :,toxerlujolee.nu. olIAn.uc_ te1,ee'alee decd ~~e19 riuWhle Sox1, prteicliad e ecceer ce ceDe cecee Ac te ~e ~~~s et l" dee ccc. le CbeeeRD Ded, c te ri e a, e Pee e l ee A e c No se¡,.A~ ziaunir 1 11a el d, ~ereee11eec ta, le ucecee cecee eteeedopcce~ 1,1c1e, en-eVe e cee Ace AcR e e Acede~l., c~cCcee epe~ d, 1~ .1c c c-e ec c ce e"" e e~ eeteecb., e, e 1 Vceeeee pan a ecAhe Teer, Serre, cllP-Wua PARA,¡MR-~ ce""e ~ece, cetc eA'O q *1111 a. a Reddcte~ctlcteigareoe expreteamentcee tlceceeaee 1.Late neteetete e. bec~t cte 1t r. er. cencc e eeteeetne, ace e ee-~ O,: p. n e Fetc tete hectera b riceerleep leeee htetelt nc ed, cebIr~, 'A.Pee c 1

PAGE 20

Pgina 20 Sportis DIARIO DE LA MARINA-Juetor 12 de FebrerQp de 1953 sport Aflo e=X GANO EL QUINTETO DE LOS MARISTAS AL DEBUTAR EN, BASKSET INFANTIL 'Debutaron los Maristas venciendo Bsa rel ~ I~cz ec a los Cadetes en los "Infantiles"Rah er_____ conflphM ri,-Por Mirilla La misma A segunda ho el]peqeso Jrg Srria eto a un tis de borrar_ cantidadude beaoventa¡& d l Aadmia Picc. El D. Frrerc FeKie sE oeioi00 c ce Gana J 1 1 Ceto u Iri ofeo octrno nciedo lInz el piocqc joccp clCmpenato de Meoes l rebj d] 25 cceue qtoe Paiqii 1-, tudez t ufo en, tada tap Pe DRIBLINGo Ten hae pocoeta esol in g l el u11 bo -d, 211dco 1. cconcaho oo iloPclo d lla-occd c a l arpoo l CCC c hacidco de tocombustible La fclllinoc n oclolcla.co,ie le lleva hasta gial de uba. F. dctorcccol, e coRISTco Iblla0001 .Adoce ldI m,l. al0inci01l1 l ~ne da AlooOoMcF¡.o.,iF.crdco tcooV Iocooce 1, loa lcd ',.a:d 0 lcldCo lcctt c occcell ~ h""oIl 1 C, iccogo l. . .3 0 1 h Iodlee d .lt -arttloela ms ei-eo ~m, i enPlo Mooeii lld ol~ lhoo c1c ts. yel ~na.oM:irnr cy el to2do Ocloeoeenloo KGoo'lo'doesedi. d liMo O1 .001d m, ua te.soeb ).eo ado o ~21= 00 ao ilid ci c 00 do 0 tucld o 0 l o -L1enr00010 dooaic 'cn fi d nreit1, 1 dcce01 G .~. .;de,oeto 0001de00 01 o*c4 1cci.oc Ole co ol. o e oce s 001010 do cci ms lejos 10rwi e,'"e hbyo0 e:oeoL-1-ooc2dc-Jodo dc Cc de doooc de elico. Oco Heoccoo.,I cbo c o d c cco Oooc 0 00 .1 Coeio Bad ,o .occooeJ A d, .oas q e cm ldo el ccc coc .E o l ocai-ieiJ .lo c 7 11 908 e ooOto bocd o 0oeec 00,c colod ioo lcclae0,ldo0 elOcl 01 ms ejo b-,l-S1S-nae 000010a loooei coo cocc 010 cioccodl Mb ccedreo .ocl c0o allccoo000 ic daL.icoo collgo o oocd l Mo co o ce a i t¡.h b.ii.Io 000D,0 todoloec9eca eo 000110e oooablando c T-r aoi a.1ad. eocobodcloLgo iood .IiCoc lieido e o o e o co1 e l d ,c 0 0 J.,01 R ay o s r b n ioa 5cc e u r b a a 1 e A t m 4 2 Ooio.O bo, ci d 00010~ d o do o e i O d ale dremodo o e d c.clcO o oic, o d e coc19 000 docoidc boiio 001ci c Po. ccoohaiceclo equRe iordo nnoblce uno ciern nata a diboidceoc ico e 1.ilociob -ba ,o d-_tiOa 0.10. P. odd oi leu o vel-l P-'co--eJ-19 01 lo L 000eooo0lo9O110e."0¡'.000¡oocedooldim oioiooOoooooo ,o co 10 Aracdcc u'0,100 0 dtoieli 100 dol OdI ciocoOo ooo 0oion OOso oco1Co en oeo 0Oil10i d 11 'l11ciiilgelo 01 T e 1 aio c iooe ne.o c b o lo e o c o d oOa 0lO O i l1iii iiadlcL oRIA D l 001 00110b. cc oe 110 lci 1 01 ( IC t do ouqip s p e e t n ~~ode dcciilbcio'.o2'ol eFSar. lcooo locco oocc 0 .oo si o io. 0 hi dl l~~0Ob-4lav s" 4dccdo 1~~000 00010100 dOtiue,00Oco onlo)t5 iae t C IflX 7l lbcodoocdiolii011.50111 (¡ c lw r ( rd r1 Lo olo Ooepo d 1 iic .lcOocoto Oii ii iiiu -W p,¡teno 74"22 -. ,11 -,,a-0c ooo. O io granO c illil iuuo 11 01011-U, 4 .000.106 2 Sooeoey oiioioo 0 l 01 i t~cOb0 oio 100111011 c TEV SIDE del __ ____ o.(0 o ium:, nep-e Bob Rtcneeieeestobloce unaMILTON RICOMANI, floU IJ o c k ey.o, a ,ileio111 -t~e ~ y.,11 .1 1 0001 M .o,,o e e 000000110llO o 0l0cl1011_ Oii cda ra beajo 1 lO hii01pu,d, 101011 iuh,, 11 ao,,ddlasido ,--e -W. d,¡ .,.r .la.o.00 eol u ~l 11 a i o1 u oO o ~ Oio Ool 1 000 d,10000 i ., co ouoOCd udob010u 11,011000 SioOcbo. d, i-i dicoooiooioir.0Piuiot im bPICiiOO.dOi] 0d01. .8 y od o 000100 eaI .10 l o 000001010 0 a,0110 b lii 101 lidooe, 11 ui d o O e dcl 0n, l 011c0 cii c bo oc co co bO uliil0 001o o. ii b t ~h0.oOOOhOuh d lii, c 00011 I uiiib oc o bCoihcli001010 coo 01000 c lo iOlioo olcoodo 0 ooooouo c C01 Ci ood dc 0odci0 0 10000100,ldo lLj\\ 0q~~101oloobl ,.b,, d, 0101-l a i1 0a0dc1 ,ooolo Loii "aO1oOOokcl0100di ocfo~ 0100 ciio 0 u ooO 01Ol 110 D iglo bc lobob o.lo coio ol0,1,0100ced~l.t01010 od oSit ocoocc010ooc1oo boJ.~oMoicoOcooobioicoboOocooPhii 00 lodcooicccctooojclicco deio c hoc cc, coo 000 ooodo l oo doIi oo he eicioidclo ooooio uiicucl0010, c b 01 lduho Cbl Oio l uSdooo0i.cdeCloilC 0000 ,holo -110001d, (Lit1 00U0000sOdoa lo I oo. cocWi ice 00000lo 10100 io,0 1010.lco 501 0 00 c [~ j~ j] ~ni. otccladel ii01ohcoC 0000 1-0001 ciuooiuiii'i io10 0loso o eq 00uip uoOulOicoec1Co ci 0001001e010 c 01 OuOlii0000 1001 1COioi ol u br Oldtloootpotd-t hy to ooioblooeoiocoboooic 0 0 1 0,0 o eoul 000 doPccci Oeoc ibaO oiodc oobMeidia Olot.,oooioiooioodeooocooc Oii lco lolo ooltooopeco ~bib ~ .ls)¡ad]d~ ol~ b 0 ic oooc o0 cco 0001 oo e 100001Foo oA 00010RcoMooo Oc c Cii dc 100000ankeed ,,. d,,c, iePcue l-oo<, rehugar 1000ejolt00 ¡.P,., b
PAGE 21

Afo CXXI SPorio DIRI DE~ LA MARINA-Jueoves, 12 de Febrero de 1953< Sport Pgia 21 SIETE INTERESANTES COMPETENCIAS EN LA FIESTA HPICA DE ESTA TARDE SELECCIONES D3LVTBDirgirLivioMral8e al Amateur'M 01 cileas _____de Pesca con el Habana y. Club aeaa __________RARECAXZL nuevo record C.3dIn11d.ncu 0a 3 pw ustitiltir al Gtox C33b -8l.H,, 18388 818 N 8 8idd d. 3881838883 C"idsoio 0838031 d308 8883 T1 838388, ni1.,8 1 11 818dP, MANIN GUZMN, 8811138 3 SEGUN1DA 583833-RECLARIABLE M338,8,s 3 hbl83d 13 33813 1813881883sin3pensar338 8888 81 118e3 1 C]88~83. I t 881818 1s C811 H.Se¡. 831383-F33' E 3138383d.83 3A8833 8 ,:-]P,33o83. em e8cel. fsm lo 333 88388 1888888388 833338388e383 838 88, 8833.18818 8 01131 M1.181 T388ro i, _.c,.8espectivos estudios cd. Ion ay, 83887ndGe XI van838313,i 08 8t38313e.8.dd, h,818331381888 383 18 3331118888"'h' 8. .31338888318S38 830338 083338,8-l c.-N 3CA38L 831 881888838 1883 188 81 ,8 C888 888. L38808111883n3t883i388838 T.bi,r 8F8l h., cof rid .b its, 3N81338333133 8 833 8833n31881. 818ec.g c. r.18y R838018188118811.18 88881 8818831813183838 8883 30018~8383 38818 P,1838.s Jnn ,. 88Are 088883a].10018e1.q8han383 13818883 p8,,18,8t8 n1181888838883833833,138C88m 838 13881838. ,' 8388dL. 3 enero~ cmi1 ,b uen318.8083880883311888888888es8868I88813183881 O T3818 ER. 88C 0838E 83. 838 8 8883 188118 88 183 81883ja, 338838 383 833818 88, 3In 3 d 38M.38 118 18 88,88 31 3888 83 5.1 Fur ~~1~ 3 143Ao,8N0Ga83do883 81800 ep.y. 3 888~.c. 88888 88818888818818888, e o,1 8888810388a 0308818 A:8d888.81hombres.83EstoSy,.801.1.me 3188 88838 8 8881 833, 3131888 I3n10h-3. 03 8 .d 0838. P. .y113,m l.¡v pi, N ~1888n .br1l1.~m I -1 1I08,d, In r8. UINTA CIRERA8-RECLAMISLE d 3888.38e3381 38388118888 818888 S_314 33-38381301,83 133 88. y 33378383. 30 ,8la .pita¡8 18 338833388383 18888 88 88 83-818888 3 83 8313 1, 138888811883 388313338 1 8 'c *nua____,_de__Pes.___d.__________ 803008 083 833338 038 1838838888833 81881 883 1311d' 813188 . 18 8838838388383838388. 13 888388EJ88,SUS8838B888131 88803 81881 3 03883n 318188381.3138883.888388888183 p888 8833188,13888 88818 0. 8 .188 088883 8831133 031883888 ~d.0h.08 88838108 8383 388088 011113 888. . 81 8813 ed 10r rp1188 333. 3o. tambin38 138888 11888 -o33883883. 88 m 0308888d3.3388033 Luci I3nu83. el. 888330a,088l8 0 .88 C888u31 808888,13,0a7 8381818 88t8818ue88 t883388, 0831188, 088883a01188BslEl831 Percy I."~" (8 d,1833831883118888888838s8 1838= la1, SI t,.p.di. ~ 1. E d, .Ib 1. i ¡,.L8b J-1 8380,3733833,113113813831318138188311888833e.888d.3131linda1183s88338838888833 S3.bl. 8l8.-8383313d. l3,3Con388.338333 ong.8r313833 038 3d3313 *3333tendr q-3338388888313880383d8,8.8Iu8838880388888881,8s888m~.3031318383 8 13 81833 8833.88888888,go 08388883 . 18 888 888883 333 888383 33 88 .818388 3 8 88131333883C8 838A38 188888881338383388 3 883888 .8 0883 888888883 88,38 hE . 188 888883888838~888~3 83338838838833318.88811181388808. .388838383838888838888833383883d88P;"',.88 8,883888 . 8888 .888 8818 838188,8el3., .83.3,0.8133.83831 1888883 838a8 hacer888otro88 888008 0388033838 ERA .18,811,en88383880133888883 8830818 d88888Aos88 y88. 1188888,18888 888 0081 881ky W.d h r1lt d1li eiA1<1tl 8381 83 8 oil, 1 8<1188~ 88, 81 8, 8 8l¡8,'~.1< <88 in orho 11 n,, n y~ du ~ .,Z.11 88881.810883883~ <8I81d. 8.8.3.v.<8B8e. q. a el sol ¡e,88 .1 'o 1118881 de a888188818888888 'lud,,en.<3883 ~e 'I de<8118cm 118188 888s. 888 ll 838< 1c. 1.3 m81 88 <8888 8881188.18<8. 088 18,''8 0888 O, 08 8 1<8888 888 08888 o 8880188.l1 883188 8 1< 8 18 8 de 8. 81381< J088 Bo8 118 <80y<81de 819 0, .qem i, m ? u, 1t d eoru e ,888811, 0y 81gon bls'o -d z ,,aee Id ,im E n -8 8 = n888 e8l8 888 8 2888 1 e 81 88 8u 88.~ qlo Es I 8~ '11C 8e ~ 8d 88 8e t. de O_8a P 8,8a881, relacio8nado 8 8~888la818n88e8.8 38 1 ~¡t03 male 88 8 8 83l8 ~n 811 1 8el 8 88 < 8 88lb5 8de 83 11888888388<88 881<,,11,s8 d, 838 <3l; 1 888SI 888188a 888 88D.,8I,,do Por8818888888888 n88 a88.lan h, 0d. <3880s'uIi888,8m,8018y80abil888<958801180n8,08e bile jdc8 88888888 l883 88838 8 8 v-le8888 , ~no,88 y n88,313 83 .838838 .11,n,888 3118., 8883 188. .388883 ,33 88388, 8<8888 888888,de citen 8388< <8 n383' c d18 .0 88 1 3088888380 8¡ 83<88m 13'T888383 18 13 C 1071-.-8888.888< 13.188 88838818888888888881 38888818888888 83 88' d,8<8<88p118 13 8h8i8lim,8<888,1 s8l18883ecto d 383 8 8888<118888,8 <8883188888833 888c "'. niensear 88a 83Id8I8,8I 81acta,3 p e 331 ~1* t, 8111 883888833388<3833138 8888888888I 98d.311.888he~ ~188.-, J l. ~ esde833' 38308 2 cch l d83.<~ 388888<8 '3888t38188<~33el8 818 8818883 888 8888888 118 8 8 8 8 3 8 b3.0enp9983338I 133. .8 881 88188388<8038188313 1P1 d c~ e P-8118808 d3h,181138088unas 8'
PAGE 22

Pgina 22 Internacional DIARIO DE LA MRIN.-Joeves, 12 de Febrero de 1953 Internaiona o XX Actuaidad nte¡'acionl Getiona Francia* formar un bloque de seis pases, El rey de Jordania Inarcimlt 1 lscdte eSnlu _____Por Jos Maria Capo para inmpedir toda provocacin a China comunista ¡ <. j 1 Consecutencias de la guerra: : y llegarn o Londres Myer yidalt Pro lograr gratas de apoyo ,_Vi 1 E revisin necesaria1 a la Counidad De enivo uropea qe eveo la exesi de lo guerro J,1 LONDRES, febreo 21 EDEDENdE.--1 n d s E -tal Art (,b, DErO E ,t S OD ,NO Edo eR RE BiED. -DERe Myrpesdo e lOjEROii11 1 foIa(.o Sne ,sRE OaOE E ml, eae ao qela irrs hod Mno~NDRE ESREESEDyolE'DEO NTRNAICAL. .DE, RER l D,.ERalRE e lER J.~EREE REDO iRE ESE ERE-UNID N Y E n~~ dEDEERO .DEE [:-E--:11.E, 1EID _,D -____________________ ~~~ o -REDREIO E EEERs R. 010 D A ,th E o E En. e.EdD .r ~E O one E E Dde1 G ;I iEE E1 EE EE-1EER EE1 EO1,o.Es, e .,aEn-,Ie e.De, E rEDE"E EC: Sho au EOEEEEEEDEEEEf EDE EEEE ERlE lO REREEO RREE SEEo" REE.EEEEEEEE o _'NEER -EER-EDE RDEEEE DERaDn.DER DER EDE O EEDEDREEE.:,EE DE"""EE"-"RoE"'ER~EEEE RREEE REERDEEEEREEDUN R1 Sdn e DEO EEDEESERES'EDREEE DEEERE lLIREDEEE D E aREE E .u. eniDDen1 EDRE .i. 111 '11 ,,,,,, ,. "DE""'ROE S d .DeeD nERESERDIde l ,eERnODREDNEEDROEEEEEE NENE.REEd cqEDED DEpdE l-SDEE PEERDR febrerJoE11FRIREnDEIDEE.ED ED EE D EEEEEEEE. ERRE. 1D EE EE EREEED AEEE DEDEDraERE EREdEDl.E ~rDpE d ERE EERE RE d DE DE RERIERE EEDDol,e R 'l REDEDDD EEDRE l EREE LE EDDer RERDDDRDEDEE RERR REDE.ERE E RRREoD ERERERENEE RRRd ERRERER1 a,,,,p,,1 ,u. h,rEDRDEER eRDERE EDEENRERDR¡ Di R R,1 E~~~DE-ER E dE imni a .rnd d, la 11---La mREDE DEDER ERE"'D 'DE ',Re ,,REEDEELEE RRODEE DR ,D E l RED R E EEEDEEDERREER E .ERREEDRE DDE,., 1 ifnP. E REn"~ s'1','. ut eienel1 _,,p,~~,rd~ .1 DR,, dD DEr DEE DR,, R.IERE ER 1. R lRDEE RERERER1.DE ,aRE dED ,-EDE y BDDD .REDERRDEE DREIE DDE DDED EDDEEDERDERDEE DERE E, DERE,,DERDERREEDD RE 1E 52DR 1.RE .¡DR ER E~ E EDEED eEDE E EE EE E E E EE EE EE RR D EEs R EE14 EE E EdE" E', E E E E a¡ o o'o 11 .m .en a .., ,.,. tl au,1,,J, -''1 E' E E E.E.E.E.E.E.RR E-Ep E E, oRE E'E.E.E.ElE EEli E E~E-ElE E.E1ElE EEDE.E. E E.EfEE E E EREN E-DE DE E DR ERREEDRE E E E E D E E E E1-E E E E E E 1 cI eiZ el0(" e' .q,j. pPL.,a ~ I L., ,,tony Ede, pda, ,i <" LI,l,,,,,I,.tl ilunDRERRED,,EERERRDEER1. DEEREnIrtg E ~ ~ ~ ~ o .R RIElEDR.D.ERR111.ERE ERDE. NR ERE EREEEE RD DEDEED REEEDEDE DErEDE.ERE.DEEDEEEEREE DE RE E,.d.DDE-REDE E EDEREDEER DEDE~~ ~DR ERDEEDREDE~ ~ DDE 'E "NoEDuDEEL.DIREER DR ERE DEDERRREalemnRERERE .RE D ERERa IRERE ED E lo ,D D REE EEE RRE ER DER ER REde'EsNEERREIRE ORRERE5E EREEREREDR~DELE IR.l,,,ERRE[EREDEERREE.,EoLEER 2D~ ~ERDEERlEERRE.D. DE EDEDE a iDE r iED RE 1DE E .E R .DE .RE DE 1E .RE. R. d e RI RDE RE:R E~D E ,SREE ER ED EEDE DR R I DE r R E EE .DE lREE E R DE ERE~EEEE"RE EDE RER dE'' d E d1 E-1 E iD -d ,.s l r ~i d DERDEEE D EE E R D D RRrEDEl,. '11-1i't .G nBe DDDDERDEE~nERaIRD1EE REND, EO EE D ER"' EERER"EEE EE menteRo~dREDRERERRELE, E EElRDED RED DEE E DEDE E lEREDEDE aSRd~EE. D ERRER D DE R EDEER DEDE DlE.RERERoDlR s D~ RDDDRED EREREE'E'ER ED E E E RE. REDE11 1 la ,1 '% 1~ ~ , mlI p, , n , e ERR ERE DEEEED REE.RE DR ERE l .i, .i YE ERERPIRd." ,l.111 .1 1E.DRe O REDE, ,EE DR DEE R-RgRR E EE1DER,1E EOE.D RD E E nlEE i ER .tEDE ERERDE dEEDER E REDE lERDEE RE REED E E DRERRER EDEEEDEEEDRRRRREE''D-IREDEIR'DEERREEEEER', EEEERERREE-RDEd~RD DEDEaEu"LDEEREdEEEREE.PDR1-1ED2E1ERD.EREEEi DD R EI Re lloenEE EDER RED ERE D RDrEEEERRNDR ~ ""1 "" I R EaRpde DR.EDD iREED ENE DE~EDE EE aDEE DE ,.,, ,,EE ,,iEDE D RE E nEDE sDRI E REREEDEDRED RER-EE REREEEEEa ER ER,,EE ERLE EEEE EEEE DERE RE .EE ,oR I EREoE EDRE"ERE"RRDEp a d. 1. DEI EEENE ~EdERRElR E 'DR E-EIRED DDE EaREREEREERPLE DE,,DEELE-EdLEED E EEEEEEDEd D.ElE EDEE 1l' c E', E ~ e ,EEE R R R ER E D EEjE EER EE E,,EmE EEeEEE EEE.EE E1EE~E EE ErEEE.EEoEnEE E EE EEEoE~ 1, -~ ,,,,,,EdO"""'L~C,,,D~rE~EE ~ dos EERE REo ,RL u.,,oEDEE,,RDE~-RRD~ tuiEERERE El. ERE, EREDEREER E E o e ,,,o, ,.l. m ~ ERE. ,-111 .id ,,de-ERE~~~REREEl.Rd EREo -Mde~ ERRER ,,EEE EERRE lEER uRE dI ka.ERER 1,1IiIE(E EEEEEE ,EEEEEEroil. ERE REDEdREE E EEsEE E E DEDEDEEDEEDE EpEiEa EEII E E E E IRIRE. ERRE REEE RE u ED._REERD E -REEREDEER DIII II Ed'E9~ ~IENIa"NI= u Eu lE¡,. seDEE 1E1EEtERElE RERE E RE RE ~R.eER d e o ,, E E, E E'Jhn E EDirEd Ed E E E E E EM.ba 1ELE ~~rnt El DDNEDREEEDEED R ERDERDE -EERlEIEE R R e e e.d 1e e . ,a .sr .1 a . a oa 1 lll1 EDERREREER nEDRiEDEE ERE IRENE RE LE DEEREumr DDE ~IDDE.DR DEERE PPEEE -7EB'DReDEDEDEERDEDRR-DE"" DE'DR E. E ELELDED DREEEe E ~ uE P E D ED E D E E E E RE E E E E E E RE, RE,,EREi-REo 1EREalERRE11ERE ERRE~ ,,,EERSE-11-R' delEREEfiBREE41ERE11E ERREEaRa A mEa }a,1RE E E E ." E e E EI deenRIERERERERE E DEERER-, DEuE ERE 1,ERE pida E~R~DE11ERE1ER R1OREREEDaRE_",E E1DREEEEE RD BRERE EREEEDEERR.ER1,El RER IR EREE REERE ER ,ERERE D .EE RDEDc IEm R REDDE ERER REER EERE EDEDE DD,.E RD ERE RDIEE:E RiEEE.RREEe.(E. IDEER E1.E RRE,,EREEElE.ERER.ERRaR R IRIREE ERE E, Dd E r NEs raE REEE DD DEERE RE RE p t.RRE u ,i n 1 ,1,, ,,, ~ , ,, ERE RE E E DERE El ~ ~ ~ ~ ~ R ERE dDER e RED ________u,,,___a___,,_ .ER BOR E RE DEE E DE RE REDRRRE E REEE ElEE RE 1, 11 E 1 E E d .e .EE RE .1EEa.E EE. E E EE, EEes. t o d ,,E E E E E EdE 1 EE1E E E E E E E E" E E E E , , 1 lltr .a ,e E~E.IDI E,1E E E E EE EE.EE E EE E E1~~E EE EEEEDEDl EE E EalE,,E'.EE: pEDRoE EeDE ," EDDEDRIR EEE'EREEDEi El'DDEEPre ienL. e CCo f 1-1 debr(ra au vo np s IIREEDEE DR e.determnaoEDEEd ,, E .DEERE ERRE 5.,I,,!d, r.[-,-1 E,,EdEE REDERs DRc, Dl E1EE. DEDEE DEEDER dEDE .RE ,1R E ~Le ¡e zo C iet V o e rooe E E EeR PE" ~ e ~.o~. IR .aE 1~1. 1EDE -tiiuio n ,co n tra~,_____._._____ ERE E ERE RE'.EED DEEDEEE-,EDEERlR"RElE'RDE-11DE E E DE DP D E DEDERRE EE OlR E EEDEL D 1,11E'EEE E.,EDEEL 1,DRDDEE'D p. l 1 lE'EREDREEEREE-EeE, l,,,, ,o,I RE,boD DE tas EDE-REIDEE E '. D ,IR"D .d~1~______m ___ _~____ ___ ___inu daconeD REDE11EDED"IDE''ERE. D EREtER BRREPaRIE 1 a ,b.an .lERREree,,EDEEstaRE El aERtERE1R1,1 d,,, , 1,,1,1~ ~ -1-lieiJ, .,':,,'EDRE. DR DDE IDE REERi ,daRDEDER REl ,_E1RE, H.,d, ____.(1.H___________________________,,I""i. E, i "" 1E1 lclEt. ~ ~ a i11RDR ''DE REERRIRDE. LE RE',,' .,,il 1111 1.11 111 M 1: ,3 1 ~ <., ERE RED9,ERE ~ ~EEE1~EDREREnl(ERE,,,,,,, ~EEERO1 1 La 1,ID ~D~R-,',RdEEDRE 1EDRE RE -, -~ Io M1~ unb d o, -dIn D aE EEEE O ER 'RRIROR IELEDER DER RRDDERER IRD ED RREEEELRDEDER Par Paul L ~~ ECEI D EERE DE """"R1RE ElE pEDID E E DR ERE REEREED E DE DE ELDEED.RE ElIDEEREEREEl, RE ERIE ERE EREEl ERER REESLED 1 .E EE BEREEE EDEDRdEnRloEEdEE RRErN EREERR,,EEE E DE R E.DRRED',DRD E1,1 E ,.11 ,mERE 'REDE"E E EE EE EEEDI LEEE ha O R E -1D1 E E E E EL E E E,, Ed, E E, DE El' E E EDREELE1R1E.E DEDER EE RE-DREER E "EEREREEDERR LEDE EDE E,' RDDDED E LEE' EEREDEEDRE EDEDEED EDERERREEREERRLIDEDRRRE l1RE~ER,,ERE EDREEiEE.R.E ENE LEDaDEERE DR EREBiEE.EE EE E IEEEDnEE E E E E EE 1EE. EEalEEEEpEE, EiEEEERDEE1l E. E E EE E E),EEEE EE l~~EE~ EEERRDREEEEEDEE-DRRE.REDEDE-DE',EEEDRDREDEEEEDREEE REDRERE-iDDIREDDEInEi DELDZRRRRERRIEE DRM o ~ el u1.1 .'t", E E DEDRDEEE REEREDEo EEE ER RRIE ED DEEDE EREREDE R PED El EDE R ED R DER EDEDD LSE DED E EREE~ B raREsRDEiDlR DEta DIEEdL, LRDEDRREERE FRE EE EERE, E' EDL D EIEEDRE ENN ED REED EEnL EaEREDE"EDDR R"RE DD"'DDED E"EEEDDEE REEL;EEE.EDERED D'EERREE1 ,RE EE1EEDDER DEI E R EE EE.EE DE~ dEfEE EE11EE EE, E E, EE, E E" L EE EE EE ES R RELD'-EE' EE""E E EE EE EE E E E E, E EEoDEEE E ,E~EE E ".ElIl RE EREEt EuE E1E1 : E EsDiE1E E E E E E E 'E E El E.E"E EE.EE ElE.E ElEqE .E ElEtEaE .E E~E~E-E.EbE, E E yE-R-E E .E E DEDIL &E~EpEpE D l,, rlo Id DE] LEER DERE E E ED'EE.EEEED E E' lE DELE E D;E'E EDELDELE E LEE.,EED' ,,TDE DDE DRDRRERE LEE E DDE DDE;RLEED E LDER RDRDE, REDEa-EDEE1DR~D r~a ).al~, h. E ~li j . -~~ ~ e"ja l~, , ,,.,,, " 1 en sos n MaeEtE HE~.Ed,1-,. E E E E.,d. E. D1,~EE 1 ,,e,.d. . t ~ ~ n r ~ . . ,: ,,,,,,,, D11 11 lIII'1 111 '. l l ~ ' ":,ll:'I ,,,, ,1,,,,.,,l,,,1 ;,E' E,,, E l.E IDEE,.1 ,oE, E E, SEd R E E., E E. IE E E Eo~Eo.DcElc D-~DiiEa E .<.a, ',,oER ~sJin -EREa . ,¡ d a(h -RREDEdi DELE-1 1 .( i 1 ," " E E E E E~ 1 Ei d e E E, o El m ~ , l l . d I , ~ d d B E 1 1 11 1 f 1 1 1 ". ', ' l i n , " '~ o d . ~ j . ~ m h l Cp EREED El.R'EDEEE DIEiDRdE1FE.REE EL E.' LEE~D DDE~E DR~ R1E1E E E E E E E E RE REE.E.E. E E E E E E DEEDEEDE E E E E E E:EE~EaE E-E E-E-E E E-E-E-E-E EE R-E E-E-EE E-E-E4E1E1EIDE1E5 EEdE~~Ea~E DEoE.RD""EaLEE;EE D E, E E E El E E E E E E E E,., E E E. E1EEE ~E1DEE, El EE.El El EE ,, E E E E E E'.EnE.E RE_ E, E E E p E E1'E.E,1 DEDEERE,1E EiEE EiE ,a la ,1111L 111 1 q-l11Il111 LIDIE I Ieens e CE1fi 111EDE DEDEDero implE E E E .E. RE~ EDEE ENIELEER,:, , i re i e DEERE.ER. EEL DE. E RERLE DRtDI E . E.Ed E E E,,E,, RuE E E E1RLEE-O1EEE E:E E EE E E E Rl ErE ElE E EE EL EREERERE E EDREEDEo, laDEERER LiE ,,a,"l E"''' i lEE ER E E EE ElERELEERE .E r -EE ~DEL .,Y EE DE,' E,, a NIREIEE REEE.D.E E EEEDE IDEEEE ElDEE"','EE D E<,r,,EEEE E tE.E-DE E REDE qEE. E.E.EhEE1 1 .E.E.E.D.E1E-~ E'E EEE~ E1E1E E B E ElE-:,EEE1'EEE,,IEE.,:EEE EE E E E E E E E E, E E EI E E E, F E, LEED11 1 , ,! E ELE DDE1,lI. 11 ER EEE.E R ,REDD EEELEa EEEEE EEEEE EEEEE EEEEE E, E. EE.E. EE E EE EEE EEE EEEE E EEE E E ElEE, -EEE 1.i] aE E E~ ~Et ,E E E D D EREE1 E EE E E E, E E EEl E ElE RENED E' E R",linAIERE 11 : '" "d a ,,'l IIII11., 1~ ~ ,,,' E EDRE E ERE LERDEE DE I l Eb o t a e s i r o < ei i u o e IaloDDE, '.E.E.E~E"al, ,I EII",l,(,I~ 1 1 RRE ERE~~~ EDEER RE E E E -1E 1 .E E E DE E E E 5 E E .EE.EE.E. E~ EE EE EE l. .I, ,1DE E E EE DD.L.EE.E.E.E E.EE2E "E ,iEEDEREELERE"E EEl.EEE-EEE E1EE E"E-ERdE EEElE!E E E E,,,EE,_E .ElaEE EEE1 RnE REd,:ERE DR.ELR.I'E'IR FERRE EE E-DRa¡lER-E-RE "".DW--1 DEERE,,,,, ,, ,l, DEERE .a 1 5EEE ~1-1. E'1 E E11 E E E E EDE)E DE ,, , f ~ ,, E.E EEE EE EEEEE E DE EE EEE E E R EE 1, -REDEEREEoEEDE~dEEREEEREDEDDDERE,1111, ,EEa, dEDERR1
PAGE 23

DIARIO DE I.A MIRA-Jueves, 12 de Febarero de 1953 Noticias espaolasc Pgina 23 'Controlar las sillas para los paseos 1(1 Cmisin del Carnaval m ,Notable el eeauecla0 en la rccauelocia por cobros ao mosos. Licrnctus Para nuevas construcciones Eacalde se tl Lu del L aesuatacel e aad i palabra en el Te Oeeec de leeBocdasce Plea deledJuveeu a llelie edlCub en, coc c ome moratcivoll vlaceec l d L Inaugurados conE aran brillautez los actos dle las 1't"l uolgrl wneN Bodas de Plata ire la Juventud Catlica Cubanau n., io i ,a Tr Deuniern Dre a SallerReonion beeilebrele delos l itj,,idt e 11 ci e e y banquete al lHeca. CTLCSO Eaeaerecla Ir ,J. W Virorinoo Pee reoeello l FecU'le Vi lelili ",illcccle gclcccicclece. elt e a e e cic e laee 1 Ieu e .le e,¡B, e.)e,, a,1 etii d cce ori e rde nde ec ee en Ule e um 1,7 [i c.ehc.ecee, lc1eec eeee1coe e el e cee ce.1 d t > e 1 e 1aea1 ed a e e d Aeec ,v d en aC aple a eee d le¡ l o e e L I Se a. ee.deb-e ee ee ee e d e1 1lel e 1,e D e c ed o c nae cd ele lela eecceedece deec .c,.cc deccec ceee1ev ee aeee.eeec l cel ccl Ile.i-e ye es e s.e e1 ee l e n bai ue e e e e e. I U (1 e er e 1~ p elw ecerc a eeeeeqeini e nt oeeceeeelenc) e ~ , ,1 e1le 1 1 e e eee eA 'e c cecee eadt e, l c]a dee 1cee ccc.e.1ederaci .ly ledac301, vlelile , e tn -i a ('11110 dL cmeecte de u htine cns ct e e c eile. ccecece e eedeeicet eede eceeee e Aele xil ciare d leC ce cl Ae ecL aaad ei e ecddl ceeCleee e.eee leild lallc leelle e Exm Aoiew -d Mle, eC¡,,, en e a ece ce c i y e "eeu die Adeccc cecees pednt de Rielel ee, cu el, e l e co e se l rcojode eo cotinjes ee c feron ic c ado lcidei s el ata .c ee o t dolo ar d ls b ran la lateles cecl e~ elt e lale ,i l' Ca i el cyos lado de @tc e fe-e ron cecdasl era pui a deeaa e e, eas e d rn flra e qu ceee e e el plt ha eo e a de s aro d e e gl01adieoloees ee e Eli Nucio deei¡ llecllee,edc 1 neflorJos Biricc elcdac Aiilicece lu de eccececeeofici en e l e Deumlee cuaprecrletjo-ce ell de Co-ce las Je nudes A,,i Ctlica.c aj edla ie pc Re l th ene 0 N"cccIi dce lcee el Unecco d it des pr eead ecs a.Ae l ba ededa.el Axclel il ,ecce dilnec. bie de Maladur eee Cllee Oucce ua Mteleelcv erdedcMlle de e caleede iiire del Tleclce ,acee hacel Mneamen Ade Mec geec aric rec eid e1 ele a cdacee lc e d e a le le e Li epIlae ieececce aeee en e c limocurtedl sdo ~ en Federa cien d e l ue n 1 u e R Ce ea 1 a a en w e lc 1Cubeae a. a Me ya e n., e eeeRac e dec l 1 ia buena plee del e eici Trenand o a s llacececce r e, e 1 1 1 i es e S e-1 1 n
PAGE 24

Pgina 24 i Para el ogar DIARIO DE LA MARINA-Juevs, 12 de Febrero de 1953 Para el 11gp, AoCX Para la Mujer SEMBLANZA DEL APOSTOL MARTIPadHorylaMa _____Juiade _. _I i tae ot sln OY so st ., is. or Nirka Aifo 0 0 0 Bryoo tooo lo Uoiosoodd -,oon Pol ra1araJuiRd.ar tis l,. .U e .,.bId.1 ¡ U_ sar estu00 oOdi, d 11 o1orara do._ Por Mara Radelat Consultorio e Salud y Belleza oiuo.b . hoooooo siul, oolOaci 1trald ,m peueA.lo oo1"" od .ioth5oooVldb-a cotes lo~ooloI oSlA t OOiOgososIosd o oo-H ABLAR .odo,tl ~oS s o cad i o io e o mo die a me,, ungod 1,L Hal., 050.ave jo.n os,, gs oooeisd o i lgdo 000-. Oto 0 .La1ortsa00 1 sa alo Coboroiodoa DI-odaoooooo itio. L i A L.odo A otg . S torcla oo", Dood' tooigue s do M io niuo ta. io L loo o Ooooo oo dopoutl tgio Y, C111.11.11,1~11dIqo91Si11 y t je.l-Atteniedo-eni,.enque CubaooootoAgi~oda, ooOoit-,di ., ooouoooda o1oooood Si AlooioOi, do Ioo oodbo.egfusila odo .l. ao gg ud1 l too tdoo'qso5 dot"l"" Oldllooiooi 9ld 1Oiiloo, olool dg oooioo tdo t oodtu oi,. oisyogopgopoto 0". .Sob po. io, O1.6 toldtoOOogOulttlo Ot0i0og0joIi LgodasgiOsloado Adetlooe,0,looIORtoiCeO"""i""d'lo-doquien cribe .l'dosil iioi.otidtuos, golo oiloo'd do o co-od'ClA.i,.e.,o0.6tb.l o.,s odorol1.oso 00000-OO40 'oIlio"tiot'toloo ltosottpolodtoo.o, 0 o ooosotooo Odgdtldttl ,Odtt ooio' id, dodio 0010.AlOoo,.o Olotli5000to ooootuso0lOOOO seooioio111111-1,1 -lo dioloodslltd .,.el llooooooolooltooooo doaot1111-1 ooo ooo 0 loo' d lo d o 1-1 -o-do oddMdicta, atl .loolo ool ootAobttO ,, ~ d oIn 1 1l o .d p ro cla maol g g oc ooo o o o i olnoo o o d g h ti o o o s o o t o o d o o odol do. o l C o lo o O " O s o i o go m . e l o o g g o g u s O t O t O O O lo doitio t~0t 5 oo t ~~ ,~ tdooi OtOO OodIIoo1 Idi oinl os, -Rha lmeOotlitd. In l ooO o 1 lo 0 o oo otoOo oA~ltd,00.te000 ,R 0 0 0 0B, o d d o o s o o ot d o O o O o iInOi O o o o ot A o.io ,. .lo 0 0¡l sd g It O o o lto d ot 100 s t dom os o o,n " 'Po-oC g oi t. a e t O s i b s oo1.s 0O~o oidtel .0000p0 d" s"o'TI da 1. u a o medocueta.ldeslo tototoh,0,e lgog x oaolooIn do oi o ooi 00000 01 D.¡olb'ti tboO o plsied01. W o 1.eooolneslOgdoeo-u, A ''A111t,"Sll .00 00 0pido. -qul nt-11.1, toc? o'?tj 0 do-' 1 -,loogol Vold0. tri0E0, 00,-Poor00taddyU -00. tos foltl doil ut h. .¡(_ ,l.u, ,II" ,1,ql .' 11'11. 1, vda 1 d. R, Iol,.ofoooodo,.do t-do.o1.o do.sdo loestuoo o o o d od 0 diane. c o O500000010 0 d.g.toun I .,d :,~ 1 to ooao 1 000 isigilos.n. po 5t 0i g io ol o 1 d o s lo 00. 0 00~do oo ol o it di i o d oo OO Ooido, d o do.0.R. s 00 000 dA l f n o dto oo 00. 1 0P.0 L. o'o tl o l o 0 0 tl 0 l l 00 o O do o o lodit lasesOiseOo. eoR, t.o" oodtac -d". un~ .Osooo.tiodh. .Id.odIodso. ,,,:,,i,.l 1 .oJ."hio1.ssoda" '-eel vivIr citad 1.sde i m1noldodtn oC-man t it i oog 0iicioso¡to-. ooo"'o'dooloooAol'"o do lod e o 'do n ~ es -,l-doloo tlttoto dt oOOO.Oosdo o tl ododo, uoo 1005o0l,,o dolmuchsot os iosa ,llo loio.A Mtdo 0 1 oA o os too lod 00 to o OiO OiliR. oo odto l 0no"oodoo o-i oso 7% 1d11 un.od0001-. fig.oo ido 00 00 do ,o o s o N yt Oe l 00.-0. CO 000de 1 o oo dot ,, dd _lo o doloo ldo, 000 Oua es do d eoo O ri l do Mo a ~ ,y s r a. 1 .= m ~ ~ ~ '""o "o d 'O ~O 'O oO oos .t 0 0 ~ ~ ~es N 0 0 0 0 ioo o0,e_oO 1 0 ,oo o'o '' I I '0 OOliOdOOOOld.000 ,, .,ooottopsldlo 1o1poof u, 0 0 0000 dU,$ I l esgoo oOlOll oodootldplool d g ptsooidododAdtoolollodiolooool.olioooloAloioIOoo 0o010.oood oosootOo gooodAoo 0 1 0 1 0 1 t 0 0 ~d~ot0l00s'11O lo oo lo lt Al O d L O O C d O O ~.-ol o ""oo ~. l e .o i O o O O Od o. oda o m ay or i el ,taoodooooooo d otoo o 0 1 0 0 eonoilo o llolo d1,o1 yd'otoooooiunoso pt"ot to d d 'OO O O t l m d e, o Og O dO'O O tOO1 la nleo oc. ,,o on odr mt o l l o tiso te d i d o o o o o o l o,0,o,0 o i l i o d d o t o O d od o o o glo, ¡i l o doeo o o o o g ooC o o d o O i io 1. 0 0 0010 0 1 0 0 0 0U. s 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 cio .tioo o .Clo do o 10 l os o~ ,od ii o d ds o io l M i . lle o ,l o .tga d 0000010 g n 00 t o i o 0l0 0 0 d .0 0 0 1 1. A ot ol t.L.tlosi.l aOo o" Y1po o p oIoosiod o o o Oe.lo o .od o s. o l ot dt o g d o d d O lodogAioli 0 0 p 0 0 s 1 0 0 0 1 o.ooolooidoodoodOoigo, ioooooooottiooiododiilo oiooiio.oAots00CooN.Ao.0t-.odd.ou 100d000Ci.oooliiooolooi 000,l.glod _soool .Ctdo di.da.AA.-' -do l d dogo ;OOOOO d . ,., lo' lo 00, r, 10 0000odot¡N.ooioC es OtldO ld 00 iotoo.dmoelo. h i 00i000000.011000o dss, tloofuoopoaoo, -,tOdOOoidi 11 1lo ,111 llilOlito00000ma.100l00.e.,.00 diodoMoO 00s,d,000 ,0_OlOOoSdle gs itnsoday qe tdtuditoloo la p, a' '-'-~1 1 A ltOloso d Jlo.soyodond ia La c. que m,.C.Oodttg.oe l. lds 0.una'n 00,IR, o. lo l d o os l l oo oi oolooa ai d e 1 oi 0 oil oo d .,d' eOt 1 '"' d tP0 00 % l"o" d do 0010"00 "_l lo dioo i 0gt i ib000co 0l vu o iotpo tioittoot'ooA ooA Oooosoo i.o 0 c, d d1O OtxO OO1.OtOl1410oot 11oso otOo, oo1 00 1001 0 ooooloo o0001ldo000000000000010Pao0 010looa0 itl1 oolooooooolo itpoo-lo oodandooiooodo.Al.-0 0 oooidioo o.0.0 1 ldadooo-osoodsulnooololat smIl,,11000 .diosulo.001 it-OOlpe oloo ol ",'ol.oCo-. ioot Odoo.1 OACoI. odoo do 0000ebosodt 0101 000 000 000 diioooois o soo odoo 0 Od1. t.,oooosoqoodoo di,. ,oo ootOodooooooo l.oiooooooiloo iOIo ooIOCO oadodl.Ooo00 0 0110 000ifind en oMEo ioilldllo ook oto,Uooogos d odo ,¡os ~ .l io ohoabr d o d, 1 000eti 000 010¡attio o d lI_ ,1 t1% .lo,,dnli o.Cp,:d lcd-l q uiloe n itiio do lo,. ho0 O ol o o old o s d ods.a oon,.,.o oo-. o ood oi 0 l '0'o,_ .o oA o.uo.oto do odo A p bo. .t.d.h., ~.:oemd11"A no. o.ladl tgosoio ,1 rai~an~la e 1.eso.c cal,~ 1.dildiitase u i .1 00110 0 00 ooo~ dep tni0 000 esdodooIoe,,.010 d .oOol Col ,, o d1o .lo'looo l tdiO9.Ml li~0 d.M-. :uaoo~ sor ,Uotae.t.cUt 000000laoooo.ICndo l o' 00talOo qureooi l,en llmis d .,lo "es,.Odod dou o odi, ,ooe,.o ooptlo i 0010 oooo ydla oaeo moioool 000 tIlodooodoool. so -L C uqlroica .d -t_ .t doo 00000-AtCO 00 da00A 1,t _11111010oiiio i t lo oo0 10 ool ootlldodlMgoAdoo ddooi AgooI'',d ioti t oo ¡dad su iOilto ld ooti oitc d, tlit 11 0 0 i btoY ,¡ ira d, 00 s o A do lo, tree d. Ir. Ecribi ., tr a .d.00 t. i-do .por o og e Oo~ lCiel usen iiento ioo ,. oi ,, ,ll eO ilCo 00ollOtOoO oO.tioiooo' 1 lllRd C O tl-lo o poo o o oo oo oo o io tlo oo l RA otoloi Ol ido llO OltoOOodtlA oiaElA i oO O 00000 odoooooo A oOA.T tR 0 dol.s .api R.old OlOlAddloo dgoo iollio loiooiiOdooti lot doo 1te.teooI,.I.tl6 ogiodal d-dadllo-C oi.4o.oodo ,, ,,oooo-tiL¡d o"op 67. OO lOtttO da sootd.10iio 11 oi ol1 o11loOlloodqtCIld-RoOfunde.oip-iiid-toiopoiod oo ooolotlooiiso.haoo ., i ai n~. til ,l ,Riooo ,ui00 oO iOiO RIda 00in.icuEO ~ cROollOdttlibtLlena,-o dlog foo oalaclaod oooooo ooomeae.aItA . lu"' liiti tl l 1 d. Olli1~tsd, odio AooonoIoOeo.l a-"ooopos00000010 Jodolioqiod,1 A Otio t0Ootii.1o't o .eoo lCo iso mo 100s olaalaobr dlioo, o, ,. e L a Hab0000100100 'dlttcot' tt,dts ., o i 0010 tiooliiio.ooodyo 0100 uj-, CR d0000ia N.i 7ttsooo 00 '10 00100, c ,.o tPoo1oollo oooo plio odool. 0 0 oo100-oood 0 0050000q00 ,d0 "" olls 00lt oiooiKA o-o., paradtooo Oo soOeol cdod oo looo fol unloo se10 11001Y0 ooopb.ooo 01000,0,-0iod1t.o.oi.oIo. .0o,.Rdooo ti 0y0A,00001000000001 loopooottdthodoit iiCE o:OAl o,,.1l.,opn dtsoolosotglOtOtbloh, 0000000 OOlololllRO, re~al, l,t,, 1 l,,(ti,., 000010bd La o ltPrton itOo R tlolollY o re~l,cin 7lol. o r ata iu oola l l otoniomb d J gi J.,d i '', l l i e1. s oo tdc id t1. .c 0001 -00 .O O OOIlR[ ¡,_ o .t l-o.eY.i o, dI R lecod, o dIIIOCIOIi d s loo to1.ooo So pIo. 000 0 Ot-I- I--osoJo lddo. os 0 000 0 ol o o o l o i a m a ¡, a'ii, irtlooa .e lo-io d"o d o, d o t u a 0 0-0 p ,10,a00 o iO lil O lld 0 11 l eod o '1~ l i O o li i o 0 0 d.iola j a h," ,, u e , PG ,. a a.e doto if c d e ~ o a ct y n 000111000100.0. 001.nanloa icma el. e 1. 0000r,.0 oto. 0 solaY na lo de1 a ,, l d a o o 0o it Olto.a Ido-od, irlooi ,ici VEomn a 1.iool.o 11. ¡RO,[clo 1,,,1,-,.,a l atOdMO:i Oioottldego11 ooddglorn e .a,,,e .1 eol Oloaoidbd da su ".R %,." o,,,.oo ,l.'ooldooiood. c e. en m em 1-1 titlkiloo-loodo1., .o.di~ ~ 1 o lIo, ol lo -,lo dI.osoa~ ~ ~ ,os> Oo.ooI.,. -osldoeaggoda 00 nobo 00 u ~ d u .s lm r u e ., odocunac o , dedMoIr00n0~ 1 ~ Ir .1 Oihil io ooo -o i'b iCoide io~ton ,om a le.oiooooodo .gio o do goo., O-Ai o iaoto s oli' 0 0 p ~ 0 1 00l o e o d lte ~ i od doo ,, ., i o o o 1d iolom So. l o t o. R bOt d O O C o oilo.l oooo Od o oa U . I ~ p ~ I I :a . d it e o lB n 1 , si, .i.ii"oc 'tti' 1 o Voam b in 000 loo o O o 0=. 1 00 i ot d isoe s o 100mf Y m-d',,a, ue uinOdhalmb, OtO dl milla qu h.. ol ooo oO 'i, llotod dbl o oo 0001000-ooAdulod quooooha.ddo o dar ,j ~11 0111t1010 od odo0000l 01100 nl,0000nlo l Robotla l, bltob 000 o idica ,5E] 1 oo io1 ol0011000 d 10.d100010 l. 000,Ol. -ado.o.h.Olo .tdooo id74 o.S 11.un me o laos ldo0 do t o o i de l.ooo 00 ,00 00 01 b b i dd o, 1 o.o. o tb c l. m sio o l i q ,,, d . 0 0 1 0. loo .C 000 odla do~ b lo 000000000 0 0 0 . co y O J n o "lod o o t o o i d o o o l O 0 0 t O . . l i o s d l o d eS o d o d b l i o o o O1 'oo C o Io o C d o not. to. o, hd s 0 oed d L o o 0 1 1 0 o o 0 0 0 0 0 b l o A l 011 000 ooot iodo d,1 loot d, q e io LR do lodo ,.00 10 i . o lo.0 Ol,,,, l o, ,, 1 1 ,,00 0 0 00 0 l o o Ot bdc 00, a 0 d .o as o o lt lodo o i dio ll Olt i ooop.s. ool o ooloes d ooo oo l o L u tu a F s c tlo d 1 10. A 0101hac 00 la l incauni ~ ~ bolo 0 o. . 0 0 l b o.o. io o" po oi o ol i oodtap o N ta r la M d ~ i 0,0,,,, O.O ooisooo.roo,, o R C G o d d ,ttc t tl l 0 0 0 lo d ooloodo oodo, Y e m o p r d 1 1 l,, d o ig e l s r i g n 1" '',, ,1 n r . E . u i n ,a I l ii ,1,1 'lb~ 11 .aododllo,, 1odooenno s,, ,miticbioo ,,o,, selrod,.lunoiSilabo.esoidtiuble.plirti10000loooaooemas 1 valr quolatuid iien11 0 1 p0110101,,,,,!.,, 0d10t 000.001R 2 1dooa oOo.,am Otdoo di, o odoooooopodooe oooo. C R,1 una pR A MAododisciplinaolsdooao 'o1ol.ao1,dO,1o'la" dt6t am cultura l¡.¡,., EdO sod ala t. I d l m i ~ 1 l a n i n ch e la s R y d . c h c a f ti I n 1 m s 1M, t0, oa0 0 1 00, s0 0R.e0Vil"0m0 0o0 00' u0 0 0 00' i1 1.no lo dt oi 0 0i00. = ,, 0 0 0 0io0 0 1,n0, ,0 0 1 0 0 "s I ,o 1,o o l i l t O b l 0 0 0 Oad a > o O o o o t,.d , o d o dp ¡ o o. l o b o o o l to o bs d, l ooct do.i o1o o o s ol1 o 'd o o o 0001 000 10 mm~ d: 1 oO it 1 'oo .0d b oooloa oAsalud______________________________ odiooomeo.oo.lood~iaodoo 0 psi, o o Lolado obigoh.000 ,,. ,, ,,,,,,e.,'"",,' P,, alt letUd, 1.Pala ,R. n 91 1 a e' I iI. apnioodaoieno,,om vimintostoma .,od t e h ,oi. i , o , e t r I ,. b ," J h i e a , ,1 , d o o o~ b 1.b o lo , i, no g os o.oju e n t u dg,d, la d o o o." O ,B o to. .o.'d 0 0 0 0 0 0 0 o o d o o o~l o o o b i o o d o, 0 0 0 d o loI y oue u 0.0 0 s i 0 o rd q 1 d oiA l, , u e os o "o o li d o o d o o o o s o s ., o o o s : 1,,p 1o -di sc o o is. d P l I l 9 y ._ d s n o ooo,,b,;, m ayor nOe ,dlc .oa. soduo~ ~ .abraiSool .g e u"5 O o n l o b o1 e dl o, n a lu. oc tl 1 d a s l a i d a s C oY o o o s o L o S o ___._______te ___ do11 'i~ m ~en "L,, Roootoo, tol. git Oodoo oobooo oooo doy c. -1 b1p1,111 u_____c,_____ MOoioo dioco 0 Oboo Cooo 1-1odols,~00 osilo oa CmO-,o1oaoi00R0.00b0010c00.100alios. mIp~ d, a mmel~ mira ,m ,a.11 1-e ino acli l, I n ,n ca. fi Idid la i~ n al. 1 'a -i.),o d.odoo d hur.o doo,"todos lo lo1, ¡P¡,.bdsopo0.,.0). que eOp~ ~ ~ . ,. n ' ,, 1~ ~ ',,0 p. l l o, de lon. d oiic l o ood 1. br ~,o 1 00 0 i s l od s o lo o i o o O 0 1 l ~ s da ecI ,im Esto 1 e' R, ublio~ R -ola z m isialo1,nodOs, rdottd,~ ~~ ~ ~ ,,,00,0100000atoo-t1il00aA1oop.ol)e, do[lo fl olaio~ooodadP ciaLD a. M ra J lia d.L ar ,, detlM~Sl,da si, ,_,,_oI desodR0,-m0 0 u, I'' ,iil "' ', : , ~ ,IliI ui~al p, .aj fl R,,, ,0,0, Ooo. ] io,ous otooiiitO o ~ s': estras" 1dealasey craoi .00.00:1 tOdolo, Oloso,00,,,Qia000 loo 0,looldodlo:ooosoe-todilo Ooooo do "ooo ,tooop~ 0-0 o lini ,~"fi, l 'id,¡ oooooo-o,,oo.1ti ioo -1d00iooooI.1,11,1,1,,ol11iidooo d oioooo, iodioo oo oiSooooo1o iIin l m i i o tr i l la iid' A oo', ~ ~d, 1 ,, I ,, it o m ',o 0 0. 0 0. 000 " A o l o t ol p, l o d1o d1l o l o d bi a d ,0 0 0 o l o o o O o o n , 10000000,, ~it-g osO 0000 sl ,1aooooion h"¡. d ,,R,_mi Ro ioooooooo. 1 lo iooopoYoidod do, m ~ ,l I .l , :, ~11i-,,cM.~ ,dOtl"iOOOgiIii eo',,who"','od'ologoIito< ~ iOt -,oim-iiblim m ch do. la llu ., lag O-,,L o, ,bo o1 tollo lobo Oiou.od, es,,, ~l,, loo,, 011 1,o1.,.]eodopi.ia"R. ~So a ;, do 00100 a,, m~ ,noiooo rgnitsd 1,en f C toooiodooAotl t loooooogoudololbodooRoR00,,00,Lu ii-o Oindi" IOoOCad,P e,,dloS u Oogooooaoiladto oooiiisod o 0000! ob. Qm dllo ol o M. nco nl ola-e tspiRod iosRoo oo ,Od1opoi.d.od Moid," o1 -~ ~O l OPoiodoOolto oV000l~~000 1id, oio'o.b"0o' 00' 0110000 "l¡0,000 00 iootoioo. OOid, igito,.P.r. hay quec. ',', n 1 1 1 ' 1 l l i lim d a ,n m d : 1 ,11 1 1 l¡~ ,,'. ' ,," ,l i,, , ,lo" d i " R i ~ l . di,,, ,'ri'd,, ld o',p oh ilon00. 0 0~,', 1, ~ R sdlo so., il d o o o o o R o ll o l o o ll o o ii o o o iio p cR O lo ovR1o Rl11 1.oi0 0 0 0 y -d1ls pitiomO A -bo-l--dmooooio 10010000tleo->bOi.:Siol 1 00000,a Ai11tCtti 1"sodiooli.oe. A lo lo, hs u. 0c001001,g.Loo yooroaio. 2 1 '1 1 1 C 1 a l V e t ia ti , : ~ ] ,, 1 ~ n i O O T o oo'1 1 oo, O o iiq -i.Oo d o .¡ ¡, 1 o d oo* 0 0 0 d o o lod,¡ a .f;¡, ~ m .11 1 1 E 1 ito i o O i e no o ' l. Y i o O o ol oo a r tu a r c i o -1 i,, .h-Ab,oo. madolp ooi, O00 0 00ddo000 Alo o 00 -00 00 0 oooo o ,toolO, .nooooo 0otSoo,00000dtoidodotiM doo l i eopiod d ioooo ,a -,oot[do. ~o~1000 1d 'a-oi d e -ooo, 00ir, lo rinum -'" "d"L 'd'd~ ~14 0-y h ito dod. 1 .o dl ~ i i i l d a' l o i i oO1l t .1 1 d o o ooB. 1 1 ~o i o0 0 0 o ~otoooooobA u,oocoooolo oo1o,:,lo,0 00000. -11d,11.olsdOdsoso odiiiooododooOtioooid Y OO t 0C O otos doo 00 0 00 l -1-Sooo odOol.i-O i o.LO I dO AO O OOO OOi Oi O ooEioo tR-o11 b 0 0 0 OO O OO td O ioooSeiod -1,1O'"'S , Re ~oa1.o 1 40.1pooo D,10M1, o0',,.oldod 1o.,0oo ,c",, b0000 lO o. doo IOiOR soioo t OOORd ,iii.00.0n0.0 ooo.o. l1Ooo Ro baio eboi ",o. , o bonlo ^o 000, .liti 00.1.p n 0.00 0.00 Olo.O ead ,i, aos. 1,o0 11 E al 00d Ooobooi d l Mo.dle-,,-00. ioo-"OO t.Ogbg 1.ooOdla 'do hs. "_oo 4 e. 6 y i ntdoa ido o ie Olina li,, o d, O.-1,aoin.oode 1-1 .illo. 01,', 00000 ooli Y al cidodo doun~ ~Ooooo .tdiodo 1 .,c[ Ics t-' c 000 00 00000 oi t, R do o -11piioo,o 0 0 o,,,.,.looo 000000 ooo so P000 ,10 sB-1,1idodno lo -e", 01100l '0aQde ,.odOIr00110 "0000'do lo toooiooioo Loatopol-,h,010 do lo 0000, 00000 0000000. '000 .o,."o.lloot. o t 0 l te ~ m ., 1.ii ~ nde I id 'd n mls ,e gooooo.';lo tgioRot olollado 'Ooq1aoOoooooou fcooolao de 'u oueoo 2676l. P. O 0g0-C oInlOa 10010~ doa lalose,.lilo Boo o doboodo,¡.,oRo1 000.010-' 1 -i --suuloto I 0 C G i y oGl oRldsdoo isoct' ,1 -lso oo o dt o oons loto ld O, 'M os d gs oo, 1 0 1 0 -l.,O lO d ot o obot chea, A ,dadde 4 adsidO -ha d,,Oenltbad ,.daL dos ogoi a o pidodo oo. oo0 Ooo O1 O0 o o 0ts de la M ood s o ol og s0 "F3 ,oo91711 A.0. 000000,,0.0a,,o.oodo-p so. bioo a .1o oto to n oooo do MOOO ~ ~os 0c ooooocadn o.OoOOOO0000 lib., rd Rian, ooododibtodOR.n000000R"d-MododiodoR e1 C R U C G 11 A M A l0 0h n ,00-Hilo i do dou d,0180,01 2 dolin.O,, sea d 000000d, adoposo~ . m, ~ lda000p soootd lbor d idi.chlO, m do oboj. 1~ 11 0 , 00y0000~ a~ lijn t 1 0ir,, ,.a pl d a tcad,0100a .,R .,m ilunlerO c bo~~oadoolo /bo' ooilodoooo ldpt qui olo Coel, lbo. bOO Otodooaoidodo 0 0 0 000 00100000,.a11 00 o gii.c ao mob~ ,P ooiaor ,o e loR 1b~oP.R o 0 0 0 d oo" "od o R o d:5't o o t o o 0 o la t o n o c tudo nlso 0 e s0 . nd00 0000 os odeo sil 00 000 0 oO oooooooo~~soooo su0n oog0ootpoad pi.m,'Oo 10000 el Pu~ Od, ,¡,,la latOon~, m.1gR'olO.'O Oosd. ood oo. uotogot'I o h 0000 .bi.1. a. cc t 0000 e o l ontejulas y __lala ~ i~t d, ,,ni, ,1 deBm,2' Ares.Sc',ar .fit d patia ,el00 r,,g, 0la~ edr bttot m ~~ Ah~ h-laoo~n0 ,a ,uob c,,,o,,o o oicor10lfoouu,.d jug''o~.0 itoott.,oh ~0i00i00la 0 _O _LOOOO aoaoo& le!.'m -, lcrdlaoOo la ao no opo aooo oo.pooooa0~laOla. od oooo a .Rasa, d.

PAGE 25

Ao CxXXINotca ainlsDAI D AMRN-fee,1 e Febrero de 1953 Noticias Nacionales Pgina 25 ,bsosdel 1Wef,.a1.rra de .1 PAEMZZA 4 ,1* 1 1 caa en dos firncas del trmino de Jovellanos 111 JOHNSO _ 1-DETN UI ai 1U automvil penetr violentamente en ua resdenca de Sagua la ___NB A23_________.____ Gad sncaardesgracias. Nis intoxicado& con salvadera _____________ i : 111 , iiqar, o'iP Dl ndi.,JrC-Pinar del R io i Carrtiainu lloSa S CI .s, sosela dsit. jss.DER O O ,,,1 ssslea5-s5 l a~.' 1 "Dt.JORGE sERJAL 1 9 ~v .elrra1.~ha ,1 <,,a,, a J 1 .,,,::.-.i.o ZSSS~] -. la. 4 4414. Ae RUoss c 111Cla RI ,O Gll~o ROdls,.Ieti 1. a SeraR dfige lSO me ,,, ll5l ie 54-o oono 1o 4'velMtr dea.3o-Co. sos oe d eR 00 ol. Ite Se sO. el so. 4 ,s,.s vS ess ;ls.lss, an~a i don OR ss el .lumes sl li0 im veo S aiO 001 -11laml is 1 .S. s d. Isis,, so1l~ .ne nos ,l5 -11 .16. -R ,l,~RI, 1 sesi sRsosS.RRdl sgo .iradsOOl 11 gdo de5olIF ~ 1R el. hoo i'".I,.''.J o ,. eol 1 R A P aso EL cao ~ 1 1 l e , n e dR ltOo b j e to0J u lio ( 1 1 1 1. B .,11 '!'1 .,i i II,,¡-en 10,04reS l IOS,0z01 oelScI A-,el ooI .0,10, Rr tei 5~.1.1e4 ss 4 -W .'o "' '"" d ~es.oo p5 ss LsoLo oco.ooosss 1Econ Martiano .o AI Ren~Wil . ,,ient el,sl S ,Oo.,n .sl 05 I u C muoo5 p oOR0or eEn cl Central "Alava" Fr M A CI ,,,eso e,sle Cs.sSlls sS',le,05,l, o 3101311 CIS 1 1 !R l0 O, 111e d le. b .Os1 -1 o tu40 eo bo ,-1 el, < Rii dsn ~tes dera,oVi..,llloO '5 ds ,5 0 l ez Of 0.S1 I ,e"'',ioi. lo R oio. 10 00 cl 00 AJ,5 1~ diderS 1~~l- o olio 00d, 1 1510110 111 0 us callfre e e jsq o 1 0 1 l ,tu m P u b i h ,g l z i m i IIi a -, 1 10 0 111111 01 1 1 1 .50l" ,111 o,. 1 5 lo i lo,1F 'i44is lo 1,11, ~ 01011141 bue Rl ls.s 1, ,,,1111 ti, 1511, £O no'S miembr ,olilo __ __ __ __ 1 1 0 1 1 1 0~ ~ 'I l 11 P '1111 0 o 5 l s~ m l o o .b e e ~ S O 1 ~ d .o 1 1 ar1i 1 ,1 ~ 1 1 1, '.1li-1111-1o Ienin DSAAReoIAd DER f p La p,a,o rditilo a~ lc 1. Ii elI:m 'S it ,,R .Osd.i i. 11 Ol 011111satl be lo -lo lib l RI ~1 l l Rliilo olG-1-,iii Os sod~ote d3,6 an, Ooll lIliOiiO O dso~ 11101011 O ,li s01 005 bsl i" n ne¡Dlo l lc .d. e a01 u 01,.l : oiiRolll rO IFsid le s. oes 1, ev p., dom lo,1u, ii oo, d, l lss ss o l,S dJlpDR.O 15Z J .R. 1 P , L 1 ri0n 1. e .,s'b,n 11s1.100J0ue11e1d101),el ."d, . .ir] -¡.ol.l1. aPIU006IR.~.1 "Al, .1, redR, --11, _,, ool OsoClSOMisomiT,oedLao 11 .Cic0r~ ir.d 11110ol, 1 rfc 1,11.1.m~ ~ ~ i tinurut.relarIn. 1 111~ Im~e oio<-io bi"'-l¡ 1lae Pd d.1I nd oLzU t M.I-idnuz.la liiolo!d19 Ni' 0 1 -0 0 1001 10001 1111001Maan a ae dutp H0 01, ie,ooedOlo1 ,31 .~ ISSo n S 5 1 "l) t-OL -oso ,1100s n u ld Ol 1 i0111010 Liectuado~~ ii.iooiili: emei-s,1 e lprfe sor= 1' -edado1111i11105Fdi-9458 -ol O i eaa lm gs eio ea 1,' s.soe.,, l Brillnte fstivalfolklricla el 5S 5s SS1 _,.5 l,, 00111,01.h.,-0m116~ di O 11o11010,110 1111"ob <1 os oo -, .Il m lo O PidPoloi1. 0 O Osloibi l.l~O.l : ,10 o-o.o..,u 31-O 00 ,e 11,111.eoio~ i 1 b u i. sO 000 Ol li 1 10 ""110 0 su eoiOs1 '" d do lo50 01 111 3 6 423oooieo~eeotos dOs u. 00100Ii ,11 III ,,o .olo iliiie elio piioiiioiOiO1,l'__~~11lo Deops.oo,!el 1oSelk.eo -,lob d,:,ed,"i2 ,,,,, d p--l Sra dol 01claOlmotivoilde lo 1> lSOrie IT 500030 m lO050 4100o05 iAi lodcdesatac0a OellColegioii de11La1 Habana.10Recaba 1110 R1,O1O11,11oi ol olio, ,1111 sosO Ceebreon_ao.iSsol lol-0 b Iiloslo i li, .O.1 o1 111,0-.001-, 11111 41I o.0l 11001101110esoiiododiO;,sioo0s,.~~ con'. los,1, re orer IR "" fh-sd .l 0 91.i. Ceb callo hlsO d, Oso1 f 0-~ seeidd pr eiarqe oil l ioilsu uldOOiioeiioedlsl lclO ceeod5oiiSO 0 . ssolO,,sOO llOl ecnk aleelsoss yFloodfdoillo l)oodos"oo o 5 .00, 1 1, ,~ ,Qi( ,, COOlodo 5 I oeOs 00, 1 31 o Losi Oo oOi s 1 ~ ~~oRo ~ .l.C 100 ,," ," S,>,:R 1,1,,,,,,, :. .,. ,l 1 1: l oi ",i" I -1 P ~15 i oiooo lo idO i i0F i0O Flklii 1111ooodoloio 1, 1 C,,o, o 0 el 1,, 1 .4 11too ~o oo , ,1-, 0 1 -d-O 1 0lii lo 000,r. N -100 lil -lo. ,,, i I u l iii do oId",d do M sus",. ico ll lo oli 111 o u Ol 1150,,,,11 ,1oo,o.o lbui .olo Ii000 e"' e 1 1 d111O1o c.uuc, .1liooloo .1.~lao1. 11,1111" ~ ~ RI o1Ib,o,,Noni 1t0d,11000 1s1i1111sco 1,11o ,1d lo~ ~ Ro .ls,,f ii 11 011 -"~d l ,,O di, illdOl iliOiOiOriOO lo lo liOso 00U0d,¡ -, ,i 1 ~ so lo-o oooolo, d lse o 1 Lli s O sO 110 1 -l., In1 0000l001 0011 1 01i,,oOoOidiiosloliliiRolllsoiiOoli01100101i_;u151511 1 0111 i -C,.dolisiS 1 l arma3~ d~0~n9I om, u 1 " 11 11 1,1 ,, i, ', ~ ~ ~ ~ ~ ,11,111110,01i,, ,ooR ,n isA,, oliOsB"": .1 t, 1 ¡ "e ~1, '111.1 e1,1 ,11lo,111,ioso .us so" sios li-s 1 l , ~ ~ inlo e 011000 1.d 10~iR _, 1 11110 iis "icoiooio'i oL JLoi E V1E101 ,e l d~ ,p -,,t,. ou' , sse h l R] RcCu an 551111 5o J.SSJ".5I~ i le loo ~ ":oIiiloi o 011111 o 100000 ~ 1en lRd'I-1 1o!olooo los di loo 00, eouiiiio¡dii1,'nSoeoo ososO DI RI 1i s 160 ~ ~0 e 5 ',5m,0"'1 "0 0 1 .i~ 0,li" 1~d.O. l11no,,s1i', Ao~~e d, Inu-,o1,o 1-,,o1 >' ~ 7 1 O, oii!,,,ico sliOiOSds di~ c 10. l , .~i1l FI.0 1.0 ue d" 11010110 lo K,io, m~ l.yiTlo Oy IA 11 sss 1oes. oltR m ~ 1 .0,1 ~ o1lios,' i', N ,1 u011d 1 01 te 4i1 0iad o .0,o"loo o 1 ,,, 1 i,10000" 'bdo .to 0 5 0 0 0 NIR~11 iiili el F¡s.sollo ,lR lil:o,0l, ,i, ,i,,-] sOSO 00 oIldC. 00 loo ,,,_: Iii. le. ,eP 1 .1, 1 55 d ol~ ~ l. , ,,,,uoo ii diiii o l ol o d l R ~ d D lImy,1s ioodoa (ilo~l, 1do lo, ,oilnHPooojeeos ole deullesSlmolsolo.,lb.5 00R,0~~loO liii 05T poelO 0 Oolo re ea" de' l6o"ohoo l oouo o lo o-"o Ld'o o"oi I ~iOOl oslo6olu'..,,.M-25s 00 0030 00 00 -0 I il ~011l ~oilio ~~, ldeoo oil"o S5O, iio 0 o 000el sog,,d, l is ooo 1d, 10 01,,0,l,iieiooo, O 111100 li., ( l io o ooo Ooo ouodc. .Ro1 "O.i,",, ,',<.L. osO Ol .Is .lo 1 :4 00 S1,n em lanza1 del11 4 posto ,,, 1lo luosdo iodof,e Die~, 1i A Pl il .RL lsou 050 o, Ii ,0 ., , o,lo,001 0 01111100 lrlii O l. N 11 41 1 1 1, 1 5 ~ltio i ,n Ru01 H, ,Lsl odod o d o ,,.,.,A 1 ", ,,oRooood isluobo o sino . N0 29iNI : 04 en C, n000 1 SR elOsiSiS ,Id DR7 lieii a sc (l C in rc o r sp l els ol","' 0451 boos. osouo"oRRo,u Por co".1ncord. , Hbo1R,d ,-5R5 e lo .oml, m~. son R, 0s51 so~,R oleOti Rbcol deodiioe.od ,aiuiS% i. 05, di v"R""' 000 l d,,r,00 -l.,-ant--d ------ii ~000 ~~00,0,"~~ 5 RAo 0l.mR R ,nlsIOS. I lo els1,, bu E tiendeIque o OsOlitlirlosslo le i yi1s.-. doi~1sollolo i 00 o loNsbs lVIo,i 1. diii. M-4774 n100.0. 0e:SIRO'¡o 8 La~s 1,enBelo.M42 l_. c.m003051 e, oo lo 10~1110 Ollo,,.--i,,om ~001,y ,0M!5011 t n d~ ~lo r. H u. elL. e .siliacrle lossils-IIAubls de cra3qu 0 drrebajsd J.oROsoooilm l 0Lt. di e lr I ,,,u, 11 l -1lol. lome o s -di d oos 0 01 0 ,00 1 bl d bb ,.1 du 7~ pt], po elo' RO227 .N 10 il 01 l .s s iO l s00 10 4o u As d ,,llooios"le,0,o ~1,1,ioos,! A-J. flin ¡ o ,ooosoes OS lus s 00 ooLsMsoc5 1000 sli001helbIiu1b ioIiO d ~ ,,L. -l, I i illb' 11-1 s.ls51FS SS S S io O O F s-. l Z l ~bnAClR Nd 711 A 91805 0 Aololo,"u1, ososOR 015 Iil," i,""s, "'iespdiel0ue00e C oelb lor r leun nOo sain ,d el)_,ddRf~ m IiO ~,1i l OS., -1~ 1 0 ooo 3 u., d ~ 1i ,,,-,,, uet~ " i"" s O, e lA o Ioo in N 011 ci P1,1 de, il ~l h.b, l,, ,1,0.00 R O,OOoos s ld 0 Ssii d 5 M sjs o5 osbsllo ~ ~ ~ ~ 1 nlos do 1i S~C5550 1 e,. 1b . '-. lo o o ~iO Is se ,i, .sl UO 0100 0000 o , Hi-hRi~ ,,-t,., de diloul105 0000,bisl deLo 2 d SiSSdOssshs. ~dde1,OsOeos ,noai Os2~ ~ scso il sC5S eoo loIs sc glg .oi 1. is ,5e~, 00005 ,O o li1sO. Ly ~y.LeyR 1,1, ,rtas 550,,io TJ-W eolaelOmn sr0o G d yu. iO, ~ lda ,lqueelpSfe .s.id,-',oe]I~~dese1 ~mon O o nRS lloeolin~ .1~, ,,AM. ls 5 .U131 sCLO oOlS i ,,,solq 'slesisdsR ,,, iOl he~~li sii lo bioiois """' ,005 1 ~ 111 51 5 11 Cole~ ~ 5 sO .e U-5.5s 5 nlss ., l~,l~e m~~~ Ri555t ., PSo l', 1111I) l,.,105 11 Oii5SOOiliO d ,Os Oso. i 1000010 02058 s1 elmSSd ti u 0 1 01 0055100155e 5 ssss5ssn si oo!Roe, dls olos o eos 's 1 ',,; 11 , ,Il,1 e, li ,-1 111disos,,si, s, l i isc.1 o, l ooiss s,:111,'I,".' , Ii ftR ,,, ,,1 . O DIARO DE LA MNER Os 51151010.sOs meo 1RbIO .silZ111 00o,05 Ss5055005Ses' O Qsosos'5 05 Ro1 oO 55s 0 _______________.________ m._______ti, l1,osi oob ,,, d SlIi lo1111dS. l HosooP,,~~ ,,1., si ,s,

PAGE 26

pgina 2 6 9DIARO DELA MARIN Reflector deportivo IiiflaciIien l Po9r Gratlaod Rice el boxeo local W IiEOins a Coi-ea El 959999g9ose9brindar 999 cartel 999 1ANGL 1S99CAIFORNIA9febrer,9(999I.Habla. orl T 9999199a y el 285oezal 995,911'" 9999999nd 99se 9991999 9para 9u vi9je9a99ore, f99 como 99999' 9999 en9 el9P1 d D99999999 9991,9elalieto dl 9paado 9999999999119919 99 9999 919o9ha 9do 91999genro9o9con 999 en 9genera. 9M solo anu9cio99e9u9999 la Arenal .111e t 999 9199119999, combate', di911199999ni 999entre 9Pesos 9completos Y nu .11 e, de 1 nionien9o9uevolar9en9o99i9a99 e9ahora9mi jego, poi qu 9i9mismo sr 9eliminatrio 9n91a9ha 9999c 99919 mas 9999 99999 9 9999 99105timps ,9eio. no99 9999 .de 99Cuba 99 99999999 999 9 1191 999 199 919 99y b9-Jueves, 12 de Febrero de 1953 Ao CXXI John Lawrence Sullirait tiene un1 Anuncios 'b"llo porveniren el pIgilism Casfads e Tiene un pareci5do fsio onRoky Gr 9 9 9 9 9 9 t999995i99999 y1e99Ultima Hora d 9suRmismo999ti19, lo 199ele ha 99l9999v 95959591999r 99pidamente________en'_ 99 99 do9lo9de 1999 19n9 desde su debuten1los91999999999919995999991 PROFESIONALES Por CORNEL(US RYAN, de 1a U 9 p. 1~ '11 l, ~ 1 91 99t91991999 1 9. .9 1 r-resInclaums9.el. ______ -----_~____-_¡_____'___a".__,us.1 n.~al 1, ,,,.,7 leC MPR ERE OE ,,,, l9,.,,,,9l19-9iriri9est,99. d ree elVARADEROC I:,d, G'',,',' 1~ 1 ,I[ ,enllan. fn d deran na Sd 1 d Pavembe ps.d, ivin t 1 pp,,,1 ,, a2,,'9M9,19~ Iir ~ ,]. eE9991 h9 is Tor9d yE9919. laE9E99 i ', i, 9 ,_ I ra , l,< 9 .1199ieSSda e9tBS d pr99l19e,9,d, , s en 9,9999 919,9 99991 19.91999 A19 e"9b9999 9 919.i9 9 ,aa9 9 esd9hac 99999 1~ 1 999,99 E9.9 9999999 1999 919d,__,,,o,______________ ,,,al¡,, d11 ~9919999999 199 1 9911 19. ld9l d_9 oha , ej r 99t99la 1SOLARES911 bid1a 1A 9.1.3 9 9Y ocho a.19u.d9h.".E a 91 9 99 9 9 1 9 9 1 ll d irB~199 G Prim era.999 d i 999l"I 99 ,,,,,,," ,,9-;P.,19919,,,,9p""999"~ ar1 9999999 99.9s10 ,e11. 919919 91 1919h911 19p1991 9 1 9 9 91 9 9 1 9919 9 9u, ,1re ~9l9% i ,1 c r T R T R E O E q-__o En 999 999enr.9999,1~ ,lmci ,o I o, >9999e, e~deimsM.ainrokso m 911919s.9p1e9.----e.9919 1199s91 9r -9-9 9"" 999999999d9 1P. rl l" ilyi t,. 111~ ,., 999199,9,9,9-99a999119e.919999 999.1 9999 1 999991 99 99 9999191 119 199999.999 119911 19999 99 l, 1111991919199119191,9999919919999119919 19999 re ula 99~99 99 9b9l., d~ 199ed 9el. 999l9.9e,99 91999 99E.99,,,9 9di~Ea9-99d~99919~~ 9.999919,99 99 9199-,9 9999.9999I9 9999991 99 19 91911 91 99 99 MI 999e 999 99 99II.99 .l.119 -99 1 999 9199999 9 9 1999991 st r a d lacfu .c.tbo .l a 9999999 199999 En199919 999 999 999919 999999 9 911 a9999199 9 99,a9999999 9 91 C"999g 99"99, 9299,9 99 91 9 9 99 1n991 ~ 9 9 999.99 9., 9,1 9999.9,99 9 h 9" .a9d .9 91 99 ~ c99.' 9 99999 999199919119 999999991999 99 n 9 9 9 .19 rer, ,agi( I.l ~ 1.1" nocinrarIl f r, 999991,.Y,9"S"¡"9919-99~9.9,999s~l-I 9999l 1 lcP 1 99. 1999999999999999 h. ~de,9 da .,199999 R9 ,-9 ,,1,e9999999199.9999999999999 P19999de999e,,,9 91999'h9~99 919999iru999919 9919999999 P99. ,,a 1l ', 9 9 9 ',1 ,9,9 9,91 1, d,9r9fc999'9¡o9'19"9t9 9c99 9r.9 9lin i999e 999999 9 99999i99 99 ,u999 99919999e. 9999999 99 9 999b99999e99999 9999 1 1 ,1 I9.9919o"9rh-]99oiabn99l ,o,-9p~ P 9 l,.919,99 Geo e"T__ m u uira rec rrul q II 9 Ill,9C, l u19,9l'.¡II9e,99.n9 9A9. 11,99.99999999199999999999999.9su, o,! 1 q19999 c99.dc'9 99b e. 99l -,9 ~ ~ ah, 11,11 7 e i P P le jo,, icull de, 1, qu, H ",.' ld9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99it,1 9 9 9 9 9 1 9 9 9 ~ 199 LoH',b" d ,P 9191999 p,959 19 d 59999 b9 919 li99 MedIad,] G 999,9919199 .l¡, .e.,. 1eSu9cincreraist99919919 1.91,1,I ', oce~ -% 1 ld l'" ,ci119 999999199>991,. a¡ 9999 999,,,, d':1999 ,,,9,,9199999199919999, 9 i999 9 d, 9 P,-9c199199,, ,9~999999 9 l PL.~, d 9 d 9 9 95999 991-9,--d,9 9 E9919919919 991999 99999o.19" "'99'99 oso ugar P 9 HCKLLSHRTd1.UP-91'o999h9bla9'999 1999991 99 99 9,9999 91919 99.91 9 91 991-9,9 99999999 '" 99o,1,99999 9 -9 ~999 91991999999. 9 11' 919 t 9 999991999 999 19999 j 199119999999999999919999999999999 .9119, ,e ~l1,1919999.911999i991199p999i919m 19999~19la 99199911991,99I9999919999.9 9919 999999199999999999919999 99 19 1, 11 1 99199 9 91 99919 1 91191ro ,9 ~ p9 99 9 9 9 99.9 l d o,1 9 9 9 9q99u9 999,99o.99 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9-99 99 9 .P 9 91 91, g91999199c9 1999999991999199'9911 999 99999 9999999991199 999999999999999 91919 919 d 9999 999919999p999. 19999.9919~La99 999999999-9, 91999999199. lo, A icoh is ,, 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 L 9 9 9 9 1 ,r~r_ 999s0 99919,9e9 d,. ,,,d", "" 'E9.fm 1 1 e1ea,1.1,1.9om r gu a 1111.9~ ~9.99999 99991199999 Le~.dnlto,,9~9,99.9999999~ ~ 1 (,,ni. d,9D 91tr99999~999~ l 19991 .991999,9tea919999,99. f9991999999tbo 9999 9 9 1 ~ o.91 ~ ~ 1,~9 999 _____ ._1_ l,,!,¡999991999999919l e99f9999119919 .9199 d,119999 99 dl ,,b9, d,. 99 9 9;l, 9r99 9999 19, 99 9,d 9 9 91999,, 99 1,1 S a9,,9e 9911999.9 999 199~999999rI.,9 9919999918 1 I9999s G.0.9,,. Il.9 9,, 19, 1 9" 999. 919999..9 9 9 9 9 9 99e9 9 9 9 . 9 99. a9 (,o od ,o s o9 1 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 91,9.9 9 919 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 c o n s i de99 9 r a 9 q 9 9 9 1 9 9 1 9 1 q P, 1, 919',991~1999 99 9 99o99"99 9 9 9 1 9 el p 9 9 9 99 19 L. 1 9 1 9 9 1 9 9 9 9 .L1 99 9 999 9 9 991 1 9 c 99 9 r, ,,9919 9c 9 9 91 d9 9 9 9 9 9 9 9 9a d 9 i I9 9 ri9 e l 1 ,a ],9 9m u9 1. lq11,1,11,1,11,1-Pllll999 999 9 999111 a 9 ,91.91111,11A999 099nd99ijo9r ndir9ayore .'91 9~ 9 1f9 9 9'9. ~ e 99199r9b19999 o 9a 99d 9,,99 1~ E 99,9~9_9999"9999999999 9i9999999 9991199999 999 99 99,9 999 -99~ 9999r~99999999999999991.9.9a999 -9-911fa m oso1 999999999 -199919.' 91999999999 9 i _,999 I 99999 991 19 ,a lus~99999199 e 9199999, 9 .919 99 99e,,,,, ; 99 99999. 99'L-, 99 9919,l~ 91 999,99 9P.,9 ~9 9999 9A9l 99 CHIC9AGO, 99999 99 199999 9 f ,9999 19,o9 919o9',99.99.91 9999 99999a9e 919999 99,91 9 19 99999,C= o99l,99999919:9 9 1,9999 I,99991 9 9 919999 11 19 1999,19_999 99 9han9 999 99"' 191999 "'~~919 991999 9 199 9, 9919 -i_.9,9,,9,,99999' 119 9119999 9999919999999visin91de99hechos ,99,,,919,9919999999991191W9991~d.9,999 91991999999999999991999199991999999 B,,,,,,,,,,.""b-, 9,,,b I9999919919999 9 9 9 9999 9 .,99be,9,9119,1',9-,-9o~,9.9, 1 ,,,,i,0 9 cII, 9 PM a~ no 91, lu, ed9Ilu9. 99999999.,.999999999.999999""l. e I1U 1.e,11 '.i 99 999,_,a 999.9 9 9991,99 99 <19999 999-J C~J999991191,-f-91. 999i919,99 9111111911999_c.999. 11 991191 9.9 91 . 9919 9919 -ata ,,d d 11,,mol,i91',-999,h99~9,,-99~9,,9,9., h,, 1o ,,9,99.999199el e99or9e1199199 91999 9999999999te 9991999 _____"___________ ', 999999 999 199 1999999999999999 1.999z 99999.9,r,,.19 999991199199 191999 19999,9991 9999o999,999toa 9999 19 9,999 9ll ,,,l 199199, 99991999 99999991 19 99 99 91199 999999191 919 9& 99999.19999999 9 999. 999'19,91991199991999 991 99999991 999 99119 end,,o ,999l : l u o ,p o, ( 11999 99,,,,, 199 9919999999911 99 911 99991999 9 9999999999 1999999 99 ~ ", ,., ,,pd ', ~ l , il"' ee S1, ~a999 ~~.99' 9 9. 919a,99 911 1999o~999~t,9999999 99 9991999999999999991191999999919999 99999919919 9919 9999999.99 9199999991999999, ,, 999 99 9999 9 99 9999 919.9 911 999 .99 99999199 11999 199999999999999199 9 9999 a9119199999999999999 999911199999199999,1'9999 9 9~99999199999 919 9 .9999999,la99I99,119 .99ir9,o99 9999 9991 99 99999 1199 999919191,9 .9 < 99 99111999999199,91,999991,991919191,99la ~G-, 1,999999d~9u9o~,9999n9 -, I119999~99.s,99,u9,'[,911. 199999999 ' 9 ~ 9 i. 91, h 9999,9P1.9 ,,i,:.,,,,,,,,,,,,;.a 131 11 1 9 1 1 99999999999999i ~99999 ,1 99999191911, ,999r" ~ 9999199911a ., 9999,.'',' 'd mm S1 T ra ti9 9 9la1recorrido0'9 ""' ] 9 9 99-9,,91 .9.1.1.9 .199999 9999999999999 111999 999 911191 99 9 999999 9 N99 ,,9~.9d,1.1.,93 'o, ¡o, 1v,,A99o~, R i N ~ 999'l 9 o9,o 9 9 j o. 9 99 9 5 l9-,o 1l 9". 9" -u, 1no 99.99 h999S. 999919991-,91 ~ __ 9,11199999991999999999999q Pa r1, ¡( j 9999.99 o j ¡~ ~ 199 11999 ,a99999 i 191. 99 C9.991, d1,9: 99999,l 999999999919199 9999999,,. ,",.1" ",a',, l Iluni ,,ud 1,.,a ex¡ra rdi a io p orL i as en re ,<,,,',I-,,,, G, ,, a .A.11 ",",P. KE LDECKE , U P ,,1~ ,, i9, 9 9 9( 99,,9,199 9 9 9 99 T 9999 o~d, 999999e d qe dpede ,,itur, ,i.l< h.¡. 9 OSCR11A1. d1Iu21991 11,919999 1 9999 9 99 999999~~999So99 99991 p ay r con. 999,,.Lio, 1 9999999999 me, o (eJod s e P ttbr ah l99 9911991 999 919 9,! ,, ,, ,,a ,, 1~~oE, ., .u~. -1,1~. r ,,,,l "9 1 1 ,,u9. 9 1 9 :;,. 9999999,, T 99 9, : 1 9 9 ,¡,,', o.9, 9.t1 c "I",n,,,, M o, 1,11 1,11 no ~ U ,o, a~allu luo. C, 1>.1 111-" 1 9 9 i' ,r uoL-9999999999, 999pa999 o. c9999 991.19, 9l,9a 9919 999Ic1 1199jn Por H C9E,.,, 99de999U.9P99599999959,>.a 93o~959IIIne~ ,a -1e 9,w99Al 999, 999999999199999,1,,9:.,991lz;999"' 99.1".1995999999,a,,,-9195 99u~99919999119,991.99919d999aa ,,_Ld9-1-1, NrIFde, 1(',I-1 ,1 -, 1, I .99,'ai1 i ,.', ,, '9199 % 9999599999, ,. ,Dip 9 991fn99u dl9ionn ',aco~ nwao 1,o iuu,, lo~,9.91 ,., i991.9999 1,9l9991999 999L. -1999,999999999 ~~,h,1,,,, 1 1~ 99 .4.e.los _9a .,d i.G ,i I" l ,~ c ~ ';d"',",,,. 1 991,b 11 ,19nbu1'99,, 1~ u, ,9e d m99991s e Iie e a ~ r ~ i ad ,, t , 1 11e d~ do m. on.,~ ~ f 9~ 9 99 999 999h,99,I , l o ~ l at s I d e l o I cp rL l ~ ltS 9. I o ,9,l9,,.,,9,le.99.9o ~9999tu l l e s a 'n , d e P c j o, e 11, 1 1 f ~ e ,I ,,,, ,,,; s o ~ a, L>9999991999191,9l9999199999999 99999, 999 99999 99, 99919,. m1I. ,99r. a s d ch99991'dl999999 999 911991999 ,,,. 9] 999,o.11~ CORNELIUS,, RYlA, 20 d ,o, U.?.Y> m, ,i9. 9,19d, a.,o 99 999 99199199999 99 pa~ ,,e, .a.9=P<. ,99a 1,,9,,,9,,,99a Pc .al.' ,91 91911 19919999 99 999199999dl999-99999da9999999999, 999.' -1 a -, r bUl 11 1 H9,,199999199991 9 91 1CJ ,.,l9.9.9I ',9,9o9,I, .' 1 ,9"'L 1, d"91 9i 919 9o9C'_99o999a99999d, lo9999o99.9,a9F. 199d,.,999d99999999999 'la,99991199999~a99,le99l!,99999919 9999199b,,e9 999999999 9. Ir9999.9,.,,9 t, P9al, 911 9d.9999 9191 91~9991999999 S., 9999 99919999,11 C In ,,, 9,. /9 l<, "',,'"i P999)i¡.dl(I 1199 91,91999999991 99 l 191 9 ' 9919 9 9999999,lIlll,19999999 995999999999 9999. '99999999999"o1919999,9199991 1, 1 99lao,., ~91999l1919 -9.d,9.L999 99999999 2 9 9-29 999991I9, ~ 999 9999F119~ ~999 1 9999-199~99199 99999991991999999999l¡99.99,l,999~ 9999999a 999999 P a ~ , ,' '99999 919999991.9'9 999999u (, 9. 9c 9., N' 9,l, , ~ d a ~ ,, L,', 191991~ ~ ~ a-, " 91, 9, J t ~ 11 Y 99 ~19,. 9 9999919999 99999999 9199999",99, 9999199z_9h_,991 9',9999', 9N9.999999l91999999 9 99r99-,191,9'99,9c ,99 91999,9 99919999999999 d, 99 9999999 99999 1991919 99999199999 l,,9,,9 ,,. 999999a9999919991,1 99 99 999911 995.i99999991,,9,1 ,:999 9 999999 9.99 91 1999 991999999999999999999999999999919 99199999999999999119,l, 999,99-9-9a99999999999999de 999999999999999999999.99199 999 99999.990999999 999,99-991 991 99999 91999-9,99,9,99fi~999999 999 999 99999999~99 9919991999 99 999999999 999999 91 99999 9999, 9, 999 9999999 199 99919999,9199 99~99!99~1~ 99999999 99"999 9999999 1 ,199999da ~9a9.9,919199999999 99999 9999999191991999119199999191999999999 9999999991999999999999999~99.,9,,991~~~99~~9,99,99.991 l1999999999999 ~~9~91991. ~99,1~9199991999~~9~1,~ ~9.19.9999999 999999999991999999~191 19 9 999999999 -9999999911~~ 99 C91l99999999999l, 1 ,, o 99999 ~~ 199999999999999199-9~~ 999 1,99991999999 9999 91991919199919119L-9.9,999 99999999999999999999999999,99999919 9999999999999999,9,99999999999999999999999,,91999999 9,999999911999 999999~9999 9999~9 9991,da999 19~~ 999~99-"999. 999999 ~91 Id'99 -99 99999999999991999 999999999999999999 1 ,~9~~~ ~ ~.9991 911 .,999,I999 9<,9;d,999 199999999999999 DckR-ir BllH 9999999, 99999 99919 ~ ,, 119999-, 999Ir9n,9 999999999 .9999.99999999999. um99 ~ L1 1 1 1 1 l 1 999991 1 999.999999999999999999999 9999 9999919999999 9999919999 99999999 ~ 99 99199, 99919999999999999999 9 91",99,_d_999.19a9,999999999,.9999 9Y999,9RE9 9 y,999M99999991,991,9,9999 ~ ,, T ,, ,j , 1 ~ 1 ~ . au ao' eHil ,,,, e19 9991991 9 999191 99919999 Q ,,,,, un i ll99a_,1-'999~h ,9999 999999999,,,9, o99919999999,l 199099, 09--99~999¡9 99999999999999999199999999999 9999999999999999999999999999 99999199999999 99999919 999999El. 991 1999 19 9 999991199999 L9199999999999 91, 9 9999 o919-99-999,99,999999 ~99999 .999 .99. 999U, 9999 99199919999999999999 91'9199919999999991999999 y 9909T193g9 ,,,999919999999919199191 Ier La, 9,99999>99,919991a 999.9,9, o'las,9,,I9'',' 99919999 999l,H94'I C9999999 o19999 99991999j9,999o399999~99"r,9 99 ,9999999999999999999999,d9.,¡ 99199919999 9999 1,199 99,,-r999 ,919 la~9999999999999999199191 99 99999911 9 t,9 -999999 9999 99 99 P ', 999,,,,,,,, 9 1999999999i999 9 '9,1-99999 99b 99999-9. 9999999999999 ~99999999999991999999 99999999999999999999999999 Ii 99'9l9 99991999o9999999 99~ ~ o 99919 999919999-9999999999999999 9999 91999.999999 999, ,,9,999o99999 991 999991 99999999999999999991999991999999999 9"o' 99d' 915 1 9 9,s 9" 9919999991 1 9999 999999.9~9u9l9n),-9,9,,19919 99199999999.9.9.9999999 ,,,, 1,1~~1, ,99,9I9199199999 9 999991999 99 999l9999999h99 999999999'99999~g-999119999~99 l9-a 999999 999999l"199999991999 ,at~a F,111999999991.9-9vio,99999999999999 999919999,-9,9,,9,9la99999,9.99-1999 99999, 1999,9,,,,,1¡;'b9,,,,9 9 119 9d,999999 ,li 999999 99999999999999 999 9P,-'11919991999991999999991999 999999991995999999919999 999999999999999199999999 91 9 9999999 l9999 999 99 99999 9999991999999 999,,,9 99,999991999 199y9999'9.999'-19 h,999999999999999999999999F99' 99

PAGE 27

Alio XXI Clasificados DIARIO DE LA 3MARINA-Jueves. 12 de Febrero de 1953 Clasificados Pgia 27 A NuN CIO s CLA SIFiCA Dos DE ULTTIM -A HOR A COMPRAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS I FINCAS RUSTICAS :4 ASS 0 ASS 1 OLR--LRE---___________ CAA AA P ARCELARS $4¡Se5, FINCAS RUSTICAS 5 BOVIAS Y PATENS SS OTOi IILS1 CS ers[oistas Inversionistas aTI. a e nverstolistas 5~ ___________ Al ho a uqua oah leoa olsaa pso sl? sa a.oa A.-lhpa olsaaoa~ aaa 14 UTMUILS CCE ooohaal po l llasa oo.hal 50 l Iasa -l P hc qol_~seia0p, UOa*LSY CS Compro. p-anaeraAi3605MEINFAT IA 1 ,00 0_____,r,_____ z Co poGRi -60 -! 'N ANA.$f00OMO T RE¡ 1 001a aa 5oo 05 sEaaaa aaaaaia GN~%0 alsadda paloo aa ~~1a saagu ed oaiaio, aoopo Mo.,. -1 iA, S VneGan finOaMeIS. .a.da. 21 INST ____ L A_ P E¡ 0 cP IeEaoD-Aa-Dt SANalas ¡5ALSTABLLC VCNTOS OaRS casa 191 Osaa. SOL V ARSAAZR inesonsS 40 CApoa 0I ositi o bnp oso alScoado~ osa ali OR I Ai d YPo1.ee A BOAe H. ~iAS i .lC tLu-.II.3tn~, -,1 -lii A~ hc~ c lgda-aa ~uaa4i; ILE 9,51A EVENTAS N osert. A SON1 MUCHAS d d. cLoa spaao 1 d.u$.a0 a,.racadoa UCNO It101.895 otoate ieanm.eea r,a rad get N rAREA S.SA RES pos so.hs.a.dal al.qlo ____ _d__ 1948 Cg-CSSmet .1 ~ASA n p10 L cASAS LAS .1afa ¡ daolo Poapladod hasaa ejempoqulauano_____dfilivia 1118941a tan ~ lo -7'oyasE gLETasgle ?94 D. cuando%.a costruia.A UTOSII C Le S A a ABRAHAM .I01u118.1n,1h0aes car, ¡nace GioagoR ci.aeeId.Oflari a a ESllay18O D LIS aloAS LNASAVCO5815 EG 051 SON MUCIIk PARCELAS-SOLARES1p, aldrarbrad.ItCsgia Pa. .o1a~1 COMPREBEL 1 a 15 aaa duc011 M CA2S12 48 ASA-S laaroul.i VALE 510 01LE y~ 1 B1 .10.ns.le. .0001 011 t P i ra marII S S 'sEZ RSTOSN.'¡ iONPE II SU L O R sis OES PaIIILELOU(IS I E n l, ar ,Ii ZCC fddN 9 0 EI ~f L -1 vACASAMEZ LARES18¡9 CALZAGAY OFEZA LEE COMP UEB1O 1 .lo.h.la, 1.1E VA1100400000Fi~ HRO RO.iO C.O. 4 2113p ouuoo.L PR (A PRTUNTDADORAUTODA VIoaoasRaaoo. llosa-o.193 108 IaE typ 9100Rm e a eO l.aa .OOI. 147 AyosterEY 19.Myo all SALO 1 RANCHO 05, CKNIChRA P esTIduLrcn DII1 03 BOYEROS a Ih. 190.es,-1, HNlRSTI.O3.0 5I 00 GOl VS 5-CA Od~ao 53 111 Sosos enre Hormios Cuban sin~JjI~ IIOOIOO 9 D El Cruceo A rmda SOARS1ARELS RA1OOTUIDD __________50 5c ltca 52 lslR l Dese ou pdililcd o -9 PAE t~oa~nasilo oiio i~0 o ol01011 osil.OAtEo. %t NERAMo 94< 504 s'oa $805001AWT.s._A_-7ho1fente ', ss-011101ao a,10 15.s10 1 ' V ED DO 10.13.11011.93 AsaO OsO t stenl 000 10 oOs100 sasas C8iEVOOI ET A Habana:_575.000._Renta od6.1 PAGQEFRCAIDENCIAL ______________DEUS NUEVO17,DE1.S)NTelR "LA PEGILETA" a nuel FCru1~~~ TodaaR abNa Or iss l. ________7___ cha-,ere-3IS365a,0001 LatosaUN OAOAZRPAReAde )1, UAN SPOTUO NIDA 2, .3 I. -ROL1' Magnfica centre~e~all1ol-sa~~ 1~ -~,11~.oaAUaO LA I T R A I N LI d strien ~~~a~Ss ',. 5 ,04.7 iac, dc 1 a 5 dc 1.la 1,o IL R LT 49 1S5S1S0I Icc ¡ 00 cA 200asmetros5000eslaCDLve.LE7 Ca Vsa los asgaslh)asNpiaess 1Al 7d ~ oospA U o. OOo ~sio. .11¡ ra Boeg~Cntier.atos.us1949 PIANOS Y 5yy 1 R 6 <9DIO iOiOI Op 33 ol maah'0 1 o .oOic ss 55 siala5laa ois yO aaaa5a ,IO, 061.10 daActo Faho ~ oda olooosa c £Uk~JOIL~, 4as cosaa soS A 00 u lUS 0VFao19ooM19yo CARBALLO _______________ sA-asaOsAL Fphp1947 AA AAL 1-07 -l Cyoiiselsso ACrDurArm205 OcRSPREA GR sdlae cA OORTML IDAD449Caoi a al s 4O qae d o e~s cdi so oi. .515.O.Ipo.l1o Te R. 1 -69. ¡¡¡ 44013iP51(A 615342A5~1; Desde ia1 iHS-11 sssaosAs0s

PAGE 28

Pgina 28 Clasificados DIARIO DE LA M1ARINA-Juleves, 12 e Febreose 1953 Qlasificadss Alo XXI A NU N CIO"S C LA SIFICA DOS DE U LT 11M A 11lORA V E N TAS VENTAS VENTAS VENTAS V ENT AS VENTAS IDINERO HIPOTECA ALQUILERES S3ITMVLIY ACS. 153 U-TOMOVILES Y ACCS.~ 5 AUTOMOVILES Y ACEmS. e55 MIJBLE Y PRENDAS 1 SI AISY APARATOS 6 DR ANIMAES 04 FETAS_ e2 APARTAMENTOS RS'IC:K SUPER 49, $1,000 ss~ s ~j.'s~sc-,. -1L.L~R.OS ecesos e,, u,1e . . A-50 555C CAMION ~ ~ ~ ~ ~ VId DC SEPCA¡~''"TELEVISION 11 Pug. ~ es Se S'b~.PLYWDTH 1951os "'55 e PAR LA DM ITEDO ,. '.,,"'.,,1'd'GE I NERAL ELECTRIC u su .se s, ss u 70 INTERES PARA LAS SAMAS N. ', d, y5~ ,, C . e s, U B v ~~5,'e,,ue,,, yu ~ u,~,e SIN ETRA d., RI '5~5 IIIISNE EN C'MIIDNES DE USD "'sA5 ,.$9E.39 ____________ ~ 5 eeeeeSoses 5 eee5eeS ,~ ~ eee,,PNTIAC 142 ,esss5ue ee, ee,,ee, pieesLANZA y C-. .-. ,~ ssN oss d d~Se~se ,e, 56u'' I', p. ~* ,I& d e 'E R."LIE, E l.ClsSeseeos ssC ,eses eee ue o-G IDA MBLES Ps ZI,.,se e2 05 eoIss seeOLDSMOILE VI (Rs) 2948E. Eg~ se eeo, e SAN JSE 202 iilt lrrN I 1~~se5. V. d'"''' p "', CMJ ,,s,5,,eosse5 31 se ~ ~ ~M ODERNO ¡C'A'M" ETJLFONO: A8721 ,s eeseeseeee,, '" ""e ~ 85 E Dsee1,e1V eOA5A SOS 05PIANO GIRALT cs 50 Sos5 ,~ e, es.,,o~ e,, eesee 60 INSTRMETOS MSICA VIDRIERAS U-o e e 4675-82-11o_____________ PO ID1 1 94 "e, ,,A.'ee e 5 ,~ee, seee e eee.eee,,,""s 5-e e A A A DRFB IA 1949sse*,e5C ,Seqle '0 9 ~e, e eee e, eeese1ee. 1.eoPd, l-eoPs11e1~ eoe 'o"-e AIee,,d<> ARGO slees 1951 eeeee 18e 5, 3 SLICITDES EL 5161O e ee f~.,Fe1, 1 1. SIGLO SE ALQULAN e, e,,Ae ,,1,O1~S.1e e~e1. CO PAM SSCSTO ,A SAD4ATLLT DL EANLERA eEeR**,DeE, E, Be ,, ,, edee1,e s5e1,e -1ee TELEFONO PO le ''5e,56s, 55 ee9 eee e ,e ,MATERIALES DE CONSTRCIO INe, S ENERALAS00 _______________ ,ee ~ ee, eeee,,eeeee eeeeeeee e ,. Y5EFECOS SANITARIOSe,_ __________ ______________SERVICENTRO ¡ee ,, e e, AMI1STAD IAl PINTE SUeAUTORel y Meiqe,e J ,, ee, d e, FETA I ,o NI SO SOIC PINT SU ATO CARIE"" "ELFEN¡X" U-3288 ""se,'R'AS $3409 1 SARIANAO eeeede e o ,ee ,,e,,,210NI f>, S,,, eATTOL1,UX AUTOS DE USO peeeeeee eeee, eeeeeD IN E R O N-sl,,eoN ,,eeeee~e S La-se 203 A 00WCXILLAC (62) ¡¡32 !,d., m e , d E N HIleee UH5 H 0e5ee'b _________ CFIYSLLR 56 e¡. 151 d,, s ,ees> ¡"e,11,1~~.e.e~pEesE ._EF~,.___________1, Rb. y S.R MS .1 -eesso ____ EDIICIO LNEA 5N CHedMIe ul.ssed. W.~,esoeoeoeeTS-s79 HOTELES s up e Aet,es ¡s"l c co M IRALES e, -e--' Ce,,, e, Se,~___ __ __1,c n cc 50p~. 51,b, o s, o 01~~~~______1,~ e ,¡ > .e,, ,¡,oo s,,ese, PORL UMO AR X 54271 eosee A, ,so E l,. M ,,,E OL !SOBLE (8) IISee-5363_________ 15__ ds-.o eUH -MJ'eC ~T-e5. ______________ ___________ AlOS 0DE 5) PCKPCRG 91t s ,ee ee,,Banco Hipotecar o e,~' """e" 5eeese5 eSpls leliudsdsss 'ee 1 !U \I IU EN'.DOZA Se eAlqe u¡lle SS OSPlllssST> ss5 eoos5,e,,o VEALOS Y COMPRLSe,,,,,e,, L¡I UU U PALAIO ALAAeo oo,,seee, eo ede osa O 'eS A. ,s eo11 0 ~t e ,M,(5s 8 A EHEPEE 1EDO1y L0P17 Ne ~ EVERAS Y REFRERAISRES SlF voRo .eee00 se eos soe.________.___ ¡ ~ ~~~~AU TOS eee,,,e'," ____________FCO RE o DINERO ENHIPOTECA DES' MAGNIFICCA 7876890eH. AUO NA SseCs EDO Y LOPEZ SE VENIDE 85 TY gi ee. CHAs'ASe, e eddS70SAO FOROS -2,. Kh' '' 1,I11t. ,eec H -53p' 2 0-.5 61 3. e e.ZAPATA Y 6 S u t-i s ~ ~ 11 ~ 4H41. 1 19521953 F0-930NSOLAFIRAN________,I._:. NUEVOS CMR LAil >> RLSIGERADORE8 A C SORO OBRE MIELES, DINERO Ce,eduslees sODRNSSEDI)FICO AS TS>S Sl 1 5<> 5ETIN> 1101 SE eoed,~ s.s D 9C 551 21~ SAD leeo O USANITARIOS Il:lS ~ ,O.S o e s S~eoso _________ -74 oUe-3778. ees5e METALES Ss1.Oss U u,sss sesoe8 PRAET ISIS se e so 55~CONS551.TNCloolss._______________ OLDSMOOILE In 1 _?OSS ,o e E R TE o~.e.e~~ee, ,ce ,Pe ¡ 1 ¡NIlh iA~7 PRE ST A MOS O ESQUINA 2 P A N E L F O R D 1 9 8 C *u .l Se l) e e I V I 9 IS O B E "-e,,," e eSD" "-", so, % 1Refrnseercdores h',o ~ ATOOLE AUTO LINEA, 5, A,-OTORS Westinghouse 1FN121HORAS44__ 19 N 12,1 q20 Vodasa Lles SdSd So e, -,h~,,. ee'js e550 _e1jO _____________ CHRYSLER PLYMOTH RAO0~50 .eoA 0 0(09LA $____.__F,__DO,___22___N I eq11 ti> & ~ ">s e 0 F S.SNOFCS e4ofoinio 555P S, 51 .e SE ALQUILAN: T~epoe, ~ SU seess¡ '. CAROLAAS D 1N I ossLEesOoSOAD1-0. csee,,eaSos, e', T(Relsee1 los.39 PIES CBICSSA A d. ,so5, UNIAMNT s E \ sseeS 1 e Chevrole .1951 'LS O11 e eo4302coe154-1TlefAo9622 yW7132 5seS. ,seeSeoRs O~"E NiAON8S e5 e se eio sse-,APARTAMENTOS LESGE1 A CMS hvelel c 1950 S OQ S -Al conto
PAGE 29

1 u AnCXXI clailicado, DIARIO DE lA MARiTNA.-Jeves, 12 de Febrero de 1953 Qasificados Pgina 29 ; A N 1,N CIO C ASFI DS D E YULTiM A HO0R A 1_ ALQUILERES A L Q UILE RE S, ALQUILERE S ALQUILERES SE SOLICITAN i SE SOLICITAN-1 SE SOLICITAN SE OFRECEN 82 0 ARTMENTS 8 APRTAMNT ~ S~HAES -OCAE -S HBNA 9 SLIIT D~E ALQILIRES -los ANEJAOSA O¡UEAAS 19 COCINERA COCINERS VEDADO CM-LI .l 1 N 1111 's,',', ~s.bas*, ,asecesesce a'." 1. 1 eeb seaoeeo as s o.ea.cc "" -D EIb_.l c_ .l.11 l"".,D,.~. ",, .bd,,~ 1. , d i . .-"a a b. 1 ,1 ,1 1, ,7_I 1ser l1.l ncea's 0e5 CC O:,-1. ".,". ,, lCC l, 1111 . ., -e,,, < es, ~ . , .. ceX' lo cecee1 ccc se eec1 e_~,cc.C-1ce-ee oc.e.C1 eec.a.asee. -ese---cc ~ ~eee ecc scae c. ___________.D. _-_-,____ -_-_D,_,_.1_ -D_ a 5,0e5 se 09 0. eecccceo os 5cecCesce isEesessessesos ,,,_ e. -ee eo 1,eeb sec, .e Cecece BUE A OORTU IDA Ne;plno,;,1 rOL .1,,. 1,ece U -92 eeee, ,,.-I..N. ,,PERDIDAS-PROFESORES 1 -,.,N---~ ~ 11._. ., ,e1.esece-',e Le .ceoa. ee-e.c.O. 1e ee Isec eeeec, ,-ece cc CeeeDD. P R AEeceeeSOLICIT-Aee¡ eeCee - 1 i-e11 '11l$15.1. C., 'e ,,,,e, ,cece-e. 1f,0F0iO1 -N IllVeeeel ¡ ceseeccec.cc e e. Cce.eecoiacsee~be.cceeecc-, e e e17e e ee-11C yeceee-e e eqe e. bccePe e ee1 ,, ~ ~e ee e e e e e e-ee e-e 1cc--cee_ ~ ~ C, esscei seceee.I ec 1._ se-cs-c-cee e SE" SOLCIA '.ec,"eca"',"" ,e,""cecLe~ ses1s~~c.o .sl.' eDle ce11, sce""" e "" eseee ceOeCe cee'esecce, Oceece es eCeceCc~e' G U R A2EB 1 6ccc OIM 1 ,, e-CIA c $ 12 o al s e ae ee Ce -c e e es cea E Lcc. I O ee ecac. s e-e-CcD--'-e cy1eCe e ie -CN¡eeOePc'ce H A B N A ecasCaseceCCe es"~~ Ca,,',jdlse cecececceece .cc a-E .",e.ee.ces .1 cese, ce ecec ccc ce eeccc1, o "D ~ 1,11-_I. -. C -CS ececC$31D.c~ sec-e.',eCe1ccceece-eoe'!:e:ICC 1 691 e ceecece eececeelea~ Ce1ebc-eeCe"""ee"-Dce -LAWNCD-1CO EGIO1e:-11e ceceeCeeCCee e e C5Ce _ _ _ __-D -___ t no_ 1 009__ -3 22___________ le de la Cope "' , ', iee S Cec SEIII *eCeCeeCC, -e 1eePeR IDAe e1 e1ece"cec-,,e,. ,eeAa CIi .,:-., --, ,. ,h, , .t ,L njj N -s__,__~~111.%',_,"'-,",_irSI-OFRECE EXPERTA ,DCOC _ _ _ _ __-_ a ~ d ,, l ,_ _. el oseP O F E S O E Sc e c e e,-, C ee a p c a cs, Ce -ec:ase, Cee. q Al, LV l 109, 11 ICC' eec. e .e.eece esIeceeeecc~~~ece,= j Le APARTAMENTO __-_,._~.1eeee., e ',ecee ceceee jee C -EDe __.b__ __p___ ___ ___ ____ ___ ___ bee-ee eea. d eed. qeee-ea .11. 1 i k ld¡Ze eC eeeeceececeee ecCeececeecee ¡11.4.AGENTES1.VEN-E.RE ~ ~ 1 11-1. 9ASe e--eee-Pace.S.acceese.,. C.e_ elelees 55 e9 ,-e ecceec. , ,ece -1eeC ccc ,zecee-I e. U.,ocooese.,.d,1 -d.,---11. o c-1--ei.eee.e1~~eARAlOLaIOs1 sI, O.9727 -_',______________,,.d.__11_. ',~~cec11e ce' es %e1~ec-1 ~bcDCe,¡ e Mee,, Hl 521111914 Hole elapeeeeeeTees leOSe SL. . Icl b e e ¡OS MAN" ",,',,,'~ ., ,, ',l -. EA ~R ~ ~ b 5 y 19, ''" >,,_. ". I.1 ,.111,11,.l"''' e ~ 1, _¡ 1__ _ _ _ ~ ¡",, ., ___________________ N, , EDIICNOR DEL CAMPO -SE ALQUSOCLA ______________ I I 5 ,0 c -cc ¡,,,, D " e~ e e e 1e e e--:e-ee 3 ecl--lee,,-Seoe-eesleole~.___-,,,_______ ~ dloleoce e peed-e'c-l21 eNe"s1c5c1e C' S ,e ac 1., .cc ______________________. 1 l 1_1I__ _ _. ._._. ._ _.".__ _ A L M A C EN _ _ __d_,1;_ _._I_._ _ __,1111l., .. e1c409eee"""e"Ceeee8, VEDA.e.ce 1 I 89 DPARTMENTS 1cecooeooeeses c TEJDOS 0 SIC 1 11 -14 AADEA AVNEO ~~Ie1e cde, e ¡ ___________ GRAN LOCAL __________________ RETAZOS ceeelele-eeeeeeee-J.c1 1.-. 11 ,_S.1,~o-Neecce ~ i-c~ ~I¡_ e-eeeleele1eo e ess Esq.a/.a-3jccee de cee-cecee ,,,eeeeee,,Cas,1esqu~~na M1 ra.l -Cele --I,111lb,.ciel d~301 111-e e 1 CeCR iiERES ~ ~ ~e c e 1 -e e e e e C C e C e e C e ed e e e b e 1ece.e1e1c C c ec c ee e e ~~~cece-c1cce ce1-e1eaee1 cese 1 .e--_D.-____________-1_._. e 2I.pceee, do lee eseje~ 4-NIl-,c, eeeeece ccc,,,,,.,, _______________________________________-___________________._;:;i,.________-___,_ ¡e, .T" __________________,ceececee ece-e PAEO YCGL70A ceeece __________', _____ ee,1 ~ ceu.c e-3--1 1IAl Os10DFSE O EDFCO lA 1111 ) AyV,k L E SRA N 5-l 2171204ENIAeCLOACONSe Ce11111 osees feces e-esse--eeceCs.,eec ga ceece'"',"," 1 CINSTRV IR.3 0.1 e 1 e ,e-eec.e 111ce11 'e"'., Se. -a.,quila, local ecyee e .E. E ce Eee9 .g6e.7c-ee1e e pe ALQ UILO,__________ ._ ,'D'_e -ece -le -ecpage 'de ie-ecelle .d O ce-,,',ce-] ceCe ,eseecelee. c UliC 36a Pleca 1. .eee -e, e Tceeseeel eec,, e''",,',.". 501 L N CIONL BOR970NTAl41so9eeoR4d'les ee1ece11-ecC L DE I,.1,S.1).OLICITAN cecease II. 5 lCeeeec Ie-,le.s Dl c ,.E"._,1 ,__1_1_ -6_ 83_1_CS d-O1,11,INVA -1. 1 1Tceleoessceddceje~e.elesase Din, %,', ,11, ,,,,, ,, x--1 l.,,-.MAGN1iICO ee eJ e oc COCINERAS COCINEROS1 ce--N(es.1e.1.c1eCe,111l112ces-ce CORI 1674-11 19 c 2' -d ,_d.1-. ~ ;-D ,l-A QILfAL C L 1-¡ 1, 1 8 G ~ ANE SI DIAReceeees 0C5 c _________ ., L5IUF,,I L,, e'--1 -, oece--1CeCee --Ce-e. le eclecsAel esq o .VENDEDORE N 2 1,1 ueceece c 26 JRDIERO Apc IeIescoe ,71eeeec le 1 cele d eC e.C.5 7'56 OF I d,C .eeMicIieIIDisrbul.r Inc.se% .se1eece e ese~a e'E.e d 129 OFCINISTAS,,. d 1 1____________ _____________1_ -,, ,. 1<,,, I II I o ,,, 1 se b, e e e ec c e 5 iC des bocese A eleece ecece de deeceecee ILe R eespeIl' ce,:,,. ,,liW J, z 11 E eeoccee e ____________,,Cc ddeoeoe i eeeeeeceeeesc,,eSR Al CIn.II A ceceesde----eeec OPRON~STA l ~ n u F 9 41 7 1 11 L I I ' P1 e e e e e e e o e oe1 e e e e e~.IeecCCc5~Ccec E ¡-11e-se~. Ce,1e1, 5~~ -e-,Cecee--._ ee 1, &Deoe1e o 1c1,1C 1ee -e e e c cees u A N T E D 3 1 ¡ FISST e1l ,ASSECCAFTERYOScesc l-sse ejCeiC""C es, eceeceecee se escoce-e e ecos ,osooCoae es1-1 Alq\ lo9Apc e nti i ld c -, 1.~ e, e I ,,e, e "'-j ,ee< ',,' .-, D1i ¡-dela.1U.b c eleeeeeeee'.ee ¡ese-ce1eece Cec,1,,. 5Ccsle Ca ,:,' .'<,:,. i:,,e6N 1 2S,1 eeeeeO -CC5,1, ,aElnl le 70 1 1lele e Sl-953 ,Entre-i-a-ybra,.Aoe D-_ ._,,,_,-,_11-1-____ ________________________ VS NAVES.,, 1,Ma H-28-11-1 ,-____________________._ Se ole 1 1",. ,,,,. ,1~,-,eeele. e. eple-e,, 11111IIIeel-e.I.ele ,,e,. e 1 eI Le,,,-1ll1--1¡EU-92 M O D E R N O FDI-CI 1 e e,¡,16 SOC IS i ., , 1 1 C ALt l E I le 5" s >07 DFS ,n ,, .S 1 1 F 713 e,!"e'-¡e.e.-'1-.pee-e 1 0¡ e-.?b ,elcceelo scse ses ~ .~:'1co l ,~ l e,. .-w ~~~~~~ Ces -c,-,leeco eepecedeece 11 < ____ e ce:; 1 1 , ccc C I: ". SOL, .CITR7-1ES11-VARIA. 11.'."l . :"l. 1.11, , ,UHH1ASO1,9,e-le ,_,________________;"1__.e seeee" SE.1 ,, ALQEN 'lEA eeeaeo eeeo el elIOe S ,SISLICITA ,INT 1ocoe sesseeee-esiooeee.ee-e .e o---ees 1-72, ', les eecl lele-loeee .e."RESdEL~ ~., MONTES,--,, VISORA,,l ",' :,-,,,,,2 1 ,, 11 APRTME1S-1e.celesobse1.-csd1-eesseaOeoee-s1sess 1c ,1 COMPANIA.Ca1b.ee < . . ,e, P.1 ; . . .Ie.l. .ep e c c c e c e e i ,. i < " ---, -,1 SR."ROLAMOS o ',e--e:1:11.1e1,11e~. :c'c1CeCee e, ce-e SE OFRECC SENORA 1 ,AA P 'k E O 1 5 ~ c ',1 C 1. \T :2S 9n(. 1 23y1 4 e e e e ee' e "e ee l ¡l I _,_. E D IeCo NTE 0 ,11, ,, .1e, -d eeI.eee .c. ~ 1 1. 1 E c--oece Cee , 1 11-,"."'L1 -. 111.1 ___ 1 _1_ seeessoee bc11.111,11.1l~~1 11,11dlSl l',,%e, ,OOsIessce P. el __1,,,,,,a1,~ -11 1.11cacoceccsi ce1I ds,91 dele.1 aease.bc.eec'e1e1.se lees.cecqcede Tel 01442> L I I H e .e 71,1 11 2 e s-e.e eIe ee, D I A R IOD Ee A S 1AR E N A I U SO1. -, e AO~, e -1 a ¡ H 5 0 1 V 1 3 1 1 4 . ,d ,, 1

PAGE 30

PAGINA 30 DIARIO DE LA MARINA JIRA PORBO i' 14 das por slo $635.00 ri Disfrute el //l¡l E la legraO de Juniop E\ o El E N al bda( eA esiEine.eIE Ela d aIi ica Er E N sie otrosnt¡os Aeintes enl esaecrina Londres¡I V CEE E/prlEOACdE.ENEYE.4 LEEEEEEE 4¡,l/ IE ildE p-¡ oLE o E,t E ,viieEE d, REEEEEEEE1ECEEIEEEE lEEtoc /E~ Elrecoiluy BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION eSuscribase al DIARIO DE LA, MARINAe El saber qe s E oi El valor de eseE EPo! Ademds elfonolE/EilEE enla vida moderna y, el1 red, ¡e haauentEaEdo igEEEi elnEpartiEElary de lEE de El yenCla lEstE edteleEfElE plejidd del ¡lltErri y de1 QCutan T *Experimen t a r an Ms audiencias para la, n¡odif icacin pronto en Canad un disco volador' TlendrEa lo cCidadE (le 1,500 EEiI¡EI-iora TOONO Cna fbrr E, FEBRERO 12 DE 1953 leres! La Actiual Ldad les R7earra en nenios de El o de l emensE, EcoEn Andra -ior. rl ]i br r o'e"EE.E. dcEda del E lo O del EEE '" E!: ( NP l ra] o eE cuyos hijos,'Juan EJo yl Edoco M g e 'ej M qeEEE ido i gos y arie ntesbEJ EEEE AE % ,¡eEa* conE, IIEIEElEEEEEEE'EEE beyEEE q anrel caa EEen aiam anaheEb ¡l eni, l el ,oa 1~ lE le e l AzEEEEE ompE radol e co E l F![ de atur, E.n i EEE EEuEceen EmpEEE ~ ~d,. hh. d m.d,. 'men 1" e lo .El12EEEmi9~c, coe, en i -E/ "EoClE E El~.EEEM.,-EEI-E EE EEEEEEIEEE.Ed.ME E E E dfE E El ElEE~E. E EE1, Ee E El lE p~ ,1lEIEEEE MEEE Ep111El.EEEEEEde C EEEEIE = E EEElE'EIE .l1~~11d,, 1, ~ EE 1 -,,,E EllEEEEE ¡EE eCEEIIIdEE lElE lE CEbE / aEtiEE EEEEIEE/¡ElEE ¡ lEE EIEEEEEEEIEEE EEE.E l IEEEEII E.EEEEElE EEI e E"">""o"" E EEE l EIEIEE EIEEEEE lE.EEE.-¡EEI EEMEEIEEEIEEIEEEE IIIE dE EEE/IE1 siEEEEEEElEE ZEEEEEEEEIEE iEEE E EEEEEI EE E EEIEIE EEdIlIEtEodEE laE l 'EesEEE Sr, c.,.oee ellji_ ~ E laltfr 11U lE E EEE1ieiEi eE EE¡¡ IIEIIEEl lE E llll ceEI llE en Ahoda r on llid.t.la.,ua-Brietiia JonsMor~posbl ~e l'l 'E-,.e.ld SEEEIEE EI FliEd Trat 1 ke so r e nil dle m., A,[[n. Md,,F.ldl.e d, aEdeE11 ~,EE,IEII /IEe 1 els.e ,,1.E e E El lsido lr uo on aal Sua n q,-S,]R.Aux.ilidar pa. ~~b. lai" Amrica~ tulE ci Ead 11~ n1 .EE pl.i,E,dEdE D, ~ sIIlIE i-IE'I'eEEEEEE EEiEIEEE A-E Abil, ,ded ~~ j.,%"r elc m r iExe ireEEEEEEIEIEEE. .l iCIEEEIe,.%a1 ~ E. Ioe EIIIYEl' EEEE E El II E El fiE E E EE E E EEoI~EE E .eEEEjEEEEEjCEd.CEEE EI1,l": E o, EEEEEEEEEI fl i, -. ,A 1 -1 .E E e Le y d, Al~EE11 E E 1EE1 1E 1 1 EE11 ,,E~di EEE 1E11 p., 1EE 11EE DlE E El EEEEE E 1 EE E 1 C E1 1 IIl~l1 E EE 1. EIl E 1E 1E 1 E 1lE, II E E E 1 E 1 1E E IIEIE lE E' 1 l. .EE.EE E.1 E EE.1. ElE l E~re 1 1lElE ell ElC EEIEE IIEIEEIl ., iE EEl 1~ eI c .si 11 C EE l E INIIEEEIr1,~CElEdlllid EE l~C, El _= %rbIIF rlEc.,.ll EElE.ll.1 E.E, o,,.EE]EEE l E de E1-1lE r~EiI CEEE E E lEE' EEEEIl E 1IEEE EEIIE EllEJlEarlEEEtrElElE IIIIICEIIIEEEIIElEEEEEEEE IlIEEEIE 1EEEIEE SE11 ME on la GEIIIn II la .1 El.ohlE o,1 lE,11o a 11. 1lE1111 11.EE, ",,L -ipto dar utonomaEl SudnlSs. Auxilib parao ha 1 a AmricaElatina E-Edrd" d na ioir oltla lile ii11ami i ela 7.e l l, a dEC lE el ~E1. d/ -1,1CE l E EErEriaeIE Cd aelelEads E IIl El d EEEEEE EdIEII E EEdEE E El EI I dlE Cl ElE IlEIE CE .' E 1IEIE ~IE d' lC EEIEIEEE lE En EEE E lS,,.EEE,, EE dlE11EEEE lEE n ~,1E¡E E1 EEE uE1E E ¡" E EE E EE1E E1 ECARA EECA ES 1E.EEE E EE E l EEEE 1 lE1 EE, l 1 EEE E11a, EE E Am na an o. 1E, dEE 111,ll. .1 deIIEEEE-E publicaendellEle ,.lel .El tc era 9ano. aet dEle 1 ro d, l I1 d EIIEEEIr~,EdE1 eIE dE oli EdEEEEEE dE deE1 E 11 E 1 E IpEl 1 Cotr t L aaaluacasfil ru l otr e .Peco diadsiv 1 ,iil EEDEq~d, ElOEO El E ld EEC EE El E,;, 11 dE dEld 1lp]E Costa ls qo Cobate NostroSegro pro efrua l gisc o lEllde. 11 CI hEEECEEEd ECECEE dE, oatilacin i sello queeslablee-l r m e. d, dl 'IEl ' E dEIdEOC/CdE ECEEEE EEECIEECEEEl l En efenaode-Segro M dico. E~1, e lEEEECIEEI TEECEEIEEIEdE/EEEEIEIEEEIEEEEE¡ldEdEE EDEE e EEEEECE oCE PEE IdElE EEEdI.becovcaadods OCm1ioscu1,sy aspea,la des *PE-EEE~E.1C "EoIEmE EE.ElEE EE~~EE4 e,,EEEdim.E' t Lso haL E lEE EEEI poduceE e III ~ ~ ~ ~ ~ ~ la eE EEEIEEE ld eE EIEeqe/ar¡lu~ a e a ,EATR~meUDIO!UEE l poxa _______ .d.__ ledE bECdEEqeDEEaldo EEdEEEEiED MIGO 5 alas3 P Mspeiar ldi e ,l selir.o ~eElE c.E. =de EEEidEEdEIEEEEEEc~a. e /EEECTIEEEEEEEEEEEEEeE5EEUCMar, MICO:NO FA oLES ¡ T e la 2 sis a lp,1 ~pg eeone EilIElE/ EllE EEiI EEEE.eh il,11 dl .ksbl ElmenEzEn lolE.lE amrcEEEElEE El1CE 1, 1,EEJEIEEd-EE

PAGE 31

Cooperacin, Por Amaudo, Los ruidos, enero del turs laro),reutens N 13 o ac1, RI DNVESTIGACION NUN~ ~ A~ii cuano e tuist jutifcacn Laley-dcreto No'No. n 9LcedeToOla 1Orden Ag ." N, PIEd IEEII ,; cincoIC p o s-eisepead, pdes-.,dE 1CLEAR DE ALTURA Id Partido cci Sold Mil g puee ncesta. icluo ua e4ufmilaxcepdningn ar uraIde Psto;IDrecor ruidoshasta as cutro dela maojl tci d d.lnc.Lsaracoe nea o pedErsitiL ls iiEEllos< io
PAGE 32

Pgina 32 ,Finanzas' DIARIO DE A MARiNA-iueves, 1 2 d Febrero de 1953 Fnanza .AoCXXI Se quejan eoaow del: Central "Veriente" de !Firme y activo actu ayer el I.sstnn Contina la atuacnl de la Bolsa de Valores 1Ila costas de molienda mercadode crudos en N. Yrk de N. York en un clima de limitada actuacin di''j ',e"' " t" .eamayorargen a .e Veasa," tfl ds W1latad. j la i ga 1, 1m g w 1 t--t .p -t ip last.t dc hos cala onaa aesutareete JosTa~i, i s bradh"~"ga a-"la ti~datbeendallataoda, ae a Tambin futuros del conrqo americno aoturon a Iegu ea¡s san ,ejerl.e.de aat 3 t 6 D.uaagWdtIabana 1. tglsacltde ¡ rla. ejrnd reios., Inactivo el mda fi er g sin p *6V l e 1 T ia E o c s lelas. a. ~us e ls o lelda *aad,,,,. i a 1 i 1lsaiaadlBl d a.tbes5 I CeOlsaaa-d eeb1 qda. >atuatlala :a ptltldal aalaaat eaad aYlk etlaaa alal aaaaAgumentos expestos one acon sPor Sam Pollock hi die daaa uafe t iufedtsa. ob-a a., a da 1.350 a1.adadaa da crud, da ~ le.,.1 p. ,La,5.6 CrF dawOr. ~ de--7CA----OUC 5b.,L-Haes.,endaes, .or agarajistasDAL acieda, Lr grajitneros osbritnicoinics de 1,sua. no ~~l.,ai.da1.s e,ICe. .E ~,hb. .dl,.,Sena.Unirameno qenioom esneoetl"' a,. d.,,,i eaadda aaidaa lt 31.557115Cb,, staunq e dal ie '"l d "C c d a: a e pessfrrvaia 'seoesio ," varl. dl~. d aaataiillalia l. cn l,,ata .,d m jorarnpreina ENTIlelihEauar a la eeatacid, ga,,su 5O 's ~'.seD15n,_ O .dtltaatdode dala R~ a a lota a eUaaof_ s '.aa a c~o Ot.l laiaatau da ~ as quit e t aehas AatalaaPica dalio.aitia a iratalleenadallasttoataaaia. el.aa enlad alt t oad a. tta. e e as jaatl-l tadsloauaal g .qcali etaatez ttoam a aalaaa.da acba aeniOIit99 a Patas lett. aal a-it teeCe aada it cItad.xd f.tlaa5g1 aeddtae s ida iatiy iiadt maedtidsudloull o En,01d tascada on ra o m u n co tada C la L ale a sael td[, ac taalaatsa It0 ha u tile ue os alidt' : '2 BALANCE laDhaa da eaadtaastd da at t.tDwn~ utliLid.Y l aaDy, otalnecdala~teaatu-laattasada etaa.at.l 1 ttoat.-g. Otllatlaa aa a a aaa a d a aC a t. pct ,.1 o "aiaaa-l.ts ala.dat1 a aados tr' = p9t'. at t tda. tlldsddesta11=tt." R = lj% e paU.-d. W las,1d ,,hiad aaa "ti O a tal l s a o os t c.a h.L.a sapaa.-.atas t sddtdaiadtatpastiadaaOptatosdat1.as ha d:aso ttspta aaja niiaal ead.C" oa"ialtM ,l,", duaa1,daealtlicnoee.dlse.td lloulo aO oa lasd1"'aa d:aa e1ooat'.d'a]it al t laolta a ot ie raol. e aiadliao a alsaa d-td.ad daitaaaa qs t-1ia hla titasaa l eaitasa a eih aidelie dlatstalie dla ta eittila lts dttssdes slo Fattaii dade1o a. la a latta latasa., lda .acIad.on.,-,ecleadiiiaui, .e i eaoitatcllliaia s a.ad. .ta1Bt. .iahsl,. e.Pli: ai d L d 1 rua citli bC~t irad a Un gt ba = deaaa sactaatoaisa"tit -d'tada.3 Lt tsba alverli a i it i ia .tatl n da lc N.,,dhatt . .. . o$1 li5oa9.91,1 taaaa alsaasallaLslcaiaa~ - taaataaliicaaa 1 ta taatdt d 33.18 tyaa1 idt teenbh. o.aoldedais tita lih aai t .d acsliaa ai dltittitoasadhstlle dt-ele, slgiiliai it tzad.tila en qlPtdt da ,,b,, ,::t . . . -Wkt.c .tigilsaiaalta Co sp e -a ,r ne da2~hala-u .taita i.upnaids.a "" ""a l asn d. .t -hin .Al .brr en do at, iv lesadig oadla u, I Jdi co da elid ga"ala . 1.i ""ti ti lati.,lilmita asililidlil e d5t nailit 's. caliilaialdaadaliaaiiaaatdbamdau7qtaltaali=a1,aaol.taC mquetalalaalhaadnitlidad. C~tfue o haMaosli Ani~aaae]tB.to.ejoa ateaubal: "a.aao:s' a ~tnte,1isciytat,gd'000 tattaa tre :liaahiai' "dt ltasisic"dasaadalliddttilc ailida el esla pdarcatattadadder ia liisliliatladltttiodgdsayt Losaitaa' ,a" .tliltdl c icola tallstea rzoaid y ia.a dltlb aa aaa adoala ta l i t da lae a o pt edaila,1vaa c iasts dalaut.pintt ela as als aaaaa as-i1. ,W hit, l'aai v, . . . '2.a37 a sbsaaill e tsadsd i-it-lisla aa a --a iutnla ta l t= a sitiada y11.35 ttilid da l~llt t 2 a cahohi1.atladt iaiaaabelaa. ata, it lua d*a .ii.4Maaaasasaaar'li1isa.uttl2 tatioasldalabato lanacas e. 1. .aayddal de 1.l dsoaleiaitd. a gatdaattsdt daba listadas 1 dac alilil.aesatilEn l a ~ ~ ~ d aa alisatsain e.iao or e tata s ita a i al la a llisqsta aatidaiaaia daa iat maelha J iictias iliA. T,.slyaDI l la . s.ss.0a endtOiillsittaiar .ld liaida tclillia.padaiaaistalaOlsalatladme-ttl.dtlicosliUltliaalaa.d tct qtuet ailasyait Edfiio poPosOcpao Pr l uiCoY lele a r.l.ittiataatidsao,-pc alilia e l e iiias,. tacr ay. tii nt e s iiilisilodos¡,, it-ad aDe los ttrlaai alaalidd sobraaataltiada t al, -e. a. re a I .tcha tsqaaien 15 tulla.5taladalacind %d se vendiat ia ero5 00at ceataifiaadto tsta 1, tRIi a ,,lto D, .ia.dai saa lib O aCaeoSaoa hildtam~ Na Rapa ~.ta 7U. 13lou 1 3tt l asisad Cib, aPh l ~) daa .aa .lias, ias ,, proedpltdide hesoya alaluilada 5tdteIIVaiia aa-a ly dla dauC~1111"tels tssl i iia aalllallcC a t 8def b a, ta isas taalas taa Vs."asld noiida ha oqia nlalbsta a .l i a. 18 a15 Ce' lits' Vd ataiada 1.hda.,.a)ut-altithaaa l'l dattllt atlala __________________ ___.__tecatfican ert as. tu aahacaT.d.,iitd lasta_ caligaa d e 25 ty adi a26; 1 ~ aaia a l ,hea celt aunoaa s aac. c.y d ,a iic taIollme ttldAeaioe n 91, jy su l il ".lat. 1 ta s a .tapida bCa aliad Otlbia aitia p aO pai gla agud -Pe .el2d, t al. 1 ams. e a at .t l tsa taaiaa d.lal-lacllliic la', yla lai aai' is siat pi o pai St11tria,-6,35 ~t-vo. tlNilc nli deillit. v~~ ,eiala11.a a 3 vei datad,,,a. o~dleaita1llu, c.bliaaaa1cslila ~a at. i-de e le ls .lilaapo es cgas D E iP ah0 5 sihda aa"r li S a. aat. tallada. ial. y.s$iaa7.01ial 500tailltha .d. mtiin~ a e aod t.tI tis. .¡.¡.m. tl., cit,ia. ,,a,,a,,o. l t sis 12.a. -2a asaa. Pdi aa ael. sda iif. e. sld. stala ituat.dt. ~ 011.-Pt.1lti1i. ~ .i11.11.alc67.9io-asliiidOt.0)ialtaIdpptleihaahlaulia[ tiii 7 i.¡atd.iaaia5~anas1tyllamdsssd 43.MC 7edIs '! ',.,i.n. c.p di y a aIN al cas. ban ,ml abit ,oii edala ta ila ta. it Cso icia.yaa si iiilid i dai s a Ff )'al lr aie ca I~edl 1Ptres .se' ,.ili.O iliaiiL.ia 1.aaaa t .a1s y atatps l ihas. led, ~a m11a tnral t., a iplicasdo-] i" piete 1 3 f. g i i i asati i .asd lii~ ~ .ia li ~ e ,c s hihaihlid.EE.a.,a.iaaaa 1lb"'ta. ta'aia1. B.l nathlaiaOtdh pli aala. ~ ]u a ila~ t-a tsl"'i\it 2ll.eiuli1i uasdaa .ial lo i gudalie llltasaalalo d a nald, Al u o staih ais.aadiithiiii 5 lliiisls dsidituiiilaenAIii . ,sIiaittaa 9an it itaid s as icd'ialt,¡,.aE-las dt ii-abiaid ql .,h,. daNi I aha ia a ae _______ a.iaiora.aL.[¡.,.a s llaca0.0 citae ,dbil, da CUENASE_ CPITL 5.00 .elli deasdau., ldnaa1aspd.td.salilsliiyhayenialBatoahayaoiaen d. a.11 i d. ct~.a. 1.l,. t lir,.A e : e.UD = , alade'$ 1.11 ii t iCyca cli Al tapal isba UtlddsN eatdait. sliai. t C02.40 a.'21''5ialiutlialiiL" B' s P d .i td hltiah.tt idt iiP-, .auaaastpoaladelo,. saaa s que ltaa a ho .30 alieiNh, m aruet,,79I4e aos c t . .lSis ., cio1,1a. t e s. c m-oa S uscrdean -,viene luchando -ta-dasda co.a d v r~ . 1.,quis sta alta s l M'P. coDpi da 'opd.iidlitU. fill m lili.d1ds slisicito sil1,13 t,..isu .alusii E.iaiilii. ai Oli t .ili.Oli BANCO NACIONAL E Ca 57ndNs-aa74tlaid_ tha .r .',Ait iraula o l, s a l o tiia nisilil sbaos Oai da V IA JA N D O. . ioo,ia.nunere e "" te, lisdo al d isai, l oysasi,.e 1 apEdtJss.lo-. easa neidlsu dac piall.ilita ti581 58. fl8501liadaot,.da, ela.asop~a"s.laL,,ahaid nt tad oeE lt sopils ai ailaillaa t eaisl o bo in sa¡e ahpatrtim.dl acliia S'ue .,8 g s9 1 9 ,a ,u .a I4 0 ""E 11 mc i~ d a, alitllid dtt1 d tli Ciaoiidili s puh td.¡ ,s ,de j,, N v ~ 1 1 11,1, 1 1 Za11ial,11is.n l-ii siiacs liitis. talsi 1ai. I ," ,alas e.taaasbis pa ejo Ladcelpstli., etl 1 -a. di, .Sonciogoo, aPV1goa ael i ieal.a.Ca~ su1i ,.e L.a Da, itP aes.a dtal aebol-i_-1A1t"a t Fdo. AlaflaiiiMatilaeua laitabtaCtlicidDI.gl-idi leI sisilIi dala del1,a Esal.lhildY bisoeEt SABpalAd E COBA uditoA r L. cs A OC ttEG C tv l. l.tt. .tcc .aaiuailli .ilaiddoit isaIio inhPalit ayll sii laisaaime tau n maalilnda h nsa is te eiei. al. it ala1 ~ tu .li1.aa.l. d i l .ahs pis, uh,"l' duoaua st-C-hsen alguisnoslidi,, a a iao pii da1 lo1 ayisahP.¡., sve _li,.d ll.c.a1s.c. e uh ~ ~ssafula,deli.bposicin-dalaitals. 3.aalaathda a la3gtt1ttNulaqa.ayl.,iiaitlh_.,tlidsiah.mialoas qule l ,.. q.d ei,, tM, a o a. l.d ,~I.7 iIt ai a-"aaia islii dtathbs itla auai.die ii d u lie5ta asana, I"lMaidelicierMrl-acusanalalzalsdat1aMlDO ta.Ial,a,1ala1ial idtlepliusa st tic 1soMhslasN.,i 15 daibsisa -dicecalntrasl d do l aa.,im1y tur noa 1 o a .bui.1eumedihiat M1954 Caba, hite5dsNoaa-dad3d.d1lNd. -as~h-oiak. adl.a. d satesotsi doal it lii Haya.priio11si ihiuid l, c itulth tsasasu.ias dsuao icusist lota d u rodia s t, ailo aiila DE SCoA A aldiuiala eict s ~Iodpi li a la ad do, aa. i.,l IntoOddt htiii ta 1,isali l-a iot scpegd dl atsidsiao.siaauihyiadidlosttsii"'laiiiel.l i ,ai i b~dtl, si il sti i les s dsitaaaped esaod tacim t, mst deat 200ilihubod,aiait.,y,¡e patdaaslo all L AaspoMstA IAa ltlililisialiiillliliiiluallitiliauid.aliiiildtaltsaa a alsd etsqdi.lliuli. ~ 1.hhyssb.abhl t o~isostadiiia tal.htos 1salaasae S.1sl ssdoiotitc aib.,ais:n e,a a tlsiiiiiadeinr .15Lsiistiiabb i.ina h=lauui ,uhh i ad 1.I . ,,_c_ t a _ittst Iddaaith, ua. asiaa s aaiio hsoddDalD A I DE 1 .ist1 2 : M aao19.d a yoidt706, dotlu. aa=d rauaioosl oiia al idtal dicdsildolls iiiia iai,,,a,,,iiali hidts caaullsatlo ~ si 1,1i~~batt -~ iaiitaEsaaaad de i.iaauaast auaa rid tiii aaaaaaiipalstltitihisiailiiia e¡ d .palo disai Ee diaalaiiaua= ti blaaPaotioasoa ;laaiioitonteluadaa iIltdicsioat.csa daiMsatasdeaiyuaatiaisdes.liarasd" scioluioats.hoaasttistaads.litdaletrapas ,ldesde ttiada"iYsdi-' ", ianioiltadad s qo.Ca.isiiu15 Zn.l-ualovduy s lo lcPtEioiubitidss.o1cialiilidssia~leissimuyl eahca uli idtiit.til Latiiaoio sauuasd.oiiioiia9sa ddaoldsdiiulliie.ba Iodbfloi ahiui-i La l itto" dilus d [E, .!, ".1-1 .tau uu po ela~ altr.,cab.de larroas la09Palaus p, asa'o l diat, b sli brsa n aseu, es at .e laoas tsuaad ua itL sauetal Ms,l oa Yrb ad. hu a a doi. cataadacsse 50m di i aatOai ii iacittd iLa allo o ta li.la ,i 1a5a 55l ca i i uatatsosoua li1teO-ayaqueaaeliL.i iit, ialSiuiOdOaOiOlidPodiTtl atiiiah~,i, 1tlprelintas LoaCsia.T Mdail addlstisaatduaiioiia sissaiaaops4aa-P ipalada a uasituidaiiidSli.i.SE~lo-aboida¡mtoda.diheas E C RdS aIONda Si.atdD. E FINa aalilbaaaiua aihli.P clbrrr oye stL as liada1a4t1Uidtiaaii t a aacoi a ohm Mb5d.atl Caslii o sta tou tui.iita bisbisc. tltaas. siaa t c~ iiil.,dsa queiaulE1D la Liulsleucaia. b ailbdaesadShalils Ven a alatctGranaitat Bretaaattiadia laa Casads-,t.uh1 iii. sasie laal ii.da Bso£ii abtoldbatel d obstsicilaaa udr eale ea alla 0 lDsuqda,seiola. uTa-aa tatotaa tsattad aiauiuaas deos 1.a apoddas1 aasitidasa la qa.pett snla.LomOathaaaelisin osil T seyCid ticlosioibue, ,a, ,tidnesdel,.e -btatir.5.0 iaottladeLa ay ndVse Y.albta alhtalanitan laetil"-, ,.da.il., d, oros aos,niaposrlidos.oE taiti11,',.,.ib-1da.albe.sodebe. o 1 1 sa i u con xittosili e ssl s imo e iil o de da .obss aeh3ie-ii tl mraslsr .slitli lesaldo~.yabalstadeesimciia p ~ cagala alidiid h.-,¡. tenfInen as 'dde q," ,m taSotAT I AGMu OABi A Ao Las1 p tiebasberei an penlla u .ibs ialE.lExperlinua[s 1 lis ,_ dada .rsa ¡i'd ~ Osudos,~equ Pom Ago iadeSnig e a ea. eilunmaeilcnien ,sOd ,iaah la see,,cruohsis.ald uhsje Iitao bstiaasodaueo bisyua d Sal-at. li --a---___________q________pueda__utilizar__Para_______eL --y. .r¡ajlog ,n .I gg. on a r-i .e~dee ~esa 1, tas-sa nca P sato, Cuso asas auca sdsuoaitiaCslise¡.d udel gaaa -ua deUA0 da Re asacade taaal a tos iota. = s isl. ssbqui s-aaaldFiIa Ai CIEN UEG S VIE NES 27,IEBRti Es153ahElO adada.1 la-da tea pd Satia o M rtosi hiudo, 1 vda tu patiasubatasconlibtenz Sta.d auatd.Sdbata sst 5 t a i ag.sllpo tbss. l a, a ad~ tast Pas-n de-E.EuByE obstad ; os saila. a,' ecistotal salta.ir.,ias~Aad tib ienpaa tpo n .cps Clnetetn ESal Yn -1 h.Ia ., CO 1 ,UNA ,pdaslcdcodasaienl s tlPasa ea t raueadtcnisa a Tadd.ma r D ~tha Iluwei .e-t i oiado.u o ,S sa d. y soyadoad. stlaapciOd saas PerireertCoses C.odauss LACdRUvA, e-daBts~ d a aico. mota da. l¡ n pa.lasi, ic aalsa xpasin d, lo r AOiOI< I 1 N F L OR AE S _ _ _ __OR_'-_!_ _ __d_ _ l_ t._,__ _ _ _ p.,part_ de_._¡. Pie 25. deI.leu .nal. .,'.d d~.,, r -1' ',',SAeruIrtan vb.,a1 2 -T LUF dasas',.An ontal i 1 ~, y aulsaeROdait 5ic55IttmuPcaclyAda 50 5hdi rfSicda 0 T a 1 .T o oi1a j bate~ i n ,I eJ., dsniao e t O a ueel a nal S d aSAYOS .Sei ,''pinW smOe Gin e O aI otot.dpib s PerotddaoI

PAGE 33

14444444 q444444l .de 44 4441@: 444oyek e P.,4.15 XT4 ,w do 0~U*& y4kA44 44444444 44/444 44444444 444, 444 444444 44444444 .44y44 Depito a a vsta . $762495.66 CUENTAS DE CAPITAL Capital eit141do y 4en4circuacin .635,00(0.00 Reserva de Proviin. 2,000.00 Utilida4des noRepartids. 4,368.33 45,368.33 TOTAL DEL PASIVO Y CUENTAS DE CAPITAL 5807,863.99 ES COPIA FIEL DEL BALANCE REMITIDO AL B ANCO NACIqAkL DE CUBA Yo, 1)os Ddeamido44 O1rti Psdente-Tesoraro)4, declaro ba-4 141Juramento qu, es4i leal so ry44enteder, etBalance44, refl1ja fiel. y exactamentela4erda4dera situacinde es1e )os UrdambIdOI4Ortiz,. Presid4t-Teoer4. Atestiguamo 4la exacttu14d de e41te914a444. Fraod.o U4dombdl4. AoioloManuel Da. Vicep4o4id44e-Teo44444. Primer 4Voca4l Car104 D~ ~ 4 o.L*m. Administrador. anWero dc2 1 64'eod(GP9 e& -2 528 5< 5e,~ I2IrEL 8VL(TLO~L~?1 7L'+JD7& 9 9 6 l TfL-T~A7 2,248 ed ty t7, emd MAo CXXI .FuszsDARIO DE LA MRINAiBueves, .12 de Febrero de 193 FiBBOB4iaPgi~3 1 Conciencia Agrcola lActuacin de la ,Cptzacin del MrcaosdeValre 1 inaidad a ¡ Poi' Miguel Penabad ]F 94144s4e4444dels4eraosd Vloe Bla e L. ae 1 444444 l, 44de La 4444444 Indices de precios 1 BOLSA Dk LA HABANA P-144e. Pierce, Fenner & Beane 44N044 Y OBLIGAEIONES Ii.a.i en444444 dicho44444444444444444 4444444441 444.co 1111 el 1 81114 444444444. 441144444444444444444444414444. 4144444e 44Potao,45,00.044444444444444444444. 44 um . 1 11,1 1,i4d W N 6Ee4.4444 i.4 de4144. 144444, oel4444ma444 4E.4444444.e l4444 '44 .14 .44 .44444444444 444444444 4444 04444 444444444LO%4444444 4444 de,44l44,44lista444444444444444 M444444444444444444444444444 1 .4 444 4444444444444441444 444441441444d444 d. 4444en 44d4d.a4444'4 p44 44444m, 4 41 4' d 44440 4414di.44444 4444444]44114444.4a 494 4444441 44 4444 441444 44444 4441ra! 444 4444414 444444 4444444444444444 4461444 444444444 4444144441, 44Al444444444'4 444444444. --d 44444444e" 4,444Ve'. 4444444. %44444 -l% .444.,4444444 444444 444444441 E4u2)4444 44-4A 44 44414444t4444444 44444444~les444 4 4., 4444 444444444444441444444441444 ~ ~ 444.: 444444Y44ork44. 4 la444 444,4444144 414 4444tima44444 4444444444de44 4 I 444444444 44 44 4.4444.44 444444 44 444,46444 I. 44444444c'o4n444444d4444444441444 4 444444 44 4 41 4 44444444de444444 4-.4344-4441 4444444444444944444444444444444444444444444~<.4444444444444444444444444 4%444444444444444. 44~res444444414444444444444 444144,144441444 u44444 4li 444441.4444444,44 4444444444444444444444444.~b,44 4 p,44444444444444444 4414444444414444444/ 444,r4444 444144444444i449I444.d444444 444,444 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4444V44 porte4444 44444 4 P191 no;44 la444, miel4 4 in.,,4444 444444 4444 444444>4 444144 44=44.144c444'. l-4444" 0 d.4444 4,444 44 los44 1 4b4 4 4 4 44' 4 44 4 4 444 44444 44 4444 4 en troig ¡t: ¡y .m .4I.4444 444444~44444o, 441" 44P 44 4 44 4 4 44 4 4" 44'4 44 44 4 4444 44444 44 444%,--4444.4 4444,444444444-444.4 444414444 44444444 44444 44444444444i444444444 444444 4 444444444 41037:1977,44444444id4 ta, o,44ta-4u414a.444~-44444Id4lurin4d,4r¡44444444444444944444444444444444444idir,, 3234 44444444r. 1444444444414 444a44444 y44 ',d44444 14 4-4444444444444444444P4M. 44e %4e44.d"4444444d,44344l/$4. 444444.44444444444444441~ 444444444444444.444l41eo4d444444444444U1444 444444444.144444l44444444444 ll44444444 4441,4144444.444 44 4LG eNn4 144.4444444de44 44 c m~441~444 4444444444 11%4 444444r'444 44u44. .4 lo,444444444P41444I.44,4441444J4444 .u¡ 4 a4444444 .t4 Agt44444 1 4444444444 44y~444414 c441.44 44444444444ta444. 44414 4444444,444444444444444444 4'4444444.4444P 4.-44144444444441444444444444444444444444444444444. 44-44444 44444444 4444444444 44 4444 44444444144444444 4444444444444444441444444 1444.4.44-' 4444444441444444 44444444444444 4d,44344i/9 44 ~ ~ ~ ~ ~ 1 444 44 4e44 e44,444o44 44 144 44 44 4. 44 4b. 4 44 44 44 4. 14,4414444s4 4 4 44 441 44 44 4.j 44~ r 1 44 4 444 44 44 4 L G D O don44de 4¡.a 4444 44 c~d444isob4 44444444 44 441 4444444-4444ag 4 4 4 4 444444I44 44444444444444444, 444 44 44 44 44 44 44= _p444 44 4p4 44 4 4 44 4 4 4 44 4 4 44 4 4 44 4 4 4 44 4 4 4 44 4 1 44 4 4 4 44 1 444n4 e--4 44 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4.44 4 4 4 44 444444e44 4 4 44444. 44444444441444444a4,44444144444444444444r. ., -"o' .:44.,44_N. 444444¡4,444444111 44 444 44444444falta44de4 444444 444 4tal, o4.44444 444444414444444 414444 a44en444444$444044044040444~44444444 44444 444444444444444 444444 qued44 ara,444.4444444 444444b414414b