Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Y I- I I I suft-livel
D" 3 0 19"'; ', "I
I'M perlodismo es en lo exter- '
. 120 ailos al servicio de lop inte- ,
no laials'protesi6n,,en lo intern A D IA R IO D E LA M A R IN A gopy- - - reses generals y perrniline les
an %temocio". I de Ia nall El peri6dill niU..
Pepin Rivero L antiguo de babla castellana.
I I DEcANO DE LA PRENSA DE CUBA
I .
- __
Afio CXX.-Nfiniero 293. La Habana, Martes, 9 dc Diciembre dc 1952.-tenario de Ia Independencia).-Santos Cill Primitivo, juiliin, Uilleadia y Cipriano. PREC10:5 CENTAVOS

. I
I
Muertas cincuenta personas en Jos CONSIDERA INGLATERRA Hoy serd, extraido del mar el avil6in
I I '
' POSI-BLE UNA OFENSIVA '
tumultos de Casablanca- que parece I Estrella 4e Oriente para determiner,
LIMITADA EN LA COREA "
degenerarain en una reboli6n arma4a las causal del terrible accident
- Estinligin factible llevar Ia actual Hill del frente R t *
I
Hitinindo a pefdradas el alcalde francis de Agadir. units 250 kil6limetros n6ts al jifiric. Deseartan todo ., 0 j1denlifi, nlil once cadfireres. pero tin el del
Reforms que acaba Oposici6n official '.."'o,
Brutalmente nilutilados 2 galos iiiiiiiI. Otro lapidado prop6sito de alacar [as lill chinas en Manchuria I e Luis Nostre. Hirillanse recluidos Ins
I--- itliperi-irientes off el hospital King Edward V11'
-en In calle. Los tres 61tintos fueron carboriisadosdc sugerir Grau al MAS PARTICIPACION DE LOS COREANOS I a los subsi os y a - ----------_ -_ A Al ERDO DE L4 ASOCIAl DE PILOTS
I '11NDIII.S. diclornble, 8. 'AF' ,,I .... ... rea no afortarlili bAsiha s
DISPERSA LA POLICIA A TIROS AL GENTIO W go Electoral ,,no foible guberitaboadital de alis niene a; ;,. do ji for,. na, ,: I ]as intervention, _____ 11
is ra rquia indiell hoy qua Gran Bir. I l-,, I_ ml 'hirm., Pa'. .,.,-: Facilitaron dittos (I lit Primsa arervo (let niodo
Se adelanta [a horn de queda y se clausuran dos \ fut corl factible, nallitar y I),. til rlcl d.u,,,,,fIic1d en cot". ou de inspercionar v relifirar cientifirantente las
perifidicas. Lo situaci(in es grove en extrento. En Entre ellas esti Ia tie liticannooW, ,,no cif-i- .1i.d. lin- qu 1. C11fi,'-"f anl Aufflos siglemall siempre '
tad on Care. ,I .a ditlime .19o a] 1-t. depeade do ea irld.Au, a ,
'I
Tangertomanprecaiicionesespaiioles)-franceses quelatorriadeposetti6n. luradel parallel do. Pero uria ,,fell- t, -,,-jeociones para recibit so. son lesiVoill es nial aeronfires. Considerari6n Ifirnica del suceso,
_ id- do eata close. quo Ile-a al 'hi'st, "" ... ,Pa iblari if ii"
sea en exiero de IW04 erternigo, x 2-iO kiltimetrost at no, le lie, ''. ... r, '.'. r' que lax .ba's ,-a I crear fuentes de trabajo ITAMIL't-o%, B ............ d, ,, ,, ,,,, ,.,,, ,. 1,,ij- ",
CASABLANCA. Aftirra ero" Die. flgrinuittefas para dispenser a Ia, nall. !,let pair.16i. 3A. acclo.itari wa, ,, ,, ....... !; --cultiiI. vial-cf. de' I il hospital Ki4
(API,-L- aingrienta, ..it.,, che tltudes que expresalain a ,l ids Sao tiludl, ,p c I VI ,Ili ...... t ARI-Fa-I .... ara,, III I (j..b .. .... l i'll. d, "I;
,,in .Ixu.a,; visitmes 111. a Q.e actualn- Ill if ... ... A". ,:, califtill, dc@iddo'
otil, rauri'lild 1, In 11 I'll, 4,1,T,,b ado IorI Cuba ,yade a C,,,,p..j,,l I lll rl '11"I'll' ,,I (Joe An resuld
als macian.1 1, quo ..I do- do do nd,,.,,e do Firluict-, ,P. ,':-,, "" 1.111.1,1l" .,,,I if, del Ell- no,, Ia- N-lone, Unid., on C,-- 1, 'l I Ill, -a par 1- Ali., a A--- (;.n,..Ie,. I"i. ,Ap rLantex :,to I Ill Pat
P' .. .... ... '_ !.I l ,,d do I 1: ... ,, h- I'l j", I _, ,,11 1,111111'
dared clas dut,, I h- --ad. 1. Salciad., ,"Ill' I'llaiall A ... a' A-.,t. Halat. ,,.I,.t .... .... aat',l;1 A;; I S, his, ,,,,, Grim Britoil. ,al ......... ,,,, -- 1. CI ... I. nui. ;i.
I ,,, dll, t;. : .. ........ lax policaditra; irI--!tw aX tlflIlli'l al., III~ I ,,, ,. i ,. li, ,,, (-lack. prest.
mul do aw tie 50 per-nas, .No tie 2.000 mirm br ,ilrl :,I, pl --r .Jr. cilis .... ll, ,,""".".. d'.1 toundo -L ... at -- qu.11,ailo.do -ord" VI ""'i'l"i'...'i -,
aI r, , a- 11,gand. I., ,),.a ,I pi- iderite do IA Rapil ic ,,, ', '', I Ilallll. Ili
la le at, de an alluarn(u on dt jo- It Pi '-drio g ,',",d.a' ]. "I"J". I-IbI a ,.
,rau. -,- I I l Ill ,."""l O l-ll If ...... I. jj ." 'l ,I', _l, ,d,.,,,p=
;!h,"a', 11"'ll I;- .1 ...... it,- do can- marl quo chic .... 1. 1-:,, O ,,.I.l, R"P,::."Iil 1.1 'll" :, ":'I G combat, a Corem. rellraddiala tie Ai, a .11 ifeRt6 quol
,,. fill ,,, 0, arm- L- P-11- $,do lie 1. Cmuldll: 1, "" I'. ,l A A I ,,, I ,, F b ir' u B. A I Ja in iq .11 I ''I 11
16m General all F, ,,I: f I ... I.- mania L,,A I r ...... I. A militi- do -l, ,, , :, , t ratod".ra"de 'j-pp-, "" ,III, " ""' I W I, d I, R, l, ,, I.., ,,, I ra.
". Im rald.d.no, Iran, Tr.baj.d.r,.s it, .,aI-a, Alil ,_ 'Ill, .i I'll, l 11, I l I P is It, h-ut ,-I I ,,, ,, I i'" Ida 37 de ,- 1,-- 1 'Ll I I ', : i,',.f',',,." it I"flindo at?
tie A ,. .,;,, disnibuicloa , ,--,"n lox subiddicu. par orm.'
U. C,%,bl.n.. muril- ,If ,I cont .. ad ..... at do 1. ,iud.d C.-I N- NI x 11,11r,"ll,", I,,;r,!dmu:u1.._y ,lotl -1 , %,, I, watbir bil"Que.. ,,;
'l 1 ;-;, A I .1.11i.4", -I.,l-W1 ,", .1 -I., 1,-., p- u,;r,qd,..fcaJjits, lo %t"and, I.I.b.h .,.lit, Jos Los inotinir, ,orn- ... It of 1.1111111d. pr ...... ll.,.d., l t' r'il,..,''., ":,11..'I,'n',R I in or, B.'um. ,I,, li'li, 11"' I~ I qor lr alm,, I 'I ,: I.; I,,; :; ,d;,,,, A,,,,,,,a I"i ... dire ., -11 ...... 1 , "" "" Ul
1. I "I , (I, C-,:: ,,, ,,, del Ertad. y pcI-:tr., Ill I, ii.1,11 .1 I, ,I h,,,l ", ,,, dc,,,, h- ,,Ill.a Habana, an Ia
bArrIN da.b1t. mul himabs., Ia- El ,Abod. A, lotba dark, Ila. old lo, I, Ill, J,.6.i!;II1. .'' .1 l.-Ildir, intralar 'ningun -a. ,, I,-, I ,-,I 1. iii .... Ia .r',','. I.,, ,fell I I-. Itin pir.picial_ A "" I ,_ ,,, ":., '111111 1:;l ... ....... dr. mA:Ie-. ,eituhir. 111-111I -'I 11 ,I ,,I,]. doodle Ida.,
do Julius in.t.tradr, par 'I I. liu 1. 1. Ile I.- I,.,bn,;,d-,., ax i Ile mantieren'
.,at. --rin qa- f."", a I- .""'.1'., ,,,, ,,,,I, ,. ,,,,, Itinto. tharriond. nip- 1,, I'a 1:, 1,*r,11,dd, Oriente" dos, n '-! ,,. 'lt_ ,"uo. :A be. 'I Op1:1- ,,'- % ",11, =,un,"r' 'Yu; '.dafr
Hacen liamamiento cloll- dr7l a r ril ""r,= I lie- I -Ilrri, ,:,ill ,. 11'0. 'ti:, ,,,(;, : R".
, I ,a rate b Ia, ,,,,, l.b.,..do en unalGranadas at6micas 1 66 P' "A a, "..
- ,",o Se televisar'a ]a I id, ,
" "'ral -11,,,ji. 1,I I 1 .a g6rifea" en Corea. 11 I Identifl do. once ,ititti-ea do
., h _", Waipri. 1, .III]!( V ,Ia;,,n
. .'". I d ,l'. ;' ,,,,, -11 d ll-"" ", -,-,,,,,I,,, do I. no. Eslima ii-tile Ilevor In inert tie he- r-'ai dl. p.rIII- I trani
I pu I ".., go do'd, it P-111. .38.1sIler, 1.1 I opera no rl del coastal
-- I it SlI act. gd ,''-' "il utilizarA E. U. en d Die Lot' Santo. I .
'-L .,,Jr. .I,, '' 1:iltirtni, Ila a ]a creacl6m Ia nueva:
paisesamericaiiosa,,,,i,-t-n--t ,t,-,,,,-,,, id.dg.p P ",,IlIl:1":J, IRA ,at.. Car,. do d coronacik de 1a ', (Il N
'Ald I ,Ia I,, it ... to 1. fal A. & .to" do 1. po,,
Ili], ,I] I,, ii.r.n. IIANITI-TON. Bermudas. dicleiribre
C-illabi.c. 1.1 ,I, . ,. d do lar" "' a A --an,,ta.eiacla .e'R
,:'u.,"a I.,d.1,da.id' walue, III-, P'j I ... ..... ... 1, .., de IA, an".. haml.. cla, l 250 III ,a dwdl '.'% m"1."Ia1'-'d.. .I. I ,.lA ,.d I to _. c,.. I ban at"
Feancia y a Tillnez l-,,-'Itl-l,,qlu,,,,,, -Ir --I Willoqu ... ... :, dnli-g-d. ..... ,,, -Ieillal. Y ,,a, -j, .1 ,,,,, 1'. lt ,,Irl. In. - soberana inglesa 1--liorio A 1,, ,,.,Ill.. I n I prakticas de tiro ,,I ,If. ad Ia Rhorald. Ins diar" rill r .dri ouldliclito 11, an ,,., ,A,,,_ ""I. alli_ reduelirl. 1. ,-,I,-,- ata -do for Iii.to .biuarcm lax g.-I -re ,-.;Id;aAol despots, del
. .1 do A COT 1. pilot -, 4- -Qa ,I ,I,-I.- ,-,,,,I. of .cl. 1". a 1, ,,.- -I,-aIa.-d.j. ,I bit ri,:,I "
a A lu- % Refill preparatitrof 'alili-r I, ra, -athimil cu-6 '. ,I, Il del '-I, .Ar.xuu.dAuu- ,,, '. quo ,.,6
allul I 'I A do I .'-da"', ,I ,."III,, q iii (eru (;I." :.,, : iI dt-I T, .[,.,. cue of G.bi.rn. r "I ,,,' 1 ,!
parit que imiarionrit pup, at,,,, -RIr,:I,. ,,. l,,.',' ""'[.",., ,i -,,,OI .10. rear .,,,a
" ,Ill: ,;Il, Se prohibe proveclar I'll A. va I. li I do Or, rt,
I ;I I Be I radiatet .1 oll
A un IA.l il.; ,,lt'.r e.,, ..,.,,a ,..Ible ;,--11 11 1111 : 11 ,; iaar_ t.'", c-il- 4.1, lit zoaa fie Nil .,l ,. Ea'rj ad ,!, e perecieran 37 per'.
3 -- C .... I,, I ............. .1 Com o. line. on w ova .. ..... A. "I, I'll'.diffrcurlan parifirimiriale a, "co"It.'an ,to III.Ill Ile 'A -.1t." a "; "
i;,".da ,,1i I1,l:ll"r.1 ,,, l,, ,e lam escenas religiosity
J- 1- M a. """,.."I, JR.'. .I.- de III ..... ''. I ....... I I I ,,I..,.,, A In. ,aid. ,,, ,I, I.,
if ... ....... !' 'R do '"",,all. ,I --J, kra-, ; 111.111lal= 11 ,.,Ir, W A S lil 1; I Ic."R -! r'I'll I,- 'ad'i-es Arimicados son IN
.... ( I "" 11, -1 T'd I l R ,I, ,
1.0do 'It ,nidi, filIaIll., lattice.". ri,- I, .r.k., ,I !-, ,to one,. (to ,Fubll, Ill, Co- ,d,, ,mic"... ciN I ,,,,,, a, drjAsFJ,-*!,n., ,a-ulicitices: I
AI INES UK DA3. A ) ", 1'. All ....... ,I I ... t.d,, ,arsurox, 111154 I. r.-I- 1, tialon ,.14 r I .... I .1 I E 'Aill r, -li, "I 1 1 ,I.." -Z .... ion p,:lhr., If .. .. .. ...... I'l. ,i-0, I e Pa tax: A,-,i i, BI , Glo
':l::.".";:'AlfI- ".. hid"a" ha, li::A ,.,;;l 1,.,!r ... h- dirl .1 ... ]I. c "FIt"i"'I'ar H-1 A Il 1, I_ :I,Ita ,,,, I- All- dirlol le lie 1. C ...... elfin Jr,-16 1,,, 1, II''__ IIK"_ p,,fb,.r,,,," p,.m:,l Iff! ,I ...... ,, I ,,,,,,Ad .... Gm-ti-I Domingo Carol
... ,I I I ,i6r. d- ,l", ,.I lo quo ,,-,I,. 1. ., ,hblcltim I .1 It I I IIII,, Ill Ill, Sm, N ... ... 1, Fray Pablo de Lei
. I marl. A 1 l,,l,, 1'.. .,.ban l At ,;."([",.I"",",.,,, ",:::"', I --"' I ..Ior. 1. oa-'aia'. ::,,,,arufl i."
"'. At I -..6, .1"u,". .M611 do I., N.- !, -:,,'a ,t,!olAj6n do 1. orr-I ...... dr (v- dc TI-Ilaill-q-, 1-1- tori I-! luftnaiv, ., ,%;, Aqi %,;a G,;a- I
I.,I,,I,,n p-li-m-1, .a. ,a:_,.1,= u, ,Ia .,,,A ,,,,,,, 11'. ,I", F Ile ,,,-If ... I,, ,,, I., -nfliln lie] ,..%"a ;,:l1"" ca Cn A I, '. "I,. LIJz;i 11 ., 1, --tris fai ,erhnl,-n,,,:I-"" .! Do A: rgadt. Garcia, Joa
d,(".o-I,, .1 lie ,. do ... .,:,. ,.A.,. Mi. .dapie ru.1qlf- do "'i"'Is""", ,6.1. a I I : It ''Il;, ... I-, I., ,ni-ancilone. ban per
I- it do ,I,;, -do a IRA empress. interIeni- quo In., In'lauat'l- oa, Ia prfr ai Trilil
diat" ., a M di ": a I r.1. pl-ote.t., fo, (I'l, .,. Chil SFiora do Luis Ruiz Ta.
I Irl I., l'!,pat, 11.15 ; 'g, ,,,,,, I Ill I.;:- ,d'.;1 ,, ,,, I, 1.1 .... t no I Q- J: 11'e"n, .11ad.m "or "ll, A':1,7li;1,4,1rd. ". 1). A, vmiul h., wnd. I I. I to,
rrixai, riror flrl, a 1, ""'W'll", '" no"' Prixt_,,% ,,, Imledir fuel '111, Void, -as del rill VOI, 1-111-1 I,-- propicinrlloa tie r(jiitio. ir- Ell ;unati, I.. .unionloo do AA'o-,,, poll ...... IR1,x all ...... ... I" it ,'I" T r'l ': .
. I 11 -, lal ... .. I.r- .. I I ... I'll on ,I. .,bcj
aoil'a 10 I ,,It Ic .,.,,III, I. '01 I I r Ifirllaid-116
.I 'I, 1. 'A. .011 't. i'l" 'I, audit .4 .x -_ Ill., All I. fi ... I arm call Ch ". l ,I'll"" I, rvi a., ", 1 b, in e. e..t,.r ah:
-b.-rt,1I* del Trlb, hl "","a do oA t'tiid, n: Segundo mayorconno
01-lit, 1.14'iII:,;;-I l-, -r- '-Ml,:A "' 'Re "A ... it. 1:,i-lUdkd Hablil el I'll el did :,',',%AR,,1, 'Rai" 'ovilil 111 I.... dwc ,I C."T, ,I,,,,, %, At!or,!i_ -, "I I. .a 4XI laire muh. 11,1nia., It. dm..,- Ih,:.ll,,,,, dr Cliriniai Y radio opera" I mial ....... I I.. oultorl 6. Ill "'. qu. art Ida ,111. a. 111.11 ,illuid.l al probl,11t. l lilte Ila '.Ii. ,Iha I'll-lionlai6a trado 1,, que ditionima 'cafain sunnil d' ab I, Rodriguez, addition cultar
-;,.1:r.1"',. d,----" juilirtala, hd* wt, u, apiloil, Iran mol .... III.. ,I .b, ,let I,. ,,,, a Ida, Ili! 1. to ,, 1,mu en p.Ir: co". art altinhiriu, trovil y aCialentir
- Rollin i lr.u; :;= .., ". ,m, a..", ,onR-,;)I:ado dbid,
..Ill ,, I 11.11"la, 'I"". '1."J":l;lIlo. ,::u ,.dox ra. lalit'. I ,to, to ,dv ... ;-24 por ral desde 1 i.odel .ol." do ciant itan El cajw- del akin. Luis Sastre,
A d ... halt lematent'lato ,,, an.d.lutibil, do 85 l0lb-1:1dr, do p,
-01-1-teA &robot. 8, .1u;.1-i. McInnis. dicha X111iod ., -p- an call ....... 1. -g- J-,-.' quo I.. 'ni, I's I'. 111":ll "III. Ill.' all. d' fijfuri bl -- In., Identificiallas an
1--- ,,, ,-,,,l.:, al.:,:,l -.: I,- .., -;:: .! it n::, Mar, p.-I dear of .b.-L-le.t. a. ... pn-w-, pe- it pit.esident,
11,11:11.1111 11 1-, ,;= 1- r1dolloos "W-. CIUDAII VATR NN d1vierni'll I i 11 'd
,,, q .. I I., to, a0li- ,I, dx- i.cjg
I Unit do jaid- 6 -A] .1-.K., ,,,,,",,:: ,; ,_,,I : .'"'""' 1 ble" 1'... or I Ill. I cardiac pit u. .., 11,11,1, I I ..... li ru. C.b.ma
,'I". .. I-Irl if, ii-l If I I" "" 1 "'"ito q.-I I C.'all c or Ail .hxA"',-ac1 ul : !%., ,at& pohn- teral dicien- tancia, con gran prec-ra, A
..... I ... I~ ,,,,, ,,,:. -k l'oul,, 1111- .1". .10 11, 9.111, A no 'I"'.." el e I., A, .:., 111.11.11 7"VI; o 11 .
1. I R 'I ?""EhIll ""I'l'" AII.d- R: .. ...... o'll" H. 1 doctor Aila- GonAl.,-.,. IR-I Exte tiorl n. emiorld. licarl IrlipleLa Ia del REarato. ingenteral
I A :1 .... 1'::' A I'll Iallod.l fl .111, ,I ;:.I,. VR .,'If I . ..... 1,ik or r'd I -nao6a, ,I ha.", ,;, Ill I l Chilli. 14 cold
11',"".1 A l I'll ....... ..it I R .1, I ... 1. 'I'l 11 10111 !"'- !,,,iln, ,br tied, br .6l d'74.1t A
;. ".,I. ..... 1, I~ RI. A I., I'. lll,,I. hW r- Uu,; Ilr ,I,' Cm.- ji.,-, 1. ,ralrd-cilim 'do I...Ma1.1r:,b Is doo"Hig Girl". file ..I,,;, "_ d "' c a re. i;.r'y
.. :,,,r ,III. .... r.1jr "Id aI: ::,"dl'11IIl,* I. ,; 'it.rol", 11.1"'I" 1. d"I'a-i I I a. ,I it ," ., Tl C.,muelle.ol nes, lhia ot. on Jim caurl do I)r.e'h. ,I' ,,' t'a, I ,.ril ,a, exper.
""'Il ' I, I KA W '. I do I'I :do tim do d it
I 1'.. .l N: ., .:_ :i:::,','1il,'o dr'li .i'("1';.iA! ,J,,;,il, 1 ::
III.,all, 1". .,i ,I, 1.11.1. I.. : la : a,,., ,Rxhdt b 1. Walukado ,I us. do I,: ;Ie oll H 15 do oculb'PI.pr.,i. ,,dee.r,%Cll,6" _$a
- I __2 = -,- __ - d, la-Ill r ,,,,,,,, fl..,e. .11 ....... la, l I,.,- -111--, tie do tle,,.t ... ol Ia lbsim.- y I.c all A ber I ho;)4i
, '-, -- 1. -I __ __ - ____ ___ .tauil. do AVelitniniar, cattle Re of-,- "
- ... us. I mnr sto c2lrns suftchel
.. ..... ""A ....... ratio Ia' latj ... al 1, Yorddcr. .e,,..,,,. do ear '""!""- if
iRRI-.a., lie .lw !"Itrum. Stil
. "' one. .1 a dad, ll lititerritaido I tra-ile So atilizartin lox elements
]'a (llojelita a fill'or A, rl,11.111.R:, ; .,: .1 I- LIevan add ante ea V iena Ia far A
un us or Iaranfl,16. r 1. j-'riatin quo ..[. all qar daip-ton 1. fail- air- y 1.
1 11,1:111.^Ill liqJ'CA.1h,.li ,,r, Solem nem ente fuJ6 com em orada I ,I- sa
.. A ,,. dotolz .I.P.1acie, d1p.B.,kirsti I Al-al. norleamerleares. an sun ba... ,1,,, l,,il,,,.lA:,.lI," I- far. y I., Ia, Iiilim, h -to .A ,eta$ .
III l Ile, tie Bermudas.
4 1 Ser hilinilliel I- ,I 16n.=
de Ia It o s p e d c r ia d-d., I.a. I,'- "!" I ""'",, ,'4t,- 4il Ir to I 1 41, %, I-- ,
.1bA 14. 164, eon nu I (4 ,
.A _& t Ili e o ,, -I on
d,.JIuM quir-dox. 1,4, 'Ii%.U.lr CR Cacahual Ia caidA de M acco I oil" A elir4lerfor in, to
a 11 ,, 4,
.- w o raz Y poder itaitam ruir a pars, detectilthl
, ,,Il. ,I l ,I
Pail W."WIR., Itai, I .... : 4 r i KL_ "), a+ 4 I ; ,
del, CAm :..,,,r - ""' do V16n f. 9Y"i*i .1
, We I 1. ara I I 111;V ., _V 1. 'Ausit del'accidl ,Iii .X .; ', dra., 8.1
ocri hoy., lit I M x". ." hiMiditti 12V Silis trea I ; leg I 11
I- goovirrifloo wail I olill"resillitil el acto ll on zi
It 2 P !kt 'tom , I it Ill. : Re
, .11- 1W d !%xi 6, on I I o '15 livillf 'u" I r M. Z POW A101I I AIA dittienibro a. l &
1:1.411"A Wit- r 1 1 11 .1. -. I 'i, o' bueno a lap decillitioues D R I D r I. 49.8 _24"I"", -,
A= I 1114 K 'I.., 1. I text 6 1 tuillellig, a I)ft.j do 1 IroA y a I til # es cii Ill Y pool'. I, justo do -erte an elde In mueba r
M "ik 411, .0 a d AA, 1% Ili los Min ii" file Aes Y ruilitares I- ,,I forms do ,,, to N st ___ _' ,it
,I G, Agrentral Ia. ditilitil,, I,- di .n. Fdi,3 ,. ,rom culil Margar ta Fleenill
- lax -xj-tr-s rit-Ir.1 onto .Y Ia ocill, ... q,14od del sell I. !l,"d: jjg I VIENA. Die. 9 (Uluted-El tidied fiene
lit Virgrin, dc" In C.arldll I., I-.Iciltlal I ,be.a. I, star.. I. .I I 01 or olin c-li-al- ,- 12 do all a,,, de .dad. quitart aphitzelo%'ll
"'l at a ro.Witin Y ruillchu'. eon; "' & P1 I. It I cot IZ11oll 11 ill, Pa' y Ida., "hurnelds. Ej. j:,;-'. ArIal
_ 'r" I ,;%f:,,,i;"",., i ,uNIl n olarmneR antes if 91 ch, Popular pr a ,I -16o "Estrella tie Orleci
", "a il h". ,,r,;,,,,, luvo Wil let O'Cacol at callectiv.,goLdopi. I.d., I.. h1hat pi., I- "
munhin y 1. .datinliur.,,ba' il ,caneuz ,, ,Ia.F.0f.1.Prt ,bi6n eturitor ruso Ila)
It y mail,. rl 4A .rl. f,- I- , 1,1 acto due ub fic'. it dies auto tadorft a dicrian 11 sa All -M.1. do duall1cl6n, 3.60o prop- but 6 at mar frente a las Bercrut
1. ,-I:-,- 11 11"111.1r. do Itirl 1. Rap so ,,Ida par 1. I taught.s
am 'I I P.M.. cramentu .oil domasiadox i.croisnuo; sovidlicos darim El XWO, cl. esto P it q lie,- crela- qua- fba-pil -- 5
Ill. I ,,,,, hilim Sgi 1. teircour. reltirl :,
Ia A art ....... I Y .1 .......... a A do Pa". dLI"
'i re venerliadalad A Y.gr!ado P-1- no 11-almix6n por ,I,.,. lax deraldre. l to... C-91- ,l q- file orl in I- It 11 iadr.
Ia, 1. ,a, ut an A ccal(In-ei6m .I resid-1, do In
irill"Al a- I I I ,,, do Del-. Ron P
--a ,,, ,.",;","," l".'.,.,i,'A I'll -, ,I pr-lo-t. .."'.
-tairin tie In aili-rue del lit, floofulic, I O ..1.111ok 1. rilats. M.H. dan par .1 Kremlin par. ji-iti- 1. birio lie 1949 ,,, Nvr.,I.n-. Pol, Iffairglaros. cluden pass do. is.
' "' A ,,.- r -Zu'.A. ,III, IA., "khr-, ..,e.t, pt ocidlit ,4 Jos Puebla, quo 'Ifti,
I al-, ,,- ,-b.. ,,,,, a I ...... I: ", % ,',',I' ".", d-.h.lr 1. e 8. ,12niledi sampal de re;,, lundlitl Pacific.',
_! *Cl !'I d',l[ '. d Bilbao arn o ... de ruis t
1111111A 'a .. protootal ..... A III- I or.d. ,,,.,I,,- A, .alitlli F.S. ,hrembI JAIraill es 111.,l tenla plig o A rm
del A, ,ahl.,,. ,I, S.rl,.S. C,. .,I Irrrtj.le. to join-I Art..- Ill.ce. y "I" -ill A I ,..I. ".,I. rll.l Quo ,a tin ran a sufren 183 traged- tie :d ,u Pa .je.enel "Estre,
,'I I ,.?'d, a"I"T 'a I ,'I hill, ...... 21 sidando irrs coratacil 'evirm guerrA. r"',
.'aa -, ,,,,,,, R -,, u ,, l ,i- Ila d poro u tima hors
1; 111'"" A ..... : ,' At Iles., .1 Ca-hu.1 el .1r1l..rpr:: i".... .[ as Delgado """' "' I- I'll -W,. A 1. do .I I ..... 1,, I~.. F1 Conlreso Ile rrii-ril, id-fatdo ,,, I I lit,
Y. aa, Ill jr ... ,,I". 111". ':: "" r- uall-a:dd or.', 7,T" : W:A, A far to I 'citi_ I 60'i
' t. r .,I., u- aid le. It'.. ,a., I I-raga P.lil'. 1-11" do harr of ,,J.je y Ia spin.
-o ---- ... Ill )aam'el- 7 ,"it 1. Re I I b tin it" Sim P-l A"'al") Whet It -gIn --ri .... i c.1--(rancament.c.0 Ill Ili.) aist-c. I ;-[,,it do --"an' Varl,- ,,, 1-1 11-1, el 14 do chrial
A I 18 role I- cd,,,r,, it, blen m"t-d"r Roper. ru-'alow, nat, do xr. par=
.1 bad, ...... l I."".., ", M ....... S.. L. ral"hodunitfir. la'so q- .,laid to P -.do. , ,IIIC ..... Ie,,Ib,, de I out, deputies de, q- ,1 ato di, oem
"I", I* "" "I" LZ,.",)'. .'.- ( ',',','r ,-,,, .. Sea.., lo., infilm.alji, I., p,,,jor. doglitir In P-1. do M-ca ol,Par -, )bm a or
A., A 4. 1. I -id 'W ("'t'.o I ol I,,, f.-l P.-donli, 1-alrdut ,.I. I ; 'I,.,. ;-ll, Gable. ,I. b. itimic, I ehoso Ill 11 Ill of ... ajd..Ito Rene do Aya, I I il r I .dl.1,dr ,tg I,, I o sisursore. Ida E.'ad"s un,= y ralll I g" -,odSIn embargo,
. r.lIfA1r1.,rA..Ir-.= Re ll,,,I.,l A .... .. 1, 1. attend. fIn,.I ,.I of ii-tr6"I So Wlai rl,,spoit, el lie,-,I B. if I A 's 1. cal.al eI if p-, d(,
,. .", -i-i ,all ". ,. _a Ile ". A ha I ... :,d, ,"I r,' I.A. .1fildr, ,,, ,I;, ., ,, I el ,-oil. tan
IA Eta., .1,,,Irl(,l d ,Ild, dr-l-a Im, r,,I,.., it "' I- N.ammilmome ja.,A ,,, al C,,,kI, ., ,,.c l i PlIla"I
,,,, ""."., "', J. -A- "!!.1 u- ,,.,r,:& ........ rail Anl ... I ... do ."'da, R na: q "o ,)"',',',',,,,,,.,, "":, : ,,,.,,,::,, ,, ,,I I: ...... Ali go, I ",did. .,I H,! 2.1,dal, 1, I I, Ids i"al, ,7"", l- ,,- thi.
' olIr.., )r ..... .;: it. ,I", l"a, 1%,A A,. 1. Re,........ "'%, ".. .I A has de-,dd Sin el ,eittifle. frim- F, reel Irk .I. ,,,, ,gil'. all I.
tie IN 1-iIii, it P At F,
i. I, I IJrK. or, ,,,I: ,,,,,, ,a. ow,, L;o..,,, -ra- do,,-d-o .1, do 11-1 illil -1-ratI.aii 'arat",," 11191ad. lie liaig-il- 1-fi kat altich. an Ia
P-tolone.s, thal ... A,, "I d.,1e-l,.,jR se- (11 reJo a P',"Iulg d""k
,::, ",.". '.',A'- it,,. D.-.":-" % 11 ill Ill I Paula ,11 Carlo, pern re &,he If- %-,I
,,,, , A a it .AA do ria- mI L. IR, 'r- Ia., Ialklli d A .111'a 1, ,IjI1jl I. director -A ,,,,I,., ru- Mo. _joa do Eat ... Ima' ,,',",',, ,I"".,'- t;"..liry I irgun h. anard.
6 sa"', 1. ...'ra.d.t A. - I I ;,,,Ind. Moral- del Ciailfll,,. do .1 A. ':! R-_', r so rl I a, Inlildia let"'
.1 ralf".0% hho ful "I ,.,,I.. dt, I, soil load do
-_ i I,111. d;;,Ill. Il I Ile '. -_ lalrento de Extiai, cohn ,. d, -1-: It,- ,laj, ici 'I -i6n the
:'-',"'- 1'1 I 1.11-.' I. A., Ill,, C.- I., 20 ... "I "ad. A. told, lua.a 6000 "" I m.n 1. do Ia ,tic. -,,.,I,,, ,a,,,- __I,, I "i-I I, d, A -rsa 1. dockboa que traurbol.b.11 ,I bliL, ,a-i-, Allied.'
Nalitelcit; tic,
A -11-1 I- thdopedicionel. tie hill, a, ,I :.,' ',"''",,',"(;."'-'Aiitoi-izaii expo -_ Comenzari el 21 de II, ld. J. rmilawa, al, .,a I,, IFIrall.. IA pikilles, 6)
1111.1.1 I'll I t r1aci6il tie I'll'; ,." ____
I)' c:,; Ntjcvos lenses para 'a, V.l1bI. "J." A .1 her it mada por nuflones de perso"ll- collunistaron R bull on at. aitel." do,, 11-old- arroz en E. I J. -ibil ""' im"ad, ,'a 11 Ii.i a Im. Lie-6 Ia niisi6n tie Cubst
d"', r- 11511 1111 boll rur.far. d,,"I,a :,1, .1, C." ".".*Ii, llg,,,,, ,,,;,,,,,',I. do 1. II A ,,,,,,,, :I',I::,,AQa,,M, ',P..h,:ld.d. Cu.nd. Is poarl. triue ... ; re( febrero el carnaval I. Sh."1.,1 l ,', d.-r 'j':l, a "'I.
Torre: tie Infm ,,.c:,t,, ,of t '!'Llllal 1! I
ll" 11- 1,11 '--r. ,I. las personas que n lro ," I,-.' C u 1) R 1.175,000 sairos
11 lie Ill fill. is ruA ,!::V' I dilltr-o"'I ip-AG, 1. fadaullifeabull.ri, A Ile- In do 1. Fr; do It., ,,-,,d;. d 1. Ill- "ole-a-, I .19LInal 111- ;'!' it IH capital de la India
son 1. serudital IA irjflar. .... 1,.p Eta ,I. ". ___ ,,, lea, .1
d, --I... I""W'. h.,el. .,I talluir.-Ifilill cot has Walil- y ..Yr.11 10 Imm- ,,or N-Z 6111" ;'I ,= A ,A?- -7. Con UR gran desfile ,"a 7li ""
,, do ,d. ... ...... '
I% tie AgrIcuji- -1.1111. -L EVA MI 111. ,,,ptionribre It. (A.
:,, ""', ,'a,, ,' r ',' Il dl is ( Ildlll It- nuia. t I clien bien Ia vista 1 Atfir.ltur.. dp A If"d 'Wit". Ili- ci lax r-ra, ,,, ,I, I ... ';., l ;: A
a. ic 'Ita. ...... ili .. ..... I IA a ,-l d" ll)"lata,
. IA JrfaLuja tic In rcilA frmliv-, a.. el x.b,,, 11.1--jIloy Ia fill, ,ion do 4RO5.GDJ __ ,-,l.ble,,. I I ,-,. culasno ,
I, 11 111:1, ,-,:lj .'I- --Al do ,,, C... I"'Ba I il;'a ' ,:, :," ,- rral
'r I. r.., .... ", ""' I ,,, i c,,, to, San go Cla.
..I, 9 lie .: lit .two, le )I, go do IA -nm, Franco, 7.1di, or;, do --"a do ,arn [in '101 %iiIacial q ,i,,,,,, cot i:I, .1 ... It .
-11,13-16n. lk .rl,,,6 ", Q-,l- it ,I-,- Pertionalf parcialnicille .1-1d, ,to L. 11.1,ai- I Ima oil I it prime, ouuif ,,, o, Liniiiarin el nilulero tie Und.," I C I I'll, ,i a d '.1,I, ". ent do
ll ':1'.1,-1l: If' I,-'. pill or Debit. A quo it Cobierr. -l-,- fil'.,;: %, ,111.11 -:ii, 'to, out. M
1. do do Ins who do 1. I! ,I, ,,,,A ra.l, ; ,lI Lull del P07,11 ,'I J f d ""' '""lItt -i"I" "'a ,,IrIi. ocrilrola 14 von comparsas. 25 carrozas ha clechirado Iii, ca-iarla 1. I ,I I
a', "" ,. A I 1,1161- I 11 ,
1-111-1 I'll it gas volverin a ver ;II .a.,.;L E P; ,Lo 'Itipr, ,drocoh5n a. ,,I clen 'ir ,,!:;, El 11 I",
1%11;! 1:11_11_1. ,, ,,be. A 11 -I Mi. do dl,. la,- , -nilil tin, aaf, .llI _I, .":rfd. eit'."ac'eat -_ ",
"I"""'. Y Re plallu'd I' !I- (.Ie 1* "I 1, ; ,_f I do ... I do 11 d- nd, 11, l An Cm- .,I Intel He la ; ", I l", ai ,,, a el former
- I- 11111-I. .,of,. I,, n. d ,,. 11 __ K.md. R-kka. ,,, I, I a, rIl I 1-11
. I L" I' call Como rita calit .. ... ., -,
do ua lusar tuslituarra. t lid III A firr.. .,]it., ,ad' Ei .1c.1d ..... m, r.I, 'l-i", I.Ato '-bera,
_'! 1::, I,,,,,, ,, ,, r ....... 1,1-1, A, .,_ ... A ..... ,,,, BANGOR. itund. do Maine go, A 6d: l ef, it,- 1. P dad ,,, .,,,,a -,I! NO, rodor
, 1. 'J.-I" fl, : I I,,- 1'.. C, I ,,, I "! I d del F.- h. Z "urIll.) ,I ,,:I,,, ;. ,I. ].A a-id, ,,,.I IZ ,i'll G,
", :., ;"::: ""I "I "I'll ri Y doo Xl=' ........ Ia, 6 Wnitocl.)-L.. poll I.H.. bg.d- Jf.iAJ sil t_'A6j,1:: I. r-R.". 19.52. 0 -,,r,,I -P..d. ,,i., L ch.tu do IRA ,.fl-.1, do -, I ,.Idan .,,,I,,- .1 ... I,,,.,. ,., , "l at,,, -., "i", .cllra .
i'" A it art,. ,far paai- 1, .. ". am", 1, ,is do In -- d, -lip-l" ,rnrtal;,, a 1-or ClRot 1.8
1. 111. __, 1". 11 Partial. In 1pord-talt., : .'-;2 ... l I ....... ... I 1, X..j--,. J.,Id, 1. ril .,. oll a 14.140,555 z c n del Cait-al dc J,. JI,.,,;la.' ituil a 111 g,,l A C.mo.. FrimI __ I ; 1, I "' cle 19. 3. Con ,,,, ,,,
" Zh,,!' ( I lid% I L -,. ;!: ,., i,,.,,. ,,,,..b.. 4.,.,:,-",.".I ""mne'. I "'a.,.
-_ -_ I r, .A I I ,,I,." I ". I,., I Ill, I ,, L, a
I eal 1. -_ '!,."'l:l".,l ,ii--, -, .,
k-______ __ - I - ------ 111 1_ pill.. 6) Ile ,,, ,,11o do lnl,,I.q",,,,,,, I IFIrAlloa 1, flight, 61 Cuba reciblid, 1 175,000 sx-, do ,I,,. -nu.:. f o ,,, I I au rib
___ I', .ll,,e'. mor do R. let _____ ,---- __ quo Mrfiujan I-] ,c r-a-pal de I. ...... I. locluir. do ip.. do I.. 'I. I: I. Ill.- Do hall
NL I rH.i.,. dl. I a A" ': ,, 'Ii I.:.";: "La O N U siorue siendo Ia m ejor
FI l an, Foiab I I,., pill dllt,-, .l.- -I,: 1 1. : "
Anuncian nuieva depuraleik de f""'"It"I'al .m.!.mn, pro EligiihJ el Parlamento israelita a """ a dj-,t., ,, ,' :
-,a it opt of. do 1. ,Ipi., """"Ill, ,)I,.,.,,, ,,, d- ,. .I N ,I, t
A Uti-Iad.d do Columbia, Infarol "b i. I'l I ...... I , 1.
* tiolat, on ... I,,,. Ili,. do lente niter a- elf".1"g, l""a" ;_, I 11
, I ,I Webr.do on Ben Zvi, president del Estado A. .( J.il esperanza de paz que tefiemoe
com unistas e ti Checoslovaquia up.-,l id-Npicialettri. do Maine I. I cl )He lie I ... I)j-d"d lill ""'',,I, "
. I~- 'e. R F e n- HI- ,,'dl -, - __ -.Fknblcamt quo "I., so DIARIO I-A NI %Hl.NA .
Varill ininistroid Y altos funvional I.,D'i or onto, joint. ,ic... Iii. Es cofundador del partido Mapai juntaincute call _11"c,," 6""'A '"'lo '' -" I I ,-,,, ,, Dij Trygve Lie elf mt inenaje a 11, koainhlea de
__ -io-i han sido -d!t Can ,:IAId.d .her. puidert ve r: .1 oaiitu'. c1la ", ,.",1l., ,, ,
,
1. ocrt 1. nui cl.,Id.d, Paid, "'ir"' "'I"'" "'". I Ia Federavill Mundial (if- I eleranos fie Guerra
fletelaidom. Atribuyen lit Imrga if lit buja p 1, su antiguo sunigo y actual Printer 111inistro Gurion ", ,."' .
. roduccitil leer eri6dicas, revWs. y vo ver al If We-, A) all, ,il ......... all ,-,..
- - __ __ usio.r. rell -_ 1 bandits Av lau t aIId..dx a ,n-i,,, ,, IONDRES. D., a N I, ll ,I. 1, ,-_ I 'I, ,,,, ,,,,,,, accident.b o I nifica, Ian 1. ,JERUMALEN, .-in.. At.. Jim, ,,,, on Ira I_. CIo'al H,
'RELGIIADC, N*,,g-J-. df l 1 1'-, ,' lf-)"a- '--.,,,.I, ,I P.d,, ,.' 'L.. oul-ca, Ill .Ili I Die 9 Mail _R mddeA_ ch.unt. .. I. I'll, '"o-a' I "I'll, ', N ., ,,;', 1,
1"fa.ll ,- L. -dl. do if A ", Ill "" Vuell. 1. 'id. normal of an ach .. 1-1cl do 1
,:1 I 1. ""'ant. do I.-I ,ig,6 p to hol-L.A. ,a ,I .,.,.a .,,I:,, ,,I quo ...'"'I"'A' I I'l-a 1. 1- ...... A I I 1, dl ,",a, E, patties.
ra", I. .. 1. Republic., A Note Eon 1.1,l IA I h.,.. da of don-,im l d m."o I. l -, '' ., ., -, .. I 1 ,r ,,pro"ot., a
"Y l "'."I I 'ILI' lailk or que.hoy estAn ri-ificaitim; come, cie.!Zvl, ,,,, "dj"-,l.,.T ,6, g"" !; ", III,, ,I ...... cerea
"""' in Uzion flol 11111,11 elle-11 1'. Coal ',',!.'l ,. *" I- do ,- ,,,I, ,,,.';' ," ', ': , ;' "III
cilid. all. dep.1.1.11a d:,d!:.. a' "' 'd I.. it,- go' M ., Ut ion.mr. a d; ,I'*" ,, ::', I- ar .. L
rat ... .......... lots. ,,I cho-Ata'ci;':". 11ax Irs -;;, --a.r Be. Zl J-ri ,I ,.,go of im'- ,"a on.-mol,,"s I ,, ,,, .., -, I d'. I to, Chat W ell ....... l do ].I
it I-t- l-'a .116 -1., -'- Itincit 1. do I ,I Ben ZIi, sodded. id, I'll "'. h- e'l-'a", do Pa. ..
d ....... :,t' .,r"!l,.':,.,!,,,a qo, il, coma. V A a'. "Pe.-Ims- I 'I '.a .... ...... I l,:,"',.a '':. ""',,",', ,.d I .1;:," ".'I "'.1 ,, d"' a,.1,!li.xl..,,-b, 1;.'.' ,d.'.,P,,,, larrtti ... 6 q 1. idi- in o'r::dpRdc IA I .... .... ida I ( o'-, da, Lie
" "' '!"'-a do a"'lloolo. do rl-- IlMrl p.-I'a d do I"' ',"jTdrl R -1M Republic. too I,.,,-, ,ad. I.Il"T od1l1c.M1I,,1,Ii'dr
,ii or I A. , han ,,do '1 "idt-I Ill rar logo il, par 'o l "_'In Pa ,, : ,, ,
,ir;. ., 'e'll I ... a o'la...1, ral, Partido L.borVta v 11" _jAu ,1.1c. rijR I "'di" ,,,l.,,,,, I _Fa "', cor ... 1, ,,,.I- , ,, I i I:: li Ap -El
l..Irn .d..:"". a 'I," r1i, ,,, recul 1. -i6n v.-AI con elld. on In Residues ,-, fa-,1 1612 dria nufrir parix ser Il l ---". : I 1 11' :I I I % larhA,,,:,, ,,, 'I. 1", Na, on
'" T,."o, I III de R ila a. rutev. lonlo, clu, ,.(.a hola, can d ........ , ...I, A,;,, 'Ijkb
1" ,,I (,- I .... I I.. m a al., I,,--- 'It, 4D 'andl- NI .al I I : I .. I
cimadd- quo ,I I, Junfaia, Be,, d, I cat .. I'll.- ,,, ut"
ch- 'Ill 11-11 h-ado I, Ile, I-lea -p-dial y ,- oil,, Icql ,,,""" ". r a.
C,,,.,,;,a,1 I .1 ,,,-,-,,.I Lia- ig in ad.' do e,: data ll;,,l_ ..',,:.,"'a 17 rebid 1. divi.,d5i, I", J, ,, Ia R'n. d, !." A t ;,i ....... d I, ",.!e l 1'. I- ,, i .. ... ..... a g,
,!" I ;1 A b.),, .,I ai A .... adaral ... el .Ia "'. r up- .r'.I,. ,IM,
,.,,,, r Ili, all ,,,,,Ia; md- l-. "_ -Uenbaum. blen ,-,- ,,- ( ,.., i ,
S _:LlI,.,:' ,.,11,,l ... rr .. doW d1l I 11 l;dM tie IRA tie GI lam 1. I .1 ,il-li, Par
" 7. ili" I a, -w-alme.le on m1al- Vell., U.ck. y 5 r il ,,;I":" "I'a_ ,
-or.. md.A. I~ ,I I ll--i I 'I'. ""' ,.-P- J"i I ....... I' I I I 1, "i'. ,--ogn.
ral.. do IIf, I, h.l on 1'.1'.,." na.t.l.,xioa, Ob, El A.1do Albert EmIllin. 11 ".,'I" j I ,,,, _- ,to Paz'
,.a. l : : r"", "'I -ati..", Amid,6 ,1., par InImer. ,I "' "'I ;I'V,, I',! d A I"' '.."no", ''r I 111.111, "I el_ ,,- ",
Z c rapomb. 1. .rI,-,(,,i tic Be., doll do Ido Estadex I'Tale " abill. If , ."", I o'l." 1,
In ,,!:-' -.1 11111 111 III,a.R.. ,I ......... ;a-l -nIladu .1 palperfacie. Wfirioa. l ,
1,-" It', ,Ia,"," r,.".'d ...... i'ad" 'let "ral al', I ","pi- do I" I ,' I f -),
a,., I- qua e I-A clya-l-III, 1, I, I'l .... Iiia- I I 0 A ar apl.. r .... Ia .y.d. IA bfl6m ,,11 par,. sueed- A W I .... ..... i ,a ,III, 111plo 1, AnvIt,,.,.,,J.r., .I ,,,' Jtdf,a" , "., ", .... I'll, I . ...... k, I"""', I I 1.
t. (1, IA: :, ...... 1, ,,,,A %'Iad,:::lr '" 'lI"";-l Il ... l -'-"':' 'dlia ratio ,,, do.- It .... Ia.- I lirolpal,118b, no ,1,,u iliv- ) printer __ CI I." 1111111.11.1 0I I :-,- !;l I a"o 'I, 'i"ll'a ", ,, '' I 1. ,I "t 'l 1,11,11111" Ic,pXh ., .I, ,.,I,. it.- [',,I,,-,. E,.,,, on jot lino I .,at D.,id _ I roo. ........ Ili, ":I, I 'I", "" qw, I'da,
g '! Tel l tit" I .... le"' 'rates 8 en Be,, U.'"'a
111( .. .... 1IT :'111 Rj',r Id, A it, .1.,a I a, "
* valwad., 1-.1a6fic.. ,. I Be. Zvi, que 1. ,,I IN'la, '11 .... to C ,,Ill;
e A ::' ',, t., ,,,, I -",llaI A lf l L; K.. ,p'.' : 11.11, "' I" I., 4 ",
"A- ,i! :!"'l Rl:',,',I'1";- .de nal"Im" I-bin '"lit ld n b%%.'l!,I,"'d1 ........ . A ad. EA W.afliad- do 11! '011fal .rl1l.I2,- I ... :111.1 ". ,.I., .. I I ,!,I,,. el,, ,C ea
ri.1 158 aide do ed no' radon; Por priniera I.".". ."".,.,I 1. "ll I I .. I 11 o -
politira Ailo CKX
Piligina 2 DIARF) DE LA MARINA.-Marles, 9 de Diciembre de 19-52
Falleciii v14 loillingo el Pr6ximo Congreso de la
& AHORRO lo apdaiwi A ( ". --tilla 1110, EN 4 LINEAS Seeei6n Campesina del
Ladislao Giierra Sfinchez Partido de los Ortodoxos
Fjrr,-,,,.",1_ungo fallc66 y La mucile del alcalde Ladislao la mcmi6n del Con.4111ti- 51 11 Ple- E1rp.,.1-oCC.,ngre&o Prvi,,,J,(d,
Guerra crea do nuevo a MuJaI Is shitnte hubucra ido 1. '. 6n pogirs. it, or CALIDAD
cuando m e-i s lo n e ces ite ad I d. ,Pult.d. on rnech. delerna de ema posici6n, clave en O1Ipd1.01L0.g Vr
g,, :,h menud. msmlfrai.- ;,,Tndm lo pr vm SEOURIDAD
,ud.d d, G.- I la provincial. no d, Ima Iom: ei. ln,, Meted. ctuxurA ol M APAmnamn. r ,,,,dr municipal clcct.r En discurm, a de ing, do- I old acld.,Ij..diciem Ine
1 rim an d
G111, SuncheL 'Ce.o pot En I antigu. local del Lice. Au- c.. fluid treinta v
6minos do I. province
Parlud, R, Liciun-ro u "' v wiluco acababan amboB de abrur el i.vo. A, la 'irdr.mtr6 que on ai it N' IN V
u ej ...... u -,cui.d. 1. poil,""m f.ru- del Parthlo Laborista, no Lam; Villa, hay (amb,6n un Fuentes p. p. los dirinientes provincial
del ex rnad- slerr-u. u
B I I Paujumt2, de G arl5narro. Aguiler.. Orlando y Suet o
. ...... r F-ebr. M.).1 rn C., I r -in
CTC, Iftleres doetares "Millo" Ochon y RoFl em".m., We B.t.,I. 1- ,E noche de -rano -segO berto Agramonte.
f Pr-de 6 n el on
c,"'ce.. I's q,::l p' cl ,' metro- r-r con "Tito" Con eme fin se-encuentran Intedne
en I act. de C-1-11 Ro I i Ifiana 10
que p.deO q dligue era p-u junto a un oso ma movilJza l6n nor his t6rminoo
R 0 S ,d., .b1t v, lurre- Wenci. I.. que ocu. regro 'con frebre. la provincic 1. mctihitm crnnoi,
p.b.., 1. thb.n.. del grtido- Miguel GuIntcra, R.I,.-; para Ud.- .9
do pi-a y Ar.nu. T.b..d2, .- 3:
Err 1. n.,.I,.bil -ru. del C r,,p,,"-Sbllidd de Is or-1
No 1,, rousigul& PH., a In, fl.. I Tnien c 16n de ece16n Campw.j
'C."":a' u" la Nor
Id., qu, no h.bln -.rid. u. pitch. c -gi
Carlos Manuel de .P to
lul- rue hablar es una orden que jamas "Pcdc Run' r--ra nm".1W2 %Iy obre
" y Di,,; me crumple. 1. suyo on la horrocina central.
el resultado del Congreso, el de
to que culmine con un cl
c.:, 11 una rupresa terrocarrilera 1 6 it'T
g., ,, 1 Msesinn alealdicia en 1950, Coma el que le precech6uen el Interpretado en grauiro negro de un rI c.ndidato, cargn, BaWtir uene tuen mug do el N.ruegm. I,.ug.-,6u el 27 dc Como en 2nIeriore,.,o"gr-.,, 11,
Cl ,ow. apoy. to es- tic del cello Indeando la cabeza. febrero. fecha del sacrificio de San delegardoo IlevarAn mocJ
W ultu". -,bu6n r to., socia ist- be emu 2grarlot: istos a
.[, Id, oo,t,u,t- y h-e- Lorenzo. d scutidos. Con los acuerdos me il-An
Abra hay La cuenra do unitarion hubieron Pronuncro una brevisima oraci6 formando criterion que me elevarthn al
.1 de mucho tacto. La cortedad do Vasconcelos dedicarri una de sus Cor!gremo Naclonal de enero v
"'Irol quo 5cri su res. d, y ve, zaran 2Uta8 solure agro- Para sober to horis justo . Paris despsiplar a lisup,
o di3curso tal vez so deb 6 a quo icidas notas a la creaci6n do los ria denim ortodoxia.
P.1do ca el porvenir, ruenc-, di P. d- or A p,- 11rb, 1, top, turner,", lar- suplentes de consultivos. D po, confle siempre an Big Bon. Estm, bellhirmis des,.ban a Idetirri- ., e dim so eIeV
to. do C. ct-1,16, go, hot. M. caudig-do. elelta I' co tCn In. intern ro pertarclor-cle conlorno din6mica mooderno--viond!
u'.. Z.. d mIll = dp.rZ1.n1J;1iIId1
.dm,..u ad de 1. Fine 1. Secci6n C:1. mal con esfero corriente a luminosis, visible on 1. ObsCw
it.m'. 'iu ...... Nl.,d.. i doen ty Dompu6s do los cin"'n". S-Ir., -1 .1,alde de Cientue- '.. lcef.mdoo ,,,,.nIg In .I., -luave a sonora,'. u '" let. .d,. E v q'le Co'n's, a me,. I riclad. Tiene Una alarous puntualB A N C O G E LA T S d, tnt,,d del PAU. At morir nam recortan ]a cabe gow destituldo por su lealta a Is drer 11 de ante'roo Y 109 -2tro rolei seg6n *11 mod.lo. En su fiendish favorite oncontrarii,
5"s el d-t., Gru--,I 111%eol pre- prognatismo musolin-co se pro- OrtDdloxia- consult a -3 amugos
,id W, dJ A, .'I Au- ( guur bron que top, n 6 as famoscis models Weatcour. ElcOia
nuncia co,, 1;1 g01dU11 C.mocirier. ,, I-An 1. F.rd.c. Ud. iste y otr
fll:- utXtc. sonre In orientacinn a s ate el Con.cjo Directut hoy el stryo.
I Provincial
G b,, n. La -clia q., 1. -eI, ua ,, No e.l.re u. p .... 1. of-rl
P__Q. 'u'un. d, -d. clo du,10.1- pd-1.
ACCION ORGANIZ.'TIVA I)F LOS DIR.('TORIO LIRFRAL EN P11 d, nt,,-do un _cxpon.eNugU,.- p- do, 9- 'I" 'I Guble- gdec uhri 1. Famoso"ApellIdit"dol'IncsR610111111
ORTODON08 EN LOS TER31IN01 FOINIENTO --t- d, Cuba. a c d c en te.
qu, u pd.z. d, p.p1l P,,,Idd. in so. Soll.xo: Se 1- el que 1. 16 de .. o y me,
C- 1 hrml.a. 1 11 L&sakMMh6V.VIL- Waters Clock C4,L%-? tsl tois
Furru- 1. lo dlI:.d- u- ful Tomaremom meta millonefi de ga- Apalado No. 564 Habana, Cuba-1 drl P- S0I.lDRlDkI1 11F LOS ORGAINIS. C al- unnustr par d Can In oph,6n de ge6loRom v rm. I Repremsentonte: SR. MAMO RONnO
"(IS it r 8, st --- lorie, n l M.g.t, y qucd.n ,i,
VIll., Fl, R. C. -Im- t, m le'a povialistam, en abrumadorm, mayo. -R Malin y Crmtramne tre. que
Par
nu consumer max do do..
y.,, our I I F.L PRESIDENT EN
PlIC-11"I.., iRecibiri mahana a los
d, solid. d.l.cil, per. me t.mui de
dmd F, D-PuV do I.,,,ctmdmdes del di.
......... 1, 1,y or,. Patronatos de Auxillo
d l Net. gun, no por aforo,
e.n que.ct.. neral Batista conu '..hJe. 'I
"u, aoh, let,,, uno por compro- c.rr, Icut dol Cacahual, pas6 la esposa del Pretildente Ml- 1-16n b1c. unei en ru finca -Xurtulne", don..... Im.. -,-i. dl PRC. u. de rrIbI6 1. visit' dolox iministrox.i La anunclade visits de Im P4L.
.............. j J,,- ...... I I,,,. Ita 'i d
It" I sretarjo de a rexi encRitronatoR do Emorgenclas de W Vld, 1. S--111 W-t-lAn 'uno. lom pl- rtor orales del Castillo. so tr- Jim y Mstaaaa, a in Prizo Dm
Toros las Wilidailms de ,e I
d hot.], W proliuldo por lZ's no- t-I Pu I nudan d 6 a 'Kuquine", almorzando con el in&. ha mido pompuestis Pars raeftaamericanon, main a sus fudenes. 1. -11.116.1 11- sea par& Santlati.
1% 1, ,r. uuu H;b taciooxw moderam, a preel- dr Cub. Jet, del E.t.d no.. .16reoles, In, sets do 1. taTO SAKA QUI U BROMO QUININA -1 d l on d c0s, t-d-s ad,., nructi, u"., 1. t_,;r u, INAUGURACIOIq DE TRAIN SMI. d,, en que 1. .,An,. Marth. Vel
I'M Pu- 'I'l lll n TELEVISION y u. -.7 Flu SIONES EL LUNES nindez MirAnds. de Zintl3w as reln$NOVI WINICKRIA 0111 RISFRIADO dromp.do. gu,ru.'-r-1,.yo Vu-t, t,,grurA P.1"i..
I.- t.- D-1, [ pr6.1.. 1. "Is di. 13,
I A I. Numstro rrur oradp, Depsnamento 'u" m "Notici- bado. en el horario comprendido do
B-na. uInin. G-- mi r--l HI: '( I1)N It YKNIL DRTODO turm Wrtjorvs en rtapaui himOn- irisra mus trasmi3ionr 11 1
Lalinommericano dari prefe- slete miet, y media do a rde.
XA DE PINAR DEL K10 1- 1 d-C.otn- I', dsdc 1. eml.u,. to
p-no, it ...... 1 l 1,1,. 1 is] d, rencia espedal a au r__16g. d Se anuncla que al veto Inaugural
Follelo ilu.1rada a solwilud. s tua a Pra'd num- 206. adw. amixtirrin el ex preshi ente doctor RePe-rul, H InAllutu G-dew. H)n our c p-ducirk do lunes a i- m6n Grau San Martin.
-w- -61.do, lur'.. "o, ...1A. 1. 11-1-111 __ ____
01 L nt-u. g_.., 'u
)aj,, r rrrnn me rsludia te OFERTA ESPECIAL DE PASCUAS DE
ruid, P" _16r,
m'".1 x"hurn..': .1. do," LUIS PUIG
Distribuirlores do Jos famoses refrlgqr
2000 Casettes Modernsis N,,g-us s, mu-tr, irnp-tona. FRIGIDAIRE, T,1-1..r.. HALLICRAFTERS
BROMO QUININA th Itb Ava. co. W is arnpli.. f-ilidades do page.
,:: I IN TIMES IOUARI ittim, d. po, H Iu.gr- de S-Lu.g.
..u. Y RAD --d. or no t-Ir g.,.. entre Anizaas y Trocadere.
10 CITY At rmt:,,% P
. ....... pk.m At i6n m,-d,.,. cundo PRADO 257 Tolf..: ML-1125 W-11.154.
T R I N1.10 A D,
-irty!
FO M'11ENT' Y
MAVAR-1
PRONTO TENDRAN S E'R V I C10 D-E OWN I B
GOAAVHA A ki
5ANTIA1.1
CONOMA
A
C U BA
Eins %I AS a a Ens An 1 4% Es 0 M AS
,A
Aho CAX Noticialk Nacionales MARIO DE LA MARtNA.-Martem. 9 de Dieiembre de 1952 Noticias Nacimiales; ragina 3
Conferencia-recital I e,
Se sacrif icaronlLos. beneficios de Ia amnistia eshposici6n de de Ricardo York en
La Habana 1 -11 estrenimiento,
para los que paguen antes del 20 la Uriierslidad, hoy delas afecciones; so, segOn fraessidd
obras sobre los 1 b1c, ..
ayer reses para -'a T" ZIS 7. frencis Dr. V. Pauchet,
al g i, Hoy inartes 9, a lam calico dteIK P0
1, fin, do I )rq e cle ellst derive atirsis.
I-Esox ingresex xon de $10 Por cada $5,000 lard on ltl.rt j, a enIfermcclades U n = d* I"
idaq. res i 1. S.ci.d.d I hasts. cinctr Puccle r III Bultar del traiclonere, estre.
Buenk jor ip- o pfiblica frac(7ilfirt de las vents e ingresom netos"', di,,,, Der. del H ombrcU-ni'cc'raataria- do Bellu ArIns,
, :..hoxjconsw rarcvlo York 6raproll, Jento."
so 4uJeuest= nunR "IT
0 londrorn7t I El director tenerald ent a a Miniaterio els Hacienda n=erosas de- del vei ansena Cmbitasie el eatreffirrilentis con el recurso rnoderracs mks
I I Irollucal-- 'I' Itri II, I RH.clon- cretos, por Ion e interessainte charla tituladi P a tfii :z: B 6 1 d u k
N L dc a
c Lo dispwo Co,,,er(!io d glcrucrci D F Que an declaran letsivas Se inaugural boy tan b.... do myer %d, h*y", .. mila nte-t6nim B61duk actda maravillosamente. Y no
no esplendor. lost. par. = 1 AlIguel Into ernan: 'lu.nt".
como mi I* luv" 1-1
pero de I., poe
lativne In. ineita, no deprive ni da c6licoo.
..P _..rid., I Jos Intereses de In Administracion Biblioteca ep o no
",,,,nos infurnaIt ge con --rZeJt-'f- 'di,
teatro buem. Y on alifunes, Tablas de coriver5iiall Ic.c ad I yontes Publics. lam reposiclones dicladaspot Ia r destacmIna, 1. eranscite, Corn. .1 e.- r a los cntri u sultanas de "'too- I.,
.onto qu. et. as resfig udeesjtio Global sabre lmgmso3 Is Comisidn dol S. Civil de Consue dos liricos
poll ,,.A det lon Si Ild. lo necesila,
It 1, '. P.r dip.,dcjon del nainistro do Co. 'lroPue-sto GInet-Al sobre to ManPule Fericluldra, Oase Itoy. 0 el,, dicirrob-, I., Itm d. IA tiroaloo'3alet S "I", inge.,er. Oscar do In Torr bti ruYam "ntas o ingrescis Friracra de Ia son& final a uana. taIdl 1. 1 local de Is Biblioteca Na. Nuestrormixinno control docent It
F, 31 ,,,,d:,. dcl pr.mI- y: ln6a MI Diaz Rivas. auxiliary cla- In ei (72stillo de to Fuerta asi. con Ale acto. Ia bionverida
do encay. del I not -a- fin de, .. triter-ropir 0,.b..to" d.el-nd- no
lie esquina I VId.d-, con 1. icirrajento de earn, dico ...A] de, ItDOOOO qu It din 20 me tercom do) district flattest do Nit,. Acuirdese de lemar su fableta B A dulk
driurninactSn de -Teatro Arena". del actual ver, e sjn:uguran "n. '-P.si-. it, ii-ill, ... do York, dc,,pu do Irl",-,
bailers. I- nuil.de o -ncedi- va Geron. (1.1. do Pin.0; Ag.pito
muy practicado -er jus puertax. his. do, t ca.di.nic pr or'r,1gPaIad .1ble .. Derech., del H.rabr, NI "L-tnee" d' rer,
on lm 1stailm Unl- trofes abricron a) it letado .1 Per- V.ldds, -- ja do 1. x... It., ,a Wes nor S-rneri- I.., Antilla.l.
,S,, Il.m. ".rons" Por situorse blendo sacrtfic.d. un total do .11 so- eI,11,1Ji1 I~ pldr., sLe,, c,,,de dju,,.0*j:y&,mrucJP ",. uc ,,, --: It or izsdaPonrr1rhI, dr
In t d b ben. I fir, ,I I it J. sil' ro Fd engal.bol. to n M .- c... stuss.
en a resm. que 5e Istri -ron e eat.bI
eon rim:ln acenogralla. an If thre Jos do So. I d, 1952. '..'.stent" b deirl:.,d tons de A H r o N-nral Cuban. de Is U ES- REPARTO jnF RACIDNES POR LA
_.I I ur eircurderencia de es- evencledor a de carne arab so -n defirili-rren. "' I, 'lle, Jfbsr ab""
it ll.bsn ar!anso. Rest. y Gu chivt I Ande,' P6 de Il PRITAEKA DAMA
pact U of etc de In Se,_ 1, sum Declaraciones Juradai de 'oZjDi,oc,16n General de f.recrra itra arena rharla el dw- CENSO GANADERO
j:dar a q,,e bna pierden joslabra 'a. egun InformiS j an
at. do ra y mus interprr. imptiest.. de Uthdad- Capital. E.., Jos FI I,[, H, ;a,(,f-nA 91AF lilac R sudE garado no v;irunn en Is
t". o'tor Maria Pascual. ma, it's UtIll-Jacles y Acriones a los dr.d. ... Qirl,,n del DIARIO. sta, Ila ,I.. di, Control cle Corn, y Gar.dr, t],bIIZP1.o as 1 0 cico Ihas.. q,.,,td. n.. It L. Martha Miranda de as, provincia
to. ert 1. 11tairr.i- conLrilouventes Ply (tIchGF Ioiliueslis-. PdreL de In de Inmigrael6n: y Eli- Hata litsentacton Ia directors ; laclo. UII exte- do eate nies y ell Pa- cargo Is ron, ,ion Ill Censo Gana- dr Malmo~
?ItIrnI;,,.iscn ingrejar en di I i, L" de ractureS del.. 1,o-1 I Bernard. L- S,.un d,,hn inforole. 2eftiAlMoniS
ad rja so did nosol.. db.rao Ia A Ro 0 r I It, It I
do Ion alumn. dal Dand. = 1intleriet, ga 1. d I. ditninutra d.rjgice por:ga, e ,.:nle,p,,,, 1.%BIArtea N21.nnal. ,,h -tr, farrilil. necesit.L.s. prop- n..' ,n to at mi stro dr alrro,oa proviort
11 !nos; a
I I
ra de Obr.s Ptiblicas. 4 dbe alearta w IRA rn ARri Ullura. doctor slfredn Jar mi. Ia
m,,, In Ia co.t.. Di, u,,t 4, faml h mn r- no. -elativo a 'as achial- eximpartas viona y 7,3111 prinna.
Test- Univerallario. me represent. cion 50 del chinistro de Consercits of dd 66 ),P IIrvar un,,r 119.2.11 pol 117,
n" do E,_ durglor General del fr.. do Ill. 11 ,on cq 6 Go oxir 1,
tra&ocila de 1% P
qQll.. Un luj. ;A.= qu,. par, 'D' I. or Mario C"orellast tos-consignadits In cada una de Iasi
to declarocliones juradas anual. del
.I Afcti,. y pmv-h-. Wis to -'a P d le..d I Y:. I. "- r lsscts
on on General solore Utilid.de.,
tali. que hay& testro In Cuba. Lit dc Jod. claj, de medidas lvsula"em-y lmmrruft pAondientes a Ins balances ce.
hay ..nqUc An plv.d.. Per na., Is, dur= ndl e.nld- Jr;isn1,._a ortili-l- rrEdos a Partir del I- de I noro
q.., esu 'm an fusion de un Jac. c. c h de
did. 114,1 I.. .:,I. el It d, dilil.1r, do
bit- del tounmalas do lod. ciud binete N.6o..l do P- y MV G I. Ind. "rop"'ble I
%e acabs do coarse ell cl Minstenc,
tanto If Patreinsto conto ]is U effects de 1. be r 1. isC ... rcl.. o'
Wad soloo las P.- I czpc Ley-D.creo a
dor curioso, sea o no Indic o Por otr lad If Ministro h. onv1s- m ccalon Its hays Fnagm,%do c
Global ..br, us
tudi I, urs circu or todos Jos alcaldej It fto
do I Impues
.= Aom slacho
do 1, It- -tI o un infor.
b W51.
A lam cu.to d, 1. told,. y In in, rticulicres:
'it. Iaa multai, recargo., Penalidades lt --ika.
66. d, 1. E-el. de Pericall.- remaden quo cati, arganisadc, of see. q
Wen dr aplicavira Joe
tip, una otrenda floral In IA tum. v "J" cotroProbad6n o flel.to do contrTib," b. da, M. uel Pena, y -did. on ad. enuniciplo; ,..r I enles,.corn, ,,rd.diis In I
Marqu z sterling, II-1. N- W.
ric, -a reg"" a b' so ge u L,
.1 pit. .1. Ia d.. _jfo.". d,'' me 1.,-.rnn .1 d.,In it, 1. unnda
q- on 11 g,,rn
sit tricitrt, o
on C. f.a"rrx-p,,o- it,[ ntado 1ru N",
A las orit de Ia tarde. conference. settles. na.,.tra del .), do I..
us nos 19,
an oa I r.:
L)"un, P., 1. Paoli.. y 'IA Monte& do odediclun qu, me"I. Ch.... y Nardi. Il"u'ob..: y -1.66o t-ane-rimamda, f.s ldritilliseiii. ill Jos rihiulis.
A 1. Xf Wa.,w I "ums s_-'A-crarr'na d,
,, I~,. In I Atti. MI%. no
its IA t -"dad' 'not ... o". "d 1, .A -it. ofict. Ant, I., ddiultal,
rill lAor I(I-d,, Volk nbr, In. dir nnntri-b-ort s'nlan 'n 1, al-W--n it
'uh._ A, d, hoy 'hi,.I.. to I
d' di.,
riiiral'. III lo"nelo.; ir.
A,," ",,"ad, ,,r 1, .1n,,,d.d A 1, Dr ... i6o H, 1. Pr.p,,d.d In on,
I as .... u ..... an, it,
h
A I.. -ln I, I.dines.,
'In It 'In tre'l.r
it, to,, I far J-i G.n,.I,,
M-t- .1.
I~ A": Hlo crm.nl lujo_. P- ll.n. ju. Ob, Pit F. it K.
,.a. i, N-Ilrol Cu. Itu, 11.1anck it, h1o. F IJ "c.. I-- -Wdl. Is, ,,, 6.. 0
Tor. "L. Unes. Procedinalenta quirnica cars obtener Ia, ru..,
W.d.rnmnl. lllul- I., -.I- I. dr.Irru't..t,.
t a, doctor L,6p,, 131-roed :I,lfl,:dn,. W"" CN. I
d1l it o cl.r %;Iko "' d I' o I.... -dId.. -o A I.I_' 'I 'to r It #,rlmai, ro, I.-II P,
1. "r" d, call,' 1,:. 1, 0
.... .. It Aqwo.. par. tali
I... Fnr T-A, 1, Gus ,In
rn 1* 11IlT::-dI 't" I.oor ""Jo. d,
aWo %I'.
as not "I.ItAn 1 1.1111110,, rl q,
1A.1 III IIIJI:17,1 II.Irl- III, Las tradicionales VENTAS DE PASCUAS c1ste
,;Ant. 1.11. C.,Iro If, y I
ro
l"Ificill 111iin n1dam dr ArICA 11111t,
a-o las celebraremos con mayor amplitude
,arm lo, a" W,
It,
11:1
... ........
'an 0
h-l", I. ....... I ."I"" jet
...... Hoy Martes, ;JilatIgUramos provisionalmente, Ia sk
.. .... III last 0, 1.
primer parte de nuegtro NUEVO EDIFICIO,
ral.,I, a, I~ -I 'I, I ......... .... .......
'j- -J .:,I t'd.d c."'. III.
...... c., 0..nd, A, Ku."Inn its vrlilculIt incluyetido un confortAle s'tano 4W6
.......... I Its do 0 a an
"I"I"ado y I, as n
A Ia" acondic;onado, donde han s;do ;nstafadas Iasi
I.. jor .,.I. rd.,n Is Rrjrr.
h-ftd, 1. -plrlwaj. lion's izecc;oneS de ROPA DE CAMA MANTELERIA,
,IInbur: de do
In a, ran r,
2 1 1
YW., "I". -Lu.1nallIt, at. stood.
1'. x-a I ..... . it.
do TOALLAS Y TAPICERIA
IV I FI 13 del .0u.1. It pl.11. Am
d'uI..6 n-r. 11 Past' -111111.1t. tilt hIbUtal as
.."o- 1-1, It.., nw.ri,, -.per ....... di ... do
, N' nollnh- If 2n, H it, I.. -eldo. 0 A.
tn., -d-e .10 sho .. I : I a
0 In. I --fa hut. -275"A -plld. I-te bre A, As
1011in ill M-- 1. A,
A-11 ... lian 0 it do dl.l.mlaA, -I.,- ."n Is. 1"In"on .1 miialw. I, )i-end.,
MM W. it Wr Lop.. 111.neo. Iju. 1 31 d,11 0
l I dwwribre no
del rI. 8.1, anlortfiniAn. It~
" ,tua EN "ILA EPOCA" HALLARA U0. FACIL V COMODAMENTE' 04
ion A 112S
tiny "As un-' d, 1948 par. b .. r I 4i'y
o it, Ione. In.
n In.t. Par 1. una.
Ill "an 142 00 en 1. tguitnt, It~
MM D.1k,, 11110W.00 .,I. uno. 240 it.
A-r"'wTA106
as 00 400m
i,.Il 1". Wad- e J110( 00. y I -Iec,
11, "1" 1 1 del 'just a I.. do. it. 1.
Y, Ia@ :.III" ", I Articulos de calidad. 6
(let Trust Coria.
Cut,.. preidiendo It act If
A: COLCIIA I ::" n
on, a KNOIJAIrADAN I, Mlohit- n 11. taniontor. it 1 1.
,sash-. "I A It
I,,, do 8.1to.t. do lot.. burns.
ur ." "I
Ila 10b.l. 1,11. d - g. Surfidos renovados.
hart U. T-J. V.." d.ol.r.d.. fast...
162 A Initt-Il I
WA I. a I I S, I~, -oaxl ro'.W.
list, Just, P-I 111-. '-'. I'ur ( I C-I
.1 a. r d,
C-lh Ion IIla. .1 lat, Ill ll-o-111, dobl. Y
.,gu, ., roi- 1. -1 FABRICANTES DE OXIGENO Presentad ou fina.
btKJORAI% YN LA RXII TEIXI 0- Y ACETILEND
III ICA orICIAL DISTRIBUIDORES DE EQUIPCIS
rl ultar-l 0
III.. doctisr Ill: P .1 ....... filk I Y MATERIALES DE SOLDAR Atenci'n rapid.
InIcirindo pit, ;Ip ngrir III SI,,.
t',om lau"".. is Compreseires
Tl.t6n],.. OfIcT. dyl.,,rcA,,S 1.111,
la,". Ortega
T'yloll., r' ol',.cin drl eficlente tuntrin Kd ogg.-American Precios incom parables.
im-naletats 1. mi .-vieiiI MAS AIRE
ofirial desixii. de verification In Is,
rvIridsflocl obra, qua, ban noode-1:1
no T.nabjOia 1-1. PORICANA
,no Wrc-- .. .... c-1 4
it. -ld.d de detIrrain.d.. I.
it, traits' y Ia adquisl
IIhn it, ,., I Ii; I f6aic., q- rarails. 1. P -.-ci . I "b"Ill I" Podemos vender incig barato, torque nuestras operac;ones ad. q,, I .. -K.. u.
sa
Sus padres no son S017 eXclus;Vamente
culpa bl:
4Corisidwo Ud 9
!rei D
culpabhos do sus
A Xomas
Piligina 4 Editorial DIAR10 DE LA MARINA.-Mart", 9 de Diciembre de 1952 Editorial Afio CKX
DIARIO DE V LA MARIA Panorama PETITION DE NAVIDADES Por Rosefisda
Furidado m 1132 La Casa'de Beneficenis 7,
DECA.NCJ DE LA PRENSA DE CUBA
JDITADO POR MARIO DE LA MAMNA SOCIEDAD ANUNIMA desde al 28 do onero do 1857. cia y sus hijos
DiriVol. Pat lus, Nl,.IU ILJ,.- is PA.Ah distills 1523 tillf
c Do J-" do Khre- y Alessinis dead. toll issaiii, 1144.
%11,.= d 1. Adrahruntriscicot': Por Gast6n Baquero
atilt. do BI Or. Jorg. An. Y ribouns, J.6 L 11113- 7 a riwishless. 0... sI it U.-Jund.s.
Au 1= 1. t-ingulcia postall.-Atadorlid, Co"Ans, 160 is.. carms, An convirticron en pauridares
PizARRA. M-5601 JR, r W. a.L.L, Pulla d. I.rti lumero 55L tie fundada tie opelficlas, tie pueblos, tie naric, -D
Procios do Suscripcii5w "P tie, on an do 1. nad., del
sts r C P so illint.boin Adca, Ain
Suscripolona y Quejas At-5601 11
Du ect., AA781 M .. .......... 6 go) Zirtrssn axs, do Miller. spellicla m miat- rita,
J.'ri'mao'cirs 1, Solvent- A* 1, 70 ridad y Be. S610 shorn comicriza 2 desapareAd W1,1r,101
jefm in
ca Habsesera A-757 1980 c ... cot. 2.i 00 lovesde neficencla tie La Habana, N-6 cer el prejuica tie la persona disM-27M AS. chma olc:1cl 5.6a 0 BIG e.m. came it. do I- Brandon cre.. f- din con on apollido compleics
clones net general Don Luis tie las coma prueba do so valer. Hay naCan" A ... g- I, im, I Icablc p.- clones -no es reconark, nombrarra 1. his 1 art. de Cuba 3 Para Is glo- lasI que ponen toda I grande
EDITORIAL ria de Espahn en Ametica. Mierst que leg fa I Is en antus orderses, en 11
bras de Is Real Sociodad Econo- el nAfnero or cold. do pellid.s quo
In to. tie Arrugm del Pills pichwart Usan a toda hot a del cha y en coal.11 general 1, or ...... dv est. ouls, quiet -,lon. No Its hacen movi.
El "D ia de los D erechos H urnanos" fur ., a Jes brinclarts dos Par el impulse metafisico de
el xobernad.. a Ios localizarse a st insm- inedianteIs
L 'Cuarto AnnersAno do IA DCLIArAciml Ln-rial iguisidad y ftaiefniclacll. Ionia Insprado, en cl propio nobilisimos tie acluellon. que action cifru, en el nalemagnum cle I.
ser aplobada put el icy la ins- cxistencla sleo que acLuars asi parE do I- D .... has Humanos Isa do celebrar5c ma- dlina mandate. va conticlatA less y p-ti. exigir- d'ul P '. a chlba el cl andar lon Que Ian en lit %alor cic p-entarse
. a ta' ; con sets o I,- nuibres detras del
I hito ,,thzado L una nueA cilt nos buiclos clis-momento, Al c..)Uo do su p,-,- 1 1. p n dal I- y o
,A abandonachas un hogar Los prime- Propic, Y lue por "as chellciono clur an conurrit. End. cusl iiim crinno, hAbr hitlInd. ord- gort-lid.dir. Ill- los fonclos luel- I; tldos par In su ironlas que no. ]uega la vida
changer I el gobe, no do E51nd-, pr.,,Oc,.s. orwric, cilej, cufan-5. con quo decorsr mic.t- fl.quzA,. Conti- do .1-- 1- Marq Ues's a todas horns. ordriveclue cis el
I do Caa Periliker y Cardelas tie trabajo, On It 's'. to, n el amor,
paliddes a ternionos. Ins otgan- anes gubernA- )i A so Yet& n int"tarms tool- as doraclas inju-ticia. Montelsormaso; on fammo clj curw en Ill calle. en Ill P011LICa' A' Ile ads.
mn,.I,,. Ins I.P.--ol.do, In, -ool., 1. P".s., culpable& do dos monstruwas guertas mundiales que dli general, Cas-, clocidio Is apor- larste, lic-ndes. Wools I_ patch.,
tac In ondon hills numermon. '*on cuolquiera', ... que
. J_
I( clit, 1. dfuc,., do pot todo frulo nos hAn dado las Anguilla, Y tie mart misma occasion -of ill& an Ila.. PercA'. So. Ian st, so. de
die s television: es clecir, dewrien- En aquella
In on, emr: 1. Pueblos interesadoz on quo el mun- [.,,an,, do u,.I,. be,.. 22 do 92 ent rog.rors Dim, Para que se abandon en Ins
to. P-onte, onto rue- Put q.i- tort irlsorminu, y -olvis
da,.dqu,,,. I .1cm, on ,is& do plmi.cl on 1. Humilderninic 60 nation,, dcl uncle suKribers n:ents pe-I, comenzaron %nine- -1 dillilmic, direct. y sin.pi, can Ics,
)us -n, i q.el.d. I -pI, .1 do"'. h.m..O. 1. un ri-c, c.1-Pos. qu, I& corsh(uye un men d t.-me Ins I-blij- El bj,t,- humanoss. bananalm, en I-res hu%0, segun ri prupio General Cuss. manas. (Uno dc est- a, ism tie
1. lb"t.cl do tin- CIA N CUIPA estenl6rect Allot clia con ws sanIAS InItnCHM03 oca, 1 ,tabI-,,jrncvsP..-dad Dim, on. do ,in, Iliinind.a par.
do PAW-. 1. wgund.d soul v I beneta, Ilona- ,ctll,c it I to it I do p 'K in nli- Imp1rque oanarvjulc iui destru.
.data, ,I, del ..... I lpr.nz.da DclArA- e 1111.0- 1,- it,, 1,11 Ila- do 1. yan 0 .. u ,,, ell c Im se.
mice Le- de teds UIOPIA. Is SAIIA TAzon shoals, un,, oo. Un-ro.1 do Im D .... h., ba.laint-da -11thid n,.,s d-nii-ad. no,., real aparecio, con characters hum
III, 1A lrspe'c.- I- y". 1-t-, -11 Ins .)., tie In, pn- risticos. on is ti-, rectint, hist..
con toda. I- iricalmdadri do on Itallsolo, funciOnAl d,,nic-sill'ad., P-on'tr rl.. L. cri.r. .,ad., di cifurt
cillm-de nos, sin I& PUCWIA In pIscli(A do este mAnn do In, O.,ion. del motion A no Is I& voz do Cristo A IDA tie I., .-one, mi-chis .1 P-ident, Roo-,l, era tan ario hue. fitnl, till, se ,,,.,b. I-clarme.. o anU Claus e6te aTio qilicro que RIC Lraigam .
1. utepl. coal. I --e on Iu,,&, In Pat manclanda sort Ins until A Jos elicits. No el lam- At,
at ll tie tilicadano till. cu)o le a recibii oil lkific Park '1, s lid e h id, -1 Basta, no pidas mis! lCierra In Carta y lichala al Correo
resir-I come hail. shots, baixila on on orimilm, pace el postulado do u- lots solocrAnin III tie 1,1,n,,. in r Minisin, lnglm par o
,an It I., sic I .tin "loo-I C-nd. ent.b. 1.
,.que- cl, cn,h:I,-evn Nis In dload. pe-1-mi liberiadet. Ks led. on. 1.61. do 30 Islandamenlos P-pe-iiid K-c-1 no'
d1l IdIdA C.'el .. ......... It 111.1"l's to
,10 In,, ktimarn. In CAPItUlm y articulm 11. .111-a-lue.- liaM6H Serrano Sufier
-1. um, do Ins -.1" ,on "ad,, q- ,, I-- do silegDIt,%.de, do Is. -i-, in 1. ONV. in JAP.... global can C-Ii I, B- IIIUY Put.. Poll' Pu'a. ig..,,,
"th-W, 'ub,,Ir-,,6n Old I- -poct-, ,,,,,,A In, -ma, hunts- vIniWd 1. 11-6 in I.d,, I-a
hemb.c., -n Ind. di--Ili, ... '-I In Ins rel-enri hunI lormulAtle na, W "Intle ...,]A'. ........ ....... ", 11 .,-lost ill"ll". Minim- Ingle, Ell prestigious es claro
D-0--n. Lo.11-1 In qu, so h. -Pl.dn 1, 14. side P-l- I-In hit -dw .1, in I'll on I Ila 11-slill, 111-rid, rad.
Ill 1111 IWIIII, do M.rilb- Pill- franc-. U.. sctlucl it. ..,- 04000000M,000, presuptiesfis or6.,,:: ker., A le. .'eler"Plo. ,I,, ...... I. 'et".1 Psi. I Ill-, ,K,.e- J, La rl"'P. little L"Ih.,!a %srinda-, con us pag-s t'n"lill, molifnierica Mail. Per. dinarlo. 392,000-000-DOO prosupuest.
a p'-Iiis cee -P ... .. ..... era pr!cticr
'I'l ha I- v 1. ,,1 .... ... land. I, Iid.d 'it,, inveslusements", qua se nuit,, 'll". "911. Y -imue" on pit,- It11% it" ort at -1- tre, del crepr6lilol.
I. Pa. -ree"le. I,- Wol; .I. A, 1 Goble- Y .1g. clue viii, mocha As, inlu,", I-elild'. ..dc-i,, 1. UP Pill,, I ....... --d., 1, 1. P'l
11)"'. Ile' 1.11A 1111 111 quo It 10 111 'l t A hdgrca. y Ums Pilot- clava, q.c q.cll.a Arras Ionic, Ae,.me ""n"," I'll 11 1 jl Ills plans. Igue IA Alberta a Ins negocios america- r.A. Y olma, it re'll.reAt o4jistit
n n J-d" I JR.- h-, it, nd-, I .()%. 'j, W J)"'. ties I luch.h.. 1 .1. 1. q- .kld, I wim" I ....... elsile.., I,, ill, or- Is"lant': Ill, "Imen'. P ....... 1, 1..
It., 1- d ...... 4, lued.re-In ""Ic.d., I's's P'Kn. h.p. ]I I I Frnncia Is guerra do Indochina,
clue devours. enters, I.
Ill Ili IPIIAI 1.1 F.s. nat .,I or",, a Promoc16 de
'Im.thm v P- 1, aqw, on "I. 'ime. l nd ""'I"an .1, 1 .. ..... I ....... -plr. ...... 'Ite h. ta an., I .be it. P-Eltle is administration in In. othal. qu, sale da sh. its I
Is. 11 P ..... let. I.- qw, 1. ,it. 11, in I- do ArA, rnawl-, on on a lat.: At a -:, Iustc cs,.cla rmIR.r clat
I's" rhi'll. .),lit I l_ ellas -n gran cardinal, tie tilula. stutgice P' yr
e. H p-- -II.Irldscica quo 1. ill do
I ......... Int .1 ],1. 1 la. Pol No in raz6n declines clue el presso it'. I- apell"I., Y Ill. Ito, I'. It ...... Ili concrpri6n rusa- y Iris Rurs tie
III "Al I -co. I., tore., P.1mr., L. I.1-11- tie. Ili, 1, 1-a Y .,I. Is china-, pero clue. f.t.hincrite. no t-gla on 'a'-, Pero es irreminclaeI un-a .1 pcid-1. A. v i6ti,, I J ble.
no. I I'll on I- clie I .... ...... 11-1,17 Ill I'll- hadle- (Pon I, 11,dg- y. El 'pla t- 16 ritigadi, a Is derrota francejus hisll, I", i bc '1. 11 irl de f-midn In Bonn. la p... Mgnificadii. fithein-torricelle, St ads tan o'limerl am. gas-tiontent. do led. 1. tar el inero a Is sangre tie U p ell
'n"'n. 'erld 1. hurn.n. ho, 1'. 1 1, "Ing". n"A qU it
IPA.no. 11un"Irch-it, "lon"', 'I .,1 1. 1, 1: Ud, not lecligen. firl nue.1r. can'Arne n 'It.. It,,, 1. wsn- do .11di- I I~ 'I, ')I" 11 1110. so I'll, Ill le- I. stl "I'') pell, I.gI n 'pi lit on at idad denorguIns, 1 -1 P,1,6.1. iI I ... ....... ""ope", It P-bl'.". do repol6n do 1. ,it.. conomch, ... el Ilo. P-s sacrificing son tan legi.
Is. "".. -6.1" Pel'I I It, lit llolll h,ndr
.-E., y pornar rcrichoutialeI y poc den te-, In ve. I
on is" isn't 1- rield, 1-1-1, dr I., .,,a... 1- iodo, J- Y_ 'toy de R'- y et All, Inn. do des III, c tie tort a .I ad 11 cal
...... d, I". hun"Pe, U."In. d, P-P.Jiland. 'I., I . ...... I-P.. no. -Ih' evivi. in --rap" in,,. ons- Is expulsion RO17'.d.c an.!'d'i, los, quedee realizan on serv.ci. tie
. ....... l', 1'. ruslunlwc no, 1. 'ist I.des Ins blitnoe.
In sol- l". Is ....... III, ill.11.1.11. do rat .... ... P' dye ousiclu- ra. ca-ces prcIg,. ..tentla. Pro,'pe, Plot el-I.. A .1-cil6n, ill M R. P. I R P, F 11 comilirl" eurcip do :UAlpuert.m, l
I, -pcilld-. An- in v cities dejar do Banat, Patti nun.
c-lur.1 ... ... (.at,.- P- "I. .""I. to .,it ... ..... h.11on"s 1. ....... "'I go", c,11h I ,e Ilga CIL], exige unas veces gantar
it -hl"I. Pe, %in ...... in "porlike'., in A h'-.1 It. -11 1~ J: eludsidsirm R G R' 5 to 1 0 etc It', 'a t,-, -. I Incromento del Cenerrigo ca In ganarcia real adquirida srrA
,.I,,dU6. q., he, Y is A omp-de, P"Irs, Y "'It's- I -: ,:llh, :, 1,1, ,,, a--d. am, cland. Ist. .1.111plieldisd do alls, Potential. luOtr do alcluct. Par prestgi-con
I ", p, I ,,, tllliil It -11,11al. pisterp. (ponlue P... 1. cleatigractot, do Ian P.r'elo, critid. tie responsabiltdad-li iv
A con criteria eurupeo- qu q.,.,h.cr.
ill' Prigiscillro, (Ille, el Lls, 1.1., -11 oil" d, apelliclos Ills vi.dres us, ..T.d. Ill., ., e consider..
..... ...... -I., do still 000 1- .."t. Y III, ...,.a, Im, Politicos marean y carfuncle. U n. vc-' c2eIrs,
- on.-I Y I, ....... I- ,,It to 1. Be- Jlh. I[ a ...... eI soya los Is'Jost licuyl,"
PPm A Ins Wks. do I., Plinio- Jules trWar- .1 qui.ra. rtul.iera ver man universalmente no. purde ce(en I Ue'
I tj I 1,-l 'Irrispre holiftinclD el L. rtu.liclad palpWnie comparlido y shichas mcoquinamer, blo. y. otras. aunque sean Im
n 1. donsap-,,andis 'A I- counissift. do Nit. Plenty Para plan pool ... s a q.in. se sits, plIll r-I .... ... ill y a furrI, do 'I baratiumento do Is %da; "No le oloordicado a tomores locales en q.e no so slersart A-id.i. sM
It pueblos que se dicn ur.p,., par c ifi.
. ..... eita Or, a- se ha iniciach, sun el desconso: p,- antommasia-, hacen ando con% enienclas Y conlod
to dol problerna S61lI sit ne .,Iu.,a an ictitich. hisPol y 5e la deteniclo el aj- to cust A do Indochina on p,.bl,.. r,,ctso .1 on mucho". Eats on In frase clue re- trances, Lo clue se ventila Ili no
Ef einitiridos in hlrena 'E'l ni"Ilidl, it Ill, Ili 'It,' scepcional inpi."" Piton el Peri6di-, Jl exiliministro. on. poes, una simple cuestlua Aunclue Isis lucha, en Is clur hoy
I, k P-o .1-11 'Pan. 11 V.ch6fer tie "tam -I, vms on vall.r general no cillt F'..". sus reticles entercl, an
En lit nuierte de cubanas it illorc. de gal. P. .. u bierno, Ilzacar. smog meri- iiian.,fuers, un problemR exclusive.
,:fjuicio. III amprilsilto Oro. que o no error lecosc mee e f-ce.. sus Brandon sacrifiitic oil al)ell;do Alice Hoy YA Ion Ml
-k' "I Ii-til- ..e lyrics, rectilloarl
to to- it 1- 1: im ill 'In tie on& nue- his- do Is guer 'tic r. do Core.), to- djos habrian de merger et respect
hoynbre r., A.i-l:, r.lip st l", U, ca C.s. C.- onotaria encamin.d. concern que FrRnCLa en Indoebtra a tocios.
1-11 ( ;-'a I" flentfien- In -i.bill-ci6r, del f-r- El o. on. poahit6m Avain-dis del Occi- S61o Ins almas villel; pulders con.
I d, .1 to. iv or Pirlay Istil, Pues, "on formal-, .. c n ol
P-1. P-. MARIO, lit dente on cl Extreme 0-ritc; y clo, tomplar it i P5 desencroess"'Ic entlart Ill 11a ,in I Pero nacia me extrisfisiri. q.c ..to. I oindividum a de lot
d, t" Ignifics. sun, Is p-encia del hum- miento do as
A Y do I. isg a n It november, I., bre blanco y cle In oultura humana pueblos que him sido grades. Grado dW.anhol, P ad ,ad. 11, qucle 0. bottles
Por Octavio 11. T" e it I ngu- on las in ... i cast per- ve Incoa, nadens torque cot esI moclacits h"' is
.. .......... t 1. 1- IlZ I. Do frances, didas tie Asia. (Par virlud do es a in 0 torpuendencias to-sa;
:1.1.1 1, 1. ete pffluar de reflext6n enva AmIlrica canticiades to
PI- .,or ..... A 41 lit 'I"' I-K-1 Ell re-ol. 11 1.., sirm- M Ind. do tad
e, I, I",. 'a, .-_,g .... no. rhas y tie riesgos communes
Incill-g-cim pecloore., considerable tie arnamento, avio- Pueblos tie una mismis cultures. cae. P, .'t-16gic", -11119-rin. e-ardalonas a conustruti--il.m.
d'.. do 11 ad d, hl'. We I-, en.n f-motte, "IndIce, tie 1 .1-66., 1 ties, tanclues, etcA it rada tie to que sea malo parit
I ."o, P.,,Ud unon puede ser bueno Para otros.
h A ad do I., Francis, tan excluyente to Incomr it ili, YA que at lima In ItIltima guerra
1'. filla In el hillY Pell'I'll. Par Informisciones que Ins pri6dlom
. 'it. I Casa fran-en ofrocen sabre It re gia: plerl en otras conu. tan petit d, Bent- it ever is. st."alblol I 11.11ts Ill pbrdida de Pother on on fragmen'43 n
....... que hoy liene nRz on sus reserves contra Espafia 1. do Fur Ja pool. significar a.
Y ellUcle- qoc .61. hi is on d Idebol, con todo. decir clute on Ian relative iOcremento en otro, bay
so 1-,m I't'si- ,h In, I 'ell's, -ecie'llus Intel, do aliti.11. lead. Fiana: 1. go,, P'
it P In a- menceis miss ciaras tie Is politics y
I. Psla".. .it tonlia cualcuier pi rcfldls tie posiclories u.
1841 1'. 1., P,-1. IWdW, Rj__ 'I tilt Eza guerra es. a printer. -W.. 1. a,,dt.,t do f Fiat cia h. advortid. ropes ca irrecuperable,
I,. A E, I. ..... ars. 'p c C I- ..,rachritte fran- un ac ud variable at ditilogo y I L. Juventud francona a. bate con,
1. .,1 .. .... c" v ",I r. Is colic. ch.), can tan gistride bc.c 0"od", EI,,c ,,,p:, ,,, 61 rp"or
1IdLI- "'.-Id"Iteromile. San Jos intere- caci6n-s6lo en parts explicable- Indochina par raz6n do un prosticlad gin ante el clue no cab, 1. imictilds.
lit It, "I 1,ild,. t, par a] problema alent
n do I: cs.,..., del :, 111.1- ill, I 'it it -1" en Ila. -banco fiBclr6l. do orniscon y de d.chim, on Pillsvit. tie Europa I. id.d. Por one. sun clesde el otolso
41, ,,, I do We n,,:: nuestra viola culturit. de Is vich- tiando yx es Brands Is
P-0, dr, : s I-r lit., I. I, del w;l, grstion irchust-I, una tie Inx Ins. carga de e
I It I Yorps POicitruts do Ori,.t-. .1 ypticisin. Y dessilu1,,R.t A Ill jecu'l do tilt ...... a .1 Otis &-a guerra difloil y precistupante w6o- a dific I suatraerse a Is. Add 'e-do all, c.lid.d came I., cuesta is Francis succas fabulous: rmr.cian a caa juventud qu Aio
600 n P_ ,l"',s
ad... y .me 300 1, In oil- _aoc-III. at,, 11 -Ucho, ul. 1.000.01)(1.000 de francon at din; cis I clima no dereasado sumabllIt, s.b.
en I -I'lirl"Poin, -firenter,c. gemer ... th-te. cons 1.0
K. -qu, I. -a De lam letras y las arles .1111c. de inleeness lis 06ma paric do so total presu'
s. y ,,I h I, tender asl Y Plan- pesto de gut., city. ifr. asual '. mice probleman tie Is
It 11"I'llio. F :11i", Ificsichs Y isleance tie n micis Yacs, inexpronable en mi: par P Hist.orls.
-U.1.11 lal F. esa Juventud or quo
1-1 do 1, on ... in 1, 9- I's on on. r.visl.. Ies do
is ........... is c. ri6h que Washington to. ou mllcmesispues an accro. a Francis pued,, tod-its, cats, ca U
C-1. e.'re". on 11143, Teatro A rena air. bill nes de franc... c.min..
d.0 it, l ","'I Pliecilol., d.pt.ndo, on
Ii is p,-I, If 0,
P. F'll'a j eristno o P oesia9 do, klesPul's de pravocar, cinema- Colunina de bumo
do I', 'ele G., it,, as' ratado on el rine, Ol firs del mun.
11grallcamente. I fin cle I& civil,18411--N-tel-I. tie general R.. Por Rafael Sufirez Solis -6r' Islas ill., so, represent. on A 1guien pedia m fis
I--d,. Ble-h- )Jet- Universiciad de La Italian. 1.
"sign- do cultUl.", !".
leell, Its
Pa de Equil..
is -n;l;* ,4 Sit ilig.,da Cuba 'AgernemIn"
.1, 1., grup. do (,_la 10 utlll 6 _no g_ rece Omo si so quisicrA recoi-,h del Esad.; .1 tempe q- el dar a Ill juventud 10 que I tc.Lr.,
........ do on- Por Rafael Uetiodoro Valle
Is- do 1. g-- do IBBB y l"t.d. ers. ante 18 hullin dad. s0grin tie ]a cultural represents on
P i., s, rit., Ion it e, I as. d I lisevIllicla human.. on uposican a 10 MANIMI 0 Ri. do 1. Laos, ciel- IIIA- tattle 11995) el f.t6gMJO je, e, 8641 que ha- r6mrso Ramirez dirigi6 dradt MaN. t, de ad riol I. lorevill. rivili-ol., tan bi- mic.. .,U.ci6 t
d-p-, tie Poitcles, o.n. reproducido 'en u verch d, on bi- desF biorto is on vicaletw
",",""s L. onp.6.1"' d, -, ..... u amoras un memorial at Congroao
e,, A-t&fcu,., Padre tie 1, 0 d ""dco, en u iloaoiflcca conitintics
r e, iiI
d'stas. on I., jllle l I ... ...... Y QUe no sill-g. v.n. tie In Un16h, asegurandole qua haper 1.11.1a --j" ;1] -1. do Eutipdr,
1111 A, le I,- ind- -da, II, but at static. -i-ta en on. hisqui- q.a lie n- but descubierto ",I movindabla
"'n" I lo, Poor- do 1. Tl.gcdi. En Y he aquf que en Una ciudad ca- via I- rel-1. Y motor .1g.- continuo". Y que nocesitala h2 er
1. il.l Qu,,n.cJ..,,.Glu..ndc, LV ad,,, y I ve I,., I., corrvdia "Pluto" dos del oia, mo La bana apit.1 do UP. Se trat.b. de on hij. del -bi. on vlmje at extranjero, Para
IIX.ed . 1. que (sta oicito y district- aus b ie- a
Clal,-IlI ,,, 1928 1, 1 ...... PubleR on Pa r,.cdc riqu 0 do on me I c hin don I"OPOIcho Ri. to
1 HIM Kt I,, v,,1'.i drill In .1 ticarl, Arat.r.-, p-,, ui arrisfic, qu c, unqu, Oil arm'. he I I Lo., sly ... It it, .. romosa to truir In djhAa mactoinia. que cm.
lilal-l rirv It --h- Clinton y basin Para acomarilar I utlli; nr I.os halagachora, el asunkiprio puts tisti-s'g6eZIculm prudent-1. it rob.t., del a,. i .1:,, ,,,:, liO;.d
ls'1111 11: Is', it'l". do los ladrone, que instrument c C N I ion on. i has. Pera Muna do 25,
s Mu I csp.fi"I do]
.or I d, ian table On In pc turn. lacho A
SIGUIEN LOS INVE'TORES ..be, Oil, Iand. "ev y no so cric -entir. Isp.c..
to D-tol rel-ved. ..,I, ill- -a ban .1gum, c..,. lit
duefto. don e const-ir on Pliquefici tea. Otto shsionec, Cot.. Padilla stable', uJili:o.b. mrI
time on I -irpli "g wt-liba ii-pre que .. 1. IrO, .1 public. c.. 0 Horatio.
A I ,,I
P,, I Alvarer, difurt ciescie San Antpo-It a ,, Per. .1 v.1vernm q vi.t. air., chin con 103 PrOcedlall-tas que Is
Pl Ill, I q- to d., CI Irl.'s Panorama. tie ]a vill nio de Texas 09211 1 hoticiA cc haturalou ProPoechina. 1.
IW2- A Ins 7 p 'rit'hgo, C.,,nn-C.n In ..dI,i6n it, parH, it, bil.e.". i.l Anslol, ,anie, o,U let"'ch"" qua hablK inventado "un moter
I to, provechns, ladron ipdoma. advertheras que el 1 is ra sit cfi5n del oxfgorm y Is del hitir6.
'1.1 -1- -de fell que function sin nesislclad do cam- geno par media de "placedirmeritoo
Ain CXX Cr6alen Hatianers DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 9 de Diciembre de 1952 Cr6nica Habanera pininn 5
holf, Martha de In Torre tie Camps y I Tenemos encargo do be tandMarsho Alicia Blanco de Camps y a am tie- de notificar a sus munlantidam quo hadEn Sociedad mis deudos. I'l, I pr6,-o lun. no positron MCITerina Roff de Campa El trite ai:to del sepelio, verifies- I, vis, tie pisame.
do en In tarde de ayer, constituy6 una I El e.tado de tribulacilles an 90 Descansan desde Is tarde do r t ba Orld' y rapetuda por cumm- imponente manifestac!6,n, a illhin les unpime tin rtrainal -bA im & alm uerzo de tierra crIstiana, an el CerriNX. I Itu-Ths 4utstron., Ion= co", rg.que In t.d.a ruesIrl id 'ierd'Nha 1 h. to n eatus primer. diss..8tiliman,
volle rCoI6o mlo,.reozCmo;Vaz do ra.6n y am bit Kudumau. mor marig. it sentid simo su deceso. list. Is seflo Teri R if d sm mi'm. idempre respondieron im tomato W IlaConchha N. & Piedra na figures do nuestra gran mocledadimadar.
coda bondsid, gentileast -y dulzurs. a AmociAndonos all dolor do am atri- La viuda de Ascanio
]a que canto me estimaba an nuestros buladiss famillares envisioning con edPOr Luis de Posada ircul.m muchiles. is$ line" un mensmajo do Pilismarmse a Ire!1h. it. gracile. winfacd.neavyi obra tie caridad, pertersece a distin
Su 1 rgo mal. implacable, sin tre. su viudo, el doctor Miguel Ankell stiegr as -L In de hay, con moti tam instAucinnes benificas y culturalcrisis an W pricnerita ho Cam actual ministers do Estado. y tie cumplir ochenta y dos lifilis de les, ell las que he demostrado, intaeast, hni
N la finca "Conchita", la hermctild: ras tie Is nossana del domingo, culm. im sm" h1joz Maria Terman. do In Cars, edad, Para to sonorls Valeria Marcos j ligencill y c.tumisam..
E propiedad campestre del distingnil- do ya rada Podia tracer Is clencla por Pa. Miguelina de Is Caraps do Aver- viuda tie Astanio. dama respectable Y j A nlitt, no recibiri boy, tendri
do matrimonio Orencio Nodarse y Fatela Por malvnr tan preclude exi.tencia. Isoff, doctor Albect do Is Caraps, Y In que hay generates afectos. muchis demostraclones de &fact* Is
Alonso, se celebr6 en horas del mediodial L Becton de Camps, espon alum. Miguel Angel de IsloCamp.; a am hi- L. efi.r. -d. tic A-rii., 11- .ud. tie Ascent..
de ayer un almuerzo OfTecido con mcitivol, plar Y madre amantisions, baia a la jag polticoa at doctorOctavio Aver. alempre ha laborado en pro de toda 1 Para --Ila un cordial saludo.
de su santo par to Sei'lora Conchita lqo.darse, To bella y encantadora esposa del Conocido industrial Josd L. Piedra. que brilia en nuestros solons en el mej6r de los ranges. Un pequefio grupo de amigos y Jos families de los esposas Piedra-Nodarse participaron del almuerzo que so desarro116 en un agradable ambience. La mesa del buffet, dispuesta en el comedor, se adornaba Con Un finisima Centro V4 CriStal citajado tie orquideas blancas y mccradas. En la 4 que ocup6 el cronista haUbanse Con el hacendado Ma .71 puru y su elegance esposa Maria Antonia Alonzo, a clujTne. tcdos soludaban par su reg-so de Europa, los ductios de In case, U tilice jabo'n, si lo premiere, para lavar el cutis
Orencia Nodarse y Estela Alonzo, el doctor Armando Basarratclyasu esposa Marian Grinda, Manalin Meniindez, Miguel Baca o y la jouen seftora Lo16 Goytisolo. En mesa cantigua estuba 14 ericantadora Mirtha Batista, hija del Honorable se&r Pe ro adem is use a diario una buena
President tie to Rep blica con SU espOSO, el doctor Tony PireS Benitoill It tZarios amigos y inds alli dos matrimanios tan jrimpciticas canto Carlos Muss6 y Lourdes A3puru V Pancho M randa y Carolina Gutitirrez y el sehor Domingo Mbsdez con Mull. interesantc cyosa Rosarig GutUrrez. Fu un almuerzo delW
closo. CREMA LIMPIADORA.
Una linda nifict. [a primopinita, alegTa en estos mamentfis rl hopar del doctor Manuel Refael. Morales G67nez y tie ru beIla espom Biptiso Pando. El dorningojecha en que celebroba selecdonada entre lasde
el primer anitci-sario de JIL enlace, did a luz In sefiora de Mosroles (36mc. on la clinical do 29 y D, en el Vedado, asistida par irl ofamado toc6lago doctor Hictor Rocamora. -Desde el virmes pasado se gallon de nuevo en La Habana la interesan. it dama Nelly Ricart, em-posa del teflor Amodro Barletta; pre- Carmen Bernal de Miguel H elena R ubinstein
sidente do In Ernpreso tie "El Mundo" V sit lujill, to sefictrita Ncha Barletta, quo canto me destaca en Ins salaries par su atrac- May halawn4a Per familiar" y sualmiallm is Teril to "to d1s, on qua collar. so .-pimfi., I Carlsson Derral, Is J.v.a y mansustallara
aspom d. on analga Is is *7
iva bellf-G. Los jdvcncs Y simplificos esposon, Alonso Vi- quIerid an min calls come Pepin Miguel Rivers.
ler V Bentriz Partuondo, Ilegardn en In prescrite semana para U flat. y d.ll,.d. b.11-a d. 1. ..A.rm 0- 1 4. Mlffsmal h. aid. cap. Ahora, sobre todo, cuando loo canibios frecuentes de tempetaturi"
filar delinifivairicitto su residence an rain capital. Los esposcis td. so, .1 d.(-.d. plot., Mari... Miguel, on im. unagriffive slim, -pl.
Vitlor roridian on In ciudad de Mi1xico desde sit mntrimcnio. dirl -.1 public..... produced a menudo cierta sequedad en Is piel, y Is tornan
Jos; Iticario Smith r sit atrnedva esposis Molly Castro me en. riscritrall r1my coinci (cidos on rains mortientas con motive del Aspera, con a1guna sensacl6n de tirantez y hasta con desprendimiento de
rincirclion in do una p-cinsa ittiln. Enhoraburna. Santos de hoy escamitas, ]a necesidad de una buena Crenia Limpiadora
La Academia tic In Himforia, In docin corlsorlicilin, celebrii rx I- ( ,h. do h-, -1 1- 1. lgl,. i B .... h,. vi.d. de P.rdr:
d I pill C.1611r, 1. (wi-Irid I, Santa M.". L-i-Ii. V.Iw. vwovin xcxi(in ex1rcinr(fintirin Ilarn el inprexii como Aradernico c 1 .1. do li.,Ivifut. es perentoria. Y W ine. Rubinstein tiene aquella m6i;
drelor Alunre. Condo, clenientri drstarado tie imrs(rax lefros, Sw'- I." aludrw
qllirll 10116 I'll docuinclitadc, trobay) mobrr aqijrlln vigorous Y )'o WII 1. 1 beneficiosa y eficaz para mantener ]a sUavidad, tersura, juventud
Ileew "illiflad del I Pplh NI ...... 1. a,!- % nw,%., raiiii y ruentem5
"llindii Intolectual rubillon q1te me linly16 Nh- ol 'll.hisd- &I C'ot.'d S(. I lol." fell'I'lod- y befleza de SLI CUtIS. Pidala en nuestro Depto, de Befleza.
file Police tie Lr6n V In Guardia, jigurn ifustre do nurmirit I rit)so paintill. rirrilnr. nhopliflo V prriodix(a. Alijunris fainflindel d 1- Pont-, ul, Ixtin estuplerott promentem en dicho
M-'. 'w Entela ildrralla tie Afartinez,
I firraf)(i fir Afrntlmn, Si lvin llfirrnpn do Marc
Ild"'Illit V I doclo;.'CarinA Mirralia,
dr, ( 'nhawn Znli,, iiwla dr Alcitclora ij Em,
zald". T'Ill, 11 11 11, I"On ("Isfilin 11 (21"1111 Ponce d, '.
tie Aijorri, Fit lit "rexidenrin Ifinni axtento lit sefinra Sarn Cits- DEEP CLEANSER
! 1"I'll In di, ji ..... . i, Ixon I)- er in unwit nuera que vive "'I I 'n" pat "'I'l it 1"I'lo. Eo una crema limpiadora liquids benefici-a
que el Vedodo Tennis ('10" In ex- cutilqtue, tip. Jc ciel. At6. p,*f..daCh. Calmda V Dove, oirecerd un c k I r -rtc an lop POTOO, removiendo tl polvia y low
Ip butit), tic sets n orlin. ell hrm., 1, 0111r; bvm rc.t.o del m.q.dl.j,. Y ou n.,vo'
nitin tie all premidenle, el hrivendado Jusi' (36iner Mona V 'it belin espo.sn f'ii:nrdn Sainliedro, Ina tji4e aviihait tie Nepal r tie ingredients P%51 destruye inclualve-las
Fw.,pn, [,as lipin nw.ienria tie rorinj mrars. Aineitiznrd to lies- bacteria, que a veces afectan a] cuti..
in "-. f)"In
r. --, plastic., 2.50
Dri-laraviolit-iii drl doctor Manuel A. dr Varona con
-o dirl 7 fir tilt-lendwe TI
littilk 7
WATER LILY CLEASING CREAM
y 1".. 1,.,, ..1. f-Il. .1, d.,1o, p.tlo y dr
Urvok-kon-i Wit- I..
CIO-~ I a e. 11, En-1-ti, c,,m. limpi.do,. apt.
,. -. -1 itisd -jumon
A 4 Is Inlentit. -n 'paI.
I.I.. l"cl, par& cualquier tipo de pi'll Per.
".a 'I"'do. ell uo
hile hol.d :, ilor y eneraical ac,,.
-1, par: qu, ;,,n. ilue- clap. it. leg.lid.d y dc i
r I pd.c publir. Is, que otras crem.. irritant. E. r,
gresh- Id.
y cfre.c.rt,, 1:
it lads ro"y ....... -n do,
.,on : limit. ..b.,diond. .1 knnwat- it. 1. umai)-, '2 y *4
'..n.0-1- I'll 11 P
1. ad z -h-l.cl ei.d.d.n..
'I", 'I'lino. '.." colu.sr'.Q. .1 P-surol-tri I l-, HERBAL CLEANNO CREAM
.1 riticull. d. h.h., del j,.. pitir-ici. Ms.,.,[ San.,
jI-o d. 1. an ",I Ideal A. slav.d. da I.
rlirilil,.66. .. .1 qu. Pon. I d'- Is hacen
f ... l 1. clap. tie ni,-IiI a... Sum maravillotas cuah
lit jel"'.1 y ell nation its nits deteEcho por encima del lircho; el que so. ultin especialmente indicada parts cutis Jo piel
earn. p ... ld-li, dO Parlid. R.-I.- lonlit. Is naturalean y In wclcdud a Is
ckirarln Cubano (Aul6litico), &Palo riabri". a arAitos. Ingredients a bait Jo
f tenfi:io',m. bierbas proclucen cierts. es6mu.
L legaron los lAcibn acompafisda cle un ligero 'cosquilleo'.
Escaparates -y Gaveteros ns Tambikn devuelve tirstisparencis
pieces optical. Ein tres tarrialiol, a
05 67
VERA 13VA 2.50, y
0!_ v"E=ZwDO 11 PASTEURIZED FACE CREAM
DE FIN DE Al 1:7
Ligeros, resistentes, c6modos y muy Para piles normaleo o grasientso, ninguna
pricticos Para infinidad de usos, cons. crema mks eficaz. A Is vez que limpia,
tituycn una magriffica adquisicilin. sumviza y myuda a controlar el excess de ftans,
y las espinillas. En dos tamailos, a *2 y 3.50
QuIl FRIC1051 Los Escaparates, on cuatro models,
uncls de Krgftboard imitando madera,
Sibens ijspmrcis 1.50 y 2.00 y otros forrados con plipcl doble flo. PASTEURIZED FACE CREAM SPECIAL
Siborm comers 210 y 2.65 reado y lovable. En estos tamaiios: 7. Un cutis de piel #ccis recipe inscalculables
benclicios con eats suave crema limpiaSlibancis de Worandol famcific Imporiell 20" por 25 por 60" de alto, 7 50
'01 Jora. Sum rice. emolientev suavitan,
3.30 y 3.75 24" Por 29" Par 66" 10.50 1. v.. qua lierpi... Y it
mabillfacion 24 par 29" Por 66 18.93 recomiencla inclusive par& lom codas.
6 tomillas MR celatil" 24" Par 29" Par 66"floreado 21.95 ru En Jos unnatiam, *2 y 4.23
6 .6snas canamrsts it Worandol 6 fundas consensus AN warandll
gains do matin. enguatisdo Los Gavctcros, en dos tipos, uno scn.
!Obr I
- .
I
Pigins 6 Internacional DIARIQ DE LA MARINA-Martal 9 de Dicietribre de 1952 Internacional Afio M
__
I- I
Disefitese si deben Agasajil el Ministro delCornercio a la Misi6n Brit' i
. lanlVa Planteari Fravieia A C I u alid I ad Internacional
I I.
11 I -- 11 -"
1 1 I .1 11 .111-1. ,someler a plebiscite I- 1, l 1, .
C 1'no poder soften&
I 1 1,
el stattis de Ell L:. Ia carga del rearmle De regreso. Los problems
__ t, , '. ,. I
l (lue el pnelflo.,le I I li4 I 'litares relacionados con Corea I
iticlina It lit republican '_ I "I Llevark este problenia a nu
- 11 i Ia retini6n tle Ia NATO I
I
T, "irl", ,;,. 11 \!,. __ I Por josi Maria Capo
, 'I 11 ,o,., rA S, Doo, 8 IAP-E. In pr..i.
I .- _', __ I i
1.I ", , , , I I I I 11 que I I I .1 .,. del Co.,, I c, de Mmlll I _, Pon fin li is version me hall.n concentrachos ell S-etskay. pintepi, ndcdlms
hic-'. I ,do Ah. I,.. del Athint 5, ,, ref
". l l i: ", il 11 1 : '! a, ".1 1, "'an""a "' in I I '('I.e'n pla. 'l del vlain del general Et- on in rias de petr6h, d, Kn- omImk5 y .I uan also
i I'll. ; dtimotm 1. ,:r,. od,, ",rmrme a anclaul , malmhosivio, Core. I- rheel.r.- =dlaitionnect, detrain de In Illn i S.kh.11. y his b..
_ Ill'
i", 2 .
quo me 1. 1- ell el el 'tifoorzo i v clone del prelod-te l ell ses navales doode me "Imilledan no meno, 1,
, 'I' a,, ,,, dechmn
"F \ I I- guo, I ,a -1.66. Iran so I estatum subma mus Doce divisioncli mal. sets de el in.
, I ",c ,;. ,
11 "I ,. so Aroplec ci6 far-i.tas ell elolcll- in, resol- anter i ,;ad,, cl, thnnurs, cuAt, ,, de paracalidultas, etc .
I lJ111 I I I el mm,
l . i ', 1 ivd Affhand. ,,-p,,- Mil dc do. do n: 'No vergo a d,-crlr nada I r. menon de 900 "-nrs, ell torna a
sat, I 'I I J.-I., In Ill Con, III. d" In to B Jos i It terge, panacea a1gunit respect a In :,_, lnnurcr- In a,.n imin, roy. parte .or foe locroda action Imports*
'r, eit- 1. de acuerdo con Jos no-orteampt traT -, japil do
1, I I I getri Islas, qur colud.laloneric Bern ,a" -vin. discit, 1. psuand. ramona ,I % 'dI
Ono .it, Ins atunt.m tral.d.m I. In to di, Ins E.til Unions. Is, c-ope :I16. rom. par. In dII i po Pe"' , ,. ., ; i cohlermancia que (I( ben cellar dr "ll I e I. ..... la allatil ro a punt de Ill mas alananda fiecte at Joplin Be
. lc I ,
I , .. ... ,c 4 lir del I.res Ins notlistc.n cla Los p,.bl,.as plarit.tadcas ell In 11 I
.1 I I clones, DelIa H.cocnlia. cle In, It Be ban alterado at encuentran u- -,lipsta a Ins halln en his Kuril", lambom tnnnsda,, at Japi
: .1 , 1, .,ld Pit que iotellian in Allan 'a. multiples preguntax qua imcferra.parn ],is lortrameri. hil concentration des chiusinnes con no merms de rel
. r I 11 I I I a 411rM6 Alphlund que Friancia gas. I cimps, Hay uJimilco Interrogartes. lo- ,,,,,, existent coming aviones que optician coustantemente at Japon
I I I ,I 1.111 tendri que 1. licer I '.a p.rtir cl, jono. to, 14-,O en que dmd, 1. pi, mull de K.mh.kn -In Ptrop-l.mic.
,", 1N, I l, .." \L 1. M i_ l Wte, del p.Ibl,.a glob.] le.,tril l me ,Ompi6 Ill statu quo anterior Mi pl stellar :1 Los m rv cion norteamerle ... B a-ma, conoten al deta-1 11 I I,:! I '' I I , ". I I co de ;am piiisrs de Occidente. fill de )am hostilidades con el Japan, Ala~ st me pu 11, 1. ditibuc,6n de est.. y 1. ,"taot,, f.,,u, ruI
11 I I I [1, i , i. ,, Lz nein tratarii de asoontom de subway I aiguna alteritch5m debe b,,,c,,ie man ell mal pero son log japonesess quirlies ban divulgiodo loas
I, I ill r I I, plallitlema. "" n,.,n Jos on.,jorientos de Rusia que en Ins de !a Union nor- detallels de tochii In chisposicion rums, que, partlendo de
c-of"." "
11 I I pu ejp ,.r mI 'por"I'l-aluat"pior. 1953, Sl teanneri-out. Par debajo de cuanto me I,", debatiendo Is linen del Amur Ilega, formando on area, hosts Anal I ,- I -4 I I 11 a o ) : I .. .. 44 ,.Ipd'.,nl,,r,"P, ,,.-p,.,,bl,,I dill par ell 129' NU. aparentemont, 1, dyr as.rcumd.se Alli .
,
' I Lem t. col d pr 'ra. alism, oil, bace on
I'll 1, I .a .. ,ost. del m de oblerno arm. en que as inicharon Ins conver5lo- de trell Ell sumn: parece mar que me totaliza ell cuarenta diI- I I'll iumpect. del ch.l.p.r., d, himo, .f,,Hd. par el rawk en reprevientatilihn III Is hadcottarla. de Intente, .: ,en 1. Utlift Anual lb g debe buscarme una respuest- Ia aclWid toma ell Itis vilhores; el paternal arm.do ruota, 1. que explicit. dl,
11:1 I I I 'I I I 1. ,:" ", r, .dd, C loamerel.. Ing 0,- de 1, To~ ,,,I,, menor IL Ecale. Willhoano,, direvior d, in R.'an ,.Pl '. fil de troops y otrom clinsocan(es larpuesto, .Ira sci Indian Jos problems potenciales ell Ia vasta
' ' ' 'no III I Ia e I, to j F-linnal Alphiond m-,tillt, q- do-: mno bt, 1. ha. Cloarrt-0.1 Ill It Ill., sun and Co. Limited, Birmingham. ell repre, 6 de ionic Ia conferencon I, ban a cl mv a-; par Ins roJam, mis alli de In froti ch I N all Fmm zona tanto en torno del Japan conno de Corel plartess
,,, 11 1 ,. ,. ,i I : Joint- -1 Milaisl- de V.trI rl ran la I r, Ia, had.4ri-s tit efeclus para rl r.-unaldr; Bell., luatilhi III Jos Il Impilct Jr., In [a mo, Mental, no par ..bid., ,ol-respindl I' Gral Eisen- son dodam del grall terna assatirc, en In pomi6n nor:
, J I I I., I 4AIrlar, IIla- britdi,, A% F C rin I ,::,,," ill N K. P. I (;-..., deI,1,)Ip.rw.,.ta ILI HII-Itmes ('a- Ali.-, ,let otl bower hablar the ellos. Se refieven i-i-palmente a tolal 11,1o, poro:ro J.adc. Ill to qu e pernotte- des
",; "I"- o 1. I.rso,, Bud I I-11-d 1.1nalt d. a meet, lal part .,,,m III 1. Joint. de C.-errill. Il migue aurocutando sum ama- Ins meddm adoPtal!23 par In Unu6n So,,vtca ell Asia In conduct rusa ante las
,"ra . .... 1. I I I III nor,, lo-c-Iral, .. cart-do el potent, a chi
, I d, 1. Nloisun. -- i ... ph ll hl-i .1, 1. M- -retarlo de In Million: -nur A. 1' ,Nlkcchi,, Jefe onerilos y Is de concorni'llt 0 K e nelial
, , ,,l , "a 1, u mil"t, N.M.0- rp-rrta de In 8"clon Surionolrielln, ,1, 12 F,,Ir,,ci,,n or Iri d ,an Y aluden.,en general, a los Problemas fil;,J,, aceinsul Naco-em Unidas Y mubl2Y2 el irl ell coerto senti, I , "' "'ll"' "o' I par I do paa q,,e Ia tregua jo quede sustancoada en termi" I, ,,,,, 11, Ill.." 11.1fin, .loll c
, I I Hall III 1, led-tri, 1,,Iil; ,en.r I ."r%'o. ,in ,'r ull do. ,- rot-lion, dos a Wilma interpretaci6n de ,oj la. .
, ., 1. I L Ru,, hall do-tur trials Britioll serrelsirlu ,djunt, d, in 3114ion: %poor de hinrobir- 26 me no-ta d, 160 jefe, ,tomm. Sol. do-, oil mi 1. .- d, pli, I'mil R-l., In flo. so politics no I, at,.
. .1. I , I I a -0., III I. G1,nfoW ..,I K--h 1 ,no-I Klim,, Al R. li,.dr,... lluglruolru ,.l it, I ... ....... prod-colm l ,M.r B, IM .I, -a dc 1. Ill. ch, H.kkitndc. Ia c- at ncoll, ,.,, ,,,, or, p,,bl,.m de ,,,,r.,, Y.1,.,JJ,..,,,l6rIi.phm"r . I I it -.1 11-dIrr-1, d, LaIldr- ,L, m d, a,, I~ lit.-low Pat- ol's del grupat principal nip6n. Ira it a .... ocill d, J In I P 'a let me hall bay,
_ -- -- --- I Las luerzas cullas, debris de c.,a i ... .... sutii line. en conditions par-das mill que valgan razonnnoull
C(ml firniv .it f,- dr,,aRuR. son podertmas. Masas de ,niod-. ali'll"o., Jos ilp-thamms pain i"lifitli'la.
, a I, on. uminques, etb. me ,amemalup ell ,l rillrol. r.s. J"a.R-:aJha aj ,,,- u ,,, Euiropit. ,.Iot.id,, sun fir .ell Alvillallill (Irivill.11 G rIm cantidad 110 1i"i0l"(1111 (I M oll" I N UN"' conlo ID eclaracion es Japan "I oil .11, I I-i -I'll't, It us ,'I orid-Wes III m.m willium.; y
:;; I' rl I Ir,"i airvimm"l ca's'm ,,, hall In Asia. ha flibit-H. .,,,I til ..a cap. d, annor1gli.Io% val li 1.11111.11illis, hOCI clas ,-11ii.e. food.. quir ,,I, l I ,,toy cu- no-illo man .Ila d, I f-cle'lan natut.lem. B? puts
a, -", Irll,,, ,,- ,,, c,,rl. ,,nlil,,. .,,:i.. -a d"'Al.- call It consectociecto de Jos Estachns Urldox y-g paillit
, xlol ""* I I llr.r, de arm as hallan .1(,f(, (iliw ito en eI M e(literr(linteo del M inistro 1 il," i Jul .... ...... . SI 6. Isos d, China L ...... pa-hilios III .I problem. fleAsit.l.
l ,,,, ell 1, 1, I !a,,. ,, ,Ital ,,,, camo ,,,, halat- d, ,er lrufl-d;. m, poll imlicip.d.
1. 11-l" :I!: Pff (if, t t ,4-, ,:, l:., sl ct:;Z I ,'I
- I -, Il,,N ,,-r6 feeBijelfp jp(ir Itix 1wisem iniettilpr( If ';m o ,li xlerab.oda ,I p,.blna d, 1. 91; ... rIcUflIal to
ill, I ". , I N I R ,l eill (I it ii;n debe revile r vs(i s I I .orum. do ,I,,,,., to, vo. I.---- ,,, ,,, 't, .1 I , , ell R om a y % hin it it re fit (I jef(it it ro de Inform ad 6n h. "ll.,"' ','a 1. 1. ,,,I Eutrop. r- In AI ...... _,11,l :,"'11111 lolul-I --1 ....... ,tl lie- Enka ,,, ," lm. 1, qu, no ,ole el P-i.
11 -0 Is"', I I ,I I, __ t.c co Cc .d. dcluir,
I 7.", 11 I 'l,''ll I ; .l- '' I'll - ., .1 1- 1 ..... I eral ell VItildi- ,ork .... lono.l. ifir deotl, 'Ie'lo .1 Ia no h bill Ind.
". I '11' 11 : r I Prilclic-11 Ili Polivia :, ." l Il I.I. rl I I I ,,, 1, all. I'll I." ,; ,; 'I: ",l;"l:.,..l ,.,,,I I ;,, En rvlii(-i6ji ill ( 4jjlljl ill I.: ....... o" 1,. Ins- ar-. de ,,,I, 1 1- 11 .1 ha- qoI sefiallur ,it el II- b.. I,, idad pans-it Big.I 111 It, s li'll I I 1, I , '1'm IILI",ro:!: '. "!I":I,, '- I. ......... i I T'll- kh, ,u. it,, o- ilt, ,i, &- l- t., -vI-,i,, on Ila,. .11- it, ho; ,cold ....... x actual. . .I N., lit. Periodifilas de Chile .1, '"colott, Ell 1, ,orom ,i Aull I. ..... I-, In NJ,,,- Ell tod. ,.no, mi .Ia. ,.him oblMlior ,. In ,olintudo
::':, r1:':.'rl'll. ""' 1i I I'llich ol, rf-giIlil 1 a '.'I .
la. .... ...... lom III on". ,il', .,,r,::,,'l ,r..,,,,,ll ,p.yn., r,,Ir.mp.,tlv.. halt. Yalta. ell doode .,r perfilazim las
1" ll ie, 1.- 1, I ,. ., I I I V .... ".1, : "" % -;:.": """ 'I'! 'Ll I' 11'1 '111'l': I, ,- ;I.:"""il ,,, __ ", ', (1- ........ it,- nor, ,o 1. Ila- out fill ... divolacri
.1 ; ,,,, I ,. I I ., '. "I" .. i, .'' ; I l, ; ,I,,- I- a..,.-.. pirecoulnue.te do firlantermus.
, 11 I 1.111.1 ,I, Kc; ...... it I , I ,, I, rl .... ... j com bat, lon. de poleniull arm do
. ': I a I., I ,,, liil:,.at. I, I I ". I ""
I. ': '-_ ".:t "" I I ,,, 1, I I .. I I I "..'."', ,;, ",-j, ,or,,. ;j. -1l1l1- .- --,, Ill- '110.11 III l;lIl,-- l- ,"I l N.,,,,,ial to .1 Ir 1, 1. ;:."" t'..';., "', 1 'll*,, :, 1. ,;:. ", : ::1 L,!.' ."l,.l,, ,, "= ('all, '.."; It., ".., .. .
, --rr, -', ,I ... I'~ I.' 1 '.., l ., l- 1- 1. I '. I d. I NOAI.I, 'o ", I I 0 'I, a-l" ,- r d. I I
-It. I. I. Ill 1111 If"", .: % ,l J4, NI .... ......... lint, .I r-ootcs,_ ill ........ I .dlIrl',:rI,, ,,,i,,,. Logran los franceses
, '.. NJ ..... I ... I Ill P',
, I ....... ,I,- 4, I.- 6" S ...... Ipl 6,
I: "I 1, "I 11 I : : I'll ,,.,,,I
"l- _i f. Ila "' I c ,, floy serA ... iSolem nem cnte ...
'n ",:,,. ,..:, ":", ,,,r " l;"ll lt :l a j.,,i. lie : Iu o.to,..1l1II ;I ....... told. ,I I ...... l I
.11.1 '- :1l I I.. 11.11, It lo. 1 11ollooll: olo:_ l,_ ( ...... t,,.lomo os, 1.
,.o 'I., l_ .. .... l" r ;,!"-I : ....... !ib, ll, I:,,,, :" It, I --
It. I 1 .1-111,41.111, It. ., 11 I .... I.I..''Ifilo, ?I, .., 11 I'l 1 s,,., lr ,I, ,, I,. I-ll irl.,;a ., 'll'.c''l "I,,ir ,ma:,r ,'dp,.1,;.,l -,, - __ --- I I Ia 111- 1.1 I ,,, ll I 11, ,. I"'Ill'a hIa, I ". Iv., ,,Is ,,, ,.., ,I!,,.,- s,.I".,,. a ", I .. 'I'm I( .... lin-chtil. lie in ftj FILIMERA) romper el cerco de ,C.. nuachlin de In Pit. PRIMERA)
.11 11 ....... 1. ,,,,,, 1. "ll. I .Nl I, 11 .., 'Ill- ,I, Id ,. (,- 1,1111, .... ... "'. '.. ... I~. "'.. I,, ,,I i"I'i, 'undo,16. dli i I I'll.' '*."In [".I .. ."its", Layniur del Cash.
:1,1 ,;,.I'll,,,-, d, Cub. ) ,I, lie I ryut l
.I ..... 1, I ;, '8. At trip Alibel coronet Al.
.1, ,l at ,.u fl,".. .1. l.,:", 1.11- 1 Ile"" 1. ."', I,, ill, I ...... I a I'll 6 I I. .... t.n.- 1, o'"..". a I.,
. 11 ll.ll m. m,;l: III1ll\1li1.l :m los ril)jos en Na San Kl"I""'he"'
::1.1l:l I a I "lo Vo,"I" ,I, fr -mulc comolod-le Manuel
N i lle r t "Is ... n;" I'll, I .1111, 'I'll,, It 1, . ,I' cl- 1.111a 1-1 I..'"l- w"'. ,,, I.) 1,,- I.d, ..... t l, , I u ,
""" I" I 'I"'., ,,,,,: ,, ,,.,,, ,,,,,,. l,,,, ,, ,,. I ".::::.,::: ,r,,,::l,,,, ,,,, ,.",.,I lo'uo" Ild"it, ,,I .r..eB r.1' an mi Ill
I ., 1. ,-I 1,111111. -11111 It~ ,,, r d, I -1 fd-, lIl.l= ..lll Ila- "" - m "I'm ",- ,,t,. -ol, III Ila fill ... ,,I ,,, cars
,:..Jl e'.l I hi- ,, , I,. Jr ,,,, I I ., I ,. ,, ,, 1, .." I I I ljol .. !l"" 'M 111low ir. 11,11al
',., ,.'.",,'l .. ", ,,III J- I "I"'i" Ita ""' I '':,','l Abrierm ,orli del Fj,,,ita Mpr1in
1( -ollu- 'I'l, d. 1. 1-61 rill'slih ill : .... ''Ill 4111, I., o I I ,dello N. I. .... a I I],, ; 1 to' \I.1111 ol-- I tin a b rell d e ,,,,, I,
I Joint ....... '- ..'lll_ ll In"
A1,111 I, I ., P, I I'll , I .. f .. ........ Ill qo, ,-,I ,.I I l ... n a, Tac- .loan Ril Lot. R., l LL ', '.' "-l ': :;": ,, ""; ,, .,,, .I ,:,i-" 10 Kinkii. lie profundill = Pld.n Pedro Ro11Lg- A~
m_ 'I I. "" r I ...... """" .1111 I I ,- ,l d, I., ..... I l.,. I I A I-, ,,, I., A,,lId,, So,. de, Q.e,.d. y Fu.
. : Jhl 1:'I:;1l hJI 'A;II u'r: u, :l .'.',iI,,., ( 411'ell I' 1 I'll-"' ,,,','.'., ",' ';::"",,'4,,',' g,", '." !; !7'ir
1''p.l-l'-ft.h., ;:j':"!, L i A i-oren iiiia '-, ,',.' ,4,-.,,,,-,,,:,,,,.,,,,,,,,,It p ...... 1.l p"i. ft"alcitii, I
, I I il,= IIA Indochina dl'L,.bl, I in
111. t--. d, 1. os 1111 111-1l 1 ,, ,,','.'t".,',',',',;,: :': ','- l l 111111 11 I- it )I Jill' I ,,,, Ill Nrol I~ molding
"' I 11" l".1 I 1. b it, ''.I,;". cio , 11 12, ,111'1' ,; I Voad. --l'.B 11orox, t". ,'I ud.,o, Pedro M d, 1. Can.
... ..... ,Ila l ..I tj lep'lloo kotll Herh--iz
,,,, I- & ..."', ll Is (I 1) vill-IIIII) inglis 1 I ,-,la I. .... ...... "': l;ll:l "::,: 'lic' .1'1' 1'l 11111iLl 1 . d 'T d.-heudim, ,I b.h.oull, c N.n.n. B.,,,, lir tei'll'l 111 Ilillill"A Ill '[I"
1-., rl".. L-).doco'. loll roolit. L-- 1 roul- 10 lit-bo's, 1- i L. -ri A-vail d, ,ju;:.,;' ...... our talmol I rmtoeld a
1'. inmr.11 1::!.. I m. ,a .... i- I Q., ... do. ro ..... I d""god t .... Ins litas no I-C.r'u- , Csl lon.,ru.1, R.. conipra en Praga ro' I .' o :'-%Ibl cr.,1,,_I '"41,111- 11 I' llo'ble A I I'llit,-J. I ""a":',',' on
P., ruthrrient, It ..... . 11 ,,, Manuel Ull Ca
":.i.." .' -'itl.! .111", 11 ""' 'I r. "" -ll .'roldistic. cul ... 1, InIn r
I '-,-,l-, :, ,'ill kli.mt ... e I ,III ,., D'ol'r, S,.g,,,Crl,, M. Cau:
fl, me .1, r jutl I,., I'd
, l,1,,,,Io.*..lJ ..I ..."', ".7ol'' -,- .1, I coll, :.. .I;,r "j, ov", W, mus-ir" llil HAMILTON. l3c,,""', 'k
"I ..... I I-oill"'.. I.'- I I Par I r amm'.
l-, 1, -,-- -.1 _1.1_ "I to ... to I.u- I 1'1, ,I,, .,,lI,. ,l, ,.,,,, lncloo lr e. ,I no,.ett, d, I ", c m I, as
14 .M., "el .... -I. J- ,... ---. ,,, 1. I .. ur ,I I'm I .. ..... -t Ad,,],,,d;.
,_' %: .".' I ,,, ,-.o-l la. 600 trac tores a por lo lo,-, ,a ... del ol PI-,,d It,.II,.I,hilairo voin'.1;.1- to :'Roll-ot ell 1. 'ri .q.,". I I., 1-1 ". 1'.. ".. ,: A- .1 I, G.,,..tl,. ,,-I I .... Ia ,I ,I "' ._ Palmer.,
I I I_ .. .) I no a ':;:: r I II "Ict", I L ; la ,-,-idu c .... It., to l ...... ... Ill, 1--,ru Taol
-I I ;,. ,!: J,,.11,llm, in ,,,, I.1,I hospital King Ydal -, o, iIlt',a I)c""go
'I I I .. ;:,' I- III .1 oelil""161X 4 -, .I, J. li.., o.hu'lli filmc., I- I-ekbeld- ..I. hocurl-lao ,a I -o M-end, Arl-in
III I . Ie "ll"n I nor hjo. 1,Iii,. do 4 ,in -11!:,." "'l 1 : l I I I".' I I ,::. I .a, .
A. I'll, 1.11.1 'i 1, "' "" : ra. !J. Ila, lie 2 su1b--u--,, 7, 11-1 I -illt-clui [am al0d.dir, d, _[_ Carbonell I -mandarte Antonio
4.;: *- I:, I I, ,larl, ,ad. N'llfNA I lltK 1:Il. ,il:' I. 11. ,,if A-c, 'I" lot index ilr;rrelies cool ,inurnpor.r. p,,. BJI.,,,n Roro
-;,l,,'1,:,,. ., a jn,.,= ,l .l joilill" 'r In fooj'. r
,r In. ,,,, __ 't .ifj il C-ble"". .I K ..... I. LIJ ., "I 'Ll, dr Iti Alillo.,lo.con ,,I,, Iolrrido a] F-vill d, (liorwe ,I torritco it, rujo dri.d. In l pill. -o, It,, disco,,., ,I I ... rI Al.
, (. J: & .,, ,,,_ llll Ill C.16illaill. (',,U.,, ;I ,It "o
.1-11,- , I. mill, ad.,ol ,,I, .0 lit' Illi:""11,111d, 1. H b F A,,.,, Illo
&a Ill III. 'loI : :,, I 'I-,,, -olI: l ;,., ,jrlrlI l-,Idlr Illi qn, lo ,,hdh gom -n-, (,\1 r, ";,, A 190 kilometics at oeste lie lla firdo 1,1111a IIINandn Ia xnz de 10,
pa.1,10. am I, ,I I, : _.lqu;, ""PI "I'l-loins ,.\a p""I"I. ". rum,oalon ,.,I, I,. ,- oll lliriliorn -,.. .- Ilullas volu4iorsh ,,, ""' ,,
ill, lr., ,. plllll I, 1.111 I I .1, _,bm, lit.ifler. con la, t, Ila sodo Ill primers I ell rosa. do
-1 allliltll Ao a ,.l ,, mfe ,; Bfu, I I ".."o. d Ill 'i ; ,; 'cl ,." i-lil Ill, que exalto In memorial
, Z I.pa'1' :,;1.m,!J"J.oo_ I o la I "'illu" I .... .... ... loo_ .laI, "I ". l I,, ., 'u'r I, ...... ill lie P, SOL It' liz. G.r.mt,., 1- ... ... ,-,I ,I at
I .. '-.- I 1 I obllctciagdcd, I I'll In frelin lliell del 7 ,, u, ,l't;,',,i- ....... ,',r I 'm J: P- l' Mixono P, I:Im;; d,' :l ",I mes oul fiall-,uls oiru-,ma, .,, lom heroes' manntl ort r- .jm.
d, -I-.1-i .e. 1W.", 1. o"'uham ___ ."I'a", Hall, all ... B Ill' alloill I'll, l lo.do it I. .... J,,.,I,-1.- I., I. '. F-Wit ,Jet Moilhl,, I. do IrfolroliI I I o'llemaltal", ,I I .,,,,;,,,,,, Ill ""'Ill' Ill, ; ha to ... otiorad. ,.It, I, N.m,,,, 'r pill me i,,Bp,,.n Ia, gr-,l.c- qua
. , -1, ,,, dl dl ... ;J rion, oll' "'I -11.10- "I ill ........ r .............. o. ,,, .11, I .l "!;":mIll olleloli. liMil-al -1111irl-iflertodom' I-I he.ho ch. wo. '6111 ,1 ,,l oll 11 --dHilor ,,lr,,l ,,dn rs ho) fit, ,l;,,,! dir" lilo, If -- F-iii, ".lo ":::, ,,It, c-, 1-dlil 1. qu, pe, te.,_ 1,,h.r G ... st-' f,':,. ,lalalorl -,a, I[ ill- .,,I de Ila., q,, i tomaron
61; ne, oil I'll F1 "I ... it'. rinost, niB pa, arm ,,,
.l;I,.-luu: In !ll I I 11 1, A I' ,,,, o a, ,ula Ill." .1okill- 11,1 1,. I :I a "'' I s ,, I j .,%,lilh I ad-oF prentlithis permonall, b.swull Ill, 1. b-v al, ,a ,I, fIllno, d, lia, I- ,cblds d1l V I p,,t, .-,I In grill, nest. ch, Ia Inde. Ill 111- 11 Ie ,: I ... jr..A. "t'll, IIIII lit -11 'I'll: I
._ it 'I I10.1 11 I I on KAI. C', 'I" "' ult"' "' u-4o". ,h. hu'loomm, &I 7 d. p,.._, io a r: (I onleg varit mariterer ,I no ,,, In hi allihilac-, ell (jov e ,croo, dp In ,I
!!. ,, :-:', I I "I ,I rl !; rl rl, l 1 "I I 1- de Cuba .I 1. sillufa ell Ilil Ill, ,Ia 111oh ban IctlLado .19unium d, -m-pendian,,,I, alit ... l.. ho, .... I,., : : I",l,"., I'l,. i on r ,\ ItIllgorlIll vc, ... olmros I Mh d- ,,, a c- 1. Para atacar A T,,,,hi, del al- ld, de Santiago
I., -p. "A. litill-n I-p- If, :!,,...,."",."",,:::,.",."'I .l .: c- or Ins , u d, "", I, en", 'art" !I. I I, I", ,._ _t I .
" o' Ila, Ell, .,,,,.,"r n ( .... I ... .... covIeurn 6 hall low.do ,,,,, "' "" I ":."ll.lo'di"". on ot", cl,"Ill pc'
,.,,.:,I". all 'I, al:' Il I l"I'll! 1- illi'lli ', cl it Ins Vegas I,,. ii, n p.labr. ,I
-jo-loo rh,- city. .I,,, l, I.' 1-1 4J-m ritogle... anuilog., ,o'E,,.Ix V,,T,,,, oi,-,olu, I- "o"I"I "I'lao III 15"M a dll Cai Inic.- ,aldi-aloic, d.
,I: -In ,or-, Cualu' Que II arnl- "". I G-11-u- rl,),,d, 'j., -.. --al- "'la""', a'so ,aIt I lie ,I nti ,, a I ". \ , ,..,.I, 'N, i ot"i"'i """"t. ,is 1. EmI A Hirt 111.1 A IM MINICANI, Ill i"':""': ;ll,,iI :,%., 'l':, ".." "_ :" ': : :: I'll, "; ,, a ""Ill 'It ... .... irl "'a
Nilimtrits tart, I- a-- taneIll mt pill r I. ill lit 1, I_, 1. ouI,, ,,lu_ ... ...... .I o 'a 'It'a". ' 1'.
Ell V1 IMAl a i..., .... i ... all . of'i ...... "., ", I Fit 13.17.la v ,:.I. crdorn, ,III I d b ,cral T,,n,,.
I)r I N 10 ...... o'li". "I", Ill I I Ill rs-,", : I'll, If --r NJ. foin d', ["a J,-Iat "' mIs -Intoolaron annietraillin o ,I ludiumtrial, prouroancian.
N I It A 1, A 1, It T F. Hill Ill, ,, ,,o tr I 'd "n l do .Ia ,lot evilcau, on it, 1. ,*ido
11,1,I) -A PI .1 Sr I" "ll, e,,l., .".' I,,, , -1 ... I., I Ill : ( 'l . ........ ll ,.;: 'I",,.: :.l "': l l, ,. ... do I doho CcIng.-c. '- biord.lardo In, ,or,,r1ra-rm I In-,"rok. d, Antonio Maul
('It 1-11, Ti"i I ,.: ,, ,:,.rd., ,,,;; ." ,7, ::l. ... ., me ll ...... 1. 1. I'll I ,. ;. ", "lo:I ,,qod,,"h:',l ,c:o ,',s",':" "'
lit jj I ,I,,, pas y lines lie sml-tJra,,rrh, ties A combre de Ia Asolichoci6m de Tit.
- "" -P- I 'It, l"J" Ill' -Jr! ... -, 1, -I .... l.
h. I ,,,I., II-Ito -111 lil"llo Ell-, Ku i:Ta p I. I,.,, ""ol .... ... I -oll, ,I, P-1 I :11,', ,.":."l -I:-: ;l, ll l! ...... ,il ,'T'1% dmd, It lu-nell has e
I;.. -l't 'llan "oo"I't.""cl, -11 "' 'll"V'N. rc-'o -11oll- I., die Vellr-ra, ifie to I.dpe.dI':.li un.I l P,-, !'ill' It' FI-11 I'll" ,N,- Ie Jul _,
, ,, ,::., "" I, ill, on I., ,J,, b:,m.l Is-ir ,I, I,, U,,,,r,,.d.d
r. r ...... "r, I J- I:, ",-.- ,ill adit .1 ..... b ,, pldc, -,I 1i I ,1,,I., ,I, 1. ,I.. Juniata ,J d-cmr uardo Barrel]
. a M.- -Clorrcol I 11 It "" b I on d, Chile ho l I I.d,, i 1,, -,.la r ol T.nob.lao "'ll"""Im "a":'od' I'
'I9111- dl IoXw-leoll, ,1,,. poir In uohj. I., I 11 I ,'III "s .... ... i .1blisleemoo-w .1 ... cle Nion. E faux nill-ClOn
., ,, ,.I,.11oIi II, louat"l r I. "-,tilil ,',1,",, ,' .."a" 1, "I , 1. 11 ,N ....... q., .ub,.y6 I
,:: l,: :..l Anholoo to', bl'B Be ,"'ihil, ,I ju,,g, I I, I- ,-. it M ... %trr; i lot ... nn.,- 1 c; .,,'.. Ij.-;T,bo,!vl, ""'gl:e 'u""orad'." del M.vm,,,,I. Rm- i n-i. del
,ir .,r,.. III, Ell.sion, Unoloa, I vm, I.Lumlam;, I lon ,notho. go nNouh, I nor wr- p, Ili i orair-, ileAull.rd ,ig
- 11 ;T.', I'll W, , _!111 ,::Il ;L 'Illl; I'll I] d,-.,(-. dr ro-cto
__ I :! -,Iima, loodirr.. II .1 ... -ul ill. -11 I'll SeBillin mformarmort, no confirm..
- ___ I I ":o"l ta"PI" r d. B --ool f.a- ri.t. 0 ,a, hoorrocas so I perlm 11 I .
,,,,I a .... o::', ,,I:I ;,l al"llil .. .... : 11, .c- qu, fil,'I'lad'. lo, I it 'i I chl a ...... 1 -tlldr. I hli,.1. a IN d, fi,,,., u- Fmalml el H1c-bI, left.,
lie pono-. ;I'li: :,"". l ,,I ,.- 1.1,11. l:l"'Intl., il:, 11. mw Jimmied. ,mar- ,',I db, 'Ia do ,I ; o
,;a, 11,11ilil la 1, A il"F'ca',', "' .,,,ar.n It d- 1,alc.,, ,rmnmd., P ,,,sd
,,, d.aku I Chi". "" "' ""' a as e ,I a lato "' I. .b,., lie ,ellitin"i'm I on. "','_ ;i'L 'll"lle'dollils a
, y "rart" III roope. ,-,I,, (I,. X. ,'. "' l" il.lc!, b1l," ,, 1-1 al mu, Ill ]a ..... I Bill oc III I c".
:*,,,,,;,, """,", ,.,,,,,: ,11,,,, "!" ,,, :! "I I I in hopltld Jill ,I ,- '111, 1111, pr.coni6
.... .... I, e.-al Folifellin lil.uld. Z.Idl,., I I' dioZ del ri. R.,., I PDI.b..a del promidente Bilthit,
' , ,,,III, I.- Ill,.. It,- i" lith' Phat Doem, ,,, el dell
Ili ... ::,,I,:,.' 1', ll,,, 1:1:II'l r,',', gio -':; Il : ,,,- ,u ,I', "" ),emd del 'mo arrocion d, orn aid,. mitcado u e. In
1' I l.r, hij.- En on tha como fin, In on. fchn
11 I 11-l"al ill olorstlil lots .,a.. ,,,, I a lf ,a k mollrom .1 Is
v I,,,, ) ,:.,P., ',',*'I a :3e hi"o, b.,.-I-,iJJ-,,! -tJJe Fl,"ou ,,,,.,11,,,,. 01,6 h.-t ,d,,'.Th','l qu, lactic, p-.1t. ',,, urn d. Jos
d,'I.-I .." .111.11 o", l -,,d, .1, I ,i,', l I, I l'! ','.l N lil do, not, i -,J., oj ...... pit ,uc Ia Id eslaboorm mAs fairies cle luestra his,
I ;Il Illil I'l j 'r, ,ir ; ,,, r, I'll, (mo. No .bml;,,,I, ,,;, i ,,,,,, de alo-11 d, ,.,a L,_ to
' 11'. Il'I'l, I I tiIabac, I
" 11,11, In, ,.I ...... ILI I I b.,dc,.s a Ins fora, I '.' 7t]'
- ., 1'.., It it ,I d. I a IuV gfl.ds d dI IR -ao11'1le pl, odtl
h: trnalmol .,.d, 'or I c, in. h
a idl',,Z ;I' di ,1,'::% -:Io, o I- hill".' I. MI ,his d"' 11 "'
c ":: m1eld I'- 'lil cubars. Hombres rcm amif.) Erciento d, 1. F,, mo-t de lit o_(a ,i llgal docd, ,, ,--ntlra _,%".n., ';'1'6
, I ...... H ,,,,I I 1111UNA MAOUINA DE COSER CON .,'l'; -, ,:i:_" 'un del Viet 'NIuh mo-,co brcB mimlml. ,.m. ell ,id to
It ,I d., I ... .... ;"'-;,,": *'I'll I'lIll ill it "'o., ------- I I t ...... il(1.'r1o altill-tI ,in votorlem .t.q., & ; a el lugarteniente general otonto
. GRANDES VVITM AS I ---. ,It, & I ,I'm,, a C. liil __ jd'Ar"'; .- --,,e. full lanto mis gran.
I 'l '" "i"I., film "' t"i ch"'n' ,,c,",1,, 1:Ii Fl -pilan All 6al-goplol 'I'l. o'lit-ou'll.. I Il R.doiller Pr guo, q.. .1 ititatir que ocur I lqu,!11,, Y, Itliten.
all re, fo-dol, d, 1 ', r Iacu' 6" dal hd,- ',
--:,;,l, I-o.'-1;.Id., ", '-,i "Join 1. al'o ,I P I I Velm ofias pudn hber pual en c. in I air .'al lucha.
1 :, ,,:.l,:l;:l i'laisn"nilrag' l l ,- l' u1banic, rm ell
_ l \ "'' l ... prefern' I" Il -Ialhh., ,- -II IqCuler atro Jugar a ruln. ran par
l.,,,, a.% :: 9111:,": 11':;, 1, bricks Ill I l nor mas lie cincuenta .I.. ra,
;, Ill , I I, ...... to d, I 1, r-cou 4-,, 1,API.AC,, reuchio ell 1, ,.cthaitoll
al ;I ... I'li" .I .... a4l., I'l:111"... i con Ia de ahr.eti- usitir. cropires., III it"nachin to me on. R.ptibliC. 111'r"
t1-torm .19--thro, il ....... 1, 1,-, %, I, ,,,, atotalidad am ional a ulI-m el equipo DCA 'I'd"
L A D A 1 2 1 I n ... .. I f."i.a"illo ,, rit, I. 1 tell lac ul I ,,,, C1'1 I"c e y malberim.. an 61.
;I I_, I cl' I.. rnpuord pia Is I,,, ,,,, rd,!,,_ ,,,, _cha a'.. .I.. in max y Martl son ell gran
,,, ...".. ".,-, ""'.1 oll".111.11 do. ., -- ..... ___ - -_ Is I -o Io '. 1. .I& tell.. 1.n- Y Flad-,, 1-olot "",.,.',c",',',',',.' ,P' 'Is, Cuban. dE Aviaci6n; 10 horns rha- Irlurvirato ell que me resume Jul,
ll, ;, ,. i I ,I I,-, cirejurando I I,',, 'Ili." Do"alas DCA. I "'I'lat., nhi.mm I allow y Incollmxin Jos ilombrom, de
'' pml:ra I !Ipl Anneeil Airline.: 9 no as diaries. If. .I-" 11 ed ..... r:, erl
obrc ,If culltrunnatur Fs- I molacialab .n. al
I'll I I, 11. Italla de Is Ematern A.rlce, 11 burns ,hun- uc n ,Vr5n v ell I 68
I I A rmdl- -=ocr do Iiamai, ,, ::.,; 1 National All "'Im"Imotstril osehlarnall die Celpedem, Fr..c,." ." m', c ,()__Eh nut., Interco .on I HVI ente Aguilera Icclucto Agra;Prevll6n(yase de Ia P oliom id ifi s I, Ii ,. -lo'.111': Ill I 'I"ol, c'.W.- h 'Ar d p C.II.1 Garcia I.,
I b o ,Ialpai'.1.6nxda,1c.5 latililamodo actualmente Ins ii. no
'. I, to tlqbn '). Iam ,,i,,,gULpnte. equilms: !,Z."_; 7t.nins corns P quieneis Ia
; USANDO EL NUEVO PROCESO I w.diell lost, ip.- DC-6 ....... 1. 138 .,,all,.,. Republic. s !,ald, a I'm,,, d, so,
""' .bj' Conalellatiols
Ill lot I d 9,607huras :*. ..-I! 11;1 I 111111,11, 1111cm. 1--r ell f7loolI'll I,.-, it do, l-im I orza ., la, %
ELECTRO-QUIMICO ,JI-L. Ilion. i-pclI,, ,,,,p ,a- DC .. 3 and d, d,,.c,6,, -,ard, B ,Bid.
I :., I. I I rt lot.) hech. .1 *'Et,,Ii. d Oil dell q.I ,I DC-4. quo Is It hurt u, I.Ifuli plies.
. -,vl ,0 Luenli, Y I 'i E, lie ,,,(I, a-merlall, ell Berin ,- ;Ia do", 11 I'll ... I ue to .9.st ch, 1952 I so, so. aur.tti or lbertades,
11 : .. F st. IM". I ..... i."e ". b ... habin ,.._ li. .. el ecoplarm mil ulih,,ad. uc- c-magrando ,mi, Jul to rumble
. ELEC-CHEMI ,al Ii, I lualmentea e I-I e I, re
1 "I ""I'll, :: I, 11 onamnent. del ... identa ON 11 intleirn.cmanall del m-l. .dahd par. tod lit hoI 11 11 ,ol I I ell todo el mun'duch" ._ at e f"lilll I a todom fiberU 11 .( em ul "'Itial losel-lo-od. 11' viclos de che ceo, re- lachnires. a todom aqueils hidadanos,
,5-C do motor de dich. .cr.,,.v, 11-Los mer 'I.,
., .. tril som un nuevo y ,',: le;fl. v'.'Iadam. at moment III orturit lv s= y reparall del 0, Y sus'flustri qcr ofrendarol so vicill, alas
,."III.-,. sust"o. q.e t, I,
i el ,p,,,,n.,,,..I,,, Inguientes horns; .I. me N.U.- de 1. lago-ol, ii ...... .late lon' I., Iii blen-ta, par In Indey Ira 1- 650 hor.m. maneri! Set 'lrio burner 1, rada :09 pendenna It, Ia patria, v per Ia ins.
I ,, ,I p .r ,lo cii.Iqll Motor nurner. 2: horam; merxicia numelIo
-_ ""I' "I' "' 180 bar... 2. cada 2%a touraColl i Una ReplblIC2 donde
. 11 I ., ,M, ,,, in ,:m,,. 3: 4DO horns. bar,,., ro ma- ,, c.l. 425 no- still hz)os fultramos igualel y
- I ... :, I 1. I -- I -tortInt, id, 110 Tlail.r : no 1,200 horns Ins; lie xllircbmsro ..'I'- ,todns
I I 1. I I %,.Ill.. 4 : Emflrfl 11 11 ,,ll rumero j, q so"I IA. lill"alcon, -,I lau.1- deur-Im., .I.
-1 I 11":: ". r, el ...... t, P- 6-L. .,,r ,. 9 'I" a 'I r. I. c U, 5Q",.,Ia ; diferenclas de credo It -cil, rItic.,
I I 3B Y 3C; servicia noamer. 5,
.. 1 Ila lie orient" Ill Rl'ircl'. 11- 11 1191oll n, Harris ores
11 I ... 1. I / pioducto qui- prodajo on meollico dentro el hall- 2.5M borax; servidomonocro 6. cad. pil 'c '" I q g.o. d
'd I.caj-. majamentl, 5.000 he,--: ,I,,iclb riono-la 7. cad -bre has
t' / 3 P r ill ,im .,,a
ilf its "' qlulliou ol- .,Ii,6 1. he),- del .-t.*r numero .1. 7,500 horns. Y finalmente. serlicl, 'r on I sucesi, of doom li ,mb ", il iler-211'
Ina-, Io, horniono, cla ran -pn-bilidad Jul.
,,,, If, del foBliaic del India dictation otimera, 8. calla 9.800 horns. "t 'Il. ',! t mr.ra
I I I I / -rle In do-11. tVuta E se- e I. de itop-oll y rap.r.c to P-litila P-1. Ind.. ratio
, I "Il pi l despu0s de else ell tratiempat con IN tota man que se desiorrion in .11 """ "' ". 'I 'u"'a a I con I, 1-1 cl.dadanc, robilrom. per.
I I , I li I r ,I rsproaimrnte par. Ins que teromors
11 I : I Jeri at,.. is I,~ He,- irlillitir- 1,c].1, del movoloo y jol, --.,,, I e Ia de -nducr
I I I I at--. riiinti'le, Ilit.lon'to,
... ralotfuln, qu 1. or "Emletillaild, I'lliente. e'loll. he pueblo .1 log,. d,
., I "I. e I :d ad
,. ::IL.f. 7- E' an I on lum is ', Im. _e,. onma d "pa'ado uoll mmar all .Tia
do I i If l-pj'r"uL P u. amr, no,, Ell D,.
I I I. r q 11-11, In llrr mi fueul ll
, c cir clevocift r ii%-cerd. Ill,
I 1p, '42 11. ilitern... d --(I, I can de
, ,- a I georl'l Ir-lioll gas qu, al ,I de lm Hit.
pli-VII ,,,I vocillato I'll, h, 8 I.a "I. L. liablum-Mildi-id ,to ma"i ,im la., wipul-amal "t' III.n. ,in.
'. 1- 11 I 7 loIP-ificol del --pe, d. I !lycl .,_Ill rnucl a oveno.. EI blicichol par lin fAhraca, It ,. o, a ,I,,,; l mas the Ins clue cnndijcrr) multitudes,
A .1 I _ll.-1 il n I., on I_ v I., ,xot.,IA.,4- -'l ly surcidentalmente cco 1. -Drrool
Aho CXX Cronlea Hubanera DIAR10 DE LA MARINA.-Marles. 9 de Dicienibre de 1952 Cr6nica Habanera pigin -8 7
bus r"j)"t I v os candelabras, can un ins Reyes Jr., Gobi Jel Garcia Longs, for do muy froncloso de palmas are. Edgar Carrillo y doctor Rattil Gutid-' c. rrez de 1. Sidn. ALGO NUEVO PARA EMBEILECER
Lla sill Ileg6 Is navia del braza La concurrencl lab6n Especial DESINCRUSTANTE CON Pi POM
de su padre, ell doctor Miguel Lass Una pAgIna del gran Titundo,
del Ministerio cle Estaclo, luclendo un horas con 'a cadre del novic; Imi fen-Brach. funclonarlo destacadisinno Enripezarernots Is Iqlacidn de In se- 1 L A T 0 S traje lindisinno, que ]a res Im ba po. t 11 Isl in a L u Ise
Il e ngulo de bilgado,
derosamente. cut vlitti. 0.ga, de en=! ALGUNOS DE SUS PRINCIPALES USOS
c e %T.wn "' tra to 1. NTES DE ESMALTAH SUS URAS. culde de pulfriss y linsplanding,
AFADA AL GLAMOUR DE Era un ve.tido de tafettin lays de am t 1. nlad.e d .1
blon, Co. de -CUIDE QUE SUS COD09 V RODILLAS. NO irstils eno -tide,
purisloco, con el cello 1 It UrruUtientoolia de Lam
SUS PIERNAS EL ATRACTIVO mangas largas y amplia saya, confee- a u e realuba sit fina bellents can train -QUITE Dl. SUS CARCARALES. Its cullosidades else It "AL
kj..d, Lrcr all annaxitisdoon madre, 1. de raso do zed& on tcleal verde esene-, -LA S MANCHAS Y MALOS OLORES. l.pr.g=. en Is cut, raids v sombrero del nolinno color. LOS RE IDUOS DE TINTES, dl,.joeil de tell .. .1 -= L
senora u b-ascost de Loss. segtia Del gu;. de Urrill.res do to no- _USE *'PISLATOS' Unico en el Mercado Priebe con uno. DE ESTAS EXOUISITAS on.d.l. de It grain rtLst. p It"". E. D In ... F T,,Id-. Itiliqueriall. Quirocallos.
No huldera podido hacer n' iss-sbue'asi Con-i
ad. me' via "'t-o"" no' .1 A vUA GONZALEZ, Neptuno 627. La Holiam
cha Montalvo viud de Merldizibal. Pid.l.
1:r.Ia .3efiora de Laos para crunarear Estela Beach de Torriente y Ofelis Tel6forio: UO-9311.
Iflia, q Win I dtlic.d. iluel. d, it (ESTA NOTA CONTINUA EN ILA Pendia de sit cello un ri 11 '. P11 PAGILA DIEZ)
Media d.nUff" d. brill.rites, qu, cItcucQi Tsu abuel. coaterns. 1. iteg. Dolode Ny)on res ilifonialva de Urrutibeascoa. ]a
IW Callum dist nguida darna clesapareelda.
F-cl.,wil, do Calif.-;. Y 'n -W mn-os 111'aba ull libro
dt, tonabi6n reliqui. de flind- n, iin 1"". de au'wo.,
Its. Ta disoarnado Per un marcador finf. store, de orquideiv, blancas Itne
-,6o de I- .. nle Wletli. Riten. ji, avaloraba con Is firran dei rdir "Wo fil"m p,,fet it roh.do
111ji.nei. it. d nd.r J, ra tile" g-i. .1 incriti.661, I P..r ..te To select concurten- par r1petos ejaamai, lietie tin prerto
n,..t. J, -9,6,do, terislicindl; y .1 imr(ect. 4 inuch.. ilcifio. conquis,6, 1. lieJ
aluste A[ corilarno de In vierns. Media, de excitAnte florita Logo is a que preeedlan dos: ounihwannate ouidico
Y In-hi- r6g.cei.. n1fris, rionds me., Maria L I" Alb.- r1a, I al. p,,,,Ic b.a., .a cronies
rron Y de los Rey" y Muncia Luisa Broch y O'Donaglovic, conal, flower fadid.diii.
glrlj ve3tidas Ins don en terelopelo rojo con casquetes del.colsono color N.W. E. f ..... e.0 1. c.b.-. carnation cle ertc.jr.
15 J..- E. -1 ... El doctor Loss y Is shorn its Del:ad. fuer.. I.. padrinion cle 1. b.d.. Oil 64 .1 11 Seguidamente c cel.br6 Is is.
e vel done. krudo padrinos Is se. fine. de Loss y el doctor Delgado, Los tentiges. r
2 75 Por ell, rirmaron loo; senores doc.
tor Cosurn, de Is Torriente, Serafin Fern doctor Eloy Fernindez.,
Viz.
D I. Carlos Bitirim Dr. G list v. C u" f
I ro RLIhin, Dr Gustavo de los Ry,
Just, Mari. Ile Los. J. y -can B,.Ih J, par 61, In., wicim d.c. I., Rnil d, Crirdaas. J.0 Ra.6n' Arir-7Aiza. doctor Luis de Solo, doctor J.s6 IA.~ Citi-Inill.d.. doctor Luis F R.d,,gue, M.1hral. Jose Manuel Mess, Rnb,' r a Saichri, or Angarica y,
2 A [an Long".
Ko In boils civil, celebrads that Cvando abandonallan eAagraide reololo, fears" sorprendill" Iss novicts Nittall. L.- Y dolls D.1j.d. (F.t.: 13M.-Karrefic, I. It's, act,..,.. de teatigo.. par Illn.
Ir., sell.... Artcl h Uriutlbroiccat.i drelcir L,6n.13r.,h. 'Jorge d 1. ToLa gran hada de ayer en. el Corpus Christi i cat,. dart I J..6 Pion.rital, d,,I.,, Marto C.br,.. Jose Calicos.. S erv. XAZ L
do rernikinim Jorge Powtil, doctor 11.11 P.I.da I~~ na- per. S "I I in ,.do rulpel.l. its ..In 1, Oinin., doctor Enrique Met, -ne-Ill- lurn-lin jtfl-a- -firio.,1 -'I. "or id-ne. able no. riae.] v Fit nin Cwcullucla y par
till, 0"" it t ..... ftbi, .11ircrilar. d., nriu- de la I M. or'. Victor Arellano.1
. .... s run v," 1. Itur. d, In, I. or . ..... 1- Eduard. Dclil.do, doctor Rai.
1. .Pill. drl Col,,: a d, 13661 nioroins bounclar, de caklxx de tin ;,rrs d-tor Victor Delgado, Jr,
.. ..... %'u "'I"Mon dri I in Hrlan, It,, 1- ra- d t.vo d,
(1- de I d. it, ri
jonrhit., Urruthra,-, I MoulAlVo. un. d, W beller.. .1,
-a I dalor Mix-1 I Iroot
,let to
;" A MA.
rl i, in or,
I Fail~ ''al 01
117
F
fit I I'tinc'.1 .11ir
u" .. .. ...... ........ ..
N inillbe..
dr i. ,nujan ... ... 1. 111111. 111 Cal.
r 11- 0 in, 1. p.
N !1, Mi.~
.... ...... le ilbagiul", "'I
.... .. 250 IWAAda Y Anunh, la)a di, tto jr,.
11,11-aul- 11-11Y In 1. oc,, d I In, ,, Adalf. Del.
"I g.do y Win do
2 50 ]toyd"i "n I -.li. qu,
lut. E I r6. 1, 1: bad. Los.. .1, U.".11betutro. line an", hirapwdii
"'j. .-lft de 1". enjan..
... 225 it
i. I, iuror
It f. ", (wr no jado existed litnu, h., ",,.
r u no ed
lin. P.,e). lint, marrobaill.., Yn, .. In. rullI.,dP-r All slnlp:tfm e Idea] de .1irld q u, todii. nh l-uNot.11. y Adolfo. Illjo, de fitrnklfii, de Kran arraign social. que son cjc.Pill A a.
I... exist% unido. par rl nor, A. luiro Y Vt.,, nor 1. qu,
,onb- hian XI'd ..... u.I., a on-.
I", , retil an
I". "i r". Juvenind vir.ron Neill ,lXI 1. lui e. e.. re'rio.ot. de Y"'' ,n. d, dwinel6n, d, r. 1. In, I In de -g,,1-, ",n,,,, nulrai . It iuy -i .... .. ep I~~ l.,j
leactila, Per. ..y bonne, rl do, It,, de 1. Is em
ObIll flik d- Print., el raced.rin, dk.
3 18. it il W eisel., ru-, SUS(RIBASE AL "DIARIO DE LA MARMA" ruv Mier~ cut- prit,-;
que In. --1
sil wall zoo"been
nifidwirei
Product do In General Motors
al-h-Aso- on"#. aloo.".
eximaplooness bh- DOS TRADICIONES. .
r..-W- q- .1
.paftk 6 PW- no P-40-is Las fiestas de Navidades, intiMall Y alegres,
is -aga q- M2ntienen viva y feliz 6 tradici6n del hoga:
'enisoleins C.4z
M i. C.J.zi FRIGIDAIRE es tanibi n un2 tradici6n familiar
--A vs. was ties quc la General Motors se encarga de hacer perdurar
;-fit Adquicra para Celebrar eSE25 fiestas un modem
y c6modo refrigcrador FRIGIDAIRE,
so m2nteniendO aiii Ja tradici6n de haCCr SU hogar
Pagina 8 Cr6nica Hablinera DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 9 de Didembre de 1952 Cr6nica Habanera Afio CXX
Furtri6ri del Teafro l'itiversitario
E I. ri- fl, t.r C.dentiv d, 1. P.- ALI.,,. y N,,,. A-ved., te.,nt.
Uni--cf, d L. Hlibmw mA pre. rundadoi; por un seecto xrupo de
'i. "1. 11: he. it nu- v n,,- tkoo- del Teatr. Univ-kkit.iri., badi.. 1. .Red a, tie .,qullo 'Apion- jo ]a rfirecri6ra del dactor Luis A. Ba.
fu'r. r"Id. -k I.,11o ah
k;tia ... do kin I. k !)' F.,H. nusena rl A dii, IN LOS IITADOS UNIDOS
. 't-l" 1. E, ,I 0mint... I., 'Ilade'st"t. Ina
no P;-;' "' d o entrad. general
Exi In. paper, pn-pale, N-a i I, rioru, raukk Ties I- dllt-riido, iii-list., An. S.,nz tes rit cents vra Para tudian- bord. d
br. 11.1.
V'kq. d. 5" 1 -ft. -, 30 df
S. P...). i do,","PI61
did.. -h= *AA
1. afaet.bl. -1 f... d.
OFERTA -W "011" 1
.1'. -aadki-d., b,.Il.
q., ji-.4ae... N. d.
HOY md, p- *-- d-q*4IeH. .7.
GmIq 0 SERVIC10 DE TRENES d-,d- Mi-I Ak..].. pH. d, 1,, EIdm U A- C-dil, I
d. _., Pi. ..P,..
MARTES
VEA A SU AGINTI! of PAW11. T.Hla, *d-ld., P- .1 ka.w. d. I. _de
-Plada d, dim o 61 P1111-1
Wid: d: ],,Hbo,, M.IIINIJ.7- y D.W.9.1 1., 6:00 P Wid d M.aW L_., M y V 1., 6:00 I'M
3VIAJES DIE IDA Y VUUTA INSH U HAIIANA WDAS LAS SmkNAS
STRAMSHIP COMPANY
5,000 YARDAS Fdjfid. C. G.F.
P,.d. y Sa J-41 MT.W.- M-9477y
...... d.MS.d. A-b.d- d.
L ARTES
OFERTA a ME Cl OS III RISO 05 A
TAT TANIES ITROCADOS d-:)-27P
S!TIN DUCHIS51 .10 2x*0 FAYA OTOMANO do Adelina Leal Leyva Maria Elena Ribas Bustamante
FAYA KIROI(ty d._ kH',y bonito de plan- I Dos grupos de anhares inaterkinn a
CR[pt DULONA d. 4. Is, Y n I.. so vein I tul Iluti6n. corto
la 0 He flo- -1 11-6
Citirt PIIISTA d. 11 S"I-6d, 1. NI'- I 's d t"', hmki Vitgnin lir-Ande, _Itki
'. 1 7111 11. rn.r." I.rno I. in a I-enSHANTUNG-PAPIL d. $ p-re, r-ull., Zenon 1-1. Bald, 'a _,k 11:1 1. b.d. do 1,, He us g.la, He deap.I.d lkplj
-2 1 Cl prp.,.ti% n"', It It el y And,41ki Pul-orki. do. .,.Pat J6-ne., --d-la I"I u valurosa, ramo He rqu
h- h" p,,,, lik' L,.o d iki.rr ,, ,, II, n.' Td. ki Iii. I r, d ,,, la, Tkr,"kk,,, raIs. 'p.dritroki, 1. m.de d,
I' it oil
d, 11,,l-I Angel He I, lfnvn. X'ntor '5' o."t. y el
lf'r'- [L N 159 1 1 'al Mkart I A,,xIi Salvador. ..f- It- ... I,, P_-ndem y Gir... pad, d 1. fiiinI~.. ""I '-jr,-Ao Tin, 1. 1.. hj. He Io. .poa-k, It.- V -.o. t,,Hk9u, -ii-b, ... o el
n YARDA e., J, FL,., at" "._a 1. H", Cor ,I::, qoto y C.-In, Te P", P-te He In 'i I- tenod". __C" 11_1 I M." it R r ..... do I d ,,, Ant.lin Cb-o Di-,
'It a Lu,, Per,, E .. ..... IL
H_ "n He 1. rn,- An. M.- ""' Nia"",
...... d, I A-a"Hu flid.1go 1;ato y A r
I, las -I He 14, u N,,ne. He ANA,,- y p.r par
In. "
vtAln IN UNA (11 1,8)(STA VIORIURAS rf,. Alb, y 1. so') 'j. 0, d, d,, I- Ant.nlo
ENVIAN P101007, At INTERIOR 'd. f_,_ktr y
y W, kril,,aa Ann R,,-,,, .d,
11(ifpciales y E'vr'..
Y ... ADIMAIIII Par kind. CONTI 09 L. Rb., h4o i,,i ..... In
. I Pea ;LMARTIS.. 1-011- F. Irk I Ia ""I tekHfI--o por
7 D 0 ". I.- (to rl, r,-, Jo,, R Leal
QUIARA CON U14A UMA ATOMIC% I.
So erm kin pre,-j,,s,, 11 1,. los's,,,,
1, "'I'i Han,- sl P- y Ellati.In,
. ..... 16 A An6ndese y suscribase &I "Dieflo la la Marina",
d., Ar 7L:' a
a
.... ..... PARA VIVIR MFJOR... PRODUCT05 K. M
a. 1--, rE, ,, in
. .... ....
d I'l- I I. A I
...... .....
Q- ,I,, y Ad. Fl, IT
Ai- Iti:
Soci(I I
CON F I'KENVIA-KEt ITAL: El dolor tie tinox mid
lk Irk A. i. N1.9- it I,, I "I' F4i 1,i,,.,, (: I'' L' Is. P.kka 1,sk'a HL
He Bell., Asus dim. sciblimitlabom d, radia nk He '111: 1 1: 1 uPerifor e17
d., 1. It., d. MINILIm At Io' o p., r rO
Vo 1. ij'S ,kk'o;a- II-. .1 111.1-111, 1! L'ICUCI 0 d,
fio, Sa"JiIeLl 'J' 1"I'. I~~ ad
....... runrl 'I, g tR I
.. .. ..... "i"a. ,s fedor e -preci,
tjQUlt
!,a
I
.......... I,. I- a- 1 Iik Halt, .A.
1. bl- .11.1LI. (IIAKI.A!
H al,
He, (1, 1.
I an,
"'N'J." k"a
P'nyn; io No Unlect con 3 volocidadoi y vain do 6 poreddes
y
N 0 CONTIENE ASPIRING .inct-,
Super-clitchillos do acaro: moidara Uquidos...
frituran his]*
L:d;"' d I.,
11 d 'fito- aL
M E N E L l Ty.,,,kkrd, a "I'st
Topo cloblo, p*fmit* agisdir ;a. h U ,:II giradloniss tin caterer 10, Iutitric. -presentAnd,, list I bra chl(IOL
d, E.q.I... AR-1.6,
LBIXTONAS
A Rebm COCKTAIL: DZ CATARRO
W*m SiMplair 1 A l- priak.ea.
o om do dt. He 1. t.rd,. ,, I
0 POR APW Naka.d. Pda, / W-6 -d" MUSTEROLE .. .1 p..
1111I ? I I,- I 11
E*1"01, di ...... .. Y 1. ..Paid.
b In_ It
Wall. h 14N.) Pa.. ta-m.,
U R-r rt = .1 ..." '. d" a "' dlItYC. 1.(L IONt IMUSTEROLE.t..l.iiI.
a.- J.
-r.n 1. 1,' at
U. -6". 11.1-1 P- .1 Pk.." J..= h:a,:o, d, 1. WIc"I'd Hi
I,,, -"Isn e"'i I
8ANTOS:
teld'.g R E S I N 0 L confoIccional
?*am To VWAIA hgas do Frufas y V*gofalos
boticlos do foclas claws
H*loclos
Dulcas Holaclos
111d )U"" kaid nly'a Cocktoils
f tf
to
0
KITCHENS 7W
A&o CXX Cr6nica Hallinnera i)1A]U0 DE LA HAM A.-Martes, 9 de Didenillire de 1952 Cr6nics HA MR 9
........ . . a.PARA SUS.REGALOS
DE PASCUAS
Sir
I 0 4. 1., r. "P'-l-'Ml7_roNS'
ROSEN HAL,
T L OGMDRISDEN.
1-kio ..pl- p
Una lejo, u. &foobolo..; Ln'ddic.d.
essoesidara trAelffod""cia del Imicark
coffixerildd an "tiles jragdffCidAm giraciat
aLUCIEN LELONG... "N: sme, Pelfco. do t-dicisir, Para #1 "J;amommml a.:
canto V,
call r,
'A
let fru-1 Nommentow despud. do In petiel6a, pumaras par& at DIAJUO 144 Sevin, seli6rita Camen Arglielles y Sagope4ra y el joven Luis Some y FAmigd4ft
$to, Do banks, W.Do an union de so# respective inadres Debit* Argiellas 7 Carmsela Sampedro y Lai. Sueno y Concha Rausedient. (Foto: DM.-Kaorrefio). Capsa als tsoh- nexal BACCARAT.
coic)NIA, do .4 \1, VAL ST. LAMBERT. 11TAOUIS
T
En Ia residence de los esposos Gbmez Mena
hm. Wit L'o. I'mia I Burno Ramodem: Francisco do Pardo i Mercedes Santa Cruz. Silvia Martinez
lux.r ardla del I.... 1.1 1,.do. reall
.n.'h' a Cin un dornn de surna belleia y Emma Ramsdem, Eduardo R mx- Pirrmga, Airlda Stuccoes, Lila Porteen 1. r-der- del ha ... do., ... I- cris-lemoo y p.mpone. deno y CIRcu. Qui"h Luis de Pardo d 'r
dmi,Ab. 'IcAs QuNgm. Barletta, can #
Goo- Men.. president. d:!Ib!,.n not ,nt 1. on a y Ma
X. to combinscl n, an a en el ves. Jo.6 Emilio Obref,6r6y Angola El. el m;delo "Rose Nair", do Christian
.o.. lo- Fl--i., S-pdta, a t1bol. emn. on .1 tiling 1-mam. 1- Machndo, Peg n each y Enri. Dio,
et Country Ck, 1, l1a, 1, En el connector, dande to irvifi rl!7,Ljcl: ,I R Cu.". e A.. Cella
d. d, bs. b or on
t U C IE N ConzitO r n on -ckL.Jl-b.H1t -nicpll"dol, in,11,1, I in,,, d,. IS Ito S' En .. I y Flfi ?,Iari. I. r
.1 qu, In. .'fon (36mci Mena cnra a con a. iris 11 ed. mind L.vI. y Mcr,.d,. P.,g. MeYLita LB rrienton,
J4 p.rejIl.l.rili '.. quo. torts. no fort.o.d. Adel. Maria y P.r as
rillms, Ana Maria Y'sch, Cep,, 1, 'col .. 16n do ,,,,,j'ToV1,o ,-d, 1. 11-1.. Ch... Sam Ba IrIn
hogo Barro: cI I Fag YG a I Is linde Maria Data
d Int YC k7r. 6C.1.rr,ill% A n t a n I o V I res Argit,11., Y
dn an
an 111ndo d o y I.. C.gedr..., 11.1.11c
m, v Eli el bar del Ion" Icu,* Sam 1,,nlcd,, Salazar, Vlans
10 1 a., c. color r-m-d. 11
-notntonot. I or I., s Isar. ia Pedro,, y Florita Alvarez, lam
d an Pear Mc.tr. v Mail. Teresa Ratio. ties b,11.1m..
L E L N G 1. 11.... 1bbid- Y Marl Ob, 1. IOhn Hloo,-. P.ch. PairnoVill' ...... d'. m-, Poi aquel ,ardln neant dord,,.-;_ E.,And- A. y Ofeli. Cohn, ""' I. all..." 14 I.M. ........ 8,3moo
'I -d ..... lur ehort. ..P,-,c ba. B,,la 11,,be, A'nis G.nzilc. del 0,1.1d . ........
le I q _. ."iren Ili. lf,-Arde. Travl..., Olq- I am
'"en'", 'iotentei reflectores can Lu'.
lon-0. y qu, NoO I .,h V I.. 11, lost. ad., at,. .1 rbolsdo, .. dim. Rod, I rin, Car. Gen. I,- Mail.
cl- d, I. -f I it" yo a.. ;;,..,,-an roultiples noltso do hl,,,,rn'!cY Y M%,ll, c Sso: uA,!,,,,6"I e. a. F,1,1-.. A ses 24 Id. ea -h ......... 8 ;300.10
o is Concha 11, ol u, y en .1 .. ... x y 3 C R F , I I rgillefi.s, herx. c.) A-11non y Jos, on"., to n anzntadora;
in on, primor.... c, no, him.. -ftiin d, Codrn.., mmo. dv
.rlr too 1-fir o toj1do. can cl.v,1,. Io., E In, H-1-dt, y T.t M,.i S,. LoI6 Vn,
steliro. J ,, it Olgo (',onzj Folrr r,
S." 'In,' a J'a.4
Arlo anivermario nin
Cuen er y y M ary HAI, ift.cll
1, 1-1. h., 1. rel.66n do 1. emoru it Ilt 16n Andino, Jorge Me co
ro is rivAll'.1.11i 11,11.1irg [it rrelivio: Cal bon,11. Jr olir ,I.o 1 ez,_Chl4h En el Ateneo
Ali,", on her o.. to mi, I ine.1 en rln 'fine ,n nl, Icalractra. del ..vjo. Alfonso Ilia. G6.ez Alb,.lo Ilcr cp
Can, E.J. nortle, I.. nueve, an el AtW pandas figural do IS fif"eracidn do
e"e'l:, N,.,. 4 fe 11, he rcul. call. A w1m.r. 1'.. . ........ ... 1. ps R-msd:m ul,,: lej manila U c14, Fernando Arel
fl.r 6en Nam y M-cd.. ArgUq. H.m1brt. E.A6-. Pe.chito Vl.rncll., d, L to
Vd.de, paro .1 qua In. Won,., 1. loc Z' :an. r$,r.or
1, Irlam Buono, liabillis lie.. Luis LostrAn y seh C' BBA J a hn.n y r, lco
I.i'. I, joI 11, K.on 11 lo, seem h.b. u h1j.. L6p_ Otis. Theu,? Haln.a. I doctor Vic 40.1thatipside
l"fon.1-16o, d. 1. Y-A. fli,. "it.. I ora C ar A
,Irf'no In.- A"..". G."i.... I ti, is B. t Pins, el enflnente mM .mi* ecutilregarl an
Ind.. I.. a". "od'. .)o 1. let mftb;.,bI.n.o. ,,yCu lmal J. a
oo. ..... 1 11, Ila, M.H., I!id 8 1. ,I.c]6n do I.. m.1,1. a 1. c I no
ca.mlnin. 1,, 11 IT rA,..'A"16,rto Farlti.. Diaz, I aplEa_,r,,o di tar u conterencia sobe I d.c- as Won" del Alaskan noiche a
r"'. hool .. y oelhoi protWarl. 1,.,: '1' Inc
'1. 1. %_I, me I. .. ... 1". Mll.,o, con esins familiarea del J,,%,n ytAlIna A ull:rm, y Pedro C.still. ju- do,, Juni. A rju its r, tar Ignacio Plasencia, on& de Its uns. numerous coacurr= .
n or I. a An nnio Giraudoer Amadea to.
Fn r. I Imas d-11. I toco TomZ JD 'En Monjerrate
c. .,, C,",. Jr*elP.dr,,. .111'.Si.,. am r. V I. y
d- d. Ca,.dong;,' m Versa..
troy bell$. nesto 4e Zeld., Antonio Gmizii.z Me",I,. C. d... viuda cle Can& Romero, rates. IM guel Mors es, r., u"llo A sets y media do Is, tard. do d:,R' y IL
1"". lrAA, near,, of v I Sergio AgU 'ro' Ail' C.ro' I jr, pontr.jerc, rupchis en 1. igle. a dause NW a]
obato fail. its Ortiz. Blanca It! or In6t nloni. Vmiqi,.. I'M B(11 it I d N ta 60-B, del TOGIA&I ftVAKIS
viud. do.C. C rrld e..x P fL an Puig Rafael de 10"en. u a *ritaue-01 It Mellon mar"M
Maria Lul rr on If '-fedc' ,noicil, Antonio Cal P'rea
A,!.Ia,. v 'u, lH'd.
do H *",6" of 11reslej as _j.''o.' Ju.n V.
Gro" Minita Arguello. vo.d. M LcLvidml, Eduardo Des- Cu Hernindoz qua Man, do ollamrdr.gr
So, ..... C,2 sorn an I
uyo1,T&telm Nfenocal statistics.
in, ncho Arsn& ,, nj,. igeill, do lette"
viuda de kerrer y lum4gra
as G6.a je, co. -bau"tu'aV do Pez 7 #1 sugar Just, mtomislo linwas
Mora- del Pic y M r-d a F rmonda Zeyas,
Men.. Con lam setiorej de G6mex Mena cisv ho obra i2tiloorabutrial -i
Un grupo de meharil,,. to ad, Am, Lmia as, honorlq lojahorn Carmeis aiines de 91 rdt,Idco &&dt Fifi Obreg6n, Nancy y MmrFr". P dr kabil I #a Lao ne to y I a X
,q, rJena Gorifilez del alle, Ana novins, demlacAndose Ia me Is Darraqui, Julia Amolitafs, Babi gll llcs con un trmje de rano en tono Lpet, Annie Aixaik, Nena cc Le6n, rojo.
El Canasta Party del viernes 12 It El R a I
Sr. ultiman lam prepdraUvot par. scAtorn JosefinA de Vegn vluds do uns, fiesta bernfifica clueopromete,,re_ Posada, presidents del Commt4aPro ultar on scontecimient social jet Escuels Jesus Obrrrn entin Ileg nda dim I... P.,jyjj.mbI#n -il.... d.n.0- no noetfiN. r.f.rimm .1 Cannot. 11., Ck, ffoy
nehabri de tener lugar en el Solon, He aclul In primer relaci6n.
.3 Palm.. del Hotel N.O.-I a Sra. Isabel Falls
berefic Bob. A-mldjr.- ju IiI.0-00.,
to de una obra de carload Qn, efier.
rents con grande, sinigatias IA Ps- Gronlier, i1tl(); achora Ofelia Rodrfcost& )#last& de Jesus 0 9w .,no, Oscar
;r marflanex del r I Almon'"" in VOD. ch., ccarqu
de In calls 23. en el Vedad.. Ide Alta 0-cia, $240o: %- ca"' Recorda'os al p6blice,
A Ia. tr.a de I tard. dark common. el :r
d, Vlllll,, 112 00 sehorm in rmi. fiesta an In ?ue or jugarA19 ::a do V.11. $3.00;
Cannot Bridge, Cruc -Ccci... nor. Mo. Luk. ofeda
W..,,dc They.. hay as Ia sensadon
Alm.h.,fill. .1-t- p- n6, sic, roxAnclose a lax person., ii. IS12DO.- ..for. ulaa .1 de Cer.
,cn us ., late. c... act., uda, $12 DO; ch- Marla Plase.co.
Ica. I A ,c viud. do Gcm jtj, $12DO, ch... J.-'
1. u-. qu, 1. balm. d.. Pq:rca dep as cinco habrA on lnte- seft de Regil de Portoondo. 5600cs1omtc Variom colors 110
resante fashion how. schora Ana Maj Oliveira de Palmer,
Cinco scredit.da ..... d, m!t.,$3.oo; seAcra Teresa Fernandez de BLU SA S D E SPO RT
-stura presentarin en R.drilitiez, V2.D0; Bcf,.,. D.Ice Mo.
de.file que durark media hors, Ito. Alvarez do Rouo de Rueda, $3.DO; meaccesorl a para 14 temporadel
Inveyrns .1 concurs cle orharan (VEASZ EL FINAL DIC EBTA NOTA y a h Lao d mundo babancro que EN LA YAGINA ONCE)
arrablemente ban brindado 5.
curso Y DE VESTIR
q .. ... Mi, tardr Be servirA Ia meriend.
ala que estAn conlrilou-nd, nuesI principal. famill.. f.rard. I..
me Im co, eatibles y re reason clue
di.tin on
Racitolkn% t amod. 6r d.rin
-eh. pcrill. I u, Ito Hant'. el Rvd.. pa d,. Teruel., I.
cou p principal d la obra y basis In
Phoch. -mmia.c. cd,ln
139F32. 11-mi, comd., 2 ,w"
moo-, 110 -Its DoorZ. d. sulomouram y -mr,lam a, 1c..
a
It.tal Ikfti- Mis do mc-oto olodelos di.hetom. moderate.
prelk. y .1-tB.I.der. licu,e-cess at,.,
J-s- Y P...". do
110 ofts.
Ei rMalo de Navidad que miss me oprects, A.po-.d. : 4. polvo LA PASION
I clue adernis de mer util. -ugiers, scalded. i sam, y ..do pon. 1. SEC'M A DE MAMA
Regale *Igo BUENO. y e"rimente Is dobl, -ando contagica y I,noso.
smitufaccl6n do obsNun,, osibicruin qua .1 thianda Itasca Tina a Toms. posso Sit feleyh(w to gard
agrocisdo comprende In importancial del re. mdor as Von anitaminfoo tleampo despn6a do mi reparado con PrOW
consplona& eassuoilds quo Lila sagala. Amejure buena scogida y uno pentris. das.yimom a. ptnamom, d.be nusI, Y do proulp) INKOr" No titud por monos efinente, escogiendo el objeto de entre Ia extend -ho !&.16n par Is rops blon blanot. d9fitoij Con InStrijv*riedad que le brands General Electric. Acer. Para to rops, blanox, Ins limirace Snentos adecuados
lots en Bit election y im acierto conquistark I -
Pfigilill 10 Crimics Hahanern D1ARJ;) DE LA MARINA.-Martes, 9 j. DiAlorottire Je 1952 Cr6uics Ht;ihanera Ahn (XX
neciii an M6xico dur..te
Conferencia en el Lyceum tudiando I's proyeetos de Vrl =
fundamental q.. a co-Lizan en diHoy. Mertes, Las "is de la tarde, corn una conferencia sobre "Los pro- cha Itepilblica. Tambilin = 6 en e, el Lyceum y Lawn T nnis Club yeetus de educac16n fundamental y Paris. becada gir la Ekeu & de Pee dilgogia de In nivenildiell do La H2'
cloctora Rafaela Chac6n Nardi: el mejoramlento collection". bane, reali=ndo estudice OW PiPecim prafewn de IR cuea Anexa a Habiendo obtenido In Beca Lyceum lizaci6n So disertolim d. 11141"; Vel
1. Normal io inspirada poegga, ofre-E 1949. In doctor Chac6ci I Perron- promote rest tar muy interexan
-Vf.A los precious del
ar Ing es,
E I conipcimiso Gurcia FIdpla'Loopez Baticas, Sayas y Blusas para W AS
on act, Intima, &I que solanliente existleran Im familiar" y ave6bide. voild allegdal. tuvo effect elll.c: sla BATICAS DE TAFETAN A CUADROS
..d.i..b.j_,Pi. la no Is fornutlizaellin del compro"go amoreani de h bella y may fir-iosa, seftorit. Martha G.rc P Poll.., Jovez, cientallor pfiblico Fernand: L6pez y Dirabe. Tallas del 1 at 6 ..... 3.25
E. I residential do [a novis so Iev6 a cabo eals pe tic im d -., que forionalaron los padres del fell
:fio, Rolando 1,6po. Gracile y an ui or. Ofe,,. Dirlibe, tan lentil. ante lea padres do Martha, el es 'line- T.Ilas del 7 at 14 ...... 3.75
do amlito doctor Francisco Gircia.Pujol y an bell* esiposa Meracilm PoLiez.
on it ... 66. bri.46 par Is fellcldd de 1, onamorada li
-L. lot., lom.d. Per .."tre reporter Kraflen Karrefi,. remas a MArCla y a F-ando, on union do BATICAS DE GABARDINA I- Io, in.trinionle, Garcia P. J.1-11rlic. y Lop-Dir.b.. En originates combinations. Tallas del I at 6 ...... 3.95
Tallas del 7 at 14 .... 4.95
Im groin boda do irt.ver en el Corpits Christi BATICAS DE CORDUROY
Worol.u.,lo", Adornadas con encores quipour. Tallas del I al 6 ...... 5.95
tla 1,i J- '. I N1 ........ ... d, ;.in lilw ol do Uorad, d N, ,a
Laiia do 111- o Ag 1, r.. M'i-a V.-Iicz de lh It 11
; rdoorna ,fiomii I a Nlarq,, ;, it, d, Sn.t., V Zqlll d, Sitolvi- y M;i,,. T-Z. SAYAS DE SARGA III Fl. I,. I b,.,.,r- too lo, A- Miranda de gueroa A cuadros. Tallas del 2 at 6 ....... 2.95
do color ". I..i Ili, C- Nor- cl, T06 11--, .uda III, M ;,it
; l r, f I, im, drl Mrirgit V-1-, d, F,,-,,P.P. Tallats del B at 14 ...... 3.50
.1- 1., Do'gado I.a 1-.. d, 1,-loll,, G Ed ;i,,. ,oda d,
Dr. M anuel Rod-igueZ PireZ d, (-,id as oldo do Zold.. N- T-oil. NI: ...... Nio. IlryA 1 0 G A D 0 Miorl". s,.ll,.,,g -ol. dc Ii.sking. n:, d, la Cova cle SAYAS DE CORDUROY
Ul VIA 63 Trill. W4049 A-4081 d. d A to Aofi., 11-- iilda do G ... A o Rod. ig.,, do 14 ..... 4.50
-A., -.d,- Sali-o, Variols colors. Tallas del 6 at
H d, Z.1d., A- 11. F,,IrIS., 1,0;, 1 It,
Mai fl, (1a, la volm Coll. -rtl, I" NI.t li, do Laboo-o,
6, d, Wrol- Car Dol- 11 h- Cmd-.o, M.-, SAYAS CIRCULARS DE TAFETAN
'I" I Ah- Po coal. 11 "'1 11"t"' SUSCRIBASE Y AMUNCIE5E EN FL aDIARIO DE LA MARINAP Tl: ." 'i. i
F"Y" do (J R",I-io., Ni"Joi i Adornadni; con flares de fieltro. Tallas del 2 at 6 ...... 2.95
H-11'. d, I'lo"a Tallas del 8 at 14 ...... 3.50
i- l- j.-l v"lle 1,1 1,.
I ......... SAYAS DE PANA LISA
hl I :. ". I ito 1..J", I B,,1.,j1]oF difiriadon cen piedras. Tallas del 2 at 6 ....... ;.50
dwol-W o :;
g,.M,,r,. T-a d'. V is. d, -g,.. Tallas del 8 at 14 ...... 7.95
V,,.,,I, S ha. Edol.
N o... N o... M I (*I
it, M nT,' UN GRAN SURTIDO EN BLUSITAS DE ALGODON
Ira. Pd-- It, V Ho' C, ho.
norri,ti, it, 1 ,,ndon, 01,ga Klors do DE SEDA. EN TODAS LAS TALLAS
- do .....
DESDE ...........
is1, 2.25
Pon
_0 It.. V"I' ."t'. I"i ......
la Far fi, s. E lol.
Sa nta A "oll"r,", I'
I, A I."..
TrIndo-1, Vkna G- 1- do Be.
tic'
A I,, N.idA 1,
ll, rraw go..
lo( ,,. AI-,,,.l dc CAdc.,.,. ]I-to..
io 'o'ch d, !,6P_.,J,oo' i., 'Ili
C la u s! 1:rv do L , F no F rrv, I, Go.;:., GALIANO Y SAN MIGUEL
r1r, D.I di, T.16..
Pviud, do Arrjojo,
I 11;,, it o rtol.. L.11t. Mo.
,or, del V ,Marth.!
STA NOTA
NFARE FL FINAL I.: I'I. 'a
VN LA I'AGINA TRECEI I
T.
Lo mejor para Who!
Los Galletas Me tani
.1 r pro ,_dos
-1.0
... Ella quiere una lavadora del Mundo! iTRIPLE EMPAQUE!
I ENVOLTURA
completamente automatic: una EXTERIOR I
Una envolturs exterior
de brillahte p&pel "cei- r
1 PAQUETES lophane" es otra me&ESPECIALES1 nific protecci6n par& ;I Irk.,
I cons: var las galletas
Cadn calls contiene 4 coma reci n salidas del X
p.q.o I ' d "' do I I- hnrno. 0
bra, clid. uno porlectamente emplicado on
B E K D I X papel ... e-d., filed
cit, b,,, y .......
Por qu aceptur Lin model AntICLIaLlO
pudicrido tener cl mfis modcrno7
Lnlnadorn BENDIX lna sti roplit auto CO
i,'n qL.e Listed terign quo
locarla on ningLin nionivirito N, conin no CPA
....... cam e... C,
I fricciona, 110 SLIfrC detector a
PAQUETE DE
At moler c control ... In BENDIX clca I LIBRA COMPLETA
el calorie a tempotatLira, remoja, la a,
crijuagn 3 %cces. exprinor. hota cl agi.la. CARTON
% %C drAC011CCtR ALItOrnitlCin"ontf I
El fuerte carton de la
N on Lina domos(ra i6n % scleccionr Linn NATIONAL caja evita que In hu.
I I I modild pueda Ilegar
11L\ ) X L.mo CgI In LIC PASCL1111%, ell el BISCUIT
c(lior ma, ndircuado pnra su hogar Re
CtcrJe que pucdc obtrner una lavadorn COMPANY
Ado M X Cr6nica Rabanerst DEARIO DE LA LARINA--Illartea, 9 de Diciernbre. de 1952 AW nica Hab:incra
V1 AL.A FUNCIONAR HOY MISMO
1PLANEAUNVESTUAR101 7-A
NUEVO PARA LOS NINOS?
ADORADENARLA
He aquf of nuavo
rare, clareAsti"' quo h;
4D -.1.0 ... do al morco.
American Kitchen' can jPues resuilvaso hoy r7iErno a adquirir tMa miquil3i
III) moravilioso callo gl- de coser SINGER!
raforio XCITC-TRAY. Con aliorro de trsbRjo, con Rhorro de dinero, tgftd
El ROTO-TRAY focilita hijos, a Is media emi" i
puede coser Is ropa de sus
la cargo y cletcarga do con in nnRyor facilidad.
la LAVADORA y con
to girolorio Los accessories SINGER, quo hamn de cadli'labor
ning.no p,..a idicapa pLacler, Is per-rnitir lograf acabadoe y4dci M t8A
1. acci6n Iianpicidara 4 hermosoa conno Ica que trae la ropa de fustra,
lasod.l. do 44' del aguct y rd job6o. main ad.-. ...................... 16% M A C0
7!
v
j
S
pis
Alina Freyre de Hidalgo Gato Experancita de Girdenas de. Su6rez Aq,.l.. do
DEJA LA VAJILLA 3 VICU (!-.Pl,,Id. t-orn. 1. ,dol .1 .test. do 1. sell... Ali.. Frr- -rildn H-i-i on ti.rat'. r.plial
do Hidalgo (;at.. 1. J.- y Wil.len. Wi.r.. pri-olvert. .1 gr.n orilind. P,,hli,. orm.ni-d. no i I. Plitroost. Pro Ho.ped,,I. d:I
I'll a.do, 1. do V... p.dr 1- 1- 1.
AS LIMPIA QUE LAYADA do or,
A MANO, habancro. Won romn primidrnta del Comitil do Wallis Pro il[igio Ill.- trurrlon He in 11-pederia. Junin al SAntuarin do n-tra %onerada Pation. is Andnciese y suscribase al "Diaria la la Marina"o
or .... Is do too r.d- Tritiltarl.. do Laeton, mlA roall...d. ... doll- So In IIAX. do Cribs.
Lava, mini.ag. A .c.,. wo y him labor I.- do hernias. hr.. li.lan- o! pl,.. me
911,111itro. Ning n ofto proce. an 1,
Ion r6pda, c6mo. Apov-1-ro. 1. par. d-ir q., el C-Ili evienlo.." I'"' do is
do 6 h g n1c.. r.- -Jr... me its lot. on I ..... Wall do Lr..I.d.r 1. rl't,tin"Idam to han promet1do ou
U r... ..o 1. ..no,. Eilperefoh, do 1, Hit, Autorlad, q- 1b, or I kh,d, pr6 stm.. I-, el ;11, d,,Cirdeng do Huires, Is gens-loo do Is Ll-, N,,InA[ -rempondlente I osloree de en.l.. del 1. n- III In rre-ni dam. miambra del
I.. an.. Her, .am
So rllr, to 1_ "Ica
rn. or do ...oil.."y
Ar
El Can"sta Pat-[), (lei ifornes 12
WSM ]W E Y ANUNCIES1 EN EL aDIAR10 DE LA 14ARINA* tUrnun-16n)
ow
On, -inro Glorlm Rijix Hr Ca, n Kitel. B. He CW .100, ,2 Gjrdisi, $jA
, ".11.. S 0"' "Ao,. Lonnil. Ft- 6, V 1. 1. 2.g Chaquetes
rer-lider. Modern.. $8.00; "ll". Helena Lobo do Mantril
N A 7 1 0 N A L A I I L 1 4 E S S r 'I' Ry ...... 11200. s 5600. J%111% 5%ripffly do F.
rim So d 06 11. do] It. 11200; 'M ore Rilih. Ci-erl. do
812 on; Mail,. Vk,.,,,-. l ill 111h,-. Horrors. $1400;-fl- Mart'I, Go ill" Me $300; w)",lo Ill" ". Mo rates R1.2;%.' letior.
do Mart I'")-I I. A rrlb n'
DO. ot:lti is. 'l, --- A.golta'd, 1. Cl, it "I Pana-Torciopolo
I'nrri..t,. $1200, Pilot- P-- Pon; seflar. lAsselt Dediot He
M O RA 1-1. Or V.Ilrl-, In "Onto M.''. 11-.diabal. 11112DO; Wnr. Celia 35I"'t.. Z-tll. He 1= : $000; %r6o ,, -1 do qfu6nlas. $600: mabora Mo,eA.r. Nir. Pod- He Bou $'-4 til, n,- Gloria orltmirld., $3.00: 1,&Act3
r .'lot. 11". it' I' I A;&n.1d* do Bold.r. $3.00; a.ohorm Mrrird- Mncl do Torq*gCond, us Mayo .00.
des. $600. h or. Elena SAtirhez He -i-it Calr0linp D40VErnIna INd 00. so 11... Lot," X d:
irid.z. 6 1 ;: we6ora Lill Hidalgo
it drz do SnJ.r,,S6.DO; me ( s I 1 00, ehnra Lydia Lam.
IF I"t. I Mo' l-' $24 On 1'."i de r, tior... $1100, ,A.r. Tin
NEW,.YORK d 11
C.- n n. 5 7; %.d A,, do Panl,. $12 00; meA""da dr no'", 1 11, 1 1" do A do "'0',
Fiifl., 1 E_, 11*
1 ni "I no '1. 1'.
it do Srnll,, : S or
$12 oil: i: litd,:- do ]A- 6 R 1, n s,
do. $1300, eilo',, S'11,1, 3 12 (10: -aefi.r. 11- Al ,."SIN ES-CALAS 0IM $(I(%,. I __ A' .... $24,00; ofi-- At,
dt, NI ....... fe, $1 W. "n-1,P J, $12,00: mej,-..
PI, do A,, jlr U.' W are l N Mil"'n", $1200; ",". illd. ii-gh'ir" F A do. do B-Ardi. $24 DO: rno, .1., d: Vdk
1 S 0 1 1' WE R 0 1 r o 'S'3011 Di Nl f Ralrdtil i A. do
$4 On me $12 00; eirl- Room Vr.qul, to San
Sm.1, tol- $12.00; men,... N.
He R $6 00, men N, a or- do Y-,., $800; ..6.t. Elena
t!n r, Arro-d do S.,-- r1I6,,d.x db Cuiivo, $12,00; torri-1.
S-4 1 W. --r. M S1200- Mart, R,,dl.1
$300, --a Riii g,.,, de 011--, $1200;
I, Al,.rr $600, SO
Puerile do A.di-, $24 M: Sgill-i- publ,-tirin I ... .......
1,,d. d, $2400, bo, do l.m p,_-. I., -H. .1
r L, I"' GI.u -d. d, N del
do,, $400; mA.ra C .... a,,. #..to do at. first.
-1.. $12 00 S.r. G. do I,
Ar. 1. $12 me A-.
,g d,, I, Porli .....
A L ; $36DO, 16-d'iR- C.pril', $1200
v.1-ri, SOM; me
$800, .,fl_ Mil,-1 ( ,dr. 61
I a. I, Mollie, $30"
l-olod Aniii.d. do $1200; V u
C."'t, r, Hol-,
$25 on. oh,, r C', I,
EN SOLO 1, $2400. .,n,"j16 do C .... 11-1., $12,00, -ll- CRIMA FACIAI
M-";' A do
of' or, Wngiiowo)
5 H O RA S Th-. 00; -6- A I -, V JANON Un Jolido do gran moda
rl kip FIndrisuez, $IZ on. ff-- Ad, a
no Mail- do $.3,
to '(' _- y do mucho lucirniento.
-h ... %1 ,_ 1, BLANCO
SALIDA DIARIA: 430 K Mo 2, DO. A-.
do DiviA6. $1200, ;,dh 1,.- job" w sm y
vistose Ckaquets, do
,I. Los.. $12 On; -h-. S NEGRO
do S, I, $6 h s moradel corte, con cello
EN SUMMONS
CUATRIMOTORES convertible. Colors. rosm,
nilo, salm6n, oro y nogro.
Tallas 10 at 16. 29.98
DC-6 y DCA
SERVICIO DE LUJO prcci. COMPRE AHORA 2. Elegance chaquets do
manga tres cuartos, con
normal. Comid2 --EN LA FILOSOFIA-ar original aJorno on &I cu#con filetc mignon. Sal6n de No. Putdo usarse on Jos
cocktails. Comodisimos forms distintat. Coloros:
visientos, dos a cada lado Y FAGUE rojo, prusia y negro. Tadel pasillo. Mdsica indirccts io at 16. 27.98
y 12 atencilzin personal EN FEBRERO
de lindas stewardesses.
rigina 12 Tentror DIARIO DE LA MARINA.-Manes, 9'de Dicienabre de 1952 Teatres Afiocxx
Scenario y Pantalla Marathbn en el MARTI-,
11.115 1 rna oral
L, ga bra list Aisle i6n lu pareill 1.2# de esta edic'
*.)I- r ttillowslas W-2322 Shin. 5 06 1.50 Julien D uvivier realize lag de baile del Mar-LIN AMOR EXTRAMARITAL 11 im imero film th6n del Teatro MARV
IleyRn 9 horas bailando
t"PE R D IC IO N Por Auxiliar At cerrarse esta ediri6n del DIA1 11 1 RIO DE LA MARINA, Ias.P,,:jas qua
ALIDA VALLI de 13.11--uO. Sar.to de Enriqueta" es ume in Iar e par Its
JEAN PIERRE AUMONT :ardi.,, d-rild., producc16v Regina, de Arys Nis- mache erco,, c-rearic, del teseE-',on ,"pra- s Oi y Pierre O'Connell, firma que ya I hrasii,,U1j1mW,.
a to M itti, Ilevimr.", espec
mpar6 In realizinemn de alto film El v. eTelre sto
DEL de Duvixier exhibido hace unces ne, as to A desarrolland. en el
SEE messo ,,en nunest a capital, "Cauti. sea dt, Wiiet. y Dag.,,7,.11EIT liolvou, j,"'on D-'o col ends
ott-A 14 AMAMPA I Pii- xa Dc su 4"1" 36 parejais de bales optim por ser lots
LOS KING Pat= ............ "t FI I".q.,en. Mort- triunfadores en el c.ropelinst. later.
C.-Immin. 1 L. f.t.g,.fi. -1A a cargo de Ro- nachmal dc baile de resitencia Y -bA d, 1. Hubert, y 1. dir-6. musical
it, l.-, y res- prieran, a la, pareja que an a it ratio 38
Auric, p;rtiturista de s6lidn presA.. ,'d 0 A, pqun.l, -14-jurlas con quien 1-6 ollia niumil. del mantengst en pie ante In vista del PfiiH O Y 6.00 r 10 0 "T'I"'p. -Pa rl Y del fil- d, 4 ?0 11 26 c n on "S of rit Pastoral", _"k- bilco. Lit pareja que In siga en resisLA ha ,do ,,,,,nd,d, George, inner ]on tres mil pesosild el pri er
-o.-o, di.ood a, des- a ci Esp.dits" y "L. Belle y tencla ganarti 2 mil pesos, Y In tercerse
ci lit Italia In B mil pesos, babiendo dos premlos do
o,,I :,'ob,p'I,,dj- Da"y l1labi,,.'A1,,h,,IAucIaIr e 5 pesos. Adernfin a Ins primers Ilai, 1- director ". ncm lilde'a" c son a figures rea Ueguen a W clen horns
CE"on- 1,i I, resentar dvs- centrals de esta nueva abra de contirmase de estar bailando, serin obEL DESENFRENO a,_', a rcn6mutrans- Duvivier, y estan secundadal; par sequiadas con veinte pesos.
horan de Michel Roux. Carette. Saturnin Fa- Suman 72 personas belando, 36 famDE SU PASION d-Ilbe In it.- b,,. Daniel Iverrel, Jeanette Batti, rejas de las cuades 33 n cubanag y
It 111- A, ... del, RigruiI. Pintilielle Ott.
,j b. tre, extrenjerres. Carmelo Feri bai.
F a ri,bra. -u it" od"ic 'no re, Georg fte Anyll, lador cairepe6ra de En afia; el Call
ARROLLO TODAS Clarteux, E y s e r, Phi hill, Olive,
a, n tf,4i Juan Carlos 'mmape6p argentine, Y
1)-, 1, rrog,, In m Paul 0,ttly, Jim Louis L" Gaff.
o-gall I --ti-mente pudinnas Cl mrT G crard Y Fernand Gilblcrt. Francisco Santrina,.que yen Md.ico
LAS BARRIE AS ro,;,,, : ,;l tw
"od t' T ro )in -re
ad El argument, me debe a Julien bat16 ou pr pic, ree rd. ... hubo
a Ain el Cielo Duviicr y lienrl Je nson, con dise- senior qua quiso ver 51 em cierta qua
r SOCIALES 0, lag am or st, uItt ran' estaban tantans battle; ballmido 1.0 meretort y me he enc2sillado en un
<_7 lgamennon"', de Esquilo, ell Ill t1niversittlad EL ALEGRE griII6 del lado derecho parts Inapecrionar el flempo, In forms. Is onfisic,
C rb y ROMANTI y 'I modo de vestir de Ins parejas quo
I 'l "': ja- d-gd. po, el doctor Lut,
I 1-lno pnad. A Bilalt i CO IDILIO .Yen quedando en In pista ImPeavlDE UNA do obre el scenario deltemitro
EI'pnjoI
it o ': A" S; 17 "1 1-1 11 n- NOVIA Im- Marti. Tarafa, un buen efior, no crime
Am, I'll 11 H lolh, pi'll-l- let do P-, A Agarrom... y A I en el M.rat6n, y par earl shl In tienen
en un grill viendo Y oyendo todo lit
Fd, I., d it, In U I N a do 1. g.rer. CiTan-- Y UN
A .. PACIENTE ue me hace y me dice.
d"d d I 11; 1. all,,.. del NOVIO Vaya al Marti, y ve, clicto cellars
.,. In lareart, i., ell el dill to del
mile AAWf I, I wliforto U-3645.
...... l-lit. ch, I Ins marattoobt... Ent- Y -199 sm
j,,qiiIIa "Agirriention", Aul- Magna, LOCO DE cu., quler bar& del dlit. 1111 Marti 6111A
ATAR! able r. In, 24 bar.. del di.. Ireclas
popular.. V-.j. mllp ... )a favetritat.
Y vea y oiga ol .-.act ... I
pecticulo del mundo, boy arn at litatrot
t Marti.
TEATRO
LOS ANORIS. as
to" LaComedia
1r__ HOY111:15P.tau TolIA-111732
M4902
DE CAROLINA W 1 iEXITO! iEXITO!
f ADJOCENTRO 525940 GRANqI-l("W Do la gran Compahict
YI/0 Expaola
MV&ANtli
MARTINE Ademis d",
'HES rZA"Wrx
CAR014 NOIL "P.-grzie. 014L Bell& y exqWfutim DE PARIS F
H.0 y I it. hnsuom 6. an- wilah-14
;. W,.,; wK. it, ..ladd.
eaten I lonall
flom aummWIR El Inst. de La Habana
Orts....I. 1 11.1-heiiiii do Is
AN 19flii -TA'T'"O fft no dis SOCIEDAD
e.en. nil.l. &I Cimeliro, d. li-lien.. .. Ins I daQ.,. it
rindi6 tribute a Maceo
Adembs: LOCURA BLANCA 1. eor. 15. y deinfis liderell; caidos
ft AMOR NAOO IN PARIf PROARTE MUSICAL,
'NOY K.1hy. Gg... v H.-d filial 511IMi('a y nitisicos El InOttrin de Segundo EmefumAd..A, 111.4-t Presenta al gran pianist italiano u de LR Habana rindi6 merecido tri.
buto ill WEarteniente general del
-e[R(,-N es (,jecutar ncterto rct
00y ,' d II T VV I Bill.
If A ng (I el co" Ej to Libertador Antonio Maclo Y' Man'a Fernanda
A.1-4, "MAGNOLIA 'A,,.G.,d... ity-d-r- P-r-im I.e. To.,
dC 111-ahnis (,oil la FilarmlI ARTURO BENEDETTI 'e, R51 r0olt) R Ins dernits caldca en' I
Hoy If AMOR NA00 IN PJAR11, Is lucha par nuestra lodependen I.. Ladr6n de Guevara
reEl ata. qu, Nit rouy hel-racs., me on
Ad..I, CONAZONIS SOLIIA Por Nena Benitez
it, rbrii junto a In estatun del Kene- I 44L A
(IN 11th-le, Ill 11, : or, "ll-trA I,,,, n 11 Ilqe de sm nomst
lidt'l-es, Joe e'u,
d, roitu br,, 1I Is ..,e d, 1. arnifilin. 7
I.l, lit,- por I dr,(to, 1-martenie d, -H ICH kGELI PAPIRUSA
Oril h, Filt-n6niva, in. ,tl. consumirron turns a Is tribune la
14 pil 11, ol:ft -1 1 Frieder %Yet In, .-gilici dImIll-I Prate are Olga Cabrer, 0S
I nlr 15 1,- in i ttik r.m. atro. nuer- 1,1 pirogi-mina. H 0 Y Martes 9 A las 9:30 P. M, de Val divii y l."Imin lit 6n destacado: 10.00
114-1.( 11111 "t artals it I frillill", (roll lit (-of Ir'llivil 'I "C or- In 'Obleturs dis 1. F mit. M49i- rse c
professor de entr., doctor.
to .1 a". it Aloi.art, 1. "Suite lim-t-ow" Turrno do Nocho). Lunata ............. 1.50
n hilcrio). rlirrmt 1-1 Itillet4, 15. r it 4.1 VA Y R ET Dclnol.iy. y el Ilor-int AIII(xico li.robet. Vild., Evelio Cartly's.
ulento 'Dun Jum", it, Simi- P R 0 G R A M A Butaco numerada ... 1.00
Y, I fit In Ito ti,1117 Angel R,)-, qo, Ioi,, d- Eli- lon"11.1- ionic Ariu. m. Ailerons prominciaron unas p&I&- Buicica sin nurnerar 0.60
Ins 111 45 H del dwillign y It ... is e. 1). Op. 2 Nil. 3 .... .. Berth- 'bra. Ins awrionas Madelanne V1v6
". 11 o Do ado Tanda Megalate
N ., b ..... Ila 1-,- In., 9 :10 'Idurl I nnnrcl dindoese 1. S ... to '. 1). Atirri., Op. Ill Bellb.,ir. Consue:o Go-ilez, craintlo GrancILow Madiatloi
Ilf'. I [,,a ,, I I N T E R All E 1) 1, 110. punt-Ildr, a N1, patrl6Ins no,;o.ra jogl- nol" 1- ,111 una gran jornada patr16
11.1, -, : ::" .'Ioy ,nl,, c0ti-, par k ol, .qnifico recital de Marto 3.M .... kiat 41 In.
de la Torre F nissia en Fa Alritor Op.
11-eum, Op. 41 hopin
sche'.. ern 81 permit .......
I AM I ed, I oftrido Pie.. BALDWIN.
la r6irbi-, lit to
do I,,Sal- del Lyrrim, minima
por I ct,,. V 5:30 P. M. (Turno Tarde). TIMO DU
R.-II oi* S:"; 7,161' let'. .01INLIVICIONADO
,jon- Musi-I,,,111 "I Ins"I NOTAS; r-lientes, .1itreellbodde NOVIEMBRE (Color Verde). Hoy
1,,n (1, .'al-on y 'Wnutas -ril'Ars h.- Pro-A t, estmori bIlt;rte Ismants. Io,
p.t.., par. el peg. it ilon, tramadalt.
K'ar, mll'ta 1 -0
EN TAQUIII NO ISK ADMIT PAGO DE RECITIOS
to a itd.,. dr ,piteli d, va-il.
, I ;. to, -u. jr-tvAlf
c ttnut, lour
I it -tI lievand. ;,I ,,tF Teatro AUDITORIUM A111pw
if I., I- pulsesde 1.11,
1, iolrol. 11, dand, Ill 'QuZ.,
Ng nonpe to do grinnotes IrIunfies, rt-sidovildo por
largo Oempo -It In, Esud.s Unkills.
all En tra, ritiosi, ba, overm perit5d I.. LA COMEDIA 'Ta Papirusa", gran 6xito de la I lilt
pi-odn" d.I VI.Ij
dio .1 ublir.
plra lit. '1 0 5,; tunidlid it, ,iruchorlit. Compaiiia Maria 11'ernanda Ladr6n de Guevara. El
1, Colim deciallion miles, Ila querido
0
W )40 of recer 1111 ptourna can, ter oSaa s a- b a d o y el domingo lit a ti n 6 e ex-traoridnaria
Vf, o Ill pri-r.sa, hribrin". y a I- MARANA
r 1, dad's Mu.wrilea, y a I 'recta Continue acluando trilinfalmente Ramos entre un conjunto de estream "I.- I de pal lot -oulo un prectoloo j difiell Pril en el tentro "La Camellia' In magni- tins del title dramitico. wasmal
gmo. u
Z ,,,"r,,rrtdcnZ; if'ca compahia espnfiola de Maria Segun comentarriou del pliblico "Ma-' on maiII t,,,. Frniindst L&I de G.-tira. Doslria Fernandat Ladr6m de Guevara ha NOR" X1111 T af is W SIZE ACOX!arcir"suac,
dotes llirtiatias, 1.
outt. road. it, i.tl,- olartim ha represented Y I a s dos Ins, Wrerado "La Papirusa" en La Hap.vtm-. r; '.-'h."1 he
le set to eI bma". Tim cu n viricent. 1. lo. act..d, 1'. flo, .1 rI io ,..d. el in.. ert.s.
h.", pes, a ser de corte vntcra. c16r, y lande mumilcomplificron de Is-,
its Cuh. Pue"n",
merfe dWilit.: 11clia de ...... ba.r eii, en be bra de Torrado.
........... 1. y m edia ria.
en do, "Fl Ellemidalo del Ainin Dsnud.it rab.n. at is trm
it I;, printer,,, el holldmnente dramatic- 'L. Pi;piru. furr,6 e. I, do,
F. In It cl.kil m6t, am es y
%,.c-- Lot IFI-11- en 1. pAtham, l4l" a.'. E. 1. no y er, -11-, Malnl rnd.: de a t.rde y act.,.. Ins
iFroj= Lindr6m,,d a 'lit -v me 'a.
dr,-- do I Ir, 7 Lall critlidides ya ,Iln a vIs. R,,6rvela ..m.g.id. to q.e it.
ri-o" l '10 I~ I'll. As Ienl,, que le h. leto.d. I., Inbei. de -led 1. 1. for. VIYIAN 11W M iff TAYLOR
it e a. a etrices splifials, it 'I no qu'
-a no n. cj6n de esta noch Luneto numera"I I 11 11 AmI Ito it e 1. he hecho ganRr durante'da $1.50 Se reserevrin en contaduria LWA Of LAS "INOLVIDAILES' Of LA PANTALLA
Age CXX- Cr6nics Hillinnern DIATUO DE LA MARINA.-Tllfartes, 9 de Didembre de 1952 Cr6nica Habanera Viginn 13
Anuillta Garcia V61ez cle Salrabana, Maria Luizita Kohly de Jinminez RoManuelita Argilelle. de Yanm Loma Nadal do Granda, Pepits Fa.
J tfadB %Pesantric'..
An. art. Crwell., do
Munoz, ataviada en gris, muy ele- 0"WE N A
N E g.nte.
Marla Anlon1A=t.L,7.er1FAp1LFlft Rober. do on
de Dias Consuelito Fin'xydde Ar6sis S UL r n r.d!ob C G'JneT&' del Vall. do H it. Mass
do Drunken, Cua. Macias do Coruna, E.L R EY Irma Ca-stalli de Alonzo Pujol. GAUANO 456 KAW AJ
Adriana Madura de Marchens. AnKita Large de Ramure" More,; des arnlre. do Cird nas, C.D1. O E- LO S Lolpe, Ofi, do Ar.. hlie A
do r ith A 'u'
rm.rilln. .r"Tan do I a 10 "mi V
F.,o .1in no .lo. b.
J on de fli:
rTURRON ES S.r h G joil z 2 C,
ry a"'. Bebil. Oird. do STERLING
Q- 1-rndb'r;z! M.r '. Loulas rtl. do Obreg6n, Nazi Vallejo de Gazt6n Hortensia de Clio-,Jenas de Valdlis,
ESPAROLES Rosa Meninder do Esnard.
Patricia O'Donalthue de Broch, de nearo, muv bell
SiNi. do In. RWoyal; ded7elave bonito tra Is, Mar an lieL,,ce.
jache, do Re
. lor.ric., j1e
Gi Alba" n6 Iho' Sid
set. are
ri. Set"*' de G'm a
d Juarrer., .so MrAI.Dod !BCkrderas do Arellann. Olga Arel'ano de HernAndez y Sofia-Arellano de Villar. MUY 2tractivas toolax,
Josefina Arellano d Silv Glorla Garmendia d: Magian. J.. Din Toirmtrijo de I'm Iterreches, CefA. i do B.rl Of
It. Ga.b. 141111J, An
d de Gufloirrez do
Albacete de Sangully, Mari. I d:z11Re"1b1,,DE 'ens '"Cud. do F-MI.- a... 9. Plate
d oe Laura
viuda de Lainarrere, 1ll6rr.1,w,.o;= dez Rebu ". Na 'a C eel 4@ Mo. J
-I". ,. dys 11=AndeT Cox&. do Smithic, t' 'd Angul.,
G Fiok6jil d:Vc'"d o3.! M.,i. Cea Mnrlincz Acosta de Saavedra.
e1i V-ello de Puyol. a Izabal La sehora de Echerliendia y sit hijo oij
'I
li.Castelviro, Mercy y Elen. Co; an gr close hijo Koli que acaba da cumplir an primer &fin de J d, Louides Zorrilla. Mar a *I pa,
Id., arece men Is presents fotegrafts is senara Sara HRrttly, Is Joven y ,u0c,a C,, uo bell. e.pooazz old ..he Robert. Ill .. ndia. Bt-o"'t. fenue'rtiI.Vt"tid
.1 iiiiijosefi. Rolb R b R is
Una felkillachin elfloo.. lda'i. Bonnet. Otilis Yan", 3.1
Mal,10 Surz-, M.rg. r, to do Card..
Mood. M.,.J.. Menclizi.
b
La gran boda de ayer en el Corptis Christi ". o7y G'""' D- M.y.. Non. do
W.Whinalim) 1,1,, L- dirid, tan b.nital
ti do, li ... A,.,,g.. Cl,.,.t PHO ,, d, Ghrgi,, C-turia Mowital- de Cg. habillil, onal
d, Daz C-. Juliet. Rlibi.u. de N.- o a-, Cow- Fall. ol, F Iboir, jo- Em Ortiz. Autnllna de rldsn
Fin. Calb6 de Saute ro. N." de Garcia 'd6fi- y 1'.'.r L-1,ull., Arig.lita &h Nail'
D.u I- do F.rila, Adel. 5 d, G a Mgd, zftje Moral," Garcia Long., Ma.rinot"N.L lu acer am C I D=Xm
1, lj.b A. d, Aoririb. de B- Moon. el C Din d M 6 ndl- PA-g., of,oil. cas y rAirs Nuestros. pueden ahagra y
n, Piror Phl.er. do Cast. M-le. Z a Car.. Is.. pagan paTclales on Febrwo, Marmal y AbdL
Matia Antnkk Mendoza de McDo. Msrht M.Uld,,,,A161l1 Tr ion-l.d.... diunils: C-ld.J -Fld Luis. Morales.
d, 1,,I? M.nuellt. I 1111- ed. d. Cuba..
!) le n. 6-cridl..
G, y a moo. So .. 1, 11.1 r. d',o, de Ro-.. i"
;I J" ... 0 1 me Oil ,, 1,11oll Siiralbossa, Sarah Marfj F'. ,,t,z no J u d i a s c o n P we r c o
G--I. 11-h. d, Zvrill.. 1- Do c, do Hrooj1(;_bA.l1 :,YM-nr.ia
bj Brrn Lou ;iu. ;r.,trl
,1h:Jrlrj,1,,etjr Pik
j'D61r.',,.M,. :1 8.1
di, B-cl. I 41's w
"01 It 'y So ol or!
Sli. M Garbanzos"'717ijoles Negros
ig- S-igh, de Z- do,, h-hlllA- mo-, Soto N. ,rr,, do Ss M tdd, Sanchez do Sam.. it,. C.r,*.I,, 'a
pafia los prove, JM diiz ELI..rdiwe 1,. P -loadea. blisedlies a ilk crieft
',,Its de Corrl'loCuca Pins i Clinchit. P 'no d 'a So
S"'. Notvoorr.. .1,011a Ploo Arl .,,nuln,.Gjd, d, De Thai, Aii-suin. Miir rit. Madan, Sara M E 8 S I N A Io prepacra dolIcLosamments,
Mo d, Argllll,",M,, C, 1. do Ann.
1,011 u 1. Ma. Spriguily y Lourdes Hornindez: Mi.
Monerf is Planelles A,,d,,i. do, A.-, All' Luluo-Arwill. do Garcia Longs. "res.
lobol., Gr-el. B.ndidi I,y (Ia., S. L., los MorMi'a, Aurora Zalduondo do, Do
W.1 C.. chl to, 3 toll net do, Pill d.uo pone a su disposicilin. i1nit Cations, viola de Qlmolnez, Cu
Sknhe do SA-lun,
,, M,r,,rlt. It I ( d M. If n,;: ur too tuop... de ",I ident. dl TEEDE U s DESMONTAK LA PEEKTA DE SU 110RNO?
L.u. Torkint. do Sound.
U., Mupop do 1,01- dunes, que Julia S.if"olly de Fall.. 1. c.p04- Ioo 02 d "Fl.barks y .,lot Si; Ud. puedo hacerlo si tions una "SUPER 60"
1,10 do Cooll DE TAPPAN, Ia Cociria Perfecta, lo cual supone maSuscribasc V an6ndese en el DIARIO DE LA M A RIN A Argil er.nza Mon(,l- yor facilidad par& Ia limpiaza, Quitarla y ponerla es
___d,,Ge V-n 1" 111- M-1.1 coma do segundos. Y ista es s6lo una de las m6ltipies ventaiast exclusives do la
"SUPOT 60" OF TAPPAk,
quo ha sido dissAada ponsando on
E'H estas PASCUAS, uslod
Models do Gas y Ele'ctricos
Automadcoir &V/Osos eiriamorildog
pP fi
Rovios h rota116S LA COCINA PZBFSCTA
COWRE AHORA LA NUEVA 'SUPER
W' DE TAPPAN Y RECIBIRA COMPLETAMENTE GRATIS, sin costo a1guno para Ud. y sin alteraci6a del precio al contado o
dre s a plazos, uno do estos juegos do cazuelas
iR6 , de super aluminio, valuados -on
3W' Esta oferta durarS solamente hasta 91 6 d; Enero.
Alf
d PreCid M R
I& sidrat champagne
LA ZAGALA NO ES LA MAS CARA SIEN06 LA MEJOR
Provoque I& alogrij y Ia fehciclad
do-toda Ia familial celebrando lag
fiestas do Pali y Afto Nuevo
brindando con I& njAs rica, frescay ZES REALMENTE MODERNA SU COCINA?
empurnosa do lam sidras: La Zagala I COTTIPAXelm, COn I& nutva "SUPER 60" DE TAPPAN,
- Ninguna otra sidra igualo He aqui a1gunas do las comodidades India.
painsablas antacia cocina modern. Compare Is
I
.
!i
. 'Afio CXX
I PA I "ina 14 Tritilirrim; J)IARI0 Dr LA MARINA.-Martsi 9 rIc Picienibre sle 1952 Tentiolis I
- __ --limfiti i,%i(iln I lnformaci6n Cultural
Programs de Cines y Teafros :.
Los itilteros ralorcs )- hit ____ El ingrew de J. Alvarez Conde
I ACTU ALI D A DES' CA NI PO A M 0 It G R is i RODI
felerisi(iill M..-Ial. N.. I.I. Til M-4493 : Izal-Irl, I, S. Jasd Tolit. A.4034 I 17 y fthm (E) Veddo. TL T4213 : Lh- ant. A T E. statistic. T4L F-1414
11. .1 Iss 4.13: Isiciti.hros S AMD- en la Academia de'la Historia I
D-, ;.t, 3(.1 No D,,d, I.., 33D: Nutletsircm, ,utirson 1'1'41 7 LA ES CAROLINA con O ut.
in a I ImAn M pFimmit"ISI-1 '11 IYII 2 I '-DE al-iiiiiallilialialialia"
"I"""' LA PERDIDOS EN ALASKA c. A CA
DA -11 D-11111 D-ruir EL ,'IEM m-l -a
" PXRI q ;Abblll.y Casuist]., CRIME PAST_ I PO D LOS Ojos COI'O 1) NOTCHESS a3E PARIS eon Couch.
lik,--ik NOCHES DE con
au, J- .11-kcr. L.- an All, I m. L,,g-mid : Carlo c M-kcir. Lul ... .
Por Alberto (;ir6 zs NAL, Is.. Kent sin is ena I .: .... I pull YJ Por Adiels Jsu
I "all", ill lison Lu-t. o"o.c. 40 No W: N fict. W.
_111, I ._ Ill 40.. Nui I T-III I'll IIII- c.. Clarillme ,ad Al, zy" Ritw."..." 2.
N1 I Clio h.,I, '1 'i !,. ': i "III III III -n Flrtla v Mm.t Clrd.n. Ce- F- r y I I Eli memo able sesl6n, celebrada G Harrill Cpro ,core Carl.. J.
1 l !.":,III 1,ol-unct TTrt%.-. ,80; PrecrcncJa W;
I, par III Ar.d.noti. de Is Hl.t.ria. Firlay.
I ,I'll, ILP I .1.1 I. I ,.. I I ;i, -t, I,:-l,, Dot,.~ ,A 1. A Ni E 1) A N I ,:. 11 0. i INFANT A I A;doPu'.,. OL Lialrood, X-1210 I .de Culad, qSue prelude el doI di, Allaniglis
a.", I ", I I .1
it 1'.,I, ,..I D'n-I.I, I,. sitil. C.Ialo. Pl-q.. T.I. Ii rr Emen F:c--6n'ica
",'I, :11 1 I .1 ', :.. I ...... 1, I W ant, y'N.p .. -,. -,Iinf- If .... III As. I S- med..1 e
"' = s: N.U.;.r.s. CA- scitaid del ,,I,. ,,, 5,, p. m.. clani
it 111-I -, I_'_ "'It:- I;!, , Ii! : ,,;ng I .... h,,ras dc ",_;li ,,,,, I I 11 Alin-l-, 11.1 C I N E C I T 0 U,- 1. :, no N., ,I. EL 611E. j RAVANA DIC EltES con Robert en'TI ,;no cle"..I.Va roalf.d.mas car- rin par el profeSDr MIIXIMO last ro
',
" t I" L ENDS DEL CARNA!%j '-1 I. 1-1 1 ILI I" -;-'. 1, I, ",;.,.,I 10 FN PAHIS inu K.11m: 111,,,, i-jiiy C,4,,Id.. T.I. A-?$" j RRILLE -I lillmild Curile V IrjiiIc.RlFIhs, cWt- r'j'.'j rV',",: T-barn, "La.icl- kantlanii I Is
tinil. I'l-S." .1 I; ,,,, -1 -11-- "CIA I N.t1r.- Ivillm- niiiiiiis B]ITI.. I 1-11- "" Cob. AlTVAL fi,,cn.V orael6n un joven nat .1
ill, I I I .. ,.I. 1.1 I,,.I,,,, it,. j .. ... I- rupas It. "I'll '"':' '!lT' ,,::,.t,,, ;,, I':: SIP ,- pm.amuru. N.,.,-I,,o ,.,.. L DRON Ili, R- NlIllimcd I Rit. Clur, !11 ..... gn pree as it aci6n hist6rica: cl do tor Jo perpetual y 1- cLrechos
... .I. as .Us 1, bana, c1cidicild. I..bi&. I.P., de
:"I"': 1 ,.- I i % "I I Ill- a ,.(,.,,n .., I N luil N.Icm,- ...... ualsll_."i ILIclga IW ... y i e C
I 1", 'i L I : I "' I "' I I., 141 I Nlii' Ili,. ('ulql-II I -,,E;,".,Is ,cp.,m1I. All, "== .. .... I..", so Is "' ""' ": Ppt .... .. Alva ... Conde, element. J.V .. ll o,.;,__,I, 'mt- as- so licumbre".
. .c El Its. dI -Pc Orminic.1). entusinSt. clue pectenucce a distin- Esccjs Nor..] d, Mm-A-. d,
,11 I I ., ill: ,," ': .."I,,,,, II'1,,i,,uq,,I,, ,dIc,, d1.,14,,l,-, I, mc,,. I "- I. E R A I ts instittciones Clatt- alc a ]as La Habana, la. .5 P ,,, ljourfeier, 1. I I I '. I I 1. P, I 4 P- 1.I,, III, loo.i-, ; ,-, A 1. K A Z .it It 1n,.i''sr--,I'nl V ,c,-',Irpd. -tumb- 23 No. 307 Volismi TIAL r-IM que p-ta sal colabictracion ma.s cis N a- La.1 I i ,I I -1 ",I, zP .,L..,e-tura Ara
T.I. A-1.11 ant D.1i TO. 1-9070 Drdi, Is. 4,30; NlItcl-mil. isstre I' 1, ccuralon
I P "" '_. "I"ll C.,il.l.d. I, V-,- JI.,,d, ,:!,, At it y 63. ';t97 efirl Ptc. ra JNESCO
... --I, _,lnilll 1. I 1,' ",Iji P -Ir- q- 11, . ,Itll N.,I-ii-, -1111m. ,,, Y 121, 5.1 N.ium,,..,. -1rim. Cub. EL GENIC DE LA I itirviii pa- fundamental".
,I ""in 'unc, a .,CINE "23 Cub, El, LADVION ,Pu R-1 NUU-nd SION con Clifton Webb y In ,- Su ditacurso de ingreso
_ IP ,,,,, I 111_131' I.ATELIVI 'I IN 11 ii 11 I 11, V.d.4.. T.I. F-11906 A NOVIA ER ,.Ie,.B
1. -11 il- I I I 1. ." "' iv Rit, Giu, EL GUFRI UL ERO,,,,, A EL ii I I-er nuevas luess solar una AlnP dr L.I Ham-1. la. 0
, a Z A vrra,,,, iL. net, umayares personolliclad muy ligada a ]a his- ,t, ,),j ,,i.,I.r
- 1, A I 1_1 1, I- I .a i j AS I R% hn rr, C-IN,.1 V,, B, PA Lu Blitsw Drake L. crricirienurla
I ,I'm ,, ,mIr I .... .. IJr "I "I""' --'* -V'R 14:1 ,,C',,' '1,rh",1' R- A I- 4 13 R 13: Not el"ics. LA -1 It on 4 Sam,~ 50, FA; Niftio, 30: Tertulla 4n.
'-I" a I't'""' ,,r, m F11d As. .ii
%,, ill., S 1 ,,,, ,,Iu,,,ls .,I--,- F"A TENTACION ,on to- revolucionariii de Cuba y a ,mt, Bitrupt Iobl r ;!VaCu
.1 l:'A', m I ,. I'l-I l, 1(-11- ArTr, III, 1. ,,,, 6 1 a Itre,&Vr, Ell y MAGNOLI.A.,," ,u Iomlm cultural: el doctor NO-- Plasenct. I
, I Z i ." '. III I "I '.1 n, 12 uur U11-TV 1,,,,I,,,,, ti, A c. omcr,'K Cray,.. y H aid 11 U x R O X Y t.r P-e cle Leon. qUien a pesar
-I A II P I echnicalim). Lu Socicidtid U..,-111ill 61 BIlla!i
I~ ,; 1-111 11 ""Ci- H-- K M't- Dias ..I. Priam,11-1 I, M-dommu 3-7722 14 I, "A". Al. T.I. B4233 1 "' q ceren He Lre.inla ai ru,
- -1, I , ,,, It .)I B A R .: B.IrZh '40 3p .m... Nu,,ert= r c p r hIab-11 111.1- Aries, ,a el Aula 111ra;i1a He [a
- I ,.". "' i C", ", T-, ki- :4 y I I. Vdd, Tallinn, r-6129 ", Srm,_ LA VIR. D-d, W, 4 ; N.11,1111., EL HIJO a do Patria Univermclad. I".
I, F, ,, "I a -.1 "I 111:1 All MSNUDA u-nit rutz- y DEL DOCTOR JEXIL can Louis Ha,- I 1. ,bligado a aba no na r su a JI 5 I 1,, til,
,7 hn, il "P'ntr 'I A I III CUATRO (AIMIN( I EN -recital R I c a r If
il .4 .1!1-1 1 I'lin PI-11111A a la, d- l .NuImu,-,. LA ) S .-I-P ._ MARFJADA con RAI. -rd y AR AS EN LLAMAS ,,,, ; cuando fut candenutdo a mu!rte mnferencia pir
,,, !, ,,,turn,, Ira,- ,,, ,, I A, ."El ,,,, .11-a Fh, .b r, m,' -,-IsLuneta may .... Burs,"ne-er y Jdv L.wrnce Lu- par irfillcocia, no dej6 un solid I.'. I York.
11 Ar" V, ': q ., L A I ALLEJE L ]DY". M ii in net. awayroes 4 Nth- 25; 13.1clun): tattle do laborer por el bien cle "I,. ,I r at I" !, s I "I, ,.c A ii N. T.L -3479 ,,.I, yy, ;1. 0: Bibliatrea Nacional. a ]as 6 P. M
-I,-'- V ""' z : to m uris ... r a'
mily'lls n y 11A.. 20, a I exposition de lib all
:' L:""" il," % ', it 1,, ,W, He us, Sinxr- Arirll a ',,.r",, ",, ,,"',S'.'. "., ,,mP.C.1b, LAS INTERESADA Cub. h references
1. 1mIPII- A h"-"' L U Y A N 0 1 idlill d. r.l',rf.clrp.'I' ,qluld.re's: 1. 11in. de los Dcrc e .smdel H.Mb".
a jl ;"".Icrmall -I,,,,,,,,,,,.,P ,,,,nl.,,,, 1, -aia Ago,].,. Lila Pratt.
:.. , I 1. 11 I -i I I !' d1l l111.1, IPCIIUCHO EL REM DA. ..,,uu, I SA LO N R E G I 0 I independence de su pals. cimferenA-,and,, S,;- Pa- "'r?",""" A 11 B A S S A D 0 R DO I. T, Tin, y Ill-celi, L I Chumd. d. L.T.16 515. Tali Lyceum, a las Ch.c6.
But,.,) 30 A hm, Yd, .I 4 45 8 15 NPI ,-- I-A CIU- M- I- A-16c, Raclin. T.L M47U El doctor Alva
'm "" I"n" """""' 1,mo Pda"i" I .... .. , A I n u', ""i ... o d. 1. Pl-. Tamil. 3.7.11 rVa)h-" E30 ZORRO DEL DFSrERTO AD ATOMICA r.. T.M Neal yr AS A Is. do 8.15: boticusras. EL BU. _r". ,.',.",d,z."p'.a ..r -Y .' ,11' Ed c.
:, l;i";,a ,r -ld, I. ,I la"Ill 0, 'Qi, VALIENTES. Lun y ADAS -, UcPIY Will, Y I QUE ESPIA con .Craig& y HER. ,,,11,,,,Illr tu, I diT "I' P Tct I j
- AS,1,LtTCj1AN IOS a CRUZ A 0 '. var a ca ,intesis muy CUi- citan undlimentis y c me local
O' 11 'li Ill""'F". ,"Al' S A""',I 1. B. my 20 L-tta Yintom, Racn ,Iliclms ,mi I MANOS COAT MAN r tanto dignia He admi- nolento collective .
) :1,1"111.1-i ,I;, I "i, : ". rr%, Paul Muni ) liumninney Bogart .,1111 I dadosa I Pat -_
L, I I I -::i7 ;I., __ .- 20; Nnho, Mhdt, *1 I 6, jr-pem, ,. q r WIL Ill y l?1--,,j : l , -V O." I -1-111 n Y .41-15 .n.u., In Ida dedicild. empera'"'
it CT O R .,in d, M fisica y ...
,__,.". I, L'Inn n 1'11" r R ICA N I, I I ..- .. ...... .... lic ,'l:11 D 11 P 1, E X NJ A J E S T I C Pull" c. yed 'U't'r' "l
- [ad. T.I. A-1307 Cio.lmi lit 2 a Till L, At Inda .1"ten .a de Nt1,,tiirpP.P"" 5'.. A 1. I A-11 III ,, S A N F R A N ( I S C 0 I. c d-prendcldcl
'I"I'", ', ":, ,, ""'a' ':, ," ,l," QI'F Ft I IFLO I-A O I ,,!.:; L, 'c'u. lue
. I: It I C A I 1,1 I N.,IiI ...... IINPONIA OF Pk1'j ',:':, slo, rr..ci-. No 163. -171).
,-.1, I V ,,,, ". A It I jt "'p, V ''ll 11, ,I "mT.J. X a, ,..s. .-PAUtils hurch. Par (Contilticaifin de ]a piltina, 121
',,:." ,,, -.- ., Lo Its T010 A t,',' "'_ i,-; ,, ,: :n I'm .. ..... I .... "i'l, Iiiii'l, I i- 11-d, I.s 145 N.I- i.1b r,
I I. 1. ,I t, -." I I, C.. , 11 I-1, #I. '. 11. r-da T.at As 1311 I "' ' ,; I ".., I -1 DO FN I I I Lk NOTIO 1,?milrrli -h-ul-1, ,, d- ,C..ds, f.6 de Inn. an.
11 -1 ,i I il I OL IlLjiii ., 11 [I. ", -, 11 111i I 1.11 L.111 1-1' I<"" M in- K ...... 11 y CO. 4-i-i7c, continuo, If lucha le- "Rearman, 'Final' diil Cal
I T ,- --- i-i-11.1 ; ,,, I. ,,,,_ A nim., on, on, ,a ecionuccucom ed, 1.1 MIIA ,I; ,li r, ,. ae; icr
I,,, to de sA ad,
.., I 1! ''I 1. I :1. ." ,III,, ,'I, I, ,I.. V- I ..... Ii, 'I.I ... I, \ "A., III!, ,W- Iill Lurris ,may,,, J I 40. nubl, a, Its finalidacirs: III libeir- in
p- I A, 1. ,,I .... l. ) ulli. 11-1 PF at- "Canclilm del hinar" uit J. Tmr! a;
, I I- ,, ... 1-11 11 I,, I,. rir."ems P.- I I I it, , ,,, .,,I ",_ I .1'rin, 20 lad d, is itatira Pp,,MidA. "Canto del Milan, Nt9r.", ,.Q,.-.s dr Tel luil I" 'IV" 1(;"il;- '..:,ii F It I E dt,, Wis.
" I I 1. -1 I I I ,, 11 ,,,, I Key, CMQ-Trl- sioo I 11 I I I I 1-:I1 1111111_1,il r ..". 11 It Illit.l., X .a - P ru-Intrii 1. Lobi "Danzat Fla,." de Dvorak,
_d Prr ""' Pon.
I I , I Canal 6 1 I I, I "--- ''."'. I. ., ., Ili" N I A N Z A N A R r Q nF',,i,;. 11 fi'g' 16 cl, NI en Rrrciclo d, KFLI,,,: 'Piece In
I 1--1.111,11 k "I 111-1 ,'Il ,(I\, _., 1,:, ::_,. I, 1, Cimatu. Ill Imi-I. T.101. U sills Sm"i 2',I &'n S-191ti- 1-41" r,"c". Leon dirti'd mmi dmittlims forms d 'habs n, ra' d Ravel. Y IA
I "'; D-111 Ili, I I., "'I., ". ". Ak IIER F'. .13 Al.ime.- FL 1 ,unl-sod.e --litri-it- Datza Espafjohs de Manuel dr
I ""I , "..."l.", I ,rpin D A c.-.
1' ,, -1- I .11, .1 "I : I, 11 .,,.I -1-11I., B.-Ill "". "" In, nA I '. d"I"'itictor He perlodicc, y FillIs. Estas be las linanpotildrintm
- 11- k 11 () 1, () Tpr nF kl\iji .-I 1.0mir-I I~- rV 11 .RIF Mary Carts, ,
I~ I .." I .1 -. .1 11. .I i 1: .,, \'1,11111111 I'll, I ; -- I --n At .... r;IP ,,, ,,Ir-P Cub. LA
,li'll-1-1111. I ,,, III ... clnl ,'. '- T.alloo, I 111. ,,,,, "T"""." I c ,,, I. -lilF V T --ul. r .... lb ... P pllbliclilt. mellals ... He Mart. cle 1. Torrill.
I !,.,q, ,!sRr, T 1A1,1,A1,,nn A""'t. AX.I:,'i,- P,-.': r historiadoi. y. en fin: conto fun- una M&IUstral lourpirlitatclon en Is. 11.0 ''. I'll I., i is
' I :r,,, ,_ ,_ I.." it P, I. '' I I A Ir firs
is, .1 ... : -'. 11" "''" "' I 'k 1 r 'I, %1- 1. t I "I "I'll- Il."', I -, Iri, 1. ,..I'. "I 11.1"ma, Had- d, ceod-s c.m. 1- 13- cuill ,mc ,I. adonlrablizencitte recunIi --!' I 111,111 I_ ,I: ,'S;i -_',"A, !,"! "'.-- An ll..Ii ..... 11 .1 "., , A 1-11 I ,,- I. I ial, d, Cub.*'. y c.!.m,.d., d,,i pu- Had. par sit scimap.1)"Alentai lfd
I I'll ; 1. 11 ., I i, .11,11, I L" ,11, IS IA PAIIII Or Ill P,..I,, C.A. T.Ill ... ji- ... li.
11 -1 I I 11 'I'l I ........ I I', '. ". bit ,,!pm.,.;,-mur ,EI _M I, 1. no He oficli. Viii-Arl III as
, ,"..I, -11. I -1-1:: S T R A N D r Sig
,. a , i'..l.", 1. ;. I i 1". ,I, Ill, d.::l1_-1I.I, I .If A x I M T. I 'jLA, OPI".16.1'. applause, rS-IbI6 I& artist del Iselse11 1 1. I'll I il I :'_ '. ,,,l!.":, ,.", I ...", ,. I ill I mill'i"', 11 I .;: ,,,,,.:l ,r1AI1IS ,,, .. 1,41- 11 M.. Is.. Taus -17" III mile, to ditorio sill reurildo.
, I ". -- On ii, N .......... '. a, .I. AtenI., I U.""., 11, I.. P ..,I IIA) 11 (I ", I .'I", Ir'"'!1.1.111". 11 I", 'T III ,_ A am ,A NIGH st .1 mijim d, Marti. r.. cl qUe
., ".. 1. ,.. I ____ __ A I rjF, I "'. ,Ii, I I I I I I I AFIFNA ,,,,, T ,,J.VA P ii" All. 'a circisifino
11 O .; _.I, , V_'I. I __ Ili Ft 11111 I1111'.11111 Al '"t .. In "I d A I nosim, o frecuente c-respord-ri Nm congratulamos If
1, .1 I 11 I I 'N A 1. I" vii! ,'I Vill". I I A "I A I'VE ril"IF. I I in H- u,", LA S por I. que Ill, Puede ficilmente de Marta de I& Torre its resildir doI 'I. Dii III'. Ihill'. ),I, ,11. Yo-, Dia or Iml
. b I It It I ll,, in. Sit 'Ill A apircuir el courcepto elevado en que
,, .. I "" .:..' "a. ''ql" .1. '' , I I'm ,;i",..!:;, r 'I. finitivardente entire oo;aLrw Pur, -- "I It., ..... 71 _,I
. '"'ll"". In tcrl. ,I Milintiro do 1, a .. .Mf
, ,,, I I k. . I .. I I., N-1 I~' I'iil()-"":: ,,.'.:,, ,I, I A,.,. V: .1. ,. l.. T: I ,!I, I A F A N' () It I T 0 11 I ...... T"I il."t," .. dam .P.,turidad de admirliourI i) '1m cljba n,iicq", 1. 1I.Ma
. .P has n 1, di &1" nau; d;nI magnifle"
.. .. I 111 IFNI. Ill 11 III I.I.-oill, ... Imm T...( It mass "I'll () I'0 1, IT A N 'I'll I A N 0 N in pitillindole rcm:r on's I' "i
11 I I~, I., .. "' "' N "' I I ,i -1
11 ' , IL 1"1111.1-11 11 1 I all n, Lon id.d,, M ust. .1, I I'll. 1- i. 1. 11 al I" ';I 1 I!'1!T 'II A 1"I It'! 11 ,.I'): u'!%_ I ,li irNIIl DY I A IFI.rVI.
. I ii-I., tua'' ., ", '- Vi lj" -,,-''T1.I.1I is I'll Lin.. At.. 111. V*4,,,d,, -'It", -,- hli
;.""i". 1".. , ,, , A, -!.. .. "; " : ... l"'. ... "I I Ammil;%d, IN -' u .T:*,1,,r, I dlisi.c6cclud-W, Alva- ,.I.. tle'.'en 1. fullsibra.
11 .I"i.:_, :;" ,,. :i', I I 11 11;i ;, 11 11 I:; I". I 111111"N -, fl-""4-" ,-iIi, ,,',,':Ilr I ......... ;;., P I, ',m ,,orl .. ,r,
.1 11 I I I 1. I r 1. .- 11,1- 1 Nr- .... ': li 'I ""I I "; I'r I I, a annn d, Pro.
I I ,,.,,,, :"':.: ,:. 11", I., ,'- :,", 111 ,: 1. I A VOt I)I I A HIM I Itil I ,,,,, Ilmlul ( .-Ill, V. r P. y ,It(, to drm ,jAr3b8.
. .1 I ., I I , 1. 11 ""''. I I --,-,-,-------,- - .1" r ll % I "It"" "' 1-111111 IIA PIA- -, I; "I -":il-'1 I ,,I,, PA. ,""'. ,'- ,(,,.,. ma pan b b I (r Instituto Musical Ado Iglesias
. I -11 I ;'AI'1 111 li ,, .'.'. A.;- 'Pl ,,, I I I'. ."
'' .1 .1. '. 11:1.11"" k 11 F It III 1. 1 11%., ,!:,: in I~ ',- 1___ Ir -.I .... lb,',l """ I .1. ", "un".. pdrnl '- I. d.,t ... Ad. lill.W direct.. I .... I N 1. A Y "a v,,, ,,, A. rI ::: ; "'I.I.I. all I.... 1.1.1 U I ___ : ,,,-,,,m"-:i!:,a
, I : t r, III in '. dl Insiltum Mdai-l" quit Hl:' '' "'*' t, ,, I I. ..,..,:,I., Tilal ... I. .11. 11, ...... I ...... r P r sarm tol, d,
. I I _' 'I., I i! I. 1: .. I ... ;1%, i "' ""' I'. .I, ,,, I ,- 11441 I ill )l I A NJ I I N I V E It S A 1, ; : ,l ,1,,,,,,,, AI,,,,.,r.lr,,,C.nd, ,I,, jmi 1. ,,I Imarib" .. all 1.
": I u: A ., I 'Ir I 'I, At Ailk A .1 ,:,: ., I ...... :;,- I -mls % p uda a 1 ';rri-,',,4inr
L -1- 1. 11 t ii, ., r I "", Ill A I ilhoon.", ii, .." 11.1tal 1.1, Egli. Y M.M. Tillill.- MIL list I"" in .Itrutsi romunicarran, que at million
. i. I I I ,11 I I 1, I", ,:.., I A I 1111% "
- ... .11111- I.- I .1 I I I I ... .... fir i, ,, '' II- Ir -.. I .1 NIl,,,r,., ,'I I Ir' II l!"'m Not
, I ,,;; '11., i ,
...... I I 1. .. i, In '. '- I It':;,":.:', I """' "I I 11;1:1,111. 11.1 ... 1,1 1ANGIIIII-11 ,, P-uk I ...... ,-': Ol' .,,voS_, ,1.. a li pr(rccl6n lit ,ida de Ponar, III, ha sido con-dida vi Arn-- :,:.- 'Ilii, 1API A~~ L.,-I,-, I il 1111, I ATIAS I ....... .... lo, Fmacill, UntilI, _'I'_,.",:, I' :1.1,7'. ., 1% 11 .1 l;,l1- I 1. I .. -1 '.. I ,- DIINII Ill 11II.AllAi A It- demica par el M inksLerlo He Edu__ __ __ I "'u". I -" ill, 11.1111. I I ,,,, II-- I I I ,I NI.Ir.mantl1c., Y 11.1. all: '1111 rRelim. Para iR expedicift dr if... I~. I ..'' I .'' ". I I '- .., I I () It F N 1' I ii , ,.',.:'-, ,_I -, an "". "..".." I,., N!n". I., 1:- -gurudy 11 g nbl'rilln"b
,, -_,:'% ". r.- I I, ... I I .111, 11 '11 k I I 1, A N T I 4: ,,tn I I. 23 'r Vacl Wall ,I p coI ;: Lot-, ecirtific.d. v dipl....
I ,.I 11 Iiii I, I si.d.d. 1.1 I I.I. .,.,:, 1. .%,a N.ii liall T.I.1 U I"l I no
I., ,i I. I ''.. -.. I.."i, "" A I I I. I I "I 11 1.lil! NJ I It A NI A It N' I CT O It I A .,--urlin. I- ,olarcstileind. .rI,
11 , 'i I !"""."", "I tINA A I I I :JrItA':' ,, I "I Lo Escuelo de Ballet d*
11 -1 I. Al;l ,",iI.,.:l,,,, -. ". TIM, X 4071 ,li"' Pj" '.'in "' p"pt'"' c"Pa"Iti;
L%, .l.. -1. I I I l. 'iL ,,,, ,,,, , ,,, ,,I,,,. 1. I, ,, III', I. I I 1,44RA I ,,,,r,, ,,,,ri, 1 1 11. A 'I"""'. 11 I d Lm, hournbre,, nor Pro Arte Musical
.- I. 1141- 1 .... I ,it. .. 1. I I 1.1.11 ,;,l ;: ;; "iiii!. I Pi A I- I 11 I A 13: ,.rsm, ,,.,rt, -,I
I ,, I ,,,, I- I liul-;. "Il""'.. 111 IT, .;
.. I'VIIIIIIHI': I Z"A" ,_I "A "'t "" -11 lic'
I:". I "., ": ,'I" "' 1, I I --- I ll- '!i' ', ,^"' "', -: ,,. ;VA .N CA ,it"3drit"Lan traducir,
a no I I 'L A Y SIN IIAIIIDO I'll 11 ,, , I , i' I I ,- .. I ...... 1. !a, .,,, _- ., .,."..I. NrV
lil.", ,- ,, .. I O'll-AD.- 11 Kt- rn -mbirni rn I -r
:I ':tI,. :,1'r I. .1. 111.1.1 : 1 ',.,,"I ...... !'""'I"I ,, I, .. I ... III .1 Ili- I L.111 1-1,- LI- I I' .... I OS I, M ay lucldm lius ,I- rppresentaIn IIIIIII.- ". AI- d, A ., rl, r ... ,_111_ 'IIIA F!1, 1_itI;l1."n "-'I, J-, N--, P-n A-,--,. ,,,,'i,,, Icirine, I. Ilbrt.d y defc.11: ":, """ ,". , . ir.ill- ".1'' 11 I ,,,, I IIQ I\ II.i. '', F 1. () It I 1) 11, I ',,%,!_ i,,_: S ,I 1, ." f', I ...... a'u ,,.,-; .,A,,, I., It rioiiea ofrecidu por li Elicuels, de
,,, ,,, r "I'',- A N' F, N I 1) A r:,,,, -u.iiAau., amr. T.1 .It. sit N'A_ ,I, -'-- sI5. S"I'"'la I ........ ."e".""t" R-Ils' d ;Ie Pro Arts M -,c.1, qul
1-11 A.. I'.:,._6I.a ...ill.... .-In. 1, A -1. Aklo P n 1.
- r., .1 ,, I _. ...... I I, I-I.. ,-- I I I A "I I I, 1) A 11.1.1 1,11 C ,r,1,,,, -1 do,,., J-, dirige Al rto ar
: r ..... i, I .,I. I I I I I I ,,, ,_ '. .,.",,I ". 1. .1, ", I, .......... I. sl. 11-11AIIIII .,.:, 111, mii', I-m I ;,' IN A C I 0 N A 1, ... _Ii,- ,.'. ,,I.
AAlIln' NAI 111' 'A '-1 I I ,.,;:, ..., 1". ,, .""",' r_,(!""1.7.11.1c'.1, 111 %- Idl 'I ". To Ills or duch. Socled.d.
111. ''r 1, I, ; N,,. I. I I'll .--- I Ill, Ill I ., i_ ;, K I 1,, 1". I --- r I "'. I ;i". I 1it.1,mi,,lIs... A.,.., __ 1.111, M.I.I. AlA111 'A El .11-1 1, r, A,^,,,,. Ali. ,I, I A I II I'l- 11 I 'I .... "' I- "I'sm"' fie pre3ent.arm
11 I .1,111 N,,tm,- .... I A At .. ..... r. M ll,
1. A ., I ., I 1. ,I, I .1 I "I 1,i,.,. I I 1. .11. Im fit 11.111!itAls yu i, ', 'l
lulI .,h,.:,Ij_!-Ai 11 ...... _-ai fl,- Ill" I ." t ri .1 F '; m A, Wm dr ( 61d,11. I III At KAYAR Yl t T Ill. 1. ;,",, ''iull. Has, ,in ,, ,:, ,al,i"I'a l" rPrdl : 'E ll,,,rtlAsmenL;- ronjitn'o de bal
I 11 111" 11,11 1. 11 P..- illl.. N , I .1 t ... In A ... I~ I 1. Lin aama I.A IiIIIIII.I.11 INI .' I I ....... I I Ili : ,, in ,in ,,A,, arnaol, d, Is :
I:% A.1'16 ; "T" 11 In I ., I I:, i' ,l i f I I I at 1". I'll ..... ',I I-A -. Joan I -(mId I ...... 1. ' "" Irs to el que bguraiiall. '*CzRrdm
1, 11 I.. .11 I.. . . I I T E A 'I R 0 -- so -11-1-ii 21 illi'li, ,,.il,,!: ,m nl,.. :,", :,,, _dll *'M- rks'
j'l:i.l'',i ,11,,I Arm- II; R A N "i "" I or Brahad", Is He Chn
I~ . "'I", I.. I IIE'I k S ( () A I N 11 1,11*1 M, It ... 1. 11"I AIIIIIISATIO11 T."did- kl.,k., E.P.alclon-Venla rn rl pln Dr.plamente liallidill par E,.11 ....... 1. tral I ''. I ,, N.N.-.1. N.. 61,11, Tilaf U 31H A ,l ,, ,," a N."t"T" I I A N E I; It E T I,,, ... I'llult" -.1-1n., ) I ,,.,t,,P Ih I Mort. Villaxici "D&nza '
. . ..1.11- I.. 1. I" 11 I .. 1. I., A 1INAl I I .... ,,, ,,:.r. I "tIIIi. ,u I 1"_ i ..... I ,,, .", ,il "";1I F "'I'll R7. 1.1 I L. .,:', iL"ii"J ', li
,:, A( !,).RDA I i! lir %,I%, it i I ,Iil Ali[ ".i, Ii ,,,r qu, de Or par Lumat li"irnindez. Ali11 ...... 1, I, I.- : ,K;, , I I ,, ..Ii"', 1-d. T:Icad.- -'T.Ill." 'I ... ,,,,Iio. :"Ili _',," "It
"' 'Cill Diiiid, rl I, egr
I- 111111 4ANI;III1,1rU I. ,,dill iimruc, ,J,
-, "'; I" ahL,!,,tp 'Im
,, ", It, it, -11 N, ", liz AP111,11 A, .11 .... I .. 111-1 oli, 11.1 Pull Im-gill A Y. Is. y Armando Suz,
, 11 .," '' -- .. iI'll, I'll k1-1 \I, I III ... I III, I, A !- - 1;- r" ., I ..... ,I., ,.,,,,,,I;. .,,, ;:::,,,,,,,N"" ,, ,:, .1,1; ,,, I it still I) '.." 11. l. I.A
. I ,': "'l. ,, :','-. It ,,I,.,, Ir-II.. 2 ,, ,i, Fo Ia ol d, ,,, munP ,, .,,I,, at Public. ,-I L-uin no., prl. .1.1111
", r'. N,.,,,. I I 5 Alle, ... n S A I V, N I A I ... 11 I It c, ,_ ,.pII,,.u-,,.-. d, In), I P, de Krllskir y 'El Cusn, N,_ __ __ --.---. I Il.n, ),. V ,I, 1. mnlj..,, ', Iso ,;,,V "I'll ,os., I
'I I ," ", ".., I 1'. El 1"w", l,,,,.!,,,,lr."a,, PaloI cI,, r-audor ... sra gin. so 11 que as NrIcir., Date.
'." "I''.'"I "" .i'-t-: ::, "" I ..." d"clur.d. a la S,,-n di, A-tcnc.,a Wohner y LuLs Tripaits. que alran., ,":-:l- '. '- I I I NI-4 I,-,,,,- I 11 11"T "I",
,.:. 11i. I I I,-- I .1 11 () 1, I NJ 11 I C -'AITIC P, ,%,1,; ,"":j"All, N_ Social He I., piruilt-., institution za,.. grand" Rpl...o,.
____ ,..I. lan. v.d.s.. ,.j. jr. l I 'u.u., I ImIl""n. ,,I,,,,,!,, If Con Is corcogralls. de Elena del
- ___ /9 I- I I ""NI I.1 1:11 No ........ I, I '17 r AI-T',',iiud- Al-ka. r sit "'
, .:: it -,' '. ::,:, I. I V, ',A 1:1,11111A ,,,,, I- t "to, "" ". In~ Acti- P. I I ..... d'- o.r
,"! 1, 14 1 ". -,- I ___ I _'r oll till ,I,,,,,, --ml ,'m A I FNIDT7N'I'a,'alIi ..... I F'. irumlti n, ... del 1-,',',1,:," ,a traps Carlo, adftpt, dls & ]a music& He
1. Nuevos Y fujosos F.F1 "I"'b""' Y onalet, va ,,n d,,f,.ice,, va con Brahoul sobre uld lzma. cle Haydn,
I . 'i .1 1, ''. I 1" ,I,," I- INI A IAS ;,I; III, I I I I_ 6,
- ad I.. '' d" _1 A ... ,,I' '"'I" [us .L,-.d. ,11 b.ll.t *'P-.- ",
,, ,.,III,. 'u."I'll sli ".1-11 in Ft ASCOAIN Ft txr,, Min n.o. encuentran a Is ifisposacilin de puI -1-,ec n a 7 III I Is fi,'Ilun'll 'iI 7r' -1 b. brine y n1ras fanasi.as, se
i. I ,am mo qUE I~ earno prin-ipsiles; intilir
LOS MIJORES DESDI I" ,-nu, ., I"" P' .I
"" 'P"' e n I no ---,---- - 0V ii I A. NIOR au PrImI Alaska blic. qu. .ic.pr, f-itu"', I P"
I In Y, 'c'. .. I"alia-.mi RCA (I W V 4 11 0 13 I 1!l I ........ ...... II presencla estos acids del Lyce um. I,-, junln '.. 'I conjuritia, .
Union Radio Te1-miamn A 1. A C E t P. "" I 'Pumudo. Mo. Pr nlra parte to, ha hechn Unik
I INFA ITO Nmn rill, I Eather M. VUlavicenclet, Lul, Tri" , Co. 1 4 W C, D-ill ,_ 4 0 -lu ....... 1111 I R RA A.),uscrai. N. I- T,111. U 1.01 -A diiii, ....... '-AP I joiccinn de librus d, acticirdo con III y Rail] Diaz. Come, final del
7fiJo ,froi, ,, i ... r_'I'i 11"F I I., L, ,1111". c. .Lt...
. ., .,! "" " ,,, It ,,* A At (.),S %TE. PXHAN I S I 1, _' ". 1. edild Ins u-tri-cs-A d, in. ro- "BaIll! d, Cirstriu.,j6d".
I I , '. -, I,.:". I , .' I ,06 I, v LILTI A I_ tl Alfr "" """ ... Irr ... its, ; ft.,. y o, cP,.,ntl-n en c.hi b eon pro,,_ Ii.
I 'W m at ....... M A Rn ( ANIINOS I.1I...0 ]i I I I'll ".11, I 11, I ,, VII-10111A 'n huih,, ,I -,-dii a rl .j J_ ler ,endido., a quirnes las antly bisiP 1-19-I cInd Peter D.
" "m I !"I 'A I.- 12 El "I'm, teller. Kings, admirable im all pipe] do
. I. I- ,l ;1 11 I l I , I ,It, I-~ ,.. I I. 8 Hr A a M in, I I Hr 1 2 Man. III, I.unlit. .n" "_1, V-". l,.,,, B. ,,., .
I, 11 1-h- In, 1; ,dll ill- Y Y. completando Itaslante
, , rior, Un. sirk, d, lind2sycud A de directors, lueurdsuld, par Duties
11 : ..,,ii.,: r 11 ,,, I, ", 'CUBA, D, pli-di ,a ",ad. A,-u,,. : Navidad, dissfiscill., Y Plot. it, Par Wohner. Luis Trjipaga, Radl Diaz
I I """ , i I il ... "i I dal, vi- i :Igunax d nuestro, mas desainca, dos
.1 I ,: iil I P L A Z A Ed, Quii lit ",In 1. )ii
.1 .11 OU ,.,.
ir 1, I ,,,, ,I, I- It, R if a U;s t PL nml 'I
I if,. .. 1, P, in Mo. 110. T.Idt..a M-2822 6P, 1 artist. se socuentran igualmente a y el ConjunLo. May bl n In orqUai
I' I .. "'74 1, '- ki:i', I 1 '. r I' "I ,. 7 Hr 20 Min. I _.Ill,, ,S111A NSIt u,',, "I'lin. RIF La, ,,1laIduudI T-- dis Is venta. dirigids Por el MRCStrP Cionsillsa
'Itia. 'I sis AD Y "... 'un I u '.. _II I 11 I ,I I, '' '.' I' PlI V, 1 I I 12111m I'll:, (".I,,, pmr,' I ....... D .... d, FAQ1'TST0 I- ,,it ...... j- n- u, d, 'I ,it. durt ri-nitiatic- i I M andel.
,,, I I 1 r. 1 1 I I ., 1, a I I C IS IT _n' "' ll .bliler1ta 1. -p-liclOn Isna,
. Oh, P:rl .F., 'I Ii ",'Palynt FA V Dfl . ..... It' ':
.. At 1 " trifflisiffs ... .,,1= .7, L'.. '.IIEI,,,, ... ... ioI, li,'i- ittalm, d, Psn- so li Ly".m, P u M;Chelongeli en Pro Artv
L .. .. I I I I I , 1. IINLAI Au-j- ,i ,I,.r M ...... ii la ,, I., I ." I ill I I ,." city ;_ I I ", "'!"u.n. ... ism. srr ,oi dia.
. IA 9 Hr. 36 mon, I P R A ,r ""I""wi ura I ....... I .,Im, lutluents d, a 0 He la noche. Los dos conclertca qUe afreceril
11 I .i .i I L. I I li. a. 11 el cilebre pianists, Michelaudgell
A ,I,. I ,l l,,,,,, ,:11,% ,_;.. I- Act- injorat Ii
I~. .1, I I 1, \,I- r 4 N I ;,"IVI, I, i-r-til-, El ,-u Paris Irst -Iw d, Pro Art, MustNich'... ,, A & WIWIPOAS 111-i'" ran sl; I T1 I l , I, AIIIIII I ""' I ...... .' Pl.. C.d,,i.I He 1. litiv-sid.d. ..I, tndr.kn higair. el pi.eo hiay
( 01,)F All VIDA ,.IAlI,,rI ,,.,,;, '.'d
. -1 ,_ Ija Muni, ..... A', I I,, 11.11.
Hr 28 AA,,, ri G I" ." N' I I'N A A ," 1'.."" I., 930 p .. ripl-Int-1611 He parties R las 9:30 P.M., 7 el sefundo
, I I I 'I 11 I L j I 11.1.1 ,a. ,::: :" I;;l.,;:,. I; "', A I N "' I '"" I", I ,,, I Ami-All. ,,Po, Fag I III,. 'All ";- el ,liscomest
'j. ,:III'. ,, I 11 I il'1.1' IrOz; '"Nm 1, .". P.Li'dral dtia Es", Iss '3:30 Pam lois sb
.. '.. ,,, L, I.. r ,"',,% ,,,,Pat Y laam. as lurn n dI T it.
I 111 ., ., n I I I... 1, N, '', I , ". """, 11 20 1 "in", 13 I- I u "", Vro,-'Itairio Pr11- -idtitnt-, rad. d. ,- turnes cilreesposaidlern.
, I", d'i 'm_ 'in .... Hermits perso- tes EI Programs, el Miseries Pam
, ., : ,, ". I .. I I - I ,j-":lr -,, Delta, y 1. Call. N ew phis It A 1) I 0 C E NT R 4) "I" I It' '" -- "' ",c'..
, I ,,.I -, I I I-I.. ''I 1. ll A (.I A- I, -, ,,, , -rA" ', rim. r.s, uP s'"a' rs; I" "' "' .' boa coundertas kc, Inweltran, Class
.1 ", Ili", "., 1, ", .i. ,I I A 10 I.,, V.'. '. .. , ]I,-,, dot 0.0o via 5 Hr A9 M- INFAN Ft 1. ll ;n,', ir '!') Casat Cultural Hr Catoll-, A lal Sonalt" de ReeLhaven. Y '7anta. -L' y 33. Vd.d,. T.Ial- T-IS30 litn't- -rt..,
.. It-. :1 I Dtillid-Ars.6c.. D-d, Im. IX N.-Ir1r, _-_ LO ANGELES El lsd,6,. Ft 1-111. s.10 P M., ,..fsr irnap., '11 Dr. ILA" "Berc.usle", Scherza" y treat
I -.1 L, 1, I 1, I r, , 1. , , ii ASADA Y SIN MAII "' r"A ,illulitnlra iorlos "Mazurli
-, I ....... I", Nj-- r % ....... I .1 ( "" I (" 11 I I I I Pi,.r I~- Em lon-,,'"I I Litt, hi _a u .I.Pm- Lim, Irn. cle Chispilaw
, ,a II-P RADIOCENTRO C.I.d. Y mi. nui
.. 'i" ,),,,:,,,, A In A, o'_ .. ", Pit- Pilip, y "", Nillr'.'n 7 IT" '"
" , ri: ,, ,,, 'V '"'" ris
Ed ,. It 1, ni ,,, .. .Adnrl gr r,,IP.,
I~ New O rleans i"T"I" Wil..., di-r'd I' ,,.Ld L.. -- d-n.d.. .1 Mlix, UP, Dm-ch C m I. iti-j.dli I .'..min. ,rclum, C-CINE, Ill ulb) at, . : '.',' r, '
rl 41 ( -'1111 I 11 I ill",1j"ll llru.r. site MAJESTIC. Soloed, de Part,. Clunt", Lora- blanc. y -untas -rii U 0
1 I' ILI III III.' 11 I I I 1'. R I y Oriiiielits. L.I I p- t a 1.11111114111111111, 0AWCA NO ERA
H, ( ,l 2 H, 47 Min 'sunt., -to. REINA s '1. ;rsd-,.Cln,,.cm..
I "" I I .... P Forn. NIANZANAIUES: Arue ,date it. 1-1. d" V as Ims WW LA NON=
, ,,,,I It- I, ,, ntilla
: .:""%, ', I "' .1 11 ,, R A D T 0 C I N E ML. ,.,luer ,jue fil quiee, v ,, clI ..-" "'T
,4 1 .1 I I I -- h_!,,!,, I., .A I I, I REX CINEMA r., so,
' 'i AX :' Mu ,re, prehistoric- L, I.- b.110. .ra...' P El as d. ins cls- I ". Olissitiodso -d- .iaPi_ as
". 7, I 'A"," k ...... 11, ,, 7. Il,,]., %,,, I l;,_"'.1'_ 1. N oustoll X.plons, y G.11.n.. T.W. ML-1407 1, del demic, y ,suntas "I'll ,,,,, 3 oil., I orialas ans Is sandlims Gnarls. A Ohnalsia
I, -l-;l"" All "" I, , I. H abana larm,,mili, 1, 3.30: Nmum- EL DIA- MARTA Mambo, ..16. d, bait. Y RTTZ C ...... a ill, rouje-s. L. acitudian andams 50 000 y 100.000 ctudsill "I Ili i4. i l ,: I "' L ", 5 Hr. 42 Min. 10 ES UNA MWER ,,,,I Van 3111a. Quisoo ,jm. ,,,,, dsl --.l y ....w., ,ortma
' _, PIricu, Nell Y 1,111, t'lluilln METROPOLITAN El ldr6n. L. -1 RIVIERA El ,,P,. ds 1. Ili _,,,o dsmul pi. an and., dip- 1.
I "" L, ,,,,, ,,,, ,l ,,""to, ,.rt.,. lombicisould. it. .H-. I1. CUII 1, 1, prio- plain, "' I is
ii, :"l:",":. III. , I ... I ".. I ... I .111, l:."": ii) ;' '4.. 11 I 1 lil6l'u, it A BLANCA I 1- G,;;,.
1,1111.11. IAM MrAin maimitirl-I., A I I_ .am._ C.
,I". mol"I'l- .." M 1: Asian I I OD d rium.. No- LID MAJOR it. dicim.b. clusa,
Ili I I il I I 11, ._ ", ,,rbl d. ,.,,,t,, Yuri us mrmi All I mI "gip""' --"s_1,, !U"Xo,.- immimanim, dain'sismitical, diaismai
I ,, MUA C ,ad, a XY toj. dil
;'_,:,i""":.."',' l, ,,I '-I ... .... ,',,,,I ,''o. j,".-H i R E I N A ,,ld.M1% ull """' "' "" o-rto-,,,,, 91-i- 1. a.b- d. 1.
1. , .. l ': 1, '.. ill it V -11'I I- '', III k A I I I i I)c- MODELO: H-J.... It ""I r'. 11 -mmuct.a. SALOI. R .'.10: 'El "Pu'lau, ca Bar- I : i dad", 1. graladist, y p,,dam. y
I .. I I I -. --. ; hal..,,l A.,.. Titiltims. .2112
,
, 11".1- 'l, ..'I. ,.:,I ,:. ., -d as 3.00 silliciclm, CINCO So), ,I,. F.gitiv., N..c,.,I- I No- mam"PI lo"Ica h-ou.., P..rl'. rl -_. I art. bu.jd. ,d". G_ .cobili.
(I D '" G-11d. YjIlion.. SAN FRANCISCO: Rauch'. 3' ,!.,, d al-ci- wassail. da, Hild."' N 4 Ill I I "'. 14 F, NDIIS Y ONA LHICA ,-; ... -- I As O -EWNO P-did.. Al-k. y La 1-int irmlAnint. y mr-tia,
- I .11, "It Ili, .1, I I 6 I, to 1. 1'.. I I "I , ". ;., IIm.IKP ,,.,.Vr.1, r. 111b. L Amillu. tatti.j. bl..c.. SA El .-. f-A.. I.. gamill, quir Is"I IW M hasummia calls
. I 1 11 I'l-l'. I, RFSADAS .Ill. slit V.11, INTOS SUAREZ
". I'l- ....... I" ... Y I~ I FAFA Jamaica AX.B., Lin, PrInim. La-I. M ....... NACPOINAL: ...... I.. I- momi S Pliir-mim. .i;uMns surtos. I f. 1. babli .boodassolds, ,aal
I , 2 Hr 6 Min All, H'I'my 0. N II-nots: .16. G ... Hot, us y = 1-tV,,,rI- I. AN MIGUE ..'I ,him. Y ,-.Iid.d bdt.b. anartal ma
2A R A ,an, ...P,- le.k... ; SAN CARLOIS Aju' cP' .,-am Y T. anniniesto ., I.,
C. -rAlim, Dmla..., al .1 "alonfla Hild"ali
HVINIARA ), LASTRA 1 ;, R E i C I N E Ill A NEPTUNO .. rr,,t. par tef-miall"An I. del b-a1z"Pilli :6"
OLIMPICt P .ad... 'I .,I i SANTA CATALINA. Cusses I .in Y Imuraitir onat sablat 1,1111"i samanbiliffill
ve" Z90/0 a.. R.I.Imi 7 A_ .I.,. p ,aI, M-2214 1 d, 1.1.1-1. = tq rodo. I rid . Ir-, ,,, ::6 LO MAJOR do ificitualars,
- 5 ., 10 IV~ Dml. I., 13 d.1 dI,: rjr:7,l,.,I I FA ., Cl :'Mi. mmr.r .. a. TRAND Samar, y -na. L, sit col- d. hilard. lialigicass, .!..dh11, I 11 I I ,it 1. t,,,rdlnari, d, 6 ..... 1, 'Ilt roci, y ,ounlm ,,rtm. cret. ,d,,
_P werR. sci N.t. I, ., -1
i EL LAGO D LOS C SNES -6 ,I j PALMA: AlmA vil,,t, y El front, TRIANO E 1,mdolai, E joterrillmr, ... It, .6.1
C A T0 1 A DN RCA VICTOR Y LIONARD I IS 11.1 R.,. del Car. Basil: 3ELECCIO. flin. T VIE"," I I
Assississississis, "' I,; alarms.
,4, CnmD I ..,L Motin .-tirmenta. At
"I NES OPERATICAS. Doc. Sinfli He, PLAZA: Capads y sin marid Ft.... Se ..hib, c .. .... In. 1.11- Is quise is q.is,. y .. rp. ca, do I La p pwm,*, "m-
Afio'CXX Cr6uica Habaneia DIARIO DE LA IVUM A.-Martem, 9 de Didembre de'1952 Cr6nica Habanera Is
Club It G. Mendoza y doctor Alf d G
'r. a Cumpleaflos
El Buffet Supper del Habana Y h ac t M111.odoza y senora Non6 L. M,
-IVAJILLAS.1 De fiestoeattiv Richard O'Connell y am de
VI*: a el allibado diltim. Is H,,minirs Artnift. con el doctor O'Connell. .6
6 el Habana Yacht Club. Call I& ccl,- Le-cir. de In Torriente y schora Ce.
Recibidas bracl6n de xu mosturistmado Buffet cilia Wolter Eric Agdero y senora Fefita If so -Pl- h-Y .,h. fia, de dad I simpitieo. -paim, Coca Gar.
Abora tirstod S! puede upper de tockso loss fines Ila acassars. Jose Ferrer hore MI. So P i I _i_ .rcl:
Is .3 &BB& y je fior. lici-1- Mk7-. Maria C le b Y Y Marlis Fernindez.
La MaYor alegria rainIi, an esh ca. ra Uyal. Kohly y FernAndez, hija de los J6. Felicidades.
LCJC09*r-*nir;P mida sabatina del Yacht, que trotinI6
a un electo gruPo de socio% an mi.
E L MA S COM PLE TO cosidoo prtiDuresste todo ei tempo se hize mf,SORTIDO idZel. qujeuestuvo a = del mag.
tcan nto AM
can irsuacl6n, o1guosso do lom par ties &111 rourshim:
En ]a mesa del presidents del Club, i doctor Carlos M. Villa y ..flat. J..
w Us Sanguily, se reunion Luis A. MoIr "le. Y seflora Josefin. Gost6n, J.,6
A. Marelea y seniors Ca-en T rr.c. Ila, Jorge Mc. Donald Y chorat Mari. Antonia Men dazs y Alex Martinez Armand Y senora.
;1 CII Mrichad. yrg. h;d. M.rthanF.oPeon N&t-r Y se or.
.4 Hilda Up murese a a
Georl: Fowler Jr., y s.fior. Grit.
PORMAN voida de c[eU& tivoz.
serni-Porceloncs In. Doctor Jut! Mo. Alvarez Y &share
Silvia Rodriguez Marini I Ingenler
gleso, con 68 Pie. Guillermo Mormi y seflor. Sylvia
ZCs a $AO.00 Padr6.
Nicoliks Wroz Stable y schara Ce-1 Be Ron Morales.
Miguel Alnutgro y ehor, L M tinez de Cirdersam con Eefoms ..y Wane,Palo d,
Gloria Ross, "agro Y Gloria Arlos, de Almagro.
D.ct r J-A FL Montalva y Berta LN!rrez Vlaroll.. d-tor";re'
0 ell,
COTLchita Fuster Pic6 derico Fust6 Y astiors Amparo
Id. C ... hit. 1-9. M-11- Pedrosa Y tofi- Arse. 40 ill,
Ayer c.t.- d, diss -a .,fk.dU jr-L. y
F I., y picd. hija del --fi.r red,. F-11, 3r do -Pa. .9
M*delo KHYBER do ri,6.
$41smi-POftelona 14. LA --fisrita faster Separe sus
litter con 67 Pines 'Ji.d.1- P It
1. reeldencl. sit us Juveall so chorc a $26.50 1 ;.1L- led-- SEARS
099
! UCX ANO Co.
Fund6n del B(jll(,( 5. A.
Alicia Alono df I
Cron entusla.mo a.a 11011"0410
n,,,.t,. ..Iid.d par. fd .11 u a. 9.
]It Alicia Alarm Par.
Ir" 'to ", .,a,
r. 11, is .. dl V.dad.
to- I"cPnII- q- pr ... nt. Ists fr.n funclOn. -Irla .1 hqV00110 do I Prim-1.
In. rIn. Alic Al-. -k
semi porcolono d.1
gleta, model CHIP.
A- ', pr.strim,.
FENDALE, con 67 111a mediate
a. Quitt"', COLCHON DIE
$29,50 y nuestro sistema
at. -orpnl.. MUELLIS "HARMONY HOUSU
1010 *1 OV C;rcin oporismi.
I.-- I.c.11dod. pu.den
dad do OlCoger onlre I -,Iqtllrir,,
a 1. A-1-1- do nails, Alicia
Mayor vorledod do dissh Alrn... ell 11 y 14, Vvdxdo A plaxoso 13.30 do entrada; 6.00 Inonme
Uited quo paid loirges horas trabolondo, on ou
0 Prialera Coasl1aJ4)r% a on su oficin. lUsI*d nocatilo all* cofch6n
0 101 MO EC0116MIC09 pr*Cl coo 44f
LA ENTRM LA s -I 1. ro.rn. do 'y", an 1. W il I C a ll rl Para clesconsor c6modamentel Muy bion construldo
M. ORTOLL S. so C. (,let M6ricl Ars4ors con floxiblet mullet americanos y gruesas capas'do
tol, hi. pu Ur...gu(sla Y sisal quo I@ brindon *1 m6ximo do conforl 40,
It,, A In. Isla, no..... y Martin at.' quo so Putdo Imaginor. F-de forro color rom con
DepOSite c3hora una Ifir.
da del d-tor ntolnll. AhN: (eyes crises. Sorties blon twoinadoc En 39, 42, 48
plaque y 54 Pulgs. do ancho par 7A pul9s. d*.Iorgo.
a Cantidad y pague el
resto
slascriliese y an6lecle" 11 '1 1. Par. Cuando se los 11eve,
11 11-A. his, I. 'St.,. I-DIARIO DF LA MARINA r 0 No fiene quo pagar recorgo
No tiene quo
hacer grades
desembolsos
Uff I Para
C-- i--9. Its
6 I_,
-ad ......
Noe,
visa.
do -d.dPRO
I%
Para que Usted DuerMa COMO nunca Antes Sofi,6 Dormirl
0 A Plazas: 20.00 d* entradal 8.00 Mens"les.
E! baitidor,,y,:1fco1ch6n for.on arnbos una sola Vione equipado con 6 Poles que le don pie sufociento
exi let mutlies do etpimi. 100% fortalezo Para quo duarman on it hoo. 2 Personas.
lcrr'sodoquy.rn y bi.o fbarminado Para que our@ "unis En lindisimas colors vards a grit con royal cnl,,,, torridad' Todot 101 incterialet *mpleado, an su Iontat. Mid@ 39 pulgadat do ancho y 7 puig.. d: c onfocci6m on do primerisims, caliclad. largo. Do nuestra istarces e.clusi- H.- '. y ou,
an H
0
Escoics con calm.
sus regales cle Pascua D S
y Reyes Y evite Jos
C1910meraciones cle
61tiMO moment.
Ademcis
ohora Jos surfid0s est6n
COmpletos y Usted flene Mid. 74
mayor variedod cle P.10'. do
articulos cloncle -SCOger. Abit
es Vail 4,0
_9" NUeStros empleaclos A 54"41', 040.0
siempre atentos y complocientes, le podr6n tender major qua an Jos 61fitnos
El major y mds F chors clicks do COMProj p0ro
d0 106 RCgal0ir para UJ M, MO Naviclad, cuand. Vocin [Don Ganas do POSar Toda
agoblados por al excess do la Vida Durmiendol p6blico.
In Tn;n An I VnIlac A plaxosi 27.00 do dinfroday 11.00 mInsuales.
to..
PAGINA 16 DIARIO DE LA 31ARINA DICIEMPR.E 9 DE40 0
"a1111h qu, ot, deb. "cre"'rit, )[IC Dro- Picadillo criollo ,. I. I San 11.3: las limits Joys,
norlie. -e-Winves wmis ril.- .' ol ,j'inr ci.8, Ioir I'm" '-dross; A'n I I It lox obJelos de adoi on rrjos; &kgadoo a]
'j"I 1. ZARRACINA y -no
0,-k d, ue he en RIVIEnA Toma poses el domingo la Fed. de Padres ,,sce6,r.C.a,.Ios Ba
jo Woo, jimob ien. Y hay also i'logs q ly -09r Mitric, A.
11(ista cierto 9 11- 'It, 1,11pi-rindible de San J.i -- y media de! iiclorCla
"Ye"a e is..' doaldo 'Arlas dc A irui.limes it efior Antonio Lago Segui: se iie, ".ad
lia acompaiiar e Seri en el hemiciclo del de fmamiati. maestro Rogelic '5 no"
rid. pa"o Un suave colchiin de m-11,s P.d,-,,. y Ve,emos de I.: M n6ndm
g el lerhon y el parg. .1 horno: -ucla., Niti-las I Dint Herninclex; vice. seror = Vocales: Ricardo River., Celestin.
plutto . di -. TRES RIO S hablo. mwoo dc flor sed.- P Ministerio de Ed Uemindn; secretariat de
g., lu No. 310. ha, ucadon
Mn, ,, I'. Perez, Flor Marina Alvarm 'Antonio
I., comprado an LA CASA FINE, irfiiih,d 'P"t' ','I Si'o.... du mrigo.: midencla, doctor Gloria Bceltrio,
que poco r4inero cuesta.
P.- -cr los; frij.1ea dfa 14 dc] a d d t6n te mij comunIU, an Is formal
un televisor perfecto, m.n.na, ml .s 'i. Is vice, doctors Maria Salvadors; secre- M6rquez, Eloisa Pedri5a. doctor Luik
1,U1 -.Itim cl.sito'. dcl Mini, seI, taric, ad, to d ... I, ,,Ilarl -do Timor, Juana Huar.
Por Sergio Actibul E CHINO clue buena pantall de Is to: $r 'iii'Lrite doctor Clodoaldo Arias; via e I Ro el Reo
2, ti: os lei, Andrea Velazquez, doe.
L tenI, ',',cto 'Mario A. del In.: s, Mom g.g. P'-'
r, abroso y blanco. como at RCA VItTO doctor drahita; secretario de relacioen'es ex: tas
rRr. d. m de aaas. doctor Mario C iri teriores. aehor Jost Rivera; vice, doc. lol Luis B-130 y Benito ChoY it,- clue Is una marcs, soberbia. a:
b,,- d, -b.- lc_ CHORIZOS "REGIO"
d la, w)e i.
in b-i plain
ii-q- 1. d.den.
H 11-och-: alATERVA
1lold.
iipitd..
F EL ENCANTO inaugural hoy su
Los ha credo para usted modern es(alera rodante
W nuavo servida, quo harg a6n mas el propio Santa Claus comoclas y grafas sus wisHas 'a *s1a Cass.
Ell, ENCANTO tiene el gusto de anunciar a su listing tl ida clientels que en I& ruaiiana de liny, a[ abrir III tends, comenzari a funciongr Is modern& escalera rodante 'A ESTINGHOUSE que acabamos de instalar par& facilitar a nuestros iitanirs el access a los Pi5og Segundo, Tercero y CUartO
F5 un nurvo Feri, irin que it Is par que shade un motive mils de orgullo a] progrrso de wiestra Capital bari atin nuis grates sus vigitas a ELANCANTO
ovaciones 4enicts
EFta modernlaima esealrra recoge todos los idelantos e inn ilr Ins 111timos tittripos, brindando al vigilante mixims comodidad, segurided Y rapidrz a) trafladirie de'un piso a otro. Junto a eFia cornorlidlid, el vimitwe tiene ademils lit de detenerse a on gusto rn rl pi6o qur (Ipsea,_ %er, Al ir de un piso a olro, loa departamentos, aiiivulo,, ), exhibirinnes instalados en cada plants.
Ln rwalrra Its sido hrriticrida ems M08na por el Padre Lobato en una "renlonin.
1 1. ENCANTO aproierlia e6ta oportunidad pars ftlicilar por an admirable v rficirrivia a Ins ingenierop v personal tc cnico de I& Compab In WV STINC[16L SE clur han lenido a -u cargo, dc-1111'ellandi) ron brillantei arifirlo, I.i iji lidavif;n de rija gran rqcairrm rodanir.
c
A
A
1,4
7
en qA'i dr td1flAl df Jfjd
d
C
4
cQ,n cc,
Ld M s Pr chcd mal)e'd 0'e "),Cidr SU lisId de
regalOS de! PdSCUdS CS 11 de CmQCZdr kdC, ndCSe
d 'i MISMa Cl CSPI ndldO reqdl,') de in est,do del Gdn Sdl6n . S,,,ta Cl,,j, prfii;enta en il
lindisimos MOdClOS C PICS,5-(,nje djSe a,,105
Pa 6 CIUC SU ClC9anC1,3 y U Ufn qUi;torCinen y I
rillen fn CQ65 PdSCU65 [0 C0,dd1,nCnte
inyitdda d vfrioS. 41
Sports 1ARK DE LA MARINA NOTICIAR10 I Figura.la bandera del Brasil en el Tempip-del
D En 1. c.lu.n. de Sec.- Pilar junto a /as ensehas de Hispanoamsefrien
kinatmas des. br.do ZARAGOZA Die 8 AP-DeIde dr, 1, ,, p.ua;encfex6,,
acostum they. it' Ii a L., dIAI bander.., de fl A,,ubFp.. Ii,.r1.1dT
ARICA Clasif icados Afio CXX Pig I Ina 17 WicietIrto del mares. ,p6b!ic sr,! lit,, iiieijcaiias. figu- R-idia de honor de In irgen del
III- a b drfiui 'n I Icniplo de PlIal
La Habana, Aliartes. 9 de Dicicnibre de 1912 Vile- di Pit., ('.,eh. de In a
Er, uu., i -,uuuh. I c6u- 1-1 C:ORUSA In
u. c a de LaI Madden. donde 91
R.. dl Er.W1, d--rdin III n,eeh. de 1. actual
Cercq de 100 000 Personas on el partido H ispanoargentino ..Ir_ ,, ee del 1upulo ha adquirido grain
rou'pan. I, 1.3 1010,131)(1
kj o., cifia nutica alcanuda dude Is
El gress artist. listerisielessal Hlp.-I p.Itart,, bl..,, uji 1. is r d 4. cullou de esie suevo culdvo. y
d. I I,- Dr.A.ROSATI -Irr.d. milhine. cle pesetas
an tF. -ins fie EsInifist 3'3'0 uo! diie e '
arge. I. El Wool. del equism Resurnen de las notic
Un Plato selpsithiso Par Is minima sonourcities
Do. h ... del particle, er. I.- Radio B.-Irl. E.peelal Par. DIARIO DE LA MARINA r.x'L&'cdxoeIon clentiflea del tr1ba CIRUJANO DENTISTA
parsente el aspect del grit. EIt.d,. Iino coutin Isdr.a ID. dicien.bri, is. E 1. -el
1. cle ha Iid. 1. -j.. rl im. Seliu-111 In It Nacianal de Racionali-emn
t;pico espaho/ Ch y .1
Mil de no, ej. '.utip I ii pre do,nT," !rsi!, n m-g-if"o-: esoa viejox son los magnificos Jg- A ,u juniin.ysi, e,,d,e..n .,If rur,- jet 1T"ila'hain. fuveyresento s Espa- Apartarnersto 96
,ban ,, 11 sr," EId,,. Epi,, or ': dog, pr,,,,dn.lin,, c.b-I. ei. In rI C 0 1 'Comite lnle,- M ONTERO
re cpone cle callos Wi'!' Rae-liels: air f.j priests I n _16. Cimsdif Toliforso A-9422
nmclelo de --,, .par be., par.
No b e aided- L' -1-P-la "t U C.r. ib'do de dichis 'ss.rJ1-d6""
eo cI.R,,,,, y "in" y c. I !.. d 1 el in I, h 'c " (EDIFICIO DE RADIO UNE) UrL labm o do la mejor
vacunaS propiamente di- Poch de,: la ILr. it ele- B.. p.bl d ci e I Pr ,, I LA CORURA. Di, 4S E I -Prr I --g. cl-mep ra 11 ti i ar, cohdad.
ch blaicel. Escudern. Fuerte,. Gain. In tiluto Social it u In I I, I'n
men fro r I I a ru de Is ssiui a Marl.'a de_ I npatiola en I nor p GALIANO I NEPTUNO
clas y calls cle So = I el equip. I, g, S_ PIe
03 morrow. patis des- sora. c'em to US enti... 1, d.I I., pe,'-d-f. -1. ru,-l cuu, feb-its me;or es SLIficlonts.
El ce-dr- y ).I uniIII-I cl, eI- n A a In
circle. todo clebiciannen- 1. d:"j' eh" no. Mendez incansable- I.b,, P-11,111. el. He 19,14 In
ue 8 :d,',o, 7u",, id. Is I- br,- on deniall
te Lusts u. :;uspen a extrenno 0g-1
pucado y condtruen, gido per 12 opinion jutenil que poio In p.r. 111 1. Iel-e- die F-im'.1 rIlas, I, cis doa guardarnria
do na also Pan I- espiru6n I.1h,.b.n on Ba5u. t nibardo. en Is defense. Po I rq
1:Pessifomnuy rice en ge- r",' y G-1-1- r. 1,, deliint-. po eIp.hol: Ii.ch.clu. Rm'*ni
...... gier -tal vez It mejor che too
Is que r sulta un Los .Re.jiru. Jinru I 'I I., d.a Bsusair.
!in&. e C ,, y
vnifi,.: Og.nd., I.mt
al mento d ele"ado a- 1 6-., rju,-6., Gul.6. Foe on ..delo de parti.do
Itis r rutrjtiv0,, 'M B.Y" MendV. Inf-tir. L-i- ]a net. de gun I- I a
1-clus". W11 L.It.u. EI b dentro de Is mixtena depe,
04 Ik 1 05 Lain 105 sim
-S., 1151re5l. Kite- I ., d fUg-11 I dul
Ano Wo, Is, si ims, iseficurit. itch...
ILA901ADO POU oicen I, art, .. Is matilistralf. del "Eitin'lor lu que fur el paiticlo: clon-ij [I. do orl"t",
MATADERO PROVINCIAL DE MERIDA e,P.f,.l f-'. ,, -np. a.;s'ujjo:
-Ien:jar milrutus dor-- Itgerlin He, e up. e. Billai nuI., !iiqus 1, ,q, n,;.,,., aLu:Ja11Ie1MIrll;i.EI",II 6
DISTRISUID04ES. a con- I., .,g-,rr, dur-,j'
,.q.e I pe.que 1. hl
I ,u de ,p.fo: d.r1i'd oximo
J. GALLARRETA Y CIA., S. A. ,, 1. 1.. IN1111ad" f III. on. ii eso
.I.C.otlts .13 1 115. H.SaNA. lE1,f 3917. see, III- de I- Jfee- :a ell PjIc1r1,7"Z.
de wa it 1, pe-,- p- raiII ;I.IJ6 clm duu, irrill,", ell., III 1,i plb-, IIfii sessuramente ILI N, a a ., 6 ... alv6
','.d ....... 'uns 11 adlisme. I pr ... p.,et.
.1 eu .. do as
An"ciese on @I DIARIO DE LA MARINA El juego ci--, --do y r. .1 A ivisteashristo de 51.drid
d, .11a alid.I,cl 1,, presupuesto que a se
I- "ger"I I dr'p"' 6- r"I'upos hadl per esle A Urusers-1. d, IN.
, ,.,I,n,,p,, ug.' dirtied. p. If I.a' mll Id orm ad o'Hose Com edia...
TrIssintens lot guipusucoan" en el
press P-- ju, r'
En 1. hut. ch, lor.. d, San
r tiiipends,1,1 badtian. 3c ILIA el ricztr ]a cod, .do I, d,.., erd,, I I I,, n 7thin ..... n I It, 1-1- Irl. h...y el Audro-iin hu-- 7
NIVIERA W AR, So As a ea
hatri irs jux.,d., B Gid-u, -pe-, de E m usica I Deportes 0 11
Rue I ...... ee H, 1""" P
prodiouI I-ne.s. Luchi., s;uJpuzce... I III
ii-TrI r-intes 'Igenamer(r cle ILL controurio. I.
SERVICIO HABANA-ESPAAA FrA to d ri 'I
-b d. it, -,Iuu- Ah"r, q- --ti. ,, re'ar ,, rl,
I.b,,, d- k, ,I ....... id- 1 u, 'elp. -hr, g,,..d,. (I-ence, d,'i, '
E. toplac tj-,3601161illco irsporci 1, In, *,- -- .... BX 115 U ("a bonds)
re.g. N. u". Pairiul- it. lesirlinam in-p-bl, rcpL,6. d,,,ond,
-udr, u, F" I''u, d, 1- We. "", al-, nirpm-5 hilmit con 7 furucion Be, 1, F, Puri", 11 'In. d, 5'. A toda hora, A aleance
4M o n te U lia" d", 1:, ""I" ',Z Ai T g, "I" do)
La primer, mairlirulad,, l.d-_ A pi.;.. $ .50 mon.a.k..
de su mano, en
I- LA Y:AFA!:A jd, ii amr ir (117, n-n P-1- I I su propia casa!
'e''. it, i_ d"
TOUS & ASTORQUI,,S. A. sen dia, en Cuba-,-ttn
Agtnl#. Gitnerales COM PARIA receptor de radio repreEdificio Lown '09 liabona Tolls.: A-6566 y W-7884 4 1 1, enta ]a mAs maratid1losa
TRASATLANTICA ESPANOLA fuente de informac16n y de en-,
tretenimiento. Los success del
Pr6xkmas enshrines parat all-nuto... las entretenlides y
Direclo do ITALIA y ESPARA a LA HABANA VERACRUZ (M6xico) emocionantes novelss, mo-'
Vapor "Marquis do Comillas" Dicietabre 16, 4f sica para tod03 103 gUll0 to3... los grades aconte2
t "y I C.9 INU1 SERVICIO AL NORTE Dr FRPARA RX 21 U (d. W assi cimientos delportivos...
(Via Now York) Ond cort. continues desdo 13's a
SUAL A NEW YORK, CORUIRX "-" M_ td1ni'l- a iclut multiplicided de
amito "ama Mm .4.,SANTANDER Asombroto d 21n. 5 41'1. servicios sestim a.-su
rROXINAM NALIVAS c6o'? fundoess. Pocins do 5".
Y BILBAO dipsicift ailrl6ie,
Vapor "JOHN LYKES" Vapor "Marquis do Comillas" Diciambre 24, A $5." po3eer un recep;Do Sevilla, Diclearthre 11 Do C6dix. Diclembro 12. parable uti- Ii tor de radfol
L1.9ni a Lo Hobassucs, Diciari 23. "Magallanes ........ Enero 17, liciad moderrARA IIIAS INYORMY.Fl: 0
SERVICIO AL KMITERRANE0 na de un receptor
LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY (VI. Coub".A.sidea) de radio justifica
LONJA 4".407. LA MA 1AANA TicLicrowo, M-49". A SAN JUAN (Puerto Rico), LA GUAYRA
0111" (Venezuela), TENERWE, CADIZ y clue cada miembro
grim""M BARCELONA de su familiar tenga
CANADA HABANA VERACRUZ --I uno; clue cada perso- PHILIPS
sxn%,lrio REGULAR DMSCTO DR CARGA M N "Virginia do Churruca" Enero 5, na en su casa pueda escuchar el programs de
40 %p Pam oi Wormsest sti predilecci6n cuando
GARCIA & DIAZ, LTDA. desee escucharlo." y InaLONIA DEL CO Aigpenisto Gonseraloss. da mAs fAcil! Un Radio
M 'S TUNAHO LM HERCIO Comirio Privados W-5650 0'
LA HABANA PHILIPSIde ]a mAs alta
l_!-47u1T i I 1,ri I Inl>ann sobre *I dics IS do Diclanibra a P!,mja
L 113,jn prices enroe parts VFRACRUZ, TAMPICO calidad cle fabricacift el
TAMPA Y CANADA.
q es MAS far oso del mundo--cues-ii
raoxn"s BALMA9 P a' uet a ta muy pocc, y puede scr adqui- vix M-U (tivis passion)
0 Espaha cons, riessohi, 20 y 25 M coniss... Qi ... quirido c6modamentel troll do tomo. Con-lones Per- intl___ - ___ __ ---1- 0 me exterior y tierra. 5 tubes cop
Ts7XAei 11 n"-a'. D ...... por eI corroo "Marquis do Comillas" lHaga que su hogar ofrezca ese. Imueleero. Bocin. d, 5".
M F-\ -OMlENDAS DE VRrERES Y ROPX USADA. $75.80 (it-taido)
,. ins BAPCOS ACEPTAN CARGA Y PASAJEROS PARA live, a tod03 103 $11YOS! lEscoja A phiscis: $5M anatessiankWAII-0, PUFRIOS DEL GOLrO DE LOS ESTADOS UNIPOS Envion por av16n do assidicinoss. atrac
Y CANADA. SERVICIO GAR&NTIZADO hoy misinct un Radio PHILIPS para
Pids Infortan" as
SWEDISH AMERICAN LINE COMENCLU GARCM & D= 3. A. cada habitac16n de stricasal,
rMMUCO CAV110 Agnevas Gas" EXPRESS AMERICA-EUROP
11" PXDR0 16 T.Wases: A.TM 7 A44114 LA R"AP(A Avenida do] Puserio 106 A-3264 LA HABANA i
r
Celebr6 toda Esl)afia _4
COMPARIA HAMBURGUESA AMERICANA In isestividall de IS
Y Purisima (:oncrI)ci6n
LLOYD NORTE ALEMAN MADRID, diclembir, A IAP) En I.do Earn. so him*-Irlh,.Id Imy ;Lto. re Igicans, con n ...... d, 1.
Services r6pido do bacon do cargo y ponailercus entries iNichui de 1. Pink-, Concrpuju
de 1. VIrgsm Meet. F,,-, 1,1 13 11it. San Francisco It G, If, NlaIf 'Id. ae ofIcI6 uns
HAMBURGO y BREMEN (Alemania), AMBERES (Bilgica) rut do 1. L I
Fr ... *. rings
LA HABANA. de unne'!....
im, Is ceremnni qu, Ib, 25aAff "M frente" on, rkppr i
hem- do 1. Pivil-m
Pr6litimas sallclas do Europa: Eyehole.
socmuer,ei. -6 1,- i-,liu.
Do Harnbuirgo Do Bremen Do Amber" do. III fur,,- tibl-,
Patticulares. Se -de- "..,
candidacies; d, rveg Cy, Ax 414 A (rearris Wind")
M/V "Rheinstein" (NDL) ....... Dic. 6 Dic. 4 Dic. 10 p. X.. tir.dici al."In"";, ..q'uiu..'1 Cor, -samh. 25 y 30 M. C-.
-11 made., on d, f ...... d.d 4% trod ontinuo dc tonts. C,30eli6a
I *i_*1 a ft A a or I so son...
Pigins 18 Sports DIAR10 DE, 1A MARINX.-Martil 9 de DiciewlIlre Ae 1952 Sports cXX
DUKE M ERKELL LANZARA ESTA NOCRE CONTRA LOS. LEONES DEL HABANA
P
El DIAR10 en los Deportes Lou Klein es f elicitado Por Mike Con letra-.de Julio Moreno y musical de Lou Kleing
flrci n "derrottlit a los Alacranes once por cero
Noticiario del martes.
El tremendisime, Jil ponch6 a 9 y no peTmW6 que nache llell tercera, acredit!ndose 3u terin conectli 2 homers
tor juez... 2
it "No le Itaga caso, ser
cera lechada del al y la Segundo soljre los AzuIes. Lou Kle
bits, impubando 4 carreras. Esta noche volveriin a encontrarse Jos eternos rivals, Scora
Por Eladio Secades
Con camprender Is ponildlidad its
El base bill. deports prectleado par Por RENE MOUKA hh.bCrlo evitado con un boato Intenb soon, time l6ficausente qua a. of
fa as culture fran. sorprendente de la mayor recaudaci6n registrada ter stueto a am naturals vatill xime cuando esizu" It
-a En tan conaheruess daZ esm de Lou Kleirt clonal. me
ces u, Soliclor ha en Ins Wtimos cince, aftos on ese local El equips, u, an uo 0,,que an el reispondj. bitter .1 rurdo All
de andado on sicte cle foot-ball de High-School de Oklahoma tiene V 11. Moreno I g=e= de campaft catenett6 sets
mil d6lares al depuesto Rev cuatro atletas cle apellido Mantle. Toclos son farl at Almond Dispel is '. b tan Ild ilea iniclaron of quintL Can
= el cionaingo y pa
lots Airill to in- jvj6 par tieflis d dc hit" =lort, point H6ctw bat
Fa uk do Egipto. Durante liars del jardincto esticlia de los Yankees. fliglerfint tow derrotas sucasainus, spa. loss share part recuperar el trono doble-il Luella ell of BeCxtO con
reclendo en eaceing coma marsirilloso 2,ue estallas compartiendo cou Orestes lafflamn., ,in
la I eolucion clue lo all del Rocky Graziano, ex campion mundial de box t do
eo' domador its IeCnes,'el norteamericau 9 Jaco' C an PJMI
no, desapareervion ]as pienclas do vestir 3, is, esta mrnrando und laberna a la Ciudad de Mia 7 l o h a none deal one- roller a
Irvas to la quo est.ba h-pidada on I rill A plopostro do Giaziana Carmine Val Ed Ronbuok._ Ent Bu anterior I do dr.'._1Ur: odein"M rdos 'It, ory Y!6 afthompson centi in
here I Shephiaid en El Cairo. Dice clia que coa l- quo estuvo al boide do la muerte a consecuenci. ts a Is de ayer, Roebuck lasibis antes de conectar i am M pilato Bobby Brglil huda
do los golpes que le(ibio in una pelea con aclutil, t, queada a ]an Rojas y so habla dia- Be haldi flevado Is cloble valla pqr colocado a Compiles ein of line-up
do 'a quo Su Majestad no puccle petinariecer irl tinguldo aderl mine bateadar. ea- is cuaten milli, saliendo a foul Is pus reemir olnee zur as, cansideIcientrEa la tragedia sufrida per una majer humil- ha cluedado on tan deplotables condicioncs, clue calierando of atsuitte dt all oonjunto_ be, par pocca ples, a comecuencia condo que esto afectarfa a Moreno,
(if n !a actualidad existen on F-itado, Unities a. Ve do un ojo % suit e lat gas crisis de amnesia ... L. filters tuvo air& violentin mutus. dellintenso ldre reinante del mnter pera no consul su objetivo. lines
7 -Ia enes, do television y funcionan on ese pais Recuordan a George Fallon, infielder que jugii c16nuTk V.0u:!1r. _' pace ILI left cuaLro cle Ins dincil surdas fallarot)
10of Roca In- orna
'16 1.
Chas do.p.h do a Dcesdr
aints on"'one' de.dapa Tun- en,,Cuba? 'Desputis cle 17 antis de sei vicicis so he I inse ell los prlmeras momentra; s, de lograr un auto hit ell I& I da
pratas recepteres b
to rado d I deported, pat a trabajar en las officials mentte, iu En di6 a to.
loon Pa I ban a tado el sislenou cle ritar obuck no raw Carl of Habana le
tremendo on Ins tres primercas Capt. trabo, Is else dedRoe &as onals re due, pueo d.pu& I do.
clients utufaclones.- M esc6n Inicial recho Roebuck y .1 or Agapit. auto-o'lle, on Ins -prot-lon public- EI de unat Casa importadora on Puerto Rica Bajo tuloa y Moreno reverden:16 am lame de C-tigu &
'ot nrl Fernandez Aluanda. nuevo Director de cf sello do )a "Filinex" linfaci to At gentina harill urin Ins, blanquessiodo at evem go tradi; In colgil con of troplezzi de don team- Maym, Cortland an oil cabins of
clonal Pairs projacanclonar 91 Habon" ferenclas Y en of negundo Inning le derecho Roque ContreraB,
Depoill ticire opoituradad de haeuric un glan nueva version do la pelicula "La Procliga". De esta quien Is
obra so cuenta '*quo fl film.d. on la Ropfiblica no 1"Ideme, 4xito de on" par Con" hicievion Is carrem do I& quimela hiclexon due mks en of Optima par
beneficlo at jai alai amateur on nuestra patria: qua 1. consolildis comin fider ale' mozcItindolle on tubey de Formental hits de Usher y Klein, un infield not
t lots
Iontodivadr, quo se crucen apu Islas ell cf campeona- Argentina par ll Duarte y are .1 Cassese Cite J le free Juelloo de 'an -do del riMi;nter C 1hete do Pirrmental .1 il Las
-,las d to" E.I. debe rounirsic von cl prurclenic Peron, 6ste mand6 quemar todn rmgu sencillas de Rand 7 an tres, negociadu en el octavo,
dorre- halluon & Tony Njipo
Cecil on All6trea; Univeevitaria poia tomar las copies para quenunca pudicra exhibirse" Moreno. sibilidid del rally 4ued6 tunes cuan 1. en el men
agresdmo de que fui cajole Defeat ban adquirido 21 solunacional quo hall plertad. de do hub. frInte-out on, tercera sabre tioullo... Rand f4 a egunds, par anal
.C.rldo,, on lama & Is Los Tigres; de clarion &I Almenclselle of dia data do el toque de sacrificlo de Marenottro de Willy Miranda, y destruds quo
Cf one,' do Oct. del Veducla Tennis, Carlos Garcia pelotero negre, Do,, Hask.., El afi. p..ado gal novienabre. gulando on squeffa pereclondo luego Jorgensen an pa a- PbUlJp y Moreno dejazon of Inning
Ordefiez Han llg.do un enteradkoment., t,.s 20 y p'l 10 on 1. Liga do Texas. Es pitcher Ellin treas Per core con urs, facna do vall at cuadro y Usher en roller a on punto de mile, Jgenserill
lal PoIrmica. Ins directors de la Metro i cf der-ho La at,,, -,hv ctuvo on of palco do s6la tres hits, logr6 all mercer 611l Hktor.. Aquello sin embargo fu& ubey Impulatia a a nitactor Marict Lanza En abril este volvera a fit- la prensa del Sladeurt) dc it Hab ana of jinete de po "a via quodando coma lideir una, tregua Klein abr16 of forcer raletC6 par of canals corto y par terabsolute en tan important departa- inning con Ins des Joracines de mat. cue, von Willy t,V ia
-Spii till. quicri esta tratando do .0 Z= oo
mu, pore antc, dindrii.que sufrir un eRstigo p- 17 aftos Tony Do I in to Ayer jlermItI6 sets bits Tons, el do foul y of bueno, logrado Is anotacf6n de
J mes H. Shears, de 41 anos -sta tuv frecuentes problems &I coul out all crivions sucesivon Un fly do evitic
Fu actitud robe c romper cf record do :188 It unfes on un ano, e 0 rlz, el tricialista Kellett. que
do vdad, ornpleado de los ferrocarrilm dr Drnvei. blecide par Jer Culnile, % Willie Shoemaker ... der cuatro boletos, Peru & trueQue de de Amor6s marc6 of primer out, pero habfR recogido In bola, devolviii a
can$ concession. Io&1 nuv, victialas un Uro Carlo do Willy Miranda soborlhome y tairl In him deav[Ldo, ha sda condcrado a sescrit. dias do pn. ion por Fred Asiatic waha (I,, lunifflir cjnruenta y iron Eats nations me roll tin veces oyer. Low Klein connect des Jorrana, par Is via de tan a kes y no perml- un roller de Bert Bass fut! seguidoffacilltandO El arribil a segunds del
.,.d idarsc a un azolgo Cuando to love arias do colad' 1,- t 1, 1 ...... gaf., do Hollywood I adernis do pollard dos hit., paln, butionleu castle cureras y aricalsezar cf tl6 quo rindin anclase, on It antesI&
a 'd l)."qu, a. I. I itims part,,,. to concedett tilwha il,,p,,itanim al romance de I stiolue do jai Leonex sabre I Almoridareil on el serundu t drangular do Dick Rand ato:d quien
d,,I., fi, it urns do In a petar do que ell dos ocasionez turn 7 .artcM villas del left Con r Inallaribrica de
unA nf dad incurable quir r Ir ah-- In Lana T,,,n,, vI [,-- nivxicano Luis Solana Jornada an of Nuevo Stadium. ult rival on Begunds sin cuts, to que capricholut councidencia, facto Klein Lou Klein, de lines at left
vir'un sparturn nto on el diL!Ilia pi- on,,, Ple, r, L, Par,,. ,ol, de Quell action do ofrece una, Idea grAlica. do on lmp.- coma Rand contaboul entre aus victi. La salvacitin de Is horill azu] me
to sicl6n on Ins momentoa difieil.-. mm a Roebuck en atio do Ins Jomu- dibujd on el harleartle par segunds dos d, u r '.1-on.r. I pt-ohl"I'm se, part,, a to, 7" ll,, radr S, I -onto. of painful in ruts, Ban nes. y. que Rand foul aspire a vez ell of novena.., Full! cuando Colem"I'llien do n roq.,no foir'l"la It,, le- ro I.q.d 1-, 4:1 hpl, Mlttihah' 'Isl lPor octara vez en el cam peona campaherce bomb-deatrau a on& rO lot primers puestos del depar-Iman dl6itua machucion delanto del
f-- qu, Is .... tad wolt'g-b. i -h, pit hers con doce hits, entr 0 ed
htlxn.d, l viinlh.tv. llcf; irls I 'C's lu ; ca-le, p.reell.d. ah ru Can ciatro, p sin y oreno, que, to recog16 en
I,,, o.d. ,g "no, 'do go I set. if a,,s P 11 31(trituill veitl al Cienfuegos I-' Oatterrmnar posicl6n lncomod&, tzo mi
T'"s -"7 to I I"' 1.1l" so Inclulteron tres home runs d n Be, hRber... Roebuck pud I a pri.
1 Ulu ropeorst or I ", Fn Ll,(f N, Yo k En "n., ol,"t.. henefiv. volifl-da cf Inning, &I aceptar c or el If-, mers provocando que of bateador an'It I.. n tacen de Yiqui. Un acractillo de Chi- noura baJo y 5611do do Phillips pCio:c! e on wgunda Del Mile vid
Pon Co, -l.n r ... 9,,nd. In, loofias do air,[.,. vn rl Wahbo I A,(.,, 1., .1, Ni- )',-I it so sAc6 a opcio ,, C"bre-ji:.1 left lmpuIB6 Ins- no sa116 a 1-tatur on of siguierite C., em
1111:11- loo. o."a Ir) ImA carrBidetA antilil tin pa, dr J!IILlrII' d' h-ro 1--de par lodes log Un sonBacional rrlrvn de Thomas Fine on Ins pristrimerias del fire- I no Courclendo nue- En In mitad final del tervero ell Carols en fly a Edmundo Amortia,,a -wn Iv ., -Is les ex unpemica qic vas bajas at morir Slivio on roller Almenclares him all image MM itn.lc6mo tras un boletu a KCllert. .6
,a Colljrl h. I- in.do 1. file,.. aoll ...... I. ,it .... 6o 1. go Aselt In viclorin pars Mike Fornielles. El Marianna dta- at richer y forzar Guerra an segun- partante, combinando un tubey Ge I ponchaban sin drarle at dltimo atrlk4
Pro- S, list. de. in. pelil-iflit ,, o).. rl,,,In 111"s En I --p ....... to flannel. par at. co descle temprann y on adicitin In defense surefin estuvo mal it% dcsyu6s quo Wilson fuli paseo do- Hictor y un boloto a Miranda... Re. Hector Rodriguet, y Willy Mirandano Prol-cr violation muj*rt -u:, a,;,i-, 17 )onrotirs inenos Ifla- arroverfe... caper-do ]a utRbilidad, el tremen., EsLa noche vuclven a entrentarse
if it, I so 4. El unier, smagel verin del Cienfue- djnimn jiqul ponchili Can aide t-1clabanally Almend-res. Par Ins Rojas
TtIGIlR(;SAI.lZNTX 111111111rorl Mile Ill. Por MISTER X gos vino con dos outs ell ell octavo, luilavolentos a Roebuck y con ctrostell Be alado Bob Zexander, Aunquid
iIf -rl Pa., C..I.I. tioncill.. IrB a Jacobs, cerrando Con roller do It diers. nor, de somerda Con at anun.
loinal rern larvrv un 11.1rialorm, It 1.11"I'taills Allimins IrruilMien I, M-we piden picrtirccimrt Un -vIrnt, p,10 g do NI I as For., pase eI C.-t. do C C 111. Montemayor y Wilson y Cisco Cartaxis a ]an manos do Jor- clo de Mike Gonzill que ell foliate.
_1 If d, -,br1.fjuvt. Ella noun. .1 Irmidn I, j'a'a Manuel Epindola, -toicit, que 011.1-n estil 1 111, rhoo,", Fuo,, "o, el I',. gu. p., lotlet'rit'. I'Cz y uI producer Cron Lransferencis a Sierra... Con dos ge on... P are hacerle mile ficil cf der luese Adrian Zabl terderift on
r.". in "" as
11 ldod. KI .. d.h.nd, n varolto de una (wgo o implorR In caridild jiir rnas Cullen de Dloff"... w ,.,a fen-a its cv, hit, Ba.. tin 11 1 liumbere For- c rrerai anotailm, y 10, Anguilla r,. in, sus compatforce In sal consideraci6n of offense do Burden del
Itero Jr0nics y tin I co rinic. lat to, El irJo director de (irijursta Vicente Lhpez )race 4 a, r-claton let, Iiatdvlpa,accr ci ti,61 bit Par Zaninnil Fine entr6 a relevar c in no. layor. earn. line-up LM1_. Paz at Almend, Instill
A 1-diccimnes astil on lit, program. do tel -I-lt.nt, ste"unaludebric m, ,tolfutod. par. Cl reveno prolml in Urania po "_ binando un pose al Al y el Begun- seftlada Duke Markell, quient blan.
-a 11 y on a to do home de Lou Klein. que clevalia que6 LI Cienfuegos en su debut- Bi
Ili, 11-go ru.hpairl hro. pm % iml6a. El intin din le rogil a una muchuchn: "DIX.- In 11, ties Is-Ioe It's 'i"'n.s1loniflot riza q", lit. chando a Pablo arcia. a Humber.,
I- No h.V, 1".. tjor pmmoi, lofi.o ,,, rI It. y ri Ins. in oil n-tramite". Le ac.fiorltA del it oil I I ........ tuno cf. 1. lll or., permition- FornAnder y at emorgente Walter M I total de lit camial a ag FAte listrulan Alexander Contra Merkel ee
io" ir pieguatcl of via neccaurto (Il dijese tambillin 11, l tr1r, a dolbl, ofre, da "yer !'I. gio, I l, "l I., ba. ryn tiara cerrar en forma Impresio- bRmbin&zo to pcg6 con des outs ) tuin fronts a frente dos hombres
,, 0 Nla-- Stialiurn. Ion Tigcs. ll,., so In pr,-hl y fact I Itilod. 1. an.- late... 1, tnlelxl delsocupads, detal quo que debutarno dando lechada.
VI u ahorrarnas ho, rel voc, I
ho.d. .1 l o-i,,
Ill list,, I- Ie 'ce, y Y. ". Vey a dv 1. 1".
.,A J ,:%o Lot vdp- IfINTORIll "El Diu do )an Duman" g ....... r,-" h fl ....... I'll- of
it, 11- 4-1a It, 1.. .1- fit,, 1-truldn rn el base ball Vor Robert Lee lied hg- v. o y
I:- I-oc.1vol, d, lo, C.-,.fita, dr, San Luis, it I:,o ..i s allurio, It, It"t I
Doon, Taylor v. I m- ll vlllv il" Pol Co.-- -ta" e
lol dr, M I" Bring"
oI fait it,
Flu-a, Arrolubl. d.-I Tio I dv,,so_, lol'.
.1, (11'. 1 1-1-a ra it.) I, ho Ill-o q- Sal,. .1i -I, antot -:I el jorvito nbtkivo flor sr'. vItitoo, d,
. .......... 1. Itela. dl Iliam) her t r oidrlila, v 6"Co vstella. n I 11o "'t
- 10on ,, hill I n -o, it, agol I ito y el "Iloto t. ,
.it.,. pol ..1. el dc of, a fl.ria. 1,, 'n'tad de 0'o-a al"lo If I
o o I:" r r-loril III, ..onedme, to ..I- Is concern Is direwel6n let utista que con- Inclitodo or Trioniss Fine, quirn 1,,
.1, 1912 to, 0.m. Ott., 11,11"I'm lverioll'i el lilliqllik 4uc usu P"Irtz VaIrlins ... Los a in-ro'- blo .0
fie ..... ........ v ..I, I I 11,11111to y can. fit. i-strollas del vine y lam jockeys son Ins inoilaivs a Noble ran ter,
dena"d.l. a till palilrn.;lI
qi r nianstlerl qur ancrificarse a In hot a de hon- _I),;:icwn on r I Inning failLoVile It 1. 1 i or. in so a I mesa Mickey Show, que fu6 slial ring- es hoinbic. quo se le enfro
11"Is"ll. Ifolnles sr[A manager y Julludor partrwr do Max Schnialing. oilers ca policia ell a] lot(
Mioniru, ol Mariana. d..,I,( It, d,
let .I ,.,Ik- .1, 1. Asnoarl6n Alacirl"es. purrio do Brooklyn. . Xn el afic, 1941 don J054 btlen pactimill cf Cienjuegot, to: roo, 46 A M & M a ff
C"I"pho 34 An. I, 'd.d Chri. Dundee, fire- Urroterl, suerdoto do Tolosa, catuvo a punto do touts deumparado oil o5v aspect,,
4' Illoloi 0, MIAIIII. till m, Il a prefiellLar on rI enloquecor do In Impresi6n que le produJo cf haber call el gravante de varial, brcch,on su defense, quo tambliln hicieron'
Auditoritan %tax lielva ell a hair. (to dos pulti. malsdo a tin amigo do no ptlotam, mlentras juga. ail duIQ 1. f ... n de us I.nz.o.
hil Co rrl 6 '1 1 irliff. on of iesult.do ban un partido a pain. reo... En total tralinjuron cuatro pa
.her. ckriando con lit donors 11
crioII6 Vicente Lopez, a quien le T R E S C
brindu 1. prtumd.d C.In. E P A S
S e r: aprobada cluirc, ieniend. on cuent. ,I ia
an,, re!', a.,;IoEnI i Ili,,
de or rr. v ,
p-er iroong, dol de ptIll"Ill
otra re(Tillacik P IZ A .o r, to cernpl ... d. C.
n. vilr.c.il y tore, ]it, bit,,, ij,.
ru- Yl I ....... slano
y V ,, 6 ... Par
1"al., lo"a an p-ibilid-I do d ell Lo do
. M'n.s. y. ull fly dt .]it,
(il)traci till Ill Lxtran par fir I B-0 .1 C'mo, f-hu I
d, Yiq.i At I.-sic.ir a Chrrultl,,
m.r -wA 2 Aiins ell I Cquil-to Cabrera, cudiando los Angults, Hill,
lier- lbern. I o ... to Alfred. Ito.,
C p lidva!i
flat. nezVn, l hlICr..,a
.11,11.1 lot 11, 'Illt ol- trin rA I archer S 1%01 G1
cla parociil tclf.c- ]a ibij
lots on tre sf, 11, 1, Ito billlo ;I
1 Wilson o,.,,d. 1. ar-. do TlNi, 1,
e,,q. rucictro'. fie sr- 4.
chat I,.,
lbwn F rem,
el l,.ci,r. lirnei-6 ri'lim-, 'par
do MrAr.. par ter-tra, tuboy d, .1
do MARIANAO HABANA Batua, at right. Center. un V,,.C nt,ptr I,~ doo-ollroot I It 0 A. E. v. r It. 0 A. Ill colo-I Ch Wife C.b,,.,,, y I,, I,J a r g ,, ItIn. 2b I I 1 6 0 livid Nit rub. onAtt."p-l- WIl
Ilor. Mi to, 1,
Udlol. C 1 2 It I pco-. 125 dv 1. I"ol "do'
11a sse. cf .5 3 4 1 11 0 GICrr-roG1c.1r.J6 -1 te-foot ill-l
("do,", 1. 4 0 1 2 0 0 Pilb on 1 1,
or-I d. 1 14
2 1 b. I a it Ill cors"on
11 o rrreol. lir It 2 l.,%,vIlv,Crvino'un error. FIle rtri!,
d :--vn y W. W 4 1 0 0 0
G, errs r I, R. "it, c 5 2 2 10
f : do "t, 0 Z,...r do
!"I rid, Forojele., 1, "Ill 's 121 a tin it
oll, in, Fine. P o 1, 11 1 0 6 M.- l.': p . 4 1 1 n I rolls, Cob Un hit clot v,(
."'o j I.. Ill bricto I. Bill Wilson Ile.I.,. lay
40 11 12 27 10 1, otalindillia, y per fly de Gt c 'a ol
Tol U It 11 27 11 0 TOTALES
I IENFt frill" ALMENDAIL! S1 I F eLiv;i:Cr annt6 Cbiquitin. Ell ral l,
V. . 0. A. .. do clic inning Cf Mel
2. 3 Jacobs, 2b 4 0 -2 0 L alltii(5 con vez par hits do Sterrs y
4 1 4 l u C-1-p-it. It 4 r 1 0 0 Noble, tin nfle d out de Pablo Giris t, 11, 0 S ith, Ct 4 0 (1 1 0 Cia y otro del emergent Clue Diu.
I r
1, do, I it Ili., -'ripi'ljoi. Par. I R Wilialn. 3, 11 are Coleman 1-1 . . 4 () 2 n 0 ni que empunalia par Zimmer_ No
In cu'y Tho- vib,. :1 it 1 -1 0 a 1%za, e, or- do .......
no ;;a Scrix. I se
.1 0 1 0 0 d C. .1 e.t. I Maable,,.,. .. I ,,;,,n
G I Rod'ifeciez, 3 an agreltzi dos, tambl6o con la
.S I I -f-I-nd. cliche nomp" Z o'. s. 1, 1, 1 1, Miranda a of n-lul del --g.
it __ rurcitill n.... ""m 0 0 2 fi Estas fueran a ex ensas dr Chico
Is, G ,nd p'"Ims"" it he V L6pez It I, I, Roebuck. p. I r 0 r 1 0 1 Morillas .. Un one tin do Y iqui fie.
Z.v lbdo' la, 0 0 0
be d 1. di, "y o 0 0 lball . 1 0 a 0 Csouza d16 Is voz do alarona y a] to.
Bull to Cori 0 0 s.a.r.13andridge y tirar real N,,ble a
I I Orr P 0 0 0 nit &. qriod.r.. I., do. il-r., Vo
Fer, d- I,, Ili, 1 0 0 0 0 0,
a hai na-M m I ri d M." ll-, P . I n N I a V
ENUT. I'
1 0 0 1
I'l .... a.' I' (I I, l 0 11 Nueva ClIrtelera fie
r-u.seal.,l par. -is is rd. 11 1 OT A I, ES 0 6 27 1 profesiopaleff; ell Cd ..CR
1- par%. 31 .
14 1 1, .7 13 Arol par en!r,
Pill P IITIDO I-lo- Ariet.H.. fill. oi- -,s, Hati.n. 1113.200t0- :1 Pinar del Rio
"."Col. Allolelld-1 000-000-000-,a,,,,, I I I-, s cl- rigo. ell Is r.l.A.,,b- it, I col.d 13 K lc Ill 1 4. R of 2, Jw;,l 1. Jor- lit Es Ill do Pcnio il-I 11'.
PRIMFI l : INI?l ..... ...... I a """' I olo;' 'fol: 'It' 2 n-1110 rl tin prograrron de 1,-- firl",
it v its: F.o.- nial. ll.di 1 6 1. ........ Is:
con, 1. 1.11.
nu'.1 IA", At. I biisr
I_ I-) gucz. J.rgvn,;Cn. S;.,rlIcc 11-11 -It)- Is- do, do as ... C. .- star boo,,,
-n ra En Cl orobatt,A),irlocipal vnfr- Cosa%
S EG N A FIT* 60 .l B :-Ic llt Ir-1111 11,11"t-I N." -1111, it-, chadas: I Fill on, 0
And!.] Ifl-r-, -ll col D.nd, Idge 1)"Id'. "k., (:a"I'" I. muble play.: 11- : Phil 'Ps Russ, martin Orlando eyes. %encedor de
L),o',J.at 1,_.. m,.1.1-orison Philliv laroo.l an Lots M., I
-oII &
Afio CXX Sports DIAI 10 DE LA MARINA.-Martes, 9 fle Didernbre de 1952 Sports pfig4rgia -.9
VENCIENDO A LOS MARISTAS', GANO BELEN EL CAMPEONATO DE BASKET:
Events Para boy iGano el "Boca", VeMn obtuvo el torneo superando'.4- RaO Nrez VS.
a los Maristas Por un solo Punto ':
BASE BALL: al "Scyca" 2xO P I Z Johnny Saxton
_Jacgo de In Liga Cubans.
hti Nuc Lo nuevos campeones necesitaron de un tierripat eXtra Para, VenCel
, ,,..,--H.bam," v "Alinencomer= a las nueve do Con cl estreno de sus flarclantes a Ins viborefios QUe pelCaron valienterriente. Ouni Fer- El bout so eircenificii Ill'Virmes
In noolue.
--J go do Asociacion. on- carnisetas, vencieron en el h5t nindez y xPoIiIIa)> Leicano anotaron 9 vecCs. Cornentarios on Cl Garden. Chuck Davey
tur .!.y
re '*Cuba Regis". on el bol de ]a Liga Intercolegiall, pelearii contra Fritzie Pruden.
stadium Tropic comeri ?or o(DRIBLING*
d.&.s tres do I Welt. NELYORK, die. 8. IUP).-Dm la
JAI A 1: Ayer hubo Milml infantile y A] ft. oijeci dcidid. ol rA.pran.-j1jgr ,.C.mb" "'e' I,
inc, irl! on clParque Marti, V '. to M. rWV.'!v1:1NdCc1C inim. ol Cub... Raul Pi.
ru 6" dlu on do In Lilts In do bsskCi b.11 colonist of n do 1. ri, ic-gilerse Kid C-tella. clid .n Can tomporada despu6s do dos Pay I base
b.n M. ;o. par- 11,01, L, A.Co.le".1 "'mame to to D I 11 auricles I-. acabar of juego hu- tinmaran part' on pleas de boxeci
tides y dos quinielan, C.M Y JUvenil de Mittel comer.tron cl, list. ser- e1naslin, Estsdoa UnflI --tivid-cle. oi do. C. Uell "a, ., n ,mt.r states. El jueg. it- un foul cloble sabre Pedro Cam. as
W I," d, a in e. PIGS. p Col:glo de Belin y Ins I Pa. que se falld, an access oportunid Iva
on J.1 Al.i_ a que habian de electuar Ico H rrrul 'e Ili, III P 6cz sr. rnfrentarA el vierrici, In
-En Cl nt6n ,, "",re. Marinas h 11 rate Que 'I:rlo
111nerrence, del Centro de Orle an r11 as fell
I of g. n, ti Ci 6 on ol ,end. pric.d. I, a u ot. c.logial. .1no un v, Madi.son Squajrt, Garden. 21 welter
Ins a he y media do 1. a- 10fanti1l.tirculron nd; hnsta 11 final. q.C ]as jc.ui I1J% I ty, 1,r e I., ncrvl.a acostute- nrut ohn It y Saxton, que
.. r. ., I gi ngiu
Che..' dos pii y dos c u= to 1-1 asna, P r un act. Pu do C1111,11 I 1:rri triuntos on otras tontax pe.
coll into. Co.. s.
Bc 6 n nuevo o s 111.rien ni,, III feslonal
cluini 6n col.gll Des- lis
P'Ola 0, 1 c, it C I a uino's Pa' .i onto K I I la le Precoderil can Una
E In as of lutI. jrAb into acerlar P r'i 1 Ita
J = Marti -,,.-. Campe to do Base Ball Profesional 1952-1953 -nos CaPe Rollin viri ganar. Icndo Is 'r
]a atenci6n que para cat, doporle oil., sabre In, 0 ; rl marines on Miami Beach, Floh list dclada oPortunidad. lea vine averltercera vict p
- tniclo el Director do g Par. Clanpil-clum espiel.1 pars, .1 DIARIO DR LA MARINA 1; Ide. dCsI de un Hemp extWHermaros lori. do l da.'crm tin Glt-n Flanagan.
En brilliant juego line. of senior Julio FernAndez Cora-, In A-vitts. qu. Imn aid. Amlios encuentros serin a diez
.,do. Per Flea del Castilla. Hanga diclembre I inclusive. ft t rite a [on Maristas. que ucharon, ditinamente clando una vorciadera de- --diii.
F-1 gracias a i quo el flitbol. par, I,, r aramente. antes de eace vencidas. i mostracum dsnt,,.,Il, y v,..,ng1i Purde ser is Cri in.
empatarort a dos el truner. v- Client apayo ofirbil.i ESTADO DE LOS CLUBS ArnIo, colegicis jugaron horrores i clue dos d as i Iiin t-bante en los Estacins: Uniclos Cie.
_rri o In picarra-ert vgri2s Corti La Salle. en un JueJ10 qUe iamb scm.na rs u.sib
. Z re-116 reiiii,161ma.
futbolistas on cicinesi e32 nU- I a -to, de ven', 1. protad. to qu. seds, I.
Huracan v Sta. Fe Us H. A. At. C. G. P. Ave. Dif H. Id. 1. ni&rcolcs en Cleveland, a ex
me osag y infantile que olmonvuelve; terecra victoria Andril, Purrific aunitue no I pounds. etur, el we ter Chuck Davey,
viciades atlctiC.s a, 1. Prao- cut de BC16n sabre los Her.: anota -icm de atra, voces. fu6 no, de uai- al igttitl q.e Slt.tom an h.
it" dol futbal. h. de sent 1"' '_ I NA 6 6 7 19 1 111 maim Nlarislas. unnue est. vez par lus cau.santo director cle cAto x1to c dn ningunenct;entro-profesion
BOGOTA. dictorri 0 d,.da do.poder contar. en HABk R "1 6 Can,.. dram.6, do h.Ccre no- del Bolen. qUe IQ h2ce d.cric F to P den. J11
,AP-- Eli lua.rgi ALM NDA ES 4 14 4.1.1 pare or comr,
C n ci tan propiado. on MARIANAO tiempo ndk tons[. que: cimmeon collegial. quitfindo c it
=ufpai argentine Hur.c.. ol 7 6 11
centric 8 15 U an C if In
biano Santa Fpa a d.s. deride dispose cle %estuaries. dU-1CIENFUEGOS 2 12 21 364 9 1 '1 el into FnrI,, dre, el peso complete noir,
- norm no Cand or College. Que le ur6 un
debris comodidades ei blan quedado i,,in,, Harry M.tthe-,,sh enrl rlrncr termum ,b'..das on el carldin 51). a nt
14 ra 'I" le.-I : '" IC-P c. Ante, cl l W rf. del Candlei A I C-Pron heavy
on- derres1r. ri a,.. las tlot" do Boi "r a del
a In. jugadoires. R ... !,
p1gralontaudo seen cn Tarn bi6n nuestru annice, d to 18 21 63 tadi on esgui isn ol Hill. Pat ties an.. np-._B1,IaniC.. J.hinmy__
do -1 PIllocrua. do Cl Cali 14 63 htT ims El on h Csppy Carron'I to. LOS PRI ROS LANZADORES ni'd c. yy "Pinlilla" Lexcano',.n. chirgidi In, a'
-tructor do cle cluabl- unto h. INIE a." F r. m" it nI h.stool. a ulld-b ,ta gaii -naCVc Lanastas par cabeei clue condo quo el Bolin a Impusiors, en Pierrr Langlois venciiiii
Vi Ran abria cl m.ri or 2'
catorce minutes crepalando Deibe altando quo I on n IC.n 20 -110mis, inning. hurnade.) abilin ripostar a cada anotaci6n de ... d i 6 Uis do an notion. in Intc1r fernejncisdsIton In gb in, as ob In, ,tb.r.ha3. Ellen sacaron fueri r%h.', cl d',. ot Ito Ii do Men
lm iflechicte minutes Done., a ..,m,u
InICI:eAc1 1A%,1mPI;-rnAria co-1do p- con Ins ii boi 11 31 1; P All 1A Op Uh, CII, ii lour decision a H. Green
'Pen r one ar-ijunior sus mejores alenciones. Era Cara orroatar on el tempo normal.1d.. La, nurm C., In, do 16n
e6 el terreirm dificultando rcmndhra. horn ya do que [a Dircocion de De-INI. pt- H 12 1 A 2 750 113.2,3 52 24 2.1 1 a 18 413 i cuando iii Marista C. Ilevab.n CU..! I'Mibirau Jos co on It test. iorri R.,IAPI, a 567 a 10 u in quo dara el Ncire Arroyo en so ci Pierre Langlout. de Paris. fu f2vore.
do to o 2 he con una cerrad2 cleciabim
bilremle is[ juga lportes contase con hombrc,,Uque,:U-IjGet 1.1 ,,C 11 4 1 86 29 26 0 1 2 36 or. sun- turici an.
i tie. It 1. mIrmirt-o. 1 1 4 11 11 1 '1 2 "i I -1 142 '1 rtiemuilm 1.,oi el carnsanclo del five Despu a de dos Pl&y Off ii enigio sabre Harold Green, do Brooklyn. an
Is pricAlca del Forruelei NI, 1 ":2 2 3 rate Incise tin diLn final el
Depistiti Arj julentud ituponr I 1 4 17 'I, 5 21 1 1 rie V bar r .6 u una pelea
be[. 1. is.. que too., los otras Roebuck. A, 4' N I C h I C gi., ban, ot I' caldiez round,
4entitin 11 it A 64.213 39 43 39 7 7 22 2.1 extenuticlo5 en to, fa.o F n I--" -.'Ir.lcul I., josull., I.. Ifer. El fran c favorite ran logras do
part,.. Es It,,., nuestro 13 1 a 3 '500 111 51 11 17 1 2 1 11) 41 larlid-C, C'. u arms Niar"'a, desputa do an blempo
de efectun do mjtUven 'a 1 2 Rpelmm. que h. n I 5. PC.. 158 Illness y media, i.etin jitego judxorcamum mas rectirs. car. riti 1. bfiscul. hani
rirli' k.inn, A 1. 2 1 .1 (11) 0 IJ4 Jl 7 4 9 bu- (mrp. no se vein un. dii ser olvidado par a I erucin que estuvo an I las 161 libras para el bout quo full, te.
in.clividad del note, que Consuegia, hl 141 2 4 1 44 62 113 56 14 21 5 pit less Gcimci bar,. I ,,I.: on 1, Mitne r,, I 1 4 4, "tca'" ,r- rl fl.or do B,-Ir., v a to mism.
contrite lop francepesit:nt 2 '1 -.1 'a "I' can P'nn i do
,or h..bo, lul-Irs. ,lud.bl- di N. r.-il It :1 400 531 4 ?11 2 t a 17 11' 1 ... C an. no, le do ai a 9-6 B, li-n ,,,do h.be,,e chud.
MADRID, di Joni iAr- I.. d 1. nnorm "I n ... 4u. a in, it, d I sabre I.Argentina h. # N' _mn A oll I q in A .das ,I 'I, r. [,,-, Mar
diroatide it m- -0 1 LOS PRIMERS BATEADORES M. -'an
in t rj_ ('_",
Pi d, hot a. F .... 1. 'mr. Ill. F-rut q A
"' -1 Ce "U.1e, c."
ndio, -111.wh (W it "Y paig one a d a e Ri--uh,, Garcia ..br.1
so h.bl. Vni dcunincI, I( in is "". .1 I'll.) 1-11 la ter "r
pe juil ib. on I n ", "'n 1, '1
0- Vh. U. It. A- aaiui Adomiat it, I, itulu Bill
0, 11, Ii o L.;j M
A, Sol ... l6f,"r-r- iti- an "Ilul.t. dil fut-I jrr.n,,J y In~ irt, do Gurn-lindo Girincifl- y F I. tald.. .11anucia rI basket it,
da Per d- rlubir, -it FI-Innude. G.... on led- I d '11 -So lligando -it Ins torronom
A0 riuip. 1. him El tu r- lariOn Nil I 1 1 it
... U"Idn' :"an u., M.."I 19 iin-chis El a(let. Pedro CAm S. I vi Institute Edison
I- I rigirnii, r Ce, F C lin F", 11 12 :12, '1""" n no sme. rC
III, .load to ..Carl. Ijzfjn it,.- Y Milil., dr C.Irlb, ,,
a, h. rduiridin A' Cmr,
- d,
on' dse. 1 41 !,; I j-a;-,,-,n1u nn ii on el floor is jplnd, Kdkm, y B,16.ty B.Id., I
sir pro rl ru in- 1. C.b N 17
eqn. Ilab""i ntr he C if-le an site. Candler Call,., on Imr do ;1
d.1, alun- mi, dl 1- Its. 111 2. i'i i"n_ _'n "'seall or do um ng,'". lible at, Can n,
11),ri-rolsi Lituro Salsim ..rnn 2 V.r 0 u;g Is seri. eliminate.
1, nogiundo ---- ra d "M; in ll;,Iln 1 fl, ". do In j,"In 1"" run. 14
ranii A r I, k b ", t ...... nr)6n v Finn 1WjJW ffCS7W k
anochr por T. r Ju- Cr lp" 'Itil I, I, Nn I, Ins Mal st.l. Indi ...... R LO;
lite rl ty na -Cassin, 11 20
nn ,;in 1.1mr wiibiirn. .. Fl K F..& Fx.
let C I it LOS LIDERES INDIVIDUALS (1
rIONTON Ml A -At" -EI furl, r. A Pti, ": lil- 11, A iI,si ;J I
... ... :ja it Suspendido el rombitte I I
,IU TRWLES CONEcTAWS libiiunu. IN], G .1. Leiosm. 0 .5 11
Wo. ,I in. &s ru. :,;ul.-. 1". 'Irt C. RUNS
.'t-Cion"'DOBLES Senn W, .. .... 1', 414. Williallip y mathe-As C, B. Carol.
.nn Is. u-, N _CTAI1OS D iilig, IM, 44 F, M
ruIl A "!:;;" r 1; iS I E
'It" H 1I.-Itt or., -11( 11AS, ANOTAI)AS SMI, ;.,,i 'IN C M a 0 .0
unominle on 1. 1-. ru .,I .,I ui LONDRES, 1,,. 9. WI-ill LA Pei'.
AlIttrIJAS IMPULSADA K III vu I I I I orlean _.
qulliu. put..... C I TOTALES
Ili III. &I I A JES IIOBAIIAS Furnurut.l,, J,!:. w. 'I ol br ti, J. toy, 13 1
....... J-ul on" I'D 2111: 1.. AIARISTAS
11. .1, 13 falls I I lin Ali Fig F. F,
Ira.. .1- wt,, "' I" I HA,,:,IAW ra-liclak 'III ............ 211 1 Its' lu .1'eudid.
Unit- .1 1 3 fill..! vi on c.1 uhl'.
121 ve, ,,"IF. F Nit, LA TARJETA DE FEUCITACIONJ;
as 11 1 le.16. on ,, W rit., fur, .a
:;ad,:,JJ r to. nur to.. Im m*IbII C P C;I P. 5 0 3 Es tradi-aIIII on esta% than 0 nviar fari y smist.des voting,
At lad Vi In b-lividild y pruspericlad de Oils. on 0 tercano Alto Nueva.
11- lu" 1. 1 .1eUI I ... .. tons .it Cheq., edic G. A, F 3
In.1a, Mr. 1- iiiullus 5 0 1 r. in-l-anai Ins torict- p-tadurn, do esos votes. contamon,
i P- I I niny sultido. Antes de dortairl.., 0.1tort- y toindiromons
No linbrii vaiiihio r., I r, I In, Los Su lujuar on 1. prim I )aaiig G A. D in' rI
lim wuluh, &I I-le. 1. .at Ind.. I., nuenion OF F 1'6 3 0 2 ii mtc, g 'it
Dodger., .4-gilit (0611ti crA coup.do P., We -' A Pulit
,,g.rd. oI citni
0" W Ir"', n drntentert'i TOT.sLFi IF 16 15 P. RUIZ Y HERMANOS
YORK' nr a j. .. 1 06 Ire Aguacate J, Villegan L% Habana Telf.: M-2691.,
"noli i "" 1, ; IPIulan l(rilinien Tornmy BELFN 14-'.Ig 0-'11! -44-Sit Obispo 459 on
Hu. ARISTA
All I -- arlln j ,1i Il
Wit -,n It- it c I n hairr, 8 12-1-14 M .13-63--fill I
111- "Nun gmunt o do a 1, 1 at 1.
"AIII1,111 1111!11 ;11 .14 "ittAANO KARIO GONZALEZ ii SUPFRO A COSTA RICA
'I litublirien rohad I L L
lll,,r ps, is. usl.u, MONTli diclegnbr, A IAPI SAN SALVADOR. ditriereb, A e-Rau T ass
I, I ,, :,,, 'I'l no. ji III hr.allhn Mari. 0. n tal,,,jum6 AP- Aneche on I. quints jor...
"to. Mail,, In. hrv .1 C.mri-ruit. winal '."Md" r campeonlim dr. Comm.
ills de Is. Los: I Minor- hl..wv, I yet I. ran on B. kqrtlutll M-uh.
"A'i ",li abirito dr 1101f van tin
Ph-ul, A.11.lt, t.1 do 292 nini, Pnn..A doli a Cast& Bit..
"'Ir, na
'I", s, 1'.. ",,1 on 72 have%. m-tonend. H III pal 59 on tin lucite reflidn
"In I, "-nIn I, ...... tied .d.mericaiin. Fit til match protimmar, G-t-oarli, "; ...... u, .11 u -9 Ind. lutto I quecV, ol P..t,. In 9"" .-It( duriul 58 tire 4.1
dljn IJUr .11, M%11 11111 (I, I ... I uru g U Y. Piuili Viola, -n
it, ; ,,Iur I i n U4 Los jug.jimi cino. pactlax III- eta, on, pake, d, is,
so I
I., pot., in, letiar n :ill;- rresimndlcrom a uruguoyca, No -Wit, i rg,suit --d" .1le do L...., .1 lo
I't., 0,1111hr tellirt :,Fsuj,,1,,
bi V I ,
:,u I guub
lj lent, I.
F it I I V 1- it) -It Londrem gl
boxer 11111111eHr, I)Rvi(lilull ANTES...
LOND IYAnllir -_ A IAP- -1-nord uenot AHORA...
D. I. 'dsira .d.,
at ur qUJjj Iiii, lill ... dr: .1 H pI.
do L"idres ) even Laouln,
ii her, Wa m el rumern 14 5 im uchd m oiorl
Mil or, on les rjjj Jose, line flmli'
Ad 1. fit."' on nl,,,r,. nich. it.
or. h do 1. ,1. Ms. $1,54 9
Frank Gursivell fjjA
champion bate de la
Liga Internacional'
NEW YORK Me A API -l-,.,tk rawoll, quien reribiri lira pruebs.
on an TINies do 11, 11 pi
xi.. tontrier.d., fit I.d. no
-m. rh.mli bal, I j re it.
1. UFA 12,12..Id,
-ruerd. 'rin h Ir ruar. on rifle,
doom rannorr tiny I
f3,.ULTId., do 33 Ars. qUIr so.
tud on III HuffRin tuo lider d1i cir
rUII,, cen premodl. do 344. 1
is Ind., Ile"" 'U'dri"
Corti 11 ht, prumern mrnbl%""I.
Ul d, ba A can 3W,
Harry tratioxer Juirsdor
it heater Cord an. mi on
lugllnr do I. A
earol. 6 UP Will. do baleadoir, nnf
I.gr6 Care..., debid. K hai crion.
parrold ii el plot. -lamentc on
3117 turnos
Do" Richmond U' desomps,"
1. tei- b.e it,.! Rq=h .... . a, cot lights obtellid. I. onrciri on 'I..
ternporaclas anteriores. fiti La goma ideal de' N ble US01
a epurid. lug.r at.
AM
MEI m;tfI,1dr C-1- M.urn, .1,1
haff"r-mr r. ide, un" A
peunn.rieii'a'. s".U-ii PRECIO DE FAIRICA, SOLAMENTE HASW EL 15 DE DIO RL
quedol on terror Puente ran un prinirdlit .1 I- '1, 327 A
Frow6vi,) A I A LA I L'li I T -ER
Program. fjol.Ip- 1. fussitoo 4. P R E-FEC T
,.I. .-he .. -h. ani I MIS dZ691101YRAN
PWnpt 20 Sports DTARJO DE 1A MAM A.-Martes, 9 de Dicieml;re Ae 19521 Sports
TRIUNFO LA SELECTION ARGENTINA SOME LA ESPANOLA EN CHAMARTIN
ol)tuvo el litula al dvirrotar a G. PaInfox Fu aprobada por los equips unaCeleb'rarin bov Ins finsiles! Un goal del centro-M antero Inf ante dto' a los
HARRA. QUILLA. DI, 8. U.;u,d, Id.l:!a Rair,.. d, M#zico. dh6 1. del torneo de sable
Gardnrr 116011JI. Ct Btad Ur, -Pmie, al veneer a Is famosaa j=
do, ccra rvitramericans, Betty R. : ituem reglaw ntaew"n de waivers .. firo.lm del Campeonato de Ss- argentinos una gran vwtoria sobre las espartoles
C.trupir.". Ern. In cic Tv nis (!umt Pratt, que juega par Jamaica. JbClie veonivocadcli par el
de Barranquilla at % t necr a Gu avo par 6-2 y 6-1, gareando Ion singles le- roul, N
Palalux. III, Mexico. par d-4, 6-2 yTZ, incomes. eval y my- elfLl corno e esperaba la Liga Arnerlcana cambi6 su aclitud y se.,minaclones fuecian feetcandu en In Sal. de Armas, "Comandarate Plo Lo marc6 jUstaimente a lost 14 rninutos dc ha6er comenmdo el segundo tiernPo del gran paTtidal cundo el cambio. Ninguna n,;vena con posibilidades de ganar Ajcmso En el P.I.Clo cle las Depor- que tuvo conno, escenaric, ei Charnartin. El trio dcfensiVo argentillo supeT6 muchas situSciOt. er lugar mu Cache en los
el trapo puede obtener players de la Uga Nac- Sin el trimite am dNn. Club dol Chroult, nes dificiles. Los espaboles no modificaron But alineaci6n en ningtin mornento. Detalles
iMilitar y 1. on la plays de MaFor CARLD LUNDUIST, de ia U. P. rianao. C-PE-1 No se Puerile
Is terminaci6n de Iasi c y G rell P de,,",, iqird, del
hl; un lucics -r- mCc,., eshrv.
tencim do nocne seran entriZz Co. U
Pll jEt;:X Ar.-ra. Djo. 8 lUni- no d- dos anos. sin Pocle, I-I.da Ladr -d., Eera t1ble I Por cOLM ICOP inLigalt las med2lias de oro. plats y bron-1
A U T 0 ,wLIT E t. !Mndo a tan pocas horas id ne an
1- 1. gas M rt, I, I E'; una y otM equipo, no teniendo .a, Boca. JuAs r:yorcs. en uno ou cantr C deves P',,r. L"Im. mar C.'nl en
ce, correspondienlu a los tres pr -lp choque mtemdonal F- cuent. 1. que en asiones. per La T
cl -w-I on Inesles d. .., Men.- e u" ha lugarm PW-Arsentica. Y mucbo menots no p rie de orcas p ism. ha at a factor .1istal c.-do j,.vi.,il. d.ter4e.
crasclull- Ylan p z.d. Im mnclo meroz aoteas no If
'W, d1l Climb,. BE e ..Eoc cnvnr i Can m" a"" in lend, lr- larreen U, que .e enernn. Iriemfo. En cierto seloceict- w E jj I YB u
clrl m-r lonech. del Bi-field, Y Guti6rreL
.a a, 1. terop.r.d. I, 'A .. jet me.
air.. 1 .1 lAb. do d.B Rhos u a de mien lubeld lar;,faenlnel an .'reicia,
to sact
to as as Tr 'j' rl' am
a- .to Y do. Esinnlioado ing d
e,,,. It CE "EE -dieddisic- alder. dTF',6ra p el Fn lin enter.
J6ve- qeuerc e bay' dd. an. I-. Rea c;le' 'J',-,,' Club do Profesiona-IDor muy imparclates Rue car ItInfach. J o'gni cllictrg Ell la
gra :CA on para que firaue cant quhn. cl arnoso seleccionado Weliano que qe
I, IiWa an,,- I"., Bp.Wcid.,. 1. lea cle Cuba cioi:.ho N.Cloral. Es- jer. 3iompre tendrian el calor de as- reeho el famous Boye. d Ricing jet
-s par clos; still. vencl6 Pro el mundial, Xand Can su companpro Mendez. ina Aincracana 2mbio contratado podrA cuela de Cade l la Academia de lur do una de ji s pal
do it C -tes y, par to 1- P.,ecian nueve jugadcarcs de Is Ju. terinar derl ocismo Equip.. clet.
retenrrlo n dejarla libre ineandicio %l; Ionatide ia Com.Lnon N.cional de to, timer All man a ge means do full 1.
-ando el ramba., que no D I I I r: cl;'nt.u d 1. en ma misma na,
an pr A lrele mar illaldIlon 111,1j rm Cd.n Ege.
lonerle de todo noxo.cim In misma. cialidall. Para Ilegar a an on a base al equipa del do linea
2.rr. dhcullsl su rulin ,!.
e,,, I Do. N.Ch, cal In Ei, cuarto a los pel toicas que re. L s ampl- laln-, habria. lorzosamente- Torino. de tristo recordaci6n. El 5-7 than the la P
o -ur- Iu- inclelle. 1--'que Ile ]life '. el ate .,,g1.,,f,YntE,,cR.u,1
tintmrid.d. grosep ., I., F-r- Armaidan cle Will- ga gar a concern la critical 41C leceiraithdo do Portugal tuve, state ju to
no E, a Core. doncle fi- I partima d el h VC
Fo 1, 1-1 1. firalid.d due, a on In rord.d. serin mante. Para el acto dc it But
""n 1, If crnopcii or- Ins tira- oir a lots e ambas tc'uo iaby"- que g.clores dol SForting. Y lost a' puL.eB in"I a' 'n nornina del club di-rante guran oc rin critical, Pragr espa- quierds utuva mm
o 'pdobbIlidna c uunce da antes de oberto Ga;cia Cebri m, doo-;holm y Ponerse luego on el justo me- urusuty- de as resonates ftu= terror Labrun. y IPp ui"nl1r
a. C Is I dejarlqs en ii.'dores R le-tron tambiin par base a tin equi. i bertad. carobiarlon a enderlas. tar Miguel 01-11a colonel Manuel clics Pam Ilegar a una conclusion. a ambee, del River P,1, ,1e_.j,.abr nl,.f.!
I full, r C Varela Cattro. ceronel A Ramos Avi- un razonado juicio. Cuando nos el formado a reemplaiado par o 'clin
I"- bPaBEEdC j.glaTiown "16 st. 1. fut
r, III. aTe I.* ti:, del Nijejonal. bi6n 1cl River Plate. pero 6
a entrant en el, Is, doctor Arnold,, Snw1EI sch- Homes en.121 situacicre ptadremon on- Pero In critical sefialls una mayor
Venci6 por knock out Aristides Mar:inc,.. doctor Rien6 Lo- tonom efialar si el futbol de mt:,p:,: gor Grillo. interior izquierdo del In
ac. del Athintico Es a no habilidzd Kor p2rte del argentine Sta""i-as. 5!n.qufr antes Pe teniente Lucile le la Pefia. doo- to do Ill ependiente.
est"s j h,1Y a I Bit "!ties or to an
lnd,5 , I, do sit LIga y dc.. Tiscareno a J. Gurroh, tar Jose Sconne Rev Behor Enrique pert at Hubei que so I e, qu a sabido on biar algernas Lo ni Importante que m de no
__ ; Rivera, sonor Annable MartineL ca- vieja Euri C. C.- Cl repe-jug.cleir his.
11 lpll pr"'i- on es,,mientru que Encartin so 11".
n.,t .. .'geik P Sste equi po, es C!dgleccionador argentine
("to ca I teniente Conradalsentativo e Espana. Y. cj Z_ Ins alnis de un in soon
Code .1 pro I mantev. rme Can or mismo
d.ric p rtunid.d Ii LLYWOOD,,diciembre 8. (Un dete J. R.bl- 1Y &I dtgacarse el fracas de has des equ,
-d. en I -dn. en RUE .: te,,O- Rarn6o T 1-reno, de Ciudad Quin ero senor Marao Martinez Ca- Euama, encribiondo a mcanas ho-linterlares, Fuerte. y Mareet, lon Call- a parat lograr sat un mejor en
Mh at= Ir.i, I'll 'n noorneri Co. Ised, Clark y Befior ran de h.ber estruchado join comenta-Iles cle farifi uces del Real Madrid que tonehiniento entre of interior Y el ex;o MOxico, nerrot6 par knock out t6rni. clrg teriente Juan trocial,
Stuir- Todos ellos
por I finill ca a J- Gurrola de Los Angeles, en cen pertione rlos hochon a travis de la Radio Na- llenaba Is graderfa. no petition par
wh ultimn raund do una pel a Ice, equipon qu triuniaron on canal do Esp4fia. No contamos cn la'meno3 que crar 1. a-ni. de Mo- Se clostac. Is correcci6n observada
' Y re '. e' a las oil Ituerte de tener un gran sparato; EI'l.wry, P.ra"el que E-cartin tione par ambasiIcnjdue"tu,.Cq
-nk Y= m.' ddie, of Lgl6a ctla.'re minaclones electuadan recion- r. E oftnist.el
rnunrilali 5. clu;fadeleilrie- do -', l'Zd'- tomente. vlcjo que nos sh-ve debutante diect-W clertos renabim par el hecho que el mimo Arb C.", IE
A, 54 AM$ P#f#nte h eta I
1 - t' I ""'n J- ory z", :1 1 hv Iiihli. dEtuv. .1 n... come lodes Ins viejus. Ucno sus madridista rompe el cisterna para so- 91m Mr. Eiji. Yd1anbi6.,,I, Penn
P2 J.,hrrv lich.qum. per. Ileg. V.y. B, Ile- 1. c.locarse en m erando of mostraci6n brin ad. El ,bit,,
to y III- Cgundoo tpuntre p
ta nbl6o talif-ron I del e,,;,d Ade cIten, Comentarios homes Ile- heleco propicio Jar con Rate supet abrir los b- paurn brift
n,Ip in .... ra de la, r ad, r .. lesion do quo me pi-! csos disparos 2 lon veinto metros. que Clarion el calor de sus corazones, a
jo-cB 'jule". Be ci': Get'.]. I is lenl de it 'ne.c.,
ao or ro OfleLal entre Espafia Y, las habancros lueler n ocasi6n de ver aguerrida amhajada d P' 'Idar.geinn
I or IF ecati. _ajo perchetun Ins fut
libra -bi ,u i 'I', 'I Argerlina. on on el Sind i um de Lo Habanti. ties, que tan brillaill:rniIrtle j
C A S A "D A U B A R I= P d'! bolistas -pan E file el El equipo argentina. EE toim6 con puest deportivo de Is
he).. I j.vn'l11br- N., do. do a el pabell6n
ror encillin nue- (,I H nov(ou I ound. !,;laIn:,,ucrte eys do R;i. 11.nd, 1;ijo his pales, guardameta na 'jo. dCjlPd- %.Ir.fiar es Is selecS I- ,.C decid-l- I onsichititul.. L clu
Infanta No. 57 Tel, U-1588 to 15 '000 00, h. Ill atl VICtivid.d I 0 del F.I.di-lim el,, 1. Pl.t.. l
up-6 a Nit,, a 1 or iiiedro Excartin, uns
I'la'a d, I 11,t.B it, Jlcnde el Despum fult reemplazado par Mus, Ci6n ha Pindida on Est c 3 urrad-, p.r el t0rool- Gu-d, -In 1, qu I ell- hail come Be- nessi. rI guardamenta del N-c hd..cd a osa
P "I"t"t '.I. Ad. men., ri nadis man
"Alil"I'll I'm". I paIrlot;snio. ]a P.- Old Bris ou conoetmos aqui on La de uin
1' ),ld, Sit h tta d, -.1 .1-1plI. d.- liabAn., Los dCfCna, lucron Allegri.lque a Escudero come ..,,tE Contra-o a Equip" e pan.l. pe'. defense derecho del Wlez Sir.;fteld. I In en el aLaque del equip. rise
s, .1. In ar-e... I-Ilotil"
0, 1, -1-sa -%nlina (I.,, stablec
I ennis
d-In. Ill, ,.,I,,dn Is. ILuderion mucho
on r;:, ta I Torneos interns
los argentinos
-B del E'p: .1, tic I
Ilh-1101 11LIC 11 Igellllrul In' Por Luii; Moreno
se IucA ante Cl! Infante s6lo tuvo que tocar el
d 'I mundo. liacep Co. El tollier, Intersocins de las pulgarAll- III,- ura gmn tecrue. d cit., del F-roviarie, esti.res on- bal6n para anotar el goal.
I lut-'di-ch. C. oritei.-ni y ou mpui., Brillante juego de pies.
-a' it I I I, c. c Io"t to I 6,c I I I L, dl E 'elt u, I ,Tus 'A ..... halo toold. el priel Egio do
cutopeol, lioI refers I Sropilll, eongregar R In Jamilla enter de Is MADRID. dicienibre 11. (United)."A gopular socieclud, donde Alberta Coql, EI fuibol ..gnIfio p,,dE,.I ad mant cne el deported on un eter. (Par Elialli a Herrero, Argentina unlar c,,n laden ciw calurcsque ". III I A ha flu-1 Ingua
no dci hito ".Ci.%P tile ue tall
triunf6 sort,
aInit'nal.potencialichid on fu but. P.'Ca"' shin
erg. z.c16o; P. It Ml,..da y Ra6l Mlilor,
dos estilistan do doubles, cauBaron Is do pjertaclo gran exPectaci n. t6c"iest depur.da. uist P I.,,. gron .,Penn do I
In Well A.. hoarn C7., expuritu do r a les" El go. I del triunfo In marc6 el cen
A. i "I c I araderia, maxima pre. veneer a Or andia Bujus y A M:_ Jr. delftntern Intanto a his catorce,
I"...""!o 'ten. ont.rce, el futb.1 iris P ... d,, d as .... Ionic,, lonni.w, antioutees del segundo tempa.
genun. pude,. to-idii-C Co.. el 8x4, 3xG V 70. parn Ilega )a. itEl U nico Paso qua V ale T lielt ..,,do porque el argen- lialm call brilliant chance de conquis- I Los line ups official fueron:
tion 11.ite con 'I ., le dt- daminar el "Irel de mmpe.nC,,dEgdobIe,, bal ile jugilo, do C _oji6n 'I P do y, ARGENTINA: Ogando At I egrl,
hcer cAbriala.11-meted.r Armando Riblin Garcia, Gusan.. Pot Ez, 'Lombardo,
per el futbol no c. en dopor. 'angInI ,1
y hirer.n. Gubenc Boye, Mind,..
forneo de singles derro
ul te irtril," C lnfantc Labruna ) Lostau.
10 0 Centavos do mid It .1iii.don. Ithic, cle &sec."- (,,,do Hahirt. un consistent ug.d16n. tu. clientlen etr.eh5n. Mast der, on dos magnifteoll sets, 6x ILt)dx4.
J. esc, que soAre qu. Seepelli di ESPANA: Rlinn llett, N,,,A.r., S,.
v.latneil, .1 di. CIE bay, ban p ... do En '., d.blm do Con-1-16n, Gu..
tavo Skarbrrvik, vn un retorno R.mr., Bins- PuN.dE,. B.,No. y In Airp-till. h. It deFovrte que tanto a' FuertEI(, Elouch't., M.IcEt y
fulb, ochl -a E
es el Peso qua Com pra t dI... I un excepekonal espectile P.urrLdo C.In veteran Rodn, 12-14 Gainza.
i lea -Illurlcu i,nt.n do miles do Ailour. El tn.linic. E Ellis Can
or, u.'% ri it I food. del eictism.,
on I que produce to-1. 1. d.tora Bertha Garcia.
1; 1. no. Yd It' Ead. I,In
j.pEm E. que ju icensiclonalmentei.,y E. null,, juc,, de It,,, I-blen bilnl
0 an n up
vol its. Do hI necesidad doieL campanern Rodr orn ...
e Be li"IF ....
Electricidad I ,I, mc dEprl it mt.blecer marat6. 6 1
lit do f.,m.r ... do 7, 1 qui Durante el primer liempo his es.
mun CIE t&ni---- que darli CIE dois her.,, Crairthaves Pafi-ll -tacoron ". d: "Ide I., Ideate- arge"th"'ilihan vi-Ad- I Irteri, di todo el mundo ha3ts is ron cuatr a buenaBmoportuni Y I- miludiscl. able do. I.., 'A- meta misma y dermi, no esir-terl.6 anotar.
t,.-, wbro toehu, las lictictis y da, torque todo a, Particle f Ili tempest En Ins primers minuins de Juego,
.Is l6cme.n. value, tire -ijos Argentines acosaron la meta esPu' 'bell'sriom f. y hub. nocewdad do unar mis re
ir-dicsa del I jucces cle linea que sills ha- I pafiola. pera prouto se rehicieron los
S, detse. cli Is mlrm-. ,h dW la"C"Iredeclor. Per ]m CImo,,d& g
did. 1. .be,. It onto .Cu hn Ci b d.r. mp.fi.les bien chrigidees PorGel capi
nar de has ountro Nils, J tin, .1 extreme izquierda sanw.
R111, 6,1djinI,,,rIa,q gonjelaid me adaE.Y.verlj1,,, n r,,,,del Ci. M n Rate br.Ir ri _,g! I A I- di9. a a sd
cho modl dmp Lajpl_me. 3 Cl
"s-c i6n ante Ins 80,000 espectado. reclateem match decisn o par I Cape [ avanxitron do q. lignsban el enorm. graderlo iy el interior Jz,;r,!ierds Funetes.'p?.1
Davla tr.psrtldca cle dbI7 E1,EjaCcm_,.-I co-t- F u BI y mte su ej is ,I miadid de Chmmartin de li En
File ct Jugador do enlace, Is verda- soloc16n, aquit. UwjjAa tic'. holua, quhm p.tE6 dEnvl.do.
ocia conexuIrt Entire his lines defen- all-esuild de 1. Nuilgarction, Gainz inichi atra
-its y de utaque. Y fuli il quien compsifferet Bulart, erretsirtan a .
arntir.11-do Hannall I'll it 16 me- Win Milian y a Vicillihs Valle 6x4,cet. quien tambi6n chute fuera.
, I% yAsu -prioccadd"Brug'B6 Be a terror Marf ese 6,te piftaia cl thsParo Y y 6x4. A YEy6 Me fan he faIt6 llear' Huba un memento do C ntu iasma
11 X pu6 par Infante. sus zarehor- y rcmolach y est, cuand, a 1,5 16 minutes E-eudEra
I .,ic(,--d eId Etdtud ..- e,. pairs sona- basJ6 pit a que n jug a ra come el lanzo tremenclo disparo que pegli en
1 l ls c lolfilbilho'b- 1, hoer hsto- tin CoMe. La onultaud gr
, 'I u I niciii-onal do )a El c.impeonalo internal del "H c.
notable ciumento an Ins pro- A. gentle.. S -rnirlg Club' tarobien h. avilila pero el referee no to eCd,6.
ge-old," Los iii-gentirEq so %,ieron anuy pud arrolifincloce con Entus!asma. vc- scles; ... lie, so .1..
as, quo desde 1937 han ex- Be Tr -" ultio-, -n os .6-n B a, .,gu Y
in. quit Ill- CmAEa Zabala. c -urnergi Ic .... .....
ra pro- telare. h. 9-ado lodos sus es .... Illida pin III tri.
perimentodo Ins alimentos, In P.-r". -ridotl i-6n del B- r mC,. E go.,, Frank isnerent. "" Cl quo d,,,.Il el par.
licelelo-t-gParlol Y dcp.63 no dlB- tor. Og"'Id'so
7 Ell"p"'le, no e.,qI! in T.davia minutes allies del dese2e.r ropa, ol calzado y todo In dernds, laca br Ilante actuacion. come Is x3 y 6.2. y Fnrlqd,., D a.
C"ter., 6x2 '. 6xo so. los espaholes production men ma.
4. ha hecho descender el pod*r do verdscit as C-apad.B, cl, Iran dos y,,,..Y(I'.
ad- ptioter. B "Ba-ra v Gtin- Per. ret y d,,pu6, a Mauricin Ardiii 4 6. x4 mento de PeI;9'1-, PlIall-I 'Platonism,
h bl. tan s6lo E fix2. Oct.vio Visiedo le gan6 a Elio con un -poo u ar It d quisitivo del peso cubano a 39 llgoro Edina 6.4 y 6.3 y PognVela,- in "roagesti-illen-to Ogan.
A 1. prtif.ild.. 1. que All da. uC dlu,
fi centavos. "her. SE de"a sabet 111,In1.1,111Ia Fnrlqu -pendi, El megundo tempo comnz6 Can
ion In illti.no Its i'ludles 3A,2 a favor del
)4 las t6enicns y los. 3istecons. i 111,ov.. a,
a fl bol Durante visricis El veteran T El porter Oj- am 19e
Sin embargo, cuando ampl*a- me ciel en ,and. flue "Cre,
diRs nuilar '.n.y 2u,',.'1. r'ug6.Irii n Im'
hes a Este choque inter- celente tennis .. or Lalfruna par
national Be abl.ba par Is radio y se Naranjo W y7xS y despu6s %1-66 Baulla. I' y
moo *so mismo peso on compare comment per Is Prelass, terre Los CIP-l-l- no inticluffimccits
'I bltrei A a Enrique Diez W y 6xii.
4 W, ; 4m"', ..b., laden del Athiritle.. w I
electricidad, sigue toniondo ol
superioridade. de I-B entil .' n h a-'h.'n crat!,Z.arran I Ogand6a so liabii loli ... do .1 Can.
valor do 100 centavos, exacta- E,,slid.dn y -fleaden do ..bes tius InteresIttate. J.-tal de clibeari on EBLudero at minu.
-Jerrit.s. -b r, El -Ier CIE Will il- bad* dom Ingo pr6ximm, con nue. car
y I a cle nici-di el jues.
monte iguol quo on 1937, Va quo 1, Is concievin de lan; tbenc_ van .rildes A I as caterce in' utos III Arbitro
G 2 .2,1n evormes cle platen se ban La Frderaci6n Aoo.tou, Cuban. d d Ln golpe fuera
ite Lawn Tennis colebr. on o""il. E p fia C.'
*a- nuestras torifas siguen siondo Ins f-didn". C
a,,di C I I a han -tid. I.. in nache un 'do) rea E renalIV. nz.d. dired..
intermari co- V. T. C, El in E par C capital Allegri el bal61n
do, C i on I
mismas quo entonces. m Par. In P I'Zid 'nftlto i1,r"ar,.nIVma, 1,nzen I. esc.po it, I-B R.m.A, locu"tt.. v d.lEg.d.B
des rrolladoz par el it! be de eltas Antonio Tells, ,,g, 1, a, jes ]tell I reboth CiIjiendo a Ins pies CIE Y a
do. reseicin- Y .1 Bfi.i.r heels .1 col-b- E' de infante, quien solo Iuv0 Que -arlo
Ina, des-roilado wore India; Im so icdadm ofilladas Act asis- para mandarlo a 1. re as-1. nd,
Par siso so quo In electricidad an ,,,,pcogr..iv. the mi. idde tench. Dicha junta comenzari a lan union tanto del j ego.
.1o 6nico quo no ho subido do ochenta so hace en el sent nuove en Punta de In n.Ch,. El -Bilge fuiua clineiceciencla, d.
d Be filtbal rioplatenes esti Ileprocio contin6a siondo la ma- n. u ,.,ranas, que es arthnice, P ,r un. melee entre dos c5pariales y un
i. i A. Espafia contra Alemania arriothoo.
1 intn y graclow par But mov los 11 min u as E'P'ra c' ra
Yor do todas Ins gongas". Inject I _' " adentra en UAW el pr6 gelit, ein Carrier q.."luials.
,or I.. rilid. I., E...1 n Ximo 27 C6 c.n.1
onieR xitr, qu ca
arriblo,41 CIE. ciponerite, d I par el extreme derecha Basora.
11. En - E.:,,: Eo
1. to fil pa tero Portefio MusAmesi seat
arrall I Rue his side califi- Es FR ANCFORT. Die. S. (U.ited)._ frill unarpequeha le.n6n al mer enclado come "fattlool de nervio-, itte Pam; se mediri Can Alenania EI cle varies ju
f ste Ines m ..,ug,d,,r.muchas vices se sale cle to clentifco de el match itotrZ ..E p:,n E ge decants
on ri.da maspli.d.r., dij Tdo R un Ill ci_ arias depor- recieron de" n i6rB 1. iuc Exppar& conver"r" on "ud :.v.1,inte "In".. due.1cl InLrugn ienn, Madrid. se- tod'.1 P-I ip;ccior' 'P." ..
Ind. 1. clenel. y el arte del fCitbal five. Incalln lics.
to a eser El que no hayan notado
par. triunfar e.firl.tosamen P.rtldo sera el primer de unal as argentines outii5ia.marcm al
En min onado join dessi.tra. serle e eneucritras entre ]m dos pai. pe jet, C
el oil su brLilante juega de pies.
Los dos seleccionadom que do. sell. A Ian in nutos. In del-ters,
en Madrid. ban side R, td*' gewina bur16 ]a defense hispana. pe.
"CIng ,c n .d.',rebalci In. troll-ous, ear- 0 DE 3-ANVITC). D- A :Uni i, ,o Ramalle;3 con g,.n erenideld cl,
iorlsticAs. rs decir. que ins scleccio- 1cdIo,-_FjC u1.1d.1.,,.de I s d,B do vo el tire do, e,,ttremo dereclia adore. Eirartin y Stabile. hall sa- filth Y4 cl-nnl' ;g.- Be,,.
cado con plazas a Ins jugadorm de M.A. neg ... 0 Dcde entonces hast. Cl final. .1
VI"'e ............ dialromin WE -Iterre, do .. tics, Co.Flan crigo ............
Be. Suce'lis. gran ansicelad.
Seri, t ... EI altinno esfuerzo de Espalfift Be
R; ""' ... .... ... Pos. mantentendo at public, press cle
I. p radon a las Cinco minutes del fian .............. 1'. 1. El media derech., y Cl interior
Am6,lca aquie.-da Raiment y A-lect tuderine
FI n, rise una gran combinaci6n y P ... ran .1
Interior dcrec 1 e
cui dispa
I I
-
I I
I
I I I
. I

" o CXX Noticlas cat6licas DIAR10 DE LA MARINA.-Martes, 9 de Diciembre de 1952 Noticias espafiolas Picina 21 1
. .:
I it I I
I
EL CIRCULAR: I lynagen de La Caridad a ,la A.r Mtina Aclos para lwy
14" 17=91CM IS Parrot" , L 11 - Regio acto en la Artistica Gallega.e -due Is tarde sari Is funci6p ; CENTRO ASTURJANO%
oucarlstIcs, cam Mario, be., ;' -Junfit de Is Seccifin de In,. a *
dici6a y resuva. trucci6n, a lam echo de Is Como hom enajC Actualidad espahola .
Txw o. no'he, ell el saldn tie sesioho r inedla do ls.no- nel. I
che a ban Junta de Is secci6n tie Re
-A 17cm Yor de Is Vlrsep
tie Guadalupe, on Is par- clarrociones y de Asistencia a la R e, a h
.
quis dn Nucktra Seflors de In Saultaria, ell Is jefatura de P ca Inauguradas las obras del 6
. Culdad. despacho, a ]an nueve tie Is
JUNTA% I norhe. En el Cineuentenario de pabell6n "Bances Conde"
P -A I" ev- d. 1. .oell., del BENEF. ASTURIANA:
Cc ejo "San Agustin", de I -Reuni6n de In Sorel de su Independencia. I -..
I.Mballoncis de Cal6a. ArbitriO3, R lam nue-6de Is Discurso Por Jos6 T. Pita
I noche.
i ASOCIACIO CANARLA: Ard us. ,clecta y nutrid. concu- Alkn once empunto tie In mafia- tAnto. on 8 emagnific. -alidad. Let
Aplazada par& marzo li rrencia me celebrd en ]a noche del sh- a de aye Jones, lot y coma Junta thr cliva-afirm6--harilt I&
-Toma it Pcsi6n tie Ins bado, ,runirtme hublmos tie dar coca- r-bit ,,, Las invitariones uniclad 'Fjohigica cdo..ludir6l, .,,
Rffa de loa Trinitarios iernbroz tie so secci6n de to en Pasadas ediclones, one regis ra Conch1ta j .
i
"I de ]a entuaiasta president del Centro A.turlano ecuti% as, y a sum compatheroo A
Sanidad, a Its 9 tie In noche. lada on Jr. ,.Ion Mon6nde spot. del ete. y fin z aim IAlppaci6n., rllstica Gallega. o",
La x.Awa don Benjamin Fornindez Garcia: tar ir,
-X Freyre de M- HIJAS DE GALICIA: f e un hermoso homen go m EMeFto Arias e Ismael Ro dr
iiilgo G, vinombre del ComI116 do arce's sca e el so- cz lbilfin y at resta del cuerpa,
.tinall -Junta tie Is Comisitin do tie 1. erida filsfitucI6 i n rort.h, In cinta e vedaba
, n a Is n coll) at p.ibell6ncl Banc Conde". facultaUvo el respaldo dado'.& let
ene laborando en Is ri. I Balneario, a lam ocho y me. cubana con motive del Cincuentena- .
fa autorinsidis a favor del C a del sa-torin Covadon bras que acababan de Inaugurar.
Di,= de iZ Padres Trinitts din de, Is macho. rio tie su Independencla. gn'dmipta cg16 m Et resume del acto extuvo 11-carit I Se di6 iniclo at blen scoplado y or rando asi ins obras tie go del administrator del sanatoria,
, '. o
ornots, qxdicha ri. Istico programs con Jos himmos tie
,a autartzmad, que debia lmrarse aji CLUB CARRERO% t d I colones, dopu6s de haber esta. seibir Laudelino Garcia Villarm
f -Sesl6n de Directlea, ell Ins Cuba y E pafia, ejecutadon par Is do corrado par a1gun tempo. Minu13 do diciernbre he t1do transferide. a to. dompu6n of .1hispe au.iliar do Dijo que habloba a nombre. del
pa salaries del Centro A3turim- dplaudida Banda Municipal, bajo Is
d.:a el 14 do marao del Vr6ximo afio ireccirst del consagraclo maestro L. Hftba,, rnsmsofirs, Alfredo Mo. president tie Is Secchin de Smaddad
.1 no haberlie podido slender a to. no, a too ocho y media de Is Gnul6 Roig. Pace de.pu6s me desco- Iler, procvdia a Is bendici6n tie to- porn agradecer to brillaritet dadix
Ila dernanclas de papeletas nI r norhe. rria of felon del eseenaria, pan dar don sum dependencies, seguid. del at acto tie la inaugurael6n-y benmperado todu In enviadas par cir- Pass
, in CANGAS DE ONIS, PARRES ,at' desarrollo del episladlo dra- s6quilo do oJectitiem! Y 23oci dos di i6n de lam obrom. La )until diunstancints topeciales xJenxz a mati a, bostich, on un Isecho hist6rico tie Is I ell rectiva, do esta forma, curnpie lin
" I I nstitucirm que rencid.
clunt.d do Is Consisl6ft Organiza- -Y A leva: Reun 6n conjun- data guern do 1895 89 entremesca- nfimera, soudierrin at soJemne me. piadness hicelia a lam sefimres amodam to don Is Scrci6 do ,am odia csri 1-8'de
le C n tie Props- it 1. rernan- to. Quer-oa destactir motel, antes c a an, tie igual zzssuss x que- been
manda y del ornItk do Da- do Cordfin. titulada "Ram de 116roes" de seguir adelante( Is feliz coinci- passes din. frenle a Is estatua do
Coneurso de Nacimienwa mrs, a lam nusee detur'g- Td.,, ,,us IntOrpretes cojeclastron nu- dencia exprenda, durante .Cu dis- nuestro benefactor don Manuel Vac 1iin me procedle a Is ben
cho, en el Centro A. no. Ird Id. uses en lam d ve"d,01 Pope- cursopor el pres dente de I e a tra cuci6n de
en Santa Rita, Miramar le. a so cargo, sobresalien For su Astor can, senior Benjamin F M2&llifira y modern ambulancia
HIJOS DEL CONCE30 DR ulustada artusecitin Hilda Son ana y nAndez, Garcia, tie qu P,.,,,. ,I Irall-d. ln-nue.1r. enfe,
- -Grandam do Sallime: Junta de Jos' L6pz RIz, on ketor d ede '11,ol.'e't in
do 1. LAI. do 1). do r.b,_ condition. do carfict .. gull. ,-- ,SArtaugundo eon orI.EI :rhy d%: prolado q.c a-baba feetr
A.: ,:.6n Catdlic. Cuban.. call. Direct va, en el Centro As. el pabell6n. monzedrior Muller, habla u manana Is modern& ellblecido ant Is Igleida tie ,Santa Rita, -- I vrivim!"". .
I -1 turiano, a lam nuove tie in do de Is mane, de ou padre, alca que sumento el acerbo de lam
I 'a .rlind. ,.rt del program me .-Icil -.1-te, Is Covadonga. q rult
do Nachlillnoom, piciebries 151 mche. us po3re el sanatorIg Covado
)JUrmsomor, hat orsanizado un Co.mrso Et rreddewk do 1. Repilstlems, gestural Falgenow BoUst. y Is Pristion Dan., to u" dk,- c urnpliti con .bras del preli- Is prionerat inaugu.in rus Usta Fornitudez, on lam Instommism on qua .. promiedia 1. bestall hot Befismin do Is Carld.d. I dente I his palig to. gi- pabel on serin
, e16n do 1. Longtime als Name fi ,Ion En.este
oodam. a V UNION DE BALEIRA: Joe Is nstituc n, pe or Adolfo lot don as quirolansis coma, he ex.
can- quo seri covisda a Is Repsibiles Argentina, sets efectuad en .. parriml is del santo Ansel Corwin. I V C. mro. El amigo Calvelro expill- racl6n del efforts pubell6n qua IleLa Comisl6n Organindon do I c 1. -nourrencia que a a el n.mbr. do on. do Ion .A. presado (I doctor Mafias pues ex
- u actuachin v laros y co truct von prom
curso noo.informa quo lam Inscrip. Con ro Gallego, a lam ocho entails eircunscrita a Is presentachImn pre desea de In Junta directly cumplir
cionetlitur el mismo deberin hacerve I I do III rl.rh del que iba a mor of mantenedor de Is tes qus li'viera el Centro stu in
ant" el dia 13 a ro stu a- con log mandates que le han sido
I velacia, el inspindo escritor don Ra. no a trpv6s tie so ya larga histo a: p Tanta el cuerpo facul.
Pslaream de S.nt.dl.l nse..Grlut It'fe.n. A cto s d e la A sam b lea D io cesan a HIJOS DEL fael Armada Sagrera, Ile m6ritoz It- don Juan Bances Conde. Iativo'lloono el que as habla ell
BM a Culdad Ronnie, tie Alruga. -Ayuntamiento de Capel.l. I, mu carficter tie Rcientirdshrador, lam
B I radios indioctifibles, hjo de aquel El paijell6m estA dedicado a his enfermeroz y demis emplead a not
roy ?I 4395. Exhumnri6n ell el mausolea gran parts gailego que me Ilam6 don ,nfermedades do las vias respira- mhthnos, orgullosos de estas clans
Ar do Is neer6polis, a his ocho Ham6.n Armada TeiJeiro, qua par lar- Jam haj. In ittend6n de
s an..,, crtrnrcirra a Is Rediccl6n 'or 'as cloc- quo retirjan to atench5n a lam soActualidad cat6lica y media do 1. rmthona, I' I DI A 0 y quo ork fildisposict6d, ,are. Ari- M.fi., y Rosirlitur ..... p.,quc par. con futl fundido
Funerales por M agno hom enap lisifiez. Iia sido dotado de lodes Ins
I HIJOS DEL reperitin. h.1hin irnpdido Armed. Sngcr. do,.7:r:l.5e- .del.nt- do 1. r pecfillidmd, y ,I .1 Centro Asturiano. SI als(in fallo
. -Ayuntamiento de Caropelto: nor cast. do I.,, no ... do reachiptiecirs., ."'to' pues esto es obra do home:Iab a is,96n 1,111-1 padd, saber, alcann co.1, aqui Emissions lodes pus proM arti i .1 .la th., .oll-, Ins nuev. cni.icuricticia coil so amena
Padre de Itte Im agen de la Patrona de al Ap6stol ; it. n he, ell of Centro ,,.,,. hub.c .... n .aid. me).r,,dl- urar sol-rdarla ell Is medhi. do
. 1. sto doloto4ti.,ty elect, .it ationt-, ol, uo
Gallg.. p .bfi p." .'",,,',',",; ,"I.d "u,' ,'.bd.s.r.e .I pco,. I I ... ,., driad salas ade- I n.s. puen on el de
. I 'I schor Calveiro, pidI6 on minute de cundas psia monlar ell 1. suce'l- .ell tie tdrs; clut laboramos en
CA JENA ORIENTAL: r. Ile do.- c emigitiffm can. salud of nor
>en So Francisco Designaci6n de mienibros -Ileack, it Ins ccnr.rrent on sefial v. Ins cit-Han-, lam ruill
Cuba a la A rgentina -Ile Radio: Lola Guardada do ducIn ., lam irepurables p6rdl. tinortin n ],a cirugia tar fill ilcisdos ell general,
1'. vIX stick Ali. ilel a Ins an Imass d' princ do solos hacienda boons el lama de nueztros
Guti6rr z, lider del Parildo it do do rubanom, expaholes y in expect.]., -s. termin6 diciondo el jodel Consejo. Bendici6n. 11 ragres' on [lam ell 1, fundadure
A N. more I y 'uilrc ,I,, beaten 1. urn in of accident del "Eat- tie .xi9L-m parn som el" "le"
do Is motion& do -Yrr. to do 1. fordo. a c Client," que In concurrencia forma, ,.,I ,'cle"cirmay ,,.,.. n: wy I.-i-nui. it- is Covadon
ad:_!7
an 1. Jolval. a.. Francisco. an Por Juan E. Frigula Jornada Eucari8tien observe, tie pie: ran pr.fu d gL a qtl, cost an I '" fti
vf.ttu.r.m kolvilt. "I lax itcord. on. tie otras ell- .e6u., kcimni. Pr:r= "Gar.l.
mmee human filnehr" I I CRONICA ESPANOLA: rale.t.... Traltin 1), modidades y adele que to c.l.,r d y senna Conchita, Men6ndez, ano
po6ximn domin ,endir beste homeniije a lax filstituclo.
-- r4 mx!",. I also 1, th .u tannox a don Domingo Mindez, a
* 'I"o d ,.go it[. 14. Is. -A Jam .Jet. y media do In .let to catursoz reali- can a W visiguardia e as
1rc%',J d, as II:d'em Unromn ,In C.b.11om C t6lirms ,to 1. noclic hablarA, par all and. und" g6ror. lo. sefsoros Fernindez Gutlir P. J. I .'"'o. r.m. r
fre"clacom.,to do cut'. 7 del A, pro tri-Is do La lhibars. rillobrnhst el rompoficro Salvador Ro- "ITZr do el rrcorrido del an.. vicepredente printer; Maria
. n hi.torriafro, podia qudu I X:"n Finillizil
, I B derno paboll6n. por In extraordi.
irrouldl to o"totarin victims, del U A.n.ribin diocirm.n. oil In Vill,, drigum it call hfita que lads In naci6n Ila Fermiridlez Campo, vicepresidente
dolse-40 4-1 "Mtr 11. & Orlenis", I , do San Antonio do lam aiko. do venido oviebrando a travAs del ,Ao nnrI2 concurrencia que &III me d 6 segundo; Emilio Garcia MenindeIi
Ulch. jlequlem.*-l quo cancurrI6 I micuerdt, sil .1guirnic programs: pr6ximo a terminal. Acabdis de ver cita pan presencior In cerem mlia Manuel Cuervo Mufily, Clam Gongom n0nion tie 1wroams-, Ili# dedica. I I 7 ken.-S.Ild. do 1. ...unift In I Agape dc fraternidad de .no thrit que refleja In verdad del qua dnin i. sanatoria tie una nueva
1. blin par 1. C.1mumid.d from. I :" 6nnnibu,, do In chided do L. Hmb.,- zAlez de Radrlgusem Manuel Rodri.
"I L .d pueblo cubano y del calraftol. herma. y modvr- unida it clinical, el re. guez, Aqu;lina Garcia de Tarapieon o.d. .able Ideal, coma on sidente ee In institurl6n. sehor Sell- Ila, Catmen Tarnargo do Alvarez, ,
,I.., Los drsnibux p-tinn do Carl.. 11111a Aoici6n tie W dicoL4 r Lulsita Here., Josefit Femindu do
lk c: time &I train ,I. lei ,lethnsim do I 'o de la Quinta I c crificlo y en el valor ... Esta VE- Junin Foinindez Go ch, pronoun.
1. do Lix ll.b.n., llor .1 .forma "I I foalubla 13.1.8cmiln, front. al C.le-1 .ad.. in fiel reflejo de In mathifac- 66 lot si,,,uientes palabram; Garcia, Mitildits, Cantell, IAudeli0 din do Mariana Loin Alvaro& La Ben6fica 1.!d.'
'" 'I" 'Sny." xr;u-L'og.d. do 1. excw. ri6n d'e're, expofolex par el p
xI M, I lill.rin Ortwo. Ceml Hemas inaugurado.-dijo--las obrns no Gurlo Villares Manuel Castro
$-fin do i-I'p.d ... rrdwi..m.. nfl: 0 io.d.d do.S.n .t "I. ,to 1. nacl6n. culinna ell Y' "ll" dc,,-r..,I-c1i6. dcld '.Bml ... Con- Mauricia, Manuel X ldo, Luciano
. corl'ir!" tie rue.trm, hrga-- a 1,16.
irld ,,I 1. Mim ..I.thl. do It. 11113 I I I 1. 13.61"'. c.cur i6n d.tc.,dA N.r-,1c cc1:dbr6 'i"ab"1nate or- tie es contribuir aim d Pers- come- esta nece- MoruJcu P6rex Mkndi,3 Josai',A.
IP. do In poblad6n. y ties- I tv-kind, an el Retauran '-rd.--- ell."' I lbifism,
I.... eariins. .I,,. pcri.manerit. ell c, Velaic Juan Rodriguez
rvlf-4111.. Vln.g. y 11-11a n-Ilrin do 0 Lhoent-la
" il ,,,xmg:nI-r1 ,in d,,lll. h-, A.-I-16n do MIdlc -a cubanom y rspafoIcm!E'x: "'ItImo, proxm lam mystic Vicente r-cia, Francisco Villaverh-Ir.1-1.11do In part. carol I. '. I. C Is I. an onto do I.. la- de elect can
ei Orf.Am 9 rroquial. d S I it '%. Bon6fic." del fulo ciltz I .., I a e ono_ tie
- I us R me InWrekin par todn comedic eon- del sun tento tie coal. I -i-ni a Rodriguez. Manuel
Al fhkAiVr"l f,.-ikI .1 111 r fl.r.. 5 Y 45 .. ..-Mo. do C.n-lu.IA4 -,-. ir. ceu,,:,u, ., I fuA orlanim- dera, ,I m-t- ,a_ Bl.nn U,,i.,l R. Arrotltla, Sebas):W. Ots-ilA., .1.1 Can-wo Oc.-I on 1. 11I.M. par-ghil do do par In mancionada can I Cuba.,de cor-6n, descends mian 1:,trodt I' a select Iect dt.d. li.'cl,"pa 'n .Am do on G-ostiza, Benigno Frmindes
eg-p ad "1,,,Pld.d ,I progress
, ., el Jet. do fo.i Jkr el -Di ivi its.
all '.... ,it
do ;. San Antonio do .. Be,)... fi.einli ill del,- I,
,. list it.. tild I.. ilwims tan ,Zntla de ntteMr a ann, natel dr entregar so alms .1 Coo, Miriam Mestas, Rim6n Ropro. it "I ....... Jar -JJm' '. Ensinenria rl Cardensitl Arzokbi.,po arrandn, litJos. fine d ciendo on me- Cread-, preguntaba on Madrid drigunt, MI ntalvo, C6sar Cerra. Jo.1"cat. v", de'W'.. .'-pt., hl. I do LoA1,10..ina Monveflor Doctor Mo. thill1h rmc ,,,- ,1.1g, I 11 "In tie It"Idi. de lot spittoons de Is concurren- aquelJgran asturlant, que me thumi
a., 11--tac d. Is Cn, .... ,dd.d do at ,, Us y Bidoiromitt. Orel ... rA, x ,,, 's ra. "" d. kidentas on ,I,,. an itan Bancen Conde. par el 4 Garcia Fructunso Mur6n. CA,:
I ,..I'. link ."I. 1.14. V wnd., eAtdr. el R. P. Ant .... In Is presidencin of florlor Jn.6 F. le del program me polortl6n alto ell nue.tra QuInin Ile. thrill Redonda, Manuel Cantell. Ra.
['1.,:*,!.i".-p*.. 4.0- Jos K-I.. Entralgo Sell. P. Consilliarto Din_ Urnitin, president tie Atmri.66. '4, h6 ... rum bZr.. ..1mactoolas mumi- va su nclibre. At rexponderle que m6n Sti6rez FornfindeL doctor Al.
r ""I. ,.(c ..1chl". me, manna. Ternshinds 1. miss. me .er%,I. de 6cllrmi; Narcinn Ma. Rodr!5uez, cu
o.r 14d.;!.g id te. beet. SAnchez de Fuentes, doctor
I ..... o-lAst rn I ri ol it ... yuna. ex onto d, n late. .do lisr-4optpusta ... dome..
, r -1 Centro G.1l.g.i City.- '"'%."'r "= a. d'4'!Wl.p",',bne',o.I ex trib.ir rinalm.nite .. Ismael Rodriguez lisifiez, Luis Sanqllimt l ...... l ,d'l li.4r. LI., lu on ....-Aperturs tie 1. V A ran. Gore[. Le do 1. Seo. ";
sodor ,-c,.,.,Ir-, d. 1-1n. na-trox". t ) 10 it Is- rifts it, s.nii.,Io'lltitlriilrd,nle d ,, 'r - .cill. V.I. r' aper!tira, pero xe le aduJo que flags LAuro, Luis Garcia, Joni Robleal La )label,. do In Asset insiltu,16 this .sin.tl:rC.rr..t.y.rl .upElr.cduse.tmaedRedo.Bailre yt o In Junta Direcitva del Centro As- cl lguez FcrnAndey, doctor Benja.
el All., Ms. ,, Cob.li-., C.t6licas '"""' G6 Curti tilt I p rinno hanin tomato esa deferral- min Frrnfindex y sellers Tet6 Mar
i: do Cuba, Berns r',co"tez, tesore .; Manuel a e de 'a restighima lnxtitucl6n.
- I I do In 6 1 Canal
p., I I:d'.1 pa,' nai6,. -ticis que no pudo Ilegar tinez, Lorenzq Soto, Arcadia Fres
L. I'll'; r:'.fI'i 's"Ido I I ,,,Acri urCat6 test Cubana, bit tomorera del Cgntro Gallatin;
I ,it n 1, de Honor do Sit Jos6 Mm. Rey Conti, residents tie a 61, par too motives expuesto Se- no, Silveria Martinez, Armenia La
.I, III ..", Ch.0111"Ids. ,,I repro. i
I. .11, I 'I it" a a' F or J ... Oem- Villa. Pop6n Vidal, Josef& GonziVal-i't'l di, lam I.."I,.. ,I lic-c-do I LItterlonael"Cardenal Arzobi.pa do In Socri6s. do Orden; e doct ,tar tie Constftuy6 Afirmaci6n g"idmnI, relaclona In council
er "I.,%,) V 1. lothl". funds'lor d Is LA Hall- Monseftor Doctor MRnuci Alvarez Guanaga, vice dire cia de cue fuen el obispo s xlllar lez de Cornifia, Haydk Girci. Al.
' I Arteagn Drioncourt: L Bon6fl el compahero An$el 'Defensm otro Com it6 de La Habana el que procedlen a vare7, Josi A. Vizquez. Luis Aim-
w-lud CaMilik y Ina ..Xl.r,. 1, (311a d'.4 "Av-e y
1!.l.khtfit Mar-, on npl-il.. I 1) Oraritut do aperture. so, e' on
6m 4. I 2)lnf.)i,",c del hermano Secretarls, Antonio (36mez Blanc., of. d:'pur so bendirl6n, y to coal relotamos .a Jamb, Alonso Fernimden arquiri", Endi.l.d. .I. r'P.A% Mi. I to cimero tie esta infortnachin ... tecto Riciud: Martinez, Mauriclo
L'An. President. I 1, 1. an rel-i6n con el quorum. blfidd.d del Centro Gating.. Quedii contliltuido, ell Is case alto Afirm6 a continuaci6n el sector dpezArJreiro6anImCoU2RoynkfiGabNrinela Miler"."'. N.r*am.I It 3) PaInDram tie xalutaci6n a lam En otras mexas me encontraban an Neptuno 623, of comit6 del blirlira Benjnmiq Fernsfiliaders deucclundtabla Diego, Dr. RaCil Blanco Quintana.
an Vol it, 11 C I. 11 manstablidot.., par of hermanat Adolfo presented. In ,efion Edc'mira Rodri- e San Leopoldo del partich, empeft.d. ou
RA I &tt "!.. Z1*11111.111' Pill a Vl Dr. RRD,6n Cuervo, Panchito MeInk" 11 1, ",I. 1. 1.1%. do I rent Cneutleda. en nombre tie to tuct, do Conde lam doctoreB Rogelic maci6n y Delon" del Centr G ,tie otbimclonar Is presidencla tie
.. it'. ,I, IS ... r.DII nl to, nott uri6n, delarin concluida obnd- R.Ja ,;flnm lofdoctores
.a'.. ArriAn Cat6lics; dn ctor 11 U .,,In,. at go A fi e 1. at &,, ,
I nl6n III ch, Antonio do lax B.- a Marcos, Do. go, candidature No. Z reoultond. un
d. -AM ... sd. ,".'e on Celida Du. xponente mks do entokla... debld. lam clank de regstaplxci6n del pa- M .,, 6 Ri. tar ,.J.rd!Id. on -hin re. qu Ime,
large C.'I'leho real 1;1 1:1,l I "'I P.,.br.:,d. ,I uAi" do, Fernand.
Minfittra L& Primers Damon do le'llinodbIlem. nrWASA* #I "Lo, do I& n n ormano Tomb, igl ,h,,R c r! n,,rfr.. groom do asocladas ciu. I 1. ..lax 6. Clou e L.6jo.
NKup '.. n C.u1III!,1. Ill. I'. I 11.1. r.
I promenade del rluser 3111higlabrisdo. I 11'nrl n idez Pirez, com nombre de in. ,r11 tie 11 ,,.Stbina Arbe.t),Vic- I nume o r.. a
a c -dran .be coon a este sets.
deo4orA A''ltjro re-Andex, is'"""' "n I liclad ell on future muy pr6xima. Franck- ?.Iejfas, Alonso Pardo,
6. 1. V, 0 T .1. Son 11--hic.; d.c. !ionic.. Mi A lam 9 tie Is noche fuk abierto el FIn.Ilz6 ,. discurso dando in. In. doctors Ariam. Mahon. don Manuel
bur JI It, M.-In GAme.: dwit, Jos., Actat Tt.ar.c;.rEr,.Tou,= .I.. Garcia, t Is IV Asamblea Din- goof Bun. Bravo, Emilio i sets par of president del direc- clas a )as mlembroz tie In Socri6n Gnnzilez Alonso, Jos6 P6-7. Maria
'C C A dW I R-drIgP-V- orril'-Innd. ."marle Sanidad que eficaamente L6pez, MnnUEI Pic6. Manuel Cortbo,
Al'""k. Me"do'k P-Idc"% d.dp.!,-1- E N I 1-1 A. p.r,.qul.l del Seat I Flarnint tro do Comercin, doctor xnn. I Hermid- "'I' "Ic' fin Nor art a do tan
Ang, umtrdi., el cont ....... art i tie a Torre y sehora. 6) LItIll. tie uril-rics.e. y ac.schdo.rzo Mo. Luila Dom nguez An godsu hiJa ,efiorita Juan. kethin 1. direoUva del refer.d. on I
VIT f' el".. 'is 'is. V"'Id.."'rit. de t"nplo *tm. a,- It him. laborado en In terplina. Jos6 A. luidiaz. Argudin Plectra.
Mnrr "'. C P I u Id. 1. hlot.d. pa Fl ... rt.ri. do 1. scored a q- hay2n tie rocker sabre Luis. Hro M to. declare. Alv.- c16. d. Immin inhanne, esperando Celesttno Alvarm Cormuelito Can1. ,I,%, rat ro Barren, Manue Ant6n Piret, full quedii conatitufda ell Is clan m.igna del sanatoria ova- tafics; de Villores. Manuel IP
"'I'l.""I", I Pr""t'n":, comity. Is ,c
I, c. oil,. remain.; it-- Iris par limber rcclbldo on oil I)jla doctor Andi. Donsini Me ell... I 1. C Que
. tie. Cortex dongn sea continued par ]as hijas Jesus Ca-trill6n, uo
let And,4- V-1-flopt.a. I'T"Ald"111 it' ll:ril taill Ins kgu.o rtgencradilra, del Ca.dill.. 7) Informe del hermanso Promiden. Juan F. lrlg ieroa, Man .of C. tie So- forma a go ante: ,,efilicz.
we"I ... 1 C41611'. -sell Ilk; -a to. P-Idente. mehor Rambo P:1,1,d, meax V.un uell Ganzi'
it JordAn el Ap6odol Marti, Ili% de Raja., A.n Paz; ,vice, senior Igor G ng cl lot fundadores y eje- lei, Remigio Feito, Pledad Sinchez
rstlclts-a Vill ..... a.. President. it, lugar on Is. illilmat horns (let sh- El rlcnlde do La Habanit, nefior .8) Merr.orin Fresentada par el her. re., Oscar Diaz Col6n, Jos Campos' Apo ...... Milagros Pandela,
h"clAn do 1. lisbans (is Is Ads J-1. L.J. del Pow, an. S,!,I etar .. Goes. J.,A Rodriguez Garcia Hlc- secre arlo, senior Antonio Diaz Sg,,,= .pr.1c 1. de Cuba...
do tilt. coremonia religion&, son- re,-Io; a el sehor Mahas, es- de Junquen, Ana Villafuserte, Tevelon.N-turn. Cub.". d" n 'I' cl a Ila I. 'Illative. El general Aristides Son do Que. 9),Infurme del hemord, Temorcro., niv Ferrer Puig, Afrain Morr a L6- rero, sefiar Antonio Barrol; III I
mrrim Robes, pre.id ,,, Ifita do Is referida clinics, on resita Rod, guez de Partagis, CaM-r cti a act. andit y .vAon Rafaids VAzqurz. 10 PI-11 crsm do tntaiij. do
Ross. Il; gof ... r Jos,, Ell ,I bella temple tie 1. Lam, del I -rn 8ez, Raoul Ferrer Nuns., Eduardo Vlftico, sekor Avelino R to Moredo. Perin
mail. it, ,!tar on el pr6xfin bionto. drkra BlandInn: Julln M. Buzzl, An. acalm. menorea Josk Alvarez. Josii nombre de. cuerpo m6dica y on et rided Villatuorte, Nieves Sergio do
.ula 1.1.0i, R I .. Sankills; Annel. inninruilizado par Cirlio Vi. m -Itme,. G. Mal me Pedro Mitch.d. Ok. Rey Lozano, Servando Rodriguez. suyo propio, exprei6 thermos pa- Politic, Mrrta Molina, Elenita Cu.
.,emen I hi t.h., Jimsfima Must. de Vizquez,
I AJ-t. ) or. I g 11-rd, ,a Ion p4gh- do ,,, --C- -Almuerzo. Avi I a. Francis. Eduardo Burguet Manuel Cid Sears, ].bras. IlIzaun recuento mt6rico
t. P. S,%,(,, A,9-0114. S. S. Enrique M6nde. car Ruiz, Manuel G.
I 1'rim.n.. it. La hiAle. Ptilg, acciliptifindo par alto. funcl..
ocitin do Jam 2 f.-,' ,Sc remn.d. 1. ASOT111) ('A ,co Ductund, Eduardo F-tanill., E. 'e del p.b a Pvtallo tie Alvarez, Anita
cill. Viikh!.". fuj li.nd-ld. on a I y It de Lobs. Alberto Sierra. Got- '.1Ia1LQ.nueA1*naa, G-.'.Pmev m ..fln.dindole actualidad a Crimh
" .r A'l, '.','l! fIq nowo do 1. Enabajodo. cant discuoi6. do .a.d.ne' ller.. Rivers, Leandr. Pildifi., F6. Aquilino Otero, Jex6s Re, L. "'o. lax Ira on or nuncladam par el pre- Alan,. A "'ct'n Jo.6
, dMR-t.. n-ism.- r., on ;c 1. qui. do, SAnchez.
Admiral Ios .'a Mlee o !
Ig it,- un c mo riled.' ".. TI ,...net Gonzalo Garcia Pedro. 4 p.mi.-Homeonje Marti oil Idente Ile venerods memorial. don hrz r-Andei. Florentine Suk,,I. Ju-niud C.01i,. Luis Mi. P "I'll. Pallers, do 1. Vega. Antonio Mo. Constantino Torre,, Jamb Barrau"o' 'Juan Bances Conde red. de 1. Set, tie Martin. Carmen Fer.indez
I Valle. 11-1611 Cms&s. J"-cli- Inakills do Nultra Scilar. do In an y in. shores Dr. Joaqu Mar- parquet crnLrRI do In clurind de San Gulmin. Jost! Trevin Rodriguez, Nor- drigum Gracians, Lage. Deni I R.
is Z.r.r,,.,. AmAdn P.,i,, t. 131-- Ciiddtid, Pat fin ,lcaz, presidents del"Banco Antonio dr. lam Ball", 11111111d, us" ,I b,,r Alfonso Bhez, Manuel Mrmqu, 1.1,ellodoro Alvariflo, Rai to Go: construct,16m del mIsmo. Emte ser- do Marlin. Emilrits y Elena Morin
Sh. Muk do Cut,., 1. qu. I c: r mundo viclo de flisdologia-dijo-coluelve Suarez, Virginia GonzAlrz de Piin H.-And-, Luk.U. racs, Mo. do 1. p.l.bra F61lx Moore Fern6ndez, J-6 P CA. Avelino Fernindez, A.roh. his nozesidades de Is expecialidad b6s, Rarnfro, Alonso, Julifin Far.crfi Inli.d.d. pr6.1 ... ent. 1. Na cional; Jostle Portocarrera, ex el 'crar.n. ,." r. "'s;
Argentina porn ser colockda ell ri minisirc del Trabajo; doctor Agus- rez Boudet. Octnelo MendizAb.1 P-d.s y Santiago A vargoal JL-rchAm. Ildidfomm C.br-, Bell.. Me_ 'I
loan R.m.-rt. r.atl- D1vIAA. A. .h., tilt Cattellarion. G.ill.rm. Agulle. 5 .m S reanuda In A-blen yinuel Garcia ToJar, Manuel 'V.I. I.inedJ at a que fttA dedicado, .lend., Par .A.de. Bidook. etc.
me or C
lama, Ars.h. F1.11n. It a dl.u.i6n tie ,nn-ne, III GonzAlez. Armando G. Pla.encla, Ro. de I& slabra el president del par. President de Hopor del
C' I 'mon- I "' I mayor Idel temple que on ,a, Bent-dit Contract, YAlix Ay6n, con tra m.-Terrut desorrallacto par I Designada ]a
con.duin b. 1. kdv.c.rI6n ... crto Gutikrrez, Rom6n Gomez Lo- yetan. Garcia Log., Comisi6n '
is MuA- del V.11,. C.rl.t. C. lid. Ph
,".'I'c ri-A Ile n fell6t- a.
,onucl rer"Inde, ndr1,.,.rsb-, c. P. a. 11, zano y of doctor Jom6 Luis Espinlell.. cars I., lntcgr..t.. it,,
0; u tra virgin narlonal, Rodin Crormit., I.g. Jost! A. Men- hooma imberto litrhevarr .. V.- I A to. pratreB el doctor Conde pro. cornite par Is labor qu(, e.tfin ties- Partido ,Progresista en Electoral de ]a Asoc. de
He"". RubaA 1. dik I tie S on Juan, tie In d jetor Emeterio S. Santavra ,.*n -1 tie Estidi. del C.mcJo Djores.n. undo.
y Phe- relimb Itlc &. Runabout, Mer flef"doli- do, Him tie L a Halha a: Forma,16a 1,,d,,,d.iil rdl6 at sorter varies objets entre -r.11 Detallistas tie CigarrOS
.'ban. resident. I y A t I Jos concurrent ,bales tocaron El bseflor Avelino Rego Moredo ex- Marianno, G. Entrialgo
so, y .,I. crord.d.. A 1.1, ist-drd. c old," ,Cdcla: A-doall, tie a argatti-chl. "' .
;'" 1. g. -V ., M. -cti NY Mind. p Do_ F'rle mis f rme conviccl6n en el
a c tin que or h.bI. able. d,-.dc fi.rc .A.. on .11 naribil lInd,.j- 131-ca, lvhir htl Feel. I P.,-C*mid.. I.. worto N.'. a de ]as postulachis qua
1. I, ,.it c) 6 Martin- fil6o 1. Atilrnbln. ,ci.. Figueroa, u' Is presidential dLel, titular meP- -,n., of po.bftc,. Jam I P.. -C'"t 3,'f rr.. Los afilholos del Parildo Pragrelid. el b.nquo. ,Joe me %dep..' .u. Carlos Fertundez. lam cdocanc, pre- 1) R.,.m mIngo Delgado, Rodriguez Santiso, cina of particto Afirtnadtht y I .lot. '
, ,q -.. q.c doide haco pre.e. me oil cild-Irme. par el P.,,,I- Airturlano celebrar.n no .n.n. nor Vulcrii- I .m. -" e' 6p" '
Mbn ,.,,, 1.,m,,,r,JlI. p!.Ir,,, .. pan I 8, ,idecrI.Irs Y of Pliluchri Roberts dente riel Con-jo Naclonal I-ma- i Espinlella y (36mex Blotter, No esti so, of cut dlJo, ell ninguna campai ofisdo acto politico en Mulanao. La tuando I rector rl D-v lh
lab I n. kerh ruenti. on L. Habana c. I -L -tin Arenas Armsfinn. I tie mis decir que algunos e estoisre. electoral anterior defraud lam anhe. Inclemencia del tienspo, le rftt6 a!- of sub dirmLor schor Fattfin tcac I o
redlead. ohnn .,Ill. 9 grebt.... fasdas J',"", Bette. y Fernando no V.I. lot de In mesa social. Is nocheonde
jiuk sit tempi. us. no, !,una.co re7 aim- me llevd a eimto ell
Is" .ro Ch
let. I Y emit, ormil.t.. 2) El eciunes tie lam miembro.s per- I galon Provocaron of boon humor do Hablaron tambiAn los ,efiores Ra. encral de la Anndestrul a par on terren Ion do- athletes del nuevo Con3ejo Discus, In concurrencla par su originalidad. m6n del Campo, Jost! Maria Rev Cal_ or& riaol6n do Det.Ilist.s tie Tab.cos y
OTTAWA. INC) -Una comiaifiln Ili! III he.rnioust iniclativa, quo des. no. tro. Angel Pirez Costne, Pedro AI- ommz ,
"'b"buldnra do novels tevistAs do I,, 1, primer orriniont. c.nt6 con Fiestam religious en 3) Deignaci6n del nuevo Consf- I Y te=In6 el acto, despuis de un D Sinchez. Ana, do Comerciantes a Industriales de dl- Cigarros.
,..lbl6 del Ittir: A. G. cDOuK-ll v .. re lcindr GV.fl.jo.eco dIn cho t6mino. Con in pre.,encia del primer Tim
, Is a poll. y .y.da tie destoradit. florin Di-e-no y del nuevo Prefii- mngnfflco y exquisite menu, Antoni Bural It Narinm, multo it. 11,1,100 (d6hres par- I in. tie 1. ..clcd.d cobalt.. el pueblo de Pefialver dente lifte(sano, par So Ennicencia:todo dentro tie Is mayor confrater. clan Maria Rodrigueoz, us hizo of Fud presidido par el titular del president 3chor Jose R. Alonso, del
.muIt6 ",;",I'm.. 11. ReptI. Id d d ria tan proverbial resume. part1do emi dialoo, lufar, Alberta Gon- lesorero
empjih. pro innildn 1, donte do In of Cari--nml A-labip. do L, limbe senior Manuel Gon7Almz
d-hr par. blie..1may- goneni Fulgencto Ba. En elpurbl. do PeAniver me efec- an Mwueftr Doctor Manuel Arteng miez Up= a quen .acompfiaban ntsdor sehor Me-1" a y "mora e Is ck.m do walud Berm6dez. del Tenreiro, various dislbl.rtmirno l, -b-n-, c to r. Jam .6dic., do on Is presiamr ela. lam flat"; Jom6 nuci Gonz lcz
,a ;hz, r ni en, fista y in Primers Dome ant .a disk 11 y 12 Jam tredlci.- ..to ... oil. .
. rromper no pan me a a n del nuevo Con- "La Ben6fics". Y lombi6n rumplik. Aniversario nuptial Rodriguez = n
w6mr, vrx6n .1 dadoma y gentle, .efire. art. F.r- a r Ile no P. trona 12 Virgen tie Gun- mejo Dio canno. ,dome In conxIgna de dolor Ion discur- -It- ,, tan ban- n ales fiestas ciic religinsas on no- 4) Tornat tie posesi6 dAgmidente del par- rectivol Ins,% y.gran number de aso- I& man. del ciadoo se ev a elects con sesi6n
nAndez Miranda tie Bmtbdal noun' daiepe. con el xiguiente programs; 51 Jorm.6. Eia-ritica: son porn otra rportunided. Centro sturlanw. Nicanor Forman- on Is que me, cumpliment6 Is Orden
a thir" too : del D it c conv ... Wrja y entre
ran de padricos on In bendici6n do E.p.Ari6n tie So Di-1- Ell .to fechn cumplen dos Afi0s dez Garclu -Manuel Fernindez L6 Jos neserdos tie mayor importance
'rAMIEN UD. PUEDD IR in firingen. oficiando el phrroca del Di. 11 .jested, ,a I. lgl..I. p.rr-ql it c cando. Jam ortlan.d.. -nigism, me Pez Y Manuel P6m Alvarez: Fran 1.
ESPAIIA GRATIS EN Angel, lluatrisima Monarn,,r,,Jo c b) Pahlbli. par of R. P. B . .... 't!,AI-Talleci6 en Astuiriiim fi-a Carldad Guthtrroz y zeflor Ar. r sco Garcia Entrialgo. a quiet le on. ftqtira c rombractionto tie Is Cont
.c n 11 -c n El,,trl 9", co-iiiintograda
-z Gaya], ell lire ., d c, A"j..!,n a:. in .crA Ind. 1, Bond": ]a, Pirr co tie San wi it y ti. grron .- .1. president to it P I., me are, FAVION Ferntindi 's I-c do 1. mitt i nimos. h n o
E.rmn. Mzc A.r Alfred. M. turo Sminz, of caballero a d nila ,a', ra"o,-rx .
Oin Clean Canon no it' 1. Edl- 'I"'- 1 ,$,I.. rna vieladlores; y repiques de Bafisox y Cunsillario a. 1. Unon Nl D. Domingo San Pedro comparicro, crimista tie Socierhadeis Faustino 'Gr.g:Gdr' ie,"M.dM 't'.':R.- bist, Conde. Maruel G-Ale Ber.16a Sconinal Airca del A. B. C. rhi.p. uki tie L. If b ... do Alvarez de Inuder y Mantiol Gonzhlez Tenrelro,
tie 3con, ,,,I,-,! r-'1'p1 nR"i 1 a, m. Miss armanizada tie 134 E.,patficia. tie nuestro colega "Pue. f;1.9,uezd e Granst: Ofella
Mo r.pl. padre Martinez y 1, Bmch,16.. Maximino Garcia Alvarez I,
d Con proltindo dolor conmigraterms ell his".
1. EI11,16. S .1 so A ar. ..,.,I. --. __-- annotate fallocinslento yet T.,ricam h.T6, ble-mdr.t. enroll ecer c ......... It 6n,, p Rea-va tie So Divine Mn estas lineRx of Jas6 R: Garcia Cotarelo; Jos ad" 1,,ri,.,,piles.61 Pifieirfi.rye, ]Jmol
duirl. A. B. C.. tie Madrid, ,an. r or Mngistrndo .u prennein I tie don Domingo San Pedro Alvarez, icidades. Alossim, San Miguel; Amalie L a tie '. Via 'Jurz. lam nueYotean pri5xinimenciltF .. ritic- per ... of on ,I act. y paril, mnud- rld rccicnicmsent en 1. Vill. Gonziklez; Fortnin Gmlm'-; "Attri. So &-signo, 1. froh. del vic I on
v 2 VI-em IZ (Flood. P.tre..I) ncu lrac.daim tie Sallme, Asturias, 6r- vi-cla do Mooodd.JhlaI,.tM, 11 do d;,,c.,brc pi-axics. .
a concurs entre oil, lecinrer clar rise el pr6ximo I Generoso rasgo deFuil don Domingo exemplar caba. red.: Beftho Fer, de noche. para col.br- -San J iis c, May, "Mitfi.nit., EL EXITO PUE Acacia GonzAlez; Telcaf.r Zorrilla;
ruscriptores. cuyo p,,.Ia can, met I'll A lso 7 k I., gu.dalupa lrz m.
IA. -4 colocrda on El doctor n- ilera y reels bronco de difftinguld. I A .?GScgu.d.,
Camen Vega de Zorrill .
to on on visit a Europa a be do n ... idedn -11-do tie Cub- nit," ,.r,.dl,, par, it I Luis Garrig6 y ernA DE RESULTAR R yo of nombramiento tie is Co.
a I m, ... .. Valle, midico recientem,!l, I,_ PELIGROSO Amorm de G nzilez; Adel n as din tie Glass ell Jos
do on. do 1. in Knfifiom; Iqr of fulurn temple marlann, of que I A is. 11.1 -1 I ,. isileenne do Mj dez '.
"m i d ------ I-,-- -- idarad. on .1 ,ninat-1. "C. darig. '. farrillin vinculada a Is sociedad ha- I ...... -2--- ,....I. ,F ,,, I," a3ricincirs! so
Piginn 22, Finanzatis DURTO DE LA MARINA.-Martes, 9 de Diciernbre de 1952 Finan"s Aftd. CXX
I .
Enoritir exporlacitilit (If, .11SAUGURARA EN VEXrZUKL. INA NUEVA PASTA
R V F., NAMIESTO DF. PERDLEO Se vMtdieron crudos de las
niwlijinaria lextil por Mayor volunien de viontas acuso' lit Bolsa de No Y.
E. U. a Atu rica latina LUiACAS APLA',7 1rodall F ilip inas'a 6.05 cts. CIF.
Iu." e ot a
NVFVA YorK. -AtI.Al Pro. --- --- 1 ;. or I eCj08 Coticiencia va icola
.11 -wl.lmida P.I: 1 L ..... P.- ,, 1 6 oneladas M ejores pr
is I T11'is I An;.,aIrg,, La p will. I In 11ionfortnin intereiiada en romprar 46,000 to
.Irillnn, a, 117, = oi-hlo., he San R,,quoi. I- (le azilicar. Raja en luturos del mercado munditiff
I" 1, -porwicn, ]I vIi.i.timl i., dr an He producclon
eo In', I en ese mereado Sobrepre ios pagados por consumidores.
texta matte 1 1.1, Iil -ubli d, 'No first If, It a ,.drc iirtol, y r a "an T 'pu
is, it, Amoii "" "";"-. .:[lot- -r1a oo c.u.- Can I.ra call, -1,nui. R, H,,n. boreal, el -6,. id.
Hie.- .0c, LX -A a\" ....... to it, -uc.... iridefioldisrarrit, 4.b Irliusegul!
rintan total --,,lran elaborar paia na ,uda, NIII Y,:;i, ,,. otlartinse 1, ridad con respect a las tirchillos en
b it, -d- lalld.d L. In"Illn -u, 1, 2111to ,,, isif -rdr Filipinas IRS cuales Puerto Rico cle.ra vender, Fuertes verl
u-tly"Id. Ins n',l "'1"' 6' lp" lui-h. In 1. plant. dealt .da 1. a bAFr He 60.5 renla- 1IFeaSM par. Circular u runnores de v de las Un & tgulo del arroz que p6cos concern
-ra:t a 31 ent., .1.
lots Se Hill, dednr eladas la einpresas que toperan
,.,in an Her P-lurcion or Patatina s, elea a Culba d mun He 46,001) t he sera
out., el of,. .. ........ ... illness He daj-, I q I~ d.1 que Airniont. on. a dq..,Ido -nauliid .,act ... d t ii Penabad Frag
Pp-lol, It," "Is., I Prebin He .1.69 y Alcmania. at premed, '.a it' in. Por Miguel
,an or ,,, in or ]as -er.-ar, a 7 D00.0flon. 46 o lot 11 _j111.irY OB negociols I Cuba
iguund.1, Ara- 1h jv lrclll ,rd. r' c-st. he un, -ric He -d , FOB I ,,rolmpr. air. sabre at,. vents Su olej
Colarah .. Cuba, Il adrn.s ..at-,. 6,", R,,Stoo7o. it,, drift ;, I. counti.,cionaretni c.anticiad no Drecio. pera que estA sabre *I tapete moneds. similar a Is nuestra. No ducidis let, r.pia, d6lses $43.00.
-Y i h I. Be 16 I.g.7roan. en is- cut, A "O"A
cr"" I:qLlIPc,.del at, I, excribir Is Pre.'V ca Is Bo
of I.rea de N York n un mayor, el problems dejazcuotas area- saboomas en qua manus qued6 1. Ind) el maud 18.50 rupia reVoreituila. Zeran de presto "ll, no'. In ce ra3 c tonelada mitrica
Fa a, la it, las fu. sen A an co irmado lam ru.1I.I.cala or oyerachones y con un, de imports 6n es unve- uIlliciad. pero es In cleric, que las presentando la
ru.1- I. .... on ich :: I ntuente Inenclacer un punin que consurradores pagaron un precio $134.00.
PRECIOUS SPOT: .50 CIF NY. elej,
or" r "Ica '" a' "Ins-cci.."'. PIN
Pat!,, -raa n!irr III norodu in. r.od. s pecios de la lista en It an y cas personas mnocn.y qu indeb:do par ese article, alimenti_,ral oa "' 1B.i. 15 pu,,t-,. MUNDIAL: IiIi c. r P r ue,lr,, estudias de dii,.s Y clo.
ra -,ap,.d.r- a,. 1 14 iel me ead. d is "alar" Egpth, I., 2h0 kil6g,.m.. 617
a, t_ FOB. 1 De ac."do call I formaci6n reci- P, pi
, ez""i,'' I, b. I a He 6 4 pun S I en lot zones productora5 He Seria agobtar at lector can rep.- -t-. 'a TM it. d6l ,rs, 12800.
Fit .I o,a anlritto 31 late, YLETE: 39 cental-os an. un puertobid..prla cirireclo- de L. flit. baj.o c ,
He futures americano%.lCo-ta Norte calla Nueva York. Fila- bana e l0ellcl.. De Is T.- que 'r. half 5, podemas car.r para J,-re, sinnilares, raliur un. p. r theltthion, los 100 kilograms cle
rre. Re vendacion en quel med. se a vide cuesb6n tan vital uno a lus denuis pauses productores oz li 139 piastres. que repre.
Qw, I anoun- he la runt, I delfl. BalliratES I a cle para cl consurniclor. que Pxportan arroz. pero. vamos a sentan $110 par tonelacin w6trlcae
.......... a 1-cl IcrR loolusacitin a t AZV1I FUTURUS 1.790.000 arciones y as vents
it ti- softojetiol control comer'.1a fares de croplesas que opera Iegu. dar una idea reduciendo los pre- el rr.z 111,,2
Coattail. nurnelo 6:-Ell ulla sesloin 'clos en Cuba, fusion Ia. sigulen es: ,as en o.edas de esas areas a d, me-cor d- a c 1,!, 1, runtle, c e avanc.. Itate 166 d 1,urea lot tonela auiv!
Id, 298 n1r, ca dicho contral.. Contra De esl, Ins Ferrocartiles CcTnsolid;do y en las areas de Norteamerl"' doiares Y Par tarl m6tricas tries.
.in -e
_11"Veo,, a lot telti.co.. he las mer., 1. atiertura naltza despuis do de C ba 2,500 aicunuS a 36-38 tienen poco mis a menas los m.s- dcl griono, pace Ia mejor ciumpli n- Italia. ios 100 kilogramos 6,484 firm, La eckmeras transaccio. ,. on e, err, de t ran- costs cle pfoduccitin. p.rque p
abo I fertilii,.ri,, .5 rate. 00,
'ra f ma Is. dequ6'1'4caI16-3d4' Veci stho de !a que ven
Company. a - Bc 105 Cer- 1. enolilla, let no. c liras. En d6lares, Ia tonelada $113
it, Caere 'In urronuhtchas en marzo I en of it Ia
of I pro,11.1 dool cere tificad.S de C.-liclaclos'be "I"T 1*, largic;dits y t.d.. Is. p-r.- on desde Inace ahos. rcpcth Japan
lep-to -toa I '. Has curios de .1 2.5till a 36-3 9 1 cerro de,36-1 4 36-3 4 ute,,clad de crear una diving, uni- Ins 100 Kilngramos. 2,071
a a c es en quit intervene Ia Nprsal de igual valor paris todiu;
AZVUARES cRunos en senturnbre L no ici6n de julle. d, 1. Cuba R.,Ia.d C, 80 ec,o.e,, dlonmL man. yens. L. tonI.d. ractrica $83.00t
qld, ,,,,ad, de 4 34: P mbre. se abonan em d6l.,,,. el m..d 2 59 rupi.s.
Cr,.f".d.s he I ]a, triunsacciones del comercio in
hrra tol -res e Iud, 111inle. a ly or el no no. dit 1.
lib.'end. can ill_ I,, a S ba R I lernscional. tuil.leate tonel'
4110 ladio; crel-1, he fool ne. url a.- e 1, 1. C a refer" da $160.00.
Depu" He
four, He doci b re fi are ri rierre dri -r
spiellu'a ', .,..a', r.1 so, ts es. rea. quit un Filipinas. lot 56 kilogramss.
Cl ,do, d,,, lialu. 1, ad 121 1 14 y q"cd6 .1 clerle .:i coste ivarelgge: 5,gun data. cobterud., he I., e.
it Iado de 33-1 4 a 34; de Ia Verden equilibria entre ei tedislolas publicadas par las 111 $27.42. En of 61 a r e a 12 torelacia,
a cua r tros di ohn. Camaguey IAGO acciones a 10-1,4 y clo qu. p.g. I ,ol CA alin con it I a Dun 6 He I:
liol I I'.. n Ids lit, an 'clones e-rpta qued6 He 10.18 a 10-3 8; 1. u- no. Stan 2 Ia. que foclos Polls fac- cione, Unud.a. elf-emnselluit...- $137.10.
, n a clo., nor el contrarlo. reta. ban Anuslican Sdutgoor 900 'e,
que ace tore, qu. forman If coste son Yet es- alito de ID48. impartamok
lA lanooliod-1 He F,],,I:, 1111oo Ion g-ates data, diI prIe,. it :Ioii a 16-3 4 y 7 ov 1. ce, d 1 7 It a 948:
-febcrr.. .1 m'5 7 it Has Pilot- En 1. In final el I ; quki.cla, .a --nda bland I no 'n A I Is$ sigulPintes particias de arroz,
_eloa 2'. 17jM OR d I 'I A.'e c %uH tien- tunguna justificietcon @I pre- it or. do, .90 kilogram-, procedentes He passes do maned
10 a 1 ",",la loullan. 1.fonrul. A) rcr,ada It- uo tiger. r Cuban ierican
'do fulean Xfrecl: a I no rud, rectiverar I., riveles, see are '.. 16 "11.
0' ,_ ,,, l .. ..... ad. an un .1. e 16-78 17-S He 1 do,., ". surnil- -iureirn "Llivalvnir He In desvalorizada. pero qu,
d"I 2 (1 -;,lada. it Cuba I, a Vl ls' I 9 .1 carom
l, __ .1 o"". de s 60 CIF. 8.500 Is alta di it", 111-to, r- !,,,aes 28-34 y 2 torIl Iria relitrica scitua et cambia midor culatino Paoli a igual preclo
--]a is 0 Film-, 111g.d. lines purtas en jubiry Su,',,rdc7oor'1'1 4 211 de 1. b.Ea I'll -fi-a 1949. 1949 y lRull
%,a to 7.3 8 y Lna.,16 di are,,. -pect--c- re.rel-c, $187 do qu, i hilluratin ick, firipart.das de
a Do to Sug.. 300 ....... es 11" Burma. Ia turellaida at.d.. UnidH oriorinuas d ...... s' A 1, U2.1i S:11.178 557 y 3i!N2417.
1 6 15 CIF -56.5 par. 0 EI lital.,11lu lal .l He ntserlormn,, fu6 !7-3 8 a 7-1 2. He la Fran-,cy uz;,,,, 'a Ca .500 a" a 13 y 13-3 "'. Son. lur hicleran tin total he 15G
It V111in n I oner. ulend. in. -abi., clItuacia at cirrie cle 13-1 4 ,a 13- 2, nii1knis 582 unit H79 pest- Pr.,,dcnci. L. divl- sure dallsor
1,d a .1 d" Got, Sugar 50 33 40
His it, Ins .- ,g r fill, no,. can .,ptian* 2. 4
I ta, Utudr, bro, 1 30 ,,11 D, la11' Ita
hl, Ets ropcorlarra 1. 1 ,,1 "cloor, C.Ioal . . . 4, oa fll 226 2 no
a 7-34 7-78 y lll,,d.1 Flo 1948. in.p.rinturs dI E-acbo
dr Fhp-R ties. pl bl 'iiiod. a I a I I c 7-3 4 7.7 9 111 256 nateL,-, He I Ca", r ... . . . 274.62n 62 02 6.65
1, 'win tonclariss 10 it, prur. P tienotor
in I,", a1Pg Vurth; No alua I CIntill 0 11 4.7,81 go no
'A d ,r I -o .a no.). o 1 P, I d;. & to Ch 11, . 2,:", 36:;.-,8 2800
ort-oultal pr-ia d, 4113 . . . I, nn B48
"a C III 'In arair.dar to _a nedo ......... I,, at Ile- He I., B,,I I I"Itud ,d.,I's u Salada
! r 16-1 2 a 17 32A.522 14 117 2 50
sl,,1 In "R., .1 111 ....... 1.
MER M At, F or 1 111. -,,, III Conn"'U'lo. dol .,read. it Glitol . . . . 60.000 13 075 1 00
o"'an Ell uiu r"', it F" I"- . . . 120,641 202
600 sor tire 38 a 1. u ""' a P
;Ip"C'"'I 1 14 SLIO FI "If"t -a 2 .123.0.7n)
-Ial-d y red, Ca j-- o H He N- on g 2 48 8 5
No gtko, ,,,Modoa y De I., 1 472.60 3. 6 19
1, ,,, 53 ON
Mirror. Tons T I to 'glu'rui. al n,.,,, n IN rt,
A El "I"'I" ciju- nur .on, d 1. I logt,sy . . . 3.291,742 7671.949
-1. Apoirt. 1111olt1noto 511ninn. bay s 2.64
1: a, VI,:.aHo:,,d,, .9-1 1,,- 1~, St x, 1, hubmd P...
o' Lv;e I, i h.. 'a Hoo, 'a He a ,, lH_ of He
99 N 5 68 Nn"I J."Ir, a la Ia imp(,rtacion ra- I orf at et r.
a !,irn d'. a1-7 Np.,tado. I I de piuses He an.-I. boards, I..
5S
Su Cuento Corriente con cl Chose National 47 1 0 5 4 5 I'll nrj,-lo- ello lo.7" alo-aa at n,,%, at ca.,asurruclor de
S1114 drl ,],I P,,,I b,-r,,,,-Po-r I I to, kiloRii- I orlada-, 1
Bonk, no solamento pone a sw clispcolci6 1 77 1 7; S 5 7 2 Into y In, sit lo""ll, nllnll-la 11'a a H-- I pr-edo ple Cloth., pr.n e, Areas.
1 11" 3 9.1 'N An 1 3.1 nullwnw In g., 11:"lIa I ,, H,,1..,,. qloo- -- a mi Hills. N r prolot facilicladits do lius oficInas em Cuba, l7 S AS N 'I a-S IN. an 2- l' R r. lan In a .11- 1, -_- J., Ifl-la do' -- ple- y of,. flegiorii out, thdox,
o lunudo loophi"'a" III d,
wino fornblin lot do ofros JUCursolal y r,_ :; :" ., He "a"',
"I'll"-'- olloodl-I 4 1-1- fill. Wa, I 1,-I a, to 1- r unn", a'", o'go, Is. -,-- P"Ita-11 -.. las habitats, art mundo clamen,
representarlost del Chose am difersit I wu- th"', roi, .,:,%.I H, 11o I I Ia it, .. I ........ IlLil rllh, en 11 poll, it, -ge. p., 1. un- y .1 fin
c ao Its~ "I a'a""'a y "''e, tall "do 11 d- oil go ullru. n, bionfina .1 -- pong., card I it. He ..a dild.
.a., a manndi. He PlIcul Pa.. 11 oil. He
- I ro I ..... 1.1 I : it .bar.. NuSr. ln.sz. 7 rifullill-lo par. el
pallet del mundo. 11.111. 1, 111:: 11"olilt hajo 9- '1. ...... lii. 'a
I Sltu. Ali p oto He vasl. c ........ .. ladul AIIA llog-rnca.
a III 1., 01- coal a 00.
d' e it -jo-luall -all- -7,0., Iliva ha- CLIondo Nil 110 pliecian Lnopedirla on:
Para abrlr ou Cuenlo Cornerile an el C olio" oh-do J73 1,011 to. -0 ororl,,'l Or ila, ;,),,It 'u."I".1 wbiuu, piig. to] ....... o 1-rp" Is fell' Idea I, 'III' le la, or nulougli, personal, lue
i]l I'll, ou)r proj- a 31 lotr, ,,, ehhun., lu, -1 .1"', ,ea, I it,, orgtuslan "'olloisif., a I a ran d.6. parts
Vulite a sicriba hoy a cuolquiera do nd'do' :1 74 -Ir so, d, oil, ,I, anlj drit v ile Nortrainetica, pats He In do- lai iniports-nel y -poj-IS-- 2,501) Motors He -.1's humanco.
mvisilrot oficinai '4,juura Io
("ll, It,", In 'a I -h onstruirdit en B olivia horns Reantiduri boy ]a Bcl .
1. .-ou. pa''. 11. "I"'s 'I coo A oil I h1lo A- local stis trItimaccione
Clr Not- lon-s'no'J'O" hi'llolell a "',
Ant 'a A;erI. follIlen. Million. buy Votria 7 para la f undid 6n del estaho _I., .", if, "'o," do, "ban$
_ -1 -_ a o, r g."ta.' H.-It, Ii. Iran arludars 1- Fus tranauircianes. cio,3
""did' t I
THE CHASE 4 11 N -- 4 111 111~, -- I I o l
.1 n 17 1 71 1 73 2 to -.1 .1 74 No p.e. He 1. n-an-d.d det dia do
-1 710 1 jI .1 1 A 374 3 74 11150 o, hoa ,: Tirdilase con ello de reducir goAtoto y strumentar a Ia ., is ',
....... to a I e,; I 'ra r,,,eaa--6. de)
- 11" r "o, to b at
NATIONAL BANK ,l 7 4_ 7 1 .1 41 In ]I I I,, In III, luez /a explotacitin de lon minerals (-on mayor eyn barque 1 .... d-raga
no. I ,, 'l Hl ;', "a, al I a d ...... it. fcnar,-,d- ra- roal. :
of the Chy of Now York 1 3 so N 3 7". N.na to 1 r"I.R 0 or'#,' a Fa st., triona 1. Republic. ot,,riin Interior .1 50 par en Into bancas de Ia Reper
rlloil : 11 N 3 77 N,, -kan.., y xI Inin, 1. quo 1',%anbI
""a" it dda d. real udaran boy Is. 1. de
oflorl. N-1p., I Colin. IP'N4 'I nVI 'N' .163 N- grall .fur- tuIl ctrhhI,.,. 9.e par ii.d. tor.l.
J_, He .,I I.d tic.radcl L. f.la cia
Is no in, ,prld" p"""
Aquino 310, H.Inuarl clentut ... ne'ad. he tuifi. n.a. sus no,..
- !-y-unor. it, Hoehn Pat an an on. Se cRicula que alga mis de 20,00.11 les, al Igual Cluti oil as actividadej
svor- Is$ I cvb. .11 E R C A 1) 1) 11 A 1. G 0 D 0 N Cotiv id 6n de An't"lida'. 'n "fu .... q,!,1ber.i,,- irael.d.a He rio.h. fin. el 11 %, ,_.oe jilis )r de 1. orpo.
23. ::q. J. V-d.do ,o In f.,a, dI r es ill pirrde rnl3allvia porafin. Par. i'jd
It "' I I I'll I I I I 1 1,11 11, In he at tipaig locituic, a cuyu pfecla 1piona exportallon de 35.000 Ioneadit,
NY%% Yoflij 8 1,.;, c., I it 1' ,
is Tcuovll. 11,11. d: I I-', fillodull I F. r it 1"It 1 000000 bills, L. Bal an S lanes par. ,wilale- Adamis I intees He B.
Motion no g"b"' "" "'It' I ;" so it, J0rS5 a It IS ., I los M ercados use an 6 a, I-luis de fundition f.%orecor CI Lngreso it N I CAFE
1,:Illor, ho, I I,,, Sluno., luulul.ruu; he reah- I'llu. r lis 1,115 to oft" a] calsano fiel"Po Etc cual e puede lograr cun una
lif a tl urrtar at pals del control de un .
I ll;! or.. He He na -yra. In ALGODON 1.e par c a I d CIFRRE DE AYER EN [,A BOLSA
He to Theousins & MoKi. as puro.s. -u DE CAFE DE NEW YORK
unstancia conrolan Do precias. conSigUIEDIC %erliginos. R.I.al
CIERRE DF, AYER EN 1,A 1301-SA ella hermalra a Bolivia ahorrar ,:on, so que, segun se he in larmado, at,
DE NEW YORK ,drabl,S iarIidde, ett If qu! In contra el future ccoraint de CONTRATO S"
IF( escapan r I. se 6 naci6n, La eel mantesi I a Clerr.
he fillcit5h y citrus gislas a!- r.gravedad
Clrr, _os client. cle te Stado de 0523 1 Di-rabre
acuerdo con Ia opinion He los toicni. It., 5261
3-4as A ese efreto el coa- radical en que, par las conalle- Nia- Z
M." a ;,oblerno de Bolivia, e sa no es opo.iblcn Ia explo,
It.c.. 34" i,b iiiol, ch. nes actu.le w:
program. soon role I.. Sill
,uuo Rble ,I ...... I.. he dopt.d. lecift d ci los no Ies
U s com pulaciones de oficina, tienda y 0 110,11 S-4-, ;S to luell- -naero 51240, he fe- ley 1. lnd,,.;M."a It. 26 it, agi,,[,, it, 1952, que Idende Y.ue,, ,,sr. I PROMED105
1, go l, 6, 1. holad pres. I cloin He to. ounerilles He I,
pienje, he ithis 1"" 1. q'ir 'I""" NEI
off licarecer Ia explatacion. e-to I,,YORKe d,, -be R -- Po, at
B"I., it, de ti.pl-a "I. it L- .11,,nd,- 3 Counl
do J., clist., dcp,.du,,tb!uN dolbA
se vir M A NTECA elsoc It 1. pnsicq6n He ndLIIa nu-,:o
reh!ven tan fJefles como el ABC g 1, I 2. 54 Al. 1 50
CIERRE DE AVER 1_1 1 -1 13OLF 'P P r led, 11, R, an de F--.-ot s .34
SA n no',,,'r I -a 11. aial' 'd -1, 1, 1" Tn It ra, It.] a do, est2blecinalroln en Bolivi so al
DE CHICAGO a.ric, he erte-ra ..1 -1 a,, I T.1ad.- 111158
share. de dovlsaa par fletes. castgo.
R elp-1 is, loo I, & "" I go,".',' vil fund"' 1ha fi-ado el contraln recesarlo an
r."I"s. I,. is -ltu do-w, "I sho 19,51 luoi he a, r, : (,).R30,jto.j,7,Isd-,,.,a lltyo pirlnuei- k"an tiumornto en )as I'dPiu .......... C...'ei.1
I It "' as I to que el gobierho du
J(;14 r., oil INS p, I I', antert- S23 par Ia ra-or iltuturalil. do, Bal"u, "I"a us P.s.s tc.dentS i
s .1 I., In b, fill(o or 33.644 tonclaclas, van ]a frrtal fino. exp)oInciz de lo' yat a coottruccion. Instalaclon y foram
of :. in --h d,,h. oil,, R.poota on eapc,- thient., He baj. Ily y ..ment. de I cianuento de las refericlas plants in
Ice. n. 'ttan"at, Pit'. I Casa del E- producitul. dustrisies I copluntamente can ell(
l.foo. He 57286 nattiness de tial-r. De acurrdo con las formacionesiia He tin Banco He Croidito lndu.trv
"'Ill con-in nalI it a
GRANOS 141t, lar"In it, far. .I.r comerel-I -,bulas he Bollvo., ad"emas He Ja I y Comercial que tactic par objeto pri
I'll rist.lill He fundiele, 1, He .t.fia. I otiou dial propeader al desarrallo de I., de r.np.11 he Alu.,as He ot.p]o iv fosf.tli 0-te-acial ,aaco ul- dI Do 'o,
ClERRE DE AYER EN I A BULSA ssim, sua. 'I t rii it- an roiludia In crearilSoi d"las an. 'I n It b erno He I. 'nia.
d"I "I, lilatas inclustriales: doi .6d. I- a. He Ins raits c ... S ionhel., de
DE CNICAGO to tl..Mwlr I'Pa 4,id. el.rhidne., Arid. a,., is,. p.,b). I ddc. t.d.s a., eSfue,.
too liti- Ron aloguo Mor'comere-Al 1c., gliceroul, fulratrante_ He 9u14, 1 zos y rhaperas. a que Irides esas pr3 N!f r-t-di-, do, las to!cale.-I, InIIde dt iamtla. y atr2g M chat en es, eccionss tin cuididoliamente eljbo.
-:I-r parte cle los nas rad a s resulted en un future pr6ximc
0t,-be D d, u,t.nasL .1baJiur, con-un- recupera- Iloo, r d,larite dicho Plan te hem ... s real.dsd,,.
J.h. 2,11
III A I Z
tio. A V E N A
D--1br,
UN SALUDO AFECTUOSO
Julia "I,
APRECIACION DEL A LOS
MERCADO DE AZUCAR
p o, r
LUIS MENDOZA Y COMPARIA
II Fer carries CoDsolidados
I.A Cula.
EE VU 0 P, I
littered, an Cuba I III 'M
Spot is Soo S In 4.
P M-In'bro-s!" 1"915 R it' 5 376 4 193
Pl :Iouf 1. ha M. J 8 it.
-Me it 19.11 5 191 5
L. '. hall. I it, Dic He 11152. de Cuba
EN ]ARGIT Fit% r0poplitfiriones Miss I ot
70111pliI it Ia Vrj(jen tntalillionliC alltO- ACC. AZUCARERAS
Aho CXX F14anzas DIARIO DE LA MARINA.41aricii, 9 de Didembirc dc 1952 Finanzas Pigins 23
EX ORTACION DE 'BANANAN
Facultan al Dtor. General de Aduanas"para pediri jketuaci6n de la"","IEF L'F1t E'P 8U'C'A
' I Cotizaew"n de los Mereados de Yalores DOMINIGANA
dire'etamente lu detencii6in de un buque mereante
BOLSA DE NEW Y 0 R K Bolsa de Azficar -jil- TRUJILLO (APLA)El Centro de Informaci6n de he fle.
Septinda: X Coseeles"A ItEFORTAJE ESPECfAL 3-SI a] peso declarsdo de una mer.
"Cold 222 quallaril Cartels, furre excedido del peso to. COTIZA I0*N OFICIAL Cualit, Sugar 1 71. S So, Publica Dominicans he dado a
a DE D CIXMBRE 'i Sac. V ... un, 35
mdacLado wl' For F. Pires; larboK i IC DE 1962 Gool" filot.. I Schim. Dis 274 27
-.krtiruk. a a ) Par una diferencia del I &1 6 4 931, Por Sirem. 31crrill IyII It, publicicird Ilia citra, relatives a to
1% Art. tol. Sul.h 43% 44
'a 'in ags :dr cielitto, s impondri una pena Gillette on tie banana. El tobler.
C-1-1 RI S19.1 33 cap ......
1-Ted. nn,,tancin 'i ...... 13, ", i n."C..
C xamarldia ."..",leadets' d. lidthsan" on p Pierce, Fenner & Beane, no se esfueru on fomenter ats,
Cie pmpi&s pr.visii.neli, ndtleld. I PC r clento del total-cle las A G..d not, R S th By 79'. so ii
canal bells, de buques a e er. recreo cc ,ad do produccilm pars, Is i-pory tell tie a en embarclacione, derechols a G 3- 49-, 49 1, 11 ilt
it do 2 South A, R 5 3
cline sr" doperwidamit nc" p"Pe 7 1 "1" 2 IS P S bA 54 Ell e],o,6,, run la -1 -i6n, g lipo
tl Z sid Aj1Zd. Ch. 4 'i 75% _u e v ilcion, con el fin do que Is econo_,_ CAnsicaturras loner" wied:portivas. tie 1% d,'b1I'fcrh Cje.':nter Atli. Ch.l. I Sl.nh 1. Ili 0 to ... "do" caserns
to an Entemba; cases, el cleclarticlo el pea. verd.d.rid. . . 7,, 'IC; '.a l-'k.8 firma it, corredore, in,. del Pat, doperld. dic vencome 0 a do I A 11 C"o '; oil Lyncit]"Pi-e. V ... r B,,n,
culto anterior, flend lax rantairelle are 'it Par one ilerencia, que exceda A "i 2 houn Stand B-ol,
en el d di d 2 e, P' a m4 Suaray 26!i 27%
. ., g to larduc
ertin cionsdoc ConduCtoZs sin perjuicio dr xla,.__ d 1 11 In ig; Admiral Corp. 31 31'. Il.n. Ga. P'. 1 reporiii tas tie azuear; Is exportaci6n do
P. bill aa penal a qua ha '.. or P:r ct lXlll onM' Penal'. Am. Radial- wi St... Ga. r. lea primers 8 meses tie este suflo
Amer. Cr3ea 211n 217' Hull- B,, %1 57 57 Stan Oil
Ciah ralivacidoa de liberated tie on exits dad del 10 Per eta Central, N' 4:
Hall- lo-ut 7 7 36 % 37 6 2.900.DOO o pZiudyn adue.
mes y an diss a sets rinesies a mult. tie trre merean a par ca- Amer. Airl. 14 1,7. StIdebaker =o_ 0, At 6 Con una 501a eXCITIC1611 los prcci,, do 1. 61;x es,
amn.uex, 3-Toclas las mereancirs coy& Im- 'a -dllertmci entre peso A le. P- M, 33 1 H.d.,..n m., 71, 4o per or a del
tie derrau 1, declier.cid'y r. e,% do pcrtci6n a exportacitin "U pralatial- 'r "I A, F, P. 4. 81. Db '4 Sol. cientrato bja,.n, no cnC.nda Par ]as le3,es y reilamentols. .1 D.. ost, e...da do intpres. Ultima-,
'in '= 6n do ll grtiiod tic at, 4-Lila ii-as tie uego. P61vore. C) Par un. diferencia que excedo Hoop 4 ie Te- C., ent, 1,,dmnd, do act-le, h. -22ton I C,, del 20% h.sta of 25'- am CM, A r-1hiral- .. .. 27--, 27 to do on stretch rolacion or. Ida pron' box n I 3.,. Tettr- Car ti.almente Is actividad se nortmallaid,
asilta" y A la 19
Plr U dodummicife-IfIde cgl=rd.e ve, se iroporldra una pena4dad del mer Loca El
100 250 cut .,;; q it ios firms visio en estas ultimas 5de opermor cubano mas importalaft
To'" Is, an dis aux. I if.:% V d A a]
cin em y no Ilegare a mil. go seen ]as pertrochas nav del 25 r c ento el total tie Fas dere. Am. ii. Light No- 54'. 541. man". Las vents fur.n or oreslmlhj3= 4 "66n tie l1bertad tie dos uque, debidamente manifestallos. CUT soibre, Is morrancia par Cada Amer. Gas El. a Uaoed C,&.r 41. 41. 1 i,,tu Ild ... plan, i hubp."dificau
es in rneuentron a bordo do w na- 1% de diferencia entre el peso tie- Amer. Cable R. .1. 4: 4.1 '. 431. United Airl, 24-1. 29 4 ects son Winall )are raa,
tur.1,esellferencia
a "is athas Y multa de 200 a an s., Tu'r am
is Ch A Su 5! j: I,,1odTslnd1 T I mercado. dire 1.9 me.. lp d
tes. clarada y el peso vercladero. er
&I defroludsci6m fuere e ml rj T, :rd T. lal 20.,. 20 U "P
peace intia. A 2-1 :: : 511% 511,4 We
.& I Wool. .. .. .... 23'. FCl 311 dois., Is dla 19.prexdbn
Los propicis artIculas cuanda se IlLas penaidades senalaclas ante- Amer 5 36 % es V
so mnp rlacron_ pers--ri onto A. Kno-Wo. 7 4 71, antral, N, a, c %.d '
'i-ean-tolloll idi= dorna adcp-. U, S Rubber '69. V
n 'nas n liturrit'r. no se dient I
1:1;41. rl : pchitr, les ent-e at: la 2PIici,%dr 1. !! So esperaba una actuacidn Intensalpresiones no se no jWn
us"% 'Am," S= "Illo, Laos 21 21 drG- .. .. ..
t ad am_ r: h 4 n to v firme del ercado en d, 1, ,"dr .a i4a I, fall. vents,
de too efectosi articulce a mercancim encuen ren sttorinclaa previamente s;fi. a a en Cl prd* ., S 3 1 m es!,Al prili JU6 de
'too .1, K 3 watil anunclachs e' viern
obt!Lt Is deborudactilm. par las autaridacies comnetentes". prende C"am"' u Amer. alai. U 5 S Xel 490'6 491 1,J dos mil toreadom de Filllas ey.," Millet. Bel. 334 3.11: 7;,: 7.1 elpic, o C.nfirm6 extis opinl6n, Pero plea, a 6.05.
= eurlddic,, rds Na, ,enrl:,El article. Z16, queelaril cacion tie to leii.i.da on Anarand, C.
.. led. ad. K t 4
sables tie 1: y 1. isehillad. on I ar#o c, Ailled Star .. .. ..
"Articula 5226 _L" -naignalarlo, no compirendera sinn ]a vinKcton po A 'co. MIX C 7-j L V-d- C-P. a', to%
comprendIclas en el articulo anterior, I ue,.s lax ,e,,nC as Ve't
fo.drik lonadg.-nilsu di,,,. ralereencl eli.ran d dC I at 25 par ciento am Arrooraned C .. ..... .. a Lbb,
,...Iid.d,, d dl,ion.le, box inclusive. A 14 Ij 4
roduradit. en 1. _.nj Allen. C-A it
prahiblaitilo tie realituar dete a exam, qu, .; 3-C d' a a d 19'.
onraden a Juiclo del Tribunal. continuachin tie estuibl'o,.: Chos ll ,"nd.d", dn, !as olnc. A,, nCw j lede G., Warner Bra,
Is nlidad y mail- I Si ti valor afor cl do c ,,nl,, 1, lottar-, ,,:. .7
Is L-kh-d A,
'or d'- tul" "I". u- N", 4314 46
altud del cellto "me d orc-nel. eliceill- del or Cie. d.d. por 1:'Ad 'as heeling St,
D-4,01 Opr,_ _Plead_ do de 1. notion.: iq.i d,,,dn,. I Bald,-il L- a 7. 1 M
fun possible. on coal. recia'a loool-arth oq 3%
do Aduarwas I Heat par ciento. one lun de oil 10 pa. ciento, Bajt. and Ohio N 1. 24
- U. on'. 13. ad Ohio pfd. 27- .27 %ye.Of-l..d 11 1811il
er cownevP e n inhiabilluid. penallclad I I I 'to"" "br:del, "",,d r' r.: B ndi. Ayl. W t El.,, Suit 29 2 %
total del valor lifei-Idis red. dVr! sent '""" ':",aPc 1 11
ra delloon or public., par us P' has U 5" 1 K T rid
al I ,, d inipue, Boeing Alois. 38:. 3. R 3 y
let and.. ge dicho valor 2fora a excedlese brables en
ad. do 1. do,.,., Bj%:W 4
"t-.J,- ir"im-sablex do el decl-d. I, focullad diclreci.. -En Coital. B 54-11 9
CUal Were do I delitzts sefislades net tie las administrators do daddua-Iterponer par do-n-o, %, ,ealida- Butter Bra, an .1 airticul. iin'teri.r scrion expul. eas i ripener rate prealt ad. a dos dies. so estam a hi ,,Lablooid, on cl Bodo Brmm 2'-: 1,7: eadiss. no v.. p late 1. ancift lax eirounstanctits del rillil. clas, I I itrikul. ID6 do C.,t.s Ol-d-a- B per n It 25
one se to hay, cu. m-clincl.a. elit.d. it as is.. ('rPtotilect Inm pvu n" t u al D& ... So der. -.1., di.p.- By I[ N IDIFICIO LA METROPOLITANA
a deudo. icirines Ig.1,s P..4.. en t.d.
dipoles, las ecesories. sd achln b) Si excedier y a en parte a In que par e5t, 'a'- 'i Chle... -rP 1, I'l."'o,"I G V-n
CW do lax articles y sta ejecu ,,do C eta I it bl I a c jC
15 d di' Ili It a' r I& r
C16n del"t.11alpen.1 s 9tat lartard an to pertinent, -.Iur aforadu For CRT resti,". 1.. trolets cli.,nat-illes I- Chi 4A,, N:;!,. Kel,
1 .1 rate .. he lic d I FU One me
dirueoz en @I Titulo FV. del Libra Una amra. clento que t.-I Cr.,, del, Irate. Par,, do so Publicaci6n an ',.' P
do Def so Social". elect En 1 .1 N 21%
rUcula"M, qued-A re- el a anterior. Ga"t.aOficia dela Republlcin, C.1l.h.. Z. Net .-I D.dacisdo oil: a or D, Ill 'und t I Xj
"PlIesi excedlieirs"diltil lin 25%, 1. jecute Iao,!C;i,"ll" i'le"y.'D, ... eta on C. Part- a),
sulet. tie p d tirrits Gl... 77 77"
sera igu.1 .1 25r del total his 011 w: I, A", 4 k,
ftmLw: d',] val.r oforsdo par rdat tmorg IC led., so. P.m Cities
eta a D,,dg Len Pat.,,- do 1. P-ider. Sit- P2, i A
I-Tod. mercancle conduclois rn riento Clue excedi- del Cie. Ii.b.ooi. 1-o-a tic di- Ch- add Ohl. in X, Nall 11-o' 14-1, 74
9mbartaclorin tie un perte menor do Ell eat@ troun im ,ran do spileacift clc nbro or 1, ,_roto3 rorUen_ r.b. It ft so 34
30 lontlediu; brute, to. ap.r ad m iinteriores 17 ell. Pub 0
la y dos V rti, Wigthrull-rio nxlista rl a,": ": "'o 13 *. 13;:
'I. .111, 54
11-l", Lilite, Plea-, at eta liti. lit .1. El"
blinis- do 11--ria r we.[ Wit .. . Is'.
BONOS l)E C1111A ('a."' r'11"'n 17
Compresores de Aire
NrV VOTIN. I API
I i.1, A a'. Iii.,
PARA ENTREGA INMEDIATA,
"h. No, M, I.- l 1, 371:: A
"oo. a lit",
CON MOTORS DIESEL DE; Al
Cub., 11.11,-d. 4N 1.11. lai. Phil- 1 31.,
C,.A U3
105 pies cl blcos 1911, 14" 11 1,- Ot
cin)
9 0 30 13 D
tie -ol 2li:: 21
210 it. Cut'. 4',, Del Dud..o he .11
I is 0, ",
11"'. 112 Del and La- 41-1 43
l"Al I-'- It- Dill All, 1:24,1 (..Ir in
315 !)W. C;op 1.i I", 4,
Ree-i. 24
'I M 'his." ud t
Soo GRANTS It,,, A-1
n ..... i.1nd 77" ii
.C'l[]CAGO, d1drollo A Por I Ill. V., n I'll "I S
M6B Info I M r:'11. it y I(-. rmes on: 1 1' -- F l.11 It 41 j 411,
do Lt." s.
T,,.tv d' """ y h F-1 Air 1, 24 1,,, 21 Doho- 37 -le V
P tirirolio; d. Italic outlet "P.11, Willi 64 A
riti-roatar Is efi-I all (Ft. 1A At
[AfPORTADORA BOSGON I "dro -rt Poyo
1111 firrar.m. tic rate 1- ".ad Sh 33
do is dil"".ductiol .,,rh,,d
..to y h"' it unity rill 11 pro",ll.. CIERRE DE LA ROLSA
MARINA esquina a VAPOR .a. rill. c
0. F it 1)E NEW YORK LA CASA DE LOS SEGUROS
Telilionon: U-2282 UO-9426 UO 9427 'j- I.. 1-ri.. &11 raiil.r wh.lost. at li.)._n I.. -nDi. par., ,N,l'EVA,V0RK. it ....... h- R lt.i
ri'd irl" ,, .1 1 SEGUROS R.I.TODAS CLASSES
A, h1rKl ... o -il-1- ,,, 11 to. en 22
I., pti-tileas logr
ran air. irpe;" his d1nolff a 'elon:s
P, illo 11. .1,. red.j. h'i.ne. compofitas reprosentodus:
Ell Ian prlnirras haras hub ma.
,,or -tividaid ioc en Is. finales en
que atirumas a zas logradas en W
pri!nieras operation. se redujeron
parc almente.
El at- an Is. fer-I.H.. 116 .1 Orgurvo, 0. X
gmgo u major c.ti.C16n dexcle el
25 slar I do 11130.
Actualmenta las industrials man- LA HAIIIANIA, CUBA
tienen unse cotimet6n a menos, tie un
pun to de Is me). q. e hen terddo
en 21 afto..
tLa demand: tie lase.errobvis L&T*1HqM0" XffE&X&
. eib.yd I far. an re buel-I
otilidisdell en el cuarto trimester ., COMPARIA NACtONALON Siscuixos.SA.
a.. has cap ...... do qe :1..n.,
e..pafi de ... ... c so ad Ittiolk.
so vj.
: dil denotes on el printer .mea- LA HAIANk CUBA
tr tie ft 0 pr6.1... I
La. iddenlirgic-, er, I- y ilctjvldad moderada. y lax metal6ritic
Automovi latices tamblin en 2, DN
Todoz lot ..1e, con WBISTERN ASSURANCE COMPANY
MADA
,I-. y I .1g.ddr, rcRiat,6 .1r.. it,.
3 2 P as '. 1. Lonia tie Noev: York y di, 4 a 27 purto. .. 1. it TORONYOCANADA
Nuev:p,,]
6 1.79, .000 ii-one. y e.
S4.7.,4, 000 to .. 1.
EL ARCMVO La fill anz a
INCOMPARABLE CompA*t^N^clbkALDS SeGustaLSA.
"ART METAL" WHAIIIIIANA, CUBA
Ahora at prectom do
Competencies. THE CENTURY INSURANCE Co. LTD.
Mile do clen models diterenLem,
cubriando todoet to' request. LONDON. INGLAND
sailimtes,
al Hnifeb Of ate# firr h#uraure 6ompang
Son NFW YORK, U. S. A.
780 Operadoras di.spucsLas a servile C.j. do Caudal. 7 Par.
AMERICAN NAVOINAL INSURANCE CO.
Zscrill Has Rialacas A.
1 2 4 hbY" g- del dl' C.J..*d. saffarlaillad. GALVISTON, TIXAS, U.3
riallaillaw, (Lawkers)...Zarjeteres
de cosixtrooll % let.. 9
Son 780 Operadoras en iodo la Isla, dedicadas a un misrno fin, empeRodas on un s6la, "POSTINDEX" :c a lep tar
"CAILDINKER-. .9. Eagle Star
prop6sito. seryir a nuestros suscriplores y at p6blico on general. Con YOZ "SOnritntit" y 'k-oarloo. Ftenterl", 111.1willallia, C Li
arraigodo espiritu do obnogoci6n --olonlas sionapre, a[ curnpliatiento do su dob*r- to yis.-Istatif
M C :n:surancc Company Limited
mantionain olorto dia y noche. looter, air.. do has ter.),
re.ress. LONDON INLANDD
Cuando usted solicitor uno llornodo do largo distoricia, so In presto unO Otonei6n personal. ad.:111-1. do ...be
..9ile. modern" y tend
Los operodoros, las lines, la.s pizorras y todo el equipo telef6nico ost6n on disposici6n Jorge. tie Despia.h. y
I
.
. .
I'lligivia 1 24 NoLicias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Marim, 9 de Dicie"re de 1952 Notidw Naelonales Afio M
. .1
&Upez del Yalle h6 una historialSefialamientos jEn sesi5n solernne conrnernor6 el Los professors Absolvierion a las que se acuslabla
. iv de la salud piblica", de exAmenes JC. Consultive k muerte de Maceo, de I de usurpacwn de capacidad lqal I
' i J '
I I I __ I ingle's de la
Asi dijoRnnuel Crus en el acto del dorningo "maceo e8cribild con ou vida los Mandamientaij; Ese. de Verano le le, ,h.b,, ejercer de enfermeras en la
en el Cementerio dr Coltin. Habld Saladrigas CI]Edutaci6n de la Ley de nue8tra Patria", dijy A. A. Avila Quinta de Dependienles. No exile tal delito
r., Segel]. react ,I, Altar. 1,,., do,,, El a. ,jf site, ,a,, u- I Ell brillanthurna sesitin .0lemlle. Ca- lea un, y ,,Iz, ,lie:, v.1d,.q o Ell el pr.0.,11111 qUe,,e,,EguI, . Am. It to ,,,,Ic,,n do i
I lebrada Is noche del domingo 6 biE. 1.' 'I,
aid ... 1'. d.1 'A", e. m us 1. III.. y ,an -Ir, r, Still los de cursillo Is Educ:! at 98 hasta el d:. .,. ."IM. ..,jeZ
D. U : In damde 'ris pritro, .ido I., .,a an Fundan una asocinei6n. 11-316o tj .. C.r-jpc. 182, Iors',
11U.10 0% AmAlluls. "rtat- Est. entered" tie su raise. hemiciclo del Ministerto c a fu6 "I ...... ha, '" men Castillo Ctiervo, par usurpaci6n E"uria tie Medicine do Is
I nl, tie c IN,, lrie do Le "-ban.
ier y ri-rsonalid2d. siampre Me CAU- (lel Ines de dicienthre c,16.% '11. ".u :aJe0 Consultive coliseum- Podr ,ad. .c. 16. do
in no ormarlific y me h.,Ia ad rt 1 96' 0frecerfin una merienda a caps Idad legal pairs at ejereicia Un
it, SaifIlhf: del Luxartan onto coartinuach5at el colonic .1 r.futar
ad. elm-lor Earliql fe Sala ri ],in n ad. s. ,.Mdalm. Lope, d Is prof"16n de enfernmer., 1. Sala El dorur Chaple T
d M l r!I 11, an fuenas Iberia- rcE A=I.alkvila cii.d.t.,
dedIaW.UIII, a I '. 1, El !;,ru-. ' c- Ei disrcurs 1. Pons.ralid.d. de C;uinta de )a Criminal do 1, Aud or. 'Zib"Is tests do
1.M Me con ,I Rector or. del \'fill, or. ust I Gd.rm,'a1'.dcnM M'r I h6roe, Emi'l' jjdn! L. dii do Ilk A.oclach!in do Ir.,d. Mnraa
d "at sit ta .'gL onflado al joven conse are -*alas a conocidos episodic A In Ponencia del .1e. floulas its
%idae d.,tA, Cl,,,,, Eli ,sll, hru ,.,, 1 ,I;!:, "I 'a ,I D, is each j do Graduadox ,a lea Curson do Inglis cla, con at Ite ,as Mi hzados per .us dec He L. Habana ,-Is P.I.bra,. he otter, Mi A ,, .Nl,-s,,,- ha ,,6.1 a .u Antonio J. VIgnierm1REarn. .odEr&6 .or.,forldids!
to I ctnll:, ure ,,,,, Actual. Alan,. Avila, full blogratia, su actituck ante a problem tie Is uIcuele, do Verson, encabeza- lencle .b.olutorl. dc, I nb I III, soil los constitu "'"a do
,. ado his exi 1 camulti,:.' ,,a d 1, riclIdmeailin del d,,li
e C e S I, i,:Iln del ... 1, ill it, 'a. '
",.I ,IA,, -retail, de la A d,, haepr re5AI12r grades rasgAs % I, ,,, ,,, ente ex6gesis do grar me raciml; sit tell' IP0115 4.tocc do par Is, declare. Andrea Monz6n doctor Adollo Chaple Truet so ,all, v _uc a., i ItAnto- .u ... ruirso rog u ._ .
Ia.,i M, Iiiih sg ,-tlt- (I I, do fsnatsm. 16n M spurtach, dain, d.rtc, R.f .... lAd, mul m.d,,t.m,.ta par .1 p,rl, ,I .' s. e 21.811 it I qu 6 raI toradam vsch). doi roybelcht. ,,, los Mangan do It y Esperameas Vallente, ze,fdenl mirs, letue,.d.,.S.1f, Carballida, defen
it, ,, ,us A-s p,,.t,.IId,,d,, I' I il". au,' I I,. sor del do, ell li,,. Z er' '1u .'m-drn u Mrs dis- cararler tie L6pvz del N ,Sul. III "'It'. del Genera ad U!
,,11rmud.,d rr- via 1.5 d,,ing,,,,,, per I n- n I numerous corcurrimal.. B. &. sethrum Trelles, secret r quc no ban cometide delito posici6ii al-unaI., '. ,.A. 17 e- ,,1191 PedZ' _I, I is ; do 'a us actos que puede
c. a h liiiigf.da _. ... .... a l .mu'd,_, I 1,Md= ll,,,Isrard,,.r 'escrIbE
'e, I a '1' to '; _, A. 6, D -W .... no ffc,% '. on c a in sublimes; vice secriatari., y lea v con 'I .,I t .a, mi me
diiii el comrojerc d uclon. ,,Il,,r ,,,, 'uh.'er"s,
demfncr a Ile I-' -'rd I Id.d tie an ",, I -'Antonio Mi.-.- :.1 P1*r1.1
.,to do henr.r I:tnien- dlehi ,I -tire .1gu- I', %,"-' Mass 11, 1I1.b.1,E I 111-1 t-oublizi Man uv
-M- aman.. ,ep, .1 primer. cuando a1guien, i=oran- ,I.Mo r., __I.
;' 'r. '.' ',c' ps""', Al.M. Avila on un. de W A I linct ,. 1, perso.
A L I ,i. d F.Z I Pat gut Go_,Mjrja bass do centers m tie arvai.l,' vjmjt6 an is Fu6 .cu, do par, ,terror 1, Mari
Lcp,. del V. rt old ..EvrrjX'd'_d.C Calegin 1 nas aut'orsz.da quo las unless
gitusui rth.c. d.,tA, Jose Ac; rl fra-,Ife or it ore anA- 91 Ir,-,mrrfbi6 no con rr-f- ,a fl.grosa 'on" F"_
use ,;c I a s2e ,7 T Ai.s a Ins 3 p. M. I Habana mi doctor Nacional do ', ,I i o a 1, If u a u:d ol'. _-i 's 'I
,ten "m l'nn end.Aq rg. 1;f Inc con algo smis elocuente, P cfpr'nn.ru.a d:Yub., .1 ca Mi prnf ionsi do est. ofspelie. crd A I I con .I. Acterples .n.stnua r r'l I vin,
1, tm, h.,q guard. sus reIA. .,I ,,al S d,, a,,. Psa-1.g,. Pride 1. y asesinal at Rene- .9= .,,, dlro't'r do Is in 1.1:6 cle, que piede doiegar an otr2 perme.
A A clraisr. misitin de hablar ell es I : -, ko- I propia vIda. los mandanniontas do su h.cm, Is Robert. dh
o'M end., I] ... I,, , l-to,,a de la Ped gas ,.I Martinet Campus y le respond, Escue]4 doctor Joel viI. Yt ,C P1ra dichas sehoras Re I
, ,,, Guthirrez. decano tie Is F .. bai. .u ,,sp.c.libilid.d. al cu
I, it a a T Ley de turestra pains. Para hearten ti' inforsuarles milrai6m tie .. .tie In
1 M'I'tale, ,E a 11 15, dlt,,I, y. I quicro la Manuel e un
actual Di ,2 _M v i .eE&daEduca 6 Iflaortrid pass code d,
T.nstion so encontralban alli Ios El d.,,.r Amer.. Recirt. 'a., le 1ln1,,,qu1 reK 11bo, ad si c2a"Ma a r until. 1. 'cu A-Ide privecitin des' rado y atencion nferma, Is
it .ectiar del ,..I., Geri I ,a. gas .= r con I., me,
rC!Ar M..e, ChdIAk,,D, 11 1. Adolescent. 13. 1 Despuis ascribe c d continued do usurps- cual, Persoruro,,,",dE, el.e,t,., ppliS4 1- "' le"e-eu in.- deshonra i'6 Irlax ..act.- it ..
"' [76- _rtora, pues. come ell lea Pi even. -if otro, _ .,I,. "'a a I e verr .
'ut "'a I r'"n fil c.' scidaci legal con ininnal do I car inyoref
,list III,., N-Aral do on,., At mmatiA ,,1,6nada on I. .1,.,En,,a d, ,uan.d, prd,,d, rfi,"elmrsallt I r!6n a invitarlas a una meriand. quellurro, nismienlendo qua lea process Joel., par, I.] -c1ado y atenci6n sin
I -- D rector do Sal is I .,- .3 ifelicom tie Cristo encontrama. lea nor- spacfda
,er"o to .br dad: Cruciis ritli con"va del torcer a, i a,!, _iI,juc P
I ,,,,,,,,,n do Is mueto r : 11"Ir ..-'- ia 1,1a Mli:l mdc,,u ljilsirt, on Ica an Paris do iu i ofrecerrin ,eI prli-. 13 tie diri"
Gn., A Arrelfu Burk. Direct., del 1\ 1, opo, del I, .Nl I. ,, c P r, pasales .tie o. cuando con of pectin henwhi. bra. a 1. I.e. do Is fords I an H I ties figilraban an I a n6minas tie Is que par ello hava d, set acusad. do
1'."I'll, C"I" is I Is h are is do MAcco encontramos Is, puebl
Military: Julia Cear a ir. din estas fries: "Fir ,un,,ilAu,' j:,. ,,, (I I ""If' Molliales I y 1 narmas tie su pairla: Cuba. y ,I on do y el braze blandiendo el mache- I Eel Arnhem Mundon, a' o-,casa tie Falud La Purisima Concep. ,ta) usurpi de caparidall a
, ,,, I cifin, del Centro tie Dependiente I '1 .
fir 'I it ace; I ,.Dulknl- ,,,I-Imlk 5amana, can s do I Y. el tribunal., pol unanimidad
,-r!x. Director tie a Ca sa de Re. bre buerso y sable cuya so f, Lnkgja do Anormalls, el Marifirsto do Montecristl IIm pjil to indelible, lovanta ou voz roi I g
ffncf.,,P.drn Nogueira. Direr- candestia no lograron ocult., us me jl It ,,, lal. I.. Hi5loria Pe. da figure apostolic tie Jose Misr' su Augusta y se-a roLesta. va a. ,,.,. nis;.1in. L. scars. come sirvientas y despu6s $us composentes quo orient del me
I fl. me art Ila Universidad h.bm'.ar..'dt.r',Ed 'jc promidu y fui
dl 1,A, ',,dad Stimlan. it, M.- ri W.,' -- ,.I C 1 6: Tr-a del Plav I it .nterdi. quo cmi e a In 't 'R"' r -in- auxilf res de enformaras, re- gustrado Vgnir. que
, ,,. Ilse. a Is posteridad relurnlar I h it, a
i ,rra s Graria Inspector '..'r. qu,"idoramigo Y cirrien o, E, -, , ,.,-"Td- a la, 3 o In, uneirioso tie su geme hecho carce 5oberania us su pueblo. a libertadmentefnclan lizard I.ncliacr, Propisa do talos!panonto, to furron ios Inert ma.
'_ Jul.. _,, "'A f,. I Y Iris ,inhla, d, M"ri" i r" dad., ... do In,,,, do 1. F.C rceral Jy D -l'ar de Asuntas Va- te compalfirro cho Cksa r lindrugi:,ir ll :,",,- I Admon, Es. tie fueg, ,oz tie eternidad; In vid. .. ourY Costs. Y Ica prolea gr.duadns rn at cuart. do ouricione, gistrados Clih, Reivoit Delgado y
- "Ma, lard, ran ,. g see]. conde extri, ,an exudados y re2lizaban ,Ju.. F,.,,eis,. Sell, Carrillo, d ce
,,-rru Director de Con Exp6sito. Hiveriador del Ministe ', I F- Se, tIettra,.,,:1nZ,,.eraa y heroics del maotieter. do a., est. tie roch.. Verona. a ire
't" d I 'P c ,, Algae on el resultado East p
tlf,,Iid.d or' -'a it, Ed.- fl, S.Iulildrui y Aabit.rej. Sunni, l i 11 I ,, S., Cl,--I. 13; u"t'. I edenf,,IA, escril,16 con Is 0 las oforlas do rnil maaf do ue. ,s. I I, ,.,.In.,,i ,b,.n ,.hmpiae, ,, I 11.cq
--, Fenigne M cot F R.- desdo ist. misma tribune. ,I dia 7 ; -; I I 'a I 2. I, Iff Orient. [ .. l"It'll'aM, I I.,. herhas por c6nsu Muchos ixitos defreanno. A 1 vur
-, T),rv'AS'ut r, car lade 1. Man .,_:% a Is 'id. Cur:03 toreauts, reciblendo par sus servicios A, ,a del 1) P-f (--- .,a!Fd. Fit ra"sur. cimri6n do Gnad..d., do I., _! -Que las groresadas ell esta cause
Institute FMI-1: do di terrible de 1944. dijn "Lopez ,Q -afi. do EA! A~ mi ",.,-gme rl ,..d, su Is ryv-ro,!n it
1 11,11 .1,11 re,,,, ,'"ho I)ullilm- v to, I 'i ef led. uns histm-f.. r, to d ,, .11 I "; '11 -II., ,Cam are-! L A nuestra satria. sobre P.- ""D '."lost" .1 3Dborno rcgrosaln- dc Inglils tie Is rAcuela de Ver2no an lea sueldos, car espandientes. to que lo"6 Ella Portillein y Cal,
on I. .1 or. ,. 1 A - A ,a Irp 17 coy d do Cub. on ol 95 on g1- 9-Ii t- j men Caftffi. Currvo, figuran an Is
dl c-: Uw- P nor'. Y on .,I -Me 11, _., I .op, ,A. Xe.ti6n. do diimna. I do ..,., c im summit tie Is C23a tie salud La Puri" P11", C1- 11::: tie us. ilibrl citunbi '. loss imporecederss defla historic it
'_ 'it, 'Jo -' R A_ A led. it, ddi,.d,, al 1 P:-vs d, Est. R To- c trav a tie ou.' "He- rlllzlr,, -11riZamente, con ininno
,A O'.., ,uemtI. ,- ,,pA1u-. isimo lea tie ,as 5 laborr, on Y.res quaisuris
r togo do sit %Ida doncle describe E' or mon Iv ,ntas y atribuylinclose
"I'. Mar. 5l,.Ic C .... .. 1, I- 1,11, do 1. .mich.niza. 1. 1 :, , ,as t P ca. os par,,fns. romn hills tie claim que -1 bra hi dd'1 ce ulMa .I' ad Concepcion, site an la calle Diem
A ,I". dll -, ___ ---- -- mandannie
-, wuil, del DI.,111W r IA ,, or ., me'% ,,to it, 1. I, nt' quo I'd- no' "' d, Octubr 130, tie eats ciudad krEr ... r 1. a ri. par ..br,"' "'T proud,: A at g-lr Public. y do h. noodil:M. p farina Is. I:.~ do ,sto nau. do ,udli, do
a I una east(, .of. .1 ,'I it L lam a al coraz6 cribe ,an el .court. do I mi" m Iu iZpY P'r'i I car'. do
Ef ,i .d.i la rlrr ........ q- ,,,,,I, to Li 11 ,base. ..it. e
IrIld. del C,,,,,n do 1. .ressi.d". 7, n del pueblo la ,, A, .u P ,rrpu,1P rotestan licoreros del aum en xil .rea do oriferreer.s. -11-micau
r-I.6,d"mr I.ar da, lacer del patriotlBeno una I.. I functions quo le arderan Ins muldico.
"" '""' "ad P 13..da Ile III. I El del- Clermente InclAn R-IA. I $16n, ofrendando .. ,I I- cs- 6,
.,,a de 'A Ca-. rl R ... nherid.d do L. Habana purtluril y ,agi-sudofectemium aticamelcu...' 0 oj& S dc est. instituri n. sin interferfir mat
it"".I"I'a. E, Ir- U to 'I. .u3. stirs, ja I In, limbesti
S--A, Padr, Felt, d, I,,,rez del V.11, quort. 1,Ila Casa de Beneficencia habanera de tribute sin haber s A proptas de lea enfe Z"T
P11IA1 He 1,, ('- Cu-- I 11 ;cutlcn Amblc ... I, v 1, Ilarnab, It ........ trobalo, "' "'E" u juventud. Su I graduadam, qua a tu vez tin on mint
'1 I'a .nhel. ..,r,.. No cart, erti, an r,.- -labor on 1. expros.d. case do solid.
1- A- p. j1." ,- rI ,'- Sajmd,, br, Ila it -X ('nri snotire de la Navidad ) I xposicitfin al Presidente recabando .in qu e ..qrhhubIr.re X. ,., a .. qllmlit l
I,* it, I h It "I'. 7rd, d1clembre do 1945 p el Dia de Reyes. lid-d I., dulres Buefins del E evan urta e Is
ehr..t.bl. I, ,.,at 14-1 ,!', at -I. do su. idea ism e ,I on !
%la"I'u" ,,qdl-t.66. rA, 6.. ub code
11,)c rl ?Ihow- de la' dad 9,., ,,,, i, I,.e,1, lie .,I .Itua_ ,, 1, Pide dorialiuris en diners, en juguetes y dulf-es j.,-jo -,bZ1,,,,,-,de ,us flusiones. par I el Gobierno no apruebe @I proyecto de ley, On tiornpo a extraer exudation a ran.
,I .I ,rfa ... a I., __ __ __ III tie, it quo su ,ids tie If~ .team apor.,i..mfi ,..a In I
del- Lr, lie I %',, , ", 0, d
a, A '"a', .1 do S.1ulairichttl d, I ., \ ,,,I,,, ,in, essomoville cal qua en-n.1 E. rd.ofrIo can el p 1acMn tie championed, Inyoccla.p.l.
,, I lliha,- tirdem, lurempr, A ful- grinds fsl,. i funriada mlei Piesbilrr, don Marie. f ,% P Pullin Brava"i'arlowat del Gul royacl, :,IC,;,- lond. Para ,ulati, jujim atenciones
", a 1 ,.,, -,, p 11130, .bA do runr- on : dr, per .1 Central. Can dlt v ,, -u6nmr-8. Per- ortannins an ,I dab,, par via intravenesa y dermis tr to
,"I [,,,,,,,,: "'i", ,:l, ,, -, I 11 ,I .... A I I, rI i a
,:,,.,,urquercx, dr ,,,I ... .... I 'i 1. N-d.d
,-' 'aq 1 0 a I --- 'r I.,-lusilu." ::, ,61.,tc,- tie no-ff,-_ f.t. if ..it, Mired. '" ,u srp. on he ,__, it, meeialarle muy respetuns.mente In mlenlo, prpios tie 12 filoollin Midi"; .I EA .' "' 1, ,ce sAc1 '1 dad', '; 6, 1. Ile 'it par. al .part., n- _1,
.--, ,.,,r -1 III,- ...... -,- ti.d ,.h,-,rl A it 1,.:,,I.,l -.In ,,, ,I I b ... ,',,'I ',".'I" ',,; n','.-'!' "'" W ot Ceramic tie Mtmslr, que proporci6m d..fmv-bI. ,. .,an. ,, C,,bl,, p,",,b.,,rarIbId,,Pna qu,". m ... ... A., do "' fl-,,Ia A,,t, ,I NI-mf C" Laim -al-Writir. I per 'u."i. ", d6 'r. "'. ,am u ..
"",A', ,.,,r I id.,W, ,P ,1a,.,prosdrm,. tie la ',",'I'., L:rjoral que ell In na.'da hub,,,eo
"". a I "' in -anzatia R Is industrial. ,tribuido p6blicil.
, *,_ 1, "".-, d" '., ,r_" ,,, ,, "" ,"" r ", """".V,"""":.q'ii ' I .11.11111 "'e 'ce ifuncerins tie tribruca quelmItRar" I I. came
,sal- rf-- ,, ,, i ...... f., I,,, si on ormiclart, del C8., a I In industrial I gror A 1 buical lialv
. or ,t:; do In ,andil.16A c enformorne gradual.
., : 1,,n,,mjnn Naclonal do Li Ins porcentlijes!
:' ")Ldl jlj ,.r-t:,,_ '"nA,.,,., r--i, Ile Ifa-. n-,',,, 17:1: ,' 1 is .... I ", ... ... It, --, I.Ip- e- ..jo C..""'In", I -to
'rp..j."'. 1, 111011 111.11 I. 11. d, I., I.. -A..I%;a,,w.,- ,wo 1:1 I'll. ,,,,!",r,.,",.,"",,;"; ,1,, q- 'it d"I VIid., f"', I ".".A.... fu. : ...... ,.rtcr Gaston (:11ca praccupada padres Ile r uctoj similareA tie impor- I dam'.
dl If, It, g I,, ,. ;, "P".''", ,1, 't., e' fifty. I"s it , I ,.,,,I, diusma. I 'if". d limen icon Ins prndcomparan Y ransiderfun a f!mIco, lexpons
".. 4.,l 11-- I .", I tin hindfri6n. el 14 do I A tru-sms nipuamtos. a r evado a] farina qua pricticamento absorbeen I Sen el c it
' ""Idia r'l., President. de In Republics Is Mercado Inc.]. La Implantarlmi do i In a EA. in emp r, so
' ,,!1'.,' ,' ""' ,'.f ,i ', r A" I' ,', ,I ,,' o',\,' I, mi, ,I1,c,!:,1 ,,,,,,, el. E 10 ,Z ;."ca' Tpt.cd. 1. terris
: I Ii ," ', 7,,,',I. I',, ,-I dr ,,;I ...... 0, I'A'A2,l .1 "Pi'"' Y or 'Hu-Int, a-Preirifin; Ins, medidas proyeetudas constitfuria del dinner Chaste rueb
- "' ;'.-:ri' : "-- .11 1. S.c."'I -h-a '- .e -t"I'- 1 I "I" 1. 1. r. rds In At ....... A ?,'. ales hachof
-I-- it, 11, It: En lell",eW.1,16a, del President, La Habana. D 1952 1 x desviticMil tie ]an reiterifins pr I- "Que no constando tie
1, I 111--- If, I -- d, ,1#,-] Ill I ".. ,,"Ill III 11 ---j" "NIA "I",!: I :%, :111 ... ... lia 11. do .1 11 "
I 11 11. 111-11011".. ifluti 6 ,I ,.p.t.. Al HA ,,,,,,,, nilefito% tie ill Goblerno (lot que me deriArso probado. qua I"
1.1"),: ,, -1 I ie ,,,,, .Ifttl",", I I" e : "" I 5,5 d' rutl espe,.M., jlr.rd,, bnefei .. ..... do, hubffaorl realized. act. .Tg.
.... : ".! ..... r to ,"t'llad."It. I ... 1. Fill., ,,- ,-I P- I ........ A, m, Ili, l ... ble S, P- .to do 1. Re.
I, "Ill lie e., ".1- I I I """ "I :"; : , a .,, ,, i, r -,,s'a ."", M Ii.drigull ]let., Im I I", or una III- ,no dourtuntan perseguible tie ofichn.
5 1111.11.1.1.1, ,I,., I", ,-,,,,,I,, 1,, "a 1,
_ 1. :-I ,, ." 'I fl,"r ... ... .... "'. '. ,--'. :. 1- 1. o.::, c1IA:"',:,'%, ,, : :,'a f, ," '; ',.,",, I a ',',,',oifr,. E'p, nas1r, 1, I .... ... it.abou tAmb ,,, m e Nl ,- general letaillocia B.h.t. y ell 11 sentido tie driart-nil
, ,e I I. . "' hul, 1, ,lel,,, prle,,,6" 1, in- eirsprocedrnse absolver a Ins mi&
_ ,::. ,,,,-,,1,,,, ,'d ...... r'."- A'.d.,", -o to, ,,,w.,tros Carlo, S.I:.K,.- ""' '61. Col..). do Mtnulri dust,.. nar.mui.
,, I I 1,111, lin 111. 0, ll,,,, .,it. A "'u", ffl I ,rtitt ,I, 1,ah.j,-. Migel A C At H ...... libromente del elite con undo
11. ..... ,, I. ...... And..", 11,,_ ,,I, AI,,,,,,,r.:: ,::.,, I~ .I ...... PIE ca tie
11,11. 11,1 1,1 1 1.:,,,, .),,-I An, ... on 1'. III I "','," ",." ..... .. nell, .1,t,( ....... At red. N.g.oaa IC ... dad Per earn, 1-111m y par Is. ,vIdn. rlvusurpacion its capacldad legal con
;,,ti- ,\ ll.-ck d-l. r .)I,11 C,- .", I A fu,1mlr-.1'de..01h- Pul,111-1, Alfred. Jet, prueb., do dunplim, y so la jfi me tie lurra. d 1",
--1 ,I fl 1I:'%l 1f': 5 it
I ":.\ I I :..,;:,,:,,,, ,,,.;: is .... r. I run A 125 leyon del pals oeen saulas on esta caus.q,'.r
, ,; 11.11 r ,'. I.' d In AIMciaritin N.,,.,,,.l do U ral I.,.; to,
.h."'I'M al. I~ --e-111"Ir ll(,.(rl. ,f.,,(,,r .1- 0 list .... Ind., All I'll ...... I ;_ P11 111ji"r," If", .'I,'., : ,rIM, elf!; ,,,, .', -MI, 'I. I ,r,,.I* *
11, ,r leli- ell ," I,,j1,a'- a 11" I ( "I. lie III'.., air ". ",', :.'[P:;'r 1, As,,, ., ors.lut.clon r I pr.mac. -1
,, A,,t .... I I All" ,Ill '- ,,,,,, d,,,,,, Alt,,,,c (-)II.-a dolo, 11, 11, ... ; it" "" -ull-; 0.,ar c la, it, Cu I C .
. ( ..... .. ,Io; I ... ...... Istro, .:. lall'a do ,.pos.s Ind.. I. 's P-itodo mancento elite sector Industrial Nacional de EnfermerAs do Cuba. con
........ ", 1". ..""''. Il.f.,I 1clAl Y riwh, I Ira, ,,, ... 1. Le.. I 1311-11 I,, & .... le A, mir',ji's ,,,It ... 1-1,1 ti., t ,1.-,.-,I-Irhn.rI. ilop.r., Carl,.,. Ij,,,I 1,11-I'll- J--t- I,- I luclorm. do babid.. .1,.h lice# I, 1. he rbisr adc, jr, n harnam. Hon. Sr bis costa$ a cargo tie ants Wilma Ins.
, r ::. 1: I -, ,. S '6r d I
- 11, I A 'I". "I" mi, I "I I it I ,fir 1. pit'. :-, .,. ,. I e que At .,gtih, h. 1191 durpl, .1 EA,. ri -1--rts. 1. del ''r.b.i. fl. d, a. sireolarritario naron.l. her. P rs ,dento. I ue a Airs do adoptar- tLIucMn Run no en concept d:
"' pn rl At 'P' A I "" C. I it I., A,,,,I ... G ... it.1,, y ,I tie Joe Jatd,-Jic P cu d me lam imelMivas tie reftrencia, se lltLgante emera EA tie mal
- -,- 11.0. ;1111:;r 11',' 1 I dit 1"..".. 1:."I'd1r. I I'j.'I I;,,b-nu dl C.1,0., .rue.l. .11 I quer o
... ., le.1- P- ,I,,,-. ,:i,.,,r 1: A", ,!,,,.. ...... it, Iaij- .let I Mr- , ,- I r- P- 1-11 Ilifill, ; I'll de I- ('-,a, JIN 11116.111- Y I del Gal"".", ".I cIfCa.cgr.en, doctor I (jv fl ir, R ,,h.da" rIp'-rd .' rr ',Ym nos ofretca Is oportumdad tie,
,, '..' ,I, 2e 111..H. I~, hurp7,tAd. lo.,..- mall !it '-,h' del i'll.at I'll, III, 1. I Ii.ill". 'I. S.;'1CA,,djI,1,n S 111"'.,it"'. 1 I A is ri I ...... tie is Orden minnero 3 do
"'. v tar Ins auto efirml, In M,
:", ", a CaraultIVO In r.trc Is., -- 1 El' ,,e!""'
, .,,: 1,1, ,: ".,_ ", it at. 'A ;: ',': ,,,,;i riti ,,,,,, 'I .,mr. r "" I .... 1, ,no ... y so ff- d.M
.1111;I il"':': .." 1'1 .1111111111" 1.1'111. 'Aw., tie. Iii'llidet-neiri. c1,11tin.r.1al, Sr. pro .... A 's El doMer Chaple me propane axis.
d- c, ect, ;!"!E!": ..'. r, ..ra,,,,, E;r, murven a hacer est.. prA, -, i, 1.. r 1. "I ... I 1:,"' Ell) r. Par .11, I it" I 11. l .. fiesta III, .... It d, .I..I,,I- 1, A ,. ,I Mae- Arigulo d, Gr u." u.", -Ic l;,Aftril ,, Roptibli,,. y d,,rI Cn.,J. lul rest on
.. le All ,_'t_ frit 'I", "Itilver 'r "I 01"Al ... drnt, lie f',,.irj. C-.ji ...... if. M ri. .1 If me .Pa. courts
.."'n. ,-. At' ."I .... I II: r I ,!'"','.: IIE''a r",: ,.* -:'" ,, "! ,', In,,,,_, p i0twi, Un file, r demands tie inconatitucionall.
, ...'' -', I ,.% ... ... .."', I .1, I., I,~ ". a. ,I,- I ......... I. y do 1, gfuj- .I, !, mi ,A. I dad enetra !a cc I egisci6n tie Ism on.
.1 ... ... .... e ,,,,, .......... 'I. "'d., o. , -1 -1-1-6. .1 d 1.11'en,.y1jr. I M: A-1.66. N.0-1 do Lk.trintam I lormt,
,,, ,,,,, 'I,- da ,1,-r, Litt. ,I, PA.I-r ifulist, I muslit. Tim .ot.."P" I .v,_ ,, I., K. ""I., I I ".1, ,,r,, ,,.,,,,,,;t,,.,,,,,,,, a lr,,,-"dclp!,;, .to I 'f, ..' m. juicio Infringe Is
- ,:-.',, ;r,'_,",",t, I Art. A] I Irran r do Cuba Cans I,,
..!.I 11 I 11" ., r. ,',', ,': 'I',' 1' ... ;:,,'I'.cI.j.,j ,. .. 1- r ...... ,.I ,, !:; ... : ledt,,l .... .... rw de ,itluillerl. do if It. S-a it, Quoiufdx MiorrV W. D. Cobalt~ I Urus crasrhot,.t.r. ,"- to a. 1
........... I, I I "A ...... us A ', G d.d it, qua re. kc1,1,li,, ,*: p-11,1,1.1; PremildIrn
'.. . ,- ,I-;, 111. ,. ';"A ' "' """""' c:;:"-ov. cmf" .'I ua I d, d ", Hal, out
....! I -r I~ ,I ,:-", -- .. ;_ M. ;.',,,.,,,. -..,,,,,,, ::,,, ,,,,,,",. ,, ,,,,,,,,,,, ,, ,. "-I"""-:;: :,,.: Ie, ",.' ',', ,": Zll'.' Alr "" ,,, d 1 it,.. 'he .carried. en ,At..Im ....- atu if- sic
-1. ,a I'll 11.- I .". f""'11h. A r(:.,i,,,,, le 1 17 .... x r r,,,,, ,,,,I,-l Con I it ,'d,,'.,t,'Iri '.".'f.' ",*.d.."pu.,I.ra me, .I. A do es , up
, :t",: ,::: ..... , I.,...- .I. I,,. d'''m d, it: ill I ": 11 ,, ,,,, .,, !. """,!"," I 11 '111.11: te 1, ""' A Dr. Fall 8- tal. lain. I Los eh,- irl.
-,,,,,,,, ,I qu. c.iMa ,walliarlit It I td bi.,. Recrowa, 'rd' varan pareancu
I"", ., 1-1,e-.iad "'.10"d 'I ... :..I- : ,.I.Id. ,,,,,-,,I,. y ed"I'. 1. I "At I Ali _'. - -, brir 1. .4git I Is
" .,.,.. ,, I III~ oti.var.d. .1 ,f.,t..:.Un f -Is Tercera do
.1.11 I I I I,, I & I V. i. mild" d, .Ini'. to ....... .1, ." f,-" "'I",til" L:I. 13"', ,.I ...... ... la, Iletile. Ca ... are p'- I A.af- l. h.ba.e,. par .seass. .
pilot.. d I. inSpeCCi6n: I rmidnlo do Sala
.; I" 1,.i, 11 ... "I'll -I tie ,,,- d- II-Iirs, -I. .." I. ,A- ,I,- W lldid ............. I.,., for- 'V for
I,.- I '_,, i"_ """, .'r_, If, 1 11 I .... ... ... I I I ,I,- 14"'er .. .... 10 1'd ,.,,,,,,, ,,,,,,r ." ripid. Crim-l- del doctor Enrique Mo.
,: "." :, r . ..... .... :,it" :i" elu, If "'. A 'r 't 1,1,,:,,,, :!:" I "!:, I ; ,,,,I, f,.,,,I ,: h I- Re-'
- .-.. .".,.I. I.. tw's"a., ,, O tra I tag. continua 6 hoy, Marton P. a In
_ e 'is l'i Ca.. '19 3, If I'. ...... r i j ran, ,I... .pol.ci6. .1 Hei "'"""""I "I'
1. -'I" ;,.-m.-. "i..''"'."_ 1 ... I., '! .,." ,,.,, ,,, ','.,nt I. ase salai ; iirxl, d I .no it 1. Wd I= Sol. do Go:,,A '.1 ,, *.,:" ,, : ::, ., .,.'"':: ,. .. ,: I al ,.if ... ... hett- 1111,111111111,,1 It ,ut .... f. .I[ .- a, 1. -io Sr. President a a Repal- 11 I i '' I ........ .... ... % ',,, u"..': Ile 1". turn ... 1.1'. .',:,:,,, ''; I o ,. pals que ,.,is madid. .. mEr. bjerno Especial d o rib unal Supre.
r.,_ ....... 1_'. 'It" _"" ,.I". "o, E.a, 11".R. Fr. 11 I i"'a III, ,-I 'It. lea led. on San .I.I ,6. 'r." ", : :-, atF hl-da trin fif-en". Y Ni.ti,-, aParlum, ...i.,de I 'Ins map rill.
:-" 1'.::1:- I . ,"j,'r,,j. ,", al : ,.l II;11-,1 .,!:11 ". .." clPhi.I.A. ,in qua I,,- ocular reafizan F .n"so. J.0 Ferful..
'- ,r. -- ,,,,, ,,,,,, r ....... -a ,I ,,I ..... a l 7 .". I !,. Lnillitili.c.. qu, 1. .,t-Ii;:, a devengar por ,,,,,r,, octorit e.In..r I .. .... net. qua I.. on
: "--h, III. I "". I ,, I 1.1, ; :, I I 'A det npinosi j.et.r.d.. on ,jerrici.:
':',":,' I"". 1,11-1 .11:1. 11 ,i, ,, ,, ...... do' """ Is
.", ;A I r, y ,.It ,q CentS J d
""'r"', 1, ... :i:"::-.-. ""!. "'It'', "', At. ,,.Ill I .... I. 1, "'Ik"'. I".. 'i, 1'. 1'. .'ag1-111IA1d.d Ile It,, g- ,- i co,6 Ag.t, es. ,let o Instuo.
11ah""a i'a, G o, 6. "'. pit"Iti., I tadamsd, !.., ...,, a .,as .u ,6. do 1. So,,ima Quint. do L. Hal .." ...... 'Al.. ; ,'"I'7'11- I ,it. p,,..bl, la fundM ui P.,,blti, .. Ag.l,.Ie,:
":,,rt ,:,., .. ", A;" .:,:"Il.: ," I ,,!,I .I -,"'", -,"'. ,,I:,','.e'%',. ,", it ': ........ ia -Ial. ,.I 1. y .0"I'mmiran it, ,Ali, .b., tie los locu tores ","'Pr'""" A "'I ... y ""' 'alen el T en bana: Manuel Hernandez Hernfindez,
-Ilqlu"., it 1, ,.,.I, !Zh. ,ad ... ... to, y f.rund. I-c-rIrc-1 conocim ento tie la procaria situaciiin I M.m6-1 del N.ric tie C.M.giley:
.1 .1.1 11, .Ilil I ... .... r I, I. $I. .... r NI 'a Alborto Ju.n Alumm Navarrete, Mu%.Imd ... I "I'll "I'llt, III,", ., ,,,I.,,,,I,, I:,_ lf. "11.1'a, s,, 11 ,,,E!,,.i ,!: If ......... Sruit.nofl. y mejri a 1. drain. lir.re,., tie 1. rucipal Suplente de Camajuanf: Con.
I.., ;,,: ,,,1,- ,,, ,,,fl,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,, !,, .-,Ir fini"ar 1-o, I ... avwn I. Ia, (-am. ,I. M.1orni. I r, crourildo qu, ,.rr.,p.,,d. 1. 1 rx",'rmiu,. I, .... do implaostims qua In 'ratio del Castillo Ruiz. Municipal Su.
"I 1:jll,_ "t".' .,, ".I.," Uc%, I,. ,Ful6 uprobuda por IR C' gr- .,tualmente y do lea milli IA lleli,6 a Cabo el juez
No 11 I f ."'.': i ,,,.,,,,i,,.,,,.,; :,,,,,,, ,,rr A,, A.f .AiIr,!f. fit. dad (to Maria Stiff hinia N San JiffiA, pressure gencraculn.
411, 1.1-1 "W if A de Salarilis. Mfig nOtRS sificultacie, Peir..", 4ru, I.' m IP-1s: que instruye 18 causill Monte tie Um6n tie Reyes; Felix Gu,.[ii "", "'r I t.or.ind. Pino Delgado. Primer. Ins, -t .t .... ...... I r ... I~-, I, ,,- .f I. __ raviesa, fill o sr. o.
'. """t '"_-: : '-psul Pireirtia Is d.,Mcm! Much, tie Holguin: Marto tie Rules
,,, I. ........... t.' to ,.- .,,,",., r r, A; :- ,, A 1, ,,,,,' 'Act 0 vas hanp 'a impashiva is
1. ,,I ...... I .. 1. e- 'i.,""I'. mi ... 1'. heod ... -11p El doctor Oilando Ar.mildr, .ec-1rj6c dte' Is vi,, ram El doctor Salvador Mole6s. mistido .to. tie Acosta, letrado en ejerelcio:
,,."I:., "...A. I .1- "I'll, 1 1. I 11 I "., I .. ., ""I., Ill.. I tar,. tie 1. CfuruslA" N.cMA.1 do S.-: users. del secretariat, doctor I. 14 Blltlrrmda I Artesia, ,,16cder Anaya. ifecret.rin ju.
: ,,,,, ..i ... .... P- .1 1-- if r 1.11 ,,,.e,,AI,,";,.'_,. I. ".III"" ,Iarios Mbilices, iuf-1116 a lcrtrprrjr- 2-L. inclutsula hearers viene so- to y de Ica Parties del I r.t.r,. file .1 Claudio J Llimir. Dunds,
A I duttlis quo on 1. "Ituria ... i6 ,- portend. dead, here Much.. .A. It lea Least, doctor Diaz Part
-11-- .1 _.__., ""e"".. 'i ,,",I,, .11 11 V run v Municipto Suplente d San June y
Gu"".. ".I. 'I. 1". ;i', F. T n. ... d 5obclel Pon. me constillayeron on
, , ,,, ,,, Pot itse otificclo. me acot& ana onerosa, carga tribute "' & I a M.rtinl
-, I ... I. .!:", ., -_ :" ""111 "I ,',',"::.,-,.'Y1; I LA SENORA I- WIN Ill IIII-11 ,,I,,, h. do 1, Rti- dv--tmlr% .manto par el I "' her. d in fiann del donning on E asalta y rabo a on b.nc@U
, 1,: %I, ", I 'l, .11" al", I 11 c , f!:-".,.l',:',, ,"m i ,"', qu, 'I Z. sh a d mtrte dificio del Ten Cents. 3ituRdo Pit I Hoy sgnrli ell el Tribunal
, ,::!r' ,..,:,1 Id t"'I.Ill.l as lea do r.
.1 111111, '. ", I., ", I: ." P-elits, ';'.", I pecifir.cre.l. otqjn-a p.l.' Nat'imme y Sao Rmlf,,E crrt .1rEInrd. gfr- ,I ,fclo del case moguido a
,..; Imc- diil V,11, I, ,,,, ditina. Maria Teresa Anirate Vda. do Recio ran c 'as ', 1 11, "" """""' ..E6. '. ae
., ,, I I,, , "I -1 1-11 ,. "'. 'I IIA rALLECIOO fP,ifrIt-ft ... I,, uwi,,cal I.c., p.m- ,, '.XI17plk.r. y .1. incluir otres tri- cab. air. lourp.c, I O,r, a r F ... andet Safe y ri mile,
.-, ,,, I -",, ... I ". ., ,,,. ,:", 1! "I 1111"1;1' I l. d"s ,,I ". .rf bul.,ea quo ,fis", ,b.11E,,da..do.ntr.1- Engler mi crigen del sim .tr. qua
. ...... ". I~ ,.. 1 .:,,I ,,,,, s, A th. r, 1 31.43 ..be. pro die.tru are Ias den Altien.. ca Con"contal Cubano e.tableci.. .. .... I, I rmo, I il ,.I,.-,.I,,rl.l""': l'",,","Irl.11.11-1-t-A y 1. lletudirlo. rattail ... ,c,,,s y pis., Kan of .s.,Itc y rob. 1. imourral del
f."; I, !.:, ,. ".. .,,- d I Otw, est I ., ps tiny. M.,les 0 it, d,..,nb,,, ).A -'Pr, ner- Los hictitor., que real, neraludsmacs pr,,,I.,,,..d, ,,"I. .1 ca- pri*r,,.
, .A, 10.16 d ........ p .... .... .... I- .1 .t : Iaa l"r A I d In I ...... .... h,""... A P chu'... ... call SLIS 1. borders on est Ica Ir do pr do rofnarto Almandares. Tim.
.: r mere For expaclo do dos horms y media b dos calm. aeg.1d.. .1
"", , .."o. W.''.1.1. "I'll I tiviolle, a plan .ducc16n uersoel, ...... 1 ,,I I i".- a .I., is. ,,, : .,,r,,,.,.;,,",.",,,, .,,,,,,,,' '.",',',".',, "" it
-.1 I", nalukhr, y I '" " ;tn- c India I c --pIIIMI do -fkras ii-olneRl. Zste vamon it sdava juxsmdo Y -Berlins matuvieran antram. I lidr ,brro Marec, A. Hfirigoysto
'I I.,
,_I, ,I., -. 6a- % '. -1 .... -oe ,I, tn. luilwo, "'tawl ", I"...M.F.,cl All ..I. ad -.IrE'.'.t.mnru'rr'; fonnarW, d,,-R,,r.c EA. ,.I.,,a. IM- pmporci It mayor molar cedes an Is diffell false do observer Lo6n, quo estA acusa
1. ", "", "I"It' ..a corrient.s 6o d, !a Eassociacl6r,
..... I. _I LI'1 ';,Ift.l 11 tillilli'" I : A la d I, dr 1. .,r..a Riveti.. .ifis ,. Celied. y enhaimm, .1g.irel": cores clasificados c a Ica I y caviar Wall a par& daterrainar cil- Elicits
"oI 11 I ", :.,,!- Ili" 11" I "I"' 11 Win "ll ". I a a,. I,.i -?" I I I,, .
I,, .. ,, ,. ,,, 0"', "" Vedudo, Para desde slit actimpaluir el cadaver h EA el d. radio ubi,,. quit an dd,1,11;..atrafr. .I.. firtarlocam m as proclujars Is conflagracifin. Ell Made
t'r, "i", ,I,,,, Al! ''. lif.."'. I I --11 r,.,g,., ,I Crm-I,,M it, Col6cf, faiviur -E. '"'Im"" do L. Habana. .1 'fores '. L P n mo,
S. ai '., "' El,, ,,..,,:. I qu, sr.dit-iju, d .A,) "pt torportancia L dep'ln,Iri'6 r'dI #Ean;wI1,eysU&
I"'. ".
T
"." '-, III. .. 1- ::It:, 'I"'t I ...... tilt. .I,.,. C" en ". it, _., .." was pruopa entuvo presents mi mother Del Colortio Narlonal do Abolades
. i m ,.I db,",. I do dl,1-1,, do 11162 72 a.rl ca 'Pat -hr'ia do sell cllra u d: ins ociarms mejor
"'i., ., & e e dr..I.Mrc', a .1 ctimild.r.rap pr Wilbar C. Andpown. administrator
,,,, I-, I -.- k.", lut y Juana Maria Are& rate. .I Beq or, Mart. Animate. y Enalli. I b)ant ,if. ubica- El canniti ejecutivo del Colegill No.
I ,, r: i I I of E. "t-ol.." it' r.
,,, I A... ra .; ..I Uhd.; in.. rule; Dr:.. Maria y Alberta ,do. on el resto tie[ ternt.rio-riscia- %0,,10te" cl; Feweral do Is firsins, T. Woolwotrh claret tie Abogadus, presidio a]
"'III. ..'. I I 'E"
I i:, -ir:.11-r.'-." : ...... I ...... 1. ", ., I s pt .: .. I c rrt.'" '.""1t."1y'.n.g 1n un recticto f titular ci.rlargata. l E. Goarrin
.,,, ,.,, I'- Smil., PA1,01 S,,pr ........ I,'.m P a I.; A-1.1 quer Alle4ratt; Fe 11.11 60 rest par her.. pir .16 to amplify, winproblincloss tice el "a IF.!
"I'll" I ,", .1 I'l- M -I- K, ., '. A Thussurfilin y Moralmns R La ,fraccl6node horn me calcularA go ona r u. . initantems .orramr
........ o, I'll.' 'i"i
I" pla is d I ill del doctor Ms.
d " '.'.' r:'ud,.o rque arbmm IdbEEr,.,dAmr ps
.I. I '
.' I A .. '. at cralli; M.1.6. Allimmut Net. Real. d. "
Mdr. y Lucia AricAr.l. y Carbonell; Mari. Teresa P ..... d, ,. do at I Ed .. is = canclas situado on Is tericerim hool Villal6n Grotto, adaptil, modest
11 "... c.".c., '. EA .ar I. y "a n re act6n cc el luilario lijacin a in ,.,
-.,I. 1, areas d r tra contribu- PlontailY 1,
. as ; Dr, J." R. Costa c,6 truilinsuft'.'..o.
,,,: % , A 11 jue do Prfcium*-t .1 Is
I~ ''i!' ', "",: "";,-, tell I y 15anj..In Martell ; Milan hided. Ih& Al d atrorr. at siguiento aruerdo:
- 11 I~- a .. : "Solunclo: ri JornKi charts, me cum- "' qua 'cu' r 'a no. r6pal n
" Be iurat Garcia Felt.. I y a "D
,, ,:''i". 1,'A .',','. ,-" El ,in, I~ O.,.r C.mI ... .let, do 1. :,r I I" Informar al Comiti Ejecutivo dip Is
I.: ,"r ... '" .',- ,1, "'..,""I"'I'l S.-6r, ,I, 1I-r-A -mpliturdin Ins. put., M, nunn ,. tie her.. ti,,trabs- du do nue.troo a area., .. n. .,%I: ejl.' '!. : III. diennis piston, decide 8 11 Federaci6n Interamericana do Aboga.
I 'uild. .I.,.. Mer. ., ..:o6 an I- pan or" del anterior hamufIciamrs del migum y a In tritir.d. dos el acuordo relative a Is poffief6a
,.-.,.1 ": A, r V ., --Id"', ''I'll" I .. .... I,, del wow'', d ___ Multi I mile per 26 rI )or. Gabler.. ,= 1. tweii a un sector del airs, par Im hutecon do Ica %soon', del Cologio frento Ims acontectratien.
"I"r 'I,,,,- I "'crit'nto qua nos as completanturinto -ran, -color., I 1-1 ... a. F&I qL n- I tell que me hall desfirroll.d. an Is
- I -- .,I 1-14 '. ,,,,, e. I nal di.d. o.r,,., P. ,I
"I %I 11111 11.111:111, .' ldllil' Il""' dl ,pro. 3-F.t. mi... car trNtunt. to I.* au.c16 completamenteacigs- publica tie Venezuela respect a I&
-, , , .- I ,,,,, In. it,) ,ia- ,ulcium '. 'it dRe
, ... 9to .c,.rdc on eomititu" 1. it.. ,plic.da a Ins product. do
,., I I ,"I. ,I- III, eu la It, bell, fk ""I ... or.: La promulga, i6nitu a &I similarom do ..I .... In, .P:rts R IV E a "'"', clur Pa. raport.ruic, arm at clind.- '"' ,aci,5n qua sufron latencies tie ons,
, -1- 111.1 pi,- 1'. :,,,,.I"g" :,;.,,,,,, ,., ,,,,,, ,,,: ..... I Ic. I IM AI to chiral- friger citio del edifice, Imac.d not, .A.
11 i I I "I. ;mf,,.I.,.1,; _. ._l.n.I" -I.a.j run i () t p;'.rar: ."'s."P'o.m 1 Ju n:telonal7luipromients nor onael teriaere, y cuarto plan _m_ : Pedir el Clumbio tie made tie )a plod,
I I 1-11'1_11111.1 1 11 :! , .... I't ....... e I. .... lil-o"I 11-7 1 ]-idea, hilgil. revamp aiguna do Is oplotirmadmerent. un 6.25% del Pro- lariat do I ckl combutati6n
I. I .- 'I.. "I"I'- It, .,f ....... I i casa 1uporaria mruc- tried.. do -nfim total .1 det.Mwta do En -I-". Promeentu Whm pallid. ,xicalf Con.erencia tie Ill Federachin,
.11'." 1. rEa sC"nrro,'ri dipes,,,cn,, -rIonj 8 a ro* I or a Is conclu.i6n do qu. par entc er quo lea hechoss qua han
. .1.1 -, .-.h. u e 1 1'df' ': I ,;, .. mr d h." '=ZZ..'p qUe iv Eel in- moUvado el citado acuredo derfuncian
1, r '.,,,, fr, A ", e 1' '71 I. ,rd. .. ..difi-..n Ur .rprn michmellSiand" Y al;gdlo buy* .Ida fiattralonal, of am-,Ia exisfencia de un clime pace Pro.
' I I 11" Caliodo I, K, Yedodo, TolAfameas F 372n FO-2292 F0.2 107 ':a, conclicione." .me o'
'imrActuales do I~ : so 'It,!. 1. hadustiria licarror pace .a Ell particle counter o man-, Pill. pat a Is coloi de un even.
un piano do evidelatte donvimar P.
ri le.tstr.1
"I I If 1, 1, ., .- .'-';" ,",",.", ,,,"c,,,",,,,,Iq,,",r,,A IIl tie pwitv if Eric tante do Imi, p6rdidej, In que me
,__. A d. In ., lb.j. vg,.tes, ca. -'repruio tie naajla on cilsorlournme 11 to do rs'. ci..o.
.--- mal.sm quo me est. n par el I r.sate, ... v ar I. mai 1 hi I.,f.,..r cliche Casuist! Ejecurtian
::I'!,,, 1 ", .. 1_..,t ."I 11 ...... y ___ _______ I -1 -I--- I ; sent he so. dr, :.be' An r.%1.., ,I tar,- carso,
- c.. 4-A Ica queb onalau"lip ilbrom o can.
:1 , ., I z, ,,,I. 'd. d"'o Converio d I friend '" "'dull"a "c'"s" ,tie 1. impoubiliclad an que me encon.
i .zon. cric, .,I,.. .nPi*rfd1: tabilidad,
mi! 'i mbaj:,11" ,e .... r a ... a trerpi, I
"or I., I, ren .r Par tie dicha Conferencia,
I I. 11"a I I ...... :1 Sol, re S. A. I so official an todom, gum A n at f1,l,1,tda no Usne an su po ,, E ;: i"."!:, ,, I 1. 11 ,fIfCIogio Nacional tie Cub.
.. ........ 1116 do Is Policia ni el en correspundencia a In po turn imj :1 I- I ,,, I 1 ?, " 1 ni una reunion control art. ,,I,. "' a culef"T"'Ir' do Ins bomber... Iferancia.
'.'P' '1 6mri'.rtcmrf do n4adam
"I brada entre Ins represent2clones do den plicada ell el acuerdo de re,
"" A"!' I.. 821: ]a if ,run Sabuttle. S A. Y Is Union dete-iv.m clooll. El Cole&io Nacional tie Abagodoir
tt,,1:;.. st que .a h.",uE r id.'= FfANZA DE It ML PESOS
N-iprmj de Vendedores v Au.Il,.rs es. truniou do'
1, , I u", an dLar in crisis que plgre: Rolando Hermida Franco, comduc_ declare que consideat esencial at
Ai" .,, I ,a. purn, ,dui. driamento tactic A manscrumiento tie Is autonomia ple.
Ids Jabonerfa y Perfumer'
'I" ,jq.- 1,,,- tie i t Syhr ,." (or tie 6unnibus; y qua h.,e di- I.
..1 '. i di, su. ,p*r ,I doctor vo, in,- IbI I I he venido gravi )6. mi tie que disfrutan toclas nuestras
p "" '.. ", III~ sin d I Mininteric del Trsbeja fuo-1 re a oquilbri. tie oats cubRuishm, detemdo ell ol.parderadde fre.-fu.%
I'll d. '. , I ". -luff E. P. D. a e ri v:rsidadcs a interest, del Gabler.
.11111;1 "11- ', I f.ncfiondfi ciglirr., g ,Un I.
higi, "". f."'. ",is I ran .cordadas numerosartelvontd., .. Id to -Ior Ird.16.1 sportss - Pat Republics quo modifii.jue
level- de lea trabajado i.c'e I peaces d r *I I n opm-furfidlid Is d co tin
I', ", ., ._ z .; ... ... I ,,,,l,',,tan 1:rfharat do ,n n,,,,, 1-1 a- _m. qu a3la shora ha mantemido tie res
,1 .,: ", !", .,, -, ,I, LA SENORA 'A a air_ _rgms tributaries .it an e bmiun
, ,v. de Tr.b.j.. ot- erolacianes quo me Is ban still
_1 _a ". , .,.,I.d -1 ,,, de .,I or At m1,o rurrmo so ,st.bloce -do on .,in, cl%,rp.1 1.1., ,,,ru- Ili- an ativ.d. did.. de 11111111jIM ,all pejarrinja inviolabilid2d 'tie dicha,
1.1.11le '. I is, ,,,,ad, le'll":a I d, In here, it, 'do" __ 1, ,,Ig,, ,.,,r.sa-.d in.,
'.."". ,:, ,% ', C arolina G utierrez V iuda de B albis or on '... If 48, confet,,Mn do ,ostirid.4.6-1, do I., ilreeino me de- 'aEs,_rC
d, ",.:", ,, ''.. ,, w un nuevo "catafort y ,it's brnff-,' ,', ,ringun beneficio to ni I.- If' ... P.r Is of leme labor
,, 1, , HA FALLECIDO If, rrajfan .I. an tliwnbici rn. h., difi. Para su desenvolvinnien(a. -odA re.fit.nd. 1. t1mors.d.cl d:
, I 11 -.. "I :, % I 1, ""Oft.liam, tie Hol.rion., Obr,,.- ad" y n I N. 1. F. jon rue.
PAI'Ma.1, cu I otables perjulci,, aur sea F' C.MA6 a,,,cd.,. Aide .1 Inf.,-,
I I I -7, I";!, I .11 rie los quit h .In U."d. dcrionstra, . .,"Iplir, I L A 9 Z N 0 R !verbal del doctor Ovidio Manalich
.,." "'I -, "" , I : "': ": ,,.,ii- q ,io ,II ,.,,ii)re a Ins 4 de In to is I T A
- 1 Dolide .1 III. ,I, I,~ I 'a I I en relation con lea base, Para la pro
d, :,,. .! Ir- I 't 1111111i"Is mas frimiliq .. II.It's. I.- no is imp.sibl "' ':id-d quo I erminia Echevarria Wine publicacion do )a Rvv3sta
., 11 I I I 11 ,.st' r or, 1 rvni6lp y on el de ]on dr, it, alciparborlon ,"I. act A'' 1, inerizarti u furiclocal en ,I cumila pise, .no oporturs, y just. .pdl
'' 'r,"'i. a lii't',.i ....... r, r' ,'.c, .11 "I ; jo s ,n -! j I so sjrvn ronruilir a In Sala folio B 41o pis. d.1 Ministert. del Trillh.jo. 1. .f,,Jn, I:",i-,,iA., de Ahug.d., ro. "' to nfnrme y felicitar a] doo""'i,;.I; :,';, i i '!', rI I nri y K on ol Vedado, para dead@ alli ficomp" c G ._ j el fir I I= ,IM Eric
V,,, ,, a, ,"irsit '"" "'t it par su brilliant.
,,, ,if, 1,,, it,, jr, : ., I fl oira.r d -Rl cEm 1'* c ri 'r.- P.I-,- Recon.cermani Is n.caid.d qu.Ii Cu a -.1
. to, .d, 1.;11i- ,r 'I I IzIl re otp. y Puentis e.p let
I J, cm-crItIon ,. urforcan. If ..a .. -I'm.,,,,, I. ,,,,,.,I'. .I u."."ti.1 '-. -i -lil: : , ". I o. 7 ommnlrffm do Co:,. favor que agrodecardin. Im. be ,I.fr.cl rui,,doldointixua y1fronta el Gnblorno de incrq .rlQ,, ImIle.16 an tests cluclad at ill& ., or,,M rialich
'I mi-j- -1
- 1.6 Novisimetra do IM dsmjsw m do r!
-mbre de 1952 Noticias Nacionales piclas 25
" 0 Noticias Niteionales DIAR10 DE LA X4RINA. I larkes, 9 de Dicie
! mlt-rcmos, pues, a referir t-6i:
Parh el Hogar y la Moda In-hugtadox los restox de la sehora Terina Roff dp Campa En el Aeroeuerto I-. rwi... y m rnawfirmuir ... 0..
tro jr- pejar par I" IrroporabI1%
idea p,,did.s. ya que to inatitkC4.
cion n,.Ierlal as ones do Pam asksFrente a un ran dolor Por pronto. Is C;QmWfa Cui.t
9 atinsolnell A viacifIn. propleollaris did
a In
rdidn, se encuentra roorw.
Divap clones Por Oscar -icero :" n Pit
entuda In el lugar del sucesin
u pre detile a) Insertions Alon4rT-I
Si l(ii 1-mbres fuesemas miqui- to, -9r, ordd, it, I i Clark 1.hn S. Tmvo, eexor tk,
I s el desastre del "Estriell. do do do 'p. r :Ip, ..,a.. I. wco: 0 Goberno y Is Junta de A
I a s oi ronjutic3 Civil. par a] capitAll
Por Maria Raddat Orien:e", de I& Compatida Cubans "" qui, -mentanco.. ol Ed .,dn Whitehouse. Y Is AJWA
de Avtacik, en ague, de ]as Ber. pI,.. -b .1 R ... I. do ... 511111.- co i dt. Pilots de Cuba per el ci-,
mudas. iltila un est.b6. rot. d.a- 66. pits., W011- Bloo.),
cUANDO verse on it come of fu.ra Unix cart- tro de ]a maquinarim hufflAins, I-- D. I., -b-o. an at,, L. do Avi-16. Clsfl. from
yaa cotiseruenclas. como naturals. fat. I a-dente. tics merece, especial r-lb., Ica nrormes que todw sqmbms vmmas cla, sin adopter 1. fam do uria no tondrian par qui! or cement.- -tenrion el official R- r s aporten.'rults otrps
uIta do post-ii.d. das ej olitlieladle. Per. earn. In. ni Asta, a cuya farm .. line ,epr siolauciline
. I.. I.Aselads. can IS, hombres, aderna, de ser plexual do est-lb, desdo hace niu- a .. que par difeorites canductsel
personal, re. verdader acUtud del quo mati came- is esiA re-bit.-ndo, citterminori.en $4,
lr*idam qua forms c ongranx!e or Is reforlifis mean no- cho, of,.,
on au destine. ul
... ....... Is or., posisantes y sen- rz real 10 dital l" -uatim y reworaimbiLidadmis..
linen con -Tama tu crux y siguems", dijo al d 1, a, 'Estrella h r.
It olor. nu.s. -uri it o at do 3 N,., b
1. sold.d, 1. critics no me hace o3. MjiRir del 1361goto on una tram do sibles a Is alogria v set In, conips;
p rar. jAburrimientin ..? 0 to quo dolor Y remignad6n. Pen zaabomaw tra -oibillilad 6frc Una Intense oemms qU* 'a
an rilic ante un suceso doli bliis i,iin ,, la, A
- "nuriistenia" que ...air., --soo, carciplew eame tsuo- c cm. 'do., I '. a I. P., A.- a, Alm.yx, difewita
Am elect eineuraoi.- Ah! rim de imponermis onto In deadi. ciad. d- 1. m.gcitud del 1. dl. I Ion
o 'I be, c.b..., Mi-n- .1 inag.ific. ,or- de todas lam vontajorm an. represses.
bay A produce on autrido par esta nav &ere..
.1 pudiiramose Ilegar &I lando de cha, que es Is corux can que die 11, 11. pqr,ct. dii dol.nta do d- let. q.e peia- i-t- peno- t. It nuto do I-- tall.ris do bser,:
ow. on un dfa de ems on qua Ia. dim cruramom In vids. an al cavil. vil I zal,,n material en que vivimos dins y .ajoemjiioram Tampoeo onj %aci6n y repararione, do Is. Pan
., ... .. busican, tierien mod its can- no dularow que para unam part" to. rub.n. julcm-z, rt American All,,vmy,. qua ;on I-;tj clencias, mix dirian en este resu- sor interminable y fatal? Bajando de ]a gene m U". "on us I= 0
.I Ira. re AAPr' A gurru-r2. 1. ..Y.I.A Y mostfores
rnio ir 4iL1ac1Sp&xmm_ pad -Coma-la-mujor luerte-dall-Usso- = 1.11 vez tandiatuiri; que rectificar. N .... I..
harle que no he viida; he fabri. Sella, alcemoto los ajoa a Is allure p pi clld. de video, al do. del
cado un mundo into pars pbder li do nuestrio desdicha y muy a peIlar en 61, aunque solo sea en sue. sur nuestro abracemas Ia cruz pars
tics. tod" '"'llo que nxii y gie morir resucitando.
nog.r.o. Bu'c' 'a I' de ri; A v'ces coma el "Ave Finix" de
fisnla. . 14uell, ,an, q ue u .. -nizas resurge el espiritu mills
cuando fuerle. mis preparado parm, Ia In.
truistic I car I Y he. torque el alnia se he templado
me, an,, I data, I... tr-e, do u.
""pe Is un
comprind, Es n r... p
no it r idjl,. cen la w no due),. I., heridao.
...b,. do rc, frh.d.d y. I bilitem. he heIh. .1 nall.gra En Ism tillhima. berwo dt Is Urge dia syer' I us Ale Cut& I'
i;Qui h.c"" onto esta confe- de restaharins. que es nuo3tr. pro. qu, fall! Irl.aam dome T-fies Redif, "ji $ME ro de K.Udo, decter lifignie cimpa, E. P. D.
.16.7 Caller Y I. p leader par- pie c-p-rusOn umd. 1. fu- El cortejo finnebm fst preildids per al Iffeentrallile'ar. 110imilutdimis do It Rep6billus, mami several 7.1jr-cle
qu cuilntzs almas grandes en las que do I& conform load y Is cM. list. 7 Z.Idlir.r. At spell. do Is floods sirimill less se pafianionto numerous InieIrrade per familiar*.. mimi:mas circumstari podrian he- fiRnon en que I tc!d I it. Pa.., :i.tre. d1l Gtbloeita, Anifletalles. y silts. wistairidadme civil" 7 AnKlitatem. L. prem.lit. I.I. -.go .1 alsviltuat. EL SENOR
eor 1. di. 11Ig.rh I. rue b, lie .1 alms aspects 4el Iropello: Response que ]a IsUl etrecide a I& monfiscres Terlas Ruff de Caumpa. on In Capills Custral do
Replegane ante un dolor. envol- can transparencia do infinite. 1. N-6polls d. Collin. Eo .1 C-11imod. mipairessers .1 P-11demils. do 1. Ropfiblies, F-Strial Realist.; .1 Dr. Miguel
ArgrIl Canape. Inl.tr. 4. Ft.d. y a. hUAII Alberta y Atlywel AmU.1 Counp. Rstfj .1 EdSlt,. do lof.ressim.16n,
Cosni Licos Charles of Lhe Ritz mehor Ernest. de IA Fl; .1 table. .1. loturters, Ing. Asian des I.Apez Costro; el Introftellor 4. Evalsaladeres. Dr.
jPor qui! no complemerim usted Ltractiva de su rostra, susti!w3do Padre R.dilre,. C.pct,; Is. coroner" 1111ansel Usable Carrille. Orlando Pieties, Marto Menindes Domingo, G erard o C aracen a y .L ey e s t
all Artar. Curb .. It. Ir stras sistoridadem sivilen y willitare..
preci ads cresellin ctotizi con latt aquellos tonos que no fueren aca- HA FAU ECIDO
nue"s cmmttlcm qua aumenten so hwla;odare., y hwenis. ieulou air CUTO? Pijtse usted on IS R_ t or aquellos; que den all culls all
84 do a9lrom, que tauk utando. No Sella especial. su br!lo.-i, individual. (Degpu4,, do recibkr los Santos Sucramentog y In Boacticibin Papal)
d: all plel me vote Rmarlllrnta uOrdene all& poirnil mdeciales pen be
hacm qu Pidc Calari'n le terminen su alcantariHado
7 at. 1 7 8.1amen.. n.,i po -, Upo a Charles of the RIIa An to Dispuesto au antiorro para hoy, mattes, dia 9, a las 4 p. in., log quo susai. n,
pan Ia car& mricladni. elt afarnads tienda it e Slinchal Mola, I
meats parts usted mUclacentarik at ban R.t.,l y Anus,&d CAIBARIEN L.. dic. 11- hijos. hi)a political nielog, sobrinos y hermanas politicos, an ou nombr* y an III do Ia@
Clbllln :fer UAo1l gru'll-rW Fit Ia srst6n verifiesda my.r facts.
Lit. 0-a -.. it, Poll, P.Ibl. Y 11 del ;, in J- A),,, pr, 1. Asocloci6n do I. Pronso demns Inmiliares, ruelgan a Ins petioncis do su amialad so sirvan concurrir a Ia *W
A X III, sintr* ParTaija Y Felipe Posy, VibWa, p ara d*Ult
Notas Ile lit Mode u p.dv .1 Ga. c.n '. 'u. a An I I, ii-11o Iecio president nuestro co- nioltuoria, calls Patrocinio Nun,
b, ", modi.t. bie- ji, atlirid on conr2on 1-iip.N,sl Vicente Treto; vice. Fran.
it, IS. cib... --pit... ,to; liecrietarin. Arturo Mar.
IA tillers Mod& IMM110 K Is mil "tRilleur" miftrml nbn.. Am lm- 1. .pr.-I I. 'r, "I"'; alli acompai ar all cadaver hasta al Cernenterio do Colon, favor que agradvicei
per. to A.- At no. p..drA p.,. '"" 11 Meet. nuv. on 1. Amite].- _%rc A. La Habana, 9 do diciembre do 1952
Ich" "'; X Mid. Am 1.,"n I I .... .. I I- tnee ..... Idcm too d. 1. rl.-. it. C.Iharlii. 9-1 Angel I or..
pocho. 11jildlak. tell
do 6 le V at..,. Y tapli" 'u'la I, Is& the- ALIMENTO 1,A rKoiiuc(7ioK i)K _CAILIAHIEN. Los Vill.,. dr 8-' 1;.1 Catalina. Gwwdo T Courlam 1. Ccoracenot y Hembandes; Gladys Cafiele do mmmw
'I ej." d. 1. re" y M Mon. juta.j que an was sabre rllrl- ACK EN INKASIL Garcffdo, Couill", Madeline, D91ftna 7 Msfc*d*g CQW90a 7 Obr@960J Aer4ft
on d- Am saminhwill smi, I A cli rlittilms, par. [center let cad..
.11. )v in .,,As n t# III, III:r. ru, y.limcor &Palmer mia fill& ]a JANK1110 APLA- Dan a colitocer diversity, VAraixtem pare cubrir con Hombndn vivida do Most; Consuslot Nimilip ertuda da Ceirweescu )UM16 MafW YJM
Ift V.11dait Ver'.. I"Illn, I On ur lop nime,41ros Opogitores Su&rSE; Arquidin y Coracena; Rila Coatesville y Niolost Misda Tensworlill,
oriental th-Oi-nd. c,I itelplics IM- par. Us., at,. "let- 1-. if-.. A 1. prtid.ol:16. monks
1. r 5; Miguel A. Chacbw Rydo. Padre Folips do Ia Craig C. P.; Dr. Lorequits
diso.), vueles do .,a "'I" 11rur" me Impone rt its" de do- de --- en 1. It hit- L.. at.. U- encliift do mo,.tr.. p.wr. 111 1. -uirl. 5. it, Ag do Ia Viegm Dr. Rockollits GuimL
r.sccl.n. 11.0, Li. ,.Ud- cmdam blusius y nunva fueron ellom liall,,ii naniotatia- alharesn el re, enembezarls por Ju.n Armita Ali, 1. dirculdn min mid. do 1.
MOLN KlVVrTA )' fralf1l.11RI qua IS& ... UsVapol. do gon lullo c- 1-1cir, enimp-id'dc rtil'. In. In.- r, I, Himulin R. Mercier. Ila hedli, 1, 27. 111 -runes, de L-N.ban
A. p. to 1,niliorAdA. Flt.bliril qijr In province (to )a fallerlizil*nto do Sargin Gpicim,
pll,*d Am ;v" iicncll, lila g ii A .I. .. dir 'n rn y Jijew rpirlmirindinse bans rwisten vilax vociintra de Pit- Ia timerr, de Prato grado, de
qll- #If M, III tr h8 I U, Ii.., P'tin reislizadam Can A li; total de 414 Mil d.
street qu he It I. iniflom hard m do ormW ormspandi- 1,.,l t:-, lIelu ul;i to'. dlnTr f.11-nueni. Is
Plate &Vooj Ktk 11.11'1 fing., o(ras Ucsi 11.9rt,, rilwhalenle, a un olicRI416n do 11132-53, ontre ]all die C1 1,rm. do, v I
,ijlm finairmit, ..Ilscutad. 9044,51 cruer1roo. to ep1j,n., nti.l., do 1. n .- ,It. 122, par
ill 411011 111 it, 11 he c p on't" u, ,p',quefl.
curls 13. do auto Onlem, ritiml It tall4elmiento do Maim Rubel. Parqu 1, "r !.Il c as it Mr.. m, 1iA4rl 1vn MIAMI in "I
,,I tell K1111,11. 111.1,141. out Am ku. itrind. out c ..... 1, d,,p,,h I, h.b... r. Tod.. do 1,. Hub ..... a
.0.'.d. in"I" I* In. innestrom on rivir. Y 11 Sulu 3, do 1. wu'l. 1.1, line. If .
1.1117 11,14c d. 1. lo 11 trial., Jet k1le pit. sho p-do. qu fulit 1. 412,000 to- J cr con(Aniativo its 1. vacant@ I"irs-1,1 turns, do Marianna. par el falloci.
at, dr. tw,,), oil timcill. m K lolik nn.1% ,I.d.,. que tuA @I auto 5, do primer gratin, miento Cie 1411puml Mwono do Ay&IA
f, rirut, 1, 1. kr .. all. 1. Ir A.
A,, In I Am let. ir lcm tr.jc4 ou. PUPIN" now .
0 tell), t,,
DKIA. Mnrfa Julla tic Laris ASOCIACION DE ALMACEMBTAS Y 009KCHOCIS DE TA3AC0 DE CUBA 4- v,
1,4141.1
).I V CIRUCIIA I'LASTICA
rj.IN ICA PRIVADA HIJAS DE SEVERIMO JORGE
d. Iii. -Home ..perti.- D.911weldrin t
cena.11- 41.0.. it. I 6 P. Z. P. 1).
t 1,. d. I I o, Its r.... y A, V.4.db T.161ra. F-AM&
Nu"tro Promeldeaw doll Honor t
.1 1'. pr .... :I.ni lentm do ea., doilies. EL 11MOR L P. D.
lia ;." A to 12.. 'd- Y.11-1.1' QUO hm
'to rlitil. I'm- mo, d1,1111.4t. do ni..Ww Nuo& o Apoderado
qu. or pinsal. Ka %I,, it, Inins do ptly,!! par. Gerardo Caracena y Leyes
)a c,.11,111 r. Onto. do
11,101, 1 y do over. t, P"s
::,I, .:m tra an, bi-L'. lot wulecis combluar can numiit pid,inile. EL __ SEIROR
q us losholl par. It wrili, no con Ine vold d oil, con III lur. cnn rz. HA IFALLECMICI
. "" 1. n Porte, tsa queen I., I. li.Y 11. -.tell,
,.A ,:In dud
Am )tell 11kin area, un prable- Dinpuesto ou entiorro para hoy, martes a las cualro 89 Ia iwde, rogamon a las per- L
Par. =Masu- .9, be air Asi. at dbin. oonas do ou amialad so virvan concuffir a Ia coact mortUoho, Palrocinio numera 18, an
1. Atualld.el 1. 00 ...... mile u d. nrclur.. pyl, I] III. on G erardo Ca'racena y eyes
eo"l-niall(em-1, Ya I& I tinlidad. chacistrol, un mrregla ]a Wbora, para deadou alli acompaAar ]as realos a] Cenlerilorict do C016n, favor quo
,a hlw. tent. 0111 1 h n. polls. d.equal.d. ." I. agradeceremos.
,izi y ,I "'Ic -. ..,I" r "I"I sr?
d-A nomatma alu- HA FALLECMO
t- ui, 1. rnnielon- Y t- .- I do 4'.. Ln Hah,-zna 9 do diclembrie do 1952.
en'j mrrll.d. .0-4 I-M., "I.. -.1durim.. dl.".t.ment, fit slircr "... t', as .1% clu.p.lus. do nifill, do J.- Vto. Bno. Dr. 104 M. del Castillo. Dispuesto su entierro para hoy martes, dia 9, a IcLs 4 p. m.,
q pan a,,,- -Iltu Un inequillAle, rl,,nu-ado Dr. Manuel Lotano Pino, SECRETARIO.
-11 -.1,1e. v1Ii?o.,,dt,1 Ia raz6n social que subscribe, ruega a sus clients y amigos, so
an stern. 1'. .. h., I'll" 1101". P r.c 11 I I. PRESIDENTE
un rnisyce n Um I. r,,r.tu,1- d. pkd.,nu. o. I. "Up'"I". do sirvan concurrir a Ia casa mortuoria, calle Patrocinio No. 18,
bvljvmm quo kim quo R ittra me nas habormse recareado de arloil. entre P&rraga y Felipe Poey, Vfbora, para desde alli acomEl Hastio pai arelcaddverhastaelCementerio de Col6n, favor quo
liftiarp fine hisdJos: line listro, do unit oxiatencis &III I rid, lIn agradecerd.
vullar Y ficillner34 dwlislable. ge crevileth, min wrifill. U I 11
do] mi., do Is inoctivi ad que hace, total, .4z,
'no mumurnt La Habana, 9 de diciembre de 1952.
dira -or a Ono linear y dessap-s... II.V.Ild.
Is ".,I ".fp
del eapiritu, I I.,. a ponsar, can Madame du Dffaud.
coujami Par 'a Lridn del COMILS4141, qua "no hey on Is vida mill clue bUGUEL A. CHAC
11 ppnx y a) Inisto a conlits, quo main me) verdadera el do halser no- Sw 'Ism Gerente.
Mae log placer", par I. decepcidn citio",-114maNuds do Iligu'.
Reglas Sociales
777,
p4pargeis ;n Ill. flirittaiigran. juaw...'.nesa do ron-ii, eruy
U. .. In. 'Itin I offlum del mI.Int cuand.
,rit.itzen Fruit. 1. def-rI.N.. 11. a. Its undid. judir .1 I..p,..
.I h..1 . will. it. 1. -,.Ift 1- 1 .11tork on In p..Ibl, 'VERIJ
.nlltlonii., nquinrs In, -undill, meter arrorms, aguardishillo at ma. HEREDEROSDE SEVERIANOjORGE HIJOS DE SL KNO JORGE Y CO.
met wanpollia t" qn- tnilree -- dl- rl;; :t- Ilp-Iturl. par. estimr.. an
ll.rtmn crupArt- 11-1 n- n. .1 no me eati VAQUERIA "SAN FRANCISCO"
6- om"..d. .1 mi- Aall. do Mat
mhaj,& n or pnnr 'Time delite- rm-Ncme onvfnn tar)etax comuniHeitime .. I.Int-cri-, m.t, 'in- ndn a ob tenclilli do un p-min,
"J.1" y li ast qur dlvldrn lisi In n(Iv. do h.b.- gr.d..d., t
P.rlmw it, I- Intiirwil- 11 1 ,,, Peri, 1-y rib,, 1-Mn do I...
1.i M. I A .. !a tralar )As folieltadone, qua me ro. EA P. D.
to
on tr' maiden Ilb.c. t
anttrlorm" felieltacinnet con cual. E. P. D. Nu"tm Gerente
R IJA In
91 sw, de soltur, pilm slen- x.crits. miquin. Am
der "I'Adiul !JlTcl1eAv A An- I rolun do tins corropandetj I& co.
Is. SIM.Ift colf it hipot6u- 1:'el-rial, me. no privida. Nada hay Nuestro Apoderado EL SEROR
V1.11iinte. Hbittl- jn&noj.r
taxes. car, j-ppue memploast, efmritur
tirrism. t terac anicare- ith"cl, no I:r V.Z.
r4a. ruclusTitax, ice I EL SESOR
. No .10d, que Prtparar pare mile de veranso
.I kilit. of. una rounldn v el qu, un al po oa Its. un quip.je I.S.
me tenga on P-tw Ictes depend, on It sc, A.1m. at no a. ve a hoc., Gerardo Caracena y Leyes,
hunkc Brad. do all d-l-Itu. I ,it. -Ial in. Am
tact c on aff-jar A qulriirs Ilegan prpIc ll a Gerardo Caracena y Leyes HA FAUECIDO
halt. an laser dvir-lil.c.. Qui.n.. ..I
prii-d- In U-Ic- qu. ..,,.Igu.n
I,-N. me dehr IIpt.r un' Invite- 11 do um dirlido. do RA FAU ECIDO
an tiara ulteerair una o ... a do Dispuesto su entierro para hoy martes, dia 9, a las 4 p. m.,
Nteiii del Din Dispuesto su entierro paraw hoy inartes, dia 9 a las 4 p. m., Ia raz6n sociol.que subscribe, ruega a sus clients y arnigoll
Ia raz6n social que subscribe, rueja a sus clients y amigos, se sirvan concuii-ir a Ia casa mortuoria, calle Patrocinio No.
C-ektoul it, ri,16. ]'rule h.mb. natural. se sirvan concurrir a Ia casa mortuona, calle Patrocinio No. 18, entre P6ricigcl y Felipe Poey, Vibora, para desde alli
-n menu-1c, &, a 1, Jul$.,..
P1 1-1- 'Illemii P.flc .1 home. 18, entre Pdrraga y Felipe Poey, V I b o r a, p a r a decide alli acompaf ar el ccid6ver hasta el Cemeriterio de Col6n, favor
A= bl.111- y plitt.,nitalr Enlisted. do hable1juslao.
Bud[" do laur ChILIOUs do froaa. acompafiar el cadaver hasta el Cementerio de Col6n, favor que agradeceiu.
HerelaA dr Cociiia queagradecer6. T 0 A- A ii- k,. A. 1 Q;9
Pigina 26 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 9 de Diclentibre de 1952 Afio (XX
I A
11 9 0 a U r, K I A .1. Pasaron 4 dias sin abinentarse Aclaraciones de [a Asociacif6it
JOHNSON 11 los dos.ndufragos del "Delfin", de Profesionales.,de Biblioteca
OBISPO T AGUIAR
DE TVRNO LOS LUNES
TFNOS: A-111-111 A-211,11, M-1%2 Pastrijeros del "Estrella de Oriente". Arridentes. Opuesta a que no sea la Universidad Nacional el
...ercantes. PeIrMeo. Viajeros. Nolas organism que dictamine sabre tifulos extranjeras
1,1101111CA DEL PUERTO 19? ill 1. Nor.], p.rqu, .1 ..ALa.sl recientes declAracomes tie 1. clacl6n Cubans tie Bl brl a
HOY Par Franclam Pirct Barbom practicur.,tle Ito registry le a I act6n Cubans tie Bibliotecarlos" desconociendo a Is Univ ZrJa
DE TURNO _olto, e, jjj repa, que vestis"cu"la bi C )to ij,
, tre, o gun a to "Aaociari6n Nacional tie u d do di no b I b r Iroi, It to
F A R M A C I A Cecil- ,, 1-1 deals, relair- cl, 1, arloo,, 8, ole,Profesionales tie Bibliateca" a "Cis- los extrsnJ.,F.: dia bi at
DRA. AN A LUIZ BENITEZ -%vid d tie Is Re liblies, 31 dabld, -- tic %bug.r at .... do .1 dl -,rerrr nigunas puntris ace,,. do u rdidd. an a. mayoria por univend
'ui I de d16 around con respect a 1. -cl d El valor tie inches I tulm clebe
3a cibserlarris. delf"ecticianient. "a. tillo Regis. S, 1, 5.14 y "rate a I I
YC F-9093 al.ruil par hlitterse trans[orido parts CLefoll al enor Juer or Imtruccl6nournerio qua Pratencle regular Is a' a..
Iiii.n.j. Suakin ;at out tie yer. 1. elect. 1, 1. tcr n., de 11rg], profess 6n do bibliotecaria. A ante 1.5 U. o's ad .1. nuestrie
Yedado e facto. reunicla an as blea.gentral Palo. r.,, par',", ade., rj, ..
del 7 tie diciembre ell tjq Gap., r L-ol Gallard de C&sa Blan., extraordinary, acuord'a in Pilaster case li k
serriel. part. foc.tumnis erdrL!,rmurrt'r derill'inyor de 22 an- de road. v %ecind cr ptiblicamrAnte lo siguiente: Precedentes an nuoutral legislacl6n.
raral del I. 'ect. lu
ar t a a ,or tm1 -," a-ciallon National tie Pro. DIcha lay-decreto, ounq.e longer.
tolli. Mortal y Grajoles. ell Puerto d, -,-!ac! o 'W""11 J.,6 pe an., tie Billfloteca" ad el29 Escuela cle Blbllortenrloa tie
cap 1. ast.bler,"' Pit a cleantri"
L. Habana. r-6 an ,us bibcl- _Ida 1, entrego u tar. came a I- lal!1lat"U'riliversidad en sus "p
hablendme rencida salanderite d eta 534. qua se conficra a In "Aso- ,I, d at a etaL E Y In' -a-, ;, mr. indliiduo que ae dJd a T
a
Fccirmacia B presidents nacesariss, a cuatro rut Is 1,:,n. -opandole entonces a n. clitlp.],i Ecink"to
Ilegaron ,Iableg, un carric"Intes an at qfUesC
ques que ayer, a setin I, L,.,I Gi.l..d. ul Iga... tie ri a tiara 'n intencilin de dejar to
DE TUILNO HOY t.nq.a Ati-Orrest. qua in. or Puerto IIL'ala
17 No. ISI onto I a L D ecapit6i a un tie los beneficios de ]a ley a to. gra,Padre Pan completer un cargnmrnto -It Jnol Alenottly Jefe tie dusdoz tie la Escuela de Biblioteca:
tic dullm del troz.11fintioci Itallaol or 1. rion 4, ricis tie 1. flitilind tic Filasafla
Franceica Morminf. que Ileg6 de V,. D Cy Le
1, nuo a, 1.11 .... Ilia over tie Anto' hn it f eta ubana
F-6092 F-3837 carrot I cut., an ci.j d v 2vorecer a ]a E5cu I
Inip, -rwgz-T-"-W. liaAccariols, -interforiendo-l-d9= c E"', - --- P J,
t y -acto recho
Pa"J"o p"a In Hilburn. ell at tras. tie Its uinlve fo.dea.dm ideals
,,an a a us Pro, P do as to
trin, to. ra" I; tided' blecer
H.b. a: a] Hibu ras, I;t'0riio a' J ......... 1I.-Ini, cont,
no,,, ,I e,,e buque. ya qua I, Sl 5e Itiera, a determiner on minim um L
F1 ill Blinn. que proacclente tie N- 0"". 11, -.1s.dr, A algn ras,,cleb 'an 1'r a 'a
Orleans t )a dos p..Jerru 3' 1 "' I re [ I nutorizadon tie In lit- seguido su Inato 11 us' I an'."m a eid:. '. 11.1vetralid'ad ,,psd@ gesM, do a counni;" '41oc gsko a JA peslij, eactida del Club do Learies do CsnugikeY. an IssIrin 309'739 Into., tic -,go I n1l,,rioloii Of Coba para veror squi a La Habana. qua coinelden con las Forrocarriks C Udad.z do Cubs, an at Cope, Calunion night club, quo delicate resefisda, It quo,
gt* hiort.rnacconedidabli, gr.,*,
del Conte que tambien proce cliTF -a-- an
.ad. c,,.. Reel'I" "to c am It, d bli Plug at d.4 fineselfNi son ensilispends ilsiflielsocial del valises ejftuifvo leonistlea qua preside con sclerto Magnifies
LA It 44 financials dos fumajecas y 1176.677 kic or *,Ali,,,,, d, loijer- de 1. bujmllrel! MATANZAS. dilembre B.-En la'd, o1cf paraci6n profeloo- I Lortedis r6res; de Arrows.
_1 jja 'L:i Julia", barrio Rio tie Au- It edrT n abl I I p r nanwir
A4M6 61-1747 ancreanciss %arins. &at corno al lbolo, Unic, 'to las trics, flat- In. I bi cotersirid.
A 1104 A-6402 I I run, l6reciro tie Juan Gualberta G6., 3, 7
tanque Florida, qua prorecirrite or tic a !-,, r lo(hitmos antreoL curloso ouservar que
r' ad" se prndujo un sangrienta tra. cc Pit, "reT onm em oraran
atacal car. un-Plachgoe Julia tontrarlo, se econoren bx
Puertorrturo its 1,775.771 a b ez Jos titu'.. I "' "it' dltp--,- el Cincuentenarto,
in ile d-tinadkil"' ;a dri 'Lap"cabli.e.. al
tic pet at a rearbusUb a Ill "I 'I is. d SP exportarin
Crur. de "6 ones a cited
mlaiilitn itallarto Franct 'do, tie 37 afio us a Tkinic Bibl I Plar.rNuld
me-do mundfill. a Jcs6 Rooueti Alicia eta de Verona. no se
Lcs lunclonarim dcl Puerto I Nlr1-111 I ir l I"Pl.m.0con cu cl-pitan6clo 3, despu63 can una asi-lavorceirra todosE,..t, grad.l.'dr:,P ln. de los Ferrocarriles Consolidados
I I.~.. I,, d,,iponat, a despedirt, d repat. r.hhr, 16 a chopar" u" tire .1arsento, .1gunas personas qo,'
spar Betwn. que procedente 6, ia Nli,, I -, Coir- ,I Feronnd,., y On' 1. fillic,,an do trillictli.e. pe'teracen a la "Asociacion Cubana los tomatoes en
P, 11 Cut, 11 V am, W Ea mente. Se ignorant I mollivos, quede Bibliatecarjost" y %ur gi bft Celebrd con ese MotiVo Un banquele de gala el
Cub.. b. trwide ra ge cai. "Ill. ;'111t I1 1, : lison
Farntacias de 'o ..... a T 12 P11ile a'. uril.dre ariginaro,, too cruenta sureso. Se tionsdo a u on
clillmjit, par. r.b.s., "'I" III it in, cto 11P. %a Angel a constj0iy,, er, el lugar el Juzgado tie cear as, contents institutional lavorni.
dL, Club de Leones de CamagUey. Lucido homenaje f r i g o r i f i c o s
Ins 111111m del Puerto. u.1real U,,-1a lilRocillul par,. ,I. me. Instrucci6n de Ablerants. do, p% 1, qua ... It
,I Ir.i coorplicalcrito Im dirilp.d.ll, -- -wr 41 qua
turno H O Y Ti'lifir." Cu n Algona a.; do r.pidid. .1 up., %1.11,, ,g tl- Cella a Rr: Lmlwn.do an molociellsts, a[ see I. I= ,, tortninada In comida. a &to
N tined. operatic por is Norgulf, r Srr- Sudan; 1. nritustas rstableceudijotlnc16 a tre Pro ,El mas sefialado acontecienlentoso.
M A A T E S I : consido put on autom6vil. ascuel.a. niversitari con on plan d fi at 91cutir. cluclad del rncnl, 1, 6 on animado balic qua se
91!a t1surcen 1111he del tia-vto ", 11 All~ Bncil. y M.recIR studio de contra aficts, y una me n denard, ha tie or" n 1. lpr.l..f,6 basis altos horas tie Is ma- LON Calfbarques Be harin
i il pri-iodiata xinercario de do- j conme Prwc16n tie
rillme h.bid. hall. las do, or 1.1 1 do ruztnAn Gontiler. tie 43 1 ru.16a privada tie on solo curse I Cfioctient,'ruid,! d, drug.
BASIA A PASEO r a firo, irmpre exige erto del Mariel
abille..,1111 no i ba-, los Ferrocarriles ruCansolldal.o., one
DL k RT) 1PRADUI tic A Enltr J, de vand, % ecino cle San Antonio rac por el pu
Dc Nrn OrIcalis ell el %apor Con-j33- ell V-allva, sutrj6 lesion grcd.jCuba, en torno a as .,aj Q nd u extraordinarla
pat el d, Cub. m me. come requisite tie in lrgu arera adcrnbrlslla temente at caI._ m0i discrimno prerts, pitul. social de noviembre del Club Al finalitar una rounl6n celebrada
N- Oli-ls. alfir, Alitollio Bili ell Ill onjAnan de p,,dujo oil all P ado en contra cle ]a p amente ha hablado It
no", ce roo tic, r N9 17.1.023, rim *- L, ju5b, sells distInguir. ubano,
11. N oil A, too Rolillgil". illglit-unt ."', p't I. pi.-orw- de New Orleans. coll cort.,do l.i en'tocicl.- carr= (criali ],a demos profesoonm Ce',br.do h. tie It dglu tl to I I- 'a'% Id n,,,,e representative. do adsorbates
404, C I ,Ia b. r I ti )rincipalmen-,
Vertical, ney, N, A N linter los fest dores
dolllu noboll. del lapal cnle '- d--, U, Habana I- io).res poo 'cc 'abre .. loul. rliversitur a y un It, cliche contact. I lljl Y flr lm part 'd
M-.d,,. Morale.% y Jda0 no( rigurz I" L.I-da G'n .1 Bator. itenta, con una nores del Cincuentenaria relim del
or r ran., ac.n,: bit de 103 Fe- con altos funcic
tulcIllprivad. 1 a,, a C Id
"Nor Ft ........ I N1.1.11.1 Alitio I I~ Fl, I).~ In Ano rira Cr,,t,.i ...... I -nillilrobin do semana de festri-s. rr.co,,Iles Cons dodos d uba. tie Agricultura Zulu". 5! 7gM djp,,,: qu, I It. j, o"I xl ,,J I. ,' I' ,,, '. 11,- curl No or" onfund rue la libel del he astarce del prostate. 'tr's personal JZ;
An3M.1 to, of"'Imu, .,I I hoqu, 25 pon.)"- 'no d I tie.. artre I., qua fig.r.1w. tarob
b. 7UP J_ a El "7 d, D1111.01r," Msiontals d eniefian dereah. de
inpedr.d." -q C-.u. 1 711, 1 11112ill dr.,,ot, --l 1. oriple.d. dI 'J.- em tie t'hil.s conce,'allde No blt..Ic .11., ]at varip.tif.. qu, Ofire ].aide himarnij, represent toci ones de Importaciores,
121 U cc A IeAor:,t. a ep bi.c., 'fo isl c" o a teamericanos, an anurg,16 qua an
'990 fill. hIAfeT I rKA. ell led.. no at, r brec.. Par n or
DO) %r I a rn NJ,,, clstarable, III, tro de las ve se iniciari un nurvo wrviclo
1111IM10t. PAW 'o""' ''I I,, A in I~ a frr .. n ties. bra
1~ 11 ........ ..a, He del N, r,,.,A,,v,., I circ 16 n rstA de 'P',Prv'l '171. or. Cub mtr- iF.,, In errienernru tie en= -,.d., Jljt ,:rtn .n.b.,c.
R' '-,]b It I~- NI. _o 1. Fadejr. "All I'lue'do c l troducido an q P,,I,.,in.c c d relerearia ante. refrijer, dq an
PA LA It'', 11" ko" I I "A lo La J,,, irdto. nt:LASCOAiN 'no 1"" '1 t, me, as n
,I 11 ;I;d.. eo -1or., ri og -far e ba. or '!.6a no
,a 454 jue, I I 1 11 IjrJj,1,, I .. es l- b anrst I I to a I a n as
10, roolor Ennewo a h0eho. a 6- de r -noen'"'llo r el mareado lucimiento me a 25 mi.1 a Irulo.en
'to, 'blaren expiletta a An docile cle In 3crnn q ":' rae- P
Ni'ali, JoAU 'It b:-;. I- l,-r as .1- en r 'n" que revistic, huba tie resultar el ex. nod ve'all.). p.ra I., cancellation. esdrice at anfito d"Id ciumto reci a qua Is listing do
tie n.t.b.o6 tio, 1, at ecolliallad. i In ...... tie no-ho, obit a I- .,:tdI ar4.'rcjhoanrxJax d, I
to r No 1 4 J 4, 1., blirr'. r. ar I tie in provincla do
Was. as 'I' -no drarnhUr. rule...
LA.,,,'Na It, Ill 'a
1111 1I.Ild. 11coh, 4, r,..,o E a role career V "r del Rfol
M.a.1-1111 6, bb cdedindils I r Wit tarn de Car
1, IY-deerrb, no u a revist.ri 11 -eye' 1. a.che del la'as'n' sabado. en to,
I'l d'i ell to I'o' 11 a o- Ii I I'll I d lu4o Participaran an dicha reunbln! lot
ten o
y L. o-. 1 1 4.111 b 11 "",a; --all a dos bbotcarios a pertererpr I ell clegarlt,, .Jones del Came '
TIrI.1- y r.,obtlr J DO III l0o .1 '1", oyl P'W a Jim y 'Arliell" r Illsilhir 1,1111r, "Atoo-i ...... Collins do Bib at,. go' it
.... I. ... .1 ul or 1, 14, I"irt. Loll.. d, I T&: miambros tie Is Asociscirin tie Cost
M Oil) o Nr. 0,1,.,. ell It.,. or 1, ob,,g. I J.a rile rrhrn1.,,rr,, aspl,6- ni,,Club, bnjo Is 6gidafeliz
I I if I .,to -'-d", 1 1. a it .1 d .do inici., fu 1. br, a.- dc Cull- de as prati... cherial y E.P.rtadorn, sefircrelt Ju'not.. I, C. a A 'WA 0 oo 1,.1110 1 61-111 Abrii-An rI 12 el sidi'm ...... ionic to. mid. bailable. qua an cb. fe-rilrat. lia Foreade y doctor J. Godoy. sal
flwWo y A 4 A,41,1 I ad eta a. it, I fall po"o., d, ity'r, 1. .11te". ro. 1. lot
'(br- our hay 11.1, c let. da on numa- .p:,adrP.v.1irrnm y 'a RnuIt6 en of .1 rto, on firdith.- or
NJ 41 -,oo qll, is 11 tal del accanitend. come Jos scores E. L*
o Mqu, No 254 1" or I'XI pil,,to tr,, bit de 111M obra, I V .I ... Jr., .. dchr.d. Co In
11 1100 No IAA At 47 C 111cl que III, d (it, cut., plot, '11.,t !,,.,b ColIdncaLbans, crIebr6 at In FerocarrIles so jed.d.. tie Cu. d, I I"rob. -1 r"'. aill"r n color representudos, me." a ecutIvo A. Fried.
44) -1 1 ........ A III& NuIn fruplide. btljo, P a Club a ad as de Core'- ba arit qua to recibleran 2 nombre I hand, L. Leads. Everisto Cattle. Harry
I. .... ignildr, JA I j I(, le., ,,, Nury, call .,.got., A.1to c,,p
Its nurv,
J :it a.1resurta amprein qua el d!a! "P
VIrAN;1'RI41%'ARIrIA lux" Nfioltls Aston 11, x I itr1roo. do Profe.J.- ro Duarte, S. Gargiulo,
A tWI AM ante. illdiulocho me r,ib.rA .1 1rgehu46r,1C ngelbertd Ferran
if (Ni AVK 11,11KNOCAL enrohid a .... I It. I"'., ... ....... a III pot l ,,,Ent all., a.tuver.n 3.a qu, longe R dos
INVANTAI 1'1 N ui ?rnaj tot., load a pr
. 1'. 1 Ill. tell"I Ao--a] de Cidliti-I 1111 111., 7v L. atilth-16. de 1. "Aidel.- ten ran ularldlides, orn aniversulto do magnificos y Jos scores Bart I, L.
aj .l '", de Edu'abln. '16, C "Ien-n" Y 1-1 "Itaral' an ervid. Acirmiti, reserilnitteiroldel.1.8 a Pa.
[no Y" IA a. s a. r' data .a C. Irry
'Ito"A -1u. 1, looin I NO opr, 1,.,, c.p."W16't L 4ra! P,.;" 1. l"y-der, 't., nurric- bo-ndal par so protlidente seflor Lo- beat.
In M ..... olib I., or Ilibhoter.n.." par 1. 11, his no calacti I.. eme-e !a aciteo York,"Icis costal a so vez felic taron
-go No 710 o ll, M "I vilij, ditcIo l ... I ........ I, ,I,, ,, d, L'o,"'do a. to 534 ext, rabld,. bioad.ttfui! el culture
I'd, or I. Ci r. Ill osecheroa par fit eficlenci. bboo 'I itird, 0,1 !"Ill N- V k, I-a- W- I Circula de I I.; 'o bell "te. or. Jos c
dri Ill., ,1 1'. 1,lia. Art.!,, porto qle ten or he Jos de Cultura del -11.d. ddunnte sus recorriclo reallftaf.cl. 7)3 lit, 71 dr 011111I 1' ... I', I V I all'. Jroi, nor q It a ralliteron a[ Ii
01441 1 Illicit., de I.. Colon pointer. tie In. Farr .. rl, as versus pAntrioneld Y an:
cJ War.11.d rolb, brlridia- Jl affn
,I .J I (I h 'I Itull'i I 'a Camaguey T _dd; Pu- y .a 'un .. I
ads 'In 111no'. -hrlour .......... I III cr,. ub:u ;us Irennison7l',in vqQ.,,. .,.,,In
4200 :jo., Irl,, J.'al lb vrailid, oll!'n. rI.1 ,0,,A ,I ct .. raG a, .1 MI
Y, a gitillla 1: 's d a r,
to 'no at .......
11, N- 'a 11 1. .... ..... G citccry It el I.Iah. it rarretienta. Conjolid, vati.
"7 0, q ,,, d,,,, ,1, an.., al
It re i6o tie unu 'its, pro, a home
Ind. """I h.s.r.. d. PaI16n C .... n,,,d,, nuilefl. cle Agriculton inAaniarn Re1. llgau ha". o'sil.". 111" 1. aui- ];1 4-- d, 1. 1 ..... ell. d, rautild. los"Fe-c-0, id. tie at Arango. Julia C. G anot, Pedro
1"" Jtdutwo, I, dich. I, C ,a as If
b, I, a, o.,. nn_ d, E.,littio bAlldliall, y -k,enclola an juez ad M,,fh.d. y -oa.
I, o I,~ f-lilnd. I na,],,do it I, or Mules "o","itairion cxti-anjr c, '
1 1 11114 ..... . ..... I- W -ho- r P. .1ocap.h.d., or os Pa.,...
to or I"" ",oloo a oil., B" Trodo conjtintamenfir con Con In, precept(,. de ritual en Jos
I op.dr, 1, "Alioristior, CI- ,, le, 1,,-,tiras. c.,ne.t. I g.pa,
a .1110\ I ILN 111 If A
b. o de. 13 tie.%' its salido vn fleciencio cl horacnaje que el entia
lo.1 'I I, -'WII'd o, ,, 1, ." 'gojo
Poll" ANIN111% NII,%ill S, IN r1me H la- 'Nnd r d, In 1,,y -or,. 0. noa,,, 534 h.b;, a coob,a del Club tie
N ...... .. ..... P.. I ...... .a .......... .... ..... telti, 1,11 .-,1 h Zen'L el herho do ber-, C R U C I G R A M A
I.. A all III- I Ill re I_ n
1,, devrcqo h. Ild. di.i.d. P. aratle, T.r.all. Sol.. cc. mov
"I ,in sit con.,eicto inteinaclonal. dor R u c 1
,a, de rhcho A-,ifirj6n iy it. 1. ,..tjdas fras,, balesi.road.ol.al. oba E E
I: -11. 11 l11.11'.. NJ.. I', F-el. Cub... da B.bI Plan co. y n. d 'to a
lit. re r a P,;,,at- y b a P Cob
1,,r 11-., a I I. bliell.cela. y 1. prate hi. Jn.p.ltacl. Ica C..a.1,. r 17
11 ""OE At m, 1. l,1loII-Io,, or : !, 111 a b.obl'al, it, ol", ..La ri. en getters'. par .
ol",o) I- or ..o., a I dad.s.
a, I ..... buillando hnsla as or
'If Ifi IBII -I o If r
r 61.10 111,, It,,, I aclot ."morl", 'I I ri, I train.' Con linters y emocionod. lo,u,n......... % "I e oghl.. Ito' I, U btilro, so clerog.chingortmodifincl6n an lon As
portal qua fican un privilegio cia, le contest el lather Gustavo Pr)
V1 do, I~ I non tie lalm pars...1 yc T'Ttrug' ' par. on grope a una ascuela, y on 116. Acusta. s9r.dacicd. 1. datait par In., uloillp In obstetrics" renti. d.lIa.nisrd,,d.qd,r par, ig..l
1, A, too da ... nceiindient. total tie 1. ..ten.
:10A 111 1. K..ta.d. net--' to
.3 4 .1 1 olomento smi6n a brarblnlm orilversituria cab. -.f =6 a do hom.
M No .112 .It :1 .1j 11 0" 11 "o, ,III 'lloo til"I .......
N" 101 ."1 11 finite Joa# 11 Ingo" ..mn extiracludituari- an to q--j M-1. Tar- Troy,. do Asolroul., 1rs ... ,I In 1. _cpesILI Y
7 -l Ill' 1319 F 111 1. an"IT 1, 1, .1h, or 1. 1.11all. Drift,, lo-doctries Just] A. i-e-lAn at] nit Idea Jos nuevas Mooribrus. Presidents. .n,..d. re _a Is' too sib a'
11 IN V'd.,a, 202 actividades qua an fallen lops sentldoff
7 No .it N 0 U 947 lo, "I'll, III Apiu..r t.uh.wri, In. "Ieones
r a I I, lrl ,,,J, 311 q 1 0 1, -11., Ed code, y pre.ciosoi corsagese" 2
, sailor. I
F.
-0 quea In lurn rn,,,,. a,a. I. 'a' ectiove. a it...
V111001A JIN Jo.1111m Al,.,,r ___ - mp
'is n I ........ do 1. 1. r. I uh l1ruran 16,drIgurr. ,A. ten de a,,. und I,raribieron
1-1o del tittuti-RUle 11 I'll ll'I lob- un a, a tiempo'
"I'll 17 car. h..an&jemie ifecto tie
'aa7 .,,Ira owlicm awl,,firo ale, at )as rifitil.res
In If, I h., I ...... I ...... 1 1, liall.'. 11 .... 1. +
it, I 1-1 1 1,. 1 It, 11 1 MINIM
IIV ", W. o I.~ E. P. D.
1724 'n Diversos actos
EL SENOR
a in
I-h- N.. 7"'.1 hrrh. Icld"":: hall.
I "c").1cal en m m oria del i
I-.h' I I I I a.,n4 .111 'Italho I, it, C Francisco Obregin ye M ayol
M.-,_ I -,lij IrAlloulcin I
d. M.o,,gI dbr, 00 drj-ho o, HA FALLECIDO General M acew
(" Ito 'j,"od'.1o." ,, ......... 'Io do
Vho-- 2A'r ' I P"o". 4- -4 It., ho 11011-- 11 It"I :1 11 I'.. Dentition do recildir loa Santos Scocrountantom y In Bundild6n Papal
CA.I.d. d'i Cerra 1.19.) ilo iienirl or Nl.torid L .
".a QIWI. 4a) 1 ro. rl 4!1 o. a coajiu_ i.r in priia hoy, 111al ids, n Ins cualTo do la larda, los clue suscri- Peregrinacifiln en Pinar 07
Cilia II,.I 11 G Illn ClIballu (1, AI,- on. holl, S11 ofol"Ilar, ell 811 1101111-,rf, y en P1 do IoF. demlis fairifflareS, ruegan
-Wwn "I del Rio a Las Taironns
A_ a kis per ,oj- It. ""ll"lad So sirvon coniiiii: a ICI 111110TI-Ific, Rivera, capilla H, Cal.602 6 1171 A, I,., Wo. do., 'i(
Fil"Ir. y 146A o Zarin y K, Ved-I" i-n (insdo alli cicompanar 1 cadaver linsla III Cententerici do Cii ATBAnTEN, Di,. R. DIARTO. lill.
N., tin met jr ,, It 11 nio, 0.roall. Ill Ca. Sole 1.6 calabrod.
? .1 .11 .., I I,, (lio". ti ,: 1,,, 1. 1 I't"'I III,, vil" ,,, me"Te'eot'n una paregri:j
A,,..l .......... La Habana, 9 de diciernbre de 1952. .1 7 tic Diciambe 8-2
:,A a] Cementer,, r! I -anarbin Hattori I 51-C2nt6n dde.Sulza.
1.!oa I'Moo, 1'. -,o- "I It Cartmen Almoldr, y Hern6ndez: Murtha. Marto y Reni Obrog6n y Cuenca, Carlos Ciliate- ticron escol.rt., .. bomb -' 2-Sirroeto I strict.
V, re Zte blo. Par Is no- I-Dep2rtamento tie Colombia, 54-Bebid.'.I.ah6Iba
Cl-'- [let ....... 7r( "IMS'. Policia' Ybaalrpo Cervantes, to,- 4-S.I.. hitbitilcb5n. 1.
Antonio In I I- q6n y Mayod: Francisco R. Bafios; HUda Aziplazo y do Armas; Aguoda Lloscr y che, an ei 5 ra andericana parecids al
All A It I A N A (I I ado Pullclo; Maria Esther Pereira y Monto)o; Mario Obrog6n y Asplazo; on Min- elect unn volada Uinctere, to Jacque lo-Contracrion. nag.
CcErm At. I 11--c.d. uni de In, do,, Purim a 56-Lienzo grande pintado quo pus,
Ito Meatiness combat tar it. 1. Mir rr .' If ubl a y bj.r
, OCITO V hf 1.0 del Y Almosidoo Dr. losi M. Altoona lqwz6lml: Dr. Marcellnuo b.b]6 t.br, In hfiodri.. de in-, to n
Par. r d qua se divide ri she Is
10 A Alfto "" ('than. i'l do at cab&
N. 1.)1i V11.111, LA 1,18, A
t:A 0, corresporial. -Ciudad de Cuba. to.
Asir. AM. I TR T 14 ad ri,
VO N N 1. WAJ A proving Iler. fit a qu
152 na"'. Cox, M P22 Aetna an Pinar del Rio cis de Oriente. -Si.b.l. dt ..cfi.
no 7 o' r. In ablad fui colebra. ll:::Fr.t. del lim.nero. 81
",of S Aro-14, H Po, j_1 i62-Lug doncle hay muchos husa ,,h t,.r to". I ....... ....... .. deCon van solemn Movoctientg convulsive hoot
1, 7 ad Me- on I av. aniversurio tie Is trial, 21I.-B.J., db.j. cle.
I .."" (""o raid. del General Antonio Macau. Es- 21-Animal vertebrado tiubmrt. da:63-H.cr i.Im.
11 nen P r,, n"o 9 It 'I 'I "n I cis tus tie Jeticlaron con 1. traditional a.
0 Nine 111 A,, It llor no 91-1:1 vu'lo ilunic", .5oo ,, I, C 1. regrin3chin 11 "rim a 22 .,,ecl.r. Vartlealas
Y' Q-alad-1 110 03411 an"."I" do
deride se to on. so do Tom,..
Real 33 0 d, 1. I o. Bfl 770 If "o.., voli R I NE W P no 24-Repetido nombre tie on Ear queI.. C, y se pronunciation despoil, fierce title. I-Lecho tie los clesposallos.
" a,,. I,,, Par- 1,I, t,,, dl,,ur,,-.
11 27 1 1 !1a 251ficial del ej6rcito ctornard. I 2-Aceiturn.
NDARVK 1111I I or
"VIIIERRA ALMr casa 1uperaria
NA VISTA RAM R V A an I., coterfcf.don; civiles P.AVA W11 It as. entre all%. .1 .1a.1d. Fr.n. 27- Ior. energia. 3-Antanderidiand. Abrev.
AAIAR 1. 1 11 RIVIERA Colzodo J, K, Vadodo Teleforvos F-3724 r-0-2292 PO-2107 28--Estrella tie 5egunda magnittid de, 5-Preposici6n qua denote separa.
,C 11 rX!Il .... toe, cjsco Sinchez Con 1". 1 Is 6onatelacom del Can Mayor ci6n.
C. Colurnbia v Ave AlliIdns 1 11 bArW D, it,. I Par ,,;.,.,h Ids asion U, devla
""I" a] -11 -Wlelto 11, 11-tinh. Be- Ciro.. ofac U6 no a- P.rticula inseparable. n mayor cantidad.
.nebr,, = do I p:nalfilica 31 --Simbolo del erbio. 7-Polo positive.
Y-I, at. 6 Ind. ,ace. I. -Ciudad tie Rusin. 8-1:11. ad rene Is cwta maiden.
ran, I v R At It I" tie nt at d.c. 32 t
r.11, 17 H -El -ICHill a. brn 33-LititaLien6rairt.. do Frarci .
tar Marto Fuentes Apillon LaNBadAe a'- 1 4 ;a or 5_Espa
do "ab tie torra. 9--T...r par. I.
r6;i, Cab, ,,, It .11, do Municipal tor6 g 7-Sonid a
(7, d,, Nlj .1 Irooj- nil. uillermo ROD GUEZ. cc- 3 RRradable. 12 Lefts del 21f2boto griago.
38.-Ttibl. de ..It. Pat 3::Abismo. hove Prafunda.
n a.: 39-Pasts fuerte par. igionales. 1 C
ho."adool- It -'71t cre.
.4 C !i., n- n a,76 1111,11o -c 40--El alma Propiarreepte"I'Ch. en 1. Aas, d,.;rrinc-bre.
be, '. "u" Is d"'r
A Pit W' Pb, LA LLUVLA rait.l.gfa ra.pr- 19-Plete man Profund2 tie In an.
I'llre"., it 0!, donol", uh .',t.todo
c", o", 41 Cim-c. 3_trada tie un Puerto.
I 427:11mill. solids 2 Rio tie Euro a.
I., A;;U; Sepia informal el sailor Angel Te. Inseetar hemin6ptcro. 23-Ciud.d de 1. Arabia.
..;f, 4A I C.1 atilt de I ........ 11"o" a 1. E. P. D. ra Cart 3 a. jefe del Centro it, "ItAlt.r.
ADOS I' Ill PARTO Bohlolit, 11 ... a ag,, a cut. ri.d.d. dorsal, 26-T'rminaci6n verbal.
Poring !,)TTI of., y 28-C auto.
C r d a, R el EL SENOR turns veinticust,. her.. 11.vi 4
u an 12 29.-A1r rhipi6Jago mulaya,
rr, So, an7 lachr.
.1o" lla- lial a M
S Igual del Padr6n, Santa Cruz 31- ronombre demostraticl.
n ... eta P,!%111- It /F A ALI IF T Ir Y V) A I~, A x 7 IF I IF A i del Norte, Ckfuentp, UaiA 4 SOLUCION AL CRUCIGRA14A 1 -P !ITbre c dos constelacionics.
A A 0 CXXCoofca\ DIARTO DE LA MARINA.-Martes. 9 de Diciembre tie 1952 CtaelifCadnO Piginu11%27
A NU N CIPS CL ASIJF ICA 1)O0S D E U LTI111A HO0R A
COMPRAS VENTAS V EN T AS VENTAS I VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS9
CWS41 CASA 43 CASAS 41 CASAS 9 SLAS s SOLARES 5J3 AUTOMOVILES YACCS -'53 AUTOMOVILES 7 ACCL.
as0X2RI0 CKICA 14 22202L11 VAIRAII MESTA I-2220 1OtO 20 0 C 11 22,2. ~ (A ". ',4 n ~ 1...,o ..2.0V A2022t2 Ili.
l. 2 2222* 2 ..2. ..,. do 5 ______11-________k!c~'o 3 nversiorw s IIv riotsa ..2.. 0.0 R"NTA I'2 ITV25Li.0~0 -A in Dfl 022.22.l
h1oqtlallor $34*1-95 Tl tIE: .QIA FW:1n 1 1 A 2.23-1L
Al~ ha a a c auo opera- 2222202 20l2 aco d. ardlar opead PN [SaUOQ t. V
'o 02n m~lado an Clo q~ 2222222 141 A-Il .mra del7C11,
Lao*n 1p1 11a. 1feia l..F."', 11ACIOS La.n opcaccoI aIrt oian 2.2 _
5185 C020Yr2 pino muele Taloa 131.49.1 1N D :1$3 5 25 5
M-11-131.:E LemRA OS do apralorksd IooowabI qNRG LV.AERA 5122 Lfocso .,.ia may r wa0an Voii
- X jVj I- 2 2 2 2 _lfi ___kZ~ Ia -....11,o1 1 n --,A ..212 e o."001 m13
U02. N 2 I~ I2. R..2 pe cale.20o del ____________________lEi A NOV A Tfi-b r22,t 2 2I Ifal oos o, 2 rqlaa0.Vdoo
M 1 70.OPR M0~lN, ,-2 72 22 E222222 Macqkc Il~lorsn P- !:ltcl afeo 3133. f- o a a or g rc t
C.1'. 2 222 2 0222222220 X O2225. CO l ItJU
iotaqulacc~~~~~nfnt Catoer ArhCo(2.,22 Sa..02200
- wGE T PIi o r Wlly 47 PE O M.Q IIAR 4
t o rn p ro p ioca r-3 6ca:1, donate '4.10 cENDO (ASdA CONCEPCIOa 2222IA 22222222222 22 ,TL I" l l.N " P-IT -'O aC k ar 47N 1 A D
51 tfINSRU TS ser MUSICAo ('ra Sola caantosi quore :ldoaod odc oab ad
ccc parc ti. .a1cd -Ma -i ,222 ,.222 50 PI%,A %1TIA l AU O .EIO, I- VOLT 1, 1,000 WAI A TT
.)_______________ URGE221212.2'540c !1.1n. T0511 VACI -41 -2 222 2222220 C-.. .t"2'. ,22 2NTE22,0
U-56~2Compro ianas eioocpc que IcLA-. n,. 471r do~ Iflplici AET' A2 112 1 .22 11 finn S l. I l -it., R.223022 2iior W illys2 4722
2220222,2.,22D D.11-22 ......222. Sol",E222,2P222,22
2..~~R PI D Merur 429 2 222222222.22 2,2 2 2.22222 22
."h________ IT-___ $
11 2 -.03 1-- 2.0.2 r .. .lN 11 N 2222222 l2 rl
__ __ __ __ 4480:22 $4,0 A-__ 22222.I. 222 T22
La ,.2,,.,..2,2.. as *I 22222, de 2rbac la 2rpeo 22222 con 2E T 2a i~ For 2
____________________I__ll________________I___I.a. A-nal1,
Io-, lionA I :l.50l 12, N -3 lo,-, 222222202.220
NoCAA cl as caodral r ofladeoa i do l COMO 9121ib In11 do Mir-ar. Prit Avenida.
222222~~~ ~~~ 22212.2 0022 1, 11, 0111 Nll 1~ A9 2 1 ,,~ 1" 50 EICSAB c ic RUPANELES 2222moat on20 22.22.a una .2222222222 S222.2 222202an r0~ 4nr"o st AUTO BELLO'S2,210UM uea,
2222222 222222 2t2t22.222 t2222.2222 .1C2(J 36.50r, VA I 0 2 t N Ib n1 uca o pOll
U-569 Comp o pia os olmplo ue laouyu o habrci d subi EN022A2$22),2A245220 o14 22 i 22710 m (n.1 w
"'A ~ ~ C ..'O U ....22 A2 N, 1122 .7...Adc .1. 523 2 12 do .a a ...... p22l22l[Indlmet bIC22rABRAHAM LINCOLNd.. YRAENI A SOESUNA I5 .~ Lco "1*222ia2200 a an to- 3 21 322aia221aj
.222 C,-2 Po I=ll~dr r ao
IIAIIANA '02 1,D-30 do-1 Preio $150dc I
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ol 822 In09 2121Al21 94p Il-t._________________ 222
. . . . . . ... ..... ___________________________ li .22222 d1olem 'uu. ~6 Ca Gle nraldr G e
22.., 2222222. II IIA A 1N-- 11t8 1 )1 31-780 lot. 12. 2 22 222 do lo (fll*c y 25. 5.92cc
MOS__ __ _ 232 A ll,,22 1,,222~ 112 l,-2 IH .,7 S;2200 Iazd dI Prgna Cc-glilIA Z S o r sD e e
Ill ers___ _(___0- 1. 4 5 49 SuARS SiN mrLIUHD-243u32.... .2l2-2 ... .. ... .u 5. Cuba, o .
22T A 21222 At .Ill ,11 A Ill2 All,,-IN. :, 2222 22 -2 22.22T v.62 .1d.2 -4,l n = CzrESeRu C221 N-81 201
C16n2222222022 hc..coael co AII Int1ervals2 152212)5'. 69N-96 22232dA.1..o..-ccL Hbn
08 .2222A-5 22229222 d22 91222220 co2,22.lo HABAN S-111,001 31A N TIL
lam 22b22id,2.222222222,2, UH.C.2 44
111.1".: 223.220In aor2.22 22222,22 22202222 $10012 NUEV0011R A T1 2.0,4RA 222l 1OD 1e.1 11i.300 del2 I 5 BCII
.... 1.11Il AA~R UA4 11 ETBEIIOS ViuirrN d.222 1921 2202 222220222 ..__ __ __ __ __
111 A'oo VLI IO A,20 No, 222 2.2 II DESD 500 0222-22222222 11511 ni54_ __ _ __ _ __
bdjll A 0E N0 1 1N 'll L u', .. ...c ... .. ..... .o .2 0 3
11 1,::;,. to N22.12
kil 232222122212 $01 2222AN MOTORANA S1, A.1 -en tieEl~ 22222222. (Pit-~ 222222 CaIorPc-pP2 -5
-I. ---- 22 "I2 62 ARO PARA____ ____
SI INMEBLS SPREDA
222NIII IAN 1 All2,,,. 2212, A a e u lue p r. I Dsrb ioe 222222 .
22220.2 GOM EZ 22.2222 .d. JEF VECNT. lO -LTA IR P K O ln gaacnl Iriov Iah 19 ,qu ecAnS a ,
I,-".,~-411 411112 1.1101. 222 11.00wsds azdad o xrodnra
.....2. ...... o l2,. 2 2 11.1. A237119 U-19 D.20.0I 22222222 22222 ICICUIDRne of .2.2222! A22 2 Cental. 222cliace de02202
A,20 ...... ........ 1211 2222 2222 In2.222, mayo 2.22222 2 H N Y ON . . 22
MARIANAO 932 01-0 11 C "LLE 'AMPLA 7- NU V AMPL.222,. -1-A0. .-, -,Ic INAld 41. 10011T.
5 122222311 122 5,.jj. DO2 2.itja Ave.22 CeAFLnDStral,____________ 2211112.02022.
222~~~~A CI. ION20,222 PIAIIANA 920prt 111111. Marianna.2cc. IlPVI
23222 22222 221 1.1l. 11-2212 ;0522222-222 S -I 00re r Cenra NQLA 01.
2 222~ko 2222222220 . . ,22 1-1222 22.H.n. '
172222 1132 CON 2R N E 022 Aa I 22 EPEIL cT. o.)
$33D 000d $1ab0 .2 .2.250
....2 d ..1c 2.02....2 HAI BANA'~ Ecoo500r 12222 1h. v I 1101110 I .d ..U
Se20.22 22222 de 1o:1aM 022202,o14 I.,. .232 .2 ,,22 91 :1". V12 II.CI A M RC R
22222 2223"~l,,%7 22122 2.2I222 DE POS I RD2,22 Ing2121112 2 I 191 191
222,r iiiiii112d 11-22 .11l2
22 T222222I2 ~ ~ ~ ~ ~ A 1,1dt 2121, A22222 -3 .. I ll22 I222.B U R 0ISSI15111
"d 122 2(2 %H 22,,I22 Iijrx VNroENa $5.0S 0 N A LOt-S 1.AAN C.011. Al-220 A, 99 I 412 I1
A;1N CO JN o-0 2 2022 I Failda e I" 11'I. 1711 .1o. -- -lo
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d .122:'222..........AIASA ROCOSMU 2I.22,2o2 22I 2P2. jI C199 IIl15llll 0I CASA ...
12222223,21222222222222222,222.2 2 It 34.1222c k0222 01 99 22222222 2' 2222 1)1 022 2iy
2222.YE TA 2N .2 .1.22 .3 .~ 3. R.OAB E .222222 2222 3 222 A Z D E O U A I 1 ~ lll 2o,3
22u. til D-3-2, 222 22 222222222. 22 2oh 22 2 .... 42 222tA Plot-;22 22 22222022222.,22.22 H B NA $1 0 M N O A G m ~ e
I.... 200 31222 22213271' 2 2202.2r.o2 2.22 .2 .2 7AN22 11122, 2022 49.1423 1(I.I t..tllpIS Y A 1101-9 ISISM 11 222
2212222222222 .... STUDEBAKE 2. .. .2 .222 .2 So0A.
,,1to2 22 2 22o..o.22c.2... 23,2222 220222 C A DO ~ 322 2PIIUO 2 0,2
3223120202222.ll~cl.02222 2,22220210220202.22 222.2,02,2.0.2.2c222112222222 I a 2
32(0213~~~~AIt1 11I1CO CC2222211I'IAIIINI'LA 52202020.
C1 p o a4 22 11, 1222 2222 22102 203
222222222.2222202222222220 W 111111222102II2A24222V0 M EN1, Y1 CIA.c N9c i 402 til o... MERCURY,, .. 2 .20c2, c. ,
A21r0~ .. 0 2 . .......".......... . . . . . . . ..Ill.I I I
A!;'2 n322222 22223202 Suarez,2 21,0 0 222022Clcod 222220 22),5
S22022 2 12222 2c 22 Pa2.2 TELo, M11 1 12 10 .2.2 2 ...2 2 It
EN0 002 ~~p2o0 L022 MA ALTO222 Y. SA.2000. . 0.202.22-0.- $1,02100.0023 222-2 49
Piginn 28 Clallificadolp Afio CXX
DIA,1110 DE LA ?iTARINA.-Martes, 9 de Dicienibre de 1952 Clasificados
A N U N C 1 0 S C t A S I F I C A D 0 S D I E U L T I M A 0 R A
VENTS VENTS VENTS ALQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES ALQUILERES I SE SOLICITAN
NEVERAS Y REFRIGERADORESNEVEPAS Y REFRIGEILADORES162 OBJETS VARIOUS 82 APARTMENTS 82 94 HABITACIOiES 104 COCINERAS COCINEROS
RAHANA
B, ENTRE 16 Y 18 AIRE ACONDICIONADO dAN OPORTUNIDAD. POR TRASLADO HE SOLICIT UNA EXPERT COCINE11 NA SO VEFRIGERAolt? St. NIS G N, 1, F 5 RESIDENCE PARA FAMILIES ill OR
I- 'it LOS n Cri oll' He Iquils c, leglo Ia cede con r,9211a. Raffriffl- q110 Sueldo 4dD, pOl". Ch
:; 1,'.2 U P I in,
I I It l 2 355. Apa-Reol. --W.dr. Inform~ B-CMI 1,1c.5,16 a No 1 -61314, Ved at
""" ",: .. c JIM~ ALMENDARES Cane 08 ceir, Ia. Y Jai hle-I "no R 6, m.r pW Do a. C. I ... do. ol-tall. pinch, car. I,... h.e.- III, D-njois-104-11.
H.- d, 1,11., U ...... X.,OON. 1". 214" lIl de.. on.. I. onto, operatic. ..I.. ped ... ... Riencia mhadianles, Iabm,,t.rR,.
FR IGID AIR E """'T D-JM NII-I Eo -IM-to-11 A partamemas dc all.. 24. brific. Co. hotlc, Lnit., -- Aal NA REPOITE__ I. tio E A LQU ILA; ANIAIAS 064, AFAR Z Q ILAHABIT -A I. y Ionnecill. Central. ,, dn'n. To C 'C' E Id. tfflPOTECA n con lavadero. $38 y $40. 5 SoI.TA 8 ACION AMUZBLAD. L Oo li.c
L)INERO notice, N2. r,,, .,, ... do d.d C L..U dma.oonli., bar. H.Cobec. 8-038S. Sr.. Gmne.. ad. Hit_ mOll
PIES REERIGERADORES He rd.c, d.. h.one- EC.. 1. No. 64, Ito. me h
I to, In rE
USO In al A 1 0
SIN ENTRADA DE MENDOZA Y COMPARIA liot, D-30do-84-11.
63 SOLICITI IDES AdministracUm the Blenes c-,ful-8241. SoijCITO-C&INERA REPOSTERA, BUE0 TAMBIEN CON SOLO garrint M SE ALQUI1_% EN DO. ILQUILO HABITATION GRANDE, CLA- &8 VEDADO do
Ob 305. -6 21 1, VE6.i Ice- con hni Irla. en call d, md- Gir Llanial
S, encle. Co. N PC ......
af dco,.6,I IaO 10
SOLICITO 1 ALQVIL. CASA: JARDIN -31M-104-11
$ 67 dr f6brics, sin i ncer Gain. C-41 82.30913- Ap "anoco'. r.-c- onor-il ad. a do. Itaor. do, --t.. b.n. y I~ PCIUCAL.
l.r.3c. b... -.rm crad- T, I., hall. smaed.r. 3/4, II.A. Imele.l.dr, SOLICITO EPA CoCHNAR AIEN I LIXVer at Sr. Serra en Olorapin .1 7 1 -11 leili'-11- il, jen wer.. Infor- Sea. Fma, So, Rf,,l
le-=.. -311 _82 0-3138-84-11 _,in. -,lo b.AO crldm, 1IM 0.. Li- no-em.,,i d,,rmi,
__ __C -M. IA L 11 U I L 0 ISQUESA .)k.UrAC1.N ... 101, rnlr, 11 11, Vdld,,) 33,o N' 512. Habana. or APARTAMENTOS I- ,d,.e. ed d. ROjIror- b
AL -V)4 10
d-. r!L1 APAJITAM11TO, lif ". 1 3
m.elal.d. In Rany I-. I imle- 13 P,;
NUNSU "3 111 AC klRADOS DE FABRICAR h..mOd- a a F.- fol.
UH-C-83-NIR-31 di an 313, entIc So. Miguel S 1 on.e6n. cendlem.. h..br. ..I., be- ban.. .9.. C-1, A64 OFERTAS y Net, 2 In.blia- O-C sit E--- ai,-mpr, $17M. LC.il.d 717. primer..
an REFRJGERADOR ........ n'ad 45.
rori. 11-3f;I-114-11 VEDADO 'I _7,77
NEVER.1% Como parts de entrada D-309-2-11. 17
57 LITILES DE cl.o- 'er.e. He So, Iloilo C.mplC- Sell- olncj.d-O -1
OFICINA I-. b,1,6, a 1, call, Inforter- en VED DO. AI-ARTAMV.117-0d. SEGUNDG ALQ1ILO HABITICION
Vealos on a 1, a I Alq.llo primer plan, 19 NO 203, c.. S.1-t, ,,ad, He
C!m. He., ad. indeceminlate, in, U '57
AC, em h a 0 " It M.2-1 ice j K Ter-, all- ,m.d.,.
D I -- -heme '&t'd"" -Periiii- hall-ti- .4. So CUltrl 0 I-tos. boon intercalado, SOLICITO III 11A, a C.ocl
N UEBLES DE OFICINA' or' C, 26 1, y ,j 114 1 ... er p1so apartment D_3165-84 11 C.Cm. pni. mwi.l. et-lad- y I"p", Ue
Vcd.d.. Vella d, 6 a 5 X-41'6
-S E ff A N IL 1 Aluebles de oficina. jas cau- EN IIIPOTECA D-3126-82-11 VILO ILABITACION AMPLIA.FRO. Informal hajos, F-1804 NO 710 lllm, nt,, 29 y Zapata
m, at Immilo cmpAer, Cuar too, D_3=14-10,1-10
ca WULO %il-,WrAIIE.IT(i-S-E(;CI-O-Pl- Ona his, pr,,n, ,I,. (7,11c)
late,. a,,hfvo,, estates acera. jj-- di .... An b,, C.- 1. SE ALQVILAN 1. citUlln, itia. -,-I'd- latin-r-ta
GALIANO N? 112 Rrparlos &I razoa, tl b..
Habana % a. I. in . ..... JI-1 ce-1111- otno 23 ,. 4-6. Tell. F-3044. D-34-.4- UILD.22Z5-B8-, HCsowvVk__,6;4.I nlA.,,rA QUE SEA
ztquinas escribir umat pin- hie Itpo He ote- baccarin. r -bado, de I.S-a, Z34 le-II-1 ijAjjjA eceI-a I, e dal. -1cle
,m 5 a.- ION EN LA SIERRA, AIAGNI. S' 'H 'Inc, elt., Co..
entre ANINiAS y LAGUNAS s,:a,,vi:ecj,), jlUChoS I, illa leletiv I- I~', Its, $17 00. Ctrs Coal his on- no L20tS'
tectores de chequ c.. hili. par. L.bw- tin- -9321. '55 "Df11'2"'Il2-d1 4 -c.P,,. Coil derenle. CeRCA DE RADIOCENTRO
razonables. Visiteno L par. 1. dc%,;Iucion con derech, a d-e C;11, 19 N- 754, CnIt, I y IVEN.. V CEDO 1-11TAbIENTO A,.UE. D-3210-114-M Ampl,,.,y -,d,,n,
C, 'R mereml", PrOL VCIO 209. ClAtIC patina par S. h.,,.pl.nl.,. hIlt EN-_LA
Tra in "'r' OPE_ 15 N.C.R., del Cainp.. I.f.rcin,
B_38r VCtI 1, 3 no
u I. cold.. P- l,' NI.IQ Velotc pet., Cal to DA ISO 1 111. cimietc. btlolln ,.,gcdh,;, o p oMonserrate v Villegas. AI-162 (i RACION RAPLILA V blad. on ARITACION CdN
.C.da U l, de. _2fild I c 1,6W F146U,
D-3258-57-10 gr.dC,ida. pera-haden 7r 17 Ved.d.. T.LL U NO .0 so On. R
UH-D 1911-82-11 C_ flz lc y I e 7 14 Ca He 27 NO 11 D-3232-104-10
_9A Banco "Ipotecarto 13-319(5-84-111 M No LI.Ic On I.. ItU.
;4A -G.. .4 1, -11, 111 1 LXt SA I-ARTAI I~ DCna, OR of 117. Vert, do 11 1.
iiilla ..._ S1H.AfQUILA ILABITACION. Aldl
Sin ENTR ADA 'rerem. Il. 0- de m, .,I. is.. 105 MANEJADORAS
A UEBLES DE 0 M ENDOZA SE ALQUILA pl.l.d. On -11
cri-d- la,-, I.
C..lP.Rl,. NO 251 altoo c.tC Nectar. _Z2.SS
Caps hierro. III.IqUillaii CSCI-I- Con, UH C _9 IOLVIVTO ..I.IA ... A c.1 S.F.. c a I 'co "'o't'glol
REFRIGERADORES PALACIO ALDAMA p P". U,-I. Fare D-3--ti-3 r__1 'at.,. S-Ido $35. 13 NO 710 aIbir. ,;tirnar v calculai. rium is % I'M- d, 1. F,.hrnLd.d i id.. ALQUILO AUARTAM TO SALA Y to v
_'I E.1 S.A 11 AN OE DI.S Ia -6 D_3233 1. -10
Coll, ",I,, F lumrtf,, 1. I, ,, hi ;. flo. hab,-16,, 1~- 89 CERRO PALATINO
Coll, 4:,,. hmoh- ..I.. Rairemme onfio, 'LO, Lo si so c-cu, F.- L PA.
"'Lec"'c' at Anthill' 5113 an. pl,,. f.,,ne as.. "'
I, All-Steel NO 3.3 e-I Ia 15, Lai S-- U- -a, 1ASA, CEPERO 1. EaQ1IIA A cf Ol, n- Ref ... ori..
J. ll Tell, ji-Oml. 13-aletali I I, bums. 'al"t, to ot. Ia
HOTPOINT 1. US ALI 351 par.
I c C 1, K; RESIDENCIA ALQUILA b.n. -mpltc, n A".L D-32BB-105-1
sli as a Ci GcIl;.aIc7 T"'e"r, UH-D-1587-82-15 Mectoo. Cre.
I. r-n a., h.-d-ole 130
m0rimm-no PArqI1 462, CI,,O.
Comp-lecl, v (I'Ricil1v D d.d I Fadi-r-, B--. 1, no Oil. Ches ent'.d. Rdoco- D-3771-119-1i 114 AGENTES VENDEDORES
GUAREI MUEBLES h b Wo, 2 rli,,,,, -do '0.12. '1., "jrI. ........... it" 'U" 'r
C.,le. La,"ra D-32119-84-El am S.LICITO
DINLII() (DE NUESTROS 1, C: I MUII.Eg T HOMBFirs PA.
OFERTA ESPECIAL 'el", MARIANA REPARTOS h .... .. ta dmnicilil.
59 RADIOS Y APARATOS -t,) scibre c- "H A B A N A N. MI PARA 11014DRE 101.1 0 no ". S, .1 M."I.
ALQUILO 110% APART-ENTOS 11-t N. MIRAMAR ALQUILO A17F.. MoDER,,G. AC Ia ',a Dlr, 3 alto,,
ELECTRICOS Al.,.r.... A( A.A..)Uo 1. 3 ...... a -bIll.. 111, ,,jrX1rljjNiiAFT.PF1Tr D 3'92wm ii
T: I jl dad. Lo (]if alali- t' AVON A] NTIO on 11" (11 So S.1-m-dm.,- Sin, Ncrla,, v NJ ... hUR, pnO ,,ad
1 11 0 o h,,, Colo..
4 3 1 11 0 00 12 NO 35 mr. 3. r 3 a
rne, -HI, -11 11 bajs. ctilip 'Sall D_ IM-84 c D_1is on
% 1,;, "' 115 OFICINISTAS
(c -32 1 A Isr-El CALLE. VA.1 1,11P.1UTINIV COAIPASIA SOLICI.
'in't'. 9a 12':ia 6 Neptuno 1,009. U-3922 1" -,-! 5' 1 "'i-a u 14
I MAI JAZA110 I I -T 'D urm, 1 MA
C-312-82-9 r.. no 11, off,, 1. -ldoo.l I- am$10009 o 0": 1 a l. 1, Red
D-1271-114- ........... . on .,If"
$4.00 Televisl6n $6,00 V. on. -a I be tt .l rom,"_ h,,- a He I
CHIr.ds Rdepend C-: Oia
1$6.
-1L?,UcN .1 t1"S A I CAMIANARIO
lo" SUAL .... ...... H. At y hot. CI D-1121 115-10
2 1 N o. 19 ll.n do stil" He Fit"NO 2 a 0 p !Ccn ,]Id'BG' Vert.
-A NIAXIMA rAl I IF ";4", rat. 1 11 1~~ C o It
NO 1. fee
XIAD S, St. y 117 SOLICITUDES VARIAS
It'. a Marl....
I, Ile 1 0, -.d, Ill7ttri Nn
lutrRIGIFIRAC10% or D ioll 111 1. e,,' .119113
I life. de A TO MUr-ffA('IIA .1 NFITA
........ ...... it R.H. r;;, 1,71 72 Y SINAI 1.1 111; "ANIII.IA ALQUILA IIAIIITA- UH D-28III-ill 1. ha, R GI" I '_IHO A
d,, 1 0 a, S.- 'far'. 2 _,-a N.i; 1!.
If
Ulf 11.4 111 31 its MIRAMAR 0
ice D a:, 11
till IIL.Il Apairt..-In. INjo. & 34, 2 b.fine. MIRAMAR
ALQI 11 it C111CAUNIN-F.Ils"'An. A- A--Ide Y Call, 54. 1.1... J:
"',6 .. ...... ...... sells .1 He H Q I..
....... .... ... .V idc Nbrle, ,, Jrdl,. nor R, P.U.r.. Ala- -,
ASTR AL so"' & s"' M'; Inform.: or moml. 3 tacn.- do.
MENDOZA Y COMPARIA .. ............... r.c= I .
Jal 14-1,; He g-, Cu.rt. y b.A." orl FIJO -RA Illirylvs. TnAELECTRICO B-7578 J A,,.,- dmlnistnwii.n It. I'll-ce do ad.. ba
1111. 112. IASA MORAL TILA Qjllll'orl A 1:1 9-IrJ1 c fal'[
INI'ANTA 501. 1, _c d"', 01.1.1n), 305, 1 1, "" I) "n".. .. .. tl,,l 1'r e-'r,.. I. no met
B-28,15 y B-4585 net 1-1 Drl,.-,, p.r 1.
11 C_5_8, -if, Ltc "o, .. ..... ....... do It.,,,
RAI JULtur. 11411 V,4313 Un 1, 1 .," 6 m.
fi, ES(JUINA It, Lall'o 562 Cd 1 10- NO r
kIll 11, 11 15A 64 31 1 VEDADO s?. ALQI II.A UNA ESPIAIN11DA IIAN I R.ta
I VIBORAI
... ....... plto.. at. ,, . 1., 91 JESUS DEL MONTE Y
dle, pl,-- -1., 17 VA I.;_fFNFFGF_%Fft All-DIEAGENH allicrafters r, Z 4. cdormat y I Halt:; He -I- ,dj:
D IN E R O --- -- ":I'.fi III, Oen.. I A. or. R- C G VC D aaill all- Alquilo, Esquina Princes Dch, He --, 1.
Rdrigermlore.q TELEVISORES .,me; 3 '.,A ril"- DN 2 10 MENDOZA YCOMPARIA 1, it'. --' Ito, F d.ed. del.11,,
1 85 NAVES Y LOCALES al, E led,-,
POR SOLO III. Art,. Inhwitfic d. Bl'.r. to;& I _I E L A I
A,*" _' I DIARIO 11., 305. n;A.INA D-111-117-11
"Fic- tnvt
Aim-:' AIQI IIA) I ALZADA IC-ADO, 11 A it A At, Il- N
67 A, Ulf-C-3-11,1-10 Dc it. SCILUUF- 1-1VIF1 IARI TSAGAII.
)I lie it "a roati-a 1,-1 --id" i-ldo f-.
A. In, All"AlITAMENTO
, got I'll.irrito
Westinghouse '' T.
Y PROXIMO COLEGIO BELEN
T1.14ir"U'll 0 1622 NI, .711321. 1 r" ""'a' "a"' IS 1, 11 D 1.128 111 to
EdIffirl. mUrco. 11.1,6n. ..l., ; 4. 1- In IUIIFII 0 -_ I- Al- I' I fit I, I "or'
A" on- I He M-d.- lllll A~~ 71 93 LUYANO 2,6 SUELDO SEIVIANAL
A] contatio: "If C-lonel 2- -4-1-. Call- 11. 111-111Al, %R w olloo.: -11illi1r, I'll -roQR#g ; ,, A-11i r, P.r. --d. .1 PEREZ 6.17, In... del
clat.d. ENDOZA Y COMPAIRIA ,,I Itn"Ha C.R11. pl- lilllt, V7 L,,, -117-7 He.
CON SOLA FIRMA Y ADEMAS 27 N 1025, Aclonink.tradon do 131C.C. Sol,, 2 4, cnmd.t. gt,,
M-6 21 1 do SOLICIT I IIONIRRF rANA TRARAJAR
hall, jetertaladc, h,,An a
pal 305. "PA" 'Oc I Ora Carrier. I. t.t. a, fee oil LI.,,,, n,.tg.dn I -,,d-, life R -bl.,
S E Pt A N I L SOBRE MUEBLES, DINERO huln. "I. AS T.d.li h-al So exaze. C11 r1hritt,, parx pir-Uniou Ito Trocadero c P., lell., I It.
S 14 0 .0 0 GALIANO N? 112 lin. fircnic a en, 5 alln, 2 fi p. m. C-l-,.mCmc.
(,-- y Uan'Un. ',E ALQUILAN .7020
o. IleAln R A h, 1, l d Amista 1. Inform": Inform":
ANIMAS y lA(;0!1AS 1111 .1. 1 [Ir I'll. of Cede, Ili at"I'll.t Ic 'I tA 1 1 He It. La Regerile"
Irsap..., trina, oil rInt-to on .6h., -,h I-, ,, III Ili, P,- Ili~ I Quitila, enlre 2 y Pasco, Ve. Neptuno y Amistad T= [13-10, SOLICITO NItT CHACHA
rACIL PARQUE 1. lnrophdinl omn Iflo-, U70 V1111111-a Ill- I F U778 I par, t,.,bj, tin Studi, ftgrfi
1 M-9232. 94 LAWTON- BATISTA Sii.ld. ) C.Ho-on. 9 12 In.
A PLAZOS: I-Itarnn. emne"l-t- dado. Apartanientos do lujo
I' Is 1300 .. ISO Ujj D 1797112 4 ticalmdos do terruinar. Ull-D-3287-85-14 LAWTON: BE ALQUILAN 5 CASASi Studio Adrign.
'on
d..d. 11 ... ... bad,, d, I-c.," I w--- 23 y P. (Galerin interior).
I,,. %Ia III Gon- 350. to m 1A. --.. V -o r.. -adeA., 55. Call Arm..,
60 INSTRUMENTS MUSICAL GUARD MUEBLES Ulf-II-2259-82-9 LOCAL I A Ved.do.
1:11-C-162 (if 4 1 Rv. Bar Climb Vr 3 ,1
D_ 04-14-11.
'7.00 S UH-D-3307-117-10
A abaclos do Fabiricar CON ULADO NQ 158
MODERN Adlot.
PARA LAS DAMAS I C 11-ADO..."alia fill, local dold SE SOLI MP5
MENSUALES --- 11 __ I Nwit hil All ON re-clarsiscl ....... ... SE OFRECEN
70 INTEREST PARA LAS DAMAS 9i -SUICITUDES DE ALQUILERE
Q'REILIV K-"36. W-SZ71 .1i.11alliOlil", 13r, 1111 CRI DAS CRIADOS
-Nl; ... I" Bi ..
('011 garantia PIANOS '0 ........ o, no I.- LLENO PLANILLA DEL IMPIEST. N 0*
It mi.ne. led. UHC_2M__95.II b,. ).a r r. SE OFRF( F -A. MFIT IA PARA I.I..
A; a, ,d,,,- Ilao I "Ill
hma, Ell
me D D_ IS_1I
A CORDEONES LOCAL STORAGE 60. TrIll-11 A-817la A cala, G__ ERlAno FIND Or O.C.0%
Models F-31948. 1949. 1950 y 1951. V E L L 0 S lir-1, .1 ,.rqllr to AqIlIla, xpar. I jjnrlamenlo rnoderno qnIIA en dtficin ninderno. Con MATRIIVIONIO SOLO ___ _ D
1, 401). critril 19 21, Vedudo -el- bCad-,
paroled aprximRda par& 30 mA. NECESIT OFHFFVSF. (flIDO "I'AsOL. I XAITI
a--.d- de b-., core. : -;, : A 'e r- I'de cl ,ld
a h qui-. fdif,,,. 10 y 17. Nicamor del
F "llaelfar, S, Y lanI It le.tIll-111 del Hil, Care,. I.fm-- : F 67 3 p- .. ........ D 119-11.
_EALOS EN: itlk \I It [(I. it kj k ""n. to do C".d. to. I tj c go ...... d, CASITA AMUEBLADA
V an .1 .6t.Ho, I rod. Ahl hir ,b.j.d. flffl)D I sr"OF FCE IN 3OV.1 DIA11. ran,,
SAA. no "'it' 1-ri ""a -111o, bta....
it M(I 111,0( (1 n:p. do. %, .... ...
141_11ANICHIEZ .'ejsd.,H dCC UH-D-26111-115-9
Gahano esq. a Animas )l"Ill, 1011. 1.- Uli-1 1-2493-112-13 p: to .1 2.' P.- 31- =' Tthfo.. A 823. D-11IS-1-11,
illation". C 3oll 70-9, au-".. ,.y
UH.D.25110-92-9 D-3211-99-9 v-I- In Od
HABANA MERCANCIAS EN It
_ _ENSEkANZAS____ It 19, \U'lit"Ilicl RDIDAS d.,
Ilil .......... pri-ce P.
111,o 1, EDIFICIO ACABADO DE 101 PE r. il.me c,O, He Ja. 9 IDIIS
D 0 DE
UV.Cma
111-k Ell -.11 if 512 OBJET- F\ -- let CONSTRUIRcorre'do'.
05 VARIOUS 77 ACADEMIAS A ALMACENME PE.DI.A: .11AT.F.-HE "IF ... A' HAUHAPARALIMPLAR
"lon. C.-Ile 17 NO 54. soft. hl N Ve- AdmIlloono load, Cl.. de 5
I;..I Ilia 1 :,r, o1q,11, partame, to .,.d,:. m rp,.R to, '.
3'al,
I'. .I. or, am 5
been.. Iig.. 111, .1- Doctor
I.-SOLJDA CULTURA _Co., mbld. preil or l'- .1-1
't, C fta, y the'l-, P,.d Idead, $70 Inform- M ancla r no ..ent.. all-I'Vil. SUIIIFIIE I.
Refrigerm lores GENERAL -3566. on ;;U. D Jil. 101-1 e ... r,". ", -il- 4115.
COCINAS DE GAS Ull-C-11-112 Of Dle. Informed: X4197. 102 AGENCIAS COL 0 CACIONES A-4.127 __ D-1.118.11.
2.-DOMINIO DEL IIIIAI.. U1.1 L-PIAR
D.2918-52-13 1-- A-3 C8.
IDIOMA SINGLES D-EIFIC.I. .
1114-Hanine4fivill dic He Per C."'11" -- Or.. SH4,
W eStinghoUSe 9 MAGIC CHEF SL ALQUILA I", "c"ni C." .., I OYEFCE.SV Mt(HA(IIA DFLISTE IOR.
3.-ESPECIALIZACION SE ALQUILA It I ... .... H., C diefr--- Cri-da .1-r, -1. A,
Cr a de A -iX7, D-3105-1
GENERAL GAS COMERCIAL Fit ,,,,,a edifice., coca He 1. Imil Pallad io Aidam a 1-d 161Tll
p-ol h ni ::, ,, I,, per hr1- cafla 111, "Ill 11 Y 11, Vldd,, E PARA I HIADD FINCIVE CO.
.1, 'In I a, I'l,, EDIFICIO DE OFICINAS I RIICEjardl-- It-,. Isbitir. med. ac,
- ,adl 'I, cH it atilonce _1,, b.- CRIADAS CRtADOS 11111. I'll ter. F-4, .
Al conlado: MAGIC GAS h It!, In,., nflo Coil bar c. -1-1. 103
dii.do. He fA%'%NA III ,J. Y ll.- 11, r
..... rrlp-hd.d p.ra left Muy c6ntrico, con 12 Total do HE SOLICIT- Do, -c-ACRA1. N-L. !lE OFRE, F LN. I-ARA LIMPLAR 30 PH.
%I sl A( ADEAllt. p-noulendo. $[till ,I I., .III A N11 155, l-Ilre Li. let p- do 11 p.... I lr-cla $50. 5 266 ol,J 'a 25 pdescle 1'. ith t.... too ntijo- y Canada, Vcdado L. It.,. ,,ad., .,Coleco at tend. P1.111a, guol 17 do autobuses a Ia o',
D y Ban- Vo,-- 1 ba)ar junta, -,685
Al contado: 11,15TI DIE Ell: C., to, h.j.a hija puerta. Oficinas Himplias 3, D in, "I .,tfE_ D-11,14111-11
Inforincs, el enenrgado. Fruity frescas. Elevadores. Ad- so GLAICI A,
"'ILA C OS RE,
la",mre __Ho,
cicada -H ha n d an. I
ministraci6n efficient, perso- .1c., Dr-- ed 1* "1
0140.00 0 1 _ 6 All- F Ii
LIVE, NICE 0 9 .47,
HAVANA BUSINESS nal uniformado. Cuarenta fir111H D-1117Ifu N.'Ill-y. EC F. lot ENACRIA- CON-RE-, -1 na., c.merciales ticnen sus
60.0 ACADEMY APARTMENT 5110.00 I, --Ioficinas on este edificio. Es- soLVcvrAsE I A .1
SE ALQVILA FI 1171 a100 prolosores. 60 asignattuas ..... pacio para parqueo de autos. -VoLl C a0l Fis -LAI1-_.F1 INTE
A PLAZOS: 10 eticuaicts. REINA NQ 1 dlalll, 11- la-, ,a R Ila In r."', a
11 ,a F Nil, Vill. entle C-4-d- Y P. o., Ut- -"11111elit"' ilc-Ili, I-c", LlOm., at W-HIS
claind. A PLAZOS: ..... EN!"I"odid, Ap.,t, lZ=!, UH-C-7-86-30 Dlc.[N" 272 C S in' """Id"
A A 1 -1.1 ....... y d.d,, 1 OO V.S "A.101. t E .sF OFRF.
dead. UH C luj2 117 P, I'll 1, 11: "I' "" i, "
fir, hbitinI-C, b.A- j87 HABANA To ell
-.It. -,-cio V":." 104 COCINEPAS COCINEROS "'n" A 1385,1 13-1 ---Il
$7.00 A 11:Q 11, 1.111"..''..""'! la, I
U I L E R E S ...... I .... ....... I. do Sao. .1 1... ALQUILO NEPTUNO
2 pit, Ito T ..... !iil, lco(INERA REPOSTERA SuAlEITI, EIIIASOL PRACTU7 0 t..N TO.
So 5.00 79 --_ HOTELES iA 1. el $1. .01.111- 1 --, --el It,.
Inforines en iiiiamo. Or, ice. h.bll':' no"' "Oe"n" l"orMENO ALF.9 Con- kh fi. llt.acldo. ,at Y St.. Orion.. 11.1321; Sit I
C-d.. do-.- D-J N-IlQkll
Afio XV, II. 'ARTO DE JA MAR1NA.-arIietc. 9 fie Diciemtbre de 1952 Goslificados Ng~n 29
An u n cios Ciasificados de PROFESIONALES .COMPRAS VENTAS I VENTAS VENTAS j VENTAS .1
DOCTORES EN MEDICINA 17 MUEBLES. PREPIDAS -48 CASA --4 AA8 CAfSAS 4 CASAS -,,
I T IM IO B S~1PENSARIO IIA it,7CCIA I7 33037377 337171 03707. 93 VENUE L ME. VEND CA.SA 777IITC- FN Et7 R OUA3AE ALI UA
Vf,,.NDEM .OS77777 'E 7'"~ COCINA5i!L32 092 ---- ---- ,. I, ii. ". San -y77 -(i l t pr ima
L L I M 33331 *3 13 GAS7 l 7l OA1 P1 A saraT. ..I...t ..~ t R A .
I.31 1.n ir .q,~ 21 .dTUM NO DE.. M.IC .L6.tl~ L V I N. Sole 7--dal i.l Miramar.7 a-3771117 Is-- Cevate it.. El S.evl,.aIno
d"I' C"'ADA CRID' 111 yFCOSA Al.. Wado .. -n I. 1 -m:ari. -.1 I] ,_,- IM 1, Aulcra
Co1mpe4e Vis IESiER T ...rdoe Colglaos as -77 % rC'r r1 '"P I' "L--,,PI ,,wjr~;I';.vA r D210419
"..37 ..","" 37.37. ,743 3. 7__7 77773 -731 3 177777733___7__ __ "LA_ PR D-C A 7-7 'I. -77 I-7713 *777 2". IV 1ss abi7ciin de,,me .ILAM ALRCE I23 SELL RIABANA, $200 P7 ,2'D ,7N33413C7U as .3.s'07737I00A.VMDOICAE Md~
77773777377777717.77D33UICAFER ANDZ VIDAL77 I,."tmxv ~ ,,I FR ADEZ;jj.~i, YV.ai~d. NIDA RCAD, Z__1_I_,Ierats pt.E evlao
NEDDO $2000 (Coeodem Colegiad HA0ANA.,VE5to.D
- MEIC OCUIST 42peene MUEBLESta PREDA (2 Plantos "nep"dene. PAR RE TAI77 'll" 111-~' --- 11, ,W -~ 4777 -777. 1r7, .6.I..
~~~~~~ V DO -R37733 54.73 (INA 07..-1777 DOS 331~t ..D_"117717777"' "'.,I-7 37,7IRO CO SLOR a _., t" t12 .I, '.
PIN IU R r,.,.LM ,E AD $47000i. ,,m-d' 20si. I No..-I $50l- IIt".,b o O _1 D27-91, V eNdd '010 N."-3 ""11" e333 ,e37e77.3343
7r~c 17,7 O7( 7 BLANC UEPINR A. .1 VIRTUDE 2PLANTAS 7 ,7 1-177. .1 ...-n" _d_.I.,M
-. A I ." d- r -I I .77777 37, 7, .77777 _1 31 3 773d 7 Ii- D'7 _ _
_ _ yIIILUELII...IDI_7_1 482 -2 1 ad77 R77777 I7777 -3, 77,7 I7 I,177I7 ~ DECA. DE U
-3 -77~ 74 7 37 3 7 -l,7 -7777 no ,, 77- ri I Tnn .u. ,--UL L ,- 77...-73. ,al e in.7D-71347-11 SA N TOS71377I7. 113,7r1.1 .7I.3773777d.1.-1I7l"73,7 77,77 T A P IP F M IS _ _e 7n
- - d -7 3 -7 3-1 7 37& d i i r i I I 1 1 1 1 s I - ..73 7 7 3 7 7 7 3 .7 7 3 7 7 6 1 _ C a l E
7777.7-:~l -337777773 ES INO 47l777 777ITA 7737777'' C317 737771 -, Its77377777
7777-- 71- 1". 01737777777777771 -d.-1733 L91 DADON CA L F ,7 7311777 07777 it7177 CO7. .
_I .73 '. .,7 """". 4 1 ,, .; n~. --Id .dl ,I I 394# 1 Dr3 3-3313-4-1141-321,.2
I- t.7 771 I- ," I[737 1-1. A~ I430 (CO 140 511 TE- -33177 -.l 7473 333 -,-37773 0 atprt, .3-~,Ply
. I I Ti.7 _ '77 !7 11377373'7 --. 77(33(770~ Vill~ ..71
_______ I17 -777.77 I37377 I~ $200 FERNAND'Z Y VD L R G w DEP SU ID2373-4316
77777777777-737177773'" ' - 1M IC O ES "ii" 'l.,P-I -1,I7 133177 I'-,- ___ __ ,777373
1 - I.773,,7 377 377 777 37. ^73 7777, V D 7I I
I,, IT ... 3 I. 1 l.,.. 73I I, 7.7 I- 17 37777~ l -.I 111r E .7777 Cui la del 77373777 R io777771 -777373777737 _7__---- 7 ---o e C l g a o ) ." '" .r. ,, -~rI 1.
QUIR- .2PEI. IISTAS, "-- UG U d I I Call 213 d. ill 777 5710 -- -,17 73'..1i~ 37177
73 777737777 777173 77777377 777 -773777_____ ____ ____ djil~ lid 7 (Rola 0) 37117717373l.,7317,7L-..1J.'
..... ""77- _____- 37.7 o77r7 I', [3_ 7 $2 00I.
7,777 t, -a-- % U48 -23 1Clda:0-1 3.I1 1 7777" .I. .7 77 ..473.144-a ___
OPEAD R TA __ARIASr. 77177,7 .'ll c 37 ... (N A R - I 10. N.. A) (7.7 27173773i- ED FI I ) I
7777D RA Ot ~u o .. A M ., 1 V .. .70 77 g7 7' Mimi37 77 7t773.. C r I" LL A U
XNI(. I 5l 7717771-7 I 7 -31-22 I N7(1(7"7, DII,.d, ,CI (SO a CAA- ALSII NOARI' 3 'I'S. 000 7174 3d7 71,17 7- 33IU4N
11 OIEA,- r -t, _-- 1-. 11L10,A91I O E Z FI I.
--QIUIV- DR A TRI I ORIT Z N C U". 4 "I -. 7Il- 737 77777-i. 777EDO 3OE ID 77777,. -1al't'" 7133, :
lix T A1 15" '1( 77,77,o 77771.1dr 77d3377..S
.1 'In.777 D-3737 In-.C1- 1-, I a3- .
C""T~ni AMA' CA -ASA ..... 'IR SA ('ESQUINA"Ir ,
'EDADO ~ ~ [IL )1 A .UA, $267000 .... 7737377337''..21I'ot.f~~l
773 733 77 377777777 773.QO (ON' 7 mill (77777(7. "I'M .7(777 ( 7 7 (2 1 (71(3 Illl -7.7131e7 I., 7 ,,,, I.ll IT) .Vd l7-1
7777~n. I77777_7 7 .71777, is7 ,_ .377 B-7. _._773 "3 ,.is" 3-l Fit343
N.I..""" 77 (7 77 I I 7(7 7 11777 Da,77 __ III 17 I,-73 7773- o 1, ., rbdr W .Ihbl 1-. o
N O T_ ~ I .1. (3 7 7 1 7 1. S1l U D j( 0 0 0" I" 7IIJ S T O .-33 7 3 3 3 7 = A 1,77 3 73 3 7 3
-777377 773I- 11 I777 CO-R _0L. 0... 527 ",.'03!- IIt r G Ii. ,I .... I l, e ~ 73~ $45000oI
tI17771777 773771-- - .V .13773~ M t FA AIaISrr dIInbt trg ....."r" I 1 I l, - -D-344-1I.7777377 7777((7 I:,' ,,,, i' m1 1SD ,,,20 SANTO SUA3771 $35,00 II,.yIll-
COMP AMO .-I3 D."31 -_ '_- 7IA~l d."r~.
VEDADODDO C LL $10 070 7777 13771 03777 ,I.de $010 RENTA. $94000t I I r
[(IiR'I' t'tAGtII'Z (SlED r N-t Il l nrnaln nrn nri nh S, 1,',~ GARCItA (SnOS 14.77 7 7 7 1 1
7777- I 70I,.,, 7373.777 I 3 177 :"77 t,3 t _I1,,, A777 3-, "3 ,347773 ", ".-J.7 III., b.1 I3 7777 I- -__ $050000 r 2129341"I~~91 COMPR YZ:1. 411LI'I.I__ ', ,' EV
I__ N ,, A -_ I ... II.I.. I I $92 .RENT .1$17 000n111 773 777 -7713 -7737"3.37737I7,777I3777733I,, EVENDO PATA ENO11rN
- -- N AN ',' RAI l tI 777 13-R "33 """7 "' """"I. 737737377 dI ..,, 1 an .37 T.- .r Io- W nayS iao 5,0 ,Io
..ut to is.I kID ~ ~O N I I ER IQLIN 37 7:,Z :4 4 '_ $205 IRF $2200 (11777, 7( V01. aa, MerF.20cadr.
__ _ __ _ __ _ ,4 i: iII,, m ,i -j- .. 1 7 9 5- 11-20(2 4011A -1.1" 1....
31 -II I=!" R 1- -r.SIT -7 .74 77777773 77,7737737743 77I
oillr ir tu ii i MA EAOASR rx~-6ii-I, I" ",a,1l,.,, ",,- .r~.T W U1. L" (77 77 ,,.. I'. .77773777777377737 II',3,,I'. "" 'II' 11,: 1:,1I111 I
1177 47' 30 I7777 273 I,- i7377-1 ,, -, hdr tr4 d, 'T~ 1. s ''
-___________________ _777- 777-1-'l .373777777.7 77773- l,,,,r.F,.-. mdo.hilo- I, 37h1,1-11 ;77 7737,37 )a. 3 l- 773d 2/7d.37
D"I -' IT ." R.A Auxt RINO R.", 410 -7(7 _70 j "I At- AC. l OON $-1 $1702 IENT $26 0(10 731377737377. ..3377 .!
I' "' A I 1'1 -I N" 01 NR (3S A3 -7 Krno. ah -3744474 -1
A_. .',N, ; or,1 1- -!1 I 113- !I.?IsI $12,00, RNTA $20.9
DR RAUI AXNAPDITA MPLIACIDN ([o Ieo a inIIIAr,, '6NI,11 -12 I,$5.0
37777773 i'' A S"1 ADM RAMO ANI. RI 77777ifc
I'llS 777(7((177 l ,%' "''I-. ,I
"" OHL, SQUNA 1$251 1 RENT $20 500,,,~n, ', I ~ ~ ,,3 77773737 r 7771777. 177.,
1-1:111"' 111 :: I '.' ."- ..- AIIIIIII I -I,~ 1J- 11-r73033s1 ie777773 tfom .3 _'_-,fl_7.33;.,
",3 .N C I_ -" ___,,. d ,,,I,,, -,_s .... :__AE CO _GCOIV CJ
1.(O O O I 1 ,, ap c ti en ra dta i_ "
1 1.111 COTREA MODSTA 337377 "",~ __87 777. -777 A7o Escoar726, ,I-": ., ,,,3-,,,. BU-Ad-ST 512- ((7 __737377 __ 7,77 __ 1 OPORTUN- bID
.. 7 777773 I .170l 1T J A A NIE O._ 7777ICI [(SON( 87 7777777 777, 777.177 19111,7 D .302141.5
"'.- 7772 60 -M041 5D I ... -7 11'(Cos -",I ,, ....-d. It4 ApA,-7377 "' 7~ '37773733a m-7
.r.'a3, in.37770377 PflLIDtfl TflflOS,, VIJS 7777_,_ _!, 1 ,,. Q IO IJS A, 11,1 111 I-117I7,7~33777 '- I ..- 1d ___ ., 2. E ~no s co 4 z Opr eMueblesA I1 U IWflOS __ T-"-77,77 --3 -~7., ,,In, --7 373 U, 1"7 'I;-'.,,, 37377.7737 '17' ,: 77 de. ma l 177 Tit 3 7 33.52344 I
tOEI "".1 I ES ,, A ..1 A I I ; 33, 11 77 13 I... 77 I 1, NDO.LA' $20 I 10 ,T '~ ~ '7 7 (I I,7 (d S
7,77 77 77 ... ...7 37 37 7'., ',,' '; 37 A LT R A H ELENr .." ,,,I. 00 $066 R N $77 000 2I '7 7 7 7'_ 7 7e7_7 V e los
SI XD OO 777 ". --ND S' EI I-A~ 11 1 .11 $220.. R "" A P ENTAR $25,00( 4$ SOL,"VI AV- IRE 7S QM
1I5 CO ,ERE 7773 ,I t- ,, -m il"s-na n"~ -N Pt., ANT ... EN RE vs. t ... is.3 I
,,,777173 I UIN (0A -.S S $020 RENT 0(770oh 0710 [OwdlE DE 10000 ,, ; .I; ;,,I - I CE I N E 3,00 1,1l~l.:,, ,;IIr^ -I,_ ar, _, ".I. iS. ~.. alm
747377,1337 77377777777 lj',::'*- CASA' Nl I10,(11C PTpii17... a n I 'PO I''0 IOT --IS .7-,,, AS7160RE I $150 I AP OEI H R
"7 I3 -'%17. Ill 7 7. I K I7 "I'll I7 377 7A.,I 77 32 14.33
I'l.7 7 7 3 7 77 3 7, 7 7 - .. 11 77773 ".17331 "47777733.337. I ;II:I: .' "A ." ,r. S .
3.0 1-773 CAL DE BUENO A -I-_ IES l 7.373777437_7_7,3. l37l3 1-d.. 777,77 74 1.3. -373-D 13'
I ~ ~ ~ ~ ~ C M R JO V A S DEr BR IiA I ,'II a 7477777 7all 7t 3-t (2al C.,ta coo 2 Con.e7"77 I.: ,"".;: 7747777I77777 3137773- 1 IN ~ ai . C SA ,J R I ) 1 F NC 5 R S IC 3111.11'. A M I" y VI I I M I-11 o 3 ,I~f
73777,447:;:, 3"77 11I 473~(.7 77777777. P R A L 1 S $10 '7 MI AM R $3600 Z'74 -3377 7 33333 37771113 7- Us 6""' .7 1
777 ~ ~ ~ ~ ~ 1 ,II..3 13,777 1733 '3 "7(3 Iazn pu~moics (7-oap 7777767771,777777177 "97 I- I7,71 -- .7r 317 R"7:741770 l~'37733,7
V'.d3 A-I42 P-Iooo1..1 I 37777A URG77N77,7 717 "'" __
3..3. .... 1[-724-2( eln 10%rem tI~~II~It III 35 RENT $175e 0011. 7 ___ -- 13 li PI CI*ISTA A T V EN PR ,1_11'.II..33 3U 13 1U CE- $02.". -s W 010 _I rli,, l 30l ~ y L ,, d..1 - . . I A 1 0 1 S V E D E 1 My
I 11- I.71 ,7I7...I3,, 77333373 Se '3-lplal 7777773 ", 33 I0 33533 (got A, 1 [IL I ,11 ,_.N It7 ,,I ~~lI.ri.CIl
4474337773737347733347777C i.5 V7773 77I1 MIA A .J.. 7m-' ,it,77 ..77774 I73 .....77777 l 3-77337737337777773,_ 7-s 77.77..I"
133774 37 773.7 pil1 c777v Por' I ,I-3 ~ 3 3 7 7 0 3 33370337730 ,,, 77. 77111 I7 7 71 3 7 IN73 --347777 iN.,: j ',,s ,'- I d r ip li.
,,,.r,, 37377737 ,!,, 1:1777.. 7737 I, "77..77.7-77777d..78 1.7
0337 ",4(37 ll147 ..3 777777774 7733-4777 A,. (2 777337 MARINA(a 3731777elies ItI '... l oII ,.r -. i-d .
I
I
I'ligina 30 (lasificadox MARIO DE LA 31ARMA.-Martes. 9 de, Dicienibre de 19. 2 clasifirados Afio CXX
VENTS VENTS I V&NTAS I VENTS I VENTS I VENTS I VENTS
- ., ___ ___ -------- ____ _ -4j___ _S0UAiES__ 49 _____S6L jFE _____ 51 __ ESTABLECIMIENTOS -5ii__NWEli Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 156 MUEBLESY PRENDAS 159 RADIOS Y APAPATOS 6Z OBJETS VARIOUS
.- I ELECTRICS ,OR Ill IlLIRIE ,Ott A 1, I
. AID E I yE'DE _,, I .A.
.NCION! UAGENTE VENTA TE.'VENDO BODE Ila, _'ll 11;r.. ',.A El dr If!,
tl41 IAl1O1 11,111 'D %RI I % I Dtl :ATr A., EN ESQ POR ro.lft.n. cnic. 5z VE."Ir it".1.1l c"I'Mr.n. N ... VEINED 111IRRA JUEGO C ,, kOBA. ,F ,, .. I
11- III, """,- ;'It', I .. .... ,. 'l I Ad ,, "',. l, 11.1. wR'
11 .- 1, 1 I' pldIlla".1,1 :11JI1. ,A:11 ', 11ll III,~ all- 2 butAI., 4 1. ,at" RAI ...... l l' l " I., "" ........ "." E'.' "'.".."'LEhl C I 10 'e ,PIAI'O 171110, IOR IN TT- ,, ,at -,:- li,' , ', E III I Q WI I
_, Z ,,,,,, ,!- :, ", ,., I it I I 11, ,,, I'll, P, ,,I, ,t ,! AI, : , "' ""d Ad, "'.d. P.1 Ill. 262, P.Ad, ,,- A I.- I~ -j- It ....... 11"Adli -'082. T .... I ... %.--. ,E- d., ".1,1a
nlll 2 -111.. d., I'll- B-2162-36-16 bd6n 11ift,-bIl -' I~~ 1, I- S-A EIIIIII 124. S., hdAd- 1. 1-t. A I l"'. 1 I,,, c,11t, 1.1 ll ,2. l6,_!_11- 1-.1", A :'A It" I .1 _" ".. ';, I 111ROL Ittl P1 Il t1. d:', :; ,.",. .: ,.". ,'..',,i ".
,,, ____ - -_ -_ D DIM 369 s- BA.d,.. jt- ,f-t D ,A I'll -- 1W.",
A ., ." I. ,,,, ,, -- 11.11.1., -, ,I, ,1 17,,, ,,,,,,, -l J-, A -,. Ail,.'.. 1h __ __._
I' 7 t 11., I'll x -ofil .2 'I 25"5 51 if i i D-2171I --- --
-_ R EPARTO-APOLO !SELO DIA Y NOCHE! RUECFRIA "TINA". M-7197.1 EMB ARCAR VENDO 3UrEGO DEIUR GE VENDER TTLEVISOR-DUMONT,!
I I'll I I,- 11 I I 11, PARCELAS Rpto. La Flur 1 Muebles corrado v a plazos fo"dt I.",, d. 1.1OR -- Cl- Ih I ." 1 pdC.d.l. 1953, RI bdif ... d C RATIS
. ,A ,I. d, apq",,1,,,,A,,,P.n11, Alil
, ill., i 511, Apra. 12 Antre ILE, Vedad Is AaAl1hd'l 5 'I'l, ll a_ I f.j%,ht. 'od l_,. ,!" I,
,.. l I I 11;l- : 1 "', Sit,,. S uirez. Grades fl,,il"" 53 AUTOMOVILES Y ACCS. ,El Mejar Solti-Carna "Aspa-11a Monte 902: CLIal-1.0, sala, corl d ":",:,., ,,,b", I Il ,I (I es do pago BUICK 1550 EQUIPADO CON PIEL, IMAS titill y c6modo. Un nififildor, sillones Ile portal, camas,11 ___ __D,515,51-11 ,,l,, X :,IA, I. D-1718599,l,,.- ,, ","'I'll I'1 "'
, "" T' ,f' I l .0 .- 1.11 I I
. I.l .1 ., 1, '.1, ,- ,0'. 11 . .1 .--.. -ll v-'- I 1.11 I .111- 1.-1'.'-1Pucde Convertirlo sin Ayur. 7FI-111111ttl All 111:1. A....AILA I I , ,
1. ,., I 11 ,,,, 1--n. , 'a.-basticlores. refrigerators, l'a-I "!, Il" ,n. ZIl' I. I -1 o I_ 2-il CIA
" _17,- $2f. P"t- ... t5s, f7'. $-. I ,d 1.1-I.I.
1. I .:' , '., Itt-l ,l 5 1 13II .1 I D'I'--., --- --'.d _I ols""
... -- 11-11 Ill rr" I '', l 7. .Is A ". J,, I 2, I 1. I I I 1. I I .,.::, ,-, I A H., de D I N E R 0 D.11
, "t ,-E Ill A 'A l,. lA .L.T1dios Fa(iliclades a precros tilal'. ,.,_ A. .. 53. 11". 132R, BI.,,,.I,. i,. -, I
2' ll l.l.11 251 z3_9 t, 1l,:d.1r1 I0,111111.- 1 It--- .--I c,..EdE. $I- 1-9- Pill ,VENDO INIFSAS. SILLAS Y
_ 'I" ll, ,I -j-, -l El..... c.,- "" """ -- -Tina". M-7197. a.. tt.il..
so FINCAS RUSTICAS ._ ,.I. A= Ill. z..,! C-66-56-1 Ene. = -,*, 11' '1'7-,' .. 'l l.-I' '., ll .',. d ," ,',, ,1',"'I butacas ric cj()nlo-nickel, banS I VARA SS .NIENSL'Al. GUIE I """ I, contado. -_ D_-5- I I living, marbles tapiza
.I, I 0 UD. MISMO d_ ,,"..".1 I..."'.- ..... ........ .. Ii---
:- ,,,, , ,t,_- 'L l ", L I I~- "L A P E R L A Is~ -1. ."I".- 11.1 Bella Finquita Hacia Bujural 1 ,,,, ,,,, _._ VEGO nr -- ""' $15.00, TtADI0 MESA, GRAN-Idote'-s' Para peleter W, Pe,_', 1, ,,, 11 .1 -_,"I'l d i --, s.d1-c"', 1.,P-mw ,RI-..aT-. lfll'- ,I A r1_1,110
.,. I, .. 1 7. ,,I,,.,P,,., 1". ',,,.,,", 'P,, ,,* .... I- -,,,11,, I ,,-,d, 11 ,. '. 'OR"'. l',- MUEHLES A PLAZOo
11 -, It~ -: 11 i::: ",-- I. , I. .... --11 ,, 11:11 I I "I I d., I. .tt) .... all AR .... dR -1-1. It'll V11111 d, Ill", -1, :d I proplos
, I ,_ __. 1. ,,! ,lt ,,.,-I All~ 40C call aq. A G.Ii.. des voces, nuevecitn: Radio! luquerias salaries de cpcia. cat, a-1111 ,l t. _ _', -:-- N* ... I~ -,-. --- ,_, "'. I 1-1 1 ---- il2 ... -, L-- .1.1. 1.,I,., Art, Siltltd- Ilmll Nl 73o 1,31.__- --- 11 I I 1. r C-- --- U,-- it-1,", C-r Tp,,,,,* - ,A C-32.84.37 elegant gabinete, $40.66. Tole. fes-restauranies. etc Cc)[nPos.". ,";I -- LL:. I __ -dl visors "Emerson". Ultimos mo- tel 360 Angel A-774 i
CALZADA DE ZAPATA. ;' ,I,": '.' '_t7. 1121I,,".'d, ":'-.1'1" 1 ,112 "' "', o-.- A".r.",,G,"A .E,IR'-".. 'S.H11'd-"d ... LIQUIDACION iNEVERASr. IN ) 2o, VEDADO ,. ,, I ,-. ,I, '.1 tllI I I I,.,, I I I-l .l..", P"ri- wyrt C.12s-ta-17 OBJETOS DE ARTE IiEFRIGERADORES delos Refrigeradore4 "Hot- C_1:0-62-3 En.
, I 11 IE .. I I O"', 'I'll I r,-- ,--- , t 110 ... -r I,, Is j_ ,T:A, _,, ._vi,. 67kL -itFuu-tit I "LA PREDILECTA" : Uso. F.Umclo.jpouit S10.00 mensuales. Ra- JOYEROS VENDO LAMI_ '_', ,ill, 11111 1 11:d- ,,, ,: I I ". -,. ..... ,., :111,1..,% """ I 7",_", t,., ,,,, 1, ,, "Ell El""'. 1 I"~ I." --- -1 , A .111 I ; I RErfaiGEnAnonEs Ell ,PLATEROS.
l I l, I I ,, , ___ ....... :: , ' ',"rl 1,7 I I E t., I ) ,.W. d-3 4 : Perfectaldientc NAE,- c.i-- dio "Philips" 1953. Entrada S5 t1ld., III 11 1l I n dl !,,
, A ""'. ol. E, ?1,1- =,,,,: ,,, ,,,, Multitud de preciosos objeto 'I I l L ,, "i, ,- 7
I ""All. "A". 'I is E, I --. DtEd,, 4 Pl- A pl-- "" D -, '
- n,,-nLdo Peels gatirt. Verlos hov md- _PARCLLA 13 25 VARAS_ _":'._,",' ll., I.. ill, -."', "., D- A-'T.'.;:. l= nZ., d"'r,,j--,l- SAO f-r- ,,' de porcclana Sevres, Diesde SJ mensuales. Calzada Jt'SLIs del U j;,,ll, ,I t,2 9
I I I t'll, 11-7. oges miuiles, e s, 'd',".,Ad, A" 4'. I'j'" c- lMonLe 29, pro>.
-_ I 1. 11111-11 !111 -_ ____ -_ --- - - ----- .4. G- ....... It, ____ bret no "' -img Esqutna'T L e -_ ___ __ -.N P. DEL SENALLAN'O I ",'-, 1 1 '1111::7 :,. "..".1 INFANTA 1,138 -_ mueble5 finisirnos, rebajadris --- -- C-53-NR-3ID,,, 'jas "Casa Perez". OUEMADDREI
VIRORA 51 1 (I : 7 11-111 1-11l -1 .SIGUE LA UNICA CON SU casi a ]a nutdd Chliante diciem- C-155-59-3 Ell
I
. I I w , : I I , FRENTE A ORBAY Y CERRATO lema nias barato nadie. Sofa-, Reffi geradores $10.09!1 '
11 y l, I 11, T, I ,"-11. ,; VENDO rINCA -30- VARA5 A 33 VA. I 11 I I 1 s- 1111-1 t:carna S79,00. Juego pantry rino bre, por balance. No pierda es-1 "11.1,1nd" .,,.. .,.,,.t 60 BE GAS
__ -'e", ,- -,-I ,I I "l"""l"I"1"h ",,Z,' S69.00. Televisor Crosley $195. ta oportuniclad. "La redilecta"! dhl= llr.. INSTRUMENTOS MUSICA ":.11 I P11 I-~ ) I~- L,,,.,,, I , I 11 P All~ I.E -j.- -Irl,- i '-E," __ I'd',
_ San Rafael 803 ill 807 casi es- "I" 11" ',,_ ,".
INCREIBLE. S38.011 VARA ,,, % ,,Ill -1 I ... ,- El I ... 1, 11 I 1 I '. .. I., 94A T.d,, 1'. Ijl- d, 'Id., -1-1"
_, ., ,, :Ia' loll _. "I'DII LIND's1310 IIANITO, IOLOR I.- -.-W- '_ "' 1-Il.
Radios S2400. ,JUCg0 COMedtil ll '- 1-1 s.. JI- Tl t'..",- I-h- I,, 1."',- ,-. 111.1 1-1-1, I'll-L --d,,lell ]a ciudad dr La Ilahana .----1 I 1-t-s. 'Edal.l. T,-. --d
ESTABLECIMIENTOS modern,) S14000 Living-room i quina a 0,lu(n&l. C-115-Nn-I Ell I ,-, 1, R- .. .... 1-1. - 1.11--d I ............ 1
. I I I_'_1:-1 :-Il: : , ': I,,. 11 1-11- I'll .1 11 I .131OR-. 1E. C_:i3 56-31 Die ; --- -- --... A It~ 117, b.j- -- It y 15j,,--j ri,-d -., ., ,,, -.
,- l, I I [ilia Slfio.00, Vea La Unica y Del LA 1,E,. G-1630- s ,,-- I,~ 227? 1 III, .21
-11 ,., r- %: 2, ":11,::.l."', ','.: Pagaia 1UJII. ,';')I ill 11 _ -_ j ____
__ ,, ,,, A st: vrNDr VIDIRIERA TAB c.ol'iDE I I. ,
fl ",11 I.-,, I ,I 11 11lI."Z-:A-4757. C I 13'O'- 5 3 REFRIGERAH RES COK
A lq-u I e n III Dias nltos ,lei I ; a:; I, -."-.: I I I I D, it _,,,, ,'l, A .__ 6-2 1 $6.00 MENSUALE: I PIANOS BE GARANTIA I I-, Ili, "'Ir" '"'."' "' 1 2 TOPO R TU N-11 D A D: J U E. --,,,- d,,,,,:-.,, ,l- -"- ':"_40 CTS. BE E RAOk "i',','-Rpto. Parque Residencial CEDO A PRIMERA OFERTA BUICK 1111 CON, PIEL BAND ,, ,I 'l ,;_'t'.' ,I"' -2.
,-,N,. ltdRdO. Ilierri-,st , I, la ,, ,, I" '. .1r,- ., ,, I .1 11- I., !f I go, cuarto, $180, Comedtir. F ,',,'- ,,,, ,'-. -1 -'. Gran Venta Aiiiversario NUEVOS Y BE USO --- -_ - D__
' 11 11 1, I I : ,,,-,.,,,--'SI40. Canapes, colchan muctles;1111. ". .11-, I 111- 6- ,,, Nl, It I;~ --.I.1 V-, I_ ,, ,I, I '*LA PREDILECTA" i
, I __ ,. I I 11 I .'..
I- -- 'I',," 1- __' 1. *1 r .1 I I .1 S35. NIcsa cocina $25. Sofa caTia',,.,,,. '. l ,,,, "'. I I ,,, ". 1-1 I .t, 1. .----,. A~, .I. CCCINA BE GAS
!11 1. ll 111. I "i"
. I 2 "' "I I $120. Piczas sueltas juego cuar. I ,,I,- ,,,,,,, ...... 11 tI1A ",I, Ill: ..... I. ..... d'. .M.". 14-it" 1- rl.,, i FACILIDADES DE PAGO D, ,- --- Held, 31-0 va,, ,4,
N. ,;. .. l- 02, Ill'. --. .1
,, -11,- .-_., 1-1.1-zsn.00 jNTH., D.X 1 1,;211.00 l- ', rl' : , I: ._l ."'.1"'I'l .l."; Plec .... S models Spinets, I, ,,,,,Ed %1I I 1 1, 11 , 1, i .,;Ito, $10 plaz.s. San Rafael ntim l ",'."c'.',,",' ,,,, ;: I, ..
I, i. ,::, , '7 ',, ,i, I A P .' 1_1 ,Ill -ll- 1--. G.I. 5 3. ", Ill -. u-15211 G '- A-11 L- ...
mcilsualcs. compare .1 51 O - ,,,, : r (. ,,,, 1, .1471dIt 470. C-B12-56-19 Dc.l I -,,,, NO Dl L, miniatures, verticals v babylif 2'.
11 ,,, n aI No jue '_ C=213941 111
- 1 -- - - MAQUINAS DE COSER. SIN- SE VENDE-COLON-330-BAJOS, UNA cola. Compare al 5eguro. "La
ara sin interns, preco-1 i" I ... .." I I "I.- 1. Ill I!. ,-,,.I \ Lill ILER DE Avros 9 w,, cle lujo. Do pie y 1, ;:,,\.,,,":, l,,,.,, --' o- Pd-, ,,, cue con su dinero. Veanos:
pra so fljllU,!a 2 40 \dras I '"'., ,.'i ,,, I .., -- ,, '..." MUEBIES A PLAZO_ per!r, nue% Wins -,".. 1. 1". '', l :"'- T1,.,,:,"-1,," .1,,, ,t,,-, Predilecta I
Reparto Pataill-, ut n rv:dr on I I '', I ,, It, . I I l, a ; tables, el"tricas. P, es San Rafael 803 807 I F a__ S-., CI-,I,1fl. -r, C.b I
" I I I 1,1:1 '-,:.",." LA CASA HIERRO P-dA -" 2 quendo.
,omplitta, rti! I" ;,,j,,j1d lj,, I ,:1 I 2. ., __ peciales paid coinerciantes, "La ':';,, "' '"'"' a;, N ; ,',, ( d.lj ('SCIUIna a 0 1--I. Lt 11,1- A Bit W- I
-_ ____ --.,_., -, ... -,-t- TId- 1,,A t-I'll T, I I -1 1. I t ,d,, I I "I 1-1 ,,, I ... 1,1,,ld, -40-60-3 I Do j ""
-.11 11 111.1 "I". 1 1 11 I I ''I'll 1-1:1 -- 11 I "", e_ Nacional". %'j] It-gjS : 09, ff(JUITIA C
;rurducin v r1rctfirldad OfXl- - -:, ll ,.::: '.', ": ,l ..",.";.,.,. I 'd, ,,".,d I ., '..,,fl,'..,P.",, '.1-1, -].,I",r .-d!l Ir A,
, E "" I ' "' 'I I "' "' -- 11 "I'll", ( ........... ,",, a Tenrenlu I'll % ,,,I vinitis Peril- Matirique 567. Esquina a Salud ;l ,,, -1--11 A R
ra do Vvilla, l'-dol 1* ., It ,let I ,,, I FRIGICAIRES ,:A ..' ,, "r- "I v g I ad,,, all- III, I 11 i- ll I I . I I I :11 :,,; I - ... ., 11. .", I so- lit N P, 1 (1,)s ,,,lei 1,,, C-39-56-:0 De ,,, __d, I,_ v_ ., ,, I ,, 11 : ",,r, l'- "d, ll', _'!::-,I ,
. :: '.,, ... l, :_" 1.11:11i'l "I 11 1,11 : ....... .. ,,.,,id.r,,. p-r ,.,",q 1,l11IE...
Tin!nrer Culmi"w .. Ir""I ,, 11 I'll., I I 11"R."', .l, '. $8.00 NIENS11ALES: JUEGOS!-,RLA ... ..... ,,, ,, -. Pill, A, 1-111.1.1. d, --- 1 I ..- I ... "I 1-1-- ,, ,t "I --
I ,,, .. "ll I I ...... "I ... I. C "I 11 I , I :,:_,... :.,, l'. ,,,,:.,i"- l"I".
d,,Cub. Ictr ---, %,-,ill 1.111. 11 -.-R' 11.11,11, . .. , "" "" ,,, ".."t'.! ', c-"I'l. 3 I tw, J)"s. III ... lei Ill's . ...... ,,,,,, ,;", .,..,,",A ...... ,,,, - R"Rei'l-l'.", .E.1111-.1.1 :13 11 11111t, .Al "' K - 11 *V'ot
Fit *':Il* Q \ F 47W '11%, 1 I ,.,,.l-":, ,,Ro td.I.KITA .U.11NIhN C. La"o.; "I"'It'j, .S:l 00 ruclistla- "" -d.d.l ,:,"":,. ,."'"': .. !, ,,,,,_,,,,.l,.,%, A", ,,,,, ,, 1.11.1"1 ",,.Y o.A
. "da, 1,,In I'l I'lu1, ,-,I,-,. .." I 1-1,11 It l".1) .l, 14 171! ".','I !'t ,',," Lll" ; '.I 11. I'll v-111 "I'll" At
, I I I l .1. .. I -- .., -11-l .1 Ir'. or, ,, ........ ,- - All. l"W 11 I- "I l
111.11-7:16', VI M 1). .. [,:,,,,, A I .d., l ,,,tt= '..
, ,_ _' '' I .... I, ,, -.E __ ." 1, ,'I I ........ P". 11 ,. o"": I "..1. _ d., a,., I , ( 't, A:
1, 1. I ''. I j ,RR I ,,,d!*I,,Il1, 111111AIT I'll 11, - 11 .... .... AI-- d.- 1,; ......... r I .. ... .. ,,, M
__ __ ,l llt 11 11 ll.,l, I~(" S-get, "Ill;'I'S Pol."'. I ,,, dll ,", :, .. 1,,- K.s.,,,- L- 10 -7 fill
4 I 1, .. -1,1 11' 11 "I'All'I 'll" 11-1- 1 ; ,, ::,' '_' : 5r 1ENDL 111al-RIGERADOR rnIGI. d') d"" "'i"" H 7512 62 17 d1t,.
I a 1. sl-I 011 m cw tjaj(-, ("I'lloncs !l ,,'_' ',', I'll I I
I , I I~. $111, Ill. I, 11- .1 - .11 AR I, D" I -FERNANDEZ Y VIDAL '.'.". l"', -1-.'l','-.',':',, .' ,'I ",'- l I 1 .... "t", """., H,-l .11 ... PIANO MoDERND TIPO SPINET.
1-11 .1 :.,: ,-, 117.1. I&',' "', I.1 me I w I , ,,, :,,,I- I t- I'd ill -_t" ,:!;,." I 1 I ", I 11 I I~, -- 1. tt-,!" -, __ ." l'd. ".. ,,, "."', .,,,A- Contadoras Nacional
(Corred.rr, ClIrctildhe, I -1 r-ll ,,,,,A,, ,,,, -- R t, ,.- .., ,l .... ,,,- R, , I A ,R , I I hanw, Luclhl. s, S ,it .1"aquill "is I,, , ,, ,, : ,' I "" 11 "I .1, 11 ... -.. 111,1- 11, ".""", ''l ,__ 4 11 .- r 1. I :1 1 1.11- I'll 11-- '. ifil fit It. M "'Itc, I )(11"., 17111"- I I __- I I ,,, I,. ":r j.. d".. "', I I". 11 I ,.."I, 1. 11 D Lstintos tipes Y larnarics, re11 I I I I ". 1. " ." . , .", "'." I I I 41 l P, I~' $11 1,.()l .111:60 CUARTo .)to- '11.1. I~ hill, HAD0. ,,, I 'll": I 1:1 -', I"!~
* ,l ,. d 1, r, ,,, "' % ,l ""' ". Nlh
, - I I I -it., "' 11 ""'El". "..I -,,,, ,,,, ,ontruidas corno nuevas y 4a
SH ARES BARATOS ,'. '. ; "I "' - C-I .1 16-1i En delflo, A ,I'll)(,." litwvc, ,., 1 !", ,I 1, 2 rantizadas. Vents a plazos con
1 i- t I or "" o"ll 1: jLlego rdoll,, I t,. id I )(1 urli S200
sol'i'mM). $511 MIA,110 ,,rmuc, ItAMATO rBTAIllrcillurrii-o !"ill monrl.o W CN 11 I'll. 1-1111, L111- 10- 11 L.,
.1 SIN FONDO, NI FIADOR ot S",., (),I (',,,,wdr ri,). ,da- 57 IJTILES DE OFICINA I" L 11 11 11 1 1111 ""I."',,,,,;. T, , :, ,-,,,, ,eferencias. Alquilei-es de las
- ., I i I 11..' ::", 1, ,' ,'.;:l' I I ., 1,L
W ar, A parlairtroikeE. I 1,, W ) I ,:,,:., 1, ., ., It ,, I... I I ill 11.1 l l 1, ., I ,,, ,, t I. .... .......... I I I I
-', L ... .1. t. I : II I I ". 1, 1, "" ", I",. S11" (*dl.'Add JC"I'l did it, ( 1 I.,,6 -- 21 N kr Od niismas a comerciantes. "La Na.; .: ,Z. l '
1' !.:.", " ,. I ,:, I i I '.." l, ,,-, I I R, I I I ,,,,,, ,, ,:.%.11 1 ,. "' I """ S1 OFICINA : it I' 'It ,jonal". Villas 359, casi esqui,o, : ::::'I I ," ,r" t .'_. 'I. !,*!I! -11A [,,d,- I'll, 11 VrNDO PIANO CHIOUITD on
11 I I -, .. : .. I -1 , I I ,1-:1 I" .,111-1, .-Itill1a 'I"Jal I ,1 Ell o' na Teniente Rbv A-9915.
1, :, -,,', At V114111, IIN DrTAUOANT P.. I I I '. -:", I'll'", 1- ;,,m
:,. .I l : ... I I .%_ I I .... ,. I 1, I l ,,, 1 ... I 11 '. __ l I'l ... 41-t' """ "'I V 157 lli I I .
.1 A. -1 I I i I ". : l, ". I It I ll I I I TrIl .... I 11-7.'.' j,'",'.".' d"I 1 1 ".' ; ... I""' l. '. ,'-" ".., ."''Il'ltL-l1"1, ", ,l'(;.,l "l",:,"1., C -37-62-31 D o.
, % "I, I '- l I . : '. SI VENDE ___ -A.O1* UCARTo xv. soo (Ili d-d- ,,, I~- 11 .. ld .., .1 .1, ", "l", ., _4 I'll, II.It''"."., s:l,, - --. JtJ1 S --.--- I - ', ,;,, ,,l- ,,t: .Ra ,,Rr.,-: ,,,.,.,,.,, A
1, 11,lt....11111 l 1111- "- I l"' I .... I ....... 1 21 1
1 '21 II 1;11 1 .., ..., il ,,, If ,,, i.
11'."lo" "llello, 1,1:1,1". 11,11 .l I t .1 ll'..:: 1-1- '- -., -'l."-. M IR E ES T O ,,: ... ,,,,, l,,,.,,,'L., l,,, ,,..,.., A-,1d,.M.ld,-,,,- 7 11111'1 111. ,T R 1, -,- li .'_ ,
111 I .... 1. -1-1111 -1 11-.1- .-I'llt,, 1.11"ll--, A IETEROS VISIBLES, "".,;'%'7
.1 :': : It."'. ,. :.: '. '' At VI Allll IIN AAO I oN VIVII NTIA , , ,, .""Z" ,',:' POIC SOLO $110.011 AlENSIt ill .1 114 l.,. I 111.I111.1. 'It.; ...... A "'.1 11 Allo. AFINADORES lb,""'t", "C- Al"":;",r, ': %',". I. .1 1. I I I..", l'. l, l I .......... I l I ,, I l"ttindex", -K alllv - 1- -.. ,,- !III rl: --! .. I I I I 11 I I 11 ...."t 1. I I I .11 tt 11 I 1 1.111, Jtll.:(;O DE CI'ARTO 'I( -- I arEAr,,I,,,:, ^ I ." -.Ii"t": I ""' ""
I., I I ... I I r 'L I .. '.." I I I .11, I ., , L', I I I I:, -. I :.1., I ll' ... : 71.* F, t, ..... iabl, ,om e'll", yitjo 1. 1, ", ", ", ll-. t- I -;,-- I I I ill ,,,, Caidinvet" iotatt, tl,. 1-1 1. - I ,, III 1-- Al- oN rARA All.11111 .1, hlAV1.
" t J-,, ,rj.,IbleN, etc Mull till lie ', ,'-";."" '%r d ,-"" "' ld"., ..."j 11111,11,,.T I'llf 'Id"Ir .ta,,- .... I l.,; ,--,1 "", A _- 1 it I I .l 11 .... 1: 11 'r,',,"
V I )NIM 20 .0 11 111.1 .11 .1. 11 I I I., .111''. I .... ,l ,;.,ld_ ;00. liadlo''S" 01) [.:.I'll,- 1 1 "
, i,,,,,:,,1i.k.'. $5 00. ilw'ds 'It"11- -' I I, "..--id "I,' ... Idtl ,, i, It's v I, I'll'. I 1, ,-ts eC ... I~ --,- 11 Zld-. T,, I~~ P-- R.-IAII E-- N111I N )II-NII, Ill. 31"". 00 it I HA ) : '. ", , ,, __ AIOILLA, till 11 4.%G Is FbUIPAD. I" -111 14 1 11, "" I ","' 11 '-Ill: it AMR At 2I ll$r I~ S- ldl,. J, hl-.-.
I .."': ."., L I r .1 .1 : I 11 I .11 ". I 1 a I 1 I' 'LJl t'"t' "' "' lt 1 '. ,,-" ., ", r 1_' 11111.11- Hol'a 'I c M uebICS 0 11-1- I FLU" 6_ 1 D'
. .., .; ::.. '. I t, .1 11 r I '' .1 l I I~ Ir lidid %, facilidades. Mueblolla .l", ",I,, O'Reillv 401). fiente La fit DE ANIMALES ,- ,;,'.. I I -1 111.11 .,A I 1111.11 I'll, ,'A I .. I .l , ,, I L-l .d : "'-" 1 '," AI";l" %I'l-l-lita"a. A ',-,4:i, A-7744 Orlin. 11 YATES Y EMBARCACIONES
. .. ". .l:"" 7 '.. ., . , v ..""'., EiMdlell,- San Rafael 4W) "tt', ( "I '
';I 2 ".1 11 -,-- "'! "' I'-', C--.-E ,,.,,, -1, . I I "I I 1, r Marill(pic y ("Inipallarv, "I'll, 1.111.1.111, ,, "", %- I C-MR-37-3 En. R tl -7Z7-61 5 VENDG LAHCHA DE 33 PIES, MOTOR
I I I I r -1 .1 I-R. Ill t, I P , -,, I., 1 _qj17 )Jj 1.1 1) (. ,111 I~~ 21lll "I 111- -1 ____ _,__ ___ .1-IsIs L-. D I;--'.l -1., ,,,,I .Il,,2 Ill I.E. .11
_ _TH_ I'll. A-1- I ,,, ,,, do L H.
- I ll,", ", I , C :;., _AD'7': 1 ,, 1-- A Ill AudlItt- Illf-
l',,I#dI. ,(Zmm ( I .... rr, ,M) 1. .". It., I 1. I 'T!,_ .1. ....... , A % -I, I I I ll 'A' _"E A I
I I 19.% 1.1 I ... .... ,., , ".., , ,- Ell ... I ,
ra lIlarllAmrDlti.%r, I ,,,,, ,,A A ,, I ,.I, ,;: ,,, I- I -, .WEGO CUARTO, 3 ""' 1 I tt ,A I MUEBLES BE OFICINA A7',, A ",I ", l 11'1 1 l ,, d.d,. A "'A '42, -LI I . 11 I "' I "' I I --, '--", d $1 nlimll: ' "I"""" 1 s" "' -_ -: , :,..' 'l, , 'I "", ,- IL I.... I I I . ... I r,,orpos, ot1ri lidejtr, C'l'JU Ia I 111.1111, 'U'llt, "',-R"A CAJAS DE CAUDALES .-A",, l,,,", -N '.1 lA-11, -, I I'll T)TNERO HIPOTECA
I L L I I I .'' 11 , 1. 111-.11 I .11. "' tilAt". 'nista. $130: clan tos, ,-,, ,Ell ,'A -1- --"',_ 1, ,'.'! A- ~ L, l_I, 14 D,
. ': ";' r' """ % 1. .. j: .. : : I .. I ', ., 111"del ." E-. l ... "I ".1. I ,,,, :, Ell varuis cliscn,*. caoba v '- -
1. l. I 1 1 l I I I ";' ificclor, 90, escapalatt, 'nod'.1. k I., -r, __ OFERTAS ,
It I 1 1-1 :, ,., ,,,, ..". ;- .. :,."I: : ,, ",:".", ";" j- "I rietal. Archivos nietal 'Stecul SE VENDEN VACAS 64
.1 l".., 1111"..A.A 11 Ill ",A, I 11.4 I.. A. fill. $65 cania carnera, $20. Nlw --:-", I "!! l ".": , ,V e ', lodes tarnan,,s % Par a far-' ,", ,,.Irl l I:1%1 1,11,.-- If .a. ".
N. I 1) w (I I Ell) 50 .11 .. 11 ,.. I I.- I..... 11 1 ., I'll ... "O.- I .A ..I.'', I 01 HM lIll-11111 c ,,, I: ... l, "'t,".d.. "I'll -1-1. I'', j ., jcLas v ninneogiatos, tinta y pa- I .... t ... .. ll ,.- f,,, N--,,1 Ct, 1
l'"..." ,- I...'' .1. 11 -d- I.- 11 .. 11; 1-1-111 I ... .. 1, It-'. I~-, 'ecitusSitios74,eiitivsiitl ,,I I, " "" -11-1'." 1, Il"ll., 11"al I DAMOS DINERO EN
d I~ l-dl V A'al-d.lI
.., :, I -; ":::. l -, '. I Ill -111 -11, --- C,,las y RaNri -A "I"I" "' : -, la-- HIPOTECA
, ': ) .' C-576- -13 Dc""", .... R. :,.""'. ,,:, ,,- UIA Irl."'. I 'Stencil. AlClUdalrOS I VXI-, A A S- Al-,- ,l IlliEl-le
,_ ,:I .:-r,: ',,',',,:, 'I.-.::--...:... ,_ ,, !""', ". .. '-- 1: ; I 1-1 illI .i -l I, 1 17, 11- I' _-4 11 W ,,,.,I ... - I'll, "I'll, $1 .t Il"". A ... t.. .1 it Lit .1 Pe ___ ___- - -_ -_ --.26 - : LA "'.-'-A I REPART-. AL MO.
Ill ,., . ., '. I Ill, 11 or PI .'TE..A E-CA.LdL
r. .., I ,Is,). ..".d., I al--l". ginit's referencias. "La Naclo COCKER SPANIELS PAR11 ,A
MISMO d.:'-'. .I '. '..., "" 1.1 Ill n .o L PIE1 A DRICAR IE.Ari.N
.. ,l"- -L ld 11A .... I I 1 l... 1. "I I D- -.-A.. __1 __ -1 I ' "' ,..,',''. r '! I ,:l i .... 'IRA IPOR QUE NO NOS
r ,,, %r.. ., COm -a,,, ", ", """"'., "'ll.,
,, : ,,,, .1. al". do Manuel Nasen ,,,,
7,-:; "Ill'. ,At, l""', 's IA RA T RAI
. ,I,, sll .;"l,,1j 11r VENDO CAB[ NUEVO LIVING MODER-1palild. Vll]eQIS 3.59, CaSI es(1111- A "I', . .. ,, , - I I~ 1. -, '. ... I~ 11 ,LsdTA FAIII 1- 11.1-El ... A
..". !", ,: .-,:,,,,.1VAN1JELO UD. "I ..... rli5 jl '.,:", .1"..., 5-:1111, "' ATI-litoll rUN lCloilart.
'4, f A 3 1.5 [)It) I 1 ....... ...... .,.I ... .......... I 1". lll.: I --- I I -: ,, r--. 11, - D I' HAN (.o IIIF ITECAR 0 MENDOZA
1 .! !), T.ll!i!_.. ". __ I I.. I ,,,, ,, """, 1"Ill fll. .:.1:1111 11-,,:,.. -.""' ", Ill. .1 1-riente llcv. Tlf. A-9915 C ANARICIS, VENDIENSE I -ALDAMA-. TIEL-O
. I., I . 1. I ..- .".. ., ., 'I"".- 1. I 11 ... I :;::, ,....dll:" 1.l'. LA REGENCIA" I C :14-57-31 Do 'Al. A ?.d.
--- ,-...- ..'', , .. , ::, ., ,, ,.d.d., !,?,.., E, r., ". , ,;:;;,,",_,.., -.-.l :, ,,,-- "'!"L" ; -d, .1111, I~~ 11,- ,-. i -,r 11 VALAIrs .'st-A,
" I'll. I SILIAR a 18, .-)() I I t IL $1. Ill I I'~ l 1-1 I .. -I,
It '.: !"; -A'1:'ll "I t ... I '. 1.1.11 E ." .., l ,' : ,% .','.,',i ',!' I I.
.,:" :!.,." ", "' : 1, "'. I r I o PlIcIll !, IJ I 2- ,.; 1, -f- __ I 11, Allljd--l1 ---- 11-1-- -- __ DINERO
1. r t L "I' I I I r I " I I" 11 I ....... -' 111.1111-1 11 Veiid,. a baj VENDO-JUEGD DE CUARTO CA6BA 11 QLIIL MOS: MAQUINAS ._ ,. A it ,,, D --,,ls- ,., ,
1, tllll (11 CSCI-Lbii, ttni.j calcular v PARA Plait DE GUSTO VrNDO:I 5 'd
FI)NDO, SOLAR, A $111 01) 11 11 t % *' . I L ""I 1, D, na, r"ill"I y suniar Ill t-ld I. ...... )v'--,-1--, 1-- .11
, 11 I ", d I, ;' ,.", ,, ,f;, ;- Z ,',Ai',: ,-, ,';,d,,,
, if"W'- "A, I
I ,, r:, ,. -., .. .., coscr ,,, ,, ',',',"",',,,,'.', ':',,' , .1 "
, :,d1,1Ah,,,, "" its B -,.A
,:1 r ,, ., r. ., 1-11 I~ .11 MIRE EST() 11 "I'll, I!.., 111. I'll ,Ill. I I.. E A Marcar, I'laquinds il 1'r- "I" 1-1 13.lltl "'. I, ,,, -- tad(iial, ;I ptcci(is medicos ,,, - ",, ... Ill. n I ,, It I ll ,.-I.d- I~~ B.".- u .-s-1-1- "'. a". -arantias coniciciale,,. "La I,,,,. I~ IAj,, ,-,I-n H.1, 31314 '
-,. ,:,,',_, ;::%,, *.;.."-"-"- . '. .: :, get- nucas v de it
,,, , .:,,":-'. ,, j, _* ,,, ,, -,t, ,,, ...... :, : L ': ", "' ""' 11 I 11 I P A~ ~ hil-ll PI1c'-1__
L r '" .' I "(I ,,, ,., E nll,,, -11,, PA. A ici,-,nal" Villegal, 359, cast e S R-- P.L11AIIII. A ... E i EQL,NOR -_, ' ",'s 111, 1-1,1- TI-- 111 -111all ,11-11,
". laijerclos, alma'll-i." ,ajal Cdli- 5E _VrNDEjUECO DE PO .In
,,;r I a, 1".. .., r, 11 .1 Teriento Rev.
- . I ,., "''. ,, "I", - -, 1"",- JITAL DE ' I A,, O--- -dt..,t. V- A P&e. .
__ .1 IL 11 i " .,d", 2 ,,,,,A,. .. ,.l , .i,-- quina ,a - -
" l."I",, -;,"", ,,,,, ,,, , dales. valas loqistl111ltlIa1 Ili, b- -. A- faId, C-38-57-31 Do. C--modn"'T'll PExl 14-18-64-211 ".I.
" "' 1 .LD3MOBILE I A I "I '. NE3153 DE PURA A Ale'd- Vall"'a "' A-l" EMPA"I'd' 3
ilTANIAR WERCA 54 AVE). 11'1_1 1u!PAIIG CON g(, S [JeSpaCho y p edS S11 Ilds "- I ,,nd,- ,h,-jt-1. ,11.11l., N' IR11,111 1r),dilln,
1. r' A!~ 'I'- N" I-o"'n'. ,, ,.:, I ."".., "' ','. \itriiias doiadas, larnpatas, ;d- -1 -, .- _.-jr, .... j.9-1- P-P- Par, rRI,. I ClsE F1 POTECA. rARRIC4" '* "' :," 11'.1, 1. ,.,::". I,,,:, 11_. ,,Vlll ,'I AO-PARAF-1- ., I 1, A r , "d--,"' "I --, , -_
- ,;"l .... .. 1 1 , I' Nil' f"milrds, obletis rt I 1.1.1', ENIFNIE FAIRA"(11. ILOI D- 159 ,.I,, PI-11111 y Ch.-ft. ,,I. ,- -. 111, .1. .--,11.11.,
" I 1 61-9 1 d,;,, ., is-. .d,1-l, d, 2 15 .hat.
St YEW UNA WA III NUISPIDIS ,:,' .1' I I (I', I v lel ,,_ "- "."' l- c t, -ZW
-".'1t .T:1: ;.,','. :1.1 .,' ..,I- A'1 1 il, ,, Maquinas de w ribir D I
I ,I .l I VENDO PREGIOSO3-CACHORRITOSJ -- p-,,Al--: A-4043.
"", "'t"'. .I., les pared v pie, radios t,)(.'j(jjS r "" -l
al 'r,,, -,, H-9962-64-1 CH.
.11.1111".1. :" 111.:. 1,,: %* lI,..,_ ". I ... ..... ""I" --: 7' ,lt' DE SUMAR Y CALCULAR P,,kI,-1 I 1-11 11-rI,0A P-4- I
"' '," 11ANGA' AL Vc-or OLD M-WLE 't", hallIvs ("capal I ... ,,"', W , Ir, ,\IN'
;;' ates v 1),)lh- -7'l,, i.," t;;I1,, :,t ,_1, ,ll .. ... .......... -11.,1TAMOA AOBRE AVTOMOVILEB.
Ell ,, ..., '.. T, j,"",,", "I". I~, POlUitiles v de mesa. NUevas ,""' '16107.
IWI, ( INIPO 13 SOLARES) "' ' ' ' """ 1.11 1 "I.,-!., : l, I .. , i ga, maletas Il\lon' niah-1111", % I'll, 'd", "" W..., I~- $I, 1, ". 4"'Ur'j.""' ..... "' sfu.,. T-11. 1. ,I--1 d, .a ..W.6vil ,_ ", ,:.,, I., ,,,, ,,,,,,,,,,,, ,.":".,.", ', :.dI-fl1,:;,,I" v d, tiSo garantizadas, Repara-i D M -,-- 1. -, ---. C-111., S. A.
'_: .,,_, llA ,.,,,,, A "".:"r ,,, ",- 11, I.- I I "I I ."I 11 t I ,,, I ---
. ""; *; ". ': :. ".". ,'._ ,_,!_, j ,,, r I allelas v, till niluenso .,Ilrt"J'' I -l .... -iones e I HERMoS-S CACHOFI AA. y 54. "It".l.."H-1641-64-17 .k.
I Al : I I.."".." -...-. --- ,,,,;., l.l., j IgUalaS. Contadorrfs VEN
.. 1. . --- ...."'. 11.11., I I,- 11 11 EVMOI-I:T 115 CG Pill. y R -ill fina if precos nictc, I 1 j-D ...... .... ""M- I t'-
"... l" , ;- I I I "I, ",.,, t .... tl ell )-,vt d". is' 1 ...... ....... ),.";',',',,,', ;i",Naciorial", jeconstitrid.is chs ....... 1-,rl ,:_ _1 q-d- sls" !I213
VIDRIERA TAIIA( OS 11, I"': ,.:,"", -, $I r ... .- Ill,-, La lievencia ... ... i.,il, 1 I I ---;:" I B D2 "..'ea 9 PARA HIPOTECAS, NO PIERN IC %N0 I( N0 1 %R IZIA17 ,, -,,, ,". ,. ", ,..I,.,,, I,,- ., I I, ,\ ,.Ih ,
, .;" :, '_-' :: , ,, _,f) A_66" lr Ill ... I I.: .1 A ..... AI.A I Ill I IeRl- tlot"S "lodelos, garantizaclas. da tempo, vea a Martinez y
I -' 'L I 1':, -1- I l, I .. -11.,,- -, Al(JU-1:111-S v exigirno% referen-i RIALES DE CONSTRUCCION
' "., '. : 11" I '. t r -- C :i.) ._,I; ;I 1),l ,- ,'djlId'"; ,"l" ,. ., "., l"! '-- ", MATE I Prieto, desde 5l76, cantidad y
1. .11. I I.'.* '"" I "' "' 54 MAQUINARIAS 11 l, cias. "La Na(lonal", Vdlegas Y EFECTOS SANITARJOS tempo que quicra. Tambi6n pa. 1. I 1, .1 I . I '. I ..." ... t., ., __ A I - __ 11 1, EBLERI A 1, ItATS- 11 2119 .I; 'l, Rey: I ,,A, -T1 .5 I
. ,. __. .: "'.._ ,,, I, ", ,I -, 3.19 I.StILlIna Tnienle 1-11 rAECTRIr .... gandc, interns y capital men
': I . ,. ___ r ." '."' ,'.,',','"':,'.',',."' """, 'i-,,',,, d 'r lt" '-,'.'ll t .-" "' MUESTRARIC DE JOYEnIA F (, I r,,' --- 1,1-1- .I'. sual. Martinez y Prieto, O'Rei., .. , 11 It". 11 11 ... ""'"". -"".d.- ,,, 11-l"I 1.11.1 ""',-li- ,,, t ,,, 'A-!Iql -36-57-3t Or, ,.IE'Ill P"I"".' """"- l' "- fly 309: A-6951, 1-3456, (corre-
%still %I Nil %[)%ill 1; 1-1; , "' A. ,,, ,-""..-, -- "" ".1111-1 -- .11 -- --I ,, ,,,,,,,, IA""., 1,'f. 11-11
'"', ".."'. I '' I 1,,I, ill I, I~.
__ __ __ __ ,l 11 '. ".'"',"ri" c', H.".- ., los 11,, 59 RADIOS Y APAF-ATOS ,,,,1,,-,, ,"l,;,,,1 d,,, r. '_ , -, I ",'.' d.r ,,,,, t 7 I 11.111, ,,,,- 1- 1. fd- l, I Ill .. "
.. I .. -41 , .. ., -_ TANQUES -1 ___ __ "' .1, l I',, ,.-.- - _" I 61, ll t ELECTRICOS ....... E ,,,Z, ,." ,' ,"' ,"'!' '.'."."; -I d;rcs colegiados).
. ,, .. -:, .1 -, "' 11 ., t,"", __ -,, d1l- E-,-- 1,II "A, 1. Ilc. AII, H-5055-64 Dic. 11
,: .".1 I t nl h1elill negio I'll- depo'd- cl .GE ... ,, ,.)E.T. .E.CLA.1c. zli, 1-11 I. 24 ____ ___I A It 1119 h.all."It., 131. -_ UN_ -MI1.111, 111.1.111, ", "Q, ", '- A. I,- de liquiclos. NUeVos v gaian MUEBLES A PLAZUS I ., ,,,,,,,,,,, 1 .,.I --" '""" c ..... .. 1 $5.00 RADIO PHILIPSIURECAL'IN i C;i 05 V LA S
'JI)l \( I %1. ... .. 1, I 's Entrvga inmediata _', I, .:I'llf.b., 1-'. dl-l) 11 .1
, :]),%I)(). Rl',' j-"'.":" l"':,', ,' -" ':. 1 r" )' I' OTIlR0 Y MESA. SALUD 5I 't"'," Plk I,,, ,. -1d, I~~ e.,d,,. DINERD
. 1, . l . ,,,, 1, Ca., t I,,. Cuba 162, bajos A-47-i'_'r --. -- .,A A. _11- -,"..", L-1 I 2 'L""',l" P-d- All-Itt- '.1". I. __ I d ... I, 1-1,.1 111l, I ,,I,( S- IldA
. I I .. 11, .. _' I-' D 2Q6-11 ,,DA ,,tldA ls n --1 f_. ', -1 --- latum.al.'Cl,,
1 "'.1. 7 ., l, ,s If ,,, Add. .h.,. A I~- fIr- TIf.- F-- f.7-hi at
.11 H-6729-54 Die. 15 .,'.,:,-:,,", '.', ,r: CONGARANTIA
-- -d ...... -., '. ""'" 5E VENDE till JUEGO CDMEDOR, UN ,., ',% HHIlA d. It,~ ,.d., :, -Vhftl __ - - I'll -- --111, d, ... ribi,. -- ot.
. ": '. ,l '..". .l ---. I I ........ s "" _IfIl, I.._ f.", ,.I, S M LES DE PIES ",!, ", I I I .' .. .e' .. ..... li"' "I",. 1. III, I_ .l'", 1, ,.,. 1- VENDC Id" d. --l"ill "' I N 1-lill, I., ,b),11. d A.
11 :"""I -' ,' -' 1, 11C1lG 11 11A INGENIO 0 GRAN IN-ik ....... "I,,,,,',',',' Fill-- 305. b-- ,,I,. 'I" -.T'r.,,"AdI,,,1.1l1,; -d r.l ,,, o ; d1l' I
el !,. YA %11 (ANI %H, 23,10) I ..- . -'- ....... 1. -l"t. .11 I l-11 ,,, '1-11'. x-'I'- .lt-rll,, Will. I ... j.. St., ,.l-bdA. (R.d.,1.,.,1':,l A I !. _'t ', F."Itt c"ItIth. y s.. Al.. I,,,., U-IOn. C-117 .... 111. d, -11-1 d, 30 P.I., d., ) "Cl-II, A- IDA, 1-1-E -ll Ill I .dl 4n -jy
I_ '. I ., : 1, !: ..::,- ,.:., . ,.l .... 1 4 ot- ,,fs
, I I "'.'U"'., -.d" p.- t'. "' is S I- HA A C-3114-644 Ell~
.1 ". .., I I tl-- 0. ,, W"', , A. -_ I- L.I.-I. .---t-l.
I I 111:l It. ... 11 111.111,111, It :; ; L,":,. 1,;.. '. _1 ,VrND MARAVILL(
.!, __ ", '_:" MUEBLES A PLAZOS ,.. PA.-v".' LAVADORAS A $149
I. 1. ..: :" I I If ........ jE!,,,.1t,,.. I.,d.,, j.d- ,d.E I N
I'll., 1". It I 1. I 11 1. I .: -, .l- .. ..... I 1-11t,., ;,,tl---.- ,,, tladl- ....... P-d. rll 1. T-- -11-- A -- &A 1. 62 OBJETDS VA 0 PIDA DINERO
- ... .. I 'i : I ::,. ... I 1.111, 1. I 11, 1- 1 .A Juegos cuarto $10.00 rlenSU I -' "I'l, ,,,,! .a,;ll,,, !- I ll, ,,], ,,.r,,, Vlll,-g l. z ,.,, g i.,H- de,. if ....... l; A 'r",.' 11 111111 I A .......
. 1, '_ I "Ill 54 L 7 l ill
VT N, 1.1,511 I V Xt 101 ,. I les. Living, $8,00. Comedo-, I -,, 1',,--.E -; $4 o' ,had,10t, -A-.1 F-Irt- Si i antes ver d6nde, c6mo y
It".. tt. -_ ":. .' :l- ' :4 '11 ., .. t. .1 I 11 I .. fl,,l STOO. Colchorres, $rl 00. Estafl-s --- - I ,C A.-I'l. T,1,1.,.. 11-1,111:1 I ulen.. , "" , -E- I -.1". I .:, I A, "I -l' i D 11 --- .. ..... -... -- 1_ .l q e lo facility. Nosatros In
, ': ': ., ; .. ,. 'r "I'll
1. EL. I , 1 S4.00. MaqUinas Singer, ,,,:fell i,111.11. ,-,,A.-"--.,, I .
-8.00 MENSUALES: JLE -0, avudaremos: M-6406 y.W-5282,
1. ., II ,t. 1. I ,. 1. ::','!', ';!tjl., ': ',:. I I
_ ,,I- It" 1 1 I t 11. A- 1 I ., 1. I I'll, :1.1'.
"", I I ... I-a... Cuilquier pic7,a Stella, Stl, 'Llarto, 3 cuerpos, mod "'no' 'TELEVISCRES $10.a 1 i nitivor surtido de Conta 'Obispo 302, apartment 704.
' I 111- 11.1- It, 1i .....
_ ____ '.P .; Intlebles fondo. Wero \ Nl-,i Ille0s comellot, sala, doias N atonal reconstruidis, C-109-64-2 En.
1 I .., I -1 52 BOVEDAS Y PANTEONES I 11 I -, t ..... .... ..... '. ma- el- _'- ...... I. .." -- -i- --,. ".1'. .,-- ,56_,,(i ;) ,. tti.,111, finisinios. a( Ill ..... 1,, ntia de nuev
. G/VNGA' VENDO PARULIA -- --- ---- ILid .54. C-1049- -abado -!coil gra as, a Ills Ill'LlEll 1111.11A A .Lnr6i.-- E rA
I 1w, de I 111 -11.. --1-,;, a - &jR" jI.,R() IfUllIaS COSer Singer". ridetis ::1.1"t .s.". ,,I,, ll.E- ... .. ... d, ..". mas bajos precros, aSi Conto let I,, ---. ---- I.,. ,ld.d;
I.~ I I'll, al I 11 1. 1, ,%,,,,, "A, 11 lw!L -, S- I .. ... ". """. d- -11' -,,- d-d lt
- I 11 .... . """"IMITRIMONIO E7 seda, 2 si- Ed.11,11!.EfT11. 1l". A ;:;' ll Tltl ... In aratos de luncli y bares. La -, ,-,- -- ,I s, --t0p, I , l,,. HIJAS E HIJOS 21,1111 "-" I I ,I, .l.-,-,- I"I'll "E. d_'..: jleltjs colchones Hot Afl- 9.2 E- _ Is Dit,.
ernroliAllORAS VOZ.B or A.UA, y I _- all, s 1. I I A~- wd- A ., lones portal, SJ.00 nienqi 3 c Casa de l(is Molinos, Beliscoaml 1 _:" 7_ ___ --- _96-134-2
'I's1lil"11".1 I'll ,:F1 , 1, I I I tales. V.. ) a a n '1-1 ,,111,. I Ill- VI TLRAN(N .. I "r ',l '' 'dl. ;" :: I 'r, ;, .. ..... "".11. K" ,I." :%-1, I904. Teleforic, A-0122 DINERO SOBRE SUS 31UEIml to Rr li,,I, "! A ,, !"'.. \ I t I NS ARN1.1111AE" 1 I I ,. 11 -'I" " , t,, '. R Z., I ': 11 "'r. I'd". '., ""'Ifl- I',, l' Canibiamot, mile til- c'.,Iaia I TELEVIFION ADMIRALI bles, traiga propiedad. A -niI I I "I 1. ,_A ,,, ,. As ,, I 1 '.", ',-_' ,', '. Irsils ripl Monte 29. esquina To- C-950.6-2-2-2 D c.
: alleti a-Jal!dlar ,a,, -, '", -., .:- : 2 d:l ,, ''Casa Perez-. GLORIA 31UEBLES U 8111 t-_ --- ---- __ __ pleRdos de Banco con ]a firma
I Ira y 1clef ... )" n,- -- () i, I I 1. I I t ". I-- I. , 1 4.11'1.::11 1 D111 ( .11, A ,. Al,,- d., Ul ". 1, -- as
I N, , , _', ,:l.a. ., (,-l.":I-.5fi-:i En.t q;.. R.1-1 912 v ._'M I PAIR rinv AnO R del ef-inipariero. Hipotecas.-Fin.

A.fio Ca I CIALAIficallop MARTO DE tA MARINX.-Martes, 9 de Dideml;re Ato 1952 I Clasificailad pie" 31
___
.
DINERO RMOTECA ENSEIRANZAS ALQ UILE RES ALQUILERES ALIQUILERES ALQUILERES AISQUILERES .
- -_ .ISE SOLICITAN
64 A3 76 COLEGIOS so CASAS DE HUESINEDE 5 82 APARTAMENTOS 95 NAVES T LOCALES Of JESUS DEL MONTE Y WBORA 117 SOLICn1JDES VARM I .
MANSION TERESA EDFK DM (W I YAW WDOW ALQUILO ALMOINDARILIS, LOCAL Zaam. ALGUTL.o I- PISO MIT A Oflo' MUM SE NOLICITAN 4 REPORAS 0 11KNOICITANS
. 'Aoxa& istramo 909319 sul Koo- I ,
2. PUPILO DESDE $15.00 p-pic, pelelo'. F.T.-ii, 279, Vibms, S.I.. 1:lcrldr, 2 hab I I do 11,1-el, data ,,a, .... UP solid. do .
bill, P4 do 06ment 11,114.4 Cultnt Ted. IN vilea, st-66. Imillkni.l. U- 950 Sale. I y III, Ved.d. No .I. So .Jqdbm 3 ,parodrantilu 4ias- y )' .,,,all. apatm,,t,. Sill,. ,,medr. M 11 .111611-11c. Inforreas Apto. 3. .III,- rlca bsA. clumpito On ,.J.,_ 'a'U O', I 1 ... r,1--.1Ipl11.1dta1 1, muchs tweeli.
_ DAN -6- I an .1 I A I 1 ', -Ia'I. I D-35117- -9 ,det a Y 1. Int.dr, 9, hal,611 A I rm;z ILI
--- ga-DAL-mid, ,L, Tmbk6n Ingit, Alt- q;ltlsn SMPIIA ithAbla X, It p I'% ,.L.*. de., 'c In't'l. Y..T ', llr h''r,. ,'. 'l-LrII,'.j."'r'".ILc Z' Or' A. L cad l
N Ird MORA I o IF mentachin abundant* Y nutrin- vigilat- I via. lizatill-It I to Id- I .. I' It ri.. ,, delta, I p.r. 1.
DINERO a I mrs ell 1, states. Prs ver despots 'dA,7T, 11: _.1,1W., Y it', 1. ..ddlldindaa. 0-.,,l BE ALCUT[AN DOS 14AVTA If U1111 .It, M;,..,.Ipr, Inf,-l- On :,.,. .- mll
hloOMsess chka, y .nded.Ltd.ed. ,to. ell I, co.,alld.d. Cuba d3l. bahsa. ,at her... So .d.U.. So ... do: c"X,'da', 'T.L7 4. it
- Stop. H-W 416 otal ii., I Minn. raps sportimment. In 1. .site it. Ju.n Del- V_11.11- ) drier., E.11.d. Pat- 3m, 1
.1 1. ._ = ., I I I Im, LIPS y Acestl. H-SX.16_19 F.Mr. M-1510-NO-11 Dc S U, Infilem. 3'. per-, 14 N .S, ., ,no. I Vil. ,.ad,. S-D' ,P In
mo .11"'s "I p 1411M _. FA-MA3fT- __ 1Ael-a, 1,_2771-93-11 Rod. y AVe. Ida do Acmda. .Until. Sulk- __ __ 27. r. D-2497-117-9. 1
I
13-21141-64-1 ACION -- -- .. Informom an 1, misma. L-rist. VI. BE ALOUILA LINDA RESIDrNCIA. ETENAS DEVI==.
...L.. I ml!:_ I, _d 77 1 ead, DIA, prk,,d,,-,, not, ... ral.. .. ,:j)LGUlLO APARTJLNZIfTO Ea -_ -a
'In r Its: 5. .' cite = ',j' V .drl.'. "t- ', A
- ALQUILAMOa JI Is. - I 5OLICFTXNXE
_ _Iq cities Or Ici;SAd.hmmS W-. I Latin laralitiltIL. laul muy ..' ualqule- = a ',.In it's Entr6rela. A-lidi, it, A-L, y S, Ll,nhexP-cn- ell I& venta 64
.nlid. a .I Sol&. comedur. 314. rif? I.!". I r c hit.. Jnfrman ,,, .%j,:j8SO. "If- III, Sra De 11 I 12 A. Mr.
ACALDEMIALS no Interior, It No. InD ,I
sgljalt, .mrdo 11 No. I :.V dad,. I.Mica bill, L 1)_2rn45_lg r
C Call. I I Win, PSI d, duA Andiltiai IN ..,L, N,,tun.
DineW C, ittic" I I 7 Aar- 3 A 6 C.3, .Dr.',
r. M ACADEMIA DE 9DIONAB SOMENTS. MA- dad.. r.7m. D-100 U-31,-da. -em- SAO. P-11IL -D V -) "I'll; __ _ _ 13
.61 133. M-1114, Daa ... u.tOd ""'."; FA8 A muzgrzvK. at ALQUI"N FRES _, Sevrad uld, In ,,I,,.,r...I.,? ';= ri :' CUILO NAVIN no NZTROIK CUA- BE Or" CANA III 11GURROA-51-_ --- .
1-6" __ I V.I Inf . A It 11 jE
dr.d,;.rlW = ,-.I- Rapabiten, Sit ;,07-11 I Pall-Iln- 'that..,
it tiajimstall an ad, plear. operacift tipt Or 1, ru, I ON I _AL
it wea, Contra. V Mit"'. lo'b" D ... 1. addil oad. b. A AIU rvQ P IRTA. ONTO 9 .1 -9 ip I S rat a Selocitas
:. diatreciti. Y TAPPOV-- PmP- ll, Ditorclar Ell- c., h.torts g, 0 Santa Vor ,n,,W It.l. ilrla ,dd ,,,.,,a,. ban.
.. c 1-mi-d; par .1 ,chm dl..t -,.": i p.i. ,,0.!6, .eno.I- p,.,,..d. dand- .
ill. noct ., mid. I com."; .. I I _mPall" In. D_ .;i_.
IS- TWL A4M IW64_U M 11.16-. Glr,,Ul. Seat. ,,11,16,: $im. An I to Ia S... ArARTAXXNTOO NIXON- Sah'.. .. eA d,.AO ... mdddt,. Sto je,,.. r. _K. C-132- -3 SIDS I dmatctld, S..DLi..- I .,an. I c I r1.1mda*,r,,,u, Irl, -Ill.l.d., ...Ida fit..
sagurida ill .. -2101- in l I ,.I. .. no _r N y -Il- __ .-=I.%.. '
__ ao447' C it. ... ... "., in I ... X-3 iN CENTRO DEL VIKDAELO SIR ALOW. j Ile P .... IO,. S. L-.d. bar.r. Virgaa Co
PARA 41r A T VINIL411 "AlICrACI INS. Ohm ell. m
-10 'ill' 0-1714m&34 I- -: do = "SE ALQUILA", VIBORA ral. ,Stra edadra elittiti, Tom., front@ bar
ON -TAACTIVOS Ir '_ ..' APARTAMENTO MODZRNO, CALKADA
, can 1,,,mj,. imea, A bad,. .a,, ,1. I .=Z
-1iff DAm ACADEMIA PADRON ,. iamla. ...Ida c.ould-, .It. cif SRTS_= OdarAV=rIal, ':= Alto. Goleders .Satum. I ,ad ... AS ... C-LaI4.117.11
- It. I- annericu..._6 I.-. IN Mt A" r-37111. ag
__ PARA LAS DAMAS T.ahagrva. Plual le -1 Ia". close'. Co.,-, Idth .._,e,. cl.da No t I I"- '""'P.L M. Itrant. lecablij.d. N,.jNNI Ia. randep, do, hbit-I.-: bfin ;r-:!8OUCITO JEFE VKNTA6 Y V ND4 .
70 RTEW y Greg, cia InSIft 7 Factious J.. A ... e _... 'll, comoodor. 2 h.1,11A.Sam.. eal.da. Cachl. d. -. jAb ,a Inf__ I tes .at. 1. -. A or ... I do ardeaM .
Ild.d. Ts.rel.h. do Loond, a.,. So. Joad y B.,e-l-A. 533.M.' Mail. DLDV 'pe'r Ad Pettit. CO. 911midt, bft. 5 enclass, council, y JOE ADDUT23F "OPOIUCIOX= "A ISI willnim. D-2567-91-12 Id,- Imp-Im. I de ficil I..... Used.
V. DO NRGIO TILLIE DR SONIA TOD-JAritraftIcs. 06NDA-A D-Ul-80-16111c E. 29. Vedad D-IULL- -13 --In -dd.. Teal ... L".. Imarmas r-ou. In Local ..pU.. JIM .&.= A,.,d.
UP I.. y eteall thimiIII, ,-at- c -. saltbal ... to. Impreaso A -66, ImellOW111 1$60, $7 $85. Once y 22, Ved2dol D-Saill-92-IS. d: do Porvenir mXIbBlatta. I -I- 02 SANTOS SUAREZ- MENDOZA ',1.,.11r.1c..AdaD. S.'ldi Liraaa. Call. 21 Ift
SOL ... 6 m plald. Usuarillumet If'-h- ou --tred, T.Ieldam ..Mg. Asid.- b We-.. toa I .
re, .1 U S. De i A IS "', 59, FUb-. C-7-774T Die III CASAS DE COMMAS a. am SE,,ALQUILA ON APARTAMENTO EIR I - D- 117.11
I ...' I-j"..' .I.-.. fe.- Int aNS _9
D_ 2d7.S- I ..' lr,-. .1.-c...d.r. d .. .... : Id...nllrT.: Ch-6. ND. Ik C.- IS So ALQUILA CANA 2 IIIASA.. SALA 1L%-,SE SOLICITAA NIENSAJERO COM MOTSIMIL
.- __ el. 1-11. L.A. III.. clicirs, cu 'I.. ", _lrl. ran. LQ SLID 11", VIDITA Y C, VIS P ... I, r.
Chelf HOME RESTAURANT I 'a"t "" 1. wom I A ORA W.. comed.r. Idd. y ,a
. L ic a D-Mi -9 T local empia bs;;LL I ,aluquri,. NoN.M. to No. Ill, -had. lt ItIml. I,
,c to .... IS- Vast... R-ratento z I, I I "I'll ". Radh. Sra r- ii-o-l-t So Walor- L No 107 V
Metal- ,I arldle.. it, ... citaidd.. ,I,. W-Mi. M-3 7. Per, ]a .A. .I,. dl repso. La 5.1. In. _- D-.13-117-14
VELLOS ACADEMIA RABIRA The-- et. Wild ;,,;,,.Iml., -. __ O 183 DEPARTAMENT05 D-34WO-15 fame! A! huto ell ei No. 12U. D-771-02- .1. 11.1 A IS AIEN*SAJVXO CON Ia.
-- N.plum. 1=,'.11- T,111..a M-7649 Hit- ._W coni, L A OUILO CASA' APARTANIEwro SIN 1 ,,,,,,, W--- M.na pan. --V
.Extirpatei6n-r-adical-d" ell L: AUADG. S'renar. Seat. "". y e'pz NA 53 All L9,IU 98 ALIQUILERES VARIOS 'N' "n" el al-11-1, Man, ... do GN.
EXQU .... I, iAno Nuevo en nue,',,,e,,dA.11.1.,,,,,,. l' [it I'ARTAMENTO 2 D-2304.11
ft.. T..edui.. T.D.,raft.. ,
de Ia carat muslos. Senos, et(c. c. ti caa ift;- I I.. E- i.. Unt"r- i ... '_ I -051 d. M..riqu,, AN.. c, 2n'o.Cbdftp To OFICIM Ap;.. na. ___
iento scientific garanti- ",,a : '=, : Olul.. I PI.-Iona. it, ri., eapotfol. y cri.11. F n frest, V I ALQU LO CAMAS VOTILLK, MODKIKNAE I
am grad-dat. Aceptamo, no. martes: Arrnz con DaII,, tinese. .Ia. D287ggijl ,1.1'1 ,Z,. .h- Ism.11hidd Emarg.d. I.. Ile ALQUILA PAIL& CONSMTORIO OIL
zado Seftorita Zayas Bazin; N is me-porldr. it, cohgo, O,,dtnlll Preelm cemionneas V,,tt,,., BS bar 1:1 ,a ea.flO.. I.J.. ,doopit. .p. idd. a.I.,m... Tllthm. U._ .
o", c..Ia nulltro Campana. Habana ,,it, Ob,,pl j h I za- -A- ___ - ___ Tho NS ard .!. I 121 Di I SE OFM CEN
IS~ nor trial. try cn .A old., vedid, Vill,, 11fleres 'reli"'godo. SETALCIU LA CASA REPARTO DIEZNQ 408, alpartamento 205. Tel& ousta"mun!" ITTmTh" UIL6 Pi SM A-C" 7 1. -11, 13 No 41 y 0, AS .1
D-LIN-81 31 %N' it 71'T ,
lono U-5509. C-21-70-31 Die. nordlemel. Pid. mform- ..,,,,..,, 99 CANTINAS A ,ime D I 4 y I.. 60 00 Infor H_,,U4g.j2 M ,to, mda -d,,, Riot, ,,,.I,,,. j,, I
_2A or, Ca.IRVLN .OM'CILIO.j-n.' Apt.. 3. .1tol. 94 RABITACIONES .it V-I.- [.111c,.. ,ib,,Ie I-,a)- ,aLt !118 CRIADAS CRIADW
md& rnfl, ,lp- 1, d, ,,,Clr,,I, D.2508.82-1),_ rt 4 17
_. PARA M DENtA COLO( ARSK
UQUIDAMOS: M AQUETAS Ic.. Ll.me a, ,rI,.I____ _--N II.aff INAS ""do'. It, .11 -... ten.t.
c.l.d.d. a, .bit V DO AnpIm, deal .-bad. '"' D-20-4-qa-l 1 = a. dormt ,,oloesed6m. no.
."MA 55. SALA,'IlkroTAC1OSK9 Patina. MATRIMONIO, ,car. :qLapadmI hall- lot,' l.d,,. .. a JOVES DEL CAM
GREGG DE OBISPO 310 I In, ___ N .. .i._11-m, I-I'LL J.0 moria.
... F-MaLL lil -B-l D, AP;rOcA7T7"b Ime;. halt. con, 1,.tl Ill md,,,jd-I Im-Itl, deal,,. Burns .... .... dld= eldesde $5.99. Sayas. $1.99. Biu- T - I I
Re -t b.o., I.tldd "I IN, A-Ia .",,-Dec. flat War ... Vt. POLdtan AdUdam, Lon. ALCUILLANOB CANA D-15SO-IM-14.
Balas, 11 LAURA GALBAN lj tll. -- gv, "" S LS IS
"."_ 9 .". fa ON (AIRE ACONDICIONADO) ,Md.cun. I Coem., .JOe, ,. aI. -, Met. calle 20 Is' I : entr; 19 y 21 a B y 21. VedDd, I j: .A,,gsraI.m..,,rmhdao+_ ,_..a .I C41le 31 No. IDG. 2 4. blA,, ,nle-hid., ---- ----- -
- "" R H C...d.L pa- emnI -I.. do .%dp.,-L ,oen 0 cRIADA pZm
' ,,S d', a,'. I..t,. c V I.f.tan- I. ,im, .FRECEsr
)7aj WI., R 9 P. ani'. ,l ..., ... an _N11-82 9; -, .. To coined,,. Ida
.':', ,1ddNL*;r:c, Id,., ,,,,, ndd. I -I'- 5- Preacit, I Me ,,tia. S, d. c
., I gat .2 ", .in __ j --r-rT -lI-1A A WM.$-L$ or f. c ca it rupoplighbors,
fr to A. ____ __ __ Hit. ob. ,= .1 ,onto
__ b"I"'. The "' I rd.D -linen. W I.P.,barandint.-- 'Tc,'. O H.-'r. ..... y .. Repard, sam.,SK ALIUILA ON FULIFICIO Nut I I A SOIN y ridlet, III~ .1 telm. M-mi manclaclon, an joes 6,Nrpt .o 5 and. que-con el Ne. 39 Tom I iu .2941-IMA 1
: Indist, ill, mt. _Or .lu= Xp,, .. ".."n'.: ,Ild,, 6,_ IS A,:. 1 S112t), S14DO Re Mos:11 C417_WIPDl. ,%,it.le ,.m..j
08 To y Vuldr, -- Call, 11 So -,I me, .1 1. 179 I .:'i'58
,I I. Ind.,. y rnem. Aula.l.r..: AS ano' an- J I 1. Veda OIL I ft,.,. .1 D ...... I'll- --'- SILSO. R.baj- __ NI D
, one C-049-91 r 10', 1,11 M.11. L.it. 7 A PIRDIA CUADRA Bit FRA150 2Z At, .1.
., ,,qdur alla c, 4, do -IS Die Jimi.n. :''I,. Tilamm, do"i
J004 M"11. it, 4 _... r-7214 OCXZCZ1X MUCHACIJA DRIL
.a -H.U.c or,- St. P-1 I .,dl., R.I. S. ,Id, a _'I". .a ad. "euraff. ftlauWar. Part IS cl*;0 7WN ALQUILERES ( V '-'lit."-Ob7c air b.j. Ltd..
RMOS, 21 Y 6 III.. 1; ", = 1e. I- it SaIttiormTonLa ,,, A do
- of! ... Vt". I I. "I". "u".
H 4464 70 Die- 10 1 jilt .."a'a""! "'PrIan "P' 1. a ., _, __ _.,.."_,U ,ClP,. dnd, lot 3 do 1. unw. h1.1A on '=Z'
...... ot 1. Israeli. eamid. ,.. ,a ... ont j I h.1,11- ... ......... TINfill, A5-3011. E127115. 11. C----m- pen-f-t-m-11 W ,to lot ,l,,e.ca. F-7314.
, MATRIMON10 ALOMLA LIPS SSO.M. :J41TXNDO -GIA KITOLA DO PLATINUM I con = It- I-mem --- it, ld. met" "mic"t- CON. P1"11 d..1,aLV Camdalb,-u .d I.,.. _.
- 11 D T"" ,"If Ito D-lSon 1 '.,it .,.rl.mO.la. 21. Infle.... e, ; __ .. .0'. ...CIONA.. Micro ca I-a: ,,-I-,,-- ..
_ Costa So C. 5-mm. V.d.d. I Repanda num ... Itil-ra.. an ,I in ,.,I.. Tel, 1. "". od D-SM-11169
h A 40640 ,a nets. andlatill. ,.I. ,.,its. even do
F... comarilument, ad !LL.2-11-l ; 1. 'L b problem,. Dr. Rdrj,,e,. W-79. Rat,. BE FM ES BOSTER SISTIENTE NGGaAI La do, OR Ism, trearroad: ma. a.. I 1. Sda. T, ,. r..u __ h-fin, A a,.trm.Oi. .,Aa,.. ,Ui b.l.c.. On ,1,. ,1, dato. Cl ... I No .. .! lot.
,'IN INITU S G D._ _PN_0 An [A rojeron-las do .a.
art. 10 I 11. Mintear. T. a V I, ,,,,a :-l 1 1', it.", SI, Ile puld, IA-, ,I ,,, )a I.
I ENEW U o'"41-15 D11- ISE ALQtILAN CO. ""I". "" !"'i"iitlo"' -95- .
$#far, IS-SO;W, 1.13.10-! -- -- -- Ot".0 Or I, I .fRI l. h. 1. .fl.. Ill CUOU4 D403 IS No, emmeld... A-9345.
j jo- -__ i .-, -,,,. ."-i' -.,,,-, -', i I454-81-*ig 119K NILQUILAN rARA OVICINAS ANAR. __ D 2"9-118-9
TROPIDINNER I D-lSI..T-,U,
DUCTOI QuIMIC "'"U"T"'U" __ _1311.1sand, .1 ,all m.d1m. .-Ici. do -i- UOS APARTA-l' ., _'_ "Te no "'evdr, y re-jo- SE SOU CITAN 61-SC-lor 1-0-FICO TizxczLzWTE
Y AMP "" i "?sEA "Is RAVOK y 0 a a ..Ida C al Iiini' Od y A I edag pie
pas .I .: pand .., to in mVELLOSL I'd. A d-.kllla hulle.c. in A? -II.- "t.- y .anPa..Ah:bn..i.X.I Ic. in-laml, .P.AW. "(.,..c A4nT
are). .1-Pir. 1. utem .. bar. .rI .-TITC.O.'all-It I.r., 1-m
, .. .hrop 1.11"111111. ,'d,"' I con A _'A -d e, C-234-M-30 Die
1.4. la 111. Dreg-I I a., to a,,.ri: it a -11-111hl-d I 11., lal.l.nt. 5, ... .'I. .
-1 t-',.'d"T:''. ruart, Ljarlo -vIcJv A, r r- ,:'crt, O mbf-A Much, it ALQVILA SOLICM IDM DIE ALOM
,r NU.IGj3 Die puntu.1. Pr I M 111, ,,a ft., e pecia, -n-bl,, 1-nn'.111d.1t, -n -mild., I'. 11 par. AVINWA DO LAI MISIO.
II-1110 11 ec'n CA r net,,.. Wo plans 3 4. W a IN CRIADA PARA CUAJST ,
Ell' 611 COOIPIftA 5AfAn1iLAr.a g.IMPLIC_13 Dr. ,,,.I.. I it. I ,70dor aZVadors prictiting 0
T 11 real. 7413-ad-Ill D, sttaml. 1. UP- ].far.. 1143M. ecto I to
pierna, etc. UhIplan rKa!OXACIONXII.r.01.01 AGUA.I04,17.A 31" if 1W V,.I.A P. pldl"I.. Apt- r. Ile
"1104 No I had, l. Per GO I DRAVID ALQUILAIN CANA GRANDE. CNG- ILL L.J- C noorcur. W-Iffit.
,,,q 20, Ved.d. _X= I So
.11 ... d A to
cltoti;.thi dt New York. Se- ratio on 16m. P-Ir, h,):d.,.hl ,;,- 82 APARTAMENTOS D 25,30 At 1.1 Or A[ 41 11 I HAVOTACION A UNA CUA. i _.___ D 2t .144 JLIT. 1P."Italm, bojos..Marnm, Via. ,fala D-3vMiSR4
Adelactes -7 go
0 ... it... call. I No 42, .. I - 1111mcoaln. con [ad, An toxic X hdm: "a. .K... 01 I
P.' Vral Liam, at A-334c A "!.' IS,' I I 'O.11 PARSE ALCUILO ":' "IL"' """"n" 10 MUM. IN-IN. EXTIR U.-Ithia,
Aar& Car 'Si. Teliftinal B-6725. 1 4'. ..' ,',,d 'K.All. ALQCUO IS 1.11 Is, I.ul,.jPn InO IIESO'CU It OFRKCZ CRIADA DE MIASI 6)119.
" Re- I ---- ----- 'd p io!_ I, UP I .to pi-talb.J., W.. ,,,,,, Son MISU.) 152 I President, toy,, 10-HeinSI ,y Obispo.
dt, Vard. Inlunet. 3. Allulas ... ..... I!' ;,m, I 1, "I. -11110 944 !S jA'IiqUIJP!- ]..I,. p- I coal ..... H-Vill.-WIS it. m conaddhe. Buenos referencim ,
I C a, .in D-39116.118.9
,.a A. ". 71"-; ',a ......... a"' 1-led., 11, I II.N., Ont.t.- d W-7715
1.11.1-1 In ,I Al-, I out. it I do an
., "" I nIII x1a M'"... C-44-70-31 Dic L, .-. i .., -.' I I Sid n Il..' It Lit 11 I I AlVrGA CON COMrAOR9R 'do' "'I"' U 102 AGENCIAS COLOCACIONES
A "I'V"., ,,,, r.ra ad., ArintIrm ,.a. .
MINERS -- -" L ... III ej X y
,,,r r L Pued- k-ell, it, 3
, ,43 in III .,! I IIIIV: :,. I,.,, "-I'. $12 ,!.Ig A IS III "LA MATANCERA" A 7740 I'll COCTERAL COT EROS
-04? _lSr ; I I 1, ,.. ,"d"",."- 11 I -I.N L N" 1, D 27111 L,., -,: "_1111 I I A,
1XVIN AMON OF I KLLU% ran TLTrC I Tie
I.-4:11, In"ll. ."W"I ...... d. nt., I'O.".. .a.o.", .. "",a ",."n"""I prmaApr!1IN. I '). de '. A 3' a .1 6f. us .
_ "I 111. --.n "' ':' ,,,',' ',',' LUJOISO APARTJ MENTO el:-dLr 1 "'I'll"ll N" I ,,, "'I'll"'
,,_.u; .,..'I ad. e.."Ina. d ........... I1.11 I.- 11.11.1.11 ..... .1 ... ".". III~ "it Ifrac I All"Init- Pat' It-holl- Pdia It,
, A, I .... ,-l'. "I't .-. ".. ., I 11111 :., ......
No _RA;:r;ZINIlG "i ... I ..... In -- n I I ". ".." I 1, ,,, .dl TO San. 04 IN. Wyn. Deptitarent, its III- U-10". OrRECERIC SUENA COCINSINAL
..I,.- ..'r, ,.-. st-LUM."34.7"Ps :n'. T" ."'. I I_ r,:d.1 13s!. I'-ll' 'I",' ,,.,, .,,. I I EN A y 19, VEDADO 11-111 I EL.I. ..,,.-A,,j I Ul..... D .. hubl- ,,,,,,.r, Id ... bit sl ,, -_'Ilast!
1 1., Tr:111 I 0 DO 11 ... 1-1 G .it I -, 1; N-- 1.11 ", C-203-26.10 can .:.,,.,___ ___ - "" 'III' I_ pld.L -, .mr, ..d. I A ,:,Ia r,, real,. f .... ; ,.far
D.J...." I I." It.4. I ___ __ __ __ ,,IIm.p 1,,r In.
____ :'.' Vdi".., i I '"I"I 111.1 C-1111, "I" 'act,,,
____ ,,,,, u ';% ,. lo .Ari 'l 1I ^_CAIA,1,!;11;.A,1:: A IA, I.,.. -,
POR RIGUROSO LUTO I NE AIQllllA .... 0,, --, -d. III M 11A 111. .LTD., .111TRIC HjUMW- I_ C-11-1-1.1 Itin.r.
TELAS Y RETAZOS I ", ,,, ".I. ", .... """ ""'. "" "" ___ _ I D-IMS-11" ,
- .";. I'..' -,OCISA,
a. ;;;,.,,,. "., L ......... I .", T S ...... end'. 1 ,,,, ......... III-'. Is" Santa. C ..... Pa.,.]., .. .1'.11. .a _16d 1119VA AOrNCIA' -a TRANS.
.--- 11 - __ D-3915-811.1 V"' J- Into-, IN~ V., Id.ra Mt.-,-do I .h.quot. "AlaIIII.Aldnal" Importadares directors. Aca- :;, ;l. I d "..... ., ..'.. ,, .!l,',,raN, Ida",* Dn'tt. 74% ;A_'C- ? MI -CKAK i-NO.A .
, "', : ;- _,.. 1'.b,. I"t, .. .. ,.,,ad ... .... ..". ,,,.:,,. ":::., 'l.",""= ___ d 11-1-1- P-1.1im. .Ire--,
'. "I" r la, emmeid- Dol.. b ... adido. r-MOL
fif., ,r ALjl;fIA I .NA MAINITAMON CON "' I ""
-1., ,.I. 4. 1 A 13 1 A. I .. NO. bamas de recibir Un mmenno,'l- 1--i D--- J! "11'1:1,, -t In, ... -- In I-dn. I -7-'n1*" c '1'.r-' h ''- d ,'.nla 1dd tall,
-1 1". A~~ I. I. '... n .'. t. "'Ie's .Ilddln.. -- -irirv- 0. it"
- __ I il...,L. .-qrr. Vic-xi .; So ..""'m".. 13, VaIi.d. r-27 C" __Chlb$,'. ALU11. I* "" murtido de entretrempo e in '. .. I .1, I ..... 11 d ad. Or ,,,,o.It.drt ...... I id.1111 11111-111I... f- ) __ .
- ,, .199 A1,41111LA IfKXMOXO ArARTA ..... y I-.
, "'t'.d ItOtI,1 11i 111, '..' ""',III InIn-- T. I... a ,ege". 1,1100- malarrm. (.ell P. '. I D-1319-102-13 OrAECESE SURMA 11111tor
it- vierno ell todas c ", 11 lr,, rb.j -A-- -Fut
i-vivoiFrnmeln vOcKLr1 ___ Insert de talani ,,'-"'","l',"""-,':::"',,','-"";,,', ',',,.-., ........... 11: Alelln.- AIATITA...'r.. r.l., I I.M 3
' !" "all. I I'll, I .I .1-1 ... .... lor Call, 11 ,,, UIANO'NC Dts -is" '"" Int."Il:. WFr.vA ..N -_ """ 'I.'.. 'N.""
"t"' Win. .J."I. 11.1 It,, "'n".. I -tI, Ap.ri'd ........ el.
", I,: v rrinirozi. Milli linta de precis "'. 1. 1"I"n .... I I'll. I hr" WI-rJ- IS.I.. -n-n-. Or A 'M Cie.. It., no).. ___ ___4 __ art, ': 41A.12:1:11 11'.. I I.... O,, ';d, or I _lCu aa Ia P _Fi '-Lae- I ...' 07C COCIXERA DKIL PAIS, Co
1. 111"1.1" *;,,"':" it I. I .9 es TPJA D.ZN4.m 9 T.Ill... ..ST. No. CESE
A. 4,,t-.,- Lt.., A On, O' I I'll il, Ild", ILL -. Ci ....... lidt.... .frecom... tt.d., e-ner. I lear Able. -ftdI I Iftn1W. deriloi it Feldrinvin Ilvdz V compArIfa. US A I ,..,I;Lt,,.d.1.l 111. 11111.11 "tt': ,;."I'd, ", I ,,,, .','- !"':...- S.:, .."':.."'o, .1. Gn- ..7,iri PiALECON $03, SAJOB. PAJaA Orl- m.n.J.d.,
A son. ),,,,, -4 .I.r jdt -4111A .122. PAITTANVICT(L _VEDAD "'. LT 6.,.. cla.ft.-S. I.,dinem.. I...,jm
1) 2"d In him .. r IS,., -I'll-., 11 -, "..1- T.r.m.. Oml.., dap L_ SI D-21173-11M
----'L C _I C. I 111'.... Ilia L'111111,111110'.."IL"t"T "' INAL --- I __ I .1 .11 rid. ,.,n..It.,I.. m6di- Pas .Iq.U. it, rmd I, 1.r
_107 1. AUQUILA MAONoICII AIART MFN I X11 A OVILA INA MAINITACION AMU. .."I" y S dlllll Prri,. MILlIntorradas nlhl--. I'll-"., It 7165403-11 Die 6--BzCr5E=_2L En, i I,--,,;,lTdrIt;,,,,.u,, 'I,,,,, On L 111, M .141 Con derecid, .,,.Ik(.,,. 1 N r, I n HACHA DO rOLOR
- - __ I .0 A N CI 6
'I'l .but(, RN I"ll'i". ..I. U-Irnt L' 13(1 9706 I par. ,n C. triads d.er., it002. It 9, I "" 1 -1706-86
CHAQUETAS .. %:,I .',', ,','.",','.,', ;.t",', ", .',!','h: .,. I,*. ',. I A ;,,"' ZI-111410 ,aftlamii., Mr. R.dRd .. 1.35".
I __ --I--- -- LQUILA MODCTIMO APAWWTA- :!. ...... .. I Il""., .1 I .1. nd-, Astor,. .1 .... .. I I.
I I, 11 IoOILILAN 40. ,niA, 97 HABANA b, Ind, 1IN- de __ LQ U IL ..pdr.l d, I ...... I I fr- 1.1ad-, At ....... Ia_ '"-a '; ',', ,",;:'," _1 AbliLil. 11! ,I-,L-1l-dg D-3700-11"
E -RES at;,, ,dtn - ".1"I'l.mr, "In M ..... ... __ Bar ,An
DF PANO A W99 ril ..... ,I, It, .,. ". do, ,.I.. ,nd-W. ,,,, b.1,11. I ., 't,,., I'll 111und. ,dm,. MECESE SURN C Mg__ __ __ a ..l.d ... ... .... f ILI 'r,; V. -n. S- MI.-I M..., La Lt.. P. 1.
No 1, .., 79 __ l!"."'I"'Id., ... 1, %,,,I,, In r"Jor'd Iii'll"..". 11", LI 1 ,,;, n I do A I ) .U.4 611, It,, I ...... t N. It .... ll"; ..". I, r,- ;1111 .,.,. I 0 A net .
.."Olva."'!r ."",.d"'t..!,,.*n ..:;"LL. II& E06 11,, n o; I .11.1-n t ........ liall"'In 11 I I .1 U-15se, .1 IMPLIA CASA I M I Ism.. -ill, r- rft soup.
n-1 ... A- ,,-, ---, ,.,,,,.,,. ..... ... ;:,'. 'r. .A, I ..... Data. to, U-5.70-I.L. De. -1 I oil. S, haud., I eld". larall .. B- .
- A Ph,,.,, ,d;i,,l' .-.,::I- I- L L I l,14-1 SUA M.".1"o, D-240-94-1 I NOW,, lal,. IS labise, L D.3U7.116-11
.-I. PLOT. SSIAVIOY ....... I' I ,rL. medn, -m. do .... tolla. te..,oh.. U.I. --
! ,, ,SE ALQUILA 11LE-CO V CO- I CUADRAS HADIOCENTRO ALGI
A !I, 1 .1880.
,,,.. ra p11l1!.1S1rIi.11. -II. 1.1-m- ,, So. J.PoWn. RENE.
" :;!."". 1- 1, I I. ...... I ........ laI:'..! 11 1 .1.
1. T!I!t, nlt, , U
--1:,"" ,,.-..-.-"- I ....... 11 Sao' '" 0 roodo apal tarlento, 16n -- I-In, ".1. r, h --..... 1 _L!80 ,It ,;,,"d, ..N, ,ii, I.-.,,.,. 1 120 MANEJADORAS
I ..... I n res dla.I. "" _. A.". ""O"I" 1 11ADCL Uiguii;.ia I ,.': a 1.. __T.. O." .,: gilla. re ,p I.,.
I- -111."". I .. ., -1-1 Io- I At COIL. ArART rr TO Phil., ell
11"!;1 11 a... J."oo"'L, 1d;N -comedru-, (Jos ,l -rAt lei I I;1111! ,it '; ".4- 4.. .-h. 1- ,, .n.n-.I-I.. d. LI 11 I I abundante. Sala thrm 1. 1;iI 11. --- __ I It 1.
LITAS NOVIAS ": """' ""'I' it,', XVI Du 'I' 'I' 'I' lI'_Ir,'aLn, la.,- ," Who, pano y c ... ing ;"' """' .." I.. Ved.ll,, I ALDO LO SS..H SAN SAZAXo I I-I.A,." al uI ',,.'.'."'!.',"'.':,',,...-"",'.'. ar.O-Ec.z NtAjrzjA ORA nPA*Oent I
ANGII, '.','.'d r 11 I'll.. I arto." r a onle I
I'. .. 11 -Il ..."-f- 1) 2IRD 61 13, ...... la1;,dNl1,.. Int-it, SAD. hrd,--' h .... chat. rel-toca, I.f.'ream: Ia
11.1. I .1-111.1. ".0. .,. ,. 1- I-, 111 n, ,Z.' Agna Dulce IN PS(ILlInD a L ;ifl c.no.-ifl.-03.-AL-TOS,- I, edcdIA I... Ill.. an. I, = r ;,:"- -,C'_1..121I 2gon
.1.1. ""Zon., .L.I.- I.-I Pill .1. ___ __ 110 TE 1, "HONIA" :. 'n., "'Z".."t ..... L", ENTIRE U.- I ..... ,,, Injorms no ':', a,... "I I V.d.d.. preguat-P
I Ilidah-Cio. -' Bli E .... I sa"a'I 'AlL 0
' ta-do" L-111111A -II0,.1',d 1_3 "-a .I.. ". -F'2';L 0-7' 1 11-1
", 'LL., 1: ".I,.,, .':!:, .','I':'.' -N-INNIPSTO D- 930-112- 1 .It. I' A I In do,, rlllr,.I,... 11.111!. .,.
, :.'*I-I"'.'.',' :',"A.',*I.','.",' 1';','; ,;:.-l1 ..... O"I'"'", '", ;.1.1.11. I .... .. ........... 9 _07. Marianno Empl6yrneniormiccier comiarTewrij, KAWWR.
11 ". ,,, I...." "". L_ i '. ."',L' "an 'L .... lil. e.1
. :' ;::,.",..,'...,.".", .""",: '. ".1.1. 1 !.11_ .":!::j::; 1.1II!, A 111. 1. ,N.1 It I:',' 11,1,nd' ll"h 1.1 11 "ell ___- CED0-CXS 'PT ,r' Alrn--- 1.1.1al-ld. d _,
:i:111.111 "101";l"d
"" 'i'do I ...... U. I :, IAporlamonjol; SIN ESTRr ,:. S!,
:1- 1.111.1 11"t.. K-11 ,; j I ..dert.
11 I 1. It I'll-l "' I 'it .1, 1;1-11.d. 1-d-11. .,.I'm.
-11L." .1"'..", -111:411111:11d, I. 111:. red. ran ,,. ,__,". .a, I 11111111. ',,I- -Or 13
" ... r I.. a ...... IS XON ELEVADOR 11 ...... ..211112-Al 1 -..1. .' a,',"d.. d.. ,I.a ,'- ii-its -.VELLOS I ....... A,,:.--, --Iad"L I) .. L "" 1,1 l.It'.,.!"".dI 11 11111.1 1",...",!, ,,,.",,Ir ,ALQUILA HARITACION A HONORPLE ;!,%" .,",::, Onedr,, -. Pat. .I-,Ir, r.. d. "I'lid. I . c-del... ill.a... In.- I
... ... r ,;gjtl.l -.d.ral. I-d- ,Il.l-e. ,,123
'
"I'll ll!" .11' :.",.",.,, 1), .."I ---- L' - Ile. '.. ,a.. _,- COSTURERAS MODISTAS
I. 1. I -r -n. .1.1 -11 --hlt. --id. InI.ni. ."I'll.. I.--l,, _,, d j:d
, i , Lt% JESUS DEL MONTE. 561, III ,,,, -,I- -s .1 ... nd-l'. Rtsj, ,O-1,, join, )job, .1,- I .."re. 1, .1m.. I..L. I.. S. Pes.11.1.1 par .-Ld'..
EXIII-13,8VII)II &fIlutiva de lo, __ I -__ .3 1.1,ti ,a,, 'I'l. 1. '.11. Ve,.. 1. IT T- I, -I r-.9-102-1 lin.-, OIL ... MO"111A, 11 MACON VZORL
' __ ------- ,,.n Prineega. Alquil. Apto. 'I.. 1, Iodm I C...'s, A ...... ,I. -__ L 1) 2SUI 34 11 on, l-Ildtat 11A.L.L., prooth,
v); balcull it Ia Calle. Sill TO I 4 3fl) C430-5'll. M, VCINTE PESOS, CANA PAURTICULAR, ga 103 CRIADAS CRIADOS ....... I"- Mids. NW.n. 1131 .1ma, Tall.
Vc1lor, I Ia vai.t. nuislos, pjvr ell' a I, :,,a,".

an, Ov Trninnilmilo gararitk Ia HOTEL MANHATTAN IIIIIIIII-t- ..In, .11IIII)a .IqpJa h.bl. VEDAD ElIredARNKT. RISrALISADD, ro V.I~ V.2331-122.10
:11 20 allon fill 6xitth. S0.11,11-41 Mr, [Adr. I 11.4._.I.. M.SdIfI- I enniedor, 2 habitaciones, hill, in OrtIft.. It. 81, AK rainix r air-. b ... m .... I onfloal. ill' ,FRRCE MODISTA A CASA PAIR.
CHATEAU MIRAMAR .Lld. ,.;. "I f Ili, apt& par, c-lar. color. val.
"; O A A' Alin" "ref"in U BUOUL 1. .at,. 11 13 ,d,,.,,11 "d Or "" """" ,-1 hafto interealado, cocinik N (!it- "in '"d .. ........... '"' O N ALQUILA SEI'D
I a ,-,I ,-,,c,-- ii;t',' ',
XAII(Irr. Tererra 405, entre 21 i'.,;.S'I:.*.P,''.hd1a.' ran .1. mutirl., I I ... lentador gas. Arribijente agrada- D-7707 04 n '":"I"O'Lelintaids. I b-Am. cleradr, Id.. a 1, ams. I 7 catialaa. coem., III chlaqUirt.,. ,Cregloa. .it.. corti.
4, Vrdado. F-11572). na.Ii;P..U-mS.. ,nIm. DO, .,I.... TO '.I" do eirl.d... lot.,. n ,WL. ed.d ..a.. I r a. 4504.
I C.'a bl tricta mornlidad. Tel& ALO ... i'daild. r_171 L I aj- "' D-Ra"21U.6
in 14. Prop .,art.. 01, 11,14-1 e y es ... .,,;;
.7 LT '. APARTAMENTOS ILO COMODA HASITACION. CA. D-N22141 11 Ili l. S3 us;:.
. C-60-70-1 Encrt) AMUEBLADOS .0 defamilla, rml mueble. y raps dc A B.I.-Dals. T.IL U.-= ." I-1 __I fono X-3535. rAd- PSI. inumbi-, SE ALQUILA _11-0054-101-V Lit
I R."t. y I.O.... com ... A% ,,, ", iwtay Nuani5iA 124 LAVAM ERA&LAVAN UOS
M, T __ I ONT. Tell, ,,I,. a rop". a A I 77 .101. C.T. .x- EB.
_hC it R ,m-.-!"j"" C-207-82-9 Do 'In' y d- hM "aifZo .I em', "AInt-i. j ilqu let in, I D.X708.34-9 hdPd",""1,.b".r .Ud. b ,dc ItlXh 1.1' .did. cuklat Mae, de DraZU, y ,tra,
M AX 4" "". M'dall. "I T'I'LL I __ __ ___ I.m.. ,or ill.. ....... ..... Prime,. 3 It.
In,,. A-PAN SO .hun.. hoses, -,L,. I __ -- ,,,,III, do crisda y IAVd- Call. C. di. quehaeerasttUp Pr au=fA LAVA3m&
'r '.TAMONIUI A $1. It $1. rA.A "0i"-,.-, I., 3. ar do. Subnodd, do ..I. i
f _i ____ "' APARTAMENTO VIBORA I y &a- M ....... r- W-1955- H .11-12 1. IT AN .Jdil, Int r1%.- 1, -V E OrAECX UNA
pri-,W TOO,,- D. d.w, "...... das b.b... r ...... y -- -- ..],.", n-iin-tild; .Imp,, I = I %, I .. MAIN~, efun urdo Into'loAii-li: HOGAR- 11 .. hADO.".a., "an. c JRA
1,1- ,m-d, 1,,d,,,,I,, .. 13--41-14 met W-em. D-2730-103.10 .Or.1b'.-a.L -, ..Ille.d. ,'j"L-"-' I'**""""' I,._..,, So air ,e-,di Or ALQUILAN APARTA. C L L_ .2 Is Israel. I CID.. ,I. I ___ - .nel.a. 7 41417" Ti.----'---- --L- -- ". Sh Ill ...... ,ncagld".
.0011ICK.u. .- L ___ .. .... in. ,,..I --.. P ... 1. $1211 ,at n I .1c "Ill" I ei-SIll ALG 11,1 CALEADA PSI KaQVINA A 104 I ---- D-nn.U4.. C2 POP. I.-In. r'll.d. ienlos interiors ell Indus-" .. .. asibn ,-. car. eehlbl- COCINERAS
.1 Ins. Iml."n, 0.11 .. _I, __ __iiAMO AGUA_ To. 1',a. BE DEBRA COLOCAB NIGERIA SLAVAN,.Pat .. I ............ T1.1 I .,, .id.d 11-no Z.
I. .4 I Miguel SAnITAUION AI.X. 'alth., trionoureem. a. -.. --- I der,
- - 4 I- S, ,-jt. BE SOL CfTA COCINERA D-ISOU-124-1
".I- .,=:,.,,,."r:,= ..."*:.,,,,."411.1.1,. HOTEL "T'LSA" tria Nv 310 entre San REPOSTERA Terr rf ... mcial, W-T713.
-;: I~ -- Ltii'lbd APATFA KIZ Van- _- .... .... "I's ... ...... "L "llerres -Ii.. D-03-12-0 SM Y 41% cacfmrr.qu* rountal"Ligra* 6j,,._dad , it. I L r ... I I So Inat ... r.I. .1111I.I..i. a-I 1. I... d, I. n nn, ,''.,, l. y Nepturro, Ia Have Cn el ipdr-!,,,;,,i.,.__ I - ..,. ,,, l I tarnnto NO 3 de 9 a 12 v le 3 a ,.,:, 'r"-,"' ,::.,-,,,, ," ",. ... M.n.,-l: -All-- __ I .-J.d. to. ref.r. .. C
ItE. T. DF LAMPARAS I "". .- "'. .!!,-".,",A.,, ....... do" I Tlhdfll. RE M.71n. 11 A "TANDERA. LA.
Ill.. ... I ....... o". e. ad. r N. .. I'll'-Ir. '. ..d. ACONDICIONADO M377"' 104-IB the VA tUc71 ell Ili, ,am. Tiene ,q.-T..'. T., III',., .111-1. ,I... .r.l'.m.... I y 1. 11-In. 11 I'll-b.-In lotilitt 11r4a ,'art. .A., ...-tal.d.. __
- -- D-.S'-a A, CC LNWIA COIL RE- "" R-5 D-2M-124-0
1E .1. td,Wda I .. ....... Ld. .. or lat I tn ll. b. alrian. N ....... I - -- --- - arp,_ 5, Informa: (76mara M-6276. ALOUILO HADITACIONES CON AGUA PSI. -ficInta. On It Vddn Call, 17 No. k1el".... emme -1-66rt V hnnsr BE O CE 1:AVjj)ERjjA J-VAiA LA.
all -.. A~_ I, I. ," e. ran, I., r.l. Ia tim D-346-82-11 y luz Alldiler. ill ,epuhu., SO. Sit 413, .1t.a, -. r
:1.1.1:11a,"'.111.1- ,,,.,..rr I Ida d.malt atiki. e", 11 ,1111*0 AlAllarAsole TO 1.
. I 11 .1,I).1 -. Aln"ad.3 Y, IN ..'and I lot ...... .. r 4.4;3 ,AI,--mOdmr. it, *3300 A refer-ellos.
I~ .1-1. .11'.. .1-a I Milan ill, i'l"Ic 11:1.1. .", M. .d. TO nll ,. ,,, 1. p-ra. CO.,, Marl ... a I __ __ __ i Start. Ontario Vt, -1-jada r.-', Ii., .9 SO
-S.I.N.."."' M I .r'. MtNTO. L in, TX r-SP d- P-" Undt"
... M."ll. O-Roall-11.1, lotm,: F... ..".in" b..l. .1 1.1111, T A rN Tel. !-S i D-20413-6 Ardilldt, B-4717 "ON .'a." IT ... r. F.2262. 1
- _____ L l1rd _.. 8, ---- ----.- ___ I U--Idld Il.r- NAVES T LOCALES LA71NO - --E
EX SEAAjkjj7M __ -_ -- - SE ALQUILA APARTAMLN Irn.- rorri'le"INIII.-med., dt. e,,.r- I 85 CERRO -FA D 25al-tD4.9 D-2682.IJ4
0.313-11 .. I Ili in derno, nuevo uebla- i "' I.. cl..... ..-ca t-d-O 266ITO OCIMii1LA7 COCIMAR-Y _f
- 0 ,am W-A.T. .. HIS1,11AL ...Solor. .a d'!Il It., -rarcrm. thit. "- .a- 125
HOTEL COLONIAL do T.U.N.9 UNO.NTIAIM0. DAMON: C DO LOCAL I I. a. I ... d. SO. , _,r,.,,.E,. p.,. it ... 1 ,%.Ile I., in.I.B.N Reftrim.. CHQIFERES ..
- __ FROFM IUV ill 8 Inuebles para escoge IANTUI NUARKZ. rNTKK 'III FXTVI Im' Orlhreer r.u.N.r.. ad.,. I_'I .1 Mo. C. : , .I.. cl.r- W. D.-J,. yB,,
S' FROFESdJaS En el Centre d LO I 1, "In""r. I I': in __ D-JING-IN., 59 GVRKC9 CROPS. BLANCO CON RB_ .
In Ciudad ""' Muclilturia La Unica rij ,,, ,7E-t,-d- PSI .... It .. Lo- ,,, ,I 111#1-11a On ,I minna. Ullogriv.;;," 1;, I
gusto de usted. $95 00. Quintil, ,,. ,.,,;pi' l- -. I.Irr,.,. T 1, ..I.. I .. Wit, d l .... I Is., bar.. 1. "_ .r..d, Informal. ,,, 1. Cane Go,,, partancla y rfr,,,,.. 1W.P. ..
T, 1 13.1 ., ... 105 MAKE)ADORAS 73311. IN-ISN4.
San MiKviel y Galiano. 1. M,,::.,I.,,, ,.11,. on-It. -t. I~. 561.0 IN.. li. TOO I "". B.."" N ...... I _IIT.Idd .
APRENDA A BAILAR "..".",.".,..I, -rall.m.m.. I.d.. n.n. ,,ntie Vt y 8, Vedado. Ms. __ D-1144-89-1, OrRICER1 rxorzx C EXPI[JUSISMA
'dA - --- BE ALQUILA NAVIC PROXEM A GA.
I AI;,.a,d,,,,.1, -- I'--' M bI1 TI .at. On pie ......... L ..b. 11-c0le. its..
,.a '. A el -181 """ 90 MARIANAO REPARTOS I ,....,,I.&,, :rNT No I.I. .1
r t, 14.mtnl. "'Oe"A. ",col. tall:'I". I Ish.. It. r.m.. C -02-15 IA. .OUMTA MANKIADONIA COM III
, ",W..:'l.dI%,dI,.de, .a 11 I'll, -" I do r,,Id,, Ir,,I,, te.- ,biricio MONIER L IA TE MUM. 301, da"I crift-lu... thpilvid B1.11- On, r. No .. plavha S..14a, Iff-cun. Ulm,, It 8.16H. .1 Curia. go_ .
In ... btd .......... .".....':1 Vt Latin- ,it ,I ml.m., 19 ALQUILA NERAID.0 CNIALIT. DOS! _l jr-i--L-I-Catch. D-1378-115-13
", s,
........ -,I.,..,11,d4 a-,- .... val'.. Cley-ein, ILI. Y noths, Abimlit. ,,lit'. __ -Ea. I MIRAMAR A. .d., Y Vctdde.. at in ........ In j .
Sell ...... CajilIe'! C.r Irr IS I.. 3r.. A D 275P AS Ia L"'t- fl1a.11. Benu- IDA 'Sir NCO.
1.11d.d. A..W.. C433.7.4. l San J..d ,I, oil,.. .1 ...... I '. .. a OrX1CX CXO"R J.V.N. a" 1#6
I "'_., 3, Or
Oem., W4 ..... 1. 211, .a.l. --,-- -- d .' "' '"i "' do --- - _. I.. r-medDl, P..I- t.,II.. J."'Inor"It".':11114 AGEM VENDEDORES '_.O.. Peaca.r' l","MLP.j: "u"I :
I Alto.: Ire. hib,--O. -: ,,I.-,,,., '"
IT I'S.A., 'II'Ll"Idne'll"'I A A .;, en .. ,,i
- Or
'I""1% I,,!-J 1,.A ... 1,1.,r,.,,.Vh.ri....,.11, It ', '.*,','.'.','"'.','."b.',,,,2 d". a. .., I It. -2053- 11) I 11.11 ISTPRINAT.,
T.ld(.- A.4NU !,'-'1! ,'."2 I,% ." .I.. 'np I-- "" I"I'l- "One hdrar.. .-IIII. YI., d. R Ge.n.d.". ,.D
fWfLLK0, VXANCP.. ALYWAPI.)TAUANOG, .1 -1-- L. BELAS OAIN, LOCAL I., c I r d -n 1 D-2400-123.
__ 'c"d c-a" 1 'U !TQ CENTERS PARA LON TA.A. GUIA T COOPER,
N' HOTEL TROTCHA I -, ,:: : -:-dml -or I,. --ft. 1 I-It ';-dl r,_I al I"! :-';"- L NO' If,,,.,,. N- Inal Init, I ... it ."I", Ii 11 11, I I ", ll, ,it"_11 . _,, ,
LI Ede." 'I. 1. -ddn ,,;,,L1 __ CALL, PIE[% ',rA ent',rel' mt (e,,.I .... I Ml,'.',r1
.. "!=L.C=o .,., .,,,;." ,,.,,.-,,,,, .. as, Vedado. F-2383. i a ; Old, -.111. b ... ran[. quo O1.).D a E.no. a= I"'A ,__. ,,, ,I Calzada y 1) I) Ob., In, 1, as I 6, I " __ I 11-.. --- LA WIRRIA. SK ALQUILAN I . Pat. Cam-111-id. L I' m- Ito.bal .ora. 34 aftes, Im.. 'I.... AllaiNd 454 T,16-In AAAH Lapr, QW.L. froaq.1.1dre, O., in. 1, _., ar- C.a-K OXIKNTAL DO COL,
, 2N .2 In G,...,,,. I.H. a. I _,_V D,SI2A6-.5.-.d .-Lsdd .1. d. ..I.-tmeadi., -,-,, EHX- 4T20VD ,At I -Lt 1 RE A driaq.li .-laSN-1,4_19.
.....Im O-.- T-I... "110.111. Frescits habilaciones, rodea "' I" .,,,,. ",,. EDADO Ir ...... BE ALQUILA. Ia- METROIL ..,,IlaI do Ilhuko, -m. ctc.l.d., V.,,dtr table- -Z.rC.r 1v_1 -NnrI.L.Y -LL.I.Warciat. p.--.- -- .. .-olialt. ..ft. color I.I.,e.I.d .. .... 156L. jClfG.jGrjjjEj -- .. a
Is A ad ": I'"'d A At _, -,-.p al '. a I D I I- -_ __ M
n ..:j ,;_ ,.. ;" ,,,.,:,
1.14:73 1 .p.rl.,,--- ,,,, ,,,.,d, Ii,S,,,,,edrIi d. a-- I -,PIMI- J'rdmL "i"i do" P,9o contr, doeularnt.. de E,,r I., _-.I.m. --.- UN.".T ,
Lxj-, Penst6n COM- CALLE 0 MUM. IS.. ENTlACCALZ-.- ..",..c,,lnedd'r',-' lot el. 11 C 1. r.mOd.r, '.. v H 29
UR de jit'dme" " Jun Rml,,,, ( j,d- Us """". LT" D.31ti-INS4
III filled. of .... :: pleta, mairtmon io $110. Bafiol :. -.1 ld,,l. 2 )a 'i; ,.-,, "If I _I e..d .adod..
, .. .... 1, 1', r I ....... ri tl..,,. Tod. 4. ;. fla -,"Ipunit.11. 315 rittir. So. MINd"I
Icaasil bINTEMATI.A5. EXILI d '. a a I .p.".. "; y .erVlI.. ,,,ad 0 D 510-9.1i, ,,, US~ .. bar,,, S. N Ell. .0rRKE Fill DR COLOR ORIM
Ill- Ili, r;Ill A. .el-J.. it. "l,"A, -2711.1 L Uc __ 't __ _.
P.1 dti 10W.91. "."d. 11 ._W_ 13 I
I 'I. I'l.t.ndit !,,,*.,,'."..",,','I,'. I bit.cm.t, or. ALQjtLA A.,,jO
Erivado familial ha' c .S I 1::T"..- ....... I !,.'..X, L'"n".lSa-',ll%,r"_ m" I' IS T"T' -4. Wl- Im, do pe, .. ...... I- .L.. ,end- -m- ns'ni Tle.' rA" de .."'On"'al a. la X '
r, ": ,;": ,-d Per -d, _AF;AKTAMZNTO 'QUILD REilITEii6i -C(pl ONki -iiji., na a 3,a. I.I.,ml, Tell A & 114 "'"' IV;KN 05K a. UANIKSK VARIOS C1
... ..... ... I' I Jos Coll-! ;l"T,"i,L' 2., I 5',l P Ill. de b ra
IIIIIII., Lilm. M-40a 1), Is. afio Intercalado. Pre ..T.,4j.
ill".1111511a venclonales. Esmerado thervicio I ...... I "Ah"" Irf ... ... San 1111.1-11. il.-, I 1;a,.dt. I, ,..,,. -- -11I I ,Ill NI -. ..., Pain- T.1iok.. I~ ___ I On ,_ com I_ it PROmell... Ustal P-46811, Car- I -11-t- Ps Ind-th.. IllI,.,.. latled.al I ALOUILO I It.. d, ,On,.. Cddt. R nla *',*.' do- rda..1%,cl, I WaEgA.-coing-d"I N Aigr, bar ell Ins sardines. 14 too -- d' .' Ablil in Ire. ., dutl 11. F.-da CONU mn,_., An .._ ,d.m., 1 ,Il ,,, T -, 51, In Df. 1, lal-t- am. it. - r, I .. ... dr on- altill, c,-d- -ma. CASA. ALTOS. rRESCA I
.. "2(0.41-un a Ire. h.D1oda.m-,
,...,.I Md.e., ulb.). rhm"'. It.". 1 1 1 ,1.--'rrrndd.rnmi SALA ,mn.d.r. b.Aa Ford It. Md...,, B.-,l. BE orn
i. 'S I.C.. P-1-1. ldruc.-. 1. ,,,!I li-6154-79-14 Die 1- __ I ,..-- I ..I,. ,,a.- _-, c.mpl.t.. rab d ly it, At,",.".., _ -f-0 _- - L iEDIFICIO "It y 17", V 'D C.- H-1147,111-11 Die ,,,,,,, "CEaC"partMimINnro'nC o%'Jlo
- Aj'Alfjo ) LA "11T11 ..,at Ia c ... ........ .... Par i SIN EST I "W".he d" rI 2- -jarkme, cannot, rdifl. let., W.W."' Us E%pLr'LG...c.j ... -- -_ ---L- -Or..
- H inners. at ratio r-retena. ter NECENITAMOS AGENTES EN TODOZ LO A cb, 18. pro, OulUende diactricidad
I ,.4, .7156-115-1. It ADO Aparfnnnentom L I- LI-O. 1. rai- Imal. ,.I,. I, pr
,I I d ,,... 1.
as h:b dire'. Lan. Ciudad Mill D
DOCTORS, xx rgDA004- Ill do 1, HAD ... h,:,,_n.,nd,. I met. 811W. V.Id-ma. O'R.lll, an tar.Mateerdfild Ob;;rl .1,-Orl. B-7406.
_dAns _,I', I; :'rr".L.d. ,pu,,bl.I y ,iddft do Rep4ble, PIln
Ii 9jjjC.IALr. Haiti! loard-tell AM~ So. r .-,i.d-,: .d. I'd., taill.char'. ,a. ,a." __ 11-0417-SS-22 Ule L. erlhi ,.,,..r -3012% 3
A.t.b- 12. itp6d,.nd.j. Pa. ment. I. LI 1111darda y ad. '
d: "W I 0. --par ,I.Ilm fil,- do. clast 111aditdi, par COCALE Coiffi fCACES ... plar .1 Ire... lnl.r.,, ,.,I.
""Ill'"' -1-11" tla- In1 -'* ,,1d, I'll- 1-h- .. colors.; Old. .b .... d-Ir ,.,.,,. ,Z1;T.;;,.- I:,- rInci..
rapt I. it ISO P r'..mLr'.r ...... lcl-n US JAIRDMEROS
It. *n"A d A 1,, ,I p!. ., c,.j*rt. can Watt per,, as Par ,I, Palo,. I do,. -d I'll it, I #60. STU I M V.I. Se.l. M-412. ES-bl, FA Ill - d, I A at "'
... Or I I ., a -11, .parl.ild.d .d- Car.. It... .-. Ap.litod. Na lul H d,.. ItAAs GAIDEN16 A IINOS SO
I'd IS y mtedual Protal St-mark- WPana, 1 it., idd, ,.I. control a La-N '
4, pi. .epa, 13-1:43 II 'e:-l ... W .490. ,,, __ .b..d-I.. Vt~ I I.d.. h .... TIM. ALQC ........ pr'd'&i' H
- - C-U AT I I U 1 AN'. 31LOILALTOS, 19 NO 161. ISTRIL 13, _Ii,7_, t4.9 D, Wdl. alt- raddles IS..l A ...... L Co.
,I. ...,;;,-, It C 1034-73-1. tradd. Y -.-let- Inciall.l.bl. Art. SO-- EDIFICIO _- ---_ -- .MARtA L-
b .. ; (FI EXrERSE 1-,e1,;d:.,6aL1 dirighfic, Star ..port. I.PIANO. .OUrRO. VIOLIN. QUFF-XRA, d..I. AT.,,ly .H..... .y .IP,.4nr too, I .. y Central T.W.n. W !04. y or: A ;r"""' ild -, .I.' 'a 1.01 ICITO VENDED A
.,. .. "'j.d. itudde'. 9. DO Y VIRTUDES 5t...,.Il .e Do .c ,I TOD. 11-20113. 0 -IOL
$503. pr.l..I. ..pantbl to .. ..... 11 add,)I I.. tire C ... l u,- CONSULA "W"' c U.'al tl to ,.m. do hil-eare. ,,I,,g,,' M-51117-1311-31 Dr.
". ft-14114-79 1. De I n,.., Star, ... Lt,., ,,,I,, ,r- del Pil"It ApWandollas a.,,, ,. ____ -IN- rMadcas y hall. $PON. a-39T5, M. =7j,_".jdores ategurindak, LILLOOT ddl- an ,O,. _IS I mt, ,,, .. I ALQUILO GRAN LOCAL CO PUER. Inij- L
I_ 'A (Sell ad. .l.11- i,.h.. W.-Imn 'in. _,!I, :,. .,. L.. I'l-'r, y VI'lOnd. ell Morin InkrOn., NepIda. It- US.S A TR.RAIAR UN WOURRI XSPAmi.dell.."", I d,;.L 1V'. d .'"Il"In"It -, l-.a. .1-H."', 't""Idill- T ".., it... per"IL I'Lled I a. ,,, 1, it#. ZNVRZ it '. OUR_ L no
.1. I A ,. ,.,.r. Ib7 ,ntrr Agufla l A ... jSt.dlj !"rm:a DA M. Mo. Dn, Nplm. Tell U 1.33 hrl d, Ided,.d. .dad. course MriUmtra Y
V" So I__ de 'I" 'is' ."a -, ,"d ,r_,-:.D.#l ",nl: ,,. :,,.","-a- -mma., cm la -5471 --,t. Lint ,II F al H 47
T.I.., 411. !. -' ,', d '; ,t':,, A,':,. M I ..Vill. Aidels...l. all.. -I.. r--,,,'tI ":"a I ,I 7"' I I ""'"" hdad-L. di. y ..ch.. Xdi,, -1, 74- 1. --len ,I y = 10ftreA, Tel&'", "I'"'", "" C.I. 1'. v HOTEL BIARRrTZ = a, do. a I..I. .. A~~ 11 .1
- ___ - _-' 1, L, 1. D 466.8 Ad I Irt,,'alm, fo,,bl, ,11.. IN 1, lea-- Si __ ____ Iola 'X Srn -1 13 Dr.
- r ... M. a. I IS ,,, S ;l I: ... I-e-god.. ritta a L kdr- Tom. .- OLICITAN 20
FSCUELA DE BAILE Prado SIB, frente &I Capitolio. __ L' __ 1 _211211-11 13 iE-ALG S,,j-j -jjn;j ALql'.Y. I ,__,:W 7ALrA-_- ORCi6'... 11m.. 1. I Innbd,.r; ,,,La i
,Id I-rem. raIrmanal., ..r.rI- -, _, -; ..,I NO.)~. ---- ,,,, IZ8 AGENTES "IMEDORES
AM' "I S" % i"A"a, "'I""' "'n""' F't
", I I RSILA Y COMODOM AIIAIRTAMLN- un, y c1m, habits, ,,l1 7LIU. 9.nar Oil- di-r. d-d, 0 or,.
.1 ,.,...I. hold, p-.d. sto _P_ -Lane A-L, ranm, , Aa,.,-I,, I __ ......
,, "I ...... """ It I S. ILL IN __%"T .--.. ":,, I- -W. Ili- ...... ,- ...
HERMANAS PAYNE IMI Cmalm- d- t-1-4-6 ..r.a'd" .11'.. m. ;,, -. .."t'd ... .... l-a.""l.r. -- Latin y catem.. Odc.b.d.' 6. ,-l,1;,-,-1jjIa I ;1,1'1_,11.-..7..j.1m.m., -.Is. I-- PUSAR" A CA X I ., L: A .
No -- isidl.rm, Itrom. All,,, -- ... d ... lattal. 1.1-.. I I-I'll-l", am it. d., I I -. -. ... Detroit. isr._Lcand I_, I .1 L- I, ---. -,, ... ell rERSONA ILESPONSAIN"
W= rd. hall,, par, e.;. Ali 'a.. S.y"k it V-1c 'I ---- -=_ ____ _D 16!!__ "; -1 t.dI rl.se do nef.romere, com.
Pose-, Y A :_br_._ I P-1.111. 1. .C-11.111, ... n-11- ran -- ."."11,, ,... I'Oy.,! 11 Re, In se.ind, ,Ldi "Iddoor. hall.. ,, ii";.."'... ".1'."..., 1. N."'. S ,a .1 -- .,..n,,,. -t .elmd. s.pacholefs On Ida 0'. ."in I ...... ..... I. .1. ,,, LOCAL VIBOR Chr. Lump ,la. do 31. -d, AN ... --. A54131. Model.. .
hall., 1111,11-1.1111111, C..7, rl-l *.x... ,it. I, ....... ,... ,n-l ..... I .. .... .... I,,). r-ul-r be,, IIIi'll- I Inlo -a d. -- 23 y 24, L- ,.
1-I..f..n1Is,1 ,, ,,I,, ,,,,,,., ,,,,.,,, ,, .1,,. in. _'A _. _,...
- B-1920. 11 .11, 82.1 1 re-g.d. 139-1294, a. 41. L D,e,,n -.. 31-1- --.. ILI~..' 'I TS .. 04 ... 2, h.Ar, p-pi. F
III_ O.-T.."". Tel .. Pa., ".. ZTO -t V- I_ B .... Z. I I'.'.rC,"9: .__ 11 IIIiI I'll l
Itt. .= ."'. I ,--- ""a iA.; 113A.1, IT 1. I" IrIll" l li .j ._11 O% SOLICITAMOS AGENTES,,Z)f TOUh2
.. I .... 80 Ir-- 1-1 r. ,., ,.;Ial In'. Int.o.t.: B-1364 AVIL. NO% Car I"
v.-A,;i "' 75-4 ,d CASAS DE HUESPEDES 'I ....... .".. 17. "Ll'. .1-1. I...""." .Inwhm an ......... a 0:1934-M-11 1, A NO JI. XNTWr 11 I 11. IN, I.,-.1.,I.d,, ,,,,, 131 OFERTAS VARIAS
iXiJFKa0.1F6NIi1Ci-T1 A 011.111 M III. .. Irl- ...... 1 -4 1, 11 1- ; -. 4 ,,.art-, hall. in.. I .... .11 -11 __ eml-.. Arnalla IIII-I -11 -nti., ,e.dlbli. ..O.;_ ;",, ,.d,:, .
UA, 'A 111111.111,131,01 I A __ ____ .-, l ..... A I.,"
-a A LT.., 1:11 AS l .11111 d, I ,,,.rln.. On 7 ,. r;pIr,.,h 2 .-;;, I 11.111F,, 6 flr ,.drrl, ,'.I, -I.. ,,
P", I. I .11I.e. I-lo"t.. Call", I tdI. ,in. Ii.b1-11 n 1 I, I', I 8 ,,, Uttlett rARA CUIDAR [I)IrICIO
!." ,;' ....... : it: ADmoTZM PROPOOKCIONICS .".. a... I ,
ra. Lan. ,,, L- Al-. ,it,, C-1.. V7, Nuo, I I Illil 11 I ,; Or .1 6112.6,1-114.9. n.""', -11. I ran 1.1elluel.a. .. a...
'I == ", "'I'll" tir --h It- ';j'n"d- hO."Id- 6-1, -1 111. nrrAKr0 AVENTARAS. ALTON A -11,1115 ,.it, 30D mt, p,,I, centric, Agj jg i: I., ,..dddI I -A m H-.I. is,. ,,,, .... dr it, -lrleldid,
rw- Q.Irmr. Pr-dI :l.d .,.,b rneem. neeld,.. ,,I ... h. ..... -. Ideal m-Immd.. DIX I". I'- - - - Orm-' 11. ebm se riundidid.. .. Or _277R..'a I rRON'1NC A -Ili
d.4. M I ...... a.. no .a. ..,. ALOUILAM APARTAMrNTOS DC I H-ONS-05-0 the D iKNDZDOR I .".0try.."'. net "..' List IV. .
it.. call ...T.P.1.,TS--n.I It ... d 7. 1 ,ISE ... d- .. A "'n ..Ic.. I.I.I.n.., an Ol.y!:L21?
""":','! ',t'.'-!L'!,',c"'n-".. '.',"'.",',"I .no I doo hanitachn-, "i'l. ,-.d", --- '. - '- ALQUILA MO.EISA Met~ pl- de ..m. Cm-rO-C P "hhe"'
I Or -!N' I L_ -___ D:'Co r" = .. __ __ I CASA
PAGINA 32 DIAIR10 DE LA 31ARINA DICIERIBRE 9 DE 1952
Parte ALQUMO LOCAL Bienititida. a la Dra. G6tnez Carbonell al regreso de M46.xico 'En cuarentena un buque
ditlitinguiti. pwa cornerclo Ytylonda. procedente de ]a Ifidia
al Itan ejugi: 167, baJos, ontrada tin cago SO
Dr. Artil). 111 Palma por C .ulado. Verlo do 9 coil spechoso
F. I, a 1. S7S.00. A-3120. L11 Lut-dadies Iannari., de CubI
Istilo I Lando -eraufleilte III I:11 es 'riph n a
Ils u'depl 5,
riju c Illao ayl, A pull lr pd
III \1310 I-a uIs L. Halbarol pmeediet, de 1,l India rcl,
IT lad," 'Ile
-old C"",, 9 s. uluba, pursing
"'O'c", I', at P Pit .in seola u..
It 11, adenitis "Bub6n" inguiriol. VW0
o
I,., 6,p, l Du 13 P. 1: Ta iuf- cj6n I,., r- to,
.1 a QUien desetunius on ftliz %iaje -d It -Pcir Beeea" -.br, a;
d I'lo 1. -da-I I p.11t. ri, L. Hilibinti. en Is Laid, 61
_,duurt" sly- Y alourille TWTO T BLU CC
_=ia.dcuFjc, ftd ,.
g.s d-de I nt 1,
_11'aria -nitatia en Cuba h.b.,bId, id. f.rrogtidc,. iucl.sic. roiso
do It doctor Alberni pudlenciocnrn cer que unu de Jos tri uf.nte P" lcroaba ei roadecirriento' iouls dcht, 31 cmin quicra que It barco proceed de Is India dorde se reguorn una c I terna epkiennia de rlest bubonic
le di6 cuenta at direct .' d' Co. ten.. doctor Ard!I6 Aell. P.ruila Y 69t a I U VI7. .1 d i ... t ., de Siik, 'idad doctor R io. habiendo' d est. que I I barg. qulde
ien ballul sin lancer oo
tt e n a .1 11
RIgUna ha5ta que coil loda urge
-alrecels In ia III-,
dI mr, par' detei enjoar ric J
Is su PAd,,ueo'rj,,.
. . . . V p
r, p-c-laciones de anas: Nvstor Leon. arb.nell I III-,
71st-, 01 o.. and. C-loci. ]I.. Fel lbeM 11"u]
"I" l ""I F"e"a" C". Del
da oil, R -,a Oter c ?ur
ni,10 al Ilegar de en s' ed
d, rII ioda it, Nlltildtid C- A-,I D- F,,I:,. J"
'Television a
I, In 03 u Wit %juda or Catutares. Lellior :(,d,,, it,, Ins E. U., lin reclainado
't, G11111- L turn, it, rl.ble.,, ...... ; Nlil I S;,.,hc, IlUd. de [.I, A I, rudl,
r- 6 111 1 1" G-I.I Pat a d I D 1 1., d-14l
I-. N, it P- N1.11. P. ua por trificin de drogal;
I .... I ...... V" C;,,b... I de- -I- ItIlIII h C Gi.- Eltel-n (I,, lllrdl Will" L, Hab.l.. clp-t;id
I a lluh ,%. I ... p6l" P_ do. I Ellad-1 Urine, We drlri6,,
I ..... 11.:Ii u L ro (l F-Ill I lllllhla Elllqo, le.] Pill Iles del Born it, N ... ol,- H
i P.ti-ia le-e-d. NI,
nV:,,.ol -res I-~ -C.
I, Ai:-ta lie It in. I ... zoei Cleo-, IAid lZbl, d- 22 iific, d, Idal I -IP hl. Jllu 1-1- Slg-,,d;, Nu- nir, Sw, v Oh
"'a -1 teParto Martilla, no
I lalL a 17"1".. c ", sr I -lareado In u, s. or I
di, d, gas.
1"onciollan grupriiiii Para
I inlotintS In dicho Clierpe, qLie I,
Develar o n un .......
III orivotacHill ell el In 27 1,
fuli ri'lerul, at DCUPNTIn on. hbla d, I,b ...... j oall Dil ligo cl Inibired. ,,do p-;' Iflcbusto de M acco ri.-Innill at preitar 7 1
INI-- fl., ......... 1", it,] a Ins ad
Ifl I.,
7'1111,; '1, 7 11 liollo P.1"'o, b"
dr I en Guanabacoa 11,16 n 11 roWn d, N
it. ii,
Ir
7-, --w Iil: oi' Bellauk frasps pronuncio 1.1 ll h-a dt-d,
It. .dflh. I vit 0 acto J. S. Ar(-illa 1 a
wir r Idr ',,a -hsh--a
Embarcill Para Venezil In,
VUELE POR KLM e
rI tioNvIiiita G. CIIIII d"p-,
let
E:Z;A
It, ll-'Vel-ldo it. 0
R O M A 11 I I" I "" o";I,,
Va. P.." dw d, re- pt-, V,-7-1. a I 1, 1! u.: I Ile ,I Yp or
.4 ... 4 4.1 PI.. d. .0-4- ........ 11 lll ,.: $3
1N.4. A". fli, I '[.I it, P1.11rui tort ...... d,
lk. D, I I'll "'Noe- jls, III, (WIit"'I ":1 1. SIDARNAL111.
.. ..... 1- 6 .1 11" Pit: p- lint. ,, , I '1 1,., 'e'll.",
1,'l A- ...... I- it, o. de F. co
G.11,9- -lor it, "Ell AGENCWl 5AJOS EL EDIF MARINA Y HUMSOLDT TEL U-057,HAIANA,
D I N E R 0
III aul H ,I,,wil d, Ila. 11., .,.] lilahad Ill., r. i..i- iesuiouid.d- 1, 11, d.
o ,t ,l ...... Ie I
KLM L
o'. I
IWIA La Ideal
11
Nt-11"It NO F. INIII STRIA En dos nallevos
t lonvases do Cristal
s-o"A h., H d-- 0,,;,, F,
-load" u.,
... ... .... d", 4 .5 t Is $115
I,-, I I d-le, Al-- I*.ieli e.,lpllfl
...........
Gon- -1 1
woIntilina, ]a
111ridl .1-1d, it.
E-ur-ld.
0, vo.!arlo, 111 1. A-,ourol dtIeE I
He ESNIFFIALDA. (-agu, [1,, 9P."ll.'t, M.-I, d, 1. E.,ruIl. P,,- n $as hr,, d, la riantina
N" 1, H I. Inifi- d he, alcald, Joan
"I 't I -TALK-C-C... HACE MILAGROSI
'I eml, del Di., re.M.-lics,
-n rn to'.[ .. P-11, en.r N,- b.n. ell, I,, e-, ,I to.d.it, una h
-las J. Machado, ai on,. retires' n- -ia In el I Rdo jiquierdo it It cuelln wi-s de Jos Vete,.u., d, Ind,- on ou. hops III lr,u.,, .1 y.ree'p. I,,. -101ill-es ellic Is y so. (on aturic, suicide -Luciano ernan.,
o, C.-WI la-h- director de, cor-sp-al Suscribase al DIARIO DE LA MARINA
S, NJ I la g I os,. rou todu ]a
iduld.li'la-11-Les y .1 s d ulo-- 18 P r llnlar a Sl' Vk K-111i" .26
v
I,I I1 I', do
,.hirlto a] bot. del R--l Mae... ....... -sa-f-i'I", rIl I rils. dvhland, -I, el lea
Sidra "Lat Zagala" el regal que euoca las Nauldade"Lia tms dAf
La MAS rice, fresca Y ri.kb- ..
r] .0. 1- Inililb-I dl mosa de las sidT85 elsp. I
espU 'In
1,1glod-te dtl A I tion P AIW A. 411141 plowed
anturianas ... A Ia si man"lor. 'ou".1ill Gr .,.ofr,
dra "La Zagala", nin. I Ifiru B n-lb. 'd,l Clint- I
to, s I l ,qjrA, y I I'lluidod. Y gun& stdra I& iguana! ro. I chli, Allillaque to
is I, ,,rg. 11 di.1VU1.0 ef It a it'] Di 1. '1"', M-el, ,I, 'I. / Yl
au.-111 11, 1 1 1 1 it, ads 1,,to as a I a b I d n It
i,.,n dII Ton. v "P,
4ii-ab...
q- It All.1d, y II A tiullu,
I "gid. ese b-l" it, M." irrip.1 ploqu, d, 1. ,It. T,, e.re-nd. nul, I gee-1 11I 11. .1.1. cell.tIlUll 1111 tunkill Ill,
;a Hutton. di, 1. Huron,, ad avaqw, III, b.%.% PeAft 464 Italoo'lo. 7 lavalleo tolle
En Is Socledad Progri'se
or 1, noche se Ilex-h f,et,m I", ( -tr.
orativo de
ul'u; a
B,-_d,,l lug-tInicut, A
top"o Mile y de so HVildlinle A L s I", Gone,% Tcoo y en tecoicia-it, P- does, 6
1.d.s I Ident III nuestrIes ItIchas, Ill In epend.rel. a-act o (U re.sidido por rl alealril, -ip
MARCA RIGISTRADA II.-,,C. Vill. be,. el picsidlut, del'
Progreso. ,III,,). M-1,i, it, J Vinos Riojancs y It pi-id-te d, 1. DI,
oil de VIlcrain- dI G.anaba c..,
en ie Plot.,,-,. N1,11alobl, Hall.Indisculiblemen- qirho art" el p-ld"o, it I W PMM
I J u uin: I[ I tI VIII..1lbos, i te los rn s gusla. eIa delt- '. IN aI a is It 1 7.1 y. cldos vincis de me It. I'll
sa Riold Ceniceir, wa- Code dia del aflo ou obwqWo leartil recor-dado con
"h", Ise grates itnemorias cis Ins Navidades gi regalia.
hpo Candamo es- Fewbrook-ol instrurriento do escriturn perfecto.
pecial par& Cuba Fabada y Chorizoll LA MEDUSA: BELLA Las plumes Effterbrook ohwm fdgo in" qua
L PP k Riola Vifia Albina "Campanal" 1 AMENAZA DEL MAR I belle y atervicio duradero. En effect, le dan a Ud.
J,,, -.do-, b.11- i.d- ,, III- I& oporhutidad do haow el regain inAm individual%
y Rjoj a Mon le Rea I Confeccionadoo can todo el rolo-d, d, I- torque Eaterbrook Is pwitnite alegir el punto sdeA- no loa encontrara Arta aue exiae Ia buena cocina ienol hab" 'in do latirs onintra on iartmim
Directon
UNIC.O.REMODICO, CON
SUMIMEKO DIAMO EN JOSE 1. RIVER HERNANDEZ
CW 11 1%^ DIME Admixtiskadm
BOTI DIARI LA M NA OSCAR RIMO HERNIMEZ
J La Ulldba!Sil, Di.cieinbre de 11".1211
V
4
En mernoria de, nuestros heroes y,;
IrN ESTAS instantineas so rtcose an Primor t6rmIno el moment an qpa a) Preaidente d- I a a Is mulUtud
'Ui"Adbore Is memory do
,&,Nd. puo, I En Is siguiente wrpo- 4 1
"OnE44,1 d C 'as i3berted do Is ratria. "a
610 *1 Pyralidente, rodeado de Is multitude y de autorldedow civflov y k"llitares, salstI6 a Is miss oficisda por el Padre 11ran Iwo Quin .1 Nroi Pirsoco de Santlaso do lam Votgas. y on I& qua ac udants Act saceidoto al oefior Enrique Cravler, presidents do to Ml6ri 76 do lox Caballeros do Col6n. Junto al Primer Magistirlido se OM CntTQ oil-% los ministers de Defensa Nacionkl doctor Nicolks Hernindex, y el de Qobernscl6n doctor Ram6n 0 Hermida (rotof Viso$)
Supervivientes dol desastre
XM 11-ANO var-im. ubj,,j. 1-1 wo. Ahana. mo (Ic too Uj l tell(,
d. I.. vi v Pd a
.4 lswiO dead a- vavida- h-xi- ol filter i ..rvicln de gustCa
11-sr"afkaou quc 14) 11-6 a Ilarva park "t' hospitalitadiT en Its .flto" r1 piano 10SWI(w, I- sul-Ni nto Alle. Xbnk., hoapitx1irw4w
ZIA 1-8 c4nw-a d-apu" d, habee evexpado'nall;
Pa. nk. -n Vida. (Tatoo INP)
Orden "Ccrrlos Manuel do (7*pedes"
FN UN ACTO, qu e tuvo tfec ., en el Pala cio Presidencial el Honorm.ble Sr. Pres dente de Is Rcp ibfica, mayor general "jencio Bat to y Zaldivar, hizo I& se its Luiza Wood do I& Orden
National de Mkrito CzrWvael 4pedea, on el grado d Gran
Cruz. En Is presented foto apariece cl mayor general Batista en el moromto en que le imponta Is citada -ndecoraci6n a Is, sefiorita Wood, an pressimis do Is Primer& Dome & la Rep6blica seAors Martha Fernindes, ronds, do
X
lk F, En el Parque Ma6eo
MIEMBROS de la Suciedad Ctibana pro Dern unieron en el parquet
aceo, depositando unja ofrenda floral ente Ir a del lugarteniente gepeI An onto Maceo, congregAndose un numerous p4blico.
A
Aniversaho de la Casa de Beneficencia
AL CUMPLIRSE el 100 aniversaivi de Is lundaci6n de Is Ca3a de Beneficencia &Maternidad d4 La Habana y con motive de la festividad de su trona, Is Inmaculada Concepc16n, )a instituci6n orgamz6 EUSLintos actos religlosox y socials a fin do festejar bos sconterimientos. En esta foto, un grupo de visftanteo aparece Junto a uno dc los pequehitos alli recluldos, que revela Is fecunda obra de amor y dc verdadero espiritu cristiano que &Ili se realize.
.ir
DIARIO DE LA MARINA Grdficas de. 1i
FIESTA EN EL COUNTRY CLUB
da
7
A.foto vemos a Bernardo miy-es, Antonio Mendoza, Elodia, de Clirde"m ta Mendoza de Mlyares y Cristins KLndeMn de Mendow. de Mendoza, MargeEN LA noche del siWo ofri66 r I 6mid
bailable el CountrY Club ile La klabaaa par: la entrega de los prernics a los Madores en el I Torneo Am a teur de Golf verificado &W la se,
mana pasad.. En la foto vemon a Enrique Men. doza y Al Besseli. Is pareJa que obtuvo el pitmer lugar, recibiendo el premlo del Campe6n Naciona de Golf Jack Cend Fri la foto rY
tambi6nl el doctor Carlos ht ORiveL (Foto DM Pardo)
DIAPHANE
F jwrfun it tit it 1,T v i, I kll--4
A, L A S I G U I PARIS UN GRUPO dv usistentes a Is comida: Mercedes G6 mez Mena Carlos Muma, Lolita GutiArrez de' m
Lourdes Asput u de Musso. Margarita 7aya3 de Kabel y Victor iendoza.
0 01 ONIA IAJ 111411iANTINA
JA CAA 01 105
LASTICOS'
RoSefal7d le br'nda la
portunidad de compare las
Precious
Aas ma's nuevas y exclusives
TAS Y OTRAS TfLAS DE INVIfRNO A PRECIOUS exce,,cionales
EXCfPCIONALfS
durante el mes
IYLON T ji-]JOORS- il, 1,10" A'
.1 1 1, i
7
de Diciembre 7
',ORDUROYS
.,n corperacion
1ANO JERSEY I C'0'1,.9U E" POSA M;.W,!,i.,Az, i e-, .1 gn"
)-j'' To- -. A,, av- d, (;,, f 4.,- Mend oza A -nismu
ANA GAMUZA por [as Pascuas vc ilus a J,,rgf- qii, ;tnO el mercer lugai en di
1- T-n-, N u -p'- R-A. Coll
ANOS DI LANA kj
Esto
RSFYS DI LANA
es lo
iNA5 TERCIOPELO I,,- (file I o
YA OTTOMAN
ILLE ACORDONADO 11 V W queria.
FETAS LAME I LLE PLISSE P
IGAS A CUADROS I. oichas de Goma de Cuadri
PE RARE MOMENT
)CA FRISSE o,
"Contra todo
A JERSEY '!1 A LA EXQUISITA v talentosa actriz
I-as (olchas de goma de uadrm., Klei de Plata y nos ofrece ahora, aderna
-p abl labor artistic en is sup riert s %on una delit ia par.i el behe N*,j "ONTRe TODAS LAS BANDER
5S VELVET dan calor, gr.icias a su% millare% du pt -,tv figuran tambi6n de mantra c
qUtV10% Lu.idriiwi de tire Limiprimithi Ant!, n,, Quinn, este 61timo tarnt:
A prLeb.. dc hurnudAd V Lit I J': 1% T'l El ( trvn de la mencionsda cinta I
ETA C.1-- ."%..I ilmt,nte IAahl- S-m A ] g teab-oF Astr .1, Atlantic, Ambas
Son I- 6nicas que tiuncn -to
SPLASH .. .... j(,W d,-
DIAR10 DE LA MAM.
I.r6nica Habanera
IUDDAD D VUJJ A
MN I A IRTA- cLARrricA mta VAD 11 Vlqm d, dwamm d* bc
DW y A-M candid-tas 10 cencurso Qkw tanto kdto To afkL
t's
C,
0"
M v11I.Im-.. KI. JOVEN FntIqLJ0 I'I'l Orbij alumni do Is Facul t
0
-.. I., 'I. tad (it D-0- d, In LN,1-inidad do 11111snuovs, que v OS Pcle.') t 'q ItItly Ocl
... .... .1', 1-1 (In 111- 11o (It -1--mus durante el CAnasta Purty r) () 61j
-mf Cmmimllmi (1, -h, t nti o docente Olt, 4W61) 0'Z' aclo
PO 0 O 'S t
Cie) (JO 0r cl .q'b' PO 0
0 Qt) 11 L Q 'q CIO 1:I J b a .j P
COCKTAIL PARTY IT 49-SO) Qj, chl r' 111 2 11) L, 0j') .9 0 a Popa S te
Podr, Va 00 .."1 0h 01 6 0 c.
LOS ESPOSCIS 10 0 Q
a& J"' b,1""jo Qpa" a
71 0 1,
MARUM lie JIZ
ILI
L tod tie p
Alf- OS (jo I E &a 0 Q'q 0 Lie ")0.9
J)r) Bapt 0 1 t 0 t p
0,1 0
Ivo cl 47
0,J IN BP 0 Q1 0 pe 'Clo
p
ve to 0 1191, 19 Oat 0 470d 914 a
at, io (2Qa ( z 0 a a
Op a 'i i
C, t107'q ho
p et) t
Q2 0 02 & a go
a
It ece a 0
Poa
4.4
A
p
41
ban'deraii" 6 14,
L
1, un irxl i- 'iy
dt f- W.. 29 d'I
In f..t(' 7'1' Z"
Tos- Y Wt-','I' RA
p Mal
DILARIO DE LA MARINA
ROLEX
s:- 47 at P OySTER PERPETUAL
AIL I
La hora exacta en
sus manos, ahora...
Boda en Cienfuegos y siempre!
LIN GRAN sconteeirrdento social constituyo ]a bodis de Is Por !cr automAtico, este Oyster
cantaclors ehorita Emelina Rutz de Zarate con el distinguido "".1 Perpetual para schora, funcionajoven Hugo Moreno de Ayala Lusicers, efectuada en dials pass clos en Is Santa Iglesia Catedral de Cienfuegos De Is misms rA ininterrumpidamente y brinda
ofrecemos el moment en que I& contrayente firmatia el plie la ventaja additional de mis exac'
matrimonial, rodesda par ion padrincis doctor Serafin Ruiz Ile, tirsad que todos los relojes de cuerda manual. Aciernis, esti
Zarste y Is bondadoza seftora Jonefins Lusic" de Mon-seno de protegido contra el polvo, la humedad y el sudor, por la c2,
Avala,,% el srAor Santiago Ferreira: Jr, N su hella esposa, se- is hermitica e impermeable Oyster. Es una verdadera joyal
frora guilts R. Varela.
RP111IMNTANTES EXCLUSIVE&
OYEPJA
Acto en Candelana
rN CA"K1 -ARM' fut develado un busto del q uc en vida f uerit m6fflco flustre, beatfactor y ItIcalde bionj
elier squaDa- Villas dicictor -Vicente G. 1116ndex, -pa Are de In doctoring Nerin M*ndaz do Garcia Fltsdraw -soliono 456 Habona
rai 16 36to, loss farniflir.ses cuando so dirigian III acto del develouniento eri nutrida peregrinsci6n.
SEW
X
N o 1-1 till "Ill'iNN ...... W, ,
Ni tritla
T illiqXH111 Hit N1111-INN
allirriCtill"
grnuitumirtilc 4
n I it I I I',
Regres6 de Espana
I)IAS pn3wl- tr9Ir%0 dc Espalks, tras unas vuenclones en la Madre Patris, )r 1 -1) M.t, ('axtaf-in Podr6n scomp.Findo d, u sfientil horn One1,. Mknd dr su Ilijo Ignacio. all sobi mo An a nut 65rersez: y de Nu 3
'NI Ila% 1-1- d". "I lux I. sisit uAt-dro Cabrera. A ri-vibli so tan disitinguidos viaJetras l,
.1 n-ciie suis famillores, entre t-linn el ii f%,r A-14- CastaAMA Cis llp"), 1-.01 dQ Unl6n do Reyes Y Alacraness, Julio Dulzaidess Y otrom
P
cap
WHISkk' CANAIIIIIIENSE
/ e
Colecta para damnificados
-.,It PI U'I 11.('0 mil"l- st., general dt- Its Rep iblica,
plisliamento IN stj carfo una volecta entre los 'I'l ... Isins", Polls .1 ento. Is In% damnificI,., ".1:7 l6n de w-whre paso(h, En In T"orei in General ise tom6 esta foto en 1", "'I'llihs A lips/ ... rl'id". dri munlh,. 1. qu, .1-- I 0trsdo is 6... Villislob- y tI Isubtesorcro Behar Cclestino
Gouili-I, (Isindo riniu al ri-lo dr loss tio-rios a las regionex mat-ancera y or irfide isfs, qiie iiinglin W I I ur ,taaxia, in --I)III'lisk dr is schoi. Gloria Suhrex cle Garcia y seh:,, M-1.11 I %( ......... d, 1. Mil-I. Tim, F-lrtti Y d,-h5 -i-bros;
MW "'ll"I t On elret.ji
"Hogar Conchita
G6mez"
CON motive de celebrar Is Illesia Cat6llcat 12 festividad de I& Purisima C oncepc,6n, se Hovaron & c&bo diver3os actoa en honor de. Conchita G6mez, In vlerserable cusbars, de Is
' tomara su nombre el Rogar dc n'cianot de Is Corporac16n Naclo"7 nal de Asistencia P61allest, radicado
eirs Is Avenida de Columbia, en Marianao. Eztas fotos, torrissidans en essa ty S61o Braniff vuela a benem6rita instituci6n, corresponden al solensine triduo y miss cantn da &W efectuados. Durante todo el din d. y,r so efectuaron distintos actos en el Hogar "Conchita G6mez", el cual da albergue a mks de cien anciansis, comenzrndo con una
0 miss a Ina diez de Is mariana en Is
aue ofici6 el Reverendo Padre Fr. erafin Muria, 0. F. M, a I& que asistieron ademAs de las &ncianlt&z, funcionarios y empleados de lis Carfeoraci6n, still COMO autoridades civiis Y militaries. Posteriormente el
doctor Luis A Gorordo, repressers"b u e n e s T tando a Is doctors Maria 436me,
Carbonell, pronunc16 union sentidas Palabras. (Foto Buendfa)
Via Lima La Ciudad do los Virroyes
A
I R;o e Janeiro a a la Ciudad del Plato, Oslo es lo rutc;
otlel lo usteJ llega a hr icl, ficio ecda pot
os A,.les su ,Posulo ericonlador y su elegancici europect, entonces el espiritu so
i' le em(xi()n AQu; pue4e usted desconsor, visaar paroles hist6ricos,
comptas Qrna es -4adero paro;so de gongas por e/ combo favorable OS
de (i monedo) y fuego so vicife felfzmenfe Oct Braniff
po lo y R;o ci I P,,i Awc,6n V Buenos Aires
SAL
HEPAVICA
Full Text

PAGE 1

Y"""01,9 11 1 1 .1"El periodismo esen lo citarF 'unIC lA Af--D¡-I D3 120 aios al suervicio de los Inte.-, no uw&profemn,en lo interno ^ *D I 'R* JjJ Itl L* M A/RIN A reses generales y ermastnensitn inw9oeeolo. awa 1a1UJ.Ade la nacin. El peridico "a. Pepfn Rivero DEAN E11 RNS D UBi antiguo de habla castellana. Ao CXX.-Nmiero 293. La llabana, Martes, 9 de Diciembre de 1952.-(Cnietenario (le la lndependencis).-Santos Ciro, Primitivo, Julina, Leocadia y (iilisno. PRECIO: 5 CENTAVOS Muertas cincuenta personas en los CONSIDERA INGLATERRA Hoy ser, ex trado del mar el avin tumutosde Casablanca, que parece POSIBLE UiNA OFENSIVA Estrella de Oriente para determinar urgnerrne uarbl aa LIMITADA EN LA COREA1 lascausas del terribleaccidente deenranenun rbei amaaEstimnfactible llevar ai Iacitual1 nea dlfrente a 'pscnOCl1st.d l air als e*¡o o ¡ itdoapdrda l icadefrncsde Adir nt 250 kiltect snis ald 1n01te.J)escartan todo lrniiala once adaeres. peroiz o el del L¡tdindo a edrtad s2gsms.e atroeran ad o Reom s u caa propsito de atacar las iii es (-silas en Manichntria cnfinlLusSifr.R lrixreuols Br-otdsupertermutiladas?2e galospnia.KOtroElapidado en la calle. Los tres ltimtos fueron carbonizadios de sugerir Grau al 3MAS PARTICIPA( ION DE LOS COREANOS1 a los subSiffOs y a s,_er ¡eesenlhopial______ dwrdV DISPERSA LA POLICIA A TIROS AL GENTO UA .iiv.i i i. l"'1 f,-, ifdlshf s51 Ci. ~ "'.". nlssitmsse pe de iiispeiioiui-rcir¡arar -¡iifi /iam ente las Tan ger toman precauiciones sespaoles y/fronceans que la toma de posesino d:? paraleif4.nlo do' Per, ,ua ,, tpraf'fibifs., so lesivos, es mejor aeconnaes 1 nuwilnii tiiiaua del suceso. C 5 iA C5 fiffif 5 5e',5s. adipsI. sea en eniero le 1954, ffffil 250 kiaifii¡, 1 n., 1, l,, I-'. i, 1que i, hofr-, cear fuientes de trabajo 1TdAMirfI OX ,B,, .sdpi,,i,,,! lE,,,es, e es,¡ ipsf'aflf ficsif. u, n.,, ,.i,.i if' ,,ifffd. r s 5 1hsptlKtf CA A NAP'. M .DI,.fffff ,neff prai,sdLiff 5 pf'f'fR ''I.if S S ia Nin.uld i t' fii u¡ua -i nes cin if' I que ff iififilment lit 11 f i,-,fi fff'ff, AP' -"' 1~.f~~ ff (.,, ,,, l;, ii A'd, f"..i¡ffspfs, d9 AP ,siif i enffffffqffffqsflffuf que-f s fitu s isdsPiu..t. f H ,fif rl,,,,,Ietari"'i duE, rIfltNfffsa Cidssi 'l' 1filf f5 5af 5, Aiiil, fi s(. ,kTf, ,,,iffi~' 4 ,,d,' IfCffp r,' 1.a ,este ,,, diis en¡i f ~if'f u 'sifesii 5 fld df .dfff' '1f. lidFlfffffs fs, R,',,,,',d Sff.. "' ",",1 L,,, a i ef5"' fifi' iifsf s is ffelflff, '1ti11 ,is r~ lsf f"Af ~ df 1 ~~~ (f.-sIs ¡ cfS5'5if tyff' o uffffM rft, l, J; .d.sh1,Iji.f_, < Ii ,' ,bsdsl f' ss fa 1515fff 'if~ f '"i < ii'f.i.,ffff"5:.,,,,.-,_"iiff ~f5 iffhff P f. fff,.,ll¡'., l., v fcs-iisf. sd if d p Aifi'f[f ,flsdfl, =fff is 1duraddosfi ., f YlIfrff~d ~ff~ Sfifld dof1~l-.i ,,ff,5srIfsff'sldf ~lel~'~~aff¡f 5 ffR 1 fSubf~ffi.fif1lffff5fff l .1,. ., lidlff '1 ,, d flrlfiiif'twffssif<-fdlfd. ,s.ini 1 fIS iSfufsIf f'ffiidsifs l',sui's'¡'"Rsdif Rs fi s¡s fa, .1 as dlsibidi ifSi5 f ¡ I f.¡ff f Pfffif ffifi f fS'' fs1 Ob1-usii5Rli¡iil5ff 1 ff 5 ,ilf"" dc .Rim'fuffvenf Csd, 1s1, .i .''.u ~f,¡<-lsaff'fniod~lsullu~~ sff,,if,,ii ~ffnf1.ffIdfilfif.ff sf6f ',if'',\'f's, ,l:i"bLfui, 'a1,>',.lissdifZf,, if.rfffffi qsdssa fi> is *fiiis ff.isRfhf'~ Lssffl'i fs r,',f l f¡'dril" liii, df Ofkslf Sssl-t.,[¡ Hae, mme nt fil, ,l 1if d fIfffi'til~liif~'f, i 55 ,,ffifi1Afd9~11 c tleisa la '" ""''> i. ;t.: ras;a:as aticas , -i.,, n r rim udc i5 lfffifii 5 5fdsifi.'f fl S .D sff i r ,,,lf iif' iiifsd,,i tiff' -i Iid l a 5< rA .,1 dIl -. l 5,~,L,,-11,ds,s s.1, tis ,. .pi ,ed C~11,ff lui.ii ff a ,e ,,-l. 15.d,~,jf,,f, f~ 5i fidf"" i sIiis idf. pA,,ii¡,,,t,' ,*Gbirn tanerci 1 rE 11 .fiNsa.,tqu *fi fifiiffeiff,.d ,, l~. T hlifds. d fIff f _'u If dl f i ffff>f5¡5 di 1,ff11 i,~fff 5ff,,t,,f,,i ii11,i11ld!il P. 3, dids-,ip,-,b, lfflffifffif -s¡ -"d ,,ffdi.ffif 'lfs25hdff s f1sf~ishfis' [f l'' u ~ Fia ci y a i.' fi iissi1ff 51f "'lso er na i1glsa fflfssfff1Iidfefdl p acic sdo ir ad~ dra Un e s ibi rio, 'I 'ff ifvo ~ 1-1l"ff111,111fu 4fgl cafa, cPiicuiiiiii ffflf f fl fdfOf, 1., fen fe l fc feoi 1Sfia f de la c 'Cfiuda s ,,,,NIf1nf--, lffo lff Iund.y ndt %,1 , n, p~ brs'crtr', . f.ld I.,. ffrf' C,. i i i p i ,s ie e 'l i ¡ d' 1 ¡ f fiu 7 p i ira, le'-tlwtild UIcll 1; fl ':, ,.r_,, ,,l 1. ,,ti. .fysid>ai1ff-,t,1 ,,f,, ,,lffi.f'ff;'.fif'lsiffidi.dfsd'5 liii 1f.>.'mi el l-1' afib~tm le' os Uotiil, t)niiiir,,1 el oniilit. priiiu-.,w. I, r,, -l ¡)jo rgir nlor,,,,,,1 G an rilifer l,, ,nt ,,,faf.,,ffsIlfifsf,,I,1 ,f'e1R1feliEtadTyNp ,Su.,.f lfLffiii,,,,,1,u', puedi,,f, f.,,,e ifi,,1 .sut. saipas i5fif> ttto, ffdndf 'tus. E 5 flf ).h. I.ffffir,,.ff.,sd .,fflf*fff i.R.-,¡w,,sbfs sff i. ,; ,' ,, ,,,n .g t , f a i'4'sds es "" J -11f.-f-f--"ifds f"' h'' ,i,,, b, lf d if'ffff .afs if'i l ,dpff -s 5 _Rs. "f__ flff_ l.fffsffffdiss.a ii iiifffff f"lff "1 f-'f'----fiN ffsf --. s SP. Iffs"fsf"'fi'f""fff'u i i,.t, fff db ia 1 df ffffifff U AP-1-"fff: -,,"f"" IsffffffffSfSS ¡iifff l a' l. -5,fdI. q, -ffif, fif'f'if'E f. ",,1'difi0,Of'dlf Effli isi.d.a Mu ff.ff.ffsff i'ffiP.flifff i' ~5fff>ff 5 fll.~f>f.ffifssiff~Uilffflffs'ffff'f'ff fiiff51f fsffl 'deIfi'iR .ffdif1,~,ll,,. ls ,,,,,f5f'fl,,,,,,.ff'fflobten.iendoi sPsisdde,lon-fffdfi ,¡ffiluff t.,f.f 1 ,e 1ff .ui i,'ff ,i.f i 5.:,,,,", ":,h >fl if,.flslifffiflidiNs'f'a iff.dfdii'ffff''l d ,fif'f'Sff I ,ff-"'fiflf .Siff enfi ua,sf!' if.ff.lffff6ffp~Plldeff.gro.ilfff H acenflladfmffntofd.fffiii 11f if'dfdifll. .s ,isi'n fl" ifi'1f. f C. id, sfuissi¡:'d, "Se'''f lfedf.iii, is bf'i¡la , ,t,"f. ¡ G ranadasff>. ff'fatm'f-dias1 ifilslsfiiS sfi 5> . .ftu ~i" e .i.i,, ,,,,¡fi,-,,s s ~i',,, t, f f 1 .1R ,1 ins ffif~,i,"ll e vff l.f¡Iffid f-r hnl S flll'fp ~ d sr L ii,1 d .¡ sc* ~ y.D.f e .,'Iff .,,".,,., "l AlffsSsISlflffi,-' el4 385e'">d < 1ff'' J 'n ,1 '.p. ".d ,e''-.i t l z rd i .Sar fas s a ei can'ffos isda iSf' ffffffifiiR i. s5 5'.E. U e 11, ,,Ilafrf,, ii5sf.i.ids tuu ff51Bermuiasda 'Piufl f"1ufti] -,-,' lfi,% 'ff i > " -''t~iff f 'ff'fs sfii I fl'ilis p f5 fl iff iif'fdi s.fi.ii ilfIfis S ~f s a a'as sf55 fffi f f'Id5d 5 i'ff viij. L25i0 'k,] di'">'ififl fu la fff f i', -Ilfffilfffi f fs5is.i d, 5c.d la if5 fil"~~ '¡a *sfddi fffff¡fS ifs abar c .1uiia ciia' '".'u." u f 'ffffdsflid,,, f!"b 5 Id ussu 1fdfsfdf'ffffffi A P lffss .i sa p"" f'11"fff3ii s. fI ffffs5ff'f'5 if,'ililifi¡ fffIl'.l. ".ffs f'i"",t,.fIfffisfidii5ssds u.snglesa'f1fflflff .lifffff, Ii Siifff ihlffffl dul'fciff> y i'sdIs apsi~sf' sfyiffez"' fia t ¡.qffflflffi-.ffffll fffiflll' 1i desusdi, *111111 ,1 OT .ifd1 o -Q 1,P ,,tu deft5 £fifl il < lff'ssffff .i. flsifff 4< f lddisssff1-,,,",T:,,l,,ff>f,, ps, .l*i*.-1l ? a ilNo ,_,, 11a n Iaalnio c ,.lsf'off.'sAd'fffrdh.sl1~dif""" yfff.S dmfisifff~de-e5f r1 fliisidflsf ffisdifs di lif'i'fde ifrf' 'ls 55 iasi uefi cafyi o, hlit irf.i fi .fs .f,1iNd eff i i il~"i d I -ff .iii'iu 'fi d ""I',"ia l¡ambesc nafdii i gi d. lfdiPfffsii f.C hiisil> si Nsi5fsiadi iUn I r 1,~ rd s, irm css e n su ,,,:daps.di.s e.i .,. 5, a d e i ',f f 1 1lf f' .I I,. . t -, . P I i t )a 1 t I u n d . , ~ s u t NClIOSpede¡ 1>1 la f cada Maceo U".leobasf. ~ .i''fl>.1 1 eso ,:ofaz de,.l ( b. e, e a o y i lr, 1 1. .r,. U., 1151,, 'fNI¡1,aiimbe8td':1a.po d.t.u. ",. .t;: la* 'SsaA,:i:. :a'' ¡¡.",.,".,,l. so Ci 5 Ada*,fe¡. ir eal0 ', el.,acto tco .ee,.,¡.4 ¡la. en. 1 i,-atou eno f a l asdfun sionars o .aa o M so1 NA RDdia i:. r n 1, rvo .s.u.$,l5sfIr-l¡.,¡,¡¡<.aquf~ t,0,--df.ft',, e5l. 1 o afrI_ ,e .1.'.lENA,,, ti, iU.i.ltfi,,d1 pJinfIImCsds, ff,,iaisdsaiiuii ~ la V ige 1a 'sil" uili f'luaid¡ . ffb~ """f, 'ffi:.1.1, l., >si s fv5 ,fids"e."han > r~frafff.iij¡, i'S dfrt>a ffffss-5fiffssf DC.: pufsfps iiliffffsff u> fiifdsiiiifd, S fs ffffiifi,¡s la.i ii isfss n iiS1sfffS sffsfff a if' s-ii Pa sisf pi Psa i faifai.fb ff.Sss Eifaflf1 ud>ita Rifuile Ss1 ,,si, ,¡I,¡,,.,,. "¡, :, f ,fd,, l t.,j.1:. ff' i' i5fifiu< fdii's sISds.d.snirosPfi35ipf quepa' s praa~ n mgrnaTsACi "" !,,i g~, fiiisi l ir, "," isPs.1 sfds.fMaidsQ sda eis.14 Id b,1f fiifiidffll.d 5 f.Sfls.t, o-.d", S¡rf d.is RBs1 if ifflfiiififdi ffiSfiffa Ss difdfds.sisdi. 515 asuss55 id~ pi iISfuaIs 5ff fffsisSsssiisaisasiaf.MesdSt"s: Sfsf" fffi e<1 1 fsisisfsasss 5 555pffSus.Pf1~ 1,1. Asplassaa.s 1,1 ,,f1ff.fi ,%. 'n' :, "".""",,,,iff ids i ifs. f i ll, V.1,11 a.1d G,, ~~. PSff' e l. i>fs eSe, Yd, ,,,,,!,,,r,,i isisffff .f.f.i lh ,iselsds i. ifs.ff df las ,> Cf5fffdfdffff1,;' ff d 1 f :sial" u hie fs af;f si.' isi Puii Sl fd f .bsSe f.S sst. diliffdfsidIZ ~,,$d vuiffs l"A' ,. iis psi Ss isf'fiSeI5.ff fico fSli sei sil,,.di5ffsfffC ,;,, ,tf r ff 5iiieniontrarofafdii'fiff1. sfiffalm._ ifduffl li. piffd~~ iiu.lloopeacfsofn Rlfi5t5ti ab i o>¡n lda SI.a1ldSSfffiif 151ff , !,,,.:,rECisen.s.s-ldfilfd1fd5isifffufl'fbfi' Aufiifsffiiissfs. tlfiidistifiiiffiuiffsiflf. i-,,fufaf d SP sht tSifflffffus,55ffff15 ff ff55f fflfiff f ff.f 1ff.i5fiiiiiiif'pfs ffl iiuisi sd> yeti5if' d tr i n os s iffifs s 'ii 'b 1, d 5 l f ifaf:1 ( igu r i.b f~ f o Iiefii f i s e nf > "" "., " l ',;"' :t:z 1, ,, ,,,," d des urin .pu lt 1, ,. Alff5> ic a o lii, -K. il ,e Ju one fEdipit ,r 1im1, r "f;g, lif f, .f.isls iisis'fs5fsIsffiiidd d.fsfsiiSb,'uisffsi f141 ssflR,: idfifsiifffsq iudd,"l.'sffenteul ff5.55 i.i .p.1. 11 1q,1 ~ ,ff ".¡. CIDDsA I(R 111 ,1, lf1di,i1f C. ffi "'sd5.ffi u aifiluufua iff d I i sfa hfsiff' 'dd f ": c l,,. .l' -' 1jco e r iinl 2 ez~.lo¡ ati cno.cooidoff'n1s uno '1lSA> f " .,7ddd .lJ.-,(o-,hal.1175,0n010etrp,¡tal 'deela s India : ls id_ i f i sd 'rfffs."5fftI*p Rsfsf',d. .t,¡ ms.r -,-1J.f 5iffffffi pi.eflf Asdsif'1.iluds Llifsspsd ils 1. ff ~l r.1fda.r11.11J:, 1' hS i;.fald.'iftdilside.u a di ,d. .1 Po¡ ,usafuis.'uc17 s A,' -' 1 'na entrS e; .,,, ,__ r: ¡5o l y l. efff 1 e.d B rid, dedla 5. seSeSa t rt, Lo d Ii> ¡ f Pfiif''. ufifalfia 1 i .id. if5fs'4.6iiSe.sfis. El slusidsfiiffu.fZ u Sai. f iAfsflff¡ AIfCoinssbiffis$0 sssiisifdf*su ¡~ 51ff---"-'-, -1fiv.i.,a .u.l"li.fi da'S s.mmbu e lSs fi1pl S fif.i'ieL Anuciarnneaeuai ndefffflf liis-Itle1, 't if 1 lff1551 Y01i fisusa isffSd. sdu li> fsisis.l'ed rsiiun 31 ¡iiiijui ii' 3 t.r.iino ile G err 1laius titatltI g ililaaprmucom i6iiiussylis. uatg inid yactal rim r i i iisrila ;vI-zO 5 fbu e id o, ~ iif fu1 f5555, 10.fiffili11,11i11 f1,uia ,tu u il .'uf .I .I iiii ,I si c1,111 4fflos iin atf'rffoff>md' y 9 5f Wtss. s t, ,aa S wftsifsifSsl ftfuie fsfffs.i aifS Ri fi5u5 s s5f' iae d ,. mn it un aiidc e a oAts .M DI.de fi iidsfKs1, b., t,. as, ul u s f aIa d ,Zd.1 1 l lf d 5 l s urs s u2S s s A b u .i s f u i ., > i 5f55 l Sf us i' i,1 ,i u 5 l d d fi f 1 i f i 'fi '5sPsSlyi,.iOs4151S' os 51f sa.fofdde 1,ti.sfpffdul,, ],.,.in',fifi 1ll dua. aifsi e'5.fiIflIf u-!pi>dsii d lis Efsni,1lulifi.f "asdtreilafadel< Sfi1ffffiitifssiris"!sisidi¡'i,Pe>iifdif>Aif 5fiPfiistiifisuuhfRfPfusi ibffidus-uffaf' u2i A fi IIlffit iiii 1 o tiriW'<.e.I. d a .f.lestfs i jfsfSblbiSS >05 5. railoset ¡m t.f1.fufl,ais f,' P' f'"i l "11< p;:>i 'dff5 sfff "'ififf 'ifa 'df ff l fitiffei1.f fdRifffsldsS d 1,s u ff P ,' 1 u1 adairelPeSe dSertla erce. uf'inleu 1Sd,,tsafs.11 11. si ¡f. .i yifii d.u D el. 1 ui1f,.i, u SS Ri isfi ii s l'.se os uasu r m r iI i >d.a s : i si a d s la sf4f.ibutllffsfffidr'' dei1fufsiisifl1is. ,iii 1u iltf s i tico -i P#111"'f, P.,i u-. .iiIl'faadefci'slnes5p, einfiloi.fufiftg dses pus,-q-ssstissdfSilfen f-tiliaPor~uugucsa _nielpi flS .d:,115 af s toui o A dSf isssinde ___.(r _.'l-___ dsp, 1K ~ i .g %,,,. ~ ,,]49,,5r 1 ,l, 1 ;rR,,,qin . 1 1 1 1 1 ( 1 1 11 1 l . a ¡ i . i I f u i u s E f fs, . 5 u > 5 5 f 5r,* I l f s f f i l., . e d i b s e p u l ~.5 s. . 1 1, e f u i 1 u b o C n N u i 1 ~ m . ._ __pr c e d i t-1 b . U n si ui ~'',tu, '. 1,1 .iiii 'fi> ¡Alu, iisSs.1if1.i~tu~.i fii1f., fiulf 1is,, -s^ Sil tfuilisiisf fsdii "~' fii fi' fsiifudi .!,:ifi .l,-.u a en 5 f >¡SiliffiEif filis l',fi 5 5 hdia ¡'fffiiS.dfifsffs tasde"Ru-ssbt,,i ,<_ sa'.iaf se.Slul aidu l rs. .,s. issis f u s-la u i i iiif Pipusiffsia u 'msi Si e., > -matct'cuu ando e itx.a.is Si.se ii iiis fsledu sqe ~ i .on o su e f1taiss de55ff' idsl s fifififff enf'iifu wc de1" iii elfsifiisds. u liS ~5* fffff dibsis A' .r "iifdel1950, isfflaiefaieaq-fulseiissfflis,,eifiuiuidu.aa Susfuf1~iIr.,.-uiiasfls-fs~. lu¡udi sf fi fffuud i eis sf>.sff-f¡.lffiafs usi '.i0 ~. a ,55 'fiff ifi 1 ta i ,:,,",m"g,,,,,i ,5Sl, ei-i bi' ,,e. 55 fI. Ril tl sd i u s fa X J s I> aul d c j iuti t s ls.idtI,,,,Dlff'Sitf1llusffuififrlfff1 ffu'iSfff.s,,di ,, tuf S id, fs. qs fsl ¡is saa fiS M s ftfd l it Mas 'SiSiau. psi -atuws ¡ ple rffi.i ,,l 1.a> A h.s 5 dffsii Si >uif sli sus O.1 Cffs R us si 1-aiSeafel1 fl 5 1, ,la ,su. p eisbfi. 'ssi.s sAts sla >essl sbsa a di 155 u a l u ,> ada 1 ss ss

PAGE 2

Poltica Alo CKX PApIna 2 moiaDAi EL AiA-ai l iimr e15 Falleci ¡I^l()lilgo el Prximo Congreso de la A lealedrGala ¡,tlla¡ti., ___ EN 4 LINEAS ¡Seccin Campesina 100 o Para saber la hora iusla o paraadesperfar a tiempa, carrHs siempre aen (la tan. Ete bellsirode. perradr-d. aacoanodinrrico naderara-adOr' con iera tarilene a lainasa, visible an la olais ridad. Tiene unaalarma puntral-osaresonr ~ segnael modelo. Ea su.ltida favrita enconrrar Ud. sla y 1otros1,famosos mrrodelos Wsatlaa. tirria MV e~ Faaaeso 'A 1 ailldo" de Finca hi@0s Le V hl.0.L. vi~a. e"tCLtL -p .C *.t.OCI Recparse.alarrlis: SR. MARIO ROMER ApoD-ada Na. 564 Habasa. Caba. ni mn m.1110 e d ___ EL PRESIDENTE EN MUQUINERecibir maiana a los E, mi, dI.dll, per se tomadae 011,11,0 dalas arirideda. 6,1 dal Ptontsde Auxilio lldhY-aa -plrler -t. equerel 9-1-1 B-1314.H~. Patronatos la,y nie.i nn orcmpelili o. 111111 1111111 11111 1. acto1. 6de C.ra.hu .¡aed la esposa del Presidente 61111611 ,rhlr,hlali. al ""a'ar~ ~ f111ca5 Kuinr". dra-1 daercibiIR lia 1 daeIro, inistro. La anuncirada vrIita da lM .PElsec1rtaro eda. res naldara.¡orrrd Emergncia d asaVI7lllllaarene. eaaaP Oi. ,l11.rea dotr MrrdaledlC.11.l r. .1115s¡la. y M.aaa a_ l.ptla aD. llldl.lalllllr. 1111 d, larl111a1, hquila, alrno con e 1 a h. sido ra.p11ta rl,i 511d, C1111111 1115 ea. 51111 6.11si1111 Jl&edr,11de,1. 0INArI'IACIOr DETRASMI. dr, .e1.lafloria. Martha.Par k, t-,;l .lSr1111 I.lIlll~1 1ONE11 LLN ES rndhidr 1166da H l.1a uL ear ira etpas beiS_ ¡. a i trlaolrlllllra l ~Nrl1ir~ bad.ao l horario ¡comp1randdo1 d. l eselae isr ,,ira era 1y oad.ela .tasrdae. S ael-111111lgl, .llda en 1Prado nmero, r0. adia. arra r radrad rta aPIlllla l 1r1Illllll;1 ¡o.1.ll'1 1 ,e 01 r .1d.ci,111d.aldi.a11oda.Grsu Sar 10.111. Y OFERTA EaPECIAL DE PASCUAS DHE 0rn o, 111.oIlltrlb.idaasa da 1. f.a. l
PAGE 3

Ali CX -Noticias Nacionale.s D 1)1m DE LA MABINA.-,Marte, 9 de Diciembre de 1952 Noticias Nacionales aghe LaHbaa Se sacrificaronLos beneficios de la amnista es Exposicin de c ere testre¡m ¡enu i para ~~~los que paguen antes del 20 orssbrlo a Univrsidad, hoy'fdlaaecinsesgfresd para paobaassobrelos Hy niartes9, aslasede Itl sabio c. cr.francs Dr. V.Psuchet, "l C~del¡u sde. en l Aula Mgna de la in enfermedades porque de ella te derivan mu etr~ "Esos ingresos son de $10 por cada $5,000, o ritl e 1creis pceiOla51.Z dl has ccrpeuede reltar Mc traicionero estro Bebjornada la de hoj consumo pblico fracrcn de las ventas e ingresos netos", dic-er. el dmr cece BelasArts enreo e vieeO .El drec rl r llevece Mlle.ecendo cv eveecsos de drvrso e frr c ilun.ds me.o 1 dice s dd b Nrle. pe e1 o.c edl Ilcirc'ie dc H'tld ce vv olo. sque mdeclara ev as e ie naugurar hoy en veuve covcdcbyled.e Lonecnc dieiisve ssilemne de spcedc.Lo slpu o atioeerro dicvrellirGo rvv creec1.dc la Adioicccvib. evye yd. hle1e st ieccroedctacarviloamnt.ein caperd.r Tatr Pra siai L diPU O isbnoe-r 1 iel 0 1 lce o s neee-e1 d iita.'eorctcoe elPe Iia odpi en eclcs cero etro bueno. Y eooee e rcvree c-ucd e eiblo o oinen alguasa t .lBibeoteca eOcional vrept.tildestdra-. Taeceee cnvel re.ie crver tir iyer Prbacrelrrv, odermen d Ales vvoee C -, a svols re ~ ~ Geo cbv orcel eli d 1S. Civil de C .e i Odvvvbcle d as ~r, cc ccodc lde e iUd I ncsia oer¡l a quvo e csdt rler lee ydideve c dcle d e! elo udeie e IcGso rve cbrr e Moeullocrnecdee.itae a .¡uorleonlE d¡VmndtrddeC.-dIcmuet denr elso re er.Ma dct l di dr. i ill draseile dc e et re liccc e ¡,c .ay1., dcicv dciPrecldc ilc e] Psoroo e oic -elvo-rvo ydd ce ccccivcllie i lcadrulo,c.cc ora, d, "grce e v,,, le M leezna lace. deelul-r c e el rcloclle a.Bi eiecree e. cNu est r oxi o bcedcentld. c ed s eto a u se dey creeleede e loe sledre vIvive sbcvvev ccv sc. eccse edc, ordiecl veecceeMaIrDd.,s Prrc VeaSe rescrie d 1. lecden eel vCa dtiell rlde i aa drFuecas¡. cccon lvestleeacvto.ce.nebcenevenida l cevd.1ele. erre o.,c _r cdeoceo qu evle bu r ee rvlstcclice olobexrcdve.yele r.i elllordc l de Dluceltomar.v.Nucleececelce cc l Cc ]le esuin 1 E Veado. ecrcla W d rd ecesde a-d ioeanuavle de 5100dr0d00.queeeld 20-eiterbrad eduistrtdficl ve ee ,.5cinu ratu e~p, Iidc l i carucc vYork, e N eO i00LO _____ mypatcd en¡sEtds rra ¡ea ayrsspet.co vi d, e dinte, r o, b c rlcc-ecc irv. aedrvcPicesnPirede lla r lasd .iaagor" -prSr i. e LlaAMA Erco GNAD prdvca~ lam u"e rtve p ordr tuare b c ci r ifcl iie, ot l dcdel. 1 ecIrelec Oypravcvvr ice r 'e iree G ccs e e epcec.Jc riive lelrj11dc sl clc e e recvicc v rc i dvenicreePue l.reddsecldry v-ees rocd Eprll; rcle elc lcvvdr lai. eele l25d rl oc r u-eeeldcvrI.cc li rcdGdrclde lelcreloInee m ri, l e n 1vlcrri Prsa ccd.s n cvDe crN.5dc e v 952.lcotee sR elee de iceOsla duna d L a ce p o-lelee Ccceccledec.cNERvc E PAccccRT DElr R pCI ES.dRe LA dclcrcccrlrcvce redvcccccccraleeci t .el d. .lceei y aurlc. e rrecc e dcd 940 d e Cantolel Ganad.Ceor ,ded], U, icde DIA IO.,t hCee dedeObtereeY ndbalcarool.ron,_,._d,_Cn._Gaa-______u. qeile. id luje ic iorldorique receestos, e. 6 e. 1.sdev~Mcciv Crlo.lun.elt nse liesdoorcdcedecidinde io, eccercde ~sclcdrd yddeeeddcs ledebrnelev.c mlieerciccuae-,evfeilairosiiLe mdci-n, lvin norealmnito e xiin n~Apovrci 3-5Jm beeee L ecs lme dc olas c ueyeccocdr ez le, bel creeiUioecaNaioalsreL c, a rgo ide. Pecns o.,i Dareen dcer liceoC ced ecideltir c1 vec d r,,e re-,eei T U n ve re, tre o .es e d e ee n .e ra n S Uc d l n is troldr i e o m e o e ls 1047 y b e d ,c c i i i d r ld c i ar if r e d ee j M e r i c 1 p r i o $ l dadddd $b0,00lp., uidve35.00100nnrdeefarolCede, el Mioeerecbe edvas--1-1-Lexiseenriesleeic-rre7,11cbrcrirln. b.ll tidclcoso cCee iued IvlNeeede ecyFedd 191 oeeelObrasePblbiael Caeeil. Pl-ecee eat le l crc-p~, etariaoee cserearoC l sr l ciro d le becda narey lale ey fudetj, e eecsdc.l.cee-deuPocl edede lesformr1 lde c larascoe -eurdas n ue e¡ ,oy onvrtaem o euivlenias Olpea Geeribrr Icrns d ee lcdelqu ha. ere ub. de Oebs e ecaee e.~9 el&" de medidas usualreruecor-espondientese a lc,,eieedi.lss ce. lee, e c a. .rd buslca r d e rre d errooc i e ilcl qe neieh e clcce Uecs11 dedde19dcos 7,uer ylc cel lbuj e]cc3ccddebed blicodel ama d.otdaeettopde os,yed das lo 5,i cc.ctev e, c iledre uae redrl sd relcv e o. ceaie lMnae eet#d mbreiisprIl rte r l Lccitrtant cm o el der. le cl.d re rj e o i,-.a ¡da a laspurts l.r-t. oerlascdoelciin ir e Lelro h. en, c dr s cri le.ee. vedeRoelCsvvved. rebe yr1, cccc ,celde nedel rpui da le vl sea oc no ac ioe Me rlebrc ei cciccrlod ccAi -eccec ecis cr lecc e eel stCc organc doel scer.c occicccltdadccil, y. cc iddid 1 tin. o frerd. fl,.es1. o. vj jl. dc9erecrecdiccdclcdrid ., y dcceeicccvsic iclcceceI.5c tiee ee.iv, i ice irelr bid a nu .ce dlicvel e cccceccrccc. ccv le,,, cii. Olecir.c be. 1 cid, .1.cL. dv dioNy45 ta. 1 d en i l eec. len ee ¡~ r. cvellvl lirece vbl b"l -ee ro ecccrc l cdupl .dr rle sul.i.c ld. n, ceu"t, di cceete s, v 0 eluesta co l m mdc e c lo&v es ceace e. r p.,cl1v.Gll e bccevy e %,idcce cc Jacce e e clld. de cc2e1: r f.fle l C h .cec s ic l. i id i l c c i i c ii c e e nle cc c l1 l aee .ce ~l lvl.a c. c Meclcscce c e c~d. scr. dr .li, icecirp ~ del ee, -,i.cdsYl-1loee i,1ilcdcc.p,.be,,. ce ie e, p t ell d, :%;~rcloee le ccO ,,oLs tadcioalelV NTAdEPA CUAsesei t-.,e ~eui aeles,, culii~tenadel~, a.nIri lo. crai lado l., re el r e 1 > ucerl. es ~ ~ ~ ~ ~ d de1.cc1cc eescalr ciclcee clle iccc~ip~ li~ .eA ,c1.L"cac 1 flADIS ¡)¡c cIl rlliOpc¡actaeliecesicie ce ve., E. le:a" l lsieCu lbkd i.FI td.l,cc;r~i;c o ats nuuao rvsoamne a Un-cploe ce ce, centr, a, eclc~.: riea at.d.u.to.U VOE IFCO Tcc ciOrce dc 1cric ll M.,oi lcilci cl 3~ ,i;ioiie ea:aodcoao od a d nt t~ a dclocc.,cpieled, elcerlec dciC11c11 e.ce1. ccsic-liev 5 feclicoc~n. e cclccllcbcree  . eiiilr.cclrl dice.,, ti )oe. eisccce dr ci d l,cdv o, 11 esee d l dcno l-: ~i. e1 eh 'ee-eer eceLase peio ly EoCale V NT S YE ACUMOAS este icccleccde ceceicaltoeclas decebeademosecrcrimdcorccamplctbd eeeccl,iccciic ceiied)e dcccic Oloce.le l31d, le c si .,c ¡e ,, i e d r e ecesocceos o. ocre, ece vee Seddil un conforablecsleanoiecle peeCe dela c1. lo. le eNeel ieo s. -1< 5 0 e;es icee. ee. ercecc.., Polecrc,¡ licl, crgen.e. pidedce nado, donde alesidAruo de calidad.as -e le ccccc.ceeerre.AeeJ~ ce e. ir cc e ice C r T iieCiincerecclcce dicdee b.Gd.A AeS cee cccde ReCPAcDEcCAleAd oieebce d, l eisdciocllleorOeoce lii e 1ccciddbseeeeiis ~ e,nie.l Ocrebr rl i.,cei9cl O ci eecccecsc1cede20,edecdc1.ric O es. ce-,.drcle r cce 1,1Pe Cri o. e AEILSI ODQ.S e.le,,~ c. Ceeeecv __ciPcr e e r '{Ip~N -( reledid.,sed cicos qqubey 31ed,.¡ 1 d d.irb. M.rIr.¡cici iTioceebarn o ticacelo e. ."te, le1.ecedd¡dedeaciecceceded, ricecrdee19de p~eberraro1dqcsi deepeceice leidP.,re1.queac lecreeecercdc eebelilci0 Su orsen 1421*-son1 exclusivamente pir b~o.sdece11. 7que en po-0 s T^res fArrlless deialiiedies.ed.edoe1 loeseleeo ¡elloldrleosdree Il ~t-e? e c SL cC. aaIO;_ "'i.o .enentee. de ce pwieiqulo~rr, pe riseedl ,& cecrr .ici l yese. eariey derdtrd.oSu reneevedos.aree7 l0ee p. eddolpe O "Oe~ 5 de U. rbes.renlsle-seeci tIe~s9 DI lesdecioalivos cia y bcoRICobreSWDEeerIGENOlPresentacin fina. ~ -__________DISTRIBUIADORLESQUEDE EQUIPOSAL_0NTJ/

PAGE 4

Pgina 4 Editorial DIARIO DE f LA MAB Fundedo Wen11331 DECANO DE LA PIENSA DE CUBA IDITADO POR DIARIO DE LA MARINA SOCIEDAD ANONIM4A desde el y jg 0 4 4 : 0 o.,.4. i5ut§U-eY Mb da.i.i¡U$ 8 y.14 Drel 0044 Sca Lec eistoc.y A~em es [.¡ ojo VS<0.4440:44:L Vepry Bdo4440, &tio¡. RS4la Id.o&,ver* r o. 5. .y Pe, e 4te. seee PIZARRA:M-56011 :o:0.dbeood:: .ecu Ot7.Use 44. Oosooo7:44 7 444e:lo*. 04404 PUe¡ i P.deccld = 1504 4444o ol.oo4&11.se sA*e ooo4o. . 8 2-44 1~~4:-do llo .4 EDITORIAL El "Da de los Derechos Humranos" E L '448440 4444008807de 48 D044445440[04400 do lo: Do,,o 4 b:H44oo:0o: be, do44014,40400 40044<4,444 g.o.ooadEo d44440. .40-u l.,40450d.444:o48:do .dio N 40400444444144 00 r do sd 4 4 u-,rc o io,o ounocdo d44plenitudonla 0444484 4o 4440444440t lale rtabdde do 400000444i do 'odos. le ,ogund.d 400484Nolboooor :a04444mito444 [040: d 40448444444. l48anOos 484444na00444 tan084s 8 bp¡e44488 44004440' loco I 448 d~ 8 ~ 0 4 4 8 4 .,ob 8 :. 8 14 0 4 n 8 ,1i.oob d,480 ,l,444.X, 044444448440A4074404444cual.481:onlo:8d84oo400444,o0. h.¡. h"" -o.un p)-08 4 4 4]oa I08 4 0 4 0 8 4 4 4 4 ,. :d 48 4 4 4 0440444804444544O 4 0 ,sO4 5 0 0 0o4OO84 e¡44l.,s 44444848044,)oo.4,,.oI.40 44 804,8 444488044840 1-,1~4 4444444 4 b4o44040 .144.8 4 044 4 uollm I O 444 44484444 4484 iguld 8 d y 4 4 8 4o 4 O4dd4. lo, dio: 0 edeo.44444040 444040440<.08 bobob.l.d. ,.le., 8 b4u don~s .00840440:, 44444 4440o 404440.08 bco d 8 48440008do uo44e.8 bh. Humil4demente004s844 484 Uo j 444i084d, loe D,,,,¡,4 poco elostuo 4 lado doe44448 4.b,booids: Elod. 44448l1 08040404e44400. d '4. ,do 444440 ,44444 4444844484 4404444440 H,4444444qui, 4444 4 M.q u so4440444444 444044884.en,.48n4448i8444 4444040440 sI d, s ldlo 4044444lo440404:4:4 44084444. 0404 444 448444408d,4 380 444 ,do 4. 44448484484 44444 44 P-4448048444:484404 4 q.444848844448408444 44448444 444 q-]4044 uno. .8445004. 40400444 3li¡ns It En lit men e Arena VrsiooPosa -Por Rafael Surez Sols lo i ita. 44,1144h 404444d.<4700 d ti.'l44440440, i 40. 8440 l 1444444d,414. 4404 lo, 0Pare 44044440 gd 4: E.,4 4844448 y 4"La.440 4444.goy dc40444. ,os044 hio 4444 44444 4444i8 4444. osde1. l cl44oj s ,440 44 do-loe cd44400, 4444 mo.boa 84<40744e 44que 0.414 loo olof1 1 i, le,444o4404 04 1 444444444e44<. d,¡8 4 'i,, 84440440148s "0d doo4444444. eojridoo y obar, 44 44444400 44 4 :4' l444,440440a ido 4, <0884444 4404748444804y 448o44444144404, 44414044 d.044 ¡.o044dl44808004440, 440048408b8444440., 4444080044084 44:oo: 4080 drlo o. o l: 1,1444440" 4440 4o44r 00140.04400oUolt. ~ l .,4'o ~Ol.j 4444.4444 0404!04084440008 1.11 o la 444,d. 4444 . 4 ,4, ,0,0444444 44844418e0 404444 701 do d 444444i44484444 44 i44o. 448044 4440444444<44o eoolooo' o.lloF44448400 44:o., :s¡loodo<00444 744084400 t044414084404448 e soI cioe, ~el peor 4de084popular"? 0004440040704444 8800 '74408144444le No4: 80440008008 700800448:4444r78 PETICIONDE NAVIDADES Por Bosefnd -"Q. 4 4 uer¡ss'antesaus: este 008ano088ui058080880 48844880808O n. ."*. -¡Basta, no pides ms! ¡ Cierre la carta y chala al Correo. llamn Serrano Suier El prestigio es claro 0044440410. 4.04<78048< -,li4p, t 44 ala144 .d 044440 04444 n000 p0844444 .8444 ld ,4 4 444.rd ojo 444488do 1 4 ~n. 01 10."t4i. 44la 4 pe: ,c44844444444d los 78 4444444 ol"e 8b7:.4004o ~oj ., "444 744 eo 7 1 .444 IR4 l .44 1 8444, ~u i ol444400Md R04. 44144. 404F04' 1, 5041044,01 804.7448440: 00,'4444 P 4: 04841. o4 deoIl 0004,70. 1 .4444 44 444448m'.8444,74408,"80 04 4408 444 084a 0o Ooseoi 440440 doL.4 e gOo 044 4palpitante 40ico. h. inicdo osn44444108444 480804044 h.4elod, d 444, 40744480i 4444444444.0'444-048440.l7444j":,~ es ueh.*4488 e440844444 re8-80 40tce p"0444,4 7id~.odd e40 44444444044044448 .44440 18 44044444444 1o84470e0840~040 0 co14oo4 4 d, 8 ern .4 700444<408 44400 444444 4407s or o"u 4084444 4484444444e1 0~40444d. 44u.44444 ,a gjoreoe 8 74404008 4478444401.0D,4484481, 4400 o l~. 44007874404444n08loa OudaoOde, l 400440-. oceobre78444844 0400rl. ve44p40 44 40 084 0440888. llene 44 4pl.4 4804,guerra4s. a4: prier. l44404080 -b<4444 l, 744044474, 8444748444:,d 0 4440404 '44 7 44444, ol 444d ls 44. 18re potencias484 do e riete~.18 d4r -o e e n 4 aliad4474 .444 :44001 084, ,4t444444 do l 0440040<8 4: 4444 44 4 0. 044 4t 748d 74inter8ses tear40 ~J44 14a444: "044 844d 404y 4404. 0.4e 844 4804844: 44440cn, 844044400404440,0. l d.8, 44878844044444487 44 44444440 44 4ordcmne el0 04004448 doe0 4444 4404444.¡44 44Ao, 804404440008 4e448: 8 H.: 784444784088 ndo 0. oId.eIeloloejl. 444444444470 44.1 4.080040:44e00toe 7o04od. 70 7<4.07 8448444 84444:4444 <44 44 48le olote ciil izad0o ,
PAGE 5

Aee CXX Crnica Haianera En Sociedad Animado almuerzo de Conchita N. de Piedra PorLni de Poada EN la finca aCcnchjlaa, le herfnoaCLi Epropiedad campastre del disingai. do nmatrimonio Orencio Nadarce yI Estla Alonsoc, ce celebr en haras del mnediodia deayer Un almUCrZccofrecidconaeatitoa de su cento par fa ceoa Ceacahila e-~ darte, la bella y enaentadora epoa del canecida indutecrial Jas L. Piedra, que btrilla len nuestros talanes etc ej mejor de los rangos. Une pequleo grupo de amigos y ¡oc familiares de las espoas Piedra-Nodcrse participaran del almuerza que se desarroll en un agradable atmbiente. La ta del buffet, dio puesta en el caomeder, ce adarnaba can un finimoan centro d ,,r¡.tal cutajada dec orqudeas blances y meradas. En la Mea* que ocup el cronista balldbaasa can el hacendada Manuel= para y su elegante espesa Mara Antonio Alonso, a quienes da-,' das saludaban par cu regreso de Europa, las dueas de la casee Orencia Nocaarae y Estela Aloaeal doctor Arinanda Becerrate ys cascpoa Mean Grinda, Manchen Menndez, Miguel Beca¡lea y la joven seora Lcl Gapcealca En meca contigua estaba la encantadara Miclhe Batista, hija del Honoable seffa? Presidente de la Repblica can su esposo, el doctor Tany Preir Beniles y tzanas artigaz y ms all des matrimonias len s pciticos cama Caras Massd y Lourdes Acpuru V Panchao intereate nl c.T ltl Roa an Gutirrez. Fu un almuerz e del-, Une linde nia. la primognita, alegra en asas momentos el hogar del doctor Manuel Refas Morales Gmnea y de en belfa espasa lljausa Pando. El domingo, facha en que celebraba el primer enilersiaria de ea enlace, did a luz la seora de Marcas Gmez en le clnica de 29 y D, en el Vedada, asistido par el cfcimcda toadia g dactor Hctar Raccanara. -Desde el tiea patanda le hallan de nuetvo en La Hdabana la interesante dama tdelly lhicar, esos del sedaor Amaen Bar ala; preeidente dr la Entprese de "El Munda" y su ija, la seorita Paef j Barf ella, qu e tanta se destaca en las saloners par ru atraetile bellaca. -L sjvenes y simipdtlcas espasas, Afaacsa Ylra y Beatriz Parluanda, liegardn en le presente secuane para fifjnr dcfinltavanitt l su raesidencia en eifa ca pital. Las espaso#st fafcc ceuid jan en la ciudad de Mxiceo desde ata matrimonio, 4 ias lpnccla smith suet atractiva espata Majf 1 j CasIr rscaencaaanfrcn tatay caaspl orillas en estos an aenlt yait "%olivo del naniienia de lut jarclaseo nia., Enhaluutina. Ls Acadrr rtic Irl llara, la dacia carimacia, calliar tatn icain exl nrsjtsrsat rs el itt pre.To cana Acadtica sial daetar Altanrea (anytij, cfet,eaia destacado da alrsiirns te ra,, qaaactt fjd uat I.ri,,ttaclada tanlas f slabre air1 ir dertlafaja cf taij tintelectjal ruataaci que se flamt ¡ts,,)e fvrtcait y fa Guardia, fia iis faa de ttrr 1la ,¡-o p ladr. slaaysaja y ae-ajls. A 1 oaaa fatilia,_d,¡lnaa¡aai.ycl,c,ntiiierats en.ct dich tasn n aa.a, 1111 scnla Majraiga dr Afuitarlja, Al¡eja lafta-aaia (ic Aetaliaca. Sij alai l'airrago de Afllvnlir,blargoag Ifi 'f, 1raaffs jel tilaaaafs 1 afrasya, llilar 'aaace aje La.t afiyabIactaf laaa Zafloaiaaalady, ifiaalfcti cs, la sflaa lf M'iati aj¡c,, Caasiila 11y llalafi d a ,j~j Lwn tic Afpactaa la laa atcaaeaa ltiaajt laasa srilatra Sacra Gaasal, 1,_,,aacir 1,n p,,, la nv nu ri
PAGE 6

DIARIO DE LA MARIA-Martes. 9 ole Diciembre de 1952 Disetese si deben someer a plebiscito el status de Egipto Ti OllO 1, 11 111 ll oq,5, -~ Internaoaloooo ¡0 IIl> ss'oooo lo;¡ ioo AlodoAbioOlOd,0 .P .l.rojos San,2sd"",ofskssofi lN.e.b.olr~ d,.,a,,",5u LgraOlosf0,nc5ss, olemnemo enVte.b 5 ~ ~ ~ ~ ~ e -o 2 s er. sssssss o ooo o oro 1.1 ~ls, .01010 s So.oo'<.n l oo N,0000-'ood pooo USA DO ELo~Dyg oTOo so. sdoO.OOooACooAooplso< o ,-ooo oSod-sodsosssssoooid Iii os 5 osloisoso osoos ELECTR O QdU IhiIS, El50 ,00 d,00 1 ,,oEoSoio do0000 oio 900 -t DG. l. o ho ablooio-o dolor-o ioso so Oo pooo 1. ss o ts s sy oodo o go ood.oooo iosdoldo sB o qsio'00 eoO dlbr.1 oOintii.d o Cooooo1sol~4x~ooooOd~OOOla '11, r, ~b, l, l.,oioooSoOooloiooopiooolooamldd"oOoOsOoosoSsdoo.,,,dd,soooe",.0o,. 0 5 ~ 1 SIordl~ l d,¡ ,,k o'o~oI-idoolo 000 ool oool or~010 nsooenfirooo dtsssdld,¡M. oR,so-o miol 000000lo, 00 ~ioo oolo ei.r 000 MoOooob, laPma OlS 0100000, tpnosoSol oodad~ Lid 0 b d 0opl,pri s 0 seoidudablementser!009 No In lo odcir lo p.ood. ooososoel Ps osdolo ot lo oosloooiosoooooooolboOs l opo1".EstaposoUni doso lsos.00OO odSol losooueloo osslbraro dopRo.Loo s pollemslaneo. e0001.00¡le5" O'l00l que. sointogoon lo Aflanza. m p le p reut moapr o'ere AioolaAloboOddoeFr.ooooooo
PAGE 7

INA.-Marlrn. 9 de Dicieaaahre de 1952 SUS PENAS EL ATRACTIVO DE ESTAS EXQUISTAS Medas 1flVTaJllu de NylOn aLU.4UI a Eisa a. 1 .a 215 2 5 SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA" ISa alisallina Sd'iabcne. SS Ali 1 lna Rayes As., DSlel Denia Ussa,, lIsAs IIy ISadas de paiRa se. EdIla Casilla y dinEs' RiAl GlId da 1. SAna. ALGO Hola 1111 lIeg la una del bsan Lana'SeSla. ale pAn, cl ASSIRc MgaIn Las Una pgina del Icen suando. liban Enpai Y SalS. lSiSiiI'li deaaadlalR RiRpaaaieiSa la a'~IacIdaa de las se-. dcl Siniacsia de EaIadn, Ida ni'aa ca 'a aaaad'e e asIa lagensaje lsAlalna, qe la 'calaba pi. lillalana Lla ARIRIR de belgada, decaincas. qiencala alegania naje de annala Al Ena SS niald Aa lalelAn lisa, de nacanella. can la anadee dala a*~ANTES DE El blanpsslalua, cS al aicn ala sIn, CaRliSta Ueuibeaaacaa da ¡aSan.' -CUIDE QUE Ranaaa lasaaa s anspla anUa. snliea Weacaoba an lIna beReaa san Sealel -RElEE DE E alisad rs en ausandAna nadsn.la esas dc acda sai lana veedasaene-LAS SIASUS ansaibeesa del aalaaea salas. -LOS RESISE inndel de Ss asan aslala paililan. Del lnaea de laidlacea da Sa-USE "PILATI annlalniaaaia lIaa-abae'aa~Can.~ ~ Saidils Ss Esbiesa podAn hanss nada sinsD~ Monasno alada de Msadab. Pdain a i. islasMisa As Laaa pasa innasnas EaIela Rnnh de Tascleale y Ofelia ala delIcada allanla de lilia.
PAGE 8

Pagina 8 Crnica Habanera Funcin¡ del Ten ro 1Universitario E:" 1. P1-6 ,Aui Caden-,6. l 'i, AL~ly, a S n A.ASa, le-i e,,¡,1a d L . n a p" .,,dn. . P f., tAl ~t.i.iiii, lu di. 3. i-.g. i, rEqii iMt ,ni. L .I, L .a* liv vitr4 4. .iii.l. di .pi i i, ii.iide l d Adi 1~FI 4. .py.p, i, ut., A S.,-, t, ni ~taos Prsi udian' OFERTA HOY MARTES 5,000 YARDAS OFERTA .PECIOS lIM5SOR OS *TAFITAN11R BROCADOS d.SATIN RUCHESIR1 e 2X F AYA OTOMANO de. V AYA CROARE d. CRIPa DUIORA d. tREPE IESTA d. 12SIATIRO.PAPEL d. 53 1-;PS4'. EL MARTES $159 U .1[rr YARDA~g Si ENVAN PCA4iO, A( INTCIOR di.ai ti d d. 1,1u,. N 0' ONTENEASPRINA' Papel.,s/pM 9 POR haadpa/.( DAD #si a k.R .6pE. .4a1a N &.1 i.L Sr .~. ¡itt DIARIO DE LA MARJNA-Martea, 9 de Diciembre de 1952 4deina Leal Leyra Maria Elena Ribas Bustamante 4., i-p,.iii.ii, idi,4Aid y iiiidie.inp.i',ur. ,., iii. iiiApF.iiiii. tenAi.p,.-id. .4.Al --. * '--dd'plo" i.,,.t i.iiJiiioTtl.Ii~~ til e, is .,,n iiAIi, nvpomn d q 1slin "e-d"" c *un.,it,iiAiy u.i. ydidi',,fi ii ir 11 ~ Ai, .Ju Ir n . o d ru i i1~ n 4. l. . t, o M -d b in c 1. .ii-.4,411l"." y ie] dii, Pi.I. 41.3 i j :'. y r r., i id d er C i a < i l t ~ It,,., .SW-, y C,,,trTPARA IVIR EJOR. 3lre
PAGE 9

PigIna 9 o CXX Crnica Habanera IARIO DE LA MA -Mlartes, 9 de Una. le¡,*, u. smb.olo.-. Lo. dliod. co~ra : p.eociJuad;as ,LUCIEN LELONG. "N: .pOfO m. e ,.lAopoIa 600 f.to. rOo ob 00.oos.dspus d.10ola .io¡6o. pooooo* &.,si DIA5IO 14 wvsiseo rlta. 0.Comm ArteIIo. y UampMoo y el joven Luo aezo Y Eam~ Il0 o 4. 40 en -¡en d. su, o.pwtlm. padreaE.bilo ArpIlole. Y Caomo. gO podo y La. Ben y Concho a adeca. (Polo: M.Koooo). Ca alo afi oo al ACCAIAT yO 10 0~.00, 30390.P1* tip ~no0es En la residenc¡a de los esp~osos Gmez Mena 000 00 > -0 000 1,0 de'poi ,a' ejeIzorlo. unoaodornoodeosualoobllza y E. a lOo ,cimd uardoodo R ma.Piooaga, Alida Sooiooo Lila Porte.rU o.i e h ,l -den~ delooood.Cooo.l' ol"" 00 pomoponeden y ClIR ~Qui, Luis dePando la e 1-ildaoCuervo. mmi d. ~~~Jo, oa~-p,. ooo AlbaoooiAbooo 0mlao. eo.y MHoilo VploiaQloooo. iMyAIrrttv.Nola RortO 0000on 1,1u11 Vhod bo a ,Ibinaoin no o 01 1e-. EKoo,IjoObpo Aty Angel. El. o nodol.,"OoeNoir, de ChollOloo il,.o11 C .,y lak E. vi omor, d,'onde ¡11C,,. A. Consisti 00nlun oolola.bute o n p loopndida uo t s tOoI lab 1. exa de~. 'Aida Oli Mpli YM Fpl 111 M.,¡. L. Ooia la looque o A rfim.es dGeno, o.o.oooarde undo 001. .el. do oot ri. o ooaAlloodo Her ,a VoLoI. yM,,,,doo Piig 11, taBarnooooo ~MUoboooC-o 5 a o ooe oo.do. Par se .no y op¡. 00,,. y Lolo C.~Aoil. Ch.zo Br~ ¡ oi I,"l y lalin lda Marl¡& 01o 0 Iio. lo oooioo 1 .~oo o. lo oo.do lo. 'd Cla-o Oooopd,. A.t.i. Vi. r. 1A,900l., En.Uli iil b00ar l lood. bri-ldoor"" 11 ~ cu10.oaooyodro, y Rogo1aio Mtl, Frr da Sloar, Dian. od. a .,po ~~teo Ii.o ldo l. o~h.o l.o, .s Al,. oi 1o 011Ol. CaOloaoo,. Gia loPdro-oy loila Alvarez, la. boi ~o Pope 00.100 o p ~oo. B0.1 tico.brIlllaioo lol -u do a0o, P,Yol ooooMar¡o oai Aiobri,, o Oboiio. Lila o. 1 .P.ciih. P.I00.c.o,,a sa o.ogqo.a b~. ~d. S 'n:o va. .o eI.,~uo,.p.dl[leod, O., i-o ra. 000 00000. dOigao i-oy qol", y ldaloio.n lel ool d.oo ol.1 boldo. .du. Ri i$ioop o,0 i ;oo ,,Ca. Goil, ooiLo.gA y ¡,~ o.,ilo 01.ite d. irP'IYylCn .lu,.1AS. i o P eol. a. hoo 00,, 00 30 .,boe ..o ¡mal o, iiili i ili, prio i00'oi,io.o. oooo lobomide C idnnnit,, cdila novia1.,ooooootodor.; 001 lboloA ~ lo, .1 .1jo bb¡lo 0 IOAIO, old. o -,fi i. ndi y .VOS. oci ii, Vi.i V,-'%1 ,0lolo. _____________________________lino___________A__ Actd anivs ersario eiiol o io.d, i o o 1,n-lo i,J. oiz t, rlO iVlnAoool. o".1d A"""'_I e l. i .la ,1~1. nad01, r. 1. ol.,lAo d. la. 000rlbol.,C Mloly J, -. 1.loAiloJoIMbOEn el Ateneo l1 A oohoii l e. .11 o o 1o11 obooi.Jo lool Adoo, Chkloo, FAo .'d:, t .11, olI.ie11, A ii .oo Li. loooii obolo Ali1.a.olo1o.tAooA oiiio ho 00.,0 lOy l.Vdado.porooIn.o l.1a.1 u b1o 00ila0 ct.ctiv.00in 1xA loao.y oeod. rbo-A oobooioE.lAi. Pnht in¡],nod .11ne e. Poplo a'oolOi CErn tia 11. di.o a ooblaPdl oibo j.of. salonesAdeadoo Oaolnoch. Plir a.00o. adioou4. loC,. rPdo Ao. ioTooooo, JogO 4~ d C drig, e.m. Ju o" EnMonuerrate,' ~Y110baila. 00,10 do Zld.Anltlmi G oMo aCodo. olod. da.C. 0000,000, Migauel 01Mooaloo, l ., anil lo A a ~uymeideltredeJ '0 d,1y% lia oblooldod, Opil, Blancao lin-lA o n poio Voo 1 .Msop p00.010iO0oo0nupci n 1 ¡l#0. WDoi ead2ovddoetb ]¡,e,,. Vph.d. do C.ioo, A.&¡¡. Al. 1 ~oo O R li fa.el do ,a 00O.¡.1 de Nuesn. oAp .oao4 olb.~ .0 .l ii, Ma¡ .oi Lb Ao¡u lodCdo oode PooMp.pal. Aotaiooc oofaiaOboPray.0 ool oOR.ao*d 11.u. Mi100 A A ol,.V ', do Hill Iid 0oA1 Vd, d,d o. reseo l o ioiopJuooo Hopododea que odaadeo fi~o Ndi~. del Pipo oMpoda0000 podo Zp. 000 111 opOBlo$ lOp.oob1qUl a 10000 ~.for J¡m& ~ P0a M oo a sp o ~ I. 10 1. A o a a ., R o bo lo 000 00 1 .1 do M0 e '0 00 10r Unrp eeantaPi delvirne 12El eo Alobo,. ns,,,io1.lIp oobpo Aialoo ,. ElCaasa adejelloyres1 No. otooanlo# poo a C oo.po. sA .ofn.dii, eA.,Idad .ola loo b olfi a q pl rlo Po sada,001o01001 Po l do imiro. 0 joot1idoboaobo o apiodOlo oo o Ob eo "dooo ibda da dol.& 11P.I 0 l VodoN sIdo a l O . $4 od ooQ.$5.0 loaeficoo doe1na o edoad oooiioo. ooo.a do VIllol a l1o-m Ca d m s a ~ lc e. cn rndlae lo l ?0 00 i G rono o 3g0da V o ra o fll a 0 Ro a s a en e.¡ de,. 0oo, o: .0! ooRb Ld 0000d 00aMiOoMOdW O do ¡.¡ n .qe deVale 11E2SPORT Ppel.t" "010 1 ~~00110 -b1200;o seoor$2aoL. Cobo Mo e, uso 1 c : u ilol llo a Oles co o a.lAloopod o X1200;ose or. draPa.senci qu. 1. bolas d P. les, l pao lo loo. p ¡ud. dG m )i,$2.0 ,t .J Mamy, .~ ~ p u cindol hadobrbunooo 000 <0 LA Pgi NA O 11600 Mino lacrtdas 00casas 000de0 0,10000r eea enne e BL S SD P R ip l. r Alvarez de RouoideoRueda, td3,loo ,000 001 0. ,00 d .m rdo .bTpl. aluE< LA P GI A ON E pPo,, pOi do .aobroydad o a l 00 0000 lii.e.,. pi 219 ESI o Ms t.dol e 1o1, lerienp 1.qu sjA cnt' u. eoi topoincioa0e0 Idao. 1. 2.1o.t.oes yre oc.eu t0400 d.0sa.d. LA PASION SECRETA DE ~~AM tiomO. o .oaod o0.aol0g cor0o d0 .000<0140qeo algo M daba .mgl, y d pronba o ~44d @u i6naor $ola ropa 10i.n blanoa. olola-ooodiio. Mie oao suow0loO arnagilflenoiaMlRy UaRo meos tUo fbil y aodmi.O de 0evit,0alo: 0 .oJ~4 fiala00 A0MI 1I00YPt 00paqa.dobluuaOa1110.l oom 0g0 Le~ y ee00. LOO., MH.5* Su televisor la o.rd reparado cosi proo OlOtd por maos eficentes, con insorumentos adecuados y piezas especfi. co. Uame al 8.6509 148511 Son de cOBJIb falla santIfa fetalina de seda. adornadas coro panca, cordbrOo y smilis. lluetamo uno dIe los siete modelos de esta gran ofertOa

PAGE 10

Pi'giii 10 (Cica *a ELK.,ae DIAsRTO )DE LA MkRIN4.-Melrte@a, 9 fiDi,',emrr le 1952 "'PeflIll~Y~ p, e Lh cmpee rnue o mleaisaeo e usaeeen .ii buutioipeizeeieMrS en se,ia, al que el~ee aiileraiipn tu iaelaii auiaesc.5-ialegd. tu-eel-st. ci pu Scee. eee rele. cee ciJerei aoeepiblileeFepeand:e ceyeDirabe. E.s1le.cnreei. de 1la.1e.o. 1u-4 ami aleap ticeen de a., qeu miue n le, padrec del¡Sell cd¡, ece.e¡,. ilonde Laee Ocej. y mce .r.Ofe Dli eoe, tl e cec. cese la. padres de Nliech el itma demir,,edelerE'arslse tl.iri.Pelly ~ce Selaescpesa Mecees e CAe. u inain se rid por la felicda de.1. eecu ri'ii a. le~ f Ieeeto ada pe es ran eprerreafire Rcarre =Mrhay a criedoe esunindd La gran! boda (odt er enelorpus Chri.4fl tI p,eiJ'rr1, d1,,,, dS-.,r 51ede,sideld,', Lase dr B1-A, ,, '1 M'M-a M1-a¡l V,,,,d, 'Sa'1 ,' e','sdi,,secr'e,,se ¡ti 1 ,r -e id ,Ja,1 edr Senta Veqare r 'l, rS 3 Maa Ir relee e ., ,MI51.,r, dd e sar e T l e 1 re ,,,d a Dr. M anuel Rodr":gueZ PreZ 1~ n seeNi,, J.:.r j~.'. d, 1,,& r CIr,,,ra,,,sr,,i. d,,e~~~ n a lr y -,'e ff,,,,,da i t e7 lda. NesiT,.r1e,a,Nrhera J\1,~eIls e-len SiS.A 3 0a GA iAu Dh 0 Maerd¡ ngir. -rr,,,,-,,I a',aed. r Gese].,ek ,s,rr d,. e,, lar-de e, e., rg. la,1' NI" "11 lr, -,r,,5lIrcCrIla, et Ir huN ,,,l dr ,,b~er 4e,,r, de~'l IrM-4IeCe, ,r r a, ,eI ,,,'1,I',e MeSUSCRIBAE Y ANUNCIESE EN EL sIDIARIO DE LA MARINAe>rCcr, -~el.arda-l ['" el, e ,.,I,,' ',ea 1 ~ d i R ,,, Ir ,, r,, ,,e M.n. T-, d ~r,,ecd 1,Id, 5 d e dl, elle ",,r r,,,e Suarl S a n tarl,,II1 F.trse t7¡d O' (1/11111 rle, l,,,e Fr,'rG .I,' derra' .,r re. .1,,1,,d,, C la u s! -,k, naide le Arrele, drPrerIe,11e11l. Me.1,N,~dle kMr. 5/ jirt leen ~C 1 5 5.VV5.ASE IFi FiSAL,1:.1l leOTA S '~~,\U N LAAGINaA TPCPI Crmnica Habanera Aon CXX Conferencia en el Lyceum t'i, e e i r, are lua ela de laiade, c alerecibe ._e h Opb i de Pmiies Lyeeam y LA ma CelbCeS, ctsdr ie e ld o sdac oic y de l. leesa Rfil. C o -n'¡rd,'. e a -eler le e ise". ar eccliadde hdO ,iesde " Ro el a .ne e nhede obtesida lo Bese Lyrees IieacUs eeiern S n dcp ritreal e Inspirada peche, ofre' n 4la dIi dor Chatn _per_.ap meterestar MUY lies -Y, Alos precios del Bati cas, Sayas y Blusas para NIAS BATICAS DE TAFETAN A CUADROS Tollos dell1 al6A.32 TQllas del 7 al 14.-3.75 SAYAS DE CORDLJROY Varos clres., Tallar dpi 7 el 14 Talles del 1 el 6 Taller del 2 al U Talle, dl E al 14 Tallae del E el 14 4,95 5.95 2.95 3.50 4.50 SAYAS CIRCULARES DE TAFETAN '29 Adornadosconlraslesdr fieltro. Tallas del 2 al6. 29 Talsdel E el 14 3.50 SAYAS DE PANA LISA Ba,,glllarodrrlsen pre ldras. Tallas da] 2 al E Tallar del f al 14 7.95 UN GRAN SURTIDO EN BLUSITAS DE ALGODON Y DE SEDA. EN TODAS LAS TALLAS 22 DE DE . . . 2 2 GAUIANO Y SAN MIGUEL 1T .El quiere una lavadora completamente automtica: una Por qu aceptaer un nicedele raclaall parad ee elrems modersa-o"7 La laeadoaiiBENDIX l i¡rp aio a 1 qee cced treeitoquer ar f seer1 lerlrarrto y, cron )a rcirae, eno &ure detre-iora Aleneoeer erl crorl l EN\DIXele, a el ,alee'de, : lemet a rar, rere-ja, sa j.a3adjer,. Prr~,, raa ta es % & decoecta il relarer 13Lre Nredrenrra.dr r e erpe
PAGE 11

DLARIO DE LA MAR~A.-liartes, 9 de Diciembre. de 1952 Paina 11 PLANEA UN VESTUARIO NUEVO PARA LOS NINOS? ¡Pues resusio,,@ hoy miomoa adquirir uno mAqui de coser lINidR!1 Ciiiaiiirro 1de 1,ibijo, 1100 ahorro de dinero, uste puede oseria oaodi sun hijos, a la medida aaacta.i con I laoyor facffidad. Lo ccsiosiuSINGER, que haraendeocada'ebr un placer,. te por.aitiit.o lograr acabados y kdot~tas e heroosi comno los que traa la ropa de fuera. BUSCRIBAE Y ANIJNCIES EN EL DIARIO DE LA MARINA>' x A TI1 0Nm A t Alisma Frcyre de Hfidalgo Gato Un¡naraa¡ciU de Crdeum(lo.d Sure 11 t-R. .ld1.i R lO ,i . Rl.Ri $n.,. dRt h.i.,n, iii io. ini. del Cornit d, I>.F.C _.u(iv-j-1 ~11 pirnll ,11 .d* 1. dA .i. p iPd iiLi¡. 1. .1.Ii. .d,, ,lIi.i, L., ma. Fnir. olgo ) ilo 1. l. l,d.ri. lii. .1 .I.d, ~~i.oid. Pt.r Anunciese y suscrbase eal"Diaria lala Marina"@ l" *,, 0ll~ . .i.d. di .I. d,~, 1 l,in d e IR .h. .i,.d. f~od, ~ h-. hea . 1dh.n l p. ~n fh. d. 1. vi. l, ¡.d*. -¡h. 1 .kh.d.,Ao,.l.,, U d. i'i.d ~.a.ao , n -l.l ,h .pio .iddo, .o.lWl.Ioid.ni. .p.-a"di ,.e. *ii d., y r l 11; .,1IM NI, ~1i,~ He,i ido d. Mantrn, 12 io .,.iuIid, 01.,,. d,] Ciiu1 1200;1 .n oro nos¡.2CI.aii. d, %l2n ,RIA .ii v i,o., i uIn in.o u .$24111; .~11~ M,¡11111,iM i, $310: iiii li ,;* 3iuui.dOiii 12,00:1 se.O Miiiii.de M nii 1 1 . fA,ril. d, O 46ui ,00<11; $1200, i, .ori. iii.,ui$500; seorga dii. Cteii'. t d. e f i 1. lii,' RI o. 'A. NI $.,,. 0.ib 182.11; ,.W ColiI.3~ , i iii i.,iZorr i i -. $0;O.iiide Ctuin.i.L $R00: 1seora.Mo 1. d diZ-11. 120,, n,jiia de d, fluid.,,. 111.00; A-fl, odu. Pidiul de Boui> i i u. Goai.Porlliord, $3.00: g.$,i. M-,d. M.uuil d. ilud l1. T.~ ,C.nidw 1.1d. yoR.1.0 de.$6R. ¡1.,.El-,a Oi,iiiidi i, r. Crlo s Da ~rOni.,lo. ,ida d: y iri ,56111 ~11~.i Lo 514: 0 in.o. Lii ll dli.d. di d,, ,. 5.0;e,,uois 1 o 1 i 300, seor. Lod. Loo,d ,id l ~ iii.' ,$22 o(1i id d"r1 $o (iviu 011 1 r. l, 1o A. l u i, 1, J:ii?,ii 1(.i l Sidi i ,Miii. d, A 1di ii 5,200, oi.,$ ,1 t. ,iil ,. y "" d i ruu $12111, ,de .A lll fli, r.o di inii ,o. 11~.2di , diS_1 0,1 11 0 .rioi Bio.ofi 5 i 2401 -, ,~ Pdii 11.1 n, iiidde 1111 2 l.irii $1200: onuiu %I¡-¡¡ Zid di i ,iio. i11 oiiu iN ,, i1 $12011; H0, ¡ l ¡¡."i,1.4 MO2AS55 UN M IL y Chaquetas de Pana -Terciopelo 1 1, 1Vistoss chaqueta,@delemferRd o corte, con cuello convertible. Colores: rosa, nilo, salm6n, oro y negro. Tallas lo al 1b. 29.98 2. Eleganke chaqueta de manga tres cuartos, con original adorno en el cuello. Puede usar-se en doa formas distintas. Colores: rojo, prusia y negro. Tao al 16. 27.98 LA FiL0.OfOfIA .Alio .X Crnica lfrtaanera irnica Habuorera 1

PAGE 12

Ngra12 Textrot DIARIO DE LA MARINA.-Martee, 9 de Diciem] HOY P.:L UN AMOR EXTRAMARITAI\PERDICION" ALIDA VALLI JEAN PIERRE AUMONT N.DEI~; LA D0111 R 1S11 ROsIEW aI atAs LII 5151$£aad, iHOY -rn-, 1 OcI. EL DESEFRENO __ DE SU PASION ~ ARROLLO TODAS I.~ AS BARREJAS ~ SOCIALES LOS ~~[ DlE CA¡ROLINA MARTINE Ademn Bei t.xio Ia DE PARIS 111 ItIAOaiMWER VAN INSO -?ATIUAf HAdenia:LOCURA BLANCA 14OIy MP 4OY .LA [URNA PCid]ACOd, UQy EL AMOR1NACIO Cid PARIS ,c.sII.eaCORAZONESSIAIaOS .aalal1faaaajaa'' u(ctnltit o a!alG a i.lariti) ',va-rcav1ali1mas, 15. amiio-¡ L a , ial]]]. h'*. l.P i,,,iiiiiah1, u ya .a.a. l.la a]~,.iaa],i,,.,]l .a.]i Escenario y Pantalla Julie Duivier realiza ¡11 ¡i ¡,¡ro film Por Auxiliar ~M. "] E Sl]itde E.aiq-t."e. o o l d Eaub.Oh. pal]].i y Pean OCnna]l, ir .qu S-1]ld] hll ampaoa.plaiinidaotroIfilm r h]lhhlde Oa,ap exhibido hisua unas haYlllnhv,]tt Ca]]- LI iftg,.fatia .PI ~g.lda R.ldi,"."'ay 1. diplall]aal hal ]O s, a nd.d. GalPas cooSnfoia Pstoral%, . elRald llta L u du~ 1al ndea ,d,,_-1 la a" ds y"L Bel y 1, -atil bre adDaay Elbi. Mcaal Aulal] e d~ alral, da ala Ya.a b aa de ar~, 1 1 tnSnilan,Du ,iieray aestn lsecundada P. ,,, hrasde ic laal lahl.Cao t t. S tyiFad4 ~~1,ola lu b]a.paDail]alh'P]JeanulIl ata, o. IaladrlRignult. Palaila Da' qh'OAa] .OCd,la L.r, G.tte laAl. Clr ,E yaaerPhllipa Dja, L,'"i ~cgerla alPaaa]O]]yJ.n ILIILLe III ~Z ,pdnl Ciato OGearad y Feranad Glbeala. ~da3j 1 CGI D.a'] ] ly' i~ J,1 a]halla n di(i a le Esquillo, en lai'Universidadl 11~ t a. d,,'. a l I.r a L ii opaad A Baal] .a Iaad.]e]. ic,, ]Ana i.¡-a, Ite lIta]' p6]1 W1 da] PN ,,AI]aaiAa.c.n. y da a Ldo la n¡,,a,, N,.ao d. 1.ailPah C.a.lab, lapi.anyche da, hu ia, 1. ticut. da]l a-h. a t,. I,.lZe'.' i el]aediii daM i",u¡. A.utaluu Ala Mg,, a u-L tlfono 0-3645. AIaIaa.ata l .¡¡ ,IIa hba. qm. laPal. A. lad..a 1. Yala.l Fi, llad. L A ¡igel Ue-veg
PAGE 13

ITISnnD~E LA MARINA.-Martea. 9 de Diciembre de 1952 Ao Ms.aasna Haaera dalalia l3aaia Vlez da Sarabaaa MaliLunita Kaaiy da JimnezRola Manuealia Argilelles de Yaaaa ijada da Peaaa Aaa M.,la Sdaahea Cuallaa d. Gdaa. ataviada engrls, auy la( 0Y15 aa Antonio Malas daeaaPl 't II ilaberta da Ptlia. A.aIna de Dlaa, Caaaaallta laYdde Aada lagal. Opalala Gonzlez del Valle daadaridc. C.aad. TaallaMaa$ d, Ruaban,,Cm& Maclaa de Co ¡na, NLIJO 48HSN EL REY raCaaaait d Aaaa adl Adlaaa Maduro de Machasa. da, Fiaaaaaa da Raadaez Maoa. DE, Ire d r.a Crallla -[)E LO SLdpaa O, da A,.-a 'la aaAamaia la daeScoltaArco t, ailea Caaaada. 1 to a,*v~i 5 i aaJa1aiaa O-aaaada A.ball. aaah Olaabndaaa a Calll ls. pTURRO N ES aay da M.,-iaaa. Bbia rila daTER LING ayaa.,>era. Mar¡. L alaaOallada baida. Salalla Valada d. G.aaid P%~> I~5III~aaHoresaada Ciaaaa da Valds. Patriia Oaaaoghueaada BrQaahda Sitl. los aRayeasd Weaaavesa .con bonitoa la-a a a.¡,,la:Maddalos Rayas araiiledaG.a. lAiaa Vilaada ae Juara-aaaa.Rosa Mia da Cdeaa ae Arel¡l1 na. Olga AaaeIaaa da Haadaalaa y SAlaaaada ¡llaa. > myaatiasaatodas, .olalla Aallaaa da Slva. Glaaoaaaaadl da Maaaaa-7b aTaaaaaa daaa.ataaaaasIe."J 111.Gaaaba da Darald Olila Aaa. a. da Gutirrea da la SlaaIon Albacete da SanaSlia, Map leada adllaa laa1AaaJ.da aaa.a.i.aad.asa¡ RablLaaaardai¡a;leas liuda da Lakaaaaa, idtalea55 hdzRaball. EPaapta Caaaai da a.17550 ala ,laa-, aaadaa Caaaa da aa--lIbIa, laMdr& da Aaaaia, l-la Fa-sanda Vaadala. Mala Cafil a Plal a-aa-aAcaa da Saaaada. iaaaalla Vaalla da Pay, a Isabel La setora de Echertieiid y sit hijo Gaa-da-ada P-ial aaaa.aad Ea-la-a l., anma-ala Can aa Iaalaaa hija Rahaaia, aaa aaa ba daeaaaaallaa pl.,Aaa .aada Ja-a-da la, .uLada. ZaaaiI Maa8.0l a Id., araacaahanla paaiaaaa fotaaafta la seora Saaa Maalaly, la jovenaya uda l g-ia.Bb laRq Uaaallaa l 1paqaala Raba1llaa.mafia d-a-at, Ollia Yaaaa, ilaala ________________iM:falda Soraaaaa, Maa-aila .da Cdda a. iM, ¡.-Olaaaalda la laaaaMedad. La grail boda de ayer eii el Corpus Christi 1,al-aa lir-a~ aM.y. Naaa da u'a-aalaaalal1d., Laaa-dad, t a allaata d d, al.a.lr.Aaaalga.Claaaaal lf ,W ,da filaa-aa. Caa a m a,all-da Caaa Val asail. habliie .Ta laaC~-. JlflalaRabia .,da Sa. 'aaas. U aaaaa,.]alada, Paaa, oEnlaaOala. dAnilaadae Cad% a 1,a-la aaCalladda Saallaa a ,., M.-all'-d aa Odd.aG. a1. 1 aVaLaaalill a.daSalia Pa-hil 0ida r.aaa ka-aaPlaaaaada Caa.(.l,.MaaalaaZaIaCaala adl da. i Ma-a Anala-a Maadaaa da MaSai.,. iMaMald Alal.alilla pagas pazeialaa ena Febaaa, M=@a Abat laaaaaaaiadaaa daaa' Caida aaad Maaialaa a Jaaiaa aLua Laaaa. 1da,1,bya. Maaalia L, 1, l Paaadada Ca-ba. Ai,laaMaala L.¡a. aaa.____________________________ G y n~ .Sa a1.a d, aal, 1-la-~ daa dae Ra Eaa en.laa laaaaadi. a"a ad-a 11,a, %, oaa.a. o,,j.aaaaa Sr.,s95h are is J ds on Pu.erco iiaalaa da .ail. 1aaa la"",al,lao aa. -1. da 1 a Ly. .a.aaaaw, M aav. a u lai. a io-a, -a.Maaia Jula Braal Glalla. Maay LaaaPaala. Ila*ilada .W <,,dA dai,r la Cada,, 1,,an.aai1, ,aqaai aa iaiadaaaaala. Taaia,, Miha Tala.ea. ~d b Ea ~a aloNva.aa,. da SruaalayaAliaa 4l,ala.Baaly Bol(iaaa.aa MGarbanos Frijoles Negros a ~~~Salaaiaaida Saaaaa. Oda laCaaca pla5,1dal g Espaaa los a lapaaa-aal-i talaCaaalla Cucaa Pina da SaJ1. Casll iadeLaaadaaulaolaalaaa¡badiaa a La Cadail Saal la a'aa.JaaP aa.daqaallaraOaadTai a ta~ MolaMda, Sara M E 3 5 1N A lo ppa delleaeaeute A. Mnem Planelles a Ira a asa JaieiaKaaaialaaa aduad O Maa iaa. Sa-aaaa. y Lucoe ¡Ma. Mdandaai de Ga, O oLaaa*gualad, GaSds, _________es y (la., S. 1. 01os Maaayaaa AaaiaaZaidada daa laII nh aaaiaa Jaiaaaal alaPladaa pone a suSdispoiin.fl la-laCadaaaaa aiida daOlalSas Ci c Sdaahaa a d a-aa,h e a-ly a t ft al dai. dl *PUIEDE lUD. iDESMONTARI LAPUERITA DE SEl IIOIt1O? Maala Laaaiaal,aia da Saada Jaula Saaa¡iy da al ,,laSaia;aUd. puade haceelo si tiene una "SUPER 60" l jaa sadal i a"H ba a a TapilS daDE TAPPAN, la Cocina Perfecta, lo cual supone a Su.r1b~cy anics e ciDI RIO DELA AR NA a .,¡.ala Lua M.~la da facilidad pars la limpieza, Quitarla y ponerla e ______________-----___aaade segundoa. Y ataesalouadlsmla EJ ui estas P4StIi4SO. P~adres e aepreeia t f la sidra champagne LA -ZAGALA Provoque la alegra y la felicidadj d.-toda la familia, celebrando las fiestaa de Pacuas y Aio Nuevo brindando con la ms rica, rescey1 espumosa de las sidras: La Zagal.1 -Ninguna tro sidr 'iual o la sidra '1AZIA M 1 ACEITES VEGTALES, S. A. 11 y 11 ya^~ TL.-F.40 -F4U 4 da e la al plea ventajas exclusivas de la "SUPES 60", DE TAPA que ha odo d¡s.Aada penhs usied Modelos de Gas y Elctricos AulosuafcoN PAtO-lando en U LA COCINA PERFECTA .ES REALMENTE MODERNA SU COCINA? lis elIIcn la nueva "SUPER 60" DE TAPPAN, paaaalalea es lada aaaina madeaaa. Caaapaae la auya con la ~SUPER 6d~ DE TAPPAN ypaer par qu TAPPAN ES LA COCINA PERFECTA. Hay sea TAPPAN paraaada eaaaaddsd TAPPAN SU ACTUAL y paa cda r supest. 1 Tiee ciata lapueta dl hrno si COCINA y aa adePaaaeatRa. E conid lIro del, hoano? s aeaa lhrn o ej autaomtica? s ___ ardsantalelupuetade¡aono s

PAGE 14

IIARIfO 1W1,TA IRJNA-Martr, 9 deDiriebre de 1952 Te',Alio CXX '8 ). la Pro gramas de Cines y Teatros 1 -44 ~ F.1.---444 RCA4444444 R~., Nc(10 A. lo>4' 1I1.MARA> LASTRA RCA VICTOR y LIONARO Nuevos Y lujosas 8 481H M >114H, 1214MKansas Cty 9 H1. 368M18 9 H8 2 8 M,, y 1. C 4 4 4' MemDph¡s 8.8e Od. >844 Jamaica H, 6 (41. 1 Ni1 1>1 C 41444 1,"4> 44144> I .A.l.( I 1>14) >1T.].41r.3411 1 444 1 414EL 1:A 1 ~ o . 4>4 4 44>4444 1>44>4 1 444 148F441 4>4 1 ,4 .¡ 4>4144 RADIOC CINE Mtin.l 444444444444441*4. 44,4444 >484>8444 y 444444 0448 44.44 44>444. 4> 44. 4444 444444 44>4 >4 4444o PA LA C444> E'44> ¡'K<4 ¡T N.4>0>1>4 U1 1>14~.1>4 '>4 4 4 17444448. 4 14 el, 4 TE ES 4ER 4 e,,. e"7.>,>.">,"4 4>4 REINA A A 41 4'444 44414. V 0 444 -4444 4o1>>0444444 4>444444 14 4.114 u4>13>A44,d o>>P> 444414 84414 REX CI EMA i Que44 1 lo J.u"-, ~ 144 44 AD4A4Y4'414 Do 1444 -444> 1-48> 48.1 4>44. 44>4>44 D44d,4FAUSTO4.41->~Z-l444'> 4d. 4144481444.O>R 4>14A 4 4>T88> . .444. 44 41. 444>4 4 4444 444 ti 444El4 44>4 41448 Mi 44>41oVIDA >44 4.44>'444444' 4>444 844 > ir,4 44 A >741 4 N44 44484 4 44444l4444444 '''UA41IDAIIES'CAMIPODAMOIl IGRIS RODI N. 12.44 T.41.4 4M-41193 4440. J4<64~'44>4. A.14 17 yl444444 (E,>Veda.484 4 2524'4444 i.A44ia. V.d444.'.4F(4 4444444444448444 4LA >4Desde 330: 414444444,44t-n ,e' ".ir'4441 .4.44 u4444"4.CAROLINA444 44484-a DA ~i, 4>>I4 y44 A11141>4 en 484 444PERDIDO8S 44844N ALASKA 44>44>>.8e.>44444414.4,411445144448 44.8"44DE"'4 El.4444144444. 1444~ 1 4441 ,. d "M No> 44>1 ~ s > 7>>> 44444444 2.>1il44~ CINE ITO>si:;>> >p4>>r44444 >444~444h444 >4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nie 111~' >II>"'4 p4 44444>4 > 4!U: >44 1,>44>,4>414 444>248 1.4> ,4444n4 41>4>44J=4.444efe4> U4, 1 N 1 .4 4>.>M', 4444>44 44. 4 IN4 FANT A 444 4444R 41 T >444 Z 4 >44>. 4>>y4>>> 4>44>4-.T.1.410.->4'Ny.4>4>>,. 4>> 4444 44444 p4>>>4 -nhr44d~ N E C1.4 C1>4 T04 "44>144444444< IVIERA. ./].si. ->T.1. A4111174iR4LEOy V Y],NCEIVNUIDtCSN e44 444>4 .24 .4 AL444 4 4lo 44144e. 444444 4 >~>>4 44>>4441' CIN "2 Y 2" I>%~ 8 1 oN> 4 4 4 4 41174444444 44 1144444 he i1444 A 1.' K .k 4444¡t 1,-1 111L84S4 N G141,4S 17. -7d 841c~~~ e _ll _-~I. >4>44~ -" 4 N44144T 4 190704e4 1ls4430;44tule8 ee. p q CIE 23 1"' .1dC It~ 1-CIbsUX GEROXY A ~ 21>~l,412Y414.4 .I.14R T.4F-112 4 lvRt, E R¡,L4 4 4 >44i44d44 c 4'8" 1NOVIA ERA-EL1,1> h_>4. 8 O444 ~44>4 48 44 D>4 > 4.4> >4. 14 4484 44>4>.1>d111u4x 44 .11 A 'Di,4n.>CI441>4 1172,1 74414444 b 4 da.T1. 42L 14, 447>4471 >'444444>414i44y4DSLON REGL.oIO 14T.1. .rNI1,44144je 4>44.Nl4144 42444 7444 B444480414 oo ri1031LAS IITERESAD4 A0M41>8A SNSANDA0 RVDOSANTOS SUARE'. t, '> .,> i.> .4 1.571 ~ ,ELZRODLD I Oy DDAO IA -4 >'>,4N-¡'y44AS> A .14 y 4 4 1 4> 44>4>4>44 L1>BU. EN A4>474741 44l4 T>44144 .l. 4444 88 RCA NY-TOR D1 AN 111L IA C, 14!,d,, 1 N,;, 1 D lIlN RA NON1S Lo i TOB A N E 1 C A N.1 IF1 4 >41 ¡IrI. M.NI 3,-FIl X_7. 13114111I I 11 EN r1 4)IFN A ¡ ¡ 1 4 4 4 4 4 I N < ¡ 1 1 1 N 1 1 A ¡ 13( '' 4 11-1 N4>4 rp,44 in44 n 15 Y 41>3> M En ¡ iLS4 l), '-u9 a 1 p,, 11-1 P. d,,d bl p 1% P.N Igu, L.41444 >444M.l l. l>8441441, "04444" n 1>74 1 ~~n,1114> 44 p-4' de4'444141>484y4"E>l1444 N,1~ ~ ~ ~ ~~~811471>444 44114 44 a1448d4 441444d4. p. l>>>>41117 d >' 74 48444144d~ 44 :. de> 1.4. 4 1n>~n 44>4 444>4 ,4 4 > 48414d8 14>1444.8>a41. 484 onde¡ 74' ,>4 1 84 ," h>4444 n.4iterM d44,>i8 114' 44 4048 >4 4>44 1841 8 ,dad 1.4.>44414 ni-44 144414414. "41484die 4444" li4, Y. 1441le,.48d. 84.4nt,' 47>44, 4844414484e74-4>P44948di dad,441>4di 1484y44p1in di8>a1114.4,44p8o44r084 in.d,. t.a i 4 e44 i44414 84444844 44444. 1>484 4144444, 448> Diez >4. 4e encue4tran igualmente a 4y9e4 04414014. 184y4bien84a04444414 ta>. 88484>44 44o, 4el 444Cd4i 0444484 44>44 84 4 n41444444>,4444, pu: 'Mkhelogigi8 en Pro Arte 4>444 74844444d8414 ilic3>441484. cal, 4448144 lug.e48primero44h44 J. 9>044 4447 d ~ e .4 1111>1 4 48 4 1 .41 34>4P.T l4 u d >4 44-gl di d, 4484 .441 44' 444444 44.44 44>444d> ~t u 1444444 A4l4s4'5:30 4414 144 444> rit 41>444 i4>4>'44, 844444 7414>' El p> 44444444, 48l4mismo4parar r.,44 4res. 444444 4441141444 44los >0444444> 04m RL~rblna ~unosLL 44 E 44> 4>44444 41 F.1 E'"' 444 4CINEMA ', 4> 1>44444s44 M d4LA 444M ~ 4 t x Pr~. ,ir,, 44 8444448 E,444 e. 4 4d.441. >444. 44 444d~,-4Pi44=484, 4 di" 444 L. ~n4~4c4 y~> 4> >1>84 >444 4d.8>.11~4Las R9DI 1~ .,,,.,e. C N-LO MEOR d. di 4.b. c644n4 1~ 4>4> 4 >.44.,,n4 448.,-, 44>.44d. 1. 44 SA 14L >44>444.:4El 4444. 444"d-,444I446U ~ 44y 4~ 4 4444441 h4 *.>4444441 -11-¡-484844444k44Wdd.40-4-bii. SAN144>44844444 >44i4441 o4* = r1>484 .484 1.1 I1.yel -844h ~484 44>4l48 48444 1444>1>4. 74.44i41'~~4444 S A NOS SA.EZM es ~d q~6 pr aba. 4'4'MIGUEL.4441414 .1 lb¡>4.4' 444444444444 s CH44>>414>4 4444d114444-a~ 4i44 A-4A4144.4>N>8>444,.4> ,4s1n> ->-> 1 .44444. TR-4N4>4 4444y444441L, vi > LO! MEJOR id. gk r 44140448 .V4 .4>., 444 c1 .>44.>d. ¡4as 41444* 1e4444E4a 4>44444444l,¡¡. 4 54.4444 el4§"P Informacin Cultural El ingreso de J. Alvarez Conde en la Academia de>la Historia por Adelia JAunin En>4memorale sesin,,celebrada Glb>,>4 044114 4>4>44 I. J d u P., .14184 414I44>4 144i Al141>14Conde,.elementC4Joven' S.41>4141'41444 s. ¡,,,¡op>4 d i l048 C 4 £4144,1 >4 44 > >44 44. 744>444nu1evas8> I.~ s.ae ri ,1 eL, 'iii 41l8 t1>. >ff444 n4 a 44df488e44 Bellas ff que leb l, U44 1 no444 ff B 81 4> 4 94 >4 41 4 Iii la4 0444 J> 44484a im1e habrse14,1q 44Ar4es,4en dl 11144 >414444 4 idalde U.p ici4al4s4. 44-e,:1. 4ion d4e 4libro Eldco lvzCnet uvo 8 ho8p., 44 i d.414>4 0.11. _____ e.1>4 7tir. U. i181 e4418 muy4 !1441 nV uSIC3 4.,. l mjor .4 ,n, 42ue 44 844744484 84>~ s.> vi da 84diad. 44 184, .44cm14 td 1.>'>'4414C44. d Nstor "44444"9 9'44P.~i044y4 1,18C d.,I.e84444>4>8. 141 di1>444444" 8>4 d,> ~ = e4448 41 >41y4 4 44.4 044 4144>d]inc4414k t. 1.4>'4.4>i8>414 d 44>4 44. 441441diKCisn Itg.I deV'illa 4 F.¡841>484 dd >in>> 8>4 1. Lobas; 14d'4bEsta,."die4D4I.4 4 8 74>1>44 841fgura.d4c44441n,1>4n4I04444eg4444e14> 84 44444448"8 ce ce4>4Le >1n4>44de m~ si nta.418814 rme7481 44144 448144 4>4444948y8"La -44>>44 14>4 1jo44,m 44o ¡>4>4 44148444 i 444484 -etdi 48 4. 484> 7 14 4>de 144 444' 444 y 444. W14 14 Posiciones 4 8 d 1r41d" 'El or44>1~4Bd cul sediofai rablemente rise444>48d4 "0 d, 8. >1>4 0deP11-> ada' ,14444 -"nlent-1444 ii14no44 El di ~ le444>.sdi f444 ne4>i~ 4>44ll 444447484 nte,444. dite dii.44.11 iretic 84d4' 444, la 4que se puede 44 441>' 4te de.ara 4dela844>848de 44 48 .4>44elt 1444,,n4,4levado4c844u14>' ,,>44448444 entred i 444 414Pul74 44>44l¡.4>448>4e'4>,. .444re~,_444 m uchs>44 re le I 44 4,4en4g ri4>de -& 4>4fi. 4i 1, n I i . I -li .4 4 1 4 1 8 1 slg > n> i> 8 I > 4 4 d>444t 4414444>84 44d> 14484>48418>44 i (',,ee 11448. .4>4>d44P>n1 44444144 ,'8>444 84 44> '. n mt,,nspdl>dipi 8n 4 q448 ui74 e4 44 ~~l. 71>>184 4 8844,4 ,d,.4744 d, 444>. L4 h. 444414,,dd. Reil> de >4>4844 Unui44414e444444 P., Ael 4444>441.dd 1~ >>4448en4 M>1484>84e14.>4444:1_,,o4 di> e> ~ n e444 "e4. 44>844r 444IR >exped 4cin 8f n~ >4la 4d,¡ 4>4444. 44 >4444>44d 4v 8>444>48 4>> 444>u4e 44' "i4ni,4'147> d 4 un ojei c o n o ., p ropias '.P .4 44t L a 4Es u el a ,d e 0all et 4d de itu44Lho bre Po Arte 44441M 4'sical 4 cIaPT1AD

PAGE 15

DIARIO DE LA MARINA.-Martee. 9 dle Diciembre de '1952 Saaerieaseay meelco sel DIARIOiDE iLA MARINA Pginla 15 AoaX Recibidas Ahora usted si puede ICtcoger-enuE4 EL MAS COMPLETO SURTIDO PORM.AN vajilla de ieaeepocelano Inglesa, coe 68 pielea $4000 Modele KHYBER de .aaprelepvaleeI. gloa, con 67pease ahora a $2650 Pc
PAGE 16

Picadillo criollo Ha
PAGE 17

Sports 1Figura.la bandera del Braail en el Templo~del ~iazs-aytra1 d.~etdaree'iah'apaaare DIARIOXDELA MARINA E1.~unoTIdCIAeI.l'ilar junfo¡ a lros encelas de Huspanoamerica lW nl z sd., .1 cr.tu.ber.da ARZAP D,, Ita AP.~Desde do de su at',entread a aa MARCA Clasif icados H baa Ano XX Pgina 17 noiirodel marles. la, ) o R ijaue I ~et.araa.s dielid,,. haade1. 1.a e __La____Haban__ a rRe(s. 9) le Di>ciemcbre ade 1912 1tl'.-¡,,itla hi*~ ra,,el lcpia dre aeNI d ft Eurala att,1acon-la'A OdUc Dla entrudaPatrP carl~a.a taaa e deLieaiat. dnde el r S p,_,__¡_,,_ d l ltiputehaitad.1. ara Cerca, de 100,000 personas en el paruido Hispanoargentino liii. ta-liale deleEchaade laltactuaa Rl ra Predaacaee s. R su en ir dii aha rdraeLia. ~ i,10O Ealab,."a E m ¡e1 .AR O R L L A 5 IA R 'r'a ,¡iclad eIle alcar etra dcultrvo.ey poenhcte ltcrroaau itetecia.cleht diara Oaaa MADRID. dicibaS.E.1.-E CIRUJANO DENTISTA PTTCTO parce e c a ta del uga. Ectatr .asinoeconie 1ai S.PE PETiIarlCM M. dcc.et. te hecha, prre itydrelati u.r atae so Aoriuronis9 1,,a,1gir ,td, pni ~ d ea caIi", cla. e caint.I dalaP C omiah e oei M O0 NT ERO0 l.etaia-aEaadeEeaaac. r ydrf. 'eaa~ ae rlc~ O tccci~r.Ciirtic. Talilon A-9422 rerde. cede .eril. dea~, .p.iiii1iiiiiiiii reco p o etetal o §a l tba a a i le ed d ,C ORL I. pS EI,,a ba d. erar ict a iaie ll a a a G LI N E T N he sa as y alee dra~ E cele le att '1711. y hrc a Ahcl at e ira d' a d ,ta 1 ed. a a a ra r¡ ec oe re,,~ ClDE RADIO q IalUn i ar ce laleor rh ada desrea iar. rcaSahra sJ dc eae 1 .lp8a, r aa ua a de_ a aSaPail aal day caeCdOUla.aDtiad5lElrc-Lace1 chlaeada c-tarrac1 Oee vacunospropiamnte ai-p ara et ~la he elrhi tie~ Ba-ct j s eadaa.a9 detncg. alPahcl -iNETUN 03, morros. pa .~~~e. Ec apirit e rehl a it ala la an in i-ciInera callosra.'deritc~ ta e ltr ci e Ca e eoc el dc prtid tlla lan. ql et-a u Eeaal I t rarar-1 11e e repadrl erona a deent. lRas loca a-.~~ o . < 0" imecressfcln la r rctrt ytta 1 nePto .ciii aaa:rala d ac aaar~ d iacca. a rad if a n lou oda !l,,de.haGaha p o.d 93 e al-n B.¡ teood ia. Le etaa. d~, la %itt a .dacda al lacesth hlid d ta t a e xrcaemo' R 1 e MAa y oDieR P VN CIAL DE ER.DA1.r p ,n.hacha rl, hitiha a arit uiaur e ar a lla. acl sal3a 1~ -'t I~atlle~ d .rc'cot.,itcdm, l dlCoaunaP acal ria d.,.a i n a te rIaca en ae e a .el Eirrta d l:c Ja muyetce rA.icaendareaP ete, ra Pichadei a rcarl tla ii-[P d ni1a,,a-tIa n.da dia a dr taaL. tatc~ ti er -t.¡ li calrtiaady rit ahla n .t dcm.a ta ia lh Por n tritI*O, e B.Y, NIu"e r e el. a a .eaat ee dr 1I.,td _________ dr l.ta rlda E t. dr. r, ju 1 i pdentrotela mae deh ______ 11-109O P R, .ar.,., r1ini.n ice recea. ¡al a raa h.e MsAARO PRO ICIAL DE nI a edaoadl tra a l~t~ aoaiioc, p.ern de caaaaa aISTRIBUIDOREStt.ni,. l a., ad 1~a rere ah 1gialpacrecee. echa ti11ad a .li .cdardi.ti. ent y eaa.baada re'1aaaailos 16 ~hbea caav seauramente RaAnncistaen.l DIAre.DEcAIMARNA Edaie¡g A todal AhoraI.al dalcancei "Motile,de 1 Ulia"ipi qe a, isdfia a, rp ,,-di.pasael .,raa 11tairtle cre edte. lalaur sCrom edia .c. ttc.]ddtl~ i~oib,, l~ E .p.d, iatie al d S~pr pi psa 1. o la b,, ,l eh. re a te ate Tar r iar .!V TOUS & ASTONRUIS.ao A ti', B ,hi 3,nra sa nel.l,-e J'fy o enpdraes.j ERII AAce EParelFr.Cd lAnrreceptor de radio rapp,, be,, do.enm,1~ ~~d.~.q ds. (E.n., de Directo de ITALIA y ESPANA aLA HABANAlERvicoO a~ Il~t ESUAL PIOXIMA0 SALIDAD Vapor "JOHN LYKES" De Sevilla, Dciemrea11 U. Cds.Dcmbre 12. .egara aLaNHaaaDiieambre 23. PARA 'MAS IrIPORMF.M LYKES BROTHERS RAYANA AGENCY lOSIA #S440. LA NAAA TELKPONOD-cca. CANADA HABANAVERACRUZ EItC IOITUAR DIlECTO 1DE CARGA M'iS TUNAHOLM ULe-aTt-1, ,1Ii actasobre .1 da 15 de Dirlenatte ci,tie ~ yin paa.oro@ poacVERACRUZ, TAMPICO TAMPA Y CANADA. PZOXIMAI ALIDA5 ]TCl APCOA) ACEPTAN CARGA Y PASAIEROS PARA MLi:lPUERTOS DEL GOLFO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA. SWEISH AMERICAN LIJE PEDEZICO CAUSO ARalI G0.~a RAlPEDRO 16 T'elaaaaA?~ y A4~S LA R"AAA rcalamna aca=para¡ VERACRUZ (Mxico) Vapor "Marqus da Comillas" Diciembre 16, 0 SERVICIO AL NORTE DE ESPARA (Va New York A NEW YORK, CORU. SANTANDER Y BILBAO0 Vapor "Marqus de Comillas" Diciembre 24, "Magallanes" .Enero 17, SERVICIO AL MEITERRANED (Va C.abs.A=cSa A SAN JUAN (Puerto Rico). LA GUAYRA (Venezuela), TENERIFE. CADIZ y BARCELONA M N "Virginia de Churruca" Enero 5, 0 Paa Oairma.e GARCIA & DIAZ, LTDA. Aq.nis.Geeao. LONJA DEL COMERCIO Ceufro Pivada: W-R55 LA HABA NA Paquetes a Espaa por el corree "Marqus de Comillas" E-NCOMIENDAS Dc VIVERES Y ROPIC USADA. LEnio&par avic de amedicinas. SERVICIO GARANTIZADO Pida I¡faca.t COMIERCIL GARCIA &6D~ALo. A. EXPRESO AMERICA-EUROPA Avenida del Puerc 106 A-3264 LA HABANA UCOMPARIA HAMBURGUESA AMERICANA y LLOYD) NORTE ALEMAN Seviio rcpdoda barcs de carga y psalerc entea HAMBURGO y BREMEN (Alemania), AMBERES (Blgica) y LA HABANA. Prximas salidas de Europa: Da Ambareaa Dic. 10 Dic. 24 Prxima salida de La Habqa M/V eBrgSparrenberqc s l> sbr. i.1 Calea tFA5oVI -celada 055. Da.Ncabrg Da Bamen M¡V "Rbelnateir" (NDL). Dic. 6 Dic. 4 M/V "Anita" (Hal) .,. Dic. 18 Dic. 20 CARGA DE EXPORTACION F.A. ROVIROSA, S. A. Ave, daeIa Mia¡acc*N. 1.c T.Iim.e M-7171 M-7741 M9790. Mab=a, Cuba. Apa Celebr toda Esjafia la festividad (le la Pursima Conceprcin MADRID. dlalelphae 8 IdPiE, l.e de 1. Viaaa .a.Ie Ea bt3-1 d e Smc Pa el eriC cl i i' darid. -e licera.,,l~ Fr.re.r. d]eadel Ol f~,1 de aeaia. er e., toadlecia er, c.a a ada. 1.f~ b~ e. raedadra de ~ itrat.l.que ia cueta. cad.a ret.aa tdd ORENSE.]i. d 15. .I. aeie Utgael. he re*ectade an paaYetc da tedctriePaarhltt decobatuede tu~alc. Se utilizanaredimiento. teleldataced. erleelrd m eeaahe.eda.arral.da.e tolda, u. prete. raadrea -crea.1re at, de,. prtrrat tt -dtet-ila. La pait clra P.] eii tte ~cmuolr la aura-a lcti caleralbede."la1*alda ha,-p cuczaeaiacdaar. L attiaa. u.ae i.aia ria.e ca iritt EX26P U Idee e~a Oadc a cee ceaedcea1L8 a 53 M. Oedc ler. cm~e Aaeeeb, eaa cdicalacee. 1tac fde ndIaaaaaa. >aladae. Ya t la IncomA W~g$Ac r parable aulliddmoderca de un receptor de radio justifica que cada miembro de se familia tenga ena; que cada prrsonaaen su cara pueda escachar el programa de sta predilrccricruando desee escucharlo. y inada ms fcil! Un Radio PHILIPSOcde ila ms alta calidad de fabricacin el la muy poco y puede ser adquiqairido rmodamente.! i¡Haga #.que su hogar ofrezca ere, atractivo a todos lasuyos! ¡Escoa hcoy mismo un Radio PHILIPS para cada habitacin de su'rasal,' a .aMmaale~ minuto ., las entretenfidos y emaoconantes novelar., zmsica para todos loa gus1 lar. los grandes acontecimientos deportivos. 1 qu multiplicidad de servicios estn at&u, 1 iE dispesicic il poseer un recepalar de radio! P HLIPS mx-po-u(teabaaac Caa escac)e e 20 a 25 M. Cae teal de cesa. Cascalere. P-a re m. exicicery tica.a P5tbc eon 5 fIuaiaa. -Ra. c5. A picaca $3w ~.kaca. 25 aeesleal frente" cm radlareem liX 414 A (-~aeah~a)c cc r-~,he aen 25OPy 30 M. Cme Y EN TODAS LAS ACENCIAS AUTORIZADAS ater.50 c'i'ct. ir idil A plaaca 5$&M .caaal
PAGE 18

AM.,,.¡ir C AIl~2'I1ull'2.6 2, 22,212 tI 2. ,-.,, W KA'1 111 2222, 2.12, ni de2. 22.2. 2.' M u A.21 11 .~t1 22. il,1i I,, N 1),2 '"'g ~2tb .se,, 1222,2 1 22 Ir b a t.22 2 1 2 y. n d : U~ Pgina 18 Sport. DIARIO DF, LA MARIN.-Martc.,, 9 de Diciemnbre de 1952 Spontm Ao 4CXX D UKE M ERKELL LANZARA ESTA NOCHE CONTRA LOS. LEONES DEL HABANA El IARI() eni los Deores Lou Klein es f eicitado por Mike Con letra de julio Moreno y msica de Lou Klein, ~T 0 ~,gjj~j delmaresel Hana derrot a los Alacranes once por cero "Nole aso seor ~ ~El tremtend,imnti Jiqu ponch6a 9 y 220 peernuti que nadie llegase 'a tercera, acreditndose su terJuza JeZ. ii 1~b ~2#,.A 2 cera echada de¡ sual y la segunda .abre 2 lo, Azules. Lo. Klen conect6 2 homner. y 2 bita, inpulandio 4 carreras. Esta noche volvpen a encontrarse los eternos Tile.Sc Por Elasdio Secades Z__________________ El2 base al,.de%¡=spe.io opar p WREUOUNA h. o co.22 0 en.22122potld22d d. hcc.10.aes goaasqee hbero ,ev.Icadc en2 2Un22211 1210 A famsa catantelean sorpendene dela maor reaudain rgistrdaodeepads ¡f 1221~. Ia. 22p21d222 d l 22212 12,22d222121.gi11d2a s ueto a -ssnalal 211221. de beasc.p u La l.n. fnl mie uad A o .ea Suzy Soidol, ha 2en los ltio i nc 21o aos en ese local .El 1equi220 En.loa.22222 .la2S222 ,. d clcebn ue a .cp dt 2122 12,2An dem ndad2co en1 siete de to1ott l de HA1,-cho2l de Okta,oma tenOe 22. paael l ed,. 506. .22. 2 de Oaapala esl -d152 Fa 22222 de.Egipto. Durante. liares del 1 1 2inc1io estrel.la de' los Yakee. T '. it iet pr twbd a ti . lo . 22 O1II2Y C12212122 1.22iii21.21 0,22221 2122,25 ea2 ea502522.d2s220 20ar1d.queesaabae.npa.ticao on Oyelesn bt deJnob, y)12 22t21'o Cy22%j tron,20dsapreieron.1 latipenodas. de.t1ves 1tir as 22esta mo tand2o2tia 21taberna. 1.1la1Ciudad de a leone,2e222210 de 1 2 t.n a ne o En222adicin a d.au~y0c12 a2qu2e 222 Cce2222it h cde ycc, que estuvbo abls.2aeu ice2clacamuerteoba.onsecuenc210. 112 2112112 01122)J,22E. ba1 I do21.122 pai.d en ElCata i ce e2lla 22210. q11ttique'2.212i21l i21221022. 2 -queada a1]m Rojos y de baba 2122022222122llevado 1, doble121 l)1 ,d0 aCaomplto .' co e 22-22 22Ir 2 2 122 i 2p12212iili.'222 1.de losgolpes que i22222 i 212napelea c1.12 2qu2l, 1 i' 2 uldn adema, 22212batuado. 2nb,lalea bat,,o .aleo 2121.ops a .o lo. uod n s100 cet. aiari urda por unaiimujer1huri. ha que.dado2 en0tan d.plo,aI2 n 21dice,21 que1, 22abee.do el.aaue desuoon tob ola Por pocos .0~pies, a conecuena m odo qesolle22la22Sa O 22,22. 2 1 2 12 1 2 1d21222 .1Lo escea 12212221a2qln t" 2ua.del itensostrerint e l22222 20 212e2 20112ero 0a2 202,102.22 .2. 1.2222 idd a td existen Uen to 1.d Es1ta22do.22 12022 2,2122. ).doe st 1112 po aarpuco o.t.d 10doo 222 12210 erni.210 s1. de p aratos receptores 2 Tu,,en Cuba? Dspu 2de I17 aos de112122 2ha Desba ep0sd ',lb u sslO.d 2 aeo rie u oe ntos120s&de lora unesol21202enla2jorndia. 2 bienen ', Ptt1. ha2 dpudo e aiteinaside rifar1. ir ti rada d do1 deporte, o2,'a trabajar se212 1212 011,11222 1202despd e c ibir, p n Co mIa. 221.aebclaa ene qu0dn e o.ekno me. dc. po e 2222H22 22 o111g5i12d. 0. 2. 22 2 222021222 ¡e, blan2queando 2 2 lHal cn etiln <. 2210 seud lo gteebRoqu ue rj0ette.2obre el benefcio l 1a alaiamatur.e.nuetra atria.obrlbe uent ~q2efueealiida e ladRp10201e0nce c0212.c2211l2xi212 de. To 1. ic ep. =u eae el 22io12o 1.2,d22 1.12 e rce austs nel10prn Arenia oE.iDarte2.'222o 1.0 oT,.yD101202 q ue Adol coas ars labjleo. tal Al22eadope tas 2. cde 1 qoe de.po 2,1, d e 1002222r h2e022 e10y 222.adal y cg 22,L aliaare oreo 1.,quenab a pitaoe e o b ubo20.102 A e r 2 cbaosoet 1222lo.aplsa. 111d.Ds .e.i6 d qe f2)bjto2.1222ana lola udaa lda d22ais de el 2toqu 2.de 10111221.121 2.-.tite.do. ', 202212 U. 1. 2222 .,221. 2 222,12 d 22212112.2,o2Tgre0 d Ltit2,022 2211 lp12d han adn 1.2 22quiae cp2t. 011122202 nads 122ad2de10. .2 Wl a 222221.'pn eell2 cb0on 212.0en agmortatee arta-lioe.0lig on os dis2 aesde Wll m122.0, cm22. voe Y oniltba 2, bIe de .ld rra" per Vo.o an.'Vi, dsfrrt asi g o 2)-,2 1722a.s22221. 22'22.'2222 quien21 est20tratando de 22.e,.ep16.eoaee LaI¡en,d.0l52 o.Aylaerc.1Permiti 5 nd-hts y molle de ley el uenoilegrdo l oa cin1 de 0 e121.ib g a su Mllud 0e1elde12,52J2mes1H. C2212, 1. 4 A. 1 .ao yme l edd e 3881. ti.,,.,,o,o 2 2en i00 .en.un .c. dao, 222222222 estaa-oe.2nab. ltuvio feacunt 12122oblea lce mas sobre112e220os1 sucesiv22 a s Un 01,2 do eiarla2 el2c2 .a 22022022102 que dc0lA20e22 1. i222222al12omen e e 1de.,,2d, ., oo.,1.1.220Alatieelibrim .el erud. ter2n no. 20 d21 Vijo22que2 su222.2,,2i22io e iia 12,2. 22 pt pa ~ O1. .psdeu e edso netu voba 1. 10 2122022)2 q2 llOc d ¡l.ahl o n',no n.el ,ooo. 2262100 d1e un2.1,.~dd02222 1 e. qu elI0 li 1.l2Laa i,122 222 e221,~2 12. 222202,1S Pornocb radaezen cin eloNuevo 1 2 ) 1 ,., 2 un 1 ria.ensegna in aula,0lo qulo prchwoincnitnto del o2Kep22n.0 de221lnea 1 dlaole 2 ~ t. n a d e u n 'ap a rt m en to e n r¡ 1 2,io i iniie , L2 P a r., ,, 2d 22V. 222220212, o r c n d ago1d.ym O o a R n c n a a n r u t v c i L a v c d a h n i l z l s sin, ti, un ., ,.n.tbteca2io 2,212l,2 1 2222 , d,, ,IS, ha ca2221 ,ade MI* .)21.2'<'2d.e dif .eil.-. 3 mesl a Rwbu2e2en dent los2lento-21 dibuja en o elhorizonteie p1 r egunda nc 2___ _____o_ __l22,c 71.22,. 12222,22),2en221¡m2,m02ll"t 1020.2,h22lo01La.2, -trave]e e¡am eoaInto.l(ecaaIl uso%,yaqu )ndtmbnalpia ezenelnoen uadoOoe p ,2'~ l.l.2 ,oli' j v e"oe212e00 20 2e, 225 c. o o, 22¡P o r Oco l Ile. p 2 000 o q lb ba o (, 2 ,Ii u p ,cSl U 41 ,) M ti02, ,. y212i iN rw bo ba de s a cnVr os pr m e as pu st s eld022a Im n i un m a hu an de ane2e a.2,,n 2. ,11 22.e1g101ll2 22 2., 0li1.1,1p122 222____________(,,¡A, kp t tI.' Ycon .U1 doce 2 dhij-ae2 Oloy.2222dc12212n.ltolte 121M 022. ese 212. I 120 .n0 21.21.1l 2,il1.11.2 .222 a22 I1,t. nt. 2. 2,222a,2 t2)122n-2V C2Ie, s eO 2p.22,'e d~d02121222. ah con 201r21e. 22 Y arna,22 que.2,la dro,2c110c lEn,2c t1aV'"10,2,IVr2i122f222F.2 .l, ,122 I0 ,,, csl. J v21I110 112 e ncti ine a l ierl.1.ndl1.2 2120001lO1002e2oo7. 212,-1.212 at t erminaelr lV 12. doOdo p6, 1.02 l.u ,,1 o," "". g., .12 i el. 222Pi, a ,v. lo,, .212. 1 2on t2.' sei,,nc2>ictieMike Fmollcirilo una 2212 212 0.2 haber.oll o Al .e2 a1.s Ot aO¡.lous,2220 21222,0 ,122 221 2 t10r 1221. 22. 5 l,)tR IA YNT 1.T022tinl, po Iri:nc~~o(,.,,.e p, osoos n s ineR.l 22c22d 202ma Fne0n2., l deirtpodleel ue.qtno.'.dt r2.a de teceo e! n eaen ly. E u o 0Ao 10, de ,o2l .',, r12,r)252ola u222y. "te. 22 222Po2r. .l o Tot,.P 6le e n.sceun1port2nt0, combinando un 1222 l e 22 1 p onode1.n sn o a2 ltmo20rl P.~Ia 221.2s 12222o2n 11.12222 mujer t121d2e20 e ;,11.1 \2,etle L2.221, .'22,2,1122.22iIrnipran222y22enadicinla 2,2)0 2 2 2 2 o.e.lnlestuvo lll1ma .l eIsqe ydolodf. paob s--12 2 a.2y 2 2. le taA22PtMiranda. 02.li2lrtRpbi.y121d2222 5.d bol .11,2 "i,ttl12,el as ----22p022Io d lle-_~ m222pe2r22lnd.2l222la2l2estabilidady1A2010 12222e0l2 225elnoeO 22,11,2 Esta, 21-nochel pe vuelveynlseu, alilenfrentarse.qaea 22.2 pma 'IA0. seO,,. JI, 1 a ola l,1,1nuhori,2F,-,2n21'~s.agua 'o ~z, yTa0producr irat02nsd.rn227 a ierri. a .n r,." W camino. tis comps,2e 222le2a plia-,consderacin e1exceseldezurdas d2 222 n52 i mil ¡i 1,i5 i21 222 1,. ~ 11i j Jn director d,2 n21 rt,,.22-22 i,ilt .Sp ,l is2222 2222 1Por22i21222.2pil.222,. 21.22etr2,relvar2 e,. un ro,,,t de W'2.m n a Noble. n2canta2delurdo Ar'pIto Mayor. com." u &fii~l'a 1i2 2.22.)' ol,22,n .o'le titube un22 ¡n2o. o12221, .2, 222i 222eo 2y22t.2112p n o 2A. 12 1, c Iamoliu n i2 l,02-2 .Ilt. n te2 1p 0 ,6 2 1222 l2 rlp ara el2 n o v en o p ro lo ng,11.su tira n a,22,o20 lt 2 Oel,.,,n,t Ales. El o1112 1 ,2 a2 .2a 121'212 t r di a Yl o 0be Y, c2iI.n iii2in222 i,,e r i t v m e ¡,o n n na u u t .112d P b o emapa02o0al2221e o e nt d b tJ l,., p# r.2)12 l ji22 5li1111¡,e,. ponIsun22I.bl 21t = lo do.llqlI.de222'itluI,22 queoelevaba,, rIt,,lt' l e,122,2 1 i.'ael,. 1,~ de.%M 1 nb2y ShaWodelal2,022690ste a~i21122conta 2 h 2 No h In ,2c ic .1. y ,, 1C', egos.1en 1 12.Ma. 22,11 el. 1,oh.,u:21ep0o,,2 1.12 ylal22.1,125. el MMe.ello el, e¡ o nizer. 2io clSe. ije2,e ti2., Aob,, afr'lo a,~121 9~21 y ,,ytp. .oce.arten'obly2pr.ionsbel ab12 112412012n dosout212,,,rp frente2a fente.~lilbr 1i~ Lo,.l. 24,22.,. ile rlsl 2)2la.u.nD-tode,,. -a IsnedosddsoTule.a. es122), .12010uedebu22ronedandp.lecdadr. 1~ 1 ti tltt1202 la~2leu . 11. 2. 0502121222 o e ri aepr o bad ai tloCol, 202,27S.2 1,t 1, t, t. ir 121,21 2 ln2 2a21e2c, 12no bu de. '2)222 l 0 ao20el (1, 1 1,no1 rnlq-oe21121 jorci( p sos, rei2,2a2,12 ~ 1,c2 i,22 2 02 1, 2 1,~ El -11 d, .2 ~qlmjO o osb(., H,0 l~, o 12222222022 2-6Valiu . c% , Dc2,222q2 Munins -12 A 2212 22i ul.rf. ~rUi$'e is ln ~ry unls n ,Nbe ~ntrn2211,2-211110 l 2.2,2¡" . ,, la lo522:2tu2 a11iea M 1 S u t it 1 plte .,,bi0. qu e ,e 1 2I2i, 11. nirns tea tluligrr J.jdor llartir.* deMuxSchialin, ah ra s poici. -o l olentrase2 l Mierf.trim do, ni 1 m 4 ~ noln l, Mitm, n o a reacnor en l enlquece de l Imprsin qe.le roduj ol hber 111 cl 0gr. 2222,d'v.atIe 2,,,,, unapra#$ as 1 r e. 22 atd auna ig0d2neltao2menrs u 22lasu iial-2que tmb, 222 rern S. d,,¡1. aenollasde Core ¡oorin e tx'22dhn u ,prtio elpl. 2.r10 122100.nto t, os t2,.,,, 222212521i2 .212022 .2ei2,22,, o2i .1. d.¡.1 S ,i2i2n2222222 22 2 2112,,22 222122022,2,02 .200,2 1'5 ,212012221c. inl e222222. 1. prtu.d.d ~n. un M P A 222i22122 2 2221 1,2 .2 2 b2 212202 oiir2Tl.a otr222 regulacin p. 2 I1 Z primer22¡Ci2.U. 1,1 ~de 2.22 1i21 .12 25. M.¡.ti.-cis~ o y-tA tI 22 u ,21 o ir ¡I .i,.,,.i0,Oi02221 112 a 1C.a.<.d. 2 .22I ,11~ 1 bo ,b .t, 2), 2 1 22 2 22 2220 eNo le, I .IleIdcodeif,,bl ,11 '1011a21.212S.,2An 210l0,2t,,.ubin 202bin Gu202222 II1)2f.6 Nat 7 ,. 2a' 2 2 .020 2 . O,2 V s dc Oed2o. S,12.,222el 2, o.0 2 1.,2,air ,o, nl,-2125 lcr rlpsn.1,1222.b 05 01 o 62 C, l 2 lro.a tJ2e ot n ti212 2 ?mo, 2 ~

PAGE 19

Ao 4XX Sport§ D[ARIIO DE LA ARIA.-Martes, 9 de Dicienibre de 1952 prsP~ha~ VENCIENDO A LOS MRISTAS*, GANO BELEN EL CAMPEONATO DE BASKET: Eetsprho Gan el "Boca7 Beln obtuvo el torneo superando' Ral Perez vs. BAlE "LL:z -f los Maristas por un solo punto Ihn -. ade1 i.Cana Seyca 2x oh Saxton de, ea, el .bnuuv a Sldn Lob nacevos campeones necesitaron de Un tiempo extra para Vetacer cocaarioda lasanueve de Con el esreeno de sus flamcantes a los viboreos que pelearon valientemente. oDumbo FerEl otseraenfcrtve es la rcach. ncenmnuls D e _iu9audeisOecsa n camsetas, vencieon en el rande y PolillaLezcao aoaruona 9 vcs oetro ne adn hc a l i, lub o rpi s o ea el bol de la Liga lnteecolegiPr D IBIGaD JAtALAL Ay euba ltbl Inanlsy Al tia aued decidida l eaaac Tlu ab., eaferaos.Vlvned ti. i~ Dbm a el Porque Msellra. .d l dei bbel as! alcoldres5l.a eaonde 1.l ats, ad -toneeMadi~. aon Hstre eaP a s. .l'dr la Lgasnteeaalogt1' m aaodespus de das Ploy Olf3segunasaaa asa cabare l juego tau,. at nl eesd oe buasMayd. qi ¡,¡.aeaspar valdded"b¡lonrearsoasus iamen ee resaae.Eljuegoti. boaunacl doble a be PrecCac adom.o ,Estao L1 ald. yda quxlas .rare Ocdsde. .esm .e.o amos pM il rsel Colegiu de Beln Y las cslo o bu11 s e oaabiasoo ua HeiaasMplJ.¡oiseassr o Ea. estae cso r ii oa uada oI,lres drlo lade Ta, uo hblar d.d -eleab u esa oi a ler11ied alaa uId.lii nlus n -brelteal si ~ ei ra r d e n 1-seiaHerm as Maristaashaciaaoe ,s.>io.youirar ie seasleop p o t d s y d a a lo e po, q ide e n ro d e l O ar a ceia s eBinP o f s i o a l 9 5 1 9 5 a'iar a a p ir u s a s s A o c e d r e s l o t ia ls ai e lap .ymd.del atl urr, pus l tAlbloa.a menacr aiarssaecroralolo. O tOleeo.o lror.ndo ua o ari c s se erdeIldrado opalle. lesJ u¡t lroar re a quira elloeris ar lo nidoel ieslardr a Pr Caplsaas19e53ess t IAIO DRL MAInu'ede aescasmdenc lamo ate,¡airo acees ace¡los. s bc and E brill jite Oe Jlio Pe rado s e O latt.e 0ease l, l s aosial nd e su l aa Edi e l1W,] doeda uca rerOadre dr cn un Pu ~ ue el risa~ e C a p se todd e B a se B alaoProfesio n a l 1d5 2 s p laten que ra e tbd o t oaa a Po rle is lsrar oba r e P erdos ius arles bs u a o cl-oa 1 ens Mci.dr¡ no s c, e mpataron ti 121 d 1Imuch ~ u-l t ,t hee Raist n. a el taumeralw 20lo ~qus o el t. q-l.rbo. 1,, Oe" ii.Oi u di. tiesl-rg o l oo por rusia., erar1,ut.edlas tlilao ame chautpwt Lauroia la a~. I.i-uisd sr lrii 1,1 r-aundo ¡,a ta. tol taael. l tettc iia pe rs ,e, r ","n n nuu in u .n tva i i .& F, eaetm Pl aeade2!raita !'lace la. Use tlu.eeaaeia COrutCtaDO, d eao ut iadrd o io. aiaNs dtic ,ae al taulialtIAa AN lderMudelacNl Ca 1151.i l t.La",,.etambin ea l ll io de .900. Ra a bqra al e 0 1-qJ s, -1catitulo ti t.::.dafijen DciiK Y poie.1!eor.¡,.i. 211 F., ,eta e d sirse. tcl r 1o 1 . . 0 E n Io i, i ~ n i iii .y ltd .v a1 tli r 0 a e r ., la!ir L ,, c e u d c G ~ ii" MG.!lA.nl. aa lto oit.aarcdc sas sl ypel1b-tall lite d etu a d a .stiasas e1cla s turAe iPR E C I OiD E~ r.Ad eI Ii. v .SO L un d, por ,g.LdAl, ,l :.A"1 esto. aebd, a.1t.a.sebo1 e P. RIZ Y'HRMANO POIM. .ERih r ciAJtTIDD¡ PraderaA L S: 191Lro, osases Romano y lsba141.,l! Ls b ,p ,45 nte Ag a a e le o. L H b na T it: M -M es1r at uabe d 11ad l l-tmoeato1 e.l .1,mon. hido par o la ga.saanm Al ~ s oc. enl IRitrsquiantaao ar na dsaesyJe sume. .l1sas. V., op, V llu, 1. leitlislo pona~ur .idod ap nas. AR Vi E A Sili5 u a efreprs aeeoa q,'ls",.¡,e, asidai. e n 72 etastae1 rl ial .59 ~ un deagas. 11 sp, 1 e 1,1 d", N poAI u dO, .mlr. "o En unCA RET RA a. g ma ase bei da Es 1 aoda eadao aob ed5ie s.g 11-l atoas. ¡uearIrtnoq.esi easlea a tetst ep n oloa eajaojorl Ob58aaa.p.,____41_ NI.O.YE.R.,.ido 1 Industrio Nacional ORANatklocie
PAGE 20

Pgina 20 Sport§ DIUUO DE ILA MAIIN.-Marte, 9 dle Diciemb1rele 1952 Sport@ n X TRIUNFO LA SELECCION AR GENTINA SOBRE LA ESPAOLA EN CHAMARTIN. -1111(1vo ,ltiii.o el tiltilia al derrotar a G. Palafox lTaroaaprlseuosUl Ienrho.?ftUngadlcnrodlntero Infante d~ a los5 DIRAiiC aL 'rId' lei, iarie. de 6Mxico. di ia r b d o o q i odel torneo desable "dnriid, d el 'ce-riisselttianaodireniosuahgisaio d -a Picr.t, q=,cn Jrrisc ueva r
PAGE 21

iraumniF. i,1A MARINA-Mrars. Q9adea Diciemba.rsde 1952E Abo LmA Noticiascatlicas aar'.r D,A 3j~q ^-i-a ico,-.---AUL -. u Noticias espafi olas Pzina 21 ,l, £Ler~:1 Imagen deLa Caridad a k A nActos para hoy at n aA ttc d 1.tardeaserl la funcin c dicin yresrVIL ,, tuccn, .,lel th.de 11 Como homenaC Actualidad espaola. TRIUO: aje. -A "'1.,t; ca a Renblia che'. bn l. ion, y Aistei___p_ c Inauguradas las obras del Cardu nohlaEn l icuentenario de pabelln "Bances Conde" JUNA:l d l aab,1aBENEP. ASTURIANA: su Independencia. ________ Cnseo-a arAgal, d.a 1 rbiriodadalasauevlde 1da l. Caballro d. Clmi. Ablnoche. a r .Dicrs orJsT P ,ASOCIACION CANARIA: ria lr rrr 1 ada a r rrad l aa ir etiarr a rmiS ar ad L Aplazada para marJzo la Tar.ar prarri dir d, l e celebrena noheadelasil deay ra. al juntra da ia-lir-hr l l ls bado, ofr me hbimosrrde darerezab a ~ las invit acoe. Iraria. arirad Clrldira, cnqalrara.o Ril d.la.Tintaio dru.rai o d. a en pasadas edicions, a rrg.,,r.C la Meraaddr.rapraa dr ra YYfinarliz arradatirid.a as, Ria e lo T ittris aidd ala d a o Ae ,ua-eni oaid Arlns la eainatrlla a ,t. d l d irlr .r.!lra iaadje y B dLa G.wa Asa rs r rldea-BIJAS DR GALICIA: t aa e raun raahearmoollmn dra niLtIaaani erndfr Grr,a, lrea Corra A,¡ioeI=Aro :d Daro arira abrana l rl lrl drlaEraia r acto i lalrda laaaaa er arala laa cina quealaba rel se.aal blry al restodl cerpo la. q vienerd a bo tran d enCalria Balarao, a la acao y mrarbarrarco -moiv drdelCncunteradea l rpibrlIr Bances Cnde". lrlara rpad a rarla flra rra r¡ dr a fard larC=arada de la nacriar. d aid:1Idorprd raia. d so arriai Cvaroa, aa aguabrar que acababan de Inaurrr dra Praa ad reasa inrr. rddriralbi1r.raarpladrh, yar .carra rail lar bras dr adapacin Eresumen del actorlrestuvo apiradda Bachrd. LU CRRRO a dosri a.o r Iadrp a1lr, rarir D ijo ullaaahabiaba a rraabra. del j edb aeraira Bse l aSe lanrdrireycrt ad a G dSivarrr lara aloasa ar, c copr a lanrimpo.da Iraaararaa abllr~dd 1paran 14 c. sdroa r a nsferida aaudlidBnMndrt.raarlraradar dobasdopr auxiliaar dei larrailarrrrlay ,rralo4 eaiarlalaadlro aolaorallasrcoyiel.ce1 .n.larra.,,da drbaba iDadlirr ilicia a larendican da t-araliag r arecarabrantazdala rIarajdWWaCrlad ral-YAaaa Briaarart grar dach.rej-elr, ra darra darsusciaradia alegidor ad. ra rao be arbnargIracaina< dmapaeaaiddPrdrdreniaaspoar-rroldelarii.adaraiQarrdaar rl rararlrlaaraalr ciniaca ~uaeual AaSDa y Ia Cartada D-sdcra'de. l-laasaoda quito arr deaejcutios lascliadra-, r:dir d astolaalabras.La jnsda C, rodeN1m nomn Iaaaa aaa adrobadoira anthaecrarbrr arr-drla Intitucndqudaenri doa rciaa cra dr m amlelaaha, radelarlmiCirlarnlAaaYaAleva:ruar piadar: a Ira di r apaanaaropa l rrirair .1 ar rola a hehar a lasbrairala dr. enm Sata Ria, Mra arHIO CNCJdIre ]a cda. ablial a pr ar alraar, nilBraaral r. rrlrparraaraol tiE l ecin d ropiad airad la do 1 eniL G r~ ,sacia r a n earma par.a ,ei frl alda d .a -ar rdrn D. i drrrpa ir, ar raanad ddrantrauadCo cl s a dea Ir a ira laarla, da -Grarda Ir Sallar ,JarriaIr na.ir, randeaesraa da ar rr paldnqraraaor ad n urrastrbenefactor dr al aria~~~~ce elraa ail:Cba.rraDn ra aCra a Cenrori.uso enlorair ds a l u opbrl prrdenteMallar, ha l galiaroa a a bndiriar d e da NSantaR ta Miar amrar a a ~ aaIol :l uaad aaa ~ r alarHIOdad O CEO E arrta dr r actua in ia rh~Saano airada arai, d la e p ira ustre a lraal raralab-urei rr ldela, 1aa. ariaaa a apbio rgadae rID ~rrrades aParaal dt aai Rl aardadaNII D Sal.:Al Y.de Camamae. ERl arajar .el,deaci po.rnaIlrld ariaar a nar a iaa rab o El__ __ __.T_ __ __ __ __ __,es___ __ __ raonaia arrer. dra anar da arr prema rlao qr ab d abadeabedearaa pr da d iaM da rr a 5-4U a aidd rala a lo a ~ '~ ~ laseAyslsrrla dr Caral m la 'Indi. artlb progus aaq.eral io el a la ri lraal a.manaaensrsposee dr uadriranadrIr ray al u. C.B.norbaP~ ~rr.dUaarlraaaratlrr re ~ Iiamaaryla r qar ardella%* lar crnirlrarderan dr la, ra. arapiar-delrraranadel, pIrrar:, araplaalr nra dr la enraruafipril~ ^ n aa la:anesabaqu aradacdAaraabendciaudeariagara. parlar-laCariadlini.aramigrarll.cadolo ,Irriiraa.aprabrao ~ , d SantoAlagra C a U ION DEBAIral: irh.ilrtll osiniruidrtda cira hdrac-Cms rnzdlr dlCn u eevao a t Rplica Arranlnrdiracdr laetradarea.a Parrrqui a~¡. .a eo ala B larnid aetarradAlcar. oMiaely qudricaaraardaI5 a A c ul-a-vi cmn iea ri a ctdauarda IrrIiacida d om rdrnode lo.dmasi r a Canina ctA r aa.,SI puesaBail A.ra~~ ~ arr:,Se in ae D rrecltivaa ar aeanddr aaa r aralalida.)ad. y rl ra d seoelor pra ntadir cia ba mdabaia curs oneora qe¡ Ispr Centaro algnralas.oaran a baicnsit aa a I'Ienaaaia apralaros layaconrcio rllllldr a.aaiarrarda aap5 rarlarra arlaroitrtn aere1 dsde cnlo and ato qele a n idod enel P d redetom g n e l P t o ad. allpst lcMht. eljrque ariaaCnarsa r la l r iraiaba riael a raqu an drallaenro r a ira al aaarrrarr: ra 15 ls sovlaa, t nsprao sridanRs a. noaravslaeiu yala: alar a draaa in a nto:ir aralaburposraa a NlmdeSine.in. 1e= ctoba elaAsa bla-ioc sa a IOS DENAIl alrrmadanaa ernitoarU-adonJlan ancos Cod. iraia rd. lira:iranorlaqesrala e en a a ria c s oa a Rossiaa.aaaleDsgnaeon c ncanlror -iayun ,ialLaada dna C a rlao:. jarariidsuila s, ijop deblaqpuellani)n eItn daicadonia las .u-ara r aira lolraa daralos dalerna. lia dl arida drnl'a r queaa.eral ray riad.iaad ra aalalamdo ndarm ra.r ralaems linladasalnla aB nn co Bcad9c5 a in ena elbrrmausla eorr anaini-irrinlarrlialr ia Eal en-r medral. a n d a asr spirla rana mraas d rC rdsa Alanra dala aaisa a rar Po Ju n E rrlal J rna a E acasde anlartria d l md. ooch da n dlarr. iil ranau rana nm arrrrlrar ar-arranit rgulalosoa esasd bras a ala r Ss aarnara a. ____ CBPdIA ESASOAI brrndmara.an9palaaara rah-iaa a rrrrMn, sd aaaqarla Br aani arndra Gas soarru n ela a .5 las ap o rd A ctua. id ad *calir dmana is 1. a AMaagiaoa arali dre ,. alDir A a0 yraqueiun ia In di i rir z ialid dad oa dreiato do.l, prq apar ra eairra Huna do, raa I aalraa adia rl Ay.lntblar, pa r anda ,rAldr aar ria a drlaeitarar.1 ir azsd l seildd e lCnr ttrin.S l at alP dr l et I a g enreala P atro a d e.lsA p s toila i araral rl s P ,i1.aiqure r. rI is lanar .ala .pura rnaraar Ir rrsaa Mara a ena ala, laa r lam,Braira -a nlrnla al aaataaldian a frtridd e aa brlic ar n is .c a. .,u nal ial ara.dla lrl r a d araaaara iarda t s iresun.rar Mase alrIir as, sdera la Isnaun:.1l1e.dallaraludPel CaU nata a ana ia Cauatr ba lailpaira rAara:gentiAscicinai M diosmIa nlada rabia I enas eaa aal~ldaria irLalitidos.calara laCrspr asraelAamr drraaaral a.i ia a ialria 1 d lanaim LiiaAlarn Ir a aaainlor yls rrepaar. a ta nrltarir Fnila dra Gran:1, pr.Anr L~ial Han en genF r l, d -1Pld.1 ar.n l.la1-. rane" alalacocrrnia ra r ani e oac ''' paaar aaralad.arala:PbrrmrauandrbEa. ir asarrda ra-arra,coa na resinderg,,,¡, Bali1.dLaS.l.a ida irogJ-doa l,aa acirbad mmy dera.tara.dra.ir:da BiArlialinararnraiiniGarra de ra Rla ti.lr. 1aiai ,tr ta L e.iraig a 1.1j. .o5ite y cedi e 1. i st o 1 r,n uig ud e, al,,.r Gatada l. d.y-aaadaa., irirala p rrra ia s rar cd a ld La ar .u i anar aestardrcoche.raaadIt-, r r~ l.sr, A rr nndezia rr Mral rliaiiad-liiuiaaayI de l y 41,,i. s.Hiaa da clbar.ni el Craiaa Dmiaaa am r R.rsiaamrab. rr,rd ,nrridr rlar i.idieldrec rr .e i cepr-esidentMrimeSAro an IoG rairnIlir#ualiindarani ararriaaadaderaalr histr r ia ji. a t r almatiiatl.alCaa'lba¡a' u a pe ar r ar iVill Da dsi arrlsar que idral arana h enlrpabedllna p a xra r di r nin dzamo Ba inaeprsidat D c A t t l . 1 n c n u ifa u r d o i i n C a r r a i A r a r p l n .a a a r i d d d l i l a a a r a d a i a a a a r r : . aad a M n a H r a B s a 5 as pimoatlil i ar. A cia is de avr ia a rarniahr a a r il dni. anuelCurvoa l C laraJaiprarir a., r:trarartn lia p7ai.na L tlin Hararna Drlrr M. ia rairunl.an lliad iadabdrla ,osrcaaa aa. r dnrrrad urulari. ararirderaarnuval dHy aa a a ""r: 'T,,, min maria iaaaraiia aa m iu,,doaii a dlad r. L ,,,,, raadrfat rn dard p e l dncu b ia aadl airX a araa-i. n r it ban.id rrdadc ic a raatz tda i geaap an ulRirraa rAl tIiialia lla aaniini.1 1 ,CrnGlg yaa arnr rtsr.earnraad d aar u raalNaGrcIarde LuapBia5.airal .i.r. 1 railoLos l .a traari~ r d.r i. 11111a so arin ~te r i:i .d.I e.la paaaa ru a .c.r.ll en yr, r la i nsitucana aal r hnI-a.LlaGni a r laC.,* al s. t oir ta l al lir a. b1 sq Ia Birrar daldl r Ir Cala t, it aa U raa lerr; M a a ar l 11:1r, aloCara nyl a loar.ala avaerr da r a r r ara. aia Fram n a m ar Tae l a r. da,.anaClll.CbaaiCalrrbr.alCar Glra;l apral1s. ialird. amidn imria d a ia, ru lir:n lia re. Jrosrta. Arradr rde naaaai Fi tiriml. iiiiaitr alala:a ¡l ni arar an La Barilira; rlrdepalaranAsian. b-o ,a Consie., dr La H3 a rr rl qar paranobras: n h arrJo Vi qa.Lea' Aroa ras da la CIaaiiriiiia d. ala 111pa ra.1. .Miu i riarla nrralqlra%. bindad dan Car GiaahQ.draal, rsla rara all Ali aaarl ari d r l ia-a a rrarnCar TAarCNs.LI .a r l rrrli r S iI r ir a dearcartraardenrNapiasa ID.'e, .', a riibrra Baraa aalr ar ai Jadh rl' Gndebrial d f. rii a Ir Cy11-irl: alu.1 laa b1 etili. d.an.alb ai ra Adayl,. paarai: ir arrra edaaia Naal a hsLrp ¡hual~air Al ar apaladai. tieir ar l r t rar ir. Nr.B11 ailma asa :r a ir i.ta.1. plraParoquidaa¡. RC.~li rderl;,r Benfrica"l l r aranaa aa doaira:cu ad a rtoabonr,1 a aa:dalarid Il a ara y1.Broa d, A a rr. gnal ad nuea, l- Geneari Ctlra rraar alaa. .11i has1 T ed D la abinad a nbaad .i r. lr uba. rasar ir dea endar oa ,ra aol, a.t. ¡.,anianra i ra ar~ A. ir La Sbosr, Th r r E t r r P r r d r s r a r b N r b a ¡ i r r rd1a a r b r l r a b i n t r r l l r a i a d a a h r r r a rd(i rl sdro d a h r a d a o M a a r.ai r.s. d. e.a ru l alaaia¡rlr raaI a rr: aiard n Anto ini . Gim. u a, la raaJet elie DIna darra, la ci a a ar ira diam. nraaa srrna r irar D raia Aaal"a'irr 1.1,t.a 1t,11In. lrir. na .rdla:.E. la dlLnnia-p:rsraMonseIal DrctorElM.ii!arallanCdeanrir, irnial.ra. anirirrde balaorcurrenJurar ala.nr. Barran:, iHdm.l ".-ir .Pirar i trroiairrd ag arm anco.s Cond.par r bl a GJ r a rctusa, Maa nNiaras rs .id l . .ii ¡,ia ra rn id a m r I. iiii iEa rt, i la a a a a a rP .iC .11-d1 r a lili ir.r: p idn t e d ,a i a A u :A asP aci a ci an r s s a r iab r r r ra a r lde'y lami .ir a r u.:. .r als a_ ,ari ia r. ai,Aiaai a lu a r l ir: h n a d r ii ii r aa a a ararmelOria. Ji r a d e SmdCnraraGa rra,; Hyor Bnmiah, dnsr A 1 1 r a ar-n: arra abpu laCo a. aeoart a S irez dF uent*,d ctP z.arirmal laa ,i a : r. boa itirrtula, idre, r p arar Arali.'rm l ur l Ilraada braar Taara.r= ,n'aPa,,Alad'a!na Lam alr risi Bral dlraar Sriilaral aaa Md., a-d.rala, rr Vtilari, I"I ,Ibanrara .,aar tiarl rranah l: aqa a. P ra rsIs r. aa aade o V A r.rJ. . B rn, dr hlr.llr Ar iioa N a Mrda p" rar le ur d a r d nl am. nr Rral r igran dr PrnLaisaS a-ranilltl.-iara.J.i.aa,.irr.Ela ii: yn mirii. ain ¡par S .mul rararN. r. Ent,,l dai 1. ~ anui ,e ~ al l. t.¡. ,,,. ar u r rl r r i a l r a rr-".rrlo h p n]ra" O "",iid Clara .rl .erar :, a-1aro'a imanar, l i n a b ar ial a 1,rpa sid n quy Lreah dil Vii L uisria, Nna a Joaia lila Dra; r jrincit nare.a lairnliManuellaaCCer¡¡ iLrrararsdrelirCarodla M rida. Ii.lO. Mallnailer andri. DaaSan Laraa, BomaadoSai aran amyr rrpi, amnoibanarrra rE ilia sed orala TetaiMaCa,,,,l :. Iall1' lur' aur 1 araa. lnrI rhaPlulaI un Irlrriifa a la Ai delaAini Cat irCuanlii mr Dan mitol el nrri Fmaarllca, deJlapsiioaIstritu in.rDr a intic i,sa ir aino ipu do le a rnhEz, riaiSotdaAra.iou .,,,a.aSlqC nrit1,,Iairrriilrt. nrs,,i.al a rc,¡iamim r FmnariDliarfland r nde rPalr aln GlaJara Nr Lrr mldairisraasaraa sarroia. dra Vladal Frlar, inPeraD ,rti o iniii.ndtiiidirliinaa rln at:"1 B nicmanar.paer A jViom t deL.HaaailrueprceiealiraJo A.Vdrzue. FiA m a1 *u (-,a.al. yruna :Tab a1C) O arrad Cla i m ,yadii ilBia rrai ndarta a. aird ar ba m AitmrrrarMa.' e am-riHl ia De s a roi a s uad beaiai n ar cuga l-.reaamon JsAosrFrd7,a ,i au44., Iiaia .dr ari nr:i:da alaiasaa da la dplabahlerma Sra L rs Feila Mam a coerrrar i .C saa ri Pndaear,-A an l o ieadrsaifrmc et iaroM re, M uii ,mart N:aaai, rar.a YPPsnirami. ,,aar er elBa ia, cne qur mQ ed o rftio, nla as st a Arm alontiuacin ala sria dar m rr Bra, e ala.eNea t ,I. N I lia oFaln Ii li A.1A3nr aliarrluliena iniatarrarlara an otra.Cmesasare.encontrabanreAgalla-no aa elaromitlader barriorrrnh GarraaTriarnMiranuPalobaipazaJernimo RonpaGabbiel ar Ca .1ua ,la,cit. CalmE,. liiiaapriaiihermabaoshaolfoararlim sa nr, Bamilarda Caarada, Fila AaerSrnlreopoirdoomilpirtido,,nnuaampeallar,-Amalarda DdePiquernm, Nr.Ir la p:lRal alancoidrair ial nra r. Har:, al Val C nale, Vradaa raz e l.dotoe dll tr a t.c ioMisi bi 1, 1 ,1 e rasa isaren Hnbrea delr a raa dnan Jn a. : ,rthi a ny D efna d lar iCearr I L eaad1a apeid ni e D esignnd ea a .airnl. Far l. ira bt I t. Caiih. d aia a rU ninian arri 13Ca a ia4Ia J n M a a A noioarriiid.i B ir crl nta g 'Atdar a rcs. D oa L glacandia tuC r a DaNZ r la n Lara P re s id cine dejar aH o nc io i n e y eII", ,la e o d.lirra n ir Sms .daat Harr¡lo.rabl., ial Pirla. duiiaalirD.-aexponenteaams deaaiaL tarbaral Fradan.ar ilidrasdairegrdl' ala arirar ramiracabiiar nrtr t1 ~ A u. r, I,, ini ausaltaiaroana ai, y iyiraa ia am rraa a:rrr rnrs prafrlnraana irr l a ___en unagarro d. a1.drVraN aaa ,G.Filaran. l, da a .a a ira ratr a ir tor m l iar. L li~ isr soIaldann P1.gn.ocBresAias n a, 1 1 ar aad n u er 'ld p .rn ti. i i n i a q i i r a l a p a. .¡r P ri r a b i n J a i a i er R p a r C a r i l r l : la A a r n llrr t u n p.' 1a a h l rm ra1 1,U p1 n;L rpa m n a ir. a ra d r dc elo: ap ori aelr uresid e nterad .ud1r, ra r ira,¡par u Bl a.a rm i e m b ro.ay id em rl aair rcGa la G o n zl ezBirl r. ri al rod aAP rez.r yM ar a udar lalrryNnio-i1.dal Gibara dara.,.)ma ni a NAambrle a piri-gul unoa voda Bra Nr, ria a a ral. Ilir, r t rrraar' aai arlasaraa a rr,-a¡-ra D raarL paa CEIt~~~~~laim ro err Cialrcroa aoraoraunl asirala,,P'e."cr dliral.d ira Mba aul la ll a naeMirla.eteL pzrar i carr d ani i rtal uNC Ura aarpaln iii ir anstinr iinirini amr ir. Sr.Ira. arga Pira~Cras Pain Al:aiaarslaa.Sr1alradrs laCasIn auns ddGrtrIrtr ir Tbar, llaiibaiara r rraii. rani¡.t.rrl liarnararl-r Luisarm Hirtas rnezca JiosridoctoreIal m ravCra ['Ys ns rarateaamiasrmrs radsVagrandodiqueabaCelma-tina Alvarez Ird rlallna a di CiaCm-a = mi 1 M. r 1han: 1A O. H .oma l eii,¡ailiit Y. ad :Eda iraana.ra ide ci. a mier dsiar ry la e rrcarer a narm la E a ilaarrA,, clr ir Glt a rcu al r BarlquendC a la prrsaa iacrimona da suns hIihna.i rr ninuruuu: da la ar indad mba. elapeblorera, Manueldaranilan raepnS1.arma oi gmm.datti:rpr arraar'"r1.Marihe.l~gil., r,.bia rl F i prCsdid.-ar rl unareal ?na ilrr raem .ai 1. Aaaa, Ia l,,I%, o la Y-Mirna dr r a orraaberrrecaidnnan Drpildifr , c dotor A drs oming y M. a h Ca ') n~mair elA hrman a La idnhrJuan.d y nar a nu lrCprderbSom rei nsranan. yeu nar se.r onin uada1pirAlo hi jotaDrJ c.C -rl,M ne ,ek rapaa ar rnaldlma id FiIir.Paairar r a a d 1 ast.i rtmi .e¡. orto.rade iarMarrni Arlarn-az; ylir aeto ad" os fnar. r ejpe-ib ir Bard arialraManl arln Mi ibals Ca abanan, brahalpa bl.rnat 1 Aan gram rahpm i,,ar-. 1,,.,.m na at . .lasla silaornrrr:nal nrharslGallegoarraiJacuti DarraadTmmra rni d u.Iarna crm niigi osa.enYnupcial Arllila;S.laa o.d Infcinedal lamaarar ier nioFerrdraugrarainndrrarlarar, sarr Aaona H avin Noturn. Cu ' ftco, seke AvelirRh¡ao M reda.aliniratadeilaarreriraacn41aTasirelatpraraidae dialaramal CCa 'ao -a'a"r'rlaarnm-'ad:a:Pl Re¡&laVu ez r 1ar ila iaInaacomn diarclaos.ralama drosdahr Ir. dJosnnoCrre deAaauerpo miay enParid adir a ir mm evepi rgi aorlar 1, padrl,.r,(.rlla daslailadir di pr1.1m nl yrmunaiapammradr yti.,.nraBa 'anIrrinan a~Jez na pa rara rparta d ua a rardnospr a a r antlMsr Falda I a Dai r aairi sr ta E¡I U PU DE ii m rrr.rlmadrlrrrn Ild. i arNegoIc Dio.d ~ nbe li.la ar ini.,JloM Bz n Ryuroana i rva Ra: ra sr a-pa M nalP-a AnynIFrr l rdoi1 a d a nar ipaaiCm,,. Ilo ti : 11 11 o ar s l re¡ im r talizrado rr iC l o V .M r c .ra u z a u l G vl F ac. d a d u g t M n e i e r nrglab r a l o u na r rec nto ist r dao aaro oela ir l ri r a d laar ia R.VP 1 N1 1urrarnr~iadnlM rai.iS.,S.nriquan¡andeiii2uia E mr ran r lun ~ Dom S Ed a ndo e r o iaarSE. nr ,n r .laayr iad.sarpaln dindlacnruaian ar.ncria Paiulide rr ir nrhrm aFa min A u i ,. . .g l l u, u nia fad r mitos rra da Cafolleto .i l lii 2i n n g o2 a1 arrai r dr., aJ d .Iar as fa a s O r G n ia ; o r lr ap r A lonsaC hila h r an D am h a 1ra Or ar a n.a da La Fl rna auSar A','iiaadm Mallar,,S rmi an ud la a bln Y p nz J s a li arannbia.¡le r lira. ir. La ilnbnra ae ini s. d, 1. E mladaa.ninuraodiscaitiarac.P.nr-,le"rgme dedan.albertuSier a.iau -A irarano tdro, Jrsd ey L o a llIuaunlr D raritraz. F Trenti a inar ai arasa d A a oniernarrarPrdo F Iasrm del vearsada mmri Aa ma. url donro iraIan il M 1 J i l atid pu-MIu le .ula ra.atra naa q, ml A i .a.Ma ririra d u5mri 1. C amiid la annaiarnarr nr u.Ja araCdeara;az 5 la i mlI.J lca a La liaurSaar:ldi il blud bnanaaararaaadmnporquemid.cientralrdr Su Dinudad hi.ln Josra II rar rl R rl i aurrN.:iaa rr he. Ir dr Daalay SatPrma Anar,.eFiiDr.ia.JAaranBnMrMar A.ril Laa irTom.irYlmrn alanrA B C. .drili i uia.m nrOmut. aiauridrriara i ra izresidearntedeaa ncoa. .aaiirarrrnisarr rta Vlla________________ vicirelooad;Pab ulam.i iidr ,,nG.irlaasae.P¡ son prds,.A"".itiiaaaiiia arr1nrpC riaridad, amir a.aad a ,1.nua rra.a.iri Paa A nto n eroso1 rBa a sgnceio u db.r DrmAo rs Aza ul Aaimaiaa, nadaABUnohaFamriado Dimanar; ir ,ir A lr a ,ara in rbrn l s ,eii.,. raional;nJesraan ala iariana dealaaaalabrardahermano masOrarr-,Fn ,d r Dasmrranhal n nba LEXT UE ERSU T R lianida des e la epecira ai aaull; luo1: rh.dla ,,.O.un Ca.bhus anrin p tam i.la b nimiiaiaar nruadelairaajrl;adoctoriAruar.hrararlira Caidique dest tnr lal ia:dor urrnrirpaorda .dl Aa ctra.aA-1ir~Darria Manralna Grra laaPrel rdSaraaPirrSUi.a ran. idai dr¡)¡¡,N rabrira. c a r a emlorarni nrati1IC.j aii G1rrnil aaanarhin ara5 p. m arn brl., mral irrataraCoamlnrslirsinaan.a mt l. eurr aari'arr dla irpaarmrin .a p 1,ia1 iraIananlaBalBaiau, i. a m~ a aJrlin a r. ha trillar1 rld gairaoia, d a da ds. Ibiaa rlir a -, dr. ir~ .Ral -md 1,palabi t naqarara autrnah m m-dLatoaoCi.l,parlirirIalBrdgar Arar Laaa arr und ,malaodapsaresielraisoarCndelpmirrimia. parar.labraque edt. das-NPraidoaPrgresrala.n 1lecirarasealasoadar u. .utbar. iVild -cadirEcrrteairaS. Srltnra lasbaIni.dEa[P. arrideliConsejo Diae,-r.e.aarrodlando haadt ii raPnaaDm. inrlmde Aarmea.rraidr~.si Pr ga iadala. a nain i ,rtuarraaten laairrir.cr. lser A veinanRegi oea¡ ex-brs r a .rn irarrrE rid ar]rmralpaigaana rra ,u, y .ln naSaa ra,¡,anCar.prC. M.rF, Ir brain.ririrr .aearesaa.urmifirmeaonmccaarien a 11 dal ha. sana ,a.ita.,nrdl-. e. 1. a.,,anaci.r,ea.¡ariart9 zaasarcisoalahianrarD.-atrIran de ID.rsnmtrasdasoldue DIma Nr IB. ala. raara, rabnra l ariarbatisrmir ida anapmalan'Crtia DisirI Los¡ aatirularyosnadeltaPaartidorara.oatrPa-r ar grula 1aa iahrarr da a lara. ldtirtalarraa.ar Bra rnar Nr ,, L ie Z pa M ml ln iaplqueSaridMaadenir raa rntrnrr a arrra ,,, md.: Ela ela y G ez BanorN.st aael cramdj,:en ingarr c d. mandoaalssl s ah ar ir h g4, eaanaia atir DnIi aprar 0l1 1ip alar la.Salubridad G. r l araraar l rlia b d airdel Com ejoi a cional 18lec9rI a teharior .dradloa-rlad a ctora, ltd.ira n aran .L.ari ari:.mr dirtrahra a ,an, f. im i IB a iG la la a il an tastiainInclemencia dealtiemporlerrutaaal-aelasubadirdatlan1 1 i1 j1 1 j? jIConde, dan-i Cananao delnnlo ola.oDibai, lar rasi babrr h rrap su oiginaldad. 't!dlD!CampoJos a M sa G is r,Parras Ladada y a&rec aci mealias e ar r Da y JTA A N I-n op a¡ i.ioaii iatia ytaaaaquetr .ad aaders.an-aaaaaano.a aa aEas u aiaa Ursse7 rArra a. Cmn allaltSas Batiudr d oea cv. eercr Aha.cnt c Fisareliioasmaera 3)ll Deignar in de o,. dlJ YtrinIlatodesud n r.Ane ezCmHPdo AeCraAai ant*eIdria l ddiaCirad ros.~ l aa In re eN al la a101.

PAGE 22

Pgina 22,Finanzas DUBIO DE LA MAINA.-Mlartes, 9 dle Diciembre de 1952Fnaa.AoIX Enome xpoiacoo IP NIx IVA PLANTA 11 Se rtndieron crudos de las Mayo volu e F. U &l¡¡etrira atbitna 1 T $j>CAPI A'Qed. Flipinis a 6.05 cts. CIF. d eLsauot initi¡aIoaria textienjlr,. N3003;OV0A Y OrK, -Ak n ompar46,00tona, pecosConciencia agrcola t., d3oe0 Son, Rq,'d'I<"d(e azarar. Baja en ¡ataross del mercado mundialpa don-rcnsmoe. ,a, ir e' y Con ¡"o a . t, d IenIIiald e emercado Sobrepreciospa doprcnsmoe. q.L, d0¡p,¡ -,<,.t."Ili. L. ~tn 110n dFflo> O 1 0 .0 01. RIe1013 i do' Fere vnas 6 ls Un ngulo del arroz que pocos conocen ,,da a >rn3a13< dr ,,.6a3100001< S,d,-tel.-o d O-reddor do 46.000 to.ledo. e-a le, enipresas que operan PrMge eaa rg >oooole1,op-.d00> e1<30603 0 0 1 3 0 har,l' 0 > hacia a5>0 duirido 3>000 <110o,>~t 0a.oen de00tino teo 9 '.>0o" Par0-"0 u < So> d Las 'o-ot 000P < 41030 1,, preci33 o o1911301l&1'>c03<3 < que est3d<3>0lsobre> el'3tapeteot1Omdoneda iiinilar 'o3 lo00a031. o nl,.stra. 1 < ONoo.1 opo. noo.o laslooorupias00. oa0ddlloares,o001360 .430. Cloob> Cob. MS o t, gooi. 3r.;e la Bol6sa ooo,od., 6 A HOR0A3364 0 033. 1310 0 3Sf 03>: 6 653 6lo9000909010,603<1 otldd 3300lo3333 36 300d330o> o I>>oldo 33b> ____________________________________lo0ni033 0 o,->opoo, 0 000>>103 330 PRECIOS SPOT: 3.53CO N Y 3'r h'!3' 1> n0 g c y10<63 06 001 3300 36033003 c3 indebi30 do 3 por>0 ese60.03iet,301I06>3lo 0 5"'ir4D 3i0130d.9u rd--'33330033,¡,.la3oe, LE:E>39 33<1o3'3 01 0013333 lo 10 12800.00 0 0>oo<033303 oLoNoop"o1oN60003k fl.bOl10. O63<3o0O<3 00603j.,603demos300 3cl00arar060 par3130 .0300036 0oto00ha01los313100 33kilogramos03.<603de '3 3 3 0 0 l q < 0 o 3 0 4 0 '0 3 E 3 F U U R S 1 7 0 0 0 0 33 00 l o o 3 310y 0 6D e l a 0 1Te .¡1l3 00 0 30 3 3l3 0 1 390. 3 0p09 0 6str as.$31 pq ute3I O > 31 0130 F.o d lutuos arcricri CGta ole pta Nuva Yok. F l aa, .r n a anua~3d9 la0 t.tldl a ti. h63>00<3eI 303306aque mercao6 queLo se0al60v .6e1cuestin tan 03vitalr0unoa 0 los33dems0paises1p2r0puctores6arroz 03.0> 00,.3>0110330 6~0006.S6~6bo10 parad0el>3co30060Cq e.1033 33i10n arroz.6 pero <¡va30c00t.,06$11060p.36336160 .03036 dlo 13<100 o4r, d3 3 he,,Iol6o130>30303i0<.a ooooo Udooo F 60033ROS 6 10'790000lo acciones l60 Co3y l3las <1venoot360 0dNeta.!'o. <01 .03 0 <3610u3 0a1330.5 >30 330a, tar,. dl9'meOo. ..00,.06 Co6:b ,0< 0 u030336 an 30-39 y 09' a010 o0 e6<13 10 d0 r<3 r00633> s3010 ul ien6 o 1.0 pi3-6 el arrozo 1111 2<00piastras.0<00 0,49 10d300>033 0l r363.d,>000633010 Lo ,t336 e 1303<.3oDios0 3060oodooc163 6'>30310dopodeno3 m3>6 3000 onedas3033030de 63 110.aEs01063lreas1301te0 36lo130< 0 C3'6-03000I 003033.0300303-Bd66ar303s. la606tonelada303133 l ",ii303a ,o a-ydn Csres e orea0ie~ ,tres 0>33 336 6 333330000>0 0< <616 loooo06 cooidodoo 06 3630id lo 3o330 ldlo d>3' cont3rato.303100Contrao 230003U34.3060desps0d 0 d6 3 8yl 4 0 2 9 ' tie03003063 306 33<6 no36136 l ne3tol 06 303 olad 33a odos<. ololoo~ l3 9.0 1AF CRdOSi 0>3>01. oo.31o e.11< 6 laoo0>l36 6 30031336 0 o .0b3roce3 3> 0113030<0apeorooCttuoroa06l Cbo30300 olo 0 30 090 01630 l6>33100. 30<3613doi sm0600e30600306>0033033303ias E dSlrelatoelda$13.0 c00006 3-1 0031,<636306' 0¡p>,. 330 30 03<30010o ,eu,001 '00163060 303001 03600 33 ~ 63 06 3'6desdI>hace6:<3s.1r300 C' 3330',ooo >3 3016 Y0. 0333>03330. eios11 de03<0 e0033130: 3Caooo de ooy 3.00 olao ic01. 30>0 100630p-.oloo p1 o d i te lou.¡ 13 .,00.2,7 10 0>033>301ZCARE 3t1< 0 3 6 o0 0 d5l 3 >03.o6la 0' 9063>0 03906106306L.303 136 .'060. 31tic3$30. 03.3.-.-le'''1 pr'' 0300033 300300o6b1enid9000d0103 s0es-30F3l360inas.6lo,1'do kipoogodmos. l,01-3,3a1cuatr.>. 001d0c003360C.,o edOoo33lPeoa .>01d.33t'i>mague00> lo> o es 6 -OO lo do 00333100610010033<330 <03 pub0 Oola por las>d00d03.lod6 .30 o i'0103>3 7 lO'do1t-3ooo>oo ¡das,3 1 930l907s1lo.13a3-153137,100 03330 CO 336.0 10e10 d310 ><.ao3 ,L 4~. 30,olo>oooodlO303 O030 3 ol AnolnIdd ,, i13001< 0 el'>0 oo taooIOO'3 ,o3o303q3>ue330 f>e>< ,>o'd'aode 1033949 del -311948.10 26>00 30 560 33.333350o 1 0. t ed, pv.o 3>. 303 133 310330 o oolo>2l-34 joy3 En111 ,3911>04 15 C tnn.Ha ob120.903l a bi md r 20o2pg aiua rei Aol 1,i. fAnesa',"143 deo 33353306 o", 'ooddo,y¡ qu de2.3LI 4oded3>0 d00 3.> oOlOll 51d7ooo-'. i, ,o 1 1 inial n0<303im63 lOE do1,10337606.>012,160026blo5do.,5lo> So Cototo Corriente con~ eln Cn oetN.fdoss. I,de 13.104 a10 0>6 0352 rIlo8lo>po~oopt<50o34 F ,k n nl m n o 1o io odod. 51U n id a o h ,,0 3 0 h s ti n p01e p 1. .13 4 1 2 132 n 030 <30¡ces0< 7o .7 y -1o F, d49.iIloooo~,d, 3033>33<. .0.<.3>.300. 0303>2 3 633065 0300 0.600d,101,10030300-1 3 6J.'82 < 0 doO OO>l93 '3303, 6 0 Itt,, 35.43 1.1. 01 3 3<> 3313 3027 <331 3>3t< 1oi tr.n e Bonliva . S.3. loca71s.transaccion1 ('003303330000>ll,>,3,0_ r 11 <'13030 <'1636,0P-¡r d,, d, d,33 N-30tlO313d I3>lh1<33<6r3¡jara .'. .l.Uc Wf4(WL 032Lo.<301100 THE HASE",. Tan. T,.r0, 3 ~ > o o.d3> iroi ae.con elo de.d uc t1i gasos1 yaume tar. ala. pde1,7302o765.9od4ol2 Io6 d N ATIONAL BANKe t. A>p,3,0 513> 3 3>1a<3.loay 31 >0< 3>pEloatlaexot Iacind ,nrlscnm yreobr poooo, 03 31o-ooho ~'16 doood,61l>0.0d.303la ef6ooCsy0No Yoo1 993 Noo no>0Nota 10h RpttSl ,.,3 d, [ .l o ,o d, 5 1.9 6 3>3. lo e~06] oiooo043000 a0lot3630 Su Cuento>Corete03cobon.-'>3l .3C 033Nott ooho000100N .4d6o 10.>3619 >0030<00d ,ooooodol aOoyo lo3366d hose0 300Natopono306>360700 010063000 .501>m-l03A. 5 A.poo1o5obAAono> d6to6 61 331M402o R>t l s f c i o q t o>l d e s % o f i i a 'e noCu b a ,> S l >.,d].> t-ol~ AoMd o dNY 3 <.b.t. o -. r a ¡>5" 0 0 0 > 0 0 d od00 0 3,,o N ,,'> o ,00 6, ,po,>3,1 0 01,'por(o 03000l.o>l3o>0oIotpodlloegar06~31que0>todos. 94000300 3V--61.066> 3t>l0>llt1i00<061341ti013p¡iIA,6160i330uon.¡pOl>0,¡>3>00 0 P3lo,, lo910030033 o 10 >0006 m>0 OFCAlcOlaEmen0 leino' tambin los05 de0 dotras0 Otl sucursal.es yoo .0-ltoollto Otoo1~l60d0630100l 0< totopto, Oooot ,I>,ED00EEA9Lo p a rte so 313llm upnd o .opda r.el: Para abrir.to Cuenta >o>ri>n330en0el C1040.ldo 3730ti.lo,1o1-opi3 3O0060>1v0 PR OasDqOS lasrco m p¡taciones de oficina, tienda .e.\.7in-ooo ,0>03l003330I,I 0-, do loo '03o01 1 1-->,h-.> ,,t,0 daooLoor., 37,11.,rt7 o lhoo 0e r4pl[,t', 1,o -wooo do k,3¡al,,3. iic 3<0>00 muesraso¡icnoi.517_____ 000 oso",,ao,0,3-,> od H 00330333 304 0 fbrca e ~0Uh un ~ ~ ~escom 1,.oFo:1517A C AN iEn>,0l O>030>1<03.0o6>0I'olo on3 > l tOOo 1la 00 0 Oo.10 A.%.0 V-,lodo.yovendid16o.p0p.3>s3311301 p ara la todoesta003 o d'>6 'ol ol3ooo M.0336 1.>" 1 1 37 1111T eits o n ~lo loode0reducir gstos3 y0 0 aRliment3ar0d ta yCotooo 30la31001330p DE C1ONICAmOO otol o-dilao ,,>3 gran3 36 Mh~. 30')q'3p e por136100 163L.36ol:!llPs oorllooon06100>6,dpar.oes3ab>ece,60>03>0010601306060. MERCA y LG DO DEri AZUCARa IE R D YE N ABO S noloo t>o> 0--l-io >1qi aCIERRE DE, AYER EN L A BLSA perrar oii hra ,l ue en ain m o DENEW YORK drbe ddse ae U Rcnr lftr cn d d OTAO 5 ire Ii>> <'0J131 l1,lnacin,1- t 0 et C N C U E N E N A RI MUNDO M RCANTI 31<1< 900in'3>03 aacuerdor otancalcladoraiYndeS los81loloe63.,0->05003 -h[ c~.fih. pt J 1, ~ l 8 e u a tA o.k. oloondeoolo6dO lo l>o o>03de>.n. ih,16ESc. d CaueIeio y VzaRo p.,. .1 "'1~~~~~'~ deOtooFreopodoboO1.3rOapi.laclto Looopaodlo 4 d.o .p¡kho -~ToI> W-391~~3 o31c.00 coR oo.C. o'.lo ¡.,ni.0

PAGE 23

DIARIO DE LA MRINA.-Mos-ten. 9 den Diciemibre de 1952 Fa cultan al Dtor. General de Aduanas ^para pedi¡directamente la, detencint de Ufl. buque mercan el Son -%M0w 780 Operadoras dispuestas a servirle lag 24 bas d'el da. Son 780 Operodoros en todo la Isla, dedicados a un nismo fin, emp*Rodas en un slo propsito¡ servir o nuestros suscriptores y al pblico en genenal. Con voz sonriente' y arraigado espinlo de abnegocin -atentas siempre el cumplirrrento de su deberse mentienen olerto dio y noche. Coando usted solicito una llamao de lorgo distancia, se le presto uno-ntenrin personal. Los Operadoras, tos lineo% a *s pizannas y todo el equipo telefnico eshtn en disposiin de servirle a todas horas. No obstante, hoy momentos en que se solicitan ms Uamadas de, tos que normalmente pueden conectarse o un mismo tiempo. Rogamos se amable comprensin a esta causo que algunas veces puede demorar si.f¡lamado en contra de nuestro voluntad. UNA RECOMENDACIONi St usted solIcjItesus llamoa antes de las 9.30 AM. csando el IrfIc es menos intense, su comusncacn podr establecemn, caor ro~. y la coeotn ser an ms rpida st ¡o informa e te Operadora el nnmere del telfono des~*d Lr,*on an TeuploorwCompay LSA DE NEW YORK REPORTAJE ESPECIAL 2-Rl 1 elsorudrrlaredc dr una arr! Owllaal El errul. 222 quedara ca. crfur excedidc dcl peo ol.cOTIZARaiN OFICIAL rt loalo m Ai: pnrel. Per F. Preo Barbaso, I¡l vnrdadero:J eD I ~ UDE15 "Ati o 2. Lpridcul ar,¡. 2Tda. a) icilae e oPor usadilerencia d,¡ 1 el10 1 A.t n portadoro000 aente a ofn -oamrcni it ,&s&por irnos rimpodr ura pena¡¡Sloosnoc o ocaede b uodreduo. Pruopa& loicue, ccnuccdueno dad del 1 por iento delltotal dre,-A ooolooesrucdbaqecceornvalro drrero onrenimbrccoednrhwsobrenla mrcnccla. pue .anloo.dopectendtes. trobiadorno. depcrtivas. de 1% dr drerenciaenre el peno Allis lIhel .5 r rarera.astoeesroo o nllsoroa A112boancrd -e. Au. Oso. oslurodolee E n amasrd sareruriacsecex declrdo y e prao cerdad.eo. Aridhn hubierad rlarieioo qlguro eAsos e Jn.u sel eOcodel caotr.ndcoreionauperjuiciodr latne dl 15%. pero qununa d' d 1 20 Aduur1Caro. 311 dwporrohilid.d pn¡r uel pnhaya caeg-r por cirrento u d l a po. A a. ediM-n 1-CaPisetoalda inde libertad doecan exigr. dddel I u iucdr,] le de los,.A% en, -. msryuno da seia m~ea meullo dr 0-TodaS tlo rcnccas cuyae¡lnderechos ccrr la rercanapor caAlcen. Alr].24-1 i, dS.,utacosohellslporicuuo exportaciin etp~,ubl d. 1% de difrnciasnntre rl prco ACae.n.o% .e ladfednd noaer de de por las ncyes y reZlaenero. drcleradc y rl pcc.rrrdedrro. AOIr Pc-cuceia petsc.c eliei 4d ri Les arriasedrfueao, plira e l Pcr nac dfenrniuque excnd A . 1. Dab. me.Co prvaindoelietad dellseispac.racyiod claseadnedelROl20 url%. ucrhto21~.m luueAuTnF1S drlooacccaelSerlcd deplwiv'cy aunirionsde guerra, que ensen impondr ura urcaldad del Amr.aLc delucaa250ecuoasyalfurerrarcdel "'esolos pertrechasonrecelen del25porintodelrtotlder RaoderrrAm. P. Llel 0-ora ~tnl o drllbgarea drlde'uque. Anidacncrie mnifestauds o. sora e oruorola prncedea dArer. cas 0E 3=lawron Sre lnuruarl.adose1brdo deluora70dr dlerr.caiurlrrp cdrArrnr.ebl Rn. aa aeos y muade21a 50c.aoo i a cui laad 3y el perr-rrdadro Aae R-5c PC"§ 0Mda.-Locpropioartlclocuandoe Lan perrlicidesrbaladcs. ntAmer. Wcolrc. .2 ,1 leci te detnsodei, queonounadidrtai eneesi l ali. Saucd .e ar,. edt. ¡u elerrais que cee povcuincc"l' rn ouicdnedrnnearlcl1hrnc lenca. deonecetrlaoorue c oaren lnrril s prviaeesealadae nrrl apurado b iii ca arrecc . ccc .lusmu.acculoor nidar ccnlore"s. .prende comac a lgunlar c r.Rs nbirtoda lcdelneuNeveno: Elaticua oZ16,.quedar caldo dr lanealada enuel.rl tapdArenc M .' 1 satlm dr l.,Undcae nnpc. edcIaaa¡ slaa en elcar d 1e) rl ne r ., ralqlanlnnc alc0ldrc n a opsndorl A,,,.ndOlir 7 cmprendidos enoeleartcloanterior, "Articlo 220-Lo. roniogutunioa iii, a.ard 2.u ol r uurpo rec.unMe a.s aodrt rsicoaduonarau dicodnanccuaasrinicau d__~e~dlprrca. unuedn 11 Tte. uii ri bural, culicuacoinden "raublpraucn: .iq' cha Ilq-uldeldr. drunc dr lcr1 ru1111 le orp.1. toed noa i lo cidadraag1 -Si l elilo r do ndoecalqcierr dios.hbble s cordr haubrure s op2 riciud del delito ametid. .nnca excediese del clor drea. dadopo'leA -. ,surcopblico del1D-Lo funcnorei 3aempladasc1rada delalasa: su l¡, cidasridnlcuiliiraa a1orL d Aduans resposa es nrcueal. cHasun circo por rco. una rA un recargo dre iiI r rr qenroam oo e n ihebliledra pelidad Igoel.el 1 porrcinto delaobre rl lols dr lc-r' rcprr-', odi. dcl. raodaee n S.,cspblicas P., lti .1del ~reo SlaAd r cncde .n snoler los derecrhoseniucnrlur o-, 53.1 Aa. .aatd. d. diezna.re. 5uedirbo e .oarradncndieebrabienrla adcua nh o~lBslngAr. tLe irein 'eon ,lndr Anldoirdr SruddSrle4-u urrlu ell u ilr . .: rl.si ratutennd. oodnla arelda e.¡drel¡asd.initr.d.rr dcdu-Lerpnpor arv n.Ii n rier rs'e1' no ls .t ,i.r usern xu i 1rpouerresta rldcd. dadasa naBenoca 'it BI-11ruldS eArOrr inridira.c.reo.utu p id.oh.uancinr1ni tird d. er mdss cc re acuplde a rcrir ls nrercoant.ln e .,. oS. rl.,nortlcul 106 dr coto Oderu. ocrun non n laher ounto. soncocrie. ecodoer de,.le.e.uO.nia Ndccai icca .lpoepeneA. M.1% F_4cr1n oucn las uonbeos eu adeudo. e tonoIu inae rcoon od pSdisatea, la enceorlee. dcucacidob lruninndS b earonc parir a lr con ponr e, Ley-r.aco r 0.dt1tadeleasmisasca m sc nu. 15% *la penaliddseriiguacll 0% prerreshbn loqueronzar&Cr ou.Sl.c n . 81;¡cr nldce ~t i o porllt rsala deltotaldel calur alunado ponrcda nrirlnrdealctln Cicilcol.n 2-,21 disaicam rel Titldo [Y. delLAco r o c irl on rrdin r. coree apartirdresc pchlicacidono. iere e de mdl eDIo.Rac" rlnec arnrl ocld 1 eGarrs Oficial dr la Repiblcaye. clch 7 O ano enlco 22., quedar rSapilcacinrl eparino anterior. Preroi.:MorAr clins, pr nuarie cccmPari datdo as: cl i Rlexcedierae hasta un 25% .laejrecuten la *rreril rrDecreto en Corneoleen 1,.,7 'Artculo 2032-Quede sujeta.d. Pealidad oencgle 1 ti3Ir':del trtal todae.ccii,~rn~ roala Oac 1 11 evmtcc: drelalrfradopor radaucropor 'DIad enrl al.i-d, r esaidenC!rnc re0 l-Tod. marcinnl. conducidoe nroerlo qcen nrdlin delclrsado. rl. enr Ls loh !1-ndArd-, rices, erO O'hioY, embarcaes de un potenaecnrde Enoeser rar--o'sr lpia cin' brd ol i'rirrli eicuenO-' Rn 30 toreadcs brulce loe eprledr erninr apdclOl ch e Com presores de Are ,oN,('DF (iI47.r re PARA ENTREGA INMEDIATA,1,1 CON MOTORES DIESEL DE; boA o ,,1 105 pies cbicois losllc.il 51 'lrl 1ciIIn) hincl. 210 nrlll .Ce re 4 u'lcd'.c lilo "'! ', lnrii112 l ~d i~rM, lIr. 315 ,r41. ¡. lnHDa, l,ce s. 50RCANOS lSS Ms Informesendoe11,e.d1.Uirl, 13MPORTADORA BOSCGON lelo oSrimrldeA -~ MARINA asquina a VAPOR 11iednl1 d l, Telfonos: U-2282 UO-9426 -UO-9427 lorulrrne rnoc1.¡c,,e¡.drl Plcie o. o _o, .l n (. pl r. u Xctuacin de la' Bolsa de Azcar hSrm cl. -1275Uc57.Si Por Sreo. Merril LyscclS. un.C.s .u PSertc 1 anacer & Beusre ~t ,. .l' 0% 5. d u cprlUarlcIo r r r.1 hloO eA5drrdrp5"lr" G. plcdna Aaed dP1-, lila j -P.d116 rrhl riri519.-L o, In t1debc),ci nl nil7% liii laus0s4: Tc-rC. Lu. ircI. r rc c, %.,tceucu Ls c. c u.rndoScoc :,h-' 5!,.Rot, nopanch.a ccc nt,,,d luraL mn.Las e nt arodo nc ulelad.la J:: C1npou aolra1 eluddopr ol1a lote rjs .s~ c2o9a. % i, K',, ain. EXPORTAcsaIOacDEAAIAS. EN LA BEPUBLICA DOMIICuANA CIUDAD TRUJILLO IAPLAI.El Cenra de Informacin de la ¡teplblicaDuoiicaahadadoa poblicidri las cilcus relaivas a la exorcin dnhcananas. FA gobier. tipo de prodccinpara l epor.< 1.0011. ucnel rio de qun la ero.ia. nua de] puasdependa dr 'as reo. tsde acocar; laexniportain de l.e p~e.r.u 8 t cire do mOr at Ic dr 2.900.000 ddarn. ruy eaperlar a le de¡ rismro perodo de ¡El oprrub oano umo importante h ico o-5 u. .rpre. erincan, groe cach acA. Al cierre hubo Alcicaltadesa llpara neecuar compra., La diferencia nteloagmees fuuros e a~da quis cadu da. La preosinrm de part dr ln-prdudocrrreacUt presiones o eoba gran deseo do al drr meno e 5.46 Lo nica;rrnta hr-yn u d.Ac .ill onne.dee dl Y111AAak C Mijaonzas 1 Cotizaci'n de los Mercados de Valores 1 Finanzas PagIne 23 e 1111 dl1 o 1 5S., le sr i ur Il uA 49 ,i15 Gc ll,~b' r rU. e 7 6e rr tr H l a~co0eo cedl o Nrer ~~o ls rI r-rc h 1o7oh1c7 oc ac iludoqlrn le4i 4eTI o cur, orcooei dsd ,n ruo N r le1 ai 4.1ion ac 3Incid einiord ce rrore 20sbre or. ------pn o ec r i---es noor oladec 21seeania1 Kllncrrclrir in de -Iopclr Loc lderuras nc loaerlulded odnrde. esancdrgis vi cuiaorliicaieal4nrcca On ord nr 111.30 cir ar3 A>scoo opesaba~ d N cY teseota N.OdeK ea, meda 1dn2rele NeO, es Oaoete, 21tc u-:s P.rnrl. FtaereMblle etll Sc 1 norn, o ae e p, gsdrIepeh dr01.bda M11, no4e1 tdas Wlias e30e4esal ,ed m ALE 2L 4 Orlejs Oels5eders par Al tls ss Beee uoSeeo BOLSA DE MUEBLSA IIUV OFICINA 1 Enle epim eaehras huoam LAM*tTROPOIAII1A CoenPAeNiA ^NAa.SLea NaosSA. LA HABANA, CUBA i4 T ESTERN ASSURANCE COMPANY TItE CENTURY INSURANCE Co. LTD. *ALVESTON, TEXAS, U.S.A. Eagle Star '. u InIsurance Company Limited LONDON, ENOLAND GD OYS AYAN OHiciNA ASEGIVRDQR DE CUBA, S.A. -Z. R n 1 c EDIFICIO LA METROPOLITANA LA CASA DE LOS SEGUROS SEGUROS P.I.ODAS CLASES compaas representadas: LA HABANACUBA)

PAGE 24

Pgina 24 Noticias Nacionales DIARIO DE LA MAIINA.-Martee, 9 de Diciemibre de 1952 NoticIa Nacionales Al (X "L pez del Valle f¡ una histoialScnataiientos ]En sesin solemne, conmemor el Los profesores Aslirnalsqes csb al servidio de la salud pblica",d e e xamden e S'C. Consultivo la mu 1erte de Maceo de-ingls de la d sraind aaia ea M.s dj anujel Crece en el aeso del domningo Maceo escribi con su Vida los Mandamtientos rs d r S les achacaba ejercer de enfermeros en la As dijo etei d oln.Hblcaliit eE aucacion1 de lo Ley de nuestra Patria", diJy A. A. Avila Esc. dVeranos Quinta de Dependientes. No existe tal delito :.l. l., U. 1,11.d deyAi ,.oI~ldo,ie,. so n os (e cursillo hedic dcllMiciei d.'Editi. 1,-de i, ,-:i i,-'m:i-9--b'oFlit¡ i 5 u dan una aca ci en. ¡t iav, piEusurpcinitida par E,ii ti c idili e ~sc>s ll e I1eieiiidez i cc dee c~cnccrc.,el.,.e il e.19. I tdd l .Iild OfIrecefrn n ere d eEidtde: p.,i eeEii luleiIidle L cci. 0. ilytt-e.,,.iitdad. ieiridiitner,, n l Cs ejCosltiiivocsr lc s E nui e """""'tii d 1, iicci de l 1. idii E i l a dC Mic i na det l d., ditl.-iilePctdrii.ri. el 96, '-d. edeoLpi ln tEo unai .,,¡.cd.iit Mii. l dcst. icapaeidddladie.ilegkaL de padeleacilell eejerciticioitcde iu Undii ,il de.Eitddi p etede le etdli ilid ti tYliii 1. el. yii hia. d e ie e it,iembr ti morlad imuiderte de lueint e iuoa ti i nuacdet lie dc cditei li n, de 1 p l dJ. eVl ermeraE la l a Eeldde i pleti" 11 iiiteithillid cdid dedelii ldot ltCi-riiiiplime.lilttddiie it~ititcAteCd bgiitiutlitdielcibe eEie de eeeihieliicbchtitiicliliitctdtdt .J-tid.d t. niq ueSl,c 5t b-di e n,',,I d ~ yti. e i?ilde i t .cli i bi e ril'.Alr, d,,ilt ld,l'teitil c I.ede -Quite ci diii cleAtti-lii icitii dd t ,,¡ctede iti 'iit d idc e i.e.iiei dCt i IEId ttCliiuiutiieiit it iE clie-td e .vioill lid ul ili.A deii.Mciiidnli dd laeple LicIte. iAieui tsj e didi, ledliporgle dad"diu ~i id iiu l~d ir.diici itittu h drie. e oaA toiae o.ii ¡ di sciie u iy lde leltiii c icLapietVilc e l plaeidei i-leSUCcIbeiiididefem.iciid i c y ddil. ii t i de, Ei'ti.il' ,.''. e.q ti e ipi1Ytc.di,ll.,, osM A ded d:,' ,' a 1,loe io*l e ranzaci idie e, pic d iN J-l t d i ooClCuiCt ey er t ie die ,a, i uci iiiiire d el e u it Ii-ut,i di de V lle ygdici;t,~ hit P,.¡ d.e g i ciict li% tti iiEftc-edi.Cb. cB.t&c u ~u pl,li que p d ,,mi til.tid.rigticitcidiC:iiiil,Ie el liiiici e~ijo iilCara l iCie sebc ii A yil.%ie s d l ,_ i de iCi lfisp c lcemb iina it.1mal uerdd iid matsiiipee cd -"c~i "'ihdie LI de, o, c, ti me a igaid E i 1,D- ",(.rIc.dli e 1-ip od. ianai ,,,,,iiiyii Irs, leee, ~ l o iat ,d'. iiit Ti ~, .e.i-iu ttelilcd l eidi dei uil ea-i U.lver -rv de 6 Cdi ac usapiildrp rtl r e C olgo n sdjiaiopaaeece ,J .doEi i e fi i s lc t r J-i l en s l t ir f C eut C iic orad or s een-S hi It d t Lj, Iti,! P duii T iu A f d.I ,ii di iii e i iu u i i ilesrib i ndcon.di'd.c~ .iiii e." -,I E ii. n , itt ,i i c i d p ii i EE,.ci c c l e i gt CEdlEo.-i. ideiiitidilddadd deii-Lal Habanaib dllCdoctori Nacionacll iii 1 de Endme Ii-iiEEun ii eoiodeet iii -d e Vlc LIlE iitl juntoS td e i es han t i d su l dc l a dtEtdddt d.gi i ii ii di c ii iclale : i i di C hpu Etti eli d bcu t Ab e C .h guard-csus-res oscnpCd'i"ii-dfr,'c'di',,. Pd 1e ii Civda. losimandcmditotideihacer tt dedc dcdcu.i.cic.de de Tanitinesencon roban lli I,,s EldoctortCMrlii-ittlieiiiciiiDii. Diticcle l\ pidiliueE e LeH5b!ie.ndiiniqeelidicilieenyldicpitNquieroia-ideCprivacn decdiberad paraiiadtIlciii cii lcide'Etic tiiEiliiiici Eitlcitie¡.-tlii dtuttt tiCi.liC dllih.iideldr.ieuMidacitlaieli cctiiilciidc iCiitinformarlesleii cIdciio yiiilCEcdiiclicicliiietidienii.diutciidlfft ti c e diid ciliiic di li li.1 ItiTl iit ttcCc u te uii l eidd c citiegoCsdi i ld i i ellEl il.rla i i tcec-c eii lclled itiiie ic ch pic. -litit,1eiiLc teduc tiii dItiiti 1 Tttittiii-iildediiiii-ciiii ebiii ld iib. t licicd iIiiiP Ae el apnp de¡9cotnaoe sr* liutectliilid eiii t itt decuiC ¡ct id ,,ii li7ic7luieti dt e dh.uuilIdlide i ddcEslictt. isdd.e cte ied¡CciEi e < l cEedit dilega l, dicn iimo1,1Euritdcd e' le vaCu tt cabDi d ti t Frlcciiteirk .til i ii d eiloc G ee F di .iciiy htt i tclect c dt u iiiii .cliitiEiiiiii t i tIn ttitiilpi tdi di i Aelt d E ii in ,,dultidd Acc,,"dti -l, -ii-, ,d i l li h di iti"ili d VeCe-dnduili-iiidcicypasajeslii Fitii t, i-titi d bcr i ic'' "i Jl fseitidd d Cel Cit leee i de t re e, i ,e.l lei llp d C iiit y d it ditii uaI 1. cib ic a e e n M iiii ,ailcc i c i l d ,UiCifrc C en c11 rl, cci de diii i cliiiiid iiictiirm1t tui"C t']'l t adic ,ii u-ii de d i c d ti i l ii d iE i i l c hot hiih tli.c icie al esli . d o d H ,d s f g r b l en l s m as e l ,qu P "' e c, CciBr Pi del cur,,-de lamtedieiiiepiiiid,] tertilyutc-iittly iltiil pucblo.cllana. citeieik-loil dl idtpe 3 e iie. e u ie ieiie iui. iilluitldCeieldegal.uu h, dIuP.-idt.DdihdstoeEiatCelie itendontcamosclasedr eii. icsade l e uiiey ciiiti t udic -a-'i Cid. ii' i ileEle rl it liii dii C s cB i dbuen dCy,C. lly . 1~C 1 lid i 1, __d__________ e Ma iie de dciti ti i cte i dli i i. iii i zprsi esma . 's dcY. l tiionalpdc unaiidade Li ,JJ" 1 uRst y dlca1 o. del"uLi.Hbii. cd"ileEgC de melfuiPd r Nouer. ic mo detiiolgao otrssc e E de.c ucd lafilida. ,ec ce tuitd ai ¡i.tn']Retrderd.V li i nt d u lce?,laeittet, i1le ¡td Ill l Ii-Iti e; P ~ .s M e lCe e d queitii la se h ac a1tr I a & i.d c o C e1 f n i ne r p a e tal s1p tu duil u iiie.3 ieiici de M ,aC d .d d i rl. .,ed.d s eei ite d h e c ha.u a l d the E u ,a d e ls u p u i Dl l i b etu ne i u u E iu u E e q it tu 1,-d e c ie i li e ndele e e e, u,: 1 tu y 1 .iau el otd, l iE u eit-u an ie u d .d e u r ''. .I. e'!N a i icti o l¡ Ca ri oe c e c dc d.dlii,6~,iiyi te u Eu-'ddei Luegbo e c c (leec-e c .ern d d . ta de.conuuLg s n de . dec le iiillii ut ci u uexe d id ~1dycu.ird ieudAs unos V d-t-m a eri rC sar ulc ui B l d F. e, i( e fc esuzva sin fln n tirn .u de. i O dO ,c .oiFtd i Du i titid d le C -E xpito i eiai r d l Mi ieit ,c,'-c1,. delImaceeteeedee. a h b rge u de. dc&i Ee uu e eyiidd ,,M, t", dEi d i Iitd d ist enibui1F~ Sd,'T edni sciicn eap u dias, ehastpor it lu udliuiiiEcIeti cilciiecdeeehdcld cc de la lN ,.'.In.u el ,,1> ddelo.y ut cc cuit ed lii e deitl "' tufuiEdi(de di'aleci'de Lu nAsc__ __liensinceuiliieiiiitile cu tBiii, a t e uyC t-iiiie ,t d i diIi-eiE t i di it Eue l y. enilae ~islCsrRo a u i id eefd li td d il i u l d, h Iudd i t Pibiu i e idiocx prudil diii. ti hite di esid. d.dii iaidiu e iiic lc. I ritd Upe c ibmetce lcitcln iii l.dt1i.de y dli, die ., pree:iAediti,.,i.-tua-ie.ud eit. -. Cit. *eyeiiletildLitecddleiite-i teyil.ici.i artid u icied ~,, de DI R OE A i ui.,, tt,, .d ,,,id 1.iied l-id i iy. u dti-e dtte ltu iiiid di-iG ¡d C ,l, ,iidiiid.tituc la medicinat iiiLtdiHabito,.dite. i. ucuupdeee uiciei,1itiiEdiuciddedial-di reudeoidte,edCe. Per t d. d,¡ ud t iidiite cie dce via hdelltd loo na¡a dca '"'.1 11 .Ui~iii u.ii -i ,e abn1 C sa d lle iii i habane tt e ra dtoedteutid-liituyi cM idlE c deiit r i bu toit synyihab e d Itiid ¡,.,,ic i-c d aliteeiireti-r 11, ~liPdrtF¡.,d, Vi a ," utietiiiutuIti uC u;.ieieeleiilellVlleidudeieediL.d.ui)iuec gdiu doiisc ue ilu edefllt usted dtetu.iitd.dieui y e .blr .ir 1, 1.ri h~tm h l. ' uv nud u Uv z i e ii iudie i-i ilud-I,,bd 11r od DadeeRe es. ¡ d c d u ,,leuaLiuded x oscin l P esieteritc p olee ,ldt-di uiidutititd adi utcoe rI l.e ~ ~ .! ti' i i. uh,, l d 1i6 no, tiite-luipt :dl i, t 'i u.leusu ,da Cce i ldIi el e Muite e iciiut ii tItiue uu e .di ci u e! It eeCdli ltitce ddedjeui tediucudti¡(>¡dL¡&ti.leynitedNavidaedice.iltNitr-idiiiiciit e ' I t ut leb, l t it 1 t, i i e i i i c -' i t y-. d u u t c O u i t u d u te.u e t c u d t e y e e ul, .ul nca d i e i q t c i i e i c i -. 1 i c i i l pi, l 1e,,t r'1,-i-daid yi ul e ttithd teitldy titiicic ci.ultutiele ,iiiu-itil dutuuqudi-i e euutuctl GItrno -nPapr ebde l.i el o e t e le) ,i ntiiud etrerid iexiiu udar c xid ,e'd .,1;".1 ,,1 1 l,1d,iiea l curdd d, lj it1tul t~miit ilducedttuh.,ttCtiei diui dluy tiItytieduutiii dtiuit Idctddiiuu iid uc 1ci uceietyccu ii el i ,iuit h tt ui luu ic t u e idi e til t dii e i uee nidii t i ci-d%u,etu i ii ite lilcdded'e, i t t d i hu t teyui d idcUdCitdudiidi iel 1,,,-!tsp:a. PnId ~.t i ctdi i -tu Clept e i -ud c luh ee.1W-t ,o,, 1. le li lu tte Mcle.-,,iiu1c.dideddeu.eee lu iu. t ee u iI d lal muy eseoadnei1uu.1. l eca e unc in m .,ie.t 1 :,dt itde eiiedei-ncidou. .j l P ilu~L~uu-ei_,ed i attb 1i ti e, amete. de i ete c ee n_______ m_____ h ____ _1tui robadotam o qetu la.ic proceso. de el ..ii, lu-eCee tdeiiiuuedc¡aLeRi.eaPindustr itd uc tIcci scuieePb le.d i', _i "i,ilE l.hind, l. ''' e u d as h -i ct-e el it dttt-iii.l 1il.: itt,,ed a rPvcn! a n e l,n cu ad tut e e l" lte tCIuj ll d-ihui-yltdc-ii ,i,] por"u",pilede1,ii ueu.,I_.d14ctuieie s or-coolrnci Su ccii, e coepii-iuuec ', i I~ ili,, te .,diii iii t eiuti d 1j cuueu tee .le i ,,ee qie lee ,elehudic Eeudei itt-id ci elipi,,, 1, ,,E "' ':,,no, ePt di iutd. plic. 1 ,,mc ad l. Lase platac it dy u i Vldd. hu e u A~.cH.,¡ir1,1tIcdtu1 .,_e, ', 1 .,.a-,,.,r-.
PAGE 25

1 Noticia.Nacionales DIARIO DE ciones PrMara Rad'. O ANDO viac enlcomo sifuea n cri d. -oa' at.ra.da, l.o taa. aatla peraa'. terdadeaactJitd dl qe eat e~-'. toads qe L.lt. .tru dtoe 1. olead,1.crii itnobeTac oes. M 10e'l.Ylta oua , d*1 'it .Aurmeno. 0! dlor Y 'ia a cltl .Paero a'buaal! .tu "' "n'i ost la01que 0.ata'., comptar ma t~ ea hyataueJ cu.j1Ah! Yl.dael'.ptaaatmiatt.aad~.ae, pd ao lga ral fon i,'.ch, que va latcu o'. que t'.di. a .X. trbizn iee edd o n'it dtolo t '.1queparaa pi e~ aaa~ ti dnciu no diran e ese reu '.sr itearminable y fata1? ar loqueno a v ido hetab. grilo, aatrnxlos It a aala alP'. caou ud ap odr a, d ut m dtltttay muy ape lla e l anqe sloseaensu. ar utrottaabaeosat' cruz 0' o. tdo qel u ni ori eiantdo. nagarion. Bsaea,,la tt detni¡i A eres como e l "Ata Fix"da tatlaalaaa aulla IaYatil. olatrofi laacenizaytasirs are pelYllrt tIlia cuadtldavilanom ialabiaa. -iaYuertem paaral paa laliutru1l'dt l c ataio nCiuidartiy11 cha poqe lt alaose .ha tmpldt 'ita,,'ide'e.F-un~a -'t ani~lYl' utael dolricoo a tYrasde Un .daaaapl r., e A, 'itte. as 'ity y. 'it d'ue heida. atoh'iu da -, ftl.i.Ad. y.al hlaate. .h h'i.taltitgtt Z. las. iluisuaa bairo. 6'.la tarlde @ ah a. ¡aTa.l e ola1asl. ,Q hc.taiala ".ae'i' derataarl.,as. queae aatr.apro'qua lad viratoa.dam.a Trinaa Rof, emp.u au#~m~ 64ludMada oa, ldataa Mimed Asiwi C'.lp. lttt Cadaytepi'ita'dai Ytt. p'.ia opretait, unida ala t'. El t,¡l-al Itoho l o .ldlda paa l Ua'.atbia S. ~Palt de 1a laSatlblta "y. geaaaallitalgt.l. que ~ 'cunts alairr iandaa aen la quada 1. tttltYiiidad y la contBa. Y .ldia.Al aapailla lde laa a ¡& *u a mpaalaaltaalantaa Itelgrado por Iallaar*.a'mimiasacircuntanciuas. Y'dit'ihallaaatntaae l tdo a. ,tual*ro, t. taa. dl Goiernai sllta'. y ala.acia.lai adacvl.'.y ssl'.laluo. "La a. 11I. aaae aage al alralaala cer 1 Itm~.'odio llg tar ,enquebri lelalma a aetola a el aii Kapaaaaqaaue t la st ~.d. ala ueaa aTerina a atda Caaaa. 0a la Capilla Caala.orl de 'tplgaaaaan tt' olor, ttic onta aencia Ade ifinita. l a. p'.lia da C' .l 1 talaabeadaapaaaa l 'use .a.sldia.'. d. la aphlla.aaaaaal m al' D.IIl i. .¡a Cosniticos Charleg of tiar Ritz -foa'.t de'.YaaaFaaP,a.lat. l. alaaaalaa, ¡ay. Aaaa daa.Up. Col.; a la't.fttd'.alaa a atajatt.DI. Pa qt 'io 'itpiata'i. Utead alathlttda at rotro,,ablattdo er urse -rl;locrnls ~ ge uil.OinoPerSal edsD mn st paaciada ctaaallt ota¡ c'it1t1 aquellos ttonos qua itoIfueatn ata-Aalaa. C.abaall, y otata alaad'.atv l viaY. a allilaa. ttavta. 'imttloquet &mten so i ahaalaar. S-h.'tM a s aaisutaltllt'? lla'iI stdanhr atiaafquahtl queada, sutcutists a hae u upe evi mrlrt udn u ovswjcae aa Pd Caibarin le terminen su al ea ntarillado 1.1 l ta' Itladpi.a.Patlal at adaaa da tieif liha'. Mola, mante pata uteld aneanita al StatR-1aYAalUolad C'.,ltAtE'i La'. hIta ,di.-' Caiatdt aa qta l jiur'F ha~Yi caai itd'a y.rail La'. o asade aaaypuebllytaldal generaYl Smilaildtoadaae'¡u al, i aAataitanda1. p¡. Nota'. le lt 1Nlodla A t pedir ll. t eatti lad, y-a al e aeln.el ol,,, lecia o e,laltlt;ni.to c ialltiaattal'.htt.'*,~ttdd a t,,e~ ,, Irdi.tta altuatt. ajrWrr ucors Y N,a'i Nal a Tt.ltt l eei'it ha'i La ttata lttd. 1.oil-1.a.la ttial alt.N.ri.l eLl., ¡.l-d,la la tht. ¡ll ia QlYla 'ldt dar oa.lIa pa'.r. illtOia.1a#. Pal rl . laal.aa'.l ta._%,aUala dae ra. atlatt !,a.o paitaa aaltalo tl."'o''--a MM.lim~.alir~allta e,¡tialiatAalalla AaaalPa "le.Ya mt da. a' lp' daa ei ,a t loa-iiy amill,, uil.tnl. h.A METO.11 Fttiolj)cilN ¡)K CAIS.AtIEN. La. Vlli'a.ditca9 al YlaO la l. raay al mar. -tal'.' .o sao btt r,,ae lgACEt ENo at ttt' t. sa 1'.aa=tal. Dt mtaPoiraa l-a allala l. t.-1.)'a'. '.conotcer dlvtrar',a vieraatito para cubrir roo a.l¡lI Aitaaaat~aio, ,a. la'.y ltiora aaiaa a.tia la 110 YE .lIYIIII APLA.am talld,m tal" ,. tltltaltll tta la,'ai. ,ltlal a ,hll'lil.Ioaa'.'.taa roso paoi'reca ot.atal ltaIiiatdt otuimaitiatMalPar.aU.lat a, .t.f. i l. l, .t-lilari dua.Paoald.aio'ila'. iattIrooo1'iaaiiiaiaaiad-,ita1a, a t1u1.,1,L.a Yuattalld. aestro. ir-Poi.u.iala,I. ii-3.altea,,a aapimo da taliliii'i Il, at iao ialiat y inlc iata ellas d'alaW 't-'. i,dtaIlar,.na .1 e ~l t d. port 1 rtl,. a .t,, L. di,a'ai,,a.daLa ~Ut,. alatlla ent ha dtaiayai l, la. yta ad.leilabAala.ta 1'3a ,aa 11 tatiiaa 1 .l i', t I it aliil f'l..ilIatiI al t la,a, taiia .la,~'d ll iartilaeaottytielriitlan'd aaliq-allil l Yn (rlafl,im all, de argla latla l a 1. o llla.lii aal. it tial iilU"" i ii tia. l ltta ia a .tt'a h lt, 1a.'i a'.,t da aul a O-n d.i. .a l Ialt, ,al rodl tha1 'ntal .iaia ii al ud. 1,los ai iiiita a l.ta tlda. li.alcuta. IdaUD¡t,52tadUaiat da d. 1.M t'i,elt da 2,Ayal la,:.dlo hi .ta tultia'.n ~ 1 a(]i 3 d ,l.I.,n 1 1 M ~ tbi l>'ti.ver arlaaJtill17 l., .,.or a rllcla¡ ATS 16 i ,-.T aL D a.lna lut.'al,'iao OCIACIOt4 DE ALMACENISTAS Y COSECHERIOS DE TABACO DE CUBA dai'i.a lala d1. al-.'. aaaailI . titlatla taD.'.a l, s"ata r.a. y A, itadala Tallt. -. a'.&E P D (?'¡ll'.'.l.a icIaz 3N'.aaMa rPaaldeaala414 Honor 952 Noticias Nacionales Pmua~ 24~ En el Aeroputerto 1012:e.¡. y ,id. t, -d. ya quela atila Frente a un'gran dolor ~'' PrlprnolaCatapall& C'.a 9b1 X Itinpraplaa' dl. Por Oscar icero s eld,-el i,gr d.¡ataaaaptf, al dtol dal Etrlia'. d da ,,t'.tia y su,a. des"l ss .Mel.~ daS ., ,ttd'.'., .d.idas dlP.d'i its. cdsi,.tt,, ie,.dYlaCJtape Altl loin: d e 1 qi . pala Cua. ,,, oIt c-ta ihta ,t'i. pl l llaBi de Aviacin naguta del alasd e1.t de . ~ di, ,t.'i,llli. tro del maquinaia huioa. e.f'iI1~ an. o C E msia liih t a l'ita, a 1.1q16 aaaa dy mit,,ile,.t.1.1.Pao 'i ,A.tno .t ,,,.,,i. s o ataaa1 t ea'vPl itt '.16'tr' htabo'dot.apa 'da a. i.e.ddh Yt l t.,lth.c lt.i. na dialldporaqu ser 'hatt',. ,tioih"pd'R"e rtt''. l d¡l ni cd ltlao.~i. Pero como. ta i ill i at Ej:al ,ao h pr engrampttde la drefer da a cho,ii q a'i.ia tiall eiullaa'de t ba'.t, an MolIe,ala yaalqoalo i-o rndi n3o y al ,a'.Taops,lli,d ldy,a i-t 'dl i.li,t dadIt gaaau'.a It 011Y O inte Beirnas y s~t le~dtO '0i. ht' ~i ateht. 0 u a Oltt OtLI'.ida Ia e¡.d, -'.matd d e vd, l : do'. bri a d latd,a alo, a'ilili. td,. N a ,di q;.iliala a a Iu,ult j~.la u ni 5 li -d a i l a. ita" 111.a wi t.h i aa al a a haa.'-qu. q.loat a n.'. pa'ai'.i. ,y dinide lao,, dahe. m., tlhil'.l.Ia .'.que a l'.d da ,iiii,t deI lala il,.l lili. da lr-iaa'yd-N alaila. O e,:)1. iitiJ a '.~laa l dl 11111, laae. altdtda, unlt ilit. aaha alala. ,a.1a ahl lia0 iiia. pua l alda a' l n i li,l.d. i.l it ii ii li. olla. da.aaIdt ¡n al ,,,¡. ly ,¡a.latolla.altidtilat. la Maiittl .Ua.l .l.1 ' tadea S,Ih. 'da1.~Ms ni.lilia ,d,luadad -aaaatatlaa 0liidar&. gtIdada laar.ala ili'iaila d hahito iaadoda.tn. El Hlisllo Via1ta dri.hbu¡"ll. ito lgaro, da in ist enciatla l,,jn ,, i'i aldial y tl'illred lall. ulilala, qt t'it al' i tI. .,itll paaala'.a del aml, dala itactild2ad alaue" a -, tt." ti ci hoaa de set.ya troaa iltdalaa.dli, aiIpensa '.ion tda. d'.Dlii. d.'ipo l'a ttidtlilahdel ox,eno i. lyenala dam'.ai,.Csit~ jjjjjj paonpa. ypelatlnaa IaLatta alltalalaardadro:a1d.ahahaiina- dala. lo platatt'., pa la dceptain '.aaa.d. gir. aa.O ya l I'.lla. l i-'. aa naai da asrntioaa all, aitidao a it dfitai.a ~ U l aodid. ai'di .i a, oii.h,¡ d.li r~.14itaU. iiaacaie. Iaaala itt acit-HE la] 'ayatla'tatt, l ~u da ta', .d'. s.n. ai ia olaE u' iYa efiro ait~aa~'ta ii' -latn W;i aa a' P-il a s~aaa coni all'.y hola'.", adlld'n l c' i Oilitd ihaher#@'.adtad, pot.M .'. a da i-ltaitiattaa lla Ii t ha y 'ihIgaida daroa1il. a.a l.l,i .Ii i. 1iaiaY a.c f]ta 'iui.t quaa' eata #. E caeeda.lta Pat. "" n_ m, t o ectaatuta mqtinia u Caf .tai ogtat aiptia. m.ia ottpiid.Nada hay at .it. Hb t. iilane.,Ita y ati a a p ll .citd aaa'a ta. ., r. dal'. d 'ilta l tl "el ifi p,'ioledra,. noa saqt vez.aa a.'CC1 .T LiS,aaetc N dalIda a' l,i"-,it. a ra &¡rdevra, .1alaad todde aun& reunin e u. atli it' dai.oa -,t,n.adli aYatio tta tu', ass o. u', d ai. o daqip.jtfa d iUl d daubaaa ta i'r t,d ,. N .0 v Mra u1~I l)d. .laenrazn socialn. Cilklailda i,,aliuo'ttlo ltnic.o quese sivan cancu -NP Aliitir a ceaua, Inv iiit a.e%, 1. ', d. .18,enteioarra cion para siacam paf iarmeel d lclodelCoDaqDesauraeter Oal'ila raznasocial l'.aal 1~ .a, 1 dM ]Y',It dl. tia, Jlat. a.'. 18olnra'.,a Ai'.t i da iat"iala, ya,, daattil l'. lati. e alenia'. at mlid atatoe a p a~ t' 1 d I Ltt' da 1,~¡a a'.mpatrael y tali litata aa. .d taCoc aia tqueatgrtdeceat Inarilla 1 ata .att oa tla 00 rdaje l as'. Lytt&'.00 a taaa Or dIO d a nte'ica,pani de'a'. i dot' t'. l paa datael,¡o rnoa wic '.'. Ctilm e amn4a l at tes a'. a t da 'i t a c M ll a y Cald sO a mrCeaUaU OY tiditad anea,'l ie'. ad e aco utt i a dea ta.la.t.ihtlaa yi triirl a hl 'u.i corte, elp-ani unah. .t.htide a'. tdet'.it'.'.h aII. ti. a2 4iti.da t t. 016S. at aoald, LI l'tpa.iii, it'.ti. de l t i .aiia a.la 1: V a-. eaSa c.i'.a a.''. onda1 a .1 tdo ulo ta.' .i'd'. t '.' tu

PAGE 26

PI¡na 26 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 9 ade Dicien.bre de 1952 .Aoy& a A1 Aotaa Paisaroni 4 das sin alU!nentarse ,Aclaraciones de la Asociacin J10OINSON 1los ptj a ala an el tabaso i -aala ada 0.0 aaaaan loa aaaao ahyOaos lab a7 ',o boa daestaidad taaa'aa aaj.a .o lalioa oa ioa .r ap Ca. .aoa al, a, qa aaaa aaf y aa Faall a B laa aaeet e al N,.11 1 b ,llld all,, lJl laab erana ae Lota Jdld 10 A1 daa--ta la a ao 30a3 a g e .i dfn in d, l n e'1 bi o 1 [, I o l dal te stall d___.__ ___ __ __ m_ lu___ 1,11OA4oD iaada lido p .ydl 1 y i,, o,,,, Cub*la aa n y 0 aq t)0daoadbaad e¡a Hodlaabana oancde co dapalalsreead qe oaaaa.a.aaaa !daldy a~ a que ai ll -O darlyyaaa bo ayadyd oOiyay.aaaaaaidaao loaoitaan oesnm.1 errorar~ C de Cuicumen aa tar IioS cue exora a R al diao aa da Ofnd aa, dania adad. Iaaa da la Olbl laya loa a Eaaa eut anetpnoio dl aia jctv eotc u rii 'dayadtal d, cl.Bdella, Pd. E-E lllaoado.adabaa. y aladaVa paracinoat poyo-,eiaiio Ae -d r a. . ..1R4E$c da tliialaue oy17.7 d l o d -la ielLt"(i AANA S.oal diaoayac aiembrae aa aagadaa, ~ os 1 e r ___________________ llllaa. la dapoiloil dipa ylia b0ao ad deau-. da ] aa il iote paria ao y 1a a rl s C n o i a o cd, ,(,"1,I ti¡¡¡¡ld alud bi d-Labi dE. ,.do.h Yaa-oa. -v 2-7 B'y-Poau," t-aa a-oa i-oo iP-su.oo da. deauoaybaa.o Aco R.~~~~~~~~L LL VI [.e o~Eah yyoayl db ay lo .-. h ooy 7401 a-~,eluanl,,K1 ,lne a i.ctep .> "' '!'1oi Iro¡yai a-oiod dai lo,,i, ,. rcbeo lo d ooyo ak aaa. -a-aa ,,hCo lid da-. ay.u ,4' u e. . Aet ; lao l a Oftln 1 -+ lo dglT-O-1ayud iCoo ol 1 ya D a--u y ada-ii 1-, 1 u1 l, . E D Pagoo, .ayay a-, Caaiao da OblyoS 1 -Ri 1 (la 'a 172 IT","" nW5e 11 olo,~5 ,,,i,:,¡, ,alo Colb, Cadd -1 OUIl L CUIROA O¡Nabad oa .1f"'a,, a Pu"i bl,,,,,:",., u, la u tbua ,lE "'ni qu EL SEIO 1UA I / I i E Iaa aala ag la oo NE~ a ,W.oa Noitaaf, COnla, 1V L~ ,' ', .L ~ ~ A I. ~ IL 5 i k 1 yoioaI.daaih, y -aa JPai tN.Da 74 i l ll,,lt1 'lion 11,11 2 i d, ~ ~, oi ~aoYPaMiPi$ ~daaa.oa¡ jaiayi. ,c.,'iil eaniuiiaiiui HA A EmOaa eml.Ol10 oi a d lSa i N 3IPyihal ¡'.aayaZ",_" ,,,,oh Dl Layo e boda"!:,,,,,.,",,,,,, Pi", Col, F r l£i c 3D-Dtoao dy dy o i -to aaido. o12,a,daa Goa, qoy, ti"." 1 -. t,1.B ~ s, ,.: l ,e.D susd eii o a tsS c ~ no y lal ocioo ParAylao y1 y da Ca ('l$.¡ ,j, Cerr 1.19,1-b-ia-iih.ihl liiayia a-i aoo iiiii iiyyi alrut,. ,do latri dL,.t fo iloi -ohaal 1aa1o da. C____ ___ 11r.1yib ,hOO., P a-. ,fl (:"bud y. dah1 1,,Io o ,sI. .¡ll '.111t o.,e!ul icii yooo n P¡ade Goalooyi Papayo. ¡ola,.raS rueg-an&D a -oa 111.1_ lo,,-,ii N.o0l l271l".,. ',i o li a ii kn i ro" iiiil n ,,il,,Ii.,s la-hill ¡d O J Ii lioii :au na loio La Hayo.ic Ria-a capiallao aHbo drI l yol da Fid ,e ,, ~ H41Y1 A DE 1,T ¡1RNO,1 Lo11 Ho'" oai. K, d dylan rlise rol cdania1952 l 9dieraisaCeoCe eneri1deSaodoBooE da. Coba. H no. K3, io e ),, o 1 iGnet bo C ay0 loaa dat fclbrapda L¡-Nyu 'l'-,'' a., ?ui la-1tt da, ,iao .l ylm IOOuld .a. 1.ai l aaoi ¡,oa,,,¡ iaoa-,ai duallo, ,Itaallo '""ld -,agro: oa a aat 00al An.1 . ,rarma ZlS 13215 ', oaaooliEta-yl haOaaIa .aa. I111,0 LaoladariLada da d.iiembr ldeaa D1952 e eDcebe .oip -. 118 .~ qu Vdd.laai hlOol oaf aLd .aaauDM Ld aaa,;EabaFR I .~a.bN yaccs ina al-an Fbide Sizaaa.oa (,-.,,." ,,,,:l,, ,*lr,,,,_, y,,.11 11 1¡An la,, rda,1 l".labaoabad,,.,,aoa nacn .aCe enteio .o¡ael.tal f,¡ IRM F-62 0-54 -D I DEo LA MARI.NAB tul 5-ada. amecana rida a lI

PAGE 27

A nflo MCIeefcadolo DIARIO DE LA MARINA&-Meartes, 9 de Dciembre de 1952 Casfiiados Pgnau27 ANU2'CI'.C".LA SIF,$A.S D E U L TI NIA H OR WA COMPRAS 1VENTAS 1 V EN T AS.1 VENTAS 1 VENTAS JVENTAS 1 VENTAS 1 VENTAS: CASAS a CASA 48 CSAS i CASAS i 49 SOLARES 49 SOLARES 5-9 AUtOfMOVILESY ACCS. 153 AUTOMOVILES Y ACM _' roe.',, C.au ,ee lld. u nSSt er ,e. .lC, a.] CA~ .-. ~., U ,,d,. 2 aele*. ,. e Cel,.,?" Celia. de h edad.e ,C ~~ ,=il.= -1 ,e,,,,,-. ,n, T. l, 1 1 r. P ___________________ bl,,.,.,.i Z versiorrL,s i : 52300RENTA $Z2. ,litversioitLstas ~ lii3123l.U. aleO. A7 MUEBLES PREDAS ~. .Al heae rcalqulpr a ,a aaqalePINT[ SU AUTO 1., TA. 1 ~e. h~. =ala ne o. $ w mm~ 2 obl~e. n.d,,t. ne d ~d~ane11 ._1ln1~ ~~ wdel~~ c:¡ i d cmedr t>e.UeC a1 cit d cmeor olgido M.55 Cmpa ¡el3~ aer 20 ~ cia a~~ar olq Ad ALMNDARiES 5VI MI SOL ARES5 HABANA en AUTO-LUX ~ ~ "'d ""oi y. caeeo -$.-~ -era212La, opeaiones ofradao E-t. ~,n. IO,. NTREGO VACIOS La. oparaceeona cda 0. 2. r.rlt -? v 1 1 ~~~~~~1 ,.,1a ~ ~,P,-a~pl ,edad 1::: ., ea,,e, 11 :bl.1e ee I 5 225 -411 3 5 , D712113 ~~~a 1 ecreuabec@e UU af1. A. ,. : , pr ee m aydo e gic,, _~ M-213: CO ~ -A1~S ~M.~e la capedad Inmue.ble. ______ Ma~.eca.reI'1~_________________ LA SIERRA S1.00 ,i < ¡ mf anis Molor', 123.e.qaiaa 0, Vea. .d,~, 1~ ~SEVILLANO, VACIAS meeua, Enire. cio le - -'e.2~ -. e,4 1 SOLAIRES AYESTARAN 1 05 PESOS M. ATENCION .A. eIoee. iU,313 1 Owe .4Zn .3o.I ,I. r. .l e, n 11 ,,~ 1e .2= r.IA1vn j ~ u .a1 r,rgI.e r i 1, Mc,. 66.q 33. 1, .h. 3 IL1.20dPrleiaOlt Ol3e 2 -CyS, ., I IoNi 3 Y,1',1Z, E. omra,,,,UTO. Il~S, _O:__ d ~n, n~ P pl ded mal f 8r ~ ,c"l hbale la ,apdad ,D" EN TA 5400 546 CE OOK EICISl 13,., .,l,. ,,U-4 .__1__,.,__ eeye.Nile-~1.eae, "",. Gran-olar-Sanos--DE: GAuSOLINA-1 INSTRUME-TOS DEMUSIC., e1-.1-aealee e ', de<"erd. d. 12.a11.le ,.¡le d W _____1~~ ____________ h,,ael. ro. aime1-,a g~~lbe? dl a N.47a--, ',,l.,m.t.eL.AelaPeRO PIrEDe.rOlA D.e cee 1 1 r ,_ ~. ~ 1 . ~50 .F.INcS .RUS IS i A rU B II 'S149LT -1,00WAT _______________li2iI77,liereCelClW ~ ~ ~ ~.1 1 D l ~.' 11 ~ -Ir Ci .2 11~ ~n. I_ ~~ -*>>1.11 d, e""Preb~iov~$150 R E PA R A C IO N E S Vroe da elN uo otr'l poi e d Ta 5-cRl--JI1 541 401 t 1 1 1 rl aaae ¡ ,1::,1,1VENDEN t-4.I P 5lack ard e ea C a. G e erl7e M_~ ,:__SO LA RES_ 1___ -_ a,1 -e l 11 -e-e e,. ~ ~~ l 1~~l 1 .a. j.l e .,-----u a, ,.,"l-d~ a de r ye.dapor el ta de s a atl al cfe. LI 1 ~ 1 1.I, .~ Z,~ ,,, u--,,d ¡ v¡i __.____ .___ ._____ ASAS,-ei. I gal. a yeapituda l eleeel e en_, e~ 00. 941. .:I 4NTILL .' ~ P. .a. U,1.ID',UH-.0 1 ) La Bebe Noisecp nsieta q e l d poeo e as de a uao -, -'-,, ,, .1MO E R. n. ae,Icc. U. 321e.INSlTmaeUMEadaTOSs< DE5 I-l) C 1= 1 lTll rtiAr.Pea vn id a 'ESTA LECIMENTO metHnleatru a B At oN co.e>-"', 000 S,,11111.n. ~, c1,,, ,, P iLL o OR$1 SA. l1l I etl. $ 4R E NT~ i i I A ,60 4 ,1(0 ., 1 '. R,1,1.1111 ~d., la apl.dad Ieeae.o1hC a da >e ,', ~ ~ n 0 11 U el r n a r.V E.5NlTaAr11.1111.H Cn1, ~ ~ ~-01H cl1l1y;2 .,H a b a n a _____-__ -_ ~-. s NE D N l -. CASASe l 8 CIA A S -$55llll N E AM LIAonoi e(1,1ela, le lee, a G ne al de A Ar 1;:."Il"",:,,,. "" ., ee*S, 1 alrdul11.EpCalcadad, de Ce-e 44le SIIESIOS T IIIIENI) Nl s III JI1 ''5.e.l,, , S N N E E E .1,11~ ABUNDAi
PAGE 28

Pgina 28 (laqificadoL. DIA411O DE LA MARINA.-T0artes, 9 dle Diciemrbre de 1952Casfcao A N U N C 1 OS CLtA SIFICA DOS DE U L TI1M \A OR A VENTAS VENTAS VENTAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 1 SE SOLICITAN NEVERAS Y ERIEAO.SNEAS Y REFRIGERADORES162 OtOSVROi2 AATMNO 2 AATMNO 84 HABITACIONES 17 HBN 0 OIEA OIEO B, ENTRE 16 Y 18, ~A ONDICIONADO _.____a 1255 F6l4, ,dd ALIIENDARES 511. l.,. Cm.r. 1 -,.IMes Caer FRIGIDAIRE N11~" su .7 IP TE A P les e.'.t Idee. 4 5. t5. d.e. q~de. bu~ s',:L ct8PIES REbRIERAI)ORES H_________d__._h-~_,._c_._mi._N._64._a________5___F_ SIN ENTRADA D S 3 SOLICITUDES77Z J.Iteci deBi5< 5 < 'ee .acs:ee£13,s5CCeCC3.,S CII TAMBIEN CON SOLO 63 305. de sse CITO£4525eD1 512. Elsca s rer. ¡ an. lNTS ~e J £5 ei pALUILO3ASA: A5C5N PORTL, EA pi.e. 55 es555, seCLICI5C 4 s'5 NE£335seee .et dsecs.4 5 UTLEDEOFIIO5~0e5I ss 1ICCCs se sesee *~ scsses <555< 3r~~55.555 AdeeS _m,' _____ __ GALIAC, 1<,'5, y ,1 1 5 l35l, Aes~me.,h NEV coo prte de t a m eil P sjs O e 'e sssaIsT.DII
PAGE 29

Ao CXX A RIO DE 1LA AARINA.-"lliiIs. 9 dle Diciembre de 1952 Gsaificados PgIn 29 Anunicios Clasificados de PROFESIONALES .cO0M PR1AS ETS ETS VENTAS VENTA IT ¡ I1 DOCTORES EN -MEDICINA 17 MEBLES PREN(DAS -i48 CSAS -48 CSAC ASA SASAS '(548 CASAS -. DISPENARIO UIlA cenann encacan n acaSo' c,.,lcenca2 5cI. .cC-ccn. W. c,,.a Ecc ~~e.cOc.a~cc-nacel. oca-iaieJ.,L-iaenci. a'eliaico-caeOCUaISTAScli c1.c-ece" :fcaReni ,. .,__~ ~ i ",,l,,.".,ll",,,"de ,l",LA, SIERRA 530-800~~~ ,-nccAinc ~. cl. ~iccEcaE ncCU ,,r,.u. ci.,l. 11¡2 Ecc E SanccREcNDASccVElAO:$6L000aas"""'"ps $38 OllO e HAn KAVEDO OFERT S VARAS cci lleec ecsalcc','.i KOIIL 1 S UINA i. caa cee~l ~~ ~ i dilOilon cacsoneanc scacaa. I cel.cl iedciei C A lSD N I) cI c11-1. seu,. ~ nic, cald.eco,1 ~eecedneec e anncec Ticbci¡ccngcccccci esiaccicc c iccad O cia O ULITA(2 lanas ndpeciiintL (l,",¡, A .,~ t 'lc1 P-.7 -,-o 7 5,t,!. CEccLOcci -Scccc Lcec 1, -, ,,dbc,-P RA R NT -s .,ce,1 ~ nc c1-7o~o311Aaa ia ocg.a .s 'aNs cteciccc TeDI-C O SO.O AS S)ArII ND RI NO 50 an'ni-acca nn'o C O M PRiQ u0CO IE O 1 o,5 E TS A S ~ dccccce a-31.22 b ~,Fade ,, I .,,<. ~ a,,.,. c -y la caca ara biccccncccnc ---nae i -FICAUSICS,,il -. r M RA AR Ne,80 e. aeh n n u n n a e .,1 , ,1 ~ W ,. ¡ i i n P r h i T I X M 1 C IlL A," Ie, A ( I A I n, CO O R E D O Ola-a u n W uu ria UI LIL ccDcc-33c1iilccce(la ae 0 enon$5 taac1ei1cceen ceaiinnnnna ,-, 'r.",acen V DA O,$caad~ ~ ~ ~ces l. acuin .cm iid c -ci i eic-iici d c' cN111-cI-.lA1NARc da. ccc 1 ccccccelccl.,-l,-1.A O.ij d .r,v ~ il d :,ci".iIjC R 1ec i rn oc cc iac c eane O ce aia n an-n COC SIIRAMARo(O I ,.deNOSe. 000-.l,.ESQUINA ."",.leMONOLTICA,. .l O ABOGADO YINOTAIO,.c-can-,-, oa .caAlorns~~uMa ~on ~n 1.1$45000 ,rano inca oc nene nnaa. nracaa. I 1 cl cc1ciniccccccaiiicP cccccclcce ~ea VcRTUDccSc 2IPLANTAa.ci=-cd III~I ~F.II a ~ l IVETOINA IOS l_ _(?O'u.F.SADO r,$1211O, 0,i10 ea ale b,._ Ou__ ~ cri,,-i-. ar NrDF ~ ~i. pt 1~ ~ 122 ((l2-1 1ie-l~a1a1 .aI cucan.iccl~~dece¡-"Al 1an¡a¡de M enn1ar ~~ 11.0011 S' an snasa s neaca24nra ccc 9a..Lcc.c11-laacl~ c Ir. (ce S. c.lceo' (" e.1 ,.,e .a.5baea1-1nc~ct. nr0 1. ee1. a nui a atu ceen.ala. .11. a~ rado.aMncoa1a~c1aIn"a "W 1111-111ca,,a,, c5ccr .d.cae eca1i-a ne ~ ae a2e!!1 a "" ~caJO-cx u alsa dc Sl0 C ce-cCAN .0,F.%d,1 iinciiaccecnaaeasdane. oca.n1.caeca.acesaeaena eecada1 ,,da, cien t,1 arcccc1cc~~~ i.A1,1 9 CO P A S S~rea1acn.11,t~.,, 1,e1~$.11.,OOSOON2 .d. ~~ 1t 88100.1kA ~ .A. ,RENTA-."l 1 on be NN-O 00 ¡EsS VN r aNmur. -1, In-I 1_.u.% i .1 ~u,O.,e.t. de1 T PICE SUS MUE LES I ,&. SA TOSVEDADO 35,$115,1~800~A13tor7 va.;de UI 5 -I 1 .If~ IctezSIESOS ii', ._ttal.Son 14' A s'd 11-,Ma",-s ,ai"lel,,,,,I ,.e l~ REG LO RE-DE C, h.EL.A.P.522.t e -li a naec ocarno ~lc', i e naci. ,u ~ c can n. cca la es.nan, naasscaen cc ncccec c ac a ne a n c 1 nccIeaccui~tu-cchne~.iclacce-.: a i nnia.cac7I, ca a a ea a l ar 11 ~ 1,1= :.1.1 ..lL*,I", ~i, a cas a, .,1, ~ ~ ~ GeudAES IN O A V D A D ,eCLLE F < ,u-1n-1.1scb ea 1O. b,-s $050000 M -ca. e-1 .c "' -isnauccaccaaccacI,cs,-.,. em,--cc Ab 9311".CO MPRO~~ .Y.lO--1Ine973--1 cacica. $12 RENTA $17-1 ,000 .ei-.1ac1a2 _a a a iaoacsa ~1N.RA ~-AF ~hcc ca. aoFcHIecOSe(eONae1.400caeEaROianca a. a,Oca.i~isadac a -al( -cD-craa 5ui S;s -u c ,, 1 St ca 1 aDO aa. nc a a05 n n DOCTRESN1MEI1IN~U~230 oPR .A. SE VDAD1 an-V-iainu -C LL >_"____16_____ _._______,.u__'s.,__,,enea,,:EInantacc.o Vend55060 ""en Ilo~ ~ m~ s ti. ~ d___ __ eo asas ecai ld a 0 e a os acun cn aneiceca pcabecs ocein on .o ir sisII 1% FIOS 1)1 SI III DFN lA SIl1RICS ISQUIA atc-11e1,1~ca,a ele$220SO RENT"$22 50-non cl~E~eno, Mesodece ~~A. ~~I DA1. ~205 1SLAlSIER A ecca-ee niae.a. e, eOOc ru1 y Anegeen.-4-431 ~ .~ 'A.' V__'__ ____ 1'1 l' I D ,.,_lli,!_,_b__'T,_,.__, a c, "';, 111n-ec.ir ,a0A Ae.n. ,0-2013 40~A 11,,,l, i, A t. blW .T ,I -OIII"O, Aa. eca $0 500. REN A $tO.B MP I C ON (e, O.1. ca' "'_' 11oc _, ""''l'la1 "" a asen,,o1 1ca1ida1c c".$2 0 RENTA¡20 .000 n no nene oo .n a P I A A r.,CM.R M S NFcc a a tisDr.an oa1 ,~clu. T: ,Oea~ Ia niu, o ,A. ce.e.ein ~ ~ a d a. ~~ ,Ibbubu-nc~ ccc e c; 511~ ,P,,-s-, m do0(1/Aal ~ h8.2101111.1101 ceca-cc. ccccc. l dan. cci.c~ nca. asan D ay u naalci~ ~e.clic.!iie(la(ec. ccc a ca ecdcn eiO 0a c o c i ae a e a. In I a a. Oincncca sss. oad L IO DE;i. OIIJLLlO"'ceeuiccOcc¡.ea. rnnsnas-aanaaca iadOcncan, ,canacole!ec,, $.5. R E N T A $30 500. L. ¡. a a ae ce M c . INICO, -~~~~X.O.O.F. Sedo', -:lieibre,, -ni-iin aceece es-d. A,-, 5% A.111 COSg,1 t R ER S M DIST S a cc cc ~e ~ ~ ~ ~,acnccn ia i Cc ccc nincee r a yejeer ainc eec,,es .,,, cacle ceO ecasc acacia cIRdii. as-nad n_ (VRPDSA 1 ~11 -6NL116y A CA1.~ BUENA VISTA .0) -po $8,00 ,a ~~~ 1~~~ ~l_ .J._',. ~ 1I., ,," ,_l___l 2ell, elcaclsoib-11, 1~'11,1111,1eno 41111:1 aporlonenabI: AWID! NGOI] AIJ.Ai 1241 LAVANDERAS111 LA; A ,, ERS;" ii, nunciad31 COERTiAS lAcIA a a eco alcac $332 RENTA"'' 542 000a gecra y ecuacco I t,: ,",el -. ~~~iii ci icaces Ba,' . ana ",!,.,, 1.11 ~.1u,~,aIu. ,.n,!ee-is c a 5 c.ae"a 1 -Pa 1321-1eb.e u. 1,1111.1,11,.ca ecca. 1n ,! .aacnc ebeA 7140p¡anos 1. ~.ca .i. 1,-,, Intriuriceins ieccenniecacc n~ ,,,,,,cb,,eiu.i ..a1.Ne1cala.e11 1eCosa1 h, S. SA nnieceui"1ZcceecacJUAN ANcdiui -ceos.'gisbdei>leesneae. 004ay e t., A ,-. t ., enca1.1,a,. ~i-nln1 1 SIl.'111"NDOLAd. $20lD y100, . 1 1 1 i~ A ~ c c e A L T U R AS11 5.0 l i a If a r o E c o a s 6 6 ', Ia es. E e c c e e n e s i a V s i i s,a. A J Ir O t eer e o aricar',(llilanNet n T n!BELESa 1,000';820,,RENTA 570-0001-1.o1,~ .e1.a. Icalle Pececape.Ns ,!,, ., ~l.A .m.n-aRAHARINA O,',am¡ EDIFICOe(,aOc.cCAeAS)a MEaqiRL'siS28,000oadcaMoo nan.a. 1aan la-cuucncnc r 1d 0d ccc eeo Y. 9 . ,,,,,:,,'',,.:,,,".",":,," ~ ~ ~ ~ U IRO I-D I TA , m _,ltj C-1 30-4 -25 )c ~ b. ,_ ~ ~ ,-,c~.en ,e~ ,i, -4,.,." ,0dd9uu d. % ,-1 l,1 _,__ D R A R C E. b. u_A 0 4 2901 1 _ _ _ _ ', : ,. . . ~ ._ 1 A T i A S e ecI01 ~ c i a d a S A N T O S ~ ~S U ARO ¡ 1 ~ ~I,, , ,Z tu i -1i.c. . . . N I-c c sV X o C A C N C A D I J D S 11 P ,.,.',1 ; ,1i . 1 ~ 1:1.1,1m . u-".'l" li.1",,,,, ";""SIlND~.-OZl, A 111,ESQ 11 .RAIId e., 0220," RENTA'~ '$75 ,'.:11,1011 1--1 nf SOLARES.D.,. ,.,".1 ,,il, .~ I, ~l .D3ISI 1liXOLOGO ,!'_"__",,._,: ,1 .s 1,.,_,_,,_,__ _,,, u. ,bh__._ 1_111 11l__,iJ -___, '" l"bsu u.cA;,, 125. C~OFERES 4,i,,O,, 1UNA ,PI YANTA lSE.ENTREOS Ca ccc ¡lucen 'Compro mueble,, A, 81331 0 UV. CER A NO 13700CS' 80 .EN TA NOO~OILOTd C 100 cceaea1~cc.a.SeJa,,,n',ca.ASA '._I1,iL-S.l',I._TF.iOunce.,. las .lice an 1-STA VACINI ccceccccc;.,li1o.i11acl .":SilBORENTA $115000 APROVECHE.dAHORA t, r., '. ec-¡J¡,) v . A _, AIL-Ud&d, riu"a1, saua.,nau.isseaaiua15 ce ,,.,.,Iae1-a1ilanca 1 1cenaa TI,,]ic ,i ga1ccaene ec'iccocuna:, -"-i.ca -d IAan -O~iFOO am le cci-11 lelb a ce Coliida 1ca ca, ani .m-o ce1 '-ci! <1310, RENTA.,, $170000, 1E, *-.casn".,n.c,,, ~, .,ec.si.n.ec1a1pci.i-e7y11claqc omocaamecaec, Snogs11 ce a.ni, N .A.CORONFA ,lS R nt. l 0cbut d 9 ibcer an nac ___________ nne""",-IR-,-,T. canQ'-la n ; .Z.! ~ r__ 0 ,_. URaNTnc:',.n ,aaienc ccacuiiiac ecae ncciccucai0 se Sinoal Bana ilc 126.JARDINEROS. Cnoni-as, d1n-t-a' "4 7, P La Mialceoca,'J¡~.ca eec lOl.ieecclc clin -111.1 1.l:., O". .,.lu ,1,1'1111,1.l, ub.uu. 1-01 l,¡, ~1 W-.PP 1 r,,,, cecal,, ca. ¡biiui yca.a .;_e. ,,,'.,. ,,ia.1.C,,2.1e~J17 O i Pnmnrqm 0 5 1 v n d mos $1 355O RENTA $175 0011 _t5_ .~~u11 can ccec .aaa.cec-aMcaAMAReo$37,00a0 o Aottgiiai A ,1 LILLS'aA",.¡.aesi¡.n a nac,.ana -1 .dn ~. ;ac,.ad ;aOn. ncl cc, a1n ,nc ac1,n cccni e cc cncce .I.cc c ~aa a aecu~ a ass I cM., e.c. e-7e63 caan c aen. c can,, ida1. ia., ~a .m1aIncac ~ca 1ca S.n (oa 11111i. 111\accaacanfuna-11 1.11, vancc.ln .naou .,A ,.,l 'N A.i 5 1O ale, 1 cae '1,1 ,, u iIesnec a. ,J1 q,~ 1.,1 1,iI e-asuc,. ano cii nc. Oci%7nN ra C SA E C LZ D Wiai niaana -aa i ca 111c aaa 1"., N ana\1)(11 ,an ioasca.1cezse-cas

PAGE 30

Pigina 30 lasificados DI\BO 1DE LA MARINA.-Mslrtes. 9
PAGE 31

Afio M X ClAificx*dco.1111.U10DE LA IMARJN.-Moortes, 9 4 eDiemlnre de 1952 1. Camificala Pgina si DINERO HIlPOTECA 1 ENSEANZAS -AIQ UILE RES ALQUILERES -ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES1 SE SOLICITAN iTAS. 76 COLEGIOS so CASAS DE IIUESPEIIES. 12 APARTAMEN. 0 .00.0-0 0ALQU.L00A00000LIN0DA0000 R.0000 O'0000000000000.0000OO S oboot, Sooooo.A oiloo= -0000.000007700 000001 000000000-00000.0000.0,000 .000 0000c00000 sin 0.00000.0000000000.000.S0.000000.,000 0r000C000.000 .00 .0000 000 0000000000000000000000000 00COCOOO.000000000 -2o0.000000e.00.A0.000i-l, .-. 00 00000000 00 ImID.OO-SCOo.ooodoo0o.oooo.o 0' 0 00 0A,0000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C O.D e 1 " 9 1 1 1 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 001 0 0 00en t r a0 0 0 001. 0 ~ D i ,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000. O-0OO0.o .0. O0S000O000OOOOO_0C00.O1.OX000 00 as00L0A050~00._ ,_eooo ".a.oo0000000000000. 1. ,.ni. d A CA KM ,t E D IO A SC _. , U .0 0 0 00.0.1. ba0 0 , 000000,D.lo.]., 00 00j. V . I u. W D-00 "S E A L Q ,L V IB8 O R c a n 0,000000,. D 11 0002 00. .0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7_-M il__ _10 .0 0 00. 0 0 0 0 0 0.1 d d . 5 W itu i en0 O L y 0 0 0 0 .00 0 0 0 0 S O 0 0 0 0 .0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 00. ].0 0 0 0 00 .0d e0 0 SoA r eAML A s D M A "A A D A U MRP A ad .r.'D Sr ln. d . ato 0arn0.".00 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 00 00 0 00,¡" e ; n 0r t.,i.,, Par 000 00 00 000000 00 00 00.-000 0 00 00000 00 00 0000 .ooo 0 000.d NA ~ 0.00000 00000000,) &Ie[SIESOS PARA LAS DAMAS 00000 .0,-;000. 0000000erIn0 1.00nf000 00 0000000 ZM amo00000IG0000-211 '? ,tE AL ILA V i ",:,_ 0000.00000. 0.0000.00-0 CASAoOO 0.0000000000S%0AL.QUILAN 000.00. 000000000000 OCoOO.'oo*La50;0_000000 100P0000000 0.00Seoras___ _oSe& ~&_ 0i d i .J-00 000. A0P,.~. 00~D Cmpra 00000000000000O.00.S.000',n000e00000000. 00 .ooo.Ooooooo.U00. ooooo.f0.ooo .IO o pilibOoOO 0 .Do.ooo ,o A^00 00 0000 00d.0000 000 OoOoool000 000 0U10oOoo 8,$7 8. One 2oddo ___!___ __ __ __ __ 00000000 00. o 9 SnTOS Sd. uZM ENDZA. lo 00000000 000 iendaoo parO .1o .1.00000000 o000000~l.y 0.00. 00.000000 000 ~1S1tOL2~~ ~.0'h 0000000 00000 000.o 000000001M CSA D-COIDS 5 10.00 .000000000:. 00 00000.00.000 0OA00000000 0 0.0010.00.000Lta0000. n cict.Grml.l.dalBI.,A Ch'e sHOMen--"R 1 eSA R N 0 l~ o -CO 0 CO00000000 00 00000 ALQUILAN 00.W-05Val .0000. 0000d:00,.o,.0. 0000ara00001-1.110. O000ooooo OooOo 00.L 00 00 d~ 00000000D.0000000000000.0000000000il, L ._____ en 0=-"' 0 7000. 00'.0000. 0092000_a o ed de--0000000 000d,.0 ¡ ____-r~. ________ud.Dj. auml0. -1.-.D. re 0L1 ek ,d!. ,, ~ ~ % a nsm s' Ln0.000.00.00R000000 00A"00§00 00 00. 0000. ,[d-ll L__ EDo R 000 p ooo oooo o, 0~00 0 00000 0 0000000.__ _ _ _ 0000 000 00-0 0-,-000 000 0. 00. 0. 00. 10.0 000 .00 ,00 00000 00VI,.-__ _ _ 00A0D0, 000000000 N 1.000000 V0000 0 '_ -000000.1.00an0navs.de00.0000.0 C~ zSA"000000IL A,.0I000 ~ ~00' O. 0000000 000 0000 1 ACA EM A PooN ,-.c2._ t 00i. 0. 0 .0.000 o, .0000000000 OS.TMET ODRO CLA,4" ~ '-"" Aas--. -liA~ ._ --C-I171 00 00 0000000000 0. 000000 00000000000 00 000000 Ol, a uIinC 0000000000 00 00 ?A 00.005 O S OIIIA o AQ IEE V RO 0.0000 'd. 0 0 0 00 0.ooo ,.o < 0.S aadn 2 uo 00.0' 0?00r000 00 i-en ed~ eu ibn0 ~ bni 0 E V N AY Y gar nt 0 0 0 0 0 0 0 C 0 000 00 000 0. 00 .00 00 0 00 0000 00 0 entr00 a00 L00 ,000 0000 000.II do L c A Ra. 1 1o los. 0000. 00000. 010~ n0000. ooOoOe.,-.o 000 .000 0 00~00e00000 000,r000000 0A0000 0.o~ ~~CoN.,.Co O 00.0 000.0 000000 0 000 0.00. 0000. 4.~ oC. o C aoo 00000 0 0 0 0 00 0 o 0 0 C 0y 13.. g Z 00000000 Port0c00000 0000 00000 ,.,,, 0,000.t. o. 0000.00000.00000000.' 000000. M ea Sti 0a001 .i tl. 0kin. . $NI D In ,0._C.M.mo. S E .OF R E C E ~ 0ado.oorTo E.as0.o.dy d. 0000000000000 0300000.C0000000 00000000000000'00000000 00000.00000 C 0.0.0000000 00000 00000000. D-25157.lo91.1-2____m~.00.0. yC' 0,7" lronO 0. 0-00000e000 0 000000000,00000000000i000"._,00000 Callo.r 00.INd. 0M JI D N V A ,A f un tes O im u _.hh_ ._ a00000 00.0000 000¡00d000000 0000000 0 0000 0000000 0000, III -C Ra D AS1 CR f r Ira D O S tfitniony00000 tollO 0000. e<-U 0000 000100hniD_____ir u.00000000000,_0*t0 000,.OS S A oE M NDOZ 1 1. I.r0o0h.0V.00 fon aUuOS eC-1-O2 U, 00000. 00000.00000 1165000ooo 0,0$%,0$85. On0e 84 IIAVedAdoN-S r P RAOFCNA7000000100000000.0*0000.00000 0000 00.00 -000 LBUS -te.0~00o0 00l00.SI.N.SL A-.00.l00uin00000000.000 so_;____._._,_ ,-. 1,_ 000"0071117Di C SA D C MIAS ,,, ,= :,.,,,,.I,. c0 0 ~ OOOi1 __0--.00 "* '"U'0.0LUIA0~ ~n a,:000000000000000 00 00.0 00000000000 @000 ,00C Ata. SAA.______SLIITA_ ____ 00N nTe LSQUaDAM.SO CHAQUETAS,0000000000.000T0000 0.0y ,.H,,.0p. 1,0000. .OoO 00 D l2lf oo00 C M. 000000000000000000 .,000000l00t 000. 00. 000000000. .000000000 d -de .Sya. 11.000-¡.eDEB,00000.0bao 00.00000 cuaro. -0d.00.0 ________ ___ 000000A.01. 00000dor Chef OME RE TAU AN !,ir. t.t_ ,. d.r_ diri 10 0000T0ro Ps .L.o .o. 000000 ,D.~O 00 ,,I 0n0,. l. 0-Dilii -,, .u.0, 0un 0v. S U 0IO UI, el, .intA G lU, d .A.n cO D00.00000000000.0 110 0 234.-30 7.r,00.D,-0000.0.0000000 ooOLo05.1100l-.-0oO13,111-14o 0000000 0 00 .00000 0_0.000"000000D000.02n.00000000000O 7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.0 VELL9.9. OS, 1. Rfjo AIRE IAN I IN AO> 000.0000 0.0ooRooooo.0ooSLoD-24000000O-01050 0 0 0000-000.]000 .0000 0.000. 00O.tooeNo.0000l00 000-000000.N00 .doo .000 1000000 0 con0000M.0 yooo ofra oolo 0000000000000000000000 oOOoOao 0 ,, 00000. Ooooooooo000000000000 00 000.00 00.0. 00.0 0000000000000000000000.00000000000 ~0O "ali'.OooOi 00 .0000 000000000000 ~ 00000 o 0000000. 0000j0 00.0000.0 0 000000 0000000000000007000000000 .W00. ___________-.00500000000.0.00.0 0000,00 000000000000 ooooos oooiooSIN'o. NE.xpu n 0ial<" ll "I. 3, 0000T10.10. 000709 000-4 00.00 C 3.O.0.D_00000000. oo-o.00100 00_______ 208, otro odustoa Y00l00""0.y0'00000 0000 000000. 00000 0000. 000,j ALUILEES o0000 .00.00.0000 00000. A mis ad. 00000 .r00 flit.00en",O .0 0ut nnrr0. .eu 1N .0000.000 000 0.0 0.0.0.0 0 010.00 0 00 H.4.44.7000000000 TERM S, 2 Y6 0000000 0000000100 000 000000 00000000. 0 00000 000000.00000. o 0.Ao000.00000en 000 00000. 0000 00000 .00, 0.00. 00 00 0 00 000.0 0 0.000000 .0 0 .0 .0 00 00,000~0 001,000 00 <0 0 00 00 000 00 000000000000000 0 00 00 ._ __ 00000000000.000 4000 .f0000 0*000,,000- -0 0 000---ooooo 00 0 0000000000.0000000I0,0000000000I000000000000f0r0000, ,00.000010000. 0F,'00000000. trN0 ,,.A000000.000009800.00ALQUILERES 000. oOoOOOOOVARIOS00000. d e 0.la 00ca ra 000m u slo s 0,0sen o s, 00 ¡ . 0~ V A IA,000000 M U.O LA SV 05100-!0 0M '0000000 oo, O oo.o. oo ,o0oooo 000 000000, 000 -0!. A ,-0-. 000.00 Oo 0. 000. 000 N o 0 004,,00 0 0,00000 0 R -00 0.00 .0 0D0Eo Oo 0 00 00 00 o0 000 00 00 00 0 0. 00 0000.00.0H.5 '. 0=0 ,00,0,, -00 ~ -0000-00,0000 eme0.oooooo. M00000000000 tra0000 ,odo.t e00.' 000<0 00000 000000, 0y 0 )7 ~. i, o.0<00000000. 00 00000 .000 Idroctoo A,,7.A,:. 4. 0-0.100000,fm0d0¡ 0ne0sta0.00 ¡]mar a telf0M-MI.0 000.00.0000,P.,0000. el .1. = b" Vdd j.7.C.0,0.00.0N, ,t% ,o$l ., 1,0.0l.0 e. ranra.00000.10.039,.0.02000,0000.a D2,61-13.1 N: , V,,I I 00 00 y07.,01. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D .0 0 0 "" "VI0e00I10 1U___,_____ipn e¡,DU~____c. 00000000000000000~ 0000000000.0,.ldSoa -toom .000'0<0 .0h.,00.: _11.0.00.0 000 000 00 000 000 0 -E .1.1.41.0M000000000J-601.0Vedad,0C-.49,.-000. 0.SUD.], d, 000000000.0000000000000007000000. t'olo o. d 0000,00-,.00000000 00000. be c 000000000000. 000d. 00 0000000. .000<00000 doooooo1.t3d 1 o'a. EROSo2mYpo" omo.lod,._Sin._,.______!.-1.______._._LQULEES (_.ll_._____.adcia. __. CIII'? t~i 2""oo",loMATIMONI.L0.00 rt 0 .0 d.0.0 L NA CenIONL 1870 .t 000,000000000.0.00. ~0 F . rr . --5.--Vedado0 00 ,00 R. ,,.00 0m;";00 002 57 HAN A IN000000.0. 00000000. lo 0 00m0 0.0000. VM n 00. 10010 k U . D 0V" ;001 0. e. ,000m u. t0.0aien ,. V E0 L L OS,.T OT L S00 0 0 00 0 0, 0 ,o. ..OionoO1O100,. E1 lr000.00,, ,. C.oO. 00--0. 0 0000 000i 000ULAN 00A 0.INo Ad.A.: pitas0.0U~ 00I 00.l 000000 00000000000A ARTA00 0n',00010ENTE0y 0 a ~ Mi. e. rl0.00.0y0l,. OolOl. % 1. ~ ':000 .J0.-.000000000. Oo.OOYy0.0.00. lo OOoO.0100en00000000. 000000000 0 ANItI;I.IT S N~n VA 00000-o do 'r'e00 'll0, 0000 00,00000000001 0',.oo.0.d.,o0.;, 00000 000000000,00 00.00000 00-. A,. .gor. ,. E L" ~ lol b oolo 110 0'0 00000 0061 077 ,_0'.oo-0000 00-00000 0 104 p0000 000 0000 l 1. 'l M l ,. d 1,. 1 ren 1 . : , 1.1 1.1000,10_0,. 0 00 0007000HA BANA 00 07 00 000 i, ~ r ¡'¡-015 79 b4 D ,,,0¡0 000 000 000 0 00000000 00 000 000 000 00000000 0 0 0. 00000 _ 0000 .0 0.0 00 C.0 000 000 ,0D000 000 000 000 ¡)FICI PAybOyAADO Ap25.99 lA LS N 1QSTINA 000E00000071 00-1 ., .0.0. hui-S ~0oO 7 o O5.11.1100,0 A do 00 0400000 o000000 00.0000000. i_ P1.IO D1 0 L~MRT RA 000 00,000 ,,,.ooun000 ,00000 >0 t0 0 lD0. ., 0 0000000 0 0 00 0 o 00. 0 0 .0 0 0 00.0 00 0000, 0001100100000. 00 OOC1.1000 000 0 .1 0 000 00-00-00 01' ,000 710000 0.11 1. .0000 00, 0, 0.0 0 0 000 000 000.001000 00000 000 0.0 0::: l o. 000 0.0 00. 0 .0.1o,1oOd.00lpo 000 000 000 0 00 000 0 000 0a g-0 .0r ~0000000",:0.,.0,. _ _ 00000 0 79 & VE1.%,,[000.,rI0700, 1.,11-.000I0.20. .10y00.et00,00a0~ 1. 1 0. 01. 0,. ", 000 000 000.-70 0000 0 00i, 00.: ',DD : lli, S E AC O N U IL A D O Y I R T UDC O S 0000,C U A D R A *00 00000007ALQ00O00 oooo.ooo.~,dod,,,.l.,00000000000 00.D, ~.h.00 7000000 0. *oooo 00.000l. ,i:.: 0l!000000 ,000 0000"i00000 0000000000000000 000000. 0000.0.0100.0000ld ',I.11.0,.,.,,,. l"",".,,.,.0,.000,000000. 7000. E-CM.ENE00U01880 1,004.2y0000000i l an crt000000a .1,1,0ri0,00.,i -N0 1.0.I 0-", 1~~l.001. 000010.0i: ,o D-o-o~aA. ., . -0 0 EDA O, 0 IGULO0rAnT mr0T0 ul0, .0.00000,,U0l .0. i te l000 i0N-l-7.-,-,0e.,. ________________MA FJA ORA 000 0000 z, ;* ~0.0 u 0 .00.000000 -000000dn000,],,%000o'o 00000 0 .0000 0 *0000,0500.00~0-_ ~07-0.-0 0, .0 00D,00 0000 000000.,0,0000.000. ::,,. ,.000000,00 ,,000.0,,0 *,lloooID 0,0 0.,0 0.00.000,0 00D .0,,,,,,0,. 11, 1. .0.0.0.0,0,,Col 0 00U00,LS. 00.00 oEO. 000d00000 NO IA__ BIARRIT1Z1 ",_,,_i~.___Ve, ISLsKA LXA0 """" ""0'~hl ll r ~ 000000000 flUIL-L1 00000 .1. .le .Oo ,,011 Ir~. 11.1 ".D.0000 0000000,00 ,mm~000 00000 0 .oCo0"'.0e0ti,00 .h., N. 11_____._,_,_,_1. _h. ______________________l 000 0000000 .l¡¡¡, ., b a l pio y 1,1,1000000207A a100 0 .1 00 0 0, 0. 000 0000 00.0. .h. t .1. ,,,, tie00.0 ,, ,= , ,,. 1, ~ 1 i0.0 000 S S O ICIT N,2 0000 000 ESCUELA .h. DE--BAILE, Pood.oi5. Ironlo al, Copilobio ,,,., Agit Dulc0001,quin0000000000 _.03._ETRE _I_._,,e._______~.',"ja_~m.T,,_ 11.1. 000.0000.1.10., ,l,0070000 A"0700zo" 0001 0 i¡ ~Ao ooo01.1 o. .1000000000.0001000.,.m.".00000000.0 0,0j. U. 000.00000.hoCiOl 0.00D, 000oOOO i:. D 51 D -93012 1. >' 0000 00.00000 00l,:0-0, -0d.0-0. A T S. E DE O E HERMANAS :PA .NE 0-1 0000.0000.,.00.0. 000 000 l.0000000000 0k0'0i'~~o ooo 00 oo .noO.00000000000o ,oo M. 0 010000 000000 00 o o o 0. o, o 0. Z ,l,,,,.0:,.,. 011 0. 0711 000.11000".00,t,0AA.I TI1 -*!! 000077 aro no E ply000000r om r lt m SU ^ ,__ _. 'D ~COoC El.OOo. 00.00000000.0 CASA_ _ 1,1. CASAS, .UESPEDES OOoOOO 000000 00 0,00000, -!, ~ 1 . .,. .00 000D0,0 0000 000000000000000x(, IN E T rN R ~ ~ l l . ~ ~ni101 . A ~ ~ u. h ., ~ Ir .1 :,00,00. '-00.000000000 DE l. ,__ 0! 000000-000.0,0 00.000h. 1 . ~ 0.,0 ,0,. ,,,e. ~ lo0"" 1 0"0D0 ,00 0.OiioO~ h, .oo o.o 1 31 OFERT S VARIA -100000".0h'h~ 1 e. i.,o,oo 0,,,,i 00.0 0,CO000EL0VADOR00,.".,".000000 0.0I,., 00,000,D o o o , :"".0,.,.000":00000 0 0 oo 0001010,_ e ,0 00-0~ 0 0 0 00. s . o d i0 o0 0 0 0 ,0 00 0 00.D0-00.0.0 1~ ,-.t:l.;.1111:1 1.1 .~ i d 001000, oaoooo. C00000 O00 SE ALQUILA HABITA000010000 A 0~.00,0,10000-00.000 ,000000 0000000'0000 r0. -.e. .1 i.,,,0000 -000,.0.".:,.,!0 00.0004,.,t,!.". .,;,"," ',: ~ :,0,'00">023 C000.0,00MDITA 700 000000000,.0 00 ,0. 0 00000 000 0 000 oOi o o 000~I.0000~ D00000 00 0070 000,00 0000 00 0000 00O .,oo,000 o0,O0l l 0000000 0 0000000 00,0 ,l_ ,0 __ __ __ 0 o, 0 .0 O000000000 Ao",'V,:.0000 ocbogooJ 0.111000000 Niu~000113.,0m .00.t 00 Oooe tloita ~000.0.0I)00000 00, laCal,0, a,0,.00ToOOoo, .14 Cit52. PEOE, CARA. 0PARTICULAR,.000d0. 0 0007,o 00io.u, maul oooo4o .o 0 00000 0 0 0 00000000 00000000020000000000000.0000000000000,00,0~In, 00000000 .,l. 0 ,,h.00000100 0000400D00.00000000 00.0 :l"_20_._ i0m00,00.0i%0l000di0HOTEL0MA HATTA00.00.0000,00700000000000.000z0.:. 00000000000ale ,0,f rm $ 11 JI .0L.A 0 0 0 L r I 0 0 0 0 0 0.0 L 0 0 0 0 11 e l .T00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0. 00 00.u 0 0o0 1 e o 0.000 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 ____._y_.__________1 .0_M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,Oo]'e : 0 0 o o L o i O O o O 0 o OM I R A M AR00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 0 0 f .m 0 0 0 0 0 0, l as00 0 0 d o.D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 b0 0 0 0 0 0 0 . Y o r f l i0f00 0a uo. 0r 00d0000,004.,0000.000 1 I00"0000000000000000700000C. ,-,. SoinE ALQULAdcn aPNa-T l0o00000 00 00 0000 OI, -0,00.00001000.00-1100000000-0. .007 00 00000 5 0 lOS000 000000-,0t000000 00, "________ -o-.0. 000biene0ag'. 10"00I0. 000. 0000000. 0000,".,t0010-.000. ,. 1 edad o000 o0,oi'o0',0 U00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .00 0 . 000000000 0 (,1b ,~ 1 00. loys td ital om or l d.o 000 gT flelii L UI O C M O A H I L O A. .rrI.0i0oj 1 5 oo 00.o A SPrdm a N U D. o, 0000 C -68-70 -1l OEn e roU UI-_ ~ ~00.~00.de000, CIOOOICO.mueble.y0-0.0 0 0 0 U .~ 1~,10,. 00.Callo00X-0535.0,oh0h ¡,00."000,0H -0000 aoo 00010410 000.Irro, htt00a.io b0e., ro ___111,_*P;1,1, ,l i, SE ALUILA -054.113.210D P A R A _ _ _ 000.ESI E N IA .00 00'' 0-07a.00. 00 0000 -8-9 O0,efia 1 .,0l,. 0Ill0 -0000. .% pla b 10e.0 .0m.0.1. ~0,000r. a.0arc000.>= W 12400AND00 00RO -L.00000 o R. 00000 0.00,in. .,. .J 0. 000 00000000, 1 lvR d-r-1,.00.0di.y.soro 00.000pmn0 "" ~" 00 X7,0 00.0 .o.' 2 SEit ALQUILA. 000 i~0J000,0dad.0.t¡., 000f00000b y m0. o._ ~~-~ --. _ 0000 I,.A-I. s.00 0.,000 000 ,000. .0, 00000000 To VIBORA a 1. y 54m 0.0M-19550000200-00-00 .1-1 0110d 0000000y0la, d~ Calla0. -0 uehce 000,700 00000000 0000 0000 700I.00Z0 ,0.70 00000 y si.0 000L00m 00.000_, 00', 00. .0Visitado. it0al 00nut0000d.o 00000.t.__~d.____.d. 0000 000, 0 0000000 0 0 0 0 0 0 000000D. 0, d o. tnb. el II A -90e2.oo--00~ 07.:000 ,0. 00, 000oO,.0,00.0.000, 0,0 00000 00, Oi. o. o0l00UX000000.00000.0S 0 0.00., 0 5 o 0o.~:.<,.0o1. 2l71 bb 0000000 00000 0000000,i.c0.0,0., 0.0I0. 00000.0.0,50."00.077007'00.00 0000000000 0000000. 00000000.-ob

PAGE 32

DIARIO DE LA M1ARINA PAGINA 32 Parle ha O Pa aI 1 f'i1 ALQUILO LOCAL B usnd a la Dra. Gmnez Ca d i nltu11gz1 it41iiijJJItIIt par ot eoimein o eFeoao lic %idi tIu u Plagio 1t7. balo., moada por Consuladn. Verlo de.9 a 1. 575.00. A-312 ii''e" lll.vilteeo~e depDI RdP.*,, VUELE POR KLM A ROMA do ittt. de 1 41 tlebrece le lee ms gaetedosvineos deomet so Ripa Ceiccet teete lepo Cvcdao especiol pero Cuba .Fa) ~4 LPk Rea Vilo A]bina -* y Riojat Monte lRea 1 Conlec notosce nconloa avalequ me)ors!cipao CtAICERO 00p CANDAMO A10 Que no lalen en seo cena¡ productos lamosos por uc Pdlos. 4 [1EliTES3 2 6eyll Te 'En cuarentena sin buque procedleote (le la 1 ladi o con ion cano aospechoso Tat enulo -idade oanietins de Ceube de, c tlpa, eidl a p" -oe-W* Cuillev ayee-al pu ,'cl. d La ldbna preedlecee de t. ltd, e re Ciectetegee.,,Ceb. paecee que edict ripeelocte ¡peseoteeteeee adecitia 'Obd' ieaaittal. fSegne"en, 'teeeotee -eeec eeedo. l topee 'ieeeco oeeibleel P.t,-te dv La tabaco eeteede de a~, eooaenque p .teedio do Cieeefuee g dcde teietcmvtete 1oc l ritr.,laaoeiteie Cabohbtec" doe eldetevcAlbire-elpudieendc"ecCe tq teuao ,de l.,ctjpetattes peaetbepdeeicientTaene"d1,1e le,. epdemc.de peote ba betetc c te di taetta al dtecel, e1C7-y dototee 1.oc~mt1dieTelTede Coleeb dad deeter Recte. htete'ee d~i pueset que el barce quedte e 1 1 ~tn tatce l a Oi o ~ ~~ ena cdel eteee~cpteedete-teteeoce~t.J pcece'ee d cccecc, tctceLe-e' ldoCobtedleccte eecel Teec e ccinnodcGo' Rt ,ao OlereeeCad. Coeb. e. elee]" iC"c" 1t Icl Oteetede Detenido al llegar de dc .ee cele 'turedeCeecee Nttctdod C-e.Acete) M-u E¡,de Le la eceeece ~cte1 cdceCo ctcee. Leccce:oede, del-e e, 01 on E. Ui. un reclamnado l., tec.,, l." Reblece'ce leteeoS""cD ,,t d. d,, l.¡ e o e, ta'ce itec a Plee de ece, cecee a l ,e. de ,¡ior trficode ro a N T'elce e de, Pee Cl.oee Polce ""e ece e1ro a PecPe dolecc e.eeclAeoce it .ee! telodl oad de N.occeec'do loe. d.ed.bl etic-cceec eco dec e d 'ev ,aT e, i ed' 0 ]a ( eo ble Meceecce1e~~ .cc'c etde5cp, le pd ;, e1 e-~ pacee TI~tolo ce eec NId Devear¡jnUsn S etecep depbc Cecepe qaue 11lea l l I. ¡)ee glee~at ncl, lte r busto ue Mlaceo sd ~M ,, a-El ecoe"cteeedelt, d o eec U.c a 1 ~~en Guanabaeoa,',,","",,, elC;eeee:c:Bella Ifroesc ¡rononsiio oo~.1 ~~ ( ''ea cc-c eiceccen.ee¡ltttr it.JSi.i 0000rod o .b o h ~1 e e l e e e 1 c Gcea l l e g o % d,¡e -,.eet'ca d tooecccccee o h¡ ,od 'ce lelceeP ceeei,., O le1e deqdue' le eea le DINER lee tc l ol1 0tY SeVO eccccceeie, G lind ledaeylr le. da ee I yl ot1~ a ;.1vettl.ec ve, R .elee.lde ~aee eepaeee cad oe. .1 vvd l coceee 1 ,t hofle (.l-ptep.,.c.de e La7 ce aAIdeal et"CCCIP aedecPet 'e P 1eo ctto dem ,~eet lo Pedeice1c ccc te .pcoe a e el dlteaee delpe, caclece dc le Vcecec eo d lo l de ee tea eto e c, ml"o ee el e ecdeceee ca eceeTveceda a d.eo .e.v ccccddla cpecaeaeeod e Sidra veLa i eeteededo,,d elebc lr A l 7c a .d C .Eleeee eceate de ia. Loonarii~ nenW lmcc1c ,imec dei, .,oq,1 ueae ¡ omn d Insies ebe1 epmF lo laiicce dela ~ D~eoc.t.n.,, aeluviitflitn. e.mS cetceCt'ciera elneelcla'oizquierdodel cuello dr L e vt ee itedioee¡.s e e l e Iceeoc iae oad aetr a rct t'eeilce .e.e a Pcleevcey o. uia LcaoYra lo ee m ac ¡ e atete' .j N' 1. '26ee lie. ,o ccec t cice d. v pe .lt e -dio T o ed,]eca d eeeoC 'eccooeeeeciachde cl.ejmcood l ot o Oeloed Ceo aeet Sidra "CeiZagola 'leregelo qued eeocamdel dagolasieidraseecoci edeoAuaoedeeaP dra "La Z gala", nn d 3'.d.le.v.altlev ,dPee ce l r.t.r e dec e rile e l gul e sidraelaidguala!ey 1 y, acm oit mo amenai jo qV-lle. cl e -e~ id,,ie dt C e ¡,,de e i. eta tleo d, d Veleec ~0,~cqd e a rei en. ne le1cg~~vb1A e.Ne ple bad y Chorizos~ doFELA."a pmna11.cl por 1. ocoe.evb.-"tth. ~trjo Etetooo l ola, de etlos et.ebealo d.~de l .v oi.n d 'vreadd 3E iI dom no aonde cospava. t o.o.YodeMa.Odante F, no. o.de~ T.aooa y0 do., d de Nohlmuaold AlNevtetoddscoss1.ocia.e,, I
PAGE 33

~LA MA,RIN A de Diciembre de 12 En memorta de, nuestros hroes ENErAS Instatna. se recoge en primer trmino el momento en qp*els Presidente de la Replitca diriga lo palahea a la multitud ,,on£*regda en el Cuacaual hrrando .ela&to.dedicado a la memoralde )oa #ir%.a c.aIdoa porla ¡berlad da la Patria En la siguiente ~ 91 pneniPidnte.r. code la multitud y da autoldades ie y inlitarea, oAlatl,S a la mia oficiada por el Padre lleranciaco Quintoro Prez Pictvctt de Santiago de la Vtaa. y en la que actu de aJudrnnta ct aa'cdote l egorltnrique C;avler, preaidente da ta .75de loa Caballeroa de Coin. Junto al Primar Magitrado ae (t tacaOi entra etc ca loascministroa da Deteoco Nacionk1 doctor Nicola PYrez iernndere y el (la Qobernarin doctor Ramn 0 Hermida ~4 Labor le salvamxento UNd PXQUICAO bote salveivida del guardacesa nort i M ut prest auxilio en el deasatre del "Zotella de Oriente", comien., -~d* por me dio de cablea despu4n de baberretacado de Iza fraaguas al obravg9, lindo Lapea Surei, quien de manera heroica saly la vida de la JvYke.tb'Alire Ebanka. D.bal o, tripulantes del moiano guardmeta intocolrupo, de una de lea. vecimaj en un m buianeia, para ser trasladado el hopital de llamilton, (]rotos INP) Aniversano de la Casa de Beneficencia AL CUMPLIRSE el 160 an versaa ocde la fundacin de la Cana dce Beneficencia y Maternidad d La Hlabana y cono motivo di la bastividad deasu Ptrona, la Inmaculada Concepcin, la Institucin organiz distintoa actos religiosoa y aocialesa efic de fetear azeabon aconieocmienta. En esa foto, un grupo dr viaitantes aparece lucto a uno dr los peuftea all reclidoa, que evela la fecuanda obra de amoc y de ver=aeepiritcacriatimno que all ea ixta. Buto de A ntom*o ac LA FOTO ofrece un aspecto del octe efectuada en el Pacque de la Repblica, del trmino municipal de Guanabacee en conmemoracin de .omuerto delttagarteniente generan toitonle deoy Gral"tay dt au ayudante Fraecisco Gmez Toco En dicho act fu develado un boato del Titn de Broncepo el alcalde municipal neflor Joa C. Vilillbea. Entre lesasaiteneease destacan: el Mayar guanabacoeaiae yacu espoeameeora Yolanda Duque Ftreda de Vilaloboa; el preaidente del Ayuntamiento p. a., aser Joaqun Mancebo; el teniente Gregario dr la Fe, que represenetuba al ministro de Informacin, y otros. En el Parque Mapeo MIEMBROS de ea Sucedad Cobevoa pro Demnocrcia, se reunieron enel parquae Maceo depositndo una ofrendo floral ente la eea~a del lugarteniente gepeoa An tonio Moceoo geo d o-ce un numeroaa pblico. -iReunin de la N. A. C.A. DURANTEla comidaeanual de la uteno Aai. of CoaUAccoutant e. honor de¡ lrdente saiente C.P. Rierdehtaua, ocuparon asientosenla oreulidenra ioealores Lua Alberto Ruiz. Roberto Ceno, Mario A. Serro, William P, Fild y lea actiora Joetina Cempoamor de Serra, Matulte Arj ona de Insa, Carmen Prez de Cano, Grarrllo Guinea de Ruio y Mra. WillIam P. iel Foto Molna) Ft

PAGE 34

DIARIO DE LA MARINA DIAPHANE 1 A S1E U U£EPARIS Grficas de. L FIESTA EN EL COUNTRY CLUB ROSeAfad le brinda la portuniciad dle comprar las .las mas nuevas y exclusivas TAS Y OTRAS TELAS DE INVIERNO A PRECIOS EX CIPCIONA LES CEYLON tuu.OIRS1', (1,, 4 ORDUROYS '' ANO JERSEY'. ANA GAMUZA ANOS DE LANA' 'u RSEYS DE [ANA e NAS TERCIOPELO YA OTOMAN [LE1 ACORDONADO FETAS LAME 1 'e LLE PLISSE e Fc l GAS A CUADROS i. PE RARE MOMENT'. )CA FRISSE '. A JERSEY SS VELVET ~ 1' l ETA (.l--'FAFF~el ,'" SPLASI-4 .'1 >. I. El p, .FF.FF.p.i FRANCIS 1 S.iF F5.F.111 'F )SELANO ENCONTRARA TODAS LAS TELAS DVEOAD Y EN LOS COLORES MAS NUEVOSj e'n coriperacion por (as Pascuas GUt5,AN, MFE~OS EN CON S Su 'POSA M;.1,11. AMFj al gan.od, delI Toi n -o Ati tt d de;, .iFF qAt-Mendoza AFFFOFFA0 vejuaJ-9,F quo,,, 1 q, el tecer IOgniend CqoIcItss de Goma de Cuadri La eg1 e udrr e n r so un e li .r lh h t RspFtlor. r.ts,t at% il re up 'u.](DI Y I A e. e A pobo so 468 y 11 "Contra toda LA EXQUISITA Y tOiaeFIosa aCciz de plata yFnos ofrece ahtora, adema impeobie laboreatstica en, la top ~ONTRA TODAS LAS BANDEE tur fgurartambin, de mnr Ant" -n, "Quinn este ltimo toCei Eesteno de la mensconada cint2 1 los teatoF.-, Astral, Atlosstic, Ambas MOMENTOS es que ecos condAci de loi setooaEtrella Rosell, madr 111411 ¡A N y INA i (010NIA VA¡((1

PAGE 35

DIARIO DE LA MARIN, 1,rnica Habanera l I.tiA Nt.11. 11) (.1 U. MI.vi 0 EL,. F JOVEN ICo q1b, O -y >bio. aluno de la Yaeul 7i 2I.t~,o,.,lL o i,~l 00 l(ir l¡, o UW -imdd d '11mja evmquo( Irl lu l¡. l . .12 durane .1 c trta PU,y COC.KTIL11P1A1FY DI)' Los 1ESPOSOS ____________________ 0 QQ ves 1,20 0 o) 0 eso C) a c, Po c7 Q01 7 t, 00 01 e es L"9,9 e0 9 0, pt 2' U,0,.,
PAGE 36

Boda en Cienifuegos UN GRAN acontecinoilenlo soial consttuoula b o de la encantad ora 5seflorita Emelina Ruiz de Zara te coo el distinguido oven Hugo Moreno de Ayala Luaces. efectuada en das pasados en la Santa Iglesia Catedral de Cenfuegos De la misma oreceemosel momento 1qeicntruyeoelfirmauba el pliego matrimonial, rodeada por los pdrinos doctor Serafio Rujo de Zaeste y la bondadosa seora Jostina Luacro de Moreno di: Ava; el seor Santiago Ferreiro. Jr ysu billa esposo, seora OIgo/uJ R. Varela. tI la (l.o 11 1 1i 1 los/liols ir n #el ill- lo ulu . ifigsitaActo en Candelaria fu develado un busto del]aqoe en vida fsera mdico lustre, benefactor y lale qc1 ~icente G. Mndlez, -padire de la doctra Nene Mndez de Garcela P~dO. g ll@~, cuando se dirigian a arto del develansiento en ntiaprgia Oy5TER pERpETUAL La hora exacta en sus manos, ahora. y siempre! ooiod uPor ser aatomticoo, este Oystrr §i 1 ~Pepeta1 aa aseora, fuacioanar ininterrumpida nlen tey brinda la ventaja adicional dc ms exacttud qae todos los relojes de cuerda mono-si. Adems, est protegsdo contra el polvo, la humedad y el sudor, por lo caa hermtica e impermeable Oyster. Es uaoverdadera joyal ~4sesT~s-5 10 UIVO seiao d56 Haba Colecto para damnnificoados ii isi iTAitiiiVillstisiissMUqior. i-siosiogenesal sd,la Rpbii:at, g le", itl lis-i o als si l aio iosu o-scgo una silsra entre los o -,P-1ssplrnl .i.ssssso,. pao i__s 1-nosal, dssli i loo i >-itr ib an(¡()si En la Taorie¡a (;enero]l sotorndcota fooen la q-n p.,tisrnl iefi stoVilioloos y rl siibteaoero efrtioCelestino l;mosssoi,saisslsi alosio'ldeolosssrosssala.sregiooersossosnresay OlltiAn a eiioisno ~itia (oOle la seoissGlolria Suirno de Garra y seN¡tus Dislelis ?dsillu>Ci ssodr lo Miles ti. Ti ioi Fe¡ i tl Ydesdimiem-rbros d, ne,,, .re"t.mi oiiiisiiii Solo Broniff vuela o vio Limo Lo Ciudad de los Vrreyes A, 1,i .oti, .3e Jonetro o0o la Ciu(oide¡ nPtoo, esiocesla ruo loll i, lo usted ll egos o imo, lioQuead oo (s Ars ii ,cuiulo ocionuiodoi y w elregancia europeo, enoncves el espriu ose 3', e moiSo Agu[ ce oesed descansor, vuisitar poroles histSrios, e omrs oiloioes ,.ieJodero parasode gns poslcabio favoiable 1 SI Poulo y u 'P 7 -A cn y Bouecos Aires 5.00.-la, e *0 Oa .OOe.O ~ Hogar Conchita Gmez' 5 CON motivo de celebrar la Iglesia Catlica la festividad de la Purisima C oncepcin, s llevaron a cabo diversos actos en banor de. Conchita Gmnea, la venerable cubana de la 'u tomnara suo nombre el Rogar dr Anranos de ta Corporacin Nacional de Aitencia Pblica, radicado es la Avenida de Columbia, en Marianso. Estas fotos, tosnadaa en esa benemrita Institucin, corresponden al solamos triduo y m~sa enta,4~ daalt efectuados. Durante todo el da de ayer se efectuaron distintos actos en el Hogar "Conchita G5mes', el cual da alberguae a ms de cien ancianas, comenaendo con una 1is a las diez de la mafanoa en la ueofiri el Reverendo Padre Fo. Suerafn Alsrla, 0. F'.Id, a la que asistieron adems de las ancianitas, fuoncionarios y empteados de la Corroann, as como autoridades clvi~~sY militares. Posteriormente el doctor Luis A. Gaosrdo, reorsentando o la doctora Maria Gme, Carbonell, pronunci unas sentidas palabras. 1(Foto fBuenda) SAL HEPATCA Ea~1JULMNTE wP-s-d. ysi asdl o O o75 iZ~o 1 "La