Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
120 oFm I sorsicloo
I'M perlod6mo es en i.teessal :.
lo externo
"E" Its Je In noci6n. El periiIiuna prof si6n, en lo intern un D E L A M A R IN A dicta fivi pritiquo do helifloil
ancerdocio". _D1AR10- costelloinG. V r.
Pepin River DEW O DE LA PRENSA DE CUBA CINCUENTEMARtO DIE LA IN
Afto M .-N6mero 292. J.a Habana, Domingo, 7 de Diciembre de 1962el-Sant os Ambrosio, Policarpo, Yictoria, Fara. Alartin,-Urbano v'reoduro PRECIO -. 10 CENTAV05
Consternada la sociedad cubana por efte r-rible ANTO)VIO MACEO 1952 Creen que Eiselihower
desastre ocurrido al avion Estrefla de" Q nte Jonientard la amistaid.
con la Ani'rica latina
Perecieron 37 dc las 41 personas, entre pasaje y tripulaci6n, en cl accid te e
del avi6n trasatlAntico cuando ren'dia viaje de regreso de Esp4na a Cuba f.
_110'.01101iflattles fie till Gabillete estin
inlilliflinvole relat -ionaila -011 los lirgociloo Y
Los tripulan tes y fferoisnio del tripulante U pez Suirez a) sitar (-,,it el romervio. Sit influjo seriii beneficiose
a la pasajera Alice Eubanks. Son rescalados diez
Ivienle a naestjo4obieTnO PRON
pasajeTos del avidn cadiveres. flospitalizaillos Jos stiPert, IA's IESAS QUE HIZO
torijecil.'ecc. 1. lifIta cdocild El orabil Es 11 E
il o tid", Pj I. Cmnpisfli. Cuba.,, d,- elle list.. .". don '1, 7, I'do -to,,ch., Ins'
"ma YNVESTICARAN LA GkUSA DELACCII)ENrE bl. de L.J.oadif.i'lut
y de I. Ad R ..... sigulente telegrams at "o, ;,:rsif Co.
das. Im relarinn d, riailo o, 11, 11, 1 'I't 14. d, rlo DO.
...... I ria F.
tripulantes del rh .Pot I.
do Oriente" ci a III s! g-en El capillin SaIire era considered *romo ijjio de r itaterea.dio de V. E d,
I, eflar .1 G.1blv-- I p-enclfs dot One,
-v, Pilolos fle nuestra ai iari6n. ise lid,
Naclonales! Jos mejoi Hizo it Pueblo cub. 1. 111 1 1 lo. Fittacian Und.
's P -sf6o, do p "or 1, I11 M N I .... on .1 actill
I Got, ...... IT, po-oo ded
Melb. Dieg-z J T -lernainadas in I P -idea.
eplosWin eI DC-4 por causes 111) 111 milo en nombre"d"r"
y %f,.1dd, Enbaj.d,, -o AdOfo Roo, ('or ....... Is ridillition.
Ili f,6p-. Mai gti, l" Ad' "o, .11- 11 li,
Arcral, NUESTRO PESAME oras .I d, 81.1tiod. 'I o ....... ..... his Kittsidoal Urdtalchil Gloil, Go, 111 : 1 dLuLs Gorostizi, Can. te clct _ste 11. de Orf.rde. 1,1- s,,
I, _oollli of To real
list, Domitila Rodriguez. ltl, uel C Iao ell ',a Se holla desolodo par to te-Oe cotastrofe if an told,
tron.to y All~ Eankli Pab do L.1,nd:. In d-flniocidra do Nol. 0
ipulantes cornandante, Luis Sits. del ovi6n -ESfr,, Io de Orienie". Numerosolf fomdho e institu- RIDO P. DE LETE
- Ayala. Let. po,,, I ..... I,, president 0 do
tre, ciijoin if Rce Tic clones sufren a p6rdido de seres querido 11 Se reponer, a de noel. la.C.-ol-i ,6 I., or Iii,idlitra 1. reforipa.
pcid.iCa it., Joan J. Oli-ril I o6n de to do _- sisirno sorpreso que les prooilea e, n.e o F, dr C.toi, Uno de gliber-co-tal ev signItlea.
Ar %,,t, 1-1- del Gob i-s 1. America littins,
Feder rn Btleno del listillr.C& If russ 1,,b ....... hIj.. d, c. Tol, a
hecatOrnbeseli, ,ria,iinec. aerec'nocional
b- flr ,,-, Tz, Ibrahim F--t-, c Rv. pool,
en slua Tri re, a 1.2 designachIn de.Ard a, Ant cs e esto magntud, nu cobf, pabo d Let,. -olsua P .... ..
e 0,1.,nd. Lopez rez cristionose Se Is "'I" 'I
test ullictict sop - I.vae,. n-a, lorn;entos de resignation ante les dellignios de -1 d, Iris hii'leb".ims d, ad, I 1', c'-- nateal'a'
joel I j- de Eiscohmer en I& Casa Man.
Itill
to Provide ,6 f el deber en que eston los cl-razones de elevor i of d$ 1,
-,Ile iele. que : I cr-phicid. 1. dipleasif
plegarias p t.lo. -,ra P-,- I. Mitritlene
- ['eterno descon5o de IDS tollecdos, y votos at I a a IT ,
Esplififilet- Nitin-I Doz, Loot a I!--. -,edad 11, i.oc, ,, 1. America
M-., ScraLlin. Grout~ Do- cielo per to Lperaci6n de [as heridos. IrI- co i Ill 1-1 es ).Iab;e- Ila l1eiiii a or el primer di log
logo G.1-Lail, Celli. No-it, El DIAR ) DE LA MARINA se Line rl- -1.cromente 01 13%.d.,laparit
" 11" 11 "oblIcsfort, dol ... inRd.,P, Pill di Let,. Rld.. P. dolor que e,, rimentan IDS fornshcres, ot-g,,s compoheros en of c",_ e IT.
R a fiaholizit Federico Vr- id, e Le "e"'t' Id- I,--- I,,, ,, l Co-In- I.a d,,,lignachin do W,
Ps i,. Ternp-cil ALL,]~ de Ins of III I present a todos su testil-no-o de profound J-11111id-, pettencee 1, is "t" d' "'a rl'III Waller IViflham corn. toubsoonattarits
glt PiTSOrne. QLI l j el Senor acoger en Su se,,,, o j-eneS han -Xoa, u.r. del r.t- ...... 11 1 col de C Como expect en, ou
Go Z r Mara Paz San Vicente. ;i,.-ooI Tories lot J6%onei -fo- Doolo, Coal. La caddo del Lugitrixiti-le Gene ID Roi,- ., III f" od,,, IL-es econornicas, se opera loomerja
Fe c. Pat' A.r... Bilbli. muerto Doc cl-tolmente, en forma que todc, ;o-entarrios, 1- nmpw de goerim. ignited tanto. para. [a _nrienn tigura importionte en Ivan asuisEnciarme,16el'Perez. Descon-ri en poz. i 11 11 qu, 1. hot. de f,)a, 1-1 &,--1 1-- d, sharia inagroll oo., f, wo, c--tin 3 i-rchole Que Iran a tog 11 -,IeL nierao-o: ......
Chilenox: Carmen Tagle y Lull Senterl en deocia ospirvt la -o Is tech, d, i., mocrie c'"" I,Ird,,, 'eii.dimentacict por 1_ pl I ool I Cire.les hot
to,, :.l .,, I. note I holocaust. I ":
flecido 3i nadhilen dl 'i. It, io F :ad- L. sub- ce,, que August Maffr). vicepresiddenv ,an is. I I ro, y am. o oo.s. 'Irvung Tru
Maxicanos: Maria Gronez, o to No flj tail v..'i,adh, Is, sigul-tea, te de I. irt C-plart an
06, d I Ant-ji, M.-. a ]a p,,fi, I !d-j, p tr -,de be. 1. go considerable intionirvirl
as ,:adr I" "irce"ne" Paid I" tell
e'4 Aquilino Gomez 3 Angel rue". Pot
a"p tn., ide.5 dettlaid., iloco, 1, Pfl_- '11"' or -.na, 1. ricm then invertsionia.
d, Is cludrida.l. -blina. Hwo--- ,I can A 1. 1., go -1- ,at J del flitnt-,loner cami.
::-,f:o5 einll -fUs shot de cumbitAiente e roan, I, coti nitaguna acrooo
P1Is d, In cabal d, Ul pii -,!a Aloolbr.b. inaiii.
oug pci alia for.,. -,.I, y ele, ads c, le-oa 5u To rea liberadora,
Confedcraci'n de "T ,do, .rm,t-c,Tr1 sm I.eg'- I "' I Sostiene Cuba el derecho de la
lwom ngton divolga I. _, a 1. Ile ,, docia on folio., -, for-g-b. unit Rcpi 11111%.
1, honb- ituoidas uo alto sent -oto ril-[ y por una ohaa
do entos secrittos los periodis4as 'co-pillo, di, I.,, delliti.s humaiitil. O N U a tratar asuntos eolcii ales
Pain ilo-anza, el pooto firoti. para q Ilegast a It- realticiad lo q,,e ch. Art..,. ,NI-ce 1,1z. dcde Ica; dis. co-.,
de Am6riea latina c r, ul.b. ime N, el 1. rillld.' Exb.rt6 el Dr. Nfifiez Porluondo a los delegadop
ei '* iacik a CA P ,I I._.nep.,arI6n ran'trial de,)bE act rfoi- Ir If a '. robac, &I obroo,
movido por Una luerz. q.e lotectlZa to- filltor- 1-cris Y oe(-identales a 111antener cordara y comprensi6n
Se reficren n la C'I)Oca Se aFord; 8 u cr* i6ll combaLia mall 2112 de las tUerL2. humans ma5 all, de laxpriloomairs
de III caidwoe 31achiltio ]a c8pjt4;chilcna teclairras Dede on punto de %1&12 iiguio-orent, orlitar, clentifico at NACIOI;FS UNIDAS. Noeva York.' LI. N. Pat.,. do In liod.11"S em,
1. obr. de More. .. roch. ll,,..qe a call, Cusin o se -tudia, dirlerrol,
s. qi,, It 11 Uotterl El doctor Emi- heoh, despuk do Ni
Is rpopeya, el ve[d.d... If. NU6, Pcotoorodl delegad, p- Wieria rondir ho V I=
WASHING SA IC 0. Chile, dielrocol, R- IrJos 3a de In pa; 16ra del itemp, it, clu; U 'a maile
TOM, di.,,okirt, 6. 11.1.1. Lfror ho. Nioritme. I b,.,. F. Hachedt andoodo had.
Inclot., so- 1; Cmigli,- de P-i.d- I., .1-lace do I., -f-loon or [us so ecionpren ort., "Nent' d' C ". e. tres
led,- D.cu Pro Uodd -r.rm Is lodos, lot p2rUci- dista. Dijo que = vIcbral
crrlns, 'JUR! a aban de hit- 1. Eu- j -q 6hov .,a rituadurthan on 1. Oplettrial.rodar de I" fLic-al om,rits. too -le Latin una
laikituid. revelail nor rn 1934 el e. f llb,,Id d c. clljsthm4a; ti el inLit1du de log iniputoll, ichcolfili- en e I reinc, che parties I drWl, do 1. .-ticries do am onfutinvas low 41
_dC Mar- I- T omastrair cm-.1alonis da T4faon',
to do LivUldo, co doToo rol ITi'l =- 1Y., I I ria :y %jo;or : I, er oli te. tquiicr 11, do e. mtieir!i%,FFv ,-.11
it, at I,- oomte, d I .Irva Ircil III rL Ien _, sodo. jr,:d, U 1.5
pirr Is PC 0cjivnit c.4 I Ude* Infe, : I i
I a pCr!pron o.
- i.
b". de
"a I
Arocr"As d bu- en
d' 'Z _TlIl
en a, I Dih, Palar que YTrit" tordit
r1l 10, lion "llin 18) 1011 rf 11-41- 0"i-ch.
"'MiA"'WITerri do ilit,
no
ca univ ,fj il WTI". and.orUoU!a1,r
ecim de 19. V
Ma
-t lllfsl ,Iior dob,1W
an I?
'P1.5 for 1111
an Pat, 1. orl
ti,on.1 dO alft,
jillen currelip.c. it to c saratit qor ,ora. ),.b,. elect rtlonli,
AW .. da' enIk "'viel"flea del _K"i I bre 1 1. "'
is 51 If Probes... minalr. L Fr
cor to Witter
do "Una, AT%
- #m p P. Ira timi xAM114, do x 1,111kiskip.
.biviias sam "
ah S" 'an
in. e.,
m 'gha,
In .&,I b
do in der Ion In
1 161 re
do. de Period las. i or ir-li It
-Ito lKob"KA-l", ta
sm;44 "Crill"t e M" 44 1
Uo. do' e4mo, VOICIrrienes dead, cq- I ok *...a Orl,rd"el =pI.S. es..,ques, sai 14 let"'Trig Par too repress, of. moo
To r-_ r .. re- eha a "fit" l,ia. ne of,= of., sid.hot ou. imdZers.eharn. I toncommroza. lo, _U dna &, at 1. cal, IT Y &I ra in
dj'2 -fallar IT .1 hitri 171,611 026-druid, nI Iorn 1& 4 Trrldct. dos anot funchcarn ititht thin etiblirl A.1m. p., id i s &a1b).n can tar so )odepen. bill 1 11 1. to at
.a. es Abix It dk'.1 weloo. par. -W Is Ln Half,... y platimer tim. tenottivinadis 'IT, toictien die d ch, Y it 0 CoFn tRadiolotc, de Is A, P.) .L CU.iId6n de Libertad do Pren- den6a, too id.sect de In gl,,,,a Im ad. bial. 1. ompi, T 0, Lloyd dermintid quelotW
b
me.1.9 on of -n-mlento a d "ad. es"Idt"'. h lecloid. or-mmirs d-mazin- Miludirol Grmiez 3, ..j. It Imi I a reatli-eima gent.1 Ile.Antopio j .1 -o". 1 6. be;nsoul a 1. Paz oadandial
t, iii vitefum .1 de'r-ismicrito r- Ittlitchlaa do 1. -tlidrldc tol b d reo:'Uti.ostorts do diro-,- eo B.ft it, Me_. oil. 1. Per I, I .,a t ee
Y to so far I p Amcric_ d
.b. dgel general Gerardo Machado,, H.4fALTOX f.__jVTda V tender a In is e Ibl,... "'in
do -1r.on, Pc ILI. LIK pri Xn este do. por is magnmod of Is obra del Lugarteniente G,,)kl.
Porillsollial delta d.ruarq B, Imud.. d,,, ti, ',A. Llevaitai 1. ebs I., -r. de L, L.d. ror -,n ooIllbl. d, d,,h. I .tra-,cuesti6n so do
, l ii.bi-ma _KI Illiort troonfill"I'll. ILI" ... Imill. pe ... no! t lolfiep o, ec, ,do c ... t- ..ye- -m- I el r.cp. do baluall. L. ptitls. com ..t '.
Ramon GraitSliticMadin I I., A iiilcukoli. Entrid.,
-Entrell. th, Oriente". hul, saijd. r4, Mill Seal Chile, e. Protest,, co'" 'I cler"rIe'olohy agradtcida dedlea a suit libertil UPS orarotin. per in PRZ dV Slis .1c.
19e-- Plac. dc.;).,, dt,, h.b,, als, "d to -I' L.
,,n J.. bormadichod
on F. I "act 'L. n di, I.a Pliz. pe-, Y Par r
el. U ia. co a o de R.". 1 16"1. de d-s iirtt.d- quit, Ioldirro, p.- Trans- s l"'. iesnccit. 1-1 de I& larde ViIiins hb.
.dqUt,,, Umi tloomence:, ol,: o lumb. ipey it la, 3:30 do -1., 3 do I& Un4e,- 7
tmidefilia aids %ei Tool pj en .1ho, d, to n 0 1 1 37, 1. ro.dr.ilild Itiob erod,, hlhcr ll.g To e avorcf6 relvi-ir cla v lascolir, It' fro mil Is pequefa hit oricadrvadi one nachin poherana P c-pendirrile. of or
politics -toma dL lill ol ocal ]a abort In 1.., 9 3, 30 dc Is
mi-, .5 r, ..ern a "Irrales "" '"rian do In
lWida, 1, IbUrr.11 I I ,I- Ln s;Va, Irl rop-ric, d, Kond- I, Cong- I "nz n,,,d.r
ivals.l I. neerdnida Ij d"i ui
I de 1. madr.g.d., I'll- Pl-testi).
to"J" old. can Fralmic
- lo a- L. -Plconori st, de B--;W Ilksm arii IN od, p,- v,
Becisiva miyoria ..., .,no I a r ight-Bscnhower al ',R tn .
cpan.1cs, Resuelve ]a situaci6n de In. de Wit th.cribre"ile
1_,Iab," crill, to ti A ionlinuari6m. descu' ;3e ri;;- a los franeeseg
I ho, er., d
electoral apoya al to, s a "% ok
Friciriev z If It a u
stis etimpleados Para ]a ,- sair-peracion do
(,,lefd. so ple,.TITO cr, el Ill G abm ete sobre su vista a Corea'frh odepend-iiatin
-'I'-a 11ilaroca do it I ... ..... aI,; olIrIp Lindiditelfuldo 1.8 motr.,, La 'Nalidad, el Ten Cen liii ligsflgid,, ,bar,, qo, tai
,,on- or.,lide sulf qu sd7 a, I eito tunechli
t,- It, F- -, A, il t, as esp..'cI. zen Cie ._I, ji
Cor. P. Jimenez i nd,6. El Llceae b,.t6 do tipa,,t. -F f,-a .. ... lil di, ,in PlItz-,'Dirigese it 'Wake a borflo d 'Helena", con mar ,
do, mdo, biws of. I lll ,bg "I a, jumedialameniv le roirl.ne, lilabU,.
W Woolworth it, ll Iisdtd.eef- I -r rmo tivilutidtild p .. .... It. 'kP ilaj i a Peiping
P-lillchts If I;,, nla, -j to,.. unit rifpa .1,rded. 111, 1- do e4as, Iii.le Iii, no gruesall Para rreo-cr n1jw-fipo tic Jos mirihsiroll.
_eCtit'nic
Repr6ducen los diariol; en medl) it, I- -tl, I flotoote" S
.11, par d apmos d, olro, .'I I,. I, role Trot drl to d, Gilli.ro RI,,I, 'Nother b.g6 hodir-Laralm, PIT- otvw
is d, _:Ic fu- dest-id. I,, locorme, on Z en
446 nnxentos electoral] ped-- di. I 1, 1 6 la -piceti6m e oil mcod CON EISZKHOWER A BORPT1 El vitrim of. q- I P--d11- qUe se ril2liCco nrioliel-imlef pirp
--d If 'III) a' is. a IIIHIJL a. IT.11- e it_ d"-dic 'T bli'lo LTUT, c ce-'b hERO -HFLENA diler-i- clect ro'so Cl,,,a olorimloir andoo, probirm- at d,,,,
rr.,l'P Los a"t I To or I;- ... I Il'f1l,.lIo-o1fofsl,. 4e ubls not" p,l. a Is. ., NA C I ON
RACAS. IT ""o I as ;-ithid- dericlick, do I le 7. 1 Un ted).- d-1 pl-,Ipo -Its lp, I "T l',
Pic. 6. 1 AP -El Go- U it, I- s, I I,,, ,l, I i I ,do Pil. Q c,. t d e mi-c. a -P.Min- I,, I I I o.,.. pl g-, F-tauhns Unicical. lnpgzeisi ,, F ;eentaly ',,do. I., poll, .I
bier.. arunri q.e en jaa elL. mlirlo oh OL-.o 1,~ -:11, ric lb I.A. tiI.-. Los i- To ,-?sponditot, 1 d- arso retrlri-;,r n 141" a ...... hacu, on de his Elladof Lloodoc a T, lodepsindenel. hall. du
citme. dot coming Pannell, lon pill- rer. (1(. 2*2 anos d,, -Ii. o no- III, "PI-11. lo-I
.11. '' dc ,d.,,acatiler, tici-om mojo P.- chill, -oRt1A fas S, crhce que lamho6n r-- Fk d0itaild. 'ZICC;0,.AbdeI Xl- l debia, or
liclos iroblernistas obtuvieroij 49 IT. del avion cirandhl 1, 11 ra or h- y Nsxhan
no
izatim. e. 1. A-crib I, lit, -,ti, it per.b.. Wa oat 11 r personaliclades; prhicipalrs
k Aptio-l:- afict co, de so f"' Dr, citrus -1, P. it, Mustafi III, a imle, q,., on
lea Constituyen- r! a goa. Ldpi-z hallo, i;n b, f're elan -of cull.d. EL-h."', 1, _., Z dt ciclg.d brilaniciti
go I I a ger.n,,a d, 'I ai c.nfcl .......
1, Y _I6nU:rTmtr,,(.d.cf. 19, 1 Porte 1,7,Yn1ee1rr- =0 nabh,cro, P
4g ;U ,,In 1',,rd, &I
-p, __ J. quo Is Patti a c y",
so, 1, dr ZI..'. loote I corriti Itiontice, do
Son 103 consti uyente,, El Par- I". d 'carifo i III- Cado"res f-ron rescatdog clad, somiles, o6T ,' cha',". I, ,do it __, do go-ris toritri. I me jjj,,ie_- 'I repr,,16" I
it r con 1, jn,,en -brma. I, (III, I., f.crte. ien,otI, tt I esion QT-UJ1l".T-V let, ol Estad, Nla C,-,-IIl lor de Alei- its r,,. our N 1: ill co, ,oilm ',= madfI
a ,
a, do ]a oposicion. ticto, :1.5 escanos- I,,, --lad- L vio, p"ida ol- fn,,.,.n r, as P on MfIct.. no,., Bildi-, h.1e lot NU. o --rt..
ta, unit lo-. 1. -dacl cle Ialvismento. en Is' de )a "Woolworilh one pluf- oil, chel. .1,Pa
Cristi ... Scietailwaa Cp,,, n,,- Last I, ( secioal. it, E ...... t-- 'estamos trittando d -comr- sol
IT
". .."I --N. lorl"or-ii .... IT. is dlacultit
'clo'. too I~- )I' d f vd,ociia, Ent- to, loo -- lcrdcf in.cluis ,-.,.ya,rj.je ;15:1111,er no dl-rnoall. Co.. I ftid. ,, a, ilr fiv 1". .1 problem." ell,
el Popular Repubf iin on At.,
I. a cl.F 'In.
el hizn c b Too Gl "s dtI a mom. a I torque recolic- i K-po y .I, esplirfirl, MUsIsIn RCLIN6 Flalria d, b,,f. asent- de lotilres Intent Y ITIC,
Lyuncl bju it. '_ a 'I .,do, I,, n IS
""a"""dio I e- Ida si, SJ51rc a Opinion I e que en elite final d, 1!1,: aft ontarlart, 011intinusurn hachi Hawaii H gel cl,)o q- ro, p-d det, cita, In, sed.- or is O'g.",- 1,20-roil y our P., M
diTettor ca in a, oldiduc I "N"n h.spt' i"dois b- of, I;, it, ql., 1- d-mas no setter, wknutra.. Frilre Im nuevois if I quizi on oimt. ilcop, .1 manterienar --mr. .I,. It
1. 1,, nor to Ida
Habland'oC."che el F.cl.. Acres de I., ,.,!m,,ib,1o,,nl, L -tfl-cill tell
Estados Uniflos. d- a peji de to coal el C is
Paiacio IT Kindle,. patrollando omo cor-, ocia do untfiguire el futurity socretarlo fir Iatlad(l. Uer en llaaji. r- Toe -no, Q- firo on actItud com, *,od d, po 11,1a 'd 1. c nia 0
do, bit ev-declato VI Lo', d,,1 e- 13- Is John Foster Dulles. 1. d Thin due In Intermais6a,
e it If h.rA lacche r. Peall li..bm hile. n ... ti- our r,, P, de r.ol
ronel POrer Jlrn6a z, presi etle ejhTEI scion. on DC-4. era operado por en7p i, )iIb11,.l Eisenhower Informant, x Ice, inlem. tsli- hasta Tres C1113, c, el P-blipma'. )as N.,,._s L" I Ida, hbl, ale.
1. mitel6n. C mijanot Cubana de A-cionl (Firiallin e. 1. pill- 22). qu e_ me, tunni is
"M primera, proncupacion es soli- brion do so @;.bhonut col ,litlifid. dn' El.nh-.r rrpti ocl do 6,1 if, -F.1 dcI,,.d :!,p%, ...... In
cal
a u = d trrej ud it reni, I loon" Ire. miss re-r-chl, faw-" g-do pr U. ',Ict
mqT el cirdeh pubhect'. I is I I I,, de "'hal Ithairbe'dit,
qui, -thil 4'1 me pciftfl. dil on-mul dejod
idiId hi-, que nocrite pura, un amfir-le. 3 vl ,
b, I gis I, de E- ha de )*ijlr. Irsbaja. a d .-incltdeple
c= 6. C. the
deel FAstordt"et embany en III 'Hele- Af- -I" a Is Cligna,
onco de Prentia-eis ens-a- C 0 NES UNUr N,,
na": on Ditnito, Li onsionetTer Hall
dJ
,.6:.,, r wr vista a sit hijo en C
,pl Eisenhou
k.- AP,
.don des vomprendeo. ma go. 1.
de Sent on on aimo Cons I- to
c e7 de Is Polecats Akre.. oil. Gllrer l do
fro de facK tiene que tornar me-, 11 .2 1 El Prucere; plesado -lJo I,, Guaral III- Cubit
P.c A con mar Brunet. peria III ratio c. boy int lines,
d'on rb., Irtmoiciihol. p-sonal at primer
et -0 a In constitucionalidad e.s. stain, Walter Dyer. anunclo inits Tar-, C',o. Rrlj.; h".:vlr I.
= 1das no t6dran mz6n de set' in q o of temp.-I que, itenornazzu.
, ,",.,Ieolciilao rzurd6cle.n ei. Go W Ida, desaptire-" ......... it lltjpila .1 plant ftL
r in t.r ,I. nd or 0: exiniolItritirse en tlf6n ha
hire mblo an ricic, Awroa6. son embot our PU. Indli,
ie, en Mirafloreg. Los periticilem, ma- dka ericbritrase 11-is 3 v w L,0- B, Pro(vins.
d, 1, cap -1 publictercm holy an" durainto I., parrothms, 24 h 11 d. Rrta'imaft rxtexibres,
I- Loildnerl" ri crim unicadmic y -a let Wajo a Havi dl "arild. frll I,, oreol pap."". ficoil- 'clill ar lb. to Illoerir .r propome per I I o, is i- auI-d.d,,j do CITrea qW
do I., Utilities I !, -lsi. _72211cis U en Hawaii y deipues toNo,,
a l
Pr actit
anneim con lon
ota jo: 'Control sobre el
Piden en E -cu e wompaulabin if se elfin loran
11 It I clclne rect
azu'learera inis altai en el at e az6car en Jamatica
aecretarlo de Prensa de tisen.
inver, Jant Hileriv. que se vespers
WASHINGTON, dcicmbre & (APT 611!1 o .pcaoablomcrfte hoy quievies IING TON, Jmaura, dig6mbrit 0.'
de Panaderias de Ea- a bordo on Wake. faldlith 64 16,
L. Asoci.chim Asotrusel n e Flabricient
d lserfac,16. di I do Azu r p-,,,,6 h., formal-Im
I.... Viddrow ha protestado contra to is .::r.1 Joe
del. Iea ,.....clm; Ehotl 1-olla 1. d-is n cificidl do apHestir
,Lm L. do 1453, diciencle, .e
1. micron -j.di- art C
do,,, y mamtendri In. his --.mL l"i-di-dusil-lit sorliitar ums mal
W bittern. an la-fairmullsaiIIa do ruil oalijorosamente bajas. E 41 oft,
jaccietiscict cli, opnont cal", -or In",,=
Oil,
Arao CXX
PA-ina 2 PIARIO DE LA MAR]INA.-Dorningo. 7 de Die. de 1952 Noticiall; Nacionalell;
C IS r n Ila' Casa de
I',,/ ,Aiiicio Topes Inspeir iona Batista las obras del puente Agabama F est( eltgwsas e
Beneficencia al cumplir 160 aft08
1 t."o vile parallel
Mahana. ilia de la Inmacukula, abre sus paerfas al
I ... wilm-s-. dire Nogneira 4 p6blico. Homenaje a la memorial del Dr. Del Valle
:i lin d, 1., a Alfarts do Is I Tom a] left, I ... I d, Salubriclad cle
i- do F'. I il.o. PorfRgelia Franald d dlg; Martin- Corpse.
r ed-rum, del DIAILIO DR I.A Los
djc .,,s de 14ARMA or-funclonarto qua
piese...ra dich. -t.
flieba granciosa pa.
r. I. ('-,anda d can -.t,,. a 1. J
asit-clcl at A6a natedc.
epa- I., A
clpt clon. LucTil ca A I., norive de 1. noche de transC.,:"'da -j9i: nt. cia .1 S..an d. It,- dal H-pi.
vni ro hosp2: f :,drod.
in is 1,,tc, Ids. tal 1. Soccc .d Cause. cle
ai d de L. Hat.
Cilrdicalciiii., ,it act. a. hobena 2imitc, an de di,,cali r.rd.6l.g.s .,-Ipat, este aconlei
d, an claret 1 Cie-1 Pcoltrla dirac- -%', a species cle n.-cla capital.
at d grannies ei-tifien dr, act. as
tor,. oianoracibin de i
% d- n at ,gP._J-t,
y rillterla 1, 1"
I de Jonia d. I "'.1-L,,s. h. .,g.nii
Pc awl religanos ilociii. bill
c can a el alect,
,poal.n.. per. P l,a Its hecho tons exten- ".rd'"""' 'n I
tula arleritivenosa, por el profeor
pial!t. clectrem, A oa Enrl iul Cabrera
de dren.je y ill, licenela, se ,In
'er y P111a J. de Bvn rtiencc ,.J,,c I I leiii; ........ llann,111'I ir,,riodi.grIms,
I,,,, a, I g.ap harms cef-a- o.a talernee de Pon is! 11-L', HLr a-dc1 Aglaia.
a ,,r cle'desm.- an a, Y "FLandi l.I.gjc:, de 1. I-Ai
a" i re reo del Y ,, a, o a tattle
l -nc el E.- latrIll:nconento pa- ," .con" life 'a -111. i"a 11 Pion~
c taLral d or D-bircke,
ild de ra lo, -- 1-1 cara estis iteson novena s, he hea, ,it -11. raturaT, Dep .. .... at cl-ta acia ,
a Portnict. hp a ex ensa invitation entre 1.
dic.t de L- nl fla c Ill',
pra I pr.pi.
estu- irtlis d, 1. r se to
if ';'s p e 'fe"'a"
in a
casa i) I I lrcid cioaal vao- M."anictit. dl
11 1: cle. .. Is
0, lo'. .1 cd plartarnd,d A proptio Fla del Moostro dr Salobc. c.c "l-, 1. old' 6
...... parlid. ill'- -- doctor SillodrifPs. A jefl, ital
d, '-sp"a to bndod,
i Darante so realeorte viska a Is pirmliscla de as E. orturildad, at lifirealdeade #a Is Conalial ra ,,loacs de E,,ci, do fit mu ayer el sIxalecti, ne-J.
-ta if up _' 'Ii. I '
a"a"ll' I Vill-, decide 1. Ies Inspe.ells.6 dil-ralies b,- al de ingral,ra, Lopez Castro. cilreciti diverstis n to it, pe., 1
astig, .-.I males cre. 1. cometrie-iii. d. at, imentior N- L11 !'' 1111 *"",- a 1, ,n,,,,, at doctor
de t cargo de 1. Comisi6n de lannearlis Niselogial y till Mi- tcWFI. r.1 Para an intent
j ', a,"aI ,r ab'aa riltdart. da Otor. ribliam, at a or rr n d In i, uc tendril -air., de lari J, AlaccIlcit Lian., tick cargo d.
d -el dirl no n so todc an par: Repiliblix., "retail Fulge-irl Batiste y Z.Idi,.r. chrl Hospital' de Lepcomis
be.,. li puente co-ta de ceactro Incas sure, ndo re
tests de "Sall Lilla
b tainblito I., tilbra. del intent. units gricald. de Coln, 14 mckros de largo en la parte de Sancti Spiritus y de d, ire. cj' 1,, rrrdc Los gill i! dov' '.r Ed.." B. to,,
qua ge con.draye whre at go. Aglocnims, an 1. -,rate,. 16 Incas de 14 metro, tambWn en to gorte de Trinidod. -,olada, y el pirol-, Ar, ro-do la I'l;mcorm .1 after
chiciend. de Trinidad a Sancti Spiritua. Para sealer a[ cacrion central cel ria, se cati constru- ,s gunis del p.ebl., li'me, lli-. A re d l cargo d,
N'',". 'ta ic lirntcrn En is present lots Be Tecoge us aspect de Is yeredo is Juirte pre-reforzada ron on large total de 100 od -Lxarvtia de.-to ill, d, Adrilrastir.com Saict. clear,
d--rolladas parcel isitis del general Batisla at nuencionando dente, c y metrut formanla por clos lure& laterallm de 30 metr.s n it ta Cli or Bei jefe d, I., Serlems cle La Habim.,
rintstrartion esta a cargo de Is Ccralllon d, Flion-to raid. ... y on. de 40 metros. El puerite tien -Rniline il dc Vgl.... S.ctitgria do
...... seca,ftb Ninicin.l. Ccm I prime, coandlitarlo de Is micitin se rants, matirce, da al 1, de lo.i ca, med cle fur- ANisto CoL Lrciie. nombrandose an su
t h, Awl. can la ter. ill" a da.ticauct sets fle dia 'Locca '1 0 Francisco -Graca P&
encteentrion el president de diclut Conshilina. Iiii A-- at,., .1 p-leminto 0 reto do, pasais titeiralls de $1 0000
"it. del Puente I d, L, ilad del la Inna-lictia habi, n .1 de .5
.;:,:.,,).i Line s,,,i ... dc. Ii ('.air,,; at ont.1.1c. de Obras Ptibliani, Ing. 1.50 ad. .... At propm tilrap., dij. im, 61ttrout. rl am, d, 1792 at
i 'nuiel., recent Alfredo Scigneirs; el de Hacienda, doctor Marino Lopez Ing. Lopez Castro, ]a r4ructura WrActi Is alters soft- LAaar calmal.16nic. lal, ill la ( Ara y Vclolrinitriirc, ,. cle Blictic.; ;I ministry d Infortinatchin, complients Ernesto Hart, pairs l0taor Ic, glances quit, initiation Ll ii- el doctor I,~ Ala s,,, d, i a c 6, ef, de Acirmaustiaail"c' de Is I el fular, laei ex 11 Seccour de call, d, c'-:to Ojis, administration
otras personalidaides que concaulertion a[ traordinari- crecidas qua se abservan J'f, d'
en a;, rio. specialment, derantc Ill epoca de Is. !',I -pil;l,"'." 'll, Mart ". dill
0 Micslcno d, Sala del satart.-, S in
-am-ad. d, 11 1 Dep-tarn-tio .1. bar.,. Gu;,,,To. del Ri.. del
a. 11 lat"f. a-,rob" C j" Na'- 'ai TubereLijosik
:,,,-tuosa grande- del IV : 1. .1 scinar
1. .1 ad., y dc rres Fallcci6 el general de ambos s-os-cranbran6- s,
A lar(pii .1 uno fie ('oninvnioraci6n 11 In i8ii Lot, P C-nj., I h.ber octal
los tilli agredieron A Ili eri,,ario de lo d,
a 1, obra d,
1- hom b a
o -f-hos i H..br,
III agent R. Barnet Francisco de-Borb6n 513 bLslc7 a_ ,me.in 3" de par
1,, di ni y face.. Los carters
I c, d, Varadarra A, gl E,1- N11fier. ,tad a del nall. -i1, n-a nte Duque de Sevilla
21i a d,d, d, 20 act. la 7__ taos les ts,cluna
on t') i't "o., ne I- D, -,o, dial H.mbre
V'd:,d"L 1.6 dtcnid. yar _J, of. clu as da fill c
a, de fit P", Mlntcl.cgo del Boca or.- ,,,
-real. 10 d P did ductoor honran hoy al
Vaicdcrij. an d, 1--mg-tor- par pace... earno 1 ,ci,,,,a ;: dr, una esperi.1 ep real
--h I Deseendia de lios Reves Lop- d.1 Valle
t, a I., i- -, nid-ticho.s cl- to nuestros centers cu)tu- 11 .,;,,L,; )-, se,.c.u.pl, bay dI dr.
do Par el interest can que
no f, bi, a- -o P.jant. y Penal~
de E s p I ii a y Francia or,,
I,an, cs or, no 1 1101c'an of a ,nt, Ricaudo Barnet, r i idose la labor de divulga- s I f..dad de i,
cjc, a,, od".11. A roftid. B.,6 de lo-h- i- organisms int das ahib Lldo ,I.na d, I., In general M acco
n 11, r1fia ',-,ta nopenos tiene a Lit cl clients a, faa 'a aroacnacal: el
-dj,, c let a c sic pratfall, -da i c 1:,, 1, aam 1. C. mosoa N.- doclr .1 AI.noa Lopcr del Valle
l-:,.d,,a do, d.,,. dlenol. ,, t, oe.pl) la 1-1(fl i... C .,,a de 1. UNESCO.,que As. 1. F,.tt-i.
col-' L h a d, 1, D ,a- dad Loa, lel Valle. ban,.ra I. me. Celebrarlin un acto anle
traci p;c en I -rso d, la ag, hcc tic-, ,,, edicinat
raclon Uri.-sal cle Icis Dcrchrls del a"tral d, calicuts. efer
d, ustracir .1 agent, p.ltci,co' el monuniento at Tit in
,fiir-le tin ) I 1-ad L, -coccacl a a I .. ....
rl ... .... a 1, ,do
"'an a, In -Li.d. lot, ,air,, 6
a la Par a, SoArezIZ .. ,Por .1fa,,.,aeL;,.1: dis ibilodo e. I.s cLscu.1m.,_pri m.,_.a Ctroind desde la port ada dei
c de la Republica, v adc a, n l1,",.oa cdle Came ,, aricis anteroores, Is Asobra, e cL, ",,- -t , I bar an h ... a d, la C"6n h:.= 'Io -a- .... n Istrional de
corado it Lin Coneurso a "' P" sus re to "
Poetical ati-c clue ha r-bido 1. m%,P- I' 'ta' C.rtaros, 11. -A
a, .bse-d cion cb. It- y recurobindo la la efecto on act ongnalisaidovpor
da2o. c n y pip. an, es us part. 't., lab., q.c a I oy a
a gida cle It b,ea de Cciba ba- acfarl as Secciones de Cultijra y Propitig nn, _,!,oarna 4,a sc. nod"i mt, d dcmA.'g-.dc hemb
cla, -1 sairco, a raja una pis..... .,- poaa .1 r Jur e La commission ha orgarna a d
d,, an. I a dr icn arse. Slit saber que ta, Iabri. an, lo,
'If d ,drif,pnilcla, se le abalanz6 a act. publecia q.e c.d,, 1. ii, Pie-h- el orasira de Si ,martcrw culactricia tribu.
ag-d' 'l anic del Lualtarienclente
mcit as *, lita 5 y ... clia de la tarde en _Alr.:(Jad Attisleacia Socnil. doctor Enri. Genraj, Antorom Macco y Grajalles
p, id, ... levtor al Mi. at all, c i's g,e,.r- 1. rcirelail- n.w de 1, ban 11, 1 a6mro que Saladoigs Zayns. juntamente y citations martires I, In TralependimUna vez elicena 4 currd. mi el si- can Win 'I alta Pedrsonal Y function. at. an In latuosa fechn que'eate din
,far. ", g'arao y rople.d- c DP.rwmcnt. se -romerroarn
y M', ,isjr la piiae se noarchib del cat. leei- "aA p",cL,,, del acto Per el ii-ter epres-tacianes d, 1. '1... 1 6,1111
la, des 'I ro'co:', I I A la marocria de roy,
En k ptsci pca tcricnral; cl s- president. de la I s.,,eclades cootifoe.-, de u": se
,a ga cia n --dad dt, La Hba a, julbu, dcpa, rcuraran lc carter- an la mile
el, delbc]. ontelo to
if t, ngo pud. conocc, qu, dl Puebla, or c c tatit. Belascoftin y Carlos Tercern. Paril se.
it I'll an grialig .1 Eel- d, p--- del C.a-rs' Lich. 6 J-1., Lcp,
11,"a" lls 1.4io. g P-al,-,o -z dl Vane guir besta el Parclue Ma-, dcads
Ejecutacin el anno Na
in in Nticz, all., Icional pot el preadente social cle caa progre
it Palabias de los pr if dcrai, )a Bandit de Musica de a Costs de sistic Y rieiln in uturion, scrior Nico.
L." Alinac, -siderile m s
Diso-o per ef do, b r.,ncfi Terry, pronunriarti, breves ucI", flat \m boeact, a I- que tr.t. d. Im, t6n. an nombre del d Is palabra, art JU J
Crop. calbrincii rcericia. 1132ra de
M "a 'etall I prime temino. el a brats. segullarroolcal, I -rterD Millrlan- Pr.,Diulg.ci.. 3 Vgettci. de 101 S is
Der cno rial, ,rl I,.Wenclole e q guel A. Witcom. disertarill solore, el
Hurrocroo," a i ide Broncx, y deans martires
do SUSCRIBASE Y Reaa del 1. Par 11 Ind penciencia
Ecriest"'Iltigla. president, Ira ficefticict -1
la 1',I.d. and. e mskih, d1;o!T Is
Termaroda este afte, Im rentrudos;
EL ((DIAIRRO DE 4 Acaderant ce Derr- lo Saradad cubana,
po-,oin del cargo eb. Camp. d lealchan haCIR a] Cactiltual. mi can
a r. cl c latclact-naila
MAD M, Die. 6. (AP).-Hoy 1.11a En taste acto el jurado dara e,. slosp-h- de poll.- an preaaarcla Rlli, remil un tribute
- - -- a er lo, pr,,,,, del Can,,, nlc: de recalrdarlion a Ina forjaclores de
to an a residence, ces nine r,
a r adl" ; at) Rica Posill'a. ficedon re:,
elilenlente general Eli ir. ot,,.cmdosel-a ]as It Ladiss ayer a Ia3 an tannin r. maesIrA Reptiblim.
bit de 1. Teirina. Duque de Sevilla
y cletcandlento de Ina rayes de Pran- El -ev. as. st, rombra Jcf,, Labor it, 1. DI- 16. .,)a Icapredii.
ula v Espatrut y Virilicanciat
1896 y Ilegn NiacI6 al.14,de arror. Est.b. t-aen oma v,,re',, Va cfo-dcJaucalIn y media
dp a- un d 1. je deaencliente director del re% fral-, ac edid, a. itnas a.,itil'a- destsonci d, E.p.ha Ficii Capeto. del siglo ciltrinto, ent nner 32o S, rccr-ntr recluicto en El director de lospeecoan y Vialrcliro ecilarclariamente prize ado can Ina cdonsticas de Bar- el h-pital **La Ararna, larecat del Minastert. de CenturiesIn u, a, se
to HSO a G
sla jefatura de to Region Militat bon y Hapslaurpo d F pancc
d e G.ELS ", Valsinifneld1l'.a cil--ale" N y Trunsprertes. schor Jose A.
de Valladolid an serial de protelta primo del infante Don June Piet~ an. ,not- CIII.d., die, carrocir- ince A sarrePor !it dilation en Is restauraram de diente it tionat esparool. cipio de Margolin toarto del Conc;rJo de Administracelft
n-larcitiatc. Fusion. delie. d. de sa- Le sobre% tvrn so viuda Is prince- Cs.-; cp.,t.d.F 628 de Is CRJA PcW cie Aboirros. doctor
1, Entiqueta de Boarbon. on hi)a 3 unt, L Po)dn P Eliatilde. le comuntc6 que
i Posit~ 4M
Catollow hija I an esion rich da par -c orgarinsTen Cents) a los empleados i a'a.t.-s 55 fortai eir'scuvrdo de felldLar
Defl,,,.ccs 9 a 11
En 34 of t ad.' Ine I f.clinclar clue onter-ciflas ccri
n etan n 11 1 a leld 'cliclon, "alallI V San Rafael. p 1 11 a"o, aus luagaill., 'ia,, os Pot la efericia Cala Postal a
:Prev6ngase de la Poliomiclitis! I LL ,jay craticiricla ,as. ac Pl.d. Ift Jnn Municipal de Masenctmill..
No, I a a bay 101, diinde par
cat iLra, a nos esitiviecon funcionando Suspendido A ,to de 1, Asoc. Cities.
o Diciembre no constituya un mes de USANDO EL NUEVO PROCESO ins juzgacins do Prinnera Itnitinini. ..Po, Cuba y poor Biathst."
de Intmicrion d, La Hlbana lic, c
..iiestros empleados que laboraban en = CTRO-QUIMICO rairt; 'a
q.e 'eir d'sal.j.da t-tAnteri
fatalmente destruida por el incen- d.rt.r ..p d, 1. A-ciacicat ClAcit
ELEC-CHEMI J .1 it, Slubid or C;,oa a, dl MoleS.liodrgaa
En di'lla d, Cantaticariones y Tl,-.
-,-,ilre i lfirno, hernos decidido, espont6t- ,,, "i"lL, -rlto se pide la docag- ""o d
iii ::: .'baido, el bono anual de Pascuas -ins- -1 -11 on o n artspleflair,11. an Port" :a a ronocer que con mr.
sc q' if". dill lamera.bli, clesastre ocurri.s1.a1'1-,ae me: na"to,'n clera lri.
can 1,a el d,
artlarrillona, 1" "" 1, ra"Ira'ad. d, ity" 1.
ad., I., cibirta! or d 's en 1. n-ime,
ta Compaiiia- y pagar tarnbillin el I -Apzllst Par. ""7" rr"p"dan an,,
c 0.1 ,, an, dc "I sas en- corstf uyendo el hecho un doelco parat
cuAcfacr p in sl 0MIC16
- r concept do enfermedad no utiliza- arT 1. -1 c el Rcto de tome cle
-r-ril-ri de 110 c,
. n. lias tram.,ne, on it D pd esicnn
L _i io trabajado y no cobrado ali3im ''I!: d so It"U'. critreg. e D1.
pilmnal
sics Preat enitca de Honor, IJ PrIlloCtO qL] r,aq!-.aad-c
,,ormente expresado estamos practi- s di 13rnndparia el pr6No participi en el anal bad.. i.m al corriite
._ s para hacker dichos pagos lo m&s e Chile el rans, 1- 12 m.
;L ios liumanio, Congreso d
-1 -,tc cn dch.
Colegio lie Periodislas E-I..L, --tri. it, Is esia,66.
resuelto, ernergenternente y por el clue ties- li'liclaut.
de desempleo en que se en- L. Joni. cl, GoIr.erna del Colrg,, ,
ai Nacional cle Periodistas. acor El Subsecietarin de Comunimclo,c ... andr- a gas. rice A :la -6n cle ayer Iii-cf, bar,, a ne.. doctor f,,arrise. palumais, fA a contact. 1'. informado hRver scarce dal rasul,
Xursal afectada por el reciente fuego, fill, del cuerpo d e fu.icntos decia racionos publim s en jr
con con el llamadn Cornices. Mo.. fodo d, I', inecled. clu,
mente, y por este rnismo medio, el dia q., .,, I 'bidleptuo an
1, onscclos (mosti mos- dial de Pereodistas d, "tti 'c c,'.su oprtunidd can mo rct 4el mv,,1- plojus coaches. ga- brando an Santiago i "din-le On tele" ieta qua
instaladas en el segundo P't as. cucarachas. etc.). "El Colegio N26-1! d, Pcrc.di.,t.s tu its"'I
b bo el Di del wdioo. Respa cto
c, -a los portaclores de !de I-LIFtirptiblic. de Call. I 6.i- tic -a front 1, slim, -tre tm
-in dichos pagos. 1 ealrrmcditd, arg.raamca q., 0-p. codas lue cescalS. fine In F-stai Vedado sac6
ol'lomi LITIS. 0I_ iperoodistas pirnfesionales. stent2ndo colas de t
:,I cordura y serenidad preside la con- PFA T U B E RCIYLOSIS. Picir to tanto, so gentiona represents- que In, Infloor,"'= a" civ,"chadm
I N F 1, U E N ZA. LEPRA, cuen con zefictrn bc. el subseratativ paalepositando su fe en la empress. 11IFTERIAN DISENTEFILIA i .*'EI,C.Ic;i. N-a-.1 dc Permica.- In. net, d 't
an eras EUMONTA- po a a 'rt- ma, M= "'t"
-,-iula capaz de resolver la actual si- 1, ,,:,ycnd. peor cumplet. 1. at.lld c'-d. IT F;X.,b,:l a I"n f-C.".b....1 d, OfIci personal de it=&
ad de 1, in,-,,,, -'tko- Parodisi orgarn7,a to. joerinis a del ,Il,r Edu-do
I wattagoo de dichas rotiernedLid" c encid. es told, go, I "I"
pia, lus a. rcavrtab r, Y".
NOTA; E. hus greimlitsit cludedes; de I., E.udoil Urild. ina. h e od s profesnorales del mundo plis al Dep"Itteralrilic it, Agriculture de I= ld rm=rtticia y clue fole creditt en elli at igualque Ica debris orga.
F. W. Woolworth Co. intsodii par les expectimenticn, realizations satisfaccUm. Carter- lp,, Iacl ce. manam, riae at egran 1. Faclerseii5m
DIRIJA SUS PEDIDOS A: lcbr.d. an H se I as do de, I d Pc, ad
E. A. STEW ARD, no-el. eblecoccalle, Cal 1. alta di--- 1Q.H, %-, 0, el Pa.
ei6n de que se le ot.irg.se de riodismo cub ,no no estaclo repre.
c ri at;Id;irgine co
ep idaic serit.d. c refe'"It'
Aciministrador General. ELEC k"M MI SUPPLY CO- 17 ldwh;3 de, o. "' lul de on I Chile.-Por la Juntat dr, G
ca ri Inlet N.ricnirl de Periodist-as de in
MERCED 171 LA HABANA TELF. A-81132 I-Eg Er
SOLICITAMOS AGENTES EN EL INTERIOR 1 7ala ,i I de PerioduntasRep, lica do Cob,: ( I Arland.
da Is Rep6blim de Cuba no he an. S u r a a L a an b k decano mocinlaacl. rapr-tcirnm .1 Confirm difa*....
Aho 0.X NoticiR% Nacianalps W kP10 PE LA MARIN 7 tie Die. de 1952 Noticia- Naciniialri, F 4in, 3
T
Agasajan en la Cruz Roja a la hija del Gral. Wood
La Habana
al Dia,
"ASEVIL
Duclo Naciorml on ldhaas con
it Illencts 4,
D Lk He Duelo Nactonal. Aniver- P )(1Z S *el/.,.
NCHOA
,a- de la mucete del creral' A r. F. It J4,1f
An Recordatorio en
to n1c, MaCen.
bo nor los aides en Ins guerr., )V i
d, indepondenefa Los ed ... tos
madam" z A cond I 66n de 4ue Se e...
Ion obed a dosis frecuentes de
delete. No que. en una palabro Ya
deSu-, llama rcsponsabiliefacL d. -doc;.Qu. merm clue un din de riecuer. d
do parn I 'Joe omplearcrill, 'Ira pensar et, e
da enter pa f.1uos o*
ro de Jos re nas *1 E. I p rodwo
,I, hey er. I Icet.r led- 1. qui,
,c tora en e' I c din para el ex- "00
presion al recuerdo. Un sentimiento due no tu"o "" "Is ra
dolorosas, ena tn u,-,,u d. proper.11,*
"one" inceutn't I" L.. 1-_-edia dl
'Estrella do 0 icnt,'. Oriental ta
s. rul. mo ere tambwo
]as ispcras cle 1 ,%CCI)U IUCIUDk
Duel. o.e ... I e. orchnat to el He
estet., to, c.T. sc 1'. furra 5.1,
rien ement, tcI,.rodt-,o, rI me. is
0, o q,,c djo sigrid.,.do dM.t- a
'Ste d..
ESTADO DUTIVNIP0 100,
ower-utrict N-trala!, Man- d,
Guerra. Ca5a B I a ,. La H a bdr,, 6
de diceimbr, d, 1 952 12 en.
Especialidades de esta Ca.,a: LA PATRIA ESTA DE DUELO
Not. of cl' I 1-IP-di.d. dd me .."OR SFVIu,,N," M-R.jjr Fm.o RELL AS CON ]AMON
ell calls del' s4bad,, "FLOR sf 111ANAII REUE AS CON ANCHOA5
REtLeN.5 C etM1E.1QS
&tado gencril fIcI txnipo. "to: S11v RELLE AS CON ACE(TUNA5
;1111A N Hoy, a/ cumplirm 56 ao aor de
Hay llta pr timers mod-das en G. si"LLA' N *TURALES
C, ."a. sr MANiA M,-mft, F- RELIENAS CON P-EN105
In regi it sudem' He to, Estadc Un, aqual W gircz 7 do Dicieml!rre
6 5 [OR SEVILLANA' RIL WAS CON ACEITVIIS
dos. en d Golfo dc M xic. 3 n 1 '1901 S1WnV.A' ..TuRAtEs -NRD 5 do 18Q6 e" quar cayera 1. p9""'.
Sao He Charlc tnn on temper.tu- I En uns senefflat cerenconla 11-ada a rabn en I., alone., de 1. Crat R.Ja ('.bar.. fitil homenaleada Ron, Is larde
raS frias. Fn Cuba la, preslones set' Co. HU So Y 5" mof"o d, y,r 1. -ricorlta Let- Wood. hija dl qu, f.Rr. Iceneral del Ejircitn de los Etitadoe UnIdea j geberinader
I N V A S A D A 5 F N P 0 M 0 5 D f A 5 n 0 N I A 5 He mjetra IRI.. E. dib. act,, 1, fnr 1. aefict elts Wood. Is Gran Crur He la Orden Ide Honor y It
nnrmaIrS vxceplo igeramente trafas : ne u glor osw del Gonoml
en In rego5o oriental y tamblen ttn Y ADEMAS, I, la Cr.. R.Ja, t.rxAd. p., -o-do He In Aamblea Supremat de Is B-cmirita Instflucion. En In falls spare- Insig
In ordtart occi dental del Mar Carlbe. r, 11 A ...... I F-11. Fic-ola r InIaolr, president de la Cruz Rnja Cubana. rn In, Inalannes one hatela, entr..
"CARDIN N ATURALES Y ALI ADAS. CON Y SIN HUESO 'a 13 "fia 1. Lui- Wood do Dillk- d, 1. C.rdeecir-16. de 1. G- Cc- d, 1. o'de. d. Honor y Illicit. Anton;o 31acoo, dia ronaagrado
P,.n-t 1,o par. manan. d.mingrt: ENVASADAS EIN PCOAOS DESCE 4 ONZ.AS HASTA I GALO. d, 1. Cr-.'R'IcrJ.. T hf,. Let.
Ocelde te v centre Victnt.S mod He In Institueldn; SrU a haffrar la mowaria do todow
n rordc stc a tl I r, -1 d I l,"do: cinctor Andrin Ds Htrrattles y frrscd del -' 11 __1. L 4-4. (,!-1 Srta. Z
Iletprind. a hructe. Tern I F let. Io, n5nd-te, xro ,o Aquil, linrhr,. y el rapitin 10 ia rrIi- Dounfinge, L6 loe que ofrendarort st, r;da en,
frr, cas S- posild-ment, a1g. frfas'du. R 0 0 R I G U EZ -ARIDIN Y C I A
_L, In m.dt._.d. y In n.,h,. 01- ams do la patria, LA EPOCA
I u a -r.l -t-leinrado lOs din,
ins n bl dw v partr nubladw. Post- t
Intl He
dad v, or, Inter.. ixobaras vijhrrn R autdan desd e Bermuda lie 111killfl, DE ].A 111 %RIN k 16. 17 v 18 el feslix al n hoinlenaje a rermarda co" admiral y roan, k5o Vierar, '10i grtnd i, i,6ilarcus hn.N
I, e d ct R TeJRS y Oklahoma hacti cl F Ste h- ta kl- 1"14"ill 'de Ill C i I I peto el getalto ciop"plar do equo.
esco, drl nordeMx o rumb proxi- In la Porelon de Ins F ados U lide, Hcv otra alta d, 7,1-, nim. en I c r; a r i ( a t
ron, Cirtat, nubladott Y parte iubla- dead, LR Catoint., hast' ', I t Fkti ida. trnno- d I la m em oria //aSr hrc;ico6 patriolats.
do,, E-Incts 11111lon. Tamblen cubren t.d. c'I gulf. d'. La-s balas preini- Ilen- un -,-n. :,6 K"""s Pot fln !1111 11 a _-'M --o-eir'n I de
M tcieetl Y gimnip-te '1 1, 756 tom c., la Pan, N 11 Ci-d ,11 Wtc pwt
0b.ser-wrio N al. Matina. do t He Metmed. La Lto d, 150 rnm ti nnll Nr ada
Guerra. C-q Blanca. La Hibrina 6 frict, y eaLA m 'Htdten il estesudc.sll tinova, Hrt I q maa He ijre snio, "nd, Mnan Ii; ld,'f onchita G ilblm ez
He diclembre de 1952. 12 ra He tent!g6do a cince Dtio crinro de 749 inoi, en MaInG P'Id.t's trInIld"t ctsd, Corey [.,land
Not ii irn ob e ad, I di B. 9 3 20 dei
a t d e,, s r t Alabama N que cnla7a sw isoboia, con Ins iF I ecl 0 1114 liumeda
El "Mr. del all. b.rometro que Geo rg)a: Y ya I, an llrgado a valon, Aro entro de 750 mr, c1l la paite 1, n= al d, In cpt, P to que a, Is
do. I.., entacia-, per
nvcr utnbR err In parte Sur He Tcjas i Je .1 a I grnd. In notad Noile surcreste He Qucbe(. Cii indtk. Tarn. i62 mm. pa- per Cabo Hw-, -t m n,,t a' TeilidCA 1Ou,,O* eil el Hogar la e p o c a ,
a r ba movido Irntibirnte hacta vl' de a FIcrida 6n hay una baln dr .1 mm. en In IDO miller al S1 r,-,tv ele 1, 1,,
h- ,r hnl]R red 769 En I AtIfin1w. ha I r. He ( s se 'or," "I I -t,
td lie Ali( iijaijan,
s, to t, All, t t '-dw l q,". 8
r 1,oh -,, I Cn, C-ttrom. itt- i,!
rem. cn la -uus d Ltjl lann. Su. 767 tend a mil ai F-sir He 1. rn C i onlivo He relrbrar In lgle in N-vit...-Saus bilk.14I.-G.h...
el p-- June.. do ch..
_,ls1:vtd.d dc a Put-Weno Cnep,.ran -bet cif-sos a,'o o 1'( nrr I rtchi to Gem- In
--able cuba- He
o-to, car llocco, d,"' An c','
dr 1; C-porite,6n NAcional d, A-s- HarA Ona coilicentrarit5fri Digertari en Is Normid
<
t it I'ubl i ect. ..d-d. e. It, Ae
ld d, C.I.mb- M.-n- A, 1111le Palario el C o I e g i o de Mnextros el martim, 9,
toncalmornia- or nattruce,ooxnen. drna He Asiste.- Pu II MecHn6grafos de Cuba la Dra. Ann ME. Larrax
Mato, G6m- C;.0oi.rt;t on, -V toirantestd, nf arten 9 tendr
C u d. d x1c do cle El C,,Icg d, He ;a El em
e p-& 1= Is seat
o,,,is",m1o cum, Emb.j.doa F.sr,- Rpublica n, Coluct m-h- a roz q. en.t. eartresi d &I awe
I, end V dLudo "IlA UNX@00 y los
nle sesi6n d,,l f ....... 1- p.- d I., mcj.. 'bleP i La 17a He due d Jade I& edue" n", Iii carr "t'. pro
c aS n- ,cnen der-eehit. y rtleb,- ga.1 do Comisl6w NowdooLl CuRepublica, doctor R" ttr- p0bite- to., municipic,; dc, tuRna-de Is UNESCO.
D-ante todn din teodran In foovinvin fie L. Habana. a 101 CL111- Dicbs wriferericis, de selaerde
1 dltitl. S netol In .1 ld frcl. qoe It.' 1-c- He L "dP1.1t1- ;,alprogriarent, wirreapondit pronunA-,dl He C.Iurrt Allen.. n-. 1, a ;m a 'In L) doctor Diago Can
'a He In, P. lernot en M-.n'.. r-t. q t .... cle e-11
,,, I
our el, s--, ant, ,.e ,. Ivi. ArnibrIax. BU ponfauran= AW Apb.
G6- el I at d. I-A. 'roromille. Y cial He 1. na.,
'I fin g., 7 %ad.. y en act lUW do Is so.
ce. an,,..,,,, ect d n- 6o labra. lit dociana Ana Iftrk Larm.
tt 'a me-na d, qtt,t1a g,*.n r L. W.I. He dA Ccd desanwivetr el tam "Las mgxs
.41111 ,,ot rubara, "," ,,"Ib,l 'I'" "" do 11 ... njr l.so ... tel- a -e P;'., In edUcacOn fundamentall-.
"ne.6,fte irstitucicto --r"" 'An
'rj I a-d', ell." nc, He todo el paia
bont. t.d. el bi- h,, t,,n 4eet- no came d, r;7 ire firl lu.. d.
,da d dw.ttl ;"- en u local ... LaIct e'a p. -do
to on ; en 1. Eacuels Nornical
rr Maestros He 1. Hatbatrus. Itua 5 do
' 'ole"',. 71a, Hit- or I nwoi- NO M3. aft(ta, el dia 11 del ro-terne I. helm.- -pin. qw, -iste y He ,an- 1. tairdt,. e.11, He San Jmquln Y Ameacloel H.gr p.o.,11ro-t-, enl. 111 oll., 1 -_ --- --q- oficiara el Rev F e. no
Aju-, 0 1, M; H, nrro ante el Pl-o P-tot'o.
-t-no 1, n solo h: rot no,' ALQUILO LOCAL
lz s Mb-g.d.s -- 1crh,,o f,,n,,o. Para cornsando o virriobdoL
r-- y -pl-d! -p-,entando (to
. ..... Nnricr.; d, 1;,, Carbonell. lprorat"i, r I. Refuqlo 167, bajos, annomWa
ro'". qo
;,,;gm, _,o al to par Consulado. Verto do I
F 1,11 dn a In. once & 1. -6.rral"'or 11 o I do .r 1. A a' tzla 'ofre6dnra nodes 1- ten a 1. $75.00. A-3121L
c--H ":--, dc 1, dot ... u, rot I.- ,,t
N-m-I r, A trri, Pohl- lost
U-2
COMERCIANTES.
Por primer vez... ALTA FIDELIDAD ...
I o
en un televisor! ES NEGOC10
, .-,Ry --r -L1.1- A SU NEGOCIO
"I". -111c.
all rr-- It 1. too.- d, rl 11 -I -,11 ... I --.A A IDLLIDAD -o ,d,o -d
P--,,-,' NL,, Eohflhd d C-I-WTM I,- riin-crt
11 1. "t--n 1. r- -rda 71" 1 111-1
ALTA FIDFL AD' -1, rfo f.r.K,,tf- MEJORdr ,,,,--d ;,.-,th 'h-- .T d
, 'D I ALTA FIDELIDAD PHIIA 0 0-- 1 1 1)
,u SINT Y IZADOR DE 'F ILA' EL Sr. Roberto Ptchardo, Administr6clor cle let F6 brica de
o2N Ml .NTO DORADO. b..d. -,- R. I
1, (7-, d, la TRI-i-, h-, har, o-y ff- Helodos Guarino, adiCior6 a su flotilla de carroones.
Pa. Rn R":H",
Par. IOS3 PIIILC&7 h,, C-,, 42 motonelos Cushman. El buen negocio de to ecoALTA FID DAD cl 'at& Jq.5J
& _d_ y ...do, ch- y R. 1. a- -od-, N.d. goal It. I g,,d o 11 It norniia, fu6 demostrado par Cushman Cornpitiendo
'd, PrIR -o con los m6s econ6micos comoones. Cushman M 1 1 A
dti buen servicio con un Costa reducido..! r.b.
PHILLo,
MOM
b,';d.d y C-ooll 1 od'
car
cl d 1",.d. -Ico o as C Ioso 'kop a. es
I. O ",cljlo a lot.
mrr 6 to kil.Axs
ur, cle 5,,g-r0- knil 0 ,
$2250 6 rin,
e
c- 11- m ensued un 00cr "I U4
..... 7 R. I P ol, storaci as S A
men
un 50ol en%
PNFLcol "-F, a
RIP
Pigina 4 (Winica Itabancra MAW DF LA 31ARINA.-Doiningen. 7, de Dic. de 1952 Cr6nics Hahaners AAce CXX
El desastre (ti;reo tie otiyer S Xii Sociedad
-7 It, viih.4,h.;ui- cuDanns. acti-i
- 1, t I I prerniog
ba de -ori it ct I .,cc,dA -n o-j Entrega de
to- d,-[ --. -uiotht, dI ,,6n
E tcvll. do, 0o.-li Club
pior-, do, Dy f.i.j en el Countn
I. d.1 ... 1.
i.,:. lanta -nioaconn a causa.
el pasa3e. conno
Por Lu6 de I'l-i'adit
w-d d,
oin. g
u- do, tj- stctto,
LENA de aniniacion ju,4 jjiLurrj--ua. 1,, ...... -d nw R ;!
pi!,-., q- 1i da, se vio la contida baciab!,
qtu
_'_e, a. C., A-1,, Lui, to brada anoche por el 'Courjtr ('jub de Ln
,Iv I-, jble acciqvn Habana". En tru espacioga Ierra:a al tu
tic be,,,, u con It0i V libre se reureserein conDculus elerrienf- de
1- sp-- J-, Tvr,,J y Josefina
(;--1- ad la sociedad habanCTa, Para partiripur del
dA quo,- inagnifiCo et'Ento que EUVO COMO ealiCienle principal In erjtrv Pic
de los prernios a 103 triurefadores en el Torneo Ainal-r tie oi juo A Golf. que
71, G wa A 0,,-, ..1
-n -, li-!- I-, ) Gho- cl- pt. finalu-6 el vierneir y que con torinto enluSwSfull ),ttboi
L;1yfd,,V.11,y de'G ,h- 1 11 %cko Pado,' de efec(tiarse en los 'links" de la presllglosa so, tedad
Nblc, di. "ki. I t-tiivo- note del ac-111-0 president, ingentero Alanolo Gainha Ali a",:
cis,
S- F, i ........ i de In Canipa, revibieron sendall copas de plate bit; ji-i tu", V,
i,i to -tca ....... did do, o,1... rique fendciZei y Parraga, garador del printer Ittya, Altel!,j
Efija el modelo que 1111s IC "Uste de... Mendoa Kloers, que quedoi en segundo Itegar J,,tqe Men
doza t -,
_j el doctor Enrique Rodriguez Proem, quient hUbo P1101,11iVild.
A- 1 111- I", dr" niparados evi el server lugar, Para ellus
de p1jout L11c IU- oplausos dtcuarilis asisitertin. --La fiesta que PWn d"I'llpirr,. 1-otriucit, d., -11" to pain oi dointrego veintiunio del Vorriente Ito, tonc- dfimionifix George McDonald V Alaria Autumn lilenibzu Jde i. dti [)- hupelles t
p, y Maria Teresa Mendo. y %Io !Pl (,, it:,
() S -F 1_ R L I N C. A -- I Glol MendIZOluli paru festepir Ins quince anos tie sit, o,
I-,; 1 o Cccztio % Donald. Teresita Deschapelles P Gloria lolailic Al,,
% ,lidizabal. respevitvainente, tendro luVar eye el lin.1, baria Yacht Club- y no en lei residenvia dor (cis expos- M, 1),i
-MIMS piald i ta fiesta )uvend. que- esta Ilainado a revestir eaqu-!,
cf I.: rCO DE .1 dr 11-1-111o. sera anientzadee por tit "Riverolu td Ins itc, Pon, tio,
0,-At Qii r, PLA DA
QE TJUE30 t REPUJA
)o circles de tres cuartw Otra fiesta de tteratter ,it. V, -riatidimm irle .4zolliiviti que artuncut, Ploy, Lu voenvit coganuando ',is
del
I : ol (inflio'S Margarita Alendo. yarex, Ro.vita Fatut, (ir
_ ;, I I 11 L., -- dad lol-i-tt -p,- Ito f"hic 1,1 rintor dir do.
Eu,-, VI "'I" cl 1;1 1 1 --jkore, t% jur ,, -1,,orra rn el Trait~ Nudit-oern. U. nu- it, In Vdvix Camieltno Entrialgo de Blanco I, Maria An! ..... n
1"'d" d. Mclido:u de McDonald Para rl go-upo de Tnuchachas t
1- 1 f-t., .1 1-..Iklo-,v,. it, W n.., ) 4 1111-oll, hincofirlooo dl %- I- P lot
la t "n, ( I ...... do. a octcdad habanera que aun no licit hetho sit apnirI .-I I.,i it, ortw it, ) Hwra- cloe, -g.rd.. f..rj -tj, -,w, tc Se celebrara el dia tetwa y uno ,it el 110ioco
tot' &WIZ Dist r lbuldor Exclusivo en Cuba li", N" 'i". -,ont-orti-Loo -io ) oirtealroc. in I Club para esperar el ofio Rrsultara aniviadstna
g,"tilkiniA d.,tnj .1-1111A Arriandiagio, la del connaridoo, harendied, (;,c7idvs muy cirandes, son Ins preparations q1tv st, I W111.11-1 leque, -o ri-trak, encabeicie esta io,,ta. J. t.. he,. -1 ....... da onceenirro. rorr.l., !r,,a(, porn In boda de In linda seiiorita Dwna Garcia Prrn ap.urgat de rede actie, par, oil que drosp (on el doctor Jorge Berieff, seftaiada porn el &-tivion Suscribase y an6iicicse cn el DIARIO DIE LA MARINA roccroed" '11.11". ., .'i r I-" WH ... I B-5045 it,[ Soiotdioarl. proalic,). our raiorcp. a las nuere de la norlic, rn In restdrn.
it, 1- A.1-1. I A-9759 it, dor San Franri-. ( in d. 'its distinguidos esposos Marcelino Gart-za Britrayi v
I r1tieli reeric. dl
cirfoon, N .... Ciabooreo, q.. diris, rl Chen P doo. padres de la norta, en el Rrpa,!,, AItra, H, notahl, -g-kta R d . padre, E.- itlora,,ictr tj quV sera. a no dudarlo. el acontectniento ni pcoal
Sent", 1 11 "1" 1%.1 brijant, del aiio. El buen gusto de la senora de Gar,-n
di .1 dirr.., 'I .
_o ,An A N Z A EN Tlb'r or to, Ti o on s m Beltran unido al urle exquisite de Martin R ArcHano nos brzdaran esa noche. una decoration belliunma en aquellos adiLft seheora vitida de Ties qie son ya un sueiio. El vestido de la not7ta es una creacioriptna! del Salon Franctis de "El Eiricanto". corno tainbten Ins Boudet t-a.?es de Ins damas de honor. La tela con que se csta (-out rcG EN ER A L ELECTR IC F- "% "' " d, do, a- f ,OnQr n In regia roulettee" de la sefiarita Garcia Pedroso fuo4
-1 delicada escopidit en Paris por [a direciora del Salon Frances, ierior::a
d, 1, -T.-- 2" "'. 1',d, d. saW Quilez y poT Alberto Sudrez, disenador del viodc7o. eF 1, B-d,! Fre T1ipZj5j7nas relas especialmente tejidas en Francia Para ia
_"ooo1t,, 0 riL s- odied Reina Isabel de Inglaterra, con motive de so coronac!OV D
-d, w- que p-... Lha tela es una de las seis seleccionadas por to Casa Real zrI, B-drt pi,, I f,, glesa porn tan irnporlante ocasi6n. Y ya que, hablarios de ecrer dt, h.1-s d-- Hi g'an boda en In que estd fija la atencion de toda la sociedod
Y lavo la ropa de looda la familiar 1, dl- habanera. dtremos, que las datnas asistiran de arctic largo p
Ins caballeros de frac a smoking .
Un lindo vo-onciro. su
segundo lit),,. aleara rn csfn,
21110opor 5 centavos a la semana Finas models monienros el hog, del queoyas en ar
do amigo Alarco Salcedo 1, d,
so bella esposa Marcct,:ic
Si, ornigo, poor 5 f de consurno serrional y con s6lo Exclusly0s. Sardiria. La senora dv Sa:crapretor un bot6n, en menos de 15 minutes lengoo do ya se encuentra en sit
ropo higi6nicamente lavado y esmeradomente sidencia de Miramar. reci'to biendo vtsizas. Manana.
ruidado en esta lavadoro GENERAL ELECTRtC. i llegariin a la capital. ras i,,
prolongado via)e po,
Elimine usted tarrt6ign las dificultodes de lo rop(3 e doctor Gonzalo A-,:, c
$220.00
lavada fuero No siga pagondo esc3s, cuentos )I e afamado cirujano y sit ir
v resante esposo Alaggie
abrumadoras por un lavado dudcoso que le est6
incindo to ropa. Adquiero una layc3dora Don Santiago Ro--:
arru conocida persona4dad ii,
GENERAL ELECTRIC y tendrcl todo 10 ropa limpia 40 mundo santiagueo, cii,, i,
operado en [a clintea de !II:,nque necesite por el costo de centavos, )4 4 A mar por el vithost, esile,
to doctor Ent !tIar!:i c- so
Italia en i-ias de frai-i
ruit. -Para pasar :( Pci
Pida Ung demostrad6n eff Prado y himas en cons con sus padres 17,, ci!idn
les Agencies General Electric 4 ) haca Camaguey In y
$295.00 linda senora Nenita Piijals dr
$1,50.00
GRATIS regalarries; 6 paquetes del Super- Cabrera St, e.sposo. el vr ,no.
Rearrictionte FAB con cada lavaclarcs GENERAL do airing Rafael Cabrera CorE L E C T R I C. FAB e5, Lnicco poor su perfume fragante. rl Z r. no. se reuntra con ella ci &n
reinte -Derspues dr i,,, ,terescinte lorcorrido orn am$18.5.0 elovil no, Ins jerincipalr poises del Vie)o Confint-nir Pion
rrqresado In senora Cc ia .4!varez Rins, sus herinancis,
-1-ATIM Elf...
sos Jo.4 Roeder y Di.
'Tr r", $350.00
)v Rios y In ivict
Maria Alvarez
de eitos, La cricantadorce semlrita Carmen Maria Rurda
Ln ociedad habanera ha
ALDAMA
reclindo con Penn In nc!rl(,Ia
.4;, del fallecontento de la expe:
table damn Josefina Pola rwic Murton _rro L.
-7 77
7_7
Importadox deBARCELONA:
- 7_1
NACIMIENTOS Artisticamente decoradog.
De'sde ueqc de ;,e:u- rnc poles juega Paitleires deadst
n !,ja $12,00 $2 so
a 20,00 5.00
25.00 700
9 9 NIROS JES ',",A y Rey- a en tocos iatrcufios.
Figures hv.,::j Orion I piec a: jusiclo peacidwes
e, 1n, turn $1 50 $0.?D
2,00 0,40
P-1 i r75 c1two 4 00 f180
Fe es a c,)niec a cccoac
or en 10 cnis. $3.00 el luego
3 Reyes a carneivo en 12 coos. 4,00 el wege.
cosCHO libra
4 1 MUSGO, poquete 02.5
Aderricis: Ardmalitos. arves. calsinewilicis con larlics., etc, deeds $0.15
Afio CXX Cx6nica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Dorningo, 7 de Die. de 1952 Cr6nica Habanera
jrja rill doctor Arturo R Ros. v su ken y atracna. esposa del queridol "a d l ax senator doctor, A = ra de las grades festividad:s del cidn' Ilegada de Europa, donde pas6 a Conch] Is sell ra del doctor
fial Para anana lun 5 Is el version. Pernas Barti tan bonita. La Purisinia Concepci6n "I. t it.'Fe,- arnig. Eet-o Z F, pe Y Its hij. Catichillk
"IesirCat6bra: la Purisima Conceit. I an en-ladora. Conch orrtlla. Jr I
Concha Montalvo viuda de Mendl- Flores halag6s nabra Para ellas, nar)dez y Fernandez. Con.chga Rodriguez de Zindleuli y findisims,
clan. ailial. Conchila Fti-mindez de Armas en este d a. tos mementos psarda Into rigurosca jad.s, y su hij. Coexhil., urta sefio. Los scriores de Tartla c.b- do ,iti hij C.-hitica- Ties thoran j6yerlats, Coah Or.
En tOrmino grefel-eate, Is sefiara Corichitat Fernindez Mederos de Conchita Chartist de Fernandez depar Is muerte cle an ma -rcs- de un largo vinj o par Eu- Carchiia Biacbl. "on,. del scfi.r t x Galbi. do g2ff:Maria Martin v nets de Pla. dama del dre. rita encantadon. I I Clawl
,is alto rango social. compendia de Is, todas rally distinguldits. Castro, y su hija Conchita, Is lindist-, Una dama distinguida. a Is que sa. Conchita Ribas viuda de ChilbAs, ropa. af-I C-1, r.b.llros. pirelidirn.,d. Somosam, y ..W. 6=.=
Maria Angulo, del ingeniero Virgilio Bel. ludamos con afecto: Pura Nalabal figurita cultisibria de esta sociedad. Ctinchits Balsera. espom del doctor te del C:ub Rotaric. I Process,
lads as an otra dama gentilisf- trin I= que a. halla residlendo en Miamr. FIi 1hirtade. Co-hits L.p,.
bondades, de todas 1" dis- 'a Crachits Arstam, Is -tiffid w
tindones, qua par hallarse enferma a a cuyas amistades diremos que es del seller Charles 1,6 1,iPam del
,.n C-Io R Iff constil d, Cuba
mantidnese en complete retraimiento. no recille. Conchita Frevre de Gomailez do ., imilque astili de dim all ja Puri: A comitinuacitlet dos 3enoras joeenes Conchila Barrid de Menciii, Con pass del doctor Jam ffersaids. dirvictMendoza, que reside en Mexico. de Im figuritas mix atracli-Y bells de nu tro gran mundo: Con. chita Brode-an de Stuituel, Co.- cC ,Yncrhata Montelo vl Ja do Dcl&&., tor de Intrugraci6n. y so h0st b9oky.
La seiiara viuds do Pla, para Is que Conchita Pedro, la viuda del dm- ConVhita Urrutibeascoa cle Lam. %as de Is nileva promocitin. FraTeti. (-hitb No rj Is sefibra de Pepe Piv- clita Fernande2 Longs. de la Cuev" de Deetjen y' el y is Moricesil. rtp.s. de C."r1h't. B-quo. 1. g.nul claims Conehta D-.g.-. la b.nd.dom Conch. Rawl", I& ban. 8.6orra d.
bay muchas afectas en nuestra sesele. tor josii Manuel Otero. bajo Is mis Conchila Giberga de Ofia. dama to.'da del doctor Manuel J. Can urion dra Con
ad, estari de dias con all bile Con- bonds tribulacitin en calm momen- do bellosa, ligadis estrechamento a Conchita Toraya. Is atlas tione on ru_ riora cle Tgera a euvas annistarles'Erreita Freyre. y Is sitsityar do am
chit 1. gentile d I sefialra de Al. Mriuel Mendoza. q- t..L- sionp
?,rml, ;,can so Mots tas. Pro-Arte Musical, bcrto Ru tan interesante. etiremos que no rvebo hjjm_ Is linda Conchlits. stropka
1. Del misma grupta. Obechita Petcli. lia socieclad; su hija Conchita LopMaricum Juncade a y a, esposa del Conchita de Clirdenas. 1. bellisino. Conchit. F-mind- Masea,6 de Concepc16n do Is Torre viuda de gon. Is bellismia mposa del senator BOSQUe, joen espom del doctor JWia La reputable d.ma C.ncopno lat. all . ociedad,
T.mbbin .1 esposa del doctor Andros Weber que Morales, Is distinguida dams. y su Josi Miguel Tarala, para Is que ha- J Castellanos. destaCado abog.do. v yares. %iud, del inolvidable caballero Concepri6in Paso viud. delligantoW
tin preferente, CZP- brWa en el me)or range. el j '" se. Doe. Guzonin, Is viuda de Rl a. hija Conchita. Is sefietrat de Garcia bra grades dernelstraciones do afect, sit -ta Conchita Castellanos y Lopi, PennFernandet de Castro hiJ- C-chilts, bloastarto. Y sta alarta chits Ferm ndez Roger,,esa darmi n lecto y distinguido. Corchita Castafio, geritilisiona s- Mantes, tan celebrada en los salons Unaores?,etable y onuy "timada da. B (, u c -- do d.n An.
be 12 am del it= re gin' I a Pam de nuestro est mado amigo el par sill belle i- C Villas- ,,ud. do F- ta Reel. do cr,.I,! eod- Ilend- (ESTA NOTA CONTINUA WX L&
doctor Un ..].do especial pairs Conchi- doctor r- rd. Gutierrez, que en es. Conchita Jobanet, Is sellers de Pit. nandrz su hija Nena, Is gentile sr(,.. C-rh- Stilgado, uns tenors in- 1. bl!. PAGINA StETRI
qua colmarfin de halagas sus numero. Martinez Pedro. tan i--teresante ass mist@d-. Una dama todo bonded y gentileelt.
Segulmas Is relacl6n con airs dama Conchita Bouza espam del ministry nitly etimada socieded: Nina Pe- cle Hacienda, nuestro querblo antilim, d to, Is genti I swl- ra de Bouvet, re- doctor Marino Up- Blanete, an
OFERTA ESPE(IAL
Pesde el mart.es 9
Lunes, Mortes y Mi'r(oles
sus compras a credit
Le sercin niuy 6tiles para m6lfiples Equedan piara Enero nes. Para vesLidos de calle y de comida... para c [laqueLas, sayas Y slackss'.
Las cuentas del mes de Diciem. para ropa de sus niflas inclusive. Y
durante csos tres dias cstarAn muv rebre ban sido cerradas con los valea
de ayer sibado. Asie sus Ccmpra baiadas. (5
a er6dito desde cl MarteS en
4
adelante quedan Para la CUenta
0j
de Enero, que normalluente
se abona a comiciazo de Febrero.
Es una facilidad que gusto amente ofrecemos a ]as distinguidas
clients de nuestro Depto.
de Cr6dito, Para Hliviar el
recargado presuptlesto familiar en 1. "Ilk
iNavidad, Afio Nuevo y Rcycil. T,
1h
Al
teria (repe bojudo a 1.98 yd.
Desayune, Refresque y Meriende en nuestra Cafe -"Poodle" re
4
Un 1,jid. iscresit ... do, 2, supeficie ceiao.
rizaad. Alga do gran efccLo Para traces cle ves.
it,, on los m- is lit'doil c.lorcE, aden, A
bl.... y negfid No&
0 Am
ira ei ano...
con q e PA
Resultari mAs lujoso Y elegante si usteJ elige en nuestrals colecciones los finoss materials y adomos con que ha 8e confeccionarlo. En Telas, lo misirno que en detalles, le o1recernos las mis finas
Novedades francesas y americanas... log toncis mis lindos... las calidades mejores.
Venga a seleccionar cuanLo antes.
OTOMANOS v RASOS dir ray6n, en 46" y 45"de ancho; Corduroy fino, rebojodo a 1.76 yd. gran varie dad do color", i ncluvendo blanco y negro, a 2,93 yJ
En doe Lipos de cordon y Lambi6n jaspca o,
precious. Nitly 6til Para SayaF, Chaquetac, TAFETANES de ray6m y JE secla, on 36", 40" y 50" de
D ia d e W O O 'Jumpers' de niiia, Slacks, etc. Ell gran xario- anAo. Todo! los colors de mod&. Desde 1.25 a 6.75yal.
dad de fortes. U FA)'A5-0T0MkN0 do superior calidad, en lonos clarets
Ell la'relevante figure del General t i y medics Je sum& clegancia. Desde 4.50 hasta 9.75 Y4Antonio Alaceo permonifica la P-kSO lemimate francis do 36" y muy fins calidad, an
Reptiblica a ioda Su legilin de heroes, colors preciosot par& de noche, a 6.75 yd.
dedicando la fecha de boy a rcvc.
renciar su memorial, a evoCar LAMES y TISUES en clegantes condos
con lujo.os motives brocades y rnetlliro&
ous glariosoa hechos y a repasar all
ideario sublime, fuejkte perenne Dolide 4.93 hails 17.30 yd.
de inspiraci6n Para nu"tra Coll. TERCIOPELO CHIPFON v Tercict Paris,
ducta ciudadana. on cliversidad do tonos y calidades incluyersdo,
a Want:. y nege., d-do 3.75 10.95 J.
F14 DE SIGLO se social boy.al P
Dueln de ]a Patria Y COMparte con MOARE do g,.n Lni-,, con primal-,
Aguas, en blanco. rojo, grit, prusio, netrin,
todo el Pueblo CUbano el ferViente V natural. a 7.95 yd.
desco de que la Paz y la Libertad
conquiELadas al precio de tanto Bacri. Tissue Foya, rehajuda a 1.67 yd. Tela., Plo ta Baia
ficio perduren, contribuylendo
todoo a superar las transitox7ia diji- I Una tcla smtoe, do gran caida, I'd
fat mis delegates tonalidades do la cz'a ion,
cultades, en bien de Cuba. incluyendo blanco y negro.
I I Tannn all 6nan nuctn do Awninr Rennicis de
Pigaina 6 Crhnica Habanern DIARTO DE LA. 111TARTNA.-Domingo. 7 de Die. de 1,952 Cr6nica Habanerh Afin CXX
7
Fill Socie(IfI(I La comidfif de anoche en
C _NKM ... el Palacio Presidencial
Oi,
P-, de 1-mi.ritn In.
V-,. III, ho acarcidn
E5p-Ph,-,,d,, en 7111 lr, P, I comparable. labrx anuche sus puertas
en et 11. rminrwri orstudim.tal.
"7'' K ta mmd.. Y-ificed. pwi, d,
lists orho v med is. la brinclaron el HeV jlar F.', M or l, 1 li 1 4
Ila em,ra i mda notable sehor Presidente de 1. RepurIE FF! 1 F7A A i- jj;w'I "t],01" 'V bli ,a movor general Fulgencio Batts
cap -!A- r"'l, a. 'I"! It. Z.1d,, a, 11 so belLitorn. .p.,a
IMartha Ferrtaad Mn&jmd.. en beer, ;It i-,Iho a wa de Miss L.o.se B. Wood, que ., hui,.,l"STITt Tit fit III I IA /A S'I 'ad(i- pedi de h ... r d, -.-tr. capital
...... 'W"', It La Ilahawt. E Pr6ximo mart- rxre-,,r im
residen.. de 1. Fst.d.. Umd- la ''IfIllon .11 gentile Miss Wood. Ilevirid... I.. on.,
E L A a I,, III vams reciterdos de Im ittionn. en La
Hban.,dond ha side, objeto de mag A FIF ACOIDICIONAD(I M, d i p icas t-most actions de Aimpatia
rA' Nicol.it'; 313 A-7,1133 MIUSICA 1NDlRt:(-rA. A' ,a o ,f.6 I -mid. d. n-ht
oil e, Un 'in
q.. e.P... B.ti.t.-Motinda
a .. g
-I rupa selecin de
I t.d.,
1,1 1, an me," dsp,,,,,, n 11
a 6. In
nicon del (Preer poct, st it
w-1w. decor.d. clue
"L. D.li.'. 11 eden del V1.
p dodo. H base de candelabras con rosas
loj,, moportadTlinlbien air.ellos
!as devoi-ar.. el r-bom, e- l Is bla.-I tionoti.d., l-IL,,d"III I Is 1Ii-on's 'hio"s -a.lado 4'
la, mi-as fl,"I le-, en I- s or I
de-m- de la
14, de Cro'Irb.) C"l
aq-1 """0", it
V
.'e-1 P doc-,
'qj ,I J, N, d, I E-d.
d' "'I"
it] FnIW jad., d, lo, I
Z F:1 "I" %VLII.Id L BC:! "(ift, 1111I)II/ Ca-Ime B-1.,
"Ik La Patria honra
o I(,, PhlIppe H- IO, ;l I,. v!,
'p ",I d I : Iedu,& .
Kritt. n-lit 0 -ntlor'mik. ."'n'to'. ron 11 ub"d"T"'
al rt ad d-1
tiporto 1.--o Lui Hoe- y R-dem, .1 tine -f-ruo, hare F: a sus heroes
'a 35 "ll, dias. %irnr ho, a la rromica [a elegant y linda fixtira de la senorita
Carmen Arguelles ) Sampedro, pe"lada gala de nuestros alone. ele- It, E:j;: ;,aldv de L. Habana J,,i,,, Luw A-h- I enl- Emehna
r F, oiedlo- or La H lb
' I., ,fi-itA Argirelles. hija del estimado amijo 1lhit, A guelle ,
dr e4a dania. irnipre intermante, Carmela Sampedro, pedida enarl 7.11-t- arnot-a Ha, Et ENCANTO se social sinceromento
d, B.t.t..
9. F) INII- It. in Cat t". Y rill,
de H ditirguido air ........... antiag.
I,- ( _' "U" a los actos quo hoy oniversorio do to
h. R. ad,., h.rain 1. petilri-, que I,, f,,tuara '. 1. n. d, Mmoolir, dr,-,, A,,
d'- D g. Y Morales d'!
oil tria ... ld- la 111, 1. mi'la.
in a lard, muerfe gloriosa do Moceo
a minit (A pareja %erit r-tejada no .,ork- del F may., .-', a! se celebron
Talb-ill. -6-a F,
hil p, In,. rn -firial mansion del Cmitar, Club. V, fr,reran In, !Fla:1- 1- et -let, de 1. M. ""a C odo el pois on honor de /as h4rcies
NEPTUNC) 164 rirle .1 Co. Ercttrt.. Im., It,. 0 lasirend.d. Jose Gdm,. 51en. y a. hll..i.. Ell-rd. 1, .1- -1, J-i R.d,,g.ez Cald-l en t
Matt. G.rei . I Jf H,
l-t-I;t )-,nil. de la quebrind.remos detallad, --. Flividxii,,. 1, Pol-, general Rafael Sala-, C- coiclos en nuestro largo lucho por
seh.r. C.,jd.d Pe-,
benoficio (let Asilo c' ,ial,EnCrique L naz I C ,
kv '-';CIO DE VADr I Ill he a men' L., n. lo libertad y /a independence.
I Sftlrz I icente de Pfi6l
Fl Hia Fl II-t!-,ductor d, Emlbaj rlr- d,1,
'I'll 1-1 1 sI,-,n cle F-I;"cl. dltnr Pertll ll ad. ftndTj_- caplate to Potri I a, cil honor Fervorosomente
'q l 1, If, I Z. "'lla, "nor ta, a Rg- (,I, Hal: a" dnc- S-*.
'14A40- 0 _-_B n i it a sus heroes, se hoce digno de ellos
Cit In pleah (08
E L L L..11i.da I I "I d' da de, del noble socrificio de sus vidas.
o-I!, it -"f'l del %,I- Y
p- ('-- d'e, ann, dp edad
I"-' 'f"' -'Id' 're
EL MEJOR TURRON DE ESPARA Ia. d, s. r-a Ana
a- l '
"_ 1 4 Irk
Pill Rile, l a a
Si el t ,rriin EL LOBO por dr: "e, 'r- P,41'
so sabor Y su % - / i""',
I IIIIII rd I- le c a lidid 'i codiciado de S e.'I &i d -I R-1 Me
Espriili Por eso al decir Turr( ii 1 LOBO 1.dos 'Wo cu", dld_,_ He -p-a Fi-v-,
... ...............
ex, lam.n. jes exqu-to' el que 1i 1-iweba siempre ,r,, I ......
10 exljL. Arbolitox de Aaridad
d- 6, 1, , L r,,, 1 n Cm 's' a "n' r' -klail P(tm
I Ire r, I Ir,
It"s r, % 'a,, ....... 1, Mll--l ( S- ,"",
"I PORTADORES DE TURRON EL LOBO: Ilerneadoz C29itel y Cie. a Pelier Pirez. 3 A 0 J Perez, S A. e Cointsifirt Ge-j, S. A. 117 I., .": ", I,,, "", '. I r, S,, I,-, Cie. Imporlodere do Viligrot do Norte, S A Rovirs y Cie. o Pozot Sanchez y Cis. o Ribol y Cis e Viuds de C's q t e him 1 I a 'I "'. I Palladio
e Roza Monindez y Cie. e Jose Ochoo & Cie International do Viveres. S A. e Celli V liqo. a Mendez Atwater Y A! n z '_ 11 -, 1,11,11a, ""Ia:],: h 4 el Revolo.i con la Filartn6nicift
macenee do Vivem Gonzalez Femandez 9 Maritir Toural y Cis Slinlialto de Cib Mazorrs Got-it y Cis Sonliggo 0 Y. ."-, a(, "r" pt a 0-ro- di 10, o R Tr-- 11 ff
Benjamin Alvarez, Mines o Viverei Milidero. S A re Cis Connercial Caslano, S. A a Hiles do A Suero Balbin, S "I"n" H, fe itlra-- d' Th RriIdIe. s F)l IL" a re 1 an- 1,1 6, Th-- F, ]-- d' !' I "). H, ZA !,-a
i 6 la p- I it", Ir, I'~ a- 1,I 0,9,rc a ') ", I, a P, -' "
Avils 9 Ernislo Moderns, Guises. Y P n'h -hrl ,,fa to' La H..a,,. corn fjo. .1 6. P '- d, t 'o, a f
r, a ... ........
-11. 'll' Pat- "s einp-d- 1 "a l",
F-11(11 tar -de, PTo- liend, Or T11,l'S110 a dUnicos distribuidores Iasi biliz y Hno., Oficios No. 204 Telef. A-7196 a ribrliln que le sets He la IR
ra- ta, n'- T"Id"
Par. ""'a !a rIio' len
c-of I-o W '_i- qn!" ad- H,
todo. in,
Estos practices articulos reunen las superiors al-cm. Xp-r' P.- l-, ;-f--, dr'A F., .,A
%
or
,,, "'l '.
cualidades que distinguen las confecciones de --Mis(is (le r&juietn
"''!'a "" '_Wi' L 6 1,, ,a
dorn Grol-le, efe'll-a "". _5 'l,
de ecittiern el ror-1- m-11- ..... It 1,
eIs cle 'o"
Foe acto, se6alado pitra las ocho te jIIj-dj,) a at-la- Ill; a q,,e et ,,d,. it in ". lgl"Ia be San An. c-rul.,- al -,l
tom. d, Pil In. sid. do;ymell- plt o -ida, I- sefirl'a B'hIta 0"v per hijos, 105 ,' Il Tli b,,,, 6 n,-'s a la, 11-': 1
fedo H Broc, J,. Bra, I P". )a r-- , 1.1 Sj"' aL I
-44 A -,r d, hat,
ier Ce- 511a a J1, una n,,,a d,
pita Gonzalez n1o rn
I,' 6 "a "'rld 1, '! It
F1 d,-,1,,, ..... 6111 la dl dI I I.
."a 'r i' d' %T
n! '-"_P'
4,
4
SUTTON
6 E1.116s Fided v Efectiro
N--) Desodoranie
que 01.
A* "A Puede Usar
Abt
Desodorante en
Barla.
2 -Agradablemen
te perfumado.
PETTICOAT DE TAFEI Soya circular de fiefo TAN CON REFLIERZOS -Elegantemente
con vistosto romo del-mIsrno 4. Juvenile model en tafe. DE CRINOLINA. BLANInto t erial on toncis contfas- t6o a lists muy fincts, con CO. NEGRO YP envasado.
tones. Colors: rojo y b:ct- mongas tres cuartos y am- 6.95
co. Tallas 24 at 30. pl;sima soya de corle y pli- -Mis Duradero.
28.95 soda. Azul, rosa y cooper. t 4
T 17 a blusa cle
cillas 9 al 15. _95 6- Favorecedor Ak Ak I Miis Econ6mico.
-w T)v fle Mr. de 1052
Afio CXX Cr6nica Hubavera Cr6nica 11ahanera pion& 7
CQ-1,ta a Cc,,., cap. d I Ja gentil dama, Poseedura de one grw Conchlta Mejim, Is interested viti-i v 'su hija Nena Fernindri de Diva. Conchila N61aver de Rubf. C.rvehit., efg. hill* o retarimisaw AIF,T J.te G..d.,ill. A4laill"T vox Y e xquisita eacuela, la qua tendri da de GonzAlez del Real, qua no re-i La Purisima Concepcil6n u 10talora de Bethart so uto.
Z eenterinclLsims seriora: Con- un ceektall, pC&r y en su residence ibe le I e rd8 I Conchona SoIaCin, dams, muy beUa, I Conchita Gato. la bella esf..a del C C..*,hlta Sens viud. da Hsarram
hil"' as, espoa del doctor del C.untrv a partir qe has It n d. Sch a la que saludamos xarihosamente. estunad. ..,_go Oscar del Va onchita Rubio Auds do Marthw& y
rvm loth, or r"' sa Ut'qu 'u' i (Cantinuachin) e
dez de iii Cova. jell. 1 I'mr. r._ t Conchita Abele de Gonziler. I Pura lhaio de Fernandez Llorens. su hija Conchita Martinest de Garcia.
Rogelio HernAn Conchita Betance '. he an. lb "r _P...'a a a sus Bodas )us amicac diremos que no recipe
Can I Garrote, la senora del U art Castafio. esiyo ja do 'ip d._.. his 'lue a._ jarriban tamblilts mafia Cabrera, tan ..Concegi6m Ldalim de 21ont-Ros, yl Toto Mederos. esposa del senior Co chita Vivistrico cle VIVSIMM
am.. ,.Pa.. iEmilio Rociancits Jr, luna Rojas. gentle espouse del robw
lentos hdt 7 ea de Rubi, cuarenta afins cle felleiclid 'C rchita Cartaya cle hija thilr nt-Ros de Pirez.
Mica dr Roberto Sorhe- la del doctor Armando J. Alfonso Y matrimonial. nita. Pura Rev" cle Martin. Maricusa' Un raludo especial pars Is gentile'
!lui. tan atrocti- Garcia. Concha Moles de Marquina. to dulCo 6, Garcia Bar- I Maria La Blach viuda de A; goina- Concha Pi6era de Cirdenal, C-oltiz. de Millares Vitnuer. Con- dam, Pura A Ifoaln viu ia de Lopez (VZA4E EL FINAL DX TAnhlta.Granda Conchita del Caslillo de Pradojo- ce esposa del conocido periodista Ra I 99 01PA
Mary McCarthy cle Gomez C Lto en y bella sefiara. fael Marquina. Los esposas Marqulna niz. arable y exthruida dama, a QLJ- Clrarrpcion R. viuda cle-Fernandri, cluto Alvarez uell.nd de hi Vega. Fern dr, que descle I& muerte cle sa EN LA PAGINA OCXO)
1Aj
' rk
,h
DE 'AS iz
l"" 1 r 4
C
C
D
B
11.09W ,' 14509 A- i Nadie se los ofrece a este precio incr6ible..!
En Crep Vcilla... En magni wa Falla... Eli excellent Falla... TEN T N TA Yk
Exquisitanirnte tra61jado de alfor Prusia, carmclita o ncgTo. Bolero Color natural, con la blusa de Ciacilas. Driallri de fantasia. Prusia desmontable. Borclados cle Souta- muza en prusia, carnnelita o negro.
t, Tallas del 10 .1 16. 142 574.
a 6eige Del 12 .1 22. #43-561, che v larillanii-l. 10-18. #43-573. Arrha 6anda ciristica contrastan------ A Destacado por Tafetin a rayas. Diseho muy elegant. Prusialo negro. 12 &122. f48-623.
B Efecto 8c dos piezai. Botones cle lantmia. Teffacota. verde, azul. gris. 10 al 20. 048-62L C- De 2 pizzas. Pafiuclito plisado contralstando.-Neiro, gris, verde, vino. 10 al 20. W-621. 1 D Con incrustaciones cle Tercopelo. Am.rillo tostado. gris, verdc o neffro. 12 al 22. 04M24.
B
A
C
En
FAV A
A.Z
Oman Y
M
PANA
franceso...
Al exciusivo,
inimitable precio de
17o90*
0 NEGRO A "
e CARMEL I TA A CA Electo dos Piezu. destacado
poT brillaxiticom. 12 a) 22. #48-60 1.
TURQ UES A B- Tocla la parte superior y el
cello es de Pan&. 10-20. #48-5W rtr/1AA1rre JJAnrLAt- Y-Iii ^nrtr-
Afio
pigina 8 Cr4ni,-a flahanera DI-IM 0 DE LA 31ARIN.A.-Domingn. T dr Die. de 1952 Cr6uica Hatianera
ser.- del dcustbl.V c1cetor K=md. Privia.
Auvrax (it, "El kit(witto" kjgpjjp t
Ekila Maimiale, 1. liadal id, in.1vidable at-40 mawl M-, SaluK Tald..
C-fil Mr1i _z
C-Cid. 1. irclacion. cQuichit. V !. dh-a do Sant. T.Cnis. geri"inca ci fam Que des ucai to nuestra II-tejdd prliuaule. 1. ireeitclan
A La, d T. W, I.
i, :gad er1lecharnecite nuincralia,
itit.c,.nes beciefiCaL pr, umoni a Ios it., -r,.tff.*, y jiim*
"Cr- Blancap de la Paz-. No recibira
Falro W swMirit- OFERTA
Cues C.,Inillida. sofi.rita, wd. g" U )=L dlzura- a -y- ultad.; ber qu. no rftit.,
C.-hil, John- Ercill.. Cochita DEL
P.,,_ Canchita Alornin Otera
.1S96 C-nChtl I. Villa, C-4,A. MartiZ--, C-chita And- Can chj% sa-h- C.rlchlta D--:
de -D iciem b re vernine Conchita Gorcm
C.cich, Cimrnk. y G-L., tell M ARTES
b..d.d.5..
Can hila Ab dln y L.6pez. una fi. 1952 furt.c..y d,, riusto, uAffori- Cn ljIi
En esto i,.ste CA6 r ride hoine.cia ricnita Menendet y
........ IIA.,o, r...-I ",orl.o MCC.", S"b-da
a C', ch.1
iq e cay*lc -11Cdo en lo, Campos do I'vi-to ... hit.
Bo o, y a tod,,. lot q,,o olrer.d-rl ldoz,
po, dad. 1. L-b-iod a -tci birldoo Pot- sn";l" C.
Lo N.- III. do todo Col. 6n a INZ;' a* S.". nz 1- te III- M ... 1- C it
urido -i.-ni do Colo, do I.dos lo, Aalut:i-1,, y ffi. d, Vlil g- C-%
j 1. aw.i .....
to I j-jpj,. Than. Gar.l. Pdr- Z-111.. p-,c,. rn 1. f.t., d-int, 0 .11- Owa P-&k
Itc- VI- d,-I %.,11 y F dil"'qu%an,' -11. Lop- 0--Y, LIM P., ;I, C h,
C h B-1 T--- 5,000 YARDAS
L'u, la residence de la sehorilazorrilln -1 Tpd., d- S. A-b.d., de
ECIOSMARTES
G-- 01 u i R IRRIBORIOS
In 11 -p-W A! d:.
Y A, A
W. 1"A. .,[,a 0""I.- YAFETANES SROCADOS do 5275,
1"!7 SATIN DUCHESS do $275
A,
FAYA OTOMANO do
-hidr x Valdis Cluirt;n 52215
-I H-a d .
S- la 'Ii FAYA KROKET
D ,, i,) Ved.d" doll., CREPE DULORA do $715j, Sa I-- r J,, -&
11 it ,w p.r 0 f..ad,,
A'. 11 E FIESTA do
V., j I, r %,ml- Valilk Cn-6i,. -,v-d.
Vi i i, I'll W siirlw'il I CREP Ek d S250
d, rlueiltr. .eked.d SHANTUNG-PAP
mu), wWw.-. 1.
bt Purisiffiff Cip/1 cepir-i6n T017", EST'-,S T I',QS EL MARTES $159
Memortindufn SOLAMENTE a
YARDA
I. ......... Social
B. d,1 .. 1, I '7"
; I, %IAqANA. LUNES
f d, W.- I P, d" 111y.. EN UNA DE NUE5TAS VIDRIERAS
at' .1 M dc Fi,,.
"' 4 1~ 1, t" 'I C,,!p", ch"is" A Irl, drl 2, -. 1,E E'- AN lEDIDOS AL INTERIOR
y ConchI d. Cirra IJLJgadj, la di d, 1,, I
A-jf'.
Il, d,.
1,11nilik I
A Y, Am Y ... ADEMASII! Par coda CORTE DE
An-h.,i,, 1. In- ... ... F:J"" VESTIDO quo compare tIMARTESse IeOBSEQUIARA CON UNA PLUMXA70MICAI!
KIAIL PARTY:
11 1:- Ilia"
d 1 rrandeS ALImaceneS
LA OPERA",
S,- I MIGUEL d"
GALIANE)
COMIDA: dc, .1 Into
d. I
-J
ill, Cswancda d- fdv, Ilgi- la 'I E,h,, J -wl,, d,
wlo
o 8A.1, ros:
IUA$1.
717 A' e An6nciese y suscribase al "Diario la la Marina"*
"'S
SD
Desde Mahana, lunes,
tambie'n las PIELES...
x?:
Sirve Buffetspara
Actos socials
Bobil(I Nothirse if. ardoyla Profesionales
a.
1 1, L, Itch,(, N.d.... y Car
ti. b,11...
Noda- I III, -p-a. C ... hit. Citid.n.. Inauguraciones
11,111AIIA 1-1- -,,1 A dr d- 1. N.dame conjuntannente can au
j
Toda nuestra orga.
nitaci6n So traslada al lugar del
acto.
P
4DO.00
C
a
v
30
I.l,' P1.1in. fo.. -(.1as y Copas de wild-mink, guunuca, muskrui, capila,, bounce,, (le lapin LAteps oficis de experiencia en el glen
sirviendo los wis in=ntes actoi, sopwa Jovencitas y otras. e ales de ]a Habana, tuven Is ba300.00 die nuestra efficient organza i6nRECUERDE:DESDE MARANA Ademu% de 1- 1 1,1& di-ci 1, v eduratei6in de nuestro
I Ulnue*lra propia direecicin ei ieo perl'onis .,)0,
TAMBIEN REBAJAMOS LAS PIELES iurido de garantia sa uLa de satifacci6xi garls Ld.
cri or,.d.d da Pidisnazzaxm upue to v oldroifi,, del
C.,nb-o' w, CJ, in=
previc, r detallei,, cTe &on
g... P., -d A. V1 I i Rn N
A-fio, CYX CrOnica Habanera MARIO DE LA MARINA.-Dorningo, 7 de Dic. de 1952 Cr6nica Habanera pigins, 9
Aniversarios nupciales JL UNICASI
Numemeas lad miatrifteMos que dal-einuiCs afirs d, dichas con.'
PARA SUS REGALOS I-ae. allos do ea- yugales
*I& I arrtban -Otro Alucin hacemos llejxr law
_Eo ittit diii .:'amuc'P'do at Alfred.
DE PA SCUA S al cincuents, y doe aniv r a su.bolia esposa Carmen = Iiil
.d- I trisemiera, Wit 'ciLiy Ca- z.. .1 doctor Glb,,I. C
U ,.Tc'imi = r.d"I: ro y all til esposa Edilia Sierra.
USTEDQUERRA POSEERLAS ale, Quienes cri ban sus Bodu de Par.
.ohi do col"a-viunle anos de enlace. i W AS
felicidad _RJ
relate yc goherto Ramirez y Gilds Lu.! NA =A)M
inutarloo: Frank *.or friu, Juan Vaides Pages n16 Beat riz' 0 1
4. P;el, atif 0, M.I... Ul,,,, Vadde, Lt. r III
ell is Clarions, X. a 7 Duany. y Octavio Suarez
do y j PENURO
Lbouds, y An= = nd Veruca Curbelo. lodes 6,,,,Iu ,, c.
Icy. Y tarc;0pe& y
trin,3011il *1 1 AMwttCW (VEASE rL FINAL DE IESTA NOTA A*wW*
,too "' a "'M N LA rAGINA DIE I
truzz. Ii.L111'edo sl d. K
f:1.0moQuinto aniverigarlo. Bod- do
1. F. dV'd aV'1'.=c -r, la,.-n Dr. Manuel Ro4-igueZ Phrez cumplen trehita y due ABOGADO
El doctor TftIfL W-1100 A4M
interested M TSu CUBA lz
faidejan ui= Bud,. do
Nuesira colecci6n cle Ea rai. fot. del ._kwl 'ran. Isa paisk 11-losto Cia'sawas, evai 111-sibert.
holoas para 6 tempo- Cortini'y-seflo ri, Maria 1,6pes, Raul = vUlkle. r At Posada. las itefieras oreiia cortilus, do At"Y Tany Garcia Longs do Annowl y el oofi AIrredo Mxruri kFmto DM: Karrefig). racls, include Ion mi. I
novedoscis 'estilos; eu. Las, Bodas de Porcelana de los esposos MaruriUn cocktail party aver, select, cle-, rabies gladi.l.s rojos; 7 clave!1- In, 'r Maria Mcirtflet. Jraj A116 y Edugante. filciduor".. E l R Ao"alo
!Tretdew.frduetlenflean. iolor, ad-liat d,,"'R .... h I Migel,'aa tio n I rohde par, e!a,.% ntigus q V,.oej a,
as referin sra lj sfl-ta q,,..e fte- S.e,. M.
cle"' P r _le media I que guazzaeci mesa del -baffet raima Nazibal, Manuel Oliver y Nedp Is no, so P- iosa resident. mi como tilintaltin an las consol- na P").l
c M-o-r 0 Inesti.
g aso ingen-to Martin y 3" 1, En loa Jardines queanron dlspue l a: El ex alcalde de La Habana. Nico. int-sante Lsposa metiltu de hierro li anr.o v cl !a la Catellanot,
"o l a--, 11 ..... inia y Ula Fermindez
I -Alf ... I
Carranza Todw lucian sendot; -cn ille llght% El pr-deote del Habana Yacht
con bmsesderoaaar,,", it all, lho, doctor Carl.. Fail. I luli.1
Para festejar sus Boda de Porcelana, einte sons de inioterrumidda de de Inspincitin le Jos maestro, E S- 1 d e l M a r te s
I.Milagrot; y &III ll mbuln, siiuad- El doctor Ratil Alvarez Marurl y feftidad ,ucul. a 1, quc r lb en uno de; I el bar. c- u2, Esther Carranza. Germfin Annord y
ran manana. un- dip-eroa qlo5 "background l tales' Garcia Longs. doctor Tornul
sefirres de Mar- esta fiesta. ue de 'privev- y gladjujos Tan- cleila S impsonM,:
rcs.lt6 -3 o,- honl.. Val e y aria
So, ...i r- a de la so 1 rojits. Ainistrong y Gra
c j ,,,mos,.,lir%elc onjuut, 1,ij.a_. jiolo Fernhndez
cieclad habatieTs volie Im, que tan E t e riots r ... ...... a nis Madrazo. doctor Josti E. Gorrin Otra descomunall OfOrta do las blustis fornosas por su
I lee Maria Muller. Johnny Con.
tas simpatias disfi-it, Taberailln y Bertha de Amu. coliclod, do 7.50, quo par
-u. vi so 1. n solo dia, so Is brinclan a 2 99
..,.d e'de Is hora scn ilada en as M Marurl Terms, lee, .. C,,:; Josc Emilio Obreg6n y Angela Elvi.
Grim
Pants., 11--, !a d-r.ban. 1".-acuri y ens do'." ra Machado, doctor Ricardo Machin
am TIa. brin, t deco-11',1 -t-on cor-IRn Jaruri y Mere, dWY Martha Diez Muro, doctor Reber
ga de "M 'lagr- 1: 1. 1-6tieCt en't.n.. doctor 4estixio Samoa,,,, o Quero y Julia Aballf, doctor Hdin de Pr d y Coto: I, t,' .. me. Rita Maria Alvarez Marur, Just, or R 1c...S :,i,yAT,i. Mairl:l Simpno R. fal. a& Hd go Gogusto erroche, d2 depuradi Eepevarria_ y Le.a Maruri Is -n- I o.l Sionint.
buen tilisim. sen6r. vira M.rui -ois NO rodlo de Soto y Maritalt Cabrera,
En Ims =,rdmsd I liool. h.1l.-'dt Cortada, Ernesto Carranza y Jua- 4 Ic Varona e Hilda so dmtrar v.-do, Joaquio Vifials y Mercy Toque.
a. ii lxl; v M J. na R., rh l, ILVU S DE VESTIR
4atilde Mmi ,
la' dispuestas en a -t. ; y Jardine-, sei;uima. 1. -1-16. ," h, -1 iteeretaric, de 1. F-b.j.da me.
s, res.11,9ex, I., ros- del Castafita y b i ,
one-illas Yill.. li--:, ,y", ituporta- Redr.g- ticana, Earl Tom Crain y su cncan
Manuel Santeir. y,,Ncn;
III ... dcs Chr etip... Agnes Crom,
d". iManolo Vald&s Car ,,a y ad ano Sampedro y Lola Carrega,
Y en el rest. de ,, doanjclm- Valdes Llam;6, doctor Charles de r- P'l.yo So a y Anita Blanco, Carlos
ba el tono ro)o. denas y Luisita Pla, Guillor a LC Y D E S P O R T
En 1. biblir,,,-a 103 Ncna. Ortiz, doctor Rafaet Ll lno (VEASE EL FINAL VE ESTA NOTA
Maestros de "Milacto, su, incrmlia y Nena Alzilgaray, Roberto Mardro,7 N LA PAGINA DOCE)
Deseamos avisar a nuestrw dientes, que hemos a
"q rec-ibido una nueva remesa de
BASIC SHEEN.
La super-6ase para un "make-up"
perfecto, que acaba de crear )f
Im
la m6g fcadescuuV ldor a cl; los m6s c6febrits-cos-meticos-yla alicida suprerno cle la muier en of cuida do del cutis.
Es uno nueva base que asegura al rostra lo m6s brilliant
y delicada apOriencia juvenile, imparti6ndole Una tersura
y delicadeza serneiante a los p6talos de roso cuoiados par d
las gotas del rocio.
Ud. podr6 aprecior 5us
jot inifigictis ofectos vtondo
Una paquefic contidad do
Esther h oi4 et Guerra
ILic Shown corno boss
Malliana lunes, fech. en que eattarl de diss junto con so amantislana I do sus polvos; con lo somade I& sefion Esther Guerra, tan-gentil formalizari so c mpromilio arratIo Is findhilins, seliorits. Esther Bonet Guerra con a[ Joenflestudi.eit. gUriclod tiplue ho do conde Medicine Gustave B.11-Lievers, y Sizzhes.
Paro Iss above do Is nothe .. Ito flJodo Is Ifor. de In petI66in qve seguir un a s p a c t-o de
harin I- "dres; del intiviiitiefior Gust.. 5.11-LI-cra, y efin,. astir.h..' at. Im. padre. do ell&, el senior Eudaldo Bonet Feliez y Is sefiara radiants jUVpntud.
Esther Guerra.
El orta revestiri In mayor In Uraidad.
Fexidjulc. novios. a
Boda eit la intimidated ZAL, a'
juta fintfirld.d central- a r,: rasK dcond.g. e. 1. .is ab iclmd d 406
o ra ce
on" "m a B giarita Arias de Hoover. Nelly D
an Sala y X'ekin, An tm i T1.d1rrtr,1a
Fetin.d. r Olga Leg.- de-s.n ido hombre de negocio3, que ra- r,,: y par ",via. los scf,.res li". dica on Nuev. York norato Lopez, Facundo Gutierrez. J.L. ttremania tuvo lugar en Is Imir
eta as uln, Ballesten
side de log hermanos de In co esit.,
t o vloje de
n n p.rtie,.. ,e
trayen e, I s e.spasos Jns Rovira llo lmismo dim en licidiow, de,viro yamercedes, Bertran. actua:idojp.6s Slel cu.1 %ran su residence de not rio el doctor Mario Pereirsen laciudad de ueva York. y firmando el pliego matrimonial en I Yet cidadees.
El doctor Ovidlo Miraitda N 'I
t.En f ch. de crimfiarim lun., e,- rid.nuil.g.. .. en iru p,.fc,,o6-ha
,11 7 bi
r6 dies -per cuyo motive I. 1.- -1 do anotarse muchos 6 ioa. r,
e tim4d, marig, h.brA m)
licit.... anticipadamente-. el cl-Its ano"lli a
I con le. de.
tor Ovid. Miranda, el deataracholmostracione, de simpatim
e X
En 7 preciosog modelog e interpretadas en materials de la egta
L ci6n tales corno crep6 faille, satin, tafetalina,,de seda y adornadas
con pana, corduroy y piedras similis, son estas magnificas blusas COMPARE AHOM BASIC SHEEN sin hormones, 7.50
que por un solo dia, el pr6ximo martes, le brindamos aI precio
Y PAGUE EN FEBRERO BASIC SHEEN con hormones, 9.75 insignificant de 2.99
En seis radiates matches! Roseltachol, U0 Rosetta, Medo,- En 12 preciosos colors: blanco, negro, carmelita, azul mar no,
azul claro, mostasa, acqua, tangerine, fresa, rosa, gris y-vino.
Recordamos al pOblico do cuentas corrientes, Row"a, Rachel, Deep Rose Rachel y Roselo bronze., Tallas: 12 &118.
-que hemos-carrado las cuentas-con las conn_pras efectuaclas ayer sibado, Todes las Lo SRTA. MARY PALOU Os ntiestra clernimistrodara OxClusiyo y expwto Ap _1d_. .6Z As-*
compres-clue-se hagan a partir del pr6x!mo on log rod do la circa Elizabeth Arden Y, pOr lo tonto,
P m lm-'Tl W
rinartatc- catrin carcinclas mare abonar an nnuy outorizado para rdatOnsenclarle la mejor oplicaci6n do iasic bo.
Mgina 10 Cr6niea HaVanera DIAR70 DFTA.MAPTNA.-T).1mln-Q, 7 de Die. de 1952 Crini(-a Habarnem, Aii- CXX
tiene ya a IA ven a:
it
MRMM
Itarami, I& nicrieniss potim pan pultOWS reptirter grinco In novia, Mercedes Chactin Moralea, con Lour. dea Sosa Chabau. Maria U Qualrdlia Maria Hartaniia Hernindez, Bertha Alicia Adict, Gliully, laill., Linard'. Dia. Abfidn, Lilita y Bibi Rod.froalt Walling, Irene y Maria Antonia Chac6n, Margot Haig A Argot,, y Angillica Go"Alez Plasencia de Lamar.-Filto DM: KarrIfilit.
La merienda de ayer a Mercedes Cltac6irt Morales
Felitt-jada e %to ayer lord IT "olanda Lrtih-, V ste 81up. dc s-,-i-da, La bell. y '.,,?.a I ]'it[. M-ti- de Cha,... d,
ciica '.h uilril
to n nur ta Mercedes Charon V GI.dy. Denrus 6v: y Maria P asvn dgl
Morales. figurita que mucho se des- Rita Shelton. Carmen Dolo,. A "onza 17. del cont-ent,.
tac. nalos ailoms diet gr.. u.d.;B.rr.l. Jusfin, Coffigny Gracola Ia it 5, gent 'i rois. h.barter Diaz. Maria Teresa SAkti. Ailva L,- Ilo 0. Pilar Mulale, tod. de V,
Tuvo lugar el lucid y ammada ho- ida, Blanca Maria G-Lalez, Enrique- Ia. Virjunia Alaiez cle Flares, Tula I, a I 'Cliuatry CL,,b d, La 1, jd,1rR, B,,l v A nd, 1. M.licusa Hi-rnandez de Es-za. Brba Montal
i Hlibaiia', Ia i-lus.- y I]
m"t an guIz, Dal Al-rez. Miriam Rodri vo %tuda de Veto, Lolita Ferruind,,
-d.d. e, Odell, Dese. ps de de Mliritstiv.. P,];u
S" EIG,pozair, Figurroan vt J ,lwo viuda
it- fia ofrecido par el grolp. tic- Mari. Edila Md, F-randc' Diusy Diaz ii
hecto de SLII aralgaS, Con motive de G a). .1 ZUhiza
-gutlom, ,,I o el joven doctor Ligi. H.,r;s Ca-uricit. Peez 11 1411 Carmen Soto Na-i-o de SAl Go z alez Plasenc -iS a
1. taIrde IdO ncer sa ienz, DeW ch-, Am S rez c (7 iwd, E ua
a S-h,, d, Form- Lila jl. L00ii Monlah.
bad. 27 t In Ia iglesia pa. Rodl-igu, Ca, S-ti R-.-.qui.1 d,1 Vidild.. ha I ;- dr Ca
A n. Miriam M. rti F ltio, N, nt 0, tw de Nl ,
Ell Ia ro-, principal se reunia Ia a,,, 'GI Ofeli. 4
festepda. out, se ear.u. b can on p, __,dy DO,. GanzAle, Oriez. M'di o de 0a.
Had. ,lot. a C,,ii,. Panda. Nidi. de A ido. d, Pd-.. Tt, Go
It- ,oil,-. or Conzolcz Cristina SuArcz Et 1e7 Plas-oia de Goll-ii: Nena y eS(on forradin en
p.ronictido. ]as nrganiza or Son de rnagnifico PaAo de Laria
de so a chego3en 1-todes Funtanals. A, got,,
"u'ad. senoritas Lourdes
Sas 1, Seda.
a Cha iou. Maria La Guardia,
'i. Horten- Hernandez. Bertha Ali Aitiversarios myciales
Ml Su corte de pizzas, a] molder ligeramente el to"r
,ctaA,:kn. Lourdes Diaz Aufi6n,,Gl.Bbi Rod z I Conti-cl..) subraya con grocia Ia arriplitud dEI borde.
Y'in e Mari Antgouni.
Chac6n Mo-1- Islas d-s fllti.aE rairid- ar,:hx, a] ,I)tlfnO 2nice,-,bl. Ah:irl, cl., C.r- ,-ws s.-I
d,, 1. -iii, Irs ficrivi ro, de -i-l-olo: Bodas de LCV, de los per16dico, Excelto, a a de amar, para so dolue y g-jil epsa LCn cinco tonalidades
M11 It Roll: Angela as bjmPat1comatrrmm. .,s. I 1.1,pais,
ez P Argote, S
lie, I pc
hurmana de 61"; MI." e.r Mr rasl,- an- I- I D.1,I M-ia L.yaM6 it dirclocho anos-Bo. poeti.. an mativo de Para 2 y 3 aiticis 12-95 Para 4'y 6 aaos 14-95
U'd,, m( P Mux6 y arols de critut-cs. mario)ooia
triib' m atras qc' focr-a do. d,".,d nil-, I Maria
._a s pa 111911111. cIlIban us ca.
asp,.,,,*,,,1o"s,,r9z1 Lamar. 0
n senoritas: lot- afilis
Nacintiell1j),s loosch G-ad. y so en- HelenaAlBha giur.er.MCroancEhiCi -Bodas de Marfil. 1-1 c-Pusus Altar- all, Cart-l-r G liAficz H6c- de I ont-ild Para 7 y 8 aaos 16.95
antod... 1. Pujadas, -Los tamboin j6venes esposcis :
cp- .T, r ""Z y a York.
in: 1P.1a Ofelia Garcia Ruizl ri Ge Qjs ..,c A de N
'jita Solis. Akika Rod MI
r g.cz ra: I, ' arlo' Z""g 11,N6n: malou-mo, A- Ito M-ii
d, Iii C"'.1z. del C, ltod,, a Ill d, Ell 1. 6 (_,1 ]1 '21 Ca rmita Rueda, Lould- MIS to d, ,,-he, y qr-n B !.hdCya. ,t-pj- atio,
emi- i -Bod .1 Kr.m,,
d, 1 1. sciiar"' de C r, 0
Ved,d,, io, Virginia Flores. Grac Maria y Lilloam
,asaillis R %yd,.. ll.doa. a,-: Toh1o. --oo I so all Bosch, p Con, Margarita 3 Maria Garcia Gu.'Alvarez Mert,"F 1,taA
.), .. G Iola,. jocl or It reputado ginc-1 Caturia, Gloria La- Anitica Co.- f C aod- Ab.11i y Ho.tv,-It N.",
1. fi6rrcz. Dulce test -! t.s B.df Z n,'
'a, lo, iiIng -unlo.,
po- ;,' enlace v Armaido Meo
C.,billlcra. 11-11ig- -11, CoUl-no VaULrin. gu rdia. Maria Antonia y Maria El,. Hi-ro-sco, anos d'e I d.z.,
Ll lh!.1111. Ma"I'ado. I J, !,,ola ....... ... .......... naa Yet nandc7 del Cnliado. Myrna Un affect, 'El.. mc- il Garcia irriban a
Brava lot Cal),do, rararita y Lo- bjen para anill-atict: B.d. d, Flor- NEPTUNO Y AMISTAD
Tarribien ho-v complevi ',utc-r(er
ou. d, --d., u ], ,
J"and, y -,,he, Her-od- Lab, Tst"J".. suar M MUMM O VINIMM E17M M IN "I
-L,,- jove-s m. rin Goodo
Meod-a y Arnalita Bare., Fl iiqu,
Patter .... i v Citridad Nlestir felej_t,, an,,,r,,,,. & olac,
B d I u'ro
J ekilt A
1.s.t.mbeo jo-o", Invie r i a on
Gust 1. Htd,,Ig., j
'I'll, doctor Juria T I nuestros boSol. Goo-It, y Fi-aric-l, M ENTO Y de
Gai-col G-nd-it v nos prignbm, ;it -good. I B.6,11, ua 0
,is d I Also
4 -p- a Iudtnoos a lo- j6,I- F ABR CACION, S.A. -.,. hipcitcs matinton us M.-I R M i's Co.
- Go.,, y &j Nodi v G.-al- Edificio RANCO GELATS
f Ect-irgoyen y Andres P, "" S.', U- Telifiroo M-72a %
I" %,,d. Ma,, qu, .,,ib:,,, fl printer
an, d cris.do-Boda, fP ,
13-bo. t.do, -t oa ei -ct -e n
Ar
,it
$IN UN CENTAVO LA GARAN7171A. EN COLCHONETLIA
POR ADELANTADO
PLAVALCANCI
Usted lo pago con lo -1-AC"R ki;k
0 que le ahorra
Mi. diarjos
I Le entregamos su Kelvinator, sin pagar un centovo per
cidelontodo.
2- En uno o1concia oculta, outorn6tico, usted deposit COLCHONES DE MUELLES Y "SPRING BOX"
diariomente 40 cts. Frazadas, Colchonetas, Almohadas, Mosqujieros, etc., etc.
3- Al depositarlos, su Kelvinotor connienzo a funcionor.
A Y asi, con 1c, mismo que usted ohorro, Pogo su Kelyinator
01RO Rf
si usi lo premiere, abora puede comprarlo
a platros y pagarlo 01 mismo predo de
confado.
FABRIC DE COLCHONES Y MUEBLES PARA NIROS I/CAIJ--A Lj&'%V AAICAA0% A OtilithRitilEARAn Ell Cllfd%
M10 CXX Cr6nicij Habanera DIARIO DE iA M M A.-Dominno. 7 tie Die. de 1952 Cz6nies Habaners- I I
171-71 -'
Boda del dia Dr. EMIM10 YERO BOU
M, 1, P,rr, m cimlVedado. a as- to, correri per cuenis do W -.I" LIRUIANO PARTERO GMECOLOGO
ebrari ma is,. y 601
I dia. Is boda do Is ahactiva meji.r". is. do it as Cnjulw Tdois Im dutm 11
LOS UNIONS VUkLOS DIARM 'rv I I do = 4= 11, 01.1
V Georitina Taboada 1 m M el ca: bauquet do Is V0411. H." 4, 4 at Turnam _4.
r,"ta Javen Anton dipriw) fdalrio MACA CaUs 12 Mw All aa tj
Prz G.WA izdinog, L. me
IM parejita screedarm a todam 2erin f.. herissan. 0, 'dd.. F-Ust
EN WATRIW ORIS A: .1 sphor Jesilm Taboada. padre tie In
El ad.... 11-1 d,1 maj-d I-i". an'.,
"I AM
-$36
IDA Y VUELTA
iM6. I.P...t.) lFrancescs o Itaiianas?
8 minutes do vuslo
LAS TELAS
MAS LINDAS DEL MUNDO
A
PARA VISTIDOS DE NOCHI
Lom-des Palacio de Aguila
X
T A ,, A N u) 'ie' ity". .. -16n do relebrair au natall1n. Is
Lourdes Palarin. ]a jon-en y enonataiders, eapoma dri queridn arnig,
Willi- AguilA. que tant, ne daxtacs, en nuostrom A[ publirar %u fotngrafia un saludo afectmose le onvismoo. a
0
IDA Y VUELTA
COMPARE AH014
Regresando antes do 30 dias
--EN LA FILOSOFIA-.
95 minutes do vuello sin escalas i
t ILI do peoples a'.
A-- -a- At-"
Y PAGUE
NATIONAIa Airlines
Tells. A lyu W 57 10 IN FEDRE10
Us, iz*77-T- = Pare facilitar las compras do pascuas
EZA PE CALLES de nuestrai estimaclai clientele hernot
jef, d widisd d, M-,i
r M i d
Essti hadendo !,,-,ir"7'rS adelantado el cierre de las cuentas.
p'!n Q'i sn iin
He ', i-i H RI,," i
I I C el 9, -,I,, 1,1 NI-,,p.. d, NI-i n- Desde ei martes 9, pueden compare
-otra ca N1,16i, Min
aii, hib .-en La Filosofi a- con cargo a Is
qi-i .st- 1. b.j-d. 1,i cuenEa de enero pare pager an Febroro.
alcalde F. Ortle
q
1
di,-ker 1. ..d.d r. m- Wd. Coronada Charsto I en 'I. K
[III IIIjI.'IIifi(.O fC.4tNjjI n A ,.pin dno Q'jes..
a ruf ga a ln, PKpi,,taj ins He sn!ave, L A FIL 0 1 0 F IA
nnns It h peb d, ln rn-,
La -11P Aim" en NEPTUNO SAN NKOLA
hb-d, -rni a del
tiris am
IQ,
SH1. h. ,nn,e-,i(J,.
pnrne:'.IMd, He I.,
on Re jus- '116"Rarn- 7 de Diclembre
Pv, ahtir "I He ] vi--,n I .
r,'b' n ..... ri,, -vnm. r nis d S 11, de M- EL DUELO DE LA PATRIA am
,"en n. M
i-1 r nssitci d I.s p.iri,! ii n
He Triste, MUY triste, as la fecho do hay, aniver.
,ehird- (Ile -d. MUn. ario cle la muerte del GOneral Antonio --al
isi-ide n1-1 d, aloldn 1. glOrioso Tit6n de Branca.
Iii -table, a u
sitn dr baia&, quedando Aim ndi:i a
tl nsil. He subid.. .1 jg-i I Cubo dedica aisle diO a 10 InerrIciria de t
que SA-1 quL tanibi6n es subida. I odas
I, ronuiiin de Clara 1 105 k4roes y m6rtires de lot gestas libertodorat.
de M-Iiiimi.. Anrl
Fr 1-. --rm .1 .
1 i-na d Or GT1 lNuestro major
nr I "La, Nauon s",' pensarrionto 0 Cuonlos a.m.
Cni-I-do gor,, Ins cnkgw Ch.ridl, olrend0ron 0 10 Patrio svii preciosas vidasl
,,,Z, v a' ista, su Majestad
Cl- L u- -1. i'ti
'o presentaeimnes de nuestra so-d ad. P 'a f sarado, alumnado y aInridrides 6viles y militaries, hocien- a
dn un donation esa mismB tarde v ra Iii ... str.r' Ion de &.Jgl sim d, LA FiLCV 0 F1A
rnl.gi.s. El .1-Ide 0 6 fui -rri d. p' 1,1. m.mrrosa evincurrencia NEPTUNO SAN MKOLAS MN aWWU
q Rifisti a cit..
ESIPERE EL ANO
4AILANDO...
Ust*d seguramento *06 pensandO an *I vestida quo estronor6 en lot fiestas do
gran gala do fin de cAo. Y naturalmatnte, uno do lot punts rn6% irnportantes quo
ti*n* que docidir, es la solocci6n del tojido porcs iriterprestor fielmente *I rAodela
I deseodo
Una Asita ol departarnento do telas do La Filasofla Is facilitar6 do mantra sit
tfoordinorm estC doliCCdC tarea, porqve on La Filosofla wiled tiene lo sagUridad
do escoger su carte ontre lot tolas m6s bells quo han croodo lot tolaras francems a itolionot.
Se avecinan I.. 9'.dicl-AIr. ball's Invernal".-no-,pue "prna"ni"so- I Rates Isrococloo
foco-", Aprenda mb' Har carr- Dostle 5.75 hosts 8.50 yorda Dvasle 3.93 h as- TO.50
tamente '" SOLO EIS LECCIONES, Mambo. Fnx.'Balrrn, Daracin.
riginp 12 Cr6nica HAancra DBRIO DE LA MARINA.-Pomingo. 7, Ae Dic. de 1952 Cr6niira Habanera A;to (XX
VEA la Mis Grande Colec&n
de toda La Habana en
ESENTA VARLILAS INGLESAS
con cerhaer exclusive
lo marco 0 tintos!!
;;80 M delos Dis
MADE IN U.S.A.
2
-A
7
La 8eftora de Torafto y sit ht'*o 5
$179s
A mantra de saludo viene a Iz crimica el retreat de la joven y encan'r I- E,, b.-rr. cot taidorA selorm Conchitia Lcipez, expon del estlemado amlxo Jaime Torafia. I F.L !
cobocida figure del mundo del tbaco.
A., d.1 2 .1 8 Msfiana I~ celebr.ri Santa la d, T.,.fio q.icn viinnci.
A-h- AAAA-AAA-AA-A y B en -i. f.,.. rn amoroso rr.po con im graci- hijo Sant,.Xuito..
Firlicid.des.
ORTOPEDI Co n b.,
cc, "... -i y nw.
T-h., d.1 4 .1 8. -batas
AIckas AAA-AA-A y ll I ios. Jean Webster y Fernando Costa, uando abandonaban e Exposici6n dr cot
gr.d. 1),%l Ko 1~~ 1;, en.ope., en 1. qn, Lcu- 1.,i
i,,,A1 Pn, la at[, dc San Rafael. ba cll- I.s
TA. W-esso E'n lot iglesia de Sanl(t Elena pop, I, all, hatoinra, Ilann. la III, d, In, rna, f...- c- .1
,,po' un6n nue us d-,nadool
sn di L-c1a n estos I. F,,; u 1. valio. reli"a QTeint Webs. M"It" 'I ili-s Y Ct.. p ...... in .. a fee... a n""t'r, it,
Ela I- de San Rafael y P,,Ide, t.ir, ]ad. u sp ,at Nuestr departurnento de carters le ofirece aia. , 'n
, ': :%V0 d n 1 1, 2 t'. -1117!.1 'I "m mas -1-'ta p,,;, del mopict, I,
I, us pu-l- ert- htJ "I 111, 1, -da masculine. ha rec,
units combinacion paro coda niodelo gal, -d.. par,, )a cel, qn, 119y S -I-, c.lenticla de gandes -ntnl.c, %Vbs, :,I( ara Y.,hI bidu in,;, -lrecion precious de I:~ socib
Club. ;- c
,fb, I: f, t" Conchila Pedro vitirda de Otero iAPROVECHE ESTA FORMIDABLE GANGAI
cl, aql , ''It. r gull. cle Fam,.sz y emantadora Vajilla, Injolesit "VIEJOS CASTFLLOS BRITAnustr,, I., C',, !.,,. net r r saido, Cad. pi.- c1litclitV enta Especial de IIEL W LLAR Al I, %V 1-6 s", :del .... ...... 1, ,, -P n,, I b 1 ,c, fia I I e, i D, m de sus h It, N JCOS". decoradaen W .
d Jo;c h,,,rn,-s. 1. Fnoio jda Ill on juetillo fe.d.1 d ititinta.
P, !:-s t t'_'t S -n' oIy M,,,,,l 0 ,- c en e.cht.. u IbI,. -u.., d, p-,.- ;,
I I If, j C-Ta Galan ch ] I,, nno descnnsucl. la
ESTOLAS DED YED MINK ENLAPIN Y d :nti.g.. fi, c ). h c, Ir. ;I o, I P e!I Juego de 56 pizzas ..... $30.00
Ped- litli-na 111tri- Indent I del WdiIcl.
n "" h I d'snr, or I,, ,,,,,d.d hsb.n,,a. Sep~ -. Solicit Par Correa, Nuestro Nuevo
A. dc f, I 1 1111 1115 "Ill"
i, It. ,, dul, I dil,
Inj f_au h CatLogo solasnente al Interior.
z 'I R'do do Las I;odas de Porcelana de los (isimsos
In, ja III tti fot
'tin Hat Tamblin vendemost piezu sultan de todas riciestras raJillas.
d, I ng to SE ENVIAN PEDIDOS AL INTERIOR
It, C-ti (Ciuaticemiel.ni Gir.S a m-nb,1 de M. COTERA. S. e. C.
I lf,;da Miklos. 1,.,e.,c R-1a, 1 (71111,11 \'a d', I !a' 6 Ra LOCERIA Y CRISTALERIA
E,,,,,,, Aalia Ri.... Carlos At- nnn N-a V--s, F-nki,
o
-,Li p, ;nuht, ad Rosales, Miguel Vahent S kla IIIii-LIN. dGcT(1I
fint d ..... -abi. t11 I a Resal,,, Ch ao,,i Carlos Martirt Ad-ira he la M.
d lfernand- 'Mcircles v he a ecd,,, d.,tc, Ulics Vidt, "L A
T, I Id 1" h "", A D San s LIans. IM ARIPOSA
I 1,~, 0,,.,. in y G.Ill-.. C.,tcll.- M., Doa,,y. 0,1,ndt, Al-- BI: n- z I I 1' (1 on
't I ,'hl" no, st -a wo Min. de I., A,,,,],, F- GALIANO 264, nt,. NEPTUNO y CONCORDIA
1- id, d, la i a. B-111 Lohla d,, la B.- dciel" ,,, Jose Alto N-,Ia t-,Ida TlHcno: M-6117 L. Habana.
I, S 7,1 Elt na. d-t-,Wo-- 1111a pI !,hdo
Ite 11 de Ji, I 'j
E' li" I D i P-Idii C., Publiciduct SUAREZ
RI sp' an,,., nult,
1\ G.ti c dt, F, '_ta
!,rid. Istaba In fl.rivre Cr1ola Aj-- M"'a
Fl-1, Agulllls.
d, n-edoa lir- I,- Ratron A: _vdnas
in, I Ln g.Ipo d, f--d. pot
p, n f- -i bictrula. d, aj- Barric.A
ta to a I, ;,I fleni, G, a,, Nia--, B"t,
a) da o d Ra I, d B1,Ci_1 Al-a Cab,,-Ia, NI,- 1,- d,,,
'Ie mpl" I Al,"' Caidn., Ofli,, C,1,6a T-t, a
I, -,_. ch, W ,,r OYAS DE ARTE!...
I, )-i6n In s-icn, d
roba)adcza -,quett d- 11 :, Taral., mai-In. 11,- Nliiiain Lcd,, Lo,,r
de .-Ilant,1114 H'P"' le, Z,.,,a,,
$54-00 $ "illd'. I.- Si desea elegir una a1haJa do
sus nju- ith I a7l 1.,- 1-1,,fa, I. So!., F, ,
ahora a 36.'00 1 I, T, elli -p(,Aniente, N I Victor Mceendc, 11-1d's verdadera gusto, vea nuestro I
APROVECHE ESTA VENTA ESPECIAL d- bi'""" "up. t' Li dcl 0,ib d, ". lcora del A, 1,1-0 esplinclido surtido.
dll,,.I lh,,Iot Gait~ Y 1. bell. Is' Hla Bt, Init Lp- M, D., P- N- Leal
V-' il los t gos .1 T--ta D--Pell- LF ..%,, aE L C O LLA R Do S44.00 rebajadas Ilando Castagurt, d.r. Doctor LaUreano Fa 11 a 1, Dais rez. _Cs ca _Mc _D-1
Antonio R, Cl- (, bh: AlFredo Tsabar y Fa r 01,,,a Pardo. Lei, IW O U I
Do $120.00 robajadas aho- (Modcrill Forrienina51 ahora a $28.00-- Jm Lh,.r t) le- Ila Francisco Fereand,, y I. ... Maria xiia
nore, ,del R A-ta Gabriel G.rI Long. Conch,,:, I'll,
........... $58.00 AGUILA No. 356, Cast esq. NEPTUNO lor A-Indn C;I, I Jose a F (AL LADO DEL TEA7R0
Kne". 1 1, "'o" i lion- AFjiguita, Leo Hevia Y CLI- M.,ga I Qu-l% *-,,
r1ol,- y Ant. Gat~ Namildc 1, S,1S r.on "R
doctor Ro, o Lavin v via Carranza
1-1a, doctor Carlos Mar- Fral-rl, 1. -n,-, 1 -1- 1'~ V "o Cuentlini BtIrra(ILIC h0nell. Pepe Fernand~ Auifrc. Ca, Va- i- G -- Rat ", I Al-- I-Iltl.
"' -o Oiaaria y Carmen compancro Con;ado W, C011fCrelliriLt V1 pro3xinio nii roles 10 sobre lo.;
Manrara Marth, Mouruno. AR.d.1f.CT1l- M-n. M.,.1,,
Vx!or andlao y Fi,. M.duro. CRonso's ados, Jorce Alao d Derechits Humanos en la Socieclad Econibmica
r ardent. Ra.1 B. AL Ran,- M.,
4. as arm,. v, Me.
apcllc,
alp&les7tal de los 1;bres 0, It Jovk- Desc' C MT.,% Te. Ill~ Gabriel ll,. vn- N-lm
:rnniri lla ,,,ri Mannel Satid, Olt Con molixt, dI IV antcrsario r9c M,,Dunald I -Himno Nacio-al
01 ....... a, Cue- Cer- )a Decl.-,n Ur-isn.ita III o'I 2-Pr-htacier. P- 0 sifie, Car.
Ma I Antonia Menclon, doctor Ni %artc, Erniho d, Soto. N riz5tt G, Dcrch.s dI Horn 0
sticit 177bl re, luchm ido pop- /t, P.,jej, I, erez Stable y Celia k I zl,' I., M Peona
10;7 L Rosa I'l' Ws Raul Fe--&, ,1"i, Ennilit, -richte t d,,
Bral. .1' di. G" I i,gri.tpo -taho Pro 3--Derechos hurhanoc dis"inic
do the reuto re C"'o F"'In S h["i!o
1,7 Py"",. G.r"M, FIll, T-, 1,t. t, V genets d, I-, D--h.s HI-ine.h. nor cl doctor Goy Pc,,c de Cri.e.
Jorge Gn llars a cfeco un acto en ri salon ros.
rCR'1111. = San Martin zc-7 de la Solana, Daniel
G.01, Car. rejo,, JL.P17 d C-I Iio de la Seildd E--- de A,~- 4.-Las -pafi.laii
ll'Ticro v Mcirg-tt. Gu,116. L- mArtuto Na a .1... N I t 'd,, to, del P-. A-hid. de Carlos I., Dcrch., Hturiarics*. per el szErro v Bertha Hov o doctor "" Ta Pia III_ -Tj- al "E'-ht, pi-ozinna fine Oscar Tormo Escolo.
-11 Angel Entern. I Hilda de Leon
P,,tricw E.1:61- y Leila Leon. do,Frarvise. Hernandez Recio v
l. C Mciden... Guillermo C-I, q4m conPA G E
icha Ari Gut ]l ernho CarraIlLa Cualtdo Vaga a C E R C A R c"
Adriana c Claudio Smith
R.B rnal
L Cl-is. jz. doctor Humberto %'Id.na F-ngelie. Ariitizuct.. A,,-' r r
Qel de Zarraga Y felia Pcdrc. L
L.i.. Iglear., R.ul R, I MAXIMA PROTECCION'
Carina de Posada. I X A
P,,i,,, PWo Merdive y T.ckv
Rafael S nrhc:
c'n,':All',- R.cligucl. T-,
Al- Mar~ i
Sanchr, I Gl-a RediiJ Franc.. doctor Bast
Juli. T.m.cg.. Jose 1, C,
I mrccdcs Real. Pedr. Mera A
Pla- L.is Albert. M..1 ... fm G16r. de 1,A
FIN DE ANO EN
MEXICO
5 DIAS DE EXCURSION
POR SOLO 199 PESOS
Todo Comprendido C E R C A 5
I IoN; es dia de j ticlo Nac'mia). 'A I\
Ln c T -!,Icle,
(lei NI'llicnic TILin Jc 13ronce,
it "'I d, lojI, GAIVAW11- .'1/ 1", 14 A S 7 A
if 1) :5 N" Ic de itilo para ren- i ULTWO
de Ci,,d.d Mexico.
ORNI LLO
dir 11olliella'e a la flicilloria de d, fi- d" c.e", is clubs d
10S 1),111-i0laS (life 011-Cli(laroii N xico
c,,da de tee,
sus preciosas vidas para darnits PIDR QJUE LA CERCA PAGE ES MEJOR:
una patria lil)re y sokerana-. -d, 2s -Diciralbri, 49K. -41
2 Encro 1953.
* Porque esio 901"anIzado-001-ehi; bast ej_dos pn M6xico par 61t tric, I.I-rdlo. a
i-a rropical, inilltjStria culmlla, So propiedod empiezo en IDS Ii
stra propia Casa.
miles que morco su cerco- Haga Porque todos sus accesoIroos son hechos especialCC Suiiia Coll 11wida t:111066n a I
Afio CXX Cr6nica Habavers DIANIO DE Li 31AMNA.-Dentinao, 7 tic Die. tic 1952 llahatirra 11
El almuerzo rotario 'AlirlbiClo W
del jueves
as El pr6ximo j4eift dia one,
S11)RA r 777
'77 doce y media 11. 1. Is,& el cbr.ri
el C Rmari d. Aacb.ra. u tra clonal almueno en el Asilo Me. nocal, a beneficlo de las ninas alil
esta sftion-almu-ci. ql f b, a
lucir
de resultair mciy.,imicurr
_t, los rotaxles con jug familkares. para dar mayor lucimiento al am., i
El fin qua se persigue es en verdad finda...
tv h:rmoso,.Y.humano Ilevar on peen
d alegr es ifas en 16s dfa3 Cie Escoja I& armadura
z1aborada Pascuas, par lauune Is Directiva rue- qua RESALTE sus rancantos
ga a tQdoz los rotariol, siguiendo Is an las majores tradici6n. el envio de juguetu. ro- locr v1stAOS ILY DI1TtRtWMM COLORES T LEXES PROPIDS
M&nranas Pa-. galosinaa. efectivots, etc.
Cualquier informaci6n a envin pur- NEPTUND 301, LNTIE
tic h2cerie a Im oficinas del Cl lb co E--A A A TAF 1A AGU1LA GWAWO M-3171
el Hotel Nacional, tel6fonos U-3688
y
3 i
Replos que lucira brillantemonte
desde las proximas fiestas...
I- rt_ A
Mary Carbonell de Maloerty
Un saludo especial enemas boy par& Is efiorn Mary Carbonell de 169S
M.1berty, 1. J.,r. y -r.nLdr,,,dm., q., as dealaoia, 1. ..1-,
babarieres per so eleganda y gent evar MOW- lanes. hajo [a dvocx iiiin de In. Purisbaris Concep.16n. -urs dedias 1, sphora de 51alberty, e.posa de on analgo tan quarido eomo el senor Jose A.gl Mrilhrty.
Muchas fellcidioles le deseamos.
De la Alianza Fraticesa
L. Alia- France,, d, L 14 b Paris" con on reparto de grades e.. 7.95
na anuncia para el pri5xinio miirc.din din, 0 ArLaFitentro Varana A las ..-e de In noche dara coNola de duelo 11111 U id d, Habana, una w. f-rion, 1. q.c jorbso
:funci6n cinernawgi-ali-,ric"
Tran largo sufrir. agotarlas las re- uednan ll.arindiln an sus hil a Y-da ese"'. ma c: asistir ]as miembros de 12 Alianits todon tic In cicncia. entre 6 JJ6 A .a ." ': I 'era
cur-3 so d, Ernest., Ger., pellcul. Intis lp Ciel cb, Frarresa, 0
s li I do, Jos, Mig
alma at Creadar. di" p .. do a se el. L-ra. Jose Lot.. J..
far. e tona 1. i.d. cle lp.,r.gul. 56 Joaquin y Olg rra, dama en In quo se compendiatian I cos y sus harmanc., enlre'rIla.!ue,!: Ins non; jiltas virtues cristlanns. Or. cstion.d. donEgn M.tild6 lpeirDt ke.l ,(able y b-cind.s.. In se- I guIrre viuda uc,,t, guiguren, florn' viudn de.1parraguirre hit'. d 0 in A led., n a sesame, sentidi. hogar on culto mo
El doctor Gilberto Cepero El-regalo que esperan 130.00
El pr6.irna -le. In. ciar. y gas media de In tnt-dr, acuparn In tribu- El doctor Cepera brindara can deJ 20.95
ra de in Casa de Can6licas, lailada conference comin harnenaje a' .-a
el G,,bCr t1,ru1Caep,- or. de Finlay In q.c h tinul.d. "Carlos J todos los niflos...
ruesito.s mas de5lacador; oftalmolo- IFinlay: Liber ador del Tr6pico'. 0
Bertha Rosa McDonald iso.00
Lit r, canuid- num Bertha 1111, D o e'1uVcddo, par el doctor Vu. La 9rdn sorpreSd que promote
McDa, i%. hij. del d.eno- Daniel "'. lt San it, Donald. el notable niedico de radios. aJ. nu.v,.,ixj.[n se.anot. el doctor agolly is p-ricinn. de Is Sdntd O dUS d trdVe'S de ULTRA
de so bella :,posri. ficrthe Cadenoi., que y ejorse in peque.
1, a iacrioda cn in chroc. de 29 r n:aTquyft 5 .
_.,Id y in. p.
45.00
0
0'
ULTRA tiene Joyeria de m6rito para
todas las posibilidades econ6micas
Pasodor cle fino metal pialoodo, Con
brillcintes y baguetteS imitodos, 16.95
32.95 Paglador de novisimo dise5o, con brillontes
y baguettes imitodos, on metal plateado, 7.95
Roloi "Juvenia", cle oro, con modern y original esfera. Pulso do fina gomuzo nogra, 130.00
Rolol "Hamilton" do ora, con fino marco
15,95 do p*rlas cultivaclas y zafiros, 150,00.
via^
Antonio M u luu- Arotes de enchope de oro blanco, con piedrOS
imitando brillonles, 20.95
Herco6 de la Libert6d Cada model
6 o9 5 Do 2 a 12 cios. Garganillia de enchope do oro bloncor, con
piedras imitando brillontes, 45.00
Hoy la Parfia rindc homen2je Trales del famous cow-boy Hopalong Cassidy Sorhic cle orc, 18 Ks, Con nueve porlas
p6stumo a todos los caidos en defense Y de u compa5mv, loproducido, con
cultivadas y rubies, 90.00
absolute fidelidad, on poplin y gabardine i A
de la libertad de Cub2negra, con aclornos on color oro. Trae into Vanity de metal plateodo, con piedraS
Unidos al Pueblo en estc dia de con cartuchera y rov6lv*r. AD ICIONAL: engastaclas en to tapa,, imitando brillontes,
So mbrero cle fieltro de lano, 2.95 y bolas 32.95
recogirniento y nineditici6n, de baclana, 1.7S el par. Vanity esmaltado en negra, con filigrano do
comprendconos mejor los sacrificios Tombiin trojes di otros cow-boys, de indio, metal plateado y piedras engastodas, 15-95
y las enschanzas de aqueflos h6rocs de policia y de capilanes cle noves
.10 1 6.95 Gargainfillo de metal plateodo y piedras
que dicron vida y gloria a la interplanetarias. blancos, 6.95
nacion2lidad cubana.
pizina 14 Cr6itiva nawmi-ra MARIO DE LA )TARINA-Dom;ngn. 7 rip Dic. de 19S2 Afio CXX
/)(I(/(/ N)v
. . . l Y-,u Mariana d, 1. Ta
a In a del
d, 1,, end, A .......... C- ohn d,
1; Ti,,, -n ]a nihaa de e.............
SU DELICADO $325.0o
BOUQUET!
$115.00
.4
$225.00
$300.00
La [ -h, p.."", NI-Out IM.M. y M-A 1. p- ha-, d, rtiir-o dO
.11a, I Fat DM Pa, 0
JOYERIA
Bwlili en el Corpits Chrisli
Munu,
CALIDAD d,] -, d,
a ,,.,h,, Ih la g[- S" I -k "qu,"n
!"ll, a rnD' DESDE -d,, 1,, 1 d, Ad. T-odr, Pon. Gu ,,t-. F ,wd lliv d 1. p.eo d-ptie, d, dlil fe d, ,,, a'- :"h,,; I 'Folo DNi Pa d7,,
E..D 90
0, ; I pepkini
1-0 ............ a a'a la Ya tenemos
",l La hwhi Texidoj--B(,x1(trd
PA 1890 M;inuel L.Pe,
T'a -111 T", Y p
............ d, vace'- ,
A-Z -a ..h.c)-, In "j' CRUCI-CROSS?
pi' u, IN a e -d If,,epnld handed Tlahd,
pIe
..... San 4---, .1, Padua, In boda de la Nover cirl
Ch -' ILI' ;0; l l"I' 1, J: a n"I'L'.s novia rn m"nu
tald v Pividal A-- belli.,urn.. ,,a a Ad, 1,11, I em-,. J-1hI S-,l* le SIl h F E" lu- Buda b J -nil, de la q1e nOh lu, gala- nup-le, el juego de moda
i.hl IS- 'I P.- ...... n le, amo, C-pjen-u-.tnd-u :a
d,- ab pl:d
ma I e I i I L
1 -. d," m9,n- i,;: I,;, ''1 1, del lalle. I- da ln,[' hIj, del e,,wn H di-d, [,A
'I'm Pa. a l Ah i T,-ri,,, v c u In 1-, d
-1- ,p.n,;! 1, 5 d e sI dz D.h, 9" 1,
M, l 1,iiW ,nt, tan 91-ill laldin, timl, rn
'I'[ he. C,
n n
an-I" Wn, i-, de la p,,,f, d
i.,Iu Wizho Bs de
n' a' m'e'a I":
a -, bh, d.m, El Offe6h cl-! :11.1, Il "(',dI n, dl CrUCi-Cross, el juego de moda qu e es &
DF. VENTA C P., lu,. i- de! Rdn
F 7!" 111': 1 11 III vez un apasionante entretenimiento,
iw ;"- IODOS Los O;f,, d, ". I I h
I lb 'Au(- [a p"'I" h-- l' les tiene reserve
ad,,i en q- p,, v ia ne-6 Hevaron sidas a Ud. Y a sus fa-iESTABLECII IENTOS p- 1, d,, 111-11pil pr,- I'c',I n d e' r jiarcS
, -pl.) all F- .,d Y smigins MUchas grates veladits.
a', Dalta el romocid. 1, a vS, r-1 dI ,dd,, d,,, pamr, d, i. r, Es tin juego de crucigrat"as
Ln l 11 1, 1', f de 80 fichas 29 negras con vocalcm; y
Ilk. -'- I -- '-- ", z"w"', --,, co
der I-'l IJ1111:, d j en I b-1 d-, d PI!, 51 bianCas con ni;onaritefi. El printer
"I J-- Adl- In, PJI.,,, I ,I -aba d, I ... ha P il,:'- R-, jjigador combine con sus ficliiiu; unit PAIII- v R: I e d
F, I ;,I F-,4 S11 P" "1 1- n"' 1-chi, -, ,, d, g "I bj_ d-- Be- 01-I I- -ta,, I., -Ir- d, P! I qu, labra.. Pero cadacajita de Cruci-Cross
N.--. di-,w- n ,,11 1 F.1n, b el n F,, pn, %1 3*An6nciese ysuscribase al "Diario la la Marina"* r, a., H fe-a ap-ada bu n;o!, Reer P.que S
!',-,,b- Ifnrnh, trite un breve fOlletO con lafi insLruCCio1, 0. hn,, ch,
d, p"Im. FI H-1- hl
lies conorretas de este apasionanLe jue 1, -a
fi,'- d-In,", "r- on. que eri sus o per -10 2.50
I., t n J(- P-, 1.1-1 Con5lar;1 Go-v. Arinni, Decal. d-S(Iiiin Ester dn -Arrm-,. C- 0
h 'i Cuarto Pis.
011, fl 111,d d He rra n.-, luuls
PATO
i-- d,
1- suonn.A.U- ba). es'. a Joca.
lernmr- K,11- C.slfl N d.b cabal V
Z,-11- que fuera durante lagru-sir, dO E-dur C. b,. 1, -n.l. d, Zel-11- Irt quI, re,
-1 -[udai R.. d, mu chos at".
ia i .... dad h.b-eT-lb- n ,u. & pi-IfIlen,, zL dan,. t.d. bell, 'a "ela
1, a[ gran r-,,du I2abal.r, TIIIIec 1111 1. q,,: -ta dI, rl h;,a Beth. Agud- d 'l- e,,
or 'en- a. Es
'Ila rI'a lhdaral- A--- -, n,
F,,hr,
la ,jempr, un', ,an,, "I dI enal- Cell I F, a, In Tiib-rull Me &I E,,,rron H,,,a u -ideh- d, C.hirnle 11,9-n an
d hia
F Iduiit d, C -IluF, C.,t i n 0' 'a d, r1p I
a 1. Camara, d.er.1 ILI
11, %'e,' dl P.- le B,1,,la Ot .l h4ura es-Rd'AlmB ell 11 .-,drid: 1. genlil Esther H, 13,1-a- 4
F, he, Ruz de The- una III-), con I ~ .,a d, an 1-1.
n F-ramle, d, RIh i,,
1. Ih,, TVaIdii, d, del Pnn hil-le, de Crelz "n, e la Que fie I.m I',,
drja .1-e B-ih"" Ila China Benue, fial- a TI ,nn
id- d, --trn- Mnnel
--al Ether H,,,,,a dj efith- M.RU11 A11911 C-I-h, S.sa de Vel.rd,
-he, LpamIg. Alhed- Y-nan
Cilball- d, 'a,, n
de 1. Clul 1. bellunma 1eha-rR '-'" 0 ""'g- P' led. I... de hal,,
d. I -erld. -mul- -I-," Bl'mbllll Sug estivo
ela. q.fir- eumplIn wi, r- d, -aliec t.mbih d, ,,I
%I,:,i TA.- 111a, ""a In
Cheure Attendue del d.,I.r
I R. q, -11a Regalo
'h"j. EL MISMO
;IhIl Mall. P-1 W -vl- MUEBLE ABIERTO
n, Alb-to, Gu(h4.- d, 1.
n, Pascual
F-.Ihl Bell,... "Onla
d, la P-Wha d, Ml- p.a,, d, G-al------ I la efiera d, G.-Ile, R,, Feliz combinaci6n de c6moda-escritorio-fibrero,
I-,. B-hOW, EltheISNgh, hd, en colors claros Y alegres y If neas de estflo moV,1h 1 1111 B111 11
Riart do Chir- E Lher Pla dL derno. Ideal 7p&ra la mLijerA-en, -pn,,a de, drn-, Un mueble prActico y necesario, que adorna
f.4 cualquier pieza de la casa.
Afio CXX Cr6nica Habanern D141116 DE JA MARINA.-Donling-o. 7 de Die. de 19.52 Cr6nica Hahanera Nuitta 15
til e intere-rit, dm.. pb. del to. Esther bEath dt Jim4tritz y Father
rocido azuearero Amado Villarbil. Santa Ester ngueroa de SwPect"Fzther Delgado Pom d Ferminderi
Diaz, espost, del yoven Leopoldo Fer., (CONU10"Cl6n) Father Alvisee. dc L40e. XUM -a
.add Diez. Esther Mimez Delgl* Is twain
Fst r Vidal de Alartsa y a. hija hija BiJousa. geritil esposia del dec- del seher, Marceline Perez Ferramilft t4does. sefiarl w ti
Esther Aliew. tor Manuel Rafael Morales Gdrnez y su hiia. I- senorita Maria Esther ts, U test.
F, the, coswes in Lis el anto de w groicio Pi-rez. recibiri a t "= en Ions V, W
cle Verdura. Tambli dencia del Vedsido.
Fztber Re Is bells sehora del ics- i0jit. Tanis Esther. Father Escarpenter I Wirtz de Entre last seharritax
tirrutdo comy' A ro e. I 6eriodisai Esther Alvarez ruyero mposm *Utrern cUlta dams. but itsempeijis el
terms jdcl javen Ram6m QP( Esther Febies y Montafio, tan gen- "J
doctor Guilpsne Rubiers.- clue mu- irre o cargo de Jtfa de Despacho de Is Subcho labors Esther Pardias Echeguren. jasa seeretarlis Ticnies del Minnitier-i. de ill y -distint&;Lift.
Is MCsIca",en Is sociedad "Amigos de !dam. rl fin. bell.... Educacl6n. Esther P rez Vega.
Esther Garbutt ez EtchegoYen Y sul Esther Mont Ros de P6rez. espo3a Esther Ntifier do villavicenclo, Es. 'Esther Diarninguez. ?
ther Cana de Stale, Esther Morn! Esther Ragusa. Esther P&n.Plk-I
de Rios. Esther Gartia Faria de Fee. sencia, Esther Quintana. nanaez ae Bulnes. Esther Tale. de
Tage. Esther Torres de Pina Esther M.dairl'siga Y Escobar. gentile
TIEM IGERADORES VIEJOS Eathm hermana del c ente clinics. doctor
Mederas de Diaz S2roper, Esther L6- as
CIRO, S. A. It sarregla-ise, Refrigensdor viejo, diijindoselo pest Calls Cith6m Maid-Jaga y Escobar.
nuevo y usted Is paga jas de Durrons Y Esther Esther Marta Puitg Y Dia.-M.1i.a
Hoi de Blakc, Esther CIRYtIld, Esther Basterrechea:
APLAZOS Esthier Gil E-to de Varrma. Esther Wits; P.lido. Esther Fort..
Llame shom eniseno a CIRO. S. A. Ttlit... M-8270 Uth" Valladares de Quints- ;nills del P-ozo y Esther private L6Man& 619 la-Usilessat. IIIIIIIAN COosercilles busibli Esther de Castro de Alvarez Y sulpezIttria Esther. Reg 5 'Inalmente Esther Febles del Valle.
Esther de ]a Maned. d, U [2. que no recibe.
J,
la recordara'n.a trav's de su elegancia.
A [1)
Ars;stocr-ticas Caileras
Prinacrosos 1110delos Je finisin-la calidad. Carters de sorprendenle 1:ielleza, isefiad a
poner de relieve sit pcr onalidad y elegancia. para coniplacer su gu to V Esther Noriegn de Pascual
Too. 0- de h.l.g- etibiiri, nuth .... .. .... [as de so nt.. 1.
hara Esther Norlega. Is )oven y attractive. esposa del roronel Carlos E. J. PasrualePinaint.jefe p. s. r. de lais Fare- Aereas, del E)ircho. ran 11 -11 lot, ql p,11kamos comphiclidos, vemen 1. serwa de Pascual so adorable hijits, lather,,sim nIfiA irricAntsdarx.
'.%a recibi- 7 cle Dicierribre
Cuba conniemora ho) un
Del Coniodoro Yacht Club w: -,inl\ ersarjo mAs de Is mucrte cle
pl- le, an.-cion nlogria se inia de-ra,,onpr ...... %T-Wri dns
..] ..to, r sus rnArurcs .. fecha glonosa y
-ales me.' d on-bi-o el ..-,d.,
I e Yacht Club 1,L cl-irt --. -t. grain -- has. Isis
J sorbedid dr 1. P,:.,,. A-Ida. in to. do 1. rradugad,, cua- triste a Is vc: para Is patria.
el rep,,.t,, NI-an-, ci- preside, I Y el nanioc.l- .11 celeb, ee5tn-11D ornIgG Joan del Prado. -tra.rdiri-a fiew dv fin de fin.
bl Gloriosa por Is Corona dC
Sus onmeroacs soeia,; disfrutaian uetdejarancscb rln a 'a 9 lCgo mo
d, nnagpif- fiest-, j- r.-pien- "n", ",.b' laurel que cifi6 la frentc de Antonio
d- proe- a cle --tes pz N act, C La er.-itm de
'ra I din. sign rn.irilbd en blancol p _,no o "op-da -rn.l. Entic le -n cu r rr n is as dis-,
are Macec, y Francisco G6mcz Toro
i La pimvr2 de esta, fiestas c,,nl,- Itbuir- -1ervrs IQdo 1j] a en Lin cocktail party quo brind.- roente d, Eropa v Estadoa Unities Triste por el negro cresp6n que enluta
11. di-t- del Club p-d. ern,,,nan Y 1. part, baI.bIr h. indo rmfi.d. .
jr;n-tts. e. honer d, ln ep,es-ta.- ]a rq-sta ci Julo Cuevas, can i stis mueiccs ,
i- d, I.Ls -anp.ni,., de .-c-, -- ,tot. be -cs y el teror Miguel
d-ni. e. Cuba. B.dcg.s Searl participate de este dia de
E*l,,,,,:oximo dom.nro. dfa 14. r ce- Pairs esta gian fiesta de fin de afio 10,:." .-aucarbila her,,, o, In, los socies pued- hacer reserve., rccogimientoy se trorgullece cle las
so I q eslaa -rn-d. an, -6,s p-t,, del p,.,i.. mWeoles
. urias de los hircies cubanos.
dos celebraclos corli-t., rin-ales III, id at-to maitre S-crio, par PI t Nia la noche del ni[, -1- "4 se It leforo B-6433, cerrandose las anisrng-z. 1. gi-- i-a I, NnnW-b"e- na el sabcl. 27. la, sets y medIa
a. b.ile. p.- la qn, -r- dL- 1. t-d,
aquelios here- sainn- t-d- Tema para Is cr6nica,
ACEAUCK AND CO. S. A.
(VEASE inis CRONWA HABANERA en lag pi inas
r
37, 39 v 41 de la TERCERA SECTION)
L
r,.-t. on.jel. A, 1, ani. Los pro.... Ag.-Jeir. ratt-I call,
orn, cit nuevo Jisciia. Uoted e encantari con r5tZ pTeciosidacl L,
-111111 belt- -rediilit-- $5205
2- L. -t-, jtjc. c[tgcia sic __ can l dbtirgiiid. J-,In Je t.tc model.. Cold- .1gre, larmelit.. S-9-fi- g.-dy pre6or- lielle -- metal de reilari -'a $4995
I. Pribiorojo models en gamuZa muy firs con boguilla color are. 1:n nc8,o o c4rmelit& Sencillamente una joya para so% manos. $32Q5
4.- Seib I1c:nc1:n ,JcIo di.g:;nuxa neg- Broclie y detailed 1. 11
l-Ir c-l- Cbmo rradera dir cordenes de gmuza
,14295
1L
J, gir.. Us. fin. ly
-4 2
co.erprib. to le Y el Iacer dr
A
irill. g6. y :g: d- p .... rl-. Tiad. to 1. nael",
.it.. Nra ..,be, d pan
99,5 gamuza regra con belts,
--clerine-de
S6895
PAGINA 16 DIARIO DE LA MARINA DICIEMBRE 7 DF 1952
'esp.. bdo
Niuchas personas encuentran de N.ch.bueois. .1 sabir- :1o del, mrecesla full. es famosa y exta en Aguila Para islorl, Je.Y *1 dileno
m.y pu,. AREA. 'I Td
I-liestifillo (xiollo fa riles Jos crucigramea acei le ..Pl .. .... INZANO. Vie. el"11.1j.
, cel cambio pasan trabajos que es legitimm dit oliv, tril.-cioll. con 1. own -Vic 1. .,go y es rus .th delicioa.; u qu un
-ando h 'd, :hub. I peb. -d scift una c. ara a Y cosechadc, en Espaiis. diagonjolnes de esa case. El FENIX XAL nsalo slempre en su casia,
1"; 1 3 c g ac que mas, se pid, que a Joe nificial entuitiasons. Y shoes. elor, prepare
La que hoY voy a cilrebeerld C6mprelo e LA MLAGRORA, I
I". e,; uy durs rif muy !an _Y,?Ue tambiti. e d-P-chs- No existed aingr6n product a a LA ZARZUE" de Neptune
Para todos d que es Is tend "onflanu Calescitriar characia. y Csmpanari, 1, olrece
a a de 11' que -dela a u wperfino lis
papas, la que trajo I as Iea FE ETAG.Sn is. to as sob -am..
z bien, t6rmino me 10 hisce di LIFE encanta I Y eltFAVW 1= 0 ahara de FA y Is za
ermilio medic, con aa liolosinas dt, 1porque a todos les
JOS bistis que alguno LA CASA GARCIA tiene rnit articulos regalat. Vistas en sus %idrieras.
Por Sergio Aeebdl piden en fond baratas-. Adquiers, en 1:"CA.A' AMBOAGEcarteras de Piet de iguami, precioas,. berates.
d Va a rendiml.wo: A110CO, Pe te gods n &e, se6ores? Son
cu
5ue esti situ.d& en Iia Pla Ide maji, coc.drii. el aceite de Mail f2M&; ,6 vez on guard. d
frijol" e VsRor. por Reina. el m1misro y de Mri-r que %aya el que mis rinde y mas culds a donde Soil, n a is rharada el dorninge
Felicimo Alentinde, comn el buho de la fibula. C.mpc par. bdeg
llos motors de -mucha le e se atrupaha.
le S-t- I char.d.. Pero como yo las.hago p.r. I.. elisaladas de Navidad. Ell Is pigins, dated a CASA GARCIA. las miquinas nt
,a, n. Para, locos,
' P' r' descilritlit, -rl arribiii. Iias fit.ilitits. hiiv ,,, estar 1mra., y h. a, out, pensar mucho no liagas .%i,, hablar urul palabra. ru". Well." q.e lienper, pensando I prnsa,,dn como Feliciano...,ra c'i ca.
La nueva y celebradisima creacion
en plata Sterliw,
Con filo; motives a initial do oro
do 18 K splicados a mono
De iazierds a drre
rha:
Slardus'
Cdd,. 117hw
=T link,
Z4d Cipher
Cod. pues"i I.Clare on cilichill..
inW t.n*d., I.do, dit Un Regalo de Pa'sculas
z, Una cUchs,a wpa y Una pale
Il.t. dir numusqui.
que Ud. (onservara con
orgulto toda la' vida
C= El Srdn arte cle 18 mdriteleria fina, (ujo sulDre.
MTV" mo cle todo ho9dr, al qUe via Sierripre
uniclo un noble simbolismo familiar, es una
z de Ids srandes trddiciones de EL ENCANTO.
Ud. enccnt drA en nuestras colecciones el 41
lujo maxima cle la manteleria espa ola,
belga", italidna ... Mantels y doilies echos
con dmor seq6n los c6nones de un arte
antique Simo e lustre. Usted los conservative
Con orqU110 tOdd Id Vida . ser n motive de
ju5tificadd ddMirdCi6n por parte cle sus EL ENCANTO presCrita lit. invitaclos cadd vez que vista y alegren
nuevas creaciones Gorham su mesa en Ids grades occasions.
-,Hilo de Oro", cinco Injosol; modclos dr
plata Sterling con aplicaciones de oro dr
18 K. hechas a mano. Estolt lujogos cubje,
tog Gorham ge bacen bajo orden, expre.
1, Juggo do mfinttl de leg;tlmo enC61; de gamente para Ud. MIlAn combinado con enCd)c de VeneCd.
Puestos de 6 piezar., d(-sde 76.95 -75 7, Tiene 12 semilletas de holin r-rema con
.6orde de encaje de Milan incrustado
T
Confienos su orden a mano. De 90026 pulsadas. El jueso,
1,250.00
hoy mittino.
2. Jusgo do mantel creado en la gran, tradict6n de la manteleria CSpa6ola, en kilo Q- con 6ordaclos en 1-tirj
de color natural
y di pasado, enteramente checks a mano. 10 Z) Con 12 servilletas pard comida y 12 pird
U,
refreSCO, dm6as narnente 6ordddas en IdS esquinas. 72020 pUlgddds, 375.Do
3. JU*go do doilies de no encale de VeU/
M ORAND necia 61anco 6eclko Mano, Compuesto
de centre, 8 doilies y 8 servilletas de hilo con clCgdntC borde de encitie, 100.00
A
organdi blanco
o jeo)eRe 4. Juego do doilies de'
co rus 6nas inc ta ones y 6ordados a mano.
Costa de 1 camino, 8 doilies Y 8 serviIle
tas de hoign con digalle incrustado sobre orgendl en Und esquind, 40.00 Sus compras a cridlie so Cargan
Vat an to cuenta aq enero, par& SEGUNDO PISO
866"Ar on telarwro.
Desoarnas servirle major: haga
saws compr a shares. Las hari con
w4s comodidad quat los dials
ip"allaws a Navidad.
El DIARIO en lom Deportes A
DIARIO DE LA MARINA Clasifit!ados 2
Lecture de dom ingo... M10 CXX La Habana, Domingo, 7 de Didembre de 1952 Pig;nn 17 Inforivitaciiiii GenCra EcCION
Eran otros tempos y otras reglas...
Pas6 Pornieles a los White Sox en c4n1bio'por ChUck Stobbsi
0
Por Eladio Secades
o I d, o,
PHOENIX _Arlzoru dicienibie 6. qLiien ieportri at equipo cle [a capital ihaber aid oblerid iti,
H E querido incluir en taza a Is cabeza... Y otro... 3, otra mis... P 'AP Idbi Sox de Ch-g, pioredeme de un leani de clase B. eambi con cl inlie e,
estas evocaciones pe- demostrar que, habia sido victims de un punch:2 carol',F...L." h of pitcher Chlick Stubbs. quien*cuenta 24 atiom de'lein par el pitcher Ran& GlAwpert DICIEMBRE 10 ENEHO I 14 ri6dicas el retorno at debajo de Is lines divisoria, Sharkey baj6 Is g rucloris de Wa5h',,,,,-'rdad two tin ircoid de s I miss ly el oulftelder.Don Lennart E, 'Wa2c, '; iuuua;,ica do 24,-100 lone.o ,s
Stabbx a less Se Zdi.Ylll- Fornicles, carad- d. 18 Juledeports de Jack Dempsey, dia y qued,6 inclefenzo ycaeexpemas de las f-ri- I-- or -I tourbli. Isticad., dc-i .', ..- d111.1- run le, "N A S S A U"
Un d chazo recto al ma telex. d. 21 &has de ld d, Is p.s.,d. I.top.rada, despite, d. I ftente a 14 fracases can .1 H.,
aeciclo en julio de 1927. El de su oponente... r i,.r
Famoso Asesino cle Manass., consume pawr compl-to .1 homirldio. El irbitro Cubans, do a Liga Intermirwo-I it, T -INC
destronado par Gene Tunney en Filadelfia el afio O'Sullivan cont6 los dice segumies reglamentarios Is Florida. lanz6 una lechada ,, u
anwijor, neLesitaba hacir mirlim* pars conseguir y al animciaclor, Joe Humphries, citti a Dempsey al OS db,,.en Is LIS. Americans Eu el
Is iCevarncha con su victimairlo. La expresi6n es centre del cuadruiterci para levantarle el brzo M UM S CUBANAS DE ESTUDI aii. a 6 due jucgo. y p.rdid il nlks.!
exacts, vinque parezca Increible. Dempsey, el in- "c'.
mortal. inecesitaba hacer miritos! ... St el ex PQA CORRESPONDENCIA "'Elocaunlol. us J- Scn.dr,,,
Jack Dempsey que era, que seguia siendo el (INCORPORAIJAS A LA AC"EIVIIA RARIAA) pitelt- zurclo qu, har. tagnto
campetm estaba listo come habiam saspechado no gian favorite de las multitudes fui despedido con biscalban, mienteas par p t"
pores critico.,,,_LPcu, qui at Is condenaba all ricago grits de histftica entusissma y con aplau5oS atro. SERVIC10 DE AMPILLACION CULTURAL Frank Lanertarrunellsba, pq.,! ri'ei- 11--'A. BONA & Co. M _, '_3
de una prueba inteirriedial En R1 orden firacticiera, adores. Pero Is duda qued6 en el amblente... F1 libm que Ud. desci a Im puertax ber obterld or en a ellos co
'I editor. el camblo, en el que no hutoo dilleque es el rn;6-importante cuando de especticuIO5 Habia sido foul... Ell ganadur abandon Is plats de su czsm it precis
Pvw i1rfilclon dr, tom; [us arnames cle is iectu,. mtes. to pot- media...
professional strata, lo aconsejahle hubiers. sido forms con unit gran hericlat sabre el ojo derecho y 1 DE VEN A D LIBROS. Solicit infortne a pte tttolblos, fu& tin player broo d, 2i Suscribase al DIAR19 DE LA MARMA
excenificar el segundo Ieito con Tunney sin otros sangrando tambiin par Is nariz y par la bars. De 1 cio cle cualquier Ubm que le Ittle-c. Atentiemos pediclos Cle'nintellor n peii, a] set- adquirido por ensayos peligrctsc;4 .,, Se stabs paniendo el riesgo acuerclo can una resefia debido a is plunia fecunda Y del extrainjero &I precto del editui. enviando giro postal a c eque M,,d-, nada meno" clue una balsa de dos mWones de d6lR- ', ya desaparecida de Dam6n Runyon y que fu6 UST)L DE ALGUNOS DE LOS LIBROS QUE PODEMOS
res, ]a miJis aJta lo&rada jamis en ol pugilismo. .. tepetidas vecei publicada en las disarms cle Boston, SU14M TRABLE AL RECIBO DE SU ORDEN
Destrorado par el ex miners el dia 27 de septiem- -SHARKEY REGRESO A SU CAMERINO SIN Cum de Idectanoffrafia 1 190 Curso de Radio ....... S R.00 ... aqu; dsta LA N U EVA M O 'as
bre cx. 106, de Dempsey clijerom los'experto% de 12NA MARCA EN LA CARA"... Dempsey pro- Come de Taquivals ...... 3.00 Cu... de Televisl6o 6.00
entonces lo, que lox experts de ahos mis tarde duia, sun en el ininto de sus adinuadores il,65 fer- Cum de larlds 111"llee 4.00 Cur- Radio Aielerado 3.00
dijeron de Joe Louis al %,erlo accistaido en Is tarima, C de 8 tariad ..... 5.110,E] Hobby d, Is Radio 4-H
ful % tents, tal sensaci6n de deseenso y de proxiniijad T= .i. do"Llbrou ......... -00 Radio Arn.tcur'. Haludbook 6.00 DA 'en Cam isas y Corblatals,
bainado par ]as pufios de Jersey Walcott: que a Is ruins definitive en Is derrota clue habia sufficlo Contabflid&d Hercantil 5.00 j Diagrarnas A Radius 3.30
h. fig'con4do pairs el coloso cle Fixtiana is hora de manos de Gone Turiney en Filadelfia. que Jos CorreoposmilenteLs. Memankil 3.00 Dimrturns. de Tel-L.16. 4.00 LA CAIA
triste de colgar los guantes y omprender Is reti- apostadores professionals para el combat que es- Carrewpoodenclis en Ingle. 3.00 Vilvithi. de Rattle con la insupe'ra- ble calidad de
Cum dqt Fmanck. 2.50 Vilvulas Especiales d. Isittil. 3 05 rada. Si "te Jack Sharkey confirinaba Dempsey toy recurciando proclarnaron favoritost a JaJk Shar- Corse do Orftmflims 3.DO 3lecinica de Auteen6viles, 7.00
las sintomas de agonia, ladies rtevancha con Tun- key ... Era Is primers vez en Idhistoria del boxect Grawities Castellacia .. .. . 3.00 Hep. d, Motor. d. Autoc*6 it 1.54
ney!... La mayor y acaso Ia. finica importance que ]as logos no as inclinaban a Dempsey Call"in Commercial 3.00 lCurso de Mpiores Diesel 7.H
encuentro que fu6 presented en el Yankee
del -ecaudaci6n de algo mis de un coition Diselurio Real Acadocri. 111 1- Diesel 6.00
Stadium, con i Diccleawarl. de Balmilill. :.a. ,_. de Aletares de ]5xpl..l
de pesos y concurrencia de setentia y cinco mil afi- En el primer encuentro con Gene Tunney, los Dicelonscrie Inglis-Espkfiol 1.90 jastsia.lo-o Eliciri .. .... 75
cionados, era isa... El viejo Wale noque6 a Shot-- postadores favorecieron a Dempsey con logos de 11,41,91111201611 Moremill ... 2.00 iCtc- de El'.t-teeal. .. 3.75
Utilsiscl6n Fiscal 2.00 Reparc. Elictricams Caseras .. 5.00
key a Jos cua. enta y cinca segundos del round dbci- once a clurro y en Ia revancha se jug6 dinero a Is Electricidad Prictlea ........ 3.00
par en todo el pais... Los que quisieron aposterle LegisbAiin Industrial 3.00
m primcro, pert, antes de qua surgiese el desenlace Correds:r Nolarlo Comercial 9.00 *n"ndido de Autonivil 1-18
saolvador pata los empress rios. Dempsey padeci6 el '. Sharkqy tuvieron que poner nueve, pars garter Curse pace Frocurador 12:00 Curse de Carpinteria ........ 3.00 PACKARDde poplin
peor apriela cle su carriers. Sharkey lo super de "ren... La persona mfis hondamente afectad par GeBUo ex oxf.00cinsix Pfibl. 3 00 Pr..tid1glttI6 .. ......... 3.00
C.. do Arit.0111 ca ....... 3.00,11ilanual del Escultor 2.00
mantra francs en el primer round y habia ganado ]a sorpresa fuj el promoter Tex Rickard, que Cum do Alliebris ........ 3.00 lltrct.. de Coclim. 3.50
par mai-ijen arrollador tres de los seis siguientes... cert6 el programs en Ia seguridad de que su trac- Cum do Agrimensurts .. 6.00 La Avincl6n at Dis ........ 8.09
ci6n predilecta e infallible iba a una prueba licil_ Cum de Botilizilica, .......... 3.50 IC6mo anunclar para Vender 1.30 cello
Dempsey aleanz6 una eclad del boxec an que Dempsey gan6 de forma s6bita y cuando halcia Come :.. 1:01,1, 1,:rncil dcr.nwits y M.jor 1.90
razones pars pensar que Ia bulsa de su s.gunda. Dlhujo Llhweoll y Kituril d:d 11-60
= ft 4.06 E c .......... 2.00
las reglanientaciones; eran liberals y el criteria de Dibujo de Proyeecle lectricidad Iiiiii
los irbitras mucho mis elistico que el imperante ctalisitin con Tunney estaba en el piro del aura.... Dlbujo do bUqu 3.50 3 a
No era coal pads lit que se arric gaba. No era coal '00
ahora. La5 conditions en que le dia Ja puntilla Dibuj. Plablicitarlo .. .... 2.00 Ln Central Ternsoclictrll 5,
Jack nada lo que par poco se nialogra in el Yankee Perspectiva y Saint 3.80 Serviclo de Radior.reptres 325
Shaik y aquella nothe, en el parquet cle aL clads Dibuja hileclude. 5.00 Reparaclones en Roiliest 6.90
base ball de las Yankees, fui altamente censurada Stadi La revancha en Chicago fu& present Aotmaimaxis S.GO 111anuef de Retriveracl6a 6.114
y drj6 mu-1hisimoque clesear. Groggy a un grado par ciento cuatru mil novecientes ruatenta y tres
alarmante'en el qpisodia de aperture, Can los olus espectactores, que dejaron an las tiquillas do let- Gameral ....... ... .. 5.00 Rep.r.c. dclS p-h tordlo- 1.8%
a m" Quiet,," General ci,.t... 'Al Iio. del E ctr 0.1. 4."
sin brillo y ]as rodillas dobladas par A castig., lines 3ciscientos cincuenta y 8cho mil seisciertt.. Cnnis quiecies in a.00 Plurna Vu-niter
sesenta Jamos... Futi Ia recauclacion mis grancle S me afindir at import, d, voirprit. $0.35 par dt pr..,,, 1, b,.
mabia que on tan solo se estaba jugando ci pe.,- I.grada jamis en las angles del boxco .. Fuii e que D'rdenc y $0.05 per cada lib- additional pari gaino. fremiu- Corbab 1.30
tigi; enorme que le quedaba. smo lamfortuna que d 'u" I
habria de significar y que significti 1. large I "I" Iu. nadie ha rato y que qu-s n.die I Neptune 451 (altes) emq a 51antrique.
"r et I romper on ]as ahm que nos quedan par ver"; "AILT 60 393: A'IJARANA
urn-bout" can Gene Tunney. Habia que gana
3. 1 as media., para conseguirle era In cle mencts. .
Siernpre a Dempsey los medics; le important un
bleclo Tumbaba a un enemigo y corno cl Arbitr. E ven tos no le orderidta el viaje a Ia esquina neutral,
experaba a carts distancia pars remntarlo .. :n para boy el onceno round Dempsey alcanz6 a Jack Shatkev : 7 a Nuevo model PREMIER,
con un izquierdazo salvage y corta, dirigicto a IR TWELO Punta de ]a quijada ... Sin clarle tempo pars repo. NACIONAL en blanco y color,' con
-No hity
nerse, arrecict el alsque con una derecha baja y M evnjos dep.r. ruerpo, . Tin baia. que cuanlas personas estabim cello de ballerinas
scomodadas en ]as sills min pr6ximas a] ring aseguraian que habla side foul... Jack Sharkey c.. ties para hoy, rc.pctxnd. 1:a,
ri-16 coma un desesperado A In vera del referee, fech, luct P.- h-, Ia misma reelarnmei6n, V- el-bre. di-11. le art-mjfi6 ni despegar ]as labios,... En uunIle
I N ,I:
Drelarados en forma ]as'
peleadores Reyea y Britno D IN ERO
6ebr. 19jam an des
B ENOS MIES, diclembre 6- Id DIUD MTERES
Los btixadore, Albert. Reyes. earn- "LA CASA MUXELLA" A
,n chilcn. de pco get]. y Jose
", a cb.
.1 fun)n argentine mrJor care. I Compramose tods clam d, pr rid" nr Citrus.. ? derl.radde diss 4. imrst.platim. 1* ittillamea. en ric tas condiclones pars t rallantes I sources precilos. ..,mr.cconc, r1ado a 12 vueltas,
1 de NEPTUNO 81256 blum, Co..
cats enrich el 1-ne Park. lulado TkL;;ONO A-03011.
111-11-A.1jal. ..he.. .1 p...J. P R E. C I S 10 N
rrglainentar pit.
en ]it calegorla Qluma, en, Innto aq,!ie CON ELEGANCIA
Cuwma diii. 56 'illati-hid 500 let peso qua le scuerd. Ri, e, p-de PREMIER, de fino poplin,
room N lenient en ruenth que el resultar factor decisive.
at g rtg. cno Iii tt.,ert i. de u. De t.d.., made.. 1. -1,,nt,. d0 DESDE 1860
in e d 12.1 ni' '- ,, --ideta que in -ma-,chilent, asegura tin buen coohate Y blanco, con puAos de yu
j. de un it Ilov1-1- 3 290.9- 1 en --a -'e- pl.eb. p.r. C.-5. go
o 6ok6n
;CUTDESE! L.. RIojes "JUVENlAl' "CORD"
C S -cis
de las Falsificaciones tienen Ia Harca en In Htiquina.
PuS717ded -S=A'
J A
Corl:iata 3.50
VEA IV
Pluma SAEOVERS
PREMIER, del mis firib
que se cargo poplin 'ngl6s 2 x 2, cello
de ballerinas
sift iptroduc-ir
el punto en Ia
tinta!
LA UNICA PLUMAAN EL MUNDO, CorbaEa de seda pura 4.50
CON CARGADOR "SNORKEL"
lie aqui par fin, Ia plums que do satisfaccion complete.
La morprenclente invencii6n "SNORKEL"
sale de ]a Plums Pars tomar tints. PREMIER,7de brarnante
Nunca se moia el Punto; nunca hay que irland6s de 11no puro, al
EL SNORKEL
seca lo o hmprarlo. Y como el Punta
Otras obsorbe In finia preclo exceptional de
nunca se usa Para cargar, nunca se tupe,
con acc16n do Of siempre describe bien. Venga y pruebe
nove"(4s esta our, a plum& HOY MISMO!
modolo "Valiant" 520.DO
M-dolo $2,1,00
Model "Crest" $27.50
camisas_ -HOY- Disfribuidores:
VENPA Corbata i.56
las nuei
"a r y Veal Como o% a "nrnftrV AS Aft& ALI V P11 A
_IV60-3 18 Sport.4 DIARIO DE LA 31ARMA.-noniingo. 7 de Dic. de 19.52 Spqrts Afio CXX
CON DOBLEJUEGO SE REANUDARA MANANA EL BASE BALLTROFESIONAL
Miradoir, Deporlivo Allan Gettel se burl6 otra vez de lit bater4a
Pita vcnci6
SIGNO DE CALIDAD
Ell enojoso asunto con Guara I almendarista superando a Marrero en gran duelo
Gettel, 6nico pitcher del tornect que ha obteni ri/ ocho triunfos, logr6 anoche 5u cuarto ixito a Y TC-Un;versidad. De.ptw, c iIanar siete semutcosts de los Alatcranes, imponiencloce tome, lanzador y comer bateador, pues decidic5 el DE FAM A M UNDIAL
a dos, ( ireaga fu6 derrotadc,
Pleito en el noveno con un hit. Retire ou rcnuncia el doctor Inclin. Mafiana: Doble juego. on el iclar de anoche.
-.0m Por Reit 51olitia
I u = nl, ",as title Is oi Por PENE MOUNA nal. condo Hector conv 6e- cl.,
F, He art on cl me,' T oi lei 1,11-leell I, olle, [eat. y clesvilit d Clic
V
A, I ou a z,, .11,tit Carlos G-- V, .1 6 csl.b6. -lA0 li c-ut. to 'uu, If "Id. El '"clo Ill I nurr parecub con. S.orra. wo Noble di6 Is voz de I.Y., Los zripattis Walk-Over Ilevan
L AlI .zn Gain Guttol no se not. rechinando Is InAorn contra las,
Ord.o- per. ese. In I clubtir li,- Imuifra che Cari 3y roilchmo-t.. ol oiului firtruer of tvr- H, ,,I I left ... te, ect. ons lines diricin dc marm
oub.n. hoillase In f, 1) p- de Huddso que le vah6 par dos b a t' I' ra
-I paia I.,, I dep.,te cle ". I;,, liete Particle.,",. rup.111111111!111r ld. d1uju tile (..air- jacriento do dms
is lood" po-oo.l.r succsi6m 3-12 p. .'a I I III opH.go chiotoluu..1,iii rt, ile s
I'll 1, da -uul, r 11 do n. lit, 1, n I it urli So pruli intenrionalmente a Fel- 1e"obur. catilclouniderse en
i'6ureddu "' I -da i esjjlv eye en 1 !o Garcia y Is tactics PH i6 reach,
do co-our aig be., Hoot contiond. u,'El plu.t.. t- ,spenddo dcs
to .lit, 1 ;- Illodo tonur 11 It pob ,b ft Ft-" 17l, ro entrego au forma mis perfecta!
it", 'lei 'ou", P:, I. videnclos tuando Zi- ,
'c ineerliclumbre ocirro, -!-, lie, rHtH no. I ructn He eso, es 16- ortLa cons,,cuenciii I i -,-oic ]as or l el segundo out en fly is C lm- u
del incident pr tagontaO,, 1,-:r '. tualar. 'to .)Or I untendente le :ha- ,-.,,n vo I con- 'bil camfi1q
"I alleta I I uli on I ...... ulat I rdo "t therzid. el h, 111, J-ulbs Hbr,6 c.. en ese mi.s.mo ins*ante h.1,1,. ?
11 do It Uni, orsutHd dv I a I I Ra avl do J IgIesiat. iluoini, o 1 7- 1 "1 1 laviiast, hasts do bacia j-,uno, 1, piol(,jigonon I hit, a,,,n,,, I ,l J.,,u Ifis Smith y, d, P.H ... on an C painted.
ki biuii. Juart Carol,, at soldier ;it It, 'em will,- do la Corrosion Ato I'd. ".1 prrcfi6 acr,:'X' In' di 1H cH ..... anotri put doble!, -o y buen onjols- kt, at right. A] sailor Gette at mi-'
1. Y sus palabl" Is lie;, -is dec" o-', d I bra
"!let. Carlos 'G" 0 oulturadH, tionclen a I0 I.,oloo, "' u ul do Col, dr.urt : I I IPL ecriter El 71"0 DnO c PH He, j. he M'
Zt'e"'j) licitrich, prop'. GVi1X1o(jL1 ,1ii4 ,,rnipuLiiu li6 it tiltera, d1 .' bs',x e'
L El ne. mostrar ui I cdnisaludo tra III, ptlu .. per.
(1,1 Vedado Tennis u. iene,lil, I "I H sur c6 1,I I., titiland oloseando de ruevo a Coleman
It, I .... do do wdo, p- dIulg.do del probu- 1.1_111.11 1 ,dlll o.. no a Iujt, icoctctl its'. I' r."el"right Y a Carswell en el left,Lui ll le llu 11 1 111 ,, -prostl I.Icsa,, lit ell y a fleo- j- peocri-b on
cclas parecon ir a Lx- C flos.l.tu
ir, i .,,titiesinc.ran)entepudietai ellsecH une Tte d. so iquHIH- pero cuts vez Is corneximi fu6 par el
oloublin AthAiea I~ v 'on' daul,- [a d.bl, 'oil" -,bro
P urlve=in i. g on out. center, a traei del box, y mientras
1,ar 15 loc I I HII.-Ill lue cuts I. ': "HHi'dr dotar.J. v de ba. t,. __- Is puldora io internaba en Is zons
perjLA legrada or on to .1 ch pItz, piooe-' ri
do! I, 't, r 'I, Pr v u 'I
q- ,as a on. a 1; let .1 sores se re, n (1 1-1 grand,,' q'o, leadq o;,p,,, _I. Co. 1 6 lin.olle, or I. III -mota, Noble hizo scare con Is d,.
'Ir oll el escabroso "to j,.r, in,, moole-l-1, ch. clill piol : i g te He J, k Casim it[ It-it. inicutzi r!
ue .r schre I -uuI.. no bo, he d-c pIrl,, H, nzItutoo el do,
I s L H I d, fut,6 Ill' Los dclegachs dc clothes d, 1. Lig.
o- lutud, ,, que n t,o uru, Ira c us hall ,,do ._h.d.
H. It, mcj.r I' Is,
Itulliribu- dul I cl- an z- per 1. 1 a expenti- d I A r" '""5 r- E' 'p I's arratios Cubans se rourooro
con% o it lit ,He, itouque .m In aver Y suricri
la otars, pro.sa d d do _IHIC. loci 1bctoiId,,-, -,c:mhHbrr!v ado mas scrw, -ar- on la on- bucro. in act. on on.1 se solids.,
qu, no il,,, 1:-- y d i I coctav. ,,sn loo 1. aetItud del doctor R..
- nra'-) bee- qu, brusl do rusid 1,,j, art,, cfio laoiI,,1 ol ud,,olo Pudielon pe. i'sH" l
ki! I "to inelaut -Iou' d,.tH- onot fo-.- --t- del astrio h aet 1 111 *Fb el lucky flel Inclarf. no seeptando. par consir.
, I .rmu ch, suit. :1 pue, del prim
tiucstra conforrondad con deb, alcH.- 1H trilsou- I el seventh. I~ out (I,- filictor. sur. gou'"te, su renuncia. Par atra putru,
et "s ru- gicron has Hc Kellr I d,,Thompilz Iki.qjo Mendoza leddi6 expli ion It it set;, ou., dificil. ou on boh-tu Wit v oiltichl." s, lorsonort. bq,,,e ru.j.tibil. irs
ti, on a nd. has y Nlo
.a ud drubitica asupoiche par el dencia history ca de ula rLiptura on sh,,utand,, tod. Ill s y cto h
% tre dos enticiadel I., I.,, ,d,t I~ L I till Etc call, an- Alioranc, --,ou ]us Hngul- Ion p'lol.., Robb, 4 oil .b, d n so animo e eso. notihs.
Tennis en respaldo do su -s -1 dcpore arri it I ju-6 ido un ub set. ,,it el s6ptur- Marrero call I 'M, dej.11e hall-., t,,I, al rforir.- .1 c... Altoot
a ,,:rcchdo. Consideraba. y "_ Is I L bisicos do
,,s tocherarcfo, que les Marque- o1i a a Ira~ de todo ruestra 1. -1116 In I Worituce, gran altura, disto- a, tutorial eluralue el buffet qoe lie Ill,& wl.cido
I, q, c salir on una forma do_.11pubjI11u.a --Hda do port.-,jecuroald, i,!e hits que permitici of El GL de La- a"Robb Bragan el viernes, y ante
I 56lo cin fT, K,11,,t foij.pir
-11 defe-H de on doem- to iolu b PH oil- Wi,-- on .1 net -,y on u,, o error' ad. y diniostraciones de afectal y reco.
I, "I naidad, para rue sir% le- in I' ln 1, 1. 1 cHLco Jtimo asall: I pue Mou eno, bases, I do des rscireento a so thilborit el doctor In.
in-al P Gudri 2rinde ed, Peru, tolo, on ,so 11 ruc- en tolitr facil a Zim- I ;,n torceclo5 a re lear renuncia que
L, j -,, H,, t 'I d I
'o esciternient. parH I lutu- lit uuu, a londente, I Dos: no pu ,I.r us ..jeduires que,.-- Per sti parte el 'Cientiletics" hu, Ia prosentact
:a t o' n- d I r b I I ,, r, It H gbu
que el as nto doIsembo- inLIC110 de ralonabiv A-pul I ifu on hoollore, on plimera y segunda
slucion quo fuese ri Vedado "t or C-I.oa dl lut do lots p. as Hoy no hay activichicles ch el Noe.
]a rca-oun no,lul del ol Irmb:eb on lut. per holoto a Cas.
Tit "' '! b, r. HI.: e spi"s t, Stachim. respetando Is fHcha luc.
ti ", Miifireri ecindenzand. 1. tinit
I~ Club ea it de buscar ri ".I y fill He Colnlli per. on tre, y
o, is questionn puramento per. S, fii,,,.n on dos el erdergrt, Ciarn Dually, em. y la de Is tarde se brindari on
Ioo a lu, per. tilmlo", --- -ranees I pl-ruind. per prIi6 on d, No header base de "Muciart y
his I 'I future so .,I,- I1, _t,,ba lie itho o. 1,117111111S paloma a WI -, v Wilson ocroi en "Cori cn grinder turno; y "At
pe "Hitban.", on el se:
q dendl.11te do I., I, I~ o". bi tire, fIv It Cijr, ,I] built y
d. I cH'p;o it' 11111 1. finitivii adopt, Hi l ins acerca= El u.,or, u- o, in,,In icosacbl. g,, .,I,,
ra reporcusicin. deben nio-,trar- )a C"oollst, rin --11o
I, -11oll a soluciones armc- ou 'titthloitt UniversoLaria, I"' toes .1.1i ... s En ur-ru I, to.;
p.rq- Lit! tio.Poll., P. I. mu, on- r- -- lie i.rdn li s F ...... ninII.I'letin
,lH "it., bralles v 11-011 I,~ ilut. no dlb -is, el Pit. Y Gu-? Sancl- OrIrd i
arl.,'utipedur que suits, el depoile aH. so at a ro It S---, I partoln, tx2. 4xli, 3n D ebe imp erar la cor(hird en todos
I tu,-rui at coal e a-,- -11do justurlo do n.,sta, do, 1 1'__H Q., Hrusrho'6x : .. ],]
m ""' lotol-do, nou, I-p.insialul on I I r', I ul C :%., W A L
i:n'. I d, __ in o on as sit cl bu onoi it r-H cle -2 1 m O V E R
"I" ca'-IrruitnoH ,ldH qloo eaunpo toletiou A ra"L sonoill.. so I el B,'Ith, (,,,,!a
1 -c -poner Is r I leads do los so- hc nlpu I en surgido problem i"on I sectors dep ortivos de Cuba
H mas Pu- ll.dtgo I nd- le y 10S
I If
I-wil, He led. oHl ]is "It', allots, do 1. Univej cz, :i ""a at cut'. so ]-It, i C., -'ll N,"-'. GRANADA, San Rafael 158
I is rda p"TLnnia, cu,,I '' 11"'", to "'idt, ,o,n LA
C.ribes do-,. 1_ aut on rI intro, o' L.s.deporte, linen que estar a tono con nuestro orgullo de pais LA DIIANA, Reina 51
I I-ii'lul' cl'c IV. r-he 1. 1- H- I 1'," 11
VTC his otrupiIiHad. to- s do 71
I b. F!
"ante aftrt, I it ato d-Ohn, 1". 1".
I lo 111- ciilizado. Ell torno a Its agres16n al atleta Garcia 01-d6ficz.
1 .',Iollil.U H d I nutio.l., 1 ,,sulcl a r, I do I, I__ I. d l Aborclado, el Ing. Iglesias v Frank TTClIrS sobre el problems I.y atrao agenrias on Is, ciudadm
bell oularse 111", 1., 'pao, bl,,nH lit C!,Itl-; ,z , noB,tIa I mas importance dis Cuba"
11 ills oun,. result no, the las F, fohil luortursit I,- P it I I 1u, 11bl. For oh comprension, d, trato fraBRILLANTINA 111(cullo, 11 Ids campos depoi I;, I, s, d,., do u"1 bdv1 a mb s, nIIt. par. gul" I; de nuo't" M.rue 77" gone" Is 'c I' ',or
Holm. ""I., I I d, Coneordut U lo ell l" Mi,,i,, tit, J- 'to I n-,il il v pill P11dr7 sin or- so on
,,idqu- tlp. do agru- :1'.,:'1_ I It; ., !, "', Ills p.,r- litl 1 (;13 1101-1 obiu" Ili~ IW!, 11,l de cl-- a I. y, futsol do tr-age.j.,
i'-uIrarut no, out- "I P; lioli d. "n.-,Ie, ill -rnl ., 'I -, del 111"Ader do fol-bil it, I Vedad, Tennis y coach
CuuqLu li 'u He balo 11 ...
PLo, ato I 1-1ado I] tr.p.- u. I', Idl': I col-". I", Sol[, C, I Garcia Ord6fiez. quied
Io I,- que fu, Itutun. Carl", C;to C' fuli dr lit: :,,Lou p- H Hllt,, 0, li, U do Lit Hablo.
4 1 qllmsh ilillior t., ju iId i a'-'
ral ...... lu--,au- L., to 111.151on Julio CAIII Il, 11 ctumi, 1~ 1, oue ser souletula una dolicada interver.
"u, I, I, Elsa (1, copar los tocs tuu club qui-- I I I Culn. d ,,, E;,, uuceso. license
an 1:= filiciloro.l. H, cunp. 'A R R A
-eu! ";I, os 1 1, 1 o v cliort d i- -. -1, 1-, t..s-ddrH, porc
concIt., y. quit todollo- 11co',o per ploclo", p.,r',c1c, .. revela, I,-, I or, bo I, I,, I I. -Iilro do riI-,ru on I P I Z
its PLI-tia, -1. Itlrl depoll, I'vir, Luis 51crem "Il"bliLl" In 11,,.url. let Ht Prt, Pat,,,,, obl.,o, on itarda'do
El I. 't'. to 11 d I MID H Is cor
to 'it" ad, op. I die ul11I,,, -- Ilu dura on dmirr, Ira (,,ndiclon no sit, ud, d small order. del pro
o_ CpIll, -olvers incurr
id" c dv sit greso dI ---, ,btuo. Nu Its possible que lenga
P Ga iiaroii Y 8.1b., la odidt, -o-a-v a ruecloo modo He or poco hibil- cle celebrant
br? ........ d-wui. III s, P.11TIs I-Wll, p,.g,..a, cleglile, do b.,kt-),,Il
ll-!- ,, nt,,lr I, b(,Ia
0 r it Ill ti, ,, I. In
it H,.j--, "s Cuba icb,o "ollon que star H 'us'o
'15,12 y PI, P'l,"4": lo "l, "ool con u-lr, -ul I" de PH IF ,vil otado
d fi,.,l so l ..... I.,, hilet. (I tiu.,ft I;BARnANQUILLA. Itwilbler, I Hj., d, (qticu, .a F,, 1, H Cirlos Gar,-,.i Ordouez, incodro, rue proven
UrAld- l"',1111ou-st P-'I. 011 rilldi I 511 It FI 11,11, T, ii, I Nl-- A- ,d, 1a It I Vi ,I Tunu, do I., do fuel
I'',d-. oudo vo. .1,. I ,I ou" I I i"o I., dvolaracionei line a rue-, nuostr. It cieran ei inge.
11"11 fill .,olnull cit, -uu- -I- owT.
Unito product en forma He Esi-o,, "It iouu- I it Cuparitul. 191-o-, pies"I"ble dll 1, C-ous- Aticlil. Uric
....... -rd, vo "I a] do. dI Clith F- F..,,k T,,-)Is do[ VI-dd,. red
chl.1flo., I Ho'. Ra. Muncer Arnound, Rid. brillcurill.a. H, It I T,, I luo,. "ou Put, IrrA I I hil, 1, lit El I,.nk Tirollps ra, dij. 1. Ei Vd.d. Trruu, d bid.,
De agclable olor (no con ...... fi.1 jj_, I I'll" in ... Derm "'I 0"I""11IF renra I, I f.rut b.11 y b-0-1b.ll line
al, or omputiendo. Ed is India relebr 0 da so irorch, no clar a is publuridad no.
li- citufrio. Nlutlul I 1-1ult Viollut, cl, do Itit" ri,,;
,.less q 'I i,-, 11 '-or' est, CLuIr "I at U r7onui- laRiII. do
gioliio, of anupo- od" A R7"o,1I"c-,u I- gHnar ",'In .1 lgloslitt C u At lot a AL]IIENDARES CIENFUEGOS
li d I llu- li .gu_trs Her lHH rio :"" Eut, ,u,unt. -u, pndient, do on. otiroo. or [a V, C H.O. A. E. V, C. H. 0. A. Z
P'daf.s. do Ili 'u,", Atlette. Urivet earia que debid it la onfernbeciad de und de sus Coiscri 2. 3 a 2 4 5
6 E,1,1,,s Unud.I, .,, 1 1, socht jnd,-11, n l ,, If I homes Had, Jacobs. 2. 4 1 p 2 p Cimoli. of 4 0 1 2 1
H _f 0, 0 0 Mortemayor, Is 3 0 0 15 0
7-tk I H 3, 7- n es'se. on is C.le:- LH So It, par 1. -cechdo. Un dia despues del Smith, c
He Y I,,dnlo cle Garcia Ord, nn Y Cancio clcbaruot, receirros Alx.lii. Petee- Calerbi If-rf. 0 0 Wll n, 3a
F-usud,, do Ciistr, y.. PH: cirswell, rf-If 4 0 0 0 0 Sierra. of 4 a 0 1 0 1
e a tr a e o Jinuen- B-o, a 1,.I.r del Jn'- R driguez, 3a, 4 fi 0 2 4 0 Noble. cf 3 1 i 1 1
'a do evil, Kellert, In 3 0 1 0 04
d'a ,'o ill riolopeold io. Thompson 1 4 0 5 0 ZInindir, s,
6-4 y 6 1, 11 r-,ble III-~ on I c-j". c o bg 21 I
"'o I Mi
....... v or
Gult.l. 11.1all., 1. Ion n 's 1 2 G el. p I
.1 0 0 0 rl,21r,
too, 3.6. 6-3. fi, I,, 4 e m a s arredo P n 0 , . I I 0 1
- - - __ Otel lb 1
,6.1 a.. hl,
c", Exiia El Genuirdo I ITotales 31 1 .5 26 3 Q
_.F] 11--olud"I Par -Out per M..'emay., 'i ol a- Total- 32 2 7 27 20
flo.d- A!"OTACION POR ENTILADAS.
11,, 1, R,
r. fin"ori p"r MENDARE . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
';:o 2
C; dL l:F p ly CIENFUEGOS
DAVILA Y GONAL" T", d' [XCt,)' IllL" Ill Ctjril I t O l L SUMARIO:
doolln-, It'. 'e, ". l', , Carr.... ubruk3das Coleman, Cassint. Getul
flept u- 27- Hablri V IIN 11% ISTEIM 7 Three base hit: CcIle
;elf, 60 QflI U-61d mu'a 'iti r, flti.1 060 .366 HAHAN,% Two base hits, Gate~ Noble SHrf,,, hit Smith Base rob2da: Zim
Mbs de 30 cAot protegioendis motorate mer Queclados en base, Aimenda reS 6 %edfucgos. 8, Strike outs: Gettel
""ei,"t, u. Bu!,tit H,,er.. 3L Bases pdr hot.., GttIL M writer 3utPiteher gen.do, Get
I,, parlofi- it, Mplocher derintado Marrero Ttendpo 205 A ador: Julio Franquii
U ropo-es: he.,. Redirtgue, primer. M ulled s. 2da. Atin, 3rc
T-i
Nit de Base Ball Profesional 1952-19E.
Campeonato
A Cumaphiclact -p,,,,, p,- I DIARIO DW. LA KAR]l
if,", I,,,, del Cistill.. zuI. .Ilcl..bre 1. fiselluil'.
ESTADO DE LO CLUBS
A' N A Z* de See H. A PA. C. G. P. Ave. Dl
HABANA 6 7 10 643
ALMEND.ARES 4 7 7 13 .567 2
I&ARIANAO 4 1 114 18 438 6
k 1.00 CIENFUEGOS . 2 .5 5 12 20 375
d,
71'R 20 61 ill
de ai-I, de Totales 10
LOS PRMIEROS LANZ&DOPM
r 4'00 13 18
(Co. 20 is Larrhato twomdria)
ji je. G. It. A- lit, no ca. cl, 2b. n. 11'. a. la
III. Picone. H 12 3 6 1 750 65.2!3 52 24 23 1 1 0 18
Gettel.
667 82 29 26 0 2 36
17 5 39
H, 1 5 213 9 0
J Moren 625 63 57 19
Roebuck' A. 11 4' 6 5 545 6123 54 3 26 6 1 5 22
6. 11 .1 3 5M 6
Ici M fli 12 52 21) 17 8 2 2 39
13 3 Soo ;1 2 57 22 2 1 '1 3 28
etll 3.99 F roiclei, M 3 3 6LI3 7 2 ; 78
Erickson. A 12 2 3 .500 64 23 2JD
ott Consurgla. M 13 2 4 5 62, 54 5
Q 444 13 14 21 5 3 13
hl-cocl. A 8 5 3 4 429 59 53 11 16 6 2 5 23
It 4 Z 3 400 53.0 46 14 22 2 1 6 17 1
si LOS PHU.IEBOS BATEADORES
7 o7an 40 H cialis leliesi .1 batted
_oo S ) / Vitt. C. R. A,
Ttirioso. hluartarao 110 32 41 .31
Smith. Almenclares 07 12 36 3
L. Cabrera. Miturtuoruin 12 16 41
1 31 7 32
Dandridge. Merlsortuto . .
Cassell. Cienfuegos . &5 0 20 31
E. Cabrera. Marlarso . 46 1 4 31
Raind. H.bd. 70 21 .34
64 7 19
,It. it, alit, Cre5pa, Hb.n. 2
de 2 50 T.00 C.,;- de I.- Ild4-,,& Co..
do, et"Repo I LOS LmEm WDWMUAUS
drent. He 4 5: j
lot. ifloso -11,
TRIPLES CO
to DOBLES: Sierra (C). .. ..........
'"'aa 15. P" do
HrrS, CONECTADO& -Dambridge M)
C-kRRIM.AS ANOTADAS: Nificusis I.N) . ...........
CARRERAS IMPULSADAS: Mel. (H) . ...............
m ental (Hi. ruitoti-I (C) ......................
20c b BASES 1110121"Air ft WR, (M) ....... ....................
PnN17_1tA]3M REIM11DOS
Afio MX Sports DUPHO DE LA MARI-NA.-Domlinro. 7 de Dic. de 1912 Spor14 Pizina 19
ESPANA VS. ARGENTINA EN GRAN MATC11 -DE- FUTBOL, HOY EN CHAM-ARTIN
QuthHarri.sonmaittttro sit rerttajaygan6elcarnpeonatode golf 1952ElGu.ajiro deMinas noqiie6en el
Al Besselink que gan6 el Campeonato Pro Amateur. en compafia 1)1-iliiez-rotitid(tAtitoitioL(imel(is
del cubano Enrique Mendoza qued6 en segundo lugar. aunque empalado con dos mis. Con una comicla y baile finalu(I fir meramente Cancliclofionzile z acert6 a pegar tin gancho con In
En el mundo enter ma's hombres uson ?or *PETERx i7quierda, muy fucric, y poco dr-spuis con una derecha &I- tl
m-ni6n pu5o out a Lamcias. Un programs que rc!ult6 buenr.
El V Torepo AmIll de rsill,. q",d,,*,,n rauyul..jas d,.1, P,,,,'
U'h' Harn,- mant'. ugs Feel,if to gano ca, 6 as, a I'll Par ALFONSO RENAN FEDREDOZ
riencto au rlLm* it' Jile-40 Al Besae- daedo cri el ouinto
,link Lerenind lam bi It e. no ,, c con
SO M B R ERO S ST ETSO N IN 1 61' pit el segun Que le alti_ d, b-e. .41-do odab. par dent- Sigma I pl,,:,,
g." Posielon de 1. q.e d"flutsba to a citilefitldis. y jug6 as Il.ce. d, Ms Dev,,, a It, do, omoute. y c-eni. K-- -o -t,
despu6s de in 5egunda jjrnada En c., cle 11.1 .., Jilin-, 0i ctni cnno R una egg trial net tra!
."a L.rrei.. Junto. cm- Er
car I- Laws P-ins.
cambia Doug Ford clue inveriaza'a Comendient- s ,
-I.W1, P-cee ue ie e crngrcio '7 o"j -aellea 111 9 de NIM-s. to. am:.I.quiercla tel-.
que'de cualquier otra marca It a Parar at dtonaseti It It., Dulh Harvl on 11 a J' .... ..... "inf-t, Palo.
_; -, 8 CM rl,on -t.b. 0.- hit. run. rnentAn
Lo clue quiere decir qdp en 11mos A] Be stink 11, at It M est, c.y6 er, U.
c r" Tommsy Bolt 7 I;cL, Ccc; ,. ec"",
enacts h. royal; estuva mal, lies I le- I Lilmdo le ,.c,tn el ca.clo, I -la
Duth Harrison Llano -1 Crinippritato, Freddie Haas . . 27 _1 l5iterm oblellnedo 1. cle.- pill In car, La. dando tumb... v on,
Jim Ferle 6 1 on-i-re-a rms cordamos, del Ji nmlc ,n,,role tozo par icincoroara.v mis de call puce; con 3--oto, se I I - 277
ten La strokes pars, -Ios "E ::]Ul V dai Jor Kirkwood . . ';'I It hi, El hanco picide se ric" P- el a illnocresporecim at onlend.ImYca, suPerando en wito palla %i Peter Cooper . . . _79 all'. o", a cola C o it Mariqno Arillanco"u rival mis cerenno. qLle Ju fue en M.rty Forgot ." 11c 'e- alln rmo- Icia .1 imbi li, I.1al I all un ,k.b. L. 11iado In Iccut [ Toney Penn . . aM pri, bit. malcad., -a ... .... ..... cins
h'llarse 'ad hoe' en e Bob Milton . . . . 2,e) 'd
'11do io tencoo v Bill NFry 2-2 n plea esielar dLjr6 solamunte i Apa.l.n.sil, sirl'.
que om su Rpe it c" "" is' Doug Ford. . .111,
link Yovalga el Mal -h, T Rmgjnj it"al I flgcolm. e, clecir, go, En I ,,ol rin.1 dI6 I";.sp: .1
an. pfira ver si liega L I-- Lown, Dick III.yi,, nalma, cl p-L'. Lap-,,* 1,n otirte d I
Worsham, clue Jae el Jack Burke 4 in lbstante. el emotivo It. I
u I'm, It ,'.n Claude Harmon T19 a.,dernol III-, a., el otio
11st. cle [a Hiceel st lj.fc hrtri-,- dc unt. Fue
ab Pat, III mas tontervo. TrJI,. 1 Cl-t Herbert ?87 It- M lot kralek-u'ut do. P,
pi".je... P"" an. ic mih- cle 133 libe., .1-r.
Ion alas maes clue HHrrei- Jim rsesa
Ear I Stewart 28n I I- rem An I ...... tell, 1111- de 131 1 2.
para bregar. Pero a to se 1., Tsd K It . 21, haras v el Guaj irt asalt('s rk'e,desciultai en el bar, y vava 10 Lllw Pat I Rufla. GLinlal- M,,ins Cinclid. C..nLhlL. to. I a
1. at, In o.-z,.-,iac.r-avJa as Q-1 dc pue 01 111. 1, tl.p,! L.Mn w-llad-l om, Cllo. per,, Ln el 1-1C yton Heafne, it
it rato .1 minell. de I'
iatura'aYer to el"Cojotiv Cub c1l; ";, let, 11, -1., cm, Ll k ... te d- ho
61 moss djL7. crucdaocn., ,,;,!, a no. Lsatima, I in
L. H.bT1. I, Latin clu, ,I Pi"'ad L J. .f- la r .6 F algl. tell
ra clo, para P- Mrdaa: Drive D.ul.,, -Il ."we "Ila., n
Pirisc-m- _e .. .,.I cent .. ea. L1 loll; ;I ill-la, de title gano
d"' H erman Barron., S- Lcp 71" e -k I h'i I, iu -,n text,, jo
It, el olibis le- S eg I_ . ..... ....... uirda. oleno A
Ids, llrelley, larfield I, ..,. ,
It. er.j. Par. cast 1. L'Z.-lia., 1. o No obLnn1 all. Just, L. tan r
e r, Skeep Irxard,, -17t-16 I'm 51 Lai Coll 2a,111 1:1"Idt, d .... In. L. Meti6 ro dii,
cl,, conLendientes. Eao ptopliso ha- y Lown W-han. p_ 1, --ino q- -iont- vguidas. y con narmia Y
... di, ]as ,M., y on and. Ci- c cjidnj). rdi toIn -Tue Justo en es'.. n a 11, -c octier- c ,nIA,1uicrdn to'
el me.cr. De eso I'looll Ii One \ ce 0 U,
Como m natural'Ia "i g ac-,Ud-- dea Esperan 85,000 fan(itiCOS para la.le, al lerminar el "all .' eat. 1.
ette
tacada en la jornada ermjadri river M alttol, tan .9.1.d. al a .,,I
lui At Besselink. Gano r: printer III-, pitra, 1, In pla. Pero I boxer v pl
Rar en ei CampeoraRto ?,I, Amateur OP so at sigulecte ankto. on -I
p el partido Argetabut Espaha Lu
n am fit. dI rub.n-, E "IciLl" MCI" n "I in ..... I,,, hel a d.,.cha turn.
doza y ayer termino en se4inor, Ingot, bo a C"o Ic contaical ocho. Dbs Ia'ja U.araq.1-cl. v.Ii6 ,
I ha. v tambien le Let'ante. Laws clue repirtir I., clinem, uadro, estan "Open'*. At 'a 0 Luce dificil hacer la seleCC;6n, ya que ambos c' 7"ac In,% och.I.ELn1b.,. amaeli.lrrignl.
rei segundo lugar CEM Torm- Rol t y forma. Argentina teleccionci ya el equipo que prrsentari .,.,all. I Mnntuv
Freddie Hans, clujiene, hicleron IRU.1 efeciuar en el Chamarlin. Hay gran dtmanda cle localiclaJx. pil. I a pe- ceIn'xra n esfuerzo it
rium... d, 1111, 11,c .... 1, J..n en ooseg,,l, otro "clown-
L. y Lis. a"' por I. o I no to pudo 0" NO en:
e7, qUe se terni.- ci C.!,Mp-_ PMADRID, diclen- I (A7)-L. bard.. Ill-ull-cr 3' G,1111-111 Ro"t 0 -,, dI M.tch L,Ljt, MOrCo Exclusiva, a la ve
Stetson pronront", onto atificl-o, v -me, Ila regunta clijie se hacen ori LIP es- Mends, Infants. La-ria y 1-tau m,,,
Un. V
re.m.a t pafmJ en vispera I-10 ectuento-I d, Loi -1. Fla.
unclado .tcce, rip cc vi 1 footbe' tre A e-lio., ii., Li.-M got, r.4 Playboy Go'f Clire", eat el u rocit, It III en 1-n malist, Navarro y P SR.er, spc lie as dos _Mas vl quinto
sease en el terreno Orincipal, que no y eLiparlola es e9ta, 4iiii, a A Rnm.111 y Purb.d ; : Pit "I vitulo, al final centa Lma ligera Ir. H is I.Muci,-arm par. 11 maftana, y Is respuenin no a ii5luce- 9111to 0 Fucte.,, F-1-Co., M.1cc! y In
in. peio In decision de Raman Ca.,*
'. NJ Line decir A -a hL'ta, mu- bra Liars. Onto'- I Ilarms Rogelm Lell. aid Como In
Par. l hoorthee q inRisle ect -Rti, 'i'mPre hir-ri de Ian gcilflt o an"it-A ties se Los Jugadores de -in bando y ;,I Lces argentimos isiLa It hoy !a ca- d'el refe Miriano Arilla. fue In d,
Lot, ntrabLan practjcan b p,,,- clistintot, otoo muntran gran optimisnon, Hily chR, hRIIandoIR en oe"erl- cond tab imbli.. chil'16 1. d.Lis,.:. T.dl a dr Gimer
Pit,
... que irt tin o,.b,- fin. v livitirm clins 'aniopol. wispenderon %-; -I 11%idatles aigumos que contain p enamente la ties, aunque les parce- o ..... no d*
d; mayor mal. a Pit perilonalidad-nada mejor ,oa er ]as fillgrann, de Ins mars victoria, aunclue reconcitco Ill calma(l MMJRdo hfirmind., -- at fuerre I I.o. prelintimar..
ad X"ll del iMern, go. q., brill. de.cle h-c' no" h" -1 It 1. ncehc. I-, m.o.., I-I. ran. on I -..,,do treat.. fleci. a u
qu, cl Slel-lit Plat III,,. lve D-ginn. Bill Nn, I Argontina clecld!16 y L-I eji so I. alaiac, e 7 im, Qh Ftienl- el 901'(101-jelo, I d. s,;L,-dc1 fuete 1. oxaclmes paia aCLU2r aclul. En reste Cooper. Shelley Ninylield y Jack cuadro pars. el partillo ne Mahlon cr, u JJuao I)Iaz. con 149.34. to ., It tim" -I,d.d It,, ,- relen ,,,ad.. Ice, cia
Shields. ri clue sorprendio en el pri- ell estaclict de Chamartin, can possible e'p., an. !,." Pala manifestation cle Viscusi
go. Ild. I timu,. Lin c verem,1,1 fue para Alronso Es.- fue [a re:puesta a lapgestion realiza-su to "" I a I a
P. .a
De Yenic on los principles estoblecimientos del romo ri- dia de competencia, argue Itle. enLrada de 85,000 tanel-att:s, Itn',,,', rLiermicle" 1111, rcron 1. pel.Ln May., Dart, -a dabs, en da L, a ,,,nln da pro I Asesor, reviamente,
pl, se,cayo lamenLablernento fusion vez lncluya .1 interior reason R I J5ncPr ]a guardian del roe rim entlencle I I,, lend heitando eos putziles para que fue.
loa go ML% bon"' '4 n.neis, se Lemia POIQL? estfi It.'ealLsterica duranLe mos -me Mina- e(- F.,at,,, to ins ekinchts. I". on contained las dos emp1-I.n. Co.. as I- g.b. meml. E. I ellce.r,%al -oo, of.clai.,de as mXI5LI(n30QflL1eoorperan en el Pa.
M-Lro de celemonta. Y Ile We Skep E c.gw LiM can der, ilba-rad. el i T-il" elal 'i Lit e dsl.s Drprelte.. Agogo ViseuHe-ay, qu,,n pool. !1, plae troric.,o I rcuadro anneriestan' to formalar t- precild.mea 1,1 pir. I In Ases.11. B.
41 _gan a; Allegli y Pel- Le.v d in. go ,an i., 'c '6 t pai. to .la, emItalla e taba haciencle, gestiones par
Aninciese an el DIARIO DE LA MARINA y Ian Imillstas coma M11W Im.d. an Ulm anaa 1. -. ,Iloul. 'd'c -eIlm Y 6. no es nbo to QUI P .. ....... i d, I p, 1- 0-1, Marti Irile, CLs.r Brian, p.- candi
pr ranf, no e. blie, a Ito j 0 en .nd,,i..L, No bSLa. Ze n
minc, bien el salt, Y LI uarto' C-11 p.i- p-senin, at argentim peleaje frentes
i."d: noclie. y en -niedim de in t it toola. -u- d, F-priftci a T."'P.. On"It. Aparliamonule Flo- ngestiones
b rl se de biI.L.aLil,, ,:"a j, n P11 1- call, I Mte'
, enLe III, -d.der. rana.L.-da erro o h.,.a III, I j d 'down tie LIL C,111111 t.1111 111al-tad"
'M Fu Ir. I p-.,.n 1. mallo n I-r cle DIIIL td;,- sti" In heh. 5 1. A res, dorado tama.. .1 d nala. Jail ImIcle,, can,, ,, 8' '.It"s "Ito rp-ren f,ccer .. pele.. ir
La TARJETA de FELICITACION c l."S"o l'g'ca-nio4adr oir' 51'n'll ev cnLaeJu a I r ..s1c,'sJMc" Ell in segunda. Rvr 6, Aodj- ci2' le" I a
,91ndem., r. Marerld y InA e' 180.1 4 y La/aro H Lou, I a. de IS c. of -1 stele sern.. dld, dood, freten ma,,or baits a
,v, E E.-rial. Vj.c. de nte. _. na, a,- -Ll, dld q- lend, a I. ba. 1.a d- ... I,.doaA-.Es Iradiclonal en eslas dicas el envicir a l0mdhOTeS y aMIS I," ai ,, i.7". al "H uracAn" PclLn sm un. P.I.- or las Dep.
icicles volos par In felicidad y prospericlad de ellos, en el 1 ., .1c ... 6 c Loans Ins -tid- i Pero no estuvieron de, ioco ll acll-. call Much. de acometividad, Ui;, I'll, in c
_ 0 ci an. mi, -M, 'I glmg I uit-, dLLi.a de I ,,, 9 pcl,.nd. cect, At Dn, l
cercon Ai Nuevo. E, it., co golfista prof.es nial enb, Les sel-lonadrares 6,nn.1, v I-, n I do faia7.6n desde el somdo III,' M.i,,.,n drmt- c. T.,opa el oria, PERDIO VICTOR SUAREZ
el I '11 LILF .. V Gno'nl_ Ll cf,
Para solocco Coll noi, Hutton G.-i El particle, s6lo tuvo intcr(i rill s S- In pja- d, oa -- Lie t"'s NEW YORK, diciembre 8. Minted'.
lonor ]cus larielas pof(adoros de -FOs %1010s, ,g6s,em g.l. El ",oaju.g., ties., no a- I.
e gundo Itempo. Ruby Cc ol dI,,i.c loT. c ",1,,J-go p L" F ELhL,.,,i. file wir. pLlL.s gill, f-t-on El p- wLler Jackie C.M.-Ises.
lamas con el mayor surticlo. d ed'.1"reltod .1 ad, w I Ile ILIPII. vo ,,d ce, lo. -.1- En 1 ,,cold 'd d,,,der,,,,t6 clea noche vor krMckoul
e 0 bajo el quedaron rioni analsi el goal del triunfo. l'Arnbc., Lcen Liar hity ma, 1--s, il .IJQ
III cral o !,ec ten cubano Victor Suirex a am
Antes d idencolnF, VeSileTI05 Y lel)d-MOS SUMO ql1F10 on- I- ble, aLaqle delde El pr-ocip- a I, a -cild -3 minutes del octavo round.
mo, traff, ,as A roolin.-6a .1-clirm, el les'll- la .6. 1' pirconbdid-, di, 1, ,,, L" cl Cic".'""' Bad,,. P"P' 13
final d,1. gaL d. 128.1 2 AtImso Esti ada. Nin
do QUITO. Ec.ndto, dijllrc, 11,'il I. paiutrl que marme enter- ec,' .,,e cc'cb,6 ;. Ridgewood
tMiaer-ote It iAP.)-El equipo clear A in Ims iloilo6l -P-- Candc o, It 1. ci.dnd -mb. sen
P. RUIZ Y HERM ANOS ,is e '. 'mrae "as ".h cepw is -puicste q,,c le dc "I'll JAJ.d.IL1 L.-C .7 Q- 2'
,a, enpus. .1 Jju,.cim de Estrada DIIIL.dl.l de vi.n d, ]ad. och. round,
no on e lic, B-Im' him u roleg. spnewl, E,;r.rUl,. ,,a F.- In media cf,,larl L El tatindo pes6 148A 2 "bras y &I
be, a nclud.blernercle 11-6 train 1. 'Pel- -it M-11-911 III WIllil per
Obispo 459 ontre Aquacate y Villegas. La Habana. nortearecric.ano Jack Burke, cae 1PIrlce, an, at M, oailto, !.,i ur pueda camishr i;njt.g do mcdjo dr In (tibano 143.
nos chierom tran las m irces 6e, Q Pero Ger awn SaCaba al n Chn,],, Rij,,, par
a '. Lin primer ticenno it] Wu a 'In MLI
Toliforto M-2681. e, que s6lo present' Inter6s en el _: rnete el __v
o,,.quey lt.lbmn and. plot gundo periods. meta en cuftiquier e-li-to
Im d, 1.5 -1-Las de Stabile dijo que nitim reclibldo tin%
El.primer tiempo termir-M con .n t par. J gar r Puna. pli I,
mp Lis a uno. En cl segundo tic-_ 1 eiropues a
,lpier. comocr In, co-I,
- po-.61. nol. A ell -di-deetiAr"
camdo c i an. Jusia L
I En cano Rfirma
V ITAL10 dice: Iniciado el jusgo. 21brM5c li'o' joR."Ir" I Iador cle Call c, na- Tentincin rl di. 18, V. ..I. L, r1l.para el Deporlivo
1110 el extreme derecho Pe-L anoi ug.cl- me, 1. In, "I CAM ISAS BLANCAS
.n vuelts. en 11%. Argenlim,%ente, de Lin
minutos.muy ripic'n In' ."Im" c..I,.Len a llolas ideba,, pill. ,Un emout. mi. tattle ,, -Ildj. P ... 'Ia- ecal in--'
antin conseguido Por I Ielant,- Lcar pLi6d]c- e h
centrt.e del HuaLan Valet ano L6- tensnme'te del psu tad,, Alto IpcL q_ 1 ..,L6 em I- vitenlr. c., is eap-to, Let.
IsE. eL ..riodo uplementaria I d a LVenturar pron6oti (n ,R,,,= .M nice. lerdo R uby Cetioni u i que hien un rsLudJo d, p n Inc DiT,, euvo el del triucof para el De- I indivicluale.s. Ilegando a la con, lusitl) 12 a 103 cicartiv. lo as dos minutes v nedII) I de que Argentina es s il-jor I it In
MLoeiulp def"t." '"I" EMSAJADORA
ecle:Ii dl., %c. line. creells.
,cc, 4
!c 'I DE FLEGANCIA
.ryi2aiuinca P. Rodrig untm Lin delpIlmde talEntricIae Ce-ml, -son. eaMet. lbn que mi3 dr i I centecar
M i cuate Hiiclor Lopez,,Va criann Iorez, I de periodistas y lortit.- it, n1lee
I y pals. pidieran pasx
reportAV01 Aerial. Citierd. It. f it, 01,
mltltti ildocles I .I,,n ormij
Sang 'de. I se criLl-, b-1, 'In
Cie-"n, Coll,
Castilla.' ereL. -,o- diahorits 'me voy en un ruletero, put Ruby CeHam p.et._1_;tF-qZe .6).-.
mero mero Mflico, paria que los co- ,D.ranLe el prime, iternia. ill Ica
aectuaron cabins en to- etitjlPoi:
merciantes mejlclanos conouan 2 e,. en I segundo ri Drpor ivo Cali &us M ,
mn1bJ6 S.I.- Do, Castil n. "'c".
DON VITA. Castillo Par Coll Y a oil car CamEl Huracin cambaiI Ft- i a-'
h I P ,I
ictor Lopez. n JncJ-I,, on, Encl.
que Cerii al. Beirch or,
I.. par as.. I Z
Efectivamente, TUYA or L!, es Lin r
CUBAN EXPRESS, ha ex- 6M.-.,I:p por"le".Ziayno
tendido su red international
de servicio por exprescr a6reo, habi6ndose
instalado en ]a capital azteca, en el
Paseo de la Refor- .0
ma 95, bajo la raz6n subsidiary de En un precious estuche
TUYA
plate2do se presen(an
MEXICAN Jos extraordinarios
EXPRESS.
models que constituent
AMONA U d. puede sprovechor cuolquier lo mAs avanzado en
lai creacioneA cle
... COMPRANDO SU AUTOMOVIL AL
CONTADO I Mosotros It focWtorl &I di"ro I a rnoda. %
Ud. racrii pagin c6ro dearrecte
io' '" 6 ZellTraiga su-carga 19 IA*sos cco, tin fore's rotiorna.
Vie-Afrou P-or 2 to d-olv Miss Mto,*s.s i P.9. 1. lot:lidad dol prisicin.
.,ad.,
a ad.
canil., dot i i..ro. par
AAO Cxx
Sports
Pigina 20 Sports DIAR10 DE LA MARINA.-Donlingo. 7 fie Die. de 1952
MARISTAS CONTRA BELEN,, MANANA,,, EN EL SEGUNDO PLAY OFF DE. BASKET
Los campeones del Sait Franciscorecibieron la copa y las medallaslReopera venci6 TriunibelAtMticodeCitbttsobreelI
me 5 uo I a n a barra Bacardi CIS la !ar- "marianao'. so primer uc7,o en poll-,
U Au-Prince. FuE Contra un Comblnado) "" ut"'o el' m argen (y reta
Eli oil arribie g r c disinio
sencel, de oil buen ioup,!I, C%,,; Ln on simpiiitico acto que I de Haiti, Y el resulLado resiato fava-1 al "R egla" 4x3 slempre produce 10 melor
na, annuiles de balornpie i: de de alver se efectibi el at to. Los cubanos del Marianac, ga to g
en las prunarlesilionas d, : ., ra 'e Li ]us cubanos ton ai,.otadon
is er at inito LIE Ill clinegat it naron so primer Juego CIL I laiii: I x 0. Los particles cle mariana de one p,,, cern. Un forward que cogi6 Casimiro Garcia con dos honfibre5 arriba a] y Jo m6s novedoso porn,
Podicnic.m decar que .1ue El derch. de os criloll-, dl Cu- final, lei di6 el empate, ganando despulis por el punto acipcioI C.mpC.n,,* .6 C!
Frorl gall.d.res d, 1. q ;!I I, int'l6 'I a, to y rn.meriv, Gonzalez Conde. Frare-lbto Ruh i-o- presenclado par one' It,
"or.1 d v lunados 1 t vla;, a d, In, a hi, Antonio M-Quftni. Juvenel Feye, personas, y que el ol 'o Sol rnot3d.l ba lanz6 durante 14 entradas' nal de Zenoz par el Centro ile Is linCB. El Nautico anot6 I to.
a, 1-1 no, n1bi"".1 11 lii lnl M-1i. He,11ni, Orlando Eau. en at encuentra file obra j fl rdu7n.
Q to Int"de E z in F;iL 11., Raol Rocha. LEI Ila Inclan Pe*fie7. Agusufn mczquita que En esta Cession, de verflHd a lue Para anotairse el triunfo. Score B A S E B A L L
Cereal. Rodoffo Portucind.. Armando print Im hilitianas Por cMANIN)o GUZMAN
torl, 8, tlempo de tirint. y rin- U- E.Ludian ,ia, dri i.,dinrc, dc. fact., decasiV. en Alh,.
A,,Ved,, Antonio GuII611cx, ALL ei nano,, 1i Pont.
imatialn,,So etiezie M.aiEire ImGoar C4,amyojnoa.:nootnibnu ws.,IY e Ln, mis, ec-- de I., nidl- 6,1 -Ctib.", Josli U.. I~ o- ei rtirliie del All6tte. is] 1. 11,114,1- 11 17,1111, ZvnAII'A Vureenilr l.-erra ea 'I "I '
oil formicnible dr. III, o6i 'Guarino. ei, ia prinErcra parltre,,dAI It Cuba ILL "It an
lirrez. d6cimocuarto :r-);i Gan la 1,Ct.riR esespo deporuio. Los figures vini r n1put Ja bI P
........ se Ran, Cull se -evard; a so equip, 4 i C e I Nilotic. de de C.11i, -tv," ___Its .' i
CA I _,do libal. o.r. d,,r.t., 0, Panel. y in, i, ma- reCh-6 el paste do q u, N,.,,Il, de 111.
Is 1PU2 11 I'M 1galiclad La incite resiflo) del Regia, ioiTipl
Ili as, at frimid. Marinumar En la continuad6n del Inal! iituh Ial,,n
.1,11 FE ridez Campa. ei, 2ii nge""'I" Ic'i'lble cluelo d, pteing Entire Oscar bali.jumor. an on p9riticla, bien pug.-Ira. a la dt-1111tL'
do I reseed do I.. -.ribe,. Ell el t... liner
de -cpiesilfente de la Iyacional, sa roado. pera 6E vespers. que "I"Ga Val ver jugar en el proximi parlido. iReguera Airoando Sarmient drill'. el'Nanner, venla Jugando mu 6 o'',
R E S A L T A "I rglde bacer entrega del hiniI ibilbla autitudo Nelson a', ilu'lle It' Mala
' .1 presid.nLe re, I U., El pub'aco quedo muY ontento con uluod. n el ultire. Cooper I.S ush'
coll Josil ]a fictuactiri del 'q,"i."deub r ii r- 'an rdoi peopusarron. vivill toe na" to, 11 on ci ,e,E In,.du, Este fu& .1 1 -ndo dwo La" L II Id.
dl::!" rill it, s it 11-I pinto celebr ;11;. b. hE,1,,, 1,,,1 11 "Cl uv,,
,, on. ye.cewo CIE I., croveri....
ibi I init bonito Irrif-L, Cut coil, agracto much nao., r,'ario
J, que 10-S del "Mail, Ilaronse dI (i.blL eader ,lialada, purs'L, Olden~ In I! )LI'lall Lie C
S1 Q UE RESA LTA ....... tons ul d Leopard m lug a, VI sevinid,, t 1- veire Propribio 3, EAIuvO A tin In, de h.... rambis, i I M
Is op It It It N;triiia de Is haeleelad can bastalite been acnerto. Fe, sl -p-Ciiii 11111 -scurnhad en 11 Eice.radr, del garuc ,ao, A, lie 1.
InIS. Lit) gestO VillpatiCillf- Ell Jeriawa no p, run p:C19 comu I I dol quinto c L al Dcipucs due el Atletbco habia Rental H fvh -nIJ dE
III~ Is H Perot m, ]a primers, 1;, r,", in
linal 11 i I, Line ,,, ligado,, habul pl;lladii., a, bis nue E, dic su touch J.,,n. [ Nautic. de M habiao panado It
sus, ineleien sends diplomPs para el 10 podirlin lop"r n E at. re L I ac in Li It A. Is bola en ]a yards 11 else VAG,,
" ul i' 1""'ou'le E haban
still Cue 11. ,t:i.r* ter To",yLZitd,,,,u I a, A I. I Lot i'ca d Cuba perdilindoill hes.
...... d, Is stanatfiol y pare. C I deencro. L ue I L _,, ., L.alq... in- wiii, freirlivoria ,it
Ent ena I) oul equlpo, Ma.iolo Car- olind. ,I, st a in d, oil, quj, ah.,a:d. al fiE &, ,, J bos de 1.5 Ili-- limouran,-me. Min a Hoye, que RE ha. rill, 4
o: 'i'liplent. a 1. bol des asta Ell -onstruccd.t. Utas -. d.n .... ai I. sn.rE,6n ,, pe. of. & Lich. iinteiri.rinerne, I L"I fLI111hl:"rusps'a le, I"t, -- --1'Pit S, I'gallit fair vilos durante It ceicb. !taradr, in It I E El AlIvIII, I,- C L, a
d- Ina iiinin la-6 LIL onto lin-das. Po- Goverilu. fit.
ilit dul winvu. MuY em, votes Le ri natural, ivi b.ibr' ILL, do, vro- d.-,,,. rediend. I a o.tE6. wir, an In EL GUANTE
-ld ,,I 1,~ 6, da, -tc-loo- a. la pi
n lic, i lie Iontl 1, a, pon","idt, a b 'In .. ai",Lti larar at Ell, "I I "al.
:,!,iivn I balonope. St nrI III I(I.L. p, !,, nunfilooll In," la - -IWITill"
ievii falls. creem,)s qua ell nuaran In, Clunpeonapos E'ui i"I "I t t E I,,, La do E d IRA has- 1, -un, dc hacl iuj Rgl anns Earn cll I. "Jidarb"
aia, v hno par Ins IntercoIERt,,av Jullillil. a' I- a
t,,d 1, llu, L pull Asturtaka n sit pre- El pros a ya -1 re bN delete M.de ElIcs din El Alir,- de Cuba no, hibui do 11olludo a BE I al antl
Herrero 'Bola Allonchned I alhe de d., is I I VII AWAV
eye' a re... del on,,,cf. Let t. ,,,.,,a Linn
ARIES no, d
Al wt" aistieron antre all -En H Cainp. dd C,,.,, a -V I Cuba. en I t,. Joatonal de Ed. n, Lsl ;,I, III,
has ;a-.na, indannAs de I- ya ,.- Or~ lifluitll, In, eEv, 0a, tl,,eE hit, di,-i, I., I uc e s w Diseflado especinhipente par$
,,,.,,ales Par. rour- E'
pd' .' or's T ."i"i "' t" I "I it"
bilina,. e' Loci~ Josli AhPIL4, 5=rcta. ila ninfinna. Ceiba y Almendares Qul*'Napolcun P,,,- it(,, 6 asb "t ra I]I" J 6 11 N-,111- d, Manlfani,,
to d, a Nac .If carn El t sorr- ple, infaritilvs Y non. beer, despite, Ins I Re estaban -dLeir. evand. .1 n lil llga s .111) I.Inborildc
Ategoria bases. ve- -.no 20 yLor ;-1 En in. ju-,I,~ Mwee! FZe.aLd.,CrC- mj-- q.,,.,. par. la I I a mano, de materials tar
Federacil'an y int.rri Juve-l. rvifin lo-s contan ]to, eol,- ,, v- rnot- de ser da LIE riolol ease .. Zenoz lano on All.t.iiiin: SUPCI 11110S title solo viendolo
if LIE Is. Dlrec ioo I'linclo- -In i, Carton de Wh S, a Deirto Ntili-al nu iuct o Ile- ol-nov, rla, n a.' I" I invit Y ,danTAUPO r r 14 1] propio Zrooz
t 7illa. M"i. y ao lati, IL ria aidnar jtuN'. d.l,,n,,!a g da
n; I Drp,,lt- Robert. Andrade y In, 6, ,u la c maana
- r iiidlides -r, I,, deslat, I,, I I Lward c(rct110 ""in A1110111 sandolo iwdrii apreciarse.
0, an," Stinhe, Diago. Atl-, or la -Lgorla de R r" 5 amen,ando a la, nuc- In PLInto de C,-r- Liparnolodo Is bela Njonli- 0-0 w
o d ela, tres v cup,,
I'Liall"Inte Ignacio Moul.tlvc C.h.a E I'll I 'it
al(, ls:,r v ln nf do at wAa racurdivido cliro, LRJ)-,Ii'(, l3spinfia y Valle LIE .a rice"I I, il Piu -. F, d,-p., de h ... r jiurges ornaliltalli-E, t"c r 1 2 1 de diciestral Lie currivri I Ti Moe, bent, a At ton 111
t1o, d, hno wria. S C A S A
Heb it Le in"'. I' misma -at'S or
do, I 1'.arlium de a UnIverslabid -E:, P.m~ Marti, ,, el Vld.- F la "i'Cacii.ei't, Garia sup. An nciese en el DIARIO
.,.bad. .. .1.1 1, la at, an,, server los 1,-CrimproliftLa. Y cl ve en es- do. u ,-ii putbol par,,'' pflen, sa, 1 x ESU l '.A A Bi
on., ran 1.9 lag GEMI-11 habill )a Idea rle t.n,,r .-go A bt unc, F_,Eub1 Y9 'It ran ]as roull., note,
I,, f !c ,, A liv, re,, Y to, F H. 0. A. F. in1-1 ri
E.L illalkirtiliv, ito mle. I L ilaia, I le"Llin que I lanolin Gel Un- equ pos I ( es de suponer. La ob r. fI_ I
oti, arnatoor tuvicra su calinpo proplo. fell ;I it] S. C oil YeCerre. J11- 7
v ml I' en el que soil a C13ile In- S. Pl(ftldri!, r o 0 0 3 0 0 1:1 0,il I ,I,,brb el tipLI t r=d- R Fundli- 2b .5 2 1 3 :1 U
alqu s, 11 6 11 0 1 0 1
6 2 2 6 0 0
A Tlla,,-rustas I, a
Vencieron los Herinumos Ma F C i1a, 11 I al Billeter'a Nacional, S. A
F. D __1 '1 0 6 7 .5 0
'dc :I U 1 2 1 1 SAN RAFAFL Y AMISTAD. "LA ESOUINA DEL DINERO"
!I n, Salle por corm distancia A- 0 1 ;1 0
5,1--e an rin.. k sal,1111 2 0 0 0 0
laon CENTU P, \L!,(Jtpr 1- viborefios le han ganado cn 3 oportunidades esta Nez Tei,,! 51 4 9 42 18
Ap 21 El Regalo perfecto:
l- aules se presentaron )ugando muv Inen. Dec.6iCTon PC- A
Ou. E impo y Antolin Diaz ial final. Ma"fiana : Maristas y Bd n V. C In 0. A E
Un billets parra el EXTRAORDINARY DE
VIRGO Por ORIBLING)) Sol T, 7 0 n 7 0 1
Ann. 11 R Ga,,!- f 5 2 2 G I
acabs. LIE I'a ---a 6, 1., w, rri, 'I. C" 1" 4 1 .1 1 0 U
1111 see do ll hlycOff d, A ip ,!il ia" i, Illno. 7,b -1 1 1 1
ion In ez, piilcdo.
F, 'A befical I I, I P. 11, ;-dled. not Per) --,,A \V 11U A 1U
,nq A,100 a I ElE2,.l A artlen"rido to A. MelMli,, 0 0 6 0 0
1'baakct inall dc d,,So- Ca e 1, ler. premio $300,000
Tri fiocit ]as HE ,,a- I,,, or I a
0 0 3 0
Iai s.b,, I C-1rJ. La ,;I] d-o- & F,' f_ ." 1 0 0 n a ) Por $ 5 0 qI I,, I,, EVIL. de I., vib.11. Inda qu, o.a b, fuel a dia. I). N 0 avi
S 2o. . . S100,000
Sari,-. G 11 0 n 2 0 el enter,
OZ., I, "a ni, our iuv retracts. iue.En he. i1i I i 1,1, babeii.lit El C Carbalsn, I. I a 0 0 n 0 3er. S 50,000 Uh, e de goatcals.
1,;,, -,,I,,d curd, -nndcl -- I.I S.fl, rerl- e,.,ha ]a bola w riaa, I- I a _n _a o a .00
DiCe I Leyen et, octiltbi ettle List! el Sigho encerior ni encido. F.1 Willi 11 iivinque ln u oz rdidu Obsequie el Easier AGUINALDO; pero rLSE6Svese parte del nitratero que adquiera en
a tie% a consigo NeraCI a Uif- Garcin Ordirlez salt, dn, anti'', I ir- vwa ", ,-i T""'I'l 48 3 1 42 21 4 "La Eacruina del Dinero".
Zodiacal de entor Ise 0 A?, a a Laos all, 'a. at te.,I ae'-Bal, ,Ii n I!
"I', act o _,.: al" -,h.
diiiiSi onto au, d ou-, d, cnouoa, -2 0 Precias Especiales y Servicio Inmediato a Revendedores
'I ma a n made dando H p- J,,;,n ].].in [,al?- de Z:,rraa
-, Nri-eidable et,S de car, Cml ,,, Blas Antabarian par entradas: Tel4gralo "BI= ERIA" Sucursal "LA COLUMNATA"
La HEBILLA X,0DIAC01 Qrig;ncil y de ulto co- -J9 ,, :, d, ar. .1 W .-aodn a Telliforbo: M-3877. Aparlado: 1727. Obispo 555 (al )ado del "Florldila")
lolod. can cent0r6r, de sucl- d-." I, ti, Lorelia, ?-dn I a, a (,no non n! -brillonle piel de Z;A a d", "rooamr. ; -", Sta I i La Habrina. Telliforio: M-6681.
it. (5he,11 CclrCIOV60), Cs una fina creac16n 11 ,, onoubis; de we-, I~~ d, I- ,I,b:.d,,s In. Ta 1; -.90 Dlo nm non oo-I
cob a i ,, -',e it, urrion nira s6lo;,cwt,
exclu 5 iva prenenioda par ;,,, rd I ,ualer our on 61n now. Li I I.a "AII 111 6 e- MARIO
F: li N,. habiiI I, I ..... d, a,d,:I r,
rialueis reamenieurl __Lb I Ila xv4-, AliAl In isma e' tjvldad del rnuchs, ii In, Maristas Intia, io,,G.an,. 2, Tialpillst.
ui-in aWvin, fiopr ra I~ edre., W-n, tv, ome rue, GuariTio
;-,,nIcs, AM van 1.,!,ur I,, ILII lants. P,, J-i-a I I-a hit-, C-ilan
I d, lim. del Ill.. rusible 11 01-11 iidl It' I "I ul 1-1_1o I In lli7llda T- %seC, Ls P rer, Fundora, MI.
r' ar
orno el di, avir 1,,d,. cord, a_ ?"efi In iAHORA es la hora de hacerse ricol.
odo )'all I" 'reanits d I vIl'are, B I rolossialc
r, CE X"' Is
Alfrdn I'll-, brb i dand- bonita, u. Cla rise, Fund.ra,
h"i'lon eaorb, bas NI.- "ades arohn, I,. E, rk
--I- H . ..... trC-dii-di, L-S.11 3a Quedachas to ba,--. Cuba 17. Re. G R A 11 SORTEO EXTRA ORDINARIO DE NAVIDAD
I Ei.roa-o. habiind. 91a 11
ol" an, 24 Darecins, u silefl,0jr! d, l Reellril
-n nor I ,oa 11 b, I I~~ h- del SIu,1, rau, Cai,,, r 4.
4ii, U, IGALO A he'a "odr .11, o", 3, sa-,lent.
....... %cg-, qu, scj ,r I fine, up,r,- B bel., 6. R- -e 20
. F- hill, a.Idlda 1-1 WIlista, I cin'. rise, Par Se h iteatt D icientbi
vol to lintc, de I oriener III Be],,, I[ tactile, Lleja q. SaIn'llento
oil 'in' "t" 'it'- Passed brill, MEDlisu firlid., 's, paIf saliendo a) mercer quarter deride [nos quIdal, ad., id ha .... E ,
s Hermanos Maristas RroyAndose En sortro del PI., Off. Pitcher anador R, Er.
Anl,l," Di-. prineiralinnente. gsn.- Mileirillia, pananan In, H-r-- M.- Pitcher derrotado! arrolbrole, Escoia los $303,000 entre estios nilmercs
9U LTA, S1 QUE RESALTA. Eri din cinco curios que List~ v el Cnle ,.n jo in 11,16. 1, me.: 3 l--.s 5 -oup,
,,7oC-aIo,
TI I nunrituo despues cast podo EI ch,-'tiend 'i I debt E Ido In- 'Jer- Fd- Core,. 1 1. Vulil 'I
It. or: T14 5199 1 26250 3 438
ber.p. l III,)~ I- ..Erla, I,- y r.,. 209 ?1184 L3 4 56, 47060
Il I, bl- I,i rwin A o a 1 -16, ?,1 il 8 Gn 4 SAG 4711t
a . 11266 215
ANuNclo OE VADrA 0, o-d- il ,,,b n, if 17 5 '15 9 1240,; 2 1 7 11 7,75 35T-9 T93fifi 4.3-96 47,381
d, la F- ? --- All, Int ... I sq.,A 13160 2196, ll'170 3610- .9863 A37. 47,696
J a, it Ins art .i Progreso y Cuba se 111411 611-1
I C -or I Is .1 13957 2202"9 s 1 1!10 4014.9 439% 47-,91
a' 6 1 L!,i 40201 443 1 47-, 4
1)atirArL el juries c-.i plait 6 2' 1431R 22016 2-,
"I ad 6113' 1 5,569 22226 27,654 .12.339 36410 40284 44S&I 9163
-oal. d-olies cle dos triples cmpa cF el Stathuir, 'I'ropical 4s-, 729,0 1 5 12 12745 21, 95 1 31396 "16.129 40523 9 '96
,zle invierno, 168030 22379 28112 5365n .166 3 406 7 4 .1498 2 3.5g
114 a 4 4 2 5 ...
MARIST%1; s, "87.0 33"S' 369 0 088 4 6
- Col", ref"'ri 1 2 965 339 ? 37214 ,Gfl
LO f-A E J 0 R P-2 --Itq 177041 2,359702 8 1 41"VI 2 55
o In 'I S arfie"i all 9F
al ISO 5_ 24241 29n'.2 3.1,190 311.961 41655 5 9 59
GOMAS F F Y, ,a-Trlpp,,'Ea1,I. un I 7,.', 9, 1 4, C, ? 3r'
a- 24500 29116 3,756 4112 4 45R,9 9326
* ',,,lipruraL LIE In, Club,, Navirial, 7
f77 fc"..." 11212 2S4311 29391 14401 31,81 97 46140
q- "? ,.i IS
;z.odo tini.e." 3 4 7 2 691 2 4201 Alfi.,35
c;, (01171IE7 I a 29 9 .1 1 I I'111 41,6W
Allis 11916 196 3 25119 69
Fez -id" . 'uA -tao ilbandn no. l'.8
Y 9996 2561119 299,3 31.4-18 .1 U-2 41'196 4613.10
K I n 4 2-, bilt.lba por el liderato or la 4403 o3il
, qA I c 0611" 3506' 39w, 4;316 4680.9
Dia, 4 a 4 '! I a 39 !0314 25939 3
-o1iod. q.E E h. p. St. he 11 .1
N 4D P1111 . . I r.). 49-, 11698 20767 Z5992 30943 35389 38' 41 4Z599 4647 n
n 0 n l- .1 panel- pelota via to
t;,!rF 21 1 0 1 ne ugnifire que all... piadiriiin pro.
9 d __ on A a jor ..... is
LA IALLE H ast. aho, a I.a pitchers habian
rnanten i do u r g zan dominlia sabre [as
res propinindo Gc,,e car., 4
-_ cran 'I debldo que se juaba con u
Gane seguro F q. F- F, eittead. Ea "LA FLOR CUBANA"
I.Iao 2 1 polet. SGuy rottertil. Ahair. trodia TELF7: -5203.
7-,; _' 7 ,,, u- our. tons p-,a REINA 86 CASI ESQ. A GALL&NO. PLAZA DEL VAPOR
com pra ndo lo m ejor Lin", I p no solo blanquear. sina paia
-1 odo Auloplovilista con experience al T.1al" i7 15 13
,1 11111rar ans inniasr cli e- KELLY, par- '1" 14 14- 2
a 5 1, .,tg- -13--49
'I, I 'I kiloinelraic, sc&tridad v econo. r
Rf, !1 A na Is "i ji- G
ilue, ofrccen 1.,5 GO".1AS B1.11NDA- Dial P Alli-fill' J" e ff e
L',n I V,
I)AS K111.7l" t;u 'neirtr c
Prorrogain plazo (IC
i COMPRE LO MEJOR! Ills(,ripci6ill parft el
t n r n e o de jai alai
COMPARE CALIDAD!
d l
COMPARE KELLY; ",a6a, "", I 'o 6 "ORGULLO DE GULF"
I, ne"i- b"'I. l 'it. uI AMOSAS IIACE M AS DU 5L) ASOS duerleri, In
' 'V" ]a 'a d"
H.I,--NIadLd 11 15 % irrillis cle refinaci6n
H-u, ar, hahin ,,as de 2n ;tZa
...... w a It Ique cualquierd cre los
COMPANIA COMMERCIAL DE GOMAS, S. A.
I, "' '- 1 pla7" mejores aceites PREMIUM
BELASCQAIN No. 75 TELEFONO U-2368 I"', allt- PUIdIn P!a,
Ci ali, a part, del art,, I I 'I que exi$fen en tI mercado
11,ilaria-Madrial In horRs che la manist
CADA NECESIDAD a a 7)" Logrado mediate el procew "AlChIff"
HAY W4 NEUN"ATIC.0 KELLY PARA ", han "", I1-- R,,d,!Pu-. Benjamin HE~ exclusive de GULF OIL CORPORATION
n
T;- T- Banda C--W Pool T- F riqu I Cr- Radillo. R2m(,n file.
P-, C.nii6, Eip-al H-V ,= I;~ ia. Artdv,
it RnIa"d. S nit X.- sssaistll, -.10. A.Ap&maft 401 Ad& It
A~o Il Noticias otacionalco DIARTO DE LA MAIIIA.-Domsirlo 7dae Dic. de 1952 Nolticifla nacionalos Pipins 21
Asir Fe.Seda pesdeted ls Reorer"RECADCO DE LAAUIA Convoca el BANFAIC a nailcotros agricolas "Pr~starnos navidetos a todos los
diae a6 eada a namn a nomaa msei eA1 de $1.1100.00 a 2.400.00. Las0 sUcltO orua
parboi de ua la ValclneoFrnic de caasdidato po eol aaooopo Faolc eio osoandla. :Ia aooaa do $i.639,000 40. oooiooo a o ha cdnilaoonO ndo roonnlapooamepo~
de a sa-ieom do La Haaa Be tele ssrjI RI maal1"Soraies, loilOndo lola do iaforaos- Ayer se reado $150,618.00. caloa extelosia a Iian;. las moars- dsd eeeca udnnrpee
brards PodIliasmMete aiooiones Pa. patd Rnvco oldo de *Tl Moodo qua a all pass ton agroniasan uol 001 ete l laOOiOO10tadas 100r In inteoa bst el.0 019 Es posiblo qoe se COnceda vn subsidio de $60, a
in cbolr toda.e Is cargaa dl i Olo- paro Ins diforooioo caros qua ha oc0- Sandrsa. Taasildn. fut doolgrada la olltudes onaail s ru0oobric 10 del actual. an Ins ofiinaso de Ia men8toris qua liabo de aogIr ails detio par, a]goopp de peoondistas qua hizao padso an Is loo'Iood hla dado asues onsilini qua on -el prsidepoi dol plza p00 opoololdo. do p0010.0 isoil- olonada !ltciiolt. .chaenta del descasnsti, ail personal de Omnibus Aliadlos duranto at blod. 1953-55. pos ble ol sinnumeron do noolsono que0 ilas do soil ooldilad 0 0100s ls Paotidsa "Renaoaaid, cospadoon Coo oeasn~vo,eparaldao"Reno' hoy dilsfruta In claso. colobr6 uoa su engraflooimooot. Leando Carvaal y el p0900 000 com. Raon Lo~n Rosiooia. diccrilte
naola', qu bo aa ils anoa enal reunin non lara noa aI a.. o i-il Is reunion aludida so adnpa Pattern 9and.B ao eaosao d, do Is Fodooaosion Obreoa Madriis
tecoo el pasadn; y noao e l li-doo I poodoo d dloh. An- on npoolsoon rdoisioino n oldsa 0 00Naconoai, ails a lox pooiadisasa quoa
Luon", y01 qua ni ooioaiadno ydiolaids -laelds. a iogoao at trolloln del copaio grn s ia oadidaailoa. lgaootnru sC e
lonorad 000100a 0 ia sCeia dail
" anonm, oaooosoaoablra a nl 1a- 51 baiadnoos naoiimoaay portuar do
is Iala. osedianto Is, plan T_ qillaran afraiiad poola In indilsA do
at .0 ua 1 qa s ha hco an
RPanl_aa 'I olVitaoaa*
Ila oooedadn ooaoo Ion satolisoi.
10,00 el 1 cnlt o qu a ila an a
d rla denooaindoo a.1
Pr000oxia s on 70 frabajadore.
msde 300 asll parrdl din 12. La
mpa,. .aaoodi6 a doiln aniipa,
MERCANTIL NACIONAL S. A. In inyia a do 010 00 a aoqoolioa nbrooa 400, n0
p. tiels~n a.ol1. ~iliarnada
* -.comprar billetes para el 9 adicaonal GRAN Adalat. paaaaio aa ormalbas
'a>.SORTEO DE NAVIDAD Campreos HIOY Alada.
Soooolloaio do, 10E plea.o, y 00100
do Onolb Allado,.. dlio a Isa
0 Oosdlaoaa o f c-it60 jerooti-n da
J 1 0000,0 olloaos el doansoa del
d,..in oa inpolaao ian
-. ERCANTIL NACIONAL S. A.-"
SAN JOSE Y ZULURTA (Baaos dol Centra Aaisos, to. Saladigma, pars daiol solnoiils a Tall. A-9833, Apaobad 2363. Tlibgralao LUISMIR !I., problems., 1ldodlants PaI0Omnibus Alladna. S A.
"El Miolilto dol ToaalsJ ha proDIAR O DELAMA INoratd.. -dijo Faocndn P'a- ledoly al odneo l~ d 1iitrs todbiDECANO DE LA PRENSA DE CUBA Ia yle qa Cosepguh don adlono a tIn
(n ic n D EZ alioldad do cea onoa uaa parla
OM ~ ~~ d n, a oodnaic don la oospoodea
feeoIo1oin la uaaaseiiboedda. es
a In Caoperstio'a do Oonnibus Alleo- S. A.. anteIns I filtiiono banNUMEHACION PARA EL. GR0AN SORTO DE NAIDAD- PpIMJ MAYOR IS300O9001 carlaso pan iaoar un nodiaro; Otra
an aogida p0r a, GobloansanaXl1
204 400 0493 1ll0 21004 05443 19712 2412 3194 40827 43793 i0l800ln Pa,001s, sal otoraaile ill
322 anna 0109 162495 9 na 55na o 291 a9a 34a29 37691 4ana3 41710 aubaidio do $4.00 a oda oaaiadso
ass 4oso 0530 i039 Z1685 25935 0093 34 a31 377571 06 38 del descanaa retribooido a iadion IDa
a9a 4204 081 aa3aa 21741 0067 9 M 3 411 37710 40976 43536 ioailaiadsol'.
593 4511 osat 1ans9 01704 Zn7a9 29994 34344 3780 41014 43912 007 4641 99aa a6444 aisan Z588 Zila 34466 37937 410ZS 4399 Las innaad dl aoaao aw~atlmo
0fil 44 10125. 16n5a 21n9n 93 08 30415 34474 37000 40001 44005 Gilberta Gliath, sarlIoaa000 240 0 sao 16o65n2 297 ~ 0 47 377 407 44004 nof-ad1.Federaoidn Oilmena 00.5111sOn 4167 1a34a 1194 n2075 26ao9 3eat5 24a2a 110I1 4197K 44n224 m Naaio. dilo a Ioa paroistau
9,x 4004 10050 10964 22i 111 n 2GO96 an 3034 460 30 41107 44047 01 Isan Fodoo-aoio Ilaene aOd6n1aa 4,a16 o 10 109 1 051 %140 2n09o 39578 34a31 n39a10 40220 a43na 'Itn de no lnb-.oosol nans 09 de ionsA 4894 10766 17064 2022 00233 30007 34007 9171 41207 4457 35010an Is oofra o 1953 baste tULn0044 059 10858 113700249 00446 300"10 34990 3501 413119 44409 t On soon resolnaa lias d1500a1dn
057 5T109 1027 101050 20549 2933 30473 34921 31207 4i1411 444196 plantoadas antoe iooi iio~ dol To..
1259 1 so ,1 no1no Osll l n21696 30773 101 36250 40404 44442 'aln y a 001 an0l aillsota
1337 054802 17 ss06 01070 70723 3084N 3017 39305 414g; 4401 1-lo~ind
1407 5103 0133 18127 Z2n652 26876 3094 0019 30440 4069 44500 d aon. a 1. Iaaisra torrent00
1457 5694 05390 182109 22749 7697 31034 35282 30544 41590 4"537 ts aao o o oba. spo l
no5 5190o 10030 1non% 00109 20903 3059 30318 00545 40602 44554 dlocraO 1897 dl i95, .a lion.00
1EE 651~0I 4 07002 00053 19323 20800 26962 35911 35140 30471 40601 4448 ban, po .l psdol indoentia
1118 1nt 5no5n5 1a8 18439 2n909 07084 2i1134 310 9664 411682 44750 cl99ariaobo sOtss 1, I_ pr.
160 111 744 578 10800 00023 22901 27227 31190 751371 39744 40771 44770 tuirosO, onfoomo a 1n.te o0013161811 0000~~~96 60993 9 01901 5 n~ lo a1 si 0414 442 000 sopodidias por at Is tlod Cilba0 1 0~152 0070 11165 15751 23120 27072 31227 35445 30076 411 44A4s oE~allaila o aoo
II 2010 0233 0060 08170 onnn 71 0134 10984094 000 ..- Suoponolan dl donoolo 501. do
23015 0303 1229210 0975 23309 27343 31430 35669 39968 4000141 451489 ld ssd 90.3-Soaad
2340 0016 1 2300 114 2n29a 17413 91511 35695 0991 41941045001 3 horaa do labor pars nods Insam 0
0 E~l 001 0001 1011 83" 88 000 1243t' 004 40032 234 1 19964 031 19 94 018 30000 93 loadna deo 011000. saarioloass y par01 4 i 4 2311 2757 16 3519 3902 499 45251 Ooarlan del pais. 4.-Itogaladdon ado25 61 50 9 1 9104 00400 27930 31731 35145 39081 41(30 45272ai l .Mos Moa a
25892 6579 12039 1719 2309 20189 3178397 3:045 4030 45.45 dlBio Maoiito.ns d iO
29 O nn614 11179. 19050 i358 i1788 3080 35963 30051 42 95 4%490 ... n aal9 do MIara Mercbalado000 9 129 58 1n19 2 3097 0248 01975 36004 391401 09 41 79 4 0000 otl Mgii ranss do 9616-s.
7905 7004 13645 00000003 29193?g 3214 562 3909 40096 40041 fets oInrson u
5901 913 10486 1693 300 9059 1102 36030 108 40731 41025649a~ I4oao lao0
393 023 13571 10445 24100 921l 1325 3:6 396422464 4562 g fil no dx Ionando douen.o
09695 1094 15996 1963 13 5840 3224 30 393 .55 40701 420945Tooa ooo anaao1
282 100 0340 1091 04478 20545 93421 364 3582 4100 45002 Diciffecolo 00900.e ii-cad eas'
010610U40407- 00074 211 00231308 3090 29504, 40M_436 1001 0810 oa~ln91
adsseno l Dean e a rns 3069 1701 1470 1639 041 200 10005 36286 30993l 4073 462 don Ia o Sdia l doodlod
ELDAI EL AIAfeeu eod3570 l4l4 14039 0106 044003 20480 32104 363na 49014 43015 4104oo ya porra scab d d dlea pro0 Iaa.
La12no 7556cno i~lS 10 14174 1902 24741 107045 3252 90740 4919 49141'-1 4493" 1ud deamno isa..todo,..os. ajloln.o.
54 ulcc~ iitrupd dr e10303 ni95 1420 004942 244417 s 2 3Z5 19 36750 4308W 4233 4643Ad yioo 000An1910 804iz,6a.ea
Els DiRO ndo u ue nto e al a en .106 8119 1414 197010 24510 08074 3582 30500 401896 498 405643 genl alto roraxoiosts o lte
1a mrcn.3970 0029 140490 2096 04161411 20 3296n 06304 401004 4 6 115 9 Cubaiond 1. a lioiod 180ts00104
Rtrbdo scco sdoroeqto en3603 759 14604 20047 140&4 0080 02709 36743 4905 -45750 41101 000da ola ooio Co Ole a
;85 84 0 0 43 2ln 4906 2918 00708 3a756 40340 43011 .44 cooado mealoo~ 1 n9,b72.93 l
cabi ediinespa an sulmert ylisare 3761 8000 00002 .00 24949 a8li4 3510 17007 40433 41100: 47401 Eol aodo oceWaiodse dioo&
30003 99598 016 n2n0033 6 9 3075 334107313 4083 4391 47160 1obo pnyadn oo formilads,
inforabadon mundiol ts de l men 903 233014650 2 00003 2497 29209 33462 723 2019 4 3341C"0 477817 por looCarloso Maue Pailmosa
n368 nasa ISDs 901 2016 %954 2s1a 01850 3115 40339 439143384 ooai do aruaroooOio ooa d el
300 oo 954 002 00 3 25 33531 37057 4033 43113 4743ucf ~ op20a I red 0Gaci
acres dics aends yO1 calabrocyoes dear 276' doa $3009063 290 92 en t
03 6029 059 99008 29215 2960 10006462 08704 43380 401560 Coldo ooaodo enborlad poiioos.8
lno mds ilnte ecniatorevs debonos 30 ox 328 00254.52s 2003 23039 235 3633 4009 54009 4039 470076okics 940.000 im a00t 000poodoo
3rneo.Td lah e IROD 4I4 9056 150186 21801 20531 291 03600939193 40804 43445474 ooabid 1da-be Oaooniailos
CLArd MARINA el ye ocold aorcines e3:9 910 EL95 PR 1ME7 251N 62 29 33 EM343IA77DO 33 472 EN pr o 01. a.. do 200 pan0
lo i bilne sdioe uao x 3E96A' 90 557 Z18 525 249 132 19 -08 1 00,00066 0 0oa gapo ,iean provisional
do7 Co5 193o12bo31 253 334 792 473 42H 96, $. par rdes pderapse.
01 Ids i ambrooo csoa
"Ie hnqaIo f ira mcma
LA ARIA e pei~dco e myorintllAQUIMO EST PIEIDl H 94 GO OO ENIAVIAD EN$0,0.0 o ua e dopumls eto
FlrInIo t.i6nr yll moraal
Baoagenena z.Deas
leo Pamlo 30000 2 do 0196e a loaoio doooorm a
ll poa r oo Aiolo Doo.Ge oa
ecio deohArroyoo n01r 2o04, sebPerpsond n sSao donoloill. h cois 0I P or. PESOSl $300,0 2oI ,DO-. 0000 oetai eu srt ato
dontenan30 abta do odad5,.l.
$5040 316 8414 R 143 1915. 34 78 10500 399 BLET $.0 4223 45610 to, daron de0 OAli lSos
9033E do lsooI aano el 930113 eoroa.
oadn a la. oonodelIsooaonannls
3021 903 199 1464 3763 2373 2711 118 3070 3779 333 4051 00000 la albo~ Illa~pooo
730 1046905 18008 20239 2427 24160 32721 362795 39349 42749 48065 olilndo lo ln ana. dondl 000-d
450eet t 596 173 9 98 19 1623 6138 242 2923 32402 3425 99 04 43232 49611 900l0e 0n d o dcpat 00ia at 000,0-i
18051995 113 1496 1353 2d36 29407 32709 38531 3943 42313 49029 00u0 his osliroas llwrssa 000c0a 1%O a2121 60308 19419 1666 12700 2495 26B 319 85 325 6785 49709 4377 45659 ad0, 880090i.66bln ,ootosPOWER6 ., Ins doolab Co del lhO l
212 7397 10172 149412 21 .24814 29103 329925 35865 4320 4305 463295 'en dlS-M.non oo. epoe r0 345 MdsnAeu Ne Yok27 6390 11711 15979 21343 2428 29343 33023 36997 40443 427 464205 o doopooc hlsdo00dl h a00-1
2,782 7207 10760 1730 2129 24373 28969 3267372379 40660 4248 464406 O d doe hab-, J on donat Der '-' eenane 78 31 39014 12232 16767 2184 25607 28308 32332 37447 40070 44076 462 dolci par ilp de do2s1 000 stc -3 000
6111 Dol dotonircr A ol Pod Osee
3377 8278 1247 17441 21001 2446 30040B 32739 37707 -410954 443 461971 01800401""JOS UA & OW R3845. 1 6456 12652 18500 2121 25884 83906 33933 3678 49349 490 47107 00doo a T00010.oa loob.j.
262 780 13243 1092 22282 2048423 5905 34014 20073 45571 44700 47367 1 anto Bano1 01000dolbiEstnoa?345Maiso Aenu-NwYrk21428 869 1347 08378 222043 260864 23121 3403 3418 41621 44994 47931 d ooooonooa o IAct deso arel
MIAMI_ -____ LODN075 -UNSARS-EIOCT42 9781 13967 17122 22436 30116' 31411 34169 3823 0 463 45023 497 v ...... las. l.s tit.n.dl albo !
243 791$ 1373 07579 22303 28225S 321 33347 3837 4663 44364 47407 i -hbi tlzd [ 3103 8149 03873 18003 22392 262607 31333 34484 38438 41871 4323 4783 0 ln do sunLaa finsoa 510 bto arrss 357 8201 1333 19229 22649 25645 31941 34428 37543 41433 43367 47949 01200000 t.0mba -ast.1sb.a
38348 141648 102 23623 26923 3039 3494 38848 410 43330 47882 Un.00020 az qu b derte aril.
8727~~7 -,vm -ln IsO 4 011508osa n90
395 40S252 109 212 259 SL6 30O 3393 37977O 414646I4115-s.d~, ,a
t~o o Innvaroooooigda do enilo
.
- .
Pjipirin 22 Nolicison, Nacionaletil DIARW DE LA MARINA.-Domingro. T de Die. de 1952 Noticias Nacionales Afio CXX
I
InauguraAa en Guara is ,
una Priinfiria Superior Qitedoi arm6nicamente resuelto el Consternada.la sociedad cubana por el terrible desastre ocurrido al. avwn ...
- __ --,-- ______ ___ ___ __ ___ __ __ - --------,- ___ -----Y ft"u'doeWert.
_Ho probleyna dela N deK kindergarten (Clit.tims.06. do 1. Pit. FRIMERA) I vith., di, ,viv- do Cos cublema de horga cnotfor-dr.d., coll-, Ins ochn v 11 I'lle! iner-me. 'it'-- ivolilrirc 17. l,,i1nI ro.,,,jo.,,,A,!r n-'rinigo.. ii.c. d
a-_T_ c is de la man-2 Y I, medicnins n,5 al i-socal correspondicrile pa
JIN Ul A. S -t,. extra S, ,Cjfj Aviation A farri de Ins palette. me
qued, __ __ __ I p a- con. 'hi'teres, I
tin In Es uej, PrmR __c El protodeme, d f-ilislit. ill a in priersa F irlisirlist. Cm 'Alto$
"Rugur" d' "m uti, do Ins mejores pilolas me n I 11 "T in 7 "' i frente A fit domic
Von .lperior en GuarR. no tere lermil. C.m ,in vviri ,noterillivar in I ark", el"doct., radin r-no a lox farniflares y puielrco hjrln &iqutro
x"' i,oi '..i dr',n a Serg...., .tin funcomarn, He en gene al las notlenss que So han I rp.rto Kohly IT ItIl d"ll
Riatirri all renuncia in Dra. Prndo. Satisfecho el eriblinvis' Al Carlo. .
no icipa.l. ,on In bre"tri"I" ,it ja 1,rm J,,e"A ton i% r'U6 lv I ra I date IS .,.,at. ... y Par 7", onismo.: Is-, ,, ,-mr, a-, ,
.. ,:ng.b. A I IR Com aftia Cubans d o Aviacl6n. odo recipTemil del secodente en S S or In III, 1. COMpa
do 'I- Horton- U-1--ir, or:" claustra de Ins altos prop6illifOll del Ministerio ,. do ... rosturale licia local a '"'Ill"I'" RPi ,a ,0ll cl Irivemitilron vroirediellamenre late, pit- .ficn.- nia. Tengo 33 a
A P, I, y me coeds rou
.1reddor it Is hora en que ocurr, cutbarra, ha coo.eT.-Ito on
torailgener I Cie Edu'.C'un. IRA n"JAr. ___ __ --[,.-anl' del Miniatro el accidente.0 prellones dli ,j de Jas dentitclu- no"a onedidas relacionsdas co as Filotirs lastritellino d, Ins. III, I.x 1)d evdad ,olar-rit r
Coca title, Irbores del salvamento. abste-n SRI
to, ral Llm I Fit ,,,,a sAt. Hot ini'l- .to A ,il trite tarldo r %iir* El ViroA
a Za, 11 I, "' p I copljoto. a I Cuba it : HAPNI11,101N. uttolbrillmeg"PRAIr Al "'arTleorres
Lan ea- Vill I 'Irl, j r1do zjg irrnn I as V capitan Rene do Ayala rits. lers.que ,sp: .at" 'I ..I".-.
' ' I A ""I'd" Vie'p Bermudas, dic
Id,,f. Al ise, (Zo,,% ,[ Fouraclon Interino. dnctoMr I 5, h .... arnbr, deliirac, viii-diali,
I ,. ,1,nIil.eC,.n ,,,,,, "'., fll Navair. to el
rl ti, Lop" G-td.. con 1. cii-eirnn on d, ,, HIT In- I Pr.fe.sora, do It tambnen I, -I.. ,A he,... Darn C. pea R Al
.1'.1de. d a quien per i is lanto no se comicteran S in 6 -INS -Sezun lots ultimate in Pjlj a,ao'a"N1od''1d'l
' 1. In,, do In, teemeris, ,,,,, In, i1st., He 13 de
Vie R ,ur it ji ,,- -uela no del embajador e Cuba icurmuril"I'l is ,I
victor Esnard; en Fran- Herakowt, Utadus Linim. Ei defart- rit. do Rel-jor- Pu a 0 "
Vitnl -m.1 do Klnde,2RL,. l;--1 Me K rd,,,arlar,. rec, "" r, a, d do it'l fli lller d. I doh. do It
I, j,.I, a El No. v Allen, Hictor e Ayala Orncitfar"h .ri Irda!hao ,,I la -%,",
I-1.11101. lot dr In A.,,. ,I, Paal no la H.h.n.. Dr.. Fl.r. Platt.. ,ornontil ... ,,,'I've P-Pill AYRC3P17fsRT0 DE Ii bourne Attention a is parent. facllllar '- e, .peldos' El U'l .- liormjas He Cut, ,
,I fine, ,I Ir, R-in All Y del Fsto deSnIe A. el Nrimpro role B ,,LL avo6gliqued
, ocurre R "' : ,. I"""menwin shot I
EcIuardo FCVIlpe, V (1-t-1 pe-ir.0. q,1 re.ooSrvdnjcamewe revueltri on a ,ilia Madri -La Habana ermuda. Put at t to d.Ic f.t.graf- v d.t.S do 1. 11, p do oss. I
dtvr_ .AI 1111 loop 11in--ol e- or In 'I pbontiond. on ese pla,,,I. 1), 1,op- Ga-do. que sigue eptric- d ead .- comenzo a opera on P raeA. La -folrj to ,. I per. se h. dater d- A,
c 6 It A, of loncendo. El prover On-i R '10
o6s, jir via e H _,'.
ene on ... I. ,Aori -, elientaciones, connifem I United I. -C-t!,- ,I- 11 11 nits d.11 !, c ,ApRFn,1'L d'e ).:'i'Z-xpo -'I ...... z Teili ,I esti-elleirrinecto liona 47 iIntris ri elkl ( I
,'A _,of .... tlyfachaq is ril dq 94 """' 7;'T i"I""" I """""
lale, 1 r .,, ---dri In Dr.. P ad v lindio, .1teloriente .A 1 8 allamoin ru'r_ it, -1 IT j' I "
y in., riluninns. Hicier ,it U.-I tic A Vol, q- Ionia preacritarla. I ri ,- IT orn-6 al "lKstroll, does tre del a. 1- I as conf-ricias paa la realiscon .%I;.c., cbs-lild.re. d-oTYe.o& ('.pnll To
It o o %troha He O!'oo," dVb il, d_,- hj.o I.o-o- I A -, I e I
', DoiD.6 do ow enti--a ,I ,d an R solurifin del Un. itriteon
In [it. ,! dctnr Abel Nila-1 I I ), I I pit 1, 111-SLI.1 ,I,. ev'r-stres ilbadiss I
I, "I. "'Irld" ofrecldn do Coba-del momo tjpn del ."Estre- I or r -'a -11-111 h Iii be, ,,,,,, 11 a a a en e1purclo. I,,-IT Fl.pillvla, I in ,.! It 1-11cra n so vernmr, emn ,,xo, I to. I vid., .1 liv-S!, I do, El erver tran accident 'T,
--- r de Is Fue, A He Ins Eota armin... I It
"" 11po. -,;'," ,r"',,., Vl,.,,s or orejorarnion [is do Oriemp.-que at Petielln an as
r,. iI no,. I,, I lo pill Hot IR ,1I No, 'A" __ ,,: l A ('on cl Eall el do Orjenl,' 11 do Ili "o" qo' .' a .,I. -'r, ,- ,o ,i n ,,,, P Tl t ;) I H I
- I ___ I He 11, adentin Ill aluorria do Kov West A] con I o Q., al incendle, de ,1111111 .,
-1 C ull di un aF%,,iond.de la M-na del rra Unicl.s ,Iv-I ,, i ,,, 1.- e 'j"i t"'li,1-11 it-ott do I., dedi-do, a ,,,,,,,, "d".11"dre. fee ., "'I 1".1- ir go
-vro. Is Tnmp,,-(.,. R-ral L H. So I ", n ell Hit a : I do I ortlen del -- jefe ci 01, I ", ,',
I ,j d,. El drams line Se ,a :Al He Ill
j 'W ,;,.,Pa "' "" i4t efr(-Iiiii hoy el in, in Unkip, q., ,Stab. ,in. ,, in ,it 11.1otria-Mii q.e d,.apI gnTo .... a :,'"",
Trahaji!s presentadits Enill. Tiol, ,' I land. Is eisga!, 0, e,!e tortiderre, ,, ., dvv ,,,: "". Info''In a .( ." I E is o ,i:i,,.jrnxo
rieril I., I till -1,nool, priT ri.r. on
'" -nlierro del F1 or S 194, ', -jt en .1 lunar del inuice-, to,, C.wt,. p,, It, o A I. paid ,. ,lo
i -hoir sulta ",.. I I'll, zl--"
pa'ra el Prendo 1i arili sz'-" i t is f voi.al- ,I.;, ,J, ,,, bp ,,dc '.1 C, d-ii,, gaficameme r III ilo roll. dreit dio, 1, v
' I il SZol,'r, ,I, .,,Ion" ".b.. .p"',', n,' ',III 'do d ,' United pic'. :, on IT
oriria. D. Am. do .verilin d,,' I, polio He K Ili .on I eme a una empre-It .' or Fit 0 Crilal_ irian una i IT., ,( ,''i, It, ','A
';' A. RodrigitiezLorefflizo Is Meiria 1,1111"Iml, ;l -ripIzilida, el -gllvi I "' ' I" f"e"", "' 'I' as rVic 'I it, Ale
del Aterio. de Defenmia He : non. parts on ,I n,-on, a (.ool;,
FI 11 1,,,v, Ga, I i do lo infolno le, fo l Ill P-c"Siso llv ,T, a[ 1- I 'Eite lza d ubil que c oco I 1,'_',1',,','"., -_ i Enti-nerado F- A VO ramore- de dv-., ., in roha, ,in Al% -mem. Dl)- O'Clintle-,ii. Hero do A,,- in "I'll In
Lop- Soa -' vehe nl1!3p m, "" ,,, 1. -rit NUano.-L. .H.b.n.. .1 2 'd
__ He lit -1 ....... fa-.iA, del ,- ,Ir FIT la tract 119arR antricrr, fallg 0 P He 1951 con un caza d, Ili () F I 'I' muleles Y -1 El ,,gundo If,,,i.J I.,
E, 1, Jfrll ... R ,it De., o dirl Nil- ,,, [A low ... I do -'roir I "I do I 'cron, (I, la g.11" Los ,,,,c,,d..dR ,,,, I ,,,, RI, it """.1C."'I'"la "" it." ". t it to
TA, It I 1. f ,,l, 'apnell ,I "fire Angel I :_ kirl dil- Illic ,,-nedialarenle Ae hlibi. -, v,: ,,,,, 1-1 III oliallos no '--It Hol-VI-Sill
T,: ,I, 0,fl-va ; -11 ,11 hall to I r,,,,Iil, pain a qn, Ili la,, ilicti. ,om, ,,, desp.e., do ha ; ,1,,.n.,, ,,,, cR, ,,,l.rr,,, 4 .,I "I T,, ,, ,ol, ,i,;a I I'llilli 11 "Llri. de I., Eorido_, I, q
r. .... 'Ild, lue, it I ,-l ;ll a
prelen,ado iAhajosgtiodisticis VIA- ,le I. PIM210, pro mi capaci I loie-0. p9r1jet dnrju,. i .,, I' 'I I ,los r4lin ,.;,,b;I ii, ciefilre. per",,, ,I
.... o Is Fit, on "' c"' 'I "' I ,,, I
1.1 'p, rIn el prollo. ,E .1 Vsln_ H,,"t R p-leol Miguel A. F Abreu .]go rS,. 1, ttisa .i R a" I I I, I ",,)III 11111011 ill Cl, :19 lia'al- ,,,n) all F,,, I r I a I, Ill I .1. 0 Stlula l1reStitt I'S ID47 Fri ,,L,, I
Vi n. I ,,, I "Prodoenle al I, 11- non6a. or, eciii 1. ,., "In" I del .'111 Itcitiierd. habl.' dl, un vii-ill'. I i ill- i'll It I S h o I ....... I ., I ll 'l
He r1iI Lr,,,,,,, I., ,Igolvoi, ,, or on". Y no nine ,Iae N,,, j I l I ", 1, ,I,, nitvir fo,- I- recup,,.. -p--eni .... I
'I'd I I rel depal(Amento de prensia de ra dl-rRi u d. ii- : I dr',,',',
'i"' di'l D""'t'""i'"'. no 's "'I" "' J' 4 I "' d-d' '14A 'r
X'_ 11 ,,Icr,,,a ,,,, Vvir-,etsu. p- ,j C ...... I.,, de Forrient. Nel ... 1. '"I- Delbido .I[ ,,, Ill .btnid. p., 1. b v I" n IT o'
t, T, ,,f::,, riless Antonio .T, orr, ,: fut pocarbir R;loIr aititud. DIU t'. ,, io ;d. 16" mcl."a I'lil'ilI do Mail v ".1".",
o "'A", El Arlo del arpello ,:,I,-,,, al,
-- Flat- .1- Iiiit- .1;R ,I.,j,,,o pt,, s,.,,ia I I a li c d.,, l'1e,,, I ,,,;,Fil,
.nwnt. He I lendra lunar a per I el .ioloicargo, 10 IT prime. enlre 1 ,na He A, narion on su ruts E "i pill 1. on .k,,,l 2 do IS14% I .-V
ln 11'11- Is MRAntror de 11" F goods Chili, I, 1) I 1, -1. Ili ,-( dil :, ',.'' I R, ro:i6 lionee 11 ,its ll-lons so P 0,, I,,,,
,i n I., I it- F-och, Normalosi IAS loreNt v media de 11 R 'Iberia rilpilift.1 'In In .., ', dad-,;ull
,, 'i Jo Nl,,; n Dw .Ng .... I c ,,, i -v donlinii. pnrijecido el cortimjo Ill. leamoloure poll-culiarverridenliano a mirar tal.,_ r-ilolidalno -Itll'a. -t,.I ,olopvtfi[a cle aviacnin, las,, l ,,,I, It it let .r .",ijil ,ool ..... Ivan .
I iaItlo. ,In nill". del I'll la'", d,: 'I'll. 11 ... .... cis .nii,,s,. in [a (
'a Yo in-'- ,or. friI,, I ,,, ,I lives de
' I p.Aa,1,,., q- list ]a misma Iravia, aunque illation h i ,71 smxlo cargo aue t,,,,, dead, -a L-I ,,, ,,, "I ,lb Te ... .6,
IT, R-1-1 'in C" I do Fro-vir, Do Andiii-A Min- N,,_ ,),or, on It, Inan Alrolda. to Ave 1, 6o fill 1 It"i Par in ,a ,on t-liodad. I. 1111111till do Ili bill, o': id, so, ,url- has'a !ed "Xlcoc.Enj I do no", .13
"I'll "It" :, AIR at ,,. G R 11 egn ) ,,, qr, c.,,,, .,I ... isHn 66, en 1. Moral, Winjrlcj. illit R ,.r.o. A call, o I, III% ""1::"" I'
c"'Holl"', (".a, do Ins ,,,a' "' Dol.- "'c"'I" par act I: d, ,F- -tims. I'M It mitn'tis"l In 41s, sollel I o it R i-ado
ri%,- ,,,,, I.-irl C '11111 P-16111ol I s I "'n"n!".1o 6, Celtic. dead, silem, a Jos pasajelins. ch ... in., con. i D ...... 6-, -1 I "If"''n, ..... b,-o 1,1,, l,,d, vI unirem- Ser- n,,,o.d. d Imove.c. F.1 -Voloo, FvH- .... rll,- I ,10 I
I A Pella ni:'Il "I"TA", dp ano, pladosamente sus it ji i agua 'por ,pt imperil er', ,,.III, 1-111". -- G""ot I e I, I ('talk fi.-a Bermuda.,. on I -I dlFil, frrha p, : ,,, ,,,a ,I J,-d. ,I,,,, slats ,1 oo Ins ": ; , I I o te d, a palls He RtrA.s del 1. foiI,, x del .nri ia, ,,,it ., c
,it d.c r- I "I'll, alivo do I, """""" TIl:v_- -- ,,-,,,I- I ano,
'to I I a a ri ,or onnrii,- ,, :1-1 ,-:lo,. Ali,.- I -.1-1 t,&!", '111 6- o".o d. f .... .... la''o, 1, ,mpe.. do oo, -p.rv, ron't"t, He
At 'I hil-rd. Ton .1c,- r .,,I,,. ,I _,I:d (I.Int : I Inovo To a I ( I, ,I F
ti:_4 ,,'_. ,,:i."'s', lo,,oII- In, dir-t.-A y lol; alost- 11 -5 Al Hill IRII Iftmenumed, R% imlionEillapt I ,in) Illin"ll-ol on Ci%,i!v,,Avo-,. "A, I. In, d- n,' :'.rl ,'," ... lg .... .. I ol-lo d, 1949 1 1.1 I Lt..'
H"', "a Illltix Ide I. dj m, '.1""' ,- I-rime- lo"I, ,, -1 I r , ", ,: I l'i, R Y I ,,,,.i,, e Vin ,in I, ll "I", :'I "I
.,bvi.lo I -Paid.. I, leilau, nuestre. now z4ie I,, .0s"An I El V, ... ident. de I.. lVil.t.. n d, III,- t "" m "I 1, a El rol
III milonviiitie. del wellinkt- 41 qu ,a -a eivoillionef, e ', "I _,". a i'""' '\ ,:.."', "'(o in ". .,.-:l ,_- or"'. He
"" I ...... --, VI ,i,,,gn ad. ,,r, Ali'.
,Sri,, 'e" ,nir prisonson do cort= '."i ..b. RIjill-clo 11 oil. Itill1dr, eh III I Ith .%! I A, o I,., -ol- ,,I
I)Pfenz Dr. Plirez Hernandez Ilovo ,on I, at.,, ,-.,,,I,, r- HIT' ,u, 1-111-8, .,I '- de ]A n, ,v, '""in' 1 p I-e al,- cubot A :a-W.. V, lir, ,oslii, do B l ,I".
, I, nor el III,, R ,';,. ,I, per -,,,nda I- Ili col d1l ch.'d'F B1.11 I' I I. .... R ... dr,", ite-I, no linli
"T"Ie" "Pli i bo- Rodriguez. avion III ':' "' ': N v IITs S do equopi c -,I] a
, d, ttlgama, ) I I I to. nnd, ,.,,,, z,,rl ,; ll.,""., ".,"";" I d ', IJ no'na"a ........ do vu' in 1,%, ,dl- ,.,,,I,, ,,,offlo, En
"" ""' ,, Lnp,, Ga ))I nfpnr Abrn._ c""n' 11 Virrur, D, In P"me'" T-o A d, ),)a EIiidlil I Id- ', I ', 1-1-ton 0 Xte-, III, ,-ll," o ,wal, "'I',
I e tin I Ho __ - __ me ell eu b d "' ( 'to
" -p-so publi mo, ... linva do ,,,, .
" I Alt.rid IT, v,-v'lTva,,;1 '.) 1. ra-a do 1. do- p 1'."t'. Yu's no' FIIZ v ,', le, R nK_, ',ra .d-C,'.',, " _: In, 't
ir,, "I'll" "I '. I "d,, "Ti't", to ';; '- 1),, a be,, p ...... ... -oi: He .1o"I"s, ,.,,,I, ,,,,,,i,,(, "'. It
I. Ili- 1. cT ,,, vonon do ,,, ,.,d,.,. ,I,,,,,,. FAI.I.F('10 A 1.08 110 A111011 ,in, Vi A, H, 1, 9--, "I'"""" ,o vI iieidente. vle c' n.. ,%"j. l, L',;',,', to ."n el s= ,
ITI,,, 'o-, b-,NAF v ivicosl- ,, ,I ____ __ HE EDAD Itionlin6r, n. Dilin el voI,.,,[ Sit, ',,", ,.,' 6, ,,, I,- d6,A.p.1Ivod-I -i 11 ville lee permItall coordn' P, ,A r,,,,l 0 ., i;
i, no on, el Mink". ,,, ,in Dii - t, In, R,,.,i.r,.
I L 'rl ,Ilal folovilarldn al IIIIII., doctor d"J'a In, P-bl"'., III, 1,olbr, I- bot'l 1111.1idal, D- o ,
Per- H-c- em, I ,,,, PINAR DFL RIO Ill: fl.-Agripin tvei IT Iltor, e inIijias hallis
covolastic. ,,oil, n R( ,In. I I "" ,in B. ,.bl. q.- le-11M. t ... All viti. to e g.- ,I,,,- I -de ,.,,,,,,. T%,,!' Inora dc ]a azact o rarioral ni-, ,d,, ,otc ,", uni ,*dov It era
'n "t, dla 1111r, a -rsov,, acc or ,"'d, l: I 11 I I III-, Ron,. Rod."o" R"I's ,I,,,,
-to c-roon ronansiluln b-l' Modily mb--i"''
6, -- f"sla d Vbr"p in' r, ,,, '
T H I ,to deprit-tanimes, R I no Al liermino ordo estabit ot. l ,,antlion,!h- ,,c.,dS pcI.,...I,, ,;, IT i, ,, I ...
':,, 1b,11" rI n ,I d- le, slivill- ........ ... I, bonflo San Cayjtnnij. to. wile c 'i I ; it ,a, :1 4, II i ,_ H .... ,ir,.r,,t.. ,nilreo, ,,, 1. Cc
" sr, Ilv He Auction: dF a 'I, Ia Hito-, FI ,,,I u"' '' Il: Ill n SUS expedients, ;,, it ,,,,,, riallildoe I, ... 1. Ielloo do 15 it- .bill do 1941 y el 9 do
,a 'i,
inas ,dad. Se It r.miderall' Is ILI, 0 In I I-a movocknoada asociaci6n explain 1, -I, del ap-or Itntle ].I czidit- ,it 1949 ,orrvn- a Nor- ,,, of
z se InAlaln emon rip Ion (Uniplinienlando a1gu itt I it I",; e I rid ,;I%, -Vihibo, I;iia
1-iloble or, In .... ternfoara, on $It clas "I'll"' IRI)Pc'D R 11 111 a 's Z d .LI Rpi', A d on is .,6 'nov'ra, I_ __., d d, ;o l,' ," ,Idrnna, IvIdelonele, is 1. C.-pti ,,,,. e-lAd. quiI .hot. .1.p.b. Tent. 35
actigun 'to IR pm l delete, A iAto a Ill aproorita Eumink en el aXua. "It's d I a V jl I "gor, I I
___ I ,a J .... Ill .1 A ...... i,,i In , ( "'"" it, A, -ion, " ""I n lonin E. He Paula ,-x,)Idi6 r. "ertfj,.a IY que It diji, q11'el;1 niriraf- .,,I. be,,, T I an ,,,,I i :i ,,a """ ,,, 1, 's',i'a eltilado
p E -tod-no do Knl,, .1, of ": land,
_.. i load, tiho' ,,(in h-roPId, IT, '-p"o' I, Lor- ,I'. ,,, dl ,I!,1li., v: IlLlull tols III- Ki.ily Field ,,rd P'11 'I'vvrsoarvdlotte Wb!ltehoue inves- I 1-111,,1po'Suar- ,olch ,rad, G "'a' d'"I p. de, Cai, I, IT Hilt igualmenre ne I v I martin mormenoo, lints, del III Ill deatistre olierino Rittrinfrill D is rn te- ritinuo ,e- I., all, 11,per'),
rorrf I qWenidlia S,"Ib -,.El 1:n;;o u Espresri qt.n, ,i ittTial it,) d,,,,,I """TI ," i- 1 I, L, I,,,. do (7mounlicia-i- ,, I Cirnop.nr. ,I
!tl 15_ rritt'll A n encorentris frente I, I ros:- ":" l, trIiTi;1,o,,.n In-, pi-in- ri -k,, I Ti:,,sIv,,l ,a
_,_ 11 Estrella do 0-mc I do T, -po coorr, P.Ibl. Crit- "I'll, d ,Illo H, 1949 d,,e,,,,pfi
,.P". voir o Ins rld: jl__ olvimin .,,r I ca pol-it 6-de 1,,h ,I -z, mo,
en eL an. I Puerto de Saint not -",, ,A, ,,,, ,lb,- -t ,
is.b ,t.d. PUeetC, re an It ofcla I I" He ,nfmn- -1-b-II, Tool 2.1 ,fin, y o!
Grall ilia flif estaclon e I ptni, j,,,Il, ,, ,b l, ,, j, l..P . De'. o "Is "'i'voir T ,1;. ,onldr, ido romin ,in. ,,,,, v-lln ,.in. In,
Of I (I I I ,,,, ,Ildr,, do -111, )"t'les "'r-o"" Cd, In, P,; ,, ,,,,, ,
1. v It I'll-, -loptierto, del ovioneritir, ,,, ,,,, del I men ble He a HIT ,II ... 1, C ,I, d-- R,, I, A,
F. P. r), Illiela (II ,tepelio del St.. nl,,r,,, ,--stri a ,to, pa'sit': barns ITH ;t Geroge no no on t-l-l, ldoii N IRl.ufnrav- de A-1. .- ,_, I A, a,, .,,a, It Ewtioll. d, -- Ing-. ,, CCA ,I I
Pat,.],-, radrd.. urn de elle, i,,,,. ,Cr ]A t,,i.i 11 's, co. I areviren, it, I II, Ym 1, :,, To 1,,,,,,n .1 orrvmoiaolc al'tril-; 11,11, "I 1942 IT d,,6e ever- 2
FL la"OR '" -rovirl Shearer, a en_ F,, H ,,no --irrm. lee, a,,, I" o, -Pcov, giin-I do 1949 PI carzo do Anbroc
F. ( a 1 7. a (I R Travipso Y P1 t'o E' ' riicp',-l T,, c'.1 v no ine, d,
agotildo, ro:o el jron I If ... at, Ile- Ill "I-"" 11 ( ,,,,;,.Illa C Ibava d, Aiav;""a" '-r p ,a ,,,,, so Ir-l.d.ra R I In_ Tell I ,c,, ,a ,,,
litc, A r'c I~ ...... ahrstri-IiIii, on Rnolina r. ,in 1- hch,,. a fin He q- In F.Ilerin'i'.'. orrmso do Ill
-_ ,it. En nor- -,en me "' "'do
JOSE ANTONIO SASTRE Y SILVEIRA h ,II d Aoi _,r, ritt at ,nvn ,a ... Ins 'j"! a ., '
Ii, n,.v mp selt., .Par. n ,in ovia dl,,,,-, its IT- ,alin i-W-l-, ,a 111.1 a 1.1i'll "'id, ,, ,nf.,,,, dlrll.dn del loll-, 11,
HA FALLECIDO SANI I ,G(f DE I'AS I'iG 9.cr, '.,'u"' t,.nd,,,.m Re raldo 11 A' ]'IT' ,- I R ,h,, roT li-lonvon,'"den is ,I
riecirb, o 6 In, ,me m A I
- sit 16). dr-o- '; is In; ;, A do olii c, A,,,. a no n N, 6, I' --do d, Ill p,,!a4 d, ';' no rl 'r, or n
n I. on I,; Lop" S.'a", I., _o'. In, 11(111,, Ioll-I 11- I I ,, R, __, Ins ,I ,,", no ,,,,',.n 'v -,z ,% R ,,,a ,ap-I del ,,I,- I,', o r, -a ,,,,, "I',
in I. I, I A I l I I or do d1,!1I%,,,.-I'6 el scrolin del an!,. .1 'N "' .
d I ,,,,, s, .tdo" ,q !,, It ,on IT rio f,,--r-,, el drlo, Carl,,- li-I .111, A,"',.n h-l'.
ln p .F-re hion old. ... a,,,, ,_ R a'. o F,,somn C.Unda TV~- h.ba 1, do rinn-1 -1,11i Ton't;trouv, "ors I
I '. cjHo
,in, no' d A "" A per gona., I so. tapaii, He "" d',r,, e rvll -1 Vol 1 A __ is he, ('I_, A, Iz ,6.S diiI I,-, 1 ,llll "I'll,,"I'll
,.o'P-'-'- Feelin I ,-l o '7a"', I, I ,I'n I """ A von.ver ,I Inf.rove let- He Ill Inolilea CCA d,,,i, ha,,R
IR ,ad It a 1. Font, oot,, in H, o,.,,i,.C o "'no He la -1-4 Polio- q '" T .." I -, -'a 'it,
He r,,,,,, .,I "" %, l', I ','.',I dr' ,I,, ,"no'. i'l Hil"T cra"' ( Hil'
litir .11 capital IT, ,in R : P, 'bir "lo, d- i- It, ,,,',,,)-. -- on, t,,V,,,[at
,,r a A",','d"Yr ,,dh",,,, rl C." ...... H, Vrdndn. pain rie de I Irailie--i, "' It ' Q"' b ''nrZ -1-virt e', ;.,r,,.I,., ,,,,,, ,,- ,, 1, -da resperno al nh- Ili. ... p.
o ion ,en'A tin Anent, Salen aviont- dis ( rilia tiara Ill luxr -,T ,, ,, ,ja, e,,z,,,o -_,,od, ;; ,,,Ain "T,,, Ili opinion public ese P-cieron dos, f-roTi-roas e,
A ,I, ,a Hit, , IT, 'Ic-, ,I, C.16m, (.,or que -Itars, ,,,, -'
agrarl do qu, -,11 ... o lCjvn,,ie,. El ,or- cepnes ,I, -,in que In, pit, ,,,,, ,in del R,,id,.Ic 11 -1)", 1, 1111 II ... [-P ,, info- dit soon, el o- rl R P ,,,Id "It
In I fl.i, hn,,. ,, I-; 11 bolI ,ala,,,n It P-jo 6, I." lanitint'hl, doegi-e- paill. L- Surer. la H Arn,- I, ,to -,bn III lneo tigo" 11in fit, 1-iddo 'R Plo,,ro Cast, ,I T ,2,c,,.,, 1-il I (*I,,, I,,, 11 I'd 'it In i-a I Latta, He;,
(;,.,I,). Hildrig- N'dit. it, S.,I,,. (;,.rielit. S..i,, y .or ,I ,jrCI,, -1 o" d, I;I ( C A pi ; ,I o ,,,:,I,, -1 I ,,I, ,11 .A:1-!-, or, ,, Dritm, hirocrafl-, do IRA tripollinte, """ or Ins ""' I
. N'da. "*: He Sir, -), Puifllox ,feel.,. p- I, liurol, r, on, I in IT ha_ a, p, I I,
I-imn i I I Tvs F, _, "' F 0"
Einiss y Alarls Sasire, Itlarna Luka Sliveira, Drc 01119 Ioch "ferni IV ,,i,,n,.,,,:,.H,,,, "Fo 1', ,,, ,:,,, ", ,I -vp" 'n I I's I a do %IE-" ",),I to H
( armetims Slivrlra do Snare, Luis Sitair y 1, 11"eir. ,A trim T, I i on
R.f.11 Suir- CrindX ,I. San- A, 1 rll,,P:,Avt.,i6n del M o ,'l'da l ",V ;,,", j,",',__Iz f','ji"' I I , ol-ir ILI, .1' 11're Ill, eir. '.,,,.' ,no, M.111n, en ei tragic,
I,. do n'n 11""' 'al: ran, 1 ,,- I. CCA ,I Is do rrna o do dnte.
no, Alvitri y .. .' A I 11 ,,,, En I on -vitii, E", ."', Aspi-to, .1, I it r'
lb, lirrisoll. A; A' id"'hatad 'AtirlIn al iiiii"A es ( , in
IT I, irlici .: ,I .1,
Se 5UP11ca no envien Hot ce, "I in mnb I n %VhIol-iFr1 1Tl) 1!.; 2", ,il 'i a,, ,,jer"c". fa P% diit prime- d- vctrr, do Con el R P 1,,t, -, ;, ,,,
- a"'" 'e""' 'III"' i""ol A "ot" Alr__'; : I, ., o "-ri I-, ,,, 'I' "I'
11 ... into,' Gerard, Call,,: Ansel ,_ ,, I ,a 1' ,It; ,!,' F-Ii a ds '9'9 lt'll -loodidin al arad. do r.m. nine, R, P F an c uses I, n I
.it j:ftdiei Cent ""A "'an n, ,- I ja I It, rl', n, hurna-'a" "' 'e, .,on tdPirarnion, -1a ,--Irni herno, godido c vv_ 11 t
ior., Car,.,, Ir. T,[-- ," a "I". fit.' mr5ollts ,,, rl .Ni ( ,-, 'I,":- lia T 1) F
- graf co: ,I Orimonve on", o"'nitics pa" 'j"i -- : i -1 -- ?'I, f I I, "" ri, in -11-1- ,milmon art,,. Tor" .15 efiliF mmiri ,le R. P, eR 'ec"
---- -- m No So ilia Paiddid determInar Is caula oT. , I : I a is',_ , A ti-ex Pilot ro, come, H.
ippaiad-eg. Esteban Gcorcraleg, -, 11' d .... tre ,nI,. IrIT, %, d','_ 1 iI,", __, no ,, do ,H: J r, Psiplon censidratin comn del R. P Let, Pi "i Vitt do rammare I 11, Ti'1-'lv-' "' ,I ( bm Cmi ori do seto drIm-7,o b
_ ___ cipl,:, P, ,11 I I i, Caado cnn 1,
I I "Irmull 11, W",- 1C,1; rl dn- Mi-,"I I I 11 I ,,,,, P, IT, neld-ria 01 d-i-in, "'n 6- o ,AIR let) -iii'mophanx dral a ias 'in Ili T
:A du o',r1;I'r ell Plerre Y, erron Inume H AIIIH- ON "' do Strit, ,. no ql, is lo,'. frinit. ,rcl. ilg ex.,. do San Fran
- o una
:p din o dll, rin,,sorm, 6, - H'.' I (;,Il!-- G, % Ti ,','. ,, ,, ,am It'. I ds'di ll I; Ai In., I cl I 11 In I,'- III IrI Hari ,, o oiled pro a' in I Ha I a .11 iodi, ,I, Ili 11-V _1 I I 1,1111."" o ,I,., Ad-, a G I _a porAo por el eterno destam
, 1 no,6 I U,.leol i v ,I', "TI, '! I, ,,, -i",'- o-,,', ll ,'n ',"'I "I 1 _Lld , K.1
docin, ""'i, Or, ninen ma- querin numpin He Ii presenelp ,,, I ;-- ,4 1 "11"a' j"n"id"", I a r ,I Res
learn oije rilia Pillar 0 j ilrr :, C"' ., ,,-: ,,,,- I 1. mir 12 Xltld Iss del dieasti, del Estrella 61 "' I ,_ )a, I I ,-f ... ..... I", " ,, I I ,, aSse 'Aws, S-1- 90-- ,,A it, -acter sines, RR. PP,
,I",,, ,l i., r,,.snr1 ,:n.vd. I. "I" ,
"' _od' 1, 11 "" , I ., ,,,,I;-, G-Re
Ili, F T'l %I,." d-,_ ,I, "dr1_1".1"T", r_-_ I I t ,,, ," i ...... ,,,ITn:_:1 1-In ,n,,,,
ALFREDO FERNANDEZ i1r.-ll" re'r,:" Ill I I is
In, In alallon ,.It Rev." 1 4 It I I'', or \ nolid 'it_, ,Exatnina Lbpez G arrido la g'rai
" A m"rn "' '_ I 11 uIa 'I Irlill
car tone d-Inn, S, -1. ,A,, ,,,,,,,, a 1, Uno,1 "n's n," ,I ., Rig In ....... t1slatillelil I,' I ...... "" 6, i-ofel-H I
K F 5 0 5 4 F I 6 I I :- .-,_ "I MnInil"ol. -M.Ru c, ii on s 1, 11 portion -1111-loR" 'i ... IT~- di,, qzl !",gilam'i
y 1 7 VEDADO 1. ,A.,. He Al o."It'll I An., H-, H, It :, ., : 11 i ,_, IT, "'n Ill 1, o"",
I I --.. -pecital. 111-11 1. ,a C " ,
per lot. .5,n ,most (:o"P., ., ......
__ __ __ ___ ---- ---" go oil. ,- ',A, I-- ", ,-I Ha i "I'll -Ap" ,,, c(liftidud de material adquirii
_ hi ,,Sl.,..,, 3OR I n'. 11 I 11i"'a it, C
a. on el are. Y av-, "No """ "' I, Mdirl I ,, I T,_ I Ca no- \' ,' d, --- --- --, I ,, 11 ,A' in .,it ,,l,,,a ,,;,, d I A 1 i, 1'..,, : 1 t ,,ii ,,,, -J d d, S."I.- in d,
.. '. .,,.,in no o 1, 111 ,'I Q L" , a .... .... tit '' o"'Alri 'o"An"In" 'I, !'If "I all- I, ri._HvRR ,,:: -- I I -or
, l ,n..c .me Ili- qu I Ite, so P1,- ,s e alin ralidad N, se distribin't, ran In alai
1, d o r1l"I'll [Allieli'll, I , I,, ,va Hit. :,i, )v, an I .
, IS ban no,- 'I'll
lome. do b-V1,v-d,, , ioad,6 I 'l, Hall. "Al. in' do I I'll 11. Inllmrt .1 i7lvm miller rumor a 1- -6,, v- 1111,1- HII d- El vaH', prontitud. Riolliarttin criarenta rittil raijas de le
on JAR mismas -participabrin tor' ,, romidas ,, 1, H-,,,,,oI;, '-s' 0 do',
lo spie alos dirsprorb Conirl, ,_, a _. .., V-iid:-,, I 1)-wd., %'II ex ,rlIbrjl- do Ch,:, I ,RI. -norn., di-olarl v too. He i , 'cl ,idRcc, III, ",1, p
, I ... .... I "" ", in It 's"'"' i I'.
t : "" Will u, ,I 1, gain ', : ,,;,;i-flil pl : !I, "' "'"'It"" S"'it"' .,, d bl]I.r 1-al lrlt;&I, que ha Pit' 0
d ... Site _jj a I~ milras .1 on ., "A, T-n- 'I a ii, ,Is, III 1 ,I a ,,, ,,, ,n ,,v nelo I Fido adquirido reenewpiri par ei dCntC III ]A RI Pthl- _, A
' I R rli,,, I e;, III. "I" I, c,,n Il
to del ntridorrin do li ,,, Ill rd, d, I k::l,,i" I , I -' a v ,hr """il Mim-o". c, Educticon ,on d,,tl,,n lieliI. ol I IltI4111 or 'r--1
R. 1. P. no All-to-4 ,,vw l, ,,,, n ), I nlin"'n I a 0. I" r ,I, ;';l, H' ,,i H't t""I' ' Is In., eseuslial de l.dR 1, R,.pu,,,,,,, 'Invollond- 1- _,_-. ,
jrterf.lollalp de A ue ., -o reddri tolg1l F '-, 'l-v- d" F 1 r', ,,, , I-, ,,: 1 IT, n IT, IT "I In ,_ Al I., lit"I'll. Intar -,,,R t, n"in II in'. 1-Irda, I illn' "I d I I ii a!)" I 1 1, ', ;1 ],nP7lii1 m He lritia ii'd -- 0,
, Vi 16,"'In'to, ,10, 1--- 1, ,,,,,, P", I 1-1 I" "."n", -.", L, I I' In del DePartandorit. on Ramiro Be,, i,d.d,, to v;
a ,,bav; T, I, dn., ron
0, 1.5 I I" ,,, I ,I Cl .][,a Cloa "' so on ""' on""'I'llme" Iep"ol!" 'b Ili"
", -,r;, "'., Il"'." : ar'l, "n "a"I "I a19 i"I"
1,' 1, 11 1. 11. P P A B LO D E L E T E., i Un b -I oIi\. c.pedido ,o: ,,' n- tir,", a I; ", I h 'I 'S ", to 1. nli" I ito A T ',' I, sIX.ele, oe"ml.,,Itrc, do Four. V) P-- -1 i", 1-111-116 "I 11
vital ,in 1. base .1 -rincd. Eel I 'lli, do 0 1 ,,'I n rd .Pi V, eieo irl-no. drlor Laireacto Lo- ne", "lle
Provincial do look Floanciscarrea, y al qu, 1n,, dm, in, ,obi e, I, Inl,, sto 6, I i 'r- 'Illl: ll ir l ... .... r no- d, in; I
. 'IiIli 1'1 .11111 1.1 in C.,,_ B n, , i,,, VlIj,,,. ? I, TIin,, I-, L. Hill ."s, VICI.-x;1id. orIF,,. ,K!rnl.I on, a "'
n )vnI, R i,,!, ,q',,',,i
bie. id-dament, 1,,- I I' d:o_ tod to .,,vil.oldu It
I li RI, sit '"ITri A A -Cuartn ,,gula, '. Sin ,rnbago, I %1- 13--nn, Pit- Prbl,, r '6.r ... blieR -b-a
icorld. el arri ,,ho-on I- ,,, 7,,u6,gas "s I ___ P'T ,,,n--I,,.I,,. --lona, y M na, Ago,,.. 1. d., colabniodorrA IT
t Fn,;o 13-al, IT ",I, no 13,,i,-,,,, -1-al-, ;,,,, al deja_ eficientes, del Utular d-1 Min r, ;" ,
"Ini-le -11 et ,
13. P. JO SE LIZA R R ALD E (). F. 111. a then, or .so romnlit, It Ins h-d- ,_- is"'"' diF ,blv ,,'1 l1l6';i",'
.-Crecro", ,,,, s, orwor a,, 1- ;Ill la;, ,,,- Pr,-,, ,",I' "I 11 B- I, -111doli, -Tca de tin conlemir doctor Andres Rivero Ague,. IT ,',' in
de ialitetl la, .,,d. do, o, c g,,on , ,, v Q--l I AT ,,,n ,,,, 0ande, R, Pudlercm I d, 1'. li n,,ir ,I 1, "T ,,.,,,
Falleceron an al dozoatre, del "Estrella do Oriente" I., """'. comprobar I.i g rl (antl
z A I i 11 11,11:",Lb--- on III pr.pn dad y 1. alt. caildlid de I v, !"", I P111
. flurrillittle. He Vi Ili in I'loto I -7,', 1 -,",,,I F'i o to ...... I- "
'. s,1,',,il,,io ; ,l T I ,_-', .; elim .... ve _iI., iiiaL ,la
F--'rT_-4,-, ., ,,irT. den tenet Is ster. load u ,e 11-i I I ""[Lq' rl. j n I I I Its n,,,,n,, "' tin .... "'f'""'n '"
-,, ,:-. H, 7f,,s : I r ,- -,- y rr i-is d tA hAvienda tode, to it ',. J.von(udo.(doAIl- ( -(61 '- 1 "" I"' 'I" I I' est an 3'.s, tri- I I r ynq u e'.,; d l,,Ir ';..v.,H., "', Apur- ri.",' T Jn, );
I-- I", I- ,-, .- i - I 1l(T_ Ir. ", I 1, ,, ,i ,; ,r,-p ce, ri mah-ri Fri D1 cl colond-le W-1 oill L' ", I, d in ... I "IT no pqIl rin P,-", 6, F FLecon-rier. pjRp,,l_,- glittioes rove, Ndn,-i,1-,vn A f, ri, 1, ,,
- IT, no , I : 'o"i ,, "'e so "' s ej vilrorldeta do A d. d lorim.,
lues, del -id-le ,s ,-bl, d,.T,, "'in -dr;o Z"th
, Action C., "i Pro-, -1 "PAT
1,, 1, ', ,,. ', r IT, I a ,,, A -,, tmi, rovil" I-ii qu- ,Uacr he el far. St. 13.1id. Agresti Itle in I ,,I', "" 1_v ,_ I livio-1--A I I mail-. oves" y Militia P-. Inalt'Le 611 '.. 11 I, 14
.I, I 1. ev., diez ,rola-re, han ,,, d ton qn, ,,.I , ,,,,,, r, 'd- nala q --A A armariclaIlpizeirreces, -tc. RAi C.M. "Ll"I'v" "I T ., ,
- .. 7' I I a". 1, vo, ,!A do -- H' F""' He'
., I I; F ,71!1 Ii I I= 1: 1: I 7( Ir I I I -I 'Indoso n, 0. I rie.cUu.p.eilil y it le ia buq,,,d, I no. ,, ,, -,d I ., i ., ,, o In 1.1,, do or"-,. bl-L, L!, papl. :it- -_ I
hast, roc'4rr el ultimo Cleo, I ,,, C.c,,jI,, N -,q., d, la I in ''' "TI" Pirl. Y Illon'llon, it k;:oT1!jRj- ,
i rwl, ,, adrv lli'lil ' '1'1'o un, -to de Is ('.ban. no Art~ malluales, e,_ rt_ male
- I I.. de I R .A del .C.'al". A f W., In, dire,
: I mr)bmi i, jclprnnre 7 de, !K2. 1 de facilitii irl-ligin'... Son- I I He i wirm roll,, Cr6n ica Soci,
-tir-w- Ip ne,11- 61 : I'l-dr p-, ;,, IT,, ,s id, 1. I- Ad-tir, -mirrobillet orive" del d-stri, 11111111i o (vn,,I, I ,"'It ,i
Fr. HILARIC, ORTUZAR E presli uernbien nup las artmor,- ,I, _,H, ._ )-,-. '"'I'lon 'll YR In drich., Silmarel,; ,on
. n He I 1,rill "do I, 11.1. _';I'bl Y"I'"'i vn- a i ;, I-- Ii, 61'ecisxt, I-.]- do lo'n, cormer-oa. In'. Pat. Poi Albert. Ceffictiv
dit"Itar-A.tictia milanirin, So I,, H'l I I 1111 17
': ,, tiomn no, 'I ...... ,, ii Ort
T cuentran trabeipprin er, los inos a ,,, H, [a ( --)an I, ( ,,,,, di A-i-oIn, ,,, .1 1,,mnd,, A 1. inal" mVlad
I hell not lmi 'la In. ,[ P,,ir I ,," "' 'n"j, --Hnt,,
-me, n_ 'n',j'-,iT Vir, r ,,,, ,net on Ius wna, ""Aar's Von, af--,
I Aci ore I To ,
,,,a on han a,,ibHo In, --Ho, io "o no, indo. 11, n- '
1, 'I Ili, "" I 1" ,, Hill no "'In PIT, ,I uiliton rwjml, l'a ferlin Iiii-ItHostif
1-to P I- -,,,j,!,, nro ,:-H, V,_ I ,'un-, to ,o,., ,I, gior-a El doctor L.pol, CAzllno inflino ,,_, oo
__ __ Junta He Arri-i C-1 1, -5 del F, I,,
,, ,H iTn all 1,'_', n,,i, ,, ,,I,,., ,I,, PRR
F.At.d., U del. ,: _, ", ,a 1. , I I d v do
- -,-. .- __ F D I a o". I s, l ,,,,' no ,11.
A 1,R lee, do 1. t-d, so .romemHA 1. 7 "it ...... 'o. ", , I , rl IT: u, I". ') .'.I'll'] "q '" !" la'"' is Hirt IIK.,trownt, Goirt ,aI
buntri-dis, P-1 11 latlodo del , ,cl - ,,-,nr A, H a, A ,,, ,,cdI.,. are par. hus ese-ler, p--4- Imloo Ills ,'I. %I ... n GrIl'.1- ta
F U N E, R A R I A D E I ,,,, III .1" ""od Ill-u. ,,,,,, le ,'I '.111 in '. ,.in 'A
HAMILTON. B- oria, d"on"', i ,ldieron." 1 vn,,, ,,, ,,Illol ol-all I 1 ic;l'c I -1 ,191ind, ,c,,n.l,.a ANuctill, ,I ,,pi!,,, V Arohto (
A .API -A .,:_ I Ins fa '1111.e I'livid, lect os,- 'in. l,,:,,jeo,,
. Is,., I fin o on o, Fo 1. Clitaima Ill, A litiolo. 09 piopio,,, credit, ._, M ... I'llerro "I Tonn, ,teraf- ,in --mi,, ,
1-nurj do Ill. .1 on',ovill 't. 1. rpod", la I ti, [ ic -,jo c DIe,1.I,, do I. ,i- g
do, vir- 0, ,I,,, ,I E-nll "V, ... a, p I,( .... da- le imis- U-Clim. lR "n -- I-ild do 1.1, ,, 'l..11,.,,Id d,:I,,,p, , n .a a o I
o n' "' "i e "l. P, r -ur ningun crechon eHe nri-fir --_H,' ma, I- ro-, Vi ,Ir,,I I i aged a del 'Fwol. r I I o,
r rI,,tl'. ga. nu I'll I ir-arn. 2- do Win tin,, represents 4 1-mlmo_ it', I v, 1, 1' ,% :%a, ,a
-ti., do II, b,-Isi di-rol, Q- Is I no h sc.a por ..... ,in
A L F R E D O FER N A N D E Z '"I'll"" -F wilgraf- ,Avov-d '- Hr "on" 01 11 C"n't" [a conviou""on" AS fl,.,",,"m",Ill -Il'a I I-, I a I_ qL i I "ItIn
,S,,,,, lorn-eordic, plad ,.,A ,in, I, 1. let ,,,, ,. In, 3V, '
"' R """ '" -! I- "'"'I"' I, ldI-"f' "in' ...... 1
'undnCrn, R IS ";'- 'Iarta so cdc .ronedi"ZI, W v"m"" 11111o"' -:11
H y 17, V ED A D O F-5054-F-9619 "otiorl A'd,' 1. Comatio, :- r nh i ,x, HhI ',
_; S-;,,,,1liT,1dl- "Im-mIll 6 1 lrI'.a .c' ,ii.Aij"1'r. .,,,,i.d;A to I. I Itart, Par. , :"
I is _' 'a' B""d" rw g a I ,,, It do"I"., 0, ins il.", no,
__ llklro o -,,a, 11'"to 'va ""- i"' 2.1. forl- emi-ell djele, Hj ,,, FI j,,s.,,iI ri i.-rdoll del 'Is" ,.,I.., .11 GLI-Lo "I'll. IT, I.A H.- No hil, "Plo-, ,- ,inal',it.
- I, mar de ImVorl-lo, mo I -,,n,,H
___ ___ ------. _____ __ -.-- - __ __ __ __ - 'ellia del av--jd-,,Ir I, -aminn lee Irv A. -lar-lon- a I ', 01 11 I In no. A do '. Cnc,..6,R ItAIms
Is Ioli-al p-S. I N, no I
,, rlld ,or- haflad.I ,Idvnt fur cionarlos I Iin- alrool -1. do In M, .'s-11. 16 11: Tovl ill, I -- I as ,, -tiol, q- ,,, qI,
nde I 11 itmrodsS. on 1- 1- 1. so 'i %.Iriado
Randall -, on I a ,le-, vo!-- ,,il,,,I,,I,, do in -in,, I'LlIon 11 161. Io Hj-R no el ci I'll
,, o iIsl ,rl, %, -,,,, A ,aia -iii", I a Its a rents cerra Cie IRS Ill p,,,pa 6,1,,(
__ ."Ain r Pan A-11a .5. IT I o' am' I d I it, I F. vs acluar cr vll, ri I -l"Is 151'. 111al Oil' 1-1111ne, l ha,, I
. -- I, ,I -V, I 1- S"t, irr- v- H, 1. Ire ,to IRA ,ocito- in es ol; on, ,,, in, lot oorleI bacia cars tladl In Cal-,I 9nil no ,i Wriide. se,.Idd qle ,,, __,,oa
-rdis ,5,,,o,,Iacnl,, ,a,,!.?. R Vedad ,q
In,, -irm., ndotrol do PAA, han ll,- ril-doF de I -c!a al rnmo slender lodo,,"Iles, I ool l 5F1Sv ,,,j1lTa ,-Ij. I 1 4. "I 11 ,wactr, -,pieft- ,,-iad,
I nedo R Kindle, FI,16T AIrlddo, 6, no-iii- ro o on, it is wo d-lies He .,to lam-mrible ..Cie In 1* 11,dr fifli, Mi-tr- v; ,-, "n,
11, InIfill p. in Ste ,,, p ... quite In haR., ,oTo all public-. ,,,psri,;mrvlo on ,a, Los ri rrctorel, de In emprexa. Hostile Vedall E-ocia ,jl,:P,,aorn ot got I,. (,,nl,,
_ _ Warto Tves Prr- "a .", ,, l ,,, .nore'llo An", H, "fir,",
I I I.c. 7.8. on 1. %' Thor I2 Ese-11. Pir- Q., orl ,;-- )a ,nor
.1. mxr ,;_%.pi- :,,, N, ,load. on ,A,,,, do ia I,
I .,,, f,,,,a on ,r
t L -01 en el "'Hall- 'A"-'- -- ln ,I v-, aoind ,,,, I
I' I 'as cu- I-' 2T 5 I oo .ron co. Glinoclll ........ M;Ir c-,,,,
R. 1. P. Mern 2. -ad 2, ro ,,,,a coo.da'a III, hu,"', hh"IAHn,
Ciudad E5,- 6A ,,, Cilada He I rcii ,v. L,__ 1, ton
Cc r, n, IT' v.-, .' a' C-h a I 1.11near-111 dca",
EL SENOR t :662. 11 CIF ,',i "ro"l- n , : I o P.r o "l 11,,1
I 7' T,.1,-., 56. Cell A,,,nl l- AIR,
E. P. D. 4.1 rin"ZI
" -I"'Is- "I ......... r,,,,,",,,, a Ili p.,_ _,_a
S.Cla T qu Per- __ dcCo
YL SE11OR o S -- fiq, ,".""a, f",ma- __ol_ '1 11 ,,,,, -- He
. I
"ll F-V!11 11'1, nom"o, 16 tz I I'll .111". h-l- H
I v ".1.1- lR, a.ero.v- ""hHa
k S I V or a, o I .1 6
IST010 CONZALEZ Y FERNANDEZ CABADA, v Lu, ( ,&11,,,"\ ,'b-r .',',.,'I ""I'l- -- " "- ""a
GERARDO ANCHEZ GARCIA ,Y,11!, 'vic 'u'"' I' ' '-" ,p_' '- )air, ,ma dei Trv, _o C"1141,
. Que Iallti an sola Ciudad al din 8 de Noviendbre do 1952. id 1, F, ,ads I~ lif; III,- "I" Rn,,,,o h---a Hot
's, c o lo-do avil--. ,,I Ia Reun-i
HA FALLECIDO 11boV...." III (emno E-I., Cie' r IQ16 h-Ii, ,,I ,- a;--o or
F-T- r. -, -, -, f -- z si ,r- 7- Fr, I-FI, c.! --- .--- I I I
-s,-sr, HP .;,j nl,- I,-, ,Cy, T)c,!-.r- 7, - ,' I I T- Pr: -Ili-T, I lisla"n -1111 ,, o Vie nont ,ii-A se ,,II A --in" a '111, I -,- -1 1' -)- 7 -la A ,a I ", R I, i:;-n 'Il.
- -, '! - ;-- -, I- - -, AT -iInin, eon 1, 0 I- ,, 11 ,, -, I-- ,- -r- !QVnjjjrIl1F, .-- 7 I I hA-- ,,, I! -l_ _,"'. i o I ,,,
,'al- n, del ,
-, ,I=1 r , I .1 ei. ,, - 1 ,vario"07 T-,I:-, ---I I T 11 I i-I'la"PT 'a- I I o"n liTz", 11-or," ,a
, ,- -, -, -2 r -"In" .If Fill sl 6. F l-, -, -, ,,r, I a "
_- I I 07TO 1-," :- ,Tierra argenjillin Itinrit -ol. I Iti-vada 1-7
I 1-1 ':I -- 'IT L -, I 71Z I ,I, "n ,,, ,Ir 1 I Dlq ', "I'l Iq -- -I- -11, '-. -r quq L,-, T V--7 ,, ,-,. 7 -j. 1 ormt.r "I"'el'i- -- s,
III I- ; -:-,- -- '_ honrar In niernoria del do San Pedro, Mim --q 6,
I Manuitla Su6nez vi do Scritichon; Eloy Su6trel, Polls, Maxinalliano Sucirez Y PUar r.h,,.L D,-Irmvn,, &I Ilion,
__ Suciroz. RP6tt(jI Josi Marti "t Slid
-. -, ,jiciernbria qs, '9 2. I 'I """" "I"'I, ,11 I farm ia of ,,aj,Vn PI-V ,
Maria Luiso Otero Vda. do Gonadlil 11 BUIENOS AIRES. dilie.bre 0 ,In., Slitr:;d, ge. ,%,, e, _yIi,,
u _,7,
-1 ----- __ (LIVIII-d-rl Irribislindon A.-Cu-, \T edT P-1 Ins imilf"o-s dom
. __ ___ ___ Niistor Carbonell y Rivern. al parse., So,. ,A, ,mu frar, for.
' '41 Id.'.,i!u, ,-, b,',Jr.d 'i ;', ,."t. r.dod,, )a off
.1 I to C.b."". In'.." b
-----? trIl. Cierem-l. ,.tr.f,-. tilior. dffqU' be-,.-. ,In. bood".1.11
.
, I
.
A rin CXX c3sisificadof MAR10 DRLA MARINA.-Doniingo. 7 de Die. de 1952 (3asificadoia Pixinis 23
.
Piden Truman y Ei4nhower a 6 Matanceras ANUNCIOS CLASIFICADOS PE ULTIMA HORA
;
poblaci6n'de E. Us que est6 alert CeMbrase matana, lunes, 1 PROFESIONALES C 0 M P R AnS == VENTAS ,
- 11___ __1__ _La Purisima Concepewn ,I AZOGADOS T NOTAKIOS ii FINCAS RUSTXM I CASAS 148 CAMS
I En ocasi6n del anivergario del .ataquc a Pearl I 9 SAN RAFAEL 709 011PRO PARA CLIRNTICJ 1711CAJI I A ,$ZDADO. XDJ1ICJO "of., SeQVO,..
I Harbor demandan una vigilancia general extreme He __ Dv.r: -;,-Ilrl.. Cris P,- an Ila- del son "-atilzI= Uh- ea. Wall. ,
Por Manolo Jarictuln C-."RURm1 Fle n-do= 'tiaut:L. af "ximado none Camumdol Rapld-, FERNANDEZ Y VIDAL ,,.,,,., "Clatim'.
. ... Coi _111amem.. G.echall, 23 earentra 70, I d. he, in..) an .I = _4.
WASHINGTON, Dic. 6. (INS.)- diii, u -W. Recureant. A.unton J.dlci.l-d, 13 ll-A (Corredores Colegiados) ,,, a- ft-l. 34L.IM. .Caurande, _.D
.do Ifendo a "to .. I I'll d. I "",'.'d.. D.r.
El presidents, Truman comenemoril, doi = CdJecdaracj6P pill lamail-tNoe. C.mard.l- 17- 1.06. no, ad.. Jall
hay el'.1nallcl-Oha erearrIn d I or reside. en :9 'i , I dea is D-I.r.1-i. 4.,rVd.. ,.U D ; 15 _"o I t.11C.11.11 .laticaor'' ?MQUINAMM CEitiO, VACU _jiWXJ_tar. J VV H:rbdr = rces Jesig'nadg, Coma ,11i;eas de I I I r 3 Ig I
an P d. ir'... ,%,7 .. ..
manifutandQ de ocurrlr engmi s",Dqu "... an.aaal et-oxim. laizemoa-rQua pro a se ofrezean voluntarist -11 I I D-31.6-11-21
.;pg... in ,.!a. afity I I "ua_ oae .,. masm. ank.. 3 _Pica veal iento a del X, W to V i Para vivirlas, vacfas a.l,.,
Iad DIJ i, CIDOS a""'Ud"' ml 'U"""' '""'I"
,
1 1 Co. .at., son ki.a. ]."Is
miles de 6ilervadores cliviles Value, vil de observed reso del ll 19, PASAPORTES VEN COMPRO WINCHE o--- I"I'llea-C."d. del C- 9
-ra, pact& = der a Mr. Truman: IlFn vista del inmensin I I ; Oamacl6la 21-11112. .IJ media a-'- ,,,a. -- -l, ... D-1111"Iflas .
l. .ii.'rad_= cJ-.er ...life to par Poder destructive de Is bornba atd. r I I IU ,led. ,a boaha. coadl. CALLE IIABANA. S24,000 I~
L : I '. (5 afios de expedidos) ... 'IUILIJ ..". a. _.j,7resa descle at sire contra ,jud,- .ml.,,, am prel, qDe mr anicas I I : 13-31DO-11-. Ob """ll, I ,,,,, -- --- --- --
nortesurnerica as. El Prend, ,.a I plartuo. P"p", pa" ,--_ ,., .... ,
Ian I I 101 -1. I I '4! t p ;:,"""-- 17 MUEBLEIS P"XDAS I.. .Itw --.. ,l ". R. ", FERNANDEZ Y VIDAL
nuestras citiclaclas a industries s I I 'do 6 3 .A. it w;'.. ,_;, .,_,.
,,, ""a' "' a a in "" "' '
FalE d -arm vulnerahles a ataques devas- de an .... v- P.aam. del Interior r.,. F-.11le-, ) I ,,,, ,-- "Ill ,
If : ',- -I-uIlqel. -mpeavid, all si.m. C NIL~
etenidt- un Inientbrin I """" I'd"" OMPRO- MUEBLES: 5-cm, (Corrindores Colegiallos)
tn area". ExpUo6 d.spues que, sin IT 11 .
'i I, no. y c.rrient..: piano, r.frigi,
de UIR reelarititiflo en una "; I OFICINA JOESTORA del 7*1"rld*l -- I
Una vigilancia g:Ttua de 24 boreal _., I -9 Die,, ,de R Trr, Patch. C. In V -. NIEDADO: $36.000.011 19 ac I I -, adores. miquinas Coster y escribir-.
or d's' ..I In p:Ve.a I r (2 Plantas Independiew- I 1;
cauma por un bonticidio ,.'or. el, 1 H.- 3 A I ,, de oficina, toclin objeto a te JUL ca,- PARA RENTA
toque deade a Aire, con I& millarna I S, -,vina ,,,, a". '.1 .... o-al
I, ,,I,.I. .1- Call, ',',", CERCA MONTE (EDIFICIO)
'fectividad que cludente 4, l complete. Voy at interior a toda it,- a-,aadtuv- "I coutu 11,21" 17. .S.I.,"'. flat ... .tall, ...'_ .. D, G ...... Mo., it. SaArom Cair.
Cumpliendo Instrucclones ,del E- golpe de los Jklmoneses contra Is Battle ,Q -1-1 is: B-5303, Unares. I In. hall, 4 .III,, .. ..... ., b.611, I a..".., I,01f .,I. J pilot.. v.11 0 vems. U'le,
He ;, I d, "'.". 2 -,,-- I,.11, W., UIld. holatualaPlante car I Arcumudo Suirer SU- de LOS Perlas, an Is M de wall, :- ", --" 3 DOCTORES EN ,',', I ',.I. ", ,,, ,
I I I NEDICINA D-2739,17.5 .nr ',a, d,, ;, , , I , ,, Il F-laa- I 1,111. ,,,l Wit 'a'quell Jefe"deel Bureau de Investiga- at alete de diclembre de 1941. Agre- ,,4' __ __ -4a., -I__ __ A,,,,,, Ile Ill. l lam I A ill" --t- I -1111a 1- '% It .We -.#.L..
clones, Ian agents Angel Quintero g6: "Os Horan Is atencia5r, entire off ", 11 1'.::,,. till,". id, 1. ;o.- tsks,
hecho de ue UP ataque de eats no- I I L 9999 I'll, 11 '' S P'-.ad,. %'Joel: A.0118
Luis Abreus procedleron Byer tar I I DR. PEDRO M UROZ VALDE
'' 9 NIL, ,,Iiast)
de 4 is detenci6n an Ian portal" del turaleza puede repetirse". 9 :1 19t I Midi- ,,Lodimo. DizathaUtlao. Unt.- A-7795 COMM MOS VEDALDO $45,0(10 I, A 11
hotCF-Pausade", en at Paseo del Pro- Advertessads Die ElseWwwor I I __ j ,olento, trast.-cl, -u.J..,UR..d.v.=: f ___,*n it 111tables loutdos. tarnblim Ian tommeras (Una [Knta. 64 i 3 Bal
1, b.. Co. at..
do de Carlos Femindez Rodriguez, NUEVA YORK I ,, I ,.r I
. Die. 6 I .vi.,all.... ",-I..: $NI'L e .... .. ad. d. Joe no-Vold na' U In ... vI.a..., ,.,I, I4 ".1Z.All-, VIRTUDES, 2 PLANTAS
(INS.)- I 11 "I 9 -1 'I, I If .. ,. Grande. facilidades lie lat- ah pa,1.1 -1. -ll ,d ... X.,- I I'm a, a Ian.. 2 9
Emil Ludwig" de 27 silos y El president elect Eisenhower afir- I L,, de ,,feel,, ascribed so ciato. 63,w. ,,a, I, ,_ .; ,, ,.9 I LTpJR .. Phte 357 Iatre __. ,, a.a., ,.__ ,,,,,a. ,_,- ,,I, ,,I.., 'u.1 ,r,..[.
vecino de is Celle Agu:-t, C.A. -6 -to nache qua I., d- UPI- I I I Oal-d. 305. Hatanoma. Tell. U-6491
. I Ea, oil, y Revulixglged C NN.11 3 ,E. In_ "" .., ... "". ".,,a ... W-1.d., I. naelma.
meral 469, Par AD 19 Car rect .ad. date deben mantenerse fuerta y &tar- I I I "I'd ...... ... JI 11, I., ...
lsr d I C 272-3-5 At ade- I ,,hI:1,.1'I:,1'11l "I'll, .--a d. ,.,ad.. 2 -.4......
Im. cauteme, 63 1 de 48, per hornicidlo ,eZtId6Z, del I I __ -' __ ... ,-i I- .... ... ,. .a .......... A ", ",a, $Ialft.LaIIA It mal
- 1 I, .", -" al'alm" III." vit'.. ad* .
Imperfect.. ar, a r r. ; ueuZP I r: bor, I "I INGENIEROS a."'If""'
I. I r ... ""d". 11- 3 Al ,- .,,' .... ... .... ., &I. A F.'ruin
Ell Ian actuniclones levantades ;! y previn entire at "grave cooll : Ab50MPR,,,MA,mzT1ON1ES .I.- A-n 2,11,15as I'll', I 11111 A-1111 I M1.110,
at Bureau, Be colossus, qua at de tree e1nopermanecerenguar, a "I I I I 41 1 r- mAqU me d. came I. I ___rddo 0 Ealembro de Is. organizact6n El general diJo: , Camomile C.havit.,. .. Instant on- ,,serlbrr. Coildra.. futuram it. broarl. mA
..Imlm lunurrecclanal Revoluclona- "In Una noche coma tarta, ban on- I r -1 tDatatem" allicttcon. amoultiori. ad_ I In.a.d.m. je..., VEDADO, CALLE F lulanta y S. Lizaro, $5S,000
I I no .."t". .W "I.J."' a". D.U74-17-.
fla". ocupindosele una pistol& Para- ce afiax, derazzinclos de nosotron; dor. .b. e P= 3 711. .
bellum, 4 1 9 autoo"'U"Os' "ble"moy -_ (CON 1.400 METROM ia"a., el".1"al";.Sim, L*- ,,
7 Die. a rule. carais 7 ploate.- a Call, F. a, Llae. If. ,,.a I-la-1 ,,, ,,,,, :, ,,,,, a '. ad..
Can 3 ate cip-las. marrion profundamente 11 .. L-11m.el..... T,.d.-Ion... T.- _,. I, ,!a1I,. _a _.. .11. loons.
5 Uenta I an Ins actuaclones del &the. !I lemigo y = I We plan. u-A.
Be J116 C ir:L art al. .ic,' ,:",.. .I- -eleda,. -,Ia -,*
&I Tribunal de Urgencia.a cuya Me- golpe Pat mdor an Paul Huber. laUlaotan, d,.G6m= fiS3. TOW ... A-6677 Compro Iiancs ii. P!, ,t 11 ....,t,,--l'.1ie ......... ,,,j,;,. l "a -- 'a.a.111tv... Reave
. I I 3 ..... 1. ,X$47 1!,Daaldllltl- t.11 Ala,,,l .... r ... Dallas
Icidn qued6 el detenido. once mis debertin los Ealocim Unf- I hall, 2 ,.bif.el.a.. 1. I%,.1l;- dos enter d6blleso insidvertillos. ED- I e Murbles Corrientes y Finot; comeno coctna. Jnatr). a As,.,., 536 A-9112. MI-4506.
. P I I ; C O M P R A S .1a.m.. ,acribir, cads, ImouldleD. .e_ Ili- -1don, 9-t-JI 1 'I'll" -_-.,
EL EXREPRESENTANTE to noche mis qua an cusliquier otrMO I R he is
I I ,,, I I .11 ... P. ,= libletion art., run ir Is" ex. hall. r-bIdDr. d bla
GREGORIO AYALA mornento del afio, Ian norteamerlea- I I I , y (ado to q.-t.,Ib,. Con = IOUL 4:11 b if .... led,. tTt,19 Imm B ,,,,-, Fillificial (Renta $750.00)
FOMENTO, diciembre 6. Visit ea- nos deben recorder el grave cartigo L f T, :2-4i" I CASAS .. Just. Taff. A D um, *nlr, I tatho, t.m.1w. Irn,, 1, 71 C,,- d. S.- LA... y blul Ieddiel.
ts, locallclad el exRepresentante Gre- qua scarred el no mantenerse fuertes ,11 ._ I I I I 1 9 Slict. r.,Id me oi . swalt -'a v e... r-rA a "' I plan,.. Ukm 13 -... fail.. ,ill. .
tuvO y an estado de alerta. I i , I _,,,,U.. Vidal. As ot, 1511. NIL, I ,a. A .0112. ,_ v.11,, v.a mal., 2 h.bilee
gorio Ayala, quie n slempre 9 .. """""' I ... lr,.J.d.. elmled., -I- .S%.=.
aqui buena acogida, Eisenhower dirig16 so almuci6n al 999 119 jl-e, 1, rmle, Toomal 11, -,,tributado polite reclbi.rDePeP.!e .h'. Pueblo norteamericano an via , Compro Pianos' A - - "' KOHLY. ESQUINA lall.lial. Fernandes y Vidal: XIUI4O Y, '
Morin, corremponsit del aniversario del "Die de Is IKT I A-D112
. cifln" par media de Ian& pelicula cJ- (Corredor colegivalo) (GRAN RESIDENCIA)
I I n Compro came, areutua de Una a dos plan. Y MARIMSIE M IR
P:,,togrfilic. traded. .nIez cle, I sattoorl, Kohl, Avenida, 2111111, EDIFICIO (SON 8 CASAS)
tan, no ch" de 150 me- d. Online. .. .=I., I 1-1 it .feel da,
is Cereal y que se trans- Bel.c..l. y do Sam J-4 "eL6n. T.- DIU OVEN. YMMA = ACUSSOO Bonet. .ma.fia. I al.".. ReContintian las in r do line ,_..I..
tii6 an un program& de beneficio Wood U-1119. 0-2792-9-8 "e,
it I CON LA OrERTA r LA DENANDA Portal -,1h._ae: _,. vi.=, tam .-7i .dilf"lloR :Pa" a'
""o, 2 "u"= 'a .. C
- Par N-1embre y Diansimb;:, litutbile,
or, las victims de pa iillsl. ctere ""I, I I ,saa I ...,I. .1 le.,, A of food.. ce. In.u. 1'7
1. ,h.h1I=.- ,-elI.r.,-mo Lima. RmeeleeCioneS en bral. S p.g.rul.,11,1id. P ? r .a. r, I 1 .;_17 _1117 e.... I "I'vi no ,_ I,
En I& declaraci6n ge'loada at Pr COMPRO CASITA Pastel. t t ei. -.a .. .... r-mad.. I I del J.. 44.0cls alaukedlea, 7 ,
sidiente 6 antiza"k. medlai*, train to eog.,V Again, 5.95: 1UL-15do y A-9112 Vuhtl. AXUIW 339: A-9112 Y JJ1-UDS- ,
.,E.i. crace, do an ,_ rib C be bilt.
""" afr'ug.* b on ,;r ..:, duefio del j ,.
te h., it urgC.t. L. .n.7 me rA.r,, Pro plates sueltes fin" .
aided de allegar toda la.aypuda qZ no anleste afreclindlas en Ian rep- ,. ,ALT. MIRAMAR. (ESQUINA) CERCA MONTE, W AN
.a pead. .bterar -t.d. I .r..- - to.. Jai an: T.16f. FI-4441. U- Sa. IDELGAINS, A,4712. J2 Plaintas Indepe dientes) RIC, nodl... a6inel. Plea- -So,
la U niversidad hombru y noujirem- par& sar &I- D4515-9-5 A, led, C.I,,em Volatile" ,nJl,.F=uI .. 'e... , Uv.a,,.]a. y "'ad""'" ..""""
ex 10-17-7 I al-tea mdeaaal, IN L'y AJquI -' B e Es d'
roso. del presented reto a maestro, ITO __ ___ UH-D 5 a lkJ-.- r1rokidear I VId.LI 4
Con extraordineris, entusi.sm. it. C_ __ __ iervive.cia-conto nacl6n Ijbire. Nues. he Die verse mil. COMPRAMOS. CASAS Y 6- ea,,dld., "t.19 ma" "" 12.71-1A.' A-9112 hill-1501. 1,
""' pro Jill ptiede ob- suntuant de las residencies del quarter. i lares en Habana y sus Re- .10.5 .d ce. ..h. mer-lad.. vh=- -I.. I _cmitimurn celebricrad- lots aleed ... D ten.r inapir4cl6n en I& crumada uni-I -_ .1 ,.ad. ralall,". I -0 "'
estudiantiles an las trece escuclas de do contra Is parfilisis cerebral. Te- I F.Iiellainicim,. I f6nruJ6 ]a petici6n a) propin rerl I parts. Edificios en Habana -,P*ll,, I-d .... Alm, ,,,,,, dlW,%.rJ ,m I CERCA DE AGUIAR, $39,W I
Is Univeraidad de La Habana. neffios Una CUU92 comilin -mantener Son innumeros lom saludas que te-1 do Solon, con promaza de Pronto en-,hata $150,000, prontitud y re- Z4 CASAS .tamd a ""s, N,... 'I"' 0% i a 9% Idrv
'nations hay qua consignor Para las lace. ... _' ""' Rent- el I D brt to
De estas elecelones depencle In de. Una Arrildrica fuerte y libre". a '77;Ir I., d.v .W...
.I S301701 Frea.dee Ild.1 A-9111 I tdifi.m d.-I., call. Cuba r Idome. y .Cr..,i,_ iserva. Referencials nuestras to- u.'
cl gnaci6n de= 1dente. d. Bmu- 'lue insfuma Jones de asta mocieclad, Nuestra anhorabuena Is enamu. W13- 15a, Parills. 2 pUmean. aslas camerela. tam _"
a clon as de de IRS escuelax, tun an Is festivid2d i rada pareia. dos los bufetes y notaries. Mar- dled.cmd . Miami. I.- SM zolhaso,:
que son a lie despu6s elilgen a] OF I vicepresidiente d, Is Asocia-1. n de Alumnos de Is facuela. I de In Partsiona Concepcion celebrant I Beat. .L.I.t.d.. Ile SX14.0111. Lantos :
E I it 3 Abre at C.Pitulo it, Cambio 4 560 e
, Federaclibn Estudian ci6 fiesta Pasti a. MEILnpr6xlmo sabado a Ins cinco i' tinez y Prieto. O'Reilly 309. MIRAMAR denial. in' 2 plants.). Para make Inforease,
Mccut v Elecelones recurrida. Esthers, Purm I ad de Is tards contraernn nup-A-6951, 1-3456. .tre ,firm,. Terculadez 7 Vidal- ,
Unlver1itRr1:. as on Clanclas (2 Plantas Independientes)
Lee Cloo. n El Jefe de Propaganda de Is FEU, y Conchae, Is distinguida aIposa del I cimcan Is tl,.,I, del Carmen. an ce- D-2616-9-8 I IS, --ean ,,, 2 plant,, d--d- Anoint, 356, A-1112 y WIL, 50L
ED Ciencias permaneci6 abierta Is scior Verona, nos inform qua too ie. gedoente de ante Audiencia, Lather ram Die I. I. ,or .1 Join qua Xcl __V.tRC16" hostel Ins 12 in.. de Byer, dis. sultadox de too elecclones estudlar.- C'nandez de Nodarse, que coma su 1 do Is familiar del novic, In senorita. i oderno -, infela, a--- nuum cl-ao- stio
cutilindose el trfunfo due Ifuns tiles an 0dontologla Catlin pendientes bile Esther Noclarst, de- Rodriguez. I Elvirita erea .
de to qua se resuelva an el recu so bibb.l.- a.J.,. 5 "P ", h 6 Do Annul,. Ant6ra Rede; ,oftfich,
1. .Comd in d a z serif objeto de Lantos billagas y fail j.ven Raul Ro'mjdorie .'a.nd.'i nd., .yd I FERNANDEZ Y VIDAL Vedado m lCon bal,* 1,,dl,, P-11, .11 arcald, M014TFI FDEnCliii) $4@"
IN.Ii., -.at.., omiedu %:"a""m_" ploov-, balm, rem.rche. state 7 .an"sct'Lule ,e cab.jz'. ',,:n' gr BI it. Is FEU presented par at sehor Vicente Prie- tom congratul.cioneS. nindolos don-F'elipe Jo,&.Rodrleu,,. (CO POR FINCA 0 TERRENOS EN llav_ Kioaje 2 man. 4 hbo,,,- 1menftu. 4: Set,. I ratbiteclocame bloo 11
Ila, qua he luchad. to Laisigu a .a, 1, rredores Colegivides) I PI -.-. .i,'T'-- -1. r.-Ii-cIand.. comed., I .ad.. Y 2: -Ulittle sdamJn t$a'pV0r at 6xito con a apG. ED Derech. of,. Do ,a he deddido Dom U ia balla y glil,1iimanles- neri, d: Diaz, hii!rrnan. del ... I.. 1 Corp ramos y vendemos para' = r P I talm"', bell -, .mp in. ambus- I teed.t. .a. la.bietelbs. -I- ball.. IS
an it -In. ,a,, 11. 073... morialltica. amar. 4M met,i. 6 p 'e.I F rm P Ll am.
yE de numerooos comnafteros. quien see, at president, do Is escue ct
1. I I a. .en.d.r : ran corn, in Loolum lando -,eroce- o"ah.- $70.has 1.1arl-66h. Farialinden y Vidal. Anivem, ,
FC.Cl. de Pectago9fa Is vc- a: y an rigenlerla, donde me utillz F. P,6da all .111: J d..nt.r Cb : clients: cases, solares, fincas,' Cambio precious edificio moder,,, n rid.m. del I"Jem1 If Is que me aunan con is 1 do r glass par a rehanlodea %aill. A..- 35.: ML-13H y,-. A-DIU I A[L-15OS.
aid. C.trLordin., W.L',o; handed yent., mAs nobles sentimien- los P6rez Jorge, at doct h' ecas. Actividad, horitradezi no prizinvo 23 par finca tiaba- A.81U .
.a i6ot he ,De P am P1.-.!rc' 1.t",esult6 Collin Los, Una clegancia y Una distinci6o mo Caballero Cil y Juan y.,GUiRp.,, 'Pot I SALUD, $15,000
6 tr de Do Is de I In -Va. Informes nuestros en no a terremai que alitin bien ifv. a'. Is' cac-c Vara. .. 6 Luis P.rara Jorge, Jorge de Jor- ly reser uJInla., Call. S.J.d pr6id.. 5,
- do matricu Para In pr6ximn 3emena me anun- tra"'m all I NICANOR, $22-000 1 ,,.
Trc. to.denclo, luchan en an '_ 'I Eat&.rr Menendez. Is sailor. dai C y Antonio Dean. I todos los Bancos de esta ciudad. tuados, hay qua reconocer- _-- c- 3 Plarass. Idlid. Lsileas vocupla: In de Is sefiorita Ofe.is, San C an tax Cie. Ian C't.dinntllas en6as ,,co hacendado Laurentino Garcia 8 De Is boda civil an qua Oficill'a OficinRs: Aguiar 556. A-9112 y ; (Cam .1, Departarriento) a "' am 'is-]' m-o"I ft-t.
ch.z Agr..onj ; 1. de Re. n Mot; ...else de"Cl.encin. Sneialett C J Jr., $60,o00 qua aclauda. Ruego tra .- -J U.-E -21"I In figure neumbrada del gran mun- at notarlo doctor Cortex Perez 1-.ey- MI,15()6. Nil, ... 1. d., -aaca. ..U. .. .a ,,6.. F-A A-91" I
in de sen'Prita Aurora Cuevas. 'r ho PfjblJco y de Agranomi-. do j full, Be -In- drich. merin testing. par In movin I 1. director con interesado. _e,,Je od in canual. .1. liv;. le ..1il-l' ads, y Vidal. A"I. SM. ""
Joy_ h. "Met ... -Martinez, PorfIrle, Dia lo- ed. -1-1, ML-1506.
Ins anceras Aunque Arival D-2582-9-8 ah- anoto 1.1teer.l.d.. -cal'
tandr f an Be~ 4.
no tests an all manorial resl- st! M. Romero, Igna to Romero. Real - -- i yt ;ENT" JEP+, I .u.;o ., -.,- = I
dalacl. ,met Is ploys, reci ire an ho- de too Santa, y Alfredriell let v Dar - ,,I VEDADO-41M A" )
toabvayDn a so. Man rlealiesiti. came F.-Jandme I ,,,
real de ache CUSP a] i.n.vicl J ..a Gonzil T Antonio iml. Agatior 556: A-9112 Y lin-Wa A 1. ttred. del Vedised.. .dUlel.
C R U C I G R A M A ludarla. D z Pedrosa. Luis Faraiinde I d,,. an Ic sevinum. sernbra. 19 con
UP grupo de J6vanes sehortu; tan I Antonio Gonzidez, Juan B.Cearlor Jos, 10-UH-D-237&24-7 '. 111.1. cal "In. 2 bitni bmlegntrea, tan gentiles, coma Esther I y Andres Estrada, N. DEL CAMPO, S22,000 1 i'i,, ,,-r -. ch, ... dot. cocoa. camels
.be a LEYTE an VIDAL o c:. r
. de Arans, Esther F rnindez do.. Sarnia loare I-Itnuigul.... 'm REPM ACIOM S Una Plantat, 414 (lie Sombre) Ral.. ,,,,XIda, de 1011ses. i thulma" ,
I de Parrott, Esther Gonzilez de Diaz Los dias veinte y veintiona del co R-oh Nictana, del Caimpa. ou ... met ... Vaial. A-0112 y ML-1301.
Tellaeche. Father Lorens rriartob de act,. dlez de 1. orich; - ;.dead 1. R- Bill. or. pl.% ,
11 I r I _110 F f 11 I I I., I d, Isn']6 P.'.' i Corredor Coleglado 42' NM LES Y IsltfJ AS .
Llorens, Esther Veulens d' me Cain rare Una Expomicil5n de I,.- :"J.rd clarill. ..I,, halt. 4 trabit-lo., VEDA 0 $165,0M .,
. Esther- Mesa de Tresezrs_ Eather -St.- baij- de, N daut d. I.. .liarrin., -- I - .. tal.r-l.d.. --ed., u ,", I
- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ,,, Jet, de ,,,ad,,, ,mr, ....... cr de Rivera, Esther Alceba de -aj a Marrero Gall- Ron -- 3-Pliantles (Son 1111 G )
---1-99 __ t_ I -] ,. C C ill ____T_- tar- y Esther Lant.drid do An- rra, an las salaries del M.t.Dz. Tvn- ..Ill".. F-A.d- : ML-1504 y tactile 6. Part, ,Ita. eddicla 3 pUmtam cate
Felicitaternos an Detrain apart a Id c rz D d E it I B -3 6 2 0 PIN 0 A PISTOLA A-12. 12 A comedor, ractme I
dra a. Job. X"' d"I"t" Con "U" I "'On"'O'"I
W -1A I W nlArbolitam, nactnilento, adorns de I Z. ... a .I talle, itall-ka.red- 'a caplet- ,
Esther Polanco cle Garcia y so hiia mesa y todo cuanto alog gar queo. -sm-1,10, i.pao, d,,... ,,farm --: N. DEL CAMPO 000-00 Who riplt.' I. .u;t;L'!o .=h., I1
t ad del Se- =I lr 11,1 1. rLute d. aa-blet, G.- Rp N ;. .
den ,deltmv- L.P!;i 1-5.i. am ch Plea .A.
en y bella expose del teniente coro- fiar, serAn Analrados nor Contains D-2571-9-7 .. ..,o er ic I ., it., .. a. .I -Is "me ..... ae' cllmel.= =h. b 1.=.r ...
1; I I' .1
ED her -Pura Garcia Polanco. Is jo- an emos dine de Is nativid. Cl h. X l ""do
at of-U-9 adin Partial. mal.. v..,,-.,-. e.med., 50 1633 ha.t- G-J, 12 mAq.m.. ftamXb",,rd, IJagm Guerra. colicurran dicha exposici6n, todos ve
Mpluma on sm, confeerl ... do, par I., miumno d. I'll, -_ mervici. ,,,old... B.t.1c 1, lab .Jo..d.. 11. .... C- 2.= -b"
_1W I [ 1. Esther endndez Lia. In sehorita Marrero. durante elscur- 1_ lt mxantl.. .It..: -Ilbol.. I ...I .Efl-elIS.. Fertilmde, r Vidal A-.111 ,
=Dlaes ime, base chinal.l.. 111mit., I "" Uo"Us. actor U na diplica se t-7 midam y Videl. AKIII., 556 Ill-lali
do de %u.,I ,ran I.b.r.t.- iulla par alla dirigido. RESTAUU MOS ,I.
. rista *ue se d Ram6n PM-15M.
I W I-- i Font i6. Proxima mitircoles diez del co- nISE2,IJI ADO (Edificio) ,
El d LA M PA R A S I I .11 I I'dibei. 3 at...
Ex bel Amieva de Andricaln. rriente arribaran a son bodes cl; i ,. DEL CAMPO, $24,000 In, IS- 11 reast, Tedles can Dole. 2 ,
Esther QId .9. d. Baez, Esther So.- ta. -is .nalgmiyenia Due, .a 'I'- d I
Ir go ".. laa..,., ..a. 1.1-caltado. calitedol. em,y Bubo Herquex I jl rdl. I ,, h..c
11 I ft.. de Abed, Esher Mail. de Gar Gonzil= cdc- esestim 6 por .b 11- .... I at .... led.. Uih -led.., Im- ,
at rhas ,randa sin- I ,-' """':
.a a. "'a me'I Cie. Esther Gonzfilez 'Lr.rgr .'n-d".Z'.:'Ci'.r.n '."d.qdichas cumplan veinticinco PLATEAMOS Y 1:,_' -.. c. v 1-bo, 1 .,- f.b.claria.. reeve. t
,a -11 -, ,,, ;= .
I a 1,
Ick Fither Molina C I --. --- 191-J. ... ...... -- $7,... 'J"Dat- ,r, Esther Carnot de Rivera. anos de .s.d.m. ,, I VId1l: ALL-001 y A-pin- ....- 3 %',del A-9112 y ML-1 .
Esther Delgado, Is esPose del ,o- P ... ri h tan grata ferha Plea y la A udiencia, NIGUELAMOS
geniera Raman Rodriguez Gandia Bubu, como farnfliarmente Jos cono- LA SIERRA
. ,a pr-Idg.1, lubBid, do an Is intintl del h.g., I ; EN LA SIERRA, ESQUINA v .... I Celle Prime,.. 2 .1tolme
cue 'A 'I fir ,_ "a. ..I'd 'Lle. final., as "I -- ,".',,, '.2-I,,, v.. ..I.. 2 h.bel-amea. Z!
do. IUS Iiumerc-' ced I'd a sus cuatro hijos Elena. Fui en un recurso lie ,I Cia. Interamericana IS.e,,m.hv Idemel. d, ,-.,Ia-.! .. ,
to del Tanhim. Pedro. to ,, ashmi. a.t.). Ia-:-adim--dor. memo. a al.as amistaides a so residence vers.. 1. a. presided: .mile t!.ta
- Ilesca. Jorge mie Ultimo at mas Pa. amparo de tina Cin. -- Itervicia -fadcat T ....... 2 a. ,a, SAN RAFAEL 472 co. bit, .,, :,.'lle ,an me -Imeal.l. ".. rob-etha,
EnItre Iss ausentes Esther Carolina, layde los'muchachos de In PlaYa : bmfi. attains rlimiad. I Sula.010,
1-4916 14 'I."*' j5:." Alct,'ilaa 11 "I I---% aaal,,, ts.aar,.. Y-JI lf
11, Tielgancen W-0581 .11_ r
11 Tr Iles de Ateinza. Esther Torres de Ctrco lustrous de absolula compene- .. In .0 y APL7 Z. ',del.
Pina, y Eathey Gener do L6pez de Vi. traction. de falicidad sin lim!tes. .or- Par mayorfa de vniom. el Tribunal I
,, I Ilavicenclo. prenden a Joe exposom Gaw.alez-Her- Plenniad1l.,Aticilencia. bajo I a pre- 41111111111111111111111 -7 AMPLIACION; $18,000 AMPLIACION (Con;10 Causax)
. Entre las Conchaolitse. hil pri-T ques, an plane. iuventud. a los qua sidenc a titular doctor Andres M.1 ..', C-261-42 '361 ENTRE 34 y 4') '' ,&anahae II.,. .dIml 1 ;a 11111. If. .0fillSaluda p2ra Is respect life dome Co.n. tanto ,te .,aa y as )dos Lazcano Maz6n, decl.,o st. log.r 1.1 (1, No I ,aad", ,,2A, b I :,,, car -chi a Bruz6n viuda de Junco v so nuestros circulom mocial,T' U .Upli.a etablecida par Is entitled Sin- ,a h W ........ a.,, ,I.. a.bI .,I -I .
__ 7 t V E N T A S ,,, .-dia. Pat 1. all 11", .... _'- ,- nietal Conchita Sanchez Junco de Felicidader noLicipadarrente. carisi- dimid, Territorial de La Habana. .. a., , I I~ .all.. _. -- 11111. .1 sall;.
Ar.ng.. PUM contra resoluci6n de ]a Sala Cuarts ,blatclme, ban. ,at .... ltd,, I,, Wamm, N F ..... d,, Vaill AKT= ,
Concha Fluriach viuda de Gimcz, I Ia propia Audiencia 48 CAS .,....e. .rvicl. III, ,,.ad... t.r., I A
Conchita Irastorza de Paredes, Con- U5 .Is% ,, ,1,1. Alli.
Cerramas la corrempondencia anLici- T ... A - at ';I __hita Castarter de Viciedo. Concha pando nuestro saludo y. I-cilerAnioles drom d are :ob re JIJJ air ... ALTOS T RAJOS DESOCIPI.....'. or .s of Aiiiiiiial Esquina (4 Callas)
Rivera de Gatell, Conchita Lima de S.411- I.,- No --d1l.1i.. C- I Aapblvi- Al, ndllea, eill, 13 .at;,J.
Horizontal" at achique. nue.tr. p6mame a los esposas Ant~ dos de terreno ubicado an 12 pla- mr.dilhita.. ilmolliv. -1 -Iaaladl.,J "" I = l.a."S 4 couna,
9--lastrunnento de labranze. Cabrera. Conchita Mercier its Amis,% iedtid d, 1. .a- MENDOZA, S26.000.00 ',', -.".'% o'll
an ante or. Evangeline C-3io Cisneros de I. 1A..,V&- ,,,a,. a aaal-- d, 3 ,-fail..
I-Cilebre pianist Polar 5 ConchiLa Fernandez Feito de rernA n nia Pimentel Herrera v Rosa Amcs- KA de Mari2nno, prop ,ad.,; "I L
a .. I., D-25._-- T,.ird, Palm, cerla Joan a ...... z,- ,Md., ,a,,,,a I ,,rv,,i. ,rk"e
1-.C.rta de Is herein. ..P.J ma
Re v9NDEN -11. -.A. -Lzat!IA -- -id cl. d, ,.a. PI.al. -a- .j,,laaa P.-.. s..-oo. F- ,d.. .
5--Extinguir at fuego 0 is luz 52-Saludable. dez y Concha Marina Cue. de So- t iuyd.ad,'Olepuel:'le2'lp.'r d'.Yd Romero. la , llm
, leir, tura an Holguin, al notatill, -abawa.. I. cilado Sala Conaria-igual of, "" ,.,,., talut, xl. A hith.
53-Tlerra aembrada de ajon me IN% ... U. ", 'aalt". 'Im J-,-, 2 hial" d.1 A-aill NIL 15M
ff-TjrD Ano bebreo de forma trape Concha Guerra de Marrero. Que r Antonio Pimentel Leon nadrc par yore- se basal sp I-ach a ll ,_ I,,-,,,, ,n ,*,,,,,. rloado, ..... .....
54-Th chino medicinal. I .. al), ,.I, d, -- *
tanto me desteca an i6dico zer fire ,,a a'. ': r.." d.- I., 1.
Tn s1r,,Sen lood2rhan d.'Z:--" St'. BUENAVISTA, $IZ,000
..idaL 6- todas nuestroB aniantisime, del director d,-t ,cr t a Pop i ", I. ve-,al, ,,ried... .-J, ---, .1
R-Calle p incipal en .1gunas pobla- 5 Utilizer Una co". circulos, de JOB q4e as figural impros- "Adelanta". low, ,rC,,, de in Criminal del -,.Ill, 11-li -.a., 1-tol, m ... llue. r"...a- ,
.Jan... 7-Telido de malls poligaeal- cirdible an fiestas v even an DOM- Trult, "a a -on a So, in. liable rescielt, ,c,- I% Id.l. A-9112 y 1,11-15all. (Casits y 4 Apartannentos)
I 11-Prepo IcIfin qua mignifica dantyo. 58-Pila a mont6n de cierta come, I ]as. I., title t.nrt. s '1hd'J,' m1a2Ttr- JC 1. titutir 0 terren. 1. Citadel senora a, l A-a'al. Sh'.. _. at Ire _.
dote budimUs del Tibet. -1 Corl Diaz Tallaache, I& gentile sociedad matancern en so mine 1, senlencla qua dictli MENDOZA, $17,500 (VACIA1 Ill. -, I-- ,I vt ,b.lumavlIarm,
12-Sacer 59--Pit. de vapar qua tienen agu Romero a' -Led..
13-Provim nos maquinn. ., smanclonamd. IN, ad BILTMORE .all few
Is de ISO Indias inglesas, viuaita de Solaiin y all hija Concha. dolor y Ian que desde as,, lech, ministrador del Sin- ll-- blendeae. call. 'ir'l,"I, ,.a'. e Ill, -...t. .1 tn. 'r ma ,an,. Ia ,'aa ..I, 1, '"J'r ad".
IfI--Interjec i6 I no Solut6n, tan clegante y tan Ifilicia. verikin t.nl:,..p.f,.do, dleato aludida, Miguel Zatinla. eon Ave. Uncoln. ,an ... N-,- Ihal 'I- olov., .air., d. W A,,.Id,, a. -".,".,h,1maa,, .
19-Materfac I Verteales Sol,, y Bd,.ra- fiends de Celle de Laboide an Ver. multa de $500.00, par dellto de usur- ril- ,,Bgn,, 1,1,. --d-. I 1,.1,11,. ,l he_ ... cau, Ltedl., A' a "a' "I"a"
onlorante del ahil. I C ... hit, Gonzalez "B", No -, c -'-',.e ... --. 1-119, galalc. P,- a.a..".a.. I so a", of .".", slin-,l rv-nd- V-d-I. As.,., 33C.
2" enda p donde me abrevia el aI'..t,,im. Cmp... ".I process an qua me oy6 a [a rocian. 1,4 "' ...... 7 ML L506
I Cleric, In al c- -lie. PI.C1.1111. I -.d.. Is
I-Hacerse mayor. r nte, Is coal no &a perjudic6 Ave. et,-t,, I. .... all. -al,,.," I v .... J., Ra ,_, A ,If.
Camino. for Jose Diaz y Diaz, abogado y no- __ __ MIrle, .a, Plan ... ....... o 39(a %, -- ccavar-uh. "lleall., P11a..al; __ -.2-Haga araci6n. pon :1 data. '. sale, comedar. t ....... b1bil.t- 4 %,del. Agoem, SM: A-9113 y NIL 1506 I
-Latra del allabeto griego. tart. leant. n.mbrFd I.. 1 b.%l
21 3-Tela de algod6n .emejante 91 Conchi San lama d, Mort. Celebrarin eleeciones le Y Piano 1. C.hti-., Co.. daci. tad-., 2 b.n.. il-- r-It' IJILTURAS BELEN. $16,000
2 Ave trepad.r. Lie Mexico. Conchona Carrara C Bachilly. Con. man, per mayorla de votas y ponencia cin,. g,,,J,, 14 ....... ,, -111111 5311111 l
245-simbolo del itrio. 4-'E;o11A'.')fC.. trij.1 pequeho.(' cha Blanco de Castillo, Conchita R.- la Asociaciiiin Nacional del magistrado Eugenio Eduardo Mena. A-CU. Y-41IR I -1- I A--- .. awl, .1'.. 1.11. O.a.l..;ao
I 26-Ladr6n muy mafioso. I-Ar.arradera. driguez de FerTnOndeztv Conclut Gonzilez Pirez Alejo. a] demeatimar jE EKD]Df6OS APARTAMENTOS IN. MENIDOZA, $20,000 ,:::. :,., "%,.1- I. ,,',Ill. l1 m"M a S a-- Ile ".
27-m Die. 8--R de Italia. Dominguez de ilera, an elegant Alfredo Zilyas ALIfonso In redrtida siJi ties, in cual fui com- terwathi. en Alegtim ,,, til'. l it., -I O.F.I.11 ,,-- I 1-, l-a. ...... 11 .1-IIIIII, F-.1adl,. I VId.t.
Pot, -Distante. lejano. tan gentile. I bad esepresultado, par too d0c- y Georgia. Aroy,.A ,, r .."ll Ardth. ,_ nia tilir.-mzl .._, Ar-al %.A A-9112 I !aL-lNaa
9--Noa 1 7 ,.,,,I, a i I I 1. 1-o" .a-.1.0
to "U"i Milluel Romero, letrado director led, an Vill, Aul -1.1 I :1= I -,.-
30.-E. D-Rcatro del hombre. Cerramon.la.gl2ci6n dCe IS. Con- Los declares JoB6 A Gelabart 7 tores z,_" 4' "' ARE $33 NO
de 1. ,enmr. ,an,, ,;-- -'e" -- """ .',; SANTOSSU Z.
32-Ri code"Wo IG-Di.trit. del Jap6n. Chas. 'a' t'rr'Da n Ev= .'n :d "d e".0Cu .- -36--Pr' enezuela, .Par.. 12-Que no tiene 6rdenes raligiosaB Conchitio, do 1. T-rrident- 'I AjPrjo Alfredo Basque, Jeecrctar- de Is ... .. .,im..I-PU%T= l1.1,. uA-- -lil, C-- 1,.,I.aIma I ad-mfl-"Alfredo Zayas dercs, sD : _bIl! I .a. al.111. I .. "' I
A.soctaci6n Naclonal rt= y Monolitim Ent. initiquina S 1.5( 1 I.. ..Bill I -Uep sici6n qua denote me par al doctor Vic- I MI, ald.. 1. I'll 1-11-111 .I." ll,.f,. --l.dZ".. ,.I.- -aand.,
13-A.jerte. qua lleva dos spelliFlus tan linaJudos Alfonso", qua preside al doctor Josi torM1?u go FernandeL qua dirigid, Jqn JR ZI pal ch. I .... 1, ... 1, .,17 I I~
38-Ciudad de Ucraoilt. or is Car na, nos snarman aue at procedimiento Criminal at tarnbien',:; 1-Vi.knciel. .i.miu. y de tan "U"o orig It. anue ; '
3 i Ga.,.: told. Icl- L_- '.- 1,. -ll MENDOZA ESQ F AIL ,,n,',', ...... --4,' l1 ,'--'-'
9-Comarca at N. E. de E ,ent Los Purse all a. slart at PrImer asamblea general de ese irg ft E :7 1=15 an.
fip:na,". 'tfim ,.. Ile comen nombre que froze mi 1, uma e,,Id so .. acrundor saffor JoO Gonzalez Lopez, ulne U.I., M...Il. "' 'I "a"""'a r""""".an .t.d., ,e ma me reurarti, elpr6ximn ,,- dia deal-! ,) II, -% ITNA PLANTA. SE ENTREGA %, % ',,l ,',' ,
Onamatopeya qua imiti .,,L IN"
19-Gran extension Ila agua salago Pura Porill. violin dh nal. P.Ip t... celebror eieccin-m regia. Mjudicado par haber.sido do Dra: X 101.
_gdo del tar.. ran or Zabala al pequeho establecirrier. -- ----- Itiall. AleMamal A .... d. man.. It,, .1 A :R
4 Ila a r bronco de Una de an ins y renOV2r lom e-, de SaNTO
.dan Is Tierra. 1.", pose a an at terrono mencio- 9 SUAREZ. ESTRA.DA a A d "leii I. ,a. .1. dII R1111. 1
,. LUYANO, (6 CASAS)
asirla. ble 12' t r do.' 105till, no,. Jrdln. il 1, I.. plam. U ; A .,
45--Cerverst 2(1--Yi a "Lignites in iihas de esta Corn,% im .. , d "a, ".aing l cia.i a. Ps Til'.B E .* h -' as
ra de la Part]- I. ,,unfe6.,U, C ll,,,,a a cab. an ', qu a',
d .1..gi 'tAuena'. I Ill a Pill ifnjegoina an In vista a] doctor mau. ,r, ,.Ia ,ahh1d--,:','; I ',,,,',a .11. I habalzrl.- I -11, mo.a- art, At~ so ,; !, A, -t, t 1 11: t, I" ,:,,,. Sn,1,,1.-:,,3 na toavie
46-Medi Is de i I... .6 _1 ,, I, I -I.,. lu hah. ll.
11. e u ,a
led, f! D"s- 6. IS Is casa Celle K No. 551 "quina R 21, cl .t= S ;d.r ...... I. am 3'.:
47-Camal de t him en at barco pars 27-111il de Cation, y de Armoni. B '"late- Vedado. a Ian 11 a, In, en DrIoler .. teat fJmC.1 a ,-,,,. ,, 48 ,31aahadefmilW .. ada hihlllmvi
28--Amenna. te a d r d,.ta If Cj e .1 nonabre del -,, -... -- a, --- III -1 ,,, -- ,--lt.aa ,a e.l.- Real.
ilard. S ocne; convocatoria, y a las 5 0 m- 1. .alved.d F-ne.d- VId.l. .,.I., IN. A Dlll lafl- I.-Na. b-a.
S F Dc -rz A *ni.terie Pilblico. que
SOLUCION AL CRUCIGRAMA d ar F t .P fut cluado. Banque hiza
ANTERIOR 30--Aqui. ..,. a I T .. a I'd inferno J112 an segunda cor- Pa de no me li,,,,.-,,,,,_lI,
L Nuez. __ ,,,,,t,,, r parte an at amparo ese OFICiNA "LA COW RCIAL" SIL-INDS 'r ...... n de. f Vldol A-9111 Y
31-Da par bueno. a, y agregando qua no jut i 'al, I.a .
33-Figura de Una false deklad. Pura Espinosa de Torres Arti- 1: Iti.a.l. Ar be,. S n .1, '.3,1
OL I L les, a Is qua tanto distinguimas. Ofreei6 In UniNersidad C'eo Rno.procede restituir a seflore I n! N K" 2 t
35 Conchita Villa y At ,,orCno h:- A-61190 ?A 117S. ccarplit 34-Pura, sin mezela. am an at derreno P ,. i SANTOS SUAREZ: $16,000 CALL DE BUENOS AIRE9
ittirez. me an c 1 "" 'c'e, I= (ZAPID
_No qua as element tar -no- an -% )* ___ mbre de dos constelaciones. cantadora Jaime fille, Conchft I berle sido Usurps a pues a omp arcl., industries, I TES 266. ESTA VACI I-runtercios)
31-Hacer mass de marina. mother, I Bo.1i'.- Tlec 1,6gica un alnitterzo his aripai-Ista be probado qua siern. ; ecifficials, ficanciamiento-" 1 (2 Casas con
pre In Pont lex.les ecarerciales NK--11 J .a.Q"aU,, -, 7' .-.7' I"I 11 z.1.1139-Alero del t Jado. _', .,., .-a. Ua-.. Air- I -sall. vaim
on an los clrculos musicale,, Con saure.l._ I ,,.-V.I. ..... -. _dm__"UuLuSLhn1k_'9Sqpar& cazar 0 .,. "t ia ConseierOg COnQlt tJV0X Znoft nb Iuestraz rahtictas'.1 .efi.r -_ I T. NWA 2 "au"Iev I. ,,,a --. -I.. an.
40-Nparejo u: sirve to Rovirow v Esther M I __ 3 11.1talatellai
n d VU avicencio y Garter. tant I a establecido reect so de in. 9 _"*- --' "'"'ll.", ""lla. 1.1"t aado -Iadar. -in. -Ic. ,,le,
, 'a berII6 Ian nuestros saloresque Rector y ,I cue J,,, or pr.fetat Coined clonaliclad contra 12 sentencut i -,'od.w.' ..,,,,. clame.. le, ......
41--= its mono- de Born I c..nd. 13-30011-AS-9 1v -- o'lal'imalitta'- .1 food. co...
_ I,~ N zaterimen_ miallemia,'I , ,a I,.- la.
43-Antigno retain de Inclostin. aauf residfa. ,de 1. UnIvel,31dad 1: sel,_ de lsiexplre sd. Sol. ij, r 1-!Rclant, .-, Panalepa- I ,,, ,,,,,,,,,, ,,,, '- d "mIt* !ITL1 !1L_ 1.1!_5!:2 10 ":
.
I .
. Pigins 24 clasificadoo DIAR10 DE LA- MARINA.- -%ntb*i), 7 de Dic. de 1952 adfi0%&$ Afio CX1
I
.
I A N U N C I O S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A JR -0 R A '
. I I .
VENTS V E.N T A S VENTS VENTS, V'E N T A S V E X T A S I VENTS
48 CASAS AS CASAS CASAS !49 __ CASAS 49 CASAS a CASAS 48 i CASAS
, fIXAN 0,FORTVNIDAD: 5E VENDZ NO- $4.M T RXCONOCZK 9WW IN RIPO- VENDO CASA Mass C ISTAL
O."n "z ;t N -ue EIIIE I~ DR Dos rLANTAIL I clum x son ,
nffi- 3 K-rnousd. Ifivendini, L-n, R-lin "I ,e En.-I.d.. So. I-- d- asto en I'lef.... Stan. c.lu- I~ ,difila toolkadildo, anod, Am- Iola. do, cujortass. b.Ao tntercalad,, CO, o 'in, "or I., ,1..,,, nan ,,,,,, ,,Id,, -par"* Pluicinn 1. Aline.d.l., froula sno. r.n ..d&r. c,"loo. ir d ... lqvifl.ds. nnay
SALOMON LEVIS M-7o' d*' """' ""6"' 11=1 11 -1-111.11 ,11-7-o'. Inf= ,. ,r% I isj:!
,rioa. base infor-la,1O. ta aje, alqUros rebalsoloo. I pLanw, to, 11 III,- V,,L.:G. B D No. fill -trai
(Co" disr Colegiado) ,;, .... I. P.ed. q.,d.r .oa Inve'rsionistas Portal. cuan, erada ,-. .,-III-. So In- cl-ao, ,narrom-- Tiene Ul On'tt" do barns. it, Inversim i"
Is $5. 72 RENTA ANUAL. 513,000ra,;' ,,. ,I __ U-N-0-13 tVC 9 V1111. A- d, I.s;Amertca, r:. Ave. fattr1-16n. lots t-d, an S".M. P,,- 15 y 9 "I.- D-2671-a-9
Man2ana de G6mex 342. M-7029 v ......... hi,,ot.c. sm. do 1i 4; A- del So.. Alt.- do tat.. ci lll, lal, bol-la,12. (..,.d_ I -j,,. c.d. a 1, Co.. COW"r" -"_ RESIDENCIA KIRAKAR, $36,000 Al hacor cuaktWor opwa. mi..jA""Z-7 D-3US-41-11. law... ,,W, SE VzXDE UNA CA&A Irma. ExTRrcoon"..'en"' ". ..... d"""... -"". I-AnI.-I -oat Al hacw cuaw or opw- f-.1. on.,,. part hi"l-It. Adou .... I~ I -P' -- I. Tod. in Iflooll. 612 1..-- P1111n.. ,,.,.I. I CON 0 SIN MULBLE5 Ila No 173.X a Sao NicaLA.L M'd'
,oo de In-, S,-d.,i. ....... erh 7' h- :",r',d',,"l'.d!:.d' ,'i ': ci6- h6galix con In Intirtnow. M ADO, Is 75.13 In For $12,500. Ta16L W clSsa. hisgala con Ia Isslortrow ,
-r-n- --- dat 2-, ,r .1. C.. Sao A~ 3 -n, 1 4 .......
It~ '--r-on oc"" .; raini D-.ai'
o--e I .ad..' peld. ne.on -on- --. G. o T"i """"' """","'I" n ,-,I-- I -In ciiiiss do corrisdar cole -Z; lob-boa 31 ___vlH1Ie -"" d6a do corristior colovics"
I'. ..,!O r_1 ov, e.1-ir.d.d. d, MIRAMAD I~
P .... If I,,. llld.fl.. qWd as Iso a III. o. ., 1 4 -iod...
. I an... U-Ifira. Iag --nnr -lexod., 114 Chofj, d-cho. ploo, jarwou j*rdl- 1 Pta. 1143,090 .1
_R D-2.its-11 a ;t ......... ._nts Los operacion" ak*cid o_ fteew do .- Dt. Wd-W- Im. Rejo,, residessicia -- Jorelin. ESPERANZA 169 Las operaclorwas
I.-,, ___ p:,):, clo, o zfman n f.r,1,,,1, ,torlb. .I., I babit.ci.n." I Vodo ... jus 4 c-d- do at.. = ,on dail
I,~ !.",do -rl.t. do e.t.. r"I ]VRN.. I SA QUINTA RISIDENC
.00 __ nas conneelor. 2 fri.- ,. ,: I:d;, adad Inaluablot,
g.,ga I,_ O. ,. V.: ,o PI - list
d, "'., 'a -do 5 1 $6.1500 .ded on
-1 .1-1. F., G,.nd,, jral-I. .3 % ,'.. d GUN tDIFICIO ESQUINA OR ,.,at, 1,331 --- .1
o ,o I. ]Cnhl ,N ... I. L. Sia, .,,---e-. art. v-dor. c-lo. got. o, d_ -u*ble, doo. .'n" dr1V'H1bAnu" F"I
-, ,,MIr.- ,_. Isnobl.. 4..n I..I.. C.Ile Gloria
re, GAN41A, GANGA: COMPRUIEBELO -7123.' ln,.,.e. d..A.. TI"f' "'s, I
"'. S-.. .,.a. -I- I .... n,,. .43 d- ,--111 de In., C1.1r. C.Ml--,. ....
In I;'d, -"p, "r" a '1*4-o" 1 afincen In mayor garlic.
Ioo 'e"o- "I ... -o If I a afrecon In mayor ourantlitz. B D.1113- -2 4,W
,'I S, "'. "I"' I ...-r. I, -111tbl.: 12, .. -s.i i.'%'j'-" A ,',' ,' % "- '%o1'.',o-%t L".'&-' I'n%._j1 "'o" "
It.g. In nua Ud. ,-X._1;vn. wn.Llo, herento ,difiin onodna,
,""It, 5,1*, .,r,,d,, u1not
D-1111-41-1 D"" """ "" d' a L W ...... It eopik.dd.. -- 2 4_y 314. CL;" D_21111-ss
_IF _____ __ D-2533-48-0.1 canoodid-d- -I-d. d-;nnIS moss). 9% U NGA
,919.800 RTA. NUAL $195,600 - --- I $8,500, RENTA $960.00
I., RESIDENCIA Vend, .1 -a, Indrendientem. monall- 20 aftin. i ,,-.r ,-W 4 del 1111. 1 Prh,,m, Ia Avenida Clumbla., ,d.,d,, ,,,ad. In v G Aar .... ... .... .. 9,W .f.a.- y I-.- "s.00) VEDAIDO
,t;f ,, C-I'mn. I Imp] ... ... o, -v,
.t , Ain In ........ -o' InL-- To- I !=. I= Aln.,I,, ban.. b.1n.. ton.l. Oun, .I. I., ,..I.d.d,. pe. .A. W. n U- Plan's -- Pa"' 'It" jgn" ol, 1 I 'sn -e- o %Wisd.. IfialIf .. -1, n.ed.r. ...917,10(l I LORENZO MORFF1 n., ,,..,. C.,.d. ,L__., Lo, Ou ... .... .. .,. .Id.,,.. ..-,. ,c REPA RTO I pis tat. : &panaunentos. "."' j .!'_ of..
- b F,.,t.k. _" "' ""
,-dl --6o A-1 L-tL, jn:q j Knot) L 'I hiller D-283"-S i dl,I,- kt,, 11. I .....
. 'I'- $nonfin Moreno. Bn-7620 D-2397-43-9 Colai.dw.
. I Hoinot1l do I c..,,.. ,-,I.dn., ,.
AII-1-nne, 551) Im CORREDIIJR COLEGIADO b."'. "..'""A"'. 'a.In M EN DO : Monrnd.d Y C.rp.r.e,6,, R__ I ZA """"" 'I"' - ,ts',s_ I'.' 'e'p ,r'ta- patio Solar so por
A
$11.3416 RTA ANUAL, $110,1100 Nba ".. ,hotel $50.DW 29 No. 110, Vedado. FO-2105 b.j.d.22EW-Dal Preclo. 1115AD0.
H.b.- X ,n.co, de Illiol. G- edl. i a $25,c I"N'Doo I~ RESIbENC3A DE LIUJOI ; ,I,, A r.7403. D 2SM-48-S 43 not,_ B-7 123.
I_, ___o. --d... 1 '4.,I,...n, .- B-7123. IsEDADO. S45,(K)O i CALZADA DELkVl16_RA. NUW_9I-,1-n- M-lWes ,.bj O .. ,711 ',.- .-_:, Ii,-d1erI1I. painin 12 ,j L A PRdPIEDAD ACFRA SOMiALBI0'A
'0 =
vt-a 1 ,jr.-t. 9 I.-, n".."L, .... .. it:tnud. D.1n,... jinn-t.l.
,.ns. I-it Al-n'n 'D-2810-48 7 L -.n R.J., j-din. Por- -s. ,aq.t.. A D-2812-48-1
_ ,;,. n, -, ', ,, ,-. 3 ln.b-,,.o.. b.A., .1. hall 4A m.,
._ HL
nsf .
. __ __ - _ - I -,dn, An~ 4 ln.rt... I.- La Propladad @a of firtille del trubcdo; In proplosdad on con- 3-Idt-, Portal, foal.. Its ;.ntfa prinia- d.,. I --$9.900 REN _.. __ "' a h*bt .-s k. ,!& ut .. .... le.
...... n., M.rfh: Fn 21.5 c'.... -7- .1-to. 3 bouloo. I. no ,:,. I,
Iloo_ I APROVECHE versientat: rinds un positives bersticto all inuffifics--que d-1- leetan --- no f.- I-an, Ir. a ". le,- A Innil ., "" ,. NUAL $85,000 ... v. it.
ECH E 'einsis b.-- .I I ".
_rdnA ,-' ,. g.1', ,...at. _plts ., ,_.c I P". nor. "'n.'11""IF 1-'. ,lI-l.%f a ...... =,, .;.-: '-..hs. onovall.
il ,,1 .;, OPORTUNIMAD I SANTOS SUAREZ, $35,(100 criquincis soon ricos doncila quo otros pusiden Ilingarlo 916. f.brfca.16. .ad. sta, .. n- I on .... n 1, ...... Ars,.,,1._ ,,,.a.. no ins
'let "as, I., e_ I .. it III- do
,iw. pu an'
i.v..,_c.,. .. it' '.b'.- _. P 'I.
.1'_.'11111 1 11.111 I b it, f.b- I r:.,, ,. a nor y, per Ics tanto, sIrvq do action ostijinutlo al essitsov trsaxa. Pi.t.d. fail. :%cp it. c1b, 11 %faIrInI findrn;.- -d-. .. ." D 2611 48-A 1 I-,,;,. = 1c111I1.d2.".11a.r*rtl
A nIssnsssI G_,C_..i. 'I
.1 vr residencUl. Un. cu.dr. do ----L- (EI--, la;o.""ll, 11.11: I,711. 1121,_;. 1 S:r '," 'n."b"' do. ad J' 1 11-3455
'-'. ---o P,.,. S_ e. 1. nod,,.n. --- ... ood. nidlect.7 J. __,v-. Units C-Lahoo, ,tocl. do 1.1 I ...... ciat
a-71-lon. lel., .."In 1. alarlat del AA1r P- -11.,.' 11., I,"' '.4. 10 7 e5piritu do emprossa. A ILLY _- jj i.."I. "..
"It, '2Z"ll ............ '. Isn"Ina COMPI'to' U1
'In, $240)(1. Infnrmes 5 vela: At,. "' : ,, "' ,I- 1 6. t.,.. 390.10
Ofiin,: Star Investment. -- I t --. .-- Id-lij. T.J.r N9 317. sotr. I I, It.
S16.680 RTA. ANUAL SIU1,000' F-11 I No so consionsta quo 61 desPosoidia do Casa darribe In do I CALLE 01 ivi... .
I ,n.no.,-.-. .,i G. I ,--. r 1. .1.1n. play.. otro, caries Ision, callime"lis a quo labor cilligorsto- Para milis Inforon"I Gaicurja ....... d ,or -n-l" ,,_-17. LTH C-187-411-7' LA SIERRA, 338,000 1 E unia. Vendo en In inAs ITH-101-210011-WIF
r-1- I oIorf .. _____ E. III.- I __ J ".,,,",-.,," .".,, l,' ,,,,r ,j. I!, scants an loyantor una paso SL rattlicando con fal 554, .q. O'FiRera centrico de e9ta Calle, cc)M.
""' ""' I erlon d, a ........ I-e. ; I ,,. .: simplel, quo In suya no habrii do wishir violoncia pruebfIlci usted inismo. InforI, I S7.000. Ascialssula de fallarlemw
L ,In,,,;.. o --- o"'. -17' SANTOS SUAREZ .1 Inn,-,A..,,. I,~ 1-7710. 1-6W .
1I_ ( N 2 = c n,, nuevot. -nipuesta, d, 1 '" 't,%-," ...... I ..... Inl'-.. 14 -adi- -j- cuando sea construWa. man ca][6 Habana. Mereaderes Y libre de contribucionorso, salons
n nt--s. 2 c..,.a frent. ". -- P-- 11"r-ffis "_21(15. 1 A.BRAM M 114COLN Rodriguez. y ATnargura. M-4431. ,, al
$9.(48 RE TA ANUAL. $ __ I I ,in ., '71 '7-c -'.'
7 500 ,., .,'-,-. Z2Tsd;1."uc $" Y' Nicanor del Can $3 1 ,i b.Sa cadent..
H-o ... 2 Padn, Ed!f ... o 5 ,,.I,. $47,1W, Informan: C,; .. no 45.Wd ilso, 8,0 i D-2913-48-11 dn It, IA, "13". RWI. A- Central
n, .. a .ra".-n- tnegunLar par Juanita a t7od .1 at. : -- -- --.-..- ___- I Ave 0-te. eparto Varssilon,
x"..I. a. h,- i ,, -I ', .d "' .', ,,.,C"b',d,,,.,,C,,.I" nnn'd Lnito Infornica: B-23EL Vwb
.,5,ln ,. ,_ -rf ,,, ,., i GANGA: $12,500, loans 1. diso. I.cUld.d4so, pW.
'I M I I
, t. "I. .., I- -Phn, 2 binl. 1.1. !
I~ ."I-zt.,.x,;,J1 .1. ,.a_ !"'t"""", ,In
-is _; I I~- -i- ter-
--- I. III,- il.O Ro,.t ,,,,,,,,, 11, - ___ 'r_ o. V EN TA S : V EN TA S
I 2- Ad-en ronlif ol-o e. hpnt 11141-D4R21 t a "je. Al."I.: ,== -,
'l-1f--oe iEdificiorsq. I P,"1111 Call A111,11"* Anon .....
. .%I-7(in -,on. Un. -111unin.d -:48.7 1 F- 21" __ 148 CASAS 49 CASAS I alloliftic, jlrdln, Portal. W'. g.tno-, --- 13111-D-jazi-ob.8
I ALMENDARES, $28,000 ,I h.On.-n.. -4,. boa, inter-I.A., -$6.960 REN CHALET MODERN --- P,6-11. se'll-1AIIAtell ARES, Main, DOS CASAS: JAR. VEND6 CASA ANTTGUA I MADRAS DI led",, 11111, 11111, y 1 ... ..... I. Te- BIL FETE LONGA
TA ANUAL, $59,000 ... o ',__ wd... oortl, _,;',,, ,,,,, W var- s-tift, hfiafl'. B-1126,
. ,, -, ,,"11,. ,, ,,,,,d,,.,1 r. b an. 'n- ..II.nly 2 III, San Rafael. I-ra, as".
Nl-- _R. --., o"I"", (?I
- ii-l. Iota 6nnu- fteers
fic a I c- -ESTRENAR .11 I'll" I "".,, I I: 1, I d,,A. S"M. lifArtires. Per11 PI-ot, ad SIN 'Ilt,_ 1, e.11-,-",.I4'-"_ -I ,-,!- 5-4l.. D v--t. M. ..., 11. lus'N o! I AMP. ALMENDARES, $25,itoo Adinissiotraci6n de Bienes.
, : O 'I.In". C."I ; I no A-oll. c.-, I~ I. r ,_,! do-111 1.1- ...I'.
71. ,.,IU-',l,1'io" I 1,.A. m n D_:ucU_4- no, ,a RENTA $130 i RENTA $208 Habana 203. Telf. A.W 2.
I.- AI-11.11. se -od, -11, 11 No M. en- ---- -_ -_ -_ -_ ------ -,
.- -,.e.id.W .".. "an 'enh- A- R Ave, In, Antph-nin At- ACAISADA DR (DWSTRI'M 1ARDtN.
' A .If 4. AAIP. ALNIENDNRES, $2 NDO C. A S A pall.l. W.. -.dn, do. c... CON $8,"t CONTADO !.,r-, z...,.-a--cd-d ... ;.. de Ivan- D;. n I I I do 1. id e". Pu '.i1 I .7= 1.
n., ,._ c,-A3 y bar, --olen, i.I.I-1. E.-n. oo,
1""-- -;1 .v ;IZI1-7 I, a' dT. """"t- "'I h11I11I."-;e d'1I I..,I" ,,: : ,,:,,.,.,I.I,,I t ., v.0e IZ I Chple. Vib.-I). y P 111 To" w. -, 2 h,1,bjt-11eo. bh, nn .... I.d.. _.
2- I n Den ...I $5.5". I':,,_ I,,,A-. ep -did, _.in., ,I. I. ,2n I- le ...... ; ra,? "", -, Q.-e -.- c.po.no I .I.. -let.. -h. cusirtoo. do. bas
" n 5, I I RES 0 $7,9" AL 9% ii I Ia C.Med". Pant". cook.
..n.- Levi.: 14-In'; .., T ; __..,
I onnIn I Veli- -.1q.111 h.ra. '-- 1. ""' %Ia I" P-9.- fW12.!MA"a"n'o y 'e" Ia -h" ,,-dn. 9-11a. IM I.vu.rl. -, no,
. -,,111jol 1 .b.,---.1, I d, 1-11,' -. e'r.ri .;I.'v.f., 13-ii.. no, int er I._ ...... ,_ _.., B-s- I 1 .2. rr ve-Hot asr. criados
. ATe Mentalve a I evades I T, y. p
$16.200 Rent -."n, -Ill. W.. ,no.d.. M-ffi. ','j'. d;,,: 7 ," ,;I""7%, ?.,.",.r.,. D-1111-ts-, 9,9 _tras cudrapliacifin Almendares $10,5001 do- In-ci. ratf-able. R.p- Ala ANUAL. $150.000 Precis, razOirtable. 1 11-211 : ___ __ __ Am g"l
,don, a.d e. 1. ,,-,- d. in in. 5 P. in. C&k&d. C.I.Sabi.III.In... A _oe I Line.. ,,no 1-1, I I I - A'-,,... A.1-bx
Prri,, $jh.ean. A PLANTA VEDADO, $25,000 Fl ... nd.r,..
. .1. 16. c-1-1 I R.I. j. In. ,ollo
'=-- ,12o I I :1 Me
,.1.. ,n.,,dnr. 2 '"bit. O T L.o 111_- MIRAMAR, $36,000 "'I'" '"- -1',-.'-'l'._d,.'. I. '2, r'.'.',,' A ana cuadins Hospital .a17-nelo 2 h.biradao... ,,I-n,. t
rl- ,-I.. .... tv .'-do,, F.In ,,7, u 'A ---do. I,~ 6, -- _- va-D-21MB-411-T
,I I it. ; I I ,.,, d o .8i Inna A,,nd. UH-12-2431-48-7 c'.-. ,,,r.n ,., ;e-. onn., v --,j no I-de- S.oua. 14-- 11-lill
, d r _ZANJA 565 11 1111';111 1,I 1-11lo-1. on.. --I.. -= ., KATERNIDAD D-2M-t0-. .1 ..ph., h0p.. - legnnin, 21EI6--i ,
$6,1211 RENTA ANUAL. $45,000 1 .' ':, ,,.11'.1rar.t-,2 b.fi- .- I _f 00
.1"'"s I no I d I I on". I.. le SE VENDE I I ad O it GANGA, C - Bai- c0i bar qUc Teats $40 OPORTUNIDAD VALE 80 M IL
, 11 .1 ='.".' ed1 112:. ,O j, %I.,(h F02105. I .nded., .-- ASA S 2,5110, REN A $170.
I. e ...... na'..] l .... F, i""nni. s, III-quo, G.n- ___ l ,,, ,, ,,.bl6-e," ,! tp,,nr.d, n .. .I" "" ,-',oAp" A,,h-6n y 8 apartamenlin y una casa,
:,"."', "I"'1g."'. I 'o I I', I, ,.,,I .... an Al,,,,l .... I
,reol.. ,_, ___. 1 211 ,,nul- de La Habana, fab- .. e Ia is as con 4 apartamenI!; que ,nide 12 1 MIRAMAR, $37,000 orrolb- ,I I~, inf, Moreno, jioflni I-d- renta $180. Mid j, 2 plant
I, ...... n-nn-.6. Alq.1l.r,. -j..' nj I I Ip. ' I ]III an 4 na 1, Aln.,-- i
' M I". de. f..dn 372 P ....... W-, Son A,, I .... I, --- I'll d, ,-nIP-I,-. -h.da D-nis-48-ii I Itos. Monolitica, citar6n. Bafios EN $38 W
do, Cons, I,,,,. .7D29 ,.hl..., it.
in,",'In,:,"I"t"1 91 I ........ _, ,, ..... ........ ......... ... Ihi ,,nr. Ind.,-,nA. -'""- ----- bnrisdo 340 M2 Y ..I, 47 ci
I I.. Ion- 1-1 .11 I.-, oph. ,--1., I 1. I. .dn completess, agua caliente. Coci-'
C'.' r' S.-I Fe No H, I Precics. cclificio modern pe$6 6011 RENTA ANUAL, $55,000 Aln,.,, Playa sant. F, T26: IN NICA14OR DEL rAmpo vEN a juI; Info-in, Gollardo. A-8673. h.hI-.-, 111-1. ,!,.P ... I- 2 I-Int. "' 141%l'-111 1, 11-11- m-1-lit""D ... 44. metro cle ter-reno Y fabricacon. Pas de gas, cisterna, Lscaleai gado Parque Mendoza Y Aveni.- ,.. .. sn-,., ",! I ,-do., -ni- 1.,I o. M- In.., Fn 31173 ,ad-'. -- 1- I~). de
oZo. if., F. "" -1
ANA E
.1 "" ,,'_--6o 1-47. to eoodIdod- 121 (ola D, finials.. R.-ifIL. Duch.: granite, estuques, todo de Ia. da Santa Catalina. con 2 Tcgiat
I. o va ;, ,".. a "'"'I"' C" I Edifivio Mejeopolitana 508. I -.- ; Uli-D-1903-48-7 Wala y se convener Ver los
I., 11111- ,-. 'll't c.ml",.,.Itlll.,,.,",:11:1.1111.1 l- M RAmAR, $65,000 DIVING CHALET NICANOR casas cada una con 34. hafios
- I 11-n1l G.." 1111.16n, L,". NI-7.. ",::, "I I -.. --.. I ol."'.. o" PInt" --- K-O reltood., J- I' SR. PRADO I bajog, Maria. Calle Pnncipe No 1
I., 11.1-11. 11111's __n", 6, esquina Ornoa. 1 cuadra Mon
__ COLEGIO DE BELEN d-n- I'll-1- Ife 1111-11. 3,1. ban.,
$13,5110 RTA. ANUAL, $1411,0001 LTH-D 111n.411-7 '" an. I I ,1, I PORVENIR 167 de lujo y 1 4 con servicio criaI 2'1. vI.-Il... --. -dl-n. -- ... d., y garages. y adensis 2 cai, -'.nn. o, "'. : IH"l,'a -;n,,,,I I-..,,- -- -- -- -- -- :..,:. ."", ..,' I -'"""-" """'I -'-'" 1'1 1-1111.o. I-de, 6-6 ..It' 1 1-11- -nf.rl. D, Md.1, ite, I de 10 de Octubre Telfilo]
to ,In ft- .1 '-d" 2 .-j- -"' ,-- I -do ol ,nWo sill-i-W I~~ -1-odin'. A-35@i X-1752 d 24 da una con 6&ios
I 'I 1, III.",' ," r1.1.4,11,,,,Il,.,, v Ionj." ,, ",, ,.,-, o-dint -.,dr. c dt, C I I no M-4431. D-2914'-48-11 I I' c "
, I,1_5, ,.. --dn, -... ,.a,. I - __
""I.-Inn'
- --- KI-1.r -.-Alo ,.- M Extraordinaria A tums it, Mirsiniar, $45,000 ,,, ,do 11,,;d ,. I .1 __ __ __ en colors y cocina de go.. El
s_ .. I I. to
_,a 'F LE" I
. 3 ,2 .1
is. ,a I- 2 1
Ii I.
- ron.--on 11-1- v.1.. .-- L"'. I o'. I,~ ... f-I b.Pn- ,,I are go -' -.'2 __ -6 _Y D-261IIIA-7. VEDADO terreno solamente vale el dincro.
11 .. ,,'., ,, : ;: -1- "' 1. --in., Ii iO D9 CTUBRKTIR 1,1641'
Ganga If-, .11 111.1111111.11"'. P"'. --- '1111 una REI-10
$15,000, otra $25,000, arn-1 1 mod.-, con.__T rixn-,
*5,RglI RENTA ANUAL, 547,000 I In.- .z; z oi o-n,,,1! O..", $23,000. bas propias para comercio, cole- ] VICENTE OJEDA 1-7181
1,1,1,1,- : ,." I, -.... I ,o-, hl."n SANTOS SUAREZ -- de -b,, tO.ofe- I Wl- -- II, 1. I -21II, gin o d. 5 -.,..-. ato.t. -tt -1
n'". .- --nn E"no 11- I inclustria; tambiin i- In. -'.
". M I R A M A R I FO I... -- ,.,. 2 ---. -1
."S"R Aa A_I1,,A.NsaR ; St, ABEL & SMITH. M-7372.. v ivienda. Portal, sal ci idar, de "e
"I" "" Edificio de 3 plantcEs 20 olell., =noi I D-UH-D-2381-4&7
.1_i.1o4;"V1d1." I 'L"I I.." 17 :111 .1".-I"... I a, re b onto Gans., w. s. .1 I~
len.j.do. ono, s Wool_ 'Ons I ...... In, Alturas de Mirarnair, 3 5 ).000, 1 r,- d- 1-1-da I.- I 1. 1 A-a-7 4 4, galeria, cornedor, 1 4 y .5er-: 1-1-.A.I. U-III88, R if a- m. B-27XI.
2 .'
RxE 0D 'MN_, ,
e _c
I", 'll'.1111" 1.11,11,11 .;", l,",'.'.,,',, ^"",".",::;,., ,,, RESIDENCIA .11-,, ii.-In .. ..... on,
...... ,.1. 911.d, ,--. I"'. 'I uH-D-al vicio criado 1 1 It ..
$ H _ichofer. La Ilave, I S6tanos para garcde
it I I f 1'r, I RIo' 'Ill. o I'. o.s.r
....... '..'I.
, Is. $55 ....... ... l_- '.
11.1.1. -11.1 .4.1iin P-111 ..13.-. At., "". '.:' I
I.O I. EL Is .... ... I,,c .d.r.. v to
.01- o-r-o- I~. Winn, MIL As v 28. :-, no, -11. 1".. I. ,,%d "'I" I
2. A"", 4 j-h .......... .,.,,d- In,, IIIAMI-HABANA Martinez y Prieto, O'Reilly 309., SANTOS SUAI EZ florrorosa ganga
, I _Elllid". do n' ...., I
*'o. ... v .,o It" I Is" a
'I I- 11-1, 3 h.A,,,, Writ, FO flili. I I Renta $1,100 en
. 4 II "C C- --Ies. propt A-6951, I-3456. N I
$6,12f, HYNTA ANUAL, $55,000 2.816 N II. a $25 V. I ___ I'rl. ', elarlos 3 turis. I I KAGNIFICA VIVIENDA
inn's an '.
,;P16 111;. y.,"""- nAgIoe
. I of n,.
n. -,_.
. nas 'h,,,,e
n.-I.- ,-- Won'. Alturas de Miramar, *65,000 .. u '.1- 1. muson., D-2618-48-8-, $75,0W.00 A-e a "'"'br """"a. 17- 17. re
R e.; Et ......... 2 .' ,( ,
, .5 ,_" ,_.
....... : L ...... .1- --old- R.o--, Me.d.- p- Iu -y., ,r6dl. I I ... otia 11b.flot. a.".; van iliTe.. .1 food- -1
,..58 ,
JORGE GOVA TES ans.
,-- 11 ,1,"o,!,, ,tarl.--, "'. Ri- .. ........ r $25,01(lil) nuo,.I.-. ", Avenida Dolores
.. ....... III, .....".. ,,n-r- ""'- I P11 11-1-1 1-1-.1, ,I,,,,,, -nn, U S r A. Ioigp-nd. n. ,.I., I aal: -nned.r. rInd,. $21.1. 3, I
'r p a, o ,autode-af a_&oloun Xernandr, C--.e,,. o rhidom v X.50,11)(H) .1 _Ejllid" ,n "": InUM-k I ...... : ",,"o-a Ocin, ri Nlia an a dupTlea go d. Cll
I I""- ......... 'x, """"" I GUILLERMO DE-MENA-1 y mcoNo m 13 'do, -lerisda. M-1010, 0 a 11 a. m B-27n
' ,I, an.' 'n
.1",-In S__ ,elnf.d.. 23, L-.. ri.d... I I ,hni- 2 --e, Anne 4 for 1,,dn, In, .h.. y p.cd. a ....
Se If I. '.. '.
Se regain Its fabrivado, flue h.1,11--a.. ,'I.,,,, Sard- 3 1,An,. At~ 11 fIbI11.116. de a. 1- In. 1. 'I HIPOTECARIO DE $60,000 1 21-1 ,air $55,000. i If" F-I.s. reot,' ,'I, ,on-, %',,,d, Corredor Colegiado I i 12' Renta IT%
11 it 4 ,I and Innnn
2 to ncia, edunnnI. h="-. AL 5.50% POR 10 AJROS. i DENTRO DE LA LEY
$11A411 RTA NUAL. $132,no I -r'.Ta, Ind.-, too ,iudad,, dv 1, [
u S A .1 d-vit no-r- danE-1- ,,,,ad. 1.11 Ilase .Ila. A .... ... firs, ,_!9. oRENTA. S17,000 1 :, SOLARES :
11.1:,d1_,..!"'."._1 .. .... s- nIf"l. 3 .nnin, ,none de 9 I .1 M-9189. ALTURAS DE MIRAMAR ; Rebajado Ley de Alquileres Casa modern, desocupada;
1.1IA7:11 .1111 11I,,111211 70 7". W-t- IT", .i 1, I RENTA $400.00
. ... -- w--, ,nin I. Obill, 155 .h... None E--, R-6. Mennin- 41.16 o U37,!
A'. .f..,..n,, ."'.1"n ,.,,, l*, """,::,,,, ,.d ., -111-11- I ... I 1M.. -11, 1--- 4 Superficie cie terraria 1,274 : ofrecen $85 alquiler; comptlei,
-, h-1--It., I na- 1111111111 11" 111*1 Ll I'll" del .-- ""'."'. '.."no a 111 11-- JORGE GOVANTES ,it' """'I'd" "' "' W...".1;'. P_ . $".. ,.,.. of 11 "I',, "I"'I"i ALQUILERES DE GARANTIA Ia: jaTdin, portal, aala, 24 can
t-1 11 7112n 'i o.. UH D-134-411-12 ce varas. Metros de labrjca
__ sl-d-, -sa ,o ... s o. I I,~ ,-. A .- -,At- do 1. caltoia de, C-I"" .... eec_ =- ,.- At ci6n 2,070. Ija, = ,., 11--I, .,an edul- preciow bano intercalado en c0S120 RENTA, $2-1.000 "-R, Al.-d-to. .1 -., ooj."' pri.e- lores. comedor al fondo, gran
. I I
*6,1120 RFNTA ANUAI, 326.0111) B-5875. B-48 1-2. s.. ..... R art. 1. 1. III- ,", c-1--o
"I 11 1 I I.% ' UM I CoMpUeSto de 6 cascis de te- r.ditiodea do P,1111 '91-III, Woon, .
I
_. .1_11_. .%'1,11 I 11., -'.n! _" e:,,n,,, ".o"""..., C, ,,, S W ell A- -o-- T..P I.;
., ., ; ol.1 111;. Ir Ill le derni, 2 &pact&11 ,at o ,n.,-.,. 1, I rraza, sala, corriecior, 3/4, (C-oes., -Iejodo, NIAM. 0 11 In mcnt.,, Sao Lizsr.
i I.-I.,"Rt".. ",. ,_,,,,u '., "'-,,"d'-- 0 .00 .'I I, ..P, "A ."2'6'. F 5 '1'9 ...... e 04- ,o
MIRAMAR 8_2710. 1 st 471 casi
I...."11.11-II.. ......... n.: :, --.-l $ 3 0 0 1. on-o 1.oe -. =15a v 1 n .S.-Ift, I bano complete, cocina, ser- Dsn3_1._.
"' """"""'"' -_L,--h'M0f1- -- __ __ _VH C-141-49.1 1 o-- SM- 1,,-,e-. esquina Avenida Dolores. Vesr"InI, -h-d, -, sa.- In 2- I -__ I 7 I -- F-r- silm I I. sl-:' vicio chadc, y 9 casas de Ia de 3 a 6. SefiOT MLrifi.. PitA:4 26 F-411S, 1 2/4 e iqual cornodidades, cio $16,500.
$3,A40 BEN III, !,2 S22,ioo vi". Go FONZALE AS
TA ANUAL. S36.500 Preciosa-Di%,ina ,!6.50 RENTA ,rasa V 1, mej- : Q I IN'TA A VI., CIN'elki) DR I~ VAsAl;
H.n.n., -11 o R.I- rn',- ,,,1, 11 E.[""..'n -4 ... no l """' o ,gorcue 25 m6clumas fiene CORKEDOR COLEGLADO
. -inell.n. -- 11.1. I d- a .dI ... de I o. f'.... fs.,-- I.-,m -.. In-A O, 'no"I".. y n". on nie, I --- i del ll:p', 1t.'A'% "I Pre.
.01- ---... I', "" ... _o, LINDA ESQ. MODERNA '" "-I :o1,,.,,,IodId,1- Mr.. 3 points, ,.-I 10 de 0 tnbrs, 1.1 ."-rredrr, j-, 116. ,.I.. 11.n. A-106. I t119. rnetro de aqua, para m6s
V"no'o'--:!- CnIo"'Plo.l.. B.I., e, 3 F4177 I0.tM4)-2377_4&7.
"" "' -,11 ,.I,.d. y ,I
n A.. '...
.... r. '1_ _- 6 .1.1-n-n., 2 -n VIBORA ban, -6- J237,n I ....... -.1t.o. 1-In. 1,,In.. ,A s, I ,,, aE ,,,-_-, y,,A, -, income,:
-.1. 11-1. ...- ........ 11114 1111-11 123.01)(1. MlIffi: F0.216.5. : fqtll, I SHIM 1811, Me,, A-2A F-4119.
o-o,,-_--..-. I'' le.l. InIst, I M ALMENDARES $19,000
't". ....... I_ In, "I',", 11-:1 GOICURIA 554, eact. OTarrM RENTA $302.00
'' .z Ganga $11,500 3170.20 RENTA, 826,000 do 17D inern.t1c., I PLAYA MIRAMAR
"H.to no, -Io R.,not 11 jo,-.. ,, i P-11. d. 15 11 nnel- S. $17.m h.-t-. w ,,Flo. rd'.1 REGALO DE
' .
ix.l .. cIrnIn. ---.. ,,,..,,Ij' ,,, SUAREZ & S31 I .'l j7 -- III&M ,-.,. ,,*o -.n. plson., .-,-o ': .
$12.540 Rent ANUAL, $12.5,00 I I "'t 'i' I -'IV .do.' Vr-[ o Ap,.,,,Ic m.pul- 4 66n on, M -11., I-Ion. I-,, a ...... )4-. A-02,, I-7710 I-6340 i ,I" ,3 n.
Line- 1,.,., .".. In. b,'. 0 I F.4ill). I. .11 1- W Po loW 1--to, '2"I,, ( "." W-1 M I f'e"1I"-oIoIod-d,1 I PASCU S
I'll 111 1.1.,, I "11n::,,,-O1l .. ...... to. ,nonrard- ,,fa 1,ndt pr-.- -oel. o-ft. -- WWI Fn-21n5, I oc d, I "'
'.. no, i I BILTMORE RODRIGUEZ = ."Onot, rl,
lol'.. I., "."Y' ,6,rodoo "o'.-- Z-.'I.' .. -'s. onotle'r. d, -quin., .alat. F-. .7 I .11 ... I... G. Go.
"' $258 RENTA, $26,000 .11. a. FI.I.-1-$-'-. 14. cl-n-p.da. con j-din a do, I -,end .... ... me, so, ,,,, ,--_ 5.g o, Ile e ,,,, r"'. i I I 2 EDIFICIOS HABANA
rehoj.d, 21". 1 211. L-.. M-7iln, -11,t, Portal. s i, anljjljIi Co_ I el Al a aroroIng'. _. __ g, I .11 -1-1-r "-77,X T' 'd.". ,I nI.d'."y to o%%r 1a1.1.- 1 1= e o "'.."o'c" _A_ LA SIERRA $75,0W
nr-. INVERSIONISTAS Innon. 14. tlat. .-.: A-2., T-1, GANC.UO EN $27,S" .
rned-r; 24 bit,. i- nr, can t,-,- "I, ----." I" "' L'-- 'on- D_ 7 at. AI1_'ta 1-'",=rn. = '2111 '""-I
,. Wn. int,-Wn coinr ,I... $30.7;7,,nn. ,A I AE'LA .I. co-o.-I, -11n. oo
, tat. A -rw'.,"' 'I"' " on- SE VENDEN DOS NAVES AN LIZA. 21 T A VAOA.
$5,6411 RENT ANUAL, $55,000 j" I- __ .I- I ,, Ia
EfIno-, -.d. I.f.".. R.-'. In. bonila cocina ga, r, si-fl, F-1.5. x- EN COINJUNTO 0 SEPA. 1, .: A-4friff. F-UI9 I N sal.. -ed., tI. ,1-1, 2 b-L,-;g1 I D.s c8ifirioa can t.d., I., e.c bilbote,., -11, -no go
!' '-V ...... ,,'.' "' 'l"'.:"," '!'Ir ', r "CA' 11 ; Ialodrra 11itrinat'Stindt $351 RENTA, $38,500 1 COUNTRY CLUB I ole sas can frente a Ia calla con al.
RADAS A PREMOS MUY I ..... .. fo- do 3 ,n it v- to I quileres congelaslos. Rent& ac1'." .l.',,'Ai ',' 'l ',','., 'b' i d." ; ,o_.'r,;, I- 1,A., d,,n,,sc1.,' -n ]in- H.b.n, r--- Del ......... I ""'., !.. oe).- I ....... -, I AMP ALMENDARES $10,
_--n .' 'Un". I. _,o on "Inn, I,_,, IS tual $170 en $27.500 p'
____ d- --t- inda ,mif-diI, En S, 1. on RAZONABLES A X HALET ESQ
$6.720 RENT I 'n-d I R- n- $.I- h1p,,- n.d. ,.n o-: rhinst,
,,.,A ANUAL, $74,000 nn n I I n.lIa11.n1'1 bon.I," .,r :,,a;,a., 11 ,- In --1 ,e,,- Infanta v 27 RucRo no chaTlaI ,,i.do. .. I 11-1. a -- n d, ., j,,,d-, pud, go.,. It_ i."-_, ne. I .n,- ,,on,, ,n I ..... do ,., RANCHO BOYE OS n If .' nond- 24, -- E,.An !
-.. 'n.., Z;I ,.a- dar su autom6lad: ankin"nt, fh F -20.,. -n. 113 11 -- Cl.,ti son- ,no 1,1.1. It ... 11, 1.11TI.
% let. 1. .ednt. I., 11 nea. No tlocd. tiernp. pidien.
I, 2'..."'1-111t, 1" "... O.oo. 1. Mario, I~ -- del Me, d- role. I.dultli "I "11, P "'.. "'o. a. I A f."'LletooZ to
1,adA v d ,ad. .... .. On, -I." G, _.
C deoA, 9150 Is ,or.. .... F-8177.
.,-Io ,-I- A, ........ L, ": una cuadra cl, Men. A-111. UANGA!
, $332 RENTA, $42,000 U-i- I do I., -porl-oloo, A,,od- ,d
do. ,I,-, 11". I .4119, -1 cla, reb-ja. pues ya esti inii que
...... o "'. ,
I. .. s P-Pic!". d, IA R.IA 5 T'.I., li-n. P'ninno m-t.n. d, Gn"'. te liel--- Inf.ol. y M-l- F
- Urs6la 70, fondo paradirri, Ru- oodern.. ,o--ej.n --.. s : TI ... n 511 --. I C-m4-4"- LA SIERRA $1
$6.9411 RENTA ANUAL, $60,000 ..I .dInd.. d, on. I g,000 r"alado.
I., a .P.-ow-1- --dn, I"o, I DESOCUPADO _ol""o.
A -;.- 0 r-,,, H, :" c.-,! .i Ia 15 loclas hora, InI.-n. bon. -,lelo .Kohl,,, reIll- -__h.ol. -d. ,I ... ... S OS. SUAREZ Y M El 111-n-11 .2 5. oo,.,o't."
11.1, 12 t, IIS_2Re-, ,,1bjdRa 2ON y 25'.. M-U e,-- n, I -.r... I.Id- -,I.. garenental... hall.. VICENTE OJEDA 1-7181 ..
F n-nw.. -,- A N a 2 ciradints bAo, In '.
I '. 1115 I en M5 000. rroyo amajo P., 1. n-1 dc an v.1.,. -- y -1. n;ed., 34 al.od- I
-- ,. -T,,, "'t ...... *., ,", I OUH-D- 2 3 7 3-48-7 --- I-II-t., -- do o I . I. o,,. "' Ra, 14 I, pt,, [at ... I 3 a] food, I
... -".. g- lo-_, ,_" ." jo A "; "'c -- ""t- $11:ooo 1 Coxistila. $3SN coshisdo, soon G. Gaoasle. A~ 1 4177.
=.". I ;In 1- .11 11. I-- n,-1 $766 RENTA, $70,000 Inj- "I"
I At In' .""' .hIl- C.lt.,da C.Inrnbo prn.-o l, "' r ...... nor -o" j ... &IS.d.. ;19.DDOOtr,,,, 1, $340 1 a $S4 &I waft RILTMORE $55,WG I G-UH-D-2382-W
" d'.d L7i,; -7o I m G' 'in ,,,-I ,n,:."=n -i-n s,... sAre.. ;n.". at., O ea.
" T-n-I I In ...... .. Ir ...... ---n, IS t" -no de $3M Iren,-1,, ,ad. q,-. 4AA ,natros, H (On En MUnn,
o_ -tolo, ..I. -oneon, o.nn.,no, .... I -i pi,- cass5 Y War- a Plazas No- D-n. ,,,t.d-- into ,,-..r.prn,.'
S8.3411f) RENTA ANUAL. $72,11011 Lujosa residcneia koIan, --- N _, 0baaa M5, ,It,,. WPM De 9 I I TAIDE 36 x 47.50; 1,780 Irs. loon I. .,I ......... Is. -I. fiootl. i
I In 1-1 c..P.n )--- wn, .,--. 1.
..'a. -n. "-,I ,,, ,,i,. ...... 1H D-=-48-7 's," 141 Renta 14%
'n."'on.: ...... i..... _,"'n. I Infornian: U-1890 her.., "- ...... ,-I- f.-d..
I.- "" -.Ifi- .ro-'o.- -'_, '.-. P lc"*""Ull"ll-REANTAI 75,001, o, to 11 Islas I, V y y" a 2 Cwts"*u -, I --_. -... _to. -- I
1.1--on-1. 2 .bj,-.o- ,.h,, -- ,ao.. i1,,.,,4Iu,1_ ,,1, ,,,!,I,,; ...... do 1.1, .. arque M endoza hIn-- -Ir.d. n,",,! ol- I i H A B A N A I'. of_ Colosal gangazo
"? ". .. % ., A_ ...... ... ol 1-1-111h., --anit- --. I -- C.224-48 7 Do, portal., al., sal't., came, G.O.-le. .I- 1-al-,.
.1,1- I -,non- 2 o.nn.-n- I A it. cusdiran dc N.vt.D..
D- .., 1-I .... .. lo -.- I asak_
$6,481) RENTA ANUAL, 342,011t) ,.lnldI. ,no j,,,dr. pntaj.. (1ah n,1'- Ion. 6.vol.. I han ... ....... 14 PLAYA MIRAMAR -,,--.,,--. --I, 1, -Rnisvs, P--- Clot. Ciist- granites hisbit-i AMP. ALMENDARES $34,11W Pte. Agu4 W ee
I .1-1.1- $15111 .1 11 H.o-o ,;-- ,-h. IWI. 5 4 ,nu 2 hihn, -,,d- afortf, rn-2- I I. ,seaIr.. Rents $1,0114. .a pre- net. bafio modern complete RENTA $34LOO
In. Ioj. '. of I.I- i. i i 3a I ci. slin'"11.110. 1-1.1d. ,o ,,I ro-, $17.ooo hon'-- ..-x ... I. -n""' """t o"'n r.In-. ,j-,I,--p,,i,,I,., p,,- 1 U20 RENTA, Sjog.otjo 1 86 esq. con W aders empotrada, gran tdift'.. nnod-- -nra 3 Plan- .
ain.a- d, Ann,. I -- ,...I. 'n Vencic espenaicla asa p ..I'. van, _- -._ $95,000
' M dab.jn ILI Ial_ Aloit, 1,11.2 n, i,700 vatis& Ileno cle frutales en I I
'I I "I II ........ T- ,_ o.s. ,nm'dn, tort. d,:o, d OR-1-- -.11--on __ an. SANTOS SUAREZ .-in. modern.. cuarl. y nr i- 1" A. Inf aele G
,.;, R""Ldn* IP:n.. ,n_ Y ,,no I,-n-1-n d- III
b" da _ola 'ji't I sicienccri, sx, -iT-- --.
-I_-. A .-. Ar- E-.,,
.I ..,mpl- -,nodninde, R,,.),. g.
-11-o' Le- .7M 23% ,,,.,n ti a in:a i1v iI Dots. pinstiss, call. lEsustroorados. cia cle criaAco. vran patio con
"" """"', "d ...... .........
to J.d- 20- lVendete r! planias 2, 3 y 4 L:1 .11cs aint us a ruedLa cit"Ta. Sombra. Preciaso edificia, construccii6a
$7.21141 RENTA ANUAL. S70.00111 n, I grades, tre,, de",c,,jaao ; cifist, b.fi., eftinta 7 P-Uss. rocluccirin, .guacales, naran- Mode~ leoni .,., a. ". pata locla 6 vida. .an Dave s. in
971.60 RENTA, $115,000 i, ciricc bcl ,,s Ge c Ves part. c..P.-'e ,.nd.- Oorial.'-- c.lumn.6 y cloce c.saa, m.da
1-, ,, Ir -.,oeo of T,,:, 4 -- (,-IMpjoMjjn de Ia _I, ", 6 1 Alt..; Sjslx .-cdo,,.% kwablLisel. bid., livi- -- Is. I-- b-i
- T. 'on. .I-,,, 11 --1-1 modidad; incla drcnrada nrn 22 i,,,',,,1,.1 P1_1e,".1.1';b-o. 'out ...... -.-, -I jal. mangos, etc. Piscis fine, cl,
:,., tXc. 13nn'.. III- --1 4 de v1socl y e -riclaos c.c, I nex. Insito, codas. Is"der.. Ansbas a.. lul, -oil, ,.do. too. daspen.a. -. j Quinta Dependentes y inclas las,
- 111--R-n- I o .. -11""e.-do'"'a "'.. f i- Pectin: stmeN.H. Dan, I m..ic.., d. lassies. ,n pcfm- a ... Ea. c I, I c. -t- O- ,,,
.7.11i.dA ,.,I rninhil, -I, i can s- no- Psirt.l. -I.. habli.- ALT. Ml! n %1!7,006 an
Afio CXX DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 Pigina 2S
A N U N C 1 0 S C L A S F I. C 'A D 0 S D- E U L T I M A -.11 0 R A
VENTS VENTA& VENTS VENTS I VENTS V X N T A S VENTS VENTA S
49 CAW cum 48 CASAS 49 3" 13
a CAW I a SOLMO SOLAIM
SKNORFS CArviALISTAS: ATUD.N A VLNDO,.P.RZCIGRA CABITA go AULN. 'W.M. SENTA SWM. ALQUILBSZS.YA 0P.01.1TU*;:.1.11! 13,7410 CASA -Ans- I lit.som VACIA, X01OLITICA. GASAJ.,
-'.. di-.P.-Ul. Mrs poster Vocinsel Color rems"or. ral; ad- aditille, grand.. IjOems, j I elagam, n I J. P 1 1. 3 4 Ili. complt., te-A. Pa.
I'll no I r .. V As Ilt = d. do Crd.osbi.. V.I. noncho MA. wn- A aft, P= L:to No PARCELjS FERNANDEZ Y VIDAL
1. 1P ... In. 1. Co. -Mo. WT :.t.6 7 tin 1- 1- 1 1 SM- Sh- 2,4 it
tIN61, mrtecill 1. Ios I-It-1 $2 1 4 a W- 51. Whir. Al-n., r.moedd., $7_5DO Puede del mso dd- j.rd .. pAocio o jon-fMAR1" ;i Inversionidas
I L. d.1 Risen, so alto A. Valid.. ."t" 'I
' nta, *I.Olp W T.. e -IMS. L.-M &-. M.,i. SM 1.2-31in
ti. far, M. U-247aal-A Uy 261. dennotoreanto M, 10-r- at uxt.
bl, y Wpl, as d'Vs, D-2545- -2938-4 (Corred
Sllio, Tell- M-77U o 1. conne do. der col.adild.1 D a 0 ores Colegiadoll)
,.it. Par. omi VIRORA. SUENAVINTURA 47.1 K3QV PARA RENTA,
8E VENDE SAN FOS SUAREZ ra o"I'm V- "S r 33.3111IM47.17 Vs. MARIA Al h=*r cuallistimor spolow
Avg MARIA rUKIBIMA. 99 rll!1119 no cm. ti-as Aom Job 'a- VEDADO -I, .,it(.. Am el.- V.
hitim", Voncid.. ro" d. 10 lilift. W.. 3/4. ball. itot.rcillm'di; 26, Is SOLARES BARATOS cibol, h6galtir can la a W A
22 M401
cle. -[-do .1 10 X 12 W 285
Ter.. L;' %s"""U. cri.d.,,,ZrAtal, coctra. cl= 'J: r Xnlre 4 7 1. calso Am, $9,500. -5 .1. baboo. cdcbs. P. I'ma
'lecto posd IOAWO pst, do. arm)... as.., a.. X-Un
iw6. y car I I. cr... sm ..Pa. Itio bill. mals, ....der, 3 plant.. "'I. P.' On ramidemoi.
at" c,, pm, it it, par,
ristorl. p. amoloormt. Am, r. do. -d- All, 1. UniversidZI patella, 14 3emiclo rjhd",b c'j, Q. SOLEDAD, 1150 METRO
de Villanueva itina MAildra, do IS Sto, portal: ..1., 24. bah.,.c.,inal AIqUda I.- Mr. IREGALO UNA CTSAXN CALLE OMDA Las oporacks" obacildwe
y Ag Mssom A_4mim, _4119. nis"WU."il.1t. I A 3.311. c, (Para Aparta
A, jog trom, 'a or dentibignig del CIS&Allial
wall, D. Paparto L- Ave. Inform- Tait. 39-334L C .. .. L;".b, ,!v T.H. 114-7781t. O*Tarrlll W-5285 R-1 .. =
.236-411-8 quto A,, Iniomw A-0141 ". 1: Propi"od Imemietibloo.
do Al
'jNrOWMA s, -c. M 053 D-21,60-48-9 rn o
NOTA: QUIEN DEMEARIA Ill.
IaL to_ I-Its "Itio," "Am. lo.16 6 -d. Z.
=mm 1.711-130-2111115-43.11 di- lbl, r- ofrocen In mayor gamoMiw
ese.to Car P--. do. p-I.A. Sin Me,... f.brc.- it. -- -G ...... I --r"'orb-S.7.4.4 APROVECHE "TE Viet.. portal. ::1, 3 h.. 4c lot.. col, to". details. Vd.L Ajo-, 54,11 A-U UL-13011.
is let., I... EN RL VKDADO An.ann,r imml. it- madIrs. ..tr.d.
Z, ervicio ri-Inclum. 813.DDO. Man,. A 024, Pocos Metros Egido, 1503 $1 VARA $8 MENSVAL
_MONOL -4 -A- slov .ESQUINX ITICA 1'. COM PRE P- o-l- d, IKo . ..... 0,
SM.M.00. pr6x, = CHANCE POR $1060
a. aids
plants, y POR $35, Casas fabricacitin tie oloi 15 W.- patio Alto. Its~ sal.d.bl.
media. rcill y b Lit Amp 16e, de Almendaress., I primers. red, .-- ol -ob,- "'o r.". G ,_.bo Mines. "Inuee
R-to emigold.. U., n I. 11122on"Ain Intereses, a 10 N,,I.A. C-11So d-A.. ...... wrir-oll it-..15. n l4te y 5 1 __ ,.S tin
Ag.11. I 5126T Tro-dire, r G r URGENTE GANGA --clis d2; '. Is ., D'Strampes, entre Conueo V D..,.AdA d.1 A 9513 lit. IsO6. W-3 Ilo& 161. M-32311
do. de As Interior., couir Rinst. Imm 11 4 lic eri.d- Cervantes, Rpto. El Seville Illinutom a 10
12. a Camp- r no del Capitolia.
M-A=. Calicads Cristinx,-91
]ad, Trambil, y "aguism por in varas. todam to*,tend pipt,,,, ftlent. do a., alt. -.)or. do m- Vib.,a. Adquitrala con S2.000.00 it, nuis Shot tie La Habargoij so- VEDA
Va 'd goatd.... It ..... As 4 DO, 20 x 50
WORM09 ZDIFICIG ILANTAS. 12 to* nmI .1., I.J- Wits. Mos. is- limit. $50.00 crimmit.l...
.... 1 .10 vars, cost nellocio ell ...... Se I tra... Ile ..ie. deamonto.d. do, hbttarlns, bolls ARA)
Also 1 630 ps lmdrd"166., ..... in n- ;= RTA E HIJO B-5227 or 1P.I.ci 6 V, plit, rod.4r,,m-. mod-ca,........ **"'I'd. lot" destic $100 do entra- (A MENOS DE $25.00,V ESQUINA
no, Vale 27 lo, tin 1 $15 mensuales. Infor. Vpdd, ,It. 28 prolot,
itica, India alrollad,,Z 6 It .... In h.. go- .. Fri-go"I. 161 Imr. escimp, con hemo..
A ALICORTA E HIJO B-52 it. War r-d- Mid, 2. q.. forms. 1. C.Ulad. do C
. .1.90, 1 MO -a. I.-no ratio 1. (rents P.rq..
Re Q,, in, ea I i T' y m..bl. I =..t
All It- so 11 !t ..... ad..
F2 ad W. ,.DOO. Zoe], por 154.000. UrhIpm F." is a e es x long&. TcVMe0 pce- lite.: Vidal. 144 nor Cliill.d.
Ve. PC,.]. A1;.ZiW;lg
IT -,I c R a 'i,27d. D-7721-411-7 ad. Me de d...r.. C 1. U- it. Am.D_27:a-O-7'W I .1osri. do b35: ML-1504. h .1w
r.b. do dCrk mUnLp T Xi C G ... Jim ll. i. lot CARLOS is
Be. Me. E-h ". kritine.. or. .. 1 307
1. se, c.- $3,.. -- LI..
do $2tDMW blootma &I AMIN. BeI6. 1104722. 2962-49=3 M-7700 y A-8"7. Vedado (Zona C011jereial) Am. F.
PASAJZ IWONOLITICO, A" EN. MARIANA 3 CASITAS PARA RENTAS REGALO DE PASCUAS REGALYINCTIASCUAS (Para Apartanientos), 19x43 nu
SIC 5 mistria""M reol. r.b.J.d $Iaa. UH-ID-D-ITUIW
V.I. MI, do $15.W. Q.- c. #11.50t, mmi_ a.- S, -d, porl.1, W.. do. %still** .Ile ..I.r c,.p.. o.,
Adiiiied. .9 ... t. Mr. POX $7,000 Im. conned.r. c.cW, y hfte. a. -ARS. lp-Icon, chalet. rom- r %, Utj.D.2()q4.4q_7 Am
pl... .... .. c.l.- hall. -ood onert... Mid, It 43, .ml.d.
Ranitom W 3 $8 00 1.1- load,. A-old. ,.ls-d., it. a... t-MAR I no..- G.o- "'
cal. Edition smaq.t.. 4, ,t-rturc I F-- I, jurito omrob- WOOD. Lucia. puslato do sala. dinette. roplU -6. 5-1s P-onli. 32. Amesulno A,,,,,d, NIc- I... r-..d.. .1 VENDEMOS TERRKNO
1,3007 D-2955-43 Bd7
Valli, 2 ZOIFICIOS OF PRIMERA. MEN. di"p" Ino III Mn T0kt .... c ML-1544 3' i4,430 ractroli propLos
M-m do I com. a 73 _274- LOTE DE 10,000 Va.2
tonAl, ai UxIM cj.r pool. y mi. car, 1. .9.. Id. y .1e.ry major R.Alorto Mariana.. tie it. y 4 Ant,t-.t. con ,la. ALTURAS DE BEUEN_ rillodo"Pliblics. g.,o),. .. rew. ME Ny"t, oa VEDADO. ESQ. 50 x 50 1 At
I& Rents, net, 3240,W. Racostocar _jWjA EMKIMPOSTER" Repartm
$8.500.00 do Is. coal. Pued. d, -.do,. rocx ,,,n
do As.. plants., rok.. M. c.-d- 50-TIU. 413,M In hinst-', Valid. edifol. it. It. p art.. c/"'.: por Isar. graiija a finquita do tie. Vd=. II..asq m, food. it, A-pid. Id.d.6o, tro
5"10001 .. b.A... or-.. Etna do, Itimill. si dras 4, Is Catcalls A,
Y Islet- cr;no. para no -141- Trr-. ..I. .-ninl- 1111 1 ... I. J.r .1 M.0/0 so hip 0 ill o
10 ON Illoctca &I 0.1/2XIM. -I.M. 1/4 cri.d.. -,. 3.147..0. Pres, Ud. .. oil, p.- Ap.- 0, 'PAreno allig, tiene iw- so di no ps, 1.
smallP ... ..I,. pi. psr. -d-- .- 1. .,
, it," ittt,:, in
ALCORTA E HIJO B-5227 RILS01 ..... CISi, TAL U-9119. Ao .11. Call.. tiod. Asquilim'. Jim- Coliwo' A""yo ..C 1.11.wplv-4.4 holes y linds con tin rio. no. ,, -.
OW D-3934 Connon,". T.Its. i4Ui
Amer. Rep. Nueo Mi"ll, Is. A-1111 y UL-1505.
$ 4M. C it'
MT. ATESTARAN. EAQVIVA. to 5 i4Ui
as pllmlss. itlorilt., rent. z. NAVE CON 3,500 METROS
red.d. D-tc, 449. Art., it. Do Vend, nave con Irente a I~ Miles, tie_ Infornies en la oficina del jATrWCIONI lincloc ?,!.V I Pr6xinio al paradere do W,
do ur il rl rwas 3 v 29, GuartabacitIL VEDADO. 19124. (A $45.90)
MAA ., 1,000 mt. de f.br call I no- 500 1. lart.1cm, do din. tc-o Pr. ,. 2 rt
so 'hot'
Reparto. Ruta 13. cl-q com.dor, coctria d.d.. Call, it. III- pl-ft.
rild. .-to h-rl. bar. im ft. Mi. do Am eno Eiilrallt a ]a C010nia de re- to"
Tat- Mas k.lormaclon: nos, it, It fin- Aloft
$120,0011. Quenso $82,000. BO-77M I.. Vitiator, Wit"ool, 'd;L SOLAR COUNTRY CLUB i
P"'
ii.t. 13
d.. Tclf. U-6119 in
BOSQUE ua sidante. Dtlefta IEA24. verdadpia Xenia
13-2316-41-8 ALTURAS DEL b-oo v-o Naturista. So do barato. WOO. dl..
.a 914 V2941. D-3011-49-9 Inimibl. .- I.bl-r F.rL Vld,[.
$25,00 Edificio Vedado, Renta $640 Arn ML._I5;;de,
IEDIFICIO PARk RENTAS 0 Agulr 559, A-9112 S.*vend. W 50 ..U- do ftsim,
Vend, real, dlti,,. minter- 4 plant&$ UKGIE7 TA 0
W-5285. C4 Mindez Lasarte C.C. 14,gnifico ediftem de 2 plants eon A (I call. 23 con 12 carIndir, too VIA'. c. to c.91d. ultion. d-Pl rtA1Tni nt-0 VALE $23,000 RADO, SOLAR, A $40.00 P*' ] f : art. 21hi
lp go- ESIDDENCLAL! PABLO PERU t' do 1.11el
ALTURAS DEL BOSQUE I ratio .1 f-M. y .: berto lie-Ande, Tell. V-6119. D_27MS48_8 IPRECIOSA R EN $10,500 Vdd,, mile a. priitom Calzmd Modat bdon. A.974L nor.
intelersondi.M.., do. do. It.1,, r.rited- 1 4 con closet, ball, E VE -.Plot.. do 11" in. is:. US ..'real,
to. U. 3 tie J., roc .. tie A.. IIII, it E P.c. I rest. co. R-dorl. discomibis, fanhe. bbmsa g
Uff-D-2 a: A-01 a.... F.-Im I, Vidal,
la LeY its Rem I. S2Zb;, Lo 14 ": Anoa 1,
No w SIAL Viva Casa Propia par $1,9W.00 Sin ctrerar. Parque S.j. to.n. To- 9 lots. Alt... -.1
lol-so Peninnal- 01349.7 12 y MLIWd
In 1, molm, del re-1. DIm., Mo Do- 3 r, it. M.yi. 11cdria- y .2c it, on" it cackbo ir D-1- I..
I.r. Y Cartel- C Ilmi ... pilrul. Asia- San,. Cst.ljo. J MIRAMAR (CEE
AMP DE ALMENDARES I ALCORTA E HIJO B-5227 comed.r. h.1:nI.smn-. a rdin, 2 terrCarlo 1jd is -ros .I., comd.l. 3 ICA 54 AVE).
-.a c.- to' 4. closets, 2 bar., .1E"0 CASA.C1TICA 112 De 1. U. s.1r, ctolol. N.,$f=;Oy .4"-d I' Nueva
modern.. ci 411.1o. 1 0". it, enthrall. y I Me po, 6 friend. n",,,, REPARTO
Sort. 41RA00- 0 is ... c roctria de lujis, garage. a- So, Franci It it, Quinia y T-im. art,, Irl-, jo
Am Ir.. mi.. -1, Is ft-. V4.1.2 Ud n or- Urb
_15:1723-411-7 9 or Om.linl. Allmon, b1d. do coatruir. Lgr rsld.c- Arm; Cl.ffldc. TU. M-5241. to. cad. on. it. "." anim ci6jig
dead,, 1". Fer ... it- y Vidal: A-DIU
Oco.lb., V.,daa del C.-lo. Womes .1 -1. Calie Johnson, entre Croz del D-2696-411-9 adj_ U..
ALMENDARES bilitton.: 1-79W. D-210-48-7 Fmd7e, y Line. del aerie. Sao,.. 1223.M. CJUfA CALIX IS, No 1233, E19Subrez. Ire 24 y 211, Vedad.. pisrUl ..I. sm.
VAIIII.I. i..d. C.I.rob- -. c.- EN LUYANO 1' a- SOLARES)
Am Y 2 AnNs"11'ent- 111711.00. ,, $21.0(10. COLUMBIA N. DEL CAMPO (3 "EL POM ?f
Enra: Casa Y c2lo.l.,223. 00 Brol. POR p0,00 Informan en
Informan agen IS I
dsD cl- Itmrh* mn't,1111"I Xr. set 14 MiST129 tie M O D E R N O C.d I ---- C- I,, I,
wo.oo, air.: 11 425,000. Otla, I.M.As ",ad. So entreff. V= 5011 mt",2. br.' Ile 11. mid. 13 47. so] y -Be
RE.: W-321111. to y .1 .... IsOriente .... t,.Ld, imr- 13-2737-411-11, 11 lite 15 M, sernbra, dos SWOD
M..nih- diflem Otructwa r; laid is Solares
t2l. Asia, emned- 5 h.bts 0-1, 2 6 p. FArobioloa ir Vidal: A'0112 r U3-lM.
ALTURAS BUENA VISTA ds, 111-0. 3 plant,, on 12 pmrm. =-or I- bitho. In.,... En mantilla MISM0
.art.. irm.d. oLlt. 1. call.. .1met -Vclo, cdod... wi.
Wild, modern, una casa y_5 ApIM. n D-2300-48.7 JANA!! NICANOR. SOLAR M47 De todas W me&
dos cuadras paradero CN,.%,..dIC,-pM. Call. 11 inindim.
do 114. con sam. Rentem $156,011. 0 00.: Renta meta $33pOn Ratomor., $0,10011 99-1764, D-2744-411-8
liba: Rent. $160.00. 117.M. air. .4. tiods
an _ror, Start,, S-las W.52B. .1 7.0"0. 1.11 Cot Is* Ace- Moreplo. Rotor
D.2864-46-8 Ruts. 4. Midi, 11 jit'll'itim (So. 51. arm.,. cremoo
HABANA, VENDO ?LAKTA $2. W. das en plena
Edifiri. 4 plants.. 12 P.--lin'. UNA SOLA it
- ANTOS SUAREZ ALCORTA E HIJO B-5;27 ,pl, R,.clo WDOON. liplior. For-ro'. El Edffido Mjs Undo de I A_911 F, tin y Vidal. 10-U04 y
I Call* IT No. 111, Casi asq. L DESDE
SORPRENDENTE SOW Suirez VEDADO: 14xS0 AMPL. ALMENDARES. ahm
R.Aidimrl. 1. A-1d. Santa C Wm. D-3723-41-7 CACLE LAGUNAS Co.. cominilti... elt-cm, pl- toirm.l.
-1,1-, *1 1,:i, 1.,dIn. it-ilal. S recibl- n' lit bit,.. 3 plants.. I A.., 4 4. do. ba grain patio, mr.j Ter I- it. ..mb rodd. IU47. Mo. S
-19 c cm itimit"art- "All' I'-! con cae, ac"", Ita. WOOder, .I, "oil 4. Jr.. b A.A. it V, do c.s, dos pl-s.. tie -J, em 7w ons.ft .code po' I 'al" ,, r, con -, c.r- been... $It.!. at.--.
meln,-br. cuari, cmtura. 2-4 As fernkod, Vidal, Ag.lar 559. A-9112 y
Aoct". ,, plassla Vcf,, sell .. ... .. b,. .61M. or ri-mot. D-291MA-1 KI-15ps. A no, alcant
Vmbre, I parajo, r ... is. items. rmo.- Mar-A.. 48n. to. ftbriodo h- I mm. 6 A*os PARA PAGAR arillado y ago& abuim
diddem.l" In. 1,bricaeldil prime,,. fl43 V. it.: $10.150.0t. con met- 'rn.d., d. SIN WrEM ES clante.
.upefic.. $35.0re. 1.3,53. N U E V O on- VEDADO, RESIDENCIAL Esta z.n. urbanot esti situanito
,,RonimAa. .. .ad.
",Gto nd. on1do entre lot importiontes Ave
ALAYIA .0DXI 1. 1 $52,000 RENTA: Vmgm O ANGP Pronto empieza Inc.
-$430 U "' it ......
... 'WA ..i.Ad,,,Ir, din. or A 11P.7 tie Belascaskin. Infanta, Male- I.r In. E#q.I. .7. d.,S- 1Ajr.
..I.. 6,I.r;:: 4 o, d,' m.
-.I,. p" Tor trom-Iftle.s. Ali-i.- co.dr We 1. CW..d. it. J-. del ALZADA '--"P_'2' dra; VW... A-.111
food.. hl,-..bmoad.,, 1 AMPLIACION
=1,2. r". r 1r 'I", or.., p.11. seil.dn ho- I.A.. ..Y bill.. corm.1"... lot. M-t.. Goon C-t., pa,t,- IMINDAS CASITAS slar y Santo Tonivia,
..Ims. lion M. VEDADO 2 1 MANTILLA. PLAYA W
on. M V. Milmo F-4715, Oni-meent, a 7,; od, meet. NO -rol.
ho"" 11 1-5s. directormoto Inte-ocl,. NGA: $10,M Y $IZ,000
11iillit. Crol, Ja" I CA Precim ahmdefi MIMATIA RODRIGUEZ rROXIMAR. MA. Calle La Torre NO TIENE QUE REPARTO QUEREJETA Jefe de Vents en el do 1. solob- ... .,it. 23 %n
Veneto W... -.-.is.; ior. Reparto: ru, p.-on.ol"" P*Albl- ,
, a mrs- F-fincleass Vt.;.
III. Mill-ree-AMA.r. 2 russ4ins, closets. ban, A791 its 7$12M
pl I In -cma. $191WO.00 PAGAR Cop,11SION Facilidades deESCOBAR 663. 1- cri.d.. a-.).. Millar.. 5 De 4 p-ni. a 7 p. rn.
r... Precioso' chalet ,dr,..,d. 1. QW.. A ... id. Mi~- todos los dias.
lardih, par- Versdo raildin pg.dn st Ptel.,, c-lbrt er -7459. Facilidade, do poll. LAWTON, 14A:50 (VACIO)
do I. Habana. e-Imum I.g.r, d.pt.r- -Nirc-16-16 I-bo. ..n. a.. A-1-1.
1. c..j.rclo y ganar #2 c. it So. Marlon.. ..I., dictiomfld. p..
JUAN FIXING ZATAR PROXIMA A A. tal, qaraia, saia, contedor, 0 D R [ago
.I.Im. laid ot; cina, cuarto y bana. At--,I I I b It I 1 0: $3,3@9. Inforsomm dueno. Oficinaw
(.b-- Mid. 14 So air. .973 -.1
D-22 1, SION Vara. Farnhodso ir Vidal. Aguin,
MI, ri... beft. ormedW. "G6'm e' M ena
. -ci.. cn., ... .... III-. a- dos cuarlas con closets, BUREAU K U PRONEBAD REPARTO 5oll: 11L,1504 ir A-OLIL
.:.rt.m1rt- 1I.I.min $90. SIA.Mi bano y dos terrazas. Laiid Co
BAN MARIA OXIMA C.A.WGIOR, REGIO-CHALET1 9100 (Mlemli del Cologlo) t
-BIL VEDADO Y HABANA
Is IMORE- 115,000 W JUIA
Y= 'ardin
Sn.00 V. so. lcic 536 V, d.ndc v.1, Calle Loma: $24,700 r. almh I lb I a' S190.000. Rental SI,400 Y rocianincer $5,000 Hipateca Pmr I& iniud tie su valar: Linea, 415 Meli'lin. I.M55. itunti. w". C. titre B- y Sm.
or. V.d.dojj 0.-dlfjd. tie 4 pl..i.a., A PAW $5S.00 Kiniondes IS por At sa $43 Moire. 19 Asirlina. 1 00 1ANTA M ARTA
Preciosa vista. Muy -alto: I.LX ri6.. Sit-de, dos .ad or- mimiti, "m 518 ..1- Prissiness ca". --T ..,; M O D E R N O
PRACI SA CARA PEGAIIA PARt "%A I.-I. "Lc.vin" -P-lUcil, I, an d, tbri- ,66, m- m".. rn.,- It e.quina. n por N. t45 me2;trin, -Wmbr,. co.pu to: Is roinc
Sol,". 1111, P.1111. 1. Jordin, car-porch, Sala, co, Real do i, Qlbso As
bj.ho.o, Mariana.. -All. it. Jak M.'. -n pripperst. Pan .... too 2-- tom r..d... On- 'o r 'at-. 1. rMillAirm. $45 on.- Lrl medor. 2 cuaTtos con closets, offitre EM An ....... no m, Avenida Misiones NO 25. $70
I It" "I,: Tilin 7 1& y Llave. Into=,,: ,1. 17
It-.. prime,-, 1- baria de lujo, Cool Dustin. ewon, rt-1441. d.m7.n.. r1'7 "-" ond.re., Im, indirect.. co. Anclirm, 05 imet-, Una -a. N9 402
D-2517 S' 'D drs, its Infanta. a $SO metro. Zxnl,. nano, cuaTta -45-8; r-PI.WA= it. p.l. I.- Jr. P-f- J"dlc'-: Departamento 501 tie ON metros, $35.0040, Oblopla, ESQUINA SUBIRANA
y servicio de ciriados. Am- -d- it. dj.r SM," so litRESTENCIAL DEPORTIVO "SE VENDE" I P.tr.. a 7 nossfi. P., 4 A- Gro.
Unit ".1 Ito studio an los ollos. Fa- r -Apscloom buens sat-,jorm. i_,,Verk6n_ B-1572, F-39D5_ M-9287 -quirt., p my... U-M
pilidades in' lot it- Slml Fl. Mariana.. Me do. -ndo sclam y commit 1.
litic..'jardlo, P.-I. jjGANGH _. M
bist- do,. 3 z ... do, bM 1-ilidso,. Ili-- S"r- I- nlb,- $105,000. Renta $722.00 .1-11. SM. .11co. M-9189. it, P a 1
(.1sHcociiin trinici., In~ )A.. tie 0 12 Y do 3 0. hisMan. its Go- Ved.d.. N-,. miffl- con 1. I UH D-1237-49-7
lono,61, MU.W. Us~ I-Ses- An_ Ms. TIAf... A-1505 is ad rem
:$23,800 ...!-d;Apbo.
Coffee Norie r1sn Idor. 425,000"RenU $250
JUAN DELGADO PaOXIIDA A AAALA- T13WD0 I goallEGENICIAS. LIDEALES y 3/4, baflo. cam, tie 9 1- Vend. M ... UU- viffirl. com-W Ti, RoddeacW
jordin. .mva- SM cAWrI, y nnicsU. Contra- A-ot-. F
.,arm, p.. W&, Salerl, .,d. Jdirt, car-porch, cuarto y vir-tis T.rl-., Apr-ch, d-, Mi. detalle, MIZM
d.,,..U...fl=.b A.. con ern, a e an re Sta. AV do, 10 ft.. a. .1m, MV-06. Lt-,
do P .. "Wem. servicio de criados. Amplia G.U.. Report. Plot.. P,6.,.. Play. W.... 0-1372. F-3995 del Club.
ties- y ba.11011 efectivo WON comr.t.d. 13, Id-ormin, Urilvervidscl Villontiev.. Vedado: $60,000 Vt.]. y cm. r B-7459. u in P a rce la c ik .
nave an los hajos: Altos, so B-U39. D-2573-48-16 Mquitta, rrgl.
]a-comedor, arnplia cocina, VEDj 6-- chit ""o'litico 2 A g 's t SANTA FE
plants, Wart., labll-rio. 14
MARIO A. CUERV6-- dos c-artas con closets, ba. ,torV6.Z.S"M tM !L m S C"rr' 1.1diri. porial orrido. %estibulo id-; i,40,000 Renta $400
fic, Y terraza. Mucha patio. d.,A-. Slots, dAirmitarlos, abundan- w. biblioteca compita. lvtAA, ta,
Boisa-de La Habana: M-5921 rem r-tral. 101 a-G uninera, Titulaci6n perfedic
tc. gas. Alcantarillado. dre l"'"onleclor. pantrN. cociess, t
IS! cuart.. y servicias 2 &,rajes, Al. atio., b--sts-ante t- so....'rical
(Corredor Colegiado) i No 917 sire 6 y 3. TcI#I in. t 1 a ""t""' -7 la mejor do Cuix
15-204-411.5 Mi.! er... living. r-trn V ... Ics, Armlecons. SItuado QVilin.A -id,. mi EN LO MAS ALTO Y SALO$135,000. RENTA $1,100 Ave. del Parque: 1, Ile", 1,1,d,r pit- to an ads del Iffinno... 4. R o d rig u e z DABLE DE LA RMANIA, CON S0lai88 al COnkldli
,.Urflel I mlt,Vdmd,. maimific, edift.l.. tind. It, $36.2W.OO NAVE VACIA Vt" y a Plazon
11:1 tluld, tnj t,- do ...bc: I& Lciforme- B-1572 ir CALLIES AW LM
9200013,013. ..do naiie F-39DS.
balls Icto A/c Air liermosa esidencia, Dos MIRAMAR: $25,000 Conedor Colexiadis ASFALTADAS
its ..e.t... I pl.c. i
clon de plioner.. I-I cifi6ra mi. y I Ave. do )a Poa. $46,000 i DESDE $3.00 LA V A
on a/c. Cuemo F-40M F-73M. I plantas-. lardin, garraje, ves- it's ft .6 a.m. PRECIOSO CHALET CON PISCINA AGUA ABUNDANTE
tibulo, Sala, Cornedor, piscis ap, bit cle. Terrems: 15 W. bri c16n Una plant. .111,simada 300 mot,- Hsj, opuro. Trr:; V IrdI J -"11.
$65,000. RENTA S545 '" 't;UJ '- T r@CDPGCW $25,000 hipolecis 1-7710 con *I Torceir Aclueducto on Le invitarras cordialmenti
d.1f I,; V ad, IS, 4 pa ri : 7, n:. de terrazo, habit ci6n gTon. to, sar. Car"' L.M. h.ple no I d.r. b.A., _to_. -'tAdn chalet: malm. -rt. -lod- bar A,
bma I. do. 9278. vlc,;rfvt M 5 c...d.r f-d.; pantry,
.metint, d do Ind- it de con closet y baafio do lu- D A_1 roc.- grand,. 2 9.1., "J"I" so")' i'It") ambs, wnvno& a Vt
o .114. barn. -r,- Ac 150 M -6- in =,crp ,At Oficisa: Goicuria, 554, eaqui & Istor este bello Y salu
W. I I A, I d, closets' V"" D dob a REPARTO Cornrilotc
'jo, terraza, cocina y patio VEPI1D0 CASA Y TRES "ApiTAMX- 'ot -16 grl 114, ll also.. role, 8-7.. D n.,
allatadirs it e%-a Lei: F2clidd,,. C__ Imid .-b.cl Indol,,,nd oil O'Farrill LUZ LU CTRICk
_4M .1 .1 11 Veil. B-1111 in tr;ga desocu mente u k;iwluzccio, con cc
Altos:: terraza, despacho, 4 IrtViols, it. rate. .1
r.am, MtCELEIN7T5 lies us!ct!1a6asqrondec
Oigo ofer- "' n Carl.. SANTOS SUAREZ
cuortos, 2 baFios. $11.1 DO. y .1
. Carlo 1 -1 2 p''ricip iiGANGAII COMUNICACIONES AveniciaF obundonte 09114
S46,000. RENTA 3425' So it All er. Miremar, $45,000
clad) iclo Xn.anch, it, L, Hb,,,. r. tas. V-5, 1-4 )! I.J.- ii: Regin plants nucia. ni-Ilural. i
,1093 Sr. 0-. tie J- t Ril"Dell 1, 31 7 LA Es"EcIAL del AcuedUC'Or luz, y un be
bit. ones act)' it Comp.emt. J.,di.. p-.I. Solares v pareelis
-p it al _2524-48-21 I.A., con tranallorenctot pora !!a parquet para at so az di
0tr',riAy1it1bm'o c c.t..Fdc 2 111, ILIFED"Ll, 51 VESEDE Pit- 1,1,L 1,4 ........ I Asryl ,-,. $100,000 Renta: $860
ralbli.cim, SWOOD, ,,is S510. bl,,hg n,2 c'.. 13 x 4Vvarms. L& Del& S3.D0'i. sd, autobuseas. sus ninos.
p.r, MI. I.j a c"" terr"' M V' Sn' "nll' CALLE 25 Y IIIALECON
remid., I Acr,. bfl-, $27.506 66n, garajet. Informed B., y Kdiji.i. ro- cq.Iro pi..A. C ......... to: l.ni, .1 .n
con lit 1 Segundo Mira- Ir.39195. [aicis. edicrito a central; do
Alftwas 1-. lrZic. titd. P
MIRAMAR or. 84092, La Sierra, $25.000 c ..... 20 de ntrad. I a Enselianta I comarclailes. UNDAM O CON E
Tm, VI.M. Int.- S. 11S. c-,. r"I.
nu Avenida, rAd, CIA CERCA ANIMAS Y GALIANO Una flatito MmIItj,m.,,lrr I., M Vt-]- Y -flino,.. Fmj- B-14.11 pagar en 60 .,,,A tv. nt,,6,). QUE MUY PRONTI
emneA.r. 2 h.b-I..... 2 li.hos. 114*. Vend comm 3 planiRs. monoliflem, ftbri- p- PkIRCELAIS DESDE
del sm. rin, Ifldp.- SERA Aeropuerto
li'll I.,: Isu.. r- n m. car. plant. PARCELACION
-idr.r- it, U. -on-dill. d:%Z 0 SOIARES
as c/o. Cuerv. F 95o F-7= W U No .1 473 V.o.Mrf".1 Para volV11. 1 ARCVLITAJ1 DE 10 17 aninrRog Interriacional
Sent. Sit.. P- D- inf6mose. .15 1. F-399S $17 Var*l, S joak insc,"n. P-tA 5 0 0
VEDADO LA INDIA PT xirnamelle inauguraci6i
Mrd.,q o chalet -cei-ts, W-61:, D A D O PROX. PRADO, 5 PLTAS. Amplincitirn Almeridares, 2 cumdrsA .1_da, Call, -%i GRANDES FAC111DADES Hb,,riSanIa Fe, que It
.1. .. emeder, 13 b. 'RENTANDO $755, $75,11)" $15,004) Apoll I I 1T.:iI J4, DE PAGOS,
line, .... I,. items. mm.dol Al.rhc S13 V. CYR."lly :mip" r_ 'Aampliaciiia d, Los Pino Ii.c, rn.%, glarill.. .01- M.! D-2614-49-8 -1- cl -,e Autobusig,
d.c I h t-- c bill- 3 an Calle 41: $44,5W.00 GRAN OPORTUNIDAD I.. plant. xrol: POX Kia dande con IS antpliacilin del SIN iNTIERESES so an at Re
'T.. Masmillen 1,11111m. es-tol. it. c1s.egisirtal. AM -h. -o disr. 314. MA-CA-Mil VKNV PLAIiA sfi3 ... despite 9-a- .1c, Esquina de Sornbrm 820 v2. orsill. coor.11 5 ric b. -I.-. rocins, P.1i .- '.=- ".
C.- F-4950 F-7m. no.n.A.1.1bric- it, Sevillan. Gran nurnero do cosas eri n Patio e e.ni".no minu
do. s1li onalm .. ma!, J.. 1/4 aii-vid- T.- UA46 PrIllo
Fals: IW m,.2. Majoa: rmo-Vi, tt IM. F-3995 constr-mcials y muchas mas ln !,s
MIRAMAR de N terreno, 2 plants. pro. .... tson-in. tie 114. V.I. it. lumma I ... i,_ $5.W. No rb.j. B. Ill.$ Report. q.. A, ,is -kiri
I CiOso Jardin. Todo de lujo. imm" DOS.- 1sords, d.ajsiMrI. do" 000 construction
'.D...ndg-Wma, pl.- b.- Am A= Rpto. Querejets, $30, Ave. Menocal-EFuen Rietiro do, hay V.I- -ili- FABRIQUE SU CASA El
td-,. Sala, corn dor, cocina, bar, isttencis y c6mpruebe !-is
x%3 baA., ,In, ,, A,:3j1j't;T& B'('I' S'U" Agu'arj y is c__.
bar, at sco -. dmas ..it 54. Cnalat poom.litil... -q,-s 7$ A, V.Ads AV.. Us."] L Avenida Mity.I R.dig...
dilde.. "miss. "I-. i pantry, c/s. Criado, garage. D-ISM-49-2 nid.. comusuento tie jald!- va 470 Vs. a SM- A- M- an gTandels rentnJas que RESIDENCIAL "SANTA IT
h.b, n., t Anoints stravir.. d Rp.,,.
01ris 4 'A. 2.1, _'...y '7 in 01W 171 103 Y VIVIRA TRANQUIIAO I
'Ittloass r F_ Altos, 3 cuartoS, bafio y Stu- VKNDTADOAA F.MCIO TIE I PLANTAS, bd- .,J,-.I.,
ch., onks. C 4950 F-73110, j5planto ba), termiradocon n:,;:;Ld. ': M---. BO-702. -25W411.9
MAI. -oned.l. U.. mom VA.. 1- 1 Ds". I URBANIACiON COMPLETE FELIZ
dio. Mucha fresco. 7 no.trom, aq, it. A co dZ Aftoll recibidor. .1 bRAO I. lan" Y Pmm- also V
San'. _61: R iivrw CA
...... M.razz plain. K.; 3 I- Imidit. cl t--. Se e &at LLES, ACERAS
IsLANTAS INDEP., VEDADO I RL COTORRO VENDO t.. Oilcinw:
lies, V-; B-1672 id, 111. 0. R,,a,,. C- Verde. -r visitwials bay adamo I so
Do. roode-Wor. -... elitreg- ...... dam. d.n en Iquilr SM trogs, d- tor,
.1 1-1. Fr-Wi 89,0011. C.- 50-779L %P. $2.450. -- M-d .1 -I.d. I CONTENES, AGUA
-I-, co-mi.l. 3 h.bitmcjme,, b'j-: f Ave.-Kohly: M AW sod 11 dolM T.Iifro. U."I' I CALM A DE BIUUCAL convencatrii.
Vialo: S16.01W D .,4-. LUZ y TELEFONO
En 10 m6 alto del Reparto. VRN 0 WPRO KXT O DR 2 PLANTS, _2 y bUNW ZA
it'ri. Para piano@ a linforoolow
an, ... it. 1. good. plants, 7 Amplidilm do Allin-dallI let AKPMACION ALKENDARES: %ENDO
-Lindisirna residencia- 1200- brocessm MI N2 asa e- --- s- strinsar,= pAnes. Im, _lAr LAS VENTAS AL CONTADO a Cam do
I; sah. r or. taf. mr, Distrito, 114 Vmm ra TIENEN UN Wr DE
v2. Mucha patio y laid bra I.0 P- u. LIZ. M.riammo): I .I. I Is ..b,..I
95.000. c do M 1/4 y *-_ U : "'ol" CUUDIO-AGUIAB
Ines, Q.- Am Interco- 110-T71d. 111c, U Wert, -.nabl.; I ?A.. go
3 curios, 3 baiiall, Sala, co- I ans".- ... DESCUFNTO
do I a 6 oill. En In bodwra del Repa"o i
pilrina 2 -5 Clasificaditts DIARIO DE LA MARINA.-Domingon, 7 de Dic. de 1952 Gaafficadoo Aho CXX
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A' -H 0 R A
VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS,
49 SOLAXES 49 SOLARES 49 SOLARES 0 SOLARES 9, SOLARES '49 SOLARES 5 L kES
- 49 SOLARES MAGNIF CA PAXCELA. ISPARTO "UK%- 0 GRAM OCASION, MAGREMCCI SOLAR ALMENDARYS Sol, R 1 11 V. Z14
eedital". S.. Fr.lorr- d, Paul.. Ira P.11-mit, mue C.rtkni, loulD, a.., a..
ceadl, 1, 1, 11 y call, A j8jr;Sr16 __. C.C.
.a ea. 20 u 40 Mellott. 1,112 Vs2. Se pUede ,nl,. L,28"-".j
$1,000.00. day fjcfldd,, 139-304. to
10 '"" !,=de, 1. raff.d. Int-ores: M-3970. dhis -5183.
Inversionistas D-2772-49-11 Intersiontstas
to 2'' INUMBLE. su.oo VARA
N_-EV0Fd1EPARTO M ARTO en In ciuslad'de'La ilabana
Al hacer clacilquier opka- SOLARES A PLAZOS i At hacer cuadquier Opera- 2
ci6n. hezqala con la Intervals. X. 1. eas .11. ar L.-ro. EMSANCHE VEDADO
A g u s tin cl6n do corrector coleglado. Virg.. d.] C.-I.. Ir-Ir 1. (72old', I. I Cl6n, h6l9ala Con In i0bild"F011- Ldod., d, Fall
t.. I., it. I 8,.desdl,$4.N -.. 'A.P.: ci6n do corrowdor coloqLado. Y CENTRO CIVICO
AHOR A A 5 tarol. I.. I-sr Par. .1 PARCELA
Las operaclanom ofirsocidam pace' HIM' 1.7"73 y Pas ... 1 Las operroactocisses alrecidlax Selilre. PUSM EXTillizatin 23_" x 25 VARAS
39.39, a a- 940.63
- I AMP. DEL SEVILLANO
par Inlembron del C*.Iqto Centros: ISM v 47,81l'o form 727.63
TRAmrASO CONTILATO 70LARz4EPAR per lizzlernbrom del Colegic,
Si seftores... do to Proplardad Insisausible, too S-U .... orar T1.71 1 25: W vitras. 11-Y sobares 417 Vurn, %1111011A
ofrocon la mayor qatrantla. do In Propledcul livennable, Inforana: GONZA.L.d FORCADE;
Aunque no se U s te d Rodriguez T.. 1'71173. of Otrocian la maymo gar=anda. Particular: I-SM. jol-a, Ford-_29 i
40 RANCHO BOYEROS A
Corredor Colegiade CALZADA DE ZAPATA,
REPARTO APOLO.. PARCELAS: $1,400 Gran ITcatiogin en Via Blancis Z.- influistrial. Frusawd: .-a cons
Vlb.,.. S.I.r. 11-he. Par 111 5,,, Gan via se vende un loto, 6.000 me- e 18 20. VFDADO
daza. A nor, alcantarinaft. Cd, mn- Proxima Crope A Jacrnn. 7.34 x MO. a orreno.i.propi Wor, In.crea... cluittria InVers ovjoot. Ss V. trial con 80 metros de frente a is j
1111, q,. IT... del A., rani to O.N y -l. it -atreintn at ... to W vu&. nor grain Av older .... T 5.11 of V2.
9.5 v. h. 11.79 33.79 *p,- d- of 1 LI: R enidis. $12 Be eartro. PIT _holl-es P 11 fin late do, terrene. 6,5 Fp d' I"' -.- 23,
To to part., pr x me a Via lll ntcos GONZALO FORCADE P&I,11.
(Ids. plieden ob. ;Le invitam os Oficinall-7710 Is ap- Tres cw1tA a] fond, p'ed. I.- 12.6lits. 21:22. $3.200 Parcels 11.911 x 411.27. frr.nte to rina ED III, or MInic., .1 fr-e told. -kd..d.. Call. -- No wonee- Santis Martin. I es coolles. aguit. lust, te- 9a. I t star pou-sams -04
11, IDe 11-0 L-nard R_'Llfi. ICrrdr r1legaW., In __1 tr 1, cu
4 -411-11, D-21,12-411-13 ..at. ... all do.1l..
_, 'il PARCELAS Rpto. La Floresta
teller dentro de la Informant U.
cordialmente Particular 1.6340 11-1886. REPARTO BILTMORE
Ave. Coronet&. unicil. Mid. ZL58 S(OS, Suirez. Grades favilida
ntistila Vibora, a RESIDENCIAL D-2653-40-7 par 581%. 0 scan 1,390.80 varras. A
des de I)ug(o
A 5 rono., d, $5.50 v.- I ..... 1,, -1, F-d,a visitarnosf sit, 'Ide, 6.IrC... I ... ""a 11
s6o wins ininutos Solares y p(Ircelas fla I led. AVE. DE ACOSTA
G A N GA hog.r r oaI,,,d,d.- I ,,,.,bfa 1. 16 20 -1
. !jI p.,.
del centi Had cen"' d"'D .oj p
-o de la Par
l2a,24 ... as. ds.dr $5.00 Hay o- Peclut-iias parcels deade F.rnno: GONZALO FOR ADE, 1. PIaTne N-- r is
01 de c.tifisdo y el resta In 3 afirai. in- TRANI-ASO CONTRATO MI-" REPIR.
SOLAR EN KOHLY -,,,,dd,,.,d;.d,, !111. 1 all.
Ciudad, en lerre- AL CONTADO Y A PW OS i Plot. 1 00 con facilidades de Particular: 1.8899.
.124 Va.2. iner., Virg,, 111 's Mo, I S5'0
D-4-111-1i go. Lus
pletatirien- I Poll gar alto. Quedan 3 40 1
7108 com 98,000.00 11,79 x 58.967a $8 .00 VARA pocans. PUERTAS DE
I REPARTO SE VENDE
le urbanizados, so- STOS. SUAREZ Informes: c Lit, L5. r-e B C. R.P.- Lio LA HABANA
ona" ... d- p.o.dre Aooeb.- SUAREZ & SMITH
Word ... bls jor .te.Pn,.rh6,. Ve,,- A $0.35 metro, Verals, un mill6n de
1,11, It,,, Alegre, er,111 1-6- CENTRAL N' 5, KOHLY par-1, of Ir ... lolIi IT. M-7372. metro. Los mejor invershin boy, Te- 41 86 Notil -rl. I d .. ...
to as I. I I
lares de 7rtedidas to API lp
rr.eno, redeado Pbcor 4 pueblos y vs. ""I T061 ... UO-01- aD-d
III v Juan Bruno Zayas. Mide B9-1509.'B4075 blis' lIf.orn,- do, 2 S. 1.92 It. Vi-, D. --to7H,4go epartos, Or anizados. Infornsta: i __ ----- -os Pre- 14.15x59.30, total 839.10. a D-2 GONZALO FORIC"E. Particular: I irAT
ideals a Wil. UH-D-677-49.7 .. EN IONI UftGrRTE VIMITA TE,
Esquina cn lo in" altos del ,eTqaIn,
cios inigualados $18 %ars, import $15,103.80 1. In., fillne, 190 -1ros.
UH-D.21 .7 urna Tor Ini- Iton. propIo onficia
Rpto. Parflue Re idencial- V-b,ure,- to ",g ...... torrol. ill.W.
La 10PORTUNIDAD! REPARTO MIRAMAR 2
sooo etlallo;, ermcossl Vista I IT ... Dos y I ... ene. Door1. H.b 0 ean. C.HI, 38 100 metro. de frente par 27 de fon- X-Mil D-3022-49-9
Juan Bruno layas entre San ALTURAS L41. Proldr 34.24 n.3a -- 9 .71 V2 Para espaiciles que pieftsen re- it E-lusivamente comiscorchal. Fia- 141LAIGROS Y
lre,; 11,1111, Foniohloolot do, Palloil b're ,I, ",des it, Ilendint, lbrlqu, 6,11,2471 Mlyl I Pad.
antis a teagan Ili Topos call,
C-29, -9 sidir en La 1 8 to $1150 V
,is as 5. c lit.
wal 689.61 a $18 va. rtamentiss.,15on 4385 VAM a di.:2, P.;
if SQUE mos, Fill. I3,cI7 $9
tilarianao y To, ista Alegre, DEL BO 00 Para. rotorma: G Cinc CImr,, popsier. ta.yfio. 1415
EL REPARTO fami6rei ONZAL0 Vem" is j
$12,412.98, h.y 2 Per ausencia do, su ptopiciaria, FORCADE. Particular: 1-8899. per 51 ITS S.6 V. 1_ n5 -2735-49-5
J, gual media Santa Teresa y A Mendoza G.- GONZALEZ ARMAS "tindense 7.200 metrint cuadra323.45 Va.2 -14,609.17 Corredor Colegindo dos cle terreno propto para le, VIA BLANCA SOLARES STOS. SUAREZ
NUEVO C u m b r e 1 Sla. Teresa y Ave. do lot F-8177 lat-es y edificaci6n con frente a HORROROSA GANGA.,15,000 me- $1,400 v.rot. A-6690 PInsurne M.r
$4.00 metro. Fren c a Is Via Per 4]11 r ds
la Averliclis do, 'a ""une."or"'le."Ji"
Fi; ucroa entre Lacrel y Gene- Almendroz Finisterre (anti- 121 1 -crelial c Ind...
14 x 36 VARAS ..... P Ly fn-m. Nla T.f.r.c,. oficults
1.79x47.16, fulfil 556 351.58 Vs.2 $5,273.70 1 gua carretera de Sta. Margoiri- Wit. Le Mt- cri., Monet. Allot,
$25.00 vnra GONZALO IURMADE' lsS9S soon ceIrl as. -Ww.
M IRAFLORES I 1 $18 lonpoert. Obro: Eacruffict Busulaventura s-';. 1 1 "par"I P_ ta), a menos cle cinco minutes Miguel 31 bail A y
CARRETERA $10.008 y Noquercm is 11 cle ld Floor. dc P.ntcvcdr. (h.y
ef Tres- VEDADO
le of rece a Ud. lo 372.80 Vs2 $6,337.60 nrIald., Is.o. G, .-Ao- A,- to mis cintrica de La Coruna), L. parrela, is bursts -cj.r .1CEN TRAL Mitad do Contado y resto a in,.; F-8177. por frolibuses que se prindrin Walla. ('site Once. l0-13.32. Pa.
BILTMORE, P.00 VARA en circulacilin inmedirstamente Z33.20 ..fee.. b45.00. Ideal par.
t, siguieltile: Solar de esq. pagw on dos cificis de, 1.1- (la instalaci6n de posters y te stp-tanne.t...
Informed: iii I.. -5. 14.21 It EN LUYANO
a intos pas U ..... .. ll "a.,- dido el6clricco esti termin.d.).
os de Libaad Filouer.., 23.58 en Pro,~ --on G Gemid,, A,- CLUB NAUTICO
Magnifica situaci6n, altipla Ar. 45 v, 115,00.
Calls asfalladas 23.58. wIl 556 v.r.,, a $24 Sr. Suirez F-8 7 1. F-9 77. Linda parcel. AVE. PRIMERA,
La Avenida 'Ira. Imports $13,344 Sr. Resell PARCELA, $15.00 VARA sooleada y maravillosa a pa- 14.21 Z3.58: 335 voillus. on $6.000. ALCORTA E HIJO B-5227
ncor mica de La Corufia. Mag- Informa: Gonzalo Forlade 1-8998
12 x 23 varas nificas conittrucciones a amb.a
UH-D-1798-49-7 -, 171 Islas Car _r" lad., de 1. Avenida Fin i sterre.
Dolores f rente [" r_, I D'. _. tor I'a foo r.,:'A, o,, RESIDENCIAL
Aceras convenes Goicuria enlre -Patrncin;n y el Tuonl. Ao-- F-1117. Haciinclose IN operation ripida. SANTA FE
ALTURAS DE MULALMAR _2661-49_,
Ca meric 5u precio es una %erdade- so FINCAS RUSTICAS
al K itt. 9,2 Imen., 14.74- x 35. Total Solar de centre v sombra, Zonacomerel-I y residential. Freni2 .27 $23.00 vara, Impor- tor . Carretera. lot, de 4.700 1la $11,969.21. Hay 4 de igual situado at frente el Parquic ra 1I paral fabrcar a divider '" par- Finca frente Carretera.Central
.e -, S2.25 1. P.r. IT bue. I.. LDI- ar.lo. 1-Ies k- 1. 112 r.
Agua del nuevo de Allures de Nfirtmorsur. 11 En la Zona de $3.00 F 10. Viialo. Inferno.: "C'ONZALO b.11tro., 1 7 S
Frente 23.32 various. Fondo Fl.,- .0-7540 p., 1. nehr 64 .bal,
RCADE. Particular: 1-899L is, _. o_2aD,_5,,_N
Acueducto 38.51 ,area. Super Metro cuadrado FUNEA PINAR DEL
inas Presente RIO. 2 CA.
t.], 818.02 valroon. cumnlr.ed.twa PARA MAS INFORMES: SANTOS SUAREZ Ird.. 2 tb,,.. --a. -anro.
C,,,n,. nl,, Ave. Mayi. R.- Siluado en calle 13, entre ANTONIO PARECIA R.aldevelial y onteratill. Linda par- 1,W d, 3,000 -- I .... is, arne-s.
dilg- Sell, 12.52.90. to- Too lim P.-- ,, L., l1telt,- t lef,- Ri,,
17 No. 1,163 Telf. F-8995 relts. ounn Pa. Mide: por 23.90 trl. S I.- oa. let.. G-1a.
Alumbi Solares desde y inds Futuro I-ado W 634.80 1 $1 vio- Imp.,[. Precio: $22.00 vitro. MANUEL CABRERA GARCIA Is -rom 283-11 -ras c. 37,011.00. 7% VoItId..
pitbliro $9,522 Infournitess B-2440. Panaderai No. 49 Its. La Conlin VENDO SOLAI CS EN TODOS
detoda LOS 'ItEPARTUS
$3.50 vara --- SOLAR DE CENTRO D-2509-49-1 GONZALO FORCADE OPORTUNIDADES!
Telc4forto letra I j 900 CABALLERILAS
Esq. Fragile frenle, 17.69 Vern Foltid. LA H ABANA OBISPO 305 1-8898 Pon,, d,1 R- E I ..... t,,,. Islacs I,42.94 araa. Superfirie tons- C-161-49-7 t- ri..,
oorondr, -ballerial d
Ave. Mayia Rodriguez y a.,. Lob"r.
Alcattlarillado tal, 743.41 varas cuadra. I ueya Ampliaclin Pr-r, Panels..
Carmen 1 : N 11 1111,a)(i I-olod.dro dr P.
do Situation, en In calle 2,
Nor I-edr I r- Irif-- P- ... IIINUEVO VEDADO A-II F-roloodso, AIIIIall 454 Houses,
p6blico entre 11 v 13. R-ESIDENCIAL M-19N 9 IT 5-273Z 1 3.
ficle 24.75 x 33.12, total 819 DelRepado
10% de EnLrada ara. $27 vata. Impoita Precio; $20 %ara. Calle 22 $ 4,2DO
$22.122 Informeo: B-2440. S4 CABALLE JAS
11 x 21.23 233 V2 coal T',- ja ]dr- Iril.l.
Sistema de dre- y Resto a Pagar ALMENDARES "PARCELACION Fabricado arnbos lacios. de T,, -%;,'m
UH-D-121249-7 dri"',"'lln, SI I_ gn Vada tatlon-a
rolfir.. s..d.. I.air. d1h,do6,
-ANFLIACION- Calle 22 y 35 $5 b-.. or ad.
T,
naje pluxial en 60 Aleses Calle Goss MODERNA 'Wenar.. rro.n... -Asne-, "Is.oali. C.n
-ilftfid- Al-fi, FrmIdr. fCrnd.r
complete FRENTE A LA A PRECIOSA ESQUINA 9 to I "A
VE. DE Zraad- -,Ild 454. H.b,,,. st-oats.a.
Entre Carmen y Palrocinio, DOBLE VIA A COMPRE HOY IiIISMO 18 x 19 333 V2 I B-27= 1
14.538.4227, I.L.1 600 RAINCHO BOYEROS SU SOLAR 1, contado, mitad dos aficos, 48 CABAL- ERIAS
Urbanizaciitin Sin Intereses & $12. Import. $ 7 200. Hay 6 VIVA SIN Calle 24 $6,400 .H.1a.r.. ceo.r- -].,ad.,
de igual media (Ave. do In Indepandencla, DESDE d, P,,-lr. Dr, I.
.-a. ran. .,L r
Xm. 5) $2 VARA 10.85 x 29.48 320 V2 Do sr at,. I .,I-na Aproveche HOY I 1.1140.artir oorr-, -- 4 P,
ultra-inodei Medicia deal. Hay dos iguales Irrr,. r.. ... nolln... d, 12 PuL.
DONDE UD. VE CRECER SU gadon. Tres tract-ra rrnotindo, 10 rz,Goss e. Pati-ocinio H IDOS INVERSION DIA POR DIA MODICA ENTRADA Calle La Torre $15 V2 Wloo. Jern. Mazoaffic, ,,,ends me
DOMINGO I Wife y 1- OktIla. C.1,,ole .. are,
adeinfis, y O"Farrill DisLrute de las ventaias del Zono do muy r&pido y mensualidades desde 11.79 x 35.38 417 V2 y..f ... r...;El ItTa Jay.!
I cuadra de 26 "I'loolooll 11-Ploodrol' 1-1-ale TeresaprociTeso. der _". I, r.TKT.d.- .-I..d o.
Para efecluar la Nlide 14x4l.273, i.t.1 577.81 compo con lodas las corno- Muy pr6ximo a la PLAZA. '_Calle 33 $11.970 llb,",, 14-418N, 1 11 ln. 13-1732, 1 a
,ontpra de su solar $14 -.. Impoirt. $8.089.48- didades moder, as en un DE LA REPUBLICA. $10 16.11 x H ?S E70 V2 48 CABALLERIAS
A s6lo 5 minutes dp ].I - "In.'
-CinIco afios para holy 2 de igual- nordida ambience sai10 7 aC0,C00f. 12 cuadra as 26. LLANO 11N s7,1Ib2 r.lonoTd..' b.Carlos III. SiT.S.ToW. I, f,,,Iddll. API.ITI rAgua cle Vento, abundan- NO CORRA RIESGOS. NO Calle 37 $19 V2 111dr. MAHN. 9 11 1. m. B-2712. I or I
pagar sin witerels Calle Parque PARCELACION te a toclas horas. SE DEJE CONFUNDIR 16.11 x 35.38 570 V2 25 CABALLERIAS
Muirlidpict do Lo Habcma. Mr-iy alto. Career. rr.ple,!.d.
r oodr ,be .Tld.d. do, Priorses poniendo Ud. INFORMES: Lugar alto, Nana y fresco. List urbanizaci6n del Kellar- an retrr arr- a,, b,I
enlre P.1-ciolic, y O'Farrill. Tel6toncl direct, letra 1. Ave. de la Loma riarnri.s.... -tn. r... do, rahs. M.to PARCELACION MO. -, ,Illd,d,, d, TISI, A"I,"1,, Irral.En la oficina instalada Nlicle 11.792x28.64. wool 337.72 Conclicianes estrictas de DERNA estit totalmente $15,000 lose.. M_ 'del ';,AB 1711d 434.. H,]as conditions. a $12 vara. imports $4,052. SAN AGUSTIN fabricact6n. Qrs. It oo oz n. 1 31
en el propio Reparto Hay 6 dc igu.1 rardid. terminada, de primers. :6,11 x 35.38 570
* Sets cificis parci pagar Preciosa Vista. cfon"O CA'ALLERIA'
y S UN REPARTO DISTINTO SIN INTERESES. Con agua gairsuntizada de Pede,"o. N..Lo c,.,. Iter.
tPaser,.. par r ellplltld 4 PIs- PIT~
* 15% de clescuenlo en pa- acueducto privado. Ave del Parque u,,.d-' broo ad, d1lod1d. 11
j a qtt precious ... ? Bufete Alendout a s6lo 15 Icil6metros del Ca. b.e.., T.mbike as 'Solar de esq. 90 al contado. Con parquet p6blico hechly $12.50 V2 Zell, Para IW=.
Telf. A-] 192 pitolia y cinco milroulcia do I. at.- WI der C.
Goss y OT" DESDE ya. 11 x :6 300 V2 del P84ll9a1.dj. AIII-d 451 H.b.n.,
las Playas de Marianaco. Milad contact. M-4 I lo B-M, 1 3,
Ah... si. aqui estiri, Czda. C0111111bi(I Superficie total 623.17 -ras, a Con 100 limparas de alum- 37 CABOtLCERIAS
ALTURAS DEL star
In incredible $16 iara. Imporia $9,970.72 0 6 .,0 0 brado litiblicity funcismando. 1,. del 11.
1. al. T-teni.da, TiYa es',ip er Vedado "I I Illot, $11S.DDL ArTelf- B-8521 minacas ':iF ciDics cip wrn- VA RA VENGA HOY MISMO Ave. 26 $20 T ATILI.d 41 H.b.- M-49118 I 11 to
Esq. Fragile nlzaci3n. Porcelas d6soe jAprovoche hoy mismo esta B-2732, I 3.
oportunidad do Inveral6isl Y. COMPRUEBELO... 20 x 4-- -- 640 V1_. 108 Ct1kBALLERIAS
Ave. de Acosta y Ave. 900 V'_. zcn facilidooes de n rooft
D e sd C Las Rutas 7, 8 y Calle 43 $23 T .-C-- ]:%,oir, d"'U RJI fjoij R-Ies WMayiss Rodo-igue. pago, no perrnihC dOSE Mas Entrada: 5% del Parceladk Moderna IS x 49 K V2 'r., 17SI .. r-a Ink"roo
26 b.Jl 2 --dsd- -I o.s -as.
$1 .5 0 Loteria N^ todos s-p,,(,cic 1.1.1 2,037 -av ques esider. ias paa ;.so total El mas 1 no., cel Reparto Ine. bat- bId-a, f-.. r.. lei&
I ... TI,- d, n ... or. Pir$20 No es un Proyedo oil.. I or .173.
excl.zvo Resto en 72 meses Calle 36 $23 V' fir -d I'_.
la N ala los Om nibus del Oficina Principal: ES UN HERMOSO RF, IS Nz 4 Si2 VZ .-dr, -11%ld.l.,Ali.... F4veydda Mayia Esperantoz su vista, pasan. PARTO CON MAS DE Prec:oZa %-:s1a. H.b.h.
Interior 10 do *1 Cabaret Sans Souci EL RELAMPAGO CIEN FAWLIAS RESI- 52 CABALLERIAS
Rodriguez Calle 45 $22 V2 C.'rPos I inivise -. 4,,l
No PIS' "It, 11 -lb.. 6 1 IT a.
Higanors Do& visits y comprise. isrecha CONCHA 969 LUTANO DENTES. ..
300 matron, a la c 18 x 4e 8 1? V2 a, T-r.- -6,-, Use., ,, PI,,6e satins hothm, inhibits Re- dejan en el entre Arnadco y Andrade Teltifonos: 'X-3331-32-33 IIX I) C-Ifl
frontit a la Carralera Central cuccira de 2 6 "T11dA- No,
cos-Oles, Iti, sto v-difro. p.. Situado con an kii6metra ,lu"' Pni. AIIIII,
Anlatood 454, fl.b. oo M-4911,11. 9 on
mesas vendemos realidades. Repario Solarrs de centre 1 $15 -ra, Oficinas do triforrilaci6n 1 de frente a to pr6spera Ave. 26 .$30 IP B-2732. I 3.
esquina a y venta: Calzadso de Montilla, Kirs. I
Sombrd 10 CABALLERIAS
?ALA= ALDAMA D 1P. 418 10.112. Ins rutas 4 y 38 16 H.b.... Se 11 I -jqIjes To...
10. t inla,... sir. _'TIDTL _". Par.
TeIL: M1,1216 dejan en el Repartly. L Ifelor Esq. del Re
Z x 40 -0 000 rperf. --ta-de-ot ... IRL Ailumiu-s__.Lit Rutis 1, to deja en Is puer. Calle Goss entre Ave. cle Acas Sr to-.7
is, doode solicits empleadons le la v Arnold., sul.re, de tnt,. TELEFONOS: T-, el p'rcipita Re-parlo: :d-- loontor-Irs Uses. Pledron. Palms.
Oficina3, exclusivamente cal -1,11so. bir, C-11d, Y dolididor
.esb.r.as 'on.
I i Calle 47 cu
do, 360 Is. a $13 vara. holy 12 en e Reparto, abier-tas tG- sorribra _sro.i;,r
IouIi- ..t.aW,c_-l ..... C(imnre. Alinron 9R- RAFAEL GONZALEZ
Ails CXX Canificadoe DIARTO DE LA_ MARnN.A.-Domingo. 7 Ac Die. tie 1932 Claisifieadoo i~a2
AINU N CIO0S C L A SI F ICAJ)O0S 1)E UL TIMAtA -H01RA
VENTAS VENTAS i VENTAS VENTAS VENTAS V EN TA~S VENTA.S VENTAS
so FNA & -IA f5 SALCMETS I ESTAJEIINO S3UOOISYCS 3U TOMOVLB k CCS S3 ATOMOVILES Y ACCS. 'S3 AUTOMOVILES T ACCS
56 FICA IJSICS 6 FIF4CAS RUSTICA&V 51 ESTABLECIM1NS3 151MVIE YEn S.O-T UIUN O
HOY DO IN O at ~,,10aA a',' Inversioflism(I 'a "a ". I., A=
j MITa. III,. s.aan isa, Sr,, ED-Vda.-a.a ........ L
It _A] bacer cualcaloropra O PW ATICULA END l~o aEVO ET 4, aj CbVOE IGLS 2 SE INICIAN LAS 1.' od- FU27 cl77, AUOIS____VENTAS EN S IS Antn 5 dem ansaf,,i. ~na pednn a at 4 Ot AY0C
GAaaa p. lemb'' a de inPnpe olmaio OD4 OD4 A OU92
T-" "I3 1"too c n l mayor gourantia.us'c' _ __ __ __
,a,, bh- T.aaaaa'. A' 'a.a SIM Ita a-" b a ,. 5
IsI t ....... a T hdat,,alc~ Ae, d, LINE v a8, Vediiiiad_.ES DE C0ME G-01a,adala a 23 1 P. 'd a aayao azie Vil Tel Faa3302. i~c
,,,taa 111a~a 11-111 111b I~~la (Me I Tat, AI)FBud11,KFEKE ~ ~ ~ ~ Q MSM """a kires .I-da -t-,,,- s~~tV't
MIGUELR U- 1a~aa :1 1aaaaaa C P R$~OOallaaaaaaat 't a, .~':::~i. ______'a~ a a aaaba 6a~ a naa a E M JO TO A G E a aj a a at ac tt a e -a~, ,aa, aa -aata a- 111a a a aa araaaisaa 1 a- 1a7 C IZ DA3,l -lq. I,,7 Isa ata ~ la~ a
aI~ aIa P,~aaa,.aaP6,a a Ca,,.~,a a- ,,.itaaa~ i t __________ _r. 3,dD22 15Ul- -10-3
La la,,,, At N,,, A a [Itla A~ a' i r Pr 1, "C ,,.'" Cad lla "62, a. .5
a d a~~U C adml ti ( 6 2 ).a-a 5l t l a a a a a a a
El LeIM A~P. o ad,, 1, 9 1taaa1atttaea IatS~,," TVc STDE Aa a 546.
a,. IIII.3 a a,, 2749a-31.9 1~~ a"" A0,lalaa aaa adal %1, -1.,taa das..at ,aadio
a11d III WDE --I -PD. T- aO '35,00 a50 3,,,,,"Ia ar A' a aIaac.a
BUICAK7.Vd~,. 1HY L R 4, 47 Y9 48 FO R D PL N E ......___ __300
PINAR ~ ~ ~ Pxin SE l.O 4. Ciunaat a a ~ ~ -H 7 I, "Je 'aJ:a'l'aa'' .lt a post'.
rrno2_x4 Saiaa La~ a,. a,a. 1V
SL C IU N O 4 0M t.V nad, Irl,,(0 elf rc U a, aa7 -a Ia', rolt'.51'R,. a, 'I s a 114 Petae el at 2 .L a .~ a'ra IaS aa- 111- F.a a d ta,t G.l o1. y'~~la S diu.og ) 4 A T S OE tS A UTO BEL L'S
ial tlainaods a r- r-t. InNO "ArtIO datrc st g ,~ i2tC-uer 15 G R I
((trvscen agras).. -78 V 'ISI P P -da a'I STUDE C 2 17 lBKER 1 95 24
A taccecan'lbr ,b noa, aacalabF ,, I,,, .~a~ .'tc t. 6 la~pa, .'a ca 1be pit
,,caclEaa',' ldc Iaiaaaa BaINEA V,, U-)221 g., tta'aaa nol it aito -fi FO r 4 plari n l951 a I~_d.1_ _. __51 _._....
Fraia lainqtta InJ1beno Cac hua 5, BEa~ ___ __ __ __ __ Us \URANo 49o
C ultio pIr Ilc -~'a a t aala ,a' q.,lad6d s o ap cJ~dC
s~s~aa n aa cd 2955cad a. a al- %"d i a'-tt-td- Piet '. ra dioaat., 46 FO DC4pau14.M
c o ne or ,,. ~. qu pj~ o y co pew 1 la' i utca. o p q
2 5, aL aA I O L O lVahla ae Iig~ a s, at l~ d ,la fi-aa a N. 1- .Wa2 1 r
toaa-ldgaagc bIRSn~a deI.llaa lrntotos ngu a)? 1d
h i t aa Ita $ 2 5 ,,0 0 .lag ta a at d a' 1. M iti... le s - u -I1
p~a~ pasa Icaa~aaa IPE Ordol ltrd 316MAG- DIB N, 61 ,taaat a"aalt ,' i # 1ei 41. Ace rIotl
d ad en a, arbet un a inn &d 1.5.n. P.,_:'..a E) a -aIaaR d.a W - "' '~tI. d M 1>; : Z "A IA A Ol6;Ut)ADOl (76)N .na~aa .s n .95..049
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ r SaaI,,ala -.l~ 12.01 MI.~a -a- aa,, '-I7. 1-9 1 -,ta ljta pe 11111 -FRD 15 er laoeptc a -a-iltdd
-e Sc-altlo. ca .a..~ a-adeS "A,I tA~LCRa. Eaatlt tHlaaa at-at227ta D-,,TR OYFA -d n. 155 5II Avertty 28, Mirama f laa e st ab.
a ,t a ...... a, 502 AI,aa .a VENDO PO L ,11 aa -a,a aBaE SIT
aar-ata PLY.OU. W- -11o 194) a-,,do,,,,a~b
at Intlt 4at kil g ,~aa aa S. bt j'7j' y E ('d
-144i'. (",_f A-74641 non 1tel 6-11,27-5 11~ astssi n e a~r a'pe tat alao a. .~ .aa48a ybia8t aa'aaat'
ffeal rtnaat ahaste I& aaepi fitaa Vpact- .11 SAC Y F, NU82
as a aa ant10e tcc aua ra de Is~M I 64s e ~ f f -2741-.10- SeAiA (ganE g~ s ) K 4a1 PU O E R 194' I i l i t i a r c G~
fiHCA). ~ ~ ~ ~ eetaecael '.tee glanttaa '1,1AR B E OSuGC O ~l I-t-A t m ~ f e ,
hda, ag race a-~ t Ela do, a.ia a Al bn- nle d .do, K- d 'atP t 94lila A ', C aba
aliaS al as,~ on Itr Ilabao gea- "'Ja" aenialtrm R.cdae iteno Satal t[I.-(IPalannhc 3
AEN 67 ats P3y,,,,h -ALG. MA htnlI4'aF' tll.A12
___ie ar Fincuia en ca uali ES OJ IU 811.NEG C9ID00 -82 C ro M yH sptl
11 r l r s u n alandegn gateaao 6 ttteaa Tl el o n o. M L -)3 44ll L F O R a r E P - - 9 2la s . .l Sa19 5 1 ae C u a
Ia at aaan-a ette mn at r a l n le o ~lo R i G N I m la a ii a s d
I,. -Ct,' hiARagoA
Ivrn, Iaa~ a TI~ aaala ae1d, I t R B R AUTO DE, 'elslli S1 0I 00OO CPO Crp r e Xdent
K- -. ba-,511M M -,it.-25ai
"li anal, oraal saPi C.-- ~ ar t M -" MI.UE 4lia Ila U Mulh) aogR a a a1-LE
100A ue P. e tda aaORaaa HABaANA, 312,a5lft ala... I d l irtt tdg. 4ua Grade a ,,dt, E c1J Y 95 d li a es CHV OLT p w al nat S ri It S E e In d l a b ala S L J A a L e j $ 7 0 0 S a e :ml- a' d. .. ri' D' B UF 1 9 4 1s y1 9s r5e0NT A -S q, I, IU 194 PgIP P q94 to eqtas v e ntojosl a-Ia"- TaleD 1 E
'Ia,' .ta 2, 49 0 :..fn ; se i 00 0R Q
de to l S .- '1- n.~ Fa-a "'"na t- .. Ni g -fi' 'witde a OR 1952e ntr O LD nS O IL Cl e.9 9 C E R L T S FRD ead d a go
PORVENIR 167 A PCUIAR41 taaIPA 1. F plllc tHFNtROI.F, et 1 MR U rR .
aII~ Iz'n- d .. -bolv~lE at- - LINCOLN - 48STA OERT
RECaEI acP add'- ate' DODGE. naal 4
7,' t64,d lbba 127 gawa,,, 64ad,1, tra tin.~ ItTO DES to ta N 410, Hea la a .
on_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D O E G A S U R ID A C ARI E N T lt r A O RaYd It I a r s C H E V R O L E T .50 9 8C A R S H S
"di Inn t aM'F,.1.1 CHE VR L T .1 4 8 m s s H v O E' 4
A-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ di hillla aintscaanaa PLMOT A A.LSOI4, ODM BL 1954A9caPrf~~l LSOIECn. 4
51~S Milt1 1,MId ~-- 4 .1.11'.1 r"I C UM ENSF1
OBRAin, P Ia3 nl A AB N 1 CASA) BE ..aaaaDa. 0191.cda -rci I teab a 4 u-t- Idta aEnt!a. aa Son BAR HAB N 14111 a-aa e tlaale Iflba nsaa, ae at e asa an t O, IPLYM OUTH 194 FOR .N LE .NO195a
esqetee AGUIAR I NO PAGA ALQUILER b ala a I a ,,- ?- ... ; d is 4 pant I. 1:da, alaaaa a'Vi PRIC COSL Zapat 142 0 dat acgat9c5o1ad
I d V ,D L -iC O R E da aa t- a t r k s t a I e ad e a t ] t.A I I I a S N a o m i b s n os' q eC N LaMN D
E NTrN Z S R A D D E L ERCV I A D O M O R R ISe e V AF OS 1 9 51e S n o. E atte nlo atls n u
a' t aa' co t alv a C o m vas__ _ _ _ _ _o rec m
V-2 1 3 0 alae o *a a Isa a t l a A Ita apnc t a t a a A Daa a at r c e a o c e n e t o c
Altn r .A. tn.. Pi- ac a1 Sat.t.oet aOv~ 195t)t- (I e-ia-t- IPC12t aU--Bt-
Pigina 28 C~~fCd ~. DIARIO DE LA 31ARINA.-Doningo. 7 de Dic. de 1952 Olasificadoo ~ (
A N U NC10.S CL A S FICADOS -DE U LT I MA HO0R A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENT.AS VENTAS IVENTAS
5~ AJTOOVIES ACS. 3ALTOMVILE S CCS ~ UTOOVIES ACS. 93 AISTOMOVILES SAC. 53 AUTOMOVILES Y AC&S 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 54 MQNRAS 5 QIARS
AUOOIE C S E S 5AUTOMORESLES Y 9 b109.. TOOVlE Y9 ACCSh IVEIII SIERRApAA sAULA CO A. IJIIO D1O
C AD IA, 19 $145, EGUoAI O OLDMOIL Ill 1 I9 C1991-!AEN 'OLSMOIL19 50 EOUPRO CONA~S -U test,110 plinAr'
-Inlo -d,.. I- Wall, n Valin M.- l y. C-4-39 ul 50N 1 D24-48
II B S. A. Hospita y, ISA N'i (-i La Habna chli di Ell GPo A
NUl.- bAANAte C.nunC,:", e v f o .A t..1 A O ctubr y' 2o5f, n DIEIA l o f. UTA9I 1 0 "i -- 1 C.o-F0j N, ,. R RMA
liii~~~~ Pr aI 1 Psi reW ill C-2I~61, .53-9 ASND 01.9NIIOAI.F
h it, 0 ant, e lFORD "UC gl.., _ h1i iArr ;A C (Share Ste d oohl.. 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~- Merur 49,g,- Cll Weku 2.. 1 BNC p,~ .11 AE LRPA'O ~ A0 'RSNI I 11141 .ASISI
Cami ~ FoFor PL M iram 7 CEROEar15 l. ,A~..A assA -2S a *-II~A lat-,j dr,, I 716.n ArAer I lainA U O O Ddld 130 ...50 Au o o d.IR 1 Int9 4 p,-. raio gial i A rue. 99IAA. 'il igiclle
entregamgla 06 autq. a DInani.a STU EBul.. as.A pAAAAS 9i0t, farc, u di o. .. V#A.OI5.: SLP--) 1) II
DODGEINA VET E 4PRr ue u.rdo 1946 V,, 1laN W' Zou. al,A,9 Z.Jllo aA9~A, .. "-/" G A Ni1D215 GX' rI A
MERCS NiUY.b- ti.. 4 10E OcILLYS y .oefn 14 nd InI -H irBcl.ua O O
FORD ~ ~ ~ ~ ~ I IInE-Th i ...5 I Adol, "A 1I, e,1It.
maPfciddeicorre 1 9 W 059y 47AI 4ER ION 55 Spe il. 23 G.qui.0E 0,. D-301-53- SIA 9.0 ,1.toue E C L S
pare u a Mercur 4~pe 9 Ca SP1.11 SD ick-upL F2 .IAI I.I .ao. 51ly Bi.UboRo 195 A (.1 04 CONET19 11,5H1E DID i ;SAAP Do ~, d- dlR eR Ploelin27 1111 PANEL.5 .P T 4910,0 With Il ln-S331l,30
"'CISI) '" 7 t'IIRR 3132, il'i
Pm1M ROoiTH 2..11 .I A1A IA. A .UA-.4AA- 473 CIEV .81ET 1A5 ~ d 1 n l ISa It A AAIIAIIl 12519, il SrIRR 4
p.,,, II.' I P oLIS-~ ill".1 II'lil-il IIAIAI C-505 -,1, odI 1, s,,I
Co-. OL ie H11 $ ,7 Nel ad I aba n S~ Te Pl 15 RCCEA
D-2652-53_______ YIIINORO Automobil Ved 520-537P9 ue- 1.87.P988
__ __ __ __ __ __ C_ Telefos LOR 01 721 de A Ut M V L ..I ~l~d adIe ,, 10 _IIAA ti, .., diA
1951gana __________ M otors 18,EAK~ 20 40 24wa MESES, AUTO 1491a $50 CO101 t.'- t-dmn PAb 59 iAiq. utu,15.30a.1oow S IUI9IA 17N .I0 DE
...CA 10db 005 5 07 05115o X ........... euu iirrca DO G C-30-5 11 o..10 .L9l .,,1 G A L UE D2 9.5 ,1 I A ,, ,. A .1 ,,
MERCUR .I A. .. .A ..4
Dik DOR D GE N 195 51 11 RVd "tlo 1 2090" i in(,N'R.1
mac coHocis-4 lsof f
CA IL AC .DE 14 VE DADO AGE-iA LDS orL 176 ..h 18an0 UH.0 2346-53 G 01 '1S, IC
-1 ENR ]N .. .5 CE a S i.. 14 23, esqin a. 0, VeaS IIAnpir.ad
C. ,onlt .A SAAA EVROLE g. a,_____________.____e WlynD~riu~.,S A p C -NER ILE5 pol rll'
DODGE 19501 CADLLA 92ea 1I5 .r II CHefd BUIC SMao. 194 127, 1.19
ara 1111 pUgoI CADLLA 82 ioe 1841 OIL VSIENOS0 OL4 OBL Cu,. eifoo 1941 98Ft.8721 ~~ n ok aati o
F 1Aol I, oedan 109 SsA ASH. 4 40U --35-1 1 6.. 1$ ed s oetr
Boby DODGE d, 2 3 848 a.Rpea ;e
CH .SE.... 1948 S...... 5 119 EAE Cu4,MRAA CAR FORD 1547 LJNEA y ", eado 1; S ALN ALAT OO .A
1. Ifd .1 .~lll I _ _ _ _ _ _ _A. B. 2 'a l-ks. C S
NAII~OS SU B1115.1 114EN OLDSOBIE 41.AINIFAOLDSMOBILETA I da. .dn DLM RA SdO5 ~ I.AKCAMIoA
CHEVROLET ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C-4- Loo9 .. s 195 INTEtATONA pa S. 1u47 B.1. 1AG ,I CLL Io~. J' I~~9 __________NASH...... 1951111 CADILAC 1951r PAAl PAA 8., 4721uira CASA09 5.8364 S.l A-4.5. at, RIi I'' Ib ,a
lilyCDILA .105 CHVOE LA.X.. 1950 $34A.95AV. ~ *
CA ILA2C .A..A. N949I 47115111 LI..BIL (7) 15Ita aon OE al S11 .S O A sE 'prnrt
Una________ PONT A O 5 BUCAIC L 1A 5 BUIC Speia I IAA1 5 Y OTRA MCAo, AM IC119 EL C R A Ve I VI SIdl UI ACADILLAC 62I .N .DE 15 LT
Sld,4pl.___9O D M BL ODM BL A 194 DOG A0 $ 1,65 UHKELLO-5DODGES .S $5 l. OD 190 CDLA,2. 1951 CH VO E c-",IE.R IN N4)GNA
do" RAAI I ,Tl1 AI DE15 90ii D;.15 .1 1 -9IR C lac4(7 1
DODGE~l CARRCA VIIEO OLS OB 1151. V.AD P7575 U-872IR 1 ARI IQIP DEVA0A Felt paa -i1R11i99I aI9a I l l al
_____CADILLAC 6215 .1.1. 1949 9 2. 5 AAIS5,1 NIARCA. a-294 2939 137e Pr e ofrceishO
PLY OUT 4 CADILLC .6 $7 00 ..72 9 8h ei sin ri l a
OL S OB LAD15 IAC 62 .1 94 ee o n "tc" d c-:2-534__ _ R ROd FO IIOCOc
QUEo dos tios NASH__ __ __ ..... 14, l As %A-Ixtarinra
BUICK 4u. -j I 95 rnoijFs onIA ma _________5I.N ANTS fa Cilac Geeal A-,der~_CONERTBLE CHEVROLET .A~ ._._._._9_'No___%_______CAILA 62 .4 S.l I Il. 14 98 F R 1 5 .I.1, 1 1-1T .
Baby1 TOENE ORAD 8 LO DLSDEAN MOT1RS S. A.SA -IAi- t
CH Y L R 98 trtn,4Plltl24EAE ufa p O es .11 .OR 194701 d1,, C IA AO USALLN Cua.S.1
BUICKc SIon $3- 1949od CaI PIE Nra 120 SINa INTERESESire NIIC GASTO I1- LTOI 6 8.'-II~
OLSOBL OLSO8L 195 1949BAN STUDEBAKE .A .___________.__302__I__ 14 HBAA2-5DEE EVIL CIAQUIRIN -H -7 53I Al 11AAS AlIL.Hb
- -- OLDS INC L7 6 . 1949 VEAH 19EC42 BHD2135- Ua' IC KAA:A:.1.1 AA94. ASIL--1
BCKRO E. ..1949 O4IA 1948 ARiER Eirlica CADILLAC1 N U V 0 4 DEI SOTOAUPII 5 l TEebIARO UKohl% -lr~an
OL SOBILE5I Ill CHVOE . 194 1952 MAGNIFICO PLAN~a N"72 _10LM 3
-ARO DE SUSl5BUICKl.I.A.l.5.l.A.A.A.TL RBI-AS1-AII.. '1-15 1a-I
CHEVROLET_ ALux. CHEVOLE INEN TO A . 1)5 1-CE7 "..- '- t. nreAimsyASt
WILLYS P4IoO 192 PI CA ILAC S. 1 Cr-3to -71TlfroA86 HC265_13ff r 0CA[. IZS
PONTIAC 194 T.- Lit 195 ", CHVOE le 91 A.soBIK-PISIIA1 l-II AI,9 91
PONTMBILAC 1948 9~t! 4AA lcA. 23-5- 115 Moioylvlo ANO151AAl,~l E I G L m a a
_______ TELEFONO. UI99 AlSl. II -- CHEVROLET 1951 IDl 235 8 __________1947 LT ux 95 CH EVRLE 11 v? lix BIIC AlAE 005 4gliza AUTOSai DENT CA USO "a L0I 011129 '
,0 .R,1ARAa 5 d- CNomp-4. re P00 CAie
III~BIC DODGE -. 14 IFOD 1950 -.E AAAI.I5AI1IIAAI -U LECTRICO IAIRy,559
___ _ -. HRYLEO 194 CFODILLA. ... 195 0 D ble -otrad. OTAS DE liAA1IICA SESI AIA TPJa A GL
BUCK197 ORPONT149BIyAODEC1511949IIAA II-S-SR'IO ,N5A1A-AA 14A"PE RO EO 9S19LRI.AC.cpoRI
STUTEEBACKEN. 1)48 a fl0 IA 4115LIlADE51 DE5~ Z pl AG PLA D, 'ANSIAIR A PL..5.IA E LA NA 1 OT ,0 RTSd ,i AIIAIAS C 92.
BUICK 1950 BUIC SORCRI EN 1950HA ____ _ 27 17_56-8
Cuiad cn 30 e, AUSTD.IN .. 1951 EN CAIIAIIIII GRUESOS1 AAIARAIR 9589t- I_________________________O CORP
*- - - - BUICK - 1947 BUIC p.iol 105 amrl, Cngles 15 Lbrroi
-t l a -,AA I 9100 a ~ t a, a
OLDSMOBILEI. 2OLSMBIE 1950 GU00.0 UD.N CARM 0 AQINRA COOOIE
AUSTN 14 OR A D .% rIA o S DESDEAI 80 !,a. 1,,
ICBIAISpeAA48 AlAIAo n ...1~ 1- oo Die Mde...
FOR . 14 P91 Nrol 120,A~ ,AIA ISA
OLDSMOrtB IE 194~g9 Seo.I AA1Arb5 Ina nt y Al 011111 -LAO 5-554. SI 1R. PUA II R A IR RAI I 9I,1I ESTG Y 42RESURU80TO
MERCEDS-R o 1948 OP R U I A PLMOT 15 1O BUICKR CASA 99 ______________ ASAA
Humbo II9lAA.O.1 l dt ARIIO9 UH-D-5129-53-7 S"ll 0~..A IAA l l I9199.,, 9,
LINCOLNA .IIA .111 1948 2R SE CHVOEW. 99I NSO R 50 I AAIS IIRIA ~ ifi~dR RIRA9 AR
VEA99 ASIAI. II B1l15 U I.1 C1151, K 1.-1C21-5- ,99. 49 11 2 RaAl.
BUICK.I IS49.IA hlNTIA 14 TODE IA POTILA D ESTE99 Auo R9JL~~ 4,A IIA l~ASA9A,
BLANsedan66 CHEVRE oI~ 9 OLDM LE 1942 MA OII 9411 U-72 BAR4 L IS-SAAJA, 51159 9BCA FBIAYEXOII
- Ij~ng ono! OLSMOIL -- -- )4 $950.1. R9OLS310 BILE 5909 l', a.15NCONLAAR
9*4090HER LE .. 1951 R E RISI, DR.9. 9 c4 -1 1 IAA 7 ,4AASAIAAAI, EA NI OL S 1
0551.1 PipsAcIAS 1952 S 1.-l27i Load Ho oo I- Iod 1331, -8
PO T A .. 19481A CHEVOL9 .14, .9C99 .IA96 .9 AR5 19eci BUICKA9 ISA
PONTIA11948 1 575 0.00.4C pu17010 FIr,499 9S AS U-872 SIIN 911R 95.9 _____________________MER UR 1349_ $L.5000 4OO pu4910 Viie Deatimn0PItI11trn20 e e r s
C-R DODGE5 001 O D.7 U 1 95-10-A Y 0-5111.70.7 UH vrddeaD-2146 53-7 IA-OAR ,, iaD7 -Aill de94 7 fin
Afio CXX Clasificill DIARIO DE LA 31ARTNt.-Doiningo, 7 de Die. de 19.12 0.1sificaflos P:!" 29
0 S D E U L T I -l"il A H 0 R A,
A N U N C 1 0 S C V A S I F I C A I
VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS DINERO HIPOTEC)CY REFRIGERADORES159 BAD UCCION'61 OBJETS VARIOUS
56 MUEBLES Y PRENDAS NEVERAS Y REFIUGERADORIES NEVERAS IUS Y APARATOS 61 DCkNIMALES MATERIALES DE CONSTRI i3_ 'SOLIdTUDES
___ 7' RI I -,
lifolf I". y 41cul,d-, 41 If 'RIF, IR.'" It, S'a,.00 TOMO PRIMERA HIPOT
So BE V NDE COLON 330, BAJOS, UNA Y EFFECTS SANITY OS
VENDO CUNA MISTALICA LIBREROB ELECTRICS
Alel.l. Call, 21 hii SIN. apt'. 32 11 Ilithir 0"' P-1-I CAMPRO SU PIANO VIEJO 1-0 4
tru Y V. Ved4do. 12 a I Y 0 a e.- U."'. .......... '11- 1.040 V42. Chalet,
e Aill WIV) ,, dV 1. -re. 'lle I I 5W fall-lettel,
Reffi geradores 0 D ti-' If 1, In (NIO 11;,, 'Vvl I"Rol. ObTapla
D-SI9 -56-9 ItIve, do Ildde Io', ,ta I, M ceado J. I..Vjd1 T06f.,V. X-2752 APROVECEE -GAEGA
JUFGO 'A IPORHITOS P 5 !t DE PUB%' T)-.l- I Wild, ale, W.V- I GRAN NEGOCIO D 05, A 40,7,
.!-- -- Ieglt ."I. e.pej.., $300. GE VENDER TELEVISCill DUMONT NE
orl VIII 1, Q.
VE Do
Ifferroa Dar, J.1din t1l'Irit. I'd d IS S;'
Uete .1arill'!
Stall 11101VAIRES I U SOLICITO_ '
po-d'. N, M. R.D Pri.ler.
I= bill"Ird.r- 266556-3 Avell,11. A- t. 358 L q- P-IVI I I- V'- I' I I) I -,,a', 9
2- __ I se.,-I I X.111911. -dRole". 211-111" ti,&- 7.D/
Westinghouse An GVIIV 111 I'I".
VeVd. ="O- rt-j, de temprad, PTIECIOSOS CAC1-IOR.ITO5 d. Va!1
MUEST JoytcaucrKusj 'e.
J.'ern.1 P- R, filbrica I k,,, Sil i, iti., X 1;2- A 4479
G.rdi y Cf.. HabRn.1No 4fN0MH&.: 11.- A n';:,
bar.. D_2641.56.i
N A QUEMADORES ';I 1 11 1 1. I'AIRTIVAS Dz:
jo- Al coniado: Halficrafters
!IF757 C C1. Rof c o c $1.00 R.O.:
W WI- Be- I, Til! I ".. f :, ,77132. an rlea. IS.,
CUA T NEOELJZa1fC0 I
gil Tra fill $1.5 1 121, ._e' I'li_
din,- 17 N deeds D 2VA Ill
ildelor. 11, S ed
C"ANCr -'r.
.-t frente Parader, Artbo. TELEVISORE DE GAS
D,
1V L'P_ 'HOTPOINT POR SOLO
L-2. L- M 6 D-206-56-11
VENDEFIUN 0 D E G A S ",'I "- 1 111 -T Pftjaj,.' a
FOR Dejxa-PAns Uttar. 11 %ItFJ k DE PEA(ROS te If
V..ed .,Ie to Ii,, ;I, de 7 .,"v 10140*0 67 1, OLICIA
lores y l-l Extenso surtida. Todos left .2 9
d" r,'
Wt4stinnu- I V.. g-riti. d fa- 'i
$8
bne. y IV- d, .,. P 'i"ll VR
dav Ccrrales, If Do' i Freciris EUPO LAVADORA AUTOMATIC
abana. La vadoras MENSUALES I A 1, ild, Ny 415. -t, e H1 A.d... 2 Pho!
It r tos. Fconoldla 74. hajos. eritl. A
1 1 1,
D-2649. S
56-8 A PLAZO Catelita(lores 5 V;, --b
ii2fl. CU vo .I Vll '.. Ili 2 1 or
_____KnTO. CAOIBJ -NUE herb
I V6clos an
-Va-d "a, deadst ElM ricas U11-0 221 7 G1
lifflot, IU,,
I 'fl tt N0SOS- d.
SIR a,,?: Pailas
I, IN I,
11130, canitta rad" ovaw CHN DE GAS P-1
Tire LA AIEJOR MArERiALES DE CONSTRUCTION .. ..... ... apt.
If D.2713.56.9 a,
CALIDAD AL
$7.00 Y L.-ECTOS SAN[TARIOS Gas de botell6n
BE VENDE UW JUE60 C6MEDOjt_,UN MEJOR PRECIO
6- VLII- V.Iftf ,a PlEa E 112. 1,
MENSUALES AGENTS AUTORIZADOS GALIANO N9 112 I*C 11 a s 64 OFERTAS
llant're Stiot, CaWh- M..
D-275-56-9 entre ANIMAS y LAGUNA.S
j, L 1. 11 11-1 7, JIM
VENDO MARAVILL&SO PANjVAN, FACIL PARQUEO D-2-1, Ili I., Gabitieles de "LA REVOLTOSA" D I N E R 0
Is labrd,, a,- D. CIVIL- S. en C. 1,
1 lade a -nprada r, 1, 1 ....... 1. y Pal,,-Ieria.
Iadl. V P VIllegiet EN HIPOTECA
157, ZANJA 574 Esq. it 11) E T to'l. Telf. )I-l5,-I
Do i '7
DJmR, di-St Do,, Lis
NEVERAS Y REFRIGERATORS I Models Oquendo E DE I-13S LIVES, DESAGU' Mriebles de Halt- ... Report.. I -.:Z11
1 1948, 1949, 1950 y 1951. TAPON Y Di forinica I.- ill! ... I- nat"Irril- del hie Upo de finteris bittaearfit. Tj
BE VERDE REFIRIGERADOR LrRJG Puede 1)(ii-queall Ifirn para labricar. Notchos, Va"',
d, I llple., Of,. earoird. Canaill'i.
DO,' V.. OrViva Royal, NI-L, SE VEN D y metal cromad!) parts pantries para 1. derohil con dereake a I
R ii 'I
2 2 P.E., P-0.1- TWO .1alre. OPE.
673, caI a Cal "en VEALOS ENS: S"Iev, imle vI l,111 if
C-281 -NR-7 A FARTICULARES I" h-1111"'. RACION RAPIDA. So vialtat cal
agradirelda. scuda, personallissente.
31f.d.. -do,-- Galiano esq. a Animas "Sanitarios 11"Inicilio.
4 1 entra Cmr-6, YH,= I Radio Zenilh Tocadins D. CIVIL Banco flipotecarlO
D- ,03-N]14. HABANA
"""'co IASALLO" C-267-62-71 MENDOZA
CUH-73-NX-71 PALACIO &LDAMA
SIN ENTRADA Itifaitta, 1252 1.- d. 1. F-terfaidad
Frigidaire S. en C
REFRIGERADORES F: t I,. ... EXAM EN AmbPd 510. ..or. Reims y fitoodial.1
(".q. .1fauglal Imporold
FRIGIDAIRE TELEFONO: ZANJA 574 Esq. St G R A T I S -----ZNECESITA DINERO? I
Oqu do Al I .. ...... I W-4
Vo 1111dr.leod. DJjr4
GENERAL 8 PIES UE LA VISTA Fe".. rol I.$ 8 90 0 V" U-1284 IT LDE PARQUFAR D.27U-"4
SIN ENTRADA Espejuelos a Plazos DINERS
...'0." 1 1.1 Mllli,ELECTRIC 0 TAMIEN CON SOLO Mensuales d 111,75. Fle-- C-282-MC-7 REFRIGERATORS
C
67 GENERAL ELECTRIC .......
Sl I'll",
1952, $8 Aigunos casi nue-s, Ex- 1; E 47. '1 1 SIN ENTRADA
b=SUALES cepcionales 0P(JItIIl1l(I LdUS ,,d- 1, d, ii
Gran Oferta d Tomannas su REFRIGERADOR radmc-s (iu uso Of ER TA
urante eate mas on retrige
1 D NEVERA carno parte III, e.l.r.d. GARANTIZADOS. Trocaderit 405 prinUIr piso. S61o vendemos a Ios
6 pies $11.50 sensual i V6alas an Nuutias facilidades to pa- 7) DINERO AL 5'y
gt) demues(ran ia uthdad San Nicolits y Galiano. ESPECIA L 9 -'9
TELEVISORES 17" Ofl,-V- re, ode, e.
Conlado: $289.00 S E R A N I L do nuestros equips. U--low, elist" par Do .,,.d.d .'r7te", III,
" 2 11, Comercimiles f,
Despu6s quo Ud. viable otras T-N., SA-halt. A. Y,
Agenclats y Firigid.ile 7 P. C. S 1 1.1.00 A $9.96 F 7,03
W6 djacidido GALIANO N9 112 !; .Pi
, hfigarne una villa entries ANIMAS y LAGUNA .50.00 TELECUBANA del girw CON SOLA FTRFLA Y ADERAJ
comprar 51 11. C.
y Iss prometo Sonelorcur to oler- 7 1'. C. )70.00 Azulejos en Optica LANZA y Cia
ta que tenga. (Agencla Autorizada) SOBRE MUEBLES, DINERO
C-L64-1,111-15 7 P. C. 1711.00 CONSULADO 297 GENERAL ELECTRIC Dj.r,. d, .1hrote, Par. pri.t...
PAGAaI08 PORUSU REFRIGE_ HAPSA7I GAores 1.1RADOR DE SO DESDE DAVILA Y CIA. En wil Due- SAN JOSE 207
desde $45 miller -tl, Aguilo y Amistad St. p.de, Ud. Sal vendle, code,,
$70.00 hasta $200.00 Su mejor Galiano 212 ciiin le afrecen so inejor compta tralipatia. firma on enntralls, cen Will
a ACCESORIOS TELEFONO A-8721 I[& propiedad conal, garaInths. Diner
T.... fail., I., P-1-1- d, 1. entre en teleiliifi., modr:., peq.er- D.-Vilil 'Parthile. c
r a I
PARA BAIROS Freg(Ldert)s $30111,a,3500. Operaclont, riple" c
G;NERAL ELECT RIC Concordia y Virtudes 0 APARATOS D-2411-112.7 Recaredo Repide, Corredor Collect
Ili an.. RSSR hlit. y ott 19-53 decide $7 cada uno do* 11--mi de Glisses, 10, &-ass,
If dri I Kegoclo ill", I 11-V- 1
mej-re. pr,11., q- rn La liaItRinis SANITARIOS UH-C-162-644 koIi.
AGENCIA AUTORIZADA 0 METALS DINERO
EL 771trea "Jul
en 57 TILES DEOFICINA ADMIRAL-17" Cocillas (le COOKAS BE GAS (D* me.).
PLOMERIA Al I a ernpl'isdow
-ECTRIC- 1 - __ de so I,CALZADA COLUMBIA y jCONSULTENOSI Pill 6R Dee-t- de laAIDE OZA $150.00 Cas Is MAGIC CHEF eZ ge-1.
ND ArcMvos HIP. I- to Re.1 i.do dEe Reffi geracion FERRETERIA r1ba,"a, :, 5 R.fV1. Grits..
I Char Avenida desde $10 cada una B, GENERAL GAS G -- 2119. hj,, -tre Virlude,
Tel6fono: 119-3344 OLL CONTADO 0 A PLAZAS I-STEEL I DU MONT 17"
ALL C"TAS as MAGIC GAS UH-H-4-44-24 at
LEGAL 7 ALVAREZ Calen;mlores
D-2740-NR-7 de 4. 1 y 2 raei., $172.50 A
e
VILLEGAS 207 DINER0 SOBRE
REFRIGERATORS de Gm Al contado: -11 0 SVIIIII d
ARCHIVES PARA CHEQUES "TO5
SE LO OFRECE D4-6025 W-4463
d, B It 5 6 4 5 3 PHILCO 20' d ., a..
deade
DE USO de of
So decide $20 cada uno d,-1.l d1 : IT I" .a
gatrantia SIEMPRE ARCBIVO DE 22 GAVETAS
1~, 1,, -,Ved.ap d rdIv,,Rd,!t
do Gbri PP, ,!.. $202.5 A eAlf-ta Far&
jetu Tabulador".
Vice .1 Slros"eirra en 0hrapin Par, 10, PARA PLACAS r 11 Inodoros de $60.00
N' 512 Hallana. Ddrila y Ci(i. Amum, I DU MON r 21 Tanque Bujo
OT E Adoe
"IS d .. do.
89'. So .S_.
UH-C-83-NR-31 die. GALIANO 212 ARMARIOS DE ACERO DI-NEII0 EN HIIPOTECACABILLAS A PLAZAS: rR I.d- -111RUROS. butactIs jilratortas $210.00 desde $30 cada uno B.fl. d--d.V1.l11SPd 1Ilb't 31, side.
1GANGA! entre Concordia y Virtudes jil Slits, IiikcTritif; y flit IT Corrugadas y Li,,,j Is desde "d.a. '
wrr- KARDEX do diitlrit.. fa,111dad;. d, Pit'. .,I 'It.
$90.11M rnedida r-te rna, Bidets (le Lovi IN -8940. A4L%9.
31agnifico refrigerodor de M6. d* 20 afios sirviando a MAQUINAS DE ESCRIBIR ANTENA, GARANTIA Y ("(111ales COMPLETOS $5.00 UH-10-D-353-64-31
5 pies fralliroo. climates satlafechos. Y SUMAR SERVICIO GRATIS yigas desde $26 cada uno Mensuales
LANZA Y CIA. CALCULAR. portable., ri.e. PARA HIPOTECA
AgP.Pi. autolri-In. a. y die ...
GENERAL ELECTRIC C-199-NR.7. TELECU No PIERDA TIE31PIO
PROTECTORES DE CHEQUE BANA terra 7' b lvaios (le con garantia P-l. O'Hailitr
San Jojig 207, MIMEOGRAFO ELECTRICO GarVia Q.ml,,- A 11 Iflares 1~, .1 1,. IS.
enore Aguila Y Amislad PARA CAUDALES Loz(t Modislois
TrItilono ii-8721. d, t.d.,S '-firat Co -huelas 1948, 1949, 1950 y 1951.
lefrigeradores I "J" risidado 20 Plauir
COMPLETES
11 i (Deade 3 havid 6 hornlllail
12 WAS DE ARCHIVO Trorader,.) wdas
D-2957-NR-7 WAS CONTADORA If.bon Cuado desde $13
Westinghouse NATIONAL Todo as 'en6mebarat 1. Vialas an: IIPOTECAS
( 2H8.59-7 Chalms 0 an 11, drde $5 00
IMASI
BUROS DE CAOBA CIA. FERRETERA GALIANO Y ANIMAS -A,-ote, I p1ra
I, d- 0- Par.
Pl,,,, I do T.I., 60 INSTRUMENTS NIUSICA flie"a Nerrn y HABANA V, IN Itio'dil
APROVECHE V-R':d;dIP-,
Al conlado: RODRIGUEZ 11 l "I ., plild" u.
J.,il.. d,,paeh. -RCITIOnti, y PIANO MODERNO TIPO 11INET. Fk- t-'oLr.R Rz VI'lli a.., CUR-72-02-7
deade Tejas 1,611viritioNwellas.
AHORA ... LHIRERqS I~ "hid- ,lL" ,. JIMENEZ
1 11, S.. L-- 1: 1, 1- 6 alralliVrdas S. A. YATES Y EMBARCACIONES Cdu Y 6t. Drpto. 104.
MADERA 127', A .1 Pl.!i. MOTOR Uhw-a- 1 417
Reffigeradores 140.00 1 UTAUAS DE CUERO Y I I .
vrENDO_ PIANO CHIQUITO D-NO, INFANTA No. 71G. esq. a
POCITO.
La Casa GonzAlez 0".- r;-u- TURERIA -.1 esq.1na a C-10, Ill
A PLAZAS: COMPOSTELA 205 ,- La-- 1, DINER
KELVINATOR -0
Calvanizada, & ECA F .... raaem,lea
tsq.ina a O'Reilly L .0
POR SOLO dexcle Hierro Niegro, ,merTelifonos M-8638 y M-8081 62 OBJETS VARIES 63 SOLICITUDES DPIANOS Charolada, de PreI.$7.00 D 2946 57-7 Cobre y TOMO 11500 AL,8 I I A d. 06.
40 ACORDEOhES Fit- LAVABORAS
SI.'S se. Caldera
CENTAVOS MENSUALE 59 RADIOS Y APARATOS I lit-10 in %-9622 V '%I'.ELECTRICOS 1li:1 A1:1111.111,,11", ... ........
district, DF lNillsiCk if Cables acero
GRAN SURriij ILATrnos
SIN ENTRADA Y con garantia (I," Cia ImIjortaduru JOYEROS, VrNDO LAM
$6 00 GRADES III' It St. S
$4.00 Televisiib Se toman $35,1900
ESTO EN SU.CASA AM ONIO Ill, V\(,0 -11 -1 IV~ INLUI MILESLS
Ci.
(Madelos de 6, 7, 8 y 9 pies Monte 401t. Sobi AL 12% thel. -tlol I,.
V d-4. das %ohre rhagnifica f-pi, d V.Voerea.te.
pnfil IS, it-mul."I. T.da I...
1948, 1949, 1950 y I ,I. ";zIi 1;,yP,; ;.ou I PALATINO 202 KerTIS P 3 firardr-lot.
) 1.1 All I d .
Airo CXX
pigina 30 D) AV110 PF LA WARINA.-Domingo. -1 de Dir. de, 1952 Clasificadirts
C, L- S I F I C, A D 0. S D E U L T I M A H 0 R A
U N Cl 1 0 S 1k
PARA LAS DAMAS ENSERANZAS INTEREST GENERAL ALQUILERES ALIQUILERES I ALQUILERES ALIQUILERES I ALIQUILERES
VVNDO CUN30,,, T Ll"O "L 82 APARTAMENTIDS APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 92 AP 8i APARTMENT
INTERESTARA LAs DAMAS 77 ACADEMIES 11 111, :".a nslifp unlGiOun.
_ "li il :.!! ad,,,,- VENDO Y CEDO APARTAMENTO S ,ALF.UILArOUN', PAnT ENTo EN APARTAMENTO VEDADO. 555. SALD
To. MODERNO fur! fl, ESQUINA 11, r, Ch ;,. 63. Ca_ "iffed. 1 06, h.hincl-Oni, b.h. ccitil
ni,,.,, 4rm a"X!
-IT" I sunuilebl.d. -,1 M-211 VEDADO ft, 1. Ed ,li do T.1 'nii't. ti unt lar.
I~~ D 21i'll R1-8 u" "" "' "'T -I re w .06a5
I In--., dl Vcd.!,I- I'll 11 2601-82 9 PE!Jif" i clit "21" NO 315, inine 19 y 21.
InuaS el Ia rim)'u"i I Pro 2191
Division de Empleos .... ... Annuctilaidna conapictirs D 3011-92-9
I Ili 1-dOe. D _qG0
MINEPOS Int, d, ,I,, ,,,d,,, --Cro1lCo' Y DESOCUPARSE
009 .... ...... ur, Ia AL UILO
"unn. Al- 2 apartpil
BUBO COMERCIAL 'ARTAMENTO. hafic. flify frescos. Elecador. It ada. tt. rptaf. tin, plan
Ill h form.- Irlarl In' -0 1. inil-1- 1-by P21
0- in In I trictics pi
110R. RIGUROSO IXTO de Ia : 11,". 1, iu-- MENDOZA Y COMPARIA -Ierltis preewr Call, E. fen L w in. T.
I ROXIMO COLEGIO BELEN Adininistracitan de Bleres _sM-R2 13 N' 11. -210 1
ACADEMIA Edificit, ruiclic. 13.1.6ta. .11S. 2,4. b.- 11-111-111117. Obispo, 301 M-6921.
Luil l ,-1. I 11, ,,, lif-2a. -C-3 Y SINAI CEDO APARTAMENTO
h. cOurapict.. cocirs, d. gits, I-de- duld. S ..... .... UH -82-30 In,
AVI T 11. 118.00. 3 R.... c.clitits, C.11i, B. HABANA VIEJA
p".-- 1. VAII, Obl.tl y Alin-P IT H A N I*_ D; ".1 1 1-.1 2.,1A LNFINTA 1,301: $37.50 MIRAMAR
so, sr RACER DOCELrs. SonRE. PARA LA PIEL
.... .. ..... E NDOZA V COMPARIA -QUI1. -Q1 -11 I.-InTAI Ap. tluauuto. balo, de 34, 2 1,2601, 1,, d,[,t,. 'alidii".. u'rint.
71 .O-,Oj,, tin. It.$ Y -Vici. dc cri.doi. -.,
'FA.As n,,i, I'll ru, iu At, Ounir t4, Orl-, Ad.1.1,firfuritun 1, Illlic, ......
DIA A DE LAS ESCI .... ,'. balio y racing di, MU) lullso 120.00. fliflicina:
Pa. 305. IM-6921. E Out 1. lannall. d. a Ag,,. O-plc I 11gim
I '011ERCIALLS DE CURA Sulfatres (..6.8 111. MENDOZA Y COMPARIA
2-10 Ou, 1 -'. .I. p.r lafula. 0,
TA, "r. Oil iOliIii. A,
PRJE piden ritfiBrienucias obls Adrujilist ... 16. dc Incin.
a Y tollullob ARIA.11 'c M'J MADUV
INVITE USID EXTERNO lil"ORTAMENTOS M-6921. 'i I SO If rin,n I ... 2-30 Duc s-i vi.-I 312. bj.O. .t,, G.Inin,
it: ifADOS DE FAR ..I..53su.. 2-1271
,a_CA0S pElsornr GERMICIDA 11, 1,- 29. UH.D.596-92-7
SLi N-4,O, 113, rull, st ICAR
M gilta! GUARL
-1c::C'es 0 pr::.c!pot ib "A MUEBLES
LLFA I-RLS POB 0 d,-, 2 11, MQUILO IN A-ItTAIIIII.NTO EN I SATI LAZARO 119-123
.. .... p,.- C111, Cl-L S- P.u-, Ald-l"
5.37-iff". Enir, Ind-firl, y Clunific.
CHAR ETAS Inin,,full. Ou, Cino.. T,, r, 2 11-6l, n.
SANA Y PREVIENE
--- --it 21 No. 19 "HABANAff
Art. i-d-rot. Paula blija nuirl
_ E'I ANO .1 S5.9q cluil- I,,, h-,"! ..I"Plc de adc $60,$70, S85. Once y 22, Vedado it, i;AIyj;*1r- 1111"Ald- uo
I- A Y 0. in. -dr. linuil Na i u S.O. ;,ured- d.s h.b
a 11 0 ,1 1 -- afccc.. CH-C-191-M-161 di--, -1 HAS NTIG Ilictl, giu, a
'" " -r,; icla d, In'OO. p"'.
I~ in i p, I -nti-d. c. ba;_ P, it 91-In. cl-ilts di, cdl.. Ing, reerencss.
W-, ban., I st'rup., EIT-Orgild. ent Ol Nepluno 1,009. U-3922
NO ANUNCIAMOS I,,. pla P.1i... cu:j CII.a. 1,
I "r -'.. Con. N ED OD(I. LINEA y N
I, it A, di, d- UH-13-1742-M-1 C-=-82-8
III U le]i"ULtas
it, i, 7" Cc'?- 7- 111.1111-111. UH D-2840i
oc pirs y de 131, 1 1E1US DEL 11ONTE 561, ESQ.
lu
qu[ o Sl? 19 21, Viedindo
flntO= I a Princesa M 1 6, I 1-,DIrI4,1(UOfCALZADA 10
1fresco, balcony a )a calle Apat-lannento Trioderno
p I ,a 'j-2,n. M.,155. SO, EMOKDO
V E L L O S :t," [' r -plii -r-,
I.- .. .... n- "'0., Op quiet I- ill. comed6r, 2 habitaciones. hiii 'f qIL.n r.r
Mulluar- or- hario intetcalado, cocina y tOu na I I-,
Ol uncra. eiiii-ni. .': ., .,s tin d,%c.s.. --Iclo
'aderci 4-1al lentador gas, Anibiente agi ada- IL lanipluoll 0-ts b.h. Alqu" 'latilind
1,"ri dii lif-do 1 9. In 17.r del Cinal
Moralidad. F 5005 Eru,.Org d. lot... fluid. ad. int li... n,, W, ranc. -.19.d., d1luirtit.
bin. mi.. st. .12 Manzana de G6mez SULFATRES-POMADA N EDADO C-207-82-.1
'egundo plao, al QUILO CASA. APARTAMEN'ro SIN UH-D.=-IM-7 UH-D-2493-d'--13 UM-D-2680-112-2
C-!14-713 214 .1 216 SANA Y PR IIIENE ki j- oil.
d, -i te. Contra ci 1 3 an, -- -----ad. In A NO ,
,I., d1i s.d., dq,- 11,11 WARTAMENTO
ENSENANZAS 11.11,11111, S-15. N' Ou 017 ill, ZIT W-51 %MUEBLADO o N' 260, Vd.,I,,, SAN NICOLAS 404
1"cbl d. "lig -ri 25
C-19i sfs Y -dn" 601, d, I!!0 M-9436. 01g,
I' "ra". n 211.Of 11 27
h,'n.-. 05 9 nus F,n i,, I Rlf.,I di,
75 FROFESORAS FROFESORES I.- JIMA If. ALMENDARES, All Iltd. ptOt h ...... ...... -dr, hirlINTERES GENERAL ii-R2IU.ti r fnoS -- 11-i -, I -IOh..4- i, dis ,.a,- li- nilri, _ta Oil,,
di, Ia., Ranins fill P 1. 11 .,:. g- 0, 23 N- 508. p.rI.- Inf-,in, TIf. F-80113 y dplduol JunOil PM.rr...M MEN III .. ...... ... ndl -, 1", Ia n filifirt.
'I.", ni. i- ]as juil- Oil, I off.l SO 7Lu
Oil- in,'n dO, lal; EDADO :1 !Gfl-az it PiOunn't-Olin"'Irgind. On I
"u--its y In. on....
I'A NO ES 1. 1 I".d.-l'ins Units cu,_ Cuil'. 15 V 9.59. rntre It v to ALCUILO APTO. D ,, S AIA-COMrDOR. 1111-D-1936-V 7 D-M74-a-7
- 1,- '' I r, 0', IW Erup.-UH-D-24=-112-7
$6,5011 Ififa ad- K- St., ALQUILAN EDIFICIO ACAB) DO DE
I.A I ....... N ECEI-SA R 11.1,11II-1.1
.......... ... "'" (it
EN 'a'a."'Wo c-1- AL SIM el'i Au LAN CONSTRUIR
_A 11 NOO 54 nut, M y N ViiirSTVInE DEMAND 5 d,
fifir de Culm I'lia.'. : u'l, .1, d..
IS l'. .a a in- 1--it"
r a, il! I y jg
UH D-Ecall-M-7 I N. 1, b.A.,
'ji"I"'i tlil Ap.- cu %partarrien '", 1 6- lujo 15 "I'll Crnp. l'ill- ru-I, t-t- 1--, pir-es
all
012 minor. e ui
D 2X
PA RA i On u 'n EDO Ill"ifili LUJOSO APARTAIIENTO ter
rNhIlOU"I MATEMATICA. rxpnorE pli't- nou'alli'a UH-H-2259-82-9 Uli-D-292642-13
"Init, Cura 1,s NI It ADO, DE LA SIERRA EN A 11), VEMADO UH-D-1911-82
-tDQ UIRIR I ... .... I j, I'll pc- MODERN EDIFICIO
OoRuida, ,"1 1. N" 211 V.SA T, I'D "un :, 'lli..'a""". Or
. ..... N 2 10
, I All. Al-I-rErnest D il I'll D NOVI 83-7: 11-7.1 11
MUM ES. Ani.-.111-1.1 Ourn'tul"ll I,., i San NI-1h, luf-ED TICIO MONSETIcATE lida. M-325ii M-35"
Coillpoiilaci6j) A36.00 tunra, Atudilnti,
I D-292942............ U11-D -IBIll -Is
SULFATRES-LIQUIDO 87-1
Fill. 17 1 If. I L; ,:,, % "r; I ......... 'Al"ORTAMENTO N LWO ACCESORI
210 EN A5.5 0
OrRECE: if 'u, I N" hquiii, y radio.
KONUGAR n I l1r,
TFIE IAL.ADA
77 ACADEMIAS C.Al-LEIII NU111-111-iM ......
I'~ .., I.. ii CRES)"O N" 13
I.. -111 N-- ni,
a I'll 1- 78 R2 7 ", li 1 11.
inn., nin- F 252B A .....
-ui, d, I. libulin"ll, li'll _p 14
GUARD MUEBLES -u u, Wl,,
ACADEMIA ESPECIAL DE 11 POO ....... it,., "0.1"" ni-0111 _UH-D 1765-IU-7 E_"S5lN _7
-1 1 S- y ONO D .711 1171 1
DIBLIJO Y PINTURA M O D ER N O 111 112 1. EDIFIC10 'FRIN1DD A,,uh.dUs de Fabricate
flassit. wrw Na" w wismill -A)AD() H.i, I dr aptirlant in-. _Un '. I'- .1aill
Linea y 4 Vedado KONULAX 01EILL111 259. *9016. W-5777 ED r I F I C 1 0 1 1 1 7-, ,] 19, N,-,l 1'..
On. Eii 1. ,1 1.Clases Especiales para n'. 6, -.ai- ..Is,
IN UIIIII Il I vrw fin. .111-11-111f, ii-, it
''AlIA g.-i0i
Sehorilm, de Oleo, .I ,,A,111 I No. 1 1:"7 1 VH.D-1 .162-12
Acuarela, Paslel e1c. Ill % Ii % I N '10II'llis I As OfI, w; _I H 1) 1 13 A' I I
. ........ lof C-I 1,112 .11 on, T O[)
DINA TAL AItN1A('IAS V 111OLI)GUERIAS 27 N*' 1025, a "Ol".1l., EDIFICIO VICTORIA: $35
all
De 4 a 6 p. m. 13 V 10.50. .-It ...... N 1,1101, -1 5
EDIFICIO -MARTA. 12, N lado.
11,-- Fl 1-14 1 a
ol, ail I y di, I.p
.w ul 1"I", 1"IliT, Ii tin Ar.pJ ...... di, A] InIndlium
A L Q U I L E R E S 1., 0- "1., di -1" b.A.,
I.-SOLIDA CULTURE -u-tl "S
M. $Oil I-i 1 1- Ou-l nian"fl,
GENERAL 79 li ill.,-no. o It.uu. .1 F 111711 11:1,11 ."OpIn, TO-2_-DOMINIO DEL Ina, hit'
IDIOMA SINGLES I''d. 28 ESQU IN, Ok 15. N EDADO
HOTEL REGINA SANTOS SUAREZ I ...... I.-Olifulti. PERSEVERANCE 165
3. ESPECIALIZACION INDusrRIA 4111 IOLTI HAS DE. MIRkMAR ....... ... entre Animas y Vidudes
COMMERCIAL DIABETOLISI]NA
Capitolic,'11f. A-44.13 ..... E'.- Ount'. in .... .. Oil.
O'n .... ..... 2, ".
Ia. Ailuna ru. b...........
d, I.' IIA SE ALOUILA
VAN.1 Ill sl 11- t -in rt.ANrA'A 0 a,
IKNII Air ,I,, 1, Ir 1, 706 ri'd
.,.,r .,J. 'Rogall __ __ I.lih ORPO ui A 0- O11 1, 0 lanint.
RACION KOURI. S. A. I Or, nnn,,hl, ii, H-- A I" It If T it 111, 1
"DIABETOLISINA'. It, . ......
I. Ou.1,rs, 117. 1 -1- N- 14110 ,qu- 6 Vrdd,
HAVANA BUSINESS in- .." .11. ..... .
" I ~ -- 2 ', -- u,1,,, 10,
.. ........ quinn a 15. N 1 13, A"1'1Ol'.'ff-I I 'd-, 1, 11- u. 1 0.- 11 Ole-r'. SE AL(i ]LA
ACADEMY Or i-, .1u.
UH D 2011 1 1 1 ith de Ni wantar. r'. a 1 2,7,0, d, Ig100 prof ... ... So ef.i9nnurcu, _c 21 za. VOI, do
A0 CASAS RE HUESPEDES .]a d"',
0,94CU01cm. 7' I I I 11 10 DE OCTUBRE I
lo-f-D-17611-92-9 ninlil Itis tin D 1211-W2 ri-r, 4 nal-- _:,_ 741-R2 7 d,:a 1, ,rii Irn,
POTENTIN . ..... I'A S A :p Ou'. I", "", f,, .'in.
EN 0 \ FDADO pit", 11flig-cinir
"1111710'? APIORI OOMENTOS I CASAS "td- ...... pO-1- .1 -iti, pini
CORPORA ...... 111:4 If-% TERMIN411110S
- I Alturas de Miramar
_ 11l, 0 001, V ... .... I.
I 1 o 1 -1 'Onn
,ON KOURI Lug- ahn y linInd.b1c. d Inforntrill. Orl rucarE dcl
ACADEMI.,'k 1-, 2 ... a til, Oini W 1.1h, I.d- ".A., il", Or 112 11
82 APARTAMENTOS Oil in ..... UH-D.2=37-82
I- .,a I, 11-ii
-1 1 AIIARTAMENTO. VrDADO. 34500 DOS
ESPECIAL -ulu
UH
.......... On ..... ALQ ( 11-ii,
di, -1. 3 ALTURAS DEL VEDADO
h, OnOO riu h.IA ARTA -nit,
p,, ji g- rI I ,i F,
DE DIR110 Sr. AL 'UILAlM D 0, ;ill "I" I.-I, 570 1 Us ";Vul,
"nndn' P. to
DELG6 NA ...... ... ........ :.,. "i I Oil,' _,i: par. ,I ..I. J.- Ill b,,I. 2
Y PIN11T H.1k r-Iti, Ill. r.iOnt", Rcp.,(. El de 4:- h.11, 4 tuf(ildi,1111. In
InIor.u.- 11-24.111. -Ii-v a S-dinn, TIcf,,. 1-3417 d, ca, cu, Ili (.i.. An a III
LINEA VEDAI)o 0- ........ d, il.,d- pit. ch.V.-O' All-ARIAMENTO Ri Trans ti-c Co. dos dO, p- d., b.1-ce,
r.I Ri;'. ") lo- UH-D-1591-112.1 575 $110 Call,
4171 1121 1 --N- .I,. --'I.,,rill,
Ull-D 1211 1'2 7 24 N, 11,52, a 39. 1,[,,,,an to
("bows W 111-11fix HABITACION APAM'rAME NTO. MUI ,,_ 11.,fiiiu, Dilhil ilit I., f friefl, rI I)Iismo.
ANTIASMA KOURI Uri-D-227 _a
Rail 82 1. ILA 5-92-8
it. ."Olm-1111-11(is V ED AD O APARTMENTS
ANTES OXIASMA) UH-D-25M-82-9
ILO APARTAMENTO (19,11 FND() 1.070: $36.
DIB' COMMERCIAL
SIN ESTRENAR diWOO-r- APARTMENT "6.00
PLANT BAJA: E PISOS ...... n.
ANTES a MO, --On, -., 1,,untinnu, Offrundc
I. I-, Tr- C. If. D- M. 751. It Is; bilh. c..15 A r I~~ I "j- ..
in. --- -:-k, Alf-runif-- Ill I., fr t,'Piden I-irferencias
Ali, Alnun, i T-Int,
I lit I., F q b, T,1 1711 ail I, luit b..
pOis SOt...
VITA-KURIOL I", h ninfiO
DELINEATE PROYFCTISTA u. fuu- 11C-licar.d.. Vkx.
Apartmentos nuevos SE ALqu1LAN Al"AR' S4N Lk/AlRo N" 1214 blijos,
entos. Ave. de los Presiden- 'n
if 11-4361. rn 3994. T M
tes. entie 15 y 17 (Vedado)
d n I in. 1-1.11IIII.,, 1, "If 0-201, 92 7 cornpues- UH-D-Ila
pi- -n,,n, He
ins de salit, comedor, tres grafl- 1 'V-nub. 6. urul
PI.-I, u, Ill I., $,I Ll- -11, 21 157 -1,, ..... -to. I.- M.12.90
I y rind" I'll' rescas habitaciones on
u!", comedor, dos bafios,-cc- A RRO YO ALTURAS DEL
ru ju TI ;;1;i 1 1, C", C)na, avadero, cuarto y sel,';AMIS AD 410"
DELINEANT MECHANIC CORPORACIDN cin criados y garage. Leaves el (ALZADA COLI MBIA ("I BOSQUE
I fill. 92a. Dritgonri, .1 Itarri-Inna encargado. Informes: A-953.9.
KOURI, S. A. C-217-92-11 Alquflu lpilirlilitnein. aill, .M,- A -t- REPARTO RESIDEACLUI k1mrim I I - I I I I I, - 1
Callit, Z-Ou, N Still John. Ill. I- fine it", lnvo .
I I .
I I I I
. .
.
r Wfio CXX (2aftifi'a'dop W o'110 DE'LA 11TAM NA.-Drimingirt. 7 de Dic. de 1932 I Cla,,fflcados I pix*nn 31 1
- ___
A A, U N C I 0 S C L^A S I. F ,I C A 1) 0 S D E. .U L T I -11 A 11 0 R A i,, ,
.
11 1.
ALQUILERES i ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALIQUILERES i SE SOLIMAN I SE SOLICUAN I SE SOLIWAN '- j. ,
- 5 UARTOS- US DEL MONTE Y V1130RA iw COCMW-- nos 114 AGENTS VENDEDORES 116 SOGOS
93 DEPARTAMENTOS 85 RAVES V LRALES a HABANA 90 XA UNA it JEs __ -, I
DZIPARTANKS" BRINA 2" CASI Ell. ALQUILO ALSIMIDA111.1, L0cA1 .ffSQ%!: Atcfll 10 130,011'. 's."'... I,., V"VDA "" M' is A QUILO I.r. PISO, MLAOROS NXM. i SOLICIT SUENIA, ,CCCINZRJth SUEL- OPO1rrUNIDAD. A COMISID Ili
in .or uro .JaDme, D ': PIT' I "'I, ,I P STAB
'ill-fit. M..rIq...,.h;Z iO. Mft ta-1 .. 14 1 If.. Or P.. IIII-h .. notlT V do "I--. in'll- ,at., .D. h.. .._o A_- glnll' I N
,-..& g., h I I I. Ial,. ,dol. 2 Or
on propt. inaillO.Ol.. fre-. ,I Il.r, B.dt, ,. 1,, Ill.,,,,,, Aule 3. An. bit.66IL Infia. 1'1 1:111 TI il tP.,,-t," 1 1. 1. P.r-n. Mos .In. ." --11.
'1...'O llpl, or 'lle. .in. di. llO"..IIt. e. "In a. "'u ''I I ."'!., I
, -1L_ ,11d.d. '&I .. ..... to . ;,_ I ...... !,.,d 1.
Ol. .- -,--- - D noeh.. lot.-. ad,,. ;,g reeel.. ..,._.. ''I 11.1 11 ,DNI.n'-I.,. $35. X .I 1.11'1 "" _1 1'. 1:1:11,11., 1. Il SO LICIT O 11
E--g.dl. I,,. .2.107-sS.9. TT o I. ufr! 010
if n r ,,6- ,1 I ,,, 1, I.V., Onenu I. I:, I J7, I "',
11T.J... _.,_, ro 1'. :!Dill an xo isolr Y _1
:E hLOUILA" DOS ft"... I'm 114L ,.,,I, All,~ ,,,I ,,
D_29o7-d3_9 NAVEIII _wFN U-3on -- --, ___ D.SW P111 .
alor In 11 I 11 TOM IV,,. lu.dl,, S.. "' _INS _,
__ 'INA,%ij na. d,!;, mi, d, .ru.D Dei .ALQUILO, HABANA ______ I -1 Irul, 11 1, I, "'., I '-Z, __ -1 _6 y 9 is A, ,Li. Sult., Sui. MMASSAR. CALLE 412 = 7 EXTRE -11) -- --- "I'Lid" I J." "'. O I or. -,P", I -1 A _0
re."Inf.rin.- en 111. trut Ul. -dl. ow. III E SOLICITO COC1391" SrPA SU OBLI 1, 11, ,
"LA SIERR q...,PrAt:,-, IT ,,e -Ql ILA -1A P,1 It~ PSIPA .1111, gaert,1. no oluelmehitank hinpla. relealil.-l"'ll h.bil. ..,,!"b "Ol.l..",-"I Is. Y U.. metal. sa
."'t- Vl_ ,naler.. S.I., a stand con cloAl.Vbo. ,-*, .-,,.., ".111- 1-.11
At A" O .In. ..Iqu 1,, GOr.je I. eml.d. -1.-. r. Otto ounril.t., tie 314: W e. Int ... ll, "", I- ,ene-, ,1,,,,. coctnar par& S. Sueldo: 5OLICtTAMOS AGENTE%.7N,,T I "I""'. 1,1. ra. .dw
Into P- oa- de: ,:.". W.-I. Ill .R, I I ,l ,,: V I r I'l ....... viblD,2977-113-19 I .n. ,,,I, I $40 T, tar drPI& tie 10 I Itstrall. I fi-IIIIIIII, I -'I Ill.. I I- .lr l, rlpr- unrtart.
._1 ..... fd,* _2M,_9l d-A. Id.d,. I Pat.. 31U. -I eal. B- o In I -Ill., -'d l ....... I- I ,,ITT, -11- ---,ill, d, -nala, wilmdq I, _1 :*d'?o',e"J,'l.tP1' - - 3 a 7 P TO. Xtri 53. O,,J- -1r, F. 139-12911, B- 4 D 1, 1 ... ..... .., 'n '.
Terrsus. I' 02 M.I.J. D____IP rl.m, In .. I EOI.1111, ; ,Il ,., , ,, "",_ I, I, I I T I'; ,ll- --, --d- ,la- ,mm- :'.',',
-Ja, courealor. hall. toe, ALQVI It PANAII-LA. TPAVAJA sav. -11. D_--.1-. -1 I .1,
e.It- 1,01. -)or. -I.. Y "I ,I'. a:.Il'..I'l-- .."Pil" ,, I nor 7 ---- -- b. ,L."'"' , I'- ,-,
I ; 50 ICl.T,0.'.CPCINER, COCEPIA"
,let-, 'Todoa Im tininibus I .1. IT T-,Li O"ru'. '.11"Ir r . "SE ALQUILA", VIBORA 'L Y ... E, D 2-1 Ill 11 I : ,":: ........ ;= ,,.", ,"rma J-Phs,
-.1-7-1 -, rIllOr. In DE LA HABANA ESTRENE, ALMENDARES ,,,,,, ._llrl, -l ...... --. .-W ... "V.'
"I 11 CEFf lIll, S.,Dr.1- dcurrI -f---- Y-D-Oll -'a"' -- -11., I
P.-Iza. "" O In ", I:_,,,-"- .. ITT' .'"'. .. ..,. .._ is.. Of "ab"n,, ..""""a".
1, ,l, Sri. I. I, ... [.tie Nie ... I del C..P-. '' ';" lZO Ilift ,.,r, ., _uu, e,.,, Onfir,
cll"'. _pelrito Cl- ( "" dO -' $ lr an Dor lit, W.. nd 'ell ;.1 '11. a In ,1-7 ,m;,I... AnInTu. Pe do; Ar-I V CIzada tie colunabla I., " 5-2two-IN-5 S."".'.., L ,.-1-" "."I"', """ 'l,", A Illil ll"", ILI h--ena P-1- 6-1
Uli-D-1399-M.? He a. -Ir, 13 y 17. earam I- 11, 111- ,-, R-t-I-11 I In. 'd ,rP--t.eI=mP y .: ,
tie Prad. B.IeTt.-terr... 2-1
ALOUILO VIISORA, HERLD A N.. 3., 1 __ .";'. ....
'SE AL07,1LA HAVE PnOXI. 'S = d.r. d- hbit-i-e. fl.,.,. e.-t... -1. d.r. onoic.. III~ 1,, 14"I, It d, Dr... -nanjerms.
" 7. On- e L ii n. tie 11 .. '.'I. torso, fterihs. 2 Miles, V10,00. Tr. ,I 1_11_ V SOLICITO
I ,, A]~ ,-,r,;, _I I I. M pr"O" .. L....., it l6f_ I 'I'li"..
94 RABITACI .111. S-iet. it. ,H.- olgil.. IT.., Solicite entrevista JBIM-3179
, """I,, I Illl '* P dell.,
11 I I,. I dep Blnm ento, patta y lvdr,. J 114517.V.= u.-;1,,eO. in ,,bft," '"" 9",-, bitterns rocinerm, quo cluernsis oliehrlni- ,endedoees
,I,, I-equir. In dos. Alq.1 1. ,,:'%' ;,T- rn lnplet
,a', I 1 5. ;_ 49 en, .,Jn I, Oll. d =-M- M- i Estrictia conficlenciabillilloull, !'
BE ALQ ILAPF 009 AXrLIAS .., IT el 1 _3749. .dor" I Ill V I I a .... foe ..I- I'..
... h2ntichilul, n r1lut I, 11 _2755 R5_10 UH-D-24M M -, I "S D.- ,I scisin y hiaga of -- ,ef--d--, t0gvi .... IT, I
_ -;; .;, n 'Vlij f"" "
PIPIT Sit P hmb% - ___ __ I ll,-ganniu. Suicidal "O.00. I1,11,11 In- ITT* -- dl- -,-... I Durante el dom
' -D-1381147-7 P 1. ", _,, I." _3 """ r .. ingo y- luau ', :
.,t= i In I En rund.r.. .duftele, 92 SANTOS SUAREZ MENDIDEA Calle 21 N1 1406, entre 1-11-dr, dl --d- POIli-o."a" "I' ""' "" Locales grades, chicoi, 11 y 22 ITH SCMAM" rTI I
.in .ifla feraule, tie I a 3 .1 V-I IZ' IT 'Jeudden,,W .I- E
.Mt..I. D..'elil-F4.9 Vddn Lh1o,. i,,1.h- I .... O, broA, .,. I i In-31-1 -,-- .. -d.e. VII,11,
- I r, Irane$a- DID a do 1 26 y 28,V4d#da.-__ -, .,, ... b',, .turhe IrA-I,, P I ... e_1r.ly._"= r 1"41 h nm rzteve V A3111.1ft. 301
CUADRAS ADlOCEXTR0bacLOU 0 i 11,,;lPli;,I Ul-- C.for":1.11 wileau. ,188 VMAM __ I '.!!: ... A', DIE, LOS MFJO OLE.10s, ..ban. .1 V-3M6-Ll&7
..Pit. h.bR "- ........ le, .on ef.;eta. blsfi DO 2l" I 1. L!E: C flllllallllaalllllal it
.1 K.l. led. It Inent, ol l Frut-.. 1"Illrd.. Esilibi- IIDADO ALQUILA1NE MODEnNOS. : 11-1 41t; ,11 ,,,,.I.d D S. uff.M2117-1- PaJS16 I na coeina m entrad. ind.pe .Sgiuagiul, P.1 I .
_ t I ."Plial. Dem. .D.. H nul"ll 651. te, 11-nde cusirto T. baft, crt,- ,,,, I~, ,,.I.. -uled., 3/4. hOll. --, I I'll ( 1011, B:il7 SOLICITUDES VARIAS
I. J X ". a _a5_" 1, IT, On y ,,, ,a ItIlld V Ill., de ,,,,,,
23 alton. .Q. ll,* Vo d.d. I __ r"'o- ,ulut M. S. a, 3 -- ... goull- U.,;.N,. O.en. via. it,. ,...nlo-- _.Uehlitl. elled., IT In _: ii P. mar SL SOLICITA 0 a
L I IT', & I I I
1. entre ,.,, ,, durote. total n lu,_ SL
..W hil-nina. I L r : 1-45,6 '" l,.S0L1,.,TAN 4-SEROPAS "ORM,
-let. efl.d... I.v.err.'. ..u.' ':e ... I sta. y -,-,. Q """", DXIMI ln I 115 OFICINISTAS 11 ... 1, ,- ,.nt..-p pM.," do
BE " PROPIO BOTIVA I. V_ l.r.D.O.S. ca. A B-5414. - __ __ __".l.". Plodull.. d
la: % a:;j:.
ri, JLQUU.AR AMPL:i-i.-R..JTA.. M mas
NO ;. n. I.l*Prnrh1- 11-I 1 D-2.I.-Sit-5 411111111111111111111111111111 ALCUILO 0 VENDO CASAIS I bl- -0-ra. lUnpi I. I r-I. I 'InDill I I_
1. San C JeIstloo y ,,nd ,,nllnl, 2P lurl. It otra romer-. alquilo ell tyH.D_2818_N U l".",!,L "I- .1"nd- par. rrat,Ill : I", 11 llll. Into. dp,.Il .. ,: -,,,,,, 'Il, ,do Ir I
U%43-C-11 to 2""'k -,-.. M. Vrl;,,,,, ,,P.r- o- -MIREACON'Di CION ADO --- -_ -_ ,,;,, R I .I 15 I- prinu irrenci" y It .l.l.r., P". prial.16. O.But. ,,qui 9.%(,,d .. !l'. i_.".1 IfEjoll F.All"LEO VRA -I-:,1111.1 d1Zl- WrIll, Plains 2W, ""
D .14-al-S 1. OI)l 1111,111, el"-., S. 03 LJOV, I",. ,"., , ,-'Id, I.. Set., S..I., SuAr- VI. SlIeld, $40 call, 10-11. ent" sdon- USTED -"- 2w-111-9. ,;,
-ALT05, ENTIRE IN. ,111,, 2IIN- 45 entr, *15 I r, Verado P. ,_ I, ._ 1 $. "ll i"'I 2 11611 D-273-92 8 ,. ,,11-1, A,
" A. tie dirravan
E-A-2moi -in.m.- ., a r:Pn,,,, ,,..,f i P "'l."t" M" IAR' ,P11-16. Pin
V ""I C_Xrl.&5.R14I3.,.IIo,. I I ........ I ___ .1 ., De p. On. Ill .1.. EN EL BURO DE' E.N11"LLos 17 ENTE:" OLJC,-,. .H-Ci
". ".1'"'.71" .'I' "" SeNta Avenida y exits 54. lulm. pl. I P'Al IV e .no."t.'. on mar
.11 y Id is" ""'.I,.. I UILO -NI I litiii ad.
n = . O,.,,,O,.n ,I A'llE 23. M ROS CUAF 5 ___ ,,, -bd, tie fah-ar, Jard n. Our- ,. OI.J.. -S. no I..- bi- .1 J." -- Iopl6n ld h,,bl-- ",I. utillea U. t," lb :,,lb,,,
" g,,d, 131 Sl- SE ALQUILAN 7 tie I- I.PuI_ 1. I=
.1 to. JAL ,is T I=., ', .' r lep UBAN AMEI IC 1 ban ITT.
lerr... .r- -6 ,,, ,,I,- ..Ll cargad ,f, r,,,T. 3 h, Itaion- Ill, I '..1- ,
d Invin ol 11,11, y -1--l, PI,,-,,, Talbul, u. oreftria I O AN I N O B E L I ll'-lIeU. A.b- debt. trame 1
.. -1-51-10 13-26115-85-9 "" 1 0 Pu. '.... tie IT" ',,,;,r ma, ,lie ,..,,Iud I ,_O, ; I ':
_L NESS A SS (;' III 9 e. ban ,ld.,. UH-D-2251-104BE ALOVILA kLQUI 0 iLOUCHO LOCAL PROPIO .Anliqu: 'BEE ,.I. .,b b. d' 1, ',,
IMS"ArION A 110"RE I '54. _!" (C. d. 1. Fu ou P, ilil.ru. I 'FeWfon e. DE NOBEL ACADE.1ill '", ,11S.1:1 I*r:.d,-_dpl:-JR.A. rou.1,11, -lld. I.I.Ol. IT~ el,--l. e., A M d- 105 MANE)JII)ORAS I ":!,III,.1, ,,,,, ,d. P., WT I
n. I'll IAI I, ,,rn-irrte'a,.II,. B-2845 )r B-4585 !I I I I.~ Intl .... IT.,. Prad. 561. d. A PP 10 sn"
b, .I,- f1l"t, Cl.r.l- LI- ,i ell, BOLMIN ,.........,wa.... .a
- _ M N'T I.V. .1 Pl..Ohli. S.'Id. I -_ -2" ,-,, lor.l.- FG-3326 = 8 M-7730 AMUEBLAIIAS -TI33 __ __ 'Ill- -b--O,,,. I-orned- on' SE -Ln 17A MAN"ADORS, CON ... E.; Lit lillim nioder"a Aratlentia D-zw-117:i I
'imr Lit D I 588-9f)- I I I'~ I ..... lljl ,nI,-I.d..,iIarrL,, S.11' ' 111.111::1111 Con-c6al. SOLICIT"SE ISUCKAS DESPENCIllooJams' ,,
Pimps. I'!.'J,, , ITS lil", .1.1d-. ,.lio, sa lhlr- NIT .1. J X.
CAB PA.Ftn B 11 l ... I ;., ,, I ,,.,",d,,, ,,lrll in *rl,,
heenibles, -1- ,lq..A V,.b-I.- I I Ili_ 1 "UNA ORGANIZACION DISTIPITA' J I., -. r.,-t.-ni 1. -1 d.
le, ,2l..- Ili e."C', ,, ITK,,,, 'ItO I I, T -- --- --- 5,.P, ; Pr .... 1. 1-1 -P-t-ld.d.. d.1 Illle-- lie Sr. De It 12 a. 1.
,. CERC NF I Alquilame ca.. d-n. : y lin, SOLICJO MAKrjACONA MED
k6.d E.L Olea 1,1,reu T.Orh- r.r. PAPA ALMACENO U013 M NtA II"":,i ,"", .1", ElV.. I ivin I I (;-,I, uIt. =. ,Oil, Lt I.d LUISEIS Am-ad IN I,~ NPtll, 013!36fJma
tals. We~ I:Iwm S'" J-r Y lfiin. tie .,,d.,, I r "u,"'In. i d.r. .,re -I-I, 1,, I,~ pJ,,bS-. ,, "_.'r..'%,, "n"- l -1 1111,11l, Inf.rinan ell ,Itm.na ld.111.,,;, ,, "in" 3.1, .
D I ,In. -d-l I, 2n ll,. ,,,nl, .,.*,, I a .ral- ... I ,,,,,,,, ... IT e -f" ,,, $35 Avenida del
?,,84 13 ,_, ._ i 71d di g.,,. Fre, r,! , Inna, 1 p.rh ol,-Ir I PI-It, Al lr 1. Auxilinr lie Colitahilidad So Sm" . se6wibu
__ __ __ -rnt- J, .-- Ill I rli.pl.bll P, to.. g-.. ,, I,. ., RMrI, Kohl,,,. I
HABITACIOR. CA- st-dii, 100 I "'I'll,, T111%I- ,on blifin I Itritiferd. diI ,. I 'z 12,
ALOVI 66MCbk Or, I- F ,.00 I .. p,
,* de 11 ,.11_,,I 1, .nd,, , ,,,I -,,- con ,l ... en-, I ........ On.. I "C' -1. QW.A. Avenida y A -D-2011-n-7 MW'2'5, "" I P I~ Ptifeuku, mr.,"..d. d..I.:=Is it, f.-H.. ,on , I I I_ VrDnDil I UR ,_&. '_"'ll, "'
'In", ". ", ": D1.11. "' .':=- _--- ,r) .- I...
propl. Ii:piq.In ....... l,,,,,- tie[ C .11. Replin Fl.r,,. Bill ...... __.. 1 _105-8 IT~ I,
Ill,~ .11,".P. tun. lrv. on. I -o 9- t-sa AMPIll, I _mm
NJ I.Eu I L,,mn bal isca, Virgan .
e-I.. MI. h.irbo, .'.1,I Ul'- I Pl-, Pa..
!IZn ,0 C-na ,I I- en ClOtbilLdhol I nun.. una 'Todra ,guitut 7\1ma. fVP b_ --ItIquile, $IT M TOfrOll ;13 r -63-8 .i.v.d. IT~ IIIIl:1-1 ll-li. I.- .. -- UnivIrsidad Vil-l- 94 LAWTON BATISTA Oloo-e. I Is it .:dg C
___ -,--- __ ", - I "" -pe-lu,
r) 211M "' tredor. 2 JIM,, 2 S !, J! ,[. ,lo_ Linin- Sr. A. Dulland. STSdoi tog PROFESORES '1* ... lhinweltntigraft, ell ..!
_B r N I,% BLANCA I l!" ', ,roi 'I'll AI.QI ILAN DOS CA.4 % 2. M-I__ -_ D-Srut-imir
- ___ -N ILA da. ,Op ga, I,, r, '. ., 1.11-111 ,m ,
d, SII.1dTII- ,,, ITS Ill; .., -JI11,,, ,,,,,",."I, ,52 UH-D-IIO -Io 7 l I- 11 ,I III f.hr, ... ... ,,.I.,--' I gli.- A -pilfiol SUELDO S175 DIAR108 il
iF rrAiTONTS A Firt Fluretly .' .... SOLICITO MAESTRO 0 MAESTRA I In
- T III rARA HOPI. I, ..... -- I T .
't, -"I'll -1- I 1.n 13, IT ,- ,,, 'I ". do ola. VEDADO !,IlnIsI-- At,,,, Ell I, .. 1 __ __ d-. 4, -111 I Ili,), ,.n l-d,-j -r-II.AO &-b. .1 3314, 0 I
11" I I I" rl %Cutui I J., It, L, ILh;III.1 In. proiu, .,,.I- 1.1-11- ll-- I,- 11 I I -11, C -l- .d partado A125.00 ; Nro..IuuO.. 7 .-Iniebli. lob0iiii
ft,,-L111.Iaw.r1,% '.111t; "'n 'I ': ,,, ,, , o r I ,, .1n ,,, ,,,,, 0,,,.r, a.. ; ,,, I I I, ,,I Il I I IT I I~, I~ I Ill~ Vrl- ,I 5p"'r"' d--d- d1WIrs I'll,, .it experiments, P-I 1-11-1 pl- prI,, ,.-,, I IT, urlur... r.-..b .. Irinal. w 1.1.
O."":- ... . r, , I 32 N- 33, ENTRE 3ra. y .-)III. I t-ad- ,pecinlidtidel, W.. Jr.. it
I.II.1'. I I~ d I 'll "._ IudlIV= v, I )..I 0 24114:14 9 Be -I. 857. ';:r L .. -.1-1-
-' I ""' MIRAMAR Surld, .pi- -P-.r. 1111---11- Ill, -. IT-, ,I lOcl- -- -run., MtDik.. 1 ustreas 34.fi_ -0,
jklobUllab-HAWTACION AMUCIFILADA """' -1 1 t -', r.,I,.! .-* nr.tl $15o D-MI-105.8 S-Io. IIII.I.,
--- d ,. ".ll, DlIll. VEDA Do Ed:f,,.. O : ,,.:: 'i .. I 'I r,,".,1,I;, 95 A. APOLO- CALABAZAR i ___ .i --
In .A- 7' A-. -. II.b." A tu Mu I, I Jig ,!,, I ld rn. a 1 3. Tinlutrici-an6graf., e. Irl,,,,,,, ,Porluludill- 7-4
-lul--11 re- I, 117. 11- -- : I_ I! ,,- : 'IS .blnlui Y, 1" r ...I'.'.. I ...... O'n' MTW ,.r. 2 L b Z P ul"' 'e o"I"ll -.0.1 -nedll, b.,Al I! I I:. Y A. NA AGENTES VENDEDORES ; ingli., y 'SpIlhol -.z-_ 7
1- A",I ,l7 4 A, .'V.- I d.nt OIL
-A.Ill.. .Or ,,du.rrnr ." "'. ', I PI S I.,"" nI_,,73 d, 1 ,I p u, ,rilid., Pri-, I ,,,, I I If ,-l, -I"'.lo I~~ "'. '.,P- ,1,.,. I -1 I L14_ i ,30.00
-ALQVILAN -I ", ", ..A Necesitarnos dos horrific n 7"- -- ....... P,",I il-M-5 '1 6 I~ I~, -',-, JlIl.,,l.rl,- t,,-. 11.11, 11 I:
;rl n- nAntT-n,- 1I'T'A .111.11., 1, -I Ill I I 1: I ,-, I-',11. SE OFEECEN
"l-d-l". .1.1, M, .Ill. I-~ ---l'. I I I I .... d, ,,,.,,,,. earrie y 1, :I,,, .1 f ..... III. -1 I I 1. ".6" ":11111", I=
- I ,-, '.. --'.. '.1 ,ml,, A- --l ... I,.. 1-111. "III, -_, Q_ ".I,.,, I.r- nbr.. V -rn
'. ill P Tl I ,. ,,-.. Sill I, -1 !z:li l,,,,,,,,.:,,,,,,"":4dl ,,,, ,,i, ",)"., I,. 118 CRIIADAS CRU11,11110S :',,'
.11, .1 I ErtiA& 11.1 I ,I,, h.1bI,.,.,')l I. ..... I ."I 1 I'll,,, D-:I4 11 II .-Ir.."I'l ". _., IT- ", $150.0 ,.,r,,AL91.11il .A.1-IlAll.- V An~ "III- ,-t- L ... do I -11'Pilt'Cll- C.l-dI. No. 157. ,lw. I 11-11. I.I
l -: l, .. ---, I~., I., A """ I III- r,,,l Ia' i..'.:' ',,', .A'll ,.!"'- y 'e .... 98 ALQUILERES VARIOS I- r- $a. Ni-lb 4. Taquinwrain6grilla ell U-1920 OTRECESE CRIADA IIPARV;
- -.""!J !',, DO.; __ T- -,I ,,:,,,I: I. ............ I d.
ill. lu-ll. I,- ....... .. .., MERCANCIAS EN IT: "T, : ;, ,.I II'll Infor ...... : A-891 12 'E, ,,,l,,-'1"l,,-"",,-' Pi 1, tie ululin, I lumed.1, fina y plid.- .
. ". 4 2 i Mr, oa.rJ.d- -is references.
l!", I.. I., C_ IT L ,...".,I. 1. Ill"'l, ;_ 'I.""",.,,- ", : l I A It I r 11111; , ,I, I. ;,:,,.,,,l, ,, CASA REPARTO D ___.l... I,%. 11_% I y B-54 I .1 SE ALOUILA III.. lin.l..1r. 2016-it- ,- ingl y e8l'afiol
1-1 l,'.- ... ... -dl. '-d'.. Itu ____ D-2411CI-1111.9,_U
I I I .1 el
- *. ALMACENM E I 00.00 11 U-1851, HIVCHAC
, ,!."":."'Il ,"'. ""T:." ll 11:;. 'lTru, l" -_ .1111-In -ur-lO.d el I. T-7214 OFRECESE
uAlirrAriniv %".XA 1-11 -1 A TO P,1l,- .... I ... 1. -- l, --n- d., It 15 I~~ lI,-I.,J,, '1,1 51 2 Ili V11"On 11 T'IT 1. I 11. ;; Iiii-D-16III no I '::.I_"7:,; "r"", ,,, I:;, I", .... :""I'll I -, -'. .I, '."'i SOLICITO DISTRIBUIDOR irlp ... ,--l- pr, ,..j,, u' .a.. Do. ..di.- rd.d. eloid." Oil;~
". ,, ,; ." "', I, :. ", Ill'.. III,, :... .- ...... I .... NIMAH 1- ., "' I ill 1,11IIIIIII-ogn.f. ,,, I tod.
I" "" ,,I : Ill., '. ,,, _11 I,;T:,", ,:,, ;_ :l"',:, D 2tKI4 1111 I I l P ... ilig,16
.,., . :., "I it A S 1)1 1 ALQUILAMOB I ) U.T"Olil", laeuli,. brilliant d..,d"."% ....... _: '. -, :. "11RANI All Para prestigious Marca de -MA"I r, "qllu .! -0 F-7214
, 'I l"':.L..-. I ....... --111 ... I", I COJJM R, 1 P.I., I, -t. PI.I,. 7z, ,.I.. t., '' ,, i.I 111.11-1.1 IiICASA EN n-2933-112-9
1. ,::"' '_"; ...... 1. ';.' !':' .: :: :"Ol %I-Inill, "aAa 2 planl::81 11- 1,11. :M Nl Autoin6viles Ingleses.
11 -1 O I i 11.11., .1 B ", I ,I', I~, I ;,:7-lI,,,,,, 6 24. b.", ;::!,,,,.,rl', d." : Pen-- I 111u, 11,11en,, BE OrISICCE SUER SIRVEEKTZ RRPA. :
- I I II "": 1, I" .,,r,,,., ,,,-l- hahil .... ion-. baflo, ,, fit ..... ,':, '," ""." f.,J r% ,,If ...... I 5. 'J'afloloteranilgral'o ell A.I. .t-e 1. -... oelf.r.a.has on ca.
ALQUILO IIANITACIONTA., O" Ar. ']A I hiforowiti \.1197. I "' I ... 21, I',. 1, .."Ou. I- I . lit., A-9243. I
1"'.IIIPIA.11! 111, 11 Il-l -, ,,, III NIAD 1, 1, rlI,,.,I,. A ..... IT. I., IIII-11,- In,-J,,l. li-i ... 1. -,-i. Spluml -.-- ,,I., ,,,,.I ,. :,1 1",.,. 11 1: -'',i ,I, ::,:I",I: "I"N!, .Ili taIllilt'l ,l NI 235a Sr Rojas iRkZHB-ll, ,
I I .',I, .. 11 11 d,, I I I I "" vI ,-,. I ..... ........ 1'.. lutfio .I., I D 175n am 9 S, I 00.00 I tiraul wAnx Ico T XXC!W T3 Un 11 no'Sa I _I.l ........ I",. $1 ... : MURALLA 424. 1'.,r;. hOl"I'll ilen, O-offi- pi.. al"i-ni, ..Pahok1D .1.-laP A I
I ,!1iA.,A ...1,;::,,:,Il I ... ...... - I .... ... ., ivl- flat ajv. jardin. ( I,- ALIQUILERES I I?, ;,- ,-dIt.d. firl,, TI ... .... ,,I. -11"
go "I ...... ]" I I -lninn 2. ,- .rTl q- Ir., I ...... I.,,,I,-. -_ -_ ________R! .
as HAVES Y LOCALES OFICINAS 1. "DII,1111 I I -11 I ........ ,I. I Teliforso A-0141
--., .I,. II.I., '11= 71"', WREC ADA P"AgAXTOS,
I I I
.1 1.11111I :111, ,:i:::,I" I 1.1 1111',,:" ..". .1"'. I d'I ",K)'.. Pled. "da'., 'n ,ooledff "CT
V.11 I,,vil.", , A I "" "... I I 0--1. 11., ... "..".. I I 11-51906. 11-:103 1. I--1l'-.. Illlalrl. .1.11--l.. I I !d:oin. N,, nrdl. -bl, III liflad". P, e. .1
11 11,4I!, 11 I I I I "" I I ", ", ; ., ,,, .l";lr-',::I;I, :. ,,,., -h. 1 ,:,. 11, Hldrf,,,,I ,4711 tie .. 1 F" lor... 1,-- Cona-dal 111,1fam.
,,!-'..-, -,- ... ,, I ... 1- 1. I.1 I D-2491-114-7. I, 11
1. I I I I 1-1 -. "!; ......... 11 .131-._. "- I I I.- en ,I D-_275111 __ D-L
"' '., '_,,' .. ... I;, N M_1_! Js
;- ,; ... .... I ,.L' ...
. _': ;,, ,.:,.,7..-, *1'1:I .'.':,.l ..."L.", ,... . ,,,,,, -- ,,, DIAW DE EMPLEOS sr orn
11 ;"..,., 1 I .1 1-1,i ll, I, 11 1iA%1;D Nnioll,- 'A"'.. ... ".' 0 1Ec, CRLADA aeo MARC, CUAR_
PI 11 I ..... ... 1 D-25111 1 -90-7 vrinedar. B nas reformanclas.
_! ,AClp KUM to. rXTrur I ;','I',',',"r'1;' ,,',',-" I ____ -I.Q'P- ....l., .11, 1. I., Air I I. -- .1.11. I J . r1-I,. ..",,I I.. 4115. D-ING.Ug.! I
'!:"..-', ... .. I %':', 'V7%* 1'7%77- --' 'I' I ... ...... ". -- .1 'L I I ': 11 I ........ -,, All., I:~ UILO $11 1 N O B E L ,w" I I ,
V-. A' -I ... w, "; I.. ,,, I : ... ;',,,,.!; ... I."l: ::", ." I., ..... I 1. I. I11.11 :" r". I,',",', ..,.' ,", ".-',' :z -, DE NOBFL ACADEMY 1110 COCINERAS COCtNERO5
" .::, ,- .'"'." l'. I 1- 11;1 I'll 111- '. ...... I ... I 11 1. 1).
co.r.mr... ,..,A,, : !, ,.' I :I, I , 11 ,; !,, I 2' 1, -.I J-- ''ll, ... 2 9111 11 I~ I I ;Voquetc 113 y $30 : Algisnos vend"lores lie Arn. PI-inlo 412 (frente al Parilue IU-1"6. OrRECEZZ AUXUA COCnFZRA ;
'J"I 1"., ." ", ., I'- -'11,11, 11' u .1 1 11 : ; I I:" I '- "It' .1111,. 111111 I Il,
1111.111. ,-,-.:"., 1.1.11, I r petit. I centrar) -1.r. Mra -Duer .rd. '. _C
: 1, (111 I I'P If :oil ( i nuIP., duam, dntr, fue,&; r '"' :,
'' 1, Al ., .:. 1 ,.,:, I I~ P-o. plarim lossa. .f-J
I"..", 4. 111;. !,.- ""', :._loli, :: I I:". I I 11 I U" Ill," ., I I ... 1, 1,1., I. .. -Cpcitill 'ro6if.rlo A-7927. "I., LAW
- - ___ IIA Ill I. s., P%. .I : ... ... ".", W iwi, I SILK. Sl cal# Inicres.11., i, .in -. IDISIORA C i, XZA5ii 1-11 Oil O I 21I ,I 11 ,: "'." ""ll ; ,,- I ..... -- I Calle Prug reso --11400 lie lon I)rInduclon REAL I I D-11"PID-11111.9 :
RCIO On- I ........ I -ITOT rtiThL IIAII I -1111-, 115-1 M A N T I L L A I 1-2211- I IS- 7 1 I- I..,I.,, I-- V., Alo.. R.f= fi,
11 %H It Coll I., I I.. ". l""l., ..I. .1 11,-" I -', I", '',',I, Marianao. 1 IIII.Ir ,
I .1 .1h. 1. .. I 1111_1110111!i. 11.1 G ", ."ll, ,,,, I, poster par - -- -- -- - -A --Idl. Da- b.- .u.1do.
.,,,.,., ,I ill, 11. -" 11-, A 3 tundras Paradera Rota 4 l 116, hajos, entre 1. cl. ,.-.
rl ,- n ..... .. !, ,, ,,, r, l. "Ill dlll,,I,. I 11, 1, DAl;"Ull,., ', ll --I., ,i-ul.. p.r.), I III, ,, I, "If A 2 cundras Hospital Mililar .11 SIPH'i -- --- ---- I Zr
l, !. ,:; ) Consulado, La Hithana, re. CE.Seltiom. W-770150CMED- ", I
';' ,"":; .. ...... :"..'. I~, ....4-1.l. 1 '!!A.,?,,, ., A EXII "A ,alre Am 4JL y Sm. arroi SUCKA.
1.11 1,0 III 1- 1 .,,.,I .""I. I., ,,,, ''. 11 ...... -- 4 11,0, ? 11 ,,,,, M IJ.'j, ,.."I ,.I f.""I" d, "J,.:., I':. I ..... I, '-, I I ... I., ... t :, ", L, .. I .',ad" !-W I K- I .... I "-T:, '', P.rill, Ilh, d., cralo" 6"h. I I N UI V 0 S OrREEESE COLINIMA DEL SIMS, CO.
,,,,, "'.""' L at y Jim dor.nJrpcnd.,JI,, -ID., y ).,,ID otil de % fuel,. W.rr-D..7,.,Rs
li; I .;'1,tI:::.',, :'% ,.,I, ,, %"' "TritIl" I--d,,,. ,III, g,,,.d,, IAwa- I 1 r.
QUILADO els] Sm 7149
11 ..", I 1. ASIN III.I.I.I. I ........ ,.'I'll pan", d, : UH-G133-1 1-1-7 1 4
I I" 11 ,,,,, l, l- I I 1 1 In"'Ilp-1, -,. I frrn t,. Ll ... P 1. ,lumall. ____a, I I I. I lit 161FIRECESE MUCHAClih Dili COLOR
11 1. -1 ,.r .-O a, ,, DA .r, P"t III .. I ;T' L - _I- $,;l; I'll, I , I I , :!-,;."!",,. ,- I I Para cocaine, ,rod.. duere. Ustus-I'.,, I ...... .. -_ l. frent, B ll ,aaa Sriii. Alviiorz. E M P L E S.11, .1 11 ,-'- VACIAS $500.00 ref-encilli. Sr, Rodrig- 1-35BL i
OCA 1, I IIAR L.1,- -l--. I__ SR PRADO, X-1752. ID-2700-ilb-11 1
J-D;, I. I 111.1 Sr. PradoiiiliECESE .. A-cocniit N.
11011111. .1 11,111, n. il 11-- I I., P.rVeni, 167. -_ n A, Eo'I
CONSI-4,ADO No 15H ___ - "'. 1, I MENSUALES -D E dr,:17-,., ,..,,.,, ,."".,.. ele'. se.,P alacio Aldam a ','- ",' ','.',',..,,',,',"'!' : ',',-.,,J"',"','." .',', ',l,' I I X-17SZ PORVENIR 167 In
Af ... I ......... : :r I I- -- 1.5o IIIII-1 ,'I 1. q., ,I- ,, rplk St Ud. es hornbre coso.0 y I ". 1S.M.. B-3m.
ni. I ., '111:"..:1 1'11 __ __ I DE OFICINAS "I IIAA I'll -0t,,ol 1,,d,, ,.I,,. I,, I I D-2667-120-11
". BorJurte I i i. con re5panScibih
I';-. n- I, Tr ltnll ,-,- --,11 D-2607-98-7
I- .,.'-_- ""'..", I EDIFICIO
Ill-, I~~ --_- ,. ,,, 1, i- I I .t.d r;, e I :
Mny Dtri ... ... I I ,,,..,I.r, 'W'.,"l., d". I trobcrjo7 Cia. AI 'o, '. 1 120, MANEJADORAS
-t I. 11, 01 1 glolglins, 17 de antollose% it in I I All Pl. I --, Ca ... ...... ,,-, I 11 2MILDO-7 11 I SE SOLICJTAN o1rece ,a modern do qat-r- I OFICIN ISTAS BE OrRXC3 MANWADORA ESPAjst, d.
._1 -1 --------- __ I'll,"ll. 11.11, I ,I,-- --- Jo. Requisitos: bueii(t pre- inle'ta. Ofirina., alliplial I :;11.11 .ill"'.:", 1. I ,I, ,-I-,t,, M SOLICITUDES DE ALQUILERES sencic, ser pduccdc y :,Iu- EN LA I No San. Vedad,. Om9urn., E.-Iff.d.., I
1,40-Al. SIOHM;, rnl: Sfrmcmui. Llc,.dor-. xi. 11 "Ill 11 '-- I-. Tr,.,,- 5-1d.pol ip.M-9 '
I .. .... 45.00! 501,161TO UNA SALA CON TELErO- yor cle "5 of os, indisponci i OF'RIECIEZEC _DII ; i_xA:KwA:, i
11 I ........ ,,,, )Wt 4 JIM- 27 ,1-.,-1 -2 Aptos. a $ '
I I.
.1. .I-1. -1 .... ... -." ,. -1 i rucli6n effi-icille, pe,_. I _,. 1.1-jr, I X.- 111-1 St. i no M- nP ...... e. L. L.,,-., 1, "I., "ACADEMIA d.r. e- red--ull. W."Ill
-p-l-, .,',_l._ 1 :uTun i form off,,. Cuaren lit fit m,111O ... lon-In M. d _-, jo ler vi- M-tOm. W_ 7 ble tener experien,,-, on I D-29in-120-9 !
".." ,. ,,,, ala,, rolllerrinl, lien_ "" M ,,.b,.),. dI.CoJPPIc d, Carlo M. d. PLANTA 13.1 /A I I 11!WI I Ill ventas. 0,, '
Io uble e ., r
" .. CIO I
P Pi.dad I.-AlIbI., : NECESITAMOS I .
quin.. 1"i"'... III li t4,.,.n- III
C..,., 1.1 ....... t -3 ofirina., ell elle, edifirin. L,- 1123 COSTURERAS 140DISTAS ;. -1
do 2 C 4 . .
"'- t'L--Idoldc.
I.
R '
___ ___ D 2672 U 7 1 I Edificio IDAL G F1 L G G 'BE OrR=E MODISTA A CASA PAM-4 I
tr ". I
M is"e. d I is 12 . o
f'o d I "-I"-.paciti purn partlueo lie wtio,. ___ 111firlill(I es(111111(i ___ CASA AMUEBLAD It. -1" I
4"1.Al(A DE' RADiOCENrR0 'l,,n. fi -Pla Mra -1-t- ,ee,,,V,,- IL I r". - .' )".I'. I '
"NNIP REINA NQ i Politin "llez Lajas.. 54. W.D. y rI -- Calls 23 N9 105, A n-L.P,,DDi;no 1-11-, el,,. .,,- !
Calls 23 N 105'
I 11 11 .,I. 11 ,, I ...... I" didildei, NI-In, ter-no. ( .... Jr) Apartament,
___ 4. 11 11 h I I I- ._ I.. AW4,
U11.( -, lit. (,I ", 1:1 11111 "I ;:all 111111211.1.11-1.1.. de la 9" zkx
23 N' 9011, ,-,ilc Ill..". __ I -' -;, I'll.I.I. ban ... ..... .I.,. MARIANAO Club Illlrlunar, Para allinlial. Apartamento 204 D 2393.133-S :
, X 2 ILO '. ; !', ,, ,"I" -,Itl illiv, -. ME DOZA Y COMPANIA Marten tie 10 a 12 a. Ili. y .,
ou". 1 ". II.I." rdIJ.,I. AL01 DE GdMEZ ;
-Ir, 11 I IN" 1J.V:11;.1 J.,N O,1,.5- Autoliuses AgUila, frente. Adrainistraclon dr Ri'"', do 2 a 4 p. sn.. (Unni.. ..Hcu.&. Is
1, ,..;, flo I l III ,. I obilipo, 305. sehma .1 SOL 124 LAVAND
,". ",CO.,., ,,,.1,TT.:, !,l "J,, MIT 6. 117 1. M-6911. HO-EMPLEO Pw anflillader, -- 'BE: OrR= VNA BUENA LAVANDE. ; r*
* I I A,,, :," .,7 11,1,1'1 lna T,,,,.l,-,., I., Vella d. 11
111'. ...I.I., ,:, .".. .lai ...... "':'.., I : ; ph.ni kl)l, .... g".,Id, '-h --- -, -- __ ____ ne.n. .I.I.I.-O r. 1. 11.1.111. a 4 t .. In~ I ............ I Quidal do, 11,W IIIIIIIC I- ,I I Vii-i 129-99.1 U H D 17 62- i 14 ',I 'I-'-- MITI ... 4- --t-l-,-). I- M_ I-A-1 lolt- 6-- tie lops. Ti
,% 1. ".., .11r .1-rull"'I'll, - I~ 1,ft,-n, F 9143
F-3489 1 -3755 ,_, ,: -z..;; I .1 ."," ....... UH-C7 B"m .1t, 111111I.I. portA, -1I ..... .. MATRIMONIO SOW __ L Ill~ meestralgrafl, D.ZM.12472
NECESITA SoliciLam beenbres, 3- lanjeres, O',-turldad par, n,-.llg,,r, SF ALQU 11 d-,. uin habt,-lin, 1,,--, I .rnw --il SJllIDES ,'COLOcXft BUENA LAV.- I
Ull-D .1 as C.1,.d. 300 ento. 11 1. Vd.d.I III,(.. -,.na y p-.11- ,,, $45. Anent- tie I Ijr.- (Tipit.H.- I rf .! ... I- W. 15. .
UH-WIVA 8S I CASITA AMUEEBLADA d6m, torbradares, vfitd-s, re- 'I I l
ann "ll e-Ou Lt I -r--,. -J.. --r 1, 'L.11-ros tie Iiab.j., B- __' '
___ __ _____ I ",Pit
I',': d I,,,:- 1. him, ol. Dilen.: S.. 1'-dl. X 17 III- I'll. crXECESE BUDIPIA ".A.E.1 1151:
SE ALQUIL, 11 .Ill ,--,-,'A it-- 11.6O.I. ernoldor. ,,,I,, 167. Lla- d I.. del -40 ill. I~ I, 1. I~, T- -f.,-- I
-.- I "". 11-1-1 "'. Au l it,() ,,,il,, vir ,;;=,.I.r- h;,h.1:1-- I IT. .. r ... I., IV. -M- I It. Paltidure. y t.d. p,,.,,,.. q., 2. Part. ca6cliattIniaora, i ,,_ 1, 011 D-29U 124-9DI ",::- ,,-_ IT do, I difi- por Doiningul-, _..,. SM. desenvuelva all, ,rthiddr, ell laquigir.f. __ __ - _=
C.,- hill..".'rn I T, ll 1B IPP. ,
A'17, l',"I'-!. --'I,,- A% L PARA OFICINAS On, 1. calle Para trb,). P"Onalle.- 'ARA Ln
Ii- l: ,,,I,, 1. ,,,, A,%ld- UH.-l'.2 .", 7, "!""111 ::-flt %"-P-%iJ1 IT ......... O ',V, T-',,"-' ZI. ,I,,. L-- ,.IfPr.
M,-,. -W',- I~. 1 4 Pli-lIlI ., I I e D .Illftpo- I III blen remunerado. ( 0011FRA- 11-1-1--Il6o 1-11111.1. J.d,,p,-,I D=;%-124 9 :
nfornicat 11-3372. i a!; :!I'I::" ',, ... :.",I'., ".,,,'.,"= I' Mi. -.---. - __ __ 1-111 C-135-811- 103 CRIADAS CRIADOS L! .,, +.,h. .d,, IT =PITOg
M." ___ I TIVA ORIENTAL W. I IRA. 'Il%", ,,rv:,b 1 125 CHOFERES
Ar, "Ill, 70 y 72 91 JESUS DEL MONTE I V111011-1 SOLICITO SIRVILSITA. Isirk. w-.aID,-I, .
A 11111111111111111111111111111111 Ill EDADO I-c-le 1,1-1il I'llOul. d"i I-, I r I ,"411) O'lleltio sarsocan6grala NE n-f- Ital'.. -- -LA., a_. __ __... I -, JORGE GOVANTES ALQ( -1.0 fi! ffl_], I n.% I it(, % I (.49 A III '711EIFER" TE Ctiound.d. 205. lc U1143 22119-Ws' I -l''. "."ll'., '",
__ 1 A III ,' ;!,r,7,,,,,l. '1 9.,INI,2113 I,, Ill.-Ill. ., I, Ii'l".1 ,. I .1 ",'I ,I n .'. ---. Or-l.- I~ O.I.rl M ir~ ;
- __ I. I ,A, ..... It "' 17",'-,' ": ",;i 1 I,' ',l ""' ,:--,I LA COOPERATIVA ,,,,. .r ...... 'Oliecit-Oneral.g'.1. '111. C..alo-IM-li.
B-511-15. B4 812. < I, I I.I.d.". .1.1111, laIll. , I .. ..... 11.1rie 1. - ,;iTl-:,I,. ,lill, III, ,,6n it,
LOCAL PARA ALMACEN I I-Ir. -,lul,. bfl, Il", .wil. :-1'1A-l.d. --- -,I I. Vtkj :'. que Pled, 11 .1 lol,-- III- ___ .
, -;, -, ,;,,.; -"",l;,."- ,,.1I I.,i,, -.dr). 11,,J l '. ;,,, l,' -.. --rar- IIA A rN.
oll- 9,,,i, ---l, ,-lll, I ,,,,, :; ORIENTAL DE .. .... ('bit"- ell .- -n O". ,-W hl .... oil III!l, -Ir. .T ,
So IlIqUIN local Prnpl. pa. ,.,I". .b.06, P.die.d. ,D ,I ,,Ill.
UH-C-145-ad-I Infornniti, bajo.. 1-14301, 24 ,I, I, BE SOL CITA UNA SIFI IEPITA O I~. I,-~ -.-I ,,,,,, .6., IT~
- I I til$- ,,,, ..... .. ,'I-, I,,- "S .1. 1)os PINES, basis 1,
frioi 1 BE ALOUILA LINDA,. n-I-N1I1.;,l,,).r- D-ni, ru 1. -L-wl .... 11, :. CUBA 11",,,,,,,",,*,"",,, ,,,,,,, "",,,,.,,,,,,, _.cV, Pr: tie relfri grraciAn a an" 197 HABANA P)l D-2225 118 1) ll : a ... ... rill. IS- --- rI-,.,.n, 1--1l,, VII lie rnn cmns6grnfml IT -5's-i-Is. I
_____ ______ '.E."; -;, .,,__I T .11 :I ...... I I Allnula I.,, ,,,,,, ,.,,,". ,V,": ,,,,,"I I ,%, j,', I oficinos en Cc, : .t I! MITI PI-- tik.p.l.bl- ,,, IrlI., t nri It I Plot I, n ORIENTAL DECO-_ ;
nan con irnitaluri6r, lie Afro I TAMAN 144 r3CrRr 11 DE MAYO Vella ,I,- 3 ', ..,'I";, ,I to M, all. P=,;
PAGINA 32 DIARIO DEIA MARINA DICIEMBRE T DE 1952
Bucna ammonia uedard reorganized' el GabineteAscendido a geyteral cle brigade, ellcor. Rodri Avila Ser4develadohoyenGitaitabacoa
Nuclonal de las Pews N, Medidasl' it busto del Lugarteitiente Mac, eo
de Hacielida v
Won III .1firsistro de Cornerrio las inedidas para 1 to iniportantes abras
Coll tribtil7ell I CS Promete el Gober..dor Rwis
iinplantar el sisteino tw4rica de(-irnal. Dell 1para Son Nicolds. Inaugural In carreterv (I Rio Seen
I I a C 11117klFI DlIawo it, Cmnerm.inco.,,ar wwim, no sts Re-1 Ha, d..InXD,. las 10 a. So i1c. Herrera, F due
III N"', firm, a ,, olrail, 1- All-allics MIlu-pailtr, Inc, it effect o descubri a
1"ropugna el Direvior a m f,'. ou 'j Francis,. _d'
''1 :1 549. plot, 1. iwl, I it, r o"I "I reste Mill"tellu,
o .Ui ,t Md. oP',gG,aj iles. on I Par- rM 0,,Sid fied
-ral dr Imptiv-w. 1 1. it at, uap l el "ar d"lu'. a 1. Dire .,mr tie In Ins-I An
16 dr.-Illal, a-,,do j-rw,, ovotrad. b,e Ia, gulonlca qUe Cie
r In Rep6blica. del vecino luir- Bejuca',,.,,., 'Ilre clo Manuel C, I fec.l in, d I. Gu ... bac...
cl t 'g. '.r l.V ,,I qu, -,,!A '; el .bjefl. mgerull Felixj PitakdIdt tie dicho terminal. lic- fill car GS- tic Per- It-. ulics
'a ,I, I-r-rluria, q- .1, Ilra l I I le wnprob.- j C. Villailabas. ha invitado jull, Betio, Carlos ,,ernan.
a, 13" 'ra, I 11, , I I I 0
)It ItCrIO. r0alrallul P". elleho acto al gobernador tic tic,; icolas
I.,da <'111 I pat a ban.. P..eh stis I ci sublesocero. V Id .
ga"Ill Paull chplSIlI it P B I, as' -o"'. Duarte tie ]a Cjrz. Ad,1,11 D Sit
PHnmrra:-DLjrroer, qu, I !;I Dl U. Regime,, I ... i qu, -jK.e p.r.1 ImS deraza, .1c. do. do an P.v111- Jr.. III Su1bcm, umo,. Luis F Argue
I D, eill 111.1111ruill'to Ia., .,p(,.1clcad, 1. Ir"w"Dar G,1D I vS!,d,,,lc-fd1a I rllafl.IIL, I, Ia C. Id, 'ab. It~ "" R, Bilbao.
d.-I va, 1.11 cto conmemorat it. Ia a an
mi-r M Gablit ,I- 1 "'Dart p ...... ricidicad. do I" :.'u)etc del Titan tie B,.11rc Y do sa Aguarate Y VII.D'."Pase al. tie San11 to Idulas y dermai instrurronal I,- P- N Mt .11 1.9!1 1 111 .1 n I 'on -1.1e -ont-l. -do Parachito G6mtz, Taira. ii to Cruz del Norte
1, 1, a it !r tou"U", 1-11 a ayudanic en of Centro Cultural P- Sg ,d tie Im. -I- r"a"ne.
..pr baciDa III~ f,ct%i.r g,-,. tie Ia villa do Guanabacoa, ,I a In a, figaobia arms omnibus
reciallra hon encie tie con vecin the I
raire'-IS do kis pun- Ia dZe Isen I a tod,"I".11
q- I.,. a 1: del uci bien told los cludus on osR, I,
Ca I r olual es que --11 on -do gobernad, I!.
cj 1114 Set retaria c.e A,~ t atist, as facials recloolorart ter. que e.b.1
I'. T..b.).. % par titu- paru Ij.r 1c,,, Instrument. c 1. a d,, Dn Ga.
bierno d P, mr.a. al ad.!.
Walal I dand.,c laiClIecir q.1 1 pruc..n, at El viogrga confeecionado, es of inaugural d a
vl 'Cua quiet otra ob.icrvacion it
C U DULlICILL1011 que praceJa. .q guicale: Mno Nacional; PpVt'LUa
I S I e acto, par of preaddento do In all Seco el pueblo
,,Sup.do:-P,,r ]a oropl, Dr- "t i un 'uirco-, -165 do r"' rieda A sia Ilegadir a Ri(
oor,tun d Progreso, schor Nicolas tie J 0-1011
vi, am. ,Ibi6 call una full 11
a" In "ll I -1 1 pi-ftici.n do peuls, It alodidics. fiachdla; "paf Ilaofi gr el lenjcrl L nuestra primer
wula, I,, IlWa J2 1 I-L re it resident de a lanzinclose al ca, I u 6d
,,I tsta tie 1, ,Iui Infortarte!ot, el Delc gracion de VettIranos
?0 & 1 tic valad.res. oil cruil or ltgIcUrr
quit I, ad., 11.11 11, or 1. nps-i,., al;gd.,
If d ."I" l- pr-cdeja a irrificar bar-., *'El Xnabi", interp'letac a a
a, G, r d 1 11,- 1,1 1 A I I Plan. per Ponehe d, honor
oricil. part (1 1, do q. I, i'leiit 1P.11ga uuf ..gcr Raa 1"' it z a 6n, c Rafael
a slunutpurs -1 im rminada Is I= a do Its Err IaS,.cjad NuConstan,b,, n. I, .3icula a,, I- 11,-Ictau 6w1;4, do trenwil do ftigrads, ereffow0iliaho JEO MJVW Zlds Sanchez DurAn. alurano del Centro
iu,., tan Ix. %,.do. do In plilialarg Planar daur Iso, grauslin, Par 1. diativaIlAu. .1 Peiddora so Y., Ese.1a, No. I "Mcce. par .1 j.- cla. tie he
'1111-111 mia'_l 'Ird to 9111t,1. dald.,, .cut;
d, Pa I. at, m of n Julian Diaz Valerie. alumni del Ce;I, do honor al golactradur Panchin B,
i I d rio N
I.mbD. l,.. f ,raa ,I, qr, i.ne ,ot-j aureate pairs In recreant- Ke erail Full. nela Batista Y ZaldlInar, al jeft del Exiade Mayor del Zjirclls, mayor galtherall Framiseas 11tabertaill.
n,jmn de :ot, SDII as tic Y re dlultliii I ... 1. Nictilit.,Pireat Herraliandez. En In rate asawateam coal of Presidente Battlarta. of tro Eicolue ocluccur No. I jolo taint, haeldrichose extensavo dicho V
j tie mn0, par Ia senorita Dorita. Osu: 1 to al actual alcalde. sen r Hayos v al
ecantatrD.I., tic pras rnodiZi ell J1 de efensis ]us general Rojas Gonruilez, Luis Robalials Pledrat y Euloglo CantJllo k del Conservatorio 'Mat ex alealde Perez Lopezo
'l 131- D A 1111,alo y el Place I Pala
a Iran par, a coreluelles Sao, Hertaindex y Lenard CIartolt. Prein
dec part,, tie I 1 :.1 DID,, I 1 1, 1- I:lPljcmr 0111 11 I h -St. par el eh.r J-P Do. E. to tiell. hi.. as. tic Ia palarlI I I Cuturto -1- 1 Director de It, luspec- D,-ein. do 1. Academia Lancha; dis- prealdento tie Ia SociLdad, senor
--P a 'u. a., of lialfici, Jmie C. viial.- V mmj. Fernandez. Dire, Que estaLic.I1-0 qmd. em-arg.d. del bt,,,,d,, craegearlos ele
alcaide municipal; recitarcion, pi nD, InD or .I. F- gadurs alli hombres
11twul que Par .I Dl- I de 1. Gor el dirc, ca are I, tabLl, all em" ... 1. f-J,. tie n1rill a, C 1.0 Pat., 11railli., .1 Proyecta A lem attia construir d ban congre
r -aD I.M. Lopez. .1am- distaltj P a I pmll- a,,,r 1. 0-11- Offer.] do preejo o" 11, 1; -la ,,, Julian e rh er.l. do Its Ese.S!,is do maIjcsgfjqtc.s, arm ri.d.c. a Par 1. orrifesora cle damers agradeci as is t
OrgoIl"a., a- I it, R. ,at,, 102: iFernmade. y AWS D anlitimena, rieficirita Main Luz tim
tr It omar Su grautud as ean cob
"q'-1 't ;I Hban,, M11,15;,ur do at' burcos de reindd6s niff Tons.
rr, :- FIllml-lill de Blllwa, It 102; Just. him ..bido
,l 'Ira I!", F; a I f, am, "i tie re. 01 Nialar. 52. Al- I piano Par Ia P II. ar S_ hater bu mrs
I a, nii! I D cclcll:,as cauctienta J1 mr7al P1,11c, Chaug, 1-1 %I19uIeIy a R;mirez: r Sfiaj6 1. cra, impor
"1", -1, pia,"P I I D 131,(Jurls I s'. S'as'p,
Imr,. All AjrI.. E Waj at Dis C,crta661,,cr11d,1P_ im 1, Ia clar. -Iitrdit.
an I, Ia, 'Idallts a, I', I merritntes que son esperados. Recaudacitin. 1.a.g 11. J refi._ a e'tar
I. rilglidarri. d I., I tic ( rc- III, la T 111. 6111 I llilo 18 fis- lill Ever-, 'is III, Put 15"fil. rita Dulores Monarv do am, 1. rfId. I. Ile Is chafre,
2, 1, llall-- J,,e M. Gar- taieros jr tan cesinio esLado quo le,
Oct tit, 'I ust.c. d P.."" Arboles de Naridad. Notas del Puerto Mariana de"T.aservatorm "Mathe a
ha ru-de rl Ill a, 1,1r, Itis bill,, lipurtan hentiquinn""" In. E! a 451. LIIV:lll. Luke Y .-IaD6,r 'Par al senorita Allrui.i; I lectr-i-lb.. cuando s les III
w" d'.plac McIll"Y k;artatratuan '111 C;a ':,,a ,ncl 682 F.Il, y CRONICA DEL PUERTO al .1cantiliri an --Dia PITID: V IVSLI 1, ro, In cfo etrca 1,16- df, a, a ja
me, Undus, list I bluattemilln.
tic Perm ..... k d, a 1. Dtireemn, tie Exp.lf C Agl or 102. 1-Ing Ch.; Par -a ra Bach- Al .,to del cosia. a T, ,a amiredz tie Z-ayas. Him.. in de I., aricanciasede primer neet u... c naact*. do ,,a lutc! _,o, A R
dal- 6, 1 pm-t.ecm eel Cia il 120. Agar Be, S'Xi" F -,"I as I Ffe"'Peirs; AID a Ntilticlaria cesid.d.
KI tic raal H, il oan, a pact. expai.s. con Posil Cut (11 J11-11Ar 6 J I'mmis rrel y a,. Orodicual 1,,.Ylct. InIrictr Di; Ilr." i.cfa jp.rdlzis autoijila He ha
.r. rrl a
area' 11 se refirm a Ia necesidad
D, I If 'Fe l, u 'a po, de I v P"'Da, C, mirrain felt I. .1 turmclonsI I, i"I1.p6 a deDc SpSt6 an- I. a- P.,a dotar de
Or 1, 1 cl, rro Drimn tic lo,, licuil., (I,- fwi i, de hrnequdr'.-b' g Y pa'al".1 c -2 call lialbani. on' a vion 90,896 1 Injurlmle. joras ParA San agua al ball-I asi ... a. mirclIll
c, I Tag. tic Ia, I, I Ia, rusteridu in -nu -111 1 ('1,, tie 11; No -1,5. 1,-Wn: n dus, pcla Ia Primavera Proxima, daciano cubarm Mt,, figitrue, Cr- Nicow y una casa dv salcorro. Las dos prlP 3.00, Lw camorciantir, r Ditnic) G -ra. it,- Real W. Al- ,gun try r an.fsaemnrs archs, pmrP ,let, qui oa al C..- 'a""' cmas I., S.Iuuo del G.brG It %1. 11. 1 !,, IibRn,z t onm diez dins I,~ Wina IP JUall Al- an ador a
.4q, 1 1151. 1 Fe Willa, RadD-h- -,nahr. tie 1. plimealo ., Ti ... rm, dermle, tic P tie La Habana. Pan- nadm, Y 1. jitmri. It Sea. In I,~
c9nns T,.Ijmrt, Federal .11 IrcIP'o'lirl IS ciplux.s tie curlm I.- ch Batista We abirl. tic g.ilodc, el"u'i6n
It-1 s, hrfa .,., \',,I r:: di, h. dirpricirairld helau. P,,r., tie GNcl, No soc r ntio $Lt
d-. d-ro l, 1. c frijt, Ift cg.do .1 Barn tic In,- d,;, WIiD.mc, Ill 4sta' i
""""ad P"N "a c 1.549 1,1- 1111.1cl, -Wlan it I_ 1,1_ la: ,,bia d1fo qm, 1. con 9.11 .1 '"p-l'a' -I lei ald,. ,a., T.DrIbic.
.a HI.,am I, cronercitint,j que Imul gmrfl-, 'Im, I -a P-tren ... I-, I, F. er"on. I-- ; -ria--- to de I- erl'In -a-"'c' c I Imam, W.,raccl. cst, I..'de 'rat., "J.0 1 6 1 T ..... deiv, jrjIr. janPd.,r Dr. He 1. a.i"" I".. ny d ,F I a a leader o hall. a tic ID, ortP. pr.,
cpa"'ter tic T., I IS crul'-' 'Dr, an. I"- I'. .c,,,I,,:d,, cm
al, a ";.i S'
1, 1 o L-adl, UPID il I III. m- s had, do
Goaci a;.
ro ,%? iten L. Habana Sc rl.g"d-,T"do ill mod.r. Paid rL dr, pal- 1. *1 d ala,,j'a t,-6 del
.-1,lD-11a -Idud. per,, a. I, P". it It ...... It. ""I li a_ f", I, 'a.t. "Ila , --Iru tic Rio Sec. ban..
r;,",,,u I'll iCD,1,,o quD-n ,,a,,- ,, --Imo-a l ta-D, Babd,. cast,. ki.
so c I'_ lot") F.) b"'ro B.rb.d
.,a-rdD- o I nt,trr it, I., I -h-titia -, it,. aaa ha'L.r to ta1'. d, sa i'"las a Gar _wj ill ja "'sta Sir Err
It.... hab,, slat I car
Del I D n ire
a I In I, or .1_ ill Ia, It,
)IDn'o. a hill dlId, "Is. 'I'a rit t ileciDse. 11, a Im,
Id,:. A; liable.,
.11 all eilla P'll"I'ln ID,, I Mevmlt. LlbellUll. Pleducc16n de
I .p Flat I 'Ia 0 F. a Lorr'. el we bul., a-D-1
]Ili, de L s f1cfel Mr ; Ilef r
pos., Path Nli ". .1, s. D"artn'l o Have, htal.b.'r d ...... 1. 1 a I do, bill 0 (.,1 Se I Inum Prialron.
air
-a!11H1aW1HP 11. Iu," D,,,. qa- ia. amas -11carlda. del
Btursa. 0 ... tell "I "J ill Ala.l.1no D-n m. r. adad Y 0-.
F,,ni (I,, Jo, .. Manl GD,-Iez, tic- via segurl, all [as D' r fuccon ordl. ad" ill It I ...... g. I ad,,, I it, 1. Adau.- da, al Gohrn D del call llorliuid...
-a '11111 1, 11 tjacmar Piovirclol. doctor Adelardt pues Panthir Batista conno In r.
1% INZ V.1des Ase,111, I d, I -h., mal.... I., in..g.ritero.
c I uLdl, D a a fill Se., -dij, es
-1877 1952 NI 11111"'.1111121, 1-., --t, arn, a, Dorupado tie
I", a I. it, a. A,
ID0000 ,,nju hqulvido 0 sern-1,11D, pailicu. Ia., nc-jdad, de ls purblos.
ill yjfia, fit -1 ducet., it,
........... FjI-e.PPl- a.
Alilla 'Ira -,.nvud, Fa ..... :. ','a islad. ,I ve S, h.11a H C1mcTuriam" J"'.
al dr Q, 'd1lele, d tn ,, Son DI.Is, .prc,6 at
S'l- JI I~ B, ra., A--16 F, afindr M -cl -,I -le e .... U at.
4., Mr." 11 _r d a mrc Watt
fL I,,Dr tic F U H,,,- Fl ...... I,,, a 'go lei go,
.- ,,.t D. 1,1 11, is E.ploi,6
R S IV no .61.
G -r., l1wl ".,Dku at tia, ,.i,Lcd. air.
0 0 0 S I,", It, L "I,." Prestigi ,
... ....... I,~ .as .. grru- neeesid.do..
:,;0I d, Ia, l
'r:, "M.""'I'17 SU Mesa con Ref--d-1 Ill., .1b... pa, le h.TRES G-RANDES CRE10011S, EN DIX I or Ili tarm aide sollcuad" on clac 'e",
\h'asn'j.. los afamada I I '.
l, -ancu, I.,- Ia rump mru) do c.,utK Spar,,m1-,, lt d,. 11 6il OS tSr. al barrio Barbuda ra a,,.
a .1.A.d, a -. elect. I I I- of,VIN OS I -a al Cauli. Pr ...... 1A of on",e 11'.9ala I It. I Pc. 1. 1 la a"'t, -p. cleric --.je mtriesli.d. 1.
DISCOS RCA VICTOR 45 R. P.M.' DE DOBLE DURACION 1% kkD A ft- ln fa dopirl"n del Estatilto q- in autorwe
Coda disco conliene doble n6mero de grobaciones, con Ia con5iguiente eco- 1. Frcl.,,jrici, de E I' 11, met,, tan lrnprl b,..
l,;, F o r I it a B o d eg a s Dle sp iies de clogiar Ia
rlonnia pora al comprodor, Estes son algairwos de Ia% disco qua Ud. puede ad- ri, a 1, artuacical fe!
doctor Rafael r~ octal,. ort I,.:
rla- a- ljug- I afim, qu, al Ir,.,c 1, i
quirir yo en cuolquier agancia RCA.YiCTOR: 1:1 diI w".1 tic 1. pre,-ei. Pra.hur But.
G u erta list. dj. out, S. I Ill.orripic, tic San
Rsp"to de 1, al cat'.
FELICES PA31CLIAS-Ville, nclcos d. Nwvl- TANGOS-EMILE COLEMAN T SU ORO. ll, -s..rsr,- 'P r ;i .' 'h'a b a (Cscilbrlos. Lao6n. ESPANA) "I.2l' S tuv',cra a ',,ad ,
P. I,-). '. f ; a I nomb,,
dad PEDRO VARGAS. C It _, allaric. Ctlol-. I. C-p-a., Dorsch. Visp, Ada. ,",,'a quite .I,d,,,.l up ill ex xbereadr hitionero, 12
N-acal, Van, Z he do Put, M.rh.,h.,, N.I1.1g,., Commit., A M.di. Lai, Ill c to I I Ia or lmicarraliticia par III Gotterno Prud Nola, Too.,, I I., Is f,, l .11 'a "P." De hquisito "Bo el"
N,,dad Troto, Vmo, Patca,.Da, Pal on 1, I.,pic,".D. Carol. UP~ 1. Malocagis. la6- d-dc IN'~ Pal Beach pal Pureza sin I
lr-. Net, (;road fIS-n 1. qUAL Ell -ant, al poran Par, I &basic
JM 11 %Iaahllkrll orMUSICA PARA LA COMIDA- THE MALA- de M1.496 Iilas y lierny TA. Ia
"TOP POPS" Vol. 1. FRANKIE CARLE. CHRINO STRING. Conisce: Diane, Too Flog 1 8 5542 If cart dlo ,I ow, ncia"s
C-I.e.. A.f W,.de,,.h o S. Hall Yoang, September SoDg, Tenderly, Clopin Clo- D,; t !a l Ili. a- I es comp"coll. pr I la
: I dD 37 tf 3 458 or. Dr. rahzlda
Mach, Maybe, Walto My Baby 6-L Ham,, primi, Donlon, Ci,.r...n,./ rag, g ... I.[, *11a c.-Il-,i6o it, Ia ... d, a;-r.-cl j,,p- D 'S P"".d de" R
Ni j .. I 'ra
P-ced,, d, ,- ll-Sroo If
'I r- dwho conI it,", In, I a H, ]a Pamsu- ;,Dmb,, 1,
" S S C.mPaDY. 'to S, a Do,ni,ido I qu, tndA .1
0fra Yez Jos discos RCA VICTOR, "BLUE -BIRD". con Ia superior colidad RCA .14 an a. anar,. del C.1b-P. tic 1. P-mbsna, ,'a
VICT6R: que pollen Ia musical c1cisica ai clCanCe de Iodos par ju bojo preCio. nl,, ll, -;),- llratdca,
I" e.11 111-1 llflolll Joaquin
Pallind a. I imicun doctor
Ahoro en el sislema -LONG'PLAYING. Agradecidos a
III. Io. rctrutIll-S Edaacl. Bettimerourt Y Carl.,
V Al--ru'Da Y ILIS -,pltivits sspci- E
mPr rill, mericanc, Charles S. Han.
1- y ,dal, if anuoic. Josj Moral y Batista los de
EL PERFECCIONAMIENTO MAS SENSACIONAL'IDESDE EL ADVENIMIENTO p.rl, l
e
[,a H.brIa
DIE LOS DISCOS RCA VICTOR IDE 45 R. P.M.! "IEL NUEVO 515TEMA OR- land, ,,IdrA hoy I,~ ]a F. Ganadera
cil_So a M I.mr k1c-md. caTOFONIICO DIE GRABAVION". T
do Street. v N.,ag.
It, a Lad Habana on, I a- -Fu it it x i t It, el flue
9 PrPpo,6 ... ... calid.d urii- .Iuf. fill.fid.of I., I~ : 'Ie,
0 Foh-cdo, con un nuevo ma- I I IT'% a.
forms do to reproducco5n a -p'.c."imlos y -,ha, P ...... 1-11 Plashco lotalmnte d-U- restrict a, tPf L aIrjcsi recal" N I/ alcanz6, el rvento", dicen
_I. flTwriudc, nice 6.tas,
I cli" b0f..I., too. Drqucil. c- lvo Y 1. a- III T So at, dq-'
larc P rfac:de v:lum, uncr intera;dacl dec.,do a -dad in It.p.,fici. tie I- v fiannili. Y of tircIrilt.eWdianes Al fleali r 1, Perls.EaPosicifm
ue perarale disfrvlor con ab- dianonano, tie Du -os e roamleene absolultl- el Sr. Nicaltia; Bhiaens- relebrada amente on sillm"Itl
'cr, -0 on,, m. Spiritus, el president del Patramatc,
or pa. de so event, doctor,
CIO ORan:nd.,
Rf.el Allt, Later, duigao un ment na advertencia a todos SaJo a Mtrustra de Agricultura, en
I sl ,cran.cumical. do
IA RCA FICTOR jiliCia el;ln "livi (I el CI)n fill i1burn conmemora- Iom socios (lei Centro de al e or" lachis Los chaises
ociale.s tie Sa, termino al serar preDetallistas de La Habana id ente do In Republics, general Pul.
tirri, digno defigurar en lodus Ins discolerw N qiir (I esid a Ia venia: l ge nelo Batista y Zaldivsx. al propta
visitri Ia reclaccmn del DIARIO on nimustra. doctor Jaccitatino, y ouroa
ARTLRO TO CANM I i,..crur do .&I n.-tr. ..is. P ROSADO FINO a atrrs funcimeRrian de own o depoinden.
I If I v
V.1,16, cripi. on,. r po' I. oup" "Ifin
cos Ia public, on e a syarente TINTO CLARETE ta ra III amejar drletartalbiraittu'redge
V 1 .1 .1. am. Mortician Ia CLARETE GRAN RESERVA IS, vent..
'B C iiscieutrict. del ;Centro it: Dotaflis't'.s
ORQUESTA S IN FONICA IN tie La Habana BLANCO BIERZO Al Plata. turnip.. ol doctor Arost.
en se ala que diclin Exposition consO.
1. edition do ,to DIA- BLANCO SEMIDULCE
R10 del din it'.. del actual. .1 1~ an train exitz, en todos los drdeIra. ';INro.NI.t rw F31 LT110VI 1; tic I.. f.tcull'itfut quo aparecle, nu- AGUARDIENTE nes. inclusive on I. que resperta a
blicada, y que tie laccordlyr,Pla, I. Sifl.tecia. tie pubile.. Y. %as "cru',
SLNI 0,',I 1i DL 13LLI 11W I 's In que se facilitib en4e rl o,: Elaboraci6n 'Esmer Ilace co-star, of drunk go 111timm, din
L. lives -acurrentes tie In .-did. on Ill' 11 Plealcoull B.t1st. pPosidiii
rit coritc2ra a Ia do Accion Social Pidalos en las Ia cem 5. 11
of schor Josi Monte., vitableCirriiiientoss a. pargaron ill catcall. iff"P.P's'
Veinuad Y q- partruchns of riellur to Earposiclaress, soplin I., reeTrIg
as, EILEE N 1',A Ij JJE LI., ;oprpno, 0 j A N 11 1 1 if I I_ T, n a r d6. I
so hI.o onst., ol-A de viveres If taquills, Siondo Costs IA
NAN nombre tie Vr- nciscci V1.do,.P concruclurl que Ira wisLiciat J.
I
cuya quiet
Coros dirigidol, par 110III.11 I' -H %W carm tie ercilitir, Itlecre .. arl Importado par. on ull oacto de esta naturaleza
pers"" 'unque area ros_ of Interi r tie In Repriblicia.
polar y consideracloner do od.. CIL Impartadon Sebrin, El doctor Acosta consignit par Ol.
tie no extravlar Ia opir,16. d IA.
sas turiScat cornpame
itlmo of reconocintlent. del ftt,.n.t. Dist6buiclores Exclusivos para Cuba; at,. Dotallitita. y C. :a ]as garradercis. par Ia candelard y
incurran on equ v-.c
I F, Tailor y Cia., S. en Calidad d ejernpiares que Platohacer curator, qqe rai
111 T11119 I n A I I orryb 1 0 --last div- -c,--
LOS IWUESTOS SOME EL TURISMO
Elvelf. Tom'"* Kiska y Himo A
- Discogrotia. Criloics N este proplo lugar del DIARIO- Por Mario C bas Reyes h.bldr, In do que 6.411a
DIARIO DE U -N AR INA E 'I Claiming. p..ado, el editori.- rantlas, nadic can na" *U11664"
Radio. Clasificit 3 ],it. del in.. is eprendA a.- No. furro del p.h. if.. qu. d. 1. que 'I DIAII1 0"PL addj*,,V .W
A110 CXX La Habana, Domingo, 7 de-Diclembre de 1952 pigir!sa 33 JIM, ColaboracloriaL SECCION mio con una IrrbItscI6n tan, percept. ur .,I gas,., I!io co.cli-- "P"ificarrum
gencralizand. couic, Its latest *11
jblericJi, Is. 11-Cm -nes be a nadas, t.rislints.
as. IvIdti Judas I., pr.yc.t.. de dCjc. ;,,,.I algo pora nuestra nificz
r I, on b Resp cto cle mejorar nu*ttr
op "t abre el turiamo Cu tin- "lin I-ano v sin soniia.". par. Jos urf.tic.. extent
I,.Cl.t I e.imnJero Pero polaniCar iftic. t, d
aque-qUe no fuA smillsis- rifi., Pb.r s it, Cub. q., no-lie. b.ena prucha cle eU c"'M
._ ci .n bNfi. n u Cos.
Conclusions cientifieas ert torno, a dotar a' nuestra Capital del agua que x.bri, i poin-Ha en el Con i d"
se ;, de IN, nm end. quic denlitsba quipiua ich-o"', cuCnt. It
Consutivo relative at almue'"j, x.h, dcl I-, algl. I i:ci I ntos mil pmas a eat film
m1liar, tribunals de Tra- el poll1w, C,. raludool nt, ,,[a en En cuanto a lax compaUse do
demandaperentorialnente por su nw'derniza'ink y su amplitzid cada vez mayor r' in un did.s transported, en primer tirmina do.
al" e "que in po- 1-dict .... . ......
beta c, G desorrolla" d, patter ba decir qua el impuesto no se 14
Cablerno P mi cle I
nx1jo Conzultlvo en log" lltl pj It- Ic In' a impose alellas. y, cn jegundo, qW.
(Cott Francisco R. Fornin Riverel cienuand. del c PC ,
--o" at ", .'"
El arreglo de las tuberias I Es ecou6niffiCIRMetilte gritl*0ita la explotaci6n de 111 1. que it, cancl-re. Be Niciti ri C1,6 up I entre el interim de Cuba y .1 do
no restielve la crisis A-16gica del. re'"Ido, 'niloi o. Fcitertialicied sin dar importance a I e, ovincia de La Halana editorialist., de an politico, de qu, Fu q- cimch- lax ellas yo extoy con el primer.
qu. I c.iuidC,;.n I..bi6 d or:' ntrus16 qu, comsidelran, cu el Consejo sprobb in misma, 6 1 Habla, seguldamente at editoria0 n """' to able c lemorvs de qui el capita I 111111ro "cle mi political nacon as Iud -lizadn. an Jargon ctamC:ote Cant 6 -re el mism, teria, par los ii,; p-encla-ereo qua 3 a IN- C. I ItNta del peligro
aflosi par los mlembros do 11 C-11- Vl l- ttnro q.e In tests .1i d. ...C- do sol, do, -11 Ia d,1 6...'ixta", ..pcogo q- .1 mfa ir.
illo, A. P. Black -I en contra-y de In, d- so a un dl Ciffil-almo.
Moo Vcnic. dit, Geologist y Ulnerfm tre'a acuerdo conea sun lentoda po ax. man ProyeCtoz dde Impun;f- abCe ., ext. no h.bm tiuIldis en clients
drl Tditute- de C. .1 Far.., Ce rd. en diclena- icad. I tro eL:l d p.,qu, ,, "'u'us ,I ic, c- tgcel Aric"'""'itcreincl a del pasada aiio par Is A.W.W. -L. firino A. P. Black -Y uncut- 1. 1..., hii.i a- peO. d, ]as el impueuo a Jos p.sajes, sito Ptras
Brodermann ,.6 1. u k. Col., R, nothrimse
X, do,, pur-c-duct. del doCtr SIN, d.r.. Is hora de calfficar ma parle a 6, p,. q perso
Par Jos t2C "f"C"'a 'I" PC
dcl Won de inventia.6. E n air& parte dr sun c.mC.t.ri., mica de log pasojes too PU&1. P tu, NqLI it I que suscr be, porionow in
.I IC, d gue mi Ponercla del capilai ubanti, seg
rcconicudac ue C e Its, I, e rno c ",ad
I,,a ei ,Jal .Iif-Y cdont1tomp 1actSidoon criteria imPe C. 1. qiC tt snu .,at
anicruc-cin par. .1 correct Contact- que aqui sintetizimoz, Brodermann I, not hubieraenfocado ol edituirlo1st. cle considerarse sino corno.uns Am
nuento cle lax Cuenca& bldrod6gCoun expu3c, que existent on Cuba licnicas Ii.b... I, untit.ye ue.le ad 4 p'e medido fiscal. El naclonAlhors
ex"t-tes Y I.,. & futum ban -1. problems. Is re.pons:billio
,to c.aisiodad.s Ja' CxpcC If.dUe1e.,.br- alioss, yopotencinImente subs. id W e pvopugno no Be =do'
intent. de jl .Gra H. BJ. .1. as j.4 as tNtiNl Pa.,. cl absiu. III, a9u. JIM,- or u no A orjn: uno de 10S p,,i clyo
It c g .. bt aonentxrfw A Jag Julia ), trabajos de nuestras ntiu; nojor ahibuye se hubl ". de ill a" of do "tedAt fer we m Ci.l= ex -, s.bem l, que se contralen en,.f.,,. utuis,-, personas, Y, Par I pucit-s" III, die peso, do milat a
J ,rlt del Inif rme que trot. not prenan to, ..fiac.. utobleturlperativ Jos ni ei s. sigul ot a mi me hubierats. *,ad, gradess de Espafia -.as. of
ca Surodonde reconocen On B ack Y asociad d,'t a E u. 5 u rranea enoel acugf.dr..' .,..N ped, de
lag qua, de su dC no, eresuninado AU
N que se lJoulte Is pro, n I- zurron, me disporti quill.
T t Sin: fluor el agua de 1A Habana; de ahf las caries ssd Coma mentor "el peso inuerta", tan am.
If r1or as on. RIO era responsabili. L. ntuid. dada por ABC de que Jos improductivos del Estwilo, afee
a' v Pero si to que quarto el editorial Azn in retuitiria a to I- "Co.1 hobid.' par much&% aftsproFro clbidamente 1-s deeTiuren deelebrpcl MaguftiI gut se list. it,] DIA vida litciaiia el resale pleno de nuestra riquess
C dulcl fi. .wado -isation Coii esta no
" m. .1. .1 --sehor Cuban" con in
mi I '3 -Results inicialiva de imRonerlq! so or Pin Bainia. El doctor Ernesto Trelles. professor to official on hag Y e en I en d 11ol,111, h ......... Is Un versidad de La He rdet "Impumt.3" out, -Y asembra cle Is Academia de so di.n. J.Plarlocidn del nuevo 2 Imprescindible dessal r. I D is quitruin U,,,.stra ecomonoli extrade Cuba, m We q tecterl6losta te-a de fluamci6n. del allua de obas- 1II.r to C.idadoso e.tudi3 y un plot, a us resident. de tole pain que ble de autt de -Lo, purbl,
del Acueducto cle Albeor. E. 1. Con. t.Upt5blic.. Id, malgan at extrpnjero, squi me tiene e a I... mIaVnn,,. do
ut-_' B.r.jN .NI,d. rntro CnuudC,venci6n Anual de3a Seeclifn Cubare. silu. d. Vento. xeg6o I., suitill u t:x id
de Is American Water Works Ann- sis del doctor Trelim. Direct, un I !]as de toda Is nb-lUlamente responsubilizado con Fachoej1"-1,I,"d* ,,n,, ,as Kl pintox "que no 3c etIelv
In p.ticuin de Is Cuenca Sur t:tilizable dicho Inedida y dipuftto a defen- Isig n it it, 'Idi d c- en Cuba', mientrA3 a Is vert do
Dilation cl-unumd2 ayer, pment6 un dice de 0 p.p.m.:, to de Agusida cle h
inedida previa a su ap -ovec a- -a to uns
trobajo- fund, do en sucs mas recien- Cum. 0.0& P.P.m.; a d At_. cl,, IN. ),a. st; to it se encosquoa iu b-11- ninguna de cilas se leven ni
C. 1 .1 Dice rl edi(orfalista, refirl6ndose e stictua -,I sic top. eicurla. ni ura clinics, ill un Jailer
tes in clones sabre el fluor y dam 0.00 jpP no- y 1. P.. Se Ei inivel del, agua d"I"NIN, Idc ad,,cr.oM Con una niauta Y se (I"e" it,' aprend zaje III un laboratorflis
a nium. en exist ni. w .. L. tutificado itler.. qu, Aon Ptr_,i m if d,,c,,., p,.y.qt.. de impuesios
ti tenian Que producer en .1 w It debts rI rcuni.
tal. en a- rel.clcma Con I" Car ,,, .,qu, I Be ap,.b. j.
Aa.xiihra d. eg-C., r rI won., do. Pi.. D-Cot, de in-ligacitin. of una creche quo
n cuts pj,-, No I qi- ascenderlan a ireful I-ele to preocupacur, de In nflemedia del mar. I C. d:- 1-ted,,cii, buul
Got- b"a Ux of rgurta CiCunst.c,,N d Psus claro que ail seniti, an el -H diez que solo d-rin, Ina.% par aligerar "me peso muerta*
Chen. %I- :V uedl: d, Ing: pIctb-sus Ind..; PC- eat, ),ud, it, Is somnife-s. I, to con el que tiene que carg *I Xo
r' I _Vd It Is Seccion Cu- 11-- se Cl misrut, par debaj, de
is L. con Za . X., Co. -Imi
nirri de In Universidad d ,., cs. no 6. 1 1JC1, ladu cubano. quieras que no, an psban., se h. c1cst.c.d. b.liariternente "ter, ks tu;N a 1-f-didad maxima a
Can 16, lax p ..... era d, d, act-11- aconseje 1. aprobacuin -,C ... ce U.1ed. -fin, 13 ... I., I. no de C-lernpar, Como un Jusull.
en I, studio. d, It, 11,bl s It lecn- IP et, do ciC ,,I itmi "A,.,uln n
,Wr.p1I, db.'. d, o"ll dI q 1. IN 12 1.1nos do,, N in ri"IlimciIi Y a Is moral ulsconfronts el aN. de di U. Cn -1, Cpe'x'ph0c. ?ue tiana el expect culo deprimenta do
a N. .14,ma del edi- do p.C.. cn 1. brisch. d, 1. 1. ""do
p.t.blc d, -lis Capital. Ante I& Car- e .1
vencion cle ]a SeCci6n Cubamt de Ix, n 1. 1. C--- 4-L. p CCi6" p-m-rul, dl n-alito Con .1 Itirists extranjera. R"I rune. clesnutrida Y de Into Ju.
del 90. 1. q -tud sin official Y An parvanic.
t,,os. yp,,I,,- at ,, fc, i, o e t El t.,pue.t. no a. le plica of que ulado "generticiiiin de or
American Water Works A-aclation ty
d. clen d1l p"I'll I. C..I.Ininaci6n salina
urexe to u n documented trabajo re. rn1b:. sino At que, residlend I I vleja que 'Azorin", Respecto a 125 incaution qua at gxa
ructs. pr.C'ip
,unit 1-1, cle. I.gram Can a necmlla.
mcn.i.lex ad., i, cou", can. "L. -2, que ,, punt .,I& Camv
tend. 1-ol- del inftir- -did., Igur.. I o R iuapl2nl, C', sale de, ells, a giibtx s. :n per. voilaws 0
me de I as I-I .,as norte- ri-nos S. IN 6, 1 -a. I e Pum tiene ochenta rust'. ail.. ;
A. P Bin des y de, in mo 1. flarnad. C.C,,,n an rL Ifn d, m.pt-c,;l It., p dlaro q",e.:quli, %G i que *1 editorialist& 1.1 solialom
Co. toduck y A mia do 1. prci,-incl de Lis Hoban.. ii ad cC ad.. sea, In mi. 91" Rcpr.t. de la, it an. N_ torque Coma habla de desorbits,
Intligor de quienge pr"cu- -i c, hood dr las y do. Pat I.s Cuban., en ellextran- 9-cli, Y. xeguhi scri- C16n
Par to actuolldad quo, ]a iropt Lente de Ghybien lab.ral, pudlera ant
P. "'i.cor C por I., pro limits C-- -,Ic H111tueig, y. que b Qg titlecia. Esto de e
1. 1 .Oel hech. Cie qu, mi. priad-its j-, qu, l DIARIO, In, iendo hast. que tie reflect a Is supreal6n Im
u.". n- w dem ctualmenle IN con- vital ]a intrusion not m ir j. en paha.
Ina que supe- 24 nuillours y yo log Ittlo en On- una activid Jam lea minimos, de It jornsim 46
le abasto para reme- ncia de a rovechur Pero el --- a, -, If-tcs. do cn,,uclt.'
Id nie e, u nip. estan tornados do otra-.P-- IN tilunn. Cu rull.. rich.
3'anualm q I P. ectruc, h.mn, del cl- ho do alodilit,
d- I., -i mo I an Habana el -Lii esPlalitriti. it, cite III ...... Cm -b-as, tan X, as, Y N BW&pur ticatium I If te calizaci6n y de otras medliffe
oto de I Cu or. I At Cuddedenngun que vier it I I !it tc-Ito econ6micomente g, R Dxde cuando es usted amign de
rovidam, our In porcitin inferior dv d, -, inuy rcstrinkicia. par I-- mp.o,,.bI,s am. IN. del DIA 0; A rm"? lei. Cuya ausencia cle VVIT11111141412 7
- El, infurme Binck-dtj. ant, I& pircovincitt, fumv. entlel-ti,, it, I dhm -incLurst, basis q, dr coniticuiente. no %,oy-o discutir -Desde el Afin 11101). R rafz de pu- Santo Domlngo, donde too abrom
Co- .6- -1 -nr- an A.W.W. A I,.,, I-,n sabre ellas. Ailerons. to que se pre- blivar a ...... In "Videx x.rnb-B*. ,wen un ri Imen d; parts& he pro
,ar Irvinis Y 1, 0: te I. "" -Cieacl.
I, ni Iierse reco Cori 1:1 Plnj ,Ini aminda. mins Im 4.1i, tende con el impuerto no co int Desp- ,,.Chun juiuu, hbl6 hac
C11 rerfere dir qu, I- -id-te, to Cub. ..I- irlrail- 1. pitrinat I I mrij.rc.
I d" "' d' nirs que l at into, -nt.ju..s. 6-do de Cap. on,
I,,, con I *rrrI10"di,*I I'd ra
1-16o 14, dc-i-d- -it,-plan d Am. dir -rol. do
,.di.a .1,vitimi ft PM NCIO DE VADUL.1
to a an grit-,
A. i del.1- Ir fill,;
1. -dad ro fp... dir ii-is
1, 1. C.pwlifn Inwliadt. dc ,ncu,n1. de litial.ne, wirkut..-d I,I-d her," a 1. g ".. I : ,
r nj o 8 no A-,Io.,u 'I lit, i- Froe.l. Trlle., -prion.ottorusis c" I n-6-im
act. I 1 1, fir-1-io L1.
Cum- Sur Cs. 'llutol'. I iu.ud,, dt, Cl.r.r i- In. If I C I d, Ion
a ;I W As., mrovitlcrI-Vilt-0611 Y d' us" 10 ""1- Iwar N It 11 ....... H iiire- Win. cub.o., dr, 1.
.I -10"t.- ", 'I ful -1 h.Cm..
1-h.), I du, 1. dj., coustituldo it, Subtrumitti
fit pirlugi-u it, 1. cc .,, lu jv-u, -uml'n .1mul-w de Mi., ddI Cdo I
,,,r, & I it, dl xu, I,., tat- opluo I it if rrcl m III:, en d,l it, I, ocut, tria ru llutci 0",
t, list... i I I c hal- .,or. -116 Olur- I r.C
de fut-jar it rvdi ro 1, 1 1- di,,,,au;!c 11 vo, Eat.. it,
Act. __N'to ..... or no ;. "In" !"'. ". .I
N 11 it, Cu I, blit'll C .1
.... ......... s d
q,'to. Or Sitliul
rl.u- o I"o, It I u Y, i,
1,1114 mi) 'Ari,511, Y t- b1h,
it ...... I Ilum, III odu .1- jul"... dC Net .........
" It I" "XI'so 11 fill Pat.. ro.r In.. 1. 1.1un .11 1 :i;
"I'luion t,' -t-do '. I-' tic In I cul"utir I
huctuilditel espirci.) ruirhlN tofr.otil. y.
Sin Inti-portancilk C1 11111"01111V I Ktitieclan 1'. r- ntrx port'. VIF 1.1n,"Ite .11. us "Clu. A qu,
IV &b.). di, 11 p ro 'I I I u., .. file I.. I up-, dtil
1114,4,1A Inlruall6n salin ;,"' CAri-, dsulia Jr.! j". (a I(st"& butu.no y I,, timpuit,
- .1 5 xurJ,= o44*.-Fr. corn p1ro.
lii. t1.C7, tNCXs, -I;Wdich. gn FrActic. F, r 1'. 1 7mudl.. hique, Inc uux.pu,,I. do his" nCub.n.,-e
ft rolstidutut fl.
'41ii, 0 'Pit P-erm, 11, ca, Y hot%, I. it or. rl
(I P. Y4 qUe tofriiCl Lin MCI- it,
1mJ)I,,-dn 1 30.110 p.pun, h.c. I., Isuix. put
it, flu."Inirlio roclonwroo, ur adquirldo larqx Jos x1jiulcolm recumenduclane.
iv
regg.
AL
rluor
or g ulto e 08"101
Trada7niienlo
de 0
-desde Vue'
lag. J.,S. 15-iff.reasisis nace # hasla
Yl 1-1- J-X. Briudr- nin, de
.1d., at
Id
it 1. I=., iffa6as, red
11 tsix" B: ,Vlii S-Ctin (Full
'I. A IC W,,Iirk. AIi, f1s,- unA, dent.c.d.
ce as ca
b, 1, ;iplritol-91. rie' S
A, 1, in xc.16slco de
bh d,,11,,,n de I.. run, m1urim. en I
ri'lluntes ro to outteria, fuzo,
so 1. CO." roc.ro 'cint"u.'so. I-Y
d':_ ".
Id.. rrm If I Ini-in, it, la,
t- cn, uu,,_ ...... A P Black (11,411k. do I& musUdiod d. flito, In, dclue, [.Karl, mi .1 go.. bank. is
A..i.d ... I,:;df, It .1 JC.1dt,. ariln, dad da acho off..
,.W. Lul. del P-n. ril-iln co, La frla icional calidad; el sensational
o-pliumitit it, n.-N. Unlm do r, It] alculde sefar Junto Luis del al cousultor con frecuencJ. ad-n.1) 1. drr a,,. L. It itbitne tuu,
I;ta el departarpento dr Qui- talgos y mMico., miguiendo Co.,.
Jules- I ininnucin B-der- mica acledultigign del Acut-ductu, vjia: lit 01CCILIar Is mis perfe to funcionamiento; los admirable adelantos
in ...... intr'J"Irt.rid. -- b,,,.cfIC1.- h. -11todo -AlUla or wta, dC fugcn, it, 1. boca con una solucitin
d1l 11 1 11 1 it I it" ""' or In p"o'"'.. Its. "ut- "t I C sifts t&nicos y los bellows gabinetes de los
bV.e1., !Cau o bJc:d. p:,dr drt I. drspu6s de co ., c.T c. r. on do on in,
1.11 cmnlwte.u' it r su, conlenicion ....... to e Im.rit-Iiin h.It', d Televisores DU MONT, despiertan en cada
I, critic as rum. Y h. encDn is a I tul' .'," u.. b" ;"pi
hIdr6I6UC.. Co.. I. rd I 9-rer.11m, I h bita cl, losein an,,,, no L, 11, son, cou., por r de ft..,
ri.,14,, c drmu r. J. d, il'u.r, .c "uti, d N fit. it poseedor una justificada sensaci6n de
. 1. let W., re 1. tite in a) of "ece"I"a crit
me 'it'& suesitboromtecorovisfuno probirina s6lll, tambikii de air. It. an in-'
11.1u.n.. .. manif-16 cle perittrict In Conve-16n con objelo de pioni- diJ),11-bles pAm pader dlifrutar it, orgullo. . todos envidian al que ha tenido
.ctjcrdo can In parte geoltigica r fit. ve, III ad.pC16. do i un plan -ot I, el aderto de elegir un DU MONT para
su hogar
En estas Pascuas, pues, para aquella persona
ILT
N X V de su especial affect, a quien usted qu iere
R dcmostrar 'su sincere aprecio, ningun
EL. AUT610PULA otro obsequic, podrA er mAs estimado que
coww 0 1 91 viollf& Un nuevo Televisor DU MONT.
70 Kmas. per Valits
OVA wft, "
The 110101111151T, por DU MONT A L F
Pantalla gigantic rectangular dc 21' 1 R
con Foco Autornatico, Gaveta
Pfigina 34 Teatros DIARTO DE LA MARiNA--Domingo, 7 de Die. de 1952 Tentres Afio 06C
LA 114.11A. CONTRATARA A j
Eiwemario y Pantalla A" SLYTH
L. -1-16m de nueve aflo, de
Ann Bilyth con la Warner Brotheea
MARANA El Dpto. dexinernatografia t"raimariii el di. 20 d, diciernbrie,
"a'adw cuando ckpire el contract mue items
"11- C.- Pai 111-2310t P.,div.. LI114511 v I0.?# firrmicio con esa cvdprc a.
3-bray" AL.A. mentoria creciente- activitlad
I" too Inmediat.mente sera contratada
th.. 411, P r la MGM, empress clu e
Mda p.m 01. tina n- -erRll'rn
'lliversidad tie La Habana I n =cal de "Rose Marie'. -71
Tambi6n se dice I-le interpreter HOMBRES DE HIE0RO--F
OrORGO A MUCHOS HOMBRES Por Auxiliar ',I r.1 femen ctrIa[ de [a pelicu. SEMIDIOSES DEL
'I. "The St.dc.t Prinre*, vcmi6n de
delparl-ni. p., bi.- 11. 1-- pe,ctl cl i.firmimi Ft.. DEPORTE... SESTIAS
NOCHES Y NOCHES DE PASION In. tegra, ej 'try, en Ina -tmf. S
J g.aidu pronto corm, Ia MGM In HUMANAS- JUGUETES
.1-111 ml arle ci onar sus dificultades con
POR CONSERVAR SU UNICC) ia Uji ad (Flaiiii en In johod" 36) elo J A-- Of MUJERES PERVERSAS.
AMOR... I, Crib..
en
EL DE SU ESPOS01 t
Ui-.--dad
%,1-, 0 dcPi
d, 1. U.
ALIDA VALM NSrw.
'f C.-on de.id LO M
A, JEAN PIERE AUM00 ---t-La. cornienza
AMADEO NAZZARI aael laborimao es- y ormanfikhm
1- te nos de U.1taij.
p'--d. Altisu
OL.a -p-is., de t.
I Pt-Lf-, Jmii M.-el Viild, director del
de Cinernatograria
d, t. U,-- -d d, L, Habana.
q d "cl d, "an _Peri en cla
nver
J_ fuera baede
pii V, oil r1al1d2d
Cccm.t.d, !,i ,ib du-- dad
par. es
p-, 1. RITA HAYWORTH EN UN al caimpamento Pendlett.n. b..e,,de
- DE I, .f.
E R D I C -j, i j-,- h.c. c.1t.r.1 I CAMPANLIENTO la n awnterf. cle M-in. d..d.
i-mr, I- passes que INFANTERIA dr, ",jar parte del radaie del film.
1r, 1, d I I I d I I --c e. S, ,_rp d:., Hd,_.,th hrt, 1, de,. a I C., "-It. re-st-i- P, LX POR
r, I_ e.,i cine it, eh a RI I ii diciern ac
d. Pan fin Vrl,, iifigj! d
i, .nl,,,, c el e e I.. i.1- del S- EPOR DEL
Como I Conro dder" imo d-de se deaarrollit el argument.
mediu d, -p-111n L. I. pe Sad c EL _XVASOj
CON
DEBUT Nuevas Atracciones AIROSLAVA
en la temporada internal de
If CROX ALVARADO
'Nit ISUAINIE) Pr'A
M RK Volf Ruvinsids -Josd Ehos Moreno
0Z n 13 5 A4 ACTUACION ESPECIAL DE
ItA)l SIT 0 Irma Dorantes Miguel Manzano
ERS01 I I
Mor 160 3 (1 IV C/ CONSUELO VEL
1. Ye kue pre DI ARIANNUEZ Y
bre (AY scabek Se "NUESTRA" fA NCLAN
IM 6e OR "ha, DIRECTION DE
6e Ca r"as N O
60, 6e. q 0? e / a 06
er?,enke 'r i AA CY0 CHANO URRU ETA
,el anta \\'s \3 III, 00r UNA JOYA DE
enr A10
_ks ef)tre 100-'0- lb.". '"art. NOS PRODUCCIONES HIDALGO
C.rno e \ Vbt 3"
I Wefl 25 Vies kNS c?,,. DISTRIBUIDA POR
tAU 400 PC COLUMBIA PICTURES
SHOW: 0 I.
Peso R4
LA SUMBRA DEL DORIS AND ROBERT gailarines ae U 14 R S1.
AMANDA SERRA Csicioners 1 4a
AGUILA LOS KING Publadares 6 I;Nos ( oju
Richard Gracile I 1,0S C 3
ofqUalls
Mayors 80 cts 0 S140 VC,
1A A A A N A' Nifios 60 cts El aiiii ESPtCTACULAR ACTO 1, IN OIR
do EQUILIBRISM01 th
IN
'VE'rxv), t VQ
It ........ fl.ia.li; Pail. The-GREAT VENO to \ two&%
4.111 0 Donfiando la muerto 9,09 aial? tat.
IXSCDV, tcauc
Ack2mis 'a Ina altura do,
NA" q, 1 100 PIES
0M 'KIEL INVITATION w y
UNA AVALANCHE DE LOCURA, NISAS Y I CARCAJADAS
M A R A N A LOS ACbMPARA HASTA LLEGARA CONGELADi
4 0 0 C'JAe CUMBRE DEL LO NORTE I
00 ly
ratio r..-AUST0=REIkA4 L tdAwaaw v 0 &.14" AM I N
I INU OUZ'NONCAI
VUELVEN"'
st If...
GOLDWYN MAY[h
MARTIS 9
UNA DE LAS MAS AUDACES I
HISTORIES DE AMOR
LOS MORES
DE F" ROL NA
MARTINE Ademis
C A RO L NOTCHES
DE
16 PARIS
MARUS 9
pf... Gall- a1i
jj"
0 Cana dr... . .... 0
,c-^- it C.-M IVINIA ei l
DMD es UNA MWER
L I L 10
VAN JOHNSON
c:066 j L L I I R
M CIA N111- v Llf
LOUIS WERN
FESTIVAL (vi..mvro(;RFI('0_DE 1 IS NACIONES UNMAS
AfioOa Teartrelia DIAR,10. DE LA MARINA.-Domingo.. 7 de Die. de 19.52 creates pigirm 35
.A. Discografta MARTES PROXIMO
Mlisica gloriosa famosos
int6rpretes, instruments unicos
E GE
L GEN10 Por Antonic Quevedo
IkVADE LA TELEVISION UANDO F, person line I st-19 lesorn en lost-nalito, antigens, I~
PARA PROPORCIONAR 1., 11, 11., g,.h.d.., cl, ".a rac'n -I.ala-a-c-inred. d ....... ,,r,!.da s uy"marfcrid.. "vivos"
LAS MAS SONORAS I'll ... I-. ,, Wmorinme, )a Bib j.(or. d,!rCrmg,"..,Sei1. 3
sm'I" da u lines, U.
C A R CA JA D A S 'rj.lj-das ell tin violoncello. conatruidas,:0 Sir.r1-r,-lLd-a on I" d diaries, entre otroa prec line
rho la ll tima palabra en ui:rLjl I th,,cra., ,nl.lgu,,. Td.. tienen, 1-1 0 Pilllll 3e conturbA P11- 1. the 'i inmates 1.
que He lbllirr., h- prcm -,ccm In, 'm.
I p ......... IF." ell"m Is q
'g" "n "' be "L!'
fairenir csa ,,ad. e 11-an "Ilelts' ,W,,d I.
a rla Caeteltl L. let. Ihmna
I,, I,, -in he prmTm-,.,,Ir, :C "it. !aml n
1, .1 de Bertha I",. C-111blire. a fundacuin
por el Cuarteto Budip-l: I dispoeriel6n de Ins
ri cslorr, d 'I
6 ,Ib. Peral .1L. "I nlb cuarteto Budapmt
,I I- (ilia noticia. Pero ;qiie no- joyas instrumentals, 31 In
haer asl periculicamente en a n. N.
a El .. In, E Itu
PL In p-lo. nombrar el Cunv- P,.*,n "' fill no,, Ine.r.
B.d.plat dcr alig. -ly conl r
ce de camar2. Recor- PIT lipm I_ IS
b,,i 1,,,I B.d. pest I Jotteph R.I= Il.
n h an er Irido en un periorb, elegIcho el violin Slrdl,,ru, 16
de New York, comentando una Jac Gorodet.ky, se"und. y
,,denni d, ]as B tfispest, csW p.it I, tritico Imilo. to,. 11 -C.stelb-In"; Ban.
'S, -te en I round. Iguo III*" 'j"I"' i.e. c instrument.
C- vlett. y e cellist. Much. at the Grod
o iiiiiia cle cualro instrumenlres d, ';( h "' del I via Eelo *":"I"'mas perfecto qu e Blida
h. pss.d. rill Iro bu-. I.I., rarribrea tamsder, cfecto no
Ali..tt,. En ., L-IL ,:'Zen L- eVbt. r.bl,LIhh
hh0cho5 cuarictoll fainoyr, crinhent.coms, y e r.enua
",",do bell v,
J'ml on, in ran I., In.trinenent.. can oue
. . . . bl' q-c alg co p"'. -- e ban h,,h..
r- ll-,astrar con hechc5 p, r Fo 1- al,reel, rmt.a q., acI qu, lilgim.
ahlind. hII- What y quo'. ad. .11bum. d, Im, Ire,
GitiOlot I h d, 1 1-11d, la ,rie. estin desa B t Este rn.rtclo hal-e 01, iotrimn-I.s. -. leh, lt- In, emrot-lel. rips loan
L1111 Ile esta graharan
an q N reproduelmos r I
r, ter- s t.d., Ire, d,,a I- car. clue q ,. WI prr eromb'files, para quien p""', on pued dquirir ;,la all AlartunscrItIca la co6sagr6 y el o sni que no 1-9. .1 gl d, In, slbume'
a he sn, ,;iba,mr- to. ll I ILe dlsfinl, de all belle. In.
11co ]a ha adamado es ""a 'ILI' .. bl). .,do I ra
R,,0qr-u Ah-, 1. Co uni a filled, I~ dtimid.ment,
itAy. EXCEPCIONAL! .1 1-1. 11 un. colpres. qu, iI T- -Iuhnh,. In, him hech. p.ho pb,,bie a -ILIne, I.. :u I rtelos; el
I r,11trn is cuartelo
I r dI
rmh pll "a Ir OP 18. ohs Imprana d B"s AM
" m 'I""' Vr'
at to 1werza hiflnoniti mas 1,(- B,,th.-n. Head, In- e
u,, dr lodo )os cui, the,,,,. q- llama "Piri.da #.4 *A I
,11 innillliho .... que 1. P.I.ba
N U A N D SOrpreIkilenle de qua hay& nofieta! "'"I o
III h.1ta 11 Op. 1.13, 1 n '1 .11. -Y pi-imi. d. Beethoven.
MARTIN GABEL RILEI Garri Lr, 11-ho,"n dJ- c.c, par, sl le.lld.d. 61ta -he.
r la pl.m. el pap, I P-- In mi. que 111J I ad., I tar 'd que 1& 6 p"a
he, h. rn mrniiia v 1, Ila jel6n justent' b.
E- cabaani, s, ha If ham. ,Lr Ill. I ..1t. h.c,.
rl Nlnin.riurn or 1. BnEi,.l,,
ISEI Ugo de loft Cinnem" en el REX CINEMA I Lc-. de Vlah Agt.r. Eh, P, P, n 1,l.,i.n ent,6 c.
it orn "n in
IC1= 1. 11.1 1,." '= c r.'bil"I
Th ik-ky: I 1,,,,n Vladimir F, In,
SOCIEDAD a ...... it He 'It. cml. d P. G--, C-dan-I -.t.,hed- ,, 1. 'll
jue .1 tlempla I .. ..... s-,idn de 11-krn I I' I; I~ dr talk, xi'lultall Co "In, de I P... I'll'F "In lhl-nli I, i 1~ 1. tre. dI 011.
0 d,11.111- I 11-te. fif,,na, 01 ballet 0-11- dr -,LIt.s Ine." tr 6 d p, nn ,a. I,, lot m L I, Influn, I, anmr. la F Ir a s,- Ilimuncla.
let be In"a ro"d snubent, rkwl lit In 'I,
PR O -AR TE M U SICAL 1..y climb. Q 'alin ad I .... I Ge.r1rilde Clark,. whLIMI tell. -C.-tem dI
'n in I'll ip elect
i" I I- Fatnrl- I'nuins I.
(it I prginin ,, I p.norr tumviro, n
.1 arm. d, In Lopere, 5 E,
rI S'. man', Op. 7 : :;
PRESENT AL PIANIST ITALIANO il-nui-W burn.1.1 EVA N11.1t If I,
KI".4 I)F I'l I Sl, 174,
I't ...... dl n"'n't B."I I d, 'I'adn's Q'nda I a ..... I'. A p
r4''ek I,, I Iron:.. dI ............ In IW
core. _rsl' v mn ninglun, -tj r-hj ""I"I" I'Llgil, Opt I'll
bruli.b (I-InIn (1, It d, Ia p, n _o t
I Wl I,, Ba' ""' 2 Il ,, 'S, lbel 'cp"rn
ARTURO BENEDETTI I., In.'e", Wa "'; "r, in
It, (')II Fit) 'I in IIrrunll,'nd,. ia
1'.. e ....... 1, 1". 1 1, At Jel.,nn El I.
l .11- 1 a,.,. nonnnpt ..... I
ir 11. I'll I. d, un. -w I Li n 1.1111all R ..... -L., wall 1. 1. nnmt ....... I., it, I" 'j", I
.for 'Tv jall 'a. 2, ..... "Imr-e ..... p,,(,,
a": n, Oil~ h
a el., b l in
"111111611 1,11a al.d. In ". ..... a
I I ..... Is L;I.,I
1,1,1.,C11,iL A N,,4-E Ll v ........ m(,s r
a. 11 d"'I I- Ila 9.1 rI I Alin SL 174, It,ir N1 hI tivinhen 'no In,
- I
"I f"onapo untan(r LK
'11(1110.4 9 de D iciernbre Lzit jildiCIdii "Ciirijis 11 tjIl-olill" (coo III volitc,111f.i6o J.- Singer -j, Ldn In- d, djol,- y
dI,)Ard.I.s E.el ..br, In. p.raIn. IIACIA INGLATERRA EL Dimcroa nomoN
n barrio), me. rmirrim 4-1 iuntIA, 15, t'n el PAYRFIT if Dood, c.,S.n ino
I- jrlelrell de dIc,m1,i,.,," eltil-ln" dirl;ira I., pilinula, Partirs el din 20 de diclembrin had, Ll R I. pre I b 1', .1 i.bit.ad. 1,.d, la a Tthlum
9.30 1). in. Turno N oche I'P medl IS A u. e.1 V M 0I. i".h yle In Gran Bretafia. donate realluri
Fo 's d "'duvi'll J. invick PIndUcjLm, lA pre r tivas del rodaje. qua coqu!, b hemor a 1, vedd e. i ....... in co,.cirrRi I, r. NXet,. curb r rn 1. min H. m brelild,
,Isr L. dr 0 "r r me
ma. qu, rrn.. mosilro dis.camara, apnas pued r 'noluly. nu in I me& do madle i a no emocibn Que lebass Sul
1'. Y I "bill. 11. Itle.d op: tl,1 c-ch..d. lun.. tuaetos, van
I n I q,
olon .0 rat, ue Beethoven se design, d,1 Z
gf.nd mla In. '11'17- dl' V1UELVt A PETICION DEL PUBLICO IS ).fee No ne I ..n 1-11,. .1 r1hilb, "Carl.,
1-no-in, 11.1-unmur.fi. ..of., inscribe all... a.
E." nui.,- 'I,. G.-..I. en trance poco In
Viernes 12 (it, D iciernbre en 1. -or'on f ....... p1l,
6,c.n t'ramed"in so.'re-It.., dcuInill. 7 D E D ICIEM BRE
"InIbin -,sam..j be Si
1_u to. de no v, I or mI-fI ". "a
LA pare a Predil-t. dr In, filulti.
Turno Tarde In elev.do Que tat ver lin hav, ImmI de, L. I- q-1 flnunn, Vlctor
tila-Ijel Iendru. V Alm. Della Fne", bre clue pued. Laptat I- ,I I enle, e I mast. y majo de ultraln-do. Al-ca no m .... ...
n led, V. -1 z
I, en v el f .... ............ ... ... ...
u ta, e. In. .,An rdi-te. I- L. arms cuarteto se Ii, %x!mraIpevlsa y .n In. ermillto, o
jr-F O R IU M "Carols Uterini do La regi., ,t.n m.nc.ll.d.. y u-SUL.Q. L. .""..'s, p.
en a.. pr.t.rId... B-th.,vn FUNDADORES DE I.A PATRIA.
bi6n c brindan iltiple,
g,'::. TY.d.
A U D mell"'m d. de lrag.cl)o y e
,6 1,. 11, 1 I_ miodi" qne N
"_a, EI '-p-to e comm III, In an un
d. much.. qu lajq., M.nteqb,- 9. Hast.
can vill.n. ; Q P L E X
clisne. de I- drian rc-zordarna, i de
hu'rinta inellculls. Me. E.... que ea 1. "N .1 d, rq- nbr.
Upe. M.cta.um., picatirtc., e,.d,. H -Llb, n one Ir.. II I. I z
C-lets Ule-J-" la lililbla 11 Ia. cititere, ncer- Wn Diburibuid.r. N,.,gle mp,: mo fantasonbalei irisationes r In.
in
rego estrellos- ven clone su no No poder-t hir
TEATRO MIRkMAR encidedfinc."ll-eia's
no ran que A. e.ti exia music. call I., coulunni hod.,
on W.
MARANA desde las 3:30 '1 bue. 13 d, con que escucharnos ottas ob.ss,
"erid. en le-, opm,
dicianolor., im .1 1~ Run genial de musira dr rajo-.
)OAN CRAWFORD y WENDEL COREY tr, P, yrle t iece que habra de 3ur.
C. I.. ul.nol." Its un. cmirje- gir I& palabra. comn en Ia 'N iean fint oalbrosa y popular. de rialpitan-, A111. At
to t, .,W.Ibl.d. IncErrumli... Co., ell. n: P rq., y,
"LA MENTIRA DE MENTIRAS" 0 lica no da
on ., 1, -clage el I.. a] espect.. r mi .. Pero 7
dor frente A un rogaria de Infortuni.s, torque Beethoven cf cr M= 'ia
y DIANA LYNN ni. que se Is Proporcleman, go minu. music& de podria decir no
JOHN DEREK in.
ad no Iret-h. Rl verb.. ..Jet. 1.obnu r.rro,%
d, praltIv. crit m ..t.6 an 10 que
ue lie
aidlibil. m p
"EL TENUBLE ROBIN HOOD" In rite me.c nota iiientimen. y exclavo de un, rnettal. Ia romantic., aquella all. go. coneordancla Aq., _', :: : I 9A, 34
cl Sherwood Forruil) 0,11 Technicolln) an Qm', Ia I-pas" T1,1gera cclln. En", Sir puert
6n e varnit Rallim do, empule pued, decir rpn, ,tr, n 1, Ivictor Manuel minid- rild.d.
BE or ME LA ARMADA A
FILMAR NA PF.Ldt t1I.A
EN EL EI productor St2nlev Kramer ha
con, ad. Edward Dro-k la III.
,,16n de 1. pl,,,,I. The ,('.d.:,,e
In firm
Y"' on .11L1ro,,1b,,,Ln"
cutid. d, in
epIs. I. it, 1. jon.,la 'n
MAiNANA Teatro MARTI It. un .... I d
Pacific..
SE INICIA A LAS 9 DE LA NOCHE El r.d.J, del fil. ,I -lum.,
de 1. Columbia. ron,-- u.n.
to Kramer h- a r-hl,,, l -nn He
11 I'llicul.. lin, ,rr,61 A9 iEUT ROOM TAYLOR
roleta. Stan 'v R o h P_ "I
zfeLha. K,..cr -p- h;Ih 'UNA Of LAS INOLVIVAILES- Of PAIsTALLA
MAR-ATION INTERNATIONAL I problem,
i1clunes de 1. A,..di. I, on".
1.1,PIta.filmar Ia pelicul, lal -h, de,
-mlo "',-1
DE BALES DE RESISTENCIA
MARINA UN PROGRAM MUSICAL EXTRAORDINARIO, DE &
CUANTAS HORAS CREE USTED QUE RMISTAN?
0 P DR A 0 R 0 U E S T A B A L L E T
ler PREM10 ............ $3,000 3er. PREM10 ............ $1,000
2do. PREM10 ............ $2,000 41o. y 5to. PREM10S $ 500 EL LAGO DE LOS CISNES rilklaciVISKY)
HAN SIDO INVITADOS A LA INAUGURATION E Poll EL FAMOUS NALI.IrT N' Il- of 1, 1 X011L NAell.
1111ATIC,1 ... ...... L .... sl--Hnn,
... ........ IllinnLOS TFX MPT 1111S ALDAS -- FRANCISCO PETRONE -- LAS MAMBOLETAS -Elnn, 1 -.1

,
I
I
I
Pittina 36 1 eatrt^ DTARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 de, Die. de 1952 Teahve Afio M

"' I Millsica y irldsicos i it
. Programs de Citt I
---- ---,---- '___ Aeontecimientos sobresalientes W v --del Estrelas
A C T U A L I D A 1) E S FA U S TO I N E G It E T E R I T Z LO MQ01t DIE: LA-MM10 Y EL-=ATHO
Mosunerraft No. 301. T.I.I. M-4413 Pad, Y CJois. TI&fona M-7600 P,.d. T .... it. T.16f. M.)DIII YhU1,Jgw.. Pl.. 40Z. L rams. X-2224 de tres sem anas m em orables i Maria PissL no" CdL- JUdW Argooi- Csilia
a,. '" ....... a al I it, 11 Cha
" dull, -Con-1. I ... h- 1, - II tue".. un, ... ... aII, Na I~ W.Cout It., ", "" U,-u I I Cno.-- Manwo rwakwas,_ may N- Calm
,,:,:,,, ."I"I".', ... II"ay 11' tie '. D ,,, II.Y.'" no
Iss, 12 tie 1. .act,, ,.,,it. ..... is U he, land a M11salla 1; Mo' 'u!'Is v .C "'_c ria. haas_ .. ..... I .1
,no SIXIESTRA 0 .'E I, I v lq ,W ; ,I C ttau a Cob LA III! ;i i, Il IIG 01" I U. W
AM" 'a N-rA do. ,;:,, ., A 1 I Por Nena Benitez EI.I.- n-Noopso Swea-M4
10 9 H 'Fa In I. .... In, ....... 1,
'Is, a, I ", ,,:l ";j, -, AS C, Aauuls AS, I],, F ;I 'A LA ,,,, Isti),ur, ACUETIDA."" ";v". _Ooo Dogdnq- An,
d Wohnoth ) C.111 Ill .1 t I "' ,la, [,A DE ....
X.CW INVENCIBLE no Glenn 1,111. del valle ) I'll, Pro I .. ,,, lica Anchairt- Lo]M Choopej- CAodlia Quint,,, TN Is it, Lou,,. TE 96
_ Lumars 40, Tell.h. Is ,a 1, -, Llbettd LarriffIrue Much, ,,I,,, 1;,,,;"l ... 10i, are Sabre of I ge to, almacenes favorite., do an Njejo- La
() 1, 1 31 P I C Fcslv.ll -,"Il tie Mo,," y dimburgo se enfrentan al asearpII. iful Vleft Adogdoif- Ana DA- I"
A L A M E D A FAVO RITO Loau, N, jC3, V Ass.. T.l. r.jTii 1 Drama do Edintaui Y IN magn, do Castillo sobresla, colina.que'le Marobal- Eva 7 $69-1,- Dario
U." I, I I R I V I E R A ficencla Con ,i,,t ,I .IIt6 1. role- I sirve do ped "lot. o .dennab of I a- Mociallosla- Zolft
'. .-. C 1XI .. .. ....... 6 -t, ;.Co. ,..to do 1'. fc. Co. of (Batill Flooloom)ll- Chusara- Auft V&NPMK- Zo
Bat. ..in No. sW TUsi. U.100 Ell
sts. CA siusso Y pirstals. T.I. U-I'st. ::, ': .. ,n ,".. s. A Is N.. a., vision.. Tom. r-,.o bract to del d, aluvi6n do estudiantirs
.y an h.y f.ra,'Iso "I.A.u. N. at.) I ..... I an h.y Dull. a [A C.1-0111A ,a, Leslie Dl- do dull. .act ... I Hay 1.11 I~ Cllc; pot, ,,,,, ,I,- lainta trup-tan- tie anischas pals", portadores de raida Vloalro- ?Nks Nonsiloollm,- rainowlio Rivoto Y
I : I Cis ilsis do viajo a son espoldas,
Ue, 4 X I I ,, !,,." .," U -,I-kll I -1111111 -11 Ir-un, M.A... .,I.p,.d. or ""I te. Cost- v a Smooo.- IL Lwou Chor- DilFLE ""' "" t I. .... ""' e ,ctc It
'ta, y to s --UC ....... WO is... ""la. lit cust. Cis ,,I I;,I, ... ...... i C c Ind,, tin
DII 1-k TELEVISIO S C ,on In ,, ,,, ,- ', ElIr.SADAS ,.%Lth. ;.;malc ...... ,.Ill.. en Cuba u c;,,,,,
'j. .. 'yW4. '. I ,IIS'. I it 1. .* mcloyl 'g.r I as.VO uni-tachuneol-I. Co. Clark Gable wcbb j ,,",,,I ftstissears. -a AKIIIIII Ili del EN TELEVISION con (7](Ina do gr.. untii., Iana I, st'n, 'cc ties. ,a vchid , -' o' nc' Cdmj! iner- Dio Rliqualme.- Cafta y ano Soplal- D0110
ii. n Leith y .te-1 cI Lurs: RABI a M ,h set Final, I ,,-" Wbb y Gms- Roger. ,,. I-k N V A rare, of c ...... ... I,, totpi-i-ne. .. %ocoldcatesdo I., Eflrid.. Lot. Wang- Alt, W. B.IC-y 40; NIA., N N- I. I EFIA LL ... a,,, rep,, I tus, C I otell Rulho- Rogow bfials'_ que sabre C.,te ,,,,, ,,, ,,,,Inl, 'a .a- tie Frarcia. do 1*4 P
1. ,or 1. Pe&jjo Mboocuol, Ale
Is. alsorit. .1, Ind.. y P kishion. todcas his Coates ,. Goodol,
P A L A C E ; que vamos a tramscribarlas a Conti. lutbhus cen'vergicio an Is capital landral Rodrigavis- CAmor &bbo3u- MWafia y Min, F I N L A Y ROXY 2
it I mrsiciiins- cc,-., iuijando par (ran, ut
Conasslod, 7 Thrindon, T.I. A-fill Z-J, Y G-,al,. Tallf ... X..., B,.I-..,. FUI. 152. T,14t. U-19#1 .b 1;
- I ", -1 -1 dha d. 14 y "A". Alco.cal-as. To]. B-4231 Inspironfinces .able el Seat. Flail. a autorruivil propla. LOS cel.bfad. ; g0- Cuabolo L169k DaboMooc-- Gmela- Lt- So
AM,, dull. canconal N. In- I"n'", H ., duclu ,i,.,i, rsI N. Its, I a.'a, ui ,", lllgl e-, ,",,, "I'lu" cl -jr-cro, May an Us, fundisa Due,. o"u'u." I 1.4- Maswe Coronowain Romboria do Dim T b%
U de 1. nwh, LLUVIA DE FS
"L 1. 12 a he Vian I-di, ,,,I, _u uI I I: %,P I 1, "I
TRE LAS gra. d-f.1, it. ,,-W, AL7ERDATE OF VIVU ,I.E( ,i, Elr.,. SU 111ita".'d-de Uts 11. In,, QUIERO ',
" ? / I I I -- I I quatfto CMQ,_ Orq. bkowe Rolow
to ... ,,.a -,-. r.a ,,,, ,.d Lsm.-!,c LOS la",111111, Day VIVIR no J ,z, N un.1 llen, B., *1 I-, 'ZI i itmaim
a, -7 TRY, I 11 -al I I A ,I,- ,t
b. y Fit' NA CALLU-11A ,an ,_ '-, ,;: , I,, c
EL GENIO -N TELnISION -0MPADR a ,%fee I
... so ;%N' an, I% 5.,ba. F Fc,.A.d, yft L ," 11 ^ I 1, 1;1 4,
,a. Webb. y Give,,' Rat I LOS It A,.cnd' .1'.*. L. Ill Vr .. P, I 11, I
MISLRARLTS Can Mreh.cl Senate ,l, Cut Alas .1 L.ncl. m.,m es li,. IN, as : I ." 11.1-ny 25 y 20. I I I i Teafro kLKAZkR HOY a In 12 do la noche
, I I ,"" -.',_, __ TwL $0.40
I ... .I.. T.Lllsm, --It- I I- -,,, _,;'7- ,,. ,,; C __ I Luneta $1.00 Prof. SM
,,.,. .,
%I a'. a a', SALON REGIO l J" I I "I I t I 1- I
H,,, I rat Na stay funm6,. ' -Y
14 Is. T.I6f ... 1 4121 5- Lt... N.. Islas. -- T,141. U 3F!13 .,A.". ---! P-g-a.g, lia,1r.te. I I I I .
d, 1, n,,,,,,l Nu huy N-611 N. no, I-~. h., Dull,, .., I, "I" I NJ 0 to T.I. M47M Z .urns., w-uns. ,,.[IE c- -1 MA ... gIan programs Ft ,IRA Tar, -1- u.-.1'. -o Gin- tl..ki I I I ,, I -, , ,,
, II..T."d T MIserls r AUu6nes Anei.. 11 I
I, .h.a. I "I I ..., a. h- I-I'.." CU. , 'I I "
urria.m MONJA ALF '; ... : 1,--: , ,,, ., Warren y UN ,Asna. ,aUC1,-. epscah, 4 I. V,,I- , ".
UNA CALLEJEFIA ,,,, l, i. .I le
Ill,
M ,U,, YO I-Cl UNA I ALLEJ F LA MVIER QVE TU QVIER S ,,,, IHAN 11 A A DESE Cg, V-- 1. del Jr.,(, Yawata~ ,.,[.a ,. I Hollywood por dentro
U "a gallon, er ... 16, de .Nl,,hc JI,,,, N1,trli III, j,", 11.1-'a 13-isda ClOs 1111.1. d- C-Uincl P.,ye y EL E3_ I 1 1 ,
Barra "I --- PECTACULO ,,,IIAS GRANDE DEL I
MUNDO I ha,,nl.,I, r.. C.-.1 I ':
IWIld, James S-I-I 3 Betsy Hart
BASSADOR F L 0 R I D A Is R A T L L ... 1. u.-'N,,e,.,3II Units Is. 11,00 L
10 des, &. A I ,Doble premiere de la primer
Cmooan, do 1, Ills- T.1ol. B- 111 P11-1.1, do Aga, Dissent TO X-4110 M,- y A-U., T.I.i-, N.4"3 ; I 11 : r I T I
, d ", 1'. ". s d.,!. a-.a- N I., 1- ,, 1,ib
Hy clon d net -- --- Is ,,, "' 'I.., "'. u ,, i .
'I .h.,. a ,_,a .ft.n .. I.. I F1 ":F _:' ',I.I- ., 11 c --- Into r,.I's .' ':c- SAN FRA NCISCO .1 I I lpelicula larga en 3ra. dim en8i6n
, ;,, 1,
I, T, OF. LA TFIFkl 10% A It EN ; -'., ," 'v .,,I,,, I,01 NUIERABl' : , -, 1' 111 ,, 1,1 1 1: 1 1'11 'T 17 0'11.
- a ,Crl r ,.. al.as "._e. so.. "t, ,
A u ca-u. l PIED D ,R]"If a ...... D-'. ,.,F- .. T.L X-1190 I ", .
NAL ce. Ma I.Pat-le- I "I I AQUEFIA 9 .a, dI d, ,I-Ie N,, hay fun,16, I Por Mena de In Torre
-.I.,
. I I
A M E R I C A G R A N T E A T If 0 1 -":''1 1'-S i,-'-"- 'a,.c V 1V'A-Z"AAAa ;1 1, ,. 11 11 R..I .I., 1-1,sl. MoA . Be-11,11J2 R A I) I O C E N T R 0 TA e.. 7 lal ,..,, I I.A YURI I I I 11 Se depr)6 Ill inr6gruta de I& ter- oan Is coselear rat lestia paris los oJol
7 DE LOS VAL E.T. ran ran '. J4 1 ceia dimension a] presentness, a son Pero confial = opinioner eali
M , I i1blim qua Bonaire Jos tea0'0- :,', .',' ,'.'!, I-II,) n -- --a .-II, -- ,.,t. I de bot-0 v platilles. M Una "pre In del
1.1- dac,= 'L --- T.-- r-sass al qua .1 e.pcrim
" I In- 1 I .... C,, 5,- do, "prammilres" do 1. lr-. Pxrx ante
'I""- "',.U., .. C" its l EN nos Also.". ".as"I"... .1"t .,a, ; r ... .... r" ". ''.. D-1. mera. I. rENIA fui Un frocaso roturada.
G INZA DEL CIORSARIC, ,. 11-1. "', Ft. NEGH Q(,E ,,I, !-- -,,,., -t- y DOR. pelicul, de Largo metraje, primers
blame's y jants P A.,,..t SLACK AL-11A EILANIA "" 'In del L ";, 1111,11111 FARA InES art rlrl ,5 1 filmada 1A tercers dimen5i6n Par Hablonsdo par events propia dire, a RRA Is-RENA eirt '.1er- -1 Irsil.%,7 LL 11
11 j el p mo "'Cialenerste, nos full de
Us I'-- &-a'-. T a- Asonat I.Isw 1. ds qua, PC
Is rents D- .ad R.,a,,l L n'.. F' INIea FII'), Lou". 1. .- ,,,,,d,,ctr Arch Obeler, -Bwalsi
fl ,K 1:CI.G-19. So ad-. ,,.,-r., r,,, b"11V is Fte'. S. 11-TFIE ,.-ar',,, I, 1,- -,wrr.,,,a.Fa ..., ,
" m ,, j -., Dec purts, haposIble aguantar la
nch- I.- Cut~ NIm 1.111 0 1 ". Sol'-" 2o ) W , I -,'. , : ;'1I,, ,,,,,,,s,-a de U,, tin,, a(, all, fanam DuOu miclanal. V 1 i:. I to a
_ l , % pelicula complete abandonando to
cda Ell., 11611, "- ,' ".,I 0,ras" se celebrarcur en
t,, e Orquwt,. Lanett, I p-, __ __ ,,,, all v. 11, ,a .. 111-1,, ..iiz: M.esan. ,,, ,Fglagl- 1111-a co C.- I , L.s A 20 ;i I .
- ,, ., -1 I ,,,Ill. I ,C... Is. LAS IN ENADAS I,, ... lafia Pin. I'll 11 I I To, dos gindn, test-, de Par.. licas at teatro en of entreacto que
III. A.a.h. A LIU. d-I Vast. I I se eptrecid 1. mitad 6,
.. Fj uhx I ale%
FL SEXO ERTE -n Is B.Id6a. I n I ,,,,,n,,l 11.1lywocal y on Los Ali- per 5Y 'n diversion; malts: at hubie; I 1. 1- iinnoiis hisiteristlenente 2tcsUI- as t:U
A- 4, Cahoaob" y 1, T.L 5 slit 11 11,6- ITI. V*dd,. T.1 T 4111 R AL 1) I 0 C I N E I I I cam vildc, que pagar nuutrat inU' """ __.., '. a.." I I cis d, pLiblico que p.96 ency buc- habriamos peh _h turnouts hey 111, Ill a-I I 14-11 ... T G-hs- T.Ist. M-14V ,,I,, dIJ;,.c, par -1 it "' S TRAND 4 Jullictil. y cithdad para verls.
'I I .. 6 I .mk ,an ou", "", "l 1I.A... -1-1j,"'N..a. -n I ''I 1 dado qua se nos devolviers, li diP 111 I 1 .... ... "a'a" Do"' "n't ... 1 21, M"ll ff.. 3". T01,11, 11.3"I 1 Put Is Pro~ local I r I 1, ,dl.,,.
_11111a .1, Cuts. rL Grivio r., ,rLf ,_ 115 R Ff, riEmpri .. I.
VISI- llsi ClUten, Webs, 1; ,f, "',A 1,,.,r,,4 .1 ,0 Th ;X, "- I r l"I V1 .1T0_SV"LL ,.r, it, itadam a hl prarm '. .
' I r. on Is .are'
Is is I _a VTN ,.,I 'In, a,, I,., 1". 11 Har arlos hablamos Presencia,is," TIRAVINU As E T I Fi DE TA EVO I'a "" ... L 11 I'll I Te"U",
;;g C S-r, It. 'I-' I ,a III~. I-r.and 11, ul". , I I I-k (;.bl,. Vill- -1 M.A... a,." 1. a 11 I, d, R-1111rut, Lumcfis. I LADRON V LA PRPN E. I 1 _4 "I.- do tie tercera chmen
, N.%Ix D'a' -' en 'I" star"C"' C at.., qua .- ejaran par compleIl 11!:; "I C -" 11 11
(T o D.. ="' .. ,u.Il;.,C Uu:.r.. -y". 7 , I 11 I I
r ...... dc ,a,, ... alue ') 0,' -, 1, I I -1 Job. ,I ,Iuc -Istiolon Arch 0 ter. In ,Iatis echas persairid. e c
R it an 0 ,nigaidleasbar an at CsA P 0 L 0 zj ,j zl- - ,,I---- -- I ': '
* I N A ; I I I B "'I ra. Do .1ill"
1.1- ,.,y 'Nspi.- T.haf. U.1100 11 ,I I cberl Slack y Birb., "al-Ts". at
If E TRIANON prd,,,I,,, y tio-e, prina sestio. anunc'sadeatef
tiol. Ioax. I .1. I I'a they D111a ,tv,::: R.I.. .- T-161- ,_'_ E ..... del ballet "I'lersin .I Tlrit.gfl" ld-ah, par FMcrl.k A.Illass. q., B-aa D-J % Obole, iifi-6 ,all C '.
an h., ... 14. Duch, I ,.I 'I" ,,, I,- cionarriento, que clAbamos am
". 'a. __ '__ rl "I'var,m "..";au ,,, ., D,,.!,, .-. L.... III.. Irs. V.d.d.. T.i. r-jrin 'rean .... ... Iii, to
X1',k" WWA r : ,r I I r' I ' ,I I fast ,,u .... do _I,. 11w ,,% ,I F,,H,,!.1r Edfiriburgo por at deal de ,In pa ,a ,,vail.'st,
" '71"J"I", .-I 11 I I 11 I --. un. rt LADR .1 11 .1, 11 a,,, I.Iul.
"am, rftAll Ilq ,lT!,1_ ... I I I- 11 1.ad nu. ,;.,a P-I- 1,! ". ir" flu'la n.".,.I., ,,, I .","'o. N rk C I ly je I.. ano., el 40 put ciritio de ]as pellu. LCj- do Cs.: ', isrr ,Ch. ,ar 1.
" _, 'W 'c D'" ---- I ' 11111 6 sl-_ ,I I 1, ""
_ 7,, I', I I I"Ll's Y"'I Arl U. I I'l, ourn )Ill Ill d,-, lecera df baler, conIn a U, -ohla I -1.' I :;rl ,,; I ,, ,,_ %i;-r" I L ,,, sl.. 'I'% V111"'.74 I 1:11" ', e.1 InIrnH1"AI III M01111-1 Y lira. [ silmil--, d, Pra,,,, Street Faso ,als,:, :-,, U,"das
'E U ,I"" I default. q- 'rat' ell la i'clt'ui;i it
'. A linnis, era
_:.,. ::. sin P" I I -11111. loo. Yl. LADIRON ,a. side ....... qu, 1. jort, drinnecoubm.
RII, NI'll.nd .a ,a Vdi ... I ... r, I, it, -IIJI. a ,vanuhsir su-,a6hr it, ,-III, 'uptill"ba en Cl cine. .dolistal.
.. I r.. != is R11.1 61vl. 11 1:.11%, 1, 05 A N G E L E S rool-1, ,,,.,.,.,,I,, ,,, H .,Irlu xt-li, V ... pul.-JIUA ,,, ,I F,,Ii,.l ,a- no .sIA at ificiu.1. oil 1. Juliann.
vih-6, ,I Frfal d, Fd: -rhfu, ,sua Fronl d, 'Curnd. grant fall. P.- sion, ell embri6n, I' aunque no du1 ,-- "Jil- 111.1111111,1ran 11.11 .dust, I, de so actual
R E X 4 I N U 1 A va : 1,;-I T .... v 1, :,,, "s : ss u as wlvda. y it,- n-ld.. dome% que Ilegue a perfecetocarse
""I., 11 ....... I" I"T", I'ar, 1) N I V E' RS A 1, U-0.1111. Emu opinion [tie coriolho
"I" 01,114, "" I g ;, u a I a I 11111"I" "nal I 11111 1 lal- d'eu In Ii-juka; it, ]an. y tal-M., y ,IIu,,r unis ,,,,aluci6n an of r,
A S T R A 1. ,,.,.,,. '.' _.l I, ,_ % ',l,,I n'; ,' A.. likol-I I, JInnI.I.A. T.1 M-1114 ,ada 1-11 of .I.-'- Per Robert or. Co.. .,a pafCCUm6 ,I line his;.I.... I ". inctl T.161 U .691 ,,,,,,, o ,,I.. ri I AIIII(IN ,a,, 11, "" 11 I ,:,:. :!" ; '.. .n.I.. -- T.11t... .1. Ill !;""I It.".,. 1111 11.111 I .., ","u- "'t1lant'. ,:",I. F-1- 1 .fr,,C ..., .CI,,,t,,,,,,.,,,, I R_ _'n ,, n I. dr III47, ,,i -'M L1111 101111-1.1scluel, 1-1 Cis .,,,ask Barbara Britt... ,I f.t6g,.I. Florio. ce,.,., qua nuraca deb-6
U i, r, .;t, Y"Al .! : _,, ,,.:.I:: nu,."',.". III, I.I -n- I a It- f ..... ..... u- ,.,I, aI I id d yU,,,L1":1j,lI y fil ulltilmol.gaddo,", 11"U.'a I .... I. N .,". ", ,., '. .- :, I., 13 a .. I. 11. 1'. .N I ... I IIIIII 1 1s !' "', 'I .s en .,..I'. o -1 a
,a. I III a ...... . ,,,, ,.I ofrevere at Police n la for Its
11" .., lIl."I" .""., 1:1,1. ,.,:.,., ":,: ';!.' I ; !,::,,,I,"', 11- I % ,,:., ,a.i a '! U, I ;,., I ,P".A, :1111" rs. I, P, ell I to, luss ,I, g,
, rat A A, "' 1 11';Irc ,:; I 1; a Irtes., I, I is horn se,
is r', '-,I!,-".,ic'i":l:., ra clue, do mis. fla ,AN ? Jr. hectic.
...... Int.ril. "'Inju.'I ..... I I F1 ,,,, U t ,url,,lal, del F,,t,,. do Lre I., que a q.6
. .. --- .., I "'. 1'rhilInall 0 """" I ", a ": ,,f ZD, irve Is tercera charge.
III I'lls ,,;,,,"T1,AssA1I- I 1, ... 11. .11 .... r,.I.a I ,., _'.- V.- ,I I itt ,U 1. qua ne ,of
I !321 I, If, I,r 1, ,unedo, I",rr Chat JUU,, Fultirin
r.r. '.. I fIrN, I If'' I I .1, I.,11- I ": -.t. ,,, I 1.1111''. ..11- V_- a- 'I), NJ""", "n" lis,", I, do., ,,.e el novesailun .too. i se inchle. In Pairtaill. litoIl.
I. 11 V X V I CTO R I A I d" ,,I h. ,, L'I"', d, I III,, 1. int"'...we, U u I. ...... j.ra %erla, rur afirtri tie call. conversticla on on loqueno
01.1 :1.1"'P.,hu.11.1 T ol..d.- 0 T710 fit l ' ,:L !. I I. 1 ........ ,d',a Ill ""n'ttirenlo. sn'llaml. cuadrua, y clisaruiciyen tea personaIII T I ". .1.11 .11 is,. 'I ........ If ( ) 1) I C .... nctia. 111. T.Ill v, ;,,;i i"'.) .... ;., ,ulad aI ....... I, erprst.d. y, 1. Is- it, 'Ill an "' In que parence. Ind- araveric.. y
, A N T I C 1I.a.". 1. I 11, I ", fl N I I
11 11 T.r Ir lot. 11 I I Ill", ,I", Nil n., ; : % t.a- .n. A Y.-. T.,. r ..... 11", 1". I., I ....... I ... Un"', -1., I 1 ., .C',I,:!. ds aIrx .da;da Cv 1'.Ld., d'161.'. deanutrichas? LD. q..k .ir-ri 1"I s I I ... .... I., 'y' ; I P", ,,,,,,,,, ... "a"'."", .,n.,,,,.11,%-,,, I. ..'III. let's Pat'.. Us lenses polarizatclos. at causan ranU- 1,,".11a, ,,, I I'll Is ...... 1. I,, .. 1 1. ;"I': :;I ti,: :: ..... l,':', .I.'. I ""lod"' e"
., u. .... Iu. ,,, ,, a: ', .- I ,:,!I' .111 Fl L'.. .e '11L I I I as,
III. I ...... 1. I '- ... ''_ . ", I I "' ...... Its ,,I,, III I 1,I-111- Isebads
l ., U.". 1 1 ;I' "Is" I ]'arm ..... C. b.)i 1. barrio. sit
I, .. I -" I'l IsA .a lostliss infissitnis y dan dolor do --- ",."",I.., ,-I-n- .;, ......... In. ., a I!.I 1UZ'.' Alr I t ,Uir' If
Is -Z. I~, .1 1111tut 1, , ,,,;-;Is_ -a- I "I r., !;1'14; -11, I, IlGhuhl. sa.".. -U,'.-,., a, I't, ,,,,,, ,'-"."" '. ,L"--Ph,1 III, ,rh.m.. B-ch... 7 1 '. 11 .1 ,,;:.,; iI, is b, I tiainn'"r
",,A' I AA1. ""Is' U',,,,..,,,:,,,;,,,. ,,-, I,,a r I ...... I..." "., fut.?nne.1'. 1. I .. .... ll.cuiur .fI,, is '; '99 .'""in I be"IrlDe qUd 'I"a U. asporthI -17A .-- I I
, -, tin X, ran 1. In. n"If"e. ."I't,"I" ai %,';U U; lus 'T '-'
,I ,; M do 1. cL. aCjdt'. to, cauldiocre tVs, Ill qua so
r.. I i !"I.AA''::.: 7, '4VI I A A,.,,.,,,I,, I .1- Lur.I. a,va, I. ", I 6 dc H.unin-K.. I, I re.4
N'1 1, 1; I aa-,,, ,, ", !:, Is, I'll have ,C,.,IfCr. imagusustabill
, .-I. 1, V Y A N 0 ;;,: ,.N , , I :. ", 'a"', I s.""l- "I an U.. ... .J.e
. L- ., is, TO it.. I "..'s ,. ,,,, .:.o. a I nl III, I ...... I., ;:.. ;, .,,,.U :. ,;I:., F .111.1". ; Itc.'r, yen do lot bill.,].. P. Car Cl -1
..s.1. I .-- __ _____ ____ __ I"'.. 1"" I., 'a--d-1 It ... r., 0. III-, I ..... .. a p .... J6 .a no I "Rflottion ,a el tituio del .tea Et, I Ciner ... ; ;ra so
,. I- ... ..... 11 ,-,, I I ., 11,11. at,)- in f"11IL11 n''gt") ...... t U.-]., pe" so 1 do Us n.Cv.s ballet,. Osrui-) do q.",,, 11 111mt Latin, I- -11
A V E, N I 1) A , ", Ingrid Bf-rglitaill 110 CC& :' ; 'Ulal,, s-uud,-., ,I ... ... as de na(or, el ,tftr Morgan. die, qua all John Crank.. y b.ii.d. p. 1. Co. I is or I._ ,are -1 Cis
Il."". "." .,:., ... ... .... I ", ,,scetiarm v ... oness"."
4. --- ...-.. lot. 11 I'll 1.11, .. .. I I I .. I qua fal 'e. no i.,,ccra. ,.Cgar ;
,, ,., ..:-. .-- I I 1". I I .... it Nil Inju ,P ,or n a. pr-pi- tattsiss" on 1. que
, .
I ..;",. '' .;::":, ,-, ,.-. , -T an, 7
It 111111111RAIIIIII Ill 1. P.91IIA 34I --- I W, ,,%w -, 17 ,.Cd. do ,fids.
";" I "I', 111111V I'Ll" ;11'111 1_1, 1, . Ingid Be' gain,, an ,lbsoduh, I ,
: 51 A J 11-* S T I C .11 1. III.IACIIII un,""U.''. lu- 1-ha par 1. ,ust.d.a ImLaU.I I I 1 1, ; __ I ,.!,
' v "" f
" "..' - I .' I ....... I.a-, H-. it. T.11. M 1.11 11:il .1,11111-111I-I I nPultir-lilell- .,I 111). Pro ,line .h.r. ,tr Illinut , _. l,
. :; '" ", ...... I ,,, .1 r,
Is. __' I', 1. 7 ,' , 1 ";" ,a III aL ,G,
, I I Can ,so y led., lir
1 i,', ITI K*,),t , q I 7I ,-, her$, pres I d site I, v l:
I'll ,.,I "I,. I .... -;,.I-,, IJI1, 11, ,I, I I ))",III' do Jenny A .... Lutd.1som Espn i d I 1 7 7 r : , ,
"!"'.I_11:11: '; 1;.II A' Is I I ;1 T. I I -4 pl_.N, ual
I. - I I li'll., : , I
7 1 ,- -11 -_ I 't
"Ill. 'I. optulu-nut --,,,,I,-. tm ia ,,I.,, of doctor role, i.u ,: rrrrr 71 1.. V f a
I'll 2 ...'e"U.", ?T,_ I'j'11 ,I11,j, I ,Cyc ... III I1.1 11 Idli
1. A S C 0 A I N -11 I () ,,-.,I ..... I no"Urn-l" it' ""- 111111 11111.11. qUl 1,11 I :: I -- 1, I ,.., ------ '111 ''I -, I I 1 lion C.,por 11,alsin Is -':' I I I p,.C,5. tie lid ,,,,, an.
I', 1,11,11"1111111 .1.1, I, I I.. I I- ...... Ual- ,U.- ,,,ot,.,,,r cis of verans, pr6mrson ).I r"" 1 7 I 'It C e fir
.., .... 1. Is.: Ill T.- 11 Istar -, , A, ", lud ... In, ."Fro', U. UU-, par. is raccesidall (it I , afirm. que la emprosa en I an
11 ,; i ". -ud,, I de producer doce grannies peliculas
U ,,, L ... I' I I .. I I .;I I a, In's tribunal, a I] 1, "
...... "s I.-I", .. - I, I A- 1,"Itu Pill 11 Is- y on "Pirn Pero ,,it dhip-M. a h AC1, '1'a 11 of _, ,t ll,
111.1:1-1: I'll, I II;p I ........ ., I ,, r 1 11L, I 14 en torcer. dimension duranto to,
I U; I"'i ,:,. ;, , I, ,,, ,,, ... ,,,,, .1,1 C.pC,,.(I,.r nota, ,I I,- so Filg. .,,pt.rl.. mrasibsaii. Int. I ''I 7 I qu, pr6ximo,. siend. Unit
I "'I", "" ,I .1I-, 1. ..ju-16a, .rt,,I- 'I' I"I r. q.e 1. rep .... at,. a B.Utle, y I ;' tie ne lleoml a pr6xima an us,
, ,, ,,',:" Is_ , ''I'' 1;1111-11- 4-te 11 Gi,.I,,, do,, do Jos atheistic, .A. 1. Call tpolicules
.11 it N Z A N A I C E S do Run Haywor is, "Allits Sadie
I .11,1 1,11 ,."I.I..I. T.- U 3314 Pat'. 'It., ,I d.-Ini't.."u. --. nahibles tie Hollywood, 1 4 Tornson".
)I Is 0 A 11 0 It .. I 1. 1.11, a '.. I it' ."U'rh"I". In se dlipon f1lanar Una Con Latin III respect que nos me.-- ,-. T.I., A ,as, ,.Is I '1111:;-1: ,.. ,:,,. c, c,,.IU'1Z-,PU.nI. y U.., 1. .j a, poll. I., dirird. par R..e- re" hospe.rsonaltdo Mr. Guraberli.
- .. I _', ,.:'-,,,Yi_ ,, .,ll,,, A ,, rE ., o1c.d.d. III defort.me, it I than, an 1. qua hendr4 de camps- 1. d.d.m its Hayworth se
,. I "I'll', 1 I I I I 'is' -1 Ss r',
11.1'. ,. I I I "' - is ,,, Los .R., d. Auto Iii.g.l.. Aer, George ad, Ue ..Idri h pre&, e ,I -perimento, meness qu,
1'1 1 r!l- I I I; _: : I I~ "I. I, 11 I,
d,.Udv .C encul"IT.11 1, uflerrus (101 para Rom. a primorrost del one !n. I.f., "Joe.- do tat read. par or11 ,I- I I I"". I "U"'I" is 'tha"t"In to do mil.g ,., qu liegase a ser In
. I 11 I I __ - d'r let ... y Is "I"I ... I'C I. a a ed ad- cricio. q., 1. terrors channia.6. daft so,
1. I I.. I .I 11 .. 1, ,,,,,,,,,,, vu .C:o .. ""' ""' "":"1p-' It
NI 'u., ... .. I re 5::,._ ,- .. _. __ _.
,- INI A \ ,,,, :. to que led. CI mundo esperabir que
% ,.,F' F "-Inv uua I,6,,d. ,I, .Is,. I CrIcbraron los artists
11 1 E C I T 0 As. I.". 101-1., 7.11. lill bolster. old..
I 'Col.. road, ,: I
"' 77""' T.r A 11.1 -. ,",_: I%1;.,;_ ,I. .' 1:l nati-rimUt.d. Lis Vd-sn"a do I : en Hollywood el I A plane cle chants, se dice qua
I., ,.. a "'.." ,.,,,I .. I A I --nd.d do L. Bi Hayworth pierall filroar on
,. :." -A .... III ; in'si.0 .A.aa-,,.. .... .." U.'a"oll-b-o" 4U. Din de Gracials I I to
,,, -I... -I'- .".",-, '' I I 1".. ti- Ill) ; as' ru It, .,.Is 3a ... Curtis. ,.pafia Una peliculs, tie fares. to, ': i ; 111. 1.1111, A' ca ,.,I,,,, ante-cs II-P-selusUlu, do Largo Y I So cclebrI5 an Hollywood at tea- I name: 1: certem de qua isto no tie.
..", '.. 1. I visit, ro.tir.j., L*s PlIfc-1-1 sic d,,,,,Cl Din des Gr,,Ia,, Call .,I,- g.ri fectuar c. .
, ",,11,1 cis H Arast..Uo 'Vn- tencia a Ins ifflindhis respectivas do- I, C., umbia tilde Y3 Cis prepsCIN E -23 Y 12" ill. 'T H O 11 O 11 I TA N "I. d.ruh, h.yirry"Irrit do .1.1, earn. 1. nonfians, y fiestas y Carol. rael6n para all estrell. maxima vaI!,--- 11 I Is ii.l.a. -r I Is Acap, A1sa:,,,4,- Toils. Ill 1111 ulur"Y'p, .o "'Cie. As ,..It wrins eduixtrute, In Fordo. rians importaustax pCIICuJA
, I .. a r on I- ":: ",. ,: "::1 ,"C"A I a 1. 11 .... !"A"11 ,,, ru".....'. __ G ... r Go- -16 Dallas Inaris I I., hochiia In modicia parmusIca
Ir.".- U.- "" "."n'.. d .,it. dispa"'16. do Jos patair .1 dia at lid. tie all asp.n., I -11 a ells ly
1, 1" I 1I. 1 I.- ,i -', ,;;., ,,I ,, p-teser- Ill I.,s di.,flista. ,At,- Buddy Follelson. I portal In fnirsiscidno de Lt, , i, I , lh ,- ..:., I_ ,,a LA dism Paris ,xhlt)tr Ins films en el -no PC
% 11 I I- I 11" ;" , I I'll, 111" 1 1' f R "I, Jane Russell, qua film. 1. pollou. .. I cula independent par .hora.
. . 11. .. 11 ., 1. 'j.c me contemertle la, Gerstisrisen Prefer Blondes" con
, I'if I A .11 I NI".u.r.'al, el Caso d, All,. Mortis. Monroe. i-,16 ,t.t . a(1 V1,110 (ANIINIII. ,,, ", .. air ,,,Id.,Je., L:UIb. do. Is I ps- tr.diclarral all C r. No Car solamente an at Africa don.
.-.- .. ., ...... -1. I ... R.I.., U "'I aliula., do -1."I'a a .1.1ca. del v.11. de So. Fernando "..", N N IIR II _1111 de ne generation tons estrellas conno
"I is" , I . I 1. 11.1 1. I., so."I'll'On al publicia esposo Bob Waterfiald y ... do. Its- ,, r -. ,. I 1, r ... j -,, Ava Gardner.
I .. .- I upol se.unl6 fambillha Joe Mairsidn" v1dar dal in- Claillies do barras, on I I so: rm .,-is' so' lie. a 'se'trxta de Do Alax.f., clarets, h. pastille vaI, i 1 , I I. I'- A ,:,r ", 1. -1 'o, .I'. C:,Jc 0. q ..-I- It. I- .4 abiros Fe.111-hes 1. q.. session solftistres 4. on saints -- r .Car" do rios moses tilionsurathis con Frederic
, ., : I I .. .... 1, I"":'; IIIN ,,;, .1 ,_A-, d'et A -.,a- '. .. Uervin tie San Frito
r I o A' a '
,. ., I r '' ""' uv ..;:" or" do 1.4a el ..ad.. on Csq.iI:ofd nid,..J I "i
U. "': I I I , ..... I 1, III. Is on as y F,. elco par. ,I III. Co. Mar]- I March, ii.b. do I.I.spar smay ..far. n".' T.'.r!. Is L. a, Is as .br.. ,to
. I ''. Id". "1"I.;;ja%.',U .l_,.U on C1. ly.. ellos ,esmencol einin hacienda 6na. I ,,h,,, t-tral del ralseria tituln no es 1 Irchoestressiallas en Eclurnsuct. to T.-y M-C.. ,Us -do .I. pu;': I; __ 11 I If k 11 A It at .,Ib,, dsc.i.s. Dark Powell y J ... Allyson, quit r. dlmb.rge mer" ""'Ll"6" _'em" T Player King ', on interro. le. so of pie on Hollywood love que I.,, ,11 1 Y ,t ,I ... k ... NI-o h:: .Caban tie ourid.ro. min- C.... E., se "" ';, I.. .I.. no dabse C.I"i_ frs a tetuaraco, del ..I.,, Christ.- ternarle on at Good Samaritan Has11 1. E \ ",-, -.. 1, -s. -11'eI.I. - a 111, "", .1, la, ,,,,,,,,,,,,,,, Cinema- inmuguraron Oxtat con In comidin sea a I ",c.,4,- 11 exp-le'ares d-da ,onto .br. real y -tels- Pheer Massarde expon,,. ,am. 61 pat.l. sufriendo de -severo case
, '', A-', I-luda ... voic ,,.I. .,I. Dr. do G,. tan, Co.. penal jrl surt1do varril dead,, oivi I. .... I,- C, qu am. poetco chelatera I tie 1111ga y agotioniento".
TI A Iu01 11. I e st CU [.;I f I..t. MkgCa no. 6per.
.- ., --.. ,: ,' U"!, hrC,)., ,I C.nplj. I,~ d, ]as Ii
,4 r"In .11 1,111:1 -1- a I .,, a Out I, 1; ... I. ocu- i bolus Untrie. ]a moderrudeplatur. C,,nc- hall,, So rineduo. al doctor I-I.md a,, .. "-'*_, ",.I, ad" fidad en 12 lari tin y canflicuis hu '
1-u Cada I Lt director John Ford y Clark Jos tchis, Fampado pa slcy,,,, all E, or U.".' kars, dice que Ist estrolla. qua Cri
, r. a I 1".. m6%,Ilcs hopulso'ca _.,:g
11 I .1 I I r I I I ;. ". ; ., a I"Iirto cc "JAMIC. .Ill. ift., n h-ft, .vil h.cr
.,; M, I I) ", I ,,,,, 1, Is,., ,,I F,,, ,,;, V, ann it A G bit teloil it ran descle do, I, a "'. .1 March&," 1. eslamp. tie 1.
" , I , I 111.,-, 7 '. ". ,, , ,,Iin 'it y sistrour "Ins tin Intro, tie Ill d-c-der de In sublime a io ri. do is picza es Perkin % Is.
I I I,, 11 I I ,- I ' I I'll ,, IIII, 'I*.1 ( , I d' inoh5glca; ", ln,,ns lcod y I ,.- Corsiricil Fix Perdido
--- III, ,'- ... I- 11 In t- dicirmic, qua former'" qu.- fine, del still "' L2 lllr.s a ,a ... c.Cnli a tie Una in" I -11 V, ., I .. \- J, N"', ,,, I .... rju, do,,", V.19. p-c, all-,;, ., an I., marioneIllia. Una Clara Cis amilica ,i,,,,I,, Peru ors bills oulanoid.
- are, do 1. Just. do Sir Wille, III I,, I Cra ,, lic,
n,.,,igu.a del Aftle c, .I...Mlecid 'v u ,Inur Pat el doctor G..tl,,, ssls,-Ctuy. ,Irchm rvr
'. q .c. d c,. ,I, ,as fccci6n intestinal contraidis on Ale.
0- "u, ., 'u,"d.. '. .,d. .n Stcatt, on nueva ad plaol6iii a Is vs- I fill -odada put III, UIRCIIIIA ."I v, .1 ,,.
, N A C I O N A 1, _F, ." ,, .:.'_ it, U l,,,:;_I,,,,,,,_ I u I r., Les, I pass I .. do Bob R-y"'41- f mmsx all- 111111-cs-el el"Urg-lifillis I I- do,. do Ingi.teira. I crarffla.
.1 all 11'.. (" III. d fred Sicirke. lodes Los ulcolicrentes Fscocia musatia esto- rep-ersta..- I, 11 A."'s. X s,,i P-1. ... ft.-l T.I.1 M 417, I as c an rtanda a on sanalarto vvia del missile Walter Scott,. on,
", .. Udr, as- coined do (c.tro experimertal ; Jvrricrstos de ercru., do had-. , da on el progran)2 principal del El director argentine liugo Fre" I P- "' 11 - I ....... A I -, d I laTraveller,") "Los v.lI.,ro,,,, ,,d,,,,,I,, talusselane, Joe.. que on FestiVal. par otra de Im varlas re- gone" am on Hollyw
I , .. : :, ., .1 I, I I -,; c ':,' .',d1, o not, liel Q
I .... ',I -1 I, k,,u i -r- per fortu- -rhe .ad at hombr.
''b"', ,- ".. .., 1. ;-A I't ,'I t'i T de Eva MacColl, Una pululan 5a conjugaban on pos
u:d cf-.,-'o C a r ,bru ',,nivoFcr," au- del die. Apernis Ilegachs, de Espana
,,,,, ,, ., 1 ", I I I '. 11 .1 11.I'l I ... .. 1 I' F! I t a Nl.- -, ,I, R_ ant Is so halla me7br. a a a par
... , ", ." "I', ,I I:" 11--A ,- .- , ", I I F1 F , d, ,,,, l'-1,,da it, ;,o ,am., I-prog.ochm= o adliptan6an tarnblim de "Ebb Mudc', tan cisbai fulu6n. alue el aspeelt I One "Doesurneriss NisIts-, too
, Du I I I I I. 1 ,% ". 1 1 r ad. Mar" hifenguartle), do abort j liodia ,I .nncnos grnenr do 1. Pero tharle. Con In collaboration del d a- do dl,,gir n
1', u' Is ,,, a, ,,.j,,a ',,b,.,.k ,Ke, o come a horroglinva y no come es-cls Robert Feraps, Y -"Irt.do par 1. .th Cimaury-l..
,-,I "I de Rey SalocifIrl sin tormir Louis Stevenson. Una revi.t. ,,Iur,.
fl,,', III~ ,, El F ,",,,,, turn It d. q.e CC ve-, halt Par. nrirra, tre of arre It- Una selie de bells arias leclos- dell in assico Cedric Th-pe D.Isile, p.ra dirigir on dicho esturch, dos
, U". r bro do -he do Eirifitursils" y do mC, ssrytc-I.d..p.r chinuestry Gu hrie, proo-th, C. at Natern y peliculas per afio. Y weabade

- S1 1111-1111 P UIfia 'e"i It, _':b o. then tea. "L. Do,. Br-f.", 1. famostut [ gra magia b rat .. De en e Hall do Edianburgo, Una pie= Ifirl prestado par dicho estud a a la
I'll. 1. mayor colbarxeldr, Ink 1. .b,.s do Shake.postre, truest as ..... I lid -The Warner, parts dirigir a BArbara
. ; ,,,I",,.t,.ts clese.11.,cal, He'll a] fifolo XVIII. titulad.
;A LA FIN CA M IR K ,. do I- -sirraints do In Columbia qis, oneens Par deer. I.. do o I. 'r Pit so deliclosa ers-rissuclan I of blood Fair ". Alegre y ligera an- St..wy.k y Gary C-per on ..
to, I I "Unp y led P g don- do '.P. 'a..' fz lsarth Groats- ..Mo urat ..rie de isire. traidicionaT'""O' "I""" do"'""ll" I'll- Us fieliculz do Jane Wyman y It on txri'a ale d, "ll'bt"
. 'ill "ve Ray Millard. Artfirras. theialcos, else- laa.to ,,, i I ... I., I-p- C!an a, .I mer stat-prottinE 'Parriest". y I In y de policulas del production 11111ton Sper11 : ; : : I .. :.- : I :, U -na- y I'llun., de 1. lip 11111 1,.1, pInterox y operators de Festival. !.tlob Frick Jusciers .r.. ello enbutado par 1. a d 'ea ,lado Ling, "Blowing Wild".
C : .11C r 1. adiclIm program. I IGII doyd.oh"S mass h Birbars. ha pedido perogiso a
cil I.a %,rgn it,- 1. Program. principal an at El seno, Frick. or or gumento acercs tie Is el-Rd.d.
,omomi, d b memento Br entre le,; distinct. clones Stanley Y r III filrear CsLj
.susilente, Com, Sp"U"" ""' ad, gas, cuantot tarruser parte all 6p t. ,::,I
primer fall icu cu a. ....r. cc on I- filon-lida do I. ofinta, r.cibil- ban a lncJuyeran 0
Cars .. d ran fit I .-.'
flat do 10. F-UP ,C-cIChaberc-sU-,- as- on 6 I'U:lr er Is _11cula antes de nv Ub ry",
to S to
'Id-d Y --lia Ins, It'J'a, I d C mmpa 'I:mrsy
I-,, Carl- .no do ,tin, I arnbi6a a sran -lissra conno --it unit Iscordis. Tat p,.P.re= tadar Krareser .0 10 ha concladhics ""t.'o.
HERMANOS DE LA SALLE 1 'g. anals"'). a' r:-,-I-o- 0 in. r(o do "Der Frels- ra u,'Zily so of. B -- par", en C, ,Co. C U ,do. lolng Wild" sent, filmada por_ ___ ,'a P-1. crustritfic., ,an '. I.! ,"r.-, -jm ,r-,pC,: Holarida, Alema- chut t I, ill us, d7l. 1r Militar, ale- .1b am I. al Intends an parte, en
Cc ,, -:j i-,r I., ,j ,III 11, : I I I, ., -, n -4 ,, ., -, ARTISTAS D seurno at director. All ... do, Hall. nix, Francis Z G; B'el',"aUG '... D nuevos ballets: En at
E 11011,LYWOOF) 1 que trone Un rancho do paves, qua ": es C'
AL do Inglaiterr, FiFes IvAl cutbacks at Cole cle
Y 11 .- .- I :1: ale!l (to : vo:- n 4 kms, m,; ,i BRAS L 11 1, Produce .is Ciro ... qua 1. diree- I e.p.sici, sa arte de F',anctaj Una I de Edimburgo. s I, estre a ran dos Explanada del Castillo, ilturshind. is vecina relisiblics de Missico.

(__ : .. .. ;.:: I- 1'. Cut 6 d I I Uuevos ballets. producicas ambos ista enscontraste con Is, prime "
I """' exhibicl6st cle pellculAs, prOCE antes so
.--a co"'a .... ...... a al" ..l ? -1. ,ease do ,or Una I pa, corlogralas del Reirso Unido. .be. de IN noche, ha con.1.1tuid. RAILLON BILANDO EN UNA
I.upo .1 Brasil en la 1-rols-r, I-, a..' do 1. indtruh, tie 27 Cast ... dlitint.,.
- -_ !. ,,Flval fuk Inaustgurado Par of *Picnic at Tintagel",piesentack, Par 51conpre unar de las notas culminan- FELICULA DE CICLISTAS
EF : ,,I. a, '. I 1l, T '11 81 ., c%,n ci tin cle iodIrall! "I EA, DIRECT43i FREGO,;EilE_ ", VAInalanclen itericarsh.d. I Cl New York City Ballet. h. old. to. del Festival Y reprernta.en ver-
Afio CXX Cr6nica Hill I banera DIAIRTO DE LA MARINA.-Donningo, 7 de Die. de 1952 Cr6nica Habaners Pigini, 37Bodas de maiiana Pr6ximo enlace
Ante I allar -.,a, de 1, IgIcal,
9N REGAL0 W 160 FARAJAS FASOAS Id a. Lcr.a se ,It. joven LU13 Molina 7 G6raes. Pa
Con misa de velaciones se relebrarb, A !as slet, de 1. Priebe contracrAn a So. To de rTta acreadora area
a- once I enel, gr6ximp itc? ingn, din 14. el enlace
mahmia, ime, 8, .11 igein. Vad. 1. rIt
.40? X ve" -a de 1. Pa.- ""' u ne ra a ceremorda
gas Chri a ecremoma nupcial chi Casanova Castillo y el c In innitratica schorita doctors Es. para Jas slete y media de 1, racho,
c sit. sti, u j y del peranza Sabl6n y Baez co, nel correct. prometiendo resultIr nroy lw6daargo'it. q een Car as Bolado Pereira.
No es oiatalioellLdey InUrbreultliibscamsa tt.Lmi2ldedormaink6nofqourelsedelaJumstaxrlimoa efirtrita 1,
to. can I joven abrigado doctor diseno muy original, Berk obra de PIANO Adolfo DcIg!d. y Aegole.,Ilq. "" Mi", decano de log irandes
De gran or ginal!,d d b serb j-diries .baneros, y del prop a edm
In y pase. do Carlos II saldri el
d.c ... cidn del s.grAdo re 'del
I fbarrl par cuenta de r-o do Is Is
pla ", I I el Vedird. L. sch.ra rinda Pereira de Bo"is qu,' 'r r r dirrdi. d n2a
DO cittorin saldra. ademas lade, madre do 61 el sector Sime6n
el r.m. de I dulce flancie. Ferro Martinez, tioyde e!la, senin lot
L. hora Luina Angola de Dei- pad" .
gado, madr 6 d is ats1m. a.1hr.ry m 1V.eefifi.a1a.
5-1 Los., e de IWO'la, M"
padre do
jg.s de 1. bad.; y de 1. misa to Leon Mean Garcia Mor con at doctor seeran IaLsefiora Conchita Urrutibeas. Jos6 Manuel I de P "Plot 4d'r%
a. in d-'Iri, y ol Pa. Terlrk I.g.r to I San arl. Notire dr, 6 doct odr A n
1, delta Delgado N ']an it d e So Antonia de Padua. don.
Long.. dejorfin buellas de su bum guirta
T- preference par. r6nica. I Ins florists. de "Goyaners", jultrass S En Is T cri. priguiJ de Nuestra so ha conflado el adorno del am 1*
entire se efectraira Obras del citado eddn de 12
rearfirina. a Ins sets y media de Is'- el Vedado, serfi net rarno di I. Wde, 1. bad. do 1. t,.ct.v. son. novia y los ra!"IIZde fl EN EL MARAVILLOSO FRASCOSP11
rite Ofella P6rcz y P6rez con el jo ho, ninas Mar ma'
ven Juan Hernandez Castellanos. Teresa. Martinez Duarte, Mottle. A
El ramo de '1,a,.ngIa MD,tin- y1T.resita Marta 49
bouquet de Is i go, T. 4a'rf1n!,,'jMA'.or'tmc. ..rte, a a qg ra.urng- Quediri o-rillAda de to priaim del nu-n see, (0
Berne ing I.Paquar, y --W. d. 1. bell- de ste
rider, quien irk como flower fiarA en calidad de r ey el n firl
girt, scrim tejidos par as maestro 1 Hectico, Rangel Bernia. trut- esanhe de fist. Debid. 1.
"Goyanes", del Padr nos: Is shorts Ana Rosa Par- 4ge
del conocido jardin semscionAl innoirscol, dcl 1== ,i, e.,
Ved.d., I de fluergo, hermanade
sef6ra Petra P _It 'in Jdr! puedc pin-i. ae it na. ue .1
SerAn padrinos In efiCer Vicente Gore a are
Hermirid er c Mnrti.e. y el scfi.- d, 11ii. esnudn, oruairice de,1. Josil An .a,. P&rez P6rez. I Temas para In cr6n!ca. Debido a Is confine= Z :t.:, %
L dd fr-.. .1 moist d pirtcel in, recall,
El Santuario Parroquial de Santa iinicamente, de on modo asanohica, It
cantidad exacra-de estrialre pam arlifir perfic.
t..,nt no. a..
LE BRINDAMOS LAS FAMOSAS MARACAS Bfirbara F1 nuevo Eamalte de Ufi,3 CUTEX tiene
El jueves 61timo. a Isis cinco de is Cori rat motj%,o, el Rvdo. Padre Ar- "en-clon" quc b.ce x mos- el cra las
KNASE tarde, el reparto PArraga, Vibora. ..do Are."i'll y I. sefirria Piedad an., par T.,h. fic.p. in peoit, Imat, ...
1. C. F CHER y en s'onlenme acto, fu6 colocada la Sar-in. licalde.t. P t ronA. orricho rom que areas tsinaltes mis cams. Trid.
bedra, par Su Eminericia 0 P-Santuario Santa BArb.r quie. 9- 1, c-th- el nu- sunudo de elpritisimos
LESITSER Cra'rZr'.IPArt..X., de to que sera 0[ren hacer public) 3U agradecirplento
Santuario Parroquial de Santa Bdr 'a )a Primera Dama de Is Republics. at.,. de elfin. arroda.
PLEYEL Esther Jurado de Duarte bara. art Martha Fernandez Mirandin,e
ASSAIGNE Mzfiana lanes, to Is fessitividad do Santa lExter. stark do dias on& Result6 u acto muy lucida, :Batista, que es Camarer. M. de
, I P.Pid-ti- cin.
asistieron re resentacinnes; del mun sea a W IE N 6,
CH do- Ind. bell.- y i.p.d., Eother Jossid., 1. dul.. Von dal doctor d p at que eza hemoss C U
RONISCH Anibal Duarte, el briSlanic oftalnsiilag fIeW y d 1. Tillsolit- olor. cat6lirtsi.
FACILIDADES DE PAGO k,H.A. .. ressidencia del Saporta 311ransisr Is lielrarrin con tat motive
11ples .,-.Jr. dP ftlielt-16io. U. aslado Par. all. SOLICITE CATALOGO 11.11TIRIS La comida bailable de la Asociaci6n
4,;," ... ... I"",C)S PARA CUBA de la Prensa
n-ro-n- i 0 1 U Cada din que pan, es mayor ej en- vo night club e.barien terminadat
a ",nas, par, ,,rrA,,ojj,.,gr,m omi. para esto ocas! n.
- 'it. bailable d a emn dti I. m ', to dcplr qu,,.,,,,,p*d,,
0 R I ;L Y 5 2 INDEIP E ND ENCIA 184 P"near de Cuba, ]a pirstignona aa del)'Pues rasepr act It, an as e
A...? 2 ir ucntr.n
ItL 5 () A l(L 6357 CARE)F.AS enc 5 tickets para "to ex
'b" Ir.ordlnarin liestra. Last res-atlorcs
prit'. r-r ,, a nera.
C-. lade, to, a,,, p- -I. 6F.- se suceden a diario. y eshint.er6s de i,.,. 1. As e,1.,,,6a de h P-ra celr Is Comisi6n orgrenlir.d.r. .1 r .be, 1 hr. Pt. lest. rarig q c 1. n lodes nuestros ectores, que aque.
19rg . urn. Us. person.. q.c r.sc-c. can titen.
de no ..... ,,,d,l a it, es" an P. 1.1 a. lendrAn inconve.
na Horn en [a Bibliolem a I more', P.,ba 1,,u,, en enemitrarlas y oru
dl ,air ,otroo ,,-an. .. c. a' tirtrat. Ig.- "Tr.Una dr arsda firura d, m-tre .turn Hioromamm-, oa d, ]a Unl- ormo "'. I
.11. (11 111-ob", driodo D, p ino-, en.g.1fler, el how q.
Pro- mttelctunl. IP d-te- LnIlt. -,odd d, L Iib.,oP, M-rera uno in, ru", vl 1. o h, eir est. amid. b a 11 "
M:ri'.dm,..Cj". -.par. 1. 1,,bim. d, let .... Pn(, hl,. e. 0 que Int--deso In. on .1, ar
d-1-6o .b,, "El R d-da d, drd-do. n,,I.. Its
Gaucho rn In Lilrat-a Arg-luria". a "a 'I. bail. don-treno P or SU P red 0j,
d, CoIll b P Pit -". "'o. lb
'n 1. Biblim- Eo, o. 1,.dA logo, H --or, 12 V ... la nolimr.. -r,-j-...*, iuih Fri., --da de gain. is.
o o 1: ., aoI -1,adal de g Jr, Itracti"o., ."A ,, .Ilslnnc rn m- y y -, -,,, ,,!' P iir' b
be n
Ira (Ir IMP. purde aWjr Pin loitariAo ePta. 11-ndri'. -1,1. ,1 ', 171.111 117 ;adlao'rra Cod a
I
es un Iferdc1dero
regalo!
le el
PLAN WAR -0 &41Y
IOU
C0LQj0jV
onomiza el 50% on al do In liell.
*:] 3 a'.ricano,
posaie do su osposa et hijos Sensacional Venta 0 da,,,Co, fairrado
(hasta 21 aitios), cubando viade articulos para el bogar...
jan con usted.
LA CASA SANCHEZ
marca precious de "Aguinaldo"
en toda su mercandia. tOLCHONES
0 FRAZADAS MANTELS
tor
ffiht,4 F
El Arist6crata do los Colchones
SOBRECAMAS 9 TOALLAS 00
as desdo 45
h9l SABANAS 9 CRETONAS
ALMOHADAS 9 CRASH S10
TODD LO MEJOR
9 MOSQUITEROS o COKHONETAS SrUDIOS C A
Tap zad" UCj4
que puedl do colo 12 di #1
limak res, "'Pa'dad
No lo deje para 61tima hora $1 d do
en svimci6n LO TIENE BW AffLAr1'C,41V WOFE19 ANW4KY y aproveichese de lo mejor 00
"Pregunte a su Agent@ do
1927 Policies a llama of U-4911
-1952
MM" of lumcro/V Agontot do; c'CK -EZ
LA MAN,
Un Cuorto de Siglo Sucursales en La Habana:
de Servicto Akreo ERM AN Monte f rents a Amistad .-Reina f rents a Galiano 10 d* Octubro y Tainarindo
I,
I I
PAItina 36 Tentrfl DTARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 de Dic. de 1952 Teatros Also CXX I
" I Mdsica y nifisicos I 77 I
. Prograntas de Ciltes y Teatros '! IWY41delstrelgs
- -- -,-.- -_ *___ Acontecimientos sobresalientes 0.
A C T U A L I D A 1) E S FAUSTO I N E (; R E T E I R I T Z LO MOR DE LA RADIO Y EL TEATHO
manamesarml. No, 114I.I.-ur.101, M-4413 Pelds, y C.1-.u-'T.Idf- 14.7800 P,.d. I T- d-.. T.16f. M-30" 11,ndliff... Ira. 40, L.T..s. X-1224 de tres sem anas m em orables Marta Pjrmmz, Poemi CsiL- AWN AsNow- C*Ua ,

I.L.".. I ... I .......
lh Duelu ... ...... ll lit i", ;,,m I-il..."I'll"'. I % Lalluyrac: ,;. 12, elite M"910 regIO&MIge, caj-_ ChaId a, "I' '. us' lu"cu"' Pliliud ,,;, Z h,%- Uy Dj
I X, 0 ill I." ."_c ne. fun"g., CM&
11"i 1,al* he ,,,,; ,!',.'i I "il'.""'."', 2 Is a a Imiuri.
A 1. l-, it, -,,, or III, "' "" ""'
I'll, SINIZI-111A ORNESIC1.1 ,- I c, p E l ,.,I If 1 1111111 ce Cubs 9 TR 1, ':.'. IIEI' Ii, l pe, :1
,-,,aid T ESADAS Lill, Al"Me AgLA, Fell I I.A NISA DE LA VEN71% 'I'll un null"eur. I lurl.", 'I"'i Por Nena Benitez niala- El Neville, SOTa- 1- d D*MhQu"- An'
VOCION _'INV 'CIRLE no .", lIm Lill Valle Lit,. Plan,. Luii", out Al.d.n. ACUENDATE DE VIVIR gilica Anchaml,- Loft Cbaoq"L-reed L. 40. Tlet.h. ". "I t 11 ,,,I, Libelled Lm,,q,, Much. s, 11i 1,0,1h, ad. ..bI ,I I v lea almarenes faVorltos, cle Malma La
_ () 1, I 31 P I C - __ -_ --- Fc uvxl III "" ,,.,,.I, de Musica y dimburgo me enfrentan at esca pa- na.- Vieft Iffboodw- Ammor BASI_ 11=
ALA 31 E D A F A V 0 R I T 0 Lne, N,. 403 V. ad.. Tel. T-3711 i Drions, de Ednbull4u, Y ILL magni t do castille, sobre Ili colina qua ie Mactidarli Zelda biturabod,- Eva If .
'I" tie pedestal, me adenzaba at tra- ZOSt. C.I .V Ir ViaI lit. U-263. v." :_o I., br.ci6. del d, -I, ,flo. ,a-t- d 1. f- Co. at .1-16P de esitudiantii (BaLle FWw@mw)e-- Clummitai Ataft Vilect
- Tel. I.-Us. Sets ..I. Me. .W T. ,,, : " N" Is' in ........ 11 X.. Un. .V.d.d.. T.1mit. T-Ime.
.I. hey fri .11 A." No hY func- hoy. D-1, n,,,,-- Ll EJON Ili IIG Iii 'on ,I, 11, DII do dull, -Iruoll 1I I i1cle; Pat. suil II ,,,.ta ,.part de much.., jokes, p-tAdcre, do -m"I"I ,11, EL CA 'an- raida MwrwcL- 711ma Hmnindw, foumn" W ISPY
I., 15 N.110-- .,,,nl,,. ell M-A ... I--. I., Cuba EL G .- lh a,3 I,- rn.chilaa do vi.j.,.gCf,,PSId.. Bers. Sm.*..-')L Ladma awriti DR_u ,,, ., I, A I j,', , ,soene me tuncnnM.A.nm .,ilcp ."do in x y I,",- J- I', ,,, wl, hall
,k u I'll If ern
-11 lb IQ ,. I iEfir, APIA ,on Lill. no Cuba E GE. I or 0 lugar I I I peso ell c..,L
cou-to. I I: UK EL VIENTO SE LLE NIO DIC LA TELEVISION 'I. L LI "ur I cludins cc
%V Ibb 3 &N '_"' A _I.. V, EV de g n ,
Vo ran olclual-I-) Gehl,. Guiclr Ros-s Y LOS C Inne A,-]., y Lill. del N IL III la C1111.1, I.;,:,";l'lL T,',rAs ivC echral y recorsits econ6mi- later- Dic Riqu*Ww- Caftel y on SW- 1 41110 .
lr ellclu., LILL~ RA L, ES ,,,,, Michell Recon, b .,ITL j : ,." r h de 1. Est.d.. Uni
III, glighey o 1.'k 10 "I arm rell"t. 0WO, BUDIII acquid Miti
y R.bi I -- I Wb Sl, Ron NOV at "..'""' Iii" '"Picti..". co, precedentes
I., W. iii: Nift. .,.""I', KRA EL ,I I qu, is ,,,,, ,,,, -" ,jmI,,j,. I fdn, .d; Australia. ,Pd.. Fr ,.I... do Walaq- Alsabre ,a. ,,POSS G.&._ pedgite ffhemmCWj__ Im,6 P- Alein .Jr.", Ll"i frej, Pakistrin, en Ic.
; ... 1- i '. ,or
F I N L A Y P A 1, A C E I ROXY qU eevllffmils 2 Iranscribirlas a conti- I habian conyerdgido an Is capital is- j.dxo Imilditiguez,- Ciew E@1@b=- NWdaba y Minji. Ill TIM. U-1661 nu .i6n: coccLia, v alan o por Iran, aurob6it q.- Cemartmelcm Ubph DubWdom,- Gmela- L- BaCamseeted. r ",hadee, Tel. A-Ml Z..J. G.-sull.. TIM ... 11-4640 "" --" "A". Ah"'I'd"". Tel. 11.4ish I presiones label at Scale Frail- o outom6vil propio. Iass celihFaclos
AH., d ,I. olicio-L N. I., L- ,,,, II duaie o.,,,,,,,c.I No ,,my ,,, o' 1 I,,, -r .er oil d, ItHri, no In ,u.v6,,,, Dul itammi mammetre C4ramosim Kumbwb do Dios i b%
is, 11 its or noclue LLUVIA D _, A 1. 12 ,i 1. Il I I 1.11 ...... ." .' RA'T hm A u v,,,,-l
morcam
T I ;L "", Ill'IB "' ""E""E'I' E Is SU 11loA.n. d.,rda I ; I I,:,, I I .
RZLLAS d-fil, III e-oliLl A, UEli OF VIVIR,,,Aj I~, T ,,, I cv* mameft Named
ven ITWI 11, IFIIJA ,cu D-- MY VIVIR ,ce J-2, Mullet %icrl r ''I 1 :_ ,-, .- I quirmia CMQ
,%N l 1, I Lit Ifo ,.it "In-9, y LOS TRIc EGRI-1 n--i 14-g- be y YO MI UNA CALLE.IERAB-o
Mail ... ,ran -9n .' .1 i I "'I' ' I ",'T" ' I I
EL GEN JO TV TE I N I COMPADRES ,on J-r .Ncr I, I P, I ;
Lee W.bb. y Gle,- R-1- I LOS din ALcolediorn, LI,,,. I Is~~ Ni.cha S.lb., F. F-i.dma, y Lure .. I-, ,,, -,", I I T afro U KAZAH HOY a lu 12 do la nochs
1,11SERABLYS Lea Mcia-I Revir ,I 23 ", Aglfihsl L ... 1, ,,,,clA Ili Nil~ al. f % l -' 11 I : ,
BalconY 25 y 20, 1, -, I I I I- *_ I A. *., 1, Lunota $1M Proff. SM Tei $0.40
iv T.161 ... mo lamm '. .1 , ,,, I yl I ',
Pr it, N,. 2 1 -j r I 1,
I i "r, r, ,
H- I. d, _ll Nu h.y funchon. I S A L 0 N REGIO I I I .1, .. i
7 "
14 7 11. Tided T,]Afn, T-6129 It Lrmajol mili. IOU. T.161. U-3133 li,.ftom "'I"'s' I .1 I I b I -_ ;I1N1111111111W 1
, d. 1. n ...... I Nu bay f.ccft No ha, I- I "'8R' jIITiuR'j'6 I Monte I, Asurlis Realm. Tel. M47H ,,,I 1,
,uH (,,,,I,,, he,- Dcl, Is~ -11 I I -ib, D I __ I ;
, I rloud .... Pie 62.,Ia con nI I .1 ,.A Tel., -1 o.on.I, 111, G11- ,,RIY foun h fun.,,,.,, Dis III dul,.
, l_ P ,,
.fi- lu- 11 .,j '
luariem g!,,, p,6,,,
at-tiass LA MONJA ALF' EZ 1-1 L.NA CA A ,U. sf Ttll I 7., r. ", , AIN,' I"-',"., .1-l" W."'a UN ,6,n Xcl ad], 4 Le Vuel i I 11
I, F LA NIUJ1ELREJ(ELR 11 Is de Jine, F-tasms. ,act,, I Hollywood por dentro
is 1. TILL. I YO TVI UNA CALL IE QVIERE-1 , A ,LADO DFSEO con Vi. I ,
% %I,..,,. Riando 'TICII, 1. ea. d I a: ,
RA IA Ollims cred6n de M hl Jorge NI',unI "o Ir, F r c.,,ccA PoIy. y ELI "I I I
tleb. Il I --_ JPECTACULO MAS GRANDE DEL I I "
MUNDO (le t,,hCoI,,).B,., C .... I I "', i
FL 0 R I D A j R Wild,. .hon- %-- I I,_ ....... 1. I 11
A MB AS S A D 0 R L.I.I. onmly ,,,,,jo halt. Is, 6 N ,- Doble premiere de la primer
Cuseemen, da Is 71.- T,11. 6-1111 .1 PI ... lefe lf,= DL Tel X-49)0 M..l. I- -- T.I.f ... 11-44403 4c da." I. A. all I I I
11- d. d ,I I Ic 0 I. o o.II. ".__1 If I. _,", -. I; ,11 ,, i", -., I I .,oc, I SAN lpelicula larga en 3ra. dim ensign
..y ono I ,
arm' 1. lo io I, 11
Ilica". &=,,Ii .,lr 'L"_A ,",, UK LA TFLF%*lFil0N ., .,L.cI I,, t 11 '.Ita I ... I I
""* I ,h,,l R-an, IFxNl i- 111) EN %%FbT POINT -,: ,w
-111 I 1-01 1111FRABLE, I'!: ,,,
Nbleol: C-1,11,- VIEDAD LH .NI I D" 11 C' 'I"' "-o rise' Zen te'll-im- im- Ims I.I. .-Ilar, ""C4 [
11 I -PLIZA %AQUERA con jc- I
AL -in janso -PmLo Db,, Psl, ,
_ "I"I". Hol do, I, d,. 1. NIhay.funcitic, i I I Por Elena de In Torre
"I.A... .111, I "'. u I
51 E R I C A G R A N T E A T 11 0 1 renig.U.c. P,.-,.II I In, V A APA III I or nualestla parts 105 OJOS,
TA 2sll, ,l ., .,.n,,- PLA ZUIRI : I Se despv)6 la inc6gnita de Is ter. San 12 M"
Cisibeem, = vdim_ -or.I&f faI Be,) r Sue. label. Mariam.. 1.0-2,111 R A 1) I () C E NT R 0 DL ALIENTES con ,ran 'A -., ".. dimension at preseentairale a sen Pero Contra cause, opinione, asti
H., d.I -.1 N L., u_ 11.1 I I.o,'. -11no D.,h, Is~ 'L y 13. V.d- T.M.nas T."S4 ,P"' J, I I d, bo-cio v pistillos, no una "pre- In del p0licto que Ilwaba los teaM.A.n. .tureen, Cuba I %. I-" net M.A.I. 3 V pan .1 qua 0 astperiment.
,,.,I A ....... EL NIM"If ;ANT, '- ., '%"" I-r, a Ft,,,.o, dos -= es'ridea I: i tics.
SARIC, 'cr"T. 1, I'. II:::'-u 0111 v p Of
blooll, y Joan P AIIIIII I RLAC ALNIA BLANCA line ii'S. del I~' hZ I,,_, DOR. S A NTOSSUA REZ : I Pet I a'g. th! run transit laiturridD.
, ACK c:n,2t*rse Send- Po", y Marta R- I#IfAdu y F_9TR ul rIHILL PARA Gloria 11 I i filea,,da ,I, la terceris dimanxi6m Per Hablando par cents, propia di'l9- W I I.Oa"%-R,,j", DFSITJlnAN%0R1NAIln,.i., I ,cu ......... ,, ,- -,"-,,,IIIE" 1%1' .'u Ofise- 2- Y a- X- 1-40" 1i to I qua. pecionalmente, nos 1i de
I L.L. FI-. I RrhO,,. rI Lri-I ". 1. Iroo I I el lueduclor Arch 01holer, -B, 4'1, -h D j, lu on sh,, I a. a no I ",
DW. Masa An I ,.I, I o". ; on, 3o ,'I. -,I,,,,,,, I I, I I-- 'I,, li- -10 de 1-11 No, I,, (In"o. Duch, ,un I.e.]. D-l *. todo purnes Lemposible aguantar la
I- Orquesta. Luet, I pl- I ., 20 'I 11 11-TI-1- -1111 a. A.". w. g"g-on. ,,I .... .. C.- L 1- La, premutres" U, calabralron pelic'i complelta, abal ndonand. le.
I., ,. ul LAIII. ,I 1. "I.",, "i"Z: Me T, ,4
-.- I 16 .I ADIS I I 'I', Pit I. licas a teatro Lit I entreacto qua
. ., I .."'s I ,,"_ c-.'Anol ' AE 'ter J.,1 1. 1,1 1;1 Pre I I I lus dos g-aideOr teatros tie ra.
I it Valle I I I I I pre, suerte me odrevn5 a la mitad de
A R E N A L G R I S I OIL SEXO FI'ERTF' 1- R 131led6n. I ", 1; Ic.nt ,,, liellywIscid y an L An- O
i ", I gla, au b-iiinrltiiiullnnanta '.'Last.- Ilia Y ar dirsuchis Puts: .I hutne, All. Am Chamell" I, 6. T.L 5 1313 17 7 31A. I (E). Vdd,. Tel r 4in R A 1) I () C I N E I I r me$ tenido qua pagar nuestrit toI., turcuto III Do, d u-1, :, 1-1 ....... I No ,,bl I .... STRAND I I I dos it P Ibli o qua PVcIpIU y bury
AIN I ,, 1I.A.c. -4-Ijur"pen. ,,,I LA H.,l- 1,11,1*. T*I- --1441 1. I ,,,,, d"I'aas poll see ,I.. coliclad p n varla. habriamom pe.
,,1',:.,.,!vm1 Ira, , I t dido qua nos devolvien at diTre,1" ir. TrI- n L R EL TIII ,I", 11.1 11 I'lullun D-1, re-oull Illoa Mquel Me. 368. T.14f. U-1711 ,,, ,* I pur Is furents, local y ,sirtni-I
I lso 1 W"'In 1;-', 'JIF I .0,A Tl, ,X I-, ... -ulo. l.rl- , .
Ulf ... no LA VrNDr A E I F VI %ITNTO Sir LLEVO ,,,, I, o-jd.1 a ]a "preenuIre" a. lom de, Have 25 Slits; habiamos presenciallx;. f TH VESUri EN' : III -1I,,_o MOR D rA fl,,Y, III, I- -,no, Dull,, ,,coIli Is "I"'I"d
I t, 'I do uras prucham de tercen dimen.
Ces "I Be, I 19 11-1-11. 1-11-nd .11. -1 (I.,k Debt.. V.,,mu 1. I ',it"',
, W, -4 I Dra, ;I,,,,, ,,, ,I,, at..
'. .G :1 LAU, "' 1" R&.f,' l", v, L SEL L
"I li-Ilboull Lu.ml.. E_
.a.,- ON I,' 1, ,
1 ;?.. L "
! -.., ,;_ -I." ,,,,.. I RETO Do. 'cle"Ibun, L 4;*
PlIll-I ill ... ILI,, woo.-nue... ,, I- 11 w ...N l .,.d..,,,,,,I lieil,,..d Adv' rIim k'n' g 'to'. cu- d'ja'oI 0 P',', ",-Imit'de, :74* 1 Robvi-I Stack y Barbara Britton n D Uestro .be in .1 .LO talent. N.".... T.1411. U-3- 1 Jim, .- -- I ue asisticion Arch 01hole ull qua all, .I vall .
1. .. Ceanmjlo 444. T..,-. I 11. R E I N A I ,'. ahl antuslaurno at
!Io b., III ... ... o II., Unite I- TR I A N 0 N I pC.d,,,,,-, y prinicipilles
'l I 14I.- H-3211 .t.g,[,, Ideal. par F Merick Ashton, qua Bwana I 0bcQIr all-6 clonamle'locundo aho a su perfect.
.oth" un,16, Dull ...... is I I "' N.I.. h- 'IT. E ..... del, lolil"Ad- "I,. I' TI ,,aclnrc., ,of ;I -L- .rutin m- r.m. C.I"'i GJ,,A I ; ""."I'," I I I .... ..... ;, L'I m! .o Tel. r.2483 all M let, .A. an ll F_11-1 de E dialletric, par at I "mul_' I 11",c d or r. I r. pl, dn sa df,,,,!,%.
",,FA,!.*,I,,,;,- ,,; .,r",.,: : _I_.. "" ',.,,Vn all Ejc', i, ,. l II,, I ,: ,, n- Line.. . Is., -..... r, 'm qua dAba
1. G. Pir-- u-In I--mr ,,, lo, oonil... York Ballet". an., ,I 41) 1 .... .. ... to de 1- Pat,,.- LI.I da as.: cl, ac., do Con 1.
.."'11-%ray'a.RA 1 I1qI IT ,, ,;,, "'." ,,, InIll, ll;,LADRI I I %1. City
I --' 'If n us I list, ti.".", .::"", "mic"Id 'Ill "'C -at. 1. pelic.la d Q ler, con, '! ,,, I I I ; '1111 I'll I!,IL11111, I r , ,!. 1, ... I "" I
D.- I, I,, ... ..... I 1 1-1111111111 A 11.1 611. "" "'Ial ili-"' 17!:- 'I*1'1'of I 1:1 ;'l ,a] I Ir rl n I it, M ,* I 111, ,fulad-I- 11 do re
.7f w4 r.,I.r.,- :," ,. :,_' ,_A1,,,l;o , ,I !" Is , Ir I'. I., ,: "I a ,,, Pr .,,,, Street hire ,III if del,. I
,,,_ ,, a ..,,IJr:; s,,r,,, 11,11. yt, LADRIII 11" not r" ... r, ,01',ur .1,m,,,6n d, ,III, "gull"alia an ,I cane, a", "' a ,odietra- qua 1. televin dure.-niel,
- prm, ,),,p,,I.r,,I.d "' no esta of siquien air Is lidancia,
I- ,-I- .1 - ul'ueo' .dfirll, I. I ': "t Lc 'I"' g 'd-_
:"';;%r- '- -4"""" L"' "' ::' LOS AN(;ELE.s .. ,. ,Nit ,,,. "" 1 ran felt. Jim. d
I I core, lit F,-,,,,.,l 1, Ffiml .... g in' t 11111acor',s dI'1,h, " "' Fino ell embr)6n. Y rounque no UL"' 'I, dannom qua league a perfercionarse
__ I... 13.1,.d. Mme, .1 .1. Tel. 1-1. REX CINLNIA I I"Ilut, ,,,I -1: ""' ItIc"r .. twldl, y it, .,I ,dm- in ,aca, is undustna d, .. act U"I
it" 'l-," '-lo-I N" li.v 1) N I V E, It S A 1, I ,!! ;, Ili '.od ':, :""", ,%,. ... I ....... ,,,,;,,,, ,'I,, re Ijalos it, I ... y facile rioritin- F.M. opinion fire c.r..b.k S' T It A 1. "l In"'; ,,,,, IA. -n.hof, T.1 W1214 y a ,,Icl.r Unit ,C,.]u,,6n ell at ,I.:. ,:: ,Iq,.,,,,,,,,", ,:,In;:!l,.J, Ell..,,, .'er'. -- T.1 1. a .1 C.,da Festival of ... I ,-c'e" ,I, o"""t.n,7" .R' 1'. be. cc,, ,, ,airle,11-6 ,I cin. h',,':,, %"::,",:I ,l':,i,.,,,I,,,,l, ..... .... J." ,,,,,,, ,!: it" ;,111111t,";,.,,: ',Ir,;, 1 L. .......... 1- 11a"I".", IQ- t II, I Stin k Flartur, I g I.
let.--- Ism J7:, T.141 U -441 ,,,,,, ,, in"Inue ladi, ,,I at .I
., loo,, I ,A 1 I i nli4 ",. "" -," ,:.l ,,, I- f ... I-jo ,", 1. -J,,:.tI ,I,- F-. "" ' i "'I", , ,I .... ... b I "'. ).I'll"' I .1 do., creemos qua nunca def,!6
I I ..., lo, "..I, j I'll, ,,,,, R.. le""'..'.1", Ne:r. ... l ".", I." ,,, 1-I.- P. ,,1L;,.,,.II,.,I .- ., o '. Ill es Ili re-ols, on ,I F,,c ... i Rrk-"y "".1ftmlm6l.go do,- orece se at public In la forma
' '' V I, Pal,, of 0 ,11,-d. mils gra. I I., J riou Gunshot 9. .,; ,, cle 1.1,
,., I, ,1- ... III, A, t mAN 1; It I P N I (I i t S' D", .... 1'iA
7.:", I...',',".'., 11":311. 4 I;TiI,, ,,,, .... .... ,11:1 I ,,, I ". S I , 1,11 ......... 1, ., I, fwl,., d, ntIIIIr ,o;iT11.1
KA ,,,,,,,,; I"A A 111-1 I 111-111, f ". ,_ ,,,, ::,I .. I"o "" r. "I"!: -1 pa, ,,,, E- In -11,111111, dJ F,,,,,Ol it. I P'licul. ell In qua ,I ve a quit, surve Is tarcer d,.,Ij -L ,:-I,""..-- --J." "' -- 0- In.u"'I.IIII. p, .d 'n ". I,,. I L_::,,m ,'T', J c q.ID.hPn ju, h. hacho. I
I , "n".. 11 V X I ."'.. -k- Jr,,,,I,- I., Nt,,,,.,,, --,n,, I'll-, I.,,,,' I['. I a, ., ry t-o r ,rt,, i ,,,, I 1. i ill ,er 1. -inedis ill, Ch... j routes polarizadom (I evestaral on. lit me table. IS parfait. has!.
"'I", ,,, , I ,, Lima, Pull, e0n. qn, afli-crul on coueii..- 0,11111.1'..'......_1111. V I C T 0 R ,' 1-1-11 -, dlhI I ..... fl,, p,, li,,- ,I, I Wel. ntl,,-u!,% I'llout. _______ -_ quedar convertida an LILL peqUenn
' 11 , I.: o. e "in R () 1) I .....,I.. re. 111. Tel.. A I Ks'". lfi I, ,. !", .,, "I,""', 1.. fll ,.1.11:ia lic J)"Illarrilloom, y bell..,, ,",,I,,,*, y dl,.,i."yn 1,, per ora"a c6mo jee qua parracce toulas an6micom y
.,;; A I'm I ...... wri u, it I" I'I'l.d., Y, 1. Par tie
1, A N T I C 11.1 .111:11. il.111:1- I m II it, CunrwAW y ,It
1"" 'I) aon';I:: % C.o.. .., A ,.,.,. x... r ..... I ,,,,, ,,,, _, ,,I ....... o r .... ... -, 6 I clatnturicift? De quk Steven Pis
IIo-,,,,.II".,,Il. I..... T., r .... Pll- I'll 11 'I. I P ,, 1, lf di( Ialc fe ,,.ib ,, isniallitI he "I'll, d,,fr..d. drl.d., de IS.
': 11 It ,. .!n I 1 ;N ..." ,,. :,;, A.c.- ..." I,.,, .LAII. I. j:ntft poliersuldins. Of cinislin ne"'.I.- I". ", ., ,, I. ... . ....... I ....... fl, 111,JP.11 I,~ .., I .. .... I,,,,,,. - L. i L. ill gLc.a I.
:" 1--ol.- -'..."'. ... ,.,;f "! ,L"', ,,, ,, Z",': I .... .. I, I in ,;d e.ha plvos
"'I"". "."- '. ....... I .1 1. A 1, LI i I : ,." :!fr. I'.;,,1,,:,: ": :. ,, to". 'I. L. ..... tv u lrl Plulm"unor. b.j,, 1. betut. bob is loo cionalulualfe, qttlitui
--- 1. ',,I... VIA".,- so A 11:II!l NAI"'J' "'.1 ;-, 11" r ,- _I I Ili. hiffiralt y dan dolor de
I ..... I.r.lo"", ". """""., ""III ''"" '- --- -ut- dc Sr Thcreas Blcloner, y. Pc'o tie baber. me trionsfillue
u .. ,; ..., I I'" "'- :"'iill "-- 11, IM,
A',, ulo I.,,:::, I, urn ri ," t ;' ,; -','. I b'o. belaT, IlDe clumb alme un especticu* 1: A ,in *2 ILI" "I *::,,: ': '1111A I. -on I (I", I ll ..... ... ,, 1---i-., ,,.r finalmente, [a p,,,,,,tc,6,, ,fvuj ;T'lant. ..,TrhMb a Ischia. a
:.'. ..".1 III ,A li:*" ,,, ,lo:,,, 1,1 I ... I I A.m.n.o, .1"' L"- 'I 'or'. o. ;:," 11,111, I I~, ,IIIII ,- ,,,spr- ri, [a Olvia d,- llooliburg,, an L, pusAra y c reatit de con-ki" to. coadi.eyl, A lisdin; luceir, qua ,le
,ooo. I ,, an I"
on land I,1, V Y A N 0 "" A .1, 'I'll ...... IIII11'. ,ill 11.1"ll Fat"n Mhau. ajk de lot hlstarl.. have soporifero a inaguantiabi,1 ,
- 1; ,; I -".' 1I ',I:',.:'1% mii')V ';11' 1'a :,I -- ""- 'a ..
c.-m.,1.,L-.1 Ill 11m. __ ___ __ ____ __ ,,,I,- I .... uI II'"' ''I" I , [ ,,It, .I. th, Ili I .... I. .. .p ... C16 an .. I "Reflection'. v. at titric del Pire I Esperemos at C, nerama _o .,
I A V E, N I 1) A , ", "', I ". .... I, I -11-11- I I 11 I 1-1 : "'tiIII, "I f" 11 I., Ig'-I ,,unn on"J., Peru I,, do him "Lievois ballet,. Orignaliudde qua tanences ma s fe- rnucl tra,
O Il.e.". ;, _-. ,:,_:, I., 11 ,I 1.scenario higrid Berglialil [to cedP d.-I'lill-, ... .... it ... .... ,I I, Las d, mulut. el sed- Morgan. it,,. qua .u I J ohn Crankuy ballad, por La C p.rfecerars Is tereen dimenj6,,,
A- ., 1-nom.l: .... .. le.loo .. ill. I, A" 111. I ,. ,, ,. y ... I It'gu, :I
., 1- 1 ... .... 1 :-. .--. ,-1 I I' I", it Pill Ilijit I ___ __.. "I qua fill vel, no.logremos
:I. ,_ I 11 .. I- .., ,. initial" an to qua
., I I ;. I ; 1( 11111iou.,file it, 1. pAsul, 341 I Per "an so pr.pla
11 ,, ; .:, ,,,, I III III quad. tie chill.
V "I'll, Injuld Rrg. Art I. .bA,,d,,,,. I,, 'j",
,: ,:"_,.; I.", "...":"i .... ,I, ,, Al A J E ST I C 'j, 1. IIIII.cIll. oullel.h.''.. In. luchn full Is vusted'.1 temporal iii, I I I 1 I
I ,
V. .... 1. ILL 1"). Pre ,,,,, an-. Jjom ,,, r If/Alix I i, ,"', ,- I -_ I Con are v (odo. Mr M L GuC.-III.I. .. I.. T.I.1 .111 ":,- ill ural-llflsl Y I.Polluilluic- .- 1 ,, ', I K ,., , _,, ,- i"',
". 1, f"Ll"t ,,,1!!JZn ,". M M "17 b,,g. president, de I N.1-1 V,
I , ,, "-:
oi .,...I,1,' ,o,;.-L ,- ,'-, ;':;I,, ,,:La: a d"", "I 'unle III Jony Aon Luldition, I'. "I'll I 11 1i I .1 I 4 I, o p ropletarlo del
". o. .. 't, I Patepl.'r it," I I 4 , ;
' "A 61, : ,ra "u"Ill."que, ,I elect. . --1 1 ("' : Ira t :1 I .i..,Corpora o ,
H 1: 1. A S C O A I N ....... 2 ..o-I- A ,,"I, ,I Jt!l I -,,I.r,., .1 .11.111111PI:1111,1L. Los I "I I In riall q 1. ulfij 1. v, :: I i I I I , i4 ,,;, _, ; I I I-
11 I I I IIIII!, .. I,- t "i'l"o.'l. jucel".'rr "' 11 V1111111 P111111"I It I "ar, aided I .i ," I,, '' , r, I it I- I I proc En d, 1. te ..... dueen- r,
O.-.:o, in. .11 T".1 n son L I I I I 1. , ', I ,, ,;,,, I '. 2" f."Jo. ILI o"I'I'm "" ou"', par I I I 11 j I ai que la empreta ,rc ,I plan
I .-11 11 I I 1, I ,,cudur a lo, t. -1h, I de
Il .1', ;ill.ull ,.I 1 6'.. "I .1- 'IP L I Ili lbu .... III pon. I 1- producer d cc grades pal culas
. I. : ., ..".4 l:,, "Or If 11111, IIII I Pa.. cati dninI a h.,efl.. in #1 1: "V,
1111.11 ., ''In %, 1, Ill ill,::'%", .III,, I'l alpe'llido, .III., ,I le In I. 'car& dimension durante log
L .I me MISS A Scal)LITIO. nombrando pa- I
.., 3 11.11- """ "" ----- -, 1. -ti-olo .rl,,,,,, ,I, is I ,,l quunce, Pines pr6ximas, siendo una
I ;.t1l"", "... I r I r. qua 1, r .... level, B,,,I,,., y de allas Is pr6xima palicult, musti 11 A N ZA N ;k It V S l"'"'""' qua Cj,.I.,, dep. d, 1. nigildn. A. cal de Rita Hayworth, "JI Sadie
P- 'h., 0 d,.'uol.muIo -'- I.1.1al- tie H.lly- d,
,,,I, Ill .,.I,.,.u,. T.I., 11 ,I,, O film., .I. I Trunnion".
I, ( % tI P0 A 11 0 It "" "'". I. ,,,,, ,,,_, In rid I, diip ne a I Con todo at re3peto qua nos meIlmoooui I, 1-1 f.I., I 1.11 I 11: ,. '.sl - .- .-:. "I c,:l". c "I." .:111.1 III 11, it o-igid. per Rcua_ race la persona de Mr. Gunishe
,i: I'll, !"I I i, I I , IF .-In ... tell. El d.-Pai-tan"'Il.'r .. endn tie cruili ducla Is qua Rita Hayworth I'.
"; .: I I : I 1, :I:l I., .1'., d,-l ,I,- G..rxI Sm , or 1.
: ". I I 4,;A' '' Ill I ". I.. -. Aul. N .aI,.,. "". .dl,,. qua ..Idi P'CtI .1 experiment, a menos qua
,-rn,,,;-, I I 1, , lud, .I auluennio, Ili .lo-ol. dJ Jim- ft... Is prionans del .A 2I- 1 iste orejarrimi, de is] modo, par ar"" '-., I All, I L, ,1-1t. l I 'I. fl:Ih tr.t lepar me ,, ft I..ci6n to de rinilogn, qua Ilegase is ter 1.
. '. ,. 1:_ I ,. I ...... a om enz
., ____ Is I, ,I,- re is d ._ ____ qua 1: terce in irma. fusion debiA .ar
I., I I 11 I';:Ii"'. o Li cal ad- I erictro.
: M A X I N1 flii.%I so r;'I-uu 'c.,I -, I 1. qu led, at undo esperaba qua
I C I 1, E C I T () """ -., u .,,I I Poli'm Lill;, tni-LIA 11, II)ol. Celebraron lost artistait liclater. .Jd..
Sm- 'I I :.", I ""I'll ", ,:! m', d, pu-I'Lollu, cl.od, I I
". -- I., A ".1 I._: I .11 11 -,l 1'.1.,I""", "..d"., i 't.yl, '.1'.,iI do 1. en Hollywood el .
I., .1. ,,, , N :", 1. 1 ,,, ;I A ''I "I '' I I I I A I .: of ad A pass, do criant. se, dw. qua
I. oorn"ols.,ir ruirlIl" .q ""I 11 I ,'.,.I ".."rr"I I '4 ,' li',,' Din de Gracisis MIAL Htlyworthlpiershit fit fir an
" :, 'l 1 I 1, I, ... o "I". ", , 1 I ,:I ula ). -r rJp2fia UnS pe cut& de tOrOS, te, I I.. 1-1L.. -111-ent-Ilo, riv 1-19- Y Se -labrii In Hollywood of tea- ramos Is certenta do qua manuo no Us.
...'I. I .11, I.. 1. -1 I -.i. nort'.). Las prliculai ,a dicional Dta tie Gracile. con Inis- garill a efectustre.
- __ -,
-: -23 Y 12" .T It () 11 () 1, I ,,, 'k N !, o',. I 1ILr:ulnh,l An 1, 1 I- I I I' %'-If I I.ImIl. 1.9 Ighaila. re.pactIvOr. d.CINI ill do , I "' L, cluentaill Ii.n. y. an preps.... IL y oro d, "' '*: PA rachin parts all estrella maxima va11 It A 6 ,I,, &.,.. '. er., -,, 1. istafte., y fiesta. y cinalf.
,l:-- 11 i, ll., -" T., r ,_ I.,., Aleme."A', . T.. ,, S ,111 ,.familijures, duranirla Larde.
I 1, 7 1. I ", 1,0:1 d, o"nalo ,v 'car Go-. -16 Do Has par& trial Important" pellcults, musicaI.." I .11,111 Ill :, ,, 'I. disp., P.... rr les hechm a Ill media pan ellis y
I ,, L '" "! I 11 I
'.. ".". I 1. ,, I ., A'm o"6n d, 1.1 r "I Cliff at led. do .u esp...,
:,., ,, % , I , ,. I ., I all contrail, con al estudics no 'a
.. : _1 11 .- I "'k
11 r I Ino- ,.... ". 11 I.-1 I A ill m. pLoa ,, Ili~ III hIris In I Buddy IsOn. A'. '. , P"'f"c", it'. I., risfoliur ,a', F L, "k perearitfria In flimacitin de 2 pall'. ,, ;I." ,_ .. ,- I-- Ill 11A rAM I i.e. Role ell' qua f, .. I. p-licu. 7 un
:_-., : I ,1. .., .,'I. ,Iu, ,,, -tim, ,on I ....... le 'Gtuatlara- Prlrllllodes" con I'll Cuts indepe ndlente per ahon.
US
.11 I A .11 I NI-ii-I ...... It, at (:.,I, d, All I. in Monroe. invild a A.U a cc. IS,
CL k1110 (.IkNIIN0S A.,--o $.I ,i T., U "h 1"ll-1-1 Ill ItI a Lou '. jouI'n" dri'llitle"de'S n Fernando con ru r% de me onto_ 1. .t'allis Co..
' ,,, A I.. am ,Ildioil., ;-mhubI do I,:i it. traditional is ILL C.'a No em solamento enlal Alrica don. .-. .. -1 .- I .. .... .., '%,1'.% ,. : '-r" , . .. I I., ... full 'u."'.Int6r, .1 public. esp." I Bob Wilt.,flirld y .- dos lit. .. s, r I I I Av. Gordner,
.:. ;_, 11-1. 'A""Virli, ,,, ,_9,, -,l Lo, doclcu_ I.fixto I A gup', ri ffltl liumblen Joe Ire "S mate at "" I otc.... M Iflint Irlds, del fausamoo, Comillillo do Edboaticauga, &a ad brian -Vallij. de SSdlIeW 112; Do Alemania, deride Its, pasado vs.
A1111111 Dr A HA '. 'I. .. I.:t, ... dems, odliaw 4. o cisneeciffir cc near"
" .
, ,r I : I'll. ;, t'.!. dd: ricis memo filmorrida con Frederic
. ,.,,I It-. -I In As- do San Fee- musisalmileaste Imme eklellurn Festivities a lea qua un martunho ciserecig
. a marmsecleaders. de Vid. 'I ..ad.. un asquiriodrinica.
o,. :." '. r ,, ., AII ." Intre par. p ... r ,I ill. Co. Marl. I March, .-be do USS.r raily .Pfm,I ,,,,,l d, Do, hu, A I,, C,,,.c,. F:. I L ggirldrs tie I., .bII d, (,a---I., Lx- ..san-lun un ,, ly". as ae .dos an Edl-br,' '"'
u. 11 u, ... Dock Powell y June Allyson, qua ,ties ,,,.-,I,) stint hiscierld. vou. il',; ,, ,,!,I] del .is.. Mule I. I Jr. to or Tatey Mocre, qua nad.
I 1 .
11 I R k NI k It ,,Lh""-."" Ill ""'ib"""i"'Mill ...... Ex, Eclimbur ... I'll, O a,- Xal ,is I. Hollywood tuv in" p"
. .coban de mudxne in oreva calm, "The Player King
Ira se a o Fes!-I. I,! auto"",: -t.- vitsin asIt du uu 6.' ,I- 'I. u qua
III he o ununa a, d If ,1,1 I j-, ,I..', ,f", C'.",', 9 testonmur, del Ch ternarse an at Good Sm. H O
?,o-n, Tel 1.1. ,I, I., prole .... I. n fel:,I 1 fniogrinto, ClIst. Co. 1. ramirrid. ,let .do time .. -Ino caso
1) I 11 1, V \ 'A ,,, r 11 .,.I I '' 'n I "It for, anan.tr., 15 exPlimucuours dI-lI,, -rnn Pbra real y enter.- I pher M ms"Illirde exPone". 'a" lr .' du1'.._,e', tigot. iento".
, "'. ,,, _, Al i.,IJJlll.udI-m I Dr. do Gn I.,, ,,,.a pr ... at. -J. durotsm, ,uy. rtirild. ,mna drill, r-li, I'le C-e (fire If area octico dbLe
,, ', Ill .',I, I'll '' d per, I I ,,.art,. ,,1"-Pl,,, 11-2 cl, las ,,- I I,. reedlec, at doctor Lelaxid HowIiin R.I..l r Ainnoul ., I I ", ; m :,iI,,:_ IS T.I A .111 .1 o"I'l la 01- Llor. ocu- bull,. sue, 1,. ]a modern pinturn civocesahiml., I., laula MAgica Cm it flir
--Rill I III ,,I,, I.is d ... rut, Is ,tI:dri, El director John li y Clark Ill% chalep de C3 ampaj du Pals Cy.,11 ,I ce I. r h umall-I Y kirs. dice qua IS estralla, qua era
" r : I". '.I. f I ;' in ", I'm I ,!II, I It, pence con diffrod I conflicts
' I '.. I.;; , h ,. At' "'I, ,i FIIIr m6,11c. impulsores, El protagools
'111, a I I I 1 Lill. d, 's : o dead, art, a I', ,,," ,,r, ef" as Nitric, Ari hhccr- .1 raiiihar. 1. estarrip. de 1.
.. I I F I Gable fitlegnfulron dede Kenya, cc .fast Vo (,,I,-.'d, la Li,'.
- .1 '_ ,,: '. I ,, ",1 11": :, alu" 'I' I oIl. Judol. : dl-.d. qua ,tron -wild din- savion virimin.ldgicai Lill reAt".. 'I I I" n d, 1. sublime o to ri- cle a pi cza as Parkin W.,lice I lud y Is exuberilincia, ha Perdido
I I I I f I I" ". "., ,;:, ,, ,, "'i", "'.", I ,1 I ,, I . I, o-s!- 'I ....... ". I d ..... stilso thiro stiviewe a. him marionatim, un. cbra din I P"n ,I ., u furn entonadn quien inam del inglo XV, untento 12 till ... I c.mirecuencia de una Indel I Scott, co. nueva adeptac,60 A la PS -,, ,,,viou pill Lit doctor Gunther I alzar una relachon coutia cl Rey
n,,,,Igul A reaII'", IpUdialdc, ...... do st hils, it, Sir Waite, J- s
EIr, Is. ""I., q, li-Ill I. ,1yod Enrique VILclJulmer 1. Tu. ,, me grai-da. tie I fe cicin intesural contraida an Ale.
I N A C I () N A 1, ll, fLrolar. do 1. U,--si- no cle "R.b R.Y*' (]a Jei I,, dv-, ,i-., v-nrgr.fj,.a de Al- .r..,,e.lng rr It I F I, me 10 A v G.rd I. riv. 'Lit" P- In" ingen''T' d Ill at a ratini..
Ir ... X I~ rue a, a :da a un saratorlo vl. del .,am. Walter Scott,. ... ILI scicke. Jodie, his .11ch-entes Es, trosunis ,,I,,,. represent.-
..o. I I I I .." P",-'Io, I S-11 ft-'-.) T.If M 417l ded bly Ilin., de X' L ':rf,'. d, ndie-s-mitor, tesitro extullotel (II ,I(ii-iros de cucolos de hadmu, y da ell ,at program. principal del
., i:: o, LC, I ndo Lot sort. del- 1 ecroadur tie Ft director argentine Hugo Fre.
- 11 I I ,- e ,,1LI,,u, ,,,Ie, cv.
. .1 .. L a, % ,,, ,' :_ '... ". N .is I Terrible do orden intestinal, del qua par forlu- I il"rhe Travellers") "Loi viajt,, id;,s ia oluraciones jocosas que on Festiva Por or de Im var"s ";
, Iol"' I 1* at -do E rel-, I IS ill gonese as an Hollywood al hombre
I ,, . ,I I I lili- I', I.. N .".rIll's d, It,- .. Y. me hills mejdf. Todo ello por j V's 11b1,1,o d.n .r I., I a o'bua pululan se conjugalum an paiticlorns, de olives pre c "On.
I'll, i , I I III JIurvioria de 1 n I'm "' ', lea l, I an, del dia. Agents, illegal tie Espana
: ,,, 'I , P :, :,, lornar fin, precauckmes qua ionic I 2daT tion Jo Turtle but fusion, qua at aspec.tindur asrm estro e.n resucitarTy
, I I ", I lp., -...I. I . '11..' ,', ;,.:r. Ft Fill de 0 ,rillur, Mo. I !, ,,,I,,, -,n,,.K,,,, de 1. per. th Con colaborac on del; de dlrj "Dectinseron Nigts". (.I
,I I hermit Kerr curando filealb "Las L. g_'taf; rd' R ho iiiince y no c m. mature, taLecces Robert &I P. ...in
reversion, .. avi.t. no, par Is 20th Century
,,I,, Mrsurbelh' ,J, Or~ o "' -b -Fox
I Wv ]. ,Ir, 9.1'a. lom car ,,,, "lan Do I rein.. del Ilay .itiontrulm". .In Iturour I I r, 'cll.s sir I
- rl rasentaci.nvr .1 luro ]I- ura ,,,,, cle b Is tedi.s.- dell music Cedric Thrope Davie, par. eirrigi, In dich. astinil. do.
. Ill, P v .. El F-rutel .. .... babble qua cervelul, basis pan bu'a de oche de .Eplfrunfai 3 dl inere uActical.clas par Ihilues y Gu here, prasent6 an at Aline, bi polic.l. pOr .6O. Y -be tie se,
' y 'I'll, R..."'cit ILI -ne I.. charilits. "L. Davie. Br.vi- Imss amo3n, 1- ...... s y ni"' a barsta. De entre Hall de Edienburoo. unaplem lir( prestactio par dicho estud
Slor, Pero Is Mayor calebrachin fuit! In .be.. do Sh-licep .... ,Prvsllr ,Ot- lo, ,,ntnles cleacollaron. Horst del 01910 XVIII. tit. do "The Warner. pan dirigir A Bilrbitrm
;A LA FIN CA LO U R D ES! do 1. cancts.his, do 1. Columbia q,. ,scene port ._,. d u C'. i. dallei.- anc- 66. I Zillaliand Fair". Alegre y tiger Cac
T; .... bain hav %all-as d,,,alozlvs tit. dos I'~ ell ..- Stanwyck y a Gary par I. o,
films Is pelicula tie Jane Wyman y veridtitirfos, etc. Y tod( papageno"; Elj=,!,ill Griffin- sarta unit scric do .Ira, tericild no- peliculat del production Milton Spard, I.. p.,I.,c,.m ,lemp., del ,Lee I lit ""' "' jgj6. .1 program. d,; dlev retried kl6ricm, toct
7* : .' 111tin- de ]a life. tricisirrit, carpinteros y operarriol a I Felt (,. ,). I F- hacienda. cle See.- allo enlazado Por Is hobn u' Or I T F I infoln Ray Milland. Artist.. utc.11-1, -led- of an I ad ,,,Irk .. .mi:..' y lea y de daring fol Ling, "Blowing Wild".
CIL- I 0 I senor Frick, cuya he-.- gairnant. a.ar. de 1.
Lill .,Ia.J,'IP,!. m u ,I ill a Priogriters, principal an at ,jua esic tre E ,j-11d.d. Bilrbilin 1. pIWd pCrmiA .
, Ciorldrud' S t 7 j. close%. curantol; tonnan "i fuhn me frucluyercut 6pen a emarn. f %oz cia In.j. as um vIalloso elamento guarrerams entre less dutint.. claries Stanley Kricater pan filivar asta '
I y I.,.. ell.l.r., R. I filarraclihn do 19 cints, railisic- I ballet de 10, Estados Unifies, Gnn ell vi h.ber da, 1. cumplififit, 6 d 'C'U'r pallculat antes do -Me Library", y
prinnera policula Cubans Sonora de I 11 isimbL6. jf-. ..)L- .... ""y d Kromer to 10 ba concsidido ipiurto.a. '
-on coula uno tie in I" or p to
UP pavo magnillco T,'. .d,! .Iaha y Francis; Orgill
ALSIP urat-J.. con'qu sl ,,a de election de Holaridda"Ayle=: par". In It ,I rt. de "Der Flats. ..'d d' "BI.Xng Wild" metal fillaaad.-p.HEAMANDS DE LA SALLE dr of am
uib ece director, Alexander Hall, 1 I i A.. .,,,,n cla y rclaft:; drama I clul, re I_ .I
. I I -PT a, P ..a a..a, I = ,13 t.d. .. Ir d do tacit.
- ahl"j,"", 11 ,1 1 _' I. '_ 1 4 . .7 ARTISTAS DE YWOOD q"ue tie DO rancho tie pavom. Qua cle ,a r. A G lea; un a Dos curves ballet En at Festival fat -' C. I a is Ttor 1. bleve to, 21 farmirics en parte, an
, ,-I:: P el I ,JP I n,1; 4 ,:,., I., I AL 1111DISI'll" Is produce mris dinero qua Is dirte- exposition d: 4te tie Fronciai, una de Eclovilrall so astCn.ron dos Explanhadis del Castillo, iluminadi) I& vecina refrilblica de Mixico.
Y, I.;: Y, 1. ,a ,u5n d,.pellCul., is pillar tie ser uno Oxhlibicift ICU ]IS, proce antes nuo-os, batters. produce os ambos #sit an cc in con I.,pricneras
("_ : ., .. '. :. 1'. Crifurntio I,,,-,a,. una nr1l, lit, I.. '.sea" tie 1. industry.. d, pill.a. di.lint... Per c-logrilf.s del V- Until.. .rinalan. da" alto'che. h. I rultitilld. 1,11ARLON BRANDO EN UNA
Ili PLO, I",3aresentad par slm.pre curia do l2s notas culminsin- -DE-01GLISTAS
:, .it pc .I .... I El Festival fu inau guncloppcur C.I c P,.,,n,,, t T I k PELICULA
,, q ,I., el I If d d, I" Yor ty Ilet. he a i's it Festival represent. I. vEF ,I 7 : - ,ir Is, I _: I I I ]a P''.."e" ]'I --il, 1RECf0ii7_FRE - I 'aid
-.-- ____.-- I.. _--11 .- _....l... M PI% I '." "1i, d'TAb"'%o-rloa v al. :1 ideadu per Frederick Ashton del dad xcitante aspect culo uy. El productor_ !ri _Kra.mar ha
Afio CXX Cr6nien Habanern DIARIO DE 1A MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 Cr6nica Habanera Piotk v.39
Fin de aii4o en Tarard 111GO ARREGUI
Pia del Andguo Alunina
Code di. surnent. is el eritual- El plxlm, db-I.n e.1
,a nt, 1, vmne"ta de 1. b- June. J so cel. r j%e:1 1&
a. Time& par* ca._- do BeliG el "Dia del Antigua Alum- toll
play. no". pars 10 Coal 4 e he confecelo- PcIfos
rrJr al grandloso Belle do Fin dt
AM. do on &menu e n erountorg.rogr ma us zal
de actom Y fiestas. Que he e rePur ruerda do Is Junta de Goblet sultar brIllantisimbe. 01q0p6d1c05
He *Fnul.dllc or,,.,
no. la social podrin Ilevar Invite Jm _A Mo % en rulesdo., r us tickets deberin solicitam. I a, I I a. a la;
i.distintament,, 1. offelvis del odi, I ...... e deiiAW, SC11011
on. I, madit a Is! Div.
licia "Bacardi". a, en In odministri- 12 v 30 pi.nd. al'uerzo: A ]a 1:30,
c v ... Lue mitt bell. "Mlmbo." Eslik
i6n. on I% play.. ersus Chavew'.
Se he li Ilmdo In fecha para hacer EIlk
I's reurvm Entretenimiento' diversma. con pre- 111l
.6-on d, enou. h..t. A rnim; I. ganed.res: competancla de STA
i1rnes. dis 26. par. procurer Is ,nia still
sag., careers en ascos, C*chlno aI be] argent -16. do eat. fiesta y I bado. brusque Bu napsto. etc. (L qu,
,o..did.d dle Indus los asistentes.
Le par(, g.i Rble esters cargo desoen participar set- juegos do. Mde &I -do, d,6, 161mw dI fade Is bequests Haven* Casino' y 11 ben lnzcrlblexo antes do empessur Is! . .1.05 Dr. 5d.11, --
mine. y traer ropa aproplads; lax du- I PARCHES, SOPORTES I, PgODUCTOS -dvsi am canJunto "Fstrellas de FaJardo", y chas del colegio ebtarin.i disposici6n .1 .1d.d. y .1-i" d. 1. pi. I ..... It...
I., pu-t.. del T.-i Yacht Club _r do In. participantss. did.d. H.r.., .-to.". y one,6dic.. M.A.
3crAn abiertas a las 10 do la noche d.rl;fk .... 1. adopted- Fleo, ol.4., 1 .49-t.,
1:1 I'A Is. 2 y 30 de Is tarde, visit. parn dar comi a el balle, sirvi6n- -d.l.. we Alorco col,.sr- y AF-elm Mectrarroscinica;
do. 1. 11 on punlo una exqu site 4 p. m., visit& a] Noviclado del Cal
cena a todos I tes. entre vsrio. en Ina 6readbus del colegio.
I. .e dix"ib'drin pitai. gorros, T Lures 15,-A low Va. on, mine de dop
y ratIltiples efee. as importadw direc. difuntox por too profenorm, antigum
1. nt de 1 3 EMados Unities para
ie I I. t.a I alumnae y famillares fallAcidoo, Esul
Sol re rense. but contribute miss se ofreceri an Is lg!oW& del Safomenter ]a alegria en estas fiestas grado Coraz6n de Jesils (Caluds do
is Reirs). y a Is misma or Invite s
Joe annuals alumnae y no I an
res. E ticket del cubV e' _a
Exposici6n canine b.nq.ete. .1 pro6o do d sax cln JIM A111110MOM
E pr6xima dorningo, ci catorce, par mediac16n de Jos delegadomde
dindo counienzo Is do, d, 1. t- curso y en las oficles, do Is Asocia.
do* celebrara en el floor or basket. 66n. a separarlo par el tel6f. B EXA I OEL PIE. QUIROPEDISTAS DIFLONAM
be de CU2Lro a eis de 'a lards, at..!
11 del Ved.d. T-- CWo In upelgi Dr. 8"1 u "ado sebutole a w1ii sw
iere nte expo-jon ca el dia 12 de diciembre.
d.. Is. r-_ q- ... P-'
C1. d Cu
'b b, ",1r. le Is Uniln A.
17-fil. d c. b.
E-4 gr- -W--o -", I." LOS MAS FRESCOS
c-ders d, p,,r.,. P- D-erlen Wa expasicion sus mejores ejem-i
1)], rea.
E. Us h.b,.
a, "" I ARBOLES&NAVIDAD
teran c- do Conchita Plartiol Guiti(iri Conchita Ditche8ne Cuz6n
c one a 6:d ti
i d r ;e'
Cualqui Ir inlai -I'.. "a fun. Jones. raincidlendo can I% tech. de so anornatken. %era pedids Mafton. Jones celebrari an unto one "Jeune title" baby graclon y es
sici6. can p. ob. n mairl T onto par& rl corrects )oven Oscar Sierra ) Go-lez, 1. mano may bonits, Cenobite Duchesne y C-6n, hija del estleude prolower I"- tanin en exhibicihit a partir del
I. del-a" .'" 'si:d'
ad
ten.,s' d, 1: A.I.Ij.. C d, do '. und &_Neflorirr Conchita PI-1.1 y G.itii., firurita muy rlebrad,. n..I D.ehc.n,, yed..t, del Director de 1. Orquests, FlIarm4nies do 1A 12 de D idem bre en
Abele 7 7,,, Fwl-b. por 1- 1, ,,.,Ant p el eAtImado caballero Ramon illanfm v so rspn,,& Habana. a uses Insifluchm brinda sus mejorem entuslawmes.
in Guillin. bar& Is petlel6n de r1ror el herman, del n-io, ,fi.r Ri- Entre hzlag I, congratulacio- psuri I di. Is efflorit. Du.h.=,. lHon.. r-sm y B0.7,421. card o Sierra Germal r,
En ]a linlin
re ld:d ar is familla ., 'rcl-i I .,W
o' vi nuetra enhoraburns. Elecdoytes eit el Casino Espahol
EI dia 14 del presented mex se veri.
'i ca r a I-Iones Parcialea, de nueve THE 'AMERICAN GROCERY
. d..e ., ell pr.,t, giCa.ir. Ep,6*1 do La Habana, par.
e.bri, d u ranto dos afto. Ia. cargos,
Ijej Truniatkntkos on Lujosos de pres, dente* vicepr.sidonto wbgun- Traidos especialmente de Ia region de Arlingdo. seere v
Bvqvej Ain-acenicionados a tah., lectus-cro y dleci.66
ton, Washington, mediate una cuidadosa seS, 1- ,-,.I.d.1 do. c-didstu
as p.r. t 'I lecci6n, ofreceremos a nuestros clients los orESPARA ... FRANCIA ... y toda EURV A! g as .., q.e, p-c
er 1. ..m,,a ura.
'e". fi-. F -t- bolitos m6s frescos y coposos que hayan Ilei. 015AWAR CANNII Wich,,G11, Juan Grl.ts Bolet y
I" d., 1.0 16,e,. gada a Cuba para las pr6ximas Navidades.
WHOVA HAPOLn ffiu' d, 1. C,,& U..., pa'. In.
r -tes y la .,!in... Antes do comparcur al suyo xispore
T.I. ,air n h. -rnl..d. m w- 11.01
j hoN. y Id's ",-I ...... 1 7, 1.. V-s Raj.,, in. d,,ct-e. Rafael, a ver nuestra exhibici6n.
Gu- B-6 Ilb,l,,' SERVIMOS PEDID03 AL INTEMOR
u s Inh 'I. Grnu
IN read,
pwod-d-, d,
,,nl 10 d e znClirvar. 1!
.0- "1 THE AMERICAN GROCERY
1, ",f- 'nqd p. n-der-6. Entregas a Dornicilio en La Habana y sus Repartos
del
...... L- Ile, .. 4. a f,,t. sin Costo Extra.
el -j.1 r ..... d, NI..ii
-e,. 3021. d,-.tr. d, dre. Neptuno 505 Telf.: M-2881 y M-6783 Habana.
.,de.. Y rsir-h. ro, a,,
",'I ...... en" ."n.
11.jon.hm y run rswi.. p 1Zi'x-nudej
Nucv. Yo,61
Cincuentenarl'00 de los
CRICE119 101111TERM1111 Of GALA Ferrocarriles Consolidados de Cuba
CONSTITUTION
10 do Feb. A 4 do AM, I qS3
20 F .. ......... 55 DI.,
D.,d: $1 5M
C.-Ift Aw..ft do Panels. 1.
AMERICAN EXPORT UNES Purita Otero Agrez 4b
U.. I.cha de c ... dr, wati.f.rcia.u, sbj 1. dobanfi.n. I.- par. 1. S
A. NONA A CO., Aget". Go"ral.. st-Isda eftorits Perlis Otero y Pires. bile adored& del chor Jesfis
"silly 206 'Tel. M4333 Otero Garcia y do a aspou Por. PAe, GortulE- n Inald.nols do c.ta .pilot a ... i, -lered. d, h.l.j., 1. WWII.
W.d.rou..
General Electric Cubans, S. A. felici a I dm'*
Ca V X
nistraci6n y personal de los FerrOcarriles on so
lidados de Cuba en Ia ocasi6n de curnplir islos 50 ithos de servicios al Pais y &I p6blico. Sus Bodas de Oro scrin debidamente Celebradas en )a parte del territorio national servido por esz ernpress, de Santa Clara a Santiago de Cuba, Ins dias s, 9 y 10 del actual sues de Diciernbre.
GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. se honra, en haber contribuido a los plants de 1MPIiAci6n y modernizaci6n del equiP0 rodante de lo5 .......... The Crest The Cockloobell Consolidados, mediate Ia RpOrtaci6n de nuevas
Locomotoras Diesel Elkaricas dt 600, 800 y 1,600 H.P. labricadas pof Ia GENERAL ELECTRIC COMPANY y por In AMERICAN
El poinado cirto es femenino y favorecedor...
LOCOMOTIVE COMPANY de las que es age te en Cuba.
Note Ia amplitud de Ia onda. [as uatiHad de
Ios rizos ia femin(jad de estos peinados cortol
Permanent on fr(o desde 8.50
The-Spliral Gorto do polo 1.50
Las fiestas estin aqu f y sus enbellos necositBn un plerManente especial para lucir mils bella.
Spare huy mismo an ttirno por Ioa
Tel6fonos: A-6733 y W-56411
Puad. utilizer ru c-nes.
E. riuw- union Rou..
Fn nuentrani manicures usemax Revlon.
. .
Afio CXX I
Pigina 40 Pars al Hogxr DIARIO Dl LA MARINA,-Domingo, 7 de Dic. de 1952 Para el Hoxar I
Para el Hogar y In Moda Reglas Sociales Consultorio de Salud
. 'DE5DE M b BALCON EN PARIS11 No reuna an Go case a mayor rid- de ser totl Persian" de ger- y Belleza
I I I- I .. .... no' 'u' a s, Vlab" Al. Z VentalljAn do Qu'
1! 4 ; It,, ;'4, : putDip .. it. is If ducento u I I.g Far 1. Den. MARIA JULIA DE
MIFF-,! I 11 I j M" I', cionod. y".1. '.' ad, Ledo I LARA, Mkillco Cirtal"a
I I ... -- I- I 11 -, L do, l ,,.Irp.,],.*,,,,* ,.pu,r.d. 1. duc tempo demos ergo sin
Irl I I ,o.tr.,i. I quasi. persons a In cuAl As, dirl.
-_, -720116"w','. --- -sil, Am '. .". bf
cA d..Iu.id. Par. .. ello, I Eto --C..,oIt., to do Salud y Be,- 0 6 08 del I I I ( a ten a In Y .. PrIduaii. do.: to I Ileza" clue per 1115tras llenib uns
I I I I I , Dffmblal. _EI
. I luto nunca deberi size Me ,,ni.6.n ,,,," In .... P. ;o hi-d-ente .
_= I I I L vida smi.1 emige cieria sol- rp"_A m de rebuscamienta. Cusn- son't little es revistas
- 1. donlitigo I L I tina y ligereza an In forma de ex- sencillo major Impresiona. "Bolient.' y -C,"(01AI" -ponde a
alli, I 1* 1 I "-, ,%empi- Itni I.t.,d.marl Y en ,el Adernis, Ilevor Join y mo.tr.r.e
. L I AD Anlia 'to I .1m prg,,,Il ,,,,,,,,,,,,d,, cAm Is
'_, I I I 'L l ,term ,or, I .,her- y partwip.r on cumn or, ", dju POP.
4, 1 f, Ile %A1 I An , rn .,u
. do r d at
." Por Maria Radeint ', I I .a y d. me Presents. tin as Run .
A. I.. 'hi I Yll
il.ew_ 4 I I I lmfp eAt6."ra Illia= Lot que no to, : Ily
, I i , I ,I, I _l : i I I .1 Dc lm In balleza asI I L our el raongirriento qua corr
I I e a, 'am' det'l de rst6ti
_ SJRAMOIIIT , I or colts at ..v. onto. 1. I All, le date cup, no debe ( p,,Wn;,,ll1,r r: oallrmll
I i i ;'po o". of &if aente a to .off, r,011 nrio,,. CroemAis
, i'l ,, '. y e c,
_% ', L I con In OrgAnnizacoin Mood I do ..
1, IA, I,- "o mi. a horn. mentiltrom, it, in I I 'k ., 1. I I Dracino, inutando a las estrollas do ranspredirse an 1. step. del ,tutu 11
'I'd A "', I I A, Is pantalia. ElOn qtiedark Plan Is
11 I It AID Ir.lonutar. ,, ; !,-,," I I or ... S.Ijeund,.du,1 .. Dtaiglls ge-fill conM;It. , d I- 41" Fm I'.. .-h- I,, que no,"'. I 1. lefly..fingera no tan quienom viven if. -Los I-earotilas no halt de lear I a y a trashmetti.in
vjr b1bidod.res I do do ,,, onlermed.de.
It 4, I pir.fuson de alhajas. pulserm6, re- 11 A u .a Is recipe siem- Ilies y plendas $finite ad, dar In
L,,, ,,,is I-, "Itle II-er ,oatod. Pa. let &._ I C.u.. mail I. ii. toria. I h.bA de ,e on .1 pas entr., do no alser J ''d l 1 I re.com it lical
I', I I pre en pie, sallend . a us
.11" Io, I,, uumni q.r Iosrteo j.,lo _- ,I, iI. ,l Anoo,-irinto do I- ,sp.c.e. ,az
, III ll,-t 11, to .rub-go- I'm,,. I ? 1, I 1, Do -hb..m. dej:. i.-: I cilligilile Vel
.em poirs. P.,,Ibn. uIc fin .. IsA,,,torm prdan
.w I .. h da". 1. ad.leseente qua W A, Vedudo. Habana, Cuba, I a par so do,I I 0 1 le., I ed, Is, per ..... ... in" 1, ,,,A, ,-111-onle, at. .i.rd'. ,.,,.. ,,-foN,,j,.fj ,,,, do Lo- 6dico
brit-Ito I& ApuTrts. Estin exentaig do ya n.mbc I on p-d-ol.- a Cuba.
.,I, c,11 I I debe permenj-1 I ress.1t.nd. do
. I .:, I Ins V.8. hiote I 10 entre PaI r ,, ,,, It-, ,,,,,, ,,,--,a qlod, d,1o1u pmdr.y,..trrd.d 1, I 4 A, v m. Stinti.9- in
IL III is c 2311 11
All ]eyes que If i o At No 7 ci
, I. I do ., .: I I I I v no O.- 1 I en grupo Is Mucha hit$ Y
It, .1 ,, ri., la 1.1 d.ld :111. m"n I r. I ban MistIr M" qua lu Per"arse notes, aurqua pueda
.: I. "'" so. '"Y I -Aslo Airlift que. Par one cause : de Pro""", do 0 c
s de rn- I I acto de Un enlace cl, it 6 r,,",,... ...... ,'.' o" I Ioll.... I op"Ibi. A, hel., it, I,- 1, .T.-D. I .6vanes Is conversation. Por at
' r "I 11 Id I Fo .. ,or. At AI .
Los Arldion
...... D.bi. ,,, cr_ tlj__ d jamoo oi_., h. IA, 4"', i its an derivase had. to." AM martin .I .. At .a refieran ill Rie 1.
I Qua .Ir- do dosages. laid rten- a facto de unts de lon present ". n2turales I Hare,
,on L, III a'. m. .' i'"'. too y sigummad Inflation. R ve do. I.. bairm. do .or Y -1 AD I .11,
7 ,,,,. d I ""'2" "' 1 ..... 1 ,,am., .1-nes, I. TI ... P-111 r 1 _- f -film' Is joven a id ou y complete,
an, Ile ,r Auto eas .."I'll", N.- : I 11 afin. c- I
I me le dA,.Ic.d,,. I 'I,.",'- 'Z I'll, I -, I ciorto mANIQ stall s= OvIli bt' ,n todo di-irsi retbrarve mentacl6n sustanciosa I
I, ,Quien de Poseltrolit no tione so r 1 qua, = comdn. go retallsms, sto I liceice jVe me
I. ,j;, L I I It current a I bj rtapreboxto. tan sj-ki. ,
bi,,,,,hc., g-ld I ..... . tol, q- III~ pr..,tid.?, is. All. do If.- I 11 .. _z I- v to
1, 11 .. I if. notichat Estate a re urs if's'r .-'Irylun fil d 'Ipcr:
iempre as an jannom, r n.'u.v
me, h, 1" I -,
.e 1. on munde on It Ile tiols, bar.. de visifilp fehz' I I life. a a qua In
I 11 I me .. !a' ,.E or ,,j,,,,jt. can tes6n
." I b.Ln. testigos qua go inguitin do- un momanto de vialermia MI
'I,, o 11 P"Inetlo. rest I ... rod. ltt L. ,Ialld.A[ ,jonpleta a, 1. do at I I Ran mid querldox, slendo exte ho- tweris dar lugare
- I .Aor entre Ins PIRrientO 0 w"d2,1n., pose r ,1 let- ti, rartarla of despertar del .-ite. ,in I I r iuzguen tiger& Y incansable. A aso debe. on gran
, ; clue atro haga parte. el prodigio del cr ,imfento
, P lt Is' ,., bala, me 1-1 t,,,,r qua %.Iear 1. Djo. h.- ,I a
1:11.11 .1, "' te, sin hotst. camitio recarrido, sina borrando im I . I -) I I nor do tan qua na as pueden de- Is prueba mi to be ell talla ysen peso que a a vuelI h -i I rimer zinc par causes muY lull -Sin qua allo signifique &bogar to de mes s del asombrodos.
_ ,-.o i", 11,:,.iK 1 ,I, I I'll', fordos pandas con polva de astrelia. .. I licadits.' 2398---Ella. Guanumseno. Ill
or ., I-i'loliod, I I par to simulacifin cdanda as etith on
,,, ;', di__ 1'. .I, de clue Is Iids as suefiet que prepare 11 Corrolipande &I novio el annue- prezenci.,da ,.from personas, ran- cla. do Oriente.-LO5 ss j-- de
". of atro .uefol do m.sterio impede. I blar la cma, to rope bianca y In vien no eve or Im vord.deros as- ,cm-itacl6n rcerslan diil
of a l;, I q- ": po,,An-,t., I I,,. Arable. bella pars Ins que en vda ", matt,,fi. que hi,,iem falls. Para e tdos de inimo. UP rmtro de ex- facultatita. Se Insulte repelidas I

_1 ,% di, 1 "'I'd. I ,:" d ,,, -,,Is-flum ,a- ... Iilo. do strci. I 1 comfort de In cma. 51 as fili ease, presirm grave sisti fuera. do lugar ir,"do ,,in, c,-," ,a,,Dn,,. I 'me
I I-PITa lialliIIIIA pr f-doon-. 'm
,,, of how. Pulsoo an una reunion. mi coma una. Is- laboracton ri
j a pe, 1 , I at m? a dralto pe- nunca de propin inlroativa
I _r -Icm ,:I rd1nl I- d.d hit-11,orainalgoonsultar a Is novia. erosion sonrients no se
___ ___ I __ __ I Pma edarlee Is io-rprasa, pere gene- cuando, Pongemotti Par case, so hare 2399--Nar., Met---. No 1:
r .tin mi A, n ellos preparat-is in. Ajn. visit. do inks.- Its mee-rol convenient cisiar pmar vark
I ", S T I T U T D E B EAUTE F R AIN C A I S q, tri-tienen laz Alas, a fin do Aide to- .Dempre ponerse a torm, con at am- -se, on 1. p-tinta 9. act 61 of
dirigid. Par Maidetione, "LETICIA" do P.ri.. ,I do amboo y no
I do som. del Rusin lidente, .daptars, a 61. Para ir at m6dico. Los pnmeroz
I"p-1.11M. franc diplorn.d. rr 1. ACADENHE Clirill ; I I o.wAin if to tonrurt... I -La javencita qua adapt Is cos- son prrclsamen is ]as qua requitsd I E.thti,. I PARIS. I 1. Otras de lots cases que 11 ,,-III too'bir, do presentarin, an Im &&to- rer a. -idiod- dbid. 1.1
Tragamfen w Modern,: par, ADELGAZAR, lbaftom de paraffical. ak I debecwtear as *I gosto de tuto- Mis coma at fusse I& finica figure moll contingencies qua puesli qua l den Prosentars
ALI ,.a a ,air *roi ) muzzle; plann it I doctor norteamericano 1 I'll, I movi Is of dis. do In bad& reliflima important do Is fiets, It
_d7 .nice I IR Que Ina gut do Is bad, It, H I,- Muy con.
HAUSER pars nice, 1. -1,rci. do i,11i, I ...91., .d.1r.d... abuse del Im 1. ,studladw. 1. 2400--S,
G-izz I- pe.4mictst fe- te. ASTRID MARL ..I'.. .. I to, P.R. .1 Padre I of ,.del it. del if us R ent cula. inneressartamente y too,. ,an 1. busma nueva que me
C. I ,I I. ETY. I III Renown con su marars,
tlf obs ,,, STl TV T .E REAUTK FIRANCAIS, Nbirf..d. In.j. 1. direccia. I act r RM2 comunicas .Cuando tonge, el 9w
I Andir Dr. NtAU I RIN. middle ,cole-te de Francis. y creator do RE. -Urs, carta. de recomendarDin do hablar y .w circajadm extem- to de vene7
- .,,. A 0 d Poe concise b,-, p- 11- porsineas. drAnue-stra a Ins claxan 2401-E. P. Habailpt.-A Is allied
0 VA N TISULAR. pueden dreir sdl6s a III& arrujam. manch.j grs ,rr
An .. h to, MAP llibl. 1. (ech. y 1. di- que no esta prepared. t.dnvmfPa_ er
, L its 12 arias ca necosari. tan muI tralantient. I er.m.. rejuienri.darax ASTRID T-Y I I,', L., 'I 11 rer 16 n deL a portions que hace of rs actual en socled.d. Le sit.
Ast ,!;.,. 1"'I MARLE I, I I 'r ch. -idado pars seguir on ,plan
a I" asoijeres qur no purdan atendeme ton At VNIAM UTO. I , .l i, 1 .1 11 I pedAo. Ell a, an Ad 9upuNtc IKIAO educack5m Y facto. I ,:,, ,Iel,,.r, take as una space
" I did
', i I . - -_ --- cramente constructive an Is
lifitan [mi con. Wbrw. rettill... i I v r
- I I - _____ coal el argantimn noesellt- -ifCall, LINEA, I.q.1m. Pa.,.. Viod.d. Tell, Irl-4621. I .1 flanle Tanialfira
0. pact, F-W.. I I I. I ? ; MR mentacitin integral principalMente
__ ___ _ _____ I aquelles Due me concentran comi)
I
1 a "
; , 'olI-,,;ls it ,cf,"J" 'a -j- d I I I d 4
:, I I -, I am' Du .% vn 5" estu ,it. do 1. 11 A P' '""is H.b.- I. ,ehabi1 1 I I : s ad. 1. P "' ':"a IT"' "'ai'm
Cuidallota de Belleza ___ I I i Tan)aha;a a rep ... rsi, d','l ,oln'sancin ,sqaia a 3ra. en If Vedad. .1.. ,t.c", WZ d'1 ,, , ",,iz-.,,r1rd,,, al,I.,idd 1, 1,1,n I plod ,, lit. par ,I Re.., t-bol. I 1. ill,, 1; .... firm Mild- T.- ho II-1 de r-ent, p.pll;-dod. En muIf Aut l,-,:,, I ,,,, P, I ,1 -, If I Y fiitjii, del Wit. vo-cl .c.b. 1, I I 1, )rc,6n Cie so I I']' Arld chos riulus as combine con.el.nma
') 1, a- "' "r """ ;Illil 1. I leg., 1 ,or.c.d. y lerobLad. I. , A .,a,, I ,:
--- I -11L' -_ ,, -, ,,_ ..... I I, ,ni. --a m I ; , I ", so ., Im "be ,raloilgam, 111. _,-,re ps,,,,.-, can As
,.mr, Pa ,Do 'em "'I e- -1
miln- I 1. A,- I ........ ,l I'lo K-, .1 I r I I r. I, T, -frit-, -Ill.
"Ill """""" l;s C, Irr"::II:.111, ". arroglospid c jlj'4 AA 0, ra d"'. ,,I%,, A hon- I Nos InFla ,,.,,I or 1. -b"m I, 1. ,,,, I "l.ill.dr, d, le, tied., -b" I , ii, I 11 Cris .1 .dernar do E. C. Roberts.
- d l,,IId,-oi Altiorr, Koir", is d. I I- so. ,o-.,,,II ... s product., q.I as -, Pon- per j:350, Pler, el recent, ,micro, Pa, Ins
X"' 1"l." ilo d,'1Ir"l It D" rs"ProonyaWo At 1. lorta If jes -s de hignere E50,5e aPreit, .- it I I,,id," llo' ,,,Ili, I"r,,.,,,,, ,,,, otil, I _,, ,, ,,do ,oro- ,,I ,Dda parties Viene muy mi ...... I. ,I en. I "J"' ""'r Alodelot, de Gola Pario Voolide, it Y,,,;,h ,:",I,,, R ,at, lou to D so r.... AID, ef-ro. I I.p
'""d" "' '""" "'do I I N Assibb. it, '-%' w bi-A." MI ter'bipol. y rp",,,, ,.m,1,1.- 1 ro- "-o I 1.11,11.11.1111, 'l
,. ,,I, -, a '"'s ,(r ... W.: GRES) li1,- i-,11l,.,,ld I., .o ,rtic log, hilt.
, '. ,""'-' """o.'r o"'A"D" r'," "-it" rior-1.1. I ur"an do Par D_ it. .,,- 11 :1111111 1'111 T, I-s"m ."so"i 1_11 Klll'la l "I I, ,,,.
N" del ","", 1. ., Ill Novidtid y Ailio Nuevo -, or I ,aI ,A6 1. .MLi6n
r ,"I.,,., ,, .,'I_ In ..", ;,:I,, I, 1, I-m ;,, ,:A,' ) I, I ,,I. If, ,A ,'ot..d,, I,, I it'-do.: GTILS) do nle slit. muv romplacida Y to ,jo-dentr Pdm 15u"turna'fpor Americarm en relacinn con Is fie1, t ___ ,.,. _, ,, ,,;or, "-oAll ,,,,,, 1, "" et'l. _-I ,,10,ri, F-6771 -_ b so-illo Dead, el afic, do !1181
,,,, I'll, "". 1, mi 'I D', I;."''. to I- I I Not ... It h ...... Ir so 11--la tolgillit- "'."i""As a l" amplin ell' YI11111- P-11.1. to. ce.1r.. it".."', it is, it, A., "jlr -.1-11 ,,,,,I ... ..... t1l"".. ,- r _:,,i,,s d, ";i! :: ... li"I., n", , Per Him- ne-b-I.-M-Uris to. Cl en c ,as Mi":" :, ': I.. .. O ,. r'o ,' "'' 'I' "' 1111 I~ illo,11.1 1111 Illilli-IIII. !; ad,, 11 In"Ift, F E 1, l,,fl-s A,.dDIa it, t dande a
111,1, I- A, It. ir,,illI ,,ilh. ,, ,"tr- I.I.: "", I ,, 'rl':i, s", r I I,', r,: :
" ',, ,,!,, .., ,,:., :r "I" P, ". liAlmon. I P I 11 I C 11 A 11 1) 0 11 0 Y A I ,; .,i Y, c,,l;",,,,Nso D-11. de La
I I A .... N i- I d, ,Io I
.1 f ", 'I ed.1 de ....... I., ...... - t ...... I "' 111. I ,,,, It ," o;' ll ''_ !: '.,',',' N-,- -. Ilerolell olle 1-1 loooll elsitco I'ji"'idt ., 1"o to ,I'll,, I totirs
!".1T.," "I'll , A Or ........... I, rm, ,,, 'r- .1 .. ..... ""' , I ".0, I I in ,.ft- ,,g.o I ..... Y. r: "I"no a EN lit IDOMENAJE, At, TRIVNYAR VN I IkS ()PA)']( IONES ( 0510 ,- lot t ... in y do%
....... 'o e0o, I.Ald". III, oo. ,,, Doll"CTOR DE GORIERNO DEL TRIIII ,NAI, Ili, Cl ENTAS I, Is ollip','iplilleenin
:,.: :, , '- .I .... I's P, I. .... ,, ,,am acerc a d
.. .111) at ... .... ;,,, : Ho ,,, ,,, I I, ., ll I -11 -1 11" I 'I's I. ...... I'" ll""'" 1) ,I
.- ,t .,ill i!.In'lot sts.".icl' fir
lorl 1 ... I, t I I : I ,l "L: :,Il id ", ,I ...... I ., a":, "",::""".", .", :", ::,:. 11 Is,, I'll,' 111 7 l I., W rlot. do. ,,,I,.; .botiod, ) Intel- I., 11 I"'"', ";:1o ::" pi'm I ... Illijill" I -_ % .", -- f% ,e sc..Icil., Pairs
.1 k, I N-0.0 ,,, I.. -- Wofi- ",.,III, ,,,,, ,, ml.'vl'I.W, Y ..f. Per debt. it,.,I. -li'llb-lom, lor"I ",I ri" Ill lrormrl.. ',"'id .......
....... oh, , I ,- i- it. ro;Aollls!oo ""Il- h,, ,, d- r qu;' I
I It ..... I ill HIIIIIIIII It ,o 1" I, ar l ':l;; .: ;%" I.,t a :Id.., I., O lorls, o ... l, ,,,ha ljor Do .1"11
, "':: :' ', r,''*""."""""".!:""'; "I ,,;",': ,:: ,a A% , ." %4, ) .;,:, ,l:"i:D".,::,A purde hArrr to Aur quler-; an himns, one cuarl
,,, I .,,I I .. .... 'I"j. 1,1ol, ,,,, A, .... I I 1 o "" I -1, I " -, :; .. _,,:, A did Wit, 1. rllo toy, .. r-Airs. ... ill- k- IT '.: "" I. pit
l L '' IDII" II- 'li,, ', .," l ;",.A lll 11, IIIIIII- dilIT .1.
!; :l .11 11, I'll llo, 1. L ...... I :1111, ,,I ,:!I ..., .1 ,I 11''. I -I' ,, I .I,,I:,lI"I';l,:I,, ,i,",;:-,% li, 1: ,,,: ,,,!:;, .... .......... It, .",I ,a I. ,,,; uil,." ,,- ,Ill I ... ,,,,,,,,,,,I de ,In. ,,,f,,. ,d.d
....... ,: ,, r, ,,., ", ;, I., lot ,- !, l,,,, ,,, l,".'',I,." ,,fL,,I.l ":.,I"II :'::,'-, "' I' ,.i, -- l- ,11 ,,,,, I,, 'e, .;d,, m Ar:'.mo'1r.I.i'.-'lr', Itobl. y .- Ifl, ,.(It. :! t ,,!,,,,,,, ill harob- Ell O ;reti
, ,, I .I.- .., I :1'1 I '.' L.1' I "I X 11 ,: ,,,,,,,,,, ,.",.,.:"",", :,,,I ,,,,,,, :" ,,,,.,,, I I ,,,, 1-: ,,. ,,.,,,:, ,,. ". I C1, Alit.1.169W a, d: '11tI.,il""I'llion ,,, 111s, to m ni6n del El 1.
" : '.1 I 01- t ..... I I .. ..... "I A. It in roo..l it
Is, I .'I:"..,.,:.i I "' ru, .1, 1. P.IiI, -ooll,,. ,,,,, ,I ... O'lito 'I.. ,-l"o", IIi'll::11": "" ,--. .. A. ,,,,.I,. _" "' A. I ,did. Per ,I d-1.1
'"': ;l.,;.; -, "".. -'.. :',., I -;- ,' I," %1,11.1m I.:'_ ,-llI-l .1--t , 1--.. ""'. ,.11 on 1. -0.1%. do (-us. Pa.. so cmr ...... wall'i"RIII-PI11
.- ., IIL I. '.'"""'I, ., I.- ,,, , ,. ., ,. Ill I .t. % o- 0- 1 ....... I,,, fill ..... it ... ". "Jim" do,
oill'o. ,oll. I,:, """""" l ,"I"T'le"."', ,,,, I ...... I 1. ,J,,,,,lmd..a,Cuba Para
I I,. ol. I. "'. ",go 6, cadl, I,r 11,
.. ,, I I I -.;'. I .:"l 1.,oo r, ":,I"., I I I do-1, .1 --il:' l.l".. 1, I Is. a id pa:dI, mffhzrd.,.d.e1,1. ... ,,,rl;_l to off "ren .
I,% ""':,". ., it l,.,-"7 I ":".,..I I l, I ... jo ,:::,,.,.,I ........ "'I's .11111111.1ii, fierol A ... a Hinn I Y I
, Ill .." ".": :, ,,,:, ,.., A-, 1,- l_:, '_ W. .fill ,,,,, qua let . III- eve tso-, d, ll
I I, I. 11 11 ,,, :., , _1 ... '. ,- ....... oloo." I I, .:, Il, .,,'';: ....... :,, ,';, IlI ,,,:,;D, lor looi. ,,,,, Or ...... 1. Z404.,Nl ra Sol. M almo- A
- I . l, ", '"',::", ""',_ ,.:,-,", l '. 'L "" : ., ,I ,:..,,.,,,,.or I Lll I.I.. l I 11 N 11- I. .l 11 1. .I[- to I- ol ....... it,, jA)I ... I., der 0-1,11- -1 11 -11-il In 1-1 ,,, ,do d, 4( )!"."r, "" ., r. I I ,: .. .1 I 11 'll"t - 1- i :!,.,,,,,,,,, "":''Ir""r"", ,,, l,,A ..... I. .. Ile od.. Y A, Dell., (I" que h.g. no -b-1-do "oj, O.s is I mr6t"
Ile " I. I ;I .... ........ 1'..Aw f.,:lIo,,i ""I"All I ", s. Per. ,Z:l m:j do .],.p,, I. Felipe I .,. ..
'I I (,..a H,,hd, Vme I] .1m, it, -dn. ,,,:,l', '1' t", ,! 4,f! lb,.a ,eguM
111.1 11117 111 ; !"'. :.: _:'. .,'1'11 1:1 IrII7 .1 It, -,:., :-., ." "'.,::: :,"'."'.." '':1.1., "llo", ,ol-r-mit, Pa ....... ,oh I 11. I ', :.- .I- ,,,,I,,, I. ". if,., ".1 Onin, do ..,do del .r.b, -P.fiml r on I P- 1. mi,
I ....... ,, .1 I "". I,- 1'. ".1 1 I ,. ""I. I 11 el ood.., ;,.I ,,,:,,, ,,,,,,,,,.r
11 1. .t.I"oo:j I N., ,"'... I ,I ... "I, "I' ,o, IsIO ent.m.do, -n 1 ,p XLI. -eil. I-que. y diI ,." I"' "I I I I O I 'r ,.! !: : ;.. ,,,, ... ... ,,
A ".1"."'i", ,: : .111'. """ 1 1'1 I' "I'll : :, ,::. ;d" ,, :I, i. :, : ,!III I ...... Ili ... I do rjAo (, I]11 1','. ;l : 'll ,I,. 1. NohI.,,il,,, a i.neel 1 Robert,, JeArVZ (AILDARAS '2405. P Cr Has- Muy conI I -11 I-~ I -- ..... 1 .- mlm6,. ,,,, 1. 1 Alto Nl,,- Imo I: "olas
.
" .,: "I ....,:,",., :::""",I: ",;- ,.do ,I'll' o"d. ,,,,III, ,,,I fill. :,",,;,,,,, ":i:o ,,:,,,, I ,,,,n,,,.,, d ....... M e
I ."':: :': , :il, '::,., '. :, ':" """''., ""I ".: :,: "., "" " "Ir.
., 'I't":"i", ,! I 11 Ill' ol."Ll". 'i"' ., A ..
. I .' 1, I I I I 1. I -' :l ; I" IL 1 ('. '. :..1 I ..... ..... I motion y"Ido glr.nd Ill .. e, vi,
", r I .-I"I 11 -- 1, '.. 'I ,I 11 'M il.".od", I ll Ilil: Iil;l .'I'll' I ... ...... ... ', I ,,, T rulainientom Facialve; ,an I-olo.116.
_: .. ... LIIIII1.1 1.1- 1111 Ill' h"I ':'I. oT f, lrai ,,,,.,.,,,,, mIr oh.,, ,o Itirel,
1,. .. ., .1 I ... o All I,~ .". I .. ...... ""' ell I. :,""l: ", ,,,, L".."'alcon
- 11 I I -'.l ... l. I 11 I- .1. ,,,, I:, NI ,,, ill I ....... I, I .... loo, 1, ,Ih: : : I Solo, ,.,(a bit ,, All, ,, I I ,I p"ill]. e,,W ndo 1:ent'. del l,'j.. A," Ili II
11 I 11 '' Pe I I, , I-, O I-Ildo do II.Y., Ime- I'll o-o .,lio, de bielli," oft-ts, ?,I.,, p--I, ,mi, dnlo- 'u".. -lin to, to$ cuod r ... el
, ___ I i", "." ". ,,, '.*" , laillud'.. todo 'amlb ., ". -I clI.;PDik A. ..... --% ol, 'I. .-j ... to, problem ., it, I, l-'Ot""., all-sca; : ."'11 : 11 l, :"I 1 1, I I :, I ;, 'Ill: Ill mi lll." ,,, :."",".",.,"",,.""",","I 2405. C, S. II.h ... r M is m ay.I doro;, gl"xjj,,.,;, toil,', ,"',,, ,I "Ti.t. plead. hilm -if"cl.- firbi;l'sn"..'s ,,I li-ill, I'min ... do 'no, 1 ..,, ,,';ll '-, L at- r,,, Is ,as fri-it.d le dso on
,,, r I L "I ,..:, I ., "',it, 1 ', ,, I ", l ,. "' m I I~ ..- 11 loo ,,. 111: ::"'.'Ao' :r'n:' ;jIl'', l,"',.',i I bid.. o ,to q .... ... .... is do I .no .em- th, I.e. lit..- me I.' 'I- '- Aid f I 1, I C,- I it j 'ti, i"i H Pdo to -I loj .. .... i o,, it -," a 'filr. do Y to,, ,ifli-i j,')"A,,,%A""' lu pilm.ne- ril L. higome
. _ I'lorillos '111111-1 fell-I .111 11-1- 11 lion, A me'. y 1,jImmillotel ojiPlIn .
, cbot; I ,I I ,,,,,mir. 1. idea del ola, lm.mAu ad I., 1, fl..d,, del -111. AID, lool"I". rl I, ",,I: 1,.l,' 'I"" AD intlera c-o-ta-ye Do capftubt de
1.
, I- .... .... ,,,,,,,, I ..... I ,*.!r A,(;"!,,. 17"Dll ll I Im siirnflAn, f-_,D,.%aaaA,.o ,itit. slex Tolob-I ,,aWol 1. I It c,'I'D", ill. t ",,,,,.I ll ti, niiden- to hilliene corprnal que tome so
tAKIIII ,,' '. .",(I b : ol : ;, l' 1 l ___ ___ __ maxinij aplicaci6n an el matrimo
-livile, 1 hail of the [(ill. I I 11 1:i'll O ,,,,I, ), .... I, .0mb e n Vv ."', .,I film deal it. g-ol, nanchu y ,a- d o I-it Plo I't "['f ...... -A"6
l I o t ,- ; Ia.-;..: ,I .. "I c I -1-1 I ''- 11 l;, t", : I iiiir:o lli!l, 1,,rrr,I, _L. ____ I --- roo Cr6atne qUe agrade- so con_: I I L't, I 'All .I.:".." ,"', SIf;LIVndo Islo 11111 I 11111i'llo ..... ...... e., ... Pa tratamas Is core"",.,I,. ,,. ,- ,-s, 'I ,,".-- ,,, ,,,,;.,,,:,,,::I JI a I I' 1:.1' dAsp-det is III, poo I I r or on .d.-Wir It oT r Y a Tl I e a
-' ",'- -'. I ,, I '-do .."o'll". 1-o" .: I 'e.ii."', "d, hlxm, ljotir ,il" tnrollat .D. an t ... : ,, !;! I I it A I , I "", (1- ,,,,,mI,,,,,m.1or.9,".,,die: I .mpl.t. I El Arte de los PerfUl"I's
11 -'. I I I I.",". 11 1. : Ill "I'll. I-I.t.''I., h.-rdo ,-It -1t. I-I'll ,oIr--:,II.IIIo" "'A', I I. ,I dt, im;'. c,.l in,.- 07. S. G H.b.. He laid.
", I !"olo'D. ", Ill.. I ,1.li I I I. ,.";:. :,,. ,Ill : .... ... I ,.I... 1117 "I rrst6n Y sim patiadsu carAo El w1unit ,I,, ,olo .ctovo. Is ,DI
I.., 1. A 1. ,,,,III, II,11 I : ".I ,. l I ,. .1'. It, :- :;! Il, ,all lert. Ill CL- do on P- loole ,
I ,,, I. I '. ... I I L I I, I '. I 1. I 11111.1.1 to I ... I,, ,,,, "" dj di I ogt- 1 .. ......... Ail'a N..l It 'gar". d I m arronli t L ,cjpo que so sa u cuyo
.: i I "', I'Inp.,"I'lillol."Itse s ,, ,, II I,,,li.,m,.J."cadm j
, :Ill,, ,! ":._ ..... f-l'-'. _No ..b,,n.x ,I ,I ho- P I Is rom" oil, to ... m
. it 6. 1 ........ V-,., I-. ...ad., Polo Al -Wo, .no I .Ir. ,,,, 1. .oil,. do ambient, La -3oo mr- p-j-r, qoebranlo Is pass.oIrc.
I. ., 11 I ... '' it III ,i,),,ro iy pr..t. 1. a. I"' I .... ......... ,,, ,, ,I- .......... ... .......... ", ........ ..... ...... ,.,a.. Noel", Ill.o., 'offul-m. I I Air ., ,.bc todo ii.d. ., in 1- I co- iste It, tapo- ar directa
- *- ,:" 1 I l), ,. ',11 1 I I. ,. I" '' -1- to, 1. I ;, d,,il
" '' .,.i on r",t, I,, Po,,j no ,oi. .,qu. 1.
-art,, -d the fill. I m 1. III:: :1l,,n ::II:;; lli:" 'I IIII I. ,I ., : ,iil ,,, dl, ,;,d ...... 1 ,,, 1, ,l ,,,I. h.blta. .Iligid. ell, no., I "" dcletodst. I 'fup'r, ma._ .... I A Cold. Me. :, i ,iPAur, a, ,,s- th- .,I pit, I, P, us '.
I", I ,. '- ., ,I I .:if I :: .1 ll Sor, ,I, M oN Ill,,. ,fix I I I I, I. .1 I U ID d o'- ,,,. I
111, Ill no ,
I .. 'l-i .""I,., .- 11"lo'' \., ,d "' '% I'! ....... .. 11T-qo, Cqt.rsllerntv hubo-sr idi, 1 mi, I del I 6 ortill"LlIaLl I 'on ., ,Ili -, I ,.._ -,- I'll J' ,Irid. d,;..da
- 11 ,;I,: :" ,,,;dl, ,,.' ".. ;: "I, 1.: ,,:, 11"; ; Id. dr I'to Ill LI. Is -,It,- A.y. home no, durocie Ius aflcs sin verla,
... li. -.1a Do, 1.1"o", ,,,,I I --gsdit, 1. d, 1. P.1,,. I- tilijkis ll, 'I't'l.l ', l"d,,,d lt . ,,lo -dsdirlil .... ,rad o 'm on. do Ins may. r, ,i,:1.0.,'- ..... it 'ol., I '', I ., ,, ,,, ';: :I.ld I .1, D ". ,,!.dead,, y ficed. Palo
;; I, ., -'a de r-diirt, G ... .... 1, ,od:l.rr,,, ir I'm .so ,, ,A'l Art,- "Do .of or
N1 E ,Ni 1 ) It I A M to "all, 11, --d''. .."". -!.Ilio, !,::;.nil 111'1; 1-11 ILI%"'. I'll. lit'lo I, ,- i".. ,-Ill. 1". ,.do I., c ...... 'rlot_ fit., to ii- 1, f,,I,,,, A I no do, ,. pcs-r D n =
hr' "."'o"I'll, ,,- ,,, de little, clit- - d-, ou" -, ,, j .do Ig I -, ..... .... it,.. il de Milli ,I,, rill".. darrecont ,,,led t I,
"men mcm "; It 11 I In el uso del perftnc A, "' Do 'it 1I'- ;:,;!,,,', : l,,,., !Ddl ,.,,I ",I, Ill 11.1 III,',., ,,,I,,,, ,*.I A. de o". I u ,, .I or 1, ,W 1. s 'llir. it, nii'l tic"Y a it d T I ", Yt im ',
1. PIA I'VDIA() At ()NJ A All 4 I dl-:: :: :, 1;,, 'I 11 l,:;;::." ,;;, ,A I.: ,, I I'll" 1. Dtm, oil, d- Ad,
I "'. ,-Igld .. .... ill- odo, ,. I on&
I 1. ov,-,,,I.dos ,,,.,, Na,,dmd Imagol.".. .1, Iolu. mojer li-edo -- prog-s., ..
A, Iebl, I kil.l. I.. hilas d. .11 .4.1-lon lo", _I, ..... I.-ho"t, lo 1--- -1 ....... ,, isto ..sla li. p ARIS. Fin de 11-1,,tithre be 1962 I del ,scoit, seold. de 1. quA, listed ciss- I
_--- -; _Nurvraepea dr ektiento ril culta, selella recatad I to mbrir so corazon .Pie
P- I. Co.,. I. com, esp."ll.':."'l.o".,m","".- M. A _- III. I ,, citiepacdc
A: Posed.. El Mejor Ejercicio P 11 E S E' N T I ,11 I E N T ( ) r "
ReploB (le PaSeUtas I I, ,,,j- c.clost..d. on p,!Is. ;it I d'-on. a.. no. -I.
tollendo r.11d.di'D to.$. El ar I. ........ ",I j ;Q.i Wells esda 1. ,.p. Do
o.ex lublelt-s ,r,,darle los detalles que solicit.
-, -Wtalo a- bell ... v 4. DIDIMIto I,. _ilmlls At-, ;l Pilid. y ,.nI N I ,, un. 11.4, do N.'t"'r::!' I 1,111. -1 1-1-11-as c-do. -.,I'- plAodicit. b.1- 9. A. C. S. Santiago do Cuba.
1* If,,d- cot ,,, s Al'...."o. do. .joe y. me q.ir,,. .fail .1-nor trial, .. it. qu, BI.rj.la he Imparisdo is njv- a. vusd., ..far,. y much.. Provincis do Oriente. Recibi su
". AI, ,;,.-Iml:,, to 'Jr. At y Londres, orru originalid a on .tent. cart. y .a .legra saber clue
Si .moar H ..... As ir.rill. All.lit. Y e 1. D-Ila I it,. so holes y. im. q.1 ... ..I,,,, -i. F, ...,,,r,..., N .... Y ork ,ode. todasdcoB -if so enc,,,,,
A-. if n A, ,..pr,.d, so olootol. Es It Ijello-le, "I'll 11.1 I't amperes At is ...... S, CDID- vlco efurney rtera a our d d
.,morlos j.i.. Vi Ins oba:q. a so. a- .1.,a Anal.-R.R Iftwe Me" .1 hinted. li, tlas. .. d a. ,hsa to
'I Ioip, -_ I A .... w. -.14 ...... ,d;,li Pro No cuerpe, que era on beware, do padres, marchitiodo .,in 0 "" "t"'J",%2i" as .. P.
I,-., IIIII.Itu I ill, y arnixas m todos Ins detallas a
1-111 ,I ... gl,- delb-a ,],);,I ,I,- ,I,,, de S-1, Cie. .. dies refidlo. que blaramente
7in Am se deb]. i.&I no ,-I,). r ... 1, prir. rajo as P--, Ii-I., loroande. Is III,,, I., l; &M, Is firma a fDran as per- hay inceaveniante an conthal el
1. "I". milif. I .Idlbl I doloiside, ; life j azul. Is is..
I, 1 So fire.. At- ,I also, III u. ill-I eetray.d.; d' E" "'i'Mi-i"I. pars led
o'g., I ........... I., Pa. L, 1, 1: II A, be ""' "'news, he ,,I*,,ind, ,,,tai,,,* m,,,Ir,, Aisted ,a on
Semb- -.1- I.Ii- jalrdfii,. I _%4,I)i.a r-com, If -lo.l y vI an Alma, At, ,a zu, qur ,I "a dvrmldo de Ins furnie .. gi.., -!1i.g., Ile N .v Id.d. .psarmadf. do 1. ,I.
-- I. ,I.. 'It. it, 'I. 144, I 'u, Do Alsbalt- rrdomd o , cr:. p.rPdo.'bfi .f u
,I Is ... I ...... ,,jI P ,, ;l Details imix 1. ,,11..! Is rep-. .[Irit .. ,.go Franto r-lbui ontia"1 mis.m un
,.I,,,,,,, .U. --lo.- dslite..., I 1.11 .111: 1.1,1.11.1-11 lc 'u, i" : I it qu, [a enajna; on prielandento &clean Pensamientoo a.Aindeva endic-ben1 d I .. ...... ,I,, livo...2 , ::,,,,,,d",: for *merge an exiatenda L. -posa are .ad,,! I ,a R." L. do W. Debate. El
pr.d,,.,.,mI, less In her ... 1. Der,, PI,,,,oi -A,,9 ,, tolta 'I'll- ;Seri -my proof. tri Y .. .III. _-.. d',K,.I, I-a bar, I "'" di'di"i": j a y 'h.bAri oi-. o Ndliz 'cases A'.rnd"P.b."A 'dr%.":I K""
at I""'"o"' ,I prti,. it, .ur,,I, I it- d-giodabls. ,,, to ,,,I, de El .I'.. pud. Sec.- '.me' ad c.. .Ocn:mti i 111-11ltrrrl I Ponjet [,a wdura ell so dibuja uno feen- ;Qu, el hijo de an ,eno to c.. h ... inf If ... Am ,. -Me ... Antonio. do vist. Wilthcel. un. bunbillis.
.us I I I h to r to lactancia en at at, qua
Hlma. .. rm-film, .u. rola. dl'.11111: ,,111111A -_ I red, 1. zersibri. Wide.. d, so p.d,,! .. e.d. -Maintaliss.s. j P A--. It- do plbir,- pa a
", '.'I','. P,o d looo-""ma-. ,I, jol ,,I. I~ Al"'(D.L."'. do "t Ituck de L: A-a del polls .... veil. or.. crakalles 12 2nhel.da maternead,
La ll.ham. ill-col", "I', foollo ,I)II)LONGO ,oj.,cA.d:d.z ED eminito, 1, W Del Illi- -Policies Armorio-' Albert. MINIO m ,,Imo d,,db, do homer, .on corn- dure ortgas I A. A, I lsim.it. In I., listainiant'" airr
m __ __ ___ - __ d r- A, .my.'.' profit It- oil,, ,,, ill, ,,I. I, ,.,,.,,,,,;, 'r ,to ,mi nnid. as,. ,I No ,urnt., con 1. Ii.- Para re- diid,,% ti'V .... ,,,, pled'o. .."t'lile, ,,,I, -rosto ro's 011, no 11 "I'do sne go, to ).rd,,I ,e,,, so ... umta 1. arion. do
Beltrza fill#- I'vi-thira ;*''b" ""a 1. ..iid 4 ...... lol Problenias Ecootijoicom d, -rn.-G.Ith'. L. pst- ,I,,I,,,,o ,,I clierollim, y 1. Id.d ADn q.I .p.r.A, A g 12 "visits
,l: 1. ,'I I v (1, todas S, 1--lis set uIll o It's derlik o"ba ,,, ,adDa de h-- noenatial par primers vez -moner.
,, ::;ao -, I., 'o.ol So Ill, ItAo"fim de'ra Peqoft L I I, mill.a. 11 it- a. a;
I, as 1, ___ __ Al ,. inanilra q a desde este
". ", llr,,, ,, I "" I., s, If ini.ine", li.il ,,, :o Arm,. .1 telefunn A033, seiak oil! a it Plot
A , -ra l'I "I', 't, ,,I ... d" ,I s It, Aldine, .,I At ett- on,, pegs, ,,, .... 1.1a.r.bles, .fr,,IDd. I liurl esionetal nun as Ile Iliad
1, .1 I I Ile t". ,:" I I. "ll', m', ,, r,, a A I I I I D, ,,, A, lot ,,d del ,-,po H, 1. ,,,ol, clo,- ,olrod., romodl, a 1, ,1 lo reserve m ],is Dg-- cr ... 16gc.. ,I.. In flifi.16ifics, Re,rdl, :Irl ... Ill .. ot, ., it "HA ____. I-ii, -, it. pill- ,- - __ FLO R ECER A N 11 N At
I, I, I a """, r :. arl". d.'..,-rr d,,t%.tfDm,,.P ,
", "I'll. H I forn-i us in fo me m, mlem
, """.OI. ,.", 'so o 'it ,.wo Notas (if- lit Modit Recill de Cocina 61 in awar y. dieles, or zlJr de to xicts. be.. d? I., ,uy.,s itealn of
r.Im 1'1 ., l.li,:4 ,,,, ''I'll ",I PI ....... it.
" ,-,:'_, i .AA P.,Iia. y "pors qu, .onan-a H ill.. waso torque In ditficienli. 1_11A,11
, I"."'m -"u :1.-.,,,11: I',- I Afi. fla-, tai he-ct-. .(,. hay irlsous tardiest. so
,! It I, I I I I d., I I Lem, lrsjeclu ,I,- ,ol N III, ,.I- ],I dc Is, ""I'lk- ,I'll I'D ...... Mounts dir .h.-I.t. r.,.Ign,, vses famillor.
- i Am. an, general .p. no, bol.,Iftis old-dale. -bs)sd., I- ,i p.,l y capra, flort, ... If. AM din: I I do T., Vilinnisi H.ba.-,viah 1'ruct it-its ".. n tod. A, , ._., ,!.Inldijloc- 1111.1 1111110 It Y 10.1 -.91111.1 11-1 j,ngrrd,,.(c,: 6 b...., d,,,I,,o-- a Ill dolor clue produce a malograrlit i it a ducu blarto Ins kbrai,,o., v par. main Se romplemientst con it .... (I' I,, 3 cuch-stim de -ocif lit'. .&nle is ,arldad de flor de to PICirecI2, Ao AM, ,,Iridd a, h.pd. y to, It, ii-I I, h-1.,l,,- dl ,,, im""".i.. Is do 1. ,4polds ,.-trip.riAnd- fodi(a mily plexRda RIrededri &I jdo, 50 g,..., d, ...teca. par. Air tour 1. vida .. hay be- fertile; noa. La comprendo y crear- que
I;-j r .. .... .' .' 'I.. I .... do ormAtemb call c.piteul, I .11,, co, hit. .nisirlil. licit, I u,,, s ."Ac 1,.IId, do 11 rrot depl, -1, Au p ... ... hand, ,Ip,1, I I'm d', .'_ I i"'I'l'. 1. r- no is If .Fa., III I ,,mp,,
I" l ,- ,. lit, ,,," I,., ii I .... I,, I I, d, mile I I boleros y chaquaticas muy cort". torero de rMe mismo material., ,,I ,;i, -ell as de or ucar at lasmati. .I it. filse, fie. Ahara bfen tiene usted of gran
'l A. o ma 'Hallar el chocoloU. Per,, to a for- si paciente y esperi; 13-ceract u, ill&!
911111111-i ld ", .""""I"" "I I "I''! l"d"""' 111.11,11:1 ,, lldl:""', A ..4.1, ',I "' ,:bbnjadm con ea- gr.o ,,,,,I. ,.Icmd. I at ,,"ii, consuclo a, tener on hijo. Esia Ass
D- ,d- ?- 11"I I., it, L"' -mio ... I, fit'.. -1 "' zoo. d=. 1'. son igu.l- i c"U's 111.11"Iltem, tell -m- A -.- on .a. c%,-II% halt. I MARIA VWANCO DE CALZADILLA algo immerse, pars so alms. Plans
,,,, --.,!, del h,9.- I ,- ol.-Ilm or laini, d. I.,; pr.,Igusrs do 'no-11. ,,I ari tenerrice Im ti-RI-to, or to que seria Para ists sin so mefi r I. 'I If ; Del libro "QuIesterall" a 1. torit., -id- a
":,I I,,, = I Died stoto all., per. 1-j".. qua m.oll.on I,- ;1 .... 1, derrita, revoviend I -nit or ,Tiene par
--ilmble d, A ... i,, ,, 1, I oill 11.111- lillf.1- ,,,, ,,,jl- I .... ... ,re, ,an, on. rubir. d, .ro. I_. s"! ... po I". tondilm y ..bel., clue ell so ass. do vide.
h, Pol elle ,mil I'll" 12 'j- .ble d tiatutbirmarse on on santiamen MI
'I. hot w It, I'llles- g"',cUls, ," Ph"i-ear It, Ic" drl,,,,,,R,,fi- A, del f.Ig-. age
".: -d- lit ,ttcii, unirl. bio con ,I 191, i -C..fpre..
-, I. I I flto"'m immAr, in_ -,.an %, It lfl d "Ilm A, I. 21112 B. C., M-tesuzzle.
41 P :111,1 El Alma del Hogar
oll I e-I it" ,.:,",'_ "Il"l'L, ,',,', d 1. I uts do I.D., stemp,. de, I I,,I.,,,: turn"' i I : 'A.,,',.i, ,ll'd'.',, ,_ mfI.d". 111. N .a. .. do I. rf-torn.rits 1. qua dice. Lit,
- IIIIIIIIII. "od, 1, "; . ..... 1',P::., or lo, -cap, obl.s. fagatuls de nuestroo c,,.d.r,. do ; 3encillo ,. .had,, ,I .,Olc.,, i enaodos Ins horrors superfluous. d"tper.b. fie es AIDE no ,a hiciese
, do, m (is- -I-, schar [a yeron. hall, one, E, 1. doli c.A. Is que Ain
Ill A 'I I% do Joe. Si 1. 'Aly. [' y
,diim Am as an In concerni-to allies I., trit y Im trajecitos do o. Us t- a. ...A-, pars
* mll.d 11.11 tll" "t., ",.'io ouodm d ,I- Ati, 'it a "o"Id" A cii'- i conjuntris de tan Allveritesi ism, bmijados e", 'of A., ese.cas, ,ilit, ....... it.s y per Olticn. .greg.r too .1 ... ir. be itite .bbim h.0tacicinem sailm. he- or seguridad Is serf& cem-Aila.te
a,, '-p', fl". .. ,a. ",I'll V11. I1 'Ir'jIl ,',om.", ,'_ :, tould. licallil. paxars, con ellems el p a de gran onad., con ju% .... 1 I,, iloo' blifichis portm do ni,,e; ,I vulgar. -1 to seri so call&. Para I a llocion" anow"as' reconorintlento.
I", llido I'Aa 11 11 r v otram Qua y
ilt'j- Il-llj-l-tr I n rr. Is maiiatia, Is tar- iStamos, vitridess AnWin, cc -'pror. sAM ju Our ti-In on Ature-3 monemDt.a do ,I
Dmmg,- mlmnhmdI Iquwe In"Id. ,.I,,- din antera y 1, I I ,,,,I.d
Ill, iii-lar suavertInt, ,all ]a 11111,1- to I queza. sin embargo. career 1AI4 Sarlis, Hab"s.-Asu edad
, tom Aninjunt., qua ae .,ornliahao ,.n
,, :,,,,, ,,.: ,":,,,",, .,,,,,,,, I, ,-,, ,,l,- j do y 1. .rapicarn-to do tells individual- cl, U atwo ,an I pie, y ,no ,"I,,",it do alluns, ,.Icd.n. do cate can uns tilde omplisims. del ......
1 111. lool I ,A A-7 mi ... rl. em b-I d, -from P or '..a -I "I' doer I
'd':,"1,;,%-,,,,rd,,d ... At ]as li-i-es, or dond, tio,,, "' .1111, I t. ... .......... 'a' r ....... ; do d do e.l.tu'. Is ,,r,,spnd, un
ledol 'is pill, mo!% -lin at bitto havii If moment- .. _.. It
"I,., I I I I a so mo material y con un bolern iii ,o,, i I At
o1I 1 ... .... I., ,, ,, 1. lo of.- ot), loe ,,,,,,I I .... .. Mims orir- I 11 111 11 P_ .mi 120 bares
" 11 ,,, .- ,,,,, flamndo k,,- Data ,oil ....... lo, Air -r.- dan 1, de In Mai so do at, .1g.n. de 1. t-n-As dll I, d, ,,i,.lrI..
in ido ,Mpre sea .. tip. consfitucinnal Desde
'I'll I'Wo",;, I 's, ....... I, Doo, to 1,- it-, ,, .,,,a It, )mhoo III- No Will be nuestros diffelladares. De coe#,,. Los tplos ,Lstmajoellte ,_ Baur to -cors, Air lech, ron ,I Mellifi del Din I luag. que I.:cmjerele, fuj- y
"I'd,. rl hr. Ir- of hot- ., exiiijolet JIrgo all- l una audscis is ir.
,,,, ;I of,, I.I1.1 I 1-11 varbaderamente pin Imen-d- -nninft- ......... ____ .- -- I,-. -o. rtIA I Ins discrete bereft, I .- I,~
AfiCs CXX Cr6nica HlIttlainern DIAR10 DE LA MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 Cr6nics Habanera Pilgligig 41
Pr6xima boda en San Juan de Lewin
Molina, dodcu,
111, 9- J.ah He LetrAso lot Agapito Cabrera
E X C U R S IO N E S Is Ida puct- I cl.nurs- J..6 M. S-blettis Satre& to co.
nsc, Echo
b, t sid v media He carrel Pool. Ala =
a pal- cerenno. (or Domingo Rom
wa ri ai ,I III q., ,,a,, in He Raul. I.$ o1h.c.. 'U ps, I I
sets "a"n W
-w.rinra -fi, ,,Isr A., q.c L-n.r del F fill, dwini.;w 'a Fin de Aflo en M IAM I 6 1 V I Tows1b, 1,nd, Jim0sles, Pluedo.LL
I cl i-rn R-1 Morales Rodriguez Lopez y doctor owar, lk
Ortsiftliseclas part GARRID0-KIN'kR0N. La E t.la boda civil bestificar"no 14,
Scsl dcs! Dic. 27. Dura Hl' Vs-1.-- Angl.,d. n 11 1- aln.re, Javier
C1611: 8 Chas, preclo: $ 91-00. oienjrj ,Hj --, a d, loa Abell. R, Is
.1 --- t I'Mr. Pat
So da: Dic. 27. Duracion: B dicm. pleclo: $112.00.
Sa da: Dic. 30. Duration: 5 djas. Ang6l"a He "'a !u is Ju,, ,: mr If novio. iodlieJa*
prec;o: $ 93-00. a'L1snn,,%, I oI el radre r dr, efr)narscbn Mirandj y tells
"I H "I Has,, Armando Linserracus
fs-- : caido Jimenez Porial y doctor
d, An H
Ppere at Nuevo AfM In el Mae ILIJUbG ) nuevs, Calaret He Miami.
,,fut.nd. del major cle, H.,s E-r va, t do, do. Msr.nda y He aro.
hM-a. He y .. a magnific. cern, y bell. .1 camps. He nu j .ban. 3. Ismeric....
C. be r., LATIN QUARTER.
Y difrute odernis He In, gr-d, fWrjrs He Nn idad. In asi
If I t '_
las reservation pain e e,.W. I, deMls, III, Iii.
bond.. ), f..g. ottiflichtlei Is I '. I Is
rreras de caballos
y do S.Igno, .1 deals], srsfanUl He Coral Cables, con sun vistrisars tragotta".. U. pa". d e 11I.tr. bar.. r a.
iul.yres d 11,4 Y saanllsrollh .Iial is nmenpIcs dlu'r-T.-told'o e ft=
slug_ bi 5
.1 H too descityunce. a gusto, en al
d or del prnpus hotel, y lon;servicics do un guia
InflIMICS y re3ervaglangs:
GARRIDO TRAVEL AGENCY
Trocaderly No.,109, insure Prado Y Consulado.
Titbofon M.8385 y M. L 153o.
Julie C. Garrido Carlos E. Garrido. nirectores. all
Dr. RAIIAn Riveribri, Dep. do Excur*Ione,
.knte5 He decid,. su -je mdag., caLe sus R!,Islades el cumplinclento. seriedad scrsciu He nuestras excu--cs.. Las m Is 11ndus
ji
Cotichita Fernitindez Ferau'lidez Ire to Fresno Muhix TOALLAS
Vat ferha feliz sirk 1. 4. wallona leinese pare Conchitis Fernindes Una figurita aftestalsidors, Iran. Frifeno y Muslin. eqTo retrains public.- importudas Fernandez, senorita de line y delleada Intliewa. k1ja doll assfier bersigno ines., ol.brari matialos no eumobalor F.-audis. y d, .. spen. DI.W.d. F.raiguall.s. Diesitiall. A. essoaptird, Is lind. lb eft,, hij. del singer J"4 Ffoo. r
Clasps ts al., 1. Couselialls y ads" selebris so saute do so si.pance $&him RANSIL Abilabogiegar do rearibir sawa hereigoom colesoolsillse
In bir fl,.t .,id.drd. e,. (.he. F.Ifisidad". do less Inuosolaws sagarm CANNON T NARTU
No LE TE MA A LAS PLAGA L. on do. Boda notarial CANNON (calis brlllmtn) MART11 (calffen
En Pro Arlo Musical De 20 is 40 ........... Do 22 44 ........
1.1,r, Iss, ,,It, 1, Ili I,,* ,o pf lggo snefir.annanial, or 1.
girsto a 1. ioliagis daj,4..to Joe, re. is at I
me: Be- 123
mgnifs-LP,,,-tad6n d l F1 M Al iuds; do Arguelles. Julik Ferninclog, In bed@ do Is on. I tancourt Agu.ra, An al GaIlDj Ale- 22 x ........... a$ 22 x ........... 2"
IV., Cava do Ramilret arin at y It octo
alumnus 1, 1. do Belief d cinlados joill to or lislAndibs y ndru Lind to
In "S.c.,dad P- A n. Sells- cass I ssa Ttilss Rulliss, y tsld P"" P rlac 22 x 44 ........... 14 ISO 22 x 44.., 05 218
Alb.n. Alan I.., efi.re. Esrwl ."Sfugh:.' Hnol 22 is 44 ............ d ITS 24 st 48 .......... 70
b. Ane.ola nindes, Racem viuds do I I
AV coronsamin so llovd a osb ent B,.,d, 1,11, adrh, Ventura
nodsa 1, Iss lards. cola Durnis viuda He At reducido grujo do Jon at Wo d, t lbon Tonsis Mdnder Bal. 24.48 .......... 3"
cocer. Generossa Santa Maria He Ro. M tilde. do to controyante., fit. I bra. Felicidadeys. pubt.c., q .c I.a a d
000 .1h ,nn- He 1. "F", hl" 'All tina F. do Magrifibi, Maria Alba- Del capitulo de diciembre AIRE ACONDICIONADO
In I I V. de Preston, Maria Eujienia Vud .u'Cced e.,, n. ;se. c, "ok,
13 Chops., G, Whinircip, Hormine, Na anHe Sl,,!Z1 L.re.d., I..b.1 Pied, Peru at viernes 19 del prosente man Torrss;c( por grte.d6ejnovIo, Iss,
roente He Descamps, Hortenola Ar-,, He He diciernbre me halls, corkeorladis an rit, e. I nth.. Told.,
4. San Juan do Letrin, Is d-to, J.0 Hermid aAntorch, Ld:,: VWTAI U1440m m" 14 COINIIIIIIIII
MA "on" D' Islas, He b, d do 'I orm-tacuris eflorito Gin. tar Alb t ry Beef", destrs Alb,, AbM, Vert Z or[. Gain I B
qwq I " "n M the A at d I, %log..,
fu.c16n P, He 17111, Mercedes Poll Odl., C.,rIsM I- CTIFa ijt Avieile, doctor R(FLONA Till 1H 1141
""-d. roo --io y propiodad 'Solna do Doyarxibal. J.v,. in d iq.I D..;
I a 11114-11a br,. In ba Zen ids Gulisirre. do Mcr- III y V-1a."' J,-, y Prdro P. Montilla.
N:,,l.P1b.d. civil,
YA LLEGO A LA H*SANA L A I., let. do 1. awls, lndrl ,, HoE Into at notaric'
III- P.b a I.g.n
d1l -.1- G-shl- M.", Mari uts, Cusa viud. He fll.,, lbr.,16n 1. ..... a,.. or. 1. A a. "It; El, GOBIERNO, DEL rARAGUAY ductile qua Nests also
i Esitela, DW C... do 5.1. Me- 1. qu, as, ban hech. n no ...... .... f-I-Irs- ,.r It Is bus .. are. circle 111116 1111111,701111111
LA CO'M PARIA EXTERMINADORA h,ll, ....... I~. do 1. 1 1- V1 let* v d- ds, Sinch- Pinata. p ... tiv.. p.r p.d,. do I V-nts- '-na G6.,s. doctor Manuel DECRETO AUMENTOS AL GRA. ban Impueston, sunque "'beep To
N.n. K)rl ... loan viud. I'd, SM jr:y,,srIga, s-l Altura &'bcin Garcia AI). doctor Alberto Moreno VAAIEN DE IMPORTACION ag'aracifin He quo sol ejeovilkyo W
DE PLAGAS M AS GRANDE Flilmis GlItIrIt- vILIda ndet y cdnris Carmela Gantt.; v Enrique CAPLro; V par 64 In. .. drik exceptuar do a" stroyounsix
Cpl,. V.1acolless doctor Jose Maroc,
gran;ss ,,It. ASUNCION. (APLAh Iiii. .,- a Ia. maquinarlas J, outlives adquiI lite's 1, r. or I octor Er
d, )a Sn"M."t P:. .I. ( go .1,v.r If rbioll. W. Ill.. Cnr. J..A Is. ClIrbito d. nf,,I.iMIat, .....t.dre. par rida- con camblo no dWel y equiA,,, b,,a Gj- Me d, Lestutint. do V-g.. Berlin. medie do it y III padre do eil;' y na dame. ri'l in. clecirt', del goilierno too impurstom pos cuandes an v*Mlqqq QUO "as
DEL MUNDO 's ,, Veto Of,11. V.1vdrd,. do E. rbo ,, do 1. C.rb,]. .,
1) A jg.. It, C*.,j._,, I -in In, plidin.. 1,1, fl ..,a ners-d. el pro. me y Ins' "s-111 I., impattarmn- transacciones carrtaposaulset a In Inshn It act.. to 'a I.,j ciar. r%,a
.... I l,' '-W, to Andsnv, Cl- L", Y camn tests ". firm Hr. ]a 1 4 MI. ra p 1, frodu.,O. do Inipsirtaclesses g4plC-nipbst. 11-41. Chs.11111- Fiirifsss Ad. 13-ton.curt d. S". p", poll, He t C_ "n" V... Mr, I. nfarCLAA de 4nn par talin. Se exc.litills dol ou"cl
durmtnr tjslrv. thin, dartri Yacht and Coij clown. mientra. que las ankirelsian. Vernon
Me rd An y ';,iqrr1 q n sabre ures be., ad el tries. harlsom de it
l.np-I.n lgowfl,. P,.,.p ... 1-0-11. Is 06mt M-01o, doctor a'cb."p.r9b a Ald! %a
nicre m.1,. y %so. sairto do Tire.
In -,rb, d, T,-- He Carter.. He Viild, Vs.(. B-hon. H-M, OV.Id or: Iir-ll$ V:r Morern y W se6ortas
V C-61. Pa.. 1000 CN.I.A., He G-w l-', I, I is Isms. He U I,,, I s, Ro, I 1,. Polilrb, dol:1or R-Wrin MA 'And" .. :,,,,n, as. r liv-n del a 1 11 uc,a, est4oleciclop an loss *Ctsarft
or NO,, His- Rosend, It I,, Ma m- C-.,ho. cl,,o Manuel I, Mi,'I sirrjC I. a ctn y d It 8 at 13 par chenin
Amod-n.. Z.idi. B.."T flay, 1, Ad- A. I, splice .... .. brlas. del He comerclo can Argentina, Zolail_ .rd-, d-t.,, J-n .a ( o or,
I .hp F,-enrlex M.srnsrdio III or --hsta Martin- PA.,, I '.I pro
I,, llrikbr. Doin- Sancti., -Ma do idea ydnct,,r Arisn"Pe r6o 1,a r-Aarernn. 5 p., r It If .1 no do, Urbino y Uruguay.
,Ia. J, 1. bs-- -a do CIshoo, An.
""a Mg, 1. Lots
Marne al: 1-1546 Alla M"ru, b'"', He PIP-sAnd.. do (Jlq..I, Estri, IM)o'n-if".1 6
fid.. Intel situ.d. on "I. d. All ...... Visdq to Gambia. MIrl. 1,1 I'l
111.1-si Cod n N
-'nd H.- 11.11. 11 :,"Its, n.Mdc L.
*u 1. p.d. kr
JUAN 11011CC) 128 VIBORA HADANA I Is .. hta Au-h (is POR MA111111111A VIZ JIM CUNAI u 11%. to
Toth V.-n., A,,j,,,M I. rg. 0 11. Visr.j. hesom we *bow"*
le.b.] Fro'g. do W Is 2.1welisip do woosaw
,ohna lleba of ousloo1w coaft y am
I i M-lissrit. Alp-. do L.r,(. of MISM0 10ML
Ile.11" P' N"bs, C..tIllssis-Is 4. Bull,... RI-n.
*An4ndese ysuscribase al "Diario I& Ia Marina 9 r I,, --fis d- Adelaide Pascal do Rams... uli.
I r, p:., d. C.,inits OrUA He Gold... Lt.
C_ in Is, JIM.-. do Suite. Dino.
.0, do Cardona., J.ii. Rac. do Oil. AI M
-., Lisle Hurtem.n. do Lsym, Of,.
I Mrilmero do Alsm,., Lydia G.r.
i If I1,r.,,j :,AAn,
1, 1. V ad,.., E he, sly
1ai do 14varcs, Beba Cominero do
Debache.
ANTES... Em.bna Ruissinchex do Vernon.
O gs Alvalk do Anion.w.
0 ell a Moral.. de Gain a Quinteu6nal AHORA... I.. AngAll.o, Petit it, Isn"sol., MetF.blo,,
$ 5 im ucho molar! C olfis Marc[' He N.,,.r Beblt.
C .. do lib.rcd,,. 1-hi Bell. do
11..I.nd. Altir. Dugn,.w deC Alcon,
Elena F ... tin, & Lhb.) .. I M.nt A
$1,549 Post H. Dirs, C,.,. 110do Morin d. S
S4sisr,, MIcdcI A.g.,Ie di, Al,,P.
e-. AngsillsA Id.res, He Santa Me... Sylvia Wrrd. M ry Md,,.
it,, do M.n.er, L.I. Mohn.r. do Jl
Me 10MEODO
,:,:. Russ
In Rome,. III A ...
A so ... Mari Mol He Alea
It ... Cos. d: G."I. PId,.,., So. Lo I N E.D. eS *I frulo do un ideal. Sug
:It& Tairs Elena 'laillaya He Gul.1. Jolcfin Cad,-nns Hit, Jimelles, Ly- porcs oftecor a loda Cubp y a Ia Arovil:
ab. Di u,-,,d., Blanca, Z.11. Labor; un S*ryicio milidica cliogr6slico de
Venture If R d,, sv, BI... M. He I C I I
M-b.d., Emp-n-,(;;;,6aPErharb, primer orders, sin establecor diferencio,
do Yisily. Ressus. l:1 1 1, state d an cuunto a colidod do servicic, perc, le.
A,,I., Ofhis Frra t , do H ro An. niando en cuento Ia capacidad econclosica
dct Ccsru ., Ad. Pe- d. Dbiviilcs de cada paciente.
Romonis Gai-clis -da tie A,.v.. Des0 is,,. A-v. do M.nind-. 11-th. M A Ia altura do Issas m6p fornagas CII.I.
is-, 17-1., Jose fMa 0. -d. di, Ferraid at de Vel cog do NartearebArIcso La I.N.E.D. es una
Of.la Radlsi"-' 'cbr L.p.. Lima. vordadera orgonlzacl6n cioniffica. Err un
Lub.. R.drijv ,C-,e' do .. ambience de distinci6n, con 10, equipot
6 E, A'd I m6s idesneos do qu, disperse Ia medicine,
I- He aerstell.. M
U.'silde Everortga d, MarClini, Gra. monastic, y lot m6s notable% especiolitcl.115 Odlo. 1.1, Wed rc,,bib no MV.Oisicigidso dMg.
Y ntr. I., n6,tic. Mrd., cr in. q.. of,.c.o I.,
Mari Lou Illar. .... reput.d., cln-,.% do N:r;:.mssrico
M." .,I to a I..' A -,h I Alc Anto
tire He Arderl. C-,,- Rudliff-, I p ... 1. do :. .ii6n qu correipo
Me. a. TC it. Gains, Gir.b., Mass. He
ruse LIa r!, aAtee N E D "ce su primer chequeo pro
Luc,,. Morel- filiclico at alconc. do loclos los iijiato,
d Pilot Pirez P I rsag i. Marina Oduar. econdirricos y socialist;
., Sarah M.,ti.11, I.-'s Is, Ce.
lexlln 13,,rx,,.Ca.,,," ? Mitt,,.
Csmchlt. .If. Wi,, A,,,.Id.ot,,
a- Ann Rose R.drito",s. O.,ItI,
Dinarsh P, tax A r ;Ira Fernin.
PRIM DE dGIr.j r,o"'R.J111s:1 """-s.Blancis y 6477
I rig flo Marla
Cibst.11IM." dAnnp.1s, Abuts, R CHEQUIO PROFILACTICO COMPRINDE:
Sylvia Gran a, Me, a ,, a Mor 115
I- as Rics. Anxel d, Mus.d., I-Hul.- Cli.1c. general q-11-111-1-1 Imiffirinliclas
Leassor GarciaC.ir., 1,mirs. Ga.- .n,.nd. 1,-d,rM
IcAles, Julia Saonok. He I pa"'Mr.
Angelita Echarte. Man son almasb- S. coal.,
P R I F E C T Lydia D L,-a Garcia an ric I.- C'-s' Is_, Maria Mar- 2-2orn.11". cl, I.I.-wa 1-91- last.
Sol.d.4 flat r $ 100. $2500
_It as'.
garlt:o pirsi. Bill Marsisrita Van- Ent,, S 00 y 050 c
'1952 turn, Fidella Garndcao' 3-ExAmcnes He Lal>oratoric, 3000
Echarte, Carmen S ... logs. FrIl" S 0 y $200 3560
y Ron RIeciss, Ofell. H-Arscles. C.- He. Ento, $200 V $30G 50.00
Sy F $300 y 60
lrja Slienst, Do- .,dun,.t.,,6n 00
ruJo, Termite Lcaa
to Cartel, Bonita Arrochn, Adriana 'Line su'g, .,Is Is 7000
,ECpeauERo ARISTI!,CRAT '_qtse Verb ou 0rguII0.jE0rbiF6PR1TFEC. Manteca, Mart rnandez de Veh&ry strissirs., un hempor
fainissay, cn todo el mundo por its degancteeConarstia lasco. Lelia Cane a,"Fl-ta M H cir 1... 1. _-.1 JI
6ha ficli de inanelar. parquear y astanters Marfa Dolores Camine-. Juanita Ce. Onn, opla "Ids.
4-RadMs;r.fi. He Wilt "o He 1. IN Ev.
'Usied tjFne Ia oportunidad clust ezperaba. VIAPR0VkHEW I-rl-. y Pophii Abr.b. S-Elsstr,,c rdMgsa.. C.rrespoode of is
6-2 consul7a., III ap,c.al,d.. dadl
III~ air c.p.ci'
Class
des de acurrdcs con to.% re. .-, 1. I.N.E.D. wervirl'.
Didribuidorse. Exclusiyos- IONK
FIECORIAC
1 1 I
I I
i Vigina 42 Ocupaciones DIARTO DE LA MARINA.-Doniingo, 7 de Dic. de 1952 ocupaciones "o CXX
: I D, ]a Exposid6n de La granja "Cuatro Yientos" 1 Un excess de sal es Avicuftura
I GALLCIS DE PELEA I .%ncti Spiritus I I dahino parts loll pavitos
. .
vista a travl6s de 3 foltograft' I _S r eso d I.

Argun retia tin ontisuc, reform: to base cjcntIfica..%,tprtf rIbI1ujY 101" A ,11hro. hot.. cu '" do crei.... as F-6. L. H. iror .xc ecl om probado que hay en granjas
I .f al, hay ,,,11,,", obtic.. j.r con is do,, a., possible b rindar 11 C.I.Puestas de socillo, tat" Como 0
jr-dr, on do.do" Y n.ndo hue,. huov.. at". I., q c Ic,., notichal ,b 11 11'1, dil-I concrum) y bicar
Pa, I, es =a tie ..dI. '
el. i i
, av. pcomend. 1. ii.11m. fl... par. bre el I-c-liod. do Im "I "I 11 boormilo
lIensr,::I.,cI esPaclo Jansdo "a,. 'u""" -jg- ", ", do 'a Ue a V- us-i ara rm adades
r.r..J- utdon e .... r Una el Pollo necessary*
.hrea I, o Sir-16., o-'rompiend. o c, :,call turias lodes, do Una vot. on Is avicola y cuni-lit, colt'bXrod.."i-coon 11 tie pavito de- I N avidades
te con Is exposicift pn&- I .on.ide able ,do
cluelmajilanicute luabland., un tIL-0 .che que Ile quecIermchada. Dt estr'Juntalm,-I Iblda Una c;r od.d qu. .'. If..
z road. 1. -dod. Plot. ,,61airw ii ... it, S-ctl Spiritus, not llegan m:, ncite .denmi, gota vIceral. 6 SodaF
Pmraua,- c0ma I'll I ..... it,, d,,d, colIto his Poll., in certainn tocin clo! nigungs. 9ru,,.,,.: lagrIcal.olle Jos T vI tre degus. Por Manuel Cu8c
el u I,, tie lilt. cluoul- our , .a IN .act,- to tin Interval, imlig-1 .1 1, Lo ni. y do J., Al war Una rael6n InIcial que 5in que par
Composition quirale. do 1. 4- on cu atro a cince, hors, I, nunea ve. Herrihldc 110"nos r1milen desdo ,I contents de % a 7, tie ml ,a I ?.s CON 1, laritichIdes de patios ,e- respects di grailiero,
to, -., do ,,Ijim., [imi, our .quels L'odila Ina 'elacd rovitos de un is r .,. colulaclas par el lerst, que efee ello se gr,,ase al pueblo .
a it,' ,I.., tul., aid.,. call p.lht.x it, perml-i ,,p,,,.,j,1sot.rg.,.s on di 1,lineciitilitorrimh .,.,,.1,!reci6 lemor ius to Ur.6n National Avicola, pa- Debt el Goblet- ,a especial el
..""o-'s rl.c oil d o lag ni oc ,erud p6ero cu- I concert 1-1 c-Isterei.s do di Ministerin cle Comert'll, volar. en
I.- 11: "- --mo Is doJulle' "It "' on, de -atue-tic, himm ,I 'I's a it,, I., crusna- .o
11cu I 1111- to r o """ 'It" "I" d0S (Jut- c1Vj2n sun huco5 "Larlo. gan do, do un I % de so is agrog mop fta chas -es clue estaran dispuestal esta mansion Para clue ins flVIcUlh
..1-mot colold-I 1 'umll. ', 1, I", ""' , ,l Io, Polio% toando dentra del c3s r,"a ,"., -19-a q-1 In Exprial. .. ... do bober. Wain Ica P_ I.. e I Para la -,ota durable las proximas res no se %ran precil.dr, a tharial
.1 11 mul.l., ,a I a a I g citron muertas al U n to Ill..
It ,lo. A-Wa "'uhli "' El bicabornato
ficatai do Pascum y Afio Nuevo, resol-i-es, extleam, brinchindoseL. 'hu. "t. lolllplllll too I'll e. '. ,till, It .odia era per.
Agua ,I do. al, '-som a1hurit, mullo- ala -,-,oml dh.d,. Iid di tie ", -," 1: up,, L"I., 'o-a ,,, ,.a F".d., Vol nut "e," ,p ',"i:.",P.:,',p'-,'.','d n' e-hittle'. Judicial cotando se agreg bap:l mash hoo quellad.japtlenamente clemostrad. les las Formulas necelarial Para Paon 1. .ardi ad tie un 3 r num que n tro; ,r.ni. ottiater, Jos der vender sus products a Pre
it I 'to '" "" in a 5 clog
Albua,- o- de hue- q.e do oc.o a En ii- cle. e rakatiPelilro3a, al Us rse en caritinclad Poll.,
Miilr-.u g- all"01.11 1 d s ..,i,.ie.t haga
a, ,neub-on. 1. c.poluri ban ,dcid. ,,f to t T, '.od. Par I., .vicult.res to Para tecer al J-h-1,asto'clue par ello 3e le
,., I crz, par clento on of ag.. do
S.1- o.ol .1 ecompolifir better. merod. d-rde dichassbas
,I -t- do r a -pulto3o "' I .grd ,, lead!
ruartas r -1-.' fl7d c.j- In I 1 El edema ataca in a to frocuente. Its festiviclades, par cion p gar p eblit ruingum exce10, job.......... to ,Is,. r, it, nefriXerado.s. is 24 C title "ooll" as L. Habana. I ue sh.ra saack, tie las circoultan"m espe
'r 'oo-Ioa el adelanto do to. client, quecia en manon del abierno, el late. tie ]as first., a.videms.
".."" hurvas toructom c in s -norals IlTal"a a n G r.
ro :.., a_ .. I ,ue fenera I ,r.,,nj,,, clue no se imporlon del ex- Esla;- segural do qu, la grando 6 "r,.d.u Imo.tepd'eit.p.dr:j se" udnm
zate ......... ... chance do "taileltanic to. We ........... "ll, aspect.. Is tie 1. .eg "_ ,
R.I. unn ""a"suo'. Jncc. despite urlda ,am.- too estan dispuestos a
cenugrado 1. fiarlhol.el ,I, UAJR grandement. el ,,an -11-11 a. clividiii em no ,Pero Pottle proton? e halt. Pallas adults. Para esm jeros robanol
rabilid.d-. Abut on 'nd"' d a -" o mitirs
gul.rbo ,, P'o, judent I., -arl-cs Cuba' ""- -" d.l-a,,', Ae.l do Sancti Spiri- forhas. Palo tie ena mantra aegu. asegurar un precto razoable a sus
'-)huew par& filtUbir. l 1, del Norle ,' Is terecra, cuarta a qu a sermana,
debea I-er Prostate cut- 'as In .c-t..br.dok_ ,-I bi ,,, tie L. Ilab.... Los pavitas
dodos debcnT.' )* c I itte 11.9on P-, _pueden verse ochada. y rar al granjere, Is venta do sus patios. sie.apre y cuando se Its; aseor, -.r,, ,a u- '. an ,.nq.it.d- scochando. La muorte ocurre 'a Is stocks, products tie au Inversion y sure igua!mente unit legitima utill,,uml v vionen atin frio, as e do Sancti Spiri- 11
Fares demote rN "' ,.mbra, ,do I- I.T',-' -,' "Ojr' didad del cuorP0 de su traaajo. dad a aus capitals y develops, y no
I. do Ins bei.quer- -blile, cle. Otirm do las toorias que queremos tus fueroot his siguientes: as enctientra Items e on fluldo cla- En 80 granjas clue ban vilitado se abuse jumpoco del consurnictor!
r te I par, toodos &quellas auto 2"a drtroc, r on all, el polio necesita del Trofer, Dr Alfredo Jacomino. not. rolue distiende Is Pared Y h ace ,,, ,* ....... do. ette.r..do., ,d puts "a c. "caliones anteriores to
conti uan criand a Par 11 161 1 Id"e' alor tie Is gallina fins, Para sahr nustro de Agricultura. Ramada ffr In ProlI6 sabre In 6rganots vftales. .xi, em :
tiguande producer uapa". Esto on completamente tat- aves del doctor Raill Mendigu 'a. '-feecionar ese cerso, Ion do,,, ,
PEI 2 Para los que sbandonarom e5ebo; pues last characteristic, hered It 'Asoclaci6n Naclonal de gim his datcas clue obrim on Procter plo, prometiecon al entonces MinigI tiatema v to halen par ol me orrai- rim radical on el huevo v no en on ATi',.'1',o -', cmictui5tatic, par el Bettor TA Er" -coare VI 'u'Amuttai V ,ormishm, Is cantidad do tro tie Comercio, Y all lo hicieron,
eintra, ubleadal man, A is 1. 'e.,dich3
no ha que 1-seer rec ornrmd.ljlmll agent fusice, que. ., M ,n.,,,glm ia se Most Imparts 0 Rommie. en el Lucer. all
c'm' 'I "'a' 'o' Carl fen T ODO p que viene a ser vender iodos aus stocks a cincuenta
d ninguns ChISe, torque nunca so its I imadirs a 1. ruld.d. ritiranic Is Too, donado par In Bu. solid& do La Hzlb En sit& tall, tmmam4 del fectote do dittlita, girs se un in o!Ios, ,to
o-crolan es t., prablerears. Y ,. quelineutlaci6n. ea; el que hace d r edio of 3 500, Par granjj2 ue, confirm
3 1::1 ple.d. ,or 1. do 1. ntlnbmms Its RA4 eadarlarts k1glent y It -is m at as en ina jc"ibra, y Ile constituyeron
es-11" jims F,,,l Mills. F, A., otorgadc, a I r p a .
nm ,ri-tr.ractiatuatoUnde, de ur.-Illar el germen. Una pmeba evoiea b%,eXI scour Bernabi Yo6r- eden .preclarse ess, ladma last dependenclas d calls P L U M A Z O S on ell cobras Ill pbblico Un proclo su( ,:, I "or orgullo de so propletairl., al que queremos reliersor LIN in Pdgm- acb. do 1. I deben habcr en las do tm gr.nj.a
edad adc Is cl ra. on cu R all to la tionconces en el caso can) ,1,,drl, g.n.d. par P.m. 211"PrIe.j. Pa tat. "P.WI .]to. or 'cagulacion. on justo no, hiarle I., rrh del sera, C G6-1 to .Ion line.. .a,.to reconschrolent. par toda. Jos corteslas quo tuvo I 1, dbun.- .d. weliteen .nrM...,. que hista ahora no se ha I pcrI.r a ses, a is y el.l. rentsI: del c e.tt' 'm I- Ilerias; y esto di6 el re.ore, a nolactill. .at hue, 11, arloco ,-,,.1 Aad-ol Remingto tie g. a y his p.11.s crolljl. qu Pr
c7,roo Ila oPortunud.d aala "'"' 'Iol,,,' u.T ; n at u_ C' ej ,.r ,rrano
. .' g' P ."s C"
ell-I 'I i 5-lect, do nor .Que -rde, Que aunque ]a --h- j,, o ,,:-,,,1,:,,qu, le fue .t.rgld. Para con naltras durainthe to visit& que bubimn at hacerle. ,k.o.-I. do Tr.... Im.l.d.- '* ,!u,,, I del teary, tell- a que ._ sultado que se esperaba, puts to
j, hbsald ...... ir-., ztopr do Un. olnal.r do .as .a- I.I. mu.P. a, r do, aco, lr,:, ", , ,,uh- Pa, el .rfio, ,:- .- - - - In tie alotu.t&n jc_= Ibla l u, "' ._ ,I. _P "'I y ch, its Principe- muchos cases el pueblo pudo earnI _1 ,- ... on. l- to I., -lb-1- I or, rnodadcs de Is Republica esta. ao-c ,,, Cuba quo Pa- on, ,,,club 2 h."o, -1 ,al rar polls halts a clientss rentavo.
- 1: "-11., (I.- v.i-m -1- ch-i- I. d- odem- lo, !-- ,I 1._ , it a I I ,mvien e. 1. shment- d. n-, o.o- ran -t (tentemente abasteculus de tube.. .in but par ello so perjudi1. a, et, _.?, lmorcal-,d b1l, nor or .1 .... in i"'"' '_' ...... ,,pe We so a, _,_oo Par un,,.,xa no ,,,trl,,,,. case ..de. Can oil. ..I. no cvit6
1 ,no, '- : 1'1'-- I I Do 20 pe .... que --. on ts- .,Is pala im fiestas pascuales.
" I 'nor ,,a -I.nc ,.T 1.
"I 5 . ,a c.poculacoo
r -. ci-cho c.l., d,,11 11 ,a, ho gal le .'_u or. one-, -tto. Los -coltores que han tonid IN
1'.. 'Lhnr. do-o o,11 -, N;: I ...... ... P.116a Ply- ey at 1.gr6 que Its
PcmRoja hailta a- or uIllno 11, So 111. 11,111", do o,! : it,,,,, III,-- doi doctor Gil- I'll ",_ I I I lodo
"' "" 1,1,1,d.,d nuena clase. par sup-to 11 11 I IT Iq 1.1,u.o I.'_' so raji, la labor de corifee-mar % endier I pollo que habla
I ., au d',"cehadU'-br I 117, .. n : .1".1,1.1.111.11 ru
, disponible rt cla teens. to clue In.
"I I I'll.111-g., a., lottib-i- .. .1loo- at, ., ; ,;nac.., ,, e que hb;,m a, ., chri call, i-edunchi to benefitit, le, huele, no, f-ona. ,..,I,- to It. del sexo 1. L. ,ttoole.t. .. all. an dobe Uloita- ,.a d as ., M,.i.te,,., dl,.tibim
:, ,'" ,od,.d., I- -al- o1111- Uo, ,j-pi- our -aban- u, co .11"", ___T ,du.,,., Y --o-o, tie Agroultura y tie Comerclo, d ri d' .t.d, to , j.""loa 'N% Vl,,hutt, Platestchn, I ,,,..n,, -u
- I Cc' ,,,,,,,,, ro, lgja,,,.,,n,,,U- -, il an = h.. au, on. d an a pet "ncia es Is mejor on.n.1cone, od .duct'"'oo," let' hu- ', ,',"I'd,' ,,, to ,I ,,'ho-,ion.s Z-cloa is tie .an ],by an doles ru-ta del resultado e ,us tra. Y a Is it to recurric In
a ..... a I """" ,aliila Gall. Ccorminh ' no 'I to en
L .. ..... ,:I 1--no, grat ores. y platmeandole,; sus
'I ,A.r it, la R.Ihn 1, ,an ,coal ,,, lc eitcha ,a .,',,j ... .or lit-d. ,.Xl; --. ,ue dobt i ,toI.. ,.jIma _,d mad. 4' - irdad del sell., Man. 1, -1 .]I ...... so ....... I i..,, .1 11op-t., y es do ispoda, In, din, ,,no, ... no 1. to .a, a. Para ,-- , ol , ', loop ...-., rnands=- Ertudlar 1.
U do tie -tubtlilron part ol -Ir" 1, tie qu en oa si-mrs strailares at ha
.... do h- do an-ngii. I., ,rIs ran d, Rail., I-l a f.a,.,- I I l _--ritdo, on hu y -P ,,. rar qvi, dichos organismo3 itfir, ,a Pa or, not ... lanol, I".., qu 'n. lol"', ,,, ra,,fi,- ri,.: G.11. L,_ -_" qu, couy paco tribal, do hoaUg,,- ,r les sepin brinclar al production na- hecho, y ,.mprobar Ins resultadox
, I E d
,ch.,,, ,a ou"t., -re, ,h,,,, Bl,,,,,,,, del senior J.1i LUi3 I I ''I I "' ""' "'" '-="I. -: I'. cirmall d, .ve. 1, protection recur- de thhas moditim. Si. 1. inlarrin
,a " FLASa -C-n-, do lot, go, 1,- I I k. _P-Wo rorockon all
a ard con ,1. ujoa I I ., trios cu.luicr per
'. ohr,i Inio, 1,,- ,a = ,hzid, lined, ind- I., q- I., ,lot. P111., eviU brindaron Is solution a un pro
sun 'Icum -, ra Is so_ I a, rR I Pat, to ailcion anumciarl- nor jNj,-,o .. -aio,.* Gallia. Bran. No, 1. .o.c... -g..- to ...
a.- la 'Actorl 1, 1c, vall., a- "gun I., nlu-. our Began ; ...... .... j_' d_ ,1 fil..Id. Alit.olme. Pol too. juicio que purfieran ocatijocarle ,a- cleans, d,-- Is importance de fist*
o_ go. '. ,in i .... 111*1" "'"t _- ru so P ' qUe T105 oclopa. no clebe thearcharge
111.1 ., % 11 ""' "" '"Zim" """! I .-- -colou_ j.rp,,,..-ds p-Wal.no, irml int-coonaclos a I I 5 i'tion. a,,,
radial 1. Ile), it, 1.11., I., t, previc, e tudic,
In, 111:,,1'111 ".a ,a, ", -I, ,I ,,,, ., ooJ.,ar 1. Morel ... ble to poco (scl upulosos,
", ... ,d- I- lou-;- L, exp-,ncia tie otros shot, ha concion-do it misma. Do jad..
h1m., I 1, ::,ar;ll da oc,,,o, .,i:: a ,. Ijl-l 11 Chun G-1hoolut. tie 1'. I n --o, ... a tie Cunicultura, ',.a '
- I -,Wea --jemplares vs- dnoe, -,I%
Del :" I' ""'o odo tie destactur as pre. ,o= ,Pr, ,u ;., hechn ,jut- el granicro cuban, se Iormu Jos gracirroo cubanos. con
re- ol, 1. all ... Call ,-,to fia. '"' 1, et in ..... ... to tie I., V io,": 11 :1111.
,.e, "' 7'n "io,' "I ;,,,I,, ,,so,
.,I, or 60 9-do, -.1le, ,d- ct- culalra, I-lor- ,,, 1. ., ,oo .1 sfior Juan Bautista j,, to. --ond- tie 1. Int, -o- It. pallet, -obre nviso y tome las pre- ,.dg.-I as "P"" qu
r, ,,,, -c u I- ..... alclaltil, -- alalm, it-., lo. it.., hor. 1---t. -1 1., po,"".', flul.b.'e.11 PZat-,'1o o ol .an vol
-, de raise -rhatra-v-, ,l','7 I '. Sancti Spiritus, capa to ", o ,."coo- orthodox, no duclando tie a ac be, I's en par
coe_,ol 11. or 1. ."a"no h, ola "I"' -- -.1. .. o, mediclas proI'.. I-In""'a ,I ,,ru.da j, .1 o ... I ,,, 1, ent-R. .1 to, .a, v.11a.. Pro- do .I 11 111- Se d-l, I-o- l 1. qu, 1 .4 ,mosmna, caso de verse ous int- Y dicle
'":,',' "to """ 'on .. ..... i capo-i6n.
,,,,, do ll,,,,, I., u, ..let,, In- is ,- or ot eo:ol;. ,.,,,, ,L,.- 1, ., to I'll- ata-do, en .so., propose interests. jeccooltistai 'Para esta fuente its
;,"" ,, xr." buca a,,, 1,oo- ..it... ..,, o7"oo,"'a""', t.omen -lolm dr-li ... do 1. .1 in. a 'ja,., ,i,,,,, eljo, u, rorho. '.., ,' ,.'. ,.:.:'," i,,- i.i ,. do, ..L.j r. z"..'. ,,,, 11 .. I ,,ad u ,to, -o-i qu , 1. ._ea I ,-o ...... I ... .... .. ttorxid.. In r c. -- to ,., -- ,a, y so d,,,p.n9- ,,, gfe, culltma q lo3 poriga, a salvo de
tie at a, Eaton in ...... a,.,, .. .,or mada in. und- on, not .. l ,oj,, ... I-otio, c.apctl ... Los y tie
,.I '-- '!' d 1'1,,,,, u. I- -ojecte. .cf-en, l -Toun ,,b' l"I 11"', '1_11 11 -,on -I I.; ,ad. at,,,, y que tie., ot L ob, '.
- ,a anti, turn ,-,, ,,, 'to P ,;a', on -,I,, 1 'Cillrda d, 1"", 11 i lo, 1111111rio'a. "toc ,1 -,- -A.."i'lloo, I ... to] on .1.1
.d_, % ,,.,d ,i.t. ", 1'. G.11o. to. Cula a,,, -yr-o S.""' ". o;.- per ,,, -hl eo 1. -oo, .- ,o'. ... turn o: I lUbo necesidld tie panel ts pecul-imies perjudocLal.'real, pli.n."I 'I Club G.1i'll- din 1'. I .hanot I an -.1.1"... .... jo,,o, ,,ad,, p-d-to, AI,.,.. t1nnnos ,t e
line. '" to :oollo 'I""'(" "" "" 1. ,,,lr el .- al, do. 111, .."allo, m,. cap elf,
car s line ""'It.do. oo)o. No,- Zel-ch. I -.-- --a- al, .
,4r'o,.o,"U,",- ab. Rraetta,;,, I, ... fiiie"tlxr orl. 1,-,o,,,,1, I,. "".".." o.,..:.1uto d., ,e I..,r l-o 1, .1 --cmd-, opro. it, 1. naldadr,, dil.nt.
.,too ,r ... Jo ,, no ,l I., flrew,,ht, a.... Aqd t..... Una do Ilas mooduatom -' c.U. do des platinum, A. 1. 11,",: : ,', o ",,'.',a',',, ,',u" j ...... e ...... e ..... v lct.h,,,.,, "l 11 "'111"11111 q, ,,, or 1,,', .,,,, p,,,osrr,,,0,,,,- touan.llamb one digh.ta- de ool.- nor -- do N, _, ,no.do No,, o, Ill -11,, del or- wranja "Custro Vitalist'. uy. c.p.old.d general on do -a a"'- - lo", "t ....... oo-o ". 11-ol ne't", ql rse n c, isideracion, Y
,;, See, I'll: ... ,:o ,: or 'm "I' N, 'I -- I... Poll.. q., .1. "In. ,it ,at. grimill", .,IrO. It .III.. T ,oroprob.r :,,., ,v:, "'. o., ,;. 7.
, non, ..-Irm, I . ..... .... ... -]all&, ratin doldthimente .11r.ndildos, pudlendo ap- larse a I ...... .... :o,. l 'l,,;;.l:::,', jo, ,,,-.,,I,;. la venta liti- de ,., ;,,or ,'j(,,q", Ilem- ,,,ad, ll::
______ _____ I'lle, 11.1 "o'llboo ,,, T, '. ,uc,,.,,,, ,I dollo, ,a -.Irn 1 o: 1.1:l :::1 111:11.lol. 1. I'll, o ......... "", p-d ... ... i al, 1-m-, n,,,.,i;,,i d a 'como, ".a x
... t."'e"I" i", ,,, u-o I .... .. o -I, ""
Ahli DY INCUMACION no,10- otw- S .... on Golo, I -to ". simple ,,lots our or test. .1, anlimilen W.d.blils. retail" el. ..ea I I I ."o. a .,,,ado I., to ,a. rI to
H ..... td- It, lu-a I pohlo o 1, 1. rie-olild ,ape,,-,.
'LOS COCOS" ,I, PI- DIAIIII) [IF, LA MAIII I'll to-' ur ( "ll"I"m Nor- Z"'A"c"" ) dent- do In. normal *srdIArIn4 mks extrictits. I- inodolacio"r. do tat. -,,- All ....... loo, :o, : ". ,,,, "'', l A"
I'll 'a I- Io; Polo.11., 11 ... I':. Ell ...... o Ill o, lm tht-I., ,- dicia., pi-NA P-1, I To, ,,., "..., ": "'to ,W, la, ar- ;, it,
it r. is "'. : ,
A- Ilay- I 4.1 Corr ban S. "'o ', ". -r;,,f,,, 1), M(Trdo lnt 1,1,1, I ,.r,",, ", ,on lu)-an, Pero rrunen Was In rrqtjl.itnx Indispenandbleas -, ........ :,,,,,,b, a --- 51-11, ,,,za, ,to all, ,, q-ta. halat ,,,:,,, ?,c-n,.,la, p.la ,I polducto, fol,Toll, I I-Wl. lr,, ,,L,. 11, I do patios mention do his nactildots do oardeet requeridas Para ,". .,,, -, I d dli,, 'a-cat, es. del ... i.mento co,,, ,I ...... : ,,oi,,:, ,, ,Ir.- ;,, d ....... jo.
W 'no.e .goes., riepublic: 111 , ;; ...... ,,,., l;""":" ,,,,,r,,',',',"',,,,,,,,, 1;,, ,:pnrI..ar donerl..... I.a. ri- on its mader&B. van terhoo Ile idurandrdo, y ...... 11 .1 I f ........ :,_ % :.-.
rl-hnal.- h. )* I-,. ,I rl 'I.-I.Ro go, a a lo 1, 1, rimllin, ..I ...... ,I :i,,,..,,.,IYl ..Kii .,,,,*.*,,,,,r," In, ,,,,,,,,, ,,r ... 1-1 11"o" -1.1 -11o. so a-, I a ", %rjujj,,.,, horha la., at, 1, ,,,,, im"", in ,am41.1ve Pa, .11I.- 1. 1,
:, I pa'. 'ah, no, ". I to, d, Ws part- ..t--dous ,a
atim Codons. 1,1 .(- I ..... 1, gan.d., jl o.,"1'1'11 1, ,,,,, III, ra r1lo. or rrhn contra ure principal, ,:,:"no:::.,.a;:,,o P,,,!,,, ... o','l .. .... 1,:!: !" "'."', ;:: I'll'I'll ; : t,;",,;,,,',"',","', I ,1v al-n., (po, red .... dn en ..
I 11, 111-01. Sir". H.I.I.rq., ...... I.o III,,,,, !,.- I-ol, lo, -Irculla. d, In poll.,, ,It Podolia do r-clinfirnt.. ". ,,, 1. Al- :;,,,, ,,all, po; ,,, ; I :i lie ,I,,,, Veirt-j-, I,, :', public, 1'... to it:. ,-(-,, i -to Para ,I p-d-In, y
lo. 11'.1i .... 1, 11.1 -- ,o.. ,;,." ... . .... t", to "o I, 11
- ___ I- I -(- I W .""', ,let Touloo I ll. !, I ,d0qv,,' ,,, MW -,,., , l.,o,Io,1,,,, ,1 rlr ... le ,,, ,oe ,,, (.,o,.ll, .,I -- u ... ,do, ,l ,,,,-,I,,, I- a ,l ....... crria.t,. I.,, que or .II* I .,r "t, "'", ,:l ,,:.','::.r.-;', do- g r ., j ,I ..... Ill llgil, ,tto qul- ,ol, n ..... Run -- .1 pueblo -. 11 ,, .o., .. ..... looo" or,
%:11 1 1,11,111".1:.", ,, ", e "...." ,,,!;.1 h;:l!: ,,,, ,,, ,_ ,::. r i ,, :: ,,,,, ,,, ,,la1,,I- oo-. ,it Ill q., ... o do.
IInjor: ,A ol,,,,,, : I.;,, ,,,,,,.,,,,r .. .... I'll .. 11 1. -_ __ -, .11.11 ,- "" ,i :;,I I I" o"', "' l .I.It;t., ,"to i,111111 "- n:."-,% ":." to I I I I
'I I I 1- 11.1. I loo- ol.l. ho. "le ...... 1.
- 1,;"Il 1 !, l .... ...... ..... .to. to to. ""'. ,
,, 1*1 "I I 11-11'", I I j..".. ,,,,, ,:"::. ,:. .u'.'. Fectill(IIII de los
.111:1:: 1:1,1., '. ... _.
Southern states cooperative 111.1, '1'11,1ll.,:ulo I," ,1,." ::, :-q.oah.- I." , ?!6,
" pti. I I I !:,,,,,,. ,,, .,,, .,,.,.,r, l, ,,,,:,,,, I
a "I'll I I e .Vom
- uh ..... lo o ... Iivl r.1t, ::; 111 1 111, h ill
:' ',: ":..,.,j ..... -ior" .4 ', alullol.". I ......... 1.1-11'r -1-i"' "' ___
.... V.j_ -1-o-,,ulo,.'uI-o, /W Aff
--.ffio too ... ;oo ,',';,";,','o F Prolo-ot- Chlel ... -If ,o --o,
, (JI(Ill 11 1;_, : ,,o, .1lelocarlo, "' V ""'::
"'o (-()II1p1,I( (, ell ul)[111, 1(11,1 1(-,:- ""' ........... . ..... ..... , ,u_ IL AV A T
)111 n:-, I -I I)-,( lfio: 1( I V ]:-,I I( I I ie I I T o 111, A 4-IllaK doble-I I.a. ol bo -, "":"",.,.",.,,..c' '.'d"' 1:'.%. .Illool CI-11111ii de T 'I lull :lol
, ( I Ill .1l;,., '. at"...u. a, I. oolo."'. I,., BuIg.-o --1hro f,-,,fio,'l ,'o tS
111:1111% Ill . .......
- __ __ I I.. lt -ot- rl ---- A -ol .111AIIII -N u liw il.,ij lolllll ,I'll.-] T' I ... ... o,-ulo. ut, _111 "I V'1;111111 1r: 11.11 ,, tl' ,. 'I"or'o., it'g. a Los ,
too, -ju.1 ....... te 1) ...... ,to .... .. "'o."'. -El hoeo put ,lo lot th, ,gu,,-r- oo l ;,::.)., 't,"... -- to ol'o ... h:, 1. .111 1!1 111.11.u I., 11 o"', j, I 11-o"ll. Ile I tell o..,...,.,_7- ...... I Too. -, ,,, --oo.. to leF] :!I (' 1 Mo ( W IIJ.'Y pi,)II,! ,,I (it' 1, I ;!:,:,::.-l.do. o I-. '--, 111. pro. ".,."":, "i" .,', ,,, ,','r'to ":."nool-l!""." I, ,let .1- ,,,,,,,, Ill,, 1-flto ,,,,,,I,,, ,_:1, "",_, I, 'I", Ill "
III] V(lP;I(1(l, I dr Di-tInw(Ilf" 11f,(J(II(_I 111)(IV(I- ;!:-I6n ... it ... Y situation I,, 11 P.U e. -In .1 is I.-lool ,je -1,11111 ulf-nd.. 'o". .... I 1_..:"'D1,_,. _,l 1..
., 1111, I'll., do I'll. yoorm. at 1! I.. ,ooo.o. oal'.."."o. ".o."o. 2-1 I-El prune, fi,-o I ... .... dad. 11,- ,- -o-, -,,- t-to ,,, o.,,;:,.,l,,,, tots #'.all,. lot loe ..... .1"'. "", go pon-e hala I ,ttll'ito dll lil's- -11.11 P.- -o-O... too-oo,"'. Y
, ru"PU d :1 to 1. .oodia. all otl-ole -.o ,. ,,, ofiv
-1 .d.- 1.11,
111('111o I h il 1-1,I),111,1 h oly d in 7 oil, P w I(lill :: ; ",P ; ........ I !;1;:;1I ;I'"r' '
I. _lo _a .ao l .... to .)a ,l-rool ... It, ll A.o ,,,., ....... .".I'Imil I loor, del -pa."I'llo jo louo ,.a
, to, o n.". lolot- -e ... ...... K. .tros I- do
)I 1, I ,Ill( ) I-I I It I %,I ,.- o if Ill .1 lol visil('11 ( I 1( is ,'I 1 111i, Ide* loo- o'..'", I .. I. "'.t.'.. r- ".
I ; i d ..... pol, ...... E' I"". "I'll" "' l.g.1-tes, ctono padii ... so it ")all-1 I I ) 1:;, I ( ):; y I ('( ,, )I I I (' I I do I I d o We "ll's P .) d-Al. Ns- ... ello.l. Ldilli. IMILPRINT.
:.)I ( d (,II 1( 1( , I 1: l (ji,. ,,,, thin h ,,,,,%,dcdraac 'rl. ero- ola a.. Ibl,., oooho. nuacion.
"I. ,..." b .alll.eeq ,!d ......... _111 olloo, 1 "-o'o":,-.o"e, ,,,',: 7 '"'. r."..'
I ,,,,, ",.,:"I, d d,, ,.I, Us .!,
-- I I I I I 1, )do C ,a a P ,rL S g "it,, ,I,,- F 26 -- 166 6 -'- I It.o....
,I o I ld cl (Ill (11)j(-ll o I .;(,(] I I I C, to, to Ill to Ill "d., is hit. ,nIa,,1d.,t,,,p,:d%,.- out.- T', '" 'a-E loll, .
_I I I n(al """" ""' cer n a ,.l,,, ,1111 o al
I hol', oll ",I I..".u. q- ,.,a to 1: I- -n. In ... ".n." to- Cuorto dla-Kn 2 casol 5,1 no -.- ,,,'oo".... '. I!11 IiC.11,10 ,-()]I il V I 11 I 111!11 11WIll- f' J '("o.'IoI1G'; roo-jo, d, 1. Imi.yt. all-t- I Ii.ou.u.. ,,, I., -..- ',,s u."'tj Quint, cha-En .1 -so, ,7.6 a ,l Int.- --- 1-1446.
,, I .", d o" ,It, "ar.ohment. den ,.I,,$ d'* "' '""..'." d';' ." IL '.","I -El .1torn. ho-o fcurolled,,. fur ol- A .1 s in ii Leo ..
(I 1,71 1111SIVICI ......... 111 1 ";:111-,.11 I 11.11_1 11 rI ll,',"",,, o 'it Puli, .,I..,,, ne to tie I. 3
11, ".., I I 1, to ... III- --l- ,,, :e.ort,..
"it" "u, ", joto_ posto call loolos Ins -- 138
1, ,, ,, l.,, it, c--, 'a I., go r I .,_ re na o", _. 1. olo to ...... --., a_ .,. ri 77.5 n I on il. soRtiodit
-I ( )d C, A I I ) I' I 1 I I ('I CS( It i o I- I I I I V I:-',I I (I 11,;:., sl a 1:1re.4 ......... I, ,:: Is .to fad.-m parse sporectair ;mari Partial do las 1prols jul-l- ..all. --o-l" "oll-o
-) : o I r, Vloads.". may. op.,Id.d ritual car I dblalm do I., r-l.. clilol-, --otdo, ,emana; solo 2 gAlinas o punicron
I to ". g"ohiod c see minipli-d. -in ,do 14 a a) at fin do, 1, primer svmana;
, C011510)"S de lilt,, do Ins, m(is atil, ilzcldnq laho'l'.! uull ... .... .... ',Zueliloo In -1;'o- ... iqol.r nucritumt.. pilot cap.d. .Whricitto th-o p ... sills. El ..fia, I' ""' "'" '"' 9 Rothman 118,41 a, en I
I'lub on to= a'1Z1. "" 7 a"
Till 111("- 1111)(111"'Al'' !-, C'n Incitella do 111,1111- ;,, ., ,, .",: ",,,,,,,,,,. ,, ,, ,,' "',.'."". .. '," ', Verg.1s. no pe-phru,,o, a- .n.IfirLo qu, -j.. ... do.... ...color 111.uo, .".a ,,,,, .- 0 c a". ., ma... .61. on 2 la- file Pool,.
,,I ,P ...... a !- 9 chm del .-plan-lorm..
Is pr occfiio de no gmnj,. 1, que no no heath, temocroso par Is foam do ..dl.,o- --,, Ill V ,,,
drhi.odn. ..It Iaud. 'I 'e-il"jo a. on que or denenruelve Is -Icultura ..1tudlesumte to Cuba. l... .-- E." "'r.a. ..". ,a El "me" do h."r- fecommi ........ MILPRINT M 3MONINIO
Ix" (-,(;Il dllI(_Iw (- ,I los lopleselitolites del '"'"'I" -TIa".. do his ,11-1 %rau -dice- ,ant- ,an torn qu, to amp- ri '," ',r, " D. cAu.1, 11,11:1 s en Cl I hot ,'ar old. it, ca.s".do I g ronlere cuban, l %,() o, .. ,to :on on ,.In -it., -16 .cg.. di-,"' "p;::."o'a1, ".a factors En Is, gallinas que se
too, -tlll,,d ... .Iiv(,I,,, ,,,,, deliddamemle do In, e.peculadorra. 3 huvIror garnnflam mull ientes parm, I ra..
it to Imp,, ,,tura no mantirne sobre vender suit product., too. 11 of,. p-les, Justamit yo .. I-dri. I .... -- c tiorrol Is experioncia alea-6 ,
Ili) 91.11,11, 1 : r .1g, on, lu ,o -Jo.tc to poor, on n-r.h.P:,. .pr,,.,3.i, ,1o, 1, .10..I dim miumentar Is caps- .- 6=MNNMMNMENMMNM=d
a".i '! ,omjlt ,galll',. ; r at; Elija loll huevos Para
,,,, Wild do .1 jr..J. 20.DN .. este on on "" cl
INCU BACIO N TRO PICAL ;!,,,,, ,,,, id, ,.,I,.," 11 it or I-lort, Par ,11. incubar El aniontonamiento provoca enfermedades
,;.,I," ,:,cmho -- deja Una burns utilidad al capital que oil I
DE CU BA, So A. o! .", or!!1',' ;-'::'. : :',' ';::o"I', :: ',',' 11" areo necesselo Brant a In union tie thoders [,a granjerst. Para poder Elinoc 1-s clue rate. ,.,I., .
,,;: ".- re-baur ieuto tordid.. do quo 1. -1,ull.c. calk In. .,XId,&". llollhado, ,,,, .ivan ,,I despite, del El annonlonar lit, gailinas en to.% ]DO pollonan encerradas on Ill misma
NJ, 11 1, _1,). ,". f ..... ""I, I", o.jo.' i-ad., T.,lop.r. destine a iteub.- g.iline-a de pasture. en I-ici-n. h. it. harr.r
l .J :1 1, 1, i- No, 23. _11 1, .! 'Io 1-1 tlill 111 ";Nos mmy chorus. excesiva- sido muchm -es h, catts. que ,,, So t memos un buen gmpo tie
,I ., -p()rIdIjjdo pollo Selevei6n de p()110S Para o : jr" ,
ollt ont', jll 11 II","'" :. 1b.."a i',-';' o, .Sigiii-ii rt I ancirs. tie formal abortion. : produzc.n crof-racclaclea clue 'as aves Follonal esuna tentaci6n, mantoner'' ........ .... I,., 'I ,rho ,let got[ ...... to ]c, a cit, catioura rugosa. puts cars a,- debilitert Y clue d',l.in.,. all I as tod .a. engamos a no suliclortLe
1,, 1, I tj : ll solwillli diiolamente ('11 SLIS 1;ml "' Pasclills asaillo por el I :;1oIsuujoll!'o L., lotte-, par op clef d einlas on nuestroz ga.
, o I b d be. lnr mks do 7. .. 75 P.
' :,,,,.i,,I,,., ,,,,, ),;;: a .,.,,- ,, ____ - Ill but .as pitiltumun It men. !I liberals Perar s F- 11 -mit-i T i, -jor ,..,I, unal eaktgolto o" pu'loo, u "' '1!:arr. chdade mano ser m.
11 1: Be9ldc-m-I(II ,)(_1119 Soucl", La Li. ',:,-7 ,1--',,I, I,. dc pierilas Par. obte-las limpi., ud- v cal.ruclas el n to a tene ca mejor
I , ( 11 I( 111(30. lo'cla I-Y f .... I. parl to I ., Nu-th. 1. -nolula que atalo, oil Ir J sop ity
I I __ ,noli,- frequent mente ]a pals do construldo Para cla cantidav produ- lojleccio at in intensamente do(I merit. Pur. 0 ,is' o1gun W ..... ,Ia (ulat..". rl" """ '." ,,',,',D,'-,I',': ",'.,I. 1 I ,-ni- del W o d I ,,, - nodaIrs viri. re.1cmento mas hue ol que jando l6l. 1. -eJ.,e .".
I I U72' e.' ,' '1',,'."' 'v.,',r.rtt'!e')'n at el hut- loll, loqui, ) .... a 1, verma durnt, o.., v cI peso coopural a [its 4 scina. --- 11 .1 ..... ren. par elect. lionip.. ,,, ,. vnloa lebla, ,to- Pa.l.. y All,, I- recourienchan Pat" Una ,rI '-_ -_ I :", 'Il I ,,, efecti "a de ,to stock I'd I
I G-n). Lax Do, Nla, ,,,, 11, j lduco .... do --ol ... l1o ,apoll. LA CASA DE "TEXO" EN CUBA
,,act. I., Calokod. Saolo.ogo ,.-o [:is 10 serna-s Fslas teconien. ,,,
do, V" it l'. lul) , .1
G.anj i Lo Fe -V.-lrda No- 11.111.1ol., "Ilar-c. I.. oa,";.,hu). es- , _71" 1 ,,, -_ -'. 2,l,,,, --- p- M. A Juh W. G!-- --, I 1 I --1771
Gii;lia VI .hb.- C (*,- .-to- I I So- o ....... t", 'j- a 'i- A).1"hol I 1, I ,,, "''. I ;,." , I- I Z
' ,_-C., ; ,.-, I'll, ,, 11, -j, dc. del i-: l nlo 11,gn _. -1- J , , , .1 ,,:,
C; ( I'll I", % .......... F- "'ll o I 1 ,
,, 1. 1. old. ,, r- I
'lloola, y la, N- I ,
E Y R E Y C a ., S A s P". 'a ,,:.,, i I "I'll ; l ....... it, It-oll Bal. ;, 1, I _1 I .,
. ",
c;, .I,. I ":,""'o," 11 ,Ia"' Illpi ... Est, pi-c-din-ou. ,N ch, L I I
CONCHA 458 460 Tehiono: X 3 7 2 5 .Iba,,l CA.h.-* -, 1"" _n -I ... P. it I .. i I -11, I ,, '
. to a 'a "'t"'t d' P.- 1
ENTRE rABRICA Y REFORMA G-nJa 'E'ticilit C"'l,""a it "", .... I i I ,
Wo i I'll I ": ,"o", . ch,i;,,3.1,,aql ,a ,,,, ;; I
C""'. l" ..... ""' ""' I I
'M ... a , ina ,In 1c.o an,.
"'a x "I"ro I or
I r .
....... t ...... _,uam do ,,,,,mc.,o en las I I
...... I,- 1 -, i' ,
Distribuldores do Jos I G,; ... in ,9..i Jo- Gu'l,"t 1 l-i" __ I I z I
ba"'. .. .... .. I I
Gnonj. Cum- X Renato,, 1, simlil- 1,000 I 11
uia 't, Mg",.l the "it Li
L V.11, so i Lt.. 700
AVES Y GANADO ,il,, Ba m, 300 6y, 1,,it "Modela" Rel-0 I
TEXO" '.. im
. to Ad or Repatio At. Jiba- C.I.b.i. I 5.000
ALIMENTOS PARA J A Ard.i-I.,n P, 1 2011 l;,.uia -kvy. a"., 11-und.. I I
do,, -Los Pines 501) Gt,, nlj, "Gar Mal" Kit 13,
OFRECEMOS DE UNO A DIEZ SACOS C6- Run Report. AMA, 1' 1, bitit., 2 ON I
I b! ," !- I,), - L 1. ;,I : . ............. 6.85 Fin St.. T..,,L I I ()(, (;.,.,,,, i Et I .... 2 .000 Los Pill.. 400 (;r;joJa 'Dulce Marla". Car. 11 ................ 6.91, ot ...... oalr, I. 307, Pilar' 11
"", N 'it. Pe'j,,r San "-cuco 1
11 , ',.,, Act- F ratincitz Chaple & Paul. . 3,000 Etta lice- lotm es rartuatins del Products.
. --, i ................ TOO No. UK C,-rr. 1300
( z, '.."!"I M, it, 6, ,, 6.55 I Reinalcio.del Sol Carretcra Tenernos a disp ici6n do nuestros centers Jos siguientes piensols fabricados on C*bcx,
, ................ I '; ... 72,
St.. XT ,in del R. an. lot, A eri 11-10, I
e 1 'y'! ,I 1,1'InI., ... .. ...... **' 6.35 M..Ul lf)p i.fi. Font 58 .1 or: I it. de ]a niarca: -i.
I .".bton u-, ", r I I il II'll": al. o GL-t . 1 6oo I'lmal 1, .at. 1. f..h.: 210,000
5-1.,Y FT.c i ] '- saco Ytlloo 1. ... 5.50 -j. "Gr.. P.do," - San,- ___ ____ 'AT E X O PY __AFRECHO 17% PROTEIN CALZADA REAL 146 Groumg Mash,
1;o o ae DE U I NO .. A D IEZ SA CO I S ......... 4 10 a C en tral IFI*Dle al Mercado) B"ldil". I la dj call N-tol.l. D,- Fred. Laying Mash.
_Clc do C"Lj.;, . . . ... ........ 4,20 1 I' L M olin era _-MAcrinao.- I LDs que pueden cidquirir sin cuota cEigicia y a precious de fdhriCc en nualstio deposit:
Afice ax Ocupacione DLIRIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 dle Dir. de 1952 Ocupaiciones Pi5Jsnat 0T
Automovilismo H A 1lando fie perros
Lo conocido y por conocer del POO A UI It C iti C 4) [U 1 C: "iuiilt" estampa habanera.
PO OiNTERESANTES y bloc -'Lu quinta coodo d o on conch'e"m ochore utilizable on al UNO AUTOMOVIL ioul r opinion 'al "n i ngsn-ii- paq0o Reocoedociones busides on oI Cdigo oI ucdi-cves, Pot$ ud-r Pero ivw* rutevo reglarnento del Irduisito Ing'ouucinoo iiu-c-ocd.oe c noio u u ogcr. iii nnc ec
del Manuel dhe Auilocn-r n Prijoioole ... So coo pnoduoido en Estodoc iUnidco ill Poi-d, Prinipam lrshi
MaueA-- oxn olojlci y vitvs ordnyne dlitnit u a o ure.. pu ionme het U I able- 7
Por Josi A. do la Vicaol ioo i.l cinc c uooi -Aso ochee leo ce n odeos hl Pontiac 1953... Economic Pu -pl-i-icloe Ag i tei ul.
Ci. noiio o olnci-n ow cpocuoo .-~ ini-i- -i ioeo~i-n foecloodi y do coeo, contort, olcgocccc y roiolcoteclo decl lao i ie due
tbiln e d I oi-n n-I-i "l n-piinn io P' tb. ... Yoretocclhibion on Cuba Ice occoce Dodgo ho ill dri
Ie1 cfrme di niocoic Realm- mni-n-i Ion ,Jimo. y pli-nnnpio o ci cii -iii-in i-.U in ec Wil do ctoped .- nn i-oi aniie zi- i-oneul do~ AtN DEhl cLAs P:EPOS
oeolo de1 f-cooWn dc sellredo oon Inoc I". y on ,heul d R esi.. In 1. Pnodo-o He eqoi ,.i- de i-- 113 All Wily& de nneriiiliart-iy-Innleven.io
,a I n gu debo be-jielle Ado alosefir lor "Willie" on Veoccuela P.,~irpnncc. iii t 42i~uic oi el
don piedn cc do-ereae odone me i--i d oiilis 1 ,1 5
l1000 aoin dee telcoo dnl err.,l .'nii dd .. no-oo-mo dca -.u b,, o --. .1iliannb d pa cil .inka
yNoonn... ii-i.cii-i-ooii eloc cw d.de. Llicooi-ncinoio. LA 'RULDA DIE PAon9UEO) he nai- on a .e oocoioociii,- --i 91o-- i-ni- buiond do oCan- menii dnoo#hii c1,,,0 i-crhnc mod dociro
'e do .i, c.,uipocnbn olnnuiio e eomtonin pi-wo,. n on wo ed o dic odlmion icond u doc. nun p i- hoa non noon cc -ni- d 6 e t e o i c o e i n d Id -co h o n e o -n o u iin n i-c et c .,on o c ysc n s u s r e ae i d lc o e n A n c 4 t
conbionon In dooino I n doec oninoyd ePuocn- o vlncno Ulp i-unmionuctorc d aaisotns. .di-..Iac1M1n.1 Wlllo .1 rDi-cl adI lieulci-eiol i-onuc cli6iu iacloao It i ydi deb dooin =b ,o d alo iI. nni clonodl
lilenodo cdeno do~v Icia an i-ia lscia na mna oeunini.de rfletaadl n
paticularnoletbono noownczhcn 1, ehn-IcwloPutoondousi-c II lea.i-ii- .v orpzsd os niic n. ed Epo op Iccn do i-Bla on a, band ieooici i-r c n, ni-s-in ioc en Igio, orq i TiO LO0 i-EscIt-diPy--ol .Mr ila
c-1 n-inn ciruld cd-is i-c- is-c
&Icc--agn lnorlet Unew-n cobe i-ennIc trsr dcii U-i- Ii Ii, -noi-arta0 pii-mnnI liii*
en-eoiiohoecioc .oic iIn cu -iin d cIc inco t na
oe blc. i-edi-d nenPe n dcl onel or- C I riicln I li-i-l I. u ii i i-~ d-peoio 1.- i-c-i a
ii.conino Insdden c :uii-d~cqiod ui-ni i-oi I-c lin eni obd--cnnlnuc
ein-l- docu inB i-cond oeb 'o.oonn n-no
he- oednoecenoennb nen _-icnI. -noi a n onuo-nbc-dr I AC Itrbcu LAR doCIAhIO i c
I-n i-rblhi-nlco U,~i ho do~d, aIl~ Qo4 1Bpc- n meddo
ee Y an-iIon. nn .c o ec den ii-coii-,-I d ni- 'J' loIneo fie oi-idmie Wol- 1.p -b.oi c
dl~lmtne-noeicloo'cneieconin~e-enwo~dno-o-n knoolcinooo ccoonc -n-c-nnconbob-B- -- -iI-nnsAn
onhns-gonennceno TiAeoeeie i n Iioi-cc dnl. onninooiI n-nesicn-ac d, ~ c i 1 ciiI oiiioEemci
Indne ncci-c -nienci-i-e- ec-iiii-nooi--oinic dedo lnibnlhnnIi-on-nceuoee.nmi--o-nno-nPpsonuInoPldado
yiecla, aoinc~lne~~~ioiii- P u, nln docoii i-amonh-~iiooadl h.-n I"no"ios-elsiinuaod~nedccb Itn neoqnennno oid c uadnim i u- c-o Nloein- necO cini o i-,,n .! coneI1 PUETAbd 101 c eallnncopnm oni~ dohpini. ecbeo ocnclOO
nop ecnein n~hun ic o. .d.i'en~iiei n nl ii nolrn n i-nondn-ounlrdcoi aquao -nrbl~e 0 o od beecL~
nib I io icn-cin-u--, .-ono a i i~oI E:I oed-Oiieiiin n d~dpon in ucni.'i- O o i-i-i- m i- 'Wlo i -i C -ny tlnnoe
coe eldiA ., nlic o c c """o I-00 i- n Ic d'ol e-c be, enn ioeaoin Iolo Fels.cVo N-c I inccieihioucui eood bbccnned eblo
c n e i-c. h e ii la. o n -iodY .I- to ci:-i-,o pn. ..b eo icmuiI n n UNi-e Ai- oicn Dn den i a ptlcc up i----I LA hm-Io o noui -- o nnc cno c oo
le nlnpci e i,uneidde d oe uc i-n ons em-ve.- 6- n-c n- ")no' tite onnbn ic nc- i uuiIdonhl--ln i-ind--liic~ii---i I i o
inondo ciu ec inn li4on e do- 1, U11,A", alUIoAdRObuncK
illri il ",1o, eni-ol i-ic In Inur -ak r n Megoc doe a moel TI'll~ e N. -u A i
~In c tie Vuliuc ol est.cdcbn lo-IIdnc-om oknqcb
.... .ci ..nci .teo lloii -1 -1 hlooio leincrunpl~emso y i ts cs-c ye ninei- (oid- iio ioecinoelbco su c
;]l. lc-r lm.dletr u l 1 l .ggc, tmluodB -:nmI l e nm i-i-n 2....- pitr A o I .M t u-l her o lod On, ful cdcc. JIcc-do Alvnarezcn. ol noc Olel ec,.no uu n oer -rlbi-ni- dis. l n o e ilo I u i co N rlo c II dl m oO loin o i-c o o i oC r flcl p ~ ~ m d a le ei ~ a h t n e o "if d par.-iie i--ii--li- i d-,Ii-ioneo lid dn Pat' oneloom oncol tGrl ()
'nov -,idcuc i11od 0
den-In":f-qu a 1. 0el i pe uI-in Irh 1, W l. i- i- m~ '.C Oil~ris F. 000NA l onion I~a.m~t c ic l-o-c o mn oe T- n nncle b c b
On a Qu I c -oe 0n I-no in-- h--ilu--h l-leiln en-a nno I oiIcc-ncl Bileho- d-eei-cnad. l tuenadoc iIn bh
d 1e Ic oo -o I-c inc- own, i-- I-cnn io-ii i-cd Acl Iodec .1cAI
11. ...o.i l r" '~ i-ououn ni-n qua Ic-O Ao-ienn laI i-idonhe P1- ed edT ob luck
- d -ld ra-oldine id.-~oi a f i-a,-l'niO
lie I~icuc co- e h-le ul-o~ lcc- ,Palo,,.,.i A, cIin o i- i ii pii-eq tel 1. Zetro:. .ocn doi-co o l e-nn-n -111li cc S"oc ohiidqnonl 1 bem
do 'i do cc' onni 0i .'A oico i-di, eunh i-I h'ci- 'n bebI de I'c
u0lo c dc-niio.eio quani-cil- uloocii-ii-cic Onmlr d -nolr dEl inor-foccnu ~ ~ n cpoln d e lno ,1icc-no c oeo o
fl--' -t" n-i .... doc ,ci one Bonivli 1 I eicc onI .000 co- n l lnn enoto oenc..enbRO c
i-- I-- i-i- -Il i-a, Icii -ioI ,"uic- hi- Iran- t~nb~O riU A-o, el co flub l ,,ie duOC u Iene .l ..... dc..e. -ni- Pod., l i ), b e~ ~- n~pc. ai Inedli
il l Pul i-m- a -- P ice o -'-- I Iud o tPl.1 l% un-l Yi- II d, ~ e cI h o-c i-i I -e onn,gidi- NocTInIl na pc i sylI--24 c cuoiIh- 0-i u 0Il -cuic- de 'n I l 1, -d"c, i-nil 11 .1 11~ioii~bmb~n
Cluod .ib~ dnoibn dol If d"ronwo, ouoioi-IA-n ii-u-d, nR o cDL LooA h -n- m e oin d.ft.qo Ic notei p ..cc
-~ co. III del el, cii--wd -n doi-c c-no one nil hill (,ad.,ioi .-n -1 n."o todi c luiem-ooboeeIc
-ce oc en ce ei-ii- u. l dg n I dih l oomli-lec trI- d ai-i. ho enoode .c1na e cc n loh ni c n ni p o~jm l n hii ncI-i- r.la n Io c n pa lnonnnh o
l0 delu 1qnl,- 1, (1 ... Ii'mo Cucn 1 l y nn- bobra doll aianitn
r r.c Iti. c.... )us nei-u p."nl"
cb i-ni-ie i1o diIlhl qi-A doun .dn oodcd- ac bes Anlnree
ci-.lem iAc-i-dc ilao s rtl I- on _c boinl i- I-c, rA llA, dd. aldc.1 9 ru nq aI
hue- l- cli- 9" p .oum inuil .do. ~ lIiiulm iu ll0- I imo lim.-,J, -idluc ounm / loc l. b ( hr.i noo. 4. da taU., IOWRqe t" c on pato~in~ 4.- treesnn ni-n nii-ic n 01id an- i-hno
let- I i-lchIl n. bid n~l Pm I i-no en i-,n iiuda noqul
noe 0-ieno A,, or I~I
Ooel no d. Pi, -iiii Oe de i 'l AN 10 nice i it.ee,
do lolhohl. A-o-n hen i-luo uh,; EL AITMOI MAShi SESAIOA DEL AUGC
si-c Acn"'ll .Ie~i .Ini-i-c A .lcl oi-hI onool,1 lIucncn16 c
A.i ni-c i Podedeo dem~n In 1. ni-, onInwuc cjulnl-oo AIn. f,,oh ...i-n11es.
len -nco U,,ul, I,,.i h. il, till, p- mi-e-u be ..e Ic o PONnA -1 -l no %
nenoccioded tiee delt. dihii tne coo odell oci-Inneel ~rolo, im ~fa1
clni-nooeelcdieo Peoll,~ncp penli- i-wo u bacbi-ocnoneennT n
be;; en~p-uA I.Ju pnueb --nilo coon 1,cc-e 1.o lii. wi darkeinccei-eiAn11- -a- -noI, Ii-TA 100 n ne- arm iae Ald fll lPREPORd11.00lt
nnneeni, 1rI1,cnacc.-eahenil.I.el onobend SCOO *,,.c,. onoononoid noilnooJsph A lel... "" "' nIa
dci~u Tnnel-cnompe I.-lcho loln 1.- nun Ad-
One ~ ~ I. onc .It coom duoodcr noed de dol- ,,.ncInicii-po nii-0ol iad-ninneIninl
ncpnalncoclbcelinlo cono--hlei onn, ni-i- onu1.nocd.i-ibcbonbcniindodcnlnlepIs es
S InhO k LIn o NEc dl t ,e l Ie n a 1 Inujmlrs A4Ks-0ipItbI
nceinnoniniiincinioiihicoP, ~ bionocn cnoeTerri-ers-Clubccc-ni-ni-i
Oiol ;nnue pi n. 1b~ i-i-nolnnlcFcrpudbliroodoconi-Ia i-i-inrcmersonvab.omulches
.1,1 jd .. I. Ii cI boa-' Ocouc-b.a l- Yi1 0 ,-n e c i n cuc-o ~ n a ..,tdoets elTrirL la XI ep tiui rIt n frPi'd'c ode i e cie
do~n no1 yncnbinnltndeieIni-iIuol
hd,l~-O- co limits. -do i-ili dou Nm -uin a ccI yeoeo ionl Ccioouo. ot Cpub., nos
dicdi.di.. 0-ic ,. otaee Par.-b nii-ci-- (nIi-n d. japlt ecohonci mmmcme n1,-unic Vcind I.onn incbdo clnnternhcndnnoin
cool ~i I-i emlom Ic nllcbno eonlu
''la -ncocd i- o c d b d n [ n o ~ n A n ne c I c e... lo W ." uls i--l -m dioo~ n ou o ~ c dnbo en- mn
1, ~ ~ ~ ~ ~ o~eeonlncouoi ter- ri--pmn ei-mnuui- li noha-hl n1 er edi u ilimnte
loll.In d. ~ con ....aoli--mmi ro Iatin nenlno nuoc do-d pcnno une i-- uoonocro En) yln oo
ci 51";: Pc"bcc .1-1-b Ani- noun .... r o, epo On il nilic i-id. .0 oon, p-ic acltncqo 0000 dcl Potl -I c ,.tkd el u5 boonllc e o o d dneoahuranonioe, ps
i t I oap l ls
olo lo ildednb cccici juliobed I..1 .......-on en -i-elo u- -u npol c
,6n hn-,-ni do' bee tin-llic nc her coo-I In- Ii-on, no -- nonn 0nloc ncoooe
docoou A-cnboe~ ~~~ ~ ~~~~~ Ic q I en b- I n B I o o ::bc do -I"o n ed n d l 0 0 ) 2 hn l u d n i n c o n n e n
nn,>l Ae u, 1,(nInlcoI'l ubriOo onoolc 1. nb ".1 hoeE .nnP iRyhOd o dnl w nl cio-l~aEa-eo tiebecnoc Asir calso. t] OIn p1nnn1ioonc1cled ee lj lneemonnodle nt do, lon dr n ~ el EoLnF ,ADY PT
ni-. i-bc o ~ temcic cl ucocdo e ocnliO modrt occIllicoc de 0010q.,cnoluntnooaonod~teh A A A U O O IE SH O
Ide a e i l dl Ao, a I ~-ut o
-- l rS.I .. l l.:lc 0If
DOWOICIO, eu pnn lncc adn ,i-c od Pe pom,"par I'no on ob Icr .we -ei nono s-honqc be~d I'nol bel elc ti u do th e me 0s-en
dOaeIde ;bnocd~ on c-nr o]cnloncol Parsc C- O E di-ecu.op, nI'l It Inc law Hncei prald EL 3200000110 -oHVNAATM BL
""'oeoclio.oce p u0nneu In -ilno doi li-cn. pl l~~c hondn SCHO-i-inLn cito dolor- ocoa d ntlozoa
ddccnlpin mnaiciul-n doilo rfr l --lc10 I, i qod a nooc
51 .1,-. quo Al n.". 11'XI I~ hmi-on1 t en 40-o l sutenneecnlccindo-dsalo retii
hc cebldd h in nl -a omc c nou In le IlAcomumlo d c- i-i-NTIACbo
Trillion~ o nc E l. r pcio i--on p no t Aoobo ir c,-no ce 011 I d ip -n lae dc l -cf cc s itennnbcern do~or nncdlccIs. lo ol, iunocohpnde. nlu- n- nn IInI ol~pndoeo
nohis coduchde o1 oncmn lu c cd I s-c inr o*cro inw- eond 4 u ed oe ciylo ne~b aoed
I I
I
.
iliginu 144 Clasificados DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 Clasificados 'Afio mi
- .

.1. . .C I 'AZORIN: UNO ... PROFESSIONALS COMPRAS VENTS VENTS VENTS VENTS I
D R 0 G V E R I A do _11- -_ __._____ --- ig-CASAS .
I lCionflnusultin de 1. ouirina 33) ABOGADOS Y NOTARIES 17 MUEBLES NDAS CASAS 48 CASAS j!_ WAS
___ 1.111U. IRL M- 9. $.J-. V ,,, -; IIIIAARI,1,11 lff.?Oe LA MEJOR. FAR. SAN LAZARD I Non CASA 1.
I'll MATRIMON101 o, I, A I. 'll d. 1.4. JUINEI.
JO H N SO N i a I, Vlot-US Con bC,,C,.Ic,,cia. Trein- .. se- runes. DIVOa- EN.VISOI A
_ --- --_ l U-4197. Contpur. Pianos oA CAAA MORXLL It Eli. ql,, con aliableintisnui. C ...... Us ot Abound ..... E -Vd, I.- VE
OBISPO T AGUIAR la clout obras inas tarde vino .a n ...... ; R.,,: .,i.,I1 or del.'. Proulti. luuWra, .bjCn, .rle. ,.Vichourn. Viol ChNGA: VENDO C to ,.c.a, .let. vinobc.. Co.- C-d o" ii."'2,.,,'.RUUIJ. ... I.. Vell. is sod.
I) ,'KS ,.,I, ,.,.,a II ROU, I, I. C ........ I., ,oluiou.'... ni I... '..I, b.j,. San Carl... L... or Chitpl.. CoAtti. Recust $45 Or. CAIE Madrid I4, C.- I ... D-146148-1 I
"I ,"I,. hall. III ""Inot Ed ,qk, do 1, Torre. InfeireiV Co. to O.W intents. So 4. furi.500. Tien. Monte- her-.
,,,,,, :d'. ,,a ,El,,...: g. ,d, ". ... ,.._ Dis At
TFN I; : A-'I-9 A-2118 M-IM I I ". I u 7q:'-Ju V dV ii I ... es d, it,- F ........ I, ,EaCrnRUuI-,. .In. Plot.. Muoro-. 2 binfi- CU ,.jdUi."'.,'. deI.E. TURNIO LOS 11.11.11' ...... : ."Fill Ilcadi.- I d"', "' ._, ,,.., ,,,I ,1i,!:,:"_r." N ........ "u,'-, plan 3
nit"", P.I .. ..... I t'. P ,I .... 703, allou. Una cumdr, HIDI, e, B40112, D-11644411-1 .
. ,.A,.,... ,.art, C It. .. -7 N CONSULADO
,,, vlo, I, llwirho C- Sit a,,F I'll. ___ .1,-,. ,Elditic.dro- noob I j,' '.D ',I;: 1. 114 y hall.. G.,.,E. D.CA, Vista Ajiuo, d, Gotten,. D-223148 Si -VVsB .12,
a 33 .4 Enter T .... it,,, Y Colo., Visa antffu&
____ 4--. ToW.n. 1475I. D-216746-1 F., GANGA 55.:rrS R...AIA id
NICANOR DEL CAMPO I!LW, HE precus. ,.Into .-.fill I de .... add. 19.27 ot). ,.dead. de Ed
,,,,,,,,, 11-9133'17-21 Die. $16,000 so .id.d.
""T,l,' :V "Arci-id, ,,,, ca, Atr IlCrVoV_ I RuEit-,ri, "REGO" ;!W.. I- W-des. IIIN
"' 11-IIII-il 0. ',rlbl I _! ___ E
is A I ... .,--- "I 1,11- con. ;,ind,"cut, on ... liu- gilr"' Lnwt.n.,,,I,. E..,t. !-- III Fr ,-a ,ongenati. Ted. A. h. I CU. I". '-'.I." ",irViel.l. .. ,Ele.. I ra" dn.: ....CdadI%1.,.l r.,r7Uajd1 lon to
.1 W p p to., Co.". ,I,. E.coned.r. Encina, tr.p. Iroil dl U-iciii.. A.ua to as
So SUAREZ: P D-1063-411-If
',': , 11 ............. COM b.n. I't"I'Ap" 'A" hot.,
' FARMACIA Y DROTMIA ....... ,, ,,, .."'ne'llit en ];I, 'u;U It' .- .. .... I", , ,.".", _.AV ... ;I;, n: to, Dr. Lbrldr.
Er..d.., ban.. Geroc.o W.51;, Ition, .. de .."oh s.
L, lilt g,) en loviaturit y curio eit pa. PRAMOS I -it- "It" "W"Orols"' .1.1, or B. AMPLIA
!io17_l 1": 1"' Po-11Vs I 1. (ZAPOTES 266, ES PA VACIA) D-lO-49-7jPo 'I.. -L 'or- VENDO CASA MOIJERNA, MVY
:11 'I ... D, olF"'i: II1,11 .1"11,1 3 't1_ I _""' I "", "' I I fto., Ni,. 09. A-9444. -A nuo 4,. 61. T ... ... dia. Sta.
od. no-6 .,I he-vin. v ,:0 or I ., in ,,, N ...... ,,.,,,,,,.".,bj """',',', aird' ;' ,: Abi.ta 3 a 6. Domingos 9 a I CFACA OBISPO Y MAN I.N.Clo .._. 12
T A Q U E C H E 'a' .o., r .-I 11-145.t..i.qUilere, ,ithoDRIAL. ,liffnin D-234[il-48-7 ACalle 6 I. D-91-48 Die
O", 11 OV re'll. I. .,;I.,. ,IO ;111 "o"'o-l"', 11 11 -ndo, dr .I. orffloorii. 1. ziosin'. E y Pa. -Vnd. PI.,. B irion.,. J.1rc.v-_,;. 1.
I it. I ,I I, I, -, H- li ILI~, to ,- ,.d-. CA ri'll ., ,,inut"fl- 111-1 1 notv-i,. di n1r.,,m,,- NFA,,VliNU1,t .,,MUy,. ,NARAZAENLAI, CASA1 nation, di, 2 a is
BUFI TE I o:,.rrr. -Arocooirous. 0-ionit, rAvid, ... 269 Intri, S,-oVi Doorege. Una plan- rion .' O D-1173-411-111. as.1 0, to I.. r Ego V CIA. food. $2,801) no).
t'.."In.t, q- .011111- 1FREZ MEDI A M -7737. C-174.17 1 W Metal. ,,I,. 3 IooUi-j.n-,t.byhr1",I- j7ENDO CASIArDEMIAMPO TERIA Y MADEJUNNO LOS VIEW S N' .11 ... a"In, T I I ..... ii, 1,1, L'.1 or "'oolo"i" -d' A,8232: comrRAII ___; f ttli.[,dmdQLIIIyn.35,. l E it pr.EEt-rj p- S 1111o, 1-CIO.A CARA 11 ZL I'l "' IS rill-not ,, Y.r., C.IncrooTtlef ...
'Ar ...... d ...... i--, I --1 I 1.11,11111111 Sir MOSS "AN -- tri'd" .a ca JE =V' r"" Ir.,d M -RO2' D-2211-4.4 ,to Porooi con B: JI;a-11-7
i, 01111SPOIJ111% 7674,119-I'lly I 'I""'- L '.: R
,CU. ,,, S. .pI.16B do I '. ,'r'.' I7" i
croul, 'Crilor" "".. ,,, I~- -- or1-11.1. ooolli-j giledades". Piendas oro, kirt. o'',"'.U.,- 1 ,,uss 'itoCritiournIcti.c.. En- -e-I.- .L.A.A.. P- 1-5134A no., ,.da ,, fiesta, ..Ile C cloa, R'. I
.., Ilantes, plata, cristales, porcela ticid,.irofa EndiE.t,. FErrand- Y Vidal, iddelco, $21,03d, in I'Eld.d,,., I, ; 1.1-4....
"' C,,b. , ", :, ",!!, ',' ,. "' 'r ...... ,.r Re;,; 'n.
Ed -, I' -"" 2 A-Zo nas, mufiecos, vajillas, abani -r- I 'i. "%N C A Stw 4I ii_
1 i I-R, Ed, I trrit- es 1.1, .' ..I. Ann 530.P-Iol NIL-15... dd! eltial-, O-RIIIIY ISI. ML-10' 11 ,
1,rubi, ,I q"F le h. .1, .I _-Ecr. CALLE MURALLA
bit. VIC U.. OnVultilldlid it, oriar.pu'a cos D-nia-u-7 rredor colexi.d- DIIIi2.4R_7( d1l., ,.-I. --I- y 'r: fr,,I, a del
MIRAMAR FA7 CIA i'= : .d'j.'.'.. Verick, .611d. ediflel, 11,
", l% I., C.Cu ... .,Iad, A 1 I fr'od .-, "'U""Er" Con Ari
as Y 0 "'s"' I DOCTORES EN MEDICINA nAcar, pianos, lArnparas crystal 111ARiVet M1 1.11Al CX11A S.-no ol. cdon. lotErCliticir, it, 'I
'i h. sign, ._ I AVE. it. I Ile .. de ',:. C iRId' l .drs
I. in.n.. RoUtion. loot E ,,,, ;.,liVI,, de ,,Id,,. 1, U, its, dir 8.20 y Ro
DE TURNO M 'lit ratura CoMo ED POIJEIca, alfornbras, m6quin coser, e III Ile ,,Ir= Nag
", , ,.. ,.CU .,.__eI_. Sol. ,,at. direct..
Hoy Co;,,,rjy, leah, dichci er"Zevul lttbile DR. slIARINO RAMOS cribir, surnar. Cajas. Archives AMPLIACION: $18,000 re.ldr.cl. .1.000 11tore's C.Iti... do, -go' o. ti I
I Dec. a C '.. in,", 2 -14rolldri. ban-, I .... to, Efld.. d 1!-- N- = E.uC It.. It ar, ,HIp or .. it 4 d, .
Blanca Ron( ,do air. I ddr.a kritrossaird, in, no =.
B9.20 Ol"l.", "I"'ah". R ...... I C (13 NQ 362, ENTRE 34 y 491 its o
jor-le, Illarnithi, Elect, ...EukI.dCsiIG- or F-7M tua,,ratut, dit 0 I. ..
24- 5a. y 3ci A,*. B9- 0: 1 1 pr,,bdd Itteraria, Y na ha 'Crod. ., ... ..... .,.d,_ "",n ... Ropa. A-8232. -620-17-14 Dic o".: W-51II nMFm_4S,, I to Aloitiid.,- .411-i D_ 136 4 ll T
cVI. cl, .ad., "A.-O". C. C C.,,..- c,"-- ,,, ---
nes, lite-ins. -1111.1 1-11. I , '' E1.1, 1. an ".. OMpR0 TODOS SUS ,Miert. Rural. or, 9 1
ha ,,d. soerri gene- I, ......... -- .I, I X11,111CII III IIAIL 11 YIN" IL ME
ENGLISH SPOKEN "'. _,llln, Id, I ai ,.RL 9 VENDO CASA MONOLITICA EN OS'_ So:
SerVtri. dc neensajerews Cos.. No h. Ioolid CI d- -1 I .; ordeI. Una Plan- part. de inas trur d. 1. .Ili N. J.lido htionicomjinel I denM'
- 1-1 ...... 11 21V BE lis: unrill. ,,I.., ..I.. ,EEIbld.r. Willin.. 'aVo ,ona I .
, N ., PC nuo". I 11 loriflc. 111-1, Wis I --let.. hall. I rtoor 5d 000 So dofo; ..,,,,, D,,p.d.1,, i1
EJ ... od ,,-,p- -,fr-- Ojun. to d h..I- ,,, hall, I 111,1-1 ... 1, loan, 1,1,,CI*d, D -. b.,m* ,., erg I RE9ALO RESIDENCIA
.7_ Ut 335, d1l I., hu, r D pit ,, lo ,,, fr. I, C.H.Ol. e. P. on
I. d .,RAUL .A N I'll .... C. rl . ........ 1, eI.d... ,,at.- coo drT'ornudov. gii no I H-1649-48-!!_ n Test. do Peftorea. .I Rep. Reatillincitil "CoEll eso ha sido excepirtnal en ,,t, 111M, -,- "I T.., 'no] r. ; .,ri, do C-- --- 1I..Uoi. 2 C..dr. Via Bi- Poll TENER QUE EMB 'VNDo Iftic, -.;,R V." do PAID~ Ca) Avenida
,,,.,, C.,IoVd,,.d,srI,,,,I1.- no .... 'i"' A n EAC
iid .1 Muebles A-7140 pianos 'm I"I"bit.r.. 'Fe,'iIAid1 57Y TV .Ut; ina. st Blanotilti, cant Ioannina a A ... ta. Chalet
Ituri liler.,ol. d..d, .. lo, d.pu. """"' "' EIA asoo bitiour, Per-. Informal, F-22" I in-bI.d.. no 0 'I' crojis C at, do pnA. oal,. Ues onarP ,i I 111, A-9112 y ML-1506. .-. -.,., e. Rep to aNn" In
Ill III SIQUICra un ped-o de Va., Y. ...... I. ""!i" I ... 1'!.. JO, furred. cUirl.. .A.. D-2*2 411-11 to-I I I'Z' P.I.tuo, .
' Be condedar, tol. .11" .
. .j it
FARMACIAT 4Z9 b h twitdo cj- --- --o- I tasters.. areto,- inactUt.., -110- V.NDO Pa. ,4..S UN-, DOSCASAS, BE VEN.E.LINDA .E.I. 1_Y., InIo1.M.1.1.Vr.1',. ISM&, 0 It wor. tra"Z I n"'clechic.,lb, it, Join. ar. la
"" N _ DR. alls I hTfi not by Doionderia, Joldir,
no or". a R do or ,
' NCIA, _a as frina.
ft ... V.n ..a 1 rl izy Una co, era g G ,- 1,4 A 9142 114346-3-26 Fit. d.dr.' led. 1. ,- tend. Oper.coin, 'API. fAtledo, ioun,,-, Jardin. ,Virtal. 2/4 R.drignon. JldJn, psi 'ao' 'a ,I. ,
d. y re,,rxd& Ca,, B-A, A-714a. e.m. ,,,,Ijds. tercena ca. hall -OuLy itt"I
TURNO HOY P, as I. t"A..'!N."'.j F-Y EDIFICIO CON DOS (A. ,d.AAr: Cd.r do to C
CO.,.,. h central, 4j4. E,..Et do. do 're., "I
H1.61-17-11 Inlibrl to 1.
'CruIl IS ""Blic .';A RAMOS .,. .I 1. "- sti. .1 Otcle s, Cnor. I.IE,1.,,,. --- .ill.. U.roa_ $X.M jUjR .= .VnUA- H I- Ile DR. M E nd P ... I -1 El C.-ro. 1XIII
Dr A. PEREZ ARRIETE. E.H." ,ounc, elicitt.' __ 3 I 64 Rodr!!!u D-2178 M P' ". I & ""P.". y ""'J" do ,,do. er-R. I do, V..dr.. del Verl. Ind. ca., So .d.i.
.. P I , ,,v : ;: F--.-- d, ,,.I- ... -_ -_ ;1139: Sa'niche,"l-'96 C.1191o bl.d.;e$27.
L. el-clad y 1. btil).Otll Cla- IT '... I Ii .11 t.- ,-.I.". E- I A480 BE 1. C.I.. de C.I.enent.. EnIE I 1 4. I rl...M 11-6075-SM5AB-12 De.
:1 fillets _, ,_ ", L.i.' "T eo B,'1BA
idind qu- -Ceso., PoV, 11 ].I N-I T.-r!' I -, .6 o V' 2' ,.,,C.tr_ ,.I. so a to ned! NTOS 9VAREZ: 99 VEND Lill]. H_ o"_4'_7 lsl SANTOS STARE.. Y...O SKA.onrl.
"" ,- !" 4 ;i 7T1 1iI I-,,,. ,,, d.,. -- ,I -'o..'. "' Eon it.... to--, ,r.IN f.Co.dl-1 1 ,dlf;,Iil iso, 4 ca-vs. 11 ras.. 'ACIL" S
Th s. F5802FO-1670 l.-,aIV. y E. la "d. h., -- I,,- ,,, ,'t ",-,,',',' ,_ Carl S ano '%-.. 1 $4,800 CO? A I. Co.. A ... id. dE S-:. ,,,,. Via
...... .. 7 I ,. -r-d- oa .... oo,. -1,1-1. io il- a, I 11 del. des.rop.d.. Fiol,, Sao Lk- ato :]- I s- C-one"Ite, "niet ell 11 11
. r ,; R 8 -an'- Ed $18.500. -16adild 1cuta, rut, no deloc, pari- ilari :1 I It,31 I I E,,Eo ,oo,.j-. ,oof., . ....... tolill, 1 .,. I I I
i B D I Ii, -4 -9 I -,Jr. Brous .1 an.. S-h,,r C.- C. I.1a. nort.l. ,nooclor-ecoint, Is
il -, I.. U ze.. A 111.300 Telf. I-IN
- I -1. c.,, ct o ourcA.d. Plot. to. I.: I 11. a- -innel. del -,m-,,.,. 11101.
Uno d, "-- _'i'""' -%; ___ - --- ,
C"O' :1 H 787m!7 10 OXT NIDAD: i FNDG DOO CABAS --. 11 too E-lid.. -I. Ed S lo, Vt V 11 __
___ 1111 11a I~ ;;,,.od,, h.cob-, DR. ARCE """"" """""" """' """' 0 In port I. ,--I- ,,, -.Irto, ..'o ARROYO AYOLO. OR VENn1ECAAA MA I'E ,.,I, I Z1,; ."Ite I.1,.,r".EI. StirpSOLAMENT....., Alit EDIT.1710"i I
R s 0 If 0 If p1-1 I .52 ." I I "' I P"co Rrnorl Voi RI.Vt.. C.11E 1rarlo, I dr;: ,,,.,,,,,:. Wtodiri, poruil. .I.. .1 Ii, I: 'A as .Pact. .olio, dardee.
" I "t", SEX61LOGO ro'ce 1. C ,,,Ir. de -luari-o.. 1-1 II'll. I Iona., lialti-i.. EVIr.d. .,. H-15 8-7 Cc tols, gas. Verion.les cri-I. buloa -hn,11 b. lft "" "o,"' "r'-'i' i""VI-I U, ,R ci'' Com provendoML-1296 olits 'Elf -- _RjA- preclo nor noer. fibricarili.. legal. unica- 9
..A FERNAS ho'. P- ]a 'Po'. lVi", "" "' I en_ X.E.., D-51-0-is -c. ol-tiroill.. .J.ri,- L-16151. ,,, .11, 11-1111111A C.N I ro 7 ...... E/ L-zx Y Miramar, Alreass,-.1 Vt- _- ,-_"c do o',, -,I I So- Y irdstro. j.,.o. EnJ,- d. ,.I.r La to- --- ,7
I. a qu, hit,. eC.,t.,,, ,,, Be .' o.I T.- eliftloons dorr. DsEr,. .-I.I.. La Ca- R V ... 1. 12AS.1 1/1. C..i .Oi._C.C1 AVENIDA AC. "In ... ...... lerle.. .1 (..do. or orl- "n, B ...... r"",
LA COPA NP. 10 I"' I ,I', 15,nm "a, I", "I"". A I_ I 1.2 at" int Fer- -,- -. -col- Indl- I Sao ... .A., e- F--1 C-11. C si lot Eo- 1.rdon, E.,IA. S."' -iii. S-I ... %, Rev.~ SE-I."I or. W, Iii. S1'/4.,- .&.,, b.o. -tV S12001) EfKtll.. rest. fact]]. R-5-411-24 ea.
It :;111.:r 1: Vc o -c- A- air. L.c ry ltatsl X.I.J. y traspsili de 2 "' a MI ad- 1,--s Orroo, 211 Tell. AN-2961. VENDO DIZZIO.R. If CASAS VA As,
SERN'ICIO blOTORMAD h ... : aIV, ii,!,, Ful"11-1111 I I"It"N'ttIOSAL. Do:. A-INIC01 Tell. idlI.S. C-1-17 roriiindlll.,, ,, -,o,- E'r.. S., " I a 'Sno 8 .VhE2 -a-i- De. 11O., nool ... CO. Panel. la-Us.
PIZARILA AUTOBLA"CA "",":.,.,I,." ,,,.,,,, ",; t, .I, q.C 'as ,,, ,i ,, ;-." ,. T ""'ll "" o'"C' o,.,,,.,, d .... B
BASSI -I&S-1666 BO-2866 "bi ""' --- ,'-- I~ -.. ,--.I or.- COMPRO MUEBLES W-8199 -' -- ip'l ... D."IM-ul-' 11.11A IrIl"o *1 BU.eNTAR- CJ E GAN GA. BE VENDE CASA' ooxti.. I'll. 3 hbtcJ,,,,. econed- ada.
0 I a I. ", I, _B,
. r lot .1 I ,..',.I lo Ct, .. title.. ,rut. .A.. ll A.: F V
""""' !I, .. 'El.l. .. -, I'll -. teth. trJ... alit Coutn. Eho,
Ill R A Ad A R ,. dV la -.11A.des el, "Al-W ,I, I ,., ,-,, ,.,I M-11 112. IIef... Cioop- I.- 6,,,, de inoirblel. mA _____ .. It
I 1, iVgVVooA.,d V_ 337 H-1450-3-.1 Ve. ,,. ." 110.5ad. CASA ESQ1 'NA.lBCO1 I Arlllrsi. -Ior I.toi; .oap hbitac,61, ban. c ... to, WVo. ,,,,,d.,. -Ira, inucho Pa- 31. 11-15,01-45,11 01.
d in.. d. I it. 7,zu, I. to... y ,. .,.,.Ed I/. ,,._cE'. It A INA CUAD.A DEL MERCA UNICO.
I UIEll. El .IioI. c.',bude",',,. b.,a .... ... -:'." ,%,W, I.- I~. III.. oil,. FrItCht 107. Vt- de
C 6 .. a.,. ....... I-del.. Co. I ro, L.111'a' 'I"I'll' 'ur "'"Ej. S,
,oloo ). It 1,11I Lot F,,I.. BBrCjR bij. j ,_SU S ROSAL. ENFER ..... d, .V__ ,I Fr,- 1:l D-1559-48-11. "D ha, 3 h.---- j,_ -I H-n. S.I.d I 53 y 106. li-1920-17-28 D uUn.,noun -rd, ,,I. Rur-trI, .0
111-11 r It. .I"" no hand coins. I ... d,, 32 Marian.. Report, F,,tridd SOM-111- A .ESIDKNCII --- el-Roc, SE college itd y Flineor 320 As
-SI 1.1 log, ...... diud So boodad Ir medailes ,.!,e los __ I ... it,, I ...... 1- 11 1-1 1,1, M-6 P"""". Hot. 2. Trials direct. I P"Ploadit ,too. PA"MADA it, Mt.dE,. y Estiec. Fred, Wited. 11:
llcB ,,,,,, hala In 1. .b Ptr 1. poell. (.11, 11 W 2711. ,,,. A it. Joel I
.'C n I Rscc dulas. ,.,,ra, L-Iloo. Be ER-9, -J. Into.".. I I! ... s Ainnon. It r" .1 11 I~ ~ IN nobtla, 0 GoRLAIEz: A-3521, do
- a I n cdic n'r"'S n- 1 Com pro mu eb le A-8733 I ,., .- 6-2043-48-8- Ai irl .,
,',", p-l- Sg"w- -IIIS-48-N -Al-, I d'- ',wrt.l, 1. 1. D
-71 4- lt l I I o ... no. I -a FOR AUSZNTA... let. ,,,,,.,Ill., A.colin., -16111-411-7.
OIL- 11111 6,f w ,fi hat',, dV jn.%,ad,:ho. berculosis, I Ina int rna. line. I E.,11- 1. lorl.. ,,.art. __ '_," caut inotiolluc.. 4 h.1nIsVRoo,1.roCH. ,,,li. ,,oledr, 9r.odr. IrrRE., hall 0111FI'll.Al: Ve,111 IDMMO DO
P;orRJ.-,,1;;- ,VpI,.od. Vt ..lot Consullas d Illas: 4 a 7 p. rn -d- ..I.. '1 1-. -iro- olliolon. I 1s; -F iij, b,6,, 1.doldo.les. III, ,I .o ,-- (.-,O,,, ---Crroor, do, .,he eMruU,-.s -hado, de fiaerilon.
d, a I ia ;o., nuit'. mill.roc, d E. I "I., ,,.",I I.,
Lit -.44 [oincto r Lcallad 160 btiis entre Anim, ,,,,,"r.,I ...... 1,,,,,. 1,1---. T.d. 11 I dIVId..I. I tend.. p.n. I.- ,tiort., -I,11,-Vol, .," Ir%n1,1 1. 1 111111S'I.Inl ,,at.. IIIIII. No d,,,,, troernoollri- I.MAAW0246 M-1 7 47 I ,,, ,0, ,,, -V ""."I" A ....... IS "'o, io. ,,,,,11 --, ,Ioiid. .L. GANGA --ill Perot, 17300 LEY Al-ile ... I Ild.yls I ...... 6.1 I itirto .6 _:, "c"lit". ,n..'P" .,309. C',ro. Ha
" ,,,,I,, -o," I ;it,., d, Bla ,5,s I roa ID-1585-48-19.
A, I 10 -, A*!t Z: I it "" ", ,::%Ia", tco v VirtUtiLs. A 4j42. F-7909. lool.r.j.d. I Idtoo,-o A -71 4 VIclin I IIII., noni In il nojo, 'Ss'1'1,,T. 4'.' I','. I E. p d,,. 32. M-11- I d,, it ... hi, ,,I,. r. ,,,,I it 1 .... 5 6 In, .
;.V I I I. poioc ,,,;, -- .1 ""id'd it, O I E Annnuo
is is I In ,nl, ,,,, III
I 1. I C-724-3-17 Doz' ,P ri' --. ,, ,,: Iild ... lin"Itto 'It'no. ,on Wis,
, III-Ta, jil ,,,, --1,I vr Mttmio- -zir -9 A FLA l ... =.,: ','., ',',"%iol .',!'.'d.A" ,1,R,",",1,1';. ,1,.,nl,. I - -- - f il 24 h-as, A III .. ..... It ........ _WTON. VXNDQ LINDA CASA. TZ AZ
- N. j .,it __ I Iii. o_.d._ I 1'1,1 '- it v ", .a. Co. ba I EA
11 ldll;rll ... ... 1'. olho- ,to 'In. -I- IRTUDES VACIA fi,, ..... ,t-, y t-ad. Violentionente, gs,.- [ o.yfi.I%..,,d 1U, ,.,I, noror, 214.
', .,- r I i 1,,. I,, hIh,, A,.,dV,,. I, DR A1.11ERTO VEMERO I~ .... ..... "I'",o, "'_', .... .... 1.1, I "'It"' R = .;.,,.*a.. te"T Ca.
C- ,,-I 1- III, ,,,, o-- V 1, -11- .1111i.; cut.. "' '"'I""" I 11A., At'. S- -11, t '.'is d R C in a ,l "I': I'- -,C' ,'' I T-Edo Die ,iorlis. Plio.d. I.d. EXoEN
__ % ."A-Di"' 1. o, o,,aRrdUo.',' s. 1111II"111.1111I.C"' 'ar.'s C". ,,d' ','.Ed'.
..A- ,,: s V 1, ,V ...... C V- ""o ,,,, .",;:._111- 1111,11o'... otooden. i; '-,i-;., ,!,, .,-_- ; .1 11111. I'll .""." loo'. o".., ,,, .,,,it C.1'1 1'. 11 is, III" ,,Cd,-,,.e',
UAMLugu I
"I.
N I __ __ ____ "" ", .......... M"'ool". i I'l ."E D-1- 4.-I..
_", ", """' ""' 1 ,..',:,% _:.-, -'I--d.d,, III ,% y ,to-ooi ... I 11.1 .111.11.11'1 111.1111111.71." ,-I,, .- "-,.,. .R.- -1-41 -,dr- V- I ...... .1 ......... ; 47.500. Fidel Per,,. BO-7127.
r__ -ANTOS SUAREZ I %all: F' '. R,, I'd,. -- ,,,are i%,O00 VENDO UNA CASA Vt MADERA
"" !", .In 11 I c "I or __ ----Jl 'I Ill! VANAII, .-TA
-- jo- .".'n l'... S -, ilioi $1"tto. -to. I F I,, R--- to. ,, I
,,, -, ';, ,,,,,, A I .... ... t .... ... tIjoto I C 11, I Too, I "'to ...... "' I, U.,orrui. I.rdl.. A. ..I.. 'do.
F arnza de -V- "' ii""""""'' :- I :,i, I., I ... T.Voi. 0 Ild- 7 ,1-1" d. $2'1, ".. ,' '* .,bl'; c,,' ""'
as ... ... 1-11 11 I'll __ _YERDADERA GANGA .11,111 -Iorlo., 11.11 -1-1 .111ooal Ivo. Y 0"nuniod.;
_ 11-11 1_A, ,;I, rtlu- iior,-woro, 11.1- ,,,, r"tldr, ,VIr -.' it, orlen. rEUC.d..
1!;,.Ilil. .' 111111 11 1.11 "I., dr ", pand" DISN"N'SAR16-111GIA - U-253( ", I, I-il"o 1-11-1. 1-1-- I .vNTA I.W.m. ALCII'llea., ", T. ... r1t.1.1 un- I I,,., O 'ine.l. Pat. -.,.,o.., as 1.
d., t Is'~ .11 I ,,,, ...... T ... -- .a- ill", 111111.121.1-t"111%, .. ... ... .... or --- .'- I'll 11l-,I.;nIus. -no, III, 1,Io.1,- r.loREra;1o VIA. Ali,
lo"';"I"'. 0111.1 ETOS DE AtE I [I., Y[ I., I I ,oin.", I 1 1 I,_ 1!
fill y p ,., . ....... I, ;, "I r ..... ... $I,". ".1alis. ra I -, ". "
.11 0 I ,I;: ". ,I., .1.1.1 111,1111's 1.11,11.11.N. A N tIN '.j- ,, "'o'. .1, I., 1,, I I,,, ,III I.I: I o
I'll 1- 1. ..11 I ., '. r,- 'I- ;- """, ". MUE-BLES leINOS DE, FSTJI,0 V ";.,i .:!n'. '- 1.1.1::;'.11,11:11 :ii ....... I rot s.o "'.1. ."I ,, "'. "'I, .r oor F111 1. D- 1203 4A 7 d, ,. I.11, .o .., P-ther. .I PRI'odo""I.
o, ......... .,,. -i I li ,: ,, ""I' 'I' ,, :::,,:",t!I I I'll o""'. ,1"'r1,.d,,,tioooI. 1111. Ill, om 13-1751- Pa"
: 'J"ol"i'... ,.' "'I., ,I I,".il 1, al
-.. ii, at 1 1-- r...
111'11.1 1,17 ;. .__, I 46-7
r, n 1, ANTICUl-' A )EN, JOYAS I'll i 11.11.11,1771. A .0 ... NA - o '.A A ENDARCAR VENDO CASA
, .. "' - I -, 0 .12n., 41 1 u ........ Vo. '1'...dr., iiiijf()
M11A1!j1 A A rAju.O DIE .1111.11 11." .1 hao d"I ...... 11,11, lit a .,I A I,~ lol,--.: tolill I ... -,-, 1._, ,,, ,,,, I I M,,1il!'J1 1A 1: 1_ '.'A VJ 11111 I VIDA W "" ,." '.1. "no .1 , .1 ,,
AN 1 ir o ., __ _ __ I.. U V, No
KADOi "'; a- ME J:ol ,,, ... I- -11111- 1-1,i" .11. 1, I 1, '"" 1.,rA.T. BF111 I.Al., I ON I I"'. -don. 'V'uu oi .. c.".." _.,L,.,,. .,.,,N'. S.,v I~ Rio
::,,:-',":,.,: i ,, '11 ,,- -1 11i I I- "I"'I"' '- "' :;11'11 II ll;%1'1 1 I.I.. La
-, :, ..'V ,.,, __ __ ___ I')~ v I t", ,,_.:: I, ::,E, ::,, I,.,,6: ui,,,,.,iVii,:. -.- C-de 11 .1. I-it::,!: "',: .", ,: '," 1, 1 I ., Join,, ),od'',
Cnalea .. Itj 7i4l ,- ;il 11''..s'", '. I ,I
",,"a- 1,1 14 Vq 11 :",. : .:i-, ---:." ,,,,,,, I "- :,, ,", ;, N:-%:., iri, I )I ,,I. a, ... ... t-o.. D- 761-48-7
Air,,,,) _j ...... I. " I a l' .., ... , ,,, -I. V-10. ". : ; I ... ...... I I 'r ::o,1:,. I 1,111, "- ....... ".11, o-d"o. -- .. ', ',I lil -- A-og,-1 ---
III 11047 ,,,,,,,I, J.I;R lil'l' IAN -., I~ .. 1111.11.1- I. ..... ::, :., U."',
'; 'I I"'a, ""iEl'. ,,oh' ,,, ..... .. Voi, OA67 1 48 7 ESPLENDIDA CASA
AVo- fill II I'll L lo-rul, A 9330 it"I Alit d, Madrid, ER. LUIS BERIOn Ez I oDoo..fl-s I J ,I,, rjiq. ,
I _! I., 1.9 J : NJ 58114 __ CIANIC0 SI-NOLOG0. F-5289. (-(),jllR0 JOYAS DI.: 111(l. It ,- __ __ 11 -In 4E 1 -1 ___ __ __ N.V Llolori, B114. .,. ,.Rooo RA...Utierlt
S, .11, K iu. I 'Q, ", _,_ ___ - __ I C:bdI.
,::. 641A400 ( ARA MONOLITH A. roll- ,,,.,I,,, -oiedor I WE. .n. We.
. ,_ , "" "" I ",
. 1- i ,, '., !""I.11o 1111 1. i I., I SE VENDE $12,000 Iio. ..", ,.1.1a, ,-i.-d". -- ".I" ... Co.
li rut f'"I"I""I. hl 36jo -----.- I I 11.11,11,11.1 ,I, ".."'', I 1 thi'll., N III, P ii', I""I"I. ,;, ,,:, I "n"
1) rpim r Art to I)F MAKII ,PPADO: 11 'r ; i ; _"o., I,~ r" 1-lialro.".1 C.".. I_--:1 ra.., I' e."!;s- ""I'I.1"o. .Isd, .. I.,). to ,."'I"a F ,,,,,,,,, ,,,,, .,,;,"., ,. l,.,,,,.,, ',- ..
in rA11141,1,,AR1.LA 1,.,ANCIIAIN H ablando . I _::: ... ... i,, I ., I, 1 1.11, 11 1;::,""; ""__ lit ... 1", Calohlo pi ',; wltlj u;,, ""_.:, "i', I I ,:"...." ". ; :I; "I'll" I "" "' "" o't.",, "o" to, lit, I.Ir,.I. A~~ 103 I,,,,, ,,F,,, -1 I ..... 1,. C-d,.d., M-?do2S0 Net1, .... d. ,I :11,1o Ill "Kai -. ".111-- --.1.."", """ ". III "I'Vilil 1, ,oloio, v.1te .1 V_ 1.1:11.11_111:ic :: ,"_. ,' ,!.. ,.rl"_:,orl1-. tl. A ... I~, 1o,.... lo, D-17 S-0.14
, I :: '': I"'I fIj'oj,.jjji0; ,"Ill ,._... 11"',- ,I 11,11, "" oo", I D-01111-4-71 -- --
1 1 - 1.11.11"..'a 11,11.1 I ..... - 1'., I'lal, I .1"... v.-- loin. ,.,air, ".1", "l,
"I"'"", 1- vl 'j to A J I( oullnuto d, 1. plain. I 1, oo, A- ,
1, 'Nptune, NJ 4 In 43. -;'':i:",'.' 'I';," ,,,,1_*. ,!,.,." .; ,.:"., ,.""",..,, I ."IN !:" "I:HAIIAR 11 1141 INA .1 I HAI- It 'A ........ 'r',:" ,,:,,I. U'I4.5'i -, N1. ____ __ ___ ,E VENDE
At. it. llil.. ,, Imp,; N. I"a'l ... n.,, "I".1 1;, , I V11;'1.1 .1 jl ASAI ( ALLY, I- AN.0 It. A~, 41 art rdo,- or la C-p -11-1
0 v NI I". .*. Nil ... a I., 'Ilao, .11.1 I'll. Or. _._: ...... 1, .. ..... I. I I ", I ; "I'a Wide] Ila Slim I,, J(j fi.,,Iliij,,, -; ,,, r 1: ....... I '. I 1,--. o-., is, l-41 I d -1 or Lt.,. No 20, S A..
NJ 4IA4 I "'.".. o. 1.11 -.. I it, 11- , I ___ __ D-41-4. 7 _,,.,A,-oooo' -1onlrd.l. Ile.
A ...... N' 11 ':, ., '.':,": ' r,'.-. I I. ..... V ..... ', I 1;l. I ad I 11 I." '1'( o (' A07 -1. C- 124- 1 7-1 ]-:,I ,,,r,;.,o;;: ,,,-.- I,:;." d.i1.' ,ii,,,'I.VIi .II;d I, -11-AFAIRTAMENTON. MAM. ,.--,,,,-, ,%, .Ii, l,.r--r.IrI1ioUrUiL.Ir-"
Alto,'. I I. -l 11 .1.11, 11 2INN io'-- .."It., ,ro.
1911 "' is "'i"', III. -io. CIoloA., I ... ,It. ,,I I I A .., I
'* ..., !I" 'r ,'.- ."' ; ,%': " I ' o I I "oh"oo"", IRIS a 'Il 1'11 17d ". F. "' .-Itila-1.1
""-"I,'', 1'111-1-11 I~- 4 DE 6E .no- 111.11, elti,11," ,,,,, I lo,. 't.l .'1' -1.41
1 1 N. 'JIIOI,, I_' tolt." A initial OCULISTAS ,,I ,ol.d.. ,oa ,.,I. Tro, .',% I ,.,,,
,.,I." A ,i., I. .I ..... I.., .1"ho.0 ... lo., I it. X 52 1 . ,ro udiin 'A _ __ __ ___
. -o_,_ I,.~ ,-R.... W_ 11 ...Al. lll.sin REPARTO ALMENN';'.dI"r1J;..,, pramosvenderno ,, !,,,:,,,!!, -,,,, 1,1,::;,.d,,;.o,,,IU I, I,
, "O".., I -11111 It I Coin I -oi, '- it-- I'- -trol it.. I'U.'""'. 1. ,I I ra
I .- U .... r.
NJ ",4 4, :",.,:.,.' :,:. .:,: 1-1 ...... or:, ,. I I,., olo -11.1, 11 A-Rus
. I I, ["-, o.. 11.1. -o. F--, ,.- Orn.. 77). Telf. A3 2901 ....... Dir it oA .,.. I", "I
".., it, d"it"". 1, H leal 48 2N DE! d,, Mo.
...... N. 4,4 h floall .-I 11,1 ... fl,-.. I ".. .- Eunprifin ...... .Imas Anligmt,; '""' I ... __ __ 2
-,- ,.. :" Dr. E. Cuel I U, o iILUi A, N ..... 1- ,,r,,,. I I A~
NJ 1',74, 11 '1111:'- '." L: Ill I'l 11 t', I ..., I lar del Rio r2os.
1':,,,:,;:: ,- V; l .1 I "I I I 1.1"..-- 'III I ....... I IIII.I. ""' POR EMBARCARME dl ilit Eliii ,,, ... ,,,,,,. 1, ,I, old. R ....
. 11 71 1 ...... ... I :, ",_:,;,."', : I-.l."':, I: ". I I A 11 !.A" A oil CU.,ri ...".. I ,.. .,. r NIEPIC0 OCULISTA I ::;:_ ". ::",.", ...... I 11 ,d ...... ,.I -ib-U-E- 1. R,
- I O4, I I :: .' I I'll N.Ill 1111111.oid, tiolor o.; ,droi, E.
' L _o o .1 _- IV~ .. 1. I .. I r ., I ,, .: I,~ .. .- ,, I-~ -- I,:. 'S pUtdE ...... B-21'.. D 720 48
"" ". ':" ::'7', --I : ... '- ;-"" SOLIDA Ir, Ilegalo precious cas;:,motioli-,,,;,,',,, -, , I is"Etoo -7
r. dlo 71 r., I A 7711 '.' ..., ... ., ,::: WERSION "".),, V. "v., I I nr "_ LA Ei LI:i
jVJ-.-1- "", ,. -,- NJ so so )_Vi ...... 1. .., i .... it I .,,.,, 1 12: 1 1 1 1,-- I ,. _o,, ., ,, Si 'I y Co_ -,, an Toon ..... ... wool, D V e, 'v
:"::_! ,,, I., I I . ., R'.- 'I;. "'E': Jjla, portal, jardin, tlr t ,Eol. l 'J, --- Ill I'S 1-i-ot .V.doV..
i, T.. ... 111:i:;n.."-, V!,.c 'Ir ,
.i. 1 I= .1. ., .11 I ,..''.I. I, I 111_..' "".:" In ". I. "...'.. 11 It'. I
1, .., n. ,;...., "'I.-I., ,, .1 ..... I I ,'I,, I". "I IN~ -- o' A lit ... I-s. litirclios. 0 ... inlill.. tres CLIart0g, dos barios, REMATAND-OLO t'-'.I"qr 1. 1- f, ii ltj_&Freote 137419
1940 ,,r:,,,A ................... ..... ....... ... : III. I ". -o en la Al. Altras dr Belto. Fj,,E to- ,dol- .W 1. I.I.r it, D-115fill-0-8.
Ji I I I I" I 1'1 1_r,: ,, 1.1 I 11' I L 11 11 11. I I .,I I-o. 1-1 V0. Trio. ,,I,, cocina, patio, lavadei
"it.111:1%. 11'1'1.11 111 Ill ,, ,,,,,' ,, .'.,,!.",','.,',,'' A-6617 Cem pro pianos ""',-o"' ,
1 70111 ......... r', 111 ::;.. 11 !,,_!: ::i lt..I. I .. I I I ,I:," as III ,V,,,1rl.,.f.,bI- Vn III _____ --L", I ,, -10- .. "I I Lolloe U on, 1) 2235 41-1 ".. "o'. 'All F.RVEAL. SALA..' Cl-Aa)VM )V rAilh, % AS$ I A I Milli( AN '_ 11,, ,," ;":" . ...... It. ".. . I 11iltiLbles Corrientes y Ilinn, Itura de la Vibora, liace esqui- 1 ...... 2, to. -Ilii 11,11I. _, ., I .. 'OTF Sno. lit
A % f AILN Al. 1, fto:,i,: ,%'d.;::l"_ "Inoll1d,111111 r.N fill ni Por tres dias nacla mas 11 E, ,..,,,,., I he- 5 -,Uuo- lot, hall. 1-ro- ban. jr Rut .
NIA I I I I" I,. ".i., I oll.l.. .:,o!';;i, ;: ", : ... ;- "."I., "'..""'. -- """"" .I'.. 'i"'" I' I I .ld. Vo A ... d or a IN. 140.0do P.r- 21 N AIlIb,,,s Wil-- %'Ili CC],
0AJA, IIA, I WA IN, At I .__ 1%r !a ),, ____ It Ii. -- 1-Q...,,'o-,.r ,,,, i ....... ..... I ,. T".11111101101, ,-00. U. ,, -o.a.";,- A, ""'t. N".7' :IREp
N ,; I.; I.. ,, ,"'. :- ,',. I~, or A] ....... I~, ., ". wd, .... $5 5 Reci&n fabricada. Infor- dr dj11 317,NO ,,, N "" looll, -48.9
fir" 1,s,.,V N 01, I, on I I I i )I I ,_' o";;o;::1 j,,.. ::, 1'., -, ,,,,,,, "Inil.,ko, 2 "W., to" I I A ,i ,'.d15, r, o 713
, N, Ini, 11 1 11',," 'A "", I I , ,I IIII I' I I ....... ,,,, T11111 oIr1!I_ U In tel6f.no 1-503.5. Garcia. Se ',,',:' '""""' I ... to -'-'d" -ft., 1. -r, N. -1 i :- 5 DENTISTAS .1, ."it, il "Imi I N't"'.. .-IIII-111.1 1 zti _,:l .... c-sla-, --- ..
1 :,. ll,,,I,,,., Ij ,A,,d;,il;,, ,:,.,d jL1111 1 I I '.., I. I 1.1.111, ,'I $ ; "... poll']. ,,Oa 1,1,, 1, ,, Irffio- a,Iiibad.
,,entrega desocupada. __ I I IN- ot eco
' : ":: i't "".." -I ;- ",.:. "' -S'l [- r V I 1, VT ri ,.-,, -V-,or,
1, ,, , '. 11.; .Il il-- ,,, , DR. WAunRI0 B. ORTIZ 18 LITILES DE OFICINAS LU72, --I, l;,,I-.d. "'Ao', .T A. to. I Ii i
I ,'I,, I I ... -.. "Ilooo. It ..'', .1-B-7 D-2450-48-7 ,I'ts, .."', --," I ra ""',ioil's o"I'l."nod. ,,,
,I .1, .1i I ". ''. I I I ,,, ,i ..... .. 1". __ "'. a. R- ol %:".,,,,,. J. L "'.
. -'I-- --- 11 -- 11 11 rpaii..
I I ............ I. I ,, -, 1,11 1,, 11,11,1 I -. i1r I.., %, I , I toldr.. NIA1111-1 ill .11,111,11, 1-1 IIIIIIN 911I.Ec:. w...d. I-Eitso I __ r-oLIo I-I'lovoill, l-IIIIII It I'.
Fl;11'11.1 11.1 1 ..", ". A 1144 I "n I.., ,'I:,., ", ,.:,;:;i.1.11 ,., .. I. I ............ i 1. :: ..... .... -o- ..... I .- li ,:'- -1,,-, 2 ,1-1 .... ..... I -- ".Oil 13-151-411-1 no D-2as -..
-,i, I on,, I .1.11, 1111. I I , : ,.,, ,.,%,o :; I 11111.11L I. I.it 11 I ... loouo- ,,or litool-t, 1,1 ,neft. VEDXDO
"o-"it, .: .. !A I "" ,:i,.',1,, ,,,i 1- ., -- ,. , -- --Clir d,,.,-,..- lilrl.
'N ".. .. 1% !::i ; 111111 ifintit '11111" It 11111-11111 IIIH.""' 11111111, 111, NIL-1111 'C11111111, 'flegi- MAURIZ ,
N, A. ,,,,,, 1;1,,.,, N, I I NJ -, I rARMACIA CUBAN I VETERINARIOS A 4111d 11 '.'-"I,, 1, ; ,, it I-;o-48- A1.7586, Metropolitana, 538 HABANA, $12,500
A- ?IAN1 A I I I AMERICAN I'llienabro fundador del Colegin I .... it., Ul-nut ldp,,dllrll, j $18,500
I' rally N% "' I' A I "N"S -_ --I".,;"). ,..Q, lsi.A 1 %'endin 'RA ,,.,r,,. "O or'n, Vt. suorE. _o, It ,v
"', --_J., I I .'_i I I'll N 11 11 "I'll, I I'll Nlult III, ,- I~ ZI INSTRUMENTOS DE MUSICA sI",',,!,', -',I'.o n"n"We hler, Ca III. ReAdinicta ... plant,.
'. .",IR, C, 11-1 I -11o 1706 Slo-o" 1-1 -- Y de Courredores de la Propiedad ,I E= .. N;-.. to E ; j-Tuo ..... Il IRI2. D.... ,7 2 --dInes.
ill,,", N 4*14..,;,;,,I 1 1 1-r" I li l 1, %I It'. 1, "I R.11-1. I'l.'i"i ........ I ...... -., :1-1- ,,,,, Coor-- I; It a- I I U-oil. I.I., hall. I it I
,_I, ", I 4 Niola roly let,.] en ri I 11 I road. Ind __ ___ 0-D-w-4T toofio in IrrA.d.. coored.c .1 co, /4
,Iii i "Et., _Vni_ LOS QLF ; I, I I do. I,... E...N. dessr.o.da. M-6161
It 11 W 11 I NI l'. .. .71. 11 .... t:;.11 lI1T CALLE COMER AL s N
__ :,,_, .. 1, 1;,,I,,,,l it W _6106 M _888 F." no.o.o.
A- 11, I I-- "I It, I illll:!111 I:.1o 11.111111111:1.11111:11! Z.!1,!',1 :: :.,, :I :,'LE COMPRO SU PIANO i. 11 1 --Bli--! 2 ,o ... -Ios. 2 inIIJ!"'. _ro1;T l No ca.... ,in. ..". 1, L-il"
Q I r., I ', 3 R I I H-1 I -_ - R- ... I ... ,, .... 43o 1-, -- - n. C.Via.,oV. do, eVi. .,.an
1.11. N. 111. 11 ''I 11 I "'o it., .11111114 11- !,-dstlo "!Ik. I "lo" go, ,.,.I, ,,. Ry .... ALTURAS DE BELEN
;7 11: -' 71 1 1177 "'Unna, iollool. ,'I 11: --" "," i"I", ...... """"' ...... ,an y hor.. 'Ale. B.-I.I. Ill
as I 5. ."Itill"; ,ard- 11.-l. 11-73.1. -a- Doo. I el M-1 de A.I.I.,E..
1 11:11i, N, ."', I el- ..... "I
, hi 1 -14 -- __ ',',". rl::,.""",!, ,, I."- I ...... ,,,, && I '" co "eLE'-" -Q "' """" "'O""'..., It., D-111-41-14
f"?), n, I' I ; "LA PREDILECTA" I ", led., -JcoUW1. "' -I -_ -_ .."r"A I I AME AL U-2530 1,, Ii'.;"1i,1,, "". P"o.I. .Ellll ENDO CLU JESUS PERE61111110 222 $20,000
74 17 11,d-., 1 1 I'll DE TURNO IHOY i"1111,1111. 1.111111111111i:111.1 i!:;!;II1.1"I,1_", ,,' ", 1 D TIRI-4- 1 VEDADO RENTA S330, S39.500
C F -1 F A It 41 A I I A "u'""'. '3B "'..1111 7 1 I,,r,..',, lior.!edol Blood~ 11---- Fitil,, radio- - SAO. = d.I,.5S.An,-. E-1h. Ron., 24a C,- III 1. Cobalt. d. C.I.-bla 7 not
CII:: : ,19" 1, 0 I I I 1IuU,.,.,iu,.,, i-ocRuo-, T I, ,,, ,Li,,L ,NA. 01"ll0k. HENTA li 1 2 plluo- 2 ,..,- -11.1olro... oil. fill nice Oquendo y Sole CI,,,, it, Betio, RMdEccl, desaeuquida
oi I. :olt,, P .... not I.&,. I, to sll.,z onvo",
In "t'iti'lil' it I Dra. Elvin ARROJO INGENIEROS 17, ,'.,'I.'. "" ". CIIP '1"Il1'1I D.V ,, ,A' 'Io I r," I ,, b,21, it III., dioi dos C.,odrin, del Me d. Carl., jiodo, .A., Vinardir, e-co, a'; I-';A-ll'1 -7 I" ",'ni, .P. uonroo, coin 2 olino., .Ivu; ,t ,".dr ."%"1 E S,,.d ,11lar, 1/4 criadw, Y bona, 1,oupsii-ONTY. T i y 1. lll,'Entr,,, dcoocupuda. cued, Aq- harn jap 'tal'
- I ____ __ o IlM. III .a Gerald, M-i, w7m 1. ,,, JI, E'l it ,.I.J.. All.a: 5 IVAIlticirus, was In- ,'--, E, 'Erri V-1noldoll Is rl" 11-ceoill ... lint s In Is. lofn- 0 d.eft, In
IiA"- .I'AIIFZ .1 o 1-11y 251. denalunco-11,1 '(I' ML-10 .I Rio it. 0 a. ", 12, 3 3. P. to 3 12,500 It. rcal.do. Closet. L1.VEN B-341 y M-6161. I
r. Via r.,,,. _., I ,-to VEI)AII. F 0 2 8 9 7 INGENIERIDS CONSULTORES
U-5692 Compro pianos, I _,Ilid .1 t'llgunIV). D-1602-48-7.
10 .1, 0.:.,,,I: "'. I "" cionpital. Crio.onio. I. I'. "I D-- ZONA BANCARIA $75,000
,,, "" Iii plil sr"I'lit do Id"'..)"O. ".).,Ind.. .11VIIII.I. -oI.r=,t 111 11_1 11 cl..- do ,.). Fpontt rth-A -- -_ UNA GRAN CASA BUEN RET11R0
.A,, I It 1 lils Ioi. CASI Y BOM A oi"I",""- I.Rondli..1, Ir eiurait I III.1 oii , n_, '.' .. , 1 ,7 __ __ ionionAlle.. loli-to, toone.. it. ,,, ... Anthol, de c..". ""'o,'. I, all ,rV, $.a 0". I ialuu- I I.- par. ... I.-not it. So ,drcidi,
11 Ile n'.1 I ,., N. W x 1101 -, __ ___ = ,1;.:II.o,..lUT;t cou I to_ li,. .I,, -od, Au es ... E, ,,,, p, NV.. A,, la -U., E.,.I.. To)., In.,.. o I,~ IIIIIII-1, $58 Ron, Oil, 2 PJ.,t,,. 40A -- 570,1". potdond, dJar ut
" ", --i- 1"1.,.-, I ..... uni, ,,dulcoo- I it, U-51192. D-4124 I I I liI ;,. It.. r.lllil. 6 41 $8,700
.iiiiiii. T ,I Voi. and.. $22..O.. ,int, $194 B, 2 Lq.,Ic.., ,Eut, $450.175,01an
Ill, ___ ",.. 1. I 'A,, I"%'".. %R ... sd J V C "
.....". E"U I a I _, o "'
'o.o '_', _d, ....
6" DROGUERIA R U IZ ',,"4'1'I 1 - ..r.
it. ' ..e,._ R EPARM ONES '. ,' .',' "-. ".'.'"T' ''l",- TIIIII4. LrUEl. 'I.. ,a O d. culd. D-1714-48.7 *'I" ,,S.la". dro-onada, .ombra. re,
A I 11--I,, 'A lcol i I ,a- I-D E.- I T..... ...,I it. n-,a.1I'- o,1. 1. -Oonucii p.r .1 fe.,r. Call.
5__. , _. .rIiANd-J, ,,1 ;nVal ruir'.. 01, I O AVE. 2 PLANTAS $36.000 7RNO DIA Y NOCHE En el L. .F Mas C6ntrico oiio: ,, entire stellonct y 1, Cal.,da III Maja III.. portal. .A.. cincedc. C.Ci.
14 QUIROPEDISTAS --i'l- Y-PREM Del .Econ". Easlr .,I Cr.i-i. hi-s, N, ,i% r, riii-- 5 No. 254 VFDADO 47. LIEBLES 6AS_ :1 AP ". ,"din, ollion- ,nl,,n.. A. ,:,,,,, vmn- I to, I A ,11' 'E- Alt... 3 habitiin- y III,
_n TAIMENTOS: $12,000 ol 'Ie'll 1111, 11 11 A ... 16- 2 ,I,,- no notoAllid.. LI.- B-2419 y M-6161.
I r, "" It ,,.A,." d . Vista. "I", "I'll I loollo, I ... r. 2 to'.., R.J.. 4 ,a- it,, ... .,.n .... r.. -1 ,U
ro- A. 4,, ,,, "' "'I -1 .6072 r 5872 ,"', -d. jl Ii ,L.'.% D '. -'o. I. 't I SIR. ,I ...... 11 I., I111.1 IV hall. C.,ne-, c.VIn.. co.11,
,,,, "I".... ".1.1,LCIE."I 1.1-1 11, 11111 Vi .iol tool ... .... J- i. d--Iooo,
d To ---. Ch-. I i as Nuoro.: .-S. _d_ fir, ,.,,I E. it- oi,- A', --. dE _YAN0
r.1111i. I I'll I I" .d. ell", ...... I '"" .."'il". or "' s non
, In ELFS.a,,F ,,,, Is. -: ""I""", tii":: to, .1;,"".. I I ...... si ril ,',, ;- 714? 'I'l. tilde do Mea-Ujroo. a T,:uU= .oO Elo"noin I'll, -: E. to = ..", LU
Alz"11"I"., .;' its _I:d.lc I '; :,Iiol 111. THZ.o. A-4814. L6-. At, d. it. Coto
''. 'r,",_ 1 I'll ,,, I.Ir.l., In .. ,tN ... I MIRAMAR, S:N ESTRENAR bot 415. entre -portl Y lardr. Ca
I __ -ooto or ...... I~ A ... 1.1.1 lill o-- i"noda. ,-,,,,.,,. -_V ... 1- __Dl-_1._I
I: -, ", I -,in ,,,.I. S.. II.I.Ell Neqo;:::rEUA I N it 6 __- $7,200
, illl.l I to I- I I- I I-o- A .1,3.5 CASA EN GERVASIO: $26,000 ,L,- ,.I.,- _Ujo.. touch. ,r,,E..
,:,;", If-9.1fii-42 ."I", GAN- FOR TtSe. III I R-APICA.I : ,7'.,, -I...., 2,l
I I DE TURNO HOY ___ __ 1:,,, 1 .::, "n ...... I Sri, Jr.. I4 f,,,.,!:'_11,1' Ill.;, 1.,odsa-noodoliodr. -old.... '171. I'll "I 11, '. 1. onot QW.I. Alint... $a... oir IrB_ __ I d. .Ep.rlV B.11".. on. road,. di, 1. A;.,,;,, ,: , ,soal todtendiernea.
". t,'I" ,;4(Ts" 1 :,7", __ I U ,-,n 1,,,uU, 1,oun- IR;ns7.j-;'r'-' .lit. or P-,iol. 2 Minn.
I ...... ,,, I I JUAN AN) A., 454. Teltooo, o-, N'Tort. A-O 1
'r , v ,I- ,,,, 'F, : N " "V DRA. All, P D E D10 QUIROPEDI., 1. TAPICE SUS MUEBLE& i,,,,, ludd.nao y oeq... il L"Ur. ni, ii,--. sajoin.: "... Idiot- I.o. 11. I,,,.;,N-- ,Ed,.nd. lail- ono.-Ini- ,,,ral. W.. C,
I ,I. Dan, Sal. AMERICANO VENDEA I
,. -lonilort it, IIIIIII)II. SI, R do ,,do,. 2 hanni,111- bIA. y E.Ina,
_, :, , ", 21 1 0, 304 HA TRASLADADO I GARCIA ESPINOSA i CASA S. TERESA: $6,500 VEDADO, $23,500 D-133 _4I I, ,-'. .:. I " A 1) _x9o 1 1111!11: ,-, ,, . , I E, JI1 jOS I I .. ,. IVo.. I -sdra, C.-U. .1. P",,- Pa.- -1.1, ..I.. '. j GANGA
r- rI ,, ,,.!!,,,rI .111.111.
... I'$.. it, mensal"... 1::.',;-,",:, -U "I'di". tool, hAn, NI ....... C ... nour. 49 SOLARES
I i, "Is luioip. ,.,,. d, --- I) I a. 1,11 1!T111-1. -!I ,,, "An 'U"o. po"o. ARoll
,I ......... .... T.o-- "...",li to .,.* ."61. rc rTtl pi,7tcril -71"orl"'. : E a a I a ... Ed,. "ool'. U. ". , 1 to. A-4814, Lot". "' I. P"'."' "'IC 7' Ii, 1, ,i
,, 2353-Qnoll-111. 11-217.5, D, ,,,irtl..",oia,,6.. V.C ... ... dgn -II&G.- pro,. I. salti. 7 ry X"I
Ili, I 4 11, 1 __ ...... "Ol'I"i ..... t1or.. I ... ...... __ __ I'lli--1. lloon- rodia. IOLAS. tg(itlsik CALLIE It. AfflPMA" "I" x ?"A Il- oderRtRFu-3309 d 0 A M, '... Merit .I:.. it
'.. ;l _te V S ,I ....... 1,411 ...... A, ....... 11 ........ I-DO ,, ifKAIDEN111L CASINO ,,,, ,,,do Ill"ca; : .6. y patio. Gouwl,, ,ii-loncid too, us. ,too Aloood.-. 26I21 311.5a V.A- I: :, C E% zo, ,-),. $2.I 9 0 r-d, n..rIrlI Care,.: 1.9140. D-1697-49-7.
,;)"I'll", 11 ... ito, IIII, Sao 11.1 .. p I iiU ,olo. AI.oo p. ,-. ,.Ile 7 It
C, fl-, A I '. I'll- in 112, Uo. y Stard.d. Triti.n. 11-24 I,~ il., iso "nin" .io4I. it,' Co." alinno, Renta: $700, $70,000 i ad R V'"" J,,-EW"4: n FLATA T
it I A % A 0 C-72.1-12-17 I.,, .', ,,-IJ, .A., .rood.r. do, -o _,, JoA.
,;tF.rIA, A ,ordnt cuacirs, Ile GIUUo,.,MIfIN, d, V SiI: BE VE11- N Do. no.
"Alto ___ &S7AS __ - - 1-III1-1, --- __- I.-. .75. y M V. "u.
A 9 : ... ::.. iioi onto. Joan Into to ... I. I.., E.3- ..". rionli'lot "I Let VX1 I Pa. B- IIIA IN 113ALICT: Cast fe.t,.cJ.iE.on=,1L,, I en,11. 4 I, 6 I,
dE ,on double. c..Ir. "n"' Alloolles. Oil. -19.. I. It -Ft to'. I General I- .53. VuRc., V.C I. U.. Co... ,tro M V Carrut, .."'. ' San .PIE-Pou TO.A. ,,,,,, UouA.,,""C, norelore, "at, I Nian'ta M,15411 San" AVnAI, 141111 I Ar- Irl", C, VI- DR* 1111conat, BI-IIIII. No ineritiol.r...
,'I 11-RCIANI.NT. AL IS. puu,, ono, '111,00, 111,11,
, I it I I'll, I A 1111 Solari ", D CU ... Joic I A oi .... ",!:,, "I"'.16n, tor. lantue'lict it,
For lTn r ,I ( ,'I F n t n Rrnr-4 Tapiced'a y decoracidn l".'A, .,.,E,.,. vic. ,, ,1.. F.,illd.d. de U.N.. Duch. Belss.-A. D-In.-T.
0 11 I ril L, N I~.. Nt ...... I. Chat "o-din f'RI.J.
N, 11 "" I ' Se hacen cortitf, funds y di, .. y r.. to, Edificia. Renta: $460, $46,000 oil D-49-411-7 I
Pill', 11 I _,. "I I "A.14T V" ... ..... ,,otc. YENMEIIE MAGNI11CO BOLA, ..Qu.NA I
. 1 110-931, I' "' copies. Repararno3s'.1foinbras. R 'ch,
5 3111's -.1 J1!I ;,V-1,. R G A R C IA V-.1,, o.L',,';i'J t ... I 4 y 2 too., o- I.d. I INIEV.. lucer de Ley dE AlqIil.l.. A- VENDO CANA TIPO AMERICANA DR 5, Ale. y Cline -I --- I
on 'it o RM1.6n. Fm,,[, I, Fbi,,.
or I, is I ,,, I It ...... I I "' on' N IIIIIIi, .-II.-II-7 ,.,VII5,, Cpldrdidai CON -U, St.. In.600 on.0-a. TI ... SAII. 2 cionna. b.A. conanalet. pare
oz t ., I, ,-,P. 8 I-_ 23 esq I Vedado I,,1 T.piccria general y decoration - Zen, I. co.- I .I.-Nenles. ,CrA.d.. Conodio-, hall. lon-Ac. VVE- .i6-. S. do avom Gelata M-11IS.
M III, %, .,,_ ..,.l",.,.2. Truts o D 1_' SL1 0_00. RENTAN $120 -EI.Id. Atort. M-7.1. M-ellsollinus Sall. d. it. C-Phuell- ECEIN, ...Ie-.. I .... D_15M 9_7.
C 1Io1O M. g, interior. Trabajos garantizados .1.
20 ... C --- rel., .A.. ..let. ,A d.bl.. Tien. 1.324 Vam, t.ne,,. 6' z CALLS ARMO.
y I 1111M.11 ill FINCAS RUSTICAS Ricardo Barro. E obar 266 cit 2 1 '2,;,,td'-7I, 2 .O.Cournrotra one ranuin Vedado, 1,000 mits. fabricii -edEdEJ-I I',- jointer SV21,1 on -u V ,Nno BrARCELA.
s esqui -.11 P. Ile .. so_, V lilt'. 'o-li.c... Militil.e.. -.,El.d-. re.. re- ,Err ... dnj-, Uiloe.e. ,1,..,, nl' liocd.. .. .1.1ok, I. A do. -ad- n.-. Alto-1% V .C In"'11111% no 11% na a Neptuno. Teleiono: V I.l de' I ac 11 Arri .._. I to 7; -.17., do, Warsui. Indrano dugfi. M-MAI. 11
,:-101 HR- Litri-Saii fjl,9,16. C-1030-42-25 Dc. 17A8. ad. Sana, S55.00a. Caun, Co. 4 etart., S25 diT I.Wr"hI11 dE 7 11 y d. I 5
- sc ad. "J'alut ned _"_. a "aaa It IN sontrUioneou... ion U, ,r" Tinebie. V,.d. .73 V.r.. Ile a,.'- 111. P.AAV.r. S..bV.. U.I.
.In, NO 'R ,1- 16O . na 90?1' M-2160..__ ._ ____ I I*-,,,,* III.00. (1e ... do 14,koric -1534117,
1'. It it Ill 1. 1-11. no COMPRAS URGENTES $18 000 Alturas del Beasq.. g_'r D-201434
R 7- -Jd ... I,. Driffir.. P-M. -Wit farercrint jUEN NEGOCIO. BE VIENDE ISARATO UN on ur- so Mirtinar. 19 VT do ,
.-I N.Al In ,B, [,, Crib. o ., ,,, Se company fincas r6sticas, -10 FIF rvr d A.., .-I.. I---- I I 11-voli-le- I C---. clot Irtroe nor 48 eartis de 1,,d,. 7. 741
, QUEM ""'I' g! = .a Co. out. $,,._.
C.jr.d. Real NO 18 B.,clo F =6 6 6 6 SRA. AMA BE CASA 1, LA SIERRA, $23,000 .4!;T rd
oI TI grades, para clients. Por co- ,dZ'-"d; 1, enuad, Ca Gov... ,A.. LIJR_- B-83n.
dc Qumdw I 150_920t rrespondencia envie datos cla- Laqueamos y esmaltamos .j.,,,,.,:,.,1 ,,,I*., ,,..d.r, 2/4, hall., 1/4 Y/C Chalet: WIDE. ml,. croniol.r. I h.bIt.e1jo, E._.. KD- dE La RICURIa. MErnpr, 31-1921-1.-7 ,
ongrenin Ir Martinez OrtlL I npran y venden fin- p1stola toda clase de muebles. del. 2- No 2"Ilunno 16, Alerandaria. do .; 1. ..Joe .R.-16. do SirrIa7r6ca InduffUrla ,,,,d,. lrolornr- A 77.
" 7;11 "' .1lon, ER 1, ptrua hibuiria _"S' D-2,41A R" P.%.I.tti BO cas onocinlientos y experience. Tapizamos, barnizarnos, innita13 Rio A Arop Diat Bit It 44 m REGALO
Ve 14 -- $19,000.00 C.I..d. ,Columbia, $23,000 -$24,000
H.b N P leroinouni B. BM cia general de terrenos y fin- clones a blanchit, chapa etc.j Aloondtires. IJxa ricildecel., 4/4. Nor.- CAI. 1. Cast vanutess, 17, ..let Innorle,
U., I. .... I Vndorra, do I plant,. 4 hAnt.donii, I Tell CU I "' ". 'so. J.,: to w noeti-D. a S54.00. Turn, clut grand.
A M0 a, Aartinu F A R M A C IA Cas. Manuel Correa, Manrique Hacernos trabajos a dornicillo y I- I ,- ,unrobii, .1. rouvivur. N* de I loans. cuarto y ban, cruslin. nortal fertile plindid. VC'1' ',RCC i" ,!r'.'. berbX. ,", ,nued. .proVirch... .I cinno.. U.Ves,
,,Ijan'!". Edll','. lourst r..I.. liplAt tella'. RcIS, d ,,, a 814 a" ,.n henlo, C.n A'.. hall J ..,,,rl "Lut bahos. -6161. D Vu MT
, .. ..'I ,;.,11.1.,. IN In.
d, ,,b,,,,,. I ... ,,,,,, or- .. V. .* I 'EUNIndepend I B C-. 2, esluiria Malliecin. Tel6foriolmudanzas. Trabajos garantiza- I '_' ,E o do 0 .,,I.nd 5-2419 y M
N.darxe B W. ity VA,16. la Q ,do our so .. 114 -.
.'Klr "NACIONAL A-6836. (CorrQll,,r Colegi do):, I dos. No pedimos adelantos. Fal- ",',, I (I 1452 y _W". "" Miur.-Ill ... Ol. I ,.Uo. G-t. Ni.ord., ni
_ ..I I .,,I 16, Alrulldar- SOLAR DE ESQUINA
_! A._!t! Sff 2)Ai! % a 11 -.R. I ... -- I -
I
I Aim CXX (3saffiendoe DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 del Die. de 1952 S-Insifleadox PiAns 45,
1 1 -1 .
VENTS V E N T A.S V &2! T A 5 WE N T A S I VENTS VENTS I VENTS VENTS
- -*OLAXES so FINCAS RUSTWAS / 51 -CCS7 156 MUERM V PRE S6 MUEBLES V PRENDAS (
49 ESTARLICNENTOLS 53 Alfidwym I A NDAS 56 MUEBLES T PRKNDAS !57 TILES DR OrOGNA I I
inside rude. IL VKND1 BOLAN, III G^NoA. Cold No rOo.SLA T= :. VZ"O ISODXCIA. BUENA Ego, SUN CHEVROLET ", CUATECI FUERTA9, t1le 1.1%1, %', AlCom.itliq ,NT)mAoA 911,ed So I .1.1 1.11 DOII -- .- V.1,1,11. A 11,1- 1. I ... NlOd..1I QL..AN 1.
. letter .. dil.fialy .it. pad.11. Mt.d., as ., Ilor 0. ew I 11N"' U "..11T.ra=.= = : ,
as ,." Dii R it 1. ..lead.. a... q.l... Amo, b...., Vr I """ no"' I I to. .,.!, h_ to _ I ro All]-. ,,,, le,- ail,, I.il. -.- it, man.r... do
i to '= "IZZ' 1. 4 ... .l.amiI .,Us (Us. ..y I.. CILIS dilatCu.y I,~ me[. media ,uadra 'rit I .8 ,, .%".* d.R ". ... ". I u ILL .... a. dIr,-!' .,i',
Met it ,a,,, .,r,",* 0-41111 4ol"11, 11,111, ,,ad,, ,, .ad. 'r. -.-,.,,,, no.l.........- a-... - -llI, A ,le-, --r1- le lloa-, I~ I... -rrml- or.l..I.- do othaddled. a. A ,A, ,all- ,iJ-t.da._ .lk-,,, 1, 11 F I I. ,, oil.. IA. V 'Ire beses. II lot.,,.. .ma,.r. li.rool 1.1ko, 411. L., L .oi 1. '. I n ,.,% .'.', -,. ", ..
.. .......... -ITIST c all, Are. 3- N-s, Ample- R : =% Be. J.A. 'A"," t 13. ...".. I .6 D-317.1 D- 1393-36 01 If,,,".. r bit -josaid. Estill. y lilospital. r, X-2911. us".' "I' l"" l"., Ill""Il":"". :", ,..,,b,"-d --I'- I ,.,.-o,.r.i,, ,U. v, Caudal. Ma. 1,257,
R I' all .. Be. Ril.rd.. ryo A D-10t.53.1 I M __ __ it.. I-,r-, 1-11. I. .... t l,,Llld. ,lo- got,, 20 I 22. Vedado.
ir ii III.11113TAllsor ,.DINZ laolINT1 ......, 25iI3-11.14 VKNINEN rUATRO L18R,1101 ME" I 11 I o-IIIm,3T-v I 1
also -U. 15 loll. a.. __ I
it, -01,6- y Itampara. IMoe.d. int"ll. l;, ;. l-, ,, ,.,.Nl AJ A -U,.d3,,
, 2121wl I
olv Save, "..., tor's X in ,
r,.mi_ Comealcida, Mid, Id Y.114I P11" MULOQBA. CoPLE VII, nOrEROS SAN- LO DIA Y NOCHE! ,I ,,n
SANTOS SUAREZ ,,,"', V-, sell .. y dMal.... -, I. ,I
,sd .1. it mie. -.. trul.k. "'ll.".. Uff
- Vend. balsa. b .... Ierit, I, LIIINGRO(IM I Ill,
I. In $I.l;o1"%"*.N .I -to p.m., ... .it list. IA],, led, hIMI.- GUIELO U0. MISMO I ql,, h,-,CslJt4L a. 4111, API '
,I. r.. .. ,.at.,. melt.o. ,cmed.r. o-.. ..I.I... dodo. D-1062. I'll." "Ll" -- ... Miquinas de tscrb r
- 15 Pa.- volondreles, latorms, ad He. A ra..'"b"A."Mont, A. ... Ar. n Mejor Sofili-Carna "Aspsisla ... 1..:1111.71!11! 111111.11.
A. .... He, 'eld'em. Ito b., 1. 111111",IL,,.,, ,.,"dLr,..t,. .I. an me ,.also .uw del filtirm, ..del. Pie. ,_ , ___ r- Al'll.ll "Il., IIL, I:I I,. ,, I ... ...... ";o n .
test. A, malleand. Tell. X-IAI co.1 Milan,( is al 1. Ad. to VENDo juLou",
#04A-7 .ad.-. smanit. ri.04102 lot. Lit. I del call. It vi.k. l.r.... Mks 6111 y c6modo. Un nifio ACAIIADO COMPRAR r DE! SUMAR Y CALCULM
Co 11111..loom all. ..dr.., 1. .., w-d.,- ,. ,,A 2, y ,_,.... %-,r PortAtiles y de mesa. N
I. I 6 11 50.1. I - D.I194-51- Ol.r..ti.Wl.tln.'.N.AjAYt...ar!&. rol..r.oml, 'Puede Convertirlo sin Ayuda. I oI- b.h.fie., lomad.. V- 111.1111i 13 24oI
GRAN RODEGA DE KmQUIN-Aj0 8Vr. U-MA, sailor, Nor.)., 'a... ...11.. onpart.di. ,- ill, ,1,,,,. $05.M. Almendsol. S. ..q. C-l-,,, IV, I I IT1.2" 110, 'd Repaka.
D-514-n-15 D1"=.-'- it, In' .b..loi.rnlro, ,otd,
L"ABLUINLE"03 be'ralsely"r ademandl-oe. v.ndl rally '..". Sso to I w v tie use, garantiza
_ .u...., 11-210-36 7 to "I'll, I ",I I., 1%,rIft" tones e iguanas.
'"' Irm, par. .1 i.mosA .. 1. ... d..tl.y. JI,, 111. printer pill Uquirda. onta
"A ,,,,,,,,... %,_ ,I A ,IA N ...... Av. ,C
, far 4. utoval, M. 'I. .....; Items To PARQUEO LOBAT6N -4 0, "'
valid. People "" .ssilol'o gaid'sI DO Que'r.iiLLA. COV.rlig"" 4". tie_ al-I.. S. ". L .11 T.n
"I", 'in r'll" "' arelom" it' Ln- --- .-.L JtN1.BAUA1sA-! ..., A, i ---- "Nacional", reconstruidas, dii
ltW I.,- tie d4na. -1 n 11,lu All
,no it, ,. also, PArlol. Co.
MI. lsr-o $1 00 vc ., .I. ,I d.W. Aar,.. ,%,A ,:;,*ore L.aoidfill.. por ois "'I'"" D-5"e b.Vt. "I"o. 4 I.-,. .%at. -do. rood', -" I'd a .... I., is). .,.,I ... An do It. .1.0a yl a
no oo odl- .Mm. del Somalia ade- Stru aid' 15 .An, eh1ads. .1,. KAGNIVICA .CASI re(q..A.. a 1. tomeardep ,. istrelo., ,nu. I ,I "m ... .... a ,;:r- "m _,r. m_. o- lod. -1.4. 4111"m .."t. ,,moil iola- __ tintos modclos, garantfzadai
ir -a I -11, 1-1 -od,'.' ,,', ",",.','!. d '.' ': tweded. calool... .U.". I'lis r", I it. V .... ,I,
., .I,. ..,,- ... Ia, ,:.- 1-h. e. cial). Camidar molliair, mad- KNDU'sllr 'Ill JtCGO LAOFIA. MOD"H" : Alquilamos y exiginnos referen J ,
. IS C-I to d'J-- dor ,.rlre: Tr-r -n lu.n. I 3. .. .is a. ,.a. __W. 5 Part Fledmis... IflaH.M. lool, ... 1,.d.. ,..'.A ..-r.:.I.r..' d.,'I'...T,'. b.'.:.',.. ; "I"... .mpro,-.d.. .]Ill. I.aiddo., o,.1l.,-'1' .,, ":.', .", .,: ,,,.,.,..,, ,, :
rtA del 11,pol... -0:34 M-33NIT. """' .1 to Trial, A. w.*
,I ,.:ri. A-Am -I! 141-al.. 5 4 Us ..1,.1, iip.1d.. I ... -.d. 10ill.- Pie. I .
woori'll-L, Ol i--C-,-Cjl A - 11 _.. - I -- Ll lrm, .11). last., All, Madral la, ;I1,1111%,s.il. F I cias. "La Nacional", Villegam -"""A LAII. jUZQ,00. ,ill I..., vdr-.d. - AVIS* A Los Qva arrARAN jCIM,. I Brit ... Retelling Chair y replied, to ,,-;_-oPljV:,ng Inglis modern. Hrm. Unil, .
i7i- NOLAN CAdATA CONCNA. III derind his '.1"o.e.s.ol., Jud W
, A rjg, I. j" 339 esquina Tenlente Rey,-am, ENDO ECCGA N-M ,.,...,. .-- -,..I. Get 1. Cap~.. III... ... Rafael
.. __ 71.7 1.1 oil ISM bl.mhi 11 mll, 0 id.. Itima. or 1-adme. rIri,-dd.A .IANAG ,.,.. "" AA .I-- 1,1 1',-T Mg,. orlloml.
"' eloo, ,_ .nola. .1-1- -1- or .." ndTerI T.--?1,.T-p:r a turool air. A-b- Solell.d _. 'i '.. 317- -9 15. C-3&57-31 De.
- Jd - - ---- I "..."
I'll. ad- Nuol,,"lo. let-- = X'nw c. y Dero'l.. ,.trl. Orders mislm. realm. An I;X= 2 oi ., IIMrLT. fAmpsr&.. CIgdro#. harmoUl
_,", r,;.!'!;;,"% Mi," de .. ,. T- J 1-1,rr, -,.. Mo.% Illus. 37.odd. 1-1 passed. N = neiu- reflilad dea dt.fl. .Idd at",,,, I c. 7 VI:Nno pill'U'.. A I ___ ___;wLir;._-vLNDo clonscN.
13 11_1- Vista, 1, .uwori. agess ml.roro. id-ml, all Lialne Ito. V I oe d 'do liale_ I,_ Cristo 6 Aoi.,O$1' CAI In
"DIB"' tie 0 )I .. .I. D-1,1,4741-111111"" I w-.I#.-".l Die DIESA DE POCKER H aparamento I-Alliededo 'eall'I.ed 111-11.1 l1-11, -P-11, 11 11.:
0.00 ENTRADA Y $20.00 Tt '.s,."l,;ab, __ P-k,, iaa 7 Ib-t,.'___ - _ D. &m.b 7 .,. ,, .4im. -- -iol.. .,.,,.,. orom. .. M. Bird r.mb. I tarro. 4. cadd- ,
$5 VENDO $300, BODEGA V Noe BAR '.a do _AL MOSPI. AUTOSBELLO, -- -d1cloned. 5. 4- U-1.11.'AL VENDE UN JUEGO DE COAX 0 31C Bill" 109- -llod L--11i H-- ,In. o on" I In 11 I
,-I.md. d.. Mr. air@ vale #C6W let d 5.a Alto or T 11..D. ll, ... Re
'r to a I on
del,. ., L_ -_ .. .he.- a. f# or. ,a .... A. Trill ... : 3-Unt D-17N-50-71 Y on 11,19. do ,moind.r ,on on me, 4, D.I410-56, ol"..l.
In. les. Compare a $1.50 iav' ,..I- Pi- cat cement. inz:nln .. .1. L. U.M. ,,., R I ..tie -,;=-
a ideas mudl_ _I_ Nis 47. $1 or.,., Lt. .AT_,..vx__ .- Do I ,UK C .1
"a ra sin .,nl, ".. Tell. M-Ml. BA-10111. ,a _S. I So it'imeded. $4 ill Id Cad, to 11" 1, 1, oillsod it* air loact., So. Ni nIA: iii .. - _interns, precious terre- 0.2122-11-11 114lodfle, -ij-i ftr,* 411, p la-Up OIL *Of 41, 48 y 40.1D: J U E- 75L D.1 ,I. IS,
finquita 2,500 varas. D-7a""t-To" Comedor, IdAQUI.I 'W'W' .. do W. to IlI DIen. I oods .- ;
no par& I" Calls* 0. 41, 50. Oldere.1,11. Am. 411 A, 51 gos cuartor $180. I- I'll, MUEBLES BE OFICMA
S"GER OVILLO CENTRAL y I lortaca. in I meI,,.- ,in.
PARTICULAR TIND9 CHEVROLET 46. a ""Noe UN A 5 RRA IN MONTE C91CA Chr,,. Falkamd, Nuh, Mildiflass.r. CIA, I -1
"Repart Paraiso" urbanizaci6n Krell~ Flasion..g., radio. li.tasojo.. Bat Merrill. % Aide to arda. de". a I its 1.
Ill, "Ill 1-914d, Is to -11111 SRI -MA $140. Canapes, colch6n mueIles1ddd.,d",,',. %,N,; To""' rm. do I... tried- -moll-111 1 2 ,add. Pro,,. 220
IF lo;Arr., 1 1- 111,11s, AS me, Ia I. asor. .Il.l._ ,..A. *1 -11 -,a II W. o"'I'" a ..... I Il.l. -16 it dnbl, I.i.,m.o B-4745 M-7242. Cajai hierro, iniquinas escribir ouy 14 ardidar Iss, 102, SAID. Mont. y omM. me .4tontritih. i.N. 13-6 modern* y ou)& 170.00. D-3233.24.7
complete, calls aslaltadas, ,'.=' D-':.' 41 ,_ IIII.I..... lislood. $35. Mesa cocina $25. Sofi cama 1 Ir, 114 --- Moir y calcUlAr, neeial y use. pro, I
acuedu toy JorVj-, Toolass 11 P'""** D-IUI-11-1 D46"I4 Alll.rl. late darni.R64 E-bar 203 bard. Virtrulds y Can ardla. j8.00 lirff ,iSUA
elect.ricidad. Oficir- R.Ilw.u-l Do 1 120. P ezas sueltas juego cuar. : 1 2434-06-1 LES: JUEGOS
R. ___ - I cheques. archives, armarioli
na de ven : Losadia, Corredor SIMELETA2 VENTO D -C1- tiq 0 -T-TAM-. S2 SOVMAS Y PANTEONES LAWS. da M181111 mmo. I VRGtNTtMEUTE 1111111ASCOb.1LEDIO CA. cuarto, 3 cuerpos, modernos, to, $10 n feclores .Kw&zv, bu- '
al, .I ) 26 ... 470 C-812-5&19 Dc I I, 11ltid. ,,,do, Ill aAll-yStilllas latirect.ertoCsam Gonzillem
Colegiado, altos de Ia modern bit,, do mths. Ia do r. a MANE)ELO 110 MISMO, j.'No ..." o ,.,,,a Juegos comedor, sala, living ; 0
br:.. ;a...- - -116 PAIUCICIJ aovtDA ros -do In.
lief-as I %"Ad WN -LAR. Varian Cis Aida y 0
- Nro,,IAl jaqaed, ,16 $100 lecorn, finisimos, acabaclos. Mi-' ompo -Reilly. M-8638
Tintoreria "Cubanart" Ia mejorJT:,mb al, bools. .M. Vioid.. .dalln, -111. ,M), ..... sI St. Aloull.m., ..I... Intlyn: model.' Call 01 thal ,In do also "Singer", pi
I
D, 7 .;. do y 11, Vedsda 1. 1922. c-ol- I. ,I ... S23a "A on,, trente. $75. PI ciumas coser le7as M-8081. D-515-57-7
- d" 2"t-S" trtnar. Voisin: A-9430. D-IMS-3i- 3 2 1-o MIJEBLES A PLAZOS Ilol. 44,'I'ln "to I'
de Cuba. Doce v Trece Vedado I' -S ... o ___ __ III~ ,no-O', Wl d. $240. 0-16 SLI1,
.K 11ni EIA N Iloo1.R..i_- W sueltas, colchones florseda, 251f NNINO VENDO .43 G.h.,,,d1' no. I.d., cmI be,.
FO-2380 y F-47 1. 'at. '"'."i"' ."-.". o"". "do"i ,.m cAm"-N--'.o.,:'P 0 aL P, I 11' .,.,LA CASA HIERRO ,., U. liel., -r..N--,- 59 RADIOS Y APAY
.4. ,mume. Vill. Ind.. h.,.,. IA~ ,or ,. I= % no in A lines portal, S3 00 men llale
_ (Arm e, I, .1 I .ATOS
10-H-7865-49-18 D,] D-II-M-1. MIT U ES P 7,5lq,,l1eol'll.;. tie "-- "" ,onlenle. do ,.do. i ,-' ,,"n"',,"V
VE 90 TEIIIII 13 ded Ad I A Ar 1. Par: rs a artlicalAelast Do LOS I G I $ 111,1d"de, a.'. .eglo poll, rAPIdo. hAve _.it .."n ,,_.:";".d-. dead. "'a "" ad _ Ca.mbiamos mLtcblcs, Clilzada -,
,.,,,,,.,Zr Co ....... r in an .1 ,..do. loom.l.- A"S TLIJ % lSnK: t END. SIN ESTIII
_z07 1',-Ill' MATaINIO&TO EXTRANJERO jooq del Monte 29, esquina To- No~
it. 1.111-. 1.n Ao ^ is P. do; Former~ 81 I 11 $3.3w. Us..,; r-soll. ._,., ,l"".. ... sit c Cedl,- -nlo I ,. 2% IT I.I. h9lo""T".
" "... Ad -NI- 1 d., I i. lo, 'a.bV,. 'I. rT ... A -: jab
.1 I "in' -, "Casa P6re", ,,,,,e %.."',
_o Ban no .a rldereloo ,,, B -,.,,d.%. :.J..I. 1 es "' '"'. -D-IQ7 --I- -0-1c It, .31i ... in-I'..". ro o "I'mo omil, on _153-56-3 En. D-2,1110-59-4. !
w V Dor-.- 11 lroo.T" ,._ I -11 tie I I 11 1, -, 13.1711-51.7 LIS20S PARA ENTERRA ,IAII^l 11 VE"It -SIN U -a IA
. I test.]. do lap. me"lli., '8 "!enter Ld: $8,00 IVIENSUALES: JUEGOS -,d- ,- m..hill. Pie~ om. __ ___ ___ - C D, or "'J,. __ I I
i yr.% il.;. A IAL CONTADO Y A III ilom rrn.kZh N9 Isid moderns; ,.,"C,', 'N o ,., ,oll, 7, ., ,,. do MI,
III ILO ) WIC.1.11.1, K GA..Ll... cuarto, 34cuerpos, t ,i ,nl,'',!-i; TT' .
-_ a wo, is Il.b.3., I I '" -12 y d"T"' a a T "'., ",
So. ,,am-, . S Nitti Tom. r.- -1-61o, $5.00 RADIO PHILIPS
, 37 ,,.ad,. 1,4-1- I-A041 Ia. ""'iTenemos una gran coleeci6n rie ..... co""d". R.NAI o. I J uegos comedor,.S8.00 mansua-;-, call, 12 d A mind T 16f-l -- 1, ."e".'I". _. .."', ,,, I :
P-em," c ... skeleton. Karl. N. 033 ataoll., Loa. 7. '..." Adek, _ D-1635-5-1 D I,~ !A I_
D-111- 1 -731-11-11 Jus meJore5 lu arcz del Cent n. les; juegos solar living, miiqul- ::.A :Jrl ._,._GANGA, PoR rivisARAN I~ ------ 'll"I. 1 CIA. ine....I... 1. ,a.
__ __ tv Lori. nte P.,O",i., SE VEND rr- I MUEBLERIA "LA PAZ" I ;.
.", 'mq',, .rirTVtvl Col6n, s6lidame E as coser Singer, 2 sillones por- L-- 7 ,--, orl ,.).Ill to 1- e le 14M.nd., .h.,. ,-I..
i de ... li, olderm.1,11, Al ........ n it rrm. ,oo, Has~ it, Im -- radio. AldW
I_ I. r I'. 'DI r.AILE 11.11 MI- W- Ciryiiitu b "" .Tll,,II, 1111 .I,A', at r, ell" !Salud 110, Illunrique. S. Nicolas ;
.1 Ved.d.. IV ,-,, lo-- Il No o m,1., ,l, Le Hitin- 'end A dall- -oil, ..'ra. ,..tid.,, do suit,, -d, melafiro. tal colchones,,'i,," ... I L. Vill. it, 1, Televi.16n. IN
_,. to, construidos y a procios sin $3 00 memiciales, __ ...
.o. _, ,,,,,,,. ", ,,.do ,Ill TrI v, I KI--. 1, leatie .AS:
D IsSI ,_... ,7 r .... r. I,~ I. so m- o.dr.. ...di.a.... Q.1i..,l I A N A38 -o. 6 y 7. B."'.- ,oNl n1,11, I,,,,- 1,-, do l"All. I -11. ".
I
A,W ilccc fl"T etencia. Vealos, Ilamando a' 110. TOll(im. A3-1.wl. UIA3 1- camerass. Piezas sueltas. CaMI", ........ I .. .1.1 y Ban jose. settle
&A-B -9312 'u."11,11 A D-16221.6-7 S.11.q7",o I- U-8311, C-111,Hl r-, -. .i7o v" ,,A A U-2242. Inianta 1,056, lod, hi.11.1l.n, "' """" ,; !
Aauq -- Call, ... Ml ,%. L. Lt,. 'Iti Y.N.V SIR T V.I. Ingrill. PAII i EI-NCOLNCONTINENTAL CONVERTIALz biamos muebles, San Joaquin
listo, ,!s it, ,all ... .. ir ".,Pill. ,.,,,,.d,, -10..d. Dl I C-619-52-14 Dic laWoodo Loa. Par ,.be-,. w. i.,", --- ,"n is
larem. ; Juego tie cuarto par& JGVenCitR roon", flad- -- A~ "" DORAS A $149
, do, :,16 I-r ideal ca" $8"o 36 I,~
led ...'ad. car oo':,,.,, it, "'. s i,,w. rise,. or- .'"N' "'ad"' 1, entre Monte, Omoa, mue S. ,end, j .... l,,.i,. croI D ... j.. ,trl.do T W 1-1 71P -,'-,"" I LAVA
to ... I -11.1. ClI.11A 1,11* -All __ __ - A"-"-4l,,ia "Casa Plirez". '
r-,;.-Id,, A. Cartel~ C nt, S3 AUTOMOVILES Y ACC5.
.. ; ...,, .I., P II-C.T0#Ir.,, , Tit A-9 I "I'll". "PI, coiml.l, ""P ... te '/"' -' jD00 AfRNSUAIJES: CUNAS.
10110-41- ,dr her@ All, mt,- .. ..... PRQF::IONAL, .lid r eloornarro. Z,,I.,I. III 'Inem I.. ater... lAwAw
CTDO FAINCIELA KN LA Dld. CALLS -Z- -- VFNDO 0LD1MOIIIE 1 ,.1,7sl'TaSV a.... al ...... ... It. ;', Edifil. JI n
_ 'n"T A N C C-154-56-3 F..1-.,"1", ,"rl. 6 .- ,"- ,' nuevos models decorados a 8, it -.4-1
land BARRa2oA Me Il, tit"...".1m..; "u., 7W56- ..,.:, "'.. H.lwAI y Ifinds. v Its
,a .; ..". Did. n.1d.d., ,.In ill --- = to ,hlbl,16n. 'Astral El&cLric "itIn.
4"e. do atere"... I ormoll I RCADO XVIVO In in so. Loo.l. .2 c $1.A.A. U *,',', i ___ no. Camas media barandas, Ia~ Ali. rol .an 3..I, .4 led.
T; ,= ILY 11. 'Plit'.1V I E4DG 006 rORkiDANLRB JUtGOG Al to
.. Sin, .. _l:od.. lin.3tal. nor J .... It, TI#f.nl A1-11,a* .1..I. III, sitods. K L. 11
J3.2di E, Ill 111.1. nor .A old.rl, gl-d, C.161.33.v r_27n. D-1934, 7 1,4" Z'%, Mr. emoral.n. .1. .1. rhifto-, MUEBLERIA "PRATS scaparati os sueltos, $5.00 """ "AW.1-j!"T.IAl... LI-osts.
_ I ...... .. 1. ind... "'dor. C., .11, _1._ o do I on c-lls-ws Ami.
, W-61-4. VIAJKRDI A iiir- 7 '_Id., G.,..i A A.I.I. Gi5olr .14 L-ILLYS 193 A 311 ..It. 11.1tim. 1, ... 1. I'llol.
_ __ __ I ...... "' Coo* P ........ r - I I.,o j-jL-1,%,--
SY PARCELAS o i n-it ux _r 1 z 1 L DILIGENCIA WI _,".,,. I Do te,,In. No ,.mM,' K:
SOLARE -a- del .oil. o n- -_II,','.- 'no m inlooll, .1. al, I- ensuales. Jucgos cuarto ni
190101111 AISO loss, ADMIRAL ABU .A. ", E P Mbl, fie- limml-rrente or. I rl,- s., a ,r.s.y. mod tinklid.dadr. .. I fin, Slilli .9,
" ,1 lIll,,lio !P 51. 17" U3111: Ivoic. .h. 63 IT" $M1. Nelson.. '. ,,am Aloo. I- '.. A D. 111'.. I d Droo .1, .6. 33, 21 I1111. ill
I-... y ,- I .... .. .. tire. .. .. V-D1 'Coallek.01A & U .... A, p_. do _s No AA C'. i a Cotralitos, Colcho- -, - 3
I_L-.1 ir"o"' A- dm III1,1d d.:od..p al, Al.ol. .art. .. -- I .671 -1 leliCanns Col A CA
" "'. ,'-d o T.Mll ., .,_m.. __ __ ,____ A .An F I Lines. Varied.. ,E,- Itnera I neg Mciile% ,q, tells, CiMel- rromeded. 5 40; I .C.'.
1-1. ledoato, A Is AeosN1'.r-._= W.-ell., ..1malls. a... ""'lar -" 1, I-Ilnll, MIRE ESTO ---- I-xil -__ " y m..7,P.rk-.rDaora It hpl- ,ralso
_'. C ... o' 0 _A 1. ". I. Rate., it. -t! OPORTUNIDAD phones flor seda, S3.00 merisua-, III $11011, r A.01N.'salarens. Ereflue,
.1 4.1# mtlin is L_ I -- C.d- 13. I '.." f.1,;:
ll..131,1.19 Die ,_d" r" I ., W n -- 11
-I.O.A.. ad .. l-- -I. I e 1-1'411 S, j POR SOLO $10.00 MENgUAL, MUEBLERIA "PRATS"? 381 e trej.-. D453-611__ . To _A. BUICK SUPER 195t Les, San onquin
V.I. OTE DE 10,000 V2. IKNDDoriANADKKIA 1 Sr-LA-A.J,'oI-por, s.'o 'P;.-, -"',,dI, 11 .I. v' ',o I ,--., ,-. ,-- roggoill ... I~ JUEGO DE CUARTO I C. Monte, 0moa. "Cas P'
del it .all. ..", I~ Die II- A-.1 2-1 -- Arid. A III I I 1I."."1",irrd,,. I'*.1,:v ,1",,lat ,111.1 1",,
set. Im ..... .. .... -,I.". m",_. '- ""'. -011.11, no ,om D'o'"' !'.".'..." ,P','"L,.A"'v'.ddr'.*,.",.'...',',"'.'. F.,midable cornedor, $8.uO -' is .. A r ,,, t ( TELEVISURFS $10.83
_ .1. a A, -- D, Sll ....Ifte;o 'Sala, $8.00. Radio j$5.00. EStRn-,"::: ,to rl ,I.,"%.. A,,Igt.,r, Am--, r.k.o.
-- -, Pr4. ,.,I Im r-o ,.I ...... T-, do I I I I $to, A.
"".I ... .... .. ".1., A 1. ,-raL A ...... C- I., 1, ., I ... n. .111im.." I. Miroldl. -11.. inel... do ....it.. -Do___ V .... I. (711-1. it, "I- 14.1113-Il 1 I'll I rll.rl ,,Tl .... I""I" ""'.."" 'I DODGE ECRONFT 1931 .or. so.;
"', I I "I "i". D ... y M :preen it. atim.
o -d" - Les cocinas, $5.00. pliezas %iiaitisl ,',!;."' ',",'.','.,' ',"" ,T," -*,.',""'a "'"" "" "' d ... ""'
,:.,. It ......... I A, 4. ll.-, ,!,,I .., '. I~. All- '. 1. A.I.,re ,, ., -.., .al IA lr .. IL.. r-,,I.n,_L..l.n - 11-33 a 1, ," I -Ca nuestro hurticlo. Precios, C I.II'l."I"I" ,,,d- -C4IIL11,.E-Tdool A, .1". lit.
, j AS,,, it Is 1. __ DE AUTOS :-,ke,,%., C,,,. .l : ,,,, ..* ,rd*.,, I:1,,,;,,, 1,I ... 1,11, An ... I, ':
-_ ,- 1.11, o-111-1. 1-1101"11111, 11" A LQ 'K I r .11-1 Knrnl ...I. 1r; .... .. A .. .... Idea... Co.
A lJOyr.1,11PPAR6-1-or II .t'IRPA or ,I-re. ill ,A, ,- 1-1. ad. _,: l-.., .j.".."'Ilt.'' lidad y flicilidades. Muliblet"7"
Innt_ I Al. ", 1.dT I!" -1 11 111-- 1.111, 11 D-11" _-."El Modelo", San Rafael 4(18 "... ..4,- I.,~ ladle. I I
I~~ 4-__ :,-"" *',"i"": ,,- .-' ,11,:;,I to ...... -- A.'el """- tire. -,ro ,11 4 ,-- tie 1912 ,,,, ,Ill, )9 MUEBLERIA "TINA". M-7107. $15.00, RADIO MESA, GRAN"; ; ,,!%d..ro .... :,trmfi.ro;G ,,.I. !,. I es, nuevecitn; Radio
" .1 ,a d:Lo, ,,rro. ".1'. I,.,, .""."... o ", m..... 54 MAQUINARIAS Munriclue y Cam narto I Muebles conlado y a plazos SAL A P E R L A "
,,, 'I"I"I "I 1- '""'"" "::,.. U, ya87 des voc
,,. in .I n. 1_11"11.11!7 t711IIo1.1.11:o ,,"t. "' N, ,A'. v'r.".. T, I __ .9 1 ..,33 5.1 4 K. 56-24 Die Monte 902: cutirto, sa-ta, Come- MUEBLES A PLAZO8 elegant gabinete, $40.00. Tele- '.
.......... -' ;. 111-11111 I __ lMrRrA(iRr..l VKNDO TILCM all IIIA _. ""--i- He :. I. .1.111. lliil, I, .,..,,, JUEGO CUARTO, 3 (101', sillones de portal, camjs, AD)- 464L CAW anti, a 0.11A.. visors "Emerson". Ultimos mo-
:, ,::..1:,_,,-,, ,l.,1 ..... I. I ... ..... d. I ,, HiiiEo R I,,. So radio I" 11 Is I'll n 1, ", ;mI
'
., I. I ,,, .!:::", ",.,",",",:,.,"",'.,."',""", "I'll" re".... ".:,"'"' III:1111". I. "I V I,;:o"L C-32-54 31.dl
...". 1. 11-11,.d,,1-- ;ol% 7":.a :", I ',r...:, A I ., delos Refrigeradores "Hot.
A .. 1, "16, T.o Ill 1#11 t, "St Ill I, z"t, I 11"I"I", -- basticiores, reffigeradores rn.....d. As~ .1,1. __ .. I i:1.1:11" ..It. cuorpos; otro mejor, coqu-no
"' ,,,, IN ....... Ill, 1-loor, A .ooo:o;Lo'*."",r, ,,, 0"'n At-. modermeta $130; clarars; en. tlios. Farthillades- a precus tie
........ ,'. I I .dm D-1111-81 1;Al ITIN nil, rF.FRCTO ',ITADO kv point", S10.00 mensuales. Ra- ,I.
:_- I ,."m.... I It I A: S, "o- '!
A.-- I .1 -- D I __ - -, "I'" 4, ;ai vreoK I;VIA TAMRORA wA.TAL I Ir"n 1 medor, $90' contado. "Tina". M-7197. NEVERAS Y REFRIGERADORE
or ,vriior Frql FAA ( led III "I-- jrl. I I :r 111,1-. I ar.- ;:,%':, n- I 1. I I I P T, ; excaparate morier- "Wr "#V M% V SIdio "Philips" 1953. Entrails $5,
- 'I. ,Ali in. n Al ,I
- .... r I I I ,,, I. .., -- 11111" 1,1I.M"', ""'"', ... I __ I- A- ... pl.d.s. D'o ........ no, $65, carna camera, $20. Noe. C-66-56-1 1.1 I S3 mensuales. Calzada Jesiu; del
......... ..... I.h... II1II-;,. I'll, 1. "eurn. '.0.0" 11.1 Alill 1. I _ r -Ionac-1. "- r. Monte 29, pr6xima Esquina Te- '
,:.", ._,"." ,,. .1711 1 2LI'll 11 ,I.. BADE DODGE 1949 i'-- --- ------- Vert too. Sition 74, entre San Ni- Area% sor, tN s,.;.o;-, i'", rxlolD"RK I
- We"o. I __ __ ___ ___ '1_' .. .wdl- -. I--'-.--,I.. c..11
1.11 .111 I ..ir 171"I'll.l. TANQUFS I Coins y Rayo. C-676-56-13 DC h,''nl.it,r d,io "'I ". ,.* me'll' tri" no"r. ..a. line. ot. Vh.o In 0-rd.1jas. "Casa P6rez". I
Milli." FISTO i I I ,I I I ". 1% ,,.,,,:; d 1. ". ,.,.,,.,., "". IlA1,.m,, A,,,, ellehili H.1,-- N.ol-. .- -D..':" "% "', lid, "" A-"' "" 'I". -' lir"'A .A ..", Lpirm. - __ : 4. .I ... I.. ..". IA I it, in -,as -.o. I Is I .... el I.~ r.e.. o,.Io-o. il. A. or,4" 11 is ,*:"", :'. Ce hierro neffo para d I
- - ill no' A"' AID B-It'l-I.-l "".I A--_. D-.....B.I C-155-59-3 En. :
"..." I ...... -1 . I -1-63-7 ill do liquidox. uevos, y xaran. I it ...... I ... .... 1. oo'd.d.. ,.re,, ,,, d.l... __ __ I --- - -_ -_ .- .,
I, ....... ..I. -r. .I.. I I. a. I I:;:"" I~ I ........ ...... ad ........ 1-11 - to 'IN.. I lilell. lo, VI NUO ArVmIGVADOft WKA CodUffOU Vr.NDXMGt Am1LM ICAD0,tKS. KICRG. ,
:oe, --.. ..I"',- """" at. tizildort. Entrega triTrUdinta. P.,"" .at. Y..A-o. D.UJI.511 1 1.1% QVIIAIR 11.1 I ......
, - __ ___ inel... _o do I al.. an $.A in r..I. o--o rpimadoo
--11.1. IM, ,T."."re", """" w::: I ,, V else an Core
,!. A, -o. -2-_ D ,it. VrvDG ('113RTQ DIC. CVII OTRQ F143. I ;
" ....... """, """ .I. ,..
I-A Is. aid a. J.1.11111 r.:.-V.,a,,,: ;., Call, A No 453. fl. LSMIIA ,rally H-.. 17 9 Ik AJ .
-- I,. Castro, Cuba 162, baJ A 4T;2. ii 'o'."'= I. ?., .:oo.' d'I'l,.I., it. I Al M, V""a D is ..
_ _ ,;,di 1.5 'I.."'.... '-'."ll.' "." It- A" ,,, -- -ne. N.. ".. '....'. I. ar-'ll'.1. j I "", -- Aro-dl ... 1. ,.Mo. N., !
I,'"-". %'_!: -_ -111. ." ,,, ltuo I .-r, -n D. 'isciiii .'t,& ,1.111 I tin.11 A .4.1....., ofi&c. a. D- ..... ___ -17..1411-1
... ...... 1-1-1 "-_.. .. 11-6729-54 ....... Z W; ..md. $25 at. a$,
-.-' Be' J, ,air, Mml, y
,- d. .., -I.od., $11M. Altill. OIA-11 _v I ---aia tmAiwirso isai. 4 rues. V" I I, 6-6i _,R ; v.RTo -ST -AD R R 0 c A f r-,, Oil-- C-13. 51.1 K. LIQUI-DACION --- I "Erad1oEpftA.Z0tRMZ",DE; 2,4JUCN lo-JFLEVIf ION ADMIRAL .'I ;
;(. - _--ill I 11 I 'ded. .,,.-ori.n'.., .,*..,.,. iclo, i"A'nlIle ..""' or'l*,* .. I 1), .I.rd.
,,,, ,,, o " "mo a I -dAI. ""is ""' :1 :rllr ;i., "; .,.,, S .o... r ... pollard Ilooll.d., --1AE IFE-NDE -GRAN jU-gdo 'I 0 ,ad, I Dr.., al. .
INGA' Alo ", son it, %. ,
..... e- ...... :.; ,". .. AS _____ Ild.... Ir.l...'. A."'". V,,,.;, par. No. 4. 1 ... gil.m- Tell, ... M. ... ) OBJETOS DE ARTE 1 %lfd" 71""'. I'm 1. GLORIA MUEBLES. U-8ZI1 .i
. .., Ilt., I;". ","Ill.71 ......... : "e ......... I 11 1170-13 7 VKND0-_J-MA -UIN-A ADi7rLd, M J., ,A ,.NNI.N. 1-11 T .1.0N.I.A. qo- Ahll.r It 11 re 313.. r Ind. COMCdOr tie KIM.. Un lujosr "LA PREDILECTA" ,l....1Iz Stir San Rafael 912 y Oquande
1". 1' ,.Io- I. ". W I.d..,. 111,1111" 111:: 111,111*11, I I nAn .go c e..Co estilo Luis XV, Multitud de preciosos objets C.M-Niti-al Dr. I0 ... "" _III.I. .1. ..,.,:,III,; """."'." __
.1. ."'re.l.l. Irl'-o ... ... .. .. 11111 vitry-iro-Lisiv. I I"It, .. Me, -r"'... -Il- thr. -r ---.. .... I ___ __ n Venta AnIvainsarlo :
-LI doo- ..I.". Ill.r I" .... ::, I ,, ."'_ - It"." ,.,.r--- .,I:, ". or,!,,,*,,ol,.,a,,,,.., laqueado, con su limpara estilo de porcelain Sevres, Dresden 'A
'-- ------- r I c .... ...... ,I '"T%,t "'""" 06 F.rrr-idable Plan de Ventas :1. 'mll-. is niti, ". ."'. .."I.... no.o.'al.. L. 1A.d. Trianon.
;(;AN( A! VEN00 PARCF. 71 dolre goal. Milind, y Arrarro.,i,,.I, 6 Un juego tie cuarto es- Limoges, marfiles broncos:! Reffi geradotes $10.1 ,on Television "Admiral" 19,I3, t'
is I, .... A ill 1. it ..... 1. I rI D.I.w AI.I. I it
is$ (a rruno Al lAdo de I A I :.11";. ,,l ,., ", I . I I %'iW- _A7 .- _7 "
"I 6Ukn it r5quillal a -Il__ ____.____ __ it Ito I It %I I T NITIVAMCNTK Ill -A _____ __ - to Colonial, con su limpara v muebles finisimos, rebajados M.....I... lit'lloot ro".. norcAl R2frigeradores "Kelvinator".
a. In ... 1)", VINUK INA o.A. .01196.%. tla-i '"no ..... n ...... . '"" I ... ,,I I ... ,air- VENDO ELrVADOR As too, MA.NIF.. un Juego de solo y otro reeibJ least a la. mitad dutante dwiern- Id. 9 .... it., Alto,. In. mell!-ol,
$I; %,.,,, IN I I litatinguido tie. ,11 1( rMoll, .... a pit ,,it --wl., Toda '.,' I Positivamente a I n'e III t r a d a. ,
,,, 'A""Ill 0,1" T, a Ims I,),
I ..".. .:;. I.- -,;a- l"Itt:", I AI73 oo per.. InI.rr- dor, estilo Ingl6s. Estin ell 'to b b lance. No pierd es- I ',",r.'.', talri"'A01"', Man I., Wif.n, iTambilin mnebles de todas eta.
I"101) firbitione ill Almend4rem,1".). a I 13-1143-II-I eloro FI ;.
11 ,. Pro,,,d 3 b 1.1 -" 17 -33 1. D R.IlIV N re "Idill.. Tian. Atl"illitz Shia -11fTo__"0 tIl_1 _6o_1Wr1.F-- I1l -------- -- -- "I'lit'l. no. I..'ell., D-311.a 4- ?" nuevos. Tel6fano B-3608;. 1'. oppotU aidad. "La Pi cclilecta" I AIA1
-b ;iagwu. 1,11 CIQC-l r.y .... od,. C.114 U- N,1 jid'COMPRI) AIIToMOVII, 1117re, ADRI:AN_- D-18-36-19. San Rafael 803 al B07 casi es- c-lij-ha-2 tire es. Miquinas Singer y de rsil ica y (oldfalIll" krecto Ofiellia "m 7.'.I".o. Al..- $.,,I. 1, it .,, ,:, ., ",. ,,.,,,%,.":"",I 1 1.1:11:111.2 ,%%: it I~ 55 BICICLETAS I COS. IMISA I N l NoIN I milk, n I quilla a Oqucr __ I cribir. Batiduras Osterizer. La-
lie ventas Loilmda". Corredot I., -r .1 .1 j.11'. 0- -"Ildll .., ,.... kinds'. D-ID41-8.1-11 d"ClA
ad -,:.W.j-C an'. in ,,,,A o o6_33-56-31 Die REFRIGERAVORES CO vadoras Bendix. Pianos, archi
.,W-- -- -- i IOAI IY Willson IaIC.CLKIAR I NO. I -:,
('rIeRiAdo, n1l.5 ,J, J.'I'oIoClrIM I oaj,7 ... i, lism L, --e it* I- ,__ ,re A,&-da,. limm,-. T,1,1,,,. YO-3.51 L%;
_iKN- oAitAJ9 rink-ei,, ---11 lojh ,:.."I" .."... I14arildr V1, JAr-. do A a I P. al N-or. on, L., 7-10 laid.. 1) 161, 11 7 -_ - Ivos, sola-cama "Aspasia", col. ',
,(,f".1 allot I ,, In Intis model 1'. (I, ii ,".I., .I i d" 'I U, 1.03'. D'I.41-53-. o-A" I vrm.. co"Inisl" T".., I :11.,! 11 ". I?"., '40 CTS. BE EN T RADA ch nes dc muctles arnericanns, .'
--- F ?.,A r.... I Y"', - C-LN ioor civer que Embeircar vend""e"InIdt. '.,.,.;;,.,t, Con colchim, 4 pesqs ,
_- - t I 'or' 'A .! Dll- -r. N"D RICi(__ jjTW a. -R.., ,Ad.. 'res roo,". fin.. I, lo,', 'y
III. D"" y Tirels, %'rcladu "! iiAi.A4Fixvi;n6 rl!l ,UANION l1r.l. Al Kv ,, __,"eo,,e_. _., "" "'I'd" e. ,ormor, r.em.. ,,drlol, e;n, ,,, %,"t I ... -a1m. zw.. I'l l- ,': IN'! Gran Vents Aniv.,it.0. mensualos. Radios de autos y :
,;: ;,,,o N.."o .'r -eon. .. .I'.. .it ...... R.. IA,1171. ter, .11.1 No ", .r'., I 1,
V0_12jlio. 1. I.., ir A. alarl. 1-11'.. ;, I~ L 71 is ..... o __o.,
Tit IN. ".". .-' o A". ....... .. ,,, al No. 360. V.d.d., : _-I. "I 1- I"
"RE.-III)FItIC Al, ALMENDA. or", ,-- U-1737-EI-7 -I, .loan- 5 7r _., .. del hogar Cocinas do todas cla.
I DAI IINNAIV I ___ _ I .1 VAN .IEICLETA Dr. NIAA N-. 14. NVINA aft. Minn. f7kPARATE-Cl VKN.O 11VIes....11. 111-IIAII. .Is 1.1111 I 1. In mal.l.l.m.l. d.
it ii?166 Ell .IIAT "'i.to., Sam It- .ses e instalaciones. Present es- *
a, a il I loole, ,,, ,r ....... I. ,,- T ....... Ir, -b- 11111111 "Gil I Mr 11,
RAINER A r, ,dillo lolt, 6 I~~ -o- A, ,,,,, orl,,il,, 1:: ::: :-_,.., -, tell Ill. ..". ol, ... d. %.'I.d ,.l .1.'.
tinguido Repiorta, "-- r,,,,A.i,. In I, I, do I., 1. .,o.,.r,. it 1. I Mal ,I re ..... to.
rem", el di! 11.-Nlli-IiA.-."DaS D'. I I "s.'a I'd at to I1T-Ab!A" ,j.7..o,1.-11. .1. Ill. Ildrooll. ""'n. ,_- "'. ..... r'l, ""', it ... .... 11 A~ .... 0. ,loeo. : to nuncio v obtendri Lin onseInAl cereallo quo La Sierra. Ca. it,,-- Train lo..1' ".".- "..1-r.:n. r..-;-..,l-"- it V .d 1. ..I a.,- R.o.rl. C- No No ,at,. 2. y CA, Allo.,ldlo"In no i,.do ad.,nd C,11 21 N. 0. l quio. C-863-59-21 [)to '
11ts asf.lLadlk red. A.14e, Asir.. 11412.43-7 Do 'rn' o"'a'.. Ill"" I', I' ,U Er ___ 7 11, -- D I 1. Ved-. ').a U."' U all c-11I.N. .lc 11
5. Agul, lux electric. '_" "I I 4."wn. r-A._Vr.Uii_-Swl C'. I '-'A-?. TEND. aA.-07iU'-; .1 C."t, ... D, 1241 A,-,'
CA y teliclono dirceto. Compare R WINK WA CASA 01.1111UP ,., 'e:,,,,- Radio, -moldor ,free ,still, bi ,,NDE : D,,,LKiir Io'. .7911 1-1-oll-all. it li-0-1. "I 60 INSTRUMENTOS MUSICA
$200 do entradit ,v,! 1.1, do a Is I Too. .1,1,rl do P!? .I A... I A. lied.ir, .-Ids .oerdloa... a. I, T's.r." 57 UTILES DIE OFICINA
Sol terreno por .1 dand.. to 1. I'll.... .... 4-m. 111,1-1 111111"ll", D,1111-1-7 air,", laitorreas Call, U, 4" mile i7 y "' Mont. note N,,. 11. - lig.l. C.I. o"_o_,I I ees, .- Varied, -11*41- ,C"..bl. 14, .ao. -. de,,I- ., ...Iv.. 11 a... .0 F N 01 LINDIrIMO PlAWIT0. COLOR
$30 mensuAles sin interox. Oft V_, .Ly. DEL ovi __ I. do 1. D-2404-4 In .... ll., 1. ra.. r'll Ill., B.,, IIbr,,:,. -1 1. lAon,
- N -11 - __ P. at. __ irrobla. buldrad. sill...E ACMD
cma do Ventair "Losada", Co- II..N 1I MILK 6A)jTIjjA .U.. list]. so Met.. &I. Tell. M-Na. v9NDO MAONIVICA ---- .... I I.J. -d..1. liI.I. tie Ran
.ii...Ind, it,. -- I, .6l..1,10 :1,e -Ir.d:,
.. ,eo. .do al arrolad., I~. ,mor-, D. IS noolod, ...... C-6 I"ho "LA REGENCIA" nM o..d... Dbl.raa, AINS, n, all, I ison.
rrodor Colcoindo, altos do In .,I I-ee 4M .kl.ll.,, -. paa..h. -l.od- SI .rr"$116.iwmP'1,mI. I ml1,,ll.. lta1e1', via] I. I ,' Miquina% inaaar I entert6or nue- y im,,- I tol. 437. boA. -tr,,13 13.
led. Per s 2.30A p.,-A. -I. P.- I- _-4 _IAM_ ---------- __ .41111., 1.1 ........ 'a'.."". ''boterL, SUAREZ 18, 20 5DI. e.q. set, -t. lsolp-le.. a-ra. D__00-80-2. .
"no ION VARGO TACO PIcKV ,art., Vegas, isqu _ __ _Tintorcris "Cubanart" Ia major '141 51 lots 4 del- use 1. or. D I, 1, .. ro-1636. ft". lost'. "A'"I". i "d'!1-Vd''.o= X"1-.'l.rI., v..tro,- IN~~ "AN'D
,.rl6...- Li- W -. hlr,..el vii, I,,. -11 I dolls- ---in --gooldifla-le --A,,-iomd, .,,,lr me, UNO. MODRANO DE LA
o ,= -- ""' Vend a bajo precio: miqui- c --A, I K.. a 1_0 molelameal -1
.be ntr# I __ I,,p,. Palo Vf:a on
Cuba. Doce Trccc Vedado Y. -"I' Tl's.o ".". .'"' '".. U-1190-PP-7 nss "' tie
_,- ... 16 $15olit do, $1, escribir y sumar de todas vsmDo 6OFA SKcCIONADO CIR%,.. m-- CAN Cana. smki. viaFO-2180. -780-40-1 Enero 0111.1sli. U- .0 ... A, 111,14AUL; roor en.l T.W.,- A-01.A, vi-and"O' let., TAnlente R, Arnarlirr, A W fi- 1,. ..r,.e, G .... W. W. ..It. DielsqUe
xi.tww, 56 MUIBLES Y PRENDAS 'on Y. ww. B.N.ined.. H. ,-. D_1814 141-7
. I delta Mandir, I'll. do -11"Iml maracas, miquinas coser "Sin- or"."'.' ".1.-.,A "17'"" 1-1- ""' "" "
is __ __ .in I~ C '37" D" V_ -6- __ __ -All
it" Urge --, ., 1-111I.Ll" vles.0 LL.N1.1 _1..-4_1AACj. $1 VINDS I JUEGO SALA. yAmco, ger", nuevas y de uso, archives IQ*- '"I "'o"na Del ....... ., it A'.. A. be H'imm KIED PIAIO ACRIFDITAIIA A -'
so INCAS RUSTICAS K ,ol. ..". 13 It I.,, .d. D 80-58 11 I as LAI "I L 5--- -I 1, odoeimthr p., .
Diode: Rafael 1) 274.111, ... mmil It poll.,r. do _P.. a.. ft.. do 1, is. gains CI ,. a Dj .&a. c,; tarjeteros, armarios, cajas au- -VE-ND0 ICE-Gf _CO "'. "Ma". "I, call. 14 No. 31 -om. it. a.. 1111 aoi p.e,,ld,...,SoIII, ,ou.blrodd M, alieser.
am ,%NDR C11AWJA AVICOLA. CArAC1 41.411113.4i "..,..A r I .... ,r. --- 'Q'. I.L. 3, TI No. al ..". mile 6 E 011
d #.Aam Diallod. S, @And@ I ... ,S,- .I ....... at c So mod.,^1_ 1A BAL1_1-. I A. 5,,.El. Malone. A lure, del B..q.t. Mariana.. MUEBLES BE OFICINA'DO 73. VIb-.. Urs, ,u.d,. do 1. '
.. B-C.t-- ",;,_ ..,, I dales, cajas registradoras. lue- Modernist, r.. 8 opened, ,I.t.do ,. I~ I A-Ida DI- u-217"" ,
ir 1.1041 1'"'" .I I .A., do --11.1.. Ilya~ *311110. ..,- '"3'2!" --lo-d- -- -,it-, --- i Muebles tie ofiCiam. -j., -.d..
'so D-VI Miami. red" PA", No I. I, - __-TitzsiiL_6-Iw. -_ '_ s goa despacho y pizzas sueltas ,.,aside.
11. IT "'o To C'M'- JVIOO CUARTO, CACI 3 CVV.Kro ;r' vitrinsix dorsdas, limparas, al- d.1,I.aa A m""'I'" "I's'". ""lles, archiVol, esta
Virla", r9GAO0 A SAN ANTOt odl Off Al-l- .No ,. .- or.,., ,111m. 11.1.d., MC04 gl.-, Mad. 2 ,filme. -W. III. To ... IS. So. It.f..1 136
I- tv. I- U.. -idll., .. "" - -___p I, A ,Ll.. ,.ml..d.,i A. tr-, 1145 a sent lit air.. lo- Ill--%'1 1. _,: -rc.,,,-c,,.%1Qll;, PIANOS BE GARANTIA
,on't, .9 vtNDK Les ctNr. rem No roill"A :511.nd. It )Amp-s. C. tie C,,.,a Do,
".. ; r all Wood. AS 311). Rlf..rtl Co. I Alookl: fornbras, objetoo do arte, relo- 1-l"I no, escribir y .or
.., arell .. I- 16u;4 D."41 ".s. A~. I., 17 y IS. a 2 o3.56.7 Jes pared y pie, radios tocadis- Polk RMSSARCAR "E"no jUEGo oE cheques, a precious re, .... bi.. Vill.
In-. ...,.I- 14_ -. 7.
= 1 Ime. ,.Nl.., _201, bode- I usoll"I'd" Vidado' lenos, tl. CoirI Progr',o NUEVOS Y BE USO '
w-samor - A-31I.. D 14144 or 'rNVK "C" I r or llljOli. MAWCA VIIATO TOO" 11:. dl' -,,,,- America,.. coal bafiles escaparates v III. Apto. 12 e.tl. -E .553." ,
.At.cArITCRIA MOD _11,,d., Air,., N, Tills .. .I. funds: ,I.'. ... W.l- I in No. D _"
IXICIO.A VI-A --C-'-. a, ... Isi ,,, ..., .e.d. 1;,.L. tal"Pl. ran noo., .. An. A'. I., mr..., 1'-. a. 2 got, maletas avi6n, maletines y __ 209. Catic Man"I'" y "'Ill"ll-1- I "LA PREDILECTA" ,
loart '""i ,m E-M---.A--&-C--O--U-iITGK-NTE, C- T. eall.cl..Al.;.., Cal .-amar- I he .. ....... 7,laIa'MT= .V,.r,"." I.- 4. -m'.'.- Alr-d' I~ am 1. E-16fi 4 D-T!""% carters y Lin inmerwo surtido I ....... I.l... ,.l...'.. .,
rd't., 1.,di. Iol .. Doeii. .. NI_622o. D-5 1 6-j7- FACILIDAIDES DE PAGO
Al aded :* It. No 114 ...... I. y Ad. Al,-.d.- C. III . .... ." ,,,,, ... roiok.,_51roild" ,',' iUND. JUIGO CQMKO R KN do Ai.- -.In .,.-. -m. SiOn. C.m,
__m -I-,' I111!1__"_ """ .1. sal ...... air.,. I. or _,w, :., 1. .j .... I- "... c ..,2.,d. w i :- or, IILIJ-A en Joyerla fins a precious oicref-1r -Q*_ I Preciosos models Spinets, :
VI.Qr.TA...LA UNICA Ildreggailood .K. D _t, 1. _. -l Ie"ll "". I ,
_,- .,,".. 4. ri. v-,gio. al dom I I is n-o. ,".Q.r ble.. "La Regencia", SuArez IBlo'.'... = .,":. ',',,'.""", ',.,', ": ,,'ITARIETERGS VISIBLES
1. s."n". .. ViDiFFRA ACOS A,,.e,:: .1.1, L'Im.1.11 ..., 11.1 2i r-a 4.1. 111:1. Join, "I'll, I imaturas, verticals v baby
- ____ "' ."'I". c ......... --- 'r .."' .,
". mon., ... t,:..m,.,do1I-. T ..... ro,
our o.o.o. o". , ..... ...... I. -!IA -- y 0: A-6628. 'i"'rAraiderl., Irro.."l, '. n Ia. Compare al seguro. 1qo juer-hdr- P ... .... "" I"'.'. an I. '.I'. ,-m-io. j'N',:.w torDolio ,,, A I'Sn", r" "Postindex", "Kardex", "Ac- "ll
d.l,.r I~ c'..". cior"... a. .1 Cit. ,A. "ne P t""ls cimo:i'ma. 11111711111113- __ __ -, c,;InriECI.'o C. In. I ... j.".. .,; P- ,,,
I ArR0%I,(Hr.1o VKNII. RINIILT loss mr chooll, ,111.. ) I-- I.pd.d- 35,56-31 Dic.,1,,"C_ title v C-, del Part,, P,-1 ,111o, r- Que con
T.W.,re r.71111d. n dmd I ,,,1111 P-11olloll- I 11-1.1 A .... I it I doginin su dinero. V6anns: "La
- _WM..a"I2A-.CO.VORTA- __ ___ ___ ,,,",',,,',',', '.',,',,',",',' '" 1 111-111 loodell... I'll Wed. lrim.irr, j- I -11. __ me I "Cardincer" rolatri-tos, 1,
MoLo.... lero .... A-I.l4 Ll- -111;-51 "" .. rooll..n"". I" .is 2n4lorni Vzd, hil-lsi ..... ,.:,,,, ,.Ill.,.. "' a " ""' D 07 36 7 Predilecta". San Rafael BG3, 807
,I,o- "Ill-11. a-11-1-ned-1 as A...1tootil MODICO. VIA ... t, ,, 1" ... a. B N, ..-'- Al., ,bloH visibJes, etc. Multitude de
-I.,. ..., .... .... do. .,rI1re,., 5 '. nll. V. ,I 1. ,,It, 34 No. 84. Mi
I;!:;o,,1.1,m%.IIo_, an Ig-m Un "ro". I. I. -1261 A.A4.13-2, D-21:1404#4 EL FENIX: 0.9 65 -11. SIN-[ mll ,ecios I cast e,,qutna a Oquendo.
T,111.r. al D MAQUINAS DE COSE delos y tipos. Pi -ciol= 7.1.1. it, $Ian N m'....I- Into. ,'I].. I'll ...... nl.. G.'r'.. w-wl. - __ ". I1.13A.VILLSTA FA-T-niNa sUs mus Ed AL"I'!t 3.0 D9 Nuevas precious Conlaoic, y a Pla- ger, nuevas, de lujo. De pie y1elicus. "Bolsa de Muebles Ott- C40-60-31 Dc.
."Al D UUVWS II.I.I. A, I "olv.".1ll.r."I.T. ,"re.. .A_.., .a. _. .a- -__ .,Sn- D-21317-534. '- -') ;IdUfn" -ialId-111 .... KIDS, cuartog, contedor, etc. Reinge- portables, eltictricas. Preclos es- uma", O'Reilly 409. front La "" %'r! K IOAO PIANITD ALEMAN
,I 111111 UI *Al, L. TJKAWA ;I .ll lol'" Lia i"- Rd _IE, .A. ..Tb, l,,,,..1d%,,:" __ - ;,-- "I ,-,, A to (I ', I. .s."Is.
A ,,_ ,ON ,IQ,. 3:gione"T," I e ..4 KI I ..... .... elol.'
.,-V.r.d, itrall ,at. loartro..... J. I.J I 'I, San an_., Isolated, t levisdores, nniquin.z SingC,. specials para comerciantes, "La Metropolitana. A-7743 A-7744 -'-IiI I,
v I ; ... in ,1,,,,,I.,. also ..A.l. .data.,.. W ".
finquita en Cacahual ... rlool.,d.- llifild.1r... 1,er, N to. A,.".. 111-1 .. v-3. r.2.
, ; I. H-l "I 11 b. .;
Is ... it. crlo, is.. emro.d A. ..... i': enro.d.,.d. bialdold, art me do. ii.nor al F-Ion it. I a lA,.i,,a.AR,. colchants. pizzas sueltam. Visitenes. National", Villegas 359, CFqUinR C-13iI-57.3 En.1' .-,.,-w7
pie.. eamoo.. -j., I.,., .IA. ideal. do 'ry I o..IAIl it, d)mr air tie ", '. 1. e'. ."Ill.. -63-.. -w- -" _w!L--" Acelptarrom -- __ '
do or I Sol ni usallos. El a Teniente Rey. Servimos pedirabj- tell,., C, I __ _DX_1_sd1_,_ SIGUE LA UNIC Maturaque 567. Esquina a Salud I
ClMI2JkIld--,. rl via M..n.-C.- n y call. I'do"Itito ..14 -c.4.,... m.n il Vk1ole 11 1LIM.1VH ,is. A SU Fi.i., Neptune y Soledind. U-2965. dos interior. C-39-56-31 Do. I'lo".11111 Ad.lad,
rahl"Lls'l _-- -o'. Alt"'" Care~ tip Tell. M-5512 I, jol.lail a, In. A, P, Wal, -I.-., .. lead. on., Ionia intis barato nadCje.NSofa- IMUEBLES BE GFICINk :.,,, ,--oZI.d. addr,,, I, 3 .., o. ...,load. isn'strier N Carol "
I 1.1 I- 2147. I u .. ocA.IQN, ,, i, ,&j-sij.- CAJAS DE CAUDALES .. 11 C'.1, rileall. is, ...... 11-o.m...'.. A .. Al, Alt ,. C-438-56-8 Die. i-jTg-Lr -,,iT- G,.,,d. T.d- it, ostl-.. no dili.med.
A., cools. oll.11.1 id-o"I w.l... otr- ., I.. """' Mind I". Coma $79.00. Juego pantry finia I rass, SO j-g.. room. 11 -, 1,1 T- or h-- ,.Mbl ... ....... a. .1
D-1499-50-1 .,mlil. C.I...fi.. SIN FONDO, NI oldror. refel.-dMes ,d.- ,,ele,
__ 13.1,14-93-L $09.00. Televisor Crosley $105. En varies disefios. caoba y1-1. ,All i ..... -7- D-INA-0-II)
117 -VYND1 LA iii &11614 YINUA-114ZZO-A. SE VENDE COLIGIO "a"'e- y f I ... $14. w-v. wo -zr -_ vitlolo elociii-sol"RoI *
o. 1. to. y .S.. A- .... worri. A H. P. .4""' om- doned, SIDN: intridn, on nimiddia, ,4.,., 0-11., C ... Al- _,, 7 ,--r.. All. tldIWd Lt"'. odi I.. ong. ".S, Radios $24.00. Juego comedoi s7' Saliba, D-6ol-M-n metal. Archives metal "Steeel1D1.r ,,-A
odon,"orami. a rinea do 2- Canada -f- a. mesint... ..Mla PZrt ora y-= modern $1 .I,, 4; il.l.,', dl.!'.,',.:M.Ij T."-.' -.1-h.- Nea
del Losses, y Aledlelde, salmallo. ressu.. En el Vedado, muy acredita- lid.. der I.N. Vill. .1 Imr% All. 40.00. Living-ro ads t4i'ool!":., ViNDO )U1GT CIJA7RT .C6MKUOm. IN. Age" todos tamahos y para tDr- ol.le lloolrl- lialeedo.l. w
AN -, I. fino $166.00. Vea La Unica Y no u' 1 -09- .. -.2 dl- or' -Sol -a it @me A let. ps. ltir. li.ift. D.i.. soouluder bodam
let par loarlitug. D mo4o=7 do y con muy buena matricu- i 10-11354-56-4 Za. Dir"' Y__ -""" B'fl""Mo_5 U, ,.-A.-,. Jetasy, mimeo-gra.fos, tinta y pa-l..%- a..d. _ia, - 1.
__ Ia. Informed; Notaria del Dr. violet, CON olass.111, DR IINTRADA Lt. a ark lujo. Sol y Viu I H-1034-042 lia
GRAN OPORTUNIDAD I er --- 12"01 L MIAIAA SAICIIAT: UedA pel Stencil. Alquilamos v exi,.sell -b.LWI- C-Ae .1. Ramada. Palacios Ernpedrado NQ 410, en- less ill o.,.. lal.t. D 7 CIIL0_5 26 1 A _.- j."
.I.L... .. it, 57. itmo%, Mr.. Coloak.les. It., W. mol, ginnos references. "" Ilacio_ VtND0 Pt.%NO DR CALIDAD NUT BU
11*1 "V11*11 in. 1. _,.ff1!!
V.ddde. So ... F- mod it. de. .11 "I. CIA lillonialed. fti-I.I.m. --.. ai--2 62 MUEBLES A PLAZOS ,-. ,,,eyswtIL nods ...diloods, .. aaqu.is. Goomord,
." A 'M, o_,:, ,S1:.d:,.. AIIV do J30 dtaC:D11tsrI AA-v1. Valid 10 "ll N,
sm... I tre Agu cate y Compostela Ii I n it GANCIA, VINDO COKED. de Manuel Naseiro y om no. ire. ser '. a D_ ,.= ,:-r,.. ". r 1. ..A.. me a,=70i.. Ru. 19. Mi ,mass I.- .
. en VaF A. 1. I di-l"Itll".1:. an"lol. oa ,ad., *'N -"-1 eadmirstarnim. no adaroden j.1,7.q,,m:d, Nq
rgol DI .I.. a. "After Dole -7 It... D.D.. 411A C1111C., CGN kA 'd-. d ..... gas -1 c. good, I Putots. .
it D-235 151 ..... IQ -, ,.a. 0111*0 If BM A. SALUD N Ville: 2 I,: s.,/s paella, Ville 359, casi esqui D.Im.wl
..I. A .A.'al. saft. G.M.Aidus. Pitt... is ,.No. .A7_______ briteassue. b-- 1- ,1 A. Laos N. v.rd.. c"rw !aI MJ$ MU"a COM@d ft 10 N9 LIN sales 14 I 16, V.dd.. na a Tenlente Rey. Telf. A-99151 ____y owdia 'A ....'ar... "itiAll .. D mAt.gm D_ ts" es, Cialudenall D-1 VENDO PIANO LINDA$ VCC19,-CU1W. Zi ,. un, .: aleaket. Mo. hMill.ijim.s. limit, ion b.l. ;trad extrall an $1.006 1. .4U.d. I'm T-56-11
la"dad- -1--' y "'" '- '"' :r'."'"'I 71'stmil'ti. wasse. mail. I.- De. do. .... del. WWI, Mwit. ,. perfacter
urinIll Lurt trins pdr.. ... "a .1 ,,, .I do. -71 o."md_53_Io ad., .A."., Ali. Mod.r.. I U. 11"':: I C-34-57-31 .
side. e.b.11i. eariloodo.. lit e6a AI -to.. Inflo.d.: 11 ms,&. H y 17. Video.. SsIVINDS IktGI0 JiUKAO CUARTO TA. Most, CGOIDA, makoLng. 8toggen, I on man- $115.00: JUEGO CUARTO MO. eolo it, Alto~ v (unci ... mi,,t,. Ce,
idd., domed. P...... a,." ...M. -. A. D-2220-51 ards" A. omeibled tondriCithil..." 11, No 6 .air. 27 I 211. V.dedn. .
_ loortiang.1trid do .. v.]- Called. Lid .. -pos, nuevecito; .1 I D-14"411-111 .
".t. v.C.. no filled s ....... I .. "t-il. v I MO_ CALLA A QUE PLYMOUTH 1949 6 N .." 311-541-Is Lt, derno, 3 cuei
. .a. .. MosAt tomer %= a P Me ,,;,,, tie .i.A. L-des -go it- 111AIn't- -1 4 p,-W. radio vttldljrm do nora. in,- ,anl. .'I
5 L.- jueg caoba regia coqueta S200, ole'.11111.1b"11.11.,1111, I. Too 1311, .. -. I
, air C:i -.!!-" AS if L1'mG1 -'AI, AF. AFORWICES ------
steatite resta, -na H.b ... .. ,,,l,. En .A,,", y nly I ,,,, A 1;ii& i'1,m.,.,!.-: r".1. ,eom.bl.. call. It No -2171.'J a F., _,
,it, C.E.it.!. C!Ilo C 31. Inft. o- I -11d, z.1 ..... Carl..:. C .... T, ___ GANGA. VENDO LIVI.I.. I ... Dos, M11F Fq A P1 170-q Oti-no175.nn COrnprio, S90. Sala- !""- 12 I... tie __ ..
.
i Pagion 46 ClaAifiendos 1MAkR10 DE LA M1ARINA.-Domingors 7 dc Die. de 19.52 aasnecaaolfo~
SVENTAS I VENTAS PAIJA LAS DAMAS ENSESANZAS ALQUILE S AQUILERES ALIQUILERES A
I D_ _MAE 62 -IJTSVRO 9IIEE AALS054 7 AAEIS CASAS DE IIIJESPESES 892 APARTAMENTOS 82 APAUTAXENTOS 92 APARTAMENTOS I
11 0_6 K_ __S__- Q OJTS -k-6- 7-ITEES _AAL-S-A-AS7 ACDEIA "9,9' I9 9 .
t' ~ ~ ~ \ n a~1 n "0 TIl IN- ,__ '. ;- -' -Q___A,,,,.Nos
PIT ~~~~%tn .199 81 '.I. "C.1... llo 9 DD.9.
,W ,.Il:ID .. ,n,'." --, 'e~In Pl. ,,,.ar~ill OR:n" ill.9 VMAAR ROET.M- M N INT R S$D 0 UB IFI 11K YDD R A E T SA T S i .
111.1 1. ,.I "," I l~ l I. P1,1 .11,, 1,!, 14D- 1.0 c I 1. r_._.
Aq 7I1-'71- L---Il7171 C ontadarall -l s N a io a I ',..,.,. "I 'I" "8"R Cl .!991.9 99 o". I99 9 9 9 9919.99l 9999!.l99' CO ELEVADOR].- n ,, i.,d 1 ,j
",o~ tn e a ,I ,.it -~"1 9 1 -I -91 ,. 9919. In.9 Ill9l 1.11 Y. 9 1 911 ,. ..9l v-9I Ii: I
111ranllo1.nda1 I:nlnpattio ",,II.:. ., '" ,11 1 : ...1,r hbi,- D7 4
I'll...~I r.11' ".~ XCONLICIO K AI.416)0)- N11 IAC ON
'': ;. I" ',I .. ... :l" '.'-1, 1 1,-, 1 _,,,,, F I'. ,,1 X LQUIAN APA ITA-T Idd. I
aos .A, ARO I1 ",, ,. IN E E GENERA .1.aaw"' I. In I-,atIh ,,,, ". apa SAM IL'. U N 1
,,__ _ __ _ _ ,,,_ __ _ __ _ I' d,, a 17-1 .9 r,, I~ .1 4I~. C1,I,- il,, TI j-318fl T' F R H I O T C -71 1 1 6711". 7111 171 71 A L Q IL 1. IIRA M71R
_ _._ __ _ __ _ P"1 C11A -SEI, C(OM1,,IDeAS D-346-C 1 72),- C11 ,ld.,T ...-.d. .-, 1n 3,24 2-o I ,,, 1 D 1.,. LQ .L PT A
I,_ _ __ _ _ C112, 110.16 I''TllA1' 84i a~ii. n~ DFCO"LZ R O 1 ".:h i Bi TACiO'- n ES".n".
VI' ...., - i.I .% 'ELLOS 99 .I,''','AI.,. I_ 1 ....9'o. SIO I L N 9999, 11.1,9l99 ,e ~. 1799
9""' ""."....- ''N"l' o.:,~~lti 0.T lJ -- -_ - si-P.Il. ,;. 711 ll, A~.IL APART D 197 MIRAMAR--CQ
, P.,':,,,.. , , 1,1 11 1 I1 ,l .a n "I 9 1 ,6 T 6 0 9 a:9,nn ."'19 b n ln -e Ia a l '22 C 9 6 1 9 S9 9
I 2 IBEO ...... I. -, 109 l C-II l. ,n 1_tp'_t -19 -,199 Ia LA- GALISAN 'n~ 1
. . . . . . '''n I....... ii' ini, 9 RM S 2
11__ -' 117 It .' I ,'"'"~ CUSE ; :Z .," I-. "I--..-- -A A DO M 71' VIBRO --ES "" ,
1I2.111 l1T 16N11 I ,_ OFEUTAS i 1.01..IOlS i IILAU S C MA A IN Q IJLE ES ,.,-, 1D 1II .....o'n"'J'I1 .n
116" 1;11% 11- 11 '','' I, "IIII N L IL 1 _. P -l .i- oh ,% .- ,. i- l,6 ,A
-7.o." --6', ,.,.I;.,. n ', h.1't'"IA711.LO 111R696"P .71F9101611 ILA...... 11- 14 ,9 999 99 .d-I9'999 I9 ,
I '' ,,,. "' ." 'll"".....''.. r., , -111_ __ __ __ i"'' E-,1 .... "t"o CU RT B1LCON CXLLL DD.I- 1- ."
L) 19 1 'L IT 16091-6.. .. n lin 1 11
IIIIT I~. VI ...... 1 I911 '
--11- 61101 Al 71,6 1-1 16
,,11..t." '.'' *--..-.if, ..A~ 6. 71iiol ,1 I
- I.. . .,,,".,,,.''..,,,,. IIIITIOL4 'A "'1.1 '91-1 AL vDI INT ''.'1,,1:jAl9A VL 1,1;-,AA
T, ..I' 1016.6 III 'lI ll IN XI I- 11111 -..', ~ IlI 11 ~. n. ,. 0 s
H OTEL ,2LS I_"_1-4 4-0 D e.! -_-____AAIA IO !" n_" ldl
11II CO IINTA A L." I' ~ 1, Vi9_Lug ,'I,.A7I 1 n- A ARTAMENATO-ZTA nK Mo1 9 T-r-r.a99Cna,, .'l' l ,f" ,-;"Z D
_ . I 11 'll 'I.A' 616 T I .11. ,111- A-1' .-1I'9 199,.j_ .,999,91'9d.1'.19' ,-- C1- 2119 :1191,9. I r9 .1 1 C lse ___________________"""" """"", ii
"'.I 9' I '.11911-'1.4 Ifl' .- .....I.I.lR. I I lld 112. PA Y NE- -I il __ __ I. 17 ~ "'~ CON .~ EL 9O K.1 9 t Q II I. 1999.199 9 l199 999 99
il 1.'~l. 12 NO PIDA DINER ( RA T DE I; ,- HOTEL COon IAL W mm..9. 1l,99 .,n99::99a99_:9..9," T.', =961.9.9.9.19a n"9
jog_.1 91l I9IllitIIII ," b_9ii, -91 ,19 di a : n.., .. .D9, 99:. "I9l9.1' _"999 999919 '999 9 9
77A", C J c n t u d s c n o n e a g ,, ,, 1", 1 1 S 11 ,* 0 1- 111 11 -%19.. I, 9 9 9'a9 99 9 1 9-iD~ c ,v. ..... .. ,i d
1171'."1 111 s 1 I 'l I 116I111' 6-HRMS7 E. -.11161 HOTEL l ',TROTCHA aFI.. CMPAIO"m- Ad l.d,. ... lBu.DU,~~l. W 3D W1-I "t -O" - -,reer Aluiers ite1, I1 I 1 1-. B 11 fr~- a alI. ,, 1 '41 :a P29
6' 01- 1 "I " "1-6 71 7 I t16 671 6 j' , ,m w a a al'- IZ i n'' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 .~*~ d9 9 9 1 A. .: Do9 99 9 9 99. 99- 1 1
I ." ." t 1, t ." ", a tl A -!Ii I- 1 5 9 4 P3 C a 9.9 9 9 T' j t l1" ,- .
19 9 9 9 9 9 9 9 $ 3 J j.11 I I I 9. _a9:191 91991 99- 69
1 30S9a 91 1T '\ T IM I I I919 1 19.9 1' 1 :9 99 9: 1 1 1 11 Il.I- Z ,I .. ,I, ~l- ~ - '' !I D
. 'n I.'",., 11 1 ...... 0 .;111 111111 99I9I .92 I..:t".,Q ...... 1. '...91... 1-1 9IL- i,- .1...... 9 a, ,. ,,,
a l t, .,_' A. 7 7 4 .. ,99 9 -a" 9 A' ' 9 9 9 . 4 ,Il N 9 S e ~ e ~ l 9 I~ ~ 9 9 : a ~ 9 -9 : 1 9 l : ..9. .9-9 9 9 1 99. ~ - . - ,
- .. ,Il .lal 1 9 1. 9 ,- :;:: 9. 11;1..11 I, 9 "99 9 11'.. Bi 9" I'l .- -- '1 1
-~99 ,191 ,m a b :,S,.,- IIRA,":,".;..M AR111 1 D ,7 .." l '
IIltt II' C'l1!''IIII.6I,''"''Il". l,,Id 1,Y k ,- 9 67 1 I I l1I 711,17 "9 Ia 5 19 9 1 ". La 11991 I 99999999 9- 999. I- 11- 1':19 S99AL U LA
' 1.t idt-7 -1 U .~r 9971 I 1 11...191 ." '', '., "" "''',. n n o n e i r s e I d s o - '-
MAFRAESDECNSRUCON', ..lIo, ,,I'' II11I.....169- H-96a25. P1 .11 ~ dd 9.99999 ,99II._9991199nht;6xr
,,,,:. '. t DI I DL L MA I A. -C_ 1, P 1-.1 11 It 11, 1 .. p,;, o9......:9,I I.11a9 o, 9 B99 9
I I
I I
Ais M Clasifficadop DIARIO DE LA MARINA.-Do-mingo, 7 de Die. de 1952 Clasificadea Pigho 47
_.
I I .
A L Q U I L E R-E S ALQUILERES A L QkU I L E H E S A LQUIL E;RE IS SE SOLICITAN SE SOUCITAN I SE OFRECEN SE OFRECEN
84 kWMTA0WKS as NAM T 06 87 HAMNA 90 MAIWWAO REPAIRTOS lliZ AGERW COLOCACiONES 114 AGENTS VR55RES fig CRIADAS dfUffOS 125 CHOFERES
- 1. I
A. .- A!2.t,1:!j = AL P.AIA Co Cd 29 A QUILA ilortcws mi. ruji.T. 1 ALQ61. CANA SIM MRAX&IL NOVEN % NU VA AGINCIA 09 COLOCALOOKER: SOUrITO VENDINION CON jXPIERVIN. NO RE ESPANOL. DIAEA COL ARA.ff as or act casorma, macAmico ZKPA'
. Now Uimgag S. 1. All I'te".m..'. car. ,Uci A-.ib.m= t.. 21L. t1s, S.b: 1, W-3702 SO. ll an ... I, d, Woraterce Y rodrilSo, I St. Ill, ,.... 1-1 .I-O to In I Net. Onuenes, Ed- Silicate, T.L 111-52541.
Z T D.,Ilg-87-8 I r. = mas rLsh -M "-nIO. w.cT ...... - Ole Illerd,, -din ,, -r-n..,bS ,jG.ral. Me,. 61. A.dri.. D-2243-12 6 I
-111, ofis Illike issele, Retire S-111-1ce, A ... 121.00, I I ,c,,r,. "r. .. -1,d- ms.el ...... dares. staguriked-re 625.00 Marla. an "I
Net,. sate = ia obearres, o,.UE, F.J= __ _. __ 'Ti.el I 'din 1. ... to. Wases PElEtfurn : M.1throm gl_.--Ild- ,.",Tl -',
mativallikel. _7"37 69 AL VILAN e, r, ce d-vil. -UmSVd1dk_....,,Ae ,:,,j.d.r. ,h-ff-,S. J. as L "" I;UPS CANA% 3ALA.'CO, _S, !,_ -1 is _,;; "'ll" RE" COLOCA.He UN BEEN COOPER
Told t) Ile* W IS ,b,,d,,t.. R.I433. I ,. .111-1.. Oil, T-.... renel ... d ,,f,.- tl, Map.... ITS To 6-41111134 Die
beh... St. I, J .... In. MOVER NO, luJIL Vt. I ,I it JP
gg4l" M -"lL .". 31 Z 2d. Him -ZSOS. ALTOS Ines. M-7763-103-18 .#T?&-U D-114,118.7 III,,,,,.,,, ,u1Il,,.,,a ,c,,,, le'll"I" et". 'A":
AL41UIL LA MANAMA, NAVE PC It I.r. Plar. .4 LA NIATANCERA" .A-7740 :7i- I 0 IN-A. dad.s. .,,I tribal. ,cri., Rmol, cum.
__ 0 KI P-i. W- ALQVILO NO' I cU.'tO le" -_ TNDEDOKF!L VENDA VA 111& Tr LErV': I E N f .11,10. 111CHE d-d. tr.b.) Cut
true Ill finn.t. See 3I do fund.. I.I., lifirtnI 7L-- llnln. On- Inf.r.r, W.. -merior, t" N,, I d, -1DIld-1
cH nu. !b'. .d.1. A .,ri._,. es
"tZ%.rM n.*.:,L:rt,4,.Z.*.= .I nl.: -:! I,.. -VE M-vis. D-JUT-83-7. heads.. IS'.. 5,4'r, 'in 'do -.,., IL C A V.clO, ,%n _", -l, "bll -, C ,.Itrn d-rmn m, -porlarmle
. NIUS "r'll" O ... r -fe"'r Urt, Hhar. ,, ,,,,, al":- ,,*rl.: ei-ml 1-1- -1-1- F- H.tis- y -lcials. LL16 X-320C
7 .- .-- .- -. __- -_ D- 1-81 I I. rnt,, 1. y It. AUDIA.66. At' c. I 'Ilin. ,. I fe e. I ."I ,.;;, LOCAL VIBORA 13-19804il 7 --, --"- b',c ill.n., 'e-, qc -, i.111.1 _. n"l, re .u. at do I ..... o 1-116-71 13-2341i
.or. Mi- Mo ,7 = s1a rUC6 44-03.1. &C %mL:_,. 11A I I I I I 111. % Ill.. IN. '".." )".. -n efe a. ill 0% __ __ ii
, I!sr","Ii.t ;- .rern. r.l..... car.,.- 1-1. d- n, 1. Ej-e M-nej., Us, C-Irl, A. A.. Mho.se.IH-1151.
UCAM" I. rur, ZtyU, iA_k1QT_1I._ Z IN ASURRA. NA17A _, ,, I .1. 9.1 4", EcIr. ; ,'dn, VS ....... Olroll"E,- -1. 1:1-1. NN- E- 1.1.01A... C .I= 30.
D454-1114-1 Its Pat'... I.f ...... 11-1 7 ulna U' I-nme kb rn., 1. tOlle d -I, ...... ned.r. 4 -..c.. 2 .-ilaa. Ga..,. 'L C-71_'11 i .16411-114-17 Lic. "" .6", ,-- ne.., M I In. rcf,,,.,I- -- H.m.
VW= = 1 1= ...f= D-104-M-11 d., y dus --- ........ I, ,O, ,m,.- I-n- U-8947. 0 a 12 y 3 S. "Iti., __ ___ 11 "I'll. ilf.11n, T Cr,,I-, Ll,,,, Priote M3q::,.
. .9 __ n U48811. RE U.1880 Pnju..ndi.,t.. 3,6.r.."Sloollo --.mus-I itin I.Mlool st., sEu. NAI.I.,. aft AUCT ., -, ___ -I I_ V Ma .,I, rr -I. -POR
Pose 'nambesta0l, PATIO T TXCRO ALQVILA PLANT EAJA_ In
ill. ,I.,. I an CONCON"- WYE. 140VZNA N; Lt. ZiWTIS C I. 11 1N-r M Xllnda' NmIlln. I nj ,erai.K.-r n. d-'. Y do. 1, .'.all 111AII)LA XGrIAA'UXSiU TiFASAJAR CASA7 SERIA, MI
It. """ E, .IilI. "'cer.- v ,eild ...... d A. Ijn .mUld, me I~ la. Lel., 11111111,- Tef ... 1 A-71'.5 I-Ine. W -mirm". SeY cre,11ft. )aIrmquWgW4_Ne MU Ev-W-&!* M"w "q= "" N-1 I. _. :,,to' A -2 t -'. 1,1, -nedel. OA. Amul. At ... rediU... A IOU P"n", ",. ._ I -1111-111-1; _nnSm I= -let.. jr cle.r.d. so,
. '..asEK Or III ,.,,,,,' rA!-",l I little. let .,; de. -,l. ,rl. '. or. ". "" ,.".... .. L:,,. "" I .... .. ; ... li,- ecener.. '. '
" .ME. I 1. I ra .1 I-- I ........ III. r SxWeTned US .1 1-1 d, lemPe.d.. Perf--L., __ C
I~, V-S d I 11 V.1:3:1 ., I. L an I . ...... ,,, r j ... RE.). _Ej .l llUd. I ... n re'n.-J.d. ... I ... nder,,ni -n, Pe -- ree.r.d. .difief. co-
hn'... c.e.n. .. _0 1,ed,.SK^ IEUN"g.,Ill Iran. .I we.
-_ UUll, And,". a-"- I.r-- F-911L $41.00. -Cerl rhel d:_ .rRX( I, IN% Mi 'MAC ill A PA., ; I
SK A UNA CUA Ira I 'S" 1.1, '11, B ... V.d.,r ,,_.,ar be, am&
,= 2Z L.-O..
IT __ - -70-IMI-I C.". I O.I., IS., re", It,
ALQUUA MASSITA D-M- I''I", -II .... I Ile- IM-114-1. ll in-I
___
,, do "-I- I., ..... = SE ALQUILA ALQUILO CAS% I NA CVDKA 1NrAN. ment __ __ __ ---- FALAN A. PRACA COWC.R; I
....... I C--- Ul. -I.. reba-In- SON, IS ALQtTU.A CANA .009.,vA MejoR 1:1-1017. mariansto Employ CARAMELOS "ASPURtP' JTJ4EA COLOCAReF I .NA EXIAN LIi-VNh.I,, .-I-I.. me rnferanctme. .
I- C-1 0 -nd, .- On -fla V";= 1e" ,.I ,,led, ,-Ir,,. I~, ,, I.-I. I to del Report' Milano, Ave.e. i" LI I 1. Ailcd .... E-blceld. d-d, S,1,61. NSIrIbu ...... bou. a- car --- -, ,,,, ,,, ,, ,!, ;,_Ird., T ... Our. Tell A-13SA D-.M-tg"
_ .. 82644-2 Ek C a. ... , in __, I ..... :!,_ ." - n I-me, Comere- naml- -I 'll' ".In 111r,__ scienerece I.c_ __,C SA MKMA ALQUILA A LZ" 'TrS.-' CW"i d' GOO" d, I P I p "I Xlflc &1 Orl. rnise, "Eir'. l .; i.l..... drat _.rma. cemed.r. e-l... ,in- ... IllUS, ,hllU, III~~ ... rrfOrl'_ 7 .
, ". .. ... ,= 7 "'. L. .- ."I ..... .a It,,,, ,,UI- _I.,
.in ft. = We wairleseml. Lo 11- W led.. Intel- Se. Ptud. A-MIZI V. r-71bA. a, -1-c.. .S. ,, 1,11- r-uIr..' It.", .an,- 'n.chn. '-si.m. ne" an to" 0 Wrlil,
SIN """ b- l 7 al-l. D.M19- rual. de ,ra ---- ...... -do .11 old
S.. C=; US __ d... no. TOW ... A W' ly i ,ad... elefera. Y I.rin ..6-1, Eaclb. I -"do W-1 11WO'sEt" -U-NT. C.IA.1 .. SEA. 126 JARDINEROS
US, .... y .-am. a& G.-Nal .anwee K.W_ AVC 4 .Sq _21ii-su 1O, :,n,'.--! r .,.r.tr ; lull, -r....1-lit. 1. C., .., --.. -nned., a..We Maims, D.,ti A .. ALTUNIAS DEL 98 VEDADO S ."'al ....
_ I ,_u.. as .bOUt Ine.) can ans- A-1 Ent- It T .LR= U.- I Traui Re- cio.. -1115 -II.-I CUBAN OAKORSIS, .
- sonee. vote.. I- .1malm. E. 89 --- - -- CrVI _-' u & m
Ailiteme C_ am ALQt ILAN LOS ALTO r.= U111- ON ILA CAILLZ at DE Mi __ ., 1. M.'JABI -i I -al
I.- -ri. ber ONfles IgUAL. ESSI
BIN 13"ll Privade St., Z57.9- NUIFA AGENCIIA
C-Ift P."-W 7 Isruals. .a- I- nar, emen.c.- N, I~~ rnmaem, .EwcicN;I, 11. mile 7m, Y C. MISS~ y I~-, I. ATENCIUM! D-tioss-114-111, 'be. G-He- -A dielift W "'W" "'
BIN- 11 I SO lling. 3 ... do he-... I,- d. I-lt.-. .." --- -...,- PARA 119 COCINERAS COCINEROS timimme U,6- Too. 54'a KN.MRL
..i..... Bel, ALQ WAIL1.4 VISTA ,. ,1PNUNA Ir. kobitoc,.- d. bah... lecie, h..,_= ues. 11 -,clianums ,,led.. -Jadl 1-11TA.09 MUJZ
. .1 1". .. al gal ._.3.. ,._._.\' l
R= b.L son ilectisIpopia, ber, a baluuslic WW W. -. 11 NO. ISE -11% X y L Inlorm, I.= ,. 1 cl, "'._,ne
]= O"T 'C:- --Ornii majimilless OwrUaOd.d v 617-t" CIE. I
"'. U. .. 'I.e., bum -Nm.L 11. X ,-n ,_.. solitudes. S_ .I_ reas U-INNE OFIECRRS BURMA COCLNsNA Cri
.%.. Tom- A-SIM e M-3m. D INSI-8o-A. Oct., do ,,Isi I- Us#- .1'" bul N.7 ilo., esSi... 15. Vedel. F-2WW. I InSEA TILAIKSIAR Ine NON]= UPI
D-12111-44-T InE. A-3070. D_ "-pil-a 101_13 pres.. dierloss, Sr. LUNE, C-.b.)NL LI Or .. -ein I.]. c-U. y it.. I III, do m ,d.l. Par. 1:
_1704_114_1 ... .." larrie se b:d! ... Td
_D:!!!t L, ii-,LM a. i Q-., I D-1209- is, .. d-Um hmr. U-)-.
gi ALQUILAN LC --T -.- 'EAST ACOSTA. F-Idn. SOLICITAMOSI M
so SIX AXIMTNX PROFMMOWn LOCAL Pz aeC ',ads on, C, erm ... ISTMANKIMAN. 4 CAMAN .
AND, &MM&'ML ;.. ,,Vdacc ien 2 Tifil. J17. T S-3
hartod do 304 .is Punts, odribrien Agulis Aft b-. r.11,. VENDW OR PLAZA ,on. 31. -sio-iwis DIE.
ages, Ed. I caaeca. lot- : U-40L I-SML mir Toontimalax. inectal. Mu, hatc. or ,Y ...h. Ratio.: Mrri portal. ,St.. ball. I. nip"', ,1.,r, -O.S,,cdInKntE c-Inarce, met OFXXC"X ES X
.- perfer.. -.41- ..ad ... ... I- a... Sir. Alto. r- .... nr, ,I. ad.. I...d.e.. marel.. P ... -t.. I.y.r. % =,f.... CPCr jN011RowRdZUTa0E ,amplo. r a P OFR9CX UN RUEN JARDIN51110 ItIll... Ideal r -cha, df clOstra. Magellica I iloug ABU. y eUrnif -el.... T L.t.h eferen AAI ,&be Inro, fUW., y rwAIM
11-111 Mr."N' 3, 'I 14 Jr.. C.". m-dQ In. 11 ...... -dr ,,I,,,,, 1-IIIA111 S- I.J. ..U.f do prectUd. 4743
k--WUmdw b-alere .I. Sn'P 1-i M. 3. 16. ROUS. A mnlu- Jrdless, grna. mile, do imarbar .I. do .fites, buace assim. TOM- .1, W_31 D-IN&136.7.
- ,= Incha coelms, It. IN In- tis"Iti ". M9_7.
CVAAT" CON COM :AXIKJU)s OAIN, IM A Oli Vrng.. .A. cut UE. Hotels. Pratomisesse di-1- .m. do 1.
AL40" mal BELASC L L Us,. Inf.r... li -&. Am C "S' fal"'. B-i'll. D- IS OFRE BE JOVEN JARDINXRO DEL
b..b- Arh. Sto ._ calls, mor, mpli con mu&, fteOW. D-1114-RE-T. DIUmUV_? I tord. Sr. VWdMerl a Cla. TIVUS C.b-. DIUSLA COLOCAS41 JOWIN 19iASOLA pal. %, bu-E. r.fr-ei-. Va -.I.
..&. am Ort.-Nooft. ,Y mallien-1.
slim Uan' researe's 'a 'em"a me dl 0 Ems "'; ALTURA$ K A. limiSer bals
Idirkr 5KL A ALQ L5 EL quit, par[,. Informs al Bo-ERM.
- add. WIS. So, 1. D, So .: __V7E-CoSx_ Ul A 91 JESUS D MONTE I VIBOFLA CRL4DW 13-1707-114-7 arr"b="" ft. Mageffles,
to H ... bum. V Y test [a plant. b.)O d, I. d. K.41, Me 103 CRUDAS I D-1910-1311.1
L.N. L.In lits. A it. ,W,,dw Am6tad 4I TOM~ A-41114. LA_ __ Eral. --.
vass. T-13". I.-I.-I
I- ....I.. 41 -pu- d, P ALQ171LO WN LA VPSO XT. IIINPALDADO POX Mt-! r ,',Xlfeya.
."'I'" ME -' '" DAN MURSTItARIO11
C ... III,,, bl* d, $,A no RA MANI
O"11641 .J.-ennnee., On, --., Aft h.,k na, remile, ats. ROY 127 Rios ApitENDias
al .I. y C I.d. III. Ina. remile, ars. ROY G CIISR COCINK&A CON SURMA R. OPERA
A III "" LASCAL CALA.B Colosm-Al Mo- I.-flia. -- I,-~ , ,_ d, ,,I,, .r. an W. re T C O -L C' .1, I.
.6. L LUIS. "I'-' cl- 1. Cf. ...-Id .1 MOO-. I Iceenrt. -I.. ..ISI I urc.l.
AIALCLO NAMITACIONES. AMrLLtg. 'N% &]'I l YT 11 IF I 111i ,.)ad- medlern.. r -d- P' .... SIM" L" ,.t- -1 ... P- rdr I 11 ..I ,.,,Onl_,r _eUEr.z = 1-'kift"I"I 11 _-D-2178-114-8 i Due- I .... I.I. A-JIIII L 'RECE UN ..CAMCO zxc To six
t let. -mu..Ralf.el. .;. ,Is A ... idt de 1. Pat 0. V. -Ir.d.15 .-ti.d.,st. 9 criarl.. Out as ... I;; -I.
earliclas pri'ads, c P. I.Y.H 6PI cri. efereles, W D-I . ..... t 0 I,
dre takes z 2" ar I.,, _j__1 PrnIO do Anl-el.le.. TSIL ",.I ... .... [In. ..,.I .It. nerU. .. j , I- ,a- TIr.. ,--- le. O __ _j IIIII!1loo. I.M. SUN. A.Imss MI SE .-LICUeA NRIND.R.M. 1. PARA "' c" O.-m1-r.. y ..,.m6,,]
Bill, ,sm.W_ ,f,_ ,. .1OWl- Aju.s SLI. j IS
V.d.d. T.IL _y = ce-IbE ALQ1-ILA--PRI-R 111. 1ALLX ... .- Ill_ lict.-Els, Tell. Uo-m4. j$e1nn FICA. let. y ,06r. puttle C.rUujj9 DESNA COLOCAR INIABOLA TI bd-.
cies. H___ _iiiii- 1oI:-QI7ii:ovi.-o- AETox. Dom Post.-' 11-migia-Va-It C"'.. T ,*1.-_I. Tiez. t:- ef, I Inor I -Irl- .. -- Nnila ,,,, in- H.b ... S I Al.r.i.. H-1499-1 -7 Dc
-_ don'll mrs III .11,11119-1
.___ ,e .nnes. In ..'j."'.
, lli. T, he= .. cuel-cla N, ". .. due dol DIA. 7-NWrTVXD mor ALMS K/. SAM MED- .9 AL 11 1"l NAVE 0 PART. I I'll, 11 r "iSESOLICITA UNA B15ENA CRIAD 1. j.,.. TORNIRO. MUCIOS ASSOIS
- Wi"1lZI_1.Nle_. l O".A.': "'n It r., _S1 Cndd, RCA C"'Ince E"-I ANDISAUJL -W Pa. Oell-e- -PIU. lef'r-clas, So .II. _I_.._I4 I.. P_ ... .... me __,c,.. III. l ... ....
lot MA-K-. aiuut" -P- ec... bell .Iclml let. -'kn n Ill .I. -n. -fcrr.r- I_ T'lr-d. ,,.ltl I--.; Die I-A .-I.A. .1 use. I- Lt.~ at rl--l. D-16111,133-7.
KRUISSIS IsEltausel" -W. Inlebb- al Sure 1 10- !4 .b.,daa. W-ma, TOM~ 12-1.1. ,I -n. ... Per ..m.... 5-1 Ill., I D-nai 14-, '%Urm Pleat, C.)l T,,c,. Tlf, .IVI. .
_I.m .1 Lami b 53 0- rios. VOMA l
Cie. eecelkle I dous" asun-is, DIUi d.. 'r I.f.r-..: B-71M. D....i. _'CrAlo.. D-1747-119. I t28 AGENTES VENDEDORES
ANTUEBLADO _, .1 CVLI I AGENT.. ""jR N VL --sao Re"I'SITZRO ES eAAFOL I)_.
O-No"-7 REPAW O AYESTARAN = __ "I'd I.1,,,c,;. bire, 1.1reel.eldne -- C
___ Lmd. I C..I.-bi, P--- I ... 1. 39 ALQUILAN CASITAB INDSPZNDIEN. SMOCA 1.KWAL PARA WIFIAK. LA. nl.
__ - - '! l
Or TO .. -I-" ...be '"' I'd' r "' IIAIABITI CON MAQUINA. DR
TtWB R A N CON DR- AMPLIO LOCAL, T-- ---- I.LL. J.. ,uar! I ,. -ral. ,,]I-,,md,,. hall. 2 hbluI 11 _rt. E'," ':.la i= 41L; d: elld-P y hrOd tOl., Oil I.~ thbri.. .blmecs In., referecaleas
, I ----.. .,-.I e-I .1 -t.- -,I.. I f-.'s, .:.c ." SO
earbe camosei reat Irene, dart. IN- Call, Annfl... Me Ral _. In, 1. d, In' x ,--- "'It, RbI 1. eI_;.r-U' Sit. -II..l,, g,,*-dmf*.a, IM eatedice oscri: 15--ses Irl-lelcle- MAISM.
. .rerd ...... IS -'I".. -elu. y 'I. I...
3141. sag. Pe-nil. Rule set. Bruchos, ..L_1.MAw- rrl., frr.1, -1 ,-I.. ,,and, dill -'.. .'. = : I-'.d,',cO"A"r o III h-lu. Flay -Irc ,rr P trip ri-efs, vl&J,,d, 2 lmrftd
Plesel- dectell. So fU". In~ -- C.- I.- I UIeltm Or -K. -. Mlrfl. L. .- i., R.I. IS AN~ S an I.Sepa I~ JTTLIIQ l ". = revent.l.. R.- d" L DT!4-9 7 I, 'I CU -ikdmmrI,-lS, Beric- I.Jo. M.Sul- III. 1.). C-" ament. r,,l- IS Put T 1.771& D-11-91-1 D-1886-IW-7 I-e. l-O.J.d." CON BEFNXEN_ l.b., H, ad; If ... C ... gas,. L., Vt.
- __ C. Is -I V"" m* I OFREC" "O"N""
-_ .i.r 391. A-Mi ,03 7 red,. Ikf,,.. --- ___. BE ALQCILA UN ___ Olln- I Al MO d:'VI= Atesetedo, 1,40, ... dn,.. .. Una erted. .." 1, I. Me..... Pt- ,10 Me. Eredlio Va,
ALCUOTILA) SLARCILACION AMTXA ANXXA ;P._r:; RAPC A% Ltr1rjff.AN .1-1,11"ll CILAVA 1011MAIL T 11111111AIR "I'll" 11,4410! UI44 .5471, e .54 2. Me It..., ....1-1m. re,
all rearrie-Sl -1. w-n. :! Otrtroi- -jIll,17".." """ .ad. N. Mr. to _P% ... Id.. Call. Me. Lom eK. ., Va. O. ri D_1-11.4 1)-1580-12&-T.
.1. Ajuil. IOU A= C-4.34, POO. One, I M Or ,am. d.'' I.
wN.l. .i .. it M. "'111"'," ;1. 1,d.d.. i3 felines 1, mUm, do 3 I a. U. D-1503-103.7. 115 OFIaNISTAS S9dc)FKECE lot"ENA COCINIERAKINTIRM.
is L.Eg. mi. .5 B __ __ _____ St.
NAVE ESO III,- In. all., 1, 1. -.n.. Prael, 1W.11 MOIACITO MIADA PLA .Is. A beluerl. I real aria DILDOIL CON AUTOMD.11. 10-IIII1644-7 C MCA 0 PAN 'K
U1 13M.- Ill Tell I-IMI I de M I M .A., me b..... retinal PARA OFIMNA ON ENTACION DR ILA. Us.., d, to I 3, 12-2952. do' IN~. 1. in-A
an,,. d le I .16, ,,M,,,,_, Par -1. d.CM.
en blet j
SE ALQUUA HABITA-ON I. I U.d. I d. ___ D-251-U-4 SE ALQUILA "" 'e.. 'r-l mosse, -L. famills. in. ..I'll'. Ill IS, -1. lirrefe. D_ .-1dE -".Uem. U-se, J.
A .A- h Id do CUaUc C.c- d.1 Me - C ... ... O. ,rul-1,s conwdldd,, Pcr- 141. 1.11, BE Me V ..U. No. y U.. AU. I.UI -,,I O arelt.ric, No I OAS y. ora
res- fas 'r XE.COCINERA Ill COLOV. A 1i T.kf. U-4413. l =1.1294. 1
is SE ALQUILA W. -O. -nl coli creePlara. W". 'a-, I U,-2016-101,7. Ml. I -r...-IL I UN mi 'O .1. _dt limpet. I.N.
.. LA_ "" .1,7% '1_= !V n- PSI lej. 1. l.11, ..cdr.c Uj, c.. ,crlt, 3 h.bir.cle.... III do,,, ) W I o". ,.r .
.* = !Vnn It Unim. Into, In In 1. memse an hall. -- ...111 ... "fill"' Y seft"ll" Mem talli melanciess c I-In, p,, hurs,.
(ROU. Able, sill SOINI, di-I. 2. '. -_ -11", I,, Vista Al,,- Car. 11 10111 11 IIIIA"A "I NANDI CON I'- , cdr m1a. San Miguel slid Y Es, W-ming. D-lnec IN; Izo OFICINISTAS 1
10-lim-144 F. Mis .at 15 11. 1,dad. nerl I h.bil.....- Ill" --- .. ".'.I';,,, .. I I, "" D-1017-116-7
,.U. r lito _;Z. D-7ti_.1 11. U, ,I.. eunecid... DOr.h- colecact6n. Pace R-I, d, M.,re.
I -,vl,," d, ,rll, "'I'd ,I,, Called. U11. .Kul,, 4 Varied. Sue)d, O-SUS-113-7 OMZCENK COCINAM 0 COCINAR T LIM. CORILR"OXB'L LNOLKS-CSFASOL. 11111ALMI TENOR.A. UNA X ACIOW C__ _. I l. V'" .. 1-1- d..1f ALQUILO VIDORA. JA-N, BIALA, CO- -u ill.re. D-2 -HS- Pie, -rl. 1-11- I-Oik. I-bal. do-, WhUrUstri., ener-6grai ened.
_Eok. alba chles. .-$" 1 two se- I P B-ONS.. D 14 ned.l I_ __w. role. air ,
in- r-7.1. --xOLiCvrA cziocmA iBAiitvL 116 SOCIOS -Imel."..I", doel eircutils. PeActlea 1sei br.. ON ..,.is Mrs. Des -.- D ....... I "weas mi her.. Ref.l.eclat H.I...
"as U.bWE I, D ,mplm. INUOUNIS tmb.j.r Nestle Knobs
leeakfi.t. flOsee. .1- c'es. TOM. MAN7ANA ILADIO-CENTRO _N-__,_,8'_. I 6A BAR ORTAL, SALA, I_ .:-IIcIOd;w- So ... con ,.far-, --mia-Z "-- '. Ral-estrelas. MESUB": As-um
- X-ISIAL Dj__', n OFICINAS Alc.US 6. I.).- -ld ...... it he; I .. in --.. 11 *III" H Y G, SPA"Coment- SOLICIT. ..". QUM Aroars m Pa. iz orazcx coiwrrTzNTz roc A D4rrT.LWT
19 AL4VTLA CASA ALTA. AMrLAA PA. .Is ALQMLA PARA CUSMILTINIO DR WUSinn 1. 4 befe, Pat,.. -. y Sir, SO en% left, .Pan '- 3-A. V rue. Voehelu. D-3#W].-I ace in, ... ....... On brilln
1. ec. I.-IIre, A1-11- U - - -_ "rt liter. .
. deI, r. earesslee, -Ul- I A' Him -: :7..d ,11,. Ill)-. I serves. ner h-b""'n"' "N' l"S"UNN"" it.,. EI 56, ... -11, P "' ... X.1111. a- WL.CITW MUCIIA.IIIA BLANCA 1W. Une Inme"I P". -tre'uts, se, 0-IM-119-7 MUCHAMA ]SURMA P19111INCIA. DRSKA
-. Duealre "k 11-me. ,_ .. 1. _11, i N, ft i ,r.,I.. P.O, Z .,.,11.;c Pr,"L',';" .',!- "I'- TUn. 110. 4. hAjr.r el Pill~ r. I-PI., per be... R.f.r-clas el.rZ' dIld. eltalle, licIfines S. A. MARIO jj-PrR-X 7Z-NU-NACOC1-- Pit" ing.seadvolia- Pecter t-W
_,_...., set.d. V..l... W- 1. Ill I ,,, L y _,iIn. DIE L.A MARINA. No~ In X_13114. D-I"D.M-1.
I :7.1me,4a. I-le": U13-1111, D nn oim7 B ....... MI CIR lub, all.. do 1. Ubeerl. _.. D. 0414-116-1 Y jlrrpl, tone
____ __ .11, I I V.... .,.-. ,I. rul--J. "reI... r-I.. bit. .lNa09 AL UILA UNA NOTATIONN CON D-215-1 __ "111_1 1 D- -I.-T --.. U43TI. D-IM-1 I IJDVZN NE 30 ANNE CON CXPXRMCL4
,.f4 1 beanwo asse. se inall". talml.n. PARA OFICI m.v,-nTiIvcF__T ............. 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA BOLICITO CMIADA UK U A 61 ARO.. 117 SOLICITUDES VANAS t,.bW- do Nicless. Sell.i. "'In
- -_ BE OFSIICK VN JOY A4CO DEL U_ Ma IO&O
1%."', & -E) OSL S, I .... It., ,,,!"... IS. ,S.!N
. AS '... ..1.1.1 I., reill-es, per. -ld., nIA. as -.- -H., cut., calso
- V.d.4.. Intel.,. Telffer. FI-L. A.,11., A~~ ... n. cend. do ft. lile, .1. ,.- d.-.1-, ha: IIC.Alj, IL RSLICITA MENSAJXRd CON NOTO
.. _. '.
I. .l I.
lt ". . ..
.., In .. '01'.. Ill .-DO C.. '. A. A. rlll ,a .AlA .1AM1Aj1"11T. I Were-1.1 11, 1. e.- Denrent, -- 11-b-J-1 an I.Ill L No 1. Va hl'"II b.cn- ---cial I-TCCL B.- at OWSBCS TAQUI-M.CA"GRAWO KIM
Bi n1iler. ln ,d-... ..,-, -ie4ne Per. U en l
I
,,,d ..."r I "A,,. it... 5 44- dd,, D.L31.117-1. -I- DjEUIU_7 EOREOSSL was -ENc1NUfiEUMm do Image as
Sir all, ,-.odc, mA.m. Arlu..., LeSS.1.11111.111,111"In I :,. r ,l,,.,I -ln. o ... ..... ". ISO t.mll IS V, I D-243O.I.4 UrActica do vdalso. Lis a UWuol ToSLAPITAZION Cti S A-M INDS-W- xmt.j.iri. A,4- -- ..- --MON, Mi ::;IIA1I-rI.;11: Sl",y altrl.erl, ""'d. _- ", . I. I.fln ___V9_ -6-- OrSECREE ... 'Crill -CMNZ" WErii". III ... ri.flol. D.1$31 IWT.
al- IS .. 1-111. Air I I-_, ".be 1, .St-n-, ," I-OLICITO -WK VXNTAN T ND9D
N.. 14.,riq. 'r)-im 133 .. 'Ill. .,,I'. Man I'l.- COCINER05 .,.dl;T,,. ,-in. 1. I.It
.t... .1 T.Wl ... Jr.n.. I 104 CDCINERAS P ... -'. owns do jrIlrW. L. l l at OF199CX UK JOTILM COXTABO96 CON
- .,R "'LLred.'.. ALIst tLO I SUADO. MAGNIrlCnN AL. U-150-P ,!. ItcV.'I
.1 y A. Hir-AUS. 1' MI_ I.W.. .1 .n-UI.,I 1_ .. ,,,,, I 40 7
-
, So hoj-, C.0114111-1 li __ ad. ... M ... I- -..-.- cernbefircianto, gww" ":
AIAUUILO MArjvA6-CW -Am r ut m-ra a. ____ __ _ S, I". C.11, l5 MI IVII I,.,l'r,:.,,".r:bd- Va ALQI1ILA CM11A-1 111501II'Da FALA. ,A 9- CITO, UJ...FOR 'rARA..'OC'. IIII-IO1-111a.. SrA Reence, Call- 27 NI DRAMA COLDrANNE BLANCA, ill APO = ., -parlancia mal = =.d; con
ri. m."IS, -1 "I ,.:11 %'VIIIA ('VAURA Vt rRAnO At Al-- ""',,'.,.,:, .' ".'.',,,,: .."al.I.. ,.,.,. inlr: el, I.. ,,- .I.d.l lb.nn I 1-re. P ... t. I'lln'." Sc -_, .. rl, ne, real I..- V- .. Palo -cm., .I. hij. _O ..11scultme. d. *.@.Li N 10.ISSI. INIOT.;., ,.I,, 'he:11"'.... .1". ." I ,,l.d,. )III .Ni In a." M.'an. 11, -9, I Pit- D-50-117-11 IN. ..,be. 1. OdUes'22. oes eat. weeds, ,_ 1394
Can. is. "'" k.l.l. 1. ,.It. R.1'ain IN, flr;:;.:q.:nI, ,11, dSI 11,rarle, I, N.J. I I ____ .R. ir ).4 "-" I I Per. Will- -.11 11,11,11. rnn B. I'll- ISO I 5 So 11 11, 11 I)i, .0.7 I I, ,sa.. V11mrs D-1520 184 7 Ill XIVLICITA .RA. 0 SOTA, rA" IRA. "T'I"' no COK"TtN" CORRSMONMAI TAQUInli-.4.1 ",-, ..M.M.4111LA INTIFIZIS 1. I AILIK. 11 led. It Me. IM, D-711-T!
4-11so-a-46 .Wuzii1miW._vRm -__ TOM ...... Aft-40II D 7..4. 11O. I-- .1. A-JS,,1.1,:lI'1..A _ - ____ __ m ........ 1". AKRORA BLANCA, MANTA hej. an 1. e.11, Infli'll-4 -11, 1. MI Big OrlUlCB UN JOVEN PARA TIRADA ft Issaids 7 -PitI:I, M I I I I I ad.d. )a, 4. p rich. I Nil.m. f.I., 6. Pam., itfj_" '"""C"If
011 -- 6wwii ; -". i i,6' ).Vi i". -nlt, ...... ", "' "N' "' I D.vsaa.m.7 r -410.'Ckh... D-IN3m1104. .Aliclut = Uri ...... I PUZI.'
III- C... _.1..o.. v- P"ll-I I .1-111-1. Ill. -d, -n din, --- I '.' '.-..;.:t"';t:N, .......... l,. SE ALQUILAN n" 'n 'n ,"' --'---,': -'-'-I'-- I I' 11
. NOI" "ll., 11'r."ll .... arln- ..,,Ill... Lt....
I hn,,h,: :.I,. let. 'S"...., IS "I., 'in ,,, Cl ... I Me A. be .- I I". L 'n"'d., .1 t.. 1 1.1.3. .-to p. 'n. SE SOUCffA moKasa,,xzsrowmAZLE UMBRA TRA. ....... Ut UD-SM S' U-NEL
""" 1111iirl""" 4 : ::111 1111.1111.1. I:
I',.-,- SA-1 t_ Sl, .I.A-I.. I~ ,- I. n n. be)., "utio.t. bi I 11-11 D-! .12"
as I -,--- _-2-1-wo"' , """ :1- -.j. I ... 1.-d.,An r-'l ....... n' I-ARA ESTRENAR -M.-I.4-1 _--. Pristamcies CIA,
UADIS NrAmm ,;', ,'.','. 1.1- ___ __ _Mml llo PARA AUXVAASWROFMW UOr"CB
i:i- -ri-ki4i-;i;iW- .',,il ..,,.....I.l .,11.,Illll.,A" PARA Orli-I.Am D A II
I n an On 1. n'sne U-1111-U-1 Q,-an Ne l.... _.Pal....I. ,,", AE S.LICFTA COCINCRA RrMSTZRJL I .1 I&f- A-74K Aseflards,
., Se .. DR COLOCA"g ON C _1Nx.o_ _= dy
- 11N 11N.. -EU -is ALTURAM-11-F "'A'Snir' %V Y TO l,,''nC"P--'- UAly,:1An.-lU.r. III. Enhl#. ,-- Tro ";Ie = .= 1@mM. .t
_7-1,1.4., Il..l.".., W., .1 sd Ill". SO,', ,- I_"-A -e. ."111.1-rt'In' 11Q. A !l
I I ;O I .,,..,,l,.,. rl,;,fr-rE
-: I 1,Z I',.,-' 11.11,11. ..". d., 2 -.-- ...Jed ... oc rw. = tabilid.d. a= w .I. 1
- I, st., Sol I ,:Xftm d;E h, I. el..j. cinit., ress com
1-w.. .'s I:!IrI..-l= -.- 1.11- A~- ......- 11-1-1., ."I"i ..... .1 .... .. 1o7I IV: I ECNICO EN TELEVISION me U-21
I.Se v 11111.1.1 . I".. i1n. 111. r __ -----, __ ____._ ..I. An "' -'- --" I. l"dn' "W". -_ e.. b.... 'a W. US an .1 WOO. searce's- leure-:
. I ,::,.#.de I b."'. "...- -- rn. ... n In ,,at' ... an I.-ir- P
ee, -..,d.. H. 3. ..... , NITAP OrICINA )' "' .'-I. .'. .1. ,ad-.1.1-ne" AI.:I .hg.,d.- I. I ... I... C.11l MI Cn. con-I.I.M.. bA.1c- PrAcuotba Pa. W-MM Y AS-302. MIM-119-8. = 5.
"I,. "IN-1 -In .... O I.. ..S... .1. 11 ."I'll"r .11.1-am.. _!- COCINERA ,e D-'Ume.t. It. S.-tre III Im,-- - JOVEN TAQUIIOXAS A T "OORWA
'artill rare ..I ... in .
Wt- ----'-r A", 1. ... 1: I ...... 1'. .all.. i!I,,-; N. ."ieft. In'... _- 0.11,1.11""r" 1, Ij,,rca -ndl.l. PrekU), -n ,art ... 11 .,..Cg COCINKIL. .Rrox %.a a% On ftl mgW. holares,
.... '."'l.!' ",-_"-S -nn"... IS" VEDADO,_ALQUILO $58 IS do U.... ,,,rI,,=
..., .; *l. Fifal !11:A1'IO.- 1.1--.. ..,...I.,.. "I'lln- -1- .Its ..I., but. ... a
.I".. III. !"'P "Ir MINI~ 'P1,111. C. ,.,.,.-,,.1. 01, -."- -I-. W."..". .1. -n... I U, 5i 'MN'.. -7 'n- .,-.I". D-tic-1-1 't"". .., H.b.... _b .I as .... as mi ati ld" "l d. rentaildlided y = .:T-- ---- "..".. I as O'. an".11. is MI Is., ..U. 1. ;W ma. i 71q ....... I- A-. - D L, I .. ,, ,,,_, etc im. -lid. -Vt- But-I]EEFF
0- I -1. 1. ..N ".f ....... -, 11 2,4, I.N. Ine'r.1w .. ....... d", AA-f.;, ckLINT .14. COCINA, 14-00aCIMC mall __ -,- v = ,
- WCUA PARA COCI. No SOLICTIA UNA MANICURE rcl:- A, Infeetteer: U04M
,- I se. all-, C... .-S.. -411.1, -L.Slilln, -.A a- 11. ,;.U'um_ ._,..'I". IA_ O ld- -., ,"n,,, .".,; O-l.rdI_ ,r .,,.,. an,, I_ y jimplat unrican MIN. LA -, i"
I ._'. I _' ,.. I. a III, lb-Can. U 7577 bell-all, "Ke,". ren lei It. In Oli I WVWXA COCLNKRA 0 MA:. &.%
11 Isto -1 I .1.1-1.111... I-- n. WIS. It I 3 .. In' I" ."t'.'.. a.' IS ,n' t'renciz, 40 re Wool. dnd, he O.O.J.d. y n.la.I.., ,J.d.,.. Coe bu.- ,.I .... el.a. W.71fi.
,-...., I-n-, J. ,,,I.,,.. do .., E O eellell. ,,,.-Jed ... ...
.a _,lU Wr ---- - Ill ........... ,.,. ....., ........ ;, ,::;.f.:",'.* IS '.. D-304-110-. JOv9, 0!
U.ZAI.,.:. A LA CI ....... I I. I ....... _, _j.. O- Tmblon criM. do meet. IN Me. INS. out's j I. V..... ICASTARIA MOLSS ENP"04
U.tIj __ __ -1 _. _____ ISO, ,rare y ma".. _"-
.-I.S., ON il-t- -7 D-1-117-7 mel labililvd. valleft. amplao. A. J_ U "... "i., 1,'A I A I 'AAAARIA 047 994VINAU'A -, -i.A'.; -- ---- BE OrRRCX UN COCINSMA XSPOSPS- MITto
"I n i se, .. I __ __ I,- AN VLQU LA I .b A- r(ii U I) .a _P A_ PITCA- W I. me nuis do 4 ,m- do I.( ... nelat, he. tivs Y 'RUESS Seasonal. U&-C= Y U-2M.
- -I.. ,,,, -An 'n-1. P- ' %,7A'-C. ..?"i .9 .OLlr.ITW MA Bi L, lni NOLICITO C SA FAMMIA -'flU A I'l.o.-O Us. N.T... I~ .I ,jn1,N,
a. .r.l. '-d-d- w ......... h.t.11-1-to a ... I.. b""' 'I- 'I""' ) "bi: Y c'n -c l" I% d..A. II .far, ... ent,iiWal-A ILWA NANITACION A ,I l-1 I -11-11-111-1-1-1 A- --a. -11--l. .. Ill- 11-cl-ral I-P __ __ I E. fA d", IX I;," "."'dA"LA .. beis, .u.1d. .. me.- do Sao, Par. D-3us-12"
.,..I., j ,;, I '. -'refdr-cles. S.cid,: $11 ISO I- 11 Pled' -11-bil man ... L TIOns, Our d.rmir fuels. T,9. U4M.
SOSS'S- Lle res .4, ;::) l ......... In a -I..,. DMcl..... 5-11.... Be..- allies, D-1510-104-7. ,,, MO, U. CO
IESPA.L ,:= I I ..U. __ __ In U D-1111-11 I -, .1 Ir 2 1 nw iis 4 ,NTADOX GLADVAINO TAQUSO"FO
S;.O VI J,. C-aaa I X.gftl, so.,. Us
led- I" d.d.d. joulivrOAX.J... innismUss W 7
Must, y C.SIAN W IMIA-641 I al ALQVILA IN LOCAL PARA OrIViNA tm.iil.7 '.. mleft. -00
__ -P- III.
_______ __-_ - 1".. 1.11 tle'll. 1.11. selL ....... .. ... ,,, 0 CERRO rALATINO ALqVIL AS NUi' A.t UDAI'Li MOLICITA UNA HUCHACHA PAiA V 120 MANEJADORAS rl y ral-Rackes. Inform, I Ui.= 17
is -1- IV, "re.m., I.I., --.d- IX SOLICITA N MXNBAJtK6 C N ill. ."i
A MATAIMUNISS MIN ILAU NAWTAILtIll ........ le.lura IN. .,,. ,,I., I Palo ,I ."I'l-I. CA elas ... r.fe....... bill. do.. It"" 15 ,E,, d-rel, rel.r.ri.. 11. A N9 60 S. clel- =.
_ be"'" a 1. Irels. on.'". l.....". I 4. 1 . ,,, VCg, to it sRrARM 1111411134MICIAL KOKN". .. ..jIIr. r-ad Pat- 03, Sent.. RIA- s., y r.f ... nel....J5' "", Pd-V''=- OFSACESK COMPONENTS INAIIIIIA ,
* 13-1611111-10 ser, V-1, .1 -Us.
.-I. ISA.1-41sell. $8, I... Ll-_ -.11. I. IT y RE Varied. AS P*1111
."I.I. = ,Us As I. gu. abria, Mi Pat. $3 Do. $410c, n4lo. 11 T..,blln .. L_ e or .: COMP
Its I I"."' a" "'I"' "'S"S' 97 HAMNA .-red. E No, al. Us 4; it... 4:4 "norn D-Mol 01-7 BE SOLICST A COCWXRA X XNTUM. Arlo. M. 11-23(4-117-i Carlo so I.. .If- A.pli Potentials Oficinlistass
4. I QU ___ clos, W-771f. Ii-II89-120-T 14 Murd do temple, died 2 olt CoISel- I Us, wl. .... .... ,.I.. -UeA- eackase. "U.. I ... care. So KIM ImSi d- :.-CO 1, LLAM. AL U-W .. ..Co. TAN .OR or U-1. C- nres, ofrow
_: RA
aa. VOT
-.1, .1 .d.. W-relm an 1. Call. Owas 93 LUYANO a O-Inar Y -IN--- 11-Pi a CREW JOVEN XANLJ d bura
__ -LQU-LU rislosais 9140 IMQUISA, .A. rell M Slut. We. Le.bolue d..k.l.l. J."li, reelfies. Co. les .IAAD 1:1.
_11l Me, 13 T.141 ... I-61,11. RUlkee.5.4, lk IsIfOrabill" clilles, 40 Pems. TOWle- os "'
HWONIIFIC ha, 'I.... TEl. Is. -,-.I. Ne hoWl-toon... b.n. I bm, PIONIMLI 7 W ... nd,, cl.,... must. Q.f:X. !": = *y
11 I., Ii..... ,.',.US,.. .SSS1.,_. t.-. ."PI"... I" D l" L-I4* 21 ALQUIL UNA RIGIA CANA IN SA ... .. D-IM-1- I, 15. y UIO. Tmblk, Par. t-bal IMi4F_4 N" -..W-.W.. c-ted.res. Wice, boins. a..
1116 :7 ,Ltill ...... in, ,,,,, W.. -nuni too, J., to.l.. SOLICIro coULMNSIA, BURN .U.L.C. -s"Hea. D-i2fl-117-8 """' x1ligrat, do oficin. y IsSebli. Idnismillmbas
. les= .. "e;."-."". ,.,.,. -r.:.11,".,1a. V o.,' I-.',""':;,,'.',,:.- dams. VIII.-r- .In, Tamil .1 01 12CR XANRJADOILA JOVI
As .1.1 I .,_ 11 NEI 11 ,.1 7 90 MARIANAO.- RUARTOS -_ ..--,I,."dO C ilr r.i.d AdLICITANK JOVIN CITO ACMO Al
c,.n... P., I J11111 ...... M 5073 J.d.r. Y" bi .... I Y I'S.' _PAi__ N = b"be"U" B'"I"I c-..-tAFARAS ANITROLADAS. IMANTS AL Ple'n INN. N-Zha lade ..P.A" V.71 A -l.d. de ... U iim L,-.
v W.-. ow. .... Get'.... 0'. H-ts,"., A '&I;, .y.dAUA
Or UENt. ReusUe. I. I,--::- ""Mm"", "U"'.. P ...
as MAVIS Y W ALES __ __ __ h"- ne ma- W lINr H.ban. .,. - .- .". 'Inal-'.." ..".4-i-I
___ -A KPLACM-A X-A 1, 4 I I I: D-22ml-104-7 "I -----
S 0- r-eare do -.. v C.- Ali ALTO$ KNQt'INA .0. --jM. .,..cl.. d. P,1.r,. P.-c.l.., OW ,,Z I MANKJADOXA CON REF1; 131
_... R,'1 11, --e. A- b.hil-I.-I I-N _,:rr,_ ...".- m-i'l... _im.leg i
". ,.,.,__: U.Nmm y 'I"""' h'il"'c"re'r S.E.-.ed., .01ACIT. -VjjMTA COCINAR. I O 10 ,. re. ObUm "'. "I" 11-1-1.1
In. I .... ..... ._ I-nd U -11M,'" r- I~ --pl... -. .k, .... A-I I~. f1A ... 1U= .Hd.r. IS
.MI.fAi ".Va ....I.tTICA, I- ,..ad. .... ...I.. "..r. rel-Int re-Ou.s.13 -ll n ... E.l,. D SIM III-I dm-.. .r;;UU A 4MV A-. So -I,- 17.11. Me all, Ill..,. SO. --I.. ,-------- mi, L.""... Q.,Orr. .17. ."I'.. loa.. III IS as ..- _N2144204
A, I.. 'j,"s I ..... LOr ....,.I., rl I .I 7M --,c CONTABILfDAD MODERNA
",Va ,I ISI 1.1.-.. "n., "... X.1): --- .E.IAIQUILA WIKMOEO CISALKT, Dog q,-- S l-drall. ULS. Ill, G I Ile 0, -_
, Use. ..".-I 11'.."..", -!:% I'lerns'. 0.01'... Il pelol. D I'll-n- D 1.66-1-7 InIC-1,el- Brad. de Arab, do ,-sNA1;j4fIrL0a 1, 1.047ALK. COW- IAL911. a-, -, .., '. S, canine. J.ni a.. __ __ SE OFM CEN 123 COSTUREW MODISTAS .H. re SO - I.Pental. ..pre.qOL._AVsaiiK--raS, ..Qlll.A I_ Aw -jX,"b'jj.rj... _, ,,_is. Al qldl,- -HPN%. 1. AITUS. A .. SOLICITA UNA CoviNtRArARA I~. ..-. __ --ml Ul
I l. an, _' -- __ "'
I.,. V- .w.. be,- ON M so 81, .ESEA C!2CAX ,.,I rE-Idd y -.Vll.l I.,
riel., aa.. .. ME.Ol I ,.',.,,-.r "'.eM, y 8*,,:,, .,P.r."",,",,.",,.,,,.,: ""'.."n!".1", lterl. -tedes me .i.;il I.. bal-nn L-I- 2" A..I. S.Ar- I.I.-ce Mn'll, IA UNA )OPEN llf! '-A. ... "' U-il ." _. n-J... l-in, Y b.A.. We ....... UE ... a -. ijS -1 Hs CRIADAS CRIAEM '. In, rar. ce. reentse, -be In-,r ..n l:
III= u.I. IN" ,hr.ra. I.d,,tr,.. meemlem y bI- ----- __ mbld.. "am., do 0 1. Tri ., Par I.-I CObilift. an
- _-- O.Ans, I.k-elalfte. -... ".., ___ ___ vaj- d. . .. -3423-1134 iii"-Ie-r-ia-,.6(-,W..-,i-BLANI A ALK.DLA JOVEN DEL CAMPO. RLANI.. .art. n-V-r-'. hara .1romil... DInOLl r3-7j- -.r,It.rf . a #I IUlmr.
as .. 1 1 I. I "_ X_ l,_ LT Is . an I ; -ce.. date. ce
10 a,11=1 L, Nsi alias Q .,. 11,;n!:., Ur- ,. ,1,1", I ...... le.-., Ainplisil Almandaress $80.00 .a ""O - i ...... .."n" Ce E=E ,;.C.I.r ,.d..,. ill. T.tt
I.'.- a. I BATISTA Ill- Y n,',,d, cO_ Tkne.rse Per. llmna, NU. Bi.
is '" .1.01111 ISO IS, B.: mIr cosecteid.. oldf.P. 1-17.1, J-4
WA I.- Se .aceet. sallee. I.. U'N- 1,15-- It)- "o-e.. -.1.1.1- re.I.W. W. I.- 04 LAWTON OFft9CS UNA MODISTA rNISA CO-IA-37N. H-HU-131-7 ill,1-10; SO I" ASO F-9111. -- ,- __ ,,, ".. .-PRO UdU'= I.,U I. ... Went I.. " ... Me ."' I"C". ro_341
,.-- N.In"I'll'... ek_-1N .C=L' .'pjju.d: ALTOS ISCISIT. CALLS NALA, Cti- n, ...... T .... I. le-ret.. lar. ,.'r 13-177-ill Oi- UN CANTINILRO 111PARGE,
.13 Clavel N9 354 Eaq. a Subirima d.r. In, -rln, 11, 1. __ r.. bu .... r.f.,-r... 5.1. Stur. -al--.N,. "... entr, 0 Y 7. Itrin-1. B-ft,. R.,- 2J NNO IBM SPEAKING GfKL SEEKS
;jO-jiCs0jsSM--roN Case ,end.eve. bojes, r.. ..I.-c..M., lide @ Y M. 1/, ..ad. ., Irr'. L 7.
is -A.DM. v ,-- ,:,,,,Bob,".,.. ", police. Call. Is MI ,,, I Ill.. .ith .m.rll.n ., English -.ll OFMCCEIT MUCXACXA PARA C
'a qulr Porte. Eded It. Tell. M-3701.
D L 'a '051
.. luabliarth., .-I,. y wN, -PI.I.. ai'llIlISAIA 11 Ins p ., .b..d.r1 .11,., 11. daA. an Cohl.d. do Columns ' "'
lins E. .. U- IS al MI rarit-hr. retire eass, d., nI
l ompll.,:Ikuaaro 1,11e..,A., I .... .-I..1-10I L-ly as reeld I~. maid glmS1 djr" '.Iba C E-01-1214
a 11 .l I,. 1 D-2110- 19140-7 oit'. carter Y ewer. Y rw do IN I -d. AUE ., I. I -. I.I.- ; I" M D-2100 __ SOLIC 0 COCINIIKA FOOMAIL-DR0119. .1 D-101-14.7 __ fereme". SIM, IN-0585. Astull 100 --Ul I JOVZN 16 ARDS ZDAD, DISRUJANTE CO.
,..!. jr-lorall is 1 D-411-41.. _-, .. --:,,W D-SM-1-1
-
.I- SK ALqUILAN MIRAMAR LAV COPAJ AL UILO KAGXMCA CA rU..!T .d.d .I. Ill -r. f..I- __ __ D-2121-123.1 ealeal. ..hWIE.M IS ri.d.., IIII.H.
)[.USO.U.9 29 AJAVILA, JUMIrLLA Mo. #12. of Is. -11, 1; din, portAl..MAIX. 2J4. bAi,, 1111.1c.I.- Lt., SWOO, d.,Pr 1, mi ... ,16n. In III DEMIA COROCARRI JOVEN DEL CAM -- .- tlaikaj. d.,p il at W. bi.,
d I I
. Ons, 11.4,, d. d. 11N.C. I~ d I ..... I ...... ... mdawnedl ,1, do .j.. camoelar .1 fund.. -I Ort. 331, do 3 .. -.11-los-1 re Pare In -1- 16. BE OrRECK 'MUCRACRA CUBANA PANA n.nel. pu licAll Let.-..: I-TH .
.. tralipatle, grande. Precle, I L --- ('r-O EAL.ra, Ill --, It.. ., "or I, ....PerIcul., D-591-131-1
ssgo! Y $105 c re. Its. Sal.. .ill,., conead-r- 3 IOU-- red ... As- indot her'."'-. 'I' '41111IO SLI" I Its. Tat ... 1-17W, Jr.# 5M.,11., --doe ".I- H..... ban. 111-c.l.d., Irj. ela 1 I I., 11" 1. ,11- Inl"rUlan: X. L Va EN ATKNIDA IT NTRr FLOArNfIA D-1 .- I .-,, Lt..,.: hU.-1)2I4L .2134-10.9
1. H ,Ul.MgO.W8 -.1.471 .1. Were. y -t.n
Season. I-Sessue. .1, ON Wes me.- ... r'" I ..., Va, is Orstict lovxN ACTUM PARA VIAV.. do 2 S. Inf-mrs: NI 2020. 12 31112 Y Llb t-.d Part' Bnlm- r "I"'- rOLOCANS ]- CRIADO r5imiNoL_._HI, orgECEMI= INTA. BI NACEN VZSTI. rat, lilies Gazebo.
_-1161.11. -2111-11-1 P1." O ,.
,- .;SU-=.rl. ""' is 0 IN ALQUIIA A MAI..I;Ni0 -RES ___ h. h., con ,etc We 11 histalp Y'LE.
- re _c,_ "" d.. Y. as Ideal sm .hKIELES. proem SO _n- Bu.n. O. .rj6 _i-M.
,.I, r "I I P'. ,'.' _';' ch. prielle. nn
11,611, We &.ad IM Mrs. I Ill'Ot., Y .11, -Niel. In. Inle.d.l. I'll c
I
11-11 O'law. rus, ... molest MI. ..I.. -1.1 DENCIA EN PLAYA 1.14. I.Isdra, bee.d1t., ,,it,, ,,.,,S ,,,,..l,,. I I Noolun, 1157 A- TOIL I.. Inf-mrs Tell A5-302. Sr. H.-Juder
N-Ao-I dor. ,do, mbirellem.s. "A. -I,,.. N- fl-- Re.1,1'rew club Nitrile., U'l- 95 A. APOLO CALABAZAR ,1.c -d.r. L'I'll"
TrI .3372 J. A .. 11. 5 ... N-51m. _Ij I 1).2331-123-10 de I III en-E 2_p. In. D. I 1 12-131.7
MAVIS MONOUTIFA. il5f A .7". ", Z.'1-,.= nc.. I fiall., d.1 -n- -W ,A.,nrl,!lI:, C-1.1.1 .at.. Call. Sri.
-CA I Y A. NARANJO __-.1 F-lem, -o-Cz.9 U.- fUl T Ill-, MCA PARA CUIDAR 9DVTC1O
bra
- ___ --- ^ 124 LAYAWAIL43-LAVANDEROS 'I,-"'
jusetess, anst. 1. .I11.1, d, LO trele-Ain D-Ism-al I I l,.bl ln.V.'' i be "!' = 11:'; .K N.LIUITA RUSSIA C661INI- 11 1 PIldor. ..I. ru.-.'A.1
SLIM~ M 0.1-..,, '_ """"' NO ALqUILO JAKDIN, PORTAI. BALA. 2 ,.med., _,. -He me Of .... ci- ..1be II
_ ___ -.A-. ,..uu.. 2 mieturees .U" .,.,,I ...... de. .,A... d_ ..... -_. m ... )ad.,. -. r.l.l.... U.Z . ., 'M*DKWWA "WANDII.A. p, d 'j %d aO ,aU"" Y -Xi-. P
ALASUILASts AMrLJO LOCAL PaPrlo Twd.,S. Aloil. .1 ... ... bed.. -,.. VII- Ic 11 n D-A. r-tim ...,,Ell -.1les. -rnadnr. O-A- 'I'll-ral- lien, Uell.r,,, ..Ild. d..In -1, OFAZCXSR Pei O.I it. I In I. I. ---- ; __ r mi ROSE Aea IN I40. Ascpli ,c, me, at poence. W"-. .1 U -9263.
-"""" "'u"I" I"-""" I' r hi l 13-143111,131-8
sal '" I'- UII ... ... len _11 I.r Me _._ _ __M Conal Trilif-1111 A 054o Its J 164, Opa-me.l. 5. .cg..d. el- bi., I lese, mrn.d-] ,. madl. III. Sol VISS"' C, U. sal"I'll-Ille-1. des -- h.b.1-W If-In, .: Mend. P.- .... L-. A Boric, UMOO. S, "to" I-- -. jz OrRxC% SOVKN ,VANC, r LIM 'a IT easq.t. 23. 1.9. enso M-AWKI. Us IN If- as ALQt ILAN ALM. 11]-As. CALL- U .I. 15_1147 114.
, 9 I al ...... r.., L '_$-..fLC.n :. .-734. sell. I I 11. .,l
as ... sla .1 I -, -..4 44 ," C.P., -- Sta A- Y 311. A- 7 domil, III~ REforen... citra, w-,1,1
U. D.. on --11.1. D-INE-KI ..... TrI.I. .1 Irr.e. ..N. ...clill'. ft D-2799 O-IS .1, FxSCX 30"N LAVkWD9WArA A TAK MATURAD a. O CE ?AKA
- --- ---- ----------- - - I, eebrodr. mmaeo, reass MAJON,
Va" LOCAL LAIOAA C"TRICO NAM Ilif j ,,,.,I... b.6., I~~ .1 In', d.. met.. a.. ALIQUILERES VAR105 .art.. 3 di. I Is asnears aTl;;. Meet. Weseft.
3,Ur-1 A..U.. Wasease ld:i .i. SA OAQUIN 577, ALTOS PS.. -- -II. ban. d. crt.4... 105 MANEJADORAS ESPANOLA MILDIANA KDAD DEAZA Time business staboreassies, r-siss.
URjI-j a.. JZ.I,, N11. .j.... _1 1n. $- IS_ 1. ,-.. 1, .mum: In." ALQUILO IRECIOSA (ASA, Post. LsO Me, tri-e.l. I BI. .I., Pefi- DIUJi
I I. Roberts. Trillion, A-3m D-1043.1U.
F'-', II-M-00.7 ,W. --ft c.m.de 2 r-l-f-1. i-)- BE BOLICITA M-IJA.ORA ..'1OLOR jov.w T CON ..Fi.IzNCLN. Som.
z '. ,iiiiiiiii C-lin. n... lin-1- e-SA Ild.O-dI-I. S I O. n-I.I.-Ill-I 1. Ir.wi. 11 S. .. AIIII, IoOraRMATIL ALC "..0-1. ---. -cj.. 4 ... P.11., I.-d"... 1. ..I. I .,A.,. re-11 -1--.... ...We 125 CH
, ,:,.,: "Ill"" - MI - MM 'd a.SAN...:L.1:!;Lr#.U-1,. y ed-ed- K.A. In rn).- b.im. 1. -11. :11,7 LA Ira. ,,Ill. a C, Rr-n 11, .. T. $23. PA-g, ". Vilmr., Tell. I-niv, .%= illsillarl c'.. Zrearl. SM. Bob. 4, .1. Aero. y
I I ,, SIERRA I 401-Z!L _1.5_. 1 .1 I ILA A .1 I 1A ...
pair. O.".L. "!". "Ir I.- 11, Pele ,,IId* 7, it
..... .. U ill ..I y j ____ _______-_1_ _-_ D ......... Aln,,Il. ".I'll na."I'll .,, 0-1111 -PI., ...... O- I .I, .IR.C% CROTILIS rAXTICULAII ,U, L., 13-102.131.7
- '- -1 P-Illua LQUILO CAMAfrONrLKR. llf(POERWAS --denuclas W-rim. Y exparlomei.
D-UOSN_ .1 A1.4i'll.1 ALTO1. ..,or 417. Col. I,. See -Illn. .111-. flr. "I, I'S I to I 99 SOLICITA MUCHACRA BLANCA PA ""' X
'i_ net. ,ese,- I. __ _., D.1-11,1 rrrI,- US palemMier- No- OFRECESE SRA. CON A,
,...Ill. A. I., .. .... I ....... r ,,-.. ,,.,, -Illn. dl T-,I. 6. Par. -f.rm-. T.IAI.- I: I;l IS -Ider .IN, d P.- p.d nn,
_; -L. ri'Ll. ,,l', _,,s ION, On -- 1 - 33" 1407-173.1
I All. Wli(.1 1.117; an I,% ",'t' ',,. ,-e ..i ... : j.,uIn Inri.l. too, H S? I IS-H Ill.. ,..h .... at. ,un, I r_-A-' E 1-1.1'. AI _ALAIIII1.0 ILASIONISCIA COLUNI lef.r.lea. U-MM RIADO 09 pfo N65_, phos conocimientos y mucha
,fAEj Be iss. ,&.I al Parts- full re- Oil ,.,.Ill.. l,,r..l l,.O,,A,, .rIcJ. ------,"" 1. 11.l, ,,, I., b.j,,. I.I.Ill'. F.-I..". --dl'.. ..b ... le PROPIO GUANAIII D-2197-1.5-1 Inartice On ter. I,,,, l-;,"n cHorvist BLANCO, ARMS CON cxrr-'prictica para tender enfermus,
.d...A.. ,11.1r.. someled 4.. -.. .1, Ali,,, line. ALIsti- rRFNrt __ __ _,_ ... A, ': l.;,,,,.,.
-ncles ___ -1 __ __ D.U.51-11.. I 111.111 11 11111.11111,,' ..... ne,-- bahn. MIN'. -;,Obad, 2 4, lur, lia, Inelni IOLICITO MANKJADORA BLA CA ,d., I h.c., Ind. ellue -.0. y b.-. of ... BrU, efe, -.
do 11 ,r.,,.,,r PI1.:,j.- _r "....,i":. - ---a 2 _FA Iql,, nIuY bwn,, ,,ft ....... dl -- ,-,-r-rJSa. X. 27". G-16n. D-LSKI-ill-I con references distinguidas.
I Ot- 0, L. .."n SIN .T-Nlki. Peg- -,ulal -1111-d- Y dc- r, 3 IiAte. ,dmA, implr ,,, "I" ,Idat. A, ,art. .ft... Ll ...... --.. al XAM-A
Vt~ -.1-e. -=" ,".Pr- ... -!," ,"', ", 'Olb-l"'.a. "n. ,.I."! ". , ,,,, 1, ...... I .......... ,I rt ,,,,, ,S,_._, njr. ..; 21
.. 'PI, -_ -_ D-%5-131-7.
Lm.- On, D, 'I Wjj-nriksua1-P, .P IS trolneW --l" .. per-ta, Per Am.d., A, 240 _11 OWTIIMRR C11OrX9 BLANCO B9-3475.
,te. Train III -- 1.1-s. 1. mares. [.let. ..., lnlll.. ; .n. Inflne.f.dW., halt, 17.1n -_ - --- -_ 7.7 .7 W.r'. I ___ __'it qua-P'Id ..Iir .1 -l-I- I i,,O I,. __ _...; -s.. -EN- E.SrIll. ___ U I
aub.'n.wasouls. 1:1.1100, ...I "..." ,'I. .,I,,, M. ber C ...... : AMITA" __ -A. $45, Call. 19 NO SEA be)-. c.,;: m.:UmW,. Wer, Wessellod. Par. I
-- ,a IS, N ...... r lid C-1- Wi ALQUUA 4. rlaOj l NIA II 1. .Al, to eatersencies, comes, Harne lrejj_ 11 01,11, 11VIN 01 1111ANA 11A1
1,14417.83-112 ON, Inf-r- J.""". M- Son, her.. aln-04. li.,'. dw v ... W., IMAO -mpl-, -,nrdr, y D4447-195v7 BRA, BLANCA. ARRIA FORMAL, $E fenO _13W CArderces. 13-1134.125-7 .... -W., -1,-... N. Ire; or,, ......
_ -itii_ B 'N i__6_ D.1772,1 1 ,nnedl d- n.bli.0-Irs. bar, Inelref.. -,.- -11 C= : .d lil-I J-1. .1 I~ "'a "i d"'Ic."n. .. -Pi-i.,.i. .- T.41 ... 11-534i IT-131-7
-- --- d, cri.d.t. Ed,. r .. .
LOCALES COMMERCIAL iil GdTADO 119 LA :I,,. 0-- ,e
III AL -_ .1 -.% pe ... Wis. W.-- so.- S...t.H.. 1.1 1110 LAVANDERAS-LAVANDEROS it' ,I... ..I'd. con, ...... I VX-itlii r'-was I emorzu a -_
. .:KROR III MZDIAMA MD.
... e N, -il-11.4, AS ends Y ref-evincias clres. BE-1. I_ SXb,.Or.RKCZ
Oporlunklad Onles Ceeca Plaus CIvI Un-sid..I. 27 Me 231 :K. K, 4's ,in B-SM7. D,14 7-904 U -5-7 rl- do .-Nmilt Par, culd- adifito, Va,- I _=,trU __ "'
= Yabun.da. COTORRO. 53 ALQUILA I ASA MONO. -9 SOLICTEA LAVANSESIA, PA.. -VA. .1-SCRall MAGNIPICA CRIAVA. REFE. ll.dl, :rd. . I, Tombidn
Central : UNIN, beres. T.U rn.n.r. -.1- 'mulas IS bl'ac'.n- 1- -- -- _iLQ-UfLAN CACLYSZIM = ,., I IW I
T.14fla llV_&tm A. ... 1K, luerl. I allicl. do ,,I.dl,, LA .IX.AA.,11n._na - O, .UU, I Y r.-I.. hUrvi.e.bJes. A ...... ,A, tK In. TELL X-SIM A 1rr.a-ja-. I. D_ 31-7
Lll "I T,111.n. II-11-1. .-r ... I... Me In .'.I'. I.' --. frwl,. 4 UJI.. 3 vuerle., do." 1-I'llinSlirsi'l,5414 Arj Call. Is NO. 75
C"M ........ Q Ms.. irbelest feulailes. koPar'. ,.,I dr.. ,do-. D-l'.-I'll, C.11-OW A-42M 11m.. --ME CXDV U LOCAL 1. ".. ass. jW dr.. 0_71.81 B .P.rul It. W.-c...d., I~ -__ I. -_ : BE OrRECK UNA SENORA PARA CUltire ry WW- Interests ., ,I mi.. SO jCLQrjICA Zj.7 It-. ban. -Jcl i-rc.IaI.. ISEAS, y In 'It" 20 Y 40. am. It L'i-n ""al. do, IALIAD MI U, Ioaoo.. -' us _W_ rcelle Y era.C.MW MUCALACNA PARA LIMPIAN BE OrRacz MOVER SLANCO, N ARON, ..b. aters. Bob. myceter.
- -a P UOS. V, U'--7 114 AGENTES VENDEDi Per he- -I-,. III S Ill.rmr, e-verioNcia .O.Sloes --.,. ..I. T.- 11201. IS-lowl
N.MV 43_S plen T- ,11-94 ban.. ruchl. ass. J. ,. ,,, Y ,UIL
Aa I y .. "- I~~ Haj- J.rdl.. .."i A..... M. A-CXVL O-- Ifl c..i6-. X.f- L. do I. Xubal.da A.___ ,er_ Cl.- No. bw.o.. 1--m.c., Out --ine. USA. mi- WO1JCrM AG"WO IA!!ill.1 911 _AJAUtILO (IN" LOCAL CON PUICR- D-MET-11-it A. y 16- It. ,i.d.. Alma Orumelln. SE S011M AN b ea A laA ric.- 1-76". SAM MAKINS, 0 ... .AL COLOC .82,*A O It .5
res "Ine, "AL Ge.rUnd, U: ME OYRRZCO PARA CUARTOK: 86T D.. D-1431-125-7 So erelte It.. Per. -...ad. us
replied Is -Porlenes re, it,.; it .be do carvini.elli.
RmE=7= 11,v1oUda an Drairunts No. _L LV-eqjjj0_C"Zja- -1ji-Dog it. LI-ce an In, bej- it, 0 NO 1. sequi- ABO.C',on, herrel Diriff ... ... :"I',- bi.-* 'al"Im. W-1111 cBorza rSACM0 RSPAJIOL MEDIA. .Ila bu.n. -1 are. ,aftese.bas irmn.j.n. It.. 1.1 In~ Tell. A-Goal Idlestriall, CasWu i,,L
M4471. &;Lemm P.,lublislaul, To 1-00 11INIS A. Gtit.... 4 hbit-i.e., ..I. fl-liali IN SOUCM W BE LQUILERES D-l--- ad I ,niaSI SO jr M. TOM- 7.1m.41-1
-13SI-II.-I. Die. .4 sessooder, 1. Howlet. Be. Luis. -it- H-!-8,1lgUI' d.ml, Par. -rl. d. A A A-Tin. - orszccsx virit"iner. i S. It JZM
13 -14 D-MG-974 hLOUTLet CANA. ALTOS. rRESOJig DURD ALQ M CA "EgjC TO AGINITENS ZX TODAL I 05712i: LAMco 6-rIN-. N ..LUS.'_ _', IL=M -Neao, L"m' d' - 1 3 j IM-131-10.,
ft be) o-"' CMU tabs.- .1 me .. I attv. le al, TWENNE BEI EUROPSO BLANCO. 33 AR016 RE OFRX7- LA 0 CQURPO I~ hablLiciones. Wa "I". 0 a. an ..' ..b." I'.. 1411.0 Por. V-dW 444. Pectch. D.
- I= d Alb, I _T So I- "SO .1 Ine-, 31 i; ...., = ., r. crer. -served. do ft.. AN, cmeM r l .. A A-9379. Burli Alquil refl. A-0296 -mPleto. etc.. rbaj.d, OIL: ,:;e.:EV aj Ogg, prop-Irl.nes. raW do '. PS110 tm d ntm do zRi.... ...... -,.I.. i. ..
. I : Sells. 114. 214. 314. harts 914. befies reele... I .... SIAM. Call, X cum General Men ulivrom JOSEN EASKIPES. C. FE
is o_ I, D-2420-11- all O= CXOFWX ]BLANCO CON ME. res y Wells ,loss, do rescoldess bubpouse, 94 O,-
'A 48 -DICIEMBRE.7 DE 1952,
PAGIN DIARIO DE LA MARINA
Trataili pagar tres
Vicjas postaler, descoli Pres6ntanse dos 6rtunidades para corresponded I
I niellstlialidades a Iola OP
relirados esco)arcsal antor y gloria que la A vellaneda consagrb a Cuba
Una it.-Wille de recuerdos
1. I lielill, F- y
Por Federico Villoch I'm es el frashtdo de i rests desde Espaita, donde reposan Ia otra es la
d, dentilinitiacifin de Teafro Avellaneda a ntiestroteatronacionalenconstrucei(;II A
(71-1do Pa. -r 1-a-, 't d'. Joe an CPI. .1 an.
Ia 6',in is liegado a'
.nI 1, woo.l. t...a ceidl menti, con aquellos
Vill ,I" uld 1. est, 01 -1 ll -,molda Los -n i-elilenm Call 1. Ale. Por Robert, Sint., "ed d
a rainclo tie -uridi- Wb.,. I k linorda. Polta in-gailico. D. .1-l" I", rian Con stmo agrado y has.
tie, as a, CCII)i ir. ", 'a, Cuand.' El 30 de f i v I -ites it, sailileim do 1 ta Co. natural regociia que aquel
ina ilacoon deo,1C 1-go f-,.bW que habri de ter nuestro mixinto
........ .."i N- t,
..F.. all a 11. J, I a ...... !- -l 13'. G in,- paa Jeers, 6,tit. .,I ta realidad est., patimlica apeteilij ofez-hilaven
.."'a" 11 d, e l el eas", Cs M.) Chi. Par part,. dcl Goblet 4e,'.ra'A4e= "y an so clivid,
'J" o, pol., ,, ., i I
."ca,': ,1 1, ilt, at entorpai .,c -'di oparritenar tie nr
:e'll"ill 1. 1 .1 'nando it, aan I Cil no halti cifrulld1i, at an "P 'ku cin s. it
as a Is I- a so rano tu
I- d7 Ia I I 1_ ,b tilt.s. y h.,v, slewn lar ro.,:C d ablatain 1. "itliz.coo,
dc i d, Pit~ ell ,i at "I a de tan bella idea.
n; an:a"li r_ O,'.' Ilaolonablen an, oll lei
d a, b
lanaptan 'jiriii ,a,. I P'sltiis 'I
..n Joint mi ',I mo, na's calical-" tilde E rm tiramo- ,I
F'In" P I ,
Ch ra La Gr.a d, I-irr, 11,11,la 1;.an Va di.- Unit dc I,,, ..dox ex vI l-i6a. liellfal 11-jola I chlittiti-ol. ter. sc halla slilun,,t: a 11, li .,,a dr, Ins Jere- an in I'llani ttlsfitcl de aquellres
on-la Ic so- 1arliias mas v mail
cl Pillmle C111 UL IWO I.-, ,,,,ru I., tax are, lim. C,-, r cepintmile, hos rue. .Iv. en
arai, -rn la, id -, 'N a. En C ... to at uad. de Ins .,an
B..h:llc, Ym, a a"... en larn. -min.l. Jos aluzi f llala o),ccta. contarlas occasions. n Creston as I a
E te .,an s, I a c:I amn
C, 1, a Well, a
I Il.irCens unt bu.rd tie i debida tancion. a.,, c cits.s.'emn.
IYall1koles Ismailia y ch-udil C. to list, dc 1. Avellimed.. quit, tan di.
A-I z 1', 1,.111, al, ti rl,,,- queen iairldo P a h t
lat's reCtimneatie ainfien a las v chaderas
Cue d .-tro blanalil, his,,- no ,p enlado c cuadr- rJu. morals 1 .11 his
dnmuz 1. in u 'In 1, -1,. embajitclat en Madrid, dele-Irazorions en mo y to Contra. tie dar
- At I.- set "'go -lei nounbre glotioso tie Ia Avellane I r
ii quc b,. el pa-ail 11 L'I:- his ,,.r tor Antonio Iraizu7.. el Coal. c I
at a a I thisical, tie Jos liallatime- ono 9 or as micionalea y que Zia call,tie -, u.o c as chindole coma le crancermal. Jazzaresidan a nuestros talitas %eces proycein, Chas
te. i, p -tab. d p, aa midilion ver convert seg rosl de que no, Permimecera en I it Teatro Naclanal. que parece aho- l paiscia, 3cria motive tie orguUo
as q., I u a coast crar o canto proplo.
no )c, I eCald.d Gran Via. cittietud has ver r n-ri en gra- ra en.vias defanca lealirarion. Es.
Entre los librot de nuestra biblioIrea. mas que modest para ciesth
cha nuestra. figuran los cini loan s
or Ia., "Olaras I eties de I a Se. GertruCion"Gomer de AxeItaneda" editada en Madrid par Ri,adencca en 1869. at principle de
'as cualespuede leersed -Dcl
c.1-cinn complete e mi., a ras.
pl q ",ii dmot raci6n de gland,
ai a mi Isla atal, a Ia hermosa
C ba
.71 A[ final del del grain Ju.
Nara- Gallego leemos: *La cannot
an merle the Heredia una
Ia, A
di, in A perfectas del cuaderno. I
1. dcc,. risgiol ubh_x de s'atimic
.1 11 5Df ca am. ch, conforn-i
y tie mor a Ia Pecs- I
,a d- en herm,,i,,m. leriot,.
it udo% de bambolla y afectadas Gertriadis 136atica; de Avellaneda
"I Ci, sn, del Niagara I, 1 ", lui, 1, aniks grande entre las poetanis Este ..or aceadr.di.lam die 1.
,l .1m. j.,Cn dyj,,I Ins titanpos" A-Ilaredaunro Cuba. su tierrit mi
as an lalento nue puede conso ar a 'thabri id'Esplafili I q sin I. nr6 y enallecitio alte
a. dod, ;l
Cora tie ]a io rdida tie sm vate mal contar a gun
Ri ado vi ics nolredu da c.,C,sa tilairla rat ,5 mas distinguilics in P" dia in ndo con su nuzzien privilegia.
iembros. do v sus dotes excepcionals,; a*
Ia P- a d, A= d, -nlit, -- puede ni debe echarse at olvi a,
-1 1., sailonta d, A%, F- lno it, Ins escritocis cia, calia, I- i grande y verdadera. qu
xat
a ql.lcn ,ad,,. tan Ili a.stre Y Ia wicat... ella c Proporciono. no solo debe ter
ould, nega, 1, pirlmai. h bl. castell.n.". ada en toda ocasain. sino tarl
'"'al a so "as jr, tat recordada y agradecida.
a it' s' i-o h"" do .-ikbi, par rich.
a hpa ringurot a
a r WC11all. as, ,, us. mujr muy hernars.: fu6
pp l, ro :,. en I., p ... do, login, F, en casi6n mejor que hta
que se nos presentan dos oportu.
i ht-rmana ejemplar; fll6 exce- d it
"I N omrt- Pa, or Ii -rld6ai- 1 1, ---; f-6 li constant, y at a 1,d,,c.rresCordcr at bien itia.
1 Esmit).1, a nia ie. (. sit ue senos hizo: el trasla.
l C-1- I H- ,I final it,, fam- coarms-6. A 1. do it, sus res in I el bilmi Can
ig",h Foo, 0 Jos o.as Ll-l- in ,t He,,di c.plann., este "' bi-le del Que scrit,
de micoon y de a sngli,, f ra nuestra maxima colse..
A '1i naonhir, daino'
01,r Un gran n6mero
a ,a ii ti
i"ota'a
de Ia Revista
i v it -d(. c Cuba Profesional
Jai a "I d" iill
C.oi hot Ntjil T-1. f A-lb.. it, ,,, In lar 11 lutirt. r&
Ati at,,, sit 1i a ...... ..... 1,, clist. Cub. Pr.felaD s -1 1 _I" 6rg.a. -ficlai dc Ia Confedera.
No datrAn in inch. bland. anuln. '16n Nacional de Pirrife.lomiles Uni.
lc nhai jue cli lqcmnuostcrtla e.m.
per 13 0 do r Ro.
El ril."Lru 1G.1chiris y tie C.y Can.
set. Edliltpe"forman parte timakaen Ins
compi s doctors Jti Raul y
ArmandooLi6pez GoldarAs y Anibal
Hervera y Franchi Alfaro.
ilT-Xte, inum.r. an material %aado trabajos de -triturchina. to
c'm coma W titulado -Nuestro
Id.rizanti, P"u""i e1j.diaii IngJorge priciderm-mr, iie
Ins andes compalfilas pet
roleras i c
on el Estado cubano; Ia
Inamovilidad del Proteakinal Ur-rp, el Presidente tie Ia ConDE PROGRESO FERRO A L, I dCr.C on rilsochmal ch, Pricnf-mutles
d-tor Mari. A- del Plan; "Un. Tierra thermal. q lic despeitb 1. .I..t.d
d, un hateribire", P ffrpd. Mestre;
..S.r. rtal, un e17
cap, ara Ins Ju.
ventures, del mundo'. par el doctor
4 curnplirse este Cincuentenario, rendimos c6lido hornenaie I Pablo cle. Lavin; "Albecto Einstein:
91gant entre lag intultivas", par el
cle admiracii a Ia memorial de nuestros ilustres precursors: doctor Manuel F. Gran; "Inadranable
Goldaras; 'Ile visto 10 que ninguns,
Gaspar BetanCOUirt Cisneros ("El Lugari Sir W illiam Van lista par
Horne y Coronel Jose Miguel Tarafa, muier Puadc ver", Par Carabols;
"Respiracion Artificial'. par el doctor
Man.,[ A C.noe Lopez; "Los ProTarnbii queremos expresar sinceras gracias a nuestros clien- nfcannales't. (Cchtci
I CIWx deben sem b r Y 'mi
tes, arnigos y pueblo en general, asi corno a las autoridades todas, )as Posturas de frutales", par Pc t
ml: "Vigend. tie Victor Hug?". car
.= : a a-,
por Ia eficaz coopbracion prestada durante este medio siglo de 1. dart... Blame. D C bi
par Robert, L6pe, G "Impi-eservic somes Doi Per el Plot Lubli,.
io public que conmemoramos el 8 de Dicierribre, lot que ], contrato de arrendilmiclat. he "nos ha permitido transporter millions de personas y de tonela- l, as v Jos prilblemas qu, da InVIlp"r rI doctor Carlos F. Vazquez
das de mercancias, contribuyendo decisivamente al engrande- .5 lins: *.NI. v.z I mi -tlr a] se"'tI Cl. dc Marti- Datia lfilguel La In
cirniento de Ia industrial el cornercio, el agro, Ia culture y frater- esIlgavlon scientific e, Ia Unt-ridad de OllcaC. R.r el doctor Du.
nidad nacionales. !ran Quv ,cdr: "La It~ a Ia An.
tamcdad par Maria Luisa Daefi.,,;
. U a merill, ,Ilt,,,dr tie
Confiarnos seguir contando con el favor de nuestros clients iPor Roi L richl'i'.. .E, Impa
1. .b,c n Cs.
el dollar Francisco Gurri: "Filnpara confinuar Ia labor de mejoramiento de estos Ferrocarriles, par lenta en Ia crcrawijind ,
sofa del Comunism.". Par Fernando
y mantener asi nuestro aporte al bienestar general de Cuba. Dalz tie 1. Rimid.: "Cuba y 1. C.b-tt'. prrAmp A ... ),.; "L. cdanaealro Embajador en Madrid, Dr. Antonio Icalint, r -C an. nor el doctor GuiCupo a in glorla 2on oe letti "Fri Oribe". nor
de halter doola, el prizzi Ia allitki. del hillLizzlit. localizaachin del :1 sram, Nio, :od.t. paunte'lil Q.c Ills, In. reatoal d, 1. A-lizined., a 5ablets Scsi "Urbanismo Y Tuni
n Playas". nor Arma do Mari'ban.- '. Nuevot Horizonfics"Edue-ccle. n L. iii.e. ... el Tj plializzible coltitalliew... fiti ectinnhado
V.r Intelectuale dc Ia talla dc Chactino Y CAWO Y Martinez Bello.-La tie- inles". par el doctor Eduardo F. Leris: pultura wartni con una. cruz et 1, que iruard, lei rests it, "Tula" -L. Ailment. 1. recaudaci6n tie Ia Ad~ finto que sirvio par, at, grabado tui tunnad. pritneiii dc 1914. o.bdC L. Habana": -Pe rdd,, iaccj -.
,a les I ... del -rtc or, C Ia
i In Cagan 1. A-Ilancis, ,too Ca- a In lo'll, en Ia comedian. 'G,,,Ile-. d, Monitawll- ToR. y L...
ued, d rdo C clona 3 1. r.".1a rer. par el doctor Jos6 Carballeira
peirse que se desbo
a, se r, nmizarmi I-- Allinsti.
c a y it mahecibiii, .,It. itclanitracoini Y. Can. a nuest- Tula In i de a Cleo pAginas en papel cromo, con
.,i feet. qw, Par kirmau di C na porioda en colors. a Carinthia
scrtol 0 bil, Ia ralu- brillarte. Ia presentact n de st re!,i at ith 6 es C a
'aces" a ,,I;,,.d 'c _,iia' go,.c.- de I- 1-ist. paled, deerria, quc intan-ble.
i ha infor-ciltm Ji
t-atf c.,. En Puerto Pro-pi, csrdcaa, anal a
c,.l,,o C. ,!Ca,ueg.x Sa in is to cue. I r,a moo, Profesionalici y racilimilds
Illa Ia In' 11- 11ld;od roal- tie
Matanzas come en Cardetas f to' tan ap,-5 -,ja m,, d, In, dinglates tie Ia
M.grida. al rithcold. d, -rmv, r, ixisteracia jammai recilando pelstain a;-., ... ..... AlriDes' publicaclicn, I a Ia Confc lcrad, n Na.
ram do, -,- -,ta a it coorl de Unitersitarare%. par esta pugun.. todit. 11., eglill.lin va- Aralcirca sl G;,1, Al-nilart, tih-mn d, Printer. Chi I I'dils am, 1. potivosis gl-a. En or, 11 eltIbL110;
dutimle Ia nnern.l.1,11 fi,,t. que p,,.
r su ... micion sit, lellial-a Pol m. F.,pa -j fj,feliz "P I'l6ti'a d'I L"", 13tensaje de con(tolencia
d, Liz H ban.. an I PrIlloco. de 1, ,
tod I toridiod, olonial" it Y ,
frei te de Izz de IDS Exploradores por
11 a,' I" _11.11sec
mi Ser.rann, clique de Ia T r1le, a i
,a.. " to., I't'-iits imun in, ho. Ia nituerte dil Ing. 31acco
Italian. Eta el 27 de stier. de 1860
L. q.c Iii it, --lils, ell Si j-d-iil Con motive del fall-imidnto d:j
el, Can I el.. dc late slr- sea *'L. 'an"' Fenicro Ant mo Macco, el coroner!
t. Tula dirst.carsc rasitio- 1. .ad, a, ,edMarCN,,d.,jre
te Sai,crl,, Ida.,p,
iadqutrir.celebridad van el scudom, fluid, "olo I en- Cl osiz :p
d Lsl Peregi-rai" se diest-6 cO 1.
atraclO, I Whis am. padres N, dingich, mi
st me. rac y
lueg. do ad. contgnfle., 1. .,is- 6 e vo endrilench, a sm
hij., el doctor Axtomo. me to del T,
Fs Ia cr= par to fe Isl1ant:d,,l._ tan de Bmncc.
L que brillu, tie incienso I L. luipiloca-d-rea Y el di: I del
Es Ia mar par tu audalcia domad di.l.rilbre
La que beta gimiendo tur pli
Con moUvo de Ia tech. lucti
Cuando se h:bla a se describe delexterioll,,,ba hiilimi en a.ntas, edlicores to Superior tie los Eaplocil Gertrudis G6m z tie Avellaneda. ha1OCnsl0ias..jl.,,el.a* promlats., 's h. rtactizaft las
E. isiguientes ac os:
de tamerse presume v destacarlo co- a nto an C Will de;
mo en jus I icia mereCe. $a grande e La Ia Pains', (.do cl pl,- C,7 a. an. Hanores a Ia Bandera Xano it, 111)"111111m. c P-Iulilidad 3 onal colocandola a media asta con anextingunible amor a Cuba. que clia emotion n- dice. jos honoFes corresponchentes. 8 a. m
P-M -in A-rint, nr w nvocacion at Lugartemente General
0% Hot a a WE ft ^ A LI P I Salud, .1, lwr. beati- Antonio Macco. 9 .. an. Guardia do
7 Din. lvkWWIJim. Mesa. ,=
VOL V DIAR.10 DE LA MARINA Afio XX Espawas. Wallis V lartsmam. 4'
NUM. 168 Pightia 49 Flommij..- EdWAL Playas.
La Hsibassimaj Donihigo, 7 de Diciviribre de 19t2 Politka (9idWkl*ML
REVISTA DE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA SEMANAa her titulares on de ausencli no of abon, do in. parte do Ist deu. Cultural do CaL611cous, par. I quo
L. inedida tore par bj!t,. a I, 1'rue contraida b,Id 'm "', U C.16". vla. D E H O N O R
d so
rav el quorum en loo So an.,, rtrq isa1'sR v-P1u-"'., on 1. gmad. is S. Ca
JjLacio] g_ a .,. Is ij
C,,n-j. C .... wv.. S. c.rd6 uc in or.] So IrBt. not Univeraltarim, dirlaida par ABA
eviar el gravansen 4uc a fav= conliaromiso cconornico por vs. de lalesham. ..b..d,d Ingentera, an sm, III Ju tamento en Ia ilsoca do Me.
Estad Iab lei re,.,c,.,InLo 'consu cunrecuentia do 0 programs dlividid. ,I I-, La Rep6blica conme- I'M a &me can&,. qu4" -1, nocal le meticron, on In caboan,
dord, oin sea has P1e1;f11.,q,,, u"hlj All 11
do Reponeres de LA same mod sur r "Ins par contersho. an In, prlmisra, to, mora hoy Ia muerte ciel do, C. .UUrhA2'=
too esentanicto g! 805rii mrta
a Hot b aria Ia
Devolucibin r.b6 st med.1fi-i6ri de 1; Or- en [.,or de otros. ras clementales P P
Ca. v be. Lugarteniente G a n a r a 116 venir warderra, YA nair column liberal. tL"MIU!
nanras Adhavenalies en to qua para que hadfais y ritmon, seulas, toritd. I- eon touters aderairmichat
Ess Prentiss del re.peter It u -te refresiva sas srefle:, Viaje del Presidelfile end "par au author, "Befloris Santa Antonio Macao Groicties. isiodismuss tire. can ttci ll rtmd?= r
is it t ;Iia .p as he 11hancia". "El Manbiennia I= r. led. se. do; Batista Ann Y, par uFlo de esos singu- 'm "ow ., 2! V O.B."i;iIi hiibisin 'pe
qUitO phimillus". "M CIURPTIAD Cla- hazahrea.y; isk
.do el derile Re btF "ej III =m, deljfs;r .f.A.. an.
do, Sic.'. .1 ye, turider. u. no
ca, a rRIUB, Iss. 17- I a- aquellax, .e"Vic deran en to wm- lares coinci encias de Ia o3 term s ye me derarI.! 1. ..Ljlt. do M, I recast un yours V SUR' moving con solo nombcarics, an
". se All ra ) hen del ciantraban immo, opeove "Giniftnii, .. o, 'e" do, do 55 .."; a ,ta, I. is miss
!L Chati" a su duedo el exu iii go Y historic, precisamente an h,,Igadu6 P. tras triunlo ern coasa Segura. Pero Los.
IlT b:mm
l"cla"': mori'l Bateit,. acompariando de sigulsi u fragme to del ballet Ict semana qua acoba de lent, de
ve a lax perserions juridicas, Lan IM- 0 1 me, is de, escrutimos me hachin IA "f- ,
dente Pole Socarris. ]us nifitistros de 0mas Put ca, y Relsom b de Amaden R.I- dam
Una ygrar lueron ocupadas el 6n &I plan.. t III
manjerms a sati del delito do Hsidend. turn Ins viaic a S "' ':j t_.n, Ind a ca slguPaquetal sMarcallIQ d. me mean cainseceencia del ran sorss. :X. Tri. din, en adaptai ermincir dej6 de exi fir "de 1:c= n is a diaand
moviculento mvoluciw njdAad y Sancti Slifiritu, La Segundo Sin CAram an nuestra capital el in- nionsibless a. el cu Sears do a Inutilizando bolestax, Lars
sabre Is, provincial de 1cl esigriesess Is 1 de advances colocil P
a". Yblcon ra ce Dana. Ajgunas Ve.oslas Le"n
LI,,, de Isar qsac ot ia. es sa %r".1ilivai an of Iltitsnrs lupr de
,_= _do In imempaii ou-. Los enfertitteros y los Matsiap.T I -Gu.s..,.- aterr'.6 di6 trusigiallica Interpre: geniero Antonio Macao y dee UnIversd 1; C0
US monsdorft entraser. on V.r.der.. El refiar Presidents, "Dialect paquedas can Maryatt, hijo del Titan. A Ia votac16n. E. at Hotel C.
r tacking de Grand% de Santiago de Culas w
so d.e al-Ija Centros, Regionalles Iuo occasion noee sabre at clon" cubanam "Idoeirsi dg Cara III prop6sito de esto lamen- !oencl6n. par sur mialsespi, bon-fl.. consumlaba el fraud. Le aconwl14d.tbj:9 is: lerreno his 0 11, me reali. n Sol", "Mi Caba!1=7 "L 'Guajirita VWK
adelame Ia administrach5in Par d- to promiden.11 q todso desaparici6n, Rqm6n atribufan a Ia hereticisk -m4o,
do d' I urta- it Jar n qua se fueras RAI y Ict
an concedido a Ins Countries 'Paso Main' y So MusheciI" 7 "Boy un guaJIro so h se, Fit ran inclusifin entre to.
in lug"r,.-. fel z" y on preclaw preg6n Vasconcelos escribio, an oil brVanno0j:1 a. l7v l del.,,,. fast. Pressencii 1. assicasim. Se
.1 =: uJi.ticis plisse, rem 'El Is su
torri b .I.
In, I- con assent.ries ar ampliaci6n del sioralauerZ I "Alerto", at orticulo r.rolis. do. tss le to'n il el pole. se mofaron de st,
go. tempo de resguardarlax de 1141- ClUse 4 1 del Estado P.- C.nti.nuando st, x-je. el Pressi- Vendedor de 'roetra". (Comenwo su
iendo at eleen, Ia ra ersta mer on favor de lax en- I c', zroparaban conto detrim hamrseteadestres estabi dome a un psi qua aqui incluirricirs. Es un ingenuidad.
I do p oeuir I., !!1iVUen ;
I- s d lir2. Bar
14 inroad. In el,n do no. Cuba "Doat, T rimichis Lspa emativo tribute a quen i. I doscepiliente de im carridlo' riusmc, tlicl.) rIP4 Elk '11.'Ll:
drobid. vigilarrens. formeras y las onfrarmeas quo on d sibfig z.u ", 'I r dido of
ellos Poosten sprvicnis Ilamodo o
an Lt. do ol air, rI..q.e u, jam6s intent hader voler oulhlrm[b, I.Ttl do "I'd as"'. I.
do Sol. deftehe in"-- tr.b.laxod.i Raossal lis"Nilim. Ross-,
])is del 316dico ""' "Bar" A.1-71" Ay der I, Coll
a u cle Circuto Su Ia Tri y "Yo no S6 de Ia Nih.",, can I- rjn
nc* Is Edleplaz a afelmd rt fiF6 nclur'P,' I- (7-f-g., Becit-t,, un ca- is. do Flat-] Alberti. Su iluStre origin para re- UnIclad,. Y- desiongsthimirillo: "At mismars,
a Imm que, prestan innumr: entrari Ono- ol de 1. X1gr! 169!;:9L1n.%n' general Antonio to hubiannin bi,.
g sustionin dua;., ireirra do 38 ki sinivIi.j. Como tercera y parte final lei clamor ventatas per
rus Y efle-emo, mIrIcha. on Palo zessis dias' .' S' lado of Beta at lie Presenta conso
ei. A canw.,.IIj,.j. lebra 'to us A r I'lid- le, dradt, 1, prograrress. figuirmsba '*IA Shirb6lica les an Cuba republican "t of a'ph"furn"I'do.echmarl" v al! a I iemPred Iend 11 par to. t6- con I.s'nsuiro. v.el.. 7 can.
I do 1. 1, ciblimissi.de si 1-num As- -I que ul.b. al Mar", himn. mcalar on hor-L do Y vivi6, an Cambia, conno re, do 1. cimspaiia.,
ro .1 3 do] a Its. .jgi, of gr-I -bre 1 1. Virson do 1. Carldsid, que fi, m ca. Ia I no; lae dor
cn a no act. do xl cora "safra- Mis aviotles Para r a C st d A fit uourriente: fraud. .I. ac.t, a. .. raidebm'.
C.fia I d, mis non on .1 1 Urs", homenale a Ict memory ljn,,,,.,ielpue n nt. ca. to deeldlri
5 el Ej6rcito a su pr6cer antec no 1. e. 11 hj. do Antonio Tvjme NunrB miss sirpirri a no",
terialidiad del quo F.rticip.... lax etrut, cut, sine,_r. muy 1111,d,,rr Ist Cup, do
del rice or. se d'111-dinua y &mjL or C-al. n.a enciiintribsurtax, do
period,,, Una ve, n Tri dad el gonor.1 Sitariss. V.y licitaclos Werm tu. d esor,
enestar de'l vis T,,ni, do Collins r e InUrpretes, par IR rRitchad I, Una ejemplar existence e Isu P= t me as
grelbit, do h, Cu Batista tes to ea
bas 1. a.; Par d,,,tn riesiden-I Ia Hss hall. on lards, en fords, me dmia ale
par e 7dtrebj is 'uls o Inesit'. Ile'anamac hi .9ril,
hiza un largo ninuciaso reon. Interprelacidn del prograrria.
mid ca. cienda ha situado un rrid fr, do de modestia y de deccro hBbe,,c dicutido. Rossi gross ""to P ymplecen a to
cmlan. Blbafta hist6ricis do Ia b,,,: m'e e'anioucespirs; yo
$71.1193.75 Iner. t. adquirne on do A if. marte on rue"n't himn
.3850,w o Para dl;z nuevus, a-res de juerra con labor, loss. -11"'Inat. de El Ballet de Pro Arte civico. Iter""oder.hisruel';r se. 1. in, Nur,. re.reici En .,,a e.- e ". Is IE is phrase qua
d.ri .1 E)emta. an t-1- a 1-111ativ., 5, en. d 1. R. 6 halsihin snopti,:., baJo Jur.runtra r, enter was sion Ir dirron us. dmimli- C. ire va tercus Ins genies electeP a de or remained. In ra ru, 1-6: IEmm a] vivo mer no Ia ar.y reeld'L so ], rd"Pl a rente.
ei Censo Eris. edificacirin quedo muv..dt,a L. E.Broolit da Ballet do Pro Art, AN r0XICG riadre
Reclantati6li Lie d on or I Must,.]. quir dirlilic Alberta Alonso, 11. "N.ol bj I -I. In IB5 inallos Se cur,
islomud... b.,,tad. I test no peddle III general Menocal. hits re If ad, her man 'do
El President firm6 un decreirs ;448 it him dam represer, clones, porn lom Par RAMON VASCONCELCIS 11'1 11r',Ildd".Der, To Plll' Ine 1. -6n. us, r idit. m I:ja
IS I a un I a Is de. I mitusin6n If portuarios A I slgu j 11 B S ,rl., = I era ne: ,r:. ..a,6n I He.
lent, 111.1 1 ,far P-1. or om do In priestighosix Boldd. a a An par. prods, I. 1.B.s de dos pital MfIltV de Columbia; asi
SAW .00 con d"lino &I mich, de deme lurgo do inaugural el nero- on ambas me demarrollili of misma acabo de air par radio. con I.... More. host. al doinich. do Plantas de Ia calle M.nrique. pa- e istaks dt
B r I P,,I III DI% or Lo A imlo Mo.
Ia. Intrusion del Corona, de P.b,,.oIon El lider obrcro dol,,g, ,d.sIog.e dfllirh sas-. or San,. -groans. qua cmenz6 con Y In pe.na que t-a dejRr un hijo.q I 'P
qua we InsuSuradas of ; d. -Pirtu u ran, it .. onto". car, -mografl. do Al. "'m !:m Anton more. an. dreerilt, ue 'U*ra Una er- no tod%. P. I.
sa tp 11 C-j. del Rellro ca d do -tionsera noodles of d ne, -I,:aecl
d Or corAideriurse mejor oue Ins fructo. con Ia prohJbiel6n, pur &
,.or Is IM& R:urdn rc rril, abr., publrris,,y,,:ururiirnr1u a ]a bersto Almisaa, oil u,. a..
is rj__ G*...do... qua fUlron bar his nitiort. on of HospilnI IIIIII as a.
No- er"Vars, can .1 rri "., It., del President. hid.m. "Crtssi r rm- a 1 .1 o .1 iurg. is- derr., oulaincei. Un diss. vikindsits, conmiguienle. do oe.doo1j.,r.uaeu bherap it a
dito do ru h 11 aya desid.,a.. b. p h-cer In Revilblics
%asli" BY. "'12, an Is (7., 1 F. I I=d
rain a medula quo I .,,J.n d, C 'm Fit 'so If ;,-nte on ri puenteelto da, jusin, drl.,,, hIp.jraj;
0,000.000 P. Br. hasn" m1rom tiornpa,
tuximlodel Connor Ia renuser- rusti'ttre, I., .1,11:2c an- do Par EAhor Meet. Vill-loon,-ur. ns B In,, deacendlente do An.
I quh, sat Palma. que ero entancism an -eir, y terintrui Ia cnrrern do fonlaMaceo. en lines rectim, par
C.J. nes do Do .." do Griest, (B. j,-..h.bla rJoi-old. him N-Wrien I I it, d, I e nu-dico sil hin Thby, severe An- Artofilco. tan demote, tan me,
Re ve- d#.%', par Luimu Ferrausic or I I a.. pht"rillon, InIont".. our- tn, P.Iero do Obar si Pdbllc.,, ca- do 1. dininfirs. d esto y tan baralo?
El Consejo lie In.. P11111,11 lubs J.'s."m U, 1'. a to '"n"'I
,a. l.tardid- d, rlefrutiir, ad,,. ANarc. y Arriando %cjs I,,
Atirdstron ta.pl.t iquw- do lair N.,Id.d,, di, K Lslor Y "El Cim, Nst,.' 11
FI "Jon'll-t-a 1, h. T-1-11a.-Ii at, Iure. on "J"a "n.'.. Lulm M*X d,.,dL, -11r,11rom. D.I.rm Misirt.roil, bemol" de Mount, "Resslazaame 14.
rp R
Yes 1. .Idn dol C.-In do MI. .1 C-bi-or. 1).B is em, I,,[, Ifttirdn e, 11 to W- efflornbir of Recital lie Dolores -Novel 6og
illisival de z" s," y Liia Testing.. Ballet. Tor.inst, q I, se recent entre lax miss even. 2" y oil"' do tjL=r n
Went, colbirsul. el hin- so e.r ,)n Ca IVIdid. do e,1. o o", ('a," 'I s-anion. -, "Ban, 0, Girissle.- 3lartorell f1J.d- ashimiso. del parlance At- "lusturij." de Hanswill
c h 6: "." em Pose emissions, c
dserall- I it, 1, is d I us, C sar P rez S(,Ilt(-Ill IN hall,( I r D. Kinsim. nwy rest. L,,),. primers, portals. ED Ia final, tcc6
P-7 ssbrieg 1. -1610 do pB,-. ofeedil, un III- wrouidR MIsi de EL&chm&nL=ft.'*U
!,Id,,, d 11a KI.Ii. do Mon. del Cuero r m. ri.prl do 1. DI-A.- C 111 mucho fxito
san Is. wrist., So a. li-,33.0110110 quo ju,11,1W.. Pin start. . airn- ,, rit, m.,., Inside. III, Ellultuir. adRpt.d ."usaral ran I 'mijunt. I rr ... rile emid'i-to prCouldiull
'Inqu, or a I "B 9 1 IT on 1. C,111. earn r"i(.Fdel vlatim". vlmlvtm Parpetuam"'4e Poolenc,
1. r', i"I d ,a Re, do B" I"' I'Ve.". 1-1, nuignIII ... ........ in 1-1. do 11.)du. in,. -.in D to, Z liner, Luls Tripsiass y Blonest do Ia Paz, unzJovmnrP1, ,- fisunando on el musino, "PralUdle, "Bercewe nMPWW .00 is Garda
"Jerof Supirlitri limits innsilluir nmr1BL- it's awbjridl dri Friladu A. efirs-tinsda on mu honor oil 1. C- pairri u0irpretrm a trither VIllaii. final Dar. main dotoda do exestlenters iA y Yugo". do Hsieh, Sonata ED $1 CaturIA y "Morealluth I Villav
ft
lWirls me" 121911
Pantalfis do 11" Tereadiscos "Cobra-Matic".
Mueble do caob. blarchi otssmss radio.
foh*w ze" Ra"lle willizit
Pomm"If do 17 Passilgad".
AGENCIES Y URVICIO ZENITH IN TODA LA RIPUSILICA
afd.l. .1614, A I- I-- mrnn. d, Bad, -,ri
CUBARLECRIC
lww Panama," Z-116. Z-ft 1, k.
mir&l! J SL. C.. Mots, H 00. 1, .1 anapl.lie, -d. ol.- ta nadl.. o- Sol" del Coseske to a"- (.1wd
d.. Ex. -Iarad.d.. doxt. is an AM r TILIVNM
-n b-- 6 3 Tell. M-"V, to- 11
..............
0 ST. VAL NTINI IA FORTUNA 0 CASA ORTIZ 0 LLONINS I CAIALIZRO IINARIS, 5 A.
EXHISICION Y VENTA3 C.-T 0 CASA LA IPOCA 0 LA EXPOSKION 0 VIDA" TIUVWM 0 CASA FARAH 0 SAN LAZAN TV,
M,- 967 IS.- y C-pa is.- 162 S.. R.I.., 617 Naas... 632 3' Y C. V.d.d. Cid. d.1 air. 2071 so. IA- 951L
I'll ..;55,36, T.11 .5-11- I.If .,nA5.HBbB- Herb- ,,, 1.1i A4469 .s U 656A 7.11 U-5615 1.11, FO-1211 1 1.11 1.807C 7.11 U-594.3
p,
a n la Repfiblica 0 0 a Pigina 50 0 9 a' DIARIO DE 1A MARINA.-Domingo, 7 de Dic. de 1952 9 0 0 0. 0 0 0 Afio CXX a a
s)
dA mioceno que gnutu n ants 'j". r' 'Itlatue 'I in
re, Cuonc' Sur. in Igl a_ l 1,noriti.Ps, Art'. a "1791 amerate
. camp. do '. r Ie contrarian, todo a) cauto uhlo'etion Is I a .X
_ I an qu. = td,.^ qm ldl scxxl
a. or d at
Izabal qu, an Hialeah Y qua tertill, ac- gradlul a pendiente hido,"U'll, Irin 36 coin" istas de Cuba ai M ii6stran se
'Unjonente an process III fftruc- que vitrim a' "" dIll",
nic, .umbristri con can P Co.!
C16 40 Worst di.rit.. d.,d
do affno tal PrilibabTemente a "". 'to tierra adenson has hasta 80 6e; qu. .
Ir es decir, de Sur a N*,ai d". V:
artilli-ealldlp"abrov diarlos de Is so d "Paz Roja7 Viet Ablefivos los
M qN,"a an Ins q wb ."l eler !sin puede obser
misma a In I do c'm congre e
arm in I 'lirle,nd
extin localindos a menospd'e"13 que me pe Mo.
. I "'I'=d I C
Liss del aguat salads. bido nibirc.
E. obvio. par talan, qua una ne- do laq. uIrsitin del rot So. Aninto centre r in prinfundided it,, 'Vail calfflead ft Como "eilandi
contra Stitt ),.I 'W u',r a dis, rat. j-,, little. r; era III C om unistas
I t ,rt, giqi-d Up. dea allmsa;I=r,.=-.- msil % ma. ide g-ril-al 4era Gran a an an Ilagada de 350j((100-flel ClAerloif-parot el Yi.
desciander at agual, dulas vr a It. trn
comp atonal a X a Int In 1. real 6gicos a hidrial6gloom G tol Ablairevula.
Pei Framel. 4 MeCartler En Cubla
n de do- al Vctan LA III airm. Garcia Be)
F 9-1 dintiento de
u= a b Garrote a. CO. to Its United Pniss. Ilk "I
T,16n de little re. subterrineent. esto an: food.' Par. aid,
-'Inln a d r" I" dle,.dax. Prepilmnse Parst ir
8 d Is==lliclad 'a =l de Ito locarg.
an u's a r" a _g Y I: auto do. it I a it do nombel Irm. 1. -C.ril.
an prelbl= Ine'littrust'd. d _1 I. a.- .a.,
-up tas do 'la.flo. y desearg., Lipa, vuelic, do nuevo
u. com lelial, do abl.r or, I III Titulada Reual6n
4r, ee y structural, tannath
MAal reservorlo. tool
turgi del y In intrusill all ftlLalCli It anti
=.! xfrd7o1diqra g"Y tP, = nuo-onle. I faLaIC$ nli e HOW en Vienn
mando to j 14=ilpj;j .olaloahoar 1. fitionto y 0-50.1
faces. de esimas golundes .0 ".z. iz- ,
actuffero. itt C, de Is Paz
-7snatt. himu-slut. clem. -!Waa '%
id-ele- *; tle, \ 1!
1:-Id d bu-I de : oT 11r4 ica ubteir,knami an
embargo n QW, A I\ 11
m b!ls It If subw .1. n te Us tej can Is cuaricat an estudict,
am. wbre a] earn rtauVento y
rritnes an ]as sicufferos, as de me I W. A
a Oft VVP Vas r Prim
nera absolute Imperative. El inge. caracteristicas hiciriur. d I an' 111 Cults,
Werta Abel Fernindez y Slm6n y WE enLales de Is Comla16n Its ..60 1 ra
asociadits no sugie de r Neat ... I at c.mr -ad. D.Rao\ 1,10 po, he
ran, of nos a I-irl plbam
otros, to o-,eque a nntcu-- do experimentaci6n de GWra -rm
am ma. m&,. an apa 'llmn. dtl P 6()f C
e a able.
atnowtros convenience Uan R axi- arnl ruin Acal uti
citrattit., li'lal2r1knilose al capitulo it
r., June es. cue.. il ef aciftidad
,a. ;:r.y.jP:b1en- mb Interim an este forms, him himto may vallo I-%. 0,',n.',\ es'le onto deeds
cialmento substantial t1rI1 do Iss -periencias registraidas
an Point. Intruitimes salinal it Lo- delesedw d..
India Y Aican o, ".e
tat dA agua future de [a eluded do Ing ._ a e
fit- dej ciasta Norte de it
shoos, cuarl su desarrdfli) Holm not, del Sureste de 4111, ..unist.5 0
ser.racessr a y econ6mica. Onet "'.61me, CP villiv, ae t1g, be partirin do
Im Florida, an tax c ... I.. do a'. -It,
.bI 9"C 44A,
real do 11, W1 1.1 :P, an I.. Ill., Marian 1_ %noij,,,raa, e4b 14, inigain. fiesta norlearnericana. an or In, E.War i CSO met am. a ft de
rem dit d'l In" Wit CO ee-,,
Black y A..d.d.. a ra, lam aralciament as.
T T do
ria de lom Lentes do = .I
emance, In potencialidad de to Gran d'a BI"Ghlmb.irea;
Ouenex, d I Sur y no le dan hill H. HeriI I'llin'. do L. .a
final. I' par
intrusi6n saline, Parfet, De lic.-dri an las posibilidad 106
'uv,.., de explotacilon de is Cuenca Sur d".
tarrallit a..trIbl,. I- quo' __ ..." = 1
. an a, anterior F".. do 1. La Habana qua ha de hacerse to,
Anil... Witter Wl Ass. Coast- ruendo an cuenta 1-1 c.parionel.
deran coirtaila a] aqua a an cuenca, antes rate this el ingenlem Gran.
Y."'nselan, do calcultru. 'rendLmiento de una
If le, It or Lra. cuen.
El DIARIO aplaude Cos. C3peCialmente an at galleria subterrAnea de un k1l6me.
liniment). tro de longittid, paralela a
,in q d.egllo existan da. lad costs' El DU RIO acuia
tell !Ic a, con ru invertida a In cots at ni.
.1 docidirse par val media d.,1 I I I
a de lus nbastas o luent, "' y "' u" "ho
nifun 11 ad. dal .,us do.:
recitralrod.do., aigian.
a "'a ndo I a re 1.
ante I vier d dam pies an
in In ratflinti6on dal.. b A. de
Inaugurairi6n de I Vniversidad -31arfif Abrill I MISO go ones diaries 'par kU6. Presencia de Cuba eD el Uamado Congreso Ae la Paz
r0construcci6n de Is red de distri- it;,tra.
Con plena brillentez inaugur6 oficial- buck6m del Acued act. de La Hobo- A continunci6n him at Wall del I
plindida Ciudad univorsitoria con loo planes d& con at plr., Puimi .: xendintiento de un pozo del national So anuncia quo cuarenta y siete Cuba- Kremlin, quo insists las dlas p@rWrq asments two a ctiviclocloo accadilimicas In Uni- do discirrallo de sus dircclares. Incluyan G- an a. 'morm car Lr de difienetro del estudiado par Is C' nos asistinlow al Ilimmodo Con do lot candatolans crimenes Contra, In liberated do
versed d Central "Marto Abriou". LA nueva a misl6n de Forrento NocionaJ, can
aquiline, a Irl de In amplioci6n do estu- at do dirtrib l dando cluirentat pieB do pratundidad den. Pueblos par to Paz quo tandrii gar an Via- lag Pueblos Y In convivencie Interruscional;
rd L6rl -luilao Y can una do no. Na#a habria qua objetar, ciertamente, It
Alma I ter, quo vierns a satisfacer unto via- dios y correras qua abren Yostas posibilida- mnr ,ntj:.re.
1:,onslo do culture do Its provincias Contra- des a In juvontud cabana, to construcci6n If elicits. trem Jes. hallando un randl- a as pax @I desormse do Jos nationals sabre
quo %a really, at programs per all.. miento do 4 2D4.800 g.l.ne. nor di., a In celebraci6n de asta Congresc-1a paz lot quo planets caer In Uni6a Sairlilliticis pare
In Isis tondriii como primordial lama do un gron estadic, y III acondiclonamlento recomendado to qua ]a perul al proff. of bion suprierno de In humarildcad-iii do esquillmorlas y onvilecorlas; no son da pass
a El segundo turno de In -06. r.. P6 to Uem- as
ejoror Ito topecit y contribuir al acerca- do camping deportlyos y do campos do culti- a.p.odlti .1 l.ganle,. Reba Grit a. 6.895.872 g. n,,,6di,I randurilento do on it I a- Yordad so trafaro do un genuine emporfict eses, congress organixodiss par Menisci, mine
mitin lo it prottidento it 1'. s-r-6o it.' 4' par salvor to ascura time de incomprensi6n soconido ofingaza pare asequirarse on badel hamlets a au Criagodor, par In po- vo o= ci6n agricala.. EL DIARIO DIE rr via. a I .are .1
tencl. d is Amerlcmu
do su penswernionto y par Is bonded LA bVer ,,itnle do art,., a. al Atoll I Y discrepancies quo seporan a lot nocion:s neficio do sum planes In coopereclilin do alapiouda con entusiasmocla Work, ms.,l quite, en do .to pr-ach-Vil.' .nee.
a, I1,11"'Iel ingeniro Grande- due- Y lot Impulsion porpetworrionto hocia In
puralso do au ospirifir", Como con puntual inougurocil formal do los actividodes a a. do ote dec no.t.,16. do-"""' I'll inceras, munque ingenues samentims
"onsideraclonam tolare ;o a listo or p,.yerl.
:cotrto postulating ass Rector, at Dr. Camps, dimicas an In Universicad Central "Marto in, ciproca clestruccitin. Pero ya sobvirros, qua do In libertod. Ningirs cubaroo, of do varied
Sarno, del rulor. do 1. C ....... niodl-le p-- tubul. a trib,
Is magnifictil soollin Inaugural. Ubicado "I , I r it
no. detr6s do safe Cruz del Congreso do Viono queremo
Ablau" y doml do todo ca-6r, a sato 9,.. 1. d In provincin it' I-a I -- do. thlarria de,u.;.. y a k pas an of munda, table asistly al
at" IQ complAs villoreho, art 81flo calialmon. a'. "I r iablo scorlitico, altantado par Congrema do Viena. Es una cuesti6n do 6to adecuado pare Is mod Il I I n a ompreso do culture of rotunda ixito quo 1.m -plol-16n d, nu-nil fir.le, Zr,,x', il,', In n irmor ld seu otgoozowpoastild titim a defensor do lo libertad y de Is pax y
"c 1 ". G.", Nla. do nio do solusgamlento man
:codimic %, *I figment. 1. clidad do gum Integrantoi permits va- I I .91a, Po, 1. Inoto, a no-itian,
a sci 'rown. Gi .... III p-ii titund- a unit di.t.r" a o dial. No puede ter do pax un Congreso pro- asto, podriomos decir, do In sixguridad mi.
ducotivo no tordartiI an contrartirse an as- ticinor. lt,,Itm dr, art-l-oti, InMr.., a 111 0, movido rl a mannots embolsoclamente Oor a] litar nocional.
Y rifir., qu',j"ta, obto notion.. be
go. par 1. inve.lIg-lea, drec
1,al- t."I" latel'.. do I". ,it I.- al ol"'I" gul-o.trant.1- tod- extra problem., Its 'I A vlioi (jur. dr actardo ron
,Alul I. ... Ii.d.. an P.-a que i-a tiraint. mil at,.. If ... Its do I costo total anual de In operac16n Articuto 111. En estris delltoo
prp- 1"1" :1, mile. p.rile", .-b al, lit 16orio ,, is for- imptorworo, expit.1 y rnapl "I'- I is I ruifer. unrent. a cutiducturs principal instalvda a an 1111.46(1,191) retire 1. Ec.rarrill. N.cional,.de;
1 I,"; It- 1. .-1 1, lito tillill uIrrictlauk' do u., ,,, inti, 1. prAcIlra no 1'.. y xufra unit drpre.16n do free raiAn de cuatrocientris posts nor el co"to diario par ran arle, y deb. n or It
I-ow- uthlorado, d- ell, I no"... quo I.. funewtv, re.al ScgtIn,, ran, .1 r to
to- pia.. demear all lineal; $3 millonen 310,DDO po- eiall ;.I no. do do gu. I Institute, Cuban. do
..1-all'ad oo riert.. ntatell"'. g raillime. do
'I'm tain d.do... r, ,dr I In, an radio do I,.- r.,13,400 inefir do ctmdurlorm be. Para Lo flabana, as de 4016.00; E! EIilabilincliin del Caft! y In Aso.
1W, d 1". dalo. I, III. it harlot. e it plas So h. file eu ubtri. Alads a ruxim de den. ratio par trillion do gulo a r(IIII, cisel6r, do Ca itnaltores.
tell. .1 Y I will ripao. at atottr-O It, I to
"arit udim.r,!ji,.prrciPIIn w
r-l -lion- dt, ri r: c1b, pI .,,ol rn
I e, (.1'. million da 1. pona a] ajZ,,r5ODW y par n.t,,, rob... de Pl
Actualidad 1. ,let dl. 1, a Articall, IV.
a iiiL ealu- I.' darrI.nd. future de ve, I ticince, Pat. 'Pa, El unparte do hot
h. 2%il turbine at Firminnente. arrib6 at fliparuinto mulIt-Ilaebiteatinar in an un 50 por
]ad. con I., data. ..bre, 1. 11-ka r. 2. X y rotor dectri. Ins x1gulentes concluslanas. 2 tacittions -parl-arl
t-Iro.k. y "o"'. cu_ ... propr.l.n.d.. nr Is admini tr,- Co.. line. etl petrel- r. vertical de vehil y P rLmarm: convkno at In on So Per cia.t.
General "Ina ol I .." S.I Wool 'I I A 1- .1. 111, 1". '16. do I.. Mereodub," 2.b In c girter. tale. del emda
7 1 1 tin. Pat me ampl-rA on a Inducto do cinvo all pox a diarlocho mil pesoi G It )a ASoclach5n nal
I.".. ,I I to t a d a )am I cr, arm y act. do UvIiauk1-,, 1. o.-.ri, ,n r.).rdo". x1tundas a] pri.were, oil fonts y Qcho Fulgadas de diAmetro, Irli.bul I r- rolladent an qua a] acuffero do 1. o so Zinc- .1lif rwir.
to c I I.. nodr. piarlam term del Sur y a evu a coda urm),:,1551 P torcA, a fin de qg cot
d do ,ma, y 1,c,. a on rl -o one perd do do fricablei do 1.15 ci6. do d,
I,] M.AI'mr, 6,111"Alin I fteeriholo. a.. latest do.- par .11. y do u.. I it I. I do Cu,.n_ Sar ties,,, p._vj.".ct: constij relic, propagan ever dal as.
loolibl".. Inflit.-Arido.. Is. go.. A. Gabr 1, to' tre nts put i dam y cuartarl plei toy un. _11. I. u Ili cuban
n .1 to 1". --d". 1 lolmni.ota a', ru':,16o. jet a.- It. 19125 1. him area ).. u. prb- mp- ..d. d. finelote lill6oneftram. prfundida t, can cmism ..va- b..tc, do ago. future. damson toda.
I.. um. LI cillaule, tIm Palencia requari- clarion c da ;k t-.9. = I., 11.1y., Iyas-dac
El proldritin clef aif iiit "d ...... Que an I do ..is- .dj. an ..I do IM rrl 5, a a gas an Ar -11 V. !-rate, secret a
ll -tri funo.cilso to pr,,," r 1, it a P A Ph v ntFd._ a """ .00' an F leyes, dearetax Y atuants. Imprisicie.61" 1"* -'a liraturni" it en, r oil n illorama do re I to. do bamboo, & Its rr,
ra- cl 0 tv, ;R eirtivelas do aqua subte
1,' rotharwo. litholoun. y y val did. Vr ov.p-a16aq'ydi I.a.ente d
I_. III,, Cohen. do 1. Annr,% t.. to 00 rostres doselmilr= code una; OWDO re- a. an culf.r., ..I an, raicret.cp1rigmal Is prevented LeyI~ was vundu existed sab tu. clibri. quads on m.L,., do Iluvi. or a calcu Ingiml.. .1tictri Ilroilte In pro %:. Do
X. .1 Infitruedi I., -no- III it a, I I, .-Ifer. a,, I,, f.r..'167 arat que to parcels a nfiltra totally I. c go 1-tad' 1 1.61.61 PI 1. .fundid.d .1
'u,"Ill War%. Association hoot I- re, ads an -too ca- par& la& nta tbltcq i Yco$1'2M'ooo Pascal y v QeIll, I ,it- it. 1. Pass"' A-,I,,I", .... I ...... 1. 1 ....... r- I L.m InAltuel6a, to a rams mente. Get I Is call 'I to do 1.
I. .... .. Convolle I lbda I alit ... ... mi at. hall. do fu= on do manterilmien .1 I.C. qua so h gm damc or
ipnnw; ama. A 1, 11. rofrl -m blell Reasons, par ZI costo iniciall do lot d too lIctrica, full Mello par at dulice an to.
mWito do Mile d, L. cirman illn d.1 thiell. 6rgmnm qua conotitu"n In = In- Gran
I x y return regular do as n vel Cu__ Fn" lo' Segundo:
.1"."T !""Idbimo, I', It I I.... do cast. y .7 :,Iudl,,r
y I. ki,
j:jr, Mlo,,ll laments v, -' Pripi- al. ral im el6n do, 'Cueducto I Ill I lintetrits lma;2%M 86nad,. P Is
In curries del Almendure unams If air., do d.d.s.men ifud
:,gum a Is Gran HxboP.*r.,Ia;Vm I..; d,' bo- a "77; investif a,,, I- tiles h11-'at u.. do an w r nel
it bl".." out,) UtrubkAn an arms Aetna ecarIt" beat. at rome, y 1. mls-, ll nes 92,500, d P.- do I- dri,161 d
I., Id"ram, -1 dlque a reborde Impermeable an is mi a., allies an sizow.ow .1 lot 138 y 'maliale Zn
.it jil-d'a goes do Importancia potential 2: nlindaing amt linens ccanductorat. an $861. c r ra I.
I, lit I Cuenca Sur uWi=ble, cianomt-cf)
do prun. lur, Pudierm loar nocesaric, ii-forrroubil". der job ,I b Ix ins de .'to. point, an Wont. do previ EScoliflngig (linitniCa
I,- I i.1- Ii, il lo,--,. J _..!, V. Terc=- !al-n PTd _l dulce
I)III que I'llo 111- 71 it-4 Paid- oo., -kiltot"
... I ..... eow ho go 1,i --bld re."Itd. it, tall h. ,3 an =rrl more fi.......... 'I it'll Cimlo a. Ics, P m
%,,, -'. 'I ,, do categ ricamen t a a. it. Pi., Estudiantes do medicine. m6bIn bra el nivel meeloo del mar y no
A P Ill.,I I A-- it it form- alguna depr fin, W. a,.on
1, :.,. ,-, ., ,,, b-ol ...... at reento Pord do alm ecitTT: allies do 1. rt.pdi. plilphicurn
d j 14. r pIrtfitirl to theina. deben interesimarsespor a.
jore'l-, d, I to no. qua dabon
perlo Pis zos, seri de cua- im, p,,og,.,, -I.,ciaa If
par Ifiti.j. dal nivel me- &ran I n Dr
di. mundialmente milocilda.
...... .. ..... de, d art, M .
1,,."r ,do I",, Colarte: It protection Stone, Aborda al vasto Farama
....... ... r I, W I
it P- = de T-111 Urnalicalgr
del eac u lainit
to pit aden cpropI,, r I tmt = n cl Hoal de estudia, de intengto tr.ia, i ron6roicimmen -in di,
Y ilil", "i It, .., beat.. do ago. vdi Itouile, :nrellare, se lolre 1. implain- a, a,
Iiijo lug- III, l" En c ... to I., Went- do so dark con baIjo-jonempgrea funcifin de vervica.
.1cl,.l d I 466n de med dois rigurcissamente conabal tat, daJ.
riumbstlas .1 obJelo do mentener uns rade = = to :%-d
_ "" I., as bable. do
to jo, -Wente.. .. ..11-m. neeciart 0 Illbit, deru. sem. 1. .- do I., lm a a"
sailor. Black y Aloccedoo do.do __ " bT
I' V..' Pa. Is. cen.Mr.. items. dd do Ins Lerite. de G ebw imisicams dol. Ubra, start qua
or 1, ,ad. c it t. mi. pratfall = caluolls = idood Ind. I..
onocidams par to as a$ (ILIC,
Heartbeirif. F idiopm" pall
.-liga Mi. I~ Intervenid. a. Is. ow. .. y Intrusion =line qua supong 6u, porenevatores
let Minale-I rtuy.. denrr onam be. 'ido publi- effectox. cultellneette an of lorritato do let
ree
nilioul. I as ...... wirist"it, c.du an t an nuestra. revistas 1. arploncifin de eFte detvisaineve de in mlunmw ends
i. rientifleas y tombil an at Journal
Xr,069-3 cono hl rartalb, econ6mlesoneal dia mis importairI Cocoa dble at
dre, gi ., it c.do fi-o-Irl y do In Social American& do Acue- djjjDayor S as I za 1.
:,a is .6.. r U V= d,
In, p-tical-d-te. d, lal ductal.. pra"'go U40
tu'.m.b ecan an Empress. co,%a= j. coulantpu"',I, to limits "ad estudica do lot eleratenSe Allylan 'exid-roil bill. lrloiv,,q y sobre rate W r he tax 6smal p-piawmtIs, filial its vef10N'to z"cor"a tras revi.t. claritifi. q h I.
cado an patent 'em -pUo
ran, I.. I-lb-, -1 0 ca. varion trab.joa, qua I& forma. Waste. MUKUI&t=Z quit mas
.11 ,In -brej:abs 1,.d-.aIr an glen do IZ
I-- J row noll'I'lo crinniclull-to 'I'l sadento CA of
,uifro ulaterrin- y vin I'll mpo ric'. as
114 liborr- I. Ir.cari.ticsix iorl or I conseo Consultivo dlecita. aden= ni= bal:
ugirle. ruca, reprementando In formal metite 11 mexcinics, 4.1 nuvi14,4 1,1 'to gr. qa, consttaye Is. cat do.1 Alerminar los volion-,, r I man gatiamen all
apa, ,I. -rot a,- -end.,. r. .. strait, re- label an I& me- Material clurectioncette clositiftem. at
to. li'= 1: 11" 11 11-tutid I on aso: server'. ubt. d.1 .- 1. mru. Uvn Entiil, d-,%?-o
Zr ..=Ll d1sca
4: 1. d.11 _raj yll no me ls = to d lland.
ni ri.d.d do L. H.bnm be aboald. Irt retrial do cooas "'o, I.." h ..t. her. so shasto do go.. ran varicis vptos del pirayelete, do augais dlibfibles -Ptt-4 p"lle-lob -.m-dm-o- tt.. emits "a, Lt. an- a = cletaij am
Fillmolo fier-rerd.roo., ratEn u rZ 1. Call. do Seg.- Ins do 4
-1,0 ,a. an = get. Social do Ios tirbs. i; delionflawl dol
tea Wenicoo, t enen plan us
xm ri. Y nocimiento de nuestras fame ones td de Is industrial carvacers. t oeab do
Cirmal Aymaim 6 an hi t r,=
all 11. ,nqu, I., considlerim to jorticulews del proyeeta quads- re a. at
3a rripfiic.,., _. prabd.s. El rast. dal -tell- an tratusidental
r6ta,. a -1 Froyel a. ceana- decoubde, -do camn.
A] tefe-be lox ingenieros Black so axticulad as
A.,.,,.Id.b In. factor- tud-16- panne de 32 rticu rial di.- It cl-.
iclatio. In, babto. do &gum pandialoneo trvnnitori y fina el- Icdle vage I ,I
rulao" ...... to: lnu.ri el pr6x
_L ..... ,I.. a davorrollin Is mocill it
it-lon 1,Id,. cy.b.. qua i., xx;vla imn"llech. pm n 1. us, Z o,,Tdc!"-m.o- Sau'lectivinem. vartiab-L equilivocado de nuava of plena del Con. bria, in disuribucifin de ful I&
ell, rcarnittlil1g,' ,,i! art
CIL- at it clad b:::
or a ju,, e.tultetars. Inat iculaculates, 1. disdplivitcler paa 1,ii ol".'y r 7na, tribud6n do] renavitiniento y su camoeo-- :r. inner, belief do 1. a.
I lebrarda el ultimn intArroles. brin- biraci6n. In riatacirin, Is ida
lot- 6 ca,-6 I, npr.b.I do$ I.- del equilibria, tell tipos moca
eTu d.im!rs 'np
P.,t.ntb i al In dO nose- d eformildrad, las alteraciones
je o Clitud, Bonech. que ebtablece, an -do tirolam.ctneariptom, r
parst Ins adulte- Is vista de
wretuio on part. ce 5 = bme,
4. 1. -I.d sanction
dj .1 P.I. it, p.urba l radorg dal c.1 Y 1. dolearlbef-ra derneat, It pairte clinical, Is topodA., It.. I "tad a,, lit cuenct Stir par lob in- Soto gh. par Is Coal pone en gr ficu an games. unit aerie do
I:,L it ma ,, I _:: Pr!b
tomid.d. it. -1 IN digr t -da toda una serie de me- que re1. as tied d
111"t-Z ZZl I-II IT :11111111 11 : : ,T': C1,i. tax do 1. C.artul ch, I'mocrito v
eattio.l.iiii. I net, darrribit odo ditillitim y I de proteec16n part III indus- muelvain aneclimante Is
P.,l 11-bure, dal on lm. y. tor7ronson III. do ii p-. y p.- 1. fituarm ptacedindelatent 1. qip!u= am t a
0 tal Ah- d-endo'que, do ..al insel.n.l., mando note a travis de est. P.to sabre aduitcraton ginfundamentallext -a Is vez a,eftem 4. I-d-, result,, evid '!'N C
"Fluall d- que
am I- ,"_ Y 1. .Ji- I'e I-Irld" -11 felro del Mincer. I alboo. b.ji del .. .7=ad. par .1 onsajo timu rites. Puft Que no. donal
e... a. dal-ba :,- "', l -g, ,, 1-,- p.- do pritob. eyo a.trarroad..... conno sigue: ele miles preoam, 4. JIP.iraiscmd, ... It. grad. do trirm- Articulo I. Searan sanciarl I piciac!n"rde 'aul"tras
". liu '=- no bit If mayo r qua .1 do 1. coyrtinicifin de Libertad. de I man clancla, cdmo is bibliografla c be7'... ad., Pill I I I .an- do) Almand-es. vionq In I a 6 movies ar multa de DO a na me ve anariclueelearde, dia nudist
W.. X11 me- bobal corudderim onto. ded.- coma 180 cuot" 0 ambas a Is vez, J, di- I trabaJw vastext y profundoo de
-u- ill- Par. -ro-1 dui I uly r,1,1,r1.6.nd- a 1. pa- ..I al6ra me clauxur. temporal an as -- b-en V.arnpll
- *' bill Ia "I.'[ 'n
to In an E tg ad Sionf?.
,fo,ld. a-p.,br,&o 'ible rij l I remain: caso de inaldenct., I., Persons. a .,or .'I.
A. to-. rmmw= !" quIel I-la.con dl, .,or "Qu, grandes evotid.d. do Va natural fibeas ] xposlclft de uto to
P-milan esduar ];I antidad it, .. anctiontran almacenada,.. an vinvdim"'caV".dulterado' iw=e"o f Y complicado. ple T% er'dj'ar!
. W. ,, I,- 1~ 1. aa-r1eu- In praductas, tales come: grill elate coddiano a pr..,f
n n 7;.r -.- grl. ,I.I- M. vivi ami6n, .1
bbf. it "'"' do eg,l; I1,n= I. '.,inb7lldaedcimals In- no U, azocar. cAscara del P In a Illar del doctor Stone con
frimendo commommalammante Its dolmas d. 1. rl do In b "'I, t-,b agli- trusl6n de ague 0.1ada, %I rods tarde caN a cualquier atro productoTles in teoriz nun an aquellas Parties qua
maint"' ft-Ith -bW- call- a do a., 6re- sc extraort an gmodea c,.bud.los. Us- Quo iranspartan laws do Umd7Y.= an sob"cla
,red Ell, dwo el de runt. irrip-lit-v normal In stand to so re qua an am clescascaradoras prija J= pu qu:MICR3 Iddee Is Cire I&
Finvientomet dwall pr.b- dal llb- y,
a, y ha, an I- muchos lugares del mundo y nota- do qua no justiticarto el deli orvttarlt I= %
,bi i1eirolitu: 7 dias y tm o rt6n tlnc eficl to do ]a misma. cb. ca
extrim"Li" ya nbra 1, flarn on blemente an Is FJorida, grandees clu- .a.
tilbabibe 4 ju_ -it PO
= "dm*--I.d.- camilt, dares asulto Moulin It i-idns do Articulo 1I.- La simple t-den- so, acierivel a plasma figum a
-d ga I III~ ,t. t,_pt- aguayn !orma segura,.Xa-toroIra ef rat e Im ilgenes hencIddas- do --ragillarow,
aen un alm2cdn a tPotaido .1 rooter .,oll,- to-.
I .
JaR fm 9 0 0 Pigina 51 0 0 0 0 .
(S 6 'Nowea III Ill 0 o Afio CXX a ^0 0 0 0 0 0 DIARIO DE LK MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 a 0 i _. I
I .- -1 I
. I I -- .. l 11 11 "I "I'll "
------ I I
a t' 1, I Z", .. 4 1
1 cias de la sem I, I'll .71 .zk I
an La alfombra
-, ___ i a Lna j ,
__ i ,I, I "'. ''

__ i *71 ., I 11 '
. I
.1 ,,
1- "I'll, i
.11 I I 11111
, , I ,
, I ,
-1
. I .
I;".
, ; I
- I
". I 11 -- : i
- \ _11 -_ 11
1. .
-- -11
- I I ., 11
I
I
, 11
El Retirt) Ile Ins de Corte y Coptura 1 I I I
_ 11, -; I li,14 Una faniosa escuella inonacal ,
I I I
I .
Fit el libr. do 1. h.tratiddird luee. I., p.ebi. can In. Mao ,
I ,! ; 1 I letras Ile oro on Ins cameras del trader, de Is tricnica. de g li
:-- I : I I I : tion. del Art,, de, Is Mancha y do In ciencia. .t,.;
11 -1 1 2 an Ina Holleran de IS editors gerroarelattria. Groups .a pis.,. re.,qed.
I J7 I -1. I ann xua instituciones d ant nation 1. f.r..ci6n y famento do Is-Ju-1 I~, .., I
" I I Suit eportacenes man hamos_ a.
, ventu EL hfia.ri. del esishittl 4,11'I', I -11 1j tape' lax It brindado on todo momenin an fatima conexi6n con eaters
I I A trers nd ,: ,
I I it, J... are p *b [emu: Come sit at old hmbr., y on "'ca" a is
11 I I !" I "tU d on In debida relagi6n ru n I M' do can ,uf%arndJ1;teX y 11
2 "'. Can Die.. Lets tres enunciation no. ile-n directamente I Ina ilinbitom
,I I '. I I ; I 1_ cle Is formaci6o del mer humane Y do In ancuela. Ya an 1. nlbor*s de
I I I in I
I'll to historic de Is Ensefianza en Sol figure ista con In famous spends
, , I ,_ transited de St, Maurice. on Va 116,. A Ina if, in 'e- fa
_,_, -, 'l In cludild do air GnIo so girin tradition dc= ."S, ,',.V.'nle"lstlr-iedein
- 7 I y Engelber con el abate Fjowin coal Oregon personaliclad principle an
, 1. peclagogur. Echando unit uJoidda reirGspectiva en la historic de, to
I -, :. EnseArinu suiza podra apreciar-,e enseguida 0 pawl tan relovents, qui
.1 ]as ho cribido a Ins instdoeuine., dd-ntes prlrida, air el prairew Pt. I
I
, I I d09691co. Ellte allas se -,;' In ranuora escut-in de Enrique Peritalo.4
.
. en Ivard6n. Eli ,I curso de I., .ittrd, XIX XX, In, ,scuelis, pr Vedas
, .. y dolorti, ,roditocions ,I '. svfi n Uza lir,,aron a q,,r en general Una do
I I a
11, I I 1. spurt cildie, man vidw- de ..... do cuikur.i hoIetj1-. So. --I, I clam ,e hall.. or.e.d. 1, tult, puts adaplar v prepare r ]as earb.
. I ? V, I menes de InKrero to ]a eiriehatiza superior univeisitirin qua parts lu
PrWestio- mail duipo-.. Fit ,tdr ,I- dr, emziulechaient- d.cantas priv.d.. dr, 'enolulare indouutflule liene tin pesto televanle of Instutilso
11 Minerva, do Z-wh. Vion, dedi c.nd. ." tu'ri ,idad de murnerm muy so- I
t, I part.) 1. p- .r.,,.a do antiellits dose.oll an QUe hall hotho [&Memo
I J)V attend a I as frZ "'d .., ad Pohttlenigo Fed ird dr, In ciud.d .Uriu'raq
P ". rf-- Aun ,le "" SuiLa tin paor do pmurf) extension trritorl.l. 11.1.
... r, I I 6roulod.-it, do tr lol. ,No on el ,do real Idiorna., can ,tus renoectiv 1
4 IV '. sportagio- cutut-.1,S 1, hot or, adt:d, abr:r .its hr,,,nl,, ,,n 'on ,In, title ,u rnpn on ,I do. Seoul .. .'on ,do S, j U,,and u d .. 16 im.1gue,
, :, "' I aprander Ins idindras mas mo,,rtntes. Sinn nor al ond-mo Helena me
11 , II
., 1, I '. pOnV A X l AlCal- CUSrdO 1-te He mas dtlecto no imports d6nde del
V" ,, ', L r pRtr, man ospurilUal do feimacion. I
, ..
. I
-A I escribir inim gigante en China
, .. La n6fluina
L.L
11 'as Quinax dr escribir mpenu at curnlan Iran do al On
0, ,IglrNd, ",.rI;'A 'a 'd An 1 '67 ernpez6 ,a funcionar 1. primers de
led.. L. ran r del mund. 1. .no china qua tione man do 3,000 agent,
11- I I I' ,. -I I 11 de es rib I ortrItlaid-y no Ya an Una arliquina tal-representa an
China, sun hov. Is, artes man importance. corriando parejam
an calciod i:oron ad.,pa.idn.djo. m6sica. Que me to tongs come on art.
,,a I, do to, ; sobre todo recorclando qua On ascolair
La foto de ]a semana chi..' .. rd- nere quo ,p ,nder In, estrom mine de 3,01100 a 5 .000
NIX ... ...... Q ... er" I 'a., ral I marejo de 10.000 .a Im .wram
Le musette del ingraniourom Antonio Marcos Marys", hill, coma pror el .i.rimples do aw lImplis vida an Is Rep4blice. En 500M ,,,,,,,,.,,,, l,-,,,,!; ,,,,,, ,, 11,-a ,am. etrudlins sullen domino Ones
del general Antonio, cous6 prolistundo Improsl6n an [a socilar- Is Fatin do Is Simmons, tin asiluecto del sopello del ingenlera .,. I It
mlad ctilmone, tonto par al llustre arritron del Alosomparecida, Mocas, cuande a. rozols. tin response on sufrogio its ars Vellecia ?4r alloglit
olms. I Foto. Buendia) .
,",,:;,,' 'A,:r:,Io q .......... 0,,,ld, do.Veneei...No he via. an 1.
Sr. Eusebio ffujal Dra. Adeljfn R dillo ,Ili -,.": I "'I:" I., .lot de -111101 on en- in urge. .1 Gcr ,,a. do
Ilahn ,.,l I~ s:g .... .. t,-, leud ... r. 'So ,in. el rintroorniur an cilie, led.
I'a doctors Adella Hadille. p- :,11,1 ,",, 1. .."dnd 1.11oluit j .a .11.glre .1 It. U.. Des. I.m.cil.trannanda
N. Am3.1rURt F.I,:Pfor F. I j b I a .,l.crd,-I.,, n rli, Il! : I ,I g1laill r,,,., -ir. H ,-,..,,. ,amperidut, '"o"I".., v ,,,It,,..I,. c.rojenin ,,j
MuJ.I _1 dent. a,] C"I'llo N.'I .... al (4, I;". Ill ,111 I N I ., "' dxX.mqdh; v der..H.do, 1-1el".., of.rud .W19.d. ute- grand,. "rto, .
.I. 07c b"t X 11 Iran""' ,,, n In I It ..... I ... I noble. ejeopik-,
do 1. CanJd,-16ti do Tr.bnJ.- Ifn 'I'l." die ; ....... I i, 'd,.,J.1 I r', it it to ....... 1, I ... 11, 11.11, "I --Ill- I) .6 ... 1. lit ... do IS ,1 ... par,. do Voirecia so det..b6
dorqa it. Cut)& y mirtuldo del Can .1 VI durk. -1-1 I O (I .i.e., ,I log., Ft 't'.nd I"obi'von d, Ill. X".. 111Id!:11:,1Ni11 Y. 1Z;T.V:;1II P ll. "'It'd I"'I"'Jo. guiA ill -Io-nh ....... a I, uo;d ;dd r .)arm.; hay on del
- I")" ,I, I ,I I,,-, .. .... rdro &I .a a p -'r do
,e). C.O.uJile. del G.bout,, ,. .1 air., de lo. 1"."Ir" ". ,,,:;,,,,: ,,,',,,,',,'. -, -;dl, do I- drd'-., Po' ,,,, or- I- VIM..,. KI .,dobu' 11%. 111.111, I),;I 'In' 'I'l"I". tro tmnio Los cirardente. de Is giu'I ,- tire 1"". Ile "at, mu I d u I u jr .x Up '"
," I o del pray-t. do ley p ...... I.- it, I., Impropl.rnew, 1I.M.d. ""' ,,, IS 111111.11el Ili,, d. Mudd .111. a:,rl;,.,: rg, ,, ."' ,',',':, ,ol.,,lo, nor 1. c.,.Ie.la do Ion .9u.. a. ints go
1 'Ulo 29 (I' In D'cl .... Our or Irld M"It". I tdio, I I 11 r ,Irdt ior ,,,,,, ..... ,,, I, de ...... ...... ., 'I
ridt tiltima re-g.nd.rad an be, f ...... I 1, Co. 1, y C, p. r I j', I IF 11111,1,11" ,onvidion -Sin I)mllt,, I'll"I" I "llitt.!,i). ",'I ,,, I~!, .1, .. ....... .. ;!,,,I. ,rd-, Uol, do I., halt- rarricidiurin. ..do anita y tors
" It. C, P. dlu:!t', "It" ,,,, ,,,, ""'; ,, , ,,,",,,,. 'it, ", 'lle, C do ud,"(pupd do d'.od.,.A. "I I'U'.. "I .,I. In."o. I~
,I:. do I aliturerac ell It pormdtad, ro rl ,_ I ,,, I'll" Or, "" red. ho qu,"I'on 'In Polls, ", do ,U-mou, Ir,,.,,rd,,,,I, ,udmiul r."id.e. 0 ...... 1'... do los.,il :aF,, fps quellinut hay metqu, d,-.,.XO. h- ,,It. d"I'to dr ...... ,lead,, I 'Hirtilo Ile I., o.l.,R,,-n. -- ,W- ....... ., ,I. .'It. S ,, I, .uliorolci
.0"Iedn ""M, "I'll" 11111111.11 141.1,s". "U"I -qu, I ... y I- oud- .;,"Quo. too ,I 11"Up. I r able estiticliv. a.
'o.", I ,Ind.. can,. m-11., Pol,,or., do Carl, Cniuur.'. ,,,, ,..,,I ... UW pd-. qu, .6 d N. an 0 .1, n ben
"r''o ", IrdSIdd hljd 1 11.11 ".l to is ,rl,, run. qrl." ,d., ;. .wU-,,,,r idld- -ducl, No Ili ...
in, 10, ,,',,,' ,, del 11"ur- d., ,I -Aur ,11. pried, d-drolls, lrhr, ... I ....... it .,iphrod.," I'l'J.""' I ' .aonUUrirdIVr,..,,,,-cy marineio nue apart al agun del Addition.
'ou."I" ao '... I ol'u.."no "I per .ou'lid.,d i, A, I ... I" I, ": 'utd.do. do in, I- I .... rates F, -., ,I .11. I'll, ." 11. I 11, -i U-%-Us- I ,60 r. I, I,, -d L., ,,,,,I is d r ,,, ,,a.. MOM ..... 1811I hidnitumte.. .R.
1, ,.,,,a,,: v- ill ... .. .. 1:, ,1 S", '.,: It r 1, all, .o. or ,odr, 1. ; .n.d, .jra .1 'Jis.'I'lo de .U, ,I,. ill ... lould. 1,.,,rO doeir I-, Io- 1111 11iIAII11.11 III (I....le. 1-11-1 1- it, d.-'e.mr..dm, dholplinuut. hall. leaoind. ,,, 120 ol.s diountiton it, room Much.. it,. .us Wanton
"" ,hllr, U"" 11,rd,,,, "'U"... _-h d y r,,,,l dried, .us it. --'- 11toide., .,,,,a. qrur ,-, I,-]--,' 0,2-11- oo qu, It.,, Ili, .1 n fi;Irtd 1,,, ,: ;r."'IN'lo, lesdo ... de .wig.. gr.rud,- v c.u., ..deal... P.quixftoo.
,:- n ,,,,!,,.,,,,,,r.,,,,,,,., ,,,,,,,,,,., ,,,, d ,,,, A- ro A, er"'.."..'.,.""Iddlo
"' I "rodd. Cu.nd. ., ]as I ... 1.111". 1.1mento h it,, In.,lubres -tan en runtartn dlrrctn con Ina liatricias ale,
lo, ,,,,
Uen".i -U- ,,, r- lod.1'. al,, 1A." -;!;,lo 1-1. 's old. I"', .1. .1- ..I.- I,.dxU d._vrn .,,, ., "",."IV, nl"; ,, ,,, "a', SU'-h..do".,iv dir I" b ,, c spe r9n x. v, at q, ol.t law. ri it,' 11 ... arn 'I" due ... -.Y" 1, rit ceder ,ent,-r So d- rinbamiento;
:- .., ,I .... I.1, .1.1 I~ ,,,,,,,I,, Or pd- ,Ile[. Ins hrolt-o." :e. Irre-duble --h-11r, d, p.d. al wAix pe.on ,4,:, i"'. d, rude, .,W.nt. ,1,Utff,,,, Q ca%!RriRn unris 5A roul mullones de liras al Aercer
I 'j- ,"Ilquo 1. I"""":." ."V, I- r,-. o 1"-,"idu lod 1. ley ,,,, 1,_Ua '""I'a A n,.,n on el multdo ,., ,nou,., tr. ,.]cut.,,
'" 1 1:1 ,,,,,,IR,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,, r,,,r,,, ,,, ir or ,, ,au, I- r1hr, it. .or .1go. lutinthr, Ile no Hear talk 1, tutus c
', ". I- do -firumr ,I Ire I net par, I-r 1, aa,,,r rUr:t-,,np ,.a ,mitrri I muentes v Poure3 a salvo con &care y hor,
,:: ,*,,,jrn ,,,,, .... . I -d do in, it I "" ill" .a ...... hidnbro do quo radio I~' 0"' 'us P"fro' "' -'Iam,.-m-r: cAndnio ad progimo de no In., odc.dir N,.,,)aVcUecia at o.ind Itlim.no no hillan,,en sitt.urcitlin de P.A'.od" oulld .. ''.1".. ,,".o""g':ild.7. rl :,,,,:-"_ n ,t., 'i ....... a, rlrdrim ,, ur "d ,,,;r 1. V, 11 dond I ,,, axrUdd.d ,I. .an (a. get, I d, ,Par ,111 I- A lit . Haureoplenta
I., r"..'t., ,let ........ ," .., do I ,_ r 11-oledis- -111 -11 P, on
1:1:1111111 ,is 1'1 11 d, 1.111111111L ",',,I "1 ..", ,; ,, r,; ; ,.W.ld uri. do I'. 'I.. ,,,,, I r, No 'are .tin a". .. .1. J.Affle.do, tarno". No Is, -a poes. Al fund.d., ,Ill. are ,.Col. n .1 .U.d. p:r..",uql.iA- noofi.ae tin ampristlic, Interna.
.... .. n In to Us ofir, v ur "go I.." on ,I.. c.l.modiud lluiveriuclod an PI contra do Is Rr mun,
p-.,,1, "'t'prof-r. IN h ..... hr, w dudld- '" o I 're god'"' i-i'a 0 Mir el I~~ dol- ".."'ool"ot 1- pr ..... ,l it e urulitu 1, ,to..I, ..Iv., do IS deuponcrod 1. ancantadors ciudod do Is
.. ". .;u leu I ,Ili. viv.d.n ruoi. mimut-Nort y no- .Polar. .,be d publiox. Or,. I..tItucI6. tnu qu,
, "ol"d.,-, t.on y .. co."Oo. a In, I'll.
dt,"lor'.', ii. US ramp ... at
'.. d, I .1 .. uldividusits que ... pin can rl-lu dativ. lit... que t eon o 1,, dicho ropetldnarnt,. .,
, ::','.'.o:::'dl,.I:, ',,, ; ,- !. ;,:: :.,.,r,!,:"",,.",",,,,,,,,.,! .. I, I on all". a.'. .par,,.,t,.,. I
.-ol. .1.1 .eA." 11,1 'J.l eu ,e)."Ou N -, ',, I -11 ;ru, responsabilidadr.s do inch, im tldli. r .n fabric
' ,:,,. go a endue y refrigarlo pasables. sumorvorrin ,lig-le, am onto 'a.. on
,,, I:: o,,..,j, ,,, ,.;.,.I,.v,, ,arm lit, dr I- 11 .... I- que I I in idt. Its cloversid. to coea. I.. no rom he -I -i, I 'I' pr ......
,,. 1.1'... it ,nid.ril 51 mIgun. ragI4 do O '. of. njin r.i-. del ale.. S allo to arm art. no andri. Una Uga contra las habladuriall en Dinamarl
fe'Uld Iddy" o.Wa we regular I., ,.I.,I. r do 14 el.."I" or,, do! PO.blor- puj1nr, ,Uo,1 r so greauchin Is real Importancla Out
-.11f1w.d, In No .I ... ..... it"n'le. ," ",lito el e gl Uul!.
It'. d urbardsme. Los vehiculony y'rurz.,
:o ,,,,, 1'. .1do n:: al .
le ,, I ,,,;. .IS I ...... ."d,)."It, Id'.1'.1do ,", "-- .......... deb. derive -n a' On- do a IN. can 1. It concedemos. Ell al sur de Durruernama me Win Is pecluefloi vill
,-,,, -tl:,rTI I I ", ; .1 lull. ,V !a lit,"I" Do- 0-u- it .... 'On "a""U" do """I d..de Haderolebarn.
I.d.UIn d- ....... !er l-I .-,.I,,-t,- -, A.r.ollin do ON D,,vclu, ale d2oldad ,srotagid on 1. co- ad, do 4 pueblo. it- Vine clie puo grand; ry (!rm, .9 d Is, Isolationist ,dedican ot.odom jus, mores a I& pax clu done y al
.it dl ill. No y 'd. 11oluln, d"I". 1. "In. v ],I, _J l !terms puesta of ompal If ... no. rroetug stribou, n del Otcount, 11 A ... 'lempre. El pueblo prigm comit march trJunf.I d di, Iran 1'. laterite de a. buen forms A peur de ftto. no itc, evi.
1, ...... I". 'I'orde Qa ". "oda I venir do On facto parm utru. La bule 10, trit q Ileguen a tomar medidas r"alucinnariml en al d unot
" J'r. dep1miam ro I O,, ,Ia pra, ,,,o, diro, ,r mejore, it,- con.
linsindonco, on ento Interprel.. y I too
.0u. I it ... Ill.,-, -..I are'.. .Un, ,I ,a O ", ,It conrunidrad an au total courqud. troll I ad., t it ON itineration fundado line has con vista a eliminar
in el l 111.11.1 .. ........ ..In, I.,, ""o, 11o 11, 1di.'1','r'.'.U' ','.', 'l.' :' .',:. ,-,,,,, do In Doolittrue.6p del 10 do O I ...... ado It, urits ,de este
hl.-, ,'- I V ....... Ill. 'I ........ 1, rialembr.do. 194hp,,de ... tor ruilies Ion d)rl.n lo.bro Igjtiay et"V'r- dirl Ilnu.t' 'eLire pr,., ... ej. do lot ... o. e. I ... do On ,a al rU rrt i a n i sinitiolica rozn "Abnjo Ins, .bi.du.... lo," r..."'o."rul .... I e. Relic d ,b :" l:,.," li., ,. ,,,,!.,,: I, O, ,a 1, or al, So, ill
... : _l u "r Coal,, 11. "' wad," al ,strulto, 1, ."', -l n-kriles". Lhu d I imprikom Our con ribuvo Par 61timo 1.
q- .'...I,- ,,A.. qto. I..''. I ... I l It, ,Joe .1st"Ifle. ou M ") ,,I. P "I Ij :Uiucfiumi dc ,.,r;j :- ; .... tir y id-ol.r., Iru"r. vi ... Iud ,.' d_'_ ...... 'i.-U1111'., u 1. Ib,, d"'o-1, !,::;:!dvilm ,Jr. 1. 1,11. ],it- ,,I ,,-,,I ... Io ran mol". ill-] .deid I ,ubd On hurt.
", "thr y d-.nv.(adU urourdo v .I. c .tt vir.,I lot oultidble. I'll
".."'.. ",.,:,.":,,!:,: ,." IS ;lu, .I ". u '. n"."'Ur .... ... I. .eea ... I ..... I. 1. 1,!K"13 0 'I ,, ,,, .., otivriti, d, I ... I- j Ur,, lr-- U .. .... tin, Iv hA,.U It dd. hch..
Ile Ile ... Ili.. I .... .... t, .t" 1-1- O"Id". 't .tuovolll Par 1-1 SI 1.11.iIll 11. In -911.gdl,' 1,111 it, Ildl.,; It's ..' lo rd" d..., b.11.111 I.orl 11- 11al- Lull.1; .111. 11.1 1.11- 1 o ;ait, rier.
!:..,,;U,,r, ,,,,, I., ., l,,N':h. vullneutildu la C NIJ ,,,, ,.
utdlu, ,,, ,.:,, ru. .:, ,,I Sir in.,
ll .-A., hill),] .,i y In :.., triudrid. or "Ok"'I.., -1 h.-- ro ha-lo in I Idt- If.- ., ,d .... o I ... I., '11'. 6, L ",ow I, ods se.dobe
,:-., !:,, ,n ....... .... 1;C0 1. lit. do do ....... ou- 6,ralul., .Iu.j, N7 i.Ir- ,:,,,, ,.,,' .... I"'.1" .., .
:.,ouUU : l,:...,,.:, ":.: ".,,.r"., i ."::: _'. it. r'.11.1. .it !U ,h',t','.', " it lohou ,I condo 111:;.' :: ; l tl,:,,: '.1- 1."'i to "" Odl- .101 U1. do'. 1 ;,,ru A .1 1. :-l.d. t'luld, 1.111 I I, ... 75 ..I U..
I I" Ef"ll"' ... el"' a I 'o; ,- lo'.u.".. El jule!-Io ,I. t.11., I:~ .,-- ,let
11. lit .orwa. OI delot'. u- dt, :"do,- 1. 11,-, ,let ,l' ':, ',",:: .... i 1.:11111T ILI~
. :,d. Ili F 'it !'ll' del olluari 'K. ,sitlelper.-Uq, d ........ ..... ,U ran del tin So 1. " atd'L ON U-nutU Sir tollill, d, .1 Is". -ione, Ili- 3 1 inillont-I, Ile voltiom
lwr' ': d, Ill- -- 16 o", V ,r dt,"': _:, I sit !:: 'lle, didi. ) ,it ..... iulm.. do r ...... I thin del ... do,, q,- r, d l'. "" ,
":"., I.,'. _T'.',, ,, t :, In. ,.: 1,,I,.,c.,,,,,. turn 4-1 'r, Radiat
am proiu- Itth- It, ,.,,,. El poll,.., d d _.
I '. al tt. i,' :,.,,,I', it, 'xuirllun aun died, .... a "". L,
at e"o-l"I""'. ,:.." U Ins od ,-judu I .
I, ... 1;;, ,;: :",."
- .I.'. "'. d .... .I do hilmlaft. ,.Prucldos I ... tA., .decv.d ..... .. I it,,, do., eltn ., dLfiene I.o Ir!.l,,:,;" a ... I* I.. luell. eiintr. ..
d:' ,'n .S ',- ","i ...... l ... .... 1, IS ,,,I Ii ,,,,:: ,,,r I .... lod. _,,If_,u,,,,,.- P,1 ..... dio dr, o ,l,,Io.,A, Spin h.
,,,, lit .upeficia do I ,It, r., pni In provencion ) ,I .,ano ro.- butrili ,:oegumi o .... ,l .... It'e nuou'do p"'g.v- I.., -.. .11" 11
-1o .title do 1. euoso.i -)d no Par. 1. I eju n ..I .... I~ I I -, ". I.,e ......... .1 -I'd. hind. IIII.L. ..,.,, ,,r ..... I I I, ,o I
': "., ", ,,, tried ,I ldjgd, ... ed'our.I, 1,, n
' 'a""""t' '". ,I., -, tin -.I, 1, ationt, ad, rest.
I ,,, ". L-uur, dHeld,, oulst.d. de-h- a"' 1, d I. ..g. 1111U did,, d' 'd Ili el lo-rho it, ,,,,, 1, I, ,,,, , S on 7
Qo ..I ... I .... ... I., I, I- lot It, ido III colto, .I. I ri U;Udl ....... vegolmod. .1 drUu' Iftndo Sid].: ,t,4,,,,,i.,, ,,,I.,., ,;,,,!,,, ,,ruu!,,, ,, I,,dU,,,)_,,.t. h ... t- 1 d".. "o,,", I, dUpM h 1o.'u"a'1'.
, ;:, d ,, ,," I",,,,,-,, ,an ,,, -- ,,,, ,Ill .;I I .... onor, ..Io .1cianx.bi 3 oudii.., -n
1. ourl" -1,;.- U, lot o III ngrr- Itionde.,. pride, ,a Unit,, ,ni, Jlmu' u a h- do U.n enerill. d, 6 .... lluo, it, ,.1U.,I-t.un- St. c.b.,2. 1.
'. "" 1'. I'll 11. put I I ', "au al I obl- .
"On o.-n.1 ,,,, r-onflou, loss, -JqUI .. ..... fo- It.., I ...... d"'Od. bgrnprertd6. y turn aw ,.Jed 1,11N 'Ud ; ; !drrt a., poh- al .1or.r."d ), k ,oolrldit ... a ,-,lu,", "I -fo','; "d.. -"7 "";, ..
I o ,!, 1,1.1,y(.s hunin1lill do lot r,1, ,a .So,,., -e dtpone %a de lot trarmfdrmed r
..'a ou'.l.o. d-- n'l ,, -".td%,'U"j: Ind I "I Uld.d, -r, r .,,In bur ... N ,),, ::,, ,,,jr, to emplo d,.[ loalt", I ...... 11 Ul,-r-lir1- S11, ,Illl ,., ,:1 r i ........ "'I'd"', "' -1 ,, ....... ,I:cripI are
- I- - - __ j:'o v '. ;o'I.I me on N ore, if., nn.d'. Qow-n 1. I,- q- I I. ,,,,, a i '. ""dr- a ' .._ atcon .me
.,is ,,,,,n, prier ,,,, p4d Or P. T.d- "in "U'dIrt, .... ,, ,-gS do it roulk).- it, -1:',lo," "",I', El operate
dcadlc do Ins I ".."' ""! d, O too. ... 'I qtr. -, so, I d. ,-,
,,, ,ar.h, ,do In,,,,. ,,,,, .JW- K.I. DIII...1.111, ill ... nd., 1, ", !. ,,,,,,; I .... H",,,.i,- I 1.1ol. an., 1111. 1-1.1e- ;.'.', I,.,, P. ....'d .. ..... :
. it.. not U ,I .... ),dod. ,,,,- me, an dod. ,do k, -Urduodld I_,,dr.-o ,dnd. do, ,d ,,..,t,..d. put 8.on-R.,- d, B.don I ,9 o".. 5. inst-l-gui.
On. or ,an ...... 'I'l, it, Id.." it.., jus K.t.d ... ... jetrutue, dr i ,, III,, I' ( ...... -, ;: I,,,n A,
. ..... ,it ,ratio .UKu.tJ.,S. Lns .,tordrerr .. pod coddre,6. do qdo .rid 'lloS 1. -j;,dUr, mull d.
Iu.rad'. .. f I, iferencia d-o- clr,, priencia p,,a It d, ,,domro-, a, 3t nno
L tor or X ,rcidocid ON par
,s ..... .. p.roidu ,. ,I ten ... .... N Unid no I b. ,,I,-.,., o r, I ,, I ,,in I poed, bc-h- !, -mador ol--n piopldads dIft1rn- a in. de do hatto
0 1-)Udv to.In"OU."en"I" r a. it,. ,nwo It, do me. y I,. it i I cut N ... I''. dl nourd"'o, 'd ....... r-,,fnrdoNdd.IN',r h,,, r;; o ,I -lt-, hch. on el ,,ddU-d, -,ope.
.y,,,I.a ,.mrtndrr radm ,in, dr, 111111,gr ,, los 0i'djuland, it,, ".dt"t, It P. it _11, ,
I- to h I I 'e, I ad ,1.,U, i.1.S 1, ,,,,,Ir lod., US ., it... do I,.,. olu. rul I O do- -1e transfer
O to,, am, Ne,_,ws do ntrin q,, no e. ,,i,,,(,, n = h Imp to, p .,., ,an ,r .... que .11, r, e: d,,I.,. N, Ill ..... aiddir. Los rayox do ,%I-,,n, onda rotta %, ibr- It~, liorloun do irlo.
, .. v s I I Ur.dn I ... ,Iul.d., Ilea ... '. no'. Aelorill. el-6,11c, ,dja a. dc uk on od- form- d1r, ,ilidI, '.i blo, ,I .,t.d,-. a In o ,-,I,- :, ,
qu, I omprob4ndn 1, I-n M ,mbru. do Un. de- ,,, ,,, W quid- do Im. Norrieuris in ,in on b .,it 0 A pren- 11 :'.lr -s del Atemu de ,in --po. Los -nm X con 11 dUllniturs do v
I .Man ,,tin ,,lrl ,,,,,,n, "u"d"o, too,, ,a do ,--- d ,.111..
lira., Iter pracedIndeeirl... In. -,jor,- ,!IS. ,.L,.I,, .doud E. %,. it', I dc,' ,qA ,I luchar do, S emplea principalnuent, par& el tiata.mienti, it, lu.nores cant ro.w
I par sit man In unard ,,ndn do- .xy n., p ,. u.
Mail it ... ,-11diol ,.a, d.-our uniwer,.1 Re.pn.,,n Rold, 11"Plantac 611. ouncuun d "' Peroolah!"' ig", tuil ,do., qu, ,nand.. ,a noton "" ,n,;, roo, _P, .,, p-dondamente ,itundo., I.a itnid d -U. ., In, -ors .1 it .
d, do.. .ccAa -tire 1. lost, :, .,Iertu ,,., 11, 11,.,, ipe,"n .141.ds ul l I),- Itutd. y ,-ad. ,1,,.,.d, 136 me So habla do CCIU('RLIUI" I ,,, y d, 'iUchmal.clia- or, prod.,to d, P,,,-bl. v-n, -I-l I,,, ,r_- t o ....... 5u.1i 6 c(,,O 1:,,.% d, toolundidid p,-z,4 Itntanucale on I
. I quo est. no cut.. ", ,!Uild a d I uml
re. ..I '... In. '..". ,an ...... I eon n elact.0idod I'll, I-d- do ,.,tn Dee cuin R.c., Ut D am 1. ,..ep .... y d,,s-oIr,-, "..'a orol P-o s, P ol ...... pa, do it. I -- ed dtiolii),.,, o ,,.,.n,,,,,,u,.I. lor711-un de 1:
,.a q., ,I 1-1. r-ulf. ..I.I'd.. lempol-Ant. que habits,, p.dIda oll ,,des or, carriecurnel. o .1 Ind. log-o"I.; Y. Mr. P.,W ,, al'," h., ordectlys Out no on justo ,i,,,b,,,r elar roaravillo- s(r,,rxo ,o ,,, I .on -.R.d.. --,. ,. )n h i U
men[. ,,(.,x srivar 1. crurni. liciaccucion dol dr, -d. d,.-,,h. h.man"Ou"iste Uri re.l.d. dcr& ,h-a it a solamen!e ill put no" "' -Lliold, tvdjo, -, t"o", '1.
do perlru- I ....... ,..MU,, ll.eti, do 1. huil.n. db,. qu, rdinglin r .... ordered, v b,'ta q h jr, es do pus'l., '. I.n he'do,", 'djd.
I. hi'm P It,~ del "ittitimu. '. ,:it '. I, I of Coldionetas collie nellinilicos Ile Ilull)
dab= .P,',,Z "' "gunfu." quji' ,
'1110 O "' .' Est lit)$ totalitarian hahl-- q'lt' oh ,on, Sri. In., 10. -unl. piu?"", I D'a, .a. no hit. f.jAd. ,,rra I do [a espoci, . ". .. rt" _.)
d,'iO .gwd ype'r"dire 'n dil ,!'! ', ,:rrriurnt.d. en I- ultUrn.. d., .I I .... In out
:., Unronondlide. I .oOlou ,I,, It,:, ,i lienj it.(.,
1, 1.1" 'A"' , no I ,"Pin ,,,,, r.,.,,,;1-N-Ur ,_ il, .1 ill. ( Jjl)jj -e--jIj.u, 'r', d-r
sRaudice. .. ."'.. d, hr 'do .1d'- I.,, doeurne.t. Rhein relictut 2"od" due, Dehrr it, -Wrnar a I- ad.encid., a 6. y ,, .n x, ed Uca El a In,, U_ Ao -11.1 ,,a ,,. .rr.dlI,- .rd, .1 par.
toando d. III. "alr" O". v. 'nrlerln)- in ".n,'lou'rid. ..ad, .O, rerdr,, del trip ,rito. ds o i6U, P- ed.,-v ,,u I "o, e. no. I.).U., '.. ,,,I I.e. It i'd ........
rd rlrllu ond I. ,_c y Ina prejul. Ile .,-daermclo', hen ,,do z, lorlaUr- pi-ofou- lud.ooct.d- par el
_. In ,.sit ... ler ,drtfur. 1. ow-rd ,,,",,Ir primer, Lrn ,,l;,.! ,rllul!ar Per. he -to silorllo do In -,,- 11. ,-,,,I ...... do -, ., "it
-a 1, 'e. q., .o. il-u, ,I, I Los do (ad. Iodide, it ,,, nornuo, 11 cut 1. eje. on, Hdrid go. !6' neoul.d.. Ill. 1111 11 CuIodIrdL'.'. de L..U.L -:. it d 1::-ntor nop.111. ... Ant.nor Porou. T- n-h- .U- do o ... yen h.
8 11 1. cl ;](.,- par Ind., 1. inabit.. It v i ,,, if;, al, ro.d. .Ur ne- I c.. qUe .. 1,
. ., I rr"d ,rl"o'entabir. rin ,.I do in 6'.:l
it'. 'I.3 ,,, I,. It it I 4. dlu c-,-, ... -b-t. it,
111;M fig., 7% ,,r., I.!;U.t, :, ; .ads I "I" eir. ,It -rgur., ,,are,. "I
'. in ,.I rarr dRrdendpaz Y no a in .... sl cl lit vu- re, Iv,, 45 on I-I o- ,:",, on. P- od 11 t' 11" ,1-1., ,imll.r,. .1 lh uo ,I,- , I in I , i,.-, ,, it, do ro ... top.
p".c.t... P.I. .11.11.111. ,..,,n:in favor del deeh. 1. ou"'I,ral 1. jult"'. ,I :l',:t.., quIll.d.1, torn.didird ""o" -, ",it
- led. .1 tell r' ]a .it's Porte del nrUnne' .I. I'. --, Pu-,I. ,a 1.9., del 11' Uldn'11,1 it' h. uld U, ... Ile., it
1. ',it., v ..Ivgurui rd I ;, ,d,,!u,,,,uI-. Poll" Zucllivityd: Puolqr c, 1;, I ,,, I, ; a -ger".
, I roll. Ituendu o do I ,,I.,.. I Id. !," Uudosll b y d ... al -1, I, 1,11 Idull. bruce. In, -- it '. o lla I, j tod- ..... v 'N"'c. El I 'arit.,
. 'I Din do I ,rr, :,,,, 11,to
. n !, -,I;,,.i, 't I, .,, U1, 9 " it cr. up,,; r , % 1,1,-, a cut, a,- vurj. I~ blnu dar, ,,:; r,,,. ,., m",u-dp'I", d,,,d-dr- It .I,,,
-1 ... I it. ,,;,,,,Ir;, .1 ur*, :,, -rr r, p .." n L n a I d.cs'
asa ,,it In inent, ,it -do- h. 1'.. I a do ,,, in a. par. 14"'T l.';:endto IT',ord,! '.', '," d I U ado, n J' :: ran or
o; .... is -fia In -i. ,!, 1; f-h- do ;,Ile de Uod2 ncc-ddad ...... ol ,jent. ,lead.: debt ..Ie.t-.,I,- ,,,, Olittell-I Jlsdo l-I-L11L-, it, it -n1r.,r.. .f.c,,- 1, ,rd in end ,,,, ,-11,. and.
6 que dij d,,,::; .,11,,u no ldr ,.,,,,;.,.,, ,"No
""' .'ddeu- di, 1. ho.l.- me or ve.m. .-bn, Que .. 'let a.t fit. F, p,-.eirr IN d,, -Peelds lignic... dl, ror- 11,11da 1,.,,. ,. real. qu, ,,..no. lo, -., 0 odd,;do,. ell, a- ,-cett. e.
, ;;,, ,pa, ill pan,. ,,,I._-i,, ,I ad,,, 11" .- piedv,.
, ,,l I ... ..... r,,d,!::, ,,,, .. v oI L.d..,,,dr,'dLr ,U, Y ,, l 1, .I.P deep.,., 1. drmoUdro..r-l In pcoquo l I nra dlo,
,, ,::,_d, ller-h.., ,file I.d- I ... I ou, 't, rl- -16 oil I,,, rr"Au,', !u. .lit,, liald., ,,r to S
, it d ,,, '....., diK..L. x u do aligirr ,I Joe, Co.,,, I
"- ";.. to end,, ,S(I.In. del I ejerial pectilio, y noved-ir I 'lit" Uol t111r.- In ONLT de L' : ', u a,"','t pu- do --d., pu: i','b!:'L I El eir.d.dare So Hindu S ,
'" I I cr,, I I*mi,. ..I 4-18 %olvanes en act-ion
la prensa Nl..!1' paireced tonulon it, wo uld"'Ll In' P1111111 loeels., q ,,MV," a d%. 't ,,,%,dUrI_ pluid: grdu me 'e.1'."., I. hayan ,pr-nudo ,,,, -o ,o. ': ',-', .."I., "at; ... 1, I. ,,,, n.;. ;i,:, "r,",,lavirbe d, ldd,, ro-,un eur. U'u, ', 1. R. U, r a on PL i to "Ins frio Que calentp. no Ill"- Ind. on -1 protest, d, 1'. "odo".'a
lus olvda.rlds y to, ., 'i", I., Pl-a fhe'drd rcgo P, .but. . El p6lbli'. ou"A .,.,. .a,.. ,Afu.n rd'al Lit (". Los .11ulf11111 all Ili~ .1111 trIld 1-1'd Ill -1" o 411 11)1-11
, ,ld".sm; I11-.rrLx ,am. ,.,do ad, pcio ludu ,,,r,_,U,,.;.o,,. ,ub, , 'It I Ills "I'll-h- ro,,,ds ,La odua de ell- 5,a 332 ie ,n-_d-or to el hedUstarl.
* Derech0fil N, ileburres ;;I:-. ,,%,,, ,I, "." no it, """ on pr-r -ds Iroob.e o or,,Jr qu, Fn I. "gilligo." f whad-n me I !7 '
, ,,,,,,,,, Ins d1flull.des 11 .1 - __ __7 entirer do e tjds7)v,,;: ,,;,,,,, I -- -Acra, trpc.1e,,tn it, I I d ro Made. Ile I ,,dUr r, -I-o, it, I P., f,,.
ralvador Biurrin en "Air,,t, so jo -, ,,,,, queen ge-, ,I Pa., I ". in rrd,,, tno-,,,r,,. a
.,I,,,. 1. prox,.4 cetalulalli), IS eil", ef,,,,., on p,.,,di hodr- La Univermidad 1 del']["', I. I 1,,., l d,,, ,l, 'I primer l6nel ferroiiario se hizo en 1826
C;6a it 1. D,,Ir,,ia O do I. & .. .a, I .at. url.)-,ndr GOCE DE JUVENTUD,"le SALUD Pasion ell"JUI.I... del ', ,! E .
Ej 4 dIjulur do 1776 el CrOUI,- h-gli. poetic so su,.r ,I .e.dit" tull. filn.fro del ju-" 'It"T"" Preed, do Inx run d, I,., fueor Ins a.' F)Uo ". a U Ul ,it.. Nadir. .In em- CON RIF40NES LIMPIOS Y SANOS Marta Abreu ,r:n as dr.d. ,I ai r ,rd,,&.s., -- -Ir, altiacionos huiriod on ni., .mirru,.- norohn do rsta camp-Aa. In aplicacitm Ile 1.4. denevuld. whileallo. 4, .old- I -t' humane F-sir v; ,,- ,iiint-ridiotu, To, roo---d lo, r- to, h-rintarict, -r,
' ., do nde .. h.bl. b. do ,Stan po"tuillide, Y Uvplidez uni. ralisme IN. mr..." Sit 1 iIIhlI.-.U,,Ugi6n dF is Untris, V On d,,.,j,,,,4 d,,,.,I,, ,d,.,,r;t,, ',,do Ina ,.Iran.,. T, e.o.l,,.-,U,, H, Eli ... a. Loo. Nym- ,to so.
,,, do rechas hudixacs Y tatin, 1-1 -rrod. En raalidRd. o doWn. del fifle., -.0joes., del.,. 4. cI.. .... It, .. Marra Ali- fu4 rar,,-ntnd. "" j" US I 11 mlj, r clean pin. Tamboen to cd, %rr atrLol ,lo, -Ud madel,, ,I, ."it
. i I'mor. 9 ... I do ..led. C or "Inf.ratecon. en ,I ruguo-, e1c'di- -".' "ad.nes ad. no .,
d.d donos do no o gar. hionturad -U5 depandiendo I.e.. .d.reetionleentow. data,- 4. Carl Th-dojr do hager lUnj,,. In d--ror del lag, Fort~ en I Abu...
cl. a o .i -trul. q. do 1. -11.-t6o do a.. de-tin, 641- .y adg.l.r. to .. fatter edltOn.,I: r on ob- it, I~ -Itadia' parn ,edulr ,I td-I 1,1 z, -; ,,,,udd,,U rr,,,po,.dIarCi.dch
,.,n .1 Nuev undo eran acree I mmprild firitur". A. 1. .,at,. y Dr, -- -d l 44 .1 54 .,d n cars do, e ma o girge
ella y IRS ley,% Ifte pride- --6me&n lit preserver . ,ir: 4 tramse if. ANTICALCULINA if FuA innugursda aver en is cru- In rn,,firsipirad. on
Clax. 1, Uarve-- into ,,-& ,enedice. '.",n I, r' kilometers do largo L)c, lmpr,. 9.m. a.. as
saifim ccat, so let., On Ah S -Jim enter wonstrilleir" o).oarm pro h. I. ,r, 1, d,,.dne ,let
" o I a 1, In I U do Una guerrt- catentri, 'onto d P't paraliz6 al arto de .bfirpu" le, h,.
in 3 it on xl.aeirndo Jdanefuumir I__dRA_ ESREY 1. &..all. it. a-- INS d:d nrl Abe,, Ure "" -_ 26 n An act ,,,,on N o 6, r,.nir.r- hasta or Nigi.
t. Ict. 1 si Imd.r do 1. Habri. Igualmente. &_A notand ., .no on 'I el W do .. del (Wecin a to Into.
nevolit rd., I.A. lasenstfiel- So .a.. q , ,jer.n cluslin. ,Ubl.,., XVII ei agurestauerief n ,
C16n Franc an darian a con,- aquienesepe", d:, A-necre. ri.mcr.- l in ve it pal, or, Hoy dia el desar al a
car Is Declaration de Ina Derechoa S. An que no solace to con I a A "at I - Anti.. I ...... i do en fee. go r promentaciones de nUrns
del H. be del Clddn,. fi"ranniento or ]am detach.. hurrin. ad: 1*2A. -- A: 7 "-"",:I- do a I mica de abrur tuncies ,a ,strechnunente uniclo al do los fenoin I... .njv r.1d.da. y, e.ntr -tille". riles. Los rtuncies forrDetarins .,tl,,Os son IRS do, utfia, per' import. .. ir..=: an do ANTICALCULINA ESREY. y ,,t.7.11 Illit -o% cr I, p
be. tullild dry n ties, can las afirmacionto de In. Na- Zi r1fid. a. 1. .1 ... do man wilhall, it R go. Acuarela de Al( notation .arli-clu enter, 1626 ) 1830 p., (31-c Stephlenstoft a. 11
HI He aid.'. a 'Pun din de in- lines Manchester-Liverpord.
deribili K..querailumbrarian to. pa- clones Unklas y do so, orga ago, evila proelarm comorlancente: Ease .in duds. I
l b 'I ,and.m. peres catin irlikerses marine goseark do
.. de durante todo el St. ,. .torsion ta--r con as doo te-0 Junlic, para Ins villaclarefiriz La Clean Cultural de Coulicn, hit
510 XIX, me reduction a impartir mentut do Imporwircia dismal. .-,to irles, y .10-daust. al ,- 'I- .-be teem. ma.4l. -In.. a 'ci6
chain direction a to% cludadancs do drA emit he milin . Ir del ,a, ... ,,_ gig. .1 "-j. do Ali. f. ANTICALCULINA ESREY al on-toinplar convertido an hor x I to ape cl n d, pu- .
r_ at Men rea!id.d tin ,Iejo anhel. a IdtPUeX 0 can ftrucird, $us Calefacci6n central en las calls
d an pines. A..q.e In. tromendo maras n h I no an trains A. .go. L. .I-- p-1 wperact6n culto r.1 bautludo con %alanaU'U' Odt "dogel 6. do tidwoors
1%,ZrIb.onfers de led. al nouncin do. Out. 6oful. an ...it. A-1l.'em, qual it" insure .. ],as ciudades ran mucho t wflro Ina
sun pautas ""a No p mmsjs!w.N@ ,Lay malancins parts n de Wlif,,,,, Alwva,. do I,-, Put. El invierno trae con-ig, en
acorcioren I uch.ron Irt. derachon .,a Ins gr2ndes mayo- go pirri.iles, ANTICALCUUNA to r imbrc fluster, de so amads as y pal ran del hiel rdevc. En Zuric, (Sulul so. estan
y Ina c.nquit.. Isma ria-. a.. Iffsel. I IQ do arliel.im and. dngnp,: , s "IIs misbad.dizo v do In
For applameci6n de Or tan rin drt n b,.lc.nx., I ANTI- Co; ,,.- ase justific2do jObi quit., iuzgar par lacob .ndo cabo crisayon ill- ac-ta., con calefaccior clectrigm an deterredFnwplps. hubc, qua asperar al. que al hom re coffin deba disfru. title do' bl" CALCUILINA EBZEY. P ... to all- tods IR ciudaciania, qua no redra con hthe. es un apsaicoad, del Ism-nit-, nation trayactile. En al suelo unos 3 centimeters bajo is superficie. a.
Y madia form qua Una re be, I,
,O ,ni6n lar, P"O trringae troy an cuenta ,,.a 6AW. I.. to. a. In Real., wl wdi as li rudlo. 01,1mr. astrecho rdlerio regional to que es ". 0. ,,r,- itrat.lado Una e3pCCle d-, pirrillas termic.,s, alimentadu par un
on liters' on an ha a b-oustio o Pat-. t.d. Cub. y evid,.te
present. quo no me olvid I ..- up
16. do .U. I ra %.. 'U',pl, !,",- d .... -J': miur. transformadar, to, u Is UUpdn is acdmdlaci ,,n, de Wra-a
. no, p d ry cuto oportuno des d r r In a y planing "O"ifed'"i'd
'UabI favor OU, I i.p,,,. I I "-I.- 'tell'- t;,,hlcqo. El tran formador 41runNN. drin ,ionaiivtcren.o, -,I do -33--" y a I I L I progroso pure all ju ... Itid. Lit no "
e. oo r
todcam ]OR pueblos del undo. hicie %d b r lugar do Ins debere y Ins sommommommin notich, ,,,, 1. R ololl, or. ac, r2r'" IT I'll 2"' I Id'" od ,,,,,I ...... ,, Ins. hadandose innece.iaiid I ;-Istandento La -Irfaccrun vione set
el Mundo Pligiftia 52 a am 0 o o a o DIARIO DE LA MARINAa-Domingo, 7 de Die. de 1952 0 0 0 AS* CXX 9 0, 0
,I, "hall, hall much. a, so,,- hacia falLa share imustir. mi 0
zo ., as iRectificark Francia? epal. it
L.J, NU g, he" te.p.do de Ins mociiil"'dc Pe'un-%en
b run ca to., Pat a a. al ca. Centre Frailula con"pjraban. In. qua It -,c.nstm
.1 a sucamos do Met, Ide satillis incondiclon-I
Joe fulm do amp ca me h, to replace, tares to
('11CLICturs el made do t lvarls. do Incite, no 7, an cier sentido base do sup menes tares
Y esto estif lenAseentem
he incondickmalmante I 'Ic
u 'a Is ctitud adopted& par Jos Estmdos
Cot aid. rinds q term 6 Unities a R ndjo dias hasta el lensiniclo
in 91-cir. nnotchal. oil. do I., ..a Inglaterra -6sta particuin nd, que no me a' X Irema quo. m,!M el leitetontire. luastre, do it lormente Interesada an dos
auxilorra a In In china. par In me pr.d.d
Ti : ca Y. Los contra
Ruin. y Ealadog Uri an nos con fuerfcals armad ropuestus.
In hoc mucho:
Eisenhower en Coreut m,= dm faz"orne"lir an ari.d.c. d.cl., no "Ji mi'ma rfMT.ab'jir'. jcJj'b r a4 do,,inte rouIti. y -ello revi. Joe poner a Is lux lost aspen.
sor" III, art cran Y ion Is c, c.,."rd' coti _y la iii(ormaci6n con
I-a ua-da .,,,,an. l-J. I, cle, Is guerra an chat liompo
mrIn A-,..,b ca y Ca-.). do Saguri. a P.Ios dc pronerl dad Indochina. yu qua President character, sensaclo,
dv I" a h, sx dd.'I d.palattairilA. i. an 1'1P, ,t, rJ -qua
Esaad_ Lo vem uI Este. coil of veto ruso, T"'
I. tpic no ca tan or avc par I cona. R'Pitt"ic' P on P c tid ca red-,I se h'."Jiba 1. -,1 Carl. 11. r loquce ..do qua ..I. hicha nos hit cas. .1
Jim, led,. 'In hb"r '.' 'a W ',kolqnoikl. po' -'d, ri.eirinentrI.
..o.. InfV1 ,,, ... i expect; do diacardis to- as' no e ."Ic
ri ft.-martaruis x, n qua .610 titoot Pa. a or 1 '
."J"on do arnis corresponsairs, deres en "onto an, 'recamendsoclo. all. mi. quo cai'dobte'de In
liberalidades" nortearnericaram. Y -is, P 'I
extianJera- Arreditadoo en Sao nes" scan aceptsicin Par tan gobier. d;r ,tmtib If uso hasta in
mis ue6c' I 'e7 ob- lend. so Folitica tattle interior
.1 b- i engender go, a at Gcn,- oRrumn evitar Is faac d find do lax TJU' 9=rgdc, Ilul
. I ,,, _- lutflb, a n lierrit -- gra%,e de asta Pugna Internacional: don Unidox votar con at de Rwia coma exterior, &I
eIm. __1 ig do hons sit In agresitm comments an 1950 contra Franc Monco. Eaton ralt.r:,iar", a'..
annotator borrion. .,.: 'an .. orivid. Ins pel
sirnbo al Puerto de St-ul Un co. E) Cerullo Pudo. par Is absion- .near -1 IliIt. ta 'r.W*
rresponsai franc" to -gur6 Y cion del dele4ado ruso. spite r Par be Is pailtigistriagiteret i r,:: 'ruglas a jamediatm. lailtoo.
lr prrparati par In manot its. ai:'prjrarritntiax roadidn millinores "a del U station
.so Y. hech. par. 1. aec-,6n. a clutteric contra 1. iPv.,16n ditiorrilmost, ge earifteman index, per a] I adre do his
= de roadi= de Is pas da so. arm ad via an Carta do to an 6. Mriferne''t". "Cuen- to rey y me inten
man I n .. do at a Wror life. led. d, ,. ,are. d.q,l
lark V. &' pre to ITavextrux, so.decid ligm
a San Fro else veto no tierie an us
C-k. c W.'Il'.b. en Para dar 1, 02,11" 11 gado". Cuntnnm. fund :jntnitsles.
man facultad de lograr at tor. an torno, es quo ya as cut ca1. 1, ... watarn. as host"'dades. Hacer Ya Init". 50"
atift Como Was, to fin do cu
DI RIO. mi, I. a, go motion tieMPO QUC Martin je eu. Li ,lr,.,acl6n..OIar.poc,,Icl6n actual
Y desde lucto pan tied& trot& d- I to greficanks In doil.enu "no
bocaticairs. da.. ta pablici ad id, c. roe prowernes,
in a Ims utstiont,3 common. S61o arm. an verdad, difiell. Los suctions see do to tilid.d nf.,Xr as
to 'I I Ithdits aid.piinjaj Quedi, on III ran trininbcomentme- pr ble= par -one in a "o;
ran 1. 11"ad. d al G'o, nI d r mar adecumdo Par. rea a jo
11. a I It w to -cal-Int
E- C ca 11 Preadert, elect. ge, y Para tamer ell. 14.XA4 "'eti. arnexp'
b.,c.1.'.ra III, it con, to,, claim 11,J.nr,,,cu?.m e',IC:cl,, 11,nal no de. fJcado notablonti log "'Ovos do In qua, simn dud .
geroda _c6n It b.. .d 'a "froull"Ing, Be he ?,roPaAando a Q log finches
ca P.Ible .1 Problerna do me a lax a tol. de eta
Ion Uniclas exclujivarrient'. y v n If., In d.ble cuest16n Ion boxes... an -tul
ra Algona,; alternatives Pa. a"' n .*
in Iu.n del ca fflitf%, im "d Ici; director an an atra, fulate, do
ra ci Is Asamblea. Alien bien. Para tpn'c, aratgn verdaderoz P IJos. Q I, ficad III to an 1. NU a tramed Ins
-1 oBt. Pottle Inicar Big. elective. indo. Sees.
barlijadaI al not, Ins' oil, o a= u' u
."equ, el G o'cosita oncentrar an hic,-7 do &L an lo concernionte a Is ,
1 11 sign no" qua y, = ,.n..p lempll,
' cr-' "' t ", a chin or
ri mvool ajj ba coe d," 1-111hiri6e, La alra al er-rall I imitopli.aslufa
Per 11 do conceder a In armaa 1. decision qua ... din subway, 1. an. I. n.1ci r la d--,11 d, P1111 'I P I.b!a... to 11... cit, ria.g.. at remailt do do In convirrucloncIt aided de on plabiscito an at Sarre;
-c". in .... .. "". 1 chf dn "are I
1111ollchid a M. Latourneau an Washington, "buicIll. plenteado an" R Ioncin.
birid Alga~ f,,rn),Ia loneret., Icul ad,, Y a. P nfin Pa.
i1ria o9nificar 1. -I,n,i.n del an- a as definitive an counties a com. cider at destiny de a reat". as pouciones francesms. ,an necesid.
Ilicto host. el extreeno de descent. plB.tr .1 P hs d do Ithrill 11;
la E.,on.an duar in lorcera Kuarrm mundial Par ultican. met. Victoria do Half. to. qu. in luestirman idestarlis
lodo. Jos I)e solution nexticisdit. quo h. man, an a] See a, di-tas de ou catalog Actual, .1
aPi-oa,' 1'1 'e-alt-do ImPintiblo an P Nitin "an as resul on frarim, trlunfo fundamento indizpenja le pag soarjh_. T', Posibihdad" '11.r do, qua Y- m, Q.,d. de froncka. as possible flue oclare bar a quitin dabs adheri'me raIn cretianclut qua In do In suet- I& posichki do rrare,14 respect a If
1911, lot did an iarbla. U retifi a do tan tratiodon. I.- raitontng .1 ontoto do his Prul.onar., in oil. a Ora.
Per I It r 16n
to, actual no me It.rad.,.. Fee-di I.ara. tjmdax aioa I cilitandoo In mccl6n del Presidente
del list.. I a elect. do Ins Extent- Unilden, ,, h, qua an beneficial. El cariv.stftuatl T former Iss Pie -6. do qua as fin y RI cabo actor I.Puhittr on, rion firmed. h...
,)ad, 1. donde .1 Unic. IujVr ti-P. Pan
runtlan Can Ruins. n ximut do Is Vdad ouropea. par In befir In aduariss smorronses, a,,a
Areatilliria. I If IV Republics, facillut & d
me tales condition, In egperim-, do a
u.-Irs maxe. me Pdri. -lInr 6 itrrqu.
an Irrint. par do In or citin a baJo proclo. carglu
In Is arropm del
In I- neormorin d debt Reacei en Bonn an sin & '& units
a,- ht do h'cho' fro
---do. do 1. EF_ L'U, q -6n
do. or I an ...... U "at.k. .,chln do, Canv.',1iio do To .idf, p... Do m. ,Sin an act discurso aludlera a r a Is But
:!II,,,dg,1e ridad tdeado
ad """lon he title... ante mi Sarre an to- 'adnill.01titnor 1. Indtimtri. pelares ad.. .a to.. it J as
d:. El Plan Schurnan, ran
-1 In del Marine loci6n mn.1% railticanciiiii do to. or
he (rante do batm. lodos his casinos do 1. neg.,I.,1611. i 4 P connI a in do 1. rtau.- Lee P1aP-t- do -line- do In. tinted- !ameIo1,;-Imr or. djchv' ru, aprobade
P. w Ve a .9 nXorm .-, hiietathtrapa; y Iti an In ro.
:b" d" mrhm". It- Points UP-nnitencrictmos ancreeln ,,rc 1 4 11 main
.'n Wimm no do ne fortune. cantle lurao. e canciller Adormuer me al;6 in
Prepared" I respond do P-1 Qua 11 morde pandit ,among ante mi Mund-t'
h A.... 'Pthitter"r.'.
a" Itten. inno
111"InInts,. Pan, do led.. .are clime I a 1. ,,Ici6n a!
sYm side uln remorse invi. Vote necentarl.
1-bo too it par. qua nas tentacles
h-, Car,. del Niat,,.
h le can -1 del Sur. ran a Jos glemanes Poner4T."I
do do...,ittia. del round.:
an Una cliestl6n do vid.
on J.m, no h on-111-as or.
io',- jo En m "c"'
uta York. N, -art. -d1ja- 1. V;
n.. tral.d.s. Una
,a no.m It"a A I. I
armed. ..d. ficil pre%. do Ruititt.
.1i ......... dl I_ doeldid. 1. dvantroacl6n del mun.
'I" o"I no 11 Vold, dudtir 1, kk d, 9, trot, do 1. Igul.al. list.
net".: _.111od lib.rt.d.
ad I- W"', ,I. ni,onde. par In general. qua
arlusl Tres aflos encerrada en un respiratorr" 1. del C.n,,11,e ruIlk
vtociti.. quo
-d, a in It, I.,
d, L montriza Inioligoatto do onto damn y mi Interim do wus par Isiliforao-brdenes relachroicalum con In atenci6n do au ho- Piones Proxima. del flundestag. La
I dos hila.. son un posiona, familiar an imeta Join do ia Ali. gar. quo Ion pinquisfiuslos Hank, do ocho aficus (a In izquiw- op-t,,6n ... 1.1dndnia .. SoMrs. Mary Ann Hull. do 30 oficia, resident@ an Van Huys (Es- do) y Johnny, do cinco, cumplimentan con un sui slam. b, mvo I ...... 16o IX a; per. Bcu'I", nor Adentoici coil Alanlado do California) lieva fro. oficum molicla on un Pulrai roe. pre loyanindo y dispu9slo, Para quo ou progetallora pundo -,n en d"Iti. dealspircitorio. dompuis do habor Ido atacada Par Its polloredelltis. cuLticiesto do ellos a dompecho do mu trLstistrimes altuac16e, do -,d. to. align.. do mi
di.r.a.a
en El Sarre Doodo ou pulm6n, In mahora Hutt attend@ a mum nagoclom, enlorma. (En la Into: Hank anola log 6rdenes toloi6nicam do La p'lluipal oposicidn a latifltrunminidendo 6rclonom madianto )a Injorvinucl6n do mius hijos, an madre, tranaraltlindolus luego a form denting do comestibles, car to. twid.. ., cne qua del --ad,, tir .0chly.tZ
is. do ropa, etc. (Fot. AP). in del lactic grupo
d I,, an do a Pause di' a
'I, del I as. or:
j tIcu a do log dos into
a .a !"', I d""Debe to
GENERAL 111SINHOWER 1h. cordane qua .1 Pairthin Socialist.,
1. onto go, dol 0.111 y an 01 on jefc. el,,.flo' Ollenhauer
trot 16rnmulle..." P' I 1 2 intrachni her. on U. -as. A
CI h- T"' celebrarse at Conjurcit. cional del PEREZ JIMENEZ
.1'. 1 a- d it Hector .1
!.q.. .1 If P lo note
t. Csoria'111' 'r 1.op. P'
vI. 'Jo, so 1, h.bl. emin. I I or,
a" 'r' "gY
41.1o, Pon P"-ri. 14 jj- 16n. PN
at. r.dria c "an U11141on do Estroititirg.. mJbld Is
It Ku 11. no sones6n favorable do tocion los Pat.1.1 T-Jod ... .. a hi
q"., ung PVa,,c16nisncIght.. an In, ounicios, con In quo. sin du
T .4'XInal-rattea is a.. pos. prolb. 1, capacidad d4
jampl= ran concertarecarr Slo.
;1 m In di.nt.. bill-rini, Eurn
Asia 11, -4, mnr, hay 1- P I aol. y rl Ji.-. I dope
,I Pont I h.H. .Illnrtal: colec&av bar ando do In no a l.a., I 'I rotiflooli6n an $Pie$ mantat tas violas concepelones nationaln.
Pa.' I onsoamerjo I me,,: ronc-do In# bon. [eta. del .rhA,l tropero. hay tin factor qua no cle- Per-, Itingo .9 he vista, 49da me be
Abnd- dt 1-14 per Ion III~ 1. IV Ilipablie. Y. IIII, con.1xili.n. be dtdTrje on tstus momentum: adelantqdb an axe joriticlo, y Is cuts.
not 4, Vbhu im""I W..4.. 1. to .0 Iud*d.n,.
d 4. t sc sit n Q Sarre. I Is vista do t16n do] Sarre a. lint, de Ins mail,
vittee It,. in. 0.4 to do I I Is on mitred- dincta volinto Vosquehaj imliedido adelantar an
Iffirlit" #I blogoo warili. IrAncla Olin do ]am [tins, IT" del petunia dornhi;o,
11 Es Indu $We qua it so or do- un an do tan astimulante, sin qija
a 4I.A. A, W I .1me do I.. .r.aW, par notice he terildo an cuenta title a-- lax rattiultirs
Quo i t Ir A' 0,_ in vint, .1 ticistro 1. inuse.:.n,:rF,,mJ1,1,m, par dt
d Ins to I caclt,. cr re. Ite- ,a 1. .vr Par Part a do 10. P.d, 41, d a x ... 1"tPafI.n.BIrI.1u cm- ],,jco. b,111nc... Co.1ndsontritt..
Ibl.,i or in trade
mit. -PI rorld I liace oias empezaron on Lenders
I ...... qua no monas de tin c il"y'. I,., ]as reunions do )as reptexertanto
clento do Ins votos alema 1 3 Be an del Comrion%%ealth. destinacias a
-,dlod.. dr expraiado an las uinasconpaliele- liuscar l61mulas Para defender to
p.. ......... ----- (as in blanco. a ,a qu ... de. -onomij de las oacnines do In Co.,
_y ao .. ial-pral, par 1. go- oiuoidad britantraantes queencaqua o e-SIritu 111 d-n Or runiidiui uria c.l.b.,itcont co.a.:
P., spresa a mas rante con In occe3idad de tailocia
1, o, jea I,:. min. .a
iuirdc on,1 eii, Wdo,. ]as a, rg,ot,' 2"'on" dad., ..Ir . B.par i- blion., q- -fee,-. 1. rudidt'...
",,'I ,:a Cie .1, 1.,., do Alernarlit. an .Pa..
,Ih, a no
... de, 'rr':do
com. h ob I aK*1, In,- El Commonwealth
man an on&. declar.ciore, Poll,....... ....... Cuatro figures de la actualidad ,are, a do a do- e In
I Sarre
r, In .Par a. '. ot lon- A las N. U.
r he dst ... do
-Y 1 .1", Lor pamada memana clostacci, metals cuatro figures aminon- dug; In sethorcs Elizabeth Nanny, crutorts do] alieforna do zu encierre Pon go is 1. a acrlw rfactivamente: an tatedre, he.
""n. F, a P.-Ibilidades colebrodo ya divermas reorients ion
". '. -7 "4%1," roPeasentanies do Is Conacoahlood do
I., d d'I lost Mr. Winthrop Williams Aldrich, nombroodo Par mi Pre-l- nocabre aplizadc, con ixito on el =undo center, a log po- PC.% I future-. do 3uerme .1 -1. nacroors britirtican. La convocat.Is, derit. tacticss do Ins Entaclas Urdiclost parra domempefiar In am- liconieliticomi. clue acadba do fallecor on Austraft y 401 soficar it puez qua Is ratifintA6. do ... I rim docia qua, "Para traliar do 1.
bajada do Ion Ealacloo Unities on Ja Gran Brolafict; Johannes Adolfo Aulls Corilnes, pratialdente do log EsI= 1UnJdo@.Ma- 'T, ta rnr.r"in,'1dj'd*.d c.e.ti6n do adquirir d6lares". 11m.
"d.d. Hotimann. primer minlatro do la reg16n carbonifera del Sa- x1comos, quo Io=P6 posomAtEm do la pirlmora magistratura do Par,. an do obviin, Jos Porn. lo_ -," imp rt.an.t, do,
1:Itill", X 'Io ,:, : i d, a 1 1 in'. bri. to j:
In .. fro, 41coilpracipargoentes, que vie IPUPP (14 sign 4 0.
1. 9,- --1 1 re., qua h. triurnicid. an Ins locclonoo regionals verifica- su pais an unct coremontat brillantfairact y ante numwogalz am- Z I.i con a del tale. a I*' ""'e"t"
I.. Nt "I. 'I'm baricalan extrarderam. (Fotom. do log servicing del DIA.1110). Ill.cion.b. con .1 comorclou con
sim, tolam"", 11 1 l Alentanilt Oriental I., clWitoo., ca. In deforiza. an fir,
11 1 nor I ..o, I., I~ 1. 11 de la !conomia particular del muri
lali, It, IV Entre com peligrom, Is pasida do britinico. qua no de todo if
at.q- Iom- InInisti b itanj_ j- deb, igrionrii-tInetri Be nos ban jamons me destma,6 el quo enciarra mundo accidental de Europa. (Bu
,.I "a e" Prc.,i6o 1"Puesto X t If oil a n. at ratirme do In part- oriental de gutI. to W, bra Fa.- a 'a a or
. ........ Pa.. "" 'n"', I,,,- dba parmitn. hoy per h*y : rnrot.tgaidand, Bjj vri luente. b',',. -.q'al *t.r Ch. rchk' l tin quo
Cartons de la isem ana J-riaiincun, can n .1 air. 1. 'inue. If Irtifermut.16P. me Jim a.- disminuiria, an vez de nument4r).
Pro do Alemarns. fruto minor- tr ucturado n ajircito no in a Par turn parte, y an el sentido
... ....... ...... ..n d"t, t n 'd
...... p-d" d- I !t arbol del Atlintim, a on
;:..,IaJ,Gr- Beliefs a... P.m lox ns to. circuenta mil do ]a economfx an general -con InI, a. T"', l pr-dart. do 1. Atanabl..' N.. licninbraii.,L. PAicla, on vardad. ca- clucIltin del problems de In ex-.odo -na. metal. il, F, ...... Pon. do or. Baitravout. ca. II pr,.i- C.reca do nitai, an cuanto at abritienela td I otd" de _1' 'ion&] afnina molemnamente, ties. race de Wer6l portationes y do lux
If descubr.mienta. So traI2, en ver- mereados- 1 senior Churchill ha
Alcnispwi orJrLP1.1, CK In dent, 10 can,, a a pued : I his Procedido. de rierta mantra, a
t r. Pat b. I ..... in el fi,. 'P-- I rftnifill q1I P11-y eto d ad del "gecreto a voces" de "uts- desharer one buena parte de )a.
Tatado do on cjkreit Par desaguirados lbristas: principal.
III g isto. I, Ine.,up."o. Y. w'. a auto tro refrain; y anlreine-orras,
I. "I'" Clara atai qua cars reforerent,".-I'm r)arrplc -a partir hace in ruct-ne a] do I.. -nitti ... Hutton.".
Y el d'I aeudid. varin, vae,,.
"es I... mroo) d d, on anc_ hernas dad, loduso un,4 El praner ministry "desentociona
, I a od,, I,~ far __pIarnillol
la tarit"'dapatiuT cl .timlnac In" de ililea. .1" otiran5porles y a elect
il6o, p6bli- d, F-oy- p.a., do rrari.i. dia 3 V, ,d de Igual Tootnera con
I) "' am mo. industrin de guarr. Is todustrin posada. Siampre he.
0iia" ,.at, d,B ),a 1 Porn Be qua 1. intu.citin I,
1, 1 i,,*,,., 1A ed, I, P.rl,, hB,,! -I se halont attend. -tableen a- rant, excu, mos crenin que el lefe do ]as con.
... ... di'a- Joe nintion boon Iran,,,. :' In nT.) mroa do to air. at, No
1,, an I.. Oltim.B .,Sao. B rnilit.ra,, in-,intraltiri... ze-adoies no tria. en tal sentido,
muv lelos.
Aboraban atia creenlia Ia,ts
premiums. a pulden sentarat of
margin de I q
qua rucation a no.
Fe.rna,(tan [a creencia, Y i
der vada do
hechoB, sabre In pace men..
2ue ... idn an -.ejanto
treciTV"ibil
despite. de Ins ofas an
Qua burns parte do log principtles
actividades de carActer tridamAd.4
.apr-IdI.d,,mBgrP,;! rlun.
rise ru, P .1 Pa.
comali., at cArb6n, In Industria
pasada, )as trion.portes, etc., a] La.
d, ina ri,Los 6rm!k Yn
4
it 1,1 F I.d,,,
L',,,d.,. .'coiai, part.,od. d, 1.
_-.- dc "no at nooid. Let- to
d jo, wo'cIP.1ca .6. U.
I as ..a 1--o 1.
orwo.c.6. lotro-.18
Aprobado 4-1 plan
n el Mundo a A-fi. CXX As 0 0 a a 0 DIARIO DE LA MARINA.-Domingo, 7 de Die. de 1952 a a e o a 0 a PA011a 53 a 0 0
battalion habla Indemnliodo In. on Contra tie out interverritin &I
industrials particialarem. quo rect.
later" of#* all normal el lValen- princirno del actual period. do 1.
In do u I,,A...,d,. iA oidm do As.niblen. CINE INTERNACIONAL
... ... .jrrc -modAtIcal present
'An at, Am. Sedllo El bloqiie firabe
i-y theavIrdad- quo me I tnd: s 'I.. ante of comit ambas outstation.
Los Eradri, Uniting votaron an fato,,l,. :Ujmp; C:14'1d*poZ dAJ su5 or defuse v riflear. of debate
... pectlT ventu mi Fatado An sabre ur 4. _.Co.,Bar pro no
0" vid ha indicad3 cuil sort C16m
fm"d. Anterictmente plill in
dtl extranjorls, Todol usse CAPRA. T Nacione.i Uniclu en unn d.
I'st m III timing, rim An aplicati6m action. quo me formara unp= i 4
mits 0 = 011, dimts, par 'a Unto, compunto par trot mlemb
Is d:d1.1cc do que Jos franceses y nactraffai==
of_ If ir 'tha',_. turl celebraran fin negriciafmir,=ner qua
actividsid ci- La prop- Islas tsmitilin p.,an pmpl arslli gcer it
ban do din .'F',
entrant, numvismantdiv .1 import anda qua reartmabl"ca Its U.
recibido. adimmanclis &I Fstado to quo bertades civiles en Tilinm
Mohammed Z.fml h Khan, mi.
It Ismblmoa tonsouldis e.t.laa.late. cistro tie RelationesEmiteriorts del
X6 "' u-hlll PakistAn, dociarii a
r.aIM imbleclor el biarts Is seshin
,mport.rUI:d y deplor6 que Promote hubleza do.
cidido no particip r a. all.. deel.Tol. Ant. a- and. quo uper:mos powder per.
mente con I! = Wdsenienril"de ..dir 8 lox franc." pars quo reconside.rm su posici6n'.
C.,LZIJI do pWurj6. del I.,- El ministry tie Relaciones do ParIc. on Am h, k l3tto hmbI6 duracte is do dos
In ILbordmolin a h.r.. y media hacienda un reopen1P co persur
quo I primer aministro Be hall& to tie It historic tie 7,9 ados tie
ant. problem qua tscop- Auto rel3tionel franco-tursecints., Dill,
deseas, comactndiss m Is idea do quff Fr note habfa incitado of de.
libre arnprusa. quo Is fundarnerl too do tenet un flobleeno mis.proI'l girmtlu- clses corae-adoran, pic, entre Its tunechoos. cuya Pablo.
I. to old d6n "Ire Jos luntrino., -ya Pa,an I ecoma de lot pueblos
do Ad de n Clones bri. blaci6n es tie 3,250,000 pe
Unions. A In q rsonas Y
% on torts momen- 280,0W europens, Is mayo a tie
tax P rene" PA If commercial con ellot franottes. Khan
Ina. del dij, quo
d6isr que segadir a ras- Francia habia ofrecid. T no. afrom tie is. necesidAdes brillruc.,
pr.pIlm.t. djoh.l. larrowe a!gunas reformat, muel
pelts. y q4. d..pu,. do que it""
Elecdones Y resultados 6 jjete del Bey, ImP12"i
oorf-G-? dero regimen del terror
ell Tfic_ .
ncar- 6 Zafrullan Khan d1jo que It Bey
gd do Z.- 4rdipltd,.4 unto descaba ablecer un FAtadc, tie.
..%t.o16n :,m lox Fitation Uni. mocrAtico. port, que habit sido blo.
dos do V h.bf.-I C.lebra. queado Par Francis.
cof6dornm dT Ido Em del regimen desmactritler, Ine.
do .1 =-"d "Duclo al Sol"
clerks is caritinattle Ext.- pesto pcr of Bey, debe dejarze
tia, mando no una carlosidsid m6r- sin ducla. a berieficto tie trivial Come also ordamforalimnitim ontirmairilloarl., one of tempo no lose, p,car, Ima. aide considered& "Dolls, al gar,
bid.. 1. topeot.cul.rl d min.bleeldo cons. "_ m C a rilgiman ut6]n_.m .mIm_1n= air. producel6a MeW do David 0. Selinick. quo Ilene par Inirpretes principalem, a del ffaummul to. sitherms
raw "at ban an quo un Irian- a del clixecrum I... Julianne James y Gregory Fork. U.. y olle Ies Quo Pried, id-learse Into too, durand.
d.rnte I.. Tiln,,4 no traduchria, sin Imp,
'Ituto 4 caricter cmurtrease, can Andida. y sufformisto movemmus del proplo film, supreme on if Bus anterlores actu.clones. Pelleal" 1.1ppert
to Las dos Primeras Damas de Eatnidos duda. otra formula que Is del
ofertaw rantificaderies do orden el- de Cuba. S. A., tentlexid. An ..tn Islas r..an,. incontrovertible.. Be disport a briadarls nuavansimmille a
tender IF Pre.unctlin con isol. bar. Ins afleloasidlis at bum nine a lbrivis do toda Is Reiniblica. Ests. pelicula en esplindido teehinfecdor, quo
p ra tie nuestra Am rice con Entriovisia do lax dos prImserm; c1tanals do meta Ocultar& Con on kEmillao a Partir del der dIfiniclilm ,. extensm so- becho kPoes In I& cJnom&9o1rsf1A international, habri de constplidir on Incentive mis que minficienLe pairs Hotart braly !r;llIstin me 1.11 r 10 106 Estaticis Uaidoo. La seficira do Eisenhower 20 do onarc, ycUlialo. Las dos dam= depar- bre Jos regiments kralse, on Ellip. nor a plenitand nuestroz principalemi toll3ton. Conedlitudit, on grin moomettechadento.
an an at orders matertall, de md- dermachat) aparece an lons bustanles an quo lot lielon ansiltmormanste, all flempo do record., Urge, a 1. osantlissl6r, do 1. imp- rector, acar y operadar tie In Is- trabojando dolde Is sallds huts to
gnia ratudderacift staftalmdarrimt. jenniier Jones no try S ,Ck nCompnny, recordaba pue3ta del sol y soportando lax rtital del In y par exten- OsPosal del Prolefdonful Truman la recibial a Ins habilaclonost do lot casa residenclail do sibilidad tie to] regimen. Y, clert.slim c-PI Distri edermil. mente. acato habla qua Incluir el r.m "a 6 a Ir tral del Old West. Je- gores del tempo en media d
Luim repair en sacrificios rnifer Jones. conno me liam6 mAs moninfiam. Tan interesada In arI&AS
Co. lir ontrada do la Cosa Blanca--quo lot pri- )as presidents@ do los E. UnIdoiL (FOL AP). prapi. P.katll., a Todo of mundo convene an que tattle Pfililis me eclucli on Monte dar al p6blico una Perls Chivas
-r Jill .1 sun,, sabre I cdc, prub. do quo podemos dis- Jca Ir Jan. no do lax Casino Jorror College. tie Talma. out6ritica estaba Jennifer que, aiiii
a in cusat tin. Pon rciloo tie.p. R
.1 limit I a In cirtun 11 trevis del e 1 111 tiles' mat admirable, torsi orl',,loto qo, farall I in,-_ drrp,11 idels,'mH, :Corl,clornes I
'I. espeollifl, 1. .%rU Coital, do politics,, an bjotc, tie quo desde It, quo pir.red.. Co. 1. mayor p "G-ttw.It I harnbir. us prep.- p.rtir do In fechm, ell que a .y..".. 'ir I, I idea
I ratio adorr.d., tie Ii -. Iu.,g.dg-rn..r,,,., h on lam cal
Ile tainte. none Ur nm 4 estate un.anablent-rd, oacordi. rall.rod dencia. rlh. in Paoi!,16. Inclop.rocill-t. dell- retana It corl 1. ut.na. .. hay plicula protagoni,,,dl Palo", trolett, P-e 1. 6 ell villas. costri Dios y ayudaqLi* ad
rg.1d,d,.dd1. cis yo Pr porlo. grar nu- "Irrite. .,,a s I Acadrmv at Dramatic dirlitiore .1 b."isin In. a- In
Sabre Ins rexalt.dn. final- do tro del omunirm,. De ahl que pue- que I,, I. m
"b""M r.6,48tt-cm urientariones que pri-milin acele- Its vol, del 30 de nallembre an sritlarro, k6lidamento In mompechm In, o
,h X., 1.
do 1. J u tortoni. cutirta- ir., 1. b,. do pir.g-ci Otra vez Gichemirn a ows'.1, 11 Vero uelo a] Arts y d,-nprlJ6 particle, impor- primers curs. Todos little y
"..I. is far or 1252. It a.bo,-, .m. Is n,.- de ulle GoIrWalt h. cadid. an Sri" 17 a 1. -, ac..p ... bit e --d,- Ialrill- I "t., I h.oloyl ?.il
" A. an lot &t.dra, do "C ... 11o 011-cilt,mento I. Its. tol-al. ,,]a i.e., qu, -o ( .... . I PC r .1 hamb,,, A ledl.d.. do 1. p ... do motion., lnnlvd.b I El prductor David 0 A j- -nbarai, or flty.d. to do Insuft.d1o'
1. fde, Ilin, 1. x-P.66. do..- ponsabilidad do cumplir plentiod a ., aceplan or, I.Pldr f do imp -I. Sri y It direct., King Vod.r Ilion ar tn proadwY 1. ranted do
91a, I II.L.b. d4loset. dr.,o. It P-1,9,1 J.h-rIM N-h,. h.bl in
do Itur.1 .1 Ind,7 a Jos_ a implement, an. P, a Dock' ,I Sai, dande rtists
mint lot priderte, y on role arimr, -a. as,, oallaro, is uoic, v n qora In r a, old" a,
in h
client Isida con vision a a. &ion ratifico a toda, lax Is brrl., 1, -- dC.vfa,16,, q- I] non "Dul. ...... ha so a,,. talent,, d- ""' on coni; po'. seam .
racioncs Va, a ropo omrlo, 1, rIo, tie "J" hr. na-tro it or ,in .1 po,, ;o 11, .. tie But mterprotaclones.
'Ittlionto, %I prapic, G.bl,-.. .. -oinan I., P11.11plo, it, -tIold. haht. d"obdo lon"ma." N 1 19,, vediderAmento ex -,rolemoir.lol" tn. PIllu',,
. a, a) o .. 1;, _,"I- do I- cgi6n do or,
mint Ills Irao ...... to v pordurable, que air So -I d, Per- error tis I. is
nb evolris un& apaoict6to muy Can- n a "I so, pin
lollersal q- no,, -ctrrizi,do a o" Tie ....... an
'i gpl,nd,r b roo ra L. ".ban., En B. .parl,%fide:
I.A.M. .1 1.'emr, Ill. -a It dil- Vrorilel. .-a on,,on .... dan'd, "ora, II po'. it, lal primer
I. To purblom y defen,.rm J, In Itherta I h.l 1, oord.,- oofi.,*, -d bIso-, cap., ron, do lot y. merroltma an
win red "a ",I,. aracA'l. -I.1rH 11161"',lib', A 1. n"Ilid.d on quo a -Iran", as opocar d,,
1-1 ..... a in .,ran finials do a. I.. ros'. ole"a" .1 1 1'. a it, Igun.. horl, "o f ,- do ImWmm do
An on dand, .1 COPEY 0.. a. .11I.,la do to. pi-irl 'o;J c.l. I I'llgilla entre jefes "'otIng'al" poli'lit'll, ", "I.C16. I.. Jill. do Mr y Mrs. 1.1,y foA vjoro,, ,, a horrb- 3, v, an Lume more, 'Itgitud
a, of do. jj.ouT-d.Jnd,,nP;I,,.;;in Phy- Irr ", In I'm. de lam. e ....... Chivirle. Bickford. Ott,
loiii. an IM.bir, bil. a to noll"'ritera'.. 'a', s, I'll Urril"Jin -Io.lda a risre do Kruji. IS
Ia I a d, I", ooH., dly ("m a fu .1 al"rilp', n n. tanto Jennifer Jones try Carry, Iferbert Marshall, LinifolInq y ra aspOr.cinnem. sit ox1ilirtin amn pars dAr salixtarri6n -:;fl' oc; ._r"Jill"ll 'In. an
raytclArt. or, fit. on hremb- apjr,6o, .,,,,,Iran. ,, ul"I" "1 11 art,, d ..... jo. (I, Ivil ottlic, ate m"o an 'Arrillift i, am. (;,,Jlo,y Pck,.y J,.,.Yh Illan Glsfi y cerca do tris mill aclet raerito a. lot Purl corl- a] rtriltool, do IAA 1. t 1. at. 'I'l Il G-odlli prrldurl ,. Igunos 1'. par& vivir. Su pedrosofuli Cotten lo loran vida at salv. t, torts y extra,
,at.. 1 11 "'1 do Iam as 'lei loo, I ...... I", I s 1.11, d-or Ill ,a "' d- d, ,, "Ide d, ping" r), qo doitorioa, ,, ( Jr. diy"Grbi.,n.
I'll no"I'mo. Empfro, parer@ ter firroillon drdorlir que no me tie mile. vetrind. I On ro- -rlo- L. 11,orind. d- o-to.1-go, Is _s orarru,tel. do
at'. Oirsvor.-On, ,a A. tion' I-o- In I, n local halt,
I m 'k :11'. 1 .'to p Ira 'I'l ;!'o i r, po" rpol me crint') 11 "o, I of
,A's 11 ".. I I"dlr 1, Illre opr-14r, C.'l,- me In. Nil I fin, futu.
.to ."'. Pat halt. I".t.d Per. na I. alroo. io;,Ire -Aesta rIlIlldid do .1 ....... to I-t-11111 Ill, N .Wn.
tri" *1 f"", "" ,, lvri. d, .,, Ill. At ol.r9c. ]I I.t. delf.16. ad.
.1 .,1" 6. 1111it 11 sll- 111,1o 1111 liolliah. con a 'Jilli'lA. in, c n ". ": "'
il n at I on to I .."'ondo lax- 'pol Pa, at", Ind. 1. infi"'n.clAn. La. 'III F.Mado 'I, Y- no-lIoroplnIg,:da.P.1 (list I~ Iiolm, por I I'l-finir Mi.lt,. do f*
In. on do a I o I A moY blindAda par In ofirt cry no burden CIAII(ItArs, Si -a- 1-11das Ira I parlenci, era falls. onvione, rubrayor a1guncor
to. 'too .11. 1 1. a.r. riT
It or Porcrecares sabre Ccheradrs.
,III d. ligo'
Iniiiiiii nu. ,, Into IrA il, I I'll do d.1AII.. I ...... jr.bj. pre.t.d. Janina y Ism Jmpm-_ me 4rpordanii yo In p
Inn," i ....... a,,., I on refine, ef-tWo do It teava,
Imi-te- --let- of C..unImQavs. Do do I&A, con naclantor. Its. tienspe,
no. It. -All., Ill. Z" "-* (
r..,-. am d, 6 no. not. la,
r an't.1 ... p.el. la, "N Plot- sin Slanall, closed. 11 G.birnn local ofrec,16
Y. r I" halt t --P-. 11 P- Irocrpmorra. 1. Indt .1
do, tie duranto toda Is moo soibrayado at principle, rrxljlIA r P -, of am"
..'ra s.fam Ilgro "filanixta". Incluyendo A] on sPoYo. muy podertun. L It CCmfaI
or o, ;%,*.,l P,,,IIdo.1uI1 ,ion.nIal III~ mial.tra dri exterior entre Jos in a rencia NROnnal, organimanciiin pro
n n "' '" 1. 'I
01111ill, jJ .,-% .7n .1,ol. ri
fine, lot.. I destatnol(A judlom del r6flotion Y, drontrintement, irrsultram.. ..a.
I ...... me Pa, In.111ril. ,do I Claim. jo oAo
- I I_ par 'onto enlarindolo en Is prime. quo on -,-I, F.y.d,,X uns,
o, p.,r, I-And I I" do..6:1 Cape" ,, .1 It 1 I-lo. rm lines do Is juporAtA conaptirm- thrumadill mayor a tn Is .1 t4l'
1 131-6:11, V1Z.: Introno.aarl'. I-,- Ill. .. incluyri p
15X-VA 111' a.,:rAdr; Is, olereln. I-dar". At 111(41[Af of nollneto 'to I tritcrio, dlacutid..
no. I, V on ditall.doo ir r' is .0, co Infiuytntem, del r6smen do
is tit," 'n'l.daA .1 Al IfiracAl, can lam quo Rp.r-.
"a in I do, UPtrilm hot., I P,.Pt- Intervienclirt his NU
1.11,11 ant,* its quo so fl.nnelcr.t. .1 par del a
plIllife.eIlAuln net, do Iimpn,11.o: cunis mi Slarsky. NUeve do Ica Habits musulmarej quo. b.jo In
,oo C cam in 'a it. I A I. am -- ,, It to. 00 ticlado. Iran judlos; 'oll. direscri6m del Sheik Abdullah pri.
11. Ill m1amblirt,,lu mol, d- I'lln For -I on dand. earcleldo univer.minvento Y, sabre
VI n.."A y I 'opry .1 Bahl, I I tn(]-. -,,,y margin do ,]a, met znfnls rri tit Cachemirs, e.tstunic. --; ormi rely ban aratso, tie In orpo arse to
Irlpa. .no v1doll. d. mi. r .1,o rpr-.t.nI,. or 1... .1 quo
Am ircull.h. Ira, If Pa dilit do quo of Patti, in it .... this c... In
.1 y ran co"' And,6 Simone, relad eu 't Im.'ut", Irl"bollin f-cillf.d. I roo',la- Indta, Hindu". MAs atin. Cacheird.
1'... aid",, Pa olonitir ... 1, Jos par .1 (,aax.I. .,onto "', Jos cir, ,.Iox j.1ol-w.jes on taorblirs crotommilial Co..
I~ ..... ", "1 -1 diid.. respect. .1 it, nue ,,, r- fig.. 1. India.
falls. : -it-on"I"u- -rtIdo. URD I COPEI, all lo,- El rujiloso proic,'.. y No an" 'Jr. Dealt. do Ins do. m-,
Pa, I. li. I .1ro 1, 0 rllool- ti-ins una.ralla ..am- Jimortid. do Ins trial ..... 1 20
. .1 it.. I", elect. let. y 'I..
Inst irvujudos 1, lado. I c. Y.I.- tart "or 'l- In. J. NYHRU biono con to, do 37 do Oct, 1947, mlembrx do Tb-' y
mi on I d. as cocherri A.lot tad., Ira mr ad., o_ ctlod-d-,,. d, P.M.tin lev.ditrant
hall. par- kjl6caorlroo Had. mA.; Per- ninjill Io,- fesado o.*n 1937. X.menev. Zinc- Cache-jra domde ter,, foria 21
into ?"ad(" III -olormyomm, no rilo.laae. virf. R.dck y at,.. ionfosirms par no. Los inams ... a h.bi.n -:nrad,
X. I., TIV ...... I -rnun if ')I I no I.. PJ_ J.m.. do Sh
to, me hati xm- ad. 19 .] In Mosoll, 1. ca. h:.t. Arx,
a.r.d. I.. let f do:
,in Jan.. torita".. del poll. del Folid.. San Yet 1 :- In .1 Anita, to ..... Irv 9 uandn Is India hUn drcImraci
I I'o* PabiAcidn meras Jmpori, nIr, Irlmloartem, do Is mupursts ti-sici6rs nom Y adpI6 posiciones In it
T.q,.. 1. capital did F.- do, nia a 1. turn. tons;
Ind. ml- d ItAl. Iran 11. Declaraciiiin oficiatil a lot An: Y, -11a, herho, u "Rebeca"
11- 111c. do) F.I.I. YJ,6,,- t.r Clubt-e d, 1947, A pact,, d, ,' "
- ..monl. do dig'.11. 111'sIlrol I~ culpable&-que me Hoorn~ Go- mention. miembr- do t,,b,. y Fair. I- films do rafirefl. y do ir.onscire imm" derfmoside, d. I" iffilearat tit.-13- It at. or ".. I "" do CTb'b. "'A. I"lor r I. I -acalich poo if I If I tf oriental, Us
b1t.nfl.- Pa,. H lots[ del I d Los procellos de Praga Votes, Y -1 --- onts-Itento, Pakistan~ a- no on lunar preterente, par an ralldides ... epellsouden, -RebocA", 1. sconam.l.n.1 proof ... 16. do D..Id 0. Sol.Pa. riB re an 1. nte or. k nick, of moreditado realliador. A pelfrilin do uns Immus parts del pfiblice, Feliculair Uppers tie Cuba, S. A.
4. 1 10 it Las d.ioa do 1. fin, Vall.aniii. Lan-hij. it I do,- toclos el mariscal Tokliachays mente tor el Gobteran, comerim.
li PlIld, teman, he Aldo. An La, iltelaimcclones do Slancky, Y" cdcc. Per. local, 1. of 1. promiciallmorl -p-arl men inecalres primicipalles leattema. L-r.... Gli-riir 1 3- Familladso.,
vo(aeflan. 1. noticlopirea, ter V.11anill. Lant. .1 in l don I. t 11
11,11- 1 Illgllnf; I ,flat quo exaltill mi riginaled dol do I,IA. l1n. do Im, .... ii. '. an .. If principal. do to Int.reasomtkins. fille. quo An mucam" build.
Jan. tin parild, am tie dodo rotation. dolde lai Andirk. St.,,., y ordo, Ill.olilot Is, cement, ... do quo d.-In'-Idbilmi -,lo, do Dole, Do M ... I.e. A..- quo .product... Pa, I solls, bifinds, assam ..pit&
.time a I).. share son enormemente par.old tie .,Y. do 1048, 1., 1".~
JIM Vicard. came., Idl- c Ionic.. I he efedd. Xlimo me concise una admiti.n regul a, Idea do 1. affiliated. ougentfirm. quo remelt. Bit. pellud., quo Imabirl do ii.himmor amorstrami .1. do especutailoo,
In... auram, do -int. .11 v. I harlot. in ll rts, consaiderndil yA I~ socesos de In capital tie Checos- 6 &Tom tie Palmistin inv.dier
.11's I tin b-I.t, do rillipul Exists,
ba 1: the a Is mass con upon 31.. Como clAsico, "Cuirionno democrA- Cacharmira. Est& acc]6n fuk dejorl.
,iml I. mil; I Caper feet. uroso 'A.- tjm -dlj.o,.c.n cartel., official. to. I.- J11-011m, ortruni.t.. on 'I'. mo ya hay allifuten quo In ha sub* to train tarde par Sir Owen Dixon. If "Miffiria Morena", cam viene deprotagonista on Mm. Mark Moreno. Al Aire y El Avume tell. ]'"a nod. rell, Am d-l. J;;d. I o el"cloneol y imeIr,_ raYado. iin scuerdo lid a :ntT& cl.r More..', real, grin loss IiF tie ule it convertiri tn In coco'ceaneidan .. d menten't d rem, t of repirecrit.ilto do In, N.,I.n,, ainti.,ifid a
ju.gq mal -' are. .1 posee., tod. t- dirluirlot .,do r h ya del cine pelvic In a colorox filmadam In
Lu rind, n y rApid.. domPuil do .,-ad., y sollud. 5 h.. Unictivi, comos -confraria In ley tn- una jo E, urtnefollor A d, barrel I comolmomme
Mad. par Igual do .1gur. drug., t.Cp. or em If d,i.,I.
ront'r do lu ri Partu del Palo. In .19.1ant.: lofe,. moomirt., dos -do '"'o clan.1". 'I J Tt
Also Job. C.IrWed.. an b.- "Lu rotation" del 30 do incoliere- C... deserhads, par ruilble. Cuando A., mas otab:. I& cinematogra is tin Isle It
man mi Coma Is lines de b (to, ro.ronlidil."
,l6o, 7 alro. dolit.. mul.p.tato., top. C.mn.6 Paquita Rico es Is vedette do
tante, durmnle full cullnet. y ach. to P Ira- Pan do am ult,116 In Ifungrin R,)k a do delficite had, c hay on I ...do tie tin- rowts"
,.do .1 %:,. r pon.6 y rob.. ganox, Cli.dras doutin
b.it e. mo, bar. Is IrAola y xlero, on be- cost
h.t. 6 tin Also I .. csjk Ln x forron aharcadom. flasta is a me dJJ. at,. tmotil, 111-cametellana y tal la mi,
in It A. love I,. is y produ. 1. India .,totable do xpliesda, par 1. nano.. !.old dlfurblis, bails 1, vigi- I'mahro. lendo ns confusi6. n r2tu- que ajor results ell fotogratin A or, a (11 a! tlll lgsllm; brileta plastics tridescriptible.
. -to cmo riclod in ernoic on:F. HmbJA lacudid. is d 'Marf. Moron .11 do De un coloridovinigu. able
not. fle do, I_ Ins ....... do." Partido C par quo It reeditin har, colorm". 'I
Ir F) colonel Wrez I--, Came on Ill all Portico In details. do C.Chemira ll,, Ell. full cart:islo cuatro ruro ros que me- do no fuer,, enlist a 'in Handles
A., I- Pmo I- con3ecuencia do lam SlatforLas do -In a I. Ixt,-6 Il can 1. to.-16n do L. H.b,-. .1
into ...... Joe .be decir quo Pa.,- proqfml toks, do ciccisrar quo v. ant q In Marc.. quo Saliba.
jimbles I Af-mrt. P= "..' call It I -i ot.of-tocallial In )a Illd,, Pa- ia--l Que hay 1. a 211sidal- diollb.1d.r. I-Itaii- de Cifem
ims resm'"d. JIf.t.r. iraj. 1. at,., 1. Los efecl., do I't's 'J"c"c"" bl. del E-I.d. clocidirrla fAt'N% tell y Paquita Rico to quien ahora Perdroam, par Dios; El Prog6n de no. brindari pr6ximannevite.
In fall, Pa, J jallierris d'I gopa do .1 ...... 1". habrAn tie ter frerne lo, ntre to,
Is P' vial .1. So ll, -ra calls oreco, q- So- -c.maradas" occidental,-.1 Entrl Inc. a no
I.rronf. J.,tifor d. P .1 vlirnol E )unto a In rolls". Luego, It e
I tl'll ,Gllrilrl 1, del "n".'a; d: pralb), ijo, It h.m.
int.- Itlos do V'reins.l. N-Mc. ndfrandidin do too primer., data. I d
pli-el. .1 late as.lel c6mPuto 4, on amnr- n s 'arrol is d I Is It ...... i". simple enerr, a* 1948, present uns, quell
DIARTO m,.b.b. do Into,.., Jim. indt. a do vrito.. I, I.mbiln a.- vIj. g..r"ja 11 lova unm Act"Acilill emPiece YA a penur ell --to -1 Consli. do Seglurid.d do
1'. it I Call I's M. U. on el sentido tie que Pa
be, anumold- 1. ?1-midemoi. do 1. h, 1. Is me do InfIrre.d.... In~ I.i.il-vlor, part. It huts ,a nientl. do led _ctalar
Hap0b] i ps do model quo intenclonsimenle I n_ v or f-d 1, 1. illinn.,iiin it,. Malin era uno tie In. Irrvancre,
p-iolled or -I I.. to .&A. o. In situation personal como Is ".no Prto do 1. India".
MI~ circular. It portion UHT) llclana-a par 1. norna. del partida, ao.
do ll.bl.rdr, I]-- ., t,lb.l,. If I a 1,1' """in do Xd-It.morto dIxpuis do un o
,irmado p... .I Car amb- ._ lam _,olciac d, 111.11"n" Is .... r" Car, Clert. Isr-ata, Is friterveneltin do lam
'clvi.m 'i role P.1tr.ad. do 1. b.. P do
at
'I n U ; luer J Int""pi t"'no" ago,., i Nation,, Unld.,, di6 f,.too It pri.
an cf.ctir a'. qu%.1surat Be dAl 0"ren.
111-tilcon Dvied.
1. rem do propa 1. pert I,,. lo. a bre cole so mor
min P.J.' diercol p"Itil, io, doflo,[.rl, yo que beza Alriclo "ol'ic'nie- a tie enero tie 1049, at declar or:
c.clone.1 Pit- que 'I X-1,11... dormicret'l. I arm dIj.nd. u7)Adraplas -ahda- Jo A Cesari6n do firego, v eatable
curnim, dm A, ustatirl.l.mi Pa,. do, mull.d. do Is. election. o", Allll- is 1. Ill io...jos. del, C... into do G: ll-fld y corse In lines de divIsl6n tie lax
d". ..", 1. InIlirled.l. Pat,,,,, del factor Joso llrolis sit. uorzu ructitreas qeu me hall.bact
Se Pa"" or "I". P.'I" ma, ; I 'I
11 6 ptiblit.h. ,a. -P temente on It desascairli pritalorda I, Ill. Irro,. It tillnoil nisma he tied. It pHn- %,-o on
lot. del eu.,om'IMnsidente y of men, pernioner, Slansky-entende
y perturballAr, del orden info -o 1. D1. 1,.gJ6m,
"j, dilll. illlirld. In petition force, vestige, democr.inco en el pals pendiente quo lieva a am me VIA nt- Irs diclach.
91 b an _,did qu. of 1. ronJunteentnte can In difusitin (it Par -l, pade .... .... %n muclos bit..,. Bear me ban hocho esfutrinj Is
fu.d.MtntAl tie 1. Republic ..... Infundloo. ,in oticubido. octal I, all-,. 11-bl- Padilla anvi- an J- Ira o,p'Ci.. do In. N. U. par.
norm yl d'.] violencia que, Cam Joint. an. r
lunrlam.na-l. do 1. terlores, rdlest.c.o- lot "cPan-iradits" y drIg,-d. 1. Tfinez y )IIarruccos obtener In a I"allit."i.cidn del I,lonml. tambUn on clorto quo no. public.. do I InJoirn.d.r.1-Ii.til. C-herrdr., .so prepars-e do 14 fi I -P Am P.
Pa, at 1. do did Afires- c. -,I I.tobl- en Ins N. U. ro un plebbicitc, impartial
'in' all __P" u,' r eto, .1 1..) me deoldiri .1 It
debt, act .. I out Cl. A Va.. am del LIC- ,rI,mfn To,." y do 1. or orla ntJnuld.d do rienta1. '. Brand ... quo SI An""' ciCm pir rosibilitahn Ind Contact., .XI oPffininnial francis derj,,do de pueb r can Is
.1 Cama r"c" a P
net. promiloriJecdo: Las luer- a I. del Sarre I Pold.11n.
Caro munkip*' clurd. limit.- Irdl
.A. In Pundit A_ n
111.7" cc" 'I "'o" torl.r D, C:,lam mads, I qtr. at h.b(a clones Unities. at Pi!10 Is India emig qua of Pa.
tinen an croncitroi& do In vallcls SI ... Is vin di. left b..- sit
a. P-tj" tito del Partido. no purde decirse atina tn caliclad tie agresor, so
aIarmp"= ry y ancrificil 71" rnVIAd0 A I an resguardo del or- in r.. do In As.mbIe- J1,,--a, pe- retirarm mr1ex, nogAndse quo me
consist il der. Iscro-, deapech, do I- "- to It cuentemente-cul.ado I Its. Is trolily, en It misma catesaria
imemk tit 1. Contrarian, .1 ll -1111-int- -I h- Jrtdo .b,,,. ad hoe, rem al'a
loo'camentmort. tie cmatoriola Pa. ttIi.mlnte y con amenamms do Inct. JurreJ I-d., art us discutir Is ruesildia t ircinm. y quo Joildfin.
Hit a An 6. bastaint Pa,. -iair- ter .1 Faris de olor#roxi an rE so I Entre lam considerations quo
d. aiu libri- SIAnh, h.bl. cruirtenddis duran. in Cleric toraticlo, 1. d -ec.l.
nlPri1ximas a concluire I& untra cam, -,,ccon- .1 far,. do 1. uta- le much, Ilempol, un a bid. quo I., -Irt, y un Poldrian perstadir mi.P21IIAlinede
b, in of. at. it... pals. quo patroclearn 1. aclis.I- cron.rdmlev do 1. 1,.- ,A. frte mi p ... Idet"' onclarrinotinse par I.. nda- If 1.
do n Gable~ Jorelvi.1claml, 'It d 16m do o,,- to.. I. I ade. del .a,.4.3- did I hombre seflulado de Gottwal .0. of fi oho objetl- del
1. ulet. do G.bl.rrlo estionii can- a famc- dia, ettaban alentado, par It demon, billdmal
"En 1. I.C.Ild.4 do Ban Paid.. an tio= ,, camo. If ibl-d to do do quo 1. VII Amami Ilrg- tie quo 'unci do to, I In Poet
varileate remminti., a- poderto an- of Estado tie Yuri- Ch T, Protect, do 1, India
de Pa lots III n una Can Co. un a.uerdo sabre If procdulmicn; moultiaro -qrsf. SeM d'... or. do Porto dej':tqu:'Io-Mr1:
= dom d: enes Ind.nd menial z6n. y noost mencis quo par ad pro- to ral s uproplado, a fin de
Ins 16n d Identification c... do In URD. Par Am E. 4ue_ apin a a pakistills, j
Is q t.01 pad.res trujust.o. Co- ultima, Pit, 81 crandicional y lidernis,
r deddo lax Primeru ho .gky. cl-tlo in restionen ud juirieram Is mas total ests, Pali me ha credo un
w is do too do MCA LHo ido. an fin do cuerl dificil
(Iterstan arm.ds. par III- dos del present: indeptiod C.ntr: rl.tl Inct' P,-bl--. .. an Irrinlerst roornearte,
acto do 1. far a I ran i.e. un. ,lothr. dtf car'
media tie inem, I.. tr.b.j.do- de list Motion pruldertle. im hatif. Pedid. tierap r at C ,mitir di, ellminar of movintim.
its Assurrid, It PI-11- dectillm Capital b&nd.n.,o, ba,' bien of rinfollue del plelt. personal tit ... lament, con of bey tie Tunes to do Putntionnia tie Pathan tn el El hombre O cto"
dmn du."= I!t rad. It R.Filbli- r an rpe. era totafteente at revis? No habri Y of Sultan de Marructo ,.mb.. kruml.poypld
"Laill raval ca do In. an. o., ,:tit. a- ce ,ofo A fp2dxjtfa
lid A, I At. A 4 ... mantra do saberlo, par In notaft ntr ... droi in... i, romr._ ran,
I
Mot CXX
I Pfigina 54 Noticlaia CaIML.IA D141110 DE LA MARWA.-Domingo, 7 de Die. de M 2 Noticlas Espaiiialas
I 0
:I .
I
i Airtualidad cat6ficit 'Xitatra nuevos Cardenale s Actos pars. mafianal A-1-truista rasgo en un homenap 1.
I ]title-;
: L"n ducto sentidw I RUINTA CoVADONGA* .I-B..d,,i.. It I clum'-at Que favorece at AvItialidad eapahola I
fled. Mul o, .. bisvm ...ih i I I
F ra v P ablo (It, Lele '. I I d r coretru"olded.1 paba.
. Ildr, "Bwrs Crade". A Is$
Juan Emilio FrigulSi I diet y media on punt. de I& emigrate pbre'Simplificando, se
.
I i mailers. Sin recuritoo 6n Cuba. E C01tstruye ntejor
Troy Palia de Lett y Jauscro, CENTRO CASTELLANO:
I battle I-al. A 29 de ILI= 011 _Almuel. boooo..je &I cuer. igualtnente. una heca. -------
: .. 111412d, S,. .... are As cordol.l. do.- Po mAdico del sanalft 2 ]I
11 I to I Orden Franciscans. At unit de Is tArde, an lot a&- plink estuthante Por J.4 T. Pit's
... I~ I'll complete. on FWAAW, I Iona ,iol.la del PAJsCJd do ,, pl,,,,
I, 11 .... "ifn ,,, note ,."rdol .1 I, vit .ell- Villtiba L, P, rRfRM0S elua "I .,,,,, or .. ..... A un 11, PIC'S 11
MADAID, Dit. (S.E.I.), no, ved- Is
. is I %: An ad Emilia dfift quo Palos ,on
11 1-obl, do "I ,* do L, H1,smvubIi ,ilA.1;,1,a -ett ,s--.- -."LA-d- ,at 'i A 14
I I I n at"olu_ do 1927. on Vilut F ,I. it an 'ell .it a A. ., do rali,11,7 11 aq.eI PARTIDO PO CLAR DE -, A 6n afirrokbarnol-dal- ju palabra de a.rasIrAr .
I ... r,!j )less A Cuba Inw.nd. -Saed.. del Corifl. Aslsvrla -: 'nfun' do. 6, luego Par mf ,rTft!!J,6,ftJQafbnia ffilla"A s"C'el z --,I ,,, m-- .pa,-omo ent,. duln'. Jurits dileet", a .a at, 0 It. del .r...I.X'sop6hr. 1pe'.'d., .1 fuel. willnuft- ,do _h Cauricter 4 quo on est. I~,
of ... fimeA en un. do ins
r, I aria do 1. n.Che. almuetto ctlolbrAdo en honor del ,)e,1,,a8Iu'1J,,. '. u". op"a to q., a on It
Cal I "I'll'., d, lit-tre 11'. i y ,ideal; del Centro Gallotim. do .:I V:all mastituClatia, ilal'b- elite "I'le I .;
. I "unit- Vol ra.dlulol C.n.i. CL i it, ,, I., figur., 1
I UB ACERO DR drid. or. Constantino Lobo Martell. Is. h.brA p.,q.r .1j ). dMan. 't 'scr, bo,- Irli-t: a' que
I luiuo it, )Is CAtel)"Is Climb ... ) _C"jAj split d"o u In_ I
I ,I, Gli.a.b.l.. 11.11. %j ri. r do., )_)a pa of .. de 1531 r, 6 I Street: Salton Con .021'. de An ni,'l "al"'t Fern mirando baobanda I e r
I A"Ted".. panorama jue otrece el ,rnb, .,
de 1), rnA, & Is, .In. )i 'I
111. G biluip Lar fig -s Igull"Ie't" d-l, I o 'Ienm do p""' quo do at,- pr,,,,
.. to q .. .... a". P ...... .. Midi. do 1. tinelse, fr. .1 .rtid. Afiroo.olon y D-fe-1 desenvolv 'in lent. do I)o Ali I .""'1111t ,Ilcl l
",.,A 'i C.-Al".11" ""' "" .. del Carur. Gallatin. de L. H.S.... ,.t.. so carioca corno lucha elec- I r bl I I
.-.done .1 -1 d-911.4a G..l- ,a. ilerfm on torra, ,(a 4i cer- de Oral, nos he dodo Is Implosion de memo' '. Ca.
' Centro A31uriAno. At ftn"Loin IT'no.216- "I"",
dusn del Cimletim do S-11 Fr'-' UNION DR VENDE 500 comensala. Tuvo el agavajado uii1a oC.sA .pationei. par ins emeniza- deraclas
raco d, L. H.b ... to C.Y. P-Al- -O& TIJid.t. go DOBES orltstfi.Lie -presift ,de sfee a y de mirnto a desarrollo... Hasta state I ba on lAs a'.., rinco mil I cra,
u ble. e. r.w. "'a "'i ,arda Ap., lul'.11 I'll 111 Bill, el
- a dul. Is cl .A-,, ,mT .' '.. .impitta, q'ut puso d maniflat. el J.due to qua .a he heches, dith. y I ,
"In .CI n ,or .1 ,.,,,
Eu 1946 o, Ascericild. Co.,,.- I ,-J9 de ..15a, do. C-st.rijin' del vuelto Sir& Alrededor iba, CAda
7 30 de Is incite, on ei 10- Lobo 0 idneospeas I ranne expuestal ma tqr l Par "'
to Proincul de lot Frn..,.l.. Moritaro, no solo dentro de la Lido clue tiene on a- nos
eal ..Ci.I. ld del goblerno de, ]a enildad ill& se halt ot diflij ,,C.lt,.r
,olimis, regional. sum to at .As A.- ,to a- 1 h
do Cuba pars of trienut t,-ond. plo de Is emitted madrilefia. Cuan- Al raves CIA otras kpaces. on que v-, .
on I949L.,ndque ol.a. mistri; AIIANZA CENTRALISTA I tom ,, re-,,, q ,,, e.e,61.1",i ,, o'rn v hasProvine 1. P-incia Scrafica I I dtal6c Marna to sigruliest iy tlc.sley eftraintl-iffic dt.d h1. ,,iT, ,sj1i.6.. he ,16. ,temple Is q- 0.1 el quit, 'I 11 P11-9
sent Clio dt su NA21111, a C de Cstitabria Is It que pertenece -eoGnpeen.tr bulturn4ir primes ,.11a, p ... 1 tnrji. V, ..ti.,s dit. Iuajud ell be
A-
to al., I- 1, -16. one: I la., I rep, fled. to 11 hcanlrt PA on'l-ifill 11 onussi-leart o-Itle 1 s I
I bottle ,jda rendered. Par Cuba,. go,$. q., dosempen.b. .1 rats, ows, dtm.
If ,tnnada de Accum C.,61te C.- I xs nuef it* Is n P. r. of C..I reelliu, an mmume-bl,. AiC:.d.a y ,nervarl- .it ,I onfac- I on "' ""- 4"" I
-he ... bk%..
nuorriell. do ..rir co I., Can ;,Ix.un aC1 A 0
'In an "gain .ol-pad," do P., Too., -s cap ... AInIduf,, ren- I da ulf. C.-- do adhaw c.. to do ur. Itich. -m,,il quo I I mmtaa.,m.d
I'll I flando to, can I J. A : Ofttell. Co ids on, ramble drl A, bit. .1 oCmienzo raus.b. Is ,en- : qu, e, art" -1
IA It 1' "ll"cle"'"' -I' 11. do .,,, orden con-ritual, con !.A .fi,,n.s del A, i on Contra G ,ogii'lds, Madrid. of ,sflc, action de der a] trestle 'tada ,a '! hrci A pa,1,,.J;, ,, birn ,an IA .frorta
ne .
I 'P--o -,ox. ,I'll lil""'t'. debeta que -pn -nipar a ple- r 6 do
1,
r"'ir"i" "' "' ".""", d' Ind-tria y 'el. lag Fri a Iribarne. y a continuatom,'c'u" ,,.-lrrAAseaJJIn.omA& quo I to lemos d, million loln,
; s ,a 'm to s res "I I rl a- ,I-a-- us u fr. d, I fordo. p3,svrBde hondo Alecto it to P.C. mr-s q
,,. ""o, A ,.o., Left ,,I,,;- ."ol.
:iA, ,-.' ,,'-,,d,-,',",, -,, -, ,-C, l- Ili
Ill' i" .' Lett d, C"u Gistlepus, do L. H.b.-. -j f ... to able- y on pr'.1t l,t., do tis- j-.blIs Pursta, ,I it ,arrma .n.s
.' 11.1 ...... -a.. "t'"'..., o -..-. . Pe lot Castle, hit. crar.g. .1 -j a)ar.Apor.ei'mejoramientio'c l'cA%- vat" par las quo dependent de jAs
U, "t- d, I, '. = ,",-,"'a 1 --, ',-i i o all do un persiantion ,a if d C.-ta, 1. Cha, ]as', It -titurj.,- c .,,a, Ing
i -7 ;. 1 .'I' "t, .... 4 ; "", "zo -n fill Lobo Mentor
. 1, ., Satisface a Cooperaci6n in
-, ltl 1I.-I. ,con el rombracruento A qaIftn cffl: -coon, In que dvjabran era un aaencias Ili iala.. Casos que n A
" I., ;1 .." I .-- ,mbj, ., .1relt'l flat, A C.I.,16m .q. I,
, I I -, d it J--wo- at A,-l, Social el respaido dado "'- ..fee T, po- tastante %rec:alble do enlo I Ar
. '. , ,,, ,,, ... ... ... 1 .: 9.do, Pat et s.3rr V#11-0 an Alloo-0 s orar mare arr balls IN mwIr- ser. harti tonocolos- D at, axm 6 ,rdi
- a V-P' t do lit-ma, en ... 9 riagnif.C.. eg... ,.I on do I- id-le. e.pu- : on. .1 IIg., al reetila,
, I , '_:1. I, .;e I al Sr. JosJ6 31stria Pirelli ria do Cast- Gil. i y 'is .'a tsdM doI-M- 1_ hP.Rbr1:ra alol',rtr o, ""'- 1.,' I dola
i Il H.bl-lm I.tic, *1 nosestro lbift- Vt l.m- I ... I u do .' F "'
' 1, I I It. 1,
,,, XI 1 s an t, "" ,dAt'."m I','Men 1put '-atdreerst A -or., th-cm, do La _1, oil
11 is ALI _. I I - i- ." 'll, '. ., A I-- ; Millittit &-let de 'r lood, ,orta, dn,.,,* It*,, ,P.1,%, j,'
. I ^ I 1 .1 I -*a ,l P,-I -Ctn do randid-Its VAnoN"dG, n, nvt I Tpoen rinmoa quo DiI5
, end- la As,--- do Dept a' at: do Barrel.... of dit-l- ,, sY,,e 1.1 'id., on At ,egigurecto prier.l...
_11 I I ,, rest ,,,,, es de In, .all, ,, ,, tlitsrl, 1,9 Celtic, eleg es ataI'll . A I 1-1 "I .1 nl '. I ildlen, i, ru, ,j--, el -dOnturo. den E1.1 ,__ot, I.d.e nos ha pied.do. pr. a trial son hoy IN apedersdal...
. -.1l ,-- _11;- A ,,,, o rr'n ,so As doce do Is rache del vipi- iaor rN-rp 1 6, Hatim-fif-um ,inn Tt- .,,Ie,,I..el del pruner do! , a A ", I, , _11". 9!-., At f C' -, ,st- ds-9-in- q,- I~, ,
-' it publill-ta, dIn Vlr- "t pa"'"" d, Ibslll-- y to
I, _., A s .- its ollcira."d7i. d7ro.o.' ,, _f ....... NtArtf. do ,51., ,Irg)om-do ,,, mingo it
got" on"'!" I'll or' a' ,,, of seller Gai, ,' ', ,',tou en,,o habcA 22.5 EV08
1- I ___- .''s -V.,"ll e ,,A".. de ). Ism d, 'A ,19ilit.te caadd 1,aldt it, [.A Col"ina 'ill atatulos onagnifie0s; e ma"'n'"
- I I I 11,-- I I I elin ,,poo, st I. mon, rmlig-6o I~
.1 .. ,-1I-i.1-- ,I 1,11 I ... tur. a ,,..,a,, dl n-Lvil, Cooper.- ,. 11 t.
-, 1 I j- , ,, ',,, --- -l,,, ai,!to 1'. P'll'"It lowpoidifiles fritIvie'vole-steat ---Jr. Is 1. 24 itonrooss, tbr- I I'llin"o NI I dal Crsj- Golla ,, r.,A Contrib.], a thl-tel., ,I bla, groduct3 de un Jua 9 "',
I,,"., 'Ina, -nal.'n cm ,I-' d ... J,. d,4Knxd.s Is* Ste 821i PIG XII diet Pass d, au-d.A. Ieyr rtc 1i 50"'ll V'sft" P"' olvaimn rn Que se he caulo Al ,enterado memory
it" I nos facemls llej oct&d d qua
n4im ,A pie .den- Jose Maris Ipftt, '. G,."no rrI- 10.. ,ads .1. ,an, ;1,;,,, Ant re I, on tin tiernp, en
1, I I ; , I I ,., fi-- l .;t,11 11 I ,-J, Itip'll., Moasoh:r Francisco Bargong1ril Due- (Ixq.J,;,,#, I ,A"' A ", ,ste ,pul o i F 'm nia-, ,I list, A 1. 1"C", I ceptu a, tguient' Eian .A-, ell tat el cumull, de 119-AA f f7e
"'i" ,,,, ': Mo-a- Carl. All..D.1, A, W.P- d, Vsroei- i4ttoolis) 3' al ern..d ,-tf pob" "I ,,,a Ps
.", I'," 1, i, "!" ", I, a -- -- ", il ot n. Ila" voe.le. liec, quo hab. quo ,is, "tiPs'litin
ini'lituet %,,Ijm, I ,u dt- oshombr de.ycq-, parts1.11o I.. d.rin, P.bl. G .... J:I, bal,,,, tt,' ,,Ill .CA dgibl" aid
t, ", ,l aA",n I "no ,,, ,a .Jl,,,., sin .... A., MAuriff. Flifl. No.,IA to Poll, Ji.q.itda) y Eoi-,cl PpdI Al-o Vtrdu all I hol", .14.1 11 ,n Irilis do at nurreo do 'it
'i I I 11 a ,, I.i. A',kpe flat, Par el
,I "'! _,, I .is I lu.,d". ,,, sloo,#AA jGAj Wpbdl Ars.ist do TwItivilrb. i ,,.,,n ,j_,n JAmbio uto. be,. P or, 1, rs
Its oil 1. nornis. do In, jul ,rt sIi,.,I,,d,n .,,,,,,,,r P1.1f,,1
11 Fe-andes EC.,,, .' 11 .1 2 I e it A
, I, ,a -., a'. -- 11 I,, or Aldic- RAlle s fig,-nal -orm lid S loill
, A a , t-J.'-d. -lia. __ __ : Basin. C. a." P I bond,, do ,p,,,,Ib, y lJbI;e.-_,:; it
Laij L ... s., S.In.4o, a. "' "I"" ,a ellalorles'lroigo r,,IetJ-_ At d,,I. 1-la- ;-11 Ill.. Joe# h ,tri,6_Mordl.l.. J-t 'I, 'j,'%. Chnw,, .n II,,b,,, 'ohn .a, 'i's Amiga, oil "llo, ,a", Co '. marium.". d in,,, h' do'b"ll't"
,,, "' "' fr I-~ P,,, --- ,- ,,, ,1 -i(l(t excursi6rt (w t I a G'Artals ,,. Anttot" 'Nf'- "'a' A"op".."' ad. .
,,, o, : ". 'ljfj 6 ic X-lit A-,-., Andres. I ... ('not"I's 11 ,efior Lobo 1,.Iootero al rotusiatono .rdarctza Noatroz I)u.,tl.,. 'Lil., i
I ., ',,', , I ", i l ,,, 19"t, R- ,d- t- ,I ... I'st.11-la I I 1 "m:',"i-'-. ,, .... or -nol-id,, 91.1ilim, ,h .... A tat puni. quo Ileg-A of di. on quo
: ,a I'll 11 'nol- .1 Alto- -lo-an q,. A11,11"'" All r"" E' lu, To "' to ..I I, -V-1, at u., 1'.,1" I "', -tttd. ,, h-t U'R..".. -, dollar BI:lt I- -i-rot.la ,,tb ...... I d-n, fit, q w-ri. p..on an,, 1. lei. I Palo
- Licht Pit, c- ., I. rrildle Ademaks. det, d- 1'. U I S; t b la rilla 4e B ejucal lIori mmo.P ".7.o c at,
,-!. 4,c- ,,,, ','oloz-1 .III .""" '-' -,",I 11 on '- "'-P r -dq-e11]r"u-NrIa I, do
11 I'll I ' In -V C ,J,-,, !,",., .,,I,,, -1-1 I', I ria, CA quo '"'it''i l-'
I,, !,, '. _11, 11 "I""." ,'ll" a ,, ,,,'," ,, t". 's, ,-'' S1.AJ a'qu C,.F,' -',' m -I -p ... mond., "I'll 11 .,Ii.d. quilt.1 lnu 1 me,
o.td .;". , ". it, 1. 11 .Ietalt It ; ,ti,;t ra"i ,,, j_ h_ c,, -' ", -t1-lof?,oo,. pl t ... .... ttp. d ", 11 'Illen ol'os ou"., G prig; d, ,,,pr,,rclA, ,1, In Its, I I -'I"", :, T ,-- ___ __ __ __ Ansel ""'I'll' I)'AK Film' ,,, A e to
to ", I Ito ... sn't
,,,, ,, -- 'i 't '. j," _fi- u ..1cmitento do Is. J. .
"" __-, ", N ..... :" A , 11 , ...... I !tz FaC..I.. ('11, ...... It"I V'w. M-n1a fl-d'o 'l."o"i ,,, ,; ......... do II10 I .)to 1- -1-p-im,
1 I "I" "I',' ., I ", ,U. ,- "I"!., ,,, ""
" I *1 I 1* 1%11,11 1 '11111'1111 1111 '' i"', ,:"l ,' 'w" -, i.v ,ad. ,'-,--a t 111, Dlj.d. NI.,ta S- : :, -1111 I'lls Ili g- t, I-Intodo 1- It Ine hay .amma on ,ilst hare 6,, ,o ,a ;. -ra pa t 1, ,,, debt A q- [as o,,a 11 11 I I " I'll., ol", ,,, a -I a, d, , "", a, ", ", , "' I 111- 1-1'o: 7,, 'i,, ,, l ,,,-. ,,,,%,,J, ....... to-i ,,it 6,11c, dc,. 'll.-tio jcc Gon"ll" 3- Joe" -- - f se
, l t;no ,lo ,I, i. 1'-1-v,. vt ,; fl.f.lt (;--6 k"oop., I'It'u'l I'l,,, I ,ojf,,: ,-, i,'oe, d,,,,,o11.d,' "it- I f Ill li-cillas Tica I in nr.ddt.
-'- ..... ,It -111.1 '11- I I 11; 'l, h I 1, '11". ',, I -, 0.-, Gwo-,- M- "I '. ht, It- q- I l- at.,f6m 1). .hi' a' is A
1. I 1 I,.- -, -- 4-7:11.11; aI'd! ,m,:o,-, n J tbf ,' A%,#(;T S .ht- A-t ll I'll" 'y qhr- o del
- .. ,- ., .+- I .111.1o''.1 0., I .I. 11 i bt festive IfId ;t ,;,tj, 1,,- ,il- -o ,,,,, ;, t,,oo4;,,.,,.J.h;.',
It, ,I 'I'l "'t", ,I on I '
: *. ,, It I ,,, "" t- ". : ,,, ,1,11l Aa,,i- d, L-- 0, g to, i ,' : 't&-'
- 111 I I I I ,It It, I lt- 1- -- Cl, ,,t I K,,,:,,tt 1- ,I C ??,,l- .,,, R"I" M .
11 I 11.1 "I 111,11, -li, ,.,,,,',,I 11"d" )A 11d d q- ,,,,, ,,,,n ,,-ta. ..C,11 1"'I ,W
, I I ". -_11 ,, I I 11 "I I 11 1, ", -,1 1 ,, .1 ,.",!. , I o".1, ", o", l ....... ,I ... ... t. Fr A (le t fli(: ,_ '_ c
:; ...... .,; ,"".,":"""" ,,,* ; ', 'i" "'t" ,,.:"It, ;%,,, I I ,'I, F--- tt,. "I""n- ol-, -,t,,,,,o hlb,, 11 .1 -" Io ..........
I I 1, -no". I., .tgut-n I I; ....... .t, f .... . ol-Win 'J", ,I -- i, o ;, ,I y,,,,o,.mo, q- lot ,, dnics, a.
,,, ., I , "I'-1 I ':, ',", ", "". 11,:"', :'11 ",:,11 ""t": ,, : l _,__ ,,_, it, ,,, del ".ed on ,,,, ,,,,, ,, ,,jm, oDhn',- ,,,f-r.dro reI ;l, "', 1. -1-1, ,, ,\It "I
.1, .i 1. 1, 11 ", .1 I ...... \ ., '_: "' ,t A' ( ., l,; ,",to', t,',t' r, 'ni"" I o 1. t do
0, 1. I I 1, I 11 ,, I "Itt, I'll, I I ,,,, , , "'ta J o,,,,, "": tt., t ,, ,, o" _,Z del - 11, rot t .... !, Nl.- 1, i.at., );,1- 11 j,"", ,,, 1. i"In ,"d 't, ,',',,, ,,, it it, end It lot I are A .
' 11111.1".1 '
1-111 I I I I 1 11.1', I 1,11 I I k'ttgl d, I., NI-lil. 1,t d, )l A !,,11t, 11, 1A. L al-101, -"Ittil "' _-I,- o 1,Ims- ot-A minuldlot 1, 'g., .,A,,,,. .1,- All_ I : ...... H_,", Xr ,t .", -_,::" o', o ,to ,- Hoo taxia un mininin qae
'I't." Ill _,"_ k."o-'t .. ..... "" ,I ,.I", Rol- 11-1 gi-Aza" I do ,,or m "'o
k-.--, o C.Int I-, ,,, 1. q- laplInt" t"W."', Olfil. I" A.'o i,, I-d- A 1' D'd ,,,",'r!m 'r'n hi,5 do
, ,, ...... ,,uhv1imdo A ko-t- ,- ,%,-', G.t ....... j114 , "",:"N" '_o. (,)t, d, t,,,., It,, ,,.,,ddld 1111 no- ,It"
": .1 11'1 'l-' --a- ", .:, ,,, fW.d" ,I ,t,,tl J- '.- "t."",a a I ( l". In, .PaWnt, '11", ,
11, 1,, 11 -.4" jai'd JA ('-, A-i-,I (it,', ,, M-imit,, Fio- R,
, 1 I It ,: ,I, A ""t" a, I ... '', It I" 1:-- A is i-i ta """, ,,, """;, 1 11, 1111111" Zds' la W l -l"'t, u, Z, P" I i s 6n, P ... Ito. IC1?1!t
- ... I V. I I'll, 101, "'O", 'od. h", --'wt -m nronliftm ,1. Mott, 6, 1 1, ,)jA,.II1A d" id" 1q.- n it."
,, : "', :I l s' I', ,.,:, :;: , it',.-t ",., ,.tt"t-.- ,,, -,,,, ',"- ',,,I,1;""') ,,,,,,, A r ... 1'rarfid- pAr4 r-da homintale de lo"tp).a. ,,,,,,,,,, !;,,,1e,, IFI;;,", !""'( !. ;l"', ....... F"otod"", ,no ,e d,1.11. asxuiimt ,It.
i"""i"'t, ,ill (-' que lem[,rt .191, $1 lont- I in-oh as, quo I., ol".. do o., ,, f ... ..... obj,- d, ,,,, C's-, d 1, AVIn:. lptolt ,, li-,%, P,.fjW r,,,h-- I ,,,,,,, AI0t--,, ,111 oll -1 I It,- Vol tr- of it ... e to f'ron
"";,"I"', 1, ,_ .%, '. 1111 1. -, 'I, '' .4 I i-scruIrm
1, I -, .I'll ... -', """" """o, ;t,_, t,, ,al, I sin ,.I, I )J" "' ,__, ... tit j?"'J" ." so A
"" ::I 1-ol" ,,, It,, ll ,- ( ,I o, 'J" 'I ... i,, ,-to ,-do he v-,ro A gr. I too d, I Ad A[
,, To "'I"" I rit"d'atl en .,A.,. d, A.
. I I. I I i. ,,,, I .1 .. 11 f-l- -I- "'. I'll 1". I "";', "al" is, .""'t."on V" o"I "It"
- I Ill "I"'.-Il"o." 1111 1, 1111pull ""Moll 11,11it-11 hIll Aolll,,Ll t l :,1.'1111,,i:1t:1'_'1% ,,,% It."., I, In 4q, t7in ...... F,71- s' tpr ; -duCi- ,1 111, J-1 11, Is
: , :, : "' I "I 1". ." I "', : "_!, I 't: .1111- ,1,,,,I,, del C,:, Altl.s,,-. ?-_r,-,- "'n", L. P-ol .Ittif, mw- M--j ,g,,,) Ji"J'j", ": "'
, t, ,,, 'I "", e ---- At_ ,I, ", tat .urjv-n 1,i., I'll,111CII-j, ,At
, At I I ..... able o"", I "" M "c",f P"'. ,,::,,,li. "IAt, A, "'"", ";, ; jAd ",
I. --- , 11 , :. ,,,,,, I '"'l. Dwo# I, ""..t. 111 !111 "I I 11 ... I .-,,:,. AI, "" -111 "I"', "I ,, :,,,, ""I ...... r ,,, st)-il It,] """', )" 'b'oh),jo ,,,,, ,,, vls-a: _,! I, ,a I ., ,,, l" Ir ,It 1. 1 I ": "',, ,,,,,,, ., ; "":., -:: ,,,, '"., , I ji d,,d,, ),,.A, b at
.":1"i".71 ......... .. "' "" I ",- 11': ;',,*, '- ,,,,, " , ""' s -1-n ""t ,., IA ,,,, ,,,,,,,,,,,",,,,,,,,\:,",, o1"-,,,% Cot,, h 1,, , ,tt.,A-0,1 it, lotil-du ,s At I. f.,,aJ,,mu-J, d, Inat dl, I- I,.,
. , : __ ,,, 11 ,I, 1_11- I. -odt,-f.l-,j--, it "'.
1'. 1, 11, -- '- .... .. "ti-d-, I on 1 -f -0 tr, ,f ........ d, .., ,I",. 1. -. ,,, -d", "n" -looln, .ijum. I. lon.11 "Im'- -t-l', ."'I .) '.
't w ,It ... t", ,7,',',*, .t.tt' ,* j ,,-t,,t,',,;",,: ,!",:_1.1 emn "a ,it .... Ili to is ,if, d, Poe"ted ', 'I,
I 1. I I L. I ;"., o "", 'l , 1, l0o "a"d .... Cob.n. 'fr 1. "," ,,, t I,, "t, d-' tull" ..... t lifil'. 1, ", -- ., ,_, )'..,I".. y "W'd.il'. u. I- I ,.", ", ,,, ,,I,, 1. illo"P.1o, on""t do -- q.e i t ...... tt
. I 1. --: -- -1. I-- to-, W.W, Wit.. -11;_, _lu,' ,,o I --tid-ii I~ mlar.rivs or I A ..... Ri ...... I A RI'd- ,,guAA q.. ite him desi.l.d. bolo .Itu.; ,.a Y -11ilid-d -1. _t--1'l. t1t:;oo 1,:"1 ".'""t.i ,,I', I "o ..... oll 11, "". If P. 0 1'. Me ...... a [it'. irsalt.i ,I i-n..)l i"Innin-a W-1, -el-irt oar. It 9 ,ucr, \ lid. del q., foet a ,lAnn-d'It' pol ,". p-pi, e rIlI-, to- o,"'. ,I ("', ... ..... :!_ AV on po,-h.b ,d ad ioll I ,ftd*d que tan noreeitoda
A i CI
. "'i."i""" arn d, 1. -Iort dc,.c,. o ...... ,, jjia y .mlim do,, Fe-G., F.Irint Ct..C ,_ orti to ... qu
J. .", I~,", 1111"I.- d. J. A-,m C.I. ll'."'l','.,,'d",'.*'d,"I"."Cr".', iI I. Virg- ,I, rAtim. A I,,, ,,-j-: on.t.lull".11 ...'A.
,.l,,, I - - out "' ,,a ll.m.r A I'l a L- Plae -- fli-ro; Conchita Cal. d. del Valle. A b 'c"m '* ,l.cll .... .. -1,11tirides, Par 11,
No p.l.t". It. '' .* 't-,"', _, .,',Al ot:","a ,',,,, .:""', r -d- del 14 do Jull. do i ormdo de J033 a 1956. i
, I I ei". is in. Imm, 111. de, q- or. u-_ ci n ofiri tn an In.-Id.. d.,.u p-sra.,..
11 I'll r ,, n- Conchite Suhrex do SmArtz; Conchit, .. ., aria, .
.."..l." ., 11,11_ t1n do) II...rm d. FAtIm.911T;t,!a,.V ,at tendri lufar at ill, vtde ; In' dibill"lent'- As' p-'...Iir .-'n -par,. he 11. su r"' '""-)" 1. .tire f-d-r.d. IF h,- flurm d a pres"te met an holes lalet., do M-Ime. J.,d6n Ctmchl- ha-ta tat tilstrento do
I 111-111 -111111. ", La 11talir arclo excursionist.,. on -,ft, terminal Co. ei, us 'p"r.a, ,,,, ,,I- I., .. ILA V111al,"g, do R.11!1,19a, C.oolut. Cus, insternind.l. ., rom., Do- eorn. el tern a..
I a I As ad ,' "'t "e"I""
"An tnru.d.. .cd*.. ,, ,-,in 1-1mu.mentis Y to toda, I'll! Ess Joe .flat" del F.rild. Suirox do Morin; onchits Pereira batalia at no poder
11" ... !*""'"" Ali,,,. li.
, 1, """ I "I I I ,nd.rto h, Mile It,,,: 1j.) a. t I luelares coom Arm& poderass, contir. Ech"-ja; Conchit. Blare. dr front. do Cemibwis r RatJIll y 10 .e,--, -1--im..
."." ,,-_"' ;, .u, it" It. fit. ". I. .1na"'w',olu. to it# 1. Artut i""', ""' I E. )., toD rMTd6,'I 'v'z r1kd ldn aa. asou ....... G.br. #1 An p,6-i-- .poltistrudad, ,.A ,IiboA A .u I 11.11*o. ,*, 1: 3 ,"'i,.". .., C'I't. do 1. AgoolrT.'so a t to, """"' I as be"' .,I. driaur- 8 a Conine. Fustu Conchila Ferfulodex do Sin- ambleritt an
1 *,.ilra:n'l. J, dA '":,t*,: ": n And.. Il.c.d. ,,, hanulco d:' ckiin, Is. --onte. d.1 R-ano raci6n octal so nos i to entreta ,,It ,bot Hitt.., Co-hits, Lugo. dol Peril:.. ";:.1',.,:., ,:,.'.I .. ....... o.l., y ....... ,,,, "'n,".". w1t.11: .ok,, 11 r, "In. y at final 1. t .... t "'a do I., a, n in-n.,la de ..., y ". nio, I, I. 1, 'Al it As ,, .". -l!I ,,a. I.e.trictileritte dcl-,,Icsne, I'Ll" ,In Pat-t1W Cimliut- Gm.ll de
. ,to ."".'. at" ""' ,uo,,ut ,,, is --- -r_ tIl. I o"i "I F! TI.P. Put XH dadc ll V. t It. fin ,1 ,,!,,:",,,= !n, Bin ...... M ... 1, dI La Presidentilt dial ConiW Bendecirin malfiall Iasi
,,.o,,jI ,:: "W ilv"t'll, a 1 ,, ...
I.. I I "Houlti.l. ,I 'j"W". del 11-t1d. (',,lIjt. GonrAlit
I ". a, ,,,t,,:;:,_,1.,. I,,""! li"'tt,:!,r,, h, llato"Idt,
"::Io,,"., Il", q- Th- I I ".n., I, I't, 1, nit, C-operw6n Social ,tou FIgurt ... dl C.,totlr do Ism., III ..... ... ... .... ",--. ti !" fl, 11.111-111 It..." -I. I ... t- I , I le Dumas progresistas obraq de recollimtruccii5n
__ :. "t," ", ," 'l ". .", l ... .I I ,,, -it- d, A Pat "'t, hug", "t, 'I", , ,,, I: ;,. ": ,,,oit.- ,eui,,, , J 'I"",", ...... l!" ,co"" "I- (lei PHIj. Bances Conde
, 11:" ,111'1 11 11"I"I" l.. 0" I Ill- tat.'l. Per,
. I I I I .1, ,., ,:,: ::: ,,,,,,
It ': : "::, ,._ ,,, 1 1 I It,.,. I "'10"", 'i 1-- d, :l,,T,1- ,,tA. --- d, --- .11.111.111.1. Q, A ")-iua Y un writs del -,liU,
, I l 11 11 11 11 I 1. I I 1. .- -1 I I i I I'll.. -"on i, pt ,,,, -' -, ,:-- and ... ...... 1, .'Witd. im. -ruju'lll, ,, ,%,,J.Jii: t : Ia. Alan-,
,
11 I , ., I 'i "" ., "I t.o I I I I I , "I"t- 11 ,11 "I 1, ,, .1 1111 111111on, con"',."mu S",..i ..... "'a ,:,it ... ;, 'util d, M.fora. June., Its 11 of, Punt. do
l""', I , I ., ,,,,,,,,, V 1. oraft.n., at piticedllk Is noridl,,_,,-,, -,,,: ,, ', ,,,,,,,, ,,,, I .......... Can",
. 11 '. -, --- I 1 - .'A' I, I ,."", : "- ".,I ;::; t,,a:: ,,*,,.J,,,, ,:' t ,,,,,;,, :,,, ,, ,,,,., ,,,,, :', ". p- ,,l- ,, I"o.. P". ,I, P-1- I;. ,. 11 1' 11 1 Ir It l, s In"..d. do,- -"d,,i,.1t- ::,:,":_ ",-, """r "".,,., : ";,.,,",,., I clan do W obras do r,,.-tlulci6n 7
1. I 11 111- ., .1 I I I e i ";!I,, ,, ,, N:) ., ,on't" I,,, NJ-- .. ........ ". 1-1 '' 1,11" W""goaR d, ;-f Ma : -J.-iniont. Ile-d.. ef.w on 11
" :" :, ". ,.", ,,, 1, 1' : -,,, I., A --, ,it I .... .... ,, "t t ', ," :,,,,, .... ...... -, v Fri ...... I,,, - h"1111, I,,1o III~ l5abillon -Bances Conde". de In Quin1. I .t ,,, ,,.I It '. ., I "I'll 1 "I ^- I .... 1, , , I '',"";, il dc I 1, I - Pat~ .... ,,tu. ind- ", l""ll'i". "I" 't "o,".6-o .,,,,,a,, P" "I to -Cro,.d..8.% par. d.dic.rlit 1.
I ll 1. 1. 11. 1. " I ", o ,:::, I ,.,;,,', , .11 I, ...... "'. , I? 1, r 11
.. "t 11 I ,,t".. ", I .. ..... P.11-lic, P -11. P-1 t"I"""I" d V, .at- 1, : onf,,.ed.d it, Was Restft-t-c- El
,,, :, 17111k" ,,-, ,,,, -', -'l d, ru"lam ..t ,t,,,,, ,,,,. ,,t I Pi,;t valm", d,, P.I.Im -a. cournomexilk I- .net on punt.,
I ;I I , I --oIak,.- ., d-1,1 'k, 1. ,- !' ', 'ut 1111 1 1 'C".1 1-111o"I'lle t"t 11 "an ,t: '
I I I ,,- d, d- .... t , - f"__ 1- , b'W-a era,.,.,IA -- 1.1",1 tl- F,,tt, I.- E111,11 la 1111111 .,An'. y At ifars, a Im actiores invitadw
_ ____ , _-, l_! ,_ z, 't, ,,::: ,,, ":,, t-, ,, ., o,;',,o,-,__ ,, ., -f-lo ,l +,-ogo 'l 1,,l., Fo ... r-an-- de d,,rd, -- .
br a -,Joe q. datc, sal.tic .1 -to. quy
-,.Ijlllnji Ili-i"llal rn 1A , ,!, "'!,- i., ""':,".'': ,,, t" _', "" "', "', '. .i. 1-111, ,I 1. q tl I. .11,,:,,, '. -. ,f l Club C. e ,PFthr aott!n en 'dicho paboll6n Antes do a.
I I I 1 M I I %11 1-1 I -;,. ":,"", :"." r""""""""', 't"_,,i1,1*,,, ,It n.,.,,,,, v.rl I, F, ,,and,, Niwto- F.,Ih,, ard-. .: I I h-&, pars darle Is lonilantet de usto
(.aftlillo (Irl ['rioripe I 11 :t, i ,t," ;:,, ,, a ,", %,, ,."q- --o d'I 'o,"'In I in', 9."ll ,, P-tll ht-tnos- A l Con- I
, ,, ,,,-,, , ,,,, I burns coneurrencla Be tomack uns,
' t., "'_t : ; c t, F1 p-ltdo Coov--- ,4,,c,,! s, ,,;,,.,- 1, ;;;n,,,, ,, ,,r ,,Io, F, ,_, .: patient. del sew, 1. quo sort pasalds.
por A i r I e i,;i(,vt-t1oIv,, ,, -"' _ I, I. ,,,, _,a of 7 y 46 P in. y 11 Ista,
, "'-d", ,,- ,:: ;t lot cileth. 1,,, ,,I,,,h-h ,,,, I .or. it's- ,ne-tra. s.
''I'"", Iloll I" ", t, ,o, T,,,i ,t ,,,;;,,;,,% ""'ll"a"'l a --tItt", A mtty V, h. d" ,,_, ........ """; Par .16n Radio Tol-isl6nI I I I I I it, I at t _. d, i', , '. -, o, ,,,,,;Z'!.. del d- ", 11
... .. .'', -- ., I", I To tllo n I
':'. -I 1, I~ I I .11, I., INI"I.M. Ki'la"o- 1-'-i.., 1. -In., -n, ,I"., Nit I't I d- tt lt ,' ,'us*aFri91",t" o, 1'11-ftl 1 1 1- t H, I 1,'fir' '.da
, "". i,,:.,, ,,,.- ,,* ........ I , ,,, A~ ,.1,11o Cr , ,t,"Lnnl ,, ," ;V1 .'j' ','," -, hombr- q.1loo. lolo A,
do ,I, ,o ,rlh o, P- tod-, an oil lei. Exhumaci6n de restoo en
: ,'- ".", Z, I ", _, h-11 G."CrId., it c Plan i i -- -_
- ;1 I .", ,": ", : ,,,, _1 ,-, III Ill 1,11)VAI M N :t"t"It".1111 111 11 rilt: 11111,r p :*_,,11'11d '', I ,I H't."t. 1. P, lit F't-11 Sorel P ,
- I I..". '. I I A" .11 I' ,, e I, --l' .. I -.. Iol", ", ""- n Ind" 1"A n"filt- o"Ill", d,, "t, 1' "alor d"arm. ,. citi, at I,-, I el nisfusoleo de Capela
.1 ., . .... ', ,,, hil"a J, I I, I'll R ."'ie'not.m. social Hablan' Luis Gijardado I "I I
-, I: '' I ""'I i'l,", ', , _- ,I, -111 11 It,
NI ( ,,,'Iio 111.1111 i ;"I" A n tl"'.t, ,,, is ,.I
". '.."'t "" "", t ald, I r. .at M.- Pit,, I. ,,,
.1 .1 1. I r I ., Ir." ill'. ,1 1_:A '.'tii,' 1,,,I a ej, "'r. '11"', P", I,,,,, ": .......... uso""', ,. ........ to on n-,ti -.C,,,,,. ental de Radio El pr6.mo....rt,.. ,.ill& _. y in, thispd, ,,In ..
. ,,,,, '. ,,, ", .'. :" ":" '. , I~ ""', I, 'I it, ,,, ,,, it a,,, dt,", 11 .. ,
,,,, ,,, ,. 1,,' I V '' A"o:1,:,", or., re d iiaieiini
f;., ,,', ' ,, .,' .. Do, y 1, l, 'ItI", ,,,, .1, Con fric.l. 111n, A Ili I ,a do 1. Co
J 1. '
-r I-, C d, .I. 6n do Panteetin its Socied.d
" I """" , "'"" Fiesta solellille it III 1- in ...... l1t. "t't's .IX- ift ,.Po.1ou-, sit am., s, d 11 G" tierre.. lielit gl.
. l t I, ,, , ,' %')%I \A i ,da .. ........ ll Intena ,,, rl .dtl lt, iuebaA del Centro Astu- HIj.A, del Ayuntamiento do Capels,
", _:.1, "" l "" I 4 OtAts. j lolo '.. "'.. aI P ,i,- ,,, es, .3 -olu"' he de se, u. I~ i-,-, 'Itni. ra s. J.nJ. Directi- quo lotog-to Its. .efi .... B.It.A., AnInfilavillallit r1l Rallia l, )o'.1. .Ili pillt-111". ,,, ,I .... At d'
I.: ,i, 1. B.__ _i6o , p,,.ra'; ,,oal r, ,,ur,,I, A- ,orno ,,, Is Junta General. hiibl.li ai 16. Tor,,jl.. Riniarid. Calow. Met.
.11 11-n-111":J, .;, I 'I ol, r 1.11.111, I .,, c"', Ili" a. cat-lido do C-ofe- I-l- vio'nim, ill, r-guid, ': An y Jose C-ttalliti. Bar,., Is
I. ruo'. aut, d -lunn-u5n, a. .1 no'"s-isio. ..,W
I., it, I'lu,", -1 I -ion %-W Q- U. ont'ron. t"uo, ,I-. A 1. on.
'e'l."", 1"""'l ", ,'I,, , hl.,a", )"I A, 1. P.1"'w'. d, I'll- ,,III ,l
.1 Contra A111111- !- I
. ... ...... I ... n, , ,. 11,:,'-,,-,, W ,1.,d. d. y d.r. riti-11. ont- 1. l.rd, rcc 1. Code.. oriental do de I., rest- do I-A ruchn, 10; 11; 12;
I '. I I ii-cl.. Hall- .be,.
.... .. -.. t., -A" del ) i&ia.'dol I ... tt t"A' d, In, .1 R.dtl 1 .6 It 1 11 ,Illa ne ...
-,t ol ., "'-nt1 ,"d 1rf Wells At-- A. r no, nerteritel.rite. .: He
'i 0 k I ,,,, P""""', d""" a '"m -1d -to do Co.,,& d. Desta. r' 't G Garita)- Arcrauid.
r- ,, Gl-i "J'.." Jig) 11ut,,I,,,,s 2000 1'.-1'3'.'' ,',," At -murile., I.. f.. del ', dirgl6lid.
IDIA Df I ,,,it 'l, ., P.
nos %,r,,,,,j ..,oll.rildo rrog L6pez.BDavid VarelaCRodri.
11 I I 1-1 I ,;' ; I, t, ..;imi', de %ru 'l 'ot, ,,I., significant, out uit' '""I"i "tj, 'l-j','i'- h' "I.."
at Co.' MWlJ 9 "Mithe aid. CuartaL ,
,!I "A."Ila 'i'l ?'--, t_ 1,11, ,!, -lo., 1. J.- .l.d. Crin-mil.. o. glo- "F'ta 11 I 1, ,Ita -liprensuto he cer at'i ill. ort ,,,, A ";te.l. i, Ijml. ho.o, I"t it,. t, -D, u -1 re"1111111 do tankRIP12"', u'.. ,.Iael r.R. D.C.. abeir.
i P-11" I'll ".. ""', ", '1 11, M. ,,, t, I onft n.jtt,,, ,) _I, ,_ I, , a .."'Ito .conle'unt-la at- ,on t-u, Ill olcl-, "."
.111, m1di. t'.." 11101 11 1111- d. por la A-li-litm litil- cil Nis~ 1-1, y',t ... la .,' --. d, t, Ill-, ,1rACu.,I" --b. de --JC=GGo-J. ,-- ,- '--"let" '&. y de .I. his. do J.A4 Calls.i I anunciarrias v con ollo m2 A,,. 1, ,,_,o to, factor do I., 1.. .1 at te is 'I j ... 'I ". do ': I ll., Adelinat raz.,rapocticarramte.
.. m.A ,I. ;,,I t I I "I-11, ;Il_ ", "' % "" "' El ... on ,,tArA a ,-,, ,ill 1-. d, fij- o-lant, enlrad., a vo "' ;' a ,,a,, .A. de que ,sI, too 11 ,Is 11 P.Itid, PrIg, I'll 11.11.. finAltiallo prelden. Ili,, ;I on nn rila 1. 1.1,.r q. Anioni. Barra Ca,,, -l"I I J-l. Po, ,ttot, (I.-Ith, y 1. pl.t ........ al ,It lolt, -1-11 It 't' "- L; :; fg' 'da nor harit -p .. .... A oil. tv. N ....... Fr r or , I an,.
.. "o.. ': ,,, Y, : I'll I 1-1 o .. a ('-rd, 1. ,,d,, t 1 1 ' yliv -dlnr", del bien -,.], ourca h- ,,,,,I Fe--d- L'P,, r M ... III 6.-] __ I dl,. -W
.1 A,- 11 "I'll I NlIh% Itt/Al.'t -:'-1,rL n1,','11-o111l I'llni'll 1', Io,, 'l ...... :,' ' ,to [7','ret I ,I I Pun e7 A ad. "t
I-11111 u it ", 1, ,_ 11.171 1_111.d lm, ., hi_- I .. 11 ,, flit 1,1 d.mmxt, 1,.t.re, -mdo lot, --, lls ,,,I., I A I-l-'I.R Candidatura No. 2 Zia
lott V- 11 . I N I- I I I -, "I 1111tt d-z, Birth. Ftoti-l- %I,, ...... V' T- 'I' d-,robte. Pars 1. re- w vor la -rddai- Pr.irv-1a
I !, ,,--_,!" --- -_ -- - fl .,,, 1,, ,lar lei met expreii-s gral-it C-Ir. A turt.o. it ,"_ aI 1. labor I_ he ",,,r .,,, 1."I ', I r ,-, .- I Ol" ,ell Asiforiblea progresima e I In q-til-tnt ,error la ,tI-li ,11 'Arc.enm ,it 1. j..t. do Gnb,,,na del he d'.' -l"'"i'a ... ........... A. Afirinaciiin III Defensa a
. j '111., 1 f; ...... ,I I~- .it. V 'lleve"A en el C. 11tollut
1, i ; I ,,, j -- ,, A lodo. I., que n's- 1, ,,,, p-ooalid d del A16-1 ,11,1-1111 dtl e "I'll" ]a firnia de los afiliados
. I J j EN LA CASA CI LTI HAL ___ __ d, ",,a (;"A, A nAt'1to- I- '),". I.. entu.J.61. .1 halt "it, dodo 1. ,..A. ,I, .a,, v".-I'l. .fio, sit ,I i.rit, bat.11., ,I I.,
,:'1,;1fi'1..'d, 1. t ,,.,, I NJ, I DE CATOLITAS I I,, I- ,, l ..... net ( "t"', E',', : 'I Jorm... 'ImInnas en ra is Radio. par sauna I~, Ila. .Junla General
I I U ot., I V, A 1--, h-1, a, : ::ot ,7', "', ,.A tuars. I .... Alto .A'. ,,,, I : Loisr ores Cagtaao Garet* Laro
'.d.. a. iw- ,. I,,, "I I, ;.,,, Arloh it I Lee DA.A. """"i"ol """."e't". I'll 111112-- -, A 1. qu"Id. "'I,, .... n it, 1 11-'
,, A In 111111114-olatill CWbaltol, ,,, C- 6 p ), La Cat.-I. ,immt,. voreaudimit
, -,,p-do- A , I ,,, I'll , .,,, I lost humbles ,qiid ,h- i .' into del
i.",, un r, .1 I, Cut An _.ns ad A "" d,,ho ,arl1d. -,odul.,I. nor .oriderti fr. P.rt.d'."tAtil l',. !' tir D'f .a. rm
A"' ill ('1"i ,111111 0 8 ha-t'.' or', do ,,,t In r", ""ni"s'n""', ,,, ""'Ido, --" """, ,,,, roo-tlI 1111111111 ,- 41_'.111 I'll 111 ;,,:!7reru1.d
1 I.' -jo. 'j itt", d -"r j. cuocl. noun, la ... ent,-, Ili do mencloo.d.
Carlo. J ro 1, ,,,iI,,,, d"#, a, 'o-I, t"t, ,aestan haxamets saber Le to, 11
_ ." 'i I ..... ,-tido C.opsi-stl6m Social ,o-1 I _, ofilAd.,
, I -,- -. tI r P-Cr-- doctor Fut- let. ,I 11 ,,,,,,,, 'A' M HI-- " I ,-,;,a ,1 11,.Ch, ,it Inda a . I -a I ,1,6c. q- 1. r-fid.usrst anooloo
, , ,, "" I _'m _,, d', P._d, I "' "' - f" A on Is'
.':"T ,, " qf'." :". "'I'-, , ,,, ." 'a if a ,,,art- plo-im. dt- -- P .I' par. -111, -1 bl- SU PIROP10 A U TOM O VILSI !'
ol -11--I .. ". i 1;o.o.b.111. It 1. A-it. I .-m..-dc'7,Ird.I vat'lid. Pled.
1:116" """"" ,I, II,-f-,,- I 'A "so de I- I'llal- 11 d- C-1- Allu-- c I ,j ,"'d ,.. l ,j, 1. C,6 do Deporldientes del fir ,I
11 1. , V , ."'n do If. 11 a SA2 ,it., Is. out a.,dtn -I-,,,
'11.1-1, v d, ,, r-l-'-f d, ", ,or Gill) I e" I ariA, Pro -- NJ- ..... ;,, --,- do L.-H.b.c."._ - lo, uid.- V-it., do ,a earned
'I. Got", ra -,"I 'a- l, I I 1. it A ,,,, ,fr,, Sj Ila Listed a Europa sabrA clue unnedi.t.nnint.d.1;", gm. 'W doln"", : ,.I., del 'o-Ame .lot,, "'b.." It iI: A i. 1,111- ."'.. : ,,,,*,,,,,,. p,.fcn.. citi'll- 111'X.-J1'11. 1;-, "'I".1 ( I lrvi calicos del actual gait P,,k. do As, 11.9.& podst;, 1, dead. 1. ist- -jX., h,,-.d- 3 A 5 do 1, tat.
oat,".1 .,An, r.,d-., , ,_,, !a In'tit"i6a I,, .", '. rt-ld'o"Idel C.rout Is"" o 'o ,, d'," 'uiy
nal 40 1-1,11,1- ?I 2, .- 1118-o. ,,,, tIl',, il- I I ", t I .1 I", FA -In do,. lomll- A la, ,in- ih. Rod, t.-r d, L-gIedll F, -1 ,,, t, R.pl-didiris
I" telpentind-i6o danismd. can .ut..6vil Plopm, ad leasoon, 8 = I". no.
, As In.tin 4 ,%1'. ,.,it, I.. 1, ,a fault. ."'n"Ito-o'', ,,, y media ,it 1. laid,, I, j- a ,I ,;art,. Eol-lg., V-t- Mo,-- El P.rtida Progroxista, rectiorda a ,are filarial P. tuess
,_ Iea. 9 ill is ol.ol- 1-ll ,I : .1 ....... l,',;rsta it.. I- Renton Alon- S." "I' 1 _,_, ,
" A, At, ,,,IA ,,,,t,,,",- I Will 'I "um I D ill. I- lamp co.do I todo, to, Sort 11. In 11 __ I Baile el sibado, 13 ell
-., d I r it ,I do "'to I jort., at dero, I
"", !, ',Ar : I in 'a"no" .. guel."Agustm Fi-and- Mald ot
, 5U
A., It ). ,ort)-t.rit"', 1. Iq ... I., y!,ot hara, de f, t..,d,, un no. inlares-,14. -I at mt-ma i v Itt. -dd.la, 1. mesa del C,.,,n dl ',uJoP jraAsdm. dl. 14 do drient- -- C IT R O N N
,,I r. do Is. i.mm., p-oq.sl , Act. Cultural do .".a. -1 ,I-.i -- ----- Asturian,, steiar- Manolin Feroan-'I-, A, Inapre,.1sidibl. el recilm del IOWA- be." --. el "Auto Motor Club"
d a.. vitrimt. do Paul .1 611, .. ... nucluo Darn to. alumm. : del fg- ,Y.M otill P61- Al--r ro, do crall-rable, quo Dan. ..lead. A
d'.1 plan ___ __ i.AA Jet 10 Is. ra"'A. d. 1. Mien hilly a las I I por Ill 1. Cla. of doctor 0! ,l NI, I 1. p.l.b- KII-1-stoo, I I I.. ; 4 rtj4aejf,4S _V ej4a#jY4t114 v .Abed* 11 do Ies teteri-tre
daB ... fl-no. At .b,,r.. vla 1A.te Ri.re. Ar-as I, a contio-ei I A,-, Asateriblese fatair- libraill el Auto V=ar Club. de Liu,., altua del PRdre De lujul, do ..,at,. it, terecomia. of I Ej pr6sinia its-" life 11 .. e.l.bra. I .a. y B. .1 ed.d., ir.didLigern mejorin en A "Cilar traditional visits del p rinri Luis L6prx Grci.,d1u, p ....... .. on Los on- do, PC,, onto Pi [at. iulttmi -l e.t.,A roattioul.d. I
":l de Cal- t,.,. one -- -1"t a __ a to Hgb.... an 'a tren M I n:llfi to do Aguirold. ,. broeflejo
timclo I., dustuillst I.a or's he, .I. y Npta. CA I d at as iniforroo. y necait.dos.
]. t'no, I I .11ky-ropiol. t.d.al ,.q.1. entu3i&xmo extraordinary
esiado (lei Patin, 4 Wr ",,' J."i,"',1d1a1 It" 'll: I)III.11,11, 'll, : )in, d.mirign ,,; ro' 0-p,,on -guichunot, .. .... I act. ean ... trach5to final del too Can
,it 't'd.0"':des"', 't -- 11 ,- 1. C ....... lod.d d'. P ,,.I A 'i 1111;1l, = q pad libralasnif. Pat 1,_1_. to
A-cm F'r"And.r "I 11111 11, tl ,"., li., la,,Id. Pr.gral.1- a' r"""' d Gagd., Ore. md. otle balls, quo
T-t, I I r'n, "_ NI I f , 14 -- I-, .jj, -1- --- de IA Ii.in-, ,.fr,,.,,., ,,n. flatitto6n Ai.nsa San ,, lo, ,I .. in., in ... quo d- Gimlet, a ... I" ins.- d-la-is, in, ( is -1.111- Ofh. A ,.,.. I't In, a -C.d.' I ,he tina.r.defiruil ,.I,, Ir,,, dr,
., ,,, o I i- ..... I,~ Is, 1 I it "I". I'll co 1'. I,~ -u -- u- ,I .1- d'l '\I 11 1, P.Wo "', P,., a 1. C '.. A 111,r_1
I I i t-_ -.6 -- - - ---- -ad u -on no, r !
I I I .- I I., I ,ad V ....... I -.1111 I~., I,, r, ,!! ._ d!!. ot",a r-- 't -
I :
Afio CCX Viales y Turiame DIAR10 PE LA MARINA.-Doll1lingo, 7 de Die. fie 19.S2 Vinjes y Turismo Pitgi- .5.5
Turismo Nacional jTrinidaddeCtilba "La Williamsburg del CaTibe", Viajes y Turismo 1.
PR100 ESPECUL I I
_. i PARA LAS NAMADES I .
.. -1 I 11 1, puede ser grandiose centre de atracci6n turistica
I El CoynW de Turismo N.")
.1. COILstante Ribalaigud
11 Los tipic, x poetasi-cantore,, Pitt ... a- : 1
luirs Is is. diletatio. a c mmudn ., gran interns turistico.
! ,,,,,,3 air unnereirear articul- y
. 70,_, firrile, iddi-nde, guy. .he Ifs d, file
Por .krinando Niaribona d1wtacwt, I hall s pers not,, -o "Es Trinjoad. quixtis min protionirselo, cludad do previllegis, Unnine
., In., tlinitartile, &a .... it. Ila -tive-, hist6rIca, offlu greigriflea do is late quas he wareeld, moneira atescifilits, Por Reinaldo Ramirez-Rowft :
, "I de. Santiago de Cuba do C h.lomlcrl dorruot-- I,,, Las cables enipedradas de Trinidad son de un Rey del Daiquiri
mencia its coriservar cf ast""to I re, par preforsnolifil, .fee par jinittria. TI.td.d, escouldi so "I
SE lq.e).. llsfi -, bnrn I,;,,, 'It. 'map.tri.- c"Itir Y romArdice, de Is '"' " I. da, Par boadill6s; do 1. Natural-, d, juslas)" y its ", .e., Is = I 1 2 .... Bosuirdl. I
-4 I l-tl.ft),r- Ki Gilloictim. (to Wes,,,I,.s cu- to it' I., miu, utcluxual ,fflu, cu, f" .."tibible a proplait y extrati.s.-Clustralms. blame %nor I tent: it ruchands de Axsear
d I I it-hingIrm on ... ter, tell, c. is d.r. Djrq VelizqueL y oil ,;-n'liu,, t o acres ,, ... heirsifits, jug. de ter..).
1 Ill "'I'lliclel-a, turitin que se bar- ,udo Is b,,ndera Inglesit sellla onso, In sleciallin its bacteria, obrir so# trollies, asso Votaries I tuchseadit. Mar" cilm
, initen." 1- tionditairriettle cat. prodigials. y eltvisdas isionotaW oim boosts I I .
, im, La H.- 1. Flstadr, or colto-i. y de La isla Inc Litritriledit an el I,., 11-11.111, jug. 11.6. ,erd. ..pfludde amom
1II11-,k bom. itkil,- Florida Tl.l,,,. ,I G.blcn. do y ,icj., d-urnontels alitintics .(',I. ruestras cosiss. I
' "Alt bay %a ptilit.ft. paint. quo, .1 slitsidols, V. a docapabousse, Hill. pulverized.
bc 1-5 part. del eltme. ,- ds F,..,Va Intrrviln, en 1. que It. 9 ... que oil. al Ir19"Il I", "I Rolle y se-I, frappe. I
on k PI.c-, ,,milpfraci- much.. tH.U.'s. reeldentes, on 1. .iud.d. A 1. large do selLs-loo-1ad. ,I t-111.1i. co-1.11.1 -6 M ... tre it, Wallfla 'r-r- do .. P.r 1. wlilll PlotHOTEL PAI Sid ill Cub. do Par .ItUlass do -t- -11 se e it. poidid. que, '.."vit. I C ON -t. for-eimlit. rn."", eilpo- poetic deelle go. .us -rtellok
F4toy d actierde, en, que )a re : PlAres" at rtlrrsc It 1. _l, tritittitri.. on Kln I it- it, Its, stilariona. No queen.- reen-or but ittlitdrale a. quar cida,( it, trobalo per,-lra mailclado, siempre fridividualerefftrallicacib es perjudi lot per r- q.c ,ntc ,I in, h.cln 1. plit- M11 -. E. 2rd. Ave' ,, Per. c"""" ,'i'd, :,',l lil-lit-le fachildis is Trinidad; ...,nnas qua TV bil
,h- conce tra, y liurbe- -ni-IJ-. ).I frimcesas. Fst. .. .1osts Tr. IIIIAAII. FLORIDA ci.ter, so pr.posito de I for W:= It"" cia, conduct, mulchable de raf -- tl, tortilit un peculiar acent. qua
per. tenerill on cuenta. apar. q-c ..be, zilta-ret rentra es rt mer- tichers. I old" I extral"s jular do st"'""'Jilo' an& ejudsd h= Was .. p Ilicebe "Er, el ret'.-it del ulle. so Ifte.d. La, hey que supc- I ::-, ll,r. ) p,,,,,),,gi, or 1. Ina, I-- to, .cupt.b. y imoold.be .1 ValeI rent'. rentelli.1 I. p.be- ,ble .. ,c Ib.dtl, go. Trinidad .in .am. -rilut ntud.d. as
", .ufln .1 npret. si ta ,6n clue ,,, el Ica Cal -, -as do Las finfless consent de Atruer per am proploo partIles. .ctroe.6n Comitalit, R, a .Ig.. dar y a Is exigencia de Cade
tandones; do Ill. clit".. que 1. per- r-111-y- I nitimitergan .r. Dicterribre, IS dc Ene-, _I a- Idni to cotegnj. mell.-b- client,.
I, $5,00 out, lleant. pmelpall do Co. u.t. de ca. E. Trinidad am .Iud.d arills-16gle., imal do Iss .1adades qua all-deleen, .1 d1nedul muru eecu d, I., ess.do 1_ r .... ter. c jortuy.. Snc,11.s, ,.I ba I en do it,, R- ,lei Doecttri, ,-n bun S, premature desapericift do,
c,.d.d..- b cr a all d"pliclon lodlis last regictron real y posin- Debt. con bill,. $7.00 din '_ ,," 'I'M-" turleted q- ii de trot sablas y ousestress orgasticoselones culturalss ties- -,So par,, ii-p-', '-pet-d" drode Omay J, una gran restionsubilidad im me,
service, p6blicas aderuadoo, EI In- ,amente turlsticas de to naci6n en Triple, rem hall. W,00 dul"- oroducira.la poblaciiin grandrI be. racour-arls, y 1. triadrecia, en Judas Jus, Undies, reclainsiondo y ,I C,,,,,, hall, New York y San rels de so, asociado.'ll
g- q.e .I ,.L-tr r. ,I a ... me- ,,, p,.pilglind. external. to rual III. Prorig mas bajo,, qu, ru heirs, 'e6ndirea, to. P-rit.s-N." r-licia, paril catiss callea can an. pledrivi. Frovienen, c ... ca si eta releta ma- Cticitinuo6r, ima qu: .6
or ,in P ... go.%- InIperl.ress in. qua 'I de Ill close ,n 1,i= 1' terminal it, I., carreteras e ,incu
Iropcilillin. r:pItalin. lere. .t,. d "Per., cull. todar ris 1. Ild. fic-e ou rompens-tilis, Trinidad .0 per- gicn, Itn'ril v1 c iiclu de to Pri'ver- debe resu Ur dificil- piars, %as qua'
militin ill h bitantes-contribuyen- coda ciudad I region pulden T.6iftern. 3.3123. Spirit u, y cli, Cienfuegos. or itelittf, intends ,Icj.; itcri mi. jiler., dr.d. elect. Knolls; La .1ashod m. .1,pni, rubara, y rl mrim, cf Per .... Imente, entecrui y "a
,rx jor in .tmzcan merhos adertio. frapar per sl solas. 11 El itefin, Piedillute de I- RIPub li- luill. .b.jo se reonsisark V Is Alto Trieddad. &in sonsistenlecoda aus ,mu.),ido, ill- miclla f-1, ,us inicasural.
it do t-rispo r y c-Iles I -- ra, en las talabriss que dirilibi a los arrogits. serii uns. viola bells,, uniss belts afectualas it corgilLill part Insists El I.Iri- it.- Co-taill, I,.,-triml-irs durarilill, su muy Irr"tric L. -lop-J.1tilidad do to Adral.
Is I, log que quieran visliarls. La. pledeas, pun. contimarin shi, quizis ,a mch-lubit, ... 1.1, of del Ft-- ristlicibm killed. ln coanos de, Dond- run bum paim-l-t .... El -ta a aquellis Zora. we da, p r PA" r!dlUs" Y a ... be' ,.I forritho'es
-:1tradies on gull pi-coper.miol. Is dictuna, permitioindome reirind, riteravidiss, per. major colandiss. 1. caliestais pluouldlag plednis, y rntimel'Ill., gull. d.be belles Per
, I, mi. .Ili, 1. eluded move." ,.t.s it, old- de -111iis qua
in me no ,seen del -- ..do cl we,. cle Ino rides, Imp drados 11 ,on dcIde 1. I, ese, de 1. viuda y de also
ist-dulles coi d,-. c-glerner.dos 4116 III, d, Trivadilit M.yor Ge-rill FULG FNCIO BATISTA Y ZALDIVAR. hall '-no Jr. Pelegli. din hij... licirma. do Imicsocim.
0( I I I I i"'la"Itib" ,_ pa- I ....... .. Al-re, ,I ..tire .cj do La
hurnames, de nuestro polls, Saotiapo I,!, I Y per ft queclase a log trinitar- Prittildlint. do 1. Rapsiblics.
d Cub. y Hols.- -d.dr, d, I ./I __ modermnuirs alitural duds de que el r,,. .I,, ,repa,.d. con in.- Habana, cantinuaril al trente del
mout do 50 .if hatil-tr -.1- 'PlIc ,, I it iteril Batista y yo no t-orron, no macstra. viijuast3roo de In mi- fluriesm cromdor, notientrits Pedrl,.Iugia ln im mund. q., ,ad. dill to y Sc,.fi. y AtigUIte, Y An, suli alred-urn. deben ser converttdos la compre-imi del pueblo de mi Pat,
buy,,,- db n r-ib, .tc-- 0 I.; VnImcii, to Q.. he escrito cl co sea e.c.p,, di, ).I .mox. rea- so cargo Is hisno remosu import-cla -an. 111 I I r.c do J,.riodisila estadunidens- lVal. en la ma priumnome xomi de vara- en favor de Cuba, y radis puede to- I I ii, reundames y alude al t.,.,., landran
tit.ti-dra & V @f ter We r, e-ecialtilido en asuntes I- ceonc- del Caribe. glatio con mayor efectividad que ob- bastard." ..drn, iiunnnst, cla mas de'leadii y responsible:
'Ist, I MmI del ,..I 'I ellptirrmor.t. it, im.al.guit.
- coll: 2 1 D-ila c. 7 plint- s. entit- de 1,mern qm. ,eng.. tents. pc dulf- I y -n. de ii, I-&,41i.r. Ineo -rdo I, t..t. del ded car a lintel el sartairrio.) ill lit.d- Um I C ... timte hil um'dii 1. roffi-tor do'
,nt del I.-mn, ,I Eq.& d- bi"Hes"'i"- drId, 1-go el P., 3 oblht- 1. play. del Arocul. to. ,.I ...... .Ill do' c- -I'--- le "I"I" a Ditiq.". at
be I ... r client. M ... 1.6cres ri, .,.I,,t La V gllig ,-..,,.,rr,,n, ". pu.bl:"Y at- P 1''bIic C-11 armifloo. "al- ,-.jmIl,,.C.oIIr. .,I beittalle.
r. I ... .... r, ".. He ddi clid. ,!._ in air-lon auxiliary de to% hotels mos, y a aprender que cats naci6n gu revado co-to it ,; a un I milta ejemplair Una
pit -.1 r.r n" Importan- N r6ntesis obligado I le,,nl, clu no I lamento gran1- El prim.rdl.1 ld,- d- con idembjrs observer lail calls. rs- 'b""n"ta"t" que se construyan. asta- es muciii-no mis cl e Is Vida noc. Zo ,u prestancia ), In cond-jo I e
pre Rosario" y -Dco-go. ,,cct'nAI un scrvicie, regular de turna de La Habana cost, de 'er"r o ""' Cslr.,d."1, V,, it, en bilo es nuiterw.. .,..
hall
be ", 1. mag-lud d, I., .t,.c- D'i'mcf, plo, oul ,I "eenta or bo,---J,, I ,,, 'l- fol" 'k ,Ili- fio", 11IT It",! line of hcoler de hmlpda,- j,.-p.rt- par. Ira, huiapod- Dl- Dep.e, Mr. Weir d se refirrw 1. bant- y I Is ...... I iuudbumm',.U CrimilUmite Ribarierets n '= I, .-he'.1" 1. bTc.-l-n- ,, ".1 Irrullona crome, ehx!ilr --a-1,- Cl.m.- me en ut ... de III hopes, dulin2u, ; a I it-hin debe mcluir cabanas Importar.- de Trini ad an la histo 'in "ile peldt"a ", .-c"'. ,I, !,ngli.
1-tes. y ,I A."rit, calrul,, ill drebe.n., -t. ..... tiny of t,_ --- -11-11-11rie pit, ,I label do, d ,,,.,,.,d,,d dermis strudi To- n restaurant aproplado pace but- ria de Amelrica (qua Is qua into- tropiro quemadin ,.f,.,,,r.] l. ini no .
fin d: ": A I % -be, in, asoctilrit intmovit. al
pyablibilidild- d, clue e-, st-c- I .. .;c fus d,,,I,. it, on par is n form, clinegm It
., IIIII, ill San L- I flec. rcom, de Cuba, conto ionomeno cle howpi4"" dr-i'llell, -1 I- I'll Illmos dado an v .1- too. encledrrajo eivilragit, perfume del tit
- -'r hoel I, did; y lblim gull.
Ifl 6 It- oclig. 1. -tuilled.ii ,-t a ,eg.rd., .. el de 1. ball-iii ill Casild."' 'I me, 1. ,uhi msir- eiiw, de co:, "U". 1-mi" ft y 1. pl;,j. Ej An "I' I Dritrims. im Pr irstimitil, I- bitriefir to ,on no 1. C- Fzt,, o 1. Illellichibl. turning, ,I 11 I ,,,,, ,,, I'll'.. legal e1i 4 c I,., mler. Io c.P.Cd.d
m"I's del WhIm. %u-,-l.J de nro ild6ri drfin .... per-mametel. fu' s-fi'i"(l_ I V-11
Cimilruentlincritc. ,, ,iinnird. Ili- 1. cr:,L.-1nn it,- espectficula ment, apmerhaid. par. pride, d- ; dL)I- il-i-I
Ill I Is" pro I, c- ,.,,[,. d, 1. Inciplim que ,lt .1 ... ... ... call at-,. me ethical. d, tax posibilid.des f ria I I lid, la tipero del biabdil Los 7 mejores cocktails
,,tender Is ur zacmn de nue3- tclnq ill 1. FicIt. B,-. clues- clor, q,- ,un t-,, ,mpho b_,, tj- de ononibr cams. mr Wulte, I is actual c-tioll-clim
I 1-6 Jim'.., rommelpitles, N1 tro .4-In cons' En Cuba hav de Indo, conno Weir r-14. car vinje a petteltin ,", ne, ho.t."
", I d I it, I CIrstorit, h. rt.- de Constante, d Rey
" P"' ""b"t". p- -- MncIn, h es-1. ,I urn y an b-11" rrulln 1-1-11, 11ta nuestra ierior Nlnr lal Fact.. prexidenle del 11 I .11, 'I'll .
I-cIii. Ill prtnd, ,:sp),!.1 ,'a ,,, r ..... ,,,,, I ,,, na. h.Uri que butica 'UrIllra 1- I-n- pliarr, Jr. Institnt" Cubarn del Turfirro. con .-I : bo ad I 1:'I lurn-las -til"me (lei Daliquiri
- train ,I I""t.". d, 1. e,""", P-,, ,in. e .P.- lefemirl Nt dll 11, Iii" ... Ell fin. ese, prop--ko expresell. Taic., potittil- t' Ill ,',III Ill 11"In I I .
.."I'll Iiinna ) -lig-Im, I-Iliylible P., e.t. _.,n_,,, le ,,b. 1. __ ltdod,-, -111, d"I ,"It. bt' DAIQUIRI Nli I
it., ,I,- ....- 11 '111; 1.11f." I an .... It
.."." In. 1, .. I it .. ..... I .... r firormorb, .1. "' I "". I is Iflid.de, sit of,. t i ,.do ,I hn F ,sl 111.1.11
it, Cub. -ure -11.. ; 11 i .", tent ............ '. *
ed -t-111"I's 11 :: t- ill -1 i -I- el particular, ,I,- In ,Ic,,f,. Tr ... poll ..... ill,, j, ,
,no ,,be [,I., ,, pe I ,-y h rier-illi [1912- 2 0111., rBacardi.
-, I It., Ili. ...... I,, Inc.- de no. p- I jtnvin. c. vital r. rc- P-b"-dD7u'"nI u t I Curtis .dita cle XZt1r.F
ur.l,- i-In'"'a y ,red- vnr ", 'n"; ....... t . .... 1. P- ""'I.infe, Unn. ."IM, I. 'onl.l s, .1 .I.mn til-mv. I 1, ,. I. .1.1 b.6
,I -1-rile bu= n A I itintil' line I ,,,, " 1, I int
1. Italian.. .IA I- l,,ii I. .I.,- ,,, """; ,,,,%:, ,,,I", .I.. 'I ., ...... 11- .... ent, liculd.. to, .... I. Itin burcoi h-pidilles, '"'Itile in",=Zhile, _xm Co.,- El jug. dc ,,, I -dil'zii, in ...... n ,_ 11.11"I 1. 1-, I"curoft.n. r" iutT-.Idnd. roh, cle, 200 mill-it tont, orb, fabr b.t1do on., Cie Hill. .-.oil.,
d, r 'ad,, Unlit- ,, r1n, k,111 ,.to I. ...... I,,, __dn en __ it, ,,. lal-na, debe are conabler If I I 10 -illn.r. d, -rklel- y ballet, Bibull prfrt.r-mt- Y -Cna.
t-t, d"t". on me-et de'4; _pmd, mas or no irmlloor, it, I III
,'I ...... ; '"-"- P" A f, d, A~~ Is (,"--. I-- .1 dr- ulln Irro.,n del cs,,. par.'. ,''_'iF" "' f "I I.b., q., re 1, .b. pel- I Nit. In, -ln d. h .1,. part,, ,I ,n.lq.kbr b-m- 1'. DAIQVIR
blibbi'l ,,, ;-d nor I::.,iI,,,,,,1 it, ,,,,, ,,,,, ,",pit, snul- ,,,,,,, ,,, ,, It o linrill ,,I,, fercrIll. de I.rsn'. hay LLL .... t ... ,rb, hall. rit .. .. 2 It,
I.. .I.. d, 1. III- n 11 I J .....
,n, m, Inn-r, Ore.,.- is, ..." ,, 1-,,d:11,,"II t, do p., ,I- plo-ni, Vista el., ba, Wliil- per- i;; -I
i .." "" P_5nlunen(e I P. t no I In, -1- d..IdW 2 0 .... B.-rdf.
el- 'bru-bl"', ,, -,, ,,,, r-A. I -1 1 -- . ......... _bni .I'll- 1 silos
.11 .V11111in", -,;,enb,-- at -rn, nvin..c.", ;:, I .,I, Ill- prestbli,". rin-r- if at orew dirisir Una, gotas de Curacao.
.,.,,,,,,, o ,,,, Inndn it, ,,r n- in", ", It "', y 1, it 6. Me Weir que 'I ... I I 1. X-n ,,,g.nI-1Ieni qua hil -ol- I Cucharsifits )U10 naranja.
V- 1. .I,." "' nj.--I.j- I'll, )-lifl-n 11 I'll ,n.I-nn n:, It, 1. ncjn, li, 11-in"o, d, --o's Ill CIII.,
,: ,do ile, ,t -Florld.1- I Cilch ... dila 4e --it--,
-- -- -- ;" I'7J'i;" -1-1' "" '-l ,,,,, in ... ,- -bin", ", I .... .. -,r I I ... .. 6ail in, del. J, ,er -,i,,-d,, en 1, n I'll,, pud1, --.1"'e"', in .... "... I enn ,I, ,,,,, d, I n, I h-A, 'I I.n- bar. Irl I.,. it, Ii lim6c, -ld,
, ,-, ,:.,nT',- "', It'~ ',I- d, 1- -111111.1 It ...... 'k ." ," ;,,,R,, ,I' ,,,,I,,, -11-1" """ "",,.I . 91) n " H.etle, no-mblo.
__"l"- ,--, ,, ,,,,, clenlo d, -. 's"o'n"r h- -- I'lille C-,
,,, ". inNin". 11 1. 1"" u- n- 1-l-'r. Sn' 'n'ba" ba, ew-.1111-11 P.I. rtmere, Bitudo y c.l.dn.
.. ... ..... I, ,_ .......... f,,l C.- Iiink, L is
..... -- ,I,, .1 o ,,,, ,. : -,, :_'.", "'i' Ill, b. I .. .... I r" 1, "It, ,- -91". ill 0 ....... III, IV- 'In, I,.,. line 1, .t. p-t.-dodul
11 .1 .11 1111) I- -1i, .ni i,,s- I ,,,,I,,,, ,I, -p-, ,, -t -Ibn A, base, ,,11 ....... ,, 11 111111tin, T"I"id.d .1"I", 'I", u 1, .1.1 .. h i)AIQUIRI
I-k ,;,,bl__ 'I" 1;-- flo"'.- .... nn"'inn"o, p'n"rhIm L
4 In "".""""', '-,,1"17:,I':,: "" , 't; f, ,,,, jI -, ", ,":,"':: ,;, ,,,, "'i," .... ... ..... .... ........ I, '"', "" ...... y In"I'll
,,, "" .... A "I. .1n, It p.b)n, I ,,I,, 'i"N"I ...... pl,,- illb", -1, .A ... fida. I'll.. Vail .1 irrep. dift.t.; its
- le I M-i-Onne. p Innoll, I'll melo ... Ill ainrl, If I On ... B ... Idl,
,-: ...... .... .. .,,,., ,:,t __J ... fn- ., ... IWnb' "Intil- -1111c Ili pl.", U-, 1. F-J, lb.. I- In"Pt". dtltil ',I'd." Innut .. Cub.. ,.q-,,ucI,.bslu "al, per. I Curb ... do do ..,!car.
'bl I ... ei.l. ,:,.q ...... ld" ,I", 11 ".1. 10- ".. I ... .... t "n;:, b: ,., ,,.' 11 ,,,,,, ,,,,,,, Ila, droo, b-, "' "" 'I' "'I" t, %7"I""d. IbUll I A. re, or I Cucharadita jula de t0i'MIL
n ,,,.1,,,,, Tl,-I'w 'I. I 0'. 'I't- .1"', 1- .,,;- -- I: I ........ q- -1 1.11 on-h. culd.d. d, no -rubtar .* ,,I d-d Ils"u ulls, 1.1tirifin E. I Cucharadits Marrasquino,
, 'I'-, a III, lar,.Ilte, ",,, "lr::,, r,,y- h.Ill" in' I I I. .potllu ... dnI in, I ....... I., Ft jujo de Ill If.6. -rda,
, "n"'., """I .... I I )'I. "'',"'ani- .", -n J- ... la, I .... ....... I I_ n ;u yon', ,.-.dr 1. I
lll n., "Ill I T ... -- "'n, Ill : :11"I, .... de, "i", bln, "'n"i, .... ... ii, "-14'. "n"I.IL to filcli. Ill I., Ibon. F, i I h I I .... let.. ill C.-Vinite bliUrmin Hill. lisp%.,
-:-':I' ...... ill It, 1, ", ,, I-el ,,,,, _. J. I,,,d *Iqn ,,ilIpIll ," 1111,11, ad"- Solid, y air,,; Ira P,
n, I_ ,,, -'-I- ,.I, lil, I "I'll ,,.,I. Inlin-- d"I. ,,,I,, III-. .1, ,"I"'. de't-b-1. ,I --nUld- -0-nt. I I lead. an rl- p
'i.- Illn, .... . I ,'I, I, '. d, '' .... I I.- t--in,", inn. "' ."..,,ii-In & ,,I'll,,,, b,'l quo 1, d. -I ... I 11 11 *
.." In, In &I d, otr.. alarlin- I I""
-;".-, in (-- I ., 'I"I"." "I 'I, t I- I I I 1. .I-- PA91- I)AIQUIJU No. It
l'-I., .", 1-11.11. li;17.1: "' ,:, willyitic k.',,;,,:J r .'D
1 ""'."L ,11:1. I".I, li'. 'law 'k It- n ::_ .:::nJ,,:,!,.,, w-lai ,Z .1 '" .... it del DIAR DE LA 4H- ,& "d ots.)
I;: ... "n"', ,, *;,_,,ilIj,.t-bd.d & ,,,I 1, I .,.,::. ,I b.m. -11- ;:,':,,". o!,!::'.',':I_, ar' :"l'-,' '.I ,1.d'i' ,,I. ,'I'.- : it 1, MARINA
N ,:'., ,;",".,".,"", .""Ir", l": ;', '' ,l 11 ,:, ;,_I, ,,% ,,_ _. d, uu!, unn I I 11 I, I 2 Dun. Bionirdli Carl. af.
alibi ,,,,, ,, dr-IIIINn III~-, Nn mrlibillie ',,%2, "I I , , I Jlcmry Ford, 0 Itiounto bi-el.,
li_' : I I "I
I .o ,bI.. ,In I-n. .11n, .,Joe .... .... I. , r -- I -_ V y el Principe de Gales' i I CUcharidit. do a.line.
I .,, ,J- ."It "nill I I 'I, n I 'f 1 F "! -, 11 11 '111 "I. _', ,,, i, I C..h.e.dits Mare-qutione.
., r, ,:,,,,;, ,1:: ;,, ,.Ir 1:,, .;: ;,., .t, ,b, In't .... b, I ... e ... ""' "":!", "":,: ".".".:"" ,,, '!I "" ,,,,I.,,, -..".-cillse ... a.: i t '. "', 1, , ".Jr. Cub. Par. ..m.rlrh. = jug. do % (tend. verda.
-, I. ': ,,, , ,a, 'n".b"', 1-1 1113. 11-i- In 'I :1 yn-, ,,-b-- d, v-rbInj-II "I1, il I ',. ,- "'. 11 I i will, y sabacclur vu blig-lit -,
s ", k I I ...... -."I i::d 'to ,I ,,I,, del carte, enn ."titent.l, : .:;- -,I., -, " ,. -, 'I . Bilude, .liklorl-reent. hiela
-0" '11-1-1. I" it., tl '1'1 111"t"t"t" Ae -,""t .... . Ile ..... it". I J'wn ( .. .".." ja I "":, _,I I __ D-Ituf. N.-t- inohld.ble I'll
'I"J., "',"'j- ,I, 'III, ,, ,I), b. 'I'no ... I" .1 .-- I-lid , I D pul-dinsdo. Sim frappe.
*1 -1, ,,, lail. ,cIr-,. A: ,, 41; :, .w -:i, .,'- 1-tur Poplu Rivere, We itioullikin
nIn 1. ,,,bln nl- I ri..,. lb.- .,,tr,, 1. l_ ,: ,%In 'o" 1"II.,k, ,, I, 'I"iiii"iin", '%l,""g"!',I,. 1 !"'1-7.,.e ,,i,,,,,",t"., ""k, i*"",6'I "" ',,;, ,',' c trot. ill C ... taut. y c. .. h.- r ass
-"".!':.,"I, ......... an __ j,""..", .".'IcIn" "I ; ... ,',I,." V 'I
le. I Im convent. do son Prionill.c. .61a quads Is titure, (AftIettivoidisencette no" I DAIQ(7 out No. 5
% J-% J- .i.l., 11- '.. ,e I. ...... .. W, l in in"i 11- 1. No.olro, I- ev" .. ,orivelit6 Is Menial. Q.c Icv. 'I *
1:1 1 '111,11:11:,"s."", i,,-_:,,:,, z ,.,:.-,:'- Ili~ It ....... een-I'mirde, ?,I, W.It- ,,.,,
1. 11.11"It 11, 1. "ginn, & 1. .w Ae-n- 'I". I ..... lei, "i t, i, d, ""'o, .... Z". 1. vi.I.I.I. ..Ir,-, .. -I.. In. talloji-fiss ,,1n,,.Rc 2 On.. B
.I -d- t.. fitelunlis. del 'alti.w. ....t-I.I. pours no..I. Par ambre y que ,I otr. de Is. d I'
", 11. e 'Ill. ille l.pecl.lidisell, del F .hdit
,. ,t)c ,,( ,,,,, d,*,,, ,,,Il ;, ,,,I I'
,to tnl. '"" t",,, ,,,,."., ."",-,",."",. In. I ", ".."a tinap.; .,
it Is. .'nb I ..... I -0-1- ."I" Il"'On, ill "" "_ nkt F dead. it, Iss -11- d, Tdrtldsd go. ,I Grid. Rstist. a. '. L. capticidaul or Comitaille c.- I Curbarzi r 6 ."
,,e ,,,,, I,,,. .1 't I I .... Iod habrin de ,graderkrarlo lin, futurn Inersolouss, de culsonial. -suc
, di,"'b", 1'. o",i,, &- i -In,. I... .1", 1. litacilb Sol",
I ,,,:,,,,, ,ntil ''11,nl I: "I'""', "I'll", ,I,,, hobi ....... V rl t"I'l'I", gut rue, -1.61oll. imod, so, ,evI.d. I Cuchitriedl Marrasquiral.
"'. ,,, b ... ... J I III', I I .-Ill I.. ints'n". I t to
,,, -l;, .. dr.j.- ,,,,, "A', -1 tue in, de'r.. t r -,"r I'. co"ete'. T ...... I.d- re'. I., "t-1 ..... d""'. ,,, I. P- est. imled.t.. Per cf .6. 49 I Cucharildit. I ... 1. frin.j..
,,,,,,, I ...... Cni-- ,71I.11 ni'll"".111 I I u .,,.,I "gin, d
1-1.111" li ""I'l," ,.,g""",. '111.,,t ... .... l,.,,,!, ,,, ;l,%,i,,ir.%,l:;,., ....... I,,,, j'C'.'sIId.-KI An-li 1,1b, .- ..... 1 -- undo, al Cub., I in, emant-bo do ro Ieg"' R"'
'I I ... Intin'.11". &- I "I.: ,I I I "'o.." .11 or, 1,111t, fill 0 Ill raid. V ""bell.-vido V (,r.,.c ,,, ,nf..mi, ,rit-and. cf. no, is El jug. do 1, limit. -die.
nb.,-t, I"11--l-I 111 ... :I,,, ,, In~ ..... 1_ J -111::, u." "" in. in .
V., , t It "I.., polt;mlubulc, ,,, ,,,, ',',.,,,t.-kdt.Iff.illt. ..U.dI .rt,,tco J, Solid. .1ectlilimiltiti, can, hilli,
. 1:" d4n, .. .... I jullitt-, "' ;,1,1111 11.1-111" Pul.dt III I. .......... iblor 4 Mi,, ow, III., djn, I, 'l-,ldind ied-ilad.
'i-I linble-n ". I_ ... 1, I "I .... III, "I'll, ... blad qn, :, I,, ", "", ", .",;'_ ", ";, .", 't. ']...."I'll. h-jil'. 1"n"IsId 'en, fl ... do,. clue bar, ,,I -rt'. ill pu ,em.dli. Strew flotilla.
::,I"0-- .lei 1111- I 11 i- ".1- -.d., ,let ,,I.["" 'I, "" .... ... o I ... I- nn ,,, I" I- ,:c "ou'd, iiz, E, debbb, I. -,, --ir-1 opelirlimin r. ,I b- de *
--j-1i A.Ii,, bay d, I in 11 I 1111 1.1 11 1 'n,,, ":"a", I'e c ""
.1111, ir 1111111, -l" 19-.0 Fis "b-, 'j" I 11 r1ren, ', rea I 11 .., KEKINGWAf- SPECIAL
:_, ." ""'.;" "i 'III' :,: :_ ,:,i,,I. In, 1--i ,in"Itt, "'I't", -": I b.111-11i'll"'ll" u, c-'r ,,,, -- .- -,-S- I- 1,-. if ........ ,I." ,J11- me fie -tcnifid,, ,-it lin'lle, ...... te In 1. Cludild Etc 1,F11111111
. -11111 ,I, ,,,,,,, 1, 1. t I I 1:11l:11 ,ill: "Iline"I' ", 1'. 'i, ., J, .1'."I NJ,,i,. rr_ ,nnJ il'billts y I ... ...... lit, 1, --birril.
In: 1111 '1111 '1:11"I"'.1 I I .11. i", .i,,,Ubi,! ,11,- 0'ne 'nn:: ,,, file q.c one, dcd.q.e -b. n "' 2 Do-, B.c.ld'i,
..',' I _te e',, ;,i, ta;-t1 1nidanI, d, .... ium do 4.bne, pordo', -II'le"..'t b, per, ral Iu.e 1. fir .... r ... ill
111":" 1 1111t ':_, "in"', ."::_. : ,."""" ""t.,,", ,, 'll"" :11, .I J,- "W I ,,, An,
, '., "11, -'ili, r.,',,,.e .,I .,_, ". c, In', bu, I I. .... I d;, i:".."", ,:,',
., h--n-0, ,,, ..I .3, "'.""J" I, P',, I in "'I"i't, ,Ill ( '11m, illg,, heneh.u.. P.- 11! ""I .. im .... is. A mi ,egl-e- 1. I C.ch.,.d,,. J.jo d. Toronto.
" ,,, IIii" I, 'I linn"ll- "J" He rond.miido ,,,, --Iol; n p-g-le Constant, v 1, -Q"In :Inl. !":""."* -- ,W 1_-,,,,, ,, :"- % """"', ",,:::d,,.'- "i ,,, III~, 1 Tl
"' e ,,, l'.,:; ........ ":: ""I"." :,""", "'71'" -,- bn,_ .J .... .... I ... ... "" "" I ....... It, ederil- 1,l7 enter pag no, I-) I C.ch.1iidil. M-rii.q.m..
111-1- 1_:.i-l- ".." I, I' Ill 111.1.11,111.1 inle ;.. ., J11111"."I all-1,'', I, ,I ,'.
nI. I del I'll TmId.d- ,in-1,, ,,,,, M -I- Juse, 1,l imi.. ..rd.,
"" ,":', ,,,, ,.i,',It ...... nod. I- -'l ell, el pan de I r."'t'i 't .",", 1, ,, k"I'l- ... wP".Itlc we", p ...... ill," """ an I'- ,,,, are.. 1. mitutill-it or ),l
"'n"'. ,""".",., -:. ,I1'_:"J '11:1", :I,,c, ., ... "Iteii, i""'ll, 11, 11" ""'b'o, I .. ....
or ""' I,,, I. n "' ,- I ..... vicn. Me p-jurito cilnr Hill. I-pp,
It. ,,, ,,,,,,,,,,,,, t.. de -h ll- d, g 19- ..".1 ,,-n. L H.In ... a ,nnn .".I. blen F-gt--I I-, jnd: Il" I ......... "n"', ", ,,I,, 'l-mill ...... III, 'n.f.'rif" ,-, -b- Illeard.b. ..I- m, cur
"I""'," ...... -4, ,o ... V ....... n1n. d,1111111- ,f -11 lfo 11 bllg.,I,, 'relle. 'uit -t- In qu, ,,, Ilint. I ,.,ld. .nv. fpn,
111-11. ,;:,: 11'.' ,."I, 'Wre !- it I, d"I.- et ,--Iol I 1 111 :..'111",: 111" "ll ""- '.. un. -I. -. ., ,,- nit,,% Ar.n.-ja ,..,nh,- Nt, iv.11', IV ... ... torando e. el DIARIO DE LA III. -! Ing-ell-te r ", Ill,
11 ....... : I y ,I ,,,I "', I~ It,., 0.n n, I. ""pla. '-,',j,. ,In"c)np.d. or do. ,.,n,,,,.,,
nin.1 t'. it ., ", I, ( ,::"; ,", I'1 1 "I'll, Cl"bl"'ns "I' 11" t I I :, I".", P I I' ', 'I RINA ,I-,- hae, no, d, -- -It-- C., PEPIN KIVERG
--1 I ... ....... -e 4. debiAn ,,,,,,.",I,, dr), ""I'd. 1'11_ 111:1 I., I- Int"da, d, Wrn, ... : =,"',r !"""', ,,,,cii, ,:,,Iill .l'r.-,,-_, dl ,,,, p .... Ill on hilul, ,I p isperl.b
'I'do, ,,,, ,- es I-. iJn,:1-ba'pl','',_ ,1.1 ... nen- dc 9-nd- 11c.r.- d, In, ,,,, c E ".I"al.,t ,. .,,..' ",P,.d, "in bill.,, Constitute 1.916 ,ec...- Is
'--- "" -1- en".. ,lei ':Nada -,Aara gull sumne, comarierie y cultn purric, truir 1. 16-mlit cast 1. pef,,.
ALBERGVE EN MIAMI I", pu-", ,,,,,.= ...... 1 3 Lech, I~
,,, P ..... .. ;,,, 'd.If ...... Ila- 0 ,,,,d.der,, hun-lihinsmu, ma, s ('I"., c" "I ,"te". enin, Cutuld. do, .,., cis 'i
,,,,, ,.n ,-ii n-inn Inn'. it,,. --lilracilin title or -, ""llt, ....... 1, ,0 11-d" ill I ., In ... P1,31, 'd.j., do .grid!tert-1. im plop""t, or ."
l"te'lle I line: .... Iiiij."n ....... 1. d.d '.. ,,_,,,,'-fl t,...a J, relil., 'I"I.- ,,,, 'l-id- tinliniti., to, y: ,l., so .p.rie I.. I in-it nrlb)n it,,, y ,,,.,I. I _.1 eno KIIInin, it 'I cm, ..19.o do Burns me ,! ....
,I ........ I I I'lo, "'n", di:,1,r,,,t.d,, pur Ical 1 ... 0, ,,.. sea. ,npr ., I., ,. ec, Jr.- 1 3 Clcor. C-ra ui is lin, I'lidn", d. y I,, ob(rqj-dn Ill buenit -lutitad y diclonalls, de iluestra reenar. I 1. 're.l., -criettriumi. it" r'. I I Gkoebra GtibeY,
. I polar. It- permit Find. B-n- ,I, q- el lnii ,,An -lb,'o acto tnal $24,11M d"ciM b", ":,I ... I ... En"In, C-6 ,In "It 11 Ve.. In"d ... del ,.I'll V- :n"'ll"', ."'n."Itin d1a, j T- L,,,,i,,, ,,,,,,,,,,,g,,,,",,.,,I -,Ir. Ios I itillrifir. is 1. claborlid. per C- I a Coml ... u,
dw, I I. ..... .. ...... 1, ,I I to I,. except. q.. 1, f.U.b. ,I
V.d. '040 Y'lc 1- -,tot tirinnti, it ......... ill ell. 1, ClIch-iielli. it, nu,.r
,,, I I. It 11"'W"i'll III ... in lanlhi Hi ... Itain. pare ,,- =tt r.
It "I"'I'"" "it"bincti ',',d .... .... I'llpl- -1-medinic. de 1 j g 1, Wei, Miall, d a ... huni'liu 0 so sell- lich, sitbirldilete M.y b.t1d. It
,-"I'. 11 ,I 'le 'i"..., nd. :. ,tuool ons, 1. Ilevilb. Cons- 6. 1. ,nolin- it, li.ia close do to Ella V
') I I ) .to carrig de 1. pioroloilla. ,.I.d
e-pl-11411 11- 11111-11 ,,,, I 1-1 ---- olnio V, ". Ir"I'lit.-, 1,-h ,I c 'it no t .njnujr en Cubo. n Vnlunir. 1. -- -, - -
d.d J, )I, 'onn.c."". ": "I"', ,,, I,, do nmerb. ,I. In, bno. Ill, Inil-. 0 --- ,, ; I .
I'~ rnii-ni-Ir in I~, ... 11 V11111 VEN .1.1 I, ,(bitt" -0-kni- I 'mo, I 1. .1- ", )7""Urs I ... Illnev. I_ ........ I( A,,,.,:.I ..... III,,- ,I il.rtlir, ,por "I
_ _.., _i t, "'t.lbiid "', ,u ", :: "'I I,,, -ted dc I ...... ? ill InIii-l' IY Iiiiii 1, ) rl
4, An. n., I, ,,, -_ ,, unt. d, rer-sila, Carole ad- V, ,- "'.."'n'. 11 1--ri. c. pen. Il.a ,I ..I'd. 'I"!-.1 hiviers I- i 2 .it. It. louli. I... ,.i ".,I"I.lld "lpll ill""IlI I 'I'd" 11" e I
b ":m"."li f ,I
11111!... 1.11. lin'lin, n "" On ". inn", "nb,, 'I. larran, n pl- put ii b, I ,1.c pl-clach, dl lid,, I .... Ill, i11-1- I I , I I
-N, :, ... I- ,,,,I ..IIr or ,a. c.d. Co.. .11 I-, ",im-d", 1,
I- d P .1 1". rvi-In'. -fu- thuldel, C I-rrith.1 1617 Car- _. ,,, ,I,,, dn ...... r -bn, y .1 his- I 1 '', I I : I dd
... p:_ I 4670, ;.
-_ _t,_ T III,,, W1, MI-,,,I Reach TO fid , I ,I :I.,. I::,aI= c,:bdl',,kI.. ..tire 1. "" I- brd. .U- .. --- '. I I I' .
wbtc0n. In. in I. .""I. 'j- but _1"i'let"'L 1111i"111 ', ....... 's. ,sp__ _""bl r__pn u .1 I'll
- ---_ 11- __ __ I __ __-_ __ __ __ __1 hu"'s,"i"'. d-b-t 'r ... ed- , f I "I 1! I PZWMCTA COMBINAC30?i
I, I I'lliii-m-nd. ,,,I ... p"fe- DR LVJ0 T COMODIDAD I
I I
,,,. iil-.,,.,,_.oJ11. rilli. ".I P",
M IA M I EST A CR ECIEN DO ::.',', :- .' '.,, w I I I te. h I ernal, ,", -m-n- t.
....... ,- t,,fl,, -.,I-jnd,,. ,,, de 1. F-t. III~, I' .y.dal Fz HOTEL ALAMAC
!,,j-dIIluo ith ... ,,, -rl .... ... c .1,1,.,I,. ,tillibbencrid. ,I,,. .'I' "I"" """" "I'l ,
,It d _n ..I rce-dii-ni, 11 11 I 11 3-4. 7 ?I., So,:: ;,
of ...... I. 1, ,,, relerill nielcad., r) rdnf, 'I" I,- ", .1 I. ,- _1111 ;;11111s, 61, "I nlttl ";" ""." .11iol. .,on me ...... r'..os I':- Y-A
11.1011 In 11 ern MI. "" ... local bi-I Palo .1 ,- Ln ....... I 0,, 11 .. Aa,*-,,- ft. -1
1'. d. .u. .1'r-lin"', ,I 1. FI-I'l.,. I.?t In..., enill-te lt., d 'n"ll, ,, ..I.'. 7"t ........ I t
I'. y .1 co"r. 11-illillbo, l'uslid. Al"". l1nedill, 'it. ,,It, n:n,', w-, ,,,I,. I, .."a", I n1r:t"I"l- j drFli Io, y' ile s I ... .... In sea _._ _= r=. 11 41,!% I
.I,-.. .twin., it, ,,,, ,ulir(n ,I tilltilawn(n., or 535 ITO. Par. ,III. '11"'I'll c".In"In 1-1 un. -11dad 1. F"'I'll'"ji-,ii lu Cu. I '_ ,- "- ",r.f.,in-bb, rampim.. -crib. .1 a '.11 7 1-,', 11 I ....... d, I- -1-- I bs Con ello h.b-n,- d.,&, Ir do ......." ', __ I .% I
In."'!'.. I'll ,oorn" I - 11
PACIFIC MANAG& ENT COMPANY ,',"," ,' -.'_ e del I in oll,:: -Atlc., i 11 an .- I- \ I'll...
-.4fic 11.114I.S. IV N, k I .I , ; ,,', ,n.','I,',',e I'll.. :11"I1:111111i'l., rind I litt. .I- ft __ I= .,- "I
1114 Z I.t A-, Attilail, ria, I n l, le"t ,u___ I. I I,. ,,,,, I -,&, r ....... Van,- p", III) .... pomi dr,", 4f, ,..=
__ ___ -, un, ,,,,,, 1 ,,, 4 _n. .m. d"c"bo tire" _= r- I.
___ __ I I I .... .. I, Me" ""' "' """"III -- Que birlist-s' N1111111 it' III e
I_ .:: ,---, d"me't'l,". tille, ._ __ -_ I. ridlt Al-AMACOTXL
innin" '..... ,ft I turns, Est. bell. nodderal., notijortilinalrot. ... I- Failandes huag, Co.- .-=, 1. la I.
1:11;11111 I "i, adn'la -i-t,--. pe- N' eit'r." e.mr I- I ... d'em., ,,P Z._1__j_- T i.i. ,-P),. as -1 (;-w ,I,-- I
11 11 I 111:Z 11" I j Inc. Brunei J, 1. druip-crids, a, Rican, ..AW- a- 6, .pl--.. ,,,, --,-'- to nnt., Searro. f _Jamai do, y lion r.i evistestits Par Do. hisel. ... Bacce- ieq. dr
41elau in vituci6rf ... no-.. I, b. Z.H-i- F,,, ill- -L- p.br.! ,Nt, .I, 1. q.c al it :1 Particular
, son. Gakloser., persans. tona, ties qu. per,44 db- do sis per. 11
c", -.7tinvo-it I I" to clue nos ., piardetil is I- all- del in.- captifi.l. -, --- I ---- .---
,I ....... I nu-tr. cootcheiii. I,---,- __ _Z .P '- Inion,"c'. -jetra, t.d.a *
I 'Illihn ill, que UK- v..- rr
I I ,,
HUDSON I I., IY- I, ............. Y.1 1. e..gc- ____ -- -'- -'---I G91A de NOTELES en los ESTADOS UNIDOS .
., in,
ill 'd ill ten.., Lh. HOTZL
a re-rd' 110TZL rARAMOUNT, Dow. W. J4
ratio our ,I fir-flum i I *IFW Von crff. NEW TORX .-. U ,.,. .
M IA M I M O T O R S cq'.. '..1:11'h' "', f...'i y'.' .. tn't..".n- a-: .w.also =-: Z- "- ,- - =, .:.IB077L .1 _. I. A, itiesalls. ro,
n.1c., Hem Vivo. so. I COU I!,-. oi .. I- 'I.. dl.. PONCE .D.v LEON I M. .. M - ,...:I Z'!.... - --I
- ."I. .1dan .- ..-- -- nn- !t=ii-2100 111scayno Battlevaird Miami. ,j.j.d,-.me.tr ,IV., infleirlbi.ene IN 41. OWTW OK 11,111111111110 ODMS&CtAL If UATIL41. I .1.1 1. *1 S,_ 'i .. in slasiul, r Uitu,,,I~ .1. Zin, M. --,. In- ARX,
te acusildra. Is espontraim muerl" .-I- "U.I. 111 1 HOTICL 811MRKAN SQU
111 .,__, -1 I, ... Mid. 'o-ow'. -.1 I':.,.--- _,_ 'U __
Tendrii un Festival it .... ... :,I,, linun.1, cu. .,led .It.. -C10S MODERADOS II. 2T,? _,L %.,:,* Lln- "-- J!", ... 1. ia., o Ins Ill. it, t.tim en SUVIC10 EXCELR4TE Is PRE it.. .- w- nt .!=t._!l1_... -
pig!"a 56 IMAJU11 1Yr, JJ.A irl- .,,cm- _-.8_, ---- _- I
Los I derechos del hoinbre en lag Constituciones 11 - I Placa donada Por Jos italianog Filat6licas
%
,
I
(14, lwq rerohiciones por la independenci(i de Cuba I / _. ..., i en Itornenaje a Haceo Nueva emisi6n de sells ...
-I- 1.119-1. I a, IMID do, h.11I 9- lr;-on,6NJT, .,.b,,.. A, I .
,.,,,,rnl% A,, JnW-1,U ,d-l P- (7.- 4. 1. T.,,I,.t. I mad, Lj,- -,11 ".1i, Int'a I I Por Amadco Paeffico ipro Faro de Col6n 'i
" 7' "' L, ,da I d, d, ,,
d, .I. I ", ,:_,,Irl o, mm,!, d, Dr.,
dIri-A- IN11 arot,6 I,,, 0 R;111 11 ill o;, de n I KI 7 de dicieribir seem develada acto colebrado el 28 de febrtro de 1 i
. . :,1.1 sm ol Ayttert.ronnion di, Santiago do 1897 on at Tostrul F q.IJja, ,anIs,~ if, (1, ., h- ,I,' H." ,,, 1. ". Ill "': .... .... ,,, , .bllilr_"1111o.1111 111 1 11 I P mormirancig Is muerte del TItJo Por Effilanislao
- ., ,i, It,, i,: ', ,., or L rped1l. "I'll"s. c del lw- I 1'proo ,l
(:on ,,, itl or De, -n ... ... 0 Pit I ,i ,, '-dIn ,a a .1 .... 6o". it, I .. it Cam Protein de IRB Vegas. en I& I I I
11 ,, '""',, ,,,Plrto,,-::I ", o 'I. lA W."n* N!Z.'Itr lo 5"id""' -- Ill "' I I'lle In 11- I ; pr.vinca dr L. Habana, un her- c mo %I 6n realldad me tratase de 1 I'll, 11 11
" I .in' to -.'..A."'wit". li i"",_'- "',P, ,,.,da,. : I M." pl 'c,. de meme qn, mid, lim u0n huue rational Italiano.
"' ....... .I ol I,, qu, lint I
n Ill 1,1-1o a w, "r. d 1 z -at,. seseerm ,,nJnnrt,.s. .ba del El Hustle Don Juan Gualberto
": ,:,"I.t'l-y;1111.111 31., il l! I V".."'., :_ l,i ," ;.,-dvja ,cg,,rnmd ,,, (,ot,,ln, P, S"', [_- ro ,."in'.."", .Z 1 inallIde e6rulter nallinlin Ettore Fe- capt6 perlectamente sale merit- .1 ,r I
'I '_',.i_.'di. ", indelo, la I. ,, ,,, I j;,d- a -11 so vorr- 7 1 read, en cuyn rupitio a parecen de onent,, do 1-5 Itallamc. Cualtdo on
P, ,.nr d, 131 Njl 1 11 :i. :;-1 i ,,.,,iPrla irn.iloi Y ...... I I I
I ,li,', 11 ,, '': I I ml Ill intle)", ::, , i ,1- log, ad, 11 1.11
l, ___ i-i '! "'., 1, Mi, bulto laz cauezas del LUgartemen. 14 1
tol"". "" I I 1. ,_ -,,,.- f de noviernbre de 1899 estribill, 1. I I I I :]
I:, ri"'., t, "' ,a A'ad, lit ;.1 ......... t 1 I, it ad. it, I.ds ,P,,a I ,,. ,,, ',, a led I~ 1 te General Amain,, Nlacro Gralades irgurrate:-"Los itallancis han me- I )r I .
le' -,- I 11i, "" I"""", .i I I'll 'I', 1 "lign". -., ""' 11.1-1 il I Ill.,! i 11 ol ; ,,, ". o Y su jovPo aylictinae. ei cilintrin rericto Ism slorpatims, del coundut ei- I I 11 1 I
Francisco Gomet Toto (I e, came vilizadu an su empress nobilfsfma
'. 11, ., ,, , ,o, ,, -n rinikindr, 1, .. ....... l; .1"'n "I's , c Jet
d" I I' ,. ;- 1,111. I 11 I~ -11 I I .\ lince, I 1 m, on air dedicatoila flor womez Para ,wgurar Is unload do su Pa- ;1111, ,,, I I
PI 11- 111111.1 "I ", : 1 l ,,,
,, ,,, I 'I, ": ... ... id .. .... I- I I .. der Its ... led Illarel-all. -1 I tent, torque nunwa el alma Italian. : ,_'ill, ,, I 1. I \!, I __;"'::, ,,.'a ,l,,,7i .r ",,',,'i ,,,, vt I'll,
r. !. ,,,,, z r :,, : o; 1-111 lonill., ,I -1111,1", ", "I'll. .1, I 11 11""Pallon .......... do I. Pahl.. dejo cl .erropons; e,.,,,u, ociper"' I I
" _,, 11, it, '111 Wn. Iall. Pon 1111.191o, Pli n I ,,, ,,,,, ,,,,, 1.1, in"Imnell \ a me no. di-, it I ,\ ', redentcres a Jos
.... it,, ,-1 L. ad. it,( ,- -oo lo-h- I I.
-. il, llelplrnl .1,1 q- .' \ i .1I, Setr.tu ,de .u ar;l,1rddrr,1_I1),. nithlidn Poe itreatittur.c libr.Teete. 11 .. 1,
eo., ,. --, h ,,, li, ,', """ or "". rila lea d q u a 11 11 ...
,, ieor I I d", , _111-111 ,,,, I~ carlp.. En ted,, tempo Y en todas atitu-
ap, l po ,,,it ...... d, U. )PI, lo. ., !., I "I 11, eno ,, elinarit. so mIpm-tinn-is y ,.I., Y.
1,',.',,.,:"',,"",[ ,,;.,ip,, ,.,.', - : \, -_ ,l ...... r' herm-o simbodisin dr, l9ricr. ere, bay. side Is
4 it'! z, P- d'. ". I I ii.%2 i lll "I ,,,,, -it 1, it. \ u it, on levado sen. g '. yd'dadel p Joblern do [a no- I-1 .Ijll .1 ld,,,, ; .I,' ,, 'al'."d ", ", I ; :", n" ,,, o dpl-'o I 9so,.,_presioo c all I ..f I I
, 1. l"- .: [ ,I.., :, "" 1, --,do. 'o l d!"l,""', ''.'', cionalicaniddeun pueblo d6bil. el I .. f
in -g- --- ", ", ",_ il!ol ":, "Ill"".H ip lidlr.id, 111-11 firmento de adoli-ation Y de respect I I
ll "I ., '. in, tir
i-In Ir.. P '! "' I .mi: I para el heronnint de Ins cubanoE. o cu- ,, .a A.H.M.. .. ... I "
ruciztl I lil -T :,'',rL'I' l '!do Todo, "', o"o, P."".;,., ,_ hiiad. it, 1.
.11 l2- 11o Irl"Imtro,-1 Q_!, ,',,'," ... ---rn 'no 'in, lrooitoolnit 1, a !, I I b1d. In. P- I con que Jos naiian(us quisirron de de los prinoras con que me no con I 11 I I
,a hall --' rn_- _-i ,, ... nrol, dr Is, riito:- .. I ,
-Icl li- 1.1L Cllbl Pot I'll der, d ,,, = ..I:,, eso Ica indqpendientes ,
P'_ d o o'lig", !i-11i" ,a I, I -b-d- ,I,,,, I~ a ,, I Jar testimunio ciptr- iiiii, epu I ;;;
-- 1, I r "'li', " ';'L :., Ii.P.1j., micia !a n- no heroes podido extraP, ,1,, ,: , 1 .... ::, ro _: ,, a 1 C .11.1 .."a .- le.-Itt F-, J, H -iidld ,in, ,,, I ; ,;
di,- i V i. .o I I "'r."i'and"", l 0 , '. I'l ,W, ', ", ,,. blic do de i I
,-u ,,,, ell - I ]a Carenel Comme de Is Torriente a gC,, imil del, heroes narnos tie que digniSinces hijo
'd ... abii : ,, i ,,
Sai' r' R -' i ;_ R, ,ii gra.
"' "I latinas ayan verildo a secundar I- I'll.1- 1 "' ,o_ 'n 11 AIII 1, ri, ]a on die cle la matron, heroics de ]as ruciones I I 1 1,
" I I """" 1,14"', , -_ .'i,,',, ,','- __ 1,c,,,,, ,q,,,
-, L ,%ev ,l ., N , rlo, V. i 1 ,1 I a d 11 '. it ,, i"I- Pill- bros La dirilon fundamental on_ ni,,.1r. ,-I- .n, gad. it, Ic',; I a C ,,.- ',a, C I ruewo ciluerzo para constituir la il ie I ,
!: ,, h-:P7., 1*-",o 1- ... o '11.111 '"' c- .I a ,; %ad ..... I ,,, a ro-y-In, y la .1..ra en Rue T rim entieramos de Ituiel y d, -e
altil I I \I- Ct n a :,dl ,,.,, ,,,,, % I - "" d" ide, ue 0 ,nor it, P.nt.,- fue ,I 01VO. destelantio ra,,,s de lut de PaIrl- 11-iblina: los henries recitaido I- '' r .1 .
, , ,, ,rc- ,- a I,,- I' 1"' "' !' n I'. a .b.],,,cn del s. ,abe,. wilid. ,oo ,I go ... d, con canno y gra
no. n I )"?, ". ", "_ ", 1' d" ', J-' "., ,,Plidii, !_ a 11 ".111c K- d" P c titud; pero no nos : I
"" jl I Conseil, it, 5,orre-, &.Zprrrd1d. a. llg.d.; 1. o.p.- .1
_1 I ,, it , H, H "' it, Y- ratio en is lkbervad que locreron lo., repulchIt. 1-1 I I ill p, luo, 1,, ,odi y pl-o ,, ,i l, ,, ', il & brillantes palabru t
1-1 I;,, I 1 ,, ._-- ,, ,,- pr- I- 1 7, k I
or I ''I". "I'll, ,10 ZJrjon -n ,"ma Yu Y (lu' sv (Ileria mante- Carlos del Folo. que extended sus di bano, merecedoraz de I
H 'n, P, -1 .
I 'F!1 ,-, It,, ,do, t, ,, zd.d.r- pI, I-- ,,, '. iiewa 'I final d, Iii guernst. br- s I- itu- Iinbe In p,,hn in't"'!" cu I -,,',
! .d1r, ,,,,, Pa lr roill ...... ,ro! fi" , " orectu., ,ini I .., do, I,, eme.n. it !Pl" en otra placa de I I .
I I a P- 'IF I I ", sist..- too led I br ... oe -,no esta que nos ocupa. : '. r. I s',"n ,,, ,,, ". 1" ". .1, 1 I F ,- i i, I o' lo'a a la g- ribe,,mm dc ni.ton. morici-ta
.; r H I 1. l-oudir- ,,, o l .. .... 'Z nu.t'."Ir' ".'.,r. b snibo., ninoolacios, ell I i ., ,
-- ,I -f,,,-, --, ,,l '' .. sun mdus ,to Pit re italiaron,
!a ell I 1111i:. t! I -- H_ i1i I lil, I :, d, reeir.l- .1, I ""' der'-""t"In que t'bnm e.istid.
I -1111 .1, 11. I'll ,,, i 1 .."", ,,, -- ,,- -ft 1, , C -i 6, A.- ortrin,,- 1, Rplibl- con ratio, .fend glo- p. as ,e- ,,,!,
._ 1, ."'w- 1 ad 11 _"17 11 -"! _; ,i,, P ... trillion so, o ...... incintnodirelles, I., present P, h I g i .... it, clotill. ,','n ",", "c'Pre h :
-.1. I I 11 '- .1i a bill ,,,, de contester' load y ",
It *",I 1- ... ... I I Irra .1 ... 1.
!,, o ,,, ,- ,, ", ,,, lit, , ,, ir,, 1,jlfl:d, PD, ,I 1'1 1 1 1, 01111 r-m- Itillifu ,,, ,_ locli, I I I 'd, -, , "" P a' it, dmir lot p. t riotile. .
11 1 ." d .- "'. it- 0, 'n Ae 'P ii, ro, onno- luh tl,- I b I
I I ."" ., I l- .. i, '' 1i 1- lld ProP 1."'-'I'lP' ,"."r n'-i-". I) ."relablecrelln, lileltit'di'm P"", ,I Nil met-os eloc;pentes fueron las 1,
,, ". ,,- I -11 I'll, -- 'i I 11 11 I I ol i a de ..,,!l,, An I mmorw ,rind, itol'in", romplta p ,,bi- del mrini G.n.Al- Limu..
1 ; 4. ;-, :, I ,. a j, B. Tl ,,,,,,i,, ,,,, lit Glor- (to PI Rlol-ro, del Pirsodente Cie .- -1 11 11 I I 1 ,, '_ ;, ,I-,. "I", , I .- ,fill- 1970 y "l-l"i -6-1 Nn"-J Cecil ... ... prroito o1m. ,,,, en 1,, oil,- ll a per ,so mrsir. feth. crn,
... :, "" Wl l I .. ,, : I J,,,, -, , I "I ., i- I I'll ,,, ,, ".." d. I I -11 l Ca. ,,,, I "',l I""i""a" ,f.,icj', filotli, hom;nh el tlltel- P11111roI_ _., I 1. ....... d" ri I." P o i 1. it, J- Gu.1b.rt Gtiontnt. "E. I ,
- I ol, .. -1-1.. E",.,. 7 1, l "! ,,", r- hot',P' ,; "', , clspur, "_ n P a h a I I I .
_- , ., ,,,,:,, , it, d.b. 1,,g.: cludit, P.I7a I,,s ano- cral del referLdr, Ayuntamiento, ,,I to -P.pre.6 I ,all... sea. 11 I
, -- 11 I l i'll 1, i." ' .' l'i"',"i :'. l itl retort. on riet- ,I Cin-J,, 1, Go d We
, 11 I -_ "' r, -rk a , ...... ga y rate-er, que un pueblo
i. on r ", 11- .1 t: ,. Z ... I I .1 T- 11 In 1 111, ISIJ. a,- 11 ,,.r, l-., con no grdn' ,ojo b ,, No Idn ,on In ,Joe es. brijonn. I
I oi- :. C-. I I i Il ,, ", ',: ". i- "" '", e, _n d rit. d, n.. Pill. I exi3tenma internacio. -1 ,,,
I 11.1 Ill. ---, 11 ,ol P. Me s. PI.P. de ri.-1 que ]a
:,ii : it .1 ,I, .1 I In, it, mi de 1. ,iim g"i", Pro ial. por 14s 0 r-rgtatcjuz 11
., '. ,. !a,!,n ,- I r I ,- il: -,rl 6 M.". '... to ]a .p- 0 "I'll, dimen-nt," I I
-, I ., i , , r :: I'! "I', it, Elp.l";i ,,, -" d su 'I' lsru h- liailre a Ill vida de los Esta- I 11 I 11
, ,,, ,, .. I , ,I f, a ,I ... it, I .... .. ,_ c , ,,a,,.l;, I aIa- Asamblea iinimos firmemente. V1 ble i.p,,l-t.nia jepresenin paja di. 1,b- p- et ... r quo le h2 11
cr- I :a, ", Pill, I , ., ", l::;'o-ol ,,,, ,, ., ._, g''. P Clihm Gore[.,. I, pr"o"'E',it" "'I' I .... tacit iii, b o dc .el I I I .. t, ,
I 1-1 qu, ,a o- ,, .1 d, o ". I ,,,an, ,,,, do, _!Jeli, ""'o I- I-- I.Ic,,, .rtoln:- it, Crint, ,,in.
I : 1, i,-- 1- I. InaLp 2"';l, ,b oild6m, y it, o ...... son mini ,ig g"man"'. pe'r las sespechas one me dl. ,!, ", 1, m P C'onI it '. I ni n i ,r," I 1. 1- P-e . . '' .. .1
a ,f .,I ,A. .11.J.1 ""' '" "or' 11
1, ""a 11"'aft lal,'n ", d, win. ilfornltrld o ., no$ '"f"Itil'a, Pill so 'I"ada "fol, h- qn ,
'lI, '.* ""rij: k:1"'_,,: "'!' "_ a ;, I tc.)id.d y ,i V-piwr, no ell. _iAn-la (.1eIIII.. per l'od. esr. I 1, .
'it, : i l,l "." i,, ,,,,!, : ;ciloi,', I,,%,, :, ,, "" ', Jf, M., "'. Go, -ro(1j1,-I lit""I 1 7,,. "'oj-,n- ,il .i;--, ,,, .-, ,l I h"'n "T in" t""i'l..." te
,,,, 1, F iito- 11 I I i, -illlo.. 1.1.'e'.. ill ed,6 F[.2,,,,b,%- it, to -o hit inoi, I.. line Icirnotme, el c
, It,,,Iad -, "'Ill'o, I .C, C- ,Bl.o: pesn da I, lon- dign. del .It, a : ,I d __ ,,, ,, ,I,,, o' 1 ra,11.1,or, pirrstl 11 d--. oc_ no It Cu honnen "" ""n" Nit'"""P !" pn-blo t,.,,..a que perotar ... del
,,, Tldi ol- He copd- f- %la ... "i'll, 1, b ilill ,I, K'rjii .g .- ), -ogola ,
'it' "' Itlrl!.",,, ,: 1. ,i -'n '-+;" M ,III, d, S.M. t ,ner, e procurat que ed Impulgo
'I", _- '" "- Y dl o-mr, Pulo,'I,' I= M
,- -r_ it, I, ", '-".r-H-- eld'. dr,,toop., 1, dn- ,livitince.
I- , it, -a -"'_ "" 11 o",l'ot" ", -,,, ,.1,,,o:
"r ,an I l ,,,,, ,- ,,, l .ooprnlo it, ,,, ,of I, ill]. ,1,,,, r- I,;,o,,,o Pervert.. Chm ... I ... i-,, ;,rails It( ... ... io de "' d"P '.P ,, ,itrilr1cru. c
: ,, I -oolets'r, ,,, ""o. I~ ,i!.,oino. I" 1. ......... it N I I an ec, q .1 a on lps. ,I doctor Manuel Ampladl., presidents
,"n .., --, hoin ,Tn'll-7 "" :,"'i"', ,,,,,,: f,9(J, z n,"ile, I 'in, 'PRo, 'jornpl, ,I ., tl, ,erlid. raol- Jail
mile ,.o- o-n per. roe intidull ...... l,1,, ,in. ,! ,, pr ... 6 en Irldw no Relate Its late 61 ad"nodlit
L,: : ,,,_- ........ ,,,, I o, i ;:,1_11: 11.1,1 oror I'll 1111111- 11' Pride del Constjo Naclurall dt Tuberculosis, hacia entrees, a) que redartmi est.
'co."'.. -;- it, or. lito, , m :1 1 ,, ,. ,.L;! ;. ""::, I ..... 1, ,,, ,,,,% ln,1. 1, ,11o In, desm,
:1 dnA1Pl 1. -i ,I, s,, r.,,i : ,%%lins A r I, -.,ril.ll, ti irmaje d, oicstro G ... birri-ic I It, ,-g- Pit ,I
r- .od,, F, -- r -, Ill. '. 9_ , III~ roal"', 01 t. "., H it Pro, I "."at ,,, .If, y .1 I"'g-L'olen. (mines. cliorallilt vent-l par 1. I.- P ", I 8- 16n. del dlplam arolrdado par ese mrrilisdere, Canticle, en el Concur
1- 11 :11, is it'llo, .. I ::"; d.,t'. l', -ll, ,'a ... ,lFu I I, V,11- d -,,, F ,to IA,,rt.r1rr, ,I I P. it, Pill.",- F "" ':s "l",, ,J.,dA.- Col. Illie .11 -o,- Foo mueb. into ,I snob.1irone, do ,7 nrI.Sello Antiluberealos, pars. 1952. convocado par,
-11 .1g"re, de ,')- d el, 7 .1 11 ,(I NfA-oo 1;6no" "f, He ... depend ... I. d, I nrJA,1Ul I [at. Jung, ,I ,trade president, apar- n el or or --(
" '.!_'d_ __ ", tl 1-1-1 .. .... Del 'o"llo, q , , I I ., -- ) ,or Men ... I ......... ol", a, 'PAI. Join, Pill, w-6 In I ....... (in- .iP1,1,,,, Ill pili- it, brime, q., ,.-,-a dr- .' t: Tlicallo, Terry. J.11. Aa.e. y Carlo. S.I.APIX.. lr., Ej fc do
J : "'. d -- .., 1. , "21, -, i r ., I o' 'I", i'l-o do ..a'. pa,. ;,1odtr hos 1, b. ,% -Ia, ,J 7 do dirierdir, ro home- Dr."PadM el ('.n.,J.. Dleh. arto to,. ,feet. ,I III. pri.P,. d, olde raeo,
11 11 A,-- ll ,,I o'- .d-, -, I., Poll ..... I, ndi it, All
, 1- 1, , r , I"J", ),"", .I- )1.1"oa rlo- It ... ,,,, ,, ., ,-,d,, I,, jH 'poi I, Wo'a" ,it, Is nninik"a, Joig- nj,3, A,- It,, U.11or, a "I""' a Jr. el I.ral que ,cti I& Olicing Fllat lir, del Ministerlo dr Crauniesclon...
.. "" I , 'l [if ,in, "' ., I~~ ,d,;,) PIP rin ,in
"I 1 I- 11.1 1111,11r.." e.p"s. deal
i , A. : , , I I'll -1 r. I -1111111 ,,,,, I ".':' , , "'."';': ,, ,; ,,,,, ,,, "' .
I 1 ,, I ", ". , A- ,,, A-,ol,- d :1, : ' G o. I :1111,111", po", el 1-.o do t"Ho., l'; ,; : ,,o i 1, del lil),, voriblit it-' I- E N 460 it,, dur eminplividrdel It In Q.e 1. ,I" 1:i:, : ... , ; ,l, ) , ,.o ill iil, l,,
,,, , '. .all 11 A .... it 1i I., 'I'l,"I". .Noe Na. 'it ,,l;l,,,,,% ,,l ii,
""" 11", "I", "' I.,., .. l'.,;'l". ," "I 13 It' I I ;j,", I, 11 .... ",-11 1"" ", I --, I 'J :", ; Jr: "'Ni'vodir, I ,' ,% I. ... Y. nro -,- ,j- -o P- -ol-- _nod or uns cause dobleforl- .1 r I l 1. tod. 0 it,,, digoirl, "'
,. ,.. I I.- 11- ,.I.' I pill I. 1%, "I'll 'n,, Filitte""ces 'e'n
I f, -- "ll",-- ", ;!", ". ... I. ... lo, ',lb,"'id., glill- J, j ... .... j .."r, P 11 111, -1aW;li",DoIIr,9-, po, C-1oh,,l d'an ,, ,i .., r p ,,,
, , , ".. I d it b Inefoin Par- 1-1 I d ill ,,,,'It,, ,-I, .i, w1al ""i l,"o,"ll, rinn'lu'... .'ec.1d.. r nI , ", 'ri, ,,:i: "I, ',I 4 ;1- '.. -n- ,J lalro!" ,- -J ....... 11111, illl ,,,, i ;n ",::!"'I.;lo ....... He
I "': ,,, ; I .. ,. r,, T ,," ;l":l"( loobl". it, 1. I'lloon'dild ,'I
I- , I I ,,,, , ; _,, .. ,..;_1,,',,,'I ,,, ,, l. it :111" 111;1'111 .iio, : r.,.",""1'r-,l*, 11-. NI ... 1, I, o'n" d. t., I l ,, 1 :' :', :, -- lot .... lad- I ... r ', 1111 111:11,1111: ",,L 'll"" illil-lill" I'll, 11 PIJINIERO
,l n- "..'r- "', ,: d, d,,-l,,Id.. it li 1 7 I'ad"in G, 'on ,L,,, L, v Nil 20 de 15
,i 1, ", oo. -,, , 1, l", ; ( r,-,i" ,, "'I""li ni ,0 A Jim.
.,;, d ,I,P ; ...... Ill.. I'll.11- N,, Pon ....... Plo ml-11111 q,,, -ilnrioi -,tdei I "q
' I I I at A.." i -- a A ,, .,Jl;:; !, Hl o It ( I da deorll, -tm, l in i;l,
11 z _111 11 I ,. , '" ,, I ,,, ,-: ,ll' I '. ;! ,""""'d" ,,,,,,,",!:,:""""",""",,;,r', 'J" Milo-, 11!." ,:,,, ;, ,."Ji"'alj ', I." 1.1'1'r"",,l:,, """.." ,I,- 11 "It' "' it 'I" I" I, r, ,I,
., "I" I t, """," l,,,, ,,,,,,Id,, "I", R"', I 'I .in n ,I 8 on.
", '. .1, 11 I t h, I.J I I d 6 .. .. .. r, 1111011 ,11 l% -11 11 )d 1 1 "I It 01 r", oll li : : Il I". ge, 11.111o, ) Il. 101, 11 1 ,,, ,r
l oil tr rnl, tirl rwilit, 1, W. 11-1 il Vill. to 74 it- 5 it, .bil it, Ts
. i i, .I ,, I .11 1, I ... I I ". , ,11 I; ,.. ".1" , "'i ,i r,:P ;.Ill ,--, +,"'t" "I ,,, I ", 1,11 ,oo-,.," -'..111- I .1. lln! 11'1 ........ "",i 'it 111 111r 111' if ,, 1,:,, 8 d, I" it P ..... lnn ,in W42 Py to
I'~ l :., A', ,, :,,,,, ""I'll t .111, 11; I NI 111111-11, In it, la "'ilg"o, I'll, It,- q,, i, p;,g,, it, nd. i'l 'Il
,: 't.", -1. I I'll., I- I 11, 11 'N' Ili A ...... W- 11, o"'P". ., "I i 11 1 "111111111 ; d,;,,'!, 1;1!'"" ,,,,, "_,, ': : -1
... *1 I : Io::. 1, Sa" I ;i ;:', 111'1'1111 11'.,. I",.,.", 11:1"n 1 ::; ll:,"_,"i ,,,,,, :, .1 5 11, I 111 li'll, I Illn"i'll" rl.rgi, '.
.,, -1 A I i:, ': ,, ':f; "' a ;, ,: ,:, ,: li. l , it t'r ill., Niodo'll k ... it, Ml', r,- o I ..... lt'no, oflind, I' Py ,it ,I
,;' k ,. r i, i", ,; 1" : :,: ,,,,, ,,,, ,,l :", it, I- ', li ... .... ill r, , ,; ,,, ,(,,,,l,,,, ,6,,l ,,;! ill 'J '1'111 :Illr L,,,, dldi ... A ell
Pill ;-odido ,
il. , "- I I r '. , l I .. .l I I o-,-nJo 1 1 drlo-l ,.o olo.d.. I~ a, I"., loban "' :: '_.,. 1( ", ",_ P ,
7! ., ". l'I.; ,,,',1' ;r !;; I ", 1, i r1r, ""Jr.. J" o- "in" I; "I 91 l odr, ka, dn-oon l I it ", ei 25 it, I:".
r-, , ", I. ,."", ,:" ,,,, , 1, G" ... P, I .it "I d_111"Id" I J*""' I.." "' 6 ....... -- l-r Ill ,,,it ....... I,.- ,,I,,-,o-! .. ..... r -11, .''to"'., ., V ,
I 1.11, I'll Al 1'. It 1 If."" I.", Ali J, ...... I~ d, "Itio".. "onn 2. 14, 2 -13, 15 y .19 'i 1.11 okl""n onti ,,, deI0, ,,,,,
I'll I'll, .11 , ., I N, l l '. .f I .1h,". I lill", ,. : ,,;, A,, r". 1-11.1- i lit ,lot ,, .. ,I,- la ,old. I ... inn- d, ,,I Independent,'. ... fl, r,,,,.I.,i 'on ilrgl"" ual,,
- '' A. I'll '' I"_ N' ., ::-, 111.1 I d, A ,,,, :,,.,,.,,,,,,,,, ", .1;,.I,., p,,.(Ic Al ,to,- Nito'. G"tiale. Y ,I, I", it ... Ill"'I", ,!, V 1. it ,nrrip relmintii.
I .1 , ., : ", . .. ."', ,, ,,, % ::: ,!!, ,., r-i '.." fl, .. ;t,;., "" "ho. 11'."ot In, J:' "l in' 'fln, del of", :, r. not:Or. non NJ ,I,, I,;~ rice I.rolml. I.. I"'ot'., ,j,,,, ,vlan I'll, 1111- ill. dn"I
, .. I-0 NI., ,. ,,,, I I.- ", ':" ..::" ', ;. ,,,,, hl 1 I I v I'll, qi, ,., i n"I'lo, Pit Ill., ,i","L. 1,11.1 lell"I'll, ;
1. "', 1 ::: .. ,,::,, :"i :: ., l",.". ,,. ",L".""; :, , ".'' it, ., ," '1 :,. ,J 1 ioye, 11;1,11( rnjo, I,,, I """". ..""it'".."'.. "i". ul ,!'"d el 1.
.. .; W 1!,,, ,,l 1, it, 11, ,;"":, "',. 'I -, 'J"'" I (it ; it'
11, 'il '; _. _'. i ,, ,:, el b"s pemn,'- rint
1* ", ,,,,_ '. .: ,: ,I, l',;:," I la , r ,. I. i '.
, .i I 11 .. 11 ... I I' I 11 , 'I'llo,,!, 11-da- -'I- : ., I ,a!!,,,(,. it,. ojjvj o iji-ento, por(I 11 ,%, ..... ".. I I f ,, ,,, d ; I it i ... I" ,i,:;.I, p;,.,,." ra 1 111111 1.11111 "III I'll y 2 tenLovoh I 0
, :, V k, -111 Oll-o, ,I,- 1911t d-.,( .(- I~ I ........ ,,,,,,,,,, ., I" ll ... tell.. _P P',._ I'V I'larIP In.rol'ItieloR.ter.11 I D& INI ,I
:,1,111 1 .... ... .... :- ,I I 1 ..d.. lil"'lool" -,,- ". 1 ,- -";ll .11.1el at.., p.l.. 11.11 Join. so it It In, 1 ., 1I,,NiLrnlI, dIlliPolunti-A ell cada ca". .1, ".."."'i. --- Aoll ...... 1- A: .n i 'l ,l, " lt ....... I o"lo", Ma"o, 4'.."'t. ; ", ::!:n,.,- I ,,,:,,,,, i I
l I'l-kdPut, ,I, 1. Itp'l I, 1 ,,., ,,,,, .-rr. men r.. c ,nnten d, Cc.,mr,,mn- ,oil"' it I ...... : J !:Ii !"; il: .odo.., roono p., 1". P ,Pprc = n" ,is- .1 ,too q., dIIIIIII Pll.ir It, iL
i ., I :" lli,,-', Is. """o.'' ,, :, ,,, :! ,,,,,,,,,",,,, ,.,,,,, ",., ,_ ,.Ir.: ,;,,., ,It ,,,, o ... a J- lnwuot. In. In id, ,,, ,,, [,,it. 1. RIrb)L,. d,,,"' I'll",
6. "' I ,,,, h, "I'll l,:nr -, wlid, ."odrila., .,I I ""
11 I I 'o.". it .. gol, .l. 11.11 i it, I I.,
'o;,. 1: ... ;. ,!,, aJ1P'Ji,, n',%I ,In
,,,,, ,: :.,,P"".", .. 1691 I finord VW 1 11, I .1, ,o'. '. 'I .... i"onto 'Ji:, d ",
11 ; !'I, ; ": _,,I- ,V-Io .... :;:"-,: 'e, I,,::,,,7 11711, ," ,';!'" l Io. 1,.I,,,,t.., y In. llrlb., od._ R.- 1, ,in,. I de dl- .lbr, it,- ,.it. at,,) at 15 def i
I ".." ... ,. CA ... l ... .... r, d ... -ro7: .......... I ........... ""'t i.loo I It "I'dP". Pit I~ p int"o.."irl- I_ IP-c y Jos jrandr lonolorit it.
.,I,.,, 'oo". I:" "' .,: "" I ".0, onnn KtIII I.h Conallincoin J oldllln : en'ro I'KnIent,
....... :. ".4 t', *; :!,,. *,,d,,*A,,,', d. .notl l I dill o:!l11. it I It, 'e'lo"i ...... I" ludlint 's,',n!:l :1 "I'll""- "",I'll',. a, llolnro- I. total ,ell- ]!"hn I- 11 I SEGUNDO: P- eirrip1moom -ir
'. 1'1: ... C: ,, I 1: ",I,,.. I, ,,,,,,Kl. PT ... rp" ,I, ello" ,. y ro, I .,it., I ..... ell,, qoo diel. ,- : to doinurIto on dicha Ley y tenon!I",',',!',. !'.','.' '::!'' %' ill ', r' I P,'l nn_ I'll 11
I .r. d. od, .k ko, .n. "'Imi'l on, .J,,l ,.Tn, ,, 1--notall-PI- "I I" d, ........ I.. J-I- ,,, "o-111, ---oi'l J."bil'o "ad"'o, ,-,I ,-I ill, Pit ruentra to nindificticion de Ia.' ,,"-, Pn.,,, : lo ,!;:;Id E D IC T O 111.11 111,11,11, licilde. Ly-D,- I.
a 11 1_ 1 I'll, 11 1_11111 t_.*I:i l I I A. tI,-,jo '18 do 1. C .... nw- ',to ill"N St Id"I It:'l,'oo ."I--I, "."I"', ,__ ", ,,, -loi de UwAl ....... Plit.1,1-60. dli ",""' "' N 168 f, feel,. 14 nind. cin 1952,
I I --, I .1 I rI t odijil- lnr- ,, J-CTIH I'LA%1nI r J pmmlox I P.Win.dit en 1. O."t. ofiiW No.
Il """' I It I I ''i"o it, tlllg.., ,,, tl,,,., I 111 i ,
, : '. o'. Z P ? d, r t ...... o t"'ornoor, lo, ,ill"prvIrl ,,, ,, : ,,;rr ,['r:;:!:,.d a ..... IlAtorl Mall. ,n I'll "I'll, ." l ... it.!jl l I-,,t, in. I I t,[(,",cLw ;,,Inent Vr __ -1. 11111111.1 111 11 I I I'll, :'." '", I .,,, fle, l I Y"'o'lo Vj' dl' J)o j J 'Jo 11 'j", d"I. I ". 'kl. , aiE R - j 146 de, 24 del tircol. Ines y .no, I~
1 L I" ".I "- I 'I "Y'T I n"*,:7lo;. ,,,,, ,:,,,,. lI,,,,oq,",.J!, ; .111, K7 I'll hit, inip,- dos mJIJ.n,, ,2 d(a).000
11 I "'i "", ,; ,, ". .; ;: :. , r., ............ ...... r Y .. ... -'. 1)"', Sk: :11 !odl, ':''A. p,.I''-,, N, I o, loorl't. I ,ill d 'it, U, I d ovilos it(- Ir de ifilin' y Pinkiro n.j::,:;:o ,, ; :ili'g" (i- ", , ., 11 hajihan ,,, I I. : ', I ,in r ,:%"' ""It Jo, I ... ... ,-, d, ,, -', I n it 'I'l "", i"'. I 11",lill A DOO 000, it, 3r, ,ell mn, ,ilrI 1-1. I .. .... e. ", ,,,,, 'I": ; l, ,!- '. ; :. io ,, !, l 11" ,!.oI- ,I ... d"'"I'll"', '..''. 1. i- Y l", qn,- ci-lool, I" IniV I" r , ,":e go
.1 ,i it, s. 11 I,, o P"-"oonr' '- I "' 1. :-, P., : ', N -', "- Vital., A~ I., ,,.,,,,,:,,,,,i,, Pit I .. it. P""'.1 Y I- mel"Min.':
i a I~~ F I 1.1111, I I It, ,--' I~' i",
, 1, ,; ":l o ......... ... ... .... %,""", ,, ,,, 11 I'll ,_ r I A -11111 cumt-Con"o", 1. 1W.,mir Na, I': ........ .. ............
;,:- , , .1 I .111111- 1.1t, '. .1 I 1.11 'nr,' !l ,,, '", I .1 d, I'll., NI. 'I." .. i I I I ... o "
1.-, h- 1 ;d- ,, --I, "I,:, "t"1% 111: 1 i..1'1111111 111: 'I"l :,
,il I 1, I 11 I, ., ( '
, I I ,., i I : ...... o , , .. .... .... l dad I I., a- lq52-1933, ,,-,
"": :,. .. I L 1. 11111 It 1 I , ", l "I I-~ t ...... it'. I 1, '.. ". :: i I",. """"n, "i""'ill :;:::n: ; , I ..... '', ", Juni J,,l: e d.. , i l, "" ", d; "11'I" In. ,,,ld,o'25. m it, ,11o 1,,,r
, l ,,o 1, '.. 1 ,J:'I'l: :, , i"', 2 1. it, .1 : milm,- o dri
:Ir *,',11',,' ,,'.' ll' i : I "I.: I ......... 1, V11,11 .1 I ... f , : ;-,.,,l;:, d1,,;_ : 11. 1. I N i .- I TFRCFRO Lo ref-da version
111.1 i ...''Ifi. -- 11 ,,, ..,., o,:,11,;.,,
11 .11 t I .. I ., ... ... I'll ,, I : i , :: 1,:, I I. I"; .... 0; I'll,, : .." ... 1, I. .... IP49 illl_, '_i It, 1), 11- I a :::' Sell. d, Co,- r,,aPr.Fard, .
'. , I .. ...... . -, ", .. 1. , i ". :::. ", F, = inic na. 'a, ,a'. ".- ."", '%' '. "' ""' "' ."J' . a;lle'r ' i ,:,,,,, I ,, I -l I l"', I. ol- -1 11, I,, ,,, 1-1 ". ""t, Colo., do 1. Rpubil'. D "ni J, ,,,,. '.n
I'll I I 11 1 .1 I ,. .. -,,,,, ,,,, i',, ,r-.. "n 'I' "rl It :, ". ': .nll'r, 1, ,o".,,",,,,I ,l
111 ' 1 ..... ill' Y laoil'i"il )- LIL. -o- Ill
1-. In ... ... ".., Pon "ader di, te'irn. Per In,
'. 11 1, '"It r : ,,. .I 1- -.'i", 't gPo,.-1_ \ it d.. I "n er ,,I y
. I I I I I I ... I , ii 'edr, ,;.L ,; "I 'I," I I hil inint I'll, l ,, ,,, It, ': 'a ";' ,,, ,- ,,,,, l 171l ,;, ,,rloo, d "," kunii, C ...... ri-ii1rii wft jil
I .11, ., ", ., , ,;, I J,: .; I,.,:-,,. .o- ........ .. ..... i, '. d, ,,l it ,I ill .i It ,Yen ,,_.,an e. (,I. do I T- Ali ... ln, Iol- d, Crr In, 1.
I'll, I I ln'llad ', Illl, I ,, 1, ,,, I l ii. i" d, do
;: .1 -1. I I . I I It 1'ry'll"i ..... ,,,l ": ,$.11,1; 1 1, I -111" '111" it, [it, p"."I", 'b"', ,1, 1 ... I h, o .I I., .-,- , ,, .,,,all,. del 460 ..i- R'l ... b!"ill 'I 25 it, l'o"
, J., 1 11 I- , ,--- -I"n'. ,,_,,- ,," l'i_ it, ,, JIIIP. Pe.neno
, I .1 -o I'll 10 I 11 -, -11111 Prolor"
, : "i ril", ,:o'l ,,,',,A' ,',', ,':,,','% !':1,,:. ,,l, '::: at ... .l I!, :1 1 1, '. I,, i i ill I,.",',, I r, ',", ,'o"' '," ", 111.1. I IL-Ill ", ,.(i A I, ", I I "I I I 11 I ... ... ... o I 11 , ", 111111- 11 1 I- to d I (1-nithr-lerl'.r. It, 1. fialdidov ,onn, Plinter-Ditt Ofirral
,. I I 11 ; -' A ic Ile, it;,
It S Dinei 11
," l' ... ... !', r ,, "" '.;' '' ' .,., ,; lllll A Cr 1 "I" ljol ,Ilbrp. diinarde ruy"
.'l 11"', ". I 11, ,.,,,,,,I 1, o".", " '.., an , Nooll I7 A 11 .1 24 .1. I ,plindrilin Ins ,.nos de
I' '. -' JI'L., I I I .. .1, .1 ho'.Ko." ;J ",:'_11" i ...... ... ,
I il, i'l .... 7 ,; I 1-111, A F -SO.5 A F ... glit, ,oyo, jd-- PPa ,I I,~ al I I Romi9l.fro, .1olturrunadom
I il I ,,, dr ,,, .... $", 'l 'i ... ,,,, Ioni,-",i ,, Illnt, d, I A I 7III(W4, A E ill
Il." 11 I I "', :"" ..... It r, I P-W-, 'S" it it, It ,, .folnl'! ,,,, J,l,,.,l,'::, ""';'I'll 11" I .... .... A fan't, I ,."_ A 7 2-1. filron, ,'h-r,-onPod., Pit -ro;,,,Io- ;, I li. 11 "' I ,ib,- dlbldinnont, pr-p.I I I ,It 1, , I ill. Groln"n .... I"l- ,- ., ... ....... q_ ,-I ... H "'. n- I 'Illlel A 1 7. r). p.bll,. h. oil,
111-171,11111 ('-.I- ,,, ,,, n.., 1,11 o deposited on
.- I ,,,, l", . .11111 1 -*i,'; ".. : '., t ,,, I.-, "'i I', "" It I I'st", ). Io, I a VNESCO, to (ri .... i.-, I .... I-- 11-1: A i, Illlril A ,,, Jinnli "
". .!-", :, 91. -.1-1- I 'i I i., l, -.It'rat'ri. ""I'l """"I", F, I Flit ,, .1 a Edu-11611. i-l ( l1l-,l Y ',, .. .... r A F I oll, A F 2S. A Ei riciefto I 'ir, on ,; ",n,, i., lo A 1.1le. it, Corre., de La
, "'itt I -JrP'--, -tt 11 It ,,,,,, ,,,,, rodo, I., -I or ..... ..... l ..W, ) 'Inn no" 0'. r.;, "., pa l .. .... i r"Iniad Itir- A F Nitilli, F 7-1 .
- ,,, it :,,,, 1, rj ;111.1 rool"'i ,,, 911511711 frt. del f ... .... I- blind ... % to CUARTO. En ,,t, ,l, ob-
, 1; "ll".ril a- o, ( IN IrI
L., n I .i, ,,, Ili, Ninmroe. LI ... ill,, ,I'll d-- W ........ ...
,:". r, , -- "., r I o -,, ,,, it, 1. C-', Jr.", I "I T'.'11-- rill. .no""o.. Pat. d,,bl'. I- 2i treputchriu, Irinerwrini-, ,,,I,,P
I I I I .r :-..d,:: ,,_:i ;,". ;,,, ;." %-_:" : o ', N"', ,,,,,,,,.,,,,,,, ,,, ,,,.,,,.,., ,,,,, ,, I I ,!I:, ,; n all,,, .reort-irorn, "otiction. 6, lala Ill, catipinii1mireii coriterdisat
:l ., I I,,, '11, 11,- 1111011i. illo, .":t f.,,oPPrl- -h,,r ,r ,, ,je_ I, do,(.
'diole. it, -kj .... i ll.- I"', I ,,, R- ,,.r'iu ,,.,, I (,.,, It fir un. ,lu, So- ell Ordenes arteriorm sabre Imserrilclo""', 'Madn' a it .... il ...... Ini I "itz ,I L ...... rfi
.,, li "':!io :1, t 111.11 71111.11i ,Jet y 1. Al.jeIr 1,l,., ,;' I Prul, 1. firnI, d i I'- Illines de seilool de Correa.,. en el
, ,nn"ll ,,, .. ..... ... i"'o. ,Ill.
I I .i. ., ,P ,lr ". ., .. 11 I ,,,I- pert', .... ... ni- It I'll"I''.,
, I 11'r r,;'Xr,;,I ":'.. .,.';':, ; ;., : ., ", I I- g .... n- v it,. it I 7i 311 I 10, l
... r I ,,,, ". I ": "i;r" I , "" ... ", ""," J,nl : "!;t I.',' ._ I ,,,I.,,, .In 1. b., d'-', ao-i"Iiinilil 11.1 d, Li .._jla C.,olon-o (I .. ,tcr, Mats 211.111 I o. noill'ool ,7 Inn. LOS SCHOS 116ren., rl Iran ,lenlido de que deberA proveerse de
I ': to ... ,"; onliJi, I'd -, IllInnill, 11 I '- 'o.t"I"'. 114 29 A F 4 U ra u- elqn ,nelen del faro -11 t:,i I~ -sell% y imii AdminciLraclones
I., T-- 0 Il.'s "a i, Or 1. i -11, 1, 11 to or rr I ', 1. q., I ,,IP
:, ,." * Ji [.,,I, ,,, ,1, A,,- ,- , ., """ ,,, 1 ',','.."",r,.,; '.' ,, ". ble'no. Ill, 'e,"', '," .,';r ,ll'l""o """""' ; ,,, ,Jt fc ,I doctin F,,,v,,I,, 11 ,; ,',I,' ... ln," ','.,', '= Nt JlJl, ,,' ,i','. in-roplano. ('11 IlIP10 V 11111L rrii! ir- tl Negocrace, de Servicto Int.erna11 l, ,*-; ,',1j- h- ,li ,,-,:'d : .', ,,, ,: :, ,1' ir-l 'o, "' I'* 1".p 1". I I Ill 1, I I I 11 II ..... o ,, I I~ ~ .I,- at;-,, oblP. Pl ...... ,,, lsc_ ,!,,._, .;, ,', I, ...... I I ,,,, ,I coi;o 1,,i firni, rill clriol v A tmtos Centerailes con an. ,, . t, 1 It. ... ..... .1, ill ,, I_, Ii, ",:" 1, .. ., .., 'Aridnior ell "..". ., ,,; :, or'., ,on _-1 ......... ......... .. io. d"d,"Ir el S "'l i"I"i "in ...... i ,brt,;n, .p ...... A tanlboirt r- I
I, ', :: 111",l:.-,4dl, , , oi n I-p- rn .,,,ftci,,,tn Juirsi I. lnt.
, d "'lore'll ",," jo, I ...... I-i, ,- t- ill. .1 '"Judo, 'In lo,, de'eirl",1 dr It Ji "In 'It 'dn"'Pont (k l- III d'er"Intir Y reIIIISL6ii R Ills Ofiemas I tocmLr"" ;11 11 : ""', '* -- I I'L laude, judirial plorldll %ol ,J, on durriole ,rinte dol,, .." 1. ", rl .... .. """".. it, '-- P. ...
" I I .-!;:,:*. r!"ens Iodpond1j1,,1. rJ: 1'1 ... It "' 'le? nornic'e. I., it", 1-11 ill., ,, I~ i "Ill., blo.111" s Joe unit ,mrl- ,a- t-,-,d it. [it, vi.intle,, y jr. I..bd de
': j '. ". 1' I I ,, , I I cto,. (1, Ivt- noda d'. 1. finno"In"a en I~ 11' irl ll !
o.11.1. -'. ol ,,, "; .", :;,,;, ,: door Nor c 'go, r 11 r" K a it .. P.11.1.11 Ll, YYit. en I. i.111.1 "", doe'en'r., J'a kil" ;,, a , ;r. or 11.1a, ,mrpnc., do N', -ilo' pvIf filming". It 1. ,obre, tch01M'M' ',
, I 1 :::; 1'111'. & "I 1111- -11h1l I'll', ol Un. orall,
it. I -A. ..ill; 111 ... ... t ", ", ,o-I- 6n %'d mi's. d, In t ., bit I ... ... I it I
, :_'l -11111 I -I I', ""'o, 'r "I I .. ....... ""i, o pnl-.d- d', ie ,, I 2 ""
I "I ......... 'I ""'n'" 11""I" 'I'. I' ,od-, ,,,,, In ,,, ,,,, i de if,-, Dnil pieilinrl drapu. do lllo 13
k- l. ,Ill. C.,lo. Ml, I ". 1 .It .... ,,, .1, ."', ,- ,,,,I. ir I I.' , a rL. V;, ""' '.!' liril! ....... .... .
I I "I',- Ill !'.o.lj. do .11bil on Ino", I l ,lW, 'i;,,.,.grPAd,., "no"lll,"Il, ;t ... ;. jt "I"4 GI-oll. ell P ... Ins I liotiol"', In'ti ,I -evil. dji l 11-ini, del I- rin di- .bt,
, P-I- 'I 10 d 11-01 -_!"A ., "" l I",-.1 It, I ..... ,,, Per. he r, -r-I- I,,, H,,-,.i limit 16. , , ,,, I
- I I .. ", N .... lionol t'n l"elso P it, clildlsd, .... it rr- -:p- QUINTO S, aI- q.- t. endit. f 'z .... I I Motil- ... r p,,g,,o (ad. .' I .. .... I (n P., 1'111 1. in ooll it, 25 ,ad. non ....... it- pe, -- .
I 11 10, ClonoLloyrilex (I, .11niagnsyll "Ali 4. Nado, p.dli ,,, 0- :1a ,1b'*,!-T dd 'I 1I it, a 'i;','i l : " ". ,ion itiere PI mrsorm catricter do Ins
I ........ _"_ Ill, it Phias, ...c., ,,, birtl- en from. it, ml ones ,.n.,nin.,atrii.,
.I,,. 11.111, "Ill., 11.11111 1,l ,., 1111111". I , I _., " "i, ,, ,',,,, ,,, I 11'11 "111 i ."'ol", 1- 1r- ,P.,dP J_ ... ,,, 11 1":, ,_,,- I'll W., (111. loj-1-1 I "I 11,111 lunir EF lent1r, ,I, I., In. m.,t ... a us"Irtir en et franqueo de Iii. corr-s, "I "Ill- ," ri: ,,, 2 r d, I ,,,:; ,i,: ,, .. , q ;l,._ x I I i it J-11 i i r o. Pit J:ol ... b, y del Ckid.d.n, it, la Rr- 1-1- 1-11111 I'll 1 111. li ,, 11.110:1 ";:.,r ;,,.,, ,,%h o [ to ', -' it '_l,-"I ."I
l. ,I e, ...... .-,.",.l :Ior,,%, Fear~ t l'o, i I )f' told"'I"
r'. '. I, I Wit a, 1- 1- .PePO r .11li I'lsto, del f.r% or Ill P.ndnrl. ,. 1. fee.. Ioluict.,ka.
. o. I ,,, ,_ , '. 1, ,,1. 11 , '!,I" ., ,-I,- 'P, Pit ", .,:, lil; 1,- 11'1 11 it' I* "Ill La .... I .... Cr n_ .1
".4 ,, ,,,, ,,l, I;, .y .. qie I.- o .... I~ d, nn-,tr. Pa.. .'P nol,"o' nl'ltl'l ',', , qu,,,ehaer o nlos otros casm,, peon
-', I i "' I! : -1 ran W ,.:o ...__ ore. t"n". 'n" ,,. o", ir""", it I I 'o ond,, ... oloi'l. I",,_ iR..l q.c 1, -11- nr.-J..',, y ,liclidlendose q., itinni., Ps.
F f -1 ., '' ':'r I I I Iol I In. line In. .I ....... 1 ,- el h, ,oo dtPr.o1::r,, 6, E.,P.f,., I ,, ,-Ii d 1, H P 2, rt.,, ho;a, ,,, :Ve: :1 Ailin d- o- Iles debPn estar Pit circulation des.
.".1gon, P-, del h I g', Nn' ...... ill ... n -'- 5"", ...... _V_'o
..... 11 q., ,,,,, ."'t ,li- d'Al I I nn.., ill .... ;" "",.L, ,I'. lul", 11117;,Z., '1_114' oild, in'll, ,." 1111-i'111.11 r- it, ,I U. it, d.- mbre hir tsl ,I 15
I I i I 1. I : : 'r ,, .. i ." .. 't_. r, or, _i _r."I"J' 1 ,I
, :: ,r,,.,, P- ,1, "!; "_I,: I .......... r, Ill d!.11t, 1. d, I ",,, l!.,!,,,,,',,,,,",e, 1. it, -- cc, ,ad. an.. Pit nr,,,ii,,6ri
. i I A, ,--_ "", ...... I. ,., Ill ".. "- '. a I ,,,,,,,, let,
' "",- 'I, I 11, I I'll I I I ,I l;ii.,1d'-' l ,, ,,, ,, , I ,,, .. l,._t: 'J, , -,, : :, ",,, d ".
lt 'r, "'o, 0-r-1, ,I, i .... ... .", t, ;l d I "I',""," l ... ar,- Dili .... .... 1.7 ... 6, P. I ,J,:!l I, de Pill, 1. P, ,in erlruon .
Z, ',,,::. %, ia : l. 1 ,,, ,,,, "n", one, I "'o, -z: y fill),, Ill, d,,I- n -- q- irran llro,- In 10111relld Rnl del
.11 'l I 1 . I ,:,.,i., ::" ,-- 1.11, 1, f d:.'I I tar, I I .... ; ...... I,- dw, :i,:' "," ,,y 1! "Iqq' : ,rld ,a P o I I, liti no
, ", no ....... lllli'! i tint .- ,I, d,,,,mbe
I I ,- I ,,, ,,, ,,, in ,,, % ,,, ,, A I A,, I,- ,-,,h.,o- or ""'o"
,,, : ''i' '" '.,' I ", Lj- i o ', ef ,ornool-- I : I~ : I I ,_,..;-! ti,"' Sell~ It, ( .nnro, fl, Nitirldini de esle aho tip 1932. terdendo I
,. :: ,:, l :,r I. o, :;l: ifl"', J, '" ,,, .1 e'. r, ..Phnidi, '- ilil-lo, do. la ... ill ,,, oo Vi, ,,,, I'. oil, 'ohl"o, ,it, ,,, on Ctria Imp ...... I it n .... Iclsd
,,, , I I I ,.I,.. r, onnin 1!1 1 1 11 1;111 11 "I'll" ,P"),6 ..n, r,"!".,,:ll a, ,,,,,,n, ,,, ,,, P .... ...... p,
, ,, ,,f ..... rdd.d, Il ol,119,, 1 ,d,,s l ,., 1, ltl..IliT,1111 1 d"11111:11_ I .11111.", del Jn_ ao",; :/;i1 it ,ulilr ,,, C- T,,gnrI- ,,, Van., pirlid. 2, dis, 'lill.,," 'P_ I 1, I 11 I I ,, i '"t"', I rl", lodo It Porte, dlon, ."', d, .", J- l ,,,, "Mr, "'i."I"', .... lI-r, llbo- it'. a "'-'l ;l d,_ lL -m.ik' .1 "on'.111 a, I ..... i a -- ,rlb 1 r, ,, ri,,n ,,; it, W l,,, 1, Co- jw r qne ruatill corr"poridencis,
I-' 11, I 11 l' I ,,, ......... 11,111ore, d"i".'ll, Is Go, 111.11 .It' .1 oill!rRito 11 Is I'll'' 1! I'IL k."d'.. '.. at, ex"t'n'l, "" it,", j,, C ..... Inon, I .,,bbal 111- 5 tortil rrres de Na-l n,, ol,,trint, Ill clun ,, ninpong. Pit C.,reets fraj:'. 1.,.":., 'I, I I Corat ty"I"I 11, j .... a- Mil. l n- frinillerobirm, h,.I d- 1-1 2i 4' .4 W -ndvii 11knilrio I del nutivIrn PIP ifirrada roll estm sello.9 despli6i d
I- [I g-yu, 1. itire ,.W .... ... Wit hol"he, '- F_' -IIV F"12 E F- C 't- it,
1, r 1. At I 7- 1-t'n I ... H, it , "' 6 ., I
41 d" "r ,. ri ":, ,.-, do, do,,,. r_ Ill rn;;1 , .do itno, ---n I di. C.olunti.l-,ili, I I :,l;ipn -c- I 0, ,min, de 1953, pind. coal
I I I 1;1 I Ilelod" Ji.g.1 111- 1-11011 11,o Y I.d del e""i-d "'dy d, ,o5,1 ,, E F W53 ,,, ",, ,oo, ,re
"I I I I I ; ,t I I I I., "' '. -dol o-o"li, ': or .,I., J-l . I_ D7 1171n. I., .11.1 .. timleotl, d, een, sell" :1 ,- I 1, I ,,"h" "!o'Lo,' del tonihre ,rian ,bold- .,I ',.lci. .,."a", 6, 1 It P rlo,,,V .,I I l I I r ,, It I 11 I.nPlr(. Pt "Ille ,,,,,,,,,, de .,.. do" 'I", I- ..... 1 6 I r- Plint'!"', d, -11" ,!, ,,,,,
" , i i I rt., 1-1 "Poll, '. -n"".don, e ,,,,: o, -7- ------; ;I, ", I. -" loill.i lo, Ilen ,1 niforntii, lo- "SEXTO: Lit., pla.ell- Y 1I.Q.1,,, ,:'-'. :; I"', , I I I.. .ok airline, [ I N P a ,,,.,I,,,.,,,- ,, :, r ,A r..n.to ,n-""'.'1 I.,,,",' d-'. Ill UP~ I.,P- oo it(, I., 1 ... I- q., i;e u-, !n ,,to IMISI.P. ml .l
, I N".; I. It ...... tano do 1. s,"T enn", I d, ni".1'rn, ,"
I;,,,, ". I !.I I I o ...... -,; .1 dlol- "."'i I I,, , I ,a I ,, i 'p, ill ql11 --l. 0 '-hI'-oir11Tc1%1;;.
I ,,, n ,_ _; ,,, it., n ', mrdn, ,it JTW,
, 1. , I .11 l I I ,,I ". ne, per 1. tridtipeod- .... .. no.n., 'Joe PI ", li, o .__ "'do, ,cy.l h,.n,,,.I,,,o ,,do 1:11*11 1 'ln-g1""r ;,.,: !,, ,i-t., n,, I,~ ,,,,,,.,, I ,, ,mt- 6.rolgraf- dP.e,.n
", .. r. , .,i , .... ... I d I 8 I hill ,, b',!. ", j"qur ,r hlislnl ,,,,i' "' Pit 1. o", .it to, d, Is fE dre.,ir.W. 1. may., br-,,i.d
; ,, i, _' ,, I ," it :- Inl- yl"d ,[' ll",,d.,I. ',-' ,,' "1,.L". A. I P., Lo. -hm ...... t ...... i I I'll, alle'll- ,10 I-ot_'," ,,,, l "I 'l 'Irllt'o T111KINTA V N' u . P's" P ""Hitib.mr, it dc ,clilmo-o it'
-, , l "': ", '. "-". q o e..'rart.r1o, ,.a., i. ,,, I. I ,,a,, Illin"'neol, J,, 11-,o- I'll _iP, ii, "flat .,. ,I ."
..'t,';, .lo 1, I~ 1. d'. ;, ; ,""". too, ";:, ,, ,", 11r.lP I., in'll'"', d I dr I E D I C T 0 :
,-:- 11,11-11 ,, 1. I .t .t il in, d,, Criba oI.,,ooa. ..lot ldild-. i ... d,-,,l- a I ,' eflidad.n.. In, d-rPh- dP 1. .1. m;;s I,
!,,,;!,;*% o'l, ,;".;,:..r .,'.','!' ;,":,", lil, Iwo co'nal ,,,, ,,,,,r If ...... -I- ,,,,, Iti, ,1- 11 do dicle ... be, d'.1 on : I __ 193'2. Dr. Pablo C.- Ju.13" t
" I'll" ,!: ,,' 11 11 11 '.., o'' I ". rni.nro. -and. or. .. n- .. r:-, ,.d j:'1-d,; !:.,tu- I 11 ill" L : l 'o:,,iJ,_ squld come Ia .%ointna ,I
J, ,,, I- ,n,,b,- r;Io ,, -I. "'.. 1. C."'ditn't5o r I., L,) ,m rii Ill ,,I, it, .cdorcl. d, W, Juagado, ,ato A 1- f",- 1,,,,it,,s en el Altoculo Mindstro .. i
,.I 1'. l, ,1- 1= .111111 ....... ell 0.11.Pc 113, r1o on,.. Advirtien- No (115 0,1 C,,dg,) ClilL In I~ pu- -- !
o""',- 1 .: 'rl"': I,.,. Ia_,oi:1 ., % l ., "11 y .c .... ibl,,.,, y it. ,1 Iolaron Ill, i:, ",,,'! l ...... l. y -n ,In rorr- Iln,, Ill
,_. o'erild. I "" (Ir"ear'li, j",' ,,, (- ,P, tenn, c re el .1', I
,
I I ....... "]". r'"I. ' !' Nl,, I .llrrpl, A -.. "inlem cre q le blic" Per PSIV inneill it' "'it'- del "LA COSSTITVC]ON INGLESA T
,n I 1- I'Ir'" In b' d- Im floilmdol, qu Para "". Pit
"' d7 I "I'll de 1111 1111111111 I ,d-, I ,,I,, I or j Y le ,nlll rollg'dri, roo- cle Oijilm,- 0P, Milarn i-Phimi.., r. el .go. q nocar
1' ,d I.d,','- .- ,'-- l"! n ., Wo-.1 I ."111*11.1 do 1. Itide, knor'.., .1 -1 Q.. ... ,1111. jpIrl. on J: ....b.ml. c1lborl" 1.1119"" 111, AI-11, 11, ,,,,,pl ,l LA REVOLUCION GADITAIIA"
11 IV Lo .11 I .. ., "I", o'l.. ... Art In-FI dr,,Ii,, ,irr-,I ,P Toile Ia quo dejo .xpu,.t, .. rt. .... minttr- 6. do, ajudrn,, noM., I I 1, -- ell I lngen n rherni in' MADRID, Dic, ISE
Ir -l',r. I ,,, ,% rl"o.'i'l ,,, ,,, 1 ,jr to ,; lo 't., elyflend. C...tituellole. W. ,,,I. AdU Jr.
emne ",- Po, ,I Got ..... .... "'t." [,I it, .rod,.t. conf1rllII 1,,n.,,,,,.,m,, J:,..... 1. holid.r.. h.lific .",.I= ..,. 'lli-tCPn astdo, h!,,,._D,,,l,,nnoe., ,. ,.. Y ID40 .., !. a
11, 111p, a, If NUNEZ, Scetr- et .""C I, torcut pP.ncn,16 en A eneo do,
no, I .11 I -I I 1 :I'll, E" ,to, "ro... jp do base 'Jet "Ifilyt," "o,""i'l ;,.,bcpbre..,rmIrIJ," ,., .r,,,,.= JrrJ.rd.dp6bIlm dl-tood. 11ft, 37430. Client; Madrid a, curried. Imilererici. el
,I re.,on X,,,r.1 hill'. Y I_ "'. i l """ I"- Los qn, quillin, I'llidlill frie- A, t It Nadl, P ,,1,,,a";ro: rl- do I N-r ones Uodia, do .ntld, Igual Io n- 6 dc N.,iP.b,, professor do In Facultad de Dereche
". Snopo.o. 1- -4 !;,.,,,, .1,n o. t """'"'i", n pill 1. earitfirlind do o 1. Ui,,,P-id.d dc Valrcl. drop
d ,to to Pill. f.# 1. .,a ..... All, d, d, I .. d-,"el"I ol no o dc D L or IC 1 11-1 11 dill per