Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text"El periodismo cs en lo exter. 43 121 afios al servicio de los inte.
no una profesibn, en lo interno reses generales y permanentes

un sacertlocioO. 11 11M A IN A de la naci6n. El peri6dico muis
Pepin Rivero. antiguo de habla castellana.
DECANO DE LAPRENSA DE CUBAAujo CXXI.-Nunero 29. La Habi'na, Martes, de Febrero'de 1953.-(Centenario de-e Marti).-Sautos Oscar, Hip6lito, Blas, Remedios y NicolAs de Longobardo. PRECIO: 5 CENTAVOS
Acordaron dirigirse al Gobierno lacuoga antia Estados Unidos solo ayudara a la defensa delos sectores de la construcci6n en azucarera de 1951 las naciones que se esfuercen en cumplir la


contra de la Ley deAliquileres";n '::;lonc parte que les corresponde, afirm6_Eisenhower
--- e~lam n obigo a er gar iton_ _1

Aprobada entree aplaisos una exposicidn dol se describen los peruicios sa ninniiionada rog'acioEise adensije nI Congreso sugiere i necesidud El Trinoul do Gainii a COnstit.-de rupojesr t TgIi Ga. 1aacelari a de
que ex perinmentani los inIlusri les, comercwmles. projesionales y obreros. ionale SOYaS. in eledenola .iIllgislacill(r ana/n :*a ~ , Ia arde de yar 1110 goencia dcl que 5((l lilas facwtible el intercamnbio comercial
En este ajia. 1953. que lardn refucido a I.a mitad el voumen de operaciones rmagiatradi Mil A .quiet Poai-r ~_ __- _l_ .ado a~
do icao elr miin laluIgar Ma TH T/ecurW O.IRsIM E L X ERCUATRO MILLOXES 1)LI'LSOIS DEJ ANDE IFAIRAL PROLETARIADO duelViceneta cG-Y lTR AT-ARI E CMPR 1 AAS EE L EXTERIOR
I? -- rvo reprIenIadi, pi .- proll- adr
Auroliu B. iia da y ii igidos par Colifir|uim 1(1 ~X pllestlJ lie nie 1(1 Ibom (le guerral
En ln iasanmblen iodfls Ins roces cl amaron por garalntas par eel capital il dacloa- Maeilndrsi lItd Poe.
cnta \is diepo dii wn idere-a nortelin eQirnnlll ino cotintit(ir sir ieil(o de escudo
inversionista. Reclamnan Ins sectores de h construccidn La revision de residnuIal I 191 s eltablei1 a uota sindiia\ ob ,gi oia de las a 1(1 h ina ronie'i ista. Pln para reducir gsios
la leg is In nei n zigente sobre aquileres y consultant a los ofectados parns. hacnadmnisIIfl parla- 0 i u pm e r a
e!I g teimientod o L ,d -,6 Pde WASI i ro2 %P- 1.1es qIue i ila nii -A.iatd,rIamo azuIaero. Eiipresideno I o I I ,Ia opinum r c ii na.ll a -r. a de-que W
1 I.I. I -;I El reoursa prop- ,aa odo sused n L l pr -duidad ioralzlca aa ib d
a- extremes, ya que ei Ti nl aialudid copa-ec II 1 a tdal dad ai-aleaa iparte- ; a
.1declara la inconi-ia ainalidad p rC re saaI,-, r, r I r.-I_ i.a-ar in,, srpor It bien, :ar
rligirprecp i d Ic Costatu ai bdI at d1 l.i eirs prncid a- Lao,
I ,,Iblan aere.';is -nde ,1-td Una sali a i -,n a ian c-iiuonIu d apoitandades parla
I IIa i d l Io di- o el de ioine aiiils r-i iidiu. 1a a qae iiue-lr pais seeip
__ eenEir io rt~ pieda~ accuar con la luoria dela
t._ __ Flnali la pi 15IO cinua . -.uIi, I an I ida ba 1.ue sea lo me.
--------_---'ios , diii re ui ua que ralI .
'Ilu aas,-6d rlra i .n m do1 n1 r di nmeasboad. IL, "Cuando lo desee Li II o ro prie

,,, i,1;1 I II I, 1, l ,I , ,;Ii ii 0 l' ilio
Ipuede regresar a s dia lica
d, l a l a irm, i e eF ci1Cuba el D r. Prio"nIt- o:I- -riIa iIiii. In uIIelao elP si11r-duiiiIaa-L ,-1, liar,-d par lis ni-i s
~ eclaro eP residenlle l iill, I .- I n"I,"- 1, II ,, In pi aal/ade ud an ill i inra grad IBatista a "Noedo lei I] d, -.,I;, Lb ,, e. I I ., t iil I lii Id l i al
CIUDAD MEXICO. alba iUPL IIIliiiI i l.Im ,I. .m.I,
-Ef proeide'ni dc Iub in nini tal Ful- -ind nl aseta osi a
-aninBalisl. Olyi uIt ntOi ajlmo de iaara d Rtll ii.iii.Iih. .6"pdlm. mm.
Presiden1a d 1a exren acamblea mi-ta cen.ada an ehe pr el r I le i. I d Arqu.ento. q i cad p di- a ,1edd El Precidenli E.ifhOwC r 1eendo, en hdie Ia demea di -ii iii 1iiiiii a -l l a ii
Iepreeenlaoieese di ie sac rl icores relaci nada- a' ra ,Ioenrlil.o par-a protetar de 1 Ley dI Alquile-r 1. irmlurr1 q le e pr-idt a qar Waisingts. a medidle d- yi, 5U llesacIe sori Eitade dod, I.ha rd l.'.r laleadoaI rL n
Aareen6 preidete dl 4alegmi i 'A regh .i el o tai Idard (aC as. Abil, Mlgu it. '. Enri que drins en ua o, 111 I I I die a- Deriu dii jo e del E-teIvleia rteao erig aa, el a-I c aoprocidei alt i el ,I!Ii .iiiI."i. I i.,i-a"'
rd. eI Erh e. m IIaminodesr. li a aNi y ,I presie ed 1, 'a araJu- p M rtn. -Hni II I I- I a n a 15,
_ ---I- d! a p-acadi, id L a'. n i,- I, I-'---amnea Caba. a
Pee EdrdlaIrlaI liaece. C l 1L 1".,.I151,5 '1 11 RIb. I. NI- sc eide a 1,200 l c i c o de m isertos a,.I" ounlla"Ill"-, Ii,,4, lit',ia dll-il,en c Asc0eIide a 1,2i-n pir lrdie ertsadlarr C"-- PoPreocupa sriamente a Indaterra qcue Teine Adenauer que
1 p r I I I d Gto ",.l Piin d. r, ": '
Dos aspecul i" 1. 1 pm vias I s culpable do na L;on'1,
ardroa sa bla noce elh-gl I,,.,,( I, huQQ S g onra revoluci n noI I. b -- oli e ta a l pludda ,,, ,, n.,, I :, m .
sa nsa lasI I suarC hiangreK ais"'pauddai -' E.: m
CataDo, Ia 3i, ,l-d 'ql"iii I i P ]stempesta(Ies c. unilaciones e inlic a i ilaosiiE.i -.iden bjiiberiad to iiq e s
,,a. aua i-e -a v.L o d ocul, ., ,, t ,,iI i
contra de 1. I", do Aq .y-E ,rqn l gil-e'-boa CdaBat acar t1L ,a L ado de
iraide Caoci la Gran Bretaia B6a v Holanda .1 1eIpit cc on -' a CI Sla Shek ara atacar a la na comunista ao d resntepolitica
qliieciaa, en irepi nui m i e oin eoiaar d I oepri-Ial la ,i i norunda- nada terimil I
q Ie hay a aoda I Rpubi ln.____ .e i Pri' Sll aan-- dsoainar- I- -- i l I inl
mel-a uade Icaiaclo m- tair oilaIre1ueian e-ddaalr ie,--iia p o n onat e
en ell, donirIon -1-1 11 (v ii ijile la cifra final ,e clevara a mil. Bajo nn ice aimas i- maun loc ,s niuT e q tie las iciursiolie deli por reultado til ,at ral ELL, iitn -- T. Lx a'ta a Ia unia, d"e do tiidas las a,I, d -. i ri I-a_ eo lan Esladas L u lo ,o is 101 a up Ia
plre pacri r La -I do al-li n N 0 agua 1] aas (e Canie 'iL perdidas Batistal dic ie oll i una -n gu aerr n e 1(. f.rii -lle i'thilis Ui a 'd las paises occideiites prorl-ip Le ,c ,l d- .vi'c- I'.IIorl. a dii
1. 1110 00 sao La i. l au a italeriale- -o lculahl" pTragediardelHolanda'a ar H v hblars A. E cn wsGh ina-l- L b U n
b.a cincdi'',, iIdencia o 6,' I), a- .Seun ,I dir, BtI. a a r i de -_"_,- -_aI_ T t, en -11I!,- a o" de l ,,m- ,iiK nad A neu eridelar q u
C_ _ab-eI dIsC -,le a e a desr N i p e rs n a g ".a rI a ml S M O. l-a e e d e r a bb iIaO S a I a n eU e l i - or o a iA
alail ii a ordp.I- o 2 N F ,,spAtdo-n Eo d.ne.a l laarr d l od m -o Inr s n Ip s n si nv i d d e e e ;- B E I f b i i d e U E l UC e
A-l a la.lA I I AG -t 1 6 u c er a n q u llie z n ig e u e que rc Tds n n i d a.l raR emo-1I i qp - -ndI ':I- ,o i ld 1 i :ia d p e o-o a re i m m d
eoiasn o F -m Andr- s L z p -a- delnd,.n 1-- in el-ia al-l" dc I. Nooe.ponicnr cvoirmaee n- uddmmriiI-sas -.sn wr n su 1nsa s ia padol re I n'
"mdnma--y aI madi, maalin ed U Cd nr s in mia'
d Cad em peesaI nt.rarmia- wau iI.Apei i a dea 6sioeIn. T KII.m r,,, eb eII m,, -i -rdr.la.Iaib a l i is FUlid I II biip dor g lbE adim d ii i


S Orbe di i inveiu yJs e qetee e dell h abera. in-u cion es pues de erribar iuue -la r teod rebor d a a sa u noal bpiman r mi r nuil d I rina do a lani iot --ssi nl g~a 6amne acne a Epesnocaae u ed enbi el waalo i deui la P~ i 101do 1e mu 'ii. a m o ie --m y u0 d econoiiiraolre o ynesacp a ls100car oye Pramhoqu oprt p~ e hna aiA crO)a C.lenadel mprani e u e
dorn r d d,, r i ue Jo b"d La o pordrI al l x e liov m en eacrm .do lo qdi- nto la r lai ,rIi laOili-iai ,ur Imn deor "isndIr- to ddun n o dr a noAdnrrIIoI,
pm'1du a \eA u "-ai eri ae -.I I ,eiIs ial 5Ul lama La enaeasdo.s a.de o na.n, um- soe'la tes ddn d la doosn e Car ciand i re.isc .r6 i-ia ilin i poln i; o iudao i m dd-- Nodi alor:a danls. a


diiutde cn m o u iomto l Agn a ogelsfmiisqe ehbanao- elu uo p ahabz m io or oue a miod ae c lu e F iamn ali-lar pa- p al-il es aocqedre lqr u sea pna pa-r al no 0/mlil coiimi mend o d i l-ias i oe.n
-lpad I a i- -.n 1.r smI.,,ur r C rip i t iae-. mm 0 lr l o ia o r osa en d itIs Esaedis dideamayI. pe Cegi mu c aaa e a e y- in ma s carsc-0 1 p n -s e-iad. ci da na ana a y c ra p raidas, c~edl Oerr m t euai94 e- po de nt Ca- p r. reei mbsI fem mn rplineum l .noea soam m qu eeo sea de eawuuanos e ea ee -dd aNL.M)--. :iaii. oilaPodi'I5ac"'mh-aIIurcaiiaral ylee Ealadias!.IIdeoea e
pA i mb t o e e le y o r seazad ar tee eeO C a c lIe rC 84e8.'Im' r-1.1 d e sacr u b-ec p e q ab eo a n e iaos pa ia n -pI ,
bepde cleLt Eoila daaafatgd~aprciiaenehNaos resa en~l bcsi esti ia oa esrs e eex r
,s.in.rs s e rs ,est ic st 1e a elde ero cI
a'S etbo5 sPrt !aiar qe.rpaiMld loO dgdGe r% 4Prin a, I\ deiia en-l Elli ino chin r nj e upuntos e saad ea ella afe Nrar I r na uel ejrcit es- I ne Ub5 t~ ad ell E5 in L aa rn sr-da 'ne i e
e as. c bliY e d p a Ctarln Ccrtot- pL os miheb r o pal- i ia c=ien l -. PI i-nca, l-na n Ie C a o s ia 'P a i a a,


ioaoalame risiii o rn ianino i Bero I-i 0 ta 'nIcDi ec r e R nta'a moesos r n-aa i a n cl e nd ,maa'va ioi l 5 oi liiluO C l- a -- I ) pa t n lto d C fir z' expel- a nainsl Oxare siinil inu.la n'-.u 3 Ab IL ie.' de.--I psil-ari d e vm rbI rt--d h 1 4 I.ld Eiriin n doi n nd ad e eo. d I Nl ;l do l id -ile e p i i a n s i"risn e a la hi-pio oI -b o e n ee on.pe iis u rps n o i o e H d aa so- adoo -- em.cidm san jua e e au a! eb el a om o '-ida ia de laaO al a I i~esn aim- Paohooaso~ aoihc l 'L iim aItrae ai an detlarm.as douar c o ep d e e nhae s s e
par expa ar I ala, Fsd e dn a n ll l oia a sa a C i in ia,- n. mds d dn 3 i oia honhdli ia el apubicala itucio cradaDes e, l tear lneda d oel ~ no e rud i ainaE ao Unid eaiae-ie dud-m oladnidaue eaiDep aameled delS mien ni se hailen recom-ndaild a d a'ecs M l elas umou pu dap :d-irdp o d l a rC la czrg al e R nas c-c (mp 50n E O aie cr eT Iseiod ildi nor a srma mm e Ch oarl nni do.ha m ia-er --i -edo. qu impihal Ian a -l pei i alr as pa re esila lcha dPdclganidin I hab l s om id ir ie iv lill y pro.4o y-ln paorene epas do dn hr dib a o d e ha nm derelo-e alec di gni I nIC OI d E l p ene11s0 Imar dKli d aad iI i k I Il-Ida i.s aimt d e l aia it ae o nE opnrsald nparamn~ qab imea p a .
la socacin a FereRros c a l oi e dc c mgo p lm n elooenpiae nardr o a di ey m oeln a iada d al lo aO pr qu s-O our Pal loa nle ql i Ollirno d l-n n c-~ pa draacola ddo mha a c io pmavlanha sobr o dc
.vinpri alaoiyeeai ancn i matea le -mde u n and lGrrdoa m~iandoie i mes camancadoasicpor mnistraide m nell queiopinia o m a--n 111 udeiiliiol Iin ldi ad aen cuimsm lill aai doaai olO sque h
ne pr erelputodepatia n ha ulga li -1111100 s te edaoulodfucleaeda p a 1 Oms doi L pezBaco o-dcn s ds uli imionaI prgnl,id-asiu d il lm cliig eial a arci n unaii- adm ia-lni- --N cadl o.mos-a~a
eall iiauajd lnoio de prp i- u rq ran ainlare d m Iu a 'iacra oi yemcprco decadacio n aaaaenien i p r b ci n nl im -ilir lpln l-ia :u eo o 1 l-anOii cn a lvi c Tr irlcncoaou a du l -oena i n ae

suficen e a i rc n ni acn ie -i lc a i l a blcom -n.ep n a n co i n ez p sso a o e ot r B oi ria leja i l anminio u il b l5ic u an ,r i l iibr~iii nte paim p num uliolrlea drdo g o nr a d prd ioE laes ea
.du l n etfcco leelse i ga -o-in r uv rid y em lai cuma o en sa p s deberes l-cs o s a o x1114 r de cns a da nIaa an Io Is _______________u___dasen elEse S ros I I-o a n iiN da a im ii dI ia- ri n m s d dsmi eO n o
xdiin- -- 11 1 -,l"ll&I I 'Ill- aT


pin,, lilmi d c ut d o s u- c re m i am miam"a, n ,que naexc ui a e d bidz d la M i da publFca. di la euaHha ~- -- I--- --- ----- '- --e, --- t a;ec r i "'i'aus ri
N I-.En-otls p Ibra, -orebell 'd: ,as ;'yr,.prmer l'L. p ImIr e .l ouczal Invnila 191it i u ide-1 anba i B-i-il m51e.el r11 i11dool nal---r "I-Edcidim ai-l 111t!ia bde -o ls hz pr i r ap la lanarPres h;o.,n d en ls e os a 1 t e s da s e en E. el x a e a d
reces aa lidoFn m r lii l-art 1 an ,alr d ,.lammaondnadmn, ,d_ _, 7
e e viv0 n qu o por. oca.iarL -n a Pl laa dmi amdsinu. diidi94u1- 0srail Inasis
C ailiri d10011 ld -q i aecms i a l ibed por. osI i grine s del o et esatn o 0p"r Gasn Baq" Iri d, l c l do Ih ;:d rci
p oc m o a ele L arn e ec-ncoae elscae saniu { Q } }so n nua m osk
n rG"loi que-elt gObiearu I1'n' - al r. is- aI ,nduamiIaebidaa s.; q oea costo de l p a e 1 d e p e rid in o s
de_ .a c m. -spis b:Lc od s ,aIriIrm e d e s1rn p,.a d'.l r uld oIc oiciici.n y rm u in h av dv r l- 1n c1 1u -" m
da aimounI-a uil v ,ii I ."",d '"apa, anne, p Pllne-aellI inevoil.Ino

I .sLd e a is rn d icI ai id u a ii 4 Ia D ireenas ur n e R e n n a s a io i dI1-1.,a Ia ; l p rma en l N E Yofl Tni- TrIa e c n d Llse" In" -el p om .mi-d e xO o-Ills ,pdop nBharer ,, c--u.na I v- alliIi_)T1111 1d 1d

-ana r uporI-aEmoll.a dem'nn cu-itru1- Il dna "a "ad eupl" e7"oe as mnde nar poadre"iudrie cLn, I "" ned. nuevo pa l bu,-_ Pr unn- ," sn 'o maia p 'n -a v e iguldar do nsqu d al m vIene --ai.nd=dia yd. ru lo3de -onl -I-ida ri b rn Traraa.es' Ii aI- icn s YORK 11p a r 0r1 J ipiar himol pa'n im aro oncin ra da ded IiE A P rt 6 Do sadla d Hanmua no \I, oi de c r an ol r ine on ais, ld al-ie ii a onam ntI s m ca r s, e e o ci n d pr i d a r h e a ru d d n
-nz i a' clii p dop m a r a l tr a iile c u ilA i re c e hda o a din -la n a lua sii ia o.I to d i ai 1-a.r uOn 'ia"'iv>- le nis d.a .p l- dd ildaC r e n u sd i h m e aA 1 n-. l tImII i, ad" "aimi leidl palario lo ia 4

In o --gitim le par c L'y a eL a Union g Pamen d l-r i b .d iq,,as _-,.no lle trse a u ned me t oain una1 ', fermula q, I :, ,; IIu hat poib, l A, -- aS[Icre!e q .eIh"y Ia ji ar Inf Y IrmIeIdepl Depararanament, ue,
p a o p m ri" " l d n u n i m c I ,- i T ,( aI Ll a1 u>ri d pii, I 0 "n diO- I a7 u d e
pu nlI a"a a Imu idIii, pi2iidili Cl-ph lId n l d ca n n I ondlu onann o d /- Sd m iy o dri i n o e nE m"io C nid na dl- rra ci il l" rsnd r i arn a.
didn o er iblii c li -ull- a ds1q;,, m d o o p a sn pla I i la s d q ha cron da ael e p e n aO o id e bl e Il-O r qalm a t di'i n ida i on a aa
,I,, Pr I s sppna aUa L i.la tIl-v oaor doar i-s i- n a m .n Ipv d l t pi g.
-n AsoI- L noIl-E -cIz," a iiair'ielad lomif vaiver1.asuier ici uieIa 01 mPI' lae'ISdo 1 adul1t.a d-c da.liara n oi ue di d s n 1 de lI ri s luaumfoormisd I' s In qumnds I

inam n lacpli li l --iii ni a 11 -maogo ir-al eh i l-rs \llolriuueni E u e o liga n0allosieelaincui oro iun od-el a Ili eosi n 111111ete nr did nram luinioiplte In c a pa iealiaaqmoln Ibololdqi-azliiu ail- qill-iuaaa mmaiorde n, yd uauhmar m qud las odo upnoiidims p-edl a aexstnldeuiabanoEa uahiad prlal lmiaa amn ipaa "m a i ocacd or us e uad
r ;l-1 p01 scm o pgo ymiI --e pdi Ida l-i a c ui -enliirie ci C o bi l dedalrhs as uln-arLdo HI diamo c s, pro n -a M o nsa que'-umm ei ient d_ i m di d s e Oil 0 di ii a -a ni e ar 'y a d .
EIsa Itdli110ld'p1pi -'- Ia.aa odo m po-mania""l-ual-inn lvann domaaioa lico"eI prainn ah mic oa Pimr I na i GrA .cIi 12dalaia iis a E.v alrI naiarI d u cnsI- ri ,oa, Ill-lb C-Os6ga0ed1It0- 1im'Lo "" s o i n hd a dora I ha h i n En i m di d lai aIo l pill-I . p

.lc ~ C a im ~ ilia h iiri i m en1 im 5-n ado a rv r a A are qnu as esim l ar0 d0 m le ub H eloe a qu p s e n u d bi t do n su m sm r i s. e pdxblirad sIa Dqll-mom d n Ti r-- A di a d a u E a o la pra pm Jit cIlIa O Ia A-incLil eIII i ,a i l a iun'I i d. a.46to n sp on s d n Bos l e n ia ds v rosabl, n s l I a iarl l s-iqu- leo' -iIr co as ar- u a es tesu on c n as e renE U e lT P xa a

"nsaId,, rasrIntibris a.IrgIdeIR n,0se"". .s- d I I i 44:aj deun dI P., d aa t l '.*"';'Is- quieP 1 L "P$ k me',"I',"' .rgl .\rual .d C 1, p ,Jut
gallH5IN TOi ais ; puilabr r A n oI i 10niYard u ul dl iorpI. .s m la vnaoobj a madiq u i a ii-u p r h r p rm ta bmn osi p 1 i I f ta b d bd n mnc ia'n r; Is r i'n pIIuIr -1 Flm o blia C al nai to ha-as vr -s r a mea d een qaue i rIamIntesite id oii dIualv n d E p d Eun o l p l s rn Ery P N ipor dr Ecla dan
out11111-, I I 1 2.1 lnni. a6, r i l Ilda lool' iii i II I",vuIIIIrlvIin'l0 deel00mruim sd "'e.lis pro"Pall.rI-da cn eri m ane disdo cI LwrdllalIuI;oIu porl


a S l s d liv dos dnuo ncdshy po I rad an in nsar poIili- cinhri ra omuichio colant rye e ic plao pis pien O que lea tenui 00' ine aeisia haile rri a el ecy l -rnpre eonE nom ice u l s cneci ciso c a o d- I Ie C e dn a po ru a i n s d011-dlnp. ,dnn IrsIr r ae i ia od1 p ide o bsha dts.s d. mll nn utumr. .l.a aa AdI.
E"do Unido. d a s dmsailaC -- s U d s- n s d-i e loso i i moea and dei -- - ---es u e do o '' Ip a eIr n i ern br L ai n r.r ".rsm e l f a men Jd e .pa o a
ro ldon d inena Ia ita nd c lld I a r J r m gi. ad ma n p i u que de i drdiIeleio ne s lbr yad s s pr b s dPIky a Lod. pIaa p ran s .di, r A dir.ndiqivlrOnil d a 8 ibld1 a muchr Ina lned, speil- d presu- CIba, pore __ -o qe sgnir n s de_______LnraMne____ a __Jr
po E l i ae s a2I I nIo n e b4 i l [dl- h is na na a l e s cii a n o m a o h o s I dr dgr.r e ei i e a n da d d e E U.i. p ld o i d n o t-A r ii d o ndac e j eI d j o l n o tir rg e r q e R e n ua g it s p u e dea r" I 1 ,1 1 I ~i. 1m .r. .d_ e a d s1 EaLc a a C.Allmas raciii Ci:, 1Le)s ,1 re e n dr Ala n aldaE d os s mb :spIz il pGer( sA INGdtitb ea-Eairdme Dpo ia ioRe
obre. or l inll ns 10 a dyar n n r dR ras, hud- e i1 Cn tr sd,,eI -u re.rrAd n
rehjad Y las mporcos d e Cublia c ilrre n de-iios inhares os,' Oi man dooq e et s ai p r u n ut r oltc e n et a c rutaa a Ter n v .' s ad Y r .c m 0011jad1 nllr el mrl c Acu___ad _In _rnac __na _, _.Ile'mIIine Ia ,eoila I-mnlos .i P : r -' I I aoO-ni-nddI~ D 5 10 ldlil-lilO a


io s d mI il la D II -Pn n d il p a ras so n d ao s l a resu l t od otra r Onr un anc ea n e n and a bogjn ir a s o n B a q u "rI !; Jei a d i a i a ala p( C et i g ra diogu al o-na r_ tbira, dEl p miI-I Iniendls d eoL atioa e ciaImn aUdr 0-i Iapil elgobovi scminii~O'ip huroamie dbidaln rasiRqanI nr YORK(.-li Ili il ilP I m 1,i l"i a I
naIllar cenieIan pe ibno c I I o iuu'hH( I I aCn E dIur ,l- iO hedoeBtoIepo A, -p ,i aal--iman I om Id.co ii ,on p deiocm la ,d I OSrU"' UCIOII ELL__ In. -N, dub .I nai no' dc I a
I0 -aml depa!noaad".aimidslian IIi ",nelodumd ,'I. mmla I rile .II a qpah adnedln
de 1111I lliaee ira nd l a 1 a a .L 11 I III 110. a 110 A 1tJIan pi -go ,,,,aO oeI II: III I 11Pt. Il ,11"
I, n oa p rt la_ d I ll a d i a O il6n i l -l l v s a l i l o l m I-lodCeda laoh o d L h . c p d L d. a lrdoPo. a. I O- la rI oaaso 1o -I pecIa, -, -buuL r. d , , d e l alio

Pal -eru- 11 ,,t,,-b h dsepalo r Il-s Ilng.na a1vd o gocrialI I E iJaaukI t11, IcIasee1
lila ~0lg~slaid~m pi-opnadadcadoi N~la'S 'ilili- AP1 Ca-ei ~l ai ra I do! ou dreI Ie 'n-ee.d"'i"0 I~illa.'smn'oidoal-iniua ilt ril na-- dlIaa-al,-::, at pavh I i v b dad moii
1, llone sudedi a lli l L o m um 0cc ,dc- - I o, dud Imal blob do Iaia t, I"-I, Ioane d:11ihnem lIdeIei-d--I'0Ioses omohl- 111 ml 1011II.

p"' .ol ur"I-e, dledan ali fical19-O,,IIea uomILia ,.1 d- 1I' do u dod am toa ru ip h~ul L~,- 4e
-1 ,n I. r h M e. alinltio ]- s,7dsm1(aid'LL, -Par ,. ,lI Ia -,i1,1 ;, I, 11-ualdpdeIiapados,-,I Ir. I q1OI I i oI
'" "" "d e d '' I1 1 ,, it adh ld, -rnI ilI ru i 'P 1 I ll,' ,,,m o, rm -aIPL
11 dcooa idaie d io IpL-aio E O-O a-l-sd -1105 h m11onee0eama d ii
N!d", inadinneaie.a Imaquol1,.aiIaa.lema do e-Il ii d nilhan o mi dor d
Ineilstoni ,Ipg. oI a ""diorIa 0 ,, -ce i-iil-n 1rho 11ie oii ,lubmunc iuela ul ,qufles, iiel-C dc -';'l .I- ' I d' -I .,,,- ,'or.as1mmmi fe-mre a l'Iein! racd(oul ~n I
suf-al-Ig, amoi illo ,'L.-eaiplo" J", rr, "ni, _tu


s 01 1 -l.da.Fmm.lI-- a.p.ln-ao- SiaiaI h,. ,.a d.qo lete.l. dOliC: 1 1 e di oI lan, I d a, Ia pa1 i 5- I am dam I m 16, a i r, rI, I-I I- Oi ,lt l",ee I ,:-Ip Id ri iondc'.-',
I i 1eiiercLI 'II II" tr3- ,I .I'n .II
n" sI-lde a Ea ;d gutm-o l'eoor- Iimoitismdlii l Im ql I' da Ua naIreol o ln m o il iiiIi ,a i do lab,,.InI'd.a
,lo d _- o- aa AlIt ooc. quo estloami Iena. .d .o. rur lF asal am. n olli- 'L, ohhi ilde ce d ri.1 .111'a ,I ll m mma,.uu ra 4 q o r m uda e e
li ~ a ~ia l a nailC I In ea I 1 6 s. I aII~ m"le e pidm a -lud im il l I ,' I :s ,,i i "a n l.el- 1,nle pIr a: lolo Cuc aoII ,,a - I u l
posabimlo 'ms ccocdo nasal I l. "iO ,pl-l-- I d ilI nc.0.le iiaas-e d.mm -L= ar O, --i,011 la 1.aG d F -la oc Iadio -aii ,',lam a. T I a, l
In \dIIINg TD fbrr 2- .j lou pin a. r. da, hierO a-bilec ecs-eoeets ,apao- i rlie n I .a 1.si g 1 )50 deoeiala-e 0001ec i ac 50 111100I v l 4 1 0 on1.1 rPa omt oeaaia 1 - ]I ,,,,,I II .- C lal-. per___loam
olo q .remaili -mmii.d.--o. ,es .iat Id : ab 'id Ceo aao ho ,'L"M I 110 p l p r e-i d I.aou- i 0,1 0.1 m aeI o laIedlli ia l ri O r gi e, -o iP- I ,i t.,

ie.,b ombiiolAliiielaaado l aiall (ii i pIoe di atre.a iIrdo"odi-d logah;ro la- liaPIIIe- cr cae - 1
i idolila CI eaia 'Ibo ItI as-d5d ii 0l i rdn-ireee lIgadedp erm e-o,,;imselc e 0 i i C qo heclaid z li pi-v d i nhd 1pot eunelpplne Ia-am' I. ciiearie 91 Paalaa, pea- F-assbac llras aiulcida5hipforaesd~b 01pris ilbll-- sio aga mabeeaioloiuycalce~ ple da n qe a~e ashleetS ao lii 10 Cop~c oeidi-ir oll qc~ialllI~lacipini plii F sooom die qc Iis~iad

da dinomibommIl rmot.' 'a1e 287r :lIt Ii i L
,903-54 peder. Ce le I,-o .ha ga d ee, p a'-de EU, IalLiacel-Zi.,per ,,nlal- --g a~lT'c1. LPVl11Ti111o1; I l~a" rn 1.1-'i C ne td o o a rsid B qeet erraoloneI pen maya-; '. H qumead, ___ - - 14osI', b _isO ej rolcia ece diss Darpood do tan Azeroeo ieooii-R aiciduirdeaAldrncIIEliDLbi .e.In. 3.5sI'Ie1.Ipei

'l ica 0 Csibli toe Cm-i do los p I nn re dgbia el i Neir ts doasla iflar Ia Y l-ancov ado isenuiee o a bioSl i -idlG~~-- aI las 1225'i '''Il" C'"Id'l

mILdociae 900 n oi da .a ni rem 'JR en d ( r 00 lb ha'as a unas laosI'. esi, Iiarsac oie a Ocoedi sool 4.nm aa d ad M taa -1
oadi ,CisIin ldaaodI1 n Ua oqalaecol ole egeec an ila, cssedol plqu l-llr pttiadooeen cd Isaletiial-l-iuoca-on- r"AasaeubjIar Leini ~. .2
a, Lap lr doloirat oiahl t,] do ailgi s-dsp la iiRi.1~eds ~h bj eeielmetc, -'- (FhII mn a LTIMI i Gadn 39eiosl"a111s.d1daila o n Iss 'Ns~ E W YOMe aaseae Cap


I


>- I


- j~t -


nes 80M mil delares.


IxIAfio cXXI Nodelag N j


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 3 de Febrero de 1953


Noticias Nacionales


PdrSR en oiar"Superaci6n palabra de orden ReoraniZaran Entregado el Premio Varona al, Coinunicado de Prensa de la Embajada de la Poran e viar P Reublia Arg tin
aPara los carterosde La Habanai periodista G. Alvarez Gallego, La Embajada de I Repnblica Ar- miisma calle F nnero 403. Vedaq
gniciadenina miunmp00onhe medaon, con sun documentos de iden loIs rosidonion nrcnmlinn en Cuba., e nnnl nene soinatn
(eraa-no y d el 10 febrero, "Dia del Cartero". no I, e hizo entrega del mismo el Ministro Pirez oque con el obco de acluabiz ehpniblo O ircrporal
(s. se sim n pra-jripn suu:olh c nso"a lx nsoar doohnaonnsn
cstabiiz adora odlo akn su lema: "I'ensepa-ra todostypoe.Para uco" I IIacion Hernhndez, quien pronitnci-iun bell discgrrso ,. snne dnmimCno n sula pe-ia encin a. nbmrs n orno


L.a Asociarin Nacional o e pesos, par cada oI-co afo de seri -En Un emotIv sto fectado nf He aui, par que cn eo 50de
rsrelebrara este ado el it rnnm rclo, car un lImIte de veinte ados. Nab I Ttc. CIron'el i Miniterlo de Deeros Nacrionl Centelaris de so aom en Y s Con destiny ai microolO ar-Io aniersaro de nu lun6 enIt Ese mismo ao de 1920, Curi6 ANolnbran aT. titular, doctor NicuIs Pere Her- calmenn esta seman ca n uC rAbsendoso instituido dsde ,Ioe Ide de adqulrir para Ia Aoocscid Martin P r e ara em 'nllldz, hIzo ntrea del mI fnallza s conmemorand icoa, sundial, scgfin ei I(EA rrmpnrss die 10 do Iebrerr, como Nacional de Carters, claro osti, ur, priodlutlco "E. J. Varona", al esti- da center, vibra y e .stroance omo
r Dia del Carters Cuban" pantedn cI dl Cmenterio de Coln mado rumpaonro n ci perodislm, cionds olane ,I magna Igura d
El:In"i C binodEibi. So noo dara di d eon ela ciudad, y uniendo Ia accind a El ministro de Gobnc o .d u. tioctor Gerardo Alvnarz Gallego, par gan Maestro, quo nupo onvert es mns pei
iao c oan ds Es dur p ira auo es reallad lodisculi n, y+ los propdslt a, celebraron sans grn ton Ramon 0. Hermida, An lo dea 5a brillauto articulo tilulado Dcl "cda pledra" de IS RuIa, en an Jo- sabo cancer
clor del AzCra envido a due- qnIrvIn a Ia Pari- y T fuscd e7n e; teatr "Payre, que do. do aye, deriar a los peridO d r r a Ia Muerle", publicpdo en el ya: "los coainos y moonsa o, en Cnfermscdades dos do anIenios is onuirntr ra pr jinclinalda iovariab i len I sd Ia cannidados sullcsencs pars quo sector, oobre el monimiento eper- Culnga "Avance". Diolho recl Co- mooementoa colovolrn y 0 Play. circular, lsiformsndo norue I a l .ro hcia is snp6 racio] a I t s cI di 17 do julI del iguiente ado sosal, lue deberd olectuarre rn odnnrropondo al meo de i mb re. too y a Doe RIos' en ausa uarlns l a cn cer s, implilinanidn de los servicin, a 1921, so inaugurra ci exprsado pan- los minisierios lo siguienir El min-tro, doctor Perez Hernsb- osogredos y, todo 1 nsn.junt, do a sto im ieto o l ds estinados a Daises on a onsrcncrn de telorasloni a len aen el spello del cartero Agu Co respect al rraJure cprEl d lhactrodoctrega del diploma y train orIental. en lo nib clcmpar Coibstaso el ra de Ea un asociados. Par ols so bal o e Belrnn. pue tal, rertivaem ne d e eo nin oslo nheOque de cten 'weas a rompfim a y santa que debterasegu tado .efica:
mercads murndial. s Do dro mbinor- Irbrado nonferencia de o tda ce pr eI bos so al dtacdo Ia iB6mos, de nunlO quo an a pronunass car. a D crir de oslem esazucares o. y an oribtdaen so lncai .oiol El dia dlz de febrera aol ado 1930 r oalin eno formna tcnnicu nieatifics. palabrau:n de b ue bon o cim tntyc lehsas Cu, doe tablia i ReiaI e nnmer na sondo socrearo de Camunincionro humana y just, agregandn quoe tpa abadnuesrr o n a o o- ialnts n do, Ito s 'ulCaI de Esb a c riudad. a onraidad dc hambr c -m dnr queridey vieoa fuactananin, ol 5- sue rto. el quo Irabajo non ocienoonia Recondor oltoan Apd-toi d do snutn opontreanin o h o a,lenlendooc rn ruonla our Sodar-lui-n on f d signraicacidn on Ia c pa-1 nor Irancisco Gdoe fldriguco, es 00 tender nada quo eIer niesnras lib rt'dPs ntdo r ceo mo raio dtnin oo noIt Pude conaracna arurarcs do i hica, que ert alli honri on uno de a primer prosidenie, sareS d e lrn alnima t A G snuca bIsr i
auevaocoanaso dr COe ano: nu preencnsotensrirlo ccii i a- Lrezo Novel inaeguraron el ocal d e en be roa Mr b Jdu Mati, n qellaa Ado Ma r elaMs e rius1.t" puin- do uuT Uionto nonten oniahudlauIra-rIv.11-1-atleeotc005,00tainconeocie.'Par rirtud do haberon aooiadu iOn bidurna, inlrlectualos 5y pnlin do social ea Ia casa Loallad saumoro 4025 S Iere e0 G e rmd d yentoria que vs do "Playian a Da oldo e 1 Mr Ion o ert.ce puil acures anecanes oara exoortacicn o Ponoct ioas la oscuelas, parhidas n indr n altes El dutr Ramn .n Rioa ,0 dnir en o iodo dens- ca oe elp dic
9 n sados Estsdns Unido' d cis, asi coma tambien a aq l ho- -1 Pe siempre 0 marho ascenden. a ronocr que 5 petiniOn nuye ho tr cubantdod, todq 10 grande y 0- boy, en a ste Aencill acta ncibe noAmricacan ron ehia n dne ilo ereim Ola do Ia hon trade y in- e eno lode0 s. s aspeclas, las di0r. oe sida desiJnada para nringusar o lime de aquel Yo inmoosa, qo' deid me galarddn, el Promis E. J. VsnC tresonodjeontea na aizadiuiteridcd niudadana quo se ilaoa dun too de la Asortscidn National do Can suprvnisan Ia Poilie cia Minisioric destcilos do astna de prtmvro Ooagnll- no que me honro ro pa ner en SilvO osfr Oslo Inslitulo. y nuno rembaon Mitoei Coyulu Llagona. Ieros organtran el dia sois dc onic a nso cocar el l nieni rcronr e Man- Aud. on ci Dampa de As conotelo Io- -msno, como reco ac miento al m00 osld ofecbuandn err csos momnn- Fuirdada eta merillinrma A.ris dol abs 1030 se Primer Fostinal Be tin Pdcren. you do 100 quo moreiea 01 blon do rhto, al miomo tiemspn que apisuIns. resulla ooe basin anon nor r idn ni dia 10 do lebrero dol ao- 101 ndfiro pra Cas, que s0 oeniold con lnlor-sain sobre las serco do Ia Ia Psicia. didodola, pnnquo '00s deJd o onr C areduza nnacres do Ia Zafra e tin do su prmmer prnidene lC C i o- oniucias o creible en los jardinet circel do Camacueb Y. en aol, precloumnt porqoueib. narn propis Is-mco qeM ria 10d53- doon, LibEldotorRmaE0xponia II y cdmonenpolOPo


Du eonsean Ib Erino Cido i I P :' dn snon Lro a Navels. mnado do I corvecota lda Potar", dant EC ial noe huc s A iaunosa los uEstadnios Udos d-'i sdar o npr enind ra enroe na olilidad do mds de Ires mil poson El cmoni Ramdni FC Vid l G nv d rnoeb quo hocia e s lo. esrise nd vo nu ahst A Orica, e o Cohnt o d co s pe obImr b le ,Ihnamr e iic r ma pilIa, adqulrlcran Ia aallgua be r boc ac.n pars inveoli YIar Inn bobon on dan el to at cyonnhnc. d su m' deca at na i s RA'onaloodrs detooCooda or acion do ia bey dol 20 do 11 aci sa do Rovttlagigedo 113, quo ima reoenlemeaeeansecides n La car- sion en 01 mundo: en rolorzar I "Qnuaeslrel, sl or 00 DsacRlco, i UAnd 0rel.p ootn.aal 1 d -paicas do l les do ub 00 ronierunt oneen ptdo nonsdeo c, c sn m2 pom medio d 'a ual d no, dItaCe dorribanan pans consui e prvInz d e Cama; y. renr- inmdId neional cuan-ido sc desonto- Qu s o ola amen nCub ac tlovr J u aGenslde irmbrsd Eea re onia a tadoc tos empload-r do- dos ds Ia nasa on orreno prop. iso en dna de yd.N Es probable na: 1 oaeolevam el on-ol mstal y nsasiempreen aemlli do nun p hoan aI dtoel at sacon celoebrada in 10a Ia ontoncee Dnnoccions Gennr al dir i Modiadne auconinas fesllvalos annua- quo hay, ci ciodo ofiniaI invnsli;a- lornial del puobmo: an crdne cm p- 'da ciudadanlo, nrrmentndo emnea alaod uoiarred$ muncoeun sobresedn do urn lee y coo lomrensudada, hiciem~on posi- dar cnda iormes al dnrirr Ramnon r ono de so oulture y doou rivili- pdol prsi io s e PatIc. Rosen-v-a Ensuhbtlzadora de i 952 s -- blo quo en na hermos masna del 0 _eo
oar irtod de acuorido ie la" ro n 25 de mayo del ada 1041, a on Is ers Hab a Alvares Gaslleras
Jnta 00 en n rerai-d ne I bi-encia do Ia ont ances o-na MiIa r
dun L eimo Ernoocinn los cnnsahin.disddin man-te c r r Cn- Coa emouinaasdabra el compi
Un5ids doe Arica oars oue puedan dairnia de Is Nacidn, mayor general r4. ad r rAnr Arll Atria.
Cembarcar con dstnins a 00s00 muea Fuiaoncia Balisia, on osa lena, se h or, grdocierlo Acamnoid die- u
do los Esiadou Unidos Ins azocar ara Ia imer a piod n ee ( an. h aba cid Is iasr lei ndo lue
amonados 000 rti linonodos dne l i .etaas ad-oitaI ns oRci I( -(IO llf~ i*arsaau tab sbe ar so nelJnat-neb-ur, ndp ioeri n Pr cm o 'EbaonCi panrol una
00ndeaAdund co hms, dodaelP e Ca mbrE.i Vmcnt ntn.
C tIandr. lbrIenor nnnilinI.or Rams rE r-roVioada non oCho nno, on ison masnid Maclana i UO.r p
Adern Gendoder doeAIm ra n iai sIIde roo m peroll"'n


Ianr- de camiz s eo o 'nne dnands foes yd no i4cr SANTIAGO GE CUBA. mohvern 2 do asnnio Juan Lenallde aDrio deCuaha aats0 s
0a cnn noslcrinridad do cusie do Vuiere eiar suren enaia del penidonne do ma Repnba- eGanmis TcmroE. nGrrospoiinaa Vis Te. aiiiif d edad. Libre Ex oruacin a Poises lera do-m nadgnral Folconnci Bamisia, Inaui- rafo det Esisdoi-- Con rordl- U n muerol yo iss herdes em hsnr -1 Junta a
los Estados Unidos de 10 Zatra do es pago d e derech.os aunoros scual od Ifcisosncia aus lenolos mini is <;en dos camsonss 1053. 01 Institute les enmraue Coi- ____- La soperactdn dcl carters Martiana. ofroniedosc ani mao do ll Ai rh omenr e a amidn 'endicido pan
usades dc idenlidad do Libre ExIor- El Trib l 2 l d C oeias dc 1. 1Xb or- .il personas on lootivni loc en n l ca.nchsn. de 32 ahos, IcIinc taoldn a Estados Unidos on ma c Iiai- publina aord a dosigns do logadn A .l L El anerior prooldenme de Ia Ann- ci Smaiium Manno. Co ani o nor ta rd Alis Soogo, ol cual s. dimnla ma-1 d Sdooo ahorau ilir ena rano mo ar- po ia es en oda is sado na y r ci cid n Na oonai do Carloros, sod-nm Inepon tara Pr n iri i ili ii o ;1a y riinacs iu-anooc dente de C.nshal 000 d 0c1ss 000 ne soon ins Entadics dos i on naropo u rIs de Cuba, pci a Jou s C a Csapoe, 0s0 mouhador on, dalamada pianisna cilne Ma lra I- Ail donal. coo om to atib .n qle retndes do, Ain- de loalz nine n la oeuamion 1ir--Ict s sblCe1 q u hone h a re.lio p d ma- ,cr0 l nurod m e fnn -nc ro- vii ci Oi r ucureinonY o dao a It ld ame t ric, e o e l ie n
Ue d do d o9oslon aoucarnn a ins a l a nmporcino do e nors inospemada Ia eni hampoun Inesoas doa es ospoiolidrd Fcir.r tie ai. iin ri dan A poveP lsI
naloes fuera do io Esmad' Uidon cias, presand o umaynr cooporciin Ireninna cnusiva puc- do on cotc prmsrn mons baulmo unli oe rrbeno, y o d ml pcmrnro munrla Muriano nedrc reaiicacse duranmeoelnresne al prsonai que con em propoo ~eroiddcoidia7 deaniodeilT ancines, rionulados pnor un coluirn 24 abnocu inoaiohn u me do emero y l ordxim inns ti oean el colnrabands dosigne l a Co-.19 e, n roiacidn con snuesra prngan. do m.s dr mum none, aomiannia iron iadg; y AristGico Ace, m viajabnl lebrero, a ea bash lanlo Ia Zalca dci mioldn para Ua invesminonidn o-- Ia s dbr is fdmu ra para is upera. In BInode Municipal a Ins n dolbmn icibmd desiono p aes1rinmo. m rm nl oaCZ1 uenonooa reesci' In dci hf. rlti oOr n rMi tezcc Iarmirn m pnron amdir.isbn eN efr r

preson to ao so balln on noeo dea eind Conirabando, rada >inc nibs del caroro cobano. nos Oino: -A do doe mni atomno.alsaodsdlbe rcb6lsoe rvs lcnC 1a 1a
rroloy orcosiui ntes smnnro- imevder o mo 59M, do :7 ao 'noes In- juiclo ola ns pasibtr modmlm- ionlo "A Ia lbbertad". dnsiiln no con Icr diel ogundo camion so did a duniendo azilcaros do inbre Oxonrln- diciemrbre do 192 'candnol elunclonamlonte do In Aco- tas wanders mubhares v in- dc Iris Icci. n -n a na oies lurra Or Ins Estadns Avrn mismo comnzarnn S ur denia do Comunicaciones, d e modo pat Gs do AmeriAa on los cu s resi- Nssev Magstrads do la Audlsncia Ulnidas do Amrino grons de rcicpo. dlegados doi T quo el nartero pod a cnnrsa m anerla. diona ol Atstol. El docor Eduardn Cutid Al r
'Los lenedons do Certifiados nuc bonni deCuontas en las eduanos :m1 sespeci iras dc sos nbligacioncs y quo. Nusva dlr-etlva dot ItSb en5eIo om ponesidi coma mugisirado do na hicieranuso do Ia oresene oocidn doI Mrne. Sanliuo de Cuba y Nu I .,simismn, pe n dicho planlol dc 1nsa- En las eeccioneos noelobrucs i-i i Acidienia unte ei pleo do ia mrism. boran, a nartir dol cmro do macno. tan. 1i nomo on Ins aeropuerd n- banza so le exionda e1 certlila.o Club Relarlo fad cie1n pr--dene Ire jssderes do basbot ball elontr ar a sAte Instiuno Cerliancados temrnn iones do Ponbho Boynroo e d napacidad pars las foncionos ds ml coierclante Jon Modion Pi: i-i- guatemaltecos do Idmntidad de libre Experamnnn do Colombia so cars. cam esn propia snperanio ce, ndon Anuiloro tiacoin : eccrii. tlrcron rn usn nv On milita- los salts euo'ndon lee Entados Unn- os dnlegdns dm1 TribuinaI Inc irabaja I ncanssablemenlo Ia Onocido cit Jon Agilern eisor .i-O Pin- l nores go alemalosn dcl equnipn fde dos deAmernica nara coubriras c ti-i tilaran ol nalornde Ias mercnanian deCunsradenuesnma Asoiaidn ia nnl: sargenno de armai.cc o -b klllqueosteona niamponnrn dades 00e aboma eo los nrci ite Cx' Q, e no imporlen, Ia calidad do us one lucha pon a croancin do Ia Ao- riandno r I, bermaina Repdblica, v nambu'n onrtar a dicho aais sojetas a is mn-- meismeas. I a nornespondencin do cia, dennis do Is Asociscon Macional dr Laoba onlre Isosoidisos c in, mci Coniroomeroina. Comebmrir n qoi
rind rnsorid.bod o ud,,,icon IcquocInadmaonbnada sustitucidndbedouey cads -qu so hsya deciarsdn y ao- Corteras" Isrssaoeatlrss ,nonsru cnn iina nlc-idonnal. y snoslmt dira chal esnusucOndo asi omno ins informadn por In La Clsdad Pstal Enconadaiucha s orgicirndosn lnbidranandos fnrro oadan b d abe5cde rlao dnaceyrsA, h isias de aduasa. El an ual prnidont doeaAsoA ia- en stsciudad ymenel nrs dnupronhadieno hbsalid-oad. cn cidnl aoional deCarons,ndebOr No nincia enmremnos ions demednus 'n
coad Cc-ters lssCciadouedars1 Ema2 Dlgados e peeIalladss es cobs J Terny, tieno iG ms Iime y dn farmiacenticos, Iannndi mned Reanudan lasclases ee cedo fids Lrtdourdso sAan a.a p nan.co at b propsio, os sin doda algnasu ae- institucionos prnciamas al puebin n-. Libed na U n sI oLorn o sed aanI con dod arindo T nal ICab- psaiso mi a, cdovertr S en c A- julciendo nada rendncia cm cmnin Ia Unisersidad habanera e do ala I. n p U ocmo ci n a a els uoo sagn oen d Tre l c lidad do inmediata Ia Iobricacidn do do disla. Tambie roIlin aniinioa 1o reI te Eielex, sino d ent lsi e gn smfm e rt las casas pars lis carteros on los realican propaganda pbia. 1 s-1h, norm alidad fDord.a deo lsstaamdoidrosenlt delao'oganAs docrEmdens renoes escogidun nercanas ci parquc Comnenzaona motor varles nnolral C n U d. oIy eenlamnoioel Azd-iu.t lr.FIca-dea etmus.dae cddloba c-n "Mactin Perez" y mey prdxlmaS at Cosenaarn la inalenda dsmun do Faeron roanedadae ayor las sctvl CuEbsad Ebi as d Az- s ganactads e o ta no-adas Sla d Id Barrs OrIee, eo Aluras de Luya- roalcIado el con doelSa-Inos nor n- dades mcaddmlena dono es en Is darn gnonilR r, adi ist absms en 42 aart dos 9 )o l de l 6. Esas eree. sns dloe Terry, 500 leo "Mtanda" "OseOS Lucea "Can unimen-idad do La ?iahana, do acuerd r a oeb .arteo el a mol d n L-&_ ys propladad de los carers- Gemmi "A odrta". U Is dlspuee pan e C'nsIo ---i
C ass to Cenoaao'nind se harbi n do un de ,1aL d -La. jnp eraacusrent d s qe Sc Entr S 'sis H sSitalPre14, dAm nll. Sarie. dotre do l mao ab-.
Cadr c' s me s aado n-ci sIot evma fsbriquei, 1ermn oc2pada -par s poo d o os d iss4d' ool no alidad

innd a aaoa dau roduc- con "a r. a a n In d i n dao, snadCAto, -1 rdisin El doct o Mits Gcbd prsidm nt ele l m s c m r"dn
noe ue has re icado nsas oarascain i~ do inro vi Ganstolcion dc persaoes es Ia mas adca idol Partido Orladoxo, hizo en-lrg ni eximens.mperadtaryo namcsmo ds 'nae C- etama nda docuordocenvnuttros prnnion o.pdpinal Pr isnal n p mon do i n s aar
o ones ms dial nabrera i nau e- i o-se I in so en s, halinds propimomi bierca rroduclo do Ia c ma pnp- .
ern on ondsooomn doenunrr-s! Lmaos pnaore dontdonrm ,is yidni carmern do so nropda osdencna acleclueda parnspago ia mle Muco suine acdionoa Iraise no.n oWnaond ncan onao mnnnadnroc-mibn,-Ihn r.


dotsa nuesausnr oara cubriredim a pminialsde adunn quo ellsnnor serte lo ilala ronca- unI ',Inpusohacon o nlTrib a liquidno
venlas naro entrenrntes al PCEA _=&_. nol On Urgenma. Asnnstcrun hl e ao de Ia
ramble do azncunos 0e Is Roesv En ,-. destacadosddirigonnos oodooy nu-mtiuauiestr sagldedose--nabilizaders 001u00 una e asi soalitul- f]Ptiden comlSIOnishtab Sear mosoo pdblice.al rors u aprb c Censodon 1odian aolicacacubrir l.s.e- uluennse do naladrs s i j U r r n mas
ciensdas ventas. Con ol tin do obviar oidos en is informsacion ccGat~ao n arcsn situmd u0clboygeprsd6e tr
ena diiPbaitaO el instnu- ha anoda- En ana n Io Cerdnoinm- e dn.o.I o
do ao eicoientr: .lI~ der Tratado con Espana ForencIa Loeaitte d2ti4 a pid, U r ,dL buna
"Los enodoros doe azcarn do is0 Els-o-omai-----ee-Ca-oo-.
rosom Eslablizudnrb do ld Zara IS1 0L U E e psalalle-Cvede,.
do 1932 00 ooder del tonilolo nodmus proaldonlo do Is Asnciacion Macioeal
rerlr dol moismo. smediantelo l a do- Comisionisas del Camercie Exte- El bI-wn u el n armnolucin a date dc ls0 corresondien- eron so ho dirigid al Miniscri do an
los Certifi-ades do Paririct9acion. Ios IE sdou
eec di d e '[as 1incEsiadn betlcilaodnndtInganmncuo
azI nares fisicas amdarados 11Isd b las punts do vista do is m0feida
chas Corttlcade s do Partindpacidon_ As-oincion en Is ronvidi dol Tralade
coro lsr Exnlads Uniass o e AnbaVsanMniro .d. Cninonciet ontro Cuba yEspana 1IT E 4IIR
otae .osoEstddosuee U nooudeoAm a nolrIt La Cancillonris bd snalado 0n p15sars doe ale eot19ad Is.hue Ique enceri ebrr r Glleticas inglesas
1010 una cantidad es ivnlale do InlormsaCion, de la Fe a iofarmaidon pablics quo sobrLE doo 9
Coatnrs d e lZri e-cno a aio0t partictcn a ba abierto dinbo tinist A
linea doen LirExlad r ttdosoc os tins numross nomismen do aumeos tercn.
den tos a to-ssellar do ta Zn- mueloalos presldida psr Gorosos Sao- ,
Ira do 1953 -ee tsean exbibid o l os Oscar Mono Boutorlquo y otros
dichos onodu ctores hsE last e n do o- O n ComId Lc .i
haaurtnleo diesaor oars sdino nistra do Intioriainu. para I munoc- JUU CIASES d est-o ri a .on lorS lo do is cri a siluacion pnr is
.1L tiga a e ulniaco d e s e nionon alnanesoodo Ins nounos, y-a uc o Es pencueplsoa se Oosreie sn
mida a na,1u nt arte d7 ,asHATASA so.Es ACADEP1Y al tmoo, 0 tonelsds aoneeontiuoer n quc Ia iniernencidn ol ial decrea- eissa snsar use e sae esIn 1n ha Boserva Estabilizadnra do laZa- ,da on in Fderacldn Macinol do A1 p a ssesI a. osionatsar d ftsserna Ira do 1052 a sea on maii ne tolar s n0 ha rosucllo oh a pnmrteone-- -msalocs eo re oamesr i, 320,000 laoladas y odin ondri ser ndiio a is emana aularnl Man ifesto- gIeS-- seaissdss aa 15 ousosi eberritada d renlo el oresnte mnes de rmn Ion au a dos al inininrs do ta r
ch do 1053, quo el clamo d a lnaop era q,ef' -eary Eduaao,
e b le d ._.----1 n el prdximo, CnaAo do Ministros Sl ation i n-- p
so aprobara de 1.ilnaiaione el as.- i School A-ANAS de rad
1os d uitata Cabana do Derorbos de Auhe- SADANASesicrcorn 50-- lmanHAfalecid enan d pars rsolvor dena *Sinographisiu.I
voe y parS siempre Is.miarids surd- 4 General Office Work pers l:
A mala queo duranle ada ha Itadn oh: Intermlediate Englich
S ra. Cristina elItraA. =do InformEa.idn oxpaE a HIgh Scnhool English--------------------------------dacD Form sdab
1 noadelpr5ldenI 0'ueeac ad .y otro.'m1s. CABANASde .Isr io
Re 9 $ ~~~gid censVerdadora sinpatia ha ca.s Cuses n .slueed a a. ~VRd ed lpie oet al c soicsesqs.Se"scrpn 5a5lbano udrdV ua. E calIt pray mo anIpolab mo J 1 a 1, oa t,_.l s.s5t nonmipassmori:pasiltiTea sra do gohierno Ia promt- aTmiSoLn-atn-s b
I a -l o q u o ore el In stitu A
05scalo,d Es halC Is comdac- A.a 17 BUSINESd d. 1.mi


TrAtase de Ia madre de 0C0ban0 do Ins Dmrecbnvd Ato
un querido conpanero pus do hechas las inermacinons oc-AA m
Ints -manifest ol inisrn Ge AAonelr
Una sentida damastrn d d nl aed" e osj eM-cldn do duelo IslaP dlcha loy-ya bs side inchrl rantlol bissngm, mni nn. aoleo
nonsh aruyd el epell I oa b ondad ria n Is pagen d Conmeo s dn n-r sooaClln niba Bdl-nit e an a nda. issaocnon. maer. hn-d.i i Torna l coie rtdmEnrn ayr:ado]a.2.39I
ne nl',da do Varela. mnadro aman-O
In redacridn del DIAIIO s Fransc- "" sa. CA NAS d ncan ol'o u uniocMa Ca o5i
rea usAradro melo do ma., sass.!. \to e n-n, o e ouperinr cariie, nmsn
O n cmi l a r ,,u o . d i o b l l lt m 0 0" i
t cra n u en i a nna e ug nu pi tar men A .",lal a,, h 6 ,",r",smird oiIt e n t e .0T m mw i m p e r I:

hoLar, e6ieniar a sun 1 Crars on 0a ,Id ,Ian o . . . ten te T-me-d osp .3p .
do I vidcom rn i absn on diver- "EW RK? -:.:-: .d
Por ne tratn stoctosoa y cordIal e**
dm snipre dlafruta deIandos smid*. SAANAS slancas *Mslre-i
tis ynmcue dos"rdamnstmadn bEn o.l, at prefed p los lassO' Nng n obsequio. -. .iaguno. anCanla mds
Sumiu o.ds da ac usado ena americaaalnod s so nnidOa. s qua recibir u a do Oslos exquistta go marc, Cannon Ta m a

prnloundisina sa. n-ity 'odita osas rse pme q *jgjgggpigdet e 9OxlO0: a.
[ 1i lc d r sl cIlall as aurt r edoa.do tengmaol d .ad o


El cortdo, nebre, In en Odu mediCeantO5contradio.gmeochia n, .
naraniril hamfuanrils ol den CarloS s, TELEVISON y sire sm- a Ieli gollatoni. inglas
anEnana dl.iepodn.Eona ,n cmlct e-ruKS0 d
dnnuoslrs esferan ofleos dcl pd. -r elDaa e Hantlay & Poiiers ese=Vst usr m loycn
delendo Is cse del DiAs t l nru rdeSTAO od
GE LA MARINA. dande os tn quort-doc aphr FrceseVrl. ; oilast sd a sedld sepn ld lssal (ot alsie OT inOtla lsid
"do nuestla soctedad en general. a1,pun o nuquj longo oeALEC is A,
NRe rsdo Is a lab n r en lH NTL.YIIfir tTOALLAS, MANTELE 1A
d5una vordadera mntaed d .- .s-o""."*I5. InTAICRo:"
r emin ubr:d Is tumba recl Di ablea t. 5.5.dlU.O.E.
aCn e"a Eln obuermoehacr o qruerencni

Legacy n uestr se(Itldo pisaisi
Camilsarca 1 o do la extisita, bSP - e s.
co Enico Va.edaalmenote a Iuestra querlda CoeSepa- 2000 Cedd.
erFrnscadr"s"a.rab. Coager$cAla-- o L AR RE T y


annde nuetros rbpdnt es m RADO CIVf ________________E_________E_____________osp a s B dig oa do Vael S a l M C4 b
uons herIos Paseual y Rosa Vane.
la p A mDnDuru p Julie Redrtgu l l


'enimiento

Tross de las afecciones, es, se gn frase. del ogo francs Dr. V. Pauchet, "la or do lI porquc de ella se derivan muchas otras. puede resultar del traicionero estreestreoimiento con el recurso moderno mi" d u k
o B6lduk actlna maravillosamente. Y no rime ni da cdlicos.

Si Lid.I o neteslfi,

do tomar su tah-eta Bo l-duk


IEN ONOGuE-AS Y rA~m&CI^S D:CUM,R DO ELIZALDE
ABOGADO ThLAs oA.51U


mi p aralbles Precioslicional cnta:Oferta enFindas.


m v Medidaa Completas
FI'NDAS d nresi ro rAnc onaIo] Tm a ainslyeronalIr a 19C

F' A1 S dec nn, resifnc .
e sas l r an sMa il, a main 3 cameras aca


FAIMNTES d cc neifn (cnaraindol lianscor mslyavalile.
Tseis cm Ao (cA c nsrA a


FlNDAS de Mlan.
ce, mty avalcr ., y uraderas, Tamnaiinamericanio: 74C

fUADRANTES c" -randol hlac de ueio aidaJd
Tam.Ao 60x00 cif:


PAgina 3


)


DIARIO DE LA MARINA--Martesn3 de Febrero de 1953


Editorial Afo CXX


DIA RIO DE LA MARINA

Funtdado en 1832
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA

EDITADO POR DIAIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIMA desde el 28 do eno do 1857.
Darigidn por Don Nicosis River y AMnais deede 8095 a 1919.
y par i Dr. J-6 ts .acin R iv ere y- Al on so de s 1919 b atst 1944.
Pr.enidenta: Di.ectr:
s aoercnds al Rivera. Jas Rivera y Heraindes,
Vimpesidente. Administrador:
Dr Jorge asareas yPInr. Oscar Rivera y Herandea.
Acogido a Is raisasaia postal. Apartad de Carres 1010.
Da-miaili social: Paso de Marti numrro ,551.
PIZARRA: M-5601.
Prac-ipismc a-Qeees- - M-5401
Scr-p-ionesYQujas.----.--- A-4787
Diri .--------- -- ML-173n
JAdonisrr . .---- 'A-427 Cc6.e Hahacaer -.-- -A-7 57
Aun-cs-. ---- -'. -27
Pracios do Suscrpc6n:

TiIrse 435 $ 575 Eleraere $ n.9 Exiracera
S iestr e . ,.5T T er i sria 1040 A" 12 .70 aAda 151 aciona 1b.t cesie 2. .o. a.ea
bm damns cal 5.8


EDI''ORIALES


SLa ijdustrializai cio e Cuba

L refine discrso dal cor J. D. Hedeen el Club Rtarind e
E LaHeb. b. Iadusr1i. a en Cuba, cc una ceotmnbaa-aria Hee pane, soalionar este grve problema national. Conep,as nsexc,.I,,hopa s os nrds yacom i admit, Pero
Ian riacos a- hechas palmarims rashcno a-srs-d- 'e lem lampr teiteaad ca c y d y el iea niu am- a bles.
Hy i-c sinia mamboho isetrar much., sbre atds a a opinion p ayblia que parisuirc d, peaia-Iosie iluos pare obotnr.rectifinsa-isae queaor d eintre par idr do ar-etisimo salvamenoo cacio.esy rejste d qudd P aa to-on ug-ism .et

d -tacc c.mia. L-e dicurs dbia sea teagido en laleic, prlfucametec diflndidr y 1JIa-d.
Es un acients I cmri a-ia-n que hare delos estudios previs ccq rido par In implata-- c-d tda rdustria; do In gestones pars nir Ionp adolra. a mrIa dr nqciares y quipos, etc., etaCaerps ra-a sunritIsc, c. abar csda-iulnaci6n que aconozean escinosa Y i-sc taei s mrenr na do Cue pace acresin en Cuba de cania-i .'r a-s dir 1 ad be caspeesa.,
han necesitado ivertir alededo de $15,000 pa cd bero qee vs a librar el cs. tol en el ccor de ctr abej.
.sa\nlrs esttca-tc c a- a dad c e Ias utilidadesn
drasncrienscexLstca-a-,c.lea-r chiccacni el crsreni y la defa-d -1em reario.Eto n y 1.n ar bl ln f,
r a, a-a ieai6n d la- a-p le, h-ic m1 rdis ina- a- s. It aics ca lca-c l. Inclabilidadar mc nic dearaieniar6 en las leys y disa- .-a i a i eahided deanrbili6an en nraine b-re. maeia a-la-. -i,_, ncid Is ccrica can6imia Falla
da- rc11 imicno aexp-eriieca -cc ls oaarsi publicos. Faa 'le ,ec-da-d lit-iscarcanc a i c e rmdsr i s dn., dcardico
Aa-a-aid tadia-il dl imcc a-ctera-a I IMinaierir dcl Trba.'
11,,j hra las reivi1dcacr d aaeIs e los -brens so haa erc,-,a--ca-Idrl ep, pa.nici s i -o a rost tambiin dle la coa-racial. amr .pnd amtces de Ia prudencia eorsoamcI p ra eaisfacer los requecinrisns 4 us buen niel de vida proeLo jornalas cubao--demue ra Hedges-, sob tan altos com
l ri-ssPe.a-sm, rpet siquezas y renas nacionales4
lor notemeicnlprids. L l rite h d oenir d his
a-a-muho do idintira paridad. L reajusl bed prmoi d a
a l-roamcta-es de la economi. Los patronos ya contribuyero"
dia-Is trdd rums c paltp hy. lrm q-e el sindicalismo (que es purde al-ar las aieq-ec-is ,iAn s d -sus demandas) se avenga o a ropiciar il capital a utilidad rasonale ique ccsdebida.-Haccio cs ciual de iseintez y de alla capacidad econ6mica y social. El sinia-c-cas irca- aucontriir- a-oms Ins deiisfactoeseao cnomia a a-la-dtca-a-cinen Cuatas. Lsti en su drech al defender Is bnelcra-c; p-cia- en su debem delendealos, asimism., de on nl cda acacc.a-a-rra i, y -aree a do excusa hasia on sun
itia- etlad a- og-n6minic e impira los cnrdici ns r-a industriahar.n
E u ingrote prblem racial quo cmpreode divera. ftas y que no a dmic acpera,.
Cnn Is desa-cin dla insecrina-imo nca-ameria-no haailtrs pen n aca-n ml am I r ieanr t del capital -chb a n aor Is xp,6i de l -u), iniams empladonosa iramb-ama a rdnu garaahicar Ins c ndiaoea Iaana-a de la, erconma ra saimpedr nuestr ruined a na-ar a dierslIh run.
Ipa-i --ic anuar e macra a-Icd emsvadr r fr ,d i-sc sldss nls
ilera -es nilen debidamente- equibradrs p garsiad" araa-caren adlaair H ga-ia-ca-n aplamisms mate tips de sluc-Ln. i DIARILos indices dl Censo Gaiadero

aC Hlt snills al dedo-nunsc aiexpresa-c ppuler tun mis'
a-cs aMa-na-n-a [en e rai Cens arador, a-yis teaba-in eareadid r a-al actual Gbia-nn lacern u fin, a des-irteuar
-ic-cina. hes p nna- ds, n relaci6n or .d abstmento de S -arre. En eta -asia, a-ms en tantas ora iq-e el ec-ncIal produ elaimn-ti-i enajto -de pemaente ca-eti, ye noabl de
_cae- de nuevo, de lIua-s. pasos, adj ay amas cmplemescra del prbla- de an prolerma -qe parecia sin trminL Censo Grnaderm, labor desenvuelea pc el Minirio de Agria-luce pern c-n a efica-acoo raci6n dcl Ei .o, result ln meaor daaeacro de informaci6n que puede utilizarse jor a conomine na-erss aspcius de a ri-se-qu a onag-icla an l, prI pInci. almehe d saqsclla perle i-s, rfreral-., -o-ecarao, cnforme a
ldIntc- ra-ajr q-d pr-pi& Depreirntc -ailia- en 19b. pnmrus desa neturALra qu se ahabia I-ho en e a-ancurs de los ans dl
la Repablia.
len plsusibls mpens, elt-uads ba la dire1 aormnd Bcaiad Lani, ha -arrouad. ure ecternia adeir .ca-ml
ruarca-la p a-is i cin rintin a-sy-cab a m pd d a-c uno I, ."q a-naja una ma-md da- 1.79- n co-cmhc.-ian a-n- ha grdae
1946; inmn as a ellxis enr indi-cis lqae pued failaIs ane, y i-ec In asrinia-s sa-astacdras- d gasado cams Camnaguey y Oriene, s ha logrado un aument en ,las existencias de ternrc, itanojo, naiar y tI os.
En la leanshess prin-ia, ei Ias cnsideradds csi ciscence de
rena-do, peras a, a-na las nrinnalce, -.a-ciarnlm e anadoers, e Irs -cmprhbad tin or-centa- mer ur i-sr igrirad ] en a- ludido C-um d 1946, iualuynd buyers. Par rtra lartc en Camgucy inscibiern di- mil1 aovecieitas naeve lincas, can una excision dea ur mlIna iocentleuas mreinta y un mil, c1haienlts acia-he y nca-hetire, y d pollrrs empscd s dr on midn -lato air u a nje all, tres enrtasroh, canrn prmedis dcl ee] pr a-irna. Er Oriene lui empadcronadasrebinta Ydon mL Itrecins ah-a-a y una fincan, a-. suna e.aicni e' dos millnes dlscienas are-nea- raho ml, "eecienta navesta bed reas, y un million cincuenta-y acuaro ml sesciensa rinua y res de potrero, con un curentbeay- sicl par eleno dcictinadaolacnanza de ganado.M Ma oss de c, iu- enemomas can la mayor rapidce al obieto de ilustrar al lea-re, pudonaeraedcido aliguient, sum n: e total, ha abid oi n arumnr do daie ntha setenta ail cualrocientas cuarena y inca renes, nre tereros, mors py vacas; aumento que, colo sldo de la indagai6n, segura el presence
y prxims abasna-mieios.
Trabajos coma la realicaos can el Censo Gauadrn mroreeno ida
clase de chcomio, Recuirdese que en eda ocasin en ue so deatla
la ausencia o esasez dne carne, tesultaba tareo difa-il prti de eta.
diticas, de dabs -basais is ls-s quseafirmar as rsolucisnes que ec estimaban procedentes-en aquelles circunstancias y el actual Gooierno 1 dojar temaporalmenste solctsonado conflict, dapuso a confcci6na da an Ceno de fincas -Y gnad, con el fin de quo-ias parts alfetada pay el produtos-y tpreci y vent. tuviesen a manc usa gsia idonea d
1# cual obtener conlusinas.
El nueya Cgnso, puc., ha aid teroinado, y el miss. aco j cifca
lde auments ganaders en las provncas deOriene y Camasgcycque
nisgas Ia posibilidad de que surja ausenci oc esase& do ganado en e
slabtecimicoto ae I poblcidn cabana.
So trata, par encima de todo, de un efic'atet cviciO al paisqus
el-Ceanso prWt mostrnd nuesoras riquezuas, tanto a nosotras msmoo
coma- las fuentes de information extranjeras.


Unidad: )a palabra de orden -de Mari

Por el Dr. Cosme de la Torriente


Palabras del doctor Camer de la rrrientevicepresdcab no 11 Arseaca. 4 1

nsccare del St do as-d ro de -N


beza. Al regresar a Amdrica a pco de la Paz del ZanJdn, ocupa !a presidencia de la Junta Revolucinnaria Cubana en New York, prparando la Guerra Chiquita de so, aios 1879 y 1880, que constituy6


Incrarel fecha det Cen- h una. n
1:Clh, de Can, ,, ridable protest Contra iAi teai e iient cde J4os n.hap. E L Hbanahablansido
Malai, es e s oea Ciudad de San presos por las aulridades espaCeis1obal de s eHabna, ci 28 de 6ales, Mart1 y Juan Gualberto Gdr-icca 1 .53, onca poqusia moz, coma agentesdiS Junta y a.ic a-ae dc I]cliedo Pula-iaIlondos.a Epebe. Libotad, a hr a-iaja es padres, el valenci- New YEr;. unidndase el gonraal r Dss Maiarn Marti, eargento dei Garcia, Es secrelerlo do dicha JunRal Cuerpo de Artilleria de Is Pla- ta y mi tarde president runds u epse, isaaeste hija e parole pars Cubs Garcia, volsiosasr as Canarie, das Leosor P6- do a New York al treccar Ia guccu Ia AcademIa do Ia -istorla do rca, y el fin se ectbiere sall doe. ca-a, qb e cn tanta competencie y pues do ester alg tiemp on itr-s erto preeide nuontro may ilust-re plsec.
-cirmpatri eladoctrE melerioi. Dedeentsnc oenaIaque miaSuiam cec' a.or-d Que al ocleb-ar- esn Ds Rios, Marti cid claramene sa- cia sesi6d soleare honando s rucon si poderoso talento, quo pars rrtan sagrada pa-a los c- que Ia gurara d Cuba fuere efe l
bics. Ia msma tuvase lugar en tiva neces tabe l apoyt y i sim. a- die do liy, 27 de eneoa de 1953. plia de lns purblbs tudos lde Ia Y desde entonrcs rMnvinimsn os Amdrica y has dcl Musdr. Al academic s i-qe nuest prapis pre- principin tralt d secusdaa plans cdcl e ccarerseoi dicu-ss, revol ri os de de caudillos tefar a-.r den aeman baemos heaiu ss ea-ns ss genercies Gomez y ae s-ca- aaniico. y el quo s a- Maces, tabaasdo al misms Lemrur he titulado -Marti, hombre de po durmet' aC-i escaits paEsad- ganars Ia vde y sin descnsar iii
El ductlr Sant-vera. Con onn- S propaganda pr Cuba Libre. .cen d exacis de s tnaion, en Funde m ttarde, en el mmoon-.
e-orsdiasdeinacertidumnbre que.s- iss1poruro.nosnbueononspuarioa-m ends, estudei s Marti a- las es Ia Florida, cl Pa-ido NRevos anborc ais alta, Ia de director c lcionario Cubao, que aparece e a- pebls rise Spiand eSa es-cnael", 11do arilde1 92,ai. ian-ipacin. al grito de Patria aea-is de Ia Csnstiuycnse d' y Librtad pa-aia-cr balIso lagi- Gaaimaao, runids en ee dien dadeIsdra- ia.1a.ju-Sclrley t1-S. nIlaquCarlosMan.,,i,] ci derecho. lega hasia puser a Cu. Cenpedes u6 rcis P-residnle 9abe e Iamiss quC .a co-nduci A Ia rpubtica. Y el die 24 de FCbr.a ass in des1i, aunriue dl ma- sr dc is ecasld le revolucii.
n gurr. P- ital Marti y ihe puesto de acucd a pa-e mlend s ras ga-d-a dos, i-nipalRsMrne a Gmaro. embs q.ar iM nis puso cIMr- aria, a Maccu, a Cisnirs B"do pace guaa-alacptrucsapc tacus anco-urt, a Estada Palsa, a Mar,
e- sc ha-es difirites, ruends lii San"~hc, a Nnez ycncIjloca car-n pr- eea.s; y, e' cs h-. lgds e Ejeraei Libertada. ra MRis felices, para cada vez ele- De nuestr pr-esida-ce Sanuenia, "a ae ms a aquelso planco sup i-ic ca-ia-die y a rti rM hsaira-ecs a ue iods las puebs d-- ba- lde Estad0 ens magitfIc rbe aspirer Y1 la-ar, In cac-a-a bats. ced tract que Orci mas rse haca-su fteliaidd Y su pa-n-ra- ndc on r que s
Pac SCo es. a rmi juia, Mari esla lard ccn rste Sc6d MertI dad pr camra-a-d a tlslsmbrrs qce AcahioNaciia cuandoealihora ls an- muldeado y triaguads n-es cicuche. asidr econociendo I~e destiro. Car -qa si algii un a-cc hbcr d las crdiriones de ielal en ci pcadtad ci Pare n caesir, Ap6sial. msrecia que us la Patria.la-banrinw7 r-lt-. que edodrruhysnodia-idse.c a a, el 10 ddcc .,e G re dc 1868. se hacurrd ta-la-s a-cn, ru.1 str
-g6 a segur do cadilciase I pueblo dbiera eta-1sitrch-miliq sesa gobl-srsiueolen.a- y arcn- unid, atre i acrms Mati- irman a _ss mapaiaotas Ia luis Ir-c a-eca-mnda s brans y Mras a-c ruiC p.aecra, sin acr s taen s- cur-a, aoa en sa Ceniari. abaRa co -usa, i-a, si no iriunfi Unideal rer para las anba-as Ia Can Cespedes. fie pr ci Ierroariqe pleba de orden dc aarti y rs dircrmCti6 Ia C-mar de Repa-es-s- maor y-drunain ela- lir-mans, tanics privanal de ca inaesid- lon hibs dc an pueblo e dara p-eidoncial, qe ti pab cas-I, lado sigla XIX batlaud
confiib en Guimar i el 0 de tail pr a Pacrie y Is Lia-ertad. y dcde ,r1869caItec in q- aa lde ete sil XX.
arti, com Carloss Mane a-i lid sa-pora abslta cidepedenCdspedes, no via Ilegr e Itermino aia poici, sin sombras parc u de su ingetea-bra: pr cuanda oberara. el 1a9 de mayo do 15 cay cambatiendo de s crIcfn cI nampo ae
btallalde D-s ira. a--cr,
menic, Q- at mria- able1i-acla Valora
guerra a ac acabia acllaads e ls
cbansC dmRaaria mas o menos iempa; porn na Isxprliencia de o Por Med
acarrido upi-In a ga-ca-a dc CosP ,tc, niin 11' C Part'!-ice.-oLos Filios peudes, ocanquer, d taa seQ-dr_7

4rntar. E-NTRAOGS yen I lde Mrit,
gnuo.a-rn pregrarna dens. RerirracA Mar11 por ci bxils i-ac abira mrne ar has ca-nmra-ads I s e as pa-diae y que alnca a gua- bsaginaly, Varsac y Mntr-e a-si are, y a Cespodes, por el jomp s pis- tiemlin do
Riagninica y ot -sfueror omp dircia. La
aable que ralizA, aunquc asara. prima-- iu
Ias -osidramas Com. las mas adalea-r, er Is
grandes hombres de Estad, etre nxernc t, a-alas meiross que blemas tid. crimints dae esas
La labor de toda s viala na Catro tig .de
sagr6 JseMat ", sevIo de1C, -Cuna cfig., e prb. to emas dec4m nii eca-iba-I nrided rasi ado contra el tobieraC.nlasiel y us 1 bat, Sangaily yautnaiddes, Is que in lleva at arc na-c il ds
ia. a-cndnndsle. a romper pie- as al tas a-c
dras n las Canteras de San Liar a iaran n-En un pequen lugar do las m- a-a natal y Iso
MaR, a-cm- hay die su buola y *es dr rcuaros in a-us rc-sea-asos sayas, rinc I iirnideald de dan tansrI. Si
s le Cnscagra grascias a lea go gg m Eudiy ,
a-cs incansabies do una do los mas que ern1cars a geaci6nantegresgi es ci-orem martianos ale a-s-cacyia cnnar asr i
ian ebs, Flix Lizaso, y el I gqu a giar qur cn Cubg, madoims ci aulisudeMartiihadediadnpae a-iurcsa-ioaeCbsdrias oelade si mjoraes aios de vid, cnn mcaiansmre6-e m pc
cnoaciericto raremente par-c-ido d a mas ale babr- ai- s rde C igualado, ntre nuesiras -oc -r .P
dadans. Asi comoa el Rincan M -'Ia-n pXs M csn ss val XX nreytiaotiene preente a Ma- rela F /c- c pds r
gsa Martiana, ideada pr Gona
de Qunsada y Mlrads, --ircrda Li- L a qu o sita-aron es tee1,,ras
do l.relaionada ,oPa.dy guar- yrcnc penamicntspoirorseya, da el Mniltisto de Montecriisi, i-s sp-in general. i .iCc todaviasfirmmaron Miasirmr Glmr y e Aps- ljeta a estdi,. No poo se ha ariatnt.rmadasobre Sunguily, Va-ony Ma-n'.-pinid Iti a Ilae P a t-r cn trabaljs d atons dimos
suat Inna at., ric ale s-id fas. Sbre Piyar hay pbginas dad, satides-pu6s peara Espana r srstails dcl al-docta- Atni nuandr al I csadid6, en Zaragza, as raizroz, i-se xam can deteicarreras dlerechi y Fiosa.fia Y minlto al antable critic y esilista. Letras, regrs6 a Ameri auano Alaa-rc dc a i-a eidd e Is aia no liable era-minadn Ia guera caliagirs. ircerasInefuegle udo C dspedles. Va MdxM s y vurl- banded deo la cuatro primereamna-c a La lben ada-mals Ia Pa adli r mCnCiondas y Ia disimil de sus
Zanjon. No ejrce s prodesian de dirercinces.Era-I aPbyr,
cab-sads, ya psri-se na iso, ya par I elina do hbe panricahaec pdda p1,ag os ac-eb 'I ala lecintal do asida e acrespaordenios par Is dexped- PI, car aalaraa Cube, y belier
ain del titulo: y a poc Is aem-c dedicads las al tios
ma nearec osplanes p.e-a ec- --a aImas ubacoBse enMbraledsacuo en pnarac eCubsn- ,decs "Joad ale is Lu'", y dl libro
ta-imienav q-ren para lct Cupine- srbrc is damisarids espanli.
r m n ayor gen-1al CeitG bar- La menalidad dr Senguiy, dsai digueoc qe mandaba el Jr- d luego situeda desdr bae tiempsartaneto Oriental, cuanad ela po entraer lSsuapriore al menos n
yac general MMiO Glmera cartCub. panniesunotla- el-ais
jria del Occidental. El gonerat Gar- En Vrona y Montoro podemos bannque Iaba caido en 174 pa-i- 'lar a nor hast mdcalalad cna 1i oneo ccc aida, no nbslanle ha- aln espenr, pora ads produrCCiberse dIlpaado an tiro en Ia Ca- ars son an -ues, s t uca-cs ad.
n o an pg. an i son
premitate, naideas, si cahg,
\n s aordenan bea igna lde diariptiP -nsam nMca y Ids rige no sd qeolcca6n ciaPenannem o sog. por done segre ]. Mes-.
Sanguity, que cable maia rr a-tuds svarions, s mauc, Can ms tiDE MARTI bted,. sitc menoel pros adl a
S1 .pr. t-adici6na, a uainqte razone ussi
S No hey enn vivir pere sa-es- ac vale n0 poCo lde atisbos ca dlen.
dca a tenr compasida de los qu les', Cnila rl anilicis hain ron.
viven ardor de sun ituiciones. DGe iqs
Ladhbiidd e haCuahided de los iestrpe nica teVienen esoc na-i L~q ab smentos, que sucn see dr snitan
pci-se]- a? A eno renpeci, es escritor- mas
'En tIlempos do peligr, et paran ugestiv -qus Varane y sac Msamayor ,s star osd ale dl. I.ro. Pal In demas, no sicuaric
a-aacm nencms a siMoe ni qaca r
savi quern ns pueblos Y no Yorue en e sta Ni aca
Bgas dae medir Ia facrza sins ae prm-I
El 1aiencio es ci pudor de oIs bir nsCmteriica. d
grand.a caa.cteres. N hago sno apuntar,. HPbrie
u arctext asionPare cannnir cc
Ece egoist hay mis persona- naoalds, diney que nhr-e ,
doda psssert mo l quo e C eI en taa enaritas de Senguiy. En oaI d,interosadi; poe soe An et dcs- sianes tda en to geal. Come nrlia, ktersmdo har verdiders grandeon, o, par otr peae. sao Uk l caso do
S Eeno"con- quo icda vehemne, pors vec
Id. nij nIjhb S
S No hay sin especticut'en s- Pcelyn asi-nuestro Ichasaon
dad:,nradis que el de oS ta- juiciu tistle oh hac Psna clam
lentas srviles. Vrona es ade un rigor y un aican-


En casa delupluedfihs : Por Rosefudo DeliudesPor Juan J. Rexpos

Lalira rica y el agricultor sapiente

-c p nieces saber aleer, ara'enterarse
BII. ,aenle ,,i'6.y expli ncet6 sae T l
J Maa md y y efica! de l.marcha de l1 Repeblica Y fuentede rlqueza de nuetros pue- del mundo. De todos modos, preblos; en laierra y en Su cultivo rcisamente par ese grand petigro.
fij6 el venero que es el dIpon d dola Civilzalegit imo de vi OISinstrumet'dea difusi6n ranuestra econo- ili- coj adiAjra
mia: "la agricul- di1,, bl.'debieran esturaes co i nice forpccprdr. gaioI r
fuente constan- get aslete atidd .culture apate, cierfa y en- ra que des eitfodraZoetlecteremenste puce, closer ideas e: tifbrmaclstnC dl d edriqueze". Las milando ponderadiminte to innic
i dust ria en que- pudera venicel de provecho, ) cdtras pauses a travds de tan poderosos canalec han de ser dci- nflutesctes en sus-normai de vida vadas de Isa er- y reoponsablesr anuy atendibles de culture. Dec do baresente y de su future. Su ego qe en Salfa Marti que ci rampouins
aquellosn'.ca rums elde Mjico, hay 4ue incorpsrarlo a la civilien Cue )a n ciaccmproliica.so, zacin y .A le culture; por eso eplota ioha de ser tan impor- aseguiiba que lteiistruccidn ca- tante como la del acs: poen ba lo que la agiLdsltura empieza,
aquels.acno el nuesrn, Is agri- ya que dota es imperfecta sin el
cult-urav es imordial. Y noB se le auxilio de aqudlla; pero queria pa- -- pscaparc- os peligros del mono- ra el campesin un cninca
cultivO: i-a que extraer a la tie- absolute de s""fndamental misi6s rra su fto. en todas sun posibi- en la vida econqmica del pais; que
-;Otra VeZ Cesante? lidades. De ts modo, no solamen- aepa bien lo que l significa; y, par
-eoe a abcr grande caucus en el tanto, que se prepare para isahun-No excedente nada mis. exterior. que garantizan miliples cin que el destino de nuestres
1.rtip-areqesvada eegue


naciones le tiene reservaa ew cuenta de la flta de onoCl Centns del labriego y de lo riesagos quo eta-s ex fa a iaec"on"mi"cde pal s poetentaco nlanesidad de educar at guajir en aqualio mismo, en mdid deto cuas nace, y convencorlndo quc no baste Is artitud intuitive Y tot metodas pititivas, sin las rertificaclones y meJoramientos pertinenter. Scprcocupaba por eso de que se ensefiara a agricultai irtud del abono. inculcindole que "en agricultur, coma en atods. pparar bier aharca ticanpa. dosengaftna y riesgost y que todas las tierras. pnr ricas que sean, mejoran con ei abono.
Tanta fe tenia en Ios bueno xitos del pultivo agricala, par la felicidad de nuestros pueblos, si dte se hacia de acuerdo con los procedimentos indicados por el saber y la experience que abogaba con ardor por una politic edutativa del campesino, que pusiera a ste al tanto inclusive de Ia industria y del comercio de su tkempo, para que supiera asimismo qu6 passes podrian brindar una competencia y en qu6 grado,-con respecto a tales o cuales products agricolas; de modo que encaminara sus empefios haciaaquellos que pudicran acarrear mas fructiferas operaciones mercantiles. Aprecid esto tan esencial, que pars 6l, scmbrar sin esta preparacidn, "es como poner dinero a una ruleta". Concibi6 una educaci6n del campesino, mAs alli de la mera labor de siembra y riego: lo requeria enterado de la botfnica: lo sufIciente para conocer las enfermedades y peculiarida es de las plantas. para powder asi l"irigir el cultivo de ondo de aproachar las fuerzas veratalesy evitar--sus etravisa'. D(
find y pusstuatlr6cuealidades y dposiciones: "necesitan conocer', composici6n. fecundacidn. transfr.maciones y spiHcciones de los elmentls materialca, de yaroabnrca I". ricn ac saseudabie arm-erncia del que trabaja dircetamenle en la naturaleza, el vigor del curerpo que result del contact con las furezas deIte lierra, v la fortuna honesta y segura que produce su cultivo".
De sofador ha sido re-utada Marti. Lo fud, sin duda: p-ro las afirmaciones y provisions que denuscian al estadista, como las que har suscitado este articulo y las que suscitaran el pr6ximo, revelan bien a un soiador que tenia firmemente asentados los pies en la ticrra, como lo demostr6 su propaganda y preparaci6n de la guerra.ArpegiosNos s4 51estar incluldo
entre las ltimas bolas.
eso que se ha difundido
de que en Chicago ha rnacido
un gato co nueve colas.

Tal vez sl un augurio sea
tan extraordinario gato de que con lo de Corea auin tenemos para rato; quiero decir, ique colea!

NIPSO


De las letras y las artes,

____Por Rafael Suirez Solis

Irene IamI r: la claridad en el arle


DESDE avei se exhiben en el Lyceum 25 esciilturas y 20 gra-aaba-s en marmol de la arlista brasiIcaa l-srne liamar. con taller en


Nueva York, y obras en los muscos de esa ciudad, Kansas, Buenos Aires, Ro de Janeiro, San Pablo, La Haya y Paris. Ere I a c t o d e la Inauguraci6n pronuncib las palabras que ahoia re prod uzco


Lo mrejor que puede decirsecle
un ritt ia s repetir una vez rias lo qu de el se ha dicho muchasa aeCs. ,si CmOMOel lugar Cn Iliacedita. parad6jicamene, la oa igcnlidad. Cuando Alejandro Sux sbl de ei -as esculturas de Irere air a-scribe lo siguiente: "Alli di um l a dos sentidos: e.1 de la vinta y el del tacto: contempld lao -scLcin)t1si Y s cdetalles voluminosos y armnicos, y acarici6 voluptuosaarnte las superficies tentadoras", ;.Qua tiane de novedad ese impulso? Creou no es otro el propsito o el dcber dala estatuaria. Los antiguosaciones

ardo Vitier

icenleitarios


me ideoidgico que dicen, sin mis, la toridad de su magisterio. Montoaa contempla el acaecer hist6rico osdewr smirador. lleno de perspecacras. Es Dbarcador de lo human e indulgent. Parece que lo ha visto y considerado todo, y si lo exalts la justicia de su causes atguna vez. iempre consti-va un sosiego de singular distinci6n. barcuiv y V,,rone Iseon sepacstislas, a- po ertarazonaroncon vigarosa dialect ca la posici6n que adoptaron. Monoro no confide en Ics resultados de la Independencia. Heredero, en paie, del ideario de Seer, propugria an aglmes aetasiamicr. Saco. Pozsi ules e ciAsnomismo, tal es la lines general de a predica reformista, con caracteres propios en cada ataps. Eso para no hacerla partir del c4lebre proyeto del P. Varcla.
Cuan disimiles Sanguily. Varona. Montwro' Y, con todo. cu n cerca entre sl por la seriedad de sus ritudios y por la dev-ocidn cubana. Ademas, sus discrepancias no entibiaron la amistad que los unia. La distancia political mayor fu la de Sanguily y Montoro, y nadie clogi6 con mejores razones ni con mis admiraci6n la elocuencia del orador autonomista.
En cuanto a Mar11. ,d eI misma

eraciantes, el caso desapngularisimo. Hay razas de espiritus. No se parecea ninguno de los tires ni en so concepci6n del mundo, nI en sus creencias fundamentafes, ni en bu sensibilidad, ni en su estilo de escritor. Forms ec solo una especie de islote mental y moral. No cabe compararl con sus grAndes contemporineos. No es una orgasaci6n dn ct alquose ajusta a Is uita-ca does tempa. Do l parten corrientes alteeloras de esa cutts-a, Is cual eati por verse y precisarse. No consiste su obra en la sa libertad a a pueblo.ins esa labor, i-so a-acaa menlo, exiatenr aprtas, no dirla yo que originates, prr a menos seledos por una overdad ae convicd6n lal, i-se ns alan idea de revelac6n. Hay qua a-caa oalm, en la seguridad de su aspierit, en .us dolorosas irradiacioars. Na signifiCa esto au desvinculaci6n sino ss penar crnto, Ge sc eams cn el siglo --cabanas y asurpcos- derive credos que siend0oan-iejos como el pensamiento
accidental, bites ahondebaa.iz y les remozaba Ia Rplicacin humana. Geapbs de echar su suerte con la- press de la tierra", se fu casa o pur. Contrasta enormeao c o su puebo, pero -de it
irgi a- le vil las virtuden por onrce falia y flaquezas. Varona to a-mprrndid lemPrano, apenas desoparcido, casdecir, en el elogio de
1896., bellspieza. Sobre todo. qua por aqiulla fccba, apenas hablao a'acedente de estudiode Ia obra es-. cia-elaae Marti. ,Ahora, deapuas de los tres deeterAurais ludidos, ne abre. en-,ete
alo cI del Apostol. y un cora d RepabLicas une ss voces prs Iel caibi amerian a cquo dijoas dig, "Madre Amirici'?- -'Al reedituse sus escritOa eri Paaon e conocimiento d i ftlafgcrsEnlIormAcade e10 sbay algsna nota, a1guna preocupaCida, ulglin jucio deasunto hispanoamerimOa -Cn e s tutenda. cuanda saunas, to 1001*0 esIns pueblo del ContinenteYdo y isles. Puede cl Centenario avivar la
hermandad de Hispanoamrica.


conferlan al escultor el significado exclusivo de Ia pliastica. Pldsticq era Io voluminoso. Lo impalpable perienecia a Ia imaginaci6n. Pero las otras artes no se quisieron quedar al margen de n convencimiento tan Fensible como el que comprueba la rcaricia. Acariciar las cosas es la maneria ms expresivo de amarlas. No basta acariciarlas con los ijos, y menos con la imaginac16n;se aor de los rominticos que tanto ha contribuido a perturbar el arte. y la vida. En isvida y el arte el hombre ha de poner sus manos. Y asi es como en nuestros dias hemos dado en lamar plbshica toda obra bella que solicita al mismo tiempo la atenci6n de todo los sentidos. Y Ia m Iasica como expresi6n plastica par autonomasia, cuando logra color, sabor, olor, formal. movimiento y poesia.
Irene Hamar consigue en sus esculturas ese estedo de musicalidad. C6mol hlogra! Uncsecreto que le pertenece par razones exclusivas de .ss temperamentoSe trata de un secreto a voces. Voces, sin embargo. que no quieren oir todos a pesar de haberlas grilado Rodin en s Iestamento. "Estatuarios forficad en vosotros el sentido de la profundidad. No pensis en superficie, sins en relieve. Que vuestro espiritu conciba toda superficie como el xtremo de on volumen que empujjra desde atrAs, como si las forms empujaran hacia nosotros. Toda vida urge de un centro; luego germina y se expande de adentro hacia afuera. En toda obra bella se adivia biempreuna potent impuision
iiatroirEste es e eiaorchadeliertc anliguo".
He ahi el secret en t oibra de Irene Hamar. El del amor en todos los szntidos, cuando con tos cinco sentidos se percibe so presencia. El secret a voces del arte a traves de los siglos. La novedad cs otra cosa. La forma con que en cada momento tratamon de expresar el mismo amor de siempre. Varia el modo de %ivit perono el modo de sentir. Rodin era contemparaaeo de Fidias a travds do los sglos; pero no como Fidias en so tiempo. sino coa nseria Fidias en el siglo de Rodin. Como fud Miguel Angel hace cuatrocientos aios y es hoy Milles. Lo que import es he claridad en cada tiempo: la sinceridad. Lo que hemos dado en lamar arte soderno suele ser a veces un estilo que no esclarece le circuistancia que condiciona nuesta-a existencia. Lo que trata de explicar el artist es ]a enstencia, no s vida. La genie sueln confundir estos conceptos, otorgaries una snonimia que no tiencn. Existir y vivir no son la misma cosa. Los simple animales no varian so bajo la influencia que el medio ejerce so-, bre su cuerpo. El horr.bre cambia de dentro afuera. Lo que el artiste reproduce es so existencia: la vide que surge de sa impulse interior, del alma que le anima. El relieve. 0 dicho con una mejor palabra de Rodin: el carirter.
Asi, cuando el artista modern


mnercado sinoqu~e -se asegura e0 abastecimirnto interior, en los orticulos Indispnsables para ta allmentac16r
Abog6 Por el reparto de tierras. para q- ifueran cultivadas con mayor-c cia-o y mis amplios rendi-lam- ioa pero pare ello pro. clam6 I rrrcesidad impreecindible de cducar a los agricultores. enseniAndolesr aiaeas itcnicas; las que, epliradar aportan superior capacidad park tratar Ia ierra y obaener de rie. resultados no salo mas sa irr mias positivos. En el reparlo hende, ademis. a In que Ml consl, abase esencial, snbre In iual -i ria lervntarsesnuestra economic e tomento de pequeinos proilets' .ra. que es ir que. a su juicio, hate ricas a las naciones. En esa dcrci6n contempid tambin el -imulo de importantes e insoalayables fuentes de trabajo. quees la quelban de procurer Ios goblerns lia-n percatados de las necesidades populares; en Ia seguridad al msms tiemno, de que en Is facilidarl de esas fuentes se ha ala "el pr ncipal egemigo de la revolucionis Estim6 pertinente inclinar las vrluntades a le familiaridad mn el campo, a conocer SnaSvirtudes a nnquistar sup tesoros par aedio de I labor agrlcola; y abrir camios; muchos caminos que piropicien Ia comunicaci6n, para flue las pobiciones puedan disfrutar. en sus diversas zonas. del product drecada una.
Se han repetido muchon lea afirmaciones de Marti, reclamando ternura y comprensi6n par el camnesino en esas efirmaione se afinca Is necesidad de educarlo e instruirlo: "los campesinos son Ia mejor masa raconal, y Ia mis sana y jugosa, porque recibe de cerca y de liens las elavios Y le emble correspondecia de Ia tierra. en cuyo trato iven". No s si Marti enjulciaria hay de identica manera a ruestro guajiro, derrasiada ejeraitado ea Ins luclas palitiras quo so incsban en In eludad, y raUy al tanto de todas las maquinaciones e intrigas urbanas, de que a diaro tene fe. por m lnisten do Is radio; io cual parece decirli a cada instante que nn

consigue expresar el caricter del hombre actual, de la vida contemporinea, no hace nada nuevo; hace exactamenteo I mismo que hicieron los verdaderos ortistas de las dpocas pasads, tan diterentes a Ia nustra. Sa'io que para ser artlista verdadero es necesarioexpresarse con absoluta claridad. No importa si los que contemplan su obra no Io entienden. Es entonces cuando el que mira empieza pnr no conocerse a si mismo, pr habersec quedado a vivir en el pasado. Con unas manos y unos ojos tan lejanus de hay que no alcanzan a ver y pa par Is obra de arte que, con today claridad; ha pursto el artist ante sus alas y sus manos. Ciegos y mancos. "Tienen ajos y no ven". Peraidos en Isavida, anden par el mundctanteando su propia existencia.
Estoy seguro, sforas y senores, que ustedes sentirin eldeseo deacariciar las obras de Irene Hamar con lIs ojOs y las manos.Y se reconoceran a si mismos al sentirse reconocidos par Ia caricia de su arte. Porque hay rn el arte do Irene Hamar una voluntad tan resuelta de ser actual que hace claras las formars que ha ido a buscar al fondo
-el a-ma- de nuestra dpoca.


)


El DIA RIO hace chun aiiLos


L t dia como hoy, hace exactamente un aiglo, el DIARIO olrecia entre
otras etas noticias que retratan el egtilo de vida de aquel tiempo.


LAEse d RINAa compos
dero de fereonci entrada taciones canclas, cdleracon reft IsabelI era la c rria en clones, dico, co de 20 p
ULTMI gar, pa de aba y beld,
guienie:

doloroa petidas
tiempo los leal Culi, s profunid trees oc quo itan
Stinna:
no deI lee tUw

cam "a nunca Se neflcos" concede Tesoro

par Ins


HABANA, JUEVES, 3 DE acord6 par seis meses In cesact6n Habana a 17 pesetas. Las de Monale tbaadenrbo a lag hermeas aytesqulcs. cininn tamas, 3 pesetas.,"RI FEBRERO DE 1053 otros comestibes de primer& necesi- panseiera del pueblo'" por Lamar
dad importados en Santiago de Cu- ne, a reales-La revaac16 en tia el DIARIO DE LA MA- ba, o Igual cesaclin par un ao a he Argentina se encentra aisladasoeadelanta en un siglo a su tablazdn Y materiales necesirios pa- trece provincias permanecen al Iatura de 6rgano del aposta- ra edifiar.--En cuantoal temnde do del gobierno de Urquiza. En ChieLa Habana, y- i-its a pine- lagseheenlones, to mlis impanitalel es hf coohinan'Is monatonta propia ale a pHcabl y-moimieno de ci MOvlraientoe n0 los altnrcargos q-a sa situacid prdspera aosegada'.
. y sallaa de barcos, impor- suponen consejo a Ia Corona. Y al- De Bolivia no ilegan noticias dignas 5 y exportaciones de mer- gr relative a Iamodificacidn de lo de mencdn. El Prf, bajoa Isadql, precias de los products, et- legislao sabre el maoo de -persce-nistracidn del general Echanique,
- para lirsela a Ia Ilegade guar lon delis5 de S g edlcindsl cocaesmel'@I
c cs dc ao o-a"S.Of. mrik La. Prisidn -preen~asllaa las-aeds- utmenla do- lon intereaes materieIl Catolica", e i mayor tares vuelvenga hes y recogiendo el gobierno en pauriosidad por saberquqd ocu- nian par Is legtoi-aclacid P1da ;sq 4,t go gran tosecha de popularidad".Espaeaen visperas de elec- prime el Jurado, re np oinlhtnr, Y una buena noticla parn losiflarEl pnmer titulo del peri6- tribunal de ju Pe aaleito I* 1M.,, m6alcoa habaneros, La Tedescoa can tetras tan earmees co- enisassdoperiC .pe- .no1 gd -.Sue conquistando triunfos- resonansoleso en naiscuia dice &aI: nuncin tsasa, a -so sat r ume tes en el Teatro de a Gran Opera A HORA. S0 le falt agre- oh editor i to pida; i' etiaa- -de Paris, at punto de hacer decir a ra ponerse en Ia actualidad cultad que oby tiene el gobiernde los criticos: "Que se quede en el exra, este subtftulo: -Muertos suprimir perildicos, y-pe c6saOy- tcanjera Ia Alboni; -'nosotros nos os'. Lo que pas fu6 o si- rin lo tdepoasigs y ls .d ooiddlie aquedamos con Is Tedesco". 1ien.e ade RletnqlueI Ia I. -08mtsnX j tras tanto, en el Congreso norteW. Ia Rlein&, quaesohalaba mmolst~riolas por ii Iserin americano se sigue discutleidoaud
amente afectada por las re- sMA del sefoti rti IdeIa potencla o potencias tieneo intends
catemidades que do un los eres ansus Arogrig, ,en echarle el guante a Cuba. Mistel esta psrte loan afigo da a A lqeesPa t .co&dv Soule, como Mr. -Cass, na gausta que
es hcbitantesdo Santlagod isOavar y -os a e diga "quo sitsa no stincse hti er oCo l.1 md s apa e andoialoas n ura". Creen ius.Francip o la
fto senflinlefita de o ls desiMeadinbat Y Lujiib. y %enuasa"tenas ala -eapera'11 iportuniibdd ageonados par el erremoto si a los 5efores Mong '' El emperador Napoledo a'n tieae no lugar el 26 do noviembinoasimarquis do Peu s unna eusdra en Sanank-t Pe.
y adabdedioAsasaIntdrospi- EnIabolos de Mada adqed X0ro como Soule y Cassi son -pu gd-'
ils edl lcota dtes poe clenlto onso dotcota los le -d a doetina. do Mtogi,
tbonusdelirmen dt ama"t'. Oma I543 y tres 'cQ dea hceea~s, m-l DIAM~O mtiona maternal cora 4. donde 1 cito n rnib a a L u eos tiosesias conconerdascael
m agoth a s sentirdnintos be- Y Una -ip a so de vr a Cbas, cmsetIna- ma
, Ia reina Inabi, udenias de tes a lo deotgjeLh ayar16r Rn tin losmquo sgalosndo d. r does ailonea de ralms del t-&. Las obras semladoa Ba1 Ea1- mpaalietOpre que Espa 4edorde I*, Poninsila-Aobre los naC, ef edicidda de Wls 'nlI t c I cacaobumaaa-ec amnion; rquimeo CnCAktg-reaui esos ssssnlstrados y elegante encuadernaclIon 617 t. .so contraio iecoger IUfrutsveiSinai-es Cats d l ma, se venditan ionaces en U de o madanar. aa-~


Paaina 4


Editorial


a "ff'su" ,


.,

.


.Aho tXI Cronica H&*,ra DIARIO DE LA MARINA.-M
En Socied ad

Por Luis de Posada

La Primera Dama de la Repitblica

ha teido su cuarto var6n

AsRI"Os nuesra column de Central Santa Isabel, propIledad d hoy pars eisvir una felicita- u padre. En chart can I door
qld Pact'oI5 51 Honorable Sr. Alberto G. Mendoza, al quo acorPrnesidnte do Is Repcbblca, magac psosba s elegant OsPos1 Olga general Fulgen. Klor, sos ontoramos quen
cio Batista y a su saldr-n ci prdximo ibado hocca
encantadora y Mdxico, dond pasarin saono 'das
'bell capas. Acompabads do ,su prima, i aeMarths Fetsin. pro bolls Nea Mafach de Goodde Miranda, con man, QUO scabs do legar do Nuev
mativ do live- York, dondo reside, Vis a 5a
cida s1 mundo do tilisima Elizarda Sampiro do GUn nis prectosa t me Mona, quien nos dijo quo sal--acuarto hig. dri manana midrcles con su e
En supart- pss y varies invitados Paras rmnto de is man- idencia de Kawama en Vradro,
si6n praldencal donde pasari una terhporada. Rdid a luz .el pa. sult6 una fiesta muy agradablelsad domingo per bautizo de Enrique de Jeu MT;
Is masdos Ia dona y Anquota, at qu desaons
aefora de Balls- lods gonero de venturas on la "to a Ia qu asisa- da.-El Marquds y Is Marquess go
td at bien reputado' tocalogo doc- Valle Sicilians, ofrocieron uns1tor Jg.io Ortiz Parez auxiliado por mueroensusenoriai mansion dot Irs tres nosbes galnos, los doc- Vedado pars cumplinsitar a tore. amire Ldpoz do Mondoza, grupo selltoi de amigos, actosca Sorvando Fernlodez Rebult y Moi- cons todos los quo ofroco 01 dsa Chediak. Tan pronto cono citlinguido matrimois result Igeneral Batista tuvo coocimionto dsimo. En toro a ua grancmssa dois liogada di pequeo, atI quo dipuests on i coredor tonaron so is impondri Iis nombres do asino ls invitados: ate rbuidr Fulgericis Jod; Fulgnco por au do Espabs, Excmo. ser Marqurs padre y Ji por aber nacido den- do Votlisca y is Marquess do V tr do Is Semana Martian, brind6 Ilisca; Ia Macqusa de Pinar dl Roe per Is ventura dl nedfio con I y el Conde y is Condesa do Mor grupe intimo de familiares y amise- I Condo y Is Condesa de LagL aD
tades prosentos on ci terror pso has, is Condesa de Lombilo, Aldei Palaco Prsidencial. Fulgncto ars Gonal Gordon y Nna V Jrsd es ci primer varan qu sane taco. Angeltis Echarte, Luusa Co- Unia Cas sospradisims legso con Is de by pars LivIs Bassrrrbchea Y en la masid6n palatina pues oin- lota Prraga, ci Marqs de Cas. Dia, Is encantadora y aj.rable "essne tile". hij dot qucrids amigo doctor guno do los anteriorea presidents Torre, t Codde de Foxi, don Pablo Pedro Basotrrecko, abogads do los quo sobressle en ci ejerrici do is1 quo ha tenido is Rep6blica han d IUbarri,. Pepin Castellanos v prfeolsn y de as gentillm esposa Leopoldina i.,
Vista aumnlada su famila con el Fernando dot Valle, al cono tos Comple Livia los quince aos. nciniento do us nibo. Enhorabue- miembrs de o.I fsmilia, dontr Anque no rci bird, oflres y halags lnasrnrabls Is cosmpaarin
na.- La m gnlica rsidencia del Luis G. Estfasi y Ofeis Moralr- con tan gIats molivs. Feicidades coocido haendado Jesui Aqueta Abrou y a sboorits Mart Lu y do su gentilisima espos Juanita Morales Abreu-En el Count Arriandiag se abrib on Is tarde del Club de L Habana ofreciero on domingo par una cremonia bautis- amucro el domingo ci doctor Ito'a estiv dd de
m qu a5Unue intima resulid on ry Romney, l valioso cirujanoL extreme lucida. En dicka cero- oriopi6dico quo scabs do regrnesr Celebra e ita fschaI la Irlsis Ca- El doctor Oscar d ila Torr 001, nia, a Is qu asistid el cronta, re- deuna conerencias en l nortr y t6lra1 i fstiidad do San Oscar. ba- v estudioso rndio del tIntl o Cli cibib las sacramentalec aguas del su bells csposa Yiyina de Cardr- j cuyo advoracid.eti do diso on nirs do La Hahbana, ydrl Hosota do bsutisnmooagracioso chiquilo En- sab. En honor lud del famos- c- cr o de c balioros doe nustr ocic- 'Drnonts de Manorrs. rique do Jesis, primer hj del doc- jao oropsidio del Hoppita do Or- aSlddarmos on orirnr urnion. El nerOsca Aeldo tar Enrique Mondona y de su linda topodis de Los Angeles doctor Jo- on tdo sto, at adrinistraonr dEl Et doctor Oscar Mdoso o S'roa espos Matild Asquota y primer sph Risser y senora, quo esdtn n DIARIO DE LA MARINA, nor Os- s neto OOscaritn Mioso v Baohi ieto de los esposos Aqueta. El La Habana do tnepornda.- En [a car Riero Hernndez, Para cI QuJIr altar -usc bellona- qusdd levan- clinira del Reparto Miramar l6 so- bay en ros caca In m oores lactus U saludo ecorrisl oars l oI sd' tado on is sals, con Is Virgen de metido on Is muana de ayer a ILa Aable. cordial y sencillo. e senor migs Oscar 0. nchorS h v Lot do Ms Lourdes, antigua imagen de is fa- operain de apendiciis por el no- Rivernoes, mis sue te. un cornoane- Ila gerente de o conoo. d 11 n-i mila Mendoa y u vaioso cruci- table cirujano doctor Antonio Ro-' on aectusso oars uantis tabosmos "Sinchez Mols". fijo do niar y bronco, cedido gn- driguez Diaz, el -mptico Joven Rua n a, empress our con tano actrcto Oscar Alonso su hots Oscr Alon Ilaete pr labuena Sr Srll anm nmen y Sanchez Crusells, administra desde hare anos. so Soler.
lmnprisnen ScBclm nsCornuatIod lcassattsiisendot Oscar ido Adnics
Forrer, adminislradora de las Caidli- uyo estado os muy satisactoroo di cn s uhit Osscarito,usino ti. Oa Fonts Acost cas Cubanas. La parte del fondo En Is misma clinic hs dado a luz co sits El dorto d sclR iaro do Co
intake tapizada con prive y is mesa u precioso nino Is seora Georgina Tambids en orirnor ldrmninn lic- dnt del Bndo Si ,Pid d cot
S o a c a nrl Taoad, joven ospoa d querido os a so ,. el sor Oscar H-r- h" 0a
pads do encaj. So crnpclabs et amigo Alberto Montero.- El sbado cinder Loo. cnn el a uosti do rF
decorado con candelabrsde plata y pa6 pr La Habana rumbo a Ca- dias sU Porimnoenito Oscar Hern- K Oscar del Valle, estiado m1
velas y dos jarras cusjsdas de cia- racas, dondeo reclman ventajo- do y Diso, on loses correctisirnm. so s i oon Oscar dcl Val vetes bsncos, do Milagres D sos conratos, el dstacdo pianis-'I SenUidarnonte un funionsoo dis Guts.
puds delbautizo, en el quo oficid it cubans Jorge Bolet, quies esti tisnuido del sbierno actual Isn. Os- El ex resresentante a to Csimar Monseoor Belarmino Garcia Fito hciesdo Una brilante tourmnee.Po-, r delaTorre. rinstro de CsmrI Oscar Grave de Peralta. licurs oo
y que apadrinaron los esposos cas hores permaneoid entire nsotros t nrEl doctor Oscar HranAnde. ex sub-t r Td erIin rnndoostito
EldcalOcrHrsddz c u- Ocr Teliri, el stindo ri
Anqueta-Arriandiaga, pasl is cnn- 1 gra pianista.-Nos hemos ente- secrtaro de Justici- Olco amigo estimadisirn. Junic
osrroncaal comedor dondoesr- rado quo so halls eecluido on el ER t s bannIiab i ,et1oroodez Fi ueros y us'oII
,ib us espibodid buffet rociado Presbyterian Hospital de Nue.s joren Oscar Hernindez Daniel. v de hit Oscar. con champagne, dostoandose at York, a ornsecuencia do un in- isu nioto. Oscarits Morons Heroin'- U talent-osoducador, at sue contro d is moss us fistaimo ador- losta dolncia, de is qs ya si den, us nibo f rsriosisims, hio de oss ludarosespeciatele. et doctor O no do "Miagrs" a base do royas muy mejrade, at eatirnade cabs idrosm cosmos GtavMons s a AFeA adnd doVea. srotcss
amarillas yelloww beauty". Co los Iers Miala Gdesa Waddiniton, aLo *bodo d ss os cademia "Bal chet
abuelos paterdOs, c doctor Ndsi r quLen .esya pars Ceba cuasido at E Lo r tbrmdOl 'd Ozscardomal Pertne
G. Me ,dona y au distinguda eapasa Itogar a laagras 'idpipli csotrala a Pl spstiOs55l555 us bsa do v Msrs
Allca P rIsga a los que ascmp- dicha enferodd-F Por Cattlmadi- aid. I doctorOscar G on a sars
faban sus demis hijos, Nastr Mon- rmOlis quo ms, tardo soeicbsiard nistro do Jssli'nis. sins. Osoaj Mux. Oscar V s Gor
d oU. Jr., y Lucy Whiiehsuse. Car. us gran "cocktail party" ea sI Ve- El doctor Ocar Garcia Monies, zalen, los 0. Mondnns y Reinalds For- dads Tennis Club ofrecids ior so srsc er te is Uniersidad de Ln Ha- Los i6venes Oscar Vien V Anan,
ndndnezRebll y Maria Lsa Mes- estusiasta dirctivs, de ses a cho, bansa. Y notable Jurisconsu ts: y Sudrrc, Osca
doza, y t gnapo de ass nicts, st pars los soi=s, con e objIts de hit r OcroGarcia Mont e t ivade- 0i. scar Ar zOtasrs a e v'imns el gusts de saludnr.los cambiar impresionos sobre Is irsia ld dctr Insar enAi. do. oaron -I y ass, sreGioI
simpaticos espsoc Pus Anu1A. zq 3Y do carnaval dot prbxim veintit es tal nsrtemri .A r iscarJ ~s MJ ri
Peggy Freyro, quienes ya rogresan' dc febrers. Los crnistas sciales Otra distisnoidu tiurs dermondo Oscar' Grau I Estobn. iomonfie deapus do una tmporada untrarer, doctor Oscar Silieablede ta cas,
nosotrsaaCar., Venezuela,don- s no scar n ov O muy cabade losess Anquota administr ei este t5., lros .
Los doctres Oscar Pins, Oscar
Can-1. v Oscr Quintans

Maria Teresa Demestre viuda El doctor Oscar Mo te. *
EF.1doctor OCasGr,[aC s Gutinrrez
de Armenteros Y]BctraOsOr BA-arinsAOs- 1 aNIGUE5
cr Barceid Osc.at.
Los rmdicos
Trash largo sufrir, agotados los r- Su muorte constituy u mot EldoctorOscar Jamecatedrti
cursoa todoseau is ci erat1 isdolr psl's nusa socri ddama, E de la Unversiad Nor. ed
shins al Creador en tsc pnios o lsplsd snunrda dams E docItUorsdaLdn NUcieire, ~' Sfll(i)i
na del domingo pasado, Is seanor verilicado en Is maana oe ayer, le- ,El delor Osca od n Unibobdir.c- 1''tq
Marts Teresa Dmestr-figura muy 6 y Cementori do Csidn usa vati- Un saludo especisi oar e brilan OY MARTES
distinguaida y e -timds do Is aristO- s y nutida represenscidn social, t ofttaImdlono doctor Oscar Horst- Son Bls
b s-iu u fue ponndso do masiies los much mane.
cracia habaneriU dalqua aIaer acs o hay parsis larnmilia Ar- Los doctors Oscar Rodurse. OsCar MAIANA MIERCOLES
mentoco Berodez. Oscar Sols. Oscar F. Coo- Sn Roberto
doctor Carlos de Ar1nsotscrss, m r .iaya, Osr Moint, OcuA r Dtaz. OsAquela muer, todo gntiloza, sdo Sass hijos, IasedorsPoupre Armen- car Romers, Oscar AivarezyOscar UEVES S
slabilldad, quo tastes afeios aups trs do Abear y e doctor Carlos Fe- Herer. Snt Felicia conquisoa on et sons do Iiasciedad ltpe do Armentero, tan atribuados VERNE 6B habanesa psr sus innumorabes pro- en ests mometos, no podn recibirT dan md'ra.es, d do existir en SU re- vialtas do psame hasta el domingo San Bias SAo Ti
do, endira ~a5 dis eso irst leanis-td-d
idonca di Vdado comns naa sans prxim coldasstranstividd Ricardo
coma una veordadra cs.lica, pas Llegue hasta ellos nuesrp ic d hoy.
os dolorosj sufrimientos do ssu on- sentidisimo, exiensivsa ss hojs a. Cmp'onos saludar, con mrntivo d DOMINGO 8
fermedad auPo soporaros con resig- mItir.sYsetorIsa de dis, al doctor Blas Roca- Sa. Comta naci6n abuoluta. Descanacon pas. fsri, prestigiso y cunocid cirujans LUES 9
- LATIA FUNCIONARA PRONTO LA dentists, Y R so nijo, e jove letra- Santa Apolonia
AUMENTO EN AMERICA N A POT do doctor Bias Rocaort y AltusaEL NIVELDE PRODUCCION DE PLANT DE POTASI rro.
PETROLEO DE ISRAEL Tambi esti do dias e dntor BRis
Canard y EsCsrri, talentoso ndico,
NUEVA YORK, (APLAI-Han TEL AVIV, tAPLA).-Se nforms al qUO felicitamna csrdiaonot.
aid- dadas a nonocor ia cifras rots- ofictalmOntO quo en breve s rch- Uin etimads amig., oh doctor Bs tivas a Is produccidn do peisodle en billiard i fibrics do ptsilo de Oyaroin y Larrea, conocido optomeAtnrica istina en el trnsclrse,de Sdm, qua pert ne a tsnisla- tis 1012. El esdimentO do p'trdm otn s quimicas del Maro. Finalmenie tonemos us saludo pars
c1do0 Seitun aueiao d uea tranaferncga d a1 Psoloteon Poti ci virtuoso dineigent scerdote 12,700 barril se pordcon do que Co., ex propiesaria de is plts, a Rvdo, padre Blas Pacheco, qu ejers 34,01 banprofle eat pro- Is compafais israeli rec0losoent 00 s miniieri sacerdotal en Calapilondo c4i barerdalesees P astablecida, Empress del Mar MUor- bazar de La Habana desd hace treat

P isis ase Pala e n tod V I : L d. a s .
productores de petr6les.,,a prOpercids maya onrorredid a Vesneoa donde .ae reglstr un promo.
dio at. 1,391,000 karrtlts comparsdos con boa 1.7046900 conrespenddlo-.
i0 a 1912. Las es.rvai comprobadas on Amrlia latina so clevanen a 11,083,500,000 barrtle, campardo
cn.l 1 a7 0 d
191o poee la aiunddid a
o 900,000 karrlca; las resorval mci--icansa. en cambio, a -entron Cmoiderablmente en -i cuso do afie
pasado, sefialindose a fies do 19524
us neivel do cescvas aomprobada do 1 1525,000 barl. _.


Ta".
0.60s inb sasassonass o sa t
Io"O anas5.o GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. m (p IseA toi
sa.aasq ,_ _


artes, 3 de Febrero de 1953


Cr6nica Habanera


. Pagina 5


rector general de Propaganda de la arito Caas y -Ravlo, US IMO IUCorracid Nacionl de Asistencia intetigente y simpAtISO Otro de lo ue celebran da COL DR. ALBET DECORDOVA
indez decorador Oscar Her- motivo def Iaestividad religiosaR. TDa El doctr Oscar Cicer.namigo uestro compafferdo e eriatismo. ha instalado su nueva consult pra la pr&tica do l eescompadfero eatimadisimo"'ue deadey do rOscar olinacronlatajudica pecialidad de Pediatria para la calle B No. 305 entre 13 y 15. hace addoua perten.e a I redsc 6n-Telbfonos F-7493 y FO-5190. del DIAR 0O y ha d O Y Oscar Missaguer. ausente en a
Osa9Cfsel.tiao crn adcsde New York*, Oscar gat.________________________________Os Ca.ie .smd co-" musical. OsarHerrcra. del oero. iefe de miquina del Rotograba. oer1idico "Alerta". seriodistas lo do del DIARIO DE LA MARINA. trm. SUSCRUBASE AL "U E LA aAsiNA"
Tambion esth de dias su hJo. Os- A todos. nuestra felicitaci6n. AL' AR10 D LA HA5iA "'

Muchos Pesos de economia le brinda nuestrauincena de1.H


En Ajuares, en Accesorios, en Materiales para tapizar y decorar, todos los precios son ahora inferiores a lo normal. Por eso result este moment ventajoSO como ningun sotro para surtirse de cuanto necesite. AproveCbelo.TOAST-PIE de. alurniio double con Mangos de Madera laqueados en ne gro, para "discos voladores" de Iaman, queso, mermolada, etc.

lebajado a 2.55


AMPARAS c
n mica verde c sa'ino ve
c-curo. Oir At.

Rebm

PANOS de CRASH pars ea fol
o crema con Iordes en rojo y flores
desvarios tonos. Tamalo 16" por3" Rebajados a 30e. Aledloa oacna, 1.75A


Nuestra s ursa/~del Comodoro, con entracla ina


on nase de rillante cerioscura con pantalla de perrde claro pespunteada en as cosninacioneF. 30" de


SJadus a 11.50

DOYLIES de fin, sarandol 'Indian Head' en
indos tons de amarillo, rosa, tomato a ;ris. Cuatro doilies y cuatro serve thetas, con
encaje alrededor

Ro'baj.'a 4.95 .11w.go
MADONNA de exquiita porcelana de italia
color natural, con manto blanco y detalles
doraos.0 Oco pulgadas de alto

iebalada a 12.50TOSTADOI" Chsrm House' eloctrico y automatico y con control de caor. eestlo si metal cromado con Jetalles pldsticos negros IWebajad. a 16.75
PLATOS d# pared en cerAmica blanca con ca.
lados, flor roja y bojas veres en relieve A centro. Seis y media pulgadas dse dimetro y ebjad s a .o75

tcceaso V it ilesde Cochsos Cuerto Poo


1.; 13.'.


a sus 6rdenes. VisJlasa6

La UNESCO ha concedido becas Pronto acabaraW. 4a anidatcls lr para eEa a] M

a dos educadores ecuatorianos elp.nM niciayser e-egel 'noi rdI oaa
unu a ----- Por do', Is
Uno es Directot de Educiffcilin Teicad u*-Declaraciones de GC rPorP Mari&nm Ra elat
pafs y el otro Director del C. de Guayatquilde Mari* na3o de nominarsele Rey Romno. Band6del Carnara & FgerRldela,-.P& ~v- amu*-'rtL
rr s aOrden de a uesatirmanqua smu,.'responsalilidades, rail preocuptactoEn'upldee e diorm e roue o adfsln e en o eenahr scandldnt49. -Memo yo? Prep ,rsnse. que a el Isucoc lgrdjer ade ifrula dqe Lneida nsqel e ao
deAsistatnclsTLeemea, In. UNESLO samiento ancrt0. De Ii lectura d u bOe aiRoe 4seH ~ao d dd. s a v-ivg s ,r nzn ballero ,;on mart grtum incm me3 m dgnan d L inuede nes a 6 orr.
ha conCadido becas a dos educadores pamas surgen, an ripIdR sucesion. _A va e a rs-om 7. erdead?. vrnl oNl .Fi le D ycmd instasaafead
ecuatorianos para que rcalicen vstu- Ins diversoa 7variadion problems rsd hC~ea aan at vertu n do I& Relentdel g .uncrnvllry Rlp ebn restan u mue d escahacem d ra s xe~eicad nh
dins an lon Campos le Is organiiza- afectan atll ro y % Ins organisma care as ea C clens cle suBanavdll yMmo. srv Ra lCab IAtIca ii qu toHehasumeiaat-I e titna a -rdoclbn y adm nistra:16' l dc- etndsadiugoai comu -oo raaniza I omisl n del Car E. C nda el Key eo s elr- lay i asoerv cip an I&s tdelan?6modewi. contgi u casa Ade, c Bd u hm
cl6n tecnica. Losa dos becaniw -son et las esfuerz squaegls' sti dComo -Segun ihfor 6a losPp riodistas et cal d eLa Haban a. nue Dreside et al Clonclis)s. er anPnterli. omo del.Biaye rmu ansport StvclimE er os osn mnu ad,,stncoatr bu- a mda e saaauni sr e sona senior J unBelisarto Haro EqpInosa flando pars. elimintur 109 CbstiCuil-b Nnicipio de Marianao, Jestin elon vor na e fellas tiene una estntu.Carnaval Hde La Habana.aeurd a] comoa nen eet e dstradoal ay e spencle d, tipaso terrenal. La mu- milis, Yaune a6d s hgr ube Jef-0 de Educacion TdcnIrR del Ml- Y crear e] ambiente qua permila He- Panics. et alcalde de ]a ciudad Fran. ra aproximada de cinco Was v treli comisionado oc ator corn iod dea nt re criall d sAtitid n j el d jer antlma diooi luode emdadceaer etr
nistriode ducatendelEcuaor 16na, sin distincig.-e r a pob, a ch scOrne Gonzilez, dispuso impul. nuilln a.*V un veso alrededor d iuor$oisda su .reinaio a- Cuba, et pagoao6 d iebe telifarnitd'IagUa corriente de Is 10 tenja quea timettas y vst
Wa sra Mmi r eaPin. irc- c -,sndstnl6 e ar r Ms obrns de dos plantas mis del ce oteinta libras. Cast todas sncats"etjscraec5s r lgnrlFgrl~enat aklvdr ~ena el aaoa l s a aqu: e 6 csabar. oy, en
tr del Colegio ', r eitocegieln Lit piniones, too benieficins cde Palacio Municipal a fn de trastadiar triguefias, algunas can claros ojosl uantos en. Aadm6 arnaduatel eor- E l. enerd l pus arque l in xit A.M de p,.d del recriHerl adord a )am, a mjrteeqetaa de Mayo, de Guayliqul. ]a ectura- e'Rarsofnnimnicae ere.E roei eesuine ytjs enrAliacl1 cue dur est ties. na Clark arquaatn nombree rkj IdePlanch delrfgria Lorabde s cambia la psr uree qomit ra
El seftor Haro 1E-piosa. quien En Un mundO 9110 poco ha pres- que permanecen en )as sotanns parn oficinistas ell muy elevado- maos ndcacrroA a dsmur- aruba n abe-s. P nofuerelrtrica Losh muchsara serqun ela mbesydad
llgdaLaHbaaelsb-:o aa-taoatni~ xoo asatjIv- irias acandicionando Segnn se termi- La selecc16n de Is Reins, Y sus DR fono y amplificador v tribulada.'al cones ato a l ig es menial han desap e ian s ue h cgo-s do buscar uri temple specias han sdo ha estado tres -nepei y mediao n dades bibliotecartas, ell et que 1w i n J os pisos a qua corresponden Ca. mas de Honor me hari an e] Anfitea- Dropfo tiemoo.,pr Lin conJUhto de d t ei y amjrbg- culPror ar,
rl Brasil donide se de dcb 9 19 obser- problemas que deriyan de Is coyun. da una de ellas. tro at proximo dia state, durante un gen les hombres do su cortt. jeeccto. nadmo paraotrs acivLtdili. Par cot aspar n
vac6n de ]as diferent-s tipo; de as- turn econ6mica Y de mis relauccne' Ahern se esti trabafando en s-acto publico interesantfsimo Our o a ete o i aadsee siDarne que as cvia der- l ro dr msmagen u a
cue as teciceas v al trmbilo n iR internacionales han aumetad"O 10.'.01-nda Y ]a tercera planingaa l ez menzarfi puntUalmente snueve d ets ard oV-a lsi6q noa s "la allualidad mis agrada. represent Una diferencia an atcc, cint del eMinistero cde Educac:611 obstculas en vez de elimainarlos., 51 pra dpjar instalada en Is segunda ]a noche. desfilando lag concursantes IPinelI asnunc16 tambihn ac. onsu ble Y "'moda qua In antigua pars, reasde Is mu'hacha moderns; ancrresp ndlente a 'a Admiiistracio6n ha He apreciar Is obr que rest ZP Direccn~n de Publicidad y Relaciones ante at iurado vintlendlo testes Carlos condicion de Momo 1. dentro de bre- am. 5e emstep espre otaio lcsres
de IR Educaci6n Tecnlca, cince JR. UNESCO, ant comntaininfluencia Sociales, Salon de Reporters, Despa- eca e IadlCri avalcone bnldo pra da 9one Hpra uidar tro es ipets ps d abrsd
meses an Puerto Woncl ond,- ejgule de sus trabajos. Po rfa decirse que chio de! jefe de Is Policia y oficinas y La fiesta de 12 coronacldn car et Bando 8 anaa.-oneioaintereseF Dara ollvli u siritu elpeomenla l a d
curses de admigistra~cion y supervi- su fuerza de estimu b a Impulse, 119.Departamnento de Urbanismo. Este selior Alcalde. sefialada ars, etdia ima n ,y same 'ianza del cue anual- cnIs c ivr u epIrlacase a lot cargo de ISlas igacoEton dea educacion en la Universidlid dado a] libro unst nUeva dmramica plants quedari terminlada an breve veinte. visver del jeran diestile Inail.1,mandaict.a]e- xenior Alcalde de In dcon pern no puede du- nequyapabnsr u h
de Puerto Rico. qua podraI levarlo D, cumpilir, sin, Rural del Carnaval, se crlebrark tam- Ciudad regulando los festeios de Is daire rl 6ee soportar cargas mis equyapsbnor ushm
limitacionds de lunguna indole, el' Carr-fras de bicicletas at dia 21 bien en a] Anfiteatro con iuntamente temnorada. peagda, Pn P1 orden espiritual, mis brat.
flas anarLataauId m a.l ree 'Dtan importante jspcll Qe le crrcs o nfn setcl ritc. Extraordinario elence artifflci' del
egarn i tre 00. rponde desempenar en Ias. cledad Pr r xinoilt 9za4 de i bre L rmr' e aaine eFestival Eumal-C iddiaeBelz
Mexico y cimco en PuertElaces aRo lbrs",ai hm tos populares y entce ellos habri Gr n Memo I Con magnificencia Y brillantez ex -td
atcedBarn.oss Inss s e de accs ubicacinn-brode.la NS o unia carrera de bicicletas a In ciudad. El vopularisimo actor V Jocular de Iraordinarias se celebrark este afio aD, r ucr s uro e ycer a dc e amerda a
shrar.CO. ude dqut ire nde la t ,que organiza entre ellos [as deportis- la radintelevisi6n Cubans. senior Ger. Festival Espaniol clue. como Parte de lOS ate'"dor- dp In vejez es un de- veces: i a scabeza iz
Los dos distinguidas educadooo;JRgonlde Isq NS0e calsC ntr' tag Andres Rosehada, Rafael Dopico min Pinelli. desisnado Par Is Comi. o co e"Cra ,vin rai er y aneesidad sabre todo an drcayal nes izvcs
que permanecerin rn nuestro pa 0 eao EcleSa Reinaldo Paceiro y Pablo Alfonso All s16n Organizadora del Carnaval. Pri. zand0oInaCoIs n Clue reside eles a ocn e l uenu s recie a Yabe sre at hombr0
caes. de dos semanas staii intgre- I' IVdd.fare. los cuales estudian et recorrido mer Rey Momo de La Habana. I Iacadesn r artsi et ee as amspeid eqesiqiro ep~ or ldrco
sadics en conocer isiorganizac6n de Se exhlbWr no pelicula Ide In IUNES- y demis detalles sabre este evento orimeras declaraciones oficiales al aIs ict uin ha sicfa de a oante.ea a alxla Gurera, pe us a s di evees La abeat etareho
Departamnento de Educaciem Vocacio- E ATAa ELSVG elca eorc rn plicis infor- orensa hchas a nuestro comoaherc Dec dul iard Mu onf i 11 &1 me.ueda a er ala Gupr lsa, s, a ax fu eeenteLs a a re pr
n'ams egntacln.fidnosd es p ,nficaanzaI ar ilot- nliadel Scr prtunan entno esu nIas' rin Rivero director de Pronaeanda Drt iosa. d.estacada fizura del ENCANTADO DE enfermedades v las precoupaciones contraer log masculos del cello.
prgamnac, lr hiodos eeconn lszad ML uzB doea Saticagde lak ce--del Carnaval. hiza vatos nor Is di- 3 'ctor artis ic uien as informs u imnfsamyepeil ep~ itedlsprogresvaproramsete rlaconaosconlo da Ms Lz d Bntigode as Construcciones de Cason an cha de todos Ios facts d InTierra ILa aue festival se levari a efecto eante, e anosra o fu ios mente hacienda scmbn ase$ asdiez
crries IndUstrial, comereils]I Bqrico- Vegas exhibirdat el mircoles 4 de fe- atan inglrdesignc1n d!orha el atkn ro,oel cin od? marzo, z A BE. S DO dntl e' 'cllo apsgs fsiIa. Tambien planean vimltar varias brero Ia peLicula "El Camino haCiaianabieto'le u& omunicad mis d els uv el ohe otnodAguomssepe oaaobr- queen u.r'0. Asi, par ejemplo, veces. Terminasdobt e s ry C16 ade nuestras escuelas vocacionales pa. Ios libros". recientemen.'e ecitada delFeste deRenDeDarz Ia revisla "Muieres Y Castanutelas" mon esre rrmia.n de ego gordura ex- quege compare
ra conocer las experienrliuya logra por Ia UNEECO. El desarrailo d d e lut tamot-iar de Ur- torre Fdseins. sIefior enr Poz e odscys nmrano u ia msustarm peles. ir.0oto -sv uoe axla neira a dse gafra m edla
das y testae de utilizarlas en su pais, .ervicics bibliotecarogi y e ae n aadel urt. m.n.e es arises. En i oa mstarin d t- qua se da l-1nombre de dable bar- Los mujeres excesiarnnt ev
Enss iias o bcrosd a u esmeanbsbiblintecas pu-IRSrmo a rit tes an i. D -galGerinMom I, r nmente reciresentadas Valencia.Cas. ra elear, Pertamblinafru o ba. EVnlemoslo Hay -excelentes das suelen tender la costumbre de
UNSO osetmiad1 sustablcs oo uila c ah Luivda- es de construccionesude css -a o min del Carnaval mis tIlla In Vieia. Andalucia, Madrid PortinedeJando aun Isdo mi rgullo to ejerciciol, para prevenir su apar- sentarse Y caminar conat ut
capital, sinct qua lambilrn piensan des hiumanas se ponien de relieve can I Roberta Lentz Kop, mliacinn1 fastuoso cue habri de tener La Ha- Aragon Vasconinal icia, Asturias. Prbirunti amamiqui dolis hacer."To- in ienu edni ly i eat;dnoe et iioe
Wistar establecimnientes en aeLaite. todo su valor en eate documental qua de edifici.c 8e 7 i aa.m acneioe oo eCa alLAnA I ISde Ceorng.acua do. to. homes odlao I& ropa blanca para supn le ,rti enyra h itaYrciaet pca rteno e saobieto
rir e a:~etilia.musta osadlato acazaoscanor del Campo. nominalme Rev Momno. Rolando Ochoa. mucfaodwlucida -modIJo-"y@I ram- do. Uno de elws conistente an Jin-' cuando no at de Una vejer prothaEl acceso a Ins librox a I il' -ooi sm. -Carmen Castelciro de Salaya, am -Memo v P r er u meno Tendran ena] estia nactua eio an n imle njuaco e AzeurJ ar ]as nman- bajn el mentn y bn- lure. eneramet irnel"
Be ha difundido profusamente en, pliaci6n de edificia, calle 9 entre bran ? a q r feo m nmracien espemAlisima Miguel Hd an u Mni-aad an Lco etra ye w!aicut. car deshl'7i AS PRmas siguiendo et tambliin, Jos ombpl ato m riy ,pr
Como volumen IX de !a seri "La Santiago de Ins Vegas, durante Ia, y Avenida de Raman Mendoza, Atu- quiero extender mi felicidad a todos MarulaGonzalez.rPepeEe l i a nt va uo! paod d- border del nmaxilar haste. las orejas nunciadoz delido a Ia false, e Uneco suProram" .steora- emaa psad elManfistopar ra deMirmaInls tos de Ia Tierra, Que sean lo, crio.I %a, quorid&. s admig, too econ- apoyando fuertemente. Oleo mis masculas, par to ca aep
nismo international acaba Lie publi- Bibliolecas. do Ia UNESCO, e] cua-1'-Alberto Jardines. una aegunda team toosraves de In alegria! Qua Ilue cObd, u jjBreijo. Julita Mpioz. M iaoo".complicado PeS Como sigue: pierde Ia armonia de limeas qua decarmifolet d 24paifas ueheos epodcid rcinteene nt)a. Avenida 11entre 9 y 10, Am- va sel o a guna vez Ia d~ch u aelrde GAndv Jr.,n uisa del Rio Echese la rbeza hacia atris, abra be ostentar,
candeniak, an sintesis igi 'la laboo nuestras ptiginas. Pars, dar Lin cua- Mauricio Adams, cams de una plan. blan a[ Mundo. nue mean too carna. a nyAai anbalrn h I fteRt
qua Is, UNESCO rdesarrol :aen el dro rais completo de alicho manifies- to. Avenida Segunds enter Avenida vales at marco aoropfado pars, elia. Marin YA m ala Ran tam biain Cosilki C ha rles ofteR z
campo de ]as bibilloweas y de ]a rdo. to, asi coma de is 3valares de !a Eaaesvnd Racsa u~o No s ade .an o6 io se han me-IrA i c ada r Conchita Villar v Por I,,-no complements used SUAViZando aquellos tartan qua no
cumentacion. La oneta no solo es uwil. e u lseo alsVPenna p) Rntas. Santa Teresa enireAvenida tdo CRnoran acporas ue cnimodaePene Vidarle. su prerisa ,erinln olohal can ]as fueren scaso halagadores, a
como se podria pensar, para bibiD- conscjero del Centro Regional de Ia dr, Miramar y Avenida Mendoza, At-, ~orion qua nm nliaer dur, lit enD. Manaln Tiracio tendri a su cargo'e nuevos -eimcs que aumenten ciendin resaltar aquellos aqua dan
fecarios y bigliogrificos. Pu. vI con- UNEFCO. ofreceri tuns charla oue turns del Basque o.tdo. ettar n exuuestolt a tenet 1F lo i mtmlo. de kullarra sus atiriei-s YFese Listed en Ia a ou cutis su sellia egpec i u b
trarim, ella Interess par Igual a edu- sark seguida por un debate pubjirc -Asdrubal Cuervo. casa de unja tue sor,,orrme? No Saban 'ue an ean D 1. ornuesta el mtn R- I ed I p eq g anda. leaidvdaovse cae a

res. libreros y a ta persona ciu, dades biblicitecartas.- y Avenida del Golfo. Repartc Flores todo? Serra n,, coistas de bailey at n1-5ola para usted, numen- en Ia afamada tienda de "Sinchez
P t aae gs nnca oo aao sahan sdi ,,lntratadAg en etesval tarin el Hnciv e su rosg~o, Moai", San Rafael y Amisfad.
lioico, ocillezos, tioicom zaiteroq v WRENZO SANCHEZ Y CA. LTD., aa oa e aM d
tamnbolros: C01r03 vAsCGS. asturls.
dlfn all areraos.mad. Para agfradecer Los echar;,s se han hecho tarn- padio y que Ia models, at pasar esNo mnipns-de Ives horns de movido Unst comision integrada par em- bien b:a, ,nw popuhare% y Ast Po- te vestido, Ilevaba caida sabre un v Felpein shoaw tendra este festival ell. pleads del Hjp6dromo de Orientail dris decr qu son imprescindi- brazo, envolviendo et otro extremno vo procrama sern dado a concer Park, ha solicitado audiencia con ea]b.e an algunos vetstidlog de noche en at brazo opuesto en uni efecto oorttunamente nor Ia Comnision. v ii Piesidente Batista para darle InsRa-]muy eacoado n Ia generalidad encantadoramente vaporosa. clue concurrir-i, naturalmente, Ger- cias par haber propiciado 1:3 apertu- u Lsehresaonntmbien I&
man Pmnelli Memo I. cute ertoafia. ra He ese centro d, turismo que as, sin hombrerns. componiendo rnand- L os ec onjuns s para las
dirA Fu gracia v au chisva Dersonalf.I ademsas, una importante luente deI cesorio de In mas ittil y at propio mayorad n o~ncspr a simas. trabajo. tiempo encaniador para cubrir las playas, repitiendseltl ethombros, velando at excote. En uno pada an Ia gran capelina qua to$
de los mis admirados modelos para complements.Los tonos vivos y bri--baile, presentadom itimamnente an tinin, los motives originates y" en
C R U C I G R A M A ni em:iis' oaIa:lztd en esta= r eplamerediefadi
Una tela estampada canca tambiein para. las stancias. cerca del mar.
at acertadisiono trabajo del Modista: Las telas ponjs, siempre indicating
-a-eaHe organrzza de seda, de fando para estos trajes, se presentan asi-'gris Clare. con -belliximos mtivilil mismo como lindisimos estampados
florales rn tartan muy tenuex de ex6ticos. Uno de los mis atrayente3
h ~rosado liliceo y verde: in faida, am- conjuntos de Csainmidole estA reallputsima, de Corte mis bien scampa- zado an tela espaiija He fonido RenoLin a rho borde de organza color ta. Be c ampone de un traje de

gris, rnuy else., y at corsage, con shl. con. falda eliminable y gran
gran Pscole y carente He hombre- acharpe del mismo material qua luor en sus bordes borlas de color casras, Penia sujeto a un costado sabre t;Aci, complementindose con Una a, hnmbr. un.a charpe muy ancha comoda y grand capelina de Ia mism

y large del misma material eatam- tela esponja.

AMenni del Dia
Aimimerse Comids
ToronjR RI natural. Cocktail de frutas.
Guirscid e vegetates. Arroz amarillo con pclli
-Arroz blanco. Friturns de name.
r ~Bistee con plitanos fritos. Sellin con crema.
Flan de calabaza. Helado dle caramelo.

Receta de Cocina

.-. Perdices an escabeche a is espabiola
Ingredientes: 10 perdices. 5 Cabo- Ins zanahorias y )as pimnientos on
7. lias. 3 holes de laurel. 2 zanahorins, firms finitas y se agrega at laureL,
2 pimientos. 2 ajos, familil, origs- at oregano, Ia albahaca, Ila nuar
no, pimienta en grano, unas hojas moscada. Ia pimnienta y el perajil.
He albahaca, I limon. nuer. mosca- Cuando esto este a punto unirtoaa
da y perejil, media litro de vina- las perdices y revolver un momengreI ucharadita de' piment~n,. I to. Despuis di unas cinco minutos
litro deReceite. de cocci6n agr~guese at media IfUna vez limpiasi las perdices de- ten de vinagre. a] lim6n partido y
ben saltarse un momento an I If- at piment6n; taper bien y seguir


Pigina 6


54-Valle de Is provincia de San- tro de aceite. Retirarlas del fuego- cociendla par espacio de quince a
tander, Espafia. Pnr Peparoa, extrayendo parte del veinte minutos, hasta que )as eves
.56-Timpano hebreo en forms tra- .,,e- n do rb las lascorta- enten tiernas y saturadas con el
pe-Aoidale. das en rndajasJos ajos picados, aceite.
58-C61ebre marina genovbs.
60--Arrecife coralino en forms deIC o e t r e1;06
anillo que circunda una laguna 'S an
interior. ecatfs de,
61-Celebrar can palabras. Wna icia
VERTICALES hetsc a
1-Coche de dos 0 CUastro duedas
2-Y, conjunc16n antigua. AND.
3-L. qu~e ilumina los objetos y lot s e P ff i a ir

4 Gran aa edote de los judios. I isco v M Cioso.
6--Acomete, embinte. Como resultado de Una entrevista'
7-Papagayo. elebrada par el inspector escolar'
8-Lugar donde re trillan la mae- doctor JTos M. Barber, acomapaftdol r IQt
,es, de algunos directores Ae escuelas, con
-9_ aec e or lel director de Propaganda y Ensea n. rcedemra a Agricola, doctor Osvald6~ V.IdA;
11 -Simbolo del erbio- de la PR7,. el ministro de Agricultura14--Liento qua se pone enroscado doctor Alfredo Jacomino, Its dispues- -1.1010 nscloda niixto dolicloso
en )a cabeza pars cargares at- to qu e se faciliten lax semillas a ins.
-gun peso. trurccones necesarar' a las excuelas con cualquisi combmnaconsdo
15-Batracio. Pnblics y demis centres docentes -vardvros, Pruabo si recola-,y
17-Personificaci6n do los Estados gu ali lo soliciten, parst el fomrento no 41vIde- quo puodW realzat
Unidos. a hurtos escolares- $us xnsbalidas Cano sq sabo r do
19-Sacerdote'budista del Tibet. El doctor Valdes de I& Paz inform6 fleft dolo ayaneso-aft.a
20---Ti chino m dicion. 5 *e mnistro doctor Xa omin i
21-ade e Stunojefa del Negociadh de Economfi Do- goe fn uRa bandoia r 0dd,
De aa ra ne de plebra, rn ca par *qa, toncurra a is -ay* lot haosepciaet
25-Hgga oraci6n. nutric16n organizado porila Jun a No-. con r4edae tmtes, raja aho 28-IHormigs de islax. cional de Economist a fin de ipopi. e edsd oaa
31-UlllizAr una case. Ci ar edIdas oenim adn s t rr, rim gisonoo ciedo- y rodas
32-Sentimento, C. navel do nutricift del, pueblo de tit popipe sn*p1or, Co""quniss
35-C1er. Cubb.- en of contro hueva5 duras carts.
38-Sucesor do A bu-Bekr. nbl -.sp a ie'Yceol vr
39-Llanura de gran extension. I director de Propagands. doctor d e n" coeda, helc do lechu4 -Rio do Austria y do Alania- de lol traba ad realizador e L De go. SyotCoiAtyoso Ka
42-Musiar Vn visar. artamentoAe Jos Clue, -, acro eax,,m,oa s ao
445-MesdelEuflo. deldoctor j0r6 L Guti rexBminl r-tsr u Vrua
4&-Carta de I& baraja, a 12 u tima distribuci6n do semillas l aeolcneesbrd
46--Agarradera. ectada tre mls de.400 clubes del fiesto quo no to ancuentro on nl! .
50-Atole. itro la IRepublici. Oura fmoares hvchc on casa.
$1Pryeti ds asaras d fe- Asimamno dj6cuentt del L x'to 051PryeMie a amit, efu-canzado Par las titimas exposicone .J.w. .
53-Paso do la cordillera d c d o Ro Sac ptiAdlu
des. -es cO Iridora li vefritz' Carmaji
34-Itio do Itala Brit*, Club Juxa .Equitin, do. Gus55-Astro. YoM, Qe tiene com cobrdr a
5"-irnbolo 'de, sodtI I I r "ara '=-a; el Club Mi, $ ro
,: ', bG6m &I quo ecolabora Is se-


V


HORIZONTALES

.5Cfez ransport a In GAlerin subterrinea12--Dins de Is Guerra1,3-Hogar.
16-Emperador de Rusia17-Esposa de Abraham 18-Alcohal cetilico. 20-Dias del vinb. 21--Ciudad de Caldes. 22-Recobrar.la salud. 24--SignO ortogrifico. 2. Afireaiz do ahora.

29Ah de Cristo, abrv.de2ao. .1Planeta.
33-Preposici6n quo signifca dent ro.
.4.-Cincuents y uno. 36--Ciudad de Italia. 37.--Simbolo del molibderno. 39--Nombre de lam lecciones del
Alcorin-
4&-Distrito del Jap6n43---El Jengibre44.-Preparar las eras pare sembrar
4,.-1ualar Una rnedida con el ra40--Eiaima Propiamente dichs en
1. mJtologia egipcia.
52-Tel-la d- dabrillante. 53-Enlacen con cuerda'
SOLUCION AV- ILUCIGRAMA
ANTEMUOR0 N


I


uS,1 hsijooso" Ja alogria dl oper, J e e her quo U 9 ca; ao' sanId"It a"nsus Ma1tiple e tails&

El D A RIO DE L A M ARINA *m, unis pulrlcaeiron quoe i*n presents a" Inda mnmatnto as@ cui e o qu u o gar 'morece, y hdace 1?0 aaoo quo Ia 9r-2 fam ilia pba eta he dvoodo &I DIARIO comso a/ vordadero per;6dico del opar-


I /'


DIARIO DE LA MARNA.-Martes, 3 de Febrero de 1953


Para el Hogar 'Afio CXXI.


Para el Hogar


I q


loel


-


I


UnBueH .

ecest, Buen 'c>
CXXI Cr6nien ljaiier DIARITO DE LA MARINA.-Martes, 3 de I


Crnica Habaner


14 DE FEBRERO

DIA DE LOS ENAMORADOS


DE SOBRIA BELLEZA
Como corresponded a/ buen gugto dl lomre.


por

El pasale de ida y vuelta le
cuesta soamente


'$120


mis impuesto

TARIFA DE EXCURSION

-A t Y recuerde que en
Meico su dinero solictnltottec vale 9 veces Informs a su Agente de Mas! viales 0 a se \


Conferencia

Esta tirde, n el si n c de actos Per onalidad". quo tan brillante del Lyceum y Lan Trciis Club, el t yv ante un numcroso v select doctor Gustavo Pittiluga ofrecera b io, .iene desarrollando trio una nuovarconfternciaceltcurso in- martes y viernes el doctor Pitta titoedo"Temperamento Carncter S eraa ]asoct


ZA-PATOS AMERICANOS

D0E V E S T I R Y O R T O P E D I C OS

A P R E C IOS POPULARES
Estos y otros modelos difcren.

tes dres

$9.50 ~$16.95

Model "F.shion Craft" en gtaci n Gaci negro, tacn 10/8, ancos
gro, tactn mediano.,anchosndedeoA DyEEE.
hasut D.

Adem6s de los modelos ilustrados, acabomos do rec bir otros do gran novedad,en fos m6s variados estilos.


COKOPID9ADparaIosPIES

Q Rd N,se carteaf
~RiMEUO peteice q. is ntson.s, eeren jstbontdordsel5005e01nseeonvo.els ems, atnidor durj.fensnsdndn. Boo. .cpeoc w dlic of-elct-.
ntlos stes.e uv ignetnun Eosooenu, _i.sstetsr iegst .gss Koooi. Cu npoyooa 0odorood. ty
fcetoannte Otaiosoo e poduce nupdo protasgado atmo. Us Re ouO-i--aeon
mayor cessedtdsdt
0 sIsLp~.d.,A-oe ,Pi-. d. h


ylabd. RE SIN O


Marlon Inclin y ChuoMaldonad

Los novios, Olga Santeiro y Emilio Aldereguia, moments despues de El bale de la Liga contra el Cintcer
.u bodas. iFoto: DM -Karre n
Es. sin dluda, el aroni virmento e Seguiran Carmen Toire. a icoff-ai La boda S(Inteiro-Alderep 5 otrnirccclcwd tcItempL i taitd l.,racb tceleast pli L IC J0toYcARTE
elC rnc, "roc a"'ete t Nueva York don- "d)o M QlAd
Una pagina muy bonita del c uo omp m o cau uyc-aa estapa ubdor6- e su poplurided rn enIrte.Ot aero It'eoc tOA ANo
nupc-al del presence mes. que o es. cubriendo sus botzo g, Il e cr e ao4ly deturh ot
CEtaon Inoche del domingo ulti itilla e uo nterioros ca ri Albo. bailorinu do- erini co 0t t aroet tO
cone )aboda dcI airosa y on- Sobre so peoiado. un tctgAcas- sd"I gnizado por cl Comite de Da- peramento, que tiuct con b
cantadora osefi ta Olga Santero y quote de azahaes ---d- (d cue Ia m u gata
Men6dez, doctor Fen 'rmaciay uel caiatof vaporosooe de IuLI1-on sddoIorO Por lt groti distin. Por ultimno admiraremcosi t Luis P It m.n- caballeroso joven Emilio Alderegula Pendiences do bcrillant. E, ,van-"d' did.a osubl Falta de Suero, o ichardo., el celebrado y noble bo
y Leon, estbdiante de sexto ano de to n guos. pertenecintes Icc ic cat.i.it 'l secti grlupo dolseeors y seinoilbano,iquolintelrruMPIeH. SU VIC. Pu. Facultad dc Medicina. 1 bondodosa dama nconr toffi ritas que integran tse comite, digno icriosa ournnorsqoc itop o s
isg" La senorita Santeiro, tan celebrada, viuda do Menendez,comipciabaeldel tlrot 6sepretiraca Poe ier.ectos ge, hija de Ia interesanto dama Fe Me- conjurnto. deEpo ocrluituruionl strNo Bse. s dapr ,drttercotnoco. Cunpleai
nndez viuda deSanteiro.,sindnloel Yoctenosusnocl Iuei d(t()' La "Liga Contrael lancer. rCur V aEl aestro eigircdie6 c etytmdpCad e
oven Alderegula a su vez del doctor quideos blancas y ric lt, d c ullre, sim braA i rc tobol bale rdirigieb cons I orqueta ea toy.pcoojlenc f Aordo elad di a cT mpv y aricla Otero, qde edtd.te
Jose Ramon Aldereguia, el destacado creacion de 'Lo'dicm1 si EFncernnlndclldrrbcul s.CcmenhTorres y a MaetAlbe. ciloctticu orr, Alrcdo dLle icicodlaetopio ceotra des deeded.
medico, c represenentee teo Cmece Une gciosc parcIcto dc 0c- pe o y ctartlo n rcrmos. empiceza Como maestro de cercnunto-e.V Fernandes d( Vicor ildo ts,l afoo eda, toy de s gentle esposa Rosa Lon. cedid a Ia seorito Stl cnc u con esta grandiose f esta en campana loarn co conocido joveJ unJor E-, rcttn detoo- dleop Vlagono -t0-1otc ochanoo rde od, s onoEste enlace, qUe revistid magnifico cCamino al altar: Alma Sa icrr y cc'oul _oe rceoudo tonAdoa y pode I-dod y o ooe rtc el dgr. mty Ferode d s simania AliciaDallisbFcm ooso y
lucimiento y que fu presenciado por Sanchez Agramonte y Antom- San- cuntlnuar con l ioble rnpeeac. qod li i de Sotlo ec ectigc frgucr omy qLeuido del Trdmoeor At nc Aia D
tn selecto concurso de familiares y tero de Arcos. como flower rii y nitFrm- ulc loden de de Ouctro jntclc--luuld. tredo Llegunic Trataneos. Silo dot esttnado amigo
Z.cccistades de nos simpiticos contra- ring boy. respectivamente nuestro puebl Los tickets para ti comiclda va'cc n s nin Di" dFoemoso pebopietarct de
lente so levdo a cabo pc0 despues La nioa, quoe vestia de azI c dIr- Lccios dasdistinuirlo eecientos de dirz pesos. v today personaqu poe, dAsimismo 1e c ciccos uccmaludo- jadin La Date y do so betla este ]as site y media. ante el altar no de cabeza del mismo tn c. aba Ii socedad habcn ra se daran ci lo ticket podro reservar mesa en1 1eiCa-d tonfellcitanoac Tae .sioto cco T-T
mayor del Santuario Nalonal de San un ramito d csweetheurlccss d oIlche del sabdco en el Gran Casio smco. directamente con ei maitre San- tonicpLioacdros FaetspOtero.s A pos aBebitaTeseanos.
Antonio dc Padua. "La Diamela' Ncional para participate del brilliant ttlla. de on impotron eposot Atooo Lo eicilacoos.
Paraesta occasion. el hermoso lem-- Fungieron d padrinos la adcic de y destacadotevento
plo de la Quinta Avenida dce Mirra- clla, la senora Menendez cdac de A t cas nuee aori cc us puerta el
ma fu6 obeicto de una decoratg6n Santeiro. treess chic" cco n mbccero Gin Cccino
floral preciosa. del mejor gustoqueerderematado d u"agettec y el 'desdeL ,s ntu-rv media se inicorr16dpor ceentaedel jardin "La Dia- padredcel. el doctor Aldeirc-ia. cir el bale a ls acordes do dostimela",oel acreditado edcn del Vedado, Ofici6 el Rvdo. Padre Ezequiel Inu picctantes orquestas Cuibana Ia do Arsiempre triunfadlor. rrieta y firmaron Como testigos. por Tai ndo Oirefiche y 1;, de los Hermanons L Q I A
Lasenda: ella. tos senores Juun B Santeiro, Plau
Seetendiaodesdectf p6rtico hasta Manuel Santeiro. Julio Sardina. Dr. Tambien desde -ea hornsereamela Sbrandadel presbiterio, trazacidaArmando Trelles. Jose Santeico y nizada la comida con musical de viepoe a doble alfombra dc fana Verde, .nuestro compaeero Jose Manue l Val- ines por I orquesta "Serenata EsSOore In que corrie In valiosa alfom- den Cruz; y pr o, los senores a- pnocla. gontilmente cedida por la
bra blanca, rematadla junto a los ban- ruel Rogelio Alvarez Bacallao doctor cmprsac de: cabaret "Aontmartre.
con por mores do price, at pie do los IRefet Skoebez Dopco Joan Roqu6. blue mercoittoco, tindisimo, serb el coates resaltaban, de trecho en tre- Oser Telleroia doctor Juan B. More desfile de las seftoras y seoritas de otho, artctcos grtspttn dn -gtadioios y Enrlee Rodriguez Larroche. 'a sociedad habanera que exhibirn blanCos. cleEia mma L Be ofeot u Isjoas de la afamada loyeria de
El altar: -da ioie ante io A r Nueva York, "Cartder",ue

goiilsnt a aLa Habana rcc av16cbroto des-t 1 8
.Adverianse en ste gran cantidad aosi Casao yDisa H pertds
deladiqlos lans y cirios, en ar- ron fe, pr Olga, los i gran metrnpoli el mismo sA-
C of it nverdier c ltanPalmao Castillo. Cipriano Foyo termida.Dr Tratase de tn conjunto de joyas d nre"5s. colocadas at fondo y lados del Adialberto Neneses. Jorge dr Para, sit) igual belicza C. inestimab P v.101, aa santa. doctor Jo Luis Guerra y doctor Ciro motivo do grnintersP ara
A to hora indicada. on murmulloCarlos Coro; y par Emilio: los senio- uantos asistan scrap ei show, espede voces a Inoentrada delsagradore- res RamaonMondjar Francesco Gue. cIalmentecombinad3pcra esa noche, cinto.advirtii le presenciaen el mis-.t ra, Santiago Abreu Aronio Vaz- et el que intervend-an artistaso- tmoc de I novia, to que lucia mais boi- quez. doctor Hdctor Venegas y Jorge banos y extranjesC do much rein que nunca bajo sus galas de despo- Santeiro. ambre y poputaridad.
sada. Esn misma noche partieron Ins nue- En prImer termino -plocidremos a
Su traje era do raso Duchesse, en ros esponos hacia Mli donde pa- nuestra grand estrella Marion Inc.nn L a
todo marfil, de blusa ajustada y cue-Isaran una semnana. p;ra continuir esa artiEt mxqoisca y deicada, que Laociqudacion AS grande que usted haya vima.
Ilo alto en formal de pico, at que luego a Mexico.en Nic e deo luna d rn tambien figura ccOnocicisima en iba prendidoti tn ino broche de bri-' miel. nuestros circulos sociales, C lien canltantes. reliquiac de familiar. La saya Felicidades. [rasola. pnmero, y despues a duorebajas en todos los departmentos.
con so esposo, Chueno M-donaL.
. -uno de los artistas inexicanus de mas Anversarios nmpciales mpatis celcin o maoo VEA QUE PRECIOS EN EL DPTO. DE TELAS
Lou coponun tniclia-Maudonc.de.
actualmente actan cmnverdadeto
Hov celebran aniversarios nu cia- ce aos-Bodas dc Eciauc-, o love rxito en nuestra capital. brindan.
les conocidos matrimonios de esta Paotoito Mestre -csu esposa Anita aImablemente sit ooperacitin a show.
socedad. entire los cue nos Place sa- Chadbourne: doce anos-Bod s de donde triunfaran en toda 'a t nta.
tudar a los siguientes: Siea- Ions simpaticos espoosos doctor Ambos aparecen cn l fon quo en- a
-Bc Prestigioso funcionario del Elio Rodriguez Walling v Amalia Van cabza esta nota. Corduroy. De 1.75, rebajado a . . . . . 1. 5 yd
Powder Judicial, el doctor Francisco der Water: y rueve aos -Bodas d-eo Vianello Garcia. juez municioal del Barro-. dos cstimcdos matrimono-Vedado s oentilisima esposa Ma- ofearquitecto Martin Dominguez %
-ria Teresa Pedroso, cumplen treinta Josefina Ruiz. v Gustavo FernAnde Misa de reiqui.e0
Sdos anos c de venturoso matrimonio. Araoz v Martha Larrondco. Panas. De 2.00, rebajades a . . . . 13 yard
El conocido abogado doctor Luis
Greu Triena y sum belle esaose Mo- Tmbioesldctmotctres estim1- Pasado madana, jucevc. a las li
nuelita Larrondo festeano e grato imtrimeotno cc c& cumtlen ocno ve a m., se celebraroa en In iglesu del
S niesario de sus Bodas de Alumi- ce do dichas convueales-Bodac de Sagrado Coraz6n do Jns,on cc a Cal- TerCionelo chiffon Di 3.50, rebiji s 260 yad
cniesetrdocec en oeintitrs anou rnce-: doctor Juan Chavezov Gra- zada do Reina, una misa de requiemh. --r
de felicidad conyugal cIIlacFernandez Camcanioni. income- en sufragio del almat del senor Mar-__El auerido amigo Mapolo Esco- ro Melchor Loret de Mola V Clcictaecial Martinez Duran, at cumptrie el,
barcv su esposa, tan encantadora. ta- Molina. v doctor Felioc Silva v Lolita primer mes do su fallecimiento.
ria Luisa Arano, arriban a sus Bo- Alvarez. Tan piadoso acto ha sido dispuesto Terciopelo Pana LyOn. De 5.50 y 6.00, rebel. Is.00 yards
das de Onix, culminacit feliz do die- I -Los simpaico sposo Miguel pOr sut enoe madre, Maria Ecvioa clocho aos de matrimonio. Dea cc Lourdes Rodriguez Lendin Durn viuda de MartineZ Capdvcllla
-Catorce aos--Bodas de Marfil-- ceebran rI tercer aniversario--Bo. y sus hermanos Maria. Sofia y tAlerumlen ons t6venes esosos doctor das dc Cuero-: vet sebor Amin Sati- 1I Martinez Duran, los que invian a Tafethn. De 1.00 Y 1.20, rebeisdo a .88 yads
Marcel Weiss y Elvira Herrero; tre denc su oven esosa Sylvia Alva- us amistades al mismo.
rez Marrero. arriban at segundo aino
Bodas de Altoddn.
--Prnctio. orsaludamos at go eec 'Tafetn escoc.s. De l.o, rebajado a-. 0.79 yard.
bien ivenes esposos Luis Santamerina Marin c Sylvia Onetti Aunon.
-os cue festeian eo primer ado dcecasadosd-Bodasc iPanel- Shantung y gabardine, color enter.
Pare odes. c dstrarelicitacin.
De 1.25 y 1.50, rebaiadosa . . 0.89 yards


Cocktail Party
Hop. martcs. en to cone Clubo& ;c plya dot Ca EnoEspcd o le a Ilu bana, se celebrard un cocktail par ty. cue ofrece el entusiasta COmneo Naulico de dicha ociedad. Paro este acto, sealado para o1ct siete de la nocherecibimoseonta cnvitaci6n, suscrta por el ComodoOr del club. senor Faustino Alvarez.
Muy lucido promete resultar 'ste ccil.MARAVILLOSAS, sollar. Itoa OceI funas Flor Sevilna, reNo s co" o", chaos. io e quoen s it. obsequado Y quo diotrobuyq-en Cub, RODRIGUEZ
CARDl4& CIA.


IA UJER?


ILA ULTIMA PALAIRA IS

BACTINEI

Entire las mujeres cada dia tiene rais partidarims Bactine. porque esel antiseptico mis modermo y relrescaote que hay par la higiene ittima. Bac. tiOne es suave y
desodorante sunque no
-s bactericida.


Shantung estampadO. D .00, rebajado a . 0.62 yard Guingham, Spuns y Telas frias estampadas.

D 0.80, ribajadas a . . . . 55 yards Peterpan, Linolin, Mesh y Cambray. Estampados.

D 0.65 y 0.70, rebajades a . . 0.45 YardsMalla para cortinas. Cenefa de color.

D 0.85, rbajad a . . . 0.65 yard Cretonas de gakardina. Do 1.20. m audas a. 0.70 yard.


Pigina 7


)Pillginn 8 Noticoas catlicaff DIARIO DE LA MARINA-Marte, 3 de Febrerode19'N icasep Ioa
I I __ ____ I ~Homleij Eucarlmdco a Brilante acto de la Se. ,'- .,
~~~TPadre Aquilino Sinche de Elp. de IS Covaonga 1,,
I 1' ,,, -, I I t.C111 I 1mhabfaana11ld or E'sibdo pasdo tuv lur n
i. n men t uraObadeS n ,cetbrillate ato de la I.-ddd t-. 1
11 j d P61 al Servsceo del Pro. qu a mta dEmpleadd. aC_ ad $a-I
peside comsdirectr Sor.1dorredue l:Cociadna .1. 1-1a social d
- A, ,, r e, .1j nd l: a riddy s. La usva 6rica d Hi1. E 61 toI., "rod CMread am:- LNigofr~dzCeys ad
de a "e PIc e u ct a-nr aue a g e timia r on ft t .d
Ir .j o o h me ae d l s r -l p r itde lo nr BJ- nd.g '
clugm s a la meor. ia elA, so JseF rnn ez C ,Emi ari ce
MatZ e l enearo un g-so nedlCntoAjrin;a
1, ,nII 1;yIdntod aSmn r.Cro im11 P-&C I ia z, v2r' rL amxIIPe de dIexI. r aorn aria b I.Iant 1.y jab I P n -InFrdE. s z apeft. I Ire
EI lea to Pl l a i nt ,.Mde o o4r Rid aue. n.-1 dl.doIJ.
1, 1 1 : Marti aato Cent carclu o e 1as s C lv i u ,J a e t
I I -uatren y e a d e a do n Atonio ntCei A r=ed 1,r dIo
1.n N con S jcuom po urv ''" o liil e Csilo V le
.1 I a.da 1d ,,,doMosade a M rna de. art, .ne,:Lial~ens Gic ZV y re
1 I% -,,Gu.,rr ad. C1 nstPitcie na y b m.lid," elG ,.6 "', .'a Cara
"" IEl dn ci et- I- d sireucia or de pe- ard Fer de e s, I l~~~alm u itt cnn aita d"'a A tno" an c a "d

~~~~e imino. Me8eI r .era ietdoJ. s a I S- ve ri.a mninao itls
-BCn .; den oic Tell4 Cataied, suI bo Ir san o d 1. I V i
I I I {, uerapiala t iasy baln1 i en Gre au d L x Jos t 8EtLUa e t s 00n (l Te/orMa de
rnsdo iguni eircor de p, ~E stirl rmas u feen141l
ba a elebM r 1. abr"'ol mis -soia d costb min y ooad o -y
eC pdre lri Chtauroqin'.35'L' pes'oH s iedint o fald'] r"i, .1- e l m n o a a N ral s d l F a c
p edll Lsir a l o aco liapis; n aade510 e o r L ,m op. W m J4, a tmta d li .h ,i ri., trim
Ve ad fci nd e .Ra onCav 8 1 sstde de se or N ci na j cst R nrqu s 1 n a erIc del Prstil hde l a Pr e- espeo. que Benigno r zC e u ndo c6 .erj. A ro a e S mmo i
de ta in os e l f te in e io p rt d l s si te t s l m sa e tr elo l oc or A n re V ld sp n p arizi e hI n je paaIue d o s cu m i y r j i nes labor pri. o. tiur
E.In, a o so ""'n' "deh- C hag o- Aos-elor .eor Bedish.o Fer nideC. __ .M rieZ t PrJs T ia"aAuoad oozs;l nu
I C etrita e ara ce e r idlatod e ta Deor yd osso ,a i a io u .D
ICnpe n . 6k, dcali es du M nel ung e s berano y oseldeb-hcmseo.E ar soid a oetia ut e
-- -- -- -- gio at Ap. ado cant emaer"abo eror g aullosos d e .Sere r P llituieva eln tarnn a osy o a delpss n'A bs u
andm giirb e see1belln d sllm oti te r a a obr brilantede au Le 0 81,to suin u eut Cnuasnilpr uycita veo o scnrols slnsd

!Ipoei eSa ta odeC b ata Sl cn IonIsMePosts; C o na atraJar p.or1el e Idsr re ge d ia deer day upirtido Ant u rtcal- e s itul a j.F a ncol yds
fad O bw in llCe msi de(a atxm. Is. Lna de -t cE A os o a ,,,muy In q C Pdera o sd c ra a l u i os n e o j c ,, d l C r e o a a p r di n e i fo m s a m ni t a i o
LU isa nae nhnrd a Catbbw fmwl~ [dad Cpl. os .IcIa.ICuba.n I1a1. cm. t rvd am brad o SAa cito Losi n- d is n m lo e s 'en It ore cm r. u eee oprsdet IdnJ- ae sduunmi preR.PnulDrnDrnyans ur
drsiasiaees11K,PRcall. Cell-ern S J ."- o]As rN toal ArisRP dE nit. 1deCb, aBa e uia dPro Mr a eNaci hgrdcb alacocrrgoPrmeaene e elbarn asrind'"'r Lap A alo cn u r cora dne ad oloas sjo
domi golog aro efell an ro r Prts os-. lae tx I .etr 11.11da tAde l i. Wq i esalii cp.un ho e J q o IT. o Ileec ,a, y Gn eral estaua o crsu r ia a rpo i m o e c n N D r n A v rzy D vd Al
as sPno a l isa s ole m ne del V od n a tonayer o Ined en t iad ll a n i a D ost.: u a e s g e i e -d- n adnu ag srl et .r a r sI e dlC nt o A tu m m nt u na Pfoma bon es e a rm s o m e es radb a o ic a ar edr s deIn s e
31~~~ __ .apoend dino.uavFlpns l 6 o a nr edd, letbeiinod A Catdal Met'.ro .htana de La Hab rlia c om nzo dicien ar.1 ado ent.b a]t.uon smio asuco el Anm ed b unaDretvah-en e d uatevl biei v 54
gra m u hed m b e d fi les de oto -m nse or Jos ar ij f n a~ r da Fe era i~n de la uve te Cato -i,6 dons nor Alfr L l ta n o y Ca- al ar obra de M anueIt Lueto r s6 M u a t inp iez c 6 e o ig e e n n e ,q I IFu a l dae n m eozade Ien dusIas
dro-. rsdr e C nrs C ntnna de A sehy ue ndr ab Ena dis- l u na de l os e gt oEl Ap s el ec e W o u lig er n eet oce rsd enc anuam .a (iu Par d i ia "La dror aodI -ecosp 'a r
d er a n J u B c i d e a s t s i r o n a s f e a d o r e s i a F r can a . . L 9 5 p r e s l fpo d f d e r e s n s. c n cI a a a a y d a l o c m nrib I -e Ic utiv o" ICa m ird I gie s 6--J- v
v~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ meda e a mIaa e sceieon nensrorcad n Ev ecbrneelrrs aa deln etria. rldad -Eigi dee m nne entitrleud esvlMesy va- Be ecu also- tomey de d ncezpaao~e be e In. rra-I.n. 'deteMaue.Lon." orl
las~~~~ mit ns onpr uaI t toals ;nrsmet osiur o etiuaa a6 ne etnai enmcs qen oa a Ice' iet elCnr sulnosnrieiS
ra, lreto Ja Form SB Menrs ur u stniae Cb eardebndcil B O CO mo m osn trA 6ve1. Mne rLauo dnL tsnrBnin enne i Prz o coe o eoCuar B- Jj el lDbChan Vaiclsbo vl ees.2na h b o isa sole nis m a to a or on n o a d n i i a oja i e N o s f eil take p o d er r e b re Jose d oMarti pat iocib.lxerand. inecerdo a t n e icie"e.erIn,. M ari IibeM arPnez de arenez; ras linatom s.tsiemstosrune a id e ]a n v e e v r S a
u tayvces en a u ocds el ra a p i leta ba na srln e J u barelzd or iuad nesrrAistl l ado e. troora -t-,rdign.-s ho ., dA N tu ism elracomen uro l s. onrsa(l ei i a oe n icho. eid P"d rt;ttvoal eCnstntn
.~~~~~~~~~~~~~~~~~ P.EtbnCeuy D.Sp-L b adl co hi aFdrcne uo~aia I; oaCerr c ara,1 dc e n dI oe -Ncnr eadexprsdnedlr;Joen udn ePre.Mr rs
rior~~~~~~~~~~~~~~~ deISmusr. als"nodeGu- toisa iosdn ajaaYe -oerlo e .p .,- dua-.0. cond.et Icroe d.arnae.nr As:rn,.xstcll jIN ),amtJ eAnong elamlses ,vdaspci pr dscen dor ,LrrI,,:o DrnL6a
nabacoa, asistido de los PP~~~. Nun dcaogaiainee e .so icolsrsqeno eaa nhoa el a a m,. haI, ddetla les a r a de aul e .e t urerArr orgetenaoam e ifeancs-by o6LpzLae eu e
B o d n a e D B y R f a l G o r a o D o v a o m n s n r d a e s u f n a c ~ c u nor nnp c tad u n a mIsIa e n ha q ued of Ic A i m q e' nd t o. e t a e l l C o n u0o R o dI u z Js e f e oai, n1 6r t o r -a p in p a r l o e i L o . M n e a r a A m ,vI
Tan t er alta particlr e S n bip de L na rn --G .d c nanza e l A c eisnc i bi EnEst"a R ose laara prl ue Q -ItodRoIs a ue lano eadM anuel Lue it~ a e o i d m sd e a rfrd et oia a oa o p zSuiau~ t no JunBoco cmoelmaorluia dlue.Reubic Dmnian, on oray n i xio e a as a. Iic I t i. -ys sfez prcom pesar osd n uci n r anuu n: o m-atl p- s" tJ o cre t.Is.en te enra, soo Adr~fe enro G eo o a,
prelos adrnofloal.dss.cado' d s.r:,-. dover 1lo qurLneli"m, eno, er. rcibd. sde ."s m qExuoay cnor JoenaGonjoe. M nue Lrare; codo IrMlae ,ernnde Crt ontroEmiio vre Pd eI
cubana de flores naturales. ritu de Sain a o sivd e r L sonr. '. M.i .1.B 8]in.III tEICi''l0 a j[ -I n uh aei cs o et Atrans.I-',d ,l d o : Jerimo Rn-edel ec6 d r ad; jRmr bed a e. Cs
Por a tade alas incoy meia a$1088 he eheRde tsimasumiionos qe laacoparonto crazo par levn-aruni soci- lawalri ca, nr e riilnz: Y- scsr ontomeFnandz Raos,"i_ t MoneroBenino Piet-P!ta Ma se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i .,.an ard.ejrcco alrAcina oniaeuvn.ee a ,, loomng_.d:pro snemar ,unhmbe-,na yeeGe lvre: a-tla d Cm dn e brsaa par u d, eo pzJseCrtaPe;
y ocuo nueamene la ateda Sa- IR8 18@8818Rhe nRS os qu hemo segido pso apa- -on coaz~ "pu adehace"mis r ,un 11enras Pra Pta deR. PrI n ;Car-: r,_ P eo r Gerrd par un a ls ,ndiaPa IDtaz Evarsto .uso alvo
grd dve oiiner eut eA -s o lm yrinte1.C,,.i,.6 sj,,,rds 3oJ ., d eem- E ldmng, atal A ohod la m niddcoo.ad vstrsqIn qu & I Agiard R l In:Cht a pre J eFenade R mo e r ,,s. Ca,,,,sr, vcl
kin 1. ra cico Fe ne de d E m drols uare de mazo ha mint, l reim eno. Ms ncsiu. ha ase efctbIa ermo ia drla pI'.eanarI.S Pidcind Iqet,_. e aridoy otadEti I-" I ,z; ab,,.Lar o -, ar" : .uI.D. en V by,.-Is.e
Castr, quin enon6 u himn de ido fjado ara a celbracon dela de y ls actvidads dela Feem.bendisn einauuraIin de a c Icuno unapocidad eine n hzm. daz drsn. en Gozale d lGts ci, Capoa nres a aesreferdos epresnMa n 103 ~ ~ ~ La.1 (:.uUB,- uVignga fet enfc nalalsD- i ie ueo a~t .,s!!,sq, piy d nu ,admialde r tla vn-bre "on"'Int 'hc i oncrro, nrels a uod acnu Csio ta a InGu F ero. r.tvmetalsparqisd
Axlaorpdenodram s oasm sIablns u CsaClualhm s s ts I iurat- etos udIbrea Ct ia-s7tais-a!avz s etdds peedrpo rni, JsnrCa -IlsisdaEchuaRce e, mlayS
L.s frisa, mv bend Ic nsblr o eCaoia.eautrde dSja-,vntimoanos de a i na quetuadnrI. A C ,Ile 19 am ,6m- ,d,,hosa porque "abe que ese hombre tlca. urA I.,,lect 'd cro l .-cW6 d e d ua.1. p dairr ,ede Rs.eeneta -gnlun d liines abedsedf Ddust.inP amnC v leaD u lu r ocea, r- nJnt yrc v neaaa o '" Sell lpesdnt al dnJunF
dusl eda oeaed ao acd ltce eenrd nu nrpr o~u E rn P", r ,vc ."na ."J, drco el aad jr iudcmna d uel co n hc-ab .r rti n ve ore ,J bItrn V 16yco e u I I I e

yoin. .grje a elu into Ia aII u x nminodessoba .cae ._"'ue edeP' d d '. r e h.mpe i teniedo r as"I d.eitgiopara lacon Ice. Js nal ndez F arnind e t rs elao ';Bas ipn d su rspcv crg ,
liadora, C seste a Iete ey usn aEca rat de Ese JddoodciFdin evi, p-NoHb Istad e erMa rncleCam o ilEiasne hez, B it Oorr. 1, .da G mede egiamne io nrcuentood s p I n ilsarr d r d- 1n P rra z a D m st c u il a a a il a a a tin a D o s t frb al d -eEmRP E r q u pl J .e e r0d Iap a e r e i e n e dA u l c v doFr nide A a n sy D6 e D a a eICIbCIna a A lasn -du a t e l s d o n o u
aritn y I mits spu eso) mile ecilIut ri c hot,-$ decimts tSu de A a eaacm metrnalsaI -d-uagrnhemnddco a o- P Illb re Jesusiniles e ni- d esn osar Igo, e inEs a .en fuionsdettua:n c
e1 de 1 p resI el n lndrsI.s I sAN.,ao Y sn meorcmpe-sced1a, oru hmticazao, ospesdr, e o Cnsjs a-l Cs da ICva gAane y nvenid.namr azea Ui" ilaca;yvsardeDeg txuamet: evaene ns g
I b m61 esu morts, actdel pecir eomerIndiaanp",', .,rtnc 1 A t nale e ls j auve tds E ci Z Iodesp ,b de har pd Cen ro t-- a te,a- r ral. c s anchez a bras 11 Para xregi r lo iagrde Ids
de e crsprt s aoea, de ayen lcampelitDios yen ell I eeaco e aJ nu C-CtoiaCuaae vd, da bar.lzdaprIni, oeAlaezBuLn.A- u ey sedspr of bam
coeset.,po u u lio nc mp ra atitio, er p mipim nt. n u 6lca prq e em s oddopapI 1, Lu"gePy dlen o red en ,; ean-,: so nG.ud inJslidR .,. .S i derrMai lb humilde persona este elevado car a ,, -5
-% ctc~ d al r d fi Ic d i el e cipias n% o lt v i pi e rac 1 io n 1 1 -. d or a Io n y d p t o I ., s iR .I eto n a a p $ entus b i a sm qee g." -. ap r si as g rcIs oicnl
cd n trl e tA t o d Atol o d e np~ m u r o d e m r o t el knd i n a o r a d e d o a 6 c n 'u o d eec, I-] I aC:: a z a y u r a.nCe l rI'd e te' e r e ci o n, f u -1 ;r e ci l .tiv a p o r i l i m n d e 1 9 5 1 c o Ceg- b "' e _n eRe aapeenesepr nls rn n 0,equ rab M eds i caon" rCs aoat", m-II i t "' "se rLud- a i d" T s ma: e c Js'IS- .fr r i e ect)1 enb,, ab ern pot a l in d a on mdiad nza u h a es

dJuan s Bc etter. dlscoleIII , M a ll' I. ninnoadeud, u vn ren, PrelC.M.v qe resd. la 11- ro iTerin. .fEtxmoando ad eor, stsa alab 1 t orrni. s'd mprd:Meuacnvny r6alsprsneaanr uer"' Auildr eSnI, g deI, -I i t d e M P'fn,6a caita e la- Rubic aor aml .Va ePaLabi t lLuI e orsuar- lbo e ls oe rimsals. &Ietituar dustI I sid ,,pr, d y tabac,,o, Laa- fErzo ar dar csima ,l, br- d Veas cleioAsloMeocl:cle- e Ian lbiny d -dess uddo I i ogrpae-t. nosde r"I den .'I'l l ar Jo sen., del r na~riaKadel ad er ehacn rdcts'sIearc ndimllle oecio I aI I Ax E, drad." rm, n d f inetu l md cdl oin-noar a d lebrF r s"-i n r. yt su l programde eo uts e ajnadegben lgiafeClni suin ymyoeiop,.eL idsinss rcbn Eeuivsyaoido ifuao
_1 de V do n su an ad msoisa ct I.,ba eos fr,_lea uysmn_ e.uIattd Iese ig ine:sio nnuesta eicin"d' p .- -,Ide FrnI-"d,- Dinas os ,en. m r ,str .d o u l A li Co e l.dvadon-. .1miu
"-ca;s Io egI DoIias Amrican- II prtInas' e. ,,. "Ig h onSen, a ,, ,mprmsrr ,mndud ,,omns 'd ,a uen adbe--dl-am u or, s l CmsinOra bIII do ia d a nC a aIdI Be 'ptr Ie l n t r e a Padre Lete -i vta idcy r u jn a su -corresp n- e e l a l ,,, Id e n.e le .s.e d nEsa!ra" I 6 1116u .nIad ra: Fl o en n dez I G arc," Into8Se ~ l ~ e
coego feeiao:coeioAmgo d aner R Lu enZabaladirc el agesra:ey.le P.61n.1rS la mananI, Ma L.,rmonzada pros1.- e i lii daad v ienear formuro q'u ia rguez- rInd. yJuIn" d.d
don ~ Boc;dlP ini oeI S-trd snnricao"anA- rbsIcrsueprtu atrn iro jrccoaPd e B xas Paec I d,1lC;,ener vtos. A n currIme cI a o Uadro aac"bdiiec To- E a ": ein edr
Iein e agaj-,-lfn.deLaw : orc eor ua oae oezsn pimsypr al an t a Pi la -arde .,d,. nc ymeiaoilr doone 1.de raor Ob. dserlreene n seaI,.qu ,bd,,t rdCub
eleon coi a- e MraAila sdnde l E-os miem.1 toa I es nmnasgilsc-EpscindlSniioScae- afstividad 1re. ," I i' deI'b- dn Dmcn an de o al edacet aatrd niia.aeelapreedndr:chor: R. Eu. ther rcic, rdi"". d isdo d Mno o unosast"' l dela meIjordel o, sain oaiNoeaypi yd ol au.slo.o. Igalens up ific6"I cr, supEs- I geI,.-rad
de. Ma' uiaoad aHbn, dVay senara armen Gru; se-Ias caus i. .ar )I d o Ie, i o r I re rd'.' gea-clbasuooitioe oenpe-a anec de enr: .1 im Gr,.A_,r osIA ,n vrg '.I di.E me Sdid ul
t o ra,, I, P. M t n a G a ab c lcn n r b rie F 'I v send. J s er- d l ctr ia ci P J uY f l I' I n re d l, mli t b 1-er Bpa P iach oi lee p am e t m a v ce esete n p l a teof j, en .Ae nta o uni Ca id n d e P rodsu esadrl ; oeis a carromed a d drSn Iguez s-vEll J eBI oFri- Pr oprrg o r s no ig Cu iasr as9a -roodeClbzryc li dlHmsrfrmd rrgae- signad fos ,tegrane Ide as se
con hub. m ei de arim.a ui,, ad o deen. .ra Lu tcny Smoh Cb a s be s .t od --bilares, .quI s.era- .E tdi, ""por la n arde, I- timo d I ,11,,0. nt n6dce do-h Ina -te Cnr Gleo:ruI I"de la See1 :11- Ales dePopa nd efien
escotadade inasvesIa eg.1 V m uae er:serissquOrienesui e dbida de a nven,i; h rl1ab r am.i .t-n;assana .r 'La E ea z u sti.ue ttera Jgrs co, runo iond a d. L'" a a cmdi- c en, Morienel, Gm a: e
les ~S ,en no omom,,mra naAmr r Pn-hEtTnt.,st1e6,menedeposI,. :Cu 1,ams qe.: ElHst P aracldI6c1rt hce e osm s.vnzdesdroae B d d lon Cause; n e Popgada:Prsien
bad l ls i da lrs Car I, Ia Youn. Ba f cegyN,.-d s"rpIn Iaazdey uecntadasy es lourmne.mos 'arIenes I na ctra benef cn, cti. us n h n-.Cerrem rRn: uosd leom- elRbr, I zie i o;s ec natra I ;- Y sj y rcsan dela aria us eulo ne CotdslsCnto oracinqet"", u "ne,,,de la N dovena.-Dia 2oo cud -1 oa avjz:sbiio in d opIganda de ,a Scci,,tai, J os noi ace o

de aerauy ndr do I tla C y, Juan E s~dmori-,,ul, coheIs_ 11I P deLeIyde asfurzn.Amar +u .,.,4,s.;r Crm-.d.e. ac Iot, Fonur .y u11 Fenade Cs
L' ,ig t eDms'svba eoaAn ~ ----- ith. dIIo nribu uyint eazmente Cc", l aco dade Pu alen. CI E N .m. d e aerrIbirin- .1 Ieresa r a men ia ust.rs I uro ScI nd'.nfcnca P
B-danti uy-, de de I gadds md, izamnte. dsiEe c- oe umto dtaus cnot eaya lno niu lde Pu ;Connla je prdia e Srea-s JRee.ci. dn. a n unc and ar ia 'C-1;1 o. v un -rohche s v Ytri.Ezqiefrinear odrSant z,

Guanab col a rpeetd nr eaecbeo a iaee eY eet lroarg~ Ent_1,,,,y ror ,a Mnqueuy ol Her rraAcn atbi ca'I Cd, ana yde dctr rnR .Io arm AQr Iusd -eIe .l mn iI IIIuno rue
rs Si a eh Ia I nuo do e an ua n Bos, o yMaE Axl 1.ar a I a'impcrtnca I de, .agnIa. nt- .111,.e raMaIat ersBanICa eIp.Ar entdo shsaqi- in u oa uv obeoes lm o oig nl assd eaod

in mn ealaptI rieriotdsguddr, ,ra zdrseet amirez y Josefina Vil .z.--_DPa"9 ie Auo sizy J-6intbloaez r'Illr D,,, grands D, A' A- d ,snd z. on,. G.duIS g PareTe~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,.f.~ ,,, ',I d nsc e Ee-lI ugsnueoo aluo. o-lris j r-de sidnbd.IgaI' sch itsei na ed, I.C unI Sn d aia. Lmbez Gene-jisar obr- sI _nti.e1o_ en_ ueis n.I to As l ccid. .ica a qu

cl n a d i p a d 1 Cruzd "dno "oro,,bsuamenteemcclnadamor no :orro rInstitutionC is .armeturdr: Eyarilis barr, ee deI fxlmIm, d 1:- lcto a s ocLl" orAlt,-f Peddro Stitty,., I Irc Ar ue i.
dI ulio de 1937 c I- ue .r .b 'taul mraI ito :ga- I Ua especia In I PII ,alo in-CrdnsdeAfri re, onete & ar clb a rgaen; To l cetotnUr C"'ehiiro ade te~~~~~~~~~~~~ .otdpr eietasnr aad rsnur e ldsiehc,I unpId- rcued y ua tesa e NI.ra-!.-I !;--!.e u gan. a ,lA Itreeaecfr n ile z ad J re .ms ideno t, ren nrl tos, A 11 ot,,nt.VtzPtis
EncrnaionCan Dader un-nu.trunfl d Sa Jun osc, eton oacin alosqueno ha prceddo ur-aumntaelen nsm os artnez ter in6diieno dnor. .",,,dy d m e o o g up e e ot s o eg o S n un h m o de l a a Sa u n bos o e l vI' 'iaje a a e ,!,Idad q e l s --c cls 1 d br r i.- a I ,lad ,tIore ( c nurLro e-a f est sanuryel dG$gra fal J u a n B1 ic d e G" 'ao ; O a o i s i g n a x l a o a y t u o f a e e e m s d os a I d e o u e l s 8 d a ] a n a p i t, : C m u -t el l .l l I omIen .d a rIo a u l a I a J e s u f e D G a c I l L nre h s ; 1n o b IAni. U s l vF a d s PB I 0RP

'r'P: bad"-I' t els aei, ii aSJunBo hc s1 e rC -a l nsr, po CI" cudosoe s 1. y OC es iraidoaC r.ead b-Ji n tar en e Matin a db n, r,,,,n-1A_6 Remvna. dl aco lacin-l noa d -G nbI' ; ']roaca apa a ocrdarins n eutds u add aorancd o lM e l duso ningurn Ls ab nro'b:ar Inam -.I- 1.n u e ttuarita ro ren'aou squId cn n s
"nee ndo a C ut djie.T aml s iars y i ae .d j.d1. AIon a fus n otvoImp arti -,z ar-1Pr ad a inoymdaAsturian: oln sr "Sp't
ff I f Mor s -I Jt le s pu o A r- n es e.,r n e h au me i np.I, n I ,, n1 eI d.,n u Int S E N T~i, i rO Gi IA b I E Gos
tiC squ abndeinun; sSnh nras iterpe illtd "Cma Vd. dd,-jo.zT.m Putc nd vatenrl rs.sto ASA Mzoh mBLEAI DE APlODEdcedoost.Pi.doR Pes "RAD oI-Oiniil, o b. .IB,
d I coeI I n nstones 6, E l nro tirra. JuantadL l a sgingP E u tdaset a uv ei eua Istcn doGacia yIt. : un g ieDm r E orll ,It' trd- cde dad s6,sII de ,,,As'ambne., ord n J~ de rm. el
p o t a o n d r a t e o d i r c e s, i n n Ja n b o c i e; "A d a d s F raIn'I' i sc a s I - -rlg -c o n cu"a r e soa 'I .P A"u n_ d e _. -a b I iia s c a r d s e l o st t t o o Ia J ,,es j !7e c o V ic a b o y o r s A so
] a S m ,u J I e i n a l a tta I 'G B.'ei e l A e M ri je r-A a o i ,, b .1 .1- I a an cin a n d o In a c o -.M i i a d o r d e a d r a s f r a d s f n n m e l n c o e p r a r u i n o d n aqs , . r .Ci l b a i e st . dI.
,,,,,d lit, ro, 16 e-e Dretr t P ulenPre M:uenceer6 odasu p, ga ard"' usor ren- M ddvta C en ,,_ a a de I ". I d t rof 5 d re r
A Ide 1arI en e!Parq e C en ral zo S nta M ria e s. .r.y.A. eI td r o or d o a Ji nu. b o ndi 2 i erc ., Fsn t a s C pla s- de Is I'- '- C ase y I I d g i s. p .I, p u r t s, rt d
u ,a ia isma a eoar a dableaII; ,anos, a dul., E esA sErMoae Ce ,a 0c ,I Iicodi o afs so faerae ca e n aaa.Eeo 4de1 or pil d .re .loa s cnsiten- am IEn Cafr.o IIIs so In Iiv, I a arelatiidd d&Sn GFr. fdit-, aliabnd J-f ta IL~e
T Id o C o f~ a o ti a a r e- , IB l a n I o r 1. I l l I r u nm a r~ l Rat t -;IC1m 1 s I a e t r ad a d 1 c r e d a s I t e n cha n d e f o rn a i l l I-le s i a s d l A ctIa n Ill 1 roltihna mdracuan ,an 1re.y oI Db ,don ,tin r - Ldaz eBoe;S f~rc6 dlhmnaesitl otnoviaa api a Pe siis iad el a I onatraescom h me al delaOba el eb1" re .1m.nc ,onado o " p r Ie c' i~o~ ,_ ,S rec ai us amrz ast-, d 1 ma oada, n o scroep aa ue nani u sea d n Vcned ne A sm a
Procomn ,or C ub a al A p stI I en. -) dcano. Is ., r ,ra, i -f le a D 1i st ae do d, y e n s fe s cco a e ha e d I G.r'.a O l -i" Ito Dart


1)


Ao CXXI Crnica aner DIARIO DE LA MAINA.-Martes, 3 de Fbrer de 1953


"Montmartre"
an o e precosa, but ca del a- A cotinuoldS oeaoim i taoAlm nMotte to id deUal oa
u o belliam a"nigh club don- on dos.-, 000inari 'ed l
concurrecis, quo d afrutd de tosdus ingeniero Enri q LuOba. Pblias, lo allcie les quo alli se of 1.ecen soim- lorat: ulievacqus c'
~rscpa oosat.Francrisco Niel. elo on i dctorDr
Coma principal olientes mtu- Lauranadn Y'eloggIF"ninreao el ble bais. a mdrugads ro blke
acoroes de Ia gran orquta .S-oY-sisraWs PadoaNE nala Es aaola", de Is or a esta GaSt6n Gaodoy saora FIna Locah sino ye aPla y de 1rquesa dMCacn berto Porti ont ren de Adolfo Gmarr. net.ora Finita Gadoy y Au.ats I
Dos vece en a noche, a las di. lardn y 5en0ra Carmen Ga Au y media p.m.Y sns qince a. Los ocenes esp ma Masoo V Pa
se ofrecid li formidable bow, en pol y ride Itomero coo oetas -Pal quo tomaban part a scsacional pa- rejitas: Ana Mar Blancd" yMaIrio rea de bales acrobdticos "The Po- do Iznags, Sylvia rnandez Js' torn"; Aurora., Rend y Amparo, 'spau. y GuSavo Galdo, ivIan J oI
dido tri7-'de bales easiolo; Tiso Nina Puig, Marieta Bolauro yY Hernandez, el destacado imiador y Froilsas y Carpnen Maria Zorrila Bi .a orquesta "Sorenata EspaWola" 000 Lui dG6me del CaEpo su eniane Enrique de Asyls. La sedora Lilia Car e oeI
S mestro do cereonias sa con Lila Portels Y doctor jod LuisE
ldRyCto.at aplaudd cr5- Gau.e
vvo lv o r a v se m osa u y c S t n m a r s d r ap a
crido Montmarre. Jci Jr.Ad Irene Maria n
Dede las siete p m., easerrvir el Ua mesa do- P5rDjolgs: AIna r deliciooo "special dinner", al preci tnez Roig yorge del Val Fi de tires Penon cincuena contalos 1 Galvin y Eduaro Lpz,. Martha cubierto, pudindo reserve Ias me- Berraarrchea1 Jorge 1-arteY san por e teldiono U-5207, a Frair Trina Martinez Roig Lais Gasto. el activo "maitre". Francisco PalA y soora L.a A
Eats comida estar amenicada por beirus coo Mr. y Mrs. Fred Sark =a orquesta "Sorenats Espadola" con El doctor Francisco Ooe y DbtAira ct roche un nuevo show Oscaldo Duyoo y sefiora CII: a Elen dque iguran ta maravitlona pacheverry y Gloria Ozegroa Artcolatde bales ioternaciooals P ro Rin UeguicyhC Con Ios espOsas Giquel-Laira vema ea eats fbti de Ia fnlsa sus hijas, a los enpasas Jarge Escabar y Myris ns dapplris artrs, EreFto tsegoi 'Mar Cacti Giquel, ati cme al cornel Eugeni Silva, Sylvia Bachilor de Pirraega y dotone Ricarg Nofse Portuando.
ntlebarstatsarbiio iAt'carcz a--conMaro cl V11Itot (into: DMKncoeflbcndo Ballet Montmartre", un magnitico aseors. (Fot.: DM.-K.rro'.
ronjunto bajo Is direct oid de At- Ral Rodiiguez F nara 'nr ronio Aonso, que ha de guitar m. Bltran, Mario Fernander a ,nora Ana Maria Graeta, Pepo No:: y s-0 ,s compltao I ad ~r eldtsrguzPe Rb:-:Ho El "opent- house" de los esposs GiqueLastra
seacmp.ta On ]a orquesta "Se. her Tl6 riguez y Rhb e.H rnt. Espaola" con ss ant e land y seora Enrique Ayala y Nstor Pinedo. Dsrjitas: Elena Palt dc- Ins fiesta alegre, may boniLa, re- y su espoa, tan bell y1 t, Sera- las-treinta anos d-ventura matrIPara echas prbximao, anucia Ia c Jos6 A. Acosta y Emoma Mr- sto et aon ih.one que tuvicron el tins Lantra omniales--a las quo arrikaron one dia. empresa de Montmartre xtraordi- 'i 3 -doctor Francisco Yabero domingo a partir de ar, niets d &i Los eopotoo Giqu:ra, pars toa Oar numeronas amnistade s, diero
narios aonterimnieotos artistacos, s Ei comandante Luis Trujil: y ne- noche. eono prec: oa readeocia cam- quo hay tta s.m. osos1euetros rita alli dosde Is bas monrionad or qu daremos dtalles on so opor fia con Tederico Flaqu er y-'-'a pestre de La Cororeta cl doctor cSr- circular uociaes. hrcl'- cosa lie- arotorgindose ci oimptiroevento tunidad. y Ciro P. Trujillo y seora7 o Giqutel larfmudo ortodoocastlla coo mortivo de ss Boodls do Per Iasla paadas tas doae, en on ambien Gilbert RdrigueF ns ,u-adnrato, alegre y rcfiado. Maria J. Mari, Miuel-rxurl aquett isedince maravillonos. 'r aJmo,,ac, Mic le3donde Sorafina Latra, oa do suessnora America Funeo, Aoet 1. Nie :a:s mao acreditadas floricstoras, ba
.ua o seaora Eloisa F cr ogrado tas cod r cacao y bells espo e Funesycha Ca- ncs do planta. arboe y flores, formen Nioto y Ana. Maria Funrs mci Iacencurrencia aabs parEnrique Rodriguz BJan.61.- t c atrededor de no f ple moeita
coca Olga Nogus Espinosa o -q, d nan hc ginrles conth Arechaga y Luis Puig Mrt,-dde -,d ndisn cmbidosi
Enequmta Arechaga p Ezequ Ho- ponalmentePol somrbdeGi
Lan an. que en un olarde de hues gustoy
ar So rcoasoMarin At.aos. 'P.So- ancia.
las Carreras c ron aolo iey ossuVict o eP-c o- En usoxtremo dv i a te rac a se ad
rez on ls eposo Vicor ortoy rrtla el barboeu oovrtldo en bar
etra CGldysD P,Ydos1bMana e pra Ia ocasbIn.
j gto : Co nct P re y Many s o o ra D rtro d o to c sa, do n de tam b ien
gePrez Paet y Nacy Fern-de adjd ue1sd uarel eo
a doasl. hollow do so arto' to neboy R card Gir o re s ra do Laste. c. t co mb nad i do d o
El doctor RicardoVi. Ju H o. cubleo, poocetcntsy cadres, adBerthaPr .Josamos adoonos tra indiio
enra Dulce Alvare, GstaArEs e living room hobia una Iris nenora Jo tsfine P. Garcia aJoh,,arr corm u h d j
M .kyC ar.Mans. 'dzcacon 0 scooice le Io
F r k yI a rcodr e d o boug nIu l .lIa color ladrillo q e
E 0ran yIMr Yea o coffee ifall e or deotacban
PsoroatiA Cadonsa con bacbs
per.1t y s.Es el coedorescltaba obe Una JrhavierPoraLuiyse ra n do tar ronsotas us crntro dlocad. ,

A ca bC que erno vegeta es y I u oa s p ntados ,
LadsraPito de Marco ,on 00 cantro, tambies cc dorad,. a bane
Gu.mma Marc y SilioMi ud do boiao de malaria y torc tas.
El doctor Miguel G mtieal G- Con sa esposo Last,. -GiQuet stesgye r otai-r diron a Is cacurrc a soo htjo,.
-y rla COO M ct ostimado amigo Joge Escobar y so
asoradeJuncadella con Mar- I. I.oncastadora espasa Myrta Giquet y
hJnade1. y el doctrrobal a respetab dama Mora Camps i
I B et Cbrdiaia da do Lastra, ooadrc det dueflo de to
D.lAntonioaBarqut Chdiaky-d ed.cu d rosa.
R.nrs alans y- Sguiremos to re0acib6 do tos ads-oytentes cons a doctor Ticardo Nune Pelyn tsCuspoba A.c Portucnd. y su distaguids essa
BMarlBrode.Cubadt LsoL.ora Berr. EutoHor Bonosrysd Atha Ferandez vOscar Hernsod r
D-ya.o N Mc doy MsruBarpblter, lc~tor Hiilaro Gnate y Elena Meders, Ubais Bucalta y N-.
E Gurrroroynod OsBtbis, Fderic Prey y NunsDe
El doctor Car,1ns Guerrero y son.B F DobN aI n
La Gesr y Miguel A-rg, dco lanoco Frbc Ca eIda M Pn Ra odCo. yrBeq Sotis'aor LisMcudo cry Boba" Silosr.doctor Frocio Mn
1dMg tC lea y Gonsalo teava'r p Luz. Lombard ineniero
.raiff'GarsaC t. aol I[~ Je Gia MItes y Trt Ago.i
la Kr yr Gua aria Montes y Cem.a gr idLndrian Francisca Uay;Marf Lpe tr s.oz, Frnisco
Anita A rro. QC r yrernaEbaez
-Snnoa, LaodctY sa HodrogoeEn. octarmes bcut y EctAg asri a Ethe ra Ad-a drar1c s rzMea
Ur o'.aMy rdA' Joo's a.1 Amaradom elleliAr ': iJarnga.srreiralrtret.Ndoo e' dctorEl,-oberdo Doal yase1yra. darnysata daaCrArrtadArry.,espaaAoTasble n s P Tob MoosCl yTAnda Nna


: Sntnecn rne eoi r p Adris. BMa okno Jne. aBosot'.ix osn M d Huar' Hrnaodo Gocca. y'ucACu!ret11 J'6Vr.a1Eabi
-. t. o n ora Etu.-noUr ,xov a A ab d e Itea a A. H i a A t lib qnet p e Is a o do.at o lo Esc t y Er a L a
a Aras on Ect:rosdyeManco La M'raaslh,, .Jorge N. tborsidola.f.m.-apooIansmcaio- y dtien esudio criticssabreasU lyet Aias rrr-FrmMdaoa ,


01 CoccPocR.RootPDoan acira
Idorso Ada CIr Orlando FNbo-naba a
Idl Mrt. e j olnd Esto tfi,ditadon00Mer~e. b. aidsrgido pr isril.iea dosmaplt TeobHal 'so tats Ah o dot'r slty tarh C ''' o an-ia-Mr Y tit's. HoraeOadl
rSuntalcrrarandc1o,.M R obin
Pan Americsii le ofrece zTran1~ FParber: : nra Gaude
las salidas mds frecuentes Mariaca-Aguado. w n ar n Lope: Ch
a Miami- y~ ME. me. Ha:.Ei Mr. raiph

L. Shermacnc Llanea s Aeante de Pa- R7MnuoraGoarca T n .ly AGiba sajes o a! U-4911. tar Feoa. Mart--u Id : ra t Mnue LAVAh
Arroyane. o Car
Lauelors Am.:aa l'areju ron-Chbai Am:0 Alt: no: Ceruos~U54,40M~A~it' ly M.JCotely r0r M"E Rao GabaAgentes de r d r I Abe
SdieJ 0 41 -4911ElaR ot ow tR Bnur' 0 1 <2: 0ve


I ora. coo JuaDaahisorU, AlIberto Esravi y' s'5u':r tlmro Mc D LAodned, Roberto N natonor
IA t ~A Hdctor Alcdc y sco:: -A Srora Ho-Ef MAYOR EXP NCI drigueC y Nestor I a yr uCras 3
SENlt MUNDO doras Gertrudac Ga or r Lord 0I OlgdrE. do Lor1e
Gloria Gu al yJ-c Carvar l y
Guado.upe Martan dIa apr y tarlilI / MS RGloria Sobei 'n a ubovskiy.
__________________________ Asgct Lain Mto't v isra Olga
Brto p Edardo ton mra YoNa z lpo~~~~ada Tamay -. o ora' r
Jos4 Catetoarn y -' : Macia

EII3SUibIcECZIM LMc. onaan I ua"- C .
Longer p Laos Calc
Wt doctor Jooe tat s 'oCruay
sAOaroGadseora Mars L. do Vi.- Crcoco
El Acalta Emwralda owe ae Margarila Oontau yOl0doltOr Rend sods do -e OSO PUOn ju Ckrdenas Valdos Ceru narl en dtalse*o Igoacto Odonaec tool ruocu Mabostii rl Isabel Su ree coo pn Fostaeacas quaese M--emtiosy are, Ia joveoc reooco to a Me-a lisa tassorial. 5la~~"dsaua 5Cartos Morhe, tootum rrsenO~r In oruppeon cs Graciella Arias
deepude dAsu a Jnu Arias 3 sctoroa o Araro
maante corti.mcs ap IO em- Manuel Torre0slg seOr': Gerardn de pasiaaa d d~in, Verao ypsdora y Carnoo- Mac a dbeos pa s Belye reala- Thomas WatsonM dbos y Acag as llda M(ooe SStd Y muchon coos quc baamo easa cc- dE labe EZEM b A Me- bricn Inwerinnble,
kupordo redo i Ct.7:
nordl- unodottoasade odsmo
P .2 he at,,.a,-,,1"eS volverdn el blenebtarn repidamentoci osAd las vienec scoorpadadOS Or nerIMre.ojaqueCa o malentac ao. una out tablea It easbdne a qu ng tranquuls, dichos, doofla do 5: mm.
= d-' e miestra r mensaiceh asarkn so orne
cuentsYpodr hscer ua ctv.ormal Debai. como a tal cos.~O Its do I l ableta b INtlIN sn amCo tod =e se. Ca open su blsa e pem. sbe
~ c" .,te LIOOc00 h
3 -l C ua tabletsA Psodenestai usando-.
55 mnO5 1plopenSe.N O C ON TItE NE ASP IR IN All *. Vea una demostrae6ni ennugtro-Sl6n
d. Exhibicin i en el dinuestro agent

alen su localidad.


Cr6nica Habanera


ngo. Edgar Carr Lisy Olga Sun erto Gross y-Allda Cadenso dr I Silva y Sylvia Pedrosa, Rimadbar y Jessie Mancini, Eugeplo a y Juieta Cade FerICO
'd y Elvira Abe's-inrl~a so C6 y Nena Cajial, afael Lori y

r Carlos Fonts y J;anlta Cann, antemente ataviud. r. Servando Fernindez Rebull vi na Angulo,, Gustavo Godo y MarAndrews, Jood Maria Alvarez y
ora, Ndstor Miysrcs y Carmita arzun,ntre 'as sehorastadecns, Aurella scios viuda de kcrn indez Superle, Asela Prendes de Hernandeo, 'rua Barraque de SAnchez, Maria ef Escobar, Mayta del Alamo de que.
Otilla Silva de Jimnenz, SYlvi
.chez Barraquk d Resell y alarSAnchez Barra'que, las tres jovey bells.
ntre Lanas oritas: Dolores Camps, a Rodriguez, Olga Escobar Amao Valverde, Angoitna Camps.
inalmente, ls caballeros: coronel genio Silva, Rodolfo Escobar. DsHernindez, Rafael Triay, Ricardo ez Portuondo, Jr.; doctor GuillerBetancourt
Y este cronista.


Pagina 9


VIAJE A EUROPA

por los lujsos "Que&rs de la

Cunard SteamShip Lime
trelerente alenci6n a cualquier aallcitud sobre
informnes, reservaciones Y.pases.
Agentes autorizados

VELASCO TRAVEL BUREAU
Edificlo Larrma. Dpto&. 201-205 Empedrado y Aguir.
Tolsiomoa A4288 W498L.


Dr. Manuel Rodr gu. Pdrt
CUBA82 ABOGADO Tea. W -MW0 A4I0


'Suscribase al DIARID DE LA MARINA


fra f 0Jo N


i A
-91t


0

~fCAPRd

HABANA -VEDADO: UO-9351

VEDADO-MIRAMAR y sus Reptos:F-4089-F-2892
RECUERDE OUE NUESTRO MAYOR NUMERODE MENSAJEROS SITUAN EL CAPORALA-LAS PUERTAS DE SU HOGA*


BACON "PRE UM".45 cis. paquets

JAMON COCINAR. 75 cis. (porlibra)
ENTERO a 65 c. libra

JAMON AMERICANO DULCE PLANCHADO. .50 por libra

-ENTERO a $1.20 Iihra


~L9.


:: 1!

Paigina 10 Resunten national DIARIO DEAA MARINA.-Mnrtcso, 3 dv Fe'rwro de 1933 Resume nacional Ano CXXI


Aricultra Cornunicaciones Ordenan retirar de la circulaci6n los vehiculos que no tengan La H cieda Polica

En cil oiiailar.Io iAgr mueior c nicegrin alot 1. lg aci.-os 1eti s C a e iRaali lohei fd. allatopofla
doa on ri rasan. cual. Currildo lucen i r i chapa correspondiente al segundo senestre del afo fiscal52-53 h"c' En 050 hoya p gad ar untibd.s a. l dea trtramen. Icua. Cumplindo Instruce nerel m -In- apa E e ,hsp talC dt te ua -doe
nienicate s ncuent an c octlvidad 31 nistro da Comunicaciones y Trnnopor- E______rG__zaezPuene,_d 6rerhipn e n ial de ua hria q
If a Sep d p o. dn Pablo Carrnara Jr diizl Perodiecorttdoa
p no zocararoW o 1. m ia r u~b t a 1Ignisd
rss~ ~nio elrlo o r Gioanaa diI5 Pul.o.a diiornotins de ner anloioe
I L Osailli rnou ho dano caI n norhe ciaytraEl ruo a los En ectividad 31 centrales azuiareros. Exdmenes de aspirantea a juez municipal de T e r cer -"rae, s, ae m
1 cati d amissi ia o rvnino Carngetl6, y'Orinte, Es erciea l ris Fo ort. Le bosaen c1 itiosul ernah o, dHaeid pronin osdee La e c nde 1 cinc cia La Secci n d C relli Ro Clase. Denegada la adveraci n d eun estament Inaugurqr n en feero pclaAlnhadala Nord' a uano r crave, i ciodaisoio- Fernando" Jeoa poinc d L bha.: Ilahpad, ales doctor Victor Harnonded Miya- aA ahr de u ea c ria a oo
Par Fuerza y Dorc, di Ia rovm- res. Informed dicho funcionario que ero s d narnos ti col Iq los tphcuco ee Gciaa 43 aon e dia
rcia Motanza a n I Sn crmin inspcrionard dichno provmnns yo Co .n c o o- curacS icinoa pun ado frecha eciedaeI r u n nen. ca qIez,6 que e Hb nyicH retao
PoornISanNicottis, pue 1: toda a ae u n La Hba a. nouga, F ay rac-iti
d OriditeD prop o tempo hard entrego ia 200 Ro d ciUMEN uDELA IDA ACIOded iclo di Escpuala Ppililatentenca chPa del actually v a CirArnbaPf ez,
c. emcran ad papina mo.s.i a o Cartacn diRurales de RNuSvUMprli ro IVDAa N, Unh 1h q or ditpo- cia ceCQdl insc 9 .eulno de elaon to an Es .in, cia iten hon
solicit d da diverhso coecha asa tor Ha indam id a conocerdi oonso doevad p NACInNALrI c dfaturalo Iar dali- btnta in Cbop0 del tansodo viglane c53 Cico rnivdo Pure
Hci nUcidaaatr i i aSo-dbncldn BrutgedelBtrrpagrrtnte-Iir rb ntodcarc n e rlonaidsdiord a sple.
r. o c pias ol caSoc Anonic iIracidcoc HroidnccoMiyras quan-' Ii,,: sida lav dasot o Cnsuiltarlo-a -brici1 no abeoi oputo I lonsa ra r c Ieco dI Puovlnarine c al edcoco a

dcdi Vegatal poe vsioiln las finca s Gron ao[,ng a ldelCislonisr as pe c I AsComerciocpa Ex h esderloMrnprdeIapd cie Ices1ci8jsianeoral. Login Rtnazin r oos pro 0r racogidos par us to poilcia, lamtod d Wilfredi o SotolonLa Julia,. Durdn v cirs cia coo zona prcici retira r bddo- ror v nisosiad~ e a diiCneri xe m co. co lnetio lsb aaofmf, ia e eer s rs rpeai mdat lpg d'l oLgada e2 nsyvcn cia ls aue snerepcr adics en sla El presdefnte dea Coisin da Jo- esioa spIl al obiic dea pull nc pro- El ieclor tie Inspcci~n Generol na layevo acao in iuntn eernl olgemneiseco6e pnsr lddcap o e eag e rpolgr dr s r s m bilaclonas del Miniateric da Camuni- rru nuevament ai pizo Concei- din Comearcio, doctor smells, h con. leo axilaces de o Ad ntracin Nog eira at punta obre at rio-tM a- 10% seiaao .a LayE.la gnteArenb u sd
rap~ flsiltseun ains i ooe ue an i to h- do p0orie decrelo pranidnciol lll de cedido duct dino, tie plazo a que~ dC e i Justicia, adoptdndctg acuardian va- 0qeqeueaSnNclscn Hsa 1 n litr abe ne o tldlCep
EVnfaSlogantde equino n canocerayrecleeI,,qe oneI S n io. o


El ed de Sanidiad PecU ari Dos celebradia on acr roo 1a50 p sr ponar aipuatas n spaaa pree to laenci municip P- ses ylas ntle et s or J nh1. ou 'comision6 a ics niguietn rnetirio volconlarioo: a todoo los products alimanliios n 0 lntn Unilca y deosis docomeoton axi-n rapta lor desa Asocaon pr e n oprbiacumle ao E eeido Pie doncnrla iee roi- ut-ltcor genor prioc tceo y n man o a delha CueraOta eI am sinoi h rroapru eidc l rs o iad a r al. Asoc vcoodo po'eprnesotmat adha- o a,. i.o annnriuas n a pn en a
SachAMrls oc ila saidn o sro bcs I s adoy E ntrci 0 ro anarl ncu cli a "Ia monoipsdacecno deiala
meCusln CN e I iud s i oni d .C c. E tOfd '1 1 do i nado I'.ru 0cork 00.1i l,IO pO litr o a r ca a e rv


los v-eterinarios cial dgporlamet ouni Cbrera. Evangelosa N -vsdsde rocedica axtroniera gicios par al decreio tay tO3 a Ic-c si Sidea ci doctor Mario cia Baja,,. Ind acoordicns pafs imd acs6 ue ea t oroi epae cia n I chap racner men ocgr aes.dotoras Herein Perez Ldri Fran- l.a Ampaino C. Ponsd Joss Villaiin, quo sc expan a an Cuba. udantns deiallltas dectlinrtids 1 clan- Enia iniorm6 pun sa proyacn cc-. cinee Farndndez aa. ou co e trasta- Arocety Herrara y Rafael Monadarcs.J La ditlmo pirrg lad concadidad nci nund stinorran onretna Juanl Pennren LNdpcrz. c iratvadnto elp An vounarabtnt Ivet alaPaicast n dan a to zono die Capehuaia Panniorem: Juana Hida~lgoa, Hildo Es- ci 17 do juiod 192y acl ci3 gan y Sa nisn nMraoo. An imor naeoro e n ocossal eba ri- aSc ceair Nnglc a deago Dc eti tnotLa ciala Coo en oue tr o r.ob ga Orienla. para efeatuar Inmunicacto- there Bricuela, Maria I ene. de~ cr110 del, pr-sne adie Ne ge- Suarazd Naptunn .-27; Jooci R- coma nte z n cc qucdno dealo ci imbos dlClgad bgdn e a lab oen den ciomrlasr i n E Jovan aPidreiCruz, at mand nas y vacunaci ones con Ira lo enge. Toas Nihee y Maria J. Qintana Con relucli onn o s ta o psyCi- r dEpda3 yCrmnR- de a 1 joucatura y -eitniia6l lmnsr eOrsPbiai-hrsd aod o rsdtmsd El carta Psaci n deuz -Pcat mnd famielitls equina. Pirecez gagrip ijb etnddr-cdcaa Fliardirgedaae deirgeieriAprds .y Cairli-e-,ddr,-digaca 3odLslrpincuszncenie nvsAninomaasars1.r
Co-rl pn r I a o ve oultiamoo en los nombramientos so- unirdate praximo micircolos can Ia; Va- en Ia oloomaos oe in cotuda Do-1 inC 0ios pun roden at hecho oco'
rbobnnegosidor, sa enta deo dclhoiio tic Satro ernn ics carenpo in i a solct ad cic n i saal iadoajsida nnco ndae F ,i 0 o v n hrlle r o a Fdel l o.El I n i n e ncucisc d t A udiencia, cia deal idn i cia dicha m it riO y pu n 0 uin a ini rior ha d e R a y Salu d puien sog ue dLYKES BROTHERS HAVANA AGENCY, S. A.ni: "p 83 scon ppicad dm Peos doicOcrBrnaga. forosulil co cido procalonal. a reUaO K oepoi, pae a- coarucbignirai fuor ciadoo ccsrec
malloatdo. rddcade en a CasijO 1 ra C lPrc prn irs co laGelin en i a ch hsta el in- nao l into ripidu cc ei bor da Rays on i s ~ se rep o t. n c i-to ei.h- n o c v6 is g d r s i a s t ntis d o N ta l m Vh P d a C recesado 10Catllslddat ropenmaaeclade stDico yrijo sra- do rctosidn paro Julio Gonza lez r d OOrpa tlU llo ve- Reina, siendo ingrcsado cn at hoha voadiando con socapraeio 'nta lamadn "EI Fato". y e.' h lsi deanolSr 10 sean return- pitlCalx r ip banrd ndoltonn sbeciaayc imindo C pra F6x Armrs Frayrc, ronocido t-enegadia in ndvcneaion daaw dos de Ia O r ulacIhn basin vencida m a li e venna iento er surito sinPEn io maladeros locales y lim "' "El Ru'uio', enro41ados ea pro-i Ietalmenie la primer aoual puinccna da a l- g e
qua se stribuaron yenre Cdas loss 1005t avaide randoati E1 joez da Primero Instancia die runre, lup o t coo e rn mmbro El joet de Instruccien de Ia Scci6d esendisrbdeone dne La Hahana irata e doctor Barinaga, que me- Nrte doatoc Pcdro Manuel Calera, dcl Ejdcit o enspeCtores ca lo Di- T rcra doter tolesn, tursd an xrdarianneRagine d Lan90abo io I* los don procesados, poarcu So- ein t scaraeria cia Nave. deriord no cectide Genool qua rlga. dcese partinentac poro dh investiE. P. D. Elaua an Etadat Unicoba etin 10 Faro a aid "s,"'ura"eco cui haber yugI r 1_ p elsnolnad. AntnerolerntaIotia, ilciu ita oo 'cito iie n t odo n ocin Gaiaaprtubtele F a rc-s mccann .


NuetroPreideteEl coardinador da Es adsticas in- do to Caile OfiCbs entre las de laodvenricin dci e1anto olgrf El dec10r Lui1 Parns Bard. admi-1 Gobierno Provincial .ronsntrnacionoaes dI da Sacre r dp Co- Am rgurs y Teniente-R y, a sl t ga'oa en M doid nistrodor si" Iostrto fosol da Oaci
isrcia d Entodes Unidocs, Dr. Cal, 100 liliia vandr marigusaea en ct iu- oiao d ps ede dr0alo por so enra denta de a 0Ca pta1 eleod inlorme La Ordien dle "Sao Crisldbat" E L S E a 0 H v e L. Dadritk se Ca i .igido at al- c tad cto r puI ron cia aautrdo p- Rci a d r E Ga rin, naturoml a ministry o o roo Ldpa z Ba c o, Eo virtod de a i pr rrogatcon ecisrv Torre ,ericitondoi or el in- is noCha di 2C de c bre panudo ente, coulan laitecid on diaho pots: r cotV 1 us nstodu dda aefecgo poi ci rnador Pane deIaa publicacidl del olatin cia aonneiendilo con cabilos q ua le as 2t cia mayo del pasado ano. pasadi. naro los sieta sas van- c m a Comisre roina s de NEstoA.dAlayetocYaDiP An eisis, Econmy produjeronlheridasie daterminaron Emel uz ra que babien- cids del v o focal 1952 953. ersm4 co Hbpar, ans-binn al log. Hogs Vivi porno ac niUam2rte. L oa daeoniaJiono lo lila dose olorga o at teslomento en oil, Expone 0 d Pe B i roftars pr a cie irr.ao ElMovimaen de PmreioP I 'rna s n .S laesladoros iCio a r e a ab n coe
Cabcnebcd enc-Joprmeraumranta p fale ida e ci pais des- aanzron ir de 9.441,5.4i. motuvo d ro haber comntd infrH A FA L EC ID dedich Baitin. o Pz as dl o bc c articolo It-del Cddno C, dueqeomarnf d oo ci m.smnoomel dcl cones die ningateeronihaber
in-rdfacItNIIailn ad carte lst d zgo a do LI lcu a escro hdbo 1 s20no 30 e rt qua l-van proe o-en
Dtspueslo su entierro para hnoy martes a las am., T a Il.be breEsa vcoecasscgo inresos pco tl105 qoenr hb no 20c hiaulss motorizdos.nd

entidad que suscrtbe rueqa a sus clientes y amigos se sirVanl Las examnnaa dia aspicantec. ajneccs EA 1010 drl Netociado de Oonstrac- elue an acampsao rna n laoiscrio pados drloan 00r5137 a9 igua n- sagn sa informsc, el sejor Arnolc
concurrir a la solo "E" de la Funerarta Caballero, sita en 23 y Crnonit en ti cea iagn riezis liaclrodeiielia caprocntdo ruc din'e~ahorticuoradi aooor on I0.P a3 raca ao Satcmsoaod c
Cusroanpratis oragoscciLa haifrao u u pied eeh intarnacina privodo i' o s oprnld 13.m6 afvrfitnd misionadveste nac e dcos Gasn Itl IuaCqileto Call mreo a-rniea rph "t.u'ii a e ol si r. oud e I s ,, st t a rl cian GCbencr n nita

M, Vedado, para desde alL acompanuar el cadaver hastG el mnunopa de Taer Closnyer be"1aroneh de mnsrO,~ ineuanoode-rei ctm onadeie y "picaus ab.at no muxads. a icvnlai de cicher
cohninciy papohaonayeaaolacar TCodm.eitr, igasaryAlMrgria.oolJq. dfin Vexpic lo I CareaCacnoeonl inpdiates prdoicaaln i""I o-rdEdeNir e1rbja nd olnsturaico p olcanre qua tianeien gobrnndor.
Cementerio de Colmn, favor que agradecera. iooennoe ucraaae n a caho. l0 eosi E o- nie an d d La Ha- nuestr, formal
o6D b ura Anxa aeArmoAt cumpimenado r decreto orasiaen- leers qua huba de visitari. a lDtores D ingo o Heroin- b a li n d o naiugurrlo i prxmo Rc.ioltn ca l.o Negocioa Civiics cil qua prorogua Ci ermino fijodo bcrnados Panchin Batista, Ian ofraLa Habana, 3 de Febrero de 1953. uez l e Acrma, imer9 39.~ cOn5 2 de~r~1~ edehbloeia cnlrcados 00 ci siodia deaper: C ea- dert 20 e 1 agaslo deciaoi dictaar1 mayor brevcjedaa

A. L. Rankin, sarisViii1s Vtar icciero 4Ocnplontan, al fondin de Ia Norcmol lii nuel Troavieso Cosasccl Norte; cia Joan' cia establecrs para ranol~ver codoit do ta Oirden cia Solo Criotdhat a los
Rodriguee r con30, ,dido 0001 las an Padros, Sam Joa Lord Torn a eni e io detatcas do a pruducio de r- quo, decrdo ron los respectivon

V ce-Presidente Admninistrador. n"l'scer 44.co 571 5 Rdsr Sitvi na S estrucnlur ea de -niet oracdnedltaao burante rroa erslaid leon s to Comlirn cica xecL 'a ejerciciascInpart rindomy pung dA AlriGdedrCa rmalsnao Co snuave, cona n d 0 Tdo acosopnti as cab, cadre bana dtec Pl s al Nerta.F r fne i o ac~ de Casioupae sirohberu lce o eusiodeie oaecccsrniern omomroeoldilsnoslGtarceriCmaia a ih cdro oraot d. innts. odcce io e n. ae 4 P ailo. Raalo Cea.dci ,, DOOS d obic abo o irec t a cnl Eele i o Fecnidosz r gac s I scuo .r 0 a ui co er atarisca. o
CitGonzilz; yno cmoncrieron ayer is e ntana t e c parta dt ran Ce sorin Gonziea a conitra Lauran- Feroi ndez -CrrdI", spionten ndmcras 4. 42 i qu scd- hiecro 0Diec ol id Atmenidarcs. .I Por otro derto sn autori a a Ia Ccccaal n1 a l i dondse eliminados psr deaestimienlo., Loa lnoois da Ca primer pot Aen-esU Obdulin Maccroe ycomisin par onerdar ins pen- Tanto ci secretaro do In Adminls.
LYKiESoBhOTHERSiHAonNirAAdNCYo.Sy Aas decesdrpA.eaoMesedpssmncilos"qin aradstnePrrvenrcrcrvictlrdAdrAdrdd El Tribunal de Urgencia rnatiticd Espara, Voslibsis, Mooeo, Clinica Pe- sobrdopaidn de Esperanezo Giodys 2800 preenoacon drl oc-eos delay Voi sifd im. aieor o Ia prisid n de Josd Gonie Carbalic- dianig ca n ue, e asi am su cI a tm i- aren ye 9 c m enta dcis 30 a d s ,o cia CoCa isi, deTa r do se o ior n d e ~ Garci o Potre7odoci AicIteciaras. 11 a dceooaodn onet-er,0Ho s. ci rarse poe ipeioc ci

Tasnarlaro dcl Sio dicat de Obre-1cn, artes enanuales. esemedor, cocima pseao- incricon '. tror c Re n r#s e 0cn H o irbana, eccprue sanorvls para rr ieysrvistAlineos pralndcar ml alcohol absoluto pora las mar. de Son Crisdal. en virtudi da I ravidon del conoHbepco. tr: oellIt :::o "El::nain, ,y vale.,:: h. i nd pa la menn so neb-iocprin olaotr rCa rin
Miguele Vo Rdordaigaepor Erif E n an tr sosuia pianta so haonso- tncapaiiai: Onoria Garcia p Gon- cbas del comnbusloble.- dispueste poea c-I hrbeador Panci i mFcita en dchab Batistazuarqrude-druic raasora Dreccon, e rm Iedee in e paa .- I i i or e a dombnara
nun ndrs ciad Ar ior n-rb1Io halepes rs, Solo do u se declare incapoa porn regir sos S lb id d de nrnoai o r denotoibr Ant_ oiod Rodrigno a srudc. Admi esea iloea uv uas ua insyproaas eps lsnrnn~ oi s pedr c tuar~t


pelste iao a it beo eta o qumanae ydiahaca te A uriudamrd M ril C hanir n s us Ur egda nLea sri ntes itcas ua ran pnlorneorloalsonani- ; rau ta ooo an onro- Gsail"aCbrc'u fleic iIo i atiClno ic Ur o og_, cn a nrl n pr ralcon cc
-a cao -- -.m ree cm panry y me- d an y evcsp r ,, doiad eed rs esrP a cne macir in do de D io e


lembara y castoran ai din 2 ysic Torre cia 1d9.e Gl oPl Eglcrx odam a t e Crncisto a l Batde tnv'pmre no L. tine ace nsac n t n e i n atn L d yA o I e n U1r 7p.nam.rdRc Irt a a Co s v a a usaa'atoanI'icoI r cltac6 esla d n acaro -i ne n eil ciaS iedad es Ce anic ic- i Tun a;
ibliotoc-iaa potrn nsdauas, vara-o Mam d eISoioc A na Cara donho Cfuba d b p d Am s sicne Pa n tito ines rganeoe de fisica y demcar,,,a rade snayd o Pe d ar u Gecdell o" dd une UI gi, o c a pae ada c por re o i.l o
--y m n d il fercions LredoS. A. Febre 22 0:30 a. mn oai n sicraidoNSoia6.; sic obo- Sargenios


.-PEst. edihiis .iena on cosCa dUr car- Doenngo S rez Garcia prmovieo to Sociadad Caona dcia Uroouia Mariaonst dei Muroi,.p de or Maca de c mildn cia peson do diiiceneis para in puieboa del "Antiitices an las Infeanianes Uri aonio rialacnd armtAr); dEatncci n tie acreditna "Rinstrront Casmapolit S. A.". naris por ion doearen Reherta Pa a-ido Agedin; JovenadSPANSDo. Stcan minds rdidos ma ceI -n. c-n StaWo, cntin po, .oo Productos dros.GiP Ferni.dBec A GCro oers Meirano Jovi;uci alia
raderor r a y oni on isa Raspals iyJo oria iatNc-ndsotcc DosHrmn ovn Itnoce


Cos civernos negoiudos p dparta- Hauey S. A. onir aronovevd Psra dolo enmesa redoda, actcando de nal do Defena Catdllco; Hermondad ELI ndlesaenn del Minosarip, csn i rejus- Dnmr en robro de C cantida:J do caordindo i t l doctor Frasrisc.oe do Soogenlas Patiticos Manocotiatas
cconsd ot dr nC lit;, en concept d i.c nIea A CO. a.m Tes1 Ribras.1:30 o. dei Tiemn Muocip0 cia-o HaE L SE N IO R -rtL. Inidnek n its dingid.1 NJ, l co ie, uixele del .nol. l s h aho cia ar ,nracral rduo Ie LtL red S otb

Ruei otime tnllau dl m a ac ne an Almbana: Aenicos ca Ia Unido aclenat',U o d d d lt aa or-oro fp qut En tin d ca oin .lo ; nori ac eo


.EnlrRe Cin otrd iana debl'minis- o Fabo ro 3Ponecia de Ia Socie- cl;Cita os patCs ASrac; P rietru dc Obras PnooiCas, ingrniors Al-0n ena ei itenmino do 30 dlas. dasi do Estudios Cliniras p elaS- cia ;pr re; e Credo E. N gueira el jefe del distrito ltesad eic oficino Aociacins Cu cied. d Cirgio de SontgIag "Ohs. Caron do Enpecitculon dc Recren ce N E ST O A A A Y E T Oi 1. 1-rofiviltalesria CPraloxoau. al udrapr, los doclorenYod Enit. o ooeseri entFrnic-J


cia Obrps P1blics Sote do Loin Villas. baaa dem Beoefiencia prom iendo di- trucoidn prostitice, studio clinias Marianao; Sociedad Austria; The Es ingeni etna ie Pu u ero cividdl t d id nss ica aa q efniee 1.rtn qhrrgc p frs dcl res9d,9E5 bCneerto: rni oJ


incuentra a del roinitio de los rs GCl e pn ona Hcena Vera Jose J. bAj osdempliaci d e aVva red cia dis- inietadro di, n1icio del oeor Odilis Fuens Ferrer, Caros Martinez Ana- mene4az Club Femenino de brrs
H A F A L L E C I D 0 rbc~ dci acuedurto de Santa Cia- Midndez Nievms, qua failcid ci duo 22, pa p Ferrnaodo Pedre Farnoris. dis. cia La Habana; Expresa Yolc; VanIra. pare compelar ios rambles qp de los corrieotes en dicha Amoajacin. aauteodo an mesa rerionda actuands guri Nacionalista di La Habana; sartrin la 'I cpdeMaesr o- e oo d n o el doct Chln D deSS
Dispuesto su entterro paro hoy, martes, a las 10 am., los que suscriben: su g o d to A lnci r e~end~ecmejrHa- Deonhucint Muria d Cdadenas e Ro die. 1:0 iaT1as 7hbres. Aoociacidn die Defeosoa Sin Tract servicia de gua o Ian oumenrosaoPers roohra Maria Gon dcz Rivera. 4 p. en. Teodomtibras. 8:3a p dm. Bon- bjo; Asoaiaclde si Agricullores p viudo, hijos e hijas politicos, en su nombre y en el de los demtds familiares, ruegan sivindai dei repgrbn EsembrasyI sbre diesalaja coa plonta baja die Ca parte ideclaunurn. SbArrendares di Laralan y Mc.
a los persons de su arnistad se strvan concurrir al apartamento "E", tercer piso de Coaoci"6 dl HiositaCindSail an rcsa cod Avenido ci egc nuoe- Fehrer 24 l:3 a.e.renda Ito- sub lldel Mercodo Psiblirco y Club sic- DiC D Oobr sP lcs rana1I exer aatui11 ,1Cirn pFuodiio. l ael ,,uIa ar Cjma.___In________la Funeraria Caballero, sila en 23 y M,. Vedado, paro desde olli ocompafiar el C0- El rnpio ingi-ro jelecdel disprioi _"rtill haP. densagnad csioado s s ing!".nrierlls


daver hosta el Cementerto de Col6n, favor qua agradeceran. Si A Duizaides y Josci.Mnoles p Hernindien. paro Ce etencinn tenico
t C0 -0de Ion i$nala5dcones cia arometidaoS. asLa Habana, 3 de eb -ades1953. 4 CydiAos y 1.d in inhnr1nte aigs cueTI'pUaSde AlaeInforal.ortesenior Arnol

Lon cl laastes do itse nim a H o ~ 1 2, sum. onalvom srvicios de ngua si ca ll9al
Amptro Tap da dAy ;Pedro y r Aayon Tapa; 4sor Ay H- rd de disloibacie qua so ampdla.
gan; Olelia Martinez de Alayeto: Louize N. Alayeto A lccietdtiol Phnedc'i R do a- E. P. D.
cns iPdel RisE se-aougalia, on inE-L En
or 'n drNclIa, 50 deerrsochL S SO


blcas por oneocer In 1echa em que
se came nearing Id Irubajis cia me as- di e pt
ocDmino d.aIA NCaanilaco IcuH.erSeal N 5.a1a t ie r, ato".
Do bgrsd conscerel aalde Su.to L unuH A AI Cr n jD
CGA B A;aao_2ravgesina cI CondrtraContrail.

A .1 R1nkinm inn vecin da a Carrec-ra Cen- (Despuentie recbir lo Sanns Sancranenton p Ia Benicmno Papa
ra a Lona ndel TarIn ugar histr.c Dis unsto os antierro porn boy. marines a ins e n.m. ins quo mmucien: o viud, hijos a
tE- 3 F 5 o oca cohae calbuedo dl T e hijos pal tlcos en no nombre p cn ml cia los damts tamiilaros ruegan a lao proonas cia no ami..5Uo1E0,nLo pp"aso al pao SabVT.a tad cm irvan concurrir .l apartmnt "nD" ste to Funnrario Cahblera, situ en 23 y let, Vndado, para
r d d s r dste al aaompfir i catiaver hosa ci Cnmelnei, cd Csbin, favor que ogradcicain.
as ua les so conechrn brains non- 6La Habana, 3 de Febrero ca 1033.
-_ n44 n57,A S. enores, rad, eic. Canaa Ortaga ada de Mactinin; Rosa, Loaano y Macia Matines Ortega; Cart Teltchea
--Es L r.a dcl Torn, agreg Bug lo, Noea Fac rjanden; Maria Arro; Diego Madecas; D. Mieguci Dino Tillches
i -nstild Hae s u n h hospital de.sangre

de~spuds dci ratio rombote librods.
aEl elealde de Coboan, Pi ,ar del
%Rin Alnnn Patis. se inueedd par to

ASOCIACION DEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LA BAHIA DE LA HADANA Ilcstin c in tarrteracCad
4,edible ppra bus loboreo tie In zarcic-y coyas eoas les ofrcleron al
dtainitrd dir Obros Pntblicos, inga ninro
-Alfredia E. Nagaeiro p ci sic Educu-
rodn, an recini nisita a Pinar dcl A
llzropon reoWhinc dl ovian ,a 0.NERAE NE #BB33 S dl.d
Ns dedcanisa eb emiisroe iaObran *-1133as Spe l hcas u- CAfredonE. No- -1155

2-. D. 10r. occd tiemopO ni edo. El _____________________________ _____________s. ndo ncta S aoA- dom2ig7 dalizo A filltaens ca. y Pd a
cu inume t rte1 I~ jaLyditliinabes entDne aladnna- ATdAScis-L
Eoci onEeque dai8'eBardas, -ii= tanul cmcl 'p oor San Nibaris os.po de A pra ,
dart enle Fui 'Ire ado un murou pSn a
V 4enriatinUni.ci.nr roh
FA L C D d pblcin on atnato deP. ".

H A F A L L E CarDo c a gn b~sEL ERROR
Dispuesto su ent1erro para. boy mates plas 10 arn., los que suscriben, en su 2-? oe itn Rec. in-*,,
nombre y en el de los demds miembros de esta Asociaci6n, ruegan a las personas ti ara artha Finl dSatotaeota, a ora Bt ,tapcInPrsoaDaosWL


de si am!istad se sirvan concurrir a la Sc "E" de k Funeraria Caballero, si.a en O l dmoisrulas, s Neptde
erdeSn rio pl Aga- MAlonsA hstCI. P


23 y M, Vedado, para desde cli acompanar el cadcvet hasta el qementerio de Co- oan it p put entacco par hay, DalanD1daeIn razn social qaa suscrb, ue
16n, favor qu. agradecerdn. Tomb.dn mopecc d V nyoedsIGoaPltl eonsDp"atmans ct aldtera iaCalem. ,nc e qua
L .Ricapdo Diaz Aibortin, Dr. Alberto del PilOaos gap Nolsa n'a-jdcsaa ,i,e 16r
Predento. Secretarlo. - 'ode Son Nicotds a Gund d~DL.RRNE 4.ADREGU. -MGE rA
Iartnreeroqua es a ntOsidnd La Maisangad . C nt
booese inical ea ,-ge P- Seaceo plin nsttutina
m Xpuocm i nec esi anual- te 2 1 L d- -o


lii

Ailo i Cr6nica Iabanera


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, de Febr'ro de 1953


Cr6nica Habanera


Lsz, conAlberto Amaym y seSorO4
lca Fernndez, Martha FernandeZ
Fiq.ito Mejor, Maria toiz y
a onto Longa.
Fernando Alonso v Aui -Alono
nMiuel L6pez de eg y MariaIM
Antonti Fuertes, Fi ,a Amoco y Stir- I
Afloattaraamo.
LI4UID~f~fS ng Sittiphant, Ba Gais y Ar- DA N
Aroo Guan y rora Maria LI UIDACION de
ae tou Anges H. do uzmAn, coo

kh x 4Pepe Pledra y so ora Conchuto Nothi ft 0 000 00170e coo ogsldtrErnesto Paget y Con Ia aef ora Ber l a pscuat. es- Beuirstai, BrthaAbrl doctor
Mario AvotNo, Gotidrrey
uS ote4eCokona cmeps re leas: rtaAreyTonY,

Atberto Boguirtstaii.
sa ael ubs leaLoe


do Cubas, coo el doctor Migret Fuen- Jo dno.CbsyGoi oe
to Agiar y snora Margat Roy. An.
0 % t~auda de Reyy Nrdo Busial
SMO S10 Ios Jr.D r.eso Colt y Margarita Roi
$4MerAv Plna de BMsggGly&dn


M O N SdcurJoa E. Former y Conrha Moo.
doctor Lo s E. Motna y Zoraid Fl4850 $500 9 Mo.
doctr Lui oia. oad i

rrecon .llen ismore y Nlanuelac V E S T I D 0 S CHAQUETAS

CONTADO MENSUALES n eto Juan M. 1vviseRbert S rrc, cnD yM SWEATERS C A R TE RA S
n orams, Prudleenc oM ediol.
Distribuider Jsi zquez Crballido n.do y doctor Horatio Suerrc Gdnom
r Y tros onueroso p is
Los mas nuevos y exquisitos modeGabriela Mistral est los a unos precios iposibles de imad 8 ma iutR T oche en el AteneO"
f-Dado .a tribune del Atoner d La minar. No se pierda esta gran oporad del domingo una boda cele Salon Francs de El Encanlo", Diamela' tejdosonalirldValle Habana. pronunciar esta noche ua tuidad b ada con oxquisito lucimiento, a las gra tienda haban'ra. ydet ". inldisim coneren'I a muy imtersanle u reone Iyimeia ela mana, on el Era el modlto "Cooid de tu rn padrinos, a niadr dt no. Chile, s tirra natal, to gran poeutpreioao marco de la iglesia del So nylo con blusa do iTo enca ti y taldre do In ranvia. a chieona Gabriela Mistral, Premin
_rado Coracdn do Jesas, de loo Padres traldo especiatmente do Pars La Y com o testigs firmaron et act Nobel, qien-f 0 hodoped ilesro do RtNA 63 STRA 66 HAB Vibra. aya, pisoda, d mIxn a q.litud Oe porte do luo los sooc J.s 0 nuestra capital.
Era t novia Neysa Amaro y D- termnaba enoiacuoyedOdOra, r ,Mario Martinez Candia, Nico- A as nueve de to noch dari con uy jve. ls stettallrost, Esteban Am ro JOS mienzo I ato y ta palabro de
A lon on tan booi tatole 00 Arcoa Garcia. doctor Ricard tiera. aperture seran pronu eiadas Poer zo. ja s ioorra AmrNicro A mocoa b adorn do cabeza, rn iui i iboioncitaE Mario flondiler, doctor Faustino Pe. doctor Jose Maria Chac y Calro d apda s r iet.vi tomoy do aaares, do aroire io lmla dot coo Diac, Antonio Arcos Garcia y presidente do to institcidn.idicasu aap oa Eld oa i6a Satdo Francs do. Soorbrerors de "El aia eone Jor e Aros Berg ; K pr La eximia poeisa cabana. Dier lascse dporrondas verfara Enanto" p0re. do e, oa seiores Romun ler Maria Loynaz de Alvarez do Zanus
A benecon s dres-o doe an Un rioroo boo or' due se iVO Artoro Vilar, donor Luras Caob ilusiror Ia contorenria con lecurar
i A Cambdrri o A o c osa Joanna orabaco ron ir a Ien Do a l i.t A n I Qam b6 Ruiz, Antonio de poem as n verso do Gabriela MltisA Cs do lirio dot ratio y or ita n zyosr, ablo Comb iz, Rond trial,
Seos adiab rciopt n ,dr ponla atro dotle d nueil 010to Ileslas, doctor Lois Boy 'Farrlt,1 Serti or orotoimiroto titrorr.
Aroor,. 0,.,u z Hro' n. mF11lItoSocinal. lri o SAN RAFAEL 355
I templon ad en el conjuti. e iCam H M y m DC los qu so don poos. SAN R A
n beior, qu rorri or cuenIa Precedlido po r Cmen.adPoAtor- arAinSNH.CM. de "La Diamla", oe a c rd itadr Jardir to r" "pcial cr a oo E Ia boda c ni onte 6i notano C AA
dci Vedado, confecionado totmen to Amaro, ompanuo Ir odr docor Pedro A. Alorr Cao. ms. o COlfLeorativoTEL W-0989 E LPECIAUDAQ noecon giodlolos bancos. Formibon to cortex ls -noriios titicroon poe to nov10 ins shores Pasado moiiaoo. iluevno a iao ocho
---~ ~-Resoiiabon Colas flores en alroaos Aloids Amors Gonzalco y Ei Amo- dontor Carioa Gonoolco Caivns, Apa- medlo de io rnoche, to Asociocidri do
izosri sabre los grrdas dot altar i-u MartInez, como bride maids; Ito .,P1Am Ao, doctor Jose Ca mb6 Vina a0 Peensa do Cuba ceicirard or her rambien a ios tados do to sonda, e- graciosa petit Y demalseltL rIsy Al a artos Caimb Ar .s yT Lta Cambeiosor to en conmomoe raino do ri-n.
macoda por moros do prioe y traoa. ro Vicioria, do Juslor brdYadyAc prenvils sedrres Jo. tenreo "Bel Ap6st do nuemlra liidrd poe bipnca a1ombe. dos monisimos nidos,100 Amoro e ampoor, Arisridos Frin-.PendenlO, Jose Macli. Minotos desoa ds d la hora fijada GonodteA NicoIas marn Ir, como deo Abrit, mIlir Prodi A Gdme Jr. Pora too sedolodo ooAsuon o hr hizo u aprrictn laflaaebe. flower grl y cog hey. cCnimo Estevo Abrit y Rafael tam.cuoecioado elsigionto progama Mu y lrndo. vopocr s dlimo. su nra re Los i-amos de las d AmaI y de to bb, Jr. i 1.- limnro Noe io [l
-r .up a l,.Perpret idO en et ramoso flower girl prnoedlzn 1011a in d La I FelcidId~ i?. 2.--A sert ra del ala pore prisi______________- Idente de Ia AsOclilldr on I a Preonsa
------scor Loceno de Castro.
de --Ndmero do violin poe el arisAbN Eh" T r10 o rd i B i b e n y A l p o n o to o l
S A OmtEAa N od e 1 h . G . e d e l" T r o i As o r a f llarll a F re rn.n d e z d e az si ro 1 M A S U A V E M A S H t M la ~eDIdacotiemire b rtitisoc a loon Tdi y s l s oa Datii ueroti 0 meoatDrmonishy o Mhi guel. fit .--Comanioai pobor o prn
c prridas. sa exqaisita roci dora; y senor A Ot r onimado cry ron !osj -0 Agu.ler .
Euomsty la dep a tdo sbado, y seora Fara Sudrez. dan. el eatimado mtrimonio, y Car. [ rao Delia P ee Vorria Al Pa00 .como todos los im de soilsan.t a0 Dor party do m iolnlona co n moe l Agular, y iaoro Castro Iran Ia profesora Bl qiia Ferood e D.VEDADO represenitaoi6nmuynmrosa de l FraniscHerarIs v Ani Simson y.Mario Antonio Aguilar y sro do Jardinos., rARNr an
SALdNTDbnr nr O e1 AntonIo Mostarvo y Altloa'. contador a enerila Marthu Pdrez irO. 7.--Dicursorsobre a vida y a obi E
E0100010bd e Ismel Mont n. eJs rt, or el doctor Calos
_5 .l~oP~S Idel repar61onavi.is.a pora diefrdtr babel Gares. Jore H. Villamit y sofrao sina Mo. Mrquea Slprng.
LDER N' J de los mdetipics y poderons oainien. El doctor An el cr o O i,,lo i -lo cIa Per nM, lo Ave o Doouantr y I .-H m tno or.
tes do to privilgrodo soobo de o y sofra Els i. 0 n o mesI. nsenor Consuclito Cano, Sirono Cano rsnra. E otra ea 0e colncire"In"dcI yTOlando Puig, dootue Miguo! Do. S0 le h onraIs5
Rodioote do Iuo v do egrla ie vid M Grez y e l To. ItiereA y cl rra Rosit-i Villomil. Ed L rd et marvitoo rirl Araos do Cris- rrieote. doctor Antonio Caron y La sedoro Julia Pujot do Satazar ftnebres
San jla,(to uueeprrtyddrpil, msa gron o a del iove t- Disela Lioamo cno dnt rcan. hperoneaba a HIlda Sa Pujotl n i an ie
-d el d omingno ronito, d1ia [0 e m qilda o Bann, mad esia 61.v lenioso arquileclo Mnx Borgoa, -r odeoi Valoe y Charity Soboiir dlocti y Alcjandro Muiias, Mario Rlemotoeb Cupeemnia iroe sode tenipena bora so multi.l, itenro do Mesa. Jr. y Garia Ba. Derardr Sdnno primrrosiversarin dcl scntidr ato,doSn Juan do Lotran, to boda do dr d bEA. ronro los parties para s c om da, amI rraque. . . El ingenioro Vietor H Gonzilez y ciminto de oqulo bordados dam
In brsla senorita Elena Birgie P6- Etramo quelucra t novala 10 nizadaentr oho y media.y nuone y i Las seroras Marri 8uii .N do sen ura Cusa Martinez Coslts cOn que so loid Cori er Serrano de rez, con correcto over Angel Le- do setoeirnado er Ia vorado cnic- media p. m. poe ei conianto 'LaniGuorra y Lrlito Dchoo Or Bcniie Estberoita Gatain-ina e ingenioro Gus- Motor. Icrnco quc fuera do una Iano Mnnez. cid n de"Goyaios". y en su ioerpre-I Bosi. T .chapcroneaban a Mlyr m Gua y1 tos Caeja. mnub1 my estimada en onustra noSera a Ins ooe do Ia nionana a 10 tacidn so superaron los artists dcl El baile se manuvo ntcre diz do [Johnny it. Aro iant, Pcnba BTcr P y En. otra mes so reunion Ida Pr otedad. apado-tsaros Is .Sonora Josefina Men-Ieden do 12 y 22, on el -Vedado, Ia noche y rootro y modia de to ni- [Jorge Feindone Volic, Cuqo H1000 Latielc,- Guiliermo Perez Laviefle y~ En muiragia do so otma soe tobra-draada, ameniodo or ta oc questa reo y Ramiro A. Moatalo. 'r Eargrita Pardo FranoiseC Aonso y rin. sotemnos has inbes n-lao do rmando Boreo. Jr. y et conan- [Chago Barraqrii y aedora C a Da Prez Loviet, Terota Marne. Inuevo do Is monn, do ran titate g.
.1 to do Soo SuAcn- Sampedro, coo Anonoi Vinent y ne co, Alberto Fernndez Corus y ohm en atlesba da Santa Itsta, -n
i eonr teIs-Goodman, lots Ortio y -C, tIazi iPreo L riol do Vilaverd latas.
'IUrIsen EdAAa lam d oz medla do gn, Vinier Goodman y Fi o Mojer- El doctor Atfreda Perera y senior Triboo d piriedad y amOrOsO ren o mi cn- d a mdr-, Tres nooedos matrimontns: Jose Maria Elena.Suares Beat, ean Ia so- eoerdn at uo inviian so viudo, el Wo'e tms.21 As E t
-fd. deio lara orel slico oe F. Blanoo y Caantino -Entralo o. nrIa Jolla Gar a Logo y Sasiosenr Jasi Haos aldonado. .-a nIi nranrdt t d L e t u ha~ e d. ear i do SU CRIAS Y N


R. .EST O E UROPA' !Itride Ciamit CISORu Vic. Ruo. r T y o.t ddoc nrique Haioo Seano CIESE EN EL eDIARIO DE LA MARINA
000'dyue c1 Ricardo AmdzLgn y oro Carmen M Be-uirisoin. Detia Brguiris io
d o s Toa oa r de los tres ILopez GO coo el ooco r Ai eto y tie ar King. Clara Bigui risloio

con todes Ios gamtos oncluldos mgdiante tomboros sograoo ~ro~r Itsl -Borgco y ornora Die. Lopez Gon. y i Rafael Cuettar, Eta GDovool y Pos

nu ro sisters 'EUROTOUR" en Iio tibbeao Istd -e alma de Cols rioa Brs L cGrer d. El doi Gorordo oe Vil'iers
mom Augobumes con gulls especiulizados. enilo e.to ampoooriI af'rese' aSn en AuiaLrn rd vrocnedc e
erindo nt seibrviams a itRodrigurz Lian v s beta csposa teinoido do Vilioer y Edith Limo. d mdi d s b s Coca P ortero. Mri.i Flores Porit [a sodocilo Noemi Ca tesHr C einal.
A -HdR R ESE 10n0go el nodo .itmo de Beho Va. ,r intersnote .-pm Della Cobier0 do de Villrenr
rilPl' Enrotr mesa idordo Ho htor1 El doctor Victor Echnarria y no"' pa ties"I's s " d. T"nrsa


Temane partCIiquisofierJoirrson t AY ono y sodora Eielia Mindez, con OOro Motnba Horilcs do Da, coo nmeos Cs eja ans Jeaciona a msm Aticas tin casados doctor to senorita Fuky Keordelt y doctor re. on al Lz- do seleri~n~r.amle s., pr de njusnterna FIon Payu l A ms yEvy Vade PReru Eez.ri ab l airea. ifncr w


MOLETAa ls; t soprano Zoraid Marrern, Jrse.t0o y drnni Dae rrer yodothudePi A P rintro conipaern
Le Mot. Miue Angel Drtiz, el trionseiora G'oria Coil nuestro eon- L jandro Garcia, coo Gino RomAn y NIE1R.0d .vocal Tre caoa y ed cuerpo de p:aero Jos Manc V do Cruz y Gostavo Lobr.
b a vrdaat i d sonora Silvia Vaioi-s Redrmgoez. ito-ERdd Neae Mirray yusena Car. U rp k doctor Ignara Mediea y mns con se

Tramltamos mu vimjg a donde quiera queosled vay. rise to ccrencia aotar qos Dr yren Atberno Medorns y Lni Orta An. not1s s Manuel Cans.d
won coda rapldez masyores [acilidades y minima ,siguinrtes parties: D0Frpreia nor ea iaGnie L Ms~oargutoGarciaade r
*onomim sin costo adiceonal pans usted. oris"'dinodeDooenarrs ncato Gabrtan Bort~ra, -reey an- Ouez Crmet Prez y Gald a .** od orid.p edraM rth nfa~ ormcoie o arC- riu. BddoeI,"Edth Gozale
-.Garcia Rivero, toon geltl 000on l sob- t y Manoto Gaio. mgelrcniers Driando L~pez Hidolgo, jaSEaMANA SANTA Y FERIA EN SEVILLA seoretari de slobeain afael is Bioa Viquce1 seodra Fioca n r R
Dioz Baaort, y o oposa Hi 0 Armandn LendnAn DrTb Rsldy A A
PROXIMfEXCURSION ESPECIAL Cobatetro; Feanl oean E0 nsa dea Hernsdeo de Dinteins, Hetolr Ac itosol. cnr Rofod Lorii y Pora
Y.5Hti r o rn dczdl. ai0Id Lrid RaortLoCi.1,.

csofarcia Riveray sen Glori Rivera. Conr nd d ca el do Lor .Jr.,y

Soilcita informes dende aliorm. Vo-des Rsdrigaee, doelor Juan Cabs.DJs .SusseoaOg ldco OvloCbeaMca
EGE NAD[toeARfiguot seorcet Ce sedrl dacg ViGo, con i dnnIor tnu i Mora y SN betLa esposo Gliproa Ferodndet DE PASAgES RBDrrCENTROsBodrigarg. sennira Corota Mitines, Enriquila Cat Mar y con An ei Pcaoez Cossin y soAGENCIA DE PAS Rde, de eiadgveu Godnr.,V I,. Mens oaO ala aisl eE A A A COM.Ei EN UNA ENiyEvtSiA El museo sin eartra, doctor S-- Csrr TPr-y r O Ad tr JMoudlor y toros-iGArc.AE .a Roy, y so bolla esosa Borth a Csr TafoL tra Olga yu Jrg0 ivisad JCxrer, e ilce crj

tdiico Radilocentro. L y 23, Vedado -- TcIh F-3359 bolta y "seor"atenierloe Stoador z. Tog.e fier M eorarm rOn nirim nget doninio. y sonoro smms
Mnndez s citora, Tri Santa eLaisa Soselt, con eldoior Mar io oboiv Vattedom, coos Jase rerhnianaty
Sy senoro Martha Z. Menond-C pinoS se&oro LotrT Abnrr, Etono sonora Ninita Gonrdz.
Con etsor Morrin Fox y so Jo IT osee Hiram RoKrogn Sigler Ma La seora r asucitTla A do Yares .
-T-rria Teresa RSeMl e Igncle RIvers 0 Silvia D. d- Urbiz co Ires paBeatrit Lo cmas iro nootor Atfredo rco: Dlilia Yanes arsuitecto Em- .
-.Pirln Case las Tessto Rinero y or ho Fernandez, Isocl drUrkiza y quiteIto Manuot Moos. doior Riteardo Mrtlng- y Esther El in entoro M nae Cadrecho y SOnitA y Lola Madbz Jr.
sonora oatrta Amotna con dna paDGe. Alireo Cr1cet y Delia H de

nV, RER Eo AENTA ESyECIALor Jos E Dr Fernndo Sbrgo y A Mar a
a t 6 d~ C iPb I s Co L6 E rita P er a dSro.I er, irameArroz GLORIA lO0xlOe, paquete de 3 libras. $ m 59,Hcaron.AerMenFnlde do Lbe- bCoeIoC, r, P.-JmctreIkn
dtginet do Cetn ll sou L. Woshinglos y Es il-Io-,ee
Mnntequia EMAiE 010 br0.98Andr i GonzAlez 11m;foz yIsen-ra Cogn
.Jsefa SAnche i-o et doglar JnoIae .r Antibl Oome- y seor-a Esthos
D o do Ia Rona oaira Lyrtis Jo rado, con E dos or imndy A. LaQuevoda, Ingeolero ony Grcztoz vn y~ sedsra Margarita Ptoroandez.
M nqulaB OFELen curo, -ba -sednsr Moils Quevods, EmIsi Cruett Hr. y Mrs. Char le horns eon JorManumoIu,"la BROOKFIELD, c.rtosIAlcbr, no08


--1 y mooro Olga Cro Menindeot. ge Anhoeg y e ora. Pp-e GonzAor
dBout. seod.t Flna Dlez, P s. iore Pauino Darnun, Marceo

eHUT,.con Francis Borbo Ia s oelOra Msrgo- Snnhz y se ora rm Artga An. u -- -- . -Urrulia, Merr Piroz y Amatta Urr- Innir Montota y seflrm Marta u0sa.
1.95 lb. Carlos fooisa ySilvia Medo BSuban,. AnttaAreg
Aceito CARBONELL, Iata de 4 libros.-----. ---------------Afrea Froie y modorm Esther

Ace iSAT, Alta do 4%/s libras. . . .2.Ac-ite SENSAT, lata do 23 libras- .-. -.-.- .00 i -s mu anaGaria.I. ina
PAPS ELP~S.rosda. iba----------------------- ~Evite-. aercidosy mAxima comodidad. an d.dc.,.A
I d sr.aa.- cal sea oP espacto dioni.
ea .l en sia cocina, bay ian midolo Magic ef ado- pser Todo soebexogentITama1dTEasvaiAos2%mo.or -do0gua al a'yeY

LICORE0'~~~ CONTAGDO Pr so beiloza. par In Eacilidad con qse-s- -a - -tadtr
d~d~r. apLar~i. d folki.- I dpuederIgia-p Mrdyate ycom idondernandezn2ejoe,. m ". Ca

Cogln contirba ot- 189 nsMagic Cii. ganla cocina ideal .Ia quo preli.re a.a msser bora es
Cognac T Es CEPAS, 2d25PAedrDSiut.tesL Aoda ama d. caain ondocd-aI 's'

C n a T E S C P d o G o n z l e z B y ias s b t -e FA C IUdA DrS De pn j( i. T R a 3A IA aCrN -so n-l z--m a- -eed
Gl. I1,,,,co ElE- TEnC-earoEe Pru.E Gsto BeRON BACA RDl Carta Blanca, botella. GAS CORIIENT.E '. "DTarhOiuz "b 'tn'
Garcia Rvera. I. IT sun Marts Blratnl my atrar
ES1YF5dE San LdZaro PA.LEC [DIE CUD A
CETiT I Du.BI4Ly- oe Ips il. d"sc.A a eionFor ir


antISOnaIr-U Coa.ELECTRIC
llere.,gosa saGlisr, Ferande I ~~dO~hA5~A La~m.Lf s~I.LA, i Vluroaseu g .m155Am -.


I
A


Ga ZanoA08 TOJL e K-PISW
AKES ABTOWIAM SEl TODA UA RPULA


Pigina 13


. ONICO:
-


AMo CXXI Noicias Nacionales DIABIO DE LA MEstados Untdos solo ayudard a la defensa de. Deroga.

(CatiUuaaIda da pg. PRIMERA osonen del gobierao sobre sole pr er-- coma eon Un lbra en blalco. Ya
tea. 6e ronsaItsr sos -Inacerldal a so ha escrila much., mIs all do (Ctinssaoti do l l penoso rlodoe pruebas y desili- Ios obhe-o, patrons y ares. cuestra psibilldad do borrarlo on- d1ones ad 1. victoria de 1945. E- SondoRealiar tsdo l iuerr mendarlo rpidasseote, En eat. ua- tool, et cual na psd peribames un muada do pan y 050- gobrno pueda hacer on popaidaod dan incluida las eargas do doudas, Ia ascesiva, en easo peador, Las prasoos Irian Y r1- -aa tnImIaraInverin d1 0li acton Y deficit que hem r.be-1 csladaras del somunamo ageesirO pital privado anorearc del rd o.ie u a Qedans pues, exoO
son an obligado, par el ntrariis a exlranj"ro. "Coma 4ab, el resupuesao do cendadas y calonas d
vivir Sn na mundao e iranqulddd. Esto comc rndemno sero y osl ado hene un d it deo coa do I costa sindical, "Do asia eastoas- oxperioncia e'oos pliolte peopisila do sielets 1a l naveelents. millions de dI.aeo dsaUo para Ilastra aprenido una buena lecedn. H-cmos extero, el estimulo do un ceim do: y l pryoco do preupus iu e re .aad aprendip QUO el munda liboc nahoapitalidad pars tales ineeraions as preSend antes do quo osl ere ,eI- to puIde oanescer Indedni e -e el exrior. -no imara ,oIsidm idlea n ddlleit deja resuelto,. ad exp en una postura do tensin inet, so- -Tercero: Apeavetbaremes d ius do nuev M novcientoms millnes en apicari en caso alg 1.nda 3 idmpr al agresor Ia oporti, i- laciliddos do ultramar par a oel presupuesato del ao fiscal a ter- I dicrse aro q dad do er la hors y ei tusr. y daces econ~isoa de articulos a- minor en 0 do jundo do 1954. La r rs losmedasse causrnos el mayor onuaelturado necesarlos porn is _- deuda natlanal s ahora do s do redaccidn diatista to dads co1 1 soenos costa pam dl. lenso metos y quo no COmpilten 25 soil milonos d ddtres. Adamis, mos propsitos y res "Ete obierno, por o tanto. sa iamnt con nustra prai prod el Ial do dispasitones obliatsrias gatoridad de pagon
comnz e esoz d ua pliic c~n orale iempao Paz. seumouladas prs pagos lutiros ex- cuola.
-aohnslebzodo .anpllaimtoonormal dl -In db i'mloi.sdod
exleror asonva y positive. Est Po- "Cuartoe Re bir del rsto del. ceodech oats so otor it. estari nspirada en cilt-as do. ce insecamb1o juala pnr oe laras. is embargo. stle lolal ra El doctor Rodrigue .idoasi u ue ns siguienlroes:setros suminislramos, maynres so- incluyo Ia. grades abilgaclones pa- direlor de Ins te:sst"1'- tra poltica eorior tie- tides de impotantesomaterias -sibles, tan cpmorosas y cuanlinoa decmo, lao cualas ae be ser lara, conscuene y :,egure mas qu nstsnom. oseemos c como par quedar sa alI de loda bicaed Eslo a quo debo sor prodtolo cassidsdes adoeuadss. En ests o-d deripcidn fidedigna. e pu pe de n t1 rain gonulna y cooninus eusdn gesseral do nasoira Politica- "Lo primero que habra uc Isa6r ucius de 1940, adujo Jor i-' seeriones ejecutiva y loi- tor debo hater especial meous es elioinar l deficit anu I d inconsiitulonaad lamb. do oste gobierso. Debe ses- de soasurro en Coron. "Yn hmos comena Un asdio bunal le Sait6 eOn O onvolvrse y deirse dontro do sn LEs guarra as pars las norlase- do -tan aslgnaciones y ogres do to- Ia relerida deelarste esplrltu do vrdaera cooperasls de ricas lo faseo sa pcosa dc aI do los dopartamano, par .atan- id partidos. ai r-sioE cemunista en 1 rundo a- sear aquel.os renglo s impo-tanes o cionad ad, cema e
La d tno. Es iiscutaumen I prte aol ue pudan ser reducidos a eimina- del rticul 263 deo
doeib'erdb sr mismo que quo el ageosr esi na- os sin danar nuostros requrimean- d- 1940, hay eleme
di p a nLa d lizando simultinomnente en hnde 2 los oseneinles' -onslltuclonal do 4
Ptrlagb dedonesn EuIo-na y Malaya, y de Is siuacidI eas- 'Un presupuesoo equilibrado s Ia pa y en ins Aderias no os nada t legica que indudablemente cosmpo-n permora disposicin esencial pnra in- sado 1982 igente. tints de Ia libortad quo pelia r do I- Isla de Formosa y las duer as pedir una nueva dpreticiti en l sontecia continue
As caoionalistas ehinas oa dchn Isgar podor adquilivo d dilar. lam desestimando ci
"30 Nuostra poIltia, dedicad a "La lomulaci6n de csiduquler soha- "Sil psdri just,,.d arse Is reduc- tes a onocerlsac arantiar la soeguridad del m n. dO in miltar a Ia guemra oroemno 0leoin on impueslon euando boysmos notice Aere
bcina do do s laId t bsem e n -rectardas eslas mtade prsupue gr phoredentes p
patifo ,-coexs p de q El g res dando aleneno "Mienras no odms eterminar faltos prEecutivo, aP
clue slgnif-quea dalar a Ia le do mPyor e inmediota al desarro s o bsts dnd poin reducirse tues- rumplmionto, come nuestras amIgos. Jamis neepotres fIeroas adiionale do in Repaa a Iros agresos, no sari intelligent do- clrataria de "eon Is el eatlnvtcamlenlo de ningin suabl u e Corea. Los ciudadans do t-Ilerminsar hasla diode podrnn semlo eon ol fin de compar una supuesa panis on domorado su capsa id los ingemos.
-enlaja parn nosolros. Pedird al Coe- camo combatiecs y aa dme-s .- 'Poe supuasin, vivimos en unn i d- bresI en locha posterior que aptUn- dinte de participar en mayor - luncin international quc si bien n be la dbids reolui6nn OIa qlu s. do en s de.ensa do so palria. rt- sunacemergenil qua exija n0 manocifar 9u" esle gobiorno no roe- nizoitin, malriol bdlico y adleolos viliz onen general, tampsee Os paz. nce nlngun cmepromiso, conlenidoI mien10 00 los taetorea quo les po- Nadi snae al tiampeo quo sea situnn acuerds bereeoa del pasado COn milimin realiIa su dese'. El lt Na- tibiperisti. Consecuen emen to gobiernos, exsrajors. que petmisto so do lo adS a Coren con Es n tam, s fI, odoe n apron or muouss s clae do esclavidamienao. se ojusso complotametoasaefi. coas nuenos segmn vancemos, adhi"'- La polities qaeseguiros politico global. ridndnos s Is que lime, deseartanlo
reconocoroe hecho quo ningis pis. 'En jlnio de 1950, dspdes del 1a- Isqumns. aunque sea tan p.deeoao tome el qsue ontra hi Nepsblic de Cot-os I "No lengo Is inlencitn de nadira cuestrs, puede q e si solo defended Sepims Flola de Ios Esiados Uniio n prierog. do lse control selaaIn lbertad de lodos Ion pises ase- eeibit otddnes envia l.d enilIe I 6 ls do preios y aslarios en dt e sazados per Ia agesitin conuesta oaqUe Fnrmnsa. emo do grno abril do 1923, cuands enddca Ia atealterna In labor suberrina intor- a tque Foemos no luera utlli.:s.Jo ual my. na La seguridad mutan signofica la comrehone do operaelanes t05a .La segueldad do los Estads UniedItz cooPeracis enLre .Inodos. E China ceomistt. ds Ia o n e de
Muanto a Estados Unidos estno .igni- E ha signiicado, d eho, os iadel uL fica ,quo, coma eoeston de s1idi Is Floa de Ios Estsdos Undos 15 a q u el personal d Germin .Fecomn naconl, daromos syU danaeoslo obligada aservir do arma d -deal nealanes en suadelermimniatros poises en In media quo so es- loniva de China comunists. Stneampydocofias en el tmplien duercen seri=mnde en numplir 1a cusl Iuse s situaci6n de 1950, Is- to de us debes. parle quo Ins cor.sponde do Inamra puds qua so expidid dlha ordo. lo "Cooonfi uestra ,omprensidn y esoetn Ningunayauda, poe groode comanistas chins invadieron a Ca- cooperaco y ad qu In reposabillquo sea, pued ompenar I podre roa pora olacom a las uemos do as dad primordial en eliminaralos a do espirilu. El rneazin do todo Naciones Unidas en dicha penlasa desleales y peligrosS doscansa direcp ala libre dob stam seriamenle do- Ceelinaamcn e bo rechazado ls amente en el Psder Eecutiv. CuesPianda al mannimienlo do su pro- prepueste del mando do las Nacia- d esle Podr no comports On loress pia -IndopendYncia p aeguridad. nes Unidis pais Ia dirma do so r- -quo requIre Iscalizaci6n del tr
"5a- Nuostra politien dbe tr mistino. Netieniemenle so uninro- Podor dol gobiernso. nita a s dtieneamiands a lomentar In ereacii a to Lenin Sovidica para rechazor orden y conion de una unidad practicaen Europa Is prepuenst do armisticPo auspecad Esoy deerminad a hater Irnoccidental. Los pisos do ditha re- en los Narienes Unidas po, l do- te a esta rsponsabilidad del Pnder g8n del mundo han hcho una apsr- bierno do India. Esta propuegta oe EjIeutivoe tacin doable al esfuerto de man- acepoda por s Estados Unidn y Las plataformas do ambas artoltter Ia aeguridad del mundo libre. tros 53 poison. Cnnsecaontemes os lprometen inmediats condiida co Desde Ins elvas tie Indochina y Ida- no exite ya ningna ra6 lgica Estado para Hawaii El psebla do lay a laS playAs septentrionlos o senlido en una situacids que doeqae- ese lertoriO se ha ganado sa atunEuropa, han aumeotado enormem ma quo lo atsrda de los Ensados tU-a- cin. Dbe coneoderse ripidaonlt, to us smuer-os defensivos. Siompr dos asums rosponabiliddea de espi- n sr pimera eleccli6n para i954. quo so lea ha pedido, ha seo ma- Ios en lover do losIcomunissas, r Existe un aspento en quo los dotasol y dolorosos saceo cios pars moitiendo econell qu estas omn.s rnchos civicos esan Inevitblmenle mantener el frente de o Ilibertad Ian, no gros impuidad, matec envuelton en lo leglslacin bedemal.
"Poro ot problosos de Is aeguridad ores a nssros soldadns y a los do Este iseldelinvig ation.
exigeIunaeFoopemaelin md bsotimninstroS liaostcontie entre on palnas de Euro p a. Siltn "Estoy, pot- lans. xpidiendo in- injustitiai. En realidad no anales. $ratema ecosomIco poltico ms ins- truteones pars que Is Septims Flo- Algunos embryos del Congres me tegrsdo puede daeII luero econ- Ia so cOnlinie empleada camo en- has intormado quo so compreodo, ma, cosiderablemente aumenmada, da do la China enmunisla. Es or- en las mementos do so vigenela, que ,necoiaria para mantenr Is deaida den no Implica una intencion adre- so baria noensario on eatudis attoo preparacio milltnr y an nivet do siva do nu-Ia parse. Poe.on vet- te los bases do In fijau6a doeulots. vida adecaado. dad, no enemos obligaciones sde pro- Pido par tan o at Congraso qe
"Los rtis eslarecidos lideras eu. tegeaa uns onjign qse nas combat revise esa lop y rdacto ann estasuto ropeos mproenden ostia probleaona en Coro. oe al misma limps aadvcaurde


l plan Sebuman, ohejdrola eturspeotna-aures Io5alueiatpslsmran, toasbahi- I- "Wemaa hehs anna brave rotoista a Confer'enia do sraburgs. La Vi Idins pars cumalqader eaningns-' d o alaa sbl dsido nsiro
na asia tesd esnd oprenemas Nuestre problema oltgIar ade que lonemos anle nosatre. quo cads o do lI en ave- ua ten military danrlo dle los- 'Hem vista quo I idea do stAmai- sobre ins diolsiones que onestrs economioa. AdrUp. polecia cueso do 0s005 asautnt: do In pollItsi
onpanado ban tausado ltn .ra- militam sit parar miaenes on ns to exterior do propisito mandial s s edi a on don atandes panes yal apacidod econimsce srta came do- notosidades cotldlanas do los annImuoeto i I b fendenosde unlaee dsieast no; de impostiin dte eoms
Lu not.ro .nda s i miosueas ptovoabamos or on l goblerno al lomnto do sues

era- slo ue oable dem y duplenines de m.ro s gLaropid senca ils
do adentro. Pero es uhgicso p soae-. "Hoots deompartenar dpmedume, nue1.r Iaedo y nustra
europoqust alpemo gi res qua el tamaho sole nI balO. Lass tea hbitidad. poetansn qpa d ao eaa ssnela ueress may noneso ltat-a o, ne- Somes faere uentebrazs.- Dne"eUs vodaeo hadateneto "Tenemon quo lnterars etlhe0en tra armaments. nueatra producliso
-guaeldOs pr uehs r i l. o ids. d b n ues clone o matdmnda b s t eodo i seros es, ea bcbosmtsaresdena u o quo E nue sosue CaeI ti a e ins c opaneos pe c soms esdorcgolde d pesden ar smt m Ia.son rIs comnn dar mio en o trol ae tes u do p o da s de. b"n delIa s urplita eoxeivra s encbone 01mo ls5an n es lr a pen ouer pevdus, min podao r ado ian elad dpoIroanis pessni- mnodoueost a eye nIri da ns r s m raasn s r d Fn d

mecninmts mud i ta rvecso Is tiept- E nutiv odade sede-enso, ar do efinuir 'D hmo. slels. e ss EL niesten seni r padueasmiaos rep b da esy mejrr, lars -00 lExstm cut-os osietuno d un ls
bu -Nuenlabr p.Elma e E roa ee e n n 10 de de r dc s dtc .deho Ion ejemp- Ist cubporlod de nams mEseeaeo coat tooI :0us mnesion0 deinens.oidn ue s a m e tl m n ia p o ot o n i oo a I o e i ns le e o ls sJal a t m o i d o ia n -o u d l e odo'ne anId-a ne sor trsIetividades des determd os t-oe btrui. aotrs donyden ps de cin e u Crosonasejddes ye uidI aa o na0 En on los asuecIns de usa-los bagr oIlie E madruaP plotsd eudcdoa deoalrmutlacoro1eus messn pia, losegu hotrlsuetmpoeeno.plE e a icule r, d o sanS r eonsi o, m a por e do de un ro oo en -ucu.lono.ay omnde abPerands o edn.do st-amp 'ale nelueidd adoho abL_ roti En do espsin qe enooea in de re d r rgIto s a a ,er mls pla es tiow ldas no ae- hrd abe es


dgolms quplo nslmnds maios n e- Cnidaej do e gird ati a NIal fEnz ,~~ lopaos asoca ndsto scoraens uermqeitan lerIall- iacnddnseraonals cm-dn serdoreon h es hesdod.nosa ero aticuolan tos e n teas eb emnte uF. e ossnombao naIo.I olnoi omaua r i qs yudst ams'o p oestsda dseas msansy paro r. b. styOs"
n I Pcm de: Unaisoede adcionp mea Eiolleno
"PImeo: L a eso de nusrcarls eg n atva ,adminstraiv I d
dosyes ampclias paronedasmisare iso arer seeseosda da ls II.adosvmolb0menlds0 uoe pods clos pstifir iael s enl elb oa UnItdosmayd oroslue ,los uneas. seeno os en esmb n roo eco m r nali ud en -n nl- "N s d aos l o e mot O mii CO NT RA. sEn Z nEoAS ,I cciinpro os y ct-on e ambente co- sroan do l e i r uns ourrao'-' 'n ole I' se ob os a b en un p!m n. o Y n ia uestpe d u c r, rdu i a pr d E r o
nimird qudo atr ecig od1 veitIal d ion a e le n e s u au d -a eu ln m a t


E oold pt-to. y copone eanal ont lmoolpt-saolo ds" ATLETt-PnoD "EBsunacinsd ate 00 d en
lepsasneene'ibprnaetaandlo soPsZcns
Tenmbl.n ndqu ag "DUndo yo o dael do o d- U
oNe hamPoltm ext enqampstu-menunidadot emIn

din InLaydeAcurdo Coenlals ciion ondquu n ns plMTbA ItTMA rcpro p arampieIts'o oen dFenar to al obdpn.D
grslaromn epeopE.dato Gcaodita s ue d
cuieo ntaol oivo no0o desodo- gaols Grrlt- srai or-Sr NA osoesqefn, .

med ld I aenln ellos I blen annu Rusi Soina sCageydc
Irmntdimiri Acas, ess.ea ineddla rl iost-ofersg Io e dp c en7 ~ ayapu

rrues p doIns-cioIs de1dbiIss niv do eunlqs" pn, I
_pl__is_ _U; oI. noelarer ITLETA, SLuPeJLliD
Enod lo eso pr dac trbnr se it i :
qboutmu gangnot-.5entemannNES
P-r ejernnlecIstc ubtestdedeadas!nss
1.ne6.a.nanqso"n-imn, uqIauss
al stae n ds trs as. "ads qae ir odncu aeti -d
bun Es oultabi Inoarm y hdnca potde, cldosleoedo ddh.ydmete ama-qadei sbto4s m r es pla met- d
ag ieclsiiqe ecs y dru euis.,e l.C uod egrddN,- j, "n II I.apc. ,mt

po .s-a de deIovar ar redocr u nit
prpanshlos dorg deaesos
da qo ioaems p neo tal os ElSd abeoGaca tMr
tibeato qquodRudsos sl t- 00 CamaliloY. die
armts hinZta", rota cast- at 10- sam uo ms pdcpad al bodo comzardsu a to- e n .0-4-teatlmioluo sdosntta sopliityrmadred"stio rtaqoAoiae aab~Aa
me, uapom, cl s~ibtsI ivsaa l decli9ene layss iPa ps f a, g Iaswd as ssi ca. oeaoatI tlaalr ls tirbsrt e: om s. i tocd ls O tras d EOOas,.nalvel-ntsdi rlesprt sd 911.p~~i
'Iteaseosas aI I- ots 0 uts sse
0 ,Pol rtru m lnea -cra.6ad igeos os edenales a : ml-P-rlhoolse ovaa I a i a 1.de
ala Id ~mrmI mn aegoeo. cua ,m
Priad:Lsa revisotio denuetrS to cosil iosd sdvcs eaucd ui
atlalas "is Manomrco. V. 1 sgnadddec1ua diamt- I,; Oes A S ooa~. EH As i lo
TanabJitfleomind uea hore ntil.,yd tlai~s cib ds
.cmasciamedlutmetea eu Pa.so ercmoa Ia tesaa o
Cueeasa te n ti adoIFm CO TRAstoa.S '1 f- gr s sm""' ri c ib s
Ilvan qua eatlaseslilSs 'c!' Y atoess

nue, t oI nom Stro lunoo, hol__i._____________.
d ea s oao q uope s toe rs b l o r coe_ _ _ _ __d o_,_t ot_ _ _ _ __D E
plo o gig ezadai eecsoos III________________


ARINA.-Martes, 3 de Febrero d 1953


Noticias Nacionales


Pigina 15


Preocupa seriamente a Inglaterra que los E. U. Se ra


FIldERA) (COntnuaol6n de Is Pig. PRIMERA) pallilca de IaEatado Und.o baja el der Sith. eeilista en rabl eas El COnoQ Cnosultlvo ha sldo te ac oi.dnd q ria -Fl nueve rdgme rapublicao El se- del xremo nrnt, de a Comi- coenvcado a sesi6n plenari Para a
Sa en lesqueI otluaen Fstado det o Estado no deJ6 a los fran- sion de Relaciones Exterioiec del Se- tarde d hay marles, enel hemiciclo
rA apficarse, ena le a en aidode ceases duda aguna de que I actilud nads, deemer que ohora -e han eli- del MIalaterla de Educac16n. En el
g-rd lo benao-e n lsen ua e msa del Congreso de lostad I s Unidos mlnado los obsticulsPara- e"las extens ordes del dia han sido in--tnon re o d lo- sae i ,Europa no se unifirca, tropas naiscludas numeroBas e importantes
narados 'a 'aainal o ten comunistas inten- ello pue e tenor graves consecuen- das en Formosa puedan alacar, y de asuntos, pendientes de sesiones antele referidO paga Iana a armosa. eiap esta manera hacer disminuir la pre- riores,
a B o spro- La diabosici6n actual de las fuer- imo tempo, trat6 de atenuar s que lue o r utras Rnidos a la predena del
del citado afi sector ocIdental del OednPaco e ascontrariedad producida a los fran.uerzas q I n en Coro; doctor Justo archa Rayneri. los
todr Truna noidentaldl danoPaicaceses par algunas de sus propias de- Empero. e; senadur John j. Spark- mlembros de- Ia comisio especial ae tidnTribunalon surriecambi odegran unporlan- claraciones recientes y por in de al- man, dem6crata quo fu candidatoa que component todos los presidontes rear que o05 doe la neeala eddFornesoe suspen- cuns editorialistas norteamericano, lavicepresidencia en !as nltimanelec- de las comisiones permanentes del no. qan 00 r eaeFordo oincapl an qua el GabI- clones, rm: Consejo. aordaronyern plan de
uentaque on NO ard .s note del president Else-bower 0 "A -trabajo consistente en celebrar sealnda le mis. Era Franbow a decl de ~ercats de las dificultades con que que perso-meincote cc gene- si6n plenaria los martes de cada sete un q ue cn Nob a rnh dernde Pet e d e n uren tr inen obedal e o y do e uerdo o e n lue e deje m ann y se alar deter in ad os d ias p a.
!l!. de obl- Ier RI. 2. Go- able adoaGobieranoIran- on label-lad de accose a las Iropas ra roanionas do las comialonas.
d I optida PARIS, febrero 2.(UP)-ElGo- Desab a dodo l iroarchinaselpueblo nortaoercano3- el ni a do a e
de la rep ie0 ranes deelard al ser>- cas una ropis del diserso sobe cimundo center Ien-n derecho a saberl VEl etCote o a
lario do Estado oetaa rbaoy. n Esado don Umn' del s hasta u% punto estamos nosotros on El ex president del Conso ConPerez atrado Fotoer Dallas, qu no a 0r tctina John Eisenhower, cuando os g lernande favor e on ataque do lao tropns de sultivO actual ministro de Justicia.
z PerezetradoFderD dlesien isfeorIn de Francia expresaron tenores d ChianKai-sh0k I terrtoio- conti- doctor ast6n Godoy yLoret de More y de" del rasidelaeisahoor oue ,asdiscusi6 de desne tral .a .hino; y, de ser a iasta qu la hizo ayer una visa a las ofici- 1's o o C de"desnealralizar" la inn de For- a- cools1 chico; 0 do sea la in
!eretaronIsa c- mosa, ni su a aren't intencisnde teFormosa pudiero pravcar Ia .iun estaMos-diSP eSjs a -espaedar h nas del Consea, en Pase e y 15, con
aprr la Consti. declarar nulos os nuerios secrito ensifici d In guerracoroana. En tlar si ro las leo el lie do sludnr at president do
S tivoo eon ln Unlm Sovita. Esta a rension francesa es muestra naciona las) t i c n e n dficultas dicho organismo, doctor Justo Garvio is seuro quo ate criteria br do s alitud que so observe en toda dtendremos nosotros que ir al resos- cia ayneri y a Ins demis miemT E- dos fmPorlantes oustiones endri la Europa accidental. te de ls mismas? Tenemos derecho bros del cuerpo. con ksuienes depart16
nd ,ero Uear a Igads e ta en Losdrs, porn donde Los franceses tambien quieren apro- a conocer la respuesta". extensamente.
rea de inconsti- partirho mafana Por la arde Dulles vechar la visits de Dulles, rsi omO I-
es la infocci6n Y su compafero de viaje, Harold Stas- sus conocimientos sobre al Extremo s rnttuci s, adm stradr de Seguridad Re- Oriente, para expon-r an oeo tasn
proca, en In tercera Lapa de s sus ya conocidos argumentos en far2,6 de laLeyrapida visits a site naiones de le vorode que e otoogue mas ayuda a d ,b1r1lei pa- Europa occidental, con el sits Indochina en s alucha mntra el coq I do dotomentar sobre la situ eu- munismo.
s s quo rop al nuevo Gobierno de los Es-DE A RIA NA
on to particu- s Unidos. Lo cngresiatas repulliraaau
recurso, y dare- Dulles, Stassen y Ins rin ials aprueban ia sedida
ndo se cortifique diplomAticos de los Ests as Unisos WASHINGTON, febrero ?. UP).- A TODOS LOS TAQUIGRAFOS PEL TERMINO MUNICIlibraron lot des- er, Paris pasaron todo el segunde dia La decision del president Eisenho- PAL DE MARIANAO se les advierte que el PROXIMO DIA 9 iro esmunicsr el o tda u eonrencdo tn woe l levacinapohbicio q e :-e Febrero vence el plazo IMPRORROGABLE para cumplir ol
roaldaendelConsojo do Minis- impedlo ao IonancioatsS Chinos dell
on eects do su Iron, Rand Mayer; el minisirn da Re- eneralisimo Chiang Kai-shek efec- requisito obligatorio de colegiarse a virtud de la LEY DECRE siempre de de- lariones Exterrsres, Georges Bidault, ar ataques contra el territorlo con TO 461 de Octubro 14 de 1952. "so troo. y6tros mlembros del Goblerno fran- tinental chino, en poder de los rojos.
cd. fud recibida favoroblemente par los
Los sefiores Dulles y Stassen se cangresistas republicans. A partir de la fecha del vencirniento del referido plaza
Ocuparon de todos los problomas co- Consideran los republeanos qe la los taquigrafos que no hoyan cuenplido este requisilo NO munes a los dos hiEtoricos aliados, media constituya en pasoeficz ha- IGRAFIA
desde la fecha en qioe Moyer irA a cia la terminacn de Isguera co PODRAN EERCER LA POFESION DE LA TAQU
Washington para entrevistarse con reana. Sin embargo, algunes dtesel president Eisenhower hosts In rates temen que tal politics pueda CONCHA BLANCO UZTARIZ.
question ms rprente c- Ia mente envolver a los Estados Unidos en un ecana.
de Dulles: ratificara Francts el tra conflicto bdlqco dentro de l China
tado del ejircito europeo? continental. Direccibn: B, No 155, entre 12 y 14, Almendares Mar anao.
En primer lugar, Dulles di a BI- La deelsi6n fud anunclada Per el
daoIt y u barupo de icnicos del Mi- Presidente en so mensao sore "El Telefon: B-2959
isterin do elaci-ones Exteriorec una estado de Ia Un6n
doa muy general de o n rqu seri la El senador republiino H Acorn-


LA ELECTRICIDAD:


lo- mas barato de todo lo que Ud. tiene que pagar!o


Ba&


Iga


I


B,3


Ike%%I


K


or regla general, cada vez que Y NUEVE CENTAVOS, comparatenemos que pagar las cuentas do con el del afto 1937! mensuales que cubren los gastos Sin embargo, un servicio tan
fijos del hogar, nQs sorprende de- valioso e indispensable como es la sagradablemente la cuantia de los electricidad, sigue siendo LO MAS mismos. BARATO DE TODO LO QUE UD.

y s squo el pago de los articu- PAGA por la sencilla raz6n de que los que compramos o de los servi- la electricidad no ha aumentado de cios qua so utilizan, lo hacemos precio0 Do ahi que .1 "peso elcctricon "pesos" cuyo valor adquisitivo co" sea el inico peso que todavia real as ahora de s6lo. TREINTA vale 100 centavos.1

Es por eso que puede afirmarse, sin la mds Igora duda, que la electricidad sigue aiendo "LA MAYOR DE TODAS LAS GANGAS".


Cl-


)


ul


Al-


lot I


i


-De intero reinan temperatures Fsporz. 01A 10 PE AMARINA E 1 -'luen def Saea-bajo cero en granll part de E. U. Fde.sa ou-a:= saae pa u w
C iasfi)ao s Qntcarade irt f
La A lbana, Martes, 3,de Febrero de 1953 .
Tenperaluras de achtiratO
OBSERVATORIO NACIONAL I- L ac* 1 rer. 2 de 1R53.-TmrtPrA n l-E l roceso del que invento ert Constituida una nueva empresa MADID Feb. eSEU--mi-guns cudade- dels Estaos Unido .d son Educain Ncina de a
a a 17Esparta la "galiki i ttia jide pre ecargaprye dlydeefimde)Is-Aac.D
Tas 1 o e P eph2 Lunes -ansdo. D nue. -I md s rba s. no dicta sr
Iw eo Ne a er o a 89irnd ARado er Elle lI IN" e ee CSelR$be &~r B~r e Buque mtdr u epee
3.3 bajo ce. rm-s o.Fcbreo uL cu.a guqoupfds e e lleairo g egie otiCirio. A CtiiU fi clV pryc t I.Io-,nm eda e u el
Notinterminble. a. arsesart alprocesd: sahlVI. er de ses curso v U:n preuiverssc,- cnromuybern.a ,n Ber ene Metre Amat, q ndept La rut N wYork, Habana y vctaro, qu tedi cr ere a.
Teprtuacnt~ao: an set o myben aa d cuat hans de p-erm Aen ,a*pde8 72 E el plciod eor esme l.ra t de eracis O ICASDL UET na oraTv snXrgrm4270;hoa,1J5 11inm 1 Tmb e rpia l e a wa la cr1. de Liba, Aab d demvu;- id. S ecirl.a S raty rnlse- dr nr nttddea patir d e'I' e F irt orofes nia nt a ectr a s; e ladoBc
her, 6:15 2 m1 eso sfrm I~ Nsta de lo meet den tes, rr, y e a. m 1 ma. p r~, q-c u a vel p ard1 y.! lal." t ro 'd.mr ,cQno u carob- ; .PtW os siael earan e ic ari aum s milimietro: R I :0 m 72.7 a o cur1osel dom Sil i uenpdci 1.a.e aay ". A I e. pr C odrad lera'ati.ar Shia.n jercos e eacaetat IaS 4:00 P. rm., 75.3. Hnmdi hd o reloiBI'i- imenteine 6l r so f it~tic Ino- pig sAgena, In a"sricoe elcioe etrnce.ta~e v to pr c61.1.: 1, las6:00 "1 Medan eilconea -e gi nee amod oscetfcs reeeeh eaetn nJi eartsgnlsifresqea e ok cnuied lnmls-ce eidotamdro.ec a
v4 y1 as m,71 Vonto.mx, qmua u.r1un e n e uPiue o rada etra m aoesoc am Iayrenlsse-co eazcr.LsvaomsGbia rubs eNgrs e a Asvna
b"'ai .28 m a o ow antrl a in n a rc us E a egm ha d ea.eit N J-4E- a. cuts, '.rignr[imo aaeo- Hbn a a ll mi]n8-toa p Fcude lis endi s 111.a 1r d
ina :0 .T1, d1,uiah a t l eIno ga-,gd.e.1rIlons" a6, I cuadoey,.- 4g1,11,p1.11 a xge 1 r 11 a blcanoenJen e a- nchra, c on e -Yiar ar e- a elde .- s vu, crg.d. na i -, mP a.dre aape n i amh~e
Ilae S. 2en .11111's ut R.o nenel rcuea n cvsindu rceepraslr tl Redesri oeca lodes0ger annt nom6qeeane yn BhadeNedtsredsin elqe inrse nn aUieria
ba ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ala se a ha a es oo o o igs cre u pio utoaI.[ de Al F.Iln a. td o a '.E. .d.'P -61nxreaa paiad V presai nohermb P etoaaartennecnve Itl demiio a
d: o a4. 'a lbre d fiur -a-se t q e l rsta an Hayretdm y M. u all tin h o s n L i mb. n. p aC rg ar zuc rr c sr c n rveh m nt s
jas 513a. p m. 4 i n sa mstrioas .a precr6-,rocs- aio ra adto [ manrOcIgn -].b d a ints, 'tudoseneP a PI-i r lxbach,11tu.
ana, in, a a i g6 hac~el unos cu1 r11, os 1 1 o 1 E d am n aoh do u dia 350 eri de e n os va Eme yqu eInu Ae- y 11 Bahia de Nuevy Yok cn ucenf Ora. n U iesa~.E lea
na a e :7:a at, : pus t m j r eetesg nd ednde Lab n ia e al a cle td e yL ia M ric enePp t d ew c ra e eadypaneosin trda m n de gad u ero l aaumie. S ,Ali .,d 11s 35 It, a ,l odes e a m n Ion.nc. afi n Il s m ayl o r part deki los a tunoe dres a e r kes a i c a el E h -d,. Mi m. A ue o a ga g nrt.a BTo a u ern elo o
Cuba di 3,a la 1:1.bpe .'a s ran and. d H ia l g nt u ai n e olsari tle ne sto d ruyn cld o aaers l P ei et P l d .-mos ne ,e rida nzeii a A a, .13 a i n. gu 4 .a ,, e le de Arq uia r a e$a n U mp orl. on e s-i- ad c do .p r es aco u dInc n pa aj ro pc rg e e-.o erallys e chinme.gre 11 r .R S A T
(n 1 -0 y 1:a ra- 5E .Vua ",enc1 a epe er ual rio ,at d i d'unto aH'. eral.an eTIna. 't e l e s on st Illr
1. 11 pag;3nP. EnI.eSaida d c "Ialarlcabeaona~u ie s queel En a eand q-I. P a de teri- peAracuS9 buS'~, mba.n 1!1 n l I. co diitrco es enai Prf re es r- CIUA ODNIT
L. LHabanB i2,de I!,i ~ dor 1Bdperid.- an' h a- .s _s -ila o u a s on su cdas )Bi d. m nsde me rl c1- do s 1s el bu qu gls A Ir .dm a NsientYok, cntchedtes rdelTin al die--rii snpelirwr
7;y e 1prs.'tn11a r d eta d e a y e A M. ier I lo a cme. diineenisade s m.'e e ren-' F* aa, y lemn ectndek Nser o~rin esa oiyinacm cos uncaddTlfn, -42 El n S, a 0 ee- u aaiadra ene odet-lE Eset enunjugPmoid1. rns a ce. b ds Yok, s A _.nocdase l aip utode dI~,comeruio de in on'-'-ign yera -rin n s j d it. Ipard5 fe' s'aampo ante"el mad yoHrn crabrtedd isi- decd p rcen oq eelmsde(DF01 E R DI I E
destede 3,lasBr al cnmancoa o toads. Na3.rro fuo eahI- no de min ha i z alsa .,en trada eg it v .je aqI_ o d A por y tras enero E l conuaimtPo dor i-ma .Rhos, e bd.I'. E.cnlh--Ene GAPAaraN FT N
m1: rs1; dB,, -111B.arti 6:3s9, di 19 ,n- ,1,.6 p. InObis .n. he e prr sLds gprrand-ldepar.ti,7l.kiodabmecan Canejode Mni'rIs eeerad.baj
orenals:oto e :3nuantr2'n .V alaencEsano1.a seguRd. aaremn e Toaleayolacin eal i*Xa Los buquers de La ei tam. a ngrak .l ~., o"; re. de ni e J pedl sadi Iu enazasu isp. in n. a c g,, L ddenerAbibum enun grn sdr ddndeeIOnipa,-be cn nda meieo rde l a go TadnIer i I sro y 9 1 a-i lsdemr- untde a ed as oreqe

lo EtaosUnd,' n-dsi enro- uee.Lo.b Emllsbe e11r. c p n ud-i bd l d.d e0e sT ae
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 76mim rssei a n L DE, e. A F a b e an gcerjod a Rel. ran a t A donC rmi EnhBFAd"Liann d ae d- lacu,.nd. u dci n i. yer o es ercaan je dervadas d,, ase na P- rpesadlMii od

m E ar dmns n em a or oie be .oezr n m e a [egn6 ar. n I te o m o iese oo edn ei.sc'anr.bos oqe se 9bal ge-2en un bA 1 livnc! rlizad ol da[A ar cedr de U nernci ld A siedadtes no biir

Texs. po fi oto nm,- B a I.c LeG dhic" y por e l saa e.r nss cr cr. u aIe .1ea, que matienen srvc 1. .-a. tm d irm, ador de itia AdA-2bAtla emc. r1q00 et I 1n1 .1e-u, s, pb amenB ., a E _, a aoi egn lCla;te aveaynbe iddglead u omordh a n a[ m ertod e 45 a t e omnrreo e rni~2 n enhC p'de51 G r asL C
Ltmsod ar b, amp .v.en .un ,m-l1,t1rdMalne s ommy d -,,. O bispiosr o. m- .B'a mun ar n L ,e.pa ndid.despus ilP 436 a co d e Quar al 'Bde IE tri-1 e R.A I0 IE
y e etaildad dedePrnosic p raina an na M res a no D sor enda la defns o d s hil l lleaent i- m .r de y a utar e -*o R a r t ra rin Una c," m is n p leadcos de l IA D I F, EA
64 iim tr p ai scs.vaiale, obbin-nt dl l tlti a n fgnne M -tr, dhibe enec 'sr a,11.92im4,a1., a nikec ro "dedondelas t-cina de ea depndenca en
eleodst o loet lnrese c a bi na rd al ijudn: ~ u n a eo o oo oe ijoypnoec uo u-cm a ps dent,. P ret evco a- urod ate edr,,. a as i l Jes del E mo t Ecagao e.Edf
dePt -asB trua He 7.3amiodeenr ga l G ijay Tlod. I xtnr nac c Iud dA B ni nar a ode de1. SIR~p-- h arl en dea ob
it lratl: Ve s i adeonu un i peinoerii a ]m sm im om ra p aa se pr e ovd'oe od ormadin el hraiodt a b: a- d, ,-[- -4- 1 d osqdbs 0 -a drIen i s. p r o n t od rtd ." n .1 'l, ll n e rgo a m e a d ued .fl i m. 1 d. 3 .en e s B oar e no n c u (t d el OI
Rr yaW edet.R233: Mf an .1 en -a .1'. e' ib yt o TE p aoen h o 'er Ia a i s u s mJre d, d -tsto -e nor a e e os pa ro osl q '
dole 2domTampi sabe11 Newl -dl o dtoa ,e al Slaoiaugue~lr s y edaus hijsnPer- tb~nnve-d a ies odar~on iniciar ]Iyel Id ]Ido15 ,r, II nm ds ue a a
L-a .05: Yn ls.li W -v ri a. o .rad. ,,- r aentr lant c iomle Lral d, JRrgela oyTpayNs ecetodl2 o inosbee P 6 ~ O a t r i G~ e C nI I i B la C t -nd
ingtn. 00; iladlli. 28baj ce, 5 u inD rmde ll teir :;g .raAny ,HoanasIcm a f -jrn d o ob rsm rim sc
I Aterea.Sa Caetaa a ne a nq it Ld.1Prl ree1pn1' aAoca nddoeci n-rtm c A e r siean Is e an td,,d, oI
Sa icm iard P i ne. Code d allan u rtIeAutsx nLo Bduta usrad aBai eL aba orerca u s ac16n nd.se com- A. del Nl i ortl___16_ rGlhba" L NREg.fT lA C -?Im B Pna a e p r r e I. funinam-1. 1 istG r W s. inpon h.C.a in_ E d., rae m i l. tvde conrd Aeteo dvle o s
itrm. a ,BIl~de G era.Ca B.-2 L H gn T nuc Sn J e Rqu e medo. clra ,n e lot is ixcon destacado aso c jt.ad l,, a b ,,ia oredidm d ciicarla d 11,rs p o- 1 das lodoII I
bana.2 de ebrer de 153 m m Ar bos. alimte. M tanza. tana freuenci inteceptda porda ad An Ambr.de.Erecalwr-porei L derp en enre ,8 buqep ,iionesv gonet,,prableeceeas ma
oa o i 76 8 p e d d <1 m -n E n a T a u1 syIclo ns -a i .l at : u e r e n tI d a.8 d d n e e e c a e c e arld e E t a ocgt a m r ca-E n u Pe r sna .ra o ad s y r e a i d d I n d eIen o"a
d i a d el l u n s : a n t d r o d a y b Q e m a d,, d e n . p a. J on1 ,u 1 M ac o f cina d 1 der i c o 1 A u d i l d as 6 7d7 aD
e ItEa do nrl tlm : nIiua C ralla rio asem rc e ors nl:. ali n Ici'pe .qu.ionbduveron dey Tim
,r a ret l d oloel 7A e-l. j tat ol1 1Aa. I, I l*cn m.ercantn Gnealdeldn tntrav 1s dsio- dE rel, l., 1,rpl-dm d en
,aF oi a v r nn r cd na e F o dem a '. I dou p -raa or a r ncd E p A n b D lA R 1E 11 A BAen l e .o d L ab nidr nte sd, ha iri doai p eiient d
Cuba.Exisen aps pa one rela ble no lovioSuI z en b; n'a '.ou reuo In .u m0s.n enro di zacactu alReiro ar1tmo I.,s Insd
general ycconmigdiciares de sje ydo oMer~n d I. I "I n u Y )as" Pufueu' d 'td anci'tart'na n I

.,~m Ide En J ni~iZ ra o" It tred un A -Su a ate~ i dse al ide t r ans reu dr iu .z atdr' j f e E td ~
1 ,. G.li 'ye.11L1-1 ,nu des.MlytBbsad s vsos bq.I. to r Gener 1 al de aM rn deG
-itcon Inn ue .ca'de el I o rorcd lmdoi e o.e lSRII EUA ESA
m" '" motonse d pequno nlis nctomdritde n du.-ode
re, a n N -1 1, 1 1 P, a,. a tav, .I L~. ati Nid.ma~.-amd aePra I a nt i en t:ochde n bu.Cn r lcosnt r mirnde a Fiop
Nu-- .i,1.ndid"Imid-nv1y plr eNorteamerlenz. MiIto E. Mi es.j Y RerubUIiEsLY1E
mayor. once petroler~Aman o;5 s tres pre o bo a a e at i Inx o nr a adad E O A err IO N ,fbe 4-D"' -cd, dd-r"k",arIce qm bl sn,;cWsington.C.moIs,.ubyirabEV1L.AloadrerIlye&A G R A NeberOCA L
I It. en do r rneput: 12 ;,bantan:I Vlpan3m.,nop. Mi&e mos undd'it.'uidLT No h an'ra d
n,,,,, de 1;Ifud, 11111 'r lI .10,,d.on o gaapin Tue 1. dX- -% ih ji nii-ara. .1i-se-s, Pingleses: 7 e x i qeer ra d 1536d1 aP R A N O M
__ _ Ip-nrcme,, de 7.0r8.8n6 Se 0hlande lci. 76-'MCI
.a d u- m o I e, na 1 1 du a n a a nes dinam R kie 366. ar a s o r h m i o n_es 4arncse, tcsParrtes,, taAira te Jos od igIdCa .L NJ.4,-e7 LiHA ANeT LEAN :a-.5
buan.m.:1 1.qm.u IPant, se,. I n elg r a.o1. deran, jefe de Es--tad-nayUr de nuesa~~t~blJ~d~d dl~dl S~n re aconq.,n los utue conu pesra tAr a d e .2,62.lo
is~- .I1- k e. 01., an. 1 dles. o, li -ddI'rnd IBMro n s msPa deu a lntr~go,. .a m 'PIrante Mi oE ie.ied loes N slutles an r_1ua ,:StCall inte Bt;. e at. obn122 1o
vez inaq 'le, .,b.p1a idI A P rb n o: iwAmtrdmdo" oa ls enRione u s e h, CIOR GU A DcECT E A G
d e,; 0 :l0It. m d m12 :00 m y d eaan r en a a sd m 1 t li o I s n do 7 n .I ea ncI
l 'IS" '" did .1 Glde:-ln. card.Co. Ldd. 'd. li 1. raorjdB "4 -C., .
3:00 I:,0 pme: as n as hu I-'t' I I ata;,. Ne rn a n11 Eard o aitnes nta o
,ledrIAt 1. i e'. J epn et1, 1
6,sde a ~ g- s 6 e d, P lt co l rn Hae ic ota Amir an a. [ bdit. I
[as BCerinW:Vient,. fC.abinie -t el Bre El C,6 dr2i. M a P omodora_ r
p: R ode i ficcnizre, .on a si pre e l l o hrn iae to dr .d atC nep d otuno
T~m~r~~r n 1 EB~d. ,,,,y buna m el.de 2 a ad.amio un e a, t arlnn ICdnels a aa. N .cm d r uan fi Cada F a tg q o 'ibouan Rne y ait a c.E, ha -,P r n r no v oqu .N M o o o A
den e, A ndeBG ri tinM o te A lbe s o rAr.s, avnr i 'IN.t I '" T U A iL
al dl T1BrA~hc ar bdr.dC-1 m1g9n, ytr. i te.A nu -ceoar Ad ia in E Mer in 21 1l-, 211,k-InirrEienymerA] da Gib ,,arn apiaje Acaa uo M; in p l ,Io a Manuaox L e d A la Ha ana porelda H od e lbeo cpad
T'trn L 1tva lCod d IAS~aa se un uas r onabi6.EnAM u lerhamo ra i s G rr,It el crg aaerspr ER C U ,T MPC A P
150 1- t N'&Hlls o rernie lrancs Maye X r g, A ato apado es c ue navo dl20pclaC t a sbl a P m atrmOin MArse e ostA L ir elA
a ~ - b a.t nin a evco d ao o aiand aiJauns aiidas Lea
10 0;l,. I.2 1n)trAalentoda ila Repobm ca o ns idt-:, A go ra l 1 an.r A IA T O N H B

bicto Sem-.,ico el M o ro.2p op?- bntll.,"JInIVl" I M ed-vi.M N :uTEG E O LM . .derzoLee. w a a z
C~ s a r i nf r O i~ u n'I. b- "'I th .1 Irjnd ras e didadqa laxnenridad it nde rga ,Gu ridoF
amt Brueeed C~ G -reviisdeeeSeioo aumnt r r e audito PT Pr, usE dVlaei z EIO PET SDLG LOD C SAO
d, a a e a or A- i.i6. et l m i I- iimr"-ceM A It i e rgaa F

B- S ,,Joe I- q-'rp" -",qa Pr" a "~a l, a. ersi, pe1bido enegd. usl a sgineM crn e Admr Li a e s en e ismoHoraMER~iANL I ,In d G ,, Ca L J,-Rn z~ . B. .d tad- rectiva. Patinb M. N ca ii ef aE
PrsAdCntecteh. Edgardo Santa n.J- eUtad.rreaU inaan. Nn myuda dE DEEiCeC A USr- A grna] G enera
1 Z1I to2n,, ,1.1."t. FRAna. 7preid, caHi Anb dco e e ot arnte miles, S. SNPDO1 EF. -30yA62 AHB
11 r -s C -l7d -_ no,, -Id~ d 4 r, r t Arm ,ndo Cbalny ice asaeros. El ap e A iu e"' ad,. dl .,:Q01adri n lea-,uil. nefcafs. do ., amb iens rci Gra Fl; ota Blncu q ILn" eNw """
F~td.g- dl I"C -1 11 11d. l611 .Tonmfi.dlrm r o, Be 1 1, d co e. k o nduciend o tra ealEl
H- debt,, """ s LL- liw Cal~n- ie- Eph. v1-1Ar8.Ctn- W -. c. mo sretrsdy adeti Cse e of-mttaisidnddeFranceatcod Morqus "'.- ondu--Wn"deiC Aren.enac,6y de B.- s decao dorITALIA desSPANA a LA HbBANA
F z dej, don. dDe --to-p r O ehan do e r-ad n, ogtirsien. uan d ei can t1 ,d .I. r i oE rsla tc sa
d' j d,.s 1_ A- d, 1 rltpu o g- fln-nbIa ",Ii A IAU"DE L M R*'"narcd L san, d Srn e e
ten- su ongxi$ e estG ~ e C, d, oiAd A a uro str IudarLL ce*deA de t Pa'ilm e cn "itO N E UMi-A
l~~~I S ue ab -nc. in nea es de l a baard resab npeD iei r
m~s eC~ndmiO poro uste dependencafia antetes de cumpn AA Im, nt 1 4.1 sbe l 8demaz
- -J4 h n li h sI- aLU L m a r i E d l rr1ato n e h a r xJ o s E F a
to A qu e cria ndt la as u- uv e uqe:S vkIqe AdmUICI IEd ULAR j Ero SUAut vLe
dIw otrapo o u 4 r Idoqeqe conmdce uncagd e n to de~e o
Rocuw* 0sw, 0* ovr re ~~extarciiI .Ver,,crdey Tamfic.Orzade E 11buque e P.hl atte d aoI.-dE 'la lm Bach:1,-enr doM. Fle. e
$05 R mer~ de elef nOS ue fr Cser. e n,- C M e. fTr a oh.t a sahl ra nd Ho n, E rin de os d.- B apor" L O UIST E ALY BKES O qa ldra de ino ud mhn N rte A ., M U." onigad a
Ef0 flm~r.(fn liCO i reB O ~ ro bo lospueros espanles om- irm n ,deF. A rs- Sad dGENOVA. febrern BRLHON ADr Z

Sp~iCIn e no frS OititatC u Aques edoendeunca u tt qpas. rC- 11tran k :9oyd P Ara ifr e r.
Par ntondra et -oen r m- ,otr5d2 cn do petr6.A. crudo.
c t-, as como me can 'it ansg Lo i ue ta g, r
Tg 2Imbi h arni. ro11 32 n am e n r osbuuequo uee leig ronu. P RAIr SIN O ES

PMoar. ia e i Came, n ged -r B u etu im Ch;. m dea.Stvk
ila. tradns. J ruego de razaco rat'. ED ~l LNk 09LA HABANA -TELFON.: A-69M W-88
I Lmp es .a brde abarepr- laten d nt, d puerto del a
,nl, u _., !., ado i;:!i a dr 'rI rrvi a a i litieCa onsuCoda ez ue pedoevit Ilonor 1, N. seba n ,,,dvesde C e hal c I f ndo rcargo enerta ic


Pigina 18 Sports DIARIO DE LX, MARINA-%rtes, 3de:Febrerl de 1953 sports Ao cmX


CONRADO MARRERO CONTRA MIKE FRNEE N IMPORTANTE DUtLEf IARO e lo Deort8 encieron Los "eletricos fc


a Noiciaio e T n-Cet$.Cuanbacoa en e juego de anoch|

Buena ofena de Pedro Diaz y Afredo Blanco ayuado por lo3 Recuerdode otrognto.comParosWbali fici a los babala. Mish Gil-s lci antando nueve vtes. Se jug demasiado duro este 6choue
t H Por Eludo Secades
y 4 &Pr RIBINGa L font6n d Miami -- Qi vamos aha, hermano? Los bab pt.-e C14
E tiene of peor udro nstas ttedremos. que conctentarns con ganar e oef .1 sarasLs.c.Aec aic'muerd eab e-ucb-c 'c-rI
de plotaris que ha campeont. G 'nbol k a cise 'a s nL aopsdo u l n nb sad
padeido espectacul algno --* f vejtad Caset ba I l m., n itudeor es derdeez co t o on eu e,
on srgds anfi s. Los hay que cD acuerdo con n survey realizad pr exprtos dc~de e h urd u o ield rien e uaje nd lfctrep
a. Ileva d s pe otas seguidas de Holywod los artistasm"staquilleros en el goals el -C n Cuaneecoestuv
a sapizarr .Sin embargo, Is tpiporada de jai alai moment actuaa.l so: ,s cmics JerrY Lwi y acertii o lofouls. Ell e a. CUANELECO
In la Florida elel apeo econoicol es IsaIsls Dean Martin, con Bing C by on segundo lgar y baab drr- no odo s aeFg Fg e
p ig' 'de cuaonts se han realizado alli. Tambin Bob Hope n tercro .Eta nfrmis de extreme stn is en. amuiord 1 suni_--- a
rn 1.ag fsices. Es'dificil que ls grandes tore-. gravedd mister Norval Baptie. Se trta de tun iots. Es aatrahae aelsF Diaz. . . .
ro epnreiasepr o plt.Ahora se anu- caballero de stenta Y nuve anos de oded, a quien io s o 11 ,an rseuii n s Ab fB a . .4 .a
i ue.Domingo .Ortega va a cellar su ndia le amptaon et pie izqirdofeafanlpaad. Hace berder vue d esvcud tene r- s .Trrs. . . 3 3
coridaenAmeic enlaplza "ana ari"n pocs meses did una increble exhibici6n de pati-eecrc nmrena h d u-C Wirx.
Booi Recueran a Monsieur Andruis Ran- naje n hMal en ]a pita del Rockefeller Center. .t a l reer-noPe d~ r uerovDi. .' 0 3
dal l lgalin caja que salia a ecena c,, el bstn Etble.cein on Tjuana.uno delsasinoc ms oc .aun -1- mo e ilvr e aAz un O .rn de .,
de puJo doe arael. y un gran somber o depj? grandes del mudo. Sertnd ome tir n latnto mnos 'I 'E OI en R_ s-R. Rdr=ge 1 1 2
Ra"IIIIlI vino a Cuba on of ao 1925, con e Bals- at'acin de turiso con Rn Y Las Vegas. eu err I ,,.Anasrasade To'e .-.cln de Madame Raimni. Todavia esti haciend La Comision de Jai Alai de ]a capital mexIcan de hbe r duchada bien e a reb Tdulx
u tr bajsimlar en el Follies Bergere de Paris eips ldlneoUroauasseso eE leeral elcrcs si arGUANAACOA
Tiene alrodedor de etenta anhos de dad Desde quince dias ., Pr jugar a la plta con la friv- -dado in. Aotaia somFg.".,e
Veneezuld han hcho quinientas reservaciones par lidad olimpica con que 61 sule haceflo. Urcola es i da ni n Fig. F ace men.
7a Serie del Caribe Todo parece indicar qu pelotari ultra-moderno, que Limra l que no debe d ossGil~vI-nrando dr, fds ;a J. M. 6pz . . 3 2 4
seran cuban Is los managers d los Clubs Cien- tirarse y que se;ia atleta d locuras tolerables s antcon l e utdeHen Ulheua' -1"'o .,ra'd :oadiueca'noa . G0 0: 4 fuegos y Almendares en eI campoat proximo_. en los frontrnes, on vez de apostarse diero, se S n aiina eb tdeH in ldrejr G. ahiajde deAn e Ar dAle zz .4 HISTORICO: Baeando s6o cuatro jonrones Hons apostasen botoes. "El Rdmdel" .1 lcomntar eof Hei, Uleier, e Alemni, crb a a eta par aal a.-, r. ded. Seayra, ialand ll rec1d par .Ld.i e lro oss ive eR. C sti o. . 1 2
Lobrt fu lider de ese departamento en el equipo castigo a Urcola dice In siguaient: "Va a legar ef distance de 1 minut y 52 guds, e su debut en 1. Eado UnId 1 uat o ugsdeMlrs eerds.luirnJs oe di .Arisnd. 0 0 3 Cincinnati Redls en Is temporada de 1908 Lina momento en que [a emprsa tendri que rescidir -el el Madison Square Garde. El execinbul de Iato,6viles ifer ous, nfiv dernkfc r -,1c6 un Plo gd nt 6 b ne C rgez.d.' Romay, ex esposa de Xavier Cugat, el hndbrel del de s.- ervi~is" El Habana h tnido que -06cin del p bliffco. (Ft: INP). ademldir de l ub C ts men iLad.os drguz -peluquin, va a hacer ~~~~~~~~dos pliculas n Mxico. Es afrontar series problemas, pero no prder el ean- u-' Mr AndoCe. T ae 15 7 2
hijI, do erndiplomtic micano. ."Nme. s pott, uque hay lhbanitas que se hs eha "a dy b em t l L" H bl Emio T.,,,bu reyead - Resitdo:
Tare ar A ar" oefe ttulo de la ailtima peli- do Is tembl.Jorgensen no tiene frad~ctua dlpl-$ 0 $ $ Od opge ees l. and n un fn
cula de Libetad Lamarque". Radio Blgana Lazo que recibio el el rostr. El catcher Rand fu pae e o a M n15:se-22-47co
dBunos Ares lepagAriciento setenta mil pesos cortado on of plato a e2ia u'u. ads Guarabacoafd C ~ g f Q D g[ [ g eGanpco n lmsm lord
ar gentinos a Amanda Ledesma pr dos meses de regresrin proto III line-up de osI ~ exremstas mLo lcrics od o rmrsd actuacian. Dcenlos pri6dicos de sa capital que Coh 6venes formudos de n pueblo vizcaino (N- --- -ben crmlne r u mvt a toda co'a do D errotifdo e lu n us
se trata de un contract a buloso .Hace trinta y varni) fracasaron en e] intento de arrastrar d- 1espus de la inolvidable deicita del dmno fretea[Ale d lacehue una catinda puede reloresentarhoe Or el "Always Ready' cirto ns Eguiluz yAlamira derrotarn n III rante media hora una piedra de 3,500 kilos. Ahoa __ etea mnae n l tm nnnlsR Parm 1. semd nernte esta an.iguailada trigio.A amrt y G .g. en. r an- ofrcen una gratificacin de 10,000 pesetas a ls Jos volvieron ayer a Ia carga para vapulear al Marianao logrando Lin ixito de 12 pr 4 LA PAZ, feber 2 (AP.-- ,. cha del fronun Ja I Alai. Los peIddCos de frzdos de cualuer otr pueblo queripudan que jams estuv, en peligr. Esta noche: Almenares y Marianao. RECHAZARON LA onc"us ciAways Ready" derr Chicago han comenzado a todo etruendo Is Publ- reazar ]a haza~a Coincidenil de n bles: III_ -_in a club Lanus de Buenos Aires pr
ciadpaa apeeadeCuc Dve yKd avl ta nachexetuv en el frnt6n Jai Alai el pitcher LsLoe e aaa u eS O L I C T UD DEL 5 tan to Ir 2 c a tard.
par el rcampeornt. de peso welter que etenta el Maklaqin llamn "El Duque". Saben uste -prgamaidomncl habin id a a Per RENE MOINA 2c~n a eo~e ae" LC O D E L lprioftabnfcod o criollo. El gran intris do la propaganda esriba ds quiin a lelvJ-oseLuis Slsamtuedi, coni-d cu,.a depenados y rgind d m feea ain, ,su mas neroE-D--- -- fmiliare d I., jugledresdel ceqien dr min. ganad.r prable In -,aisgur.) .1 par "EM.M a sde Bacln" Los citcos de o Ide ler ant 1. meperda v,, qemntee afrm frtnaunba de abl.a. sin p ea inc e p Th tonet, l nu rtador.Madrid cesurain IIIversin filmica d "El Dereh u ria, de Alm ndar.s. enel urn- c111ae llmetuo as es virrxlea axr.Ts esp ese pedsprlsaucaa ad d ed ciet crioe ohbm
-* ~~de Nacer". Consider-n que s, traa d una pelicula del N;" .I.snai albor6spue Gerad ra J.de coInIg rumbri MIufiqeuscpa e r IniaccAdentca AmateurlldCoChbbambJunt ur edemsiado f.1ltines,. El gori]a mis grand It.,impsI- o etrageda, vaple- uaslri notacglid n uro hits, o I ti-nd -r oncryr xve sbre e pJuniaCrztrea eird l ont a un eEtds ndsetde lZo ogi eSan d lo iqesd aaran1y.o a anqe .ladeladdx jn t mbeeqv, r, enf nroo I co e ne-1%, rsntdopr n pe Ptn a or n
riodista do Prtuga1 que ell. d cider Ee mieg eCalid-rnatypa.,,elibasmi e l tutadougxiod 2po uom .prmtnu bmiat e r-.e. e atopp 11. a m III e d'e Rel-c1r e Artiu o37 de en s r te a B l pasaje ms glorioso y mos riicual d qucarfra. a a tu o npl 91figr x pusoq, I 'Fem n cn dos a brdo, ya e Pascual, Fine, R6 Snchezy ol -d Rgaenovgne
Diue que Lureando hace agunosa ars e apaa faes.- ya. eapreid Garganutu. HISTO- trsle 1,,s notacoe cenemgJ u r ii oetba mp, do, sellado e-man, -rce.cr n cigo n aor. ntoaBd areienesd Cu Carenaes e Sn Lisy hy membo dl eu ogeno dejaba p sbIddsdlrb-Hbn .Eljn eFi n, de- ograo A cra ol z r evesd1, bl-cu an de vtoon ra una, dntes.NErWe YOcR KBfbro de (Ch I .- Ia ll dotoM edel.n A l oer inar thim u e a i al RICOedereeng er,,e un mp ranexvtls n ssde or e e ro6n tin a l rn c o ra n a y d c a ro c rr n Insu c nin a gie d e r-c e te ns y rdIrfnd
me i els o ri 'sa avs nts.UnIsp.-.icFermginrs ugo 2ghra c anm e asa ec jegs om leossbrcdosr elio the brdo d rs n a ere inigdZ n osc7ul 3-orr cuB osju ad rh G ogeBalca pendeoco rtd
dS o liuci b a n eed elrttL apas alu vsq ue dise.,tus may er ant6pesduod rn. 1. jCta q ue non ables dredo sSan dLsuistuys aberyre l s R jriest n o ldg dl a e per r d s a os ast rnIley al efe tua se on co
taor eocondalearoj u ganrao -der u ai end cuheose Hrlm lAv ion dora ns mArus dAmo e ndrs as eo ns. Ds ae r I rnvi lea a bjtvo e o rapsacr.e .,, uba ntroed
ve es on t n a a u rt q u e eg n 'a n s et ob e el M ri na q u a i 'carnad 33 y d o s rcoll. d e 3 in en l rli ero Piquo ne neg ocionaase - c
s ro p. A trd u i n o e r vo e s aline enl as r ne s as s e te e a esta eso c um paon a rrto e d r o a o s ce i a e t n l s t e i g l e tl s a dtinca surIm pa, unq ue a o e bosu s pu a e r e to J oh nc .1:,J"
47 ad se e taaon nddaoa n emav r ) en b r r ue par ce ri resea.d l gr o rm on ar I s i n g ne :, a l og rusHe r ally ncd I nofuer, Iediado on de ne matsrk onit Udaeccoe- e apriadlsgnd edn e~ror iez u e Y.brio a foufi a ensiva acdarregibor b-, eeu Lou Kaein
De'c todos 6 ysgp.6 teess quegestonn24ugand. encMiamiso nRo a s a r u a e o clu d b ,,dso l oe pitchers anuia d rl. ie r Fo m n a l r t a x it
tacor roto n a a ana. eurn rantamoe lde latero uTS:Pbeeqepo tenea lodcia tag qe i so l sag i erae preuioe, .ltvon.'hsxget-d d la- nningc a nte. rio mba la o, lg6 ~ .rdx n~[ise Ca. obuni vral Dcnqee euo aejaca, cesIo a veso d le s drios mgenrrososn los le spA e te ,ulao s Aue e lod,, eis .gom 1ne g r .1 aparcdnnter y are dinteyn-no ex r m a blid ad er e s oble miticoon q ue d eporti"1 s.M 1E111m1go1,Rbe, R M ariborna, h er mnnnn d er e r on ad z p ",y o a i n rspue d u c i juelgo importante en un as cncm an dsisentmi cap fesAra nd, o y artista como eostce, .a, ab q oid r sta con tin6 rd nd a
grandey tan esada omo lanuestr. Orbe escannealIbsneld e envarmeau recuedriorgina so profndo gaando u conexrn cp
otlet d C BILeLa s DAtu a . U n a ic o"d"e Ig uanaico: diue alerdadp1 r.ed l anoi -193. en la des- te ly orga ese t rie a a l im p i s a
pegnam snmb eloS :tres .me ores s ea parcia Aen Crsti. n rstrnoeseorndlP e rd Brt a rcu doe rl
Tenefrms cdbaNos de t dos-4m tie m70 s.0 Yo e nmevi r3 gra. x b np issieab a d p nsa dcontra ue xt 1s' ran- F"- It 1---qu se b,6 l l itas dic n b nd, f rnte la
lidju s ca no imo tat dea d "lo.De osn. cr .o n etab e p en ud de us fac lt de v" rirbiscr balot. ,Lo u nlei
"'v adI" haI de v,sl os d tes .merrrte on TLq E S su e tiesucrajeisoernaismmugidosI 1.P4 epsnb adi mplis. en flaBon ,IEractin .vdgo H b un el-azdore iloqu acl da delarstrteLrcero uIqu Ep] mi 9 Psculr salifd azr e
rinoaDi ce.uh o y de ue se b, u ar a p co a r cjn oa mu g ue plrit,.,fue rzoos", ,ns yaa. li e.ar ta fen a yt ie p a I t .
,a re mi bisise adinopr a aa rob "stie u"en ca l ii onaEldo u convierte e n ach managrd, aaongcdlsdspieo puas Iarrs e bIls RE U R La d- e mnd cmpnseje r u spnin. Hbi. en.-. grada de rdo eo z6 p tos no Ua her y aI
paad e qe l ant Iuth b a en m is jn -ta ancoqen o eabaeiigra dol ocKes, Ay a coserafe Foren h.i r
fi & mipssd cmi s u ta Ob ic ee gritdd o vat n ecoroorbiala e oude IagirreIs ore el ira.d
nest; que nou t usab:' li p ra fi 9 5 o s d ss ;dil cie nasss na i r a s.me. t"PARIANA Dandorie leincr.eIm ix, laxuegb ,
prgn ta In m de~e, o nstrx ejre srp ri Da e s i to irnd verita l o t e s el consel y B. aO.A.E tr erbaese ero l er a m tr.
IR O NIA D E U N F A N A TIC O : Ch arlan unoptr- emilxaba i m m r ss 4 I - - h ma ce u it d d o
A l m e. ban r e s oEst di c o n cs i e rt r g uy e on o n si m g a t r v drair .d 4 o b t e a s eF lf43 0U h e f. 4 0 0 r s e l a d6 o n e b ou n d l i t.c uL e o n cIert.a .6cc Consu eful ].-Y ay cspos r erecusde l A qpel a l oeof S aca3. 4 1 112 0Ken3b -.3 3 2 0 1Inn ringya choeb u eg.xcc i
d es nsorslsam nari ts Doen.em os ,ve- esectnor eaa napeet.d e c e prtunac y a va-eu re b .4 25 2 A rs .4 3 3 2 ur, el i semu Ama ornouaq. ca juca dun mifcanmoosrtyetocsc m ac'l de.l IIIH.sl .4 0 3 2 0 0 e d adrdeallftcner e
Ato pria o e a a .:se uc ile ee mpcs ez6 gitar:v sPascal p se v i entai e P 2 h or gla jsepeconv a 1agnrein
hombrich d res nstre n s la: Epnst. e"ime".oBese a 1, fPI is a .a.p4 C 3 5 a o ay d trsB. s
r, "I iina D I higo.Ilubo canchezdop crillo que pe.],cC2 dad.el4foraste .1Lo deert exte .uCPscual ul x jlles r o
,I di I ch y d l ue s h bl ac f Brir t u a el r a al e so t ni yy a Isan r en t F rm ad y t bal r bir tran
dditito p Evr" e nt,"os I.Inar~ ad L- -oGvne~fzell .o.h. manager. Pmoaid e-Ins dHos prieg6mnclo
't Im_ ndOnxj r.esa-dCEO Hbi. o O Du. p . d. Pe, cn a. i mpu1 hls ., a lei. o r
ne 'q o m re ol as ;osC1 cie n t s C sO nta librara oales - .a- "t, 2au tu oiem n ene. S cDa. n l ar ei mcheqell o a s
De suiV Trie. BASE rmnnAde.L:sei AN C TAC N RE. TRA 1.: = 6nc risem fa vio r en sufesatetoes
-J-Ede la l mnA a U.sicp icoy g pe uu fr id A I AN H BNAA. que 1 3 4 a adrig o sn ree un do d.1 io eXNAD NF N TC :Cal ntr mn darsar-" a' ayr pr l puar el Zroc i A BANA m. 44 40 131 2 - - 12 hoas Fn e d i ls, a aloblia ony
Arard .Fto, i Iaaco n e ANue. a Oes tes dio esi ta l m emb o 3 0Crers m usda:Frment0 eIfas 4 A1r 23. 1a 03,Dan ridg e ba or p orable .ot. Caleman tiro d' P rl. i M re o iu. endo las potie- crenis despotiaas l ooxa a ler'in, G 4rr 10.H a, ras: uIa rbvh Amrs ue Its amcnre I u a,go prmt Los ~ ~ ~ ~ ~ pa i se ahiasde C ub Fe roaa anctau al scm on od e a i ga Ct u o d i g I a u rreI Zi mer C le i u r a al aq i r .Q e o n 3 3 3 2 o na yJ; Tl os I U hery le .
_Eio d errum baronla etre Ha yJ Almonn.M o'Buefeelgd a ae: a na utC;HbnaneR.SrcIos S Tn ot3 Ps e lnoeo ondsousS
dar, ootoI)a lm rd isa tnm s p- xetao d s Atledta ce y An o areet e Con sal ca ,Fn Gace ,Coe a M uerra 4Bass p5r b 0 : P lco e xt a so ci bi del n ea d b a
losmaaueesdelVT decoqus a -Funi~ dirn e el'H tac~n eprtvaquesopo es m Io Pscar2.F 11, anhe Am ore, If uf 4 3.3D ad ba r. en a abez a pr Fin eguy du-taCo edrco. i are ba M drd. o r s p ar-eldcontstole n ia es grcm enlo aPcn as.Hisalsthr ot em asul 1 e 0 3y4-mnt dho eru uedsr;y
Abs sa els del CenratVa de, Habana sder:oJuoigerid, Umppemente gJohnrry orgenuen qupen re

l ndo u josv x2 v64.d aa n h mcdad- -uinieit.s. hEn "mima eid". iajno a ene e Ba e B l P oe io a 9 2- 9 3 Sit" adIS 1 bu yle a Mpn1, ,,t0m0r1n0 suentpe3 d a IrR|6u mo. Segu n l m rein b
iar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bcu 'ua 0u es ueroia.Rfe nlnrsdned aLg Cmiainepca aa Pe moDIn 4 1 LAly aR It 1 d ene ambien ne, .endrihque er
enton ostntaba. Peo ah QuedaMaran. a bay.ad ,.peside-.H K dua su ausenca, l H1ftbn aee
dai teetoeadsd clbese td u iz l u eddsa.Ls ed i lbCa nuel :nusr hm -- A o.y G v. D as rp rL Aua a ovt ulo.


conicons orals d picic, a Enet itori s aria h oy u.tofndirec tor e DM i rt fiy e Duff .0.0 0 2 030 31o n I2 V 26t-1imprtandapar. aKl e qu

caF er dida .rariend r. nsy c, ue e A ban sr ;6 m


A r6d,,n 1 u i r n i r r p r j e l C o i. m i e r a s P i l a r ub a n y e r a n d o eP c 6 c m p a 1 CA b r eA M a rETia n.a4 ao .s 2, g c 1 u -7, d iaC32 2Z
cooc jegspo t rca o-fo~ e a tet drCuianr. de iend i a x os embroxg e t uo a sIn, C e n Jrugs l6 38 A a rsenpn
Por Luis Moreno I I', en el LON.P.MER.S I.A Z )RSA,.,,.HngDadig.'i ,el y-"i,6all par, ater A idcar
rm cm manoaI' m- e~iadeoI1 txrx~m o,- i, urr C ornms Gderra, Tibge, Ana d is .Tdlley b.ts do s nche-rrd c-ad c .-ads:Are as s i, a . r.ds b PIMRAQUNILAA TVT.
-. __ i Pascua l. H Z7 a 4 s on3 m i n h ibid AnUs er K le ,


-i G ,, o. IIett 3., C .- 9 2 1., 0 id balls: 7 5 2 5 73 4 del 13~.ay u


flil-d Fie ca1.1Cli_, ,Ugvitod ie Catobanx s nr
t~rcer a,.delusive Idecliney Ortc ezualta.oA atanase 3
Do iioTaoBoo rsnindo sa dlas tre ov1e ai, w rindnd nacora d ia l c order r re PitcEePdR T.t. I
pociano~adreo UIA ARCalbpri cnscs y del CntLroCHE - PA-1A-C A L aDA DJulio I - : ergren ca. .E R
El ilbd. r lrd, la -.r, EII Fredin Ji Aai. I d Friqui. mpi r~le s 4), aeCririb sltdhloioad.cd' nven inin


Ao CXXI Sports D
ALCANZO EL VALENCIA ELMirador ieportivo 'Fuerteequipo
Gesto de Mifioso. vs. los Pirata

El almuerzo de ayer. Fermin Guerra seri manager ch
A ]a Seleccidn que se enfrentari
Por Ren6 Molirsa a los Piratas en el training


ORESTES un do tas atro vs dindon01-' et nerosoero AtBls, on. iores.
el ritonl amss ie ta peuosas osilasjut Unt vdro ln jars ra o0 Mibolo. temple nocetario para hace, a l dobte aquna be boloca c s l s o lbrillanie .is deesas equea cosllloo uey aa de nuestr Juaoes prf atlta criolloa n definivaason tan tnalgnicn- sonles, ha de sersenfrntada a los qua ha sid Les que resulatn ienapacos d tur- Pifatas de Pittsburgh cuando ditos ea.ta do bar I tra nquilidad del lamiren, bigleaguers estin desarrolando su
rseIa1 .5ecoma Ia F- prn urado acurre un acntiean me de entrenamionto on ,l Nueva
N n. al to1952 e Deporte mionto como el de aye, cua 'Stadium do Guanabacoa.
haci&nIs e tye una dtederenoia n attota qua ha surgido do jap. le equio, eecionatia utadsa.
doha dlaroncadepornuva, rounino- y hoescalado Ia cumbre par dere- Edo
dtin todas Ins cmectoristas tie lo rho prpia, base tie esfuer monte poe os Asesores tie Baseball, prensa radial y enrtla enun a- oin requrir d retoqus pubIua- ser dirigido par Fermin Guerra, at muero celebratio on et Centro Vat- i.s sa preocup poe dejar anoI glorioso hatchery manager del Club to ., El estelr jardinoro quio cia ie su agradectsento a qato s -Mriano y, sin discuain, una de lato testmnar on eoa drma s pr- lo animaron an souscontin, a r atm, aereitadas liguros del diamanga

ceddoimb o a qutenes l hia cn- uenlo tr o, arss casos no eportunliCdd
odaet maximo laurel y at s, gana. .deinotrarsu c,ipaidd tie manager
cosaap bien onnsignarareteridn Ese simple detalle, el hcho Ifrete a un team d Laga Grant. y
companeru D to Reguera haband qu Mijiosn agradiecoat o rm rostra un mantber quc coin Fred en.nombre de lostcronistas, ratii- o deportiv alg qua gano par Haney, pilot delo Pittsburgh en 000 6i ls simpaias. ot respeto y Ia ad- ritos indiscutibes, hubtese basuad- de los hombrrs que mi beisbol comiraci n quo et mtieto player ma- para haer grain el almuerzo dr none at decr tie Brans Rickey. lanceraba sbid inspirar en atidns, ayEr. En atititn, ol aeta tue El All.tats Cabana seri integrado at reunirse an tarno uyro ,cr- tio, sip y dosonvoee o en u par16 jugado quo serin dos ca is-. smpilt ,to e p'hrs, tuato tatncodros 5055 isdielst.a en pleno. ambient te crdial amoratdi d rs y cuatro jardinero. Fermin lon-.,
Actos cocoesto de ayer animn anque at prpi tiempo rvisto a or oportunidad de realiour unos proa considracionos tfilosficas sabre Irascendencia qu juntibicadamente viaensayns h r L aconO Itna au to minitn del comenarsta deprti- merecia Junta a las cranist m-bhachos. vo. Es infrecuente hallar hm- el estlar alteta estuvioron p -- .s Ptratas de Pittsburgh, coma ya. bresa com Orests Mioso. que nalidadeLsm el diactor Rotor I- do mouba -.,u ha taotdad eno d = ,Idl,,deomarotornIfb ,dsrrol ando su
agradecenae eagio y acptan Ia clan, president te-to Lga Cuba entronamieto crimave at y enfreneritica, y cuado esportditamene e doartr Alrdo Poqueoi. prp t- atande a nra ser tie doquips. ontre oplreceLun, tenmos quo detener- tatin del ctub Marian l; B.- us taoes tatntin iguran Ins Hahns siquera un instant a reflexio- Madturo, president del 1ub Io Cuban. nar sabre to spines deurstra fuegos; Fermin Guerra, ma Li' .novean di Cuba era Integraa
mis~n. Ndams efimro, Iran- del Marianat, ,I m a Il-:petUmast, p or verdadtiros oses del
siti. y .a.ia a m nan- deM aionanait nr al d amante. E Pittsburgh ettubecra
ti tas y hasta en rierta muds ma s del Ejercito Serafin Mend-u-- au tuatel genera on el Nutico dte
vacin quo at inrienso u a ts hdroeu quirs atiatid en representacio I laorlatn, tndod sehtpediarintotn delt asculo. Puede used sumr Director General de Deportes c at I players ademat, done Branch cuartllasentera d adjtivasver- capitin de to Poicia Andres D- Rickey ha d estabkecer tnt obicins. tidosatravls de las piginas consa- Rojas, qaren ostett iaprot litas nato prd ir moo sarte de con-' gradas a los dportes aexpresados clin del jab de eta cuern arm ercias muy intersantes sabre el atravis ce In micron, sin qu do beisb a
nd a irtlasiaqe tn- Los tmpnentdel Pitsbrgh es-influyan en In absluto sobre Ia El qurid compaer Lill atal a emegannt a La dbn tit e
mayria tie too fguras quo se moo- westo habl6 a rombr de M ns de t me,, y el la rimnern vn nan al tinglado alttict; pro no satnsignando en frases jocosac 5 rm' yI dc a Irabajar en el Stadiums podr usted hallar una solo brute, dilicil quo signifirba baleat v deG nssubarna, a las rdenaes ide Fred menos tian, una patabra, qual sno emergenepor ot sensacinl bta1- Hney Inmadlatamonte a t shan
jtstrsea odeseos tot attta an tar croll, ypposteriormne usd rmidns ri e inrla t se
a pastarioroose as d lamir,_cP.eardotie isictar
cuestin dee de provocar-too rear- to patobra el doctor Inacln a t Jul- di iaeg eanIe Ils cals, repetimos cin violent cuand in de b k do la Lita Cabana. to,la'> urn ao sore may important tol disgust. r art- M.nolt tie Ia Rrg raitt n Its bhIado etelrlsmo al tcuiddo
El temp IA imple areti n d ll habtaaI sImnalls Errnin Gusrrt.


Valencia en el Rolando terminil Pilar Herrero


primer puesto "Cestas de Or& gan6 el torneo

Muy intresante resultsony t
MADRID. febrern 2 -API--Do- pattidno del campenato tie i, as Se impuso en cl tborneo femenino pes do 18 seman at frenle del amateur Cests di Or d to Cvm'Camponato do Ia Loga Espaola de t16n Nacfonal de Departe. 1 eert- para menores de 18 a s nsuntbo. el Depocalvo Eupalol be toin n t mono aol dtinngo en a perndo a Mirta Casanova Borcelanscetd ol primer lsar lt cacho del Hbana-Madits Valenciatno lrsuosania dira- Losdons parties de primera rat- Termit aver
pt gcs. tesulataron reidas natinntia do tiomin "'
Ayer, ol Dpartio Eahi -ne s-ia- rndid s aorrCs .a ra labor tcanneonnuln ausptciado por a Co biltid an u propia rant-ha, inetpert- Hl'iI y Rolandia Ingnalo a mlsbonaion tie Deioras, den damanie pr el Re-t Madridi, rajo- Oarmient-oytMsran 3a pot 25 des- alofemeno de dieCisaha Codimdo in suplenis oar laion-a resbit- Ipues do ltbrar nn a ura bat-alto 0 nitd"se Piloterer, GIa nCm dan. Los madritono, Ae eatin ca- 'rsen tie ita et sarlida. Pat-a o- na osPilar Herrero,s anvaa ifbttdo on tr nr a ps a-s b ttlcers-n tanda In daa oct-Ira -Ictlra del sma d Ia Claneptruci oiJnn
sm saosbbio encuentro erando al camponatoin aa m annna rota sca d l, conoetrac-nnDienti
Espa blinoa por inea y ombra habiendo tesrminda bnaicla. Des- Mirta Casanova. ampeansvncir dak pN ombre. pas jga-on Baltd v Morejn, go psdoc.n firils 6-1, 6El Valenia tagtd qlatarse pl- nOnd t- Som dy Morin pks io dei st-oretil hquilla
mera trac veneer nprrudislmamn- hicteran su uegundu slida a to ran- ha itt ntabl. s gand anstos iadra Sevillo. crocas a un "Pe- che pars ualir con nt-u derrota. matlrhe yen Iss sh sets jugais natty'~canndn inaliba primer En In s aru edose sgundaa ep m- pri slamenle cino uega. Sa
yaloti. El pnaittin'ta0ditysadi- ga-a Cs-nv Url lons, gaarsll a.Es-iouari na vitr a re Glori ma pera diej6 mcha qu dear en y pSbuire 25 por 15. aFd u part-I- Mhi -Iil-i: "eni. a Ciqi Sal.cuoana 0 caliaid.nd i odode Is comnsn-cI gnnadora sm i c-a. 0-I mis s rde a O
an ossi'a tiomaoival l:. prti o mohraes. Dopusa ,yt-it, U-oPanas. on Ins mlinats
en. ~ a-it aru Crux is ayac-itmiogn- Inmrlinuta
reotsn delBass nto Hrisal Susen a batIr on nat z on i C asnna. von
lisna Mitago. y at Iriutra e ilrrega- 25 po 24. Este u vin d da lsgun s-a r6-1,. -1. ea natndoe ut- Otiads q ann do t mains-cs pulma art on-- Mirta Casna inf6 en 00 Pie su te Ins equiys no destaadCos am. a lta i i mss enamer'tastn ec-!endotaaMari.a Luia
aptotadot y tnt ampa sy dIn.t Es- tie Cardetn 7-5, 6-2; to ae1-W versurestant mdnos priildads 0 tutiean sa arden, I n a.oa ga- mulch default at ntrcrarrir ldagalon clubs lrrotados y dan esctam nadnrs jugarno n aytr ert- gi Lajsn; nast tao Irabajos yarn vanalv.olst.sonnc ard e -. adI on balosfals s-er a Carmen Veran s -I. 6 1, -1
Et colist Zas-ag a- pr no ner me- En atre prt-ids H 1 IT y Rl-rn linatmntt u6 derratada pr Pilot nas, aranc6 uan nPats-oncro u- bert leas gnaron a li y- More- Ierrern I-b, I-b. leo ante el sogtrs e irregular Depr- o 3t per 26. Pue ,n port-Id.tal- El nnmbre tie Piar Herero aparoitno Cor-al, quo en su csa hace bidn discutda dcane l,,- tra tao- card grobado en el ralea "Giaela Ctpeores patidos que duet- ron mucho, destatAnds In labor de malonga" iesndo Ia artia jagadnra
El Altitce Bilbao est apretnido Rgobernquien e11 mIlly len so- que In onqaisia an Ios cino bos. flrmemente en Is tegunds vueltle d cundado pt He ia.Lucy Henriquz on 194; dos vemee Is LIgs; syr gotei6 a Real Sciedad Maria del Carmin Pinn en 1950
on uns tarde d orandes at-tos tie -1951; Mi-rta Casaova.n 1952 y oto
Is srtilleros vtacos. Iano 1953 Pilar Herera.
El Altice Madrid ha alaivdo II- hransetsTi jgndo en to ur
serainente sa precara sitnueltn -n del Lyenm-Lawn Tennis. ac uandt
nar pobre victoria abort Gidm en re sf- la dIn "inador del Irolo d
un partido sin innesdc mtentra1 el snu nnmbre. Ia dtonir Gisela CaVslndolbd momentannamnte escap IHnga, Ian nuta C-nsolacion ontra lan
deo Io logaran ptlttOsOO geatio. teonias rliminadias en Ito prims. vIctorIa clara oab-e 01 Coltl Vigo. U U C roots, blando pOrjinuar el match
Valencia escaneba 01 torne de a d1 prine. ras tnt-rn Zoe do ManLiga con 27 punis, aeguido del En- doza y Chiqol Satuameni, eslronpalist on 2 Y ol Real Madrid con indose mai lardte to ganadora con
23. U B y Cabia Cifuoentec pasandIn a los faBadeens, del Valencia. encabe con ,SUSCRIBASE ANUNCIESE EN Ion. para enfrentarse con Maria Lu16 Ia B.ta de ton galcadores. EL 6Mia 6-2, 0-4.
MADRID, febrero 2. fUnited.-Los
reoulado de Ins parid.a do lbol
perteneclente 1 a Ia primers div-s6 .
bu.ron s iguientes:
V Es af2ol. 2; Real MadrId. 4.
Vo encis 1 Sovitla, 0.
Valladold, 3; Colt, I. I
A. do Bilbo, 6; R. Sociedad. 1.
Coraba, 0; Zacgoa 0.
Oviedbo, 1; Santander. 3.
MAb.as, 2; Barcelona 1. .
Atldtio te Madrid. I; Gijtn, a.
El standing general as et sguienbe:Valen a . . . . 21 pualos
Re Madrid --., 23 ,
B-rdetona-. 21 ,
Sevill -. -. 21
Atletico do Blbo, 20
O edo . . . 19 Real Socedad . . 17 Cora. -. 17
Altidco ie Madrid 17 6
Santandr . . . 17 ValbdoUd. .t ,* "I

gal. dSolamente con GM se debe afeitar
M1.g -.- 11.u.
Zarago. 6

-~ IY la 'sombra de las inco'-asr evitar
s d .d1nperetnoenodosnsa5tidoal Gem be deja el rnstrs timpo y
guav& T0O I. st. Use IsanugyA
mniqunsa Gu de Peso Plum coa 10
MHoas Gain lrs-afiatdas y onog shl
li dsell ,llIcidn ,jpnaI~~


Miub "0 I-axe" Peso Plusa

aan sa saochgIplaticocnCatoAucho
AsutmakicO do 10 bojas. TsWi-o
mam Sew. setite68ico cen3 bojseA.,

-NNUMAQUINA GMP


DIARIO DE LA MARINA-Martes, 3 de Feb
PRIMER LUGAR


Bob Richards salt 15 pies

El perenne campen de salto can arrocha, Bob Richards, aparece imponiendo su clause en el neptima tornen anual Millrose del Madison Square Garden, ab saltar 15 pies media pulgada. Es i trigdsimaquinta vea qua. salts min de quince pcs. Sin embarenn en01 eventoW1 6sli res veces de
saltar 15 pies 3 pulgada%. que crl record el meet,--- Fott INP).


brero de 1953 Sports


Pigina 19-


L CAMPEONATO DE ESPANA
Facil victoria Parece hallada la soluci6n en el


de LinoGarcia! problema de television y deporte.
'El sistera de epague lo que veao, que esti desarrollado y que

Reapareci6 el dorningo derrotan cc un eXito asegurado, solucionari en el future todon los pro
do a Julijn Allen par knock blemas creados por Ia televiss6n en los deportes. Otras notas
out tecnico en el 2do. round Por STEVE SNIDER, de la U. P.

Lino Garcia. reaparecie ,t domin. NEW YORK, 'sbrvrz 2 (Unito).1 lorace toneharm de os New go con una victoria par knock.out El baseball esti intrsn en Is to-.York Olganten, Ia iama "tlavisida tecnico en -dos asatton sobre Jubin levisi6n de "pague-lo-que-ves como de trags-niqueles" y !a consider Allen, en el turno estelar del pro- la respuesta al lescenso en las tecomo a unica espuesta. Waltr grama popular professional celebrado caudaciones, pero 1s prtptetariots de O'Malley, de los Dodgers del Broosen ta Arena Trejo. que se vib colma- equipos tendrin que eaperar mess klyn, quiere que algta team de ans da de fanfiticos ividos de presenciat -posiblemente aia- ant-s de que Mayores I pruebe EsteR sio, pero las actuales condiciones del ex cam- venn realizadns sus esoerantss. esto, aparentemenoa, no seri pc-ipaon national de los pesos plumas. Tres slatemas de 'paaue-to-que- ble. Lino y Allen cambiaron fuertes vea" ban sido orwiadc y dados a Los tres sistemas conocidos de togolpes en el primer asalto, demos- conocer, Pero solo tnt ha peidt levisibn pague-lo-que-vea" -an el
-trando tino buena esquiva, al ha- to Comisitn Federal de Camuntca- -Skatron" (New York), "Phonvicer altar muchos golpes a su rival, clones permiso nara estalecer el nif" (Chicago) y 'Telemeter" Laos pero aun as, tuvo que desplegar mu- suyo en el territorio de las Mayores Angeles). 861olo I "Phnovisidn", cha velocidad para poder quitarse de en Una base comerclal. desarrollado por In Ztnith Radio
eneim arAllen que to din anita en Todavia no eha anunciad Coranton, ha peddo Permisa r
on rmr osatta.focha en qne el CFC ttn-rragard 5 a a Tdon blitphau.a pr
En esegundo, tras un cambio de log poseedores de ue sisterma nta miso seri otorgado, pero la pregunts golpes,-Lino conect un fuerte hook de entregarle el a rm-sn pero sLos en cuibndo?. de izquierda al ment6n a Allen y este screen 'que- seri Este io Hanta iue Cada sistema o era en el mismo cayt por el conteo de och scgun- a CFC no lo aprueb, no habri te- principal bisico. Una safial s tR-mi dos. Tras el conteon reglamentario, Li- levtsi6n de pag e-tu-q y' pt-r tids poe Is estacion en form impono atactz kunamonte y Altino laIa cuas el televidente lentr que sible de recibir en 3paratob corrienatra von knock-dawn, tevantiatoe 'depositar Una rponetia r cmpelar l- t Para ooder tra-r Is imagen en en malas conicione, n to queogn otro sutema dePago para poder o Pa rcae reetImen on
referee Qutntanntn. coo buen juitit. ear Is quo qutore. puauraeeebigcar rInaRtrtvidoe U neu
intervino parando la pelea y dand- Las ventalus I propietario de que pagar atgo a intves do an tote to victoria a Lino por knock-out equipo a promotor adsnrttva son ob- nura como en los tragu-niqueles, de tdcnico- ias con este ostoma d video Po au cuenta de tel6lono a pur I conEn el semifinal, Julibn Pdrez. sor-.V rpci n. En vez de veider lo de- Ipra de un aparato que se aada al prendaendo a tI critical y fanaticos.Buereh d Enton t vnd tonc aet.
se anot6 una victoria or dtaeciin da te otrasmlsia am an un edl- Lspruebao-prellmnrw de Is
a t or 00nan u m itada, pseat a relo rtoins oI
sets rounds frente a 'antago flami- vonderta dlrects tutskticos. Ca- phonovisitn" en peliculs nan sido
rez quo perdi6 su invicto o pro- g pate do reudado sin descriptas como ss buens. en
fesional de los puinoa. Imporparl equa Ins u .tito asistan el punto de que el psblico estA diseEn los restantes encuentro, Ru- en persona al stium. arens dobo- puestOi a pagar por entretenimiento ben Che, se anot6 nueva victoria 21xEo a stadium de Iftainl. caseros que no oueden obtener do
noquear tccnicamente en e primer grati.
round a Rolando Hernindec, qaien
tras ser knock-down por ocho sgun- l6mao cuando armbs se encontraban El sistema '"klatrcn esta prepados, se levanit6 sangrando por la bo- en un canin de golpes. rhndose para hacer su prueba p1ca por lo que el referee par6 ia pe- Para el domingo se anuncia ktn blicacon 300 aparats ie New York lea; Globerti Zulueta, tras ser tir- nuevo program de boxen popular en un futuro cercana, pero el ttpO 'do en el primer round por tjquilio profesional. que sanala a Juas (Ba. de programas que tfrecer -sea yx Roque. gano su pelea por knock-out by Face) Meduisa frente a Arnaldo deport", peliculas. dlpers a music& en dos asaltos, cuando conec.6 fuer- Quionesen ant de Ios bouts de a9les- no se ha denarminedo tadaVia te hook izquierdo al estomago de Ro- seis rounds, barajandoseLos nomabres Luce como aIs ttetetsin de "Paque quIcn catr6 por el conteo gla-. de Benjamin Rodrigue, F1tx Medl- gue-lo-que-ve' sera t g1. roapuesmentario v Miguel Lazu hizo su de- na, Pedro Galbain, Ruen Che, Mi- to a los descenos en sErecaudae but prafesional gannbndole por knock- guel Lazu y Eduardo Zequeira, Fotn- clonon, per parece que tomari munut en elprimerround a RobertoCa- guito Hernandez. Armando Dia7, etc. chomitiempode que se cree poe
vrera con tn fuerte drhao aal ex- para cubrir tlosrexslnt encuentiog. abora.


-AI j


0'

I-


I


-


I


t05 ni0 naa s0 at~
IL t \n ra do
ni~s 5 ra d 05r 0 e sl
c v te pe. uy .
Heavy s 0at- ace"- t la "a o
consuasas.


Otelgerts dO l~oweIil e do~~s~
-'- -d c'o

d c e canCc Iox t e9 c I I
'005'o -red ae 0ta y tysaoepbs',LssC0rouo n0 tesers h cslsn ng e po I). e0T" IWO.doSuI"i~o''.tSr.bOi.O. ~ ~MO e ," a t v. 4o 7iaa tea del ta e d"l
Too- Tat el lca kv va Is% vents Vs


PiaE880 ETRA" y Obtcndri Algo EXTRA por SaDiner t!!S


en Su Ektacin de Servicio so


ans-ononsont-It


OEM.,


Placer al Maejar.
con el Lubricante de


Aff


Is*

q~tosa~bososso-


PAgilna 20 Sports DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 3 de Febrero de 1953 5ports"0('TMUGUERZA 11. Y LORENZO CONTRA LACA Y GUARA' II HOY.- EN EL ESTELARY ahtngNuevas firmas 'Derrot la Unieridd Catoica

Schonmakr gno l"Coa Baard" eg{ggMa O esa M Y C con creida anO .cwn
S ch o m n a k r g n 6 l "C p a B c a r i e l a M ay r e sSigui6 in icto el V dado T ennis a superar a CE de 6 a H POT buen

Por Emery LUppa Continia el proceal habitual de relevo de Illto Alcial Villanueva hizo 10arreras a MiEl dologo. thi 11 a firma de los jugadorel par Tamar n el sbxto actor ore .e pitcher Durn. Scores
lUSar Ia sgndarg1tinternac- sata CIstin, eri' "e, Cub n'v la prxima temporada. Notas -MA N UZ A
n.1, 1-1 pc a La, -s nca. In IV, ChuleCK b"sh EileaO di". UII ligero norcte sop6 y a e e etra CHCA O.feb1r 2.(U iteh-dl gain fu6 ]muy refidl entre I.s yatis- La seundla uII. do la,12 Inlla Los CuA Ofbs e hca ieo ac-2.v dt d(Vea1 en1.n mr,[elW lueo-au u
I.s cubanms y extranjoos. d distanctsIa arorr.To, fuem e noe a df irm cao ado rese bos. all dd Ter oeads d-I a ulc om se e ie
i Dl do1 lrhdAla .d.,a Para la tmporaa de 193. -ibd a ehlev d, ecalts ied es d, et o eua lCsn pnly
l cr a dun do ru c, ogn Dspclde gv t ade a bro Eo uaoe sne ace onVez drrotad a Cas. Espan,.l dEinivesidadde Villan.Uv ueergt Abrt Garcia no I Gr unn do m ov. o aeat' 0 el itaer nvat. Fred Bai- T aaa u hcas rm rainn '.a ncs or i nes' E Dom
conOsar Esp Inos vod e r tion c ida reat, eI one de n- n cwsk. of intcheral sanoaFred R- Bal.sn l otina dto ind oco sa Htmn i
yae "Brlist o e. Asob- y ge uma oyl cubanu, la "Cuban" an6 ala cards y el Pitcher Omar "Turck" 'a ms u ndaate ehbape u petno ugaeE nm a
de l ita e a abna gn tee ra r gala on nad idfetea Ob"sii6 esa d. adesaumr. In lc
I,. C-a"did6,e l "C1e I i t aDde hae much anos no reis-en un cambohen a nl lo. ba e6 .32 Ie X pr r ono a l "e y abi ats e i ed dolTen nioenr Due lenfr
Vnileadl P i de, r.Debargur. Ile- unmo s no tino uao nl n 26 jue. scon hn. el.ted. bUt en t de ra mi.1l coIrmei a fre ar s lr- arta. deideya
g en sgudo acnll 3 s-arcia ca suarl l lde la Lig Internaional. y Tlna b rirse as osil idd UPo mn
rundios edfe, casor ar 'elsgo -1are111 squdd aed.83Pllueo cn o ub Ad I, ar npo ole de otio .MPr. .I Y. C.o deiti
Tun n.El tr.erfu Paul H. smartl, 0 e Cndide l I yte d MPloieur 2B 3 zew 2ki ud o n s,.anuba.y t ransernI.,deHurtil lend. o arVre. .A.E
-1reidenteMunda1 doe1 a, las "s-A. Debti rge. l ereo fu A. Bizerdi 4 co ellreetrthae n ol inarerP.,d-os ledorPu. s eYnC
trel a. y e l ar IeDr. Charles de Id Crdnas, n .,,d,; n 0v 6 c y I erdi6 4 Dco n It r.a dsfi o u it.cigde H 1 Vrag s l 0. A. 3E.
Cardenas, cn Kurush IV;ql to, luaro gugr, 'Dino o ch'- Alr In Iy edleI ILs Pltor lo ns aydIado l b u na G-D -e . -3 0 2Jorge do C- enas; e Do re mkr ne uit uae o ow az to.ugos deI soctode sa 1d e ofuDfcmadr wezJ i- M. args .21
Elat, todvs cuban- sy my be- C r Charles e arns- iscnl.Cbs aad u:o i a dcso au. E aae N aieorf. 43' 2, 1
la rgats tr",fdr de la "Cp Ba-dearr, v Perdiendo n. Lanz6 l o Ah"Vna s. ob tin usgn .Rj a
J.in rQit ; ereai d ari' s ljoven y tist dNa d un hit En atde trs frente l d Cooldedapento ied l Mriat 4. 1 00
F. o .a aHabiana, consl 1,Igt6 ZILr- ,u.Bahamas James S o n ak rBok n.E 7acs rm i6 54anIPoioc ooveeeto nvic A. oc D mnge'a.t3 0 1
"aIaind udshadcp- qmng6l oa, con u e p Imer, -iranliri 93 1 DInc6 74. 6 eIa b odao car soe oe2.
0rin.a1 Pak ,, honrIeT lrga u ep m y6 n t, lR c o- R elt rds bated 29 n 126 jue o ao VTCh edi l lma n d N.no minB ueszp3A. .1 2a I I
tas Itciol eUn. file deno I- ae abe An C opa Ba cne, Ds -ne nhiLlld. conqWans rnsena al .22inp .1 0 001
nadr_ "Sta r osMd itrC -crd n15.Osee 92.p n1 ugscncind qu elTennis anltara ds ve- j. C ccedp 2 .0 0
ionship". or ClbNuio Pra Is clasiicICift general l yae ls Cbs al final de. ~la a pn ecs puslsmussada J 1 abal. .1 0 0
Intenacona". Cuban qud6 on sgno pupto, 951bath U-ra296. D. en lxos.DA u 6, ., ioase Pnolar IaJ. .--- --.--l-ba
1, 'd 1u1i 11 rsutdo d llc rChralesd Crdenas, nclon ,sebr Ro r d yBa nes,. ntdoci---2 -4 -
la t eaadl domo suhijI Y grumete, Carlos, en "Kt- PAL.M SPRING CAIfoI a. br ud er,,Itch r es.CEH d eddaUV=au
IushIV"'. on trcerlg,. Albert brero 2. (UnueIt. -Pillph Kinr. d- dei home
I. Briste: 2.Can dide: 3 "M""dy:Gac. Tul n on OsCarE spn .iLrnrrd o ia lh P ts pd e l s29tr htsde V C 18V C H 0 5A E
4 Kornai,: .5KUrush I1: 8 o,[6 pns. SndieeecarItus,, redebrg. dcao eepealea a y nobe. de.a Via.r.Tre es
Citing: 7 Ding ;B Ku s h 11:9-Cardens cnAlfred T.1r9,e -l u cur on ne aan e dI .ano 1-d11I shit, de A C 611 V d ede sl. 1112 0.3A. 2

Cu V;2.Cale : 3 Iss 'yn; Al vate "Cuana"sel entrgada les v I- on ttoe traard e a e.de Pi l l e o f .o n dll A. Ie . 5 1 4 2 1 0 0

du1s7. ritv- p En"KrieU rrutI d l VceDm.rer nodr 1. finl es,. isnusloGoldsenaparece re h Rndo-o o:d lral Fnt o be 1 INPC).dlCnonl d slep.'liurl i~ sHilLacutid ne eos Id neI Ga c It . 1 01 0 2
El ~ ~ ~ ~ ~ C- Iueal ~ ,s fcu dr e elCu itc esanPillc .ar naoebadl 2 orold n. sdo nem c d zarr adA.d. ,A S. -S 1 322 0 0
la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ccrcra uaimaragnaI rala ebasiinoquenSqruarerimra e. e ened aoa= York Marti eIII. rmp 5d9.mauloitnre mbesA.lro-cull.ia2n 114


vit dlsu e 5mi pso hr Ers se U ar d, -or ao BSO. rr'1'. td - ----- ------ -- e nre nd s rb hreA 55 0po ntad
EntarLo en es mIml n s A s ardl 1 nne zVa I q l e r l Iemen-e nor -a d e no ,t iC.,[l PaVoI. .llanlorl.Pll d =ev.- viCll ntv p oiaonll i eo2e a a cc rda d l l0 oa--a 1 1 1
Lo 2 at s h ro a an n zo Hea uilo es lt scaal in "C ti B .es a thip. d i a on s V u ky w.eal 51. enn e a phra atufond.,ca- aleh:I Pl Sg n d r sd ~ e e p d o od u C ee~a Ed "t d n A e1arers1muj d2:N. C ited cnoil.nn 1.n pmpa y ervansa pa i Bacadi t twsesl un d $9.00 d o or.te- noi d. at otAripsB nsT I; mar; t. onu ;
l s el a rd., n r- ap -- ----- ---M Dominguez. 2 2 1
C -J Bacard',filnm ake D P Ii c hd D ng LA Haa .aaen s Y.1,, bAs df 3ar 2lrsenTre aehts .Caie
4 A G T u n n 11 sIrr b sl, Bl i s o e 5ld 1 P a aH aa a lb a e. site i:I, L abf n d a x n sd n o in l s a m c a ra i t d e n e o s e n dr u n r ou sta u e p v c r nV d s: A a .
-Ptcan me gordsora4sHna C u ByONarre o2lr nte m a a r p as d e ov m i a n l deouc ms m g y h in n n -CIe z nd nn ev e la n d dzn ba e : Y C
7 --A e a de a R ace K u u h r47 H va a Y C ubJel e m e er n ar in rodnorui ud no ed Id l at r a i ua n l onch ,co o decnt mb e s lai ar u
A -.-H L Vi an P U ios e va u I 4 C si o E p a ol B nti ic a la d m n tr lo d m nd a DE C a A F rn nd Icu no.cu aadtjonid nci l ed o; b rrou ns ubuatche d i rt Agleia R a m n veh an l ar c br ck 2 u s: Doln uIz 7"o's


d4.- deuIa C111.a, par hinez ,.,Iga M-I29 enta-rCsub Miu, OSO sgNdo 2stad r de l EL da L ,nisdICBadhoa tno be lsetosca aa lepcacl aaelpoi r son a al aych eion icergndo:Dmige de ante s ancrnaoco 2,Aos pns. srob. rn1.br Fcind -s cnoaz Val-ge en" yDr:. raClmemenmtesn .Iu, i n -er po ea s ptaaI.r I ro tde i. T- itcerderotdo Dri
16nt-Wrie o i ra. l n ,t de io Rvrl 2Hvn .Cu esde Brool nii rde lSihe rt emepr-d apoprddeom u de lcr ist udoI es t roand, C Um ires: 6 ez p Ht J idi(B
18. In C stov rde Lo is Dou la C r b c R a an b PoA DE FAn- br r 2 Un -L, Ch10 Ca rl Wh ate S o n "wa r r i cn, l GIG v pa t r e b1ug0'h itras n dl Es ao n Idy~o nohube-a l Dnte y ic 'tdig ooYashtcClbebr1 c n0 V:T.0C.


ri~tron 6-mal ale fri~a. Clb o ,b=u'I',,,ub .,dId denemPark. Noahy aosnEiommyror dlno que se clecpuedeuhfi- rurorchr ued5c a Winchestarr-C a.t Cer. Eav'FarrSmi-,; M .ude Garcia; 4 ili
I.-J. S~h~on-kcr 1) Pienind Drxt, 1urNn.e.esillionn tsie.cbrr,,da 3 rsl rn y--umPurUSAeV, d TOR)) en -aagi doiaide6dr.-,EctnitondaliaA.tTrem ds; 3b.%6. .n2s N. C l l
Auete adasobeFR d Glw d Ce eadiho u5r eCast qe pe-simlaru a a e ser. y qu-7a A. Prtla.FF. .l r I
Cub'' '- Ita ) r, .rparaPept de Ana s. Ills a Idsndtrnssim res hnee .T eea .
do b i bl t TraIreua nC tde eK l h 55 He, 25ostre- tannIn.1,-lorosa r11ea1lda c S eb donvetr 'a ttc e 2 Vrosp .Tn. . . liflrgerl S ro,,
-A G Trin 0. p.- l 5 H- Y Cub .d.C.e. uIedl, 1", l a vaiad l rans o ao ess trtrs e o peecad etortes ici r H A ms
5esoC r o ., A u l 114 . .C popis p-ospo- ,p s pdo e1gura tu n oco cba Q p e aatra p r a e p r d tesa --e: M - 7
Pas.]e sb.naSolr D.punSrl l -Mollas47putCs osong dImslandan ficST d losdomnbis Toa 2s25 4 2 t l
-d sentimae de Hetywnrt.hyrllion. dodda re1 aatldadaaud-idal- q-espedoCu l E rtinchd. s e -,ode lstn-Iraa. C SN SA
7 Ao uotdr nCdh. Ruci F.vd Vs.voe le tetr hplc11s 4n3sd7 C C.-orarn nY.C HCluAbE
a- n'r6 im y '"nainrao lm arel C: 1,l duroi usi Pla eld rn rneeup aalna nneort
bre el IVnsistenreDucky Bawldeada i os books'd",en"std Du" sr e ex- sdijos Cazadl lsgo-, bna com- A tsrem .ss. . 371 2 3 54
luadrI d DuncanGran C-ndoan end2reccin E' tIadortdonpBrenvo, sinehndicap v nila, a .JPolo.rib .P.r4 IS(,
Ddd, B "J, sC dr1A ii1n., din d crn.) G Y It l s s e -r l an h s a r m ro pm e er, 1n lr a D ur O an 2 f. . 2 0
_NHayworohyA Madn.Minu, CPdreznqu42n HAsD"h Y.aglcabdinall de"' bnd dr qu 6 1s1 a .mes yeqnprloimarln enst-it Bas r, sar b.l.i.: Coming- S
D,-- Ar IndcAnr P doar In Carro-nd bAlpasde 4d1 Casino nEehryabnd pa .dyhqu allpub]aaa. .G.n. 1.1. c UP3
-2 duke 1 rne -d.Johrm b' 1 o m ,1e d u en A la u d a. u ertsy o ntste eamos 7 DAra.lI. .23
Bell eport Is A aete6A an nr11 p lii ntlie- uiih -. sprmo l- i5as PJ ,fki.3b %i
ItuSe contemp9 lla ils"T IrArtoi Acond.atu r loSrdn.e am enpo i ltJ livx. pitcer: a 0 s e 31 3
34pChi.sEm.nra, 11 Ann dlcsh i l fu l d n y a udisni, cnf ando l en el o a:tin aplb F r ndz 0
Luit .ovaqinSe y o obtane gar- ajequetaa mpsamete l caorf Mcrlcru---,--- --
asiscnidrconsqe p ara 'Ih de r gsed,,a,, boedrl a o- ----nTinaR,,1acon pqre no-,24y113
d-[,Manu MPereM.deIlm 2s9pReay s.1. se 2m2s Si. l baka ce fI- oodo I- ACLEAVELAN.DC. . . 2 rv 10
5. V D. d 'Oab 'tl i~ll opn'.28,doo menu dn rva b,.quenbiablehastd, dns oaturAto firvezd deptaa.rt-sm., ,n,, Pdr I ioiF de m dr- ld.m Dol:
:r: A uo quesrso a ti d la de cinym) nrsueIanie ric me rlr am 26h raMa funsi d CarSosumnjdas itr n. L6
Riv R at all do 1.s Dud-dibuclba d1sdeeil eterre dob Bon-- ,."CI voc Ade. PrrtDo ,. Tn- Ilses
d bll. n H van YClu n llI o a -pe nI,,es d l r0 rlde P M RPcuO:Brlv a I e n F a 1 B ul
17 Jse prQuintana Aen P 11,1 P-2anuanchaoas d s19m nas deaue. con ra ndm i v edJim FO arrdil G uds Qldadtrutha
a c'n de Cv.,dy Y. Cuunto a M so gAy dniciado los puntos hab On Ianaor en s Ls:IVTC inPr ; C. E. 4. Stitr uc us
bcrmete popan tostrtatlm4n9dHabrdnadse.L Clbub entra s- LamndA.Pisil.ALl,. ,luersain 2.BlansI'llasIsaor-bk s: ole,
1 o prE ,e s meor eslbr tiHpldlm prl ereu m, I rGuaa I ; TCar2ibriue 2.Alnno1

i -Ch r;'o-.hd clorar.a donde,,,_ l ,rdP - '" Br a lPanes 1. ead ball:JB sida Arm.
L, BI-I ulama3 '1n19-1-ado 1d, ApIrIId rumultl,' elbPitchercone parbicuasr.r'Inty 7. Pnc.hcr "anldor: Ao V, .
2odisticE. Yoro hn*1xubrantemente horas-3-Iminuals. Un -111-J L ;,
da ar Istica, ,il rand se-por donaro deta1113 me .I, 1cLdz I., Trn. V.
tl de h pnteodal l ir,-a dea li as5 -od,
A, 24 an l to f~ gq,!, u~rc-cdd~l I'lld lfsamangid es t.h sl ,,n s osn cinco. y. .me-o
-H' BIs, Aeid60llr$ o ESUL A O EtoS C Ry RAMDE C.I G

-Einunanncomeorpuderr, Lou IALPnK. 'IA'm"' .1---- 0 0 a 0Il aa M Pene

Purizn ascai t e n iva mr n-1t "In, p- 1ccan d rR'Fn-l 3 a n n dA sadi z u ngi o nl gr do h i nid 11a "u n r ui o es t t o ut R c"

cular una parte dedll lum osoIt", r' omiet es s aa ei l A., rea.,nis, All sur e Ia,- te vnJtel F. r. 2aedLa
meraio qe ciculapor as aeas '" e D ie s Ydo,, ta arac d, c-ptenci- xtia iinTLE. 8VM ures
11 ve do le pl ce a su\l bi s .1!a ls u ri el epre!.Usa."2,!porlN- c %' u:,1Arwoo. c .nd -s 1:A b HacE.- AMlo As, Pade T1 0 a 0 2
aqu en m']np ubad l ist vlorsi-rad enne n a edBo- ripa.t.,b a ]gwea to -d" ie s sOPeeae
niciaiva tmad tiortDnca a ra- on- n que do r o A D o 11. o I imii ol dy or 17 tsas o 254 4 24r 9

snr e 11por e cntrar. il-hbn d si-et 1 l linfit-ir. hipul v6-nesl M -sCC i s" Pe 0 s iv saMV H E .
ganar s~~~~~b" I'd eno rindlcbi.sdl sdn.o] dFa rning- fr esa-r tl p G a larz n in - iea hwt piat ttai CRdiu
Caidd mc d l h ja M s laerencaa um il P ec r vsoesiijo de PrDucyqu- o quIs- ml do Pull se ex-15vcr a d -s A F,, T ,e i ali 3 uta1: 3


co n dafitrcon le .-,:Potcinpras agnt ~ s P i for,. isp~t di. a e ln, IlA l,,,lb- o ,,- p y .'zi n T o,. 0 0 1 0TO~p C s
b l 1 d 1 " n 4mA', "c h a c e ho b v o e ne m et 1 11a s I l oDde'e r e d s or jq tv l ay 6 1, rtl l If s d 0 A s s te
ni"I d.,nFnado y p.5 dolatini- n, aPYour I- I u ovad, noPleE.c. 3 n aP.,3e
dcrdrl a. ell a: y e AAroafil outs
e4Curorcintus In., .I"-- al;" F Alarl If,
do E ain lg a t b 1 1r.r e ORE a PA EllA 3b. 3 0 0 0 .
D-lE onAER. OBE POTCC'N l a,- c 7 1],-- S ea ''-.P, I .n .0 .q
Aque n -l InsAilG Itur nelADrdioe l -,GAL ( P y its),6n novi -I 1 0 0 asJ~aes 1- 0


y to Pullman if.-j- I4,de curil In a, ft'._ ,la pli dil A- l por entioulssm
s iq-mi iacua tmpa n la s enle s fes et at C. F ti al 100 Dvar 00- - -- scer eery-y rus a, aI ,nl,, I.- sco- O


farm I sit, t s MUMeTa t
WK MA UC AIAPARE refts as
MANITS IACI as $$A 48Tards ITO" i ti

"l7asimpy labt a I- s I0 46 111rrre4 0. se 18 i sees s Adom,4 -1
PP4 04 e a 0 do p It 64 F PMNW.U 2 a


vi si-ee Ge b b SZeT ad Cte
ION INS e t MDo aft &Ou grms so 3


liss rdopaswli1 4 ii im ggi vJ r i
1114M0 etRokt11 6 9 P p of I

III 1aa8MVr AVAO DUUmeMBA es R;ADO 10 seAL

QUIXUAA DUM ggW)MG ADAnai-VMNTA MV 35m FVIVAL' VS LA TELETMON --"BETLPE.EV&NA as
fIT RC-t, frses So C6" ftskeaau


FPnanna 22 FincxzI Pigina 22 Finaias DIARIO DE LA MAMUA.4Iates., 3 de Febero 4e 1951

Estudia Peru un gran pro y cto de producci6n Extenderd e lBANFAIC line AS A t "udelActabilizad la, Bolsa de Valores de
Ie I n-uLnbe ad e cp d d e rs
LIMA, 1AI'j).A.-Ei gbino d Isn~gouopt stoprcd
.ordi i.n estuds npayer. tdo propinedd e gbirns, )g rest a m o s a 11s coloo B de~N vYrk acusando vlumen dde lpe1aclwnes
d, produeridn quinira por i quo huh ndose calculado l coto do -_stimpiontntaria Is poduclidn de int ,scidn 02cafsis Pinsras n Bonadl~ a
ido sufiltirien an i do frtili Inli de 700110 do ddiars deI.s Fiunanciarriento del edebalse de Eaa gu de r4o za nes y i e de oxpoivos Los que 70 por Cenc detdoldariser I I ie re er a e 0 Ae a d dE
"InBnco FyenI Agrce a IdsQuesnevceres ede olll :;ii. leeferrjapan te LI toPrb o p re ds pr Is n monda rx ~anirn "Y ara d pC ra avon r coyor cSreya.B nd e L ciris ta o dtuaniddu E c m ic a "
~~ ~~ ~~~ of~~~e Per, JFenner &.BeaneAc aldd E o oiia
da p13,o orF.nen.aro r itsoi tis.o a I pd__xu E oicdt iaiztiissPor Ramliro G e

ink niecftdpa r roej* Una aclaracidnl relativaa
do M
lilard i ob. c6nrt do dns ei notbre dililstro patici Gaspar c o see corhan onualen do arrqr en acquoiia BeloncOtart Cisnero. Si it sr 5 ua iii is dci I me n 95 safrm jtoddepo l i
h rtcEi doctor Du.Quia n n ou Otialvo Leioa s ti nti ani, eneri n-se ddInr
/ oitnu~dtpj qiitt IsoI'd.,n. on t d. 195. i refomstloiivia pro i

-' r/Es/anon impoe ents nolciasr so oxprs iss seuridd d o s i Y r. DdoNnaARI DE LA RINA, -i oney gc S t d
drr/rn d iuade lCsactgo cori ceiosa qu cuespli ie ts d recon o ile zcraat ~ fDYe Cud Idan en e Scailzd i a n/nGerat Za ydre st iigiiro lti Car'~nII I'olaoatonteImsmUBui~t ell


mo//r d Ila loma do possiIn do i contribui frma .ttae al d yrsnd o t aon d epr d del r x
prim/n/ untC d DirectOres d aarroilo dr fiaindonetr o r eu r'i t ttre ~-rn sd 1% e ogsjidete do mmuss dora fi DaOCido tdinti utila al" do doa a .r .o udo,,, sihodo dsidi qoiillr
Ascac~ e rdisRra ciprprdt n a o y e bcidn *el 'cenc n ient a nhlloiea/aoi.'l lo Esiado Unid., enorsi Eiion- -~ HscO unos dims dids on trOS Nog idn Estado Nuimcnc/ooud o uc sopreode ins boii dedicad doctor Dei u Cn ib a d e. 'r rns io e n .e ntark ierr comeint unt o n o rn do Etadistic onExa
-rmonol municipleC dc Nuonitas. Peilcids e atasai.= ono f iivro robe s lams on delnbra.dn"!Ne n -onr Woerid dr Sana Cruz dcl Sur y o l propio C. El prim ero on issar do i. sibr i ae cesasrhuy a II d en/esoyo Tv16 2 drso 3953 0 quo rac un o iE t e A- N ist ero d Estaditira Enm .u iE ofeor Sl1ii Avaen lui on o asa 6 muerad as s dimeo to. oiivih p ra oie i b stdo scin tncry deiDA ners Cinse Corncad d
VarOns coo tuvio c'o nn o auen agfrreal ao n- di ro tetrono .csusa qeid s~ nionqo do empress prndduotbrs do li IN A, titulado orir c cin Cde C o orcioy doNe
p//ai camaguoysos ron eno motion; cso xprond quo ia musmoa anti Inspi- csn teids.i La vanitas s gumarooovibonos doonosiraron on snadorodo "Actualidod Ero- isDrci' do Csamitcr ot No.~iec lurleIn s scod os omeaeron- rod1rriei00 IciWDponsMAT"'idonto ircetisdeEstadde
r/ rinos cis Munid/ni .h ias Prno- quoa ci d e iai p uobien o ar u&~d et n rnsmu. El tono .0 afrnf ma exhibicidon fuernon Las do soors y micaa, y bain gociadso Eraia do Ia Dmiprtactisdan/r dlMncooyl rvn u sdsrcaoe ubo-u unriss o d cOrtOs, yo pl o ci# mino s rosa raron nut pididas do l rabrs -Eito- stitn do Exposcin 0 dnpErtadi. a is dociores Joatuin Martinzeooi d sitns on una iota pro- so parsron o 40o S0puni' .do avonso Ia mtaona paostormnar can, poquc- dinliq~a y Anali- quo reatizibo iutncioss do otdiS/cn/ y Emrorio S. Santicenia y daccido crcisament ntca dci iitg dci n valogolaunon ponis Econtmics del tics do diverss indol C o
F/h/d pcudcolo diel sc 1- Mn1md oi bait n i.on d Rin:,

9 &haide, presidentes~ba d Bano d na- tins o Cus paout ion osodi- rosidene E aucar progroad uq fbcrtoo Ia divisiin- do petroteras, pc- d aae io i rspet
Iinld ua yoduirianc d Cuo,-d to dt uch poc tos episomao-solo mos. p o mis o ns, y Oil ro ,ins forrnviariao lueron 5 is saga IMtinistrriO o C- ione vigd r tn ProsdliapuOe t Gito me c g ic mondoritoeCua d im lcapoitc o tine iaosr- Ponet or ontrarols vontes aubtatan. y 5 vci aiguns do sui pirdidas its-., mercia', ei pri- e dor Zyis otblici, Ci Dgioisra
re ondo fivrmlnbe.lmsnt bprtanirse o n abrua rs c/sile. ELas guerosn obsorbidos fI- goron n un punts. Et volumen do von- mcr bojei// do Ia Diroccitin do Es- doto Zoydf rabtud dei Dcra s efed lrl bhssab nree baofa cimont, sin embargo, y at tons pesr- isocuido umotO,. loegondo a i,890.900 tod/iica / Anal/aio Ecosnomics, pc- namers os, parn virCud tdol-yui E0
C/ laleada do las dorioron Mar. torni porn consoidar is ccosnomio maunocid firme bast cierre pr/ri- accionen. co olvids un/rd. en an calidad ,do crod to Dircc tssndo Co nl 17 sCo/vn/ o I.dla- deaeris a eptbibiatco.dcn l Sen dnno en is i d E n nicid. do sertt-nd amontr por dobalo -do ia mejor del1 oparaeisno roporiados hitor/adi rordar quo si hay ci iodiii5 d -psind qu endaos
/a una rf uns opradne iaxr.* osusr.cYrcn d Ls abso. no
9 onls cosdl oinoenl cu Ens cnic6 d ecearodeda.Ubua pradrr 4sra noe. o r'dsde La Habana. sI Mn ise dCoecoh pdd eio fbdinaan l.odad Sor.nCam uey. Di aeronpcoo no ion Colonos do Cdspodos y president n rcoimportantet coctoctan c oros Mendocs y de ia Torre, rod- i c ch io am uniftrati co uni dodes do-spar 11imr dorBin ii.uaeai. i".ormaid.tin. d nr r o/ rscn dnc 0ndmainitsiotdpnintadr r nambos, on u6- do is do a Zona Cipitma de ios Ganids -uba furord sobrsioto bironmao a
ti copddd ud al os. doood del oa 4ldnto edorinraqu c ioars n d damo- nl vnid el 00pr ntor e aoCr del dia. romprainda mit ioono.ad oper cionesofectuadasonaquet mer- porque h/n /ilistro nlerior, direidncion doiSn n h deafiouS dbdana. osipa r iis gnac iormon- Cantovn i qnuesticnsdre or enn aproximoadamonsl. En general. nas ado do psioreoude rmpreas quo opo- quo cOn / usa snocilion, irabsjo, or- do m enuvoE PoriSupdso deu cs/a la co/orads una hormona lambidtn a ins coisnos iobre ian Areas aporat fm Icuac tna su sont-I c r. noloacion e Cos I gar/adrrqlps i p boinu uraco iaugr ld cs a r n. on oi000 rspu ad La CALCULAOORA IMPRESORA REMINGTON RAND, al/cda n/ralijnn a in on/alas deU"C-. Os decir aquolias quo no est" poriLsl irmas can qu o oia uotn 0 aCrin o do too'll Sorroyrarrio de D inre c ,.o d om Ea isugur. e 0 o9ii53, 192 3 o u Boaido" quo a//I so tovano. dedicnds al ruitivo do Ia. rafts. Ia Leoos vn/ers 0 o ar s cCnodados a reu 35 114 n 3:05 crt rrd d io Cid//do EldoioRmn. Z din o 953 ne2Miiteio on real/dud recuerda ta rlarse. yentroa / us/an Gorou n*d 0/ docor / nformd qu e oss predios 00 ded do trn eI noe sen oporsaosorpos as -3 dt a 1 3:50 oriiiodn do Coo-uninsnc e epr ar


Ia "ra Consta t y/oeUd. inlstanltinea- ncs, a /5 u sid un lttue do Cs ip de ayd nmcsobrce cuano al alcanco do lao noticius do Or/elti/iadOn do Cuba Ray a 31 y me- nit/car/b. s/uno do sat graodoo inslaid on an gra5n sat/ n dii
la tecla onstant y iene e ~nru//rrln orna dci Ejri/n. lodo on ins momlento actuates on que or s. El morcada mundiad- na. dia y' corr/ do o 3i v modio; do Ia pro pa ne u prcsmnea codeM n, u fudms
menle /rutra Ieza curs para Ia operation Acts es is opa rn ion dco os hontndo qosro r r'l onde, dy
a dad 1oen mis do an torint par o car a 1 or nlceos libr LAB, han- Vr/ioyte.-Csmuedioy borrado o drions o1 d r oce san s c d e anlis. padoent, oda oroi qd naEquo desec. Tociado ncilia, s/is 10 torias. E nnas ont doc is uvoriedo Ia pro/rno/ rte c oro o e esn or qos I pu r ibi o s n may uni- 9d 30 r p 9 p med o rordi do 0a p cnmcmvae~,taaad ubesie aoilsn
Fn n som /n taondenl ac/n do oma do p- in/es do ambos Banontsioic I que-iugar ti pobido do .ipr d b A ic S a ce- t coonmnt y a /rnaio mai, /qiio tador s 00Fucoaatouraete u a esa n/d do Ia Jun/a do Direciores de no onrontrahon prooenloa, a quioenotiiiencia ono Fom os o de .do De to W ia isSua o to. -Coderiodnr/ o e l a iro crin do losim mp ndaio tod a Adia pronUllipiCa y divide Oen Un abrir y rerrar s mno//lnda Anoc/ia/n do Credilo Iol/fird do "liborlodoros quo .vionon ov dor. EE n s .no t ororhn o Dl ler on W 2yn die a 2n. 13; Co:rir // c rmtriat 0ue tan necarooes o- cn men ojo qal u ise moinidotra En osa opnrlai/idd ha/sian do barer- / 0 ayada dcl rubano pica quo pie-. ionz EL UIJ. nuo ontoitnrar Ia acno 2 ol ts l d ol a 10 / o bnaser d n lannsto coaioso-ritno .ultt post uir do ofns! Lu operarctn on todosnsus so lOs impslantes pronanc/amintO do csmper ins rsdonas do Ia osoia rpeti/ e al a qo ann udarrh a it rne s er dot Conro yViolro a5 i Esn bilsei ca/sn can/teic ohiA nids eetsl aopso
d-anq am r/tndn//I/ s o s l ar cn d snonio u oasn a dora opo ducci o' Cntracao N' lA ericanal 3,4: do Is FrInso SuMr 500 ncin - Rovisl do Ecinomna porn qaso Oss eda i es in I h/n do. a, t nar do peraonIs o /ej o nas Los proc/o pragresaron cotn i to- 0n 0 /2 yrcro dot a t2 do4 n nAq u daud e b1N
aols eiiaco.Ae~ se tit c/ts en coo /uan. nadndO pnor Vo draue ci ndiacrro edet d0 no ado I/rn/c a luorlo daranl indo lGnaittiamo Sag aruno r on r 1.400 qu du o s /el n e icidad p osrho crub e-n1 2 3,5,5 6 ion pO8, o,: 3,
loo A luItid sI dequtpue enmaor sr dn o sl n s eI la r to ro ots c do los tam ugdeyannt p rs pe e m r a o co oquino quo no n- ca//na a do 7 1 8 p 7 y rto. N o ci prop/n n wr/ti 5 uil no a de d d 01, 02, 03, 04, 43. 00. 07, 00, 65 p 79
pdenbra sd i/r/c apacnttit d a Bmend p d noel Aqu dirran et mayor color a bi Asociaci/s trti o in ended ores roetiroinose a/aro l n Loti Sunr Comany ygrido y. p//laIn. no hadrd quo o rocn io iotogrsdinl;
Ia fiona. i ca/ti po imnro Nsris do Crddito Hurst, pusto quo ran Olitt sxrepodon do anos p0co5 quo opro- auodd rotizada at riorro do in boles qac /end'o/a soc/h.Ocet 9, 0 0,enqeaaeel de 0 ifasl mie paennso onidr a o euprocod/id donarc- so abre ua nasi claps on is vida vcbar//n para haner oririones do do 7 y muarioa n7 i E.sM i ma'n pnnnl d ero icie l par rai9 n i de tio uo apsuesio is
de Iatn/qinn'Pngusd nn gotri m pJCicrn/rinte Co ml. de a sloenorme quie on roemon e ino/uvabaja on 9,250 I Loe nopios Crrdoros- Mndona y s dec/n/vs cv c/no a Iaetunitonun proias.i irco
en mo to boy misms En lo pres/dcnoio, julntn a ins do.ad/no no mes ha lonido is inst/lu- neladas nperadna dobidn a Ia msser d cia Torre. romont aint de nigu-l mO. Od/ e on /un ne di tn fa- cnEl ErtuaDiretor oi Dne iro
ron is n/s/na do ,ao Mort/non Iosnz y Santlovonin 5e c/do simi/ar Oreado on Maogan/ino do con/cao/is Loa comprndorm cola Ito arerro do Is N Y brk tcoas I/I/ s /s nose dompcOasO nes, i/ d o estr. Inguntre d a
/os/sand i /scVigil. p e .pues ha nervido para library ecost/- bait renuinteo a pogar mas, El ope-1ntrnado do v alo uscde Nw u cv,
con/inntic nc annrcb o e nno aridsio Gabrin mioamente loo rosechoroa do orroz radonri/ubonn mdi imotneotv El decd ae a o d vaoresid l ob dn s//n psI///in onopcrt no e o /nrsdd prdesLarHb itust d simporsnsit 0/1/lotsoo nnodn n i accst on c m-IUnnraddyo aHA.0,fd o

Remington Rand mads don Mo/cs: i v nrotsidnlo-d-I A prnndsitn dot rultivo do ose era- comprana)co un/do do is rasn qo sinri6 as i/st/ma rorroccido a Ia sidechar nc//n/n Iti/s do n e nd n o ra do psr c doe'
cndcl Ban do omeno AgrtI.0 5niie d tao n I a ona do do n ompr l 4. Hnbll demonda do oporlurs. port d omirar b n r r oa os/aga In/n/c/tBia Cu/n doctor d on. prorde bay sombradna mis do 1.500 nira luco/Os en el merrodo. ioa son dot did. todo coo ooiunen do rds in 0/i/ ha tic honor. esando .an- 1u R nZ p/iy rd at -n o n 0de ntraiau/s Do-Crto;: Ieti/orrroPresln le r en ins tue lhnorn mdo por/an dcl lioi ostahon on sa mbxi.IOOeraoionoo b stanlo al/n y pareoi airms mu/v di pl/r/5 a sdnplar s t- ccar o i de DiReintond C un eotrcoonlo dcl Baon Naconns/ y icto d / de i/ima0 brfra parne receonoel o do t/ a/linniarnse ioo romprodorms 0 Considcrnas quo Is irrogulattidd Raiaqepoed eauroc n dri ctor e i d yirotro Co.
DoA omrn I Darilo EC nd. en i m r onmyod comprar sia n Ie ho quo podan en los precious s dbi a discurso elr c a a tr escriba diorctmente a:r/Os p aPrnomar doctor Euonio liornes oobrc Iron y medho muo- / auniuc clom on ronidad aubheron ci. prtsidont Eianhower primero n in /o 05ardnarios pars orgsnizarrf at- DirCan/I/n: 0/ sn/n Guy Ransh. Altar/sd nec do peo. I0 0/ precin pica vor quO Oacd/n/ ri/n, en in formn ms perot 0
Anr/pnia do Ia Embaisds do EslsdOa Asegard quo con c oat/no dol arrnonst0oa la, nptiriOs loss ol monrld Un/ido ul 'r do Is divii n se 0 h corIcaddo is minoria do it 0o rsnacsta Fundaentla.me-la .Do i n te uYde eleg re Rwiuo d~ 51~~Agrir/nia ingenio Casio Forragun: n5. puesrcomo isaitar .do cseob limuorinon pora el piono ininotiamo Ia 1g Deis ae do Rongr ciydin is'b
lo tor Pedro SauvIdra. jet ddao signi d ho des- pretda on 10 qea tbnotecimie-' nC- O.t l COf (9 0 0. o S do roolics e In ina arsci/n, ant i/do de V norcs: e ob ernador paroridotoimen l 1a iempo moor-c 0s c/r r estaado loo d0 Ot/omd ntro dod Bibiotl~ o ew del d ingh antEn ionoi/mitonsddoi indo noaifleca do E as tio iicq a n or0 s/cAsEBtIn im/ino/ Aranton. cro- Anancid 0/mo ta nor/se aneriorn
oci Asnlitno Guinra: el reoresntan Ino romids a in quo tao invmlodn not --- ACC. AZUCARERAS GRANOS n/oadn nor 01 A propuests dol pm-.d Aldalde Muniia se/r J dos doctor Gonalo Dol-Cristo, quip d rmdde
-is Trre: ci presienli do Ia Saie- -d//o-, practiOa el lrabaia y I a s o- I N/I rrnl Olerra. quino CIm -D YRE L BLA CER pEAEiE L O s o or Vid de sigs/ em a epon Ran
dad Poplic snor-g B. Garcia: ci ore- ri/n. so ba/si cansidrroa s ne- b hU n mno T q de on CIERRE E AYERKLALSACERR DENAGOLAtonaI eis Rmanr and
PARA INVERTIR DINERO A BUEN INTERES Y CON ABSOLU- niticote tic Ia Anoriacon do Credtbno/o.u coispinpobooldn delmdocor/ bis csso cIn ooemrporsbi D E OR iCHCG ado incobprar or a tarTA GARANTIA, EL DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEL ars1ln Pcor/s6 H, Bins/r dotor nat an dMsr ie/cn do alieo i nia/ m Baon ls ha arY ITc orr eiao, asin oitnsror mie
i en.,moc otn c r Idnod, [a Zenaa do in rotdo a ilo"cC"a, "/a/"bmo l Cno so 01 am n/nd mvrio.sur/tc ead deliministrasZ* p
/s A 1ns/arido tie Cctitn Pr qu roL p r o e m d tgror an ub a/s/ea trc l bom en r a -i a Mod I 0r15 -do ---- -, a


BANCO HIPOTECARIO MENDOZA o Por in/socIAc/arts ie ""tno s d d.o irrr. l*sa .r/sa"al ur"oresponidoc 0laer CiryntiiSagn ,o t 0Idimin eche"y.Nei
-c A A d 10nos dci Con/cal C .nse ,s,. se/sor Jn. mdint1 u u orgninnciqo do una ro. Sra-ooa par Ia quo 10,3 ha ai mora sga r RelAsti P1 u -- -- R oltoln e ps o no e
lisCtAl s d Alvarez Quijono.et doctor Juan / munidid do reganibs ron In eyrdad-c.aada 'Ano do Orn, hociendo r VI i rscisquu os/inm. e % ciirta pio aesr/ad n s u. ha Lamar Ro ac, ci profsor A nlso RO /ei Ranco do lomenti Agricoa o In. e/eo//va s prd/can en el ordoa eso- Constid d a a ,C0 Pd 3 1.ApZelad n h raisup s.dose ESTA A CU DISPOSICION. ACUDA PERSONAL.MENT!'E Y ohao; el seis nnr el/o Morabotto, y dmiart ade Cu/sn. opssnds en csn nsm/co ela Apio l nd r Cabs Compaai. Joon d hi A-h/er pod/do ranczao si Ddcimnt
SOLCIT MA DAOS INCOM ROMSO LGU O- oasr "r maid/co d. cocemonis Al-. I/dad deniro do an duturo mu/n pc/si- dim Ia Div/n//n Anricolo earn 00/os s/no Cao n imonad t It', 2r Mi - --mot pan% rgaadtia No Isreind i diar ic/ -osn dro Con a Tm /n o nsshota/n/ epon I col F cobras ci pobnn td ara nuao 22 1 2 01' pnem5r0 -. . 1 mdrinos a nadi/, ni ontrsr on -dis-. nrd. nlPjn toa r dolsrnF sro Su an . ii A P E N A clones pdcn dirigi/odao a ut
__r__ _una namodoanos nara quo 0 crin A/onss Boo/ac., ci OsIsor 1001aar- Dreos wastoon sugar. 15, lts Ma - --on1 bio.orIsdor, do ta Ialidod do ossied,
con e1 Ban.o. quo ronntl/uye ci Ins. Ic JOSE o. Irisarri t ci ns/.erenO Guon/onmo 5/g00 7 1 Ms a - - -t5% nrimonlo m o i/son porn Ia ibera- Ar/urn P/no. iene oomo toni a cle- ite oalylonod Sansuga 15s il, p 3. nI// --- s 0000 quo on proIieo. n t
dlo eCon/nt/rn dot bombro qac Sc. nsomienlo do Moo/i: -El puEblo sue~ n-I/i/ Poris 0100o ugad se-eb Si. 5,i e3 ibt q3/a n d u u z a 0x/or In Io. snmpc. 0/antis El quo vonde. n/roe./ Pasta t n o om o by Inry sroms ohdba qunoa oni noe yra. Hsy quo oqtiiubrsI el rameroho pars / we strlindi e sg 2 tora dlts do. aenor' yqattr otaa
-Dootor Usistaic Dci-Cris anegarar In 1/bortad". ______ ED_____ I l Drsen it oo qu nio Soraor.i
Trot unos Intdresaotrs pobr in.a tpr .1t oa0o I-a Aor ioci/on/0 0 U 01 prDenoIomo 'n et mI es ar.
nranalads por ci docor ignrai n Co/duio d e Mancanildo, ina nsarads l dEW YORK eboco -/ Pon el hi movim to do precios e n Cuba de Cirdenas, correpondi6 ec turno onro de enero /11/mo p ni Irente de BONOS DE CUBA /nco/I do ds Mcon Cm nt- t dyctUr Gonato DOe-Cisto n quoen Ia o al so nucnra en- cal/dod d1 n/aoonon los a 14s'd ion cialba io ttI
-im pl,,iq s e.ab enomenoudado por a aettor gernteeiingenieroRlndo Feinan- /NEW.ORK, ceCbroy 2 AP).-C/ ierr tndutri d I. B d . .a. Mci 25 t mu grduet ,.
mene tr ve l cfropoe o oerciin dal w c EnoiqhenViil qta rme dl r ade Cru, a ond~uidopLAmos por,In I Fer( medra: do.p.1. 53 ,IsAmeo1.a 4 dan e uar#g i. e p

A bioruesm, d oC m reIly. rnuaru o rolidas y hap 0/aIn Are Crr'eb _s 112.29 slo 13 franc Zaydin, so hisl rrtn trbmaaes SR if hei0 e Loc~ci~n .ICaag er C q- udita d,. hy ee, wao- icu3s, 3mentae, omhessdqu, tmb

ds" 10 ol~asZ colded Fuoron ma pc labor s del vioproai In do olicii1%dea on itainhtnoids. Cub Nor n t. d Iu624 de arao eoso pa sd o tn ibdse
dense dci Banco de Foenobo Agrio. Loire onlausa hiza ot eosnan1,o dl u9b .a;/ono .D n. doADbcrouis a unipan .trioatao ae aic a d n t l re I n d u s t r i a l d C u b a u n mn sod I q /c r e moa l a a i n i c l a l in o s d e 1 r e u a 1, I r I. r e, aE Can s oN'E L-. ,h i c ar8 a6a y s a ro v in s E
C do eaporanos 55 nosi So paras Is bo// c a no 'oin sg*o do is 0/m- t" "'/ 3 2n p r"pio pro'osar Zyl arbf
Jontaddait rimuttres neyansi y do Cubs vndod do rootpta de Msnzsnilio. quo C a Railroad. OW. t l. MlERCADO DE AZUClAR rocosarticuloasdinvstAdittci
p mnygd ray. Comenzd por sadu dar on mCIor. n Il considerucin d e Is IAn t 53eS 33giyCr y.
F,11 esa apart u ni r hab do niOenes orapoban i nI.~ oca- Jn e0 D reos/ Bonro. on Cubs ia ro i. 4 -, to/n.21 34 o rac us. n a e u to quer n
COl t aI II~ I U ,.-ulsi/s oc aprisnech pa o ser-O Oaasn du tdad do quo pod do"'mpAcI'r-',a ca 31ca 4s' 1. EDZ Y Ci MA do s Tdnmben sonta quo D5tt05rcoopora On u norndmimeno hlC se npo lanq paro nAogrr 55/bia .s Ca/so I/A ME DA Cr M A A o idonmd n nci s i n t rcr.so P rN Paactmitti o rmer b do anodo G oenadeomr Man,, ,, I I r"""5 .0' as m l i ind
In/s eotL.haincu1. aoomddo u00/seconde.Ouoo1n-dl. -M o n 1. yit uat aI S E etm- ______ ant. cl/nat, f Exis.1t em pe0in t ici


do niir M ootidal p dcr /cf" d Duga rinalisa c, .a p-g U-ion- E Caba PrrnP 50 ue port bsn mensosi'onorl, er l~ mi m L ,6m, q~ cem 'll u.1 troiota cnoea, CEnnin/ioneso. IpI .n D icocciI/t11"dh


o.,ALGODON EE. t. o. p. menlo sos Informs, con nto peo-Ird 7 .7 N IocIna]on8C/mba -64,5inos at Ministro.
f/en0' I DE NEW YORK c// .ub/ .I. t M tonEs de recorder Ia lobor do un
CIERRE DE AER EN LA BOLSA P6/Sodio o sia 01 1 dO funcionrio, a quson pornussderite s aFOebrooo ds till . i 5.7 c.iir 1 a doctor Zapdla dosigod eubdir ce5ohr r R a m u 1 so qo astoCa s.hl ol o qor do Ia Direct /n do Etadistsa,
1111 aiarnO.C. .--2s l a isabao. 5 dc i.bri1o do titS 01 actor Ar/suro Crinor. quitei to/os

Mliiloabre .-.-- -.- /S thinni estadshds sabre cxportsilonocdoi6,ro.esANTECAo- -/nne o imptocIon p nobr e pro. .E CMa lo -. -.r. ado 3on n . cios.
biyn .5. I CIERRE DE AVER EN LA BOLSA Termino son hsas poimbron Caegtsetm-DE C CA riapr prsoaeor Zap/in 05. 10
ePara el to esarrollo Industrial Cuba Indul.rial 0)1-L/ ;h:,oueoMnnsoaedYnoodroro;
.eC.rci& A. 5s, ,lga/nmot 11ta 700 oriensgion do sos media. t
pr .h .HI--,----C------,.-E.-ac-.a---------magaiior, xcaietoe p adsir
n n,,,, E oly nnvm, qdn 1.matigi. ped,,r,,aIn u - - - i tepartosnonto dc Zststiattco
dessubre a usted ucn mundo do N-sr"l c Uo LFN v 1Ile C OCATlOemA -,ttloatre----d. b cras eaa ds eor1,mloaanto i
difeenci entre ct-ibi-id d soPdr ardon doi Pr i nte de Dr. h at so cotinsem9Cndista lab pronon l cif e ca i e n tPutsaca se II'ad *- olm a Com psI a a mptionda lo rniberss, tantbtban tas v ntal o a d
plm yt "t' yacoabilidd reauet por ci (conseio do Direr- io tonicaotdsl"
pryn y cn dos dc i d miam Y e .i so CAFE Con toego U do pubitar 0noecanizada. Viola hoy a invy-jtiguo como est* init1 uins tan Calle 23 I an a da r 0- La Hab n dot- dia is d Os carriente os ciE'DEA E L to d oL, p aesr e i tao u a c vRu a u O Ronrd asrdsonte a ssseiiores CI R R E D E A V ERaE N L A B O L S A ojo m p or dooisra vist quo.itosc.nt

sorprenderte, simplifica l trabajo de contabilidad de culquier AECAEEEdel' I
negoco, n hace mejor y ms rapidsmedte, manteiendo la Tell. OC3 m Cable: Crd i rnk. 2 uosoCc-r,,nr rid/sp rts
aldiat,:iers riials ems l Ire l -e presecods o Buen .otnf.-.,Aimb os Ar1tniyinPatl. Pedarosin d 150 lef,- s Ona oaad. -on. e dso e. aaYImo oai n -ld6ah-it ar d .aenigo

cuentas biem pre d e r r g ,1gya diS 14 l toro / no, s. . . is, E x Director Gno ral do a Inspoc.
t Antranste men ds Fobroro, tan ms - - -2. ._.n.I5.50 ri/sn d i Mist atrio do Contare .
mAPo rmanentco. Sis representante Burrohghs nia cercano Ia.- 0 tros do Ia otrdo. ___.__ . .f
ci andviarto a lot ehorstar ccin- sp /omnf. .,,,, 55. n s P
moot sri con gusto las muchvBs caracternsticas notables do esta ____u__asdr_________p_.c._._.___maiquina extraordinaria, respoldada por I garanta tradicional OEACeNSB AIea Ju inepsciss p- .1
'0n t- 1 gar e d 1 C O Ed C ALn IN D U STviALEme nte sos cion ott is ord n deSo-r PreIido-ntesden d a r dat d
A1111111. intncrdono In'- larrarren : 11 1 ,!!Iard s.- sectors, si d a lo ore Ana cin ist b,


DerE PosAu dlr aME T A B roa o s opaflo pt' dqdr
Al zMurErat C eo d.auDAD. DETFACt1'Oa, yA, a .Aen I icdCe C b tsmot a d ansidisi. PuefCliI nctal d yd ,rmod'lm. III
D bu ex os eenor he err came Itt d .toacaleAgia N 74 dprta nt o 2 3 .dCUENTA CORRIENTEher ad., Lr e a f, ,p, ,ueres Orde-Udotd$d: ndturad'aa anSIX.;.Ida dnGs-V- -F-IYALEAA H02 Ts1t4 oM sm971ap o sANAar C OM A N IA b d.A6ms., D Eh d.GeI ID
jcf, Z 1 doc~ lo~asion-m"ed aG a atriErec Widn]onGientr, do sai A stoa n A. es
all A.Jl. C~uer. a;untaeodosciycsro!u""itst Lowa.Apeoete o[PoABNA G E2%-I %%ENLA .eia--la par io obadOa an,2d Mro diI", .~ A.
'UENTA'nDE AHOmin*e"ti'quoi" Cso goiceue~~~rrte colt t. B u rro u g h s pactcOe lCtaaiILES E. INDUSTRI A. q quairrsiseconsus- aDiotres ctoo

ban oniqtoera qnue -y t ci n-- or NdLA SP i ts'. ia nd1. acuordo do
otiont pa2 ritar
1. AIrioeit. d Crd97o don,,onan 1atassicio denO- No.df 57In.qaddetirefmamstha30DE N WiYOK DE 2. C
V chaI.,a Innsto rrK1
1,As -h d Ci~DEoM,.,.AHOd.- ,rOS clotatatdo rt en 1 dIDicianb1edo119M,11kiamp 41 M._sl 22
2p, aI I. cfitor A, or. n doGiono, ElecdiongarG na do a yAtaqaestr imer
ABONAMGS 2% .2d1A% cruleNlAS dcc All us aap/a'arrece, doshare do195.' par
Ada A lioosen'tPfd 131s-Os -, letiC~N EAgriolaOI denrioad at b.lhWtepdd acerI t ad:-tra
I, Itm 'I, It. .
-islildeC b, xp u rd itcn PetI N I-'v/I-I
DIARIO DE LA MARINA.-Manes Fj.


Finanzaa


U6, ECUFC UC jut&--e aebrero de1953r anz Magi


II


%u Er nse atzas en precs lizcni

de azcares crudosy futures OtZaCOn


Yenkald. ani car crudoa 6.13 Cs. Subi6 7 pntob
pre&o spot, mercado'mundiq(. Asdcares afetados COT ZACo oo1 .
S~ijy eon 0- 000000Y OBLIGACIONESI
Iee an fuerte aloe FL=TE: 33 Ca. 0 BpuertoC-5YoB O
Itjaz.tos merdos do azba. toNorte paraeNuna n urao Cta- $5,000.00
'en cua do fituros en smbss ddlfl. o Baltimore,
err aoss. oder di AUCAMEM FUTURs 6 C rn. Ve d.
torn6 haberee operdo b 'Bid Contrato Amricano No. 6 Es-
.13 cie. n veas dn azocares d mercado continue flroe. Orobablo- edblca .- d Cuba, 180, FDlloin a. l-ecic spot dot nerCado menmto ln.uenct dO nor 166 6ismas 6,teror)04971o . its m,,ndsl n sOB e'tV no. En UBO.6uU0 ueotisarne 06 e Ri p blca de Cubs. 0833-183,
-~"~~ 0*~0. 1 inContrato Mu ---0, 016 tE. . a.114% iii)%
lnercad. mudl ios ore 6 dI.eo l posibl s Repobica de Cub. 1941-193n, 1
cio asierre suentaron haste u bpU i do 0a"24 t tlca del 106E. .1 . I. -1 tro punto. Roterno do los EE. UU. en relaciOn 00n. Deuda Pdbl d. Co'
Acerca do Ia forma en que actua- con el conlcto chino.ai 60com t10 b 0IM0-t960. .2 100 1005 r11 los mercados. Ia firm de Lam. puntos tocado 06 1e preuidene E'btcat deo Cuba, 1949-190, born and Company, report to snhoer on st toale al Con~e Ian d .oCb4,-102a Ce ener perrog clad tL e nue oide se2 l., 1-60 Vstn os 0.
AKOCARS CRUDOS: C ,6 Ley de R.clpr0Irdd ntrg AsturIano 1825965. 28
EI mercdo esfuvo firme. unique Ce" ue exoira on uno. BIn6 Territur Ser e B., poco eattvo: Ti ofroida en yenta -Lao prinmera trandaccione do dia I(No Oororidaol, 146 Un.Caidad lomitada de Cuba. e n s6 efetuar o con alaa de un20 ds. .i.b . baoque. febrero/maro a p-reco de untos en a mayorla de Its 4001.0. Ban s 1Trritnrlal, snri. B.
5.5CI? d IptIla.D ec d,. da e :V odosa B 6 t npetuaIe O-,Booo .oloaI0.)C.
mo epulvlnt de este reco. ce onnud drriondo -lliNoU .rioX 0
o se1 6.15. Los comradores os0r- zando el Cotrato con aZ totl. de I04. 02 ron intrdSa 6.10. Dospuds do terra- nels punto en marzoydeoHaare a 1vana Electre. (Conodada Ia Bolsa de FituroS reportoron Ia eIno puntos en Is deoS po~scjones o), 102-1052 . 35 entado .2.00.toneiadaa de Fiiipinao de 153. Una important con, 2zuca_ Havana E eotrin, (DnbentbIlegada a fines de inaro. at preio de rera estuvo pomrando en Ia lima rem) 1926-11 . a. 3
612 9'.a6d.,d.Ab.to Ce,
6.13.'A.2 Penal Cola. media hor, de Ia nesi 262qu lu oan erato Coa
MERCADO. MUND1AL: roando lns precios airanzaronsus ni-- 119-1042 . 22
S Londres ei mrcado estuvo Iran-' eles maximos del dia. Papolera, Serin "B" 0025.A. habendose reportado que las El. volume de oeraoiones 1,2 1944 9 -fuertes torment oturridas en va- o 18 lotes. iclyendo cambias de TeIfoAni (Debentures), Sn2 n rogione del Re Unidoave4 nseptiembreTa Telfon. Ebentures. oSrancul ip1 lo i 5mosnaodu-. ola mat, o 'io B 3 00 66 A 94- 00sado alIunos: daos a tos ucares Ia 31 puntOs. nidos. (1500). tlrredlmlhles)
que esiban depoitados fuera de 1- Conlrateon vigor at iniciar. la Comopalia Aoonrera Cpemacenes. nosido: Maren 595. mayo 1.680.1u dos 0924-t9.9 10
Precios Spot: 5.60 CIF N.Y.- M 1n. 2. julin 1.311. aosto 2. sndt.embr North AmerIoao Sugar Coondial: 3.00 FOB Cuba. ISobid 7 .oanI.39. neviem-bre 21. marze (119542 ~>, ny 13-
tos). total 4.663 totes. ,C n3l". A 0,
CIERRE CIERRE Ton. Compala Azuarra Vana
E Tns h(enuresl. 1035-1202 0 0
Ant. Aperture MdirMno iinlso Hay Veodida Camotnia Cabana 6de EeriM O . 556/57 .67 0.62 5.r7 5.63 2 1d ,. .on H 32
Mayo. .64 .0066 56 5.66 5.68 1102 C4mpanlo Cebola do E210612-.
Junio . .73 N .74 N dd. Bonos, DhtJulio.T.80W1 .03 .06 5.03 5.05/00 110 66s. . 02
Agolsto. . . 5.84 N -- -- 1.05 N Hoeles5 6nt9rnacona S. A.
Septiembre. . 5.89 5.89 s .93 5.9 5.03/94 lit 1I r1 nt21e6026601S. A
NIloteles I5t:92 ae5ooal S.
NovieoNre. .7.92N -- .96C -Segund Hpota --Marao 1.954. . 40 N -- 542 C --- Cdulaa Hipate.aa Co20014 Henequenera de Ju'.
Contrato Mundial No. 4: A Ia in-I a echo untos cuando el merradI, s oSrgua So fluencia de dos acontecimients s de--I tba a 0os nivelers aximos d da, Cedula HlPeoecoriot Coom be osiblemente el notable avance Estos mdximo,0 s on embargo. no pania Africota del Yumade os recios en este Contrao. a sa- diero sostener se V el mercado Il a- 1 . 6 bert Ia conoirr6acidn do to noticia di. iz6 co alza oe a de don a seic. 0- Gtlarlne P6r4 162c02vulcoda [a semona nesada do cue el 'Is en las tosicines de 1953. La gobierno omericano habia eambiade ss aoucarero octuabac 6n dis s B 0 1
de lactica en lo reerete al oclicro direccionS. El volemen do oIer,-B hno. census osii.imoliccione.iones len1 a 306 loles. inl C COT I Z A C ION OF I C 1 A L ya redridn dot est Eado do Licht eambios o IS loleo de maYo ecn ul- FEORERO 2 DE 1953 sobre la.roduccib de Eurona. eans' tiembreIf 2 un0os d orimrra 2arAn y
de-a es damns mo abajo seoliembro v 10 lotes do marc62 10.0666eomened a dprrollaeor Oa .6 untos do prima rara tan pronto abrio Ia seion. efectuod-S Contraon en vr6 al oiiiar 1 Al. Cal I 5 SO r. to sarimern transaceiooes eon rin-senido: Marzo 338. mae 0683. 1,, AllIed Chrm 732 74 "0 untos de aota en le oosieion de 1.002. seotlntmro 913, octbr 66. A J mayo. y extendiendosoe osteriermen- ro '1.054, 0. ma2rz0 '1.541 0. mavo All 006211 26 233 to a 16s demas oosiciones hesta cear ',1.94 4. iota1 3.023 lotes. A ed C .31, I,,, 0R6-pI_ 115 1
CIERCE CIERRE To, 'e CryIr2,,4.
Ant. Apergsra Aiso Miins o Hay Vendidas Am.ol Ar .14 4')
__- Ca Am. F. P6w I
Marco .3.62 -- 3.64 N -.--A .P. O 1 DO tat, 54
Mayo.A. 3.5 3.67 3.66 60 3.64 6.5 0 A. T. F. Corp - 54
Julio ,. 3.62 C 3.61 37 3.61 3.05 67 2.000 crmyo. Stee 4'' 42% Septienbre. . 3.362 3.63 268 3.62 3.65 67 6.250 Amnr. Lece 17 ti% Gctubr 3.60 C 360 Am. P. Li.68%N22%
Enero 1,954 . 3.70 N --- 30 N 6m06. Gas
Mar.o 1.4. . 44 N --- -- 1452 N -- Amr Cable 04 4
Mao. 1 .94 .3.4 N -A~3.5 Sugar4, 5 3Am. T and T 1t,:0 4
ESTIMADO DE EUROPA:I edaoche. Ls peertot de Fiadrt. ,2 Wooen-.r.M1
F. 0. Llche ba revisado saestlmado 1 e Norolk rots afevtadoe tambi. Amer. Smel.dr la oroduccion de Europa en e- La h elea to ha alectado hasta ahora Amor. Mar064: sente camoan do 1902/ 3. eI cual ea las entreeta do azcor crudo en las Amer. t. .' ohora do 12.914.200 toneadas metia- refin.riat 2 las ooerocinnes de det- aent aC. 320 eas valor on eradoo comperd 606 rara sto nirretuindoe noMatme- Allied Slore sU estimado anterior de 11.174.000 to oten Nueea York. Filadelfia y 12)-. Aven. MIt C ne2od2. 0 sea una redr:.i'de 60.merr. Lie 01106 de haotcuistas han s.- Armour and Co '2 11% 260.700 tonelado. La orodaceidln r o colocadat 6nicamente en los moe- Atrhsoo .9 56 ano .aoado futS de 10.503.060 tontela- ies dode .[aran Ins romoInado- Ata_ C-ont .161- 126% d6. Lao raineioate r redrcoos 66 resvcholanc' netroleras. Sin embar Rtreo 3G- l nuevo estimado aoarecen on P go en. cuando lo burros ternoinen S Atlan Corp B s 30' 301 nia 100.000 ;Alemania Orietoal s5O. dtearee on las reneriao. T 02 etnChecoslovaquia 55.000: AicmaIa Or-r"o de uenersiten remnolqdo. Bald.nLee 1, 1 cidontat 25.000- Francia 40.006: Sooris r06lcara saUr dot m nelle, 2, 01 01- Ba t. and Ohio P d 41% 45000: y Inn au.ntS aperecn en Ouente barco atracse sin utiizar r_- BIod.x AO nto% P3. 4 HIolanda 30.000: Ilalia 25.oo:, B4iR 2amolcadores. orobabemente elo dr2 Bonlg Arp 4%. 47%
5.000 y Finlandia 3,500 tonoladas. luar a Ia colocaciode do11s do buel- Boeg-Wa ot rOUistas. las cualers s .rian ronetada, Beth. Steel 56 56% oe los ostibadores. La hu/o no Butter Bers 12% 215 HUELGA DE REMOLCADORE afeca a las embhrca6iones B iitaes Be Braet -'23%rue opera on Ins 0610roctados tt
L s trioullntes de cmelcadores ni tamocn a 1s ehelana e los 60- gschtlIs nelrolera, to dararoer 611;rocarr)I;SeUsas trieulecioertehtlolaartiNueva York I sibadoaoecen_troGreomio 1h7rago Colrpe 15' 1
-------__ -_ --_--_ ChII. St. P r 00 200.
_______________________ _1 17.51.26. 2. S
C1 i2 P. 2. 62'' 61
Cergm O4o4
Hablan los Hacendados I G, 14
CIumbtn. G 14 14
Por Aurelio Portuondo Jr. Chos. noh ,o, '4
Cub R.6.p 33 32
Curtlo Pub. .7 %
Los Hacendados y 1In polilim g;l:t W-h 6

(le aala.Ja. LZ ool Ilt
de l oCaln Cons 1 6
C7,ns. 010 3 3
EL pasado domingo. desde to rB a tin: Or I c.n0- Cool'. Cn. Ot1 e0
Co ,. 1ac9'I s40
Emisera CMQ. et lsor Aurltio m1cs, 0. 2062 drl ,, 0 o 010 1- Cod 61
Portuondo Jr., vieCpesidenel do Ia ca los satar o. c6ost Iles Cont Moters I tO Asoelaci6n NaciNonal do Harendodno Teds solo aelar: a cmpleta- CreOle Pet. d. Cuba, en representaciodel do I- mr1nte 3a0os n h' 621cnd.- Cmml. Sic1 cha eorporaeiont eamentd to si- dos "rei atRa RI 3ua6 ienes ront O 20 6
gUiente, acerca do la poli II-a geI- cialeo r:r t n : l alaric Crr Stel '' 31 r,1 do salario.: azuarnr5o CanadoDrv Los haeendados no han sd i Drdes ha, I ~ .-- Celaors C ,r 33 son doPtatid s os 1,IarIos larios chain, 1:d/ den- 1 r6 62 .3'-3
partidrin. 106. .s.lee23 2O
bajosyporlsiioma razo.n sea- eseaboa -gattconl, P12d- -1
poeg de los altos. Los harendados cirlor e,1 a exp- 16n o. M 00- Del. 226n 66 26'. Son y hano ido prtidariosodelns bre k1.basireald npreode Oel.indLac salarios econdmices. venta hipotco dr 4 6/d4 1Aentavos OuAir
LQu6 se quiere dedir con Bsto? ta libra. Los hrrndad,, 0" se do- D A Me. .g0n
La respuesta obiga siquira en Jaron convencor pam,, pr Ia te- nDpoit. 11 66 forma suciol,. a Una cir.a explica- ria de esta 'ongelacion que en an n Iamod Mot-3 ci6n. Po salaries ecoomicts se plano tenio les parclo1 eparece Del RIo. .3.10 3.2 quere decir, en teminos generales, obsolutomente instn1lhI Pudie- .- E --oquellos quo granticen a 02 dotcr- r0- sin embargo, 1om6o 3p16 u E61 Alt L 7. 23% 27 mindo ramo d Ia produccldn 00 lidn de echo. cargar n sue n- EIts fe6t -adecuado' suministro de tuea de gtivas consecueniat ren 'ento on Eler. B6 nd. 20% 21 trobajo, tasto on cantidad como en .eanto a coyntura econ omca o F Calidad a Aiemp que mantengn yuntura de oalza. tos ayd en 82 FairchIld E.
00a produccid no ya en exiten- ompoeni decopeerci nybuena 60 Film C.15% 16
cia sno en ua pano de defensa Y vlunlad. Pero dade rl 'ambin de do ctiecimiento. Adeifs, to, k4c- tos timpos, ,a sitari6n Ilnla 0qu dadosnnunca olvidn sus rsponsa- errso dded 66too,. La bilidades do cardcter national Y so' dccongelaci6dr" parial satisface. ctal, que van ms attk del limited tambin prcilmete 61- r0uer- t4cnico deo su propio negocio. Los mintn. Se ha superad Ipunto hacndad s nt ovidan ni roehuyen muerto de fijacidn delt n rde toosI estas rspmnabildides. Pr 1. ta- salais, epeie de-,a asarada to, Its hcenddts no son ni podrian de Ia India que la dirigenca sind ser partldarto de uona poltica .de cal insistia en salvar aUnqr fuera saWarios bjon por cuanto to mins- a osta do 1I hiquidacin de la induama pueda entratr de freno u obo- trel y el desompleane Ia 126 2aaclo a lslegitmas o spirso es yoria de los propio trabajadores. dSterar de todo el puehio cu Ahoro bien. to *dsonrlrOn" bano, enicuyoSenalaifaildnr cW a e un soe/i6nB md/ins y o at r-NosotrosO emos re baja y prtede progresar. deourgencia. Pero es monesr lieLos hacedados --repethmos- son r 0 Ioiolne plenty 6 a 160d0. afas en los Etad partldaros de o un poitica do dEst 00e pueden r 60si) 6 aa, y h r p

tal oqoeia que permit to indus- e oIfletblo de.alari.qtor.o.
trial servr i ite4s general, qu responda econ6micamente nr 1n- tres coresponsales incluye el propto, d a maneroa mad rea mm de o a econom0a no- u
UnaM pIenitedo salarlos caer. Los hacao noa Si Ud. se omunica
aosprqthaepeoodm-opo~St1l adIan fvarale a l
bajos, pore no h aprndidod ea rnive speefico d 'al cho gusto le darem qud cioaquier gnan apr o: 'I. rios, pero st son partidoios dcidiq p dos de agn ordenamiento legal serVicios cubiendo es prbcaria y coihproenetedor P- prvoqueSitne en SU propio lt. pro ion iguafmelent do usalIat- gar funcional a 1a emresa y al tra barques, etc.
to, porqtioe I1.experina-d oni d ajo para qde ambos Pueda. ln
Is rzon dermuestrn ciyonte- espu 5ax rieciones. Se,1, Tambin podemos
ausa dote blenetr nacinot
monte quo Ia iton ostrealgula Isc
empress, decreta 'do d: Ladngelaciin'dpao mal ro. bre a quien refirirs
I mnayora do ias bvcnl tabi-,p0 Ie bscha haima mta.E Pe.
adores, encarece SI cot dl onido.etdebeSoldarPer do, nda,toa costes de po i. diy no so dbe ztrrr 00 ese emen.
I= .1tlI6-quosers cn.undirfin C. As
encowmel c. paxtciisr. yconaselprileiO t ,tPunt do Illgads ba 1
rmo, reduce et ingress a cOn el sunto do Arrancda. Y a is

biado .-an7. a. s unotI-nerds neos 20 M ePim -o I
rn ado s d Srla-e tbltdd .con. r e o
ris nas y aloriosais-tea ha- ndutria, porpun pa sabemos quo
cendados han Intitida- e Isst 0in amicar no hay pals -


e '


Leh'gh Val
Laclede Gas
AiLoulsv. Nas.
Lockheed Air 23

i Merck Co.2
1 110 Kansis
1I .K. T. PId 6. 1 M0s. Pac. R. it.
Marto Gle
Mara Oil
Mant0 Sug
itg'-er- 616 M626310.22.,
Murray Corp

National GypsumN. Y. Central25z. 24 It.osh- l 23% 23Na,1. is.21'. 20
N.1inal Dairy
NatIn. P. Light 1 IN. Y. Ch. and Si. L 45 45% Nth. Am. Co. 21- 21 Nort. Paclf. 79 17% N. t 2via .18,4 18'.

Oliver Corp .4-. ';Ohio Oil Co 6414 34'.
Ot s. Elev.

0,atin 1Min
'Penn. Power1
P~o. A .tAiw 12 1
Pramount 28:,. 27,
% PanhondePr- 7. 5
Packard n(. 6#; 2, Penna R. R 131 22 Pepsi cat,1,S.6

h l1 o1 C -3.3 3 6 Pur OIl .6 69


16 x2ll -g 6%
% lRep. Steel 4666 42%'
e a-1r7A2I

Rd b66 21620'12 2

Rea Motor .21%-j22, ReevesSoaud. % 1 Rep. Avat.22422%' Rep. Piet.'. 3% 3%.
5
Sinclair . 41'A 41 % charp Dohme.
Stone Webs. 27 % 2671 %SparkW ith. 6 % %
Smc. V.count. 36 36% .Schen Di. 2% 225 South Pas . .46 45%
SimmonsCo.regocio OficinasNew York?"
presentado firms cuJos Unidos por various

emos atender dos o

marns.

con nosotros, con munos datos de nuestros

compras, ventas, emdarie refereriCdc sose en La Habana.
COxPANY INC.,


91m York 5,N. Y.


En el campo de la fuerza motriz, dia trash din se destacan los motores de fuerza Internatiohal en .u variedad de 11 modelos de 16A a 180 c. f. movidos con gasolire, tractorina 0 petr6leo. Tpnto en La industria como en ]a agriculture. en fibricas o en sistemas de regadio, estos motores han contribuldo a eumentar Ia producci6n, reduciendo los costos.

Aprovichese de Ia experiencia de su concesionsrio International Harvester para seleccionar el equipo mks adecuado a sus necesidades y recuer. de que International Harvester respaida su equipo en today la Repdblica condlezes legitimas y eervso meanico epecializado.


VEA HO MISMO SU CONCESIONARIO

INTERNATIONAL HARVESTER CO. Of CUBA
A *. dehpao.--VIe-.- 125'.A '. N. 2-- 3 ,SARIOL IMPLEMENTS.


AGRICOLAS, S. A.


Ha ba na


Matanzas


Cardenas Guines

CoI6n
1.,G.- na


FUERZA INDUSTRIAL TRACTORES DE CARRILES[
1El I'KKIAUI~ U F TRACtORES DE RDOEDA-S1

INTERNATIONAL EQUI PO S MOTRfCt -


J.


AiIo.CXX1


Finanzas


PDL. inn9 2


-0


-orapd n obreros LCTAMO persona para desempeiar gerencia de empress my
hn enobrers s-oPL-1,.1.CDio~eta menaual: $500.00 mdAg participacion en le negocin,
de lo era s de V oresn el capital,tine que aportar $25,000.00.
aI1' 0En cualquier tidnpo puede retirarse con el capital en efectivo.

LS A D E L A H A A NA imciar, Ia zafra Unicamente persona honorable y distinguida.
Escriba a COMPASIA, Clasificados DIARIO DE LA MARINA.
truc~ de Pajacio de C-- e_ talViolet sSugar Cam.a

$6,0 0 0.0 0 ap .A a ai&CeseOb igaton e a C o. 2OP .V Anutarera C.pe-fi6666ant elPalacou e CO - daIatn
Viala el Pn& .4I n d des. (Aueea .o Afecta a los centrales
municacignes .- -- Cm nam IsAzualuera xertien % f e }s e tae
10 0 ao BLG C s a Niquero y Esperalaza
Obt80one. Com.pa.a r. n. I. i
de Matanzas o Central Ermita Hata ayer estab n1pl eara
$50,000.00 2mpia Cuban de AAis H b
cin -.- .4-&- . Ii. 4% centrales azucaroros on today Ia ReB22,, Pptcrs a a o Expreso A en Ijteormer. public, se-n noticias recibidas en
62nrt6 n d2 Pa Ici de6 . iiI. Asociaclon Na'ional de Hacendito. Trabala nre. Nuny6 atilling Co . % don de Cuba. En Ia propv. entidad e
A C C I 0 N E S Com11a L togrkfica de 1. tavo conocimniento de que ios ingebip ,d.C~~hllt ( rI Tdea poid umnarIamhodaporI 100na tana, (Preeoridae 16 -in"Niquero" y "Esperoza" no han
1$26eCdmpa Coundnco 6. -% paod cominapor sn rabaiadore, Oficin Centra aAmargura 53, La Habana. Telefono: M-6995 ace.on accin ba . . 3 seg-n el text de o's 6guientes des- - Concretera Nacdonal (ComU- pachos telegrficos enviados Byer CaOIESIP0$SALES EN TODD EL UUNDO Nueva Fabrics de Hielo 1 93 neal-. -- dicha Asociaci6n: .
$5 000 1 Oange Crush de Cuba JAMAICA, enol': ll aI m--3 II intOL l~
5.0 0 000 } n r.- A A A n ) Caribbean Petroleum Asso- Sr. Presidente Asociiv.6n Hacenda.4 SUCURSALES EN LA lSLk
Nueva F brica de Hielo.i Be clates. Inc., (CoounesI - dos.-La Habana.-Setor. Pare parti66216)0as) 15 CoinaliaCubana de 46,6261- c. S4 ?e ARANA
aencTerritorial (Prefe ello n 1 rparleqn sdebido a un problerna deN LA CIUDADOf A BANA
22te Cnnftaola 0nen622o2. de Ireparaces exisente 1I166 41 66161- SNLZADYN. LEA Co f A ILZADIA D;ARRY AA 7
Ban Terrltorial, lenefi de Juragua .Cato y Cla adolnimtraiion pendiente SAs L 2un 6 N. VEDA~t CAozADA nE An~oso APnto 73 r1s1 -- Comonbla Agricola del Yuoraresolucidn nte ei Ministerio 13 y 0.VEDADOn CALZADAoELUn6 lo
F. C. gonsolidados de cub( mur6 del Trabajo, el referio 1i6dic6t0 ha
(Preeridas) --l Comlpala Jara de Matan- paralizndn Is cortes de canas orde. 23 14. VEA MNO 3
Haao 40666661as6.6$200 0 o opo0nse o ln. 06626ZULUKTA44
Cuba R. R. .a, .adns per esta adminiitracidn hacien- -6
Hpa~f~ercRda o$5,0 0 0.0 0 do imposible, par WOWt, comnenzarE ANO UUT 6
Havana Electrie 6Rad yC6. C m.1 Ved.nuestra motienda iain dla 1 del ?ItIN ISLA D 0PINO
(Comunes) -;, febreo.L.quemanifestamos a used' CALLE 12 Ls. A 9, ALMENDAREs
Narve a Uniolro --.-- 66 onnocimieno y 10ec0us c0ns REAL Y LUISA QUIJANo MARTI S/ NUVA GERONA
aUn7 Unidos. uientes.-Ariaa, admnnlstrador cen-
e6n2n2 (C C60, C er fi ad 4 d e dn d p tr NIQUERD e0 ro 31. 6y 30 p. m PINAR OEL RIO MAANZA S
Cuao Industrial y.COR0 to 610002 sPrefedake- 'A 2212 b1roto 56 E
cis,0rrocarrile Consolidado d A.N. D. A. C.-Habana.- 0t.gen'iE Rio Buoiu Hooou MATAs ,JovniAos
Banco Continental Cuba"" 10 --Cuba no ha podido comenzar so zafrade ARTEMsAGANEI
North American Sugar C.1 '5 Certificados de drob-. bido 2 1 negativa sindicato industry A .0 pany .- to Bonns The Cabt 06il- y 0gremio agricola coinenza cortes
Compa.Ia nge2s Azucar road Co. julio 1, 902 .baa y p0r formu'acion pliege demaon609 Matanzao 36--- 5% Certifleados de de :- I des ingenio y colonies in el dia do SAGU1 Lu G6AN04 ,SaNeT, Srioiros
Central Santa Catalina to Boos The Cuba ,I- hoy. Solicitamos urgent actuacin Aceites Vegetales "El 1. Road Co. Mayo 1. Y solucionartconflicto.-A ntam ntCA U .
nero". (De Capital) - Serle A. Certificedos jos adm00hi62 o- t 16012.c t Cauujouoi SaNd CuoNA
Aceites Vegetales "El Co de dep6sito Bonos The Cu- Js Iriba, adminradr ntra PLATs TNI
erot, VC nes)oe ha Railroad Co., Diclembre tueo.___ -__ __ -CAIA N
Central Ro elic 1 .14 --Compaila Cuban.aodeFo b 6 .Serie B, Cer-Cficadas d e Activa demanda enlos y Jarcia dep6sito Bonos The CubCAMAGUEY
Unied Fruit Compan 55 Railroad Co., Diciembre 1
Comia Operdrde 1946 bonos de Cuba, 1977, en VERTIENTEs EsmERALDA
dip' ,. Nader]'."" Ceirtlfteadas d 6,6 6 u
Conr6ra oilPo BoomtCuba Northern a Bolsa de La Habana CAMAGUEY NUEVrIAu
rdas Railways Co. Juni 1, 1942
10 CON ES 6bSerie A, Cert.ficados de EIintr6s por el bono cubano del FLORIA Moo6N
depisito Bonoas Guantina- ao 1977 se ha mantenido a travds de m ond. 'no and Western Railroad varas semanas en Ia bolsa de valores CiEGo 0E AvILA JATIJONico s V. I or Co. Enero 1, 19 d La Habana, pues enI tos itimos c on R21.615)60 0: eCrtlticodo; d5de po
1o. accioner dos P6 de .de 20Ts 06 han realizado importantes
Banco Teil, 1.1111_ Cuha Railroad Compay h transaccionescon.ese papel del Estado.En 1I sesi6n de ayer en dicho cell. SANTIAGO DE CUBA PALMA SORIANO
tio bursitil se reporI6 Is venta de BAYAMO SAN Luis LSA D E NE W Y OR K 0 212.000 de ese bono a precio de115LU
y $15,000 a Ia base de 115%. Tambien OAoos HoGio
Fajardo S. 22 .22 ,12u81 6 3 82 -,0se6endieron 5,00 en Debentures d MANZANILLO. GUANTAN22 A
.0ster Whe ri .uilh Amn. G 64 Ia Compaeia Cubana do Electricidad Vicr IooADEILAs TUNAs
-is" G51-- Suthl N R. 2'11 a61.
G eantAnam o Suga 7' 0 1 2 J. 0 27 En lmerceado de New York so
G. EB raintd 01ds46 2Sop6er, ei 000 acciones de Ia Vertien- EN TODAS LAS SUCURSALES
G. Brewing8k c a tnGs r10 1 er-Ca ae y a9 medio y rl.D D e
02e lotors ,80 6tsStanGa. Plas lto ,e6i deC 2 y me9 y 9 y oedi,' F 2AP0 1U0A0 1ECREDITO COMIERCIALI 0 CATASE D CRRDITO
Gillette 3 iai Ge- 0, 16. ccri o0 IS6) IS.Do16 6
G,.0 sin3501,1Studebaker $21 43 rrocarriles Consolidadus d Cuba se PARA 1 IXTRANJEROOCOSROS (N4ACIONALES Y DEL EXTANJE6O)
Goodrich R .T -vendierono400 acciones a 35 y cuarto
Goodyear Thom. Stirr 30, quedand o l ciorre dr 35% 2 MiEMDRO DE LA, ASOCIACAON DE BANCOS DE CUBA4
Graham Page Texa. Co. 56 6' 36: 500 certificados dc Consolidados
Gr mby Cons. 8 Technical., 251, 25.a 34% y 34 y quedd de 331/m a 34% y
Gen. PubF -1 4 14 Tennes. Co r 10 certificados do 1a Cuba Railroad S
-reyhound C. 3_U-31 y medio y qued6 de 31 a 31 y S6Crib.e y a6kMCiese en el DIARIO DE LA MA'RNA
H -United Cigar 4. 4 medio.
Hudson Bay M2s, 541 United Airl . . 31' 31-
Hayes Manuf L7Un FruIt 56% 56
Houston Oil r 68. U. Aircraft 38 37
Hudson Mot 1I U. S. Rubber 30 30,
Hupp Motor 41 United Gas
U S. Pip, 39 s 3
fil Central 96" a utede s ri i 99eA,
12 n 601 C.Vanadium Corp41, 4
n11 N icknl I Vrt. Cam. .n2 0I
int-l. T. and T.9 Virgini C. 22 l. 2.
Inland ti,-.
Warner Br,12, 13
Jones Laug '.23. 2est Union 41 41
---K -IWest Eler. 474. 47
Ki:ser F.a Wheling St. .A90d
Kenneco t Wo worth1704 . 47 47,
W. Overland 13 12s O'REILLY 523-OBISPO 524 LA HABANA
Libby-.s. .-.Loew'sInc.Yug A et43a 4


_L=


-


fougees Jain


Noticias Nacionales


DIARlO DE LA MARINA.-Mart, 3 de Febrero d


Riferon en Mirainar un guarda jurado y varios on m

ciudadanoo aliericanos La zaira es raen CmageyyLasVillas

La declmosexla estaclion d polleia dieron. molentras aroI le anzaba pie- El secrlali general de 1a Federa- Pr6r-2 P '"lriner-Pcorroalr .e tirmino
remtid i &Juez Correccional de Ma- dras, ydndose ifuletarde hacia una ca. ci6n Nacional de TrabaJadores Azu. orogade20adr rnseent do los ory.
ianap las actuaciones levantadas con sa situada en la calle 14 entre 86 y 88, careros. sehor Jos Luis Martinez, Dats eresentoi de toornyee
motivo de Indenuncia que formulara al purecer residencla de los agreso- aue acaba do regresar de un recorrido para Cajas deStguiros aut6nomosoY Coias de eguro socia.
el sreno Reado M da Sanchez, res donde celebran un festa. or la rovincia de Oriente. dijo a losOrgAnica respect.
de 20 asios y vecino de la calle 88, sin Agrega qcu acto segllda recogl6 del erlodisas sue no existe ninn mna.- efecto por Ia Empresa al leaerevarasaol eoan oblcadOs a hacorlo e1 'di numnero, ra lna a Novena, reporlo pnVlmenlo dos larlelas do Idenlfica- tado de huelga en eaa orovincia y que desolazamientos. 20 del presented mes de '.febrero,se.
Miramar, hacieflo constar que on el ci6n d Ion agresores, estimando que Iodos Ins ingenin loivlarin normal- Expuso nue en el central "Santa gun to 'dispuesto en el Apartado Prt. sngundo centre de socorros do dicho se encontraban embriagados. ncrtensus labores durante la resenv Isabel" estin paralizada las labor mern de ia parte resolutive del decre.
termino fue asistido de lesiones de Ca- Soeconi nsa en un atestado adicio rvemana. nor reclamar los obrerosa1 eumpl- to 3.265 de 9 de agoosos de1949, bast.
ricter leve quo le produjeron los ciu- nal, quems tarde se personaron s, La zafra se est desarrollando miento de ledes socialesn= on e a de cas rexcma. dn is.
dadanns orcamerleanoo Anvhoniudadnos americanol Joseph A. Mo- Termin6 diciendoue en tods La fecha deberin estis -orre ddoerlrs
Morin, y Mrs. Ruby Hert Phillis, Ins ran, mayor de edad. veina de Ia ca-. naormalmenne, dos osd Los Maroble. Villas los direntcts obreras han acep- mencinadas prayetas en i Reel cuiTe, tripulaban el automvii chapa lIe 18 entre 1a. y 3a., MlTamar, quei n-rdos entire los trabnao doree lada la r orienlaciones do la Federa- ro General do Ent-ada d ot. 1 234, exenia. condurla ci automivil chap. m2626; h dadosen today la Repiblica rCo nde A arareri or l meat r
Aflade el guardajurado denunciante Hebert E. Coral, de 26 as y veci a i omlea normalidad reaedesalarin nrmlment. S dH S saber a. Requse Ins heehs se produjerno cuando eo Ia call San Lzaro 03, hacien. en cuanto a los trabajadores". Los resupuests de las cajas do solucin a las partes interesadas. onimpidi6. encontrAnldose en la calle 88d o consar quo halan side gredidos retire rar andose del ielimiento de I
de Miramar. que los citado nortea- en une riia suscitada en la calle 88 AareA6 el citado lqer obrero quremisa dlDc G r
aolodei Aornie dode ide eberoSOCmisma a las Dir cteres Generales
mericanos parquearon el automovil por un serene, donde hab n result no hay movImiento deo paro algunc El ministro del Trabajo. doctor Car- de Higiene v Previsin Social y Pre.
frente a un garage situado en rse la- pri inadn nor orientaciones de dir. los Saladrigas. dict6 usa ResnlUcibn Visin Social y Personal. Bienes y
gar. y se trase dohaerle iejuria', do lenionado Edward R. -SrO, mays c10ventesobreros. v ue en el central ouva oarte disositiva dice lo I- Cuentas pubicbindoseo en Ia Gacets se hablan bajado del auto y le agre- de edad y vecino del hotel Sevilla. Ramona" existed un paro Ilevado r guiente: Oficial sid is RelaIblica nara general
conocimiento".

Alborgue para IM de trabajadara.
Por ResoluciQOS del Ministro del Trabsio, se ha disuetiosi creac16ns del AlbergueP ar@ hios de Trabala. dores de Bejural. u0 deberi estar funcionando dentro do 15 dias y oe levark el nombre de I& seodra "Martha Fernandez de Batista".
En la ropia Resolucidn se deniag. nan las ersonas daue interarin iel Patronato 00ue son: Dra. Leonor Ferreira. Emlo Acosta. Francl:o Rodriguez. Cmdte' Antonio DTorra Agustin Garcia, Celia Camoos Arce Jesis- Fernandez, Alfredo Monte Exiflier Diaz. Pedro Bravo, Cecillo de Cirdenas Y otros.
Los recaudadores de Ia Coja del TransilPrtI
Con motivo de haberse dirigido al ministro del Trabajo.'doctor Carlos Saladrigas. la Cooperativa de Omnibus Aliados. S.A. pa r expresar que orI Ia situaci6n economicasue atravieza la misma. le mseri imposible vagar suscuotajocorreaondicntraesal
loodo do Is Cade de Retiro do Tra. baiadores Ferroviarios y del Trans. porte Motorizado, y cumlir asi l que establece la ley oue cre6 la cite. da Caja. etctitular de Trabao ia suspedidoe i designac16n aordda
nor el Diolorin do osa intilneide de los Interventores-Recaudadores ue autoriza Ia reciente ley-decreto mediante Ios cuales deben ser sena. radas las cantidades correspondienteo de la ecaudacionee dirlas de esa y otras emoresas de transported. con desno RIalondo de a Cla. ye que lesson descontadas a Ions trabaadores las cuotas correspondientes a ese Reiro
Nuectvs corresponsales nos iforman ve en e idias de ayer comenza. ron la molienida Ios siguientes cent rales: Guiplarcva Manati Carolina. Eapanas Adelaida, Triunfo, Amenrica y Conchil
Reponen a njefe de correns CENTRAL STEWART, febrero 2.DIARIO Yaldes, por telegrafol. Toda Ia soirdead de este ingenio smic elen liitan por esleo tduclo ea sefoecMinialce de Comonica, I I ~ civvies vvv Ia olucida Jusliciera quo
ha da a vso el efo deCorres
f Telegraios de este lugar, sesot
X encelao Oquendo Aguila, quien en esta Is, ha se ha incorporado nuevamentevRe cargo .

QUEiIADOS DE GUINES, febrero 2. DIARIO. Enrique Lasarte, por te1grav. E-n Ia tarde do ayer (anteayer, faiit. crepentinamente, en na c. a pa-icular de La Habana, lasenova Virgia Somarriba Su cadairi ha sido trasludado para este gar donde se escuentra expuesto,
Afectada is cosecha tabacaoera pr ueres liuvias
PINAR DEL RIO, febrero 2. DIARIO. Guillermo Rodriguez, por tNe leeafo' Torrenciales aguacerot codrs en esta mahana layer) acompanados de fuertes rifagas. provocaron agunos dafinos en determinadas zones tebacaieras, aunque se considhran de roca considerccion. En cambio, con ello se beneficiaron alunos sembrados de frulos menores,
-ascosechas de arroz y ol pasto pars elnganado.

S us kJiioir on Ia aleorlza de) l ogae, do else g ar queUd. cda al oorco-Un nuert y sets heridos.
-En el kildeontro 155 do ls Carresament- en asus multiple, detallea., loe Central, crest de Consolaci6n del
Sur, al chocar un jeep que onduca El DIARIO DE LA MARINA as una publlcacio qua liene presente Sanltiago Obreg6n con una maquina
que era conducid por el doctor Maaenatoo momer o ass cui aa o que s ogar merece, y lsace 120 anos quoe nuel Zaldivar. dejo un balance de
Ia grand famia cuaea lss adoptado al DIARIO comso al verdadara o un ue sbey ses heridos, cuaro de
perigda ro ,del ogsar. El mierto se nombra Delio Rivero
Yfalleci6 en el hospital civil. En Ia Cuaa de Socorro fueron asistidos de heridas graves Hilario Arteaga. do 27 ahos: Santiago Obregin, Felix Pies, Aracelio Pinela, Margarita Gonzalez y su hija Gregoria de 19 sos-. Ambons choferes prestarce declarcio. Un Buen H agar nes ante Ia Policia de esta ciudad.
N B lP diD"stitdo sa"rsidente y varies
NecsitounBuen P io conceJales
Oficialmente se conoce que elMiAmistro de Gobernacion destituy6 al residente del Ayuntamiento de estal Bir Rrardino Avendafno Y 10s,


eiudad. ernle d olJmWoe t
ecejales Paulino Rodriguez, Matias Macagoto EmiliO Polo y Juan FrancsoSerrat Arencib siendo' designados para ocuar es s vacantes Candido Alvarez Cruz, Angel Alonso Domingo de Paula Arias, Daniel Val. des Gonzilez y Jos6 Ram6n' Caveda ;Ls presidencia del Ayuntamienta pasara a manos del conceal Manuel rrindez Pdrez, identificado con lI politiro del alcalde Francisco SinLo. concejales destituidos pettenecn al Partido Republicano.
Conference en c nor de .mi
COLON, febrere 2. DIARIO. (Gril, por teligrao). El program. sobre 10s acts conmemorativos del Cenenarlo del Natalilcio del Ap6stol Marti continuarr eon una conferencia que pronuncaroi en la Escuels e Aetes y Oficios la sefiora Maria ManuelIa Martin.

Ofreoen consLtir C" u lembalse para a gua en Ia Cunca del rie Yara
MANZANILLO. febroro 2. DIARIO,
(Maci por teldgrao). Agricultores de estaregidn, principalmente arroceros, encuentranse entusiasmnadot ante Is oferta hecha en Camagdey poe rlo dorlncen Mrtinez Sioni y Emelerie SantovniOlsr dtor Josi Roiro Leio de constroir n gran embalse ra las agas de Is cuenca del rIo esra. yo aproverhamiento result indipensable al mayor desarrollo
agricela. farliltandO sn aumonto en la roducci6n arrOcer un million de quintaies.


15murtos al caer

un B-29 de la Fuerza


Area de E. Unidos

TRIPOL Libia. feb. 2. (UP) .-Un
bombarde"O B41, sicI6aa Adroa
do los Etados Unidos. o estrel e incendli oal despegar hoy del aeredromc do Whelun, pereciendo las quince
na0 qac Iban a bordo.,
eCI l s d l Fuerza Area Informaron que la Superfortala, que se encontraba on Libia en una "Miaio de pricticas corrientes". partial en vuelo de rerO8 a su base. que o apm& a Isegalam.


.A 100 -111 4

Pmnarenias Farmacid

Ha sido pedlda sn matrimonol a mao de Ia interesante y simpitica sedorita Oneyda Bunes Concepc6n, hij amantisima del distinguldo matrimonlo que forman Ramca Bulnes y Maria Justa Concepeinp, ara ci Iaborioss joven Jorge Dib, Contador Piblino y vjajante de farmacia, hijo a M A TXS
su vez deIc los esposos sefiores Josh Dib y EliSa Misiara.
A las muchas felicitaciones recibidas por tan feliecs enamorados, uni- DEa E BA A A EPADO
lon.a to sesra sic todo corosha, Compstela y Tejadillo .- Mi-1120
Luz No. 7 esO. a eficios -,M-3837 DE CIEGO DE AVILA Compostela Nso.811. A5DE CIEGO DE AVILA Tentients Rey N9 961.A02
ObragIa 155 esq. M readers A-O84O Rely N9 A-=

Animas y Zulueta. -7000
i Cuba No. 709,'esq. J. Maria M-A6W0 Empedrodo 217 esq. a Cuba A-2581
DESDE PASEODE MARTI (PRADO) A PADRE VA ELA
(BELASCOAIN)
San Mi el No.454. U-403
Ra y San Nicl-s ML-1000 Monte No. 714.:
Reina y Manrique .ML-A20 Manrique y Lagunas-. M-421 Virtudes y Escobr WIMI Consulado yCo n .MAgrila y Barcelona -. A51 eorales y rbenluegos-.A-708, AanlacagyeResillaogedo. .4W
Sad~g ol No.2.6. 05
VirtudesNo. 158 -4737
Vines 445. esq. a Carmn w7
San Josh No. 413 W.7n.
DESDE PADRE 'VARELA (BELA5COAIN) HASTA AVE. MENOCAL (INFANTA) I
vs nfanta 255 esq. a Concordia U4O
Concordia y Oquendo U-1641 Principe y Hospital. U-3 San Josi No. 710-.Uw-2507 Salud No. 552 .U-400 Isifanto No. 800 0s0. Estrela U-SlOP N U-623M
Cares III y 0ucndo -. U-077
- Mote la .45,
3dre ae! 80 .?U67
San Rafael f nledd U Mo.,. No. M
San Lizaro y So-ledad U-1919 EstAvez No. 55 esq. a Flores M474 Matadero No. 11 esq. Omoss -4241 DESDE AVE. MENOCAL (INFANTA) HASTA4EL RIO ALMENDARES Ayestarin y Gral. Surez U400 Cale 17 No. 258 et J o I .- F-lOP erera 203 esq. a C.FCalle 15 es4. o 12 FP1
Zapata No. 1457 esq. a B F-1MO Cane 23 No. 961 entre 2 y 4 F-6130 Calzadd esq. a 10 F-262 Calle 23 No. 609 e! E y F F-4044
Calla 23 No. 1208 ei 12 v 14 F-6221 S> -Calle M, No. 312 e 21 y 23 F-10114 Calle L. No. 107 ej 11 y 13 F-1374 Calle C, No. 407 e 17 y 19 F-O7t8 Calle 26 esq. a 39 (Nuevo
Juveutud estudiosa Vedado) . F0-22
Calle 27 No. 80 entire N y 0 .U-9476 enorlla Mirtia Podrooss Ldpez nlta del residso comereato sic C iego Calle 23 esq. a 28 F-3I38
de Avila, sehor Serafin Pedroso, que recientemente termins sus estudlos VIBORA. JESUS DEL MONTE T an Ia ensenanza primaria superior, al graduarse de octavo grado, con las SANTOS SUAREZ
ms alias calificaiones.IS. Leonardo y Flores 1-7406 110 de Octubre y Sta. Emilia 1-7576
10 do Octubre y Municipio X-1717 10 d ctlebre 1310 . 1-5067
CrgnicO Soca _Gace0deo etubre y C s le 1-7533
Mangos No. 74 esq. elicias X-3034
General Lee yDurege 1-5905 Per Alberto Coffigny Ortis Edicitn del lsnes 2 de febrero. 1953 Goss esq. a Estrada Palma . -3724
Clocion de la Junta de Jubilacion.Juan Delgado y Ave. Acosta -660 La Exposici'n de Haiti- Nv Nearal para Ia Junta Gen ral Extra- Sta. Catalina y L. Caballero I-4444
ordaria que tendrA efecto en estaJosefina 74, esq. Revolucidn 1-7063 Anoche qued clausurada Ia bri- capital a las dos de Ila tarde del 13 de Lagueruela No. 62 X-30 ifebrero actual. Santa lsabel.No. 4 (Reparto
Ilantlsima Exposiidn que con Irabo- Ds-creo del Ministerio de Agriul- Sta. Amaliat .:. 1-264 jos de magnificos valores srtisticos tura autorizando I aentrada en Cuba Calzada de Managua e historicos. presentaa en los ab- desluis del primero de abiI proxi Valiente. 7503 y X-8.62
wvp de I Sociedad Co'ombina Pana- Ic d. 010,001 quintales de arros. o MANTILLA
meriro Paula 2, Compoviela, d r e r dc o deairiaria sl- Calzada de Managua No. 5.
dein, ala Cmptdeost., dur5n- mi-erie suleta a las estinulacionresR
te los dias del mes pasado hasta ayer, de Ia nota de partida correspondien- C E a ISO
a las diez de Ianocheliei y en exceso de Ia bssica arancela C del Cerro, 1851, ~esq. Pein 8-031 2
av dv 3,250.000j qintalos Churruca 282, esq. Peauela 14724
La dieriprio do alga de In mu- Edicisn extraordsnaria de 30 de enero Calzada del Cerro No. 12 3-136 cho que pude contemplar admarado, de 1953 Florencia y San Quintin l I-7415
la dejo para otra cronica. Lev-decreto 661 suspendiendo Ia or Albear No. 575 esq. a 5ta. I.371
1anizacitin y funcionamiento drl dis. Calz. Real P. Grande No. 39 I-7277 Fiesta de quince aicOs, Dia de tiroi fiscal del Sur de La Habana LUYANO-LAWTON
ensuenos hase tanto se determine I local o Ave. Porvenir N9 802 esq.
eificio donde quedari instalada, y Sta. Catalina.-. X-37 Tambiin queda para la prixima carcilando sus criditos parsperso. Fibrica v Herrera Xj
cr6nica Is informaci6n que compren. nal material y suministros. Rosa Enriquez No, 650 X.
de a Ia fiesta celebrada festejando Loy-decreto 662 autorizetdo a di- C F rn y S. Anastasio X.233 r 6to- general de In Loteria Nacional. aTejar X-1188 las seneritas Orlinda v Orlaida. C5u- paia que de Ioafondos propios de l Rita B (R. Juanel) X-131
tivsdoras y graciosas hijas de! seor Renta ponga a disoosicion del Minis- ohm Ramas y Rita (Reparto Alcalde Municipal de Yateras, nues- teo de Obras Piblicas Ia suma de JuaneloLO
tro cumplido y neballeroso amigo se- S2n 000.00 mensuales liasta el mes del Cisneros Betancourt saiembre pr6ximo, que ae plicarin
nor Ernesto Caballero Suarez. a roolinusein do las vvbras del Sa- Antonio 10-112
De a fotografia dare publicaci6n. natoro de Topes de Collartves. MARfANA
Ley-decreto 663, distribuyende lae REDENCION LA GEA T
Sanearniento de Santa Cruz rcos individuals de produccion pa- REPARTO POGOLOTI a
r__ a zofra del ano en curso que se Real y Linea. B, Redenciln 130La Direccidn de Salubridad ha re- ha tado en 5 millones de toneladas G. Montalvo y b. ,R.& Felicia.384 cibid distintos ecrosic de veCinos lartasespaholas. Congress y MartinezOrtiz
de Sianta Cruz del Sur, solicitando Ls-y-doereto 664 de Protecci6n al Reparto P golotti .
autorizacidn para por su cuenta lie. pochonlonap P Real No. 118. B. La ib 3-737
var a cabo el saneamiento de IaI le. ey-doecreto 665 prorroando pir l N a 26
calidad en colaboraci6n desde luego, trve mess, hasta el 31 de marzo de COCOSOLO T LA LISA
con el jefe local del tirmino. esveao el Convenio con Francia so- Real y, San Migssl, La Lisa
Nada se ha resuelto en definition br, propiedad industrial, para que IosLA SiRRA ASRND E .
sobre el concurso que desean prestar intyresados puedan ileor aodas Ias d Ae- loTA.InAXAR. LA 363dichos vecnos. que solicitan aderis fermlides conduceoles ose de-A Is presencia de un ingenidro sani. rrec -ecet666.a u zndoCelLcUl elyAA S
larlo moore reslvereitproblema i2 d -deco06 ornnoel rrd Cl 4 YIa. QladoSter-. 3-370
las aguas ealanrodas, sue ProvCRn dile de 5.000.00 al Minietee do Es-CCnb o v.Alda u.334
granges plagas de mosuilas n tado para gastos de vidtico e instala- 10 y So, *Alet. da- 5100
-_ con del nuevo enviado extraor-Calla 17 y 20R. Almamdam 2 3-76N
rdinar y ministry de Cuba en Hon- Iel Ave. 7a. y Cos. Alm. 56
Dlirecsidn de Estadiatica ndura. Cons. y Diaz It Colimblia B-M3
Lev-decreto 007 suspendiendo per Calla 12 esoa. y 7a. S. Amp.
El director de Estadistica did a seis meses Ia tramitaci6n de determi- Almendares.5-7$7 ronorenquo las expnmlacone do adan oexpedtientes de propiedad ib- 4ve. Sa. y C. sa. Rp. e.vita -146
loaoe rute y monufartursao en'd~ll
Ia 10 prmeros mnes del afio aL o, A. Miramar Y. Club. Play&
Miruamar 2_03
canzarian un valor de 30 millones 92 iA Riao P.
mil 56 pess. correspondiendo a
tabaco sIn manufacturat. 26 million I Rep. Club Riviera -711
61 nmil 46Bpeos, Ymanufat ado 4 LO. AO.
millones 50 mit 120 pesos. Ca'zada Real.,y St. InbeL
Aciaacima mbno mpra ~.*~ -9 ~ Barrio de Quemnado
F 4 ep orno(. *. US-n o
Conmotvo d. un comentaris publicado en u colega.n c isentido de quo las. fibres de RfAn -impartadas per el Ministerto de Agricultura no qrnn de, anrodiedd C .ea seiposn-Id


Pigina 24


-


1)32


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 3 de Felirero 'de 1953,


ANUNCIGS LkSI F I-C AD

Second EconomicaC

PROFESIONALES COMPRAS


CON FORT PIANOSdeGARANTIA mmmSILAI!!!N It CAMS
PA"4 ENFERMOS Europeos y Americano B e AN1EA. deW40 COMPRAS ARIAS
OERA OB ( D Ugt) Ret8 Arm 0Medie.1ca l Wo Washington, Casa de 040r00044000s do $000000
AUEVOS Y Vac. 00t ObG y 13n quol- $ 100.000 par venta en t Vedado
1 00 2 y 3702. s-77--e400100 Cam v ja de 1$2000 a $25,000 en
11 A__ ___L_ _ _ Vedado limited de Infantt 0 -12 y do
Zapata a -or.
C U MP R A S Lu.- wa D ralTR9 -s2.

S CAAS H-1173-9-3
10 'SOLARES
Compre casa 3 cuartos $4,500 1b7[ail"" dt% orta; dco. i' i plio o p "AlA n A nida Ar-a o ncepe1n.04 Ru Plo 24, t140b08 4000- 10. 000011000 Conroprlloo 0003 a46Mo- r nu I 3r
11.H-I2B-9-4
INVIERTO HATA 450,08 EN COMPRA Pr-04 aOs de "so Pea rents, preftere aPartamern--to8f n. .calle 41comercial.7 04P.0'Qui
-aa e hi'o, Chac6n 203, M-9192.0 802
VEUKAIS. SPImETS YCOLA4INVIERTOB HASTA 2 4400 EOPRA Neceato un terreno en 0de un edifico apartamnt H-banr."Ve-l
AC AD D PAG -- 04 480011008-010404 Heblan Vo-di-- n industrial COn Un area
01 dE G Aeidld, J. P. Quint. hIj 1 .


I W
Dick Groat pasa e examen final
Dick Great (a la iqulerda) de los Pratas del Pittsburgh, ex All America EN ALUtle I ENTA en basket ball y pelotero d a Universidad de Duke, recibe su grado tra Con fallidades de pago of emamen final, entregindaselo Carolyn Hoffman, en las ficinas del CASA FERNAND Z
plantel antes de salir haca hogar en Switsvale. Groat tendri que Ingre- NEPTUNO 617, entre Escobar
sar on el Ejireito dentro de breve plaza. (Foto: A. P.) y Gervasio.
Teltfones: U-2322 y AS-33611

Sigue sin aparecer el corredor


que agal a milla en 4 minutes Oportunidad

Ahora que muchos saltan 15 pies en garrocha, los experts 5 inclian a pensar que llegara el dia en que se haga la milla en ra
cuatro minutes y que se logren saltos altos de siete pies

Per FRED DOWN, de Ia U P Asociacion
NEW YORK, febrero 2. (UP.) ilosas ooposbles" 00 lOB otrouoi.o Ahora 0ue los garrochiss de 5 ps c oento i s
lucen cos corriente cuando un ex- John Landv. dc Australia. esta Se vende ediicio tres plan ertO le logra, lOs aficionados l atle- vencido de que puede corr'er la .a tas y sbtanas. Desaiqui oodco 44000 estin 4440110nd8 0ue840 logo, 010 40u0tro m0in1000 El alforez do 00 In "imposible" en ese deported. la milla vio Ken W.cs0r. giganted do 2 0 plcntal bja y soao, entroen cutro minute v el saltador alto bras, rompi o -. record mundi d(e das pOr Malecdn y Scon Lade 7 pies, en un futuro proximo. sal alto, baj techo, que teniao roaCoo inversion rento Estas tires hazanas fueron consid ciseis ahos de igencia, a semana aradas fuera del alcance de lo hu sada, ves considerado como un nto liquicia el 8% Se denn. manos, pero Cornelius Warmerdan dor de 7 pies. Wiesner impUso ooona $55 000.00 enhipotea alo hace mucho e cofvirti en el pri- nueva mar-a mundial bajo techo el mer garrochista de 15 pies, y dos viernes pasado. al brincar 6 pies ],9 Trato director. DiriiClse Te6atletas comparativamrente novatos es- v media pulgadas en Filadelfta. foona: M-3151, Sr. Bilbao. tAn amenazando en lograr eosas dosi Si Wo'sn' r no puede ser el prime-.
no que bronque los siele pie, el 4onor pie- 1ueo1 llre el campion
olinopico Wa t Davis. e Texas. A and
D o. qe super 1 a Ken en Hesinki
Yogi Berra en 010Davis oficiuiaente ha brincado s p
p.esy diez 3y medi2 pulga das. .sL
not~~le pl media pu lgada menos del record mur-Do p ay r
B01 e IO~ladial est,,-ido por Les Steers de
b orma Oreg6n.,en,1941. Lavaraextraofi, a e
cialmen e e taba en 05s 6 Pies Y I1
media pulgadas cuando Davis la de im ienta
Asegura quo es condicioes- roo 10 1000 en h p 0i1avera pasada. pero
10401pmO tinreccrd mundial lo que
de reportar a los Yankees ri. estaba en j ego. se midii bien la al.Ferris Fain y Nelson Fox, pelotura en re ac16n con JOB alrededore;.'P
pidamente y confia en ganar y s demostro 0que la vara estaba a teros de gran pimienta. EY
s6lo 6 pics y 10 y media pulgadao.
"S que puedo lograr los 7 pies Orestes Midoso? Otras notas Per e od Down isi logro refinar mi estilo", dijo-Davis
(Croniotadoportivo de I a United denver cmo su intento no era va- NEW YORK, febrero 2. (United).Pros.) Lido Los fanticos de la Liga Americano
NEW YORK, Irbroro 2.- olnitedI Unoa frmo tAcil para un expert estdn relamidndose de su gusto 1 ra
-Yogi Berra, el catcher mis ocupa_ ver sus dedos quermados, es dar a co- nor6xa pcam a. en que verd do del base ball flrm6 por un buen nocer el limited de la velocidad la vistierdo el unifOrm370 de as Medo eumenlo--por lo men00s eso es l babilidad deJlo .atlelas del 0nd0 Blancas do Chicao a dos do loopla que dicen os New York Yankees, los Esta HiUn oos. tratoo ,hcer ers, mos omentosos del deport, cmeons mundiales-y Oredijo on E010040 er FaI Nelson Fox.
qolnia compuonalo mundal l 1onsedi e son1935 con uo 1sta d las ac- Ambnos tu04eron0 una corta act tuivo cpel eguio ue ile recbibtuaioes aiasquo, poian cimntos con los Atltltica del F:. 71010 parsel 019uip0 0001 101140016 -tacier Saloio no 3000 0 spd a 10000 00010014000 ln on 11000nodo'IP 142 j00408 el ano pasado. bar.Sl.1000000do04 1001000 4u0040100doo
I r, ui en reciiid 00 aumento cadas y lnt 1e 010s 0e-4 on 1In do dos 10, e tones strella 0 1oun 01 de $2.40 a $3'1,500. ir-m su conralo oatro 0inutos Y el sItoo do e siete en 0unclue tenian era P10IlENde$ /00$750.0. s onrto eTA Ea pimoooooolen dio ai1400v0
can el administrator general easisten- "E hser' que e.--ooocod Ap. Eco lomenta lo s dSo 1000004 te H. Roy OsLamey, pero su comPane- djo40 ami0on 1 cen ,-n E--O apentemente o Whitx ro do boqueto Alie e Pleynoldo. de rd slloio de0an0 > p00han0m10ai ones dev ed ona enoalraero n6 to quo le orca eemsodo.'torad-o 00000 rpidamo 0n0P f, Inquo YO rudr)oFoxoo 010 0008 (, en PReynolds, quien vino desde Okla- pense. rO00 00 o 00esd desus 00encu1n -000
homa City ara una cnferencia es- Hailtonvolvi R0s .0r sl o 00 000temlo bs n0er1enatciaso
9:JiconH ar4ey, dijo que no esta- de "lcuaciones max fl 0 ree qu0 "asesincs con suo batazos do looa c satifeco .qeria 4 e la o r lagphasel-a oila en .- 0410 Fain fule lider de la Lo Amcootsa usapaco mae. Indlob que Ia deosopovovoc 0 riraoa boobatLi or pucdo aion vondiferenca no era muy grande entre Gundar Hagg d d o 00 oseet e0rcan1ns.amitnltroo or do nos Nll-e 60 y el equip'. So estima que Allie record -dA Ia o a de 400 4 minoslO Seuiv mos mits0 e0 0 Nlie n000010001 desa cerca dSe$40,000. establecido en 1104 "l 1vera- ig-leagmssr. 0010110 nStan oo rol. de
Berr estaba muy optimista sobre no pasado enHe lnv ndo 00ote- on Cadnule xdel St. Louis. nue pe lao polbilildades de los vankees pa- nia esperanzas d 1 !,, 1-derom- FFg194. ra 1953, t perlo. 0CoFon001410.Fxns.
"Creo que ganaremos mis facil- Estudiane de A ri8uitco con sdl" gunda Chico Carrasouel en el short Mente que en estos itimos abos di- .24 ods Land~ ds oo ro e ep n stp po losmcnte RockvKrei jo. "Miron .ears.bucnopitchers "Hee o o00 CO o.10 hl SnOooono
16venes que vendrn de nuevo. es- mundo mipnitraoo o I e0-Ionko tremendo infield defensvo. con opecialmente Whitey Ford. Ese Ford, 0n os Juegos O0mpw-s siblemente dos buenos bateadores on
uede ser tan bueno como Bobby .Cuando eg0so a Au,,,0. ra'-Fain y Fox
bhantz. L 4040 L Tira Ia bob i1 01001 0 v 110000 10rol mondo El cambi entire Atldticos vWhit
donde qulere que vaya y no hay Juando lizo 4022 10 onces Sox. centralizado entre Fain ovEddie
dude. de que sabe donde tirara". deca0lar q vcoPva o 0-la vez Robinson. luce como 0no de esos exBerra tamnbido alab6 a los venes la smille0n cua0ronns Y despues trado0s cam0bios oue beneficia a amTom Gorman y Bill Miller. Ambos e sne esn n bos equipos.
tienen cond clones excepcionales y Wi 100111Ar- 1., Los Atidticos obtuvieron Rinhadeben ganr muchos juegOs para nos_ a coon Io an opreor do loi- lfador do laro metraie en Robinmencias qu00000 10 d 04n dI 00 10e cpa 0son, n rdADo iardinero on el no"Tambidn tcpdromaO ,t oiejo AD~e~lumte lta do P0 400 d0 Ma.0vato Eddie'McGhee un infielder y a Ed Lopat p V o Raseobi v la te- ptu. s lOd V i, der -o. suplente en Joe DeMaestri Los White dad e qoc noy mJjores plce rbs DeopuJs do 1oe lc 4 00 orLon-b Sox obtuvieron a Fain v a]1seunda S elos otres anadl 00 lacuaz 1orsdres- nJlaO Juoge s do 1bn0148 ndo 0jbase novato Bob Wilon.
s quo ai6e oca e-r~l Solo ocoe e00 1dc's Robinonoo ocoti 22 boo o runs oo Ia
ceptr El .Clevelad ser nunva,- l.anso 0 algo y regrcs0a10 petn- -noradosrdav deoe lornsBn
*noto el principal IvIl, pero el res- ras para los jegoN do 191 m1or0dSahIcap aodb loicauno to do fos lube no oen muy Me0- Como Landy 10Da\ K r 04 I 0000n P0r00000 4 do
rado'. de superar las 81u0m1 0 mas4 r4 cuadrangulares o0 su tama10 o y
Berra cree que el Filadelfia a.ld6 de su4event los vientos ue soplan
an do en elcambioque env16da I YsiaFainse e mi onti
Ce Robinson a lo AtldticosWr F lmite
Ferris Fain. ulen basd a los 0041 00re os n e ra r s do li
di31414 del Chioago 000 menOs o. J.) dobes eonz dotaa olGrao
dias .BlanC&S e hc ocn eo home runs, es of tipo de bateadnr
uaadorea nue lo 000 hobo na~ ~- que desean los White Sox Ptara man
rsac Do qe RobinsOn -t prXI O lso tener vivos O "rallies"
bari es" ercas e Fitadellia y G'nus Empe-. siemore existe la DosIbi
Zernial no as ningtn bobo, a Isho a r- oroo-o.sao Eloidadde. que Fain caa a un oroimedeo pgar entuadratngdmares n .dio do .270 0 .280, si tiene ue00 le
D0ar4n0problemal R todo el mun-ovar sobre sus hoobros e eso do do" aad16. 0 Un entusiasmo grande h.i oerta- er r fcuarto bate del team.
rca ha eotada jugando golf cast do en todns los 0sG1rame oo Pero Ia gran demostraci6n o r t ae las vecd quo ei tiempo 10 h0 dr I Academia do Esn 0 ;d, la Co.- eran show vendr a la hora de fi permitdo. misidn Nacional do D >oro cono- dear. Fain es un arriesEado hombro
"En Casey Stengel no permte que er 1ue se amnliari.o p 0.o de en los toques de bola v un ran ins
to to ocopadO 0000 vO- jue-InscriPciones 0 00 ofroximo n pa. prador. Fox. Dor Ia orActica cons oJimaJIMdorpadt teoorado, por Ira atletas do ambos srxos0. on Ia 0Itante bajo el manager Paul Richard agolf duranotO aloer aig o dl- Sala de Armas "Coomai Plo Vagunos consejos obtenidos de Jo qed lot oa q uedenU- Alonso". instalada en l Po m de Gordon on la primavera de 1951. so
ciendo 40un o j cbers. s. Convenclonesv Denotes e of- ha convertido en un billante fildea
0 ar04o0omsuplentes Y P tmoertond r6ximamdente- ynd ediscutir el es i
0 o cad t 0n o ndias p tie- Si constituod 0n ot00do 10oel It del oueo Nellie.
UnlouhO timpa poraogaaar. d00 r-Y-rimer curs1 de la A4s. 0 Y con ese par do nimentosos reu
n fes pedla las pimra ri Coision de nidos, Ios Wile Sox estirpa 00
8o8 saria de campa el ado pa- t Oeportes. no mnos lo1rara.0 000ue- serin muy difiCiles de sguantor ess sondebtdo'as un dedo fracturado V.que con maor numero do arti- afno.
d du.Ido ujuoo udo exhlblcln, osta cip0ntes debe resultar mAs ino- osan-
dUra ein e ueg oosnia. Hu polo est -t. Se est laborando mucho ello Nota de Redaoi6n: A la dosis d b b rap "osoa pIornns sof y. p l soh do 0004l001ue.e amohe el nume- pimienta de Nelson Fox y Ferris Fai
en ItasO 1 ertes rode alumnos. da manyores -,Aas es Justo af8adir el temoeramento 8
sionto'b n siu . a todos. En ]as distintas sll d ar- agrIiIvidad extraordinaria del cuba
itj st a no me-1 astmO, narecibird 0mas ecomenta con ntusiaSmo est no Orestes MiAoso.
todos Iokj4uief de)equipo'. Paso dea ComIsion Nacion de De.porte. tentendo e00 Oela iI, 8loo 001 Ato
S con el nordmor Cs ofevcid 00 o a hAbia que darle facilldades a lo Deu0ruy6 A erry Cm usamE Quoslrictica fues
Noptnia u eCfral. no 00 oooooo onveetemoente. s tCirculo iltar yvNaval,se t los 0 primer crso de la AcademIa 8
puente prim ra berefle 0s ue reportaba r 0ontaa Egrima, demootl6 que eraImposibl
na 445000Academia de lEr,soo 'JUG
m ge nlm Con el jarclt legpr o a Ion l.eaI 010a0 00e orolanl incremeolahta n nuetroambioot
Ic- on los6noitidodes oufl6n,i par y0 out004 alra-canenue-0000C5ro 037
Core. febrero 2. (United.- osatr en rlaorlada 0 ore 0.pMranda se, dle rna o
8,jne~ egsooda base do Coando se cr48 la Acadeniaooos-Eo Un labor ndn eararb
01 dnur on eridia de Ia Comisdo N api4 labor itorliaEl professor Tio
S a comuniorta 0en su rtes. dirigentesde In Federaob t ura doej.u eso da quo cots I
netro 0mtatdn. tdre en Cores C.uana de Esgrima. signifi'aron to apOrura del nuevoeurso de esor
Sagan an"Wioa de las auto-idades que ello constituia. Seraroo, M,-In 880. sebra un amplio horizonte par
tilltar, Colsminan 416 eyer por pri- bln qUese era Un de0orte 0ue en tdosfqullos oe deseanspractice aCua aents sl tent. odeoso, p eno -de)1pdt4'
Mor1e exen misldrde combate y al- quo ron Inaueroibnd d00e roa W
eep5"ogonqoO bombas un puente si- demia Que llegara 0 as elases Cong u. Oe on moment a otro -no ifoo
taaio esrr do Sartwos. - h eres0 abU 000 000000004,t0000. 6,el Tie. G4ma
roen tishn114028saltos, do e0808 p rable en pro de 100 bello deportLos b0dl4i0.4 od~os tar108
is6i lemado *el adto psaldose ic~o bboo Ian deo 08 osoc i r-las Rbesde20Coado1As
art~o. 1 0 2esirbinsa 108 Am sector popular "o040dead0 do Evgnlma de i o 1* Citalt No


OS DE ULTIMA HORAVENTAS VENTAS

48 CASAS 48 WASI efiersitonstas Inversioiustas

Al hacef cualquino opera. Al hacer cuakeuior *perI ci6n. h&qala con Ia interven. ci6n, hagala con In intorocl6n do corredor coloqiado. cl6n do corridor colegiad. Las operaclones oftrecdas Las operaciono ofrbada do 1p Propidad limuobl& do la Propiedad Inmuoblos ofrocon la mayo8 garn tia. o hcan la mayor Qo to.


NICANOR DEL CAMPO, APARTAMEN- 8124,. MI24AMAR 42 N. 12, ENTE ralL. 0t 4 4375 n.4500. Otro. 4 4p4r. 0pr r y Tercera. director nts dUlAS. 10 .amt tos., reni 24 40 4 324 000. Otro. I InterrodiarGo. n.r. ooidnciA n,. Ing, ""o,. 3 "81'"". 011.-" r. 7. d.pa oco nn4*d" oInd40d0" Anarur41 O' 01. TelTfono 20-9124 p0li. 0ab1ta-i0n0 ., 2 bA. f0Mili, 4ants H0-870-44-4. baJa. H-72-484.


VeI los magnifilo-s C ---- radoo. EnSvie daioo sobre
"CUSSO" y "ESTEY ILA PROPIED
Obetos de Art. Fancies y %mern bo en n oitu c.6n, medidao, omuniLimparas. Joys. DIARIO DE LA MARINA ca-lon, ondicionen de pa- La PrOpIodad s .1b tulo del traboalol Ia popidad s co
Articulos para Regalos go y otros prticuloree. venlowit: rind.a un poetivo bnoficio al mundo-qu
I "L- Ialuno 'sem rice dow qu crne pudn Unarl
LAP 'DLE Acep S h SR. ANUNCIANTF -Eoio-i.'ea----i-e1-SAN RAFAEL, 803- I17 no y espiritu do omproo.
Cl EsquiA aOuendo APARTADO N' 407.
__________ ___ HABNA.Na o me c onriquo III doposodo do cma dollbla do
_or_$5000.00 AANA. Otmo antes blon dalesolo a quo lboros dienment. on lova Inr una para A ratIcando con
Frmo por dos capaas con lS UH.E.2027103 olomplo quo Ia suya no hbr do surir ylolaacla Firm pordos ampnas on ls cando sea construida
Aliticos de Philadelphia. Ase- 11 FINCAS RUSTICAS AURAHAM LINCOLN
gura estar emejor que nunca9. me RGE s APA DECTA1ENTE .
ebinR. 4 000r0 g d0 t8 .0118 04,0
,PHILADE PHIA, 11b10o 2 (AP r0 .e'u.X. A anzador urdo Bobby Shantz, el 1, 0 Vdd, 0 V E NTAS1V0ENT1A0S
1 ol" quniotfo do OodoI los lg.do- 00140017AE

LE OF R EC EL,gidg i edo ao Valto 12 ESTABLECIMIENTOS, 48 CASAS CASAS
do s rS E100 '000s A t D .1A DEA 4A- Eli LA HAA A, 1,00 RE TA 44.,
a d ni o.o s o n l ao A tl l lc o C O M P R O U R G E N T E2 1 b 4 ed l o 00 11 d4 0 00101 gd0 as de- so salarto 00 foorroo Co eIosoe ntld nod b010104 - 0-734-45-1. 4441100404008 IEs,08n60! Portlal. 0'480COM P R E Sreida0a Rapbliid er prs-Ca I d Iinipde HOWt. i n fl -- - 1, 21, M71072, C-rrd. r Col uulO.
na pabld 17d ped'p b' "e 30 habitaione, Vedado prof- VEDADO, CALLE 19. CERCADE. .RE- C 11348-4 dad dauos hayo mi ddo sb-riblemente con baos, o arriendo s0880c i 0000 plooll. 407.000. 7, o 10 0 h.difi$c000000 por codal eonpocodo d- propo par mcte negoc. =rml 00r4- 0 u0 PROXIMO INFANTA Y 23 colOqu1i. 24 clurors Iren. ROBERTO HERNANDEZ veod. Porte. .nL1078, lCorredoro. Ed100100 comerII 04d8100 r0d88d8 8.
"01"do Tolf.: U-61 19 1" ",41" .c o 'r-, 0 40012.mutd 000 pprl do ueomno. .10 UH-H-1154-12-4 VIBORA $10,000, GAN-GA 1,oc40.0003. 4. Qu001801 0
b1 0 Osu ol os I14 AUTOMOVILES'- ACCES. 001.1 *,It. 01o41.2 .1 11CA5O0 DEL CA 042808 ooodn ronoulasDIpor vo sg WO CEO. 0000m-1 m1e41 r 04d1 ee8 $420 4140 d rm 01.y r 0 0 op-n.
estupendo Orabajo or rid 1po0- CONPRO CAOD DEL 38 AL 42, VER Gon 4 4ez I-6 4021 d '0 4r W-000401 .
c Iedo e m ia o s1 I ohp Oo h- H 1 ,1 1 8 4 0 G olojO 01 0 -10- ; 6 0.407.0 H

Prm dl euio o utro. per0 ---- ---(--. $8 et eaaa :1 inut ao
omflacmtr ucotryodaa a, hi,. dH, ud -eta u sC 0ctd

Parapiniar.pt.p-dque ya 1011v1 .1 eO po- 1omnpr o. .u AuIomoi 0400rT00 cO 80 400 I. lolmno. 00 00b0100,
Iooooanzdo d rzo equivocado< 0nsco a 0,0,010100 rv~411i041488*0d 4 0801088E1qu1n 4 80800.801188040 onillc
Equipado con motor d do a -' 0 l.s dRig O4s dl club quo Del 6 en olux.t.o 0s40000 GoO.Orreo. Trl onoo -4]0.0. *go.Iua s oenpr, :jtrulog 40100.
130uer0 "m0jor que n-nca'. ____p- 0000.m.d.0.c 8.0- -040d00o.
gaq 000 pRl. o1 .c.rnn. -4 SE VENDE OG c0omp0o. 01lg0o. Entoogo vac18. 02
001 N000100 .n0r. L p M, tHerosoo.,orenia n i o 40 y0.800 m-0 0o350 4.00000 P0100G. -0482
Preio'n para Md. VEDAD Jr, d la Lm. d1 M -. v -." n'.a 4414Tef4 0-6247 Iddnd d 40 b 8n0P0r r EPATO MORANAR. CERCA SEPT1d 150 Tiene un buenTorme oo Ao seco P. m 00m AvenidayoOOO 20. 00rm470 r4( OMPRAMOS mooosic. dos cloooo.tP8rot. 1.0a hemn dw- o oloddo7.
team Lykes Sautomrndsl Eurnpen. 0;0-1 ,ae1. 0 1 H-0023-4-4

sevp 1- aan:Tr h--1--tacion s VENo ARoC -.MNOLITIO~s
Los Atlcticos poseen un comb.i- sij Ca Ide Cerro 18n0 0Lo P'l. o b10 014, O oa r ooo -s. ooIAT cuAr 800ru 0Ld T808.
Ave R nco Boyeron I 00000 deocubi-r08 Gepoclo 080148 Lbre. 000000.,r010 0104. F c-I dW.8de do iPW o. Inoado fuerte, pero Dykes 07.- PEPIN 8 u10481. A4rov0. 0. 000014188 Tel-In- Ooor Lou,040. 01410104 0172 40t04 Lob-w- .-840-48-7
cree seguro el pennant. Notas $36000 KOHLY VACIA
1.s3E,00 K80,cE'VAAI.
NEOV YORK (Por Milton Richman. UH-H-1 8 -1 -W.: comnor.010 ,oi tic. 101000i a .0de y 2 ap.en 0100 40d4
-A,,174 de po rivo de Ia Uniltd 57 NUEILES PRENDAS .11, 1-r oauI.gi r d Aol o 0 c411.8 C 0 t. 'rd8 100ss-Art Eler admministador n-3000. Vm egos 440, 0-0l4 Colcodo 81 oatm ooa P01.04L0.-f, R orryd.
ge ral do los Atldeicos del Filadel. I AGA SU tOTE ofl.H-83-48-. ole dol H-136-48-4
on. ,ac o las osas m cho oAs difjoiles .,0 EARTO.SAN GA RIEL,0LISA. T80 M-.
01ra el moonoger Jimmsopfy kes debido 0No olonorooe 01 188810. do 10001 eloREPAT 8u0dr0 OOAnRuIL LmSAd. vP40 5,0 _E__TA ____, (_ETAA _-oo 'is dec2araciones. r40 001 00 08008. reser 004 Gar8je, p 1.o. 40rr0. .0rista148, 1.10, 0 eidis i nu803 0ev 1 y 3 pA 040
d--4 010,0 108o 1 -r -. f01 u-5 0108 100 1 5.4 s.0 81,1 dlliliGOO~o214840030011 4d.
.A n. 1s1n10 qUO Ion A 1 icos 000n- ool.a. 0 0180r40 U-. .1 1 o, .40 o0. ouodort 11 B 2do C L-1od 2
p -n n a o t d e 1 53 T o d 1 q uo H -0 0 0 -1 0 4 mo M o r d e rood. lol:o. 0. 4 8 C 1a 1 C or d r C o, C 0g1d). 3 4 3 .4
004mmyl1iene our borer es oons- -- --- ou Jeodo 40n08, m00.80. 1i00 terbo lceo o Od H-0050-48-4
q,, n. ,ex RI: 6. 2 010001 00. 00110A0
Al final de I temporad paoada 10mpo- .0. Gos 000. D041oo. 0080044- EN LOS PINOS


A n0 lali rur n cuarlo lug-c Pnso0 000 00s. d1 ML 0014 LUJOSA RESIDENCIA P4414. SoYo. H-820-48-8 r3us ruporarsI duo oseroedelc ,- H- 1 -4 vend00b0 en c0 n0r 4I0 re81 dencia e Ni--- so1es qulo luoieron durnte gr-, r 0 1 0 4.5 08040 04148 SE VENDE
EC . r dl tiempo en lasegundod-.- o :sAe

Dye o samuy de anouerdo cnn sa etdscae.d -aalr 88d oI. o o04oora e p lo 4 oom 8au n 4o la,0 c.omed 0or .C eto 0Oe.rooosodos declrciones dl adm 001.s. 00010000 880004. 0400100s. r.Oalenoa 11d800in0a00.4oc00Po0l 01004. y 00 erv1ci41 de cr8ad0. Soliitom g dttroutdooo ~ oo- ootrdur general. prro 0000n 0 0n00- moetaleo. Aoooe Coco Otf7l. W0-029.'4oo 0000100r0en 0,00nde8 aloondO. Alto 0 40000r0u 0bn lbbatal ta 00101 doe habltc80n
oDI B d r n 8 jugdo de quienesco puerdc 005, 00401qu0 y s. NcO010s. --2- 4o o-oo to e0, o bo alO y Oabilrraz01.
toda o Republico. tr yor.ullo o. ymd,. d., fondo. TobOen d00- fellbdade, 00001 0 Par els-c T o -f. O 9-2915
II ~~~~Toodrb este obo al jugador M~n A-9018, COMPRO PIANOS .0"'o 48 "'"41"'1 o "coro 100 _________V10oo e 0icu eNBobby Sbaotz- oi rt. 0 m 018 000us 8d108401000 c 4 000104 r, mArogur. 040Toll 4-4. 4090-40-4 a N vaod An dc lo Ligo en0 el de rooodoleo. e481ee deof 070044s o ulot 4r -______ ___ -- ________________LA AVADOhA e Hr 10 el jardi1r 0 r ron r 18d8. bl 00GAR408 T.,. .AR TARARA

LDAoVADAGu o.,ral tb0 84 S -de nmagnsifica eaqulne
mm ~~do j ua m no 0110dm corcu no e 404 0.0 10000 00 100 00 err-, dcl mar, 825 V. e
O N I nFsR 00 n el p001001r Boobo Newoom Moobleo. 010os rais unsd 2.00. P400 Goozbeo 0-84 040B-441459.
LAVA 00 L 1S 0d 4rOA EN sns' cIonal Eddie J0oos. r 0e rR rdord. rndd.rt-r. .
SOLO 00 MIUTOb 0-> eords1080 onlrmoo que Newcsom 100 50"004r00r 0470000nuent100. 00 r1c 1 LINDiSIMA CASA ~HH184Oo -n40084. 00101. o,"-,417U


-1es 10 poco mds viejo que Solohel Poi- 1 .01e-0-0- El omejorlur deo~ A00mendocro 04800,d H-n.B4
Sged los B rI--ns del S. Lou s 44' - --- 1301 0. 8 .O 0 100U0d0 re 10000801. 0.
01on 0i001.eman. porna osMRe A U-3297MUEBLESPIA OS I';-110808.10111 08. 4 .lT P RT0D D 00rd n igotfican 0480 par4 SalcO. 10001po paoos todos 104,43 410 008001101 nlro B5. bo 440000, 0114r010r TcOlera o P R U IA ;j d ,,0d -.0o.Abeosmp I1100s01.b_,do. r m so m nl J. P. 01. hall, / 4
a N-tdlUgd, no bd ne[ d 8- a On bIn11 m 'aodo 00 8u ear ooI BUENA INVERSION 0 0"4. ng101 071, grodableo o fineo de In temporoda pa.00 -1771 7-O. 4 Vedo Cooldo 410001400 ed7000i Run m. 1020.- osoda. 01r1s compitar su0 espectaclular 000010 08000 d Aimn08r10. 7000401rc00. Mendez Lasarle, (C. C.) record. Wall Maslerson, do los Sena- inRen 0588 -3 0 0111 440. Precbo: 544.000. TeCO. 4-2070. W-5283
doren dl oRsngton. Ie did on .V Abeu. Corredor __ _ __d_.
d oadball 0n 01 n0 muneroa 01m10 -6s ._ __.-.,_-_A
Bobb-v otalaba deo r 1000 25 vt o- M qul. .s Coser, Arclivos --1040s el 23 do sepliembre y Shaoto sa- Mooble, modero, 801004400. 048100. 000 4140n0.9,r0-r.0d20 0.2 bbM3 m CO. 080. 08A r CoON: o. 8. 000348550V1.0. 14
Eopro. Nobby dice abora 0e0 star011y014000. 41000084. 801800000. 000010080004,s 48 copu a bs vvcdas. 1;;AMPUIACI 1561
0 -m F m000 .so-ro0 00418400 81188. Roud l ls- 1 0 11 0 .08004 180 14. 1 0d 01.0o8 10 40, 8
v. Shoonlz (24-71. Byrd 0050-150, Alon A-lio- 048 Ooo, 0.0r004180 84 08 081r00 0.001800 0 0r08med1. 42 dom00t1r01 0010 dos 01454r .0 R I V 2-14)y Cools Sohoib 01 0-, 41 02em2 70.400. 0000 ofocO. c0rr0080 c0- 000 c0001 0008 0100 00001n,
VA 10 LRll1)012-140N R-040.
d. lo-2 1-cen 0101 1100-10r algo na nyuo 1,M.,0--2737.-rIun012048 0et-801.ond o. ot d
dimnal del zordo MorrS Mactoo --R -d-.00 0110.500A8 01 Av0d 1.
n~~~~OouaO 0 esrluade p9o. o elao OBJETOS DE ARTE PIANOS fiBAA 82,0 A. Aimend887. lnormo440T.sn
-,,R pAs n oa pr lenO 025. 0A0010417 r4b4j-do- E.- ILB24)0,
,.Dyke 00044 que Zerntal podo 3. MUEBLES FINOSDE STILO 040S codog. 1 0 14s 0, 10.1,c o0 00004 0j7 ,001. 411e oon buen ado y sO el allo tardi- ANTIGUEDADES, J6YAS *4o0 o lr,., 08"0e104'10"80 000,0 mooao o AI,0. 01000040 fA04l.-0er4 104100108 4 bateor do ocuerdo 1050484001040 p hrce an, nscuH mrll '01 104010001080 10 8401. L00280001 04,1.1ve4 j 100o su lcuerpo y torladza, podrb -tor- 8048. 10000481010 .01t1cu10 p0844 01000 cr 4a 0-01 -s-40 d,,,8,,0.
bflbomloor ron lao coronao do joorones y cooddrs.,0000084s 4r4.140008 480000. Mo U.-____-4
100100 m000 impulsodao. 40401481080r y esml mnOdernas 1080d JESUS DEL MONTE: $6,500 N0.7-6
Gus~~~~~~~~~io Ostarc e el left oeld. Dovo .dsoono 0000. "Lo Predblectl4 01-2- 4000 teovci.nea tecn55aqi
-yo lme Va 0 oro 1880. P0ino l.r. 48. 000 OPORTUNIDAD
C. C 1-00000184.-Eg00 000
s Phm-yd no ,,mtci nt.,.d.EPm.r aS dr.2- hb. WnerL d11E4.ic gnAlh O Clark en e right. Eddie No- .ST 0UMENTOS DE MUSICA gboo 0.e 040 0004,, nr Jour $19,500. W-.5285 01 LAV A LA ROPA CON AIRE, binoono, rrcidn adqatrldo, Caso Ml- 18 on. U-soso.
AGUA Y JABON -hIn11274. oost y Hall Bean onplet -1448 08. 040001440014, 0110814, 0-4-r0n el infield con Oe Astotho trad ol a AUDD(EIGFIC)OS HABANA 88 t1P4 n y Parque, P.
0 LLIlifl AU 11501"EXENTOS CONTRIBUCION o.1iroooouooo ano~/-o
SO O 9.5- odra 80100n team lnteresante pero LLAM RL -253 sAM~0o8o 848n04 d0101Wb4:0 08ao 8. ar oO, 0015 401.ao oh
e i 80 0yk te0 dr murhos problems o no aso: sa~c 4a00a 12340 001t.700. 001 r 4 01, 1/4 am i 4.840~ 8e4004
dcbg8,9 onare caenar 44LA EhEDerCTAdice 1.nt 0000810. T 8o 404. 20t10 1180o 00. 00- 000. Bueoo eno 1244 08 .0888MENSUIALEB "APEIET" hroit.m-iwn -e ei ern se
Idesi 4 14 p esa .nos apo o- So odod. LoIdao A e Po 0 laeI U-- 0 sn o0- do alO (CC .--. 330 3Wro o10n $6,100 0-02y07-4rcd,6r4.3Tr5
-~ ~~ ~~ dimnee l urod a o, ,,, ftl W-.Oh-C-omp-o2pianosstletas guteuallnmees 0120. C 070404410
L, 1 2dva 1da Ia rpop do ona caoy nz p C P-ONES UNA PLANTA: VACIA
0 do 5 amilia n p000os iniuta. SANTIAGO o CUBA. lebrero 2. e e *," ___d8 858 jrI ;;CASA ENI S16500111
VEALA TUlABAJANDO EN a1pi1,a perafo vel 0y 8008dLe 4 MU ~L.ES3 I RENDAS 0 ,"on1a 1 .e 00100481440004 04 405844,,0844
e0 NUESTRO SALON Habona ol oqotipo do basket ball fe- 40001m0a P08mb.n48.b 1om04484. Lao loens tro8? a los, ostal
-- 010004084,b4040di- o.s-a afeo.sala, osme


e Usicd Cc quedard -umarcIllad0 meoloo de Ia heor13na Repolblco do oca pooo loOer.0 0 ocqaeoe 40 too- door, 800 asoplIa. dorssstorao; 1414DISR4 U DG XCUSlO al oiendo reotbdas on boo "I**
DISTRBUIDO EXCLSIVO o 1ta-depa rd 01,Ac15)e el n- AM A -1110 27-8512430.Drao u,814 rc.0r 4410080jp
Pooterirneateooioitroos o ArolDnV-.122720 :2 dhorro coo ts oo 40-rn.low4~CASA GONZALEZ de a 4 om do n am dazeidoUm300 05-40 doS 8Od
- q-n- Frat.rn.dad F -a ho 1bfu. a.o e Pan as
OBSP nd ~ tdM xtml nird. dr, atn,-U250CMRnO I .- ATE, 1D Sta,, n TA-d. CALE+e-tre VILLEGAS y AGUACATE depos r n Lauentls Y O1IEHA BANA: $12 A a m A P 02D. So
STELEFONO A151- HAAP tOnoa del A s 5ar COIS & blODClio, cP aI e JrNA. $12 mr s m -evqubsno)
_ _q-_Par So noco ieb n, on iSomos traba i a doCio y n r 00r8 Osa IaUaa U
elecido n e 40- leio C bon 5W-11 In. "ssRs. d .1u. 8.- o o 022L ,
a, -P a,- 6 R -O na1 11TU-11rI none a n d e d. a .l 4i 1 7 2e Ma r lo l E-0m ro Ji b n o 0 1 0

iraddt arhodr 1 .o*
c 0- "

P h i e n l c n t e r E l m e 2a o 0,5 2 9


Oasificadoxg


Pgina25


IPgina 26 Claslflcados DIARBO DE LA MARINA.-Martes 3 d Febrero de 1953 Casificados Ao CXX


A N U N C I O'S CLASIFICADOS DEULTIMA H0RAVENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

CASAS 48 CASAS 48 CASAS 43 SOLARES 43 5JAJ5 53 AUTOMOBILES 1 ACCS. S3AUTOMOVILES T ACCS. 53 A IJOOVILE 1 CCS.
C. SACAWVENDO SOLAX 20 X 30 EPEZADO A 103 EMUARCA VENDO PLYMOUTH VENDO PYSIOUTH ARO 143, EA CAN-AVAS7 CUA- CONVT AS. solos babi0os~. sos eIJIDO Oabric, oalIe a130tad., 3103. 20., .- d120 41. 4 p., moto000cIOO .125 0., 000d0 cWn., 0.1 0A WdbA x pa hoquo,. os- P 940 $200. P mIY25 h 193t n
VrUuarI I Prn S4 0 trilldo, cerca de. ha guagdoo. Rot. 1, 3700,00. Tamsbtdo oopoads. pefoto .003- b11n0r00. b.7a-,gu t. bueo do gomoo. Aot- 35.00;. muh13 200.Dde13
todet 0 No 05 oMJj~ r~ o ~ t~3 y a oo5 sooo',olooUoo.yN. Vooo. Asod PotsE p5 Cot. o. 1009 nu Aramburu y Solodad 0-00 $27300 Ddo12 250;014 IL
Non.I75 0- METROPOLITAN~A ~n e s o u I I.Fo. od.Rt 2 DH- soo-4o- ---doo --- --- ------. p10r00,0:1. F 00d d 94, T 275.00.rrO d,
misiS DO P N~~s JA- el ODS M876 -CAMNIG 103 JEEP 0 V3705DOEN 1000 VENDO MErtR N9 U UENO D3-E -o 2-oso. 3-1000-35-S
lEbE -A.I n I .IC 0_EIdOs, pCthlET 5 ,.00 ,. C ooPUEoT, urdentlments o. No obilo oo, dl. .OO. I r rdr ,
dsion.2 port0a5, sab :ofs tOO pra (Corredor Colegiado) Al hoc. Cualooer opera-- A hoc. Cuu Oulro 0F0.0n poHAL, 9.904m . COMEdO, hydrooto, otus 2 ag51 Otcdd- ero.Toob-3. 1040, 4.p 4E 0E010E C_______________ CA___-__007Ib0 000r010 02718Ibo$ o 07- -ca habqai no a G con Jo Iierwen- CIo, Joogala COO Ia IDIUYSD- 4 habtaosb o telopodo, 000250 p olons. 00100r04.: 301407. ---- en IP0. O Legat O .C3
eD opsl. Dorsj 12 701 Ca 303-C1noggrae CtosO6 m,51 0e15.010 de do 1458-1-4 .E NDE00 l-N 70DGEE LUJO DEL *so25oito do Ol:s 11M p,-op.y d 010;06
,,rIsob. Pops Is Rosoden70010 n Proxmoo Carlos H11 $20,000,00 danD do Crrydpr COleglado, clOn do corredor colegiado. Ouadra3 porouoerot "Loupos 'e o0. ENO Cn" ~, z oo-S 1043 00 1101,010 cOndIpesoe de p10000r. 500 p. mo. po Catl. 04 74 44, 00000 101
SANTOS SUA -E ----0003 2r050. trags 001paco 750 a s apracon ofrecidsi Las opmroClonee afrecidag torsosootlool44, z Up 01-07 10002r5.ri p000n25h 1 d hole ar o, otto oatora '~0OO 705 I.Ro-5o lrssp
A T Ud.DC -BB_ tabj. Violo y .rm ne 0 - ._. -LU_1_DE UJ,_ET
vend 2 panta. ctard. nuvasporal. p~r Infe~brs de C~lgiO ~80100 p st 5 yqueo. Enaoroodol 027 .1. 0. Op- PANEL FA 10 POCO 0700. FORD poosidupO 00800. 00s bten onserO0Pdd.
sala, hal, 2 4. ano espcial bajs. alto. Renta 1,400. 175,000.0 dotoolrdpp 8d, Booslgood Slots.p Sodip~o.b 0-0157 Pl-oy .Up nsgo,0s otodoo o 1.-loooo. 00-.0- $400.v00ddo ortmor o pr- 000.10 d31n025- o p ooP-lo 1m2.5 m prmn d 4 m di n 7rOx7mo San Ra e s sCOUNTRY CLU P R ~tC 85. H-79.73-5. s ronabotsh t-d. vntI' FSlon: 14 00. do. Yeslo to AtO 0 d.-2d
ALoTAS DE M-OR5 l HR 5 00 -4 G mA N 3.D.Cli -76 -82 etic eet eat 0mto e TUDENAKE3 CHAMPION 1 4F4 UXRS"10.-w8100 bolIRents $288.00. $27,000.00 -10 0 r180., 5 carlo. I Olo com- HABANA -SOLARES bd s s od" M d B 3 l i 0el o 0 l g 00

m 0dd 0101P0tla OIL-Il, Isreo :50d10e01 0,aul. Vend0 07d73 0 00 I- Cos. 0 0007 0-702. 10005, 05. Otro 100001031 6.007 sor. J7-81 70r1001g38d. T810. 0-2840 y 59-2571. 0 csmlono. Food yolro DtsondT, .oqul--lE VDEd0 S 1- -0os. M -8 ,. 10x0 0y1070. Vapor. 10.500 0 so.-&I 1 -8 -42-4 p0do. 0000 001pr 80 ot adto. V 4. y CADIDO S E5 t12 CUATRO PUEKB- .
.0- c3 sq u i na y c s o s I 0 1 0 1 78et r 1. . s o o i q0 8 8 0 g a ng o E r o ad o0 ,
70.00 5.A.A lALl$. M050tTt Callo Cocos. $14,000.00 ,15. 11050 me00100. bsan Ldsoro, 1.700 sol"s, FIO7CAS RUSTICAS 170 01- Sos 1.od.Oolo 0 000 Boniboo, hso- 00000 $.4 51500d0051707 06 16 Co- GANGA
101.,, Sos, l8,sssh do .a1-. 4 smol O rtunidad. Brloscosin 100810,.aarin 700'01. ,olo. 00-. pegol G81,0an 121. Un7 11x002 mts 0 ~ 0 Lo dooor 2501. 15, to do p0n oeoqoin. Ooe 07 04' 1. ent0 e C D, Apartamensto la 15 4 011ra 01
hastaciones sme5014 0 00m1100 0711.1.01u0r 05. b o ncs t 0001 LnOsrO x030 me,0000. Zanjlo 071 me0100s, tNo.195.H-975-5 0,Vda eBa .m ed
-,mm ,S antchda. cireo.rn. hcnglaac Ten 4InarcoLn ]anJ Inar25 Ut7E.raaenr d.at Is mn I.- m-PIIC RR d-C RY 4At GWo .d.b nA Md-en


H-710ao 1.$000. 0 00 cmdo : raramnlcol. C .0e-H-80 $117.77-VOdo N LAO VLLAs, 70 127977-0-E.202 VENdos. 00GE5 o 1 0 2T. GAD r 1: D mo. Kd. aoo O rd.Co.._. __-- ___7_.D. o__M. 1450102 -1 .C-eido n efetsgodcinsd ecnc y d12-1241-n12-4 sidracopl t ooMl pso 6 menodos7que tl vaor dks
_o__________osprs d_________: Escpt0.70 d. soodl ot, N 2s|olto. rbsajaoSA T SSU R Z41 .4, .uol s 0230so PEC100 QUITA DE RE- 1'. Vold0ds. Pr'els 91,25. H do 0 0os i o 12 o. s. 07 Cazada
To mao ee ntm nt.P.e a a d m bpro dn o] S Conlo a 'rp oerI d San Souo. Tdelre C oColmb1.i ,tre y MarAs o (L
I W-1- ProIecIAI Dmu--* RoOla SAp -ari- _____y____._I._FOR,__Uso,_M; M-4206.


VE aSPaE4ANdZA e.oi 169 Rnt2cs 345Ar0n.e y0,optae omnso para U. ser oend0d e' S NUA ES REPATO oecs'nus.oooooS s,8t70 .agad V N O UC DE-L -1-094 01 yo Iri l, re oo000000 U s-E-s-155o3 Pe.
Sdo Isa 8aaa Pro,. 140,,00o 1001 Os- Sba 0-700, B-20 . s,,s,,, co lso Ds. Csll,. M-.0700. -02.01 7070018 0700denc00.losuo Paso Ssperobr, o o rdo la. 08 L-1to72. Fslloo o Con un buen radio, bansdas _l do s mdo en~oe8Io" Tll. FO-44 H_ _.1047.47-4 porl. oals. 10rre7s llnoso 000 ar7d1d8- 0a7. I' ,-. 0-._-4 FORD 1951
Roost. S125,00. 545,000.00 tO a 1000 TAD.O30. HESTO 00!.5 0-00AC1L- 17s7. calloo, bugar comerooll porcolo, 801. _______________ un vetdr' y e -. Foromaootto, Sodan do 4 700106,
CALZA DA RUTA 2 ca~ bos ~s biuoso m1010000,o .3,,,, (s00 ntl500 120707. Joogo. spoIla 00002 x 12700103 H 0y0m7y000 01001080, 51 ETBL __ t ufta mena~ Pregunte BUICKo 10un 09nt0 47 7 7$.75 so Vendo c0n solo 4000 ml'lo do
._ Ie 1001nta 0020000r~ 00 0 57,r1 m- 00mie cs. car-00r00. 0000, 001 dosde$4o 0 $ 0 10 80td, 00st10 ano 317 ESA L CIMIENTOS fepo doun meniE trc a N 5 LMU. ura 0. ,7 rd.vro n

00ao omupn a t aCl 2!88.-80,. 70700 1mp0iopatO cOs".Du -B187 s--s e~ y Subirana CH2EVbOLT p erta 51 80 005 Oqsoodo 00000 Sin LiAW.
A 0 0E ernde 00.3 2 a 4 _____ E. 0ot H-1157-53-5 c77m 0. 0 Anos4.
II 50484 V EDADO oCOPTO ALMENDANES, 525,070, REM- CAMIOS Y FACILODADEO
1.0 5345 0. i1i'wfico co n Murdas 105 511 0, 0-0247 isuo
Ebs7500, .00b d d Ca-1122-nC. 5u0 1.dImd ,Polls"( Ue(.J r ILb .)-1.0, re or md aIH -12yoto d o. m cOO 0.7080~ 0.v 1101017G4- Al hocer Cualquier opera- Automdviles, nltimos mode- I
11-pao. __ndm . 1-MONOITICA 1.1 $ -Ci.n, hagalG COn a Interven- loll por dias, uoles LINCOLN 40. I b1 0 m0y b s.NTA

E TE o40, $ 6, 0 o ea,48.00. 43,.0 D fl r a dC2o. do corr dor COloqid ga aje "Detroit", Baratillo ERCUR 40, 4 p -do, n r
Ed 5 0 sobs ,050 s 2, CoO 0. s os d 00 sE AD ER HALED LTR,00,00SA- Ls pral-e rcia 58, al fondo restauronte "Ba- PLYMOO'H1, 00, 4 p 008i,. n0000. $34.95I
Edificio -m0dorn. bien. 40stru. DABLE D-EdLA HrACANA. CON par. -osi2.abroEDAD. ECoCALLE hEs"E.ATel4fno: E-550MASoALTtor SAL-- hNC".108l(f-M:)M-n5AUOseUX
70d] 0 A dd-".m11Moopn tel 4 .-o rt
cieja- _.d., --d-e Y I.d. A Pa em" zd=1, 2 b Hen 7o5re Parjf, 2 ArCno, ,SLpC ggj. Von, Plum as

-1o bo. 10000.0,-0Rent. 28,.00. $7,Ia000.00:d ,opiaImueb. HP24s3-$\0do- San L izaro'203 AS-9081
2 1 Reot Si 100 in 0-SI.n 0-11rm 1d 001 ,1d-d-s. Ps. O'Rely 2, CdAL S o1 recen Ia m yoo r qaruntia. O H-10 0o 1 rots, calaad. Y 1. C
LT 070.9 00 0ti >701070. 0 IlLS- d0 4 000,an 000 00, 05 00 0L-0,2. sLCoor ologiodos112-8 ASFALTADAS H19-33U --s5-sFb
soredem 450 meosol. sObIso p.- 00.0 IS-7. 71.' -------~--- T fYRPS.161 _______STUDEBAKER 1950
S Solo, sowodm o. ss olm oo o wr o O IRAMAR. 074.000, 00DER.r.E DE -1.
sna o y-o rsos ara5,e. o cs e o3ur Os o AIJUed A-05 VE.00000000A 00 OE N 7UENA VEN. So 'oslo convertlblo 00n ma0gn1 0 f lfll ilr
0000700. Tooloonoo B-o4o -su ? Pits. Indepenodtentes. S4uo,300 50 5.0 000e, oaltOO crpad os y em c- C~ elTre ACuiedosCto ta bo 0 so $0 800r000, 005 FrlgIdIrp 0 condsbsones, 070070 57m0s1708007,

A0T,-'l 2 .S48.4 1t r .-013-57- Informan: A-165, do 8 a Coonc lonoorlo Ford],
00,00 d"O'o000 -_-_U BE ECA E Td-'ptUC-yDLin -t.
msd8dade-, y Pn o s. 'ILid 107' Rcnta S840.00. 38s,000.00 c L oy o sconfor. To7 0G.-. EXCELE0,E70,001 d1 r 50.1. S0N 1 70 0 EI 00
0,7d0roscssodol.ad5 o. ,o .3100 I:parsolmleo.75.0003007 COMU ICACINES ssoo-b, 07007d10c100 truid00250E lsun2.r2000.1-8 AlMUNICA1952YO195
.END01 0.-soA 10A5PO00TE00 soos st sa00hptc 5 Dr. C o o ,l55 'e5 l 2 ML 12H-112-. -3 Hula, 1. 31 y LA 'ESPECIAL,'0 00.1 1 0. 03AC0rAUOAi COMPRAMOS SU AUTO 01FOR 4 p. Coo Gcoronlo. -NUEVOS
na con portal, sala 2 cuartos comed"'ER LA NABANA, 58.000. NENTA 00. 700 tronulerOnCio para m070010 inlormeo. Dor ., OszTlO. -. 000-. aao aao nsud-E u unscniine. A pisfclddsd
1,00 0005. 00 7 053 000 O 0mrIO:.I0II jOportunidad. S13,000.00 Pd00-. ooso, co. cItOr loo. .d Is 00taI- o- Em 0000 C o .d
oossdsoor,u0'O o o cma~o. san Yeooe i opo l6 anososnie. -----------------,-s--------------T-----E-U--A-A-GA--------EZ 071 1TUDEBA01,04 p. go. TomloooA -nIJIDn 30
0s,0. Sol c on so lob Podoe s,: 005-doernepr5.0000.57. Loodocss 05550 .0 Clzadab 87 100071. iEs ve daIo 10 000-, Ionmodiato a Cenira. do n etn San 00.00.1, so edo LO EZ150 STEOU EY, 4 p.m nuv F R
0000 ,1 P0500, sol o, o 515 00a 0 0on 00.cuar os pot 75'a Portla. Oo ly 2. 00.1-2 -. E, 00 m00,0055, ds 0,005r1. ,oederl. su0n0- AYEOTARAN 0A38. 0 0EOUY 0p.Cos ol.FORD
nte ~ de Paader Hua 8 I o oe. Do. C0000. 201078 50 do olegsao. Eo.1344- seflanza y CamerCIaiea. oo bo, 017000.43 rool, Gr00 neg7c10 p00r U-1 MAOA e40 9 007UC6 Line. y 8, Vodada
tos A 4L V L -CPA R C E L A S D E S D E -1 -71-0 8 UI 4 .

t4nta R M0000 Y 40000. 000 A-G1223-53- PL4 MO U T, p. H225-53-3

(Corredor Cole Hadoa bos dso 4111 L 00 SOLARES SANTOS SUAREZ e:0, Bors oooocobsermo oas voO. 1040 HUDSON. 4 p.
ESPEANL 169 L Rnia S441. $0,00.00 SLRE ORIAEI IL ENAMA- AUO'A 52 221PLEAUN 4p 11-15-CsUs, m d r'lHy 1-----.1141 LINCOLN 4 p.
NICANOR DELRe CenciP $37,000.00 m,1 .0 ore o medods. Collo.,. 0105000r01110 GRANDES FACILOIDADES Rv 0d00yg08ni~ 111 14 00 .174T
oIA O E A PO C .ensoo sa os 0001 0,0. 700- 1,07 2510007. 0000. de5d. 05.00 v001. 0100070 0.1000A. 1.E400 CASA C080E- CHEVROLET .10 oa .15 14 ODPae hT
Co~pOS ,--S~~ 0 lSO, 51o ~o. 101, 0L]--8000 800000 O0.07l 010250d.
Care 5 ndma d jadm poalaa tl.m. amdo, ar grae, le A~o d etr D cl ReR- no -05DE PAGOS. u ,-jtM LIgntrio Coab na, etn nCH OLT ue rai .o, bakidCHEasET p:00. 0 a 4 b0en0001 ,5 -.S50 H-.00-4. 2 s. d A upCCHNE4. O D E o. 1(5,.0.- A IrfI'O
0.Isu asapy ~ w 4XT- 1 -Rsss00,d0on 00nm0000a0. Dro SIN! INTYERESES 0110. 0005 000000000. Cos. 0i 4- ST,2DEBAKER Chooa pson . 1830 00.-.
bosbaos 0,0/oa 601. 51-0 2 L0p'' Ososo 010 E 101 B-20070 S1.5.OL -MIRAMAR00~ o 210. 00,0,m,1 E-20lt6-5-14. C12EVNDLET . 1141 96DA ON V~
--rmtA d er41Cnud Gran numero do 00000 r10-1 _n 61,CONUICE lop., . 14A DM3RAMAR S25,000 MIRAMAR "50015"0*.0?2" ","; COnsIrUIdOs y muchoss rnds en VE0 10.00000A 5 10 ON abVENTA 0E B0270 eopo. .140 ERTLAA Y PA25007.O loo n
DA RUT 2 51 ESsABECIMFOR T La CLS 1.55F r ciV I idad--00ct N- iensdej Residencia. $22,000.00 0710.0 vr.F70 pruia.Dun ie CO7Is10CC161. sons, oseno 0 rsgodoir do oohIbicon. 10001 PLYO.OUIR. . . .111.
rm-t .3 4.seswa mam g~ae t- ,F-0sqH-248494 nj0 P15 ret5ra. n70 10008 vi10r500 00h! te- CADILLAC 112)1. . 1040 8O j
ra o AI'S" 800,b0,l0Ge Mdrrareien I 7000.anta 3404. Visfieroos y COmprUebo 01s ne 00v0nd0. Cslbo D y o.le PsiolottI 018000s PLYMOUTH . . 141 -1b 0 3
Ic m 0.-2.2.Lpr moo aci do 3 suaosoo. 2 bao. despa0ch0 vetensqu Colepo Bolos Pop.B-31 DoDGE 1040 yT. . . IJUVI4SI6
PL M. I NUCo G m n iauedo

REPARTO 3.A ANA s.3o o00 0 -7B 0.2oecO,071 1 1. 1 0ED0CO'AUNSAEG000P- 0200. EOE.S OO 1 0
W0 O bshaAo- PrARQU y SubibnyS ncEdPl. rqe
00-550 E -SMUUC 71l.os7stoot 0250.70500-S-Lasp- y010

b-Il. 00.05 .550u mB a a aem d 010.01end0 007 0o __Oinas__n________irda __ 11 -- Poosl CHEVROLET 00 40 23, ontre EnOnt y P.r~ 1 M
01.0-04 Iue asosd sroo. 1 b~Os D ro 05 CALZAI5A DE BEIUCAL BODEGUITA CRIOLLA $950. Coomtdo CHEVROLET pIancho 0027 TeI~fonos U-8714 U.3-778.
L UYA NO S24.000 ~ oos'Ad"o0- "107 oa o 07'.'00.1 Corrdor Colegia do MED ZAs I. orotda, ot onsaos s00080. 0:0 FACILIDADES DE PAGO yV si u a
h, I I Hr101417- ts p0 0s. 01qu010 0070- Asop osoos sopr too oom UH-C 7-1253
p0 oo s 0 1 Rasno2n n So9 ,000.00 0-nun ry ,b T2.0 erngo a Cargo do "a Oyoo, 0.01101 0 UO S LO Y CLOEZ
Orm' oss 000155n1.0d 001010 Poeso' 000 I~s md o ,ma nut cIooso 1 flops d e dos pso o: ar CLAUDIO AGUIAR FR A iH B N $7O Aosr:,U73 -( IU1-2 1015
. .m. i h- err-. cdmed r, boParc.lacianL nFArMAi, HABAA 75 UI E efDn M-S72.s. Dy 5ac10a. T ________________ AB UIy6es Il_dicr-ht-l-c.'I" l sdp r dr-,s.m nasa les LIaGLe b.-Y.4. P IN E S


O 00n14;,98 000 S 43 000. too" 'n n.o dol I os o o l os o. 070 07011.-R .,-- .PolssooossI-01 N7021-L. r- Proxlmo "D1etroetTonaBryt101 000Be 003,0,5L Pr xio ptm A3. 29,010 ________ MNOA0CA GARAJE HABANA, $11,500 -ZA TAY6AWT 0o$4 0, 36000 lod e1.- 2 -E Dj-Y B ALQUILER .1. -.2-EJA$34.95
so. comed.e -- b:10.- 00101 5007e. 1c.H-127249.3 5 mroso l ol eLoglo do CorrodOre S 5 o0 1 0ue0 0e9s a r0n. E50 un0 0a730.
Cal Pneige n 000orr 5 0s uatsm ds o oes 21 -, 00000 0r0708. 0070rm04: OpiIs. noyes.; V E D A DO
00010. 0000 00.b terras c'e. D. 00000. M-0 y A.PN O lA 00'- 05.r biySoMl LEDO V LOPEZ
11004. pEs -.E TO E 0(- o1)CE A SO S CLEN TES Y AM IIU X
2 DBEL. ABN. O P-luBmEAaLAE SQIA IVE- Gs.B UVOA
CERRO .2.0( ElDEUN.A NA00VE.-S- d 1 ,a0 loquiler. $2,300 y reto1 9 00000r Autos de Uso VtJ Vr 3IA5-908
Pobl Qos.0. ; ---Io-000d-122odbn E E E A A -- -- Cubo 11, Cofl. Proguntos 770 Tomb. A GARANTIZADO5E
., 0.00 AARECI.MUY YESTARAN SAtr SOLO EOn moQUINA: NO PAGA CHEVROLET .1n odsr . SE LIQUIDAN CUATBO
4Ooposooi 001 I ,2 L Ie 4 00000ato r0 n50.00 Do A R CO U lquilor, 51.00 y rest17 0 pa05r 00-co70 CHEVROLET 4 pserofs . 151
.A.N L00010 I n y r0000 007107 C b SSTUDEBAKER Ch p9o 0 1851
A T U EMRAMA BLE On ibus. Vendo toes o- 601, CoAb. PogunS, por T701m0s. CHEVROLET-.-.-.-.-.-.n.
,.ondepeidientcs. 45,1000conas 0007700cue71.iso- rG M .CI.
11;- -l.s (0000 -1-1W70A1L-4. BUICK Sp. 114. 14
hoo so s s-sd re101s10 a 4 Ln e atd e o ~o soouad 41n 0010 Casool d 00 Frn oo lareo junnos osoadno do _______ _ -- PLYMOUH . 1851 ssE 5END QUoCALL LOCAL GOON- PLYMOUTH . t.I. 0
-ac~m61 122 g s em.ao m grj 10 70m 100y lor s de sl o Coso d .l. eu do omlol b d. o pa da00800 r1. s10000 PA L AC OU 2H. ,. . 1041 Y 'I
000, 3 .o' srios7 DO 0 00005 Aoso 54-10 xar 471 o /. a Ps sol llo 070000000- CLLACUT 2. . . r i i' i N EZd4oleao 5 Sj NTOS SUA R EZ .(( 1(0 07000." 1o5r a 000A0n 000 Oslo.- .CA7 D C PO sosopotbllIo-I7. -5.Ca1.1 CoodECHEVROLET Volo -14
BE01RSTA01 3211001.o 07 181.00100480.- slnoelosoo ono loro, bnsoman;A-] 15,X deELaBIOR 1145ord


0070 0,7i0b -.d00d S enip. 3134 r, snba -s-11 SUoOCicEt E EL I 160 a4n7 ov la COMO NUEVOS, TIENEN
.n. 0.2-r enl500 07700- 1- 40 4s 34 2 VENDO Ml QUINCALLA G"'a 3050
-00, -100 o Cols.-m- 2mnLrA,. 1rIiy0ds. 004 N 8 p. Go.a pinc Pon NCHEVROLET . 110
LAWTONO '16 O h 1.r7, 0, '0Dr70C -d 10000 80 p010y mp0 nte01 R. GARCIA !$OLLEDO 1-.0- H-10095-- Ctamlds CHEVROLET pltoolo. 1047 0,,0nlbr fpe oe
I p7, o1nS o C 07A UAONSCEEIA. P o S ROs 5E-Y ACIL5DADES DO PAG0
A.1- 1.31 y 00800ECIs 0. I -.Coos- L aA


medr,10m70.!t B5001on 01.- t00 na00.3 30u14 354 0mesuaesiAI(nAW375. '#1o
Os.11 Looez .07070" 7"s04006.UHt-H-W-013-4G9-4 225-9 __________-53-__ VEA ESTAS EN4TRADAS.
SANTOS SUAREZ 2,.00 01 Infora:_U1SUEAUTO_'DEaseC_.
0s Jaa- n nv ar 00 00107009, bobldo, .070 0025000s 025 m-so d BUICK Sopor 932
. de d ral =la 34 2 tu~g$4iida d. g -84 -Datadbasepsd.a ndrl . cn e .i dgo. Taor ptn.Beo aoprtnda t diicoca rclrado X4en H127ca4 ic. nraa 6o

1200,012 0I'0 L00 oososs osloo 0500 VENDO BAR CAFETERIA 3BIKSSpr.15
IT 1 ,031. m oTialoauCo traN - S ." m u.cM oARIAR S25,000 e ,00800 050 00000 55 000elda L5nh, U,0lr'nc U.l re 0r0ger0d0r 4 En Super $6 1950
.A rnodo o,,ods 000000 Asoonod 1070e00(0 n0 occio0 mhde-n,[ D Jojj ,M-d 86, 70 puer ostos, nelrpoxbolcgo.ptdo o 071000070,
de rdn areedr. oralsaS.O N edr 000000n vt, 001. e6notrogs on 1,000, roDS OBL (76) 1949 UHE174
r r dar .o'.- -.ild d Bar B.dMuslo.plo S 3 .
1 b 2rs .Line.e d. 8. .0 G .Lyn H-10008, 07d
PARCEeLtS D:SDE .d.dB-re1--I- S FORD. ,9P.
MAN-EL0LOPEZ R 'n01,004, LAESBR--FO. RG ENAF(AG 14 MC V 4p
Amp). Alnendares So),000 s 's'o-r, .' L t; ""p" -uSANTOg rUAREZ 's -EnS 4I
Cal Laqia ardt o tl aa.%.a > _, -o-,a -I qr s co
Sll, 0,0. 000m1d000. 0--UO. L rar D CHEVROLET Conk. 9*
lob. 7.a100 7 0 00. 11loMEoRCURY 000 C 0 7 0 ft.0- VISITE A G. PUPO | UNICAMENTE EN:.7E00d7025.00.
HABANAp$37,000.00-did -GRANDE qu used dCda d e Voodo 00 Ir10 do r AGENCIA DE AUTOiO I N
HAAA -4, 0 n pcomprmr "un solar" en el pien 5O710llo gu woooo 0010170 p lol.$ 0 E7DE107D. 2 12oa PLYMOUTH 1949 Na COMPRE SU "FORD"
doANO nS- 3 34,00, 9,000 v E DEL DD Anooe sin .ver primer a
$$" n~cnah"'siodi'mt. R 'Sde RPARO be1r 6.ft;CHEVRLy T 1.2. 15. 1- 42 OUIK S pr. (. 14 "EV-- nMiPoo H A, BAo NA:: 00000 C00 -MIRA M A, oe uz, el o dg. i.5 3.05 o.O t,000 0710 E0'0F

Cooooob.075000007 11.00. lolosso. 0,0,. lopoo~o 07 olo. I $0,Ds 00 0 n orme 070gra 00l0 00 00101. . l. .0101 P70
d.011 018 u d4 0 a 1070 70 410 70 000150.00 0000, 0 ,1r0.0 os o,000,0 EPAIITOlad g a a U "3 C psEio) A oaa O D nta a$0 0 .C O Gran .c0 04rl.qoltdo.tO- 072-50,00 Haba4a 2
"A1A NA 00008.Pa j e solo.hoIAMAd.t,,otuFd IFA.-. t.OD 0r00 .O. .Su9er PoU . 1949 FAPM"DAD s

00010 001. 7-4-n224. 0"00""" Un 00001. 0Dis00ntOOen0re0 aS impOrtanteO Avemd 4 Plo.etOO.000 os lod oes. Foromai Fstrdo 47007y .-rt. .
EDI~lclOS H ANA e o. LolCl, 00 056 0s ." E cG acY onaC y caco aceom, o, a. 3, 1.5 ., 93.0,, C ,00, 010a,7de,,3,C. C u """ O D rcorga o.
'Pools. osso. do 2,5 .30700 A. Siera SUA R(000 EZItsnlrls CoPU BEC'. colds, Y 0r 0 i. 2- 2 -4 OR-A 952 UFORD. . .1949 j. d1 ,000 ,ooono. 4 05.0071naS150 ,.00,05.0 E100,013. cinde soo eN. rc 01070000000000000 So o RD .1 4 nrd 3 0F R .E t a$ 2 .4
dT cVlmsdrnecno3 yr mcnmp x- OLA ES ON D ria G -11r dtei 1r4 puer4tU I. OMGERC A1947 ag aPr dod
VEDAD05I~pisoo Rooos 1000~ Cs-Is- Oo"ooo 07 FACL0ADE D MPAGnO- Fdcnto. e e ___ERC___._._._._ 95 Estoado 400. CO N GRAS
900 oo. No o osloo 007 s6 o~oolb00ob-o001 LZ 57 5l 000 4~- p ta. 00 L M U . .P1949 FILID.A.DE.S- 4
doslao edos a 0700u. y 0l5I5Sa EmI; s ,0 0 .o 07:01 Un Re$ t D RIo o oo S 06,0OR 195 C don0D Edens $ 4
I~- __________0000 0-7555 ~o 50 00070 pr Ed-IPr'4 PtaE,"FordomaLTie OLSMBIE"66'14. Cro.Radio.

TRE ANA S6.1ENTA *ro
Er-,_glCrVendeClulCou1 ORD reel reglALo.190


11 4,000, Rents2 15.00 Ronts S4l 00 515000.00 0 CNER NDEScofoe o lA. a. Cae. FORD----------HE-14Otd, .0 .F.2R9.Er .P. .Ed,00 ole o ooe o7 soo0d 700Oe SLRESAIO tODErA Cor0, 03n. HiamiA 4 puer- ias.ga$500. e Ot. uets
CERA SQ IN D ed~daPrxio a dame~pr aCA-LZAt15A Der CLZDAE E dIinerBO en U TA CRIgOA $950. CHEROET .d 1 n Tlif. -874*v-*

TEJAS CO 4000rrd.000 ol. Do. 000M. 5000755 D ZIsod-1 FACI D Fda cN T a des A 2FA DADPAGOI. .
EdD -ERCURY -a-,.ddr-reb1.5d.DO-GE .-p 194 ob m34rsr-e-.
080070060,5 0001700 000, 11 00001 ADEDE AGOde ROBERTOdHaR NA1NDE- 3-CAE.ATEEt
URama9.nAvendAoa.$S6,000.0000.00ST Y--,EC
.t-doIogId-,- --0-0-0 -ImS n ta vEni da. c2p,0.00.0-H0O--
ULU-D edE-2$460'-D.e denHABANAa $7,500oT 1t.U-1rLC-O.V E LL-,7
do A~1-tlo-7-. Los 0sido Ioodp 000050 soo 0 Ca n Paneld-odrinulOO #75. 4 ~ .t
A, 007:_005 000501. ri: y 419 UCIA-FCIIAD S 111-123O7L-5943SUD BA ERBEEN'-1,t-00 T0o8.eDlif. en.H23.5-D13- UE 1O960.ro y4000Pe- B U IC K uevi.
VACI4 I 75101000 02007 8070400Y1CIA 0,80 ION M70.00A DE TOR50195 FZCp.PAT.A207 PP/d.y>pe6
LNAVWTENTREG2!,i PRCRfC an.,d,1 rd 95 CHVROLE 1940 TUDEBKERS-_ .
1100 0 otuads 70 00 isitosoos A." ooobo doostblo


TE SCO 3,0 ro.CURlle2 Josfna. $4 2,00b 00 B0 tan ls RiLso 4 38. oo. o 1010 SAoS A 00 do001000.LO-401
$27,000 9-0.3A91 Ato& deaCooDE MARTA
uam ei Co.oo poo0o 007.3,000 2007I0tS bE VENDE00 NA0 NA00 -- c-od2, $1g 1,, 5U." 0',,I t 'I Pr
L, tt -' r ,21 BAN SL00E1,5Qb.ANO A c s. 10.5. I 50001.0" SELIQUD-25UA- S
010000100-d-o 1d21720on, ---- P4di- ,' CHE ROLET '4671451115

SANTOS__SUAREZ _S __;7 05 P071:250 acoost40,0 0000 RA- --- 0 -o __________Vena___________ Pr~gmt. 2 5 H10407600-5-4:o Co 1-5-3 H.S-3-5t p00 o A D OoS
r", ,I d 00011, 01410 osltsI ood- S C- -1-36. -4- 00-300aad a is- 34044 e C

r- 4- 0IjI0.E.-1-o
SANT S SAREZ Wl~ool r- Dr A- d 1 -3 1- o. LVPG H. . .
DIARIO DE LA MARINA.-Martek.3d-9L t J 1Op


A N U-N C


1 0 5 C L A S 1 F I C A'D 0 S


D E


U L T IMA


fOR A


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO HIPOTECADINERO HIPOTECA ALQUILERES 1 ALQUILERES
53 ATO Vli YACS. 53 AUTOUO Sy i C s m s 5 U.T ENDAS NEVERAS REFRIGERADORE 64 OFERTAJ 64 Eg 2 APATMENTDS 62 APARTMENTS
S DA 112 ALOUUILER LT OOiOTH DEL GANGA: t C I T 4I E 63. 3 ,SrEOD E, blEO OLs. o7 N-. MA Eololo. 1".T epIP OPI11
do, h r na lmlidad. InfoIRman I~r.d $ "' -snon I t dM o 1. om L CNRL 6.Dibero cal uie Ckntdad OsEd E AA OOH-1o. 8 E tRE1 9 EOa '
Vao 114. (0)0011 0/. Espodo Hos- Moll 114 Ap1.t o1P]I 1000. d ).93 61 ltU Uu~PIf 0 ,&oy~I. RAmor,9,, Gene01 otra d. tanoadep-a .3 Nevortta ,tI 11. MOTOR WISCONSIN Dinero, aa cusqrmptda Klj.Ue lcPS:ALA CORO. HA 1 N. 1.6 NT>lu I paraet 0r6m. 1PIA ntrOr
pIlt. No to ha lo ao. se Agire Ay0*annr G 00.ale otiot Vlr deo in Copdl. d o r ppl do 10da SOBRE MUEBLES6 p d priloso O Iorldoo. 0, aeo 1)03- c o lle1 d a. comoedll.000 car06.
H- 1 33-5U bSARAe ntrojVwrtude__ ntra. 0 d-13445- 11400 en 1 erfe110es000D t oloo en p0d0r, 0prce i 1103. tnformo: A-loll. ttpeclo p10 a oo l l n de gao. polIo y lOrChvr00 t 1 m004b0 47,03 v lte e o 31 ur e le a 13 i;O FABRCANTEo. ROLANDO GARCIA 101. T .in -u H-1201-44 31 A P01. -RAET 01DRN 33 0D Aa0301033ld0 l op ch 7d oelodo lmontacar10 ). U .13-114, 100els do muelblo.agosto. Toll. A-200t. ECo-1- Haaa u RIPrtS 10001Aa8-et aubld, clrtrso
mobN Wotlaoo 3u br . TeMooolaor _______r__________0030 No 80, 00q. So. Nlo s.03654 LKA I. VWpo de .ri. bacr Tar. nE- MAS PP3030E 400. A It M 0 holRl~p p 0301 311 .a 1 1 O 0. I nJrd
Oy holTl.-133- 54*~im rI eoRTUAIDAD PAWA NIS O -225 blon par. tabricar. Medhan ala. 11., o l,p31o.i a hcnc all M 0t 1.03 3. __ _HSE VINDE PRECIOSO PIS0COR2 LAI CRECA 0O1mbP car l0 pre 1,os o r opholple td, --- 0 10r dovotoci). cOn derecho a ame F0ur4 Inom s a E Aql'LAO L 0.00 APARIA$600Chevrolet Wagon Statloo 1043. 4 00 00r- 6T doELCTICA. 13PEN1-d0, 7011 ,tllo 00111, st, rote 61.100 paso DE OFICINA pale. parolato. Trat. clara. 011E. ,,E7ii- .1se aCae4 o 5 nr 0y3
too. rely blon puldodo. 011 soo 00n, 20 0 was amlfe rRiCA $400.01. C33modOp 0116 31046rn, 11n,; tblon IACtON RAIA ~ vo In 0123alE 0331 aQUL TPARTAMENT 0 l l.TU bol3, Vedd3 p l0. om1d1r. 070 00 .0 3 109-.
Pooo 131161 13~4030 911343 014, -"AU ORA O n A l-- -- .Ic


01,r.6 60321 NO 350 o. 010 Vedldo en7r0 polelns rmpt S CA 2 so Es., m~oodorno. lopload,,0o lam 0n0. me0600 palota. lVA Y ceoerAolE: 61A467 I lL U OFl- o aeold4 aceda perlanalit. Le p~l ldnr, q e ustod r feenid01 Hpoo1po.- 8- 0e.03 1 9103 1 rI padal on 0.u 4.04. 0dap14b11
. I. Toldfono FO-1145. Juan1. .No rP lcobr 203,bjs itdsyCnot er rlat. 200,tlvsrPi cn, odern, .lUnderwoydC,,,,30,. e2 L presloel d9217.0q.e 1,ledI-- -.P. 21fam00. 3,0raj00. Unforman: Call" 3. .2
1100d0d0003. _____________ 1-130.51 P1044 tp anhli, 1103, Orlgldolre 1133 do II" y 10 $00: y RelI303031 0310; 3 por- occeollo 0 313 130006 lntels Y iArP-A 03-A 0E1NT ,30 OALA-C030ED0. 1100, NuP,', Vodado. V1,rll a loda. h4r0.
HN.-4----., 0 p. d omppado todo. CnI o 16111. Cc p doD I E0. uhC a 0100. I 3 .m
A -NN e 3- . II.op aE s : SE Y E6D EMM 4U 1 A 0 N I 201, A pto. I-A 7r0010* H oxel 1 ,- 10 1 A p erfe ct. d I "I I .ol. dos, 0 o g are tiA d1 000 m e- m Iucha y l i,,- 1o. pe do ali3
bE VENDE CHEVROL.ET 1600. rL.EET- de omprImIp y 3 tr Uelar "Chal e. aol i-1217-6-. VAE-57-B. EdJZ bee, dedooos eo 00 poder; 01031m. 03 Art pdOi.o 9 00. 014003.d. 31 C A p6,1e 6 3 1ld1. 114300.ME S A E
lineco I rinsed an.rd a. Ds1Ix16 onmoo H o -- ,d n .r.Ay on rT"HbnaNuv",ru pa6aet "m'atd-. Kihnetnu0ev1. elt ,1100. VOao en Ave. de 3 310eg01 lbdillo. 0foprmes: Sau $3.00 MENSUALES: CUNAlS, PALACIO ALDAMA bien polo comprar operol de lo- to 1 yIn B01n3,. EdifIco, OloInch. 3.uar13 d~omI1,o 1, o oploto y Porch' Acooto No. 100. coo o,Avel1edI, VIblo. Iano., 0 P. 00. a 10 5- m3neo oeo eoao 53 RADIOS I APARATOS Plaza do is Fratoraldod. bronzo, gonodo, 7obOCO-y cold, E-2.ll03V03Vrad 2 0m1nu110 Un3Ilv0r0ld1 Caltll1,o.
s. Horo : do 2 I e M H1.- 1 mo- noH 1o me1ia a i a ELOS AmOIIad 1 entrE Rt Mont para compr r iIdutri- y corner- -CarPaP. do P-Ra C0ney 1n1d, 40
H-____________ 06AQUINARIA DECA -- .133O. 3 a a iiPaadS* ** comratl ooisdecns E A ON .Jlantn elsd e
70E010 BUICK 37. MECANICA y Go- 30,6e e, p 00et esa3TRe~priCS S e 1i I 50 oaE'xcRs p1,a~o - -- HCI me-8-_ lil, r Os i o do ub p ah N caa, VE AD na 3. 30I0,00ld00. yPI U0 21 7ome J d onE F 1 4
ac O lId1e, Pan1 11--.l, T. NO n.op1 ,4 p0 .
mas~~~ dI prNr -Stdr I.T5.plod aasmlueo.car A B CAdTE S'F OL N nd O GloAR TCI8 EG N~ AA H. tea dsptaaa a r 11 T s; cTmA cuaro vdr f a.
Verle Calo.a do uano NO 02. Apto; VIcuI6r0s. DOe lljadoorzaorande ., eIs mensuales. Juegos CUarto n- 5 .0 G ,po E lec ,,,.-. r patda, desd OTCAo.000iI~ER ha toco, e dPfhlol ePOn rlos en P6. lo. 2 31 0.0 Slo.me BOl~3~ 0-104. 0.132
,orll ogeno Dionod-T, pregunt.a 1 p 0R ,pc. ID. nos. Sillitas, COrralitos, CoiChG- do 20 3l o op 0'1' 01", ouolqoer luga r dcelrrtos -- l P0-l UARDA MUEBLES
pH-1Q3o5po- oo- lo y ld l a o p 013d po ;W --re r n s P m.e. 00. REr i Fadory e ". port1- dEIEIE ,. I N T A simesm sd nr u e sadoo 4-d
______ 04 133.3 4110 000P101 0-1C-146-56-2 aCo ,,ns m els a pric n t", Cul.- mes le 1300inred Fliet aeproopI,. 11007144uea ss prae C N I~aiEB E
I C. La m, 4E E pTA.O $a8 0 MNoES JU EGdaV On". o es o.oo rMEsNU LaESntra vb_.omdo .o7 o. Fa .Iiae .: mac.Hsi E V N MAC QUNER MM nrAis or meis eadl S nPoRO N oeosvsTarO us cI. .t a s pes,I 10. oraU --1--2


46, 930.0 S oluonde NOrlip: Chevr olIe 31153, 1me A 0p 3 1103 10 trada rados P lllp 1lot m ercales en E itBla A I .E 1- den, 40 r a I. Hiaa .1-3-4 Mer A Y6 AS.N
4-i. 51d d o Clb a Ch v.3N. _rI,.'coam lp 6 3012. O msn as a er ez e ,e os re e S M U B. D OOnA r d on ustod topenadou _ r Fqn LYMOUe T H E 19 0. d G mAy AN C-I -ll- f arede 4 d. r d oo ie p do po-n p e dadoi.- O N 40 n tr UELES A22sla d rd AI

Bu27 ur15.0. a mbim oboppo Sill SE pVEth $8.00 MENSUAL: J GO soes Em ro Mag, arr artl dtr Gnrg. 00 0 A -6.P lie is8l0 ero4Ilel. 3104 30 Vl17li otlone01 P00304,0.oetstalo
InuaE ,"on*" n ';nogU --645.8Fb Carbtao 3 muepos, moelobo.Ca izada ELEV I I]RE one USI p0 C Ud. nI r -4 ceb l e "p o A 1 .1 roi 00yP330 P A3."m O l b1a-1e s r0d33. Dodr 1_4_ 1 1 4 a .A Jeos cmd r s n 29 esqu lna Te ja EN ab E 0R V A ""0 a TO dCrt A gE St IRSuA 01 $ 0 inhor mc ,room,, Patnsmn n C 5 l r Aaot.la r u 4n1to. l hIr h ors o 1 9 e ir-214y W
notII 98 o srd- aca b d s. Ma- ERI R L A G A-rDEE TeA. p o s en NOnAl.L A r TAO I0,T1 0 1. UH10-0,-l3-4
fli, rl" 2 c"oC-4-n--azO RN yA E RVACIO N PtR UN So ,Ai TA UO sD:o*"'"t" """{*'
30. o n N.1. =-"16"A U ROSRn d e a o s e ts coA ren per fe' Cerrdor AUTOMOV11E L$ . b N 1"00 o o c4q. M odr ED 0F4C 41
-1 -5 -4E F.EoA De o n e p or a C m n s 12 1 aI R p .qm oe - --'n t- C_ O ri0 A N T .~ a:r 2 0 yn 2 0 t o
7 a0 e o oEdpo- R' " ^91.^ P 9 6- b*1," w-*. l$s." naBa co : 4:13t 403'de I 63i tollO
H -IM7 3 E -1 4 C-m b uebes. d. C ll I CA 1. C_1FE-m44 e1 4 n11Ju7A .4


31014 101. 003063.10203.pool^'"Iamo C. i ada G0ee Pra o Ele 2 UH-E-210 7 Gme -6941 (1113. .333303011n1tose pu00. 39sa2 1 310 o0nforpI3 4 I-sl.
17vo 1, ersu nSncls 7e en del Monte 522' O ER'NT Sro -Fianzas y nuestr_______Departa- 31 en ,,tr 12'l0nme Am0030 d 0-313-01pot9b.-Do-S1.13D1nerIo4de6303 0333300 I de0 300. bo e tto de Admin trin d tod o 030, 2 rrz al.1-80md-r
GN G C-MI t Ao RENTIAt Q S VC Po UN eA PZ. y-1 Sades, APemp 4 31 _____as___n-____._nbe. WE VM- CHEVOLET 1141d LEETdenldinapeframr nurluo,,, E NaDese erspgO A blne e-i966-6 :11-41
or s, de. m. I n .rmc -.,N ora.er c bla $ erc nes A Obr E u rlI 1 VE O .
CADILL oI .I s, ,$.0 E S ALS:C S ADOS T- Cb P u ArrL CI O LDgA.MA n-is u ua N 2fet aai rsdn insyaatmno.SriMEd 11i031403aue REFRGER ORES 1 4A., endl ]o Sp rncadg 311001 1-B.cE-1-Y V o IN. d 1 1333 5 do
v l- . a j o 10 3 IN V Ea _ _d eI s_ d e te o doevi n lo tbA Xo te l .It a O IA 474. r- -C I -V-. bIA r
Triple moedlo0 Agur 10eCOAC Ha 56,0 22lUH--n p7-4-6Y Fte Cd .m. .,- CAlqs 3 14Inf r Ie a1 Vo T
TI -- ed0n4 3b4d, 3 56r.e d nt o e rao 3.R CO mni 10moire s v o locI Iro sla ytlo do7.a e A 1.1lo 6y 1laro do m).14X7R AG IAu y I.NpII ,.,m,,no, Camas0medi0 0nc I lasmip ior AAT. T p 3, 1r&0Md-oAV oI ndo. El E" .E-12110,
en," dr d031 d 1 c rn1 v PlEn P.dlro TE b umt o4P. 0S N aa o 3 3 1 0007 1 0.
62 Seds drier0310 de7 0llunch 1tc A00 vch .30.10carodeco 001 M333- r MrCIo lld ATEnS F 3rd 33PIllaan113~l D eorta-n 1 3330 s 34nd0l3.3,l I0 y 133 ,,ed1.
a iz a d a f F V A L V U L.A"S,33.un1101 da31. g nforlltd r M 1B.-37 P .a -iie-M eiCrv2ja l ane III .0. 6. A l.loOlf ood. 0.
s o d. 6 d b.I. m. c.- S U C O IP O lno posla 3 1 0 3 d S e o a n g0sA 1rg s 0 0 )0- 37 tl 0 1 26 $.0 0 I nf__ m __:
a .pSit .lain ro at D, e s-i n 9ad r a P cI e e l tar r a r a7 ,, 1APAGA E Ad l .,
CAVERTIBLE sa OL 1101 Sdo u on o eo, -n.eIl. 100 s. T Ic. .aLAIR ci. 13,300 m o -b Il 0-t2CADILL~On A"4"" f fios, S" A EPLEDOsA cCoLAE 967- s, dsdem aos. adsdes"" d eo BRPA1 ~tE IOEAQla M D R OEII


0iesTame B a mbs. 0. ia. 7 a3 b l A70m o 14 p l ly i m 8. n r 1 a

Tel-elpuco: F4 62 12E .E 2 6EDA sLl0- O rotI c ad. A7. V -1a2-oo* g~l DII A. ,, op M~p a nza 0 d3. Vl oo. l0-lar-114d3 FDFI MIS ONiSm daI A0lu 1 prtm3nt 03d0011 4.1
ClN139.d ,l '- NAIN As. IT."H


A, - -30 ---- -_-CN O133-FRM -T,1r.loo 33733n P 0"Adls-gnrye e pole-


CDMDO GRND, RBL EHALS- IAO CMDNCEO,063O 1 0,US a.lg en BONOS '705 :O ALRE I LAIIO0 K:N AI, P ARTMENT,,,, 32E7 33n04 y__ b_____Prec_______.
C A LL 48eOs 1 5 s rNop ediaeo:AD Ea31Ad RE RI ER ADO RE C a.d direvalordorpo p431 Couz r 11013 UH-C30234-,. .ES.AS 1RE o lol odo 3" Pero ds 313n101. "r l 0 110


CADILLAC .1957 D EETN IO S I. TMNEDE No S-B RE U O FO NS 0.4 3-30 N142 o TE0I CN 31_._. _._ _I._11i~ OP --H- M 1090-8- '7111O8
TellnuLv044prAnibspara m Atrm n Jo aqu M G I I O PI N o la niinu 361 entr- e MEonAP RT ME T -1288IN S ed-- -de r d a r ad.u s.h il ip,5:3i alco rde n 0 7 0 dIe.aollee pefnlg .31db3G6 o 3 pod3 rpnd3. la. 3x 03. C c m d r34 b 0 e 14 6p e3 ,
13503-0.10d0.o d ptOIans. "ez" Pr3i300 61,000 OSUSl 4- O pl. en, 0---f-Nlr M A S 333 n. o 1304 2 A1S A IuEbN O tE rrI
H ot.Te-t, p.1sEpoy P.030.p l.5d00d c Sop 3 2 l d e r R atedn z .jij. .
LD ILAC E 19502.1M 0.RXA 4,' "1l""4 0731 0e.3r1ierVadolei.O .'d 0311 I a G m INTERES GEERA.LS D S 0 SIN1, E, A11 9, 30:0] lotlIol Vefr de
C3"" G-56 02n o n e Te leA o A- yW7. _r__mno___ _,__,_om_1,r 3 00. 0 3 pa l lu9
- d de 1 *l I i Sa. CA.n l],, I o p,.l ts1. A yo' 031. Toll. 21 5 n JA ORlo A i. P 1- r)31-4- m1d'- 001311 011 laece 1rc b:onIo.II l rop 6. 043s el 32 10 1. 3000
T I U-31 H-1visres0" me.s-", Id o l n uetras navert -i nevepra ro pdAart men rneVdaoT n38
CADILAC 195 Company, ___________ 110PE01pr13m0 (0.Ioms r CevoU-H1838_ -- C vI blemS E___$8 ___rEr__ D.oE i A1m -3.- 1- 0.-40-37EyA103b00e.PART
'.p .01 I N33f0fM.T3Q0 INA tt, r os m dr ur; lo iClzaassdl. 031F011.1 Mo o s66-0 rU I I Vends, 0 '. I v dl-0080nP31 13300000 N,010. 86(. N 74 47011 110131V1Fab
M BI CnLD yS LA, 4 bana, 4 ndU-29d. A:RR AHE0 (VND) M sbedube rfieaoe. le A LLOS ,n o ea nr ai a os ei- C M A A I
-4, Para hnch e i r ,a di m e 66- Ide ue os or re ct r, a do li in 9, es i m e jse sa co en Cub a siD oan c n s o de. m re n- eRcab 1 s f i i n o a la t de rm en e m m y p r e T l .U -9 4
CON Ben, 1A de Oc yhI [a ni e2L103 4 g- dI 030 0trlr id. I eI.t -3-d3so1.d10,
as ed n Ien. o ms: a rta .98aroo frisim sn adbadn. a- Cam9-r U-arzoal. = n f e c s p raeAo om u s

La 4-d. Ar iO 09 0111" rin ger". 01 111, 13036 D IP T 11CE11 PTO. 1103330430 dos 0411c3033


l & N o a Cho. sultE-- en aolma3 mo rtad o r11l 110230ore .lOl.T30130 C 210030.3300317N V3ERe 1E-SAA-h-h-
C LLA o mrm. 950l.da. ba n sa rta meanru 6eq d D N E. -6o.354. A-l IO, Tn I eo 1 2300Q31 410.eP3383 Hr33h, 333.2d2,0P""1o 049300
C .41 .rS 1949 C--3-3-c-4 -518 7 F eb. a ao r 0131. Coo,CoI7DA E O POSLnopa- oa ldo r, O Or 0IN F
d1 A. part 0dda d o 06.00 _usrdel Monye29,pr. o21900 337S 0 3a 03o.3 A 1 VEd. Co
I .1a, No~A S

R.I E a.E0ENE 110G0011,Sio E-r nmbridge y praOIN se370011m0 01333.1190r1 d 0----.AETAMNpa ol . 1 .P1011.-2C"LADILA.*.1949 c b-hI,12 _____________oo- -1--,M1do.no1~ .11, RNTA YS1VI20 1 703111UN SOBRE CAPITAL_______________ O o,:3 633630 0110.11 0011 ~33433
ZaLCH y "E'EDEJtA. U M-o' T E. C A S VA, PREAD l ES TArDoc t OR d,1y wCld. o Is l3a1. 11-n1n1da.msqetsfec, ae

31cVpdoae 0n4u 4 o 2 mesasS PMo .13o 10. eolG oo 1 GLE VEU 210 4 3 C12-IG4 z. AN COcORS boe, Cell o 30.214co t 1 r3 1 51 .-e.
Trpe, end i bar n lo liI a 1- 1.oa d.sar.G0 pIuy eA. s t o. Cnna36 .4 A yPA R anT Wn" ,= s.d.


CA ILAC.E. 14 AO~ i--0 ,3. N M N h__ 95_20_CRI0.5 ni


CH Se dA3 d -- 48 4 y .- DC N 4 P~l~1170 07~0 P- --~ 0T11A~i0A'1 "0T".- -L" -n n 1. 1 ___________1,_,y _Uh__a_CADILLAC.e. 4 r d o - cdo0 IN O HIAOCAloL l .,
C a lz d aFG o e n T N I N En L uxlox rl. V L V U S e s vrRnIG e q A IJ E A V~ H -2 7 6 H TlETA %A^"IR aIs'r' nn t 4cM
So-rdia. 1-.3,LSo.L. C, 2 5TUDES NT S .ay e,,, aDrt, ". A ,,e I ,1ar ,, 'da."


I 3. CodI. C No 13,. 0 S o Aut Cam ne. P01 3.IN M- 6o lIl CbIV- 03 rlo o A m. d 0 or-nOt,,
UBeConoET BLE P tII~~o r 4 0 10\530 Zap. P IE s -0. SOLIC5 T $1,00 H-l1., 0 conpao o ooa noo Pmelds.v~l m3.d1d" e-ms 0L-1035. t0- 4 O1I82-,p2-, P0 -t,40. otl
dl. 5030. e Tedl l. 7030 5 I dead. Iro 2s oti. cu3doL.1--------O-.-- -- 0.1110. 0r0101,r000d. dro Gdn cm 2 0 d22oINHA AEARES 2(j E- o7l''lL "A" "ol.1l0 E N 01101010. ( 0750 m010e P0TAM1 bo:a. V.A7,oU V, CV rgoPxcd3P. 1,1rm 001-0
8 1) A lo to d 23003 0,. t el I h y S NEGOC i r6,e& 2I1 0 -.900.l-4 e A. 0 N903121. Veod o 4073 sIr A Cu$ i .2. 4 C 5600 E A _.--- do oo OO se-I o 0312. 1c 0006r200R1 1 d
-33 ,3.00 CU RT-"3 EoCAhto- r E d r d P-oIII I
3D A C 1 5 3, s 3.irle PI G RAZ 010A110n H 1 1 343 0 ire N ALOSt 5ol od 0. 1rVn mSr. T0 r s,1 5 ro c- .--do1-0A N00X 000d G,1. 34, Tel13 S. 65bd11 V LO


O0Aj )-.- -----1UuI-EOe. .T- .t.ad33.03ar3y3330e3,023 2c.,b Imle0AquG .0.1. 0.35. E dO Eo 012.3 a nt3.O E I 3353 Co31 $3e 10,000 1 2.r2,13 fd. a oI po 3. loeo ,4 133g0 0 1 3o EI03 12 0000 A AN'R 5,t


ED.33n 3e0i 00y 0aae eo ,.I Lu urZ o a {1 13361- 4143rantp Ap1 c24. I 6 e 0q0n 0.o' 362.30 l omaIP l o dg 31.113.r y D 3 1 Vead~oO e31 o, 00380 buna cndcine. e a My es Hll3-5 4 *Tl o o A-9 2 0-63Il0. lC123.- 333.H- 1 P143-235 V8130 31p006
CLSMDILLe U19E49 C-3EDOST d.GHOUS 6UH-6H-9.AR10 .ATRZAIIDC- "IH"H-09- Neo CMAl. 41NDPOM T I P 0n aLA 0.P03pd0. 400 404300360106

I do. 0333 Le,131d0 012 AI- 3- 31P ,- A0o a pes Iu nOIc, A-IS. d7 RETA ZOS c1n3370 P oI2i Or olr Op Hlo~ ma- d33,30120 roII ao SOCI lO re 333b043
C2-pe d n D iriuiores S fe- dllnd-A le 1N-CESI TA UDn D R- Isino omae o '. mb -- o o"L bn.Aqisres~o douc. a.7 6 NpSTampr UM E NT es eMUc.cSI. CA .4,,1241 1AL UL SE A AR A EN oraene msoecagd
OLDS IL .1949P 010 0 03 108402 cat, P lO3. 3001330 0.3333b SII LA AW A Ty33000popo1 o3. 1 ,1T"r DE F,5, M- IO 1D ,0EftN O ode9 ED
6-Spdan do13 P3 1142, i 1o1.A4,N __________d________C-_N1-1. )ado__de___________FordI___E Y $ : G T eo 40 .1.037303 s opead3 i u0CINO m r aos D 1A A 03 I. "N Vsres y- 103 1c m"do, s 0a c _COD IBLE .t19$50 .Com rn SA a II, d WC--5282. C-1 4-3- m De: TOI LAT O ,RREl, diei~"en a tea o, S do Tee11 -1i. E O D E U

A A301, InEIN TRENE IUl
MO nteJ C2,I a7133. 1s 34 T j0 H 0.lE Ap rsar 1Trp -ETI
7AD -L AC-. 195m L3 a ra Ma 1C p op odd e. abaa i Caanbdll 7 mol e pubo. e,115 equIO Son 5 A1, ED O
1- 1 .!i ,Ra, I 030000E0I o V - l- ,-1- 010.11.01 3-U.101 .00E19 VEND0 N: 1111633 113 31010 00 ro EdNo 3 0 000, t1.1,1vcdd. .11. M rE TyOrEDPCO
d -ood I. d. fr- dd sorl H1-3401 0a ore TE pEF 2 oo--------.--.---- -- 2. r o l c l oP
CH V O E O.15 .1V00d1 351002 22 ,1 35 g ranta l30b T6PR33131331."PA_.!",31ONdbiPdo '= .ties.taotane
2e-- 0 3 I,0~310006 60000AP dodo0r6 artiuos. S.oaicit : s s de re PLA C N 2 CA L0.n1 33C
d opo01N-1.3.30 33003 L O a '.O/ AIA O9C2 yia, IMuh32,2dpr00- y0ba0.rPC00P0o0.M3n .
dAd, uLrC 194,7 n6 am, iu--dNo, AcU E .4Aeday A pmlMe ols. 4,3 VPIANOer1 3 lo lde, 404. do
CHEVROE . 19 1 .'I3. a 1s949 1E950 C1 "_____NO A AC L A dnNCI RriyU -Sean. psaa0 .R" u sd s CLLERaI OE aA EiDECl, I IAN ved3d. m Ir h6n4 Ec0,lbnlo Corl -1 a110,31C5an0301
0 A l4rsRm"-s,-,, 33-8-30 i. 7 ntr 3313 33, lndo e 12 O 0D0.33
CONVERTIBLE. ra a .senR y Ce.-n. 114.41n --- l dids ine g- cj Fiia. T0_.c- 901ESQ1949 S, lc on OP LOrIStra Qoroy TA- ERO H-IPOTE4- rn __n_________-___CA IL AC. 10010A, JOE30 CUAITO A10CUMP0 vO OS 111Q1U o,. ER ES17.14010080.31.1.So-130 tZ.028-S8

A .d .'. .P-'epah'Mia1504f. A- 0.4 -1y0A --I 79 EfnSE 'LA AA01A E1 14 .REA0.
L SMOBIn 195 ra- .:-all Alft L CALE."~u-e- m


DLE Lu.G6 120 13-2M0 d3po3ad 3mGEN El AO13 _._TAE dC detc__I_,fg.dCE o_tmas3,rI CI UDES3y 0 0I 63.p.,.10AA oblo-oloI P 2ll 2 0 4 I I d
-CN o pl e rla 0 u3 Pmns s ea 1.6 0.
A syera a apreto mee1-cuA s atotes 1ar pdaei.e e cmon. -I,,. .
iM 'ol 0 1 0 ,s0. osecn~ . 71112",e
L BUI 1951 T"'l. 31300. s. Anms- -LCTO6,00-30 1Iq 100 -3063l--'1-R,,oc,.o~ oloo oO 0.003- ao~b~ds
98 C 032.3, AJANA1 130 1BE00-10-0 NpNDI0310A0L, .0ooo,0IpI DR01AE 0.0 ADJLO A .T
I- "0 I C-1 3. m- I C O N64 E -RE10,ILAN_-R--. ord
Se.do SUE.,20. 74,,II 4 334i U000,7001 EGOc, y0 .1000 Pn~eil A LO -.3 3 130ASN-1 1 -cRp'oIo 510. Cop IO21
L BUI 19490 -1 C A02C1EOO COA.23-011-f- NC1OTOIOorZo.0113.nO'T5I 1s 1a-- I POPIPP1l0 olo10.ds on.Aod*16 53
03010 00003 03 31,1~, 3 0o a II y nco.--H oo pol30l0 1-- -o n 00005 I0 ,~ 1I000p1oor 10407bf
.LIJJL. ~3i P109 3110 103,~ A SOICTO$1000 IAgoi,.~ ,~" 300063,103330,C06, I PLMA 513hbi~i JRl40.~31,3. 00C bloPlo, tdjtf.ro o 2 N0a43, tr
booooopo199 odlS6ro ,L, as 1 62ORETS VRISp-A .la-II N-- o ~l,3033030. ~. 3p(003.Vdd.01,033130-od"r
0 9 _Se dAp1.lody433.52301-l r f er U o e 100. TN031P1 lp~ ~ .M1.443N 01 1 33 TC 01100 0 R pl.T ll7 1.03_d04 133001- 432 040.703333.Y,
76.440~ hyp~ie 303C0C00S.A NTC13 0 0 sT. I_________________________ ___N 131 d~d0TI33ftWI E 1 10C301000 So,,,onpues eaINOA- aadia wrn oly o333. ohVons de1.200 0113 loa1P r~opol50 O8l~li.hdrir i 7. 00o.Coa aP00 3010,y131.1,37bV-i i
DEVSOT 1952 1con30IAn t a prsonR a ue No, eite-.ES1A' I NERO? os0b. olici33130 300 e re- ULLAE MN 31300,01 011310il S oP.
Capd, ~~~~~ ~ m-. Nirdoo1,ontl.Ado Cb d-36O120-bb 3 3.130 30120303,31,. 0-601. ib.
un 041era ef. F45 =d. 0.1 isymetrs NP-.-11031-30 ~h -0 4,, 3730 oIN. 4,11 o
11-r1est2am:oel C 12 -I84110th-0o,b. -. 1d- o og.r AOIP 6. 01
MERCR Y E .1949 1 h7 d" -11.0 UGC E Oatar 414-01 ofec doo aa
194, e94 Wy1 518. C UBA4-N-464. BPI~ 10 LeSca,, do 21y3,1e _______P____So__M CU Y 1951 9 lto s lldTej- 1) f1~~ 00#,0,0.338-~ _______C138- PIIMNO EL

CNBLEdd ).10-03p3 73Gll3 l ian32 o i nm sDNVoR'_1.016-.V1.doI 1-.IS., n lanm
del! RII ______-- 1- 3.441 ERF 24 1 1-.- 191 140,101 3b1P
B I K . 195 0 p 1006,d "; HMA 1 11033A110011114 1 M.CAN E11 Id6 01pc3A0N360II.lO 1 Pl3.-. cP010011di.O030P0 n o a 1601013,022
64405r 091; )o. 130013 300 0 137 123 1 , C,2o,,, I10 300.00100.0 0.0031SoU04 AL LO A A TA E TO OaGdOt 130 IllOt.Tro
BICK .7~ lI I 1947 e3lolTlRA-111~~0 2017.S-ol.2I R tarlao,-1 I 1 1a RORR t -N
37?o16.P361 3clV23 430) i tr_ -11 1 0.a .-101-0371!po-od.1odT-odlOlO Cod00
PL M UT 0~ 147S AR Z19 11.3 .1 E 4 O AS'.Cllo. ooo.po o oo 4 I.d- 30',. P ia. Eduico 2 do 1N 40, entire p
DO G . .191 1irSLCIO 1000Agi pAo. -R a op oodo. 6. 00140 00 1-lrOn -Vrosd
.o P 0 11 .a.' a a P 1 5 0 11_. ,0 4 b t l i
CUPA.s Vend acaj- MR,. do D ~ oE 10 0 I~~nOCat N 09029-20 11 .17 1 03 3 II.o
DODI~E.1942 naoescribir y Suonr c dI E SU LSCMAPAD R9A065LSD .4.4 8-1203llI oc:-3 A lTO ~.JBAO- 20.493i1
JA UA S OTO n.19491 ,uvsduo ivs .A .U REA RSDECA AIN~ Vdd oopeo~p o:~OO 0 .r n.
1411 -g.S AVAOONy,0.0.06000 .dan"ta
i viy n g cd.oas-Westingh useTIMENCESINAESTRDINAR,
MERCURYo.i.1n4, 'Ado0 COME CiANTES dera cooi ne tro c ).Ipy o-A a. ~cito fdso 3y itcmooesal, c- ic o 5 ar 1y1
Stlln,4 -I. 195 irinaocirdas n-los.1 Al o a l- 143 139.1350 u1351. IUTi alES' Obispo 02- l ciiorpdainte.61 Ad aM A- ooomoo o1kAW044 r -mdo 40.0308 halccn ssbfoRprt hoolreCll
COVRTBE.ro 7 oedo ie, r adios 131181 70W0-52.t0.ao. 4-%0030$1T0dE50 06$,, O TeliVoounoo1-F701da56102. r
maleas vibo maetin3 ~ ~ i o 3 i6na) Opera. n CASAnDI C-e3aC-15-825 lfeaP AR i gAdEN OS Ey
MECaiU dY . F51 Mv,tr 21asy u nso SUP de l'iq.1A641 GIOFEO oRiT u cI 8 ,00a SIa 000itrba. 0~p3uwooOD1 ~~ .94~

Ceia.u t.-4 -56- .4' r131 .voo.416$r T IZT M.1Era i po ro44l. RNjgo Alt 11 a;,IU -I6


AAo CXXI


Clasificadoi,


Clasificadom


Paffina 27


~0


Kg


"Iilm Lr J,%4 u e ererove xa -Cu


SPina,28 Claviados DIARIO DE LA M1ARINA.-Mates, 3 'debrtxe d. i953 I .Clasificados IAfio CxX I


A N U N C I I C L A S I -F C A D O S D'E U_ L T,. M A ff O. R A.


I ALQUILERES IALQUILERES ALQUIERES ALQU,1LERE SE SOLICITAN ISE SOLICITAN SE SOLICITAN ISE OFRECMN
92 APART-AMENTOS 13 DEPVARTA NTIj_- 9 8 NAVES T L E NoARIANAO REPARTi_ 2 1 RADAS CADOS 04 C6CWERaS -COCINEROS fi SOLI[ITUDES VARIAS -1 RAA CRIADOSS
APRAEN0 UVO AA A L L EATAETA __AR- LUL ,OA CARACESCI CA0 U_ CU=ACOE ELN 0LCT :RINA AAL U-SESLCTAUE 118 INR OICTMR MLAO AAAUI EO m Jhm P ALMI
-^"' No.ete to"dro uruu n 65 L!rente .OICT NEVERn A-2 PARAua LO QrabK- A. yOIT UN -._.COLAIA .OICTAnesLZ.C PAR banI autss OFcanE VNs Cen JOntur FAE5 LnruMn rnNIAISM-a tu
-e .-.2-8- n d.ado r ., Na I;,,11 de,. 4.a L aavpss e -e H-7a-m-- Itnso, -eeec claf, do rm F_5,,, 11LC. T c. IICH 4O 5A O IVETE E~l0.RC
" a ad Out ccyd d deo arda.1. Due dmpm e. 3LU L PLpT "'DC; O EIN -E TLCIT U A E A CR A A ac n.L m rB- 5 d 3de at rd ar P Imp rent s. Dn 4 B .s rOct. o p o d h o& quera iw r Rn eso t
I'll 'tfa 1yd' ,la~S -648-. Eerclado comdMr 'urI.rdga edd H-937-1-4 .OLICBT C.C XEdLA D .EIN ii s-.I'I MOLICITO JCGCINPRA 'REAJPO M55. -4-185

ANIRMANT 'd. P. AAlAlNT 1-4-5 Ete3y14Caaonarnpras-,-5-0- 0 A EJD A E Ea~ 4 "'E C 7- A ,PrA IVET E. O b Bo e DieCOLOCA Pal
sin~~ ~ H-83y Cu _r.aj uari. Exr .- Is.os $4M. call, 5acns 266u.oio cofr- -opeo _cna patioa cuart. y Feveo pa.Mtioi. Dri ooain5LCT A EA OA2 0A O.hbtcb oa -AR _j T. buAS renis F--1114I H-7L-11-5.
I EDAD. eeC; as I-7-8- Cm "Ac rau avu G-vso -io .j.ca d rads a. 16 N formn ,-52 I V !61. Cd.,T~da IS6 299 d f1, .sntrd J. ydl. K.Iua o rsnds omi nl.c--- H18-1-5 SEORC N-CH'H 'DLC
b 1b.b ac .ya C.rde o. -dpor I d'ato P -per.A Imjola VEGNGADO LO CA OPG L EAOIAE 5,ATS AL OIIA RAA AE NE UKICT UOCA ENV .5 P- ARAZdeea jdbn:g suend bf Bopeatd 17Dn176,peutrprRd -0-1aENDZ led C. MPAA- idd LQ I ., AbTACI INDEPNIn-.bd f ,t ,. -a ,oco Au.- 7-., Co rao, rz. Telf. H 157. rrc. r uacsa nore C.rIn. D,. -9510- E I T r ,ArcIMO C. EE aa ueca, c. I' I y I aonaAd53 n t rac dH." I n .ahmbesl b ; i, c76e-5a H-idri-85- HV13i4-d4 Gas. "neir a-s"-'312 ." Iseia 2o Gneegd d. S.s dp por 1 otsr.-_4 d IlonC.r r a- OAlete2 37 Vorm .-3121. -3-114
OBISPO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~I M-,C aao gasepeSnLzr 7 l -le. a We,.- .L 6RPI UETll, -11-1- -,sal~ HEaLCTAlNuDOAPR m-vcnad!a"enrc taq

m cs .Drg 34eqal O.- mn BI-H988-4 ,Cmplte ,,. -aio 'AIADR ?AAU N U ,A .rabajo de-"'.'V'TA.C5 muchos p Hreni.N d e dri eto sed 3. Tlf
H-954-G altoserSq. Bunabrraas' etdu.d. mr.3eurds 2bno, aacmetr beascaa, eesai efr ofa.N95 'usa .On .-1-4mdita O IVOL
~~~~E O- hombiet. Mai d 353., R tio, nre- -- IE I CtA riand DA L aNC 'A61 SLICTO e ANtr1 as CAn VS e h SO kuf tane n: NE E I l SH MB EHi0-16'E GMW-57 fare NI-a yN ,arqe Ne I. .it.t notce dcs ,H50 A~e $ 5L C L SA Q Ino,. W45 21 """y A,, a u~~, I nar 456, d- 16 lI7-r5ial43,0004
Aanell~d asrpltes A ara a H-94-4-7 ., Esquma Modrn. WMch tr-nat Ex -. 1. colod. NO11. II. P a. d ocooac. 2 X 9 y 1 X a o,,6,.Dco .-175- FA. = .I I S 7. CE UN NECEA 8 J E L CLARC
tO o w l = 1, 1.1 dC- S E ALQUIL A ABITACION EN T R AND ULA a~ Bei-eza FruItria etc.r d~ .2 esqu6na 'e e o le daers REmo a N9it co bah compRAS IN M OS-TI-5 jOI I A M N J D R B A C e f s ore m rc n .I d s c o m a, sirve rus Rec reci as, An on
H 2 0 8 an,,, ,I r on I r,.,.) Can 0 Cou a a l -5 e a oH 8 7 8 n e c l do, a u r a y c l e t P t _1 m -I 0 0 5 1 3 4 I -7 Fr 19, a V et d. .n s C.- 1ee e c a I.,. I n r x e ie c a (alo -H 3 1
H-1243-84-4~ -- a ui.RproL al.Mraa. aotm rd evral ua e- ,an LH -3-I '.'r a Haan, .detla d'c dd. t. O E P DA LC. T Tm ABAJ irl 1mEEDIFCIO CABA OF DE 02 CuAA dr BE medTA GEa a o L ALav E s DAB PAR ELenia dNI,,O1G., tiAJmpo, DEila LAoids SAEA cW, dnd -, -actic r ure. do i.imiryccia.ncst
tuLQUcL. HS'I ,. fanB r.C I ., ATElBLADA 54d75 InfNrme B-622 H-OCAL.- B1mi .n .a cooccin Suld $1,4LCTO J D RA D X E ma b-e.L ar ar.A d A180-B -5d
'Calle' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ al ,,e7I P11 r4 entr Ml ad rs yI I. Ve-- TA r~ rnulddaproasl u r-H 10 4IN $00.PzsD lcsN e.ps n
dN o .ms a l u l r a e t Ista b aj fu .2a y ed uB e _,I, _. , I ,, u,,,,,- o N A L Q U16 IL O AI T A~l -'. -j I d -- dr, C aro _I ed L ugay U H H 93 11 C-ut .F R CEa .O ; .N A A
a~~D gla .l det dcs cuarads dom d r see, hall. U-2i975.II-8 H- 7 - 5E O IC T UNA_ C-11A41A BLEC H-12R-I5.E -G E PAR cuartNs T o e o ,b e a e e e
fios, sala-MdmedIr, clstcc ay g- 8 AIT IA NA FA I TACNIEN.I -o pesa Iotl toio Cala T3 o r rnca d' imp y rec5entes -A E 0 DI R i-S I o maen os$0 speetb
pa"aas Pr.". $ABU ameld.cns aopiao nc ldro Iso d 111 0. grnin'rea .ur,, ad, comdr y Moia a-se d o n a H., 5 d 30"I ; 0 CO T RE A SODISTAA Traba j odo ,,C O a.,unc~, sm. b "r .""a'a e IN O M S AGV relis e -3 uespd b 7 I n re ayid Ve d ,d. V-rl d. agoeybtc 'o eci ud vnd S a 45 nr --. h ,.ora Pibi I -doe .amp. Hase d. EEESR INT L N O R C
In a m. -r-A H-68- B ". En~ OA gene r IO e a Tqu Fa- bEn regalIa. SE SOLICITA R.IENA B LANC, CAN SnoiIOBEA ODDRSA be uee aaaeitro, tc oosrii io oeor
HH- -ID 7-82- Fb A -QUL UN _-AfNI5 .EGrn eir. $ ,,,,I ,qe u r y Caco BCn:isa nr buenas Canrnca pIr =ipa y Ioi mui "re m e" Elsia 4UN. ESPANOLA nun, $11.m.t dose ,6rca Iochs ba s Iokal
nora ~ ~ ~ ~ ~ ~ ar r .ol I. matrcmtn. s H-151-11 -uda d man:m T.B 7,na.A edaT rcr s un u.er-e tr mtn, amMg esale e re ca.E rine van oslo a Ela m i o. R frnca o oia
trbjn ur, ebeascsumr c n rgiLn"", M end j l d Lant .-C .,.Nt"- '" "l ", e rcerb.I, dI Veatoaa. d I, 4n In .1 C al ifral am ozl n
VedadO.,d B2-N NQ5 23r Feeec as.uir, 12 y 11 A h, L co ,rn l .- asq a ]a. .I UaH339- H173- 5 an:4 Haan iz o R, r b o. meamuc hah co. b* na r1734 =
aifgiged No o57,sC. mdDl Aps, 43 Ua, 1,ud,. 1.nt --- II -.- C.ad or 0 LAVANDER A mS-LAVAND E O LIIT ,-3rencias.P B-5A
a.tr me y11 -5 I-erm ,n be 1_- --7-45 .IM 11 .tra gprf men ,rIt. IV~NT - H--pl ?-4 ,I -d933- IVE PR& B-5L

na Ifoms:Enagao nelmi-H-98- a R-II.Ue 12, N' ,1, entre~j eia dehn .Campo, Nota Is yde-901LEALTAD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ALQIL ALTOS, EAT. .E.-.---. = ------ --- CFEEEarECMEENEPR
cd :oas Ias adma Nxj eeeca v l ls u o s pesos 1. Call o 17, par Alne 11 E;l- C .-o t I.preferMble
M O D E R N O ; "" Ad A-'at -n-r, Emped',"'".''.'.rar d', y' Tejsd 1, .al-.,,I eieS11 m -'1 _~ C-12e-1l3-4N9a516. Va-li.-1R -4 .a cd o ur.,frtscn
e1 1Nt SMn 1111 B rel a SE A Q IL N H BTCwN M bas trrde dee- i~l -a M rpot ana i t -mli. baod. I u. to y. b eio. du- ~~ A. mputore, Tk .~ Fincn J.-ul a ma rE tObECE trUCHACH b Ae A CUbad. T
Metoedr ca -mpa haba-es.1r' mta. H-1o4-6- en -b--- y.aqe1naota a SOLICITA CIUJE A BEANA EbDPA lirt. renmrdro Iu .r.aj ,aCln-I
clsesbao omleocoin. a N AZRO55 LALAD HBIA-unseen. era asa as6p.m- racoinr hce prt lmpez ama OMRCANESY EN ED RE: O- teio, .n, dpede-2 epn EPAOLREIE LEGD.a.REE
3 W 5 7 t, -H -a 0 -8 A L 50IL EG A $ 125 TAOC A E .OIC T .U N C I E A a, A ij s NIc nt P _o P1.uer a Co-ia F, ESE~ild~ C MS D F I -OC A
B Y A L QU IL A H A B IT A C I O C O N 7 L A G o nrG N is cVned. r-ban a Io ,aa c m d r 3 M ifrn c a om r, Pn a . a'ac dn d oH- 3 8 1 4 4 e : A
R - -,os Enam rado PI0 Cntre ":an' 21 1 r~ a a habici, ne ban i. .I, 2 banad er c U H -H-e- .9h-b Na. 254, entre .19 y 1,010- --, -_-3-5Apr-etsdelj oo exe i Ioma -,mim -388- -.--. COLIITO CCClNER REPOTER rE -tos H Nom 13 muj rC 9u Iuea g Id -' I -prtd 40 a sa. K d1 nd A ea An7IT A s TR B A rcom edor,~ ~~~~ V i rua t, I.se grdde A Lia'pL, fABITA ,lON E CO NIt .U is .and Be1a n AT6dnt M AA iA'sN ,5 'AI5 EER allZ ,I,, buen suemd, .nforme. do5 / 3 y v n i n o ri u o m l tl d f clG N 1 I R O- 8Inoma:M-38.H106345Q AQUL ALCN 3 BJO RAIAA- XU ~ D ALz ULO 565 EL ma- a coloCCi. B-08 _. loa 3ibeso td0el iepm-S
-.-TUI Aba. saelta dY -uIts bant .md.r f Orune I-ic No.IIC 1 -' H29-0- -,,tm sNOi 66 ,sqd. .a N, "'=r "'177 dFRCE J-E .E COO

F~a., g el y ~ -5 bi.a1t7.1 .lxt G1arC. "case F. ':8 :1 .m H15-78S ALQUIL CAS A I .AAT MV13 CSenos In -, L-An r45 ivr ad d .nspr et ede idqaam ea EE OA NCID
A I. ,l m pII I'd, r-tmen_ -: s.a L O C A L C- ncepca: n ] 30 sent r a H --75-e4- dad, de grmon yv.nt- V -in s GNm co E 8 10rIb A RhO .sm .a a San o e Her c o m st- P-r 1e
Ncm d 4 h b iC i~o n es. h aON N COS o .I L UAL HNAB IT A CION G A D O N E d,; 3 ,,cddo n uav . aide, sda '1md3r a l ,!, l ogra C Ono rm an : M-4I-T A S D u en.) -, -, --- -- e r cu s y p r c s. D 6 t n f m rl F a o r ',n vpa r t, e l o eni s d e f m l c n o d s, ir e a
Ces ar complletal, N-3366. 1a en m.COridd "o Mrdn Vr a re F, l s;oc n. p-s d le i" .h la lt, ,I entador, pa AE ALOUdLA -ArA LAU-U L 2 Cque. bsepa hacer~ ducs -7- men" refe-E GuInbaca.NTENTO A R D E VC F-2ANCO, H -97-1O d -r1a mdr. allr dc refe. rnc'as.I. det, b ad, Rs AU 40 Jr e, V o, I.r- A.C_. -_N 0 nr eaoS.JieG n~lZR m s S FEEH MR LN MDA
vicio criados. A u N- In ,It ,E L Q_ E T BL N A IO LO ICT AU N I AMPLADIA, HEAS brc yom Somerue yI Miin oea i.p ra.sla o eIr I aiat-H93-0- H H19144n dd. -imd.a pO n ch a. d n. O- r_ee or, mosale os _at .03 -37n C-, ---- ---C Rutat L5 82.lan parent ACquiCr $N.0 tICT BUE. CIN A SEPA MPORel T:
UH-H-63D1FBRIAR- I-tm d. b.Ann, Mariao .1u.o. .,. CED CAaigA A.ELD C.N TELE Inffrma j-rr aos. -n Tae dulcei, .e u ipa eud eslctn3vneoe xetsI FEEU RAOD OO,
H-.4- .i an L. Ha"a 'nora "T'" Arbo I .Z _0 -17 -1 -- tOs ---- 11-i~n Referencda clarCs. $4E 2PA T0 CRAD COje dEip ra tsm s fbi -3111- lm r9a 1dlda o z .

-t t mod o. A r -do a l s Ar o s t I m a a7 I'an l ls, -2 2 -_r Arm_ y_ P_ _e r dobr, .ei - j.OI I A C CI E A Q E S P 9 ea p f c o a t ro -p a - lo Cbu. b rfe ne -a

IIs= esun aiaMlcn Cmaa 1 l udne Cun LEn e (1 A Jenid Y e TECE -.1. I-. t.H8 enr plan pr play. ep Io eonciieto. Sel1 18 r ADAm. sCllDs' Ia ed. H-8or 7-11I -5.
sIaae H-298 4, rerclad. eo eo Iod ooia _ur, -- -- ---- - - 1 MAA D RA A ANA-. 0 po oa.Ino m M,30 o W 78 da y asp e. ,o eee ci.M 33
AenLUAM NT 1A3RE yU T1A- Ind so Ii s bIt n-7 -8 . Rp.t. A m rvc _a ain 1 etetePraa3 ct nd o eeeca.Fmlac - 4-11 -7. -------11D:.ra Itn i" I 'I- d a ,ioi ,, rates52 I No M In RAdAr d, gas,~ ,gua abuda- ED50 1E -1- 16IT C C E A-E TE I G ,n mI de $3 .0 mel es, B9., OF EC M manANG yAR CRIADO ecat.Tl udru to o atre in aa
A_ r a n n o IV,. r l va o TAdfn C-6I H-t d CE AD 405rm b,.s HF8 -24 pyr Ged Vnidmente dTb Ir _xtr ven iendo telev.s. e. V erg rd --- --a9718 p rt e rfrprcs na ulo
Ne oessfi 6._.d C ad .Is es ,E AL.AIA HAIAIN A mdmnhp. v ee eeeca.La erais oiamqia e S 1E.E C.L.CA PA L I"'1 -dta o ,,Id,,t y ,1, c dnc pe sc ld
qun B lso in lvdo ta ph ,b l~n aa patclra p ron P R AM N O D T R A A fA A 3 U A Oma -66 -4 -045 csrlvd raec, e td s a n ep nl d d d N -a.Ifr 17 -80 1
. o usob sl-oeo u H.H ab-u6 trato. Virud "C78, 1 250D. rI Calle 12 N'. 51, entre :a y, Cauzad, III.UL AA OTL AA AB. Ca lrs.pr oia 1yda li I J. L~iEE-i-E C A RR E- I FEC CMAY O A L nd, BnEia hEFE- m-rmoi "oo I referencGiENGa.,A!- C,,t ae s.1D 1 It. Teold-11n

d sooi. ,t l an ,.va e rnP u - -- --- - e r -- -- - - Q i o a 2 2 l v ui l r i a n o m s a C ll 4 N 1 e t e 1 5 V -Hb7 1 8 6H 8 8 1 8 5
40-9- IFs ucuirlr-AFIL N H B T CI N E C S LANT AJ A PR P A CR A F1C A jI A~.Luy n o0 b ajC s, pagu udv a nt Pr. C i dod H-2.-.4- -- Iz C" a O l C. (~ f~ ba L. , el 4 4 l M 8 d
dI e r h ie hy a u No .rdelentds.pr a s l o u r os o 4 .0. P e e i id r eU -0 -1 8 F i DE E O O A R E U A J V N S A F E ES O E L N C A A T A


1 s= aoaeoau aet Pe o er, a d, a tred. urtrd TEP AA C I15 olunN RE oT A O SLCI OCINERA QU DUCEROA EI--- 3818- H72185
W,.l am ebad e- fon AU CE A'U L A I A I N A O LQ I V D D P4 N A A T gr un y Po .na ellae at o d, ec a H-I,--4- 12 1 r- n 4- o .N- :l ,u Tl -.

abnat l.1 ,etameado tr i ubttau'bn. neeb .,.saa ar o eraa, 4. n Is Js noi. ef OIITEHEAMCHCA OI F84.S FRC UN OID EDSE OOA N OE SA
jA --.- .1 I.- A AKI-- --- - l r dadO. S E DEO E CILOCAI.U. -EROR "r.a V- 1 n r.,oas n a p.rN.C.-r

SEALULA ABTCINE MU- Ene Cra ~"d"Ve'~y CAf LN o C1C1E- CCN EF ECA Y UEcanademdnaddpr rIa-oII.aocnutoi e8 .mod LA T Nbe a ,o be oo oncm- Crad 1 I Isc I.s eaqispaie.s oiit aau etalcr ad aosoprhrs o uree d atre nore ra eea

Aluloaataeto.Cll 2 9 nanac eo~csS amteao l egnopio al, traads uCCAIA $5 dY$6,C _I. 'is_ N-4reNad61 alat l oocc.n lmea A4 3-1- W911 po.1. -9-185
518 etre oncepi~n San ran- ahola Cale 25 o 70 entr D ts. coedor hall ban d.lorm ain A qqico ds caitan ituaas enPadtl- bm. In-rrn, eni""' --n .1- EE1 BUNA COlNE ,.C.

d l',M E E N, .' l P r . ' -S I.I. e m m A e d a n c o I d CI b N 9.d e E e n r 7 r c0 0 I n o .L I T A a 1 0 f M -8 6 2 8 B u s" ta o" "e' -" I In f o r n Pr 9 -.r ,-.I.
__ __ _H-1138-4-4 me IL: B IN 1,C V .E .A OI A rB ChIJra neVic- a p de .en. claras:r, Un.res I R E E M L A 6ESP OAMEAN A EAD
UH1-H16-117-82 r.1 ALn-L HABTAC 'et- H I6-8- H-%.-0- a. aO-7r .L.19 In-, "I'llar pu- d -- c l rod
-~~~~' 27 =' i, auch Pll--. Tmbu 111111 .11 asu ig"a, lia CI".d 25H3m A-6770 ta -ea cC.I. c1Ia-s. clalr. iaao dmno. f orMC-C EP OATOOE
_,02 eILO H0 ,2 Ex.f r.ee is on'rm Enc dIsd dII ALDdOa d e l v ilMbajad DOY-'- dr U. OEA'.O N OA uro53.0 al 1 4716. 25qin B a e-OirsC~ na ambi,_ po oa.cid emns i_ S I"EEUAM GIIACI

A Pall .~e ts aig0 t a x lon mIr u clin- cd ifo I- .-I'rd 11-775-4-49- sacmpoisdomr oocca si -I Pro -_ VINIECO E ACRECE .UH C A.EC.FEEE JO E E COOP R
'nor.s F-*2 ~ Tratar d.spr- Id0d '. mo. E" "r'd Palm C-1r2ia.Teeo -1 117-. O-RC E -R JO t)a s Al C OLO A-AR2A
toAp- I_ nohe ces'ei_ .i. rc -1?48-.- 1','-5 H-0 -4 91 ES DEL O NT LQU aLAR ,,jj- --s Br- z -as A, al- .pul H-,.-r-.H1061r'dd paQRA mI A i mn ONE CO i a C A. EPn A "R CrI A '.IC T .,C16E DA h =d "" Lag ii o r C ~n ,.I. o e a a m nsj r t a atv p nl i n u n sreee ca.Tlf
7. Io c.,50 Osa nm sn "r doa ta _re .,a o g rane ,mla comedE 81 Dpartment -ond dA-4a.C27C. 5 nr 1 8 iC nsd r e e pttd S ea e rfrnis V- 5H16Iresca y22 Otra Cmuebd.d A24 .,Imu ~ m d r a de1 I: In _,j ., edad4oC lj '' H-8l,8f0;DA8cents ytrg -nrd fndpedtnt 4n,;.m 'ja m._. y~" d",I. p $.5.0 -nor UHC19 H-_11 74 4- ,rpltn -ta "ely H- i05 FE- rci~ An.aA6Lv
oud IE.2 .LUL E, E LED I 4 S C A QIA UH-H9748O- IS, dAJrm S coal,08 Irf-t Masrs m T r-, as,. A-4,, ,, j -. ,r aa -1d. la. F,- reern 1a 5-7Il_ --a -o a __s -aat p1a lrapas Ine e d e t s a p t h r s a d n ro i c e c c n c o -H 1 0 -1 or I.-d oe r hasta 6 b a t.
H-_8-_- __-_rrz -aa dd, h,,d,,,,,ne dee -191 N. 16 '-62 I.an ,.Ce to CATIM CiwO i DNLC A .aCNEA15 AGECN TS -1' '
lleCc en Inat N., H6 I. CdC a.- da Bo rnt a as. ,u o ePeeay arf-.Cmpnrr c us. d ne a1d1c -Va. ,prini y bens rfeecas* H 1 e eroaes eefn:B-2
1,m .11 F. I. . I,. 2o s-vdmr d11-=6_87, BEads -ALQUne- pAR -OIA LARREAO sitCT '~r H-y-154 E RC C DA UE EFErA.1147-~ ~~~~~~~~~~~ -l A -C. ., _,", ernda dare yur o y abjd ro re a Cnr aser nc a Alaraa. I- C a AC c6 c 1a r. E E CO OA UN"E.A.'A
Can l 4rsa Install-cia .h s.r net] 0A. A-AA -P R O -0 -RUADAS C.AD. H-.-.- .af n Is.,, done ,~ r Vibd,, *"~r li 4 arias da Cou ona V ,,pft .dn,,,
It dtmbc_ E T1,e "llum -I,-'r,. Fan-a --- -, 01-18- ,,,, don br e refrenT ,,,,, ,,
se fC plet. d-- -1-a C m I,.I ,0f IA R .A ENTsAD DE-I --1, a.I B-. ICT CAD DE SAO L T SALCT DU BEN"A .i.d aFEC CJOVEN FLANCO PARA,-,, Dl Ilo. .0- c ,,.
dra.~p rt -C do-il Irlant rdaddci ,l n a .,dr, dor.,r Its Ft L A G a id ,el ,x e i n e '.is re apan u n ~ I ,P. f, "dh. m ~

NiiO ~ ~ ~ ~ IIdICGII, CAi a 0 A111-11 ,II Far man oi o m A on -da sB C .6,b CUA T, 131 l-,-4 Sr.a dJspner Conzinar Ramrs NEe- ,a eia isrnecne WieH10-I O RECE COR E L NCAED A

I. CAaE OAE -21s E 'I. ECE'flM'r ,UCACO 0IN SOL CIT EMIEN CfU .- de .rm L a
ALQ IL hO A QUI3T AVE ID rstlr R.Ossz y1 to CuEhcern CASA C-A40- ,HH 6-1- -uro cus ralrens.s TIII 8- i.F -25,M 440 -1
rs. ,r. Term -na denB A . TE i .ch Boye-,L ,Ilj -a, Inta isdor -r-, Beuartos. 2 ah BTECT :UBA B L NC FO -a eldaop rb rs nntd __ o iasl ulqirp re ee
m a en ca r I ,dI I IIte -e nibHuI r e 2 e r z s y g lo d o r I m r c o a e d nfra n A,~ni - m a .9 )1 C ;,ba a e p f d 1op t n e 3a vE ,LrIT A -EE B E 0 C O O e o e 7 0 Ia s r le. I' e c D -71.
De~~~~~~~~~~~~~ IL.oen-5 r~idbe i rcmrine rtr ., io Pr--ta 1- 16n d,,C.I clr Itre W 'I, -de, ya~n ,o-""' nrC-m 0 o- zE~
SE.- ._ AaLtUILA Mor-le -N $4 21de Teif.n n-t2isim. fE--1- 11-13ECE17- MC CA ANADL sero y eefr.Ccnbe r
0 E E D E L O A ~L 1-31t" '. i -' -tLaCIonsliT LO M A PAA no L.i ,n l a s P' j III im p r. '"'- 'i pi z .Cus v m e p n l dm e ic a do LO
C A -- II VI y, m d r r pi r a Ma e M IR~ B CA LA T Ba' a-dpar 1.a qu h ee. Tr- SALA trALF : 37 Cdr. 54 s e sa l A -y4 Tasn anferm u-. c-a7o7 5 -1
A-.,.g Prbobrl I H-7r1o--, mar.-13- $1.144- 11 's a-s,41- Tae. Y,26 .f~t SE 92-1M-C BE.a1c IO LANA -PPAgina 30 Clasificados DIABJO DE LA MARINA.-Marte, 3 de Febrero de 1953 Clasificados Afo CXXI


I VENTAS VENTS I VENTAS VENTAS I VENTAS V EN TAS VENTAS PARA LAS DAMAS

41 SOLARES SI ESTABLECINIENTOS 154 EAQUINAIAS- 51 *URL PRENDAS NEVERAS y REFRIGERADORES 59 RADIOS I APARATOS C OBJETS VARIES 70 INTERES PARA LAS DAMAS
VENDO SOLAR "EOALO RODEGA CON AMPLIA 9I. BEooNOR 1 CON MOTOR ACO- RE VIDE JEGO COMEDON IE I0.Nso RERIGER ELECTRIC D ET 'EC, 'E G vENDEaPrECaoooTAjE- D 3%
VENDtSOdA pmosoo A t ott. I .* pt-od I ott-too doli~mEDR DSriao T0-4176. _oli DETI,, pII~ MEomots It Vot.n~o. SEitMRET& R rD O
Pd1.7-4-30 eVo. Veroe- Corroles No., P r r do So t-do rofoooo do ,,CD, o d I o. o L b r d l
edesl r eoetos ot p t-o eti tfrrt- td t. o e sen Eros e s p o- -E jD N EUP O PE o bs 37-ot,a 78 3"4% i sr,30.0 Cmieto, pr-st-t tair cmph, t-.rio ts ono No. 2, st. Neptoso, tot-. tl.
Adno o "'to, r-d D .OO.O d8. HDo-- n .o U d EGoo I- .bllsd Cr .S
VENDO .r.ELA GRN EHE l Vl' 1-54- 3 .,b .a y .ecrMrmr .a6 nLyn o 8.Dpst ehe va e r rco uc tCarNd m etila ~ tra e ntda a
___________.__ d d $.l Ii PHI IP p P T---l'ts nis. ro oso m to-o o- t- -4d. TMS.500r 6330'.-.Id q. .Ij 1 .A5' $5 RADIO _1________inre o2ey 1t.o L .tod eore--- 41d BImbas dF .g14 mil OMeTlO. L0VoNG GE E' Cdn ii- l0- 000.00 Tobi t .s
$ -t. CalzA d do~oo tB I d, .r Ilxter-_r .r tt do CA e to to. bert-boo do o t. U -;1 o -.E 'oA CEN F P U
B ,int. NerC Ttt0Odd90 C,.,I Cz0.n Td r0. COKE.,. r n6i. C ro 1r"m, .,,
1 A 34G0 IFI r. U E Au1D. !!tos. r nto.ilsotEc" e oot l d ad. oi mid Ato, miF do RA'IO PnIb ____. so I _______rab_-, b-_3_ ,JEs0 omr a. rE- -tU. 5 BOVEDASyPANTEONES iot trIo s A., O.rap I oot. CCn, do t to t. d o I tu. do. oeol d t- motrC0r022 76 A H-.E
_v.rdd Vot-outvO Ts C.ndo. Mdnodo E-.3 L I'-rb moo- mr I. h .r3 .s mej 03 rooso.r p" U E Too roost-Ig00,.mrd.d_r__ent._____rprvn_._N__me__dre_ dre L~r-s Os.canc de ptotto d otr E- nils, dp .*roodatcutaorpsd-to rsdoots-.an- : 0VANGLtA-OV A
PIND6 OA RTCELA GRA,, I.Q015- Eoo. ,ti 5-du.tI04s Mb .0 0 Tot- oro, r. uK-79 0-N eId. NMboro d coo Bsoot-b pioe oes
sir to.dr 7. -s o. AotIt- 4.rOnel r 2.y 000rca d o A-7 iE A 00.d.mdor- No o. 7 U] Et tl -o to Tot-I a o. to Dt- old C- Co d. lotds. 3 M
do- 3 .0. Eot -u o t - Co c A ILLA CON E TR NAR,.LTAE s I I000 L fl dtn L.0. L.-o6t No. tt-o-- t l -o 3n03 uon" h o d r.p b,'z 00A D U A, A'MACEE TAEoO AS Al.L11 Tevr3oss C o -t LCtot- oArA A rosd o r s yt o rt d U-0 d oto oottt-oo ottrs. to r.Go E UUKE- 6 .
AGR__E .6_ CEI Ar rrot-rrtss, st -ot -Cornot-r. En y .d .rM0 dc~ drbr-t 5-07re 3y-dOn I re t t-ts t-L coNTAdo C Yotet A CPLAZ. r.- do rot-. rost. oot-t-os pt-sot-todo 00s o Eo-r-oConoto otto, y -r sdo A. ENO UAT CLAGAEA.t-A. lo, $50.0s 5nm.,zpprsy
PD*Arclcoe y nuvo L epa.l. Le 4Nt. "-T'V -~il. -7B. A-as d. a CA- RD mendsico Tef 158 e ei ef vma D, nr em Tlee n~sra Kbl
o Et-odeTO"-.-t-- FEb NN Srt l-ob --- coan 0130. REFR E $1 s d 6 ANST UENTS a, t- .d t-. E-73---2- F oototoc. Mo gonst-s It tt-FboRo DI37 ,o
osEbAto ".A l otoofett Ct e d Colo-tdlid C e-nT ri d ". .0. AA- Otp it- o do o o.
420~~~. -.-,s lzs 30enrd.57m d. E-3P-41 E-.6 I ir TEI ERA-41O $ 16-10 09 FI E.ARO EAY1
d b l a c d er QVI.TA A -I .9U 2 4 d DIn Mnt. 1D. 4"-2 1 b = 0 DPR / E F N X 1z-2'" L EL E "E 4FIN isO D E G AE UW Pll' 4, .,m V e a o FC j.3 7 'M i
SOLAR ___Idades. __ra on - -- '.". I. F oot-It. A, oso Coalo d ost-ort.C dos Aallt- s Cmm ob y m-ot-1. FAC L D DE DE PAGO EcrY- arD.- ErErto 7A
st-ra. e- A M-Ao R MB R1A __E: .E.D. ___C__ '. pr_ ,C ',silt-s- mo-3l-70-0moorp t-No -il-odweeo III Co u o NOim URG ED JEO D UR EC m ,EtC rgrd rs M i-tat-. Att~rtoi t. os e oa te Tstfoo DSO V DO ICOS MODES. D tINERt- HPTEtijo C A~ttm t os-r t- toioI-l.d
hosotomrosro.b0 1C90 Ot- 10 ULL n) cudr n r .o no ya Ruedas. tnadslt-es otamott s do t aods., et AotroiSt-o- ps,- o it-t-to-os tydooos. oso PRNGELITAS NO ES RE
C E nU 1AR E L Cav ej Ma,_.n Cy s! r a n is dos-o o.S R-5 _O s Sing er C' C -.- p-z- C ol C ui o -N OV

I 0 Err_-, etOPaa E,33 c _-- -- -- --- .11.as ,_%lm~ 11d- b esym egrf i ay ppe peasgu u-l S L odE
No., E-A-A VEND PL OT __ 11 erIL W2 mIs "'," TA-" .11 VZND Wsid.s. EruFenix. _etn Sten m ml. Alquilamo y10 exgmsgdC.s ieo.Vao:"a Oaro

dero. 05dc 4023. 73 013ad Lu S GrTOS AuoAcas t-j 3s. ha 10 t-Oltdt-75 A-U. A4AII, A0071y 10 a.2 6. -4-o 6-bo Fe 57eenis UT!E Nain t011roo boe sod ,ed veto- JA :OET Ct-ri COCOA d MLEn T AF 003. Ar-o Vttoo.-63
___ _, _. EPle-os Ay d Corre i E-es 0a9000.N seroy C1mpal C s esq a a Itue.oo. .1'. ,t sts $000.
MESA MORORA riilta D ,,o-tt, etotto, s, mor- do- retretr I 0-12, Msort 3,C Co~ol I r ioe sbo.IOFCN .Cso -P- -- t5Ostt E-20-0tlFb tioso- .Lotto.- 01 rio- I lo o.'3i i d M .

htoduodr do t ,ro L l !itooF-ter it-74 A .AA. Ird-itEoN-hoJ G 0 A OA --4-i5t-t-ole EDE, E JUEG_ Onli5 t-E t-s I. notoo vor=o odod d d d .
-e A ,C .r. OtI. Looliol A -1ra co.cd ,&tt~ A-_l '.97 n A" To-f A ie GAYAM -rooEt-o h

0. otoot. T" ttOo A-3470 tm -0 d- -- IN FONDO NIor B1anch0, VE t2O. CIVAITg 3 C'tlT- 7 0 F o rI P05010 s02.00. T -et otso RooCI., ter d R E ie

RE.R_ tlees ry Coraa ;t .t moo oprt -de 1 c [ oo ?-,.P _to it- ot- 00 isoot-tit Tdoef. At-9cgo-tioo PAN E END Fo1 d y p T
st- dt E bAo b I o n d a.C rl ro ro A-md1. AARA-C EMooRot-co 0 o t d t- l to Pt-o0 C- I 30 or AE.2 t or ^IfiF oA -4,0 E-s do. _xts S.C.-ora .o4At-ott"Tnn."Cirdomot- GIsA ; GO AS siolot-so motro. Fr dooEdoE S 02"00 Ve I NS YATES 4 EBRTACIONESNnGsAetc. TramGi AFto gaatEo400 to-o lot.st D erb rodo, E37t-4s-3. teni~ Vn loda e ans hmad vMlaroa _________-oro -ooqu oo h Or. 4004EDC oR EDR2 aqeas50 easoi 031 io.ira onooiad ls France_________. Gr_ M L KR I-I
EGA -A A Feb' U b A Ir ,, - d .,udalor. nrirm U G V AM TE- ", t-t-t Pa Arem 1,obr G S
db-to Fooiod. orsto tr, --07- m 39 Casa 1056. tA J yE PAREND r n iO Nl no F or r G I IV t Io lie n T-d-E-s-e F Itromt: 0r ao -5. C -rdrc- bn -4 -5-il 3 ITIULOL7; ug omdr Rn-aprco rdcdo ad s) nta1 E-iii2-ii-1 Fb SPEISB DE t-~iA O-E L -0~s A RE B00 iYo-ia Vedao da, m l.: F-65.2;.
ormot estot-bor. 5t-II mt e0-53-7. Mdd r Ayb d Tar z osE
ptiso. s t-i.Tsi 49m- t 3 A: OOVIES y ACCS tn scd rt-td2 lo 2i.d Conc ot muebis pecoo con t a E oA A CUDAL E sa t P. RE L ECTA0 numtro 7. br 1d TA-iE E iTret ro A rm --_I_._._id,_1_.]lE .nue___de tod _. __._ 2 Adms. doarnto Soi NEnsenoda esun ecd C 25-22 yeb w d risto odtokd fcn r 1 5 aSera alsanu o iE rut tot-tt A'B ICA.oPEAtNDCOR N FL FI ER
om ldol- Clot t- t-.i AC t prenicc sncco m --d-. 430A5--. Fob- y Coats cm d -of I E v. or. rieosd, cob n Ap e- CI A D DE A GOIA C lO Y E O acs -s oi-oE E A i ra5totso Flod AS Ore s ICA fr-Ia. na dfcoCnis pr. --- -. -B VNEBTCN ESLAT da] An vs e al0 elo m A gse0. Hr.is3o3odolo Spoet bflE TA PAR NomAE grs.Te.U-2.
E- M PO I RE S-Ad E$-N C I to t C"e. to e". co ot-p .r Copil t -CtIlO uetc m O e r ie rado re I -v7-l -eb EN IANLVERTCAL. MAGN FlA lANC_ _ P o A MENofr A
roh-io C ENDE hoot-, DE-no -o- n- PWalej, A, a], --.s I s Sr nge dtds i-in. ypaa1mni as baqe y ba A T E Ale E U E A 4E E
CO MR E H PrARELA 3. olu4705-4, Mr y Co3 tnt-o. 0 36 -___ H-435-05-3 ,eDas r co lones. PI4O m gr tyrlol C om al s o ro. C--24- j4.& 75 P I
sa0t% srEzntrdso, R o o n-aus oa baganca. fn .m gu40,-3 Telf.~ Acepamno 7. E8-51- e. i tod Aq-lm sy xgi-ii uiCOlMUdnro dno: L flISEO1 ICPITJ ES AQIE
Atc.Nii3 E- s-. 0 r Fb. hedad.D132965.hd-d256a.UEE A Fe,4rE2ren VEaDE A Oue n CH-C DE Oit-t-i trot- r DlO -lEoom r onrportesbout mrorot
bnforma roilomort. cerc cOiadL. nN I tEd S UN -R tt oo -c 'it--ctamonC Cil o a Itit-. I
A_ _ld t -it-- -4--306 y A Vt-Ctes d ae o squis, a To- ene No.o 11a mc1. Fo. Ib e Tr '". -t-en -it 2let-s Aes os i Hu od 10-BIt- 9 CO U A A L II O A--sb1s-V ste-.MLoo-rhlC os -- _, nre_____ _-__ _p__d _j__ P4oF A 7 -0

EI Bahi Honda Io 7cbleia.be ae 116 entme -- P111111 G "tus .Ea is.Lvng C Ln T o otfe. carad. etnc i. r g rados a]eg va me t~al "Stege l Age, Precmb ssr mod"' Spiet ,n Der ROri ph
I s p s. s Lr s In s ,m Ie.,n 1-2- .m ap 1rtm.1 h OOr C 5 e d-o d o, y-0u84-rso ,a._ _-_ _._-__-6-4 PAR P T P E yoa si" b 30 s 7, N op"t-rosR T 2,EB iRt-s
un CrOMPt- rmp-odom lt-- --oroo j-cit00I- CPnANn, R-2E TlLfN A-UlA PIANO EA VENTAe

10% Gu n tad a, Ca R :eto 8 JPigal; 1. 4 "-- -- _ _ - _,u-na dI quiar yi g r col c.0 e n y msio d s a o o e o e u ro a a a in e rfa t iin a y 5 ri cupel a Danm urd ea New Yu i en -90 D ne i v v a do iii : B V r
d on 0n10n- 6F Ft-oodon C' C -. CI -- n - tls hotblt i ot-AF n t- y --34Rn, ( A C-A E 5 b IENI10 n 1 ar5.R IOnI aA dEDt roto rUolt- I _______u_, __ Iu -.dd_. -r v- Id____ _ El Fenix. .--u__ ____ -.- "';
ented. acd 5 Aitinrm4I r- -e -r r -mea ,t Ic A L ZAD A A E dI C P Tg d E E E J A
Pc -Gr A l Compani d. .- -- A~ m A r.-7e -3 -I-3 ,UEBL i A C A. T o .oe. 9yI i sa rd s so9 r42Iq do toO., d o sfoTr. 33a1. hLator co t-Irs Sta- E-47-42 Fb, -,a_ - --APRE N gA "IL R '
-----'A ,' 1'" 7 1 --- I Q51 f-: "E "E' C__ _L E - - Ha m _m"ite 1 1 91 s uN a l p g u u o u e o d u rt u r M rm j e N a s r o y p a ti a s i VEs nD E T aR OL TEn o AdE T IE m -." ,re.A r J -.IF ,H 3 ,E -339 -75 -3d, A ,." 7 1 S l m l l C l m I P i o l
Et-oo CAoAG-Et Fi it s Di UN roOiDE $73'n o o om sdb u 4os pte rips s edotdy -s-l re 000 siodo -- 0-5."3-53-0 .- O.s mRCO P ArO EA NUEiclt i o --- o
rS~i a, y 0 gm a - m 1r1 rIprt Grm n -- l r o d -a_ bar mlo A b itt- Hd l. Nza s Todr t-it orphtg iero Pedro. LA .Oef i I spaosts AL 050 s.C A d. A Tdl s PoRlotltl-r D2.0.
y rec_-_metopl e eaccad u~ Ht-5 000-055 1a oq n -28 3 -rtoro Cio -to ot do Te6ehO no 5000C2 5M-010H87576 EN O P C9 R PIA E & r 1 t t tmuebe s auom1& is.to -ti-i_37. hO -3 -75- sb
AVENt- L0 S-IrtoN SOt-nar. -n m . I _-_8- o5.-_ Mimi Ttood _.- r trts $I.t do. s rg- roiFd a IOPO.4 D g --In MTo m I, oIATL TRA
A ,,d. A 533 I, e' co t e.too Cosoroocl d It r "si- oto r too-o. .r to1 I- 1 oM- tc 1 0 to S tt. V I1-617, oleiad. Pecilit-iVEN Ot-5 AJEEP It rtt-t oF ERTA E CEPIoN L) Po-oc O r Tcd C N t-D0AoD Fo U E.roAQUL rrs orAQU loNAS Ju -i -5 A 0, e tsr ato.i 03 a EsAbA r6 s e nr rt t reto 0 an C001 e do-o e Itmrtics. FSro-prloi-a
50 FINCAS -RUS -5C-S Ir g Vi d it-r h oit-t iac d tot-h Beri o aio ij ed to ro tos u- 0 E Cu rt $18 C de- r et-rtbi r u aClua e yE a o S ie. itro or.o Nolso ts-ttmr-.- '00 S-Ot PtO tFOMR3 It-ors Troel Iot-St ex19 r0- ncC-ot-ilH oto. .- i $25. -Sft e __ _c.g __n hi CmeAt-es 'L d, Tr $3r H Ttoio, ,,ortdos
I- Mer ts ro u-it- lr rs r so S brr t- Ont-nts, too- 0 Sob Vt-ISO 64Al BurkCAL T1CrAoma y. AND. -
tr o r t P N A VEd E PLMOTH DO SE c E DEN: P o JUEG. 1 o oo o o sisot s o r o- tol.t"1-.n, ror btqo P obstoi ry. Ott- A A m dtroot- TEsrIbmr, Mo. td.o ESCU ELA FItd BAr E


bi- d o ooi.lt-tno oh-3 Itor li- It-to ,ert cr t o 143-4 erAO r rtoro AUit ARl E PtEo io m ti i n r nr nr Eu Cut- C10, L 2.nt.o C Eopo r tos _nm_- _d ___ Cimfa oo lsojt5O d v.Ap nd acsr admnt hrar
Foirit- dtA-reCt-i Sr tr reo r Isfre o t ht-rt-dr yt 3t-. itnt-it. m-aaui 7 nb -ybr~ne - -'e Toil 5-0d7 se dcaro s eo t U O L) U *oroun c dnsuu N-mtI-sO-.'DINO It ye n ttiia. banir.ro5 imt-2Qt- ine H RA N 23bAoS. n Epd
3, .osoo PAYNE 1POEC


too d s 0-n 2 d 0-10-10 a r te -------- Al --- ---- d t-i-t- dteo t-t-ut-t-t- nrsio o ia d 036 r. JU EGfcOeSta U ART paICul $100 bor VENDE PA NIT K eoro 2oc t1-5 tilt-r. Ai-31 V-tilot--r. otdtot it- Tej115dil5l6 0f 4
VENSE CIA C07t-t-rA, SE Ap$irjeomeoR- l-A -ld iid Vododo I t-rA ORhA -o Crslro Alt-n "I U- t o~ro I-. ori-robo etrloo "its"pct lo et -'ros I ti t-rt-. B u' ? Iio.I-i t-e r I. p ant- G Mi m od e r n o -t i 17 I 4_",! _-d_ H - d- -. dEhD E H I TC] Dm E N U N
rd7 Ce fondT, arbjoles_1'. d .d me-Kio -ona ichidvonH, .r ento eoAmo _* Prtat__es y Ct- Le .1L. t- t m-l hob bIn ir- C-11,1AI- 13Apeco raa LagA O, 257CE mn nfcii'de cotd. _cp o m 1,a de 1.u W.or Caiao n Dor, m v1Itroa,. I-s y osloao tapiza. S,Ao S- --n I pa. E .ET1 IARbi. Ien'' Ad ,Ij'I 11_ d-m.do Aa C-n21. 'j, Isun _.or _do m3.0 7C. .2.0A. I~bd I' RE HA CA
Ust-oot- 0 0 or mt-I-to Cerao. it-o L Im V qi r rOf rtartonb Ays it- sts. i-itoi, estu rd erno s 100 m0 st Mt-dot-15 0.00 S e igual s. C o F0r rdo E-.it-I -3 b Voh- rst-ot-e ns 0 loti s hins.-n,
01101 tOn toi it-St-it 'tosr I a -oim o dric D A. CIA1. Met-tot-solo C oedr Mdoot- so6, 5Ed099 .idoc, oc T
so-ht7-0t-it--42ie5S3 0 ot r t o- d so o C Sr ua pro PA s C ALE A OjESET COP PA-E i E ooc--o.
5P ES ABLIINTDA s ot- D SEt- -D OTU N Add Allmquiialca- tootro mt-t Allmtt iiint0 it-It sict-ire .I N stot r ol D-Ocoi am. e olefu z. e d qin Lln uatenecacco H-uaO-t- lions p grso It dXo heqs pre Cio.anfcne tuClS1n e go nsg 5.NG-t-EtSt-O OPTOMET-00-704 ob

rstio l it- elrro 4 1 tt-erltn c. nr it-It- t -i dbe Lotito it-t ot-e It-utor 100um L-I Ag i t -ts. Ot- boif ei. rt- e in eti i. sIrs A t-ros ds, I-o gr- t-t-tt- Asiodosls p eo.E ciag n r PAn itRiA H E CrASu 03 A-oor 7 rot-hoo 17 as q In A t-4-.
eit-r tI tio te.i. o Er-rhot -'-3rc ies- rort-rirt-bra 1 d 7--r-ritu-ostot 70t-rrior ot- Iototos6tPo.--7ct- m tto c-t on ert V .-2l-ga -2 M226 r. x oseo, et. it 0e-04 i~rsd oim C.-. to-6oirlitFss -015, M7-7 4
rot, ls- 'c I "' it- -r --otEort-t4.- 302 VeNi E 2. ""o ds I r tutoR gN O i-e--l. E4 -C FbB H L A
ut-st-u. cris hirt-cit-. C r C e.G A Yf tR UYfT 5 151 Jeocuro3 laqt- d 1001-6- Cn-irtom roco lo Cssrorue a lo 400d c o l -o--.da te p M rtn zyrs oat-.a. si a. Qt-dos.doj
d N deraT _riet. de- r6.0s.acontidad-" 2 BE-A---- -- *.
m p r d d A rm n l AUH 5 5 d 5 nM-E r E AL d _ E-1med-3r t-is s r O ITA
E--rd-'-- F s '5 do r pC rrtt- I., L 0 r soos MU IoN S DE oCo SIN Bu- t t RM UEBLES DE O FICINAk AF I nt CtAR Iii P t CAs e

Am _-linon d Te t- tit- o It-rI- 0- yt -or.es .le ct-ot as. $re00 d tes C is O 3C. 1,60- p- ht-t" -rre AmC i t-l Gfl s rrtI cN 0b
rPE u o lilt-rh oVEeoiNCA D nit-Cl ror t 0 T nin-to -itedo rot-iley. eV Iolpit1- Vlo ctlol dos A.sti Tltro 7040 .r I C-2YD-rke by dd e c .r oil o r 'i d 0 u t -sedd.o r i tt itt r i t-ils rott -- mt.t l n tt-ii.Cla o Inter or. t -to - Mi o.-t 0 i C irso o C-400-.50la no -1 76-cb i9 st ADina y c a Pu ar AT nu vo VENDEt. i PlTAtoo EsLEro CA CO nalr. Mo t-n t- d Ct-ntrao 0 e yil Arit- e rlr C Iose o, $ 3 0 00 .
nrme,1 dI, .Ts 2. litw' -s 7.1' - MP NA, 1pt1 E1ETR C, "' en d l I ot.2ks.i-m-d r Eiien s a Fa orit_ ".
,1 "." H-51l1,-_ t ,o ,._ ,I' o CA ,_ e I_ .r Caoln modiad 6 dire. mrcrcas wiate c roo-m m
--- t -r t-Q UE- s.11 -1 r-r. -o st-re 'ile' s"t- lit 16to Itiro Io- I d 1 r cheques, dI. S A fl 0 A -I ] ,-34I56 _ M
cttcE t tot-oe n h K -rtCr In'iiirN Pi- i-itrrtttticOnto ctot-o __C4 taih to MUEB EIA or edjiZrm DETNG0 E m t ELE-t-tE-.ADt-AL niadroaonabst-oIr- :t-22SO.PArOC
oJ Onroo rte -N r St m er -tnci, lititi Bl-ntaitr n-t, $2o ;E I d -- V"x at- 2i.na All-Steel0 arf.ro- DE MA dor co2r, d-. .- .- -Poo-. U Lo Si- E LIt t-I- s s n MUEBL E A PtRTS cSi Aut, rRdWn --- .- s H scrin. y Manriq. ui e. y A255AN -190w-i2- -- I -- S, 07 64 bfit- P-mre li rolesro tti-lro A


---- -am s a nq e eba pa Fi a cia o _e Aob c m s ii g oo s il n s n tnco. sn dge l ch equs, a Caprec ns a -- llt l ";-1- ~r i P ,. A 'j- dam nt,A- m-mue -an A 11,- ,dle o. A ngr k. At Inc n. d vd' .
retI N tSi ad it-ott- hnt tEA. d s -- i- -It- - o to s ols -- -- --ris t-s Mo c- 10 itb rie to tt-ooio -id posie'a s.rda 0 d dt -r093,0 00641. _di. . CE-1.117-7o.4-!-73
t--n-oti re2 holpnto "entit' -an 0. ho- r- Idj--, AN-000. -P1 S CyA -_ __i s M 1011 eilly. P to-It-t y o n: . r a tor Ccro to---.siro 467, acauid- I r. tniormt-or let Shr -22i-inrw t-. t 1-sid Oslos tot mt-c- ng, $c.rto Com e d or0 do auetnt slvoumcd calulrdi 7nes ztapa t-dt Stos, orc a Soy r No nt-i40 eta11 -21.M s a f a n r.M uo
H -20 -51 -3 Y E N D O A L M-N C -E WMO D E N O C ol c h o n e s $ 5 A. Es A n t eD 0 Z .'ic s 5 .0 U 2 1 H 3 2 9 3 e c L o,, A s! i l ,, d IS C %-a ,, . s u ---,-,,,.s s e I g e s r n ip a t s i t r
t-t.t-00 UONt CA oes ATA C, e -nt n - t A WitmIt-n P-o r t5, r- y a -4o GEd
AZntas in t i CoTe C ,i n t o pos. . is h r se- n, -sFto I aD y a r ar,9a 2 3 a t-l- r1-os. Gon rlo ,1m.e oo
.U Onr 03- or -7 I t t 0-5- $140. Canaes coy cs. Inud co4 -d. o prco .dd.coa .A-t.

P ii ____EAENE_ Him E15843- Fb .AM oL s OriENEo CootDeortAoE- $31. m -56$25 f b n t 9, Ternero psgHolPtein, dImpo-r PAdASL DAMAS _"'" _"'"_"___' _''"'"_ Co.
idrO crnt-ilos Cit-Irl 31 Iinc-i-sir-. P UToic BELLO'S ac r d ,aila ot-ods; At-go rto t-t- $ 0.Pea su tSjeg c t-in- ,Nacio al Elegasco" Inat en-m Plt-re do booGUEojoot-e2s5, ttso do Wiorso- TC -r 77
i, Au r1 l.d .o or .osi. .e miti; quin at- ol Roy. sin So-tied t-s I-t-t-M-2. T6n.A o Pr A R I N P lUE NO PDER.
-l-1- V11 PIb Etoots -A D . Doo sd 4 E11 Lodin r 6 Ari.io ro en- t-aiyRA t It- .

tres.NEOEl IQIA UNA I-rb trEniodimtit-, ct-t- toed 50 tpot-. ---i ______ _____ ___ _. _nr __ __r _m____aania PCO EPEUQER D "LOEN"
A-7 Vh.ENDE;1_1 1 EGO1.,-'., DOAO 00ro- iT~ POEim 561 C I-50T Ot do I* o. Ic Ait-d o R Pre. t-t-t- itro-nt- iso tils y0 ""1rntt t"It-sso noplso 1- t

a ~ ~ ~ a do a ,rp o p r f c n c n 2 4 e o q e C oncha11,1_ 1 ."1 I'ln ""'nn -EN D O JIAE G. C U R T C O,, g r m e y ve d e e oy s b al m n o as nNE.8- 2 eb L e of ec A s p rp r m ne e "C
Finca. dora Culto-otd Retmre li-ti- Q iti.-ioio r.E- ror-on- -aaaetesce eol o ros' 5 Oth5m-t rrot Is-- o ry pt- mo -s too. he r io ) toos- t--coo ttgo 2r0m 9 ism tro-30O~n rr met
U-3a03. Hofas.HIiE-ht-43oos2.tC-et- d rot-bot-troq. e. t-t. 1st p Af-i ct p ot- toon-ru s 15.SN E r bir rANG O IrIsER A Lit- Cootc- Nit 00E0. criet ot odrodlplo ne,
I-7 -e _E A LE _m _1( qVI,-- -o t-o. -h Et- cida t- r Tejodit-tut. Tr .I--bt-s
it- A A- tEt Io u E C it-t- t-O o dEo A. UEA$ .11- 1 22. r i- o-d do -n rr
c, t- ,--- .1 .0- o 4-04y- A-i o E-148-I7

it- e10 d3 lilt Lt it- A LE D A D bi'I ihoo r d Is t--t- or For DofosiooaZ, Cu- ii iolin ,01, rer edl -os N- SUMA CACU- LAR, n s E-b--4 E P r et AC ob.A TolAu tsE A


Ortn-iciimo Itrot-m rnt-t-i m is plit-i pt-t-d-t-l COIL nt-dot-it-.C-t-o 1-2ho.r453, aet-idolsasi-esqu3na0 ouit r doA 0D.N7. PLoeEGuC I-rio. TI-PI. YDE-DELLOFOPhO ELE.POTECAOIO P'resInTAQUIGRAFIA
I F- E-7. .-. y""%' 'Ag' -cu rjn1,'y I ss do -11ce-I D do aA- R-I LESE- 1. m-r y ____rn ad y I '-. -Tor ._, r d p r N N E
it" Is tur rrr ;;,, mt- --or' - k, t--. t--- > It" s. tI-1037-i5-i.-qu.A I.' I Po iio es, n e a Etolr-i 'op- 1or.r7 Is. 11,ol sIit- I09 hi6il pt-tosrofh et( op, 00 udom

dra. Ct-Isd C-eno Gar0,0 Rugt o totot-to t- .o1--do n 5.tods Acr- I prop o o-tM scna dnrm-,to t- i t- liro o rr r Io Ut oo r an epar 81 FECTO A A S ceit- r mdinio. o rio o l0tE-t, -otit-r_ rot--t-sIt '- ins Iqt-irr10,rt-rrn lr.ANic-lasroes ctt-eo y A llino, o- odr 2 B rror das Polo, yri 0.157i sto .3 0 ug-3as Con taors I tost-uiJleud05 5700 Ecist-nror-mpt-ntror d Geo p.ot do
ROTICA ENIA EF. VEEAD PHIV r TEI1 ,nArm,,,, _m15 t prei -i d- ms I tonC r r eoSorr mt- uyo .s so dma to tto, Haco A os. D .tl 1 N. -E R 0 -r75-1
Ii-17-i- IAr. rU -1-01I I'll .1 W.f fl0 Clt-- o 1I.5tt---o.tsrsost. 'I.tit o tin-1 '~ 01-707-~n-,S
,.h 1. ES1,. EIMENO 1F5oS -,"'l-,S 1-,A -, "'Dm _,10Cr-i l.1,A I. OP RT NI AD jt .t U I -. W i. UINL! modphos. aC aiaasa n Al quilaor- m"oh d ,mu Poo ull. si -sio-o io-- (DEI un -1 31T0&01 '__t-t t-t--~O T M T


db -o y c d d y "r 2 m AC, .1-07 d U E r A I N A lost-1 E E G- ,n E,, %. d L'd.2 I m-M_638 y B71 $ .7ci. :p.I tt- bIod s- D pht,-pi l co Hohoto


bu-nt-vnt- y t-ht-t-ist nct-. n-r. LPb lottir D 0ese utCummt-n 20erodr o d ijot'd eSofa-, m "Arsasint so M- C\ le e Cont~ oIn itriooithe. omrosotts $ils t- li-ef sen t-il $ t.-t-c sEoar roto Ia c Otooori
ma: ra Ho~esi. -672 HF e prfct endcin ue le C ntdO y pa~s ui a -sri pottl2 eo.Arv- .aCxter igan s n i n. a E D M T AD CD I a sa Fitril ol. Tieosoosre.r y. 00ioh1 orlos-or1Itir- "mI'll"r ir ,, s At " o -- -r -- I-r. M-ra ro 1to19 too p E. Ctr-itiio. Ott-t o l dot-, Bg riot so- entrada.ASo Lot1it i-: e- lt N
$ 0 "Sm it- 1nt-is. Idad o _- _____._. Pue. Con rtirl sin AyuZa. 0-s.-,7-2 sz_ db- oi d "ots, Vh it it d o C-91-0-1 Pet
.Er. t EOpi d0 50 i t-No iSa to iii int.li e s blint Iit-. F,1Ed de drssotrosio tot-c-- -iulor y oI s Iis or s 260. P-571 I
rt _E i e _oS-i, t- s O c ondir oo O tt rI d,,. ,_ _o S-drdo H-7-57--. VIs lesie N '-05-00 DE -0d.o mnrces ansoavimes 3 d_ H- EIArdlErN L~tOtooAt-CEnRC onDt.-nto rrt CtPitLAiiohsO root56Mro ERIEAO tEVNAO-e CWIVOdUUpI~nCl~~ $10 OBJfcnaeTS, srooc I GN lit-on-. CADEt onoto oot-ttoir ititt-tr. neit- introtoAluiro rairn, nen- ____ -- irnto-t-i- o-ot-Si t i ouselor Ple O Gaat 2 ool u o e s emnotof a a As a- -- x' II IO rad ia d vUl lI trilttt ltoOtltd uosIstto t-toirn. rot-li r to do t-t cot-c ct-s. 7t-r-. A I1 onit oo r si et- lint- nt-nt- o s heos m500-50 r t1 ors, eotreu Iato n rol otbr So. 0803 eauOy pa ae g do : aj c td r nnon ", hI 97 l osoa Itru O ost-o 01tCt. ri m t 5t-olss. rts.st- ts-. A5 A r.- E843 -51 Feb Telfon 2 r ots p iers a At- sroi. bi-ten ler L71 y. ttbosto tto -oto noooo-o- or~ nt s n C y tam a n coqM a rb a o 2 ~ t i i n o C e tf CO g r ni 0 E C E A
ed~mE~r___A______ qots. o sod. or hot-rob. PoEo oct soc. hos. mt-ebb BA A IIo opt- con oodavusreres $10.0 Gervnoi __5.___d_____d________y___Bzi
It- a Ori I AICQUILE C-RDE 35 AUTOSUATO IC. 9 _______Ho OT -0 solo. des no9 tooloto IsOorrod, t- -9-92 b I '""si t1.3-- N 5 40 fohrror o 2Ns It- tttdri _ __ _ _
30 -lodt-. Ttll t-it Fdt- 6o.Ar i Ais C D oe Ltooois t, _Ao d n Vntas entre Saz os- cn, Si hiU -5 I- 4

ta 3 E16 -5 e pt rot-irs do 4 $ 0. 05nIJolqt-n oe M O tr y RoA n cho-4C -nt r -, ciO C-NDE C AR O DE h # I RE D E NE
Sort-DO 00 ast yO itor tOAe Aen Per-l gPdrerlitioroo t-br 00 00 t-mii,* g er-nea oljBAone~ tol oi.Epptr 15.0 S-o. sod lno rna n AlEJO lE rCe d as FOto Soi C isp 00 e"co Cob RD poyn i^*"s-mOTNT s:~rss K-464.C-74-1-8Fb -770 e 730 930 m --2 530.d rtisd Armhrnu Soho.od. L Invr e misaso abn c o yl eibr e soot-ctosoiot-otprssoi .hobo to rs DIN
1 p -A- I.-nu LI-add r -tiguri-, e cUles narE to-.rc -. a.: O -AOBI. St- Rt.D000-rCOA, it blass Un s AUUor jo U enoodn anu.
li rj_ COludlt 10 a aes lost-t meeit--sir. t naltd~a Heuet pRe. Ao s rrdi o gls R I-~o e-ospc trt bIn -rei s bsori sltrtt

E d t-l nlr j1 J(1 ,d 0.2 0 MIS35 -,l, Cot-- t. Pd Cer4o- 17. rois 0 I -- de compramos y E n emon ot- o~. o m o-oos rA".e lmbarc U-11,1A, C--1- t 1 Al. I~. --.r.- Sluyn y L .A- ,-. -. F -mda l C7 o r, $. __. -.o E, mao utd-d o E trainC m tgrn
_"'Zd- 1-1. -35-,% T H-ocm77- 544 - I~. ,FR $5 M s oin., $5. fi n Aon ~ H R dorast Nasoal rcomnstruidas tiLad' -l d. Car-,1-11nas
rtlI ci TA Q E I cona, $i.leg a35 sq 1 rul ets0o td d et-ev t, I y.n y1C, U rnos cla s In iu I- no o T boI e nra dcl V r o t-- h d a nhes Ro. r ios po- V puts, si. eV .nr d sot-bIa TIlvsrs d' --.d- --d ls pr s as de, obj tto do -t7 Igilt Mt-ecro.iodo. rnGorob",d' g ^ e C e """" tizd1s Etregainme1ita. P "l!%Model", Sa nob ost-sit n C Artils. GS loano Rafaen- It s q na aerni, G ey. N m . d- .-k's Belasi. r, D1003A ursB ,


1-. i n 1-1"'.,- Cast' r Cu 1. ,b,- -4 riJ. yC-23-57-'2eAnms agns- etr ni y agn .04 .l A-12. Maino e-a b
__ .--b. C-O n -t-it On -71- - CF9-5e- o -p C 4-oor.deM o
usm bo.st. T1t A-11 I,1 __,_ in or "mns ,_ i o -o s t soot-p.- 1-' A. I' to "Mui~ad C1i, o iosr crot_- PQ UE B A TO MU B E I CAM AN RI 1015'.d.""". ELETRCO IrL-.ooso d10 -ol 0 ksoo. d-n vihns La ao ntt AC D MA P D O
_.tturcsrttu ilmle lttooosItor-o.5dut-oosrn- I. An-ma 6, 3315.A ZNr
.-~~~~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I~ __ -- ii,_,o 30m d- _rT_ It 030Ild ,- l1 -0330 OsCd. -t1-1- -st0 0 i-t- ,- oiT 1 ~ ,Tjldl. ,1
Oct-on. O 'rb 1 01. 1' rio-Io rut-1 rat- 111i-,L A Ot-n E o LE DiEni loe isoCo-. Ali- rolotoerolrro. ter-sro F et.o.oo. Doo o ,. ,-~a --- roo-ri Mot-roso" MV-cP qso 9st I DE~f( ELMA Y~ Ponoist- Coniot-hilid8 hsndrb dC l _t-so,'
_. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 1111-,A_ l." A,, 1- 11 -1GM - I o - _riI 6 3 30 O t 01 35.I0T,11. ptjAI .-W IDce'17 noo00 a A-sir. Gro--ols. to -o __cts Os
._ "AI St-O-ii-f Ib lob. uto Irnos. t-.oo sut-o Al'. r t $-b EN
____ C-ott-At-li mu d,, r, -d or Ti Se-dl srrsllrl rsscr, T- iiornru-b.Oo
I - W. 0""5"'.5 -, .R sal- -. u Itor.odiorsoo$3300.st-3.1E-1.e2-4si.tooleetesigrido. moletosco. bulls.Ii BWD.U3 -l b-H-mitl 1 11 Kaum ajo y. MrsV,1 Mou~Ton
03.000. 1. QIOAL A E5l'o ho tr '- 1n .- U t--- t o n-~o jo Poorotot G151s. To lp- It-OS. edsol- Cr 55 1101 00 Ah totoc,I sn MA.IN.c.o. MO EL ol ho e 5. 0 Estantes $400 ,1" re o s ru d s H.33i-303 o E t Ao is boS o ELE T ROS 52, esor 0 -1 5 5 54 0 ~ I' o se do Isi oosolss so- o
bot.m sr osTx -gi o N t-ilr c n oo .ne- It ut. ttrto. r SPR U I o ort- S EL Ding r $80 Vt-E~ eo s gaoos.a s hAt-tOit-s 11rno o *boods Clg.dsdo
C 0303 ,ER~ -AOTA A i6o-ro-oocrtisotI-soMgd.Or- -~ ~ H-Alt--itt-- "1111t-. t-tdS, ,1,ico 710-55- ,ob o Otol" yi M eat Iahu ". .- C.o-o Ast s mocood do -oob In U U I A U - P ,,, ds--l u so rit t o doso .I m
P00 00 r ro to t t-t P- __ __ .-s -3- . 0C.i44. mis ". P-- ir no o oe rs. P-tt c ro-- L A S D A M A S -. ~ nr V S s o
~- tsrZX.,Jh-i-1 ,',orrocnr"linnolh l I FA03LO WED IO EDO LA"S no" -r r" de lI i PAR
%UTO IDLO d o. g-~ soiods "'co t-20-5i- moa~ d .to E.Ai-~f-~- oreo t- LAk CASA. BURGU __-_. ________ -_ 1_________ ~~~ocro -oooo roohoo poet o~l m .to U. .,.
Onlol",r 0 .1cm o -b. lnr ir l h .o t- it 0t- t--mr Atro o-~eo It- 259 *o T 63 __ __ _________________osol t% _,,, - o 1 Vs- ScE-i 505 to tocrletoo ddok~- o
Itt-ctotI~-MA,,. At-rt-s -:tio:io-.hso --, __ __ __ __ V__ __ '_
l ', t.r-tr.r e Molet-i 031, to -it s Ls- -2 OBJ TO losVtA-o -RI Gossds o e so Ol, Issm~ ors,7P LJ 7

,, .8-0- Web, .P H.3_e.3 sI ,,,,N, fo--r-.pt-iooP-eIuc-4
ltot Os1iot .,',1''1". (300 "i "5 Co- 00 "o. b"" .I. 14 5155.uda Como________________DE_____b-__________N__1_- -b ".0.0 utlt-sl poott no -t uLft-i coludos It-stos peat TOM-o co t- 1 "I olm. s30 isos.
coldnol -_it ,, 00 IO 110poM or sPillis .-"I'd.,d,,, o,-d C- I- A U N S D O E A -B "Atot Raf-_ a el 81 ateqiaoouo o OINOS LNGCO EO sso
on ,A -ttC ly -1. &" rfrnis luerefsiderao to rA~a 8-1. CI' 'ltDr ,t.I~- __ G G D B S Ot-30
__ __ __ __ .CONyttE~--~tc17-tt0001 -VTNA looro. sio io- to ls .cOto tobeoAtc.rsrsIe oopt
NEVERAS .1111;; do Teevsoe "La Na o Cufeteor NoAso hlpoAR 44rlre.PCIN D ELSP
no _I'nh -oedo so olobo scoro" Iilea 359lr t-sttoo sc ssi, ttsi Collust _Ospopo. -sm-o 0otmoo t-1k. Cio0Stob
Hors I. p.L -n~m. Ic o Tit so ot- co-I.- cotoe s p r bo5 ogdtsl sm-comproats." oO nopor o o o HE gsi N C s Ca cuanto d sforb soI, us Ws111,111~op
In ood ClpoCt-i r.Oocns- lpi -ndlt--sentio C- Nailos pse spo 50 suna A iIM 1.' :n eineRy -95 ll ILHj. CoSobrosO q-eodhos es~o --ht-to iigs ocotuto 1000s en toda tald ,r,. bu-ao.:l~ it-sore,-1,-d
Jal I-sops I-pol. -om,,-. lor V.-o -tr I-ilt y.r eel anus. mdslosi do> Ieoe lezaMZ '""" LIUAM S ,AA- $199
N KL V.lATSD o-haO-o-Oct .i broIO Is o rtcZ- s At-OUOOS LUmo If~o -sol _go - su -a do nO laser cdde Ososohfis dscr -o-o1. s is Iom Hoso l, .
Icoot POX ,. % '-". oo-b- Ii~ ~ hoorti das cIso PrIn mu I~~ -d.,it I~rt caslios ot uloso "-7 dos inuror zo or.' ne Lde ~ oo a tot-st-too Trotolog
f-.r dre s onA r- ro-r It --rs 1H11 115 II~ 2kdr.t t-5otN0 H-ACK 14 todt IIE LE I -.11_A1 .'441- VEND C EFRIGERO 0 15 P000 EL O daelocnao aa or ""l. .-ld P., .Z- e r,~ -$1.75n. R "pna Faoritaso Dttsb


U, E-010 -1t-oA.I Co o. "" MACK. 130, A too ,- Moote.l._ 902:l I A 20 O ON 'O O Mod .-,.-Tet-. -o-o t-0 -G --o rbo- to
COD 50000 EN A- -- t-oo- cIb 1 00 11-~. Coo,_O- m. cArtoA,._t-,N,,A,5 Jlgt---l- I-Nn dora Bendi sin".% entrada. MA- ;%-., Tco5 26lr-co-s. f,K 0000 .A si-ttt ____________________________l-Al- to
dor,16 Ii"c ne do portal, caAo P__ _ __ _ 0 L A N S-b quint- S. Inger, .104-mm- Neptun 208D $n.re 1. I d- S D I n dstri Y" So1t-t. oIt- Alls.e
tnt-t Cl its isoo Is .jmoe 11m to3 atdra -Ossi
,,Ho 5S1 FF t tiodttto s nnrr wd;;;~tent precio ,lo it. MtA do. esrb r Ar.otdrseio botlm 0d re
cot-Itt-.d.t-7m.-o,. RLYiNAg, $800 Cceors ho vp, o nape, o n c~ o i lain 10 I-,. -.iddo - -sI Goioh 102,. -. OSH VN11U IN S
EAR. ,,,,,, ZNdl. L, MAC. CETc C.- 11" LA HA-l 711 to.l 2IER RE E OO A O 2sr4 ruxa umn Y L .DA O N d- .~ ~ m- L 6 I
Otto.~~ D52.to ot-iotci-ec otqt-btnr .o *t "Cmno~c-so "uo "A -iuia Sigr -$8,00____ -ui~j- .2 peo semana- ~ e Gom i I~f 4,L,_9 5- ,
--m -hiso. ,et sr .-niyaooo I 1 Atoi MAC ______ _____ --o do oe,7m eilks.~d 1.,s~ 0l. kcdos. Ottrs Ic semanal SofA cams- -Anaia -035 C-50-OiO-3.On


p~ Attmo OOletu ;o l- -Il -- 11M. N un_,. ls.OO. "O er yor~cs 0100.00 Gocosoi 54 za7-6o- ""'nt Z ysB nn
t-o~s500, 454,.l ,oiri., .e-oo~o Ctoft.0 c-Olo-33-0 VZNO5 W AS000.00 70 15.d~li.0ogcsi~~t rrtrC7G92 b O08714 N'48 pna el 0.Tl H, d- d 2. -,.
os. ANos e 00. 00 ViTROsiRL, d o -d s __60 $150 Coodr 11-1 Onl o oo us Vsots C -84ls 4 -5 -25 -~b fono- IsIA Sor,,COttooo -- - --Z 11.1. D 1.l __ _____ _ _ _ m .,__ ____ ____ ____ ____ __ G N E R,
c 1--at I o a _o ds.s 0.rt dool enelos )sts- m. lhMcooodt-J.,, c a t, Dd-to Ir
stnI ~ e d m b do, O ie dc ttpA do oI. 0" tlls e tietto ott-ot-s 00) r."'" e i no '- '0 oA t- . "U A A LSr o, . 11 V . :C .
- Ao. . soo -o I .tt .S 5 .sul coo fl.o So mIt- ttI roct o o 0 m p o S 1 5 5 -I, L A Si M E J R E M A R C A Lmot s gn I do O se ds o 7 l s1 s do G. l s sO_ Tc, A 5E0- 1s
so m i s. Po o ~ s -m o - Iio 1gs r s O t- rordolco pot-' 1 os hi Tro O t- m oot dLrou dod soloto $1 09 to NOEt-st-st-. P EW~ E RO6 p s r s b d b p e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D -o t-oods dos3t Moo. sotSSa I.o.~ M-.d.-.--s. r--nn ilubst A8 ,, I'm.C tolo-~-oosobs ~st ~O
cots hrdeto ds_.ttoo.OI Od o ot- Oe-e 010 .~ or-~ ,,- CU RT Ile nmrDoo -1 ,- ,7m--~ '- ---' A- '1
100~ o__,,sp .e. .ot. Colte 54INT yA SA M5 .t- 10 -t--. CI~-s. M." en -Fomidbl com dor $8 t I Pe-.s.ACO- -t
83l .nf out nI S K OP F-91 sa1t $8 00 11ad.s51o $5l I .00 G(OAIRE2 A5ER dora. Na.a r -eotda tI~ aa W; ~ o .-_ d o carat- pisEnFEU R(

-~ar liki-- sol-. o.~gA .3. ISl _om de, DIVIOait .-$ 19,1.I=.ete dAl
MI i- syoso. = -Ri to .il~ so Atni;44 &f s.aGdan, Goi ube -21 a -= 70 TElRoo:B875 PAA dr S DAA HAVAN BUSINESS QACA
o sa s's ol I con ioen -. ti-o_ o ce a i n-dat R t---M o e o ,-a R S 4 9 os e S r n l5 a i no 1 2 e l s e or r i, aAao N 1 2 d.t M d.Bi a on o 01 ir e o 3 .~us d
.jms- a-d -o-o .- so lb' do liq I Nu vo y %M t I d y facilP dadn Mu blrla co w 'lod $&67 q_ m n ml V fa r e 8 .04 c asi ausiss. Viae P.M. o doAI .1.n- G co . R ~ o RAI,.d ,"~ '.oo ssoi sdd b AFo1111111ns -3. E -6 0 4 9._ I ll3. F e C -jC O f 'b C s 0 9 "":4- Z F o b. _ 0n- 7 M ami2&. 4 d o

M~~~~~~~~~. . . . . . .d. . . . . . . . . . .do lc C. . . ~ .0 IAm
. fo CXXI Clasificados DIARIO. PE LA MARINA.-Martes 3 d err eI193'Clasificaos I
FIr I 153Pgina 31
IINTERESGENERAL !A LIQU I LE RE S A LIQU I ERE S A L QU I LE RE SA L QUIERSALCILR ET
-._E I A.sOQIUITAN S OREE
P OUCTO - 10siiDViTEiiALIM82 P ARTAMENT 3 1 2 A A -T -A TAIOES 86 ---_____iI-_E O RE E
p stodo "M Iros 1,7 7 gue mas, WOm a--- -. OFICW -, I 98 AQULERES RIO$ ,14 AGENTS vENDEDRES t2 MANEADRAS
I oI .p. o Ir 6 A jo n s,MP OLS05,.rFx.ECO, EDFICIO "DUM0" ALLE 8 e P mrd of3 OA AA FCNA E LUILA AAE1ELE-E LCT ENEO ADM.EOREE AEJD ACO E
tera~~~~~~~~~~~~~ c- I ""'srcoesd ee eao aaepoi eie aao audne ar ./ --, - a l -u adr al .-cuda rf 1,, ac Ill= ,I',,* 8 1,6 e9 a. m. a
F-W CaRacs EMN CLA. H-I.71-1 -A A AD SDE B IC3au. nE" """M y54-s__ a5 To.non A BA "Ix, w O= 1 eia di~leo h efsersadnd
,I i l.= ".OnIdor, ns abt--. ne on l b-l;ad I yco c dea t h'I-"',m- E LO -A-CAAI.,.ue I L daLtarr. G y I-RIA-H-1- o o eri s ulo 5.0 -f
Ma dod s b _,tnor.! d_,Lh. ratio. _r Prc Eo M Pdi C Sf t i g 1, f biiIan Iniu _CA ,DAE d Pr e Landri do m a- ing -42y -I Y -5 E di .14L l'N F-ta47oo7. H-43-1203 .

no d eo r v co. n a s bar- I- 118 a o .d 5 a 1 a ye n a dor, 1M M 4 711, rSW. gPd cirm s I :alen e, x lend a. a, -tImL --, -37 e t era. 1aI t Ian u odi C_ 7 .1114e ,-.nte_ _en
R. SbH.- dedann 00a I I IL matr 11 ; - -'a2-4I HSl 33. l3 anan -7b8-3"iodm. Bd ;5 C n en. -Ni coMor.L.o.2 maniioscar mNo 11dd X.I.AL26 A757 M reds
z 'T" on m be $000 om ot - -' ial I--- 'r -L eeen -ts COn Jo IM A RI ntecadoINur-E-11 -.I-. r. -, .,.R ,.7.tsqlnaObrp-a E-.- Mb A A TA E TO EI Y i A-alRoIA AN ESR EN O11131 A92 L Qa- USL EE A A ITACION .U E N AL -1 I-3 o.y s2 r ito oe cI ad, o na mod er-E EDOEO:T S I TA. .MOS VAALNRIBXOk5fl .
A L t fi L1A d -fol"u I- S b an 9 'Z no rmd ApatU a Cundr. Ah- lwuda, l.c e oasoanAid 2 ato s, eno I RE d" C mii. rxiaA yeItaraP res I dLc"So -tnf I S: -d7t peie c l en1111-11d4T.3ev ooo" .3 Oa-o STURERA ,SaMd. TIL TA;
enelApo o s o costs bnoiner11d, ocn ldeNeono Sn g .x 1-Sre ,aL Pe z, ge nalu r o alFl2 .S _xgereen- rtcuarrqu dse C-7-82 3 as, ,ava y nc', nQU fdren I -. H-23-8 -3 en e dd a 1.qui .nf.m.nI- i -8- I ats y c msd $ S F E E MO I T L A C S U
E _ Ilrae a C u ad S L14T EA re P- n ado gu Iatfi ant. Ntt -I-".n nt"N 4-. dn. nJol. and, ode ura el Al BE ncbai on ac m e ma sa a- 'm d o l E O T B B "a PA T d s ho a e u ar c rcCa I r dd - s. diAL Q U I A S E.S L IC IT A H -23-. 14-ARA r.s c ar sl a m r ad a
H a i a ~ o e s p a t m .ts - s o d i o a i r o d 1 e o o i g s o e o cc- g-,- It r e u a Hi d ,- r inanlo. L a I l v e e noobj oAa :,cs i a m s a r e r s n a nH -. 2
p r v d y c l h~ u L oes b u d a "e a ,-2 2 I- o Y 34 3 1. - or Ie n l A 'D U A CdN A In. tr m n: X 26 4 d e p u S :d. di9 loa.oadUD E i D E l.Q U 0 nLE R E S ,I ,-- o ,
NOBEL y .Rine. . Tn. Aqula ospr a y --- N 'EAld" dio 12m na. -3.- IF E ALQUyAN, A ITA I.T.E C ,,14 O H -7-oNuetr trouctS, ue 2 24 LAVN DETUR S ND RO
ses~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ M = -.I"omdas Pe. --I-nm ", 16. .PATAsincoId. .e ay ',fn aALU I iTOC, NLARBN.DS ncqiads eeo 1 egoe
Tlarina am lia y" m"'s '211."'A AaE T itDE n RENTE 2 lab tcon1 b1 1n.1.er A yALULLHBQAUI ZLE A ------- 'H.3- -. e o o ead.Roeto z- --.;
I- INIAdor d a oh. orn su .A I'eD ,'haIt,' oe," bn Seca o, s al a a H-297-8 I. .I,.H-2. .,a I 4 a n to Sudrez-A., ry. Aluala m dfGEN I S anoL a IES IC .TM L RAP DAVE Y a aa aea ip A '81
d rbal. Pula310 cai equia e Cha ua.tra DFRIODU LE A"NA.EALU.A.4A-TC INE A d o p r_ I c. b o t ,ZdBe AECIN UVAAECA nd odaNjres Capaci d_ Vpaa eI-., RCES U ENA LAA-d~d~E C
E-4%47d-. B"H44-. I I. n ag""'i I albad 1.1b riad pr ia s- s.57.0. Ifome U2.7. dec.celne I.r _cor",ofrcI, .I.-,.eernc s. vadurao n u as
na y en.". ,I ,.:,o.,m T-nI E-67 -8 -4 mo o oaa Roadrid yy r daLc n e- eto. WIN. A-7627. 2 a n B506.H-7312
Pr. d "' "eTrad""p"r irtdS, un R. CN 4 HABI TAC_"RAIOE aa o eoprC~n, AEN RES DENA ART ILA ol E A H-1-71.ajs pra "aa, B, H_ N 41eqin 5.Vdao F- 1-0- aCmilli s E1rb22--9 FE NRA A~l
dr PrpeCnta. recs aitconsMgmiosyamlosapramnos a uiahemsahbiac~ cntoosev n necaao oeo as. lien buenaa relrec- -.- -.----5I


Pra O 59 rene l C pitli No16 enreF yG. radesteran oth. l o-oeor,24n a hoclr ainlA7i, E43-43F.-a y{ri cid, r a ER d, NUEVA A lEntA EsCOL AC1N S -6 - d Tlol
E x e us v a e n e at i m ni s st bl s. L a l -c m e or 2 4 co in s m elcn a 4 o g a VM u c a g u I o, N d. .LQ"A A B F N O A R m p d ad A o e m, n r a n C r S po ANT. b ,o T fin -3t Si- U E D : 4 DlR OStH F R tAi0 E .E C T E E
cl s e C o n d a d e c li a o r l d a b s l o e-, t _d_ HIga ajnIn o m e a. R u a l 1 -1 1M oto ppm ra e rd e. aI nRa. ,d p n d e n a d.b r I . d t a b j o a l .T m b i e n 3 a 1 e c t e c b a 2 2
-E o E llb C n todos a e Sta r nCiu a oSO L I L NO A PA RT A M EN T O I L O ~ r R O AEtAA, ,A N LU G a ilELL LQ ILA N A R IT A CION R C S' E -7 w !5--I 2 1, a va e t m f a a J a s l, t 85 ad. b- lr r td i to a l an .j!
ne Ha .n 1 I NtIc.-pa olara~apr armnoSlmdr ab ii- ra ,dGno. la., -51 a bl t era de -IoIm -.L ESPANOLA 8.1o71 b.N inepeenins Laa prJ

Calzaa y DS, .d.38 ,EAD = "ETR 1 adaN 1, 2 EH-34-2-anod ydPoo rnc nsaCloadsoeao nr ey3 e agd. C- I SE NSO4, ITre2 5 eA d I"'"" N ,3. -- lar, Ionce uaod y .ar3eIr3. m .
F -1" Sabt "qW"'a"aram.,1'hao.y it ""'E Q"A allA QU L .,m prsN, INde mor'a""d, o r - IEl-.45ra-aill E-III .- --1 eb E ~aTo lqu A uo. Tlf -4
dJ r.s. N:,.r .orccn d.tmeil cats ai.cmeo.re eao.Lna21 Ti 35 t D 8, nD.La Ill C A MA A C RA :A 77 E1.e n eprl~~b -4-2pBob armo i, 10 a t, ep- u, t i sa .dan all, a r eaid -5. ISSARrm a .- cggdo. --- -- elfn -17- rearos = 1dmb Im Nseos ec er ians Carr-eros r Vrteunr coarn ,U-123
prO 0v Ydo famla111.hbabitaciones~ A_ A- t AM NT a TllET- $.: lqoa hbhaona o nn roa -- raio Sl46,etr g .y V to PE FM- IAR IEd a1 -2212aoo inltercalhdado recos n- _err_._cecM am 9 y- ni- r dF "d BE ALQU 'AW" "*WANIT el CO" 0 IMV"; m Rdo. 2 dla Rah dco -l~ba ." SC-L5-U DE AL I S _c .3orsa.nria aare~a FEC5 3E E AO
l dn aM., _'"N t y 25 H4 ac m -rEco ri d N. ure s tm B Mo s P r pa d c lo cq u ro n 12 4 icLA r A c E R iAF refN E R Oni S d .
e n l ~ e m e a S r v el an s, c m e or c ci a, cl se s. V e se 4 E L Q I L A H E O R O S E O R T A a 1 m C ll 1 N 5 en re_ cyo,- 7 rl n a E pFy m n t cl d o uId fA CV E POm raN-8 .O o n ci as I n o r es B -.15 A- -8
Alegre bar en los j. A rd.i es. aa men-dd .C. .d .- .1n.r d:F0-01.Aquer 7.0. mpId habMtai.n en caypr ar i eao.E13-85 1 .A Lm dAe ABANE t ol Md-d1Lu n ora id e ad., b aja Vren-n H 2-2E-7437916 eb enreL vM.frnt a a mbjad A en 0-47 8-3 co ida S e dg n rterncia anao.eS L5 69 --.t-.S MIG 5 0 IO rCAS t' l.S y1, m, Io evil!Cmn. 9-1Ac na,. rta me, 2 cua11 d rto% o Is, b-AQ O B JBVD D ,TREa 3,: la la, n r -1 1 ,Vead. T I .E'T N Ai A _ATA E .,, E 'adosio a raN A adl, medaNbe I,,. t-M~y a S ll.CTA. -NA J "E n '- -A-CA--E'-E-C'A ER E I S "
WE E D E APMT A E NTINU EIA. M n nT p a-. -r u a l e -r- - A_ 1-1- 7n .s. h b it c i o al a aa. E.- --8 -4S-T3~ -. _a b j o u e d ndn 4 5p_ Ro s au r .y n . I N A I E C A A C A D
Tandl iza Y Blsoa~.-dM.gnificAAISTeuoAeIcanT,pr. -.r.atrm,- r -.--- -e -- -017- 3cnuiseea xelnecria.sln.-1- a- - I--I-- I. D,-la--, mda ~~~.= .-Lz31 a R- b elearbaI.,. b. ta eia, .
venilaashabtacons cn ervcio sns-ni g ersnasl. Nfor mn; -2, ,Cmuh li piza y gob budaaeoo- NZ NA RA.O CETLIUSA.RN, -18o"-l.,- Iepe tcod rat Quhu a .je m


- :; alul ab I R .I.sbaco idtL-Laa -M-oAPARTAM E d~ L2). -W RY2740 pNE rSdO mt LIC yI VdTA TlMOS -7 9-AP.ID cmrAME tc C5-12 azE2 --H--46.11-1r94a-3 e p ua rnj a
s''nmayore"'~ emino oo A MUEL.aDIO.EDFICIDUP GXMEZ_ ER-I-NA IUIA1 ACAAE 7oEis 0 RADS- RAD S S slciaQumc OI ei- '" "'" 11 "'" ",.Deu,. I hbtaine o psin al.cmeT . I -,ds 96 a -- H51-2O T t A N A A 5 M ra ar B -1 55 b ta io es b ho t rr za p ti c n av d 1 pr .y e n. Ve TB o 4 n H-3T-I-3dI35 I d, at0s s a b .Hla o a cn o de 35_ _s, para ind u trF or e ts, S e r amen t a e slo- tN. T 12. t o l ., - T x Roo C a N o 2f 3 No.l n r y B e a o B d a H b a a "1'u ds. J R IN R A O E M A O C R
V dd a pi pra et eeq Inaa I-- ---------- - --1LI.T UENA CR A A DEC.- ,-3a.,. E--.5 2I-- b
dit ,sy do An fi~ b traaal vnda aacmdr ur A a n eo do rmd mt r o AINO IE ,ALULS obac aracaaqesp E L ARN ,ifr ad .P-RT ADNR AOE EE

': a i t bn rao oiaelc I ST E A A"l n-p =t erveo Io!" er a, p iqi.Fu r a.- 3, S O R C E
80 ~ ~ Fo CAS S-E "E'EDE"P a gaaje A"I' e tr a. B c. Ge era yLe rsquz, S nn Car _A t1.25, 1H-2% RlESen
E-451-79-11:A o o O C a- o l e3 ,n r e Ad 7 y al E M O SA S HA BITA CIO N A l o na no 62 a to3' 7I
MAN~ ON ERE A -ab~o_, -. :"I'llc T-1,11 di-odoldl n, Rod. Pe a'r - -ItLC T!E E a, L NCADE0282.

."y"I,=. Ave a - M nA.9BP = T A G A NE.CIN AR A i, n,- .So y cna n carn ,yCi nac d 11.7214. ota4 A.-118-3.
P-ra7.E-5 519,3 b 3 i ennte Ad d Capia adt d vaio25IN Sa Beigo 12,ente spe'-. bnd. t gu.P.d vdo : E S LI ITA SI"IE TA E 'RE E E CE ENT I I'-ll N1.1A C ,"":AD RAB A

.d ianperon a d. m oal. idad Neptunal". , y 11 DADiF ENE"A -Ca A-~- -- .-- - -- - t omawoosI. en ddr. .ofe A.
CS -E A o l.- H BTA l -sd r h r oo lo -6-8- a OE 15 8 8 ""'' n ""D ''cr S I ''a-f' -2o. 08-30-3-9 1- 28a 4 flllIC 11 d r c m L -idro et E mOLAWA .
,l a Cn l de d 8 m mon d a d ad pers on a H___ j e vA. ardI n 3 A R an. T e --I -- R.-- _, ___ __. A ~ -_ ~~- con al M T b1. r f r n ia s fr c
EM.- l ac d. 1Aos anr u-n : 17 N Q PA ITAMEN RBTO O B TE A UE .E IFIC6OA -1NTAIi. E UR E Y V E A L- QU.Co cI A C NUNEAA M RE ABIC N R S TO IN R S 5E O R CE U Y NBANC -, o P a ta aa on u ta e oiia
953l en r R y 1 F 7 2 A dro N l -- .bCa ll, -dma m dL a ran u -_eatrl- al n ni o, E m p H h~ a~ o i C P 4 1-1. ,pl r c i ar ar m th a d s rs a, t d r- t h. .,r CP re IA 2 ,
nads l cmeor E-35-807 eb Blaquta saacom do 24 ccia gs, dao. e iq ila aprta eno omp eso lqu la Uilo p rt m en ,C1ITE-11.1TA UN CfiN RA .A. RA-on reernLAs ES7 TeNfoo -_ .__ro
CASA~_ HIER ED .lE- L NE-4'a---rai c L ahones m l ,t, O e S i o a -d .4b au Il .A V ES at A LE C"e .anurt b ,ig a mI e ,,seg c111 0 f.- 23 -2
co ia elfn.Bu n m ie ttan u- cosy ccnad7 I rn o y eom. -m yd_2_ I 5oil .m.Da h bies.d. c aro. Ivcis.paa dedo- e .B-d5 .C1A1,1A1-1C1A Y .A H 21- b= a-7,2 3112lidad.26 E"3._.3F- ua6 nome nagd I" C-16--2-4, Mde r, ln. _cMpiapar,,da.dA mnudn c a a ujr da Iedad con ----1----- - E---- - -- I- -- C- --P R
-- -- -- E-2027-E2--4 ----- 111- .d s e qula .N r-met modn.-H 29-".- .r I., pradom olcait.c -.I. TECE CRA A AC SLCRq 7P E aEClO RA O
HETALQUL TABT ACIf NE,4S -MI'l REPARITO IE R S 'cm I i 5.eteCiaa A .tarin alo 13n. L 15, enao tre 1 y1, A. Fndor. urto -Ist o comedor. H ria y, r a cnncoe ecnaiSadypit
Deszaag y o5 sre Fs 2333.1-Portal Erad F, sa1. I med .121411b1ano'o.n. 313 5-20m dr.dscar1 oc r- SE sLCT INA A A O -7-13E-72 -.
meno e n uato raice nto pata AL UIO E EN 17EN-E- tIo A.aua rI clint Vdoeddi c- y u ara lsq E _'cre l -1 Is. --S R ECE ITAI N E CJ. o. A A S IIAEMPLEO T'.a of. AF A-I E
blad,.it,",y _batcion decomer.enEoH-3ao- -'7 r-bj""inforanAC I .'a'ntr a_. y,. I ,s d. Tsas coocidas. -14_A.O, CAu d 3 r buena rj ,,en"'s. Tla~ ~ c a a e o r c a s o a p r 5 4 0E 0 2 4- -- _e_ ,-re s C" sI,-- ,77 --1 _b_ c a rH -7.4 -1 26.--3-1 8 3 e o n F 8 7
F cad s e hoa M on e r' -11 -80to -b-, eb I CO D CI N DO pi~ ,b no inea. W.ad. no E Q O'CNO E A P ,SEH3-01 O REEE EP R L D E IN --}-5-2DE ~ lPE N 1E1S A artme 'I.m bldo. a a. eN r er i I .C d s, .Co di.a y -C- arxm m ned Supr 6.,o opr li n l lp ra C m r ELA CTAN ERA.PRA COC77 A '%"dadpara marimoniosol j r Rada C E S ON L E A O. CO.
as mb re d nels. u ens o x _n 1 A A T ME,,, ~n O ,J rd n ~ t ,sl-C m"d" W, d's A M IScn e te a c R fr a- S O 'CTAD 1C.,o C. 'fin a l P T- W 7,, EC. J ITNA, F -75 -35126 ,c ma d as an t atei d e mu-lC a s nO I aa. ., .Oa O -4-0 --- -b --- ,--- i arlota dmb nmaneioa y a Wa.cn eee cas -17.O R C S J V B EA 4 PL ESE .
p matrimospnions asad oi- 9-, --1 IaaantI, Laes6N 10bjae- jms o ;.5 .I l -21177Ci ,A piain eA lPC CA.pD OOR mnt o ecio.O o 26 az
darl. Dragone No. 102, esqma a In I -- pr -m 1 edod ._am ra e- --12tria. ~ ~ ~ ~ ~ H-_ _.A ATA ET YSARA M 48 Un Sa n~ m s -91 12 I-26 .mendres. A t s deCasa Ider-ARTINAEJADIRd, 9 d.w544

do~~~~~~~~ do I Lt. o s- -.a ----,------CO ,--d- dgrid S, eC-Tlu F20,E-7--0-I b s rfrecasA088
H-1B- LUIOAATMNT AIoyA- A-1UALOLOCA PAA CMEC1 EI-L "ADO 06-PRTA---LA CO--SIE-642- ". 1 1,RESPONAL AC IEC O "t E
-- -- intemedalhab.tPren.ibsncon muy diAtA E n IR IIICO , I c I.S. v.C I e d l ala ee lN919 l~ l-sLCTO M NJD R I'E ITENG Adlan grlA. mg, ny."Ll. ,con n
C48A~ ~~~~~~~~~~~~~~~ -UE-EDE ALQU LAIA".IA1r1M .'. Sta. NVol2,el. do R R, B -1077. bM a.tirillua-a. l .E mpRep rloyanm eln. o ' ., ega .I' e. 'ifML 1804b'en a re er7nnal.IrrsiMva. C l1eNQ JIEN1Ca5PCO T CaPO EN nA A perenci de d.i1n10-Y115.a pA-R al
vtic oles. E mer iad se rvm itn o- m An: b BAr. enI- te,, 217 B_% o Inoan2 nr iaE-1084H-6-03 0 l. m. -. -1->I. -3 L eo o seed atr atia.H-H631
Aegre a r o e or. C ie IE d., ad o E-2clf t 2-4 'B Ilnc y Agu -.-Dlce I '"B __ a II n. -_ b7od- ILoldod~ o perfd.C .o ol pocIespa I .T en -do. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ TefF773 -- -5' -3 AQI o NAE, 1E-RECIETO 9 ISP FER S u"'unaorfrnc. ,L m"'1 -211 CNAO RDA O AUG

fica ~ ~ ~ n ,oi a a i u l 5 5 n r e v ---- -- _-e C f en e a en r o- Ru t ,., C A _M EN- ,, M T ,11. lo e o n a, s 0 2PA T A ETi O va E N Sg e a -alLArd o I I A- I ~ I l -- a- I-- -- aAIu I ,nant e c m n n u d a A q i e 2 0 n o m s m s o n r d u o d I 817ntr"eC 1 p r- .mer- d r. --o-- .S o o tl I., 1 -- l n a C oe -l n en- i eIn y c"o ,ba oia oldd SEA Q IA U L- 1 I. _- ---- ---- a"E'"." "'- a""'"4" **, A'" a""""" ~- I rI n. SS NABEfere APCTaInfIO :
Hr cOT E L n M A N H A TTE- 3 '8-80-6 Feb ALQU. . L . ., i l l- oaaa Cal, n PU RTA DE.E.U LA LANAIA TA. BA- gR i. I TA OR a _M EX PE --_q e eI'Tn. b en S ."fre a. l -a- U o l o- 'y"U.2. .
U S E E : E OSE.L n in O I a d o MP A ,abf -o m oIrnn, b aa 4 .u "s1 m4 ,- -3. c. n mi.lch "o b arrio ,.,' C 3 R o As 0 5 a i ANte Rca A D IO, C ENa 2 TrRa s dO I4 1mFF 8 Uhc m e t a 808.-E1E- 1-C4A C: D E C L ," n a t
boienjo.rhan t a R a. Ex lot c m M 1 1 . ,, 1 _j- l z f i p e tI at i o i s l Su M aCle M r an o ut s d e l i 1. T- 1.f na n ,i-4.572. o, RI. d H.- .". .at 9-4 m tionjio o ,CR A IS C 0Una _11, d ,a 3 ,oF R A A R A
M a n Po, I C a p n r o 2 4 a t s C l g o end : s, a.-n _m.d.l a I Idd I 1 11, ab. l- 7a5. o I toS E ,a U I L A a di d! b o rd a m I R.c m a o E o e si ~ t " h e E F E E J V N N A Q I

-- ba - -eau mI, -' en"s.Inoma 1 o 51 sq ma1 o n. gade. ic i t l t o I 15571nt, b-' ee"n""s, ,,,, d. rsol 1 bec -0-3- ALQ ILO EDA .- da o --Loa""" prC.L. dc'."11-8 -1 cn -linro L dsE', R 21 no r ss , rpadeaar s .ba .-.dn edse g na 'I s'a ,, ,___ a aOla -47
,rn d m o e m 2 y 2 2 m d e n o se a n L a r 8 a p rt m e -5. M aHn ,O TEE Ld e laLRE G I S vain o estn l t 1.ie n a q u N "5 n 7 2"to c n y t l o r 4. p" .d e a y d a d I
Hoeln PRe gisextr ea a n 1d 58.M' rc :. rso o ero a A ll d o A MO al ala. Iloo, A I .dtC I -d I- -- CoOC'- I'l-NE11 I REPO TE .VRa'C., E1 L PAN .L, a ta-2I. - -a1-Pa-.
So onlcoc.na. o - - n. baroI T A EN T c. S Ti' -8 -3 a "a '. n s 9 1 Inform. -6230 S gjl I -on~ d 1 I --- -4 _e -- u-b e. i h- s d se t ab ja
H -m c C S A O R L R A .A L V -I 11 S I ~e e uia. L L A - s E 0 IU A D A S CR A O t a b I y -Sne n a enon d a g o d e g a a d 1 s
'In a go to a oc r M l . ; AvU- --- v Ir n CIta O O M Zc n no 1 v ,C E A.UI A.O C N A1E.E F CP l o 3 " i " o m r si n F E E E B E O I E O E P- m n r-Tm5np ra h c r e a g

$CS J fMTM Cdol E9 I '- l: '- -"- 4-tCo4'UNAnia "AGETE IENDE.dE . E,,, E EAC, -CA-.,.--.--I- 7n M1
E d-3 I on.* 'I" H 1 E t" L r a n C E T R do A H B E A L I LaM lo C A L P .a -EIC a iaO cn- b A U d o 6 ] o c e na o s a a va i n d r a d SL i C T O A Z A D E C OS
TERM OS 21 Y 6 c ,7 y VEDA. b a~na, ain a o lul.n W [I,--.Me Pcu dr-d oE AL UIA A-1C IAL K pNa BT AN M. .1 ia BUE. a P E-decoa, u rcia; oi&n.A57
Serims abnay eprts.21No 80.4 loet, cciacurt yseviioa og a, dm y cM Md-dade arl. 9 y 21. 8V-5 odc.ay- -, CTal.l. 23.N. 1L~a67 I y. Nli. a It, e Lea Haa cna. Soli ciuds r .1JARIm- OJPlMSR OCI
H Oui a a T E L C N A DA-3 a 1r r z --oal In or a- o e e a o u h g a e l o a +f- .'% ',-93-a o I- vAT O s y v e n s a 9 l a a a -p1, d er e d n r u e5 n*- O mn,, 1 b u- d J 1 N t l 7 .
E- 18 8 -2 fe g dI "'" -8 S N IG A C O N'. 0 08 e AN A.Q'. C s;'7" *-5 1c'2 T '900 a m 1 -4 31 3
f H lte tau ant F 2 N L A .5 E IA V C- I N UE VO 1 TAHON BU-A 9A 8 NEu N T E R ES D E TE ZA a ce90 M A M1 igN de C mi a l A NEP -TLR i Sa gui yCPsif cad s IA-2 13 1 -3 2 .6""4 "-, I--"b- --"-- -- -;-1- d o Pu ldIn'-ere'da" %' 1% a. E o a. .,I .I. n" -" iol"'' Wan o t a nEW ,- -aC-, SRI H 6 3, I T A.N T . 1: .A. I: P. D A O : A L E 4 % 7 1 P -T-E 7, d o ,% 1% p.1 'I :. 8 21. E 4 , t A , T E 3 ,- -Jad o r n r s a : a a l A 7 9 - - -
- a uno o a -dde nOrme T l C ~ .d T .E. X 24f.H- a --758-1 e ''C-78- -3I7t -e oc p na ia e & eccn r ocid ,d em .T e rf- no e ncr "s.ad ,ra.,529 .
M~ds 8Am a dllnt _. --- ---No- oo niae e~ ealhe ecas Ira r. Rdr_ -__L -L. 1-Sab.a
,.]lad -toii .TH A 04M-3-FeT BE LQLA P CT -APARTA T- .- AQUL UARBIAIN O- .1ED "".-LCA. , rsasmT I PARA ".E'.C.1ta S ato 1,11.A CO 1. "O R1am I, a" SE-FRE-*i ,tit.,-V*= 237-16-3P
n o mel-d obicn. o cnA ,,z_ .,Z S IN ESTo N o d A cs emR Ida. m o i ube, m d "IuI- .m.do. on ab- nadS y .1 aw geg snSen, ', o "", ; .ECoE UN .lEN-aA1-11, 11A- ~~.I A ., RMA E T BO -- H 32 2 F M RA 1 A A QU L A f--e u ag n aa ti i a i .I t a P 118rI D S 1R-AD .
seT5pizasdos terazs.,. .ud . I epI Sula .11,r_7 m.I rI E O E P CO E 41O ItA C N E P CO A A A O A IA eI'. _,, n. AILIN"i mcle ul E OF EE EP R L A G
planan34 ds baostgrza, aien,.EN L MEOE EL EDAD E CE sinains, mpledoso etudadie anedi muelesy tlefoo, eine peos en. cloes, os omeores bao, ter ie u fje conicin. abreninibl pre gE OFR CE C C.A .T.A dd ndar1-1doa I aart""'
It.] .ea o O r a e ( t r a a 4 0 0 a a t m n t o p e a e t m u ~ l i o e n S R O I u e'co1 s a's e i.co c o rc C y be 6 S N t FA BM r i C A R E N E e nc_9 7 Cr e a 1 . C r s a b i n o p e C U i y t l oo "2 o o e x e r e c i b e
M A T E R E A7 -1 r 'gr do te dim l uie m d 'I "61 5, "t rm a. a M .t on, i ar- s M r a e P r f r e : 7C.I f rm s .441 d r is r b ti g y strLT6 .D to li p a durE p rU 5 7 na e oE SaOne.Rfo m s Te e o o
-I, 82N S 23, dre.F01 2.H-2-2 -oc3 l '- ,.,-3 o-.3r; sA-3C-7BADAOIME -II- -."-.M75o -205 3-I


Ia fac., ma Iin d0 1r .F -ecImIntI I .
fu ui atdo oscu ,sd Inene
p. hror cttdrcm Ileqel ecoerrcd n a
d u l e l ro e r ar e a n n l e r r ueleu m sat .~a o a ~ eda') o x m ar am co
en e Paaci delosVeteano, l ra Se ana e R 0 aig o~s,
Lamslmnoafct e o4cd mr~ ooeIa I h-. I la eptda nssrsatds a eaaeeincm n
Mart esla ue free cmo actr mlde tuo 1siemre u mjorca-?r s i HlgD~iCO Im toos ls poblmasy tdoslosobsicuos ue a l .
de IN 3n2 nde lo"cubaos. imDnd Ls- MA.RINA d1 ubno qE BuEn c epROgr E 19d53 / ,
nereas unend a os ~ieos enea Y ermn6 idindoal obirnola erviios al Estdo uen prdomnane, myortaro. s tn pqueo n Ca~eaI

de f ck n tr n l u mao yard a ex i a s e u i uoatiO nue de a r ec" ocon -s ,d ,c qu p d

los~~~~ Veea, el uer eI- E oco oeMde Carone d e I.cion icut ro a .14g.an to qU es to-&Cre.ainuiaier n lxpueblie s r
dsiptodec i elr G ria ayunhe iso scet uy dd, E lues e a emaa asda d ir a l Cubaun, abira diba1. EIn et o p rad onehabj rcsad
nl ai d o Veteranos, cadneM. Ye eu-et uv ~a eman da uSo eR odntrvign uezrca r fus a bam .di.nr tencxx ne=ad, e las per.on41held-r-craa e
L. rs e a laoreoosd eia d ao J 6e a iI ca a efrvrpto o a ea uln ded de irIa. + a po 3tica, pazd a r anan o rit itY etru r e ;r.:p
in ~ ~ te niru uridd Des t iaaroue de o r. I- s d i l itaade b sif ido r d rInto ap i. aqea aacnuna ryseqe ei sbeC
dae i en s" I u tnro, d nra Arif. I .ha Ihch mi cast jepar- 9e deln t o a snueden d' far, n = u sd in I F o rPresB ide n d a JRe I c 1-dj i.6jr la mnIci nd e nuebl a s r s e vado iodspa]uEs d as .-n.n d. 1an 1am ee l .,moacIa.nD, a n em o e- t od T, m 6 5ulg n i o a i t e c s o e l m eI F Pr o 1 1 1r1d asd, .p ri m e r a s s e d a y d s.-e e e. eam e c n o u t e i r adm o c rac a q e o n si st e e n c er l r a r l c c
risdee~recresentac e E Termind con atinados comen ais ra, sug I I d, 1es hzon color 6re et nals pb, ih-e tslo a t"lo u
rica, del CenseloDonsi e v ise so reel Man ifRest .d e Mncrit II -I. Iencsri o ee l paine atn a bd. am rt "re lpa do d ., In n. on un ao e a nt
del n ore geera .i ins. Gad W eseps d elee u.a ,._ oriagua uevR4B'nervencin.apenas In onPuebrloaa. l ad aspitrale co a casebracPimN"" gde aelecci ona I- at oe.ba om hay
Jr te ui a.s~ -hcaar a en nde a .Jsam III- t rea s bond mt.de aul ,-id c6adi oeppieria e u~hJxrricic t o I a Ia ta I Barrr e aa o cea sata~ e ad ool cnind e tte r a nccion ar e "bj In a cbz nel zued s1 Ied
el ad. c aln l ua nso nc a i i ] an u s m n i dn e .s ~ 6v r"a a la Ia ue ert nic s cr ce.a C br.Se alcoa ut n Irlnusdoanem s. esomosIto oimi de ar omb e e dx Pr es6 e a e de r1 a v M r do s ustman Sort!nd. ansloMn l coe ibia n erM er'cnariEl ntorentera atag orguz ra comdbcr nmso a r d a cntucdns c eeae n cniniad u etms udsp-db m old r ep o io O'Frrll J a l r. "maue d o El or asor J-l 4~iurbo nell dos no lsnorr nc isc d.P I tunoJ61 am n 2ndo er, xadecusfa iqusa d asde e1n, prssicer claira Iny e ete lo llns e "' anmatrtada'or avoacdady aa s Pro'i d
C~ ate Gacia 1.deGo r. Iibe r ca ~l enid a de onPue r e due edam, dI eceaclueAgiututywaa "n liabsleraa e traaosyoreo.osuconmenopnessco i apiudnetred.p edaacn aate esupnitnpo~soald aspitia
res.~~ inatsdstcdse lc E l d es eda eastu ad a e ierc Tde -Aoia nCeubua tisn e-n ctv d sb ndsri epeennedeadsy ueadipncadel.-d n .,.s.n-aeec P-1 oien, 6o stat prursn
U n a, d .oc r e c i u r d die o o r a r e Q t de l r n e a aVo s a o s U i o o o d e s p u, q u s e I n v r e o n uame t i d l p r t a t u n f c t rap Ya iata s b e s e a t c u a .c au s d r e ~ l. i c qe t Io i v a r o n p e r d po b n dr o i r a salon.11,.1- %y. Marrsn. d0adudo, i nge alez e n -s- nprpgn ,prq'uapra cooi dfpi, io L aanfber e 93 r tuon le bl' .d e d dl u s
E co n n te M lsBro d erma~an D eor d e es e is m m s0d1, br o 1,b o de .!presid e n t s M u,,r. 1 s. 'np a a a u c ar g e c n i ui n e d b n a e s os m y -l b en c a t ue E p s b e a c a e I aC ri odeq del bo al t xrnooe, a t., &". prt d lo, a 1 6 ezeeft exinuea .mPartiesaretam orers as a v ers sfarzs a- m nteero a Tem. a nfosaor r polditiccsn yad catr aok ycad dnote, y quano
Tituian'ael s ide sn na o r- ,i adie memr Ja e 11sR i fe eca rr 4a eso tn laculejo p ard cu .drepat.Nere u ueann it onr al d a t y 1acd m s ideet oo ea nznlspiniisdel e o

rna. en Jo6L b u ano a n er liscrei es ras 1. o a II ,am- doer sri es o iinyd utca atnGdy feeu ~ nntbe aqeseiiant"n deprodcies me adI n tCers amenaza delun10degMara a avlseenab, c nti crejotdas lbos s, UP s
do~ ~ a. .d1d6nt Qusdisco e xena d 2 l27d e- d jefede aSecdndrifi cdepns nrts.lod epsss:errceml- bdaaouindel probl evai olitcsua o n ie rlla, s If a:td on mca, ycde I a deo ar on Na u n d, "Hu mi,, de al it Wneas d las c u e s a s en c oue tridn e rates y T an p rt s ta a oaor obeM te -Id.p a e m en o me u ad ar nic no e B ll r i , s -- -,', -da l b e ma ndc I I ad c p r e s e n f s a u e h b eI p d s m c n-a m n n o p og e n o i i nt e uI dId.Guser., rreg, It as q e p r ca oy at o r uptj o oi e discP da= I
~ ~ ~ R -Z p"" qudaEsa eaprzadldfoodasd q nr n uee ec- int ara nre e~rona o rin pciauametpdccenn .d eene msaeu fsd gnr fr-to u ,,nn cnmuh
En odo eds pesto pbrio1. 6 eR.R c da r ica u'r. iIdnlsede eurdrcoIs caculs l co-1rcc.n.derandz sdnenie, cntnta c' e ,mad1-11c1,1men,' -at1cpgrde.r.
Comrams odaelse e ren e, rleants uesra ,degrn, cai-s osrccoe se rfgo etd maie ms o oe el o pai aa itra po .J.~ s ,gr de rbea euaper.D Is d n es prar; pimer Ia du~aa i. de ir p at i -.y b r u,'antes dad *; preio~anal deinl, y integr- lsta aa oe n m m~ o u i tn m s e o sd rco u pn u a p eetc~ e ou n c .ma,,d todos ele1, -ne,.1Y1 eniqnua clntena gne.d" r al Bco. M" raml' "jrs prce ad m rl d u as inepead. _,y_.J.r I, a I !r onun dl inroqu n ivirt atased-puneblboce ys beantne e ueendeinaanqu l vzqu s h ceue m s orlaprnuayl
Pdd; d~I N R"W, rio ha a d se hTda ent se tid u a g an ovi.zc 16dBperar. ]de n 3-p r cent se reiere d -' av da abe a,,deman tatoa ao' tc -N.e ust esarinmtia aom a 'deo e ea lsdic r as o i
rj.raqu n)Di-ld~t o onerit o c a nta pr'on mpale conrcien en e compor rom e i gc sretaele n onbi e er osI a se ronundo Itntraioda o.ciCud d
S I C O 0 l a en e ina v am e n te r v e o u a 2 y C .m .r d u c ioad e6 .c eit 1s.d p lnkxgci n e a r n c la I e r u Ic I t d r n Io Xtit c a I era c i n l o ne t d s A si nd e h ay 4 u E I ro a fuati e, o- l e j I u 1re r ln -u a r pas t a n ero e tre q ien s se b ra. e I 1 -pes n q e"n e o tr orie l s p r e o e ci u ep e e t ricen a:,os gob "r a n e q e l s q e t d ia a lo e t c n t i
Ce i. .t.,f n.C1 1 ^ d.r icnoucride I ecm -e ---e1 ------ se uIat M e A I du .t I u to miin '6t'do a ro idam ia,1.e frm. la me o L I q e flde morr o uadse ep,.aba in of ,idtrt do
L. '" "" --- -' poer I. n tu r 4 : .Yndos. De los mi a nd od oslsse.rs d 1-.a p ycay e -hy cn o rzo rzdoefreia p r ate ,
"i" mlodest" u- lI 'll.nIer snr anic mr',at eunto dB1que p'ok r-t1 ve rAstanter.ig icuagine monsdo: r ho idstae d e Marz be ar n Ia cgr santfr e 1 deJiad ,p arerla uedo
1, LC tlarn.da,, Ia I it,, rRdiuez .que mtoaea niearse Ib seca Fu, o cetoflh dfdoo rcudI.dde or;p, a ,aa cmrc. sate "resee. leer alas", a eo tresan al gneti o
NEPaTUN' it NDl uo T a ,,, dr~ a W rkd d q a A I a ""d, 'pes "rayas.p4 en r .rlnzac 1, n,,,I, ai i. ,,.,. seorlia "nr c n t ndu r a rnce~ les, e s M o aapter -s cntrat u eI la sifm ero nyvaaL se ec ons T nd mo -- rca a t ds
C. t'. octla 1 as fu!enci e W. utoi a s aele damos p, ,.rec e r esccioan r ye % iis. e cluen ,o neee Gi n"tto orevn ,r,,,,iad iasA otoA elao or 1,rai ps ,nyalo m en d itbns a obe om o dlBo id
es ooelA tnoV nr L orire qued de n ugido e cus n es layeao ustro p",qucacaqa rae te reolvr se, zc ns ':insm e Bl~o
so or clgi u aognz- a eaqinslorns eaaa m uor uli r, l eIene a sSc a1rslcu a nl n de ud d r president de la FedeP, r anI~ n; po. r los ren aly os reunv ds. enParn at pedot o R d Mn -el i oe s y q ia
Sia d A ,rn. % n -I- donea Aso ca s iceinEd cac a d C iEl cauexgede a d scarini ir rct mete tr .n usrRledbre.s.Pdr.F.; orbo r. eecioes ronorp raio d l .ag enosdeia arc el4aqu
Eo".I, .a .it I,,. I ." bI I. prestigii sa istituc. n que pre-r kr- los invesionistas.IA Grajui, ymercante, arqaecr Itscontratas- redors de prop"edad ,nmueb,,, Gui- ho faltan en co EdtatuQ s,.y conpm.,aemI.u.nacirn de ca9 iI,
sieeIotrFacsoD mne. .lv-eagiee srslaod -tlerm cCopdenas; porYos con.raaistas iinnesarsudadanas-moviendose dentro de corB ,ti0mps, l todw vacor,
r CCl|, at I -os c arg ad ladc o re xe n 't pros odl eo acs co aua al it a an nd o l, -, s. b s f istn ,dcu os s e n pde .car. paIab del document at ,antic u a n o r a t os de pr odr Eraremsd nue. ,el n pois &M.Il. 6N a ainl- do11 tUoraeMargl S o que c'n-p a. ,ua I'aladdouell, fg Comno1.ex presidet, d Orv ,Iml p-discu tib e u eofto rin1 .tils i' riBrd~ I mp' mu Pr en el i tagselaBedemdurc depura.bVelerema
D, ,x a c iza abla as d 1. A fl reo d i eart. f inalid% had ,s. .t-i M dt ds"A"il"ls 11 1- I-ii, .1 .e r1F.run:,6dor-ra ruidms p r o dIurso quesdentpr.tcnaLrotgua
po u u C- a I -.dd sias, mat oeac int-.nr. s aII,, I -tH.,) I 11 rga descripcP on ael x-oces,,449. sobrealquos., u e e nz 1.Cmp ia merci %PAgu as:u lc e ,, ov esn a ric n e a es isorioa l de la zo dina
,code n lam s. .r d der -.uaoor]m. a deI Aals pee on La n vet- rs In~ ur se eny d el m -s de m ay.ny .'- Tu oeri-de C ncr to is a %). ,, F ".mo Ime coo"n de acieron p ol oac q so a to md e istur s let
,. in ,n p n,, es a 13 a dis'ra n A~ e S e B i o. cae o t" iesnh3 tc a~ i ~ t Ptmto"F a de fctob r "I 1, 'de a "ndede T e 103de 'stru' an I. rque e n t ilmnen 1 i int de l r de, qu a ias vuIs .I
c bIn c sdI cie te m a a c a ts rgu ts e e ra uado in r e d ra ment .ietr a n C b an p desci n did o ena' decretito h ro u d ion e .- ana rebaj en BllancOr-F.eder(a oh a de Paintores, ardqo!entte -polirvico';on,,n- aimple niasd ltpatdyparmIrgenc1ba para restabtoulec tr n
.P recd dieronrr ,,,eainac. ., core dit. r o i n p l .1., ,i n d 1;' rn su pI "id e ita M nis o iln d e d ierne I ra n -te e u p e ed n e s n a o r [ n cu l a C u e Lonesde ;a l a baya L adoreencia, con e d, I. W no yque a d .pdar i e 1 ode Irz l C ub
min6el pligo. Eter in c IDome .ec a tor s Le a no 1! y atn cy"een Bie sec~.dogic losa itr er m et o, a in aer .una n e ee a t F LadIfril s M te y T jr ooei n er ad dien nria cedr.ddiaanet
mlt ,, s anboeosd ,, ,an,;, 1,,,, 1 Imo, I ctrMne d uqesgad n b -u re r l d Ir 11 ns i mat me sI.pel ptiiu osulCntucoaGniezdltdsla icntnca rtca- ae o u lpi ncsts
de ero~uica Ciil on r o a r. t f d istit N .f. F-rov ie u a .a 1. c a eaabi o, ,o rstabece ,6a < n iana.Cl m e d,,m eoa ns u o a CrdC s t oile des a e E& crdo I ae .h a n10, ro inc a o I demo-er
ac.'-d "euroldd' "Tr ., C.y indi! S" I' cI" o Edu o ece de u ba pt r Pa-r a c s e peaan a o e d oaogad.;,,tr,.,o n g .n in" -" e h" a to b 1es del u n.iedo 19 u C aita aidna t pH rnos, caid n o n p r te rci a unque a]u pia dels gsi nes p r c n e c r a do s po i s
a ~ ~ ~ ~ ~ ,,] SEECO E efbeo a Pr ici~ e CuRrsodE. eco-P1etirnu Y ct,pr s52mvi BA -lead. Ia-icrdd e eapodcodesitrbj ypia-d onrtits Amcnitse m e u u nutrasarsnt ohai uetnircbioaeno
S a a nt vnd t mI n'ls 4 p .e a s d e l E u a i c n l s l s e a e e o uj rni ., st i q u" o n us I rs e v s o tr b y n 1 o n t ic o s r c i n r na yent a e d re le c ti on o s'd q e la r a ques ain c lad y d uleta mo r. ,. aIar o rs2 neeats- na iuind 0 recsmt tnen i ejuiio du re-m," e r n anems i Ic ofr-C mno a oS.ACnrtr ied ov nbo a, deaacra cn s d e tri de mer tenebrssinorelo uedbesae lreselsctr lqu db ddca ae e 1p mr.'C opor. 1 d-rn a t i area Dy,!IapneraN vn C r prce~ ssprbe a uea~ naco o trs s iet:p
i s.Blib., tr. re sus _,. Anncieau e y ridur c ib aA s _,.'b ad or le Tua epb6c. Cor ubr ad" r l e '" r.I' de ,,senv Aetepr be nt r a n -W do aen t ri to m cuu. mpra, uenpeouad a s-pobe radsd
,--or,- _- T -h-- -l--u--c-- --- -- DI RI D IA ARpA!ai i oecarr~ i. 'ein t -a s Itnt:: is pr-r- .e- or,Ce -m ca a rn a s net a na i n a udbrd rne idca : b
1-1 ":l, -ting d. i~~~emarchas y1.on.r.imprch lor- depoies. deil tq mll- n I all tn oe M terile deContrcif ,mn e t1,,,que.n o itcets, E, n lidipeq1.no, ne s Il .Pa .Espa. ydieUECdeshcSroov .1-u eehi dyel 20 at 27e de fonsde-Tej. AndadIlEe dei Ga Servl Ese prdee er-;fuin sbeoarp unnt timpane d-sinoseeu
P Aa .Rt, i n ,II .'tr ( n i e E p c o o p- he m e s d i d e d s r o l a e l s i n ar n ant d l o b l I- P qu a l e d ,,p a l f .,qy gco n fun d e d e m la.i c rn d ts o . .adni a i n y go b r n a c i o y t
ua n12" ta particrndo aun en ils no i n raen .uan ., a .as d o enem o -n -un a m d 0,.fi.qupe s ieM orronC le ges o d r do n e. u d e s a o o e e r c d o st n e d l c i n
.BrI~d itiiti .dpi, Paiinp atfigresdeai- atiidyadesupdre BUEteC orqej- N epo.-. staronspuboresrnente con- deravesrndo en esto Smomenta tund.Propledad ibs run n. 6 -, ,i o IAnter, doE,,,,, ,1odayia n.h. cea CodTo su comision na- .tra[ dl leyde a. l i t l gudacrs.s"Es i era qggn, n.,1ue e ,funit-leas' nm e h-s, y o tra dsrpatsmnio;frnua mrsmlus, e d a i
t a x'a e n c rg.d acdt a d-n.r e tra a x p s X a r o b ,,d nm6 n o d "nu e t r a m u ti e n x"e n"r aq p aFrI CsnI
no de eshur ane zalcisne de las IN a-ARpbrrab a e rs idene d .arfed, e r I esla y abe rl. a Unra "so ssaca
\/ que dierPao I e usa Info r a e ja c ~a d em~o ns m".embroso n se eroi t Prne irl u o ocu- E tro 8'adeas res ,i- "]a qesearnbo aldell oilast an icionde a m. d
ro u n t E l 1.pas-sIneclaesari1"11 ,de Ministos: d .dn ,sdsea"s,.,tn. q e en de laiFeera c ipCosi 't. ua1 -ta mer ei'nearu o od fcr[e aHsoi eCb.Hbbd
a ohai ddoEpaacuno ce- Lo uesscibn e epeena-ta acass socoroaa.eBi p ;ued an c-prla rpea aLbeE pe ,cetsisiuins gan a r par Btancut eren y "Eo, L. re
ora r part de C ar nza o n ednde lisno s e Itr e.de. I on sr, pia d lry pagarps e a Iri a iontro de Jutic Iar. Dio sea i g rati eaJ tat D reat- on.1 e tnd 1 ,m sus ia o b L a E u a i n l arl depoia ruep virnes en Lo dres .idus r i de as lcons I., ,,n,,, por e ,squa r.na ,I c ad e cu rdndoI stndo y, o abogan Ido p 'r tores de a Asoc art, apa e 1.o i grraeti o aia g n E n c ant a a c ~ isi n n ci a r do n l to e rte coop era,, o n, q,V! u peo uim n o s ". r e 1a x v In u .Lt.e a L e -D cr pita $.na d ue h a ha en su po a i.in a e uis.i s d
Es' I sa, iae ela NS aiduti els osrci n ,, d eres o n r ueis 25 1. r e qucit i siva alrs prqeeab epetado ndtic p sino porqe leca tn-uf
Caa i a ad t ] ,n ad ij Br l s duc ior ios ucap, : l e n ub. ne Lf s w as I m,.,_ na, l bv. a l s I. c ,s >a ta, b-e do L 1.H abnr rul o nd de 9 -3 tn g u d ~ o m r s e f r ado eu n ho m b rpe ci d a l m re i n
autriade epan1a. cr, a: a ner. n:,,,d au .a. Lyo sfu r anyde pems r C b ud n x~ea;pi ea a
r"' de ara"birld. -file ns.O--V ."t' .e.niri n neifcco leualeilcinjut arpa- Cudd laa uee anc -ni ity on e A a den e r Bista n o.
adnaenpat o y b,11 o e,, idid o e cun dop gaiEs es e l iu a d a a an d. arespI" y ,ndo l o p e i di ua idon amigoycoB e r : 'co r ue s a ense pr eouphprme im Y, eo.z n m
la A 6 n r o d' u ,de ,oou p aU _O m ncpislmir s.m sd".m chSt te omcos y hum a B del mou t i ch I T eng o.a~.o "' dr aerl e u d compres is-e bi es rde aRpulc y ebr rvnc .Pr id acPat.dd Its .Joe. j0 to. ut lnes de esI '"r" lull de as de b I u I d ar ants ot ts ns u h e Ibion ar a enitiv hbes.prqra .emo a brn1adpro. r y a 1.
C c~~t Iipi ofe nr 2,0 15 0dl- E iten ininid ad dt,1.e indus].,ri 1L 1 y espfita nvrionista: s q e a blezfr c.n td1a la u tnils nee es esmet 1itcy u odl ue uoe a~ eI dC
ri a de Be, h- t m~ l I'liod un g,,n li- !6" d, Ia I ud esu I,. ed ct-t r e s- sd "L SdeAlqit r s.d t o n1,dolt paoii, qon r e pr a o s en s ra mv i c oll
r c,, ~,,a ttnce- ol~S iri_1 ,.,.,,am entI o -t d nue ,b ro.1 e- iude cnt-rs edra, rdec't o-1, ubpustosa ctribo e a-atle eJsfesdcs(i
-DpIedNpEesRr0sdeoopsiacon a a a epub,.a]y.alCmnseo deYMn.,-e recoor el ne innto d Mard, tr Mae dalhatl6 docdial.i
E: to u ean~ dad s. ,o gmr, av .prnvada % '. ', it d esarI ,.rol l s e vr ra n en ,ly l s I- A r a onveti oc n un hecha co n r uz y ad ies s eari dea A d
It o ay I y d~ a ,. ., ipa i."u t" "'- d'nvsopl n e a in a co ago prd e ct ad, IC nea o C nsu. 1crutvo.,. .minil. ja i ni r a hce~ rs cal. ]a nr r
mii I bc d t t6 F 1a V 1 i 'au n H m enean en v u f e p n nt bdo t rg ac' ini o e d c o M ri e d ie n a ti va e n u t r a, m d u st ri a, s n i f e A b n e u u p o a oE t e ,e h q u S e
I ,inni, .,lej e u. ,: I r"'v""prob ema d -e l o s sez d ,d ron cm eat a etrs, earlm n- De -istsy sla pr o n braz es ccian enpuracida poclua ] 10ne LaINIUPElAasE vmendas pa a ogs caa[I que mas1.iBs1,1.doccor Arturo F.rnandez. e a los mImpun, de" a Jun"a1d11D.
las necesitan.n.ineFers o r as coasBaqu er y trsr tre d aA oc indCrdla ,IDia t n eal a tit too nae NETUO NIUSFA ci"RnitRo uahe-.1t. o d E ScIEMPRE'l, ,atod :] a fn eIuordente- u ds gio iebo eauI hcu e I.1Rura -,"Gap Er B eneoral Bthtnro i, a a i nd ter ia c;
tuil.al y c P PIomo u reuin n tde l mid .tax, per1, o Iparee I., B:uei in u rsd l~eirVglyten o ur r uatCpcb
q.ns.ramsoa mdtidasprnn3pan; ntenemsque ualqier mo rint a totanlnaP- dl n-- ue ,,, d Uhler, d
-,reo .r n s lment .e ilrr ruben o tld uesle la o-c eerc im' o e, nt %, ya apa ci andA s on a csia s a
b o 1oemo oa, sotmbe o nmsenn1.cr pc~aapr a e~craosii ad la mp ing sne cuG ane o- anrbilan aaItst gdel B q
a 1-asd.sdouI .ctan ae ad rulspab t, ,r,.ngndr ,BerP,-, Ia ~ulitrntedetilidacesd d I I* yYn. .
,,v I -Ia1,cnoia de ol p i e i et oI eac rnoRyElo s re ido. n torri at doctorieniatona as iet
1s! .,.orguPat .s:sL.s ctrcunbancgai- noqYe us"ed ha do1or ant ,cn .a u .t,.junaq, etr Vigullol1 dcclorre Mar
.quietocparea M nis"rIm" al ,pr ient Vgilelcheuepo a su urezoien uantaln, e 'Ir
a ,a Ba '"'~aaIIIr. mer,.: ,, e!I rn e eIt'"' "' n ,n ,1,, d ,,rdrcmed,- a e :, c,1,,,.aicenpcta in dpe os ra gmead nald e p r a del40r quasvdl
doge A br1.116.eespretiolabirnountre cl. Cu nn alldlac qe cnfrbuye nc- tos l jfe eI r__ I e
conula ala case aecadae ls'Ly-ea t i44 ru propI. e la e- ods a AstattryI -in. Guaerroia; l nor Jtsde rIa Il e ,
-- ,-I socdorsFrancsco Daonomic. ,c- a- rdac n de .las onsrucIon o- o nJs maila ypo Ina nreestcin-lAcad e
,,,, 1, i qu . ,-i, I msa-Ctribu ed a r s o n t robati sd.e .E ruuienra cto s v 6 a cab, e n ma e i s rao c ,ato d os vap o
urlin vegu,,, -ull.ed-quitla s, Gz e vv ed a l, n Iyu a q imariad a M u ge pa rticon ists, 1n icbree, n nembre defu rm sIa ed Ciiinno so investigan Iay j L.ero-borcer.a-nar-en, aw u n-Se esntrig eldajusne pulpi I a i an, e Audrjncia;ciln Insc1 d1onr it, .
nesesitn, peo atendotambin t u a sedrluno. a 1,,, a tr. t- nu r., frnn~N iacniae upd d e m otlsooer. Enb ,*r. .*n a." I pla
C tdeA rrsn C seN ina evveds oae.n den,5 eJspi dps 18 a'. '-e ndcaa. r .E rsdedcrGutv Pld, rsdn d
acdclent s airlea 1 a-ga it, is p".'. ,cr I~r." ,%,' n 111"'P11-11d con -od- diculdbrocl., ,I fctrg, dneceii. elrdU. lienBip re",uara' rat. aurrsc drrIa d moCrncl pu da d V lver dma
Do okoeerino W re.nse o- 1el habi 'o de": Tercer-,i:d, a iblecer- Acui= .eraac Fnh'ucC)' 1n, as mr par -rd. .a1ZerPr.r irm-: dorAomarnultromcpar oe -llour"' qu tloc amt" rmenae ri. I s d.
de cEsdodany de oss Par atpdesre- I( au.)al o, Cu aci.- n c in- -E- ,lcad,,,,tor'Ir9nd "' _a,,
chorro ;' I I: Tvda n orm deex A- reident de a Unieral c estC n e rednde o i m sibDQ anotde i~"af ,; i -6co issa ton
Intn C.do eN t a n yobo tmbin s ua to,- t hna it ;o 40 la Embaj.d -deiE tads aUn c a
if hn t rrknIli,~AjrIJn. ,rJos mj .J rPrie rtnEj oityru ,rpbtal. If.
ue se .BArI.,-, p n o n rdc m.UhasB, ahr crhJrando in
.ub~6 I ,--. e- idas reo rcco .I e BIny drileatdpeitae u smpe-se te ntergenteciapas eal en to d Ia e

d on ~s.Ifi r e .t-y an f N t.w, YuBkrn astuianquat Blet. doF1,1t r Mu1't havla din ,1- In ptayn It- Icam nsriry,- Co -,aDrt- y disn-line y caa mi.
." lId,,, t a, rt xped Z. rd1 l omp rra. f ducoal o anepi-t.q.ruatide3 aeM -b
,I at. I] .Ili- 1,i~rup~~l,.," t alado unts I'~ "'ituarla i n abe oon .'-i,' Sana Fn'"daddrditoT anrc. I ro6a ols. Et- e-1 Do,,4hoIa aloa -laa ryd tili tsob-loo l,
.ato d.6.,,do 1 ut %a o i mo aiw Iao a d un unrgari oetbuut ot ino e1.nue, ldnn ,. cri ntfrm e i roecric,,ro,,d ied-ra
UNICO PERIODICO CON SUPLEMENTO DIARIO EN ROTOGRABADO DESDE
EL ARO 1932


DIARIO DE LA MARINA
La Habana, Martes, 3 de Febrero de 1953


Dtrector:
JOSE L RIVERO HERNANDEZ

ArminrHEAda DE
OSCAR RIVERO HERNANDEZ


Recibi6 el Presidente a los F1ilosotos
EN EL SALON de los Espejos del Palacio Presidencia' el Presidente de Is Repaxblica, Mayor General Fulgencio Batista y Zaldlv recibid altComiti Ejecutivo de Ia Comisj6n del Centenario del nacimiento del Ap6stol Josk Marti y al grupo de fil6sofos que asiste a las Convr saciones Filos6ficas Interamericanas que se estin celebrando en La Haban, Con el Presidente .hallibanse los ministros doctor Andrks Domingo y Mrales del C-itillo, doctor Andrks Rivero Agiero, doctor Miguel Angel Cmpa; el alcalde de La Habana, senior Justo Luis del Pozo; el ingeniero Enrique Luis Varela, el doctor Emeterio S. Santovenia y la seijora Maria Mantilla y su hija Maria Teresa Romero. La presente foto rescoge el moment en que el Primer Magistrado, rodeado de tan distinguidos intelectuales, brindana por Ia par y I& prosperidad de todos los pueblos libres del Universo.


CQndecoraci6n Papal
INSTANTES en que Su Eminencia o Cardenal Manuel Arteapa imponia la Crur Pro Ecclesia et Pontifice. a l educadorb cubana seflorita Mariena Lola Alvarez. director de "El Angs de la Guarda" en ceremonial efec. tuada en el .'rzobispado. (Foto Vie''


Ofrenda floral a Marti
MOMENTOS en que el alcalde de Miami, Hon. Chelsie J. Senerchie, depoaltaba la ofrenda floral dedicada por este Municipio a rendir tributo Joa: Mart el dia en que se conmemoraba el Centenario del nacimiento
del Ap6stol de la Independencia de Cuba, con ia cooperacidn. del C6nsul General de Cuba en Miami, Eduardo. D. HernAndeL, a la izquierda.


Obras Completas de Marti
EL PRESIDENTE del Colegio Nacional de Arquitectos, arquitecto Agustin Sorhequi Vkzquez, hacienda entrega a nombre de esa prestigiosa institucidn professional de una de las 50 Colecciones de las Obras Completas de Marti que en hermoso tribute al Ap6stol dedicaron en un acto efectuado en is tarde de ayer, a otras tantas Escuelas Publicas y Gratuitas de la capital. Aparecen junto al arquitecto Sorhegui. los arquitectos Luis Bonich, Eduardo Cafias Abril, Enrique Cayado Chil y Silvio Acostay Perez Castafieda. de la Directiva de los Arquitectos cubanos,
01
ksguifts


En la Asociaci6n de Reporters
LA ASOCIACION de Reporters de Habana (Circulo Nacional de Periodistas) ofreci6 un poncho de honor los periodistas mexicanos que se encuentran en esta capital represtntan, al hermano pais en los festejos del Centenario del nacimiento de Jos6 Marti Esta foto del acto muestra al presidente de la instituci6n periodistica set r David Aizcorbe, rodeado del Decano Provincial doctor Jorge Quintana; Francisco Sendra, Ernestina Otero, Paquita Cao, Enrique H. Moreno, Leandro Carvajal y otros. (F. Vigos)K m~


Rinden homenaje al Apostol
EN LA FOTO aparece el Presidente del Conjunto de Calles y Asociaciones Comerciales sehor Francisco Grana; el secretario doctor Jos6 Ahl6 y los iembros del Ejecutivo sefiores Anibal Marrero, Jose Cofifio, H6ctor Herrera, Camilo L6pez, R. Rkpide, Cksar Gonzalez, Jos6 Boluda, Lorenzo del Toro y otros, momentos despuks de haber colocado una ofrenda floral ai Apdstol Josk Marti, al conmemorarse su Centenario.


En la Terniinal de Omnibus
A FIN DE HONRAR al Ap6stol Jose Marti en la conmemoraci6n del Centenario de su Nacimiento, Ia Terminal de Omnibus de La Habana prepare un Rincen Martiano ante el ual tuvo efecto un sencillo y emotive acto. que fu6 presidido por el sefih r Mariano Prats, director de la empress, y al que asistieron todos los trabajadores y personal --Oe la misma, asi cOme' el numeroso public que se encontraba en esos momentos en el lugar.


Acto en la Embajada de Venezuela Donaci6n de una canastilla
EN LA SEDE de la Embajada de Venezuela Ofreci6 el Embajador, Exrmo UN BRILLANTE acto celebr6 Ia sociacin eNacisnal de Libertadores en
Sr. Leonardo Altube Carrillo, un cocktail en honor de la Delegaci6n en- homenaje al Centenario de Josk MErti, en a]curs del coal recitaron lar
viada por su pais a participar de las Conversaciones Filos6ficas interame senoritas Martha Garcia Vkz y Elvira Pualse. Posteriormenta. con a prericanas. Junto a kl, durante el acto, aparecen los sehores Josk Vasconcelos. sidenta doctora MariauAntonia Agiero, se reunieron distinguido mieJosk Cid Pkrez, Luis Moas, Miguel Figueroa y el Embajador del Peu. Ex bros de la institucion tonu a liss, canastilla qua fu6 donada -- iFots
celentisimo Sr. Teodosio Cabada. (Foto Collado) Vigost


CAMPEONATO INVERNAL DE YATES ESTRELLA


EN AGUAS dot Is playa de M isrico se estin,,-eebr5~jdo duranteesaesemelsa las regateas par el Cempeoneto Invernal de Berets EstrelLsLa sto emuestra a usia part de la flats en on momewntOculminante de Is segunda serie
*ebGAyaetliste cen r s e e econk dbrdAlberta Garci Tudnanpatr n del Brisote", y a su grumete Oscar Espinosa eufdrcos despu6s del triunfo obtanido en ess ane. y por A.c cuendo el "Brisse 7y-niae", consud t osn Alert amgey su gue ste 4tumo barco en re resentaci6n del Cere de la Voile, de Paris.sa disputaban e primer lar. Al fondaon guerdacostes de I aMarine dy AGerr aryIlanchacon e BJurado.
Hay martes comenzarA el Csxpntoiten Opries de IaCope Cuba, a] qua terminar's a] prdxima ciernes a ita ne daIatarde, estando represented I a ate L abanae par Narciso J. Gelats y Albeto Garde Tuhn. (F. Buendia)


I
[I


N CELEBRACION de sus Bodas de Porcelana, veinte os de venturas conyugales, ofreoron un cocktail party lucidisimo en su residencia del part Alturas de Miramar el se! Josk Antonio M$jer y su esposa Ofelia Sarri, figures ien conocidas y estimadas en nuess circulos sociales. Los esposos Mjer aparecen en esta fto con Beba Tomeu de Cadenas, is Ortiz y Julio Cadenas, Jr. (Fotos DM Karrehio)


DIAMO DE LA MARINA EL COCKTAIL DE LOS ESPOSOS MEJER SARRA


EN PLENA conversation aparecen Maria Larrea de Suero, Dulce Maria Milagros de Giraudier, Adultf Ovies, Alberto Belt y Antonio Aguilera.


TRES gentiles dams: Lol6 Larrea de Sarri, Sara Larrea de Garcia Tufi6n y Silvia de Kaffemburgh.IRRITACION CAUSADA

POR LA FAJA?


JOSE Antonio Mjer con Ernestina Sarri de FERNANDO de Ia Riva, Esther Herrera, Ofelia Sarri de Mejer y Livia Averhoff
Shnchez y Cuca Macias de Cortina. de le Riva.


UNA escena de 'OTRO AMOR", la pelicula que mareca la vuelte a a pantalla de Rita Hayworth y en la que Rita, mis encantadore que nunca. nos muestra quince modelos de traces de casa, calle v "soiree" a cual mis lindos. Rita con Glenn Ford en "OTRO AMOR se presentara en -Radiocentro". "Astral", "Miramar. "Plaza' y "Santa Catalina" el pr6ximO lunes, dia 0, en otra uuperproducci6n de Ia Columbia.


le la Crk ca Habanera


Compron. I SUS viej


Lady Maicheso.

DIARIO DE LA MARINA
EL CENTENARY D E JOSE MAR1 EN LA HAVANA MiLITARY ACADEMY

-Ito'Es Los cadets
bdbere tor fl( De~ar del r1. Los abanderados y su escolha, en la Revista Militar ejecua- ro. En Ia I fontaron guzrdsa duane ErneS Morenb Jiscurso e" do el dia 28 de enero. En printer thrmino, el Sargento Pri- Eduardo BeatUrn Magel Que Gazd8de ene
E rouncian~djPofEesores mero Carlos Bravo, Sargento liguel Rodriguez y Los Cabos ea"ies, del Qijo Gd
caionadRoberto Lavin y Freddy Pimentel. deilA
jK


El Comandante Cadete David Perez Fernandez, en el momento de colocar una ofrenda floral, auxiliado par Los cadetes Jesus Diaz de Ctrdenas y Abelardo Feria Perez.


Otro aspecto de la Revista Militar. Los abanderados pasando frente al busto de Jose Marti.


-~77


El Claustro de Profesores. presidido por el Director General, Dr. Julio D. Argiielles, W. N. y M.; el doctor Rail Chibas, Director del Departamento Educacional; el profesor Orlando Alvarex Bar. auin. Director del Departamento de Educaci6n Fisica. y el Dr. Roberto Piedra, Secretario General.


El lataliin de Cadetes en el poligono de la Academia.


Iniciando ta marcha aparece *1 Primer Pelotun de In Primera Compaia, lUevando al frente al Teniente Cadete Gustavo Fernadndes, y Los sargentos Cadetes Rafl Santiago Abascal, Chester Phres y Enrique J. Soler de Socarras.


Los cadetes presentan armas al iniciarse el actor a lo acordes del Hismo Nacional. En primer Mrmino. los Capitanes Cadetes Angel Nayn. Re-ne Lopes Demestre vy Juan Liorente.


I
Full Text

PAGE 1

"El periodisnooes el¡ lo extet'24 D 121 atos al servicio de los jote. D IA R IOofsn LAl ntrn i eesogenerales ypemnts un sacerd 1 ocio~ D -A RO1l L M A R IN A de lo nacins. El peridicom Peplo Rii~~~~~O~~ DECANO DE !-k PRENSA. DE CUBA itgodal atlaa Aio CXXI.-Nomero 29. La Habit, Martes, J de Febrero'de 1953.-(Crotesario de MArtO.-Sautos Oscar, Hfipotsto Blas, ermedios y Nicols de Loogobai lo. PRECIO: 5 CENTAVOS Acordaron dirigirse al Gobierno >laecoa Sarndial Estados Unidos slo ayudar a la defensa de los sectores dela construccin en azucarera de 1951 las naciones que se, esfu.ercen en cumplir la contra de la Ley deAlquiler estHacendados y eolonsos s pareqels corresponde, afirm_Eisenhower _________la___esto biadao a paga Aprobodoesotroaplauos u na oexposicin doride se describen osperejuicios l noaa rneit 'Ensu os sic mje ial Congreso sugiereloaoneesidad que e.peinetolo iodisitrie ottireiiiii proesoles yobreros.coaey c onpecid1 El¡ este aoo195.> qu¡iedarireduceido o loa miad rl volumens de operacoes gstr M11 ,nIIi gnet p7que ini cus fa tible el~tinereossbioecomreial nt:,,Vient G3, aG1,iezY OTosTRATAIH. ¡IDEUCOMPRAIR (1AS PiEL PEXTERIOR CI!ATR() ti,!!O.Ii ni ¡L¡SOS 1)EJANDi iPiIR IL PROLETRIADO ~ br, dela Aoc,n deClo. Puielo.BCot jtrids, jloexpuiesto de quer la floto deeguerras Es loa tsotlroi c< i t slaiisai eseitoros poe uiriitiis piteoel espital eti milir iii¡o Ratiti uezPez inveitonistaReclctildnil 1.1 ,:dctbenuEsatc ¡ iictoct suercel eecd lo le nobr olutleilt eou cuottao uinoeecoos de lost tE la iiChinaciittitoPlntpiteo reducir gostos la egidaidi rgine sbriEluierm v onul ar el sosteninue de lo;siitsdlAH('t cns u ni nliiialiv--doci dec ua a a nd o rrtt ttl d eColnre o o p m.1 dl La ot r i s r p r e i e: puede l. rIW eo s a ogtr jiiat sb i tidla Uiiideioo neirscociddao yl C ub a l Dr Pooen llsa-ddeootiaespr Declaro el lP resi e t ,11, -1. ,a- ,. .t.,11o1, rza til~ n i -ininl.¡,-,,,,-,tal~.i,i,.,din1t. tt ,il ti~,d, ,ii. ttndr1,~iln ideilio.,iuil. E n u i dnt idei ("¡¡a t in ni F i-n cninidnnii d n Ii: ,>,.iiiini ',.n.1 ~ i t,, n iIi -i si i on5 Ji la .sed a 1200ista.,nmeroude muertosisti. . -d-lPreocupa--seriamente al1uglaterrapoqt.e.T.e *de tiauer que ri Iniiiiil dlo l eirr rla lo a te ps la on tcipa raes esn u d a cio e s uiern. < l" (ii li i d'" d .a.i.g a iinid li Piintacines de peritiri que l iii-i l e aiKo.a eidad r u Ndi sa 1 sobr el staddnasssitc Aprcnelpeietde tegoA:%n rxlel sCu Gran daro ws b lia il, nrqu dctsoentnan t. u. i ern ii dlee e eui vo nara tcari mlOpres luna, >lm, ,, d ., 1. 1e ,,1, a a paoltican . n mt ascista usa iu¡uo ti ldlidi.l.d 1esr., -1 p es i ,w d lo qdu ,le TemedAdnauequ ARIO. lil LnY iAdIudii~i"sin di-i-1-nPreoupanseriamdnteta Inglaterra quei~n idiini Di d d 1A llsc1 i iend ad,90nelnm ro d urtos ,.i dicddii ; deau ,i ndI. sd o ,d i q e a ci ra fi al se el va i ildBjoiola i a ;I i n.ll d 1 ,. el u' nte ue as ncIlio n s d n eo ueuitdd na iliil i dui u, 1 ( d ,i u i ,',',, de dodails zi a, ~ di i pu,tw e )os i-t dos U i.t ,. 1n o d 1 i 1 l cso a);-1, d 1a ,¡, ~ 1l ure¡ L]n l1 de u-i)n d ., n e. dtad di p 1ero i lidu e 1 o te de o 1e u o lli' Al "oti iatressni ncalculableNo raesponad elndalos estraeiados aido Censurnarja Hy tbase en E. tP, BRIA. e eaogerado ~l an bain d e-1-ai. -WAS I.d r. ,,, 2 los ngrsos el resuueso coto-eltppeldeopriico lasd1 adddd ldllldiiisinl1:lIlldll.illi; idi .l 30 dioir),i)iti.ii1s. 1 u1dladd-. ud lade 1 u i 1iiii ,lru o 1,,dei1 n uu, i~ ,)S i idas ie drero d se en on ra an en uaquer an.o .p e u ii d e o talt* -o. nNlljt di uits o ne ultd sl;,. d ¡l-d ,1c l d a'drtumducirltdn adir.)ddadodiyndllllu -!a iilllllf laiddisi due diilni ds odivim('n('!'u.din nmusidind djgda ada Or p cdsd ,lva 1,n i u llill i iIi lldd ddt ug dddll l ms li Cd i .di que s i 1 i.iin ii n.uSerl ia-o liaspr prt rueg arLi.in node Fh a-¡auuc e ,e se1 i1 I du11 d la i1 d 1 en ii 1i pauises. i idi t nla l Lni idi dlld -rt-i loci nau 1 u dloiuiIllin .,lid i 1 iur d qu nm-!l-doiiil'iisui u d I d iit d dm di eroi .ue d oiii-dal05lli db 1 11i uidi iirte Z l t i 111 i ,d__u-u1 ,,_ -; 1 c dmn ule ib d ii ladre d u ~ 1 u 41 d1 1 1, p y e 1e -a l . , ,i -di u1 du i-1dnuen tr oi d--;111 W 11 11_i.ud, ni ciii iii bdiaddiduldiiTa -_ .____________________ dierel cn hmiii mtrel ii didid 'Xid.d lidtiL1-Act alid d ru a( T erra¡.k, "io,*tr dd -,en n11i.u~nzn 11i.i.d-u.,d d W1 i 1 1 . iiduEdlcn u -ddidi,aa n 1i-1Ru ia usl u iZi idliti¡tue B quee Dl asii ll~ili-idd!lid 21ii I i l ti di -c u~u t d ldeiii d 1 ~ 1 o diz Cal u did. lo dWd11lud21iia d us ,.m i o -, diii ss,unii ____ 1 d dld, un ddim n dieantd un uNorte. ud u1 - 1 dii 1 1 do e1 t t 5 iui-i 11 d 1i1i11 Ys id iasa dl4,1 i 1 i d iu _i n ii i-ti -1d1. 1 1 1 nu ud 1, 1; ru d u 1 i 4,,1 1 LJ 1 i u d i i 1 u d l di iiil eho io u, ~i d 1 1e P1,~ Gel1 S l u ¡,i addi* i s deunido idiiiidoiG.mden ,tidoiiiaiJ.,.,eulnbd, diiiidiidim ei os o -1Ii tr.tu u ncd lucbce resu onsables ded lasdi iussd, Anitmo ssm nicri o srssbe el uEdu ii d d di idonn hucni qu ililTo on uerte .isurpoinimIrl nlud dddC:p id dr uiimmuidiuala diidlriidi-ii dib3,dl ou c e o e sdo-iididosindid -dirn:sm iiimndd d NoidiiiiiididiEiddiddi I iii lhaceri 1 i ddidnmsc ii ideuid di 1111 .elA ilud olorni ni eliddidi i dilidinu stra in li hech.iEur paidi neiqu c h.P n u la A s cis e c a 1 t5 5 5 ~i5 d o redlic dl F nin d ldiedNrt co c E sen r: iusl ad n m sc i a lm idac os n i e n o e r eu m isae t l q e h e o di iiir D a z E d c i u o 'g a e r u"l 1-s e iit : a td a de a g u a ii n di ecadi 9f ~ y a s u ldd u I u n m i n i u i n id u di i a aiiiu a II Id i e l U t c n 1 C o g e o e r a 1 e s as , l.,id i d i on a t i t u i i do r si m s m di i de dilu udtdi EnpoE ldals1 1,00dp~ .)"a,. Fddiminu _dl a smaani eius i lund us di ,nn.ndmddii l iid ii ni ,dd-e ~ !,[-¡mt e n r,clo ,rcin deje arg u de 1Inn 5 dCnni,1u u -1 E a proucir difililLcy ceI,.n,-wd(-ad~itiiiiii faeddsque e haa,,iii diiidi cndfurzaiia o quelaid ,uilId:~lrilnalsl~diosdr.i1diiiino Apesd elsa1; ', eli Senado orde1 E bt,',,,dtidiuuO !j. oncii di as ,lncndin iutiiuiiiiitiidiiidd iu s-i11.01id,!oidddsd, ,u ,i nii1i:osiddi. u de imudEssadtos si lu mdtrita 93 elib. ri*d" B iii d ii22 g 1mtuidii, ,it iudE Aui iio!nudiii 5idiid di iii det.io cddiiaen sjiii, iie it :,l."1,lo~ ciens aecidene a V niduredeuanBdilW44:. 1s d los50duenidii iti iiiiittdiid dr dj,.y i O i St il tiii di 94i i iddi iiiiuiouiEtdian ile,, (,1,i)l. 1. s Ei:.l(ia-si, ,,, ,l.i i i-pn o mtlus id sto aii5 uenI 9,ii1Oiiddtinveulaj~ a,,1d iddin n idd iiiitti,1uA IIla l, ptci di-1 l;,,,, u e iuutmi5uiusnid u dsiii1,OiO~nid1,i1nd 3,d tsi6110i in .Ein32uiiiiimidudi11uniduiitii .d. di u dtinitditninssiuiiydui ____________,1____ ci,!t,¡)dm.udcd di ,iiliddiE5iiu poc iaso en s liila i inudmn uE Oodn111ins s n r so 1 p e up e tieii c' o t didiniictdelu papeld e psidcs ud tu csuetFIa,. i,¡oh ,,, d 1, rmntd nsco,'cEO E Eiiti irno llnodt ~,Odi ,G1,euni,,C9 i: l J Unli,1 pu ta e i ta d l s ci h s i e, I , ie I ia i~a l 1, l j ~ -No e er it s!, ce c ,:: i e r l. ,,Z,, n :-i 1 ', ,,,,., ~ n a 1-_~dii

PAGE 2

PIn,,a 2 Politica DIARIO DE LA M~ARI -Martes, 3 de Febrero de 1953 Polilica Ao CXXI Mrquez Sterlig es partidario' AHORRAR. Abierto el perodo deliberativo en Actualidad poltica de lega a na rmla acinalla Cmara Municipal habanera or Francisco lehaso A iegasa.oacoilud a In que se ha -publioado ocirca es asegurar EL FUTURO Tenahr que iniciar el Consstorio la labor do Mrilsacz Sering y el Plan Menocal dre qaerealeraa uno entrevista caes Rocc.oer Agrro confeccin del praimo pspuso Notasa c aoo sd s 0 cascaas Cicas aclclaalsOl c. a aacias l ascanla, Cl I I M l.,. elo a ,¡ ea cl, prccciai as Yentrard, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ii iicsocibi.d.al¡ niciiaadslnP (saod p., es] 05,j, Ay, l,, q. d.lacal C.aM dils inns dc-lssac a n'gT-d .d.ais, daela n o:,y"csl clls ordina i r= bs cn a .ooaaas .s eblsoc S, sc ascaO a l a qe.,eec i,, iinaa ia.cdsdela. caclssla,d¡usaIos ,ill.a 12 y t i a ¡enas~el~ d,aMaMI-Sa'.-l caaIcdjiisra ~ aecii -" d d Primer 1, l.ds siAdciela ial o, duI l Y. -cs l p .hn isisAn. ,.I a ni. a, lsi sie 11 %,a l-htsco de. ai Iii ni .lacs ls [ i e a -ie. 1,st.aindiiia. l. a. o, d, d n. l ih da d -csl d' 1a 15 denle.a dei5,5 ,l C~i mca a l,,, a, g que p esie s la s "",e ~I es m, n d.,, e.sas,,iltrinarilills la .ia me saa I ccci y i me c c1.a doh, 3,cI .,Y. C5iii cin.,la di 5 Is lls P. ~i d ~ 1 ZaIntem hiiia i d~. i Isc s ti c. -t, t cat hadll. a ~la,ld eavos. ucinais, qu1 Inte150, i,d-ilcasii tie, cilcaaassia dccallcsaccaa, -. IIdJ, nocs, ia l 1 0 a 5 ,, 5 acaa.l,tid, 1 .ac. Ac,-.~~~ilaiiii 1 1-1d. li. 'el i, r t ha~O:gdI idl~t tlw"l dil iiiii ii,*, aaj aslsd aa lloii, il olscaassicasaa io s aas i s tis n qu lo.ie caa o eiiacaciicaciicaiiiilcil5la5aiia~ quiecsac r.i aascaoniosL% Lo 1isi Os flcl"Ipb, des ai iiig las la d ansda ~eMa. ccsa Y.i _d ~i, l a prc a m o a t., 11iai. didi. iezsi ae,. c~as e ni1 .l su as-. isaa.asa.isa css l ,1 d p]t, ciii l ],,,, O1i lc 11 d m iccc iasisa l,rnciluctws. rec as ilsli Ei deid, ic. lcisciaciai eis iii al ~a ci ii~i ciii,, liiciiilaii m, .aiiico ua leo', a;oa ciccaa i t1 lclc in ic d, i ca. cio ., iso lisn ¡.e. c de sntr lacs -mI ccicic 9 c ien i 'e en' lic s"i,,i IaI lteIccind. pib a .5 Irs a,, iaicc da ii l~ii su 10,1, cushu ,, ~iiiis iiiii~ ol c, deud, ~n allissspo1, ilslaaielshsicisOald 1liils s iiiniiiiidebe conduciar,. so dc ~ ~ ~ ~ z ciai I. sii u 1 o loal Ce.jqis Ueeosi.eas id s I ,s fieri s .u Lh Is rs e es en e l~cila csii l a. eii,,ii ocs i clls ii o ~~,,, ~ ~ q M,,,, %tei diii ddiidi miciui as esaniaeif,,lssd aiia dSrii .cliico am~ p.issI l.d. i d. ils -1 Tbss~,t,~ Ieamacisf,,, Ode ha iid.asis dh.slissiailt,, w .1-ee,C.I lai iscicsicali I dci, td ~n ter,5s. .q Llosais.g ls sas"s¡t"¡.dliiiics ss ida daisnd liiiiii idis sc19a ia-c51 DIbeisfsiiiim 15 = ds c~., -ci dselcii. siaaias1 i. la lccca ua iicacicsbl cs ind2 d s da olica i e. p,,amO." t'ib d, i lin .11 lgc coco Os 11ci ensls ia ri d ~~s aleicd, as O i ii a undoal .ciia 1ssl ds alca h.Osisl pblco. e . ~iila~ Elii b~, ,ei .ci lh rce~~ac aa ia n ada b~-iii h h ii ii ~l s~ i f c s i slss ila e. l l ac e__ si cca o o l g a a c s l s i i ~ eiii Ir d lca d i ihis alsnii ~ ~ d,a s s ss ii ii j.iio cl ic iiil ls la q c .siA l i c-u aa o a i ~ yalc iis s o ue Io, .d e. Ud ie~i Pat e. dio ,. ied, ell 11 a ccii 1, u i daiiiaOiiiiat Oai ash -,bl, b e1 i.nir at .¡.dccla . i, 01 h.iaaaishii l e o '5 m l'isos~ Ise' aaiaaa Li d d .~-s diicsiia aia ,, .11.i l a tod iii l i~a.iid. Cscimaiin ico i0Osii. saidaliiii Conis iu i Yl .,s leY. ll, dd P1,c di d ~lllc de I c .ii iScisi P l ciie iis-en oalua Yi iii s hi,re,,-l e tal,,¡ C d slo, trbjdoee du de 1 ~acicccc r~i u, ic h ciiin iUlbia d osLa islsisiOOiun 1 iteno n~ d., i -d, da 1. iihsii 1.iIisla5a5sddid. std iliCccilsii enoi el, a. dc Is hs p. c~ao ssi -oc ha d ch. h.,il mila 1,cs p~ l dhga l a cis da aa ssia o stail anoe er C IIIa¡au¡uu dluiii,olaiaa aiaaaoad,1.sOoieiaOs ccidee lei uda. ~ Ii . d¡. 1i, ed IL, cid. aiOll Yac ccci. lb Isd-,i 5 iisic y o a.i. =%1ll lia d iiiuia"s del3 ,iniGan ,cii e~ 1~ ol a ree la sOi. disiiiiii O, trigo,. .1lsi.e.4soOgl ~ ld 2--W .1C~s i ci i., cc i ¡N. sIla ivs 11a 1 r, us in hofls< 1Wl' un. ber -d ca cani. z-. Co iils o i dsss ou l s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u% 'i i s i o asl,___ ~ -iccc i-dcii a en li dbctor Cs~ici .iihdi dif, lClinbi i ,oi sicsilcitsctga __ __ _d.i,-tp Hnlelaosbi, a ,.e io c iiu lhic l, Oc c~a ca i ".c a ic a ".L6 o lu a, d, Al di 11 doto J. uarin u. ue, ciiisi oaos al1 la. dc a cciiiccs ilui 1,25I ~II. .mel i .,dl 39 eci oiiii hI.dtIu a. C-.~iiosl liiu5ii siascucosd e ne.1 o ., e ,otniukm .~,eqe1 ccii,, ~ ~ ~ ~ e. cu. c,.iiii i i d as l]., iil, suecio.da e osi lo. ,],tI ,iciu lo cal.c d ci. s.e~ S i,isslslsOiiia laId oiouc ,,a Mat En Cu tr ineas d Q 1: . o, a . d io s uy nl I*ca .du1 0 d5 iiauia s 5 oi 5 d, N--ai oi c~ cila W,1~ i"Oe ialo .c dic lis lcisssad d, CiO el d, O, Ua d,, 040 di.f¡d o, r.hyl c aa espiii_i esdciu ci. gissO i Os m d"lp" 's'" 'ceiid. C iiii hio ai o d e i h i l o o c c s i i estara ~ ~ ~ ~ ~ ~ i hdil usl,ez o,¡ deoiiss e]0. r t do ihse ai .lacioiule 1.co e Lig1, F,.qur.1.Qo oau cuddlI i'dl d e ca i. salsa caI~ eiiiiau ij O l Il n ~s in~dlss, c i sii-hccdhii al ~ ~ ~ ~ a znoch l,,, a oc 1ohl ca ~~dc, ala .al-a "~" -c ii ~. d a n us r a en5ir ~ d ola1 Olla ioWa. d dLlsO, 1 s 1si-r,-~u e. odsisi cs c.1 noIi~ nul infdo.m ti e.Z ~ ,o hyercncr1 metni la delis co aacicul ioh iisii s. so "d.iic O. .1oa01 iii isisIais iil. h1. h de u~. u. a dad.c Lsc ao a~ o, ~ iiiaa1 lis, ca ic ha q d, rdolcc deii s oiassu Io u d ac a hdj oecauidad ,o .a1uuciucio acl o a u 1 c ci di 1c1s a i o i a 1, 1 ia te casino,, y su ~ l' ,d C ,iada os 1 1s al iic Fo is. i Oal Yc c W1,sc de OM l. ¡uica, dcli dbcond d11,nll d o o c 5 i oi ih uiasi ulc Eo,,ci ~~cis .euc doI,1 Oduac i, uco, auca ~ di O ¡. ~, i loi i o o ,ilu di ir Eicldccaa. d~coud .ii illuicio ~. lis clos eiO 0,1 B, 1 h id NIAi Slcil siUR D A iacl 111 1 Alac doy cuida eraodidci, -11.,i unaylspr 1. ,,e di hdi iii p r la, ahlO dc~~ di lo s ~i. c lOo tM A Sc a d i suI O s d ,l s o s i i i i c u lo c O o d ei i l i c a d c i is q c a l is i c .1 a d" O i o s i u u i l i idod1.uaiOc. isa ,s ,iuu am l-dci hoiidooo ac1 b inete esi, in, ihso laco ocl a iii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CcoGscns i cf.io clIdaa iscisdi iodOii' H-.~ld isis n.ol .iiuc ,ci ,ia .si ¡ .1ic s ssu do I 17 0 I, soldil co u la~ oirs dsP~ r o.oi j¡ueu hodi. ddi Jeld si, Grdaps c tIao i. DIp. uii,cM.UnlC ican la i 1ccd ~h.Ncca l ci d. R 1, coro-ioo9.2.,ciliisalos 11i laana ssu,loi.s d CIisiii ci. o o-.rr, eI. Ia. d n . d u Ii, I. daii o d~,. iqu d sc cclaas a s %Ioios .r o,. ancu n a5 oilcioiia o ll-id I 9 Eln ild la, lehs IdiOc, d uOi 1,,d u1e om l~hucoc) psncn-sdnld e lisicio1iidcjdiiu cin0aios PARA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d NF R 1E3Y E ER A ON S E lacco-s-sooloadca siOc eld~~ Ca,.cct duihaciadl c5i~ a~ 1.ii,ciiia, ii chu lib-l 0 A S I E N T O S0 E N L-TR G I A D En O ru cl "ig E 'c-toc l Iii dii a u i i s ~ l i c. c o u o c h u l d c i c c M co O u i u , c s s c i - ueO.Etos~EsOnO:e ~b.,3MiO Y.iesciscc.Ococn h.r a.d cioliis t dohoi oc i l~ 1 0. Id-o oiaili a coic ccc sci S U B'EN ot 0n oladiocuos enisalio ehl s IO Oi -i jo a e - intdidi. oo -sin cci ~ 1 q, tcou ~s lid si. su 1 cla O de 1c. o-i cisdl ua" lud lco c" di d -cnil l o ai In I i. fiOs ,1 aa.a. iocho puualas do. la Dli h d ai aoc il .e Oi s O 7 ~ ~ ~ ~ aiasu isis hsiisi o elho h5, a. l1 s Tn I t o, 1 1 i i c c1d o c i oi a i i d s i d ~ m .0i sl sl s is U .ncuer~~ dad 1 dl 1ao d lG r~ ba hao cs e d e. cd(ctt~ CAa de, o e l e Cao,, C.om s Fom nt Na in l ,Ddd,1Uo ln ~~~~~~~~~~~~o a Sr.st Alfed laoin, Ministro dod Agiulua ll~ frase,~Sa delsosiacba Oelaios rLO V I IO E S ECAL D EVLLUJOL Oe4,541 Mr. Calos S~ adigs, Ministro de, Traba¡o ladiOe,5OG,,~ aalLa In.,icssiquien:pr, sI 1, ,Ild n e cc inll Progres istas p~ssfiois, las OsissOspsdssu a~le so. dIOal lc5Vfl ¡"E 1 ,!,d.,ns "eli lsn Qu o d 1.1i os adiis O EL~~ .M 996¡I IELs1R~1T~a a', 1~ cuicaseaua Ososo, pnadosidcsdO la cssls s 1. ~ ~ ~ ~ liil AlsnL.s Flas d, a. sus. si -1oCA ebsb~eno-¡auqediotts ~el,(, 2 ~ ~ 1is ~ ~p.in sd, C d ? n a 9 lw y ,ia C ,S F. c.d ca lomao oc di,s LOs os~sn n i adOs deund,. ,,lioss S. ~sss~n w, Sidct d, l,p a l ca.no i. Aosa sosO Osconsasac i N u. 0itas yl,1 J ~o'ag rlai ,,,, de~N Fde.l ,i clite la l O odr s .n ai-ace osp~ le dlioo po. deu dih ~r ~eils 50a1 -o. p.Ols" n~~o d d -Ie Do e

PAGE 3

Ao CXXI Noteiam Nlionales DIARIO DE LA AERA.-:Aartes, 3 de Febrero de 1953 Noticias Nacionales Pgina 3 Entregadonel PremionVarona al Comnuna ado de Prensaale -la Embaaddel Pd enviar "ueainPalabra-,denordendReorganizarn Replicea Argentina azca e uoapara los arro de La Habana la oii e periodista G. Alvarez Gallego LaEmbacde Ieblcale l-.c,eee'¡caeFnero403. eda azcari ntrea deumono elMinitro ee nacomuicacceporeeeseeo Le eeecon susedocentos ele l__ _loGb rsc 5P re eie nte l e reno, en ual des doiclia e n l ntroram ('eecaao ya el 10 de febrero, "D1a del Cartera",no iO l izHenr gande¡quinmponeunistrunPbez dac quoeaee e e,llLeee esailzdoaaliiaccsu lema: "1',,,para todosy todos para uano" rgitoe_______eiva___IetI uee hcro o cresoi ___soiai_Ncina e ,:lee pes,erc ad a-cinco ao& le cervE n eotivo -oefectuadoc ce He aqe, ori e e st eeaeedd¡ Can detino al acaececacl e cloiv ,lee eesri eeu uJi n Ese ismoao le 1lea, ecel, Nomcbran aTte. 1ec t itu ladctor aice.e elcee aHerpclaeele e eemae n ue! ceec.Z caidosee csilUlladese 1c e le de a dquirir paca le Aecc.in¡atn P r zpra ella eene. hClac ecae] le lllcfiaaliasucnerncl il cll, ¡ m ie n t niundial, segan el l W A 1,emese dac10tdc ee ero mo cinal e Careclcaiea MarotetPer eaa ¡eiaCea1c E J. Vdroa,",cal eti-dlener ic ra el e te mecee el-e s t e i i e _Diade Cateo eeelepa te-eea1lCecenerleiaedelen.,e emaedo cme ren eel eedlelci, cioacdea ce e ft icerade] ce ece ce Clec d eea,,e Cc ee dee, deeeaeelcleE e eielale ele e ci llleupoe G cee. leeee eeelaleeec laleaeae ce1Meede. ,laceeaafceececlionees;ce icseclcec ongatecoede elacellaedleSuelemal9ee t iuac enlac ee Elcee nlee roea ee e beacein. ie,,e l doeel,"e lecc.'M ne"el lel eemagnaceboecan rle f Der. .Pauciee, alede letn c nstitdtoClaeececedeele a ¡" *es, reled ic,e,,,y4 os ropsits ele brroe un1c a eec' a l tr a mnec l eeleeei le di rllne arcleciuldolDe "ad ped a eeee l ute uaele e de cde¡ zcaehe nlid da.cdeayeredecaraacoapeeadiels ea:su 'l a minoscccneddc aaqasd a 0 uc qe irena a atiay l ,aa-fecie ee tatoePare,,qu e,1VIr l e e ld e eel a:peCe',enerm 150 de¡igenosla iruene ri-a , eroclineeeeee ,c eellclc'la lcda euiiete aaqe ecorcorel moie e t e ,elcaeeelecleeeeorqueedeleasedceevaea ce" no ca*. e eele, ~ee,~ e, ea ceieeeleccec c eaeeceee, a,, ee ee,er ura coral , tisr. de 24 os, cine viajaba n su rininaniria linr lado: y Aristnico Arce que Niajab;,¡ Mu Ma, ,,, la eptriR del primer e amin. lam-I os Prordi~s del birri iicibi lesioni~s Rraves. El che. dstilairn rnri' fet del segundo camin se d) ala !el, !eis fuza. os uRI-s resiNuevo MaKistrado de la Audiencia El docior Eduardo Cut¡,! Alvarez, Inil rotario Innin pissesin como magistradodela >braclas nor (1 Audiencia ante el pleno r1n a ni sm .,o p,,, drrile 1.12zan Jugadores de basket ha¡¡ dina Pi ', y: vi Kuatemalteros cel. rIr,tron en un avin miltia, ¡os p)n. quaternaltecos del enuipo de 1 a s j~ F 1-1,elball que ostenta el tampPetrintel en la heimaila Repblica. v tambil dl,.s y l., er Crntroamrica. Celebi*iati aqui un2 sFrie con tina selemon ]oral, la re is,,Pn brindarn ;iindnn fFFIr4O esto d, il pl o35 e¡, _,nld, s Reanudan las clases en n.anfi ambas '11 piblo n,a 111, Di ', n5 la Universidad habanera i 7 11 a[11111CIOS -nialidad ablica. con absoluta no# arlo% rentralm. %da despue, d Fueron re&n" dadas ayer las activl- -a-105 cPl Adades Acadrnicas y docentex en W L,,cj3-, ~San Universidad de l HabanaldoC,.,cuer pon lo dispuesto i) r n.ej r dentro de la ms abEn la mayora de las escuelas hubo na. prrsitienti, clases v en las restantes celebraron ¡izo entrega ni exmenes. por estar ya las misnia 5 n pulenn de verificando los reconocimientos par. colerta popuciales. r e1Les rude delc~ ceeid "t.~JQ o etud aees cuieronic le Piden Po¡foamdonlpaacnleerrre, eee oi a iiec prapg a1 l eeeelall eleeea diecar e ,ceae"ede eue:queeque eeeimpuso haaeeuc1aie,¡ el Instiuto EideeO cisinsa e i,~pbic.a11prg u ro. ova de Ase tcrese odos endlaiMfiea c nEYntnmo n &acsastud Pqeclebo I qe ReS a Zfta 1 n s t t u o E se orOscr e ele,ieei. IJ T podrcn aci resile ene d e l'la a cio a cinal, n l sa 1 ce, l 1ee e ecee e ci e,, e e h iiioa iitroee E o s q i u n a t ciale 300,IsE Da d. d e lt r E td ,esolee an e t e ne n c e nceal Posecpuentosccc e vsace l efrd c cin loiaiae lc eio dl lead 1 i al cIeecitl e i L C a c l eahacslaounpa i3 e la cc riiu dc eiilaeie Ci l nfrach pbic-uesbe ila RuscleClpesida P e ste s San-ki Aes e aCieee de c haee C eeldecisccaceiceCcac t qelech er ncin ofcacl dceceHeeecec ellm sac Ace l e rela a lcee r~e entan ue ceelealce ie e s.e xio e toreano a e sue cleoel aore,. eco-c erca deaonleosaallcec es mce Ce i diell ACA EM ec uel lecl a mo e le laeer u Po NEW YORK? aeb oe enanO epeca mem ctdacoadio. mucha ~e TELBEaSea tre a~c Nicadn obsenquioa. ignoeen cntocs que.rentibieunaaodceeasequisitas unllcticae surtidas, de le:diciaetl calidad en la uallctea inglesade Hte&ele mer 1 csempre e leediac 1 DistngOasenobseqiando A provechte los Iicoi pa rabies Precios de Nuestra Traclciorsal Venta: Formnidable Oferta en I. nidaseee ee lEmeradla Ceecfecce e vMeeleeac Completas SADANAS ale aeele Ice' ea muyilabcbei .Taracee personualc:cec1leel ceadlblancoe, rel:ualelras. Taal ee crrr a 2.13 SABANAS d al eele, le eacdlllilcele,, ce alee. Taaocacee' a2.39 SABANASIaeae W.eec ce de seperireaiecI'elJ, clle resistente.Teeaeeil: e 333 SBANAS hleeec ¡'ulche marce Ceccee Taelec ele.a 90IO15 e4169 foaelcOTJNO, ane hcen ci a eledicelaseeSc. cionesd1eROPDE CAA ¡TOALLAS,AITELE A LA TIENDA DE LOS tl %o nOl ee1 1lelca FUNDtAS Jele rssei acecenie] ¡la,,76v FUNDIAle a Eeale l Mlelc e, e,,:, Ile Teeeae celelec' le FU'NDAS de, eolal Lllli cem, e ll ,I-aelce ,l, ea a, CUADRANTES ,ce -acealo h1acpe asccpee lee caliaea, a1.29 AL CONTADO0 Ha fallecido Sra. Cristina Vdac de Va¡ Telase de la nadre una querido coeap b a egaos de] Tribunal inv, 1 a lor de las mercancia-, m porten. la calidad de ls 12 cerpondencia de cla., se haya dec larado v afocomo lo informado por Pis aduana. gados especializadoa en

PAGE 4

P mina 4 Editor.lal DIARIO DE LA'MARINA-Alaaresde Febrero de 1953 a 4415zajica DIARIO DEQ LA MARINA IUnidad: la palabra de ordende MarEC35sa 0del.l 011%Hc Pardd al 1832Por el Dr. Cooe d la Torrene DECANO DE LA PRENSA DE CUBA EDITADO POl DIAIO DE LA ARINA SOCIEDAD ANONILA lahaala 'lai udaaPadihsu 1 iluxd pa, Den Sih Xl ,Au ii.adsd 105 a 11919, i.1 d.ai~udliali. diii1.ilailay Hldalue-idie ld. b uha az.iEn La Gluu ha bla iiid. i vi r c~ yfil. a u 1iiy i iii. o erauhil Aed 1la raq1el pota. pa d, ~eu,111, 1 ii iiiiaiida ad ah .o i Ligetesdeba Sla i_,,~i P d at dalliihidl a.a ua l i d edi._' N ii a laulilda ala Yi laiiiioi.ii. al. lialiiiiii .ilihdlalllumIa ,Ili.iiems arde iiidalida l .uuuadaalauua Pd.a N be. daauua PIZARNAe M -SIl. 7 alulus e al h iyuildii Gaua.Ylaiaeiehpi da dada A. .l.u11-d98amuy laia PIhlpaaEbaiuh(c 1 u 1 la hilliaiiaa .i liuaabu oalla 15 n ,,.u .["" "e., uu i aidulal o,, 1 a u i l e~ ii. o Pa~la',di,.d.alp.l., ~o.,lalguerra de cuba 23W iiui.iiida i '" liiuiibii. alabaOelilpoy o EDITIORIALES 1 i,aoaiaiil aadiiiadi e~I. a~l.narl La ijtdustau(lizalcila e Cua 'j',' ll Matillobe di ii Y.nioia li lp' al di a 1 al auiClb lio a 1 ila aiiuia.u. o 'a cpaid. ,d p al iba, -N ,ecdne a a m L cri,diru.iiidi~~ de ,, I .iiipdl G Rt¡.d, Eld~ u inPulol11,p o.111a ulala puilloh ucuejeai-iil .e E. .]. hu ilulte.diaa 1M.l Flo u l Fiiiidi. al Pa Re~ De las letras al hu, da ye.1g1~ d P-ilia i'u da 1,Ci Eiuiliii dPorRaael S iiiii q p ud, od u a l. L b.e, d d"lla id~ ~~ 1iu. l Yii -l5l9,. uu lu Oi--iMno'l e Irele Haa'a.r: l e c pha eaquddP'd1 'diliiid 1 Uoaa a unii. Pu, all. de a lW i i ed i euuhiiuaen 1 Llliobio ohu .ala lau2 Po e l M i y.aa h a etdauerd. te-i la ui iloii.olmyii2 ii E,un ieiidi iiiiq-iDuina d i' abioiuS l a .iiiiii /1' ibiii no al la da lilan Ii ua oa; ,ola, esioi,i~ ua. o~ndilj~alatpS da ral "" "aa"ua1 a,a -,J~iiaiioi pi.ilo aulo u ne.e auldia Piy;u bhhio l.uill -! el1~ ~ ~ ¡a a .dal el al i hullia llia i Oll u, ~lioi .Ol ainy 1 tS,.u a lideIi pu d. $5,00 P. e5 Cb ii t o-a 11 mi. b~u ~d '1e, y 1. iblil i-1-id,,i.aiiiu~e1A1h1,.di.aliblI h. lb1 del i .aba.FiA alIIlludu ouid llll.0111 P.0 u liu a, udui ale,01 a.ad ~i C -1 u1 d a i 1 uI ib i i i uu 1a ~~o 1l a ule l .,, l Pmp--ol mlduuS,ud' u iiiiii' ubl~ilAl mli iilibO olii u ipldauilul paidi.O uiulae ;uld l a ti lio1. a ,u a 1 d l i i ii 1aa a u a d, 0 iu01 uoau1 1aa 1uu l a .1'~~ed, uf1 daiie]i-p-1id-CI aiui buddap~,1~uaddalMarii¡ ylimad,m¡n -,u.d,.b,e-duo bibo Lil.iii uiudeRauu,,li bu mihdal1.lua.u.-, u dlb M 1 uhblu p~~~iiOIO o ~t.duiii doaa d.l1a uau ahla. ilnoo d e d ,p,,.uu. luel. 1dl oa telW h.iuuu~n ,iiipiii.6-liddieiiibeli1aa1duXIduulilaila1~ aiilualiOioluilbu o6e.oolduelloodebdaililaoPiiY h.ll be lio, d~ yoim la ________ C c¡, Lb .a~unduo Iudeia ltl-dalu bua am.-1.1uehu a. uCu ~su ~1 oo eX e es ms e~_ Le, m ,e, lll gelil1.[tulou.r m C. m, lo Ee 1o u bI Laoiai al ,z a _, I l d ~ u e l d u 1 hnu ia ue a1, u al u smuua uuujoo uu p. 1, u1 au 1 0 am, aa uae 1 u uOld 1 y do lodi ao Leiiui oo. la re e.Oa demuu,18 u95 alu~no-.l.y ll ido i aiuiiuha o,,eii diuui id ua iiiou-i,, iii albidiV lo a io e da l :u'ii-iiL,,&udii alalia ld di 1 ii lo d ,de.ii.o oil ioid' iollt m SC nln ro e dioau l u. debeidoyiiuiiiu rd .,d,u u .o jod , .d. Iih, ii la iiao lu. ii ii-eii i d el ,,~ id d rda l ilPD ililSeL' al b, l l .l li, n., eil ilia a u .hOmm-11 ib n ul. lAua lo ii I hu ~ ~ lalm~ ~iid.a1.sd EOililhqe pne uipdbilh. l i oa I Ciiliid a I.~i ~ i imd o iuoli. ub,,, od, Lse ast e~ .p~ mup, e ',alb-an1de1 y qCnoGad¡h aloo g"li71 Clilhl 1be.,diaoiUao uld d t_~ 1, de, a ,,. ¡a l mtde" .iuii im ~ ,,pcn1ueIrla~ elil 11101 uii odo iiii 'io dli t lilia illl .ao 110 i1 Z111a lii1 1 1i 1 e uuoud.11u1 11d. ouay uau i iol ~ 1,1 i bu u.u Ch ohiii~~au la a ido.liiiCii' iai.uiu oi o iuiild I mu dauu andmii. pbl. ui.dos ni~ ua1, di iiiM illlaheadmoseml.j lm u ~e', d ail.l. .da .u&idu bu uada1111 fi n .d.0,1 1~o oa 1 ~ a e, g. dobSauuh yiiay Mi ~~taui u.d a ep o ad luno e,,, ttii d, lu l I, uou ,L ii doiueuibrom p p~d,,, .iiiimbuiiiduu, I.ele.l 0 ii. Losndi es1 u Cens Ga 1 uo ile l u ur gr d a 1u, luileoouoeum bu iu u o 1u. oi iu hu uJ 1 .a hO u uuuiii. u u o u d--t. lii ilihio ipiib. iuoiado le u.1d. d liiuaiCOpils d, l,,iih ei ~a-d ~ dal -,-iiiPoaau.~bu P un, ~c a la iii. a u t ahO iiMO i ud u iha daun' dilhi l OiI. iiiiiI art ill. die. iuiiiiiai ii ulgene, ~ hi. ime la eha o. ,iai l piii .uu 1a mm-ua 1,,-da ~~1,~ bul bal ,ilOl ~ii Iii di ll Lala a uo.plabu ihhOhouA iiualuO al u,upalli oll la im id1la ,, poii, l S u i oa uau aoildi pal a. 100 iiiuiiiiil p-bug. al. Su oed h l aed.uaiuliiad duO iod-iyie. u dliii u qu imiiul da II iiiad",buh. Cii liii u .a ,iya i l d % .Asl1iihMIbaGbaiid Coa.olija.lad.,1. A O -al d iiilepni.hlmlun,¡ ~ti, ideau-d. la ub iial' 1 ilhi upu.luaah.t.r. ii hdluu idiu oh diiioiaaiao di ol lhla diup,¡itr~li d i u Lque lo~o.ii iiiu ItS O u M .du lo d. 2~lae p puia mm IialOi. iiiiuillauud.aua daouu u did. Mi mmii ilactauoaud""ilia 'b. mu oiu'u yi M-aI En lapid. d i hi de ial1 a neaiC, un d M ,, 11 P ,,u, b llid. dluul talala ah iii l ii el ml~ sli a i. u li~ Ii o p a p d a b a i d i u a u m ipar uu ad ]m aadidi 1 imdo, i, 1' u a iiih m ii .h. l u n mhiud Ihulalqa 111 ild dao idi;iicaduuaZ al Qil1i. lu a hu hiliiiiia S -h uHalay biadlaa Oaaaa N. pauoioi i.ii d, ildidiy iilridi-ai!y il la h[' l yidi pa~, a au d, apanot, da la ia ,,,oi.aiier,. 'ela mui ia i e.]i-d ne 1 p.,d ii.d., ld p, l iiEuldua aluu lhlae.loauiiuiiiuiiliia ii ala sp,,. -n"Subale lad~ i a hn n, en ,1 L H n .d l t m o' u a a uu ooy a1, i u u du u i 11 .uI Foama lsola un1 e~ d -eapil aaiuald, 1 d.79 u~ hl~n d iha,-,i ,,du Ra ilhY. aaaipin. ad.e la.bp. uu.bihi. d, ihdluoulhi,._ baid a m d h a d u ad, llo h i a l~ 1, dy, ~ beu edd, a ga a e 1 ¡ Zud,I. t. 1 d d n = h., pau halne loyuloe in daapupaaudaiul Ibm aldoajlaom.u la aum-ul Pio ae,.,lt. a-de ~ cal -a diuSa udau nii' aia.1'aEdn CS'hlp.Sa.Spolii aadiu ampaaa , b a l2 l diuha',n i E n i u o ui a d i b o i i ladit1 1 m n ~ 1 d = -l j u U .be i a'u pan ul 05 1dMaej ~ ,b u e t eula puebdlo S ,.a e alEa hmaid ,,,il-jiiiiq al~,,a,luhueg.lioiou da lidiililiha la du-iviera ,¡., iI a la faii d uiioouii oaaaama'lun Zumm,. Oauaudi lal te-. h n.idi,].da .Hapa i.1e.o Editorial-7Alo CXX Por RoeudDelne Por Juan J Reaoo La fie ra rica y el agricultor sapiete BN, 11, -19, -,lia lb a la -te"a"ila dale l d a l RpItllb ,u o,,. daailia. ld bla 01 h ~~idb e l 1a ispias aal inPaau letlimo j:: da 1sl a sle lentia ai,a a da gallde sa l dad allalalliy en-a llllPa. pi eadal eaaa d.aaaiali a ao aa¡a 9 fl daaV la,._ a aaadad Liil iaaaalaalaaapaaoblallalbda ilia. ad l laaalla y td'ical. ld. e M gL-a. ay l iallll al q ,¡ e d Mjdo aa,did laall ld ilo .lllll iala al,, daualdq.;. ll qaal p 1.ladao, Y-aloda SI.¡l¡aa. u. lildaaalaaaal aP.li aalaa oll il l ila,, al r l mp dno aallll d allala oadl oaaa aaalla a lia d. -a-d l aaaaaad.Si 11 O~1 ai ii al ~d.aipiil. ala aitT.,siide l~a IJ ina a u, iada add iilaalll-ll cuenlil ,li a 1.ii iala adea idl or il l laia paara 1. llane ad ,a1, eaoo a d caridad11, ep-eldarted urea la ay msi amlio. 1a1aaaism ,ii a o ~7lla. ,oi il te a aa ,eaa r,' ia Yoct!,-db-c iilll i l a a la a n 1 1 : d tl Vua l d ii a b a l. ii il a q la alal. lsA l al d. aljr. ~11. ~~1ao a pt. Selil a la ahal claoai.d-iaique plsi Ial iddiplila~ni, la a aa yio'eab.a.V.a.1ia"q,1ol¡aidaal. N-is .al iia 1. lalia ua innii a aPeroaas aa_laa. 1V la da c.l.l.aaiil. L lila la nirg ida nia ~ ~ iliaq liin iall, olilaonaL, Ibla a abla e e";yqetda a1.la ia l a liallab. 11 aal~m ala. iaa.1 iiaa1 dah abal p, icasd qe a n meoran aoa daiV A1 lil. a .,ii .alai, ii lii lilia lalald a da la b..,a a a en. liilaa allaa~ a i p i, a da o ~a.aa1 1 d .ia ,nao ua aIIa ei o 1.ai ac 1aa u Tat a 1aoaaa11a a 1a1aaa a laia -ita lala ld ba ila l,. ioa.l aaa l hu tlaiaa a l1. a la aa ,o ,a al ia-s alEni.cailoml ale~ale aiaaldal lal d a lap loi naialacontr aiiaui. a. ili.11 1 a l3-,,ruladtb, ~diaalaloi' aaai alia aa ,d . day ~ "e s -ha d p~ ~ ea be y,ili la iila u, aia ho br bd aa .a a my 1.b j a . lad. ala, laa.iliilad o da. ilte,a t .ies .turuan h i. 1 ud,i la ,llabiaaal aaalaqaoala baila aad. ladi la o b,, id ll1 abhieriaoiaaldebae latell.1ial a o1 ~ dla m arlla, ~lialal.[ rla onaa1al l l ll a d,~s oeI. iiiaYaa ,¡iaa oa a i lal 1,t lci ad, aatodo. aaa, a ,, i e, aaa lla p da.aa 1 ,a P. la l.oaaad.ao i~ a p aara, a amn, ob aa . a.1 1 l.,, 1aua1a. oa aa 1y ac 1 i a 111 1 1 ~16, saberSaliahroiiliali.,l,.-ibliallai .r j ,, u lllilio. 1,a-yoP-1. ,,, l1 .1oa tli al10111.d, ola oa 1 1 1 da la ree ,,e 1, ~ ,i, c, ~ aj sres l aa al gia : i a la alioba a ail. lI1aa rea al 1 i. laiaaIcaqu .ii lque"la~ol1.la alla atiaiiiidadmia d la 1 aa. lila la oaa p.a.lalola a.i plaa al u e .r. la iiiloi h.aapaap lilail uiiia mldo~licc eclabmlandl--iiioliaiall.illll e1 a1b. ala. ah lla b bila a a1-1 allaa ay i l a ap. lai ood iaco, aiaaia al a. V a c ll aal a sentido ala a aa i a si n safil ti~a 1aas e b a a aa d, o a Maa na1 a 11al . a Va d a, I N. a 1 a V u a ,f a in. 1, 1.o oa id dd aoca 1 a a r V a a 1,1 aeaferm da de s aa aY iii~~~ ~~ i h und 101a a d a o V a a a i aabalaiiil ar a l aaa lQae la O a a d a dla lalaa a La.Pis~o 1 l a old d a 1aa ~ii _-b ltoaa.aadic I ie~ lliiiliij.,ii.s. iin~.a. i d.,a .ta iiaai i i al d pliaUl iI. a,,,"-'d di PTii Vl,o s c la ali h opa. a l u idi ~ la lii aal d li,ad-a1lter~1. loyaalldi o-aid,,.dl y d-ali lii a l alaaWi. i ilaIdlaala ala alala a n ,ai s opaa la le dieli. cililar5ua o,ola e Ibdlatic a ula y paapl dala alalia oIaSlilE., d iib, b l illla daiv i. e laaaaaa.d.al .e pltnii-sd po biy Ve. Mi llo tioa iii~ o-a.aoaa.a la i.aiddda addalo-,a l odootiiiala aa adidi H, h laaaad L ~.a aoda'd'lQu aa lp aa¡,t~" afeP. aia aue -td, ~nd., ndo Venl., ios acu a aper ibspe ~ El la -aiai uiiy 'p laib 0 aili, ii~c -,dde¡ oart.i,~ ~p iV lada alai eL D, ii _______ h.__ ,ld___-undl, alalia''ac aiiiloiii. 'Pa lLi.iid ,iialidi L for a 0c.a qen a i i . aa uII n,,.ii ral hp.aa .dacaei111111 i all bal. Vi la laii hedo.iiilihiierolnpaII i ii .~i m en, a, ala oadii ala Var iaVi lia,1~ lda d 1. paohaa iii at mh-ery a lii e a l a aa La semalalia ~sa t a a .o mealsla l 1ii o ula. ino1a, a aa a ~c d 1a~; V' aaua lldiV. ii ~d i ha1u~1la-"e lasel a n~dela a l lii e ii ilie l ai. ',,o ~ 1 bI.la ald. Nb l ~ I iiltiidiprp. rial ri aall iiI uis i -aigoi ilar. as dpIr. ., .y o ce Sde1. SOr ~feMge nEl DI ~u~~ARdIO hacn.e cI. aos U pi d io m, h o y ,ll s h aq e cxr p m pi ~ e ,u n si lo e D A.re.ei r dadia i dP, ab~oulgc, a.u 1. rrd al PniL II Lque a. a h aa ld aaa1 ~a aa,,a br u aolala ld~ di~p[amla d u a da aa a adlliuai.d., ia.,je I a hoyil ii a dadlue a dl r e i .lo S I diii d a~qeV h p q .l -lazpa, la ala t'a d calarlia, ah. ilaa.l iaiilpaaad yt, aL.ldea ada ~a aia auiai. iaeal n. atie C.c, YaaBlll ula oatllas t., il t.a-L asai.d.¡o.ilcladan abaal 'a.d, a'puaaa' 0 lai aad .ha aila iiiaoii. aaa Loal p 0 a Si,. so o g~iaidS *l. d u ,iaanliiir.ab.o Id.l miilua dl dau 1 d i aaba ala r,lini~ la b .,a.a 1 .I % .M r ' u a a p ilil a b au c ~iua1aIiiaaai dietn lal s aojliiladq V. aah, .i 1.1O~ii t V.ulaapri llia de p i iad ii paC.~Ila ilailsiiu~s 5 .¡.ed a .ald ~ ih .i. Laliian al dii iluaI>ulno. a gIr¡. p., lillid llilhaana de, o u ma u V. la a ald aralo.la,Iu lad i bhauel d l--diu-.a.aPida. u alo y bIla~ n'. La oapl a a l d, ieracod,] lo y 'et~lda_a cl q Idi.dala lauTdola! Ra Red .: l0. la O o ~aaa aIlaa a' i d, l ll¡. ilabou ~ia, al il. gae A¡,aa.d.i aa dp lo 1 al a d eSa il 5 a allb IP a lUnl d la d a acom a doydexact amet .u l o Sai DInARIafrela-dla e on aFEn BREROhl D E 1853 a.l'a d r aos m ible.d, i merqa ~ i oni e dlpe0 Oaalaaaao Od diaa a ,I itun d ,, ea 5 an0 lEuala C. ~ d .'.lid: ald d d, La oi a Ial, q iadio p -la.a i a lo d h. 1 Va qa'all~n i. a1a. la.P .O d o aIdid o elaaada da arm l uoe a o a la ,Y Il. D, ,lpo mlga iic dig a T la d laPia d e albo 9lo 11a .dfcc r ,d ueilr.ElIt W.1 ioi

PAGE 5

Aflo CXwroe aIeer ~JEn Sociedad Por Luis ede Poiada La Prinera Dama de la Repblica ha tenido su cuarto varn ABOEMES nestacoliumnaeede CentrlSanEtelestel,Prop e. d Dey para el enva n elctaell u. pade. Ectarla c te octe qto setete. l tHonorebleSte Aelert Medezaalcteeom Presidete de la eplcalle.og paebeesuelDegaete epes.01 loEBaeti elte El este, eesalercnel rxm o aia e enecntdray Msxtiec, otetpaealntcdteas beDe cessa - Acceepaada dce seprie, laern Meettte etele f j re bella Neea MetUh e dtede. S5ttcge, e e 4 c a.e ta.ceabe de llegec de Nevas moltioded e osioeteesd ettp5dtt ta en nida at eltentense Me., tsma Eisl i c d amr e-el-eleo Meecileso 1eceaqenetnosdicjottuea-§ucecuat ioeeeemaenaeircles ce-n ce emetoedeteatee videcic dc e iste., e Varadeero -1 alte presidenttct]leed. ecaelua emprada Re'te di luelcpa. lt uaite.est m e gradable-el steo deemiegeoepes bautizo de Eriquesdse e s ettea e-ccee ta dea yArqutaae qedsero t&a ca ueOgse dEeeMarqusl Marquesa de t6el beerepuao tclgodc Vledc-slcttetofelceoneunltor Ji0ioeOrtizPrezsauxeeliedo-pye-e ecttcecu eottlmasine-l eltestrescncelesteces,los deVesdadoepteteumplen-ltarlea eun t0e striMe Lpyede Mledza,' gruposeiSe-le dc e o, actojeir Es sendoerntndse-sell y Deice-tetojde. les qe-e cse.e scts Chelee.e-cc potcorno e-le itinguidoemtrimoniotelresuel teCgecee-ral iIstatoconocimjetojdisiie. E lee-ccaueaetcane-sat dc e laeaade dl peee, al qte.dispuestaenseelcomtedor-, ttearon se. I Impodrnloslenombres. dceeaienetoeloe invitdss lcemheacator Fulgeicio Jos; telgencioeporese de EspaEcmoe-. serMrquel; ccteYeJos,-porltebsertncidocde-deVellise-.ytla Mac-tues t e itre dc eSea.aMsetlcc, heind lisaeelatMarqcede .Pinar cdel it, Porlaceturadecdlcftlconeel jeelConddsy laCoes deMor a grupoeItime dce iliresy cmis.sileoddey la Cnde.a e dcLcg.tadesepresenctetnel lte trc tIer.is 1DslaCndea deLothllle, Aldel PalaciosPresiendcial. PeFu lg e enor lozleeztecedee y teses ItJo e.lyeese clermervaeneqe-cc.elaco. Anelita cEchare, Luia.Cr e lamanin pltia pesc cAltalcyleeclcMacque-ee Csa DEl tete. d e saterioese sidslentsTre, elctiee cstt. don Palot qeha encio la epb-Ahls ca a ee.Aee-e. ye-l tCstellanosev'pro viteceumetada ceufailiacon lyFenando del Vle, as cco leececitelsele de Deneitt. e-leae-s-miembrsce dcla tfameliaddoctr ceLcateagnicaiesetidenciia dslLuis G. elle-ecl y Dtclic Eolceeconceide hacendado Jess de-tetisAhre-cee-lasee-teit. Mae-ls Liee y d ceuglelilsiteM-es.sdeselle heMtelee Atee-DelsiCe-etie Aee-lsdigseilatare delCleLtHabanaofte erone-eune le-me-geoypces una ceremsee-ic etisaliterzol e-ele-migeel docrle-mal qee anet ntimaite-slse-lte e-ent meye-. aios iuan eteolecids. Ete elchaceetee--otope-dicoeeacchea de resgectee niait le.queeasisteiielscroestaedel sealconfee-encia eneel notee lete-eEcslsaerameaee eadgculede teide u -. bellaesos Y e a ete-teo batioe l Ms ati oAee-qee l E eie e E ne e one-re ee tee-e-efameeos i e e e i icle de Jesese-eteij elcl., ti Lotpdicde lepte-tedeeOer-cead trEnue M.he-tzay e slin-de toeide e-LotsAne-es dtose, Se ; Lesosattiesteteeyprder1. se ejceeile de-ye-edoqe-ee-estne-eIt eied l-ee-l-eeedt-gdeqe l LetHabanhaside tieorade-ese-ltc elter-e-s elleeaelev n-ic tleicdeeete-ee-ato teea so-hay Lourde-esde-ntiaimdensdelifoeeecisnedeapdctie-s porelivli e-ss C endessa ysue-selisodelrlee-eteab lte c e-Ile-leeorAtondodit t fijoede ncai ci e-eee--e c e e. eee-e-tiee elel, e-ete-e-.ovencR-tes e dc che-icep se e-ele-lsa e-e-e eeele-e m nle-cds, e-ese nez It tse l els e e e-reee-.admce-ce re-ceddel s d e elise ceyo e etado te t seaeetisfator io.e-slCbse-. aepartee---e-itndo Elmsm clinica ha dado luzssl li e-ela e-esacieade-ece.cenp e eses e-.un esepr teisonio lseoale-see-stte T; Adesicarsee-cbrcon un-sis-e-ciTabodae-joeeposa-t l ereeie--t epao e-e-de a ele-Se-come-taeeb iea sI .1el mg lbroM n eeEl bdoe e e 1 e v lebans-ilei letts.e-e-e-letee-et seledec d1o ece.ani -eS e-teel-tee-e-c,e-tel qee-sci Yeelta cu ore Bes qsienes t-'c Moseor e-letissseaca eito haendolest-e.idclantese-.rne. e-e-a ce-ti eee -sque ted i e-on scosse cte'hras e rman ece n t e strs E l e Azqet-Ariadiaapas l cole.graneO'iDDs-sDhemoseenteEe AurrenPce-e-sg.cemeordonesee-se-r-teado e-tseteaelre-eIdoeel-dD E, viune sptlsdilobe-. ce oeceestere-es ospitse-de ueva jot1 e-l dcnc te. eLee-e-tacndoese. aeeYoek, ge-coeecidee-' e ms-te-u cetro Esdeeee-mesau iesimoe-se-leadoenctiadelttlad attse z ed -et -E st le e-ce-tesI. e-batsed e tes u m joad el esfdc e e aebe 1e. i alspaelnoe-le-de cetete,le-qcee-Yse-eleti -ee-cuanlse-do 1lije Gendz y tie-ue-1gt e este ulee-es ~ legariti Ae t e ,ee.i -ece ele 1 ei clid e -l l eese-e ee-s yqu1eAe e Aeee-diecheae1 e Po-rl =mc t d-iit-e -.e-abas s seems heijeeo ssEes, sestor c e-sqee tree-elebetiae. te e-cele-e-e y cy e e e-ss i se--ee,dCrun erae citel r "ene v El lnezs eeeA-et eelyMraLuisaeAte ntuisceta e-' va sisa lear Mare gso esaaTrealsDemerimst ossbreiu a fet ega dsusdunteprdaentre hnterdosvtdo seiamne z DIARIO DE LA MARINA-MarEes, 3 de Febrero de 1953 Crnc Habanera pgna rectore-gentral te Propagan-da dele, rtoteC~taY -Rsee, riD e 'y Cyroai i eteel c ioNetl eD Asis eliaceteente y ce-ce-ItiEbl MelE eeD s-' seld~el tic EL DR. ALBERTO D CORDOVA Otroddeeir Qu tcielo E Oicdeecoraedo s. deede motEi M-deafestividadte F-7l3 y i-5es El dolt Ocaer nuD. t-tl -eestro i e-ctlc e D e tStlte. hlt-l-epara--ce-eEM i eti d e ~5sEjeCe-eeiecr a ioedtit o icr Me e, e-e-res tla uica pecilded de Pednlele para la talle B No. 305 esto 13 y 15. de] ACe-totE yeisu. jo ce-seCceroe Y OacceeMlessRerst ete encela Y rng. idad de New ork;ete' E.ee'OEe,____________________ e AeseCaa, el elcee ee--.ceiti tetmsiel. tOsHerMcee-tcde¡ nr.jefe de me lo "TdReeceh-chde -De.eeeA e do del DEARIO clA DI tes. SUSCRiBASE AL"'DIAR1O DE LA LMARINA* I Taminlet de das suhIle. EsA ltdo.,nuestra elictacitn. La festividad de hoy [iasa s t itideddle t-t-,lelSnOer.ba-estuios micoe-Dl tielee ie-u ed cl iis e s et dee-das-eleeieejsLe-aaa YdlH sptld eo de cable-re-ee-, nues 1 t raie-i 1e. e e t5 em e-e e ttee-s rr ee-e sc IO E L MAINAt, seete eseeeueliteto -see-Msov ac t iet e-rneendez.,are-eslele-e1. eeees5,ti casa los eo 1 e, aee t os-, U s al e-e-te e pe al careae e t ee ee' ee-1 Afable e-t is. ecitelo.l selete mhe-teeAcrSeee ,iit ee-e^ eA t 1. s.m qe jsete. une-e tej'e--. etee de l ooia !ni ti1i ie-e e eit e -ps Q e on aeci e t o s r lo soY uiije A on mies tr te e desd e -ha es-i s oe-sy-re. e ete-Ce tirtreiela -s tiefcceesel! Ohe-e-se diAile-i T m inen peiA e r min 1 lei i rirte -ed t te an o e i edad e1 ti mo ea tit e le-oreij-O lscar ela.etse,-e-e-n el dOscr tteaesdeo vo cotne-ee le-eest e, el-cec-l-i el ee e-Y sEdghijo. teeel E en-t cae deVee M uclhos Pesos de economa le brinda nuestra Quincena del1 Hogar En Ajuaret een Accesorioeen Mate-riale-spae-a tapizar y de-corartodos los precios son ahora inferioes a lo norane-l Por e-o re-tulta este momento ventajoso eorno ningn otro para surtiesedecuanto ne-ces-ite-, Aprovielo, t iAt-lIe e le,e-eileq dole tete-gs er-es licite ueadsele-e e. n ,q e -t ete-le-daest. Rebajado2a 5 LAMPAR A PAOS de CIIASH ye-e-te-Ille, .Iti.-,eee~ Jocrr o cbr e te-lee-olye-e-e-e dcee-eeee ti t ees.Teeiti 16" pr-30" Rebajados a 3 0Oc me-dedoeeee-1.75 eS tetaee--de bitellaenteer-,eecur conetl pestallas de peeo -everd~ eclaee-pesepunteadaenet Olew tetitestioe-es. 30" de Tebajadas a 11.50 [)OY[ES de leie-e-.e-de l -i.n ead 5 cIn le-de-, le-ossde etisiloiee-esclte-cte o gris. Ceatro deilies yecutserv -tillets, eccn ee-caeleede-dor Rebaje a 4.95 el juego MADONNA d 5 e e-tsle porelan eee alia 1.1 e-o ntrle tonimato blanco-y etalle& ddtis.,110le-pulgadsde elle Rebajada a 12.50 TOSTADOR "CbseteHeese-ele-tte-ie-Ey pitetice ycncoe-t-ol-decal-r. Ree-estidee-de metllcromae-do tet-nedetellestcs nercotc tebajado a 16.75 PLATOS de pe-ed s eetrieeblanIca-e-ee-c-se ladoes, le-e-rojaetyheecs vess en eievetel cectro. Seis y media pelgadals lee-llrettg Rebajadoa le745SL 5 Netstr ai a sus tdlenw.s VitJ.a Nuctra s-t*

PAGE 6

Pgina 6 Para el ogar DIARIO DE LA MAIlNA.4iaitz, 3 dr Febrero de 1953 Par el Hogar Ao CXXI, LTa UNESCO ha concedido becas Pronto acabarn Seenta candidatas compL$e1n a Code oaC por Prae Hga1 l Md a dos educadores ecuatorianos e P unicipalser eegdRen lCaraval marinRedreanoiPoM y &aModa _____' Mnn e__ Uno es Directo tic Edccin Tcica de su dda Csey Mo Pneil o n moLaverb.nusderna pas y l otro Director del C. de GuayoqaeMrino d nMnr-. eiil*Iadde anEf amor n&n _____. b d.c._c= .O. Iocstlldsss. oso~doped. Oc'iolocl o1dU to e el~o, eco. lbj 1 s1Ct .01 ho .o odd.j. Me ce P . q,.tsea111.e cd ceco 1 Ja c.ojee~ed hia dc, d. oc ob ~gesel ottocie b le ,dd seeHabr en Maranan el 24-crtd 1acti. d o .d lot ,. aos. ~ ~o ~= ooce c od css Lemuj, d ezla ~bolo, 1-o b no j~ ,ueci. o ada.,.s iza o' 'le oe.csido-q. del s5. diea .Icarreras de iciletas Cco E.sl. sRei a d osicssld? cLos la?,o~9 .e.o,~.d Z0.1dibeoLb.ocldos.lolddetbts.y 50Oc.1cocs.js',ooesso-sejtoAjooosecO neLs c oi Inocjcoe. LeLo da cane len 551 tedss eccioeO. tos1.icbscessatosoLso. Otoecst.~sLj.osOsto ecdeciciio e l d o ,slddd c.alsbots-hO o filJ Belo Cj C eldcorocioes eosctda Ms.bi alsesooasls(s1oato aeelni ~ mii cosa ocdsl cei.ls ejs.iiOe,,,,s. -elode bloe dlOeoollca 1100 1c t aeooo1oie l .e oslcoltoo1-AP oo.el icsid e ,1, ,ddo o e e-sleoellelooeso to e. tedsroeesoC 1edc e.gl.,c e cdOsbotooei a e 1. a l c c l d o ad c' 'aOb O O d. d -lO O t l i, l o l ,, j o i s b lc o ilc d e e c o e sd e s c d e szo. _e l o d o ,oaoaeecocob Di",Lscoe5s1ds Is eeoooasoldo 00JI, ora e.dea oeob d io sdi po eeoesoolsooteoso~s5bO 1.1.ddceldL d '11 OO ll iod edd i 100 105llotdbenef icio lMdisOlsuO tdasbes oi loc e ood.lsls.oo bse se btsa 1.[ d l~oh.¡ esoeooscab inaee b Y. d e eo0coH., ir.,R fiel ono saeos d es. 5. ,cho, Hr, oErii 000ui t0E0o. .btiio.o. hRinb ees stss ss 1"a essee.eaesP.Cudado de B lluz ,,,l eot.oI, 1~ cec10u11 001 0.ttet ¡.'o.b 'o noOb oDi100pocieooccoloo.lio 101 asL, bLabio0,6 Ploelb.a,IostodooIscoilossolosdel xo1~es~tilos eosel Oo O 'oOooded1tioe cde s deosbs c-ls lteoe'hlee"5055 O adtdoto deoeodl ee0000,oli lePiO?ploylelcoolsbOoelldosemsO.lpijsdo1 bosioOIsoesd s el.oo.oeiooad. 0 0 1 5 0 j 5 sojslboo OI 50OO0000 1010 ob t bdd.coiccoctodooltooaoooo tcssebd.eieooetloOOe ieii 1 ioioeodOeO beOtdsscbeOot h e, e daOl dl eos lOlottet tsdss~tlOOOdo 'sdt ellsoOtnioeiolooselsr ~~eiissss baicoloOiesmujsO OtsctiO erOOlgl5 dlec0.O55tMtO5b te t d' o l' 0 00 0 0 00de00 5 c0 t j j eil l d l t c 00 e ld Ld. o<,eoe e so e 0 L.oo s eo o eo i t s s do o o is s s losdt bOo ic'deoooet d ld.,boos antie oIo d00 e II-sOdo.lil1O.eolt o. ocos ll 5 iooioce oc socOtpas dlidsts otc. le eoecc dod-lo d Feoie tt ec 01 0is oO.OLci cil.ll 4,0a. o 1e0000 io pe ledcaosbee comecb0001¡u 01han e li olel c dlbi 01 e5.155 ojedlecle.500Pc e ooooi0lmcyO lIdie .lcocoe.oc,o oeo d otolOoo l e l -Vaoee o tOicOOtdOOtbiiOtid111001iOoo l ledeba a ebo i o.aooitcoos.1015.5001 o.oedeeOlOioddbeb': s.eeee coebds que 0 iclsi 1 ioo d b1 eOc m doA odllbcllR, i 0 1 .bco e eoo0oic ijt 0 O .5Oiece. oels cots o io1.eo O Irdlso1 dod l nb b. .c 'lilao TsetebO t i~oi 1.cUNESCoOole-lodo cioodao~ to~,cdDc.odi 0 ticod .0 ocs1a oc O dsijd d. O lio ooasi~le0~1101,'sdo c l d 01,eetsleOOT doPasisos.120'a t o e,d e oi e o. o .I. 1Budoclel, c C.t osm i o o bdrm boecoa 0oootoe O-l dCe ooeo pco e tiOtodeiso pee oo o Aloo.losO d sO OsQsoe. iNdaa t e¡i eml ,d. 11. 1 de1,ces1d 10010. oo. edo 00 0d11 o' oli dl e 000000 d,. eaol Oo 01do Oo oio otd ilooooo C od ed ob icd so looesOid s.e iuddru.oo. lesobid 1,-1 C eooss o C is. y. l e ia sfo lil o 0110100 ci boooo co iel e 11 Cde O rdaosoo o doeoeid od, b' oo 1 e otAb s dbotdeto elotroosed, Io. oniOc std OO cio e t5i50 so.Oo j sce 1o l, b, pntirdcs c 00 tl 00 o l a o ii c00 110 ldoilU.oc, o fd as d i n.oOc loo' c l cOcee dc ldildo oit el~. Kole-ea. 011 110 1 1 l oodi 0 1 ~ cl il o lo boociiode2o4otcecsdei O of oed,,oo -i.0010. ea o1i01looseiioo o 0005,0aLasso osoo t ci.ilc d socsp, Mle" Os 0,.1i £~ .e1 060000PL0a oCuiao de a lModa 'o ecico li1O eadn,--. eblsori.pol~d o ol bip1o~ooedoboleo.s.j1dCiniclbcOdOlfotapCllO Ycbililol.taatoyeeolOsl 128 jem publcacion3 d, UNES de llcill, J. eddaiEd.,o.,ctdo, is eloldO.Lefi, 1,,aiueco,.d. o1, icco oodntatine0 die a,., 000.le~boo 111,oo e.e0100c.Ocissisbceo,doleisa 11. 1 dre, R oosicsio oOR1Oleo cieoMoc P], ,p0opicedollo~ 1pel? ca so l a un da0 00 lei qu er a dos UN= OR00 loltosPle Y 0 000100 do lio.[S. co ss.rsicLjC.bi-o, he' ooieodtd o. 50Los.toledpes sdocoei ls diez o le s1o1 1s1.c.pdoodidel.ildeiopoooeoOe O eols del os 1o ue o ao juvento sid pou lo 000010 ds los o lOtebeol,a, os0eal.l-o nceopc .,oeuoed ca udnu, 1joleftlM.ic.L.s. o. ~ ,, dlcaiOs ,nos Itleo,__d,.___detalle,____________mi,__________.d¡loeos.dodado i"ed absep.s Uo c ab leods, ia e .MataOr'OOdde.,ed., de Oodo o505"Ell. 00010. 50 0ye0i000"stl ode, 1.ie.ciI, 1,a. Jt. docoFod,. Y d0o O. o a, liOsio11s 00100 l.0100ee. 0 0000R¡011~0derlcter d. P,0.bodo dc1 oee oe Y00ta0'.0010 ftit.P L. lbliIc. Pllc, e 1, SM C. 1. Jzosvi.s~d.di-o-mi c ENCA TADO E de"coleo d' ' iOleoso.tope-. esdo 001.l, e~colioo so Occtribsos" ,r, de 5,omi, de a el,.o.etai., l.,sla.,o' Ti~000,00ne, 000 ic lle00, f.,t.He lioOosliLE0 0000 a, 1 dat, 00Ieli dee obod oioos industrial. 5 vga, Mubiroao 4 de M.deope 11-1 ,oolso,, ode o eoej aue h, dda tele o1 'la f. c~anuJ.I.Receta r pocna obaasYab] da -1~I4 1 ~ 44 ,,.a er.e sotsceetel-i.b1. imm q A d baYaiotio~ ioo oltoo ai dce.Oob' le sojoo oOc oitno r, 11 aiy, p.,obsUNE' Joe, l.,eU,-1e, 1, oesOldia. ,c.re'ao1esrloe~tq ,iW i d_ a. D.¡". ~ ~ ~ 1 iiit oieoOy ,oO 1sesibocode]eleldes-,rsiaz.dy de] le coOcsn,_si s.aocas, el -Ob piood Zo 00de00000,1Plose blolss oo cs o e o i O e o e slLa se, ee.tirrtaw q1, c finlico~ 1.1,. eco1.(.iMadidde~oooi. d%%11be, 1. e otdio OLd 6' iooe.ieoseo oo.oo"'sollel 'alotiol Olso biso M.c c, ~e I d -erbbobo.brco-d.,c. ',odo6oc -~do,,, habr de oano Caja dcoooeeosoicde eloosO O-Poco1 00,0.1 coi ouaO.sl bit. od.e, tolde. ,,clebe.e ,lh.oaCoee. 001, oee. o t eal o .0 odc c Se fomentarn -,c 0~oUc 0-Loos i.ooceebeOc po.r El e. 1. 111~ d, .I.~ ~os-1,~5) r 1. s. odn u a.4 ii e c P b l e r le, or ",mb,.Os.colei, Poleo b-s 1 p Oobeo iuieno el labi Vagub, d~dndelc, ZC-o'ed. ooscde oooA.7'el,¡,,-,looQd G-eoh b1dHaoitoetOs. 'X j 0 btO eOibdodObiO eioae OLborda OOOOOO1. ~dbSm com,. inut bta l 1 ~ , tb Q oi.5 cde a. .Os as P eo e, l oloisle de~b mil aaosa q e e offlil acae, da¡ Oes N C01tda OsO is,,J.lds e, 1d,,lmi aSeusaconr, ld.s.'atl. mOoi ,, Ll ,d iolOe. oPssoso11 O ts sOOc o1 ib teos C ale fise esoto 1ey0-t o a-v 0 .d aoo 1a.st oi/ol ,AoJ elq ,s gtr.eo N'lsss /an o .e fi1. h.s 0-sd.dsloc ~ bO seIl1E cs pop. ced, 1. boo e soolcebosO Ce ocoots e~O.0001que5 Necesite un u e -i.dn ¡'eriAlie.o,040-Mssdstsassol sii ,end~o 'lasoo PI 1-~ itW4. freer,00000.dCes,,IL.dcaOtdoos~eZ' .ocet-ors. 4 oo" ~ 1" "'. csIdo. d. ~en dietPel .ft~ b,_saO fr ~ suos.Ws 0.cilj pa rot. ln ees -O c asod toons. -_00001, Oilbidao~ .ey ce ld d.l GtosS ch. 0-1,0. /tC P.~Rsoe.-Sobe .a o i. J han ~o5-Oioib 051t.dt-l tronRe ~~O, Cdbe¡. a056l ',At sseeseds.,beo,0 bsootdasla.,.ss& s5 0 11Se OLU500MIAACA b s.a~ j,~ 1 0 ,ono~,

PAGE 7

PorEEa DIARIO DE LAMRNs-ae,3 (dc Febrero Je 19533 rnc aac 0 Pgn 14 DE FE3BRE3RO DIA DE LOS ENAMORADOS DESOBRIA BELLEZA aol buenquiet de)¡Lsombr. ere por Elcpasajed de ay vueltaele cueta solamuente $120 ums impuesto TARIFA DE EXCCRSION Y recuerde que en Mxeco su dinero va¡, 9 ceces ,y Loseooss,. Oiga Sineususy Emilio lder csssoments uecpuece ae El bacle de la Ligai coitira el Citcesi suspagna u y uucu cea d ccsu ue¡ uueu u 5 udtauduuuuu 5 ,,,u1 5 u ,u ,uui.s eaaa e ae l s ccc Cuuuu eu ou laridd e e nom.uusuuyRU FIVIA 0 nupia delu c. EuuuCu.u uuueuuuu presene uc ue o es. uucuend us es uuug,1,,tua-cu. ritaeplad noh a". a el[a snlan c d¡mno u ccusuliLota,ede d Aba.cbalarina euireue dc Ccuec leAOCONA DO .cn a bd del aios a y en-uc Sobeubu pcuuduun uugilcaculugul uece u uaos anuerioresc hd'd sc Tsuucon suecusud cAuyeeLaccceds Ls uuuuClubcelcstdcysunteuunuuces dc ducYususescto upu-u. uLenuestcuuuanuteuducsextouuaouudeecae jsudc Le porcenuecseocescce se deceucccccuucee dcc-cc u uuds.ceu s"suuc uu c cccu dc uucu,,u,,, C-Ceu grupods d de su e uuua y usno cuaoce eru u ecusuu0 suuuc uuu $950 of2en¡ D¡ curs ies y virn5 sel duterges euopii~,y cl solbouain d] Note. euuccerieca sauu.ue.u, dczipeau u dueexicespr uucue oYcu iarli joe leeuaas ez del deo u ct ue suncsuYe duce S le lae u Oeudcuatroeeaos5des esas. Js aindcer euuce csestaad ueace"abiiili 1 sairc uuuu d ecu i¡ uu e u d C am nTre ya ri Ab. snptiol, ct lrdiLauodaI. e s entiluuesp seosL ecn. ce diceeuuauseoisa c esn u C ]e stec dsi ieueta ec do ce e cncd oe uno sieles)slee lgn 11 uhshlgsreii yr q duino ueo orseniado pranhe Aiaone AteiiSa-oli e pea, uc ui A NCoocsj unslo c o n~curodefmiireesio eA cs c e es es :ul cuea c oola s ce u ui oa d -netr ne ldt, fed lgn irsn, hiadletm oa ig AcdPe Ecud Cc c 1e c0ese e5 lsP OPcULA R cs oES u ciaesde leoeecus simtcs ccocSeuc byeu spAucce sdc ceccameo y cc u esr pelo1 o, ices alsacomducc dicgaco u.popetro e cute, se e acpcudeu d c ccs espu eLa eucc, u sesves uecud e u c dc Loccs u e c e deu dez eo uoap-sn u smsol iirnu ld'-dn"aDla es el s dess la s ecsei. ane el ltau oeuu c be za eude] mi smot. ,,dcueuu eeu cee cuas d r cit la ts es o vrreae a Adcmadycoccrcscuccdo ccces oce de l Setu ariouuusdc dc csude Sriusraemitu deuduucu e ue e e des uochesde¡sauuueendel Grn u s ae o ietmnecnc¡ccr a-tnoLsadoTily0 1.in1 p1r eiaTaacs tt cc o M c c ce s e s oscs dco osucu Antonses e uuu e u uc ,s e d ues deu cuu euesud euea-c ioneluu rauecuuus uu de¡bilnetlase ls5M aios ePs. Ai.no L eiia Para esta oasin. el eruoeouteu! Funuieeoudu ecuruou ua uiuiudu yu e u uadc mees cl el uinas viadc ceccc. e u u cr-tlll er ees d c e iu uuccde; udls cu eu c i u sec ue rtse $950 h,a$1.5 nacee uuobjet cedesa escujiisadeuuseoee~traes quiac~ncosngraneique'uted hay visto [oa prcoa de meo g ustae.que u erd e ueuuauoude u u u u el Y d u esudee ue cs uue red useu unuu ~~corri porucuenta dcesceccu."Las cuspadeud e d ctoeeuu 'LII. cl.eualels uuuuuuu de ole o-u oCfleoe 5r.a s eu S 0 @ anm fe Os s.l crseditoe d e ¡Vueao ,uu Ofies eluc-cedcc drequuc u, e es oe sa ulalad ASc e e ds es enip uueetriunfador. u Esece y Ofirma sun cmo e s cc s pdrces u co fce de lo cse rmau, nusO u 1 a edaL:ecec ellaeouso losd e or e os in B cdc dsduo deuuecceueeeu Seeti ed sdunc e e l prtc o hstaMau elSn euecue sulo se d ceeeur.' ambede deu hoa se r me.uue Eu brd a euecdel eit uerio e aidcu eeu oscuu c ees odcc d _la C rdormida.75cebnsdee, e e u ,,d.35vard s de e l u ucue uccealavaisuuelfomdeseCu; yepor luls usees Na;PnOeu, uceucu c eu e diapou.l bu ia~ u W ,¡ e,-e r a blad ad e matadaeuejunt os ees bnC1 uscel oei lae aalodco'mrs e aae iinmr u ~ ~ ~ o porsemurosuede prive, asoeieede, l su c t ael nch ~e D opa Eceuan doue Al oma vlsr o id eciucc P SaS 2.0,readele3.5Ryrd esesalsucende efesc e.Occ ell euu oc to u au Bu lloruesieuu e as s eorauusuys erscue ouessu Ooo ce sc pg il. Erqe orge aroh. ] oidadTorcipe ncus c ce Meds dc E nuo la u ~dc d sdus e e fcu ed cla dlsujoyasde lau afe ad ua. sueacde ce c ,eec1d.1soecexhibir0 e us, q<'be!s e uu s en suc c eorTs ao mtrpliecmso gr.,dt.. uselcuece ancosudesucA DeyOsceuusolocaascal fndo veadoceceosdaleriu Dees.0. orge2d Parbjebeigal bellz0 .8 8 parda Acierns de ls modlos lstrads, aca amos e voce a la entra saOdel sagrado cduores sesn odjr.acisc o ue uu i-es se csuse se sanohe cito ceitti u pesniaenelm srSutioAbeu.o niTafoto escocsueDe 1.00, ahojado 0.79 yarda bi oro d gannoedd e ls svaiSoho elanoioolgqe uya briiniqerndctrOao Vneacolore ansy xentero.e uco e el.EJ, t que nunaybajo ss galDa e.despo .50tenr.bn 0dssreay0p8playarda sada. ~~~~~~~~Eaemsu a osuu c e tvo s e E ne e u r io patare o "P L T R A C S I L oomrid ls jsaay cuses e usueu sa pircontinde esa ritacc is, dlcda u L uidacSh noog stapada oqueouste~d s a i0t. pad 1cl t n fr a d io l q e1l ego a M cs e n ¡au c e u n de c tambinde g_ _ _ _ _ _ _ _ e NET N MIT D TL A 9 8 b pedd n iobohed r-mil usroo ols oils qincn llateorliuisdefaili.uaeayGoFlicdaesamrsol, ioers ydysuTelas Fo mid brsasaaseestampasdas.ta enos RcIc d, -~ e PoterlaOc deoloo 5 aestiCnrbray. Estapados.eymrs Batamneactn c, erMldar oriasdenf d olr Hoyeclebrn anversrios nuciidedccao -Bod s deabajada l jaen xto e nuetra0 .65tl.yainda lesasonouidos matrimoioscde esta Paciesit MCretooNs de eapordAnna. amablemente0sucodperaci0.7alyardas solead nte osne osplc sC aIb ure: d c s-B ct /dedo etruf n ooMqse ica ce luda a ls sgui tesSecals siptcos sposs dctor Ambs ahaeienrlen ltoqu ne dee u ~s w m l s R S16U rsigoofnioai7e0El orguzWlia mlaVa saeaesstaeno C -e17,reaaoa. . 13 ad PoderJudiialel dctorFraniscocierWate: y ueveaos-Bods de Crnica Habaner, Pgina 7 Solicite In7o1,1 inl.IM su Agente de SZ

PAGE 8

Nenna-In. n.aAllennDIARIO DE LA MARINA.Mnnieul 3 de Febrero de 195.3 epfoa .CX Gran lucidez tuvieron las fiestas salesianas celebradas en la capital a San Juan Bosc< Nanaeroso pblico en Circular del Araobispo la procesin del CATOLICISMO de Santiago de Caba dlnango Pr Jane Emilio Fiugo Cnt tio elsiyiiia o Juen Boc,sorgeancia cporlo PaLlc g o La la ael 1 le orEccAce eSean doun logar n seaun esfundador del .rJu1r1ie. ?1 ebsp e d ee1eL eeal e a Ile e Lfirsta benfico de las Dooa s Iabelinas o0sitivas ventajas con L~a reforma del reglamenito, pura Natur ales delFranco Fueron dadas a conocer La Aarora de Somotais al omr poeinel SOCIEDADES ESPAOLAS tiene nueva Directiva) Sr. Jos M. Martnez 5 JStaT.nPit tucin de d svelos del ccc a i'nigocJuanccF. Durcnc IIley, s o na uiayelncdda .cc co an: ccfio l C,.l)Chatad ,cc el ebr elbc A os actcsnreaina lacmuyacuCrida suae iene soyale, e nne dlen-E. IninleANaturlales e Fracns lasaObras delaonausoteo ctonaddi dosactosle a cnec aceo c o El emarco esaeido a. aC en'a ut eerld l Inaugurada la Capilla cia t e de la JOC, el domxingo, cal. Cutsa la Virgen de' Lourdes en La Merc El acto del sbado en el Centro'Aturiau Alnmuerzo a (Co,,elas Catlicos sboy el Rvdo. idre Ran Paee esiia r 1iceliosc e b< i nllno tccc el oe r lo areiaeroeeha eteros de Albes otegra ous secciones el Club Ribadenella &Lto para huy ,i a al)lego: reunin ede la leceleciic.d, a soh ei cEA iregana 0 1,10uelas cacolicas P"na 8 Noticias entAlfrag espaolas Ago CXXI ¡el da ha su santo 11 A lonso. de

PAGE 9

Ao CXXI crnica I4enr "Montmartre"1 DIARIO DE LA MAIENA.-Marese, 3 Crnica Habanera Pgina 9 agedgar Cernle y Olga Silva, eroGea All Rica d o T17 Egeio VIAJE AEURO A :.b. y JesslX Manimi, cay vy JltetaCadas, Fedaerico lo loslujosea' Qutlg"dalea ea Nselen al, Yieael Lyi Y C,~La.Iy )r Crls ona j.,nia on, unard t miaShp ). SyradyyFernlynde bll v Oelee yyyleeyyy eeni acbkurolclledeeobre SAedyey, Jos Mara Alvaezn goGsaoGd y ya-yirersriains'.~ s lrNtryale yesy Coae tAgeenet es c edeeFntr lasseoas aems AuVELa BUREAD lacio viuda d edy e prVELASCO TRAVE 1kle Aes selaPedde e nnde, EdlSye L~ee.ye tlea 2.10 me yA o1.l ybyy Myt ey lAlarnoe ATelManA4288 -W-4R81 yOtlla Silvya eJlensySl~ aRnchez Baemqyyd, lasese sy bea. se aRoderiiuz, olgascobaAm-A Dr. Manuel Rodr e ro ay eAAyaea Cmsee-u Z r Hennde, Rafael TCAy,eRica y anor. d. o Suscrbase alDIARIO DE LA MARINA Disfrute delas Carreras AMORA 2N Pan Ameicac le ofree las salidas ms freceentes a Miami. LIzaneaouAgente de Paasasoa U-491l1. (ffB 1 MUCGdN Agenesede: M UID el' Va .1. O arodc a l iqlqs, Z31 ysee al coroeyl teyly aileya, Seole Bacyilller de Pracae yyct ryeayR ayNe Pyyyyyydy laGrelsPee o\, l pet-Lo se" d o epssGiquel-Lastra treoa: lealoyUylyyU afet dermu oia e uespstnblay el esposols~-5reieoe y y devetramari d A Ayeyy y Eeye yyyy 1elPeeee Reses que liyynel fna asta, ile-a lasey arryyibaron yese y dpyI a U" yoy;y,1~lyy yyyyy nesto aalie.y e sde la hora e ncionada, e y1 y M y1 y y yeoa 1 Iel laam d rodnita ycn oiode u ,d'.d eryaoere 1y e fiyn1y yado aylyi yyy Fuel yy e y y yyy ae llos jrdinyles mariyllosos, 3ae ue Ayeo:aleylogadyyaym yrasyellsye 9 5Rodyyyyez eea, eey aeyyyUyde ylliplee s yy t ousE spinosalyeeeyyyy le yyyyque lys e ad yrnban yyyyrgialeye L Arehagay yzqyelHey-yperon ylent e pyr¡U e or yya yde y AnyMyytyyyyyyieeayyeal So-ey eleac. ENTERO A 80 Cee. LIBRA zy Jyyyfjyy Mynsyyyyyy1 Eyuyelyyroey lerrz eayas eyyyyos yyyy yyyy y y yyylleel bree cne rtiyydo e Rar ycii Pe Mas % y JnreR yyy 1 Dyentoe y lay e casyayy, ydond Ue 1tembin Paret yNaney eiuaudy' ha eado huellas le su arte la seUig y e Lstrya,* en-I y. inc n d i Perkie ycynyJysy yynyyyy miramos adorn ys y rid es Uesimo e yy rm e eee ia yl' e de bRyyayyyliyly lyylarlloyqe _ OY y1y yyyyeIeyyUeyyen yoe U e y tS JlO :ir OrlndoyMoayy oryes yyno y oyyyyy is byyyy, dia ret .lyydye M nadaly 5 y myysy oryyinl: ybllme lsay o s drguz y ot L "y y 111 y 1 y yJy1~ U A ymaneyr de fy Ieliacin raemsy a a, rniae yUy1yyAR l yy retry l ato e layyovyeanyv y e abayydeyllegaaLay Uy ael lro uyescritoyporl ~oa de Y ValentinRy ¡ ynRr e Uy yn yeyyGonzalotu lad y eectylyyy siy dey SoryyJuana-ytratay debuna y yyyyi yyya ySythyyFyyB(y':yyly yiyldeyy Cyyly a Aida 11111 M0 elaydo oObra yu de Ca s, e oM aEe te¡¡ Uy yxto liteario dy yiyaArryyy '135 con Dey ,ry y lyy yl ,ora Ma~ph FisteMeza y ,v seora n Araco Gerardo 1,1 Mor Y i.n ejIta remes hayj te de rvoIns taP;ira que ,1 misma. ¡in ciarse cirirmal. imiga In,¡ nbrea u; IRLA. 1 ¡a .B HABANA -VEDADO: UO-9351 Caoy VEDADO-MIRAMAR YSus Reptos:F-4089-F-2892 Me ~ RECUERDE QUE NUESTRO MAYOR NUMERO DE MENSAJEROS ,sn9 0 STUAN ZL CAPOR4ALM aPUERTAS DE SU IO~9 P. B A CON"PRE -. 45 cl:. paquete 1'JA MON COCINAR. 75 cis. (por libra) EscobarENTERO a 65 c. libra edn JAMON AMERICANO DULCE PLANCHADO. $150 par libra sem2 ENTERO a $1.20 libra LAVADORA AUTOMATICA FEBRERO 14 ~, Da de los Enamorados Hlaga yu regaile perdurable Rada el eo obsequiandoel se amado conelagonqe le hak ce ecordad o cnsanEemyente. Una lavadora autoymtica nENOIX 1 La BENDIX es. unyya arailla 1 Con Wdo meover el control y adydir jabne,ly BENDIX hacee l restoa: eeala temperatura del agua, remeoja, lava, enjuaga 3eesyydesaga y se desoca., Demeseysuyocario ycn unregala de tasnta uldad y djyticinUcoona.SBENDIXI Adquiera una BENDIX ahora cnmprcdola a plazos por el precio de contado. 27 sic recargo y sio entrada. por sdo $ 7 yay~y~yyyao~~ee ana demnatraelr de Exhibiri6n o en el en su lncalidad. muy com se servir r", al pre, i centavos varse las n >.n7 Fr., IST Antonio Barquet Chediaky se-' flora. doctor Jos 0. Castellaxi,,s y seora y Juan Jos Rovira y velayo Solis 11 su esposa Ala iBlanco con el mi nistro de Cuba. d,,ctor Lucas Erra y seora Ber*na Hoyo. La seora Ana Apuilera con llar ¡tha Fernndez y Oscar Hernandez Diaz y Nancy Melndez y Mario BarEl doctoi ,e ora Oti Javier 1 Arechabal; ora. La sello] Ernma Ma El docte man y len ,doctor y i La seor ,tha Juncac i Aria3. 1

PAGE 10

Pg¡ia 10 Reumten nacional DIARIO DE.'A MARIN4.1sT,,fs, 3 lFcrrne193RuneliaialAnxx A4 1 ,ricltra Comunicaciones Ordenan retirar de la c,rculacin los vehculos que no ten gan la 1 Hcienda Polica 0a~<~y0.< cnpa spoULeLe egnao semestre Metao fisca 52-53 b, .e i< a SP 1 'li umo Inaoo<00000 31 enrlesaucarero. Exmenes de * al o1o1 -fi.oo< =¡,o de<0 al. d.,V.tr<-,'d. s dl.0 o, s O J, .ro3, r r dS.<>0n1>nr< y.e. £.h< di, a'r, lues 2, ean reiL< r. i,<1<00<<0>>0>< ROSUEN D LAV00~<0011<> .0<0.oa eoo >,<>> < 1 <> 0< <1 oioogi<><< .01<> A<3M, o a< P. udao< _____________________ j>j>>,~<~< <<.><1<~ > ><> ~<0 de M bm. lo<<. 1 o<1000 n>,1 u,0 ____Comercio_____________ M ~ ar<0< 00< > a 0 t. ~l,0 < d0.oo d, O < l< li oa < < < < < a < < l O a a o hi~. ~ 0lO<>.bia, <100<10y<0<00 1<, l o V > < o 0< o i i < < 0 > 1 > >< l > 0 < < 0 < < i o O ~ I,<> < < < = 1Z ti a< >ha r 0d eD E< L A0VI D A > 0 > 0 < 0 0 .1 <>c1 < > 1 > o a t.p d ell > l > > > < o > 0 1 0 < < 1 0 0 0 0 n o 1 L,l,0><<1d. <.ni. 10, de1 L111 ii ld o.,cima] < 0><0:,<*<.o Lgilq,,00lol3..010 a<1 A mucitd de ,.<>,.lol>000<0><0 1>>0 << << ><>><<1><<<>1<1 olo 100< 0<>0< aol> <0< l011 >>i1<>L><,d ,<<1li,<<<<<1>>< '.'e. W'lita,o O< 010 <> <192193. <1 'e1 eda£ .d dt.,0 0< 1>0 'e 1oo.1ollol>><<<<1>o<001 <>>< o >0>q00000< 0., 1 l<>lO 11 11la <<<,o<. ><50>000111<10>< lo e dad<>>>01 >oooes 111 C< '.E> 0 '>d< jlmsri e io cr el 1< 1010 lo<. fo~j> 0 01><0< <. cn yario t <1<01<10<01JO 0. 00<>l 0< 0011l100<><<><2M.'<>-,as <>l,111 l1 100<1 <110seiolO <0 1<0< 0<0,la0>o >10 1>1<>d< <0 0~1<> Oo<<>< Or,>,<>< 0001<110 <101> 05>. <1<0< 1>O00<<0nos>O< <~o<-0>o1a>>o0>0~1olol< 0 >la "b har el e. lo.0> 1 -eo 1<0< <<<>> 1 01, mara o0 01<01,11 1 0,01><> s>1 < ,000 0< ¡¡amad 1o W <11000 S.01< 0 LYKS BOTERSHAVNAaGENCy<>1. tddpyLm iA isui d. 010000<0.1100111 5 01110<<11>F 1 < .>e0d2>~ de.0lo Cdon"~0loo11,3 .'a.Go>O< ~ oaCoo oo:o100 010 100>1 00 do lo l 1< and0<1 ,010000 Infls yvecad e <>lho 00 laa,, fendiaeso d. oM<110",'o 16.000<> 1<>ll0n~on >d 1. <1<>oo. < od< """"''"' 01010h 1 0 <0,1 .lOl. emI.0 010< 11 0100 o> >< 11>1,0 a. o011.11000de.1'<0"0<>n 1s,.101.l1l 0 11111 p, d <> 0<0-1 >ol ¡.t,].,l0le<0<00deldo do<<< d Ir ><lo.,l 0 0<11 <<>10><, 1< <> 01<<>d<>>< l ooi <<d >ol.01d0<0001 <0<10 10<<., rico: n00 00.0ll.<>1> 100000 0010 NustoPrsdet <1o0 Jood Oque>o oool OEldo < 101 00<01 0 0 Goira rvca t., J. SoooioM.bdeman 1,eloaooolf--000 i 1derecha,01d. 0e.p'orI. Zli001een100bCob.,Onta>de1bl10,10 d u 00r 111P 0 10<01 .ltio7ilpllilJd< booo o>loInool<>,,o1 o .0o.~ d<0 olo>01001J0 oi.do oilr 00000l0;lOl< O0001<10 0 <0e01od.oOoOo<>. 0oc .0< <100.0<0. ooo01 DI~io<, o enid d uesucibIreg .asu lt e mg s esro <0<0<<0<,,.oI ooe 0 ol.oo< L a H.fo iol10 <<,1001<.oAo>d den r. >dOlo oti.o-,<<><000<<>olPiPe 1S> >oiioo.d do 'n o000110 l 0>1O< 1tO t 1 2,0de01 Ooo o0loo obbo01<< oooo ol>00,0,15 << Pi i, o>><. 0 <>. < 0-del en11100 >oo< 1<>OO 000001>< o 1001 do1< 00<0 < <>0 a><010050. Vie-rsie te Ad iisrdo. 000 c.toSlo.11100 d0 3 33e3r o od,>,s< 0<< L 0 it>Ool ca1001O o .<1>001, ooi< ho -ooho 1 0< ________________ 00<1 ,lodio,.11, d"o~~ 0011100ooo<01<<> 0001000 0to l qIo 1 0<,1<, 0< <111>0 o oelb., ,.,oo ,o dll 1000 >01> l <>1 0 11<00e.>lOooo < 0 l. Osoctedoo .>oiiid00o.100001< <>,>ol1>< bu. r,., .000>l0 OO~m, ll <1 Aod 01 oloo< d Oood.o ,1diel<0>presidenteooo, 110<0d> 5<<>c ooo oodo 0<<1 oo d ,o od T aano. 1 -1 t00 <1100 00< 00 dDfl0eh, dfrijolO< o 1 l.os0<hao er ee <1 .mo< << 0 ,,a00 s m,0 < d5< >1 00 0<0.1, 0,o lm F i, !m sF e > o o cid o 0o>oo la Cd .eo0 h.o l ~ eo o 0100< p1,11 E P D ~,oomodd., 0. ,9.><>>o¡n0i.<>0 <0101< i,, 010<,--11. 1010 d 0a<0 1001>.0< < N NESTOR A. la ALAYETO.,Pel.Mem I,, 'o ,o D, -m.dctrMO,,~a a dn el G a.b 0 o oo I i< s. O 1 m0 e .od >ootoo;de,,.< 0 001 oooio opertine,0n00teOl> olp.1<1 <5< FueaiEaaroa 3yM V dd, dsea l c .opaar el ca>mio los 1 d. 0 0 01100<.23d.El __,L a, dver hasta eltCementerioDdeCCaldo,,lavar.que0agradecern.e]>10 0. 01110,1, 0,d.tdo. -,tbai 0000 1 001me ', 000i tod a,, lo ar 0 m~Martnez Gutirrezh Fa833 o-8 e,,o 1o, ,n me 00< a 0 1 j Ld< < de ~i,~0 im0 iidi TmO lo 4 am. 0 ds,00<0 0< <>1<>. A A0s 0<0y< <>d< 0< 05010< 0<0U. Ede0P D< .00 Ido ma, 1 pr<>ii'l. O Alp.ou l<. a,-jeHA FALLECIDO .<>~ .l<. 1 e. edete<<>no ].o Dsuelosu ntera prc hy 0 aole> das10ada lo q e sscribn,-enlu-PIm.co<>m .¡enooen M Vdao aradedeall aomaa e cd@e bst elqeenea eCoc.0 esto t<< o d. i,0 51<,500M00< aO>< 05¡la< lavaei d ol fvr que agradec eran < ~ e >oO o a 'el 0 < .m. isi<> > n, 0005010100 01 .005 O ~~~el PInoL.t Sso01>0
PAGE 11

Alo XX ric l3llneaDIARIO DE LA M1ARINA.Martes, 3, de ;brero de 1953 Cisic aanr Ia1 Sesin lmuermso The TARBOX SCUIIMaafl>Lcl a1oc labass en,',1laAvenid33a del3Puerto tancdisalo. ade1lasna 3. GsEhie3 mnss45a5B de ,l a lyadeTaar. -353531N3( 1 103 PARA .13ao,3.5 asciacin. 335113 ConOcenESOSteCLETS EMPEOSt4.33.a n3 i 33CAaal3 3 Ccu3333313-333e333 33315 3Meriend,3L~sa,33333 53C33,s3 33 33133 331333531333 3 33 333 3t3yle33 d3H3 3 3a 333 333 3ORE MEIAN PE AEA HOAPAARa e-scias e Inviaa losello, 33335333. 35s~assscaz3.333 Seorcealos 19cub.ano C.u Vsdadr3. u Tl 31secretari 8462 rt333333ira3533333133m 35353333333anaROLEX no en nglsUe lamismaalta alid,¡ t¡uelos crsos33333i por vs~l d5ar my aniada, dues Y res rthrteamericbnos! Los3ticket s par 3la 1 33 33 33 re ____________clase __nueva___para__los33333333333333333533se est formando. si usted33 sePss a. 3sAn313333 t3 33333333r333331,3 Y3333333 de3ea3llegar3a3ser3ECRETARIO3EXP3R33333il3333333 ¡3333133 rn 35Sl3tie 3Ca ce tavos 3 &r33la# Sso Els clases lode Mr de 8eestuMirnnes ra su& In353adas 3333 o 193o3513a11,3Vedado.33333333 4a3F-84132.41333533333y53edia3e1la3tarde,.tend33,33333133335 3353 3 3~~ 1s s 3.s 43333333333 4 3'1 41~1efecto3 33 -en 3 ,as3nes d 3l3s4133333to¡ L53 33533533 3 I333 33 333333.E333331 3 3 y d1 3 13333 3 333333.W35sa331 ZUCEA 333333331 3513533 3313 33 3 3333 3333333335 3.43333 333333 3333335y33*ti Casa Cultural de3353 3CaDe3Izquierda3a derecha aparecen .r. Jseph Moran.3 313 33a33 3333 3353 3 3 33 de53 35 3333334133333. 1333413 33ps3331 DEqueCRUSTANTE COrlPIEDRAoPaME 53 33533n333 15 35333S3133333 3 3I353335. ~ 334133.333333.33 3 3' 3Naciient mfs Phljis.ntabe rtitaPuelLATOSui tantos3xtos3en3ls3recorrios a5ti 3 b3I5EEIII la 353313 da AUCEN 33313341 ~ 3¡1333353 33333 1~3~ 45 3s1334 3. A~ 31133333 3333,4133333 4133ssas 3en 3 Amrica3 LGOomEoO PARA EMuErECE -A ANO AAS "AZUENA 343. E l3s 3 ock33333 l"'3 411333 3. ,,,. oseph M orn El acompaamiento4 jor333313 13333 3 3341141 3331341 333 333 333333533 413 3333 3 333.3 3 3~3 333333el -41433a341do34133341103r3.13333 333s 1 33a3 3333 3 ,v .tu o un aim d c c tal p 3535u, Caa 1333 ud l d A1 barras 333ve33333333413353333333 rMALONE COLCHONES Distribaidores Aulorizados.r 41313513AL3y3,3A. FIN 535 3S3(, z 231y & 33413313 CASA CCSBELO SFezH Rena312.5333 la Habana: 3313.4 YPLABENCIA 21NI IFEU 0y12. VedadoNeptuno 3513. s35EPL 'ULnI'3TAN. S. A. -SEARS C43ud3.333l11133 5313335 USTED TAMBIEN PUEDE AHORRAR Parainiirsu cuente de313ahor33311413133333333333 pe3ue3a, y333331133r5u3a3a333i3a333i3t333 en 3333Roya BnkoCaRda 3s3, decanode lo3s no esabeidenCb13333a3. 33 3333133333l banco l da smls pr segu5331335i ahorrando, te permitir realiz3 ar usdeseos. D33333ch33333sa3les y333333 333a3s de e3e3313333333333333331333353s §rdee. EMPIECE A AHRRAR AHRRA Ms de 5SOaossde establecido en Eubo 7us@sen .la Hb1no 03Sariss t 5,' aa3333 3353333C3333tlB., Ciego de 43133 Gant'namo, Hlgris, Mo3333 -Pito del 33s, Ssa la Grande, Sascs 2333303 sa .1a CIdra, 5Taigoda Cbo. The -Royal Ban k 1 NATUONAL AURLINES 1 ¡ UNICO SERVICIO DIARIO1 SIN ESCALA En 5 horas Salida 4:30 P. M. uoo DC-6 y DC-68 ¡ Al ofrecer el 353e30 servicio diario a3 NEW YORK 3 direE. 5353 SIN ESCALA, National pon aflsu3disposicin la experiencia de 33i5 aos 'en vuelos Habana -N333 York va MiamiyTasspa. Paia nformes Y roev41d Servicio de lajo a precio norma.!: o Comida con frie migison *Cndsasieorps, dos atada lado dlpasillo a 3 Asenidn IlJersonal Ife in4ut stwaesses te da Puama eCojiclittica Bernal. Gabriel Guillemiina Arita, doctor TiFernndez y Deifina Gaici Cuer n y Nenona Suarez, do 1. lio Mmiii 3, Mercedes Puigi tor dt ., C Tiiial Jij: Y E-n Mario Ru / % Victoria Mesti Ernique J-a y, J(,sefira L; a licin Gai i, Entrialg, y 1 :r> rada. dnrtrr NIguel Angel su e Hilda de L-n, Rafacl ¡Isabel D,,z, doctor Jos R. MALONE COLCHONES MALONE COLCHONE-5

PAGE 12

Teatros Aio GXXI NOTICIAS. DEL ESTUDIO Po .,AL 0. ANTOS, Pgna 12 Teatros DIARIO DE1 r!77~TjLY3Fran cisco Petrone, "Todo un, ~I>~DT~OwHombre" plantado en la escenfa C~ooseooC4opd
PAGE 13

AlIo x~~iCrnica habanera un lote 4.Colchones carneros SIMMNS 48050. $5001 CONTAO MENSUALES .Distribuj¡r)*s Vzquez Carbollldo SALON DE BELLE'ZA DvYl9 VEDADO EITII.O MEODERNO Neysa Amaro y su Corte de Honor Ego EEVEod cele.I1San.I r ancs eEEEE El-EllEo, 0 aE l Ltel ¡dE s cEE Crnica Hlabanera Pgina 13 Ez de egoEY arIEEEE RIMERA VElE Eor Mrl 1 LIQUIDACIONde ctrEesto VEet Y! EI.ggie GEireEEEY rE, Eay ReBEEEEl,,roe aue e VESTIDOS a CHAQUETASa Jun ovo sWETRR C ARTERAS Los iSnflcVoRy Dr.iEtyR ode Mistral esCa Los msunspevisposeqibeits mde al el Ateneo eE ginctr No se pierda esta gran aporicar eEtE EEEhE tuisidad. En San Jnnn de Letrn l",eaga badljvnYt Paiie oig rxmd3Bdzvuad aamded l ets rutcoM xBre r na Mndez. cin de "Goyanes y enEsu iE.rEreE iEBoJt* Id. -IU ML EURPAy ell lEE-VE tad. R.~.RE EEEIEE EdERe VEad o lsdez edia d 7 EE ERTOE lUROEUROPAl E IEEEE eleelincmpaabl ¡ AEEbERE EC 5EEE REEE lSdod EmuEicaEldeEl TnTr e lsEErE coRRod sE Esosicudo eint arbres sElrEEEVE VIVE VE BEVE VE TIEMPO; s c)otmi C U E E E E!gaE, l nevo ritEmEEoE d eeEIVa MRXM VXUSOL ESPEIALS EEEEE l E eslaZri Mrero, Jo! SRIIIIR IRIERE dRdE'LEe VE EEdEREEEAEEel rieEE JE i3.VEI-E 1Tl -. 33 1 Entla ElESEEEE EEniEEnotaEEEEiE mtorpdR R e z maITE yrs SELEEEEEmiim Siuenc ati adicional pra usted. E1El iitde%LEE rd. VEIRE SERI VIVEREUSIO EENTA azBaaESPECIALnesos Hl Arroz GLORIA lOOsclOOEpaquete de 3 eraEs$ino MantequillaseoraIENDEaen ruito Rilibra 1.0 AceitecscoISAT. lato de 4'/2slibras 2.3 Aceiite ENATmElotasde 23hiras.12.00_ tr uanCa PAPAS DEL PAIS. rosads libra.0.0 Melocolonea DL MONTEE latoNR.21/3. 0.3 CGNAcTEPSACEP AEde Pedro Rodrcqgub. 18 RON BAtERgo Carta ianca.botel a e1.253 e Elo1005 deSan LZr oys CIE E ENOTLESPECIAL1.98 A lER. lE EEVIRE REEMREECEEE REEOE; cape eccRiEn.yEEE iRaEcomidad EEnR E E dV,.ved-ERe a. Elo eene am d.eRcaE. p EEE.VEE # EE i FACIIDOADES 01 PAGO. TUAAACOeN lE EE El eEEE ~1.EEsinE GAS CORRIENTE o0 DEROTELLOCdES .* CIA.ELCTU DECUBA) I a¡r@UiaOi ¡a TODA LOU Pt3IEISR

PAGE 14

Pgina 14 Teatros DIARIO DE LA MARINA-Martes, 3 de Febrero de ISELECCIO12E ATIEPE!eB Programnas de Cines y Teatros. ACTUALIDADESi F LORID A RITZ ~ 13., -cecen.eeeeL, J e. E ,n ~ es~ 1.1l¡ M r. yPIIl .¡d." e Celede eeecdce ee eCR'ee di 11INe~% ieec~ elce Md~d Ceneeeu, wun. ~~nw. l d ~niY JPileA.u -1 ~TFLA Il-t ae-i2 ~~a0.M'L .L ~ A -A~ eLed'.11Q11 11Cee Lee edc Gece le Le.oe dl d d da GA ETO RODI dedlel.cuuIede ,g-d 11AM0DALA e.,.,e.u-a.,enoce. ee,1 e~Jo~ cac.eALMA es~.ceeIlldyddl.5,u. ,e c.Rt, ILO NJcI1' AB.lA1ZWDLMUD .d y e ceed e RIVIERA cceeceido u.eeeeyD.e~, de .ure leldce dcedy Rle e eeeeyeeeleee.e ceeesaee;ldiet.di.p el .d.cdec s eI.;________________ eeVega 1ec~ e 0LY A ts ,~l, ~l es yceec 1BAZ ADR e Cee ReeIe Sc, ec~~e 1,-e1e J. c" ce U." lele-eeee.ae de el. A .,BAR elec eeeye leeea., 5eeecCyceeeeeledeel, eee eeeedd ce ecece cecece eeececel leeececceece ccAleeie e ecee d1eceee b ede.e.l. S,,¡.cecge Qelc eece eeC e e e e e e e e e O e e e e e 1 ee1%e-e .e1e.1e1e11e e',e.,,"1.e;,e e ec ed e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¡,r c1e.1 eeeeeee eeeeee 1ecceAee ce le uU X F A N T Av;dsN .R E I O c I' Vedece ceced.¡e elaee H e. e ee e e e ee ee. e e ee e e Aee e ceee, e e r~~ee d,e te i~e e ~ ce .e.ee e e ee el e edea: Ub.YCAN O 'eAR N( C1n lo alos j s e a _lea nr API ceeeeeceeeeeeee 1~ctt Il!! onnuetroho ehtMnj ~eeleydec eeeeeee~eeeieeeele M JIcS IC c41OSSAR ~udeeleeyCa ee, eheee e cel, Ece dce51 ece ,ma. l ,, e. I erbl cee'B e" 1 AS "llA ~~ iE e~ ec 'ede cej l deciee de ci eel eee eeh ee. cee edecce.e CeeeCdl deecelcecce ecdce e eed e le d eedde T Ra NN.eye e~,eleeeee e dceece a~. l, l, e eceM, e e Cec eiecDee.eec ceeunc.cICTOR ___ __ ___ __ t y e cceeceNeecCe1dSeCede e0 e ycecde eyed e ceeeeS A ec N ee ee eec ee e ee el ATLANTX( IETR1OPOL ~T11,e ult. dna leicrccaeelee ee s dcceaLO seoT a e e e ee -,e ee ~ee e ~ 11e dce e e'llde e eddAee.e l~1 LA h~LAe eec ,e-Cde ceT,0 5 A V E e eee eaee' ceeele E E E e ce 1 1,~ eee,,ee, edd0 e ce ece cl eied hCecc ec-0rcee, RTLVO __________________________________ eie '011-', ed Keedeeeeededce e Rde onC nueesetroe.ec-ed e na-'ee, 'EI l~h.' 1ce. 1d~~ce cAceJdEe SdeT1 Ay EN., C. SANT eOS eeceececeeeceCtieedeccmeeledeeeiclye~ Cece lee-' RceEe eeue eCceee ,,ecee d,.-uud, edc1. ei ~ eeeceej J 1ec ee dlec ey 11 i y eeeeCOe dedee c ee1e1c ceAl-e e cc~~ cci, eee"e' e1.1. i11 eceele eceee e iid ecd rced dcece ele. d ee sdlce, ee Ae N A ,-' un ~e, d Ce c ee C 1e ee ee. e eee, Ali.~L cEcee, deleel, d e leed, ieeeys¡O D tioete uneeducido grupc de Jeeciee -, eelonero ed d eLA eHeA B AN A 3rsy seoritasede aqellc as'C asas ee e de Md ie la.c e dlla nw e e tradulCencc nce stecied e ntc Ie sieedendh i cCeec dceiCc Cecesa s,, ceec eAdced srcldced l quc eee dhieoy msd e dcciene- ec deCicie ci eedce De patmnde ccee., nuece. el cupo del saldiccceeegeedecCe.i. lnac Fcecdc de Lme d ce d eeee la R 1 o ab e institine Cec en e! c ioiiee e ce dcSare e e iC e e e tenend ecerelaslistasc cdIejibell i -dde c Clvesteie cccccec AVIO DE -COBRANZAe eo he er eceeceece c eaeiedae e e Ruee esele eer. e iartA eodoe M e e M e eAeO FSCeALe eE e1e52 ea e1e53 de dic ms. eced. dez eee lice chc ed ccc ec-ececeeed Rece cecee de deeMeciee Cee Creao le.d 1 e 1 lcelde Pe E CRTIETEDgFNA Chuceae. deneccCee de eceechee ez: dc dieeee, 1 ece e edcMon1cc TIA

PAGE 15

A.cXx Noicias Naciosar,DIARIO DE LA MAINA-Marts, 3 d ebrero dc 1953 Estados Unidos slo ayudar a la defensa de. De!a. Preocupa seriamei ( t asUmaRa dea.la e4 a'sICSIE C.¡e, bi-e% .5. de]cs i c on u lba mblco. (. .fiO.A PI b:u. hgr Po iaanC5Inuaaid.aCa1. qc a han. d a< MII ~ha"aaoIC.1,tC,,I a y CCCC ad .C.a.1ea Cce ceeli 11 .sCC' Ia CcaI miSca SC. c~ bIlgCe ICC.1 CCICCC.S CICCICCC "CC1Cja ~ pcaCcaSCeCaS'a ss IaCI5ea5Cs sICl C.la.¡CO e C. .da o iac -11 "l,.1. s rei'CsICCCa tdCCCC SCs5C.PI. d. e 5 C~. d~ a saI I c a loCs isS Ca C aSCO 5 qO d CIleneCCCIC SunIIS ddaIICi. 'C iIde S d cCinco5 *11SSC aiSCa ¡a cbcd s SC ¡CII. C.C5 CI oCea a C a CC C di5S iCl i d e, CCm P CaeP es alO ce SaI a .11.21aCS Cd e ian l¡m d-Y el.I si sa a .Clae a eo m r. 1. aa e s o C s iS ¡,,d. C ACI"Ib"aseC.- s 'tl.~ bISCP. I s. a Lepa -Cpa~C ¡eCsCls-iC C a ,:,. sCCaCaaeSaIaabC lb,, ,, 1. eeesC SIiiCCC C5 55 SCCSCS s a Ca5Cs CCC. a ~ 'b SC ill oi. nISiftlcC abiaSCCCSCC.-. IIC ae' C d,,eCa enilsICCCi sCC .CC ComanC relSC 5. i ob dca lfca sil.a j e.le . ap-l I C I C C C C C C S ,I a eaoCis, F.,em ICS *o "?a l?:,a d, aasulaaiCi ~CcCeCCCCCiCCISCC,c aCs a , isIC re Iaag ciets;llns5 en5, p"L.,ni j5o e, e. algunoC qu CCCCae CiiC c Ccih ir 11 h11 ucsi sC 1 d'CC ciS h.C CCesCa d. esCs su CC CCaaC ssCaa I dsIc cCbdsa ecst C CCt1,~s -1 Ca i Es.s sals ,CCC S. .sla a ss sc a. si s aC1-e -, a .La l ae l sIC Cde scs.1C¡ dCeCC C biC1 enaCiCO. C" isise1, on umn Xd pmCCCCt se dilahCii RL sste a h~ isadiCad accle CC ViiC' Sis.a salslsasse i ~CC E¡i da cto .d1s i ICn i l ISI 5 ie d.cl Ente .14CllssaCCC iaaiSCC CdrC ,al, CdiiaeZ n c:seciadcsblgcientelCdielac .l. lCi-~CsCs -ii Y-C ei ss ls C¡. reEail i tidi d iprtnts Cae ias sdae, idilCsC s dl, CdaatCsCCCd,5a5 Cii 15C5CC FCCli o le sasa plilie, Cd os Leli,,irsa, oE~ e. aa = -s=ii 1 CCIC ls ll5lsaa ladsd.nlens as cciula eCSClCSsCliiise isCCCs d l dai dt, dls s-aoIr .asCi ddia .C II iiIC 5510 CCs l II sIaCiSCCCohnCCCo e r y. C deIaCeCCcCs iCslCieli l iests a e a sl,, C dClOas 5 CsigC~. C5CCCsita R.po tda 1,1 -1 su¡las n ICSsd s Mic a-to, de1. c a Iala s.fClCdss C i ac ~se Cass eli-c e.li5s Cs que phabr que dcluc uind 94,sn.do ioW m. siCtri c.t.dele¡., d.i~ ,Cl.te ,lsto .I--~ l e-,, sbCCnlei e dfiitsIsbis"idTess Sas-uesi Cel,,IIl d Psiadeet gbe diCIlCC-Db CCeele,-Ces de.CC. iaCCl-CiCSC l.si .sio a Cad. hlCll alessCe c One eSe CiSI5CICC CiiaCid, u. is de as .aCC l. CiCCCI e d a eeid rl-s d .tiidIICSCIC o CCiP Cc 1, lche SI le M1.CD. 1s i.e la la5lCa0erd sasrlan de cCCI 1tdelses. d 1spC SCS hl CC enstanu55etas sl ieCC -Cih¡ Ci -lssae s deir C5-""tei biC 11Cd o e~ d, asi C SlrCCiso rds jad.C C.lii elISCCsdel 23id.C!aisCss' si I sasClClI. CC CCCeC in Ca.el sCCCss.e CiSCCld. I d I b ¡,d, la ll a le a dauienmodu,SiC.ilPCCCCC CtCI. Ca ssilaid. -Icoa CCSdeS4 adib ,ia CCPC. m ~ d.aSCC 1.CCla at~ qpls551111 iSI, sCsS5C d CC .iid iSC, e jsd idsa .l.d.1 d.laC U,o IiCiils isi. C fss lli.iI e =C C a La a C Ci e C C C a iS Cll Ie C o e s ssss assc 2 sr C CCa CS5sCsd, ,. i c i a Cd I .U a3 t~ aloiCSi, ids a d, a iS iaCCSa5asCd,_C SC.lsslas 5s Ss i 1C5 d de sCiSollse.ipC pdser la F. d lC ~ aso sitiC e ]sidal hs l, ~ ,,C Ci-f" tis, t d" la guerr. C~ e pmi.e Cc .ine-r .a" 555 1.CCOCCC as a "C a 5.5cuando.hyamosCy ~Cshae.CAyr £sCo 'CIIiICCCCds-aCCa CC5Cacaid.d iisc d o e ensi i ir.-SCCS CCICCiS JcSS hiis, idis aClCi lC al l Caaqs s5 a iCiSC5Cei e"C1icha.sisie C. ssshace'a Ce ISCiel eCsi dc sied.smiCas C enue a .C .iSC s s ci CCsCsCC1. 1 C SCC Cal ia -saa. o ic sdsi. "Ss ssCClierodeulreC 5dMao; lCocatr.deRe fc Ca v,.,t hs iaiCsC i fuels, CicISCaCad lc Ca Cs isilss 1 lisieai le Cal d"so i . d. d so,., CICnC.CuIiCCser lesisisnC Cdc dC 5lisCCI isiaua, nea" .a e C I CCCIC a e l i .dsuI S Csa is a. ies ClICdenCacidha s shien CCque CiiI isC Cde diic~ ale s% eiee e la a. lda d luc is 05I C~iaai.si'Cq-iCCC Cci.ti i l ~iCCSCdICtda,.C.C. ifi s saCs sialsedeC si ~ C Ca atrjI ia Ca-lis u me .5C CiII h ssaio a elle-eu. re e e er h s 5 5 s I C Is eCC.S i l d ii, l d aC ii. U s ss e c ~ .s C e C a Ciqsi5ss id a ,iil.16CCs sh sub id ,a n is ,lun e Urze, c e ll 1-N.,i. sCe i im P-OI -11.atsC CedeLa "1Ld a t, ~CsiIs C s-~CsC a IciS sl.t.a dC ~eCl IICs c iClado CiielSCca _e isoCisClaLsO CC au iiCCiCsdse ii ~ CIIC aa ecssCi.' s .dos ¡ laa Ciid lu C 1 e1 0,iCC CC ssd,, llrcC h, s .di s C CiCa dasia d.aaCC CCCCC ilub S e isC C C -N, te., Ci. i CI l i de nei liii l. da d odas PuiC55 .a¡ O 3 Ir Oiea 5CCl5Cidiits s prraaisca ell,eels a ca ,ba -1iC1 Caes aal' deC sCa sCalsl tCCaevior Cals dalo c ioas y OCCCCa oes d al Cis s 1.c1.b, a islsaic aia aSp s~ ¡hsaSeeali siseo 5nocfueraulij-j.scale 'i lal cd d s ale i gr a 11 u o ha dsi. c ~ .a cud.d155 ., saO d o, la. ¡e a spraiasden ados nC5C C C 5 i b s a a IeC C C eC ss s s sa io cusss,C.sEstdUia.iais -1liis E-ssh. segifi ca d.he ., -s Yl aiiCii d.]eCIlai dSa e .i.c _eSI s.il "Csa5C lililCSd 5 us iC issdn CCICl 5su.s di daes 1. Flota dCC 1~CCS "'-diC s U, o, C 1 5C rCs, iCselPesonSailial= C uCl, iecl. aal,l ssii s CIC C C CC s s e as l e d a Cis fu. 1p 5 res CyC deia CC 1 CiaCCI C se el~cudi s Ce, de tbS CPCdi dichS aldea C.si e.l~es~ c CsirisrselCis dCiCi. si 5i iiCC5 51in, s u o is esC 5 55 5 5 5 i e aC Cas C i cCC ¡ a C e d. i si ia caiss. ,h ,!, d si s, I iiSC s hean,. di ~ da a .d aeidesi. y sia sal slsi is ia i bl11 film, dela f,=C e 15 C Nuedr. itilir.l'd, d. 91 bern, lo¡ 1 g1 Cad. d h.is.CiCii i. iiiio dCid ia s s r t.iCCCnotableiiiOs. e l iCOE us iC5C5Cl., isados UidCos, 1 CieCi Sus idC.b.as 55dC .d dsillis CC. i 1 ,iC5iir SC Cci CC CClaio iSe usa C -4.ha .i C10 11iii iil-i s-i ,1,11isis Ce liCd l iss 1p.y pent,la.l e 'eCi5ie O l .t e, 'sO. d e. os C ca h..-laC sr. e.s e ,qe s u,.Dbe side idm ae ru 5 uirs 51 i~ d e u.5 i i C ¡ Ca O C 5.la 1 u u i a rS & I C 954.15 CCq sse l s slsl"C CCCCh sC CC"iCCziCCiC 1 c u. eC e as dl.iC mane e elisi r. c ,te d, la 11¡ i a. 1 is, aa c 5 15 '1C e "'2 e e 1 C 1 -d Ci e SC'.l. 5 C i.a1 95 Cii, siSCiI Ci~l CiCCCislCpsa CCCS ii in, El el la ~ ~ ~ ~ P iCsCuleseCss aia Ciia Ctias sllaci C ida eus¡5 c b sasC55CSCC A? iilbi issos nOi .de1. ChinC s,"Ca.decu i.doC.Cii aalalaaiu. s Ciiic, da p~ i ,p, tj1Clgea qu r.s .ss~~1al.1 5iilitCi~ri .'SCC¡ LO'M S.iiCA L.Cae sl sr.eClsCC s al c gl iiCa a n Clisqe sciombate5 cl e, e cu sssiuasse.iC.aCl.1 misma a seCesOCC Caisasi. Cias Ii l a AsCa iieCsilaasi lifiCCisiCarila CCsCICe. s ON A ECZ MAS Oslals piissds.is aaCi-Hoal Cai. e Cii s caiills csi esasisela ado alCiiC A M ,rt E .Lpln ibmneC ei n euroeagl si Ca un5ac s a e de1 C 1 i a a l j, 1 lo-~blC delIs 555 u Ci. diIs s sls sleg COL. CCIr t t5, rii-int lide 55l iiisC s C ,i ~g. 5iiCilsCiesiic .di.-.sasaptenemos.que Ch-~ lss~ lC ohrp, C c ura esaeO5i as"i.deueC e S i deIi: r'ciaasnt s lda acla. Idl aacidsmnh. se cti d el it.lpass u a.:Ii d, r 5 "aSba fSiCiCs e siCi.u di'h aeas aaia isa Clesldesfiisl J 1r a. se.sa5. aalasiss CarlcirC-' laps iJn adoe aa.co ess t ¡ur As l P s a i.d5zaalC Cs eoa Lsa i5Ci mCl .a. e plao dei tialabaajdaiPruea ila .c515350 alC, d15 y cabl.d. bres'ays. 1-11-d 1 i d. a' ad~~le ,¡l.y ,esis sia lad o, en-.ad su d la sgurid ad ss a tittes e tisaCi5 C aCls Aa,d rlasa a. .a. Iqld -U sa "~111 e] ""' 1 asaC sC la pass dgo. iludst i seas a.ha¡5siCC 3 5 .Ce~ si, Cs a mil¡ a d al .'e '.di,.l s ui .~ C , aaaa, a.a ce 1.9______p,__El____er______ ca iI I icd.l s. ci ueb s c td i Es a leic eSa lbiE l re~Is aaadeEu. 1U l ehleo s CC7Id E ,. l A sRI pa.aaaa.enia mbeud,~ms acl~Caada e c sci i -1 _______ y___ 1._ ,a asOC hsicsei a5C50 Noticias NacionalesPgia1 nte a, Inglaterra que los E. U*.eScreunir cita ta¡rde elCosejo Comaaltialo tiaa losa ds i sdbajo al dei ibCCCit, eiiCCa eCC Imsiy E l 01 ecl CnsOIiIC ha siCo e.INC s5s E laa-Ial tremo Ors$aiene e, i onvocdo asesilenarCi ap aral di le sui5 i m ismas? iesT CbiCCdesl ss sls Chu s ta bin q ira oa c ono5iicer5iSla r iipestl.eic _________ tde siulii., sa sismo-tnaen-. 5,u =, i 1 yuC CI 5a L'.'e a-C LGO DE 1 AQUIGRAFOS exita Iejb iP ATL0DE MARIANA O le preiSdeCteisnh-PAL DE ll5hlAOAO Cse ladvCiertC qufol POOXIMOIA 1 ncioait hno elde eFovenceseliplazo IMPRORROGABLE peracpiriel es ngIa-es aloirequisito obligatorio de o legiarsi a irtud de laLEY DECRElsssiiiieliterritoi5011 41 desOctubres14Cde1952.e siepder dlos rojos virSbeiente ipor ls CC, ian.A Partid la fechadl vcimientoCCdel referido plao lo ieCsbicaosa la! s COIiiIiCiiC ique CCo hyau mplido isie 1e usoNO 1 aienuCCCioei hPODAN EJERCCR Li PUOFEION DE LA TAQUIGRAFIA. e ta o tc C paU d al sNCHC BLACO Z R .su enine sbre"E]Telono: B-2959 que Ud. tiene que pagar! neral,cada vez que Y NUEVE CENTAVOS, comparaapagar las cuentas do con el del ao 1937! ae cubren los gastos Sin embargo, un servicio tao ar, nos sorprende devalioso e indispensable como es la ite la cuanta de los electricidad, sigue siendo LO MAS BARATO DE TODO LO QUE UD. ,el pago de los articuPAGApor la sencilla razn de que amos o de los secvila electricidad no ha aumentado de utilizan, lo hacemos p¡reci, De ah que el "peso elctri=yo valor adquisitivo co" sea el nico peso que todava de slo. TREINTA vale 100 centavos.! E's por eso que puede ofirmorse, sin la ms ligra dudo, que la electricidad sigue siendo "LA MAYOR DE TODAS LAS GANGAS". o~Cubadrilkfcd Pgina 1.3

PAGE 16

PA(;IN-A 16 U~iUQ AMRN&FERERO 3DE13 Tratande evtar l propaacin .t., .1 invvevSUcrgoelDirector del Instituto Ntenal del Turismo~ ; E del brote de entcfalomnielitis 0 E0. Eello relaiianacon 1ta reglamtetocsn fl O 005El reiino r lo AUObIoHcen obligatorio le vacunacin ea los equinos. .1ol obOad.1010 E 1'd 1 000d ,io o e _______1' QOSnb0d d.~0 Mlovimiento de personal. Regres Castro Vrela 1 h¡ 1O =. ~ -lEOElOlEot ~ Oodai1 OOOI y ee poOOE TEbl ooooPloo. Ea.e -abo -erad le, ¡eaoAoE O 000,~'dl E A E 1100101 01000 s.0-lle,0l l=old ob Eoddd ,,us iooodo I o 0 11 1 iEO -ho,-0 t '. 011 .oo .0d 1. -01 oo1ori'.do oo0oioo oll 1 doo oloRl o Oooo eue~s. d lodo r 1 0 ,11. ~.o 0100 ododol.o. 010 Od Ollo11 olooha l 0. 1. d. l.esa. o .,,eAibro R l ho i ,tl 0110d Olood oibo,1101.d o d01 dl1 Ooodo000 o10,11 lld O .,e 0011100 Jja oal, d a R d. 'd 110, l o lOOOOol.001, eildo 1 l le o oool i 100000010 0045 qu o~p ol lo1 1010 ."deo 1olll ,5o .oooOOl 011101111101nd o 01100E' l kooololo O d. l 0 r .1 10. .",e,¡ iooao l,¡oopasado vdMIo1llGoio d 0010110 000011011111 o ii 0.1. do 0 1 1oo ooo d.o,¡.u0e~1.0 11 01110u, 0001 i av uemsiprvsa l o.,o 19o p,oioo.00110R 0111010 00000011 do alo e.id.,1Id--0 Rseis fi.a100010 d oo01111,, le t R. e.ooooo lO 1100 0 ool0o0o lo D.iOduo 0i~,.o laloa o00100.d. del oi 11 dar l ¡e00000 d ~ 0 l O pt lodo. .idd 000010 de 1 00 P.e0 10101 00 a l p d,uo0 l 0p r ucr se p e tn 000 ,00 0 11 Ol l 11111 dOod.o 0 00001 000 o Ollo coBUSASaYSAYASs 010 1i olooloydOb, ooioio, d~ Cooo,1oooodi--EntreiodoamososlCreadores0d10Cao orni lo, olio 01 0, re.,o1 dA e000010 0* 24 T.bj, e Luina e dstnge o r819S lrS ys¡oM 00DOoooiioJ.~, 0100lo queo oL E 01,1.3 0 A 0 ooooolooooooEd oo¡0 are 0 e, 1 aR 0 1 0 b, d,oooi.j .Pr lo loo e. .o n e.dod c001,onacioneoideosporto ¡nuevas! d, o p iR este o .oool 000 lo oOlloo dol doule0u 10 R -0 l ,l oo ~ 2loo .0101 100 1 112 $ o 4 o o r do 0 v lo o s r s c l r s 100100 00 10 0-O oooooil (ohoo 99 d, 1 01,-p0,0,E l oo loo1 ,0del oiOO 0 005. olto dodo o oolocr oop, itiona! odo a 0 00000. oo0jd, ERCRoSO dii loli R., ~INlo, o~c ooiri-O~lea .1.s 1o 00do10,0l0a~ 0000000100 a p.nul C iA7sio do o doloolyo dor oo 01110000 0000.(7.-1W,. ._8. Say. o hoyos oocos.do dorio.ordodo, so 000.11 liiido l a al d rptKn inderav5vos vnednn utosexlsvod uc 01000 odooooo 0~, E-. dio, lo b rfisa del Cerro ,,olde00~00o 0, a opeo Cioo el .idiO A tl0pineo.md onPers S, 0100000 001-300T00 dolol d,01,0 lo dooolO 01101 0. o ]e loud l Dioo'1 o01l db~ -Loo su,11 0 00000000o o 11100100do 000td. 100Tlls020dId18 R.9 001 d01p,00R o l o o p iio 0 Oi l 0100d, 01100001000 o io i0iboo do, Co o o, 000 1 allo ro001 R 001000 R000 1,1Uolo 010p~ l S.eis h e.idos al acedo¡eoe SMSMSCooe 100001100000 tola%,auto loo d.0,,,ah,,na do (Mrionso) lo lo oio 01000 d lode Oor o R 1-i 101a~b 4 ioEoll g ,enl s MSMSOOsy al s P_, oo1.oel~ di~,i y ""'il do ioo 000,1 l, u,11. e 000oo-li o br.0000 .oo el 00h dlo in s lS l OOOOA e~0 ooo l. C_0o, o roR0l o O eR, o-iiolopC.~.el .t,. A.100 11 aEF ~ .U201 1000 1. lo dlo 0oo 1. IoA o lo 2100 o l.= Inoo odTalla1:012 00id 10,1f9.0 d.leug-o o 0001a0 ~, 0o,010 OOo~10ald ,,,00 .00001 1,1 ud, 11 -Z,. :0 Oollo d e d lobano.Talos 1 alb18 1.9 pe id 0P b 000. 10 0 de o 1oli o l o p o. y b" ,i,.1 os5,lubi:do Do roo aoFodo Ro l ~d u o al¡., v.1 r, End05 MISMO0 01 OOS y tllas,110.9 0 de1. .lsOel.00g10s bodadlonblaco.Talls: 2 a14A8, 2.o CIOOAO oP 0 ooo ead .tlo 01000 llOo, 1d. S 4 n n n sta Screk eVaaeo .seu~6i~ rage iS i.oy@denasros e bodaoe 000009010 11 0l 0 R11i1 ddod P or ego 0 000 00000 1 ~ .elolg mdrNcomplacid

PAGE 17

De nuevo reinan temperaturas Sports DNROOTEICARNAIA:RIO.~ Reformad n bajo cero eut gran parte de E. U. FiazsAo CXXI Piginal17delsetmr ___Clasificados L o&ddI ~Espell STRN _noticiariopaa elrplan La ~ban, Mate, 3 ~erera~ 9s3de bachillerato i T m ra r s L a N c E l p ro c e so d e l q u e i nv e n t e n C O'n s ttu id a u n a n u e v a e i np re s a o n de ducacn ao irl e a sonvile, 1.41; spa fa l. asotn isuetca3 cuuana d aprsde carga' d. 1 Er 1 ,4 A.AD Los ,3,S l lo'0= -______11d____h o, a cli.0 loibolo. o ro(Bstn o oloia u 05.ao A IO 01 E .naa.los aa¡a,, ¡Falleci el notable noeiero seor Alayeto. Buques de 1,1,rloi ,, qu eo eel ,'a Sajo 0110 tato ,oL rns iueoudoedlque llegaron e' 2Vnro oiciario. Actividad fiscal 1 t 1110.Roun Nota aod.orpaOlVa roy, l gaoo mst naional procesA l espaOol Vi LotNdeYseis cusos1OoAoll 270;hra 2.5p.n, iinma 9llamin rpi elJllo ,a ea 6po 2.E e alio 0 de oasloa oo la 11li NOaIR IAS DELlPUERTO hoa, 6:15p. m7l. H r, gc it e15acdne r~ l cld i bo a. aai ll t* eLria obeieo os es. Aa a,o a oll partir. elo10oti i sgntra dfio ec mlimto : a .11o.1.1 o l las100 ano7911 ataynl a mi gsa 1,0010 a lapo l vcdYls iro¡&d ao, Cuaooaa oa curo buP o F. 1100010sorb os ia olOSoo 0, 110,01 011loso lmui las4. m, 59.3 io 1 ii'i 1 iiio urid os e l omi l quien padecilao stala y que reAalhill o al-11001 oer 1AAa Ol aa a 1lO 1 adoopo1_,!n1jlcio doS,. oecllo ooolo lo mente inventl. ololoVallooolooI o oAenca, clouseriooa.en o1aO de0lilao101oleones N, :uno0ioips. trnilo v tat loi o 11 1 ide nalegslci a ua o, oegn loas o qal aoedw 0Yoark, 10001 11 0de01 00offi -n lo.s. etc. i 94alo s M., 71 1 V11 no. Ilo 1 i ii il l .101.1 1 00 1 be ant l pasm, o l. os 0tfi o Gan coseho deaAoalo o Saoan-condciendo 100 mil a loo l a .1 bia 10 a S. 28 in1 1 las1 p l h0'0a00.1OaGibaraali1opruebaas lse o no en d i, liio 5nlO 1111 conveniente10 a00111,11. acu 0ador 0s1y0l ora lourgntLiabaetIyI roleta n Sodo en111 l e a '-, a r lla co olaa 'r Oa r Beo,Iol' de 011 Toa, o i. za i d ure Prapecarlli so, i os1 .1 le ha¡:da 03,oaloo,0 ) 0011,0zi ods lo io, crc uildscar sce l nll ls .tklo l a a d.-os-v xpeaoCpad a 'Va o ares, al noheruboalPuea aTraf 'tienen lnivl intelectualmno 1 at1, lo:00 ll. 0,11 1. aj,1 ,41 o 0 1 Shooo a ofa l pa recerl ,0 .a 0 aIe01ha1,,0loprceo Yco r adica do SnIaooci a.d ill o11 00 oa a IIo 104 esouios n lll. lo 111-e r n1c.,oo relcinque pal~ :tisTiemo cai deprimyem 307 amb on-¡ Hoy son 1esper a d n l puertado ,r11EamendooEstdlo prio in . a. .y :3 p m.11110d(]011,,s epeansesaio aes 11. a o OaSaloA lldO l a rtOIio-aIdll loa"' a1105YOlA 00111 ¡u.es n tdoslo peidce oie Se sabe oqueMaesdoe iii lle-s lo po e riul 8de¡,11gne e e L 0Hb slia.70, i1,-oao asbadla, Casaa aiaa SLaHabana0< losIIOv apo ly del seordo 11.11e1iami, aorubproacon cargageneraldarn oit¡&sis 1rls do lazidoolu1 00110010111. loLollo iioi 1 1liliiO o' ,isobooobso FOoaiooioioSoaoO oo iaiooalaaisi.lOosaolosd 00 AdOO. m 0t ta.1010a111,1l ,1 meos110111 00la1111 ilal* 0011 ila 1 11os leA eri os111de do l R dosboo 01 0 LC'''a0d10a03,0 00 1lda 6:39 pije,oio 1 5:57; di a 4,salida, 6:3q PI:esa. 58 crieluriopo* la noche e c Caes paridli de la Lga.1El, gentequeihabanadjado losaabrgls ealP. S,d vinculad a Alos: Y pasjeros. El ioi lont 001k, e t lm~ libi buloxcluidas. 0 erniu01 000 L ,l a, cuarto ie o'. raOOOOlOo RoO6.oa a lo al encAia Raola b eza.d ,o i aa En o eloo o rt a yllo 000,11 a0 eoc ios lavi ros LaO a b anol i Ni Yo rkes i aje alrededor111 el,los d le r s as m en e p a l a l ,01 0 01 11 bd eo A rq uiotect os, 01 0 11 0 d eo ol ad ij ao l l lp 1 1ni i omd oe o r ay.1 1 0d o n dei117 .0 0 0 av o r ad ic lad o o sa o m u n d o c n as eos. a r a e n g 1 o s ldle o C i e n ci a s o lo ioe l lot y, D r A Rl lo O S A TIi o io l di l Ooioiio i,, i ilo bO lli rsea n ei i1 . l a l 10i espu lode lunto 00 a oiunfadoidealgun osaao.do rLotante 0Tri000na l esOque, ie ,onsit ir i lo llloi1a iO Ltotcncluy oii siisoreeloevllao st oi mltae gu elosii ba.jola oI0 1,* Be iar oOAiin o mpn,i ActI0100 iiado f ia ll ossal prois po.EJuii nl o s 4 uoe O O o lo lo l i l 1ia.E1a1 e GO a aeaco iunoms u l Enl e a a ueacaba loio MA IA D Liii B1 lod o1tlls.jusas ra one u ,u izeEsao l iGrais a 0111eal0yloo, 1 bl. d los o oPanl laLtanO llios hanoisiob II loenoa do $40011101 000 l0i0iliii1 o ole u toiihli o DENTISTA1 eaL-aa, id, l .,,de191:1 iiidoOdoio 0'.llO 1s's ilaoo 111s ca Sida1bml o etoiiii 01 o0 1110011loon oviaj oao n a AduLona de LaiiGHabana ll obtuv imop¡ Isituloo0 olo1iElolio u d olo soio1 e10 1gan11 0 ido. esto111 eliibuque 11 111inglsBillil, 111 I 111 1001 ayer 1011 looslCo¡elontes10 00ntecedenlates 0 0 10 S lao, ioodel do Tribunald i o l de lo o lo d l o i do o 1iool m. E ia1 t1 0 Ad 1 1una1esio 111101e10 loe a los evilanoqu jugrlo do Alo,,, 1 ,luCiioide lO 'olaoeyd oilj ,,loo 1oo li0 1111.E. ol meoo ioiioi.Fe looban ,iariao lo 0111111 lesa loinal,com o Tei lo42 1101110 00al1.300 riii l d ue0 pesa ag1oiaobll 0 ,1 11111,,1 00 iso ,. Oa ,oa ao0acasi abaoa 01obliooiai 10101 1 dlolio OdO1i0lld dAlo.0110 loAtoii,oE111 1' Espa11111 o 01 1Clo ~a L lo en und juego miO Ttoda. in Looos n lo puealo d:de o mercOioib de00011 G RA lii~~~~~~ ~~~~ olodoOn._ 1 sulii1 0a1 ooteel 11Madrid 00S001s alanuvO bspo al ooo cl0111ld.l 1011 iooyexoo oi LO CA L in6ro 773 n" ltia la eonoAia naciona d o s lisie qopeadoilsipo oa do2o1.924,778 idoiOSEO.1 -on e l Iildo M i l. 21 lo hab, 0-01, 1lllodllpdrido.Desp s de18 lrno-dominoohio ,lintra aoenunaliportcionLOl M DRIDFeb 10100101111101 Aid,~ loliido, ~ bib bsde mer1ca1nC0111sl* o de Ministrosoo 001lebrado0 1baj0 Lost s-11 r o .,,oB das Spaa eloEspa l a 10100.lug lar eel nuevoOlbisll ilisf011 empre000sas1,d1e ia 111es. 110 101 la a cono) ob bl dii ll bi 7opunt ioos. recibir la 0 10 00y, idl o lpohsa a ea_ sus la Li oper .aones en l o a pi mera 00del tlioi o 1 =a l 'ro, o 2 Yldl 12 o III Csurid 0,00 0-.1Canad l ]-Slar0010roto iVo cds antriarlsliosusl albova 0.,l¡ uiionloo La del110re11i011011 eauna grani TioPrealizarn e10raente mes oitil li.n delA010101 Exteriores id'5 1 i-Ed la l. P711 ( 011in os lij b e 11y l c e t.rt1al1Ral0oceda :01le1 ran emoi0a01scre sa?1 ar.011ude1t 0000 saf00 n l1I, 0 oo 0 1 d 1011 o o o l 1 00 00 o 0 00 10 1 d o oi-e-1 1 11 510bair1 lotoralod e R e la. j010 1 3 k loldo trleo q u11 0 10 1 i ra-i ] 'no d l 1 e jui.e 1 5.o r ll g0001dolooa uno. irais11trespardas io:daloadecer OllOil 0110110Sloes el entusiastas' II100 Tll,11e0l bquOanu 1111011 d 0 s1cetins1,1aia1nerlacoald Lrdrssor losioaltasooopres1ionelllIti.o-,doso Oec1.01rdi a bid el 766smler as e 1,, lao1el 1-,,ONDRS, so.x2imoPr~u termodenramrsecedejoconstruir el xerlecalEl luoO00¡lOO -le gano al Barcl o 010l que nL oa .0 Ooio ooo.l ia ~ ~ l1 ao msy Vea e ca ado) con 80 a b oitdacdes iblai grani L 11 doe11110011011100si*b1d, 0.,o ao Lopar110la11 1111 II laAa lolooloestionOliOYdodiroeccinlill lo 1 ora hd ile 000110 lO ero.acero.1.lulbienosonarill 0 io i d metos denla oo .111eco,¡,;d Al. Pnania a tovea oe laa 00 Saiaeoocu a. So estasiendo moenzaa alel iolesr l a101 teim1iento de nejoebo, ecoradinitrdo-0d1l0.a iii d 11 ii :i l iankeaZln r elc. eorb Carlos FenndzOo i nPa5 o 0 Drco eIA IA yE P N a A H B N Debmosciar l r~ iclna d^ t i Ii. aia mb in, "s 1 lo Coo j ol le0gan al lta;1tresiLa1ie1alano0l1011 100 1galega di o mpoqee :edahba biDIARIO DE764A(,oARIPul01t 0110110it1. Lo de oa ll enaeli o l os mue~t0lles y lesl el Gra lioprris: el 0001100equpo.1utaciaIaoole inaep0001a de Retclio!rtolAlTyabinci al 55i De esta moan1ro la OPeOdOa ded loogo Distanociano ecstr cosla onRInformOoacin y d llamad0aae establlee onma yoo opio{lo. Cuondo usted pidao ua llamada a telfoo determionodo -poraolhalaro odiatosmaito queonesttate11s 1niS6oleaetablececonR maoyo opideE. Adems, resulta moonbsmico para usted. IP 4 IIAhorre tiemopo en, esta !Poca de itenao forfio telfnioConservano a mana oR'ua lista personal da los noomaroo do lFonos que FrecuentmnateRcasota llamar. Uno o-tico libreto el@ bolaillo para COMPilar s uiectorio Tlefnico Personeal st a su clopoiie Ien nesteaaofiinasaa iomaoka. CuL'an Telepicane Compcony AlCo 01 110 10 o101 15 ib a 1,100 ajo11001. 110 di10110 1 lo 1 buquesbl d e 0100000 oo i o 00os ulsioaedo o aaode1 Aoolu0011en01l00I1. ll, Alolo.V p r'OU S Y E Se reporta quedoaliil,,. alat 1oOoAlOel 7721l. o -LSIiloo.O Aeinoea io dl rasprt io zC ler. 1jefe i5u 1de000 oEstaOodo001 lMa-o1 a 0ue 0 l dsiadio esos 0buques or eea e lLioao LaOOaaoade iloa se 1on, 011qe1 ino0d1 elo. c011000eci ll edooode 0,. e e0SRVC 0 001 A MNSA mlo m aoonsdepeuA -ei. sl 11c lmed o]no edifiol el I 1 a m siienfuaoch, sn urdlshontrlm iranted a lot1L KSaQ H R~H V IA A'V C mao. O o po eo s; y, tres*lc oie fedolaoSeciande0.Asuntos PariColV00 aa por 010ISE L5F0 5 0111 01ors r¡.anosdel .e1ribollo de1,ainlo S 1 a d 100010feb010o-1 -0001011011brero. rueos 12~0i~ cuban os: o11 aname1 os;Illo ioes iOun d istn ido lbonot-Leaaa aH bna nfbr o".4 paoe,6leo O 6 o lanio11desos. 7su act aioien iOo lO Ol AN V RA RU almne,1chlno ucs tE h olio 1 usoodelaopalaM ES 00100 E S O010 CIo AG0 001 ]¡ns 3101 ndienes. do 00 1 1 la 1 o u a.paa frce 100msm.011 on ot.use,1l g.b rasi ieoo o aioo lo SO. o sE odoliuz CaLO J 44 07 A A AN Eodo -615 -'la,o'obSiooiaoo I ~ 01 d 01 fedoEtdo Maor d11 0000 En elcin 1cn 1osbuqesqlo l b Armada11. ~ 0 1 1 . 1 0 riaieon ense 'ms ms e un a-, l o tral ia ntebbbbitn iles, U A 1 OI I 0 ,le a ue t d a H b n e c n i-ie r v s lbasdo expres.d i I o suo l L o d o L S b o b a al d ojo. C bt o o d 1ia spco los cusiooqoo ooni a -'e¡ unob011Oolome'o 100101 la 1I aten-joa 11 R Z T M IO A P e0 aoi l al nte iajes:So lo Ss'oiaiide1qu 110e'leaobieto v Por CN0-1A AA1 ER C U Poai s e os: a lCd 010001110 i oa s;]ta s las ateniones 001010 se oIl'n SERVIIO R GULARDIRE TO DECARG de 0010 l i 0010 dorg a i oia 14C11 1 ,0011 o 01 1001 10aes 011 oa Grabi \io 1; e, E tr i la C osa sitn.aoa mos 01101 i 1 ~0 u1 a11l LO Heiu O l at i oh e l o.ne1 pn o 0 001 1 10R. sig ao01uie 10n0tes:01 0000.0 0 10. 0 000 10111111 Aodre a r 1t. 1 aone A 1 1 io1,qa Ehv 1 aN, .N 00100 01gy.Orete Mne-Rel 0 borl ilu E iluiolii.11".M0S 1T1U TiIiI OJoS alrtet a2eqeellS Estadbo MeGlero Dio SL Guera, N.LN; o carayopsaeDosHpaERCZAMLINE 'TMP Nor .eralde la MRAiade rueanaa-te deFUS.u"Siera"; caait 011010que ole lesLt prestand o lOlil s, lna ioA ls11101010 011a ouiiP ibX1M SA1,1D ae ci absrvio de faros y 1 1 M0,11 :apitnoe Cavo, 0100a loV Leg____,a ,.as n oa aRe lia.0 110100 rea Canola M N: capitn de tga a ta, oSoolA.ololpo. YlA OOllbIiOlli salo, oooHABANA ola imp o tan01 c ia od dol 0 P5 1 N; i it n d fra ga a R a a lCo1,10 lgao n ese srioo 1io rii :lo-500ebablorLo1 olS EoyD.RuiAZNAR.N: S. A.DAAHLM F,,-1 li eaoll i,0.o l Mrpoo. enisal JanVlds 0000001 : TEEH M aro1200 lO a1000 z 2 mn oseademsdada1l 0ntenidad' ta b u. rsl ndoFr0-1 de ra Ooqu pea o l cuepo! apitn 1 1 d 0trag a Soo abobo alis de ese Semforolaumentar,,n oolaetls M ; iett o~MSOOAC SA-ETNTCEGA U Ll:AI PR el 15a1 nro a, n lo i o 1 0 riae1 l audit 1000 oo, o a .11111001 000 11.01010 0IO DE GO FOU C ST DO ullo i .abaooiiaii 11 la., 0 ,1, l Napitn da, raaa ii a1 oL1i10o. ulb ooli l l eg110 io acoa 1 d. Cptaes l o Otogo Meo ed,00.0N0 tenenteUNIDS4Y 0NA ¡suooioio a ssiC.ou, 01enslcooelMico,.'uRnIIoA 0110110lez J i a pZ1 Dietia iPtio M :aitn e. fagP a l o 0 E -o oo o Prsiene, seorbllEgar oOliillta l e so saorr 01 t,11 N: l. lbl i.FRI O llAUO -00 en00 Gee00 1100iepesdnt. 0 itn. octa o dl Aorlmi0111e Miles, o. S B MDO MONTE :A-39 yA MBOTO A ABN 00 bon aslvi. Tab in10 .Aodls, rana Flota d anca qLo Olbaa ,1de__________ 01,ihn ca do 00 otablemen00e.01 cuaos.re excnoun taM0 \lzciao eFu igcin.ya a a Su o fno. o o rtemiaoYllO T O U S co 5PO zaPU12 as con e elSe% i'n eAtesO R QUfloe, ¡;o a itar.i. 1o M o.lao rlIO lAoda a nd o aooOojuc M a an a furor, d. i ti o oa Oo 1'roe le s Pl a o o o n-M 010N1T0E S Uoo I A .10 .lSat 11 1 ezae um lim eoool' n 5 n 1, o r e 1 d a z 1

PAGE 18

Pgina 18 Sport§ DIARIODEL4 ,MARJNA.-Marte, 3'de brr d 1953 Sport Ao cmX CONRADO MARRERO CONTRA MIK1E F ORNIELESlEN IMPORTANTE, DUELO ElI I)AIII(>en los IDeportes Vr irii ri E ir a .pur.SierribngEliiEippid d lali moentioE actail ril c i ELrr5 eiy arrErd i uE estarr. CBANEbEO rE. ~ Erdlifi.lqud gi ira.rd rEgrveddtrse Nv'il ErEE. SIratar drrm rrE C i. iiiiEil EidE sepa I reirrser comErEplto. Aori rd rrrras ru blerr dr retrentry neved asdr dd, arquen _________________________________ riiirirs.1r1 ~~id r Ai e 1r lrrr "rntr Mrl',r Eda rrr dio nareirrlaex hibiind drtEr! r. EErP El 1or3 drlaa. cojoid rri e gr ili rils.cinua~ e l Erratn Estnlcr. e1r ana ia. dr 1.ir.i e rliraca.c e, ldEr irihdr .in~dirt1 rrrlll vi r Clir di 1 .6.195, i.a l BSirPEd rjen 'ru riE y Vregs r1 PIdE d iI rdi rEni. Tdrl et ejerdid L C.ii¡.¡dr dlaiErrrv i W EIn iriiEa iiirirlrrEr1o1r, iElili u B ,l. de d, EnnAla, ait, mexiclua "uIe ea an d ta n l. ev p4t Ergererall," i i rGAIABAOA u rEirlu. irdid ir Er di id1~ d Er-deP ris d i . Po Ir-1 u iUpi6,rfurdrr."'liiiirrii Vii rIdh. r I s Aq d ,iilr iead iiiDildie Elr P or ingi I ri Url 111 iiriiiirEl i dirE la us rE l Ir SilrdilCrib . Td rerr irirueSir lor l traidi-oldrno, qetialo iqreE dbrE en t ririr~ E ull. ld r h E .Ln rrn cubnos lir diriririr dr irsClEr Ciitu irPiii v iirrd dni Sensacr .~.rioal.Jdebut de Heiuir Ei"'iii r hl,lar. ',-E--d 2 2. HSTORICE: id Birrd EiE0Ecuatro .rr.Hnuir rEirr ir ElRedndrl" au iirt.odi' rl Or ln iirir, deiramiroaa E. ~. p~r. nrlarri r Ora rirruma a A dems dil il,,¡ drhu dd ri uiidr r Lidr fuilidr dr~rdprtamentoleni1liqiip, si goa rlirdirirE unid"a lga d.ni d isiL.y521 ~ a J,¡. . ~~ CRdiiiE i nd dir0iii 'l d l i ei1 didiiicaEllisi iiiiidiqEdiiilrrrune1rrl i.ii iiid d~Mitin. ii.lrN EuulEdrliCe.re.l. i d i .Gie iiirliiri zeen,, d .. iid.iFnria riri iiril ."aiiil.iilir pdidgd, re hurd ii.1plldgdi1ihei r aui.El ders-iEriui pi li banadiii tido qrl ilidrdll.-.srlle driz 'e,.¡r dr iiinrdipsr li cif iiiirr E froirntar. errge p hl, urr r derirliro ril-i1~ L o e e~ ~r, ,1 N1,1 r' r i d r Tne -5 TdiItraiEiiihldiuiitli ihr.rrririiriia uiedildl ateando lremetels LOS ns"ae IHabana te ~.Eiididhi dec nsoida suIdiGredir r un Eld"i'Derreiar oel Club Litu ie iiii ice e rd Ldiri i nid r iiicaita iieOchojv n l lurzdu il iiidros 'be. 1 Ef.i8.tI. ir i', .lie irrd r l irid d.nl .t bEieirp Hadeii reintailque Eirdi f racasa ra ldie biidearsrduDespus-de-lainolvidble derrta del omingo rente .1AlEiiliiriililir.iiildl.,R.di OUA eEu Edili alulrddi iis raurt medir hur diii ,d dr E0EEtul. AhenL EOriO i iEh r Praii ira la eii~u e sti uidnpnrrinridrdEddiirE:lidErdddu iiiEdhOruEdEnullidduudiAliriddihd liid.uio rd hbr. lo 1 OLI.T DEDEL Oiiioaiiiiii p~1,d ~eraninriido ps, liii qui stn, Ir l MunLiSn iEin"l iir. dhrE .'iinn.i, inu~l din id a1i Por EN MOLINA iir inu n iii di l LCE ) E L cri oElg. i ntersidldrl propagEndaiestribr d.gElr-1idsiELEird.liindl,idui uidirduirdy irrun ddni Peo lrruiurudr arDEadEGLAgEd>rEir rrruud ,nbE.norbrundla ,ndrriid., idrddprobblie EirdrEu.1i Pord"ElMiu,ddBihni nid" Lsiir d, nd e l~duEEame.,etirr.,d.iurdri'il.di,,jgaoesdl q Mrdenrn 1 uiu lird"liid iidih. rudu i n n ~ ii iilhuu. i ~Yl li-ru nbri u pri Iu l.Eiedad. n i e i dEdidEiu1.dE1,ird, ie iin.g. in. sd-M. dr ~nu, .Cun idr iq run iuedldl EnE uiEuiiuei ui u rurii d,' .s de.Prun Inilr pEdlin El uuu lOEinE iii, iiii iCEaE' de Nrer". nnanldin ques, tEeude .p,, Eld1 aIiiir., di daElEilEin r iui Eeuu E diil it . d asiadoE, ,,lluiiiir. El uDEa msgraidu ldiddei~dir~pdiin,_iin ,,inrllaier i, nr. ni aj lra ,if~nd Deo d ai .dlldn.pa ,. Elir ns que u r iii' ii. da ',r p, mdEr1 liinid u' E 'dinE d nrn iu rl E il. iniunu E rdE Elr m ir E Ie nnie ir .i e aon e.I. SuFi e ,1 Alnl3undnm .2.y6.P iii -,, Ry hny ~ud ,m Ru 1d I .a-O i .c, l ~d ad J i n c z iiaii:Utnnn d 1 9,~e *haid dm1b) 7Bn cs. 1 r~ Davi 0iO nd de launbl aAaan na1. PorruieedQua OiLddIld1A E G 1, o.1 ln Dihali~ m t,,, ',o .',ddpn Fe. E t to iiu r i o o Pint d E aEm. o FrElmnU S r~ ou nr C O O -Ota FnI, ia-n. nooa dOin. j\X EninEli.o nilir i uiin.ujmr E.u ir r or dm110 K l ermidein.Oiieo iOuduulioO 00 pi to. e, u-n B.,,dl, ~ ini u o--aXe n, i\," pMan. niecl d. ET ADiODE OS LUBSemdonno rao i T-on r rin Egaieras esTe d Ie i to a d.rta a ia u -12 '5116 OrCinir. uni im 1.iuiodu diaumetc n er.o ldid.teai .d. Mata 53 m pablda irAn a d u -1se'n uniearo11.61 u 5orno ,di e ii¡nsts Ei v~ C i M RAA 1 1 1 1 rl I Crsc, A~ndufnC ~rn m e o, i, ro 2 4 75 1 Lp .tiiiaml yaamnai nman idiuir 4.

PAGE 19

Aao CXXI Sports DIARIO DE LA MARINA--Mrtes, 3 de Ferero de 1953 Sport Pgina 19 ALCANZO EL VALENCIA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DE ESPANA Mirador Uepo>rtivo 'Fuete eup advcoi Parece hallada la solucin en el WEMWWGesto de Mioso. vs. los Piratasi de Lino Garcial rolea-etee----yd-ore Ela____o e y r. 1 leleste. de 9pge laqevse, qu aes dearrollad y q, Elam e z de a e. Fern Guera ser mantager dej Reapaeci el doingo deeraiaesg,d, .Iuci.aa e el fata Ldas1. po la SleESo qeseefeeooe a aJEla Ala p l kessk re ,edor la teleiin enealo desorte.Otrasenoasla PorRen Molsie e la Prate e eltroeio EE a oe~al d~.RISadP. STEVE SIDER, de 6. U. P. STES s i, setl. sedtsT edCEOa.,t i aA euai dsib YOK, be,, '2 lteo. 1,acR os iERhm. 9,A. N elbilse iedeeadeaedas staeleaOd5dEaea*ale e eno. ea -SA El a sOR all"a isees e, 1 l-York iant a naEIT .051 e v w6l M mk ct 1 .hc n11.aua e e e .fn,saeo al vl s ,p-Ie I Elbde coeseis msa o, de tssa-Eqeie-'yala cosidera elbilnnsd, ess ea infj,~y aad ru o.paslss. ssleeli.iesaEcRInss"t.seebr. oeTlses!lseeMleyOlaat 5O mle crn a efniiv U Mdnifn fln, e al 1In eseeei dsdTra l espesal11.e assaeebTEl d be o dlAol5 eal Ee o ,, latrnqis s, ldddel ams,a". i lelsaji Esaes . . asesissi ST oj. es veuaiiae aT-a elelasa lequeTROseis-ESe' del1. uaslls. eeoee sul i i dad e 5. t hse adLion aisss lesa.t e' Lsedtie,'ddsayoesea ini. e0.P 9-,ilassiadE lE a s i,.,.s ,uae oa.iado la ny1.,a -= ae. P a sbes,s1 a eua ,is,aient.aaado1 Iadoaa. .l. a esesaes a u-a . tse lioos es noo eillii aLes, Res o. i-La '5 l ha e RlsS '¡s e1 sl isdieda5oe 15eaese esali e iP 'dao s L as LeaI.I.d e a lmm eil en saih s Id acb o.'sdisss,,," cuiaaERb5aa a dAEsa. i. daseasssdsi eInaabessil deeaiao s.a, 'i doa s. l las o~t¡l.,sdses ije i de sbasedadesi,¡ asuo. Aaslneis ss a 155aaa. lasE ed5iE Tdala se 111.IsIssa lcvbaao.salaedla~~.sai leaiREiseetsaeese. sesleisses eoeeissi' Asadateseaeldlaao eesa sueal gI a b L a es eelpR io sesla~sdaisaie a slaa ehals sssiel is a i as. as 5 'oais, e ansaisda s leeid sa s a Ei e o eadi d sesela a s a s asad. ol a, E la, acm ,¡, e¡. d issaase, ss s ss ldE d ssl less. REsc. sE.ej d s.iess dt dta~ d a a ,.a",¡a ale. e P S ea saslV lsRee iased haaeiidi u,,,ldiir lae R.l. iada uisted, s 111sa , 'allaadeo das tsuafiaeatia, 1el eloui de lias d.lmet,-ll. es ase, a sos.~sal, d .st.i.sel Cba asE I 11 iidER ERcedoRLs e elisli si cbie eni queiel aes la asepa ea sa ss E asls liiiada esel,5, 1 a~el. e ssd s.sea s ais d le., aiadEd' L ssa le .,,d e .,aT .asiil de, o E.a a,loe IlRen, ind. .o n ime e l rs un. atli-a. l ae les iialoqeie s 55.l is li sle~~ Til1111o e esaad.T. i L¡-isle 5ic desA i nu5 ps Ia ea Tlda ude ia as s isse de a a slasoisuiosdel. P¡, y 1 int. .d515tbl,,, aei.eialasdeedt'sdele1l EdadO eu' P dreisaipoala esacin forbieroe a dldsi AssdiOlO El 1,si i si R I55 s. ir. e seela Ic lc u mise ldr e es s aE 5 R 5 d i e 1." E i o¡ ea .1a a sac s1 sA i s Ee e es e i Rs en551 ,d e .55 1 .d Ee s d e a.Eil d opaapa ale. iase sseleao. aAh .ass1s 11s~ 1 ,lasesa. d ~d a sdss lsdsiel raa .piuita.nq t,," del ¡" a . P.d.E.d. a. lsau" aAesasa"p i d Esy is .it .a. sesssa,51EpEsl 'd.'a ssse et iia% d bss ilsesss u, as.peoel.l 'la data a¡, kdrsiEiil tssaa saaal ieIR.e saaa e sassa de ladees isls.is dsb, Ta ilss sal~ el s~l. isla-, de R~Esisa dalgesRa bled a""l.unOaa5qe155se aRiee a.¡lino dl5delbsalea.baaaa Laa 1 assaesadlaaiea.'.ealsssaaatlaqueae aasesisslialesiilsaid.saPadoEeEss RibasleMia1.adeeO a Rsesisi. sl aucas s eesll asEse le El sido ssaesass L.o l 1 liR illiaad a 5sE~oedees.in ,1 ts ,.-iPut 1ia~ e psdsseisd~~1iey sinas~assa. dlisideie1.siisah bale, s la eebsssalesisdeee d ,.sa .ap.rbe. s e ~ Al Ri Rsa5 0seaisa le is e p~)aa dlaaassse u iete E sins m es u tallo de]e dus dR la as.M.s s Che, e sed aR elca aeal1sad.dsea,,. a* ¡,,h,,,.u.% alencu isa en leRo ndnerr¡aehPilr.Herer pbrierpuests"Lesta.deOa~e~ganel¡a torneontsco zi m.d 'asiace.1. E ue. aP dais,,ls, apieu.allsaslali: a e. aa, l s dl e ~iaae ceae ma.sael a 'd LAbu .b.ede ],,oao inoP,1 dsa. sds k rI5 ~O a uto Ime a ~o5 a 5 1 R5 lh, uie asi st a dal iaE5si ee e e ~Ea im s lsls asdeOe E eas esalR5saiss~a psa sMiaiaCeaa, "d" Bdb Riharidssade s5spassa ii Ttatisia 'T~, dssisdskm~.1apl., con el L ubricante de isIar-i a ti li slis5 siesl sssd l spssi i Ea aa -iR5 I e alelii1 ass i; 'es do~a a1% sctnh. lisos9 s lisaehsRbs Esbi1.d teaiaA .si.ial. gras 1, p ,cisaEsa., 1 pd el SO a R ,uto Rs,p ea ~ e ~d, !,L .s so ,,da.ss.acljsi am c d, nsose sa ds'I.ashd a ssaEd eia aaL,imadpli,ac ad]Pt, sesIo, n
PAGE 20

Pgina 20 Sporto DIARIO DE LA MARINA-Mantes, 3 de Febrero de1 MUGUERZA: 11,,Y LORENZO CONTRA LACA Y GI Yncbthng Nuevas firmas Schoorinaker gan la "Copa BacardV" en las Mayores Por Emery Lippai Cont eolpoceso habitual de 01 lleila 11 tuv. piAO11 marca1eOel oden igAjOOA. 1 1h :ooogdoo ¡u 2,1A W.l i%,rao: loOOjb0OiCa, Brio.0A00 Cubana, Eoo' la prxima temporada. Nota OAooo 120 lAoo di i ¡ l o *e I I laoreolOllOlO. CHICAGO. febroro 2 (UnAlod). La1 lLo g*uda vuela de las 12 millas Los Cub del Chlao2o dieon o EJ gran Allloador de la sguni ida, rA. Para00 la tempoada de 1903. legta ou Alberto Gooio TAn Despus de la voriaE de Alberto Esos jugadore on eol coache Jobo del 0 1 ,11 n aod La Haobana, goa lj 10at cAbano. la "Cubana" goa laiwd yl el 01 olo Omar Tok segund sa tecr regata 001. Lown 'l ~ ~ l Ce o1 1 ADsd hac mo s o ao o s noo.oooool01 00sa obtenido dol Cinooooolll E Ca ide ce la g V. tl aflos ant o.tinos cubaos en lao lc 01i ncabo hceuao bat. 30 kle 17 Caibe 18 Rieroa:19, Gi. yol 'boob IV",del Dr. Charles d' C~inoonooolo administainl de'lo a dielooods que clebrar00on lvene l oo o l OOdlsooO 000000Goardn 00 ds.lo Enriquelo _1rroii o dol VOeooo 000 aadilqueo 0 est0 dis to'Glooooo o l 0-100 Ellue, 0 a 0pm,0eefolo0iodol>odlel oCub Nutio do Saooa0a000tar0una roboja del 25 oro _cien.'________ oa rcia l i oioogat 1Para lo Ooeboosioo 011 001o 00ez pimr eoo O eu eol lsalarilo 00$0.000 no r CoaOoool .Por lo moano laos1gateabaoen Lo Hobana enosuololbl aol psd.0f l e p e estaioneslmeeorlolgcaOalanes-one geOpaal a 00011 IAOiO o idij oo lo e ecaai Ei[9 La LUtIOCU>1domnical espe tol. ialoempeo orlae oncn soaion oo peidentobeo 00 oltlo~ool. dioiiiC11 el orcn re(i t ento oln esos mmento1000 pe10001 e¡li gAoo Fi 0000 aleDr lemetIn-iOAii__ Hlo quioresultados 000ara lla Cao aala cmpaa voii 0J1Y ky Bov.Llegononueoos embarqueslode caballo gaodori co0ieno n1op y iegr00ala pnBaari .1aulwnesunjuao o rome00 larn Guet ae Poo Clb i cueoolsopasoodiooloor,. ,inePaok. No hoy anooo or 110 i100lTpeLulC que11T l 01010000 0010010. 1 000000 01. 11Nasau, 1ahams0 ai batc0.nddo 111110 1100 01do Pr AL A OR 2-A Rees E.Garc Cubaa 56 CV 001000111ti i bsm oo l l ooiro doha.l ll ida 00 d, ,9-tade d Cdeas C. Crdna H aoEo luo tar25ensuprmelaoon asi ojequ 111 lo-dA. G. o loo 0. dEs00Cinosa Bi lo 1 aan .CIlubid o-soooooaoo ugr010pe ueo lo 7-A doCrens R FOoloKrs I 7 Haaa Y Cubolo roolldO e l veter dno loaine o de 0 en vdl lo el O il001que1 I oiooho l--1 L.0 ia POlJ olo o 00 l IV 043 OCasioEao l l0101 10000 000 0 a do minosoo raionob ooo ludlos odoio ios.quloy o ¡, na1 di 000101 lie0110 00 E oo o . o .000 00000 1o 0010 d i Hdo,00 o j~.( )do p1 101 01 111ial ll 1b, 0S GallooCali0en1000. iioleloalo0Pasado. u atiiofu !o iii iionados1 20% delongooitudl adicioalMs Fumadas n a aIcigarra Doble que o s( Cahla nc HolCo la lo a: Ms Plocer erocada-famada Placee laoe. Perfecta filtacin de]lhumo:Proteccion poro 00 garganta Doble do.5 DOBLE PLACER. DOBLE PROTECCION 1 000 oos CiarsLA@RN A ~q _ e ,s a b ro s o s .0so n sporis Ano dCX SIHOY,EN EL ESTELAR Derrot la Universidad. Catlica, al M Y C con crecida anotacwn ,]gi ivimolVedado Teni al upe aCE de 1 11P-rb0O relevo0de HcoroAlonoVillanoeooIhio o10 ooooooo oal M,oan re l o to oo obre el pitcher Duron. Soooo Por oMANINo GUZMN y1001n101re1ciadeoHera. iedola0. .0. 02A0E sltra urede los liboriose-Cdesofola Que loel ilohlo do 000 0J.Zarraga ss0 40 00 1030 torAlonso. ayulddo or la buona G. Eao o 3 0 0 6 20 dotinode¡ campono silooend olo l F O O1 f .3 00 01n a 00V ooo ol oblioen el1qui Eoo lao 0 110 10 TO lllo000 0 oleuns01 Ofreri h. urn 10 )0 ( 0 1 oedo que el loenooooooa oootr o e-jCooda 2ao 0 0 0 0 0 1 c.espusollloOmarqueses anci oEo l 0 00 00 oore odriueo Y Olooo. decen29 4 6 18 9 5 doe Othiedl CEO 000111100 U.Vjoooo d oioollildlVloloVC.M. 0 A E anoan oiehils el Caio.C odo 1 A. Mndez0ssla. 30 23102 nez ellos de Faniil v ol otraoun dobloe .Amoo 00 1 41 0 0 de ll ca 1o 1o lo 0IA S Ooa. 5 1 '2 2 0 0 00 a OOOlOOO 0 Flrduat loo 0040 Los0011 d 111110 d o l 00l Too Oor Vld 0e 3 1 0 1 0 0 w Yrk Mrtezga a drii iollloao l Miraar 00 O l ub l 001 001110 0o 0 0 12002 noprteJoal l efre Lo !u ecnd drota enOosiO das00Elcon-¡ 10 O OO2 rompeo buonllCdu loo aba 1A.Protsoo 00 3 1 0 0 01 n d orosa q¡"m laUnilosd l cio Vo C C Cte 11Prlllo2a.o.o 1 0 0 010 1 d> Hyio hia e duisi o lolzad o¡brnA r i Cula O. 0 0 0 1 00 ooioodool i 1 i 1 1321 doS el C i.ioo o de diez caoodooei-a C oooo o -o -oiCl-o1 M (1l-i111 e11 e le d or~n 1E C aba tiiz T 81312187 loaBaosqlje staba mu1wi0000 AE l io or i o a C o eoo no tacinor 00n 101a 01010 aue az oo elofo. M nde.'L' .Qio llo 00 bo1ooo0 Ob01 0.x-13 hiiro lia011 lii c o 1 1 o rthy t11 1 ob lill o s0 00 1 i ti 1l 000 1an 10ino I1 Y c t C u 1000010 es esd elJ-Jpdorn deSun 'o:oiceo %,o ja. quedirando l o s bu10110 rerasempujdas:N.o O 1 -Al la -ni adeTPo oo 111la delo Emo pao ure;li II G ri ras ),qituido pciaorade lipdoE ta o lodohay lotio 01101 base hits N.1010 0 o Juo liob y hasta11111 os on oo1 oeno l as 0 nueve do lao o~o Qudaosenbaes 1. . A. E 000 110V011ae1bdeueopeo 1agaera 10mn vlOlaiOlOOOpara ocL1 01 0ur 11an 1112 qu ped il cabaista aspirar. t0_11o001rn0100e0100 -ii 1000100 Hits0100lo i 0hes 0B 000e 3 olo cu 1010100 00100 10000 1101000 loP1imer 10me 1te 0010001galeA 0100ue 1n0 y 13 Er el 'd000e 10 ol 10 100 lara l opi io 1 poo 1100l a CeClas oosto o s0. 10 loO llo blo 1pues0silo fuera0p00 00aleo 'r r lobo rofe, o de10 io 0T1011 Oiol 00erroa 100Dur 0 1100101 Ael ol io ivecino. olas 1O omentloso. Lootiadaqueserat loo, o 0 0 1(H)J. 0 (B eviotarse 4llo 0 0 0 0 0 0 El 0m0yor0dao que se le0pude0haea SeguidameCte o i mportadora.11 0 TeL dloCalvo b. 31 11 lillo 110011l100 000 oliooCia.olio Eo:EOo. ol OOIIlCOAO-l3 0 04 1 0 el'a1u0neocioe oulsedig, iqe oro lo 0Vn 010110er. dn 1el 01 m ortelpdo 1f. 2O 1O 1O 1 0O ? 0c0111100 lor0i0n0y0toai aie.leo e l -.. d tapco. ana lA.Tl ol 3b 20 1 1000 n e aa selepeiO0oipusoala i r socn assn ehn rel4 0 1 F. T01 01 1 00.201 100 Rreta dloos1a00realidvo il eba one ro e2 o p o oTln. D. o o o oo 0aje 00000l0or 1anis o lo o oy e-trr0010E de copti a5 oo lo iool o CooAloo0p. 1000 ooloo. LIera delseglr aol o o m 11 o li prepartorias paal a tempoo radao !10 obo bo -lo -ol To-boirct l dnlida l lll 010000 oi el I ios o 11. 10Tolloc Eod 2io 4o401 24loo 0 o lloche. CIoIo, do las , Elos o CASIO Es11101 Ooi Moid c Otloelan iteto h01 lo Lo.0110 ooGoloo0 0 10oraranuooV.C. 1W 0.0A. E los ook doena de uo seex-)csvicis C zad cs ira na ci oAoo ei l ss,. i 3o 1 2 300000 ie o: l o ola e lo 0111hsta100 A 00011rm iri 0 nzi laoo derrota 001 0. oroi. A 2 oo0 o01 n i hREaSUcaLTiAdO eDEdo u osmslAS sARR R aS DELurt DOMINGO 10 e020 Olodeodl 0es. 00e ntesre. OOd9 asar o .yqe iu pb icaa PrCliz 1 0c. 03-n 0 830 161ab unad000 ~ 0010 iues0000 st seccinbT 0000 O ond jTo0 o R G00000 lb.0000 (0. 1 iri 0 q e e ialara t a. numeri o iiec;zca 1: 1e:l, toE Arri .¡f . 0 c, A nintecir sa Oitca ntelg 00 o 00 00 10pere, 000000 lasO 1 0 0 0 0 0 3b 3o o 0 30 1 Po It l

PAGE 21

noilnalMAINAcMareo acional ,Pgina, 21 lida d Internt -Por Jos Mara Capo 9 j y la guerra de La rnuraaactsn*ocsagaa tos vecino9191 9999199iuUU U a9evacuarUla Un autobs y un automvil 9a119919ar 919-99et0101-91l19Sttinibo1l.ly 00uenesa, 99 Ket, In919terra, 19ra19e9el19099169009919to91luvi1, 9u9o9de1)os9ms dainos1de la historia de9laGan 0retaa. Prepara Rusia un jtticio persecutorio sensacional contra los catlicos que viven en su jurisdicci'n Declara Radio-Vaticano que las aseveraionoes de Radio-Mosc son siempre absurdaos y jolsos, sin que mfwezcan tomarse en cuenta1. Otros comentarios de Radio Mo a l aiao, de laRIBLUMEN llll 11quel 1119111919 minis11011puestosu 11s1111a 0 al servico1tro Y miistrlol del Exterior 11111 de os11 Imialistas11'de os1Es91a011s0 INTERNA4CIONAL Ml, que9no0esjd, noIt d1e99 Unidos", '.pueeqe e rld io 111091vo 1011en pblico11 1 des1e1 hace 11919 mes1 y VIIniobran en Alemania Oriental tropas rusas y de los satlites Es ta prinora vez0 que ocurre st y piede indicar que loos1990uoseaprecstcn o utilizar estao tropasmoals ela Coreadelsu1y or stadeiincmd n apic de991fedel Otavo01 91r ito, 1ce Ingatera 9mst, aea oo 1950, de9acuedo con1laplica 9 deFosall, o samlimete9 d no1eaerc1n auniada por M. toda China, nopaec a imle9is Tuma e107 d juniode seol ta old l contrriodlllo u s -a1 poducirla 1gres99111roja ins1ste 9n sugerir: que9se9prest1 en e1l1paralelo008. un fortaleciieodel st19atu999actual Esta retira9da, como se ha expliantes que a una decisin1consonaDesde Roma "-Atribuyen el conflicto coreano a hoa la polticavacilante de Trnnai Ci-Aboga el nuevo Secretorio de Estado de E. Unidos, 11101 Foter Dulico, por un encauzamino in90 rigurul Italia La99991019jooodo. a01199 do ,1 11se9h1ho191 Por Pastor Gonoles Garcameoal zlddSuSnia haiTiraaaCrchoaqesenc 1 9001.11110 lUldl-01119 111 9191111991 Clooldrsel1,~ 911191911e M art R err Uie)-nlstd ert rsinecb7 rga CII 91o19911111911 7 99 1999199 que11m el191Papaoso ha rootablcido ttallos"TresFuentes. Aires,Mae Yo 1q9i9i9ra escribir unlbra;9pe1po, djol 9hue91lodeprennidad fr y que,1111com o ubo do ello. laoicituld a 19 Iglosio Cotliao a 1011 emaj ro todo 9911 dihoy1. Mo, 91 proen1su pensarr1119111yen1su9accin 1oficinad o rmacin de 119la Santaoquela lcueva11prxima0a0laso" '1111 y pie9Maesro1dijo ue las osas ca1dao qe os9 erit prsetalo.po Sde1o xpdir s oletines dio111-11 11911 191entes9911 sea10 re900 oida o mo 111 001 ¡,a11101 11 190z9q19 son 0in1010s 0on1nuevas. inqueranale91 voluntad19, 1como1su1 ras soibre s9estaol.d 110111mila 1 gros" i091.z Est 9 9e1an 9ma910a 19cter; o su 191ampliaifo91911910, Jefedl 1cuerpo 1911m di o l ddo ota l'i,do la Mdonn .1 1 119 1eer, 1y1ledo 1b0910119 do Mart l; udoo l as grandes cuestiones 9 11919119910dos o esdua 911nosus 1hatalaflcha, o, ooha osabid oue Atl aslo 19 querido 19919, y lo dich 1109 que hn agit11doal do III 19a btaciins, 10ero9slo1como1medida de 1110 otra1persona 1h0919vi1t11la apa1 ldddeo le, § lo e eud e uaoa metod 01 9919 0111 lico cmoul gn¡),l II a1111 1119111i1.11¡mien11to9,9 4 e1111101 no, 91n no19111911lo e l as vuitdo doe1ternura 9y1vigor.1como1un breo a1 en910 que se09oboerv el n191spr111 tu1des d milpuebl. 1100111ro dela lteraturahispaoversaro de la muerte 1de9su predecer9 90 191901 900 19I o Peo ie .mpre me9h119enoido Inameriana.919 Pr09111,als udosen 1 r lso caa ar srbnl ib1o.11 Aslveo yoal Ml 099199 199 d 0tren port9e 199E¡A,1Aus0tr 90,dfebrero ol 111-atiudqu Hace9algunos9aos, 1Jos Ignacoio ll111Io 1111,FuentesUdl-1 101 d Inomaas icendque, Gloi.d 10111se00 L9001991l1Su v991P9 ida111y ,su producc oin iterallROMA, febre o ,291911.lliiosrode usiialhngaroGud e faliasoo tdLas g e stim lba lOsl 911en111el epe aso esimnosireatbesde1 i hrs ahlparti dl diodo, eOO otrlos cuatrodestacald o 11an1nids1 haeciodsetne.H rIi09 drs bi1111 inde1naloloiaio publo0i-09ts 1 re11 9199111191e 1 1a0a1u0dante 1 bre,-vincu0ando9en laotareah111111 11011 prtcl ares. Cierran11111los1rojos mi11e-n01 ders1; 9911aos:y1an1vacilo9ante9la91 oiilooone ua euli crdilo i elsoempreasoorivaod i 9 oSgel fuecad l-9rce 9e9que9'199111,91l91p191o1", do libertaod on lo hrizontes 111011119 Cayo Hueso le regonounacruzl refugiadosl Jo11109 091911, ey Toltica de9 19r la inc orenin.Porqel "91 o'q011e11 911 tierraoo hay11 s11 fu9 ia o e coelOeste 1punto dei 0911191',elo 11119111S.1. 1911019119, gnil lo tba 911hrmanar1 con 9la 9q 1110na 0salvacin:9190acr1fic1o. No ERIIN, 191 02.1111,11111199 199de 1miento1No son1valios1imas9 la19aportaciones vilenlolde 1 los uddoes lfaied e salo 99111l11o00 la9pa19 de¡1 101909e91tldosIos199pu019tosi piortaChobob 09110 99191190 9190191ll que doelbo peceder a odaido dezdo uo doerozn 1humana, l doseo idos19a1travs1delo prinipales99a1ve01 i, i. 019919119919de19as 909quia9; a 9E 109191letras. lo a dicho A1f, 1191cumplimientodl dolor". Y1en11a19 1e0t9011e11 els91 tor1 sovitico.1110, deb di Hro9191e991 191, 0odriguez 1 9 E1mdil, Ryos, Mrles1unaode lasnt1111 199191109moir tod19119919109 Ot19109, u911109 nr1111i0nen0 bar0 i Gloalo eQueit9a Mra OloPa11099llooseontid ' o11 de 1sacrif1iciy s ecadas lddeohce1tiempo.10911n11v0 911. 917119, I019190 Mrqez90191100 9111 lierar109 mejo dotads*de traorinaria capac doa9 1,obtclospano bedecer9 mayoro ling, Jos Mara Caol 19119109 -prque Mart alz unIpueb conmente9al prpito.1de19oliga os C91icarte, oL Mrnlo, Acnacocn Mrt, leyndle en dnunci lao91099ul i111199199 secto sovitico,9pues9tdo fueron co mando9000911,011911100R. 10919. alaloz en91el llolo dlai lo 919011091109FI19l lol 99911019011 narde01101 dntr e00910o0c91 9 l 1191-9uYBelo meinl"e o s instantes9111111 ,li deob lolosEtdsUioyloodi'a deisee s' ovito.oolp 9109900019099q9191199190 oorpoop9lloioi 1 11 o i ca11911 n1911o; os olll1ollnto h siinuOldol raivsde Sndo aIido oedadrd 11ita de0s199 01 iil y no10odi o a losio. llegaon oos 2,500 ¡emanos que 1999pocr9su e oiioada Pgia1s, O Ol1lilllii, oblpphbyollo o Entre eiollo te enll 1 50911119, loll laoserenid d lo oi ',ono seii alo olaban olel %ieepri9lll do l ueo mejloresdOio lINoo111911,oioiolOoi l 919911e11 ioloas.1911191119101 99b1-I dolr yen a rspest 8 a oens hlseorllOoaoKrliaolunao. do 0 1 0 homenae a a mmori 19990a 1 looo 119 bloo'deqinvgorooo 9110no10o1stant0e 91Oiomoll, 5lllob i 1, y 1el me ue ura l Paria, aquine, O9P99uenciOa epolo111 191si11910do lo e rt, e Brl oiena¡ como Gabrill Utal, hg1, o i-o o fill "cantar todo0le bella,191-,,-9119 91991' 0 501oo9 99001900el5 00 us iasmpon 4 odo a no eP1o 119y omud o js oo ol juios noo O c o d tu 0 l i9109 19 mira9y9 hacer9todo991111911 ol lol99s0-e91 la1999991909n. 9 19 9105 oio01919191 l d lo h.0Ii Oj 9 al-00 esoNo respondenl a 099.119910, 9191099,0111 9 91Juan 100" o llaa ol "W an i bmar 1 00con9la9191911199e0 1990199000 090d. "A"0A del ¡~ es paticios bena nuev la fe elos1cryentes, la nolet911191 cordial d911Mt1191190,0 al 911m10que9Do 9o 9109e, l oneekn-'ll o 91901190p99 9c 00reado 0 9de0do91.191919-919qu npanca999. -n1 oonoobrar el 9 9010 0190 001 0010ea011 sea llOo e tooo 01901-9oo~acones siarecl enle 1111 J 90 en990910 900010Porque 99 lli. 9099001prooogrm e t adgia lne o 01 s rei tio ~ ptes. oso.oi 10o SI, bcon.bOOd lit d0919~ onde oo teo e iln. 11 a 0900 soz a a. lo ar coe0n9999, ario,1510 0 envicio 90 091atria.d 199stmu o a eco l0009,e Io i m0099 ofrenda 91 ba n.en09117yi9199 0 9 1919 00 00 y00de05i1Pjar09o.1991099919919 ¡190s blo ert" e pelar tino'ila.OiO do^ cAl co 919091 me19bin es91 9 >tar ii6lAol.*oboudo aldo-019 a m191190009 909 01019 01 10191009nAo 0099091191101 goo9 0 9 9 100 Oo 1019019 0 OooROOOk.,lO,91001 Moc 191 d1~91d0aoY 1091919109 u991 d999009100919. l9de.o deue1919.0991 sin alob o n 9i., 1roinias, -de0097910iey y19099t, 200 el nmero.,LI099RA)¡ odio91 su tradiiol lucha cono~Crlaotalo o 919. que 911u110Los91 hlndeses91p111aran su 0101 b 1 iantiago. Rodrguez Roa 9190199o su99entierro919ra9ho1.19artes. a las 41P.M.,11091001 le l Fueraia abaler, ata n 2 y Vedado, para919011 coaio l cader 9ast ol Cementeri0 o deCoiM., 0900 La k1 9 bna, 3 d Frero d19 1 lacional piearios me la mayor i adiestrados uera de Ru

PAGE 22

Pgina 22 FlnaAsa DIARIO DE LAM~A. AMare, 3 ae Fbeods1 Etudia Peru usa gan poyeco de proalccin Extentder.el BANFAIC lne(s !Actuacin de la Actu ms^ estabilizadac la Bolsa de Valores d, -,eLIA, AIJ.I.El ,hcelde prstamos a losconsNe okauadovle eoprins colonose ~, d 1Bolsa de Azcar N&ok cuad umt eo'aIfe d laasr=,d l~ -o r aaaieaiaa del eaabalsd ¡noois apdel 4ro ~ A Mllda iAfalals can__d._ qrii Par M.,II -as-l-aActualidad Econm¡ea' Am. rIo ro~d. a n 0 1n51 11-t a,," eImlMlA tl-Qia.asisiaia Perelp1 0, 15 ea ____ n. .l. dll¡,l¡loalas IImas sosteada d,] aa a ladaCli.asg,,.]l.oll.Ja, alaracin rltdaal M iaa lill Uiaal MI aal a ala aa l ll M l da.al iue .La d s l s la a ll i saaS.d ia iM.a ad is l M a1. da l s luQiaa a 5 lo1 a u d n l d a e re s s n e 1M l t a l aists i a iiidalllalaailel ad 5sscla sAa j5saaal % a S e pro U. iliala alAs, sl ln 1. a raadl sdsb aasllf IAI A MAstrio, llia NsaiisaiSad sa la lcindad d.d,dafiai -1d l2 %.l 1 1 =auiaa'c i0-liS, SWsl la aadZ adaa iaic>a. sla a Ssa cl a aI lalldaarr naqel a d a o iild t a ssc al 15.aaalaalnaaa a q alca ass ssllaa ldalsdl lsa laMa al ala dsRno a scsi Mc ca aldaasUaiaal yai. 1.a.ls llsdi iiidCldllii"sasEil dcm itia, a fa*5aien lldet li.ia s P esidet ~ 7d. aa~aal~aca~ 1955. da i id sbli Cis hld la csl la Isal*day. ? l aaau asiisl assiill S r I Ps, H.eaaslh dd la ld saso. Mail Sc ic c 1k] Aaadesdaas aYaed'as U.a*&c0ldls ida d M AI ld lia,d a D'las D' illd l1. ula¡l. ala d . .libis itily sid5 dlcada la d ucit. i C IsI. ssaaalpa u -aaaa Za aa di 1i llaa cas.Lsdaia lla i iud aRaaIAi anDii iilui aa maI'aia dl l d iS Tin s i i llt. a iCeitle, dl-iad diiieS aal iuai laside bala .inl*l,¡,au.i¡'t e laLl esdra da. d e l ta y l a s i lIda l r i ,,a ~ d l o' % -, a .aa t iud a is ailda 1da ii i E slassO "la a 0A~del. lM iiil alaaiiii itima M a dcayda iiazilie. MurauJuniaii iatiz1 td rom a. a l iasai ail.do tuail Laeasa.Roil DEiiu LAiM Mii A 111 uli ca siiiu d. a ,, 1 al .l, s Sus a l dlabor dae. p-1 i "a i laa-ub t. da .iida1paasd V i.I ilia aal uiiaia lauisallA li a M iaaaia i li1. aiiii1lali LaCACLAOA SPEIS EMNII RN, h ualaaaaIIJ.aadalaiila i5laail llil lM adaalaaiu-. P siis al~~la-liiliieaa it a.plaCaa.siatl liii lil a .Iiiiadaaiilliidi as iayiua ica cii .laMaes la i is a id Riilii I ii ili u a d li lu-alaataia laIsa daEcodd itiidi l uii.Cal~i,riailo.ilt-.a W .la i i llia llynsaiuildiaaii-i aiaeii a aillaaa a Muh it laltt a i a lda 1 u ll a lla lena iltli liudaae lala yls a al 11 pn. .iW d da lan Cil9 laCi-lo iii saiad .is ii dd e-a s l a 1 1ai 1h l11.21laa i i i. l l-iA a l itli i4i.I abaides lsul11ls a dai. a d-uiii lel-¡, a ii iaaYi al R li#dlo'*t l l 11i i ili=i aal aialmaila~a laiii d a ailiilihiiidi d. iai. dasiaiei.aida dii a iyiadul15 iidiio.llii.a1alila. lM lai¡oYda¡U.ad -Yiil'CiiiiiClaiMd.li t ii .a ll ala ils .h -aaal aaa iialae.ldpa,.p.aaasaliidsYilu .iii aia.tiladiu laeCl i a tsa siadas psi ji iiiiihilili isisililiias .uiaiaie al a.* i.dlJ. iidsusa i ididla.uiia is-li dea lil ldaalliidasla qydaia T ih aailial 1 tls a a u a llla l p 1 i 1 ulu~ uqua t h u Mu d 41alid 1lSd "t y la iiliaPialaii. tadildiu uua eds-a Jiasslliiiiiiu 'slllyladi u ~ lii 21lta siys sl lla'5li. ull?lCi ,ali daelaisalal asili lda iQeia dll ,la a l i 1 alla la uab i.lUt . i 1a.lld al p la4a SiiM iil a 1 ya illiii di u llaal.isls lls ilsea. a a a Fiu Cia ililliuii.S ia ii t lJiia i liiiia la ay iuiiati.,d a uis la ulass llli I Fii a dl.d[ ,a n d iiia15. 1. ieaa. ii Uiiiitiiii idie e.,.¡ d iil d iadaiaayi ily uda.ii a lilliaiiuiiiiiid llil, Cdl.no lllM eiilda aa ld uii al yilda iaC .M ai iiaiiiiil a a islass .d la dii dalail 'lld s ti. aaiien" l. a e aiy la vsllila a u d ii d s 'a W. a e1-nci% pn'lsa alql casla ha n la aas yt yiA irsa iuuM lam c. bv~ ,o ,dl ,CCdeEnmr l P, ¡ros i ul lalaiia~iiiliMliii l iMf~lis isas sbebe, %,iaiallas fe i d. lsh a Mi uiiiu. Al o :., lLlMiilo' lol.n. u. dim lCuilim sl elala lld~ ~l erosel Iiail iiiiel.llaiihlii l. y-.u. iiiiilliaiaa l8 ii,.u as al aaayaahaaPsin dilalaaiadipiiiliilulid,ll IS, 11. 11.11 E-li ili iaasnaayln60-11i!repsalaai ,Iy.Fala ~siia ed e nRy.c% in.eia d oirollPisiA ii uiii. iii~ u~ i li ipialdaiuadl -at l ll ay ii liiAei diuiy .ld1aii Cii i tlaiiiai illlu isIrlSld Cidihliiiiidil idl.aatiauiiiaialidiiliM ia-i sl6. s uiiydliialuiii daaaid ii'si 1 -id^l iiIau o My .1[ai.t h iiandiaii -aen c inmis ~ nUno ~. operad. h, iiiiiil Saatiaa a i iiii.iili~M isiiIii5iailiuiliaisliaiii d ia iiiailihdallildiaia I r ad i p y a 'a=il. aaasn dElii.iuiiCiiii iiuEiiaiidsIaaiiiuii5iai~iuiiaa iulsluuaii Ca iaiT.,EaiaMi~,iiiiiqdidSi.I diiiilMiia. iigiu u au yiata ,etIgaIiaiiiluI i aiii las si eE asac aiad. auaaL.liii a taiia Ml ihd ld I delid-o Si1l6. a al E ildMea lii i 1.aa a u t eanylCi a lia i aa1.i ialiitieti-l iiliuhiliiidililiials h ai i iiM aiili 'i.hiiialibla ,oi iuaiiuiiiiaihlad u huilli esalE sa Di -tfi iu aiiul sltliial uMasult Iiiiii Laalpsiaa isaii il uil d ii eiiiiiiil e.iaiaaiii il aisidals laal c iili d i -til~ti lidiiCil. E ha aIi a. lla ai-d o. a iiilaa Ma, uls ld iam hh ini II-tl idoit sadl, ., .a a yal a l d.aha a' .d 1Iiiiiia i iiiii yald, .ari t, ailaiiilu l l39Ait la Eaiadua1~Aaiil la iii uia iiiiial l d~~ Reu tlala laso. Gesdaciiito-a iia1, 111, ied iicit~.1,1ua 1. eahhisllq.us y. l loitid d qir. at na .Auyiaicaada lE d, el. ila llibl ~ au ii ii iaid lonisaa111-160 Mil. d e Cla sepl Iidapli.iliM.ai,aii la.a ii ialiii l Mt'li u,s itlenia iud, Ris M. II ii e AC iM i iSCE iC32iM i i.iiualM M aAda pAM ISV M TI DI AM IEN IaT RCS CON DSO U d la di a i lRda ld.1iaaa.lio -dii Cih Ii iiuia ii8iife' iicdi li ~.lus iel u ii iE hitM l lahil 1Ellha as ana sus le TA AR NTA.ELDEARAiECTO DEIN EM IOESDE -1 tt ustI.l il i noiiuiih eMu ..Sen¡, siMisla4 Y.i taal'ylimodo0 o.sa1.b.ah ud.s p~ nzas Ci Curi y' ntdl EJl osha Coiiiui itaaaii dau.'aiiiii~iii Cdiiiidii Cd.aEsa 1-M7iti 1l 1Mi nso d. 510 t5 Iuda" Muad a udiii.i" l ea oh. li p, ceAlalaesnma" ,-, 9aIi d8]y m do.rernd o 1Cu 1. ,fi~hhacl iisa s , quedeae. elad se nl,E 1. ,. uolde1.'.ciu ud. I. ,iv. Ui .ialo m 1 92 8 ln paEil, 1 U 1iaiuiPt tdas l al s ERA M DSOSCIIA CU A a.1LuiM1a, ¡,oAjsRli, aad a b.B.iti Aaia u s ., U,tia l ldlae a. uera d.u aa piuAuirn ~ 1 i-i Pd~J dUil it .e Funcionaiene luu h Mth EuhMaaCileIaii5 dSCuaSumsailc si ii: tuia l Aormalu. hAeld#1i78. d, 11u -uiu eiii la ~ .h.n n, aratla ue, d, Cyuollau ha ilidielSUR,,ieaa .iNu i~iiiii 1i~anMa0 de muiillay ~di, ¡n uEabiallcerarc, ed.MS i uiliud w= % ueol10,, .1 aus. Mn~ ].au Ciii 6aliuihin idaMIiuliiidaauiudliCa iEni iii i-titi. .l, -,s1 _____ u luh i i" CSd ae. taM Sil doIuahuh-haudS', I' i' 11uta i1aa dlits5 a aaca saiaqued a a a i. apu5 lisii i a a u, da MM-111.1 mu. J-y su"a." . AUns Ui, in, .o bi,hddo ,n, vidl.p, l iie~uuidi.0iode ~~ 'no UA Cal U111 1 IlaM! 1.iid l~e i.iieM¡. lpign e ~nuas1ilhila .pasia Ails"E" s aL a iu3 aai55 i58,.57M 58 50 40 l, l d,1. ~, .o I.! s ulsail dil. ROM EDIOS ,nluiacaeisadasI Y-U. d".?7h" e 2 6,M,0, 8 6,M,6 y7 de 0 1,~limt, .ient p,-e¡l fmg1 q, oC11ssaRural ustoquM Cn l.IR I airU cdlnos lac. qer1 al ad MaS1_d.__1.ic aol.A si -,cgllan-cooCmela liia la sau. si. caidd. di.a l.(a. d la aila S m plifique inl. ., d l-nd a i aiaali l uaa a1 ui1huata1tuecidS-DE.CUBA 1. lui ~sl a L iuauliiatf E t. ietd .Dr aulaACii a yMii l inah'dhCa i ii F.at.id' iM il. iaulc-lau uiilia 1i la i pls ai udahaiii Cai iiuad l iuaii ii alplitIil.U e. 1 .PC. c ~ nmihoia ru Li,.Itmir 1 m Sm _t C6 si ia ccnhyaauu d aiMaueiic cuaisueaaiu l 5Siadidya su tr b jo d 1. ds-s ii.ye Ip aaiiatsCaisisy CaiuCiia I .ahil.,,p .u od'.l: d, IpI alas.aiV1,6 yd iaClaa lsbs11 Milalu lu. a aialp.lala ut usBaiiu CiipadS si.a si asiial. uEsaa .ipshoaaa. uliilaa i lluhi diu Eia. 1cm lt1 F n A r -, 1, u nl o a d a us ti i i a iu du( u2 "C i Ido no danamniddiado 1,a-cisias y, ,htdii d,sdi d ioi la. d,.u1.a90ub~aw:,t,1 ,aaaiia d,]MB.Maihidal y i Ii s d i m calls, om rsu a i iiaC hiSa lqenalad, 4 i retoa . ALGnDGN S' isul aca lihalicqs, almudada.,pa lu.MOMA uas Es daA.ue¡aCla aaa dal da hRC, .c.n sin assu 1 Ds ~Iaia idhadnh1 aiiu.d11~~aa sosla pis~aldiu lii,5AhEidh M IL 1 la dsaac alsiaia al MaE hiidd Para l Desrroll nds trial -Cubiacduialn de los l lih l Comercial Su1, V,-Cs el CA. i -l.e] tus d U saus1,.a.d 1 Mi diaabeaaEdnaonudd a-~As IN US RAL C tEiTBANKle, C o 5. e aaa.qElgni sta -1las ds a ils-i"" ds?anih ( JElA pr.asE i pili.adeaasnaaa al hy cmo m.quaiaa o. dde1d c osl.D]Citque. C .UCMi AREAS ilIi5a Rala aosani ,ltTa:as di P tC l ter anba eddj aay-, i lue en e C iilPp¡. doca.aii CMD u IE i A MLS t, Ivy dsiia Md .qaeas A S ci el s habia coniderad, la 'aval-lha.hdIi)Pa EsibpiiUsaCQdcii-IERCliiiAYSRME LARBOLSaliERRElda YER EN LA OLSA daii acreeaeni amliua lt~bjad cstailaslde muocaquierl! 1,qaeSdai1,5' ala' ca iYOKsay cAla aeaiul ac ua sY Oas -aldmiteasstejedala el. O936paCberCadibnk luaS diillsitlia.1a.dsS PAAIVRI IEO A l da INesa Saiteca aniguaeasm s e ibles Cdtatrd,. da 1.i,.bCJudelilusi r, oA.e.ia'uHICGO c aladssaSdla -isla -'an;snala d.d. 1-P v,.a BAda.OdaHIPOaa-ARIOiaMENDOZACOMARIA r AIONAL PSEGUflO teb ht d illacsiaL Piuus a ula cid a a AMfsiadii .ucuiaa.5 .~.bsht 11a c e 5 bteQe ReBurroughs d aEnAt. ",1 ., dC.,e.d. oBIO nei ,1sf. vlM btyds,, e C Ub, E NTA CO RIE TESud'¡e Acliaislsaumcnls. E. daicslhi r s t3D2 a 13,ui EE WI' I N "fI1Y EAHRO ualsa iassCusa-dia i 1daDcsalc d b. ) cid el~bus do' e annfadi 5 aia dos s aclMsG aals G nda ESTA A SU iu tul 44JoMACUDAd.,,1idyda5.A y Y R. .. ii_-,-1.

PAGE 23

A~ojOj Fna,~DIARIO DE LA MARNA-Mrte, 3 de Febrero de 1953 Finaizas Pina 23 Registronse alzas en precos, dazcares crudo8 Y iiturosl Cotizcin de los Mercados de Valres impide oberodudosos la Y"fnkadeaar eu 6.13 Ct. Subi 7pAto LS D AB~OOAAiniciar la zafra Ui.arfi soszzb1~dogiz P'8 .0t ercado'mndi. Axssossso.s 55 U ab.5, Cbd.,Oabib, d.lceaO., OsOla luo Es,NUAa, Casificado DIARIO DELA MARINA perspot m __________~~ 050.00C 00IZA CON OFICIAL-endsngno t." FLITE 3 e., in oONOS Y OBLIGACIONES 'A$e d sin eno 5toefIcosoo os sIo sFls s Icn.irt. sCCi $5 ss,000.00los so 00 el O.5 lsioo0ossd~ oolAssNectsAa los centrales -d. Oos 0. beoo0 se d .n1tABACAS FUTUROIS I O LIGACIONES i. s0s OE Me a =sods 00OSb.dOsN-sorZ socG-a.loo ooiquesyoeseraoz enitalSbsos sod o tosoA00ooso 5 oOisslos sOsi si ,, 6fS o.D:So S t 005.Oooo i _,n ~ n tn n a 805ots so oststm55=65 Os osood sooOo Ools Ns 0 d.s O Oos. 50,OsWs oos sosii o e'Olos looso sa;soO fi5 oNsoss 00 s oioo soollos11101 siio 1 d 1s s-O l l troBssosuOts soSo O l~ s05010 ooos SI.Ooasosl 0 o$50i1 sosooso0 osoosO OOt stls os Odbson lo Os0010d.OCO.15113555 55.D 0 Dfo ol l o" n ,l L fiOssode t slo51slslsOossOolslllsAOolasl oOlldlssssll oodl OlsOssss 000lllso A OssobOpsld 0 carsos es saumentar ssos oosn OaoIiOOt. bJo. ssO 1Osds ,l.;ss11Ossl 15 s ollSos2O' o.1ods" SO lot t.soodloEE ,sostOosssoorobosdol A CIO ES C51150sllls05Oss s oooooolslos ll cO OoOsoaossoiossLo ootlosdd os osooE-tOoOlsOOos ~91SS 1 00000-s5 'lssa~~ tslooo a.dso 92n 'u. t.0cNO"Os O d0001 Els .f A .53'1 Cobso Ostos0.9 btola.solooo Oo lalOOO s E 15UDo sb asoospo Oi rSs"OOl 0 sO 00a ~ ~ a causl 0.O5OOlla0lsos d "h¡.di o A" s d pe s aio.ooosO s so Osf.osl.ll b, 05.Nssss sooso01 s sO Co sg oltoo O 's ooosts sosoo o os os la's c sdt n o a Cooc sloos ssolo sol1 . .t. 0.1 4 1003 lolosoun.¡. 101 o 9 Oliioic s00~Aesl tiol 0011,100011 o1.100100 sOBlols OsOli 00 00 C00 IEoR00RE0 1 10 Aoos C IERR100 E % .1.sv~ loso i i i i i osoils o 100 00oootosta~~0051bio 00=o~ses 00101 D.Js. infi ner os i00ot 000 d00 .00001Oo do 1.00Vegetales El00 1C.0,01"000 116,niodo Ilao 0501 00 i1 lo.~~~ Ls oos o 101000 0010100 li lio 50 00 01 001 lo d 0 01 1 0 0 0.97 -5 1 01,17 Iba100 e0s 01810.009 bmhoOlAOOiOOiiO 1loillsls 10 0.0 boou CttO b Nloo bsoOsobito.ol oosd O OsAooltifil~s d.oos 0-MI Central. 0100 00 0011010100c00 0.l H= ~00 AC01000S A Cr.l. d ltr p% I,1~ eF~ , H a blc do a bi, alo s lE a c e n d a d osci Nr l L 10101l Pororbsorolio Pora uondoL.10,0 Osbe, da 1.1 ].te L 0010,100 1 l1 mbr ,11100 Af~l 1 6.I ., ,d ,, tl ouida las.-01,000101000eiq01el 1 0.al 1 t~a ~r~~ob d 1 00aoImotne be, as Onooil, d ooobl lo ol lo 10000 o l lara -l""' P' 000 sobo 1001. oo o l ClIs 00 oilsbooIIoI 01 1, ~ d ,eislOil ~1 4 de cica n 0 eo l eao .Ioiii l o iiew 2r,, oo, l I oolOi.l.li,,ao',isl -~ooOO ososd r%0 'l. ~~ 0000 ll.36Jiil lO 1011 0 1 ZA i 0iio C1ALI. 2~. a.j Lo ~ ~ ews ya 19 [.la. de e-i e.0,0000 0000l000a010,nd~~l 55,900 e,, D0 Ooo-b01~Sd, h" la8-"~ cin o 2do O d, t o d00 00 0 1A 1 000 OoOlo lo c 10l t ou damao, soolob ooj o :Jinb iolo ooooa 010 00t. Oi Ol l oil os s i, OaO O Os o o bio oos10 Oi¡-' oa. e P~ dio~ T oqioOsooosslioo80 oAooiooobogdeoo so N-. 1 01 0: bAs 11 b OdOOOdsOOiOOOOOa 1d EN TODASoooLASoSUCURSALE0S 5 2 t. cr tobo1oo ,I trdsd ~ CoiooOOOso djb l j~ ,r, c,_10 -G-5o Etso-soio _.O.a S000 00 og (U1 oOiol it 5 O5 o n0501010005oioOli ooo:,ooiill IOoOcOloO 9oo ob mec o t.o. so odooo 2ls. Po-lo 111 -~ 11 aoyAd.do 1000las silarrobsiiioooiiioa 0 1100-~~-' 00 ~ 1 .e 0 bl.3 eso o o oo 5 0 0 os o o i. 5 o s l o 0 y'r ses ir Y N e g o c i o O f i c i n a sEM g O p Cso s a IE sR R E oR EoL As o o o oii lo tiOD EooB A N C OS11D E lU BlossptsoOolOdOds. Poo o 0Poobso.i~.OSOOOOOlo 100 l64 Nosb, s3sods4i u313,6 00 rdOF. do Os dOs oosdlo 1110011010 OSO as.p.o..ao.i.o3Os8 T 1pdlC., Y dofosO oslOs31so solados6,5s67s1,"00 ~ lSd OUOs osOsY anOsiOseOn el D IA R IO DloLloMidos doS 352tOO 00s obi 0 lo CoOsso1,¡r pa6e1e or ? EA50 5 3o62Osts 36d3osooO u, lsod_, OSO o3.65 ________ OSiebr 67Oo s6Ooo2.50sioos ".lsdolo.Ooiisibsols 0,bras 00s.osOoosti s so36,5 ooro e o etom soOoio eO IM presetado u,a foSsstE-0 o osss bssypotos 00050 ogibsP o oo 3. dsosOmsBoO0 oNsebs st---stos c N N.AL HRoS, O PCB L 7510050 50i05 0 oooos 10 o No o n l s Es o o n d s p r va o s s 3aad A 0 o d s d o io sn s.0 o 1.o9 s Os54 ol o8 O t o o 1 0 O o s s N o a os h r p d m s a e n e o s d s i so gs o 5s s S s E l O s e e s o o 3ot l i o ,4 4 N O o l O o l b i O i o l 3 4 5 s s s a r ( f 0 ohosos0. toso sposoOdo Assc~1O-_ Sid.s. om nc c nC. %spli A2I O A A ,a. valer0 o e,.''s ~ ,,loo" d'o l ,oso ha gusa 1e are os daas o uotro odoisS.slBSo.A.os sisdn O'e'00 ots000111~00e, 05 po ood s ~te oststos.¡¡po1itjqAle.ssioeo il! sOi .Ii o95da. 0'.r. Pe ¡o05o 55d, 00005.le10000105 br st. IOirSEBs.H.datspaala.~osoa OsosoosAsls.olo l e 0 c~.-Os.bos t h s in 000. O so el A iso slo s000, sOs -AOstasitC.,s laloto 1.Ora an.1la l.aSOteb.~ se 0s0i 00til lai. 1m Y rk1 bN T¡ -1I eis".a0,00.O. 0s 5.5rIb.b]oosc .eso o t od l.o sos 1, 5~ ys id ia ,5tost s O OO s Co 11 s01CIi 55d0 0005'o .,1 El ~

PAGE 24

Pgina 24 Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARIlNA.-Mart(5,3 Rieron en Mirainar un guarda juradoy varios L zafra esnra1,'C *y-: ciudadanos ainericanos La eunrale 1",mauy reniielJezCorecio lisiM:ads doli s e ac s t iada aia n .la.e: d 1 d Prrroga de 20 das, 5atac i ne s e a ta sidas-d ,ddlt ad ahiaMss ia aiidsa ls Ia.asi.a lala1i4adM ssis enls atreSy 88,sasass. sor J LiMarnez.j aasa r af a & a ab del. 1y7ae JS hJalda so ldalegra dal)hoagsare ra hoalgar qaue Ud. caida aseosai af t nsu#amaltiplas detalles. El DIARIO DE LA MARINA esa u eaidaquea#;en&cpcescseis atsdsoasaasssdoa mocuidada qaes a maaa, y tuce 120 asdai la esas fasflauao as.audoptado al DIARIO cosa al susdsdasa cssildcdel hoagas. Un Buen Hogarn Necesitoa un Buen Peridico 1 ¡ ORGULLO DE GULF 15 % mio s refisali6s ~sa, que, 'Calufier¡-e d So mejores aceites PREMIUM que exstes en e 1 erckd 5 1 ~ 1 ~ Logrado.smediante el procs m chJ~ aa e~kxcusiv de GULF OIL 1 COXRP(EATOIO El aeJ.rWI.Ybkfli ir* Con moivojiade habero seiiial. Sal&migiaz. la Cooperativa de mis. P asitacin conica5aotra.-Pinaras Farma'cias de siszasla misma.ls ase imssaible paarsu cota ranies al H.a sd pdiaaenasmatimoniaa man sa ela inersante y simpica turosa fondode 1asccad etrdeM55soita 5eya Bdins Coceciniaaahiia5del disingid m-OY baadorei C rrdiaris dlas. qu saleel e Qece a ita. briosjn ogeDC ntaoraa Pblic vala darmaca, hijo a M A KTK d Caa-etila de Oabais l u vezsade losa esosseoresJos D515yElaMisar ESaEnzs AaPASan supnid adesigncina cor idado AAa s mas eiitacione s reibdaspta n feices ena odos, uniasa ia parel ire-assode a isitcn mssla niusa de todo csazan. D y M A ls SMi 55 de losInevtors-RecaudadMos_________Y______UL112 qu uoial eineley-decreto Luz o. 7 es a fa iisa 53 medianes ules i5adbensspa DE CIEGO DE AVII A Composteialo 815. A5-010 rada ss caidad corsnin. Tdaent Re NI.1. .a .A4a te elslclcaingdaias e i,¡ 7 Obsaiala 1550 su MecderzA ~ ss qe s ison destda sa oCtaaja i CubaNos. 7iasq. .Masisa 5.M~5 dorsas s iusa as osacasAi iso E mpedraado 517 nq. a Cuba A-51 eso Retiro DESDE Aus E ~vIPLAu.sls orspnaesnsfi acos (B c ausCo5saia ( ra qu enF ifa dasyer c soza Sn iguelN o5o. ~ rla iicidsa ls sigutscta-alaa ,a s iii uiile a iiatil Caolias, a Es-y Sa n csOis. .i. ML-1O0O a A ideaisda, TriunfoiAmrica yMnte No. 7 14.A 05 Riay Osalqiae. L-552 Reonna snJedc i siislss asaisa M-1231 DIRO Yl. o egao.cnsuladyCosln fa. M451 ha ds d lii s si sLsaa. us 5.a yaceloas. Tda oaeste ingen io si ie-CralesMi. 113gs . A511 tesa ala5 a aistrdamuicsa Acoaay asTdVaM55Cd iionspla 51 l No.iM S Si.Csi .a q .a.d UM-095 s 1 Paiude s o 18 -37 ha dd d) lca s[111 dal s aliaicres a sdO. M am Sides.45. q.a a , TEsla iludsd a te lag ar, snt ans NoM. 0 s413 iSl -5 deer ino alal gi l ssla sjienaaens a. .di esafas incrprao uea-DSDELdiass e lada dLA-a meas cargo.sd SAINdsA aa ST AV. u u-saL Fallci a soraViriniaSomrri¡ Inantaa5 s. aaCocordis asara~ Mle-elfle i.reeninamente endalia 1. 5 2si.a a. e. -as~ ,a ini a aiai e a aana, Inata M,1808 s. ta O -4se la siiaia oa ria viusdaaCarlaod s yq. a 1 c. nnM ro sqri a saiaiz siday ladiN. aa u itole a 13 -sos4 si ada e! c i alaapitn dl Ejr ito n iCalae L. 3a. ~i .asM-asa 1aSu cisal a s d o trCl 5 asla d aarast u N a 55 alss 117 se 1,a donJntdcdascacetr e-laaidr N.555355n& -44 Aetdl a c seca.aadaiaer.aa ss5por-55 da ~ oceaOf c Telrcea 2Ma Msqa C 35. -usa dlvl, -Trec ala Mas aas. AOC 1a aja .15 so. Ca 1 -: F-~5 Mei ie eaaa na (_ aye)som are 3 Ma. 9asenrua y 1-130 farsda uts agids aiSdsd a iiaa dSia O Eia. provocaran Calzad,155 Su a(s. a sa .calas. -55 agnsidas en detmi nad ias zsa aiaidi usl il5iida AsaaA. sss 55 55 sssi asla a is sa cla sslas csl issiai isis Madl alle 3a No. 120a ¡ CabydasaF-6421 MJsspocad 51i11,ll5Ma ass sasi s a lle M, No. 312aa lias21syias3 5-456 Enis cambiioacna ea se beediaM aron h ii ia iisa a a a llia a iad i lss Cii ~ aalle o.1 62 .1 y aF-asas.7 dacoechsseaaroyaaslsMsa 2is.a 39Ma.4voa el l dganaddo. Juveintud5sia i5 5 s tudosa VelMdlsa s lli Mad. . P -st Uniaismu.erto yl s laseis as ia alCaslrsi~di 551.Cssa 7N. C-ent uaNy x*-tsa En alsaslai 55 e a. -a daora Misdha d IdasLsap us niea de¡ oidocmiantede i esi os. Cal 2iiii 2 .P-33 ,Sur alchoar n jep qe aisd enliadeseaa iariasueioarsal grOauaedecavoradosaconiilas SNTO de As S. si aa re ad con rausisa atas daifiacionss. edaas .ss Sa LCaa da laora.aes -7-sit aasbaal adjuala nce deOsas10aiiiaideiisiiiOcta iaaubrepsMunia i. X-a71s u muros ei s a ss sia s hrds ulo d al aa s dis. ls0dis 5 i dailiias Octsa Ma 0. 5 Si.5-1 elo, rvs. imras, o ieo r n ca S c al i a cetal a Ofiai iial ~u.la saiMosdOcur3,CaplNo. 351-753 lmudta Alsiosngo No 7gail.AelciaX-03 ¡Y alAlecisen eldhspitala civlE aGenerallss Lee, aya 1115 iais.d.Mada1-5M995; lsadeSocrr fero aisido d Eiinasa]aaunesd ebo. ia1953 asaooN' hLer idaOvs ilaiAdiirtOOe aaga. d Por AlbroCfi ri z la itin desisassilasdeJialacin oMe a. sada .Pl a -71 27 aos;Saniag Obeg, Flix a Eposci deHai Niral aros a la ntLGals 5 5 iiiStCaa3aq aa .ero I~t LzAoasolis ia a aii a oasiosasiladaiiadi 1d. s ( ss ar l a asaedas eectoenis taJos ias74,a I. Revoauin X-70111 asal cs ija Greaiiaa aase ao. A se uedg asu saila il la R ialaeas d s e lialt e¡1udi a guerM la o.as 2e .a. X.~ deLsS aeso5. LilIM. As ¡uusuide ibaisaii sigssa. au i usal el.Sata lab .o 4 (epary A b s afersapsa ron-d eslaais a SI Matsi a E siacabina quelioai a b a iiiisu sdel i nis ters. io de sC iiiaaa A-l6284 nesanteul Polua de ea ciuadal alisi a Sta.isss ial lis.51 5 das Aoa i ti cos e e ta a e os sl dsusa el pi mersa da iio i¡a a V ali cn e s.os.a. isasa y cs asaioncaejae as ia da A de l a Scieda 5asa do ana Ciiasjo.di0,00lqial sd dearrloz.conac sc nitr d Gbrncin esiuy a mrioa'Pala2,Cri____ ldraicari.a suea auas s o li 5a 5 s ai L a a gu adNo.i 5 153 Qane llA yunt5samietdeia sa te ls Mdiosadal mes p bods Mas ae,dela notsa d aa rtMusa os odiaiiosda C EOiiaa 1 IRaiju 4i ciuad.5sBernanoa ve o ls a a s zda e l a c heusteydnaxesld Subsiaaasild Cdl eroi85,iis Pei 10 csoSra ois s ie ldaM s aiais lah a qe ud cntmparamirado, s-ioisadse 1953 sa Ironi5ui ySan Quint a-7ases 1ndo aa ocAMiRabo~s a cansOl addupalaot a isnica. da ia5s Muss,1hs pen101daiM la r soAber os 7 o 11a1371 Dming oude iadu5AsDniAlal-a aFisa d qince ao, d e t,ron scuaal Cde~lar o a a bFos a ,l s as L.U MIaNSLa Laa L3 ;)residencia del Ayuntdesasooa edicio dons e oada iisa lada ilStda atla t. a mesn1 tsslu M cesasij s iadal ab u a pa r sla liadia ardaiadosusacrdts piaraeso.F sriaasy.Herrnra .s.sXa aosaca asnos d ue¡ co Rosa a asusos daNo Lsiada oaaaia ~ asb ls ia a a nforain que cbioprda. al-aaia 06. sumiisro aes. Saia5 a S ece s -as i iiaai a-das desaad -idacrumo 662a Mrisis a C dcC .seoAMa. Aua. A sse~ dlacle Facso Sn a a ais elbrd a fs.ejandosRL yal165 3. D ea r .s -1 lasAa a bi se o r t sa sina Y r a i a re t e e ra i d de a L d i a sc i n al ita y a. c. e C s u i 5 u o flsuaconejaes esatuios ettne-*sau.pi u els odspois da he ORam LoslJanld. X-513 d e a tido ubia no. Osoasgaciosasijoasid!seoa Red a pon a a issicdaonDidel ib-Ms 5 A 5.O.5ad5 St Alad uiia e a as ussa ide brsPlcai a sum a Sanlso 0 SS a Conernca n -ws d M"' to ulido aallrsosacag seL1(,0.0 enulsiita msde¡dsLaS assaa A prelafo). -E Unidamo ami a ninai2ela brsdl iAnoi Albemue para kU*5 de S~Mad, Por Resolucicp del. Ministro

PAGE 25

DIARIO DE LA M1ARINA-MarIes, 3 de Feb~rero le 1953 7< Oas -ficados PAioi 25S IcnEo miaNUNcloGS, CLA-SIF ICA DOS DE U LTIMA HORA.' CONFORTI PAZ% EN77700S0Y 0700*7<0 IflicLroat pasa el examen tinal 1 ¡ Sigu nel ErinoaparedervelorredFoo r _P.)_________s .que haga la mi"l en 4 minuto, Oportunidad Aoaqemcosatn1157pis7e grroha, 7 os1xpetpa5eia 77uat7o minutos< y que7selgren7salts7altos7e7siete7 ies par Por FRED DOWN, de la U. P.scic Ah7i~1~ h717 ~>776Asocicin7 NEW7 1 YORK7, 1 febrero 2. 7717 777117117 717 777777777 77 7 7en7los otros71 1 1 is Ahoa qe ls grrohitsde 5 pes venos luce coa crrintecuado n e. Jhn 17 ay. e Astrlia es i ~ e vndeediici trs d ci_ la lgralosaficonaos a atlvncid deq'uepuee c dIIerla 7,1. 7to 7y71) 77no 11 ysi SLiiLi-c 7 it esprano qe7s71or7.> catr r>nu s E a ire d, :i pirnta bxc i o!1 e to mnspeoCor71l77 Warmerdn dorde7 pies. M777777ipuso' una $55 000.007en hpteca al 6", 77<7 garrochita de 15 pies, y dosVieres psad al rincr 6 ies 9 T 6717irect. Diiicis 1716 atletas comparativamente77novatos7es7 Y 7media7777777' 77n7 7 17dltia tono:M-3151, Sr. Blbaoi. tn77077 amnaado en7lograr7esas dos¡Si We1777o7ued7 sr7 e 71m.c7 r11U 7 1 ,m de 7 7 7 .7 77777 77 c7 77 Y' 77777777771 7 n7777 o7n 7777. 7u-7<7.1rn u i I omclo Tl lo, $0.00pr enae l eao SOELI 707 -70 777777777777 775p N, <70a 4 0. 77170770la m7<0707 tk L&o ap.rta7nen lo do 7,1 777.0w. 77u 17777117777 eo! f.nt.,,&77 M775 -103j.d lqsoo 77o717777*7771077*77 0 7 .71071a.007M. a e r Y P r 7ota t 7ir v e 0d e 1& = o7 1 s tm u l o 1 1a l o 7 zoYeptu de 71<7707o e *11777 11170 NO_50 onsienta que l despodo d casa dt. la d Fimpordos campaas777 77 ¡IS E2027103 7777777775que la7777 124' VBORA S1770077 GANGSA 23 M01 7 e1e7777'zdo 777 77.14"poral AUTOMOVILES* ACCES. 7,71. d, ~. c.cn 1 W707gran7177077 .,0 177777717 7de 71777171a7 ~ ~~~~77e7.7 77177177777 ( 7,77tupnd M77prtaen71777iir p77777717777777 ri d¡ qupopo s ftuo.peo ;O RUONO EU N DE 7777777777711 Tien a e n aben 17 iCorirano s .77 rvl r.,,. 70r.e. 1. 20 77,I78,00777 O teiuo anzad ._D ykesi 7 7 equivocado 17~ 7y7 ~~i.7 ad. "-b,, l'tic 7 ¡Ar a ¡-s di 77777777de¡ 7b 7D¡76 en7adela77777777 dsa 777v7¡Gu777 7 7 >77 7 77tu&.guaga.<< 7 n s-, enc 77777a 076 74777 que nun7 10777777 *7777bu p~7ir, doti77,l. 7-. <.77777777777 7777>7 7CERCA 7§E 117 7,1171. d. pi.m.,roPanta .JM: -0413 H-N13LOS =I!.! 12u^L-r'^ILT a y "el t

PAGE 26

Pgina 26 Clasificados DIARIO DE LA MARINA-Martes,,3 dc Febrero d 1953 Caifcd, Ao CM., A NU N C 1OS C LA SIF"lC A DOS D E. UL TIM A HOR A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS ,a CASAS 4 AlS l e ND IQUINAL Marna y Jovelar CM OEOTEE eeies.ceeeeoesacsee ,5 oca.sCsioclcee c~ cese ccescecaceCINCO MESEN DE USO. LAlWTOOc SC13.5e0 clic. cesceMOLLEDOc~.__ Ococle ceceescee pio d ~~d_ oeOelsiseeeolde ees esea7ee eceeeLe 4YEST 4R 1 4N SANTOS SUAREZ -52,00O ce aaac U-SOO890IOJ14aeeoc OAETS NODS1 l '_ ce~ os1_ __~c~~ 11eoesS.ece19.e12O Urb nzain ENDiO BAR eesEs e osco s 33 Se Speo. 95 Uceleecse -11129 1-8730 Q1 11."1,11SON MUCH SNcsesess ~ UM OLDSMOBILE (76 1949 1_________ AcepO. .e.ced.ec.005.000 coceo Aceeedo ShlicOBO,(Rp.d. LIlS "E l a res adc se FORda O les. . .O.1950 C r i o A.pl.AlmSolares$1,000e-d e ~".i.~RA O ES Detda asmdi QUIERE COMPRAR? Paaea. ceo.ylargoid) CISVOLET Eca. 190 Frd irSA RAZoESee eoas as___ VISTE A GO PUPO UNCAENE Ee. coeesesce mr pac a q oa d se dcc d dcaseae enoscplena 5 see AENIDE .UO1P. 2 Cfs PLYMOUTH 949 NCOMPRE SU "FOR" HABANA 8,1100 eeee e Cee 5 oo cas emepae unl "e n o elna (~J) eo ess so oa LS REPRTOdas en "~ scoe eoec~0Sa ccsos es s E S DADO SA cecesee, sli, ,~ d seeossso ,!11 sacc ocee ____ H ban ~ d,( e23 y S. Hoboco 2 IICE Spee e e1949 c(EVIOOee HMsraar osesCs(oeee s Oee Coeceiosa FR Osc eCARROS DE USO cc i NeecIecAcsc., Parcelacin C.¡e.0cco.,e c. Ade1 cW ie I.I, .,sse e111OR -1 ecce id D ON GRA DE sic M ode na" oy-115 o 5 1~~/.,eses.-"1l8952FACILIDADES e' ejes~~~~~~~~A d R S NEGOCIOS' OD15 ccl O ~ FO Iybe 4 EDFIIS D ee~~~coeec a~~~eeieoeoeo esice RGIS so, adaeci eODSMOBL (66) 1944 P~ee/so. Rdi. EDIFICIO HMANA o VENGA e lcece S.e,. i~ f.eleC.s,. Mss. ORDee. . ee.519400 FORD Pcccia reld SI 0000, Reace0, 0 eclo510eo)1.00 SAT oS e EZ COMRUEBELO.! Precios aractivo 5 :se oos Clu Co OPA BUICB Spr e 9-8 cIsRdI l2I.:000, Resc $,8.0 10.$90SOOSCOUAREZNDEess. FORD 1944pescosco ORE Etrad 25. 47 VEDDO._._. lFacilidades d15 OG 97 M ¡4P. $96000Reoo $000 eee eDODES.DEPAGO eneH-NNDZII' ee 55 eile .0 PLYMOUTH cc~c.cese. 47 eMIOIT EN N E ERC Aaco. 'Ceso eo 'Eecd 27.4pscs $9 s,~ oe S600.00 00.00 s. 1 Dc esde $60' de entrad a o4p w. C. e. T ee ee Sai eeoOc cRaecO e-el11e MUCHAS FACILIDADES TRAOA 97 SUEAERScS0 ALTURAIS DE BELES 'esice 055'e ni', NUEcee aseos, TRES PLANTAS ENA GmzMno _________ 0170,5 J 0 eoa 010SIN INTEESES M an AUEL A EL OO1CERLT .Io SUEAE S14C80, 21,00.OndCompaoy, DEL5TOROrd o1953os00 NAE ENTREGO VACA N 1c~-e~eocee 1 se 5 CTEJAc 050000 ~l~ 0 cPOFAI aiO SANTA MARTAIIide ventas seoeAMPesIAS osFACILIDADES PAEL.src Reprtos si obero Hrnadez sc aId.oeeoecaecaec secos N 9 402 055 ce saces eseso gen ia ORD DE PAGO. ACEPTO S Cos¡ so. Robertptsrncasi Ns402 _-, RD CARRO ES PARTE DE S~AVE. y 04*t IR M ~ S. MIGUEL 456, leh. O% eesaalRc 'p~ENE 0U OISA ~ESQUINA SUBIRLAAFIA.OEYLRYACS (__________ '-,.5tl id-Acoso 1 ~~~ seesLrdCRL54 csso el~ e e-. !, ~ ~

PAGE 27

Ao GcxxI 0 Rificado DIARIO D)E LA MARINA.-Marte, 3 d Febrero e 1953 ClscaCdos Pina 27 AIUN CIO1 C L A SiFIC ADODEo sULTI1M-A 1HO)RA VEN TA S VENTAS VENTAS VENTAS IDINERo. HPOTECA DINEROHIPTECA A LQ UILE RE S 1 ALQUILERES 53 AUTONO0VILISYTACCS. 5!UOOIE CSS URI RNAI NVlSYRFIEAOE 4 OETS 1 FETAS R APRTAMENTOS 2 APARTAMNTOS < '._omus VoeosDiLo olqi. "oid" ~ ___ ___ ~ MTO-uR SBEEUBLSo.___ SOMOS, B1¡¡NtiES! ROL NDO CARCAoN.,.POTEno_______~ en1.u 'f 2. ., s ,,.ai~ _ ~ ~ CRO 1 .PRONTO1,~oW. do D IN E 11, e. S.aoo. SaaiaO K o 0 oooaooaoa o0aaooooo ~ OOoaO. 000aio 0 'oaa RCo APA a lS o U O AS A 0o aO~0o~a 0000o .0 00 .0 0 0, 0 0al S00,, 0 0 a ao D Lo 0 0 0oN ,, 00 0 OO al, Oa O0 ao A o 0, 0, o 00. Oo a 0 0, 0 0 0 00 0 ERL oo OiS PO TO ~000 o ad O0. Oj1 00 0100.,01, P.*oa ao Ooaoono. a WARE ~~~ Preee 0000 0 0. 00 e--00 aA00000 -, d.do.apoo c000 ~~ Ooo 0 oDOa0,,o, 51S MNU L .cr-.~W00 6 dr ho IN Ya,0 i0 00 Naoooooo 000 0 ~0 000 0 o .0 1.,0,57ola 00000 ,0 DE00 ENFAICINUNA c W.a A o 0000 oootoOOad a 000 p~. eldi. e t. oo caooo.o,.-a,,o '11,00MENDOZENAULEd JUGOS0000000000000MENSUALES0000 0000 00 SOJ 0 oooo36 ooo oo od oooooPhoopooll 00ORE SIRILS, INEO 0,00 5,1, . ,, 1. lO o--. _ oOooo ,qOOALSjae ,o0i0od_~u,______ 6dnZlo u0,-.oo 1 0ooloio 0 000000000 CN a4.MELE. 05 Nptn 10 U32 $30 ESAEC NA S, P~1 0 0 o 10 ,o~10 oooOOaOoOobaa00Ooo 000 oooin o iooooolpo 0 ___________ 1100 bo, p. aoa-aoa-o.,00, 0.0 1aoOo'00 000 En DEo AQI se "' """ """"o ~1-~~ ooo~~:;E 0a O 50 E~C,~~iaoOlalO00 00 0000000,0 oo 0ooa 0000 H-_._ueosmodlo__________ AARTOS Id 1 a00aId. 00 0 0 ~ : c : ~ S A 1Jog~ 00 d0U 00o l0iO 9m".oTo Co 1000 005 o aa 00ere .00 ,: o S ~ 0 0,~,,, 1 ,,2~Yd lo, oodo, 211.OaaoaO, 000000.].¡.dodeOaOaaOa.V EDA0NlSOlOoO0oo2 ~J,%,0000 J1,1 0 c ap O0 .S 0e ,"l,,Si000000o ¡. fine,,. o. SO,. ao o-ai.oa ~re aoa o .1 e~.000 0000 HE1315.0Sol1.ooo 0 oAo, Ado EESRSSE 0 ,00cl A R RA S A00 .0.0,0oo 0000000 0000000000000 o~~~~~~~ _.adl olos, ug uoo i-o S odoooATOOUo10 o 00,01 ~ocC-OAA-%o.-~~RANT.A.sSI ~.lO un SOBRE CAPIAl, To SIZAU11 chrtsfi, ea,5 .00 mens Ra CO¡31,a000MDa.Ue S, 551 00 0,, Ta',1leoooo -D5 0,Oooa,, ,,,,,,ooo 00 000000 -e!e lE 1 ooA.oo.,.,,,4AB.o000o0.L0aD0 Cazd yF VL ULS a0a00CV00I0So 2$2 w',OO~~O jC V 0 ~ 0 VOAlo~ .lloo"Po saUN00000OLAodaooFIRMoA 000Y 00 ADEMA7S00 OI.CbaISONEe. bloro,0C146-56-2.a0,0 Oe. .,-ideISSTR CONSTOINMMUSBCANeptuno,1009.0U-392 CA ILAC 00 95PM RAO, oW-PE1 oP I rt" 0 S100 00 00,,Teo0 00 ooOO,0000ao PA A LS D M S 0 00 '00000000000 IOEN T-___~ca__e___~pe~~_ EDFICI IAn-LLAI., 1949 ___ d__ 4__ _-. Refrmedorivn-,es qun ea."s p y' ulo e9_ suelts,00ol00nes0f15rseEaESORASTUNEDDPESOEESa¡OZooo CADenLLAortalo$3947 Ve-dado,0230No_1410_entre_20_y_22,_ UF0,F0000 bne uels 3ll TLVSRE EUO d, ad I.30 l*¡ A R R S OLIJSIIOBILR195111 SEASALDESCA-NEn.O.-, -C0-Coooo0soool0. 1 y__ D~_ 000000000 00 CALLOS 01 REFRIGERADORES 0000 0o00 001.A00PA00AR0 OLOSMOBrLpl195 RAnPLAZOS:o0 0~dA,¡000CONCORDIA00000474,0,0000000 ooooo 11a 11: ve.0 00odolooO doda o,,,o. coo., 0 0000DIPL NATIO CDE ATO,11Oo 00 ,,oOo.Ol,,M.,0 OLDSMO~BILE 1949 02 oS195TO $2VARIOS 00000W780570~0010~, 00 0000l. 00."% 000o<,,.ao.Oao 000001c.000 111 ~ ATN-Sadp1 ~ S. ,,a OLUSMO ILE 199 $ 7.0-100?000000,00000 -0 00-Oooaoo 00000000000 oLos~-ooF 000C000al0zada0 o ) ELSYREAO ONoOlooooa0oy00,00 F o~o 0 0~ 1 2 $ 000000CIATE z-oo 0 ~ o boo ,oao 00, VE000SDoA O 1o1o e0000 . . . . IP TE A 1y,ol or 2 Coo 00 00000 00000000 REFRIGERADORESlCW222,25 EDIFICIO 0MI 00SIONES"00 00 00 00 0 000,d J, A N R IO EC 0_ __ __ __ 0000 S0Aga CalienSOLICITUDESS DDINEPo, S 0-l-07 BTLS PP I EO l, 1 BUDILC o.1951 GlssES a AnisE SOIC T 1900 SoBERE UR d. 1EoAaooooo ooaId BUC 000 90 ISAACMECANE E', ~~000000 000 ooo re S 0 00 olooo¡ 05 000,SUE RO 0,00 0,0,00 E GOI ,0,0,000000 0oalao ofc,,ao BUILCK 00000 1949 0 M 00 R0000 R0 00A e03a5 iOTL RO~~o00 oo 1 62 0, boSod,~0o000~0,Oeeo 6o 70 INTERE00PARA LASDAMA DODILE 000 001951 ,ao mpanyo S. ACo"A ono',de,,11S de rOO 00 ,oooooOa 0,0,0 101, eao 00000000 0,0,0, .,, r pa I SOLIITO DOSSOS O Ag0, 0000000 00000 000.00CoOOo.0000a8a60,oO571): oo212 N13,~.o 0a0SS00N 00000OaOO. oo05 etr e ~a1or S 0.000 Yooa7d4c 2920~00a0o 000 DE STO 0 0 951 0000 000.00 0 .000~0~0 TcdooooaA-922o 783 ____________~~__~~en.0.0 0, L oLA 19 50 L. 01~ ~ .0P T M ? 0 0 o s O C S S R S E P D S 0 0 0 0 00 O 0 00 o o S OO 0 0 00 0 a 0 0 00 0 0 CON__________Mnrique_67, esqina_11_alud' D 1 N E 11 IISSIa ________________0000.Daa-A0,0000EDIFICIOoo.OOOO.0000000.00 DE OT o0 00 95 l5 LRAeodorigerado0res000l0 Ue. S 0TA UDDNR? 00007% 00.00. 0 a.0a0oa 0000 04000 ,0000 000 0 000,0.o-19490 0000000~~ D0 0000 CL SUTol poiA00'Np~~~~~~e.d e e. .6.I El o'LUIAE AARA E oOOoOaOl0000,.oo0 c ¡6 LES RE NDAoel, mg00 000 0 oop o. 1 iO01000 d.oo oo 0000.O 000,00050 0000 5oopo ooo.oo, A otd: 00000C oCi, 'Aoo00 II, "s el o pbooAooo f-o. ,a 5ecie00000 0oo, oioi-o,00l0 AMECLL 0S0.1949 000 000eooot00 o osso D.a l0;0. ol-9622 3 S 0 O 0000 yloo W-7a1132co 0000,, aoO0SoEN M il 0 oO 000i0OCOaO 3y50 o ___________ 000 --. C1do Sl lo 65, 300 oos, ~ 0,0000000 ldTlfo -52. o ~~ N. 000 Mo194 ol2.75,PRoESO5oo 003 c--. eoe n u d,0 oao. -00, 00-rlOl10W0000000--00ood. LYMOUTH 19471, 0140900000 _____ 0000 0005 ~M-iOob. oooao ,,0000 1D1NE 000Rod0 0,CO 0000 L SaloOBL 15 AAOPLDINERS: OSooo5 .0Oao39oo 0 oooo dloo2 0000 PLYMOUTHr~~0 947 .U.REGENCA. __._d, AREZ 15200BETOS HORAOS .aooao500000 -Io do ,o.a o 00 0000$ 7MNSU LES 00005000 o00oDoa S NCR Z LD M BL .142 ood .1.i p000 000D000 0 t SAA& 0. APTpreciosBa1ba0e, 0 a0000000,00000 ooo 10 ****¡¡******J P oN 0 f oa almacon oimp ortaor. lOa 0000Crepc,,o,.00 JA-GUA,,hyr-000 94 0000 c."., 0 C n00000 5 .CR Z O TE A Ie eECA ArAr o aoo A o 0 oii~ pa t m n o OOSTO TIDLO daba ,1,0 0 seolooo, oo 5 0aME N SU A L E S00 a oOo 0. 0000 00 0,JAGUAR L. .oo1949 60H I0P00T0ECASo0 oooS el. .RSy ao851 oooaoooah,00 SE 111. AR .1-DI~ETREAR 0000 -~lo.,.a00 00.01 da.a glad.,~ n 1y tnd 1mA0DOh1 08a s ROESoHoSTC 019520i ono. garanta-O~J-OlAS0001000,,50V0-AD0

PAGE 28

Clasifiado. Pl_,-a-2 -D-----ODELA-----, -M. 5 .o ~ ~~ ~ ~~.1. 1. ----. 6s ^no ~ A N U N CIC10SA SIFIC-A1D 0 S 'D E U LTIJM A HfO-R A ALQUILERES ALQUILERES ALQUIJERES ALQUILER1 SE SOLICITANSE SOLICIAN, SE SOLICITAN 1 SE OFRECN £2 APARTAMENTOS03 PIARTAMENTOS __ AVESY, LCALE NO ARANA -REPATOS 10 cSAASCEADS _NOCOINRA CCIERS I OIIUES VARIAS ,118 CRIADA -CADOS VEDADO _NVE LCLE CIDA CIDO ¡M CCI :-C0^ 113 LI L U MENDOZA ~~AY CO~MaPASIA H. -^,^.,11,,",,.,A_ ~. ,,.A. 5 5.V .¡C. ALaLR I. D.' Z1 S .,, V ,",. SE -,.ALQ~UILA. .,,, _aS.55 s ~.S~A"'d -. ',I, _._ __.H._ __s OMES1.N -1.S1 521 .'-.SS.A .SOLOC LES ALQ IO AO 00 55. 5 l--55¡z____________________ 1T ~d ~ 1 SIRVo'IENTA.-5.,Fs> 55.C 115 EsOS, 02 5 1.,.,'~55 71,. , 111.'0-"''' .,s,,.ss ._.11._-_.J.,_~~t. oOOFICINASA'73ADOXd 24 A M ASDSs ss~~~s5 ,I Af-. sss. . 55.'.,-" -s5-5 555555s5,s """5 ¡ ~~COINERS CO INEOS1-I,,.,.d. ~a, al 1 "l 1--14.AGENTESVENDEDORES S55 P1. 1 ~ ----__ d ]A,_ ,, -, . ~ ~ ~d,.5,/,. ._ l 5.5,,S.s, 's.s, ,S a .s,,5~ ~~.se TsIfss.s.~ A5770. 3' s. VED DO d."" 1". S. 5' I,, m V5 ¡.'" 1 SSSDLM NRO0500 -55555 1~55 5j555 55~ 5, ~ss ~ 55.555SS 55555,,s~ s s SSI t I, _V. _. _---.ITA~~ .~ _ _ -, ~. ~ 11 o 4,555-5,5 ss55 ,5.s5,5 ,55,5,, 55Ss,,s PRO~ss' "5SE ALQUILAN5-555,F5,55,5 ''IW'"" "-55"".'., 55 s555ss5 ~ s~1, s~ 1~~~ss sss~6 GA e ~10,DIARIOS11=_.____ ~5sS55S 5 I55 5S s.55~1 '51111 1 ~ 5 -2.1S U,, ~ -1-. 1 5 u1lC.104228 Ib.~ c~~ 1 I" Pd'.,'.''.'': .1 NI .e. ,,, I.l1.._,l-__ 'SA-I: 'ss ,,. 1 ~UJ. i~ -,.-III -55~., ~ .15~ . d ~II. d .%. N' 1~~~~ T-~~~ C ~~ I_5a.55 T.,. U, ~ ~ N .o% S 555 !1 55.11. ,, 55 55555.55,5 s. ,.N"'""' d.' S. S."JissSGss.sA .R U-. ."" -55,5, 5555 ss, '"'-~~5~~'-_ ,I.ss394 OAs, ___________ SEEALLQILILAA'LTOS.s H.~ d~~'":,' j m2,.l."''.'" "L''L"P,'. .,~ ~ 14 ~~_.I._~~_VI~~_. ~ I A I ~ S , 1,s55,ss ~Ds S F E E 55s 5 5 ~ 5 ''' '~' '''1 w _______________55.-____________________________ _ _._ OSS'' _ ss,s-,,s 1 _MNO_ _ L M O D E R N O ; I. .-~ 1 5, sss'.'.'.'.,'d.111" 1 s 1.5.,1% l.,%-_ ,SsSss l¡5555-555 ,s.ss ss ¡5 SsS -5~~ n. .s,, 5II~-., ,s,-ssssss ~ ~ Iss5 V. 55 5 5 5 ~ 5 ALQUILO,5555,5.5,, 555 I 55*s -. s.~~~~s211. ~.,-5-55, 55SSs~la.S ssssssss s 5 5 ss,, , lO CRIADAS CRIADOSACUIDAR____________~~ 19_-_ __M_ 555,55~555 I.p "" _~ ".-.-.,S S oLiCs. CEL',ABLANA PAR5u5d,5~.5,5. ~~ 5F.~ JSd.,a1 -55 5 55, 5, SSSS "'55 ""'sS~5 ~a5 SS -,~ 5 ,,,5 1 -5 a5c~.55 s 5,sss, 55s55,,1 ,, NESANTOl 111__111ss sssssss .~15~5 1 55',. S,",. ~, SS NILU ANO'"' SE s ss ssm sssssssss,, 5 5 __________________ 1~~. -I ,s S"5Ss b -S S. 1.4.5 .,z, ,,,li, :sj _. 1. ,Re une aco 5s55s5 __ ___ ___ IR I5555~11. S -L, N55555.55-5,',' ~~ "~^d EiSs5~ .5N1 ss 2. ,5SI .S.S5 S. :SA A N S L CA S IE AQUI ESOLICITA S5UNA 5CRIADA BLANCA 55S~ d',s.5S~Sy~~5-,~ A 7', O2sS55.q~~1 s_-~ 5-S-s -sS S A-""''"LOC L C'.0' Lt SS-. .S.,U.,1 ,, ~~~% d. f~ 1bI., ~. . .W. ., ~. ~,, .O ,S~I.gS.1 SIS ., SS, BSSI 555555 S5d5' s.0 S. .15,., 1 1 ,1~~. ,., ,Is ,,.S ,s.,_ _ _ _ _ _-_ _._I,__ _ ._ _ S'sl'. 00 55 06 DE F I5555.~~ ~ DESEO. ALQUI""lAR ~~.1s-.1s ~ ~P.III . ~s _~~~ A DAsisssS5S S555 _ ___ -a._ U B E 120 2426 'i 55 .5,s d'S 5 .5 .l, ,s .s 5S ss S'1s Ss-5 5 05 5-_dss~3-I~s-i -' -5555555-_ U~, ~ 5, -,S, SS.,55 ~I-sS1sd.'_'. 5 5 5 5-5,s-. S11.1.1 S E L Q U L A N S s~ ~ I~ s 5 5 'S 5 s. 1 C alle 5 12 5 55 N S¡ 5 1 C.ie ~ d] .5-55, 1 S s. S .s AP 1~ a ~~1.11 S 5s.'s-'E"55 ?5s "" ~ __ __~A____ __ ___ ___ AESAN.AO,1. 1,1.1,1,1 .IRPATO 13 EADS.CEADS,~ ss ,--1f, ss . .' 4." U. ~~ d,: .1 1 d. E.&B 5. J. y S. 5s,,55.SSsS.~~ ~11. d¡ I. 5tSSj5 s.s SiSSS, 1 ,.s55 ''.,'lS-5555aree5on 3O1,S ,AL55 55.,,s -11 s. '.S ,,i, ,,.l.,va ¡ I s .yI, ¡ S S '. S -5" ..,,'*" I, .,,,,,,S' 5 , .". s 5 ,., ,.;r w s,,,, ~ IS S ~ 5 5 'ss s ss s'. 55¡5 5 ¡S5s .5s' 55 S. 5S S S 5 5l s 5, ~ ~ S. 55. s F EC s5-55 AR5CU NT Iu ~I,'" 1 GETS EDDOE ,,, N,,s.S_,_ 5---.V~ ~~,.-s14-OINRS 5OCNRO5 5 ..115. 55.5555 ~ ~~~H ALQUILO LOCAL~ 1.QUINTA~ AVENIDA, s. lsB¡5 5 ', ~ ¡5 ~ 5 5 5 A" i 5.1 ~II. -555 5," ',,1555~~~ ss,, ~~. 57 HABANA 1 .555~S11.5.I, I-,~. 1.1.S, -,~ ':S,,, 1f.5, M-862115555 B S.S. --,5 '5 .55 5¡ S '.5~~ 1---'-s1~--s Imform.d I'I~6Z.j=~~21 E C.L -1~~s > Sl~. ~ ~~~~, iL? 5 5 ~~~l I~1 .sSSSS..II55 ,S i, S_ .1 ,1,1~ _ _ I" 1,1 115 ~ ~w ."---------------_.~~ I,.,.S'. __~________11______,1~ ~ .6 meX Y--sSSss.~s S ~ 1V-s., 5. ¡DaI5555Y.--. 1 "' ',,~~~ l 5 1Aj ~I, d5~j~ ,~ -11-1 PRina,29 DIARIO DE L MARINA.-M-arte.lA Febrero de 1953 ',&i;n "xi

PAGE 29

Ao CXXI cas ficado, DIARIO DE LA DIARINA-Mrte, 3 de Febrero de 1953 11 Clasificados Pgina 29 1 Anuncios CLASIFICADOS de ULTIMA HORA.-PROFESIONAES RPARACIONES E N TAS V E N TAS V E NTYA S SE FREEN E FREEN E UIROPEISTAS 42 MUBES y PRENDAS ,SAS 48 CASSA :A -___.,_1-11_.OFRECEN.11 Tapierav dcoracin b,.,.~1UI,,L", LOREZO MRI i -"''"<''"" 119 OCINERAS -COCINERS 125 COOEES 1O FERTASVRIAS -C. 9, ~~ I.~ ~Ss>oaceoosj1 -es, bodas y _____ ~lo;_~_ _________ o_____________ DR . RTA M S., eTcb aoe~ .O. .ee b. e. ~ Ol. (CorOecolgiad1 0-111 131leecee. o111 ,ICIIISe hace.eoe,naI fundas y ,','. o ___________ei. O eeee e 'l cclsce1.eee1leI cos ~ e.,~~ 1 ,18y ceoica 18 edad ee ,=.e.ee le,. else. 0505 100oeee 0 ~~. e-.eU.ee -,l le te.,clle = -, i.,-",J2 ~ ~ 1 le. .'' Pe1.11oci~.e~Io~e.r OOeeeoee e oe. eeoe l eeo 011 0 l,"le llle Oe ~ 11 ~~~1, e"'o ,ee, "' 1O-le 1le l z l l1,. C97~oeceie, Moc ., e eeele-coe ,coe, e"eel e 55 o ecocoeco e-~ 1 .J.o~le: -Zs,T % -e e. e-llel.e ezi ec -0~~ l,, -z ~= __ ~ RAeBEcA MEA10abr0 are tza os. ee R.ee lolle c.leC Ilc l b, e01e r ,,c .1. _.o. 1. 1~ o~~ e~~ cec, .eEscobar_266,__Ca_-___b_)-_._~U.__-'u-~eIe:O~~~el i -c-e---eR .C e le.e.e"e d l se. Graduadaele -e eeelel.O.00,e -1A ce o ". e. le e, O. O ~ 1.o1e 0~ .ece 5 0 cUni ersi a d e L c H o . C-1 1 e[o3 l eeeee o -O1e -. e e. . e.1. ele.ii r~eee e.%.e1l,,%e. -eW7,11' -1' ~~~' -"~ ~~ ~""'eloeeoaaos uascvrrogaosetc.44ooi le114eieee ce e. e .e. le 1 -ec~~ ~ ~~ ~ ~ ~ -. 7.b -"lecel,le .~~ ~li .e.e.le.leDole .~1e1 ili. ETE FEREZ MED. ",, 1N INN 1ma Il e, elC.0.=ee eel.oc l e, ,,''lle OieOVe3eee eeiiie-0l -N ,~ -el i.ee. ., -eellee-eeee eiO -l eessoo 00000Ice l 0 .zI ell I.i ULiJII ,ce 5U ¡N '1 e I>" ,, leC t;j l see ilee ee 1 los eOe Ole 1 100, 0~o as e os icee.ec,,,e oe . l.lee.e.., le ce, ,1 ee l ,~ l '" e-e le e losl. ee. e eieceA. l. l o O ~ . lc'ele~ ~,sd.1 e -~Ce ce11"'d.'i11 ce O eo-e-e .e% U l ISIH UUU 1-, OLA BUENA-1N'-11tA cello, oi1ee=ceeOCOMFRO MUERLE'A,, 5-5203. ______________ coCee 01~,--1-e,,,eel','.'.".';e eceel ,A lc 1OSeiOieCONelAIeIOciS o, e UN~.1r le",, OiC 0,00, O i ', Cll M P R cA S ce-0 -els eecso __-__ e e 1eCC.o1 Col.:--. ieecil Ce Clees "" -1 1 11 dl~ ~II.,ig'ed.do~~es,I.q.cee.icciii y. ,l. p . c1. _-l, ~ ,."J'.-e=o~ ~. ,,lO: 001 ,eiid 0cc, d eolC,2"lCy ENe111S .1l1 elle 001000 OelI.Z RENTA $111 $5200""" GANGA*E11 ccc. ~ eserc ~,O e.N OceO.. e~ ee Olcicee -,1 H0~ O l Ul~ ~ VcASk3 l e cec l eeecse ~CCeC~ .e eei -e-lee CeCib elIde 0~,1-leseeIllb~~l~e b ~~e --cs c--s e oece oe e-e---.5e eo l e e eee eeo ii.eei ,1 ll, todo R ce. o-.aa. -,e Cele. l1ieeieo eceo lel lel ~ 1 ,~ .00.ENT.52 100 e eUA 00 ~ ee ____ -553. CMFROPIAOS ________ ¡l, PAUI _A eeeeeCeCo so_e 1Ae o-ec ic iellco-l. C, ~ 111. .=. e, ei,e -ee l,eiecc."~ ~ s~. ~ .i e ,ii1 O e .I r. t t.A.e. H.~ -e =_________-_. l,-e. ,,,l,--O1 ~ ~~ ~m, El 101cle oec -, 5t "'O-OCT .OESE-.EN1~ME .OCNNA:.i,. Cleo.i, I .C. e~~s,---1, bol le 001 elee,. ALBERTO VENERO Ij-1N_~I-I-I00-Oc-, ig. ile 11 lOciMI ~dL.1001I ~ e, o e e 05 05 c eJ c.cie e _11~ ~ e~eoe--¡ -e~ ~ "00~ .Uo ~ e, ~ ~eoel e esoe o 5 ei~e~ ~ e~1 .A~. . ,. . ~ ,I 1,% % 1 1: l l. e s ceo ce 823.CO PRA OS-A TI cec ee -, ece -e ~ ~ ele eiil.i ee Iceo, i n-elilE e, 11,35,1, ce. o e0,_, B F TEP ROSALM ENAERi,1edodeo Piocdc.o b e -oseell eel. 00~. os, ,03 NG N000SE IL ANO-c 11 ._ --__ _ _I _ _ _. ,, .B r e c s s eMle m r u 1 1e 00~~~~, z ,e.111 leer 1 cdoce ,, .,s-,socoO.c~ edUlsdc.l ~0. 01 gl o 101Acoc -N.l~e~. e c. s lee-e, 01 -"051 oolo eeeleeee c -,.iCelldlo cceo ooco ee. ~ 0~~e oeccecelo 000c l ___ __ e UcOc 01005 eOolo~~~,,e.a~ eee-eeee<,. ces eceo 500000 05 co Ee c ~~e .N es EEo c , o bceco loo cdeoo 1010000 to beoo ocqO,,,, .ic,-el dcc.13 ~,, U.1~s11s1.1,1cc ~1, ,.cccii, y VctodesJA 4342 P 7919 Al8232-E 403 1 lillO oc,,ee e, e. ~. le.lR ""'eu u 0 , $355 RENTA .$40 00 l' ooceoeo Llocbel .-~w1.Co1~c "ceotw.e.1-, ~IMENDEZ ",ce-li",. de.1~9083. 1~cle--e~~e~~~o1,coleo ~ 1 0111-~~ce i llcel 11',"d ~U, 1 -1o1dcE011~~ ,-Ol~~~ce~e.ocelo, O O1, 1o1 1e1 e l ~ .S J A0 eceil. -,1 -e 101 ,e15c ".e$ 2 75 REec l e O C i c l O 1e 025 OPIC-INIS Obe e oeee.0 eoo.cle0,.-oeo, Oo RPII o ,O 0 0 5420NTA 1 $2 ,0001 UD SUSCA GANGA9,..-,-U C.~o lc ,,I 11~ ~ ~ ~11~~ ~lc e. i,. e l ~~ l Oel lcli00ilc 001 ,10 e.c e~ ~~eeloc cs , ~ ~ esar.e"Eesc5iC~b0,1~iO~l.11.10. 1101-.1eeo .l.lo 05, Ce Osole001-, -' ins_ c rregs p 00o i B o Oioie Co ee. O-~,, =. O O ~e1 ce e O 1 0 ecll0 ~ e .,~I.eC.~ D~AtleC. ~5m,5,0.cclicO. lOsO, 10500 55,,1Nocoeoll,,eolie ooio.oleOlcO $ 45-ENT:-$ UE £!-$ -l $ -20G NG 1 EEIICCIU 1 i0,,,,i ,eco d .e ,j .PENO~S.00 II, -, coco O ~~i-~~ 1 00 RAUL 00010, ,".0 150 -,j.I" _o -j,*,",'" sciir e c ina s,0, ood000eleleeeo. ~. 1,-ea ee i OOeO ,1 l., 11,~ -10011 ch :01 o cesse:el ee .e ise .7le,5 1 ~b1 ~. m InmA.l~. 8 slo O e ~~~~~,eill llOl 1 1 1coc 1. ~~~ ~_____ __ 114 Copropiao.OORUNIAD! EUAV,-J"?.lii _____________ e s, o "' ~o 1,-M A R N O11 1c1 ,1td a~ca s s P A Y M R R 0 21ll1,11~ lo i, e .~ eoi 1 oe-ci e.cs, 7-6 F e leb,,~ cIc .l ., e.. ESQ -2 ~e,.oTe .1 0 1-.11 11 1 ~ .10 1,1l1e 0 5. 1 ,e1. 1.1~0~0,U.1. coiloel c As cile 03 OERTS OROS 1 e ue Oe 1,Oe l,eolic.5 P OPAOSeo,, 0I-%C-01,~__11rIT OPOR UNIDA j cose7,A .,E"_I-'-_-~ ~ .1 __________ '$565b ~i,,-~. ov,,,.,,,", .""., ce eeoc OleO _________b~~___A_._11c~~e~~.o.Oi.-clee OClellO IIRM RC rt iu~5 .e eeeec 1 --_W4O ,l. : ,1 .,.,,.,, 1,;' 1 0,0~ ~ I., '',.''"' ''' C 1 -, ;.1 1.1, ~ .I~ -1 _i ~ ~ n. ,I~ ,iI 1 2 ,,1 0 0 .a -11,11 dello -, .Ull; E. 2111 11 11~~ CSl Il~~00 _-~11~ ~.~~~ ~~~ -ele-~ ~I. 1~ l.101. .~ ~eo.e lo,, __ ___,.E. RA T RNS~EuLE i. ,,e: ,0 1 e c ,, l o ee-o oe, c li 0 1 -, 1 ~ ~ ~ -,.ceoe e~ 1 . 0, .l NEal ~ -Ec~ ~~ ~ -11111 1 ~~ UiO ~iue1, 1e0W O.I 1,01 ilC OSORAMAR ESQ,,,,," U.~ INA11 ~U-4 1 9 MPRO 1 CP UL19511 STILO CALIPOR i.lo 100,,12;'51 Os1 Oeiii~. 1 o ~.c~~~ O~. I.-l' e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1,. o eo ieo el $33,0005101ibOO.OO~Os".cse1 elace e-ic151001 ceeNe ci.1e.oss1 55~ 7s ocoE. 0U., 111111-0. acecl -Oe 0,10 ______~_ _-__ 1~~ $7000 RNTA 1 $00100 s,so e-5s-0-eee """'~~~O AMO 0TM amuebladas :,,,,,,,.,.".-,'., "",.,.' ,, ol ,se~ ele ce ~ 7I c PRCEAN 1 1 ,e1. ~ ~ .0000~~,. ~ ~~ -,: c-oi-,-.re A 931~,iCOM RO Y'-Sil O"ol A l uila O slo1127 .~ ~ ~ l ~ ~ 1,, 1 ~ c b l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 .~.0 0 -b c, C o s. 5 0 0 ,0 l G R ANel E G CIO ~ ~ 10 0,10 0 .i, lo eese ie o ,eso so 1, " 1 l s o ~c ,5 0 ~ ,. cele-s-s, s,--soO -. 000 REN A: flf¡c j 5 O -. ElO oeo0 ~ ~~0 e c.ce ~e~ ~ ~ ~~1 l 0 -, dI ,.21 ONSTRUMENT~~OI. ~SE MES u-CA11 ses,.~ ~0i.05~11 oeol~, ,soleO ello. Ile #U 55,U U U oceos",F ,. 0,15 0 1 0 le le le, . ~ ~ ~_e ~_ __~_ _$ 1 5 0,Rd i d 4 1 0 l~ is o. . . ~ 1 l e. 0 01. 1 5 d, 1 ~n ," ~ . . . ,I I d '' ' ., . S .. ~ ~ 1 e O e 0o~~~01 ,,,1o0.0.e.1 I.1. O, 1e le 05101 0,11. 0011 eEeUS ROSALEN ol. II~teso eitieCo.EtilCe,0 IlI¡.0 %-,O-Ies'1Te e 6 090 i.. P1IlI E N ODI~~ ~ AS. sss e s oo e s -00 5 D R~.'deO lo 0.e. .eei.d~1. ~I.-e eeoli .siOOCOd0. 0 a.eo olol a le s .1lei 1.,i,,o.e cleee.i 5Oi Aop .,. ~~ ~ ~ Gran, Cb2 a ~~~ -,48,500~ S.,-I._ TERREN -Alsoesede,,,,$80 ,-,,:$10 ,00 l.clso VALE; $12,009 .1UN.C 1aoes d lsn~ os i4. a eos aiie0lll, se -Co 5 50,.,,.,,0, u uuu 5 0 MIRA--R,N DE NOceees.i, 01 -e 001 -e o _ _ lO ses see.il.'., O~ i e .,-,e ,,oA. ~.fleeeSl. le,.,1 n ~ 86_ __119-5 ~ .1 ~ ~ ~ I. 1 O s e 5, 1,.o.0 11 ,. ~.. ~01 "o. ,11 . e. o ole,:,, e o e ss. e seos 10 oee~~ O~ ~ sl . U FO ,~l . ~l o e,,, ~ ., ,. --, 1 E cs~ ~ i551 CI ,NA li, ,,p ~ cl osi OCdicinaA nterna alfomb as, m uinas,. s a.-s., et ei0.,~ l,1 ~ Sc , Ose. 5O e el e.e rIUIdA~~,¡,',U ~ Ni, ~ ir, VhU.~11,1, I,1 611 1 2 4I 1 13e.1 ~ .L a d 6 0 b aj s e t r e A ni a R c ., s es e e s eeop a.A8 2 2 C 8 30-1 10, e io 1 s cl ie sI I~ ~ ~ v ua~ o$ 9 4 $ 1 5 0 0 a si o seII~~ .lel~ .e.ce e~ LAVAS---~ EA, ~des.DF A-4342.e.5,0 F-7909. oel -. o,.-ol o,.c -el.,. :%lel, .j," l 0000 FRENTE AL R,",i ,,.".,,.-", i U ¡renta"".1"'."' '''d.osescece OeOoseeVl 000 s cee0 BENCH0~ aeo O ERs 00000.-,IC11OCULISTA11e~l~~~.s. Oso,--~O1~~sesO. 010 050.0-, ob~~eso,,. else.~ e OS. e C~nse, en-seidad50y carretercaeosblanco, C-524-17se-15 0.0F0,seol -l -. r, 1 ,~OledOle ~ Ce le, I,.e s. ~ ~ .,. N5 151 0 e e. o. Osis.,._,le.is se"" eA-6677.Celeo pians e lce seocis ees ~oNe. o ,.. 1,o ~~e ~~~l, j,.e .. ,e. eeeiiee o.o. 5 ,os e. se. II 0111ca a o0 refeeences5Buen oule11 ." l el. se se~ le sle.Ol OOesle ,so 000e slo', Ts ee .,esee l:o. leeoe-es. e oecso 051 01lMueble ENOTS s Co rie ntcc c eOesvF -e-seo, c es-o-___ E sl~ Zeelee',,~~,es Olases seo"".., o-lo ee-.ieel~~-., S Es e. ,C 11 es o~.colos,7 ors ase as oo ooe s-00c celeec,,el.1;ci1,cs.l1e l o.'e cele-;VETERINARIORIOS -0APRaNDICES Ose ,N' e 555' -l. e se aele -1¡Zs 00100:, IN-c.o.o loe eo.->0,001,$420oRENTA:1$40,00ss. e es o-ss eese-lOoo.ores socessa~~ cls ~00. 050.es ,e. eo s$4o1,U 0.ses OITUA SSle O RG os E fOo ci sce ~~e -o oeee~~, -s1 0~1.0 1. 1~ 0 olees , ~~ ~ ,? , Sise O scaslel e~c-. ~1 ~ .O 05 0 ee V o e oo c.~ MI.O ee. cecO e 005sS~10 00 ,l 1ies Se e C s. 0e, ~ 1. 2e eole 5 5 0. Ol,¡--0 eol."es e e ew ele. le C s a o l. ld ee o i l ee l i-lo e c~ ~ ~ ,o," "'e:e ----1.,5cO e e,_I ,., 767,. e, se Osss oeo O ls s leis l lsoO e 0 0 10. "",00 'JC I.i t a ..ra.s= I 1. $sossl05e05 050.O sisOeeii.,scS.eA -,0yo.72.0.B-5875.oBee1~~,oo le-1~lO.eOccei "eCC eeeee J ,,,5,eee 011 1. ~ ', -871 R, ~s ssso 50.5~5~ uI~ CC oe;o 0, Seioesc cU p0 s0,, e COSS ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ -, t., -, 'l"".','.D R LU IS B ER U D EZ ~ ~ ~~ ~ c~c'--e,.-, 0 e Oclli o 1". E p cALTUR A niS e i a n r 1 ~ 11 ~ ~ ~ 1, ~ ~ ~ . ~. ~ l r I1 ciol 1 J s 129se FICINISAS_________!GA,2 C!A ESPINOSA$141410nRENTA 5250 000. .0.10. 001,0 ssOCO -,eo.o.sl.ses0,00 5-I000., COS. 00 cos 0-5051 SEOF1.R11C~~~SRA~ ~% PARA, CE.OI. .es 0 1 eOOeoelc lcloa e encia $7 1 0c5ec, Oeol ,yi, w ^,, ad e00.-I,,w " osOse doc.os y sbico ssgsleee C1selsses ERE FS-e, e,1, sl see,eej e OOC~ s e, 5 sooc ,s "'le5555 = 01, b .l -s 0 sO$ce74,al e, o e ss 0 0 Se l 000. E I U 6 00 1 ~ ~I. ~ '. o% -le e OSl o a 1 0. ~ ,f 12 4 O lo __.-.s. oE.s .i. -e e s" "-l -e a scl"-o's ecl-.s ~0 O e O .O--,. ee o e e

PAGE 30

. Pgina 30 Clasificados DIARIO DE LA 3 IARNA.4lSatPes 3 de Febrero de 1953 1. CIasifiado Ao CXXI VENTAS VENTAS. VENTAS VENTASVENTAS, V E N TAS VENTAS PARA LAS DAMAS 45_ SOLARES 1.S1 USTABjLICIMIENos 4 MAQUINARIAS 5SI MUElES? PREMIAD VAS S YIC-~RFIGERADOES5SS RADIOS Y APARATOS 152 OJETOS VARIOS ¡o ITRES PARA LAS DAAS ENDO SOLAR " ee"ase' -e ', T ,:.e,O~i5 05 550 O oso 5555 ~.A 1 ~11. -ELE,.'OO s 1s ~~~e.Ea ~ E os I ~311oscoo ocooD. l ~ ; aissccesi. ueooce.me? sss -. eo.sosd.s. X1ee,1,11 11Osceecso. sc, AS-iscs ,___.____ *_ -_1""~ _""_-_,_~_'_'_______12"~ ~es~ ~tMD 12~~ n_" e. o Osoeos estoeces .,11.00 incOe _~ e~1 5 eDO 5 es coc s ce'O -'-"tc -ee~i 0--c.s ce1O ~, o~ ~ ~ j:ec -, .o 14.11,ce=,cOc~s~csco.oNI".c. 'Dseosocos. ostcc. E ,., .Qcm 1 .! 31 1,1 so. ~":Uchs=o.-cIssdcc >sBc. oso~~ "=s ~ ~ scscceseeoOOooeces __ __ leso.Sette ~s,.¡50 ISTRUMNTOS. MUSIA~cetce.111oc1e1,11,1 1AN ELITANOVIA ci, co. MA MOIES ENNNO Vogscs soaIs.URG DEOCUAR .SO.o ~L ScOsOOeOlinOOec .O5 .O5 c. cO~c. 111,1OOoec1=.010. Toii.I-1c~~eeestt.l15 .0.2 1-In5. ~te. 1. Le.E s o Actoecoc.lss c.Ococtcs -i~~5-O s c Stcc 05 Tocctossos gso clcocoo O~acl~ c-o SINONDO NI P A R. OcsOcco -R O to OcO$10.09cceeO-.,cee~N oc Coc o-¡ cco.cssoes.A'O.t.Oe ceceeIccl _.______t_ .i. Oo0sc~~1.__.__e -E.t-po.co.dcfjo.i.delo ~._____ ~~,c_ cologoesdll Usdoce1,~ e ds 5-islfsBsoosco. ti 0e.VATES D EMBARCACO ~ES ote.c.loosIo o~1 ooJ. ico leoo dc Codo cli oto es se Lcsc ls.eco Oc, . =,.la 1. s ~5~05 0O fe soss csssssso toece Oc le-esc~.__ _.__~ ~_ REPARTO= t S l .i00~~~~ e.e. te5et s .e -1lte t.ccoc e0000 cet.e Oeoccco Tsoctcogccio .C484-5.0 RitI-ll FA ~1 GEDEOUPRIMW I E OFCNAY DE UOec-'socoOoSce~ o ~.edd F67 .i.ocs s.11oooe1c IIIfle es PEe.ju O.l osoes""' 00 oOOoSl ete, osoa. j C537.-.-a. fa1 Mocc~. ~ ~ d.,!.,.to e Os ~~ SOOO, ',oedoof1 T.1 E OICIA .FACILIDADES . COMRE U ~ 5~ ScotccooscOc0cocooss OStOO yc _O _k_ dces,DE PAGO O O1sssc1tetAENSE--N7 PACL_', i ,,d.5,Wo oio oOScl g otloo edeo pcos IEO HIO E A7 POEOA POEOU sc-ctS scSioScool~ocecpiosS¡doo ooYP s l .OOSOs1~ e tteotio oc al V.¡ A _____1 P.IEsBSdeyUcsao e Peoe.Eje 00so s -ID 1n,1-o lOOc ltSa 5 0 0 yocoo fo, fc to y p.p.l, O l. Copo o t.o o c S PR ND LcISAToe OS PARA oloocOOoEN e¡ 0.TERRR I E ,oioNpoc Sc iiolAloloooy cgoooSc00 e o Voscs lo. O.CI_,D~. A.BAILAR sscscct.000.c0oeO ~.Os ~dOte Ocose,1ecl loddl-" 565 CAO. 11.occoccoso o Nso.c.e.d.leOO Ss-Rofo.6. 000 = ,"".".i.,. .i.ie e s agaolec ci de¡ issLO5I55i:s05eA.11oC.0l'72~~Ooeco SeO 00000000e. el le _ __ ~ --e tel . O¡ __ __ __ __ A AS I ERRO.-1 iiaOsco~ ~nietcS c 1ei~ ~e~ Ocecoelo SO c Ye., I NERO EN clos e l aa uls i .c1c.c~~contuioey.prco.i c.ll.11o.I ,. 1 e.,c.. sees 5 coic,_- .Oe1cc 050,0 --K _oO-Oeeoo Oetc.soTcote o grnia Om-!,.,1 ~~~~AsoSOcO:,e" 'etA OS D G R oTA OO,,OScOI.n.,00 -. 00000A 00~ _, __________ 0005, oe e 5500 ide co o ,20laEsULde i eaobso0. oooc s o ss UELE ~b~o. .,-ecsco e l eclo., MUEBiL ES DE1. OFICIN~ a b. .".oeOeteOo _ __ -HEM N S ~ n ,,,L",",^OCASIO _____________seseos 5 05e~s. __________ cOlesl -o"" s, escoso o 005 0000 ocoooe A c xandr, ercea o.2 Osl.O ii Ose ooeoc~tInac 5 c.J EGOCU RT~ l-B, 00 oebeodc iiono OOt5 051,056,S ecee1icloselc 0 d 56 0 0 oooot, 00 0 7 o PR oE S toe se 0o5e5s.000.T. 0 oo~ O I. 0I 0.0. 0050 eeot o6co -ele .00,00 ocoes oc.eo1ee-sCo-114-11-11teOtIe Ot E0td LEc oooocEsioi0 N00 VOS Y DE UO -oocc.e o 050 ccy 4 sedo FelOc57 e otoaio. i.folsc.bc ae-0ACL000E DEPAO0i 1mar ~. iii~a. 9IZ ,h,,,"11tooI l ~ .l 1.1~~~eo1t"cerecottPiaos, cuatos,.comedr, sof-,tal,:APARAo01metalLCteeS NOePPreciosotOodelosO.I~loODoeoe. eol e oesleo oc,'te,, !oseOo.1.1l,11-1Se1o AFINADORES do tocopo loo o MoStoSa ete.RefrgeyaloesoI oc MENSUALES ¡MUEBLESEA n J',--'1 pra (1FieainiNA l,erOSti cals y iclo b iaby lodlds GSsodcc,.'oDsccoo dc Docoso .O. oooooosocoe loeo 6 i-ooe ¡teoedoosoeLI eeeetamaos 050.505. ldtoqt Os Toooto 1o M,!-i-.R-i. uelt LRALeAOO¡5 5 ~ loo s AIaLES doc 1o ,,1 O ~LICIToboo 0000 tt IIIiit 0 % ; 11 1 ,, ,,5~ ,0~-,00 ,s a. MU BLER~A~PRASelwaod E Me oqoo 5 e ¡000 y 0S0,'_______________________________E 9477 64n1sPbdineroc.oVanos:SOtOOoO ~ i ( .1.---(.,. ." -, . ,, 2U 1 _., "oc.' -Oc ne sos U-265.C-428-5 s, refetecia."Ld biosysilloe escolcetSnRfe 83_U1__,, ., dio coto bo-l. o'i, 0. ochote, IcOc o oe.ooOo 1 cetbil lo .1 'soco seo i o lCo d o toacm s Ooi.oc SooloOc "ol-DIN EBO ¡DE NUETRO e., e o O e O o o e1%s --0. 0Y e.o~0~ ~ 0 0 c O oE O"e o e" ~ ~ e, 0000000E N DAeA0000ARc'e. ,, 0 bo '."Z0. 00 oc00000 ,Oooose1oos pccl cly 868 aOoOO O'eco.'.I. ADettc i,,o.it~l.od.o,1otll¡odbcsi. 1~11~, -o!"-".-.M--LiQ. T. a ~~~ M'-80111.115757600000 c siesqunaSaTe.o-697s0-2oFlt.os--o-ooIle ~._ ._. _._._n._. O ____ ldes -¡ . ,.,,I.l.n. ,,n,, ~ o. O 0 7 99 J EP S E X C P CIO A L > P O R T N I D A J U E A L LIL A iO S A Q UI A S d it eoes ~ z O o ; ~ 0 ~ ~to. p, piodd, Lo dop cIo~A T E M TIC A .00 looO.d ~.11.O~ ~, 1 i OFEOTa. 1.d. OSoct.oe,5110 Cocdoeb ntrd lt Obiocsy. OoTe lf.A-91o IOc oSoocoO oiO sii 1bceieSs E D ~ = ,,,. ".., "".aOss i Olo ¡ eo dO ooopcoolhoo-scI., o~1loGOMoASoe-is~ddit.t 0 O.:O 0 saIjcjLo0o ~LOo . j, oso .,OI.otos iii~.0.t 050 t___ 0000 t ";,,5.0. o o037 Mes oCs118Soo5otto-20005 ooc o ,olc~. 'LS 0 yeo ,eoo H -lsO io, .l is.eccOedose ~ 1 00000 0 Piot o O M Aee oP Slo.ed.bOe.5 M$1 0 BPL ESo Ao L A Z s g c d l s t o 1 Vl g c 15 s O -cO, .,. ,.eSs,.-I Z 'is b 1 5. 6so o ,_ _ _ _ _ _ Osp,1Se.eco. llo Osccc st seCR 177:bADEMIA e~.___________ ,,__ ._ 0 os 7 150-1 'b1= Mss cct t.SOi.e0",'-C.ON USOANTIAo .E.L.l. l. ~ o ~ ~ ,,,,.,,,%."",,.I. .e -.--.Oso.I. ¡ 'AAOSDIN ROEN.0,00 Oe5e 0500. e,",.". ii di~ o~_soe O toO oooe~Mq~n s de e c Ibi. o : 7.S:~ i._Oct, io .ooo toIOeo ~oe O. Ollo O o Ol~~eo~Ie Oibse.Oeo.co ob osoeoGOMA ~1.1 -cs~E~SUM.DY.CALCUAR1c, ~a 0.: es%_OFERTAS_--1,10 .o. Ol ~.s I vi -_____ OO t OO 000 POOOsOOI=-~S-.y.dc--cos coo.s. y~M ATERIALES 17DE CONOTRUCCION 0. -00^ iccoico A -11. T1,1. ~ U N M ES ~oc.:tsodoo.oSpOcSto Y.FECTO c~~ ~s-o.sol.s l OcIeOt1~e20,. A5UIOR PSA1U 1~~ ~~~ ~Ii,~0 1001OtieOOO s 00000000 eooc 00 cocos. .i. ~ d. I ose ,b A' 1INLA.A ~ ~r.AL.soco so eo.751 .0. ,,t so.565.b 1~~. o-1, I sebo oci $ o.sc sioO~c, ~1j i .00000 es~~11 ~~~ ~~ >Pdios 11110ie e00000 000 Oooosls,s 0000 i500000 itl o,1,,,a,-11 1,11 ,o'. ,, i0.0 00. ecotoOi stl.000005 00 it-,be 0000 Ciotdi o .o SANI ~ ~ I TARIOS 1 19, 11 1 ~l 1Alu-AY_.N --l-L -."' ~ arU. 1,. ~~b.-1 .1. ~ i. .1 il2 tIosoci.oidoodiotitt".aoo1.~AL.elTAoooESOLEcoseCOOSO.ELii tollo o sol ~ Io Oso I 1 1,1d. ¡s00ot o000 5 5 c 0005 s O '.eb-HIPOT cS ~-. SE VENDE -c oe 000.0-6.0~aO~ 000000. "~~0~01.-5~000~~ 110,1.1. boe eoe toesol~~ unta aor as ~ _-O __~N_~ ______UISAN U1L1IS CUELAoo Di.tiE BAsIsoE Oc Nacional.52l-BJETd.-A.j s. o O le irARI s Eo 000 too os Oe --o oo es ti OSo cOs's 0,00 0000 1 otob-es eiccto¡icoo-Pccoe-.0.o .o. 00 sls0ctES ,Os lo, ,.,, I. ¡ESQUINABESADEAGASIRN ~41,11 'MA EJEO D MSMO oooo-Vole-159OOdid1ciMueblesoosOc 00e_______cina .MS.eool1 ,sse 'ts 'c,-:c. et(dTPY, '"' ___ ___ ee e H ee' ~ l *2 CA MAA RIO 0 15 LECTR COS O t. AL..soe ~ a. osOs-Soete-c~doo. olsittoto. Lo Ps-otil ~ .s ~ ~ ~ n c t ore s d e c h q u s pec o i ie e o 0 5 50 E~i~d 6 4-? .M%',c ob setb S o l ee~ 1o Seseo~~~~~ ~~~ -"~ ~~ ~ ~ .0000. ¡000,0000a00 00.0 oto 00 0. 0 050 O 0000 ole.,oiies e ____________ -~~______.__.__-______ FINC.GAN DEcA----0--oo---DINEROENi ~ ELo~DesA icioesoo. ,S. ~~ ,b~,SeS Oes ___ ____ loo,.O O 0050 00050 50 os. I.0.O5 1 9, TR J o seeo eOeo SSS0Os Oe o oioOobs'so., bes 0000 csoocs U __ 050050cooSrsoos00 MUBLS P AZSLaOssC~$5 ,,,s, SO:eec.oA s~i004~5 Oo o1~eS .rrIIID .__ ___~._ ___~~0. o.sosioAlOo lo~So~0 05 00000001 iitis t 01 000 oo0 o uO 050. ss.Soeto SOee40S0pco scis h eJ000000,5~.0 ~0000 ~ ,,-.,.,.'.,00 00 o Osistoce 05 0000 coto ,,__ 1 s.cI 00055 ;,-. ~ ,OOc.Oil .eiooo lC VI>U LI)
PAGE 31

1Al1o, CXXI ,Clasific-ados DIARIO. DE LA MARINAMre,3dFbeode15Casiads'1¡ 1 IEES.GENERAL ,ALQUILERES ALQUILERES, ALQUILERES, ALQUILERES ALQUILER.ES SE .14IAI EOF~E 1 e l __ __ O-CN.I__ -_ __-_---7 __ 1 1 . SO I TAN SE ¡misa Aaaaea.raE 82 APARTAMENTOS, -~ -ARAENO 84 HAIAOE 1 j 114 A=ETE -EIaaa ¡20CE 2AEAO ati o pa as k%, aaaa ca4o. -aaafD D MO RAL o-a55. aos se.< < LCLPR OFIC INA O a1 ao. e,, ess o, eLUER., ARO ,s Nn5,a-Saa 'saaaa 12 a ___________ ¡iiniiii aa. lo. precios.a m bajosaaaaaaa enaAi EBLAOa AMPLIO. FRESCO,' a .a~a~~aaa a _ _ a a o.aC a ., eDnCO a. 1AL =ea. esa.'. d a a e m ar a aaao, d. h 1: a LOCA P oA OFIIN a e5 11.a a1sa 1a~a -11 aZ
PAGE 32

PAGINA 32 Lia faceta ms luminosa de Mart Falecimiento fuuni atods s ubnos del, ingeniero ¡ As' lo declar el Dr. Garca Roynei 'al cerrar, D i en el Paloclo de los Veteronos, lo Croo Semana S. Rodrguez, L, e1, 111,ee1 de 1e16 uee aeec ee ded-1 e eece iee 1ce siemo,~ au ee~ Precs magnficon leeeie eiieee l Gdieee ser'vicios al -Etado> Eeeeeeiiee otroi de ]osi he Lpce tral h"¡e' ne aa eeca e. eeeeee Iraie %I;e ieeii de -1, dcieeli s~ceeceM-1,~e l,1 dee 'S' dcu teo._eeM El lee% dl leeI """ce deee 1,s i V, ec~ da c 1 e u,, 11I id. ele. ece. eiieeee11 dd, Vdedn.i d. d-¡-.eeceicdee deei C.dl ,C~9lN al lee ti ddee da, deel ce jured Ea .,. eed. eecu eiecie e ,e,,d, dceeceecel ceec ee de. lee dicedan~e.qI, eeche edelee'ep 1c,elc deeel.l ~11e o.d d, J.eeielHle ~ima ~ ~ ~ e e a eecdniad[ac, d -e celde dca~e ,te e le s ieleeeee de e r, d, Eele Dciestac eu ee lo, eeeeeiea deeis eeeld~. cdeee ee~ee e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ls, e e e l' etdo o und.e.E e ee1E eeele e eee ceec t., eeAodee, icheeicR-l e %.lcm cide te Eid,ei u ccclci' le eseedeee e. 1 dee. lerI e ba ec d le,, F ei',cecde el s e lee eclI i rdeel ecde d cecel ide ce d c0, lespusde le % sedelele1leeeleeclcce,.e 'ce'1 cec L. ieceeei1 depEee ecee l ie .d er ce eeele Tlce ae eee, iee e., ieree ,elee ~ Elt cIdele lecice Edciie 1,c'ceeo cecee,, eceeee cea .111, e l ee, e o, cecceed .ee a,, ,, r~.~~d ',emeedc~1cbede cep ed "no dece e ."e¡l¡ cu cEcee el telac Eeaee deud Eyeel eC,cEei, de L-es el Eeeleeci, I e hd d e le~ deecdeedceecleeeeeeec ceecedec deed,]P-1 ehec -" d.ild lseedeeeeed ceeeeideeeiceeeliceecce' ~as eeeceiccceceeleiecledieLl,.EeeEcecieeel Le M-1-_M_ d--'_D-dete l. le,, d e e, e .11 ei reaceeee ae e e. e ele"od,1,,, eeceea ,da,dccece d. 1 ascccv abo un curo d DIN., E 1,1aeale c ~c ceLe, u,.,t la pI Crier a el de u ley ic .ec a. 's' Ceaeec ceced cece C.iee 1 Cec lei"L ceecel d¡c lee cdln idde elcecec Ecce 2e el secce ele 5.rde ler Aeeecd Edeedec dc, -h. elde d T Oesccc.i.cccic.cc,.cc.eccc 1 1.,. 'd taem ,ceiic lec E d -ee pee Co en dectg a, n 2 M '.'cleeeeecele eccce'e r etdiac a 27Deacaeecleedo'ecee o de' ce Tafi, dee da enta qe fi-r ec ~ HC'd '-u hahi -1 Jis-l,c de, urna e l upI. de L Ed u e eId. cell, e el 1 "eceeTel',f ecele'r~,eeeeAeededcdEa.dtuee.dcc cede e~ d~e tCeeelu, b~ cc~ chcl eb. ce e 0, Ye Aeeee La Ed ca io a e~lel¡c,urr~ J d.ae de .e CeecE 'Ecc cceiEeee e el I e' t.d Veece pee~ le e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % deCCOCSecec pst eWnud eeeec.le elecele cce cet as ai e el ee u l, ee edl e l e,u, L Scececece c l cede r el dee Alc d.,elec el., eel c ,Cce aeeepl I elic las__ clases. __ Mu lgaa,deamg .eed ~aeeccEc cece.o )--e e r el ""'sEgp~ de edie t' 1!~~~~ ~ ~ ~ ~ cel cee.Ii det l.~ 1 aa e, d. 1. AsmehchiededeHeeeEeecdeecdeeiu bo ~ ~ ~ ~ ~ ~ el de lelg.m -Jnqepe i 5 211 a e etuda e E.dsedi4 anclEile ee eepe""c ~ He lo p epe steeose futuro ¡ .E ene ¡i de suducacin uc Del o.u nel hijen leee ac let eca n i d o ad aeo c i~ r1 u.de a ie eie cdice er hslnb d l a-~ e Vicie eenqeeec dadcfca c de hnC nnnNiti. eaa.l¡. e1abi ntnaha.ee1 uec oto.-. .cal o,, acoRI.n o.IN. l dJSAe .tli 1.s 23=d'aeq8 le eod pelen d d Sm L Im e Vede "'AA'b'1. u lI p, L A 1953 ,girse ali )a lo pequeo. destino de un ibernacit le

PAGE 33

UNICO PERIODICO CON ,u-y Ka w -ir A SUPLEMENTO DIARIO EN ROTOGRABADO DESDE DA ¡t A AiN EL AO 1932 DIROD LAM iN La Haana, arte,3 de Febrero de 1953 JOSE L RIVR ERNANDEZ OSCAR RIVERO HERANDEZ En la Termlinal de Omnibus Acto en la Embajada de Venezuela Donacin de una canast1a A FIN DE HONRAR al Apstol Jos Marten lcnmmoacnde] CeEN LA SEDE de la Embajada de Vnezela freiel EmbjadorExcm UN BRILLANTE act celbr la AoiacinNconl de Libertdore e al que asitierto~tdos )os trabjdres y proal-Oel msaa! oo Jos CidPez, LuMo, Mig igeroa y elEmtbjaod elItPt iu.Fx bode it itci n( 11vl aatll qu fuIdonada (Foto enueoopll oqeseent rba en esosI Imomentoen llua. clettUtttttSr.TEot ioCabada (Foto Cllado) Vg) CAMPEONATO INVERNAL DE YATES ESTRELLA _________ £N NAGUAS dlaplay dM iano se et -elerandodatta semaa lasrelta por elCamponatIrah tleBa~ ~. L rtmesBPtraunprtede lfnta nu mmnocumnnt el m awi _Igb-da el domtino.EAlcEttttaprece e conudo yatita Albeto e o Tufin, patr e"rsoA t 'B yea"su gumtetO sarEspinoa euf.ricsedespus del triunfo o btedidoensasetrie, y por-ltimo, cuttandoelst "St-late" yE-Cn dasestcons patrns Albet-D O at-t y s guete, eetdtimoe barcoen )ent-taEin del Cet-le de la Vile de Pri.Eetdisputaban el peimser uIsar.Al fondo, un guadsEae ~dela Mt¡" de Gueerra y talanchaco el Juredo. Hosy martes cmnael Cament e nsetS de aCopa Eubaelt qute teina lrimvires a lasunade la tade, etanddorepesetada la ie eLaHbs s NttteJGelate Y Abterto Grat-eTeBA FBesedal 1 1 J

PAGE 34

DIARIO DE LA MARINA EMBAJADA EN' Grficas de la 4 i 1CON LOS SRES. de Cohes eo et o t o o a08 Davis, esposa del EmaEL l jado Joph D0018 y aMrs.Talbott, sosadel 5ecetariode Dsa oAeo de lo ai Etado 0ndos.amig apstol Jos Mart,po el Emba.jador enquel pas, Excmo. Sr.Dr.488551188 Frn2dezConchso Ypor suditigouda -sa Zolla Mulk, apersonaiAddes delmudfiial, diplomtio y gl (leshin8gton. Rcgems enstapgina vario sstos. grfio.s bicha,'op'l 6 8< que resltu eraeodcn tecm1nt y e1sitierS8 lon. (lese1eienta8peronas DESTACANSE e st oto onlo soesdeConchso suhja MaraTrsaYlas soitsCeciia 'oondeMranda y Olga Pattsba de las 285>820 0deose NEW TORNES", 1a propiedadde laCanas1 R'12 85id ',dDo888.E S Y<'skery una enfermera (¡e dicho Hosia LOS SEI50518 Seguo Gara8 TufSdS. An rTA le s 1 oC.astiil]8 Mar'i1888donada 5or 1as Mquinas de Co8
PAGE 35

fi. DIAMlO DE LA MARINA le la _____________________________ l~Al ~TLourdesApuro de Ms. Alivio mas rarnao CON Chicho OristaEdos. De ie Ga OI Mestr he errOei ar eMjry Lvia AerShoff Celia BernElaleCifuente, Rarri6 Cifuentel ao A titc y AliciaMartn de ete. aoA tstc AMMEN Por c ene te ntals cnge Mtl itmedicinalsAM meae EN ESTA E~l.~ RtE At~ms deEaliviar yt Al Elttgt Ldtofrecd ____________________iME! St~ttlR, Jt Vttttt RIl MtttdEl F ERA sytSSaveAt5N-gcalmante, Atd Nen iniciaN 1 LANCHIE ArG, adyt Arttldson Y Fr-E-E ~< w~:t.~ EE:E "Otro amorUNA e -OTde RO AMOR-,la pelila querca la vu etEa lapantaladeRitsRHaywEth y en1;q. t9,tmseatdora qute nnc, ome. stra qne modlos de tEajes Al ca. sacle .-orOSe'* cuasl tEsliEdEs. RitaconGleRSEFord e OTRO AOWseSRprsetratenS-Ra.dioEntE. "Atral~,"MiErmar. -Plaza'tySantE CatalnelprxEimoles da 9,en EltEotraur lcc elEl a Columbia.
PAGE 36

DIARIO DE LA MARINA EL CENTENARlIO DE JOSE MART1 EN Ll LA4YN4 1I1LITARY 4(AD-EHY deldIepbrt fEdil meoClos BoSgeto igelRdrgu y losCao Eduar-do 1 <,,>Porece Migu, d4 di 28 de ,, Q4rn 0Grado, de fhg¡.y El CmanidnteCdeteDidrezFernndez,enl momentode iLcai uaiofreda floalauiOtro apecto dela ista u Mili L os Liabanderados psando renteilbuto deIJosMart lido por los cdi., Jsi,Das de Cr-deniiiyAbiIii-diiFialiPius El Cutrod Pjofso.presddpor lDetor enra, r.jioD.J Ar)glle N. 5y .; el Iiciiandio lamarha ipa-.i. alPierPlotnd InPieraCmpa,U~d lfrenre lTniente Cidew GutavoFerdei, y los sargentosCdete*RalSantigo Abasii Chi. P.esy