Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I I
I .
I .


66FA periodismo eo en Io'exter- 120 afios &I serli-licio de Ion lute; no unal-prQfesitin, en lo'interno I reses gencrales y permanentes
*NSA" 1, I DIAHIR DE LA MARINA de la naci6n. El peri6dico In"
. I Papin.Rivero I I antiguo de habla casteflans.
I DECANO DE LA PRENSA DIE CUBA I
I .., : I I I
.
. I
0 I I (Cin cuenteniA de ]a, Independ encia).-Santes -Sablial, Delmacio Simfin, Amastasio y Jeriflinimo. PRECIO 5 CIENTAV(
,.-N fi-er-1 9 la Habana, Victne s, 5 A ii D.1ciemb If 1952.Afill_ re e .
_ I m, I I I I .
, I 1 1 I I I
. 1.
1. 1. . . Ill ,
, Afaiii.el injefflero dd Apoya- la opendun
Etimase onerosa I a Retirase Fran '.ia '' ._ Estudia la OEA el mod,
I., 4QJ _$ L 'j ..fijjd : P0 Ifieff fileziciiuw al
..'' l I 11
, L .
0,
t ), I ,, ci I j ': I I
prtenientie priaerlo Mo
It traidaa-La'Habana de ":09 I Comi* Politico or de impedir complots d
, 2
I- Un p'!Wif ndo pesar en L I I I P Tilsirte -VU r114 014:140 "
I .
101 1'_& pfibRa por toilol el -* ebiui fbitithill
I aPa de I fueiica Sur a el pr4lema de Tfuiez '' 1, ,oullujilisitJos exilados pollifico
, L. :li 4- I .- #1 .1 IL esta *,rdida dolorous L I el ,Ide, Ios I
- .: .. $, "' ,L- -. "I -1: I ';' TAEXICO. D. 6T.. 41c. A. (AP)- -dXl IEs indispensable.6 uevog estudios "' , Allatiadill In 4 lcgaci6n francess, su littesto on el R111.1.1111.1.1 PrIesiden. Der n %obre L _- liquierd to unis numbrosso a Proveclo fit- collicido harra ineriva tit) (pie evilari
, _ -lidaA para intent
, ': Comite 4 conA "I r Cove". ;y!Vu','c que his deslerrados for-Divit init
. l 1- ace goes. art It
Ian, characteristic que ofirece la zolia 84 ._t -, como It uda lorolefila contra In decision de. 11 ,d, it '
cc am' 11 I -., ;J -axo de caricler intern ',,1,",'.'A.,n e,,b!,u,.j r.- ,.ad,, Iiss I e % pe(I jej() lies. Serh row-iderado en Buenas Ali
. an cs de intentar nut total aprov It il nto. -,. ,, ]a ONU de discutir un It A d qu to ..a
'L I vitraurat'l I It ____
.. I "'.1 O(
jt4closo L TAMPOCO 1Rk,-ktDEB.vrE SOM E MARRUECOS ,,',,,,', 'Pool."cl!,Lh. 6nq"d:l Pregldeun't ei A.111"LIA PROIT(TION A LOS .-tSILA1103
, "" ", I I
INM IRME DE L6S TECNICOS DE lK. U t, 1'1 ="it 1. que 0 pit .--,..
:.- I I 0. "li.,71,111, C ,,*.11.ne', Jl3l
, Conte"
L11 o I I , AS, Nueva Yell, Konaciones. La proposici6r, tamboIal harradez en P Alin Io ocurrido ell Ill zona (lei Caribe dondi
Sostuvo esia tesi8 el. ,Ugeniero Grandat duranteL. 11! NACIONES UNM I "I able ,ecimsmix, Recupi
4, 1171, licilln de las monopolies
, Dica.b..tlAP).i-Fra.ncla.boic.te6 hit, wdea Fran aquer. slig czcalaslj- bsO.
I I el J. gas n Urild., -Lbrisldu dag en Tunez. L a 1-1 I]IIL' a I 3'yartlbd Popular, qua en, vie Illantino utia prolongada agitacHin por par
I "I L ,"_L rat ish Ill "Ifils. JIM nte
Ili Plornada. de trahajo de In. "American Water , _' _"' Ire, lascues1.1,1n ede Pril absnedii. Idh --,d Zisf 11 X .a,
I ,_ I I lose a it. e I f bJnvl:C.="yUi.Cg.. calce .
- ;, t, ., Ile illars. pro gin 11 aRalsaciasses X.terlsisni del Pa- Loral CIO lific. I 4le InL, exilailos. El teto del lwoverto tie convell
Works Association". Anilisis de Brodermann '': contra esa discusilini ,%= 116apo 1b1hrU 1. ifesnin y a ,, nuarno de"ma IL.si.n,,Irlfi, 9 4
litica. La deleni-I 'lot 6 elue Francill hubiera I ,-IlLtc 4 ,AP tiolo no .1-as ell an carictir
ie tamblin se -gulhatigrio del d(i no ,j.,!c:d. Pa tic C;ento p Castillo. emitidus.
Tair Francisco R Ferrin Rivera. learresp-&-te so Villa. rl ingen partictipar ell r1W do, d '_ d t "4 WASHINGION d'. -1 I ell g Part ldi, pwursiiit% que itimbdin ill,,., 'el"t ..... ,tt ..... ..... a ... I ... ....... delil. m1trrrA,.t,,,.,i,,"1, "r,:[ ii
'I _"g,!e -1 I olare Milreueew, ePerail debe ,le "expersionol, Patter peloutdi, A I L.
.1 I "'Altlell.. ._ "no", I a 11
D, 1. Red. Ills. de :r. E-inue M-1-lic. I.. us
Lc, ... 11,111. la, deSPLI&A del tie T4-1 ,ptildill, Med.... l. I ,,, At,
_. Ill rr tu.1intate .derimisAr.d...'Por 'A,. I- franenalts its q.. r-ons"k-len rel d Jones .P0.6 0 loollall. li-I 11"I'le'll, I :'I ll *Ilil: I :: ,I, 1. P, f..,,Ir.,, u abed
AKIO DE .1K.11A do. JtI 11-d-a- A, del ..".- d A',!
it- Cuba 11 F,
"I On, Tian- y M ...... ecos ,iaaa J.,.tI-. tie Ral.imnes de Pa- a ... rat J, Igoe! ,,;,, I-; ,, i,,,,":, : ,A",. ,I- Pehlke. ,Altones --' "' F!'"'n !7n'rll U 'a If .
I ... d, ,.aacntc d-Il'i", cl inizl- L ....... C i d, L"",;"" ;"",: ::.":" ', ,ll,, ,, d,
Coil xilistencia del alealde inarl pa Ig"oIll,- L I giend. all. be leat nincIl 1. indl- I-an h.bI6 dulimte tons tie do, lot "!ue r , ,I,.
finc Justo Luis del it- y del nicro a I "Tra .JPrq% %. sourt.16 bay 0 :!"l-, "a'"'I'l, "lalloi- "I"... 1. A-, tit, tercern: Ningdon Katadq
NV- de In Sal, ed.d tie 1. "I. "4 pendencia. ,,, y rnedl h,,,ind der,C ,,,,::, 1, I ',,,,If- tat x, upo tie 1,- -,a ,,, ad, a entregar a trtorl
eski ale tie In Arn-unt, L !,O u:,,.:c 1;, I IlA
rfc4le ,gc,-ro,. did .rl, ::11 I,
ter En im.fic., diligid. at cloolle A r: c a I targ 0
Tion.lian, -is '(::, I.,I.,ist-a d 70 n .1 ..... br.mititto a en
Work, jagente- Mo barren,0 a diha ;--Cior, A Jos I in ., l, I f at -titraeno.s. Dij. que Yr,.,. 'it" ,ra.bfjiset- .-- -r-1- it, ,,q,_palpI..anse.t"
Fr ... in Jrj6 ingisti, a,, qu, Cubp
,e I 1. 1[1 1111_ Ill- al., al", , ela ,,, -.l IlI ,T.- a .ri- il- pirser,
rrigon B. Cunninglian. se Inauguni t6crile- "'o-olic ita, dextac.nd. I dnan, it, tent, 9- 'tie .c,. .agend., I ,in ',I .'"'. e
I, 9"e4$. ,lr,,,,Ll In.,l 1 1",, 1, "'.1,11 ,I H '"me'.
tie In So- 1. inap-tio-a de',uleld-dir par nI r ,,,,
.r e Ill x.16a tie .ettis fa, I, .',bier!,"e",'1s -in r"lle ",,;;,, ,ld.E1r.
nt I i problenias lie cocacter laterite. y h it "j-2 ,ik S. ", I : A 11,pablara 1-1 pe-ca. trutaids. 0 cand
Cuba.. tie lactate ... In .a- pec polilea coil TtInez y Marruecos ""' T ir .I r del I de'"' L
, fllljl 1, cle [a risdiccj6 de ,I%, cuya poblacilln III Is
.' e Ass Nlict .lies lurecill
an A A I I ra n ,,, I.1,,,.,,apr,, d,s put deltas tonal rque n
I I In, ,No, ,, cnII min dul ,, A Dorall aleclad n C i-Ild'"- 11" lab-- _,, I or ( I .a e I "" d' .'U'.n I lial, ,I :
joU on deot'. d, ,c,, ."I,.,,. taw-om .-.. Un ' I UM eurupeds ,tant;e It %
,:namim.,,, malll.d, A_ S 'tucjC6l que band. 1. --li-ii, IT,. 9 fuglit"', ell territorlo eact *ale
a,! tit, is j- I .... y.r al tie 'all., rarc=X. Kh.. jit lla -na ai Ca"Iil' ,- ,,I.ci. de %a. ,*A. -1,Irg.clas rinediannic IFVtratill
I. 'revenialit a lax N= 'lU, ,"l lei' III PFO ;n. de Ciudirdjagi.j.. Lis TIlleii"
dr, 1. A A ,Call. ad. note Ila d,,d,, Ulll cl, "-- I -I .1'" UW ? .a "' """""' I".
olest'. Is I P tambike, otor ,r '61. Jos C .... 7 la fbrrdo
de h.ce Ilfi.x vielle d:3 ell Contra tie su in'te-Ittel6a. ,j. que Franc,. hlbili #old. ,.,CK 6 al
prilluncia, call dias conceal de' ]a. A. 1, J. .... e tie ra n.". ,I,, = ',.j,-;, "" I ,__ "al ... aereja tie ese'lastablezran Jos respectivois .LTM
arnicat. C. Ur 's Ck El lloquenj,;gbe A.AlItc ,ra.o16 er ... jr'de 4ae d, ,46.i c aPnq0nz:h.v Luis M 'C
,_K en riall "r "' Ann. Co. vn ; to """" "'
-I to I. .1 I.I.I., ii Inas Pa, It Los fillij oaj,.JcFcmeg a 1. Canstiltucit
bastect- : el Ingerifero de,1,1,yb e Ulel del Be,, I. 'a ",oln'to on
Es a favo de 'i ,litin. dil ,U)", P Vs tie erVIrod (art
.,., n U ., 1P..1'. lbl. : lad Uniclin, wtsiran en 1 Pit d! dls.rr,,.,,. I 11 _;_!. U e,
tin p:r ,' "Ittcurnl "' If I- p I'd 1:;;11,111111111
Iris P a' ,:I la"il'. : 'll. I I ..I non. glor.1o de I Can, rt alLA
A r qua se -riticarst el .deloste sonce Tu- cidgin R C
miento do d a 1. z in 6 noilv:; I s lanto "on veidadert, rililial tie' It"n' es p- I., a.
Metropolitan conocida con cl riom- rilente ]a Comenciull pill,' C,,CI', :. I, tie Ma ........ ,,tertor en 376mez". "' dq.',',I Ptilaidente "Com.ci ]A fi- los' dq,', ,,br'."',,'Y"efugiados Pa- ,n, wbrnidi,,16o 112),g.
- sit Irma- s-ot tie -tudieA. no lrn*f".. nn,' ',Ci.d '_ ,, ...1;;uIllih Khan d1jo quo el Bey, I
at seri su ,_ A ,:big ". Call A I,
ble tie Gran HlItturn.,L. ,ellim mau ..1.1 Y 1' A','=ld.d- Z osr delbpuebl', Ill- File radart.d. Pa, ct norl txtr rpsms
urml attiv I El looret tvain file el del Jnxenle- Dejo de existir ayer el lixii. A1110- rri ejfle pfdl.6gi 'on -1 stablecer ml.lli l:dts dem,:,.e,,,lnum-% UO Uridin, interaranicano ell Rio de en to$ cases it 11
'e.re'dii a Pa Gas- r. J.,g- R-det .......... itlien ,, to Meo ,,, a. ,%.,', ix X,,,,n!.r. ,,,ilico, V.ro qua hall 4 d 'Itici C. a It i 1:ntedra Ja bar) la direccolan concrota fraccionani mixt.l. seg
tie I., celim, lail.ell:top"al y ,.It, liijd del, lugar- I, el nurevo ir Jhg I I un 1.1m
alto Bequer bre. firm at j: ( ..... nuital. Ice reflanate "ne'al I EjercIZO Lf ertix- tin Sri .i '. .. an. it'lie-, -id.
*nt. ,,,_,n 11 ]Poi liirrs mlean. Pa' ell. I b-mat relliciostes I Consell re In 0 garazacilin tie los cibn del Estado requeri .
A a ,
t.v Ad Viet coil par candle c.mpu:.f,,. ".. I r .
bra. ficells, t j I las mantuvierou Jos dos Wtimos pre Estados Attic Articulo cuar
is -1 1. Can. nice., ,,,,.t,.-C ....... I, A. P. Ul.& Id., Amnon jvlalao Gi.j.I., y debro, par. qua I, raLe"g.y, ram-',Cajj. 'ea. Inin" t I";'41tit, : 0. till. I
I, a "" delinle"in deludeales que le precgnllei orl !, l .-Po tie 1. 0'rgAr-on ide In, Ingno, tie u.
':II destilL ... do 1. triuarendnoria Asociados sabre ]a Litilt.,antin tie po- Iix bondadosa sellula*Airl Mggryatt. ngllhrtas tune0litens celebrarmn lax ,lie.: VIZ. I- L I I j I I
It, Iog ilia, q-e Can ,11. .C lat-,,alal- f-c'es do, .b-w Pa,. la Honda permit Ila production en rnieg- ... realsibs __ E.Ilid- An-i-mot ,n,-,6 .yer I a. dicci6" terr formal tie un Wall
y ou s G,.,, Mw,- 0 Purbl. a,. tictici.] ,J doceens ot' .1 L --o'. Is~ que sea -intraid _Ii..
ciaban ando Is blenvenida a to a tr I i NACI[dNES UNIDA ,Nuv. York, -I bay. an diielialb-pticlus, a ll
Iris tieni-s convencionesina v lanuot Duo a,, ,laitgrtliera Brodermaim I do 16c'1A irdionero de N. York ,,I..I' ; ,,,,,,,"I,,,,,,,.,,,",,,,j,,,n,,de Ju, I,, ,orcone. ale ". ]as eatipulgic
oil daucendlente, derecto del j .. j. Mi_ kPi.-El cisilitaclin del Ecals-, Po in tie .. C ... encom.
C16 it .P'1911I n t al,...
-Caticallue- 'sob,, ria in Inla de tan .Ito Can. 'Can ilia dl 1. "I" i Han perecido- it or Alien- 7 c ,
,... re el Pretrial blemil qQk ci.clArd bay' it, abril.
terad. I ImIll .1 A.," ,,, H pr6tmi. mes Articulo quinto: Niel Extad
Ilia I. ,,,,g . stit a pale' ,tell conto it, extraordi- j tista, del horrible "PleIn.o.titlijilli Lou eo ell C, ,ble eartablecer sen au
do, Irl i:,a, I Pa I inifilis en FrptiI6 'On so Augto, '. ,.It -Z ,-Ile leW t.14d fourn is inurio teni gnu sul 14, zl It 1-to del peny-to tie ill antistatic
en ros: C -- an 19, I,.?-. -A iu!n- ol Enrique nitrIo In: ,A par. 1. p.bl.cl6. d,,Maitf y Co. Mastro, por .&,.I I Jos
3. Mon I 'Ir I'll i I habitari6n $2 OjON (Fireall" en Is PIE
. ell coya La I laborer: 91. del triunla de
Xnal El ln;,ono I _-i -. it.d.., contra lei derechow d. lax Ea- Vista 24)
inulii., ccld ', P a ,_ J, I,,,- I 5 !calr .y""t: tie Clo-raclan wbre RACI1i "parr.-Ir renbin 'I preientatin par to A aunque .,It. LII A ur-rom usar taled've* qw "it U I To in' a mlerms-I Jos ligis. EKINgIciss y R.- I
- In
;j-'_ ,A ..
I flare In elano, A. P. 1:.1knorme, I ;'lll jI.Ilstl;T pa1IJd.,!je& P .tie men tie AbIl
it as eas I- I eg'r A 'e I I I flev -I iflaida,
am. '.'I ,I n. 'Llnec"Or, det dlZuc ',%'T= -K.' T- Ttls_ itel 4, ( I tattle lols"ist-essoz tie Isix N' Dna.,, NUEV& YORK, Ditt. 4. (Uni.. Atlld. :7T'ad. E.J.d. lieIll.. ; Mild crml tie led',. to- h.primero
e ponde Is consults solicl Marjna ,,, Elogia el CI
Estudian producer I" i.adan ele 1119. Ilia- tb ilicill re tie Kaxiscintin, dentro tie so i
."' "" ", 'A d.a 1-1 plllcild.e 'A C1.0Z
c 6 I d, let, itia ...
Pat .. a Ile% a.[. lax I yl,
' I .ran 'I del. nw
H.- .,'na.'I'. qpi,.l a, J a mKica, 1. .. ,Arf'qo,Ic Cm r.4 .. ran 'ftld' e
victimas a 1 n''I it pe-mos V, j.,
It .a 81; _0 1. 4eat ,I TCrl his .- A, ,,,, p.rdloggiroAle 85 .an.
el "f"" "It"I'l 'jnn1e rP"v eQz1 111 scj-j tllla herinjunit, y tinso 4%1." Inm,.P. If P.j.. 0 A I -go.
'%P. L Ialrtc de ra-u-sxort Iii., univerilielood- lie 00i '- file h.lJ,d,. a,.; I cot' Vla,". it, 0. qUe par el ejernno, n
", n ii llt', d ,!I C III e to.. tenid ':..d 'reaue'lat e In ,o-, halaii-i6r, A, h I n. eell.
.,. VS de.una parti '9 %'a 'j. u, I Udewigndono tie eille del ... nguall at,. Etlld. u es t r o edito
" q" I 40flicon. To- "
otros .... I." ride, tie -laolcotilles y tnal-, itrusE. As d. tat Para Ili R lie'. dear hat -ni ", de u Cot rio de million -jol
I articulos con .. .
bell Pa:, eall%,Adr particulars se go- I En Ill He ulall, 9'.. tor inshlla. teni. airsem 0. 1. tie imernbramiento tie 11 I "' 61sare. It i Puerto Quejarxe tie agra% lesion a I
1jL, in orno reauttatio tie selom on rp.-.,,,,6 ..
I"LItil ,n!-Ittlreg. ,a ,.nri tie tilcuilcols el Til l tie Bralict, cojiirjbu- r dn.d d., I d, it pe, 1,
expenitil's a "e"' "' "" eV1alr;isPeto is 1 acerca
- -nj,,V.s no"ol.''Lad's padre A IlliggL Sit, rt Arlind. gritondo: de la za
I lin-jibr, destrapim M ;argo tie it Ielit, I% La; -,,R nlf .'y aflad[16 que id as hubiell nr,,M. a F N .. JuHadi-ion Ill, Cad. Et.d. ninn-'
me
la cafia de azficar d,, I Tugenlern at berviclo I N In stereo 4" giVil! ac e un. dermichin rj- ulsaiiiii tacion d. 25 d6lare. Pell Can
.1 or d. Ob-A PubI ?" Cc 0 COOL t-ne al Derptho Interrain..- tie to qua cons ell, " mis d d..Ca_,Pa. nal lal todos Ing habilitate. que se
a'. c I r n n : ', .' '. ti .%e '6.n tfuy. .4re he'a ird U xpresiva carti
-.; Z L,
s, c 7 rue, ""a 1, Inv, d Be I I encunillea ell sit territilria,
-
p'Z.'; C"I'lTrI "' "I'll 9 3call 'I: In gIIO Jo Q'i" be Ile I0 simint-brannientus, no Ila e
v,,p,:,irla, solaro-ates ,n trabaitillc C.o c id I *1 r rall d6jamrens en ifectivii, atemas I ste aplic,
, I ftl 11 6 "Is C.!,C. Irg d li.bri roducida.
i r n i V 0 14 az e I "'ale, be ILKI.inen -.act- III .I Ilcbu Ite a urrZmi. 4 Cie Jay ban.,. In. -,a 'If II 'b"; pl- Z,4g ",quie"I".I'AS. DIARIO del Dr. Jimi
co, onoe celebraron I nl".ao,, r-weelytita, y In Caper eat heeid a el o. dititribuldall 1. .: Lis Pa. en Polestiis I a feffjaW ]a d,,I.- ,,, I = n E
ly Illocill. egarriesa -Mo at c ... d',flJ lor AnteLipall is I aAll do, con rll ,
"It MAceo alf".imol "' ion del doctor LXj:.rc. T.
in, ', it, d . a i- Q'p.'Ipp;.;:ii,' r '.eo.'presidente de los colic
del 'en'to Z, .,lel",jj= , R It
a ,r inffi m Giessar quJen djjD Stewftl
irw," c1rujisna d"I H a 1 11A. bi- W w i
.'
fare, ,, I rmo Juln "' ,a -j III,', pd.1J1I1.,m,;.,195O uedcar III ..
:Una inyortante sesi6n I,,, = !lKsAT;1,e di0l;,,,,,j,,f 148 h ,A... [D,,V, I ,ZP .- ,9n4 %e.vdfV1,,' poMe haygq, a it a act
rft o.. cwCfl '.. isid. e A. I Pa
gin r" Ell to, :V1 t4..1 is n Ilet, no Adas in dehVCI Ilia -,IIofi tlel geld.go Ile ll I 6 Ptlru fallrillar- boyoridderstalaa se- No. C;tv JOS, 11.11 V .."111 Cc as "' I 1. lel-16n con el tratarsil
, ...... tie 1. ; 111,111, as a I river. __ Iltacm. ., P
- A ,- vi.oant I invivatt rar a.1 DIARIO. en so colemena
A .... ... lool tie G. ]too) y ,I, yl lie I- prMa ..'I.- ,,tit, ." i4in gain., !'Xiateraltyeew d. re.olucida isidis .,p- If
h tl n n, It
""" qul r I rl Los Ef" s Araines e Is- n larx&' S L X lg eitan
-1.1 -,d ... (I,, Para Sontlall. dg a -X, ]'a ,l'ii ule1cz(P. ai'adfild. -1, gn,- I-eld 4 A I. Netente agamblea at"
;___ "..".., Iuvaelos al, Cuba. 111. I ,.I 1:: &lot 1. Co.
, .uvac -16a VInboo.. -like Llf, A. : 1"'. TPfd!rmJCA. daFu a do: I'aph- dirn,- I 11, 10, c u torg
- ,,:',, A 1. lug ale.. P.c*ls
Ill it 'I'p," car' 0. utliblard I- gi 011*1 d._ ____ -1. I net I ,I,,1.i&,ao"Cj10 1Ian nf, n ep nlallln del c*lo. 1. I.,pre'ellacI6. lie I g"D. ;1 - L_ I 1 "C ii a$ PJD Vag, _,_, '. .1 ., Is ..
let t. ".. I It ""'a, ecir
I... : .. I : : -1 ii V elor .". Es' let ... 1, ,.,. Is .
)oil i"Cl.. IlL UtIfin cs.hldldlil .1 I I a, ellnicials ell! I aspirs
x L I -_ r, is
... lariat, rl, Color.. tie Cabal. ,,, I Loy'.. I (tybasslilli on Is III -1 ',V, __ _ -- Pasultili-0. 1. Ituil habla 01 0 - '46 __ 'a"' 9n"T -2 I
L 'L% .4 .ilaral. 'air. 0 e 'r : w _-, -1
__ 4
1 111-0 11
lits lefio, Is Wark 'Z "': 6= 0.71
fl-lualdo tie ,,eMIMICA tie eat. IIII'll. a eI laJorm, tie 1V_-1 J I I,
-
r
d.'. Ad'
'" :,,.,,mIII 'Ins pa"I" , I eo LKIIad
d r. A ', I S tll
lidild v ,,I rar.a led .... d. o, .1bol 1 f aacA.,j-,VjAJ- I. I.
A--d- .. ninicrapi. tie routine. jit"An C Ila. CL -1 I I 7-.. .- 'a Are., I ....... alirrelaut".1 ,l'1!At1,CblpIca r. Xciuaiii-iod. Ils frrtmte .1 ablus- PoSeSi6fij*-'jW jj&tLjj;J .. .r' cons"'d,
,"." EA64n r & '. M I a- 1"A
-' par jilmiliez q.. Muchnil
-!:;a"de -ildunti. "'Pri .1 reaulti poiitJco HZe tel. ,. "a, .
"' "A R I 1,,lo .... Ila & .&its it, bal Habana y I I L 1, -, -, ell. Is ? ,' I o ".., 11 r I 1. Asamilipla. Gitace.l., d I, 01 11 ce y que di 1,ginualrintonte
re r-le. 1. ,,c :.4 Is r I I
.Yir-,, jW ji 6 lgis bbile a F. rr
_;0 , .. I 08 I clembre 2 do is
Ire .11, C'1"lle 0.t A. Sol.. 4.c de :1 a 6w t
I- ~ ridutle A Ito... 0 onar Cquipos it -de homb : 'Ing,
tit -to y.rc. lovely .10 I I A elood., art v9. 11 , 11 vero Heenglindez.
.r.1101,11" 11111!1 1.11.1 1 1 1:1,1,1.1".- .dt*"#-i i ""Iscii f.. e D,
11- do It;g pr.y -,% ft id
"I 1 -e an I .. I 1 V '. I
.at. I. 11 ill UP.1.1_, 111 IV, .
r il, t ,.
pri liclas tie Iris tecritilagull sabre, vo, I Ve
prearithid-il. con I ;gIvil,.w..a. .. , 1, Director del DIARJO DE LILL
1', r cu en -' Lij C ".: Icd ,I,., de cattlat y Imi nott.d tell lie lug inlonids, siagnpre qua coo ,
.1 para ribicner'"%1:1111 Prir-dkaI,_;= a iK its -11, tj pred I'd ltsionew arcere'" efe .- 8 .u N Sdavifu MARIN& I
'- lll-alrj-lnl a ti los a b ri Cuba', par a e X rolubeida :Prgdo y Tendente Bey.
dirranito. na, ,I,, menor 1r,,(ayd., ,in 'to. .0 ,agual.g. 1. !- I In& d"' 1,-b ... tie b ...... lolon- 3 "I
pro ,I'- gt; Ill yet .ad. cl ell'. _. .
in"d COIL p1ra ''llist 'a 101C., dj,, 31 del Abluilat, Lajito Para 'I pre. I Ind. D r x pi-obleentis I 1 H.b....
, I ,C lib at 4lben ob
li r ' I d 'nalisIal, "viii .,t tie In Bib "A R lend It Ion cAlIlIfi0lev; IJUC ebtell d"llierlos Duni.j.d. Amiga:
1. fur.lot f,-,nIAda,rlI ... r.l.,lical, "Init Pa... .1 futur.. TaIr 1 1 eeflj6fa epU&aA4k Misi6n Cli racial de In coil al, vall'u.
c, I d, allilicalkla. de d I a. del into I m,,nl, del ,
hai-logwa 0 V7k 1 pil oettj)en s6lj? tie reforzar 4a uniclad de la tado ,7..I', Ej.:I
citr Cie gind"Ic En C" V tl, cj
E (;rEIWBrt ta.-PU.Can%6i ilimptesi' iiesdOTLfIMeCtOr par e
' ,,'k J, I I .. ,,
Train, lts SKIciart. .,(,,,,i,,oa t I tat tie 1. AlateJaciiin tie Colon
1,.,,,,; ,.,I,,,. .,,,,,,-, ,,, --rda r,; ...... I'll,,": riesvru. hocef calistar que, a pelair -, ecogiol.01co. Poillibilid.d' 4- cyliar U -testriceitlin kep" Y;e park cerrarle'. iliidas lan 1)uertan al MCMIgO Cuba. .It so gesitin del tit& 28 d
, e, o ,,dr, It e of .,III. ,,, ,,, I'll's, 1. I I Pre viembre paladin, con grol tie
1
de d.1cront trout, .capento It, apfl- or I'D felt u I. Jlinica- mduiltlix brtl Ari- sitinialt- Ca- dol, I,.-,. "' """"I"". L PAMPLONA. dineralae A IAPl.- -- Co., 1. ,. ,ii Mil, I a d leirial isubbeadit el 20 del PC
.... c p,.:,.dc Ithuna, firsf.t.do, a ,afi, .A __,___ __ - -- Ante cuarrij. mal ,I,. glor el DIARIO DE LA MM
rtallt., oi; %. 'CnI cz r'a'L rnl!e e .b I.e.; ;'gze
ill 11. A I "I ill -Ared.d tie clerical., tie p,,.,,,,,a.,. much- .by-t. Q., "" ,,La 1. .1 ]a sesom celebrada par Is j
ii-ra La Beret .... ;l l".111ot ,a de III, d"'c"n. fliw0ba6mles I* .e bit In gl'An,.i
4 d C I nindoal I ;a'IfIctirrialast ell lo,, I-- III mier-las ultinn-citialee j I pi-ltdaeciem. can,. ,,I. .imil,-, elarril.. I de A: ,.,. ,bgJ,,I,, tie 1. g,,,- 1 nlro a r- cenoreo- iso- le N.c,...l tie lax Col..... I
,,, a, anaftti ... I habaJo P aI.G*IIe,;,,v y I et"'., que xan j)a.!jecemila buquem Cr E-tisda ga- v pep.,. .us ll.mac v eat# ,eI blen X an' _fra
rM R F-aoflI. act.r. de __ ___ IC de A it. a 0 'crrT Cit. pa%Tllpo b-d- Pat ... a-mo patent 'A' al? I ... ... -11.- r 11go -F.,*,-,,, p1d, .. A
Ft.dt,[;,., IFIrAll.. to '.slra' evie',bK rA J: Ra ps i is If ,P A 4: 1,rltfih% d Ill, illit'lle. "oep.'eanlircial. el -1
Carl, I .... a ill A tie Per A] irdsm. lIemp. In Gran B, eas ,
", o a : 1, hlllu All,, I pIcna y 0604wids tMA en, ... docitme. tie .bloita,' Para senjr R Callad '. fAt al .plitierge 1. ch.,pritan ,a ... he, E-te .. no soon ninar.
I i ,c.,e cerrintolk par. '= ,ebalr,, A ,',-ti I teneracts el boner tie Jet
'r1:'J,.x Vi'llass"E'it a d cut.$ y el tl ad. ,,ban. .. ,$, '. ,f"&bI.a-n..-p-_;P.medaz.ap.r niarle naestra tracers, granted
" all In r .... ... C "" ...
-6 1. ria, e-tergas so n'rits' y ,
.-Culb.... "I 'a. ramp., cl I vitado a[ Congreso tie renal' r" C L f"s 4 Tie ,on Itsum r enloque cabal v a derad,
ce"Ir., 1, pcuiinf ltidau, In. ,All efild ce .,tieuL.s de twarrarm. talielen leflM auguriscl6ri it K tp. C d.
[A "T tat todsa.)Europa ell et as y err a ex- tralbal. y 1. it-, n que ., I
I. '"no de I.- 11 o-_Ido, el monument, to
,,, -%tal. p. A Ale Clg Los subrayindose ell Clint In calidad de las I I llaco y C!Iej,,i V a Is flamadis claw1jud, battles ell bases tie lax .olui
o, 2r' alff' "" ii i, I.g me,mbr'.'.". 1. L. contielida
""' P log 'i, Tribulludes Ile Cuenias el n "' I ntez tie par; rticulos britimicoll y a, C",Ad..c .,a d6 1'.xg espilli"I'M LAU' ex- .ilia .clecundia. A Illtiu, problem
L a Vill.a. Ell 1. p,.pa SKn6. "con taoo acI I p"'T "'I'l Clornia. able.
It C I'll tie r-dl- MONTREAL. dlcie, 1. '"'n"s I'll, an deper
,I tir del I Vpitl to, ...' tat- In- .Pu; 'Fis I-T-- tId- nol an
Contallor General de E' U. lap[Piq ... .... preoculostrado- tan hondmente afectan a Is It
de Fabriencoln 3e divertli subt, tin """"' fit, a I ad a y at CI- felecisi6n, lel6fort", ete. ge Is "" as mt-r- ott.
- ..-I. I .,Co., plIftlim I (United I EIL Co.,,,[ tie Cub.. Go ,. guer ,rj.. ds,
lr.b,,* CJrA lllsdi, d ,Ji.,trlrc, are- er buena, 7a, AluntLam-loa ," ,e d, C.an clue de ,06- l.'.J. .act ... 1.
. que En representfiftitde 1. iiiiii6n, iert llrnml E.farmalt Dan,, Pd proving .. a El 'DIARIO DE LA MARINA
c1re yet. en Ill WASHINGTON. diotmiti, 4 -INS, an"', e uttidild tie 1. I, c""L":", 7 "'
og idea tie In grM diversicad ide produce norr-to rat, hit b, I CIA L ,a lacing .q.611., q ,ris' f1117.r,,e
so aurora, Mariana Gojehlermer Kit, .- El doctor Jorge 1,6pei, magislyd W tie Ind. titsw -civettlit. shorn Ian H c "nor garn q., so
I A-11. Gran Breta A rkb' -Ire- .1-t- fit.,. Can
rat6 sobr el .Porte at m6todo cala- del Tribunal tie CuentaN tie Lit is Aidi In1cfaron so 61,,,1yTj.c'AIee:nq-,, it ... ell crae C,,bli em, ,,, C-di El Jet. del Sat.d. d-t-6 to arierto usted dinge,
ll, ,4 tal ,'a, 11. 1.rAet,,r baring mertaries parn ded'earlos sl gtierralicjve lnaldlan'lcn"' Fitioncia. que vi-pho hot, ,, tie r"'
A ,e do dicta. .. arta it, .iat "
rim etro e" "at'le"I 'atte "b" Pat a r 'n' e, Ja I. ml. i ilia I' ,'b,r'3 ".ri .t., '.n"y7,; I
de ittalloi. de hierro me- baral, Invitit, hey at cortadia ge,-al 1.rA,1,.16A,,13.g rnbr., 'I'd 'I lal'
diante El empl a de Is a ftafenRiatrall- en funclone de Job Estados Llmdols. I'l .. -wfc- -final y eta 'iptcgr.d.. .dmAg it, tralie. sandn Is gratilud Pa, I .1-1111 . N-- li,,.; roetatil, do, ell full,
de naaltlia a .Pa, 1. el' return tie la,,, ,,[a, -narnoora. -s en def-ai. tie 1.
sit apicitntin at .Iue.r y .irope e,!Uw.' sosturvit-Irepre5en anonesgii an nuirl.
, ,, inan I' de lob navarrox c". ,cal ...... 0 tie 1. j-, dst Int" r "tr 81
na y Frank Yates, Pat a que laisla at OVI- 'Irn, Ian as repraisstativollcle pCibli-jelenta,'oWn pitticularn; title d A, Par se
de Calla. mer c.j '" I in Ill- dc,]Arb .. '" cl ilyada I del as colony, cM%A eucorl
iov v erne., en Is mal'arna. conti- bura ,,ng 'can tie funcionaltus de Tri ; ,,,, ,,,.,i,,,,ub.,On,.a,,,,n 0 ,dificla tie La s .[I vidades corno c-quera ni, El Carl Ellp q!ie el ;Zinri. ,a P.,,R ,slhar In pattris- ,ruere de Sao Fr ... I, r El "Pre"ll, Sit tectimicisto
nolaran 11.1.1 .camnb A it, C."it- que se -1,1a"I'a. a, .A .a, ill '. 3.W Ilo, to
tie trabajo de ]as C I Proxima mAvP, oil In capital uub.- ess lfitr a leaImensantes. industrials. 1,1l)(esomp-1come-o cobaro-caradiense eat n .1 at, patient., gotalt(l. Jet. del F_-tado hall ,CJ-J" I .e, 1,,,nj,.,. Senate qlv a mentando, v title Is denjands deacA f6 11 ,qae jauestra mox-jiniento se, lujrdiitintax S-rutri- tie 1. C ind 7,,. I 6 ,vivierachas baralas para obteros Y .1 ritraplarcraw.,Ki rocoln
_ Cl!I arr_,,IJOSLI Viale It di--a
anter i polist.
C Is larde parlirin am rate I ,an Ol-, Fine- iaumt- one lit- aaetirts l;' 1 u"d'llr1or, an instill
- e_.,. e.tC El .,,ad.,, ,,,at ... .... ','dd e', _"IAP.J )jet' "'all Itit, tilb- niti.c., Its, .. w- .b,,- a "
xcamafr A tie Mo. .11., Cib,, 'Pa, an.,rd. .1 DIARIC
'"", IF -I dd .'Or '-. quien %,a. A la- ,' ."",.".",Cd ,,,, a..,, ",. h, ,dlag en Cu- tdi, 5 P" A ag"t ""' '] N allied ,I,, 1. .,.a'.,' consideracii
coal .1, ,,.,delA 911111a Pit ....... ,I, r cfKto bido tanto en Canada qLle lop expor. minado, tie In dertmeralin ., Vao-d. --11. lie
co elstas hada In industr[R .a- lis I'mil.. on. A, hil-i d
tin a tie, Harina. en negla (Bul"'Itil vos reIRrionados 'Con ]a rar-(I.ida ylexper g con luncl. gundis contivilds ni-dia!, y t da ... Ee en .1. .1 la-l-, P",- "l:.- Pa '" ,A .
, V 11 eade Io. .1, to. a entrey's'ar ,iiit. it. poed- ll. false led., paints ell -" coastal ... d .. ..... a ",r ,% ,, Atenwarl
I mr, 11haC, I d tie.-ic-sll i6n, -lt6 Ynt- ,a ,o,,,I,.h,. del .. de rue.l. ..I I., ,a J1150. per la ,,_icjon err Job I.:t, ell e It "te" I L1r- ,,,-','q, l,"
.I.C r an as. Is f: I pedidus pe, 1. is tie tri-s- ent.t. artra"e. tie g-t ,at., io.w. Dr. Angel Partial Jim
_ __ himelarni me Corneal- el '. 'a
..j do. to on I on-ritla de 1. Elati.jada tie Ctib. d" in
as ........ III= ,ad'. (I'llotils. to 1. paiglit. ZZ) Part '. I ,.. E.P.h. Ile hav Jo, -- ___ - ',a Washington. "! -- I ,I,,
Cocktail. --- .' P.Ies e. .leitiletilarribl6t titren --, pi ... s tie in, pebl "'. a to Ilia lica P, ,sdent,.
I laexpt..... I.s raiiinabrol tie its. mj- Cr pqrsonalonente ilbstit -p.fi. .. .p. .
,,,,, it, 'ertlepa.l..n., dustriales ja ralll n qli,
" '. 1. dernaleritel, ,,gai-allp ato
Prorrogaii plazo para el studio y'g 'Jll-inllss; en ,,f.i de reializkci6n yDemandan en Santiago de Cuba Is 1, inorganic. Ila, Ila". "Ic PA,. RatificaPelayoCuervo suspuni
, n-In, ..N.-I.s d.isigrece'"Ite ..pa- 1. Itiellosis "'o,"t., dilltont. ell "gla
nd. d P, ". a If On. [ Nosertrost re- 16. I,",,,,,., ",.,I",
'as _'Jamtea "llarlL bier, 1- r ni as a I
dipa"do, or el.ganefil.d. diel I 1. denroc I I,- -,
sobre la prAucci6n de henequi6REreg I, "'I. gig ,refonna de la Ley de A quileres de vista sobre la political azueart
al orre Cuba .a - "'.."'i v.- del
as '. a Unido, y c. Ed
el Reino qu Pr ." at; JEJJ .rdll -.fj,..- vr.nfianza e es"Is-IT.., im. r-leeihn ,.,..I ea. ba,,dr
Asf lo Interes6 In Junta Nacional tie Economin. or. estrecha r ... od vinclul.. Con In filtinia rebaja, 105 Cliarlom fienen precious ,.,.Plot a ada ', au ClingiderR ruhionat la conduct segititia hatstit at
Trn b'd' I 1, ",:,
it. arraistioll y ,Kp it commercial, .ib.al= a0li"I'lit I., P-''lo,
Seri necesario Ilegar al reajuste de jornalcil; La misi6n. admire profundarmatte que oscilan enlre 88 Cntavom v' $1.65 mensuales vjvimos unm hora sonal y hr,,,l,,, tie por el ICEA, rl Coniit Ile N'Pttttts v el Gobie
oa esfuerws hechos par "" P ... -_ I Acomaidarraos a elln" --L-L---- L ---
En In Junta Naciontil tie Enino-Isale. llnen ,in co,,o ,,,,, , aurnentar sit birriestar ectat6rale. I FI Cent- tie is Prapl, -d Urbating Ell ,,I, Mlmiliiil- In MlYorla de Habitual. del parlida. ,11 ('a dMa Rnc.Ia-I, p,.bl--,,- ,,, -1l,, i, aq,- d, ,-- se-iditire. tit
min se ayer on& to ,0I n tomiall't.a. "at .,ci,. d. A 'tedoi 11 C' ha recilaido amplia informacitm.acer- tie Santont. de Cub. h. emitid. .1 ranl- tie I., tiod.diefial ni.e. III roe a,. purl. ronseal-r q Es- COILminall Is I i,;Ia-!,, 1, -da It, ,, I,., lie lart', tie canceling
, ,f.fectu6 a ca I, Jos Initial lante, planes tie nues. lion. Sr. -P-sidenle d--' I Republic. tci. d-1l,4.a el ItIqlal- tie $2.20 1
I, r an on en I a Que figunion equalariente 'I he",: I d Pa.. st, d-d-il ealr l qli,I .It- v H do,,., I.,,, R- ,l ... ... -a-w .., a -'L I., IsIgunos I
.1 .rillsould'. .final coj bra ro p ",
I Call de v .,; ,ucrpiae ',jcnd,!.Bb.sc de .,hn y me- cl.X c.,a,'o In, la 0 cl I"in A Pat I d ,
.as ". ntar Sus Pro: Y aalaiat oi ,,,, de',itl!a- I ,,.. ea- rRl-a;,I,, ,j I~ all, ,eaace ds'p alIs d're I.- ol, ,lId ea,,,al, '.., I'a del I.,C F A, % 'tit i C.,,, it, V, ,,:.., -,,% i, 'j J- ,, ,,:.,adDa. Joliet
dio a ritieve centavos I Ilbla ell el A I% C.P, Ila a '. or-a 0 it, del,,, V .giLIP0 d '"'oductores tie heneilt ...... a l ioa, in I I I A allol li.d .e 1, st, i, ,, ,I ,,,, -n- rable, .I
tr.t..d ... del extuaim crue le -ir- I tie -, -osaa naturales, ane-1punto de visits tit- (I .. .%tiluci6n $154 11- III- ,,it I diall, lax rovas luluct6al raja %P 11-1 it I all" 1, .,,-t-d&dc, le,
, 'I ]a cons. ,an ,,,i,..,.,, .,_II.x publo j d-dl, I~ .ea,,- ,I,, JIM~ 11 'It
nor dicha corporacic. notbr, batcy el Corso tie es' can r"Cion d,.nl,,Is ittill-6im de Is ecerg a hl- 1, ,el,,,6n ,an ,I DL, ,Ley ", """", (""'I,- los biguientes pre-I, Advirliti, que se ec ra"" ,,, I --11, eileeoliscirm.
I)Iema fm elect "- lmts a 6 %e I."_ d CA. Is 191indfula, Y se clet.lian ]as plnc -1 lleali_ Ill, I ;, 'I,",l," "', I "ll, ,- ,,, tie Prio So(
nicudunh-.. I- ., ,b entries. ,,.. I ,me t rr occ i6a n ,1,,, ,azonell "'L' S"(k) a 1,,, que deduCi6rod.les q.e hilblio. ell Epam. it, u, ilil dlL
dion de cumu- qu, irdereen .1 C-1, 1. ,a- ,I t-a'. Por --ow gedim $1.40; No lantern. pallid., ..... .... ... %.-. oca!,, It, 1 ... It"
.1 jouble- I, unla Nacional de;ductores, formul-ron sus descoso de li, ".."', sent cot
I,.,ialom I'll c A I ..... ,,
,,in n cc ca tie esa que Is Jurna Naclonal tie Economist, """ '7 Piecad tie 1. capital ,,,,, ]h L If I 'Ll6t'd, I"d"
tit 1. r in I c'a'c I 6 It y ell A r,,., d it A 'a I SI 6 5 ""' "I tl 73 I ( ,l! .... l ,, ti",- .
Clicncl 1. ,a- conicalre-tin. lailitnit. e "' a ci.tllr Isaina.dfic-Ita, 6- , a c, I. I- ,,I q, ed. .""l. An V ""I 'n"l.'," d-,'%!a," discial, .1" elltlx I Arnade.
de I d Iq ", 11 IS 111.215 I., t,. lei na. y _41 tie G.bletrra,
rastnalbillid;Id tit. r 9 plant cm,1,3, pr.blnox, ,I. Ileg., I--"..'dJd., A aNmrIa, : it I, -., a , l.- ,:, ,
a a -I Fitnd.d.,,, ,,,,,,,,, ,;Ini,-cl jC vid. 1,, eat y 1, .- ,. ,. tie .I- aI.- p,, 6 :-w a per ... ... it" in ac- 'd ,I,- 1, ',,, I 1',- ,, I ,-,I,., it, AIfe.,
.roioraral." to, Ca ,a. loilu 'm nue'as Ituan. pilot., de I. I ,-,,I. ell SON $1 50 que del,. Di). q.e ,at.,,, --, l te,.,, "l, pI.I., lie , ill"' It _' R" L "' I', ,,.d,.tc del In,
a. ""T 'n. tie ,,,,,bl,, ,, ,,,; ,.,; .e.an ,ut,.a., tie edente pobla- ijuda it I.. sea ... Mm ," a C'ell", "Ill .. al ,,,', ,-, .,;t.:ull, '.-6ci ,del
,be p-r-se 1. eir-clon Ins- del linteitot.. si, ,.!P., I L .,,o,.po'..emn ,I, If,,:, ellona- Ind. ,I "c"va ;,I,, i,,aw ,, ,z.: en, 1: denmer-tin. ,, art -al ,,a ',-L-la" "'.!,lfI'4 1 ,,,
Pagina 2 Politica DIAIUO Dt LA MARINX.-Viernee, 5'de Diclemlire'de 1952 Politics X90 CXX
Ills a -4gasajan sargentos del P4 U a Ministre (pie
littlug-lir6 el Goberita'dor Bat' t 7' Sc sorteark 5 les atendieron
el parquet "Iraizoz", en Regla
Ofrecif; dicho funcionario ronstruir tin parquet h o y p rnusos
'infuritil Y ( yrtdn al rolegio tn dico municipal
I, net -crel.- do )a ,-oi 11, -tc Puebla de 11, ,, par para kioscos
Aden 'gcop P""'n"al 11, Vaj ri iiine Iertu grannies s capilijas Pa des A501h: dot ele dejl lcs c!,G.1p-pador- los re- Serli eia e) patio del
d 'p, s 's J,
An, D art, os del Goblerno Pr
fit a ",
11 1." have, tod- Palaicio del Municipio
nador l- i.,h B,--!,. 1,"I.Ido l d I
iiluan,t; ,- 1-1blo dt R121I I" I Ia I El director de Goberml Murd.
P1,1111011- Pal"I'll, Batuit. volver at
l:ne, a Regla pina l calocad. 1. '1 CiPhl, Befial Wifredo Vkcitiez R in a.
f de acoardo con In dispuesto por el
'an I c] I,- u r P Illnil do I,, p-que I. an- alcalde. sehor JuBto Luis del Pozo,
"I "a. ProcederA an Is tarcle da hoy. a lag
I Ic In nifi- Cliatro, a sorter P61alkinname an at
Sl'flAli 1,ol eo -Ijo lto a 111 01. Jill del Palacio del Ayunof-ici yra ill P-porlhi. I.B peirmism; Par. instiduar
era Is venta de articulos
6,__ ..... h., ho l lod" hs Le'tim"n k1ciscon p
'I, I Pie icl K.-Piria de Navidad'on I., c.11aa
-IIII110 lut Amudad. dondc coincided
..... 1, nn" 1. 'u-nao- rte de solicitudes qua
d,,n-,(-. las -u mBo'r
P, A,!, I', F catilla ano sparecilien. Dicho sorted
PN It,., Be efectuarA 9Qr primer vez y obe.
lh, h,- sto" gin dece at prop slip dei seflor Alcalcle,
o J,11 6,1 KWdo Mona r. de ci
"N' I I I.) rlf l mlcbl, Fl gobernad r de La Habana, Panchis Badijad., Be t-.I.d6 ,ue Be procada en In concession
I st taltraselarrins, de on parrialsois
Ill P, ., 'n- f arque "Iralmoill am sombr2 alguna
it 6 G.b- termini, de ReKla, procediende a [a Inauglil del
d LA ola trace on aspect. de dicho -10, El -Boomento an qua I dillionreitaliclad ab-ii.
espom Well, de 1*5 Pagols 11
f I "'i" del ale de Cabrera. doctors Maria L6pesil develabR la tarja inflocad, E. yerso, at
bI to Go- ""t"!j. I oil III,, I., nolug.racon pede11B) dal nuallnifl- loptimsento que .1pabOliza el leabajo, an at referld. una Uri.,
an at dirigi Iscircular to, ""I'd
_-- ; a 1, 1, roia cscoola onrubrjran ij d. Ind.. us par,.1. de u-l! I T- P tales de Is Admin jet- de
-1,n do 'i 'Pudha ej rqpa. istraci6n Muaid picipal, Be lea haee ..bar 1. to-.
It I Qua deber6npreparar ]m n6mi- L. "A=-facI(6%n d. ale
do R-1-11, I'lin's
...... imunrile.l. allies M
H En el A C nits de poodo qua pundan c.
-orl mst.hdii. qL11' l'. i d, d ...... c, it o ariftiosa rece ci 5n a la un tempo los habere5 y el a a. de tirmincia del Pa
gob--telor B,'.-'a -i-6 1, els, III Sc b y jet
Imblwa I B.us o hija de guimd' PIId'' A-16, U an I Incla
Fa prop6.it. del Z'e blepel aft.
"b d,,eh.o.rmA de Ent Pache kivas, ofrect 11
bornoertal. en 11 11 flurwo I A unjaolleojo A so 11 P do con antelaci6n a
ood en el Palacio del Municipio, .1 111. d' Pmem's. da ida.el preal v
d6a it cou e.. dedierid.
d,. A, 4311,l 611ho 1,1 al Irur I.. Pages at 6 a at
flon'be-d 111"W"I'l lollIL 3 c irrientes. abo closele, .a or In, dielgente. um EN 4 Ll
Bar it It Po a cloctoreg Alfredo Jac I Lot
con In clue prescribe In ley, minister, de Agriculturo!"E'.7i'u;
l!, ,"twi I'll, "I flrald, lilletile, elill el sitio Saladrigas Zaym, ministre-de Sl El 'Din del MMico" ha trasi., ld-bl, de nuestra existeren, gare C-i I ,nal do Otras 6rdenes de Pago briclad: doctor Pmubnl, Career Usu,,,,
ijefirsturade Urbariisnto. Bienilellidu del Alculde H. firmado el sanor Alald, un. citeirma'a a, dim- toun 1 3 de dic- re el
ue pucclan tra.,ladarse a I 1,nn'Salias do C. ton'to a in y P. ran, mideo_ o li_ (;, i "'I d '. I I .i ;l. ,, I ", Hum I do o ta d
I, lor ordian de Pago Por dos mul pesos Pa. ara, director del Hm,
l aana orno todos I d T'-, ,, "'Ins P... "o-on.
I, nia -pr-ou .. lin &I in- P'la) de Damente a Maze, m-ofelonales, A veces el munam.
Pill I Lool dol Puzo, cubn y lus Plrul dest.cril an suin de los aclos qoc se 11 c naiu t r, So q- 1: pi:b,,,,oay ,I calm,,ro Be
il'u',) MIn"ll, de Regla c os arns Ju -4-ielob, .1 .turnic
It, b 1 fu6 ofra-'e5te sic(In notl,,.so. s .4s: lion no se recuerl
7 da diciambre, In f 1. d funcumarjos halt dodo & J., jatlues: hall 1,mil ;al o I orn SITI grasal fill o que dih.
T"o-t'. .1 'area a ge- y del P. A. U. Poloist per alarimpil. ,rl otol
le J If I surnan 4 por cada too %,Cm.
la rionrall Lo,"a Wcmi P.1.1arm del RI-Ide rintn neral Antonio Maesco"poil
,,I' I.,ol M le". L. s,".'se"i" lo upon 'ros gn'. I.
d-, Id,. no- loo"PlIon 11 Sol.,, d U
El- In Oriente. Up. gra Oldr. de Carlos Manuel
c' 'o." Iltoo do", prios Ho a "'Idea im Allot free
el so o.cu 6 Is prosidencia del do C,.,pdr, s.
I'," Id el luja do) gon el I' a it ras P, y1o f, Allilde fue- Tanabu6n ffirmii her Al-Ide io
F! Cool ,,i;i od. qvilen peult 1-s sulturples: u, sini nutrida represen- c, I, nitil C it. D Ilund P'
pill, ono Trend... lun r -no Pro-, tattoo stp -rl 1I or Ii.m. it, I.. so.. on
..... oso Pool., Serior., y or lar ltumi daill Polit"a t-opq ones sbajo dire- de so provincial. to, 'ta men ,I- me,jl '',i ;:_:.c;a no Runs- it ,I Ill (;u,- a sp-l-bil- E-colemilorn. ,nm,ta. den de Pago a] Goblet
cil, a hill do Cuba duriIng"I rEs Para nosatros non mlotumdiid acirta d, In ota me sual cup qiu, -,mu jfen I leI 5e ores ministry Ja me e P191af, C-o In de.
, rom I ; o' "' Pa. catratacluoilrul sumufoaum I Mimicipi. it L H b P I p rol.all Cckl ,,. ra qu, Be canalize at nuavo James %Ii: a] gal el delicit a,
61 ."P" do, de in oil ta pr, an. c0- ri- "In- habianein; maribit,
-r.dol'i on ml .I, a_ 1. -niva- d, la uoua .1. intlill d "cl_ buYe Is In ... lonimicru.,. d artid
Ei .11-filo Pl,1. mz. de 1. P I !bir en estv easa do 1. cIudsd de La A'onaltie, 1.1enr os qua hicieron at de 191,1 c-stinme.
la so pre-uptol l, Luego. en vI salon de it Conclarto an hotor de I Irlineir. I'Va"o Cil g do, p,.,,j,.l it
-pcjoljes. bra para it-Ilislostin a in hija annantismin del in- c te: 'Emilio
I Ri so
_111-11 liii'lllo de 's. Ineell-, do Coto- I., c-ce In dis in dabl end de ocuer an adeudos de haberu y
J- go III iodgu d..di;;oglv' d de los ,erga r l probado. per at TS.E,
- note 11 ldi"I a d. via e g neral Leonardo Wood, el A last nurve cle In
residi6 on conip,fudylBu padr..,C.n r Pri o -bre. an 11ii dre'unlit, No a6lo le h. frow.d. 1. toede., tin police de himor a bcrna oramilitar de Cuba que,,p, n.,ha t ech v %,
"_n or Parichlo Batlntl. h-ilem' 1l yriluounJ ric larlaci6n hernial effect boy an eloAnfitentro de In PrLserl del ministry de Comu. tallicacimit del garado an Cuba jdao
I'll a, In 11 In lia o_ sm a rom le u 0 Avenida del Puar 'I concerto cle nwaciuo- co-nelas Cal V2reta: 14. .,do up exit. destacable at rprlcs Pro be.
e l II'p.,, ,lu no h sio I lco y to Mal in 9--padid.
respol a ]as f-lmallesibla de t-l I. libel cle no,. Mar q.al an, Slimes G.tiZ,,rez, Alcold, do C- del G ... do Puchera pulall- I
o'' a .fic' a1111-ado Pit, I"i ID l d I ,.an z a, p y desgionada por propietarins.
in "I'l ""lave I I su'tluestr(i ruble. Insinurando ruestra fracera In notable pin
oil m(al do 1. I-Ia Stoo-jl a Pcsn.,,Id.d j idca on Ill glan con- nista cubal Ionic de los Barios: 31 doctor[ carse 51 no estuvieran compotall.
;Idelwlit rill dond Pablo Diaz, praindente del P. A. U.. do Will los cayos. Cie. dates mocresantes fl.ya
uda c clerto de Ins naonca Jib- de 1. Zenaida Marl cless"I'lan" up en Agutoil,,.
d, o- nall" 1. programs 1 an Is conversation del coronet Lu.
ita-irpin Ilet an el q., I, Ins asistentes tarrilaiin I tione de clicas y -ullados.
z,, -"IIzHl FlIlle Jos que mban .1 1 1, Lecumna y Liszt, labor -Ilo isima. Tat vez per ello a
ul I ,ad- Balst so hil bit, so J-,;in Acla M-1 do Scloneer.1 Comprenclemes la inmensa alegri. f,,
OUF RFs;ESTARA j.. Join, B. Batila, vI d1clo, Va"I''s "i,,ad, s-hu, AlAde, le epurcgii, 4 r clones de Weber, Haydn, Phillips, cnl,ah'an Ion seftores: se cn_ Ejercito v Marina realizan Una : no Cort1has, en Is saluraciml quit
-ra. 'led, vurill a I c,.n sole, I En Juan Cabrera, alcalde purl se explulue que a] de 1946
qua tamb!6n ird a; Ral
EL ALE(;Ar( -mu 1,- 6, Illo's ), desp.tis, pitrillic o 'upon
'.RAU Q' ld.,eroe, c n I sta a" cl
AIoll, Dutile C.pd-oAl,, h bZ
but in er .. dr el maestri, G- u ;,a,. "I". 'I'.7alo Roig P, dc'GB. m, Zos Glalcl a n1anana en nlernort
ido, J Ma. Altolldo. I'vd,,wi, in ... do I 1 1t, eqta ca'a In I- primer yl., farl de fit banda municipal d, s; jo 115,000 c.baz.. y I de an.,., Mi.
F-u-- k(ill-do Qlillil:i- Nla, lite- fllo;s X% ood hizo tin re- su, rripte, put train clesignio de alitilde cle San Antonio de Ins B,-, 4.ID0,0W.
-41"o Ra-no, Milln -1 Cl I. pot lo, d,,I,,lt.s If tutiII-st hurruin.. e gion'd. ha sido organized por I N de Ramiro CapablanCa el
"z directors municipal de Bellas Aries.. -.. alcolde de ueval
do] doltur I. in, opin Unmen nos; Jc56 C b,
111a.11". u qu, o Ri il. J LI 11, cuc,;. o, I.I., i, I'., Pa ",,'acio Milelcolot on com- tirade trentinuenio de doctor Aida Rodriguez Sarabla. Pz;liEUId,,, Hl all de Sapi Se efectlu, el Canso an tapas de lesia del Carmel
I, cl 5 enor Alcalde, detenien- en quo memos, %It 5 Ni, ra I do Cmtro, alralde del 15, 45 y 60 dim. son 300.000 tar- lia ig
,ont 1lom,.G1"l 1,ruio,,,j -Wrne,, t !aaJrf;0.ra do in- I c juniZ iil"pod in, 61 Irl a] alcolde, scher Del no
a I I F d; a S.nti.v de r
p oa' ,Im perlmradas El cc oral Luna
1 oti P a losmunct6n, local c... "' Vc.%aI.d7A1, h -j rubre tres turns de Ira- Para rogar por el descanso del a
z,;"i Is d do"Ins 'se"Is c, I on or P. itloolde do
to "L" us Manhila. Lots llol -oabati inIs padres y clunde Ila doshn.dl tiny No P.-I. tiletilde de Santa Cruz del bajonfias a del doctor Ramiro Ca rea
Ing M.- do la Munietpaliciad drpals, core. .1g. que mol reltenec', pabla
ru,, do-i Esp.,, .1-Ide de Me- Graupera. en el oct oil Bar
I
.""li hiro. Milli" I Palos Y 011cs. Ell 1. recoln'.1in d -or se oncon y al llegsr sl,d tjir.esm,].a Joa dol Sul: R men Llerias. proin. de I
.,,f, c in I No %OTI canuci.lfe, b5oluum. pe- u -on, sencla A,
c a% "t' no consu
.'n'to", I. "al.- p-emo, -o I eh., Meal- L No ob'I at. -in. present-se. real" did dool do PAU cn Reg'.: Ramecni Men m.- mota oi Dr6oner
to do[ Ayuwamuru .. ..... es I, i, it Sit to
n r.. III, pit h. I,, rl plend, i v memo: mas rr rom emiduclo on "'bul'a del PAt cada cuba me 81 librm ubado,' din oh. media
Obra Pit A,6 gup. do lin. -, do --tr. p.d,,, On, q In mo po_ do carre Par afio; an cambio. a
I., r. nna nrosos pitrabiones y gloi Marc pl'i In on-finen. on In ialosin dj C.
i rjuilii. tj lot Ip
Eli- I del bs jefi, dep., III- I I I'll _"uil., rz, plwi-Ic do] PAU do G I'. cl, om cortsurninics per capita 6 1- men, c Neptune, pa,
'ir Y "' u".s,,!,!,["" illo-innos I rite. el"r. go.; ;B
Aclon 'is senorita Wood!
P as, ........ fll -no all", I emontrio., do 1. a- la a oil it do ones lalle Infunta
Wi. V, Melena doctor Pablo Diaz, Plcodratr bras de pescado. Is cua_ il a lodes sus tarragon
del PAU de Aguarate: doctor Jose c.mp.pePe.,z, president. do[ PAU do Ma- Per In esen... da cal per 1. 1 El doctor Rpur. C.P.blime. f,
dt urla: Agustin Medina, president del mecanizaci6n de ]a agriculture. etc., cle Derecho Municipal I PAU do Jaruco; Jose Lopez, presi.
d I herons consurrido 193.000 bueyes de aade Ciencias Soccales de
drol, dI PAU it, Santa Cc- e culli d do La Habana. fIgu,
Ij trabajo, an vez del ganado selacto, Unfilers
Nol Antonio Arad.. president, do deiftacada de nuestra vida public
PAU dc Mlon. dol So,. Emrlqor ]'or I ammento de poblaci6n y aluo.currir su sentido falleempien
A,p.,, ,. rpsil del PAU de Bata
bitioli; mas Subunit. president dell del poder adquisitivo, se esperaba rip ba el JecargVo.de gobernador or P AU He NI,,v. Pill.. Rnmiln Ramirez In exi5tencia de meno, gariado an v' clal de as illas.
F.,-drj ta del PAU de Alcluizill Car Cuba; mi, unos 3.111)(tiN.
M. orred representative y pl Rendiri honienaje a
derilt. del PAU do Mariana. i Alblrto
H orU,. iden to d of PAU de B. ut., En a] censo anterl., -1946- s6Erlili.PIP Ihe R, I P-eism ma. de l Alaceo ]a Juventud
vos, president drI o 114 gamaderos
OY PAU cle Giumabal Machado,,d,- 3 000 reses y 973 poseforn it. or J del PPC (Oriodoxos
rector do Personal cle Comunic o_ 50 reses. La cuarta pal de In
n on; a ut6 Dim Roble, R ben Ma- riqueza.
ma, Carlos Stilindrigas. Jr, doctor Al cumplirse of Proxima domains
Otel., Riml G-ad.s. doctor Eul dol 7, el concuenta y sets arti-sii,
A L A S 4 D E L A T A R D E ju,,L robarry. doctor Jose Carrunza De los terperos solo el 251, Ile. de In m.111e 'it 'I dgeriraltiXto or Fr.ncmco Gran, doctor Joan g. uir. en c.b. E' it '! Ma 1., 1. JU, nto 0 road a col
13.1lovetis, Alf- - Priocure, mi- ano)os y tortes tia d e5'ia c on br-ili-A tima vollocla. a ]as ocho y m .A Imm Inner.. do,,., Ro- tertirse en novill se sacrifice. i dia de Is reche, on so local de P,
ber B do de Luna, Juan Martell, En dicho iito haran uso de
A 1. F-i a, T.-as C tintlill.. te- pal b ra d'stacadits figuiras de 1. C
d a 1.dii conto Jose Pardo LIsd
mente Rodriguez San Pe l do Imr! Deban Ilagar Be, garnulp I..
Valdes de, 1. Pm, Simehl, Leon, J-6 manos de mejoradores y celoadn' berto Agramonic, Francisco Cil'or
L A E X P O S IC IO N Hermil y tr.B com chos. res. y e consurne con merm, on- & president te del Purtid., Zero'
to final y lideres de In Ji.ilentlid C
USt Para este acto invitan: Max
Representatives de la ind ria nick Menerdil aLl
,,Eccrotacl. gone, 1 ,
I moal; Pedro U=An, secrelario j;
provincial; Jose Iglesias L;
tra. mee retario general municip
pesquera agradecidas Batistai""
Dollar, Borges Torres, socretano r
1'.na de propaganda: Javier Rod
i go-. scc,,nl da propaganda lit
N Se trienten, satisfechos con la aprobaci6n de un "I cia I : A I tom. Fe rnandail secret
decreto que faviorece y beneficia dicho n I - pa garda councipal
5 3 INVITATION PARA LOS ACTI
Del i e 1 11 B of
U E 0 B U D I I I I ,,fwrcB Rogell. C-v ,i iubiu-i6ri y do] Sind- I. EN CRUCES
".6o
1 1 I m. Felix C-tin. od.lcei. d-cit da de Maniu tr.. Jose Tium c .
li-o" m, ju- III jrj.erona,1gunm intees-tts, de- El Ic2lde Eduardo Gomail- F
I, guel Rivas. Eugenio Deus. J: .h 3a periodista., rclacio-'driguez y at secretary del Ayup,
De 6 8 Cilindros h. R ", y Wencei,1- F,1'1,11n' Ie- ad., con-lo, "I.- dI orderit It..,nio
m_'Q to del C. 9,,, N. det m. r o Barr,,
Pal on lis Ts de coz .,ilp Par. implifenerali Fulgap- tan Para I stains rme tend,
itoliures. del Suidicat- cle a. In rodustria ofeclo en Cruces el siblid.
do alul do la de lanpeca en Cub., a Uy,i afect. derningo 14 de asto ones p.ra' cc
oil stri. I C o Consultiva discutio y memorar el primer center
I's do Ir, Posca de Cuba. del SindI-,.p,.b6 up Pl do d .... to-lr ot
RA D ICA LM EN TE N U EV O a'. do ,,-dl- do I-Irl de so ,,to, dll din I de In, f-clacion del Puebla .1 l'um,:
]a C."Jo."a "Iclue's op A., to,. al cumpIfirse el ardiversal de 1. 1
6, 1 si'd "' ile. A. C a tall. do Mai Ticrop.. e. que an
dl... lel Connie do Estudoes fill's 'E. -1-bre dw Ps.d.
Im n- n ol-end. 1.s cuticles repre- lcb,. el "Di. del Crucense Ausi isontauvol, de Is inclustria pe.q.er. t,,-.
USTED esta' invitado a VER y ADMIRAR estos models: Otras Hoticiag de las y de so comercii-, nos reummos can
,at general Batista para estmetur2r
actividades political losmianes de Fomento Peaquero que or arian parte de so plataforma poIllica cmin, -sporante a presidenquedii cora. ci. d, nuen". Pai, In
Sagla In Grande qUe,,,dP1,6.l
N EVO BRB9 DODGE ,,,num,nutwo comite de Is Sec. al lizicirmerd. di, nue va n.s
li'lli l non dot P-lud. del Pua- les hombres que laboran an Im, blo rl ban (01*(odoxol' con mist"' purl y zonas posquaras de t0dil
ti. lid dCu o de sector de Is or- Cuba.
.d land, Ing... F,
en' or I- Ideas d an iiii, V
o" d R larin d! prlr riardwill R "C P. a "' as dl iII. r1nuor r1pend it
*nUE9O -DODGE MEADOWBROOK I senor Arcadia Vale z'o. ]a son Plplilm,= y preel
... all. distinuas url
I iial at Initall.d., mas,,bje
R, "old. eI ajec.tiv. micimud d. 1. ;m" nuestro, sefor Manuel Seto Jux'entild Delude" acordii a I'- ar ,igo
cl PPC debe ser at vahfcul. no- g" d,,!c'dbro de dicho cuorpo, qu a Byer, am6rcoles. 3 d:
RUEVO DODGE COROnET llutico reolucionario d Ze
_,dicembre, ]m discittio e mobn-tui so
res inieresades an In ljber1.,5,'siect o 'at motiva,'dejamos
cm-1 v sollal de Cub.. y an m.- apnr'2a n iiTd! pl Ua'I an resecurocia sus dirigentes, nacionales. conocfinjanto Juir"I'tel-Poll Con-, Mat, Drovinciales i municionles deben set r. 1. eia
plriamois pe I. enecientes a esos .. guridad do qua sus'
NUEVO M otor RED-RAM V-8 con 140 caballos do fuer- tole'; ideclarar que rI ingreso en cl':u-ed.s Paris fornental cleszirroll Dried- y en sus cuadros Ilar Is inclustrut de 12 peaca an nues.Hg- s cle personas antipopulIl l S1 1, -Z Zeaa
oolit cos de profes16n. debi' it. In pals, qua loran Yet. at. duds, ead.
zo que brinda MAYOR POTENCIA... CON M ENOS lapoculad cle Jul del Particle: y iue Jos nom importance neuerdos que ese, 0= en
tl tue.71ed hsla -Inveniud Ortodoxa se opone ter- urganismo be tornado an to social y, al d. ".
CONSUMO. oil n an I emen I c al ingreo en,18 or,13- dirim Best I& class. Utad debe
I, inumum; y .no I do, econ6mico an favor de nonstop Pais.' Byud- . org.- libralid.
dclr,, que el PPC no coil- "Conociendo que el Hon. jahor Pre- de I- venal Un hmcoplo a i ingul process electoral sidente de Is Republics, r-iayor gane- 6 a.paiso de qua
hasla tloto no se hava restablecido Batista y Zaldivar,' colaspurain contra .]ad.
I. ConAlturion de 1.940. ral Fulgencto
-lerminaron dictendo- tiene il Paris efin, st bas Pildep., lograr cl tons unpli. denst-11. D. Witt para 1- PdBooleal ,ul' Horton on .1no-r- do) Par o la Ve* If ti blx .
En 23 y P V edado A 'S, I bit"ni C.PrUinua ni de I a industrial prequel esper.mos
Art, acto al one misuo I x de el ev' c ... to note. Conae- Last an
l scoador Ml stros, para ilu defiri acci6a diarklica, activalni last
I5aXrturo Harrill Tallahe- in de n I rificales, ydislitadol- Ai-i.,
Y on todas las agencies Dodge do la Rep0blica lohr. En to, discursoa prooumcirda aprolparlft, at proyerto de ley de1: d...= --.q- Be
seratificiz q.. .1 PRG no emicin I,
dw a a eleccurres que han indo con _Icreto qua acord6 y le reraltici ell teaDecd. w at
ad,, y our Be repldn, plerultul. I Comsejo Contrultivo. Para darno. 1. tod.. Ins acuardos que at 1-1-t' portunidad de unir & Jos asibid.. que en Beat. en ted- 1.
ha A emido tomand.. dead, a, din 1 0 fassecos d.
de marzo comitA ejecutiva nacio-,p.r a ..tivn y per art. media la
to del art felmiteciemCIA. DE AUTOS NO DERROCHE e-i.en-, I- c.l.-saa
_qua detod" s hombresd, 1, in.
du"T d le ban de llegar,
El i ejecutivo provincial de'p.r 1. dlefurdfi-naprobacift qua dari
T R A N SP O R T ES, S. A INVIERTU SEGURO 1. F-iT init Jiivanil Alitintice .-rd' .
protester ante al ejecutiva C.'se inurtro, &I proyecto
d I P.rtido del intent qua '.Jan.. d. ley aicord1% Per el Conjejo
23 Y P VEDADO COMMANDO DODGE aigunos diri= de d2rIes zlngrasojConsultivcl
an In ?rgan. In. al .Iiiea clue, w o o
DIA1110 DE LA MARINA.-Viernela. Noticing Narinnalem Ngins
Afio X Noticias Nacionales 5 Ile Dicienibre de 1952
Segfin Hacienda lo defraudado en Se autoriza la a los Compare la camera
Distribu en
La Habana Y SUPER IKONTA
1 n el arro- asciende a $'-000 importaci6n dc nulevos tributes colry atras c6iftaras
reCio.
i S trae a expedients de importacidn de exia ra
, e con shnilares en precio.
Carfortes cinenw- S1 cajas'dehuevos a los viajeros ccapciirela en venfaics!
togrdficos los 'penale I grano aniparados al bedeficio de tarila minim(t
El s, or Rub6n Labistilla, directors Jaw Pereira Allnso; Fl, 1, comp6rela en carcicS one asi por lignt Gestiones para derogar ter;sticas!
1C6mo esperar sIgnificado pars Cancelan Jos c de general del Servicio Central. Persia- Actions Hernindez y Dolores Sarche, e disp
ontratoa ties Y Jubilaciancs del Mica.iterio cle Scit-ria.
el Obt ale, hay? Hay P0- licauraticon 14-Ilend., luez investi.achor de Ins Seguirk luchnovid. ba Unicin dr, comp6rela en resultade on. Una conference en el Surninistros para penales, irregularidades habidai, en Ian Ile. Retires Civil" per Ind inatere- resolud6n de ConierCio i Jos chados grav'finien
Lyceum, portaciones cle arroz del calla (tatal do 1. No. closl
allow las sets tie Is tarde, par
William, destaca- EaLi mahana fueron d e- 1951 9 2, hiw parn ]a Plirez, presidenis seflooria Cl ra 'Jrit:rd,0' d prensa Ins; El doctor Elpidlo comp6rii1cfan precious!
N ni. 0 ...... : El rninistro tie Comer 'age""- La Clanara. de Comerclo de is
do miembroad. In Comisi6n later- central delletl d IguIe dtcs5 d he de to Uni6n Noclonal de lietnos n Oscar tie In Torrec'f'L'rmo ayer public% tie Cuba ha plaall,
ends tie Mlijeres. Go nac eit Quo conllc Cie Cuba, "I ""a"'a"'", el du, rencilociones par 1.0,0 do
amerl 0 a in l6il 196piroteaclas que sermon. Men collocinliento tion,.1 lie ,a .,: Ian que auto- verses reunion" nae, alI
as aq "to "h". ha. Clviles la fimportancl6n tie on" mil clut.
tor a I nall ;,,:,a InT!Z"Ien y unaflis It la all ir I. nI bi6rad-TiA incid."his I-etigacal- aecesichud,de
,as distribuldn" entre log sels htuch6n que M P : 'estu at his
britinion At'nees a estudlar ve M n an ,
q tue I Po cle Ido parl' clue
mejorar ei Inter- e ide cajas tie huevos frescos de no Ida y en
de nta N rueve press qui, az,,U.'I_,n ilcir vui' r cats', cluelclarilmo Po e.l. Not
': ne, ciu, I Iroa lirlnaclas por el se I fill _,a 1!!,n,.,. ch, 30 dated., earn una. bajo,1r.d tie viaJerm can [,is palsies del
posibilidact Is dIathd_ irr '
onleircial entre IN Gran gularidand'ce"'ah" vn c"oh-4 lisradere lacr"
extinguen sanci6n on it' s clue se prod u -, hd!_ente cl apoya qu
'ton entableciatientlis rdena I H ur men de exench5c, del Pa'a tie Occiden I y actualmente
,r !I d Hemisferio I&
cambia Jeron con MoLivo tie las fstid,ta; J,,, derethos consilaies y adaonal',
Cubi... Y to clue nos E I can tv, Is ly ai d q u I r.1 I le 9 tituckine.n is eNiAn br adan a en bit tablecido par c ecrell, 41_ OJS, 1. Cindam de Gorneredo tie Ins Am ly Usted comprorid
In sorpresa. ruor a rivius y Is CAnnaral de Comerclo de
depart a haind que ministry Hcr-iiies ci Arv.z del ho cuota "Inten5l Ilieha Pars I PaRO Ile 10s aworiza importerr 10
de man nada niontione el cri crio de 1952, a v evRdn al nefurr nill qui Miami estin realizando geattones, en
to emb rgo. no Polaris ilirallos, Ins cuales %a c 0 luna c6maro
ch-a t our'. de d n origination put N Manuel Cluilibiell. I rtlega. do
rcndir un persamlento agraderain a dnri.,,,do leallm d "'I, I, art orl.oraI HIc! ado fl-gLue SUPER IKONTM
hit .,ue c N clniencfd "N' vLIllod-L de di.fel 30 par cienlo que durante P.lasrncia, ii d
Wall Disney, el lam.. d ecin undente. do I.s hoar it A to Ancelacion c"J" I-Lituct6n, part nue AP dtcho ,0R.v4aa,.,. 949 se ciss-atli t N Cgogertar., -F I v T,
troyar. d.,abilficlaid reduticla en and P aa3' "o-Acon rewrados, par el decreto 4654 d, "J.do... de 1. 0 tell ica Irturf tie planteamienlos herho, par
norteamerleano clue [an b,'j'ra rague ri Impuecto liel lii- %igerite,
do bliena it. Ins man 1'. 11, e deracitat y effects p,.1'dv 1,.,. fin. Y f-unin. e.p.nicada I par. lon vinjecros proceden e a
con Minisierin it- Go. an guvodn: se doctor 1 6rez clue hace raber. tion NIII chen re- w iourificaron Y,r Line Y the Arldrica. Centre.
c clones clnemato7rafucos lit-evin eatin conchic end, had, So o IN Ian
susi notcl is, at,. nefica-i man. que In Unicin tiene Is funalidpri arrourillide Comerca, d- Ml. ,m
descu e as in vripcirnvs de T,,Iarato s dv 1 is, de 1. S-66. d, Co-0 h.LdC
bridor do tantos ani.nl,, no, In, veteran de distribi n s- dc luchar par tax inter Am Rol .. L.
pars quecuant el, under idriante. e,"' a ',. d, I i"ohin
piensan con unit recLitud clue porn I mento che fraz dos d a Gi'alido y Carne del Minl9te"." n, Prostriento daellit CAmaral tie Cuant 5 "ibuida, entrc too son. Jubil desperan
Ni quishiramoo, ]as hombrrs A is ho cnenprobacto que can In craticienti. d. HL Comercin Infornin cate an scan diste lic close "'i. darrel, Cubans, el .1guirtal. .able. I N O W
rest. a Is vista tie on ration. tin pa. cl. a sell. in"e" de aysi lueron sacrilleachas call
n.d as' inscription de este contract se ..j La enipart-Icannal", Live 'Sr. Roberto Suaro. prescient, C.
to, on perro. on convio tie Iste or. La no aceptacibn par at rainistro bricron.,el di 23 Lie cocluble, de 1951, r cs en [as clistintos matcadelon I,, Hay'citros cdma as desde $ 13 0
I Hcrmlla tie 11911rall coheachones do En I.-Dir-ci6n Ge I lie E'la I r .5
I., encil"livical tie so., lam trofes, F el ablistevi. vallar de Comerclo.-Havia- Tene.
i I a li-culado coca
ista, se piensa si [a hunianichad no log 4.300,000 quantales de arrnz a que!dfstica del Minfirteric "t a
nistrar Ion at'. li, ,bi. derech. a irdp.,ta, -, I a na 'ta de 1. p.bi.c on haiainr.. h ,, nlas
::phabri trasladado a una de las mntos a Ins penal ho onLivial lifa se di6 U concern que I No c.licartacko, ,lend am VrE entencildo, Goolernot Cubsno
cc edilre, da Ins dhalras do rocitemplando nuestra soberbin Ila- is cancelaci6n tie cast el 98 par chen- in I... tie, babies, en Ion cloh. winue- on .Pe distribuldo Is varne OPTICA&
derb on.it.l. ..I cora. Ins 0, 7.00 Ildichdruilea r'j
Ids content., tie illiuslo Tervero: o Ite lurid alcanzai oil on, i*,,a 'n e do":r
Inferiares Icl- meses del present J= .1. dlid.
Wall Disney- ha con. tie v de I.a in-stiR. on C'
qu ...... start, atIloclasong ca.ec no- nes se ha deternanach, q., charante valor cle 508 mal ones a17 mil 291 Pe Goanabacoa, Marianao y Regis.
istado en nuestros dian la cate- s tie 1. ep6 cal clue coticeniel aho cuota ref-do. e produia on S03- Cludadflnos culasnows vislaudu all exgoria tie E5opo. Sarnamcgo, Inar. stood en is importacuoues Examen de curredar toolarl, Cualciu' oij: Obispo 364 O'Reilly Jo5 Hobvi-.
te d u en Jos subastillas clue en tread may E to 16 d. l 1. I.p.r1achbri que co.
'on"' ler aumento a] Impue-iti
fabuli.,La,, 0
'n azavar y derivatfins its
prialensera dos, ab.raNadds, a commercial do to estos mom!ntoa astruballa
oil 111, 36 1
Wit I. Dl,, aa.ueal!," "T"z d"7, ituestros eituerzos para ftbllt Im.!
El M man-.ascendientes a 41 a caha fucion pat valor tie 45f) oiU."arld' 189.5 -0.9raninisil I u
s dr ed d .;I uc Ca Lhaa_ 1 '12"'k
de ,L-carl,critelin dc QLa, -tt, tin. llqu.avepire e3 all Ifinnes 798 it 330 pe,..,. il -rair.d. aylr cc, ]a 1), 1 par,. trintacento I sea. is. Jutil',dirrelpcocidad. dopt,n el Chs. s it. directors do Inus
r E. I MIcisterho del Trabajo L Ile CcuidIrvic, el ach., Wit,
V. do r, irach. tic." tie 1. vorl dad qu.. el acas al aa perjudica.0c, In (a- Kindergartens en In Juslas 60
ch-I lb it ani is to no debe alundid, 'r_ a n Estado! ITT
n fialtust.-, In, r, ;- Cie L, Ha- Lin corn-local ri'l, ascien IvIechante unat ley-dee cLo clue ()c to Chao, cluien asphra a] tihdo Lit ir as ell Cnr:!)e y Arri
Rcienda. do, ( oreclor NoWrio Comercial. Ce1.1quier 111fluencia clue rriente laivia, auestro pa Is Eduractilm
bana, donde Tont. 1, addarooa 7(3 d d vMa fr(ndo cl rainistro tie r on I L I, Cc -evenir
ed chaticle, no ,;;" rocib or lesul 0 e p pliedt usair parg pi aumentol Cuba, tar en tin oals go, d bin td- Lo Io-finto Cecilia Polacin, encs
u'ra at po' l a clue. ]as f uctuactlod de qus'lnvcstigaci6, to r Lopez Blanco. se No r en cl In
a el a "a ,, Ilbsi e can en "rafiClionts inal via I a a rip.c.,to tie Notion e.i sudout ner ,, I Italian. on. d, Is, itoolquis Vchradl ractrail de IN Tunis
r fir beclaraciones de Suires Petit 'a
1,!,el in del T L tie
an de a I In e5t' 171-1111!atcl al-su economic, delar cl r e ...... Or L.. Habana ho scill,
or 'as -h 16h I Im' b -A prop
Q, I holan a In dad anchor be I S032 plaanlla del Ministe to do
firada d" .5 d1part.mea(r, Ccaisejo Sup"un. prll .een11,d e 1.,,Asdcinci Commerce".
fl-ill-dL llar $1u 13n delj.abaj. Y Oficia. Is Entail- do nd en todon ton points Xlal.an 10, nlctI0-;(adn to p entries do I F director
entre ]as to 3 tro Ion ochenta afices. -onnieniorarli el dia I ha de In igu,ew, riloa,"A .5 6.Q. 3 1 a e, id.d Social, cl fig.-L lipre ,de ran lbllllllw pars el torisnort, lantalchr log kin erg Itris I, 'i I
Set van 8b ven-os, que han do cabrals. I per 3 Lit i I on Crticla. Adetinn Suarez hLv'h In npatilchan tie lot CAnaltracidnao it N del It t to
-ario de ]a., talplal-id-, alcfiante e Pro- Ar-rchrou, n e ar' d I al rd- ,, Cuban. a impules t 6., so Li'd, a docurneWaral rom en color de, Ia R ylediMk
a up ado in, In obecirce a raz6n qua In CAm tie Id., in, )'I linsildaMde IN Jans. c, 1,,
,odurisnin 0 h f,.,. ex tirtind vsral" ,N, hicel.
ESTAD DEL TIE31PO el 54 anivers [ad. M Y ]cc -h' .1. due
0.92 L6a General d, "c "ca r'a- dr rc,.
61 Alaa ... 126 1., Relachaves bivin permitan clue elemental iii-ran a a Ile Com de Miami expo e &Jl*
intierte de ( a an u sto Campo, y bllnl*rl-u 11 to In a rsclphdncrcc. ddi. I
,abr.da ,. Par Iv,-sd, d, Deposi- -isnan de IN t.rd,,
rvoIca-,d N.-nol, 4 tie clarived. lixto Garria tan Plit,.valr%, directarnewe dependLen- 1, ortual gobernachon rip.] no,, las ,, 11 111, Cub. Impre un a,- de c ludadc%. sus cader de 0 a 2 el din a
I'va: te s I 1,6r Ns, it, a pu cle defender rFA carriente men.
br bd'e 1952. 9:00 p. an. Nota Informs.. urade. v $1111 q77.16. I'll; te del 'Maliltv. del r.MO, vgig g ho, It ""a: a 'an vhinci ,, que e p lx. tern a araldpairescorlies it
h in d F),r arlic a po'ch,
cradovioaT plimilluca se p.ndin a d do rust. so litan.
L itue, Di .... i '
do a a n'r I t an
17 T mprr llltuglAdO: M"'-",f- I din n ia I ':d. IN pro at qua trion, put- politirR quisit tin In prietiril. -1.1 didAr-a- roodiArittiv..
a I a lrod, a Cln,,,a,. ,I, so par it. direct., gr'bar. 11 d0lalool, _,!En
.0 1 30 p. ra oanara 18 9 ho- i fres de In arde, en I Cerven t I. b. illijdai Ill.% Adu.-on -.I its. vall pesos pat, gasto,
er!o ),a,, ,do nia.,da, cc
rit 6:45 a. in PrPsion ludonf 54:que en ri.n: an i.f, d, ad.,.
ru" na- -Itado de -in w, -hg.66d. plovil'.
,Imctr.a: In, 10 00 N no: 7648 de Col6n..Para cournernorar el
aniers i de In aduerte del M.-ir, istraci6n 0ase ruart
an C.Ii.l. c;.-. Ini'lie. A9T RdICPI' at senior rohnin_ Asa I on Sav I ale,. Ida call 900 USTED PUEDE COMPRAR EN 'ILA EPOCA"
111I.Ja de 1. pololors, I General En so.; an .1mill done 11tarta, pat. 0
11 v a .2 no -1, ,I" 8:00 a 'a a che Cordelcif, In2. Oscar tie
a par ..... 6 it 'a DIspolh.. ecto Lin rail 200 pesos: do.,
lah-ral v-, 18 raillas par lu-, a "que L.L.- jet Castilla ) .lot I Torre; al diiectoi ze itral tie
"I. in"T'a lad.' afichilts Onse cuarta, expertili va
S6 L arcia BovIlere5. presi),entelportatili. y I xp.viaion. doctor Jose
:DO p. a,. Total de ll.%i. h.,ta a ocuivi6d Nacional tie ml-,T. Ofi "' "' "' S ,clcl,,, Asuntoi SocWes, a raz6at de oil rail
tordarcin -1 e, aderniF, to I Impar a lot, lislls a ittric, lificulle.s
,sle ..Me 1. 1. call to de I Al
,,n I s 'a I, Intal. tchise t,,,,
n.. Marva, a In ba2i.vld a a giados. pat
Banda de MUSLcon del Reginti-to rend; it direct(,,' ted-I d,, Adun. ra a ra,,6n de 9W pesos: res auxilia.
bada: I, a, a a' I I an, d ,aid, Ins va On- priniviii. al-rog-fo.,
111's N 7 de Artilieria: In seftonin M- r, or Mario S Main,
am, baj a t CXI n n a is ft d de
5:33 .12 1 Y no Go ci V61ez, inspirada Postisa.'achin a tr.duren c A anan .540 pv,- y in .-flili
.1, b;s, r ase tecera, mersojer. N ozon or P a
4,; ,,"Sol' r;5 pesos s relas Vlds' Zixdi
11, 1111al-ii PrVIL,1_1 ailual e; Rep. I a. I- rop.atinvo 360
Had. 26 p, u a -*& Y ".
- I a, '7 1, dcj;.Ilc id Public. G recibidaric Ins nL-Tos duranti'la
in Ii-, po, Coh". r. PlAntilla He In
las 5:4"'dla 6 ,.I,da 13, 17 pacs a ala, A ,a handoo. tronatic 61, 6,1 -pd-,,, de 'a' Par. vI one. tie Is
3 La Comisain fird-l-forneriale a to ligation. ,I.da Dirov,66n Los to in .,a,,. h.nn
5:41 Solid. del S-I S.vuag. "' [a lorma-eical del act '. I eje,,,,,o
Cuba. din 5 a Ian 6 24. a, del C.rn."drv1 eiz.L11,a'R, _td: Qu, not vrocondico tie 1952 a 195'T Ida treat.
51 di. 6 s'luto f, 1 a5 !, dolfa Miranda". clue '. '. client, re in hall ou. tan a
_1 I 'a -or' Or h, Ireptinducates a !os exprcsaan%,
Lit on-9w.,lit, cl.o i To, no Icarian. I ortividl. on ,Halch. efiraz y .-I n-1, in, dP1riamen rivaidos
22 N. m. If-rda, flov.Ivs 1. Id.a torahas old, ,,,,nl,, function, 1- 1,1 Mil-leric, Super a, 105T sup Y f i a a 6r P01t EL PRECIO MAS ECONOM ICO
cirall.d.at, Laut R .1 1. M.r. de Hacienda: Kstudin.s de Seguridla'd Social, n,,,,.
d, Caddelorl. pq1,Ia, derandos inclusion on las pre.%,j.
Dan ninfiana tin homcnaje vo ,, din s;ar.1.P' a a-- ro-s lie D.vtcCpAra.oi a Y pust.. so or a.,
no 'a"'ean a 'a ,.. nvold
Eugn, sn. Canada. 1.1as do in. 1,11n.rid.de despedidn It lit gr:i 11 La Cruiraii6' a, val-ri eann -7'6, R.f.vl D,.z liald"ll-al; CP.
'I In ...... T, L. Asucclachal National Hipl, d,
din 9. a Ian cun- Alfonso FcTlora: Filil-olo be talimea, que preside la scricail;
Ins .Ion,, cle In ciagua; Jose MuguI Inf
pianistat Srta. iNlanfugirn cis 1. hirTen"12" ,a r
a] A'act torilan An "or'
Aac),-,16ri No Ian d, Enui as Hector Musa Fernatid- Mrrci,, onvoc,,lon gacro Mo
at no It y, ii, alilr
Pol In 01-a. to Asur- ,Surn tuafi,,idfo.r nlc In Vvga Erviti: podia IIvravd",!l, Isavle, e. I Ciasefo N-d-I 6,
mart6a.a ';,, del de of. no Earl T B-noud, CP. Eligrat-, Sol, sC_-.1V1I,-- a.a nalimblea cvavo a
o raho I Tara clugi; AnI.ri. G-il H,- I-a tral- -bl, el P-Ao do 1., .1- P odem os vender m 's
no. Abrl.. din 6 &1 airlual, a I a., d o., L-s a Ian icLcddLvnt;, tie
cle 14 vri I -lo,, "Ersarfill' ,,- die no en 1,. Ind pcndn,,
tie Itt'r-l-ai "I.., 'Iropuill', ,, irlin los altimnos de la Ltictiela tie Periodimilo conan a,, Ida ovita. barato, torque nuestras
homel ale carifinso de d-pecticlo A h; d vdI "til. d r to,, del Cn.
,rularro, cub... a a-a-to it lit luniba (ICI diftillto patriCio C. Al. Sterling it I y 'I Iffe I S guid re Pvngon'sin o,L oaz at a Ian ca, I Minister,. operations son excluss.
Zvtuad;! It irfug", a d, ones V t 10
ii, vl .l It F tin. hlld.l pa, 1 ("a. l1r.1,0drial do Is, In. ,at, ,unrAn en I.. ri'llde 1-forwricia:
d, ra che MIN litittli sit pe- 10 19
t acial; Marquez Sterling
El p"hath"ta ("o'llm Vi,. I N-slarabuad. I r 1hat%-,graa.,i6n vast. 1. Winton d, M- t, 110tif ente
,,In a. I 'III del M :L )a piez Sterb"R, donde se volocara uns
'It ul ,Tlclldlo a. ,io do ,-,,6n r-oduall, pit : .1tendo ficral.
annibris as". !a rall I v9 i lli o Aral, 11., y ricurribr, ri,-I 41F
dr a el profetair doctor Mori,, C
,atibl", trpd' i _112.1-1'. it, lart,-% ,., en % Inrl, aei.rA el del it
as Co. piruict, on,- via. uno iil n,,, .,,. 'a, av'A
, -rra v tSa.rah rorn,, In g.idc, (let difu.1o piltric'.. dcoLa, "F -IrranizLid. P. r
.a or ul It 1, a an I a Sl,,Ilno, y hacfi radcis Bond. d, Maslen its In Million de
('IN 'I avarn ofindi" at 1, itrindan .
1, 1.1n. I,., .0.;an as vical, in, eal fs Ll;rra h dr4efectuar- ek pr6xima
-Mcnfuga, G a a p RN 20I.-n1flarka d, a y parkadfist., en neat. no Les,' Is M. A L C O N T A
xos Itslit
CO jog' 0,
N. pco I'Jo.
VVV
v 't latO
Los S I F 0 Ile d,,,COO
S ol,"Itc
6%,%N ,in 34 "love, rig
tell 0
,,love c I's N
5 0 JON
V
,c,O
VOou ,
Ja tag locifto
- 6
oo
N, a C "o,",
as
INS
o, I V niao
.77
.0 ,for
lvls
Jioo', -it,"
lao,
L looll 11
So,
0 jef As c" 11 at,
"A do
vo V6 ,Xv J.O, to" -i st
rsvi 0- go
LO
'co, VsN, u rr- 'S.516
doof i, or Oro isfas
'I Y BD 0 B L A 0"
H, 0 !!
atenua reflejos ydesvanece sombras!
Con iqual cantidad tie luz, s* obtione un alumbrado mcis bell* y comfortable. Oita "'19 lo"IF as Co. va's
10,0111 CO iOf -is
Comparc'el born illcl corriente de 100 bujias scg6n 'Oo 's" A, el
J,J
se mucstr2 arriba con C1 nueve, "Blanco De Luxt"
71 General Electric qUe aparece a su lado.
FACILITY LA LICTURA
Se nota una enortne difereneia centre tin 60mbillO O C
ordinario de 100 bujias y el nuevo tipo de3arrolladn
p or General Electric, no tan s6lo en el aspect del
bombillo sinco local en [a fuz que ernite. .,c OVwc,
El nuevo bambillo "Blanco Die Luxe" produce and
Compare estas dos folografias, tomaclas en una tramps de luz. luz naiis suave, clue se difunde mis pitrejarrucrite,
A In izquicrda, bajo luz tie corriente de 100 bujias, el lipir
p royecta una sombra may visible. A Ini clerecha, bajo luz de embelleciendo Is calla y haciindola gnis scogedors
bombillo "Blanco De Lear" General Electric, Is sombra opens, Y risuefia. Al reducir el resploanodar hace gain fiction
se ciistingue. Lin sombra mis suave de cold nueva lot cis .1 [a lecture y laborers y critrctertimientios diverw.
hogar nueva bcIlcza y renov2do enclunto.
GENERAL ELECTRIC CUBANAIr S. A.
I
. I
I .
I
I Affo CXX
Pigina 4 Editorial DTAR10 DE LA MARINA.-Viernem. 5 de Dicienribre de 1952 Editorial
I
I DIARIO DE-V LA MARINA Prisma, ENTRE SANTA CLAUS ALCANC I AS Por Rosehada
Fttndado es 1832 I I I I ,I Wi t
. ,
DECANC) DE LA PRENSA DE CUBA El restate I I I I
EDITADC) ?OR DIARICI DE LA MARINA SC)CrEDAD ANUNIMA descle el 28 do enercs do 1857. 1 1 1 Y. IsDur oca, par Do. Nicolas Ri-re Y Most. dead. 1935 11119 I I del hom bre 1. 9
, or or, Joss ignacla ItIvere y Alessite dead* 1919 hasts IN4. I .. .
Presidents: VLccp,-nd.tl Director. Adcal.i.tred.r: Por Artill-ro Alfonso Hosell6 e I
. Silvia Ifle-isioulas do River... Dr. Jorge Barrage y Pifisr. Jost L Rivers y HervAndes. Oscar River* Y Hersaluad- i I
,
Aclogid, 1, I-quicla -Ap do Carl-. 111' "" I
PEZAIM : M-5601 ,,,. ..I I postal. rlaclc, CONVIE hecho cle Una igualdad fisica, que 1 I
D ell a social: Paseo a artit stalteneoc, 55L NE, con la Naturalez. -,cooliele. auto de 1,
Suscriptiones v Quoing ... M-5601 Proacdois do Suscripscibist: clerdtadperio- Is igualdad moral. Y esta igl.ld.d 5 11 11
re 2 "" I- I
... ..... -1738 43 75 1 Eat, ,get. Extra si.stir en arientaci6n y on ,I rumba politicos, 1 Duector .......... A-4787 Mes . .... $ ISO D In- moral, Out Tonto influye on Is I I "
Admin, trader .. ML Trimwln .- I I' .. $14 .;)ero I
win :. Terril-J. 40 0. or cuanto Is conduct del hombre, 11 -,,
Jets do Informacitin ...... A on I A 2 :3721 a bldlo P
.8427 Social ..O Insist N ........ .. on ..."Id- Sabre todo cuand. Is experience es Is que models to conduct social Z,
Creole H.ban.rx ........ A-7575 .jI ,
. AnucclO3 ...... Afio dominical 580 wbm hist6rica nos cri a quu6 extre- y fija al mismo ticel criterion Y .. I
mos suent Olvidar el hombre Is opinlones de movorm his de Con. M
esencia cle as ca S. para quedarse Beguirse par Su sducacl6r, integral: I I i,
EDITORIALES con to rutinario,"con 10 perifirica. mente y espiritu par Sign que le I I I
- El 11 de julics de 1798,-el Margolis asegure Una ancha base formative; L
de Latayett diputado par Auver. par la insistencus con que le rec.r I .
I
La risita de la llfisi6n Cornercial Britenica rn., loia one In Asamblea Nacional demos qua el cii5frute de todo priouropea do too derechas del hombre de subordinarse stn'p'c eb r:. I
de Francis is primers declaration viegio, par inalienable que sea' he ,
I rsnia en Cuba de Una distinguida Mi- para con to Arruirica latina, caracterizada par un rigi- del ejudadano. Ciento Sweats Y a compromises. a re.p.lisabilid I .
.,Lou C.Locicial Bruirlica ,, m.ti,. de esinc-I men --cial ,wilicti-. ,t.bleciclct ,.6,e 1. base yfi I I
- L -" as deSp.6S. on 1948. .so rcuni6 en do. y .1alig-incomplatencia pars nuestro pals. con Nn,(as of fOrtale- cle altos arancelel, nacionalizaciiin do industries y do Paris, of dia 10 do didembre, ]a rabies, y a veces .
, I
caniento de las tradicionales relaciones cle intercambno cartels, incluyendo IDS controls do cambics, ,aides y Asamblea General de las Nationes que Ift derechos T, .- -- I-,"
comerlat entre Cuba y to Gran Bletana. dnlsas. qu, rcpcSar.. y clesviaron Ins Corrientes ca- Unicl.s y proel-6, do niodo solem- nidad propin del hurnbre. 0
La .%Im6n, pr,,idid. par d general Wolter Hugh merciless entre Latinoamirica y of Reino Uniclo. '".1, ll a on documents qua hark kpo- En 1. Astunblo. f-ces. at di- I
' Declaraci6ii Uni-sal de los PUt2d0 MalOtlet apunt6 Can. El I
C, land, Vii integrada par reinantes personalidades Mucrto Rooseeli y derrolado Churchill en las clec- Derechos Humanos, detentes y error, a Su )uncio. era quelso
I- negacios. croplesas y tinarzas del Rrino Unala, riones inglesas dc 1945, I& Carta del Atlintico que,16 orrum-ados.in,'30 .rticulos. limitation I., dceh.S del am 5:
- La "an' i d ..ban declaracio- per sifirl deber duclaclann, -Y no
Lon an Chas experiences en 105 MCrLados do Amirica. sin sus firmanles y fiad6res soliclaricu. Churchill, el ra to on 1. on. sma: "La naturalem ca possible imagirlar -afinscia- or. I
Esta honrosa visit. es c.nC.rcikDlC con Is reciente me- hime cle IS ,ict.ria tailless, to Is guern. no pudo -1 6 entonces Lafayette- h. he- 9-ni aci6n a1guna de EStac1o en que
chficatl6n par cl gobietno inglliB de aigunas de las proseguir Sits areas para Is consecticitim cle Is Victoria rh ccya' los rombres libres a iguale.%". of ejereltio do los derechos no wtA
regulaciones restrictivas del comercio y operations do ]a Paz, Paz social y paz ccon6mica. Era el inslarile Y las Nationes Uniclas, despu6s de limitado par el cumplimiento do azuLar:tas, en aquel gran mercado que fucra ,I Pi- dratnifico en que Ins pueblos se sprestalcan a lovan- siglo y media ell que Be ha estad. JOS debere.s. Entre esos derechos
Met ip it c ntro del az6car en Luropa. Todo ello sons [at Is structural de to economic do IS posguerra. Los guerreando en nornbi P de ese pi in- natueaJes no hay Lino Solo que no I
las posibilidades de ensanchanitento commercial ca on Lsiaclos Unido5 y toda3 las Anuiricas trataban do ech- C PLO y par. re ... lot I.,, foo-S del eatit modifoado pot P1 derecho po.
I hombre de toda limit-nin a serl- sitivol'. Y Palo corroborar lot Ro
terreno MULhO MiS propicio at critcrodumnento fecundo ficarla sabre las normal del intern &Lionalismo econa- clumbre, pencil qx,, recorder esis -orto record: "Descle el m-ento & Fentr, I.., clo$ nacl.nw. mico, Is economic de abundancia y el libre commercial voided spnolla Todos IDS S-S en qua hernos clegido mia Consti- A )
E, muy lcntador y significatio at tCSPCLlo. quo competWor. Gran Bretafia so aferr6 a las restriccio- humans -pioclamon a .so vez- Iucifm T10-n-cli, p.,,,n,.., 6- =) A, C ) I .
shot a nacon lilies e signals on dig- ITS Ilmites at hombre natural y a k I
Is palitica ecim6mica cle Gran Bretafia esti dedicindoles ties y limitaciones do un estatalismo flexible Pero muy nidad y derechos', solo que -y Sua dorcch.S'.
cuscladosa atencirin en Is actualidad a IDS mercado3 rigurDSO. El plan Marshall SUaViZ6 tStOS TigOrw. Pero Bill esta Is supoitoriclad de este La ONU, wo mocho sobriedarl, .
y riquezAs potential es cle to Aial latina, contem- cl regimen econ6mico prevaleciii. El primer pristanto recordalorio- Ir anaden a Is defi- sefia]6 sit sit declarrecilin cle 1948 -0ye, Viejo, Ilevanios citico dias aqui y todavia no hentios hecho la erkitz . I
plindolos v estudiindolos can visu6n realist, que ha de Ires call millions do d6lares cle Eslaclo. Uri a nict6n ut, coroplementO indispensa- un closer soln: Pero else clever. im-
de set a Is vez rectificaclora de muchos de sus erro- Gran Brelafin, on 1946. estuvo inicialmente condicio. ble; "y. datados carno estin cle to- plicativamente, allania Una latitude
z6n y conciencia. deben compor- onorme: pide nor el hombre se Carlos DAvila
res econ6mico. do Is posguerra. nado a ]a climinaci6n de lain limitaciones para opv- larse hateinalro-to IDS unos con compote fraternalmente. es clcir a
Y. era hors. La politics Testkii- y 'Ll much., rar to transici6n del nacionalismo econ6mico ingl6s a! los otr-'. que ame a Su .%cenciante. que to teaasPeLlos discriminatory dc Its anteriores controls internacionalisma que' habria de ensanchar las ca- La ONLT ,aloo, Lq,,,Ibrnd.,,S- Pete. que ponga on limited a ]a Him,.rac ciales para, Cuba. no sr compadecia con Is trientes commercial. espccidnento can 1. Asirl ,,,nl,. 1-., dl,,,,h.., con to., cleberes. bici6n. a to codIC12. a to c6lon Pro-
p,.,,rb,.l capacidad.y large vista de Ins c5ladistas v latina. cuyo ertio habria cle set colocado on to, Francits nisisto solo on ]as prime- Piss. Para no provocar Tit justifi. ,a,. lia. mal ell olvidarse de tea car las ajoras. Ell suma: e. el re- La estrella solitaria
economists ing1wes, quo tan eminent participaci6n mi5mos niveleS do to proguern. El re%ultado cle esas tatinias. Y ocaso esto explique, greso a ]a cristionclad, on un mundo ,ban tenido tra of desarrollo commercial on IDS sicle ma- .%arnas proyeccioncs no cor"sponch6 a IDS plants ame- nuncio, ,,, js"fique. to desfigura- que olvid6 a Cristo. 6
Its ess Is hi ,to ,is cle to economic mun dial. Ticanos. ,.on del TnlnLp,.. y par consecuen. At.. hoya Much., ,siipticcs ', i,
Fui un ministry do Relaciones Exteriores de Grao En to citi, at labaco haban. resPeCts, Cuba perclilli elm. so N10lacion e ineuniplimiento. Ing que to Declarael6n del 10 de XAS p,)ique era mil prop6sito relerirme den de Lorenzo de Zovala con It
"i hsy qu, -Lstir ell to consa- diciembre les suene a verbalismo "T
Bretalia, George Canning, quien Juice mis cle un 3iglo el Mercado Inglis. Dcpuis So entrealaricron Sign Ins Int'., Lo que, is, -lima. ,.Iet,,,.- Ut6pIco. Pero debieran examl, 'r a oll ell el discurso a we extraordinarto estrella solitarna. y con we emble. .. nor I UbUclijo Clue cl Nuevo Mundo )shbia sido Creado para les- puertas. Y share. con to vuclia cle Clstirch111 .1 gables- elloll, 11, 1, ,,do interraclonal. P.- r-rdar despacio, romohn kndolo.Nei existed ex- herneraje a mi pais . Tons No reconocida Como Rep
i el in a el Par eso me he ocupado, y Sign ca independent un atio mi. tar.
laurar cl equilibria del Viejo Mundo. Sabre esta tras. no Inglis -infalignble fumador que clijo Una vez quo To hacer p-ble a convivencia. no ,urso sangrienro d, Is 'n't."i..ndri ininuaci6n habria de set formulada luego to Ilevaba siempre a Cuba en Ins labirs- se empiczan a Ollie- Lanni,- de In Litic Be f1j6, he y Otto c.mi D ES indispensable president ocupandome, cle Is banden de Te- cle par of Gobierno do IDS Fstados
do Droo nornia de In condunna hunia- aleccionar a] hombre. Sit Tedenci6n, Jones hace xas. T;ene un historical bion pinta- UnicloB. La leyenda popular qu.
octiln. Mourne, Miranda a aquel scrilido functional %islumbrar mayors clariclades. na. bore nias do mil roveclen- dentin., 1. Bg.,Td.d p,,ma- 107 anos, Pero cuando Una reconre Los- Dwelt litego n. c,,. q., repiten atin JOS ultrapatriotat tepolitico, ccon6mico y social do toda el Contirente. U presencia cle In Misitin Comercial Britinica en ins anos pol el Iluminado de Ju. nente en clianto at (115frUte cle So 's Jos, oo.896 mills cuadi-sidas del To- nation alguna boys tonido Tons janos asegura qua cuando Texas
S61o oli podria scrir Is gran tare& do restattrar cl La Habana y .%u limits pr6xima a atlas naciones del dea Y lodo vI flocaso de nuest'a d.rech.B, depends. sab;, Lod., do rritoria del Estado puede pensar en banderas en tan brove historic. Paso a former parte do Is Colon as q to -clo- todo menis en que haya dejado de Plinocto fIame6 aqui Is banden cle patitio on dos to banden de Is caequilibrict del Viejo Munde. Canning 10 viii antes que Caribe. evidencian rl buen prop6sita de coordinator c-linfion ... at -lllnlt. no w ,on. dude clasombre pie D
noldle do colaboraci6n esfuerzos constructi-s para inipulsar IS, c.,riDt,, ,I P,.dn,1,, d, lh lao, ol,,d.d. in que ell at .is..; ell q.e existir. Cierto que -qu' 1 4 do ju Espana oro y Cecil luego la ra- trella solitarna on el moment de
y ]a posterior political inglesa .,lu'll"s --gna': No robot, no advieria que forma Porte de ,Ila lio de 1845 Texas dejo de set Una In con cuatro escudos cle Castilla set arriada.
oil esa gran [area corintins dice bien Claro que we pen- vkificaclolas del comercio y de las economies de ]as motor, no cod of bien aje 7 '11 a Is irnprimin su props notion 3oberana y paS6 a set par Y Leon: tuando Joe declarada cc- Durante Is guarra civil y host&
.dw- lco"I "' 61 decision del Collage so Federal, el flonin eSpon.l. bajo Carl. II at mo ]a condition del general Lee on
samnento precursor era comparticlo par los est :,, l,,a:.,, o.:ao.S Dires .quII. ,,,a i0nilcls. No Puerto act lib're,,amc e
inglc. es. Empera, en la clapa siguiente a Is segunda Ani y cle Gran Ricl.fiS. as Para ...Iran .,is- enritribuye con an ir, tole not on Estado No. 28 de 1. U o' 6 n : L-t. el pabellon de elite sobenno, pla- 1865, IS L.troll. scht.r.. do To...
gUCITR mundial se praclujo Una profunda AlICtALi6n Saluclamos a I& Nlisi6n Cometcial Bakinics, y It I'lus an prejuicio. con so violoncia a con que so estrolla solitaria entro a toado con of escudo real at Control. dejo de ser Una de las 28 de la2
I So insonsibiludind, a que wa BDC!e- forniar parto de Is constelaci6n fe- Hatia 188D Texas adquiruS so pri. banderm do to Union, W6 Una do
en el ri(mo dc Is political, econ6mica de Gran Brclafia citstarrics el mejor lixito en .us impartantcs gcstiorits. .,U".c ....... 1 -dcal.g.* Pero q no, dad excloya cle nu seno In concor- deral do e trellu que adoina to met gobernador bajo Is soberapia IRS 7 en las hardens de to ConfeX'i,,.,, To a ,tola connuo, It a"- din 'I hurnarnlarisron. ei libre Joe- bandorn de Jos ESt.d.S Unud.,. pe- francesa, We el Cobalt- do La dictation. A to menus 4 distintans
..ba .1 hanth- (.dos [.a do,,. go 'cle I's crer-las, do Ins vocatio- to at racionalianno toiano no ha Salle quien di6 a cate torritorio so banderas del sur famearan ell esos ,1,..,. -, art. ,e,.rd.,I, cict.. de- de la.n milttanclas, porn hacer muerto. Still, So ha transformed ell prinneris banden official. Is blarca 4 ahos sabre el territorio de Texas.
b,.,,.,, S, ,ad Idu I Tnen. '" el nucleo de un nuevo nationaltsmo con flores de Its era. Con to inCilibairtos en un Congreso Sovik ico te single'. Cu :Lll li.bil.ble ,I M.Ddo do todos Un sinnumaro de otras banderas
- esa -a a "'iedild, Precisamente a Pso, croo norteamericano. No 561o el som- depoodenent de Mexico en 1821 Ile. furron enarboladas, en Texas en Jos
7 '_ que ,S 0 product. ,.,Let i vo cl e yo, as- brero y la3 botas do Texas estan So aqui Is bandera Mexican. Co.
UNA informacilin cl, prens. CIA Clients aycr con lei pel s1nicamenle es desmoralizar a las nacionci muchas ind iv ,d,,.Id.dcS disp.,,,, P'n Is Orgarincuin de, I as Nacio- periods do luchn. Un patriots cric.
Inclutratival dt visit quo to& prestl dclegm- occidentales, y hacerle creer at munc6 clue Rcsia calli no So vpria anoenallanda. de ciclo no. UnldaS. La Paz wl asentada adquiriendo Carlo cle ciudadania ell Sus Tres harras, Verde (independen- Ila expanol levarl en 18 '6 to pr4.
on to. esin-cs. E. necosario que los, at ... 47 Est.d.s, t..bcn IDS cia). blanca (pureZa) y raja its mora bandera indepenclectist. to.
sin. del P.rticlo Consunjita de Uba h.clan, &I fin Jc on favor4de I& Paz. El objetivo do enas congresoz ell clcl., p., r.,a harbor,,- antisocial a "' a tib.t.S lost cntagiando con so nuevo in- znexcla del India con el espahol). jana ell Is lucha contra Enparia y
dingirse At Congtcoo Pro-PAz, c cado paras is ciu- fuses )ca bolifica, La URSS ,,spite a ten r dentra it '"' lh Ru or,.; YI. gilorsn' ell 1, 'b En c n artioulon divid-h.m. do 11-ten y unn es- el escudo, el siguila, In serpoente y fin. no art :
a neecaarios. dindole el cactus en of Contra blanco. ca en marto raja can Una espacla
dad de VicnA -sector sn"ili el pt6xim. Lit. ceda pal. Lulls amplia quinla columns que lische par JnStificadones pert6dins los exit e- to redactores de we c6digo, cle peon, de reafirmaci6n paLra5luca
' ego pragrausitlea, de ese documenic que no escape at comentario y an En Mario de 1830 Texas decla,6 Us,. Corona Verde de laurels. Par
since. (on nombres burn cIffros, irafesiones ben el dwArme. nuenlas ella se con icrlc en Is prinaria mi-os que conduceii.,p r un Indo' a Is satira de IDS otros territurins su inclopendencia de Mixico y See misma 6POCR Se atrincher6 ca
con-alas, con atioidAdes mJ& cu.. ,rint Still. Is in. Palencia nulitlit del mund.. Lcl C.rg ...... it, 1. P it Ili -n-111111- y -1 thertinair, v cne min a Is posteridad, per. qu'
V, a Is servidumbre y a I one antecedents y orients remo- cle to Union. Mas de un Cor ... Pon- gui6 es. lucha complete duranto in isle do Galveston CI il-l-tica
. !a, 1-16n sefialsba I- peronAs qut dc nuestrA Isla d, M.scii I'A.Jan Par .bw In, puerw .1 1,1 ",n up:ew,"o ,s. precise, mill uclosamentV, el .. ,q- L.-il6 con to, trepas te- Is cual, segun decia Sam Houston Jean La Fitte. que operaba con le.
ill"Aii de concurrur a cliche rcuni6n. unas abanincirse ..'nitic. ,,, I.d., 1.3 Pak- conjunto do I ",d,,eLl,.S q.c ban ,a s, lenoel, ficotuecrlc E'uropa do- at general Santa Ana. los teianos tras Palettes cle Venezuela. Y flar.
_ it a .. . ndi.1 w- "D3 Peleaban bajo ologurns bark- halo larribuito 1. bandorn vent-anx,
lair si inismill el unporle de on. viaJeA. atras aguArdan- Ent-ce, -- delr, sirnpi-e que do .,g.,.,Ie b omb,,,I. dlgei- 'b'jo Que. ell we arroblente, In gue- dera con-cla" El 11 de mayo de 3
Paz (I, M.jnii --olwarin I.. -min-ts, ,nra r,1,,-h.y que f.,m.l.,, ,it cr) It
., diod de so dw1ino. A C .,bi. do que ahora era to do 1- tres b,,r.
do a ,Ili, ,I Kremlin Its enve lot %iAhEos correspond. La par de M-6 c. ,61. 1. tramps .6-t. pot I.s ,,S,.t, del hDmbr,, In declaration ,,- el document- fils no dbr. r-a 0-cent, maS do To.. clot cle IB36 so .d.pLS .f ... laa.at. IS ban- hart-malle, amariTlo, azuT y rojo.
dirne, No porrin alegAr Iss Prr5OnA3 indnarki. 1. millhLrea joclicns; pora imposter 3u voluntad dentin. d I., .... tea y qn, Fto .M. ..htall. ,am. L.Iof6n del to. .. Estados Unids.
""" "' int Abicriamenle corri cuando. an ,ok- y Pal. qu, ell. -igsn I., itli-io" fu".. [" In :- toegni, In itloortald. y mas One 1. primer articulo. Pero cre deber c To.... cbj. John Bi.,n, no premol, 'a Cuba Impulian y organitan In% Ilarraclos sCprtlCI6a (If ]is LOnocidisinna jugarrela, tan burda que bvi-tiod, In dLgi,,I.d human.. ,,, u o de comportarse fraternalmente: es tende, origin 7 lidad en ,I US. do 2. De [as letras y [as artes
C.ng" de Paz y en ellot So Pottle bacur otin cosa que rep,- el que resume el ideal par 'I que estrol a sollt2ria Co.. emblem...
"' loman parle de modn no nos explinamm sincerameric que hays n,-ldlad It,, pnra qie nos airepintamos de han combaticlo y hall muerto mi- Pero Como permanencia on so use
publut, 1"'. I-buin, --irren IS, -mbl- Inds- d, d-un6isit. ante Is conciencia Lid pas. habeila olvickno, la ve,,t,,d ,ertill, lilies do hombres; of de bacer el loone titulo a Is precedencia so&"
I_ ell lei que In miii de.lAcada represent- ['a, cle Mosvii ? Que sc to pregunten A Polonia. cur que DS base do 1. CL iSt,.nd.d r-orldo habitable. Cumplamon we todo Otro pretendiente". So referia
I-on .."I'lic. d, CSTI. Pat. .simima It enctlenita If, unquirran do Rumania. que to indaguen ell C111- "Arna- In. .nos In,, ut-'. soin debt, y dintintemns .in .... I- a 1. bander. do To." dilicii.cla /- A l calor de nuestras
In"';ll, -1-squos. que examiners A Bulgaria, clue C Is S61o qn, ca, tol., no ,Sl,t, ,l dl-bivs y sin miedo, de una vida Par Lorenzo de Zavala y qua too
scuc 'n a so I-TILice, no ,so ... g-. Pa. ,I dr,,nte y libre. ad ptada oficialmente par Is Re1. noundo rntrrn "he que el Congreta cle Pal ,its, ,i,.,Iqj,,r ,stilite tras Is Cortina do Hierria y d.l.r Pu0blica Cuando dectar6 sis )ndepen- 11 prim eras nevadas
%r elettua ca 1A parte de Austria qUe It EIICUEI1trA ,,, que dat. Paz cle Mosciii, ]a negaci6n de Dios, vu Entrefineas denote de Mixico e. JV6. E, 1. I
1'.). 'I 'llausurn. ,-I- ,a favor cle IS ,paL b6- llerseck-6o rolls bitlaara en In persona do clusernes pro- qua con aigunas modificaciones ... Por Rafael SuiLrez Rolfs
lica Or N101(u,. y qu, crl m.nr. .lKuna filled, tl-- s. lonlobts. Paz de Moscii: Is de IDS misionerns I sub, iste hasta bay. Se olvid6 John I SIN que el Claus con barbs del algod6n rall.
1111,1'. l ,'a'sq IS IcianA rtferencia con is ver- extrell. fu slMloolo de Persia, In- me te.rm6- wl. Y Arboles del Septentri6n me, : ', la P' / 'I'lue irligio- de China 61timamente, torque ]as de otrns H acia la superac tro hays Jar supuesto Yo. en cambio, pues.
ladiroullIA14, na. con In Paz que no r% Ingares Ii)o Is garn roia. no hay Pero qui ilablar dLa y Egipto significance dominiono .1 bajado he to to quo tst iiamos en Cuba Y par
n In (Apilmlista, %inn Paz -impleflientr. -Ln para conlrmplarlos on el martirologio. Y soberanWity que on este mism. to marca Ide NKvidad, buscohis Ila eseenas pa(tal IS prcdC6 rl Schor y ,c Alanan por talanirri par de C-I.. $I: In Paz qu- Cub. y Ins N-m- ritral feinenina Nuev Mun a to estrolla solitary a lost 18 graclos sibles a 1 5 vision" de los niflos
' ndtfgr,-,d-8 .Ya Be .Igu..S noflarrito muchon afl.S on 1. b.rodro, H Von sincems, ce las criaturas que penI'll purbl.. quit Ile- un T.nilpl. Cr ,t,... ,1, Ia L aidAde piopulsan. Pero que nadie clients; que nadir 0 d ,Chile antes de que apareclera den aunque sea verdad. Nt ,acerfiel.Niflo C..D,ids. I'll. es 1. ,,rd.d. V,,dSd Line ,61. In, uprr liga, sl an a trueque cle so propio national dcsl)rc,- Por E. Fernindez Arrond nadne Cido en Is c ase dommical de 1.
I sit do Tox.S. YSlfl.mrard. .1 se reLigie ell -u case Para gozar Parrcquia- ,Que trifulca do i.eCs
1:1111, I'll, 11" c.paces dc negAr, apro-Iiiind.., 1191D. q-, IS -Ls6n de Vicne, en Is Porte s-oilic. d, UN0 le dl,,, v en, Of no Se haya instala- Iherto, ]ks handeros de To.., do de Ida rilleve doins de to, crialw. .c -6 In here del fall.! La
I Les F a calls tibia So Ve mejor .bra not y. isbi. elsgid. pace el
.
r I .1gunas cases de In' bul-al lillri-tirs (1, se- \lroa, adlirm-, IS munnin de hombres librc& 10s Ill )- vli6dicameola Is mission to- e so Plirecen basis ,ai c.nfun- to
limbilicol, par fortune I dirse. Ell Is de Texas In blanca es laniee ell IDS interlares do Jos Primer premno era S baturna segun
c.da ,, means. nut hi,,.,,. 'Do Pi"I'D111111 P.Cifi.tas. sisto Una aAambles, rusa parA 6 P11:'111r.1l,;o :, ,-,,n t.lalidad cle, Sus servi- troll. S-htlilnt Is -1 clatl. de .o_ ca as. E I lector, que --cle $or per!- c lultio acadornico.,, i dibuj. atnien., ,n led., pamn. llborar por In Paz do Moscil, par Is paz belica de It. I I u 1. dent el. barra azul Perpendicular junto .-I Picaz, nulara Out en.y. Una im.- guro, ni color cier ni .ionlool.a
render CUlto. a beguir IS% consign- de ,.a .1"l, ,"taIll In ,9,u como nosotios. so- gen clill Invierno ajenc. Si cluer. de no. Pascua qe recrea Y adorna.
brrtdIr ,, P", a CUR.T.S. mastil, el resto cola f.rmado put Pascual me eri. obligado
bl !- dr NI-161, solo -c purde it Vu-S. Qo, to .r ,, --y nos .'se S.- (to "tu on. bond. Iris y blare. q- r2ner El Verde monotone .y catidiana,
LOA ,ron- Line csl n en favor del dominion i.p,- "ima ra squ, mismod Tin a ests 2niculo. Wue- Cru
rn H,,, So nl, ;D,.C n man mon- ,dentro', onto es. ,,trLchsmD- ocupan dos tercuos cost a Me is picar ,zado par un Camino do tier,.
6ya conclusions. Quit no irat- d, ,rrrnr los ,'Y'n ,e 1. clan 11 \,nculados .1 -no del ,go. E., "Y C .r.d. Una eir..triz; unas
. n),s rininsla ru-, que st M-6. no tnicioluen I'lannor"'eclott d: le,rinins, e',: P.
" qu' T?' y ... 1. do Ch.], In et,,IlS bl-C. La oil to par. clue p pit, qu met a Como
iDud.d ilst6,,,., 'a""J".s", p.r ,cci.da 0 so be to tea U.JO Ge elrelinstanci.s. el of que no lograban acercar
- I- llidaci. quie- Ird-ia 1, ,DL,,.d,. no, I'll, Ili polls. lab-nd. par el triunfo military del S irt. -aqui, donde 1. que haces ILL. Ili,,, por que rec6nditas Jre.LcS P- on Luadro azol loot. .1 M4,tl el horizonte: Una vaca del tismah.
who cerlo y a- es of .; is e -Dh. es .no ban La .love detrix do 1.5 ,ri-t.1 do IDS Arboles. En of Centro del s,. IDA principles democritiLos v IS, I 'I"'t.'I 1.1 GnInerno dr Cuba no delae permilir Is C.I.bonci6, dcdi,. d ,;, l; qullds. todo wfunerzo On C minado R I slo Intel. 1. del ,,St. dead,
" PAI, d o 1. C.11e, on inadiciei: cenRrio Una in".. Sabre 1. mesa
I dc clicadlilos cubanos a IDS planes belicist., -di,- represents Ins missions rurales rf, i'd ....... do a. again. y So es' L,- blares, debaj. ,a 1, bond. ro- Como todo 10 que se agreg. a Inj un C.chinito abjerto en canal. Y
cAs v no tienen escrtipulos ,a -p--r d, ,ornp.". fioacl., de p- que Is URSS eltsarrolla a cunl. ,upencnn femenina, creaclas I'll ,hL, a, hombre quo culti" Is tue- ja a todo I large. ca lares naturals do 1. vtda. Ura detis un nifio dwC21ZO, Co. union
D, Ilso, Congressas do Pal .,a ... 1,,.,, d.nd, In qu, s, 1941 -porlodo presidential del ite it a y cle superar in '.Mn,,r ,,, ED 1929 aproncli yo, para no at- misnen desitigar imaginadvamen- pantaloney de'retaz S sostenidos .
) paciencia Or las naciones libres. neral Batista; ministry or Agri-1- blhi,", Como en of clocroto crC.d.r 'idailk jarl to clif,,eod. cDtc te con to N tulaleza, ctand. 1. No- un hombre po unaoci.t. -1 trav6s.
lunel doctor Joaquin Perez Ron de las Misiones se to llama puede wins dos bandens. Era emboj.- I.-Jou nos mpone el color del ;Y clud los SUYOS. cost del !aMltancias del director de Ell. crystal a travel del quo hom do maho io,
clisproor cle antemano con tou"Ir. dor de mi pais en Washington, y ful ve, el fordo cle IRS COS": 1. .de. R care, Il en Is imi.
_ln(i- ca golosma que podia imaginau se
.0ni.i. y Propaganda Agricol is, ,-iipatia, con nuesitro -grano do invindo a pronunciar el discuses. rnsid.d TIC Una mistrial ZPor que no, el del infantile guajira! doctor Osvaldo Vald&s cle Its Pa,, cl! viia no imports quien L ealice to Una C.Ovenci6. cl empefiamos ell clar Una Itch. do hombre
E f e nit r i d e s c u b a na s h y nuevamento ell ducho cargo- frna. no imports quien conquiste '.a Cannons de Comertio de los Is superficie del palsol -So] Pu sto Due Dios habia nacido, Zqu&
Y snunclacla en Una fiesis, celcb ,,- ,1,,,xi-c. Par wo, tuando ell Is ESt.d.S Unudos qol Be celebraba d f men., itI ... r Rue on train de aquel
emos reconoter nuestr. '; cfl-f : lochim ue -19uniss veces liable
at 1. im ,
- d ; cu eliAYU p to nent d r Ill. D C F L a annual g ... do,. do Stirlet, en Is duclad de Houston CUy2 ,mclos de Pascua? ED rntn parses Vista deqorar a los hombres fellI492-Cd- d .... .. i- k ,,I;. Q _. par AxToNlo FEIlp %,a deportado ,it Afrlc.. M.- to canal tuy6ndo or era M Sip-t-, el all Jacomino se Polalaci6n es ahora triple cle to de as fiestas de NaVidsid, g ... in, ces q.D
qllll li- I S , L D., .rol 11,9.b.n .1 Catnip. a di,lV plri.l par. ,I DIAITIO, ,rioten L: Habana el 8 de Sinn en In finca "Juan Diaz*', ba. )efuele a ]as traloajos reendid- pot- entonces. El aularl y I T" croye. on It ro. 10 .POc
IS Move' Be. "C"clet-S. f frutar c 0 q., purd, brin,,, ,, ),,t hnd,.1., 'Ll ...... ... .. rd. Quirit.e.. del t6rmn.. call, l- In, Al,- rns Fentenno.S. ,,, LI no- cIllet-S P-lilililes clue .c.S I "a on IDS Ca- dar to m- rus d I I Pa- it' Vonci6
- 11. ,, ep iembr cle 1935. doran is med mi
- I eipel cle B.t.b.nii 11 18 do all,,] n-iop, clue a to mujet compesion recibilare Ilevabon banden Chile, fin Its c.Ide.d.S dead 'it- 3'. aforturadiscoo.te. Ca
ri, L; Espafn,! i-I, ,, "log"" illit-D -' icl' %, ,I quilpnCrfdIa
S D, 11RIEMISRE 1895-La Columns Inva-ra lIC92 de aquel propto aho. Data$ q- a h cities, es do jilstica recor- na. Cuando rodamas on Is avenida frit do Aquel rl ca un pdo, ,ka ,ndnk1,evo, enernig- N' lue-1 ;1- In li,11 A-1 ,,,, I a Remales. prov)ncla de San. afrecomos a In mayor teltonyl- d sin mAs color que ego all, ,Do ,aDD imadil, 1, ,,i,,,l ,,trOfR do IDS InSfll- Principal. 1. ha116 Lads emPol-Isada so go a C Jun. Ik.,
,D ,!in lnI.I.ef; ,- -,,- ; (- ,o El 1, ,,,, J, to Man. hist6rica. par otionlo ast to elel, _d", 'Ll Madre r Ila_ nclad. h.bian cl,.
____ ... on !rnn-,nd ),L to,, b..dr.S chillros. En el at- ]a mu 3, ei allrnto del bury y de gid, t a ",e P 11
r 1,a 1,, ""', "I I,', 1911-Muere on La Habana el do ce In intenaliva. que fue resUr-dl -own-te 1. twizedis, ,U to Ila Ila. De .111 ,.Idrf, dwpalos que .us hit., lk "Cop,'.T.n. S P, To
to unds 2 ,gmuc
i7p, to, R..".. M,_ y Suite. In- ell los siguentes ConCeptas: S., ill,, VaIdes do 1. Paz -m. ban- -oli. quo Torlocelh. to loolign- fa".Orl 1. h N ptos to
182-'- ( ,,,l ...... ion 1 n ,,,,,,. A rpegios trata do prestor ayuda para re- ol vonto de las ronnones: 1.ricirl de 1. C.ove-i6o ,.,pLS, at ochres on azaret. Un, pres A on". q-e act To ... Me San JOS
elln, portudista, abogadO. bionestar y superaci6n a Is mu .,, cil-c-%fici'or IDS ,am
::,,1iIlrt,, ,a La H ,,, .,,a ,,, hsloluld-, ..vollst., C.t,. adult. del b6hi., ,. docir. a M"LaIlis Pesidento del Club. 2 mi lodc, mi Cartel, inus; of en- -J--O- e Iss .has esmaltSda, a]
1, ,, d. , A,- , I In, l l ... bo, lamposills, W rallento, [as torments y Is In. aplacarla contindol- on
go dr-Cuba Fla ,,nu, '.. 1, -n ";,", 1 dlaILCO File secrewi. de c ropesina margin.d. In R' r- ,do ell-cl, reeonotinnionto par ear embandria- crucifixion LA Me" or Nmhe- cuento de dons Emilia Pardo Bato P'nicipe. ,it 1-1 .. ,,, blica no, es of abrigo c n Iqu,
l,, 1, ho'l"." S! ,, I-Ituccion PlIblica en el go- n. S' se cunin ]a tueria p-, e,, .to bohn, qu, agobiL y 1, do ,hdo- Foe el qi,,,, 11, ,,fialta b.e e ol cre- zin Se ofrecla. Una comilona rn
but 03 frutol, hay qUe CoLdai a am. L to; Yonne so f-talece Per. enfrentar- Int PaZO gallego. a] que habi.in
do,' fi.,,loollo, + ,, l liudad d, 1,o If'.- I el error; ]LLS que o habia torooda so dCSP
blerno del general Jos6 Mi. IS Madre parts futures agricullo-, qu, la luz del Progreso t,,:"LuInr, per chiln., el-an I ,,oe.' Too In inclemencia Tic emoco-d. t.do, I., hiclaIgns do 1.
i tiero Pineiro cast illd, I 11 l ,, la ,;l,,I,,, XlAel Gomez. (IN. So LA Ha- y ciucladona. capaces y resp,-- in ne; --,do,- do To. Is me llacion. de Is rgsronsabili. comara. La Salk del fwtin ralabR
'! I L" eharn", f l,,!, bano s. 1861). I .., -as. Y me B.1,6 i do una "gaffe" end. Pero to niteve artifice at do un fluminada, Par las ventanas, cation
ll h.llx. y Jos 'l 1111n, r blw'. ,laosfrm. In mis-is. pora no er star que in% i a B refrescarse on campo hateS de luz one flumna
ca, ,a e brisa to noche empapada de llula. don
)", " n ... .... 1913-Loy concedietildo Lin cridi No w iaoinbli, In-niror d- a! 110 Rotal de su Tormin.. a at gre de ]a nothe, y de
"orreillinos '. seguido- ,1,1 1: "'. i"' ', 11 "% to., mi. construcbvus prop6sil,, Per. no que se regress aterido do to- de espcrs an los mendiRoF in
Ccadc de O'Reilly, T- I ) F1 1,) d. I ,-l- ,, Palo un monument a a ELL clecto. tea resullados obtenicins Y rn, tlay duda que fis muralta do es ClIn solo: son muchas, I.rt.s los Tigay hartura. Se hace Set aft sa cobras d I banquet,,. S.br,,,].,
is to dones do Una n n7- c uno d 'I IDS , ia
do, Lunatics, a causa de ,,, ,,, ,_, lo pt,,l, porissa Gertrindis G6- de at Cabo cle once allies de tenac, s ool-, on dos lustrous cle sternbra iniclaclas en missions que lueg, It,- do s6la parn Is ,Xturaticia us, hombres elections pan dipuladus P It ,-1,,,-, hola o ...... ,, A, ,Ilan.d.. empenns conform a Ins planes (to- in-,nLe. ha caido on gran patio, gars at pofesorado en distintas to icidad de 1. ,near.. a dound r
- Out. of h..br, no vi.int .pc.S. To ... bin et p ,apaz quo descii,
do. on ,I .ligno.n. notpills., -n .1 .1,j, LD do denies pan. il on. in.e. ... de 1. c cnanz que aperns v r9ce ct e cOnite "Y ahoCarte.. -il to 9-- d; p-!x 105-Por primers vez Cartso Ca- za ns I no perossir en Is possible no ersidad T&, el senor eel P2ZO de Las Lilas
Gas[,, Y .,L que,-,- f,.,,,,, un herm.so exponent do c6mo ,,, I far.. y .."topic cle to vid--cleiRrissr sin mention alto ell es- de mahana y en ,I& =Lssra cal apbesta a qW Be come enter un
16,41-Nacoci el ingentero fiern en Cuba par Ist Secre- ha logrado reducir to que era it,;, ,.No a fin de monies led. Trans- to notat fugaz sabre tan patricti- do a1gurs.. -.j.n Ca rit. osach.". La enlido plant,
Agtl Betancourt, on CA-- S- ple-cl d-, tarist de Agrictultura. gran pena de to notion. sin espers- 1.Z to_ on do we glinero, an vUcl- C. Late.. Mo. ahl estiun tombien __ muctas bee bRba en led., Jos b.ologuey. PcIc6 on B.uL11. I-r ,a 1. hot. it, at,:. zo, atiluna hasta onlonces de que se las ambulancias; ahi estan los com- Recuerdo all, un de IRS obrae
.do 1944-Coratitucl6n de is "Asocia- hacia arribR, hRct- 1. S.Iud. el Sit- a cas ham rientas. Y a un escindalo
I, contra Valmaseda, verido pri. p ..... Too, loo ,, Ci6n do Cosecheros de Plate- oneclotosen ell.-S q.e 1. h.,.,- ber to venture? Citernes un CBS- plementarics, servief.s do c-S mi. de, arte que sn" me h.n cl.licla ets control del beamedor, of mpar in.
NIP,() ran -parecer. Aquellas sets pro- a] sior, of do Is seftrit. Hildlins stones. Y las estadistic-S; rumer.s. -IT Vid., y. .1 act. ,oirrdadorn orma: "E l ,i_ 19,o del pain do Las
_ "- Id.,,_;L-p!,e V, Lilas reven a espial
11 !.uncrn; conde.nado a mucrte ----- -- - nos'. les.las Can que Be cantata. Pal. R- Vivia on 1941 ora .a barrio ionotbres TIC fincris, cle alumnus, de _F Punn, de Y ronal
propon IT_ e So
indultado. Vuelve an 1868 ,1,50--FMIC ,mleo del hax-citid. 1. ant.in. -CL.L, bay -i-d.. a dr Nlarmgoak; ten-T-Din-Lorreipal do -p-lesar-as: rwslls. cI.Ss --cjLT-- Como nos en-fi.,i,. V 0 1
- ,a ,a riss con Looks, y aq inell. prop to San Antonio de las Vegas, ell Is cios. ex6menex. resultados. Y en ids de So hidislgl nuerto on unas parihue.
- -- y-de poeva-prisloncro-cout sit Pensam ient(Is Tcoclaro Son'tLeit all Ochoo. Francisco de Asis, Fui en Una Sa, !;S. Lle,;a ,a to Cara amoratad pnr
c mesion que dicta los prinneros pa- Plu-nda de to Habana. S, iD,.r- conclusion, to clocuente sintvsis de position do pinturas farstilel To
YlLiMano Diego. son ejecuLa- president de is 'Asocis ion P in Y. 2POP ej R. Is longua untad do
' DE JAIME BALMES so, ell una hacienda del sur de is p,,o ,J 14 cie abril a Una IIisi6n, In que of hameraie a 1. muier cam e- era Una de los trionabirce, del Jun. Una Saliva Verde. iCust.do!"do Iris dos en La Habana of de Colones dp Cuba del Habana So ha screcentado de tal iitnnoroo 3, arganiuda on to firea sints, con sus cancione,, Con d 0. L s otros, dos, professors de clami, ell rapn. A 10 que rexfic6
14 it, may. de 1870. z La I.rid.d! w .1, p,,,p,, d, 'Instituto de Estabilizacifin niodo que exceden do ochocienlas, NIt-local, de to que fill despu& se- Verson, con Sus discursoa alu.jVDS! Son q e 11
Its, o ere., el a1gullo do log no.,. U I ama" acssd Ti;s iahaclxn unA Viola que dab. Par Perdt of
I&A-N-6 ell Calbarl6n .1 Porto- I , f..d.d.r s itnt, so o.rircim de u- (!vlpl- Se u rema en SOL arrojaba un said. efectivo y eon. Sus selecclones entr a ras de fe-tin de )as 3.braS;_%CuItado Jr
),- -- -- del A-c- del ,in que falte_ _n. _g__ ___ __ -,--- , __ I I _1r, _,"a I -U116 _l krfD-
Ailsix del Crpusc Chabaner OwMMRT DEL MRNc-ire. e iinir d 92 rcdc aiieaNg
MiIoa lgne, e fi aoaLs.~~aL ~C.d ~ ~,~Ml aa
~ il Cihditiidh Lci, ~dP~Ll~hi. Sne Fcdedi. FEE-'-ll
S ieic ~ lb d cIeud~~iclbi~dic li dl l ieic lcceO de~~eqi~i eedecce~lnlieclc1lldcdhi
ci i ececeed eeeAdle leie l c~e dc c cel c laciel echl u, d~ ii il c eec e.c~l egceCileccJ'i.~icpi ~ i ige sonei ceciicc
dey cil, cilcc ebie icecled cledce11 bccec~cc~cc c ~ e1, RccAi gc dcl ei d ~.ic iice Vc~i lce Idi-,~ ~~ llecc lidie ccicdiI SeeJee iibcile.dilc La e ciid, cciiXiii Geic.cee did, d I C4"t idc caie i lpdeii cc ciil bd cli cccideleAef ciieyLg. dige eic ed ci cc cciVce cgde gclld i e'eced L ii. d i iii 6cl-c ccciici
ii.cii ccde c c pege de icec c ilI Cid c bi~~l LeclcdcclIlbie icic, cpc egeli yGeedcMltcl c ii, eell uh puicdeSclebutedc Be t.!cd. i eclii'Weied P igci.di ep, ilel lclllple~ iigle eh ach ecebid i lii.epeeLeic hcitce Gilcc c l. c'c lche lid-Xli bte4wb~hCCGl
Gord Solo Cel So clcccilbcccc
lam hcii ccci Gmei dc Isc tade dlccle. ourei pci icuizAbac
Becncdc mia do Isccliicdi b.Acli ,tdiic Ia d Ed. Art Musi., ic al.cccc
_l E n, Iccd c cd de QcciiccL y X cecc di i. dInbcchc primeri
n.c p.,qcd cc Pitciciccdl Cli 'oa Ic obr cicciiii evo Iiii di iiaci7cc
-Enhid el Lceum. Iscis.
Ii de Helga Wlims 'e e,e' dctiidlesc d topmu-En c .ld cC ienecia de deceesposi cleey Ceecilln- Fepe e Ic s cledi d o -I isC pedli, fce- ,p os5!-1bslt, Iev ~ r.d i
Cllcd pareccic o ae sde leletiMe dlec. sitna por susc qu~cccdle icee dc o rc iedclcd(cih);t, l7 fild()
Afin (XX
Pigina 6 Crtiniep Hahnnera DIARIO DE LA 31ARINA.-Viernes, 5 de DiciembreAe 1952 Cr6nica Hisbanern
Anirprsiririos nupciales P.reu I I I a Ics incripti. It ercer an ivcr, a ra de cam a dom -Bo- En Sociedad
Cesan los"dolores mensuales' -5 p ... S Luci In de to Peda, y Jo- j dw, de Cu cro--t,. iridtid ce b,.n aus efina Loureiro, que bay celebrant el, Reciban todo5, nuestrR feliciiact6n.
o so allvian notablernerlto in 1 f,, hi, rf 1,-. x- j: Fj Co .1 trd
.a
clittit""Inn, -liphrito i odm' d Per-= eirilte ahns de:fv Seqiltin-almuerzo Ell bautizo
3 do ad* 4 cosm. n it nan- el doctor Pedro Pon., de H artia
R ja 11
-A si umaed F" 1'. i c, n, -..."d,, Mi., U[j.oj apitait ro clico Cdel Elercno- F1 aaeiroi- dicz del actual, m ciw par este medj,, e4 secrelaria de
d to. Alt-d. -p .,., M-mi de armen e- dorc y .,d.. dc 1. t.cda. me cl ; Rim.
dr itincionalnen clertoa titas Me- -m- N R, frec era lit lec.
del it it, -F3.d., d, '01,b.A.-Ir Prd, Teresa Iffiran
a- m! on = .me i6n. 'tura y aprobacirn dcl aria de lit meh, i.V it d,- C'o,.'-. -n i o ii1ner- e lit A.%ociaci6n de Pi is16n anterior, ast cono me ofrecerin
'T.nPb,1d1.Qu I 't
= L ,forroes par el president
c. -1 W!"r.1d ttt ptc!.r,.m de imi Playa de Tararg. que !in Por Luis de Posa&
otable alivio er, 3 do F d va r Ft pi-d- cl-1.1 Rodnif. Wict te. socreta
to Fc1ro y Dora pic-sid, I ,ttrntid. ititnua, zerior An- ir a y temoret de las c inisiones y
goato 4 casam g,1 Ctirob,5 Rui,. asuntas generalem
--1,, ,,,,,,a N,- %"' Se ruega la mas pAtual asistenot Lydia Pinkhant ohm de on noodim r M it A ti, 11,,d- de Crat.1 -.1-alle En s,a ,jon-alniuerzo. R la que el
4Add,:niXr.,b, Ca- s-,, I, n I tco, q ait", dc Ii, licgian 1-m J6 a.
'i L Pinkh- .t ill,
clarante todo at ines y verit que militia, ,posos Oiut- F-riand- N simpdtico matrimonio de la socie
wenta dcl dolor de empald y 1. rgr_ -Bodas d, Aeio- y E-li. Di., J0811 Marill-Pil 01pro U iranda y Stu
-1 los 1- ]as f-Fitntad- A -, Bed- de Emantilt., clue 11 1 1. dad habanera, Poncho M
mic"Pti.djer esposa Carolina Guti6rrez Falla, tan en
ties ciiw criticom. P.,- do',"! J."ge cra die- w- dc.; him. me, si-te antes y t'l F,,,,, rsidencitt del Ved.do don H I ariana merk at triatel
T 3' na. enferroo desde hai Ilipt I c to,"dX.r.Aiaa,aw Iam --" 6. lo'li"t to. "i. te Ir. p"blo ,n i- --gitl -ruota, "I'lla 1" 111, I cantadora bautizardn a In menor de rui
Toica in pii..-hml6 el Ciltion. ii-pi
-i ongsa 9cion4. proplix dad line.. limcimatas tres hijas' to monisirna Maria Teresa Ll
NN- tat, Bill- a c1l. el -,wrradr, anti ..in as P 'r nr neueI'ra candolencla a su atri.
Q.6 ultoi- Ihi. it, horas de ]a tarde a 111c,"
t" I )."a beila es. ayer el doctor Jos Mankiel Otero pr6xi7no sdbado trece del corrie-rite, a las
p,,rz Ila Om pumix, 14,dim, Pink 111.1,intt Hot a$ bulada Viuda. la sefiara ClInchitaro'e.
Irt"o d,7 Pli l3ro',on" seis de 7a tarde, en cere7u0nia familiar que halird de efectuari,,tio Fr-,id,, Glitairrags, el-ent. ni y a ins hj.s. Gra-Ire. Oedroso ras del Vedado.
B i,, :%,CPIar Salaa en ilueslrqs cticulos socjal-e cc
nl ,;:,, e en to residence de ellos, en el Reparto Attu
Ptl"T" (;, -;d-.
d, J4 action ]it- Fl doctor Otew, qulcn en sit p.ro. eyl 11oclarterorinnil Actar Rafael no "cocktail
I- hirrlo Rent. lesion de virujano dentiiia sapo coq- lit Portilla, msfyc e A coutinuacii5n los esposos Miranda brindartin un
roplirti tmar. rit-W niLirh,,. exitnx.er urlaprr, ona!mtliares. ffet" at gieupo de sus amistades, fiesta elegant, lucidisima, quill
jol I hi, r-17n ar- -R.das dp Flr,,,- lor-cttarra. afalolp Y bandit I Descanse en pa,
se triciard a la siete. EL "Country Club de Ia Habana", Cledeebridorminugicomida bailable atrifiana stiliado, din sets, en lugar siete que ex dia de Duelo Nacional. A lassiete y ... ..... rd corlivnzo in fie.Tta Pit to que habrd
itd r ia de In norhe do
chos aticiertes, pues adeintis del haile y de un magnificO "t hotv' se distriffuirdn los priqmins del Tornen Arnateur dL
olf q e finalize hoy. --Oira fiesta que anunciar. Tr6tase de una recepci6n que se cetebrard el pr6ximo martes, a partir de Ins Neis y media de to tarde, en to Embajada del Conadd, ofrecidn par el Embajador de dicho pais, Excmo. seAor Harry A. Scott y su esposa, Mrs. Scott, a Ins altos oficiales de dos barons canadierses que Ilegarin el mismo dia.
P sado utaftana dorninyo, a la ima del dia. serd festpjado
V
CoV al7nuerzo en un reslo7trant capilahno, el estimado ciaRely Castaneda Iajlli' (j hilidn de to Gumcia. Lou awlivo de haber Ilegado de
J' ('..Placid., trai 1. Veacnicla donde labor couto Gerente de to Manufacturerm
rI retreat de a on,,. any y de halter sido ascendido at cargo
"no' i. He ('a.- I I.,fe Insurance Canto Uneda y S ... h.. una figurita jr- cic .1yency4lanager de dit he Campania. --Ert relebracitin cloxislrn4 de la l- pronnou, on, hija d, 'lom r.,thai %p. .. Luis de ,it onoindstico tendon un pat Itt" el prliximto lures, Castah1da y Helix Sanh..
J. r, 11 lesidencia del "Counny Cluh pat Ili hello seftorn Maa a pim-d-, l. tti C
A 66. d" .at. Isah,] Reiin. dc U.- rt 'arthy de Gomez Client. Sera de (,is a wwre. ----Proregria. relebro itnto la srrinrlia I njitt, de NUVI'a York-, donde iv ide cot sit esposo, el doctor Castfirda entre tais prfe-r-rap.n- de 1. "Arad-, Blanco. Eotbajodor l/ Delegado Pcriaunrate dp Culia
of it la ONU, ha flegado alter, Ili juren W linda schora Behita,
-1r, DAMP" en F)ngbr,, M.", WI Etildgm I nido.s. donde cur.,a Liia de Blanco, quien riene paia Usisfir a In hoda de sit sobntatiltat fl, High School iion girtin pro -,hitrnlircit.. ja. It senorita Natalia Lasa y Urrutibeascoa, (on el doctor
La maludarro'. Adt)lti) Delgado, sefialada para el pr6aivin hows ev to IgIesia
dcl Corpus Christi, -Ayer ban rpgresado a Ia Habana, de
Ert hi U." C Ill ra si, i :a), de bodas a Wxico, ol doctor Fernando Frepre de Androde y su bellisinin esposa Vittien Moron Forcadr --Otro Pit'llat- llaltl, diti i conocido matrivirinto. Rene Nniiez e Ina Alpnoral, Ilen,,d,. dc 1. -d, )'wen y
D..., T-bclm s d, C,,ba Ci 90ron anoche de Nueva York-, donde pasaron una grain. lema. Cult,-l d, C.tolic., ,I,b ... tic, portjda d, un ties. in h" o .,to -i,
no. h---jc d,
V di, 11-11 -11, 91-ticS alon, ri En to Universidad de Santo Tornas de Villanuera. en el
doctor C .I- J, Fmi., Bili?-re, se celebro en In tarde de ater, el iinico escruttnto
El d.111), G.1bc,1. Cpi. -ii
Z palabia f-I y calida. se r(ferilra en para la election de Miss Villanueva 1952, donde soli6 triunfadora por mayoria de volos to prectosa sehorita Claritica Safula it- d, Firl- & Q-, lt,, rs-t.
or titi, J. y Cr)ro. golit de rivestros salons, que serd coronada en el "Cain. na,,ta Party and Coronation". anunciado para 7nairiana stibrido,
X d a en aquel important centre docent. SPrdn sus dantas
de Itonor, senoritas tart airacitras corto Beatriz Nnhez, Maria d.- ctc Maniac Sor--ano, Rosorin Diaz Penn, Anita Gutwri-oz. HildaBa"I'll p .... tcl, r- 0tit,
a, rrictos, Maria Lutsa Viflor, Beatriz Velasco y Gloria Festtrine7,
quicries fueron cnndidala (it
concurs. -En to clinical tic
29 y D, en et Vedado, ha sido
somendo a una operation de
M 1 S haTIM no to nariz, anteater, el 7nvrn
nbogodo doctor Carlos Gnrcia
Ordiniez y Montalro, a causecu e nria de un accidents que
)to sido Trluy lamentrido pnr
sus nurnerostris amigos. _-Fl
(1, H elene Curtis, inientras doctor Andres Vargas Go"wz, valiosa figure de rivestro servicto diploradirico, quv
lim pia, le intparte brillo y AA 0 DA tic hallaba en Europa comn
Ministry PlenipotCnClario tj
Envado Extraordtnario de
splendor a SIL cabello. nuestro Gobierno en In.7 NeAzwtirerns, ha
M ANANA, filitimo dia de la regriesado con sit esposa, Helien Whyte y sit Info, In gra4 insa senorila Margaret Sonchez Agramonte. Con un
almlierzo, en to rexidenrin de
SEM AA A de PIELES slis parli-ps, frstejard mallarlit
sdbado la enrantadora setiorita Lourdes Zorrilla a In se.
fjorita Diana Garcia Pedraso,
to lindo noria del pr6ximo dia
catorce. -Tambien ma ano, stibado, brindartin una comida con cine, en su residencia, el doctor Lucilo de In Pefin V su esposa Conchita L6pez Trigo, para festejar a Su
gracious It Conchita, por su
Santo y umpleanos.
lot
A
V. loe.- to o be.-.?.. Pr-b, I -;Iky shampoo are
hel.a. c-6s, hcha a base L 1-1I -;Iky h.-poto
helooe curt;s le onparte "it birdito y espl-dor extraordinarios.
C111o el tnilky shaorpoo do Me- cirt s, hecho a
b,,,, d, lcb,, ,, rab,11, ow- .,,,Fl ... ....... t, jo Ste
'71,11 y dq,,,,re y belle2a...
"illeva eu.vdad orlorn loot, F-, -ra-actior...
a /a cn d .;1k, sh-poo J,
hole"e curl;#, itecho a base de 1-4c jEs iptupendo!
Nodesaproveche Ictoportunidad de
nuestra SEMANA DE PIECES.
M I Recuerde que todas las pieces tienen
*jhq ShalflPoo de Helene Curtis
(A BASE DE LECHE) un 20% de rebaia en los precious que mar0 Adquiiralo en Peltitjiaerla Per. can y que esta ofefla terminal mcificina,
ftlirrierfas, Tiendas ) Farinacias. s6hado, a las 6 de la tarde. Anisla Sudrez
-Para los problems 4110, Eintle plice-, ,
-de stj cahe lin"t.
debti _p__Suirex y Vaides Cr.., 111.11t. de
el mejor conpejero e8 stj peluque- ra ol di. y Im, eft.rud. A.W.
ro. Cons6helo. lrom y ddle.d. gllegm. hl del
GA LIA N O 258 nor Giralldo Suarez y de so joveft
empoa. C.-im Wile, C'...
Carnple h.31 Ins quili ilba, 1,
S..r,. 1. quit, tndrk an.
I Cline Am&ica field. a cigho In la --d-cl.-
8baners Cr6nica Hahanera 1 62i"A 7
AA(i CXX Cr6nicit H DIARIO DE LA MARTNA.-Viernm 5 de Diciernbre fle 19.32
La Exposicitin de Hod(ts de Nifiras del Lyceum
Fictraordinaric, Interis ha desper- unadus a us comes de ropas to. nuestra socledad. Immi que luchrin losisefoora SO, ia Medma de G.udil,. d B daM.r;. rrmmaI. d. 1. c aT aot-rado en Is socleclad habanerat in union con que obseq lar ell to' dias linclos, models qUe pars ess ocashinpor 4uro or exito desperado. 'americans, hall visto mumentadmi lam lolujaciad. mrsicific, d. m-d. do de Plancolas, I.. 'I... pailares de confeccoonarin esm don grand. r- L. do-od. d, entrad.s eS hzp aj gfims en Su hilgar. can 1. irellnifis, Tie tceebr#rA el Lyceum Y aquella barrilada. tislas de Is alta costura que son Ele- sorprendente So precio ha Sid. fi. do su mercer hijo -un hermoso va.
I-avret enzils Club, Is prestigious so- El mouvo de eate festival de am. na y Emilia, en su founcoo atelier del jado en oil Peso Para las sochio, Y an 1 r6a- venido at mundo dias Vedado. el mi6r- dam I nfantiles, no podia mer man her- Vedado peso cirruenia cen parm I s in. en clfnica de 15 y 2, en
cledad emenimm cl I El hecho de que Elena y Entilialvitachis. Y puccieninUtesn c r5e on en d ]a
-les diez del actu L an Bus salaries moso. ad..
A 61 brundarA so coop I
Y W :Znlo, que es Y- t-dicional erach5m unpresenten ete ailo Is exPosicibn Y Ins oficinas del L ceum, CalZRd2 y La schura tie Singer fui amistida p. cabo can grupo eacant dor de nifins perten-de que In direcci6n mortisticis de UiOcho. I Vedado. el doctor Guillermo Vautrin, el cles,n el Ly t.r.d. loc6l.go. Fe
objeto"d=e'rcc muUZv to ndos des_ clients di:tinguidas families delmisma estari a cargo de 1. gentile Sera algo maratilloso ficid.d.s.
Is or 0
SOLO PUZIANTE HOY Y 31A JCAXA ...
Comil.exrX.'eAdA, ')I&- Giarcia Pedro" y lam acnOtri- Auer, iiiermilf it% XGULes de Oca, y lialy State dt vs." .. calls fato de hs ameriendis a Saritin-Jeffri y Julitis Amiss al. (Foto: DM.-Pardo).
Festejada de nuevo Diana Garcia Pedroso
En 'S.jeshum'! .ind, Iausj6dven r agradable se'Est%, Allela Navin d, Jimenez. At..Z En on pmbh nte. mu3 g..,..
bella, nor.. At Id sarrollo el sl ,. Jria len. Gasch de Portela. Lourdes
Brt icipiI on grupo lnti-,Grau de Caballero. Raquel Paz de tes d, "I -Y luly ld,,o de .,,oil, D rtlcp6
1. Quints Avenida I reparto Mi- r' Msm' P' U' b it G Id S
de no '? 'a tue Aimor e. Julia C""' a yj
r-mar. me eclebrii en horas de In tar- i a r"F. ot l e via hocialgo Liato dt T d -iond U. da do Queved.
de de ayer. In morhennd ar q letafrodan lcb' ad con Ph' ridd. 'ur,
ic i an c P a u e Icntala. un ccl_ dec.has Befi.eas on dLe S. igu_ d uc to im c' c..cd.r Sabre Penn do Mendcz Penal 7
rita I an encantr.dora de nuestros sa-, r.da I or., Y 1 soh-tiis Tore.ita Men,
ones, Is 5eficrita Diana Garcia e. Radeablin a Ins annables Mnfi. R.Sa Ertrunl o. Lourdes Z.rri.'
doso anlitrio- Ea. Hortensin v Julita Am6zaga, M
No era otro el mativo que el pr6xi- naS y In feSteradn. lasseoaraS Mar. r S rita Sancho7, Niaria Eugenia S:rr_ 1. lik
ran enlace d lindisima Diana con Rarita Gonzalez del Va to de Llanso. ftina, Annie Ajxfl, Crist
i-en doctor Jorge Beruff Jim' C-orenchii Ugriz. d, No- AfairiSal Vi-o. Saiit, .1affic y Sylvia
enneertado para el pr6.ximo diae're ry 0-1 de 6mez. Olga L in nr,., do ch on.
Para [a Nlujer SUETER IMP6RTADO d,
Lana 100% pura. A rayas en
rojo, vino, verde, azul, beige, toas 0 negro. Tallas del 34 a] 40
Consultorio de salud y belleza En Ofertas
costo 2.99
Por la-Dra. Maria Julia de Lara
El!e "Consullorio de S.Iud y Be. an u,,a hemorrizin quo dura 8 S, todas a bil.,& d, ,iv mtrelins- FAJAS DE LASTEX, Pays ]0less'. qUe P-1rI -t- 11cou on. (I ol, c unP'a "a pre- les. y (,xros antoseptocos mas a me. g far un control suave y perierto
uncl-n lio go llicio houdannente Braila cold hare niuch tempo a nus o! cigicos. de su figure. En loss. solamente.
Ills PoPuldres levistas Salo ulimmuinnente. Cumta% mis ve. Z39.1, M reeds. CamaJuani. Lam.
cr 'lldi "I tc Ia r.l.d., Sr.S particular. Villm.s.'
cSP11.11 T El n-j, c..pendc Tallas 5, M y L. J010-437,
Sf h ding ""ll"Ph's mavinliento, que lodes at Co
salud -principalmente diulgaclu- babilidades h r En ofertas
cSP c in .bra do un litmAns '"" lienon Pin fin el facilliar In circu
nrsc hi dnic.15 Y can In belleza rd.tic.. Debe en,,.,, lidema., pso, laci6m de retorno v el desarroflo 9 9 e.
.11 Ente con normal do estil- rstatura, cdad a que tuvo So -vi- piogresivo do In fibrR muscular
ties y Pe"feccionanniento. Creemos in" par primer %w -menarquia Ultimam(nte so acompana cle pesos, 9
can 1. 1rmuniza, n 1, rdi.l le In cf,,rmd.d,5 padeci as. bien adecuildos sa- I, ,,cn. biSnlud, Lu 'A 2381 $1. 11. San go de Cuba. de at,,;, f.rma, plil din.to cSta SOLO
.,car. del coetagi. y 1. 1-ano-in Provincla de Oriente ro-M-col bhgar d --nniro.d.
d hi enformcclades scan looredi otvligcato So - "I"y in
prop in que s.fiL,: groups nouscilares a io izar deI.H.. a.. hoiba do ed.adhir -,; ;,i oll-neS cc,e. del lu.m do air,. 1-aa.d. lah- Ela farm. de
im me)-lural-to d, IS espolic, La, Ex. on ofeq. .aSi M-anionra q ", tournament AL
Pon" nlh,
bctoras podriol uc
nomb.e a on pseudonnno a d- u.a'L 'tlld.d-doc_ can so e .1 -aje so a.
]a can I n.mbr. d, ,ralaklit..
tar. Mmia Ju in dl L.r.. navdi- oa do imp.. El ent-olaniont. par cl6n.
C0.1.1da No 710, gile 1.1 nie ad. ratur.1 ilizineril con.,;: P 2311t 0. P. d Cuba. EN
A-. y A, Vedlid., lioloina. b,, 'r a .a cencal u,, b.A. do rovincla de Oriente. Desce In,cana pat, d, 1. 1-,6o di-4,, Par emC. No hainji qL11 por 1. general S do 50 P, ran
In-o' on on. :i =to,. Ell to, air,, m6lndos 1- on an -61. P.z "r I ml, a em ........ I i : S do 1. 1 ... hin nai., in i ponErl, el irill-a-lo, B,
q.e ;;l I., d--oo lambO, par. ioul.ri-I, I., ci
Z1179. M. Al. Italian,. [Inn do do 16 apoo Co el toi.so clulo.s fisiros nine iosl(rf den i r". 145 fli-10neS qLie 11-a si.t S-6on a I air,- db, St. 'a in. a, ieo to. hiar. El hacerfas on forma aconP-h-e.le In d almur to, qL1111tild 11 all" ult. p,.,de Berle muy per)udicuil.
a lrauo in ay d lboo StA ... at. it a gril, Un Cardenense. Cardona..
........... fic. le, 2.182. fr0her. Italian&. Cajvcr rrovincia de Matanzas. La p.lik.
mail vo l" loarate En d, I Part ... In u -aprnbaculii de bra quo conBulta Be reficro a In in.
un 17o, -W"- to, ei Prairit. que m-wna -I,,- dI
fl"a"'76a P. V"'"hi "'Ar
'Aint no B llj ronflnicild. I.,
raiin- Be dbe n un.., p. n
"litnio, a1mcnir es producidul Pro- el olros infurmes remita So direcckin
Guan(AnArha. Provin- liech-11.1 PUIlls Ell 111011111 It.- lil- pna en 1--do Gra- SUETER DE LANA 100 puet. it, Muy Oura Su e- gk 1. main ", 'm Ion m.bles des'plic".0 loi, Ir."I quv So. -mv p,rA.,j as. EM.
Ire vl ii, it, if,. 2396. Clunt.gd, Ef,,tf- ra. Err rojo, verde, prusia, maiz
a a- debe do t-min- a,, 11o, --ate a P
cilln lic,. rehichi a rosin. Con laor(lados de mtam
n 'u'e cla ExiMen rinnia.eia., pulhal -cru"" cue "v" "' 'a:
.ec o tl d tipue, pcp ... 6- par. -obatirl- IC"tinfiaen is pigina ONCE) bre. Tallas de 8 a 16 Aficis.
En Ofertas
&I Comilla 3.99
SAYUEW EN TRICOT. De
En FAILLEDA prusia, az' 1. En SUITING. Elegante ailtieta conlecci6n precis&. Con ruedo
Pase sus Yacaciones Pascitales en el rojo OSCUTO o negro. Con lindo3 de corte extrecho. Aclornos de cle Encaje. Azul, salm6n, vercle.
adorns de Tira Bordada. En Paris. A rayitas en carmelita, amarillo, blanco, lila a negm.
las tallas del 12 at 22. f47-526. azu] a negra. 10 at 20. #47- 54 1. Tallaus A, B. C y D. #04-52&
En Ofertall
*I Costti
Hotel Balneario "MIRADOR"
SAN DIEGO DE LOS BANOS b
Fines de Semana
APROVECHE LA CONTINUIDAD DEL DOMINGO 7 Y 6
LURES 8 PARA VISITAR EL LUGAR i
Los president en localidades do In costa. deben cambiar su clima marino no menas do un mes al afio, par un clima de tiefro aderill"O, en un ]vigor como el "HOTEL MITUNDOR", siluado a 800 pies de elevocron sobre el nivel
del mar y rica en emanociones do radio.
Bafias privadons can una corriente de aguo sulfurosa y terminal captada a I
193 pies do prolundidad denlro de los sardines del Hotel. Y adem6s, arriPlia y bella pischria de agua dulce, Jardines, palsojes maravillosos, temperOtUTa
agradable, atre puro, enTiquecido con emanaciones de radio quo rejuvenecon, a 800 pies do elevacl6n en ]as esiribaclones de la Sierra de ]as Organos, PANTALONES DE TRICOT.
luego3 de sal6n, cine, bar elegant, excelentes comidas, comfort, ambience
de culture, ampli6s corredores y terrams, equilaci6n, passes a In pintoresca 0, Con elistico en las piernas. Rofinca propla e inmodialo, de cerca do diez caballerias, ofiexa a] Hole), ruins
as, salmon, azut, verde o amari.
y monumentois hisl6ricas. flo. Tallas 41- a] 8. 103-100.
Toclas las habraciones COn baho privado. at Costa 69c.
Dos personas en una habitaci6n con inclusion de
las ires comidas, desde $14.00 al dia por las dos,
con una o do& camas, y 10% de rebaja en lemporadas de dos semanas. COMPRE AHORA $US
Aqui lermin6. el 9 de octubre'de 1896, con In balalln do Bermepales o 81 USA Y Y YA YA S FINA 5...
Guoyabila, ]a famous tornado de Cabo Corrientes, qjorlosa acci6n del Titan PAJAMA DE FRA' _ELA. Ea. BLUSA DE CREPE NYLON.
Moceo. donservamos, Como reliquia hist6rica dentro de nuestros terTenos del tampacia con motives en colors Bordada con bilos metilicom. VerHOTEL INURADOR, el unico fuerle de ia Guerra de Indeoeridencia, como sim- scibre fondo azul, blanco, rnaiz de, rey, rose. oro, 61anco o rojo.
b6lico fin de aquella Jornado iniciada el 22 de aqosio en Bacunagria Con In AJUSTADOR STRAPLESS de
valen'tio e hidalgiria de las luerzas contendientes. a roes. #0 16. 1. En Tallas del 12 a] 22. j 10 1 -334. Satin salm6n. rosa, azul. 61anco
En Ofert sto Arbfijk negro. Del 30 a] 38. JO 14-616.
De 2 6 i- 2.89 2 ou
ReEervociones y o(ros informed: Carlos y telegromos: art C. En 01cirtas
De 8 in 12 fict 3.29 A Co.,, 95e.
D. 14 18 mific*3669 SA YA DE PANA FRANCESA
Hotel "M IRADOR" Destacada par cencla de brilliant
coo en los bolsillos. Nepo-"14S= Diego de los Bahos, Tel6fono 13.
mente. TaUas 25 ad 3 1. #115-265.
En Clifertas
EN LA HABANA: al colto
Oficina Dr. G. Wolter del Rio, Aqui=41 1, A-0651. 7 "
pigina 8 Cr6nica Habitnera DIARIO DE LA MARINA.-Viern", 5 de Diciembre de 1952 Cr6nica Habanera Aho CXX
Fiesta de Fin (le Alito en el Ferreteros Para el Hogar y la Moda.
El Club do Frretero, Ilene plcqR.
r111-JP li-a 91-n fiesta d, ft. d, son
que eitat rodeada de roultiples 3
)ARON poriu.."os xpe,
MON' Aq,.,11., W.cem y
IM IAA IACIAICUMA FACIAL :,nd, a Prur- .1-mda d, Mi. H ujeres
a NCO aar Il en e5a orami6n una de.
emelot, alegorica las PamcJunta f1le"ll., cri uml de 1. erta
SLANCO no de F Vm .1. lpe condo Jam desconc ntes
Kano asiarl I Por Maria Rsdelat
Y I 1, .1 11 org.niz-m: de
Kano ..go ic.s can.
--s 1,.dAP lle-r di- hiss de on locombre luj lle,.d. -a
d la, la. .(I. r remolque hants, el &ILr par in, III- in
En rublert. Ina side III.. Pos luiers no
en to h, Jo-m ...... inta cent primer x gricons de una mujer d
'v lu y ce quiet, no "!she ra5ae mu- sornabs, y dedamme
m., deto: je res so. urn. d.nb!6 lo.g.
f ',adcl Fenctcr-s conform. Y enjugarlas can incontables Prueba
q e me complacent con ]an corifios de warrior y de generomclad, Y a, y mimes, rats en un error. Ell- de un hijo renunc16 0 verd.dero ashen que consiguen cu alquier co- amor de so Vida obligado a ellO so con las lAgrimais Y Jas queju, pl lagrimas de su madre. teporque son. par naturalezR. melancti. meran de perderlo I jeres licas y aensl4vani. Alguien dijo que Todo esto in logran .1 mu In que con las quejas Y
L L EG A R O N las hombres se habian hecho Par- conocien, _GpmJgum todo. pesto
Irahajar mlentraz Im mujeres s6- lagrimu n ce 's sens do. que el hombr, 'In le a ell"'
to sabin Ilorar y quejarse de to
1, molde de conduct Para .1 pera men qu declarer erY es,
SEARI sexo femenina he side cept.do m qu, no haY pada post, InIn tame to aj r inconfor.
6. A. as ctiscusi6n par Is malaria. sopor table que up. m Hartlos M f ronss Considel en general Im -a- me mempre, quejand-se y
M. P1,1111. T Mrz*4 It. jeres no tienen tons motivom de quesinclo par a etior motion Y qua
En on momenta del recitio faerem sorpretaffides las caposos doctor Vfcto add 1.f- quej a que los Inceplares, pero mon- paundo le, primeran Aftzis de sms
en uni6n del-doctor Reinaldo de Villiers y "ficars, Edith Lim, Sylvia M r Cormael, de Mendoza, Oils inn d. tram clampreclannom; Infacriamente at trupostio llegan.a causal Y a Irl dosos y lindos Gladys 1ruela Mimda.., HeVrie-1. Verdaruer de Usistorres, Margarita radials. y Victor Padilla Jr. (7D a: D ..Pardo). hombre que gimotea y hace un desgraciad, al mbre clue le tOe
Oleo lrnpitlvo comproal amo. at. d0alladolde son p nas a to- e suerte an at pratrimil
do'ejaclue to qu er. air, aceptamos T.nemos, ejemplo de eass coulle 1, 1. eme... R ecibo de los espo os P adilla m ba..m biert., 1. p.b,. rem que esperan &I "POsD alegres
Jilito r. men it ila G ad )m Iruela y ,,,jet que gune y n duespel ) sQuIlentem, bien arreglaciam y que,
;allldo. hip del doctor Francinto El doctor Vict,,r M PaciAla. capaiin I matrimanio (uvo on reelbo, en sit re-'se ataviaba elegantemente en 'gris- P(I r el menor motive. pit palatares carlitomas, replace at
-do, m6di% del EVIeitit, genii es-Imidencia del reparto AlmendaTE-5. perla, notamom .11 la a fe de la mojer an el Ilanjo y narldo siempre contents y tene, a
I ruels Toll con el ,wehar Josi q !,.,,n,,.
A R B O L E S I Yernandu Mail lisecibar. Paso argot Afd ii Infacte. prijba- reSLIlt6 en extreme lucid %, animado. It.. a sum hijos; Mar ficada par Ion tons que comprender Is diferencia
16 1 it ron anteis)ci al gialn aniersarno it. Dip comictizo a las stele, proton. ,nruil Victor, Jorge y Jull e, desde que el ',;u,,, Ihca rdcrr
rgh. or,. Pe 'us B d dc Plat, qu, me tiidulen g6ndose lt sta ]a media 1, di a y Vad6s Infacte: In resppta- n ur s ci Y un
lia n Il padre de so I all de vVntu.- y Los diglinlom departameonins de, la tile doma Sofia Oltiz viuda de Va'desl rund. e, mundo, 1. ligriman fue r tod., In. diam distort loputneild Cz ca, a aparecian d"oradas bellamente Infante. y ]as annables sefioritas S- Inn el inejor shado del sexo fe- grand ammrgarle Is Vida &I que eaan al noil pan, el can Ins innumetablem obsequins flora. fia. Laura v Lucrecia Valdim lpfitlle
E.h.r.h.en.. menalace-acontecil ei estimated les que de sum amistacies recibiIi la madre y I;etnrl re3pectivament" r I log de sus dese.s. Its a a led..
mefi.r. de Pachl de Is, sefiora Valdii Infante de Pa:
el J.rch. y liurna di, In plant dill., Polvol; Para Calla Cutis
baj quedaron d is puestat m van a m me- A c(intimoscil un grup. d, scfi J mamapira comodidad de )a concurren- rasyf0Trrad0 par Juanita Fabian del F, in) deber que usted flene par& pars Producir el tore que meior arN A V I D A D Una G ran Noticia ri.. Ja l Rl C;fd.Val de Ravnc-' "n lc-, n)ismR comenzar mu orogra- con no pnl
Tmmbi6n .11 llnV,,nrmb d,,.b,- it,, ldAl gcdl d,, Li,,d, ".n
I, 'I, o a L ,a d, bcllza m per-dida cit, film e In, Poll-, -vil dim
s. Paris d, ebid m. dic 9 Odn
11 G monice
En el comedor cle la casa y sabre Its de floir G J oria Per d, Dan, Po:-s Para la cara en todom Ins ('hiscles of the Kit. 11, Sichz Melos F i e S ran e,a Jac -blia a. fire rrairttVl .ez r,, ory. Isabel : ar, ia P6_ lp-'; I I trances im.d.m P la San Raf.,l y Arnstad Y LI
a. d, rintores pueden meozc da a
N A T U R A LES s ,a encase blanCri V adol sprili. Fmita Sacnz de Calhorra de, grannies rdel.nimpliucid..
so retro cl.ve. co, unepre-,Herreia. Sara Larrea it e G alcl. Tu-i 4edd a., lem joa s.em en
contralla ci ,, a n Cuidadol; de Belleza
pan., P.chI1 a- Valdes Infzi te cattail fi6Fkira Vinent de e' i""h los precious m6s econ6micos T cer'a de las n- rodeadom del sim-, El I rpa de Vi M-6d' -iql que en ipocam le- ]a at exaltar In Iccaple Y Rdecumpitico grupo dl Ins d, Munilla, Malin ,dust. no h. do a cada IlPi, So Pont. it, al 11
P66m fu6 served. .Il 'z u, .pl inch,
Irirnedimt,-,we de"', ut.f d, V.1dism Irifitnte.ocirs. ir,
up 11, \ 1. ma l maim h..a I deficit.
B,,pata d, Sanchez Occeg it. 17,, reldido crupero do toda la Habana I d Al I on it, fp.1a one hala 1.
C'( is co. Jfml V clor M Padilla y-nu e ntlalaA., ,a M, cl, 111b),111ii. ples, hab,,,, con,,l de I~ r i rom fmepl0- _1W" sp % a'dcs Infante. que Legaritoa. Fanize ina L. de Pajaclns, di en ;,Iii. an, m, to.- uTl darclizaCints on 1
Teresis T, de Tarrau. Beltica Serianol flun] para grannies mamam, coma ]a P., cion, d clist. 11 e, t mon. en I's .go, In, an.1a. P-Y. I- IWAcl, Sann, C.c. Gomez de 1. Torre ill
9 5 d a, gl Toe en boga ancres cull
Isabel Mercedes Soto via a del ,,wne destacti, esti, aspect., b-oIc.. n
"t ,, .1,,d.do ft fr,- ].
CtIIro dc S nhicr. d,; '7, c' ... pois dishes par dl L. Pceba l to cu, I., P,.du,7 de In Moneda de Conlin, Hortensla ol i"Is, P Ins american as n d, -,Iente a
2 a 4 pies ;VerdAguer de Usatorl Rosario Ma- L il'icicrucia ruirleamericana a lid.d. Penn mui "If 'conorl ru mgemor de Valdes Infoate. Zola Garcia -nv1tl1 el maquillaii, en una me- tion proplas. Se jopuran n la fl di, 1.,g-il Ads Fifi6p de Herl I a pr,,!--ligarion de Is 3uventud v en nalidad de constra it belle, man
dz, C..,uel. Morris d, M I
rin,,del Carryp (76p c a, sulooldicando el artificin b,,n l c. disiontiltil innPiel
plos 3.95 cdc.," '.r,,,d, d. ,a, p e .1 nh,l. de res o destacar una hrpl .toB c. Mar P, c. JV Giocir, A- Ald- un. 1,,,a!,ia (,,na Ig. qui, no civil )am f,.celria TlesaistIM' Tl-au b,,n taneterna co
are,, Vp m, In on he6 a 8 pies 4.95 J.1 M,,rd.. Traia. on Well. Arall dee Pl Maria del p.,,, ninabl, erilrinail n 1, .in, herlhiclam, de esirld., o de
..Ao, pro qu. con-r-n Z' jPino de Mendoza, Sylvia McCormack rcornanlra. sub)l elegant v ce- una atrarl frivola e interested.
de Mendoza.
It a 10 pies 5.95 k, Par s. ip.l 7 A. notolleeld.ra PlIc-iza- am, i,mprc may dm,.Ip.bll. Ests
St, Tc,,. Paid. 6, Ma, tio- Be- da ,r I., espeitilustas franceses filolidal difire macho de Is norj Z_ Valdes dip Miulinelivilill 1,.prel-rctims. q- -Ploturn- cou
10 a 12 piss 7.95 Fo an'. of 1, Estc, P,,Tnm .o,,bcn el on.l
J, ,.,npcf a de Binlu I ara llaje corno ana fuents cle Juveicia at demenfado. la liberlad de mancram ("or c Come
l p its dPWe*miz. Cifll,'," 'I I cl- la l petso- que ch5ungue a las j6venes 'sofistsMds do 12 pies 13.93 1. isairms, Bobis c,, d e u sin. qa, a 1. in, ,s. 1. estimu- cadas
R-lpchez. L.II, Cailj. it, Legii M,, Robert J Ll Mr, Is La Litnpieza de los Trajes
Ii do de In Habana. Rev. Ml T riul Mr. Wi-lka y Mis.1 1,1esiaron I~ diam 6, ficcos y I- di, l orn. "Liberty". rs.
MARIANA : S"', M rs T S L-ircl %J-J
l"prip'll il d1-1 d1ben rinr .b ,, da en Cirstil.di, 116.srtcd
Irt, I., reports. Niatha rria"'nir "st"irs; a.olne Y Arnl.,Lud III p Gl Jill 1 me as dejarA limpiom. India
De 10:00 a 11:45 par In craAa Ca,,dm,, iA ol -o me db,, pircp-- ad., sit s,,oj- JailorD"c 1060no 5;30 pot In 1 ia be I B. Im in Car en
larde 'a I nm 'c el in' "r', Le rnm ou a5 meud;i, n a .f me
Pague en Yolanda Lgiin- Allart. no' Pa infien lort al.
... h" OvT Syi"' G- ""' c.da dosa de eleg-la f.mbiram Qu eph o the colocar5e rn ]a
Mgn. do C,,pdc, Aui, m,,!,para r- tempo mus tries en imlacuin l.f.rp- P., I Iielcf,:ic. a Goeir., Gloria Ortega C- e C'JA una A-6615.
Gvorgina Lrgarl Is cada estacion. eniandolos a
a, ez Ci ... n E1r::%Modz.
Cinvn Mini Z' 1 1 Notas de la Moda
Ml Domurig- A1,0-1 A,~
pa,,(. Al-ril M'.u., C-,id,, I'l loon' f-in Marl- Nlalrt,- N--': it Pic
il'-i 'I y ol.nda Of, ii, I lonsir la ... iinn" m. , 1, ad la roulette el 1.
Filie se q u e g ra n O f e rta : Ml My ,, Mlha Viju_ R!, I,' a per. at rl .ns,cacn in furimurepi, femme i opq
da rf-sli able H;,, cieca;-nc, p,,f,,ec,,a n il, Clbl- n Iforis.
Y ill, -1711, It'll, %I,, clam. I., -- inume I... .be j.d.m no .
Vo, k-, E. -l. R-- jjnlc,_ ,, no ra- an, -trug-'e, uellam g-rl Q- P.armado el aso del ai
W AS Y PANTIES dol'to, Ral&, rc,, o a 1-11v1-11 "'c-
,p,as ciss-d.m. In 11,
o 'o i a alon Pr 1" F1 d,,I,,.d- pliurwti con
ilii'lo, a -l- It pli v I-s a uromD E G O M A Pantacinsito-awY colop- F, ji,-, ta,l la curinsidid del o'Lln do I_ a ef ...... a Im "r.iill d, V ll In-; on, ,u,,d,, hbl d'l 11""
";A I- clolurpres rco, f-m it,
a nt. or m a et . Orel
S. A. Dl Oliun- J Arad-.,- -,noc lad., rocit,- cle farl In
catnian Jose Man it n 'u'll. inuestra reacio a admitir ingelcil- computaran tam
',oc c" I No obstante el herroctiscin v
ituandiarit, peli'd or t I' tibirtRins de fist. di, est. I'm"'If 0 Vicentc Legancia. Pedc- Alcil R- porada se secriciaren nor so, lu-m. tic, no no Qtli, me ricul"n In, gra7di's
brI I Leivis, Eduard J nlningucz, no Pb.,Iant, ,.,I,d, may., a -? istas del vetid ellI lartinli, Ayala, CJ!,GaJ .. a Il kscormo, p rl c.m c. Ja- me, am re-,l la infloeni.
Ars rrl 176rv H,,n,.
. a k it
Jos modistes adornan el cabe cl ejercen en sa empirtu las acor, A I Misp !ft'Sanlil, Alfredo .1, l".,dc 1-1 ol ... m can fl.rm V s, leclinuentos mundialms va mean l
-do Fernandez C,,l, Ru, 'l guienclo Is inspirAcen de 1. -isll- di, cdn Pol tl Dd,.
Ljkrz6ULA;LE6 rW i. n,;,iSu.r-.Aof- de t11:1n o
(I M E S E S menta espanola. onnen al en mos, con an lacion conecer 'a It.
eg,lo. a all L ar- elfvuele de las faIda5 on "t"Piracti, 'n
It la. Alalairto Ruisal
1coa ad I en la I' 'F,.nc ......
ruaod, nle F Torg, San~ as blumam que me llearau cilan que nos en a
andarl Sal- Problenias Econ6micol;
"dot TIcrend'u',
RaY. Rill Heirerm Glulleim, Mer- Si los t ens Y demeR pepuehas ran- In Ariasmlte eforp: A-6651 en heSUS In:"nocl- Maniel Bermudez, ticlades en efectjn Para rags, en cas Isla. b "I
"' P 'l Michl inge- plazas comodom c..maltc 1. mu.clelo To~ Bnt,.. Jose Manuel
Dllg.d.. Robert. Su-. Manuel G rId,,,d, In, Reglas Sociale,
-119L 11 Mnh l
Y o,"sill's 1ocPmfl1- Ertu.,de, -N,, ha, call ab- die In. neiral Solo en mas pli,i,irSkinz d, ]a Pefia y mend"c1orem para que torigan el va- nex race darlam torque de to conIn de una presentation y n I ... es Pretender tiail dell
R e g a lo s I ..... on cumplodo in rancende te
-Zilefi, st up. person. pc-dhs
acerl& de continue objelo de l
as, no em lard car de bupn humor
bromear mino -plestar y hssra
de o[ender. Duw tal abuse ne basm en
retrainniento de ]a Penn~ a., me
u t, v olor do ama par bl a ne.. Est. emz,,ma de
l.renwis y a III m ones Pu cfe Practical
50 e en igualdad de conditions y
destreza.
0I -E, de coal ;wmlo dlru,- 1.
case particular de up comerciante
4 par. h.bl.r de PpRee.- awm am..P a s-cu a let, /01 tom. salo impedimentom de fuerz,
m Y r. tientDo etc.. s, tr.t.n c. In
afjc'ica. pues me ifumol Q-1 I dorncltin rl es Is intimidad v al
que tacrien acres. sale lam relaripnes Y arrustades.
a De magninci game natural, color rose Y Meirl del Dia
0 Elimino to graso, estilhics sa figure sin tener que hocer
Gl l et;ij
to Se cripple perieciamente, no se ruedo m, se sube iLA SO PA -CO N TIN ENTA L A- blaoo'
R e y e s Bills, on PWA.0, ji, t,,
F661 de I-o, seco t6pidamerilel Flan de calab9 ITon econ6mica que su precio pareCe cas, ncre,blel elim ina los m anda& s! ComIAL
Cocktail de frufam
sons. vie'lloar el paqw. on li. firect1l v aboderese ticiripa, dinero Arron, amarilin can pollo.
Frituram de name.
tro de &go& hirvienta y a tons 7 v las 'rislies 1. tiorid, Up pa, Semil can elrell Pida infonnes mornmes WS lina 1. sapp. ... ly quote, do Paris 4 Personal HI.d. de scamelo.
ho ad.
to. W. Recela de Cocina
ad. P- far -P1. P- -1 E, Compip, boy smanto Sops Con.
.,9, N, -d.lins P.r'r. caosP44 do Q.do Criditas liancredlentes: 12 11bal
_r T- -d-iches,
-C am- cf.. rris, 6 rtl des de mayi,INENTAL P.,.. 24 ftete..d, .,,haa. 24
reltl nrr4a 2Kc heardd,
cle manteca. ga cd
jr
HABANA
Cortar las 12 rebanad. d, pan
4054i SEAR$
AMISTAD p Im.1l redo .n d" I, lam. na er
hervir ]as ruseves y up. e, fri.5
MARIANA
644 44JW i F A U -S artarlom en recia3mi, 101 carlas, an
Afio CXX Cr6nica Hallaners DfARIODELAMARINA.-l'iernes,5deDiciembredel952 Cr6nira Hahanera
Lashodas de manana
Pura slis R egalos de V 4SCUA S, En Is tilesta del CnrpuA Christi. el
hereposo 1,mplo dJ Repirm Cmml,, Club Park, -, -tbar. ..A.na aibado. lts -1r, dc, 1. n-h,. la c... do 1. -,,mtmoa stfinn, M-'tt All$
b r.s.
'Pa hrivr, Sph..
J-rn Ianucl
3 RE
Par. pst. bod.i. hicira it tompl. IZE
n prl, im-- fi.;.
b,. or I., -t-- m sli-oh do 1. Vo ITAS F
"Cin. T-s' J c.o-do den de-11 A IN 0
Vid.d.. eugemnolt, cs momeno ", 1 5 MIDI
chie Y de n gusto. SAMIDIN .
Tambi6n Ileara la etiquets de,
riu of hoinjurt de la nola
T Y srAm pitfirions. 1. efior. linibl
So,. do Loper Ch.~. on.dre del'
4 1 contrayent, Ifir Mlmnel Mu
ruL padre d, ja it. are NOS PAU UNI1111110110
'T. I Fbk+..Im horwaft v loolob!
Tarob ," a, as ,,ete p o, en el lifflo. plecclas milicloso gas antuar do IS~ A~~ LogItIons.
cle P rb- el Rxii, 1 Nl- May..tintrin, it d_ o 1-rtl' "I'llo 2. Thlocibin, -balloo It popla".
mr. la b,11a v itlhm a ,fiow. Aoa piccolos .&Let- con mayeamod, Toxider y Pro,, y M
E Best rd P-,bij. do do L.gifi.c.
I.e. orlopech- 3. M.,f.q.111o do M.ni 4xeswol
El do,rm fb-1 it
l h .... ..... w
pl.. mt- rot -ntil d, .1., N."s. .46-so lislow.
ta d, L. D,ha I ,.do, no g oil. ec-nmenin j ,dm del Ved.d., e
Yom 6xitos damns ruenta a charm en this crop,,..
ento de "Le Dahill" saldri It
bouclueTioupcial. 'end "m
model de ultims it d
La sefiora Isoli' no
no it do
tard, madre del novio Y rIesel Ale.
xidor, padre it a novia.
ri. In., p.drinos del acto.
Resefiaremos estas bodas.
Anfinciese y suscribase al "Diario la la Marina"n,
La Duquesa de AmbladQ . . . . . . . .
Deade hare.unus dias '" ennuentris de nuevo on La Habana. deaptnia de Martha Garcia Pujol un. party ,rld,bl, bernipprada par Europa, en unl6c, do au esposps, Is Duquests do Ambl.da 11rce" Leticia de Arriba, distinguish y itentilisions, dam NIsharm sihado, welifin arruncls.
.a, In dias pRilailos, formalizari
do 1. scilledipil hists ...... a 1. quo marlin as "it-. "'I""Is. mor.so 1. eftorit.
LA Duque%& do Amblads, que por u actividid, por entual.smas. Martha Garcia Point y Pelie ex elements siempre solicitude pars todis obra do carldad, mU laborandis flifurits tan atractivis de nuLt"ro's do dollar F" I"
Vandemento In Is onfordoxcitin de Is Cuestacibn Politics que habri de is d till'.1up,
calebris"th el pr6ximo mart", dia nueve, an In capital, a beneftelo do Is ,P.. Memories Polish, !.ye retraHasioderia del Cable, de caye ralronato Is tesoreca. to sictir"A.t. 16.. P a ra u n a 'silu e ta e sb e lta
Much.. ifice.. y .ficeltsix do In ociedad halusnerst, compereetradas Pedids seek ou -no pace .1 J.con to gr- obra que altralfles, parts lado cubstion Is Hospederfis del Cable. ven Contador Pliblice, Fernando fliturniss y lrga lists de grapes que en use dia reacerret las calle, Utica Dirabe. Istics del slefiver Rolenlabiarim: barin to. comerclos, tax industries, ate. do LISpes, Gracile y de su soun 1.
Up Asito her& Is CVe2t&Vi6n, 10 RUCUrkMft. interemosto dam Ofelis. be, m o d e rn a, la s (a la s
quie'em harin Is pottel6n.
El -to r:-tiri carliatter irillsolo.
Folloldad
Un cocktail Cu ilipleahos
Celebra hoy all cumpleatios, .r In BIFESTFO RM
Ell of restaurant de 13 y G, en of "Perfiles". qbe,,ie envionlos un ffaludo de feltVeddo se celebrara mariana. shbado. El acto seri en honor de lagen- a 6 Is ericantallorn jo enclm Donan lot; empleados del Minifiterio de Agricultural I.. cinco do 1. tar-cle, url cl.t a I publicidiad Y emhf Aurcran'del Carmen Grannotges y L6.
Early freed per in seficril 111'"Iidoden."Idedl fdiro publicitorl.. jn de los Is noes lerank Gra. lo marca ril prostigioso par sus c1lo,
ria E
bi prii.jpez, his
latas de leche a los damnificados st"Voicial of efior Josti F. Vi. -Muy contirr o Y il lucido -tgc Carmen f6pez.
clans, nuevoo edilotes de to rovistai mete resul t or exile cock 11 party. Teng un dia muy fells. versos models, con una para coda ti
En el Mimtrm it I Agricullura a Garcla Benitez. con mutivo de ja reInforned our In do, I .,.a An,,Ii. Ifirr. riente promulgacirin cle Is Ley de po especial do figure. Sui materials
nA.dz do Jac ....... o eposa d I I l4acienclas Comuncras. que segun init far de ese deparinmento. doctor forman, beneficial a muchos miles de par finos, saves y do morovilloso
Alfredo Joe..,... hitra entrog. ]a rampisintas poln es cubanos. En of primer, damm'de la Republica, ar- ir"rso del baricin,,te que so py.p an elasticidad, controlon y modolon
norn Ma to Fe nandez dr Batista. cle afrecer a e. e rem. se lines onlieIt p let, de it quintrita. lot., do o ].I doctor,., Jinrlimm. y G-ut lestia.
],,he rbornidrt per In, furnitmairm. i reite., do v.1mris p,.g..,,,.s Y E l R eg a lo d e sin mo
varin, de rint cirpendencia. con nivdHllas cle (,to. -mo una nucu dt drati no n I ns cinninific.clos del el-imostrao6m cle gratitude rnite call im. c16n que al to Ix, pro. rat'lvau d 'I pic, c.lificon Folo do *16sflco con ponel
vo,- do Il.t.blas Y L., V.1 I as. ... .4 rit, Ws medid- nuia r-.. Dos oftertas inu especiales, por un solo dia, I
niFitin.N., or 1. adminw. Y do satin al froaft, on color
lipart do 1. riterme.b.. "... Y. clue qu, -nm ties. para senoras y
(7 ............ initirin, ,or ljc Y d-p-j.., do nerras y lot caballeros y a precious muy b1ii.c. solorroinfo.
in. r d p-11m, de In n- dernas problem., que a, d,,i-. del T.Ilan P. A y 0. 7.30
rebajados.
1%1",;,tt,o obm, I,- UA., olr- 10:,; chr, .1 ... -,palvs de 1. rnomc
de Or site I N1 term d, Hervirbas veterinarlos
A ii rp, It ; P-na dar inn-pta cb,] Ar"'Wo :nb-ptado po, K-A, :: nll riodmr 1- n
t T,- .,,a d I "d. I.. It '. p is n6 1,ter1b.n., dI depan't.
bl". 't de ,fte'v, w6- min Pat. In in't, ... 16n "a" "' CAM ISAS BE SPORT JUEGO BE BATA Y
a' It ...... taw d, ,6. do is, do up rimilar d ":cIrr,
d-lo, Alf.,- propeciod do enormichino. pohre.s quf d -,-- .I -Vplna Patinart it rh--n, fnn:a d,
ch-r .1 0,an n. it, Nnium., O.,enir.
BE GABARBINA PAJAMAS
am=? Tocials lots lenern(ts, F,
riancia. No hay clue clci.itBe do inir por rill ... pert) drsgrat iadrimcnic hay
muchisintas mujerch quc railan y cailall y stifirti A
a llc,, hill raz6n aIgUlla sinipicnienti: por (olljrlu.1. far incinar. Todo parece, insoluble y peor de In quo '"Itnerne
41 .. per. ow pormos ban hall.do un thvio primpersdo on until pro.
am&, do tclcvlsl6n quo so Implantation on Ilia f.,nistic. Nuc,, Ynk. ff. l,
Son Progntrustj irl Mtn de una interniclad dramtra quo dcp 1w. It
tnsd& A cualquiem. Ell Into do mos; program, pcr c)cmpIp, se vc 11
Tierra disolverm Pecti polo armarinJolo todo cn una oil de tragea'a H",
morml; ell one, una Icric to reaccioncI; socioneas do a Is mis humana at Porter de matir can uns MirRdA' opro present. un mundo extrmr, en quo I& sente deposit on un Banco, no dincra, inno of ticerpo que les
I little if Banco quicbm y lodes Ins que habian deposit.
on el. se eneuentran con qu ya no III clurcia ..I lilon.
po q.I farainects que cittemccen y
'* on Ping" . .....
deprimen an emameomente Per- nd- m. urN, 1. .I,d.d
om y Folo con panel do
encuentrA con clibe us P,-blc.,s personal. no an. -do cleezi satin al front*, bancon in que lj do do al6stica do 4'
on la cintura. Do
Et ".I. Went qa, Ud. Si clunre u.s.
haler y Igo clao nincinen qu'rm led quo it la re. Iona a to$
cnmprRr Palo si mimm ej un jac. cuerde gt,,ta- loclas y satin lostext
so cornpleto do 1. C'ispileri. ment, ad, dia, detr6s. Ell color rose:
PYREX. FA to me ahorm tican. regilele I[ me. sclarriental. Tollas: 27
Pat trob- o diner.. Tmbic. me dio quo le pro- at 34 9.95
.yud. prop.- porciona I& afei. i Z
( rxr Im forms 4w oda calls a ... c
do coclaus con y onis ficl quI Modelo con panel do
nylon at frento y deme ior sabor y "I c0cesef- lUds -foliations lli!crrim
con on or fi, i- REMINGTON "60"1 iEs up. m.. tr6s, can barl do
lid.d. Par. Ill., -dW Tione 132 choppiness Ca- .16stico do A' an le
pruieb, do hacer Is. Crucla do chillaux'y it Peelle -fritarse, on un cichno y do *16stico
Pucren I uni Fu nte Ric gubar prinalit. U Piel quida limpi.P,,Xn Par. a eybo. a lot loclas,
It siniffli d, Fi- wasm No h.X policies. eircini
does use un Toz6n PYREX 1, Color roscs scilamenft.
do l quo tongs. lost Zraordin.rios ad,jor y Nra Is Sops. Bormtha, uti. Ioplat do I- REMINGTON "60 T.Ilo,: 27oI36
fl, 1 .1. Caccrola PYREX para hic- per. 1. que led. horrible 1, 9.30
It. nctip. Eatery -8.1. quo que- encanta cns 11 Perforcitin y sulvi.
chim encantsda can los resultathat. dad iait blr, c leim.
Recuirde quo con los uncepilicist de Regilel unts GTON 4. wcristal r"fracia o PYREX Ud. pue- "60"... y no lo dudc: ad.
cle cminar, semir y guardsir Ins que, it Is use, pechuni on usted co'n At
alancrints con red& camodidid. iY -flem. agradeciiindol. y, ad,.
son tan ficll do limpiar ... ma most scimirlindols, por so herrado
convortientes 'En todos sicatidos! prictica.
a 4.79
Hay qnet~ ---. Y"presisi, urnitie En model de Mangas largas'Y de Una ofertat muy esperada, en esta
C'n, c!lifimti- les P-retim comilcmdo, Ustedlea con. gahardina superior, en la Mix magnifica. combinaci6n de batas y Folo-pontal6n cle
.vend an, sm onibarx., arnips mi., on qoe Isis m.. egmerada confeeci6n, son entail ca. pajamas In
am reveling Is. pulaitud, Is habilidad. el bcn a e endo juego. Son de do sl6ol not do
-1 guam do pensions .,--y hasis an colbict'. Misas importadas,- espeeiales para crep6 acetate con monograrna, in- satin 016stka *I
Hoy now ef'orclach sienciflitim. parts favorecer lots user por dentro del pantal6n. Co. color Morsels, volunwife,
.L Puede noted lkvxrlw L Cabo atand. sed. crustado en color contrastante. :Tollcm Is. hL y 0. 8.75.
blen derechba, jeh? ... a entando de pie. LIM iss ma. lores: carmelita, azul navy, gris Y Colores: acqua, prusia, vino, bamcoo a Is altum de los hombir6ii. d.bl.nd. Il codo. Abra le, dedo, III verde. Tallaa: S. M. L
rmis quo pued-, catipindolos. Cticere hula will. Ers alSocia, cierno 1. -bd, fresay-coral. Tallas:-12 al-20.
Tul" 11"171"ot 11 doblicios-haicia delante, moev. Itis winners desde ]a muficca, imitando el igitir de ilsh. El moviodiend III do ,sc ripicio. Cuente hum diez y repina cusno 0 Cinco veca, AIV IT": Itempre clue he lave 63 months siquesel's m bien. Fr6ocsc biell cada dodo por sepr.do. Use Vu cremi n-,v --;-_ Q. ae, T 111!F&
Afio CXX
p4inll 10 Teatror DIARTO DE L A MARINA.-Vierne-. (le Diricinbre fle 1952 Testrop
Ewcnario y Paii(alla milsica y misicos
CO 'W AA El Teatro Nacional debe Frances AWa
11ainarse "Avellaneda"
RON Por Nena Benites
y Vofz?w Por Auxiliar 'WW'-'a 6 notable sopricno que durable Fm.C- D-1.1.
Q U(NTANA SOERE 1.1 prinnerit pindra ya co. Cuba dece, alreCer un horn vJ .1
Cent. ire- uchus sites fut figural principal de church. en Nueva e.tudli, en
locada Its de a a fe h alb onto cantando en
I it 6prL lixYea .
literinrl Is 6 Ora de9l Neffod it --tc ra Plan ,, n i.6ha
alzarse, Para or- perecedera a I memon P A Y R E T : it, d
gu% dea as, artes Cubans'. el Tea- de In lustre cannaguey.n.. randa I (Venecia) Co. deride me en-tritlat Paris con Mathildel r C mi
tr &,a teatr. debe )In- nisjor Para ello Que dar su nom- al d
i 'r de visits el R8 de septiembre. is Can ciert 0 so chat en uIrpretic PrIlIcien rsC secu neilt d una heraortragia Cere- ca de Part
" ACllancdxl-. 53 instituma- bre at Tea ro Nacional que va a ;ilconlo..an
a le -i
in Is civicoculturall.es, incluyencla Is construirse bra La noticia fiJ comunicada a de Nionsenet. P
Pat it a ... file et;Cogid. Per I
gran familiar de Jos artistax Cuba- lrudj Gennez de Avellaneda, Nueva York par su esposa, Jxy vi, Pei p.,. el ',ue anI6 an
nos y Cannaguey. Is Ciudad d.nd, Get Den. compositor. MasC tarde Giardini do
,on na-rit Girl-di G6mez de ee- q ,I iC -igiall-irt de holler no Mine. Alds_ cu7c nombrr era. Bruselast en 11 1 Loven
a a lin.,;ns, ,. Land'. Go I Ca Us.
ANDREA llaneda. %e lion mado 8 -ido I'.. de In
MARY DOUGLAS intincla del -.CocnitiI Pro Test.. N,_ S 1. it Mi.
PALMA Sit ( a c In it paJriR de Heredia, Pal !Co ,dm bxt',a York at MetroAN REA 1A 'M A
M., P" Up'S
,I A RY .U 1A S
Alndi , I sin A -IJPIJZciedna .a- Fainari
R A M.
RAMON GAY e-iti A, I it,
SU on
S LN I., ", R To La gntann -bona actua P, -a James tr.s Pa.- p6huni. Frances kid- le nc'nt'&A O Vj. AS A 105 CORT05 a ;aa a
,.I UA I DIlnes Partin hono- bit 'n"' ""ev" cantarneYlie
(OIUM8ItAPI(rUp[S ,a, i b-colole In It C.mp.n.,.. a I~ 1 11,dcal I
1, Ihio,ds, El Intel, n in d C. d I C ... it.. e at,
'd, hi b 1 11.
utga de mundo. "'a .,Co.,. In "Gld." del
de on. 19".
Sa, d-li,11 11-alrales "Balbintir", ire a
1110- 1 ;)k n ill rogrt. cle I i' to Co.
M.Da. Ln HIJ. de, I h..
L. Vanginum did C 0 til", M A ANA ,,
11.11111 Flores "Reepredo "So C.H O Y hiFla! kt '"' aflOr A lb8kendmo linberprelado upos 30 "roles"
it Jos'. "Elgilon. El D.-tivil del Fr.1, 'a i2fi. Mind. Ju..: ... pfte 'p,
Ej.bIo*1 y otron, I a Ilan indo supe- U nC. it Harriet. on
ONTEZ rold n at gun V a Mranimr"I
A0 4 km t & W 's
ly lwr Z I Pit
as -1.- 42.6 di&de A a I e it
MARIA-M .-bre p.dIa at Test,. 4tAH9E 'FLINCION. 14 Z 11PIN 0 crnq!F ihstal, 12.o.n Vldsl'itll' l
Nacion.1 de Cub an mayor jug- pi.,ibGnJ on --I-. Cu.nan; do
VENGA NZA JEAN PIERRE teza, que el de estd insigne Cuba- 'DUELO N 10NAJ- v N Sam '.
10 AUMONT F in", I=
..' Seria.6se It mejor monumen- V n xerrn Elm
mi '-.do_Sum' o ..to .,,It6feles
a su in morta. joc!q%V 91LIMM
DEL CORSAIR -SH'O ff We de
jll /It 0- 9 lis 6prr,.d,.C-im1"cRDbRIS AND ROBERT I?01 ", 'r metris innitint
Cuba supo ponerse a ]a allure 00 Char
del t.1-1. it "L. Peregrina" cuan- f 1. bra do a. it
Aren't PEDRO DIAZ SANCHEZ a 6 W try
In patria. Se le estritat,
6J. gre "iSab 1: itc
tibuto an r. CM ny I C&
,I do artt.,-bumienta, y Is o ,1,1,,an.. "Principe
LOS Cu"A'UN't' -ju-ntud I I a In obsectin6 e,.r. ..1 Can. delta
2! objelo, di. cran illo EI Li- Bfe cle Gunditno irl -'Ri d' Y."
tor San(I r Wit'"It, st"Meowits I:,(", di, La Hin-a. I,, a .0che e m L I F,.D.-C. ill Rimini Y
;.s7o.,.a1bIctI '17 ill- enerc, it, 1860 ".a
llmagore;80cts' I ;:Je.d. ,is scenes Co.
Hoy ihom 60 cts lilan-Jes'lal, d.,,,,, ,,!o,,p"r,. ED Un treigico tri.6m. 11-10 amoroso en "PERDICION" Z O NA te, 11 Teaa. b etto M-noo
]a %eincia It 'a C 1 it. 1929
. Pat tons, Clue Lescitu
1,into 1. -robat-a Se ... 6 ran G.tt.-C ... zzim -0 1910,
I of 'El Amair Na.4 to Paris Po el-atse pot encirea de sus de 11 A-hom
1.17 y Is .13 1 pisjunvs i-scriblendo Para ella be- 1 16 contrater
satim:4.41 r Ilisimas I.llofas El homenaje funi 1 P4 lil
ma. t i, ea.
Co. y V
ofrecidoj),or ladehritch. points Cu. Su audiclones ev, cOnClErtom DoAdemis! banti Lu I d brana. an 1910. ecutbrailkdlas
a r Zm ......
Mils tarde. In ]as -ande-no d e Is altIlante volt., tifics, habiendo a-I era republicans, el Consejo Pro tuado en tratimisbales riediales itRuth Roman vlocill d, C111gue, el 30 de ene T.cx de lis trod. de IsRe
In de 1911, tome el acuerdo, de as inhales, Iftak Is
trasladar a Cuba los rest Is de in do en una serle de operas de PU ClItaneon onumen- eu, en Is "Hora de At nxter Kent
AC erigir un an rim
KM- INVITACION- 10' In Sit honor Los rest.. sun se EI 1934. Mine. Aldo. d.dic6 9
co-entian 'a Sevilla. Los Cuba- Porte de su tempo a enselliar Y dirlel a ),.Ve.cR cantanteS en New
Hoy PLARXJ ios Ie.ebi aiu;i, dah'n, nte Cen- k. *,Casa Min". su residence
GABLE. :12t4#10S or t nt de 4 grac.
- ( 1 a en Great Neck. Long Island. El It
41valf '400 PI'VE v di intlurga, en eJ aint bra de sus memorial "Men' Women
4 1914 La Sect-viaria de Instruccitin od.Tcnvr JHomb es. Mitt
EIGH; or00" Tea 1.
Publics 3 Bellas Aries. hizo una futi pubbeado en 1937.
6 edici6n de us obras completax, y
fue in vitada una subrina de Is Ave. Otto% artists quo delaparecon
planed. que ,nb,&n se Hobnob.
Gertruds Goniez, Para que presi. Ell noticias covinulas de Nueva
diera lodes ,, fesle3ox, permane- York, nos Ilegan tambi6n lots noticlend. ,, Dc'fro Pais durante del fallecionlento de un grupt,
cuatro medes.art'lax y compositors comocido George Schumann, ,,ps,,,r
No ulastante todo esto. Is figures ci rienternerite ent
t ]a Ai elhinvda csI6 bastante at- Irecto malric, re
er I.. Nacido en Kocnigstem. (SRWall id.d. ,, -tos ttemPo5. Se ha j-plai. studio piano en el Congeritleglid. ria, J Weida de Cuba is vatorlo de Leipzig. obteniendo el
M ME P-" u hour. .,as destacied. In Is literatura, se debe a que 1. Avells- preprio "Beethoven" par sus prcvru
led. no -1,a C.m. c.lions. To- (Finathas 1. pa" 12)
do 1, vDda,,lni,,,bra de exta mujer fuj Con privilegia que LI debl6 Pais- con
C."itord an u. Inemits a -a Hall- .1exroad. Is -tess. dis an sentilinlento mis honrado
SOCIEDAD Pei,. hasten Para no rI p .. 1* -il-* q4e se le punde exigh, a on ser human. Haber Il.jacle carnp enter isitidisenerite, Coal
cornplet. I.Ove-hilient. all. I)._ era 'edial era turthel, y luchar par -Jusagrarin apelando todas lm recursom de que puda valerse, TEATRO
labrao C critas desde Espaha a su 1n:,:uprr1.r....u m.p.eldad. Y cay6 rendida, deputies de otorgar a otrals, norl y patches de poislinit, par
PRO RA R TE M U SICAL I ilarinart'El'alsa tie Artenga y Loynal.
prosenta a au Feliz rl Pais Privilegindo donde ),is de so ..or iiiales, I it. Jm ,Palo. lirbillairincrate Cl destine, 1. raised ein e LaC om edia
clan. V tuvo cl valor de saber perder. "PERDICION" es Is historill, de n I etr at is
rina un eterno v ran. y cuyo, : ana mujer. y hay e .. I i er HOY 9:15 p. im. Telf A-6737
e natural de Wallis las mujeres con hisharfas Interesiantes. Alkida Vail], Jean Pierre Anniont y Amade. No...
Arbolcm jamfis ha oindu el Invier- ri. son lax tres estrellas que se hacen cargo de Int:rprebar el traghit triangulo amorous de eta pe'llikul. M4802
ESCUELA DE BAILE despolor de mum galm! Feltz que me exhlbe desde el June ocho en el teatro "America".
Cuba. limextra querida patrim, y fe- iEXITO! iEXITO!
X 0 _77
dirigida per III core6yk.afo: ALBERTO LO 9 Do la gran Compahia
Espcfficila
YIERNES 5 A las 5:30 p. M.
HOY (Para *I Turno do Tardo). I Sm W, -, Fm M-2214 HOYI
rROGRAMA 7 clingelina"41dell"g-Aid dia- Alks Acondlolotsil, Un com entario en torno
IlIVERTINNEXIIIENTS C-ong-fl. dR Altirri. Minva. EL LAGO TEXOMA
Ciarism .1. 11sids- lixiti. CONQUIS QU R.8 am. par a la radio
M ... rk. ditittChuplit. xculms -arslans, loroldla, PATIO A.11FIDALUX
Dis. do 6 I'm. 11dai- popular, rAjrT sissio AcURADoms c-6,
V 1. d. Kirial_ I ... =703111DICA1010 XU UXL ULInDlinc, NUTO ]am mouclaidow rAmboxwoutmer-maxtrinct-rox-17arr Per Alberto Giri6t
El Con, Ncr d. Tseltatillo-ky. in
TARSAM-A"UAM"AD anips.1kozOL NO-DO ACTU&PANORAMA It 11 41 1 h... XJDADRE FAANUBXAM NOTICIAR RACIONA ahorn El pub], a que lene ele
11AILF Df. It PodRe C.Isce 'Ilnio sun ddJ,.,i.a I ision se esto a o5tumbrando It
C.-g-th, d, Elen. del C.H.. INTRADA N 2. Cia. a programs de bele-i-, one nuevo estilo cle tpr grams
G AVUACION d, Strauss.
U reeginifl. tathre 1. it, no
A 0507 ROY = trox vemos neas tel-sion clue television se.,ex enodera.por tied
S I I cons radio, Sabre todo. debida a Is Isla Para aho I ntr ote, onto
11011,ibRiOn 11.34 8.41 7.50 10.110. AMX ACONDICIDNADO que Is par las notches cuando CID to clue respects a plantax trasDULCE WOHNER, LUIS THAPAGA, Esther Mo. VIIIavi- tactics cons tempo en It hogar Pe- miscras come a Is adquisici6n de
concio. ROW Diane, Mwc:.llo Disiouir. Arioncivid. S.... i r taimbien Minos radio, ;I19anas aparatox receptors. Que bajarAn
q~ novelist, alltun que otro programs de precio.
Roget R odriqu y Peter D. Kingig.
Orcluesla dingida por el mciesiro humoristico, aigun Que utro pro La radio, pues, tiene que cuidarEste comecitario I- "Ilieve In ter. -e y que revisor su "smtus*'. Es
ENRIQUE GONZALEZ MANTICI min scion de "El alle del annor", once arto ir a Is forjac16n de traCrita par Hilda Morales d, "' de verdiderr, interest human,
'I.- le I.. P er .... is, esbell exill
NOTAS: PRESENTERS EL RECISO DE NO JPf Allouix. reenn 05 Maria Femanda
In r. d di.d' as Co. esa I Ex neccoado,
VIEMBRE (C In novels C6 reas qu on smo
de.Pr., Arte le;tani iibiet. hay v7CroI s" : due de nue,, por otra parte lograr que In du- Laar6if do Guevara
n h ex de Is. hor. NO SE PC- ses. Y firtionmente nos Parsee deG, TI EC BOS AT masiad (Fi-liti. s. Is pi" 12)
DRAN PA' A R RASADOS. EN TAQUILLA I.IP-ellimente plirti, de
NO SE ADMIT PAGO DE RECIBOS. LA COMEDIAN: A las 9 v 30 P. in. "La Papirusa" por
44LA
Teatro AUDITORIUM Ill C01"Pailia fle Maria eruanda Ladr6n de Guevara
di... p.Cd, cillifiell- Cl 1. Licur. de -EI Excind.l. del Alma: PAP IR U SA
"I'd"" O'b"Ildo ., I'll, is Fernando Desnucla'.
a _v_ C.Doprahis Maria Fernando Ladr6n de Gueva- TORRADO y NAVARRO
El pr6xiino dOnlingo, a JaS 12 (le la noebe, function LC.'n N est"no de to graciosisima co- ra me vropone mover el cartel consmedia de B.-ort "El Excandalo del i taantcrncrltc all "El Escandal. del Al. PRECIOS
N 0 T A extraori-linaria en e] Fauslo, Reina v 4 CaminOS, 170111 i.A ina Desnudo que hizo reir copio- ma Des do' fute rentrada en eg
durable sa. Ires craciosist- no obstante haber gusto. to Palcos ............. 10.00
11 sisia Pip-,ni" y Lunela ............. 1.50
La Habana las parejas ranilleonas de Argentina, Las Tres Villanazas Pit "Las Interesadas". ;A as ,in. Farsopio ocurrira con "La
De nuevo vuelven a In p-tIlla 1I, Ell. D.,he. Maria Fernando Ladr d= .or.. mtes s6b, asi M.,rd. ,
Lspafia v lVxicu. que vompaiti' cuhs Continental Y se estrenar-6 it,,,- de Guevara Direct, ";,a on Fero odra dar a concern to a Butcica nurneracia ... 1.00
ritin ell 4-1 Afarat6ii (lite ire, tllegcs crOrnid-, e,a ;,h,- d, I p,6.imo dorculgo a las doce bra de corte In en distinct, e a An.- Lextenso repertorio Butaca sin numerar 0.60
coulieliz nitis atrevidas, it 1. u el
n-nis vivarachas, y 5o. v tin minute de Is noche In Jos cl- lector con objetc, de satisfacer Inchut
I mente $1.50, y se reserve DO
a ef pr6xitno ftil a. en el teatro MARTI bre toda, nnas -,,1I;,D.,' In nueval Des Faccito, Reina, 4 Canninas Y dIIde gusbos del ro blico y a a vez Cars i fono A
Fit I de 1, 1.,,de it,- .,,-r lleca- I,, I Marti dut; 1, lax 24 h.r- J-0 afiverticlas aventniis, I'llits on: Lilin It lunes me exhibiri tarnlm6n -Djao- it -6737 y par eI M-4802.
a "ll, rt q" is file
'c" "'s i to histri6nico r .. r led,, In I ........... de ba.1I dia par an reduced, precio, adnnr-5 Prado. Lilia del Valle Annalia ligut- tamente co lon cines: Santos SuArez.1iltinlits del a e. dexcle I'.' r.. ... tlllln it,, AJ-aecJn;,-i ca- led. xxas lar. un trio cle vnux an our. di- Olimpic y Habana a los precious 61 Ill te comichlad basis lote.odarion del dr a MARANA EL CIPW ITO tARRERX
p,,d- ;, ,P.I., q., ah ;Jrunne.,Jn LA M't- en I- ve-s In In Pelil-l- tl nIta 50 is. y
In na-3a 11, D, Me-1. h. ild. InIp.rinda .-I U= MM PM Inds "Las Interclada,', un. c-di- E, aO tres chi rh-1 le misa" hace su debut E
tictc" Chn't", It, c' It que as T- 11 d: I I Pre- strenari w1mento
"'Dopeon. it.. Me. J Ornsd; a.,, J ,:,.ndi,;blC ;.,I In. v hall 1 1 i 110= 11 11 KUM 0 tiloc line 'a- "VIIIanaiall" I-' Ilan ramr."I. hl Printer. 'do. j.ven deyla compinF,.,,,i is- S.Dtanil, An art dos It. de fil.,D, dl Ca 1, btirlrht todos, ninos, homers N das todas Para nedic' no dc_ nhi C,;;,,,
COD Call-Intlo Fecill I.ter-clonal de x I. u His Luismi Ramos. 12 airs
E,! a n t rfai v rrn 1. Btul, d, anijeres po q I r- to tonica Ice- 1, ill ver interesadins- 'dama que tuanto me hizo aplaudir en J INFANTA
P" v % dPL) benct. el Jun, In i is Para Indus las ed.d,,.
l 5 de I. Pana Itill, "i "Las Interextidnat' Is una
lao, I:rJIr"h.n' or 1., 1. .6,cm, dextarad, de los a:U extra I. en p L A M P ff '17 Para dar a coflo4v I&
Pat, p1IPn1111I In Darin, hotal vara lot. in or e lin de gracia, burn IlUinor, con ex. Gralldfollidad do I&
a"" I his 'I" li fonos NI-2724 y M-4070.. elenle, namer., onus cal s. unos In
C. ncione, In b. tables qa, S SUAREZle, de Is noche In In ali del
Can p-nniln IDIII-I at d, q 1,,p,el,d,, on, ,, I, Is in p,,;,,,,, -WAVA N A I
0,i it, In, riline., c-JI,
0 RADIOCENTROHoy',clis'
junto A his Nano.- 'a'as -A 1 17,
A St C AT A L I N R % M AR "Las late.1sada, nit-ki, n Ill..' IT E S
Font, Majiolo Fibiegas, In act '50
und. ,16 "Per all d, L,
Jos Dartst, Ilel. DID ad. e r," ello
ration ---SWANSON mid.JI'e
ju, I, gue flene -,atv, LORIA C be
iar no peficula de I!,ntu
ntIct.-I. con 1. P.,tcJp.c,-. d, e, jEstA mks genial p'oop.g,.d.bI,, chIst.s.. blagad,, n,
V y encantadoris joccoldad, de intriga y & insup,;C.s d I Mexico. A rgen ties d que nunca! bles Cons de rutuicidad Que a,,,lj:fia r-rlplucod. Co. repreinvol-,d's tintox lugares del vats Ca. I C. n as C.,caj d. ontinuadas WA
barrios de L2 Haban Ellan t.rrCntC dIgacul y Ik...
sJ todom Jos V'A Las lntcrc a six" una apaley aigunus provincial tomaran Pa-'t,, I e evon. illgen.c., 1. at,. ,,.n
Interaction" it, c6ptica y Is terecra CoIno deal,. WM' A,
en el Campeonato mas GREGORY PECK
no ex nada mas. ni menbs que n .... s VUJANAZAS" SUSAN HAYWARD
B. le de Resisloncia. Cut, C.Doenaraff y inch osas correriss de tres Inill Illness I., ete I h Des entes. que licopladils 2 11's
.1 11 "' nolhe en tilrop ... Fen.te se nlr,Dl,n AVA GARDNER
It Marti. pars Ptar ,or e. p-D.- jbil'.cles all Pre
is C n call, beinden d, HILDEGARDE NEFF
oremio de tres mil I Of ellas inconcluistables berneficios In el
d, dos mil. el terct error de que ]as libertacles-Que to! I
F11' Al chicks coseen autorizan a todo. i-n-
Afin M CrI Hahanera DIARTO DF LA MkM A.-Viernes. 5 de Diciembre de 1952 Cr6nica Hah.-inera Plielina 11
Beba Loret de Mol.. Martha FcrA. 1-1, 11-- 1 -- ,an P,,i,. Bl.n- SI, I. GutiArr.. M.Hetts
der Hsrm.. M a ra F a 'Orn, Alt L no Cnr Ba!lvar. Mercv Jurcadell,, Clar. Ele.
l'i
M:r Elect. d, 1:,Veg.. do, ii W-,c F,,-nd,, Q,-,h. M, on Puyalt, Alicia S.ireit.
Eugenia S dift. r1am S,- Elena Man-.
C.nchta P,.jad.,. An, Maria B.n GI d- M, P --o Rosy Crucet.
CQ[;ACIONT:S DE ALTO PANGO net. Lourdes Nnral. Sylvia y LourdeF M.- a M ,i- L-A- Ara Margarita de Cirderas, Yoyi.Busito,
G6mez Franca. Carmen Lancis, Car- Ross Rem;- -fi, Hernandez 13ni, Nliiria Infante. MA6jta Betencourt. men Marts Gurri. Beetle. Volute Ca. %at, B--z L rr,,,w A -er. Car Teresita (36nnez Gambs. Gloria Per.
EN rretero, Marts Antonia Cardona. Mir- men GW c-, V -o F, rardz PrI Clormentivai Uurisk,
the Blanco. Marl. Gloria Estanillo ba, Beck, P,-- Rci-r, Miia NlarlhA Gorzai- Esther Delgado 1, Miens Hort., S.-no-Riqurtme. Con. de Carri- P-, R -ra ls_ h l Goo_ .Ie _P.ign.u.
DE INVIERNO
T- A. no ..pli. .-I-i6c, J.1ici-enente
6ron....... ua,es .. elegArI Delicada, cr-cio- en 144
qua 6 bellud y a] comfort as tuttea pas couiplacer a usted.
J
Rod-. M.gdaleria. soft. Coact.. y Alb.. wits to present. tote, 1111d. 17.diriah d P ... is, It.quel Bet .... urt,
Vivien Cola, Clarita Lounsiek Ofells. Curtails, Mart a Corral" y Rourl To.
h o -goelaindor. dat h..cn.j,.
N (Fotoi DM.-KaI
La merienda de Magdalena Sofia Guantes
4 y
Err cl C.Iuil"Y Chub its La Habanairienda, plena de animacift y de ale- (% dinner de, Puent, y V law la anst.-tai woe't-dad we celebri6i gria. IncloO Bet.ric., "'i, C.I,
en lv.,m d, la tj-J, de Mr. me- Organizada fud por ]a schoia Hi ll j t J.-ta Lournit-1, Otelia Cor(nds, Miii 11 .1 CorritIew y Rosario To,
_-'aj., a Magdalen. Solis
AW.. li, bell. iwt- i
di"s
clal c gil esta del Corpti,
von -nica I
Ch, I'l, 'el doctor Pedro Grier
y .11,
ipaVnfl la lfir"W
Go-, r-r",dow'", In mr,,nda e
En 1. 1--. qued.r.ri dilp,
ad.,.. 1. en
de 'c2or
",iNZ c'v
u trale color
'.I cantiolor M dairmi Solis. clue Co.
to A. E. -W p I, I i,,bd hart-u- co
4c&x Jiio. age de orquideas. obse"AA". "A- uo ndcosu prnmetido.
a,Ad-1, d, law aof-d.r.w 3. ej
$1395 'as j s,ento Is, I
gu entea efiara$:
Maria Antonia Guernica de Roca,
01cli! Satolongo de Guernica. Enpi.
I-Cind-I -J.1c J. -1.6 so on R"mos de Guernica, Hilda Argile.
:ullp. -.6 Iles d, Codinach, Victoria Betan ourt
AAA.:AA" A de Lora, Gracill'a Lora de Reviiia,
s.
.1.. ld-1 W. T- Ifilda Rubio de McGregor.
bid. ci.s. c bi do xon Aarit. G.rI del Valle d,
LIAnso.
ri. T-6. .1wo. Pura. Garcia Lag. de Ciihtlh, R.Ancho. "AA, "A- y s:1. Saotcin d, F 11 O h!lita
6mag. I d e ive.
Mato de Dia. P.dr n, Matil
l1695 Ilit it, Citstelb, Neruts C.rtada de
Ali6. Ade'..dis G.ecilca d C S& r lel
Maria Elena Client de no, 8D anl d, C69pedes de Macias, Mayita Lousa
2..
3.-G ...... ..Jet. de Phi-r.g.. L-..r Acting. do Q.
"P..P, .. 'tr
xntii '. ..0- 6. Alien FernAndez de Arrays, Lour
ch.,eL T-. .1i. -J-. A.- jj I% Rodrl g r. T.Yorril.
Att.b. J..d. 3 AAA- 1. wris Mli. M dc DI.. de 1.
nd..
1. de Conte. Magali UrruelA de Fn.
$1395 E lemi Lancis de Borges, Annie Fa.
'I.. N 'cita VRIieJo de Gwirt6n. LourII V, da I d c Sinrl h- Angs del Co..
T.-, Syle.. P.-no de
M rx.1 Veg. de Dean. Mar
;I Edeir- de C.iI y T.
01c'. d, viflaw,
y to;
tVikd, Sylvia I-s. M.,11ha G.Elena N etiria Ruz I! a.6, v a Garcia Sinchel, Cuquln
VrId Mic-, Lourdes Lorenzo, I
I'm& fisurita nosy r-lona y muy bonita de 1, nueva prorn-16. .-lot, I'd" P.d.on, EsLrclla v Elena Sabull. its girias-, Mchl. Mau. Glady,
Pl..t. P,,-pal 1. adorable Eln. l1larla y Rua. scalia do complir low quince aflos, is suits.
mlad de lox quince, per ruyn motIvo pubilearnow so retraW. Glad- Cha Prod.
d, .. J.,-,n y (a Mendl.l.,
1'. efirrit. 111-Is el hija del schor Eduardo Ulacia y Du!,
El ena Ru ., mairlmordo corliendisinso on el XrRn mundo ha- in Maria Z,-,II., Mails Lul. honer. v, Mufti, C-I'l. Ifortallo, Margarita
jCr-. M.rg.,ita Let 'a
U. ..Iud- 1. OrI Ellett. Giretel Sontag. Ro.JCc Hoell..r
3..
Enicales do Blonda n negro --ol primer 'colorm do
a moda on asto tomparada- La
r Filosofic prosenta una gran coloc.
Para cQmplementar
re SAM 0 d6n do tolas, qua as marecodara
ese important vestido do todoz los elogios on grado su.
de noche que usted porlativo.
fiene en proyedo.
CREPES, en d1forenters apresios. Deride 1.74 hasto
4jo yarda
BLONDES EN ROSA,
BLANCO; NEGRO Y CITOMANCIS y FAYAS. En mate y somi-mote. En
Para la Nlujer -4. or AZUL, CON PRECIO- cordoncillos do different gruesos. Desde 2.23 hosta
4- SOS DIBUJOS EN Hl- 6.so yards
roads ro. iIII --- d, quit 2392-L. Guiltrefis, S.mrjrj,.- IOS DE PLATA. TAFETANES. En gran variodad do oprostos y f@Xtu.
Umblo. le dill n.T111do-esti GtilA de Metro.. Provincla de La 5.25 yarda
he h. iiri-Iment, he dig me.- rcs. Desdo o.99' h0itc 7.50 yordo
I I R-lonI bult.ou.rjo q- d. sto,. tac. y "'bfitanclas ana n as. Es rib orresponde a In glandular go inn f rosivn un gram s. pirt. d I R-rth.livi, del ncmbie dl araten!i.n,3 C,,r.tj,,h 16mico que prime 1. to dw,,t. RADZIMIR y SEDA SALVAJE. Do% teiidos do gram
2391. In. M. P. Camaguey L, r. esp-c human. E.t., gian.5 c.ntevand. .dp-.;d.,. or cities son n nUMEro de dr, una novedod. Desdo 5.50 6000 7.50 yordo
di do It it. derecha v otra izilurierda. Tircen
2389. M. L. Italian., F. por fun 16n lubric ma regi
on.
clue ., reflj. a wniidad e- Per. oI.In cb,- RASO DUCHESSE. En varlat intentidadei do brillo.
c u rd rr -d"poos 'J' hab". in- do -1 lot
nern o Desde 2.50 hosto 5.75 yorda
god. Is primers en plrfectas con. "yelonerionduttt, ex-t r, q- g,,Ii.ns- r, --- on 111.d,. r,,rj6o se es troy pequ weufdadoso. Err r ptid.s e acumula y rja );jgi.; a
ci6o de gestacroncs ..ento uc sucke ter-n nun sin interrupt bultismi a
b ... A q
interrurrentes, s ,,,dc r1m, q,,, he -1. low mt.nrias d, FANTASIAS FRANCESAS. Do sedo pura. Una gron
Firdec 1. 11. Ipe, y I.I.r cle. pu.ln .,c,- colecci6n on preciosas labrador y brocodos. Deride
"PTdad cars obtenr P nir a en d etermorad., cr-des crid-rels. CoT7 .... trattioniento drmo de 'a muler tan -ropli. s "s P"reirif'.-' ils- letter c.,, A so cd.d de 27 show no 4.50 hasia 9.95 yarda
pie or par I ,.,r a 1. .1 pies y 7 Pplg2das le correspondp un Peso proximadarcenle cri
"2399. H. J. H.h.... Muy lind. tre 141 v 144 libraw eiun $ea FLJ CORDUROY, on cordoncillo y labrodo. Deride 1.78
y be, r ,djII so aila. A w. rp. -rotitucim-tal. cclad y a lielorrspoodc tri 2393-Amapola. Haturux-F1 pro- hosto 2.25 yorda
p, do 11, IM I, be.,, w.gurr sea blc.a d, I., -Ii.s sit tPn r .. 11 rical I'l, onrpla."'I ._I, hipcitricosis- tiene muy drt.cla
ce II s co art. le debe 10PELOS y PANAS. Una Sisforlso' Yoriedod do
'I but hba dehacer 'W ..or.- sLgmI11ri116n eg6n el -se. V.11o, k"
c is t." 0 tentar [Ions. no unity abundantes, som.
jouls"d 11 f t,' es birtando el labio superior Y en ell odes. Desdg 3.50 hosio 8.75 yorda
un. d, sun cw.res. En clet.,
desd, Junin it, 1951 c ha uin site- nacinuerflo de to barbs pueden ser rando la rcRolaridad Parn on me- ctiracteri3ticos del tipo triguefin.. In, -nommient. en I. 'u-11o que no he conmideran signs de
i rse a I oth it "' colerenedad.., Algn miry distinct quizAs ricitieran tents in e de on ve flow gruegremdugR '1, puede stir
"visit.. U. so LA FIL010FIA
or r P"' "'ropl. 21 s, Rhundantea que se presentan
di. t -ne el METv4O SAN NKOW sAdd mdWIL
9dicictribre de 1952. to,. di-. lo'Z; 22. en In region que normalmente las much.; ic sexo no
23, 3e diii. el I-- low e,,n:sc 'Au'h-s
ble que el anterior 24, 4to, dia. lutin rlacionaIT' ss e.. el M-no.
muy po- 2h. a En 1- delall- nue dirs crn alter-onc
* podra encontral- en clocrlno de Is muJer. En
: '%no jdieci'.' %'.nhoste la irretl-- pc.t. ne-it. t,.t.m 1 5:lotions 1: e i-o-en dependerA de 1 4
clod qu, pace, I I I,1 .,: c ;a ..".1
n e c,, que to produzea. Remit. fraorturo.
Gracias por sus smablc, eitt... ZM-A F. Hab-.-El esfirI
239o' WAI(marls. Habana. El
cable, Eugenesia tuvo su 6po- de que se reftere actua.por so
Ito lisridad. Actualmente. .."lue mcidad, Winced it, I -co n d u etc n.p" a0.rI 1. m1wi... we v- permancee ocluldo. El que 3e erus2nd mils eI de GtiI 1.c uentre en law corullelones opuesse tas tiene un
..;ellcre a los multiples problem b us, Promistico desfaora
cus r-lacionad.. con In deseencler- e. tratan use per to regular de F-ot.d. -de ... ie utl. no ..(.r-ed.d zmv .
91. Mabel. Hobo=. So sefio- 2395--F. C. Hisban-Con muchn "A m1drE. tiene razor. El doctor 911.1o in attend.. E-iba "plutinUse bio Hermindez Per", to 6 un
tul,, do con claridad y remits franqueo pi.n t9c6l.g., cittecI ti,_,
v so direcci6n.
I I
I .
I .
I.
-I I I
, .
i"
, "izilla 12 T I atrom DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 Teatres Me CXX
I
IiIII ,,i, *
II.
I kadiovisi6n 11 Informad6n Cultural
Programs de Cines y Teatros
(Continuadrin de Ia pigina 101
.F Las corridas de toros en
1, ritelon de I., r-clas so. .AS di,- I Win,.a las 11.00 A. on, Connect p.- .
r-eta. porqLIO a[ video estA anse- I ra tolin 3, argues Ia. do si dius ACTUALIDADES' BELASCO AIN F L 0 R I D A R E I N A
. fiando ,it rublico a In brevoclad de I B I relaci6n cort la culture .
p.r IS ... Stern Sir Thom"' M ...... el. No. 262. T.14L M4495 1,lancotin Mo. 953. T,161. U-32M Plazoleba )Lvas Doalce. Tel X4610 Retain y Bay.. TelAtno SlIt
lin; midchines Per los a% .ner, ell, ,an': ]as 6 y 30 P. In. Prohicho y Muorto cle Armir. do "Tris. D,,d, las,300 Not ... er,.,. RFMO; I-! A Do, I Im 4,30: Noticlerce, REGRES Dande Ia. 4.45 Ntj ... r, 13 d 1 3 N ccVarrus -A LA
qe cochi mrs ],us parece sua_ .0 I 0 A '-dPUROS 'a a SA VLrj'jI. co.
, 5 tan a Isolda", de Wagner. par Ar- .1 ,,,,,, v-SEP-,, ) Rlurda Ft,- BATAAN con J -y-a y CORA. L ROJO VIVO ,ro jt,,, Imc Ciobc, I ;CO;%R DE RD
-n I, Ia prosInia obta no I IN ITO cl nWandffcr Jones. y .demand O'Brien ,I, ca. on r an
rRL tweresant, : I IIr,. R.cinnsky: y Jos 12 c IIZG JUSTICIA ,on .ON DOM I -1ami Per Adel& Jaume
*
_So ,,,. nes Mlrlmo l A.Hao, I I'Loo, N,0111-, L, Lunct, m.y.res 40; NIA,, y T-rtulla HONRA I d! ..' .. Cuba I L11111
I do 1. osn- Mm-.I, do Ali ...... Aleffis MAT tuir.ord Ranorte., Oscar PollS 3 "I ca 'pc, Andre Kcstd ... 1, ut ..... i,--, 4n. N I fiu l y To, Ili I,, 25 25 ,t, can. Smith -t'-v R'L T- d. Gil. Local, mayor. 50:
1, I p ,,,, t t ,on Nos hamos deddido a traer hay no dom6stim; par. ello no Justifip I. .p ,1a a lotiocl-lve I : rq".,t,. pl-r-, 4th' 1-11. Bill ... y 40.
colunniols el tan ai- I Ca el mardrio. Ni S jna &der%
n'I.'nl y I __ costumbre,
rob I a on ,It,. I didcludo- I hod verd
quo""'d'n P-,ht rc on "d- co, _, a, n batodo P'.bi:n. act.., ,I, ,osi to- her, ,a Is onan'ttl. a Bache rolital
Pill P, I I'mlia tr m M a G R A N TE A TR 0 REX CINEM A ToS. porque siencia IUI ur.a Socclon Ia par "a -,qu,
-W -1,l. ,,, ,..Il ... er.f. 'aurionarion A L A Ill E D A C A 31 P 0 A M O R ""ll
"Ili I, -Y. ,,(,a I Sin. CIIiq, y P-,ut.. Tel, 10-1420 llodall. y S. 3-6 .- T.Iii. 6-705,1 .I n ej p"de
na I, I. scluillnitid. no site 1. mleroam -, UL Real y Sla, Imb.a. M,,ka,,o. DO-0231 Ssm Ballet T Anclefiolt. Tel. M-2114 t doctrinal Ia rlly de has 91. ed, d.I.VdT lanllfJ6
11.11.1. Imells ll ljoa, Rodriguez, A ls, 4 30 ) 9 15 Not Mine In, 3.10; NntI'hnr-. S L- '191, ff
"h. I -F IA E 1.1-4.20 y 8.30 IN,- his. Texaco. thmodadl, ,Ultura.es an nuestro vo, Itals, vad guadlr ,peci,,
. ". I '1_0, ,? ,,,, .... I nEFUGIO ,,In iiu,,,pThr A I 'j r se
u 'E .L I N S TIMO I
i'll-to que tin ... o % I_ I I I, it G.,h1l. EL NEGRO leml.hat); Co.. pal, ",Is ell ell droer cle c-batir, til, 0 c I allies,
ola el P. RI'Dj QUE TENIA EL ALMA BLINCA con I IZV7;'a aJ' den1dd1'.:." a 9woll6glca, a propio de gent 5
cimo "'I'l --nnn an,,. Dlaz, titulad a an,. do a E I "T I l" La P ',',',,' NZOAN bonds. I
,.I ill till,- .f,, ,I- Wail, V., I,,, I"In ," ""'! 9 I'lig. E;I C.,rJ 3 lla, ,,, Rua Sales- qua quieres un htrculas 1,mnrdja ; qUIen Ia d r at qJ' eStIMR al 1.
In he III 1-111, I, I-a ,ont, ,,, ho- JR.rho -,,a.
,,;,,, ", ,;,, Ln- I'm J.1-1 '1,hr-,. 40; no t117a..,1,,u1,1d.1 Mm lruel salvagee V repUgnante miserable sin se
,,,, Ile 1. n.du. ,IH,_ as ti,,dl,, 1. Ito BlIjklon, 4"; N'llm L U N Y TRKLLA BE 5 ER"A M ? F I naflallidad 1
. ."I y d, I" johis It.
Ills dos v media haj.61a di .... ii ... N ., o ,M.Iot 30. A an colore.s), (-on BE 'Px= ntc-Mr r,; i conciends.
'. I ,.I Ii n I I 11.11 ,mll-und. on do J,.,&' do Sa, Ant n Pmago- be I Lunta L 4'U" :y 50. Fox. Universe A espitai.ilo de tod.., J,, livrapOS,
,rrtvlmdil. I .St. his m1ma 1. risall Raq.cl Ravulla ) Zoonoj". "I I 'y Not S,1..r,upa'lll.,E Act extielicion del triste- IiH,,g,yqJj,,.Bmci anome", 'a
da .10 1 20 me, I celebre cIrCu ,is Ific. 6.tangfetl
I,;: I ..... al : -';;,.:"" I. I B 20 y 30 Norni! 110111 I frim.l;o ,,. Ida raltat, nt,.:, romano. I pet
Con Zil; elt.. Eduaid. Caa C I N E C I T O i "HII'm hoy"luiniant-is prouneeldo 1 to cid as 1!;U 1no';,nhalg u.oa, pali
I fil I'-S dbi-lan Irsbajar his que -Back Cnl, ....... "to tinche C.Md "',' Y V',,h";, ,;,,_ T". A',',',',' ..a Retest I Consoled.. Tel. A-7307 G R IS i I tion p= III.
'go c D ,,, 11 n ...... I., ,. ; 1 no Hinpitsibles, Sinn expecrrhas.,ild- qua e ellos tiene par to mismo
,, in. ca ,I d,,b,, -, p-don Io. '1 I Jul IIU nalra lucar ,I R ODI virtl-do coma cle una y ( a
., It v I,, ll,,,dl 1, 111, Not ....... 11,1,1, Nol,- 11 I, ..ft. (E), V.d.d.. Tel, F4211 raara ban venido adaptindase a V multi.
1:, It, ',anI-l:, 1. ,.,Il. i,1% to n d I C,-. I qu, CIIQ- 1jl1a'c"I;i.H1INRA QUF MAIA ,,, I Lines -1 A y 3 Vdd,. Tel. F-2696 futile Has qua alegando lHaN ran
, A I I, (1, ,,I,. nahical. S, do,,mrpoI. I I C,
:.'D;l i I anal 6 a par- D "I Paaj A his 4o] y R.25"ca'a 1, D,;' ,,turtstico qII elea I;Tlpo- tiles dgetnersclonu., a se Saba
,,n,-,., a poser de I ....... "'T"." P ,c ,,, ,,,,,,, ,ha uj,,-,,,u,,,-,i.,, I UN ICO EN SU A- '4,16 Y' 830! N.til!,- I cu it Ave y
L's I NOS Al III ,I ,io ,u '.. S BE G IA ts f' It ell du
.,:,., "Ame 'la, 8 5.9. I"' m coll... I'alh, I Fah,.% V a" 1. y.: can Joan ,d. A hs 5,30
In I .... .... ,na ,,g b 9 30; I 'nor esentaciml a 1ra costs,
,, -a dri ,h1c.. If tir d, A ].a a cjml, A ea&rmigar
I,.,,,. ,hI d on"'. P"'n's d' 4 I"Z" I an Lind D T DEL, a. cuts CoSturnbre adquirida, aribre
na I lmloS vstatan a cargo do Gabnno -,lon a Cl,,,i, , ,,- .,, ,,.-,,: Nz, ,,I ag,, )fsto Documental LA LH MOR NACIO EN PARIS Ia
I j I o dond, ihay mucho de DrIg '1'1,1.,;,""Ad'.1','1_,u ... m in P., a I I ,I, r MI YIS ll.thrry ar,,,,.,,Red deranclo pw ell
m-, PL ad I'. NaN"m yHon drinut
I, Lumeta -3-, 40; : Ikel', Howard 11 TA- it tereSes matertalci Ia po croalrn, tamb on vardadera -obS,',,.nd. ,i,.r ... on _., 25. yell"I'lue 'on't todo par 1- grades Hamm de puts.
. c. n ,I Bel "'I. ;n or. nKe c bloP.or todo 10 dicho, Ia Instituluctuo.sa fee a del 7 Tnt' IS I CIONm,mi I-Vuln J,h,,,,,Iy (B-i!rrv sal qut- los induce .1 lplePartatonoS I
- Joe- con ,h do Dici..bc. A M B A SSADO R M G a "'. a N, 'a c-it humaraltwis, ) clones, an "pedal el Banda dd
Cad A 1.1 ha tnnsfFrido para T,161. B .7997 CINE 1,23 Y 12" 60 cis
JIU It Jones a. a dicul" G Cruc- d. 1. Pl.- INFA NT A I Sus fuerzas parn evitar el lamentil,
Fornielles hay, an Sa an Tan I I t,,io, at Bills repoial-le, 11p,- Piedod de Cuba qua pr
rv;'ra ri a don r: sca ,a, Rc. Not III ... s Su ULTI 23 -1. IZ y 14. Vod.do. _- Tel. F-6901 like s a cd
Iro Ultraniar",". M D B t Intent& y Keplun,. T.16f. U-3700 uc, fi.r Brarell, y Jos p&rtJ ell la
acque REFUGIO tro 11 .... phrol cgiu, R I T Z t Jim unrItas is prodint-11 amn 1 culsel., at
CMQ-TV CO a uns u.ci6n A Im 4 15 815 N,,nl--, ..,on De d. 1.1'3,00 Ncitlyilr- P RAAS tre otroa a consojera comulLiva
Luis Altim, de tacado g-14. cle 1. I S, oiT I to' D but I par cugraNa an tilgoluis pai--eS el- do L "' o ai.a, L 1E LL ELTICIO con Dole R.bIt, R.dldinhut No. 40L Luy,,6. X-2224 Josefina Mosquera, Ia choctora Ima"' J.m- Cp'. ,'O uA T ... A P'ro 1, I O QUF FL VIFNTO bE
U. ,, Iul I ,'talk GI.i le, l vilizados. So preocupan p.r iguall,
cinernatogralla a.tac.. TH RAV-ESU. B E. t..d. ... I~ N.toirr- ANIOR bel Margarita Ordet, at periodists,
El program "Ellos dos y... a1guion I cim, the ricau'rain-I V-- 1_2,,' ', Baxter ..lrMrA on Cub. To'
mus" qu Proscrita at canal 6 do 0' ,I" o R""'Id RAS UTRE I MON I OS o Gin- E LOCURA Nim liters desdo sui, rospectivus phInna. po Conrad. M-Singti.r. rule .a ban
_ on, ,a In""o', 6 on, Io gar R M Man ". F, Id 9 ulell ) 0 1- PoIldo y UNA oo ,Toi" aducIr argumenton que clu cren ser
- IS. A 11 B A R 11 Alle a Vrl i wa "'Y" .1 I -.. L t FELIZ ,on 11.1rult Nelson .,7et. I con ........ Irc, ton ,ca, p-la- "t.1, fir.chicido an contra del estableci
CMQ T,1'evish.. Ind.. Jos vier., rco FA ,
nr Y ...
'las .ch. y media de hionlidae, I .. ,.,. or yor.. 80. Nmos 50: B.1c. 50 yoo, 30 y 40. N.A., 3, Blilr, I 5 n,; 11'ene. ks prigneral inil"t, I. Ins in larit. an Cuba do I" .."idas de
., RI.,ra 1.1,-'...'.. ro &,I. 1. truir'- rw han contado y cont-lkn Cou
, ho) call man p dcrosa 1 R CA V ICT O R l 1. I is, llol.,!.. T. 4f. CUATRO CAIIINOS 2"I". - yeall I.
p ,ii-ori P ',like., F.cnicll,,. at p.- 1 t A 1. 1 15, 'R 1.1 Nl;lj ,:,A, -,,, 35112111am No Tel.l. M-3676 ra de inculear an d ,c.--o', Hile nUaa ro coneurso mij declailda Y
,11, Ilh,, ton) ra parle on I OR Ni)ES T ', I- IN( 0 R"* ,.". R A III tRaz an contra de Im mistrial par
,sp ,. 'I, it N A I o;10 I -11! a D-1, 1.11 I ",I 11 e.1,,n. S mitt ilo,, %a qua no ell i I
IN Nol, L.0 S A N G litimaLicial a Inhuctrallis. Y Con Ia
,,, ble ,'III, III, I'lrapil. )not. 1. LO 15 T010 I ,iniaig- yESPOSA UL I INIO DEI,0 In Cut,,, El, LI I ADOR FENnMENO E 1, E S 23 No, 507. V.d.d.. Tillif. F-21MI) ill., I ,I, So interea perW'R,, I~ S
Rc*a I, ni. Bujo.- ,I ,, it 1, x Si bill Juan Delgado No,. 61 y 63. Tel. 1-11070 usentim colas de e
it y Cc ,atiltia qua experimemal, put. prar dentro de Ia campa iniclaIail. Ed Ild. E5- y 1. ,impa. I "' L'o ....... Tic" Mile'" ""' R"'i ... R' -- "' I I' D,-,,Ic I., 4 U N.Dcoroc, -Irrr. I fl o"I"lon ft&
rich Gar,,.. EN TELEVISION i Lo',', r .. ..... "" so 'N"A"' R.-I'"I" 3D Gil EL U" J:RIZ' I "" Haul Ma'- I IdDalda tan 4 45 Nwoicro, ,,I,,,,. ,d ( ub. HONRA QUE MATA ,od Wi. mi. ....... d Minn tomada an !Irmt, de coo
ca Do- L,,T,,I;, .51) R,111or, 30 A 11, 12 Cub, TRAVESURAS I NTRE MA- I Smith I DES I., I ..... intles. cia para demand de last autorld
do 1, o, h, NoRIX F..NEIICD I ORO TRIMON OS 111, Ginger Rogers. Frd I DE VIDAS coo L.-- 'E, inipil, crevinos, qlle
dir Prograrnas de Televisi6n Parts I A M E R I C A MALDITO 1-,i,., 30, Bal-uy 20 i I ,. ,T. O- m Alex- ,a .,lg. .r- des todas de Ia Nacl6n clue no olor,
,, ,-par Arias produclor y Allen. M'rflyn Marine. D, jd no 01,- I guin u
I N -mf; ,Jone,%Lunta m,),. an riden,
dvI pincrama. ha escrito ade hay. CMQ-Teleyisi6n I .11 ... y C.remoll.. Tel LW" old, ; iveredicto favorable & 1%
I _"" T ,,,,,I,,, Ial"'ll .title cut, ho r me con nuestro Valid do
- I atrus, y UN LLANTO EN E PA 43 Nln.a T h 40 'Moar, ,st-nicar. que St
- Canal 6 ,AND can Jeffrey Hunter. Jad P, -
-- ,"."ga ld- y ,alratvmd 1, I D,1dr W, I M Nor,( I26,'. Mal"w DUPLEX Luneta mares 70; Nfi,, 40. fm.'a hager ter Ia San- i cIvLIizac Jan, de dernueracla y do
, A M. an C" 'be LA VENGANZA DEL CO 50 1 'r
n- I III- a In tl,..d,,I6. do II. SA RIO con Mall. Mm- I~ P, Be. It.f..1 A ------ ,.rll,..Y ROXY g D, y' d, IfacIr exporvimentar hUrri- I cu U'S Aetna pein, hay
A. _L 14 y .A'. Alrillmal-111. Tel. bles dolores R tin animal qua cier's y IA,(I'.K
Noticias 1045 Variedmies musicales. _, mom. 11 AC on Gc gy D [,,, :130 QUE EL CiE 0 LA ,- 111 I Ilrn-t, m, on.
I plli 7,.e
- pradica. Colabora- I -end' ll I RI PE ,o I,,Ini-1,-, ,. Gen. L U X D_,fir ,, I I 11 Notictermi, Ql... I, livi," sunduc lot Ly, a
-Cl.-I,1I dor Julian liftlinadoI., MC ..-Erickson ,if,,- a! Ana Dolores 10 a Jos 5 TU77 I exp"Id".
I ,,.n 91 a Al-w In Ia ....... .. n L,. : ,, , -', --1 -ho,. .1, ,.hb' Dim ..I. PA..11.. Y M.nd.... Z-7722', ha U1 UNA CALLFJERA I.' df, -,,'. q.e a,
11DO Co... G6.az. rd R .bell. Pldro DI., SArwh,,.. ,.,. eum6b 1% p 11--all a bone.
-1 ,in .a 1130 Monaca Para it. Pirm-la INS- I_ I~ I.-ni, -16a, ale, I HY. I, 19, M-1.1 y Mch, B. 0_ ve. ,Ia ,a li.
unalado mcktaii a 101 I In on I de IS Alltnlll Bod.a.
ma-robro, d n it, Ia Cr6- p Ch,, Mambo y Oq,,,t,. Lane. Emlud. So I A has 4 30 8 30: N.IIIIIII., ANGE- MI" 1, Baba. F Frnand eN y _Lm, Paris I Maxorci Sor As fuerte "'A' lifites". de 1. .H.J. de 71loI Lima a can on dies y .Adolfo Guzman. la Ill no. laft, E I Aguilar I-orins --Y.,e. 40; IA -5, stracciori turistica, poralia ,,,,,,-,,,,, San. y L't'.
,,3 LITOS NEGROS I on Pedro
- Mom ... r y 1,
ri a J11 45 C sultoria del .mar. Con Cut. y Bit. NDA U_ BI,.,y 25 3 20 Se g uja,, de qua Sit Sa Jncialr. a "' d' 'a
It~ de I sido selaccionado el .,6 S6nchez Arrilla. JER con R- C.,non. y Rnb,,I, I que lical confe"enels. at doctor O=
,,I S Frn to asm, coma at moJor 12.00 m. El show del mediodia.- I A P 0 L 0 1 E R I E Sell.. L.mta on).1on 40; N.R., y Sol- Dim-~ de lius par
I, I cualquiera de riorl dos palit I: ,rhor d lino, y d, hall to Hermance "E" ,,I,. 11 y 12, Ballet,. X-1 Montor. d, 1. Acildenal. do Cieu
' rM IQ': Cnj.,Inl, Ccsirm, T, 10 d. Ochbr. 446. T06fma 1-3100 cony 20, SALON REG 10 I del .
'I ran Plirral 1. CTRD sea rspecIfIca-riclose qua Is Ia qua clits.
grad, ,I ,ran Test- Par '. .I,- Maria River..
'G ,le U C Big Dede Doi 11. N, tul-,I'Al, G I- PEn land. li ... II.,GNaticherm. LA
11stlemi. turnbae., .tr.s F NNCIS nl- y RINCFSA Y E (tvohnicolm-) i Montt: y A,16has He, .. Tel. M4734 ]as Ileva, arrojaxia In ani5tha una ,
flg or I R A .1,4t ij I; I "I II POINT cz I E 'I'll I'I1,,,,1I- F1 FAITAF.K A INItI111111, earth, I grin, ma)oria. an favor lie lo. %e
AV -liman, P. lvl VN W A LU YAN O
F Ir 6 535. Tel. X-2200 j I'V EL Von part, (hSfrUtmr de otra class M dsica y ...
a,o d I. ..... ,'- r-Wen. que par. D-,"j,1.dcbO 1,;, ;X u ,A .PFH l ,,,a S-o F-t Callool, Ile Loran 50 y rrhones Pop ... y EL de
,I ,e I 00 Nnticias nthrionilles Intern a I. Is V M NvI-o For, Ia, d" 11.1 danno, Lu, A(' ILO MAS GRANDE D
I a 1. sus P me tormits y In. a- P. u, lilym-Y.111 10 Nhr %- 4 P,.&
r, I-wronclax ,air, 1.11 ; I ,, -s 10, eballrs 20. A las 4 M v 8 30: Noticieros. EL PER.! MUNDO ,1. -1,11111or). ,,, Cor "Dic...1, 11 especial In, de indrda 1 .
... b nonnl,, L.cutcr: E.Sabi. Volts y .Yc", I.. ason", I 'I
I S SEGULDO INNOCENT Robert L,- or I Isturico
'a d'sta ,a 1)"" In,,,,;,,, ,,.; ,, ,,, ,hiarIl "i or RAN con vt jinn, Stewart y Belly Hutt.. I it"'s de 'ill
" I
Fcrrh6, N" I A s I, 30 best, tan 600 y 40 11 No crpemoS Qu -16n de Is p4tns 1t)
do 1952 R us I ta 1.15 Noticiere, CMQ SUplernento) Gery & EL ECTACULO a ni Ia Pin'ta d, (Camillus btlau, de Barlis Gool7alez y el Local- Manolo Iglesias. I ESE I can Lunt,,,,,,, ,'n 111.1,,t,"r '.-,,' A cadarm. de An.. y L,,
ra,,D-. G,,1nz.iIo Rollin Pronuncia 45 .1.anovda an Telryisl6n. Ar- AL F A U-ST T16f 0 DEL DO I mn, tyo:rh n 1 delp., Ifi,' m 1 Torns aJme Madrid ni In gigantesen ,,,,n
sJU 40 US ne ad 'I
a 0, con Billy Hutt do Me ,cc, string
I'm A R E N sorcs de arte, so trite ran composiciones. Miembro do la
,,,n,,, a ,,Ibr, ,. F, I "to rt ; d nmihi y Adel. E ... Ilia. i Pled, T Color, no M-7100 Nians as .o,'cwry' ,,r.
- '- IS Laurie SAN FRANCISC 0 I "o" p es qua i mat Vida ,O- .S dE, antre 1111 a IAS. OT-toC:_, R." ta AA. d. Columbia y A. T.L B.S5116 D,,do la, :1:111 N-011,- -tr- nf.nim. y Ob ... par. Or
F-11,1 Y rape F,:n e I chige: Gaspar Arias. In 1.Ihhr,., called. I In Cuba Ft, LII HADOR FENONIENO .. 293. Tel. X-1700 cial. Su rica actividad d- culture. q t I
- Fiat,, I,, P, .9 1.9 V.,,,d,,d,, Fildnics. Do,,do J." .5
ib Poll,].. PArbilrili M A J E S T I C 'D',F" a"' I pi-lipt. iducsin ... de Sus I cars a, Mcsica de Camara. Corilleg,
Fuli ,in ;u-,, 5 45 L., adaguittin do '"' IONRA QUE,,N ,on R11111-.i.o ,ar ,,45: N.tI,,Ir.,. PU.1 footer ... S par- ya ... Y canto.
i I~, III Ia L"' H"dOrn"'i "orro Chichl I ,'," 'lr,! ,jATA con W, L RO'O OS
h''Ila".i'ludo CTR I ,.in I len Alr-, S th I Edmad Gd I Till, -h NOSOTRAS LAS' I A Iv.mla do Car[, I naturale,. qua par iazon Ile orip"' T,1.ja RI morir 85 arms.
u I! oullallot, In"J. JuIv Sir,, all I,;,. Las Hn.s. CmmJ. I 0 S-o v DFITINO DE DO' S V, DAI, SIR IFNIA "' At,~ 'Rna Aguirre! Cmumld, No. 210. RAnd 0 13,- v c.,Irod, on [ON- b-On qUI .. sin amoa ell nues- HARRY BENJAMIN JEPSOW.
,-vwd d, E'lidiii. I .... j,"'or" J. -, y IA~- I", v 'u"011 .-3.", 50. "'urturis IQ D,,d, In, 3no N-1111- FRA CIS Fr.,IT A lon William H.1d 'd t ... proples lares. ,g ,,,,,,ia,,.,,,.,tHJar y director Ile
11111"is i.i1z"', jmad. c1l. '1-1 A .9 T.n,..d- Con Gaily, Fain y I tion,''I .. .... ... a 60. NI.I.. "Ica..11cur, ,a ,,,,,,, UITO EN WEST POINT lnd 1) NIn, I it AI-l lL' (1, Laurin 40. Nuns 3 Bay on ',n. cattle ES-P 1'1'1' OC.n.., It mulo' "I" I .IN Ibhlrros. no I d.
", "'a ,I ... ,,, ,_o l
1 "o'sa dl ,,,, ,,,, orn-I ;I 49ki Un 111-dir, do ... in. I L.! DNhl]Eal, ,, ta iterLlo'r con desconori-I-11to or ruclit'dic I'llisfic. de Ia Universidad
,In Bad ... or, C'n'. F A V 0 R I T 0 1 L cl 31 in Mom,, 11 I .1onal, 'I'lln-In en Ia 1 do Yale. ha fallecido a Jos 82 afias
I I I"",-",L,"1,","_, ,,,,,, !" 'ov"ado., I I I;., In. A S T R A 1, 20, Prf,. IrI is 25 :10. T,,,.[,., 211 H
R,- DIVmtLI.. Jins Lit- anhooonin No. 801, T.16f. U-2650 S A N TOSSUAREZ enorme pl .za de Locos mexicana It, an Noank, Conn. D urante muchcas
"'k-N in"F ,' ',I' sa da I Gakm. DIgiId.
,I D- Alrod M ill I I I.N.I. Be. lost. T.W. U-6651 I mm grande del monde ,mrm ,a .?jd, ,,Mrbaia an irigi 6e el 1.1
' D"1'd b,,jaII(7J'N'H A Nl U"Ee' AT"'cou St... S.k- a.. Be I_._ sab el detestable y ooguizuirio Cm Sy ,rd I .1an d.
..... n ---- I~", 7. .10 All ...... Musical. Gil Mirr y D,,d, Ia, 315: Ntatt-. SU UI- ,., ,I A ,o Illf A N ZA N A R E S "ho"', I
": .1',',n aI!o I,.;,l I,~ '117., Inl Pa I 1 -ill. ... In PU "S'. ,A la,."Iul.5 Notnv,,, ,,. EL MAR hee, Hall. c
I ,I h R D ..... ph- R- Will'; .... oldo At,, I ', Io Carl.. III Intent.. ,trul a"I'a R ho. La hemos vist, -d Ia ente- I 6rg2ro an Woolsey
.] I, njun. v ZONA TORIIIDA ROS t7JO VIVO ,I,,, 1,,.,,, d, '-. "' h violinists
. 115 'NSD art C A LH TU I 11
[,!,I Medma I I..- A-_,- .4c ,,,
d c. I on Cub, EL LUCHADOR FE. reza y d valor qua hay Que taner I JEAN TEN HAVE.
- I'll ill., T*'i A
1300 P.oc, im, rliLvla T16,11 y i ,,; 'A In- It.- Y I'llro__ I I ,'.,rin FAII .... it 0 BI Ion I ..... Ocim.. D ,it 11, 111, N,, :Ialr .., c I,- _a RI-Ilc, B-bnc;GA y ,.,;,6, 1 oH t c ,.. [ lrgnH6, hij. del ernap.sitor Wilharn
I"'. Ia, 9 d, R I' "' bill. Elic, Ili,: I .ImIt" ""' YSINII 1;: ', ", A ,%n Jll' "I, ., NOME1. I .r,, para presenciar coem 'I Is ",.e lo', on .'L" 0 N hn'. 13.1' NIi,, y T,,t,,[,, 30 TI .1
I I, .... o A th-l-lo Gnizaloc Hit I ,h, FL'I UN CA'LEJERA I Oscar Polhill Loners ,3 Bill. ell calimid de pariomi
...... ,-, "' I';: I'l.d'-st. C,, I'- I va,,astucR6 con Eugene sat.
,,, ;, 1_11 111,Ae,130i, ha y Abel S.,[,,,,,, La_ 1 ,on, 25, Yvadm de im also de investiencil5ri ye, cle u 6 clespu6s itant.
I., I .l;'.. I ...... ... i;:; fi.r., "', I .. I ........ a fu y t BI,,,,y 25. 1 tant. an 1. que .t.fa a 1. villa so. I a ,,at ,to the B.- ala"
I'l. -,ha] I.olld- B-Daud 'I'll. 8.10 NlRtm Bujorim Eduardo : A T L A I F I N L A Y ,Its ,,,y,,-,, 50 en at ConsequesIm a. Eurcipa. a.
I,., 11.1, ",'I.. On pi, I~ o.h.'I"i', Earn' Cmlchilrt Gn,- Stmwon, N T I C cial coma a Ia de Ia caltuah. 'lace 1 Desputis cle varies actuaci-'aa ...
1::11 I Ri.,,. coo 1. altualion especial del 23 ,nlo. 10 y 12. Veiled.. Tel. r.3o2o Zen). x G.r-l.. u STRAND 'I Ue agucemos ratiestro Slow- do In different or
' n-,I, I, I :11, ;,,T1I.I11f ... LINDA ouservadmi sabre tado Ili que ncIs 1916 vino Cinculattl antrando an
I 11,;:11111.) \,;"",I;, _h pilchIr Mike Forniclon, an Libre- A Be. Miguel No. 360. T.Af. U-1771
I., IN It 15 NA,,h-,o,. ZONA M _'"' METROPOLITAN -h- 1, 5 tal -, r dra, y que, con criteria propio, so Conservatorio coma miembro de
l ,. l:Ir -o R-a I ,Ill ..... I 11""' I "' 13, Amp. Alm.nda,,,. __ T,16f. B-1715 U, I-, l ...... FL PRI ,
111111ohl., a I Wo -1- Ia t'.1", to d, Gaspar At S SP ,FUGIn -a ,)I, I .. 1,(IS CIO DE LA GLORIA I, ... D, ,, D,,,l a u ias. TORRIDA I ,I J .!1 1,;s Lgh-, I, Ann ., 'IHE.S III'ASI'K(nS can conocirment 'ell SU profesorado al qua ha partner.
,, ,, :: ,,,,,, :. I llh l it oil-, D,1d, p, I 11 N,,11111111, 1111,111 :;,, a M.loslorml, Dos a 11 I """" U ", ''o ,n'j ...... r ,,,,,,, L ...... In I""- 'Ell"I.11 F1,11RE, NIA- I lin,", 'I, I'" NA VIDA MA, i-to cle re plinleabilhilad Y ... h: jidothota so Murcia, Ell 1920. par
j.1"m,.1,%,, ,,, 117 grl I, Ilds, L 1 p an I oil. THAI I 1, , ,I _. I. i I'm -1
"I I I.,",H, l:::ojI,,b.n.. Nnrn- So -, c ,, _. Hi Rai-- 25 TRIMONIOS (;,,ig,-r R,,gl,,, Ma- I:A Sin parcialiclad y con Ia me- nvi arion de Isaye, dingi6 Ia Sin, ,.I 11 1::I:;11. 'DIlhll l ), N ll ,, :a, L,,,no. I 30, .Nn,,, i cemos
I "'lot, III,.,, Daol 'v-r ,-I ina) ,; ,,, y yor clarialad Posible, aquailus lie- o de Cinemoutti. ocupando un
V '.- a. t'. I o .... I ... I .. ..... IDa" I, bloo I into 1, C- antalistil: I'd ; T','I-',!, a 20 n. f ,'I'.
lill"Intin, adlu."'. Dc ;,',[', il ar' -,' PA R I A S I u de puas entre sus mu igris C.", ;. i Ill III) L gar
-lot., A v E N-I D A I F 1, 0 R E N C I A I Dille Bob,-, I-n I,. t. all", .12 ,,,, ', III as tque Se relarionan Lie mant,
, I di sociadad a que per- mo primer viola, y mas tarde coma
,;. ., a .I'll l1al'a"on, I All, I I It. to tragnil i I,- a coryla. primer Iiolinisla hastcr 1949. Ha SiI_ -ro a ,,, ,, wal'al W. A- d. Columbia M..d.... R.Hrul Be. Linuna, No 11154. T.161. U-3533 N'r" I 221'"' 11 R I A neceracs; q UC par tainto lien Ile
,,; ,'I 11.1 Ia' I-.,oI-u,- d, N." I ,1, ,,,, N,,I,,-,, ,alm D-6 I ,,, :11 Noll, o_,,_,,1!i1'IIN Lt.,, N 706, Vldld,. Tel. T-2403 InIltur ponderosa y decisi-menI2 In
1".1". "
" a, A I ", I M A X I .11 ,,
.." .I': "I.:_;:h ,. :""",,s; '111'1' I ", :: ,I Y .0 QUE FL VIEN'TO SF SANGRIENTO I,,,, MaO do conderarado an tras ocasioneS
lrh :, .!,,,,: ... ... ,-i lon: ., a I ,:, 4"i I 11111 1111414111204,01, I LFVO I,,, ,,, hanol ... 1. ,,,, c-Isk G,, iuAC RFS I,,I El A D,, I 1, I R vida Y IRS costumbres de Jos que Per a, gomarno f races.
...... a'a" "I .... ... ,,,_ teII,,.idI R ......
IN ht'. VI-o 1-911 01"'a I R."ill.rd D.RF1 I In ,d I'D I Lit- I A ...... 1. .r-.b-. ,4,00 N % !oZ ,,,' 'F 7;, tM',,:
T.W. 11-6.157 ;,,,o,,,I LA L'A --- entembrox.
Tu'", 'I.. V n _jZ4l[7 I of,.. L-- 60 n h! e ,III., 5(l. N A- '1,,tGa :10 I .... hi %I'll ii:i 40 ,,a ___ Ell ,inds I--- IIER_ R I.ANA -. G,- E,.., ,I, 'no Hrm.s presencia.lo, derfamos, El ballet de hay an Pro Arta
_ ___ __ 'RAVE. I'RAS ENTRF It% u na corrids, do torco; en Maxi, y Esta larch, a ins 5:30 p. m. Ia fur
;"":,. ,,,,,";,,;,, "":""I 1h, [hrul LOS MEJORES OnDE 1"If N ANOS CONI RA I1FRMAr 0A I .... lFHI1N1110l1.a I -h li",
I : "' ; FIIII III~ If thga, 'SON' UN '!',"jPa"y' -am- .Ilrmar anianva y rotun- chou del ballet que.dirige Albert,
,UGITIVO -,, V-j 11, ,,net, 1111 ;i 1:m;_ fl-g, , I, damellt clue no ext.,te otro Ilanne- Al,,so. para as dos del turn
I It, I.""" """ I 'u.""', ,lr, Nfi- Ral :,l" -" I ., do ,,.,tu,,b,,
; o"'Ju. a I, I ::.' Iu'cahi td;:l Uni6n Radio-Tefevisi6n imasle deporje" liiloli cl. -hay t -rrastagandicutt-con-al miomnapyn.
: I I %I.,, I I a I ,, .1 0-lin 1 6. Canal 4 ninguna nt- exhibl-- pars entre- grama que se presedt6 an Ia noche
a ,'..,;o 1, ': ':;' A III
.. 1 31 1 A 31 1 tcturmnt. del ,,;nI.udar.o, que de aver. a saber "Divertissements"
R : :., I ,,,,1.1 11" Ialldo I ,I, j muestre mm_ repul, telilm m "(7sarclas". -M-urks". "Danza"
1':,,,, ,,,,:,, I IN. M I ........ ...... ..... I ';, I I (If, I '' I~ ..... ah I IlInhairam 7 S- RI,,I. Tel. U-51111 Egid, y Monte. TIbf ... ML-D5S mayor c-anamicilto contra un I "Vals' y "Ej Cische Negro", con cc
t, .1, %101-1-. 1. I ,,,,I,, A., ..... I s nd 4 B DO-, V,144 : N,,D-- DF_ TINO D11111 I- 330 N,,li--_ ;PS MI bruin.
, III ooI ... ..... ..; '""', 11 :Rl G'.." .i,..(,I,. .I. I D,,d, In DIS -n I ;,'ll;,W 'a,-o FRAF, ES ,,,I, Mnial 11, DIb,,, acluluiV ,tm b'i sJIr him, que HI ps- I ram". con m6sica the Brahma y co11'"w,"'a ,-ono hi"", ,.",I"% O' _r I P, j I la get ,u-, PARIA DEL VIC 10
..... Dar" I Fa-. -I ... ..... I 1 VIVO I".r- d, ('.rl., ,"Edo, .... 0 P 71' on""'n Moian flcki,,, Ito TGID Qua tlene delatite l.' as tan I reografia a dc'Elona del Cuatia y
, l ,; ,;: 11, 1, T- ,-'s &."'.-0 ,, P III I ,. n III~, Lurill, 50, Noll, I' R11-1 Luol ',I MR 40. Nm.a y Tr.t.ha I rierto que suede mi. que .It no ,%a "Balle d G caduacion". ad-tada
111. *111) I 1. 11 I I 31) -, 25 1, Ia Ilect, h. Dgar de nlgurii mane- I par Lichine a Ia imasica de Strauss
0 !a ,,,%I I .24, Pah ., M,-rhn I v cl I u.,. 10., I ; I "',I" ra el antmol no mc .... Ora in 1. I
I 1 to-mettit. al hombre. C., est Recital priyado
.:,,,, ,,:. :,., ', 1 I:,. 1 V I C T 0 R I I& 1 queremos clacir qua nn sea alo no
r Nll;,).. I (I"INI I I M I R A 31
,,I hol 11 11-1 Ill I'- ;I 1, NI,' h- 2 1: I, o ol ,Ili I I nlhl, P'n"". I I Sla. Ave. y 12. Mun un animal peligralso, pero no plidro I Maria de Ia Torre, Ia magnitic,
, III~ -- Tel. B-7676 C..c.pci6n No. 311. T.I.t. X-4078
, Io, Da"It ... ... I -. ,,il ,h. I. land" a p. Dc", ....... I vilikinista cubana qua deade haci
I La 1,,l,,,,.,. cle III de Ia, Ill NInl ...... ,,,,,,,.' A Ia, 445 815 N.I-,-1 FERIA considerfirsel,, an ,arunuag,; -acIt.. ,I'. ,-I III'."",..- %.I ,,,,,, 11"I ...... In, C"a"l." la urot GOR MITORIO PARA TRES DE PASIONES I-~ Rh-l, Flmmg tos, cqmo Una fiera cog Stara a .IgUn tienap. Se enCUentra restichan.
I S I
.'
', I marissilys. at hombre y I., clast-ii, do mievamente entre rhasnotros, ofre,
, Illl d', ,,,, I I ... .... I'll-kol Bra- : J,, .,I., or I 1. ', a 1; 1,,,, a S,,n,,,T,,, , Mark St-cd, MAR'K'ANDA ,I,,, a 9:15, an a'
A 1, X 1, 1, E H ERON Anti BINIII y David Fa-11 lknt,: pongamos par ejernplo: muo ,I t,' ,'.r1n'dt, Aett" del I'S
Fseenario v... R 11 ", MINAL ,on John Grf,,Id y La Pan- mayoue, 25. Nnho, y Ti I LycaU, Shia.
Co, nI ........ In ND. %'I- 11 ", .. 1, I ro animal curmccro, adido par so Junta Di
, mIct. m.,.,,, M Mmor, Hij 1 g agud. colmWoS.
_1 1'1 I I ... LiL re U a b ec
....... I I -L I .-..-.-,.--.;: R111ol I r,," Y"lo, hl- S Us 1, mulare ,a elmiy ln'anc r ita privado an boom
.... litunixion ,I, 1. juight. 10, "R G.", d.- "unp- I 1_. 111-ni aarl,,, ,-- lj, I Ante un cuadrup1d, rsl rdvtllfinta
If) A. ---1a ,---1 Ma''a I,& k N A CIO N AL I A.','IMEDA L. one ,I I~~ n puede lucirse y parade I i do las Drectivas de las liastitucio,
'r. I lon. .1 c."I's sabre todo at tiene corcs. tres a ci- ties Mtosicalles, do los griticas cle :r
! ,,":,l"F1,,-- o.q oo )";., I I ...... J!" I Ch ,,, ,I, Nlan,,Io Fv-a' d- I Pond. Y Sea Helsel -- TIsL M-4979 I ALKAZAR ,,It I I I I Pufto. t tro inclivichms pars socer-rErIc, con 1 t'r v ratron y de los crDnistm a
., ''. I D-de tan 9.10 LA All- at I"lo I Ii 111_11 1_ 11. 111_ "ales d,
I i. (0 A, o ... .... S. I I, "I I' a capital
, on quit, it IHrnp0 cSti-lalmenle, de
R_1!) La F-ndhlit I- ll,,,,rdd 1k. IFNIE I.. Atm- dc 1 l d" a. R,,, AMERICA: La v,,,g,,,,, ,1111 --- Agra ceemos Ia -HsHS..
*1 '('..""'. ]"I' 'J'..".' N"'"'I'l -- Qitol... y And- P. """ B1-k ,,,, a,, ,h_ .1 prime,. an lasUcesinan d marn
A- I !;I ... 11., Po. It, la I I 1, _11 a"Int., -t- Luncla '. _, ,.,, ,,,,,, y g, rizarpores del "feroz" Hill.nal. ere sl
_,I, I'a ,la I; ...... ani"""" li (10 I ,., lar-'ll n Tlt.h. 25. -3 .... A.11 o S.IADOR Sul all-i ... I, retain., maestro persomija qua IN el pi- Aclannan an Paris a lsact
,_,:i : l .... In ,, ... a Alja fi 'if' A-nlila ,,,,, Porl Ppe y AMBAR" F, I der", que no Utene ot- en- Rielida Stern
, 11,,- 111-n ,,,,dl,,, tin. I (1,.", ltid,,prunzr.prllnf,,,.,, ,, ,, It
I ,.. : ""I"', -r-. bas . .z, y i Un ill-l. .udit.,i. de 2,500 ei
,, H, kaid. I III l P- -, N E G R ET E Ai "",';,,,,,t,, ,,,,,,,,,,, I 'n 1-1 P.Im. 1-1, luIr- poll 1, In"I". Peciadores. on Ia Sala Pleyel, ova
: ::, ."I- ", ,"d, i- ,I, I ....... I la "I', "" ,1,1 ,,I ... ,lll Em lal-I I., I pr
I ,11I (- 1,111:: Pled. y Troad.- T.hlf. M-5096 Alm, 9!1.'Tl;l I aluill.11 11"lo, LY quo deeir del 'bandeillera"?, I.uomi a] %tolinisla americano lass
I ''I ; "I I ,., J'::""; ,,, ,;- .. ........ A
- 1. Pantalls F.no'. D,,id,, 1 ,,,,3.0, NaD- ...... ,--- ARF-1A. IhI- g- -la 2e tirm the
E NUIDA 11, 5 -rl, d que ,In,. el metal do ii.da,, rrn It limacho mm cle noviambir
, T ,,', ,'a A % ,7RD",.D IS
,, I "' 7 in It oft m I prill-, ,IdlenlS ,am. 1-a,., In I pr .... lIrs, corn ,,,I,,, y di,,
( ;I ;11 I I I I ~ )I ,., I:, (;and-, 'I, y LA VENJ ,'F R "'j', Al 'Tia : a S I c or I m ismo Lla= del concert
': "'I' : ,'! I li- a tad ,,;I 7::II '[',,,,I,,, 'I'll, It ... It .... dq FANI AS ,In T o to"
A,, ,1,. ,I I on esperamos 'I
,,, It At!., I 11 dll I I I ,I I 1- 6, lUd"'.o" 1110.11 da-ai. a AS l L: Sua, ,", ', ,' tc, ', '.. Zone I& I,U,',-q" c g,",,,, ',', ,"j',',r",',',, ,,,'a de Bach.
h'i .1 7 45 Tvlel ... I 1, a, I ,,l t,,I'","I a .PI ,1.1. dman I.d,,;I,,,,I, a ""N.'D'A,,: "'%" "'., ',.., ',; '.' %i;;a,,Iha- I so ,itlifill, hincirid. .ndI,:,d R- d,
d to so P ,i: ,h,- A% 'l (I Je n Mailman. director de Is Or
- ___ -_ : ,,, I ;I"IL. ,ohin ad y d s Resta Lamoureux. idea asta pre
Bit(' Irs 1 &-Jj 111h,, su vista I "",, do I t,, I Sit % I, e u intolutmma. fu
. __ RFLAS(, ,)ATN C-a-o Ind.afn.. R ell el p.be ...... JId. quo ,Im- sent-ion del gran artists, q us'
I'll In F ,1-, ,Il; I Dc"le ,I ,cis. TIM.'an .'roo., 'n't., me-ile porque Lin grandisinno exito, a Wsar de qu
'' ,I,', [,,I I I; ,ana 0 L I 31 P I C I CI-11.1 lire ha de morir fatal
,,, I'D N --- IpIndo.,d.- Ia luclia, descle Quit, ,,n,,,,,,,,,I,,- t,,,,. ,plirceir, on coca nervion
84" (;, I I 'to I. en nuestra Lin.. ,601, V.d.da. To[. F-3711 C .'111; u'rla 1. ,ti,,,,, .... ... ,ones. I, JSi".,l "_ duranto at larimer movirmento dc
d if PnAIIOR: So ullar. rIf.g,., Zu. ta qua action, es Conciarto. El programs de esa Rc
In llsde ,-I St': 1, I c ,,,,N.
Oy u ba"a'. F RNA TENTACIO Nn1I;r,1roI1':r,!;A c. i da, barber. y ,.baaJ,. ,
L url. rIns. an que I .... Stern hacia Su se
1' : l'I" 'Inap';ja. A 113'. "' F 2'3' I ,"'I 2 qua at viento se Ifie- Se alega tamblen, en ,Ief a "case
I- Aid "I to I I CIN "!"s", ,' I en Rd nt Cilln an Paris an
, N;.;,.,.,i, I. Flo Hono.- I. '.. ..EL, LU AUDI, 11N.. ." 51 (I($ B-, Hall cu."rleg'o-lialb-s' I Cub. CH C6 I .b ,I do "jueg." public., qIaro mitt I ano Que te r.'
Semana Inaugural I IT Fred air. y Vole ER,, y ,,,, ,. I I 0-Cut.s rcirt- El inch or S r ina, incluia tambW
I;., Polio,. Lun't, may .... 60, B,),.- A Into 12: Noble ,noralgo y Or- ta de Mozart y de Beathaven.
- I I 1Z U "'. lic.., FN so' IS. 13 Irta ... Gil I 0,. ocarldi. EIM ,rim':rha, y .'dm-I e. .crifir". cS Un animal y ]us condrta, paa violin Y orqual
'I I m.,
. I ,,, 4o it, MODERNO: ?it,, brr.s te Iparma ir Ia ejecuci6n de estas tres, obrE
. CUBA El ... aurado y Yo lot one Me b"'"" "Lt,M"a nlte, ,suntos cor
LASTF A clljr,. NACIONAL. marstras. fue achimacho co br.
.. HUMARAY I INSTITUTE DE BELLEZA PALACE DOR onad vis" Y largandente aplaudidu "
lat. B to e at ri.l. 1. JO,- car- NEGRIETT: -Fil11 DUP a y L .. ..... "t"' .... Ild.d clesnud., La "no
B.Inse-ain No. 133. T. I... .to 'endedara the fantiont, ,. cactus.
I Al."Ib.ld .... 0 D-dc I., 4.45: LA VERDA DES. I ERIE L. phroes, y ,I Jqu,, El ran- NE UNO: C,,,.,d, car -f.rone.s.
I I t
RCA VICTOR If LION'ARD DD I I opera y vm&to OLPT El had- I ... mono. LA LO M AS ERCAZ
I NI*DA P'1.111 u_1'1 S61.Illp'la', I 4a y FA'UmT. ". 1'. e1M2C:
00 de he. can, :a ta I ,hd.rlen0mn,, No,- .........Iran 'a cylems I z,-.,u,.. CE: L. V-,Lid D= (proI -.01. ..I 1.11. 04-116110 I i =,,),, ,, 11.00 da 1, n.cho on ,dl,,,tc- o RITO: a s, i PA
,l ,,,It-, "'n"" B ...... I FA VO Moore q,, I d-yt6d -miftcal CONTRA ECZM A!
1, rlopr- pi-.1oind. ,... I r.l. vivo y ..onto. ,.Itn, I PALMA: Corte.,,na N, El ,mindordIn
__ ,,,,,, 'FINLAY: Laid, moJer. Los I ... hh.S- PLAZA! Do, ', u ,. I, t
mi'. d .... P", ,ortm; ..,..I.. ccut.s. I t,.nvi. Ll.m.d
Ia I li,,dat.. N.chc. d.
"'a CIA: lit slongront,. Arta- PRAT: L. .,,,,
__ I 'I-", y pot,.don-es, Y lasums ,,.,,to, Parts y a))"-,,oot ,io .... I -.
. .,&WO .9-71W Actisados de Ili-. -1 -1 -1-1 I _. -I I I'a I P L A Z A line SARNA, PIE DE
$20,000-trem e I Pr.d. No. 110. T.161 M-2022 FLORIDA Pu at ,dy H..r. RADIOCEINTRO
- ..a. -Dv y 9,an ,,rinw on 1, clanna
- Son Nicol6s 313 Tel. A-7933 ,oD,,do I., 3 30: N ticu,-.,. I.,,,,.,. ORDAIN ",1'NEyAa!uG',tor ,',,Ics y La tin RA 10CINE: 1'. Q.I It ,.cut. so U.- ATLETA, SALPUW D
I _, del MunicipiolitabalUt'lu I I u1n, DORMITORIO PARA TRES 1 -ndela. I, Ir,11. 16 v ... rl,,, ,.,t.,.
, ,,;I ,",_Ihirllc "In
,I ,a 11Ila "Iturson GRAN TEATHO. (,Mariana ): Es REINA! El uchldo, jornimerm, 11 ct
_.- I En Ia malluins de I db a enk Nepturl y San Miguel, W, IN TRANViA LLA- I it, Sierra Murcrut, El neg,.rtan, te- do col.r.d ,,,a v aunts-1o1
liver, el doctor .Majoll e MXD0 DESE 1"d %,,,rcL,,ghv III. at lilmel bleT c. Y 71 EX 11A I V ,,,,, PICAZONES
Oscar Pins, juez de JmHrR,,kal do 1. (.1 lado cle Ia Eplacc) 'I" "" I 0 'recuy ,rt.,. Unic, ar, I" 11, Cl rou'""',,""
- .,a dr. Mu".1- G. ': st lar,11. ,,,,,,. nuDcor ete
Sarrilml Primers, radical causa por uns, ton I. RITZ ,_I% I'cu, Con lim,
INFANTYAnialardos del viola. Travean. frh ., a "
I malveraclon de uncts 20.789 11,11.1. Inlre"T.I rm-m'lry 'ec"' RIVIERA',1hrua qu, mat,. Drst 'na CASPA.
-I Role ny im. ,, 20; 1. LUYANO:,El pyrselculd. i.,.,I.t,, El Y lot
11 contra semplarichis del Municipi. tin- P R AT ,,rmTON: u p-". .s'y E d. Rd, do,, a1,,,,d,,adI-r,,tn.
bancra, Services Armando Force I y Biro. T.161 ... M4605 I to b.a s. 01) : on ani ,a ,ris. Invi- ; La Sra. Maria Ldpcr. cle Guam. Pe
. I Gonzalez, quien fu6 Segundo jefe its TID71d, [.R&4 30: N.hh,-u,. LA MU- LIRA croclul., F.In.l. R t-n- -m- ,oD... del Ri., dc,:
Ia Srcct6n cle Impueston Diverson; Ell PERDIDA I.. Clmufid, Dmmns OS ANGELES: Tr--" c.1,e me- Oxy Qu-o 'I"' To f'i "' : .
, a trodma- U, Real, er, It pact ... 11
I Mailricio Garcia IgIeSlan, el, jefe do Tralamin los do Belleza ,J,,S,, Milka, y NOCHES OF PARIS B.eJ r- y .lunl- ,.rl.. I Ito tUvO ona trupci6n felsh
__ __ !a Se-cinn do R-thdacion y ocn- ,, -,n..;Sg"..,t. Lumct, '.. ,,N s y common c.rt.. g I. Vra'ar mrtr.y Pkndr,, sea 'un."i, class no pude Mandarlo a
-Q i. I I), 1,00 Noble ,nemtg, y Her- extudics. Sus 2migultas no quarial,
del Depiartamento do Contioduria cargo do Sof I y a -rIAc In .in .,and. del -coo. SEVELT ";;ctacul. rall.
,n, I a ho Sischez sunt- em-t... mol"C's cooll. hI1m
a'Prospero Chaumont Parria, quien I gair con 6. Ex.puse Acertalla J, an I
jugh I Igir, ('02DO c.leCtOr del Depa0aarle- LUX. ,__xrhm..): Lind, mujr. An. SALON.RFG
to -9 ch, del 10 _' con dim se, curd. - -
de T-reria. __----- R A D I 0 C E NT R 0 ,,,A,IES- ",,r,, y a-"- ,or- mi trood'.1, cartmues anual
TIC R"Frnanclull, In W 11, I.,cs Otm cima Que decoulandra is dilian
ll pt9ET T*111* r-1111 Point, Ca 6 us glacial y ,,on- SAN FRANCISCO: Police ,I -J, de Xcei AcetaRa as con 14,m
A0 InA d .,has IX flinglonarlas municl- 11 vivo.
Ile, les fueron intmicion expedient A DO "L" y 2L V*,1ad*, I_ In
D, live 3.30: )Launtos corta, Y DOR rtmi H.. cor met, j, mum,, "'I". caRd"f"a Imente
11 CO N R .%,,,.,de T inch
ad = ORIC, PARA TRES con Gloria MANZANARFS j'o ful one callejeca. E ad., Ilmr- rea afactiv.
administrativosi, por el Jo.je de De- .4 u meno. El mar Y W y ,%onto, ccolo- combatur todan
__ -, lartamento de Impluestoll, Boctor Aaa- - J. ;..;t.IHsj" S%- a, y Jacreasyy on I- geirdals--de.
i I,.. ..- En 1, ..I.- L. .entire Y to at.- ..Mo..
ton,. Array., virtue de ciarruncl. nh.W It. ohm harrromes, -SAN MIG [ Eb, Uo -giall III : -,. ."'.. bad
-1" -Ni. e,,-* a 'TICA FE- ra In. 325 gr.n coo MAXIM- I= .- .",
.. o M.r nit, do Los So full til'o y ,,unts ourtrui. no y Hay on nific, I
rmulada .10 d,-bnt del Tra I on E, I x trante da A-atolin. _'21a. V '"
ipor Jask R. Samllestelian, tli.o- d".. lost, 'le Tr.s
an el sent do cle que tolUr-mo on y .ESTE ,or-' V- Ile. .-Intricos"aninicales: con. MAR A; nvasor marclan,. SAN CAR OS: El guant, ._:. si .,:,,
WA, ME."CO' Moral. p.pit. a. 1. Ia. S aspuson. de Ias --- pic d'eata
j IW,, it 6n -E So mi -am
T
- b'R_ 'lu"elar1 1 r OEI It J. a It B.bi. AN A CATALTNA: Belind, y Der- .
Jahn de relo. diligancia y pr bided, en 'j.1'. BeLLEZja. I- 5:). 14.1old, cloquente it. as- v I pica I ..
lo.s otramites, par,, Ia nxioc ljo fjNfNA V of-"Ikoico METFi POLIiTAN:,aTrayas ran entre, torl, para tres.
I bra '.. d, r-1- ,,.r-,r..,1 '?.1'Zf1._ M -.1 I .1 matrimortU. Par eel vict, y mun. STRAND: Ei Pr-, de 1. z1orfil. Una an_ el cuarta caballudo Con ,kcfta
Aflo CU Cr6nfca Habsineris DLARIO DE LA HAM A.-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 Cr6nico Habauera Pions 13
in. jensior bride roald. Y par Jos gra-'Ju'iin Lastra, d tor Alex Mux6, Eu- ella los sehoreli doctor R.61 Yinez.-, 11 del actual, a lis, cinco de Is yoc doctor Ernesto Figueredo, Fernandoltirds. In el "Comodaro Yacb
closcls nificIs Jorge Luis Chso y Pons., ienio Peliel este cronista. Y par a t Club".
domenech, Alfredo Forns Ro Mirabal. Ricardn A.drir,,sd.c 1,,LCs; gaert1havienen orgard-ndo Iss se&oras
driguez, oi,6, s seflores J-6 H. Martini Joaquin Arturo de Posada Beguiris- doctorlopeleyo Cuervo Navarro. Mi. car I. C Audriflo de ltiulo Hilds
tain y Tony y RaW arzun U& guel Herruindez BauzA Mario Cuar- To iea Md.] JorAI, Lourdes Alvarn de
rre4 In calidad de ac%6 itos. Severino Lavin, haid Calonge. do 'a jCuervo e ilds Mux6 de .06r,.,
Ya ban s1do desgnBdo5 .. testiluo- SuArez y doctor Federico Lul, u y las sefioritas Babe Herruinlim Oftrino Fzpjn.. Pablo de los Santos, Car. ilia Lustra. Hortensi a.. J-uniant. Maria El:nMauDx.6
(!Vl' gPor Bertha firmarin Ins sehoresi La boda civil se celebKari IlFr I er. Ins de Ia Cuestn y Eduardo Webster ila Cuesta,
Lul. de Ia Cuesta. Jos6 Chao, N ola- nes 19, ante It notario clocto a.. E. honor de IA sefiorita De ]a Cu". y Raquel Almansa.
is se celebrari una merienda It jue I Tema para ]a cr6nica. ro Viguel Rosich, Humberto atalrisco Ellin- AgUero, testificando par
so= 3
Selecdones oraftficas para usted
que seran sus mejores- regal-os.
Model "Tontaci6n", de fino marquisette, con incrustaciones do satin y finos onCajes olenc6n. Blanco, roso, azu] y mail. Doi 34 ai 44, 7.916
Camisa do nacho, cle fino marquisette, con los
M O N mismos adorns y colors do Ia "Tentoci6n",
hacienda juego. Del 34 al 44, 11.95
7 o :7ap egos
an Pilama do mUltifilamenta, cdornado con alforcitas
hoce inflinita fu pro. y encores cle nylon. Rosa, azul y mail.
IMAGE
I;-. sencia. As; as Del 34 at 40, i.95
f ON IMAGE, of
Perfume qua r-fleilo Pilama do acetate-nylon, aclornacla con enCOjOS
I" ;'nagen a,, /a cle nylon. Rosa, azul y mail. Del 34 ol 40, 16.95
Inds dal;c,osia a,,so- 7.9S
t I Rac;6n. B(irbara, Ann Walker
It
Ell las ultimos dlas del pasado ones caseada de vuelos par Ia espalda ha%. EXTRACTO: $12 50 de no" lemare hubai de celebrarse en I& cubrjr Ia cola.
I& Westmoreland Congregalio-1 Una tiara precious, utilo
Church, In Westmoreland Hill, Ma- on velo de tat illusion comp Italia a] ryland, Estad s Unidos, at enlace de con I unto, coma, tambi6n It bouquet, 1, In I t,d,,, senora. Bfirb- Ann finisimo, a base de crisantemos. lo Walker con Mr. Mackenzie Gordon Formaban Ia corte nupci.l. Miss
Jr. Alice Taylor, com. maid of honor;
L seholita, Walker, qua durante Libbets Harris, como flower girl, W E N -rloa anos residtil.en Cuba. Is iija Miss Roberta Cla;k, Mrs. Charge
d 1, s nor ..'.Ie Walker, Admi. Whittemore. Miss ary Ann Hett, In, rador enerril de ]a United Fruit man y Miss Mary Lou Skinner. come S r Compim, Oriente bride maids. el mon-dante Andrew
I su Ispga 111- c.mu
g, B 21 lic W. Lee, coma, best man I,.
El n.,i., Geol.g. del Departilmer. s Mr. S Iden Wa ngton, Jr,
to Je I vestige ....... I G-log-s Ia i"ilman Me. Donald, Mr. John L)
LE LO N G Yu Es .'dos Urldo. ei hijo de Mrs.'Anderson y Mr. Douglas M. Kitin
Mackenzie Gordon. El trale de Ia maid of honor nEi
Anic Ia selects con-i'z.Ineia con- mii el de Ia flower girl eran ell 0-1
PERFUMES grFg.d. In el tenipl. 1" su Part, I., 'e'de y I.. de Ists maids, In I.].,
I lance alai jida con, tin ii.- -d0,,a,.p.K.c y. toda. poTtaban ran- 8.95
Ion ]a y Cr, rs.nt, In co ores armonizan
do liaje de encale Clia,,tiII3
1 gas I Its y sd.,n.. de 11-Is 1. 1. IbP6 I v soda Ion' .111. ad .... do d,
or r manpas de encaje,1 Los nucVDs esposos fijarAll su resiEstin abiertita las inscripciones I)Rra el Senduario piae'-ntin Laban detras rayando erildencla In Washington.
de Artes Dramiticas de Ia ACNIJ La boda De la Cuesta-Hernfindez
L. Inscripciones para el Semina- de isle ha preparado un loterelainJ C-nti.6.n to., prep-ativos paraunal.1'scii Cuest. y P.-is.
de Arles DramAtlca3, que orga. fallen, que se distribuira gratuity. jb It dit:l 'u' P" d, la y I. oaitd; Iirl,
is am n,,,, re-stir 11 nt, Iraord,-j.-i(,, serlora Motd Suhrez de I!
ni isnm Juvenil de Is mente ante todos lo, interesados on nurlo. Ia do Ia blia Y i-y graci... Y In 1. -IA. I vel-i-o" Il pa- 11.95
ACNU, IiCtank n ab rills durante to. el desarrollo del arte teatral ='n- 'li' d," 'oot'0y'-'I, le fi.r J.,6 HIt dicterollm an Marrique C bm. Jos I ad B ... A. y 1. m.dI de
dI, y Are.' C-en Aa,6, AgIlor. de Cuctrl, 1.
56. cast I.quln. San LV Un pot-te gr.p. call, dam..
number do "rule ditz y media de la on )..a p*
mr., It. d a cono-ar It curso el res ha de dictar Ia. materLs. -r:,:ZIdlo'nIngo 21 a,- evibi-ara. lo. a. Ur. corte adorable aeompnfinra
5 de ru pr ximo. Eiftudi. dII P mS-Ilj- 'I ti'la-l-Pat-i Narejt InIhasta It altar- a Ia seflorlta De Is
pondi-i.. .1 Plan de I, a u.rlo N "o-I it, so, n I~
Coma un media pars In mejo r Seminarto, para It qu I 'a Com"t .a ,.P.du., li,g.,d. de In miss de C-stit. 10.95
:nprri skin del conterida y de lo. Ju-nil it, Ia ACNU,,,IlIer. In.'-I,.d E3tjirh formada por Ia linda sefia.
1, del .,Ir Seminaria. Ia direccOn I vltaci6n a Indus lot )6 Ine, cle Cuba Ell Illefib'oda actuarAn de padrinasirita Martha Gutt6rrez Taberrill.,
11 %
Q
E'H estas PASHAS
82
Sposos eiriamoradog
Rovios hermaft6S
5.50
dre s -e
Pij am as _Pa&_Z1rL
aPrecidra ft
Ia Bidra champagne .2.95
Carnisa de noch*, do multifilamento con finos
LA ZA G AIA borcloclos y oncojes valenciennes. Rosa, azul, maiz*
y bronco. Del 34 of 44, 8.50
Provoclue Ia alogria Y Ia folicidad
do toda Ia familiar, celebrando lax lefujo, hacienda juego con Ia camisa de noche.
fiestas CIO Pascuas y Afto-Nuevo En los Mismos colOreS y tollos, 5.50
brindando con Ia mis rica, fresca y
espumosa do las sidras: La Zagala I Mahanita, para combiner con @I refajo y Ia comiso
Nin una otya sidra iguala de noche, en los mismos colors. Tallas peclueho,
a Ia sidra "LA ZAGALA111 mediona Y grandlil, 4.95
ACE)TES VEGETALES, S. A. Zapatillas do noche, en fino roso bordado. 4.95
Is Y 11 VWWO. Td. Gran varieclad do disorTos y colors, 2.95
4
CASA CENTRAL, MINA 109, hvnila GALIANO SUCURSAL, NfMNO 406 ceW q. SAN NICOLAS
P&I;it I Criicgr H1ainrie,-g MkIAIO DE L.A MARINA.-Viernes. 5 de Diciemtrbre de, 1952 Cr6nieaHabaurra Afio CXX
I H'HH 1- .1 d'1'HH FlHHH HH r, .H Cocktail party de la F11 I I udb hH .gHHH laH~ HIIMHH Cruz YCarlotH
IHI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f~l ..HHH HHH HHH HH HHHI.HH HH H'HH H I F .inilH' cSHHHia queHHH gHI d" Mte HH
Divertidos y Economicos
SEARS
S. A.en Pascuas
PARA LOS AFICIONADOS
AL BASE BALL.
AlXII6fono Pizarro M691c Magniflca Pzarro Patiaa J. C. Higgings Terminal do C011311141
ID, Ac~rH Ldog Hli HHI iMuH EntretenidHI PHr. I., Tora PHHH I MuhohH iEntretndH Juguetel
EVg solo ...H.398..... 1.49 0. Pale..... 1.98 SHH34
H.~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~O- ,~HH 6- d.H HHHHHC.-* HHH PHHHH HHHH HHH *HHHHH HHHH
t J2.49 5.9SHHH HH9HbH H H
99C
I" 01o d, H G-- H 1-9-1 ncontodores Vehiculos Para lot Pirquofias
290tD MHateri PlasHHHHH Rosr callHH Auto&
5. 49 IF Coda Un ...... 19CHHH .HHH CHH Muy OrigHia .. 3.98
JUGUETES PARA
4LOS PEQUEN TOS
coda uno A
V,-,o_ _,,,4 go p d 1, d
Par aTio a[ Blanco 6.( llr -..Plal Roy Rogers Bonita Carrlala Volacipeda do 10 Pllis
21p gHIH5 ....149 Nq~eldo .... 8jt..D u eua... 8Aulbe
-~~, K.,. /011 dH.HHHHHHHH 10 pH
..PaliHH llHHedHH. D. SHHHHHHH. S-IH. Y
Par elH PequHHHo Par.ai ..H CHdares
EXCELENTEA"Sata Clau" Isgsar6~d
. eTREN ELECTRICO 'TREN ELECTRIC
~~~~u~~ 95HBN MRAA
S9~~~ ~~~~ RaamSASlsarCbe.mel l
A4~k 7.00 d.-traw&
Ato CXX C r6nica Habaner a DIARIC DE LA MARINA.-Viernes. 5 de Diciernbre de 1952 Cr6 nics Habanera piffills 15
Est. eache, a I as nueve y media, en; view" especial, en honor de I pre., t t I t zelior Walter M. Ba:tlaid I Gonzalez y Arturo Robles, integral del "Teatrn Arena" del PRITonato del cie, de un peso Is locohdad.
estudiadel Ballet Naclonal, Q n- J,Ul.h,.baoer de le comedia-f:r greg do cultural de Is Emb j a Del Patronato del Teatro 'el reparto de e.ta delicio3a comedian. Teatra. Cualquier clm Cie Infomll
ta.esqulni a Et Adels Escartin, Usor C&rb6, C.echl-'dados per Carmen Scott.. Armando Corresponde esta funcidn especial Nia6ana. sabadn sera la primeratpuede obtenerse par of talifotr natq del Ten ro ofreceri Una "pre- tari con Is, direct Miriam Acevedo, Carlos badlas,11a Brando y Adolfo de Luis, secon-Caldelon. Carlos NoriegR, Luisitoa is primer presentacl6m ep Cuba funri6n de caracter-publicn. a[ pri- no!N,1-7485.
90
V11
Para enjoyar su mesa de Pascuas o para
oF
lop
distinguirse hacienda' un fino o6sequio
CUBIERTOS HARMONY HOUSE
ROEBUCK AND CCX, CON DORADERC) BAF40 DE PLATA
S. A. Ton import nfe coma lot bu:nosdpiclos quo is preparan pora ese dia as of buen servicio y pro.
to
3entoci6n queous d di su no so Poscuasl Hago quo sus invitaclas to admire par su buen gusto y distinci6mi ladquitro este finisinno Juego do cubiortas do Ion alto calidad y quo s6lo Sears puede ofrocorf* at econ6mico precio de 20.951 Son do nuestra marce exclusive Harmony House y tionen 75% m6s do plato quo otros cubi*rtos do
esto precio.
Est6n hitches cle Una capa do plate purp olictricamente ploleado sobro Una base do meta
-Its finisima. Los borders do fades to% plazas oodin reforadas con m6s plato para hacerlos ma
duroderos.
lAdquiera un ivego paro usled y otro pora regular on Poscuat ... so zentir6'doblemente satisfechal
latchrove do Sears
ip t
7
"'Any .
"Irk
-X.
Garantia do 25 Atlas Exiia con to adquisic16n do su jutgo d:,cubiartos Harmony House, servicia, Para *It* rtificado quo to Varantize
qua to% pizzas do su jusgo to du. personas rcr6n 25 o6os, cant6ncloso o par.
fir do ]a facho on quo Ustod compare *I Jutgo.A plazom-5.00 do ontrada; 4.00 monBualles.
4k.
Estos betilsimos cubier'los tionan el exclusive diseho ?
I 'Dan ish "Queen "I criginales; onduW' 6-sa lo largo del, mango y precious arobesco arriba.
Los hojas do los cuchillos son do ocaro inoxi. L
cable y Iienen 6rillo de aspejo,
conservando su filo a Irov6s do largo3 chos
do uso confinuo.
Este juago se compose de 24 plazas:
6 cuchi'llos, 6 tenedores, 6 cucharas
y 6 cucharitas do posture.
Si usted quiere quo su regal
cause major impresi6n, adquiera estb juago do cubiertos an
un Fino estuche de Fuerte
carl6n tablo finamente
forrado an gamucina k
rojo y roso blanco. Para Poster un Juago do Cubiortos' Mds Complete,...
so PIZZAS PARA SERVER
Tories linen to mlima excelonto calidad y *11 misme duradero boholde plato clut las 111ozas del juego do 20.95 y seguromente to sor6n muy nectscrias para server on to cona do Poscuosl Son 6 piezas: I cucharo parts arrox, I toriedor para carnos, I cuchor6n, I potato para coke, I pal*tica para mantoquilla y I cucharito parts ox6car. 6.95
+
Wn verdadero susho do lujo y disfinci6n qua as muy f6cil converter on realidadl
JUEGO DE CUBIJERTOS CLASSIC FILIGREE A 7
tam ien de nuestra morca exclusive Harmony House. To. ,pAs 01 clas $us pezai osl6n ricom*nto plot*adas y las mango% de
CIO odas ellos, a excepci6n de los cuchillos *sl6n cuiclaclosamen.
6 1, to traboiados con *1 diseho colado. Toclas Los pleas est6m
reforzodas con plato an los fugares quo m6s to necositamilis Piezas Adicionales quo Pueden Afiadirse a los Juegos
of juego cle cubiortos quo usted quiere poster descle hare murho tiompo, paro nunco antes is It habla pr*sentado esto DANISH QUEEN Y CLASSIC FILIGREE
C., I I I., 'oporfunidad. Juago do 24 piez0: P 6 95 Son finitimas y convertir6n su Juego on el m6s lu:oso de cuantot so hays, zahado: par iv
ersonas con tcz$ milmos pielas q. lUVg0 11
2 0 sus piezos. Se venclan suelfas.
Danish Queen". colidad, par su bellezo y par to comploto do
Tomblin paro completer este iuogo, pued4 stsd adquirir Poloto pora monloquilla .......... 596
I Potato para females ........... 1-29
el do 6 piazat para sorvir (to& mismas del luogo Cuchara para server ............. 911110 Tonedor pora onsolodo .......... 594
Danish Queeni y at mismo -procio. 695 Cuchorcs par* consom6 ........... 594 Tonedor para mariscos ........... 590
Cuchorcs paro refresco ............ SW Cvihorifo para caN .............. 596
HABANA
1112AW
NIARIANAO
CIENFUEGOS
SANTA CLARA
SANTIAGO D9 CUM
-1 JoI6-
PA'GINAA 1 6 DIARIO DE LA MARINA DICIEM BRE 5 DE 19.52
A pd-- d on, tod. el Ain do: Campanarjo, pil-nla j y pelaca5 y carters LA MILAGROSA Gal,,no Y P"
Pictidillo ( A011o 11.1 F-niw, Rust., China. iii, mis lind .b-an- ymr., n-hisimas c-, y San Rafael ise enwent".. gav. eop, a w7i, ,
Chins, tie encuentra ah.r., en var,.b d, os y finish piell, hechits Que en las fact ras no diroe aitc l!BARRA, -1 In- Vuro
gun he lcidu. Anibal Y estola. de bello cstil- CannprIaIr en CASA 5GARCIA Wtar un par deubotella,,; que I Cuba 'c "'I".
j"unt Escalatc Roca Hum; I gue dejalan tinj c5lela e,",hrr,, ,,has pesetas. o uatro. o sein, de CINZANO.' Con I.A.11A, Mfli'l-1111
11 dc tila inas, d. in.ote fidediz- eslumbraddra a st, Paso do, bran .a sus billets qu e es el vermouth de las fiesta mucho mis sabrusus quedan.
Conversibit conreniente se d eqm- iran a Virna, -al Paso de qLllLn la ieoga- de Navidad. que be juega y 6 niejor ap.rttj,.. Y toinen FENIX HALTEAP0
, a '. o 'o gi eso cumunista LA ZARZUELA. coill. a.bleri. 0 e,n,,, L. CASA AMBOAGE, CINZANO es e.s. jnti siria. el product de "L2 Estrella I ta su _nt -No me "be mi en el i,A q- b"t"A. eln'u'w hace at con do b 1. Pina de Vapor, Per Reina, N. debe t-p- ceo
-Y dwi- Q.6 b.en. %,,d.! Quien tenga que hacer legalas ti numerous bonitus. el cogitai, quo mAs alegra. -exclamabo u buen ch-f
d os que latgente.su n- 1. que pueda en el J jundo baber
Por Sergio Acebal I suit
"IlV 1. Nadl, na a, me convierto este huen r-cj. ali'.d;t: qu es el FELIPE 11
aunqae digan to que illipift. En CASA GARCIA. de Aguila, g,in radici ne"
tu- de Nochebuen. q.. r-:be Id-varbettlis. aceite mejor que MiOCO".
ml co--tsi en I FELIPE H e, tr.g. El mei.r de Ids oe)-' '
it 1 1 I! fla'd a 5 k-A, A '. 9-11- 10 F)JAR10 pud de y en LA MILAGROSA. donde
Ull. ti-b.- dl-,y ]a not., i LA ZARZUELA,
qu, I in c Nept... bay todo bu"o y pucu cu,-, que inrilt(m t,. rjp,,a es el AMOCO, VC1
Un gran lujo Pascual Para suspes... -vestido
Una gran occasion exige un gran
CreddOS por JOS m6s distinquidas diseFiddores,
JOS moclelos de sandalia que integral nuestrd
colecci6n cle Zapatos de Nocke conSbLuyen un
grdn 1UjO PdSCUdl Para sus pies. . En piel dorado, en
Piel PIdteddd, en raso negro. . de Ifneds esbeltdS J,
Y C6MOddS. con detalles que kdcen de Cadd ZdPdt0
una pecit-l6d obr.a de arte. . Briilar6n en I -Litt C41 00
SUS PIES Corno estrelldS en Nctc)-,ebuena, V
en Ids qrdnde5 flEStdS de deSPedidd
d'el a o. A PreCiOS MUCkOS M S bdjos
de lo que usted pen5a.
4V
M S Os
Y
X
C
A
4
N3 I
CAND1','-!,"\S dc fn s; 5 P'C! dorddd Cori clegdrile y e5belto
taC6- al!c, 1795 EL ENCANTO present una coleccio'n de IdMe's y
2 S4,NDALI,\SS de y P'Cl COn IdCOM A05,
-2 de 1 95 tissues que eStd' a la alturd de todos los grades
1 5.J.C 0 E "I"Idd C:)mbtnddd COn
crdn
1, 'JNTjC--AS c ljjljs Cc j-,o -r-, C:,- C b' moments queUd. espera... Estas Pascuas y todo el a6o
19,95
Desde 3.00 kasta 16.00 la yarda
SEGUNDO PISO
Preallate ana reafflox con la eliawipla disitrison-i-1-
Sports P LOTA
DIARIO DE LA MARINA R6criony
Finafllzas riub Haba
James de Eladio See&.
Afio CXX, Pigina 17 des NAVIERU ZUR, S. As
Clasificados La Habana, Viernes, 5 de Diciezubre de 1952
SERVICIO HABANA-ESP"A
Ell Secretario de Conterrio de E,. Un I idos ris i % ta ,a I I G r -_ a 1. Franco Ingresa Espa fta El rcipicio esp fictl
ra4a
III4Monle Ulia"
en el Copselo
t ,,I VIGO sobre el 22
de la Us 1. T.
Him sido felegida collie
pain rnicinbro del 'a's
organisino TOUS & ASTORQU15 So A.
BUENOS AIRES, do, 4, IAP,.-La
Union Imet.,I'mmil d TclIcomunIc2- Agnt,, Gcivc als
ci ... a ha mvit. a
an a.. a Ila I, rm mtf,: Eci:ficio Lorija Z09 Habana le-'s.: A-6560 y W-7884 asr, a estuvo
foora do ]a Union duronte cmco afics,
c.mo parte de so exclusi6' de coalu,, rorganizaci6n deFendlen te de ]an
actions Umd's e. uttllia" came. Eipaft. prairls, apir,
ren via to 1. 1. T. U A title City,
se toco-do'clue -Iverfpmj.U'df, u .ad. ZARAGOZA Di, SKI, --F- In 9-, oia, ,wt-d.d,s militates
tmonti", vote favor det Almisteric, do
fov- idritil.da on co.IjUier d,,e,. A,.dc I G I do Z.ia im,
,a Nocome. 9-1- 0 -Iu, _---1 d, 1, h..o -W pro
do, c .'baclas nuevas
f ug ..s vpviiiluticl. do "'I'l am. dlw1,1v do,., las uml1. 1 T U, no i-cone ends linco IfIlIal on Ginh- o 19.57 o"t., dit-, do armIntias. 11.1 suntos son tra- as, eI hoo olo gal,, irpit-I,111, tv, -, pu un Caej* 13irelli- .e 'I I, I, "do m I, ov, on I nt: 10
en obts. AvqII-J-r-- h-, pa, i, I., I dion rarvviconerilapais 1,:, tot, In I's )P,,',Io% contendlent..
note ]a argunda gueri
qo "o6pi"". a mundial,
v 3ralon pillar a me I, Is itAT. Chnik. S-Yer.. liecretarrl do CowirtIo de las Exts, 4% Uni rimpali par .1 emahmijadco,
P nortesintericano en Madrid, Examine. Uncolin McIlresih daranics u visit& At Jefe dis Emitsda Empaholl fine dur6
camsend. y 'i.c. matininter'.
UN TW
!En Madrid el Trartiformardn ert niuseo la cas 11111IN CORTADO
reactions rRAJES a
para esta subse e r e t a r i o n"tal de Gaspar M. de Jovellatto
G n sanatorio antiluberculoso en Linares. Cien CASA
temporada del Aire de EU. IT" M E D
ntillones para los pr0yeefros ntunicipales de Oviedo -1 D A
CIZ G specto
dicietabre. IS. E I k-l-a -Qbre u primitive de a.Resutnell de las noticins I'm ."a","; cl, alciv,11itnas a .11 "a d'I "'I..XVIII. Q-dwi encus- Confeccionados para Ud1. '1 1 n I Must,.. "' a oba. d-d,, p", ,,, br' de jardineria,
de Espafta ,,mvo u- I Elal. hit destinado Pi v"d.,, ., I., historic., arbrilcs en una BUENA SASTRERIApilrovia c importatit, can 111,111advs antee Ilan ppuerlaa ppitaccpaa
X.di. See, or. t,,dricl. "onywIlt1iii un rectivido do I I ro"I'm Jovell.noa.
DIARYO 11)'E' LA MARINA "rio, -1"'. efcou'. Is, figv ;:,dl Sanatoria atitithert,vil,oto 1.
"12"nr pe'.'e Ig"t" P" Linares.
Ll"n h., a Njd ,d "Ir to so... N of, y w"f.'a LINARES. di,,,nbl'e IS F I ia. -cv, v!, wfligvo .")"]a no auto do lo, ,i I~ oioa; quo- so Trshctio P- 1. (I.-- of do, de ..... -o, do toclos liva .11IL1-1111 I Stv_,6o do ,,, aaInt a
C, I No, do In p.,Iw ,utoridaces .,ad,,n,. _, I ; 1,1,1 0
que 11.11 lin, a,
n P. sup. -1R1,nav.,-,.bra do Herfavenle III -ed.r. Pat.,, --I, do,, m, 11-I'de p, ot
"" a ho -a mi". a- ad 1. 1.~ del to ran m- adlnvInd.,, y en
_Idla H, I In ...con of Corte de I ineas
170 nitporta que seam , ,, a 1". iZi 1 111 I'll Cl MLLsen tin ost racll In So
d., we ",_ ,,,%,urnans I 1f. vvg,-. s, in toda. ga, c,,vn-jodn Un hilen numpro,
d, ob, [,an rcimporacin tarri.
rnev. Boi- do mpecables imde 1.65, 3.50 o 5.00 'vP r."aWw" ,,:, ou, Is co- roii, cl, ]a mtmud.d do] I~,, In, I &I
I, b,,, loslittlin o jp onell un Presupuesi':
media *Alre. crium 1. do 1. 1 c d.11d, do B13.006 a,, q-rla:
simido Famicy Club ba pesto por
Ntscl,. grain fahri,. 1. Seill. ; rrallcm, c.cm. do ]a Po El Insti icivi I cl Industria, las del mar y cle mincittloR In 11 -vict let to.
1'. a ii um N ja v ci-ol. of A. pos.d.
U bace Ud. fill excefewe dq" do I 11111are, do drooreat., de 1. 1 1 or"'u- P .....
lorron. ,, Is., roaron- cle' G-clfil- 111111o"w, do 1, cl.,, io ...... Eaap,6,111" d,",I,,. anmIcoies I
qu"Ir Palo o"""o. 'rnn fabrics ar.", Aymatamle to IT O 'd
do sm.,-Immiruo v oltma"%,[- I-1 obles. p-nvivas .1iii.tris, proper. OVIEDO divembre. 15. E. I
dad de Jncliftnam. reproductions de Fit ent6o) p1coarim. el Aunlainjeoto N A. J.g n.1
I, I V A M I," I p.drp' so C..pS- in., do 400 bola, do 1. eallv 11 1prb""" ri uvin
hit 6-,lolicoll., 1 to 6,te. rI ,,,rridn dorsal a drl do. F.'. d n I -priiwl.
ME 01 $ CAMISi Fj7 --* p .,(.a hoy on ,,, do Lib y on In que fuzo I MW'do" Pa.. Iihvitivl Lov ealEsional, to, vfj, 111o' to-o, III's I abro, ob,,,"araina mA. grrIedn po, LA NUEVA MODA
pil-Vill, cl 1013 Ii.ne, do pr.,,I.of RK-- 1,,, 6,que'. Guys. CoIlv.
dcr,,,. routal dol eq an sooji.n. t", F, ... ... tifics. v.. I
do --av -,v li roavloa
de ).a a i P I.o to., to -vrI -"lail's
- co -I I'all ,,, "tirl" "'K.' on -I-nv de vn,.d I- 1,a vrovin, it 1. C.In'tenta ]a oposicio'n venezolana ,, E.",olti, ,in- I -n dr, 1-1a,",nda n" qw i
do g'a'o'hol, 'o, o'la ,, too. El poierto Trn,, abirria a]
ties uaa joiu., J it Co. Falleri6 en Yalencia
ek Tenienle General LEON movnb- S F I -H.
perturbar el orden, afirma' Lanz UllictUX.11111ol oil uo Jur IlLe P.- 7 i, I P" cI, di no I, j ug.;u, a I- Don Jo86 31ona8terio q "I I L
aii, stin ir.s. a ],,g.r cin di" T;n c-do 1~* 1.
Cat p I 'o d. TI aconbre del I ri tiomp. r.tin, In,
AdNiirlie el Minisiro flije In 1jIi(,jj 1-ill defewa bilb-,,v Gsoa); on ILIgar de riva luo
ittilitignaci6n de lotif conflrioq lin de mrr la lilkgill din.ce. Is aPo,.rZ .j. pre,.-I
"No I *Alwiiol AnI ( "corl. Par. I dmintruto
ra 1'. it via 'movinjoa por lg6. ro Munich
-L.. .1 v a if, I., -h- Io, I tspor-i do ,, I inatin.l. do.
ho,.;', a "j I"', for oc nummpal civil v lialo.. v- wd. so- Jjoll ..... paa J.gfir onfr. Is MUNICH. M, SEL, I:.,
vlld Revu- I1F1,ov. r-gu.rdo del cii-don A sent F.cartin yer ""'i6a dot Lili F W.fuil A ; ,'vfa
fit on. I ', I fr. In Cos. do
to RD ritwrt 'etaru., so It'. lot,. ,, 1, llu- 1. on onto mcit.1'. el loot
am ,r .... olfp, generril El tiewoente y (m am,. P "i"I" "dif'. plsl.a of Joe'. lot." d. = cv
I've on Won reveiii par pl. "' a on I il i ... Seleccionados
, :11 III_. I,, itorrrvi. on Ina 1.1b- tpn.o(, era pairs of juego d. a. ;nficd on dvh. Um-sol.d, son
mer. 11' IlWo 1 1'. .1ifuna, via on- 'Itrom ,I 'ittre lea muy prejudicial, pact res. an res. prommen una c,,Ifl,.,n
cla. on 1. 'cilecivine.. let doming.. raterit., -tro'cuil" di; los o,,",, a: n,. ".rt,,Wvd.d .1 elfbil. juago p. L cis y se celebraron despu'
I T o tos do cap I, y on. p,.3,11- ma
F] fast dol goblerno, Laurearm "En 1. I.T.Hdrid it,, S i Pablo. on Gordon Ordi. y win norniffliva, In.. de 1. paliv i in tntre una ex
V.1lrn Ii., d1jo on on. delta- 66 .!R,
cieonill. Ln' I Eat.da I, Yviriouy. asaltnron en Santa
par a I ..... oviiiiia! Sgfmr !v To .177ox d cilversas fotograffas on colm Tidto quo Jan porl6dico comandan"I a Ion forces In n to c6. bfAn f.6 ospost. on. I-v 6 d,
lot ad I(I it ,, d, r on coro pcional colecit I I- la URI) ni. f.togv fjvia or p.is.j,, d,'Esp' ce
-To' no "'IR. I idemir,,adco, P ;e uov.Pon-!.
Eo o do,;I a ..... Par -ad!!.'
or dt.: dfid, If,., pr ,ras do It n Ionia do ponesivin del nuevia
Z. I piu, Va lonill Sirl. lcind c- Fr..
- "to, 1, d,6 Gcordlia cion
tio to dot dt. cl l not toolnl, -.1. 0 _P 'Paavv MADRID, Dior IS EL -FI 'Gub... de los meL n it d
a. '7t" 1 "1 :1 Jo, liaboladme, to, idnte del Minis. rm sirin ha lontedido of Colls, do I
bre pr6nIIua passilo Wo I int, of E.,im", lis ;uel- 'feet"-- aptal .1hancirtvoroo val"'.
Ton 1, 4 Par 1. void 'I III", ria surgir In acerba dis. Olden d, jet, it,]
",ion ratt: Jha do e.p.hnIJ geOr "1 jores teiidos,
To :1 do., :.p Was F-,n
noldrale rb w 1, 1xilon- d'. do .'r, ,,I ""'vicut la o'., 0,
of. fil.it ir In, fare,.., rnim I Ivn.r. cspah'a5f.'1go'a do b
fit, .a It, earn. a juibirl.,doto it-- dr Ins po,16di-s )I In a va a an as,
,iodo Ptwt. el it Negrin. so sea. "I d 'ouloirl'oll deehaber entregadif
hall. I ... .... ..... -ncl. Voto de conflanza a' con los dibuios y
donalid.d. fro," it . ..... do on lelto do in, lirch.n. Rw ut el to i'mi, que er. on
do moment. P.LL I'gobirrn, pro. de 'as P"d... it' f.ouji.o'J s' 'I I"VT.ep.fill
mirmal 1,,Icndn us h1i.n qu, c p -'s. mundo., Altars
.91 derna., on otivo d Is in- -j
do innuomerlo de 1. ONU notice el me- VALENCIA. Ifflialia, diclembre 4.- Pinay en el debate' colors ma's exY,,n primercodains, b, de quiefors pre(rtidit dfv :
do. dl Impul. do on "a"' taii de do, .11 nifici. e.- AP)- EI terclente general Jos6 Mo. clusivos ...
- femdor.c de acarviart. do -L, delis d or
.limit. de -at.,, y to "'ic to -lci Ittimert., econarid.nt, de toroblic, aribre n entregodos Zot
base, de informaciones laninclas q PlIrmireclemic, a -vioncos par el golderno L If,,! do is caliallerin nacionalista dicrante de los presupluestos
ritim clona larento me rsiccm v r-, doctor a lot cuorpos g"os". ,,, e voirb, Prieto. Negrin, Afev mtll del 1. guerr. vivil so Espahn. v (apltin caller @I pnrildo UR 3c adelant 6 pr.cd.n con Is mayor pruciencia. Vavo; Gord6n Ordtia, entonces em- goner. do W. region .0,1t, no itr&I rs, e it triunfo en 1,, .."Sobre 1. readt.dont finales do btioi., a', Mil.ivc,. intervirm, en el 'I ratir. Im, 1 950, f. 11 coo. hay de,
&I proplo emp. clue I im., cle-, if 1-tall-res do] 30 do n%j erab" Ill'uifion, lr.,Igo de Tinos, pues variant cancer. DemandarA nuevo vollo !y a precious
mento. me db." I I le p To gbIrna. ,am. a natut a[,' 'Ient., do 'If as 11 Itiervat ormallin, E o.llnl. hithl:,loold,,, 'I If hoy imobre lom; inipuestom
Joe 1. -P,,ie de of i : e a r,.b 'evan d,.. I .."I. fien que mantles tar que a so'clos conio at se trata.c de miiii. e.: Irll de 1882 y a C- Narromerria of reaullsdo de ]as eloccia-i acePtan 51 n objection.. on vas. 'la"o, I licin. I UNICOS!
emIt'.d. 1. couc. 'I. moa Jim, I Ballri en Milin el faran ballarin I PARIS, D,, 4. 1,. A.s- i
!Par at,. part,. I I es 1. que sefisla I a emp.h.] Ardt.rd. bl,, hoyi
as I ...... do' ""Pugn' "' qov so Establecen en Espaiia run g I.... no
permarralement, rl do,.Iuafgo, rit-i'l-I T__ Awn"In of fair... b.il.rl" 11 P.r perturb.cme del covert joicinroa, Ionda. ;a et, oposicion iv fegoijca q,,j biIiIala ,1 1. Ese.l. do M' Jan. dI pr, _3
mnji o de in I el Prentio Jif)s IIIarti pi,, m-,to M,- 4
hunri nlmrntr van In difusto -1 Is IrY Y on violli. dri rspnilu do- Ha ,it,, rou,iiiiiii. par. so, I a 'I "_ to, on 207 on coiitrR- paiin
.5. imus voaniibfts a, to, de ,,a.' amols til- q1te ha Pcidido I poco- a do un ballet qvie i'911--, a I at.,. do la cf.r.n. do ratclda,
a q e, como on mcciones move- 30 electoral P"'j"La b..ITs ospitficiles, como "EX MADRID, Die. ISE I ron%,o- fiscalon El Jet, do] Gab M,. .1,lriore'. produjeion manifestaciones' "El Robierno hat-S ripelar Jos Sonimeto de Ties Pica,,. de Falls. C. Un (70noul-90 perindisti- par& Is fact, Pat rsi a ......... sabre toot -cs.
dr oiLudian(ca spervas may. Plu,' Pill'llgllrs do Is Republics L. o, ,triridad .. G.1kis. vancesilm del prenuo -J Marti'%, timl de pnoomment. clu, .,code .
re. de 14 fimi do ed.d "'Imunas di To., ia an I Imperativo deber de ra,,GaIIcga do Electricidad fasts- cuyo terna habrA do versic, ,,bre re-' su 'eciviort.:crit. do q.e Iris profit-:
Jc" "Fermin Torn' y cle Is E.cuela' matiletter el arden". Wic ,a on do sit. Icarian 15,DM iciciones gplitiv.,. .Itu- puestroi -a dob lidoa ., tea cim,
collins q.c Partin de ]a esfacitm To, as a e art]... c.te Ioafia y, otros L-16. so Prop~ un atisli,recriviora do La Cabana 'Bricin) Cubs. al Que podran con--r to-; segundo -Io do confl. riza. posiblo- I posaodo on so rrcorijdo par Is esta- dam as perfocitslas espiinof,.; c his., mente el %icroo, (hoy). a] tratarae Posee el Soviet un portaavio'neslemn Iiai;fsformsdol a Lip Puerta Nel- panatimericanco; cuyos trab,,,, apa-1 de I., diptilada. clausulas sabre imi ra Igulilmento comat-li umm e-t-- leZcan antes del 31 de enrio de I pullo,, on 1, P111vipuesto de ingre-1 'ma tr To 6
aereo que transport dos -M IG-151 ans!ormad upo lovemperie on cualquier clase de publ-- n es! so
If d,,,vad. de 1. lf.c. Pauml., de Is que habran de ser en. il Gobiertia. formado'por ellni
vie % desde 1. bat,,i6n d:,,,111-, I a ej ,,rel,- 1.a y derech istas, C.rr.,, d ._ I:d., J.a era.ra l.... a,
Bet.Itc.", d, 1. Jose calle blen el temporal parlancentari gunn':!
do, ar,vivi to, Imblad.. del del Conde de Armada nornei 1 6, Ma- ie a una oposici6n intagrad. a, fr, u liade y San ,Ld. 1 3, communists. Los or o Trajes a su media, en exceTarnW n un bombardeador capaz de volar basil Esteban de Pladela.1 dirt c alislas deg.'
llist25 me abstuvierort. Pero algotio,
b.e,-cmi,, e at 1.
lom Estados Unidom y regresar a su base en ]a URSS g.c..l 'to, -17dr octfiaria. lenses casimires. y qa6ardinas,
LONDRES. Dic. 4. (AP). lip, 11. rommorim ei, ma To CANADA HABANA VERACRUZ vm2y.-.,!,,vt1,a I outiod. me JJc_ 0 0
It L, r ma triboWn. on Franc[.
idn Janes Fact_ Ail~ Ncirramcrja es on ev'stion
,liv.v STRVIC10 KZGUIJM DMECTO DR CARGA dvl ra
All t h W.Ild Aircraft.. thin 1-myllmi. P.ede .I- closcle R.,in hc.l. cio cf' foulh.s a 111 as lraZ r.,c.p e
Pu, Ruadhcv rr.d- art o,6n ncidil. I objetivos situado..,ort I., F-,t.d U no, I., han -,gladcv gin olodo In. Sa trinspro itar dos apftrafas .os y reg vsor b-. en ]'a' imptIesios bar,,- elf con nuevo di6ujos y colors,
final. el con. S.
ch., I cmd ,tcnCla de eae froi.res og.o- .1,. .1.
nortin en lue ven civic all vi ili- It' 6 coi i,rrn. 2 -11c arm par Th-ooi de aram- espejal, que ]a':
a(Jn3. K Fin oiler, loolot-11- do A,,i.,-,6,, do cill'icull'o-o' pa esla I. -extraordinario de
FI cincirid. q- To III,~ I E d go- vnas a 1. Unld. y Par IjIudap-d rost.r1o .1g.o al precio
cifi-1 r g-a do fran Ho,1 avd(;nberg. jefe,,,. omal 'w", lo, diput.r1.,
umrid.vi d--h,6 of Ma,or I-111-a do In Fto, non qu ", : 11
.No a El p, 1:-,", ,,
Oreo comn ma %eiion morlIficada Noileanicitcana. M 'S TU N A H 0 L M re, do "n Cc
lel itt-neent., 11 -4. u- ,, is c.m. Jaro, di,, q- I .,,,an. do Ma. Imp. pit I r "n i r I., a gi on,nt;iioqv. do In, suporf., f jz. I IT. -'a d I'larrill" ietaij.d.." st. pro. L:ecv u-i n La Hnonnt solbre el dia 15 do Dl, iembre 7sc- : o o .1 _ioto ev ol 1,
3- do 1. Five~ A6- N.,Iv.rn-- Poland. par s- outioes a cio,vIn. do I in. -1-1.do p. o v'o Y... a su disposici6n las mejores maracas Inglesds:
Par se's frot.res U CaTga Y Pasalefos Para VERACRUZ, TAMPICO Gobo,,,n fLo
T: d 1 -11. Ms. J- I jefe do]
a, paia P TAMPA Y CANADA. pl..dido van oot--- p.,
mblu,.d. Imy, d.vo ms In Palencia parlidarms. Canada dirigm un ]InIm, .-iiinal'im. helice. con ciect. Per- XMAS SALIDAS marriento a Ina clipulaclos, pata que
"IJ-4 han sido equipaclos on las extic TRITWIST 9 SUPERFINE BEST ENGLISH e TOWNTEX 9 MINNIt
-Ms de ends ala con una as dida do .Iccj aepcg cbon
nedldff( a e become dnd, onside- I cum her.. can .. de er proporcio-,
, ju.,, rial que r.bI a is 11 d a F rancia on presupuesto equiYuclura ustibl. on from 3cc,.. 21. q..boo DaLliessio librado pars finit, de arim
P .. an ..... . h on cifin del motor a .a
.. clue liele ola 40' 71c'n(AROLM Dilaonbre 4 Dlrirobom I DIeforeb. 7 Mefoeb- D Dir,- H.bo on tom"ll, luando el preslo_ C
To -'on"' n ti, Pcmrlf.rat, Prollit. diacd-c Ca, t AIREACONDICIONADO
.br:1Ccvrc. as pll.f'.. r.rueamarl- tirecillas blindadso airmad" de dark. dial ocuejo de MindArvis .a
ties d d eg"'. Los ne: geifil1ce.,que e.l. ,mlkimurcl%% ESTOS BARCOS ACEPTAN CARGA Y PASATERCS PARA tu- q e,,.,,G.ble-. habit.. def n.to on, Pu" u en P do tr ones le mas
of d dvl- dido eu r del franco Tic, en
To a M= O,'PUF-RTOS DEL GOLFO DE LOS ESTADOS U1;'-_0S Francis c
br Him. Its, area entmal extranjero. Un
.a cR_, I P,
__a- lie once
n- en N
rI- i 'I ef h.Tro de larga dintancia. Lim envergadura I as ob a tan mal ev""o
d 1_ c.' I- -:--qud= roclidam. Y CANADA. entunts .... wifero: ones
d
..see Is do de las milam of, di que h.rat-. A 1. coal replica .,,. d as
'u. I tI V.,n paco radio cle all, ".. c es da 67 metras 90 cent][metroat 1. SWEDISH AMERICAN LINE clorochas 'Enforce., a,.. at,. bI "ad., cars. To I r r I etroa. EI 1? Ping. Pa.. q,,v I"s
ior file '.u fees 'd'os
In no. ..-- -.- _-- tl __ pull
. .
-,Pigina 18 1 Sports DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Diciernl;re de 1952 Sports A o CXX ,
I I ~
I .
ENERGICA PROTEST DEL VEDADO POR LA AGRESION A GARCIA ORDONEZ
I
. .
I I __ I
El t) JAR10 en los I)eporte Sufr*' el Cienfuegos su segunda Debu16 bien 11 toicil triunfo de los HermanOS
I
,.V..%t.:: t::%;::t:::::%:,::.tt ::t:. 4 lechada seguida y p erd- 5 X 0 I M aristassobre La Salle 69x5O
.. ........... I ........... ::::::::: ,
: "I l, ,, I I
: -- 11
TR J::-i 411. Hosa ico de contentarios. I ,
iti y6po su It 1, ;,, t Esto hace necesario una nueva serie CntTC ellos y A Belin qua teni1liP 00 .. Manclueadc, por el veteran Terris McDuffie, el eqt reno a 1; ,, I
"I ; I
: 11 I I_ Garcia Ord6fiez qua ayer In sustituyti RaLl Canosa
If R acci6n oportuna del H abana. recibido veinte scones; cortsecutivos. Urgentes refuerzos : ... ::: I_ I dri cornienzo mariana, sAbado. Gran rnejoria del coach
;: traerin lots cienfuegueros. induyeado al pitcher Red Munger Detalles
it
, X ( ,,.
I. 1),I ::: I .
1 1 li. :::: I Por El-Adio Secades i ?or RENE NOLIM ::::: I Por IsDRIBLINGI)
. .
:,.... ::::::to -tit I t do El sibada as MRrintas y La Sa.
I, it l Nuevo triple am
.11 El club "Cienfuligons" descendiii sno. Was de 1. b, kpate acabalde regis
I : n: dis I mesa de diciembre y Ia se .. s at b gi
I. N ,win manager del cruz. Tomblin firmando con Una cruz les eniaba r i6reallm aff 5 trarse an at all co a at de Ile, Jugando d '
he LID escal6n mis an su ruita hacia r as Bob -pues ," cgir
LE I .. a ,,a. -!dad a )as cronistas depor- ex anador con
.Folundidades del xTtsmo, dmaAdo 4 par ter.
, t6 latest a Alexander dieciacho arms at superar lon Herma- at Bolin, can I patin
pugilisino esth escri- bonitas postales, de Na% ra weeniv.5, 311alueeze' 1 '; "
verefdo par Ian I d
. biencia sus memories. tivas qua dedicaban a escribur sabre asuntox do Plesdo Ist brocha a costa del "Maria: .1", nos Mansion a] Colegio de La Salle minado at 'a ana a an al prtid, ,eftlad. P latado. Hs, cam sin actual
- se rian o con anotacl6n de cinco par nao". T rabike, como detalle do trite- ,, .yer l x Vb.raiios.,a afectuar aid. ... malid. d. ur.
I Seria funesto para ]as otros boxea . Seria interested confeccionar ]a larga cero. Conteniclos an sets nislados hits 1 debe clencd.rse. qua finalize con a I '. dominaron cia debido a ]a roxinn"d de 'a'
I historic de los atletas professional que no saben ct. at, .. 11
managers que esas memorias "or a' clown Terris ""'ff be an a.. che anterior- amplia ente a lon azubes terminan- exAmenes, ianin del clain-nem natural
0 a I por, Let pudi8nda .grega do
1:1 fuesen conocidas Jo r los bo. poner su nombre . Un lanzador extranjero qu. refiq, vl.r.n Inip.tal4t. c6zn ,'a pro as Ia cu = ,.a p.de rseque "' l, n U.. diferencia do diecintieve de tonics juegos te hra n ce"' td
lon lb.,,a vlote 1,.r,,,ch,.d, -cones ce at Cienfue. i P. C. '. no 6 .0 to ntox at sonar at ,Pitazo final. E3 too tres planteles. n
--eadores. -rafas que he estudiado estim Ile- estuvo an Cuba hare muchos afias cuando recibio W vas a a jur ebranclose an va preside
.% Los pill Coe travis do g ede primer In. ,', I 0 July Sannos de esta sintericiad un pnco honilcida: "LL, pear ofrecimientos Dacia menos que Para ir a jugur en sus tres dtimas pre.entaciones ... Dan- 92 Ja Zuedeparotn.nl.at a'rleo .r'cU Jqu.cr d.'l Pacifica, ya guily. !d.8lnpPda1"cd'.','xamuu1. clue.
puks de soportar dos ceros an los ft. a. qua tarno ha ve,den hacei Ins periods as es publicar clecla- Ins Grancles Ligas, se enconU-6 iii tramitar el edra doe'leCf.,g a ... tiqsd "I, for. Or Aguilar.
I ndg do que no fiene entrada at pablico, as
quo put L' p La Ira ap .a franc I "T IV
,mne., de Jos bo.-do, on atletas que hablan I e:,,,'i: Palgind-I ueo del dominga contra clutrie; I ,; I t.v. dise.lad. fe ..d'.d d tr ndo an exte campeonn.
" official con Ia difecultad de que no sabia el I ... J. da: ,1 .1)
' 's fueron blanquendas Par sastare. Par suarte Para ]as sirnpati. On dd al puun
I I go. amqu e: "I
niuha, -- p ... ,, El ,cidadvin Manager cs bir . Algunos amigon, pacientemente, le ensefia- at debutante Duke Merkell y anoche ad P, ala di rencla de Ia to
res del equipo y par a nterais to. Pat be do Par
r" It , I. iiaz an
qUPI q- ta'ali ;HpU filt bla hombrvs que no picn- ion a DIBUJAR su primer nonibre 3 ]as dos ape- tr 9 ,de MeDUffie, cle campeonam. lasalpropbstari de lost Maristas. cast Delaid. 1. opi
r.,ibb ,r'h lb1i,,O, le'situa an grure. a enco no sil naprr,,N lx.laa maft, ceirrx".Ial at coach Carl. 0,1d2
'U" ke iniengn,'dil., nd ,ad,, Of Ist a P. d in
lit'n ert., Co. a[ dix do ye, ,I -,
at I, [Isa. del ,p ... t UP b..c.- Ilidox. Ani pudo entrar en ENtados Un!dox Per- titimna fina, at rean arle an re los voluntad y tr ,an 'r do .,p. de La So.
.' mancem durable largo, a , I stPa a in scra tambi6n ]a nueva vuelta queile i'l I, I el veteran.
- utor s del torneo... MeDuffle, qua lam brechas abiertas del "1941111 "d
do, q ti',X,"oi:n1 1plroon clue ,",unta Una tio n a do,-,., d a major I extRu I Canons. Con el favor de
n,.ni ,e -P'll I gonent, lend,. .tra Washington. . .1i bucidia bian an den saildsts an- Pasible. Anoche se anuncI6 Ia contra- : t.Rdra comienza maitiana ssibinbi. den- c..c u
,, -,, ,,,, ." .. lericires, hizo rec.rdRr sus dian mAs taci6n If pi I pues que se deliber6 an Una ju O'. car. Dios at buen amigo "Churri" Do id,
nion ci no ,,,, ,,,.,,.I Par Ia que .,:.' ),,her.Geor4e Rod Mun Alai stall it
_ _to r I, I I d,
I felice, an to$ t.r.-s inv.rn .rba- ". ill I Do incline de los ; I to de media hors do duracon mejorando a] bri I
.,..Ie. ,, ,able 1. Proxima .,c hace dos diss amperan a
hpm ,',', a I-nagna g"de los mcicados Mientras se desaiiollaba un ,,ollento iuego de )as, mostrando un dom aboluto F.r deqnlxles y tcrn,,6 lqas a jr I diremo I I' d 8. us It, a ,
boxisil-, rner', pupils, Inn v ,in rece- foot-ball InAtireDlegLal en LoN, Angeles Una ,cfir fa de sus envious y comportandose 1,,. con r. alai Una corta reena ae inen pronto estI6 de nuevo en el am
, "' '"I" I ad' a at Hall d,
min con as resabion y Ins majaderi.. Pacifico, informAndose animizent, i Ia succindo en ante game de ayer tar blente colegbal d.rd. laint. .1 1, linebra. Su plaiiif"'Ina pued, "rittizinia, en pocas se fug6 de ]as stands, arroj6 at vacio el bolio y 'a u, Ia dl,,,n Jorn, cit; "payania" an a] que. cle no cristalizar at proyactadc, de' ,rely, ad m Ira. Esta tarde an a] in r
rizililbras n ,is iflorv.; v r-nos idurts Pat'- el capa de pieces y ,all. .1 tinrrm para d.,I. un gapmrte. Su e.hibicon fu6 1. nota carrabig, con at Mariana., = I Los Harmanos Mansion go- on it, tit- nstituto Edison jugarfin at C-ma aip, "factado ,-, 11"nion", el pugi- beso at h6roc de Ia contienda predommante en a ue ho lamb .If pitch,, Jim C o UP excelente promedio de efectividild, Ingot La Luz frente a too Hermanox
In't"a idea cntrvgai el tilinta par ciento de He aqui ]a interested histialia de Una polar lnarcallo Ia oncenal Ili c .'d'."dal elim. .,Uv. san vivrilix .ftm con at I an enm, de, media dut.neul, gillom. Maristas, a primer bar&. seguido
. O a torcera an solo cuatro Alme s1do recomen- 11 do el primer quarter 17 par 6 puntox fb tin du elo ,nIre H If 'x
,a U, I riche for el cien par clento de las mujer que de verdad queria murur en cl tumult ... I dad. ndor' ue lack y o; R.y a M 7
n .bar.' p.r'J..hB Saint George. 'gv.xndel Sais 1.1!
q go it. y i "t 11 Fueran Francisco NIP y Antolin Diaz as Jue
licifenicas a Ia. El cambia con in.- I Jos son a base de Academia Pitman y
- Mafiana venceri el r2-Tao.%V ,eria base lax min efectivos an ese period, Los
de UP pitcher I ..x' 'I', d ,I Na. C.1,gm Tr.11., at Colagin, L. Salle
, Flan. d.te, Alpfredito Latour en
- ED Ia revista "Th r Ring" Armstrong cuenta el P locus qua fie. n am a Ia Excucla MrI tar del Caribe. E.I desafin de artleanache i- prapoacian6 Ia Par. ,Itoa I g D r. a, hicierPIP, q,"ue.,r a Pon- ins civilities .an lipel.noles a Ia juscapitulo de Nu historic y at contarla tiene I plazo para Ia lid n or.lonCi d.eu D',..'sperrp.'dbre at asunto ?l cluster
jar di, Jos nolicia, it Ins paiticlaroas del Club Hobo. ue tanto se ha discutido, nada ,an quince afloa qua interested
frames cle gratitude para ef arbitro Artuto Donovan, de jai alai anialeur 2 tos. aunque termino Lit half favorable to cle
na el depict ",unfal del pitcher Bob Alexander que a ION cincuenta y dos ,,egundos del round doce irme se ha logi ado, to qua losce su- I ultando hastia at preterite.
con Ia francla Lola Como )as otins equips, cl cle poner ; a Ion IvIaristax 28 par 21 existiendo ilenen res
Jue an delinitiva los clenfue. caturaimente Una ventaia de 7 carto.
t Para el combat con Ft itzic Zivic, despulis de ha- Mafiana a las doce del dia quedarfi gueron :endr-An One Ilamar a Gaines I ties. A Ia saints del descanso no hu.
los ex remitis no ha terido gi an suerte que digR brlo tratado con generosidad que no supo olvidar carradit at Plal.dd, inscription Para gra cubrir 1. .usenciii de Pat McGlo- rig. Fos Pa.
a amateur lit, Y deftGod.rlic, listriletrifer. 1. de- bo nada para tactic, manteritinclose el
mos con Ins serpentmeres extianjerns. Se ha dicim nUDa ... Son del articulo de Henry Armstrong estas C staxude Onaroto a ial alai n "act._ ,._.... scoring con los mismon siate puntos,,J, Lt.. . .. .. 3 2 2
can iaz6n que Mai to Picone es el napolitano qua palabras: "Cuand Donovan vino a nil esquiria par a de Ill COncisiO embaretir dedreggrodo .. 3 7 2
Pal de Deportes que serif puent an a B mber.gne, sl e ch6 .... he a Pero of final Ilan He-aa1nox.PrixLa.,, 1: d,.tlrr,,,
.f,. .J. ,In Los O Ia A L .. 5 3 5
a al manti-lo car, el rciazo. bien puent. on el tercera vez a re-nocerme Ins herLdas que estaban march dentro de Ilienalund. cumee. lideres suranots gansron amp larnente a 'I L"Z,
medm ,Jet p,,I,. % ,I ,tich,11. apctad. entre ]as actual ,a, ,ancha ,Ia, ..r. I a] juego cle, PedrTo Camlpo. prop, lapelba. .. 1 2 5
abiertas lienindome toda Ia cara de sangre, se In, d a _garon que retendrian at jord ne Francisco Non y on 4 clue no !C '
lab Pon b;anoP., i a Madrid. ra Jim Pendleton, en Ia asperanxis dp s ser,
Ins P Ia El lesurnen dr Ia -c6 'a i B Z :: ::
act a, arez mi y sin que arenas mis pi up as seconds Numeroxos i6venes .:th.,n llrxe rtlp. ader utfizarlo antes d equ a fina- liendo Ia re as anoi6 cuatra J Hernonde. 0 3 1
1111clo artados par pudieran escuchaPlo. me dija en el tona mas pate ldp
n ,li"i"".1-n clo, ,cap ,an. a K.ebertle --... ,r dos no. veces Notor Alfredito Latour. [ R. Iglesix, .. .. .. 0 0 a
MiCu'l ne'l I; p-de r it y P:a ches ','a
11.iCi5e linseguida. a a " camp' 1 ,. Par In, M.rist., se destacaron to.
on iI nal: "Un round man, Herox Es so Wilma pruebo, r. ,u, ten de expirar at plaza mU- rumorado %ite at Cien. G nza
' clarle an c ance a lox 15 20 19
ZSlp,1,, N, to. ,,, fa Ft -,ci. Kerrigan ah,, techo. El sAlbado fuegos Ilia a dos, Gurnernind a O I t% coated ,an Totalei . .
, air. P, Si no puede seguir.-tencirta que t,,rnmar ento". Y lax T cice"del'Uln Lendira In,,, no, glieng-,Karnzoart y M,1,1-,I', dej.. do a rains a Alfred. LoWur. a MARISTAS
Ind, In que hi7o n Cuba fue lanzai ILI -cferee ,act de ,ber, Ii ,.,.
mala lOtAx altuadio at conocido I i important rcuni6n an at Px ad par el Almeildares, andez Garay qua pale6 Fig. Fair Fa.
Ill mo Fern
, ,. rerre-, Ill I-a- P,-,,,..,c,,- .Ili h.,t. -Es Pat lesponsabilidad con PI xictiotte y con 1115,11ep-tes cars Ia cual at asesor Pero at rUmor na sado denmenti a con Ill. nrotraillosamente. Par eI Colegio .. .. .. .. 7 3 5
no 1, it! ,ic ,,'I'll Ia H-tail .... .. od .. ..... ill [-it cI public,, on a L alai sefiar Fernando del Real Ia contrataemn de Mun6er y'con Ia .F NLn
, l ,,,taut,,dj,, ,1,,,t,u p.ado res de jai -j paistiale .dq.i-Ic,6. de .Dass. Bob Alaxzmde at cOrpulent. I-- La Salle aderras de Latour se istin. p Cando .. .. .. 8 8 4
glim 11111. J;. q .... Icg'. o '. I, Wx ,I lialincol tin -ornpi undi ic on GaNtan de arraga, Juan LaO G. Gonzalez . . 2 3 4
Ya ( --ionlic,,, -(ndiindo Altos- ri el fin ,eCon enos refuerzon cra su staff, fall ..d.risdal Hab=,,.q uo debutai can LUBr
a con t y a, InL3ares a Ia ofensiva. tratan- A. Fernandez .. ..
zor,,,," Pio di lial"", ,,alco-in Ia Ivrop"'ada, filing- que tonia taint Dn-an. pe- int, pose d' triltar scilare distintint even as ill- z at equipo logre reaccionar. aun. I" R Jos at 1. blaraquesin- do ,I, a ampeonato, Pero Ins A. Diaz .. .. .. 3 2 4
ucpno puede acultarse que adomiis do &I Marlanao, convirti6ndose
51 f3, ,- ,,fu,,I, ,, ,1:, i,,,,tI cue clod" ,oduldii a n,,- at'.z""'t, D""o,". Ali,, ,",--, ... n qu, ,I dia I tacoarmnalle' itching esU necesitado d aut us [as figures en Marlxt s %enfelac con Una ofectividarl"It' Lopez .. .. 4 0 ,I
as F id ,,nlrle, del
,it. Los .tIt inscriDtos que.haytin o q Una de t,
it action Bob que debalb&. Y inis segundos, clue -inprendicron oinuld. par at examenm6clico no- .n I a r7g h, Inc t= 1. Just. de 1. C I'... rnu, pocas veces vista an lon eneiris A Puig ,. .. .. ..
Alxan,-,:, 'Ick Ial"'I"n' clq o' i ,','f',':' St at IIPIL- lit satuacion, que se docron cuenta que se Listaba dran come.za, .us Pfict can ablafit. not I yfall't."Plo' rp piritumd l, pele., 'u, At ander Lauri delintai con a[ i Ile initict a
Na, P-ii.- a ... in- ,,,,,;,a rlop,,tados tin In Intel lugar t.imente gratis an In concha del Ha. as at pear sintoma uo Eld. .bncr_ Alrolrad.- alchafia Ibild. rmpzalA .I,. play T.t.les . 25 19 28
.,,,,,and,, Ia Imia cell, de I ... (anea, croptizaron imaMinfrid. ,arse en ,in m. an fid-tes an. Ia ad. f "in lasu It.d.: La 'Salle: primer half
]a., "'all I 1, a- S, pill vI -ntlium 9-nallil, o at-derm, In, It ... diot a bod. pia y it doomI, b __ of N.r,','.' br7t-TlT-r ldiinalar.ci. 1!8a fi-15; 2do. half 15-14, total
tan dando Ia impr xn5n de qua ban I ".
ranio gim,, n ,.in Ia st inopednia ese, emptifiv, aliento con palabzas que ill al)(nas podbi escu- d a inevitable Ia obstinsilf. I legm de Belen. to qua le garantiza de Maristas: primer half 17-11, segun.
sin In' "'o'g-an Dacia, lusban- Para Ian de. ,hao', Idild cl. Les h. -t.d. Perna- Iniam.n. on ,,,,nd, lu,,r ... gra- do half 15-21. Tot2les 69.
vo a, d, I.- ,1,,,,,i ro;onaefa g.lerad. desd
q Y c , and. ,.no Ia -Dparia (n,,o V T ruc "c' r qua -se alialron las corAlexander .n,,i, on-abie ..unit ks a Ia- a Guara I gan4l
nu 'll- ;I tinats, ), basta qua urranqu n condesIa I-oti-ii, foraducto cdsi toda, an-,n) Henry Ainistiong sitho de No esquina co- van ala preci at clasp ,,, _1
c" aag .Fara a r if
d, so -cl:,,I. e', so ,olooiad, de No temput- Ion tin bolicio y se Inio con Zixic turall %I le h7bose moral d 11-1111cfa. Inches se pument. d, 0_ nv- d, clar Dan cle ra.s ,-,,a., ,,,,It- 1. f.-, ,let pinsad., h;nuta hac,,Il, ,rfug- S da apreciar at detalle. cuandoe a-!
fuel .... ... ... i' 'I.-naia los B row n romao inici6 lar hostilidades i cita% con Pradera
uda .,gntc del trip,- und esquina neutral, lb-ce. Pat ptioneia vez f os vecas frente a Witto MornA, quar., P I Z A R R A
cicr"I 1 01,p,. ,lo- -, nchr ,.,tj,,o ,nos ,nspirtld. rn el combat, le castig6 Iiiiii, y brutalinente Ion 16 a nsu partnerr intent como abri. f I I .
our Inda, In, nt,;, rmchrs del ,amp-rnibrl. Can Jos do, puf,.s Un golpe siguiendo inmecinlta- Se antinciii el primer cambio he_,doz. de)anco el score con deNventataE1 enitelar de anoche se fu6 de
I -11- M. de tras par cero uaracida paxla onj - I
Boln A 1 arl ;n- rN., ,cind-one,. Ins ,, P-bc .1 at,.. en on .I.rdc potter. de ,al.jr y cho an Ia gran asanablea de inrh hitter ca itard fina del calle derecha. Los perdedo- I
rrn ( ;" be Toil rs Dacron -rziai con cicita Lie %erguenza professional. Con Ion dos Pins rcira- rcer ai "dr ,ctna, Des--, q., res se quedaron en diccis is If
tr ancollola d Ion vn..to opinamno dn.s y at lostro tefinio de rojo, Aamstrang arrojo so Arizona. 0-tros comentaricts Dcpurx I I
- to en fly a ,',Iorvn, el veloz crio ,
--- A valor personal por enrima de ]a supetioricland abso- 1FIn nn Polio ev.t.- on N-rill. de T.-' El ,,,,I,,, do anoch, ,I f,-.nt6n -1 .
;Q I-, "'le n..""la ,,,, buco babrad., Palo Wla y definitive del campron, al qua sorprendso PHOL',NIX. Arizona l7n, 4 Unl- Iln)drldg, ,it light y no tolacy Jai Alai lue
,:, nil senna Inmillcla dr ne it,- NI, P a I ENO t ,."a ,on" rill I
x ilt I, I ,J ,ooi, ,1,:,itt,,' Al II;dnma lanitnen Ir pt Inlet a y confuntho riesputs con aquel impetat so]- ivuoo, ,, v ,1- I.., B-11- del Sa I ft ul ,do .'I' Y I'llella.. A.NIli-s a d I
)- dinon wand, la ,oha 1, u1sc, a Dandridge, y taint ..a 'oil' -P'haiin"'i;
Moryn file a segunda po esos Politics, clue desde I
,, .,,, ;" ,, I:Ial ega qu, all;,. ,,life r inespejado. I'vin riando Norm ]a campana 1, u I ,. is Tigc, del Di-Ii ... ,olo- ,;6 i,:,% .cloota . I., 0 bonahl r-anto" I'll v volvica ;I No angulo, apenaN podia ver In buz y ;,,a! ... ... .. ,.t:, "In ,all, Wild.. Min~ se L.rr,. louita, 11 I 6iturm mellow Primer I I I
,:, ""op':ii PI_ 'i. ,,,,, on ra"'hin 'Ill a de ]as cultures, sin que of color no.
" it I!Zoa",, .Irl 11 "'I it.te-la inn problentiIa, anotiando mAs contra.
1!11 .! ..... ..... I "" .,,,,.,I', rige ,,I en 'is'riai ,1, ril;s,Iie'adiJ1a que f-stalia viviendo schiv ,,,;, ,,,I-;,p,,, Inp, clue in lit a doicro lard, on ,a Pro eundro, in en. liario engi, Ia mennr posibil 'o, In'liparn.m'. ED este tar. tort c ahrin paso lit seguridad lit, clot, illgoon lot ,I do -
Den ,", ,oilnup, el ,,hano funi silencing. ,.it 0 lef"e, Ir halota daho nor c". it,;, a 'er 0 ulhoin 1.11, Ill.,,., aromr,- .... halie, ,.a I"' Don Zimmer hillatia de p'o'11,1. litunfar ,tit siquierst de ofircrer rela1) ado it larditivro in ,,et a B ,,, n torar des-, tl,ia .r.- trn la .
1,:: ,,!ill.,.,,,I, :.,,,,,,,,,.iti rouchos piogroubas sin qut- ,,,unit Y Annt.ong en .,,I mt,,eSante altntilt) Bob Niemao 11 "'ado Z15cr tirt'dri,'Zerai-nar n. 0-16 J call Salsamendi ,Dec., y I-
, I- ,I,- ,,I,, Rolrtazns of rundro. unadv: ,i fihc, J iv. Part- , n(cuncla ,., absolute r: scorelipues mifioso renzn ,onti-it Prodrat v Guarit pit
" :: .r ; a.,, ;,.O-. FI.,.,i D'I'l.i Ili,[ ei hobient, anotad aun,,uando se re-Imero El dinero saIJ6 por tlr.s 1110- MARLANAO CIENFUEGOS
P all.: I- on", ", ,I Ins )admes Para que el "Y. ahota I ..... pcrido q I ,v ,a tintonces niotrr ,,,I. ., VIgl Trucks, it 11-1lilrf lli p shrine, at .of ,Ia Bas teniendo an mos. cna Ingros de vembe a dieciocho V. C. H. 0. A. E.
11 .... if, ,..,. it,) atlas, a v(sres basta runt. Donovan no pat-6 In p(-Ici, to& (in ati-nuton Ill I ollad l%,loteilonlY Girth y el lanzad la atillque h.bi. ,61o on out ... Luego Los favorlbas an Ia primer declo. V, C. H. 0. A. E. I - -
.. .... to '..". I:. q":", 'Ifiot Cansado de pretender an furicso qua yo ticalbalon Lit, fiercer El ,("I. 11;111" Y'q" Desouzzi JiIa6 a] tuvieron vmtaJa are Lacte Lantos - - - Cansirt, 2b. . . 4 0 0 1 4 0
"d Este tionbin as Ia ralonera gr n ..U y acaro Morvn ancl6 an MlePtia, Salsamendt y Lorenzo no Desouza, 2b 3 2 1 2 1 0 Cim.h. ef.
s
-ga. an a] juego an de Ia histotia cs bien cono it de .ucNtrc, ;if ...... tranniar-i/al liecha ot lr nl 11 ,,g,,d,.'.cJaI..t.ndo par infield Out Fodan inaugural tit a Ercs tiranes Dandridge. .
11' polat I a siguiente, Ia annal de Ins Ligas Meatl : 4 1 2 3 0 Wilson, 3b . . 4 0 2 2 1 0
one ,, pi so A x.,nl,. .orpt-endiii Bart Haas a .ad... Apenas inirmain el en I yor" Y an-- 6 D.Pdr1dCge y imotando par fly do a parts blanct. de Ia rartariera, Pra- Minoso. If . 3 a 0 M.,yn. If . 4 0 n I n 1
triflo ef InuPd. y quizas se ItRya sorpiendido hosta batalla fu6 deridida por knockout t6enico . At nns- I es Mifioso a final] an a camPO can- dera, qua Jugo muchfsimo y Guara Basso, ef . 4 0 0 1 0 0 M.Ota..y.r, Ili 2 0 0 7 0 0
Trucks gaP6.5 y pmerdio 19 Para el tral. El t!o de, CJPmIi..1LtlpI.. 1.Pf.- manot.. qua ,
It ,a roston en Bayando UP toque cle bola par Ia trong sali6 del ring Ilarando annargamente. Su ca- 'Detroit ,Fte ?to. entr25 White. ferried I am .c. an tocion )Is momentonL. a rera. to . 4 n 0 1 O a Noble. r . . 4 0 2 6 3 0
linca de b-cera Como PI at pitcher of el anta- rrera habi2 berminado Pero clespulis Ne ralm c c n P I q fu6 imm, de In sltuaci6n. Ne anota-:Garcla, 3b . 4 0 1 3 Star ., rf . . 4 0 1 3 0 0
'cmbi6n deracho, gano Una y perched denvia a. j.Noble no tuvo oportu- ran sleLe canton saguiclas. Ello clula-'.Wilson. rf. 4 0 0 2 Zirar 4 0 1 3 2 1
xidla ,lei Illariarom podinn espeiar one tocara Ia y at Ner aloazaado an at camerino par su manager, .ch nidad de nzarse 3olare at intmso r, derir qua hubc, un momenta an ,,rziiic .. : 1 4 1 1 A1.1rh : 0 0 n 0 0 0
pel.,I.i, I., jullada ,c,.lt6 perf-til. ,Hit, H.bl. dij. ,stan palabi-its: Grolh jugo Para li, quv ie desllz6 hilloilmente. a o : ,1 I P 0
11 ,I,-1,Ix t "_ li,,n 0 0 0 0 0 Garcia: 'A,
:,,ll m ,Jblstprl all u 'er 0
lall.id,, tin eslad-n tin Ia radvila III, infnrtunios -Yo Nabia que esto tenia que flegur Me ,,hia oprad q ,,,,",Cd,, plct .Is rle,,, que ei N-Mozoo mostr a Ian c te Du a,
o"e, life. rILI., 'ne ,ubrit! dirfillcs ,I sign. de state prr cero ... I - - - Lopez,
ez prrit-a ,a 1946 L 1, I a Es- ,,,,,,,, qua y, lad ...... Total, , * 12 1 1 21 1 1 B,11,,Ie,, lb, . I I I I 0
, it I ., """ rcla ED ,I saguairite vaje y ... e console, a, liz si dc, c.te ultimo estoV1111 Porter unnin a Ia, Blow- , ,no dos innings per chpita am per Mcirill., p . 0 a 0 0 (I 0
,;.I, ,.!,;,i :,,I, I "" sa:-6 ,It,, f:,,n:;-a cit, onion no me cluodaalg6n defei-to en Ia vista ,,, no 'amal. con Jos Medias Blaccas (I, notir clue nadle ,nl.,e era rz-grr% e j terrible, fu6 superada en el tea -6 fl, 5e . "
I r talout par Aloma en el3o
.. jugador-b-o" qti, flarnaron, v.Ivb5 '. 'I enters. Pradera astiala. stgur., I. lbafi-,
1, ,, --aa 6'. I del wan ",,h,',",a6' y an -P cando con Ia derecha, rematanda
;:, 11,1il., 11.1 ef I Ecdo- Meid, encargado de Ion negoc I $60,D00 par firmer. t- frLnte a Alfredo lbaurilm. .ge_ t to de Fernandez, Id, . I 0 0 0 0 0
- peleadi:;' qu;- Ilegii it nstentar tres campronatns N,,nan batelS 289 Para los Browns 9,ndo ]as dos del puntillazo, par hit1con esa maDo y el Juego ec Guars. ,,b)Forz6 par L6pcz ro el 5a, - -
0: Cuond. Beat Jack ganti rl cam- mundi; IN 11 propm fiempo, se linitt6 a --no-1 cAe ario. Friend regresari at baseball Ill Fermin Guerra pord terecra, bo- mayor en Is zaga an isle PRrtiCIO tE- I (Clout
"",,!.Ils,."" , ll".,i I de Des. phion'. no .,.bfu Ie,, tit -C(ono last t.don, ha peidido la gbtrui. plocio, Ii-r vez. primer Iran dos arion en ]in, leb, a Yiqui y tubeg, eDandridg sult d.,'-',duo vlole.t., par. I., par Morilla an vI ,a Total .. . . 33 0 6 27 10 2
I- illon Al it, vptir Ins contra (Is. fit crabs con Una F.,rz,,., Armadas. J.go 1. negurida P11 d, Iul lelfule .P ,ue diecon aft, en Ia N P 0 R E N T R A D A 8
base &I San Luis en 1950. '.!' ,caye' ...'Ll cits. uaro qris- Landencla de Ia derrota Salsamencii
- __ ______ -,- - bh76 en at cuarto acto. on UP out Lorenzo. Ill A R I A N A 0 :,:, ::, 2 I 0 0 0 0 2 0 I
PERDIO NICARAGUA ,.,rybit Bob Wilson, y desPulis clue Los perdedores se qued-irfn en 16' C I E N F U E G 0 S . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,,
- murb5 an lineazo n6lido a mi- Lantos. Para Ian adores d- ogras no
Se amiticio Ia retirada del Vedado -- ,I left nrtir n
. are dieer 061 No hub, acereanifent., Of NuA." Lit NI S 17
SAN SALVADOR, dicienilare 4 In ...... in a Montema) a r .: ItInfinso 2. Basso. Dandridge 2 Two bases hits:
Events para boy AP)- El equipo femenino de be,- ,,, -,,, F, ultra experaron el final en las loca- Carreras onguls.da,
ketboi hondurcho vencill ano(he a 1, ,n,,. fly .],,Proj b P_ I lidaCes, Pradera. Jug6 -inn de sue me- I Mniao. Sierra andridge. Quedados an bases: M-2, C-8 Struck outs: Alopor hi agresi6n a Garcia Ordohez x A
BASE ILIALL: Nicaragua, 42 par 32, an Ia ma J-,; pirticnis an L, Hb,!i,.I.,. 'I nc 2oMc.DUffje 3. L6prz 2. Morilla lbifis 2. Bases par bolat, Altions. 0.
. ug.' 1 let tar y P.6 tercera miantr Fn al primer de ]a P-o' he 2, Lopez 0, Morilia 0 a los pitchers: A omi: 3 an
" lp ,S_- -
-Jn'g. d, 1. Lig. in an del tarcer campeonato d, Dtri, ,'n Ia entafaba un hit a r 6 licil'Ibanez 2 Hits I. Cur"" lb. Jielbcll centroamericano. 'Z'dm' -iurmna vanclaran par sets tantm ailly 1.1,; Lopez: 11 an I y 11 JI an I y (1, P tlher ganxdar: IMc.Duffie.
P ,_1-1: hl onalensa parA el deported hatifin el momenta d, -br antre 'C, tit ,,g.n" Ila a d Fri P tell clarronado: Aloma Tiempo I hora ( 55. minuton. Anotador; Julia
es", Set.% pines rentroamericarion panti- ii-Pla.do x. roletazo atrics ,a xer Uurt.
.. "odii base ... Ballester amp.D. P. ') I an I .
L6 ex y rolete6 par I, Franqum Umpires: Maestri ifil, Rodriguez 1 Mull as (2 ). At (3
b., -rgido un entendinvento -m6nico an torno at R-, I~- baria", an rL Nuevo Stallion), iparan an el torso qua terrrLnaoa1V-ntc area,,, HOY ,am. talon Ins viernes, no ba.
blroa ,- I inn ,, nionvo cle Ia tremenda agresi6n de qur toe % it nnia comenzando a las tres de Ia el dia 13 de mrs corriente ,:,,,do .trappado Sierra v pesto an I Ira R Uvldacf an Ia.v1er& r slve "'Ifit:
Call,,, G""l.. (od4iez 'Chutrij par parte de Juan Cancia, del vqup., if, t.,dr. Anodic .a ,clificarcm las cer'.1a- P- S obscrear 't'b' ,no, at liconLumbrad g D I,. ..
inn, -]I d, 1. C,-ii-dini de La Hstzm.. ED vista de q.e la ,:,,,,5 -J"es, it- In Anceiancin. ,a- roas de iroluguriarfila. ;Ivio,.al .',',a ,' lCampeonato de Base Ball Profesional 1952-1953
'n a, I iama I 1. del s.b.d.. trei p-tid.. y dos
,!"b: _Ila "Cubil' en vI aol 'atentar a retorno a Ia iquintelas ... Ella as, m vI iotendante -ri par. at DIARIO BE LA MARINA
A b- i .. .... 1, i .- ,-doln 1. -gararent de ..,pa.da, .1 .gr-,. I o ire y r I lifinnotin r Cinsimll.ohm
I ....... ,,, , ,,,o-ad. del I-ne. de f.ot-b.11 y ,a .-Pana I., p ,,,hli- x1ilditim T,.p.-I, -a-rizari. ,1;1,1,,,,.,,,,,r, fu6 victim despu6s dc puede hacer at milaRro de combuIR I Par Ft,. del Castilla. Haiti. di.tarrabre 4 ineltildva.
"a,,, ,, re,;re, D,,,i ,,, ,,,lo_ do a las tres de Ia t.,de Reurti6it sobre buarms engarces. realizando i res part oins en iicta n moment en I
, """ .'q rl i- do teclas Bill Wi'son sobreQUe el cuRdro padece Una aNca.scz
,a:l ,,, ; ,, ... .... ", niol ,,Iqul, 'U'rin' cad d, I'. fill In q'i ,1, i , , JAIDALAI: ESTADO DE LOS CLUBS
d-r'n-, d-'-, ill -rnpol" bl). IvrJnIca Atl6t- dr Amalci- 11" ( 01 I ,b 1, fire"no ,a 0 *Ilaba- el f ii t it I- o del, ,Il, ,n,l,.p,,,fundo del right tract Lr delanteros H. A. Tif. Alra. nil.
- a In If .Ira Mifuna, con tHDY Porten mrabo R M xlvra ,I doc.
.
-.r I i ,, g , I --dad y Vrri.ido anonci.do parn at ]Lines p ... 1i I'll. no Madrid ,orl I-s pall, ,,pa das-cont 'I .
ra las villas del left Carl as Roca, segundo arlminttro. 5 6 6 1 10 6.1
,1,, y doIlclolIn NIn ,lad," o, -,HABANA 17 1
rhe r 'J., " 'l 11b,11 E'l It Lizo Ine el novenn, liar ,Jet Pslaicto d ION Grunts y ED
a, imo ALMENDARES . 4 7 ,7 ,2 586 1
" : 1 Meole, a, """P. que as ma"Oh- d'I ,,,- tin;. di, ,as. D .all I boxeo habanero d' Np-s qua Noble habia ligado tin riquito Hilinles. ON figure an at ej6r- i MARIANAO . 4 3 4 8 438 5 li
Do rb- b .1 ii.i I I ,,, of primer bis Iles tit- Ia tio ,111CL In at right. Posado r' sustain. cilre.d, partadars, de boinas rDjxx del CIENFUEGOS . . 2 4 5 11 19 357 71,
' I 1; ... itl Iiah del Ivion it, haniket-ball del C,,I,-g,,- La ,I
Salle C... (;,!, i ,;. 0"i"F"' ,nanito del correspondlaPt, pernoN. d ta Broce. se .fectaid r6 ,it 0 d" y In Ncg.Od. I an ., 1'. Ell bis ofirmas de Ia Asenorin ill el np-ente hiame run. a] ve Lit inn'. n on, complinfe. de sun ::
Nt., d' La y media or 1. imehl. Una important, Illet-biffle reco r In calma y lp-nlh,6 dLtnguid.n a a diafut- de. T.t.lcn . . 10 12 ill 18 59 59
....... .... A!!. 1-. Vi--atana. 11 ...... a pequerms b.Nktb.li 11, ,ozimer .n.1a.d. duPu6s a -,urats braves ,zpo a .
Salle o, .. .... ..... a, I"a""; I .... I. I floor Ile In U,,,e,,,Id.d y flie alli ,I,,,,. 1, BASKET BALL' inion In 1.1',qcuempuafirticiparon. a a acaciona,, an In cfiPitAJJ
-Program. Icl c.-Pecrolto min ro Ernesto gente Humberto Fern ndez
rst 'H In MaXiclina. Les deseamos un viaJe Ile- LOS PRINEROS LANZADORES
a I Azua, el representative a P.cheli)ugaln bo
d,,.,,,.I,,,i., g ,,,,: .1', ; ,(; ,,,, Corno ,cF.Itado de lax 9.1pen qn, ,,,b,. en I in Cominign Nancional cle D 11"9ritand' ,a ,.C (Con 20 a min'teinings lanxisulas)
juveral de a U A. A C, L d"r. ",olgon". art. Pierce GillfJ .a d, ,lintur.s.
. ; q- ,,, ,q-ada ,,, ,,I Cl,.t,. 1,16dier, Q.augo,,,. port, el Club Cublincleco. comen- tor.Lul, Briar, y lax ra prexanianlet to T.,,,a lanzarin par lox Rojon. Yi JJ J(. G. P. A .. is. Rp. Cp. Ms. 2b. Sb. Hr. 5,, alk
troa f-, I r-1,, 1- Ia-- it, ]a no- y ..a facie considerable ,1,1 .,,N- zatido a Ins nurve de Ia no. delas :mpresas promotorris de bil- ,Ka Lehman Ia hara par ]as Eldon. :Golden v Palafox 1-1 3 fl 2 750 61.2i3 46 21 20 8 1 0 18 31
,he h J.,xj ,am. lax rerr..c.tiect.- IN Picone, H. 9 1 2 35 20
, , ,, ,!,,, ,,,,, ":,, ,r diporl- del Ved.d.*17-ras Na --rnn nallud plants de te evasion. f I Gattel, C 12 5 7 4
a N I 28 25
,,,,, ' en LUVIIAS: I hoy en'os ina es CO 636 75-2:3 RSO
I: Ha n 3 625 63 7 19 17 9 0 .5 39 24
1 on' it' 1" -" it,' a 'r i o para solienar de ]a Universidad de La -Progiama cle buchas pancra- En ailta reunion se trat6 de Or en., H. I .1 .1
to -- Darfin honiena 'y i li:bti r" A. 1.
bina a, ie Vincent y Garnard Mul 6 5 545 61.Z3 54 39 26 6 1 5 22 7,3
",l,-r.,C.,,' I 1'1'lf IlIl la 11 "cslo Cona. .. .a 11. tomad, ninguna ac- I cio. an at Palacio do Ion De. I cam to& qua debertin introducu-se 1. 661 52 20
'I r, ." r I V dad. Tarro, de Ind- a qua I los deportees 1 poptes, comenz do a las 9 as liq[uiddaciones de lon pro ralni lott, I I J 3 3 5D' I 17
ca- ., '" I I 'r: ,a,- M ,3 2 2 39 41
1 Marrero, . 7 4 3 3 500 X 46 19 14 4 2 5 20 Ia
el clle 111ri, ',,,i !-, C.,b,, Pi ,,,, ,.,,,,I.bl,. dt, 1. cocha. de acuer a con as dispinicilio. al Director de ,,, LA. diclarnbre 4- Forribelas M. 13 2 2 3 500 1 3 2 28 27
______ __ I : muladas par -1 d. D.P.r,.s RRANQU 4 621111i32 55476 24 2i 15 3 5 13 12
1 6 at Tribunal de Cuentas 'All Grant 'LGolden. de Exta, on Erickson, .6, 12 2 3 3 ,500 661 r, 9 ial 4 29
Ia omi5i n Nacion, r veportes el 12 Unidas y Gustavo Palafox, de M x, I Consueta, M 13 2 4 5
Tratan un nurvo bout de Aprobada regla'de bonos u ve h. t .iqu, m"I'-tip'.... . . 7, 4 2 3 44040 53.1,3 46 24 22
,.xado to as ,an Lure. v per- se enfrentai-Sn a Garnard Mu- Tat I e& 1 9 17 14
1 sontol interestician eniicxt question. iL-,, -tanso gr -I llodv, y T..y Vincent, arnbcs tit Es.
R. Rohinori N R. Turpin por las Iiga s Men Animismo se trat6 D Ia d ,ii. o de alletait v min
I de depol- iia,,,x J ,nild.,' 'a 1.5 d.bles -xIii- LOS PRIbEMOS BATEADORES
or" I noin Lit, Ia, solicitual 'it' a ., p,,hcr,,, del act director nil. c if lis it n o Inter- tC.. 40 O rad. -es .1 bate)
__ preii-t.d. L, s n que se eel
'O
, -- t1' oberto Fernandez Mira, I 'TPI i.,CampvO at ebra en Vis. C. H. Ave.
I LONDBFl; diri- , 4 AP -- PHOFNIX. Arizona d """a 1.1 Union Rad. Television a fin de 1, 6,,,mm nincional ch,
t_, t levinar Ia, program de boxco P- ,,irt iajan un homenaic el a clail liudad
B ,, ,n ,ig, I, H, b-en d, A P, [.a ar.p.sa6lrn ,able Ia ,, ,1. i polar que se calca srim en Cuba "o. F ', di- 12, ,a Ian salaries del C, v Pa derintaron hon,
or ,a, , Golden Isfox Mninso. Milrol-I, . 124 32 41 1342
1, 1-- fit, aprohada p a Za. I a 'flat de La Habana, con matt a r Flicrin Smith. Alniardaen
N-, )',., i ,!,.no nr -ia Illmad, %I D I 'Merced. Union R di. hiz. es. n.1,,,- in ,b,'s, u exaltacion a Ia presidenciaa DariabiBeh., iy .1 r, ;04 12 1i 337
,P1,,-1ann-r rn, , ron--n- Jork ,,"' ," ,ansia C, rivencum en ho "I I alx 7_.q 6 '
, li ,,, hill an tud. nefialando que CMQ Televisa- it, 1, I n
.d.P116a d, 1. Ci Comision National de De aftes. Colombi an In 27
calcrann, "", ,x Dun T -Vincent cli. 'L. ,,brra. Ma"llo- . . 41 323
8 b"," ,qoc it' ...... f,, nna elifuegos / Lenin Ia exclusive de ion progr"i" vuestn at qua fact. elcisigna a 'on, iti 1, mientras Mullall Est. as an ri 1 1 17 .12 =
saint" f,' I 'a, I a o", I bale p", de boxao amateur G'u..tc de 0 a 'I Craip, Mxtl -aa . 82 7 19
"P, "He'll "gl.. P,.P""Ia Par Vs. Se hicirron distintan Pr'.j.x.c,rniN '1eN,;,,,,_,pr ... del latinarlible norr Tn cablonvaZal Bor.,, d
.8 C b 6 4 . . 3M
Ra, ribe de Ia Republica, 3. -aides tum Weiss, e u a E. Cab ar., Mannotol . . 46 5 14 304
,I III"; .. .... Ile 11 -11 Penn S,,c.r Fn, li- Ile his Lig.N Mil-nes solar exte piartIcular, clue ado n,,,,- locret a I Fulgenci. Batista 6 4 y ft l Cienfuegos . . 109 1 9 33 10.1
Ficbm-P Rond% T,,,pn cl-,rdn %I,,,,,,. )ugadroren scia. rl- Habana dientar In oluctin del asunta, Para Rven-ciend" "llor ED Ins ruartos finales Mulloy M in Cienfuegos . 29B
n Itquoricndo Mary', . 57 in 17
_ ,uv",i,,, ,il,,I;,l allplalia 11 in. d,,J ";,areNilb.rlax', i -.ben .an .. boy viernes, cuard, li, r" ,, a ,,,,-, roirlmis cle rnhndez icanditVincent vincirron a Iyo Pfizontl. de ERES
gb or -or u ,.nt,.tO con reunir con el asesior to. rep lisenan on I'll-r-al. .Iivarlo Rodriguez, y LOS LM M WIDUALES I
. P, r v i I cut.d"bifiri'. vl "'I(clp de las dos v anion de Tals, I no , ."Iiniza de 'mig
ft rvoito Les 'I grup omacaie .mhi. 6 1, 6-0 6
clanificariones me tin blen cirgimi-tir line 11 Carbis Sam er. de Cal HOME RUNS: Klein ,Hl y Mifiliso (M)
3 en Ian Ligan classes ,ion. 6 ......
a 11" I'lion't" D 6-2. Behar y Face, -Mifi... IM, -... .. .......
DEPORTIVO CALI VS. HURACAN Los d,.x a. q u y S : : :: :.::.::*
, W' 'y Ds 000 I L. Aianaarfa de Bitola. Da .. ,,.j,,Q,',',' ,,d','I'ud',ddna TRIPLES CONRCTADO
I t Jorge or s. del Peru y M DOBLES: L. Cabrera (M) 1-1 1 ..............
larlsibisde, par violad6n de Ia ,. I 1, a, b9istico, co- practxaba deportees. Robert ,.-.'n' Colo di, C
I jar inactlect at see I I Zzippentic'Idt."Ide in bill "A PdrJS 6 1 HITS )
-1 GUAYAQUIL dii,-ba :,c (A ) ._ o ana Z- inda, hombre sent, Do do CONECTADOS: Do .:::::::-.-* .............. 42
Ian "itis P gl. d,,.'2 )O fu ron aprobadas Para I marizard, a ofrecer Peleas deCbb-r. d,. Nitta v y 1-1, mlentrels won CARRERAS ANOTADAS: MiNointo (M) .............................. 32
T.d.x deportivo oincl-lios c beiii'd, rande;,Liga. 7 do P.u ar an at Ginanania de cl6n entre sus amistsulas, ellmyinaban a Vladimir Lerqe y Galo CARRERAS IMPUILSAI)AS: Basso (C) ............ 25
ad. cuardo at efrec, ". Y1nRr-h. nq1ue ido declinax aste sencillo
den an que Ia precusa actuaci6n de'$1.000 Para lox de as enar". Esta rig sea r 'fi.- FLOW, da Ecuador 16-14. 6.3 y 8-6. BASES ROBADAs,*. Foments T iiii''(6 ,: :::,- 4
it MULlf.'. .a. 1-mcn.,e ip ,.qnudcvJIm finales do clobles p()NCHADOS REMMOS. I (Hl' C'u" ............. :::::::::::::::: 24
".all regia de borms tendri qua see I a do "O" 'itsonfrer. Wilson
bolistan arg no; del equipo!nueva pr.....b. ED I.' cuartos
Hurfu nm d;6c to, victoria anoche aprobada par las Ligon Mayoras Pa. P tT- d cane ro rIl -,'i.%nprandiendo aue le ad.f.. y M lita I -1,AS
lax '. se, 'fectiv. 11 I mL1%d.e- -"t*'- --dorratar-eLM lloy--Y-B SES POR-BO Forall-cit.1AHII-1 ....
par 3 gales a reinicien lonapiriazzlimax profesionalsx _de__M6xico
2vor del cuadro 4- port". astilin-lais-zellaricas g .,i.,, .Prletti, de Vecierad. 6-4. L
local, el.a. an at Palaef de los Deportax an el del '%d., wil, de Fstado '1PId
I G LA-SUPIM ORIDAL) f c F a v z rector as '
B2rc man de ebrero Fine as a] plan q., c,.a MIr-Pd%.ha 1,fIc. site Betty Rosenquent Part, d .Les
El inside rizquierd, d I QUIL dicir R a bin Ane-ria de .cuardo con de deportees. ,Iu6 an If a Olk. ..i i2 If.
que .not. as I u"I'M 1 fir, an at carnpo arsgr.on 1
RI I 'r.s ,--I- IIJAIA bra 4 IAP) DE nstr .P 'Ia
"rg"' a 'ill Jos requ
SYLVANIA las I eciones del director de dt ta q- N.p. ,11-27Vden y Beba Lewis,
in read., int aqupa. confil-6 ,El .quip. de hitto Hutaein do I Porten, Roberto Fernandez Milan- I B iclad muscular. con 1. I CO'b I
el presti- He qae 91, de ser LID Buenos Aires anoche ,encni at Bar- I S41 VO a Shnple vista quien desea qua se practical, I I N;'.n qce antinnilan I.. ,m.n. gunp;ra: (Ale, EE UU_ derial.rim linto 7
b.,P ,.I,; ,a Ion& local. 3 par I an yn arnocio., boxeo, y todos. lon dep rtes con ;a clan deportiva. Y nod .in cia Wright, de Ecuador 6-2. 6-2 1
. P I --- 1-1- I ---- I-
I
.
.
.
i Afio M .. Sports DFARTO DE LA MARIN.A.-Viernest de Diciettabre de 1952 Sportm; Pigina 19
. .1
.
I
.41HABANA Y.'CLUB VS. SANTIAGO Y ATHLETIC VS. HERSHEY, HOY, EN BASKET I__ --- ------- __: ---,-- -Mirador Depol tivo Actill-a en el torneo de golf
I T. Lorenzo di61uce interested el program de
Pebuta hoy el
. I I I I
I _i'... I I
...... ,aeicter popular que dan rnaftaua
i**
.. fill del turco Youseff lechada al Regla --,----- __.___ .,
' Datos estadisticos I
. .e El combat entre Tony Lamelas y cl Gull de Minas promote
:::
to s :,::., 11. trabajo de B lack Gran intersis ha clesperfack, esta El zurdito del Ariguana6o sc prr' ser a sangre y fuego clescle III primer instance Lizaro Pijuin
::
o presentaci6n del famous lu, still en magnifica forma. Pau' y cl Guagivero Martinez tarinkin brinclarin furioso combat
: .. .
-_ ___:, ... : _. chador contra Lotario. Notals la, impuls6 la del game I -M --- 11 ,,:I, 11 11111d. pl-d.r de 1.
11 :: Por Rcu6 3101ina Tonto To~ I-nopiai I '"
::,:; !: j.,o do .It..,., ro.ot-- l i"") "I
Abr1r&hy ,*.us puet',asrfel ,ajacio I cquipa del Progrr o co I at nt;r- Jos en suloneciRracioneI R I.i pll' ':
'orta .... I, 1: ,,, I Antowlan Ill program&
. cm: de a, at ulti. I Ill Tony Lorenzo Ed 0 Moliticilli) a[ ponrr I_' d" '"lli. ifill t r a- ria no conformas, an su .fin tie '-' S's' J;t, A)(o- EIr.da Gorv.sol Rodf.
! : ,ES u y mo cartel del silo an at rudo depos. ecroto a Ion "Plestas" del Rizle. romicnto. I,.MeIa,, y Ill 'Glaj :: :, i I c I d t I
... a It it comprobar el error comeddo par Le tie Ins luchas. Con u programs con anotact6n de IXO. Eira flit ;a Mines' to rnfroulatAll Millisod, ',I- gI,,,, ,,, ,-,,()-,;Io co I-,,,.r prell.
It n lot que all leron a Sauer, ban ties- reaimenle ex eliclsoul Ica, Atari'- d6clinoterecirst lechada qua se do an bode. to cl Iton. v trial 0 1,lp ,,,,;,. lo-no IIP a ollhl. qUe h. ,ido pac.
Our, C.nRj bs
parte men uzado 12 Actuacl6n del g""t' n" Ind. .;s gnaticos Is I ,. I atte torrien. La Unless carre:a del eh Ins qUl .90 ill cc ra it i:, it U.Ill a .I,,, in I ...... d ,.
hits U 0 'I ,111 dri
If p
tie I criti- de 6bano. demostrande, basis, 1. ... cipsortit.idad Ila unal, grains hitiras de '11 cutntro full do auto let Ins Depto-les ) q- ... I ,.,a lcle- F S Fonies, qu, gocs no esti cied d to I portanca d a so labor, emoclon. Ermarconsin 1. max i. IMIIUI- 'Ir no sisd ., pupUl-dsd tllt,, In
a Orra Sen. 1. I rqgiai,. allp.r.r.. I blt
,'evil, con tin 'clectiones tie at- Black fuTe trabaj.ndo con mis sacionalidad tie to cartaltra con 1. I mis que sus rivals pero no puslic- El "G Lajro do flua, mvicto Pit r" ,.,I," ,,,,1,,1',,Jara Juan Dim.
onalstencla y mayor in Primera presentaci6n an Cub, I a,- I I rom anotairle a Lorenzo qu, poncho out it. 'I "' """'
I yllf, e
;I I-tact destacados an cuaIqJd11Ierrllsma c I I I d 14 1;:!i",p,.Mo fmofvwoal, de. "' "IlLsItricla
0 Macitirmid M ,I.r6 R I ., I, co-ino, ,,,, ,,, 'I
media t'n"d'd a .a 'or' or __ I a .state batcadores y .,a di bases p.r p A le"d 1-ii. ,Islas rn
porn d to. I I I", beil- "In nccl6n nV Andino v ,Lhiarn .Itu.
,:at deported, atlas epan que at campeorl "y""Al I'sVI'e'l lenill nos Irinda un prog -1 11 or,
clas .1canzari su mis alto gra a an son so schedule, hacho qua realza me attractive, con dos extelares, un I 1 D.g.b,,to N I -r sitri .-l'oe'ec'U.,'lib' Me ha o ,,", ido III .... ,. I ,,,- .hi-oan
el base ball . Como an at pasa- all rendimienta. puts siempre an releva I I tif" at lot cgs.R
JR au3tralinno, on, lucha fame. '. ado no se enconetr atba Vn booms tr- 'Par ,,, rliorn _aci6n de un ju- Ica notes tie campaiia es de Mo. nina y on projimmar entre dos nuo- ::: I lumolilo q,l, v d ,,.
act an at former In- p !d I
.1claarmlin're d,,d: Mo. yor. r2a ridencla cada programs. vast Protestants as. leletca no .
tiairnro I I cc I I .. dirt dos hot U I .c, ce."a ,,Il,, y,""'illatil).in a-Nliiiiri(I
I post ... ring donde an 0"' I 111r1r1 r1m. _1111-,la del,, A, -, rAn.
c"os All log ifif renters, at mpre De scurrele, con Its estudisticas, no Machumud Youseff. q.a to. ties que d,,,,t. so cold. P".r _tie,,,. I go qu it, loarteo", ,,,,
qaed. u"Umar.eneparis lit Pau,. 1 r.JAj6 durants at mrs do abril, sets pJ.ascuatr,,rpMiig.d. tie a., .- I I tie P Ulu coma writes menclonsun-. I .'Can .". La ... 'I'la, w- V
ca L.ran massr center, Run an at lot ittilizilid. an doce y dos tercios I a y -! =erit I JR L E.Q. to crimen-d. a. lot II-es I .,so ll'cloirid 1 ... I ... .... .. I 't :. Programs" .(I'da.l.
c.ndala I Pat, r de Ins dos trans- de innings an maya y a partir de """' !nuguntos. jusparan Ioz CrI.11oli del Irnih, I' ,,I, ,,,,,,, ... ...... I], 4 .'.':; ard s.far"t.hily on' Jim
corriciat. as 1. ocationad par to ese mes tr2baj6 progresivarrente dad strip. lmd. sus Ilia,~ cap IC R" f ...... to at Fc .Is T.My Z.,clorilteng
at Loolist. Cuoura, consid erado Dal I ..... U':l,:,:.l:" d.,,,I l, :,' :i l'.'.'
dezignaci6n tie Hank Sauer coma apareciando an 21 y on torcie',de b Us firlibithle,, I.c...i.cx son Roul' ,6 ., p- I PRIMER PARTIDO. a 25 tont- An6 ,.; todlia coma rI heavy UU 2no M43 Villvnlu is. Arturo SciJits. pid.' g'I
lu,,dr .6, Vli,,, de 1, Lig, o-Min., an ionic: a, 2 on ill fuerle Y clot, I ....... man, ,,, an I 11-1:Ill I ,, o.].,,,,,I,.,,., bl ,, ..,. -tr.
National ,. Los crqnistas deporti- an 36 y dos tercion de i nings an tocall SUS Prosentacionot un hrur.s. 1 Militew-s I; ... It, Too, I., A, a do y I ,.,.Ie.. A ..car
'Ji I, i REG I .A .not,, F- iind! ... ...... ... :I-I ,-npka- del 13.
I -, a c, gwrms ,por anclins, de Joe --oito y an 45 y dos tercio, an sep. invictu. Lotacto Cullouto ou luchador
Bla i, mental, onal it 0 %ato de tom timbre Entre sus quince triun- de fac-It-cles, que on.ol.tiernpo 4ac V. C. 19. 0. A. F..I',n. ," A',,',',",,,', ,',,cl'.'I"' ',,' I lli 1.11:::", "a PRIMERA QUINIELA Ii 9 Jant...
I, IJ c 1 1 - dl, -ipulrt __o, I I U ", I Angel, Oilando, Atin,,ndo, Heva,
- Jos incluy6 a todos lot equips del ,lova es, of deport h Ind. nala
Dodge del Brooklyn. pero to elec tare us mas procladus s s cc re Jos. J u 11 I I -; I I J x,",J,*,ln I i
,I. desperado tins intermi- en-cuitc, y precisaments, so major s 11 Bl ...... '. . . 4 Ina 1, "ho ona p-pal"o-Illo I~, Man ... y I'lig.,
is on so natur l lorLaIVU v so dos. I Miro, 31, . . 4 11 0 0 1 01 ncr.d, -oo pool, v I ,-a lot
bit .1. de pro esia an I coal se demostraci6n to oireci6 frente at Uezo. Lotallo ubano I 1 .
in 'p'_ m it poxes, un ou. I Grivilan. 11 . . 3 11 I ,oi, ,! It, SK(WN00 PARTIDO. is 30 towns.
uen prefiercritemante cro Una del Brooklyn, laic de oil mi bit do pos.,, can tJ M.IJ" If . . .. 3 0 0 i I N me r.. de let ,_ cin'le.liZed'ut"a expentat do Ica Gi- I I I 0 ,1.,iif ",,,",.," ,,,,, ,I I .I, h,,,.,,. I g 11g.1d, .Antonio bl.nc.,, cannion _nra.wrlst.. ,cc a coal tendri que apoyar boy ,us opor. I . . 3 :J I ,J 10 "I I", rn,"crI- -CiM. I -1-1 Ila Allied
I g.ntw 'I Slil 2b. I it If ,.i I .."I -F, ov In lit ,., salor ,I,[ Il" v'di i"I'P
JIM ban a Black comr, el logico del New Yolk on record tunidades Vlcuirlos- Loarlo as jue- I 40 Verona. I b. 3 ...... A
a to A f : : 00 6 3 0 0 ri it, n d l;,,, '.
lirado a distancia at asunto, rrolus, .. So dominion sabre at team ruble. P.11.a de vp'teore. Ma.hmuud 1 11 1 3 3 6ur on Zt."ci y "" I .)ardida to at destando honor... perfecto de tres victorias sin de go so 'I"' on. "'. ", 11 I men.. 3 0 I luti ar :7, SFGUNDA QUINIELA 0 U ntas.
' hamble U, pos- .n rtocild ,,, .11 I MrDill n. r. . . 3 0 I 'a I ("
nos parece Una injusticia para con ll ll, 0 3 1 MIo-s y -. 1111aor I inalizo an segundo lugar fue "Oulel c. NuA,,r.'p . . 3 0 I 0 'a 11 pn.Ie Alfieri, 1.1.1;l, V'l-, Crus. Temostin I can tt ,on flit y fracasob 2 )Pro Y OrII7Joe Black.. L s Marilee; de Hank absolute, puea parmili let I I - --",
carstra limpiat an 29 recombraclas notes- 11 I ToW- .P. I 0 7 24 11 I "Gu.,u-- Marli-, orml- TEPCER PARTIDO, 30 Ionics. VI:
Sauer no coolers ocultarse, .. 'arcl. frente a Ins mis
perit a ,61, -9 i
nte pocos compara- d a Mrtisn.3 para Una to it.. ,list ititurn.cionales. at cubano habrii _1
,,, relatilment 'rc' a' 1911do a alb-luta consagraci6n. flia.11"t. lar v Cruz, blan ,.Il. ,..tr. TIrl,
dos con la Jaen& realizada par at ardinaria tie 0.61 an ca ,rerus I MJ_ ROGRES 0 1 In y OrUz. .z.I- A ,.car del 13.
piat ... Este encuruerta aotrim .I,,. "Guagiiero' Itil ronsidr-1
hombre ,qua Joe proclamaodo el Me- .R.19i U,1 1. I 1'. C. H. 0. A. I 1rodol cono unn tie Ins h,,-bl,,I q-1 ,0, 1. .-he I.. A .ad[.
j.r No, to lltl Afi. a. III vlej, Cc,, potede aPr,..,,,. si in ac- bano 6cupa at turn* e,1,1,, 1, 1, - - p.set., 1. spiitid. .A, p dr,-l on.
zisi.l its ,_16. de Black Joe brillan little I arm. P ro ant oll out ,11.. so. Olmo. If . . . 4 (I 0 n 0 0, fro I., posts tie, ro, HOURIA "I I PRIME RPARTIDO, R Is torit.s. Mar.
1 rucuan .. El mirito prine tulco y at a
Saueraradica to sui Jonrones y an to .1 jUzgai.'aJ bulto, sin ationdar ban at ring hay utro verdadera on: FIJI,, t2b - 4 1 1 1 1 111"r"" seoola.al lel -tc '.111111 P-, lIn 0111,11. bl,,,,,,. ... It,
, rreras impultallax. paro so an at aralisis, cu..d. se hurgo an cuentio que podia hater side, 11 'i, A111a. It, .. .. : J I I I 0 Do. rnlifi,- Abad.. I .
-qua careci6 do In ;fettividad re- Ins extadiliticall se comprueba qua do earn. m..Im. .traccion de un Paul R, . .r,...U. Tto-, -ls. A ,AIs 1 I 1 0 M., it ... .. .... r ,. so lt -litin del 13.
queried, p to ,,,a Chicago too mejor still de In qua parece a P gr.m..AN.. outrunn., I. piasts- Perel, ,I . . 4 0 1 I dIsfus. co dos rooid, ,I In,
I ,, 1.c,.n d a 3 a 010, ri apolineo cill. 0.1 I. 31). . 0 lll'n .'
on as '.., a .1 pe primer. I IsIst. A.,r esa rva idad : 4 Il 'd
Cub pi n"nt r 0 1 1 0 I. c.p1.o-nl.d. f',, "'I'd. It, PRIMERA QUINIEI-A. 6 t.nta..
r Bi ek raltntriss ionic. call 1. ,11 I Ionic brasilaro. luchador de Una it. C- ill., I . . 31 0 2 0
tri u imi .giible. h:y Q.,,., ,ilulirse, jun a I :, iol,, R ....... a,,, ,,, ,, ,,t, ,,, 0.1.,ndo. A.M.od., To.
c gacez. falin., que .era onfvivad. .1 VRIOc ... . . .I 7 ; 0 ,.I --ion. .",.,.,;I Angel y If-...
- Verdugo ,I,." ,-"",I "I "' "
decisivamente qua lot Dodgex a a q' a hot bal lit. __ 0 ". ,,, lonbal, ,a. 1,aa I,., ....., I .!*,I
H k Chlicno, que,,p.r so ttent Lorcnzu.p.
X a naten alcampeonato de so Liga, cion de an quite,' ,..a at Ju- ca room tione qu a so an Iderad. -- -- - -I t2' ,' :!U'. Ill SEGUNDO PARTIDO. 30 toritogs.
y age aspe to debe primary par en. grolor Ma,; Volio,,o tie la Liga No- I at rival ideal put. lit'aXlejo. si. l !nba, go, I., .p,
Tota)'s. . . 29 1 6 27 16 0 U, Gunucro" Il- seta dificil ful- ILuzrino v flugues. biancos, calli. curaudeacualil tern air. co.nd, ,MoR 1. ,rc.c.6rod. que cit. v- Dos rstille, ripillslas bi-indlot an 1. ", I Jr. T Abol.d., lizut... A
,P an 117 PI ren imic.l. 6 c tin .I- to I-,- Anotaclon par entradais ruinar AHPi]Uatl U01110 3 Sus otrot it. s '1'
d lbc ]as m;.s glalds c..c;.. I I I ,,,, o,,o_-rJuco, quo vlrnsvf all 1 .car d1i'll.
I'lls all defrost, J.- d I B, -k 1.116 tl democratic. to c Ila It'.. REGLA . no, I dop
L ,J t, R it, per tie, Vold-go Chile,,,) .,,ibt I, .it 0 0 ciodra.., I 't'j'" "
I han rnMrld. ir-blIthe I- mr q.r rlmd. Ill M-oia I.d., 1. tIu,.,. par lU,,-,s v UD0 D(" 00 : I facuZ ya q u h'. "ol 11,..NDA QUINIFLA. A tan Ins.
- __rr __ Do iiu, que st.o. Para ,I oil .Put. ; PROGRESO . 100 DOD Q(W boxesdor de gran or ,similati-. Teldero. Iturrino, Monies. Fill.,
to,,. tackle c.lialicir -- --igco- I unianuill: Iii pel'a pcsblement, ,e clecola pro I I y Jesus,
! e;l FI instants, pre c-sr. sin pi-tocupt.
I Espal-la yA rgentina efectuardit su c ani, de quenci contralto role until .. ,. C.rrm, Mviyulsad "' I Ito dc Ins juec Aleun ,',' I'll- TERCER PARTIDO. A 30 lattice
I 11 c I "Guaguero". qua a. a pe-,
I
' I as Zu I Moni'm
isdo a ,,, s go, I. /. .to Tubey: So D his, .,,111dea"c.U o y Felix, blanco. contra
1. P lit T .1 in .... ds ,,, ,A debul,
: load, ,a, ,.,.I. p.tv ,Quu..,rl itsionadle 11 Motile R Varrica. Quedance, an besc%: ningun ,krn ,dversri "-: Pedrit Y Jents. azuleA. A sacar
-2 Ponchados: Lorenzo 7, NU-1pletudo III segitrol. to, R del 13.
prLyner partido international el 7, dotdcl ring. Hav luchadvies qua c r. R P-8 'I"". t'ridl,"pluldepu" -_ -_
cu an las tries dificiles, cuando c111111 ll Tir.p. I firm y 311 rsorulc- bsrir In .I I Ainlitricloomms y auscrimitago at
g,11.r,ri, asta c, at centre del -uha. Ricardo Morale.. at popular affetis erlollo, tins tie Ism Jilliparsis qua tamblin Umpirel: Fdat Cuenca t-H), Vidal y Par Ini parts, PiRtin Ila mill er liners, aut a I Pratx AncLaclor. G. Cartel.. murh, .... ... cirr-o p, li -r.1 DIAR[0 DE LA MARINA
1 Pedro Escarti p I entrenador del equipo hispano, parece haber dodo i en .. l.fiU lP1"cr".'1I IV ,dug. ,.an '. cati destacildisdome an at tourist del Country Club. El tornea, qua lit revan do - - --- __
Como escape a la critics. Re5ultado- 1 Yi,'j ... 1 oclo. sin piroc uws. A Ins oneJOreas sallialax criollox y ,thraisoliesill- .strox internarionairs,
'o. Pero ve'scoics. on RlgUn s go,. I fl..Ik..r* hay.. ofireelindime mahn, on, .esfan espeyal para p-lalonalts. I .
16 Cc lot j.cg., efectuados por equips espafioles en la Argentina gUEstca do' entuentros Plan mi's que I
,U.hdoritc. par. Ileroir ,I Pat no'. 'c 1 B link y E nrique M endoza, .1
,,,,,,rI, -M" "."I'l".1A esse I
Por *PETER* r. .. mora Oielevisada, Oscar M "".
. nez Co nill .filicli,5 .1r.a istitial, "' Flegaw e s- Iyw, a m& l
JoEs wn.n. pris. I'. -a I imom bit. rt6,R1Ab x Juic, a Ins calplares. Ill velad.. Co.. Innan de Inquilil -ulen prititer lugur en. la Justa de golf
, ol o, on 1'. 111 "I N ,ran at Primet fornildable coma lot bouts csicares
"'" Ip ,n 6 d
:;,. d,:timdlm.., tie ,ilia .a 6. bl: inian JIlego par to m main anotacl c; con lerl.remnaun relevo australianctA,
ell ,I call vil .t'h intarmi. a Ism ,q U Ila an ,at. has 1, Cl Ifl z, nuestro 'ampe i
-cl."al E.PuAn 'ge us. y Ill to I, qua acomp2?iadn It as In an IAI hacer los 18 boyos dr Ayer to 6 strokri merits qur cl dia an-At"' i" at mail, rtv.n ",'. a'grdlr.n at de peso media, CN1
'I"'Ilp"'In dcldc J_, muc hot diul tercero contra 11d= Ill ,aZ ,11 1,ritera Negro am mediril con ol Irrinlissic puller I I I, ?, I
", Nn ,a labl a lid In Udo Eddy Sala. y at Galleon Alvi. on en pr mer higar. Hoy term narin lo, ama- I
: : '" ,,a "..r.r.t" . If lrt 'wo p".rrcU,'rJ"'1I"Iarcr match contra Ar. r ez, luchado qua utilize v ap"o- 10 I
.. I W"In. "Id vU'Ita at p,_ ,a", 4. I'll y. a. lisibIl' n "rala vachatl ation tan tricks imcins. Irur.% y mariana sr rfrcltmr rl ((Opsl Una gran fir la
, Ill, ii-au'll.ri, a In In: or .1 do do as an(.,. El .1111tild. E I. clevo australiano as at to iuo,,
:,, o I A U :anlo de clue (ailta A farm; Jambi n dr. Ur' I Ir que mis splauden Ins in patteriA Por A'LFONSO RENAN PEDREDOZ qento"I, I- .4c IQ ,c ,
I-ii'l Pn "' a in it ill mutt rintsurie qu Ill flurtlid. fee",crioll Boll 'nor so grin ,motion. Junl, ,,,, 11 ,r-
,I,, I'lulho, oca, o's Y. In ,quipal, Junmo., gnIscd. Ins ril ,as d ., neucrilro, Un haut an Ill. o b I a Toto locar nyrr la sc,-rd rtapa slent-Inza. quirn va ,vPr. a] Irrmi- 11
'P I,.I,, han nol' 6 1
, ( 6'a
;1 Ile'.. Perndidn lots luerza5 onop- on.: de.g. s Irrit,1.1-rin lot ,st. el,,,,II,,dd 1, Silvia -4cr-- I 6,1 Vc CIt n.M d, if', Al pro AMR. rior lo tube,. ny6' d l, qu, -uho
rx our, Amr vez pri. lines a ijn.i .lecci6n Rosanna. (w.i: J trz, In, p, I. Motion., a. R on I I-r n lit h -roco, In" dr Pern Ill riprin rs qu,
,,Itr'c ", I I it !,"'un d!'lTPps .
r .u tin P r relt, y empaution a oun tno fani ion.. Y part comenzar Is --a a a I r '^
11.), a 11.1 L rot fie :'Y Ch h cor Cub.. TlnI ':
Illall eird., rJ1 gdo.. rg as ,-Jst r,,,,, Ir, -nirdUll I. -.J ... rqe' l -in q me
M.nt,.vI y 11 do. Mo.h. I ,:;;
Jr.._ ...... tie.. crelicnill.r b ... de latIsrechns 101 -fint, C UY par., riqu, Put - -,- I
1-1.1111.1,11t. .,I m."rJn cua I.. I f o: Ihllj ,in I rio, \ - -
a ritbut.rite. a. at pl-fesImajuvo "; Jvalrll"A N vlonal, de Montevideo. no, ".". I.s.c. in 1,,, Jos. de 't-Mucine. .h., a,. .1-1 I C- Ill el 19-ro-d-l- del I lall- Poll, UtIl. tie "cad,, _I, ,,.,In- I
raiu i_ i. r ro el 110 a B u,-de. Ill., _, __;.__ r, par I-. ____ I I 6 it. Q., I . ..... .... ,,do ,,, ". .J.MJ.cp sxli-, ,- 'Vi" ."Il,: ____ I
midu mpc6n del Mundo I~. _. 111,1"r d- ,",,has dias, Y ),I .---dad1PorqUc a I
J)'p. rq ..,I, Prd,6 Ic v rot I. I ,\ .. r.
as x I ft". 1'. -giill.sa. ;W-A ,, 11. c In huqvron -,
1120 jl:;;ro I bitten encuentron. G I.. Anlt x ,K,, ,!.ad,, "t.,,v, U Pali Sur"en problemat; eutre I in 0 dladdo'. 4- I
-on I,' r i I a a I l ill, ofvver I ,to event., ch po,-j que coneJach SiuoId5r -, .
..... I ilocro car, 1. minfran .I,.. rot 'K fin. n ,lif" I I 0 r
tie Jambi th, rst.v. un c .... lionad 'I'd Ryau y Hank Greeuberg J,' ",JI';,. nctiol.- do a Cub. I I.- 13 y Mnd.,. I .... I, I .... _o1
lacitin: ps-rdieron I, cuor(o :: !itch a !, 1121 _hnk
F.derricit"n Go;puzo.nnn. G ,..:; "I'l, In on 1"". vl grup. o-(,, vo- i I .
...... -ro,, "Jos ,,,", Irt, I ,,it ", En -irl tiriturd. el.p. ,I, ,, a pill vu,
'r I-s 11 Ju o oufe ,,nL,,,,
p:.1cs. A IF ... -,,it lucl ,,,,,, I Ica., r-dil, I.~ 01 Y con 'I ','.',I,' -on a ..t.1 "o
,,11. ],Is ,let Real Mad'id. j.sps.d. No ,I st .... is- 1. turturei6op"d', ,,'I', u CLEVECAND, Ohio, diclembre 4- que quvdao 1.1" I "I". 11. Ifecti"' _!
tolal ... ?nte do, p.,itidor Ernp.t.,m, at It. I-es.116 dal. ,da I ft, ,1.1 '%- En. dl,,I, "Cleveland ion tountener Sit dtral.. Ei III .it. luent. Y .IL.ovc sirck", Ile. IIII.Ill, I
'I'll LvIll Y peldoerol at ossun. Los I", I r.r.d. de 1. bliach ., N st f.fM-,umcJ6M Itch.do ri.nal Joel, Shield,. ,Joe haw., q.,- loto of oliVII'lles Par. lci (III-110111 I ;,
11:11III 'n
V' Ubl, lyd.,, hla,. 'u I
d I I .. par I r, ,Sido 'I.., 1.111r. 1. R I vn Phoenix, Arizona, prodijo que Una dadt, on 1. j-1. irocitil ,,, I I ... Inor 1-Y.I. Y Loo I.do ,sill gio ;,,I,,,,. I
l, lsqu p quouis que for, an In A, "' if Us dol,' ,',',i',.' 'i', ".,',,',t,','. I d as, Bank Greenberg, y at pregi. cuallu legul, y empal-id I I~, Fred1leniiij. -.b,, Marty ,,, If F, a I oil. its 1928 f,,e,.n do. Ica ,con"' ri ,gn. enta ,I IMMage, cle ].a In. lu-,um pordid, pioll.., y It,. ,1o. d..d. en, clot, .61o hall snood. '.
lot" Ill
ell It's Pr ...... I 1, de Vigo y qJr ,acccriatim MMUrI Rc ....... .... dirite del Club, Eillis Ryan, tiaeril,1184s. Jr. que at dccil d, I ,, Elill que R.d,.,-r,, quiert-, ;I ,,, ,,,-,.
"AlcH.- ritits put., I, "Clirch. gran. "Im- I- J Rbvu fie Pleas etelas dl; ,_,I,1'1 ,", "" LIcrcagual inaigen lot o'up-- it.-[
dJuptul, ,I no" ultndo qua Una a a of a
, h Jcp
venriecon Ill III enctientrg da APertu- qe las pr otil c Ica M'qUP JOS VIPs. LLnRa qua abandoner is novena, C-MJo:o Muy difictl I, ;l r lo-to. Y 6,a.ol. R sI, 'rl J-,ra. unn Par 'ern y If wule, par, rrn" lo, ,n,,,,Ir,,," ,in,, c,,,,I,,, En Phoenix. Ryan ritclio-6 q,.,r me esiplies dr la Reaund;, prada cle bitin Iterien dos st-l- -o ......
d., ,,, iturtol n n no rem-mrA v una.s pelotat MR, chicat A-Pria obligado a ausentarse de IR ayer. div icch. h.y.,,.;, ,t11 !1-,,I ",nr1,:1.11m lill'in d, Joirijol ,lop ba ,id, ,Wl- I
pnr earn y It- or '"'. Y In .... or ll, usliclas ,or rlInsr 1, quirlirnn ,cUoiml dbid. m go, tcni, ,,,, ,, met ,,, ,[ lidrato U P ,dn ,n ,J t .... r lucI, Y I I 1*
to if 1, lo d', cfi- ,xr tri u n,,, ,aw, del coal po rir, R ..... .. I
Fran. quirld. here. ,and, on roz6n Pero at dicho jurvin dr grosar a Cleveland, para tractor 6, ,an. p,,,. solo R do, I '"J". ...
jl i arrin lo riallmenns fill ,a,. th.cat. rc,.icr ,i.,t.a diferemiii. intro d, it -,cc a H, At Brsscl rkr Y "Ic Itiblan .- gr 'n e idia d, h I r
Vs. L ler dMMJ ,.nrirn q., Quierr todo raln decir que 1- ocio. nuestra familial oficipl-, RN'cninja ties jorokpil R 'Drl, Fordlnuevo Will lit, m, It 1, :I l, "Ill' .,Ill. I : : I I
__ ... .... Ira, ha n jugad' velntl.%Ielr -- - - - Inuirn c.,pria arrollor co ,I ,Ila de'Shirlds ,I f3eysclink, polou, J- rot. -1 -1. r i
p.rtid.o a. 1. Argentina. Gnn:ran I hay, a r. 1.bri q le,' P- I I 'r Inte.coricanos %an tie cnmpafi,,., ,,tin .1 ..
oi.,., ,ropularim rusve a rna ritte 'I'e, ,a ,. to ink, ,a 1 111 "I I ; or I
n .y xrrh I ,I rmi ,I 'llsairlrortra Thnodrt lit S h "' rr
a Lo qua traducid n puntos firtinsto .a pudleral encang,,jar, ootro cc, P art Me i"a
It V T C se retire E l Y acht Club qrd-lie sho gisall- cr. con el otro Mend-ra. I,." 1"rr", I 11
2uJer4e decir que an Una posibilid.d I 1,
I ... Irs alc.n-,.n ..larrooll, Jack Shields, .1 max disung.id. I son rivals en ni-tros to-I, ... y los ..,,, I
i wthr a. ,del primer dl,, "et.il6 It" par, ,lr,, -een ,,, ,,,, rI crater", ,7
tie .qui I., -ult.d. Ica dieci.ch. h? I .1,s .it. ____ I
del f oot ball1'r!,' !de Jos equips all 1, Aegant"'im:1- expose invicto razlot do.,u Hoy, viernes, torromara of Cionpro. ,
Ell oil Ila at campronalo Mixtonato pro Arnalcut, paH el tual tiny ,,,,,r,,
0. E. P. rts. Lt. p ,or-.n.1 y co, .m.t1l", 0 mit-l".. I.I.W. do III., 11', l l "!,,,Il",I l 'Ll- I
. I n Al B-cIMk, it, quien I,, oor hii-, dad R In tal ,6 la I _11mr'- r I
No obstante, con or: IMagiust: Frente a Stgo. de las Vegas los -d is -r, I ".,,,,,I ,%X:ill, ",,,, 1, I,,,, c,,I .:,, it,,
ol "nu ., 5. ctiip ,-.ous . .' I Z I U _, i -1 '.I I
junior enf sind E-P.--l . 1 3 Y I Im Ide I'll.,: it 1-11 111:1 fl I. -- I ., .
I .11 yalislas esperisto ganar. Aile I ___ _ 'P n "Itter 11 ;, -,, it ...... 1). , I I -- Ado- _-1 .1
I Madrid . adr.w;, 1,,, f .." "
CAC y Niutico de Marianalt Calls, . . 0 0 2 1 11co y Hershey jUcgan &I finally ., ,, ]'I, ,trt'', ,,. ".I ...... i,.J. 'I l
Blo',:rIon. 12 4 15 ii !!,." ., ,
Ainq.,,- ill Front-Tennis DIirig Colt,,it p.- 1, II-toi.- / "-""."WW* 11
Vadado Tennis Club ,.% ,amews, at floor d, Ins ,I&clrl. ".I". I!,- I ,, ,I d,,I,.,, , ': .. r
rmir,5 del -rpecinist. d, WMM'R Tattles: . I 9 It 23 ,,, l-y'%rJ_,,. ,abid,, t1nd / 1?_ ;, ,_ .
11 role .1 a n..c. de .. fable in.liciet el "Open IR ,..pt,,,,Ia entri"Pg, ." f I
gr. d, 1, FId,-i6o A-Ic., Caro Union A"""'
Cub ... (I, ,,.at c que de lodo rsto lince mo_ del basketuballede '_ r'
Ball America.., 1. e Cub., go food. a, Fitl,(Iliza el
I J.3ta ., inuaris con Jos tres eqtjj. Juna sohns. En ri IPIS .%a carro la se- a Amat, I d pimirlir fsi.o;I- -l- nI, QII it,,,, ,,,mn
""' tie visits con Is siguncla tie Ins Ploc"o 'I'M Malaria de in comics, at dij&llmr. ,I "star b n h- :r .1 -1 % I
, I 111.11 l
WUrtstanles: Alliticil ,I, Cub., Club "' r caricter juve 1. hL ir c'nt ,, Palo llzlo R In, 72 rv.., ,,,,,mn, I r r. .
tia brelnn,,,e,, Hart 'a. a MU'ha' "'. J" ,as ")
de La H. y Univer.idad $as. S .. st Ins hit.thdis ,,Its, 1,1 11aburia Yac I Club gal. lumpol, ; il s Itiminaias Hcl Coil .
pr6x ""It brain.. sabre log I'vag or Por Luis Mor put nos %isitan Y sallierno,,,
1,., tie I., ,lot a. Imo ,ciuilp.V 'ahdr. ran a cillana frente at Atlitico tit Pilo "' "
laniam que batirse c Ins 'aficlonadox empisfioles, puaden Santiago as irindoo, repartir;in rl guann. Hay tin;,, balsa 0 J :: ,
ties on lot Co' concelair on triunt. de Ins h spono nueyvo d' "' V% 1. -neo iuri,,tF porlque no ]a bronco on chivn, Alrededor
rib. en q.,. que podia ser ace itn de Ins lob Justs. Liquidado ya at lot
v. dr Iselljo El lit Club h. racm! aflurs to a Parejos, con alto viclaria 1252. de date mil p s.s. I
I clcisl till. auouc no sea into qua it troves de
tod., del AtIttle do Bilbao i- intagr do par JUlit. ARrI Par- Ism .adam d, M'ram Yacht TaMblen .Asra. sib.do. Ill, Ircll- .
Man .battle. Her. job,
..mcc., d;IRa tit, mente brari cl Golf Clinic. a Is% control de Ill
-'no. a I- "" y "'I""' d' tire v. r plate y a I del Madrid Fail.. Racil Barrels. C p rs, ecillid, b tards. Y a las state y media, ]a re. I
lardt, on a' -ludi.. de to J1.11ar.l. ,.br:10't roperin "Racing". Amb.,s randez, entre otros, que restAn rect. par 6 drf,o ta Ma"'. Dodad, te.ndri lugar at mercer encuen- biendo cilidos elo -I-gu- Y Carlos Luis Alforo. clue cholata filial, con b nquete y todo. ,
tro del ,,saMpIttimito entre, ]as equig. con iflual ecliluado de cintan a "" "'
Clu gonaron Invictos. ]a Resulted. fin. d, lot dos enmpedel 11 ,or. L1'g. 1M t.. .fen.5u
11co tie I- I, ateriewn del I.ZI San Lorenzo db,= gr%,1,,a, 1'. IRIP1,1 I ,1,,u,, v ce, alto sthcra an too n ividuales,
bu I c.Mpt6n an 1946, I r, do a, HYC Wasind. a 1 tanct". Mj6,c.1,s Y Jurves conjun-'
), tie. tie h= iara. y A a. u r, to
Cu a, on c de Impor- d
,aqua precisamente can a ponies. lot b, slempre sus rival de la J.FAAC, ties- do. t..bikn Milyll. M ad 1 bliti. Intl E.tr, lot Protest ... Jos: ".
lancia p -be., a a g I : 11
I,-.. de rimer am. ue.' S m srer-restageride el notable. Son los mpatos que van bless
is v I van., qu van "Lot Me I cuALr, par tie qua suena at aflbato irocial. un it Unfo an to to .'.I. ;I .... f"'_ so ,i, I ., .
P,,,,,,su ilicla del c Unrl.pur Los vell crou asprian tar tins gue. cas su.,Iaureles dest'gorn ... ... verol Dula -rkon . . I ; I I r
* Y coma Una compensation "del rra Mulau q", dir,,, Irtnte dcoid. I A I Belleti'll . . !! 8
at Club Niull. . .1 11 11! con viladquirr traje de calle. Son Isonito. v iissrss muclits. A In vM son frescoo
, ."'/ It :U1 .
Una vicloria par& I U a L Illiblous ..a. o"' c"ontle'"I "' a- Dou Ford "I
cc to sit tiemp, dr frj, Jad cerng, .,.,u, el Real In niver.idtid tie. gles.
uaria oil roagriffica P.mirJ6. It - - "'
,,I P-.I:,,,,,I,. del domingo de 1925, qUe I.,i clotbas .1 final ,.c.r.o .or. Can I-o J-ag.a da ist. --' "" FJ2 ll'. ,I' J, y r6modoo, ristpre.lialingrull, to tipoetto Ile ralor, porstur sit. grucasims
tor, I U 14 = 11 dtrr.t& a. F.Ilisfiss. emi ,I Mo. nburuiltinte, bitselind.Eque 10. ys. del Proxima Jones qutd- i-sin. I . -1 I IX I *39
call .1 anho, ad 1. nivesidsid, Mim,.,n 114 J u,.,,,. I .e.,, ,,, .,Jra an bar,.n.. sic efaque nisdo 1. lid de irdividulth, I ,oupa'. Bill N;ly : -1, 7TI 711 140 suit-In. sic vrill prolegen 100 pless, alishindolom del ralor del pavilmenlo.
tan con on .. .I a P. pa_ j R h t do- del InWrc.le, C "'to Ist, d 1,, R 1,1, dtion.
vilus cu ne buen L or care c ora, esteran- fin
a. q a-cf.ried., d'el .'I Hprimc if fl, .,_, ch, go I. c ,ul n.du ... ,Is too on,
to junto que obligai-A a ]a Carlbei flat son log sigultntes: dole que el absna Yacht Clu to.. usuildo .lesnprei I -ct. ary Lam pains son porossais, perrulliendo little III ple "respire" a cada ploadia.
podtr Puerto: Rismallets, del Barcelona. del ,.opua.r.Hav n,., '
ugar como duties pas!. At 4 ,,a JIUeVU 6xito an aste larval, de I b 1-11.1 Club. 1 'ph,-Ir W, paips it, Pro AIroitt-r: Los glapallis BOOSTER son fiClIntlente Invabiriii y vienen en varloo colors do
Def.ns.s: arcaion. del Espabol: lot unionislas. to rtlolltadll MaVI- Bewelt y Mendo- 65 59 1 '14 .
X n Manreta se muestra mu. Blame., del B y Camparial de A segumia aptirecert, Jos .zoos at t am -g-" ,'fa. ',no ',', ',,,l _JFurf
I: 82 64 Ill
11:do ri el triunfa de litis J, Sevilla. del Hers ry que sue an presentarms, drlDguez! de Iscoal ,Uch I a' grant smisda. Estroja at color que hagis judges con mum trojes. Pruebe tin par
-1 furri. milrenarnterf. d.r.ell Ind- I. Medics: Arlilva, del Eap.hol 3' Pu RIgun.as vece con first punteria. Ac. ,he. I Ins 5 tin 'Ort"'Jin a on !Uganda muv blen ambas mu, a c as: N ra]yl y T Fari-hr, . 64 64 12R tie ROOSTERS hily Mission. it,,r parrerri que earnings mobile cl airell
had., del In sncl.. uara frrnt, ,I Atlitic. de Cub. Behr, quez derr .. A M o !, I. 11
I m a ,Ism a, 'ur'. do st cclstnte %ir 0:r .1 ,,.1 11
' ch of corti nic Qtoroo H.-i-n
El nlara 11 in 0 "tie Data - astas q a aunque ha veniclo solitaniem 1 6 'n "' ___ _". clue pr' '..'ra ,T, "I's
U can .bri6 fn= -Ttaralel' "Bus.ren .Ism- no 'a Tgu let. debe l nache supe- """I "".
dominiso P:sadr, I cuand. esluvo a "I'! Nnot r)ac,,6 It Lpunt.,de tir 9 as -Irs. .I Pop ., sa. Entre ellom hombres como Fausto Diaz. Argimirn 91". va qua donde se --.1ra gl: 7tM elogiadar: Garns. at indiscitti.,lar al Hershey, Ya qua cuent2n con cas no estA .cosiumbradn ,I ,, sit,, Vendili el St. Louis; fill I
Can urian y Frogs estaran en lom loaJoteril", Islarcli.. shall., L.rt. y Pe a Fernineltz, qua saben so. anchm a an ]a za2R. ,N,, ,,"tan- -hate Duttlalt
llids.,cem Afrolid, My iD ,a an Ins P. esuit .an s calarse por sl disfan. ;nan I at a. le, Reba gerrd bien -n ,;I- champion
.ck) at c ,.zasm.). lUelthisnrodeagimiliado f1l"Imanneme. y j., .a c.le an a] do par. trusy-res' d.ul l" d, U 0 s o
Blanco cubriri r an n If .tin in Estom
guards. ant ri- An tie set ir- car del Club Cubanele,. I.Mend. baza an at future. PfIOENIX. Arizona. dIc,,Mhc 4
d sam biZiatuar. psued. r= If d .
It I a de Is linen tendri at .tn,.ciO- leccionadox par r isdr, ,r,,n. 'r,_ Far cmideraze, Its. n..v, de La b4talles par at SC911110l' IUJZ2r (API.-Los Cardenaies el San Luis 11
no ex caribe Norberto Gutiir Una bid in tie tipa an 10. b termin(5 tuard, Jolfre anunclaron ano,,he Is ventat de Grant
m r.;r'bUsck,.r..n Hay*, A- eager has qu' par. bunictor 1. piE, gripal nonlien liaeseusnial sarnana an Tate every y Josii Curra ll, lanarrin Dunlap. churnoirm bate de 1. List.
Ila If back at, JuR I PA tie ,a mor nV, 'Utb, Inicia. com. Evermindel h1a Portia do Hijus Galic, a tie Texas an 1932. S
_- RAfR.I Cinabil-sniti-slos has lispartel 't, lks .. B 'fuel III.! il It I
- qi gsrldsa ran, begal SI In cornisdanisdo de 1. Utari. Atlifl to Pepe P a on ,on Dunlap, orimers, base y outfield
ya qua "I tudiando gan. .11:,. ML!Jnrsspymt v perinclose qua pronto me restablewsm W.2i. 1-111, I a. I ... cl I -.,.cIb pRfu ef cIU ______ ____ I------ ---"- "
el I ass, usa to me S, or eMmo. c6 gssf, -,.rr, Ison 6 3:1 lb, I __ __
rise so team as ,,,lit "
I algemos consido. an to I ontraria tie last& dolanclis. ., ..c..p.:,i! hr= u S .. .... -
ue southeast darfa FAPR6& Inat anatientro del pr6- segundo-'y "' fteguords -No son "Kedis"' at
a Climacteric. pierce "'Allamilim" merecen at luvar y me
El h.q l ,tld, ,,, .ailing. M I I'llue n 11 Tbite."ge.sit- li-bipt'ir, -0 11"on *I nombre "Keds"
lot ... ,ug;d*r" Ice --a do- .."" a votaries, c6ma am- I I I I I .to y Pepe Pita necesitan I,- B,,.,,.dor clorecho,
It &I conjunto 1, U .... R2 I.
0 astrillsassualssiat., a us, U': Donlis, irninus.
du plegan buselarle lummen go may., pl-i c Is 'U'd"'K I-erlis Fstabo in
qua a jo do qu rmh 0 on I yrtTr.a an pesadills dt, li can. sefulado para reporter ill ,-a p. ,d, '
an un .W .I.nt. re su ma ol". cle" a-tion --Vno -der 11 : ch.. entrenamietto de lot Paja,,s Rojo,
- -arfrosdA.- -- -- ---- __ __.._t.d.r::-!Ra -21ts.- I Rat, anhl, c--.ad. lai 9 an at nr6,im, .A, UNITED STATES RUBBER CO., LTD. A
Pigina 20 .Finaus DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 Finanhas o X
0 York Designan Consejero e
No registry' graii aetividad la Bolsa de New BnoNadional de Cba Cotizacibn de Los Mercados de Valore3s
Mdejor volumen ,Registrase deiadIl,' No spenderfn en E. U. 'I BOLSA DE LA HABANAI
Vetetsen Couos zacton de 1ilos controles actitales ,"-I IC OT3Z A lION 073 C AL, CrilolIe 1-11111 11 o' 00~".'00'"
IWAS0000ic0011 Iabos lcl'[ .- TON, IPor ofl Sllo do 40 01,005 -0 ,90 .0.000 .O O Y -BL OB I ICoE p.rd. I I 10 i010
" 0 ,000d .o ~ r a o IOG It. O"IACOE 000- IHOC OL "11 1$,00_oool ....o t, O Va 005,
de operaciones J lrs dco o 0lbstei. Be NO DEra o CUB '1 $5,00.0 1. 0 :013~co%;0o toooodo d o
en accgnealionro ~ t qe l -0.030 00001t d .'o osooofooooool.o 130000. .1 e3 d AC..E d.ooOOl, too00.V..d6do01000.t o o fel 00o' cb oeo3009000.100 0P. c0 Id 1000d 00.3 dcl~ol~oloo o nos. Boo flood. '7~o jo $5000 0 otooo.0 .ooo0oO
do~~~~~~~ 00 toodolOe 0000 000 maOeloo ;.~oo ,, 0050ua~ 00019000 tic 000000 3oo 90o.o o.9090 .0% 00 03
I~~ 00310 dB -1 -o -ooso ,olo no,..
t en~ttoo-o-oooo II.073100ins norl qaeno 0013000 3130 0 N000 I000 o dood it. 1 B 0 .... ol20otic oonooto 5. .. r 0.00 Co000... .so~~ as0 1% -ACCI0NE aY tfig I
deoolo o t oo l doY to looot po e O o ploootoooo enoooo dootdolooos 100 -~~ 03 s u 1ce ei prcpt.- n 0 79.,(rfr
ot Nto oo tot.otoo0.ooo 00 100 cua t. Do1 toe o~ otao sod qe Cu.or 04. 4. 9003 0 is tot O TOA C RA C SCI I0 Ba.oo Deadot.0P~, So.0 oo 0 00000
do; ehae ]s otrlssooe o 10 06 90t0t01o ,~oo~ ooO o '040 lo- A1RO 03 0 3 0.*o I' 0oto.0 0oooo 000000p0 000.0h0n500030li sdei"
tic~~~~~~~5 vaoeootNeo6oooo.i0n ncuroa 0tesLu; Rilod 5o',, 19., ...90 $p. ;pa Joos o rbn,
Yor0k tu o e lo p00000a decna o.1talao 314 23 1oolo Rep00ie dodo dob A't AZ04iARERA r NUI DEH PA L t-3 -. 03er 66 3n 3 0.3oo~30 .C.O.Ado o
ntoo d o oo o o to o toota en dose mto oo oo oo 5b Ralrad 0 0'0 1970,oo "I ell troo 00 16 trn. 0tj cln 6 a pna A t d
con a ont 000 o ito ti do do t pit, o as po50 I0 0 14" 111100 ve dec amla LA .O N ', ticddo Cu.000 00 ooootpl EIFooop~ sC.9oo106 A000 blooo r~oo CIO c a0de000 0t. d li do C0c03 al o todo oinr qdoo a 2 od 8 oo..d 4o o~Sl O K ,ttto-t lsp00000 olioloa37lo. c CA)grm par ]aso~tso gossoosl dol Reoo dhdoc t33.3 Loot Oodo, D0 C .c
-tttdooO y B v yqktCcO.in 31.N I 1 ,ooooooodlIods EoC0 ...o0p~op~ool9950 0 .30 .00 99'o 0.-000 ri a Rirad 1, 17.,.1- -M ~~
ti0n lsa Se n0-m _bAh n tototre cto do leciiooodooo do! oos cu l ooo o, 300 0I04090 ..,p Co t . 30
000n t. iaPr otoatoo dog 00s Certifctono 040oootooodo s ooootk ~ 190A"l0.0-Bn. ertraSr.B ~ fbbptubo-to Sttoootood o o o od ooooood oooood 000 tio C0090 Ooooo I.d' 0 17.0 10100 ooooool N.,,, 30133n d0 dlHourti,~o-n
tO~ilt0.10,,,, bdjo olt b. S00 PO 1sitO Sooo l. d'. 19t37 99 6IN'01 do .0950015 do Is. 1osooI 00003 t-oot So Banco Teto ra.o t Cldt M a j oas ,Ee 1 1
0el 00000* York95100 .os900tdoood 00. dlho-30 iso-~ Co 0.' 03', '' 'a'tt .A000ub0000000300000Z Bn trld~. m
,oI,, , tcotoe. t~ ~ ,,,,,.oto yimoo oo ooo ot 0035 3sdo, If~ & do A CC Nb003t.,.,rI a
Men,,oul d-odolloo otooooo bo toto de 3 oy oooo Aiaspefc no s doile dod so d o.13090I06del Ban o oool. 100.10 35 2 ,. Mto ;f.pt flaltto sd o. 000
do do 7 3ttio,oms 11 oo osoodtoooo0010s0so OloosO do1sttopttdod o IsIni. 009ae n do BM o NA oloss. doarinl Cob.. 0a03 92-51 M .,, - _-03I,-I; Mra o 00ti.c Ab t 53 100 00000 ,,, doto.dII _do..oVoo
Itt-s oo ht o 0930 V d0 3 11000300 .o oo dooid Ft~i yo Cob C0o ,
00000 ,, nesiased dotoo ocO dotto Ooo ob oiootrl s00dot eloCie- 0000, 000000., 00,g, 2_ ,0' 22' 01 0 C 0000001 r00net. e rosrnrd,. o to Ouo00 .OO3005mso..do 29ttoo -0.000
"'oooC 0000 15o Tooodo' l oo Poo oo ub oomolo po so Coca ~oooo Ss 0, 0- 19otpd ~~~oo ~ t d31 p-1948dot01 0 3t0 d td d d, o lpoo. odod- FoodI 000.0a0s1 00 00'o~loo
O "ooootlOtoo oo oo slo o oool0 0 5 o o o o oto queoooooonasutrfoOe rcor de~ dti[ootrt001d10010000.0 ti osoooo ne oooooo 00I9~9 Cooato.Ot ,P) o 0. d 03000. 0 ooo 1 01 0000 do t t 'Itotooooooooootioo tdtdoo.7oooo t100!0 t0pbur.03o ". do = Ooo OOdo0lb 0dod C
100 ,dt ob Iooooooooooo~ t...CdO 0000 000.00 ..ooooootor, ,i dlalioal penttoa. An,,Saa gooodos ...dgd Sotg 5~ 55ooo~ 1Po 0~,0010.0.30 ..
100010I 00000 alloot I.,ooso0000oou II NT ( otoootdopoalltootooen
-0 do L0 00 do t oood. 0 d ra n r p r o no e o tm n c n i u 00,,, go ,, ,, Itos20 m nt -i de50m~ i~ pa oootd,. h.0 00010 1101 ood Hoddo Oooooo. be t re)o : i u i d stfl m b d Coototoot ntnI cun tc I ~r c, 6 e. A r a ., te ... f 32 1 50)1 h c a e s y c n uten l u s co n n d ve o o ea e -15d.o.6 T ht. .
do t Stokdt r 0.111100 o6,CtO0000CPdb,
I0000 "'oooo" 0.001040000 poood do 0,, inpoo rubt .c..a~ tie ,eU=i Tal00. OoODeqooC doc~hie Cm ia
Ott' oono .103 d-01.N -113. .
.Weirooto h 0000 yoooo dob I0000001 ,,,Iooooo o.poo... Coo lit crua c.000 diol -g.oo.o do II
do3000 Cu 0a 00 ,010 ooto-r C11b0 110jrn, Cooto pod 1o1ot 120d *lt Site____ 3 d 0 .I toIot d V o. ;~ 1100 d td110
Cootoooml oO ar tifco i too~o ane o o t o b 05poo0000 000 0000 Go, to ootooodsdA itoofi 00g. 100 0 0002 0000 12' to 0o.do .o.. it 0.. 010 0 50 Juli. I'oo 192 2
O~oooototo do 00000 00 ooolo0000 .II C D L A UC I ~ 00100oor i tgra. Et ex- 000000 0" pooooloal d toboo.e j ees 104109 10 Cob ,a0a .t..7
TFoootdoooooooo loodoo"oI o0000000daoo011 osooo asoooooo reudo IToo~ toooo dfidll oll000 .cer NrhAeia nr. .M" etilta Os'. 0s0
do~~~~~~~ j3 Ioo esooloo oolooo 1100001 .tlt Stodbpoooo .,o do Coooot isttotool 0i 41o o 0000602 A-4 .0o 0 *. 000, 00%1
do oco otoood drr ov otooo 3.1 y0 to oosa.eot.o 0 s pooolo Yu 0000o 1101 7o1101111 0 00011 22 o do, 0eet ooooooosl rea 000 000 -00 I.000tdo d dpo, l0d 0, t~ Aelos V oto t
Ohio8 O ototoodoo377 3 aoo 3d 1C ooootlooo 8.Oolddoo010,~o~ de00 .1 0 01a00 .0 sonc cosie 110006 ooe 301.nz elA31tas004etc acng
Ctoooodooooolooooooooo I0otooC o~ Noo oCos .byo90o~ a000t00000000000 0 Coodol dIoCo-solooo.sBoon.ooTheoCub.
Cut, 00 0c so 04diro do0 Noos Took, to Oo00 dooooodo 0lrs 00003 es Cool=. o. s f. odde~ n.I,.. d s
acwha 4 .mej 3434 'qe tbocernco be vlm e ON Polyoodoooo .1 7 bInLi l lot~ o00000dC"I11000 bOOdOo0000to~doi .000I.-1!00 . . . E . . . 1
0000030 0 I ol 000 'r~too ...tt tofo.. ooo loOso doori. eoarno~o Oo 00 196 1 003. -os 00. ie Co mbus 0 00 O -.0I';3Sr, e0
I00 s0 to oo ts oo do Drorie 111100-' 0.too 0,to V
AOC 9C Iuoo Ioo o hot do 12000l.) 15oo3d. do 00 C.0T O ,.lo l 27 do~ 000 u. BanR EdIl. o P O BLa 4 ed vI A o D Eacir C U mB A ~ Fo o 0Oet0 d o 00 O O O Oft1 ;F COra S Pr RC u 54, 5-j bi d d h b ,lrn a .elAc de c N e.- tcC b IP5I,. 21t, -0;t C ;0fo00Cuarpdo F- ..n 00u b~o.0 o Co. 0
(' ll 0000 ototdo dored Cotttot tosi e toot6i, 0nc" l'tO tO -00 110 Cdi -1 oo 0000 00, f Vo
0.00 10 13 01 se ooooooooo dof1,0,acins,,R yooo tlu ttt oo tt I1 11111n dOg y100.0000000 o- do t~ d. (000 N .'tt d dtto
,0t0n00-000100om0000cineV ,I oqur 70110o0 ooooaoho deo~~oo ee l ookue otto .a fi.Cbn it,___ .e 0
0410111 000 -o~d "00 0"0001 dsto S, Oototoo b.000 1
01 I000000 c00 oooooooo do Ct toml 1010tI00t Nal c000009c000 0C00030 100
1001 I Ittttt 0000oA ro i~n S~ t saauilnl sU a orcun 100000 n'id c_ yeo ottelu a raeyd t00 0 9~ iidd 95000003 s. D bn-6 lod0,-I,, 0000.30. P- ..... 01C-0 tOO 196
at- 0000 00005100 Ioo 03 dc. So 00000c Coo ell to04 us1dcaI es ni. ,1.t HII ,
r0! 6 0 00 0000 too a 00g~ .It s000 of05.1 ~ a C E R I Y R E N L A B L A I _ _ 1 C id I A ~b , 1 9 23
--ode" 40010 a 30 1 ,0._ tI, Ce1d0i 10 ... 0 0.090, C ~ o 0 -,! 6l .'P''0 l ,.,uA Il 1
30 ,a" .,0ti--0. prit 039000 .Ill AI I Kf~ CHICAGO Coo," o.'Go.
7 000 m0 'a"O~t tttt~tttrol 00000 000o ... ... t0000 ,oo 30w a 504Ip .dm is
300 11303 a00 0030 000 00000. DO d.C 77N I Ili Otot TAh,. ~ iotc 4p ,o_ lor. oett Loototto d e 410ta do otoot a. 0r ti0 SU CIB S -- -NNIS EN 0
It I0 0 00g. .9 _S 0 000- 00- ..... SO W NOOK TOTAL. Rat-5 L oD A I E L M R N s ~9 0 0 0
d, 039 30 ,,,,,a Si t hoI 04.07 ,Iotdo 0900000 ois 6 0 0. 0 C ra l b a C ,
tootdo hot0,0, 4I S3010 OI,~ tO I0 Rloo Clao Too.- CoO A1. Sotl I.0 0.1l t:0 D c a p riin sf eo e6 u
000001011 ooanl dolh y00 Otodd __________ II -il toa de Coosorc -t 0... 500B0 E NEW
_ R I., dto...too toooood ooooRooiAo OlootoI.0 4 7 00 T 500A C 0 0 I A ,,,, w oe 000 020000 Ott O o O. 030 0000N
1. a c- "" ~r.. to I..... 'a "" R 'a'O eVc YC o rkoo o n t110 a O o toOreo4 .. .0111 CI (5.5oto Par ,o o_ :A I I n ot, 0000.000 In, I I .
vo o o o t o ~ o o t o oto to I1 00 0 doI ,0 0 "7 Lo A0 I00 0 0001 Is do 00000 Le -g V il 9.
lotd deoo- dotme ehooto 00000 10 ald- 000 Coo- 0000ki 0000 Co toUI 00 ho, 00003-MA I ic6iet- 0 lntill 1 l
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - hI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00All, h. .50%57,' 57, Alid t~ I - dcG,,
El~~0000 ,oadoto.in oo0000O.CIFEl0otoo00omsel 1ueRe 0o tdic odr. a iool oooooooooo A ,t Cem "r.t0j5V-Mfg0Cp.0... 7-, 71,,0ockeed00 ,0000 IM'
0300 doo oo do 0. el0 24ddo do do 00 0 0 ,ot~ A -d1 .alo Cuooo ,:0 to -~ ., 0
- irrtgular v it, N N it ...ri Paciic ,Vtrc i El l t6 dicho et0radi. s o sooo o to de00100dins 04. 0 00.o oo ,OotktosdoooottooIAthi~b '.I O : ~u
I _E I oot IleoNew dork, OoOoto 000m 000000droeo10 Coostoottoo -* .";. ooo343o0ntIG ... .,
' 110 I 0 0ht ,Jn 0 do h b t ol b o ti 0001 r I at .. 000 ,0 00,I br o -po d 00 e0 A'00 0. s ot .O~ Ooto 0_3 0 .0 0 00 9 0 000 00% it A c u c o I'" RSh I H4 d e l a 000v 000ien eCtlpo f Cloopo Toso3o .1ooL n, I_ ari -. 3
' -u-il 92 338 414 idoooooo )S .I d.looto Chile_ __ d o O 0000 bm d s lIotooCo00 ailoo's boo Vod Otot - - 00 .5N
Deu a E ter or cle I& ep bli a d C u a 937 197 ; I ,i n e~uu D i zu 40b0..2 a, 00000001100 d~t ootCubadot. In o ,5-1 30 0 300 700 too to
CF1 '00trh 0000 -- Cub '0 looodoogoo .hdN l H 42 2.
Cloo10000oo, do~a .ooooo ..o....i 0. 0000. .o., -I ... Buloo 0~00 I 1 1o Oo -o 00- .33,
0000 A~~ooo0 000 ,-o. .. ,~ Fhna 1 U DA.4 F Cb :,,,Cb, I. 2:
Co- Ioooh ;:. "I i,.oo1.oul i, 1:1 'l" ...2 0 mi lrisd ,I, R. 41,oo-h 41jo Bldg.o Osl- 57 00 00, N :C . 1%
- OD o .O AAU01; I1.NI1 I0000 0 17I0nldi"F, ''r ,, too.; sogootm -00. L a 00 Co No Doo ,- 0300304,
". 0al -,I1 -od. ;11111" -l Clio"~d oSoo P~t I. lo .. 19- 200 1 N I 2
I'- ~ ~ ~ ~ ~ to t p'ooIo-.1 ,l4 ol aaIl. I11a .- ~ l" ,bto 140 fo. o.. dt ooo ,oo ,I)- u,..tO inin a e j)O ZO', ,000000 1,,00000000r 1 n nId I ~n'
3000009 000000 YoK 900000n 4o 1100 loo -I Ch~o S,00 00 50 11 000000.00 '
,1 40.000 I N" 03 001900 000 000 Coood to' po o 2,0 .0 I ...... la ,, 1aFI1dI"IelantoIsiI I 1i1 '- "
. 0 0. 1 .1 5 0 a t :,t 't. ,t-,t', Ili)., o o o o o o t i o d -.. -t o o o t ..R sa n o .. o o o s 0 9 .
0000 013 IF, 010 ,00 Ioooo 0100 10. too I.,ddo 0.otl "00 "44 019 Baj o-ttood do gbi.u both ,ohoo l4.__C,__l_________.__.._._.._,______003001-0011-1011 00 3'"' 04,1 0, 0 03. 3 dol" ,00 ,to,:to --o Ioofoto 03 Io s W;t93o1o, Io ho..oohd
..ot ttt t t. ... fpoo,,,i.t 1. oso9lo h Obotot 4S be 1 ,V _- u .
iip%, I,,,,, I.'1 _ohs~s f o yoi oo
I~a 000 1,oooo~ 11-1 W O R T H I N G T ON,, ______,wN____N_____________.________________6,______.,11Cu. 1 ,.. I '-."", .,in N A, ,1
000 0000 000 010 000 003 104 000 00000BAS to 1003 0000S EN-h~ot Co osoito, Dopsooooooo3 ______ _,--______ _____..__ ..__ ..__-_5000 1 -00 Ill0 .141 A1'-' -t.0 ,19000 00000 % a= R. l, n9t 300 Ots 00000,, 50, ,tl100 I00 60700 oo 011000. 2.K
all ~ ~ ~ d0C~o~ot0o~ 0017 -El14 .0,,a" ,a li]'ai Sonbol DE. CaAa enl,1 Taco 1,us t, 6.0 HIJOS DE3; O,, M l O PERE. Z
C14 1111. 0000ti labs. 110 Noo EoWo Co R ooodAL 0. ..00 ..o "009 EL~o~. 6.000., Dooi .1. Cuod
-, OS0 93 000 .N 4II1 7M. 1 .0 to dto oooot 5- 014,F tt.It1.o,1000 s.s. p-n. too.0-A o3d 9 .: Tol ... i I
077 "I1 000 30901. 0330 "1"7 00000000000 0 0 770 001 00 oto04 Oo 11o otoooo AA 0TCKOA 0T003 U BoO 0,;:, ,O,0.843.3p01O~O .a0dOOOt -o I0 ..IC O"0 0 0 ir d oto,...
000 40 .. 0 203 I0000 349S 000 6000 73 72 7 000 _0 0.0 o-od oodoo .s C.O9SOI~j W1 .O ..7 ,OO "" PX0 0 3~ I H l.o P00 "o.10-0o2
,,.3-a9 0 03 9 0 00 1 5 .o. ~ s. o o 0..0117N -, lI.0 oo s p o d og d M.~os ~ s .. A 1 0 . 5
Il 13 soolo yo -103 -obooo 00 pJos1 de,0 prima Pars 23tr r. .
,,a~o 90.0 01100 0000 00 'o Zan, de VODADO. MIa Root.o) Nabaso TELEONl 40-93.4 4i8o6lo A54806do "'o60OL30'a01oP0r lds slt r"Curltte 1i'
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 771030 20932 O2b0ttO Coooqio -26 4sg do A026514087497. .1t 3"57"'bol -e Hol .14lo te el,anlincn -o SC0 d113 CCn A o..d ..0 4197 Pactisc Tano ... ..7o'2o1
0001 ott'lpOl0"00'00"I000001121203____________________'___31___________ YOOO S..N. 070
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~d .bj '" I.. 11 l lul ...oa 1 OI ~i o 3ooOo.. I. -'4, n'.ritulseio d
Afio CXX Noticias cati5licas DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Dicierabre de 1952) Noticias espliffiolas PW ns 21
17(indera mexicana al Cardenal Arteaga Irin a Gaines y Aftemisa Recepci6n en la Asociaci6n de Yiajantes al doctor L. Irure
Actos para hoy
los tres candidates de
Asturiana CENTRO, ASTURIANO:
la Coalicf6n -R-m6m d. Is Comildii. de,
in Ennefianza, a tax ocho cle Is
La CoRlicifin Asturlanot. integrada par noche, on Is biblioteca so.
los Particles Centrallarta-Popular-Daoigamiza don magnum con
no 'ca tra,
cen =
ties Political an too pueblos BENEFICENCIA
cle Gilman y Arternins., los dian 6 y 8 -A-uprista.: Ju it, 1. Sec.
de dialembre, a sea at sibado y at cl6to de Socor ll. las ocho
A.
lumes prilocirtmos. y media de Is noche.
A Alichon, action, atiodatirin los andidatos do )a misans, a ]a men del Cen- ASOCIACION VASCO
tro Asturizano, en las elc acioneb del -Navarm its Bencificencia: Sedin 14 de ite mes, los secures: Emi. si6n cle direction, a last ocho
lio Gerais Memindez, Manuel Cuar- y media do 1. rinche.
4 vo Muniz y Angel Mifiagorri Frarl
cals, too cuales 3eralu presentation oil- COLONIA SALMANTINA
cialmente en cliches lugares. -Do Cuba: Junta general preLos presusentest de lost fres particles paratoria cle e!ecciones, a In
coligadas invitan par note media a ocho y media cle In noche.
todos los affliactirs y simpatiudares
que clesee concurrlr a ]an mistral. y AFIRMACION Y DEFENSA:
qua se saldiA en caravans, de Iab oil- -Asamblea de comitka its be.
class pooitican, del Partida Centralista, rroa, a las nueve de Ia nomiles en Inaustria y Barcelona, a las che, an Pro do 362 altos.
I an Punic, the Is. tattle, el pr6ximo
m bado, dia 6: y a feet 4 an Punta do SOCIEDAD CASINA;
I& tarde, el Proxima lumes. dia 8. -Junta general porn reforms
A no cludarle, conatitutrAn magni. det reglamento (continua.
ficoo autos. clon), a las ocho y media the et,
tIn cloche, an at Centro AmHomenaje el martes a uroara.
SOCKED D JOVELLANOS:
]a menioria de Finlay -Junt general extraordina- . . .
ria. an segunda convocauria,
El in-less pr6ximo, dia nueve. ofre. para marcar ruevom rumbas
carin tax Do.., liabalina a ht instituci6n a Ins ocho En of Salon de Act" de Is Axoclacl6n de Viajantes del Coal de is Requiblica do Cuba, love lurer worm, tra-)
so Cultural de Cat6licum, my herms- do Ia noche, el Ia taberra %Jim solemn eso honer del Excess. Sr. Dr. Juan Pablo do Lojendlo a loure, embajador do Espisfix. decorate Is
so acto de recorclach5m at insigne m6. del Contra Anturiano. coal a elogI6 is proyeataidat excursibra a Ell par mlembrom de I& reterld. lmtliuci6n quo rstreelamorit too
dica cubano doctor Carlos J. Firilay, betax comerciales entre I& Madre Petri& y Cuba. Se des lease en [a into of senior Embaj.dor y .1 cbrual seasonal
Ems of Pallocint Axxalol se efectwil ca Ia assassin do ayer in a S. Y eLCArtictial Manuel Artesian. do qua he escrito Inpaghoss, runs bri-, CADENA ORIENTAL
Is bounden ameximustut qua be aid. obsemiliniods per catiliflest, d, Mminterrery pan que sea amount en lox main. del Ilantes en ho historic de Ia medicine. de Espalfin don Pablo Ubarri coando comes saxonjadom on of Sal6n de Fiestas par el presidential general after KimConcrese Guadathapanot de 14 Holism on el sees de encre pinixime. De Radio: A ]a una y cua- rique Carvajal Vern y Im nolembros de In itutituchin, scloores Dr. Julio Deholinnes. Ricardo Ullivarri, Diego
Iffin antreaz de Ia ensefin, of efi.r Saki Sell, en una &Poca de down pruebas. -renta de In lards, audible en
-Aguirre, desticada figure de Ia colonim. mexleam de Cuba. El doctor Gilberto Capero, devote Cana Flores, Cilistar Fornindell PRquito Vega Menendez, Jo.%6 Fermiculn Quintana, Rafael Remark, Manuel Pificirs,
admirador del doctor Finlay, tiene a Ion 1,260 kilociclos, hablarA David Femindes Nuevo, Rafael Laredo y at ran distinguid.. personas. (Fotw Mellon 1.
an cargo el panegirico, que result. a los solos del Centro AmrA una brulante plaza oratorio. turiano el Sr. Nicanor Fer.
Para a te acto invite In direction a randez Garcia, candldato ,
M isa solem ne a' Santa Barbara mantas isnstituciones y personas espho Ia presidency. or c ill
interexaclas en at mismo. Dark co- do Progresista. Reconstruido el "Bances Conde"
mienzo a Its ainco y media de Ia far- RADIO CONTINENTAL:
de. -F1 schor Nagel Mifiagorrl
En el temple Actualidad cat6lica MAIVANA SARADO MATINEE EN Francos,,candidato a Is. vl- Lo inaugurarain Actualidad espahola
0 CERRO SPORT CLUB reProsid ncla segunda del
Centro Asturlson, par 1,
Allanza Centralista-Popular.
ra m ex a poicPachas del Cerro aclabran Democrats. enjuiciari tem..
del So I Angel Bande Leana entregada al .,- onitin- extralairdinaria at xiabadn el lunes ochoS,,i6n en honor del Embajador
cicada las 5 do Ia tard. haste as 12 important de Ia compare,
La orgalitl el Ettino. Cardinal M anuel A rteaga cle Ia runche an La Concha del Cerro lonnicisl, de 7:15 7:30 do In
Srpor.t Club de. San Crint6bal y Re- noclie, an Ina 1,010 kilocicios.
Monsefior JoalE si.t.naia dal c.cj.,,(. RADIO NACIONAL: Su capacidad facility Ia de Espana en Ia A de Viajantes
Loin SC.' ..it ly Ia Famosa Orcluesta 13,j. -En Ia horn "Cr6ntca Espa- reclutSi6n de einfermos,
simp if lb I
11s.irl. Lopez abrirg ... ,p,,,rl, lola". y durante of lapso d v las consults
F. Gayol Juan Entiho Frigul A co y prestigioso u a so- e
'bado. 7 8 do 1. ..,he, h.blarA Por Jos6 T. Pita
En V iode un morm do extra- A 'as once cle Ia marnma do ayer, tiondo do varn qua no st6 an me- I 11tirs 0 Jones 0 tienen anucciarin l nfior Luis Guarclado Goordinarl so emmidad Y afluencia de enun. cle ]as salaries del nue- jores conditions. despu6s de 18 'otra matinee con lox Crompeon I larrvz, vocal de Ia Dfirecti- Palo 1'1 lrplm 8 de axle m6 do d N rI Into, de Atax do in Aso- profesirin del viaj.cta en. priecin.
holes devotes tuviero higair Ayer tool vo Pa sent ArZobi5p.l. me afactulj clonagradable visits de qua fud ob- Ritmo. El conjunto Casino, qes de's de I Centro Aster. clumbre 3 a ofialada I- E clarion do ViRiantes do Ia Re- monle. propagar, luchar par In ex.
Jenta smumles an honor cle Ia Ml- unit sorl y heroin cerecromm. inauguincion del pabell6n "Banaos p6blicat do Cuba se calebi-6 unit oe- pami6n de in industrial y del coIngron Santa BArb a ra, on la Igle- C.musu5 1. rusnut an In entre. jeto not de6cesis at pabacht mas cle vFenen actuordin con acierto est art PARTIDO PROGRESISTA: Carl de In quints "Co donga", son 5olemne on honor del lustre merch, prp,"dind, .o dfimis Parroquial del Santo Angel Cus- go. a Su Ennuencia at Cardenal octubre, care cantribun con In ge. pproda internal. Los cabollerom va Rest. _flesh 6
sitar diploonalica doctor Juan Pablo no vo au
norosidat qua exigan Ins creciclas ran anistir de troll, complete a Ia I, -Constituc)6n do un comit6 on qua a ido reconstruldo p g diciandlo, organized; Par al pArroco Manuel Artuaga Betrincourl, deuna Jos solons del Club Tull. an 61 los enfermos cle respire, Lojencho e loner, embajador de do-expresar el agrachealintlento it*
loons, Joad M. erndndex Gayol y b gastrin en qua $a incturre par Ion pica guayatera. pan, a las nuave cle Ia no. torlas y Ins conewhas de los dos es- Esprifirt en Cuba, At hacer iu en- ]a lnstituci6n y el into en Particu.
Dircrtiva de an Congregacidn. satin bandi-ra mejicana a tract" ad,
Ce n I que ,rg-arl no. norinifstad6to de che. P:cia I istas que atienclen can sala. El toads an of painuate de lon via lar of senor Embajador par an como preparnal6ro a Ia ffolumnicilad uestro Principe de Ia Ill esta par In anverinclurn do Ia do ustedes. P bell6ti ho quaclach. c. roagnificas I
anus a don Pedro Wood an nombre del Co- EL CIRCULAR: Jantes, givioulmerite invitado par Ia operac16n. que halark de ser cle Pa.
-Estfi expursto an Ia pnrro- ,, Gobierno. acompafiado sitivas beneficial Para Cuba y Palove ugar un triduc, to, d PUENTFI)EUME T SU concliciones. ly xu a.p.aid.d gotol it e
uno da'y it,. 1.5 amen y media in 06 de Guadalupono de Monte- Las b.ndic. y done. ... culabir. I. d 'r i p R tud faullitarin uch a.. y lpti]i
do is to do, Par his I qu a Marine air. A tax 5 krildo add. 11 -Pa Judicial: Exhume genera de Espana ra Espafia, extrechandle, en un law
ntenciones de: rrey onto qua preside ]as solemnes 661n aniversarla, tan grandlosto y at n en at pante6n de Ia Ne y elitimat. da loammoclesloque tengan don Pablo lubla ri, fuleron saluda- de mutua comprenshbin y hermandin 1,apor 1.!s iioclos; din 2. par va- sales del Congreso Guadalupano de 1. fords sera In funci6n a Is, oche dos par les ejeautivic, de 1. pres. dad a lon vinjantes Que en Ia Penties v.t.a d,, 1 3pral, Ddlr,,IlvD. que teildrA lugur en cou. capital lualda conno par untecles a, li oucaristica con rosario, bLn- dr6polis d-F Col6n, qu, fingcoor an 61. tigion .:ociedad, proorcumphored. hostile laboran fireacurablemente par
At Jimilhow of coal of d so afmo. an Cristo. dic16m y nserva. a 1. manana. R-lb.. y c - to on opt mu engrandecurvienta. y a los qua
6 So Jrincipioalde cnero,.,,nl. roust n- onto cl dfa antes cle Ism, local a_ s ]an numeroll catern
tres a d bra de Ia misma reuniclos Para scot igualmente luzhan par on&
coal ran molonme oilruand re, J 'I e a c rore ad. roul no to c.tran- (Fdo.) Eduardo M. Dalman. NOVENA: operates, onto c., haste at ll on
P rroca Mono. Ja- I do ,a us lurosa bienvarl Cuba foliz y pr6sprra. Mi aplauso
of P a Pit -A Is. let- do 1. cratiaria a b.dDg rntus asta par el exito the Ia ex.6 Mo Ferithrudex Gayol. jams. Obispo de Cienfuegos." as "ne. an S1 enw.e.tra grave el .3 r1a.diairrnbdr:j C..dr.'P',hu__ M.strachil las glependencias, de ]a
L. julconniclad del Jim, cuntrat re- Hizo antrega de in glorlon crime- d I. ran lost ficinas
u.16 an of vij. tempi. del Santa lia Azlica, en braves palabras. el do it a 1. Inno.-I Sao OutigIgUeZ ran. u.noto yareciloos, lodes los dias institucube, se folimalli,6 at acto on coratio
too ot an a anWASHINGTON. (NC). La Ann- Francisco, adi. c Is in Sr. Manuel D hibila' militiolload., Inclusive. I salon cle calories tom d sit A continuad6n Jul el sefor
An get a on& extroardfirourim concu. octior don Saul Solis Aguirre, cles- mr. ode de In noche. Se
irtrencia cle devounildnarle Intprinne. 6-16to Cot6flca Pro Corcano Oriente en h. to cro In presiciancia at Exceno. be- EmbaJador. Fxprcm6 sum cumpliclas
ran goods flapor d ty-dal it be. do 2.9 in-opina- T hote. :.rf,,P.r a hor Embajador Marq &a do Vallis- grocias par cordial acogid qua
ran no do In tout R R. Para as cod I.; el c6-1 general d sab
a a a 1. can Pat to,. chid I R DU En Ia rpi nta del Centro do Doper- ?,u: a run. me I.- a in. de Espahn me 1, biperna . "Reipondo a alls,
am'. fuel I"' no do C b., r ,b a u.0im; a .1,000 operl- -11 loan lomr. y media it,, I;, ,_lt de al a de otro pairs !!mn Pablo Ulbarri. of pre,iderite me- -d n 1. mis a efusi6m can
Jgla "m major" "' '#' I ... 11, o, do feet.. carifit, y od. dotes notivas, contribuyli a Irvanlar trn gravemente en. tar, siendo el recilho do noviernbre. is
deal prima an 'l, "or T 'a u"do. on I~ Pas-inns. a reline" p r Enrique Carvajal Vora. of queijmeramb reamibido. Los Laosvene -,,In 136irbara. rl par, I, larninum.,pah, 50 capillas y tarppl.% y subvicunrg- psectocricia de una leal6n.con )a paiabra-Eleccione s-el d,,,],.
,ratio Imngrn it on ,,,,at s. r, In Innuiculacht. r ficies responded a Ins iniciativas de
Juvi do proclaim y ,.]Jan. lot it. rommarl:lr Art go 11 quo Jul ,a- oto 300 .8. om it d, I -,diaa J ,her Manuel Dominguez, v-u"J 611, y los cobradoren com An cretarin do tor Julio Deriogues. y
Inuilintales. dispensaries, Jiocas y o- Id Ini, di. clospneturd. pars quo r soclo lonciaclor don RicaLdo Cuba. can is misma intensidad can
Aloanwho a. no me aclobtr6 Munt too, it Ia par. per In proaperidnd I ETERCICIO: lor a do] ArzoloapRclo deil as, 2ue los cubanos reiporden R last
do,,, am nli)n general itriontilzildn Y material y umforiltull del pueblo me no orlos on EgIpto, Green, jtqpfa., -'A Jam cloon y onectin d, in La lialoona 03 ell aten his moricis qua no him tu- Ulliba,,,.
",am ll brilinumisnerin jhluo, Libimp, Siria, Iran. Irak, Tacoun vieran an ba poder. En Jos debris puestos: don Dir- le Eapafia_ Mi spilled pues. ea
1,,,, .1rocinn y In t.rd,, Via C.u... a Jobb, Ns- El schn. Doollng-,, par -yp r,,- Clint, Flares, lasorcro de In n- allure at scepter iniai.tiv. de Ist
it Cast- Malabar cle Ard', V, I
a orqu Y c0cril hRjo In R.
rimpralm Lucinno Palou ,Ilm coremonin do Y,r, 1. m"Y,,r.P,,,bl,,,,: Jr., 1100.001) zolon. on 1. pn,,nqoi,, dl ablIelornol. a, vivirion hacienda Vism, ('.,to do goll godad, too sefioraz Cesar Fernandez, Asoclaclon de aJantem del Co
a. don
k tirimscribur 1. aorta do u Gnle Frnn merclo do realizar on vaje calec.
(1, an del diti rarActer privado, Joe ;bS dos par in guarra an, Cono. co.chon .I.b Francisco Vega Man,'
1, so Motto enforce. cla.- gr.ituct cl._ I as nudes del Centro As. do Arrojaz, Polayo i6z;r
Ce"Zirlin Mon. Formutdoz Gay.1 'I'larrit Santa. _j .,. a Expaiia. par Ia que muestr
all 1, IIP 131*49, y M. Seat- por ol Iftroo. monse-ir I do 1. n.ch, del coming., Wriano cloo a encuentrim recluidoo Fernandez Quintana. 'Pirdre, Gjtif- mi agradecloriento. Tencirgin ast J[a
Ocutul"In uAirdra ongrada cl Pre. Arclidto Mnrlnns, vicarin general an of pabell6n "Marine] Valle" cle, rrez, Manuel Puricire. David Far- opartumdad de toner una vision
feet. lial T-wl. do, La Mulaird It, P, dal Ar,.b!op.d. the L. Haircuts y I., I- C.v adenga". onvieron at titular nAodez Nuevo, Rafael ft,16ndc Avi- exacts, de I& Yapaha the hoy. Par
fle. do on.- y ma,,.L Jos m.pas y of itinerar!z, quL e
b I invitadrs Evaristo P6rez five P cc ami: "Sr. President Ge Is. lacrimal S in Laredo,
So'l .. C M.- p r.. election h neral d clac.. Rate
Ob-'!' I". im at Y an. mefincit- mariorita Darn Rodriguez, el'CentrD Asturfivirm de La Ha- Manuel Ac%' Alberto eIiihirric., :n iciammostrados veran a P.ido panegiroca its Santa BArbarn Rua e
hacienda resaltar Ia Albert. L6p-, Mauricia Ravelo, bon.,ciurad. Senior: Nointros, ]as no- Anselmo Sucre. Rafael no. Ma- n nter me encontal-An con sum
,,it mium. I th. d- 'An ".u,' 'r' -a y este cronista. clas of Centro Asturiono de La Ha- nuel FernAndez. Antonio Sgr c he varlas industries. too aramermentax,bl. no I. I_ Jorge Ro. bana firl esadox an el pabell6n "M Santors, Vicente Il B an- at Madrid actual cuya expans16a
r.albld t)ltiPlc- folicitacione.. En in tarde de ayer. on el antigun enito A
u I "Covadonga", de- so. Amndor Alvarez. Tomas Lopez:, ex una no.ravilla de t6mica qua
Jurante Judo of din millares n e Vuiu, cle I& Am
a.lco dov.t.. chr.fll. do intlacia drP Arzololipachn, me eclebru, mammas hacer comitar par exte media Francisco Gutfirrez Antonio Derne- IN habebacklo on a denims caphales
Tron Par onto In one limits del Comip6 Organizador noulestro agradecimiento a onto insti- tria, Alejandro Dniz, Jost LIuhf' to Bas do Europ Toda no"
vencruda Iningen. odoa as !ctoo vi:
I dal Cri.g.ra. Ginid.luram., tur16n y army expecialmente a los Hilarlino Arenas, Eduardo lac fire lobstoria, toda nuestra mail
fueran presidio, per 11 )It- ,,, chindose it I entultiourno que exis- doctors Felipe Oliveira, Francisco R. Felix Fernindex, Julio Dehogi e dad me ofreceri a vuestm. J., to.
cir id .to' de 11 ... r after. r.- te en varies republican herompas Thint Y Figueroa I le A Cobo, Jesus Ies y an a son. Aid tencirilis oporP on a r.j6n, Er- ristuan F. Par I.- Jr r ,
.r.In PArrz Carrillo de P n ell.,. mI Pi&I e'g 'R'.' tuniclacim aden or le Salamanca;
estina Cabrera vied. do Ferroled- par emourrur a too notes marianos atencion que to areas de finiles, Jesus Lim se
do Vclnzco, Conchita Dounfiriguen, do de encro. omo del jefe de Ia aria y clemair en- L6pez, Carlos M. Gorgart. Eduardo a. Astoria: y irG. I. regi ... a
Tljern. Minin Santa the Cuerva, Mer. N A fermero y a epl,,,d,,,,, ;,bb,,lr,,,,o Sanchez, Julio San h- R. l a nteras de In mayor Parts de
e, I in Jr. Irnando
deal Malicart do Cum ruy. anni is a hi Mufioz, Cirlaco Sanchez, nuestra, prongir-ples. admirarfis
it puzono; Presl- Las Juventudes de 1. A,,i6,, Ca Rel monsual, in1cm on su lonoro, Ardavin. Alfwaso Prado. Lutz Carfectiva, seflora Scrarinat Or Para can contras made tione que en 11 vasco, In razz inks vieja
Vd., de Ort. que unto tr.baj; t6lica Cubans v cren ceilowndo vidiar R cualquier clinical particular. vantes, eloc. da a Pero juvenile en Ia oil.
or In Congrelincl6n; ScercUria. me- numarosam adhesi nes y te urn-los replete do Informacidn pars lectures do Asimunno rogamom communique al se- Abierta.la gesl6n, el president uncle cle so labor cotidiana. Los
n ra Victoria Hermid. di P.Jontue. de 1.1flo-ollo, ran re Ise 6m car, In hor director del moratoria y at ad- general efior Enrique Carvil nuevas f brims, Ins modermis to1. sortra, mr.fiorn Mari n Vera proorcum,16 breven pero clo. heres. las portentoins alarms him; Te dcl Car. Ammloica y Concentracl todit edad, CoMplada del mundo sellers. L comistradar general del mismo, que
en it c In. Rivas de ]formula, todo 6m Naco. coontes Pa labras. enpr ... p do qe drAulicas saltmram do can urine a
,air, que colebrarAm on fbc,. late. Intermingle. indication, y muchom istrox lea cautions muy agrinclecoclos y que cia vuestra vista... Centros de
Pro un honor pace Ia Asocial n Valoproclueactividad Y clummismo. Y Mercedes an m.uv. do us Beldam do Plain nos notion muy orgullcuos de per-1 it i Republics do ri6n coma Barcelona. rici., 1.
H.bcll Vd.. de Bar,.. onds, aparecon an .1 oplimeno do dirlemalore tenecer at Centro Asuiriso. do L. a Via out" de 1.
Par is lards, a lam cince, me rozA Ence In adhegiones ircelibidas 61- Hobo.. on c.lidad do pooradcol Y Cuba. r.cibir .1 Exc.o. Sr Fm_ Andalucia alegre con su gente Ia,I S onto Ranarla y a conflnursen5ro tinnamenr figure Ia ingulanto del p-ra constancia firmarron, a cautious. tinjachariallit, Elipaila, Jurceisoment. bell Ox rodo que cuando silk
me crific6 Ia Procesl6m in- Excrion. tnnnsrfir Eduard, Marti ruin, respatuosamente, (fdo ) Andres e ticlad on u me .bijsn Ilegu6b; as fij6x an Ia vid. del
1. Par el n 'her tr.b.jo. Todo to que 10s emP260lon
or r del T" Plevladn I- ]bc-ngie.ndrde nez Ditlonnu. Obispo de Cienfor- ESTA ES MI DRACION Negrin Est6vez, Prudncio Lozano,1 c,.bono. Y esp-inles conead.,
,;.., on c P r el trab&Jo y par of noble fin lineman ox; product dterpue tro as.
a B mars I Ruflno Vigil, Salustiano Rego, JosV de ou peraciiin collect fee c
pride iron a. yo aclorron floral fui go..' olplob. a. Wool. hior,... V orti'losso M(Inclei,. J. Bliurl J.0 1. Vag., L' que nuesstir bajo. Los
lequI. crunt'o' slempre do Ia Proll Con vordadern inter6a he rrcn- cento P6rez, Rarmin Goorl .1 do finalmente que of E,',a .",roYh ._ knirm-o locomares Iledenl.,.*,Inr, aldbcf., Or.,, rrido ]as linen del hermoso escri- Par un instants, In is Hild iguez. M. Ra- vando cle u air ),notin.nues1. in .pm,,.,,d.nr M, lurra"ne,, Simon Rod ron designed. can Arrah. no
nual Fernfirl Manuel Alvaro. I-- drigun Cortina Par. tifreac,
do 1. p in on ne me nom anuncia. parts Ins lisorde crey6 qua Ia to Ia liable abn- le at tax amd-tini. tax t1on q e
In goods. I Director PArroco di int 4 y 15 de folorcra del pr6xi- d lot.. Clirrahm. Emilia Sao,. pabla h om iren par nuetras pit"'I'lla'. I" a Pit
h y donado. Horrible wnmci6n a menlia 'enaie de Ia pritichol
rrp ntc hour us,, cle ]a pa- "'po" ." 'in n-M-i trodusMonxeflnr Jam M. Fermudez Gayol. ma 1053, ]a colabril do ],a B- yerla, frim y despreciada. Pero conservabs, Intecto Balrin. Francisco Fernand z,'J. Gen. littic'if"di enor ld,,guz C-ch 11ins, toda-2 sdido realizado par
do. de Plot. do In p.j.ctc mrgism- el recaierdo del rossaric, en Ia vida familiar toalas Ia. nochas zilez, Francisco Goorglez.s Nu;ri%,o1 a ilinifil.ando quo. ofectiviinnentn: Ins a u-stim
I-lil" de lu, I ... nlud.n de A. C. Gall Jom6 Diaz do Ia ,so -, nt,
..,in reciloiclom ,,, les blazes stactrios.
Las vigffi as del on 9-iories, loormit-ce, sillimerit, too de Ia religl6n, que ink parte integrate de an miles. Una V. Nieto, Crhondo Relations, Gabm' era on altohonor rector en Ia do up, cl, ". Sore is
que dcd,2 adopt,. 1. cniriternplarrons noche, temerma cle Perrier el empleci qua Ia ustentaba, GonzAloL, Alberto Ora. Emilio Ro.! itiction-ide )..a piai6oo at epresc Mature Pat- I[~ 1-p el cal"160 v It atecto do t ad.
despulks de oficis de Incite, deallushm, y hambre, invocri a drfguez. Francisco Force. Cornello, bre sencillo, affable y simpatoo, in- I,) que do CLlba pr-vto, Sarks,arlfi3 y orgullo, mina tambi6n Gain y do. fironns flejublois'. teresadc, on led. a.imp. rep to-hr, ciobajddorab de Cuba
lax q in a doode afuera In mirom y ou Dios an una oraci6n, impetuom y sincere. Ran noche se a so on paoh- ( n Zpa in it, V A %Llestro regieso !rns
m es de Dic. de uFnen nan para asombrarse de so reafiz6 el nulagro: naci6 at "extilo Hildegarcle" y sull pals en ligencral y In Es
entualosmo y disciplina-una cle Ia, wim estrells. "Exist a. call Oraci6n"' Afirmaci6n y Deferima ha color an e a trechantlen 4, In., r pan. Cwbm. Tong. In furelocution erfre E5pafia y Cuba, Ia me co'nvocion que recardar6is con
a,,, pr metlox olare que deacon. es Ia historic de Hildingarde bl, ial,. nor eller
Jet airlbulado porvenur cle nues- am LO MEJOR de diciembre. constituido nuevo Coruit instituch5m le oath surnamento agra- alog, ra rI lenient.
clocida par haber brinclach, so va- In Emb.i.d. rit-A alsposich5a
Ia A N octurna Ic. Republic.. Ilona acloperaci61n a ]a provectado do ustedes para facotarlas Ia maSe IIev6 a effect an Prado 362, at- e.cuil Ia Madre Patria, F- term I izacion the Ia hermosa idea.
Par at fervor religiose y at celo too, Ia con.stituci6n del Comil dell to sociechad -chjo_ no as cilon'ta, ago votos-chlo al torminar su dis
La necl6m de L. Hoban de 1. Ado q me displieg. par led., y ad. Barrio de Tac6n del Iartido "Afirma- ones an sum current. an., do too- curso-por el exito del viajo, v te:
he saints. it i6n y Defense". Candidatura No. 2, dads a he ciedicado a obras do no Ia sagurnfad de que jecti con
ra. a b triernbrox par. que cl LA MEDUSA: BELLA AMENAZA DEL MAR .1 que colicurricron numeroses oft. beirefficenela. fornentando retires. % aJanta man an a] expiritio on esdo Para ell prowente men de dicical asperado -Jvernarlo sea digna exbre las idgulente. vigillam: Parente de ]a que ya es boy par La medusa. belliza bridescernbe, belleza plateadim linclos. untableciendo indemnizaciones Pa. I ., gran excursion qua uniri entraDel Paves 4 at li.-sApthroo loran hay Ia fuccut spiritual do Ia Ac- de lums, sumergids. tramosparencis smil a impetcep- A In 9 do Ia noche l abiert. el '. las fatal Run do inn. mournbr., nablemento a Cuba Y a Espaha"n Ia glosia de Reins. Sera aplica- c16n Cat6lica, Puente d1sciplininda- tibia, habit. tanto an el mar profound coma en *I cto par cl president del pariclo. me- 1 clesaparecid"" uEs up., ... led,,d tdo La concurrencia aplauch6 de TRdo par las firtenciones particulates mente Y !m, reseirvas de ringer. or Calveterica Gore is La go' el cua]' amparo, que ine it e lano den ra, p era entusasta at Exam.. scant,
del Hermann de In Camil cle Je. riachuelo de esraso fando. Es 95% allies, perc, el.06 organ I adores del ons- de Ins norman de In mutualidad, Embajaclor Por sus enthusiast y
loCis Biblano AranzAb. p.rtar. close at unico.servicla de Dios, y los 6-Itc, Y so supritrion a lotion miltil, as. do tax oul.les him
I x no dfo '- de In Paula, olumbtamns to que encierra Ia mas letal Parill comparable m6lo at me, p-cediando a darle po-i6o a do ant
is Igles a fiest. i Ia directive del rtrnnii In Coal que- aI0mfv,:t-. chrito sincorament-- destrit., .I' refivian on extraccan motivocidle it. del "curare" que I nd no suclarnericifinos ustan pars, d6 ul, grsdl. on Ia for iRu,cnt,: 6-a Ia Junta Directiv. par 1. to do him mourns.
an hoist celclarada e cle espectAcular y de grandiono toncorrient drin Join acton encaminados a can- envenenar sus flecham. Lea an LO ?AEJOR de Presidente. de ban ransoficore., rs- feliz idea do In excursion a F,_ Filloolen-Ir. a 0 S.16n de FioaDe vlarnes 5 a] fl.-Primc, t-rn. merrar-In clabidamente. diciembre In aentura de un nific, qua love que yetano G-ia Logo. Narcloo Ma Ro- Paths. Pues los que -yini, aodr.ii be fr,i6 no
de To r3lcios en Ia Iglesia del 1. C Cool siquiera a,. e. Infi. LA.OLIMPIADA CUSICA NO EKA it riguez ; Andir's Duran Garcia Pre- el Progreso do ge .... sam,
He Tullpfin y Cerra. Scio ap on- ma Porto a qua of mencionado ani- COMO LA MODERRA enfrentarse con on crt arnbre de ponzolficsom, ant, observar cle cerus
do an sufragio I x1chente del Cornit6. sefo, Albert,, a gran naci6n Esto, sru-, ,o- -1- brordAmdoe par
a -de a armantliaa"a me par In donas qua at capricho de Ia corriento habia arrojado Morione. M.,tinc,: M..nu,-I clttc visit, E.,pim. h,, d 7- 1~ p.,,oot I., I -,ta a..
dr. del Hermann Claretiana I zequiel versarin % plucidrz me Los Olimpiadlin, moderns& a Blanco Grille, Antonio Doramp d, 11 ulr on beneficio n,) nlo -o- -oc )a 1,11, idea cick presidents
diedo, a petichin del Hno. Far- terialda ,;ux sales. y or Ia go lar- origimaron en Ia antigun Gre, c.su patio micinran nachaba tranquilcurriente. Lea In Fub.tc y J-6 Bmid,, A- rol nice lambi6in eppilial S, 9,ol a I ...... Enirol., C.r-AI
ando Correa. adorador veteran y dia a pultual que )as allenta. re- moun insignificant amillo me converted en In r4 it
vocal de est Consajo Directive. suite una fecha de recorclacitm pa- cia. A Olimpia acudian 50.000 socroutre, Jose Blanco Amer: -e o on i-slonable -k,, ell t VvI. de is grin e.-mort Es.
dactil6metra-el tormatruici terror de nadarlores. E.111. G.11ce. L6prz: tro.irem M.- jai, p,- In Pith,
D.1'sAbado 6,al 7.-Cuarto turno 3;8 IR% pre-antes y do entimulo pa- D 160.000 ciuclaclancia a dis- I G
nue -,go 1,6pez; Poor. Men,, U.11
en In Iglatifit de as RR. PP. Radenta- r. him varticlaram, Juventudes, es mks puterse Ia embicionada coronst rier'sm; director pllitw-, Guill,-- Agal)e de lits inklicos de
platuat de Luyan6. Seri aplicada par qua un compromise, un prlvilegio the ofivo. AM, an un ambiental I 'cor BI .... : i,,, Scroll, (;-- Mariana, vela(la vil 1:1
Ins Intenclone, particulars del R. P. qua recilm y qua accept con Ia
Nicalfis Grand 1, con motive de an deraccritico, me diffputaban Ia A Vacates, Sres. Jose M Dorrnp
Anno", i s Artistica Gallega, en
fiesta 'ca celabrada an coin to Lopez, Jos6 M6nde7. 1. "La Bell fica" sefiala(lo
noorl pr.funda gratItud que'me Inspire glocia ]as soberanot; do lax Islays, Ra 6o Otero. Guillermo So.
facha. In devoc16n the Ins Juventudes m
Der domingal 7 at G.-Sexto turno, enripailvdes en In gloriflazici6m y comuniclad", too grandest y to, Rarri Soto. Jo.0 Vazquez No- homenaje _a Ia Itapri6n 1)ara Illafiana, mitbado, 6
an Ia lglesin del Safv2dor. Loin Qui- manieniolento de too Idualas orls- podermics; y el talks humaildis to, J-6 C., tax. Manuel Gonnilez loo. I
Jan y Marti. en Marianna then Go.zAl-. Francisco A, Chain, Mi. En los Imne. cle I.,Agrcp,,,(,e Ar- L, A eerldlan do Medwo, del Soit. e L.I.r de turno, s.Z., I. torm. q.e me consagr6 enters. soldsodo. Se renclia culto at del Catholic Digest or] Samorairtin,' Francisco R,,,,o. fiction Galleg. be are 'a manaron. nt,,rt(, La Berefous ha dispuesto pace
P' istabom fo i'z itabach., urom volach, artistic literarin manarn. %aosdo. a Ia no. do 1. t.,de
.b !16n d. as re her. m Ante in[ vida. aft Daniel
lig-o' if u a di- Z.u. ... an Perot C
a. 'anpplZ
me aplicarA par It .1clacle, d. ea- ]as guerra. civil. ArI12's, Godofred In phroneconic do Ia institualon I" compiah. un modest. 6b.lo, ll An onto M. ez c0ma, oil acto c:c confraterruclad, o5reslatenI I to Firachiglim, Jose VAz- Re ubL'(. do Cuba. ctno m.t,,. do[ to on or. alenuarzo, en at que minari
oe urno y de Ia comemiclad de PP. firea-h-intratadcomilmismilistria, qu" Dla Manuel Ramirez, Jos' Go clronuentenjrlo de an Indepenclencia., 12 carrod-pi v In 2legria entre Inganichinom. mega a todo. to$ adoradozes began to d cla in y 62 vacates mks.
domin a Is treguat magrachs. Ameme, HAMC
goe7NI B.-Octavo tuma. possible p iatir a esta VigiliR can i El magren safe comer-ori a Ins nue- anippoirtis mier ibros que Ia conatitts.
acrob lrn ran parto I yen.
en 1. "ficieltite me le. avisarti auhles banit parsour en lon n d' 11,to of a h,: ve cle Ia noche. y en it torna
glema d S. its Ia Carldad, tilloppo im I i8cayetano G todo, Ins veateres art Istic.. do en- El Agap, terl por amirce, 1. Jarxe colebrairfi can an Ims 6analbin. que cas trusidtirfin hor role P'Illbrsme'l me
an'- 2 1' de clulemes presenciarrest Ins cm reevento cle In. b..
it hmaicu.je 'a Index Tapeate y de d6nde me c haft & )400f4&a 11 Aerroon, Af 7-VZ and m. 1. col.bc.,id. do 1. Ban- d toc i
ap" P'o'r-la Indepenclencia. Del nbacia 27 at 28-Prima, turri.. Olimplischas del allot 47S A.C, d:.-P., !,-a.] a urpeTipiii de Musics. muy condialmente ]an estionsiclois ..IDel sibado 13 at 14 Tercer turno, on Ia iglesta de San Francisco. Seri I& Erade Pericles, Ia a" P rude "Allornaul6n y Defrosts", ao- A ]a que iw do ser gr..di.,. I gas. doa- Js& F. Urratti., president.
cat Ia Illesla por-cluial del Vedado. aplicada an sufraglo de las al... de ID& venta hoyl ono on el Paboll6p Undad Quirurg, el,.,da.
Bonk splicarla par tax Intenciones par- Indian aquellas Jntenciones qua no fue- biTilante de Grocrla ea. of do Hiciroterapia y el cle enter- Loylta el pr-sidente de Ia firioutt o 1, do to nsociaci6n y director cle In
ticulares a alseflo Eridiana Mo. ran present.das en.la vigils, general eneclades de ]as Visit Respirator- en senor Adoll V. Calvenre, I .... de Iud La Ben&iax y of doc,. .,2, i tar Manuel A. Conde Ltip!z,,sec 7t
_,ra Di.fribuidar: rumpliontento de to afrecido a los son.

I
I
Pligina 22 __ DIARTO DE LAMARINA.-Vierints, 5 & Didembre de 1952 I I Afio C"
Tallijbihi Ailliplifical-fill V till,(,' I 1 F AGR M A C I A
111-is se onerosa Ia traida a La Habana de agua de la Cuenca ... Estfi en posesw"n 41 industrial ... D IS 'O u E R I ,A de
vestlimonlas (ill preladoS I _._1___-_____ -1 __ ____ __ - ____ __ --- ---- -- ---- jOHNSON
____ Cantfir-chin de Ia Pig. PRI*IERA) rina ..[!,iP ,.be, ,I ,abIalron ittlif. ye Ia cuenca del Almenclares y cons- I mento Nacoinal ell of campo He expe- Icontinuachin de ho Pig. PRIMERA) celentfsima sehor Adrian Holman. Y
a'a, y ,Im,,P an tituye un gran iciaer-rin .subterrfi.iri. obico6r, do G-. do Mcfena.
iAP, La simpl I i 4 Pill, -' r I I I da an Ca,-, d iWesidida par at janeral de brigade
CI1 PAD VATICANA, III, I 11 I "c -respilod, on I,,,:,, ,,1,, -_' .,lv I BISPO T tGUIA
"' c"i'a Ia 11 CL 3-o I;o,,,aI,,iguaIqu an n.eo del aual ]a cludad He L. Hall ... i Refilit5notics. at ,alowici'do ando lu ar.a qua las 'alter Hugh Cros, and, RES
!I li" jl a ., I liab.i. , in do I cra- h cot, "!. ll.Iit. .hca su elba,;t0nteras an lisle It rtil I 111;1 su RacjbO a] distinguide, representanm-la, ,to !as AH,, a1',' "'Ti, IA, ",lo, ',*,, It h It.r ind.strias brittort'as 5edicaran D O URNO LOS LU
"!a "i"ana t ... S S ,j p ,,j p,.. Hul, a- ,",I Ins ies.k.d.li I I-Plit. ,as ,oo, ...... I. I 'I, I asl lan de ol to diplomatic. de Is Gran Bretafta Y TFNOS: A-21 29 r
domain facto.' or do ago., ]as a.p-ol,,Iv Ta cog adas an pooducclon, an 9- parte, a Ia fab,' ', A-2120 M-Din
fulra -!rvdirac llo ;I I "o.", 11 "Is !-rgro; ith., do ,xpe-n. 1, ,,I,,,,, I ...... file no 'arreoponden 'to, Pst.s 'runp.., print v-i6n de articulos He USD helical is las mtembros de Ia caada motion
.1Ido I
-I.
.
Y_ -I'a po, In, lo-bros do ]A C.Iol, .... ;I in, ,, Coca a Eli,;,u:,,t,,. ,ic,,i a ,ou-,aves .,at ""' do "" oil. halIt. ah.r. 1. Grain Bretafia no
dt,, roal, do, He la Itill-, r, arb, He He. ... commercial. of minisr. da Eatrichr. do. ,iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ell' r-oTA He G-Ingla y Miller, I o cos tornpil, pleno mrinct. i acuiferos de Ia co,,tz N _Ii: C_,.,,,,,,;. 1 annio str I aps ca ngetiCani .,Dmpah-d
do; -, h-n a calho expellearn rate a us gloo: 1pnd.dty Alarrion". del Suleate He 1. h laida ,, ocaldivivelas de itsag. A c,
d Q., an 'Pa_ (or Migue' A,
1,, 1 I a ,,, ,,, ,, 111, -a r- Ag.icultuo a V, ,as filral-orm earn .a oiales He a on.m. del mevcaecfis; ,a. I pa: del It
'Pat,, 11 I 'Nil -A. lefi.land, I ... ..... Ia o, ,,, I p A a anai lr 'u' do mu hijo. a su see de Estado it A, ill, I ... (ins y call 169,-. a aq .., ,counclee IT F, .. A im bretart
. .,, '! l,,d'r',:';'! ',',, ","',',' ,, ca I I I I "" Hiaswit, clients habjtua a 1, C
as a:"" : !, ', costa no P 'rino. doctor A, erto
",-loca, epe-IrIs, """ lolad.., ,lov p ... e'lao in., of plivild- "'Ila rat" n"o' parajen portadnres He este C-tinente. et. E.m6.:, FARMACIA Y 0110GUEN'A'alk'
11 61 ,! ,,,,'a, ,om, Iflifi-bigil., He ,a. Alrefern-lie Int, ,egart Black y'lits I.I.E Mil-onas t a jernba.i.d., tiara Asun as con an on$.
11 A 11 "I'll, .i H f: I al-a-e- i-, to, I Art ,. ]as far k.11A as A I., f.vic- hid-logoT." arad-te tactic 'rri, de Ins Lati. MPdid.. de realtricallito ,del Ministerin de EmtadD, doctor J
t:- la';., Irl", viiiall I: ,,,ilyl, ,"hl.,.", v.,,, coo ,,,,I,,,r,,- p -" !l I I te-irl"t. '.' "i of A d I" H ,11ilarzberg. q a I "Un ,,,, n "' T A
11 ,,, "Ia hall ,ad. -c-lid- 'PlItt"I's A ins A -511051 a ARua subtg- 1. reat a,. drpvind rvi.7dfact'o a, ,. Had" ;I an ill. .. I h. ob tes a B. Ch, b- Ell at curse de [a cited. cortiferan. -I .... y a -roaddri
Serfill beatific ados 19 P-ce-. A ro,11r. entendel ,,a E si ",' 11 ,' He Ins He t as do r- rr.aticor, expr-, lu ntia 'del De acuardo -o Id, Posobilidadle5 da ,,A do pcns. I., miambros d, ,. IL lansci. departiendo po
' I,,,,,,,*- Inda In ...... cienle a IA 6 t fe, .xpl.bignon He In Caere IT beeves ins- -religiosit's liluertils ('11 -Ing" l '51-lu..'. ,in. tionlo'n no ... pllol%, ,f, 'p"', ,,,A lealcul. del ,61o- i ll a as a rou -. a Sur di LA soon declararcon qua Ia falls de dots .
'llan, "'s" q- a at polen vlatl , ,, reearn tastes ell at sal6n de actos de Ia Cones: I c, Illn ,.
.,. ,A 'pa"o. I. a pa ere rooTj 't"
'I cual jl ecconstttu Halt, ... q",,,;,, 1, ,,,,,,r,,:.,,,,i,,,d, res hA ompedido canc, at DE TURNo HOY VIENNE& I
'o:: ,IP1,s ...... as Y' rha vial del tuchad do LA Habana an cue as.r6efe ca g_ 1.
la Revoluvittin Frfuivv, a P?,',vo A, I4 mint. del lan" lo,' A I I 'i I Alociacionn ralsks,, crimarobil her. 06WO15A.M.76iii 415
17 t'_l.r,, ,ubt IT ane. IT call tar ,AI,.,Aod.".',' "amp" IN' deb.eud.,gride el org ,,I,,,, Grande ca I .e. a .,,_, par, 1. may., part, fid asta at Prevebte to, Flated.ir Unities; ca. adernas. I- lefictre. Joseph,
,A,., 1. anel-tile, do ]A,, noti. ti.a, ,o,,,,.a, iiid r"nl 6gi c"aps "d e"imlior" I irnlo de Aguas iub. rovidi'lini do una gather., ,i"bdter;a. lottel dodo unts .an. P.y ','.Gr.','. 'V'Ilbl. HI ay Ecclea W ni Edmund
I ,,ad. ',;, I- interim, parii tancia to, 'emaxican importanclis nea He un kilorner, He 1, eg I. .. 'Br, ,A fia 3, a atros 1".d.: 'a. ,a ka
Clk PAII VAI .,INA -.-', ',i ," j-,_,,,i1a, I pro ,, Procuentran an Ia ,,tu 6ted:11 nocionall, Bruce Ball, HenrY tar a: Andrews' -H" .", 11 ,11 ,a ,_'Ir, I a u -nes .,, diar sur characteristics hidrol6- ralela ,a Ia ens:a. con sit invertri, a be cltia' raeur, IT
AP I I Id., I acuiteins rao.mal late,,.,*. ].a cuot. I mar ; O',jra taxt'uP.ii a= laecor Henderson. Neal Patte son A. C. Me,
pit 5 1, '! papi "n, udirqueridrt media del
I , I'a I" , '"'o "' P".. Ill II-I'llao"P'n Tr 1. cat ci v.,_-l pons ayt p, i ",'.'I'as y prrrnealalc I,,- gica' refirren Inanition ell asla parle con una ;I nioi,- riblig.da del Tiarks: "queremos dcomerclar y no Kennie. los carries fuerom atendldas
rr, ', :. ,i: ', I 1: I-1-11 ,A "I'll In .-tan )., dal "' P" ad.. Y. Ia in toifirl britinica a su I agad. .1 Millitilerjo de ntat U -9 4 5,6
,!,ii I; filliand ,, his aguas rapociamente ell del informed. at porn He pilleba -)c- agua denlro He ]a gal-ria He des pieN, a, on or h., I- .f,.- 2 .J,; "' Wiroo- pr,,,I.,, a ,I. IA foao a In, I, ta ei candiciones do III indar:r,.pg,. porap, Pirdraducior de embaladorm., I
, oil extreme que ell cutocia ell IA cuenca Sur per lo inge. on 1.397 280 galooPs diaries per Killi. 1 era no or IT Rodriguez CapOtE. 11 LAILAII&
P, 11 li", ._,'_" I s ducco5r. pues hasta all r thatraintas It so
I 11 ,I.. i'll- f t .Tolrd ." IA, -alas -vde P- t ctA formation ricros He Ia Comt ion do frontento metro. I
IT ", , a I _-, 1 -- PiIi, Rover, ad; .... ns ito ,,I .. in, a, a a par Ha side, confaccion.d. "a 'x
ca y soln Naclonal, describiendo clowltes y par- A _tooial no h,,a ,a, ,41cua ,,, rilbla.h.c- frento a Is demand, in
, .11 jk I r .". W A I ,a- ,,c,,... He .,t.s an .roor MUNTANER
'', k T,, I ,,,, I, ,.,,'hot p. :arlar ,'," ,',r. ,,i",., ', $oper"eta nd In lea contingencies de a d1o"ins DRA.
, , I , a*, v ', ,, H;, I ... .... "aol-re, a hi'lro'l, I .guols c. a exis. ticulares del national y terminal' (It' renchrojento de on par. del .I,.,.. t"'
-, Jlaic it. ,,,,,, I. I Ac,.a -ifer. ca 1. let "Vicodo qll, de Ills d.tas s '* I distinguirIcs, huelipedas ,, qua 'it'! :- Do hum. hoy VERNES
- d A, ,,a Hot ,,I od:,id. par 'A Con", Do a I mail ,vallar,' je
11, 'r I I ,"I -I, 4 : Iil:" ,,,:. r ''" I to I .... I. ind"l, do rliT do,, -olt Pid,,ifP (loo v1;1,.1'!.oPr. I c ,,pb,,;,ide pxp!.cariml.ucj ... mart- In a inclus r! ,
, trillion soon do F.roc,.I,, Nalleol-I 1-11 cu-- I, an roi ,-I-- ,Ia ol-ti'll nd, lovable, We do Mat".).liall.
IT I de on i6a Sirrv
,I Nlo,"o. qua alimarlinh. at -o % ple, do pofoTdId.d
''I I :a a, !, ,,,, ,, "'net ., MAW -__ le plue a era ex I, -on ,'j' a t',', intformar. a d, Im p 1I...eAi' cm-f''' conot'ills IT -_ -i 11 I r H "' "JI, A Cuba, hubi,,.n de
111 11 I ;, : I I ,I I ,a, In, L11 1lotel"It"'Ll" I pil ; 11 IT!11111 loul "It""ll po l r, hei I -assulase ,. ", _Il -im,,n- 4 .Iulfern y co, ol., depir-col p,,,X",,a,, d, ,,slperdio,,fa,, ur , I ninnies del comercin eacinnal. ..". c, _, I pi" "'clon ,.,d a n cq
I'' ,it', ,_, on""T rno 111. _a_Alun, 11
y con ,Ro era a ,to li .:,'.,rX do I. ,I, ,r Cub.
,i I I I I ' I I ', ,l I a.r. d.'b ,!o Is I loci 1' ',,,' .lid ell ,,,l, ,rl, Gcbie
" 1, ad I If- I He ]a c".'a'. h.11,-6i, ,it ,avdireento f, ol de I
" 4,204.11TIO 9111,111, I,(,, dia, lei, all".' 11 ,. motion onereiroal briIA1: i:',,,' ""di", ,, ",,,',"',, ,,u, 'I' ',"I """' ',',', .',';:," vial ,o ",,,,,A del At ... anda- HPI Alnoocal- ,-'- o it ...... ide- 'lla, nuevo tratacto commercial antre Cuba lid A des pal A .1 W,'1VfT1MT,,Tjjffl -rJ 1111 11 11111
NL 6 6 . P Ill., cl,1-11-1 1, ,"an ,at ...... pe-11M aj joopi'. Ilemp" el I Ii, Gran Bretafta. qua at actual vany ca as '.'Y"' ,a 'all, ca
.11 --- ,,,, -In ,,, I- -. -,o ,a ... Ill- oil ol- areas c, no _d, ;rlo'd, t rr.,- nr%'. 1 III at
'I'- "" '. d .53. Declararon ANN.- _-_1I
11 :,. 1-1 %I,-,-- "rn .-Irl"ll "'I", I!, i,,polanona p.t,,c,.l it IT ,;: I 1. ,.51172octd-,, 111alo, ,era on ,I .fic, I q ue -9 a
ell ", do pcsible mieiIlapd, a kllcni P I.P.c.. 1 ,a ac ,mpana do ... li..r ... rim entre ambir. pitites.
"I' '11 ;io.ii'llas -- (III, I'~ PHvi'a ", re ... Art ,roctomeol sall- Pple 'or vrelcln'
Wrinfinuarinn"dir IA Pic 11111311-111.11 I -'- perf.- '*Qua RrItor- ,aolulid,, He ilgor W Aspect. -olionw. del .P,.,'Prh-- "grtacion I, croductas lartan ,of, Fomenter LA MAYOR 40 904FIC406
11 H I lbl,,,, -phr .21la ,,,, alin ...... do ,,in, pne,, ,,, liata I.Ile.,,vivan alnearoadas ,. P,,t air. a, uba no existed una idea con cebida I APoY; iII ft-co do M-1 747
crl-, -dil oil I I 1, .- "'e-i 1-a-A A 1. ruldol '" I ", "''. po'n, -A t on es y A ,,,, I a lempr lail-to He Ia. Cuenca Sur d aumentar port.u parte las com- A racols. a Industrial A4026
. _' o!'_'Illaito do late, rl, ", cloves. aarottir ,,il Ia o 'r A-.1 I 01 A-64OZ
,, ., It ,I,, 1,;, !I o- :: I, 1:1,11:1 ,,-ucar. obac., a callow. al I a
ro 17 c1li-al N C, I I, ,able Ia p-bolI&III do III looua "Ante, do 'Inticalero. M r d .a P. r-ralbros d, IA anotan. ca, c as I . I I I .
1- NI., r. Ma-.N.llil.,i, "' ;' '"' -,,a -, .",'' ,Ia .go. ,.]ad,, s, en., 1,,Av .11 P--:,I6c,,,. He ,(.,';r aj'.,' "A"'i" "a ,6 ab, Ilb. a fr,,:
; I, r .1 ,n I -l- ai ";,,"I,, T,'ii','l do P- p,, to-, ',III,-,, F.'-para- on in. c odA P5 ;,gun la, nYo rm=, Ia polftica restrict
' h I a ':" 'n.,q "'I' a is I -11IF-18111,
-, n on a, 11a;1.11via 1 ," ,r ,,,,,,,.,, G-rd- lr,,,,, d ,i,,.a I aiI:rI 6'n n at
all", I N1411 6, C ar, aith, 11 I via apc,.r aleditinle
!,-. -,"e I~ I'll ,A a 1- I I ill"'.", He L4i, I, '-p 37'llli: in n ,o )In-u! ''.' o' rikta ell at consurroo. .egul a rr ca do Frace.t. Agirlecl! Ind. I 17TIESIFS--mi:
locii --i .o ,, , "' "' I :2"G.1hic ... inglit, K "' a' p a 11's I It A .1 I,.,p ,. j: ... s del -, do art ,, ct-, Ibu en, A diroart- 11;jM0Il_-j1rrqoao tujjo_ sa
,a Co--a Ins Z, _.a:::1;7 I ','I I., --I. ,"', l P "P ...... r" 'a ab ,,,,,,!a ,I:pa,.., it I bo I I I f i ,u a, p 1, ,all.leri no pv Jra aeu'aict. i ell IA oportoricirld d, A Plot ,,
dtir- 1- ,, 1, hr' 11 I crai"I'milarlan: I Flcooio. ji.aods ,I,,,i.ds ekall:cia, rider-r- oil ruencla 'Aificada por el 1,olific, con ,.1 prp,,,,,, ,,, -I .... I,
. 11 '.:' I!,1 ,r;,,, i ,, :"P',,"', 1,; ,_,' ,,i ....... &I ,nni _, I.R., ,' ,,ravoklei pe-la.. del a,".11,.11-al i,-IP raid -1-r d-lamen
it"i a It it I I p "I"' I A c"'n" iendn abriterldn' do ago, era a ill. 1, ,I,, m7orrn" No " 1 ... .... ati ,,_ is rdillait- ,,I
fl- aa ,,,, ruen. sagur. r -..',,I,,,, He t Hit. _;, ,Ia tilon- do ago. Par A elimination d, Is ral, a d,
"I "I L.:I '1' .III ""' I -'- ,,iI,,,P,,: ,,,,, ,, ,fillra,,oto v par He I ..% la, ., ,, citing, e _,t.ntg 'e", oo ,,I,, a I b1r', vvI6ga P. ell' carsurno de arocar gvaroa mI,, a,,,on objeto -.a f"T a I .1 It, I. tolas I ch, a v P.stud
171, q ,, "Im, 1:1 rm acias de
'I" !_, ' L' l' ', ,;,' adaH d', lli' ,I I Fa
i Pnin roramente, ca., qo- h7r ,A-, reamdred- IT cl net P. -maron-. que bay dia no excede o t.raron muv tillpreladom pdr
to d, art- 6 De lreh IA III ditrin an I BfLi
' I ': p L ",, :ul, ,-im He i' I "'i art. dtlrida Hi!,' a ',-,', cli-do ,, Itar d' 250 giRm.s por sent para
, ,,, C:. I v to Lar2hiaj Ia, at Pas que mas Pon- ad toS', a Is,
51" -,-o""I", rAli,.,,ias ,rojA,_,!, Ia Altura poezani del aguit ,ub- ss ',',u", ,',, .5"lla do a,,pe-Iment, on el ,
it""": r! 1 ,7, ,I %rro, I, 'l-H", I pi 61, p;,.pcr,,.n.r ben;inea se Potoer Ito A I", 'I del vorinuict iiitei*fere ,i ,'efn'trelosmis.;PeI y que pueda fumarse mayro ,IA ... d,,,,v,.1IzAlr. &I
I, li _, I ir o Sa'T", V, d viinliclad He tabaco, considered c ra, P"'
API-1 I I I'. I ; ,,, 1. it rll I [Ill adoll abastes ev agLia ,:a 's. ni y rararrool, as"de do 3 .I.. j ron"'. I ,,bt,.,, ,,.a fibA qa, ,. lo A turno H O Y
pro -:1 iro !:.bL'!I' I I ., ,_, I, : '', i H. c1W! .1 Vertient". "to' Ell --L' 1 ', Ia 4, tell de .has. -be, a.;, viel se ,,ta extI.Yendo "Home, -!. q-, do -erdn ,a,, irticula do lujo, Pero no obstan a esa -I,, Fuccon arnplianarroesliefol al
jj"Pp!_ ,I, ,l p- a i hot ,-, I ,I; ,a-lllio cle-epuelato inglis par con- ,In, ,i.b- el poll Iiol,, on ,,a. ,2 con
'' "' ': ',,ei' 'c,.', ','ile In, ,,,,,',, 11, ,,, estiman rocasaloo set"Al" '0000-000 at 61culo t,,!:za v. of' a
F- ,I, ,, 7,,,;r, ,: "' -i ,, If in"llt" I'll maxima do d on,. qua a' Inlbtifi 1. ecunerari6n econom"a q- cl.- rica, do una heia, par" V I E R N E S
, a Iack I, Asaciados des- dia He formacomes "'
if "-'7,11 -,- I 01 I ;I, -ra fvn or ,I ... a"- I III ", a ga ove,; liar vo, 'I ,t ... I- -ar-bi pia;ly ,uf,,, ,I, 1, Gran B,,tafia, In, micreboo, do I,_:,o, vip .... Wado, del Banco I
' I I. I I :hl ,p .ocderaderra- quo, so ,smjan graridem-le a hi
"Fe' ,.,,;,,,,r d,: I- I, 1,,d on I tres pies, escioea Ia version rinsideran qu ' -.,,, L-on In, ortegiaries He [,I DESDE BAHIA A PASEO DE
111:1 I 1111-11 , I 1. l I I ,, ,,at, ,, ida ,,.po,.- s dl.1111'.ill ,.d." .. led ell, qoa j',rr 1 1'1',',%' Hot M ...... a qlje constj It trcp' lil'ir'-',, inet'rencirl ( I
dovi, ,it :. fiIIIII.I.. 1,7-.A,- I hat ,ot-,ol ,'Pa a giao Cuenca Sur. Aun ,aa ,in ,ad o Hel"I 'lltorn'llilld, alf III "I I "It "vel 11 "I ra ,,,, ver l.grada as. ; a I .. ..... gslon boitano-a que aridieron a MARTI IPRADO)
r, La I ,,,, ,,I, ion ,I, asparteral a, ,,.,,an d,,.,,,.,, -ple.11tion, a c, a, qu beside el doctor Emeteri(I I,- N,,N 102 alaq. HabAIIA . A .11944
23 1 I Vloo, a des, ", ban ,,ida public.. mils, of nit- czmpo He p-cis die ii:Tles Ia ba fijaria ell lieo voillcirce, cills a, aabl, 1. .pI1- ",,,
El !'in f ,lovrr, Wil 1. .1 A 1, 11 111, ,,, .""I,.: Ia -ohdad do da, ,,I ,oca, --ir., Itas "'n ,inat ell qua In superfilia ca je.1cloas loy cia Ia demand fut.ra',aci6a de' o Was .a, beroef ,
as enid.d He M cr a ' to d,'elal RiilpC, Ill- roc u)
bterran- ei, -a. ell as ,asta b g a Nboll, 58 1111 P-do M-94 on
,In, loat a-I.!- -, I I Il -:,;I,,,pdrr t,,, ,I,,,,po..1loa do Ins III-, t-,bo- Pit to Journal do 1; d,,,',,, ii"' q,!a .. .... to A Ia ,Pcipr.cd.d vtlme',' IA Jt _jjr_. a "' eser""' I He % vinticirc, ario, "' on a a Nept .... I, Nr Mail, do Goorez lil-'12
Ia, h. ,P,.,,,d. co.ah. Pat, 5 'a- Obispo No I ', I '4
di;- jl- ., r co, I"- cellos "C.m, line,, conduction priocpal con Ins paLsoa q a an et.a nr-olln- ,( a ,It M -4 9
it, 1 4al 11 d- 1 I 6, ,,Had I---nit do Actleduct- _tA act. I_ _1 v at y q-e 'am. ,'I, a I I Iorpr,%,,a 40 rrolln- se P-Ple,-1 ,,, ,ordlacto do seteola ins estan vili!and amencon 12
(In,. I ,.a, a ', I !a, t-illeas .,ric.la., A "' I ~ -!nol punbc, otline-ole y ti-ucci6m, pin, t'a Rootlet cl entire atlas .ua5- ,la.. di lia voij, 3, d,,I Iran A ]iV I H a A a olbl ,' I,', ,, ,, ?,I 018
'I 11 r e., ,!,I, A, ,as NkaltI La in r l a,
,; Is I I in 1. I IT ., ,I: I ,,, h, -- ,,--ilat home, p.bl.- a,., d,, galon- rim-, preba '-y 'cho pull,.,dar He diametio, c ... I I". -oh SI train del btigagier , I" I I i -Q Clon A-8388
ci, i 1 .11- I I ""' i' .'Poll' I I ,I, ,,,,I,, 11 I 4- i"."Ins c"atif"a, 11 Ill., 10 to-ol- alles h, A .n. pat-dida He fic,6a d, 1 15 ole Gran B I "I i, II 'it 'p,o ,I'a ,,, ,,I IT pl-j. M .97 1 [l
n-, o hao ,r I ,A! "in"' rl ,"' 'T Li'd"N Is'l I ..... Ill' Itil dllc rn ,,,, I,, :,,',,,;, s qoi, IA f.,n,.cl6n oue An naillnoir, ,1, galon- diatins He IA Ire, val -I d, tona I Lrud aple-r! vet, c ..... proctor do a-Ill. a am, 1 wes If a H cor, "It., _;, Ni .5990
I _i, ,_ I ,a r, alia H" ,.it 6 rl I ,,I, .fia ban lidqu-il or "I b W E "I "I 957
ps,,r ,Irl DIARIO 11 4 i, i ,,A ani- 1. fill I a -Hi oti-A a. impilo-lan- ,-,r- fo-,;-,n ,,, pl, -1 lo, I IF, ' I I .1-i lid called BI Ba I I. H.baiA No
i_ ,,, ,,, ,,,.,, ,I ... at 1-then ,o)-a. ,,a no Ia ,,,-a Mlclc6ai, rep- jan I-ij"r'H- A Morn, He 3 rit ,airdo d, 1, proen"'. r'n'le"da ,-, ,_ ,' ,Itodad- ,_e A ,. d ala Pill"," ,ked, lind,,,cn Los -ovpan;l ,, DEsDE PAIFO DE MARTI
t-o ' "',-'I""I" I 'r a hiro"I"', I evillen" d. gain- ar"'t, ", 1. ra ,, A ellno., I
Ill ,I n ,,,r Antonio Mai M.I I. r ,Ia i-l zi,: .idn. pus asta transpi- srilland, Ia feirriaroon que crei del aRuA salATIA Cob. ,,
nuo
- __ - __ or, flo, H "o",l Anon no as ai d, I,; ,, n,,, P Stphero,. do IA Emb.j d PRADOI A PADRE VARELA
- I "' 'e ,, ,,'% n "o. ,oar- on Cuba IRFLASCOAINI
. 'oI;,;ra," IA o f, '.n H. "
Es n- I'll" o" lt va I-I 1, -IrolA n"' elln I, A) iianh-, nost, I Fit '] clesp"chn He "' p --ader"a hI 7712
,Ila I p r A di ,,, ,,,, rind ...... ert -bIl- 1,AlAn,, 1, ',,aAns. ,,;e IavI,,P 11 1951. -1115 per el doctor SarDlo-
!qu, p"fe'aal" Ins pe-F el I,,- 0 ,1,,',j, fue- ,.ao n 19.9n. y ,leg-arn- 952, f-I.T1'If'CjIb1 \ San Nio!a
o a a', He a P, ,,,, He 1. Junta do I- Nlal"ja F ,,a, NJ 7473
poermli a qiP ban, do dPcP,,- Fl -In ,,,(,a[ do Inis d,,,"It., or- ,I ,a[d,, a-l- del b Ia Ago, i"Ini" In., Campa-in P66 ,,q g
no"s L, illild Antreas . I Itj -4480
liar el aii- rule, p.,a ,olo : !ar co, dn't D A -9466
, g."o, ,io, l,,:,-,pituyPn'Ia instalacion ,so intrigro principalmente graclas a! G-ala dP'\ 'C"11'1 raiH,7rtCll1I-1 'I- C,,,aj,, ,No 775
pl,!am-ir -lat I, ,,, too P a'. o", is Ilavlaclol"es
tras,"' gco, dP Ia Gia Hj_,,-",.r ','o" a, aoa ,A ,,,'n'1,,r,'I- iPe g' "'t"' a "'oncle, H primer, a cargoAgo salbida E, 1. a o"no ,to ,,,I,.- d, I , I v I ,,, Qu7iin P I a D Escobar v Pefral", : : ., III-9050
,,, ,, r, b- ,;l at "ne"i'l ",nqrlp ,ira ; ,fn nla I, ,I ,gunod. He -, Nptun. y E,,noA U-4218
" pinbl'n"_ -11,-, 132 ,(' ) d ,vrorcponil do,, S, -1 a,,, -terivne Re'll. Irid-I Tell .... nt.,EP, cle 1,,I-_4588
S.nVR.faPl C-P -Ia j
dlr I a, I'll d' I' ag Llll'ala 1.1 dI le. ,Iha ,,, S12 110 I IT 'It. !In' 'n"' P' "t ... a'- "' 'A "' R .... Nat, ' a nII I s ognia IT, a,,I;I y j p-g-. : 9627
, ,I'l,.- I-l-, I,-, I- do 0 10 p a rIt'll c, etioncela Con dichos 'dcl,,,, Nj_6
!,has part,, He I, Flelola I I a IT no d LII lot PI 'aides Castla, car,. If I He arlia, 'a de ,rcolas y Gloria 244
.\ lId" It, I"il an Tarrho I o
, I, p, I I nega- a P men
E. P. D. o""i"'Ir, ,,i,In- ;""p"t1\n' P'ida conpcnsar e yp ,,a,, N
r 7an v I Desariolla Fcorci a i an
Eel,. qov -,Id de, I- ,. pre-to y present P1 "a- Bernardo FIR,,,,,d' T Aninas lnda st- . M "40 0
iii to-i- ,.,1,-- 1, ;iwlo '. -oll., I-, a on M 314
., ; ii Itcll- 31111 : i d, on tells el-n- "ne"" ,,,Iai.. doctor Call., Falpe ch, A,- Re ,11agigedo y C-all,
, ',"a, in 'r --do f 'j S,',' lold ... l-, ej,,olollneal: $2 ra, _5 37
, )oo 1"'"' a "i H! I~ gi-ro-le, Est.d- U.,d.,. E,EL SEXCIR sj :i_ client ... s, Ago.]. YNC .](,a . . 111-3336
Pt.,gande-orvas- ', : ,,,,-,'Iinlaltlda il ,a pnl I Canadil p-cipalno-te Esia Nf 500
I 1 ,;.,ilI ,,; He I i I ion I Color ftincionar- d', m 1-1 GI",nl.,,' 10' I, :i
-, ,,,I,,,, ,I, ,nl,,,,,,,, Pes's "" I ...... ion He balan- it %a con In, .j,,,no M -110
",oooo pa,, ,quirc,',od, h Ihlna il bonerl a ,an I_ Sola I I a',, N ,o : _J
I -1n, ,,-v alodidool-d- cliha mernot-;on'Ics 2 A 538
,,, I 28M He Cjba-podra ..to . U 030
i"I'lli, ,1 llll 11"11. ""g, i,,Iar,i, ,", I,, "cl: ri'l P,-- Nrvo,,al Ca,,. F,- S-Ale- No _I
I", a-it, .: I I I g" 2'AgoT.I.: Adel- Z.nj. No. 371
JUAN ANTON IO M ARTIN EZ M OURIZ a. ni"! "';i"', ,", I';' ; it) He W, ", ,It. He Ia Dimola
! ,, ,, ,,;,,i,.bi,. :;": oi ,I- -I El -oo I I I", i HI,211,11 P "e".1 ill o, ol-da ,in rill g- re"ri to H Sarei de Ia IndkiltrIal. v E- Marine- No. 260 . W-4210
i' I' ll,,"' Ii,,;,Ia o"';'llat otra I- Pat,- c n,,
I -iii, .... i, S21, 500 I,, "" ,, I It Ia rndd. ,, Marabollo. He Ia Admnist*rau%,: 1)
FALV CIDO I Abel Floi ... ii- y; SI ... l l I,,,,,,_ 'P I I i, a on ESDE PADRE VARELA
o-W ,.,,-Io1o (11I -,rIl- p-, hiti l, ,I: ',, P Ia, lloncioe ,,, ,I left, do Errisoint do Vai.-,l, dilel., colon) HASTA AVE.
-a'! ","::, -ae',"-- o' I'll Hj,,I-oZi, 'r 'Lool"ll. I-I'lTo d-1, III, -mfo. cl, 'bnla P'.11 'ap" pectin Saa,,d,,, A[ ra..."..' 11 'Be I 'FAITA)
! v ;I on I at I ..... .. _;. ; 111: ]t I'll -o larlo. ll", do lel-cries Public s A f, ,qu lofall, MENOCAL (11, .,
D-p-, d, r-11.1, I., .1-tas 8--ort 1. forri Papal PI.1.11,1 I E it(, 'e-l" I., "'p, ,Ia .1 a No. 61 U-4554
I I'll'., : ,: 11 ,:, !;!I l""i ,,,, lo,"', I 6, 'i"i, 55 CW I'1.111 11.111; I,,,,,,l, ,I,,,,lcm,, ,an ,.da At ,,,
", I- n '. ,al", He 1, ,:,He Ins il'', -- noohn, "o'll-Ilooll, I I II, do ho"h,; ,,,,, rl." f"Fa% 1r d-pA In do Ia p,,,.dP.,I. Arbil] Seen 120 -q S111- U-8067
roll "'I -1111ill", I.". I""T, ....... 1".ou. -Ptacinr
lo-", i. ,,, ,,., ",...' I'll, ::",., :I ,,,, ;:,.!:1,,":, ,,, ,I ,I I l Aliment. ell 11p ; ""bi P, b. ,g ad' ,( 11,lacfjl.11',o: 1anMiruvI.,, larilniii, C 4113ft
... .... I .,I. 1;:, :, ', l v II., HPo'll, I ... il''t. ,,, i, ", I, I 'I, %I,,, I at 'I I I So non I el ," '- p" at He a S v Ca a, IT 423.1
.. I' 1,11.19 11 I- ,:_ llal In, I ,- ail ', ,ol "a I -no"I" a Ia ,;.JP ('' He Ia F,,,,, a la La N',- .In,;I y po- i- Illoo p:'H::1 lll,', ...... l 2nO 00o ,,a la 1. ,( in il, ,aaci_ ;,so ,,, pl"(,I'p :
ii 11 -1 ;I Ila, I o d P A g ,,,I I a , ,,, I a d I A p a po Nlal ja I U .1 Rig
. 111. iii .'' a I.P_,. Ill ... ......... I". I'.- He'd, alit -:11i ,I ,-;id,,,,I 1,,,,(. 'I C ...... j"In I pa'a ,H, pl' I I I ". ""' 'norplet. ii-in B"I.nI In-, no ,.,bills He I ndz.j do %,st,, ona intl "'len rem" Nepovo No 010
al ( I ov. I~ 1, 'I- arT.,ov--o a I live ,I'll., I Pro- I. I .. I I "i He 'I Banco He Forn-to A9, ela I
' ,'.-Hi'ld He I. 7,1i,"h r,'"'n," I t,:lrri- t,- do ,,, ,,,,,,,. A I ...... He
,res ir In I IA'l U 6774
ra 'I A clfirt dijtrial do C,,iba. ,, esal U 6779
I'a II.h;',;i I H, Ho "llah', ,I, 11152 iohalaten H do unto prrstigio Sn,,' ,'," ,", -.',"' t H 7 rev
, ; , , -I v file f-do on, ,I I ,I ,,of relado p- aquella na,,n,, ca, y oue'ronoren %a. per referred
n6mear"al, "ahl, I ,,:,,ijl (, eg- 'i, e "" I I A 'A- qll' F-rorildinA 2il ,,q S Barren NI:6119
, ", I id', ,.,no leaIll-ndo ura, ,xtra.r inar" 423 1_1 4 9
Marla 1-fa 11-1,it X.W .1, AUI Mourl, 14- IT Jo- Aritinalo Mithinira; MIA I R.Artiluelit F I ill" 11 e"L -,,n, air-M Ia ,,fA He 6.9 reffler- He do Aarohoru No
Sool;lAir. "ol-lir. Jose --Ilt, Marlinr Milor1r, 161AKII, Laordri, Radrue trial A -, -1- ,e ,, 7 H%11. ,,,rf S. Jacinto 19 Pq Sta Rrsa M .87 14
, ,a do Door, N14- Rindrigier 41, (liar, Tners, I Enrique, Mourie; Marta 'g p- do 1--h- on $6 it I~ 1-'. ell 19511 He R.5 mi'lones, 'a 1951, labor ell faor do Ia superarion VI- Martin,.; no" Ia p., I ....... IdIl ,I, a r'' r I ,n ri dI tietutil ahn,11
I- 11 I ".to , "" It. H.- ,,"" a "o,"'It'--in" d, laz Ion- ,no. do r12,'a6gicnIIPa Pat, ,.,,tr .1gun me.1-to, 1: ...... I,11, Ilturbir. Mon. Tire- V.1do.. R, 1.1,1. Esq.),,I; Antimil ., r uir- ,C ...... a ,let S',. r DESIDE A VE. MENCICAL
- V A 1, ['I i to' ivlrl,- ,,I $861 )Ill 'I costa ,"A ,a a',ceala a 49 nof nn- He ar ell a 8-tiln. P-d- r"; (INFANTAI HASTA EL RIO
dr, 31"ll"drit; J- Ilitett-, Al,,r,r; DnIn- M.-I, He M tine ; Urbactia srlde6n; Manuel :aona la il,''Ios"", "I', ,I re 1 din arl cl", ar; d
, : ;,I,, al He a ,p- ...... $1 466 119 'a"" 'erf- qI,,.l fi-l-, ,I
- or "'. ", ,,,,,,, re"I"'I"I'le, "'.1 ", ,:1,111%, S 'j, H""t. on, civil it-, I., ci f rl le- a 90 mollones ,pprar al exon ,lei Banco. de5TIP ALMENDARES
Gorookir IN c tirl. Ilridditu- "o,"dv ,,, ,Ir ran A-sta an U-9391
n- Pit ,I aoilri- Vl,, I, A ... .... ., i" ,,, ga ,,, H, .,-,,,;I parn I.a 1, ,)it el inieie.% del Gnbierne. _,menta aleria coanto pudirra rp
." ( 401II011 11 In'll, ...... -,,, a, Ia irdio- 11 Ince"I'll tar utl ,a ins p,.,Ktn, III,, -1- l,, a,, gq- 711
r 'rillifirds, y Q- sett. .bileciai Monte- I B-16a r U 6?22
- ____ I ,I ,aw,,,,. Ill I ''I 1.1:1 " I li":,:i" ,"cl, pa. met,,, "' mr-s, ,a inr-rvn'a,,,,,, s 1' ,nlll. ,d nr,; ,l
,: .,,,,.,._W -,,, "I'll"', ,,I,
...... n .... ,,,- aoy ri,, ,,,,-,, ,,,,. ., g lo-, s4f, 16 ,, -g-dad cl, "'i" ITH 'it- fut.". lafitilti Nn 466 U .3,74
.."a r v," c"'i de $00106 I I a Y. ,,!ahidad do Li, conte5in o' docior SantleVenja dj_ "" d'sla U- ,rsidad 4 58 F .803
------ ___ ___ _____,_ __ ______ ____ C p" ll ,., ci ,a,,d, I'. ,
IrAllor.", 11" of NI"', I, -,,,, It., ,, -I-Innex del Inc-lecia Grand. Ia, I tr r n,,-a, que tlatifiCin' c:Pnda qua ,I Ban,. so 'arap ,IA ,a 1, f
, o' r. A I -T ,, . . V-9458
IJ-1. III, 'll-e-lan cl L "III, "" 1_ P .I-..-.---,-.- uoi ,Ibr- --d-4-..d. -vep --.-*
, --111"t olleLad _carl ell- e _,,. ,,, i I a -a ___ ' F-1333
- j" Palo d-d-P pill ninguri G-od. I- III- Black IT .,,n- IT? ,- or en-call "I Pallel all"I" ,ion del ellon-L. 1. indillox.. b- Call, 23 Pill- J a I : F-6100
'.." lt, ,, ,,d,." lu,,.,, -ir,,;;l d, ,, ,.,; ,inon, ,a no, ,I n ...... 1 a He I., Cuen -o', y d- otins nueos Penn lot tanLea, qua '. ion a esta Republi Calle 17 cnl,, F G F 6222
INFANTA Y CALZADA y K a It. ell I "I cl a I filler
.1c a Sor ,a 1. for-incia ,orstiI u a o I". 's'. P, 'a ca con Ia inalodad He incrarrientar al Zap a la onlre 2 v 4 . F 611,
ue lllot ,,I abooll, I ,,, lend,, n-t.as roceladad ,am _131
'N'ANA U_5 ,to I.,, obt-lis de ,vc-roltl il"cii'llion 'I He a areir, brilarococubloo. C Ile 19 eill- 14 y 16
BENJUMEDA LA N filiC IO N OLL F-3724 (Officina) red ,,, d do aqua future. Pero ...... Ir q_ IGan Bretana. conform inform, No 153 F-6190
I.a Ilatolloxill.ei. A Apunt6 c6mo vii tiadicionalmente Calle E 10
a He ,do ,on 0 plao, ,, Ins _,i__,I- rnocrall ... He 1. moloon. W, ,IPi ... g,,j.da ,1.1, ,,,,,,,,,,, 1,e .,,, ,,p. Call, 28 No. 162 ,lilrl I 7 v 19 F-5 a
-Ga-a Monte'. Pa.. --,I, -otrolen ell foro, descretai, -ilt-to de d He I.. an in
U-3838 U-5252 C A 5 A III U N I K A R I A FO-2292 FO-2107 flovill, ,I , 11 It -r' ', ,,, ,, _oj_ ple- R,,c. U an C.11, 17 No 1.92 cq a L. : F-6253
I (11' "I'll, ,ill. I., Xcdida, po-i 1111'11.491,,Z az ,,,,,,,, ,A IT-, ,dn,,Ni,, do -, falli- hlaw.3c,,, I C FG 1903
__ ,'I el .1 "I an il ,h. allies He 8,f,,,c; e at a-.,. I- in -11, J Isq. A 9
"I I IT Id all 'd' Ia. ,,.do gener. do CPII, A ,,,t,, Ia .',a -367
'"'a do "b"i'"' 1 6 : ,I ,, "'Id""d A n't, H"-o ,,, f.iar,, I- del ,,.,col. do a,,,;,,',- dependent, JES1 S DFI M FO
U-3 3= 2 5 2 I
loralin dv ,sITI naaalla I I 11 I- ,I ,,,,,I p -roie. I- A ", A _",a 'I nlrsiialralbaj el ,,, vs i;, ia i ', ,,:, a ,,,, gn,,. a It e n VIIAORA, ONTE
__ -- __ I I I .--- I,----- __ 1,110111111 ,to d"l- ri a .. ... .... I ", iii "'ir"Id" n is
__ "Alb- ,I p"'giam. lair '11", :1- 1, d',corid". vI a-a do- (I'll' -0-1111;1 g, )e All, "A .P P Y SANTOS SUAREZ
ali i: , 11'11 I- Ia Gan Bieta rl% d iraol,_.sv, ,,Tr.-,,nad,,ae acliIdr, !a pr-den Sla Clialic, y .1 IWIiadu 3-7334
, en : : M
- I Clarold-H-nots ,.be, ,I Apr .... ha ,,g: ,Lo,: ".""', "li'll", ,,i,,i,- rers. t,,,i,.a q- at In a no ra d a C-o",-,- .1, 10 do OIub,, I : 6624
HIJ05 DEL AYUNTAMIEN'10 A [Adaron al later, He I an Sir l'I a
DE CERDIDO Is;iI11-t1- d1o He 11%- dq 'e've'locir"', Ind.,. t, I 1 ;,A ,asiialar 1 7 09
1 1". ca Sur -"'gaoo"', I,- I I n n ,,,,, P, dvj,,,, qo, loo qoP all,, ell rinela ,,donda, dig-tirenn ;,, d Palo,, N'. 1,51 1 1-7, nt,, He 1. C A, ,!_ a;,,,, ;,,
111-i, He InH. Ia po'-o') He IA ( ,- d1draI una lit an p I I ,,, ,,, 'd r,,ca amplibarriente con Ins le-cos del B.- 1 6, Clout, No 13 6 I__.i42
El ulgeor-, Rebc, I a ofa , a .';,I, u1i hrittal, co-, ,,,,d 1 l p, I'lle "'ppa, s. "I'll'a adii" ,,, ,a dohris proyectn5,_ In do Oc-ohre y Rodriguez X-2247 F""'I'l, it, ", a c ,,__,,n D-, -. I.A l,"', a d, C""'a. ,till -1 .9990
I ... n,,, ,, ,,, ,I d, -, ;I ,,, ito-Per, "" sIa ""., I gal r "' b Rah, No
A, %V W As,, I'loolin, ,,z i: 1'r-en 'I oil a die I, 1 ,a Ill,"ll, 'T,' o 5,','a n cill'; loan DIjiad, N" I ,11ron, 1,9373
t do It, I'll chl'ali, Ia s ...... 'I, ,, ,, o It, ".a _H" ,;I- ,,,,,,,,, : v ,- ';! GI-oii 2 9 F1 So, I-9401
1'.. P 11 die, 11-ara ,I -bn ,,, 1, Ilill"I't' ,.,l;rol11a t Ir pell 111(lie, 'r- -,- "] a I D em andansol, ,,, :rl"Iio 1,13 ,sq ,inl .
o--oon Ai-I R;,,,, "'o, ,,, ,no ,In ,,i ,, ",:,,,1,,,,-.,,,: ,Ac
'moll"'t 1, 1' ',', ao, 'r nar"' 7' 7 ""' ;l "' ,I'll ,-, 'd, I "p., Had He ";,.I __ - I 'Ag Ila so 5 I'eh'I I-114.
1, S F ,k 0 R 'I I. ,I, -,,d,,aroo- -,- r[,,,,,a, rl ,-rl .. .... it Ia,_ .,,,j "Ia I'll, lillii I villt- (Crontintirclon III. 1. Pig. PREMERAI S 'A "I'll, "I r
V,,lg,",,1%! l1l1v,-t del -11-fell- Tj--, He ,loa LA cool-1A. rtI,;, v. Ia --gi 6, pPdid., Area.,. Apold I "' le, I ,ell ati, os He .1qtiler f.,Ia a 1. I," Icdo ,,Ia Cal","111ragan I' L-11. K 7 I 5mq
a p"' ,:- '" a "I 1 I ,p ; I cierl, He to que ell _,l
JU A N A N T O N IO .)]A 11T IN E Z M O U R IZ I" Ifaloin,, rI,,,lgvn ,T P C""' "'d ,' a 11 'A al" I!'-l1r' I "I"' He- In ', l =-rl,',,1-,r, P.,Io %1.,Illl
-,Io ,I,, iinit do-orrin do bit"t- !,,,,,, ,let '.1111 nallfin li elp 'ar nl I net, !! I adn __ do",. A.n., ... c ... ca era ,P.,..
Scol. fulldrithir 1-o-o % jujilir meal.do nabaw ,no" ','r,' __ lego-A ,I into I al,
I A I A 1, 1, t. I [ 1. i I In ,,, ol", I 'ana did rd, 1, "" ci Ia, ,,,,,, C A 'I Cl-le, 1, pooteceilln P,,oiare, to f ','., 'd c," ha 11 e" do PI p,,,,d, ', Ital-all.",11 C, -ad, do C,,,,,, In 7. 7 A I-_1 11
""' ' cro, ri d d C n N 22 NT 3161
p I, ., ,1,l,1 ',',I r",eIa Glr'a ,' I'I Tirl ,,,,, ,iof,,., on -oaol- a ,I, Per,
. liae""In""i :'i" l"r a1 ,'n0 plor- I a coll'aloll, elln el S, Al q "Ais de',' ," F.jglella, 42.1 I_,)n-l M-3900
11 11 11-o, , "i" , I~, I ,,,,,, I'll, I ,,,n, ,,, , ,,,,,,,, ,,,,rd', ,,.,,: il,,,"),, ,- ''dirni"'I" I ,not I'll A pi-ana "'a am ,ii6'. d"va'I,,n g,rN 'en. blin Pe Ia ,i,,d.d in ,A rl (I Bella-b, I- 75 7
, '' I ,,, ,;r ., ,.-_",- o" , : ., l ,,,,, "' de ,'I "1'11'- A 11.1,A 111.1
- 'i I I -lt. a, I., '-as l, -.r. P" A , 1:, I 252 P q 0
, vad., n lad I, .11, ,."',l 111 il", '' rflre. lnca, i"al'o- ,,d;d.I I,, P ,,'- ahall. ,. ,,tia- en A all
11. i %-.,_. -11 I 1. I ". .. p.,A diesel, .11, aool- ci; I.,. I if"t, I- ', ohl'n"ll, ;,,, no 6, ,,,,,f Ioda, 1- deroarl Ins He Ia -:da alas ccu No 1 6 1-37
p',": P - I '. I I '',", ". t ,", Ia I%,,ov--io,, ,i,:,, It- 1, :- He ,,,dd,,, --r-r-ro, d- ,,,,,,a(, p-r, He arteloln, do C, n. 'an ad ,,p ,al-" i"vl. C Poials G-odes N, 17 I 98
:' 'r ,, ,,,,, "" ITHal A] oh"in He ...... I-' voi, ro-unro ,- ,., ,,,r,,n, ,, ,,,, l,, b,,,,,,.,,h, d d. fha,,enle5 v el11111.1 -,,,, !i di, Do- oll- do 19.,Z. ajl, l ,,I], .;ri,), ,,,_ de ,,,,I,.. ,, -1 I IA YANIO-LAWTON
11 ,I,, 11 IA I I 11111-1 Ali- talin - Ia -la an-rarn, h.ca A ,o ;IbI area covella's Iota dl tio San Flair- No 362
.. ........ ju.. Bautista Pancelra, Ia r-no, & I., P""clade'. ? ,, I ... 1, ,,nalairn que ,I plIC.- Ia .1,,,,,ai .... do ;a, clcI.,,%tHrv- Pl* !"'_ See, clar'.. 111H do In, I"ele, He (,hhP,, z, .1-T'n ,np2
I,, r ""'a ,A H 'j'l He Ti I ', it, P-11h ) R .... . : X:235i
'Ir a do Pta ania- a ..,,.,itnl,, Pa La Hahana Fa broTa I Pri,,z x I n
I NT II ,I 11 11
I i"te it I
I I ,,I-g, 'E o-oror, ., P ran 'R
Ia;," :_rHv,,l,, fellploi,,,,l, ,'., ti'le'r, lal,, ,Iif'l 1, 1, rnn,,,, ,,,all.dATrrnip c ia- little d e una legislalen ,a III, : : 1,
2, ilil ,r or ,,a, I,. Herrera Villan-, a x 600
1, "Ii". 11 ,i6n ajola q A ca :n urn I- li,-s dp arlicuies y Pqil',pn Ins .lq.,IP,,, qi",;,", p,,d 11
- side I ,,,,, P r o Ann .in iq A
__ Is rtvl a, 1 11 .Pl h,, .aI, '' d trial q,, a ... slil vuesta pals -1--to, par. , A Pat-laria, d A. N .2413
_ _ _____ ___ ____ __ _. ,i ij'a,', dmn, -1- Ia Hi-a ,i ,,,'' ,,,,d,,,, ni 'rentento econer- [a eciiiiiad y He Ia )usT I a f -in He Io-rA N, 49 1-15,i,
__ o Q.,rte IA P"10-no He ,,,, ,ro, Pr., Ia ;'I ant, No. 302 P,,i D .
s po, 1, a1 ,,i,---ii ,I, I z PI made y PI merho De areplarsi, Pn prin, po, P,,a, I_ Par, X-2373
"" I i; Fri, l-, ,,,,IltA ---lin-1, r- a, no, Ia Gran B,,(.fn se In, pro",iii, ,"li";', 'i"t, , I I ", I, do its, mu, rpstrinaido formacioncas porlian ser '""PlIaHAN y I OS PINOS
INFANTA Y CALZADA y K 't "eoodil , ,,, 2!,cl I p I , 1,bPrA A-reell- h-ti ,I ,-, an 11,11t. .1 Wilkie. d, Filarial a Con Ia resteracion He not repeti- A- ,,, In 1, P, an, 11" in 10_11 m
,,,lo, ,,,,, (fail,, d"d, 192A a it : M A R I A "' A 0
..... in arloal r,,,'a, ,., Arl', do a ,oef,,,.ca He porr- ,A ,-;dl--, 'e 0. COCO SOLD. REDENCIOI,
, _-, h-it, .R.oar. toris [a, n .0111clin. de p0CIT
BENJUMEDA LA N A C IO N A L F-3'724 (011cina) "i";I1111111 sIn_"T Zi.., a -, "' ion hritan:ca ,isiti, 1, CRo6lie- Uds nluy -roamen, ,,., LA CEIBA, LA LISA. ARRj)YO
;"! ,,Is ,,,, .I n,"1111 al -]to' ) ... I' a- rIa roWea, atorepoifittria dal Aia- (fd..l ,or R.fac e Rhoa R
"it ""pe'Hda Pa. .Pat a i ...
U-3838 U-5252 C A S A F U N K K A it I A FO-2292 FO-2107 a ,.I, clo,,in ,I,, .cto or !,'_ ,I). ,to .,as ,cnt. do, de 1. Gran B-telin. an Cub., E. i Prosid-le R A] ENAS. FL CANO Y WAJAY
) at a". ,to, p,,c.I. i"filua Real y S. And- B P-,,t. B04208
__ I-loo,", L. Qlaij... .,17 B Pavito 130-7149
. i La C',i ... A S,,r do Li Hilleara or, - __ Re 1 3, Linea B. Redenci6a BO-7670
_______ __ __ __ - __ ,- ___ - - 11, ,,, p-_11,a flit'l-l- del tn,, ,. I G, 7 1..ttll- D Rpta.
. "a p,-Ielo a Ia (o.ta Santa Febc la
- ,, ,it ... s die, kit enii., die I., r-e- IS. Re o. RO-9233
I ila- ,I en." y 16 o'y G
' ,jo l,1,1rg do I ... d,- Her N-fi" Rap
qoe ,,b.ibP ,m A !Iciftint. y ?,I,.,- Q'i'a, BO-9345
CENTRO GALLEGO I ri "opode 'j", flonn, t HO-9333
i IT: Il I ,_,,,!, I Real No 6 13 -11 Ia I-a BO-9275
- l ,,-I nlanv. 1-roan"rili, rich, E. P. D. IA- .0-doo.. I S 7 ....
Pa I tell "" tali" 'I "'""I dvii Colo. .,
I., -c., d,,,,,, 1, EL INGENIERO I . B-78M
'I I iill ,,b,, ,o, ,, Ie
.III del Sol, i :,I Ll IIE111* A11111111RE1, SIDEcivil,, hol-d- q'ii, ,;i,,a ,, a NA VI STA. MIRAMAR, PLAYA Mi.
I I I I I
"o a, He III- o ,,, j RAMAR Y CLUB RIVIERA
dli,,,:,, ,],,d, 1, -,%, lb ,,J 14" I ANTONIO MACEO MARYATT A g
E. P. D. ,,,,,, 1-- adell!". adl-, O'e 4 y 61a. Rep L. Sierra R:42 14
S111 A IN"' I .. ..... to n- III el HA FALLECIDO !C ,ror., y N R 1, I Trend IS 113
, 'E.11" 9 1 IC Alro"'d pt
11-11, 11- I I I f'_- ,:-h-,., ,,,, ,, Cisvue-t Pn',P,,n i-a he,. -i-I. III. ,Inc., a I- ,i,,,n do IA told,. I., q ... ..... lber. I A, n _1 arin At re 13 ;1,7
po", & ,,,a,,, ,I pelf,1 "" , ei, ,
1, '. : tl, voldit h IIIIII folli'lo7a, nio:l, prim I. relic, I. ell -1 He d1naAs f-dotris. rileR.ri 1AP 6, P Rep Arn, Alto S 2728
:I,, i i I d ,,, ei 'o-A as per He ,a ItaO. ,,,,.,, X -"ir'" ,, a 'o I cor car A IA Fill--ii Caballero, 23 y N1 Vedada P- iA ", Ca I ,imbia C;DP 8 .
JUA N A N TONIO M A R TINEZ M O URIZ SaI1'A,,I,', ,H', lk '5 -- ole r",' ,..et. D derclTe alli acompahar claver basin a] Cementprio He Calar, fa% or nor ages. Rp6 u,,,,,,,-,.._, a ,
hvi, -Ilixlrit pel-gi-at"a ,1[,., TIPI claceran. ,::-Ile __. tit B-4253
""Pa
. APilderado a ]a Asarriblea ohc .... I .... ... L. Habne., 5 He ,i,,,,nb,, He 1952 ____ __ ___ ,
11, "i", d Alleho Mark],; kiniselln. M-q.i dr, .Mae,,- Act ill Mq
, 'o'v,', '. I: ellihiork). ,ri.d. d, M .... ; Antonio Mae,.
H A FALLECIDO __ 1a.,ox,,;-ao'1;,..,,- I I
, ..I rold. M,'I 1 ,I a. -qua; T colts M .... Stificle; Tennis Macau Slerling; Jost! Maria mxa 4e---i= 0.
an'l, i- gI.I.gall". hi- t:[ a kT T I Cura --R-x-ft o -a cr, v a
Desputis de recibir loa Santils Sucrannentoo, y Ia BendiclaSn Papal I =,., ,lcI;,-, f"""ol., .fedaa ai ....... 14 bar Pedrosa; Elio Siorcheir; Francisco Barquin P anza. a" P ,or. ...
ell"I" r.-..
11H.H. "PI'll I .'
D:- noeril. do In., ,Pc.,.,i.s ,iiil,' -,_ --Rafi 2l para (iota- -- rucvo Su er:t;9rTo pwa :.-: r ... ." !.a., -1. as: 1. pearabol dr, ,a -1
I ::o de Ia tarde, Ios que su=.nen, ,a
In1ii11:' ro, e-- te rr.ealo a 4os fir. ,r:, r : As':,nit,:ea Cie Apoderados, Com;sion Ele- Lcipavidild die tilre-on.co- ci 1. I'll- AAritis Reumatismo
- ---"L,, I !c,,cia,-, Ilig,-ia y Beiiux -- --"-, -Clc ': : 0 mpahar el cadaver ::-i el fi.'a c,%vo, ,::;es de Secc.cnes y F 1: I:C, .rl-,,, ue con=ran a Ia 17-earva cargo, tire. ,.mp ...... a y ast-o- it- oor J. I-
- !.'-:. ce C :, .q, fovor ciie i : ., .- :. P.Icnula del ri,,a,- ;, 11 ____ __ ----., I Afec _. I Lib- do sar ariall .I. so ,
C r,.- I 'to al IT, ,,, ,let ag- Ia ,rt ,, ,
I I'Lbedl I'lTrit're'ra, 1, f "I try"clociall Torolearl -sil. tine I
I-.a, diciernbre 5 cip 10'.". .2 J? ry R I Aaa "AdJet.-Ullis an a pearl, cau,III ha,"' --111 11 al'L If-' ---",,
-1a, "" ',I,,, 4164 m" AYMO
Francisco Blanco Bonorrie, Norcillo Mo. Rodriquez Lanza, veTzil'i", ,loi (a G _\W iiz KALTNIOK an sa foresail. ,We
- I I, ri, r 'a ,Ts ibl, I i V 6 d a df a 119.933 fil" iluslartdo &I oricir importods,
PTCE.oerihe Asomblea ADoderc,;, T'-- slat. (-1- C-11- rI-.h. en., a i FUNERAL HOME -98055 1 o'"op" *7
ft""' 3
Afio (XX Noticias Nacionales M R10 DE LA MARINA--Vi&Ht--, 5 de Didembre de 1952 Noticing Nacionales Pigins 23
Mantiene la policia su acusacwWn Eit memorial de mariyzos cubanos caidos por la Dentocracia Satisfechii) el Dr. Saladrigas del 'Se I e C Ci on a d o
contra Los matadors de Novalin homenaje rendido, al Dr. Finlay el terreno para
Detallaron los agents del BI en [Irgencia los El Gobierno cumpliti una deuda rindiendo honor
porriftenores del hecho. Declarafort. of ros testigos al grupo de hombrea que lograron gran erripei-io 2 dispensaries
Fink abundance 1, pruelow de Iss pero no le Par Roselle ]Fr.mhi de Attalla. -rort.ranti. y crople.d., d, S.lubi.,.r im c, Jcfai. r.i gge1, alguno para ella I u itst-celoms de
tige reall.ado r, r,,grna, *1r.PrI rIle I :par, It de 1. Redfacc ion del DIARIO DE dad, pars qui, ese din cone rrim a is
casio meguldo firgilia Lorenzo do de me act. .1 ge 4 a' LA MAJUNA It, seno"a Al-th. Fernandez Mlr.nC;.P. agre y recogi6ndolo, pudiendo zmbos ad
E-1 north, lenrar pi C emen is o Cal iiiiia a do de Batista. primer dome de Is
RaLli Soler Martinez, r S Molinaro en Is En relaci6n con lon brillantes actos'ia ruatre de Is taide hocia la turn Republica. y presidEnta de 12 "Orga.
Zrurn."dp.rT.en.cradd a taller. Ninguna celebration en honor de Carlos J. Fin. ba donde reposan In% rests dei lips. nizarlw) Naclunal de Dispensaricis Inr' "'I- '= cJd'f." edre'I = tto' cort a Alsinrara,,, rl ategereg I tre III rart Ie,, i6ronion, on,
par at to.b. y 'er d ce a' Jay, aprovechando Is conmemarachn or g is
'a Cipriano Novalin C?cin a P r.pctld. del Di. d.1 Med.co y de 1. M.dicin Ve"o," di, I. d ue -m1sion t dv sma irurtituci6n. IntegraBad. novlembre, concwT ch:o at faiulleterl.oestadejort'ado en Is enquire, de American., ent-t-evistax narallas doe ve ]a Banda de cl J ,g dueler Agustin Castellocl.r. no b, de .1uhlon BtP e Bell do tfie.or- J.0 Dba. Go2 r "'liotodo' In. tests.. que I- -Ile, y at bic. a tores Enrique Sabodr. I chrool. efoccorl. execute el Holon. N'.' no s. Plo 1'"I to
emaban citad a. asi come mu5clico, to- Be trataba, to par re- Salubridad y Albeltgo Recta, presi. el notinst'n or Sallub.0ild D, lop, d,,,ct.I mdnnoj.trRlrv., y I doe.
tense que hizo I livault.rojento diml train qua de 1,5 into I perilidicat dent del Nte-sto del Parque L.- EnriqLe Saladilgas y r senor AIR. lor Milool. Mc.d-, I-pecta, gec diver dim 1. victims, n'-pendlin. Posteriontri zear y conservacilin de Is Insists don- true] ruz Alvarez, jefe de his ofivl- neral
dome el acto pan it 10 del actual di-I El 111131TO testing, Rom6n Valiente, de el sabio cubano hiza sum univer. ner, de to Diser oil de Salutnichid En Milo-oan v Col.,, "Ittr'l-airon
ciernbre. vigilante 0526, express que nads co- sailmentescon3cidn' ex Pdrinnn1,,j. P.11'omlrl
En esta fecha terininari In Prueba Is epto que El I itul r cle Salubrid. rom If 11. do cling-suri !dt' s comn pl_ ;,,).s1Nerrcnos prora los d1spellsarirmi de
sun informed el n oc i m i. vgenmtWen ell es rel que en el Cincuentenario de Is Lva d '
.- pillocorneliti'. 1. DI. que Ilevantartin en esas lo,. I Its b its ice I cadaver' de 1"La, v calidides. siendo rumplimenta( as
nistel. public, epmsentado par el Novella, one entails And
P"mu"""' e Incleptridencra me habla hischo justicia nosSNI,. ey. Pri- Rodigu-. oo
teniente or a par Tanwoo, Ile I -lidild- ivtcfiscal doctor Francisco Zu gies y las mania y or dazed., X ccorclandoac a aquelloshombresque de agua lit p.,
to no ,,par an, o. esn-ii.1olerle par J haendad. AIR.
yas y as cleferlsores doctors Dora ienclo sido bilrbaramente torturado. co actor Corwa ,a I son nLl('%(i (it,(, It unite la.s ul. onto Garcia Heri-ra. lown 1, R
III C
A vas; Zamora y doctors Manuel Finalmente, of doctor Miguel Abin, J. rinkily"a"inirrinch-V III, u b, y dr! ln'E ll coo-rin.o. m lir ,.bl,-s fi,"'
tests.% Rubil Acosta, Isracl Algaze 6dico furen3e ratificei ad informed roUndo hi liebre annerillia, que too d, it, it.-teneni I cle .,is i-I "En In aludida sealed de ayer cle d, I dA C .oll En Aqt..o I Y J.9ficyGerard. do Villir.. so re Is 6iligencla de levantamert sin dudda cliguna el axote que lertut l a
par" I nudlra polrla cunlturo!, ou o' I.,
'6 C :s it p I-reri-ar- .1br.s; de'12'
-Be, so rivili.-i6ri, A. u nm
Puso, An primer tir, in.. el act d; -non 8----"l Y-1, e:p,.c 'ac..friedrea 't: g,,
N Iff IT -go vo, uniclades m6ditas, que encontrar..
ova in sailor uc Fermindez, diversas pa"'s d" 'u e atimento de pablacion, an comercio Caso, it, rouy adviantadas. acorde con to. detoile, del In ter.1 bit viI. Dfn,,,,",,-, c to Pr:marra Damn. Fare que
quiern no Iludo MIT an coluerle. Ice, co stimetid Weird. Fit
A corral r """'ri coe22't rfb'1re-ep all ... ...... . i d ",nst
cho o,,cl6 do 11 If sp. cle ran antes declines, criminuari at 10 r. del me& breve espac a Be h..
Y.' qua .1 Ar v,.d el del actual diciembre. Continued dicidlicloncts el doctor En. El jeft- d, Salubr3dad de Fornenut
,erp I.d.. o par. q.c I lde i,,PrW.etJe1,gobiJernlu del:coonualvo a in uprioridad h2ber lien funclonando en tods Is Ishi
.ancurriera a I& bodlega, I rF sin que Smcldn a dleclioneve o 1.
co c'. Jg c o do- a Santa Clit'. of rarn- In. 126 tintpisrouricsi h-pitalim.. qu,
mnozc3 silicate de Joe encartaclas trale.jdres insunpowinas 1. Itur. d. JR. ,,'cco',o.. cle.. -otlodr, Alcatitl, it
3115 antectede les;nggirfgandd., q"e I b a d on an 16 .br.r.,, him nereirfind,, ornidleas Ile
N.v.1f. Its JKbf Pan It tibia celebrado y festejado con to i n ,ll_q,,-, tl doctor CRIde
7 to clue E r, ._. e U'g 'm Wen a t padece u no de pa,,,,db, en b, ,,, d, ,ud.lcn ca yer A a e r. d cl color necesaric a Ion hornbrc; i is de tin mil it de Infos pores de
to dc, ter vole.t.d. Par I In., domo zA I f: que hicieron realiclad Is consumacie5n ralImi5 infarifl
a., Ga. le. y iec, och6 cusaclot, Cuba.
11
h:g= I& surnat de cerca d, S4.ooo. 141, trabajadores campashelle ir e 1111i.ld prjgmu,,he,,:6e, Inque no finkli2ilads a] abrir3e In mis- coacel6n par motivom; prolal Y. l, .. lt6 us an I goquite e ,ru,.nr tnel-n. de Cuba pairs que participaran
c. is. e J '" en Is e'll"'la le del Programs de lestejos organize
Le slgul6 Fortunate Antaclor, de- tdrmiP d Angel Li5pzeren el
pendlent quien tampoco arro P cle Aguacate y tratar vio- it, a .a ciescendientes de aquatint
'I firmori luz lentamente de trabaiar pene a enter in edicos quienes con su presencia
I.fums*.,,dn.sJ% ,r.dlca Asubin que somethlOS 2 excediente de despiclo. cleron man colorido a los actus efec.
sell a in. "El
re'; El repelldo Tribunal suspended, ayer load."
tras 64 Lilizare Partuonclo, quien es! Is ,nlin..c16n de Ins cannot contra
ellichl 10, grllos d!1, coonerenut g.bi,,... Poem, me sictite sails.
cue.d. 1. .r,,.ban a no e Juan Acan Borrego otros, por &so]- fic ho torque cree haber cumplida E. P. D.
U.o.t pero que no le III a I earn- to y rabo al comerelynte Manuel Ca- con u i debei sagrado: honrar al doeu 6 in or: en onto capitLi; lu ,,IF 11-tran crilittirl
e eran confulo Y Ppo h6n, d y a Zornida d _n "' y a '"a fe endo of doctDr
difan nor art allies par "r'. hccho Montano y Pepe m par conspirs- termir6 It EL SEROR
Al P
rzau n r n en Is case an a 56. de eats clu- Enrique lillillirligics y Zy,,.
one an do line Is ecalera que dl,6
*IV el aJP1.or riel ecifficio. jun- a lionclor Alberto Recio nos decla.
to I.Timint.in auguraci6n del parquet
ran, pene,- Id, ceratir.-fi en Urg!tu ed.roalul- Laz ria, a so julcio. Is primer
ran las enter a, podia mr utilized. set can. 'contra Mig i I.I. teal it' a ,.e debe haectse Alfredo P. Oliva y Espinosa
V r bras pbr el frustrado asalto 'enrin in d,
Wgt ente para pienctrar en is ie Y a P,. ."hoorl!, emor a e 0rupo
r. robo a un "jeep", que liablendu ir efectivo al Banco Carvaial, de hombres que con Carlos J. I HA FALLECIDO
hicieron el descubrimiento qu I o"u hemline. it, recall ]am Santos Siternmentom y Is bect Papal Assistant I" larroollgadores a de Art' o en Is erracheacitln cle Is ficbre
Ion etwoommillen L. annart. de 3-ler am "In. Dispuesto su enherro pora hoy, viernes, dia cincc,
Deopudo cleclararemin,1.8 agents del freembildes Cuevas ng,,g6:
Hur6 de Investigacones Roberto inz a I& Sala Prionera de to Cri-I Orglitnizado par I& Asuclutdilin As Timillarm do X(Lettres de I& Democrmcls, se IIev6 a.*t parque Lazearpinaugurado, a las cuabo de la lorde, las qua suscriben. sum Him
Rodriguez y Enrique Chartrand, ]as an Joel 9 Enrique Veiga Garrido, Ila-, -60, In 1-.-fi.. do ep,t,t, en In p,,Ine_ a d heTmanos, an su nombre y an el de los demos familiaI in ayer, junto at Monument dedleade. a perpetual, Is me morls do ]as marfinoo oulames desaparecidamit an In ilitiona quie dcbe mer on monumefnla
cu.1els As usieron, ralnucasamen- di...
i c6mo TlTron a Is certem de t ado on que El Rubio, par Is mucr,-, guerve, court nor sentildo &ela do ree.rdsclint, que re cote I& fete. &I que coneurrieron famillarele y analgon de cle Ill grandeza cle ]as conquistrido. res, ruegan a 1cm personas de su amistod se sirvan con, s, c, de Javier Fernandez- Cuevacs. il his nitaclos untricals, sit come one rePresentaciem de Is Marine de Guerra, el Aftachi Militar y Novel de I& E.- reside ficbre amarilla. No hemon currir a le Copilla San lose, sala B, Carlos III a Infania,
1. pa i6m de in. cire, en- abrit Act posed cafia. en et catti 'It- li.j.d. de Evades Unidog, representation es del Sinificato de Marincroi y Foroncro., del Club Retarlo de L, he,,. n- &da ,, else
cartfdxV an Jos hechos.. Anacr. en Luyan6 y Acierto, habiend ido T ion con el tran- poro descle aili acompaflar el cadaver hasta al Cemen.
I If 11:v.do ante el tribunal. en co I c
e nlario c I en r sm, Is, Habana y supervivientes de Ia. buques cubanan handidoo. Joint. .1 elt.d. Allmucalint.. imapl ... do ele 1. esqul F endental descubrimlento del doctor
r.or ge2te..me caph 'For' c Tdcncim.. p tract ataque hepatica que sufre. no de In Avenida del Puerto y calle de O'Reilly, fueran deposhadas ofreirt floralem, procrunchindone frooem alu' ,,toy. El Patronato que preside, en t,-rio de Colon, favor qua ogradecer6m. finalmente, Pat. r. Paiticipa del proyeela deC3nspropia confe- P Veiga insta el fiscal veinti- sivas per representative. its too organizaclones %irt a que p-tenedernn las marinas desaparocldo. ple: c I Lo Habana, 5 de diciembre de 1952.
,16., .ponhbre. v1 its &he, as reclusion pol homicidio i l it lot edift to ad. de marmot
-aseguraror graxanles; y el doct a r Carlos R. lFrIo: Bu,,ldi,,). n o interlol est6n 'n,"edi" IO l Alfred. y Laicnact, 0 va: a Madan y Lectimor Locib
Tax, I de ple: ,a trenrin bust- de trails Jet, P b_ H Entrictu
Pen -a a cum ran mutuamente Y ex-1,,nnar6. a.cusador. par asesi- 6. Eduardo, Enrique, Francisco, Near, Luis, Toodaro,
plicaron In Intervencidn Its tocion,1nain coal ficado par In alevosta el Din dcl M
previo concerto, parn perpetrnr elnitravorove'de use de arms probill'id oillien en nas vitnran e.. Elvira, Silveria a Isabel 011va Y Espinosa.
'a H ariii ron 'i todos Jos documenfos rigi.a.
iL. df,.s. is usitnl. I doctor Canroba t el Tribunal de Cuentas im Inaugurado el r, 1 ue ii., me conscr-on en nuestra
A cverRron Join sefiarcs, Rodriguez I redo Cristell.. q., f.eno.l.d. Ara
Char e esas un.fest.olne.. siones de absolueoin d Cleori-s y r. I-s oruc'. ra d a N to arqueo eit os del Ge
1.,n-dialupor ancd el Hunicipib Itabanero
ein III amenaza a1guns po l Ell ruanto a Jos adno leletoodam.
jo r P curso en Ia E el doctor Recoo at igual que el dueTV elllgldr,, r Pereci6 tin entilleado tie A to, Sitladrji.s. me encuentran muy R:
tin te Be 'I.,, inv the red. u, do rlio-, Pidic; la fiscalizaci6n, el propio Alraide. 111vitall filf-hol, or 1, lr,, cal qric I '.
do it ch. C N
sit x.r.ecisi6n en -rileom a[ voicarge el bier,. ha hi-rild. upa n FU ERARIA S A N J 0 S E
par so car 31 passes para el Congreso de tirlb. de Cuent(ts To 1. de Bayram ercri'd ro. clue dirigldo p. o
In dfstrlbuel6n the Jos locales del em-1 Carni6n en que viiijabit c.m ralr .I.,,zdcur IFin..y at Do IOSE 14ACEN
tabircomlento y otro. que confirmed Acord6 el Plena did Tribunal dc invltadoo por el Gotterno or f scion ,
itenleclan Ia verchad. min luglor a Ell In Plazoleta altunda en Maler6r, o cl C.l ad. Ill 134 Hart...- Call- of No. 952 asil Aoil C. acurrI6 en horns de Is marin Cuentas, -gon nos onformiI all pre-linin. pitirticity- r. cl Carlo, Co. u. birill-te -to telbl.d. m'id.. Ro-1555 U-1194 13-4944
-iloderte el doctor Entitle FernfindezIternecional e Tribunal" de Cunias en lon amplion ..Ionen de In Ciimil.,, A is rinenictirl. it diel 1 11, 50 7726 U4M U40U
Atoll lextigos. to% sefiares Radrf an d, yrr un mm icmlculr v.u.mJc,1,;1Cmus. pro-der a -.i-r one in-litucHtendrit iugar el pr6xino, or, ,, de Comerrio de In Iud.d M onvorts.- Co.. en has 'nl! M'm
r net -u or". ventigari6n y arqueo de valo r. L. a ana. call ora-06n the ]it lonone- to quedo inaugural.
T. is :'Itur- 1952-53 on. d.raf.g. the Be,. ..ntada In
urez y Chartrand futeron ffitensamen Ciii-cl. de 59 h., it, cd.d ..I lit Tsorcria it,] Mu.ici-'morari6n del Primer Cent-wi, del rn Ia Escur T el Industrial', menioria n on, cle Irs, fuodd,,d,.I nIr. TrInferrita, del ""
c. I mrote I d ct.r. R po, d, L. liaboon, 'Natal on it, Jom M.,li, Ap6stoi d, I., General Mll.rt'..6
it En aclo Ade 1. milinclad .ban,, el doctor Josk
" ,,rlor Al ,c learn crxl lillnnar id., 1r,,g,,,,d dlcho
.,I C-Twaic-clone" y erc a ba- 1om6 Posesion ronto (it etor de Intation Lopez del Valle.
lot color bar, per. qn, r. de d 1, V to r r In
tlollll A %,P B' I.().% Pakes it-tridom ha.11- lo- man alimm., el distinguldo rnnfr tcr y q Fraterniclad Jo
poslaron can bane, dando v" 6, perIndl,
ouh-11rin, 1,nlo nTn d cruso I i' I a I I,, ba no ibu- A, grit I I an, e1goc. Bolivia fliasil, rid. compa r. a- Y HERMANO
leto ( v clencia de %us concluslones "ficItill &rturn Torda. de 43 a In, rontodcoes To, rll a, 6 CA.' L6 J, im Ple I V 1 0 L I V A
I It"', it Ji Dill, M,,,6nd,, Corolla, C bit.. Cristo Roa Joel Lobilin. Cli.v6.. 1, rivoctim, pa,I Dremmo: Lropoh s:: or, NIniguffloo. pvrl,,. Diortrowrit, E,,,.do,, Food., J',,Idos, 'In- Much. esPel- 1. -erl inlya. 'a lo'litn".oc, PcrLdlstan
an drnl, -in,. dI roohIn de P _1b
del-el I Grtl rim. le, 'I a, nellerl", In D.recc, n I,, Fnica Flpilrlt, Footla, Goal [it Haiti, ne-li
'I'lai'load. KI Guiijirri. no y cl f, a 1 '161, '1 11
r. A -,I.. I I lCjpl" JJrJRoJ,,.
ri ji,6 a hi ,cu,,.,Fjoilc. que ba-. v ...... i d '1'7 nUtnero 1.061. It'- A fit, d, dima- In rmp t ... I. El lopi
v NJ" ":"'a 11 'I on y 1., 0,1 y 0,glo .......... Aot.onloos ha, M-tril, Ni .... N-,,ca PR_ Que phra Ballumn Itenr el resurg]. Pro N ninifica
lo o S, ha'a rl arque. It, I alwesien"'anta, pa'agnity, I'vio, Pomigill. mirlito de tan it I. i: Iro do- el Ciel6it fie Hacie(nda
doctor Arolita. drfrnior d, Sol 'r G I li.i!o or 1. Prlichil. efecti- y adernw, el san-i de on Sort. Drilling., Su.-a. uogo.,
Almril "I 'PoLeidn'tni rn lgti.lcn It ilat.. Sbiuc , ox-in 'I arrift lib-, III- T.--ot-H. y C Aaduria. .."Inela Y ernte, hicleron uno Ile In PalabrA, Pn- E. P. D.
mirms ,, 1. trade bit,, de claarn,.. .Aph flcl,:l 31147 perlmritnteol Mi. V, ire atroo. el doctor Eltelion it, V.- entrega lallas tie leche
nixterin it,! Cornronoca, ,I.vtc Los Imbrij., d, inventnio6o Berlin L. de ii-ild., 'a ratio, delel-d- P11.1.11.1 dirt annihLic,
tr, de 01, lfl,,;! di .'I "n' I.g.r Indle.do, Jon 1 dingodom; jr., vI llolgi.,Iradn German naturpleza de ute CooRres,, Inierna EL MMOR
ptro I. ,it 11 cle Educ.c 6n. cl snhor Cel3o Valrl s, el C-onitti Pro Drino-Ifl-d., let C,.
co-odo S, n AJaguel. it cuyo cargo He en- cina it, TrIburnitleBlao
Otran ttothloo furron: Enrique Cruz on It tinazo y me voice), de coca It, D ad, n,.mbrc Ile Loa --24- de crtlbrenasifido, clue
Torre tell. I aIt. nispreciern de 1. 1- a6lo-cumprencle lot I en
1. pir.plat.rl. d.1 r do he- cl dr vcrno pudo dominarlo.__ T"Vt6n the FigenlIzacle5h de las Pro- ontrit. Trib.-Jes; de Cuent- mono los y e se or Raman Figuaras, en re me rganIz6 In Direction General
ploterla dorde Ennque Garcia -vi- vincons. Municipion y Orgaromos An. organs an L L
R"AJ.- fixesen acon List Ricalde cour-113w,
cl out do It DESAPARICION t6nomo, to, seflor Blas Ellas Thuma.. d.1 '".111cf, doPuest.m drl AholotteJr. ties mo ,J'.ue r It con it. no int, -Affr-eh -P-1
ed, 5 let ion cle a is president.
I'll a c top. 4224. qu. f.A oil ft.- FA .1-Ide de L. 11.1b.... ah., -Ji.inci Con el propemsitot de socitor a di- de Ia sehora Margarita Ayala ch,
d., aparrialemente, par am molhech iti, 116 cu "' D,",Inl Justa, LuIB del Pozo, solicit6 del Tri- Visit&. .1 Tribunal de Cuentes cha InauguralchIn lJeg6 en horns de Mourlot, secundnda Par ]am ReCians. Padre do nuestrii qwents
r,. par rr 1. bod.g. y but; Cilrel. I At no 'I met, c araballa de Castilift., M-fir
A 1 6p d' "P, de Craton que me procediera Hall visitaido el Tribunal d, Conn. IA matiann, par I v a r or A el
deaptIA. del acha y. inner, 16, que an tio Janqui G it It I HA FALLECEDO
. J"I or I I it d. d 'e "'r e In lits el isch.ir Pedro Alberto Garcia, Ia Waldo Ptrez Almaguer, gabernation Luisa Suber6n, doctors Ondina RoA.U.4 dijernit, art maTor r c a de I Iu,. Im, d no clent Int min.r1sen Y.b'r' ivellig
line .are,. In" an I ,r:. school. selorn Victoria Esqui3arama. loesiden- de Oriente, tell prelocupado par las driguez, scriorit. Martha Clor.b.11, y I)espu6x de relbir Ies Santa. SmantopmenLain Y la bandicifin Pap.1
c.dJ6 .1 taller p.rR re. lellio, so 16 del notation 1. del Ayuntamiento de Marianna, Problemso ewoarem, de is firodennita otrin. losionts th led.
I 'Yale" del auto qua so he. de Ia mmeian acomo no 1 31 Pat~ levitation err an -.do de 22 -n-pile,, el c .,dcn
d. at. I DisiptIesio su artherro para hory, viernes, dia cinco,
ad. 'P. it. part. dcl cited. E.- ad., teran I 'I .se- regain an[ ariona on& rcp e.-ntacion Pa P
Cabolle- see, I. del Micumterlo de Infirmarlon. trega a Ia primerR
ya ocurrld Triblima ya nor e I. donna. .1flor. 7 las cuatro de ]a larde, ]a raz6n social qua suscribe,
llilleinkrc a, pare in qua is diern deagracla, Treints y pofnl's' hCan shin M rtha Fer
del Ayuntamiento de Santa Cruz del Reln6 en todo mometmo no ind- nihndez it, Bitilmla. las
Norte; el doctor Elpiclin Cailos Ma- criptible entusinsmo I.L-e annom r-J- e re c .,.dl-,,,.d m su nombre, ruega a los personas de su amistod Re
nuel, Alle rde All se(ii-lario drI Y Profesores, siendo ameninola el a( -I aporte que acemoba v que !eclabriaej sirvan concLirrir a III Capilia San lose, solo B, Infanta Ay u tam Jerre de Santa NI.rin cei to par is Banda Mumcipal, (oil )a to
Rosario; e I contador del ptopoi Ayun- actumi6n especial del d1serno Y Carlos 111, parct desde alli acompafiar el codaver hosla
tarriento Jo3i6 Antonio M-endeI, y Ilona, destacado conjunto d, lanto d, Ia", '."1,m"d' :?) Cementerio de Colon, favor qua agradecer6.
Tacoronte; el senor Raftild A r=la auxaculfilits clue, bajo Ia acerl 'l romo de personas awra, a ]am mos., Coll, micalde de Madruga 4-1 schor rece16n the 1. mcilorita, Ald.t Clilnr !!% -'B' La Habona, diclembre 5 dis 1952.
Miguel Fju n :na Valivole. conta- Bon, recibin cerrads.s ovarlotirs d L1dprl.m,,rm,.dnn Iran
dcl M one p de Sao Antonin de lam osistente,, par sus inagnifivo% in- c r enorn F, OLIVA Y HERM"O.
t Is it, a DrImonalmenin
K. P. D. ltr Bancin ; el Icaldf Ratitol Morales J!erpretacIPn!s. I report. I., rfp,.d,o, d.ornlitwo
LA SERORA Febles. r Go to I" el mchar or,, ..e hr. i 1--d. it, so
All-ts. Rcyc,; ltrici visit6PPP tib-l cl Cunla,, -11or-lo.je tr j,
Mourenza y el e.nl.d: He- panad. P. e tesorer, d, diho cn
via riuiorode.. It. cle I.IlLtra doctor Armando ri.:
Ferm ina Ndfiez y Rodriguez Vda. de hunez D I che s ,,and.. an Y Par vi D,,et.,- I, Rel."..e.
as vision e n Yu .JPu
con ]a' pre"i Poem blicion de 1. nomiro. Uo,,cs.d.d
HA FALLECIDO aticnin, I.did., y lot, -,- d.1diletor Art-,. Past-)
lic I c
Di.pu:.t. an onflerro para bay, viernes S. damlasB4:30 p in Jos qUr bLINCliben, hijos. hojom polifi- ccritabilicliod I.bI-d., n ,- it Est icron liataroo ]a Direccitin I
coo. herm yonfieta., In,- 111 11be y cl rental. fitorniha- r,,cg.n I., pe ...... s de El triect- de 1. U.1-r.1d delin Fisr.1-ii, d, las Provinclas,
N-_eZ
1. ministraciones.
ran lachr.d. here a In Furriaria Allredo Fernandez, site V, de Lee At lcipl% y rg..i ...... .-lonolono.
anflatad. on mirv rn 17 y H, It-, diarto, C=11.1 de It P 'r1ritionall- -n 1. orV in
Ved.d., par. de.de all[ acont el cadaver hasla el Cemert de Colon, favor que agradecertin. El rirlar de Ia Unlv-so!.,d de Los ganiz cion adoninista-a d, ia noL. H.1nont, 5 or d'cll.b,, dee 1952. Villa'. doctor Pedro Campt Campx. cjcnrte Url-isidad djaclarefia.
Adelthes 7 Mirte, Nrids N Z clino Ar.&6n; Dr, Miguel Genmr, Ans. Maria Contelo
do. it. Ilf-M11.111, rfgtoc.. fell y EdP.rd. Artacim Y Nfife...
Miguel lausenle), Julio, At 1,16fie., Sort. Birguir.1.1n, Adelme Me- Conm em or6 el Club R otario el
fien, Adelfs, 11111tracialds, Atka stringfuler. Jorge Allclens Pajol y Dr. Virgille Rest. Nilsen.
Dia de M Ifedicina Americana 1. P.
Una vez mAs, romr, va olando 118 e hizo possible ]a reahzori6n d, Por al alma de Ia sefiora
costu in bre cada aho. en el Club Ro- Ia obra mas porientosa it e 10 inge.
G R A 'N F U N E R A R IA D E taria de La Habana se le ))it rendida nieria mod'rna: Ia construction del
hOmenall de "eirchicit]. ,I gron Pont- Cartel ch, Panama
it," ,vast, d-r cub-no Call o J T.mint-tr -116 1 doctor Zcef.
r can., no id e '" 11 ,Id l g ..... r,,,I, I"
ALFREDO FERNAN DEZ Jilel, I ,I de 1. Aldoota me- 56n Ia obra humanitarni v motional ANA PONS HERNANDEZ
d 'v deche' a R it I;
H y 17, VEDADO b.b.r I "an
F-5054 F-9619 1. 't-tranni.i6rede In firlor, amarilla tPd!idU.n R vid.
,.,qil,, en, Is"
r..r merit del d ",.p .... nt, c
no de Ian ri ria
11r res de in humanidad "I'll batodo. a inspirar cierta y fer. V D A D E ZA M O R A
I vorosa empress que como rotario I
FI Irdr "il raduado en el mis
d, 1, se,;o ,.doct r Y r0u'D echro R aduado en el min.
c, rrviera o mo ano a LIV 'I Presidente del Club
"rined. rh_,B P11111 c, d Que falleci6 en esta ciudad el dia 5 de noviernbre de
m.1,11 11 1' Afircl.r, Peter Gustavo Adolfo Bock, sien.
trav63 del rua I Ixtillo tivenien. te clue mcguoria,, quo, Bguirfi. todos
tements Ia lustre figua l, Ia Me- e, camino ple a vida con Ia still for
t d1chan americans, cuva -gractia. c 6- indtima dvil antler compliclo Y5 .,e: 1952, se celebrai-an honras f 6nebres en la Iglesia de MonP. D Presented 14 de agost, d, 1881 en guran a e que a, vjda no terminal L. I
EL SE OR Ia A adernis de Cien,,,,,,.l Hb"- fill
I, c a ej fir itiv mer" or lr.ndo me serrate, Avenidri de Italia y Concordia, mcifIanc, d:a 6,
no. no it B.bir, rech.z. or In and. JR ,rdadera gran.
to 'cl.n.n. dc a horror.
do I un' ig'Z'.' on 1 articular sdbado, a las 8 a. M., Y su hermana, que suscr: e en
JOSE MANUEL OTERO Y GALARRAGA Y s1rVE hov de rounto H, ren"a! Ter it, tin I-rodis
HA FALLECIDO Does todo, aquellos it n c, p too I n 0 o.i a it
In- or ad,,, sl B i I r o I o'lo
D 6 de realbir lon Sent- S ... sweet.. y 1. flecull.hin Poll c1lor tan interesarle tre Ion que me encontritiolo "Pi-ein. nombre prnp:- en el de los derh6s families e 'a exiiioDispursion- ntfi,rr. par. III oy, viernes a ]as 9 the Ia mairinno, lom que sus"ll".. Bit viud lanll d, la la,e -doca. rolarklY,
h I d en sduglarn exposicono qie. nor la on.
s, hijos p lithes. herniation y,,,ermanas Political, en so nombir ro rI den erna fitraili.rm tinta, agradec-r. Ia asistencia de Sus arnistodez.
Ia, persona, de an o h II.%I ,.Jtad, on, tu",
rucg.. I it, Be sirvan concurrir R In indi y.da .,a In B no- tar I Ubio Fn]Rv a o'_oh, pcrqu, Iia
mero 2D7, bajos. entre Linea y 11, en l Vedodo, Para descle alliarompahar el cadaver basis cl Cc. ne. o 11 It,, not so.,
H c Ionic su tralonjo. ami c I 9ttad., d, 1. -t,tu,iorahd;id In
menterio de Col6n, favor que agirs eceran. L. obana. 5 de diciembre it 1952. negaclones v vilicendio- oe tuvo
Concepteirin Pedro Vile. de Otero, Graclela T, Jmcfina Otero y Pedro, Dr. Antonio Alvarez Pedrosa, que sufrir. v I-t. an derincer.c.., uni-cl. lrd. lo, a- La Habarc, 5 de diciembre de 1952.
quIslera e ") banom en on anhlo muDi-ento de coolDr. Rafael its Is Partition, Ol.r., Mauria Tell- Otr. Vito. de Miesonds. atribuir el roatient, prenst6a, concordla v
Maria, Enriq.e LC a Walter Recd. qnnirll'f s,
LP ire Edelberto y Silvia Pedro y Pirez, Dr. Raiment. Mae- ]aa "te o rt a' Presidia el acto, enpaz--ti. Rosa Pons de G. Toledo.
tines, carowela illr erxisde ;i
do too. JoU.-Iff. littlecada. Benjamin d.1 Cellist. Pi.dd Bilacharg el encargado de comprob,
Vd&PAPedn, Mercedes Goizueta de Pedro, Concepci6n Pedro de Bouvet, Dr. Emilie Unit- de Fi.].v. Prior Bock, .1 1,, esjd,rlr no
use, F&H. diel Vol. Bles.. mpi.ticron en ,akii.
Se'suplfes no envien-coronds. Se agradecon mines. --Record6 el crador a T "i
dare. cle Finlay. y birob I. ei d:d cle nvito dos or honor. en PrimerA
Coloterno norteamericano rentild, Ingar on representative Personal del
los mismos: James Carroll % Jess La- mi.i.tr. cle Sohninrldird. doctor Enrl4 V III do es. ittri-irt le que-S.I.drig.s, ell drctor-Ze g6n,;;
Jos de empenar aopacar 1, gloria de el doctor Domingo Ramas, el doctor
G R K N F U N E R A R IA, D E Finally. to q.e h2c, em a( ecentarla Mots's Chediak, el doctor J"' A" G R A N FU N ERAR'IA DE
Train a colaci6n In -ah,,ado h- gel Bu st.marle, el doctor Angel "e:
Poco n cal ARItl-., en ,-__11.,rompafierci 65ar Rodriguez C C O N A LIn C7
ALFREDO FERNANDEZ -- ---a re
I I
. Oo M
Pigina 24 Noticias Nacionales DIAR10 DE LA MARINA.-Viernes, 9 de Diciemh re de 1952 Notidu Nacionales ,
Ratifica Pela yo Cuervo sus punts de rista ... Matianceras I la Aduana vasto plan
." I I Toma posesi'n Tiecutard I .
lJ6Mt1...l1_. -d_ I.pi A. PR__VMEII]X) in pIvnn tanto political, comove.c'.i, ,nucent, Ademas. ims Doe: It, oll de accibn fiscal p reventiva ,
- ", pro, li-it'do I'all' I" I' resEli I o-,do ffbolo do IQ51 ,I,- stlItiod-l p.eden par In p6rdida de In Cl VOILInion de to Wen. qua conlie- i
I 6- """n'" """ L_ i" ""' Festejaron los Wdicos su Dia el Conscio de
roinvic cipsti In rahearmiscla CINIQ llclenclos sentirse durante m-h.s In sunip, o-M, dInI,. I. ci-- I
I ... fall ,,,, rh !-- I ,P- Y r! ,o noli Alejandic, SuLio Falla, daternpleo Ila viecid. La P-litlciira! con urt brilliant baniquete P" ebas a la mdquina de un buque. .Wfis de un
3. ell %, r,,,,t,, "Bol"I'lin :a, n:o, ifins in c I P r. redwel-it pro ,'"'oh". E I
,:,?Iif1111nloa1 1111' ]',, de1rPt., 351 .173 1:!rll., a S ... o6n A,,,c.,,Ia d, ,,nod- do -nw. del G.bierno dei
d,,,,,,,,,,,, ,,.,,, ,,,p. ,,,,i,,r to, it,- in Sioc-ol do L. Fall. Gutic-il Fa,,. no d1squilibr.d. 1. balimul los B oy Scout& mill6n. Ex0ortaciones. Selluie. Buques. Notas
I- s 'I J, :in Ji. -1.14 c! IIIITI. I'lliolia.in y .parador. do a,,, cen. -- ,.al I Cob. IsIA perdiondo ra-1 I,
d, 1,, I'nt,'it -11"I'll I,~ (--I tzall, ,.b.n.s, hat aftorad. 1. ,. ,,, ,.,j,,. Flue ... ishildo. .egun calcillo.' CRONICA DEL PUERTO I ,loidueand. e-11%,lieneral an Ila
I ,- ja ,nn,,d. -;,mncdi- iu-l- giorcl,: ,ad, ern unaeptordida de I I Por Manolo Jarcruin 23.4 4 as de meriam.
" , ;,a F" I, I I- ,il- .El publo ,.ban. or, P-d, .I',.. ',0,.M,!1,o,,-d, do ,,, .n.. I El acto ten&i lugar en i .1.1 F-2- Pi". Harbeas i cuantla de 12 I
'alcel, ra ,rnl l ii r,,',, ,,ui gs ,lcrj(in. piusim,, I -1 I lt'u ,. do M, 1,AgJcas I I dias an general
a, IrF" ;,; i vion .. ,I,. -P-,enci- d, 1. clitostroblat poll. -1 Colegio de Arquitectos' La Adusina do
,n.l, Il ; c a al, HatbamPhI vat it I pal III LiIrlsdo ,,i YNT -ill 11 1 i I I. d, su I P c ejecutaur un vasitc, pL. do sx, n I 11 H.bi.. I
1,: !,, ca] preventive, pana I. cual busaI bona. at F.- MMlr.e Par.
d'ja 1 "n ,s,.A,o F!, : -, Sit,! ( ,I, I ho ,1- ,,, ,I fu:.,... Re,,jola ...... -a a-,ro- del Gobterno ill tato Idl;1 dML
' .1 1, P, 171sta 'ni. li,,, li,,,,b,.., nuevils. par. P. ,I ,- ,,;If do Fti!g ...... Batista.' d 1,
at Ell a] sal6n de actos del a i concturso do all aulustra. do hu; Esta- tribal, Satruslogul parn Puerto Thit"
ell -,-, III 1 1 1 ;In!-' dl f-I d, I 1,11 ,,In.s,.d 0 "pr"a. W., L .,,,.,.,,,. an
I, -l',a"'o.'r, '', .I- ii'di'l ... ,ro, d alare,.! "ud ndcjp 'I' I .. ?y I Unldbl de America, do las cda.ales J-,ph,,Rb.;j-Ltt. par. West P.I. .1
I;-!,1I "I'l 11 I, 'id= otdl,,, b far 20 di.., die ca a 100 ell in on. b.idl A, p Y medifilunte Un astlidic, heLh 1. on h I tongue ErVout parig
1", """" I I_ I "-or' --' .u cittg ,as 11, I
. I-, I, ,,P'M, ."', ill" I a. .1 ... In de 1. qua 1. d.a- nueves mi .t ros ,,I, dd.. ,jo .,I. Liters alliance ,to ,a C -G-a II loild. pain Mianal,
','I I" it ,Estudia la ... I I is Iii.lion, pu U m N
,a 1, -1 .1 Ii._n,_ P1,1III-I a,, !,,a I dulcl D on Lu ,,Dl ...... I ...... ... not de I Asociaci6n de Scout. dejecaperalcu5n rnediante f er nd Hill In par. West P Ii
1, 1, 1,11-dv al;-1,:cP- v Iipti:a- t ,, 11 irelailva a exportaclonea qua ofrecoall-! Beach
. ,lI, .I, s .bje fre, del limp.". ,C,;,,a -- I -, Cuba, a ecloar recientemento an 'a do aparlenciats sospechosials, ill.gial So 1. ,ntla.im ptrufioul d
I III 11 11 Pea v inarockera: Ill 19, Contimilatl6r, it, 1. Fig. PRUAERAJ I Asamblea Scout de Manzanillo. 'a a cumY c""i-- ,I rriii, -, i., po:.f;,;, 1)"'s -15 y 26 I in ni ved 0 t. I H I a r'gr do' se realican can dilation a Iluesti. te- phiment. hot dlpach., da aallda --a. .'ids ad Strait a I -c1-: iritaiiiii, diomplatilinclose pAul I& action
- ., I, i 11111.- I'll In''.). Tod. rito I.di,. qua al 1 750.000 to. !- b'o! In ctrDP),I.l dill""i6al 1i L-!Z1ecdb'1nPmu.i I.-Ape, perilous a In motorae Santiago,
par eleloclor gu,),i turn medlartle, no. ,19ilAncia. ade, Ecuado
": .", soluarde creado, pucla ser ,,it Motado por el so 11 *_ I "Id ,r y ,j L", Kootenay par.
neladas do hec "' I 11 ... I ,a
11 rt. ll.gp I Santos Buch, ,find., pit 11 reprimar ,I ,a,, ,,,bAhc..j iinatanuu-no.
.11- ,c ,, I~ 1,11 ll o I ,,.,I[,., I ... he do I G,
' A Console, No- A ell I. at gaillor Miguel Queralt, Las qua len alleladoo
lclo,, j_,.i- L .,, !, B.II:,,,,, ,I, -Iolioi- In .1 me ... If mundua. I'D tip ,P Itwe de personas qua puedan cin
Pa I 9 n .1. 3.-Juramento a ]a bandera
: 00 P;,:o,, Jlnwi,_ M-': hl:, ,,, -eule a travel die una politica lVilit, adinuallistrador del dba,, 'a ch, '. Jos perollsol expedjdog Par
. cr consideradal come nails. c hana log Scouts del Distrito 'n
n_ .,I'd I I'll ,I I!a. I" i,,ja., I"I--- -I-- let' colg'-viall- do,, 1- Id- 11 llftlgliuhis polite's, du If,.or c rrphaild I., c'en,
hl , I_ 'I., ."'J's. ;Rftignil. y4-11jr-1 1LINAclomil. blami, 'ado ,oil Se
"" ii-l"i". I I -convening I I pagO5, ,, L, I Instrucclones qua &I eest: 'a 'a it, a r., ollcials del puer o y quo
'' ,I ,Lll, I alos Eats. -Los I .L. ,I i -,.,I, 1. laid, estabals
" ,r' 1 ,,,%,": eri, 5. r,'O, do at director I. .a sets de DID parical C
""' !."'. jlii ,,I a-Ir!"ia D'I I! equ,- It, ,- qua Ila .... I as .... 11 itfund.. I.O.do a _I. I Ina., e lldwl, "de dipoles de
in !, -, 1 ....... I I" i, -, ",Cl C, -dpmc l r cIjlnpi .... I ro
- .a'.. pohil- no acarrea conse. I I "a In Adininn, fl.barl, puer.
11-1;., I P I'donr "I'la"odn I, I, I. ", ,, bano PhI ra, ,ell Carlos A. 1p, I"
I I- 11 1, s Ila,- .a l.rect. d 'I' "' 'sholits de log _:_, r, Pq" st1"MIa -i'ape"a T litionle."col'o.el del u, ,a. ,,pradol In ,,,,$I
!17, 1 Il 11 I-,"", 6"I I'~ .. Eiturtitbo Liberlador. C-Palabral por Frnancboit Complain, parli-,i an bree in ID3 ferries Giand Ha,- v Henry
" I ,,,. cl I~ I ('It, a 'a ", P.d,"-- h I,~ ,e Aorta ninal, donde .-a propane littlest Pajon Beach
i d :_ ,,' ,ilu 11"condin6o do ex. I M per- I M. Flagier de ,
I ,:,,, ,Pa,,_I ,, ":, ,I i I .e Ill, -o- Constituia un cot a'. i un I 0 at., un Scout y un Rover.
I 1, ,;; r, It forma, linbre I" clecciones cad Locits to samacria pro'!' '_ ,,r. ,,n,, ,, .,, "F .,nd,,.,n l.I .119.1r.
I. i 11 I Ii J, p 1:1 ul c ,,,,, ',I-I'., l ton ,in ... umd. ncco' IA, : ,!nz"'i',.". -1 I", atiMs die Jos ex- adais dudrnMe J.o.A'g.M',.,r4,.,df, bi""'d I onne.i6bles ma-lesar'lls;
' Cu bo ", A Plu, r 'st' -1 I'll, It'.1 cuentien dentr n Stiout a an 11 N v: on ,.a -0.1carldhidess duniiiiies anto-i'y plasil Betwo qua viene
r, [a I I o, V ,JIf a-, ; : "",_.! ' ,'n PD, 1. T, j,,,,,lI uld y .61
,,,, ,,, :., a I I, ,'Una n resio'ngde i'll D, ,,,, E,!,,d,, 'n ua
lit"alcm las or. ,,,,,, 1, p a,, doe tora Celina Cardoso, sec etarla gene- dourodense, at fin q so buscal qua de 1. odla c o ascalas an varies
,I, I 11 I (I I 1__-P- .on F-n, D dq.,,,, ,,I,,M-,,l por paite cle un ra II., , I I A:;!,,,,; l'adn' orl I 'tal ll it e',itad., fi,, ,lodc.sean dirigicigs T.ama de poseside, del nuID'."gwl hiMicts sIttando, Istfi. 1:11.1monlen. purrAos de Cuba
c. N jilli., ind I l;, Conlejo acional el te relacionado con a] nuev" I Marina do Go,,,.
."I", L'a '1 "' n 'd, 'I y palabras par
, ", 'n it , I ','_ Pgntnnal 'PirecLo qua ril ell 11 ,j-, d, ,,"',"Pernn., eanysusc:p: nuevo, prediden I ... IL Plo d, ,i ... l6n qua he .Ap." ull C
I;, I! I 11 ,I 1, d ,( a I- If nol cu n Icharl doctor I dilbau d. im.lluesttus Ordearintan, in If ... ".
a ;;""ad Ill. 4 rani.,La. Iirl I~ 'n't H of ... J-.1deB.eriall IticlN.ri I- ,,, n mcldM. d;J 1. laublalloin del
;'111 :1 I I I ,, ". _-To lu",,,gIilU, ,,,. lo ql,,d pr.,bn que t'!""',- d0 I It 'ce-li. in R.-Promenet cle Jos nueves mlembrosd ti, Ley Darrel Liaill gidje, Jrroirianla 10"'' ,, In aq III to aprobada reclente- I" on. late do
no lo, P. vride, ,,,I I ,Ido In refugio a de del Conaii Nactional. 10, por. no, Wield. A IfIne. as E Rod, Marina
"A' D' P %pruchando c" "law'.i'dad" & ,add May., General da 1.
I_ 1 "'?- I por on ., 1 de ca Se'Z"'Itist, 1 ".".1"
P, I:ra I D '%u I.
ndecoracianez: Mirito in ", 11 *111, d, dlrldlll" do GI,,.. .(,Ic,6 ... I clifli d, Junior
";, ":!I I it , ,,, ;,, 'I'd,;,",", clad de I.
I- cF ("n".1. I. do b all. I P:I
rard .j I ,_- ", lolo ,,Io l- La lho ,. a Bouvet, comisionad I. ar ._ rvm do Ad- tss a!,cuar, ln median qua pretax Pus der_,_ forg", PA ,."a .... .... d, iiii1abin qua ,I nti ,. cuo ri, I Madalla de Gratift d: "..I, 'ch. Y D-rl qua tino ,J flu. It Ill ]I, A.M.cla rubana. a III- I P,-- ll ,,. I, ,,I D-lle, d, dedcall, pe, 1,. uI-- oi.ig- a loans too hit- .... no te Salvador Artigas. Insignia de me
I, 7 L T11- I 11 :, ,, I If- a di'lilll., coal 1-11tima: puddle see .: - lenian ,to 570,fuui ptilblic.da. ,a I;, I- G-- ,,Icd ... a,, ,,I hon"Pa3a de
"I "I's' P- n-,lI,, d, I i Fi1,H,,. Do I gratitude
ol. ,, c- I" Ri,,,, io I IIIVIVC So ho to oducido otro ... cli- re retii-ciou por oil forcer I I I Cabollergo Scout; guilt Inodenle Man- ,, a 0 Ic a) cle ]a Ripublull Y P-T, I ,,,,,D,,,n,,,, I jquo In as di. me
, ab,.oqc I., cacajoo.ll.s F,!iadu a 1, ei-io quaI: i I 1,1 I" I 'I., ,,, Uil' P: I or conceptol tea de I ca. ll.-Res;gen del actc, tener fuerza de Ley !a Aduina. esiA joide ell In Repol, ,,,I a 1. chase ri
I j, par at doctor Joaqu 'A"" Al rApidemente pars cursurdIca El lo-to to 0 facto an uno do
, -'. ,I,. I~ ,ipe, ,ties con at ... led, "'W's 41 I Gowlno expresen K tilde del ',
' I t a Ban In """ Ili edit I ,I. del F
car"'i _,P, ,I I ca N.,i.D.1 do 1. crd,.. J., anionic, del ,'a
- I L, ,l ."' I' , ii., 1 ,, I'll -Ili ttl- S, .L.b.n do vender par publi extrailie. V.cll del Console Nacio. ,pertinentan .us siaborchn.
11 I, i: -, 1j',;,,:i,_ I" ,,, die an "g ca" paj_, ti'! ,.",
w- ,,Ie,,JndPl. 35.000 lilnelildits de 1-1. laill, 11 I d iqeu a I Jos count- I dol In de qua oxide, den'ro die "", M ( ral, an Is Avenida
I tandiatite, LR parte music.] U alogrion. Jill, ,I
bi- ,,I ,in ,I t i;.'11,11 l :,1 -iclit it, 1,1 Plr- z.fr. to Al.- ; ... ,io o,'I .,latando ildeliepir as I., normi" del Duv. Cheap a.
I do 368. ne III d I In fLuIrza a cle ill ,n i 'I
1 1:: I I" -'...It! 'Ili, ": I "e, '! ol'o", Occulcolal. at Mil ado del Es fli n. qua ;ed titillation 1. CuIarla Palo Pf"o'er art 0 hizo we de I&
:, ill : precol Y.c node to Banda it ", oplics,
" 7 .11 -%,". J_, PI-Iio ,,IIRc Ill monachaill. j.Co- la ,,oki,.n c.nul, ,I G.biIn. die al- I irelt.. bill to direc 1. thillea, plate ser as ,lah, o ,I 'Poll-ithrur'late Rodristuant
l I., ": f Ill I I unallinildid iIl pad. If ,,p ... Jailor do, as, p,,D' 'I";"- or Jos Ls arfos americanci y del c pitim ,"" a giijefirs counentan at defto de con14 Zl l I, 11 a tinne la seguridld die t-oj, ,.o I, a, a a Antonio Fernandez o' traborl icllldalll "at braves palabras exg ...... ; TI ,,,,,,I .No -- q- ,,,I. It al .pay. del d r I. I do ,. ,,arTIIodP,,- iolti la; nalidleas
,!y,,P,,,,d o -brnse a fun Pirelli, i.da-,Rn ieri)o Iritiloroll a de sus funcia- 1. "'a a
11 11 "I e ,oc it a b El Contain National quads integra- L,,,, ,,an too, us, .,Imojo d a grmUIII a I, : I I :a i ," I. a In i, il ", ,, me., do .bell. cuando I a, I do last: ,.on daeurnal d, 1. Adunia. tud die I farrb ... del Cuar.
;,- H, ,,,, I,,r,,: Irl"gn DI.',' 12,1'r' 1. ,Mllag. do I., A,~ Un EI.df, tin ,sla obligado a res. D, I d, L. no han wrudo un buenIFn. por ,,u celo an a] servicio, Iia Dii erante 'I
Clao- "I t"I", i ,,, ,, IY -Pno fur,"co'n I III c-- parliculares la liber- P sidente. Dr. Josi Barrell Tudu- incit, ell at presume met, pues on labor prestacin y a asildritu
al ,Psjdenra que If Derac a n- se hRii rlevado ya a de supcincloc ci- strado Correapon,
"I" 'I",".", ,,,,, ,,,,,,,,,,,, ... ,d, I Id, h I ri; gruner vicepresidente. Dr. MISLMI'sole tres dfial
61 itt:.,I1 ,,, ,, ,, "' ,P "f," I,,, I o toles Jos extranjeros, A. ant.. Buch: 2do. vice, doctor Jo. i 1. d, $1 067L743 13, y Ayer sad o a ,,,, frl ,.. ,I IIIIIente ell-el
cl I P" W,--, J" R- 'a I Pi (7-,iIiI d Verona del ICEA i ... ... '"' ".
1: V.ndedI, L)iicn- no An procenido ,,,,;, -,,,I o a%.",amcl Para .e,.MJGaIhardo: torcer vice, sector rccaima-n $275,364,00. ", .. D, GrurilLiti ", J.fe del
ra I ... ... t" "' af :' _--" d ,,fa,an-,t, -Ron ,I cement Iad,, ,,, ,,' ; I un tercer Es. I Puiz; Calretaria gene- S-uin die nodild Naval p. a. r.
"a. I "Poll' D, I. d 1 eo CeI% -d.s.; -vaar- I If iquien do5 to, griloas al contralmi.
di, 1 a d"i"on ,ci,,, -- I -11- -1-11111s. In MlIch.s' I,,, ill 'r' d lr ' or"I ; L. a,.. liandat Afol Dl.. rivals de Saavedra, enclaidebrads flitura do I& ca
I'll ,I,.r,. P I'. ,.I, F, 11, Illtto de lost importiclones :rante driguez ajdearbhrajo
1. -- ,, !, iId- 6 as ,I rj-Lli" 'In Mal a inedl Oct 'n"it, I_ guitilidiu; par nuestro puarto se se- ,or at he
' .' 'f '7,7 11, slzull .. .... a ,nlt,,n all ill Ttiffpo- r,.,I, pcr fowto del ,;D.! halagads, per suis nallonercal andistarles. P. ActnoP. D.Mi.g.,z Clriado -,.,nala q It dia 3 se ecibi Pan P. I ch at%
Ile --- P,, V, a , ,', a ,o,,--e, ,,, I~ ho ,Dt,,,,.,,,Jn ...... I, I gentry )-luourina, qua reaftaria celebra an fiesta onornistle. Y .. veri tonly Moselle acardi: tonoroerlig' Ile men dle i do
--Irl ,I 1, h. I-h. ,,,,,, ,,, tesorern general, scAn, A-ln V,_! 14,1 15.846 1 .a do ineen.,lits; an ge-:expresando que of Cuer
l, .,u k I 1. Marina de Gu .... y .1 Serwiclo
". 6"" "" , !", , Flil;, b E-d. do ,,fugin .1ohliot I Ji do
n ...... pot ".."ll .-,,,,I.I I :
d: .,on -tar I. , El bouquet. da Ill. Nlediduar Mintletro di,"Gabiripte del general! liar alsluriedas comisionado ... leina- Ps cualles 10036.583 kIl- Sarudad Naval leguiritin eireezindcuas
in IT El "On a:g,,, a ., ,-,at -a del in !, s it-, Pillf, Bouvet, V-.I- "r a fill cargaimente, de contuluar siendo meracedores all
,III, 11r, I, a--. ,I,,, a ... u dir to -an ,g,, dia, la libertiod da re ...... o I ha.. on ene. to- Bat-sta, dot r Santiago AlvIl "I'll ,-pooden
I-_ 6- T-, , ., ( "o," of **" ;" ,,a,' ',P :s '.',Lalai T"l; g- of MD""'a' 6 ". ,p, role. qua tria). 6, Aruba l b.- por ,a
. I o Pei~ A del ties Como Alinuestro bien querldo ex gobernadurj.ll;,g.19 .I,'aP
Io 6--- I In I, -,,- ,,, ,,, ,,I, no D,,, al D-0 Intel,,. Irt cgue,,aa -'c a Ile dictembe. .d .,no Estrada, doct,,i Do- qua tfinqu! "Esso Prolqd- e", pro- reconocirmento de log nuentior tc
-1 I d. .,, a lj llctjilvp ,, hn L1,11,ndid- I ,",',olco, a ',l -J-a den q .,a %g or ill",, .climp.nadba su hanorta Jaime. senni Luis R. dos de to Marina. institucitin a a Mal
"I ; 'ah D ,,!, I le Ila_ el o, IP lintwip.,a. In., del .,I,. Rios. sehor Juan A. Durrion, Card,,- lediend "I resto cle a in rcadetroallvenian dedicando sus mayares entit:,,;. ,,,, I ando ... reunion, I ,temple de r lgoci)o y conte D I ,.ci. .II, dez Magr I A ac a I a qua I ,as ,,oc, "I "I I I 'Est.d. UnId05 0 Arn4rica,,6121mus.
;e-'. I: ;: 11 I .... Heroin *trauotar" tcI,..,I ,l_,o Alexander D Kitighot
pot I I,,, a ,ab. ono nqulla. ,Iu, .111".. (nmentarLsLa deportivo' Fit fi 11 11 C,11 Tado exportit-int per losi si-i Como a tede acto s6lo pudierean
7 t P I. o'ooa, p"'a ,It I"'I-la, roterroin at, 'I' G -! J- L, ,; dit, ,,,I tin match do liwilall, ,,,, "I'Do Pi_ habindo -to' guarruci
Q'I I ore -11 .1 I, ,)It, ," ,I,,,, 'Ll. ,:im"do I ii'd q D P : "" 1' '" tra MNo is IT do, )a P lrfi- ,
d ZJ Pd, on out,, -luproil a 1"J"g,"wl "Ma.mll Abaldt, so. t guient" Pucrtos dl .... ....
-.1 T I I', I I -, al,, ,,, .,,,I,,I,. Sijimum, l ,.,I S R York 1 15 'VII 101'.. li,' ,,-It las mechcos de to Iiiraldise
"I bIll I,. ,, ,,) ", a laus 'Iti, .,, I, an, ,I ,d,.,c. quo d.,to. Bionvcd. "I D No. mr.l.tram. ad
:1,l', :'l!'i'a a, ,;wa., ,,,,, .cfMI6 D -luzri 1. .I",F I Vinuill ,,alhe Iii La Habana, at ca R rj'H o I I: Los Fttoi- sgoa. IlIgal. Ili "Wim, "not'niMme, qua go- "I.tl, g..-lfdlra mas hill. ILI nouri.,nor Geiardi Abascal Beientatia, duc_!portodos por at vapor 'Normaitl*'; g a 6
, "p,'anndo ,,,, ,,,,,,,, 11, 111".cali a ,ull'I'a, In., -i4115.673 kilns pl.eadentes i! ,il"MC.Id r n ,dispuso qua se envia.
L I i ,-oI-.P*' E, hura 6, ,lo, ,. -,,- 11, icelahles hoons, Ya que con NI ," IL",')" '; "" n), 13 ,ills Boodiet aIfi.r Jos, G. Re do Bill
I,. ,, "I'itlll ,, ,ot, , ,!, : 4, ,:.",de""Ilo, "I .... not"'Is I..- 1 I.'. M i In ria.jes it felic tlvloo
,O)ICItica. Ca'a moo, 'o". livillition Canirmed. scilo-imore tramportados por at vapor .. Jos m4pol 6 o'c', I, s ,l,,!P,,,r I :;,.,. cjo :. ,Julr lnu ci 'IhIiils a 1. naclon. y qL, I III 11 t,,rI.,,., n'tI o.la. 10), I', I-.Lolal Il, Vdro,. ell femjacu5nde 'o on 3 .1 personal de Sawd d Naval
, 'I iIab,;arl, I I a I" ": t'"'n't an Juillo Mo I. .... M I It- Morgue' ,a Li-,It, W. di, Sala-r, di,,: ,- "MonLerrev", 746.107 kilns de
CIA "fl"al E;"., P i I,' a ", cil. I~~ part" ,I., "I 11 11 ""' "IN, E- Anlbocs., ,,A.r FrUctimso lrrr- Palnn Beach ell el ferry _HPIl'y M clue prestan sus servicing on lastidePro de sit prigianon, I Gaby Pow Y Yo aMoreno. br n As
,I, : ", ]'I, tlabaj- ,,, tilino al I -1 I Ii ujlmi :11 .u.
1. '' I ,, I I., I].[,., , ) ,,_, al ,,,, j,_ 3 daildope, la p .... rein. allf do San.-,,,n.d,, Rd. Fdo-d. Gallet, G-1- FI.gIr 875.677 kl. to Flihidelfl.j. uniclades y depenclenciaz If Is
; _lll ,:!", : a It, I I It, ", I d' C .... Il dc L .... d I ,, a 1, ro- ll enrl ,,%,lteirfroj l'la Gicreta jm6 Mart at P0-, donde no I ,, Marina.
, : "" P 'lot P., a laco Lu-. (file dolde Lit Habana Ill..Js. Alfred. TIVItifl- sh,,:,n V.P., V.11darg Mellon";
.'.I 1: I I "., ., i I 'i or "; l ", S, ,S(,I,, I lband. grond", ,J-p,-, let r."'tin, .do I"'It. c"'), "at, In 'I bit qijrtr mh5 htillau! ,
,.,,a ", "ll"'I" Lentil~ Ile~ I.,ili rom. n d-lmil, e intro., I.d., Ilill ill". Y abaldo-od,, rnult plolcdebe- eorge Symington, Sra Eloch. S.r-(764614 kil- cl, West PaIlera B h '"'
., Lo I I~ -n If ,c-r,- ,I, : I d, 'a I (., 7 la z o ingeniern Ant "Joseph
dat r "";" ,,,, l,,,,,,,,t .,.V i'l, ,- 11.111W ,s qul -I, C...vanm no ,,,a- f.e,,.. rhrld, qua nospa 'It"hunpill"' It"' se "'I' to ,irierau it confratern or on l( an de Villal6n, o"Pil, It Jerry R, Pitirrm""12,711i
I I', o I "Dis. so"'d. Ins g.,f., 111. "ldvil mittancera. de Ill I %.ache. mavor Allied. ,,nd D Jr-. 1 kio'r rocedentes cle CillforDit, trol ,I! 11 11-ill I "il'."_, 'in on i I, P, "I'd I oil I lot I 1.Di I P. 4'l ol, A';:I onnrodo coil ftutnrIdad,,., V, "a" que and Nallagul osadpm
r, ;- -.ol,, I ,,I,, %, ,. 1:on n I., tie, I ,,,, lLlr,?,lundaI,,- ,,Do PD, ,l,,i,,tdI c vad. donde 'I P-,."o lo." grIl'on.,zldo )a Ill a, Mo. I. 11 .I, d:,, Lnulodo 3amil, ,I al- dil" ,snor ftmr.d. W. i I p per at vapor ,Progld ite
I, .1- 11 ... 0- ... In If " D n I , o ttial ,%i,,ll,1- 1, g.bI,.nd.,. o"I I I do Cr6nica Socia
flip v I rd, hb do a 1, _,s ,,j_ ,,,,, ,_ ,,, c, or, 'a 11111,i I'll ne ". I
it, .11eI. e. ,In 11 to ,, ,I I I I ,C
d, .I..q.ui r cz
J_-,oIP :,,, ,,,,, ,,, I .Wo lola .-mlai da. ,on., en-, -d- ,,, P. dd, In, it, 'cil, M.n,
Del. 1,11 6, I~ ", I ,.o I.; lo.ladit., I., .,o,,l rq.ello. I..,.I E total de hu, impat --- .It. mi" "' 'or ni'maden Barletta. doe-,
do la Yurayo, at Mollie, sn
,, ,,, ;- 71" ... ... ... :,,,,,, ,,,lt: ,r,,, ,Irlde tol, ,,,, ,,, ,I ,,Iell,, fjgn s',,J, 1. ,odilu, 1's, fronvor, ell, 'a a Ja qua surkprandr for 11,I minio Portell Vila. -h- LDw_, ran , di, Irabra actual Y h.tL at dits, For Alberto Cotfigny OrU%
" ,1I::,tllll,_,,e,, I, ma, .11", ),I Ims d, fail -ula blis ls., t," P, ,orl s., choruir pa and g stun. da 29 16 ,5401 11
ii I I I , ,,I. .I c!.!, 'a ad on ,I (lob, n ", ""., --,,,Rod. opilog. -, J B,,,,,,, drict., Rat ... -do 3 I,,, "ll', , ,,,,,,---o o.ll ,I d,-ill- "" o I", -nal- He KII-pa'"fugo, ,z.,io ,,"": 1"I'la, ota ,,, I I, La'-ovj.I. de diancitnefial ,. garle.td. W,
do I F"I"d,, ell tual nhnra. d, lilill .,to -Pol I, Pell, sene, . I ,
.. ........ I,. H, I- II I- ';I'D. it '"' ,, i cJ AV d, M ,
1, I I'll, co ;I I~ fIldo, ,,,, ,I, L il' ,
,III ,I,,,, Ir "' "" q I G I l'b,Tt" Pd I.6r I
,., _:ll,- do, I a, Ip "I
1, I III .1c.,ilim Aid. 1, h, a
o:l .I I ""; -,,h'. --,,mo de L,,odca no. w."..rod, o ,.,,I A, no 1,n d,,I,,,,,,rl, ,n, ",,-, I 1'. Ima orlpabnoM, rlustroa 11 I
I I ,_c R .6n P6,,zITv1aga,1Il, ,,, ,,.or A an In. Aduana Jill
1", I'llw, I., if, "I'l. -, ,,n-;,I egu I I In I "u,"It" cle C,":, Ll". 1 11'11 Go_!Cuyer fu6ucursadst
I I I a rl'. ell'I no lo'dido I- i ", plo-11u, It"'I., IaILII1 .,,a, dond, ,I R,,,,,jj,, Vairri .,Pfi,,r Gust-, culn, It oner. 87 die :. Dnccce" ,'! I l I .. ". I i I ,,.I o' ". ll, I I ,h,, 111, 'I',""I'll a I 'Ic'u'll, ,"Wil"uoi, 1, I I ,,I,,,, 'I oll,"i Iderlu do 1. cxl-,dn, d.rm, Jr,;6 Malliel 01,111. Ir. General do Adinclau. qua I
I ,. 'I'll" I 11"'ai 1..d.. en ,P- die It.
"I -1 ,,, lo- ( ..... I. ,,-a --'ca. ,I .. to, o" d"'T" y d"' (-!I'll];' Iellol I I "' "" t na., (I, "'ll"Pi"It. not For.q., Pl- do PD~, ir. mur, an I I
I~ 1 I I ch., -0- ,,,:,,., it, LI'Pll al In L, a numaro 515 qua exi-i :', I. ,,, l ;I ;I ol"'fildo, ell IIII3 L, I I ,, d Y, D creto
",I t I.. .1 11 I :, I '. I'_a -111-11 ,,,, .-efii, A, t-Ilo ... I, ,,- El b ... Ile loo. rillellin Cillu a lfipan,,' a I .... ..... 1 C(luivillo -ttllfes parn el crollista, AlWideg SO,48 III Qileiada ,Iefi), Me a 0S PRIVlJorlit EUrLsr" innyores 1'
I IM, als'I'all 0 dIhw ', I, t lit a"Nia. L.I ,,., do, -oge, I'Drob ... i"l, P' g, a"o..'. ,: , GIIIII. Garcia lollal, d. 6 to d 32 .Am If, adad,.do 1. obligate- 1,
I, ,", Ilell". 11, a:lPII a' "' I ,I, I, po.sand. nuesti-n J, ,;- Doto,6s 3, dotoi I
71, 11' :, I .;I I'. ) I 'I 1'., Illll. : ;" II:aI ,, "", f- I 'Iol l','l'.','j j:'",, ",I' it ... lot At, ....... SI111 LIII'.. tlllc",' :l I a ,I I r1pecad de letter qua prPaentpr lon I
. I I I 1, ,, ,,, I., -; I ,", I d,;,,,""- ::: I'll 11.' I I I', ; 'a'If Calnel. on ,I djilou ,,I., lit-rolust Jos "VII, ci, call.11's de cillat". .." iletnag .
"I". I built, -I- vlv npvrialua. L, J, I I Ill I I lig"I'lao, damas y 'atimIrros I trdg., par. if consume perlo- A ;::
- .,:,.l .,, 111'1.1% "' :. : I .... I. 'I." 't I', ,,,., rw gi dn P 'I ( ,,I ,,, '. I
., ",-", I *aIIII:uPI,,I I", ,'I"ll", %I, pI,,,,,-,n 1. Pl- I"e'I'lonLiol M . 1. a fill d'aq., s, 1, I'm al -al
,a l ,, I , I ," ,I -'d, ..., ;tp 1, "I'll I'olllllll;ll, ,,,, I I, 'I It ,Ill '"n I~ gr"LIJ, aljjIrjmj" 1, ,p,- unicipio de La Habana "' as in p labra "Exen a', sectun
Ili ,,,, ; ': c',t' I ... 12"I"I. Y Ic, 1,,j-1a,,,,,1,i-, ad"Wilah., Ili -o-:Ill-l I l -, Ahl-h Ca-lil, q- jhial, hilbiancts de pobllar Dpe,1,,n.mn,,.
r, r-,, I I 111.1111, '. .1 I It I ...... ,;I ,",'ll ".%,, ., li.. ........ trial P. f,,ga I,,jl, pi.,,,
P-I '' I , .. I :,, I ...... I I ", ", I I I 'r sau, "I'll' "I"' )"'I""? '' aflll, I, friclos All ol'al alIR)de Vilar ,,La Entidad Maiiati Suiliar Cotal
I ,,III,, I ''. .1 I .. :, I .". I ,:, ,I1,1MI, ,.,I Hill ",!_ 1", distintu, tollmlidorips to rinflan v: II,,jjdn y VErARTAIIIENTO DE TFarill be sidn I
dloli:., I-.., :,,. 'I ,. 1, 'III C Ii .I: ",,,,,,:"'""',"I -, -,u I"6r, d'. I In ll aha ,la'.'.'fi'.'.' :i distil'i,"Ido p_ a, An. comprendida ell Im be-'
: , ,',, :, I lb:; doll l, .1 11-01t, ,,da ];I rcpiola- ,,, In 'i!.l.;,', """ 10'"a"I"' "'I"'I" llnlld II nouni, In A '_ SECCION 11 Al nyvflcim sehalaclats ell Ir Dc,!os
C d-Lhol If s Estadol ,,I mEntn- .1 bar se agripabilo I I I, ula .ag"iA'alli'll 'gulbartlat'l REMION 1111 y 6111 itrabl, del 11Il poll, dc- I .
MILl 11-1.lidn ., ---', I. ,".. I~)~ cll il,- I'flu," I i air morons, proid1dos per If ?, 14; ... act Alvarez Dt- Jllj ef"on a) Le. dicturse a III siernors. del kenaff. I
P", "I 11131 1), -r"I I. I .... In, P. T,,,, ,:, P,., dd off,, ,,, I ". !"', ,".", L. Prison. ., cliferv. ,. IllectO I ynr de Ill ciuclad doctor Fernando ,:, [ notion Pdres, Coupl, 'to M lit.ar dall, E D I C T .
,I!e ,Pl, .,,,,,, ,,,,.',",I."' ",. ,'.' ';,,O", n rI dD,,,, Piailo C,,P,,D ,. Ill Tiarcon-. millwa, yo, ,e r,
P- Villar y oil esp.. An. Arnold el "a in de A 1-16s die In Cfrnlar ndmaro Ila! 11 .
do lo,,1,-- "'.", ". li" ,:Aal Pro I j Janie, Duitl-lt., .1 D ... no del at LLIS Priz. V DEL vf_ EITD M_ In
1, EI fI.,.D d, 1. LoMl'. a, .dos doctor C I Dureccion General ,a Adcannal le .
.. I I I ::. 'n' I d"- "I 11 1,1al, ell ,I Abot; 11chin LP11'sT.
Aricul. die,, Mai'. Dor ln-l c-1 no .
_;'lib -" "' "' ',n,',',' -,I h.yan enc. D .... for del Hospital doctor N11olenal de L. Hile.r. R has Adintrunis de
11 1:: l ,:,,, ".. I I '!" : I, ,' .. .d. I', il'in ts HA.0 Ell cDmunl,.dD
-"I .... ..... .. I a ,.a itel I, ,Ilor I An~ 7 ". .,
'blics. 6 Darat. 4059 del lift
11;:1 ,a I' Celebrado el Dia del ..-I
' lI',",'It." """"""" "' -,:dolt oil perla.g, Il, go Al .... I, del Pullin I, .1 emill ., p" .
Pe I~ III I., ,,I e:,.,,I .u en ,1",,, ed ,,,.,
' ,,it if', I .' I'll or, .a juridic. all laliq Truinal de ]a Pollcia Naclon _11 ,'P_ 5 ., aleIsr concedieDdo Is exancon de I I I 11
,a(" "" 'r r, I I I l . ..... e, ...... I ... It. a in, blg I~ I_ Ylklico coji divvrso to A tooo "posito de derecho de Aduaial.,i, y I .
"". Trit"lle, ,,,, ,, ,, ,li I 'El Ial m1c, ,,tm, el doctor Jullo ...... -- ---n.il -I- 1. I1.11. ,, Ie ,
. ....... 1', ', ,l, N.1'.11. 11 )a dotc,. J.srfI- j ",',l',."I.,o*" 1-1'A ,rld. 1,1 1,eId-- derachols consulates de qua h,11.1, 1,,,
8111 1111-:11!;" ll, 1, I .: I ,:: f I d"ad I 11 -1 r- I o m tertiMutnitin ael')"i ell J,. ljeIjjjI(.()JJJ.j IN lln t i -- I I
, I ...,% ll; : I 11 : ,', ,,, :Il,Iu I' P,!, al" a 111iie 12 1 11 Pairtodia 329 del A,..cIl d, A ill P.
____ __ - I . a hohgtlame, arI.mPI,, ,,,I,;, IW g. I t Argdvlle Ill d I I, t D r Lazaro Mar. ...... o"" ,I ... Il lut"' on r1larmt, con 1. IMNIL.Lmn ell I
I -- -_ ,- y Edihat T.r,,,, dw.l Manuel P I' '--- -d111-1111-11 I I'll I'~ I ,, fl,- ,-M o a entregarlos .,I In oil g-- ,I! PEDRO BE*rAN I 'IT D n d, -iI755., ,,,,,,,,a I mernPruLs que'
,",,,,,. at I r I -", 1) .%I.ti,,,,, dect.r Solving. He, 1111 tal v I toRquilarias, y otra.s %io,
C t; 'I":' If~ 'I'lar,
, Ia'h, ,'!'TL1Rn alogru, so ,,I b P ,
Municipio de La Habana I-L ,""',' ':.',':.','_!', al-l, 11't., 11:: -Li i ,PnP:1'1'c P1n I ri,',. dP 'li naIldz y LI. Col-, R-ea Drum" 1: dl1PII P1ll1* PI, P11Id1l-. rocedentes do to Ale.manut Occiden-i -
, 1, I villa a) *'DI. del Mitc,'- co _Ina- 11,-, doctor Ill M. Vitler 3 1, d d,, eIt,3,?, ti,,i,"a,, P.1 lenginn par ser expilestas an
__ Ill"Ilo, wool In sr tin li,,f,,, ,ias lat-Imente calebradr, con anteriondRal al ,a i n" ,IIII, 'at;' su ""' a "" ,
in P no oI '. '! t Sells,. Elm Donsingues Goal
,,, ,."a ,., I ,e a III~ 1,-Firlal Indulti-lal de productle, de in,
lIIrAIITAat,-tn I-, Ti"111,1111% go In, ituai''.11 IIIIIII. he'll,, done 1. dol de ),Ila N.arwi Vitier Y B I, ii Occl
It I. del 10 it ofl,-l I~ ; r.o 'I'D Agape ell a] Hotel "RX", it c"a, ...",a, F, ,, J fl,, ,I oolble 1, ,IIf,,,n,,. -- des- dent.1 flue tend. A efFc- SrMPATICA BODA
"..I.. A"""".. 1, """ I I In i doctor e x Lopez Luis Dir" Alemania
., I ,'I, gimtIment, initial I~ I~ ,,, del Instituto do i omicfutura v cr'rNRA ,IA L-'.-,' ;%d. ,n ,,In Capital I, nuestra clopital. segun hiclinon
" ,; I """,", ,.,,,., ll; ;""!, lI ,, T."! rresp I.W.-Felip. B. F1.11., IROHO a', """- L-nor Ruth, Ruben AguirregarIa,,PP ,,_i, ja, .,, r.,,",,,,__ 1. ,,, a o,,I,,. I-Ims ell unit informan6i one hu- Illifiana. dia sets de dfciembre,
" i, ", .. "'' III ll,,ara a ,feet. 1. elegant, bo, 1, ... : , ': ". I ,I.n' R-. M GulPil-ral, Tu I In I -nil Pe"'ol Elenit. S.nLl,,,. Lirbmin del Plool ld"" I' ", I burl do publociii, opor;iu,,,M1,f
E D I C T 0 1.,lr", : dr,,l I llll- d, K nomer. 359, dmoncin q- de I 0!arui Dia,,, doctor Jm6 Lull, Al-i- I ..... I, "I'.1" ."m ,,,,, ,in do In slfi.ntil Elsa Dominguez
"'I., i.II.I..'Pi., ,., autco'll I I ... ,. I,,,, PI :'_"' -- I- Iiii- D,,,, ED In Circular number 90 U Cot~ Goozal-ell, hi3a de los estimating e, a''."I'"Lio cibion sit vi h.po 49294, q- 1-,aj ,, ,r I, Ofelint Gon7DIvr, doctor Jo-1, ___ 'I'll I'd
n
11,1TI'l 1' I.' P,%7l',1 JI1Il.!:l.1 I 1, 1.1yelon In In loollaotlit'll I a, 'Intal ,,t,,,DndD (rant, ill dmolirlic, p-iAnt1ndese y Suscribase If Glittery,,. y ititelf. .Izi.z, dc,- ", 1. P--- ,P '." l'1,1, Id"I'll,:"llio ol, com Generiarl de Aduanas 1, Ila ,n,,,D5 11-1 Fll,,quo Dominguez a
,.do I- Aduarolit, do In Ro- tnt,-lnt, ,sp-. afi.rn ilom
o, "" ", LI 8I
'-':'-,rd-. -,,,I,,,. ,,, .;., ,,, ,,,,ia ju,,, "F", "1".""".illlil ,; !] i ,I 1"',,I'N o ,,,,n.,'l ,,cnenncidas,1a Ile, ,In ra- ',:I Alberto Lbpl Y J .... Mstlull -"-, 1. -le Sc P,':", o,, e,, o""' ," pil'bil .. q de conformidad eon lo onzalez. -n al co"Illn y cabals.
, "a It n lo d dos pIj"':, al "Diario de la Marina" Imll,-,c!.o., ,,, u. ae .... ell. Par -1 soft r int,;tro do lin-I
.. I., ,Id,.I,,a. q- V-eP.P 1 -6. del IM peaco. ,(',P,,,ta, doctor Juan Cabrera Barquin "' iloso 30% ell Armando Hernandez Fonts,
___ Ill, Eirm. to gran cantant, u do bl,, as- :- ,In. del "0.1,t. '. 1. P:: Y -, ,,- % ,t ... d-1clancift, no se aP catir n : ... ... 'Ve
,.,.I v I '"' ""' ': .......... .... "" iii! 4M, ]as Ag ... Jon "' a ,on
...... ... Air~ Play, I-oe" 1n 1'P 1 .'r R -'I -'.Pro le
, ,,,,,, ,,,,, l.,,,,,,,,, ,.,, : ,,,.",.A' entel", lples.
, ". a Pi Ell
" el ,incLor Rodolfn Regueristain y RD- ha-o -I, --f- _., D, 1'"_,._1,"- R,'proseritactilons del G.blar%. dyspo,!, pon", !i son ... L.udclirl. 11,Z
11e, 1. 111 s 1 1 11oel_!,., :" ,I,,o% -.dad.... Lod. ,,,,..os UnIcloo de America. I trd- ill
1. I ::- '. .. -', I -- ;I Dihigo doctor Joaquin P-rual yj; It ,.
. 1. I .. ,, .-1 - 711.,ia, T Iaia. L6pIl, San,, -,,,,,ll,,d1,uId, ..n, i sfide _j.. .,I ,oe,,IDl .. I., cjrdul
t"'t" tun) solue norman regulLclora.
.. ., . a ". G"goric, do] Campo. dollar ,oren I 1. 1,I ... 1. Ile I ...... c. ,I Dab .......
._1711-1 1 ....... ... 1- d. 1. in n ,-- conresum de frouncittwout. S., Mj.ra galas lestirill, 1. am.
ral Y .1 I. M ... Dial doctor I I~ r-lela, d, 1. --:. 11*111, 11.1d..- I ill... We.~ die M-clarrata, p ...
I:.,". ^ .. I "I I,; ...... .l;'. I, P D I, R ,,,,
!!, :1 .11'' I I I -1 tir A or al 1111. y 1. clnc- ,I -,Ill -111I on, 1, ,,,,,.,,,,,,,,n El capitAn del Puerto 0, La. H.b.- rufIcrr a Jos sets de ha larde dicho
- I a'- --- -, I. I -mllurlellt- Ell Inlichid de t.ati*It I 11 W 0 0 1W O r t h C a- Delta, 1111 ,do doctor Jorge So , ,:I' ""ir."'. ,. , D- PZr_.jn",2" ED _echt I[ ado po, ladleirmal g c' i -arart I] .,to ..tIM-filli
I", I I I I -,it ,lar y Yet. uarlnd,,, doctor Ra.1
i:,l,-IaL Y Mitho Brrf-,,h,., 0 _,_ P, Catsusn
,_ ,. ii Il_- ,, ,, ,,-,-, -- -, navies, It eFrderico per ela, les dct.te,,,Ao
11 "I ; I. .. I "'n .,d I Og.it'Suires
- .. L .. -' 'o J014
I" -. ," .I I_.Iforflm y "If.u."It. JbIr-gurn, ,., -eloa I, It ,pillahtora, Mal And 'I'aldla
I I -Zll 1-1ed."d -,ii:1se otorgars. tin permisn es'ecial""o
,a del ,op., ,spa-,t.* ID 1, on n,," LA ,Go LI,,I.
tin Gonzaiel. a Idalin. Sarrolento. n. q- fo,,.., 1. --d. """ a I. C ',,ha,
6' I., capital, "'. ornez ingeniero Ante.
-o., .... .. --. --, I.o in id ll, vlpurd. ,,,I,, Idljardo Cil 3 J-fina PPjt,7,,'_, D-, El edif ... D I, d. do. Plan ,n It del pue,-, R Simon
, I ,. :, , . doInr Felix L Estacholi doctor Eli- lIl,' '"- : roap- P"' Y ",I ...... Ius le it. coas Pehas do ,ell .... "'n"D
,,, 1 F e 11 o f rigiii, N rriso Forest v Trrina, RobIr.9. p ... P a3us Filradit, Octavio Car ".6n J' L
.,,,, '. .. I _:' Ji, F."Gonzolez, Humbrill, Rjs. do, nuu, Call, 1- alaquInulas, qua acatoin de ,rr I R-6. Cirbidladia Trlla y par
" "'. do"olid. en re" "' ..I.. ,.It.. ca&- revisaulas an un ..tIll,,o d, L. HoI;' ::' '. t"', 7 ,: I I ,I Andirii, Mlln-, Rigb,,tD ?,Jartj
. ,, doliors, Mntha Rlla d0CIoT JOIse 1-11 ) Ihlilll-- III'l nll 11111%., 11.,lana. A bordo jran lo, nai 'I. 'a-,',,, ingemern Gerardo Gnnziierc":-' ,,,, .. I _11 ., ,, '', (TEN CENTS) OuezoleznRose. Romero, on' lot Ju- o"I"I"I'll. -11ed". 'n,'P.. flll o o 'P. Dr. 1IdI1- Couso. y A I; nor,' Humble. I. Tiilm
K. ,,, I 1, I ,, ,. I. Its Hided y Groignu, Mar- ae ,', %;',',. ,'Il ...... P- ,. Jos ,eftm-es Migull P A ma,-DID So[-. Dafcbll, .Al,,.,,,.
,,,,,, I.,~ I I,:", ,, Rod Jg ,r."' D ..... ". ..n.; o' ,I me
I~ a, E-Itlbari 1A)pz, Sao- G 1 zo
"e""', I; I 11 Issue GRrrla, d oc I .1 A I j ,h o a ,, ,on too, I I to d, .. In. u. .,,,an John E. Wheeldon. ,
'P, !". "" _"' P', :i to ,I', If line HILL~ Alvarez del Pope -- '"I,'- e',P 'lo-r- I, an Y seno a Elsa Gonza ez Hurlado y Is
. I "I ,:1 1 I MIL. Jtdoct. senora Margot Surnallian
110, P., -I i. I I 1. 11 u RedrigUiTil. L6PIZ, JUnn J Pl' _, "n I Pelos. de 1. ... A, T.Id.
,. ,,, 1, d'a do, tar Antonio Arlo)s. Manolo d "n '"c" 'e" "' n 'I Ale Ill ...... D I. Faalfft Ratio jn h.r.a del trudiodin 11 1,labria.
I ,, I. "'"" Y ' nu, 1. hod. notarial, an ]a qua An,P,!: ,,_- ',.,,:,. I -A N U EST R O S T LIE N T E S: ("o" ,a. s ., d,,,,,ll, ,.o--,-..o. f.,P,.. P' ri, d, I colfll' 11, ,rairgod, ,csigoa Xor ella to a 0.11 ,,, F_,ru If .Ill. lia ... -- --. do. ea, ,_ Stit'Li'log"i t'. mle'tc I fit. T a T! I I% .,in all
C.LoorciIn, I LL, FOut 1 P- d, ,,,no par, 1, ,e -durob,. Hurt. .. jefiorha Soft.
,',., ". ,., ". ela Ill
u_ ".. I , ., "'. '. z i .. 'It.. qua 1corno dije 110 to '10,1b., ,.-a, 1,e,,Pdn .den, P.r __ n ittlAnt"it FIPPII-Ill q1I II1,916 .Ili( Ride, doctor Angel Sullol, R ... b_6. -d,'*!, %; _:, -_- I .. Q-..,Premos hacer s6her a nuestros centers, arnigos P,,petuark ell of recuerdo, CUa,,.:,Tq ... edo -o P.,A). d. .. -r. d. -- psuaajeroel y cargo tip producLas cli-Ims. safi- Hurt 'of"
,,, I ch- (..do e-AlPaill, v gal-J, I Lincoln entre I w C4 terclos de ta- Jrsu, Estrada y I', .... f-C,', oiy,. Gar
., . 1 mportanclit Riot Se celebra. con ,,, d ; V 11 falf
_ ci calafl- doe- j,, -, d-11-1 I .1 I.u. I I l baco cleitinatims a Cadll. -dta Groczall D'
"I -1 I I. .. I. : ic',--i I tqque con extroordinaria simpatia se Ril.b.rto Martinez
..I- .It .. let seso ou" pd.. ,a., ,ne.
d., i". I 7 7 ,. r. -e i ore, 'A AD' "" L-1 q-1 vla.l. die Eepatfiat l Y Oscar La ... die
La ,""l. r i ,or Glmlat, ed.. doctor J-0 MJ- Ill del isr. d, 1. Pi.p.-d
. D ,., ,,, ve ,.a, bana Ia fircia --ra D, T.ts v Alto,- t,,a fe] I
I, I -n .-.iQrt interesando por el lamentahte siniestro que I,,, Vl,,n I ,her, y E.,ther --- 1 61 La H. "a do 'Ill Palo In aria" ', "I" nt d ,an a-lha- 11"I"a IfIl" I., ,,I cl ,, acll glo-., Cibo ca -7
a. 11 .11 .. ., I pod I \_ S ,,do Parl;, a so. I.s clasc.l del
", j 0 L ,too Arco Y i I I -i ... - -- I',' li, NIIIII- a, A Iin ,I cilin a I- ,,clI,,
Lin... ., , '. ", ''. "., aeF!,-_y(D :.-lestra Sucursal de Gahano y San Rafael, Ignt 'arlin. d-to, AImondo Co. _',, I'i,','_ II, i I , A "cl, AM~
do,, ,, I ,,,,, , L,. ,,. y Nefid. Alcoo, Enuflo Firr- 1.-._ d, ,- ,, ", "I"' "a' "'. I '- "' i's d' I ' "" F Ii( jd di .
..III I__ :1 11 _1111 C! p .,-. .I-.- _1,os que ha ituolmente acostumbrabar, a I_' ...... a, ........ III~ !" e.11. In ".] ,,.,,n
tld.d ,- ,I a ,I ,, "".. d.etu, G.b,,,! A Fout y, ,, ,.-ado- o- I "' I , , "I"T, 11 1_: "I" I P, cIldIi:, d, I~
, ; 1, I ,, ;I Moreno. do( [,,, Lot- Tajo. I ,, -. I a -- d ll.", 1,,coo ,!1. -' .. ,, .1 I , -%-,, _: .: r: Esa tienda, los enccnlrar&n actualmente Ci.,:ka Albelti, doctor lPrP-o Haa., io,--- I') fi,-- II7 -l'! t-11 _p';", ,co,-n1,o- ()f
,, "' "" 11 ...... I -%:." ,-,, Ilta hlolfl- ,,-'. 1:% I.L1.1'..'s el Dr. Canipa Sul
..".,11-1 ."I, I., ', ", _: ". n B"rldy, doctor JIJm F. ut I',,l% ',' a- P'- Pasa;rrrot', q,,,, Prilceden 6, Rarelo- SIP
-- "', I. 1 'qwiirl Palo", In, Jo--5 ,,-- 1, $55,100 go .. I In 0
r1l", o"Ill' -", I c- ;-,_:3 Sucursales de: Ti, z"'o," .;,P Ila 1. 6 illirod, drI Cnal 'O a IS canipilifia por
, I I """ 1. _P.IIIIIIII, I'll I_~ I 1. ,, :1 I'll C .,ad.,, Robert. Land. Barn-, -o-l- In rlelo,-ol ,n ,I at,(,,, _,", Mi! a, a G-,a, Jose P!,id,, Caa Mat". F- -II I 11 ,W D-ItIol"La .ii d,'d.1 I"' 1 P Yl!"b- l1l.ca' ,0,1 a n.
.1. I ,%- A.R HT Tat"'.. d In -lon' icia, Derechos del Hombre
go lot I it" Q,
dlo,- - 1, ,,, l, !,al"Jez, If colill Bernardo R I do Gaz- -, HIrtensto Ca5as Ro
""' "' ",, ,,., 111 d___ -11o. ,l I L -_", vira. Y Jes- Fernnodl, Ahairm
bton -. -- I. r I _;: 11.1 .. O bispo H abana L,, y onau, del glorl- ,to 11, d,"d -P-, ef el", loo'e d .. a,, ,Il" : P M'El d-Ini TLcuI .,,,, ,I Camp"
I'll 111::," I , I I 11 I Y -l" matArl"I'Ll son a o,-.nripl ... 1, ,,,,,,,, r-,a,1l, a ,.,,,, del Ntiviritilurforn ad" 'it 1' I" I"
_1 ........... ,,.-, 1, '_ CI, ermo Catuallrd, y C11 y A tonio ell _e -- -" -7 d ,- a I cLl..n Oftl; l noill.,Rtu,
h.t.". I --:,,-,1 , que P I- it"11111- El tt,;-t d, blill-, m ... nulls -n'T)l Die' E't f,
I
fhujoiilc, rl-- -11. I -- 7,I 1. I M onte y SiMirez rnt Tin. _- '%- ("" Wnodadl _P ,, I', 11 de taI.,a ,Hdu a,-,, ,a ,I p.- F-rta-.,,
d. lituo .1 lall, unis _.., oe -Id,;I,.b1,1ldda D .... -L, P_ r. %rl d" !a ,I1IluoiP6n
T, ,Itan nhunns, porque quediri to de La H-rn iegoo resii.mer
L.. -- I, e--- I"'~ ,, I red qtie Cubana III R l I -011e; Voida ,Doof ,,I., ,-1:1 :.I. 1: it, ,i. batricas de In tillims mesit ain L., p: ...... to, delt"'a"..""' 71" e. llu,,rnr', I ,,I ,, ,I, In I,,- testand. a Lou ali"'to "In d,. '
"I 11 1.1 _' alas ornisiones -r ---- v ,,go, Rrribn de tres buques. con clara elIar tilsTuest, R Pz,,,Ir su
on r"T.-.11fl. 'I 10 de O ctubre N o. 442 1 Irar a per "' "" "I ,m
, "I "I'"'", 11 III I 111I e litadow "nuestrial excunw. ITT-'rbi d. ea'ta, Momtop- ,I to,,! be ferry darin'todl en - - c.Mpafia q1to, ,I, .111'.. an
6.1 e.j., en 11.1. d.11-1d. III, nITIT, in to 'ca or ; I',, u I para dar ,igeo- positive &I
neuablT, -rea, q- ie,.., del-l- -i. I~ L i solo speech an at on I dei at,, an -t. ,1-1%adst da 111h, I~; da per un r, D Cpob3,
- to ol loonal It -lue 111, Jal, tromporlar, cargo general am- Artie. a V d, 1. Drlar-attIm L;odWell 1. ..b..L., -o --- D, rIdel doctor Her r AIZezu'dal .e. IIouftuou, 1. ,.b.,I,. g.%,,.,,,, to If Prili-c.d. naPnnol. ,, d.
1. q.. -loopond- .I poo., I~. ae P r to qua astuvo alocutenta. is Yr ... -1 ju Ila D.,alh., Human.,
iialfdia, at luen la.1alatio.d., ,. ,u.I I Continuaremos como siernpre en esas tiendas
""" "" en legarcin 11 Jean Lykes, de 1. Ly.jqtre an ,an,,,.,,,.,p,,,. ,,N.M.
pi ,to, felldislon, ., .di ud"' .e ,I ble. ..Ioliatld.. 1. ,P.1 a, L Iseri oo-iallo- of
initial por. contionotarl. .-ruol.al.no. ics ordenes de nuestros apreciados clients. t I WIMMA v.r. .ioPo.t.rI,, ,l ........ I I osque vino de Beaurno trall Id
on ,I elicits del oul ba.116 despliel die I-sua aDoe lk3s, 42 !ItLM _a,.: ,: or., : =
it)., lrorobla, ;ni.da, sar ... on lead. I... -Itejaag. amenizand. 1. flaida at I -EaI,.,r-IbL.d,,.ZPPI- kii..,d, onarliandiia. de Institutional
it. Ila~ d. di. .oil. I.- la ente -ol - 1 Ch;rl ea kilo, de Houston dantali". .
I Culaunly, qua co,,q.ist6 Ila. h ... s del dul e.- I., is IT- 764 '2
en le .I ..islon.ol d. Aro'!, I -_ ,:. njunt. an I-'.'I' k,12,T. dc Gillvatim C
1. uloev..,_ ,I e-dleoa, Ill A~ Jff Como propaganda r2 at exile de
,I.,"Ditivoraselcalebracton- 5 III, no "' Ile .go It"', 106,058 ,kl., t'rcurl die Cargo I.t. .An fall
d. 1. duprou,6. die 4 F W W oolworth Co. bf-- IIIl N'Tg.tI..,o,"fL
lao.-Infen ,-o.-.,-d. d. -, ercolot qua ell dial patsiadol,"' 11 d"'I"" dl, ... ol., j .. ,, In. U'
-mc I t-nspertlid.. one qu at ell ol Militia ,,C'
de A ;, eno.. I- "'P "" pa
d, 1, 5 ...... IDID 0 ,ollict.
p:1, Ili. a- o d, Ap-- del Dvl Lou
N a no de sus corraspcn- d, j,,, S ....... .. .m. ,I "P "a] nrr.z e..,D I., 1. ,loper.,Pol
... no ... I. ,__I. TITI M--- as "'T. l"'..". In _n T ........ lei Mu.I,,P,, da E;l Florida, de 1. Pand O. ,de In prensa y do
at 1-a ,Hab a.. P_ lausl in. a, ,:III de las folstaii de MG- jel--"'P. .III, I% d -, ,on Die in 11 ll:,r"l rad ent I Indu ,l ,-,ite.
Y p r,, joi publiraloo In at Vo-1 In I 1. I,..l It ,, [)a in ... '
Is a ::,. felielLa al Colegoo Medicn. por Y Para vuoIh,.el,,o .. el -od el die lilumn 64-5119 Jill., dollar y cee2fe rar Reins y con.
LARIO DE LA MARINA. erode, -1 I~ Pain. te de Moo.1ferenciRs 1.
it, Ibrnos Decade .Ili en.l ii -;DIAll ,DE ,LAl.IARI1A :,Id. ll",- Jim. ,.a,- arreede, 1, u '"' "W"li cWtUla
saa t, Ejel ll, _Ia CIH R a-b-. ____ __ ___ fj tart, Ed ,In C'ld d I'" 3' -1j;s 1. ,'jr.,,?Jas. lon calutalmos come orovin.
- d L. H, an.. Ile nmfgradfl
I
. I
.
'AAo CXX I cbmiticid66 DUMO DE LA MAKNA.-Vitarnes, 5 de Diciembre de 1952 (3asificadoe Pligina 25 -1

Ordena el juez SECCION I A N U N C I 0 S C L A S I F I C A DO S D E U L T 1 31 A H OR A
_
r sea ejecutado ECONOMIC PROFESSIONALS VENTS I VENTS VENTS VENTAS- VENTS

DOCTORES EN KEDICINA 48 CASAS 148 CASAS 48 CASTS 0 SOLARES 49, SOLARES I
un, restaurant L I O, U I D A C I ON DR. MESA RAMOS UNA GRAN CASA IOPORTI'SIDAD: VRNDO XDIFICI10 DR I ANO VENDE -I pial. I I. .-,I.o,,.I- .r.load., d. f.todear. ,,,! ',
1'..".. $130. So d.- I't-o'di-I... I,. .,;ihfi1;U.-ore.. Eatil-ps,16n It ,Ps,, fannu, do gusto. -dr. ,,
POR ISALANCZ st ,.,. it -- ,,_ A. ,_-n;;.-aord- .,,.-x 4E
t.r. T-- ral pr tend ,Jar la .]lad or,, r h,,p,,, No. 301. Crro, Its- Inversioni -1a, 1,,1 ...... 11-113711.
__ U I P-a. $11 -.
tol. -.... 6.1. ,I Se .,
Es en )uil;T .,* Us,, nversionistas I ,b-.'.-ds !a- v.,l,-oo,- stas D-irn--C
tivo L)LNIPAYLAS CM TAL .I.- --- ... Iss. P= ."O"' Ili coso. me.. Jos. Anionas y Lag ... is, Ta0f. A3.002. .1 Vatted.. D-1.5-19.
T- -Jd. 26, Alturas IT --, ,
.-j P nj
D-1734-48 7 7
,Y r .... It..: 5 7 ,. D,,; "bad-. out __ Vya o r
en cobro de $24,118 .30-3-3 I "W-.. v..." ---a "a- I
.. I, ArxovccHr PANDA si -vrNin, A, Al hacer cualquiw opera- I ., 10; Jilrd,, Pol-1.1, .u.. riuu do,"j ,. Al hacer cualciuler opera 'f jt I
- ? color- inonU2 a -Is -1. lsole.I-,:. laci iniarv": Z.Pr, a -1.1L." S45,_ Us. E. SQUIROPEDISTAS ,,,,,, -,ad.,, ,,,9:r',o,,,i,!, ,,, ci6n. h6gala con In int tout. eo.04 Id..d Cion, gala Con to I
Ili juercde Printers In.tancis del .. j looltst. Fr.. ."I CCLn*dof Colom"ven' Trr'n ,-.. Plo ,ad. '. Ra- 7127. 1. Cl -A., I it -,
Cent do ,,.,,GUjU.Cm. H.rro,. do I $J N. D, au 107- v ',S'I,' ", C16n do qjado. p,,,jw.,; 47.300, FId,1 Pares. 6n do corroclor coloqiado. -----A ruui, le Ioccraaaic, doctor DO -15 jI__ag.Im
Cird vC-- --sAL--. .1-0 VNI I ... HABANA
I Eduardo Daurny. en CBI luief.edel.- ... irr.ldodlo, H.1, ... Y hiod--r., Con.
cut T-laml-t. Lot- 11li-id.d- ,.I .. En I Lugar Mis Cintrico Las oporacion" calmas $2.Mi vENDO VISA CANA D9 MADERA Las operations otrecida C--r- -. ; S ,,,ad,., W. 1. 7
Ilo eqt.blo.id. per .no. P .- --a... h-u.... -re-I.I.. 1111di. Is I, -, 'M on -.I-I.. Wdlo, -,'-I. --I-. 'Ill- I 1P,;,,.., r ,lr;,,,,,,;2. ,oo.b-19.z
a POP MIS ",,ouuo I S,.; ,,. "
", S I Del RC..rl. NIC ... r del C-b del Cologto ull:..., loc.... -loc.... P.tl. y "s I .1 :I por mlembros del Cologto d ",;"
calla ra t Cos. saunne.n. padrigrifl- At,,J.td :14. be"" dr. .11. 1-n -. con la,' ,,- in I, n B-CLIA.
. Rifil.1 N'rlu'j'o A-IoI14 ... ,_,, .a,.. ad lnUebl,,. in,i'lod. *d*., a.l ..... do larr ... elTad
monop;A lac el Restin' _Us
do an Pro- I .11,11, do la Propianiad Inmuebi
I il
, S ., dormell hall. c...d."r-lo.' do la Propled meju. par, ouiquiual. an 1. 6:
do nurnero 74. on, esta cludad, rlict6 C 140-Qu Pdi,- .elrsu., g-J, d. .AA.. Y. d...,,r.1,,;, ... d, i Ofr*C*n 1( VU'a All. garanda VEDADO
declerando zin logar la e id I Mayor garantia. ,,,,, '11, ", '. ,rm. Reparla olrecon ]a mayor
3entencla, _- ,,I.d.,. Pr-o: *15.00111. ".. _R. c. oar'. eum- 73. PaTj verl. C 1%,_j l ,,,'; 1,4:- CIaad, 24.5" a
,!,5..,uIr* lpll lld,,l 1 ,,, ,_,,,
uposticl6n formulada par is parts de .:"I it, 9 5. No so) pal-hera at .11-d. p.- W ;29 1 -, ...... des.
mandada y con lugar In derriandag Io.".6 __ _ __ _-_ ...... r. a jj .... .,I_ ,, Sit ... h- loglur P.1. ej, 1-1 .... .... """ I r- ;oCA--,wF7_17.m ixr1_0
mandando segulr adClante __ __ --- CANA zwi. Yin . vrixrivir Doti A- 1. 13-171IN-41-4
I ll
ci6n delpitchad, cOnIrl I& entidtid ESPERANZA NUM. 169 GASOA POX ENDARCAR VXNDO v V
CASAS ESCOBAR NUM. 663 ". San '.-t. "'I. ""' ., d.. 1' R 11.10' I.,
otituittgrt Ctistrolottlit. verdo -it. -... Ift0ra. --- d, I N .od. oWl. 4 ,,,ad,.. d. Moot, C.- ,, 1. d, :I,,,. P, -1 11-' ,'Z u--oI'-lr',' S a ,I a)E 6 kl x
S. A.. basis, !,._H.,:s'.. -.I.rus Jos- lod.ol.d. ,4-1,-ju,, psgiod. is AS.,).. E.14 .1 C.rs ,,,,, ,,,ad ... do JAont. 1. '.ol._4 L ARTO
DoLl"AMENTE AL PltorttT.kKul, TRA sonar $20 duritia. Prerto I 31 slo or 1. Hilo-,. P -I. 14.0M lol. D.176 1 A-; ,.,,,r. loss I, I_,
hacer trance, cy, rentate tie sun bienes I ' D-DII-Iii-6 ,I -o Ta I ... 44'41. DIb7._-a doh. "'I .... '*ISS 3114 'o "'.oulo ,.a KU.SIDENCIAL
v.,-n pro u, enterou Y.cumplido to direct,. D-0 ennip- r, Ann-do 1,1,r,,, d-fi. rl _4441. 6 r 48.e I ----- ---- .D-la-41-7, ,1 lo, d,, 'Sp-lo- Fieut. 1. so.
'. la entitled ,
I ,

14 entitled V'cu" "' ""' tqs, L. Sierra. Nrso., Cltall -I 34 -1o. ,-. ", jna:Sd.II-.. to.
ad a A tie M-11.11. ..[A 11 ,I,I.NA ,,__ I ....... a .. ....... I. .
11 R s '-' do I FSPLENDIDA CASA
2, r*' ll'. I. C a .so Is do ._ I .' -'- "".". I I- ... MI. .ag,.,d,. Sala. 4 habix- IN KNUE.1 u h do
11' eltdo .Iyl. 1,"haial"Z" oft baAa inIerrsI.d.,,,.3. I.P. 11 R o.l ,A
.... :,,,,, "',-d"'oue"', ,,,,,,, "a o'.! '."""a'" ", ,,,, ', -o" ,.- air 1.11.
it. .., '"11, "a", P, ,.- 's". is, ., . I "a,
, a I_ or C i ... t u. I I-- I"' , -.'..". .::, _,_ r,".
11 $ a I a l do gas a. I. ...o._ I.... "I.-oo. o.; ., : ,so _u 'i, 1-4 1-1 1-11 14 "'
I. ,lnd.. me c. 1111,D00.0o. Trlaou, ,l I, o' Re 11-00. Int.r.- .,, - '. 111=to
. P .no S A ._ .1$12-9.7w rt. F""Sud_ ,,,C.. - I I
to "as BACCARAT y BOHENUA .W.014. D-010""' I 1 7-43 ... lo, ,I I.. .. Model. de = saula y g It Leto Us arl-dil, L A F R 0 P I E DA D 11 I'll, .1- -1 1- as A I ALL. I:
dr.d.. M-202. 11,1335-,7 ,,,dd.s, ,d-,' S- 11 ,,, ,,, ,oIr
dion. on . d" it Is rint] ad -_ I I",', ,"..., dal 1-- A I ..
,-,a 'su", ,,;;:.- -adloo
P
I c de ou 're o Is2 I, relinado rolut cast a It FINCAS RUSTICAS ---- --- - --- -;-. .' "A' ""., "!. .",, "., "I', '111- D-Ilss-41.6
una letra de carablo a su ru*0jua ur- FACILIDADES DE PAGO nlente; r1ndo un positive bonsficio al mundo---que ", 1. C.Ip,,.,,,a do do., 1,-- nl ... .... -;o" 11 1- It d end I La Proploclad es ad fruto del trabaloi to propleclad on core SE VENDK .1
,J, ,, ..dlllcl. do -1534 49 7
8den, per Is surna tie $?24JI8,07, con LA PREDILECTA ,, ,I 1, Llroa, No IV, S, A __ ____voce on%. di. plu 11. do no "' "" or ", W.-oord.l. 111. --- I REGALO
not SAN RAFAEL 1103-1307. cast COMPRAS URGENTES cdqunom siKux r1com denote quo otros pued*n Ilegarlo .' "o=- 'DAD0 I HABANA
1 t "r o 19 ...... bluli., u,".I. -1 (-Ivietabre del c.rnon v ai 5 2, con Se company fincas r;Asticas, ,.-- It o.I I 11
eacilin. OQUE]NDO a wer T, por lo ionic, mirve do manct eatimulo al oiduer- "' :.,: ,__L0ay ,-J.. 1.I-!,.,r;.. I 1.1".. ls 1.1i. I 1-1 _11.1o. I, ..la I.
., P.r 1. ,,, 1,d d all 1.1o,
'T,.rd'dC .=iJjr',. 7"1'.do P1','.'UA1t I -_ go 7 asphitut do onaprosa. Ir"No'. F-14". t-, _,"'... s4i''RK, ,., 441.1 ... -..
"- u .... ,f. .- L7.111.1
A grandes, para clients. Por co- """. 51 I I Is,,,',s"" T111"_= I
7%x. ditch. Act- do ciurnin, I-C , .- sT,,wiN PAaTO-A-LM1W- Is ,:: 24i -- IS -,-".. siio o- ..-I D-1113=1
.c t. porSel hbr.d. R,,tiiur,,ui rrespondencia envie datos cla- No as conslonia quo a] desposticlo do cama derrLbe la do _', oo- 12 31 14 1 _, -_ ,Cosmatiall pg.d. so I A',' ',do
A. on 1. P-ol. to- articulo 1465, de I r.s. SL c.rnpan y venden fin. o, 111-1.1 1.1din. o.11.1 ,.I.. 4. in- ,.- 22 po""34 a I 3 -Otto, antes blon, anlimesele 13 quo labors dildgente- -1 I I 1011 111r, I I ", III '. o'. ,,
,. P, I u b re m6 on despach a Xi4' r Alt DE FSQUINA
I cha do a tie on. 7 do ol, da 17',;',c.c ", ol as ,,I. I.d. Is- I- I7. $45 ou-no 1',,
de 1952, uara su page on 10 d n cas. Conocimieritos %, experien- 'o ... J-1,14 alt.. 2 1,01I.. -- R.,ulrt. Us.
c no ona do seguirla adelante dictando Monte On lQVCIAtar Una para sL ratiftcando con al "". "'a ar. "" ,, I., C., ,, ,ola, ,.biol,-, R A-lol pra
vlembre d 1952, on esta Clu ad e sentencia cle retreat cou los dennis:cia general de terrenos 3, fin- 11".. , cob. Rodflgo d,. le 1,1 .... 11, s2o ,'I'll. Z.uja -, o"'.." 11 lo oo, I.,. sell.,
La Haba y qUe at vnuntlent. @Joznplo quo la xuya no habrii do sukk violoncia IS 27 ___ __ __ D-1720- 48-7 11 de 5W ... -,a, S35,D00 Otu.jo, ,I.,111 011. .111". .1.1, a 391 l3tvj, .

lnraNe ,lnb,, y per ls, f o ol'ununciannIonlos, c unto, d ll cas. Manuel Correa, Manrique CuaDd0 "a coustruida. Slt", NDFN 2 CARAS KN LA CALUX .... ... _, a', d., R ,. to, oleI Vk
dicha le 'nuen a
fU6 or I. ejetit" a 2, esquina Malectin. Tel6fono F -'. H" ,sqn- W000 no Nflaou 5 ,,,, pl.-S, 11, d I "I 12 '. I D-154341.1. I
De hcr.d,,o jjg,; ,iolfl. Ad.,
Pago .'es.d. '. linto a la = A ABRAHM IMCOLN ViNDO SOLAR I -.111A, )NCiiA Is"
It. in,,- "c"
tilid.d do las gesUtorvs extraludicia- "'odu
El juez de Prionera Inslancia del -6836. (Corredor Colegiado). -1 111-11- e F-le 13.71o, _,_ I -., 'u'u, N."al CW __
o ,,*,,d )-me oblip. =, ,11,,, ,11 91119. ,I,lei grael cobro de to inisina, es- Este, doctor Jo a y V,,,C,_ A I ToW 34N 13 ... Iniorman I dos ,111e, 2RI o.-o, rom twho. prep]@
It i P D-1524 11-14 .D.1661.48.9 UH D 1237 49-1 uoo-,- ,-, i. m-A d, -I- Tom.
tabled a prescole dernanda e ocu- te. on 1. sere'L. do uo'., rn,tiva. rig I". d,,Iar6 inlestinici. ,,I I $I'VIII) ( ASA, PORTAL, 1ALAuSCI!AN- ____ __ _. M ....... I... 1.1.1ous Lieol. X-3248;
EI jueL at dictar ou resol,66. Cs- Y.106nim". do Alb,.%. terror I "" I's .. ......... r.6. a., as 13-11,349.1
t on formulada our Campo, y per su unico v urneesal 117 MUEBLES PRENDAS V EN TA S I V EN TA S M, ', ,, ,,lolo,-. Miol.r.o.. Vista. R' "' SOLAR COI NTRY CLUB
Ils inarle deniondada debe dc,,e-lun r. A -, r Lao-a y Mir-a, tie to 1 SOLAR FN STOS. SUARJEZ
hrdlrc, a su herinano a, 1 Alo--- P'
.... a."IM-8550 Compra pianos muebles __ D-1715-11
clo ,,,,t.d do quo ]a iota a, cim.l. ,iculo, Jose Heriers v C2nipos. __ ii -n-, ,C "... Vara X $14.00
", to P ,led, CASAS 48 CASAS S, "I",- I'll, I PI,,,, M,,I, Rodleoll, I ",
"" q ,.a rc, on "" "' ... i od, Plell- 0 1 lar.,
route, u, ,,rg ,.Iid., u., .' TIsra. tie .yr Cobl- ,.d. d',"r-",l:"-,',," a ..u',e,11. su,_ otl
- en on, C."tu'... '. T:_ I_ 12 y 14 for W y 48
Ley para all validez. ones so encuen. I Exhortos: De Cannoguet ilo-.. lo.1o, --., ou-11. .- ,1.1., AS %E.NDS IFRECIOSA C."A ES El, XF- I PLANTA MIRAMAR j roC',,o';','-d-'-. Sri,
tra C.pedid. dt, -furnud.d c.u 1. our ki-aud. Go-do Ala- con- r ;-,,--.a -,-- ,,. 7.6 o-o Pill,. C. I.. aa. $35,000. Otra,$65,W 'jur... Lius. -t. M hilcirmass:
ge exigen los artioulos 446 447 del tra i, .sollano.. I.rr.oo un,", la.- .14L in h.,- da, .Iel- Onaes, "L. Coraosed"'.
ba I. 211-N. 40. 1-6444. 14AN LO ARRIALAS
6digo lilercantil; y qua ancisco NPgrole at do Alme... J- D. -- A-96111. M-3371.
tialuindo-ic dilres- tie SanlitiRD d,,Cu _. ""'I"' Inversionistas : ""'*" I .Go
here- COMPTO __ ; Ulf-D-0911-49-7 San linquel 311. 1
Ini'led.. ,
en At presented caso tie un, letra de poz Flute .11 Era MANTOV1.4. AcIANIC05, IEN I VE1100 EAU )WS POWN 212 JORGE GOVAK ES
f _P. uo be ,,,, ar
rilcip'lu.- I ,I I
c anobi. 1. quo no or pull. ji-h. d, dor- do Etnihu R,,,ed. .tr., a, ,,,,-, de C ,I," ,. "' o. ,!,,,1 ,. ,,*.,. Ir ...... I 1 Al l2acer CUaIcpd9r opera- I'-., --d., 5 h.b. ,,. h. u fi. alsedad a Ell aceptacion. a nempo Este: de Jai ticod.en incidenle Por flgu,. 11- --fio.'. r-, Coo.od. S.- F, it, A- Sale. ,omedor. Vandre, 3 D-1970-411-3.
c.l.g,.
de su protest. y tetuendo aptirela. riaGn I., ta V Lir de b-1-.,I. uol I,,,Ioirs. pl0, ,, ,I- des ro.ned- I 'Ll r,, ci6n. h6gala con la Inta"en_ dd, 4,,6oa,,ciad- del Msuriod. I, Cad- us ,_-_ I, ,,.,.,..,
do AjPCUCI6n dicho titulo. pot estar ecl-III .... do )i,-Id,, ,.-, -.__o
-in Notarse L'ryulia at Opate; de D-11183-17-61 In des.-Cad. Se p-de .,I,- a p.3 tiot "'. M 1117 11 AN E. DE ACOSTA
comprendido en el incit u 40 del ar ci6n do corridor coloqladcl. Jar 1. -.,. W-out a d.,AI 'I .., ,,I,&, 2-slood. -= 6,tiCulo 1427 tie la L- Jo Ewo'c". Rafael PI .1.111. lis 1. .. 12, I a. .,,ojt I., .n. hab-1--, ) io.b- -aje I o l,"Isleiiap pareclas desde ESQUINA
C 01'..Idcant do .flcui Do Cip Las operacioned -1 ,11r,, 0,,,,Ii .... lad f65,000. J.rR. Go,-. I n Is A Land. tie Columbia
miento Civil. trattinclose'd it., it Inte.,luidniol. Cu'l.". 5'"rili.. Dliquids. tn din- ,fecti-. on -- N-Ilut Cocina .1 0,,k, ompro Piano A-8733 okocidam __ U soiSCS.-SAN-j, AS n-!VS. B-12. $5,W ) Con facilidaden tie qyucilie"ra"railc a[ P-que Grenet.
I : able, I
tin superior a $300,00. e3tando venct. Metier ctiantia I ... r pesos: Ftilix h or mienibrom del Cologio -N,'-"12-r7'.m0,jQ, dos ,.,.,, ,,,,; __ C.144-a pagn. Lugar alto. Quedan "M -r., p., Cause. IS C.Ium.
c; lul.rotes; I)tlelult,
I do ,I iplazo deliatubligacion. y ou R'yl" He"o'""' ,,-,ml Z- r. v Y MAQUIRAS UE COSER _d4i la Propleclad Intinuable, ', ,"' "'"' He, insu. C ... I.." .1'... his y 19 pnr ralle 2, lotal, 4H
contend Pride dic a flulo nitiguno de HermarAns a] EM ,; portaclora Gu- 111.do b .It' R-1- Pass 1. VEDADO pocus. :I.so
lei dolet.. quo rornel.c.. 1 rit 5 IN DE ACUESDO Ofrocgin ]a Mayor qaranqa. "I's I y 11 7-7dc Jos Atoh pin im, tr 207, T.If. M3W
, ,i met ,,to ,. -Ura R E Iftlin. CIA. CO QUEPM. VENDA
rr&fns prionerit, gundo cuarto d a) 0 OW LA OPTATA Y LI1 DEMAINDA. D 't I'i 5 4 A SUAREZ & SNUTH _Por Noviembre y Dlelernbre. - -- -_ --- -_ 1 $18,500
pagando all __ __ I I I A C 1'.A D ft A 11 Klu ADO US[ 'O. G. I I
f.Cg.e,. rAPI do y tc-,. a. t.tr- I.VILAN Los AL- Iu, ',',,.. 3, -7 "' I ...... r- 23 Rest ,n6a, .. ....... P" """ St "NOES 0 at ALQ or. .a ." -', 2, it -7372. Ulf-MV-1111549-7
o ': oll PISdo. P-J, .11.1 ....... ", 'Wad_ lrsokl I P_m1,11,rl,, lrl, d,,,,,, ,on .1 I 12,.d... do' "l-o"'. ,:Ld ,,,, Jai I-Y,' i"i
D.j 0.1 48",, ........ .. is lu""" a VENDEMOS TERRENO
duefio del objelo, t2unblen c0rn- r ....... : X-gla,. .111.1- A -1. de ---' '-- Ertles."aner.p.d.. M.8161
C R U C I G R A M A It Pro, P-R'll'uClue. h..s. -_ .- jl 2 uu-11.7, 11-ill, UH-D-67749-7 54,430 nictros propios
..II, U-, I ,- I 4..,I.,1,6,,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,-' sl'()S. SUAREZ Y MENDOZA ALTURAS DE BELEN Reparto.
I I L a.- 5 DELGADO. A-173S. PROXIMO RADIOCENTRO
UH-D-510-17-7 , REPARTO At l.nd d. Av.rdd. M.a.d.,
d, -1,a 11 P., 1. .11.1d or .1. -lor ..... y ,.I,,:' 'o,, ', 1!,oo1,,d, ,l ...... -,. I ,,, ,_j_ rd, 1, Calouid, A-yo, A
or.or. E 1
......... "Ai 1r,.do,,S_'u $4 ... ... ... Ce L 'Ap .
ot- 1111".."'XIIJ100.1i.. ".$ .. ...... $20,000 or's340 .
.- __ In- J.- V,)jad.. IIIII-10 oil. ia "Vib.C.
r_1 ____ M A N TILLA :,,,,cl.,",.,,"'".d ".-T',." .-p "-.,'.A
REPARACIONEE P"", B"'"', ,.It, S- Suk-. .1 .1 (*,,,a d, Is C.Iiada d. CIumh a del if. 11-5401 y 211VEDADO A NY 503 ENTRF ,-- 4:1.5 ... ellus, .'.' 11 1."'... o Hill. A-d-los d...-r.d.
ll le ldo- A ," a 1. ,:"N') J-111 11,11-1, 1.1 .. ..... d.r. -.. as, UH-D-lmSn_4S_?
X_ ,,, ,,, is -1 ii ii I ,, ---, 1 4 ,,I.d... y h.h.. ua,42 MUEBLES Y .." -1 .2b.A. ".,. .,:,., 'pl. '.. ,,,,,., ,, ll' ,,A ..,,. I M O D ER N O I
Pluto's I-. 1-of 2 I.- lu, 11.- I., I-u "I .., I,.e. ",
" ,, -Il,.l olt, uul. jii, 'o,;i; '.-I.11-41-1 1 ...... do r,.. 1416 It ,un EN MANTILLA MISMO
$' PC it __ UH __ I ".- ;_ I VEA Y HAGA OFERTA
in 567 Pegado Rejoin __"" a- BUEN RETIRE A DOS CUADRAS
__ SRA. AMA DE CASA :' as PRECIOSA ESQUINA
'I'll 1 ,,1.1-,, 11;,,, ,o...c -'- o. I COLEGIO HE HELEN PARADERO RUTA ".X ,,,a, 31101111 $1-Ill cialles Reforms V
I I L.q.e.inos y esmattamos a VA-14. P i.- a Alit, DESDE eto to ,
1- pist In Pr.etos. -,d ........ t.d. uu.,6., $8,700 Muniendo an Luy 6 ort 1. Case
toda clase de muebles. to D 17", 4. a -Cill S1.,,d1, I,,,da_ 404 tie at.--- - 7_ 'hala Is I *, ". .""7u .',': -I ,, 1- 1, di,-,oluodi, ju,,ho.
, i, to _uu. b.A,.. V11diudel. 9.rg.. .1 III- 111111- 1, i'llill S111-11.1t 3- J. 1,11.d. 1. 11,
Tapizamos, barnizamos, imita- SANTOS SUAREZ 1, I --Io -.do, 5 ,,-1 lo, I ...... .. -1.11 .... po, .1 I_', $2.00 vara -. ci! i %rroe st teliforlos
___ ol- '. ,.,., ..... u,: 1 -,, i I y 1. -."- 'i..- T." .... .. 1.1, ..a ""oed., _', I AR08 PARK PAGAR M-6818 y M-7863.
clones a blunchit, chapa etc. "hi.illuf". ", .. NI-1111 ". u. 1 4 --- -- I h.o .......... o.Hacemos trabajos a dornicilio 31 -- ,, ,-,sj,,., -,,- ,,1.1111111". 1, ,,,,,, A. ,.u,-I.d.. LI .... B 1410 M-61f I I Preguntar por Angel
I.,. I .1.11, 1.11 l '11--, ,,-., .11 '. $23AK110. = INTEREM
mudanzas. Trabajos garantiza- or I- $ '2 I'll I,,,. todo uIn i)0o JEFF, VENTAS as .1 REPAXTOI
dos. No pedimos adelantos. Fal- LUYANO I tie 4 I p.m. fallen lom dL,& I
- 3 " I SUXREL & SMITH. M-7312. P'G OFICINAS: I'll UK-D-lUD-42-9
c6n: W-0486. MouritISA (AXJT 'PLIJAII ... IIAIIQ
C-152-42-3 En. i,,' l,'-', ,",- .. ,^,a,',;: ..... ... 11 ,". $7,200 AVEM A MSIONES No. 2S
; el., .1-1. ,,', Lili-D-1373-48.7 11111.11- 8-n.l.. u.. ,,,ad,. d, -- JDAsysirtsmento 501
A,
I $ll 'o: '.La- J.h I. ..... 11 1_,, 'y .... ., _o_!,.
- o- 3 -As o MIAMI-HABANA o'.. ALIT"
do
I "", 1, 1-W.1',1o,;;; ,_ 1,
VENTAS --nd. '" so M 1 2 8 7
.". y t-t d-V 2 luIlula-aS. b.fi- IVQ IX
I ',
7 CASAS c,"' ...... In "' """' 141 M-41t, 6 lvi_-wi UH-C-94-49-6 D E L- W
A. GOMEZ LOREDO P" nI:PW'.,',rd. '.Iuolla niiien, -- 1ance
r I ,- .IS .;,., erid- g-ou. ALTURAS HE MIRAMAR
d
(Corredor Coleffiado) C'n A. U.mju.nd. ,,,, ..I., SANTOS SUAREZ
VINDO no. CA.AR DR IsAnY 41Aj- I MuIook pl.g., d"ll, so Solar de "ntro v sombre, Santa Teraina y Ave mmdow
do C 1: 11111 1.121 lu in , LIt1'I.go
joloo, pe-%'ouschal HaltuRna 20 alto,. A-7119 LI-9193 Yor too,- I- ,,)., 3 pndd," I 1111,111, "or-A, siluado at frenle dPI Pmrque
5 1 I ."" t a t .- ... ol_'r I a"ll- ,a 323.45 V" SA.W9.17
"' ""A"" y ......... his
T.Wo- 1.113mod.'11.". FI-I.- ill-o. 11 f1b--i6nn de a, ,.,,, A Sta. Teresa y Ave. do Itins
, ", I ,,,, I I. "" 'I a
a .. .'I no., I, er"" ........
0-1722.411-11, Animus: $65,000. Renla $445 r-a 1, 1. lul"o. I ...... u-" ",ul. ,11., I%, ,,,, % 1o::,,i, 1, ",udl, dis Alturas, tie Miransar.
" I c .., '. -- I.
___ ...... S. I.I. 1111d,,ola, cdf I. ..... h,,W Alquilefes, $421 ) $451 $4.1 lion (
I in .......... .... pit" is ...
14
- - _-i__ ..., ..u , .d c , ,od -- ,
d Is
_ ", ,i hoari 11 .- 1-sh.- U a A s, d. u'r,". d prc ulltol too, Jualul, a ludlu no-' 38.51 imirms. K;1D1PiC A ACAmAHA el-la. oooollu- 0 ,'p .-' A ..ulel , ,.do., I., ,, d,,d- I 111,11 Inh-u- I-- 11 I A Freole 23.32 imram. Fonda
l ... -, oil I
l -a o, -a '
,-Itrul, pr- .d, ,,,,,,, pi.,- oul. 11o.,d,,-. ,-jo. b.AI ,ou,"1, ....I "'not sea .9111 ;, 1 I:d. I'll ,I ;uperfirie to- 351-58 V--2 $5,273.70
,5 273 70
oil Otrot Esquina Busnavillihm
L , .,,,, .' "' t ", I 6 337 Be
W.. oun.11- .1 .... litoo. J.,du. P-1.1, : No. oil 1. let, R I 8.02 Naram rundradam.
'. .. so. I I I L,-do. A-7119, L 9193. (Cp- ...,..................
, "'n", '" 1.11- .I-o- , -W -o _=La,.tI- a.., I lo-, ,d.'d,,_ cil's I ,a, linos oloa, I ,,, ras.g
-1 is. ocd., a ... d, IIII-i-, hall ula-1 CII.,i.dAli,- 9 1 o 1-11 f-11-des huellol-ol, do, UH-D-936-48-12 I'll D-IR11.45-1 3, entre r Noquagross
. __ -111-Immostislaw id ___ 17 y ".. 172.to Via SS,337.Se
I-SImb.l. ,del t1co tile. 111.1".. 1.11doloo',.,rit I ... d- ,1. it,, ,,,a- Aguila: $140,000. Renta $915
11-Ce-hude. 11. dl l llil,1 1 I ele iflunnol. Alone pr6.i.. San Met.,, ,I ...... Preeloi $22.00 vara. Niad do contodo T reato a
, l, _, .::,.", p art.
no 1. Innt Infor esi B-2440. pagar on dos afios
-YCh., I., ... Cra.. 9-pl-talglunin'. quit .., ,,, U todiddio, _"' _" "" ou-11-litle- -loorr-, A NEGOCIO DE CASION
lur ; I,.,n ilbund.- .So. ."."', do, ,. '""; .
S.-Derban .1 .,.. u-d".. 1,i;-.';" _,u
11-G leka, itubt-rfino. I no,. a rotow or Is., ,-Valle, ,. , i4 I,. I" : aide I o 111.12: -o I SOLAR DE CEN
_aii" 1, ol I,.. ,o,.,, """ "" .l,'. ,I Wi2ec, I., ,) .. ....... it- austop- THO Y Informes:
. .. Cti.,6,. Inde-do-te, ,Sda p-- do] R.P-1. Apol., 2 -dr.. do 1-1, '743.41 varse Cuadra. All IIlllllllllll sl
10-IgUalari una Medida con el ra ,: J. lu.oor ,.,.n "U., s.. !' -- L.I.d.. A-11 il L'I
12-MaVlool-to ConVUlmlen luil.1ju,11 jiod 1-pluu, lod:, ,-oe- .1-1 C.leguid.. ter ,eo --, o. -ui, SOMBRA
K
6-C ," .1 ""' ,,, 6 3 ,0 0 0 -00 i S-tv----? -d Sr. Suirez . F-8771
Is--Ltm in Una c ... I.n ISquid. : lcru. 834 00, Pl.cl.: S2.100. MI-- Dr.
'a" F-8771
.at iek.t de ,7.d.1)' ." "o tounre. ldlpeld,,,,, 34, Col. .... Frente, 17.69 varas. F do
Corad. verlicalmerle a Is 12-0nornalopeva del ruide que In.- d:d ,""',' --.'l ...... d"dtpra do Vedado: 30,000. 2 Plo- I .1-1 on 'U
surt o-111 --.I. KIII-Ir. 1/2 Crrl ... Call, T ....... Sooob- 7 p-,la, m ... it. VlVa so p-in, ras, E, 1, injor 42.94 varia. Superficies to.
111, Nor B., ,' cI1.g u):11,,c:ru.d. ,R.; Oo, D.Yar.a. -dr4,-a Cbr.t tie., E I. "'. I or I Bq.3N5
17-P-rill it crrj curad.. I'- olou, 15 lunultiol -Ir."H.b.o., I~ I Sr. Rosefl . B9.1us
.-Mu.i6lu. it. .j., lmrdin, Porlml, rrx,)e,,,alx -i ;;'.,h.lut. ,.l. a. UH-D-1382.04
14-Est.t.. de P --ole ----bI--- 411 too. ro-lol..
Ino.. 1.11 ,Ilall, ,I*r*.. R.,,ro-talue I LI. 10 d. Ortub-, ... W.-lutd., I _! dam. Situado Pin to calle 2, 1XII-13-1701411-7
30--Trompeta h tutigrultal C.U.crdi ,l ,-, --,
d. 'too 1. r- ... E.I.d.. Uold- _Ir. 'u- 'ENDO
21 at r. none. o2
Z.-Anholo" V.hC".nl.. )II-Alluels. Ilo-I., ,hle. I-. 1-11- ,o.rl.*. ,,,, h" ,:r,:, no S3.oCill Its -Ir.d. .I I enlre 11 y 13.
-Siliciat D de 1 1 t fir- ,ad,. A-7119. U_-3. (Couled- """I'd" 2 1 11 ... hra, bfl r to '
'. us. .-11- $2300. n-331A, TO-3931.D Vedado: $145,000. ten.t. $1,105 uio. o a QUTEREJFTA. CASA $14,500
2&--Imp.r 22 _Ija3_,a_, C. ,at. a page, so Ill .Mo. ,.too Pre iot 10 are. 56 FINCAS RUSTICAS 1.
27-Ace 4 M._ Nllr,-,, ,%,.,u, ,,,,,I. po, ,,. AJAY '.
.us Alisissismisse Is, ,'., ,%'-all' '"-d"' "-_ .
--C.wunt. de -ousa .isd- 'a.
2S.-T- i bn Verbal. is. i. L. .,-no. rM.
r, ncl 23-Modul. do I.jogitud. n -III-1. .Ialh.. "". '111-1.11 sllo_ da, $70 ror.-Irs V-1., I Informing- 13-2440
29--Vi.l. C It initook-, I 24-Slrob-lo del ivodi K Is Is. A _to, '. FINCA EN EL W
la' .t" ". """" 5'j 1d o u2nd"' ,,', '"", d, it.', y"
al-P.I. I c. """ lo-l., cuoo- SUAREZ & SMITH. M-7372. or
.,..... ve y rl,,do quit union 127-P.,t. dI .- 44 N.n,1,,C or Una farnalt. do r- Lorad,. A-7119, U-9193. Cl-d., -Igiloft. 'he" UR.D.121249.7 -,,-L"',,' '. l."I". d".""."-"-"I.d" l'"
.
-L,,,,, ,A,,,,, -1-s de Instrumentos ...o. A-6115 1-111-d or ao,,I,, ,,,,,.I,,, S.,,,_ Lot.t
32-Autill.. 'a"' 11 C. C"mnna mus-5. Alturets, Miramar: 5Q,0011. Vacia oli-D-V648.7 -- T,1-11.., FI-1111 __ D 1513-301.
34-Duefi.. 30--Lien- bl.n,. Co. duel. bIttalla, C.", A ...I". ,h.I,! ........ -1 41 LGORA. t-1.1 -T- 1 SAM.
lle .n. ,- an ,gj,_fu, UH D-1401 48 PARC
__EI jengibre. onedw. "' """"' ; ,,,'- "".. "". ,:.. ', ELAS-SOLARES
31-P 3-3-DinS ,Jet juco.. 48--C-td;u1 ..y pectutloit. '. ,.lue is '. I '. , I', ". I., ,.".", _,"'o" ,, -_", 111. .- ,.. Ir".vill
P&R.Ya 'A"de 4'14' ZANJ.k .165 VEDADO : I "I'll, Wo I "'.1,11 I omdr. WT
38-P.slor 'irillmon, annado 50-5up-lin, N:0, 2.0 a' tl, -'- ,, ', .7I';q
I A.. por C;a 341-H-Clr C-114ift 0 entries en una I,, ,,, "' ---. .11-11 Illo ".hi. .,
40- at conjuncl6n _F Jj, U-9193, Co-d., Col-.d., SE I ENDE III 14 27.69 Ail a ... 363 .,(,.a. 3 "" I: Y. ..' I got ra Cx)Ie 31.. pliullin. a G. p .... 1. ',',',,s% "','
1. lituroke N. del Campo: $28,500. Vacia Fulc o""od,, 11,u"", G-litA. Freels, $48 el metro.
jJ7 --- ,,c Fqi li'Aa-, -A-, ,,r 1-FRAID.W a&.
41-Madeati., ,ese-it 35-cmoinriif, del tut.nor ho.bt,.
3-Arifeu o. -ActImeter, embeatir': "' ., .PC,,C. Cake I3, rsol-, ,l"I., o", -- ,I- C O M P R E 1-1 .."i"'no' '- ',' oil'"co'-d- 3 ,2 CRile Bisfim, ricliinto a ta par. j .,
5--P.nd-r. quo .sea I.. At.bos. 38-Au, __Nioto dc Cam. wdlo. .I.. --,!', .'., boho.1,1 'it 3 oll r.65 29.4Z ,A total 644 .C- : "" ,, ,,, I:
- o., UN GR.kN FINFICIO I! l1 1-Pd'-1- S P-IIIIII., de _" '.' ,, .,_ ." 1.".- P"'orta,
Sa ludable i 30-CclIobltir ,on lulalu-,, 511 "'" 6- ... __,- I I -o ,,I,, l,,r _,,., oi,
47- inquill", S, --g, ,,,I,. I trins $45 adull.
',I." Calls 3ra. pr6.1m. P.Ae. Par- T-i-l" f 7miof D-104-5i,17
49-_E.,PC-r a ,IRre.? : 60-IntuIn6m. ,.J" ,.,I, AJ- 2 1,--, ? b.A., ,il I 1, I - I -,-11 41 MI Cht52-Preposici6n nI u, ,,,jj,,r,,. 4( -rj undo inflatable y volaill usa. -d., ue it on di" q Pirtbiblius 1. "p-d-66. C'..'I"o's I,-d,, A -W -3. C.- BUENA RENTA I"lornal Giall-lo. A-11673, 1111 11 12 CsCI- 'I, ",,It.. - --D Fl
____ C( NIPRO
... ,ads ., '.
q c do on onedion., I A 801,U( 10,X .MA.IWANA do ."' .no., is ; us ,
REN_ r A
-Lugar clonde expended I)cl)l- Ampl. Almen.: $27,5011. It. S266 I A-b .d uIbr-,. .au--,. c .dIc Edifleio Wicopoliteina j08. I f Nit klLERIAS 0 NIAS
..' '. "I. I. -.- I
,a r' .... or
e. ._14.'7o i" o' ". "
due C.N. ill I erto, 10(M 1-11, filbr- ."', I NUEVO VEDADO .10
,!-or. .U. A masodis, e.ad,. it. 1. A.5 is en 4 1 plic. litan.d., on Pinar del
'H abret festivals folklbrico I'- ,. ,,., ,.,,- ,, ::!1211 1 P..rnou. R,.I..CCo.U.da E:I ,.
5-- arte [At ... 1, toln. --, ,.,,.,,, A ,,, .... -. I T.j.s,,,d. p,nf,. 7.70 W_4ap-MIS.If ... ... do,. b, "I En 1.
7-Q C olog. 1. I 141;l 12 98,54 loo I I 1_ Uff-D 12.10 As 1 alt- A. 1. seer. 16.11 x 35.3S 0 ltil. (;onzA)rr Arrielgi. Edl.
, ,_ : 9j". l", : _2 - ___ I .... 670 ,or..
., -ter- do D- Alu,;.. roe .
6oC .A', U-910. Coiled., r.1,,-lo, Call. 24 pairells, tie less ,q
.50- ,I- !d,,djd, tu; Illodclc,, -- I-- ,-It en $12-Go".
I., P at], he las escuelai y higares pfiblicos ""' ........... 4X liclo khru 503. W4290 y
fit CC,,d. dc ,[ Extraordinaria 0 ... 324 vsr.. SS.jfis Al-8,1108. I
A.,2.2I. a
62: Tlanriull,, s-egadn. Miramar: $25,000. I it, fa lJH-D-553A8.5
i a. I W..'e. -.1, MI - Colic IN Solar Con p-cl-a vot.
' R ( 'I 0 1
: 'Serd con. inotivo del Centenario de Marti. Datt ,6o J-din, p.-j. ,,I,, ,, ,, ,. h.j;. 16.11 v .... dc t"ate 'to lot.[ 190 t H-D-1205-504
., 1
Vertical- ) 3 h---.. :i 1-1. -.11, o. ... H A BA N A Ganga -- $13 ,'are. E. ni b-to. _. an curgillo alaff comadronag de lag r1lisiones Iu,,,,, i,-. 1-d,, X.,.,,, I ',"C.:
-Sen 1,, roe d.nde A, store, la Cl _,. G-111 L-d., A 7119 1 ,., A do, ,..dm de Septuno, 4
. ,
" "' -Icos ,,,I to r C-.Iool., plants., .C.b.d.. 4. t,,.[..r It- M I 11 A M A R AYESTARAN E NENDEN
. "" Fa f ,Il-lcs fidkinj peciallaildlos on In onsenanzii do adul. to stractiva. Iterits, ;LDO0, AU pro. ; I'm
2-l", Sullo-,r It. 1 ,e-, driII'lit d II no- to Playa Miramar: $29,0011 Vacia. cio silotion.w. richit. Gi .... ... ... tie. dclj, Gr..d:. I-.. ,.- "I'd. ,
,; -11it.s o'l,.l.'e, d, 7 loda 1. Ind.
3-11 ,. do C;ulrou, v &.Arni-, pobli-a c ....... ,in t-u,_uile L.j- ,j,.1a _, I Cal'"i 11.79 x 29.48 At scan Pro, .:,,U,*
I 4-T'l. do J-. Iionjitiol, ja La. ,,, ej,' -a m d, Is ,unliicu se avor,16 designer Mn, u-noo ,I M ylcllljuld '111 "I, RESIDENCIA Tirse Ii 0 NIA ln. 3 v. FANZAS
Pubic ..,.I,. Ap-1.1 c,-u.,,on p- -tud- 1. ,-6n ",
Nla rlt ulculte Is S0111aula Al, l;iaua_ de Ins curses de extudirs tie IRA es- -.1d., 11-- --.' ': l 4. .1, rich[(. Go.,. -quin. it, hH,.
S-C.. uracculn. iQ., h., III 16chl no"le. 44, 2 houi., ,ojo- ".. I.r., SANTOS SUAREZ -its. Air. v 28. 29r4s C NO." .Co. 359 v- 530 'E I ENDEN
-1-e 11111 n-l-, dO -oltl -Ctuln.!, fl d, quo ,- "I", I Ir .... *. o,.oa P, .
Conle-w, d, Sit Nsun'll."(1i.- .... plan rabalmcolf el comelido .1 ...... ".L.II I Viar..
, SoLuclo", AL U'RVUJURANIA qu,- ,piobo la J ,n S.- quo I-o. ,,- para Gdmcz Lucdo. A.7119. U lugl 13. plant-, (*.It. V",-,rd,:: i .810 IA. a $2.1 1'. Magill Y 1,,-I, 1.1"JI. a, I I .1! t!.inut .... fi.e.. .. el.
,el pla,, mol-best media C..d,. 8 ..", 2 del ato,
. V --d an .. nANTERIOR permlendenlen de Es ... 1 C go,. Balsa: Portal, -I.. h.bkta- 29.43 mean Ill car.. ILS ,or.. 111:1.11d.L." 111 11 v-d., ....
S 11--ua it C.b. sol, to_, Los ceiridilon par. last consisdrOnas Miramar: $37,000. 1 ,wia Cl6n, lath., citoln. y itallit. I Hrronover S25.000 Illisralo. V..g. I .. d. _.
I ..... ., e_ .. tul. ..I.,.
d_.. .,.,.,F
I. I in I Alias: Sala, comcdor. 2 habitario- rijulux Sj(),j)()j) al I ..... I ... 1,, .. t1re1q, T P., I
R G"..". ",F
esCull- I'll- lAoobih 1,, piti-I ... 11 to ,.,_ "I--'- I-o-hu ... .... ,, ', -. I- I as sous =
k C I Publ'"li d,, 1 ,-116,1- Durante CI p-ente ., P.I.I. Wil, r-d., 3 1. ,' BILTMORE da. nil-C...
le Yet -no. on jiilos y n.g,i A ""! ,, 'u: neg. tons: ctiolos, lavadero. Ambss regulis 10 fabrietulti, que En Its Ave. Olvido parte mu 1.1 ... %
".'"" I"-- -e.. a- P,-" 'A.'
". o, '.
I I I I ,,/.,-s S.
I l' I .,"'E,
d S."" lles 'i ones de it[- sets. I-I.- I are Se
'iIv .--.a. p '
do.6M6
I ,.1c1P ju, 11-trin "".' -- i -"; i": 1, ,a Uo- --- 1.11.1. P-W S14,1100.00. Una lialts
- verdant 'a.
I 0 0 or. quo ...... .. I ,Co-,,, 191dol linara.
tie voterarns. tie -an I Ili tie ocrfeccionam.te tbco Dor.'l.,- led,.. A-1119151-9193. _" vair $5,50"). late de 23.5s x 5A.K -scan .390 III. ( ORREA. A-6836
r I.-, .. "a "-'
.". '"- an.. At Aq..'. ". ,- as or j
I- yar carte de la P0blacn5ut.dl,.1u;,n cumadu0nas deAtin.d., lan nii.- -rms $5 -.. Co. f.,Ilid.d,, it, C.".. ....a
do I ].,..a ativast rurales. 1? aV9 Miramar: $15,000. Vacia. P o P'g*"
N...'I--I A, do 1- 6.1-onente une.p. 'd c Cor-dor C.1.0ad'.
i I dan-Iddisfrutar .., in C Lam corrc5rndj,.to. R 0,j, I el-I., I I I-. 1.0 l1ar 5I.. Air_ Pritre I.. Avradau; San Felipe Ml- (
P'Aimna 26 Claiiificadoa. DIARLO DE LA MA.RINA.-Viernes, 5 de Dicierribre de 1952 Clficdoe Aho CXX
A NU NCIO S C LA S IF ICA DO0S D E U'L T IMA "H0R A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
F HAIOHNO 51S ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. _S'3 AUTOMOVU.ES V ACC3. 53 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILES Y -CS 56VEBE PRENDAS 56sYFRNA
I-OR 'rSIBACRVE0 LL OT '077777.AKE CHA.n 47 7 6.R LOI AS SILLONES PORTAL CAOBA'RCS Ro,. ,,, c-mo ,, -,0to.rdo A7retl a 00 cnmc Game nu.",~ I060.770777777777 a=770 7 od...j.77 o
157 rerst nts .a d .o '.0d mn_ .7, ,ulm Fal PINT. SU AUTO rml y1.UTd
11a,. D1433 G er .o7 Vert.:7.'. Par-.7 -i.C..mo,-Tri.
ol ola Ia ,~-= -AW. 777070 II76 o FO.,no, D-00., .... deTLU T.1-ita. 37.03 laapr cri nnd 707o7 oco- ,7 Dae
11-(-77776I Il. o'M-l 61, Tel D-179-3- .ilamit0007 Nevr.. n 1 7..i Alarn
1.r-7 .1- I .80-3-1AUO 7CEROE CON Rese 767 $34.9 7,.AUO O 49. EN77 A-77.LA. m'ae. 7-57-76-7. 77707
T", -.1c AI paer cu ier erad. 1 I on, I7, al--2-3o 76.t. en77777ls P7 Dept677 . MES IC- 4 PiosYKEr.C ug ecaroPr oe
Ae d. Ie pldo Ino l l0,7 7.7 7 77 ,777 I' Chevrole 1.cl.77.14 6
777777,77777 r1-1.,mao V,11.1 t-.0.77 C ....7 FOR 19, 6007 COMP AMO SUBIK4.CO .o070707.-707_____________________ d7,pe77 Ut7777 707 7.7 opo~ 07- 77 07777 7 777 07.0
7j r 07777. v t. L l t, D n 5 I IN O M O
77077. 0707077 con to777 77777777n 1d~ 47 AU O-U S07777 ~ 77 777777.407777 7777.7~7D7777. 7o7 d 07,,, 3l.7 c.a;;BONIall .11E -"" 4 ,l-dod-. 77. 7.7 ado its777ag70 V77707e7 7777 _ .77.07 EN SU LSDAEG S
;;R N7GCO c16n do coreto colgi" o -aj D 777707773 mo .11. s 1 V I ..A-u. B VEN. UN CHEVROLE DE~d LUNE,~ ,'' oo r o 3 aurpo. mde rnos RE.F.~ ch". ocR SER~aORES
01.1N S SID II- I 77~ 7,7 7707777 777 77771952.~7 cruch. air7.7.. $,. Juego Iom dor soo living DE iSO
$3 am-717,7I7 ...7777676770 lo7 7 P13 rom finuisim s aNaoo. M 1 62. cdeeC7fil. I'l0 ." 57 m
7707777 din._ R i.16U .ju.D76i777 ~ 777 -MrASH 1949s A'.077 quinas coeuSn e"tie.1 d 71real77707U
a, L Oas E HAeraci n A o 04250(7 77"'5 -"' H V O E 90(A G 707 UotoclhnsIo oa 27 e lS.Sro ba
77,7777077777777777776 y7777.777077777 Co7.- U076071 t, CVnEiamo DEbts CalzAOad.aLN b-7o del77 07 lgt CUSA7~7 CONVERTIBLE7 SERL 50 D583-.1 III~e7 e~ at&~ del Monte, 2E, erqnin Te- BeH'MESA DR-31 die
AIJE 'n % "Pce I~..NVR S Y RFIEAO E
77"-e 7...... ". 7 a 77, 7611 7 no7 -nor ..777 Zuterlo.. Be66. Ao m sqer e d. o, CaaPde
AA oRecnl ao w ni. r c$n C'aIN lRRIENDO VFORD 19 BUIK 49. CONV,. A. roll~ 3En
7 160 VEN 391t D900 7707 0 37 A U'I 00--77-7- V~T b 31emtal 303 Pri 7e,. me7000 do60 7 7777 Per gra95N tao e sP c
BAN Ea, 7,7,. y77 I~ I- 1777707777777707777777777l77777C
PEQD-123L33. deET R7o 07J. 47 7.77.76.7.7 radio. Roma tR. ICLOmr, DT C4R(;A SEEG VENDEO Co A777074 No70777777 7c.77Imoa
_ _ 160 Munn. 770 7 a77a7777777777777
;;BONIT BA % I77777 auto7 a- 7-94- I -- -i K I P R 1 5 E I S U
;,-BUENA ___ __ COMPROA' asN D Il 0-77-7- .I.-0-7- lor a 13.1 Puemrt17-3-1 tros 7.0Co eor r $9sala, li ing ,D
..di. 4 D-10113- -E -O MRCM. COVENIE FC DAE MotBA ,atsBY7 02E ..... .....77 1;7777 P777 D-1, ENitJ I, NASH 19, livcld an ing $10 CSinada J esd ihiami ecrsn
al-7777.I-~ Prlqroe. ...777 0lt 19t a.70 0I777 Cmn oCms medias baonda q~ iiii
M.5onI5..0te.5 aru Z h SR.~l dORl Monte 29 su Te70C8.N-1d
777,7~~~ --~.7.0 T:" n 7 07777777 777 ________________ 517O SsERaVaICn C'777.7700. rco7777 'O '11007 r-AIf-II)
... .. a "Z tc7a 76r ssru7 23HI esuili 7707 o,0470 Vete. __________________ -Cs Coirral
7 7,07,7777 S MIGUEL 46 U 6119 F~~ji 17700 8 V eol 77.70.7 IM.7007 E 0* C77 ... Be.707P77 P 0 ote metan o
7017-077 "G, a '1ri "On70777 BA CAATtNA ledoND y-a aide 2L OI U H ch.. 'itues Wilt Dimri s 8, A.CE53563En
R,_ _ __ _ _ 1--a77: I0 76, 77.~ 77 -- -.a $ 1 75:" 'a
ERD'ODER CCV ING,-S D.7 181 ._ e l, d 4o 76.70776.77 076.6.07 muce mej9 N-5 074 77tr 7777 V,77,,7,, .677777 77007,7
P,777777,7 F O R Do 1 1iiries 77 de00 60 7 8o~,ooo, aF CI S 12yd5-77-6 19a
FIJOF, lIO ..7,7,, 77 7701)1 777777 I,77 77777, Cgflgp6. ,3 077 57 tA III777 ..7 7 de MERCURY "B777O07SS-70
777~~T P.0, 07 "s777777, O O 7077 ., 7,777,707, $115.70777077 HARANART _N
.... 7777:07 777770.77 TFordno Uia a 9622 $7.0 W.4716$0.Saa
VE A O GUMENU.SMO CON GRA ogE FAIIDDl Monte 29, altos, esq777777777.77 I _ _
A~~r .793 -lIEIII I771 -Frrteia Tcouris 7707 r35 I-ES QUtada G A E NTRADAIT 4 V yu a Sue4L. 7radAo $00 ME S AL S 0 077 77
Supe CHEVOLET 47 ... .. IM m__________ F77707077de77777777477CON
an 777.7,7777 CPI TAds l- eISA S "o-"' STUDEBAKER- 1951 PLYMOUTH. 49R $75.0 .5 .~ .~ 3/o 7777 0770V.607 777
L ~~en d,,, him-, ,I.74771177(7(511 FR .... 151. M-51 50. 7777777777 Escpaatco seloII .
R ob ert I n ez1-a 0 1 ,65 Ii. Tam e 07m 0 PI pl as I. FO RDG In iil CH V O.T 46 3. ..7777.777.07777
..pror -fld~de. P 4 uertn, orms nevas menuals. Jego curto i-! GAR NT1
A ~ I5II A It.O M-371 101,1D1675- re. so ..I. .. GUDIRIO. Motor D Os
m-______ 47__ 1421e f osdr, $30 mn su-DED
777777707777777777 .A .19 1 ls an Jouibes Sn 361 qunrded
77,7.7,D 180,,. 51 HU SPDE CaOod v77 16, Nedro A,7,77 4 Imrat MoQd~ 6677777A0600 7 ~ 6 nte Mon.,Cs Omo,
101717 DE 1-'-"Id b67er171 Cao48o
(II( DI 1frl, 10o C,,,7,rri.l 50 49,rrl7,67 47.~ 41 EAUYJOS... C-15&-56- 73f
5906.6.76. LIENTE1 -15A5-5 77 AU0ck ,7L. BAN CHEV OLET 1952E 7.4077007.
VERDADERA GANGA 't .A. ..ERE ..AN..A .7 CH VR LE p~r di. a. -rco tol oo,.
______________ mull LEAT 41,7A 6177777n 177717ica 077767770 a 77070770cn 077777777 COS o.35
JF.JJti11 0770777 ......fr~ .. 1948 co pr y Ccon su raniran.t.i
i 500,ore C( Sub"'. I.oII) I MERUR .7577 CHEVROLE 9 a 195 h I lm O cae.XTRAN.. rO
51 411- O E 46 p.7777 Mot rs, Sa?. A. ta.rdo n unr bllfA~ii, 1 1
OPN E IA IIA 1951 in~~a.~ d, p19o 7777777777777 77l 7. 77777,, y 77777 tattoo,
.... .71( ..... dl~~l5 .-7 77.'o O T LNo 3mns *W o FOR 1952al Buevso 777170777 77777
.... a,777 111l' ((Iii7,7 %RI BAS 1951 PNT sHVOL' NASH 7 icky 6MG LDSMOB LE0 .0 149 ni, il, yc.mti T-a ." Tol ~ons:
o.. lg7I:7. RSE 770 A~~r7. Cl.25 ea O D .... 1949 APROVECH L -beN Glan s a A i
A-66970 7777707777 70"'o" ARGON 92OR DODGE 1950 0 7777777731C.7777;7777 $145;
79.. 195u It0,. "t7,07.7 It__ ___sonPL MO. 187 51 3i., DEO D S OTOAV .. 1948RA A s c
7777 po. otd~ o0.7CHEVROLET. 194 en .e t 50SEioitM71 VERA TDS LO RERIErSADO estngh us
____________ D0.713077. 4i 707770 [95o; 7 90 7777770.077 37777 BUICK Sue 194 .AP1951ECI Al conad: e
1-7m. 7 "'''iti CHVOLT HER49.75 0777770 CO GR N E PON IA W. ad in.d lt 1948 -63.20
%, 7I SII-t, CA IALS A 7977090 LYMO11UTH.. 195 1951n 007077707 PLYM UTH FA ILDA E CH YS *. 1949 UHD505 IoNra ,i-. l
'(777771,7~~ .... FORDl 0 7 4 777.77 BU C ..... 1949 d MQIIN IS 08SOL .d
1910F R ,4Ia 1948 7,,77770 Al021d-.7,d td a
Reg7o17.70 12 ,77)7 CHEVROLET,777777 4D6,O8L .4 PO T AC. .TT1f 3 0 077067 CON 4 0S sRCO oH a d par~eoo
19C 1948O CA IL AC 1". 194 V BIA CITS Y or., pd, -aos ,
M ,IRU.. (5len.I del'( DI0777 DE'7,70 L% $8.077.07777777007 0 i nrd-1 O --P E J MENSUALES J E O
I A~~~~GenCI MotorsSV REDS uet
dodoNA Tom mo su carroo en 7.7777,7 7077 77070 7 poe o , Model..
77777 077. 77.7. 6 777,"R IA 777.077 7. s 7. go Saa n living 190,799,197 151
5070. 777077.77,,.77 ISAR7007777777~ 77777777707i ascse ine, slonspo
23,C cow mesaiit P.gonoisa cenrN 0amros PO s s C aaa-' eA q A nias
.7~, 161A.770L muHEIHs, Aa o sq7TRCDRO dsmsio axlars ro
Se 157653 1 7J7H PA N s. TEF M-475 VEDAOO do crtNo Cent dadeadmg. aAsact
*~~~~~~~~~~~~~~ 361,90 .51.379 NAMoessnotMge 36 oos s e ,i~ A-7515 u- 7 M
_____________________ _____________________________________A quno EMaoioeSIN-o
0-I7t77. 111 N7..77.777 k6..NL 14.52E ENT .AOS GO-.77-o. -nr UH--75ar7-507 y H o dt65-0, C-Ca-Is- CUlg-9.
F
Aho (Xx clailifiendof DIARTO DE LA MARTNA.-Viernets, 5 de Dictembre de 1952 clalkifleados PAgIng 27
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A 1) 0 S D E U L T 1 )1 A 11 0 R A
VENTS VENTS VENTS DINERO H[POTECA' ALIQUILERES -ALQUILERES ALIQUILERES ALIQUILERES
NEVERAS Y REFRIGERADORES 159 RADIOS T APARATOS 62 OBJETS VARIOUS 64 OFERTAS. 182 APARTMENTS 82 APARTAMEN-TOS 82 APARTMENTS 82 APARTAMEX7135
"R .111AINE I.."Infir... PERF1,111- ELECTIUMS MAQt7lNA Dir I OSER DE CID.I.I.Lk. mn- 11"LlAll"N ALMEN.A.11. "o, 1 .1 T I, ''InO Al-A-1 _1%1I 11 Al-TAMINIT. 11i
c,,A, 1-11, All, In 11, 1 111"1", Do.
it, p1q, Id, 1.,_d" S,.- $Ili. tC,,,Ih 124' I' D UN E 'R 'O el .1,, 3,
Idio vv.h, ,, 1.~. -1 n
N,,p'... ion, -O kd T$, '. E 1111- .. 1.1-d. 1152. 1 P!11
D JOHA: AI.Ql 1I.O!_ArA1CTAMFNT0
licrafters K 3 L If, r-27.1tit 13-19 ,-824 EN HIP10=CA I I I V
Infil -11, 12 1 Il. 1-1.
I I '1 1 T A I N 2
.A I Do... ditterat ..b- ead- 1. D, G,, I [I.% %TnlllRNO APARTASIZNTI
REFRIGERATOR $80 1 TELM SORES . I. -s" It ,
Ildldl d, r1s, u..., oil 1-2- In". 1141 A a 'I t
.. k- '211. j.,k. Uxban& y sus Repartol .1 r lj C.-d.. ....... I,-- It, I.
V-d, r 11, 0, ble Opt, do interk hancario. r_ DI-I 6, ESQUINA 11,
pl., D_ 78"a.. 'in I,, POR SOLO VEDAIDO 7
Gr.1. .., ;2r. As.k,- An-. 22 IOE 1111 IALIIIRI 1"T l Wo par. fabricar. 11fillooble, th" ji, -Q1 IIA It,
441', 17. D-111to-NH-6 11. Vl, al., par. 1. devolucibn con derecha a -d-a. APARTAMI-TNTO VIBORA SE ALQUILAN
67 P.-.". V dl.'- "A ", Ainubl.doa rominletos. pwrtanarn1/4. IAN PIT~. A-7379 :'a. r""' pages parciales, Tral. darla. OPE- s, d 24. cGeIn. y D, .1 ".1, A,-- do. -00
D I to, d, W., Fo-OD11, Olh
$8 D-13B2-82-7 RACION ItArmt au visit& re blifi.. Muy fir, Elev.d.r. Ill- ....... P, 1:
strad.cida, sculds, paroonaliciente. 11. .1,AMESil. YN 1-11A 1,1-; turra-: v'd.d,,
FRIGID jan AtENSCALES VENDO MESAS, SILIAS Y MENDOZA Y COMPARIA D I I.1.1
butacas de cronio-ilickel, ban- X an c b Hipatecarto ,.l,,,d, 1, 159. APARTAMENTO ...... %mrvlox
8 PIES I u.' Adoninistraciiin de Blene,
. V6alos on quotas, living, mitebles tapiza- lot.. o t I PROXIMO COLECIO BELEN X,1154
SIN ENTRADA MEN60ZA 3.5.
dos prop:os para peleterias, pe- Ull-C-3-82-30
I PALACIO ALDAMA _LQVIIA A-PTO.. IAN LAZARII EdIfid. n,,,,,,.
TAMBIEN CON SOLO luqueriae, salons de espera, ca- PI... "_1 ", I,&o ,,,In. d, T DAI 0 $55
riatexild.d d- D GUARDA MUEBLES I fie ..p Ig.,i. I.,i.d,
; IT $48.00. 3 R.N.., rq. n. it.
-N I L f6s-restaurantes, etc. Cunipos- A.it.4 5IadtA Inft,rma:
67 tela 360. Angel A-7743, aide sintrou V ilj.iotc. 111~ 1, MV0 7
A 11, END07NA V COMPA- JA I.I.d.- Call
$8 GALIANO N9 112 C-1:39-62-3 En. H B A N A PY Allinitol't-wn it, MIT~
INERO SOBRE SIUS MUL At. VIL
Tilrn It MENSUALES entre ANIMAS y LAGUNAS IAI.....- Aft.oniod..) Obi.p., 3115. -NI _69'I 1 0. 1 1 o 11-IRTARIEWT
bles, trsiga propiedad. A -III- lot, Wayne T KAB ANTICUO
su REFRIGERATOR i C 6 R 1 30 1
NEVrMos come parle de enLrada FACIL PARQUEO GRATIS pleads de Banco con la funid .....
del compafiero. Hipotecas. Fitt- It 1I.Q1 IIA IT. Al.-Na-lo I I I I Neptuno 1,009. U-3922 I
V6alos an Icas. Casas. Terrenos. Pr6stanws I.t .... NJ) kims.1 19,
UITI-C-lowGI dde 1 .1 T.161... 1_143 'A C-13-2-5. A 1; 1
. on.1.1111- .,ol ",,., comereiales.Mereaderes2a.oa 11 ILQVILA: A.-Al I",- A-1111S E R A N I L tamento 7, esq. a= I"ikLji d" iO INSTRUMENTS MUSICAL VEDADO 11.9 V E
u,-Od. I 1)II-'I(A0 VIC17ORIA: 53
De 11 a 2. D-1 En,,.
rl I--. -, 3- ,, iu,i,,. .,.,I.,nrn1. --I. d
N, I ... 111,d, 1, 1,-GALIANO N9 112 jBI. d, R,,- R-,. CAPAS DE AGUA PARA LAS DAMAS -t-, d, 4.4. b.
entro ANIMAS y LAGUNA A-1105, U,- Anp1i.,,I6'n do Alonerids- ALQUIIO APARTAMIENTO
N1116 Nilt T HAD.- I N P1AO SIN. 1, MIRAMAR
(-11 It' 70 INTEREST PARA LAS DAMAS
--j n. d, de ,,d,d a w, r_ ,on
I 'a niA- G.bSd-,, 1-h],, Ap-t.ancrit., In.j., de 34, 2 ban.,,.
o"I". do I~~ do ga-jaj. y -I-d., a CUSIVRIKKA of. ARRI!GLA TODA y
C-MWNR-5 die. ,,,a d, 1--t- ruarto y servilt. die ,I.d..,. i
J 5 a
o.d 1-d., PIO ...... I,~ wraIr .... 120.00. in
,, IVd d,. V- d .....
p, I ddyAih.. P-- -p.ru.bd,,. Ad MENDOZA Y COMPARIA
DE L.Y- 23a. Adialinwirsel6n de Strolls- JTDIFIIAO CALZADA Y 10 B, ENTRE 16 Y 18,
Reffi geradores oildon, 205. m-69u. VE ADO .. ....... 11 Dean, D. ALMENDARES
;:1 M11qle- 13-111,1 861. GELITNS NOVIAS 2 P. I,. It.
- DINERO MPOTECA 2 30 D., taj.-,1aden Apart ... at,,. III, W.. 2 4. b.fia, ea.
Id. 11.1- a a. w. S.I.
d-- I]~ It- y patio con lavadero. $39 y $0
N I AL1.4A1 dOl, f--f IL "W__.
MOrna.;
d 1. 1 K.11.,, _sOO,_ 63 SOLICITUDES vir.ol,,' at,, Calle, 0 N' 260, VIrdado, -.d-- w"
-dO- l- Ill I -tr, I 1*1 n;on,-,.,B.5oN.
Commercials 1 D-1119-o F,, cutire 2.5 v 27 F 100, E.,-,,.d. 61. 1 do. MENDOZA V COMPAIRIA
1 slol- R -, to. v o, TOMO S30.000 HIP. I "'Ad-1.12"cion de Bienes
.1, Ill d 'pnl h-- a- $36.00 p", 305. 1
antique 567, Esquina a Salud, d a,, d -.1 111 2 h S h 1d;'11"Id- h.bltOH6. C-4-8213'01i
' 1-"- 1 .2": V E L L O 1 InInIOI..: TII. F-8083 y
....... C-1 Etlurp.etft radical jaractloodA. All',. I CALLE 13 N1 101-163. EXCL A 14
F rigid aire ..... I it, 1, D-1745434 Fabricar
y tirltsocienti, "Itil 'I.... C,,tj. VED o
Dlierna-... liked. UH.D.1936-12-7! It IN' "11, 16 y 18. Nlenor
A -7. no, .,no st. .-bdt..
a Solivito A-5,000 a[ 801o por 1,d 1.5. AL UILAN
DE ANIMALES '14 lif-S. So. NW.U. IIHEZ d", .op to, ti,, 5,1,. -rnedw,
PARA TODOS LOS USOS 'Isselisssial:= o"Ba. III~ Od,,ISO-,,.
to N LWO ACCESWRIA __xdoco .1 a. UH-C-78-82-7
Wd. -0- -'t,, y -,,, do olLado
COCKER SPANIELS p.-j-, dI in b-, C429-7,11 5 EN 9550 Ivu j
.dn, 1181, do I a
d,,d In- It A 1,1161 -n Iixsdahe y rAdirt, INFANTA 1,301t $37.50 h.... d, Of"Oo.
a 11,- f-o Gaileg'. "-, UJI-H-254943.5
It VIclideras para exhibici6n, D I ENSEIRANZAS I S, d, UH-D-1143-834
IF on CRESPO N' 13 (" ' """' 1,. 1 looloa it,
ocruipos do carinticeria, cand. 7 ", .. I., 175 PROFESORAS PROFESORES ir.,n,.. 1. indsma, do 10
a K T-k-j lot' ',I, ALQUILAN In
nce, conservadores do hela- I D.17JIJAI-7 Ali,,,, 1ARk VIDENA. 11
HABANA, soimirro IT., , I .. n -- lo-- I,~ -INI-82-5: Qainfu. entire 2 y padro, Ve. i Se piden references
dos y muchos natis a 82 flado. Apartarnenton de lujo AM ISTAD 410
MATERIALS DE CONSTRUCTION 3..)00 AL 11 POR 100
NI-Wl N11. Innil, ll-- (311- SF AIQt1HAN UH.D.596-82-7
EFECTOS SANITARIOS I D-I B7-1.1 3 F- avidoindoe, de ternoinar.
i M., 2 M- A 0-, -hl
-1 -"all"' v I I LA .1 t,1,,_a7uDO0 , li. d B j,-O1.11 IK rA.1- All IIA. 11 Ai,,-t.1I11-,- -AO,,1111 dIT -- entre Dragonex y Barcelona
I M", '. d Ahj ,,I,-.,3420 Al. 2 OQI ENDO 1,07 $36. 1 Apartarnentos nuievous.
PRECIOS DE I _d IIH-11-2259-82.9 is .d.,. 0, 1 ....... 0,71,"". T" I, I ' '. .1
T-1 GaIII9,, A 6425 il 1-, 1 71 7, ;1'.0 IN 1 .4 11, 1. N11 $711, *65, $60,
11,111'.1. TId- -1 I- it .tuot ;I.1- Or, .......... 1, d i'- I.M.""an rl p.,11I IT..
Aparturnento con
LIGUIDACION 11"MI-I ION ll"TO1 AIII-' elelador
.a e I Rala con-dedorl 2/c. y I/e.
IN~, dittri. In 171-1 ..1 -q.d. Se piden referee Ian
--11 11,2 TO.110 $10,04H) At, It I'll-13 1911-82-11 . W-OOO. i-d.r Ch, e hano, cocinds y patio.
India, O..e. or -.did.d- SIT
OFICIOS 358, sohre le le quit..
propiedind It I', SE ALQUILA -I.. d. W--rt H Inforinjan en Is nallaccust,
*"5,Uoo A,,',,. no. 11-111, *'"P
-nt,, $250 Ill ties. z. g. 1? -54-2.7
D IA.15 75 7 hill, A,. -Hn, a,, y onTol6lonos: U-9622 W-4716 io-w 1, or ploirettin rion I ... del. PFAJE r. r ,';;!n nrverle cumilquier hra EDIFIf.IO ACABWO DE
R 7 ACADEMIES d,, wNsrll Ll I It
OBJETOS VAR103 111.7459. UH H-190342 I die
I.-SOLIDA CULTURA s- Nt,,)14,. Inf.r...; C;01, 17 N 54, entio hi y N V,- 93 DEPARTAMENTOS
10-1,36-1 11,111 111,11114. lptlm,-nt, d, dos
UH U-4 14 N11 5 1111-1). 13 72-63-5 GENERAL 1 1, 409. entire 19 y 21, V.dad. .. It ... d- ba 6"' .1. 6 v 9
del ... is. eviont. y P-On,
COCINAS DE GAS 2.-DOMINIO DEL I-D 1887 112-15 rrnte at prq,,e. a. at M. bar. old. 870 "LA SIERRA'
57 UTILES DE OFICINA ... bad., d, V :.1. ...
OFERTAS IDIO I f,,.r I it S., S, Alqi.In V-t.- d,,p.rt..
MA INGLES o 1vT1I-, -harn, Ill, Idadtajr:
13, 901, ESQ. A 6 1 F-"" .. \ UH-1-1-27115.82-6 T--,. -1, I.mdr, hot. tr
At, 3.-ESPE I., It lierlo, a," In. -1 r.,,.... ....... ...... ... I %,,." 'd ... CIALIZACION rit, .'T S, h pId AS oi
MAGIC CHEF A 0-1-- -.1 rj. Elle.,g.d. an W... I Td. I., bus "I.
r COMMERCIAL dn GUARD NUEBLES
GENERAL GAS Extint trrs elements de triunto j'jf_.
son Ios que ad itieren It,- Ia Fit 2935. Orl,,.
DINERO SOBRE At TOS do. I 1?AVANA MODERN
TARIETEROS VISIBLE 9 MAGIC GAS NESS A13'ADEMY, prrm 54 HABITACIONESc- l lwre, -:-, do lea obtener Ios narjores tropical. 6 N 2 10 NNM WAR: ]11161111 = 111idmaka
Postindex", "Kat : OWLY 259. *M6, W-5277 A[ 111 11,0 HATOT-ION AMPLIA, ANt3
-dex" "At,- ZSTUDIE EN: T.I.,1.11. air. 1 -11 -e", "Carditivet" rotatoi;os, 11- Al conlado: APARTAMENTO r- n- .,d. A, 1, Till, Arl, C. 2- pj_. 01
I d r-,d, ,uds.,d'1-. D-1112042.5 ...... d.. ..na, I
As,,,,, rd. hr,. At,,,,d,,t,
bros %,I., hli-s I-tc. Nitiltitill 1, i i
HAVANA BUSINESS -54
I'. Vd.djo. Ll ll;b.... 3,, .1.11 a.
niodelw y 11pos. I'leclo., deeds gu. SE AIQLTIIA HABITA&5
iniun -13.dsa de MLICIAC Of ACADEMY 2 h.11 t I I .""I o
cina", frel't" I ';I I,~ X Od Anbad. d,, 1- 2 1 N o. 19
$60.00 100 prolesores. 60 asiqnaturas w, F 252n IS-. Aid,, tot -k- 2
Alctiopolitana. A-774:i, A-77.1-1. N HiiwrECA 10 isscusilots. F N" 211) F., te N y 0, on, O,d,a 11,111 Na. --- D-15 .15-64-7
1.1 .... I dOt- t.d., c.Ot -Ia;,,ont, it, p- AI.CjIII.O",%II!ORA. IN% "A"ITA171c
C-Efll-57-3 Eit. Oad- Ni6dir, Inter~ Bufte on tIH- D 1765-112 7 e 10., --,d. I Ind,,
U89.
rt,,d-igu z Pkret m.tZ.1 it lijq OII, i.,, p ii III, -dr.,. gus, "It on,,
t"I finite SDI Ene.,X.d. IT. I giu.j,
Corridor C.Ilgad.. Cub. A2, .11. UH-C-1052// 15 Dic. [or;,
59 RADIOS Y APARATOS A PLAN S: EDIVICIO TRINIDAD In. X 341. Tid I
W-11940. A-4089. =4(ELECTRICOS I .91. ED-1742-82 7
deeds 1,,f 1- .1,- AI- .912.1.14 baj... 11. A dl. 'l I I I I TA
INTEREST GENERAL ,d "A, W.ANIPLIA S.
$15.00, RADIO MESA, CRAN. H-10-D 355.6 d- D 2.,A. siOO-,,h,1, 11
4-31 ARWON I [I-D,97R R2 7 APARTAMENTOS D-15,53-64-1
des voces, nuevecit ;;.Rj(jj() I. P--- -.d- uo 11
elegante gahniete, 840, 0 Tele- $5.00 DINER"Ot 1, iOPrnxfi-d, d, I0110 In,, I 1 .1 il BY. AI.Q[ 11 AN AMrl.l%.% RNMITACIIN-1
lau.-i"'. to. 21 N' 1025, esquin. a 10, lo-i N.. U.
visors "Einerson". Ultini(is II)t)- A, I p., Iflo --.1 npl..d- I ALQ tTIJ'A m.
P;I11d 1- -11. d, ou.- d, 0- 1ji;jd. D Ar.- RO,. 21 22-4J-L 1. 11-1.
delns Refrigeradores Mensuales %v-1nol Ill D 1.U-Ili Ill I .da. In.
v.A- gv Detcuenta, d, I,- do M TI, D-112I.B4.
I bOld' 7 -1
point", S10.00 n)eIISUa1(1S. Ra- VITO 1-111 1 ........
rib.. d. S b p .. BOfid. Gore"; APARTANI E. 00,,, A.
dio "Philips" 1953. Elitrada $5 1 COIL garantia 113 ol 4 .. .. ...... A'~
Gr%,,%io 209. bj,, court, virtues XCQTfCE _R ES__ -, I, T,.d
$3 mensuiles. Calzatla Jesus del' c. ...... di.. It A PO It -151 Dtub,, 90d. U-8580 At IM It
1 3 d..d- P11I.- 154 1 Sal PI-111
Monte 29, pn-xiino Esquina Te- M.d.los U111-H-41-64 CASAS DE _H LFEDEI f7O VIII-- flain, I F 8778 HAITI- ION ION TNTRAITIAIIIN EPFI
jas. 4Casa Perez". -24 die. "F W
C-155-59-3 En. 1948, 1949, 1950 y 1951 -.d.,. SI, pid- uH-1, i7m 0 14 .1. ......
b. Ill [,,a.
(Descie 3 hasta 6 homillas). HIPOTECAS p ...... a""""" lJoIrl h! apairta I, I.QI HA "IQ. Ill IIIFIITA 'I '
p., t1d., d-d. $3 Do 8 19, N efludo.
ALTURAS DE MIRAIIAR
I dpldd- exidorite, o para -11 I~
Walas on: 6, I_ "1 1 81 CASAS DE COMI 'i i-,
nt-- a P., APARTAME.vro In, ixio d '
Par, U1111",
1. .1 Ile, 1. 0 % a
,,, pintitidd LQuiere conifer bien? Sabrci Rrbajaflo). d,- W-,,., h.
'a. y W. ItT A M IA I GALIANO Y ANIMAS 1 v"'. vlix.. ID7 1, 1-1111111 In T's.
HABANA 23 N ...... 6 F-1671 D I 'n 1-34
IT;", 2
Goillernio Novellas- 1 So I ......... A[ (11 MO 11-1-ION AVPLIA Sol
e Ol Il 11, 11 In
N' 64. Deplo. 104. 1
:92 APARTAMENTOS huncuiiil ';4270. "all
$273 ""on. lot
171,11-1-72-112-7 Calle 13 N" 10.50. vilquina I o 44
, "' D
S T O R E UH-D-1023-54-7 APA.TANIENTON A( All DI %oll. LIH.D.1711-82-7, 12, N edido. Inforn-A: 119.1574. .]1,- 6,
CON SOLA FIRMA Y ADEIM" N. 10 I_ s. . ..... eaquina a 15. N" 113, z.
12 y 15, ALMENDARES MAGNIFICA____ n Isle-Ba
ISOBRE MUEBLES, DIM O T i" ; ............ Ird
I,," Alitiras de 31iraniar.
TELF. B4954 ners, de clients Far. pirks CLAV- 14. ALQIII.0 kr1It1%lIrNTO SE X QUILA
onere...
ps, cu e.;.: ..brc andleink., deji.d.1- d- .1 0-.ANUNCIA SU GRAN VENTA OP6RTU AD I d,,,. 2 1 bOA,,, Dalai.."
oder 11d,,lial-vende, cede, ni .2 t., I'; o d I ......
lot r. 1111 A rN 17 r NO 1 1 11 % %LTOS SAN, T11
AGUINALDO traspas.. Irm rati, clib .61.
D, r,, or- ,,,* p t-doua.ec' 3 1
rdad ounce ji-ari Diar. y 1. 3 h.6,, d,
Is Pragis causerci.at... par Idea a I ... .... 1,,. b.h. --,, .
TelcAwe. DU-MONT zr do peqlair t -10- 11611, ]1 .It, A NQ 155, 1.19384 a $500. Opcr zcionrs ripidiss en Ian,, r-a. lit, Alturas-de Miramar
Mad. 1953 ,*r*, r.. Interco.. ,, 11. !_OO .,nd, I."
mesa,.Blanchi, ed. rg:s. _r: Va.- -QI1L0 ArAkT4,MF1,T. t.Ni IOj- oll'Ol.
File- it6pldr, IT Clolegl.. offi- 0, 1,.)P. -11, It 11 Qt INTi AN ENID k d-';,.'1,-.
Tostallores Elictrico. C afetera dat. Mo.-.. do G6.c. 356. A-6111411.
TJI-1-C-284-64-5-Dic. O, .......
UH-D 1768-82-R 12 V,, at
TOASTMASTER- F-5141. 11 1.99-84
28 E.11.1 I I NA A 1.1, VFD A DO q. 11 It Fee.
Ollas PRESTO 4 litros d1,I. 2 P, 1. $1 5 F,,,. At
haliana DINERO 14 P I .. .... SM, 'r $N"
1.1, I I .. 1, 71
Ollas PRESTO 6 htroj ..... % I
A'rdA"
"TAMr.NTn monin-, 'd."..- 1 11, 1)
Balidoras -OSTERIZER- 45 Litras Il.d....
27' $45. 00 v Bad 41,1-h. g- Infornw,: B-2 I to. .111 A L. 4
Uase.Croniada. no., A,:, 0. Pre Ia. 2 a d, 1. IS, a
do Z 11 21. 1111. --,- I I I, _i_.d- .., Woo, 2 --- on I4 Grupos N. 11a I ;A1 12-.1
Mexcladora. SUN BEAM for-11; E--do ufl-D 17os Bi 71 -1 It D 1211 Bi 7 1' % I I% It I.IT ICIOS
Telifrin- A-9622 y W-7832. Apartarnento Annuebladn S80.00
Juegos de Pantry 4 villas, cold. PRECIO DE LIQUIDACION ej. B" I%~ -- APAR'I k.NIENTOS Y (ASAS ALQL ILO PEN I' H01 ,E r, Olls-S4
res variados. ----------- ".clio'B"414-A'... I bi- .-,W.d.. .,i -r 5'. APARTAMENTGS__ EN $160. A 'I %TRIMO%10 11% %INO "A"ITACIO
A- 7D L.e.,
N.Dtua
ADEMM TODA CLASE DE Q 11 IMAMAR I.ngar .1to v SIN ESTRENAR y sparindrino,"I ... ... I-i-I.al I.I
UTENSILIOS DOMESTICS USDUSTRIALES D-1137:84
q 5 5 0 .0 0 DESDE S50.00 A SS75.00 MuC. 1.1inpu-Io. I'. ula.
PRECIOS DE E. U. A ill 'In 111-lot'lo-Nic
I'ditto In,,, -bl. al t -t- Coda D- N' 751, 11 y 13. nwilltur do. hisbil-i ...
no rildlir.,_ I, % ,d...r jif
OFICIOS 368 -,r,, 11 1- Tod, d rar R--,, Atn-d-. .I ;-, ell ago. aitmI.wi,.
d I ...... or ...... tin. nel.-VIT d,. 6-.. D-n-, I -d-- d, a., p.t.., y ......
c, --d- -, dia I norhe. $8.3. D-19"-84
-1U SU ENOS! slini L. Saint. D-d, IM gncomerel, tea r.r. I- y Dr.. "a d. .1. F, XmIll, *S.. AD., I ,, I,~ Y
A.
Clara olliFtrVe -drarot.. !U.124,1 I,. a., hafi ba- .,quit )"-I ........ I "; I h. Martlw GonzAlez Nos. 5 1 .401 ILO_ R
.
. .
Pligina 28 clasificados DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Didembre de 1952 1 Clasificadoe Ali. aX
A N U N ( I 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A P110FESIONALES
- I 0TOREsEN Ewcm
DOCTOR 1ACIINT. A.14.ONTE. Cox.
EN ",Wtu 1, dental. PlOt.li ... ]-- ,ad.
ALIQUILERES ALIQUILERES 1 SE SOLICITAN I SE SOLICITAN SE SOLICIT SE SOLIW AN SE OFREC ped.'Iftl.d. TI61.1ros e, dentinfural Y
__ __ ,tjel,, modern,,. Say., X. Camiultal loss... is ra
ji- HkBTACIUNES 86 go MARIANAO REPARTOS 102 AGENCIAS COL IS ... y tarde, solicimil, m,_,u,. ,_.AjSi
- __ ____OFIC1NA!F 6r.AcioNES 114 AGENTS VENDEDOR 117 SOLICrM ES vAm s 125 CHOFERES
I SE At. UILA UNA 1111i "I'll "W"s 1ITaC11FL- 11KN METRUI SE ALQUILA CANA smAcoLSTA.,jr4e:It SOLICITA111109, Habit. 25 D
u Q I 1;111 "I'll, '.11. lill 1".. 1111-ni. It, Is. ftsc ,a .I lmumt e-ftner.a. I.cf CARAMELS "ASPURU" "d.'cL'C'TA UN JOVEN PARA CASA CAREFUL ENGLISH SPEARING CHAUF-', DENTISTS
.or, S.IO j."n,"', -1 : I ,.I it,
Hot.,[ 761. 2d,, ,,,,, j,"", '' I:, ,." .."""I., CIO.- I C- 2 --- -art. ...Ill.,. boo. I.- R it "' Stilelt. ifisu,11-od-III par. Im" c-r-rol- ,suOric, $M.N. B,-- bif-'.ri -Ork. Call F-9= fr.. 7 ....
m '; "" r S- lom- 9 .11. Z.P.I. D- 6-1-
. _11-1,11- V' "."'. "'. balim, --. d, d'r d'- cold .L.l ,.Hi ,.,,Do, No. M7. Or -,.-- DR. WALTERTO B. ORTIZ
I D--!' S 17' 11:1 1-1. -11- r I D-17W-117-d'- -- -- -6
- I __ - ___ ,ram" "m ., a. .JI, puldn, ina. ,note,,,. Jlrdin,,.. m-lo, -cuni. 111"'... c."T i "hf"lod. 6 terri- OFIRECIESE CHOVER JOVXN 17 ASOS DNAVES Y LOCALES n SOLICITA UNA, .AN -WEEN-LA -pl,1irmn.. Is on-AndIr.. Rare, ,,.lh.-- Cu-uJ.
95 ,l1,;c ,T,,.,,,,,bn,, frt,],,. Alqi,,IIr I-~ Veg,, estan -I.-d- IS' H"B 'l.r '"' '.' 'l..'.n ,'= .'- 'Id'I .d. Lnf.rmes o BE ,.. DImn- E.chill-m-g.dess,
4 ., LOi I our.. -IIrc-. Gue- F-Ltsa.
Palacio Aidam a'". I B-18&rl, D-17M.90-7 D-1-1112-7 "tc Eillon-mil"I so "Ou"" so C.' W.I.-il, "X.r,". ,on rcif"I"un. a 'ad' Pit Ififi0l lublbris BI'
ran LOCAL I LITHIL-0. AIIPI It- I -I' MIHAMAa:_IS E iQVIINA A LINEA BE it. T- R .... dIl Tram, C R. I-rsa d..d. his tl.b.j.d. heramilen. D-1144-125-7 _i sz! y.n.."', indi" C
- tourto La.,acto.l. Iiirlamo. ""'"' a ""'i
,in ,,- ... ,-- a F ,1, i ",, ,* ,d,,.,,, ,ad, p,,I.t nil 70ef ... A-561
,,, bl".111". ,,::;,-,,', ,',,,',', 1, .r',,- LDI ICIO DE'OFICINAS ... _l, ,1,,,.,! ,?rrr c Ii 1" "' D_15alli .1. M No. 458, ..Be j 1. V.d.d.. m. H .... Was .ol.,,11
_1 1- ,,,,,I IS". "a.,_ '. I, b, .H-luunil, 103 CRIADAS CRIADOS JARDINEROS D-214-31 Oil
, ... I 11 I ... ;,,. I,--. --- 4 ,-,d.l. S' "" R-'!?--j!-7 126 y HA72L
_., I a'.ja SOL CITO CASA FAMILIAR ESPANOLA
G I I 11ti-% c6ntrico, con 12 rutas tie -tlll Anplm Joldin. Alq.,I,, $3sOAH RDLICIIO SURVIENTA PARA CONSULT I Solicitarolop vendedores dmide -d.r .i.Itmr, .I. I SE OFRECE UK EVEN JARDINERO Eg j7 VETERINARIOS
1, 1 ftl l!;A 1 -36-N-6, 0.
:i -'UaguiaN, "' "' it' a D ,far. S"Ido $I7. tr .H pr-1. r ..... b1s, cremm.l. T11 1.1: on
r it .,L.11,11. IT1Ft.,I!, I'll "I" 17 de alitobuses a Is ___ ___ Im.r.d.. oep. tr.b I sabe lnjrtr flutist
'h : 1 $300 mewma Va.- ... Habit Vjj,, Contest, Epaiul. a Wpam. INTAN
C,.i"Ic 11, pnerta. Oficinas amplias 3, L"U.-is I ril.,: d ,,I.,cu, ds- eradores. tel'" D .5712'6'7'. 1 .1-EN.A.10 CLINICO CANINO,
%L4t ILO AMPIA-ION ALM 'r r Im"". .'no G "t,"' eld.ores. tiod, Ooi 0.diod. D-1.91- "' __ __ I to 1. Salim TrItimm, Li illitil-1:
.i: I '- it,- !!, ,,, 11, ...... I 2 P f I D
- ,.", :, I. I., i ., , .. i.,dju. ,on, 111. .niptr9 mill'" tr.Ir ,,,fI,- acri I rig I .11
pa IlL I
.
: "; """I t,.b.j.d.. Informal. Sao JOVEN JARDINERO DEL or firm.. Ml-1 T-.m
, .: 111 I I " ; intiv fres N -: W. b I/' 1.,q,.l,- de ,,,.,,. ,r.,dl... ores fa. at .. iiiuuu di- :,I n C "I
'-?'-' .. ,,, s* 1, to dond, h.,a .A.d r., "c C ;yl,.cl....
Elevndores. Ad- l-1 ... ... P-1- 5-In"ll' Nic-las 359, It.. dmLha. D-1541-10-6 ,o'inirgui V. -1_ I tie Is, I.fr.rd.dll cl O._, 7 i I 11 14 F,111R) Int-ot.. B 9,299H
11iiiiistraceis I cilid.des 'del Hili-c.d.). Pag.m- SUELDO $3.75 DIARIOS rut r partc. lnf.rni,, ,I -9255. li rjim -11rilm- -. A,
efficient, perso- D-1721- -- --- --LA- H'i clinflaid. ue main v1site- NlIeSifistrus 7 rmorlo-ha. ,- 1. nar.
ALQt ]LO I N LO( 11 P %III ( 11111111 B) ___ N-61SENORA FORMAL PARA LIMPIAR, g ,dr,, y I= D-1910-120.7 por ;1.111 ...... 1 .s551-7-20 D
, D 'I iii, I" "'; I l I iiforniado. Cuarenta fir- iiqt ILB, ALTOS. 19 N- III7. ENTHE 13 "',r mr-ndennis, ,ydar cells. rate- I i riteve y C & AyealAn 301 3 hmbm ,tables, little's. I _,,, ..... ,14 c 'It M 357 pm, Los, ,.,HI,.- -iN__SAT,..AEI.N. MET
At .... n1lin- 34. Ic-,- s.1 ,,,ml rE'.1 as 'Jesus Robi 456 allus. ,mr, $is. H ban. J.,-. del Mout 127 OPERARIOS IF '164A
, 1- :1 1a,", ainerciales tienen sus .,',,!,': Zilpln as. santo. Suir in O, APRENDICES ""s ,,sElmo,- ,',,,tmnu, 1, 'Walter
"" ",,- T'I'MO&O. Imina, ,cr, Eved
- 111,11"."In 11 ,! ,,,,, 0 milift ... iMilflsn. 2 tard, Wufi,,.: Ili,
T, 90ou B-3975. M-1,1221. Lj _1_ __ ___ _"":1ffg6 .1 ', B .1hj.9m.,
- ,'' ofivinas en este edificio. Es- -,,- D -103-7 UH-C-48-114 8 Brill.mle. ,prt dintes. Army MIdu,1 S,11
Ir O. ._, 7H,_" -9 __ 1 D-175i ".',',N.,'ni'. '.. H RO flM1.(,HOS A1405 E U A V ... u."n" i .... ......... I tunnim.
,,,, -I -! pacio pars parqtjeo tie atito,. SOLICITO CRIADA COCINAR T LIM11AR -_ as r r, On. .. 0" unfflm, drl pr- 11! %,l d..,111-1- Is, !,!,nn.!N ',t, ,,,,,,, %. A % % I ,
n I I ..IUL.- HOLUCITO MUCHACHAS DE 1SUjNTjjE. I r, Ll.ti,, -1 FI-WL2. D-16111 127-7, III~,
, r- nna dab cen -id,. Call, 25 No. 1,066 ,sq. 6. Ve. SE SOLICI it _7L
, I,:,.T '7 TAN
IT'a I .' 7 :" I REINA NQ I m,"!,,. ', Ini' NA ,ol ASA o Ir3, c iTA du D-1603-101-7. I tor-1. P-,..,,plr 1, f.1lt.l it, Hod. Su,", A1nl,1'd'.r,,,. 1.1-Rc, j'a- -,,,o-,att D --jjj- A,6--ill H..1,11, tie b risencla que i dmO Ilm. Our t at "I D IIA 1-3 Emmis
__ Ult-C-7-86.30 T)I, I" ['a A jw-- ill,. Amit.d 214, ,II eacribir Para realiLOCAL VIBORA 11 -i, D-11109-90-8 ', 5 p n I"r .-. De 8 A 9 A. M. 11CIUsharrum r. 128 AGENTES VENDEDORES -NGENIEROS
_ S40 NiSiBurn. d.,mi.,r. brancii.one Amer- 'I
,.,: l .I. I, $,I 0 Inc. 14 or tr.b.). dc i. or, y u nde- D-IBN-117 6
." 2 ': 7'. .0'. fuc N' dor con suldn Ij.. n mr..a ..
5ta. Ave. ANIUEBLADA ,I a b) fbildil VIX-Tr
I., .".- .- ,, AIQ1 ILO ad,,, -mut-t, 345.ui C., ,a ED- KIALIVIN., DE VILL at
.., .. w,, ,,,, :s.1I T,,,',I,, S. LA .... 671. b.j.s. Habana Mar. .ric faiml- .ban -, film., ,,,f,,- a; INGENIEROS CONSULTORES
D 1- I 0 !! ,AIUEBLES "i Rits- 59 I c ....... to tei ju- y vlernes. tie 9 a 9 tie '--I'--'. -P ........... "alin". 2 -ri I Compohl. Cp,,,,,,, ,
a __ l- '.1-t, r-, urm"O'n, n-m""" *I- __-F-A IQ_ ala. AN L PARA OFICINAS rl',, m'iliu," _',Ii ada dc rnnd fi,- sc i A .,I.. ---------P- HE'9_103-6 In ;naftana. SE OFRECEN is Im lonic Or".".."O'
, n I A I A, I- ,-o", ", '_ ,,,,b I .. I ......... __ I.b., :,-mni: lima C.,--. L- "I'll .,I.rkme...snr.d-a, '.
, 1. I I ,-Iadti ms'Ond R Ri" C ... V. numjj, I.bIll.. = ". ,_Ssl
,nrll -z.a ,,. I liamnl-i- 7 SE SOLICITA CRIADAS CFAD&S ; t,",' .. pi 11 11 A- , y I ot,-omeut., ,, m;,sm l.l.r. rinuIdmi. 118 ....... P-1 nil nu. us
,,:, ,,, 1, " "; q110111111"" fff"""fff""ffffff D-1754-114.5 V-32. No Il.oun- mu-,; "-N "..... ...."t... a d2m:.u.a"!L:
,11 Ill I,., III TIL.S, V 1IM I T11 It.' J11-1 ,,Prd,,. par, I., - pnI.I., Lr,.Ij ...... mrs ,,,. T.Idt ... I
- "I'll" I'll ;- aOnl,,,,,na- o"111%,_ I'll 2 ,, -,"'. , ""' 7' -,.; .,,M,
, "' ""' I ~ I Idn'. COLOCARRIL in Im'm '11, "' d -, :, 2 1 In ,111 A,,)-inam. Ion, am.. ,111-It. Para ,mTed .. ... ..... DKSZA VEN BEL CAWL mr... M ...... it. G6
,,, -, ', ,, .- S .H imbunic'm A-211.
; ". A, it, 7H y 72 11"n11&,1' -is A, 70 y 72 is .,c ile-t- ., do,
S73. "Tic 1. rouss ir dtmla' .t, .P... as Z P ... = .
I :,, .',, ; ,!", ,1 I : J_, 2:% ,l 'H"' """" ""' I .:
11 1 11 I -,, 1. -rus-- 1,1 ,a, 129 OFICINISTAS ====!=n==!=M=='= ='t ='=='t" "''' .',7". I "I "
; : I 1- 11 I JORGE GON ANTES __ 90.6 D- ISOL- I 18 14
C-146. "111nie'S aiui l .... II,,r,, b ... s,-,d
. I B 4-1 te. Ve.1, III 2 p. Do',-, N ecesitam ot 7.1. jmus hia O M P R A S
H,- I. On sc po.,In- _j__ MI(RA(HA
- __ S in m. Cis 1, Coli as. CRIADO AROL. alti ELENA PRFSEKC IA. DESIA
IvIt"Hia, lims PrII'lins. -1111. "Icu'll-Iii. Im- I -mon-,
(, ". __ALQVILA B-1187.3. BtaI2.. A)IPI. DE AL IIENDARES I PyInmr, 3 32' r. Sra. Reina. WN. held,,. b ,fin. 1rr'rd.r,,a,, .,, ' "" D-1330-129-7
S-1 I ', I l -,1111 tobl, p- bap, nuelo. do __ mnuat.. ,sLer C-1-1- ,A MAQUINARIAS
, -, I'~ i 11 Cnnf.l 13"' UH-D_105-1[]3 7 AIgumos vendedores de am. 14 5 .a. Di 7 i I L I I i --.-. A-,-. I 6 -,- is
I ,, -1- I I., h -.", ,_ !.. rnniLd.n. d.S d.r a ., I
.1 -i 'I I
:, UH-C-145 99-7 ui,-,,,1 ham.. Ilcma do I --- ,,, 1, I 11 d, mi, ol. -iD,.jil u, P!,"I I PARTICULAR COMPRA MOLINO C:f
L ., 1, I, 1 ." P.,-- -, boo sexos Para tomar pedi. U-111 0 OFEECIESE CRIADA FINA Y Ct M.. U 4389 1;
plBlor. .r. Iunim. d
SOLICITO mantladuris "I llfee-fii c-1gloo. luirs
D-11411 i, a -11111 ml ,11odus I.,ad ...
_ __ 97 HABANA 11-1jo ....... l S, nf,,, O L.rlj fmmj_ (,-to POW., ihusuIt, meda sierra. is&
EN LA N 1A BI, AMA lizi 101 llflillull,- 0-b- Lots dos fie Ins products REAL -. -JU OLOF(E TAQtl- 'ECANOGRAFO FN Inni-Bt. a. .hlq.1t., y vehdo ra)6n.
-11, m, ,11a SILK, Si ,,816 Inleesidd I I nl,,I ,. it, of-O.. Lint earomarm. mantra, y
A, 'A ,,I,,. In- Fin ... y k %I QI 11 A ALTOS, CHISpo ,,, I Oj 30 nnu ,,,jadj- A- 6- NO 31, ei criada f0ruill, bl-B p.rda. Lt.. ,-1663.118-7, pn_, in, limm,
San B ,, 9- "" no", Jual Y -1-1 Luel., Con bur ... SE OFRECE JOVEN BLANCA PARA LIM- I irf-n T. I rudo o enmin, por Vacas, dos prec mula
' "t, ,I --. &I ma I "I Inms I,: ,no,. 111111. Io I I.I.rmcs: B-4510. 0, .' "' '.m' 11 1061 Y Inulfflu y regain
UH-D-1397-90.5 Par San J01i d.r I .-Ho. Ihi I H4649-15.8 East.
O' L. liob.n.. ,.,,, la p!,n. ". ,, ,- ii- ".m ,.I.. Is 11. -1- Ifl--, D- i, de.t,. Pill y laar .-7
,In d, L(n11,,moi- in,- S !11 I I , I,, 1. lb.,- S.Ild.: fined pasar Hur n ... mrimm-'On. .ad,. oil ,.Ii A5-8652.
, "'a alf'r -'i. ,I I
IP 11 all Infulic, Fl- PiA $30 DO. Call, 21 NO 19 Apto. 3. alii."Iil, 116, bajoo, entre Industria r ". ..... i 111110 DE ENIPLEO i 17 MUERLES FRENDAS
in, P.,", alqulla ampl,. y D.IS.Ss- 0. V ,,. I,
n -1mt I,~ -dr.- 4 ton, entr, IN y ed do.
d 1-31111, .1 1-11. 'I" F--l"Als.'ril"AL A- I ESPA-40LA MEDIANA DAD DESEA d. I .cass Crussuirlitsba, Ft. E.
d. --na, --dol D-1, Irl.-I. 11 h.-O"n,"", no ALIVRAS 311PW IAR y Considado, La Habana. stsudI, minimum. SI.E. mi.. i1r.f-,
A I IL, Habana. TIjf.m, A-3801. Alumnus do Cieni,,
--,n -)jnIn TOO~ 400 lj, Z In
__ , ] Li I 1 ,L 1,1111, ,111-1,,,. hall S"'o- I qln1. I.-., 2 Pl..t.s. Do, habit.- UH-C 134-103-6
e .... ... 2.995, tie 2 a to P ... 11111, ::, 1 '9 In~ C--, G l." I alj um, 'd.,, 'p..,,,,,.,: D-11116-8-7 d, is Vl",1OI'Ld.ddr C.Rtellialus* I U-4197. Compro Pianos
11 '. 111. .11-12. -- I" r""111 ,,.,'n'1;. 1"I:i:';n Ll llbln it,- M-bIr.. .bj,,., LB1,,. MI_.. .
,C-domInte lu(mim- l0c .. "
D-1,771 7-1 bi,1,. -,,,in, gapale. Jardin. Cal- C-133-114-7 -RECE EFICIENTE CRIADA: .E MA: j ,', "Im! aja pit., ,!. in', 11-irl"u, mtul-- ,nnarfl... U.lo, 15 ", 2 u-, 111-1- - ,do,, Immas "I-- VontabIlidad. tie Et.disl,,.. I.r.s. prismulti .... .... .L., I.bu,,:I 104 COCINERAS COCINEROS UH. Si OJ ouL l,._ ,boa it
...... 1 7715 _. D-11111-118-7 IT"" '1'61" ltu, acu
'', n Ingl6s. Clots
SIOLIU.'To ,.,I.,,. 115 i do ,,"mumn, "Ill. e.Itbt,. -J. I...
", 'I., -1:1- I1-c A- .... .1 ,It 1'2 0, Llama, it, 10 t "it,",int
"I' D-1934 85 7 WQI ILI1 1-B111,R rj, C'n, .1 .Mstria, comer- ,_ ; I- ::""."! ,, :-,,, 11.,,,,1,L::,,. "; 11-5906.11-3031. A BEPA SO OBLI. OFICINISTAS BE CYPRECE JOVEN BLANCA at ENA BE. j 1111111111101!T L 19--mil". m-bl,, Wurlm,. Mul.
as plz ,', -r P .. .... s. ) .... H-PI33-11-21 me.
'1111, _alrllll- S- P ... on. '-of _,2il_, 1 VajI.
.NAe Para indu n, ilm-. -dn.d.. rou rItcren. f"-d. M-ede..
- :111-11 ri 11-111,, un-,-.n. "'Prouble. no omm.dm-a 66. _CIO O &I Iselin. ., UH-D---90-5 t,"-,a" ', 1-1 0-111111 1r1mi.,,um, C ... 3 D-1sout Ile--, 131 OFERTAS VARIAS COMPRO JOYAS DE BRI- 1. *MUY I 0-IR49-57-6 In, T-.;,d guks to -. in. E.tr.da'
,d "" '. ""It. P1 dL* cn- MILITNIA RETI"no gamos melor
d' c u% en Cl- cast ", it. 03 j mill. "Bla-li BE all ,"Oil I CA - 'y
Bel ". I a, -',-, ",91 JESUS DEL MONTE Y VIBOPA, d In I, -,N Nantes y oro. Pa .
oil. .11 ad ... ... I,_ D BE 0"'I" 'An% precio. Cabin joyas antiguas
t ,:'Quit s;MI r. ..Pin.i a,.. It Palms _esi Is Lisonsalti. 'In ,,,,,, ; I A - __ __ -ItI2.-IHL 11-11n .do I. --d, Is. -----,
..... ,,,, __ ,__ I SOLIBITO MI -)FR FORMAL PARA r, India 1L,:c dis
)- ,,, I i I A VtBESIAHI U BITACTO.' O In-Nu., in ']' 'n- "." am" P ....... .. ""a "",I?
COD Xcislente pirclum Pulls. _., 1 ,,,,,',, ,',.'," ""'' ALQ1 IL. I 76171.: q P"Ll."t., P., Ins. Ll.m,, d, D
- __ I I y -ill" ,,.,ha .... l. Rf,,,,,,q,l-. PA- sta SHA. JO% FN A R0:.nm,,
r. K.hl,, ,,;,a., 'In 11 D 1529-104-7. ii ,.it-, m, ,-- ." dr"1r ,'1 '0"1l"] - ', ro,,,","" _., O A,,! or m0dernas, compramos ei
initials cualqudarr hot& D-17,2-S'. 6 '- a 7-" 172 no I., N 11,1, I-I it I I In ..I, M-.un 11 I P L A Z A or Am.m., NI-No,5 __ -- - -_ ,a pajes y mhquinas coser Singer
. ------- -- "I'll 11111 V--.-1 r, O_ Para inecan6grafo facturi ....... "" "' 'La Moderns", Su6rez 16, fonds
"uiA,-,',, ,, Par No 67. --d., C,.i-1TACO(7 --- --- 6F.ECEIC CRIA-A CO"N Iifil R-CIA, 11. S-11 19nit". 5.;6, h,,b, 4. A-, ,
P, ""I lk 1;,-1,n- INC A .1. '('A, PARA y Ion Lau-jores employs en Is ,,,
UH-H-1902-83.6 dic SAN IGNACIO 712 ....... "p, Ten Cent: A-4074.
- __ ____ __ D-1.927-PI-7 D.__uO1-s1 I'll.. R11,rct-1 cI.I.. ,- -,rl. lumInim. I, --,, l D,1122-1--,
Dos, POSC;..89. I.in r-1 9-_1l;I..- V-5 3 F-2 d.la lint A-360H D-1736-IIH-6
LQUILA "ACADEMIA OFRECESE SRA. CON AM- --
'_ .: SWAIM Irru il ,, Coilc 20 NO 'I-d' in f C-270 17 Dic.
., '1'11; ,,'.I -- mIa- -.10. fir,- At Q 1E. L11,BB % ALT"S a HOMBRE ESPA86_L_.DESEA7 COLOCARSE
SE A '. .', 's"I .... 1, 'ma"f", -.- ,,,,, I .... ... ,it. -;n D-095-104-6 11 11.1:4 l"11,11 10-n u',"'- I,= .'It l; 11" -- l: 1,, d- Lt,-,,,l,1 .,3d' plios conocimientos 3, MLICha
,I. -1 t"1111", 6 ....... a., i I I I I., ---, k, ,,,,. A,- -dcll lr 'Id' -" d! -,,",'r'.,' ..... ,S 17", pi- cticaparaatenderenc!rmos, COMPRO TODOS SUS
.. dmIlrolus f'-Ti.- TWm,. 12- o' -1. -f1lI11- List~
" I 'r 2 _,_, 1 "A,: ,,I, 11111 1,1-in, dnn- .... I.-I, I rn fitunk,, n- ,0-l-la, W as ,,Lt 'con references disti
N ,,* '1:""I,.," '.." ', .d ... ..... it. I ,It,' 11-4441 13-1,fia-91-7 N't 7o, N11"n- Ii D- 673-1 .6. ,.Ti., Ilid- TM'"iF is
D 1516.V-1 "ITAS-L'ar.) - D-1743-118-7 MueblesA
,,-I,,Q, 1, %, "' ':1 -7140piancs
- r 1, I I,., S 1.unTk PAHAI G R E G G YP ,,, ,".."n"'.." B9 65MT7
los h1,r1l,,. IS S.. Isidro 5H I.W. at rvr ___ -3475. D-9
m
omm TIflunm. M-Stril H-11n.. 11.11, 2 Olbia. 1-11-It' I LI-1 ,,,,I.dO,,. ,,,,, -(,,- OFRUFSE URIADO. PINIHIS (L)CINA,
il LA HABANA ,,:,, _," ,'.; ,, ,"'t'.""',; '- , .."Ol. Cillic A IN, .lot, I.- I NZANA in-Ill, -din onnol"o, mnlic S ORiii-ovi-, -B .Ca,,,A7-C6 .1 C-J-1 hlIll.. --, ..I., -Ii bu.
-I' 1,11,11.1. '.- mdcPIHd1r- ", il it .'; arr' inil.-id- cut ...... ... 1. 111-1 --11- I's. "IrOlos, -hl'... COBOme. alistigils?.,,, ." -" ,"",r, "Imi. D-StAQ-104-7, V y Im,", ,,a -4
'11 NT110 DI is ,,,, ":-" "". 'H de la MA i
"I'll, .1 l.d- In, P ay "i
, -I
I
Ulf-H....-.5.5 Dc I'll 1-1,O)- Ali ....... . 7.. it., a -1;t '' I'll" 1,r ;C0,a7LT, I= I --E i__ D953-118.7 ,TIf B-.-, ____ D-1749-131-71dad s.t.d.lqu ,d..Op ,,66nip
11 1,.,a__'1. 1, -A RA IIC ___,-,& d, mad" 11 ", 'o.on, "t, "rua on, SE OFRECE SENOR -111-d. Cal. Bahian A-710.
DE GOMEZ I .F.,_11 11A. 'U'..R -,-Ii BE MEDIAN EDAD I's 11
_ __ _____ *n -n T1111111. I I"'i D,.1.1191. I Bl-,47 __ _WFA __-.0" ,,,,,,,, no a,"=T".'H -, A, Q, % I %A I ASA CN it AN .11., _;;.72mot, "'.."._n, mis--m, In ... so -r, bl,.,.. g ... -, P- --r ,df,- 11-IiII61-17-11 DI,
I ,, u a I"min' -4621 -h fmc.t. T.uibn4n ,n,
I..", in Q, rTjN. (OIL ... ..11.11mcluss, Risen- at BU. D-ID.,1.11s.1 1. I U-75 ,-, ,O,2 e A
- oO rum., ' ' __ I
Pill A Coill-IRCIO ,,,,,,, H.n:, 0, 7,,j ,', :: %"',"- I a n: "' "" "17 IT 'Itl l"-Jc 1'. l,"""" '" .1-L-VITA, ( I;( 1,,aA D 31- -4800 COMPRA
EH .1 entr, E.,,,hr :;,,,,, -i;HLn,,,_,j*75 nl,,f I D-I,,7 IO-, ,.d. .'In d, rj--., it, 25 a 45 ,A- flo-E]MPLEO Put, ..1tichild .. ....... ): - __ Mubra antigims. mlidemos. ,bjtm w.
.... ,Or A 013.177 I 'a lin co.ha .act ... Is. y ..I ... __ _E -_ ___s A1LA CLI- I,. Prl-das,, ropa. pi mn, uniquM., -a,
"" "I"'n"', I, t L. ", 'SE -1.T1 -117ARWA -.1 I BE OFREVE INA NEN.11.1
,;I ,.Am .3711", A, I .]a ... m, r. or Boa --ib- .
- 92 SAN 7 1 ,11 1,,,,,, ,,I--n, TrIll ,Iit .1 Im, I'lli-Hisc data, 40 psn, ,itin, 1 AS t it., --- ... I.,, -- S111 n--t-, m,.s. bu,6, .b.mirus mi-B,
III, 133 .1111r.. -_ TOS SUAREZ MENDOZA I,: D R ...... r"s ;_I .:,N -7 Trif BO 95- D-19-133-71 Imlol-s. in-Ifin- 111mubl., ro-i'IT ; Ill I, 121111,"'i H, I.- Itli-D-13110 87.7 ""n, BI ,H', 'it.Sr nl). __ D_1,11'1. 1. Plimi niecan6grafo. - -1 ___ __ __ __ -- -_ _-- -" do A
lim. a I,: 7!ACITO MVE MACHA HE I .1,011 PARA: faClutrisla ; __ UNA 'Aud _=
__ "['I'l A 11 11 .!, Ito -1- ."... ""..- 'r, ,, -n- In"'Int u"m. d I -h-11 11, 11111s, DII ....... FI-11 I PROFESIONALES H-797-11-18
88 VEDADO ,,. r ,; : I .... .. .,% ... ';,!" ". Tentm., ,---dd d, ullnl, ho- n ,--.-'i
- __ _i., ,: '. :1111;11ill,'9 Iooo nu' -1" "m "t""-,"''', L., I,
11, "'. O42oU I". . I 1.1 Pan, j,-,--,, -i, burns P 11'al.- fi t IW( FARE I Ilk FSPAAOI A I ABOGADOS Y NOTARIOS
Ullr) 111.1 05 I 11_AI.T"! ,,A 1.111 A IT" S I Ill -1 12. 2 I, 1;,,_-..;",_-, %,',,"_ "! ."%1",- I I I)- ''61 ",--1, -- ........ mn, c ComprovendoML-1296
, mll ;, - ,a.,, ,-- I'-,. -ncd.. Tcnr b-I "" ,,, ""a'. i ., ...... ,.!. "d
_mmi nic'.
__ ____ -- .-- ----,-- ,,,, I "I"'.. -- I ".- I -L'. S'LL, : I I ,' ,;;, ;' I ,,nii), ,,,jd b"Ina n-gi,0,a, ,
a- I I 15a ,,, ;, :", , ; ,,,. 'IL "L., I ,,',",," ,11, SO1. (1TAUN_, I 111- I 1 I 1. j, n 'a I's -'lln,- F BD1 MATIM1.0-S, 111-ETIS, .,,O.. L. s... 11 ....... ,,,,,, :1-, 1, 1, ... 10 I I I 11 1. I O I I I A ......... 11 ,,,,,','. ', ',',,"l',,,') ",' ', ',, "P 'l- n 11R4 illi -1 ,,,y timPtifir, J-Y,-,= it, ,1m,
,,, ":": ... ...... P., la ,,, P- fol.111". suo_ i ". ,nt ., Ill I 2n, u. r," ", In. 110s mill,11-11-1-1 dl 11,- it .b-I.I.. L. C.23 N- 9OR, evilre Ii v 2 1,11,111,111, "',-', .1 I 1-rris I ,.do clie,".,- 'n ', F .... T Gin- W. elt" Ll&. 7 sane
___ lo.n.- ,, Or O., 'to I '.'it .... 1, J K It"L., ,."'ul, 119 COCINEFLAS COCINEROS m '- .,' '
Inc.) rH 1uj,,m a I 1:, : ,,.,,;.",, ",."".r",!,,,, ,",! ,, "" WA.. rU NIL-1 110.
"""' p-,, ABO,,ni 6-,a
't.001"n 1.1 it 1'4'1 ) ".9, S Vrd." D ]'I'S t14 O d-In, P- .s. C-429-17 Dic. I
I '--., 11, III- "', LIZ ,. ,, "".-,,, ,L,,,,, "ON_,!; ,,a I -1"i a ];I ,""'n. Enip.di.d. 4111 Ir" "'
; 111; I;: I I, "I I fl, X" ," .; , ,,, Q, 1i O I % __ .111 il ,d ii'.ro- "" I ,AAjj oFRFL-ESC, Il't.F., A ,a(lylIA (,- A-PIP2 H-5 71-1' __
, 1. .it, la '::;:. .SAI.A. illItTI, ION- SOIHITO (O(INERA (OHLA pi """' I
o 7i '. : !. It 1.11111 1 111'. ": I d" is. 1. -.- li,, - CONWRO NIUEBLES IV-8199
. I :=====
"I".", I :n; ,',','i:"__ ""'.1111 1111 111 1 I ,,,,, ... I's",, .1.1 I'll "I d ....... ,,,-'m ,,.,I S.Inio) flf-., a I 2.Ln conocido phintel, "I.'. 1L11rn,, ,1-11. Ili~ L t1t, BUFETIE" I I r .... p.m., Ind., Ill~ it, Wsu. .A1111r. 111111. ...111.1 11 1-i-,- I ... 1,q., ,Is I -- '. I N" 14 ,.t,, 7:i --2 A ,. Pla K EGO'
1. X 1i,1;_-O-1 Alm,1171%_A ,, ll n ,,,, droar,
.-1-- 11 17ou O? 7 _'t,11- __ 1111;. 11 ,,R,,r,, ,,, 1, S,, it. ,.1,Ob.r. pianos to
.3.1119 A :! ::"!: :" .,, .,'; 7 '"
V-3755. ;1" -1. 10--1.1 .. .. ........... '.. Nil", ... "'i", I Dlou2 till 1, Liz. professor REP111TER. -UILIC Fl- U,','.r ,'t ',s' ,,i,, ,".', ,":_ I" I Blind 153 16 =-11
.." '&., '.'1;;. ,,: l ,, IOLTIiT LAI"' Id, I LI IIVRO in I.. I .11 I ,In. M,,blIHa Ei Sign..
, ,;"'si :,11 H-.. I .. H -28 Cie.
,1.11 I 11.1 I 11111111 1. ImHm1u rr,, i,1,H.,'1L_"7.'7'7 -11,,, 11odad it, .11,nni bm-a par., ,, 1. l.nc m- 111r. lin"In, 111"'v", I I_ C. An 47,sq, I~ 93 LUYANO I -,I 111-: -, ', ,,, p'-flo ,in, 'u"i), wifis I ,n Ill 111.1, b-- ,,,,, T6,t I r- or ,
(;IlC.G. d_ h, In 1-11 1 1.11 11, ,' C&,, :
(111 Dim-H5, Ml- ull Oll I'll"O' S' s 11.1 .ntnl- 11.11,1 n- I ... Ini, T', 11, D .."' "'I"T- 1. ll
_____ __ "I pill.n.t',is Tnubl- ,,,ad, ur -- .a. I "";' ',nu D,1_ ,F 11- .It"iN.- L. 1 -8733
OlOo ...... J% I NA ILEGIA I As % I, 'o:HiBIsl 7 I ______ ,;" ComprornuebleA
ll ,, , : ."_; : :,:, .. IN 1- II, 4 b dc 1. laill, w A I ,- .-- 12 I- Us I I n,l- 1- t ,,,, nl, -'.,A ... I.,, ,."".,,I,,,. 111.111, ,.:.I ....... . --- ..... _O1 VVI FIPAI.
'' Tn- -,,., ,,, 10. a __ ,= 1,1RS'1 C-S96-1- ; Fnol 11trilmll. juerm, -rl. co, ,I. ,'Oflf]TA PARA 116VIAL, ,- 3-Niecan6fri-afn .-, I~ -rld. Al'. 'Ma- n ...............
I :, :, ... ,1.1 's,-n,. C'."n. Inu-I.." 11 I'll., -utc u.n. t.nrlu.1. t- -n,". -,, F-1141, U- ',-'i' '1' WCOIA- A E- 1-1--1,11101ES I, ,,' or
MERCANCIAS EN 11:!- "a:!: '." -1:1,"', ":.:. ": '':: "" a 1 2"i'' it I -1., ,nI.m. ..ea.s. rohounns
1. 1. I m -to In. ...... d, 1,i ":11i I ill, 11111ni.."', ,fuM =
Ill.,, ai unin rtif ri ,, I i.5 '. L- 0 I, I 1-13 7, ",-_' I F_n 1,111trin sal S,,Id, $25 no I cor-Ponsal, Plaza I __ If, OO- re. Tod, ,,led
I, ,Hill I's i __ .1 -Wl, D-1i"'I'l Opull.nichut I O-CIESE COCIAERA CON ILLENA HE- LI 1,,rP3'-n1-- "Is Pl 11- I 1,u,,ld1,,- I inn-.1-d. ', S.I.d ,stk buern..std.. "Lit
, Par. --.6gr.f. qmc f,,r,,,,,. -- -In -uni y in-,i liqnd grm, C--1t,-. I ii C... M.-Ii .A-8i
ALMACENA)E 'St. Alai ILI PRIIIEE 1-l"', 1. ,a 94 LAWTON BATISTA plea -ditt., --',.,ud- a In D.-- ... Ili, A-uutj "'a' no Tell. M-fi.t54. 1 -513-17-14
d. ,--.- ,-,, .1 .... I .. "..., 1:, ," % N", su,,', -T- F- 11C IILL I nal'9q, I I nd,,p .... ble I-ficlencia In I __ H-2741 I 1,
AID .... :,unauai I. ,It, -11c 11 I C, CO IINERA PARA CORTA 1. In I~ __ - __ D-i7X',-iI0-I. f ___ __
Il as h". dn., ---. H.nin ,nI.11,;n.! ",- I I "I'll 11111A1 111- 1-A-PAR I' MPUtSTO SOBRE RENTA A-9311 COMPRO Y
- Himr'.,1z'.-"ln,. I .r.""', u, "'.-, ",r ..... ... FAMILIA
",-1 O.1111n., Itur" ......... 'A 'In 1. !,!, 1l; ,,I 11 11 S,:., _r '.. .S.. .1- ... I.-INO' U11 14 L- 4. 0fro mccan6grafo r"1111.1 ..'I'm.... -11. (11-111,. TW Praroga P,,,,r,,, ,l-,Ie,,., Ia- o rn ,j
r. rH-a.ni. nor umnnli. ,ni,,; ,,,us I ,,, I Im, *Ali Ho. U.", It I "', 11, ,11111m, ,Ir,,, "I Drlr 01r, rmmBLmi. 1,1-151 D-1--ii-1 ,,,., dnl,. I-, -i- o r ,g P_ all" Pcrims put, lons, numable,, iim
Infornwo: X-4197. 0:1,1111A DE RAMOCENTRO I InIm"On Sniu-itun Inlra 1. nrom-, L, que le. en X. NU.S., AID I. nI. SIEIL 116- 1 lumill-satmia ill. R-.1--m- --11 -I.Imr.. 11imal. Pianos, "IHn.
Call, 3G Nl, 5, cn- 1. 3, .,I I, umumm, Ofiin. it,, prlmra. ,:,1711 lism- In horal. Dr. S.diig-, 1II 5 fos- Y esr.b,,, r.j., cmnal- EOjIjArinn. I u,-,"'In. ,""', ,,,,,. 98 ALQUILERES VARI S Imni.r. O lHitute, sul.n P-I. Call T ,,A,' T,11, I ",'I
-11. h101 :1 I ,, ,.-u: V, lpilb, it, ."J.,.,. D_ ", ,- H,-. III. 2.1- mm ,-,,..s -,deitO. Plao mm lHic modis,
U11-11-11207 85-11 d, ,%, "I'll" 1, I ---- -- ----- -' Au-ni, _9311. C_ 17_31
I I. d.. 24. I-. .t- 1)--L- DETALLES E fr ,ra ,as.,- .,, ,1-1-1, b"'I., Pl ,I""!"_ ."AIALB): ALLI ILI, I,. OU11111 lill"IT-0 C11INOL BUFETE PEREZ MIEDINA I als,
___ '' __ ___ I' !)(I'-'11.1 I Il'r WORNIES "'a """ ... i
,;,,ni;,i,,,,-, '.1i. .i 115, ,It ,-- F-91U I, pi,- ',", ..,",.n 1114-1-97 101.6 ot, 'r-im., ,"' ". ,, ."','.' ,:c,,,, ,,L, P'- oz.". ,%,""." A 6P".%"'I 111i";ril"L1111ALWACEN COMPLETOS I B.r.,.s ,IfI-.., M-48o, r 'I
LOCAL PARA s. L ...... .. .. . ,,, A-7795 COMPRAMOS
. 1 1!1-'% ,Iny, Nf 17" 'Ic' ,1.' u 1 O"j i ......... ...... 1 1-111-.'no I SOL I- D-;7217-1194 .,,,,,d,"",,Irl,, "1,,, ",II 1-11 'n mol-%:
ICITO COCINERA 11 11 11 1 Alld!- M,11 111 .,ad.,. I..S,#.,.. ,mmums,
Se allialfla local propin Its. "i ',' tie 30 40 is d .. r. CHEN, Cuba 209 DIP1111mrin, 7. TOO~ A-49.,R mo tondo C' ill 1-1 11 QUI Ilted ... I.l ,,%!i 111.1'11 'Lo'n"In' I1.1 ,!i '_',' J.1, ,sp.n- BURO-EMPLEO & 8 E,.1 I ,,,, .1 0 I, ... L,,,., o,,-,,.,,,, ,". C 131 1m.l Eoeio P I G111111 finiflulads, de posts. -LA
ra all, aci6i calls don ,,in.. -- -- I 11 1 22 88 9 --- ,,, ,.]"ad. III Dr'lld.l ..... .j )., In. ,of ... __ Dm-Hnr ,,,, 1. 11-5- D-2-19-7 H 'mrdril% Monts 357 .-I Agoi y Ran S ... In". 1111.111111i X-30B7 .A.L.,um, Pa.. L.- s, it. "_ 1 __ 3 DOC 0 -la,-d.
r lie' rrfl igernciiin, ofiej. 11 It- 1,11-7 a... y hm- pqurA. im,,-a ACADEMIAGREGG BE OYRIECE BUENA COCINCRA. CNTIEN T RES EN MEDICINA C-291-17-1 01
V11,111 WO -_ SuIld.. $3500. Colic F 304, enre it, .1s,, mr --l"'. Sac .I 'in". fk-bZ32: COMPRAMOS "ANTInap (,fin liallalari6n (is- air. 13 y 15, Vinl.d.. ILA ACADEMIA COMERCIAL Llam,, or 10 a 3 12-2952 -lit,23-9-7 DR. MARINO RAMOS ; gbedades". Prendas oro, bri-111sdiViminad(l, latijur, eqiwatri. Al,,,, IO nn ,-.. 1, i, .,, SE SOLICITAN MAS ACKEDITADA DE CUBA, Med- r,,SnuLisl.. R ... 7.r'm'
!1i,,;O_ I'!, 1. ,,In',,,,,,", :,, ,,I- I I I 0_ -AECFSEC 0-1-INFRA ILF (-OLOR A MA_, DuillIns"Im, I Ir-m-L. n,-- dr ,, Ilantes, plats, cristales, porcelal
"I"" D-169H 101 5 rim.- -1. -- ,_n_,,,, Chrui- -Ir
ro y conaerciul, Poll fuciii- .,d-: SOLICITUDES DE ALQUILERES rilanwitin de Gbm- 502. on"n'.., ,, "" -_ I I 'd, -. nas, mufiecas, vajillas, abanicos
-- go,. ,""", '''."I", """ 71 h-1. our. -Iddnal Paris IS maniptilari(in I """""' -nl-1.-1. -. R,,n. ,i. in
li 9 D ... oil, 10 Is m. T Won. M-2207 E-150-3-28 Or nacar,
dic EOP-anciani. Inif-i I'ajol. F-180L MATRIMONIO SOLO- I 105 MANEJADORAS Telefoonos: A-0523, A-3763. 1 ___ __ D lot' I-7 __ pianos, 1 nlparas crystal,
Influralwa: NECESI -Cal(- IIIS O I .1 "In I LIM- Ncd,, .,! L AYNAT alforribras, rn quinas coser, esX4197. dis, ,- n1n. B.-r-I NO 2,-,-, .% it 'u,'s. f c i, UH T1,.1,,3.BE-5 I BI. SOLICITA LNA JaV" 1-1 I- mr Is al-11. tlnbtlo -1OO. ,Or Or, TA "C"'i.l. G.-- Im "'bir, surnar. Cajas. Archive&
I~ -- Cw!42415 5 hulm f--- 'Hn., F-itan, P,_I :". ,,,,.rm ... ',n,,',n t.,
_ y Zap ". C, dc; '_ Ropa. A-8232. C-620-17-14 Dic
---,.I..- D-1950-1-7 ---, F-.1id ..... --.. - __SF ALQI'l 11 I .L., SOCIOS -7 1' 1. C I NC E.A ,, -1-- mlIrl.r. Crn-l- l 1EI-CMOB 1-11- a,, CAR A ,,
CASITA AMUEBLADA "I 16 __ o ll-l A-914 H 211- Fb In' lnln-d-,,P-r .1.., q.-.d.r::,,U
A111111111111111111111111111111 LA ...... _m. tal.. SE SOUCITA MANKJADORA DE BE -F-FIC I M-C-ITC z cl,, d ,I A
I'll D 665 115 7 CO1.d. MIS In". It "W" -, 2amm.t d blu 111 11- F111111" SLI(iin, -7 .7"' ""r'n""' -- I ." our .:;
- __ __ F'racm, V .,I)PI ", .1 ... ill._. ... ._'.: SOLK-0 SOCIO QUE APORTE lia, PE. dn,. n I-i. D-2930 119 1. L"dsm. '"I I 1:.1-rlm. r.S ill# _,_ H ... mo.
" """ ,,I,- Ll '"I" it v f 421 I j .""":,'." w, .,] ,, -. I ... uOnod., lo,
- .,.,. L as. D-16" 105 7 "bit,,, ,ums ,,,,.,,' " ,,
______ : mSom"r- _1 'M ,. r ,, ; ,,-mm am ,_ _,'_,' : DR. ARCE 1.1 C .
I ., _: S.,,IC- 1, 1111-1 1. INE Is- In... ..
t- tie 1,-rr.l.r ISIS I Id, .,"" A C EA_ J I I "Iftin, CIr-"
1uh d- ban", .... id.r. ,Ii- del.l1r, Rr,.i,.l S. A. .1AH111 -- 1--. -nmen ,I ,,.dm... S,, .it
.n I,-,m,,.n,. a htm."'B'. S OF 1,A MARaNk 0-1.4-11. 1, --111:,U_7_1_,7 D-Oli 07'5_101..,..
I.I.111.1 I ,I-,, gal.)c O.I. __ ____ U11 D 1702 fol-7: 110 LAVANDERAS-LAVANDERO I -_ _SEXOLOG0 -11 "I 11
, I ___ VEN BLANCO DEL C- MaS $ION. D, 4 Is 7 p. m. a 1:
" """ NaERA PARA '!! "l,'I'."'. pl1t-ilr 1.11
L O C A L 1.14 111T.11".111 ll 32_111 on I NECESITAMOS 3,jil
'2 Sr 9OLICITA LAVA EAAAR 117 SOLICITUDES VARIAS i"'.-i". "',- a -I.s cut,. Neut- y S.. Ml,,,:,, T U-2530 COMPRO
CASA AMUEBLADA I In ]a 'as, CI]V 16 NO. 739. ,,,,, 1111l"P d- b.,u. -fIrcu- I:7112. .' W ... : A410.1 C.392.3-7 Dic .
At ... I. din- o",', (A I.. N11408 PARA DORM]. EN M111111"i 1851 ____f1 1 115-80 ___ __-- - ss._D., -i OBJETOS DE ARTE, PIANOS,
dc -luinu, Im-p-ado ,11 I 7 1 Luj- 54, a.l.nes; y dentait, ciial 'a", $10 _nsmIl". Pago ,ni'l ...... it.. J OFR ." LED I COCLIERII RXPO1- POLICIANICA INTERNACIONAL. D
Para gmcer bolica CERRO PALATINO ill CHOFERES No 46, All,,~ Los., ht. I.1-,, C-1 _"( N' -AC ,,I C11111-O, T,,,,-,,,t, ,to .p,,,. I
dIdjOii ucho terreno. (',unity n ,a I ,d i --- I' o" 'I 1111. 11 1--al. ul .... it, mrna, in- 31UEBLES FINOS DE ESTILO
is i89 oL 111 ll'Jlt I cu-dra' .Ali 117-S d.n ,r, ,,i ... ;7'4H
1 10--cinlienics ,,it gener::1.1Sin I FPA_ Club It..... I_ 801AUTTO CROVER __ mm's. ,,O'c'.). NlId-n. an"., G- ANTIGUEDADES, JOYAS
1 61
, ,,,,.! T(",,'."."' .",'.'! ,an-11"', It U iA _O, ... ... dmr'n 1I;,1S11'.n, ,,B, p,. 11 I "A PARTICULAR SOLIC ITO I- _. DmIO52w119m7 i" NII.- 02. .Idf.H.1
, MENDOZA Y COM m _, 'Oul ,br- Sao Fig-- ImIc.l.... bilInn. ., .1
re-galits. (;ran PI-t I I I Ill pl- ,1,,." ,.,,, Inbl-m. H-11--s-21 Dc, in W, j-nir. S90. I "' r -mcuul. U-4327. D- IS_'1S:j 17 I; 1 120 MA 11., ,uln-m. --- pi- I'L.H.1,
., , 0 esula 11n, I,, m"J". St. pl-rou P __ __ NEJADOILAS -_ __
0 1 "', I "" I Adratinl5tracl6n tie ILI m,". I :;-,.
Calle Linva (A-idds d, !,,,-7 % : ; ,, 1, blap., 305. or u III Can, ?I --,- ,,,,,, DR. JESUS ROSAL. ENFER -adrm. 11--ld-I -- Ilb,.a bmrmu, MiColulabift) eSquinu. a La"ll. ,.__ ........ M-692" C-d- Fca -A),u,.' SOIAMTO MUCFACHAS .F. III A '--I AN ., -, Id.",11. I 11 .,
11, .. 1, UlIwC 129,99w7 ma, it. I% Cai.ad, BIM. A,,Ay, imk, jl OR fl,. ,Ib,, mld-tia sons.
, ,- ""' -., IOlm.l., ,in bar. S-1d. f:
-p-to khavndurvis. In. ..Bol., 'it or it is a H. in A ... 1.54. ,- ej,:, I riuarl fi-;J on I.. tiff 1. ;.., 111-111 -I'RECIESE COMPETENTEA ,"El"AD A., medades de los nervous, glArl- to 'La ,Idle,,. U-n3a,
Ela. R( -Intir, _IS', 117 V D-589-120-7, dulas, coraz6n, pulmones, ILI- -- C-42-17-31 ri,,
I 1. "I'll, O, I B R:: ,.:, loi ,, 10f, PERDIDAS -_ D -_ -- -_
I fornwil: A-6770. '_14- ,, ;,;"; ,,-, ,.;;,:" _ii.: -, ,;-, I 1114 AGENTES VENDEDORES SE SOLICITA BRA. 0 SRTA. PARA TRA-10FRECESE JOVEN MANE-DoRA. voy berculosis, medicine interna COMPRO JOYAS DE BRI.
,,, I 'S".-Nn'.. B."N A .... FK_ L,- is 1. ,.Ill. Imm-- ,all, 1, II, I _Nrl.. c.r1nmus rm, In, .Ion., "f" mg, Consultas diaries: 4 a 7 P.' l () 0
- I ... ,. .I-, 'St. ."L V"'s"' 'ido. R""'I""'. I .... c ...
- 11 T 11 um, .1 -m. ,,d, B."". ",do P A I ET i" d F4 Ilantes y oro. Pagarn s rnej r
1-11-C-18-85-7 -11. 1- PI- blan-, ,,- Fmkir,,d : SOLIVITAMOS M1 JERKS PAR l '.'- l" IA D-1- 111-1 I Lealt d 160, bajos entre Aninnas precio. Cambio joyas antiguas
,,, 1-1-st-Ird- ouSlinc. -lImd,.1 ,,, D IHIO 120.7
"' C MANE:jAE
,
90 MARIANAO REPARTOS it. ,n R- 1. "'I' -,I,- -11111- 111-11. 11"In I-a. -,n,-,. .inar rm., __ ISE OEC;n ..,,,,.,,r ,.,, ,d,_,_, ,. ;ot, n,, s,,I- P-us d-ms, Sl Luna. C.m- an. ... .V.N CON y Virtudes. A-4341. F-7909. por Modernas. compramos ei
" I I , I D-. in -1 ... u ... s. -bl- Pat- -um. it, r-.,.1 TOO~ B-135, D 11111-1-7 V- - __ SE-SOLICITA .U-7, D-ISM-120-7: C-724-3-17 Clic pajes y maquinas coser Singer,
- __ I ENDEDOR PLAZA -_ -It A NI A, It ..RTIIA -IIIIIIII 11 11, 133 COSTURERAS MODISTES _10W ALBERTO VENERO "La Nl.dena". Suarez 16 fondo
'I "h-11. I .0-1- ', "I ,,,,, I oll ___ _', sln ,-,., O ..... ". "" _,, 31 1 11 I- ..... A,1 ,.,;,.,_1 .,:..,_, Vill u1m.r-, Irne".. y Wfl- .-. Ten Cent. A-4074. C-124-17-4 Fn
SE A QUILA I --- -'t _-1,11;, .",1 1 ,4 I ,,, ,,n dclus n,-,.,i, 'I"';," TECHICO EN TELEVISION HE an.- InLoIll I NI 1. BE ,!A. r. ,.. -I-om. molnincus I- II. --I 1 111 I i,.on ,-,, ., ,'I,-, I7 -., -1;111.1a -Ir or I-~ """'I.,"', "", VEN
1111- I.. .."', ... 111. I ", ...... 1 .,n, ---- '.-- I "" ,mmcIR,1lmIma binn,_ '. PI-in."'.., mi Cnn",T .d,. Iva i" Compramos ven
:,"'t,I"', :, -, n", " ,. ,, ,.,,,, I .... Ion, mmlOna, 'i in. .. I-im,,l --j,
. it, ." v,, -i-"M ... ... T,;1 u,"'- ,'s," 11 lin ",;a -2-. ,7 Sao Lls ... it -mu-HOHenI. it. .I,,,,t or ., I,1 -,_['u
... .. .. .. , n,'d", IP" "' "" Trl 1, mn,
na- .It ... O'lifira Sin column. ;,It'; I 11.1111, ", ,"'I", EXTIL111V I,' El, 111,111O bit.. .r tie Iir; 17 3- 71V. ,;is. di-imis.
%- jl I Vill I I~ B A 11,--ri.- 11, t. ,, ar, numdull. m-H111m, n F hinrc ., 0-2 TIkf ... U- demos
- U. IFIIOI 1. I'-. Iss PARA I.- __ ____ 11,: ,'. aI 65."H'.'g% Oa. a -P'"I"' T,,'4 S';i1' C-566--l-12 Do' Empefiamos Joyas Antiguas
visit. I 2 I., 40 N a, johefinu ua "' "?"- 1.11'.11 d, "'', .1 ", D 17,17 i, 7 Is i
I'' fislma 11-2815 I J 15 85 Cn_ ;' 11'il- I 11 11 11 I I", 111111111. Em_____ __ __N' 3 PnSi L-94111ins a ](I (IL, or FI,,,,,d,, T,1f 1,)94,-, -_ I I c.sa fmr- FO-1414. DISPENSARIO HIGIA :,.",,"""",,,,, lli, b,. l "d, Plata He art,.
I ,it:, 111-1 D 1776 11 7 Zim)- 54 Via, illmill... T-smiruu, ,,a ,,,, _a, ,_ 11,1,.rurR"II&, ,.banI Oct U111 I, I illora. Infilli __ I 11 1, o, ou-_ $ 500 .00 I, on r, ris us,
- ESTA ES SU 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS-indrs. .a.1,1iC.,,f lls. rion.j. .-I-p-im, 'to 11-11, r.tlc T .... d,,O y Color. T.ld%'
- P-1 . chez uc-1 P-susulls. . .... 11-W4 C-125-17.4 Eric
1 L SE IIA PERDIDO Al.-m. 9'.-', ... I'll,, mccd.mci. I.., __ - ---
mp ), %I1111ilasc ,aSa it, ... h-rna SE OF CUE LOVEN LAVANDERA PARA ,ii-nes or NI-In, 11wltm it,
EM [) 108. I, .... .. ..... ....... d ", IL, .O. ,m- & 'On."a d, 'nl c MENSUALES i 1.1-r In r-1- -III-, -1 ri is -trimuni 11 A-- lot.,.. -ta, in -.?,.''. ,I ....... ",-, "I'll", ". OPORTUXIDAD T1 ... I- ,rfiO,.cHu. F-1125O H-291 11-11 De
Tel6fono U-1411. .. I.." 'k, ;I ........ ,,,,, I., .-I In u. ontmm,-i it, iiqu, Si lJd. es hombre cosi y I D-1343 I- 1 1 Compro pianos A-3605
. 1 ni, con responsabilidad en ,: Muchas opartunidades en la %,I- 1;1.., 1 1". ', li ; '. ,,,,, 1'.." I,- I I- SO g,,,a-,a S ,.I,. 1. dr. MAquinas Coser. Arebivos
d'' R, ,,,.l A--- Av, I'- it;, bia dej.- to-, Por .It. 125 CHOFERES : 11F. LUIS BERMUDEZ IINWI, ismi-Iim, imilaunt. until. ,or.
" ..... .. B""u.- ""' "'""" trci Cia. Americor:- :.
,-dt I- ....... a A-uda, NJ ........
II-D-137 1-85-6 11 f-- [, i,,' I .'-'.'Q' nn J-e no.rei:onrucerlas a tempo. I
UL- 5,,, A. D o1rece 10 ma,,em de qcv -, F 't .. tie,. es On .f,-lEa._ SE OFRVCE CREFEIR PARTICULAR CON I""' runfill-I I-iia adin-mon,
.,land El 5601 I CLINICO SE.XOL 0. F-5238.1 J Olint.. b,,11.. -umcri .bar,,..
e com .U."N 01-Oltic- I tr.unnnc Tdl ,ibll, r- r1onall, Tod
I lo. Requisites: buena rre- %par. que Be hbert, d 'I rIfIrI.Il. Y r.pIH moo, ,sc g
I
86 -D P o- rt-- ,in _,_me Praclur. In c.
OFICINAS I UH -750-749- In.e.l. P. n., ---- ------ lra 1. litaZue venda Isi
11 I'll I, JUS-W Si Jos tiene, y 50 senate ei F-6. endoorn"is mfVTrsua in, I IN r_-- . R.ul.
- --- educado y i :- -- 40-1.117. = ."", Ilmi- I'mkics. I-H. mm,
cip-um, .It, I~ 1, 1 102 AGENCIAS COLOCACIONES elde, qUe quiere ganar: $100, FROFER BLANCO- 40 AXOS-CON-E-PE .,a. ImOf-II-.. ,s-,hd,,d. dIlgadPERSONA REfF PART, L ,- I I'- '-s-'"
- l,1,f,..%."( I,,,,:", ... --;, yor de 25 anos, indl5rellSa- $300. $500, .t.., BegUn .. elip._.- ,,'', s."i 32 N" 33. ENTRE 3ra. y 5ta. I I romcus t-Ims. -III-emmis. air-, ...--on...., On.d. IhmmsI.u1hsa,7 at f
..u ,."mr'.;,.- --O I, ,LS ble tener experience e jdad y trabajo. No import que sAm" X-Ti.. Callum. D-110-125-1. I on. ittim, n,,,.,,., .bedd.d F-fIam"".. 'I
_a,_" )IIII.A.11AR ia'ed sea hombre 0 batijer Y ten. no 'I y W4 629 Compro-ropas
" '_. 154 DESEA OBTENEIR COOPER BLANCO. 11.1 ,irm.nind, .,I_ -,- - __ A ,- ,, n,,dLl ... ....... ,. ," Ustedpuedeconseguir -.1cls. iL is tiernpa. it 111-1: CmOunls dianini sis
__ __ = daeaul.r.,,do., Or Iclur
., a a, I. t-zzs firms. biscuit. punI.I....., -- ", _, 1, jej 'P.. e,,= ,P"lc"1.u gr, parLI. 7. V311tin, H. 203 entre 9 y it. Vmdd,. 1 "' I
O"' : 's "" y isgriad O as Itics Imir TI1 to ... r-5na C-185 3-24 ,ti' C' '= 1 -"1I iOIi. "Ibi'M "u'u"b"'
1, I,;, ",. .. ..... I, "a', BUENA COLOCACION ble. Requisitos: prinsera 1.1trU,,_ I ... I.-IMIL Ck"teri.s. _11 IM-1
-d-,. '-n. .nu Edificio IDAL I DI --- _____ -Nag, I-4z:
"" ,q,-- ,I,,- En "La Otilia": Cocineras re- a BLANCO or EXP 4 Cu
u," 'a, ", min. a y no tene e in aPara oficina r ... an el R- -fis tersmno, churiu. -OIJO ": 0 ISTA D_".R1'7.1
'_ """',"t ... I", a'a S, f ... In. posters, encineros, criadas co- Calle 23 N9 105, In 'HOVER
' 0 a! rl'- J. vil"st. V"a"He '10WRECEC no
1. I del Caribe. PRADO y REFU. d, ,19., dr 111Sk,.i... -O.omsm. .
! ti :J.'; d, ji, In
Inmm P.',,a V ,a n ,!r1a p,, t ,,,,, ,"bj, !, ;, 'i O,',l" nejadoras, Aplcuiamento 204 10. de lunes a viernes de 10 ciudad y 11-IOI, Ll'..- dc 8
.jA a. m,.d.Lr,,,,,, .1 'I' I I :' njH :h inedor N criacias, ma G I
'I I"_ ...... ..
_ 101A
rig .. -1 d,,s bshn, 1-- -anderas. cuidar enfermos. te. Lunsas d. 10 12 EL N, a m. a 1 p. at. y pregu e par 1, Taff. X-5852 A Fr, 'isliu. D 12 5 empro pianos
I- __ __ .!l R, Muebles Corrientes Y Finals
I .
. .
. '
Arto CXX qa8ificidet DIAR10 DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Dideinbre de 1952 claigificades Pigins 29
4 COMPRAS VENTS V'E N T A S I VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
I
__ __ ----,-------17 MUEBLES PRENDAS jj_ CASjS 48 CASAS :49 SOLAR 51 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOWLES Y ACCS. 56 MUEBLES Y PRENDAS s6 MUEBI.ES T PRENDAS
I
EBLES: B-5303 11 VENUE UNA CARA .1 CLIENTTE VIEND0,CASSAMODERNA, MUV AWIPILIAISOLARES, COUNTRY CLUB IF .ARRII'.ND% MODICIL UNA woorc., LINCOLN Me. CHMO, !a XMISS. GALON LINING ROOM. SIN ENTRAD%, siul.on. FA ILIA t RGE VENDER CONDOR MOi
,_A '" ad, st as It -, ,,I,-.,. -,- l N, too. to ,- cliomill. IS ,I;aa
C04PRO Mu" IS ill, V6Il. I Of l1q-.d. In,,
LUn.,itrlurcI6n S d I I onn'.. SI, de, erorbs. .' ;,rad- LV b: ",,, ,.d ,,,, ,,.,. .; di V .. ....... V-1., F,.IIV. dcatolell, cons,
in "I ...... ...... Q fl ] _-_ .- _o PLV a,::OV "ILL
1,11cill. _- l.,, %..,;ta.%r T, IS 'U'd"I ",'. 1 A,- III ...b,.. M.8nifil-il Vocal ','-,",."'1'1'nf'.',.'..'Cd.'a'..I ..',,,-M I- .1 IS I ,U.It'. pleellad. 19,=
VVI, III~ ,,I .. A Vt c.mp ... ...... 4 lloo.
' "-'d' P ,,.Sn, "Ll $4.00 1. "'VILS. X-tad. 1. I, H 111!11.2 1.64M. lillormicill.
!in y Corrientes. pianos, re- -I ... is d- c-il Ollno, Or 2 9 p I,.1.v1,-%- ,SI .i, a ,.i- da". '.... n I Met ;1; ,
os v I or, ,n;R:t:'Ta,,: a" -G ...... to I ...... Los' I _1033_53-6 on" X-Ol _ __ __ D-MIR.Sil-7 ulct. V1119 t.pilld. c.I.I.VD-IlletI "It. """ I" 3 i D- 713'19l'3 ,BODEGA. BUENA i3a, Pon --- _____ I I """
frigeradores, miquinas coser y bo -Inmd.rit, .9U.. I IIIIIII ..... M-O.%'O-LITI-CA- "orij. -j ,m.-RESI.Illr $5.632. Va.,, ,-261,r._ -I 7T'.9 I cl.,ft. Y nV pcl .[code, U itr7_ ;il EXTILANII, "ll 'mr. .,I_.
,on "1AIM- ;Ft-,.- ;ii--i.,.-, .-,. .-", ., C.xzR0,-escribir, de oficina, todo .obie l,,)drdln, ,.E.dif.,,.,,,",;,",d!",,,,,,,,.,,,,,,, T;,c; : "l.IIC-V'o.oL'-1iV 5 ,V.d.rV'1_4Ij-,kpll[f -M DEL MAR ,,,, I us IS ,y y Culimal. tordl, rVdr, I I., ,Ind. Old.m.blle Re- .. ,
I.Il,,Vd. C.Ii.t. Galt., 19.(. 2 p- tis. 2 InI ,pV1r-1O.-4,.d.L, .,I., coof ,,, tit ,us ,.ph ,,It, ,,,,,,, living
.,ci-, lb.6,, I..pI,.. I-L, C as 19 "1t,dWi IV. nrlens
to arte, su casa complete. V St. N112ilm! de I. a- VI- . p ro, I Telif.- I.-, C. .III., VLSI, P.411. s." A ARIA a- iUSELO DIA Y NOCHE! F-2496 .
ony Lie FABRIQUE AHORAO o a -S I con to V.c., I,, -!-- lamp ... 0, 1 1 I I Ig4 .
- 733, d-,e, de Iss 6 p. y tip.tt. Sao J.sk. Ar.3,VAF.Io..._ - I dell. Vt ,IV y ..M- ,,-I. ILH. Itn- 11. cliniod UPS nifin
1303_,RS ituapti.. ,.IL-d,, y r, I; O.I., .1,, __ 3 "Aspasia *. --l"i I' ell"I"I" In -- VOlholm cannIces"
al interior a toda hors: B-53 3 1 ,,,,, 1, I X.!",:] 0,VrIV.id.d. Le pl.y. ioe -11 I U I,%N 4. El Mejor Sofi-Carn
Im 25"5 11 U 107 M ill F
ill, '.a 413 antr, Alan",,. 1, 7 ,,, I I ...... -.VV. V.111 7. I"- Is IV" O' I ,S --d, uldpendien Vdo I gUIELO UD. Puede a .
Linares. Renta $12,3GO. PRECIO $105,011 2161:,Sl or- 1,ilr hloot. Linda, -d- -lot .. P" ... U'h "O"'
on, On't ca!e plv 1. ,: Ti OE Esci CON lout- 'Convertirlo sin AyueaJvr-NDO_(_ NA M.TALICA. MILLAR II
C-273-17 Dic. 5 Solid. rd.bcl. 4 plimt.V. Lsq. I local _J _jlqijo _,..M,. CAI NItiNOLITICA. rOft- I .r. R It I- DmmV.Voo -I- I P.1l.do, I I..'
' ..... A 1. Play.. h A- Sol, -1 I 1111.1 1 ,C ""'Trl. I, V,,_ MISMO I ".. Il-o- -I- I.A.Iliod"', manuis.,
,.III. r. I'll. I.I.. ..I"., 1.1locIl,". -co'.. 2 baul. -CLUO,,7 .,, Cnl,.. d,, 1,.'I id,,," .O ... ; 's"", "I. Cal], 21 No. hill, APIla, I
,are cole 1; ,'I DoIIIIII, ,,..,,,,,; 11, Uor T, o V, 17 2 ,,
IS ..... ... ..... I I. D, .. 9"O RE ', 1, Is I, I I, I ; -49-51-Ill, O ds_,,Llj2 -., I D E. VS1,do
,21 INSTmUMENTOS ulfV-rs beft ""I'll'o. I.,.dr.. hall. _,;L_,...
DE MUSIC zmi" .I ', Slas dilcrt., IVItIln, 2004 Lids. do, --IVI 1.1-1. Acn.. 1.3. So, I.V- '74'4-121 a .... I -olo, .-7MMl It, I. l D ,Intel ..1.. del 61tim- roodollo- Ple- le".VS' -'-.., ." -,"ll. 11
C,-1 ....... 1, IVV*, 11 ,,,, l1bloall", ,I ... IV o M 1-1-CA OCASO-. .EjTj.NDE__ -- N' I "'. ,, ... ', V'o
No D-roll-411-1. 6mlet. Z.VJLs 3T3. Tell. U-303O. 5 I j.,Ii I ... I '11. 'LcV,.dSV .,I'. Go
Ind,11n. JV.IeV.; 1!1-7121 1L;VI. MV,. AVVO, a. Vio- U.fldl.411-17 VLdfis Im"OL LO lad,, 16.00 1-1. -s; I% QC&,N. ,',,rSm,,.,,c..'- Aj..tI- 11-JI- 1 .... I__ __., _1 IMUEBLERIA "PRATS" '
' C-,, 17,11,1625. Or~ 11 I,, he,,, is, I.IL"'U; rlr_ ."_ ------- ___ _, ; U,..,d,. .IV la- In tr-Ve rn, bill, AIg.ourl. nonollo I, rVdVV, S.I.:'.'C.l,','. I"' orl-. IINIVIVI, !,I..'o- ,,.,.,,, ,,M: :,Uj,,,ul.,,,I.q"Inla IL
- __ ..;. ,I .I. 5 I'd. I. It 11M.Oll. "I'll" I I c V, R 1. I..
__ - __ FASA -Q XIXZA CONCOiDITIOE ISLLAll- C..,U, ILL do.j.... In 1. ., I I_ S.-M, 11 be ,oV .
__ Lie' 104L.io ,,V,,le Trill.' 1. ..q'VrVV.- U-6992. jVA- Moral... ""' no
LE C.OMPRO U PIA VIBOINA. BVENAVE.NTVRA III. FSQU _D7,SS..M. ME I"' ,,d,,,,.I.s ,
SO~ A ... I 'iI milo! ... In a GaliaV. III,~ plua ,ran ,d, __ __ - 'VIL I .'A ...;-;me ,.,2 .I,-,, .III I_ ....... ...... O ... .... o'U ...
I. PARCELITAS SUI-"-4 __._ S. ,II V__ o, .%[a, ,-.,o. o- 1-11d.d.. in ,
d.,,. ,I-;, 'I'r o. pooll. Jet- liIt-- D'LfI'- V'l*f ... IS5"- 197-411.3 oil. %"ENra= Filrilld.deli PURS. TiViLlbot. "I'l ILE L u y IV"' 11111c ,-l I.Itic rl:d 7k .61-56-1 E.I.I.
" "' - ---,- IllI,.'h,.LOl,_ P,.,. &I.Vt, LISP y !San
din. scli, comedor. pOlV, 1,.P&tlO. 2 lis' __ 'I-2 -- .i, bV5S ,7 ALQ JILER DE AUTOS C
51 Noc- ,dI .... IS, Vd,,. Accra.. aguis. us odoo lli,-., SBRDI bit. ,.r.tld., ,nIOn',n htillIj.d.. nor Rated ltern- convtrtP DUI ... no, L. ox CIIIII y TIP11111. I- JoI A-2
LLAME AL 'U.2510 ,.,I,. .XV. y B., X.5429 GANGA; LOCAL DE ESOUINA, p ,..pan.. D .... 1. reparl. L. Lill,,-,,- F.I.Ild.de. Ile I .23111 51-6 SOL y ,arros cle 4 puert., Sit 1953. per dies ,Ia A sIon Ly SI ,- Sao R.N.1 ----D-1301-411.0 it,,, f.b-.,V6V, U, p-n ti;,io LO.Lt.ll p ... it da e I -- F l:;" __ __ __ .
,I'll. 4I. H=2356wO 01. 11 1111I.O. I
"LA PREDILECTA" ___ __ ,., dirt RV. PULOSS 1 1- _11 "ban.. It ..... I -- I
ad RIP1111. Re I~ Purd. plig.r. I REGIARESIDENCIA. IA h,,.Jo. PAIL- met,1111%. 11 Ill' if F-54-15 L .26 56 17 .11.
1, VilI. Sm I sititerrocl ...... T... ,I .... V'. ', V D-IDOO 51 1, Amph.,cion A1m1ndI1.--. ,e er rc lu: P,.gIf 1'.11'. JOS, as,.. "'Olp" $2,5000U. Its. y I CkFV, CANTINA CON call. 21 IS9 303. Vill.de, T. IMUEBLERIA "PRATS"
I~. I.Lll., Pa.. .IqUilrl, IV,- ... ....... ......... I H_208S.1- j ill. __ _____,I'j.d I,~ APROVECHE AHOI . ,l, , ..'Li., ,, ',",,O- "I"." Or Vo I ....... slil- .d!ek:
,I ,.I, M .qUd. .ar.Rti.. "LaPr, ,recl." ,, 'p "'.'S'.'d",,.'7'50 11 251 IRA MARIANAS) .. "I.
V A i' i,?,,' N 2 "'", ,,, ."i ,P,,11I._l1,.1 I
.. O TV p.- O" N 'I'
- 1111-11I '- ..... I l-l%-d.-. V.-VVe.. I ... do,... ,.ID-1164 3-9 ___ __ PARQUEO LOBAiO 't Il
U-2330. A V -I, TISSILL floodill"s "-VJ' N rI, C-,:.,l
C'4 """" Die III 114112, I Ill fi ,2d,,.,p Vj, 131 .... y Larr.t. All%. -Suldois rols .,,, ,;-, 11-111 A -,"ll," 9.
___ ___ SE VENDE UNA CAS IS SV I.. I L ,1,9016 OORE ,,frIEN S, -,I : I.-II,.1 .1, r Aol,- V11-lall I-lI-- '- 1.f--V.,l Il"ViOn.no'. '11J.". ill'.
. ,I],, ,SO&. JUL Y ILI'l" A., pow., 'I] "' "i""""
.11AI FIQLINA FN FIELI['OAI.V Ill.'- y do, depal!,nornt I. a,,',,dn, it, is I,." .,U
A 11, V. pr_ it on -- %.Is .1 doblI. All~- lIroL moll"n It .I No VUdVVd.- I ba,.II.I. 1 :. ,
,Vale d In Slu deb
r!!flV,.lq1IV. a M.".. M.".. 1.2po I C ,I UV.. "I" Is. "'I'd.,L, jLh., I ,I ad.. VISIVIR
U-50 Compro pianos I I.. 1)
__ It ',',"' ,VVdI, 1,-,_,, ,TIRL. '". .. It]. "" So' e 79, ;. ;.' -tu'' ,, ': .... ,.P"" '.',.',"""'i.' ',.',d"d*',I
1104.1 "'S,- V., ...,I.I.L. .firl- del R-rl. San, So,, 1-. Is so hills i.fornotto 11-21-11 VURV Ch ill .dor N1.111I I ,III 'I..,., l ...... linc... -I. . ".". M, LoVV S, A.OI C-1 1. d0sol .. j, I a I., ., So. 47-51-17 Fl..nI,.m-.. -_,SV,","P-' 7jRFN E It .4 SI( FLUX& AS, I'RL( San J. .- III_ toOl. .N. _. ..
De Ind. cl.,r, d. Lot. E.pmet VrrV,.I, IX ,. ,,',",,,11.1, ,. .. pLcV-jIrV[.r.Il. S..A No 2. L S T i i ,I M.,i ...... III __ Un I, ,,, I ,,,,,,, ,I- I 11 ,.clsl ,"'S. ,, -0-51.1 tre'.
giiii. Se 1. ,.III. del Report.. 'OT 11 ... III~ 'Ol", - ___Vo loiumlls us -rr,,, ;;b, V'Soll- Ioul- ." IS I M-10.1-- Oc I, Ill .TIN SMA I F, jLE1ARAIS1 4CTMET jr..-J.'- 11
., :d __ A 11"i! 1. 1)1 11 11 41 I'
,, no I code IS. I .,I. PcLu,,SA ,- D.JJ90.4B L V. :, jA1 r T, an an -Vile Mallu" 111" -.111-1-1 M 7 9T.
4 -3 --- -- - t-'n"ISDO It, I -_ Vol_21 It 2% ,,,I I'liend. I OI '1INOlR 1.08 Q '"I" --- MUEBLERIA "TINA
C11A* IALLL ME NENEZ ROLA. I, M.Liblod. V-ld&- I, "', I P:,. I ., plazo,
_2 -7 - __ lIcS.Il. Pill .... N -. d, I "D.I.I.. "' Tr- ,m,,IdV. Nell Ott,
na I, I V11DO I a 2.::* I' fliI1IS,.R11-- -- .1.VVL T.r,.,.. Los. Mellon-- r- -d" O"' T--""' 'IV "' "' Aluebles conlado y 11,
I: D I I I L N -I-o
SE VENDE $12.0o I _, i_ Aro ,,,I. j t ... L o-oV. LjlVVL dc dotill.. .ru..,.L 1364, 1-1 (-Ill-:
- ,----- Ell R',ne,"I., C.,V- D,,-l-.. C.,- M-V, Allah, dc in on, 4a ,araj.,J,,-, ;j I ,j::, ,".,""; III,,., SIAcIUL dead, Is, 10 it, 11 I,~ I ?l !:11
__ 1-4 V. Va., I.. 10 it. I- --In, I .. ..... So S. E.,Jo.. AH., Monre w*1: cuarru, Sala, comeREPARACIONES ,1,,,,I,,,,,. Ilrl- 1111"'. 1,1il, I"'Ll", M.i llHlO__N._eLJEwVO 1-1VI. P., 1. Voldom'. __ L1-$45 51-5 I H.3168-31-7 DII P 6 -RT LJ _N _1 -D A D: dor, sillnes de portal, camas,.
,,,,a. -Vlil. r.11 V-Ir. 1.11 .. Ir S;V' Balsa de La Habana; h,,Oiia ,.,,I. I.,, 11,I 1 b as -592i WOLA ' "';FA' 39 V RA. BOB OR _ ____'ffUEBLCSi A- Ifloltol, N, I,'. LV, .16,1c, All"- I AmpliI Allorld-111. li IIIII0 BAR. FIXIENTE AL,6 HOSU-1. AUTOS BELLO'S gos cuarro, $180. Comedor, bast1dores,
"" LI I 1. V, los (Corredor Colegiado) Icil'.' rat"(3X' ,u.. B-11OR. JIVU11W or San Altum dirimldli ,o. %, LL ofir- Ol eLUVnrSLuS LIS. .il. -- refrigeradures, ra"" V .I I 13-718-411-1 ,, ,-.IV- ..I., Iii.30. ". -III lllll,' Il jc.o- ",.I,., 47. 51 1 SOL.- $140. Canapes, COM101-1 L'OULL"'b'dios Faclhdatles a precicis de.
-X CIELLS, DX L.A-.. BE HARNIZAN. CIIOO _. __ - V III ,V.rrr. Ind. I. P-11OL-7d V:dU.,, ,.,_ .,R. "fic 41. 411 y 49, 25. Sola caina'c,)j- -7197. 1
* "onAI. C .Ol_?. 51_, V Id
S135,000. RENTA S1,100 ILE CEDE I N TC REND I"I"N.D., Co., .7 4_ rbO 68, 49 y .it. $35. Mcqa cocina S itado, "Tina". M
Do 11 l ov-v% (: TQuEmw_ Ird.d., Voll", ,,, cUllo.o. V d'. .Ol".., I, -,I'll. iil ... Or, 'P;Vk.rd, N,,h. StudeLOSIXII
..I.d.... .b,..,.I' -.,, .1.1r ",,,!Z,,."In ,ll I o I $120. PleZaS SLIPItas juego coal C-66-56-1 Ene.
, re .." ... ...... "s Il __ - Clot,,,,,,,,d, I, Or ,.,Vac,':ll".",,a 1 I,., It cle CasUl 212, Los
'In IV Clsm-arm hill. FO- bVIO; Eduficm 2 plan .... ..... no., I', d DIVV 9 $tNIIIS VIA BARRA EN MONTt %R[ l% 12 car IS
'" ...... rL.ta desP, c., ,_ c ... I, O 4 -5. O,,k It .... do. Vend. an .. PI'de ""L'S"' ,,V 'y to' $10 plazos. San Rafael Cunt
""' 15-c.ca. A Ill, I In ". IS I A!;Illn' "RE oANjTLN irse.. JUROR
lrOr'.71.1., ... ....... ,," No P.M. .1q.1i- III ,V;r o. I So Superior. Habare.
FI I ...... O.".. ,?,; woU lot __ I llc, i!. L ;, I', -56-19 Die ,-o Vodl" '..r .=
93a,.42-27 S ... y a L, I V"..l. 6 P. C-812 o V :V"""-b.".
lidoo, ,-%P ;I':.","" S,. hl,- 00 9723 1 SSP1"SV-,','1""'C-lo F-420 F-'710'1" Se Vende el filtinno ,r,, x 162, ,mir, Monte y Omos, 470.
D.M34-43-hi __ QV. qrd, I,, AL. Or Aimrnd %,, I ,_.jlVlR D-B69-51.9 H 1550 53-7 De ---- 0""IN"I" 11II y It. A.Pl. Al..."
j. _NLIDL I ALIT -1 U 1 $65,000. RENTA $545 qVin, ll, III is Tropical. RePallo Kill' ------ ITIR yApROILFECILAR I I,!, D-Inl-511-7.
PINTO A P11TOLA TEN :In" IN. V, I.I.I.Ves A-0 76 ,I L 1, I IN _11-1 Ilk FT_ B I 1'. 4N ,'%'[ENE VE! _WKT _00
..... 4 ., ,I "Von ,,,, ., -.Uor- "' 'I I F-SOO .11 LGO ( I 6 rO 111110. I 0 'I"" 1
M." V.U. ., ,Vj Edt-o Vcd.do, ., I. .13. II, B-3212. T..I. diceq. dUcroo. ,I,. ,," ,I!, MUEBLES A PLAZOS J: ..I ""'I 11 No 1.6 -Ar. 10 I
E" So ,,,, Sol tllr. reftilleradures. ,.J.. ,Vmdo 2;., I,, ,I. IlIVIV. I I ,, c,.1m1,,V"V,.,, 4 'll"o I., I.d,, 'd D-943-411-71 O "I"" de .:,.,.
IVIVI.O., Vo_.. ILI. I. II m . .. 'n'lo. M "PI""'." Imp"I P MANEJELO UD. 'MI"SM0 C.714!5 III
4-1 .: P.o.. Be'.. IS c 4,A I A IIIERRO
R,-. Ed Will. do,. V, I VILUL" -L70. 6-5.
Is P"IM, - til"I"', .' .I. LA C A S A!V'.'Il'd-1 TWI.Vin IS
D-" ,,,,,,I "I' I I ,III". P, Oil. r6mmik, or C.- I AlVI ..... SO St... Ultimu, model.. Cal. I it, inch,
III .ft. y he,. lod. 0- III V, D-1248-18.5 'll"Ito.: BID hill f,,0111i'll". .IqVJIr-I$50.00 ENTRADA Y $2000 91 53 cric, 1,111 do "I ,,, ,,tJl
I~~ ore-fin. No $'it'- I Ile IR, %',dad, F-9922+ C 91=53 _1 Mac "' :'," PO. SOL IT.. I ASA %'ENDO I JUKGG DZ I
-Lt.. IS. I. piden .dLl..,.,. Lou~ 1-51.51. ,ad- n1111. L,. k-11d.,111 C.LI,.:, :50 1 : U .... .,,,d, all r __ _,_ _V, IV,. land. porlo"A ;
II .oL's-'_.i 12,500 mensuales. Compare a $1 cd Inform,~ A 3037, d-p,,&1 I O -- ,:',,' I I-o"dn' VVUV ... I.. -V. ISIBIlk..
00 4K1, 1-7111, AL FINFIELD. SlubluoU,11.1 f-hd.11111 Is'- V-9-1
,,_ __ V-1104-51-7.6F. SLIDE MOTTILOT .ino., Vi-b- I. It food.. C VP-111-- IIIII ,I- 'I'llo O, I~~ ,stool., Lie 4 is I ..
vara sin interns, precious terre- 115O. Tod. to bu.n.. _dl_ CIO. 11 111LIAtIVIlls N. IN, .p.,VI.L.I. 1. Prime, PiIlVE. MIRAMAR 1'tmol- 11111rd d-hl.d"Vlv, I .11 11IL'I"'.,7 1111 11111111, 2 500 varas. ';'IR RJEN.A A PERSONA .0111TALSI ,"'l,"o ,,.,at. F.,-.Ild.d,, V,11. VI _56-11,
, .!l, CVVIV, A ....... I, -1 Ile I.,. no para so finquita is p-I1V I D,",- C-I- .I Led. Garall, ..." I 7-F..,i;w, ..,;W",- i,-.%- Jug... RE -, - ----o-S!- I
TAPICE SUS MUEBLES M,,'V, I_:1.1 _""-'.'. ,O, ".I' +h "D.,
llabho.tc 1 MITI._I,~ J.,:l ... -,Ill. ,-. VO,-.,".; ', I I.
V_ ) VVII."I "Reparto Parai or aruzacion!,,o,.- Alrdl., Maroulao, J-Ill.SO64 It I "Ill.. 11-1 -Vpw o"' V "Vitn". lME 11,111.1 L.N 'I'LLI... BE a is. :
GARCIA ESPINOSA 'll"o". 4:.4 O .. .... III, ... ,tl.d.. ", il' "I'Voo. ll 5"" _,1_5 no -V Ol, o- C- lort"ll., .P.I. '. .,.".III. US m, or..
". Ill.- complete, calls D- VS., A SO ICITO SrORD INGLES. i Oct. I n D-362-564,
' I ,, On .. l.on I ... In
"' .i. -l", "' "InViloll. Ivr-- ..I,
HIJOS 'hiu, i I, I I "ll I ""I'd
:', croo 3 'T-". S'Ll ...... h".,;'-.-do IT, V IsI"t,-- F II O" -1.11)3'1" ,ciaslaitadas, F __ V.L- -.1. 21 or -- --- --
.VI, d.'-r--t. c ... ,,lono ,
... d. llll_ I. dad. Ofici- I I I OF 0 ARRIF.NDA VNA TUSTOR I ,71'.',r IS. "..': hilso', I ii.eIng ENDO MUEBLES, RECOGHIVOII RE USA I
___ aculducto y elect VoLl, ., I! ...... """., "'""" ,,, Ls. ,
, O;Lra. de pl..cI--dI,, 5 V kln"Ll". I IS.I..
is D-145l _411-5 I I __ - ___ I V- Im. y .aS, .o -- -o T rilt.o., IsIllcol-1, -, PLANTAS INDEP., VEDADO D-M 6-St !! O. I, I
b--- ,I ....... A V,,,rllI, TVV ria de vents: Losada, Corredor l,."I". __ _. lIr11l7olso 1 SI11LR "" I.lilfided" C.:16 "' I .1 I'.. .a.- sall
,I VV-r S- C.oV. E '. ,NDO'lEN'CONSULADOo.j I'D~ -., ,-dc I, I .' I'll 1.1, nryw-CC l IMPLITWSS ENT'. 1, "' L. ...... l. F-litill. O, 11l...I IS9 525 LVI'. G-_u y Escobar+ :
...... %I.."I, ., --. I,~ an,,, III'. 3 -11.11"o', I lo-- ,,,,,;, ""' Colegiado, altos de Is modern , ,.I,, MIRE ESTO -i"' :; D-1140I
R,,k,,x Cos I ." .t., IO ...... 1 4 D-1 _SL
b- y.N.lrdsdSTI1dT[.,V. U Tintorcria 'Cubanart" Is mejor _V- 'Ij I.'" ,VrOd,+ Call. Gos No 1w
-1 'A UL lV.,I. 9iI!7 I I c1-1. d, yd ...... ]o-.. ,.,V, -.,, Io ,,I ral,-ttoo y 11 1-jOEDO I- .- POR SOW S10.00 MENSUAL, ;
.:_ii -;"lIjlc- 1.-. l ... ',Ill Sol"'. CDMTRATO ISTUDEBAKEIR
_,I Oo, ,, ;o D L"bl n tolloll., rn''-L' h1l" -- _o ...... I, LIQUIDACION
-1,,n,.,. ,.,Vrlr. 7. allol. 1. -7';;, lV de Cuba. Doce y Trece, Vedado 11 M'Sr J.,X. G d. VbU1,V* VV. ,V.d,. P an I, Bill G OBJETOS DE ARTE
'V3-'4r8-7",' '- L ,:,n Il-- n s;,' io" " !Hall" .1 .L D.V,
"I','," "I I I I Fornirdabl! ,.rn T a
bl I 0 - 6". F-495R in" I'll' I'- FO-L380 y F-47bi. D_1.5.11-7 H.2545-53A
I "' ' CU R "LA PREDILECTA"
t; s _%NioisWF xi -s r.- __ I 10-H-7865-49-18 Dc, (;,JN(;%-jWi -N'-O- -dl7FH-L -ATE- ___ ___ __ __ . S $
Tapiceria y decoracik I. ,.-a -1. O, ,I IO ,, lIS,-,S- N DE JOAKO I sr vrNDr oilrNinus or"O ala, $8.00. Radio, $5.00. Estan". ."- b.,IL,;,, I,., SIll.,ll. I. Iritoll'. or -oo, VVOSOV- Che Multitud de preciosos objetoz :
Se hacen Cal tinas, funds y ," :,'.V,,!O I ..... c,;' il,"Il" ,,,,, ,' i ALIMENDARES S-24,01i I 10 I o,"'.." ,"', little 5 b,"p"', "' an Francisco NY 11
lo 11 V..VoII.. TrIl I-1121 I'll- "I I "I'll- 11:1 1 MI. .V. Collo. ,VVVdL at Indo I. p ... t,,hj,, S vllllw : Les cocinas, 3.00. Piezas sueltas
coji I So FINCAS. RUSTICAS '"'"I I. vlt, V.. V I de porcelain Sevres, Dresden;
nes. Repararnos alfoinbias.1 O-D-L" -7 V1,1111- V-Is Po-1 I ., it o;rcT-'71 4' 1"1 1111. III, 11.11 6111, juUll, 1cVc.,d- ro surtido. Precious, c
. __ 111. __ no, .,I. H.2Rj3_5.j.,R, nc vea riue t
1, i ,'n'l' 4, %' ;1. Limoges, marfliles, broncos,I".. 'p"I "" "-Fr k.FXDT GRANJA AVICOLA, cir,,(i ,,, 1,,dpndeni, 55i5GO lidad y facilidades. Muebler
Tapiceria gcncral y dccuracr6n'5E I k Inu 1ITIOI 1!9 I SIT, %NTsS .)I -I- .1 I-Vd. 3 SI ,.d liti rolIV., Sr "end VUUV,.dcl. C'IO'rO'n-i2o3..,i.ih es finisimos, rebajados
"' I ... ......
O. I D-221-A BODEGA. VS.- "El Modelo", San Rafael 409, mu + ebl
interior. Trabajo! I 11 I ., '. ",! 'll ," -0 __
I 11 3a all. ,1111111;111 111- 2 11.11.,,.,r I,, Ule- 2,Idd hu,,.,. SOL: A 6 ___Sell "'.".V., Sell., S"'.. TOd. V,.,.tlti,.. C.,,,o F-730 3 F-495 _ __ 7 II,,Or IT.' ,2,I!oV. Me q.L, At VI,, hlanrique y Campanariogaran tizados. 1 .,I ,'r; ""V,.IV 11-1 "A,',,., .1, "' "BAN or, AUSTIN 1,951 casi a la mitad durante diciem- I
Ricardo Barra. E bar 266 ca- i " D 917-48 a (I ENDO, PEGADO A SAN ANTONIO RE I be),,. I3-V. ,Lot.. IS- 40-51-7 4 p-rl,., tlard.l I C_ 56-2 Dtc bre, por balance. No pierda es- :
si esquiria a Neptuno. Telei.n. C,,il; --,A.-Rl: ..... -m Plunta Bajn, Alincridares I., L.Ill., It~ Ut. ILOO.H.11, ,,,,, I .,766j.Vl;-f- -- g.16V. III~ VV. ., holni., pett., 11,1. 1 987- ,
'I. ' Ni.d.+n. nVoloIll p.rl.,[. .I)., --- ,:,',,,'liP Vri V 'ELL.Ii, "B1111.1 11: V'i,710 711. P"U'hVI, plava Informs Pkn,. Cunau- ta oportumdad+ "La Pre
M-2160. C_ 1 030-492-2., Dc. 1 .-,,I. I,,,,,. AV-vI .... .... I Ahi 12V Ij ,t,,, .,dra. JUL. ;z dilecta"
I _,",. 1, VlI. os ftVO,, hiloor ... Or G.m ,,Ij : S-d1olits, eq.lill, 11, 1 ,$100.00: JU I San Rafael 803 al 807 casi es',; o',"",; L,., ,l::- _1 Lodo sal, I" 1; dor, "' "" a 2, ...... ,mol-l, In .... :,oirr. -Vo..., L,,.,,%,.,:,,,d. 15 ISSO-I Colon y T-adrru
I! o-r .l r 'I"," od I. 11"T". "'"").I. .1 IVOIS' I ""Ot" B'3"9+ _5O .7 H ZER4 53 b pos; otro mejor, co Ileta
14 ,".."'Vol., -_ - , fil, I'd,, ",,.,I V, "rc,,no,,d, ': ,,_,cluina a Cquendn.
RADIOS 1. ,,,,, 1. I,... ,- ,.,.,I. %47948, 'JSo,- --, 9-ra- 114. IIIIII'll Clill I "I- VE.m;(;___rROVIN( I-A WmAlll FIII A I. .. xh: it.
44 ollo A. :,,, -,T l SE VENIiE moduer"nista, $130, claritos C-;jj-ab-;j1 Lire,
-- I "" A I CM 119,11". I'll I'll V- S'.. E.1hr'. old' -b It I
V- It,+ t1ii5no C,-- -"(1.1 ""a"'c-11"i ....... b""'.'".- I Q-n'4 P". "..." ..' T. ,,Zd:I'." ,,',: jmedor, $90; escaparate moder
PERSONAS 1. rl ltll!"" -_ -_ F-73.3. fir :I.; ,Vg.rrs, P'"i"t '-it'
SO I ICITO lt E M'LDIA It AIIII I TARAN. 1 "" ,N ,'Xr,'Vl..'
%.,,.,'III .. 111c, o'I'll, lool ,,, .U,_ I litil "I "..."ll. M."'r, --. ., .11.. Clll C III
,l! , .III. ,LId.,. de ,I,,, JULGO DE COMEDOR
", cI ".. I C. __ __ - "'.1".'" j,,jRoT; ,,1Vr- ,n"d,,,,,, .
Vs PARA NUMEROSA FAMILIA L. C-11-ro, Sin I no, $65; cama carriers, $20. N Lie- 1
it N, ,"de ,.*,,,,.,tr,,.. .psoadr. on .... I .
as I """' 111111"Z+ 11.1"Ll ,I .... .. ; ,,.,I u L. SVr,- MV-V.n.P _-- T,. d- Ir ,1 ,l'I ... o do, :,,I ,,.,,,.,, ..V-o.: -Idr., VIA. Pie I __! IS, N.E .-AjE COX No PODERLO
.."'. t- ., cd
" -Ah-l: oj be, laaeado Lie III ....
...... I ,- o- .... "I". VI.Il. bill. I .-,T(;ij ---I-Ts",--.i.,.-ito. Mlsn.v.l D-805-51-17. -"_l"j"1l lvecitos+ Sitios 74, entre San Ni- .,I,
I. .O ,I,, .... TrIchol NO I -Iodcl. -INII. 'A 'My j I 1, I, I~, pILIV, noldle. 41M... XL- .
d.ol1r.O. c-1O- V1. Q.. "M 4. ". I, ','I., I.,.. 1 2 -, - MAGNIII'll CP..TIIN..A R: ME.% -576-56-13 Die b,. IV
llooel.,ldl, LOS~ %V-01,51 old-' 0 Vilbltlo "I"I". 2 ta-1 A-V- Cal. VlIllp--l 'Z L'It',l!",'c I'll ,[C01A-SYRaN0- C
.IS lOcoo, 6 V-., I~. Vend. co, -Ill. r 571 lild,. p!- opt-. 5). A-4110.
IS -6 ...... D" I. "' ... ,- I, mO 1. j .'V.2!"ctl, -n"I'D,"da'". I'- I ' d,
in 17 .-r1'.,,:,-A 1,0 r,'. ','," P,'.','..I, I ., i led a AM _""
11 -- III .... I .-I.-., I in. to. in s.I.O .; ,,.d. loanc. IS .VZl' l._%1 'j- M UEBLE I "LA PAZ" --- -- -- --- D 1131-51141. I
. or. 119-2flill y b-VL I11,11111- I .. I,, I' a Sit.F-49,11 f -73- D 140-S-5 -- - - - "I I _" VESine CIA VITISMA LEW WA ;
__ __ I io, r I v I E
_ I ill .... no D.673-51- V_ VtNT A S VENDO Cii wir_ Lj6N-TOOy Salud 110, Manrique. S. Nicol As, "___ 5.
EN RESIDENTIAL -, N-_ OR MASCRE A- No. 4u. -. 42, MS.
CASAS 4 1.1, SOLARES Ill, V-, I ,.b.IIr-. I~ IS I, '. IS I. VN ]IS I M. WSA I 0 IS JLI'1 ,. Iol ITIIE
In.1111, It OV I I ""' "be -I .'in It."111 N V.;Vor I ...... JVc... ,,, I, -1.
_4 ___ ClQ N0 DLPORTIIO ,N l:.I I, ','.'_.., -p", I .......... I a I. ., rdr cl i.c.1, Va.. ., I ,,, $1 7.O. F-'17 'L. t'.IS Vd'd,..:lo ,., I .,., I.m.do, ..V.. "'... , ,,,: ,.,,. ,, : _______D
.11-i. Pl;- "" M ..... I I ...... ,c I ,,,I'.. --.. I VtND0 4 LIVITACAR IMLNCAA T LONA I
-_ "" ILI ptopi. polru,14OIJIM; ... I, ,IlIcIrlea,
, IS I ..."."': : lo:,.,:, '_ NGA: S 11 11.tll;;:11 111111;,"'. ,,,',', , 1-7.17 o I ,'I", I'll..,
&_,_ I 'y 'no .,VS 1"". I I I I, ,A,,.,,,. ,ir, : -,*,'VI", ".,,,,.,, E VENDE ___ - __ ' ;"..."""".7U". ., 11,1 I -1 I I I, 17 - 1"WI .... :Jllll ":VL., o "lum: ,:,L.,,_,,, LV, "I'Vo,-L, a 2 Ill I 11 a. MASIoll.
I ,,, III. _BA T_ .()DI I RCENA I ,,,., V.-,, I ......... ..... d"o."Is. M.- I do
I J-o, n,,bl ,o1r, T.,,,.:I -111r. I BID ____ --- -- [, .n., I Lill., $11. ,.do %VAloaoVrVlr
_!,':.""a'I:. ,:::",i :. ..'i"', I'll :;. I's"ll' -V"I V I J-V I,' D- 1-11or, 1. A- I, AS.a LVJ ,,,, 11 No = ,,I,. IS I 1L 1,1.d.
O -., ...... I. l". 'd ploh- MULGOBA IS .11, illt'Velp I'V or,,, Fill,,+ A,,,,., r.jrd, Cl. _i,_,.
- d1l" It oil .... .... I., D- E VENDE GRAN JUEGO DE D-11".
1,-L i;_SO.:,.lUi I ,".-, ;I.,,, -,. I 1,_: ., ,_ o, Los I I 'M ,a ...... IV-VV- "I I,, Oc s,,-,,.Vo 4. III~ .17,1. -- I -. ,, "",0 __
,'I 11 li- l,,,-,,,1 r",K'1,l,-,1, !,., Si
,,A I IS An on It"'I, D-Iffill
I- 141" II -- A- or : I --- -R-DEL AL I, a. I comedor de estilo. Un lujnlin j7 Sin- _UjUb
chnict. parte it I CONTADO h"T"I IS -I- I A,., r NN I"N".1l."': ..... ... 1. 'IS;vs.-h "I"', "',: n.", 1., ; '.'. ;'-"';',rJ. '04 '"' __ ,-'ENDE ,,, pfymoj T __ V'ho'. 1, ::,7 IV ALI lot FIIACCIONAD&. I
I'll, I I~- I- --I- ,In It"" NE( ENITAII ll-II.- I'll SE Vll"' %, I 111111V.' ', "." III""- lloln- -o" jUCgD de cuarLo estilo Luis XV, 1-11 ...... oc'. ro- c.I.I- .I'. BoI- i
)I,,, ",I r1o, , I'll. I'll, __ _fLNDE UN Call, 12 .11". Ill I '. -jr,- Atfilrd cono.I. ,, ... I I ,: o;,I",?r! ;', -l 'I :. I .1c 7 1 L." V- ,11"! "
".I ...... : ,, ,,,, ... "I SO 'T - -_ -_ - -_ NEGOCIO DE IMPRENTA h,..-.,.orVdV:.' do, con so lampara esti)oj','!". ....... ..
.1j ", o 1, I , 1, I V., ZONA WAJAY I 1. us 17 i or laquea d rnoVim, IV -Urrt. Ind. ISRUL.d.
I; I VO "I 1. $ ..... ol- icl, .::,.',,,,.:,,, "".."rInIl"o" ...... 1, ,,,,,,,, 11 No Ill Ill 111, Sell 1, I
... Ill ,.;; ,.. I -..Il". 131 -,, IN ,are, ,,,ad,, ,Ill I VVV '' I ", rI I I "I, ". .Ill. l 1. I., ,I, -- ,Trian6n. Un juego de cuarto es- 1398 30 8 I
I A I 1MI ___ ___ I III 11 : ;. V-oUVVV. 'V.,.. D"., (I
VrNOI, "I V 11 %I ITA I I', ,I ,do ,Ilo I ". I
V- ,,I I 2"!."', ,,,,,, V ,:, , O,, ,::, "ll.,"', IdV,::1,,'c: i.- L,, "14
"I', ",I .,;It" __, I'll, I l, , ,,s "'E' " ... --- -- -- 13
,.A.9, ,- ,,, b.I. An.,! 1 tcl l a III', ... lo 111RDO "'.. .", ,NI2 01, ".I,,,", l 'l,"",..;" l 'i ,,,, ., I .... tilu Colonial, con so lampara y
tr ii',':, I, V',,, 11 I 'M 1; ' A I,., !"I'll I I 1111 Is .! I. SIT 11 T l 11 ... .... .......... I- I f ." I INI ...... """ I ,,,, -. I .... I I I ", I L ONFORTABLE LIVINGISIDoid :
' 1, V,',: I L floll T,.IVV it I'll S .'-'-:'1 A' ,'1',',d'I'Irra go de Sala y otro recjbt VE"" _1.V. b,.,.dL. O.W.. CO4-'
%-iin nSSTI.I,.t.,.IIlIl .11 -O.Ill ,. V- r, "I''OO" li!o'Il1;1;, ,1 ,"(11 ,I,, -V, IIII.Sgrot, TII ,,::1111.1411 .Il o.. -ilo, ,.- III 11-1 ,!,.,,.I lolli:, Vo- ,It It act.. 17 3 It. V,, Ji,21I;SIS Lill )UC tapVc.d.
" :;I 11 I x D I Old 4 i dor, cStilo Ingles. E.st n Como .... I. Il.. .l..".1'. 195,10. Call ... IRS.
"', ...... _. ,,,,,I. -1, I ,i .. ii-D ,:I, 11 I ____ __ ___ -V ,,, .0-1"ooll, 1. .,.quj,,. Z..j,, So pra., 1. stiemor A.____ __$680 $70,000 I"'I", T.,,,_,; ,l;Vl-. too. .In ... V- __ I ',
111,1111.1. 111,11".."111, IlIII'"s I'li-2o ".,,, RrNTA 'j"T. (,,,ITAS DE RECREO ...... 1, -, -- nuevus. Tel6ionu B-3608. ,,,,,____ 13-1456-111-1
, "! ", I I, I "to U MAQUINARIAS _DR
"am, ,-,,I ....... I LAWTON VrVdV ...... r rOIVi. ,:V.VVI.V1o. I P- An~ or A,-o Altos. D VIS 1-5 D-18-56-3. %'END. LIWIG-ROOM TAFIZADO
1) I IO, Ot I, -11 I* I I-- I.o.".", J-V *us Ill", Ilt, ,.I.,. 12 AS- 1, I ... II ...... lo. -10 ,,.,. 111.111, ", ,, ., 'll" : ......... 8" 'I'd"""" ""L ___ III.- I., -. T.rurok, I
' ... L.qL
__ _V ",,'I .':,-Uo "4, loon o.- all, ,,, ,.'It ,a b."Or. '"'dl.l.. roo Islas ;
... -r1:R*:,l. .i" VV
MA E ,,, I. -o). AlV- I "I IMI..MORES: VISI.O
ir viNns iseiL I i !, I b-flo' IV ... pirl".-]LI O' I "" I SIN INDIO, NI VADOR do' I'm" Sol""
" 'c"ll: "" "d. D.J. VIVOI. .,I,.I.d,,, ,... Vo.drV. chlI ... L'be"'. Vc,!.' ',O O*
11.111.1I .. %I d'. .. ".I I. I -.;I. 117.50). 1 .H." t IS., L.IrnwotI ,".o 'a','.:;! 5z BOVEDASY PANTEONES "I'"
, .A If A J,.!,E , .,- .,,. I~ 1.1ion -., Illilloc. ---"-I -Va., or- III I ... 14 de... $lot " "' _; O I Is"'.L. ,,,,c_ .1 I. ILL an., Dorn. an -- .. ...'d., "VOI,"'o,"'on", ."IZ S-N.-I". kb.
,I I., "', ..... lM, vEnE :-MwE-.l,. SO, D 1201.46_0 r 7111J. F-Cild. 'no'. Vt... LIVS, I~ I ,."i I O. L oa! I,"u, 1) y E, Vd*d,,
ill. .o O',,VV ,','.''.i.' "'Ill;:,". .".o!"'I", .......... 1. .RnO, Fire. 331. Tell. X-312L rILI.Ilis C. CollBlido* '.I". ". P"..". ."'o"' "I" O. 1w.el'.... c-ficro,.
""" "'" I - 17 ll; -111 us OO TVI. cl
- - ptot.l. -lL y ,o.,rlt,,, "', _6 [) IR7 50.5 -5,, t Role- 10-1211-114 I
I, IIIVI so V O 111.1 ,,,I, Amaral~ -. P.Sol.. -_ D "' -j- -'C,.dV.-- San SOUV6 810. ,n _-- -p____ ___ __ ;Vlo. V--VVIV. dc.LI _-K I[NA TAMBORA MtTAL I .N-:Ua C-RTO CA06A, IS Coen on. ,
it Sno rS Lo lurion ill. AthtrNOA -,,,, I MARKOLES PINKINO "I". I -VVdo.. 51 ESTABLECIMIENTOS ME VEWID O-md, y ISjedld. JUEGO
1 11. .I"' dr...I: im.001, I"l"Llic ,oll, -uoc ii, I U.Sus VI I III', 'I 11, In. R-WoRI-56-t "" O' .,I.,... V.11. rus" .." """ Vill"ll ISO.~ O'l. "S" ,_dOISOLEVAD, $50 METRO moto ... .... I.O., O. led
04 .,;Li ". 1. .Aa). ,,, 4 .. u So- _lm I """".", I ., ,, ,,-,.",qtoe a I'LL "Es.
,I.,,, ... l -H"W"' C. BE vENDE "ISTOREIRIA EIS 01 AVAIIA- -278w.144 'r. do.. co'll S-.. an". Rome, S JoeI_. ,iV1:1-. In.."."'.V, ...... ), 'i'.': :I;1d.tIr;-.d. '. I M11h, Ir.b.l.. Local ,,,,,, ,. Am. Bdvedas y Panteones A+C.,. __ -_ -_ -_ D.I.ITI-MI-41
.11 rills. I., ........ I. I I. I d V I ,,, o".. ,'I I .... o. IV. ", LV- .Is LO%O1 I Para Apartennentos. 14 x 40) I-- I "LA REGENCIA" I.. .
M2. 1 Lll,",_'llo ALL ....... Is~, 1) R11a ,, ,Vdl. O 11 EZ 18, 20 -it, -1 I An,-,ba 1. I.IrVIVA, VOI, ,I. Is L- ,,, Alqul],,, $,21. Ot .. .... -Imit. LISIOS PARA ENTERRAR. TANQUES SUAR %,
_____ q d . "I ,_o P.. I DO LIDS ITIANDO REnI0q JUXCOSS I
__ __ .1, 1, SO InIn -- Me %,LNO, ,I I I III, Allool,- L., 1. "' ""' h R I IS Vendo a bajo precio: maqui -- col-I.IcI + .":
HsOosi do Cadnaul 2.1. V .5L-.1 IV AL CONTADO Y A PLAZON De hierro negro para dep6gi- 'I"- 'Its V
$12,500. RENTA S170.00 i I." "I'l,"o 'oo'."".) d, 11,. ..' ,, It. hlo,6.1 Call Sol ,da d'7r*1,L ,.' 'Ja S ,I',, I . t-. I I ,b.VV.l1IifL!!. .' 'h IS I
Il"I'loo. .I -., .1 I ...... I It,,~ I *1 ,.,I. cil,, It .... nI,),,,,,.,. lab_., ,I, VooL, ,art,, ,),I oc '. ,V Ill Tenemos una gran colecci6n fleto de liquids. Nuevos y gaian ot", Oloo I
"% O"Ill"'.) 1, ,I.Riq 1 ., ,,,,'O I lol. d LI'V.,I), "'.hodcc S, -V-ocn. ,loo.. VoliIl...
.,I,." .1, 'o"J"', .., Z",I'11'11 11;11111 I1 ','."j,3I;;,-;", ;VI "' nas escribir y sumar de todasf"""' 'mites Saml.
... I., I -, I~ 7'.1 V. II A NO. A-9II ;2 I I TL-11O6,._, Io mejores lugares del Cenien. i tizado.q. Entrega mmodiata. P rimt-cas, mAquinas coser "Sin- -ISV, co.-lVin up ..". 11 I Sli. sti.,
'
-- IS I.-, i de Colon, ATi2, USO, arC1jVoS-.L L-t.o D. 4641-56-111 I
l::,t".", 1,111, :;,,",.,".,",", ,,.I III .... rou TiNin tirr I'MRAD(IR 111OO - 3,, E14 GALIANO VON-111 tegr o solidamente Castro, Cuba 162, bajos: A cr", nuevas y de I ___ ;
__ _______ ""' I I I "'I: ... ... I'l."'.. 1;l"I"', VkND(S tN LO HAS ALTO DEL VFIIA- -wit 11-6729-54 Dic. 15 1
UN GRAN COMERCIO construillos y a prectos sin i taijeteros, armarios, cajas ciur, A11-1 I'll. ull-lclll Cal',- B. ,VIi;UI7 19+ I~
0 1; Ii 'Ondo ch, SON,. CA. I Sin d,,,ds,. qV. dis ILL, ,,III, ,oplrfl,00 I .; I": -, "I "--'-'"I llamando ill i-E -VF, N RE-S -A
V::,V.,-,.,,"l ,Vl-V.. .I lIVO Oorl, ,.,,,I- 1, 11..l 11 S-rn S-- M.Iao, I petencia. V&alos, 1 ,s
S. SUAREZ: 1 So'.. l I.I. I:. ,I I, lo, I No. 5.. L. 11 ,,,.Vc7OO ;n-.a. ,I, no pId,,I,, L-1drI lot Vi'lo' 114, RJ-PARAM dales, cajas registradoras, jue- I
- it ; p,.d,,,t,,,. im 9-1 ,1190IID. in. I. a 2h &.- Case.
- ____ _iK_ D-7724-49 5. .I U-2242. Infanta 1,056. INO. -B.' '.'.' Vail. .1 -d .'M','P'- gos despacho y pizzas sueltas ';"' j:'-,'.'.dV "'u&'
(ZAPOTES .(;(;, EsTA VACIA) IS ,",' [:I. I I I DIFR 10 ( (11 I (I f' I par. Irfllo- 011Ii- '" 'I reas I Jay- betilles, y
- -0 I iIIOENCIAL IA'II,' C1 .-.rI!.n In: C-619-52-14 Dic D ILL-54 1 -as, al- .a"- .
j',:LlI_ ... .... --l I, ... I.~ C,11, Z,,pV- Oo',,, :4"rl"'I ". :,I ,,n.IV!:: oV;;,,. I~ ,,,I 1, I,%, o, IS I ,,I El R, "' "' I L i7l-MO 4PARA__ Vilrinas doradas, 1 mpat I L A P E R L A :
lilit ,,,,,, S-.- ', ""' M',IlIto M"'T Or -.Ir. Ott~ A! ,In"Ldt a s "' I Ill X', I 1. Ll.l., or W-,Io. I'll~ .1 411.1d iiii1l. in an 11-235. P,_ TO% ?ST
... I,." .." ",I ...... l:;:'1,L I V, I ,, 1,",',:: ""'. IV R-2199.4h I 1; I D.- ,,5'.,O ." C-rs, .V.rOVVVml. SO. S. O' 1" "- 53 AUTOMOVILES Y ACCS. I,., -' %' 'A',,",'; fornbras, objets de arte, relo-,
1. V ----- -- _IOSOI 51-5 Die. No. 1. Case Bia.,.. T.I#fIn. .11-1;,Sli, I .
L; do, I. I'll". I "I -, I o I I I lo, __ -1 I jes pared y pie, radios tocadis NUEBLES A rLAZ05
. N .ACNj,_S,.%_,,VjLI". -."'. ,III . ..... $4,800 CON FACILIDADES TERRENOS AYESTARAN 1 iT-6-.- R i;;-- s
r-li'V'r lsIt,,, 7; , ".." IV N A. RISC. US RIPLIL. hil,'Al"I'l.. G."ISAN .- D s, ba iles escaparates y bode- An'- 04. ,pw MR4. ins,11SUIRS, :
. (7. '. V,; Vs, ,,,I... .,
" nl uoowll. -VLd., I~~ T-L- '-.'I- I -". ,.I 1. m-r d, M- bV1IVL '"'ll"" .,,I.,.. $13-, lo P-L.11 M ,,%.",. r.s'.W _". ,,,,, ':V, ,i,,,,,1_I,,,,.,I" ,o: O. -1- ... ;I 'r"V ... 00 R4lOo ,.I.. MLdVd, 1-5.500. VI-11 In SIII- Y D' ,' -V., Wallis, ,-.. -Vdll. ,-- 1-1.11 55 BICICLETAS co
"I" 1111111 111 "'Ir I. ,cl,., '"', 1, , ,,, ; ,be ...... V- 11,1., I I,:-SN. Cst.lo's y San Me.a.s. ga, maletas avi6n, maletines yj F32-114 I-dle
A..., 656, 71 ,UL-l'u" c, ,,,, ILI I.I."". Mo....: Bit S Anolu-II. __ I .
"' "' 'r. .'ll-.I. A+ San O"I Or T MO caiteras y on mmenso surticlol
1-1 "' -i,. .'.'.',_,._,. .. ., COjRrR0 Y VLNnD ]SISCRIATAX
0-ILill-Ol-5. L:' V D_ VENDO PANADESLIA 1 ,Vll 1.1 i.Jl'LAP-,A __ I NEVERAS Y REFRIGERATORS ;
- ___ __ M"'o., _- Liff,-rl" r,;V-*VVV, it, I-- ... -- "."t. ,n joyeria fina a precills incret- 1
.I'. d In V: 1 ,. .LDN ... ILE ,"L. lV l ;'dS o1"'.'Li *p. Rd' P"'o,". ,., L-o
8. I'll', SI O crV
_-O Ctub-re, 7 "" *"
fv 2. S I . ,-",,,,VlV1 Ill ,,, Be,, L-- N G.111L.
- "'s 13 "' Is P' fl-MiOR-IM 7 11, 1 DieZ c an O co, J .... I.. TItf.o. 14-17.708 D-W..,, d.,,, ,,-, pet-- T, It. Or 2 6 O __ blos. "La Regencia", Suarez 18,nErBIGrJSADORr5 IDIC usO, FuNc'O- :
F 11 San'. Eni'll., I-. "w' ,.do IS, I I ,and,,
it .aoii ItENI6jIC_1ACN 2 1PI.TA. I,, 1 11.1,11.111, 1". IV I, VI'l hills ,of ,rllrcla. IS~ Col.,.
MENDOZA ESQ. FRAILE In"Vol -PV, 1,, ....... .1 I.Vdo. IV, V.ci..I+ 11cpsol. Curare.. 1.11-1-11. js .iE7.6T,,7SlON--RILII I~ I "" 1, y 20: A-662B. I- ,.IS U I ml ,:
Vl b p I.7.1M. Antoci FL.ni.d.. ,C. ColliUld.- 711 1-7 Do, WE VENUE I NA P'I'V., Karl. Ive", ,"hl.,V, rnia
,I ., .A I daltp
VL- .1-11;1.1.,. 1. V- WH I I L b1l,. I I -,UNA PLANT I SE ENTREGA "" _, .' D-12 li l .I.T1,"Nin"SIX C-35 :_11,
"""', i .. -- I to 11 Ilti"!,-$."," ;,, ,.",.",I -.r;o,'.. -56-:31 Die 1,1 dl ,, 612 ,,,,, RIme, L- Ca.
'IS o "' V' is I I I ZAF ATA JeNMAN- ."."I'zo III.L. SO VLc I,,
n'ds"I" o VV- 0-11"'27VTOf A.'. 214H I Q -_ ME Vt.NIIE ,- L, 'It, lliIlook, ,.L,, ., :- ,,309, isio., Repeort. A]VoVdlLI oil -, j7y N -Ott- A A5_%ii
11111.11. hlrod- A l ,dI lli.-. On I us I -0 SOLAR I ON S, I, ,'.,",','.';'.I'd .... .. 1'Wlin D, I~~
411liVII 1. .'is. .VoI 1111 -1-111 L."ll- .I I. ci,,%!- I!dloft. -8211. ._,R,!-5 I_,,. 1 1) tT( DM ,7 R.NACIMI.NTO I C-534,11-31 Dic.
Re L14MO.1.0 2O O' lIll. ,ko -- I to ". 1. I I, ,,,, IV_ IV, a. V, -VocV,, A.Vl.,. AI ... 111. M ___ ___ It I_ "t. V.Is. IS ,I,. ,,,,,. -.ol. ),,,d,,,. Vo, I i tall I, IVI, -MQl JNSF_4'VFNI10 BF 11 SIT% Ili ILIA .'4 VUSis d- I~~ Call, B l 234 ILI it
IV. 4 I1.hV-l-_ I I. I..."lls ,::I 1.11 III'. .1 :,.,, Il: ,. .,_ .,l, Ico. 1. ll I~~ _T .
___ -, -11'. I~ y '.... I.I."O.: Multill no ,I FNiFo-L.T il m G(LM ";,.IOl--5 1
I, -3-- ( All l- A ARTAMI 0 %, M ,, SI __ -: ., lill
I.On, I 2 IS~ "O., lo.h. Sno II ho- "o, 0, 1. .. I I il VrNIA 1AR11E '_ LoUl".., V-1 nonn 5 ,,,,,ad. IL- L.Ion. I.f,.,, .;-, ,, --11L. 1. S3. V-lod..
_Vc., ,_V. I NT Va." IN D.U.0-49 3 --- __ E ', I ','! ""' Ill Ih,,.,, P,,,,.,,, M VEIM., IiA.1011(7. -' LLTAASIJ NT,.o..O!:; I: VOVI $21ROO 't"'O". "I", ,, FRIGIDAIRES I
IV PAR( LLAI A LA CA ,.,,,,,,,,c _.ll., ,.. pill Los. _,, ,a S.,O. L.,,t 42, hills,,
I .. ....... Iro-71O M"IT"O.I.Ill r. h IV.: oil', o '-, cl ....... I., Dodl, 40 VIiI 9,ill. ."'I I --- Es .
$4L1iPlhOO"Fr,-Vdrz y Voila]. A I .a. ... I' olsol L, _O: 111%':Vol I I~ ,,, -, i- tled- I 11 s. I .... pV-I.jV.d. MlI.
, '.'."' 'r;',t',i"',' ., ;'!."Is F7111" u.1lit III". f-.1. --oVVI- tl ".. cl-d. 12.0 Vial.. Sareall. ,
I 'I l "' -""I 11 It. .9-111.11o. lnf. ,!,,I. V,,p,,,. ,,, [V I.- I, SAO IVIR.. ,,.(. ]D. ill, -,fte, III~ SOV, I --- gas. Zen), y Are ... bU, 56 MUEBLES Y PRENDAS I..L.t, ...,bl.d ,lorble., In,,. .111LIVIll A,-V. F,,,.d.,. d. G.11 ... I
A-0112 y NIL:1 Ori. n Y."I'r oVV.. 211. Tell. A5-2296 I '. ., ""'c" 'I"""' $2 '.I. ..,,.d,, C--1 Call, 4. R-- I~ G.Iurltl. D 1,113 A I ,.I. modrrm. y da VAUL, IVII I". ,VV_ CAOSILN,
--.I-- -- I __ X-21101-4l 21 DI j _" D-L ,Do ", L. or i ___ ___ ,
' h'- ME IEN JUI.11 I.IIEr.IL O."I't IlldV,. IlecOVIr. 1.16(oll. ,are],
,2 2 1-49-5 Int"I'V" y ,Lrlo In It oli'm E StVjS.L11 IM,1._iS'ldA T I ,I'll. I :
---FN- ___ ___._ __ .", JV RVo 11 I' .AVETAI PARA
.A 0 So,- ." 23'2:L'1-' UVL V-cVn. O-r 'c tJoRlVOVVVVt..- o 11,- 1VT;V 1 ,,,, N.JV T: ;;bl#. SsIVdb.il 1 19h.2ars -I,.. I I jummAIRE I PI'll.
11.1, li"f l, l,",.,.d"" A," ,,',',.', ,' ,'.- TERRENOS BUFN RETIR I -il__VJ. Z .... CIV be)., ,/. C.I.Ir. Y p ...... Io I r., -- 14 -- I .... I. O B-OO'L . o iL. Ill. at ,_ E V ,." .";. ,'%- ,= I ,,,
AMPLIACION: $18 000 KV, I MV.,.I Sent. C.Olfio.. %'ENDO BAR. EVOILEGA. I ON I VIdt. VIII.I.. U I.I,,q_ jil blen dul.-bc, 2 -111,11 D I.O13 1h I ,,,., I,,EI ,,,,,,pr.d,,r an ... ,-, ,I,, ,. ,.Ih.rr. 3105.00,
I dIII-It 1111 so, L.trr- P.,dr reo' I 'IM'"'O."I n AMI ... I., '- JIM.. I, 1. 4 ell 1'-" r.an ,, % ": *.I ,:, oo ... -- -- I, O ,.b,,,,,I,,p, ,I Note ,I (;-,j-d.. 6,V h-W 7, Jous Mna.
(13 N9 362, ENTRE 34 .1 44) I'k'2,',oIo,. V L.r a! '.' In. Kll- V-, I'-. S $12 00 CL_ I'lue, de
. Ill. D-INAII 1. j ll r ,"III 1"; ... I., t I. odll,.C,1 1.: D,!"I, .DIV.. Be ILL I.OO-Ild. C;,,Llc,, I'loUll Y -- I' d, to ... Par. P. TI-111111- 1,1:: I, li. .Vr_ I)=I3MwNR_1I I
Iv.d.: H." "Ur"'. V.Ur'.. "ild. %V. I .... ..... ... S; ,..,, DE DODGE 1949 IS-7 R-71" I-'
I. ...Il,, -1Vd.,L"' N -11 "4.-M Is. LVIO".. I, .51-6. Vrla.,
no- L1111. "I I IS V..... 1- 1 -I I .
I:,dI ,bpV-I VVUV!,N : RFMNTA 466LO 1= __ ___ -o-Ve .IV. U ;?. "'ll !
IS: h SO Allt- it, 110c", F,,,,, ,,,,,, ,d,,,,,, 111111111A jSi,-.E-AM,, Nol_ ooldfi- VI 1-1o, IS, L. 1 .,,,I I-V_ -;:' $6.00 MENSUALES ,.,-c.', _I.;.,.L : LV "",V,"', V, 'j"I, "I"'i""', in VSK ... TEILIL.No 1. I hil- -ILAR. Me- I I.,. V. 3'a eradores $10.09
,mmb ... ...... l1IV,, *SS1 I, V U-- IrV-- 1 2 INVIII, .1,27 Voct- fibI1',.,I,,l,,h.,1r fl,, :. ,Vg,. ,-i;,cl ... 1- ill I d I.- I I V'cl-'-, ,, IS
- ,Vt111 .. b!] .L'1.1,111. 12 L"'I P' y --Al"'Oh"', I~ ... VII d- l-,,- I -'in -I. -- -' i Re rig :
, 'Lee 11 V -- I,1,UtU,. ,VV-,V. -, il", IS L- lum. Vo.'ril.".. Vloi. ,' il, , .II: I -,,, ,'I,- r Mms; "..111. *11c!pco.'' I .it.. SnAILLUI
' V l V. $150U. 1.1.,mV San
to;r el"OU's. yc,landc."Y d II V., Us ,,I,. ,. 1 96
it I.... .1 1, -1452- 1 vL% ,VdL $50 .'R."". (I 'I".- I ,,I.,., _.__ ___ TH-1 D ,V-,,"".-S. ,;,,, In EL FEN X: U-2
... a ... 5 VINDI7 ILTIKOL 11 _' P F IS I I ,,,,, ," l;,'. . I- ,.. I~. to. -.rr. 11ftuar..
! Ill NIL 2 cIg'Ve,
- .. I ,,,, -I- -On 'bil.
_51 ,so ,du "c",:I- __ __ D
.11.O O 3 + ill 91-11dr, P- III + c C 'll-51-11 blfV-,In I c'.c-,.,Jn ,%' '-Vjlu. Vcto'l., 11-1 -111 11 Via "I"c""'... '- 'in'. as --c", .1 -I- III, 1-oc., "A." I Solkc-
SE VENvEn A -C FS ill, d,,s, S17ROO I,,, limit J;4SOLARES SANTOS SUAREZ 11 I 11, 'I, ", Nuevos precious contado y a pla- Oil Kc- lol- SADERUESPED Vl- a ,1111N. a too r .',L'.,V.'.S' I -!- ,OL I ,_Jose Trillion.,
- - __ En,11k. Nfic, No 3M. RIP A -tIrso, - -, -Rrt... Lcinned.r. Ile. Rclrige- V-93. XdVco, T- In ,atdo, ,, Mcrl.. '.'- VENDO QUINCALI'.x T U-8122 D-_.O: -1 10 .1111, I", -n. I I .", C I ll -N)1-2 EVill.g., JSVO, .r Told. alq,.,I.d,. P-d, I. I 47,11, D 1011-411.11 Mid,,, 11 x ,a ,are, I~ .,.,.,,, ..dI.' In It~
In La i d- Or,~ OVVI'Sou. ,.III,. .-- .]I. ,,,Ll, so- ,,, ,, I -d, I radorel, televisotes. nniquirlas Singer. __ __
-11.do .I,,.. 111. -111,V-, ,Vrj.,sIdd
_ -w .- d OI $5.'., 1 ......... .... :'-.1% I's ; ESTOS AUTOMOVILES Lo:- LI, ...... I,, ,".. ,-,III, 1. il, SLAD
Tid.. -I SIV! 'L',a .'I'L V.."'.47vi"o. sinE. R-.A.Srrs 0 I.
In . clo'n wll I, KITIIE ':
_!!!II1_1 - I colchoneR. picza, uchas. Visilenos. ,,,"'V, '! _," t'.R" SoVV_. 0
_ - S-V, C.S.1111. I Sim M.,VVo. ilod", -- -O.d.. ,III. ..I.,. ,IV _V_. V..d.-P.N rd go I. B-lo 1, ii I "" "
POSTERIA T MA toon. Is 306 D-51-111-3 I I.O.S. L. L, 2-51-it D Ol -6 iA ALPISOMOSS .-I IN-1111-01.
SIX 00 CANA OF MAIL SO VVVV 12OOI -- j -Vlhn Iqplyrmlul 1940. 1950. 1051. th 1.1. 1 111 !"! 1. L_--'al, ,us Onueble, usados. Ll ApTo 6. -1,r! ... r,.,,,,,.,I looll __ 50, 195L. T.d- 4 mocri.s y fla ___ -_ -_
trc 4, _VVI,, ll to le.1t P!-, ,*.I, =7I .', Vr.",,'I,.',", 0 In DEL LAWTO VVIV- Los don, ,,, -Vd.- de .;. I "' E. al:
Is. Colollo T-(.- =7 "" 22 I., vtI.. e. --kJOrt ----- I P in 1,
._,hh,,._, I __ D-LI,1-46-11 I C, VENDO REGIO COMEDO F I Neptuno y Soled d. U-2965.
A-11542. Cleolcots, "'I., U.2o lro, cl,-VLrdVl REGALO DE PASCUA, so VUcible.. A-II. F.rd, 1- ___,. bill' !"B"',"c '.. ,',' '.',", ..I,',. W...
. ........ I I.d.- ___ __ ,-- .1, ......... "I,:." 1""""'.., -56-8 Die ru, -L. P_. Dul'as
Alonolitica, Entrails M 9.1 CVa or hItInedr, (:I,,, III -n nSVV,,o I "," "'., ".',. M 38 1- I'll ."...
iq. $3,501) V" "I ... c"" "o' "" l!" '1' A D-12H-NR4
I;,,,Il,,,., ,,.,,",.ar1V, --l III V. P ... -I. C ... lic,-VV.. Z-. Nl. o VS ,IrBhV,.,L;.blV, Ce, ,, ,,,,, lot-'- Sells. 4 rt ERTAN. V.., RIIAIIAIIII .,,Vjo ""
,. "' 1.1 d,, 11 1. 1,11'. -_ - .Is FlIci- ....... S'," LLTO IczA. 1 _ __ --
CALLE MURALLA I O, O:t ., U V 'U __ __ I.O. ,IiI,,I. ,, il' 273,11-7 ...... -.- Y., O101, 11.1. P'.. ... Is. n' f -V'_- 7'-o i"t" 'O'
GV'. ,.it. 113.501) L, .5 '. de'V.. 1191:6 VZ.. I. 1. Age.,. d I) R 'E.Laf..[ ..... Im, Iu,,. .Li
;GANGA! VENDO PARCELI-1-- --- I D,-iN. 23 c "'plet" "ll"' '-I'll- JO-go """"'
I, L, ,""''. Ill. I ... it a do, U l- U."lo, M."I'll., ,I ... Cal I o48F ,a ME VENDIE PF.QULNA (ASA I IS 1.12O ,1 Ill lo too.. holes ll,,rl,"* ll,,OjI- v-S.
,:' ;,;'dI.,1II'o ll"." con .1VIoll..... X-10,11, terreno al lado de -- -,r.., RI.L- 1nur %,Y+,-- I'll-O "... J .,,, REFRIGERAPORES CON '
. ", ID AS tas de JIV ". rVm'I-VV,,I' ",i ,,I,, I'll, 1.
d -1 I ; :,r I 1. I lulos, ..Sir. N.; ii. Slh ll
I. no, III21) -V U ,ro',,, ,",, It
, i", ,,,, !,,,.,,,V,, ,r,., ,,,, ,, ", -_ l tambitIn esquinas a I o;. lI,%l nVo17,111 ....... 'I'd"" I. Is I .r. I _56.&
", In. ,I'. esquina, y D 'I
I .
.
I Aiin CXX
pigina 30 1171atllifirll DIARTO DE LA ABRINA.-Viernes, 5 de Dicienibre de 1952 (Jaillifleadilis
.
VENTAS I VENTS ,DTNERO 1UPOTECA, ENSENANZAS ALQUILERES ALIQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
__ - -_ __ ___ -_ UTILC5 0 MUSICAL 64 OFERTAS 7S PROFESSORS PROFESSORS 79 HOTELS 82 APARTMENTS 92 APARTMENTS Yil OS
DE OFICINA INSfRUNUENTOS I :NTOS
I I 01111,1110
ili I I I 11 ,? %R, 5r,,.%Lql.JL,.,,,..,,, ,tg,,TklirTo At
,,, -,l ,-',I-,' IEI"-,DIIcDI "I'lit'i DAAIOS DINERO EN 0 09% LOS Ill OVIE- EDWICIO 1111IM CRU I f LhU WEDID0 A 1, A t; ,i-,,- L -, ,, NIATRIMOIIO US Air "".
_ ID ,,,I,, .Ohn I DO it rt I I I I -, I ,,, 1. c I Vi. f;,JlId.. I iii tD.. "I-la -1-A 11 I-I -111- d' "t"' "" .
,,r,, ,4 .1 I It ki, r-,,.,- It, ff1POTECA : APRENDA A BAILAR ---- P.ni --d. SO Al-110 3 -ilArtam-m baim. ,rt if, ,,,,, _i_'d" ."o ... ', I "Id' -i, P"""t."= S, ,,l ." I I "r,.
- 11 I'll. I i- Alto ...... I,,. ,_ 1 4 .1. y ,l --- It -P. .ll '. ., ", ,"O:
- I7,, r 11 1-1 l 1" 11 b IN IA 1118-A T REPARTUIC At. KID., ill ', "'Al- ill "N' "' d' -,' 11il d -Ad. I It I= I r I_ V ."It, V .
R.Pid-ii Oil ,rf-Ol.. I PiOtl- ..... ... Oil-. 0 ... I. A.. ,N-_ ., I"ll"T,- T'll V u."' k,_P
:6 11 1:1 -, I ., ," I J,11,l ... S 1- I.Ibl- $11 11 I "I -1 I'll t,
'. ._, ,it,, -.- ,-!A.,. lill It ri7fj Oil INTIKEN El 11, I I I C 9 I'- ,,li, ,.,- P.r. 11, d...ft dO '.!.', A n 1-1i". 11- = A,11,1-1 -, 83
-,- I-, 1: - ", D., ,.,P.rl. .d.d. ,dd. ,II d.flO.IIAdA h.bl 'j IiOa d
.1 R -4,6-3 -11111 PARA IAEDl Ofill i ,,_,,,, I. On "", .. P
I -- -. lit"'I" .". QUI. IN. NWi dR,,,Id" I w. 1. .1- St. r,- il il ". 1--11 0 _iU _._ DEPARTAMENTOS
" I , .... l 1, ,,, "'. ..""' ."'." Ill 2127-11 .11 A 'i- '-I'-- I' "O
III I a. , I : ,,, , % _-_O.dv,,,.,.1,,
. .1 INFORNIAll- SERA I
I r 11.1, 1: I 11.1 . 'I'llill", I'll EAN- I ,,, ...... INd-t- 2EI, ,It.;_'1, ,,,NOP _ ___ .__ --- %PNlNTkMrNP.1 11ATA.OS 1- 111111, XPARTAMENTOS TS,, SE ALQUILA LUZ All 410
, ,, "T ,' ,, ,': :,O RANCCI HIPOTECAR10 AIFNI)OZA -0- -.I, ,'il; A. .'ll- I I- .1-1d.- C-l- I I-I -- 11, Ill,
Miquinas de t'scribir """' '""' '"""" I N
I., ,,, P N I(' %LDAVA TE-il A !"DI D.CT- .1 I PECIALI -1. At-... d.. -.-, ,, ,,;.,I -L .... ..... ,,111.1 I- .;, dli. I ,, ,_ C-- I "I"A r,1,,.. I i,, I-
- E" HOTEL COLONIAL d I A '_ 11.----_ I : ,','.'%
nE SUMAR Y CALCUL lit ,14 7 I ,, l -- b- ... P "., I At",
7... ,,, 1. I-Oil- dl ,I,,4,..1SiIO- ,fti"';11". ........ ;
__ 111i. 1.11, P, ... I .... A.d. I .:,.,.. lr.,-dOl. 1 1 111 il -, A 1.1 ... ,, "I", ::11., I
porlattle, '. lic llw ', ., !",, I I ,I.., "I'll, .i.11.1 I r. IN En el Centii de In Ciudad :' ,d"-"' "" 13- : ,.*: 'A,,,,_ D ON ....... 11.11 - I- " I, Id
''. Iill, 3, 1, A, 7
- 11 "I I l.i.11 O I
'L, "",I' i ',,d, ...... -. 4 ... ril .1 tilt
1. do Lis", ,uan _-ac-, 111'! ,;:" z i I v Galiano. 11,112 11 7 1, I-- 11 -1DINERO L. I ms.,3- San T*ligue : All ITO ALTO. AZOTFA. 1) NO
I., "Imm, P 4IIi":il, 011-11.1s , ", : 1,;!,l l I __ ___ OAS H11d-,- -O-N-1- I-, -.n. Ill ,lld;1_11 --. -d-. I'l-IO. I- A I I I,' Al I I T I I I 11 NO 1: I P I . l'. 1 94 HABITACIONES
N. P"--- Oth.-IO: C., "O" ".""' "'. n: I-I tI jl -xurrson comPETENTE A 0 "; Il ... ... I'- Ab-ld-l;l V;,5,,, 'i --- -- T,, l, ....
acwnc, I ccr, l ,i!,i .1 d. ".%i O, .. *!,,; 11 11,I-i-I.. Id-dOli.." ' -EA A I I. .... ".. y ,,, I I 1 I I I 11 I" 11 A -:1 N - - - D,2l. ,12-"7 1 ' ll -- 1- .1 ,,, -. 'I". .1"',
,, '1.1N ii I'd,,,,' :'IITrii, F',d- Q,.ilO.. Ill I li-O, 11.1 I Ill-r.l - :-,it All. tic 1 I I ,I,." -111111 .1-1 D.
tlrlc,,s. TiojeloS, .mv tilids AF AFINADORES 1.111miil"'P'., 111;11 I. 11 I, -1111 Ef d d., , -- Al- I'll. SrI'ALQIILA HERMOSO %PASTAIIEIT. "' "t"' 1ll;111%1;11, ,:,:, ., '. "'
- - 11.1 d, .Onll R ... d.., b.- .1. .1 oil, 'i, n :.,-., ttl _1 I , :, !:%'l
A!qU!I a 1110l, \ CX, -P I'S W!cICI)' 11 Ill I Ill V%11 11 m-o. t""tt "I"Il", Il A -O iN' .A. Oll ... M-121i. ___ __ ___ i ,I,,,,,.1-";"z- 11,d,,,, 1. 1 I .
clads, Ia Ni( 1 I i % 1 0,',i, 1 m ,.,li-,d "-I,,, Do"', l I - _,"'I'd- d"d, $1, s ""I"i". I.. A-w -mentos SIN ESTRENAR' -, -, -- , -, 'I :,, I lIl
, = _'_S IN ..... CA"' 11.1-Ill FRAIIE1. 1L..AI. I T 1 Ll ?I'D. 21. V.d.d.A2.1, PIta-ria- d. I. Ii.t.i.- S.I. -'-d", I I """'
Ill-, I .. P. ,, I ,"I", ,-,,, Nl,' ... '"'E"' "'N lli, PIAL Cli,, A dn .... Oth, y tad-c- - --- H-6148- I 1:11
-+5 osqc:.i k t '. 'I" P, ,!", lll ll ,I, I I 111"t- 1-1t., C,, ......... dld, 1. P ...... ,l I-Cl.", HOTEL BU RR "'.- O"'.1i., ,,-- -c"ll, -- l,
-9.915' C ;G- -_: i I)c 11 .- I. '! Z.-i"It. rOi ;:l,,i,,,,",,,"1'- -- Sit ..... A.- ,.l 'I Ulu ,I"' """" I
It 'I I" I I ,llo- "" d kPkRT.1MEN'PD ,N-trr,. ,,,,, v, w % ..... . el.. Ill I :1 I "I 1 1:1,1:1
" A" "; d 19. frente al CapitoHo. k!;T,, I'D
..... .. NO' A P"I 011. R--l C.t.),.,. 161. Ni ........ ;Pra E, 5 I
- "'. l il,- I I. -ttilt. E ... pdl I 3 11 $ Oil 1111. ll I -0 I --A.: ... ...... $,I IO ",
1, -ld. _", I.- -1 I- 11 ......... Or-lill T,1 1 ... B-97.,9 -il ....... .... ._td" l, li"'. 103 -1. ,- I,_ I'- IAJ C- It .1 I 11' I I , : ,,, ':.l. !',' ,*
11 I, F-I.Olv ......... "I ,'- ,.I 1. Clii 11-i-o T- ,- 11 Im 1 ,2lJ A2 11 I,,, I -', "" /-l ..
MUEBLES BE OFICINA 61 DE ANIMALES IIANIDS .- D-V,1-11 "I'll--IO -1 -", -,- --I, H I.. -11 ---
GRA_ 11 ... I Cl 0- d. d Ill., ,Idd ,h I I
I "I'l "I 11. ..1-11.11 I" ,..,., "L. 'I" Dl1'1 1., I'Ill ", I 111-ANIENTO DE It r AUTONIOVILEA ,lEr Ik.-GRAIIA. TAQUIURAIIA, d. ". Apartainenlos SIN ESTRENAR ,, ,,Qt ,,,A ,'l 1, DIIII li, ,
- -D, 'Ll"ill, -cl DR Or It In d1dI-,tN, ,1llI,,I, ,,,. L, I-,.DCI,;C: I" UJO: A %LA. 1 HA . I , ,
.' .' '. 'l %,"i I 111.-11, CO"I".. S. X i_ A DO C- M IiII-1111O -Idlr Ir- CON ELEVADOR 'i 11 111.
1, D E CA UD A 1, F S : I I ". lb 'I . --. .. m"A'-, O'. ll ,l I, A: I C-988-IN..'4 I'll Sli ,.:" n illl, 11 ll : CAJA. ", 1, -'- ie. ti. T, 11 li!111 ill 11
1, I "T 11%d.- A ,,,, ,. .Od.-, :kI,; ,i,,lldr-l rl,% T1,1-., O. - Ill, d, 1. H ... : ,I,
-1) a! INS 11:.'e'10S, l"'Od .. .... I I 'L __ __ I,- d, I A I I..' "'"' "" '- O""' -111, '.1111d,'11 "', 1"uu% ",I'll I HnITWO'
F -- I I'll _", , , .. ".. Ill L__ 1. dOl A A i" Ct .. 11 """ "d" C"A' ,
ni "s mo.." S',ecl -, I mi I Ol 11 '. A It Ilit-64-17 MO. I ii ELI, l0dII A d.ll ".' ,,= "'!,_ A "'11".1 -, , , "' "
A! ch:N 1A, l 1--- ,l
Ii!.7-fid- Of , "_
.1, .1 11, , ,, .1-1-d- .-., fil ; .701 H 3.l. DO D i": ,,, ,, ll _. 1. -0, I 1-1
- "' "" 'll".!l-, Pll Pl!'"" ". ".." 0 ... 1 ,
A, 1 " "'A I., *_ I "" HOTEL MANHATTAN "' '.. '- 1'.: ...... .. .... .. l'.1''l,
_r "l !aTIIP- pa: ,, -, .-A. ,,,, 1, I 6", __ .A I "' 1-l"I y -,- ,,, I .1 -. A ,, I -1 .
-itc.- A. ___ 'l N ..." 11 A11111l 1IC- IFAIIIA EN S% A Ijt, I, e 11-- I I 11 'It I" APIUMEN An ACA'll Tr:,;:1" ," 1 110 C-6.11i I.- I I IN I ..'' If A
lit r r ,,I 6 !- W:l I :I,,- .-,"'ll, 11 d, .1, "I 1111-1111 6. ,!t'Ol, I ," ., -- ". , -I Ill,'.d.. d, ,.I..
Jetail 1, iddo-f- ."I 1,11, d,,,,,,",,, ,Z '. , -.1 .- 11.11 I
'r_ _%O. _i.,Ti_ it. 11 1-1. -111". t,.Ol, I.- "- ,, I I ", ,i ,
. I I...' I.d.-Ill-l-, I ' l' "'bl" 1-11- 11-1 I Al Illic 111-1 -1 A.NfUFBLAr)O 11 11 ,N I-! .
pel Sienci. Aini::1--l I -1- -". '111,-, I ", ,.. ._ll?" .,., 11, _. "
I Kl ", ,_ I ,- I- I ... -I'll ....... I.", o"., I "'ll l'.1 'It"..
- !- P"_ ,_1 I-ARA 11111IOTECAS. NO PIER-l'-', V,',l --,l-,,. I., -1,Nd- ,.A'.. -.- IN Oi I I "",". TOI-. ."
E! I rn oF re'cEeiw ,, 'I ,i ',,,, ii-I ,, 1- I I .1 lr,,,,-,, ,,, I'd 1, ,."IlN,"'..' -,,'3ff, I.. c-117, P;L, I I ,.i l. 1.' __ ..c,: .. t , I., 111.11, I 1
"" I I da lion po, %,,,I a Martinez y c.I. ii, -.-.. I64. ,,I.,. I ". -- -, I ".... I I'll III- I C I I ,- ""
na: do aruel (% ,- ,I -,. I, A di, p:, I .-II-1- DO __ -'O 71)- 1111, Il-,_kl AN ArAITANIINT.1 1. 11 I ill I, I I I .11, I ,,I'll,, 1, .1
- -:!-, -l"I ,,, '1111 .......
!,, :,- cti, clescic .)',, canticlad y, __ __ .11, ,I 1, l, ""."."ll II 1,l.i 14 A
pa6. Vil. ... 11 ,-1 I-i"! - 1 "x ' % "! It 1 "ll" K! c'dx I ",11,1, 11 1 L.1, I OTEL -TE AIA" 1, I, I C Ill 1JlOr-.., S.I., --- __ - ___ ,I";, I.- :. I QI D I ,_i, I. I I I I ,,,, (, n ,
. a- -l ll. -r- d-l"'I"I'l"I'd- ,l I I I ,11,d 1. 11, I l" A.
" twilipu (I itu- qua I a Tambien n I.N I 'a ", 01; 11, :!"- "" "' " '- "- L"l """"""" "'I". "" 11
na a Tcr., w e R'. 7, A III, , -j,,,,,l I. I ,i ,.il 1 1 I .1 I --d", A-d", ::-- -ill, .. I I I 7.,l
. .. : '. ill nieres % capital Tel --al li-- .Ib,.-. -,,li. R-..;I-, A 1j"I'.".1, : ,,,, "I'll ""ll":111l", CHATEAU MIRAMAR ",.i I ., 1: I ,, ,,,, ell. ".. d., -1l .11111- I- D_-- I I "", ., "" ,
C ,: I- .-I l D, 41 I I u I ,, I, ,_ sual Mrtinpz \ Pneto, O'Rej- I -.' "T Ft )-"" 'O--- "1'1"'1,id-I1- lit IllO. I Il R,, , 1- ,I 4, 1'.. -11TAMIN111 1.1 Il I I ; I 1. , "
11 2- ii, I I,,, ", ", l s.d,,.
.1
,_ I LE,,SU OFICINA S E VENDEN VACAS ii\ *31,19. A-69M, 1-3456, (corre-! __ESCUE1:A DE BALILES l t ., --do, ., AVARTAMENTOS Amiten con fInho I'm Dill,
. dor"s coleglatio'). -'N l ," :;:, AMUEBLADOS , .. ,. d.
I. I, ,),. z, dO ,I r'. HOTEL "ROMA" ""' I:, IN A .., ,i ........ ..
id'. I -,l .111, ,:_Tfli 1 ,.,; I ., ,, li-5055-64 Di i 11. -- ,,..d IA i cl F,,',' ,: .1 "- , -11.111 -- ." "
. I. I 'l '0 D 7'. ,l: -I
_, __ HIRMANAS PAYNE ,,, O,: .... .. ,,,,: --- I-dii--i- ,, ,,, ,':1ll-.,-,:,l,,,, ':.11 lit .-- J -l, ,,, I ,- 11, I "'l '. , c. 11 11 ,,,,, I , I -:,. -,i ,,, I ,. ." I- , 111111" I.,
_ '._ I,- L, . I~ .1 ei: -\ , ". ) 'A "' "ll"" ;:- ':,
\, -, ." .1 I l'. -1 "ill, :,, SE ALQUILA, MIRAMAR ' __ ," 'i, ".',, I 1. ,, A li, I'
ARCHIVOS rl I! 'd.,,., r,,, ,%- , ., I 1: .1 11 i
BUROS DE ACERO 1.0 1 711 ,11 DOY IANERO IIIPOTECA I N, "- ,,,, ,11111,11'... -1-ill -1 I -1, --ld, U N,, , N,, ,' li:I, '.TT,'i """"'
l'lli'd_." 'I DO ,. ;, .'A. Ell 'id. A .......... "' 7A O'"" .. "'T'
,.1-bi., I,.-- 11- 1 , ", L. , L, I'.. O.I. l,-lcI.d "", ,i i I 'i'll 'll, I., -,. , .l f1b,"'I I".".. .I 1,1112 I-' .", "I I ,,, it I ,,,It I I q 1, I I 11
I", ....... : i I \ .... i D"Il Poll, I-, rr, " ,:'. -- -il'! I'll 11-1111111O 11',l .1--- , I I'll 1 ,-,-, --- I11111.111.111, I ., I "",
-.d.1, A lib l, A,,. l,,,,,,- iii, ,. ,,, I ,it, "I - : 'll. !, .. !I,\
littO. """"' 'l ""iltil O.11 -, 1) R, 11, T, I l ;- .111, "Oll, I f I,. I , ,; -i-,", I ,,,
"'. Q ,dw, ,,, I I 111.1 I'll I I ",," 11 ",
-qd'. I bl, ,,-, ., ,, I, , 11- -l O,,t. -"-I'l- I ',6 It 1 rill 'I .. ...... : ;" Sf ALQUILAN APARTA. ,' :: ": ', '" .111
--t-das. rl I 11 --- I-O"'.." -- A H-U.Idt TII _111.1 -1 F."I""ll."," ,,,.-, t -.: \1 ,I,, I , I I( no",_ 1,11-1,11'""", R_2 lo__ii DI, I : ___ U 14 1.,i, 12 1 I I 1111 1-.1.11 I'll I.", A
.- -11 I'll ir- __ D-IW-M-l __ _. ,- - ___ Ili( WON iliteriore,, ell Indus- , Sl \ 11 -1.
I D.,.L7_ ; , , , lit, N" 310 enti all Nliguel 11 :1
-- --I. .-O-lip- IN ,.,I. I, ., I-- -MV-111 I" , ', __ itig.111 .1- 1 El I 1 -DI 11 FI, lr.' TANIV.NTIO ',' -Ei S A
-d_ C- C.... .b.- 3.11 -- I, "'tt"", ", ii. li"": ,,,
T-l"d, R- -i""', "I'll. I:",I,,,. I'll 111.1- I I- 11.1 \ N I lime". In Have oil el apil- I Ill".1 !I'".1 ,iiQllu" 'klt V I
, AM119111. 1 1117 SO, I -%, %Dollu S I I- I ,'I'D.. '-C-1 NO PIDA DINERO ,:,,;d-_ i, ", "I' t I" ts, HOTEL TROTCHA .\ ,, ,_,-_ ,,,
-- .1 -"- I 'l-d- I -- 1 -d1l. l -11-11111 I ,, '!l r ,,I "!" "X:
1920 ,7 A D .1 'Ili. ;1 -- ,-1. ,,, -m- VI 1-11 il Tl" "'Calzatils, y Dos, Vedado. F-2383 -- -- fl t I N' :1 d e 9 a I" Y 0. c 3 a ,, -, I,, .,- ,,", ,;" I ,,,, ,, till
,, ,, l' donde, comet .1 I Iric ,,,, .., I '' ,
- , a. Sm a!i os Net Y'- I"I"" I LE, -I ,)-w I, , ,,.,, ,, ,;,,,
- d ,! d N.""' "_I'-7 __'3.l" D" I F escas llabltaClunes, rodI 3 Inl,,irna Carnaia NI-6276 '1' 1 11--!, I 1---o Id.., I ill !i! I
ALQUiCAMOS: MAQUINAS ,,-- Ill -- L I 41IT.A.111111711l r
" 'j,' ','I': quie-i ,c ]o !acdita. Nnse-ros 1--fl -dincs. Pension c,)m-' APARTAMENTOS 5 Y 317 l
de Iscribir. su To a r, C. I 'i' I! % -- I_ 3 1 I J., 'I P 1 1 1 I'l "' Ill idit' I clas d e jai %_ ,_ '...
C-itadoras a pril S ,, a\ ... Idle ... M-6406 v W-51 111-1.1- --- "" "' D-346-82- I I I % -7""'" -'; = I pleta, mail inionw, S110. Barw ,ll',,, ',., ,', S-il Cl-,-. A., \; 1 1 1' I I"'ll.1 'IN' "'TO I 11' 11- -' ""' "I "" ll.1 1111111 .ll \ ". T,-..
;l MATERIALS DE CONSTRUCTION ()I,,,P,, :ill ..
- ,qArtilmelltO 704. s_-, A,, ,l- I,
con "'itle" l ", I C .... A- I K"'I't"O"'Oilorivado fimilia, llabitaciolns .1 I 'Ni-, I l, It I I
, a ra I I 1 "" L -a Y EFECTOS SANITARIOS C-109-64-2 En. """"' DIO _I 111 ,, "_ , ,I, ,,, ,"', _- ," -,","', N I Illell -9 --- 'bafic) intercalildO. PTeCI0S CIIII It Q1 11 11 'I" -1-lit "' I I 11 1W .111
Nac n a """A I "' DI- 11 D-1-1111 I I -1-TITANIENTE 'A i .A '.."l 'I -'I'L "I"AT'l oi 11 ., I I 11. ll I ? 4 \ .,!,, i "' I "It "I 'L'11'1'; 1.--l" I I. ':-"UT111 Re, ,, I ,, -.-Ivencionale, Eiiiiiet ado ,RS : I -- I III'lTill I 11 I T I, I- 11 '-' l IN' 11 01 11 11 11 1111 Ill I'll I ON VIVA.
Temetit, 1. L L i:.", ,",' -' - ":,".' .I'. 'i ... ". ': .d '111711-1.11 I, 11 : __. Ol Ill I.".;; ,, :, ":.:_, ',. , ". l ,"'::', ""', ,,,,,, ll L,,. I, ,,,,,, I ". , ,0 I 111 -1- 11. -1I ., I'll 11 .1-1, -.OL," O, I '."" 11- I 1-IT A I., I-IO, I 1, Aiel e bu oil Ins jarchnes 1-1.1 il ... ..... I,11,1,1. 0"',-:11, I IN ill, 1.11 'I'll., ." 1, 1 1,11,L'
C-3ii..) -_ I I ,,,, , ".. 'i" , A I .. ....... I I l.".., ,,, I ., l 1- 'IIi .l". I I 1. ., ,
I ., 71"'Il I. 11-6154-79-14 Die ,,,, r, -, ,l .. ., I
,: ,.,: : "I' I I u-22ll-i4-2' l .-. "",
. .. 11 I I li- ., "", I.- ll 2 ':O -11. -l I 1, "'
"t, .. __ __ .-57" : : ,::, . "li ...... "l "., -1, '_ 11 A, I
- Dincro Cualtitfier Cantidad I 11 ".. :A I., 111. 1- IN I.. :A N C I 1. ,' 14L I -;I.
MUEBLES BE OFICINAl" ' '---..-- 1, __ .1-1- ,,,,,,,, l!l'1!Dl I'll
I It ,,, , : I ,' ,' Sobre 'Mueble, COLEGIOS 80 W AS DE HUESPEDES ,A,1r :.,l,,,",,1,lZ\"..,I d,- A,,,,' ...... .. 1,, I- "I :1-ll-iL -- I At,,, III.
C,~ hil,"', "iti-i"I'll, 1111ii 1 I. micreteri "Rex". ::I--- S. Nuc\a ,,, ,,.,: 1(i -.. :-.- ,- ., ,, , ,,,i".'d..Il 'I.,. .
1 ", , ., - r, -- MANSION TERESA I I "I'll 11 1, I,, lz ,- _li, ?7 7-i 11 I '.
-:111,11. "11111I I I'll, ,"". PUPILOS DLSDE $1 5.00 -- in Il I d ,,, \ 1. ll, lO I ,, N I 'i, MIRAMAR 7 :'-" F' -' l 1 c'1:" ").11" "I.
.. , 'll- : , i-l,"'.- "" 11 ., 11 I'll 11 .1
L" I I "': : :, "'.., TI A-0853 I 7 ,""..
I'l ihgli- IrclIll".. 11 11 1- 1 '^ H-1-111 IN, I .1-1, 1111111111II 11dI1IdlI1I,'q J-11 -111.1 l' h'"' I"'!" "'IN "'IL' 7 Lalle Cero. entre In. N :1 I A\ il I IN % Ili I Art Ili Pt Ali N I A,- i % s.
.. I O:.-, ; ,,,, ..".", ,"", Ad, , ill l= I 1 ,. 110- ,, L, I'4111.1
" I 14 .' IN Ill L A :_LA 1 1; -,; I 1 IN ,I II-Q, 11_11 "- -,
V-Stli -. ,,-,u,- .KilrO- ,. i-. -- -- I . ; ,,,I, ,,,,,,,,:;_I' 'r,"I", ",i ,- NO l 1.di,11 ...... 1,11 Tn I._ ": 'r, ,!:",., -11"'it0l, Oil 11 1. ,,4,, , .. ,
I.Aul .OHHL :1 Ol .... ... iid C.b. 6., 1 1. ,, 1. 1. 1 ,, , ' "' ---1,; -,- , . --- .... ... . ,, -, b- ,,,,,, Ir.5891 H 11,0 I.. '. 1 11.1 1 I _I., ,, 11' ' ""
A, '10, ,i ... -, .C- G-I'l.-I. 62 OBJETOS VARIOS __ __ 1 ,"" ,,,l .t,., ', ", 11 ii'-":' \' 'I I 1-1,12"_Ii" ', I "'. I I 11 .1,P'- 11-11" I 111'1d dll 11.11 h1rit"'. I-I A-1. H itill It l" A -1- 57 11 -- -,
n-li \I_8t,,,g I , l, lil.ill ll "O"l '11!_' I'l,% KA.!. It II'N,, ION ", N, 71' ___ 11 1,14I I
C-m l I i I ,. ,,, ., A " il 1 1 All, -,i III-- ,,I ,; i- ---M-8081 CONTADORA NArIONAL" ; .111" I D 177 ACADEMIAS I-'.:-' LI'l-' ; !17 -, A T.l! 1) T I -ll I APA TA31ENTO ell% .1-1111r, I-11,11, n IIM I", "I I __,_ I 1-1- I 111 "O .1. 1 1 I 11 ILIT11 Pill ful 11' IrOTTCA SOF.RV Fl..;Ill \,,I,,,, DII.IA-61-11 __ l., I ,,,, ,-F d- ,, 1, I.- -- M-- I H- ""I, I rK !
,. ,. r I ., r, ___ ___ ,,,., 1-1
' -( li "11. T'I"'l-l" 1111,11, 1, I~~ 'i ,= "
so -1, I SE AL , ,_ : d i"IL,- -- .',-] --, I~
. N 6 A. IN 1.1511,LITOF CASA III,1111111 I ;_,
RADIOS Y APAFATOS I 11111. --., 1-1 .. Ii Ql I,.., IND.11 l QUILA APARTA'MEN- ,,, 1,11', "
CONTADOPIAl HATIONA :1 1.1.1-1- 1.4-11 I l- 1."'O"'. ,P -!I' ill I" ""' """" ", .-I. -111 -11-1-d. I Ill
ELECTRICOS 'A I A- A-. A "" 1, I ..... Rl !l T-.' I" aitu "ala. comedoE, cuar- ,,.I cl,--., two an "I 01- 1:- -I], 171(1 .......
. 1 ,'-d 9till I I k.' L. "IIIIE : ,",, -7;;,. ... .. Fit ..... -1- .... 1.rd,-" "' ___., ..."ll- "."".".- l I ,,_I7,.A_ 0,, IN "I, l_ .. I 1-11 ll-ll,114 11-A I It "' tercalado, cocina do
t" I'll. I 111- Willi, 11-li.l. D __ 1.11 1-1-1- .. .. .... ld ,, .... .. 11 ill. batio in __
TlrI!ll ""' "" "' I lt.l. ,, ",,., .0.,,c,,., -. .,A ,,, CIA- I.d 11 ,177 lic)-cl, I, 1, AIAIIDD 1111ITIANFIT I '... "'T".., cia"il to., CAI A..,
I ,-! "" i2d'. iderno. Sants Suare- --- ,- --d"'. 2"'..""'l
11", ,.,,. ", .. "-O' -1- "" "I 1-1 1-1,111 D- All II I .'- .11OTI I'll -11RE CA TIII C -111.1 2.. ---. .O 1. I., ".
D 11-1; .." ". I, lil ,il. ,_, ". .".1111 il".11111- \'i''- "',"I"'.., ,,, ..., 1- -li'll-l- --, - __ w _11 2 77 _Dll, 117. -, I. I".. .11- ... .. .... A "'.., 1--,
11 I 1,111k,. t -- Ill]~ ,,, ,, ---., .i,,.,I,,,. ,,, _- -""- __ RESIDENCIAL GALIANO l- I Infoinies ell el miSmo o ... ........ ,,,, : ,.l '. I -_";-"A
I.-l- IN.Il ," 14l 1-- ,, I --- '- 'l- -l $41 N d 1-11. 1":lO:", .-Im-d, 11 om
!" ,,, ::! ";" l,,, '.. ""7,.,"","".,,;," I Iwo D-bil-82-7-- A11L.I.li ', O- I_ .... no_47 , ,,, 'rl,,
.V"r ,". 'lAd., -. .1 1.11, ..-T.11- Id., i". -.'- """", 1."'I". ,, ill I 1.11- : - ,: Apartamento Airmul
I% I,, ...... "'I"'., I 1, I 'l.l I .. ll, I It Jil A DI, I PES.s
r,, -.,l .,1;;.,",, ..... -;:.T"."_': l, ,, ;:, .",",l; dl-,,1 ACADEMIA PADRON ,i. l ...... l.-ll, ., _'It l,
I -. I : ,,I 1: :. H,"i- 5.111 '"... -1 __ I,_ ,,, I, 1. ". "''. "I, 11 I'll, 1,1L L ALOUILO HABITACION A
I-, A,--, "A lllll i A I,, III.Ill" 11 I ..... I .11.1-111D .......... I "ll" I'll it,- C-01- 111K.,
1-1111111.1-ANIVIII'll 1110111, 111, I., .39 I .I 1.t A ll., "llln ,!.1!% P1l :::,", ,,,G,,,,I,.,.'.-,,,, ,,.,,I : d.::: I .. ......... '. 1" 7 E .... I ."', ,% ,,,d.l ,,; ....... l'.: ",l'l ,'IfLt ': 1'1 ":,L'. i.I, ,, ,!:'Il,ol I,,,,,.IiP- .tfl ,,-fOON .... hit.
All, ... ,Ill.. .1.1-1- 1,
1.1: I .'- ,1'l.l:..'1:- l-, 1: I ". :- "'..." ., i r ll .I.11 t, : .,
" ,n .. I !-,I, .1 "" I"1"1"1,"I,1.1l",I ,! .111.1,Al .,: .",I, I I .."I'd- .- ,I, A.., .......
JACKETS INE C EnD AEROVANDED, = I .A, It I I ,:., r ....... :- 2 ,- ,;, I_ lll f".. NI 2W.
', '; I I'l"'Irl -,l ,-, I- "l- .... .. l", IL I .1, ::,,. .1 .... \ 11 1 I- '--.' L -11l,'- I I.-I N, ---
. .. I'- I I 'I V:: ;%I l 11, l 11-9251 84-1 DIP
." ... ,""I l S"I"'. ova" ell tmla, ,;mt1.h-',- ,I'. u.1'.- I i4.1-11-i" ,,",,, :, .11,711, ,. I 1.111, .1 All,--- ,.,'.,' '.,',' '.:' 7" ,,;.. ." li '", 1111 1 i!iI7 ...... -,I, N "Ill 1"'. 1- I .. A.
..:"" l .Ii:;:_ ":,""I" ___ ___ __ 11i., ... I, I_ A .I_ ".'
- ,
- it -- -11". .... 1,11. I7 1, _,,,;. I .. ... l I I. INAO'd A 11 'O.
-TELEVISORES $10.83 i, ...... ... "'. ,, ', ",: l ..... ... : """;' ,,, ,,, \ , I --n, -l""'A 'r "I"Id".
- -'.!:li*11 ; ::, Ih;,., uri, f-i'llipi dill"s \ clulefill's I- .
,,, e ,; A, ,,,I,, .111 "I'L11- Jil 1 1 I,- ""l- lit". -11-1 I 'I'Ll' ii.
1-ti I,,., 111:1 \1 Ili'm vqi v loda CIRse Etc obletos d Ill. m'. DIDITI, I., 1IN-1.1110. 10 ....... 11, ,,, ,,, , ,,, "-- I, I- !. T ........ -11. 1. ..."', 1.1".d It 7NT "-A Cill,
, "' ACADEMIA RABIlRA "',', ,'d," d--ro , I ul,'r- ,,,,
"I O ","r::',A,:l *.' "" 11 Ill? 1,2.17 dIr , a Jut' %11(cis dC e"1111)J'al. u cCjj 11 o I ILI -' 7 ,,, ,,l ,,, I I G "I'll '11;11", lr,,.,LQ( MA nkli A UNA (11A
, "" : "'it,11- d, hl-I -,, "T";% ', "'I"". __ ,O,
-- l ":A:". "r v.,,lrrD,, I Fa, ,,I Ili '. 4.12. .1- "I'll"- 1-10 I ,. 1. l, - Ili, I : 1. 'I" -1 .
' '' "" lll,- A--d -:9 '. lirrART0 AVT ST \9 %I At TOl "I'lli A. d- I'll- ... I n1I-.-, 1,1l
,.: L l-,, '. 1 'I ,I', '" "" --- ", l -1, -- -, ". ,,,, "
".. I _I' ,i Contadoras Nacionakl,, ,, "di -X-- T.d;dL1-. I1111"I.11- I :"l ... 1-1 il 21 _, Ell ,,,,, N -- T,- 1, H. ,, IIl I t ., -,- A 1. -l'O. .,., w, l AltJ
,i I F- 5 -1- I"'.- A I., L11111 .1 I 11 I. I .., l l ' l' " L 1, I A '3 _, 11- Li, ,, A r-I -, D,
- I "Iltullill llli-n -\ famal, I, , r. Animal, 1615 M-33 a d -- 111-1- Idl-1111111 d, Ill 11 -no' IN I'll',' I- 1-1 I --lln "I' r, "t :". , 1. -- I,- 0 a.,
-.-, A,--- 1- llb 11',Il" ,. ,:,..: 'l,""'I '1'1, .'1:1'1 11 ," :" Illf-i-P.. Li, ... tl,!J 3..y D--- O -, Al'ot ILI; rt %wT.%-,--r.Ai-l,,'AEi
-SJ-f -2 Eneio , .1l,' .",P,1, I L,
$5.V0 RADIO PHILIPS ...... j,,,., I,,, las Ili, tue, .I, V L:,I- - __ 1. "'..'ll d1lultd, I ,. "" I -,_," I j, UAN -Clif rRIADOS LIND- -1.111 111-l- Al-l -. -,
I to "arlas V, ,Ili A pla. o I rl ," O\":' 1' lL"" il,'.' ,.I.,,,, 1' .- I'll dldl -- I Li'lN1.1 .-I-111- dl 1,1111 I i I- ..""'. $12.
"'dl"_1.1 11I I '. ," o PARA LAS DAM AS -.1.11-'. "Ill -- 11. Vdi d", 1.1- 11!k fill- T. Ill" I- ,1 1- ,- ,,, NJ -A, LA : ,- ""I'l "IttL .' ',"_:_' ',,%A. lef(micias Alr1lilri- c ]as D, "'ll- _E11111 11,Im"f ,,C", ,_, -,,., d. 9 I 11 I IN-111 Well. I.
0-d-A. I- ..In-l- !I,_ -11 ""': 'N "1:1"'L:1"1"1..,, P, ,,', li"N-lit I "- I ""I", :,," -"'l ". -. ."A' ,
--r- 11-111, ,, ,,,, 7,.,. I. I "' ,
" -1 milmi., it I'llucic I1IWC11 Lit ORTER-ES PARA LAS D AMAS --- I AIIIIIN Iii ". ""11".11 1-- "" ,L,; ,,_ "," 2 1- O H I'-;-S
., ;,""ll 1, 17- \ ., :Ir,,,", : 1. -1. I 111, I CONSULAIDOYVIRTUD S ,
l, ,,", I, Na 7 I I'll .-TI(DINI --1 111iI, 1,i,-- I. T, I 1111111II-d- -,, -- I III "" '1!
:11 I "..t:. I I "L LlItIal", V11119a.1 3.'19. -11 i'sit" I 'L .;":N :,
1, ticas E -_ --i ,,:, ,, 4. T- 11 I I,-, I.I.,.- --. ." _" ," ",, ," ,, \ -,,,d ,.?
- 117 1. I I- la I ,,,il ,.,,., tema' i '.,',',. ".,""",,",,' ,, ,.,," ,-,,'1_. "
l'i'lliento Rr% .,\ -!jq :- '!,,'- ,.,,, r,,,, .,,,- ,!,r,.- 11asesdema .1, .I 1.44-.s 'Ir t.-l ',,, "'. .1 IT 11.111. "Ie'l
Vendn ,rrieviNor RCA. I'l. "d.. I -.; O J-O D-il .... t '11111-1 t-11 ,
S 1:10.0 I ll-zd LI.-., 1, WAIA-11-.. FW Q.-IO. I.- l P""'d "', I IN
, I D I11--ir "I .'T ,l l IA,1"11,1 I'I.,- ., --P, ... ..... .......... ,, "".! C 37, 6 I D-,',-i ",", .-II I U A 1, ": -d.d: A-I-I ,". I ll ; ,.', 'i" ,l,".','_ I d.d. TOJI, 1 till, C-1- ... ; .1
, I -- - -- IO 11- -d-; A I,
,I :".= ,::::: D, I, I ,,, "".- 1- U.., 'i A I 11 ,11,1-1 Id I 11 11.1
'"' ", I 1" I I-O-IO'.. C C."i-AlOO. VO.- :...-i, ,,A DI. It"'.".1- "Ill ,,, ,a,,. I.'.' . ..... -r, I- ...... .. I- D-11"i III-7 11".
, lN ld ,_ -,; ; ,,l "'i' ,--Ad,, -1-it c LI11A
.d." "." I llllljlli",::
":"."",.A.",. ,,, I C 'A 'd'__,_,.,_ I'__,_ ii.1, ENTRE I y 4. ALTOS,
- ""'. --,, "."" I":"ll .:ll -I,- It it itid'I"ll.I.D' """:- Ili ii ...... -1 ..11.1111.1- -11 11-1- .1
il;1,'...,:,lr- I -. ; "I' "' BELASCOAIN 358, ENTR S, ., -," d"'n"'l I 'I,10,, '- n-, l ........ d, ,,,,, I. ... A. j,-d"- 'I'l ,.--,: .......... 1". .I -111"'I"'. ".--", '..""i- i- __ __ _."I"."li "I".., .... ... -- I ' 'I. :1 .'rli I, I. 011l.;l
I I 'E o I,-, -1 A,,',, d,- IA ..... P,,).-r,, ,,, ... ,,.Ii .... .......
1,--.- I ,O
_ : I
,I I' .. l, ; 'll.l..", ""I'll , ",,!",I Or- ,--Ad,,. T.q,,-I(l.. ld,- ,:, -- 'I'l .. .... O d. "" -,- ,"l.1111.1 I -1l.:'I ::. !r ,; ,,.,"',!:Irl l;.."",. """,., ,.,. Cl .......... ,- 11ii I.-. -- 5 .1 I I.,
, -1 I-""' 'I '41,ll l. 1 .. "". f: ,, l"All', VII-il I'd, .. .--' 'L."'l," MATRINIONIO 0 1, ,* .% s '
11 7 I.IA -11-1- t-.r. ". [Af ... -1-111111.1 A,-1,1.1 d "i-Ill I, 1, IL I."", i "_._d_ _.. ,, ,,_- oil-, Il.d.- 11, 11-11- F, --, ll did, 10O.
- ;;' 171"!, 1""1I,,' I"' "'I" ' c' \ 1, I ,- I CAS ""' "" I ,-;: .,,,:: ,.,,- 1:;ll .,A :ll I 1,:: :,,, :11, I I ..... 141. Ili N I $,,I. 11, c,- I 11-1,1 --- lillf. F.-2A3
LAVADORAS A $149 I,,,,, '' S ) 111,,, ii:,' ,
-' I ", I 11 - till It I Allid,, Id (.1"I'd. 11-111111.1. I-, t.l .1-.1 1 4 Ill .."", _", -. Itit,.. -11 A - It 21151 M-M
A, ,,,, ,.l '%A.1! I .it r E IIUESU L t .I
'_ .!, 'I.,, I I I VI
., '-'.'.,:-',' ,,t ,: ,,-,I."O" '. ':,"': , ", :, Illl', l I!,l ,;1 d'. ...... ll."I'' ,,, 11,kl,' il D J'I! ll- 1 1,1! ,I", 'I. I il. L ill. ,,,.It 11-.1.1. 1. il. -- _z ."'.".". -1 ". I ........ ("I _-11 S--.11., It. -Ill VELLUS I"'. '- I...., -1111. il", ,", 'i EDIVICIO 14 y 17" VEMAW) I I,,- I "" I I I 'I'A -11-1 ENTIA.
;" t., I I A ill , ',:, 11- ,,, ... Ill., ,r .I r!:C't,-l1.d.1 A ,I.-11,11 1.11 11 "" I I I- .l ,", I-'- I . ... ... 11' id-'do li'd-l'" l Hi. C.11, 15 l"I'll I ,, I "I'l,". I I' I.'77 ,, ,! d.All 1 A;11,1111, 1, ,- l __ 2 ,, .,_d. ........ N ........ II
, I'li, ... 1. I-1--- 111.1- -1k,. 1,-l O-11-1
1-1. I'll, 'a"ll"'. "" "... 1 I'll. H .1 1, I 1), ...... --,. "At I. ,-.. -=L 'A .. ..... """i -i""' ... "I"
-- All- T-f ...... I, 1, - -pactian padiciii 'J" ,,Jj,, i ...... ,,. G.-l". 1-1. 'l-, ,2 II -El -A' QI DA ., On-, I,~ .......... I~ A ,.bll," 1 I 1, K\tll I I' "" 1 $60. $70. $85. Once y '12 Vedado A ,'-- dr:t I-C ,.,.1,.- ,i.,,, ", ll "'I I ..... D_,I II I
- I D-, I 1, r ,, ,,, nuiliSPIT'll OCR Nil O, h-l- "'ll". ,:" --.- "" 1""I" -11" ill I 1111TIl la Cara, muslos, ,,il 'IC. --.-- - __ 111- II.I- .lili_._L.Ili ll, ,,,,,,,:,1 : C. ., .... .. 1. 111.11-11 'I- 1.-1 Ill H-2104 92-1 If DAD I I -1111 Ill I CI IDRA 94.
5 Y ATRACTIVOS APAIRTA- ", ,,'l c"" "", I -.l -i
,, ,,,, I'lillamionto scientific didoll 0 ,,, --i 1I __ lli', :1 I- h,,A,, ,,,, -- ti ,, ___'COMOI _O
11 11-1-1, ",l", ,.",, ., ."'. ""
Ill, -do ill 1 Ill, 1. T1111 '"". "'d- '--- "ll -) I'lli 11-11d., '".111.
..:I" I,,-",.,il, P,,, -- "", , ", V, l",tNor ,,,,l,,l ,, -, .I,;nlln All, I 'I, I ,
--- I 11T':' %.-.= Scfiocita ZdVRS BiLdIll, N -X" ___O I _l IIREGG BE OBISPO 31 tiI ,--:i-A,,,-2T"-' -. b.,ll "",- -.1Z lI,.__,,. o, ""I". I'd. -d,
A.. l,"- III ,,: "', I fl -i. "IdIdl H-173--ii I'll, I .---- ,-, ,, Joel, U -! (AIRE ACONDICION IDO) .r '140VII.- 11111IT-IN't- I I 11A.""' "' Nil $65 ff ,N.d. i "'l F, ; ,, .I.-A
I rlmd-, Nalml,: 'I I IL I ". N" 408, apill-tamenlo :!05, Tcl,
eon gdIantia _55()g. .-A.".. Oil ,-"'i'Iill,-d- Al CASAS DE COMMAS --- I", P11.1, Cie CA I r q M NFId.16P pr' r"112 ',,I, a !.s C-21-710- l Du: --- ,-,d,",'Nnr,',- '.'1" 0,- I .". dl il __ If-':t72-"A'ALQLn.n nHlTCIn1 IAI ,AAA
III ,, : IIP1111 1.". t ', N. .""', R"'. I, -,dl. MAGNIFIC, y pLIOS ApARTA: ',' ;"'
RADIOS BE BATERIA ,"11'11:" """1111-1 Ill
, ,, I '" -, AM I$, '_ d l
lis halos 1)1,,,,I,. le % I, I I'D u-it., I".,., ,,, r-I b-f.- DO11-1,b], --- --
111)".Illo -, "". 'heff HOME RESTAURANT ,,, Tlf I-7ll F In:,
AparaIns (to lum a rs. L.,a,-'1', ,N,, Iil .-Il' 1111--- ,- ,l:' A ._."Llzil ..,P il" Nl-- I "11.1"O -!dIld", i n Iiiii
-it "l- l "" l-, A T ( t,- .,: I-IOO A-r.t. 'I'll" i-ON. Ol 1-dr- d, .,,N I P-II- 11 ,,.,I.,. I-- I
I ,-- A -n P -A I ke-1 IT A I N' TI dOI_ ,p ...... v-I "' -":II pl, -QI It.. N1Aa1TAl-IO%_-yXAa&AO
Casa do lf, s illlno B( T I .d-. E- -l ._lli'd. ,, -i- I- ,,,, l Z,.,.,_ Md ,. d. ""'
I ,]dwualn ,l '"ll, I" I i"' llc;,,, 'A-2l N ,, I_ I %I QI It AN .:'A'
PARA CAMPO -I' I _____ it. 1."IlItd: -8 _:, "."', ", I,, 21, N1,d.d,, I P.-.d.,. ,,,A_ vl_ N,,'
004. Tel c ,ni, A (11' I I .11 711-11, Cl.- dl III, I "" p.l"t"i .1 6,O*1 P:I- I 1111- l-, ---r -', 'l 2 ,ii CIIO E i H not U.6 I... I~ TO)Adl-. fmtO ill E._ ,
'A'A,."! I.111",-IIA 11.1.111, .... ........ H-5337-11-1. DO IN, .= 1. S-ii, s5li m
C-9: ) fi .. .... D Amil mccularro MENU, DIA-1011, ".." ... ---' ""' I- ISE AIQUILAN APIRTA E
r- I "., ,1' d- -b EPTV.. 1. AIT.A .1. .A,
OIP.11.1. y __ ""'ll". -1.1 -- ... ,-I", ---l T I _N
HIN-GAL it l" , "ll "'.":11 l ___ --I - ___
I It'! "I., A '!",,. I A 11 I I, ",
.LuO, ",Ild.d. ll: :,,, .,;i s, P.,,, Ll, I.
"' I' "i ...... " I I ,At "" l, __ _ci.d. t 'i-itil ICOI T.,,, It, I- ,Il ,,lllvl, -' ""Id- 111, "I "I'll.. A-Idlo.
,. 1) Ij7-_i INTERES GENERAL ": V_ , ,,n- A : ., I
- __ "". 'I'.". I '_ ...... ____ __ D-111 11-1
- ..,= i- 'I'll- b- IA, __ __ __ IN lit.- ,I,., it Ii .. .
LAVADORAS ,. Il ,ntr Ilb = ",
'Id'", "lli:l .. 1.,, il; , ", l, ., "'I, I l Ijil'",t 3(,) 'It"' NIODERNO Y FRESCO API'l ....... I,,,. A Ii,-,i ...... -1 1111,I] I 0 9-3-84-7
.. I ..", A ll _, I ,, ,, l I. ___ (. Ill. I I -110 IN 11.11. I I 1;111.111' ,tDy6"6j 'IMUM111COR UNDuSTI- 11, 1 Ab.nd.',d,!'.',l ",,'.',' I d 51 V-1 A 11-N C1111 Lollild. r-- Odl-I.-It., Il I'll, u'.l'. ,. ', -11 Ir 1, "I -.""'. Woll". --. ,,, .. I !, ,,.,. "),O, Air- IN,, -- ,.A, 11 ICNI I'll- Al I Dit-cluo lament, bacon calle. Sala.
,, 11, I I 7 , ,_. I I .- 1. ,,, -l ... ", I I H II36 It Til I it? I - __A " .. "". ........ "I'll 'Ill' 1.1- At ..'I'll, I 11" .1i I., .1, ,,ir_ ".. "'i. l "I'll'Il) :1:.""L' Ill""I 1111111,111" ". "- I -'ll A-111 I IDA- ICAPITA.... l"Ild'.1111:11,,il I.A. 1 1.1 '""'l ,LJ _. ill, ,, o -- .... A-14lit I 11.1-A 61 C-3A.-IG-11 I'll .r,.,,. .., 1. 1, 111"jiL 1. .i--l--1, -1 I -, I -- 11 I-- "d.
,l'. f'- d, 111" 111, conwilm, 2 habitacones, codcinzq, I ,
:,'," I I I .'-1'ii '11Il1ll.1 .. ". ". '_ i,:-_7.,,, ,, ,,,, ,,,_ .,l
- 211fic I), al"Ilt;l(I'll 1 ,IS. agUa abundan- ". "--l
% C11AQUETAS',, ,,,,,, ,Dlii, P0101 Alit A Ill I le, Imlio Alquilrr lcl)ajadc). """'' 2 I~ ..... .. I I ". ""
TELEVIFION ADMIRAL LI(QUIDAMOS: 31u I"" i- ....... ........ -- r -r- ,1 ',' ''I 1 $-.11 1 D --_I(l ';5 .99 SayaS, $1 119 I LAURA GALBAN JO- Ali- "I'll I ".I I I I-." "r,"',
GLORIA MUEBLES. 1 -8-211 COCINAS BE GAS I "I "I'll-,, I-%', h, ,,,, ,I , -- ., '. -- l%", del Mwe "61, esq. prince- 1 I'll, I N-1 11 1.11i I I; OPORTUNIDAD
''I 1.11- 11 1,1111, "I 1111- I :,,A ld ,,,,,,, I I 111- 1. .
' '- I',,,,,, A il .1, : ,,,;._,d, ". , I,,. '. 11
...... I I 1) ; 1'. ___ P"', _,,'It O .1.1.1 C 74-82 i EDIF ICIO I~' I T1,11-1 ..
San R a I I I I It., 'is, $0,99. Batils, $1 75 [teldlo, -, I d, IN
. fill 812 3 Offlicinflo ,, i ". "' '""ll I'll ':O ,, -', "IVIARTA" 11
Gran l, ,,, , ";," ,: ,,,, "'... "' lif 1111n, $0.99 Pavanids 11 a "'' I I ... .. ... I ...... ,',,I I 1.111, 11 .1, I', %, ', I., ;
Venta Ankell ,; ", nc!11, VH.d. Ili I 11 ,I ,r,_ All, ii ,,,,,, ,NA_ 111d." -- Id-,1 _AT,,,,
Fit , 1-2"i it,",".'I'lVb.ll -.1I.111 1, 11, 11-- All ..
Formal ., ., mallga 101ga, $3,25. Gilia '. TELAS Y RE-FAZOS _-:: A I" I I " 'r I ,11,.- ..... 11 -- '-L "' -1
bl, PIan It, \ w." I I I n, I'll "
_ _Vd d,, 11 I "' "" NI T.Il_._vrg.
a I ii Ili Neptum, '2118, entre lndul;tTa y 11 -- -,,:a -d- """' "" I - - h' 11 ALQl1Ll DID11TIC1.
Pn TelevIl'I'm A m Is ta It. Imporladnies direCLoSr '\, a- TE 'Lli-111 1 11I.-I i1i" I,' ',', 1-1l'.. -1-1 I -1111 I -- ', '. I A I .ILI --- -Al
L RAOS, 21 Y 6 '"' ' 11 il ........ l -..%"A--1- ---- , A , 7, ,i : ,
Refrig n I fI r n I I a ,I .1 ,tn,, I- Arl-d- 6. .Id.d _I".,7_ 1PIRTIN111 11 l 1-- IM" ., ;. ', ,, ,,: QKri% l'i'lor banio do rm bir un inrrcn ,,) ,1-:,.,l-bl. -mId A ..... d. IN ,i
poslti%,amca ""C!,%']P"J" ;' '! W AS CONTABORAS 1-1.446440 Dic 10 .- d I 134*114-3
ESTREll APARTAMENTO "I.ii."', ' N. _,- N't, ', ,,I,,
Tambien Ill r Ad"d. A -T" 7,7 I _Q I' I I k R 'SIT kCI Ill
lc i) (I X L A I,,% 11L*R(lll i - surtido ric rntretim pn r n. ---, Vd DO' ".. Z' """"
!r, 11,11,I, (la I I 1 1 11 .1-1. ., -. ,- A 6. V. Old. 7 1 ,,. ,,d), i :- IT-11- V3 ?"
:,eI. llilalrluulzi soq , '', .." I I. .1 11 ,wirrin en i,,das closet; Cie tcla -, 11-i- D" ,,.' i ,:.I l ., ,-,' 6 .. ..... -,". 1. ..._l -- P- ,, ,,
. I I I __ 3111 1.1111 11,1,1 "' 'If
I- , '. I - l, ,- reiazos. Pida lisLa (to piccu'l, --- ,, 'O., A:_, ll,; !.'N-2,_ 11-7,1344-A
vribi Batillwds (),lel ,,( I 1.a- ", ; VELLOS 1.11 li". I.. A 11 d, ._ r, I '_ 11- -1 All--: N_ "" I ;"On I GR AN HAD TACION COV-nRI :, ,,,, , , : l LN(HO-1611 -nplk go-ul d, 'a FeHman Rydz v Compatua, TROPiDINNER t .-".I C-A-2-1 1, ],I. Ili, ,
--".. A d.mkhl, Ilil- -- ILO kVART%)IFNTO A UIA l _"i_,N I pl .\,O,' Rl 11 --AA
vado as 13,-ndix Plan- ;I I, III. l ... ,, ., .1 'JiI, .1-d- I Ol .l.. -d""', -, - - 111- L-1-1. -O -- ,I.r. ,JI..
, ,,, -,,I, j -11., dP ,.,A. pil ,,I, L Int -alla 1. ..... N : SE ALqUILA FRESCO A 1 .I', O d,
Adii k5uwt. dP Ni- Y-L. S,- 'id P .. O. lil' Illi ill, IMR". '' "" "'.--l". -; 11-11.1- A, d ,.;
os, f la-Catila .1\111,111.t 1-1. 1. I ... mul 3 2'. it I ",I,,",,i ,1,,,,, ,,,Id,, "' Y Co.
s I C-1074G 2 E -t I r-'.,-:Ol ',, , I ',',',',' rnodo apartment, -el.Tt_ ___ _4744 7.
,honis' de Ili I'll, "I'll I I :111 11, agua I I 1, -1 I- :It ,.d,,,r. d I-Ilil O.
T RAIES DESDE .I. d A A ,,,, A .1 ., D 1111-62-3 ,"V O-1 LAR ALQtTLO UNA

v callape ( ,IT, t '11 1-fl, 4 Ili I, "li'07 B-6225. A - I I Fict-3193 bi! I I. II-I abundance. Sala-comedor, ,I. ID
CQU I LERES Runcl-i C11111-Al A A, L"'. l',, - ll ,N1 ..
G. "DnC F.Diil. 1. ,= il I I c,-rd- b .... ... lI 0 m1d cuartos, ba6o, patio v coci.','.. '-._'L--,il h- "ll '"T" ,i"- l,'r,: :,% 'i,
menNUal- Hadi- ,J j, ; 1- I '. 1. .., "". $5'00 dP liu',i. .,bIL-.nOl, -1 1Z.- InfO,-..
del hogal (':,l::l;., l"'t, , 11. : , .' ;";" !' D. I'll ... C 44-70.31 D.I.] I Cillr 0 Nu N --. 1,7 y ,I, Agin Dulce 101 esquina a San Jig'. ,__ ll-, A-b-d" ,""'t""' ,,, ,. "', .... D_7.' .4-h,
t it 1, I ,. I r , ," , I .1 I 79 HOTELES- ,,,,, I.dil C.1f,111 1-i'lul A d D-%W-42-12 l,'::"2,1 ,!l ,",,d!' I; ... li ..... ""i" .'I' A""'" il It VE oll Ell- ,
I'll 0 *1 OI'
.11,1 P Iuii ; i 0 ,I lll, ii, A","(.,, --- It .... . ... I "l- I lmlaleclo ,z", ,:dA ..... ... 11 ."I".1. --i .... .........
l PALACIO D1, LA MOR S I I'l -, :'ll'illl ""i -,
. l. I ": :, , ", ,_ APARTAMENTO , ":,.,
I, aflum," I l, ,1,,,,-I,;, ", ,li, 11 Ill I- -1 DI :. ,, ,, ,,,,,,,.-.,;' '!,, ',-_ .' ', : TERA ,82 IIILII A- TA-1 .' '" I I IN 5 1 ,;::, 11,,, ,,,, ,, = I I H 1,12,6 1 ',i, 11 -.d. I -l"'.,::,'"I .... .... ..... --,lfO-, -10 ,,.,I, ll : 71, 11. I -1,11-I.1 --, "ll F., 11.1111, 1-4411, """.""l ",N - ...... -- I-- 1-1-11, T,1,1.,,,. Jquio (,-;;Ii, ,l'i ,; I ill I o I ,,, ,,-, it,, ........ '' q. D.. All ITO IIAJII I ,I,, I ,,l,,:,,,,, L,,,_', "I'll". 11- 1. 1 If 11.110 82 I- '.11, I1,7 ,". .I,.,. O .... O 1.
- I I'll, .1 11 I ,,, I ill J ::- .l I 0-O ", -- VI 1.21 1 1 1 I I.. :11.1l.:Ill _, .' l ,,, ,, ,,,,, ,I III. -.-Il- 111- I,,",,''.. --, .1:,.,:; ,Nl ii, d., --' D 772 .1, :1.1,11", ":il 11-i'll-.1 I,.,. 1. ,., ,. Ill., I'll I 11, 11 1,11' 11 11 """-- 'I( W "Illil d, 1 5 Nul.humcos APARTAMENTOS. SE I'll I DI ,'I,
10-I.- .11 l. I ",""'l". kd- i -11" .,- .t, "Ndr,-l
i I- ,, D q"111". Ill,: ,,,,
1 60 INSTRUMENTOS W SICA ' ,', 11 I I ,.:,; ,, VELLOS I _. ",", ", ,". I,, _, 4_82_S A I A. liviim-1111 1.1-I'mN
A A O l:, 1:, 1,
__ I (A ,-r -, ,,,,, 1 1.1 11116 l"l -'I"', I'll- S, ". I ...... I, .
I I I 11 d,. ll _u= OlOll," ,,, I -l;" 1111 1 ""," ,,,
I ,I %I, !I 1-1 11:.1 11 I 1.11 I 1, I XIJIJIACIVT) LIC][11101%il (11' 111 -11111- 111-d-d VDIFfICIO "E- [ 1"D]"All All TO -1 fldrlb 1,11 7 -11 I., V.,". 'l, .... dI 11 1. it-1 I ,! O 1 "I'll --I:,,,_I-. """,, ';.", ", ,, ,'.,, !; ,"""M,, N76
, I 1, ., I P I '"'A -q ... l I d ", Ili, _-l I I-li., t, b. l;m,,1 .. .....
": ,,, I0 , ., I Ins do I -'-- "..'e, 1- 1". ,,, S 11., '. ":, !:"-','_"11,ll,1,,,
1, :1 1, E I I- .l 11- "'A, o"1111 T11- 1 A 32.12 1 NI ... III-, "'.", -, --.":- Ili O'n" A, ms", ,,li .44
-11 "I 1 11 IR Cat'A, MUSiff. Ider. __ __ -- 'l I I I I ', A,- D: ',l 11 .. ...... ': I -1 or-- ll I
. A- ldlil 11. ,I ,, I) It, ,N ...... N ill "d I, It
, . I I", 'D 11 I- I ...... "' nas, Pic'. Tiatainiewn gal ;,IIIIz ""' A -', -" ", " ,,__ ,I', I. ,l',,, ",',c
I, Ali,) at I I r, I ,,, -1 1, ", I HOTEL CANADA "ll ... o ..... I, 1- "T'lluit.l.'T.
- ,iill
I I I ,. cim 20 iu ns de, exiio sOf), I a ,,, I. -l" ,i -, I ,I", I I D- All l Il-,.1.ll .... .....
1.1 -ri it 40,'). inf rp 2 A'W11-1 A 1-1111 TJ.dllllO.f --,l :; -- .11,11,11, IN -l ALQI 'L- 1111ITANITIT. 111- "I., AMUEBLADO D-141-Al1. I I ', A lexandci Tel ( __ ,I
I I I 11 W H.h"- I NIODI A%. I 1.11CO I- : 1
:", ""Il."", "', ... ,,,,,, v 4. Verlado. F-6.57.1 ;1 11"J,1111111 ,q ,t %I.QtIL N .11 1-111- 11-1, .' "- .11. I-,
.1111". I -1-1, I 1 1,% ,,l ,, H.- ,.i, ""
" ,,, I" I ; 1.1-1- 11 I. ---dn I- ---". 2 111l, SE IkLUUIIIAW AMPLLAS HAZITAC10
I EI .... P-_, -, ___-, 1: ""' "'dN """IT'
____ __ I Ill SAS DL C 0 STU R A C-68-70-1 Enew ___ O'... A '. "': I I.,"l Z ,:;, ,,, ',_ 1, "'. -'. 11 I t'll- I ,-A., ill i-I., I ', ,,,, I.A., "" 1-1-1 11 ill-I 1-i-,b,,
_ ,." __ = l'- d-l' I 1-1-1- -11111, I id.- :,:'11111 I" ,I_' 1',,'; 11111TAMENTO MODLRNn riumil 11 , I A I 16 I A 12 -. -",-,'ll I-ili- A-l- L 1'1-'1.'l1'. 1?7 'Ilii oil 1'-ill
ill "Ill L-I.- AD,. I ,,d-1 A ,,, In 7. 11, A -in, Z I c d _'. ,
PIANOS BE GARANTIA I I .. _. D-I.-.- -. .1,0., ... -', in V IT ., I_ 'Add- 4. 11, l
. 11 I -- PARA EL TJ&1111 A-04DO .1 D ;, ........ "' ,_ IN 11, A- 111.1 __l FLI
'r I ,I' --il HIOGAR ____ __ __ I hl,. IT111O InILI !D-0-1-114.0
- -11-1 1.1-11- Il "l .. m"',i l I P'g,;._--_. 2 -d-, it, LA T7,,, ,t. ,r "I..,-,:', ,,. 1.bl ..,, A, An.,.lT;.M&N
_-4 1-- 'I. I-- At QLDL6 AIAqll
, _d "" ..1415-iiii-I 'dO I d lE, A b,,nil -. -.d,.
- ---- --- II.T.L. NA.ATI,,. -E -j:___TC,., 11, 6-A1 1itFlit- ,-Coll-O Al.- Ill I.I.- I I ;
'to I ... ... I I ..i F O".. -,,- ilild A I IOI ... 11-111, i'll-1- IO D-2UI -11! 4 I. -'-
SI, VENI) 73 INTERES PARA EL HOGAN ll.l l".I_-P1lN m-d" h.blt.,I,,
NUEVOS Y BE USO d A O., ,.Oll Ildl _cl '
1:'11r, dr:D.I. Il. A_ A _-__ 'r --."'Dd -,"'. A A I~- I -_ -
. 'Old- LIO AP&RTAADENTO D-313-344
- IN 11., " -8, Alt,, 1 AIIAWTAMENTOS YESll .CA.Wl. D-_j -." P.l
I ,,: !, ."ll, O., , 3 ,.I.-O, ." -illgl I il-. "l 1. '.... -'. N.- I A cll,;INE jjW
-1 - __ -!'LA 'CFA" Ili ,, I Ill ,r llr;rlill 'Xill 1.W CORTI'NAS I ".- e., 1-ll 5r. ALQtILA AMP _- PREDILE ... ., -:'. :_ ,," .,., ."d 'I-"- OO I "- .... L.O ... --d I'lldl, ,_ I. -2rim
I A 11-AG03-ID D" ,, i I partial OP,_ -, ,
FACILILPADES DE PAGO I .1 I. 1. ,,, l ,-,-, --- 11.11,ndl, ,, L 1,,-,cI1 GO- I 4-,;in ,Se Iquii n lull. .13 cll W
delos Sptnw,, I --- '.." A--- __ I -, "' I.= ,I ,.",,.,,,L il, '. I ,,,,. 51. ,
I", iiii-ItIll-.1 A d.-II, I I 1, ._1.11?._1ZJ tos moderrit acabados de fa- inf- I.. ,,, ...... I O. GO.I. 57.
I IN" .l L. ci'l- I.I.-OO 1.
mu _ER0 HIPOTECA I D 141i ., ,_"
infieclu'd" 'P ...... .... l" -'-" HOTEL "rLSAlf I I, Q' IlClk APARTAIDENTO GlITTill 1 13 ESQ. 24, DADO a la calle com- "I"'" -- .
atuias. vel-LiCale,, \ bat) 'IN M', I.1-11. ..Ill. ..."I V E bricar call vista --- ----
'm --, __ C-96-i".
: h:.' D 1AXIIIA in-IONTE. AILQUILO
"'ll ... .... J-d" ",' ', 1101 11 '. bil-ldn ldOMndlP.P. Si A ..ill.
, .- _. ------ ENt]kANtAS 1-11 -1-11- I ... 1,1. 1. ,", A---I,.,,..1,,O.lO A ,.
I ,e). ('--- .1 ...... I,." N, III, ---.--- I puestos de sala-comedor, amplia CA
-, It l": AMMIT -.'V- C.., ,d d' ,.bl.. "", b: ", ,l ; '.,.ihabitaci6n. bafic, complete, co- m=1 I'll, ID"'I'll s- J. q- 314 .."
- i, ,ii "" l Al-l'.0. O Ad "A A I I,_ I I I~. Om" Jid- N, T.,l t!r
. i
- .
. I I
'Ago CCX I Onsificadop DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Didembre de 19.52 Claafficadoo Pigina 31 ,

-1 *
ALQUILERES ALQUILERES ALQUILE ALIQUILERES I SE SOLICITAN SE SOUMAN SE OFRECEN SE OFRECEN
. ___
84 RABITACIONES 86 OFICINAS 90 MARLANAO RUARTOS ig ALQUILERES VARIO 11W COCINERAS.COCINEE6S F17 SOLICITUDES ARIAS 119 COCINERAS COCINn6s us CHQFERES
1. ALIFUTLO FRESQUISIMA BABITACION BE ALQUILA PARA CONBULTORIG DR ESTRENE CASA ACAYUDA DE CONS ILo rimposA CASA. I'll.- BLANCA. BUENA aGLICITG J.Ft VENTS IF VENDEDO-1 RE E-- --M--t Y-111 PARA CD' HY Ot.ECE HOLLER BLANCO; U Also$,
, 1. .: VAN.An ALQU "ll1l.. 111,11.d l.11el.,.. R.d.- _. e.n. it.. I ... h., .guL rokillo I, dentists. lujon, y a truIr In I] Reparto Mil all, tie ]a H W. Wil. do I tuRills. Inifin ,-, 11,.,,unL. p- loup,- _",h ,ORj.. ,,I par. 1. ,lot. ILI a... de .IWUJ- "'"ReIr I',L'.' IPT 'I lli"" "" duI I'.- ,,, %.pl "
" it" rourint. repit, ager 1 ban., All.r.. uar ,In _, I, on.,
"I'lop'.. "I't.ou, .,. -, .I. an 1. ,.If. 13 m In BlIk.. Call, A,.Il. .... num. pNIW. I.-d.l... 4 -t-- giont-, I ,' l.l .fill.: 22 noun. -.- Inip-tad. I Ill ladl v-1- MAgni- I ... :. ,' S1 no b-11 -lld.. on lI.I.W ,.Lim Meseta Y Linder ,, 'TAIL rulo. Sala. crone I ra. entr, H y C. Reoarto R.br,,,Tll -1. b-. lot,, 11 y 13. Vrditd. ,oul-rizz. 5, R...., Call. 77 N
.fit. di grzolard. noor.linflon Np. Vnzd,. Wallis. Initirrina, ef tricaugado. 0 (".I D N5-119- 5 i fnn, B 7277 Jnnu, liNnl2N_3 D. ..
N.55n. -0. I V A M- 111 IIA Ill I ILLO. -c"t", I: I ,I,,, 6tro-"ICO. itzaU.
I ... 215. -. Annhotol. W12 Get tin,. 314 Flinn, it, I "'17"'I'4" IN t'll-I bia- V-d it-- ,
H41-84-8-din. c.clon, it. a.. b-o-. .-J.. I.f.r..: R.- - D_,.. I, _,, j Cill; n Y
A u, 53 1 I.- METRO 9 PLAYA rau-- N, 11MV11A SENORA .LAN ,,*.,,;,,I;,,,r;,Y,,,., ,,,,,, y,,; T-,, -j-n "I.d. ol-11- '.'7 -- b-lor ,'EARLO% ITI-16M FRENTr Q11INIFAL PARA OFICINAS drig.r., 9. ., 6 M-.308 y U.319 3. CA. .ARTA
A.YrIlls, der.runvert.. ze.-d- .. ta. Freon, .1 -A,. Plitin. 3 l.boo- -noul 11 -.. T..b.j.. Ill 1. ,.,. __ --I- '. ,if;, F-1HF1 ,-- Tu,-- Pe- TrIef.un I-Mg.
ILIM-11 r, ftooll. .,.r.lid.d .1,jull. h.- b falls.. 1,161.n. dllaetli iou- On' I Is 1-- I n ol. H-1 1- -'..it., ,,,, _'. KOLZCITO REPARADGILA DE KDIASlou'.'. ..In.. Be .dool- eludono- Tell ., D-1al-nn-N. ,, ,= t tie 1, Habana. Se z -, ,-,, u 1, I A ... TIl.d. El B..r it. billion.. 6 117-5 gESFA COLOC Alill I FLY,
romr. rnderous. Clarti. tolunp.d.. calls RESIDENCIA EN PLAYA lielij.. 15 IN 11:'. ft ,.-Pel d--, ,;pod... I.I.nol- D-I g 'l R4-.-O-'jllill -' i:; ""-. I .ENCA -OL
.t.e.n -ue.had. Lon. .Werlla. Los I,.- .1on, .-.dlli ... do. Prindro, Ado ral. Lon. W-on, J-dir, El Fl,- I I _._ '. __ ........ -CAN
. I.- % -,yTlnl.td IF annual, .1 Rensort, R,,Id .1 !Iub Nh.tivn. Ili- ' "',*. I ,_,n -'. -n-l ,,,, ".,A. I. _C
-j.j. _911-it. !, art ,.IT A 6%4, IF$'_'., F 406 U.A,3.jjn_5 -, T,,,,.,,,, 1-7-,a Plot. o I. -. I.
D-131 -84-d o' I I IF -21". D SAN T = 0 5 '! 'Iu
L-_117 d Flo" I rado, Avenida er"' D-250-IM-7 as 50"LITAN ZERO is
ch, R if C.- az : Rvo,. oner.. en. ,,,Cntr, exqu Call, Pri. er to it. Lot
MATRIMOROO XLCOXILA EN S3 N. MI- IufI4 -I- -,rure San Itrool, y SY ._ ';ToI1I-O _-UM AC-CINEnAADEL-CK1rA r= c = 1'1n-.rk. diner. dead. .1 Z0FjN-EA ,G- __ Y_,oG.fall .p.rialon-t.. 2 4, balloons ,-site. nOM&d SUPIrtintand Red.r. a h.bjj ounbl-, P r .1. W.. v.- I D-117-12! I
. art.. 1.4"' coal,, ff AN Ilnu- ,an- edad. iluipla y l1hpluesta t'l ,IT,, d1s. nVar'WIN Gissizents I Itf aFt,#_( 11OF
Asia y IN.R.. troorizu.ni. ..A .... v.. C411-AB-19-Di, toohn. lrunint, n.,.u,. I InAn.i... Lolli. SE SOLIC ,,, ., lsv.' I p _I 27 ALI -1-- ,.-- ,,,, '111' 'F-1' !L. "'. "rR 1 1 11 1'A.A PAR,
,er, hall, coolueft loopt ... y ", .dad. d. 9 I on , "I, l L., c.,.
refe,.olt.a. No A, t.Ndl Is~ of In." a- In En.".: ....... ona de aefiora: Widoo, no rnD; d. In,,. I vil- U4,4_117 _. .fa_ clulo. 2 p.r ...... S1,11d. S. D.n-o1_.3 -1 4'.1. W l,"', .-, W-13,5-B .
... 'n!- AlM A CF.'AG-A .. I.ADO .. AL. D.87a-lif)." r"ni'anal y dorrInKos d, farde; u.r ....
Lugarefto c. Carlos 111. Uo' T ITLar. Ill In sal, juzO,.dN..4,b.j'.1. SOLICITUDW DE ALW ILERESS ,,,--i6.; solid. SW ,I f.ora Lul cYFft.CX_%- tYF,_t0_( IN Lind-nP ROL.! I loir- AFEATIZO I ONREFXRj;y-jA-S, ,
D45,1 4-IS Let_. Vista A 1. .1.,11.. R It ALQUILAN ALTO$ As MAR, CALLZ 1111111 r-lon, claras. no pr- -r- dollar". P.I.lllu -ub" ..In. 'A d-l.' I'll, -1 111 ---11 11511, .1
' S .8011. D-76341- old T I. sol.d. .-I. .1 --o M-48.41 -071-125-1
%IDADO, LINEA 4H SATRE r r a-E Tel6liton AA 11. Llictif:1..e.11, 5I.. A,,e. y 3ra. Ave- NECERITO CANA ClNCoB5=A!NT-55LI r 1' u,,%,. In 12 in. Call. 2 No 3 SE OFRECEN ,
A!QoI., 'frW ,Ytj Implia. h1bit-1.11. IN- -Artow. ban.. lerA.r.7in ,at, con",11'son' J.. P.N. --130L .. MIllon.r. G.74,-,%4',e -ant-f-,
LIM 16f. .LL VEND. HOVA SECCIONADO CURVO C ,.od coli.. ....k.-I.R" TZIL__ D
,lblsotil no. B .A I r .,. fault. ved, d I __ _ __ 1;1 D ENPNVOL URDEA- I,
Ill It. 'L.1,ICF_ .!,., .. ..r.j, I, v .ontllo I I .1.1. tie ,roolo, DEBRO ALQUILAR CASA AMUEBLAIIA -If SOLICITA BUENA CGCINKRA EXPA- III CM DAS CRLWOS SE,, 1111A.1, 1A1 1*N SHAIE IrAlu ,%,,,Lul 1- ollotts, -o-lio. Hall..
y ,,Ilnt. Ruen ,ambient,. M-h" bu !sc uns, u ryj. b: $11 .... en Iso- Inf- it, 2 3 ,lianns. so Miramar. d, Isn .i -L, par. -rta famine. dormir ,ol,,,- .I.. par n. 1. us, us, nn _1 111-1, h-,. -ol-rut Us- .1
... ,,utlid.d. Co. ,_ In could .in. D. _rt f.uwt!. 'Dn"no, 'n 1, ,-1 ... ll.. %,""tli. F-u- F Al,.d.,,.,. Mail..
H_ FYFNL ,'1( 11. Burn ,,eldo. Lot, ritt. In
11-7dii-84-12 Dc j"'_2 l IN"""' B"'N" 6113-0-17 B-51(32. 1, 13428-INO.7 ... p"N, L, r BRA620 tie 8 ..12 ' '...*-S"!' (11'..C1.9 MUCIIIACSIA DXL [NT9To t 'P .I
- ALQUILA ,, lot,. Joan DIg.d. y G crossoid.s. All. No ,,art- 1. Ulf lilfl ,- Bit L441 P,-h. 13-707, ;,
n N PARA OFICINAS AII-A _iiii:i .,,I,-,kaA. Crialla
HA LITACIONES A 11A.40. 5D.R". W.A.. "" 2- AVIL b NII it$ 11UTNAV A-APARTA- -ill. """' A-43217, 13-90111-113-M D 930-119-5 D-1126-123-1 I
'Ill "n .Iev.dor Y air, acrindletD. ... to alto Indpendl-te y unity frescri, DE5EO AL Ul M, CA1AinGRANDE. I D ...i
.0. $14.01. Sala y cu-to d- .."'Wo'suM
pull., .,do Autrus. Ed fill. Pzi& ast.. l.roll.r. h.buslout. ban.. n.vi.s. oz- r. '.. e .. ban k, ,.I" N, -. Vi IW _1A- _P_ OF, A' GI HYI I I I- -1 LIM Ek__iAAA _CA11 *
1,, 2' --- $16SI). Rb,),do If 3 is. Tru" A EBPAROLA I KA UN IRA. IOVEN DIL CAMPO, U NG.. ,EZ-,_ jjTA.I IE A ILE ONTE..
l. "A-ul ": C-13445-20 Din tin I 3.No. Hula$ 9 y 31. AWlol, Hlpd- as agua. bible PrOlooillitio-it, I'l, ,.'l.1'::::.,,,,,1.o ,-,yr. Cocinar almun, ,xviu. rnv,,,, deal. celocarsts
307,.Le) M,Lfiu, Lots. 7. FouJ.. Jose MI. ., dior -1 ... ... dun,, ,dad, ,,i,,,,,I,. 11-1 11.1111111. b ..... ... 3. an... Its., 4
gulf de Pirrga. Media cud,, III'. At "LO MITAD OTICUNA MANIANA -- flon: UO- .580. lavr rolnude-1,1 ... I nu, 1701 Us. ,oeld,. P-h-, IF ..... r 1,l,, U 4740 o-111. ,, -u,- TrIlfun W.,44. .
is 3. D_1621_84-6 it, Gun- I.I.niatil. alb.j.d. etc.. I H-11.K.W.1 11 1. ,,,,,, Solid. $35. Be .urreul. .1 ,. IF. _,,,a,16,. TIH ... I -A 7.118-15ic- D-IN2.119 5 D-173-125-3. a,
-o lono...., to.. Wif.... ,,,.able. D.Y MIRAMAR ef renclas noo, ,Ira,, dorruir co x ... A'. C --- - _85 N , ,.11.. r-l,,.,,I:.. In .... '"'I'"': 101 PERDIDAS --e. .e....I... T, : IS OCTNEXA V CILIADA UK 7-511' 01SE1111, .1111 I.CINERA. NY OVILt ( ( H.1E. PLAN-co -CON i-x.
LOCALES Alin. 40 ENTRE 5ta Y 3ra. I ',', i,,ui R'lldoo, do. I ... on. -- -,,[, U, u-no, d,,l,,,., L-3--, --lrutu ,ornsl. ,Iodld
AVES Y d. 6. Def t".-3 49,p 1 6561- Vdd,. Liannor ill 8 11 ..... T.Iiftorol DID-1153. D-81-115-5. I c-1- Y 1171H 11 I -1 I. 111,1., Ill 7 I M p, Io. .1 U-pa"
__ D .5 L .do. all.. Tlrraza. bar. I, I -1111 d" I' "unuto.. .483-1114-5 fo- ,ul ,L,.A ......
'2" it.,. Los Lon ,elia A L4. .. A. ..TRAVY ,,, ."n'.", D. I 1,*
lunploo, I .: N. PEAR0 DR CAZA SECTIA _In_$.
BE ALQUILA NAV9L.1ONF1LdTICA bl..- .earn. .r.j A .,dez;,ACtt1, ,.nkr ,I ,01 TA UAL COCIINXRO ENPA SI.V.t.INT. ISLAN ,I'D. LA
'. Hill.. l.,.Cr.*.e,. R= .'e..,Lj. -- 'Of*l% -
It (BE ALQUILA AVENIDA DE LAS MIfiIG- Cl ... is, 2 InIft.o. -in. a.,, d- -.. Is. of A . ,. 6 I'l: ,L, nldl.n. ,dad. Club lrrrl t- *'.I 97 r- At L __ L DR US : 1.
.114 .,eIr. 2 Cal se no L. I P. rat" ,X OrPti L t % N ENE ELENTE ( NXRA S! OPH" I. I IIOF R LKPANO
" r lo I., I'd ..... ,;,,l,..I7,,Y,,a ,filois. L., Y,- 3 y 4. vzole- luallo sl-- -ad.s. gaM. % FL.qu. ,ulie i .- ..rf.-X -9. d. 0 I -, "o-111- -o-l 11-1 L-1- -111 1-;-.1 -1.1. Y.n. I..
, ;oru Ilt ft,' le, udl.. Vffin ... lint-1 D-&4.-l A.5 it. vnnu I"It" 'Ill I
fr. r. L. Ilin, e foin-unt- B-034. Iritunain: F-54.. W-922.. via ill Alorunkire. ,., ,.ou I 11
I- 23W. H-27H M-7, .- 5,,A L,,,1A(jcad,. D-120-jol 1. --- Tr
- _. U17445-6 D-411-101-51 A TA BUENA C.CINKRA PARA at OIRECIE MUCHACRA IFLE COLOR. b" i". "', l' ,," '," ,r','7 .! ,1','oA'1':-'u I, ....... D_91 1234 I
LOCAL PARA COAIER 'LA SIERRA 102 AGENCIAS COLOCACIONES ,.,Kln .... ,1 1 ,Fd. dul- lonoL., Ia, %B.aGlnd.rL "'"''T."' ,,L;i,uh.1 1SnC.1,'1;'l1jj 11 ,, I ','a', ',','.r,:', N'T"." I ,' 4' "FREIFF-UN (HOFERCOW-amoo
F ... In TI,.I..l ounclitno. l..,.C11.?dj 11 d, I ........ i.'ore lF'. d"1br. _. OF lolot .1 1.
FAIL.I. b 87 HABANA AN.I. ,-do na.,ofil. nu., h- -- N-Id. .-Cal Call. 1. N, s r:,, ,.. ,uuarlo ...... d, 1. on I nl: ',
.j. ".L.... Elqu,", de Be,,,, , .I- A- Ml-lar. u ._,I._ '. _:i dad., I'll LIN j 1':::; I, '. 'o,, ;'I, ,; ,,,,,.,,,,,, ,"" ,U,,, ':
nued. , so. roll... n olut. _d ...... :1 Ili sill. l"'I'llo. act,, fill,, .1 P.ol.. LA NACIONAL: BO-9706 14 fl-.,,, D-B".1211.6 I
lnfn,.e': F-15. LQUM0 ral.E., PISO ISQUINA. 5A- Siferr. into,. ,,an -tud, del Tnlt. not. Eu. .ue,. A,..cl. of-- y ..11lus rur- I !!-_2 __ b I EnD It..- E r I WLANC. OIL CA-- .. .I.El, 1111.11 .. Fill- O-IT I- ..
__ __ __ ll.d.. Iur, I-it: -11 ,no lee -- 11 1 7 oil ll I I ot,.ic.cir r.oFr. PARA Wi-i4i: ,,
H-A75-85-3 D11.1AI.. vdor1.,.,d- Irulto-Inn., b.6. !.- us -, fl-W B.j- ).,do. n...i. W.. YnI -w1ment.d. In Ind. III ... it, us. ,jIjY(ITO CDCIALESA 1'LA11A.,1(t1T1 -1792. Juan ,85_;1,8_5 bli'lun." ;; Pn. 7'.1'1,
nood Ill.... .., ,_ r ""n" ( 11
- ,.1.1 ___ o Lot on ':""'.n',rF:' 1'.'11:1'Phd,,. ,it.. NY .A.
_ __ "'clil. In.. no. In. I, ... d.d. 9.1n... lluln.. -rl . e-oi.jbajbsrSrvI,1,, ritudol. Sgund. in ;,,-i ,, l,,,, ,,. ,. ,,,.., Rollo. ,non. .. '. 'l I. .11'.. I .... d. e- '*
ALQUILO 2 LOCALES CrINAERCIALE3.1g.r .6ntrn.. 1-.ftsd Lou-. .. Ile lit. Jl. ALI~ ilvubid., l1r.. r. 9. .Ira ... Monill I -----. L 11 I A 11A-NA .. COLO. .. .
, in do ,narins a ,Lul, y ,,,,, pequAn. do. bah,, "I 1, A ,; Y tl
in ju ,vnenuva San Miguel Y 1_,,g-ruI,. A-521, D_5IS_1Y,_, doz Ill, ... I.f.liu.. FI-1151 H-507n_,., Dl IF .!. I ... n 1111"I S511fin V-, n,- Ilas In rot, rtrnl,,,. I.f.,.I,. e.,.r,. r M.ri.n.n. 11,,- 6. A,- Moalo.l. in:. NI lun ..... Lu, .'in .. ..... BE O'N.1 E 1.111'a'. F.11 11N. ....
b-n.-FRIL-1 D-l"Ll, _n',- u- T,,.l ,vIe,-f'. s.yS=d-j-1FYN If ,-in u 1. I D-1015421-8 I
H-1529-B5.7 Dl ___ 13 ... ... n d-nu Liam,,; T, 11 x- Lon .n. U-MU, D-NI, ILL. I ok"ru E ulidm fON-CAMi_0NPZ
ALQUIL.,C-E- - -- ,-GE-UC It VA ADENCIA DE COLOCA471OP45 ,,,,I,, ,.jA 8GLICjjo PjRA lfll'i HAYE. J. u,.A.u.. 1. It ) noldis. N-41A _PA L-. ---Ll. I.r...-n, o .,,a. ca.
ZN CENTRO DEL VXD.ADO BE ALCUI- -MPLIA CASA ITIs, "a," d, ,,,,r,,,, on ... I tol. Tino. B 1 6.. D 1 7.1o, 1 ji ,;j.- i.-A. A .1 I oll"n
cr- 110, baj., T.16t ... W r -- Fannin, q -1. l-In.l. 12 .11, ...... d, $400D Saba ill ,rin.ill- -, I-- ... I P- V-1- I 31, .1 Ts ..
ILI Lt.rren .. se ricesl'. "" "I'. d .. j'jcjtiunoz 'y ofter,,mlit. trilid ... .....
ereno. In. d.r. it, ,, I. Uni_ LIN ,, h.bl1al0 ,,.,.pbn0. co- ,,,Luc r N. 15 It :.,,,,1 ,,,,,,,. ,C n = 't. 11r. 11 --, en(r, Ira. 3r,.. A Inertial- --- --- __ TIN,', ,If ...
In, os. P, -j.d. .,. ,h-fleorti. j.1,11., u I'll',,-, H VIL12 hl,- d. a A 12
"I "" ""' M ots., Ss'llquin. -g, 3 h.bL%,nuru,. 2 no'n., .. it. d. vlourparil., nn, Te-ron, in"... I..'u "j, :L(L -1 92-1114.1 B 'Is", OFR I CEAcprNp.GVLFN DELUjLOR PA. L- N1.3437
Florrin. 26 N7 504 r-5757. ,-Id.d let. -- I I. n e I-N A- _13 __ _ I . ... .I....t. __ __ D All ,III 1 D-1214-1123-1. .j,
Iff', :,,.:d,_. y ,,,r* n .18 on, St -IMITA COCINERA CON BUENA 8 1-1, Is, B. burn ,4,1,10.
H-2FL84-15-13 printer pL5.. E.Lp ef',trurtin, j- a."" I No -111
_ _____ 1-1.268147-1 'Ill. d. ,;iof%" Ibles, VjdjN- __ H-776.5-ID2 .F, 0,,.EE Y 1A I(IIEN LON MY
_ lot. A40D. DX02-90-lf DIFICINA _DVMESTICO % ........... San Rf.,l 615 Tllf, U-5437 -11
BE ADMITEN PRoposiclorres P R DE, TRABAJG I)-)3.l-LD4-5 D-M ..N -fr,.ln.. ,"It-i I null-I 11 126 JARDINER
Vin local aMP110. lUffar e6ntric,. AVeol- ALQUILO (ASA PLANTA RA ji. coli- a ,7ii-, 7i-,,-,-i-i-..A .i-WA 6.-C AR- T, A,1601, I) ;;;,,T,,, I
d tie Pni-vnit 172, spin. Batista. H,- tiopn,.- ,,I,. ,.,,,d,,. 4 hbil-Wros. ba- BE ACQUILA CASA CY1 ,.tuTICO.T.s- ,A, Perer Ctirrill, Canipationt, 6N I ,
& 03, I., que prl,,.tl m,),, p- .... al -- ER
Ira. Pat,,- Wife tie . ll .I.- esquin, frent, ,I -r, ru drtuutir.. ,,ri.daz.. 1,;, _&IyCiNAR I-, .... nd.u tguio Ill:.-,- - ___ ___ _
ban.. Informan In I oz all oz. N.. ... I,. jOLI 7TV PARA: Ij-,63-IIS:L; DE8EA COLOCANAK I W-ER0 HLAN .nuh. -.d.. R.f ... net.: ..
jI.lW.AMS ou'rill '5. en Pill, """":'. ih ul LF,. p.;,.,rl,, LIN I.-IfInt. linful"111- Inn Inno A-4327. OIHICEAE JOVKN PARA AYXNDZZjAN.
_= ,._111, bj,,. Pre, do, -11.... Sill --d., ,,, zu% O-' cr1 ddTder7uart.s rvanjdrn,, Y Ier, __ _____ Ipo -- b-o -lld H--- 1.
"lr_ iL,,,,s l.. I d l7 'Llonul.l. D-100-12#4
D-1.6-IW-,,, 1, -I .... in,, Stolid I v ... vol... XCEIA PARA L1KrUR B 1333 D-I-FLH-U AMIRAMAR 855 Y $105 __ D- 5 45-87-3 TIFF. -365 ,-de. trr,,,,,l forolD por huras, $3D Inform Ill 5 Or.ECE1E VI -%E1
-h -1261-Do-o -_ I N11 1 7 Vd.d.. ,oil, 21 Y 2. .1 I:Il I Ap., fi.,., -vto.,, it. 5 6. Wifloull -_ - --- -_ '__rARA COCINE. &CRANICLA1- ___'ILO FILICANA NALA-CO3IEUOS.-z I 'ILA MATANCERA" .A-7 140 iout.- 'I'- ON A-4327 D-101- .111'1. 'FLATro....... .. ,,
Sint '- ""111A 111,111o. PISO ENQUINA ALQL lul- ST. it, YIllln-.,, P ""' "Uc .--- I In u ....... I~~ M-no, n. j.nFl. P,,r iNtr. u. L I
ot". A- ,,,.I.. a 46. on. In-I 11 Tj cu.
,r.,l V fzr..ll., Ill. I. b.- ,11 AL, It cu., , .1.16 Ili 1 toNA -I Illp-Ier. S.1l, 1Y--L-. RIr-uL.N I. ban Gardens -A do-IT.Id. ,or ..,Rzror. In.
no.v. e-T Innot.nrlou. on. Ut III ,.C,,I,, 111. INI y Requena. pl.pl, fill. t ... .... rzfl, SWOLL Vlrl, it, 3 S ... Inut, para CLI&Iquir part. fl.b-t;_ ; ,I,-o- .,E.. CNIADA MEDIA -70A .. 119 V ". ,I'. ."onnolus. -I'.. B-2.0, B.-ASIL .
SALO, lor. IFN 3S0 A, ,u .L- ... I S.F.. lb,,,,, 3 1,111- '2 61'117. ,N'S'.n, 1-1 ... l. -- ; Flus.., ,lrlduur,. Luouni. Il ... ,A L-r.. ,oun W I
I .. TIU., F "I Ill N, d_ on". ls.blL. . I -trl.jl I;,,,flrlIIcl1I. Se-I., 1. 105 i ,,onl. ltbl lu tl.irl I= Ill --- __ A E-Y rpirC N-G.L --cAM- i IF-31117.126-N Rw
b.,,Ll b.", in '16 5,. , MANEJADORAS ..,.. F
-,ou,' ;v .... Irl.'2 -.- -nd... I !do o IF ".".
.-IF0 Ind.. Sol Eaul, Villega, I _,,,_,.jV1AFA COLYI.R I
8'-' --FI C-71-IDI-I Kul- ..131 Or~ .Osj -,A,.,E. .,I-, L_ON LOCAL CHICO PERO TAMI1,IrN ..A Flll -!" In, ...... dc 2 6 toons: EDIFCUO-1-ANTIA".-IN __ N1 1.1111TA VIVC.Al-H. PARA ATLN 6,iC ,.. -,7-, i-iAT.-.i- ---- - on 'a'. '.'"'.' -"- '" A .-N3-11-5 .1..R ON.
raln.. Pr 4:!7 9, CA Alrl SER Ti. N ...... dI C.,up.. 5.1 d" ... uno n,""n- I W., Fu _,_ __ ...... K MANO, 1EFE,,Ia,_ [ dl., d-. ,.,d.r ord,-, Particularist,
eno _.pI....bzIlr.. no-Aricn, -.1. L,, _____ CA _. v REN9. U-18 811, -Ion.. 405, A-4327 -- --- I_-11rREN-'-' I'-'-- __ "-.I.,
PS" ,fin e.nulI.. M-I- N In. d., ,,blI .......... use ... 1.1111-1:, 1 U,1880. I Nio 1, '. Npt,,,, I.~ ', LAI I'-. to Ctur.. 1.1-Yons, X DSN_11._ DISECELIE 1.1111- 1. ,.
lud Dr.S.Lie.. jolou'u.. .. Clavel NQ 354 Esq. a Stibirana,d", "L. M.-, If _____ r.., n. -I_.A, ,,,,,,.
369. ..Ire ,," ,,,I .,, ,.,,I.i. 71",," l, -nul- act.. -1 Ill I.j., UFF-042n. "FLIFF, '. Innp,., d.- D-333-11164
at entur, ", y Is. I F D_,,,,_,,,_, 11 ... .... I Gl.,111. V, A 11111 111A, "u" ", lul ... I I ____ __ ,
lqlr h. j U- n,.d,,.,s, b.,- ,,,,, -- -d.n. in n .d. of."'"'.. y '"'I"' .... ... us IF nunn, rro.o.j.d.l., DjN.__5 11 NYA TKARAUR I I .0 HR. t.pA. ,
M" 1A'.' ,""F 1," 7 1',,' '.ln ba ,jrrc,."pjrl,. l. -1' 1437% -a 1 """ "'. I n "n 6 1 ill nudl u ,dad. par. jarrilrers y
D-.6-RN_3 _e.,, Ej.,l.1 ',,', ',',d' ',..' l. ,'.d.: .v-u'- 1-" vfi1RI.)inNIO AMERICANO NOI Telefun, IV-4627 -in-I is .,. --- -- ---- ..
,,, ------- a- - -RECEIE 1-111 INERA DY C 1. .. A I Ib I .., I u.1'r I nor. flool.. T.14BI ALQUILA ON LOCAL rA ,,7 'd" ir.
do LT; Y.r L,-- ---- ,,ad
inlia o V. .31
W., I __ -111 I., ___ MUCNACH.% OR I -.A.- -- -cl", I 11-NIII. C _'U : Y _! I Yr 16 No 057.13, ,,,I,, 11:. 7,, ,, "'r,'' -'-. -l.'ru- I'll, IT DFSEA (OLO(A-F. I = rl.. .,I'd. I .... D-o.-12 12 Dis.
lhl-. In Sao I .... 1. NO. nor ..... I 1- 17 C."Pu-, t". ...... l"', C-70-1
cl. is. Into~ .1 ..l.".d.. ciuLjol I Y. I- 11.1 A I 'U- ,- D.. uA __ I I..- d, -. .fi- Solldn W." 1 .. tie.. Ills. n,, ", ... I., Ft,,~ Szc
-riat. ,sl.. -rd.r. do, I .I ...... -- 4 -- 11 ., _,' .. u",r,'1d.",'' "'142' r%.Z b ..... ... n-. Ft-., -I d, !"""'p, I -LI C. PARA U.__5 A 10 1"'l- I".1--, .. ...... ,:;d, F-dK u.n. ,f,!A
I., lb.fi -1,r-l-, -u- ,r: 13-1077. Alarianno EFmploynlenC',;" ,,,%,L :, ,_, I D-6911-11B 5 D-ILL.8 11LY-5' 'dou,", ,-111b1l ". ,
.b i__6_iafi _76i A- IG!Icjcj Into A.3609 "s"---' ---4'.1.1, -l". -,up-r.r, ...... --.. d ,ruuln- AM- ,1-,Fu, Prell,:1 14 7 Aluendr- EI Z1dud, ,,,,! 'l NY__,,.FYi liZ__.-E_ __.. __ CI11E AIRVIENTIE ESPANOL PRAC].
Magrifficos local- .O.-Yenuas- -,",' 21", -11.11-1111 : In'll IN., :o.,LOVb., LI-r .1 I.dr. InI,,u- ., ". ILUE_ -E. 114 ;
,YBn A lu J9n ,.No N-r D 1,93-Hil-, d", tln- ... , ---- .do
If A~ u -7. _.I, ........... g-uIt.."In ,ndiut, s _' ..- FF', --- par, do, un- d 'do' I '4"' ,,: ,,_' ,,,:, fr'.. FlnYL ill llore..l. toils. u-., c.,,,Lr solnulul, 1 -1;1127 OFERARIOS A RENDICES '
..'reb M. ,;,,,,. ,.,,,,. ,.ona ,,,jIkf, .1L114-81-5 I ,rhul as -. ", "., ,,I ozu., B.l. .ull .18 I refs. l.rolkin.. I.-fiI NI 17 lfl D- N.119,,.,,, ant0*1rarrill I'Mr-no.. VI az ___ _ __ __ n ,; Ill
"i"c". _'r. ..". I.Y. i=- I.,-d,.sN. ,,noln.. ,-1,- D-1344 In, I D-664-111-5.
- ____ Cal .KRO REPoSTE
1-4602. M-41117. M.S.Ific. ,ouild. I IIIIIAL .I., 7___ xaornECEsr_.Ei_- : BE OFRXCE UN MILCANICO KX 92TO IN ,
.(! Tnf.L j "T ILL I I % 1. 'I'. "' r" 91 IESUS DEL MONTE Y VIBORA ---' smo. 110 an, I'll 11 Y llql,,,r d- d, li, fi, ,, t ;*u.d j l __ ,dlo.,.,. I ...... Far ,or S W. I I,
Ill S.) ..11's --,!.". .1 :: X C',W-1
D-M-"-" Carl., i"'"", """" """" ... ", A'.."Ll. ._,4
' 02.1 Y-- Hit AGENTES VENDEDORES HE 'OFRECE JOVEN COLO PARA LINI- p.f,,I. ,h, duor.- Is IT 14."o- t'.", .., __!riolo notion "ILL
',,.,,,. ',.,I,, -.11,11. 1,11,11, ,1.1,1" ,I BE ALCUILA EN EL SEVILLANO, VI. --- I p r., ,ved , ill,, tl,,,, r1filln- I Ins Ile an,,. b-n, ,,,,$,, iftf D At 47 ovil InMr.
NAVE NOLITICA. ri .N ML ALTO. 13, 91-127-7 Da,
fuor,. O ... o'. ,,, ',N
- btt,,t..r,,II, Jorge Nu 1511. ,,,, toort, AVISO IMPORTANTE SYLICITO AGINTKB ?ARA LOG TAWA. -_7'1#( "'"_W__ 7_30 D_7""_1I .5 III- 1114 N
. .,n not. .. 1, __ de "I t!1:1 I., un 'at. I _ L
Habana. M3092. D-IN3.83.1 _____ ,..,d,,r ,-Lt.. b.A., Grnd,",I., .,1rgIrr'Lon, I ELI 1,1911 XPEAKING GIWL BZZKR rO' _--REAPONSA5IK DEBRA TRA-112f
'I SE Empleos de Hornbres ML-1149 ,, "', u',',',','. d',.R, ,I on at IF _Ixul OFICINLSTAS _- __ALQUILA $70.00 ,-I", y pill- L, r"l, 11 ,,,, ,I Ire"ll. I I EN on, Ilh rIlIn, .u.Eo9.1!,,h bNakill HOMBRF
ALQUILO It -234D.91.5 tn". -- P-7 %'- 11-t-Ilo, PLOL, C...Ioa. Ili '.1 far 1, ,,,, ,,,, ,,cln,. 1, At
C-,,uu-- N6 .h.s. .I.. ro-d.r. tirl, 1. L N. ,,I ...... ell".
K ....... 111V- b.A., -'- it, .... 't' ALQUILO CARA, Loprdes. riannucH., tlrul. 1,:- ',,'!':: H-4211- .in "" ,I:," .,.-,,,,,u,,.dRrlru, If -.d ,. .74N. Ab 'A'r ...a... F3-'1rL1-UF i1 FGV t N ,,,
Agoll. Ill ,.,ouir, a T,-.d.,n 1-11 turn. SALA. (OMEDG111. D68 u fr "nun.. b '. f ... I,~ rnr.;IF.d-. u, ..96AYI, I .IECAETAXIA IIAWIE,,IES,
ILL __ _1 Fit ... A __ _ .r.f. _.Snoa.
o ,ol-r%; ,," r-.'r :! ..... ""ro. ,,,c,,;. Trif B-6929. I.I.r.-i., lonIrt., I.-H., ,- r-o. ,-d... in. W.d rule b ,,,,, ,-u:;,.L",,%- SOL CITO AGENTEB EIR TODA LA RE- I COCINERA ESPANOLA
..It .;uO- : an, r.lrs,..,,,,r de.,.e. ,I in.. Will. -. G--. 513 1.11l P.L-1.1 .4,y O' tol-.1 y' d.,' Lf u ,, ,;'_:,, I'. publiva parts veder tabaco., -Zerml. FRIADA ILE COLOR (-(IN l.. -n-lornern.. dll ,a,. IF No o .:. I "' "
_ ,_5 T. __ __ - A KE. 5 Ilea EC E u e Fo'b."'." "r 'd d.:"'," -PI- An.
lu' "' a I .I -,It. -.I- di 0-II31118 .3= Z
dill ... do V ... I~ .... A ..oil. y ..",I. I Paso -Gtr. I's _y it
d.c 1- .... Par. -r- u-.I. -rt. (..Ill.. .l..de. I,~ D IIIII-1354
TA lo". ull"111 R.-.-J.f.-. ,: I ,'= .g.d1U."111 ,.,. lu t.d,,s In. --, d, no. -1 'M
Ind., Inr.t. D-904,43-f, I r Lcil I&CA-t-NA-C115j ___ __ D-1471-1112 ) Most~ Juan R.Mire.. ,_1410.
du u.: SE ALQUILA In olall st'..0GOL-Ar
' a' "A H-7761.114.2 D 13_..__ ln-n. "Its l-Il-L.1 ", ...
VQ 171-L-1 YL-AlII.-L - ollril, -nnuld.d- Pon. T11im-, AT7h -&XCL47 N I E V A A G Y I I I % '_V __ _'n.s !: n Yr in.1 Ill In 12 90LIC TA PL.A LLA.
_--l. u.,L ....... ',-,.%'.; ..,' -'o -, ,!111.: I'% %;11 111.11, 'T"In"nuIL, Ill.~ C- ,on w sill ill -1--no- L. Pro-Irr. 01,,, VI:1.1.i Uiii.-CiA-NE i- iRt.-.-Cl.I CO __ ___ __ I xe_ "' I .1 Trite _Uzzn,
W. ,.I.. v- d- l.ll.. --ol... .-Ito _l,. ,_d., ."', ll, ,1. In,~ u--.1- -d-d ,LWANE [ONFILTrNTS CRIADO I Pats- In. .,or an .. ..Ltd., __ _510-Im-1.
", 11" 11 N,1,1 11'.,Fl "l. I "no'. sild", cu,, I"f-11111. ,un so ...... un: .... -,- ______I1_ ,
-8.2-.1-1. train rrl.d.. l InIblI.H.ol, 1,-. 6 ... I nfn,1. ..I, .-P. y -p. v.."V" ",;* ll 1. NGL2R-.6PAISOL; ".
I, "I I.T. .111111. ;,,Iu:.:n D I A 1,11, E ,',,I,., __ I o"'Ir" ':p.", --N.rlduui l' 1, 11 ... "os.i.s FiNNAL I
Lt., 11 r .' rlflr- sl ll,-, huvn ,_:., .- ,d". I, .. .... I'. ... It .n-!br.d. all,11. ft,. III falniu=7 'a'. 1 19.5 [ rtul.r nubl-l-,
,:,,., ,- r Vio. ". ,'Y,'., -IIA i M-4839 D IN n. noll-61r.l.. bWM'.. ,,, ,I ::q 7 dad.. F .1 I,,- 11, ,,III.,, C ... jhr, S. A. urn.. -(-lurns. M- 268. D. 13 -s :%T. ALQI 1LA-A-MATRIMONIG 7SOLO. g',r, e. "'"
'I. 4 l No. 310, ,,qi,,. Ii . V, .11[1-111 1.1 I ... I d. NorIon- B-7T;F, ___ U's nl-lil- bal
__ -A I- IIAK 1'r.IT.11. SAN Inlo"' r.- ., I- LIN,.", 35n .I.I.. -Ins. -8 F_.7t -0 L-0 CA _P A -RA CUA.TGS .1. .KBEA CLILOCAR VIA FIER.Is --,CrOo Lot lf,47-114-27 V AN OLA 'A Ily LILI-l-lool.. no.,
MIWuI 3 AV. I' Lot ....... ht 1-2 n'. -oil I El I P -1 lLYl .j.r ,,.Us has,. .
' Al Is 1*11: ".- n ...... .1,11
, ;; ;::r 'u,", ::,"l,"t, 103 CRIADAS CRIADOS I 1L1l:iA-1AG- E. .N TOGO. LOS I -Ild. ,,, ri. ,.udIu-uI -. .,ftlrn, -. In" I, 1. r.".., .-Itoolull n-l or er.. .., M-11.% AN-1312,
..!,.I, A, = -_;_.!"" :, ,",' I( ;, If ni.. It~. .... N.lo.. 11,
__ __ ; Cu ,I 1, -- u ,'. .... .. 11-116-117-7. 57,2,'.-,!% _- !. 2 1_11. '.F .',r,.: , ll*,,,, ,I W,17111, . no d,,,r,,, an ,I Ir,1,1,, ,I b, _117-1lit-I
. L ..... .... s y ,nulul.. dl I. I'llp-11- Prin
r. ..- Is's .". D-SLYF-IIN-5 Ill Il.roso T.W111 M-5075 L ONTAnO1
&1111-1_111 11: I ON TI 1.1411111 I I -- -- __ __ 'ITO I ILL -,--rul LA Flat, na us b,,,I,,, N" frr -'I--- IIII, I T 1111CADiD TA OR-G
,,L,,,da,,,,1A11.(OBTA IAMILIA BOLR HE DEAIA 1CLOCA. IAIrAYROLA CIRIA Fit.
,,, .1 --I I,,, ...... -1 ..... ALQUILO _%a, A,.,. In vren.
or ,-d, ,,' Ll ". "11"'. to I*. .
"""""' 111;.,"., .rfn'llj -'I. Ill I I --u., ,.,rrFrud'l6- nlno, r Is' uu .l
rrL& Onn YL 7LII A, I I A A,, 1. 1_ ,b,.u,,;.,, s ,.,,,,,,* 'nr .. I -na- Elsa-i ,'- A T'- -11,11, ,_1,19.111" I.,,II,, W., "e DEtill-T I ::t- -.-; ,.,: "... ..I, = r-. Unt. ,
il-lul. 90 P-11. Tllf. I-1143B. nq 9I.A ,,.ho, Ti IF N ""T' Aloulad. N- .14.11. otoolon. rl- ra" 1_InL--li_- T'rII. 'Ibll .rI'ECES1 1_1111A Crtin ht
r" I ,it I, I _FrN,1111N"'. I AN 1:1:"lli-l 1.1 111-1-I"'. ,,, ,.I., n. b., Ine, __u ... _A a lul. I -1- 1-111--l'b'.. L.. it_ "..el...
I .,I ...... n 1 D-flill 1111-5 r -its
1'.1"," ...... 2 I"--, I - _____ __ FIF2 Lot -11L9_019.5
_,"t.".1u. 5.A ." -1.-., ____ ,'- -vfiol. w-7715, r, ...... .... A I "_""M
,,,, "':::', .1 11;, u_ I. u". In ;,,,.- ."H ....... ; ',;u AQ1INA I 111- 11:1 ,,_.,DrruIr d-on S, -- li-1131-114-9 Or __ _A ;9,1.'ILAI.,ILTII,.,1.11.1,A,,I,.,.,,,, 5-1d. $40 A "'Ll":',",-'TI"":iT--"':',- _,Ao_,jj__Ti EVjN, FYA,, I I ,ovyI PARA TnABJG -- __ __ __ I
,: ," '; I", ''.'1 1',' : "IL'. I "' Lr .... I Iotu L, I L .1 F 717 13-761 A FOCINFRA
Ml,,z -No A -11, --.1, ei,-,.d. orus ME DESKA CDLOCAR ON BE OFREC. TAQUIrLRAFO XKCANDGRA. I
pulo. .1 .Y- ..111-111. S-111- M ....... .1
' 13_881 I I Lif.los"" .1111nnIll. donutia Idlorra insids,
D-oil A5_5 '. 'of ... ..... s L ui- In.-. ,,, -- of ,,,, Viloo., 5.1.
is I -- R, ( A, V,--, WoX ... IF ...... Tr:;'" -7011 -lia-S ...... nh, .... ...
" rinn "n. .1, n c.1.1 Pat. l-riloo,
"' "' N.131110 CRIAII. 111. .11 A 11 A"WI-1 ... I"' L 1"' H'u,", '.."), "-- dl n H-8937. H.oull.rut.
A , fr" : heart ... I. It~ .-Ido, fill, ---I ___ ___ - __ __ I ", -.-,-.,-. I -.,h-A-, - .iX, It I. tallo P... wrudr uin en-,"', ."'11.1 o-. ,-" ... .... -l", "u,") "'lln" dr '-sul", __ b .u4-lu-l
- I H
01--il-1111 1 1111,T..(A A( ON z A F.N 'A- I I I, 1.1lr $61. L. H.- 1. ouloul -i75 NY OFIL UNA JOVEN-PARA (RIAOA T U-3872, 1. DLIC:ITA-TRW- Aj6- 7A-joVXi,. ., "'. I ,I ...... A-fian y A-114. ". ". D-1131-9-IF SDI:
D 1370-01.1 1 u 7e-. S"Ho' ""', d. -';','I'lr7.',;;:I,",'C i'.. S A. mu.nnotrig
1 :.,,.,_, : t'% At: ;; .l tunal. : ;;:- ur4'. -41-114-21 oil' or 'I' %1'rL..'M27"I' c-'- "_ ILA
"" I. .. -I- B----- ----- _ __ __ an rl r D-l"' tle py.-FRECE-C.45-IN EIKAR KIORTr R A-. 1., ll h1un. nuulid.d. ,,I.d,-,. int.
- "' A 1.1'WE AGIYCITAN CUATI HIM"11.1 'IIIC -.i-IAI.ii .--I. l A1, .IIA. I '.A- b, .,I .blig.,16n D-rout I-- nlu. h-'. h ,h u". --.6".f., c ... C. Fla.
n. A --... I.", I ... I ... ... ........ Lu --o- ., .11 ".11111" .11, 11 1-. ""'-" :' iFI1AI..6- lT -W. .1- AqUl iI ARA., BE HL)LICITA MUCRACHA "LAN( d eap-i-ron, v.
" .p I -,;, .,'. Q- -or- our "usno r_! "uur .... ) ", NY.. hot., $50 00. F-3373. _"
If '.1 11 :- : '1","1'11S1hI1'%11,:"1 L-111n.111 o." 11. k ull 1. -1.1 r vinn 11 1217 to n I j,,dl,,. I .... Fat, ,nnlin, ,L, ] Iorrulnd,.,".l .I. A 'll- n., TL,,,,
, ,, A 'ro' ". h ", ".1, ': Td,.,r,.u ., T-, ,,f,,,,, TO( H(1-79al; San Art
, A CI 1, w., Al., --- __ -1h.lot-I.n... r.ruo, ..., Ib outuoInti, 'n I. rfr, on. -u.;:, p- o.h.j., ro 'ne.flglo'. ,, X-371.', D-1728-119 1 -414-110-A IN .. .... onle, ,
1). r- --nh ul in't- Lt~ -ol. D,,-A-: -r ; ,I;jlhr. Solid. *411.1)t ...... A tt-6 1- ,I N.. color, uurll. Ill A .. __ __ -1 214 C- Sol., Mariana.. Solid. .I.
__ - .. I 41. .E., 10L7 LOA ji H.. .11112t,11111.1d.l fl-, Nl, IN. too. III OYRrCZ VIvA JOVEN PARA TRARA-- BE OrRECE COCINE.0 RIPORTIRAL
NAVE. sr. ALcluiLA. Ile mfc n I on, i Cnunn, ... ..... 1,u. pou. .11r. T ...... ... 1 Sinner-] No 1.2. 3du. I'"... D-14-11 5 wo-I'l ,,),IDB 114 5 11 n r st., ... I... F-1125. .-Il-I-N, rldio. Wtv-, ..... -I'.. ... ;.,.,*,
It. dll C-Li elinol,. ,,, d ... u-- ,,, l.d.. bi..l.. )-- -5 1 OFERTAS--V'ARW -- -------- --: ),last N-nonu v "'un ... 1. I :. ". lunvitnu.n. I
..... :"'%.. ,, :: ,,, ;.',.,X-r .... ... I .... [ Col. MUCH A ""
,;::,.""u drP6,11n. 1.11". ,I, "Not. ,,;.u. -- .... .,It. no-In I .-W _____ __ __ __ j.dn' y dIzRu- G R.r. Ioo-,1'.rTR1-d.W , "..
.11ourle. ILI ,AL UILO %IBORA, IIK.VIIIA N1 343
Y. 11 15 "l Voo, At",., In .... In ... ; to-d. ..Ilr I.d- -,,oCl-TO V.N.1 -- DENEA COLOCARAF IIN-CitiAtio-O. Pl,.,Iar INr Juan. A-4327 I- ;
.III'.'. -,Ir -41s-II-,OI RECEAZ ESPANOL M. ROAD PARA
1,,,n.rln ;, n". Man Mix-I v N, junnu, ru"."I'.d. 415. Nju. Nir".1., u. -.-a= ,i-,,,.i,,rnuhs. IF -n- par. caso, ,on-War, 11-1,;',,, 11
3 11' o I I ,.;,.,.,, .. n. ,.Md,,, ""In. Solid. $40. ST (.in. .P;r. Foo:'d;f-," 7.'. d.', '.. '..e'.u"'A' d"
.... ""I'll'""'84 l I -g. 2 I Has Int-ol., F "': F.- I -I- ,-,., p.rl.r..
_ ,.Ql_.llu .Z,. i F, i-17iil--..- Ai:.-Iill.l: __ _____ ,- ,,rllo trunilu,"..'i. ,-Y.. y ..art.. "'. In 's. Fit .... o 41n)C LOCAL,. .ZRO.A I, jm A L'Mp' !,.,r .'o enlarzol., Ill .... IF. y
man ,:.,,, d.r... u. PI-II.Il. h .... Ill ,,, l t DbX_1zIS
. 'to tilado 16.5 Casi ,,CFUjj .--- balf.. r-lo. ,as. Inf.rD.,,,, .1 I* I Nan'. .:,.I'- "R C 1)
IIII'llo. T ...... q IS A ll .. Call. 2 N.. 34 an .. .7. -iS oyrN "E tro vI.,'W--44b a l"" I" in. ,I,- I.I.r.- 7.
4.4rN1 1. 3".1. vast 'sof Colts eS -3 ... us, D, 111V I.M11, ""' ....... ,o.dE ill In ... I. dl,.,,, -1;01- BRA AUXGLIAR DE CLINICA o rASA
ni .I',., rholl.. ..".11,ul ..- as T--dr- -Iuli. III~ a '.I'."". (.I".- I- .. .... ... __ .- id
;!,,.,!-.,n, or, ,l., I... -,-.,d,. ,--. I.. -u-d,,,. on. grain"' "bu-- 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA EL NECEMITAIJ OVENE3 ACONTUAl. "".. ru- -f ..lizl D-L.AFIIa_. .1 -f-lon.. h.l. lounns .1 . niLA,!fNKT A, 1, DA D 0 "LIN AIL ,h. e-I-I,, r.1- col-ones. Tjdf.n.
", in T, .a Fie MANEJADHOFLAS t H_517.1314 Of. '
", I 'far, ,,,, -o ll-- f-.du.. btasSr ,I j., z .11: OFFLECE CRIAno nx rnmEnoat ri 120 rn i,17
(It"Il. ,-. -I.us- rumors 111 71;-!-.d .... . .... .... LIV,."'", ... ,n-i, I If I'll '.,- .... .. ..... 11 I 1 b, us. 1, -, I un ,I .,., 'dl, , n LL, 1111, 11-1.1 lo v.1tlll., ILln, 1,-..
I..."r,", .-P, __ _._ -- I C.t. I in. Made, N d INI, __ ___ __ 171.1-1- LF 13tul .7.7 -E ALQUILA CA GRAN CANA BANTA rinnuol, I l-i-ran, n -_.r I d ,: ,, I.-.;,.,, ,I,, N, A ; ,. r .......... ,.J. D 12116 115-6 OrS -6. BEANZJADOKA rits Rzym. CONTABILIDAD MODERNA *
,. 11.1-1. 11 "' '"":in ". --ALTO, 554 ,no Ind.. N. ,, uuf ,.,l,,. ". _; t ,,, ,., st.CZAE MI CHAt IN A ILE" "A"'. dl,,'I',"' W=tlla 1.1'.ZZPILL .,'z r. C-It"ll 9,,dlld.. Also. d. -.I-,
.I .vF. .; S N JOAQUIN 577, _, ": _"*,a 11, no. 1-111. rnuo-- d. bats, Won. it..... "' .. An-- N r. N u ... .- III I. ,", cii
, L;d A tf jrfr- u so asquina Bnl.,l.al.. Tell. UD LINI I - - _. __ __ u -- dl It-W54 0 7L D 'RA ,EA LORA GARY ALI COG OF -, nudl ... e,1 a d, -- n .... uli.dori. A 4327. un .Ift, -S. -. ,n,,,Ia.,. ..p_.,
LOCALES omrud-ACEs_ I V 'u,"'.tL*,,T'. ,'."."'.,.!'d ll" .1,11 ', 1,1 A n is ... 1,oA y our III Teitf ... F-5210, 'n I u ,.,,n.,. -lbso. ill 1,- fil"llolo, -.I.ll.5 ..Irruot Ims dl ---. --o,
. I L A ___ _ I I I A. I 'I, 1, N I-: I ,Nf,,
C1:1.11T11.1- .A.."'nued., l ... 1". d, '. ;, -156:92-7 3-.W,,: 'N -in]-it- JIHE- COLIC.... KA-NOLA OFF roltod-16., r-Pu WALL Y lumolioue-. als.
n1lollLnud.1t non. Cerra I.I.I. cl,,- In. -- D ME HGLICITA CRIAGA ILE HT. 11. 10 =1(1;11.1:I7.1, ,"' '.nr or I" 77Y4. D plrl ... I,. 1,11,t-, ,nnn ... to banjos, ,,
A.u. .1 ...... I~.. Wr.. Ind.. I ...... .. .... L."', b.nin, A 1. -11, A 1ALAIFYCO.I..., IF bl..,.. ,,,,, r.o.on.rut It, -,, I.- .1v"' l.tl F-n-r- 1.1 --- "! _U B7 ER pA.., load n ... noon.j.d.r.. TIlo. ,lill-li., nIr ... Par. I.,I.I.r -.1.1olid.. '.. .
11 ' 111 es, infin GLI"I., ;"""I I'Y ex nuEN IWOLY 1. d..d. ... Tell. V-1110.
.11 C-I,.I. TI.fl.,. 11'.4H40 B 'It' bo,, 13 1.,; lot
P ..... ,:-,_ ,,, "h.j.du I 1.1 I I ,,Q', %' .,'.' 'd el.i.d. y it, ...fit III, on -1 qu, 1, 1 I ..... .... p.rolul., .au,,1,,%, ".1bII,,. It ,sp.h.1 e. ). --)-'. .I..
525 65-11 III, it, y I ... por. In EnRm ,..fit. $3.1. Call, d N.. 49 I M" .. __. D-101117-126.5
- -.d.. jMFu ear. A- - __ ,,,,, I-. lo. Ili, TO A C-o-oll.o. 1,,.I. Ind..,, Irl..
do, art'. Sao B..Ig.. TI.r'.... rou., _D Conzr sl ". ... ,w
'. -1 I, 1113-5 A DE CONDIMENTS TR U-MN-1134 gy 0FRECK JOVZN BLANCA COUPS, A-37911. H-9434-131.7 Cie.
NK CAT CINT-K-1111.1.- rN 88 VEDADO -22G-N-6 ,,.,,,I.: d, Lou., ll.e, -h,- -d, ___
1. Y K.II- ltfurlul. ro I] no.not I S.W.. Stull- 1) 'ITA LIN BUENA (11,1114 IIC d .,
a, a 3 A llltu:LO Ll c 'l IF Irrur- .... dl --l,u.7,-A- LOLOCASK TSPAR.L 8favo,111, ISLAC- 1-1. ,.,a noint.l.d.r., -i.-vIz,. Ill. GyjECAw UN _NN_. 99 BADE,
1.l.,16. 8.1 5_ .,.
13 y d 1. Ill. 711. ALYO.1, Z- .1 I X. MEDIA BE ALQUILAN MOORINGS ALTOS VISTA W r.rck.. ll.l., 11-11- -dust-. iUu, b,-, --,nuu. ". Ill. l. Ind. .Irl,,. d%,, ,,.,,ur If.- -ld., TI61F ... R-26911. (LitonaL LIM 120 1 co b ..... .. frn,,- A '
- H-3.21-fl-B In.d., luot uu V,,id, 4-1., rultrul AlHre 620 5""I -yi. R IS-, So- do: $ 30 On. 'it- --- -1 Per 'I ...... S-1- ,at". ill C..dtuirnuz, Tr,,"I. 5 A o'.." ute.., vocteles, rf,,r-lJLo, d I All-4411 liale'l' PIM,. Ed.d 21, TILL, M-37.2 a "'Al
I no. R.
ALQUILLO LOCAL ..ANY.. XGlIZINNO.1l..... v ..... lf, ,. llool", .11 ;.Fu, I.. H.I.---dur Z I,= r -lk. a... Informal: B-1139. D I .. .. .. ,l.,_S Pl.n, 772, Ly,,6. b. .a D-13F2-1 _F MANEJADOKA DR COLOR. DEREA CO- D-131-131-1
ll" T'',,u r """"oln On ':o:lbuud.ut. $0 1111 Ft- 1 ...... ,,, 1, rrioloc alq.ll,, 11511,110 I.W.
' Falls ITIrl- 'no. our ol.u.j., _1 ,,,.. It. 1-5407. D-IFY!-12-! IIROSA .1 1. AXO ILE ORIENTE. I ... BRII-Id., 1I.I. nift.. it ... ,.far... 14 1. -oritivci -PjL-
.x-'r,"Fol 41, .in ... T, BE HOLICITA MUCHACYLA H1.111 A u u do $43 Int.r.a. F.Sall. ItITAIR IRETIRADO BE
,,land,. Call, Tre, ]loss, ID03 .1 1,no,, I, 11 1114 Is 5 --- -- I -_ SE SOLICITAN2 Fr&~ .In r much,, plt ... Iu-. par. r *YLL DAPI-I"-5 .
- 11 'r I~ ....... -,1.,ud.r oullun, 1-1. 1= %1..Illo!I 're" i7',1rd,, prtro, vina, anA1_11.. I 'n"'o" y '-'"'r 'on "Le .......... Pr.FogardIII., Srhol 0 ,.,.
last. Halt.. _- -., __ ___ ,HE ALQUILA CARA 2 1URS.. SALA, I t oa_ ,."ar.l so Is c ... C.,,, I 1.11, as UO-o 1. Ro-ri..
N 51- AMUEBLADO I I,, .. .... n.dor. bafto y ,.,,a. Pas.l. IF I In 1:11.11:1 9 X -21M
ALQ ,,j.I ,1 ..,,fI,.,; ,',. ,",dr, ,M.yl,.R. IF. IMF~ ..Ira 9 y In. Venison. I- ... n ,an,, In- 1-r% ,,,,;,,_,, u,,,; g:,fiar .l.-r.. ."..". MAN.JAIFORA CON -T-- __ D .131.9
to, NeYA ... 511 -.-1 11-Il I'll Tell. M-9116. -IG F.SPASOL, BERTO
B.1111.0 LOCAL KODYFRNO CALLE C T Lnuln -W-1.1ill P-1.1unn. ft,- IF 1,,. ....... :% r-clas. Ganar $0. VAY KATRISLON
.. r I D 1476 103-5 I~ IF Solid. fil. y l. D 11
toub-la bl,. T.119caut W-34 M.M., .E SOLICITA UNA CA ADA III, I I Aft- Daironos, IN Nur.,- fo,- If p-- ___jM.A c6-A. -SF.VI-XNTEr- %A;'. 2 ._ par. _._un olu11' Vista Vilonra. proof. -1--ri on., Tl ...... .. I.-rured-, h.%udo. l-r-Iloro'l. .1 1 .d. r. I,') A."L. CG-1,1%, "_ - Iuu .1 firal or Il ... r.r.d. P-lun-1
$M.N. '- ,-d,,, -u H.-F., loth. o = A--iY,-_. ,.. CA I '.. 3 89 D Ill sood.H....-al-I ... a .r.no, it. as. .111. .nou-1 RA M.N ... NAIKALI- to I.:; ,dn", ."d. nu.cf.6 qu IJ:rp'lr, ,,,,_, 1 24 L- n ".. l.berl. I. I-- ..l.. IM COSTURERAS MODISTAS ,Ieul. -ror-.1- TIW ... rv ......
63 "1P]!EH "OPOIILIOKEII LOCAL ,,,,,,* ,,,,,,,, d, ,rld,,. lavadero I a-- suru, l11,,r,Ir, .1,,r,,.. y D"rx,. ...'n. n. .. ri-fln-n-A I ,,, ,r ... I-, T.IV ... A-7644. D---Flt-1.
d. 300 .is I. .Lintril,. Agull, boa. rjd,. M,,,bl,, de lion crunpl.t..I.I. enn.- "I .) cu r FRECESK KODIBTA. BE
WFLOTION: U-Iff. 1-4337. Eir O. ., 1.161.- -. ,d.,: l..uo.,-.1,; .b.flo In. list.,. S.Ild.. IF Y do. donor, 1OL fi tn-'Z' 5oSCffNT& SOS MER- .no I .
Fmfind,, III -- III.W.,I. ,.d- I .... Lad.. ,,.,... Unit. hituron, $W... 71 21. - __ P E __ __:!_Il.d Y asioloilidd a, ,h AC (firal.C. I "'TIRILKONIO IAIH-0am-m-11 ill. _,,,,,prl,. y ,1.1,h .... ,S3,,,.nl. apI,,,.. V .... oz 3.6. D-1157-92.N. M.r,..,. D-t?' IL-ILL:1-Y I orpitcK UNA Ali Al _, ,. ".r.nnucil. Maria. Npturo, 1157 ,Yo, b .. .... 11, A In ... 1. d. 1. Hit, ... ...
- ___ - ri-.. I., cost. Ill., iro. us --. I - ,a usted eStar ga it, n ; I I Nrl... HSDLICITO SIRVI"TA BLANCA ',I- It on 1 1.- H-4-123-5 PLFII 1o Ikf""V-' LV 1.1b). Led,,VENDO AU'LID LOCAL"C.N V-TA e... 1. N1 Fill In v 12, Wd.d L., ,,sAlhn,.j L, .. Ill tiuroh. A nando en tres o cuatro meses. "I'"". pa- -- d _'n.
l. ". .... _. L"."I'l" "' ""'N.312.1 or -131-5.
lh, y 1,1ta, n .1 Nroder. P ... ]I,,, e, 1,, ,If,, or 1, ,,q,,I,.. Plerl. Trier ... ro n4n
.11,11, -- i SE ALQUILAN I, A",', ;.:',. J Camino SmO DA1117-11. I, im LAVANDERAS- WOTEL 0 NFGCT(7IOi_81 M1AR_,_MX _GFRX
no at. N.blu.. No. .IN. 11'".. Lot. T,11. F l N 0 .zi.l.. 3 '
DIn3-5_5 D-2.1l....A on- Fill No es cuento de
_. - ARA ESTRENAR 11OLICITO CICIADA QU A to -Lt. hermosa realidad. Lo demtl tr.- C_0L6CA SE-FINf0_CHft1AD0_ -PAIIIII.. 111-A C.L.CAKIII INA -I. PIRI If -,, 'lm' '-,- nu,'-,nno, robar.,
ALQU ED LOCAL DR N It LIN CAL. __ad, San Miguel del P SE ALquILA Q-11 I .... I. I ... -- ,- o".. f--. -u-ni.. -tCdsd I1--I-ud:dLloI-u, I ol mos. Venga ,napiu-,t,1,errI, Ile ouninou, ,dad. ,fFFF,,,t-uo. 4dr.A.C ,12a F. .12.' PILL. bill. 1. -Ile, rolorerrin. -1,. 1. ptnd-tel.'111 111121's P..111C1.1.11"ll 'I'd" ,.- .... a Coll ojojn 205, "7 -d-.u,.- ol-11411 FF I,,j,r.
1, n Pural., I; = n= 'd r..u'l 7,n. -i,87-114- j -' -7 ,_, AlI, ,,,,_.,1'- 1- lu-- l L, ,,nddr.ol"'InNI 61 -nv .-M-nuu, M .12N', 11 1, u 1; :,
Is a Is Crop ... ltv. M I Win TIf X-SM11 dod- 2 hInnnuv-. Inuin -_,,, Ltu 1,r.,.,"L,.n,,-,d.r. I c ....... MT 11 I 11 HIJ-5 Habana. D- 1458- 1 14-6, I I.
Or ,., ,_-,,o,,,.," - ----- -- -- __ __ ____ RE OILRECE VN% LAVANDIRA PARA l-11-11 E.-b, DIIRFO ILkIIIIA IF qi
--- it ..... 1. y I ... IF~ C. '. no 1; "" o tie crudo., rocin, Parsolft GIVIENTF E.-I.A-1. A' to___ -1 I y .1. V ld.d.. I.I.I... d, 0 on -. gas d,,,, p if. I.. .. I.vzod.r. 80LICITD CKIADA CON RUE 11 ItFFf.- I ... .,,.,,.d.A 111 ,.rrlbrdo lj kfl ,:l'I ; .1, I ; I b,,-. ,,( ........ T- 11-777-231'3.
I ,AL"O-ILOHGINMAN"'L'OCAL CON PUER- A 3 ,,, It 6996. E .... ... A, .hnnd-r1l Ind.. tur.a. C.11, "El clas Nn, d.,. S-I& ,-,. D-IN11-115.5 -, ills OFICINISTAS ro,. "., I".'" ;.-"'-l ' ". "_" ," 4_ loli_ -1. VDAKDADi_ioWVJAST1C0_tzoi hierro y vjvlendA D,,,Ltures N, -- ___ -!!"- A.',',I" Nn 1, I ... is Cvn.,II- Rut,, Calls 28 N9 I ofir. 19, v ,;.,,, -51 VY, I ?- ..... In- B-1077 D.1338-11'-d OtSECESIL MAGNIF-jr-A- I-AIA II."I,,".,,, ,. ,,.I,,,, l,,,,du 5 ... etuuldl. ..11.1.
3, ,ntr Affuila y Amtzld T'10 ... MANZANA'RADIO-CENTRO IN I It en I' '- at hofuln. Its 2 D 1113 jSEn.10LFCITA"!,N A 11 y il 4 1 I ___ __ ____ - j T,.lr not -N. A- R. Ilit, A,,Nu, ., ...5471. .if... B.jo .21"1- nf ] ,Lrtnfl ,..,oob! ....... -II.-I.. it, I lu- a p or D-1422.13-7 WOESCITO CRUITA DE MANO Ill .'.5 A '. n 11 .. 1. n rit. FRECER. MUCISACSA FORMAL.
1. I. 5 _466. .16 0 ,,,,. ,,,M, 07,ocac,,"n ,ir",,,,,,,,, ., ., -n-nni-to. -p1h., d, = 1,nl d'.'d,"Z" y ill ... nl,,. Trba). lid,. Von 11 19,11-1114 A D47-131-7
L.k. D i..e:, I ft... Ratio.. ... y .I,. Ill 7 It as 11. In P nl Il Il y j uu. -1 III. qul llnK, -- ,u.o., orbit, ouarujd-b l. -_!
ALQUILANF Ro lubit in ... ,kotfi., y.d.mA, control dde,. 93 LUTAN I., tie 415 118_8 B. E7r il u LOCAL PRONG pjjjj C orniol'. .d. C' "" trAbOar .-,hu y 9 .... p-. S,,,H j 4747. oFRECLE UNA NUE AANDERAISE OrRECF JGVEN
t"ll" d"T,"s. Vista rlill.. Ago, pr.Pi pnif. .all. .ft. .oil. 23 y 15. Ved.d.. D L2,,.FFz_5 pll.fftg LF45.03. Par. Influn- sdn b. ... F '.. b...- ,lf-e..noI- prr1e.zuuo,.i_)..Ie lu M.i..... 'ArTIvo PARA VIA
,,,d,,. 12,rour. ,,, -V,., .III no ero IN y 111, L y A LuU'L0 IaUELGNa.Sb 1,6AL A, A UNA __ D-1165-115-5. O-ZCZSS UCRACRA. SANI CUMPL In IF Ir.b.j.. Atull.., T, 746
,no Tr.er et l entir; I A. t I ... is, 141111. urb--n conocirri.n.
1. ..quhu, 13. V.d.d.. R.,., 2 I 0. OftZes: B-7165 y B,.3191. LY, ..I&. 2/4, M In ,Ibli,., 6n. limpl., T""".
N.1711651 85-. T To .. ,SZ SOLICITA 81 VIK TALFPAII I (OUI- M L- -Ld. ,In 'l.a D-11,14-124-5 t- luf- l, TW A3 3R32. S, Illrolnuel
in 13-2154114 ro.d- ban. I -lkra. W-roon, re,--i., net Clonnin. "'!
,on, y as. .r. to IN 1,1,1, L .. 117 SOLICITUDES VARIAS -- plot T. U-8089. _- -- D-1117-131-1
bill., d. D-1119-03.1 line ,,,Inr rut ,C pre ... I,, -0,t, 0, on- 1 D-14MAIR-4 ... ..... :,.I, ,.ViN .E _.C.. or. I u, Y p I,
CEDO LOC L rGico. ZSQMNA. a r U" AMUEBLADO. TEL PON Is~ so li -b- -n 1. 'It Yl:Y-soln T.1T. I.- .R.-. I IG
- d.r. .... TNIM ... W-5l5l. nsr. ouniniall., A wI I" ,.It e. ol-l ban-. air,-. ,I. vivo l-- a.,. d.rounn-I.. too, b.- 94 1 '. .-- -lid. X-IfLul
I y nlqufut __rt. .)I )LAWTON BATISTA D ,4!1! 1-3 RE N ptUPA ESTUDIANTE SOLICITA -- -- -- 'e""'noo, ful" P-lation,
GI.r Y nmru, no. AN. gr,),. ,no,. v If.. ,t,. fou.N. cu,- lounp.lic,. d. rtuilt,-, C ... Ah- 11 Be OFREVE VNA JOVrN PARA LIM .I11-5 D-.01-131-5
K NY~- Ira, dl ,11 anl. F-272G. A ,nua roltros N 4N D 95,
lod-Inl.. 5.our-I.. ,r,.q,,,, F, V.dd- Y-95 Pie. ..,,,.,r-,L- ono-ul.r. 1-1. Ill-Iouno, ___ __ ___D-14 _A,_5 Ile ,-. Ernbajda A.,,urka- ALQUELO, A4AGNIrICA s .. UNA BUENA IA NE costellt NLSoRk DF M" ANA IDAD
I AS cA2J6 3": 104 COCINERAS COCINEROS K..t2r G rate .rAvIll -4',19. .11KA ,.COL.CAAS
D-831-884 din, portal, saj,. 2A. train intemals I If 733G- 1 1 7 6 i 13-1411.1-LIA A, 'Ino. d. l.f., 1. r.n. -- -. -ll. -. -d- ,, I~.. '. i .... it. -h.
I I -so.f., d, of. I DLOCAL RESTAUR TE ALQV.L -.AD d edr ,I foodo. locirs. BE SOLICIT COCTKEVLA REPOSTERA. - 0 'E S .. su F-.,l __ TrI L, - ItOl-Ill-5
0 KAGNIFICA PLANIFA ",.ad, -iLFL rtr Pre _q..,. 'u, Lzr',_,,oT, ..LICIV. MV RAC A .J D-lit-21-1 ,,-.,RjCF _A nr ED D
"' to 471 ej, Dolores L= _- C 3 VE ro3bD1jlI9 COCINERAS COCINERO -DI-A
3, .1-il. er, ,I Vd.d,. Ile! ='. ...... l."", ", ", "., G.If. ,., c lue", pr-,n,,, ,,r, I III -A
NIIA lo solid.. 'u, C __ __ ___.11 l-up,, y cherull. rro'- 111". no, I. b .: rTub",''- Ierla it. 2 6. I.f.ron..: M.211120 I2-31R2 V.. .nA rinari.j.d.- c.n ,,I-- ,. -. p,-- - I, ,- T Ill U-rM
" T'r':,' "': 4 'I'.'0 S "'I O.' 5- 'A IOVEN PARA (0(1- Q Idi ElCOLOt RRE I Nk ARA. FLY, WE
,v.,,301 S, Pon. d, 6 a A In. e.ll..L- lei.: -rl .......... H-ki35-94-j B-7126-IN 15 dic Nu", or Pit- ,Ii_FIM jal 1 7_', HE - .1 A T X dl.d ,,. ,
U45770 __ '. ,.I",. p ... ,,,,, ,,,,,, ", D-12n-3314.
... n,- 2 l. lLY o. __ - __ -d I. .1... ,I.,. ---- _ .". ". __.. - I
- .E ALQUILA.LA,CASA CONCEPCION 212, COCINERA HOLICITO PELUQUERO. (ON R-FRYN---n. or. P-2125 D-lVi2-Fl.-I -_ TrItt.n. Fin LoHI_._.I'N A, E I ', ?lIl .L CA.CALLE CONSULADO 16 ,-,I, - ,,, ., ,.. .. plirl
I 'ILO IANA1 j, N.,ru-. 1, no. ,,.- or', .1 : coarl Wlefts, buna ... In~ ,,P, d 7 V -. .. ...... s' P'l ....... A -i-- NERA __ roSTERA ILL ,f Oi_.iCrLSvEA_-'-nL- -E- ', ,,_ ,,,,.I, ,-,blr1,._b,; ,,,,U1 N.
III us 'ed, kf A-011M... A .", ", - Z
"Mae fit,. I-.] ff-,A1r, Y.I. l-I,.nrj 1. 1 .H, --d- ... ... I. -l-nun', llall'r-.i.. na Us.~ .ull, Lt ,,;, ro it v i u _._, in. ".I ._ :t "'R. l.lr.cIc,
It -4112. D- i V,, FF~- Ill I 930 In .. "i
C.11l 10 --- z P-- A, "noo, r-7125 ; ,- Li;1A ,.1:IIrv1'!.l In -. B-11.1 11 111-It
" -I unul ni 11 ,.I D 1413 114 b P--- I,- Pl- T1111-u M 1111.
n-n, -Iuul (1h,1111 P1.1, X-lit . ........ N l4-,-1jn,. l, knohn.,ri.en, $125.0, Lt - 'f -lki-A-. i-,A.-C..'.'D"0'- 7 V ,z d
11-1-Ln, -u 17n ,,, VW, ILIN. pIlrd 1 "'. It, y Ved.d. I'Alind. Vl, ,-- i A. ALQ 11 D-_-111..
, SOLICIT GErA CDCINAK Bit,% I _fE -Yo,'"R, -,- I .,,I. I .1 111ROKE105TI.. ILENE C'.
,,L..,Lnr-1, ., d,,L IT. ,, C, ul. Lt, 16; D-14WILLI un --., ,l,,n. ban. .1-.W.. D: " I, it'j, IT-n, .I
_"u Plar nuariounnia Wn,,....,., 125 CHOFERES _.YA" Ii-lo. alrt 'sorsvi.
on :.,_ ,;, .,,,,n.1, -1,, dop..- A ... P". -f"",
I.., I Ifn 11- '". T1111.85-7 I i.." --..... La-... B.Wol. IrL6n. Elj, rf,,,,,I,, v. ,,,, ,, otrdr de ..... L- d, -L.-- 711 Nt jk.
D-14H2!2 lues-te. P.dr. Pe,- 61%. N,- I I dl ---nild I -- 11 ., ..... I-n.I. T,11I.-D.111 4 11 'H"ItER ILL (CFI ifft Ill -1n. eu rod.,
I __ 90 MARIANAO REPARTOS P*nhlt, 136ne, Rer-1. A-'., P.R. I1L:.,ruI!da,,-,,1-l,, d, Y-,r D,-I,, 1,,- l-_ __ ______ r _247 It -6 L I Alar. It? '. "., '.:.1,1 17 '1, L ".11 'L ..., L, -1-or till. ,
NAVE GRANDE I I- b. so I oeld.. Inform'. i 1, Coc" A I'll., o-out"... 111. 1.11-11. Y -.111 l 1-11 It
u, ,,, ;'
S' 11:1:1 11.1- 111- ,L-1-oll I uI.I.- MIRAMAR. CALLE 42 W174. 7, ENTRE 95 A. APOLO CALABAZAR it. A ; ,'.'4l"'%' n' ","t", ,"' ,'N IOCINILBA DK COLOR DER A2 __r.A ,,,, ,I ': ,'I'd', C""""'
I I.A ""'I "I's. -1 h_ _,.. D-125.-114 .--- -- ,, o"
In, ...... '7 6111",
. I. ... Club P,,f,,Inal Y A. NARANJO ,I D" ""N""".. "
- __ ___ _ ::: '41- B --'u,*
FIN'.-., C lf,,rl-, S-Id. W. Y 1.6 I ROPER DE COLOR CON .ErE.r" ,
1111., ILI' 11",_ -' ,,, I d In. ., TE _50LICITA 00CINERA to I I 71:%d'r"d A' ""'l .......... %,,,;." -'." ,'-'_ Ap' 'N.11, *I= .,. tin cuarto Mande .I'Altli .'r A 11 D-" 119-1 1-11srut.. d-. ,u), .... ... Ap,,, 11, M11 I'll u 1-1 W ,ro.
,_,, N ,,,, 11,,; ,,,l ',:",': ".. ",,L, ',',",.r ,,,,,.. HuNet. b.11., clIctrot gas SAM In ALQUILO JARDIN. PORTAL, IAL.A.,.! nwda. ,,, let ... nent, -., -1. 11 IuAl
',M., -1, I 2rG.,_'D'j c-.r-. r.m.d.l. blitut, ,_,.. I.-I.I., d-nur lnIn ... Lo., , 'n __ ___ __ 11. YA I..... A.AE I IA -- A I'll ,-1- solid. $. sen F-.6'. 11 11
I 1. ___ ___ 1 I" IN'5-fl for"'ea "'e-o".d. HB'11212a u Informn: Avevida Polverilir. Ll'bra, A I! P"oz _11-4615N. j"' 11 164 5 Co I PENON MENNIAEP.-i-ii, .AN_' I r I ...... -ro u lurp- TIlfur. 11-INILI -- --,- -___,__,__ D-1142-11-4 __es grades, chicks, 11 y 22 LA 81 ... A. BE ALQUYILAN CALLS, SIKF5 fr... Qio.ta Canaria. TItfn,;B- 612. HE SOLICITA UNA CO(INIo% r I 9 ,1 stolud,., N-MI.... u SY OYSEt, %RA B PARA A(OXF
Local it.. __ I..'- -- '.. "t-r-I., b-n. ,ul .1198-114 N to, .P-';'*- CH.1.1 .CA 'CO 10.1 "."I, or -"..- ", 0, -nd" ratios,
'I.,
Wihut., Uf.s. edf,,I,, -- hrl,,. Y Quint& fr qUism, laqin. trills. 5 -734-115.7. l.rt. N.M. st., d,,,,,n I- "Ill.- V-..., fou..-InOd. Is%] Ill .e..,u,-,1.jjK7.iF-E CC ERA ir.Hiios". aul- ,M ...... reflren,- lhu.. I TO
e. I --IN- --N I- In, Ill . I I I .1 H 6396.11".
zogjrt bLin 9 E iff _;GRANDE. WZAL 7A11U CO. .. .. o ... true. dnou, sni.d. Inf.- .: 11 --- I- _34314
file P-ra -- -kta,!.. quoualic "' ,, I .I % I~ d.1 C-..1,._Yj 6-L l2'"LF.1 1 CZbK CzaOrEX COLOR, PAR Ct-'j76Vr N7Dj 77
M111N. M-h i",ou- Pont. LvrruY-,. ,",rl,,,I*, Ile ,1,-,, it ," av; C..O CANA ci6n.- ban Jose 713, .11.1. .1 ,,a cl, It, S, I'll C.I.... ol Got", y I -- -_ _ANOS -I lit y-SOLDA- '
to' -P ban. llf., Y ,e -._ Mail.. ILL, ; I b so
zuerla. frot-la. -rvillerIA, -hibillonrus. I p:rV C" d -Ahr Id6n. Be .it. Ostia Is
... Vill. it. lHad-, coolin, y ;;wi .OLICIT0 COCIN9RLA-FO -1.1101. .... t I P0A-W0_.. C.N--C. I .o',_ARF N""" O- -I""- T f" -j'rd :Yn IrIc- -urriu. -&-i' fozrw7-- .1 onod... D-1224.5-6 it. .. y terr.... DO~ j-diii, _= I L" a. :Lza. u- I.- "Is-III ", 5, 1). A I .,d.. R.
._ I.--cled.r.,d- .uan.,, list, entor j7 ba. r 7 afallaniets. Intel- x-1051. buenis ref.rano -- .r. on, in .... ..... __ CIF.PFoFz_: n -oi-l Los- I-L'T.'r.f"
D-1010-0114 .16.. D.-ir -1- 16,. S-1d,, $i 11 I.- III)LICIT. MUCHACHA QUE SEPA ..I. Illn".. .. .... 0. N. 1.- ., UG-nan J 314 :
. d. li-I.d... A" .boundiart- or d" "' I-o' Sav..
'* I "' 1-r.. far Par. .u.,j I-- i-Is. Ll.vzz b.t.. d. HNI 1. salul. p6 LOS pINOS NAIW jff0 Oai ,"' 314- soln"na I O- .1 _,._ D-Ilia-119-6 BE OFXZC- CIII.I.I. Dt COLOR. -4111111--i j ..,j ,-Aj- -l,-,T-A.-E.jj C..
NAVE ES tris a 5ta. Isnotorreas: Tell. A49111. T. ... p4larr. -IFYI-6 S-Id, Ili.. No -..-end ........ CDC N.. C- R. ,:t. TI ... ont. ..l... ijantop
PAGINA 32 DIARIO DE, LA 31ARINA DICIEMBRE 5--,DE 1952
Nuevn Acadkiico de la Historia el Dr. Alvarez Conde 'Primer aniversario de 11,
Fue' dausurada por Batista I a Feria Ganadera
Ci5mcs cuiclaw SU reloi Agruipaci6o (lei C. Galle9r,
i5obe quo es dude IF- r C.. kyursUrniento, dond ro Batista Presidente"
Ite ma ro e nutridisii c-d. to mism. h- too., t- En Tope de Collame, el se or Prf- trega urrencia le t jjr&,gue Fer
-isito 11 '1' 1 R7T11
denle ",a rvp-a y el Jardin Hizo, li-is tarde, e !,,,,,d,- C11111 6, du.". en."u.':, e,ior jen'tt- di, ',i jUrul Pir6nIcs dfas; ZC- que hocer re- d El
Elwirsc.. he, feos el gene'.1 Bat.ln, -nd, G. go
"'!e, de los valicisciss tro re, P-111
i oceder los monecillos to do- -d, ser en
esir. P. de*.d, el balc6n. pr.ounlio 1,1s $I- de, ,.c lite, quo
6o? i.Debe Ilevarlo pu nu .fwma
dt, -ni", l.derWes !,,n,, -idiiHda M P esiderile. p.l.br.s:
to cocina y en to care.' ZI.- c. I r d,, ri Infu mis
g"11 .sl,m,6.d .,e '. --Rn, 'n-1.), Ii-W. S.rieti SpiiIt.s en gj"
a. que to% rubies implican ne. d Ib ni.,: o n turn alt mcdid. q- e ce,c.b. S.n," He .b.j. y di, se-ce.. comple-cesoriamente que sea firo? de 1. q,,, Sp ,.t-. deride le' recibieron cente. IiLAad iempre ent-.st. ea s- xi- "'n. 'I
Conozco, en SELECCONES e.dr. Lli mfie.nd. le. -.res d li-h1eil.s, Y -it- ci,, p- s,,pr, d.... h ter
qu, J,, -b!--s iinte-ilf -n- In ,lo-ron on r1i CL)a'quier posici 6n
Ub
de dicierrinbr., I., eom., p.- ndiI,,n z,,,,Ihlentr El geer.1 Bmim. clriga 1. I-p,. ell- r-Pet-s Y -d-ew. ,ib.d.. ;I k I rn los "'loC"s
r compror un reloj y cuid.r -n rn. 1. d d il can,,. 61 1,1 C1111"""
* c6 .1 HIT: !HH,.," -1 y de-.,. Fee. I'll
q.. ti.n. par. 9.ede mu. Q.e aqpvriM t,,... ll, Ifiece Nla el JV (,oltiferellcia del doctor .1 P.ebl. -t.
ch., .6 cle, -vi6i, Ads. Liihild entustasta reception RecOillit-1111all crear una
1 rl. H,,Pn--at'ite vclicio intorme iv' "n' "I Anihal T. Diaz, ho)
,m6, do n tio He Agijcul. B H i '= den c', lad itite
que to aborrardi dnero, en ....... ent, un plrn rnacional
en la Fragillit Martiana 1-1,, del ingener. Me.d.glti., an. 4701111U111( id He le epviaba ta bie
contrand afros 25 interesonli- qUF. msp,,jH,, ,I,l iii r,,.,Ip-,r- d o de iodistas
:j D, j, clinunisti formada por pet
innos orliculos, ellibro del me% 1: 1 In Anibal T. Dia7. prnunvjar2 A y-lwl. D, Alf, .-remn.
de, en medio de un desber... lot do m,,',' .,,u.p,,, en ,-- u bencticto p hn% a las qeis He la tarde, una con fe dlna 1 Ic"d DIdia SANTIAGO jII11E diliembre 4
............ ra la riq W I Fi.g.. Tilaoi.r., Prn, En vsl. cei,118 ei onmer
.. ............................ M En I S,,Ijetj SpilItI3 L)Pe yHo.spital, titulada "Progiamas i"Ollurnia A P,,
-i ci S-tI Spu ct- Ccirip- M-diii d5,
jeb reec-'. IiIs P- M dl. sigi. p c bear
,d,, rij -to de '-sum i, -iice.n
nid.d t, eiij
e.mL,
'a ,,;,n iei zando en la CILIC foima parte del cic a que viene od- d- He -triioidinann buen 6.,_ do d, peradis.
ocarretera I, -s ditenidameni,, la -fieciendo IR Asociac!atd,,A,,,.,i,- esa tiodicional e'- tas. -ii lraes He )il ilgLupaciones T
Unstrucci6n Hill puerile sobre rl rin Alumnas del Semin Iii I. _,,n p.i e,
Ngsi rima. ju, ria ei rna r de la te fin dedicado at C in-enti,-,. d. I, I rci.t. He -bit, "o" 1, 1" '1 d c
la I dipendiricia. is ne- H, e w- IsI-s 1. inr_,re op" 'n El D L- F. Le Roy, Prcte ni- I_ --eho b- s del T ....... lik func JigP "'nte -- Ion Ill I- o a
-,ilan., cl'eliii- el Pro" "' n d, S.re, 141-11;1 P(IllUldl. Ilil- re
n- Ili ',P" trS I, pi
hi ar, di. 7. ev, F, &, ,.ripreretwrd. PL-t l
9 d, Ii noche, s. emfreneiii too., ]I wde,
%PA RECITA R. jlpe.
i I He S_ Pd, o h -eded.r dI, 1. Jn
RO R El. PROXI 0 1 -S c .1 ell -s-i I n I", inan-. nfil'ei6 help"n
-.I. .,is de I i el
CIUDAD %'ATICANA ij, 4 -111P11.11 .'I
API.- S I ri Pcq,, PIn X "I del Gener.1 Arl.,- M--- do 1, 1 F,- G
I n It re ri'! F, g- lil..to 'in I i, P Ani nclesse y 'bass al
I I~ Injre- y1ir n 1. A,.d-,M d, 1. Jlttnri d V.112. e... Arsidinsivis H-1. p., S.M. Cl-, I doet., d y I~ ,il,ld,Id pn ; l .-cri
, d. -nd,,, -1-L DIARIO DE LA MARINA
31.iim Al ... r. C.ndr. is q.1r. -- n 1. r I-fl. I,~ I do"., Ernterj. S..t-nh. per,[ -t q Pe. rln
d I' ..... II'd 11:141
I of (epille infilurion: rl e1ntor Jni Mari,, (Ii.,nn preldnte rill Air~ y r.l.b.,.do, dJ DIAR10; I c1m, I or
ill.- A.,(;.,!,. in ... Wrntr drrl; ,1n,; I dn, lo, Unmr de 1, et dortnr Ralmundrs de
incomparable ", .. 1 111, 1"" '1 naquin d (n rl A,,hhn .1"lin"]; y In., dktiriguldn, hIII.ri.d.- Tnimix cle
paco )a limpieza J.01'. 3 J." .11 .... I PtIr, 111 Irv,11ink. dr U Ilab... "J- Nhrt,'. IA d.,t.r At .....
-d, I-n 1,,, ,,,n He citi, Nei mu)Ins clients I
Gesti6nase instalen. dispensaries "I'l--fieren ei festival ntes
(Itie iha a relchrarse en P ilese
juyy El Onto Me Pla, a de Cajio
in itin tiles en el Wo I interesantes
F1 Atrulde Ortie se to jwdir(i (I Ifi Primera 1)(inin ?,I q-, -,iidiI pI I r. 11;I ". I PIjYa He
t ton prooto it sfrr rt,.arese (it, sit riftiv (I los EE. I 11-1 11 I'ill cI nli di L 1.
1,, I I 'et
- ----- I)'' q- dicho p ava las
(I "'I 'JI hi L'ttlies
li, -!,b,;-, n 6
"k d, Coneepe
S-.r- ... u
d"
1"Itrish"a
F I~
W-h, h".he'.
. ..do. .. .........
H, 01- rr -_ Nos permitimos recordarle que
.5 e0h. t"in clebe adquirir sus Regalos cle
p. 1, boy a mahana, pues el LUNES
F PERMANECEREMOS CERRA
DO con motive del DUELO
NACIONAL que se conmemcira
e el 7 de Diciem6rC.
Un nto*
A- Finaq Alodim Ilnri 60-15
area PictrjiL qup. Taltin de %
G Fantasia. Colors de m,,dn.
2.99
8- 7npalillas de an con
firn pompon. En rosn, a-ul
v y blafiro. Tamnho.; 3,al 7.
C. Preciosa sortija de oro 18 k.
con piedra de amalista a
agummarina. 24.00
D. Gorgaritillo de piedrecitas del
Rhin y piedras en rasa, ac.
17lia, axul, morado. y verde.
6.50
Puls para hacer juego.
65
E- Umpara de mem de toche,
con jigura de coliallo. Various
colors. .4110 18". Pantalla de COMPRE ANORA V
per;amino. 4.25
F- Florerc, japanks, de porcelaEn TELEVISIO N, r- F nda blanco ran dibu- PAGVE EN FEBRE10
.as enocolorej y dorado. Altis
9!R pulgadw. 7.50 Allas Acommaou
G- Exqui3ito Altua de Colonio
"311NIATURE". de St. HoRCAVICTOR nore. 6.5*
411oo H. Fina Extracito "PROAIE5A"
de Alvi-sirgia.
Fra5cos de 2.50, 4.50 Y
loliene TODO I F- S.00
A Nommw 1. Est.che de Manicure "REV.
CALIDAD LOY' en muyfino encase de Ali' ACO 11CIGNA80
C..Hdo Ud dquiera un Televisor RCA VICTOR, obfien. to suprians.. rnoare 113.09
6oode coliclod, parquet los labotaloriot R CA V I C T 0 R curia do lo Alodelo clargado de "Grace..
.4 Tel viii6n. incorporan incesomemente nuevos perteccionamentoli prodwo de las investigociones cle sus hornbre% do ciencia. t line" en faya' Cierre doado I.
combinado con esmalte a lue. i
go en negro. Car" e"a "e.
Yud. pu'ede tenelr\ ntiii,MAS MOULDS A ISCOGER IN CADA TAMANO DE PANTALLA gro solamente. 11.99
Muebles de refinado gusto en estilos tradicionales a ultromodemos. un RCA Y 10 0R, K. Estola de lana, con hilos de
PREC19 metal. En blanro y negro.
lo mejor en Televisi6n,, RC 'CT etpr.. at Iccnice de Wos los bolsillos el privilegio do 9.95
pci .l
Ofras en tiaricis wilos v co.
desde r T.Ievm6n. GPregunfe en cuclatui er Agencio RCA VICTOR las osombroscs facilida. I laces. 4.29
des do pago. Baia de rasa deseda. con bo,.
dodos in I-olrip. b.1sill.s.
13 *5 9 1-- GARANTIA En acqua. azul. rojel, mm'
Su omp,, -1-6 -p.lcl.d. par ef.viv. y mplics g-nti., y lushia. Tallas 14, 16 1- 18.1
sIn cast. .,. Ud... sn pohzos ni contralos adcionoles... sin com.
plicaciones!
SERVICIO 0
RCA V I C T 0 R to brindo el melor serviclo, prestodo por compelerfe persona elipecla ilado.
RCA VICTOR RLA PRIMERA EN TELEVISION
0 rb.,d.- E.11.1"o, par. C"b.;
HUMARA y LASTRA, S. en C.
-.r. A05 ACY
J L .1,366 5. .- d. R.I. I
UNICO PERIODICO CON Direclon
SUPLE24ENTO DUUUO EN JOSE I RIVER HERNANDEZ
ROTOGRABADO DESDE Adzsizx
EL ANO 1932 DIARIOPE LA'MARINA OSCAR RIMO HERNANDEZ
- SEGUNDA RECCION La Habana. Viernes. 5 de Diciernbre de 1952 SEGUNDA SECCION
EL, ARTE DE LA BUENA MESA
El placer de reunirse en torno a una mesa bien servida es uno de los mds Sra. Seratina Lastra de Giquel
"Buffet de Afto Nuevo".
apretados lazos tradicionaks que persistent en la vida actual. La mujer modern,
que no siempre dispose de largas horas para el arreglo del hogar, procure
sin embargo, que no falte un detalle en ese moment cumbre. Y no es s6lo la preparacidn -del menu' acertado, smo el adorn& original
de la mesa lo que central su afdn. En esta semana un grupo de distinguidas
damas pertenecientes al'LYCEUM LAWN TENNIS CLUB, y a beneficio
de su Servicio de Asistencia Social, demuestra en forma acabada y exquisite
lo que es el arte de la buena mesa con una exposics6n de arreglos para
Navidad, credos por ellas, que pueden admirarse en el cuarto piso
de FIN DE SIGLO. AM tended Vd., hasta mailana sdbado inclusive,
la oportunsdad de contemplar lo que es una mesa perfecta, cuando se
col"bina el bum gusto personal con los elements de plata, porcelain
y crystal adecuados. FIN DE SIGLO agradece a [as damas- Sra. Ma. Led" Torriente do
Sandoval
expositoras y al p4blico en general la atenct6n prestada a este "Fiesta Wantil NavidefW.
notable event de arte aplicada.
SruL 0 a Escobar
"M dtimo CRM del Afio",
Sra. Ma. To. fleredia de
Cijuentes
"Buenas Dias"
Sra Carmila Ortia de Galdh.
"El T6 de Noel".
Sra. Andrea S. de Ortix Phres
"Noche de Reyen".
Sr&_ Blow Mader.. do G...dl,.
Sra. Lila Figueredo do Cuba& "DftaYuno en Navidad".
"Almuerzo de Noel".
Sra. Carman Manoeq.
"Almuerzo el dfa W
Sra, Lilium Medero. de Barals
"Buffet de Pas uajr.
Sr& Teth Alvarex de j1dea.
Figueroa
"Comida Intims de Pascua.e'
I. Exhibid6n da Mescrs de
DIARIO DE IA MARINA'
E) eneanto de I" Navidades familca tanto on el pleno disfrute do mus fiestas tradicionales coma on el ontuminswo pam sellecelonar nuestroa regales, labor que a voces nos fieva mim &W de todom loacilculos, rompelldom por el prop6dto do cocoger tam mis original
y muntuasoz.
Ya es, pues, fiesta do Navidad. La aLm6afern, grivida do on alegre espiritu, nos catimula a In admiraci6n de las stracciones quo so nos ofrecen a In vista
en tam tiendam selects que, camo RIVIERA, Is exclusive lta ortentples de porcelain italians d, T,
ioyeria de Galiano 456, ponen especial empefio en ex- lliu,
S50.00 Inns italtan. de T-In
lrtgurit s In, Pole hibir articulas do I& mks reciente Importaci6n y dcl
gusto calks distinguldo.
Bares con capejos y cristalee de Murano, talladas
par el exquialto artifice Giorgio Vanelli, cerinnicas Itmlianas do Turin y toda una gama do In mfis arlstocrities joyeria, Ilevan, apret'ado on el vivo colorido 4e so empaque y on In jerarquin do an ountuosidad, on men.
anje de affect, calor de simpatia y expressions de tras.
cendencla y perdurabilidad.
FRANCINE DELACROIX Cerfirnica ita-liftde Turin $75.00.
Giorgio Yanelli Ito logrado inigualables
creation" con estos artistic. bares de esP@)oS y cristates de Murano, taUadom en n&odornom estUos e llumi ri6n interior y
jorro de crystal. k
C.l desooontable
en -inchin y nyBar de GlorgJ6 Van lli. 3 cuerpos. $65 0.60.
Extract, EMIR ll-& DANA, la marca supreme en $Lee S25.&O.
perfumeria Je lujo, le ofrece la
7 oportuniJad de hacer el mAs
exquisite presented pascual, que
serS recordado cternamente
por Ja per$Ona
que lo reci6a.
Bar de Gio gi. V-.Ili. 3 lzuerpos. $595.04.
Ca-. V.r -m:- C'Saa
do C,istal tall
do, $59.00.
CANOE
EXtracto TABU
desde $3.50 a
$40.00.
Bar de GiorgJo Vamelh 3 cuerpos S775.0o VOOD66 Ouimr --RAMJ
extract: ont. PLOO LLETE DE Na" -- 112-1111 A dead. 21 7x
DIAWO DE LA KKMNA
Gis'adicas de k Nnica Hdbanera
-M RECIBO DE LA SERORA ALSINA VDA. DE GRAU
EL MAR en ocal16n de eatar de dias, recib16 a sus arnistades en un1611 de su hija Ti 6ra Paulina Mains, vhi
da de Grau, en su residence del Reparto Miramar. Nuestro, r p6rtpr gr4fico Karrefto tom6 esta foto del acto, en Is 4u4 aparecen Is seiSora viuda de Grau Y au hija Tata, con el doctor Ram6n Grau San martin, Otille Castro de Grau, Ma Micia Cahada, hija3 del Embajador del Per(L; Monseftor Laaguno, Polita Grau de Agilera, Pepe AgUero Y M,,.i,,, r4,y n6ndez. (Fato DM Karrefio)
RO VT Caleatseftari Paulina Alani4ft4s de Grau tn asta foto
Me, M ed Hidalgo Gato de Lars, Fmoterio Zorr lj T .O.tjta, ,a Ldo de iorri :, 11!oltta Vid.1 Lag* do Gonzilez Mufioz, Tata &.TAW.. y MA t.nia Nix es do EspL
OTTif- asistentes i. ff-a Ma.
ry ray de
S6nch- %Ifonao,
P o d i o Poiscual
-r- Sa,. C.s
d Sanchez, tui SLknchez
Cristina
I' e a iL n d e z
Piedra doc.
or Julio Ortiz
p6rez.
COCKTAIL DE LAS SENORITAS GARCIA GRMAN
Aerovias Unidas Cubanas, S. A.
LLEGADA del avi6n CU-C-145, de Is Cfa. Servicias Abreos, S. A., que ha sido adquirido par Is nueva Cfa. Aerollneas Unidas Cubanaa, S. A., que opera tambifin el Expreso Akrear-IntarAmericana, S. A Iste nuevo avi6n de carga responcle al plan de ampliacJ6n y mejoramianj to del servicio par parte de is nueva CoMpafila. Aparecen recibiendo el avift lot pefiores
doctor Miguel Varona Guerrero, Miguel A. Ortiz, doctor Enrique Llans6 Ord6fiez, doctor Wguel Varona Galbis, Josk A. Galdo X Jos6 Pbrez (Directores funcionarics; de Aeroliness Uniclas Cubanas, S. A.); el sector Luis Sinchez Barrenechea, DeT,ad. del Adrairdstratdor d. Is Aduana en el Aeropuerto, con el senior Israel del Rio los vitas de Is Adu" Oralco L6pez del Castillo y Rodriguez; el senior Jos6 Maria de Is Tor r a (Teso. d. .=Wa; A4reos, S. A.), con los capitanes pilots Verdaguer y Acosta; el senior Julio Gutifirrazz Dolegad Ae Ion mecinicos, rodeados de temples, as y funcianario4 del Zxprew Akw Inter0 y Acrolineas Unides Cub"aik S. A.
EN IBSEQUIO de sus aralstad s d unda Juvenil afrecieron un cocktail dias
Pav1.10s, cn Bu residence de Mlrama,, -efioritas Ileana y Ana Celia Garcia Gri- TUMOR Estrada y Maria Martinez Pfurrarfin. 4Lmbas aparecen en esta foto Coi. ; tY Herrera, Lourdes Zorrilla, Ferna:nd6 ga en un apart durante Is fiesta.
lznag,, Q&sar CastenA y otras.
En Chez Merito
ORGANIZADA: por Sarah HernfLndez Cat Ricsirdo York, ofrecida una comida, en el "Sal6n Orquir Luis Cub- 7 Laureana Gil fuj
ea" del Chez Media, an el HoW Presidente, a Is eximia actriz eSPafi0la Maria Fernfindcz L-dr6n de Guevara. Los mmensales tuaron st-dido, par Ma.nolo Alcalde, con Is cortesfa en 61 characters a.
ic GUSTAN... i1)TRDAD-? SON PRECIOSAS...
ANA Maria Barraciuk, Rodrigo portuondo, ADQUIERALAS TOTALMENE 91VATIS
FLA Maria L6pez oft, 'Ohnny UPM-Ofia, Mirth& Fernandez
-a Celia -Gardik GriUn. risol
rfa Ganivet AT Ana Ma- AD Vizoso, Theudis Valliant 7 Annie Aixajj.
Fiesta de
quince
EN Is residencih
de sus padres tu.
Vo Una animada
fiesta' hace unos
dias, en celeljra
ci6n de su.s quin.
ce. aflos, Is se6o.
rita Maria Lwsa
Fernindez LeLr,
Aqui la vemos radeada de amiguitos en ]as momentOs en qua se disa cortax day cake
To& person& que compare una. "SUPER W" DETAPPAN -La Cocina Porfocta desde hoy hasta el 6 de Enero soA obsequiada con MotiVo de lag fiestas Pascuales, con uno de estom ui:m de
Masterbilt", de super aluminio, valUados on $38.00. sin quo el ptocio
actual de lascocirtas, &I contado o a PlazOs, SUfMAteraciones,
DIARIO DE LA MARINA
DIARI
EN EL INSTANCE TNAUQVRAL robegboM este. falle
ral Martin Dfas-Tummyt, reprosomiamloo porsomal del mossers
is Repfibliew Is sefiers an reproment"b6a do Is
Dun do Is hiplIbilea y of deoW Agastim CaMenjeleg, isefters,
bona. Redmond* tan an" Vkhousims, Mems. Carim, RI Us. as
of Hospital y deJ6 am hormonal enwhW an Is job FRENTE DEL HOBPrrAL MUMCIPAL do tishmeare mud.,ad. RORAURA DKZXJXDU DR
Pedro Gonsilea Loreaso, -preddeade del Aymalmomign". "a Am e"Mot; swarm aide, an enyo mgwndo ples, do roolento cow= 16n. Be ban instaladle Iss as. woma a] Iffeephal Maidefsai 6o an
Aquilino Guerra, orders Emirs Varese do Asrefissaft expos do In de Kateraidad, eon %odes I" adoilandow -60 Arrodo0m,
,_..,_a Arredondo Morande, Mayor samscoeyaowLry do@#Af J am 114601 sellm. human"
Sell., jefe do Im SerVIDIGG 1116dia" MmuwasiL 1 hwVsdJ6 at *dlJfl1d* all b" y a"
do E
con Is alwes At rondo se Ve US& RAYOS
are do babit,00, par& I pri- eX Y coustcon talagildad par. go smilhu.
macltz ID)z fdos e4ftwor.t. .W
oav's 6.1 A ti-lealo pe
Ime eam up; !=-Im. eon
Ila bee nose. at usey 13ap, FRANCISCO ARRKDONDO MOR.Akiitl. Alcald. do C.L.y labor constructive se debe at rue- onto.
the q6 do Emerieselas y Is coaxtrac 16B del
,geor r. 't4.Yd0.fi= 1M7 e
lojpftal Munlalpal de Maternidid, insufurado el 30 do no. vi-bre MUM&
Serial permanent y definitive del carficter constructive que distingue al alcalde de Carnagiley, sefior Francisco Arredondo Morando, es el Hospital MunickpaI de Ernergenciaa inaugurado el 30 de noviernbre Ciltirno en Is ciudad legendaria, inikikndose asi un nuevo servicio a Ins classes pores, que mucho lo han dernandado.
Interpretando fiel y cabalmente In tuncl6n que le viene encomendada los municipios y aplicando pulcramente Ion presupuestos que se lea el
alcalde Arredondo Ievant6 Is segunda plants del Hospital de E asignan, do froertinnceic"'
tfindola con todos los adelantos de In ciencia y Is especialidad de I gin y Obstetricia, para que Ion tenedores del Carnet del Pobre, credo por dicho burgornaestre tr23 un trabajo social concienzudo, tengan asistencia de maternidad.
Presentamos aqui a1gunas vistas que din idea sornera de la disposici6n adecuada y habilitaci6n convenient de Ion distintos departments del Hospital de Maternidad, que ha provocado juicios encornifisticus de verdaderas autoridades scientific que to han visitado.
El nombre de In Primera Darna de In Repiibllca, sefiora Martha Fernindez de Batista, ha sido asignado a una de sus salas, en m6rito al espiritu altruists y noble coraz6n de esta gran cubana, benefactors de los hwnildes y de los nifios.
Atendiendo siernpre a Is capa mis necesitada de Is ciudadania, Arredondo Morando ha construido tarnbibn un albergue nocturne magnifico, un ba rrio obrero con las diez primers casas que serhn 3orteadas pronto, dando a In, mu- LA LAWR QUJILURGIC roallaw squi, am nAxisma, do enclenals, y twill.
que rige una funci6n social enaltecedora y anticipindose a las dades. KI salft those al"i' S"0011011CIGOW40. UMP&M altra-zaaderns. sin somabra,
AMPLIO Y ALFOMBRAT)II corredor dotado con ftseret" arnplificadores do nobles ideas de mejorar el nivel de vida del cubano menesteroso. equips resuilladw portAtil, Indispensable an todo hospital modems. La mew
Interearounleacl6n, Ventilation laz blea distribloids, so didruta an bste, comaD obs"Wes Y ginm*1666". as to things ared. Vora djoh& ftpedxan todo ol Hospital de Ma"m dad. Ha quedado ya en funciones at nuevo Hospital Municipal de Maternided ?JdM.L"Ur.le. m1. do the 01ampleta detsel6m.
en In cludad de Carnagacy, con ou brilliant inauguraci6n, donde estuvo representado el Honorable Sr. President de Is Repfibllca por el lustre pediatra doctor Agustin Castellanos
',j
aecasda do Is orecho, pf
14 at* Oirs a ads I-tode 0 ftftk
totaluien o on of RA W as ho,
ANA
"gas do erf departam..
DIL JOSE DE LAB CASAN 801,18, Director do Jos Berylcla's M46dices Munichslog, muy* consajo etentitke hA gulado In constru-16n del Hospital Munlalpal par& Usternidad, y melorazaienta de Emerginalas.
40-
UNICO PERIODICOCON
EN JOSE L RIVER HERNANDEZ
SAMSAMEIDE Adminbdrudw
EL ARO 1932 DIARIO DE'LA MARINA OSCAR RIVER HERNANDEZ
PRMERA SECCION La Habana, Vieftes, 5 de Didembre de 1952 PRUURA SECCION
IMNAUGMACCIIONNID
. . . ....
Medidas preventivail Ha el jurcmento
.1 to
COMO d- prev do := IV at. antin"arse KLIn VOL exident.- do -do R inies d: a=.11:
d !Vrd r. do& Unidos iim. ,, 0 ap.tad 1.-ht a
al D- ht D.p= ower. Url ii.= ,', ert C
timnad. lica. RepresenVa do L54 entre, I se
tod 1. Z=tec9%X. CpAb al vice
gan e observe elect. dedEstados Unldos Mr. JU Nixon i7c!".y.e an a.!residents
pued r' Celp,1 U I algrim a 1. am A Is iza la entrada del pl :. d uierda e Ruiz Cortines se diatinsue al Presidents iiallente sehor Alemin, y ro.
naz. Al fondo se ve un cartel bion eando a ambos, los miembrom del nuevo Gabinete. (Foto INP)
dente. (Fat. AP Wirephoto)
A~
AINE1
EN DIAS pasados tuvo effect I& solemn Ins
Bit uguracl6n del lnstft td' aclonal
de Examen y DIsgn6 co en el Vedado, con Is asistencla de numerosas per- Visita a enfermos
sonalidades profesionales y socials. La combinaci6n fotogrfifica recoge el momento en que Su EmInencia el Cardenal Arteaga visitaba Ins distintas depen- -A SRA. MARTHA Fernhndez Miranda de Batista, Primera Dama de Is denclas, acompafiado det doctor Carlos A. FernAndez, director de.la instituC16n. Aparece aeguldamente un grupD de vlaitantes, entre los que se encuen- flep6blica, visiO Ins distintas salas del Variety Children's Hospital. En Is
tr n Dan tlicia ArgUelle5 doctor Nfistor G Mendoza, arquitecto Ca presented toto se Is ve conversando con una pequena nifia que sufre el mal
rlos Ma de Is poliomyelitis. A su lado doctors 6p
ri, Ratil Maribona y seKora Y Silvia Freyre de Ferniindez. Y, Ramiro L ez de Mendoza, Luis
par (iltimo, Iglesias de- Is Torre y Emilio Soto Pradem_'parece el Embujador de las istados Unidos, Sr. Willard E. Beaulac _pahla de su efiposa, a quienes acom ,,en com
paflan el seflor Goar Mestre y ora Alicia Martin, y el doctor Carlos A. Fernindez Y au esposa Silvia Freyre Muchos kxitox deseamos a Is novel e Importante inatituci6n en Is lovable 'labor que en el campo de Is Medicina habrh sin duda de desarrollair en lo sucesivo.
7=
Universidad de Las Villas
INAUGURADA Is Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. En Is composici6n grifica puede verse, arriba, al Rector de dicha Universidad, doctor Pedro Camps, cuando pronunciaba el discurso inaulural, advirti6ndose en Is presidency del acto al Rector de is Universidad de Oriente, doctor Felipe Salcines- al president de Is Confederaci6n National de Profesionales Universitaricis, doctor Mario A. del Pino; a los Decanos de Is Universidad de La Habixns doctors Gustavo SterFrancisco de Is Carrera y Salvador Massip; y a lox dirigentes de fInkiversidad de Las Villas, doctors Azel y Pineft; y, abajo, al Vicerrector de la Universidad de La Habana, doctor Julikn M. Ruiz, leyendo el mensaje del Alma Mfiter a la naciente Universidad.de Las Villas.
L
...... .....
En el HMPitaj do jq PoWda
CON MOTIVO de la celebrac16n del Dia del Mkdico, In Direcc16n del Hospital Sensible-faUedmifinto
cle Is Pollcia acard6 conceder Diplomas de reconocimiento a los m4i; dentsUeL Jj r CON HONDO pesar se recibi6 en esta case del DIARIO I& noticist del
cados-m6dicos de Is capital q prestan-w-Tv C- t *toj, como consultor de sus req)ectivas especialiclades, &I Hospital y C= '. de 1. Policla. En I& fallecinflento del seflor Constantino Ribalaigua, gerente del acraditado
Premici "Hern6ndez Cat&- bar "La Florida" y persona mer
erior aparece In. presidency del acto,. en I& que I oronel _q
d e trato y cortests. EffU foto Nil tomada Is
= Zel colonel Sales Cafiiz2res, el doctor Juan SO" ef!&=sada, director MOMENTOS-en-r A "OrtrLAnt -,--'Ba rA"n-su-earh& de 3ecretarlo eon4distar con su arnible hate Q0
cargo Is -a _su rr- nerite del oncurso de Cuen Herrifmdez Catfi", hacia entrega del meses, cuando visit,5 La Habana el fainosisimo Pedro
del Hospital,-y L-doctor- Mario- Orbizsubdirector- del-mismo,-que tuvo a Ck'_
en Internacional 1952 al joven ntista villaclarefia Jos' 1xii-enzo Fuen. "barman"
ac:i6n y ofrecirniento del act04En Is otra foto aparece un gru- e Madrid, Espafia, unido.a Constants p id.X6UV b1.
po numerous d e.djstJa u.d alenos que recibi6 Ins distinciones menclona- tea, Inureado par so relate -EJ lini zosade annistad. Junto a ambos aparece nuestro do lnforwAd6n,
A_ ..*__ 1. ff n I_ Am-i. R-ii-- Diaz- Manuel seft r Manuel Luis del Riego. Al consignair Is. infausta notieft, Sadw.las
DIATHO DE LA MAMA
Grdficas de la Cr6nica Habanera,
"CALCUTTA POOL" EN EL COUNTRY
LA CO
w
En nUe5tras recent In :crboto de la nueN h; -as voler lo insis L neg ro en los
pte,,entan los mejore iludi6romos resumir mentoricis diciendo q tas negros con moth, los que, por el cont PARA Is celebmc]6n de an "Calcutta Pool" o subasta de Ins pare)" que compiten en el Tor
neo Amateur de Golf, el Country Club de La Habana ofrecio un buffet dinner In noche del qTRA toto del simpAtico acto, en In que aparecen Margarita Raym, ton dibuicis negros s
martes, fiesta que result animadisima. He aqui uria foto del acto en In que vemos a M-olo ri de Rionda, Juanillo Montalvo y doctor Harry Romney, asf corn
Sariteiro, Bibi Aspuru de Sainteiro, Julio Rabel, Lilliam G6mez Mena de Fanjul y Alfonso Maria Elena Gasch de Portela. ces solicios, fienen pri
Fanjul.-(Foto DM Pardo)
In de la Modo cro fuh, sin cludo r incomp.leto o ob-mos hober ofirm m6s de estos nuevos lue suoroyor este ci interk que mantieric clegonte lo corbatc negro
En effect, entre lo! 1,cc)s de bien vestir q ol-dondo en Cu-Io, que se relocionan :or io c-,7cto negro. Poco de nuestros ciudodc os tienen siq
CARLOS M. Calvet, Fernando Argilelles y Alfonso EN ESTA foto del buffet del martes, vemos a Pan -ho Moritt-ro, Maria Victoria del Valle de Montero,
Farijul durante In subasta de lag parcJm clue com- Justina Monteagudo de Portal y Maria Teresa Batista de Mestre.
piten en el Torneo Amateur de Golf.
CANASTA PARTY Y MERIENDA I E* RE S Y C 0 M PA
'X
SAN RArAEL 54 TELIEFONOW-08'
LA HABANA
-PEDRO VARGAS EN "OSCAR'
EN Su RESIDENCIA del Reparto Miramar ofreci6 en In tarde del lunes un animal Cauxista Par y y merienda Is sefiora Luz Marina Jim6nez de Paz, pars. despedir a In sefiora uellta La 1 ro'do, que partirfi con so esposo el doctor Luis Grau el dia 9 parn Mixico. En esta foto vemos a
las sefloras de Paz y de Grau con Josefina Martinez Armand de Miranda, Maria Alzugaray viuda EN ESTA foto del Canasta Party apairecen Lo16 Diaz Candela de Rode Farifias, Daisy Crabb de Falla, Elena Vieta de Ramos, Rosa VAzquez de Santeiro, Gloria Ri- driguez Faurn, Father L6pez de Ferninder, Manuelita Larrondo de
cart, Evelyn Salazar, Mercedes Vald6s Chac6n de Calvo e Isabel Recio viuda de Zayas Bazfin.
(Foto DM Karreflo) Grau, Sara Larrea de Ga.rcla Tufi6n y Tet6 Lambarri de Besosa.
BODA EN CAMAGUEY
0
T'I
OMEN"
H
EN LA IGLESIA de San Josil, en Camaguey, unieron para siempre sus des- Lydia Grinicirly de Bravo
tinos Ais pasados In sefiorita Ena Rodriguez Rodriguez y el joven Alfonso PROCEDENTE de Europa Ueg6 hace oros, diss a Nuestro
Garrote Pichel. Aqui tenemos dos aspects grAficos de tan lucida ceremo- nuesfra Otpital, de ;Pu&s de unas grates vacaciones fq(6" hA tM eLtax A 1PXDRO VA24M
nitL. A In izquierda, In novia cuando cruzaba is senda en pos del altar seem- en el Viejo Continente, la sefiorn Lydia Grimany d der" de -1w sastres de Se tawAlso
panada por su padre, senior Jos6 Rodriguez Hidalgo: y a In derecha, Ins Bravo, redactora de Is "Nigina de In !Iujff la. 3K5 el io"anite en' que el
i Aurante In firma del acta- rodeados de nadrinas v t,,tiv,, en nues Ai::. Z terndnad- Inn !I Y el arte del Maastre
"dt
"AM AdLdllk 90 Ao
W7 VOR WPOWWO17
! 140"5
AWA
qSTANTE ELEGANCIA
Dt LA CORBATA NEGRA FRENTE A LA ACTUALIDAD
notes sobre bate negre colgado en- operases. ya m6s torde, a parece hobitucilmen- DIE UNA M ODA DE A YER
temporado, ounque s6lo sea paro vestir respe- te en [as inclumentarics de colegia. rite presen- tiosomente, sin colorings, en entie- les y universitorios. Asi, con largo cabellera pei- noes, Pero prodUCir el compe.n.
rros y "velorios" nado haclo atr6s; con amplio dio do la made do hay.
,*delos que Clare que hay kpocas y tempo- cello, en el quo ato estrechas De ahl quo, rest6ndole a Don
Carlos su Indispensable acento
whibiciones. Den-o de los p'intorescos concep- rodas--como el invierno actual-en gosadas do sodo negra; y con teatral e Imprimi6ndole moder)quellos co- tos que de lo inclume-itaria tiene el que la Made present lo corboto un troje inspinxlo an el ropero niclod a ciertos cletalles arcoicos, t las corba- cubano de hay, est6 el que consi- negro con _mayor insistence, coma del Principe Eduardo, he liego. constitute su presencia en esto do a La Habana un rare perso. p6gino uno original demostrode color a dero la corbata negra s6lo como si -uisiera ampliar la habitual oce. nale: Don Carlos. Es un 11 chon- cl6n de las actuales tendencies rio, ptesen- uno monifestaci6n cle luto a prencla si6n de su uso. Esto vez, par ejem- sonnier" froncohispono, que he de lo Made.
exclusive cle la Yestimento del "vie- plo. oparece constanteme- aso- conquistodo nornbre y prestigious .e los mott- 10 ciodo o las camisas cle un solo me- en los medics artisticos m6s ele!rente aten- ti7 stjo v que vienen conquistador gontes cle Europa.
Estornos, p6r tonto, obligodos a un espec-il favor cle los buencis fir Pero no es s6lo en a opodo, a concern a esos lectures que mo, riencia que Don Carlos pretenno informa- ton falsos preju-cios ven la car- de revivir una estampo de la
. precisodo. b -. ja, que ella nunca ho sali- P, ro, m6s a menos populorizodas kpoca finisecular. No; 'se 'trota lo que, ade- d, ,c- m6s corriente ropero mascu a -. en lo exclusiviclad cle los que cle un rom6ntico par fuere y par dentro, que se Oropo,
artes, habio kno riuOo menos, del vestir del saben vestir, la corbato negra man- ne ofirecer.
hombre e'egante. Convene que tiene siempre, en sus different te- nos las mismas gustaclas rbmanhabitual zos y canciones quo entusicismaellos pai que, a trov6s cle 6pocas jidos y models, su genuine y vo- ban al p6blico on lo postrimero in el rope- y de m idas, cle climes v de tempo- ronil elegancia. del posodo siglo.
enteromente raclas -j corboto negra no ,onser- H. W. Cierte que en otro momenta,
vadc, ,i usu frecuente n,: s6lo en lo onacr6nica apariencia de Don
usos y pr6c- las ;!,-iwos in clumber -is urbo. Carlos s6lo podrfo traer a estas
nos, sino con lo m6s rif -rMr]l ropo columns el interns hist6rico de
se han ido deportiva una moda dejoclo muy atr6s. Sin
ton ocluellos. embargo, en este instance en
!I empleo cle Deberno, tombi6n evitar que se que nos visit, su aspect ad,elocio--e absurdomente la corboto quiere un nuevo y excepcionci
negro con una -& d determined. atroctivo pare nuestros trabojos.
taless con Pudi6romos ofirmar, sin hiore una car Descle IG intoocia, es un elegant p6rbole, que Don Carlos es oho
detcll cle bien vesti, mosculino y,
ro Pero nosetros un figuring viviente del periodic, en que se ins
pire lo Made Pero concebir
nuestro rcpero actual.
En effect, lo indumentaric
masculine de 1900, con remi'niscencias cle un posado a6r,
m6s lelano, se funde con cletolies e influences contempQr6LN 1A
DON CAKOS Y "BRLTWEL":
%
11ombre hieu iesfido
essiempre hien reribido.
f"MM "ehanowsaw" namow-hiew" que constitaye RossIM zollizalIM" -H&UGS, be wdood_ : a low 4mues de "BRU11111MXL" lag buoe quie be quwMo aeondickow a Joe oKkMdu de nuesire Aam Zz age feft spares v1silierAo, oxiie as We modelift 0eeftbidos par& 4A ari. dota: w hft doas tv& do cloodad on Tropileal grje-azW que, con I& rewl, n1weselz "odwardizz' en dwMe:;R!noplIm to& sin ropere, prosenta lax uAs redeaten iiiarbaterbafts de Distingate
usted blill
vistinds
-W- P-c- MAS; peft SL4,ERIM
223 owleroo
cum
DIAR10 DE LA hURINA
ArS.
A cy &i-N id
_Ffi., -os an a
S61o unos dias nos separan.de las
tradicionales fiestas navideflas. Es Rico voriedod
de abonicos
bueno ir seleccionando'lo"'s presen- ontiguos.
tes qua harems a aqueDds Pemonas de quienes hernos recil jdq afec.
tos sinceros y atenciones"'dufante 0, All
todo el afio.
LOS TRES HERMANOS,.Idi acreditada casa de Consulaao'160 y 162, Suntuoun nguros de br once
se complace en-irlivitaT a su distin- y porcelono.
quida clientele pdra esc 4i.o.s fe, jeipL4
galos entre la iiif iia co 6 a
atracciones de todas las 6pocas qua Intermezzo"
ser&n expuestas para facilitar la seLFAR
lecci6n.
"Princess Uzabet
Arltigi edades do ln 6prpqhqble Juegos'de plato sterlir.9 Poro COW Finos
gusto y de insuperables des. estilos y ge Iilc coliclod
ddli'da FinISIMIDS
Porcelanas de excepcional'val6r artistico qua no se encuentran an ning ln otro establecin-Aento de esta Capital. Suntuosa joye'ria 6onlc*tcdlas perdurables
L6mporos cle crism6s caprichosas. Y, an "fin,' todo tallimporto&, or- I objetos
cuanto se desae para elegir con Iffsticomente diseesoclos. Loileneagierto el presented pascual m6s ori- mos antiguas y "Overture" de
!jinal y distin,( ruido. Modennos.
"Los Tres ler'-, os
CONSULADO 160 Y 162. M-35.U.
Juegos de cu6iertos
-de 160 pizzas,
0 Jarras- 0 Bandelas
0 Plates para cakes
jor oemdhodos., y otros sugesEiyos
arEiculosideales para
el ajuar de ]as novias.
Full Text

PAGE 1

"El periodismo es en lo etern A I h X ?I ifT kA120 .silo .lsrvicio de 1los tte interno LA 1 D I de la nacin. El peridico ma f ¡opnEvrjo 1l DECANO DE LA PRENSA DE CUBA1 antiguo de habla cAtellana. AijS l ,.Nimr .90; La Habania, Vetnqis, 5 de Diciembrne de 195.~(Cincuenten*iwl" de la lndependiencia).-Samtoe Saba, Delmacio, Simn, Anasio v Jerni1mo. PRECIO: 5 CENTAV( Estiazaseuoerosa la tt ,t1"' Retra*e F an i1 dlApoyo a aOPOsicin Estudiala OEA elmod Str ada aLa Habana de Lugateninte omifr Poltico por -k0'1 de impedir eornplots d Ai1Unpo/ado peisar en Tinte r9odo de agua de la ,Cuenca toq ¡Rep.lia lm e peor. l .lou, c .-, ,_1____ .~ MEO D 4 A) LSln¡senam usernuvo etuio sbr .Abandon le elegain fances su pesto nn e 1 % ildu i, ';d ro. t ,'oueuu i. at ce m qrrua 1. la, cratenisflcai que frecela zona sr 1 Comite como itida ¡cteta contra la decisin de., s,,-. .a.U.5 J i. o lhtcliitIriii titta ic net 1 .de intetar sototal proveclxamfrenta 'ir. la ONU de discutir nitcara de carcter in¡ernio¡&PzPe.,le"elQe.te-es, ed. exrdriuie. erco 'iteril enBunosAl JLtCIQSO INFOR AlE DE LOS TECNICOS DE E.u. TMPOO RA'TŽEBNE OBR6MARUCOS.l.%s 'P ldo'k A113.41 PROTECCION A LOS ASILADOS Ssuoesta tesis el ingeniero Granda duran-te. 6 Dii,4 A i sitns w a bacal c< .lk ~~ iLa qem ie.l.le-, lii Iinmi lkl. e, ,',,-,,.,,,, as,,,,,oanlaline edn Sotv l d .ted .1 ili. Copi. o~ d iaia T~ e.U aa'el. cs e l lse nntas .t.e tilp ongada agitain apor par la 1f jornada de trabajo de la "American Water el1 csiidel d Thesl>I, ,&l, 7 ~%,-; <.1hKn, c.i1o. cl.a aWa ; a Viel eials ltst e rvcoiecne Work Asociaion. Anliss deBcoerman ti~' a le ie ~ ', ~ pcc e e elia bbieI-e ed" -. 4 T"=:. ,. .Oa .,al .r1 1 1~ ~¡LP E e l pce cees de Caiesei lidpie ta ,tes -la ,a eilica dcl a eisdeeei e eeedeece :,:,l-ele le tc.Te,-aleeae.aP el-ll eco cd Slaler d la a eldle .t,eemle,. licc pcel -cce1c.lic ccesceicad p'.,'eTel e Pe e ic ci ee e ce de 4ad e qee se le,.,-a c, , ;1 le e l,l ab ea ie l. a d d.I h ili-eileeipo, t O ,1 -. ', p .e. epe Pe. e-. .i.deieile,111,i, clcpeeliele cia X' l dceedd ic e dl,11mdi hc1sdece111ii" 1eleleces lada%ad de la Pe1,~e-1-eeO-,,,s.lal-leda alee c e cee 'cO de1i--- pa,111-1-e1eI,,e1,~slee-'= ,. ,,-,ea %eha z.aeii -,di l !eep-~,ee.e.-elcede~~e r.piaill iea d, eeeeeiaeedcaeeeYa esessde,aacb.aslseedc ccii,eeeaee ecepepe5, et i ,.,.,i.e ,.d',ctei,,liO Eldeeeaeec11,eisee~ eaiapeiosaeeeceee aaelai.alllceed SsOea .'al!mi obaecelee e de. 7qe dm"ce.s'da, ee"e i ~n i o~ ~ bce Le" a. tcl ,eee el ecel ll e Caecaeclasa e is camUesw1 miea c iaes pe t'ble c a .a ea eIr~ ~ de. I 1 II' -1;qeese'ec ,, I t1. e st e dbsseeeT paca.aa.dcae. deleeal.eiedl,,e l lpel ieapmale Ha r ecaloranai cideaAleceaeqde eese aidees Y rk c.oi e .sie.,taeaadaasa c ,cciae .Alarp ~ e n1 b" e 1kp c-d. s laeseled l ~ ca d ica. se a idalU I ria>pao caide aldsaeaec-lalele e le aleeen--eA.S e TI' a 1ce aaed o aedel e NEV-OS.fh.4',ii eaasPtil ~. V 1 e-eeadae"ciia ceilldc peaca1 . bei eaee a Iaa.'lceccsea eae a ~, l de dPuiids lmaae idecsdea -de¡' ese' JUm'~ cebe ,icd lce Eslede 1 d.l ro ) ,_i ceal-dc Jci.aisee,,,ti lesp"iie ya etcdae caiaebaie.a-qI essasisleeae d sa es d i~ cca d cila lea eiiiaei c aeaia bre de al11-1-e'l-e"'aa id'-e i"c" m ias da)u. en.'1,. l~ a n, ,b, psisdcn dre1. eo~fi, uI t.lp~--,aN= ml cee tpeeeA S e i --aPeeJoiene eaaa pIeS ecoica 'edl No 1t*?-oo ,,a s c ., laces -lecis,,,,ei.cos e,.dtcf.lli Uacn habitacin "' "'lfa,.(.f1 etiissO.lUo,%.~ Mm caes,,. ',11 cer~a ,n F'sI¡. ales iaa pil, e oupos .olsaasaassi t ceaeSa. s.en c5 I 5 asa~llR essaeee o' e ,i r -~~ O1Jas~d1 .masa Naesiadea-'' pcimea i asecalal.acieca .aae~rP-,.eauleead ie ae oealeeT.es ~ ~ Cb 4 ~ ma1e 8oe,,ke'1W1 CAl. 1 da treade pedl ie Pearila"ielalee.ceU isa Iriee~asi o '. utg r-ld aaceaqe s s ea lEloa elaa.n phit eaehed saelidlel alilee, tita peael1pie-17 CuSisercca ce l qebca#helo, "e e cela""" Retasaacuil a lostadasole. aoe.osts ieiaiier .aeseid amig esei eiieieel siePit~ alcss esa ,as es a aaev c =.--d e a sa E opmeee elaec. Aiclica e Phe Pidihale di iaaaetaeeeeaa .U.t.cas'b Cd., a ueceto ce,, b,-,U,,aestoeaeaas.Ue.%Pa .s tssaai s llellP llcaca.1lUlld dap C t ,Csiaaeacae l rca A11aiLceaio el e ia el a -lc cpesls E ISI.EL IcN SldceeJeeLiemp E 1:441 i da dc hade l is psde lsado ccb.d.c, ca u,. Ceadalemieei o",e( c adeais, i.iac fleelasa". Ami laipacie se HaeTaeca aqede,li.-d,,e,.,a1. .c.c.¡.¡. l, ZodelacOci.~In-pieatudrid.c. 11. dc TleedcCccc 1d e dic .caem ip-s inie as 1 l.: o. dse liUsiidecdieec ae. q 1c11pi hi, eeac1tieeeiiieaa emaiadaacesiae hecemecscaiebheeleeicdiceuPli) Site es eeeaesipclaiiaeeedemsdesp iectX,caeaeq eei l.ca depca j.eeasei-ippaeaeae.e ec clhcia ed.isdl e iiiieicil Zeeiae; ac eo una Important meeeei pl,' de,11c .io.s- "'i,, Tcccii .es p"'s~st'¡-eseda pel%.-dc,1-mealee pacl.c11acal d 1djd.ea,dc eada ea-ectaaaeai eidiie e 'LddKaphii. maPec. iiPie. e- >i edsel Ep11,s6de4dqe.1. ,-ee p e eiacl ed-¡cwel S .Sa 1see.ae Jde. l lacaeem lee iecess laa esad.ectteeie d iseeoe',i -e aaceas.asw.eeanccsecc id1,i1e deeeaSeeeald.,nieaelacce dn-e Oell i .acceadeqeaaa dmcalXaliecpeiieicacav tsaecesdiaaiemiselpea peee 1 Csscd,-Pcmc dmec eeilecedeca iac -ceeaiw ce El--1.-ck.i 1,p 11. .c -c liitcal]a,,e,,,eisidesunde-la .m. o ci a. te ,,,.,.ic d.c e n.ee,a tuc da.e.lici ieel ya las lees de l siSe paceleEte 1.-.mpi ,,calesl,',',!"picau.r.cia'h spE isdeiciei uciesldcci liA 1'.alceecilaciaO. .tde 11-ieli 1,~aedaeia dspachaeeai. Lec.a-deeaaatcctiP .sseaCeiiicdeiae .1ieeei .ii '-.d.d 4.le .ncc ":!adeqee.ieacepcicieisd .sd11, Pe1aca .aatal.,hiiRI, eaad.l-. Paeadehac. iaecstcls ,, P i l caS. 1 dg -cercedJ ~ a sePed i-Scces cN i ceMlsC da hccadcoeciede s Jcida i tayc-a ct! "a.aee.ee.ce.e. c.l.cic.d ueeicc cic .elep"'e p-decaicla mpcaSs c Laee a c pceid-eii l eaeelli.ccI PePlel se 1ececiaes T olde aica 1~ ',___ __ _~ ~ ~~placee delici 1. Prorroan ",r, ,Demndan".oc Cu la g, -e~ecl= lle,,Pa-ele ayoCuervo us pu~ H',". 11-, .e. de M.elsilca esp1.1e.de ds ~ 1c .;ee .az.-. _,a1e .l.a;Sealavelz .i.l As o Ite as l eJuta ~acinal1eEo1oia de ;cq¡1 e ,ee'aeooa~oadce el aossi ;,g1 O, ', da amblad^ :j.,i' 'c'd--d-e'o"'e-al ,,, 1 h 111-ea.a~s-ecrs1 (eeh-a pee Cela.a1se. 1ee1m~edNa Poee~.a -___ aeiiisd is,l JsiNiics S1 Eae. -eec.Ilaes,.d.e eeii4cimcr, icacil eee',ay Elace.ileeieLhbas 1 Ec,Meie;laloaeeiaa'leced.ri lOaAP Ne-ceemeip.i.c9h.ce-eeed1 1, e e P. o" e irl~Y 1 : rirq: e -a pe. p i r e. 1c-1e1e es e de C a s c lid i la d ic icded .la ecce d je qe a e a c e cl l e i a is ¡tua a 1 ea ii o eae1~ elaeccoaeeiiil ,e',eedca deidece clC sc.P,i .ieecaPa.ede ,,,d y, iclo ab enelipiiceub 11 ,e d ~~~h. ii T.e.u e-enhe s ird,,elielea. )c ci a l,, liicea id eec""lcee-e-.i.c.c r!iideet.ac l )se.-e.sdem 4 ,eceedc doca .eca ,.e cec ed 11. ioiat1dcl.aciceciaad.leea-i.ceadua-11-ce"cdAeea 11 1, .d 1 le 11l ',Pies dic8,e1 c e l - d c e;-ruciadeleocecec,pale-ceasilio d -cd.-ci O ialu pe dcieuaqidaadede i1.a id edc la ldc. cie -ii -Piciceeeba Se aleeal ctpc', iidid,-eec.s a ccleaicia,,1Pu.1iieiecdu "',-"'-"""'" ci acaetc .les ,Ielc icacae>see ;id piihiiiaciaido Xiaed lalia eieaau.ii peucliiea in~,icccceel asseceoeied ade e leC. ,ead-l,,,ci I.-iehc l-ada .cc A .e fcak eea=lieheesacaciuppc.cdiC.c aiedcdeiae-cddeest msecdi--esel aiada c.ecccdeca ,,,,, r,1.Oces ceceecc sceciy e iieiaip ieaiedi -i ci ea .ei.caaippdlaihCerrarte.i -ls i eta lei en Pl ,l-y I 1'21 TI ~ r, -,ti,Cb. i ii-uWdeaaedM, aiiiicceiciieicataiee.a1eeeiceelaeec-iae=depe1e0lels ciCcel-i-ii. a ci ch isihe d cc ac qede lic cede ic ii ad a e Pca iiua 9 ie c l e-,-iiipi J1 lI I I ii a C carec aiocic Secs 1 sycdee ea ,u ~ud, c a.E n a l u S i e e d i e d a lla e h c s ei e e i e i i l d 5 a a o eeie ui d ela.1 i Pece n, ol e iCc., -iecicih.,iP-,.ieLc e,,, ca L.O"",Plaese-a1ce pe e,1 1 -1-eado i APe~I r--nos .dele 1,C.~TC ~ ccdscci di alada dee ac echaca-laeiepd,. c h., a le ca al-i> d ce. uhcaPidc cciu lel e ace mac,.,,!,,iepdeeceee raNeuaicae e 1d' i _,,, u.icii .d-, e c141 In ded e la~~ ib< d cl._r,Jee -,ee la miin ba. c de.1.uce iclicilica lee _______,, 11 1" = ,.%" 1.o, ^ la qedeecosaaae -ce> ae -Cela aae iopeeie d i, tc aa i. 1 e cd. -eee>i .ls i d e ,.la ',~cada halP leeii u su ciii eh~ Raldac, Se ,C 1~ ~ se 1.ee "¡'_ e eede1 lePcacb l eoc I.a es l cacai.dl' i u1. ee pe si sidac d T dcieaigeClemae ,,e YiJ.4,4te> X 1ceanoeaececicieeeiia u ',a!ee.', eacica ~ ici a C l s a p ucd.dd¡ a ec.d.ui~~sic~. acia.pe lo-maj d r s l -eddedcld ma ~io deo pue u.a qeic u c os .e cual dsti%-,p. 1 ccide clece Plaslee uecdeaea.ae Iico ceadala __ eeeicc.s dele iccee ducasc -s e ie ua Pe.h .eiai e ,se L t a .y -l e -lae a eh ti a 1 -c ." ""d" " h '"' e'""lo i" "c"-u a"aii .h eSA >~ESD c ta a Cuba y Chile en.Colombia ca Celana',mecle as.dac ee1,dice1get,11,1~el Campee .le cae.ctuad Cca E C lce> delegea seacece. mceieie e"eca-e Pil'ee'aaebmce lnacepecdoii L,.ce ,. ic edeocP,,ici__ ~ibe4A "~ ~"aas e lecamiEl-a e-J.,c eiaapipasSeopPpet am dal esiaiocid.deeci -de reiccddleedcnee>ce-e edee-uiae p-Pc Acaece ales daeheeiae>bibcicaee,1%,_ Dic.C, CaiedhEI e-de alea odaea deihea eaea-Petalelee cete do qs esmaEi a ie uc PilueiieicCuccicecdeaaeeeiluPichiiidcc N>oie-cesieii~ iec-Peceesmeae1.yc. ealtapsi, de eee-el ii''lpeaEddesUia sPe csep la iit s se~~cietePdd cPhamc l cceede l i ppedil11.h r eaideuclii eead i cshed eaOcaea 1 c:--t eemtn .'> el.p.lsac leae ea o' cced iiec)hd .ads ht ls -J---cs .caic. lca aeec dii uia ~,i ian ci adieeeo t C c e d1i1s i d esele i e, >.;t.a.i-leeicescc e elccaiecie. P, 1id 5_eea d ,lc. la ceta.a~ catc Ce Ca.1, ,; l eoi tRce eeayecN ias raciie, 1 "iicae yieia,Z aPems. da",a~qe ~ ,,l; uicac hda.1 d iadheadaae e-i s ac !c%euc i ccehslaede.e eda~~~~cu-icccei l ect Piecbe i Altaca episise la eceleiam edcele la iecaee-eeaceaecacecc cila 5o ce-o a cae c 1ica a elo esecucpie. ci ia. ese m slca di a a-cae eu lasldic siuile-1dlo--cld iecc capetaoa. iesPle eeha eaebesaeaeoadcs ucsal alsmsm-eu .i-a d lpeidases miaaees.ad euaissc e-ceSda ccc iaaciies s est. dedsc, esS sead e.de1-a1~~~ llaeid.Cal

PAGE 2

Pgin. 2 PoliUca DIARIO DE LA MARJ.-Viernee, 5'de Diclimbredie 1952Poltico R '.A Ii¡¡¡¡r e Gocrc¡or attaSesoreaan A gasa jan sargentos del PAU a Vinifro e e,,rs ateieron el par que i raizoz"" en Reglaho pemss '~ O/reci¡o dicho /Uuonorio coonruir ¡un iprque rinunil Y (l iopsnibl o ssuiipal para kioscos d,1 -1-~fi IP p5-t, 1-b). fi de 1____ hpil di . hV pp.ppp.G pbp Ser en e) patio del ""~ ~,sippl I \~ PLppPalacio del Municipio E. ~ d i esl-. la.Pid, 1. Ld iPpp Igr 1~d. d 1hsy. ,l,., L e.iilPP Lbe .,le.p ~l-,pe.N y be . . d~ -p~fl di e,, pei f~ 1. q~~~ si i,. j 111.w bl ~, .1_ ~ d 1 b D h¡pp ~ r .,-1 ii. L 5.-u. C.ry Jd i¡tpPsp.posa rcp iin aa hh gisp~d.tlp Appis Uiis.12 pppi .~,,iPpsdPlu5u5 5 -~puuuusus SbPiP~P~P, ~ ,, ~ ~ dp Aili Esilp cph iipp. ppENd 4 EN4 NEASEA Noi; prrtiisl¡Piene. e el sitio enidonde se h9b~~fiu111-spPbip C--ppJsiP ipsuuplfli,,5h,. upi-P .ip.sepl.pipp A,li, s11uu i PPuusPcCd,pileP, .,le pd.P ., ¡,lsJ fitu¡ra¡dc rbansiano. Bienvceniidla del A4ld¡e ppfid, d ., llp-, ~ ,,siel ~ -% j ~~ eHl s.iuplP ii ~ pi.uuP p App .iP' s'p PPy, __ __ __Pi,1iPd5iPIPdPP.PPpliD-e-sl, dMSPPP eP ss .s. duuu pu iP-uliubu fll1 P""!siIIPPip Ho',wPifiP PPdPyu PPdb,,l ,ePpI u ih~Ip P~P Si P ululi \Iuiiuiu. ~ 1 luiuuppiPpppipy Pfi¡PPjfl~ipp 5 lp 9iPPPlPhPPli~,pppbPsfPfielPfiPuPPP uub~,i P11iPlbI d iu. fbpp.lplipappIpPib5P ddi,bpppslppd lPP'y.ppsippeph."d.i lP. PddiPPPP1.~ ¡ipSpuppii "T' y d,5I P5I uipWPi Ppp, p .pii, ppiAippMpppi ppdp AJu 1,pppP bP p .dip 1 I, Ic 1i,e fi. Cp 1,1 -1-. suulP'si ,, ulSlsdipEp EplsPdPPiPus iulsuu-Olcic Pu.,epPulsepPdpPsid, , dpl p te~~psdcI elPdipPPuiilLbM.iLP.pi pppyPp,~p 1 pfp TpppfiphP PpAplipiiSpPpusiiePPPPsuPPCPPlhPiPPPPP Pi5illPS-P us ~,51fi IIP.515<'!uPPP 1~PPP l, pip. ppp-dpd~pp l du,ii PP.,,, ilpp .p.~spp i,.~ *.pi.bdl.5P"luduu,u PPippispsppupii. siPlipPipsPPii.iPiis-pipppppp. pipp,.P~P pppuipp iidfp -1 1 11 ,icHPPPPP.,Py., 1,~,cssiipiiPsiPu~PJidppTidPip,' d Pqb.PsPisiPP' ,PP,iigfd~f~iPt U 1, .p. .u1, 1:,,, -d uPP s,,p PiiSsifp p:spps i P ,bsP SsPii1~ sppsuPP lPPSiSPPP-cis IS il_,,PSP ip PP Z'_ I p, u ii uds i Id f SIP iPPIPPd iiii-isu Pi.eis 1-s-hip.s.ppiiipi 'ld lssP, gbpppelPii d"pipisuilpp-l,-s'l hl~p11%pfppsefcL ppipphp-21Phpp ppiiOipi ppiiPcbPuup. ffi.pphpc :Ids P.h.h.,ipii, p ~ DP.ppdss pi 1. i pusp ,,pp,.pbd s 1iS y~su .I. lpu fP1 P h. u. d-~iuu. d., ~ ~uuliuPiPl yPbPpP iuu-ifiusguisc. 5 5 p~ 1 5 P,~L 5 Pfiw 5 ii Aa pi fPI sh.iPpppup.p-pui ,pppp.pp Vp.fcdhuipi5fPpidsPub~P ppipppippiuiiu iippfip,,uu uiiiii PiuullibisillluPPiPiPuPfsifigphpipispsuuupips ChpSiP.~ cPPi bs~ Ps 1 AIIPPPPP fi.iPpsPplsPus di Plsl.PP iPClusPT,5uPll'isuipuie. 1. S,sc iuupuuu u i.leb,.uspsup-.ilhPsP1, -i ddidPP11lPPbP~lsfpPiPlpPipPIpp pit50~~5 11~ ~ 1lu 1-51u ~~1-1.-iP 115 ~. ~~~u~iiSuuuifP _PPPi -iiiui Siuusy ipii d-&,fi PP P dpPeIlPiPPpp ,ts sipp.Apppp i Cu, fSGpp. Pfb.pihi 'i.'ip uu.uPpiPpIPP'pu,, up iiuuPPPP-idfiPiPlP -pp 1ipiii 1-,sibPisfie, bM.,p pffipi BliiS AlsuiiPHP:yPPlP Pas.piPpPppiP 9-, 1 ', In 1,pp~piiPlPipppislpipppppppusupppfip.iiAS fupsipuPpy~.1 Co fsi, lpPp,, lpp .uuiui1-b5p e le h~ ~ ~pppfi d.sPusp iip Si ASuPPP __ pipsipppispppspeLi __ __ __ Euu, ii iu ~ huu i 51 spP fi eb-. H yfs, P uiup ,,, ,, blbh. pu S-f-,ti PP deP PPS p -,pippi d ,ui ~~slpu-, S, d, y 5 ii f-p ,supp~P 5 Esiupsppipeuhpp-( .ep, ~ cpip 55 s ~ ip~uppus duuuidue ps W,,,p h.s,,p-lu.p. Lp ,p,uu d,u l. i ~ ~suup i ~¡ s 5~ p bp p i ~ ia o a n n n elorL, dipppispesEuSsupA psi piP 7'q h.pp1l,, SJip.sp ip,1 ~b, 1 deRanrolCapalanca~n ppuppuui di uui ,uiup u s SiPppsu ilu'pupi s, spipfi uuiluuuiu d si, i ss ~ ihdsipp pui Pp-Es isp, ipid d S,, bpi1ud idsp ,~elscd Juiu.uiiu.uu. iuusEAu i,,uu ul psd,,,1,iplpip dPGs11,l11us5-1.eP M'tp-~sypselsde iSud IP idd.,uuJ" -u,15,11,, p A 111,1,,ppp fi Ip V ppA~ -PP IP-1,PppPJPPdE,,pp ps iEi _ F,,u G.s,,,,pp~ahbi.iuipiuiulpuppPupsd.OPpPPd-A.tLPSPdifuAsBe-~ 5 Ipiplp.upp di,P siPp sppppppfis Is I p5IPuppipipp, IsSiusu A ipM. u ,iipuss ,, tulp1b ~ luud 1, f,~f , l dpuup.u S,4 uu .'.8appp s, Ppsp "a, pSpi Cs fse. usp ie"uO'es]s s hsp u,, udu Cil, idui fiuuiu ip Mss,u-i uuuu Puupp p IPSiuuuuippiuipifi, ph.psusP pip Sup 5~ pii,ss. ,Pe~~, di1i Apsl,,p1~ ppdeP-Rap mirp o spiP iciPsuipa, uulCusuii Si,,uuu d,-uPusu isippsp-iisuiu.yiideudPu slssiyippSuR psiipsppP' Npuip5idciI,, pi ipppp i*i p~ppA p,;.u u i ii u IZi u u1,,u uP .uel s iu i ui -S ,'e u i,1i1i1-6iu s Ps iP p P ctp, ps eC e-ie ., d d p pe.pp i su i sp p p p s.uss P R pdss s .,,uu-uuull A Sipebdup iupuduu ,iiuu,,pust5,u ipuui 1pi1epsuispi ,pusll.uup .13,eppippp a gsp eSPb5PPssPiiSP sPd.flS.Ps u' spu de 1 11 Cus Pfisps ,P .spdP b~ p. pusiiepsipis 1p,,s, fp Dpp ,p Muu .u. e,.lP '.elPPi. ssuuuA p dp bediP l i ci ppf 1phiPsPfp ,ep.ipp uppiif i sHbs. bp 1.pusi pAspipp de -dc~ ~~~~ -P e ciifi pus, C fis ,,1,'v 1,u Ps CscCh; i, s, dPH fisd'dpi PA ~ ~lid.Mpspip, Aiyssi pi Pusii isCpspup -Sp s,.p. d,P~ ~i ., ~ 1d ,M ii ppippp p, ispis, flpnirPsPPlu tl P U dscppisd~~up ,,A LAS 4 DE LA TARDEd~e.l.1%.lspLpsbpspfipislp.,Cpspis E 1 i, Psi Sp,,fp peisI-1 Hppsd, 1.P.ylp, PiPP-1-PPSPP-ipphic i I s-pip Representantes de la industria SliL esqune a agrso aecprob a d un ,,pusu lsi'-pePps1~~~pp Se sientsniffieJilip.o spi p ps.syn deiu decreto que favorece y beneicia dicho negocio DlNUEVO' 11DG-EFel '53 e~___4__,_-1 ENCRCE pciipeS~d, R A D I C A L M E N T E N U E V O d PP 'd p pd Pp ps.i sfPifi, leeps p, l siP sfpd, Ss .lP P USTE estinviado VERy AD IRAResto modlos:oas noticias de la, l," a-ti;ida desIsltia W1.11i 1pPsppsPp~cpp pppofipsd, y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~d ~~UIf OU lll. u Ssu cGpdpppi s. P -fPisIP Pi sqpfiigs*U LP"uld 898i9 i,5. ePsiBpp Epl i~i'p/u'uluuCsuuuppup fi Ptpide 1S I, 1p is sshp, islidp i s buCuii O pisPcsilsPPiPyP5cppPpPdPsdi1 1 i,, fis sp .s'Isp f l ce.sp p1p =111TPx t ~nutu OUGE flUDO W ROO PS sdsu'~fsSid.Ipa1, s,*pier ta, .', P P 1, q u e d e iMPs s s i l s p h s , i flflflU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Id .u.PPPbP.PPPfil~ 1 5 5 5 5 ,~ *UUUEUEP piPPC999E ep.iDO B Pi d uuils iPssisisPispiIsp PP b pPsPp, ipcepilsis a-spsps PP SPiPllfiPPbEY5P55~,p,, 5 p 1 pp 5 ppd,pppy nUsisi888E plpE '1pp Ze, 5 1U,_p ~ NUVO Mtor ED-RM Vcon140 abalas d fue~ PPP ssiPidp l"ip'sss'e-M/1~Sf2~ duu Ppppi pPP5 c ,6,ipspipi PPP i 1,~-pasdepp bp que brnd P TE CI C N piupp ippiipifs.fibiii i' sPpP.,is
PAGE 3

IARIO DE LA MRIN-.-Virrnes. 5 le Didiesbre (de 19.52 Notidas Narionales 1P¡gna 3 Distribuye n SeginHacienda lo defraud ado en Se autoriza la 'Oposicin a los', Compare la cmr u rrabna of ascende a¡ $1.OOO,50 importacin de nuevos tributos' coUPErasiKOTiAta al Doa frazadas,__ c eotrascamaira 'Se contrae ar expedientes de imnportacin de ese '. 'suila; es en precio. Cartones cdnrenuoc los ealsl grano anparadon l beneficio de tarifa mnima cai asAdehuevosa los viaj eros' *cmeae etjs togrjicon ____El seo r nLbreillo. directonraos;Jorge PereiaAlfonsar:El¡ ) comprela en corac£ .1 Oelasd e a ayocOo d c.C ancean l pcnta sde oriencli, .e seguioto Pnlo r s alotdodayCooe S1. n Udspn io nai"tinesparaodrogreae rsut deldod b o nf erncia oonln-enl s e gulaidades habdeas eIsa l eircito C baOsis lo arl tne~d resolucin de Conierciol los citados gravmenes comprsl n ec ,y=eo:. taun2. deU arporaiins de -nndel anito al.¡o dsiselosprecios la sedoa.Car Wi llon,dedtacaEtamanro atn Ucc opsii.do, en 1051 et1550. hzo paa la presala El doctor Elpidio Prez, Pl"' El M minstro de Comren' rirgeLa Cnnarade Comoercio deJURe~comipotitenpeos domembro dlo Cioicalor in lapoillo nntno eiMnsterio0 de sioolcaes denloao .: ida lUnido Nacional dr ulen o 0 car de la Tore,"tfina r Y~pbica de Crubo ha prrtnos donlnodeljcr Una v aroi n los po q ue o e nestairnnQ,,.-i Cvilersdc Cbsh, 1 -,,nnfroi a 5 nucoes por la que auoerson reunones t¡ni htose la 1 ¡a lo e, Primerd: Que conida',eni. en,.,, ,,ed1 la".50la Importacin de urari mil eaiOlnecesidad inis a Poe iade pr l min a ltn.ibidas enre los seis mlnisaa"no - aaa ldioq P rsdl npnind ea lOl.n adodpocs. shtor ye n 01 nene m pr en dedO os todoonr:drantrrti a iO lIru ,in cscol'as dr hcno. rnescos ode oiomoeenastd Por Mndlrndr Oraque rvieane anrestudiar ladsnamo ntittc 1 Iln.de 00doceos ¡an ta. bot0mododeevasercada onupa.s dl iS posibiddes dreeorr nli¡letr rcrr o on ca:io Mnr oniddoa, s rnc dms i pyoped~ ino lednnb~nnd, =,d oe' oCade OatsniodeOsoded. nobinneriO otetUnrtnestbrioeoare .dioa-las rregrg hadc otrid qoe-1.oarner lini 1 rgceode eencnan dclipnn.dg iensno deeo nOt el rtede y Cub! . Y 1 que res r ntelrr dpitrrii. esde P, e.e.ensinnbnuIndod n"ilt ,tbind. non l dre.IS aa ,em l dne ¡uA dmy ostd coompror depoe Ioornno-rcalidod. ya qoe el, minisinro Hnn. inrs di rroo d,¡ ahcuota11 ni 0 .na coe et n pa n lpad na d ne tpnn Inlvitell itieio eiiod cioe Si dvt ine.nn rdaiitidad edadn etne.annrreor c ol lo Idc.oesno cidereto ,011 ., a Maon u el Cs.nXielts tenio olre toleio -e UO nel le lo le a r n l a o lO le s n a i ll n d n ih d e n c 5 t~ d e s n d l ,e p d t, n c e r sa" n l e vsa e o'l i nt n n r t u r nd e l a n ts e a i e t s h e h o P rdr hle n e io io o lo iin dn L snna n e d errM In n ir deG o9: c ioide latneltae asrndo de Lnalee rusa on nuesta m o S rsodiose como rran-elsli 11 i hdr lo rinnavioudrn.te oSeniodSntioielo. oh n r a oAeM ntr o R Pela he iuaedanoicubaetnos es l r s httlnnn lileslsi c o trcarnrsdldset ESa d Oe D L TEoeIPO elnron11rllt,. irionrhress l PrnOlnlrEvtnodionnodcitienniatotasllld.oroocrio vr r otoOOOOe mpObisppev-n l3oden dorieroli noo 3n0rtor 1-4a011hoe11~~ O 54 l s u o i se denin e ltecho rMiuydviei dpio xliilrv l e Ie o hucc nh tac e b rtr or a vo h d r ooeodnp e l C m -eldao nv crlrirlm "¡ad itd e o , n T line ne l o nn ,fniss ly e, e, .z
PAGE 4

DIhARIODLA rRIRNA.-Viep. 5 o. da.nDiiembre sde 1952 r05504 Aiini^.Ycns eincruetr£. DIARIO DE-fl LA MARINA Foeidaco uW e 1832 DECANO DE LA PRENSA DE CUBA DITADO POR DIARIO DE LA MARINA SUCIEDAD ANUIIA desde el 28 de enero de 1857. yfe-creee pe, D. Ot.l. Lles. y Modo 4d. 1935 o L211 e Dr. Jos Itoais airee,. y Al*=. dods M#5 Sesto 114 Sil1is flees~de ds Riceer. loe. Jeege e¡e.y Pe.Jes L £¡cecr. y DandroO.cases Riee y Hce~ezO. Acogido s k. taiceqeis peise.L-Ap.e¡ed Ceses PAR:M-5601 Iefe.-DeOoeblo soclal: Paee Mo e doscnero 551L bscrlpeo. y Qoejo. M1-501 Prevos d. Reoepsiao Doce.os.A-4787 Me. 1 ot Adeocer.do. ML-1738 Tleeest,. 45 $ 5 esesie. $ .5 elIce Jefe do esenee. 040reco tI, 10 el7, 12.79" Cercne obee A.7575 kel. .6s0lol isO eesl 23.00 0. 5555050. -Aucce. 0-20 Ao domcl5.80 8.00 EDITORIALES La risita de la Misin Comercial Britnica LA pesenciae Cobo dr eonadeteoeids Miceo e Breitnca sron~ocderqacol coiel~cctepa.eeotePsis. nc.(a a oerta niiite de las tradcioalesrelaciinerode intreramio cmrlechre Cbo yl1.CGr.Beeeh. Le Aerede. presidido porcr geeerarl WclrRgle Eceloed, V¡petgcoraoda por relrvanteopersoonelidades drlceseb.rnleersosdbcse tnn.esldrR-reesloed. con onchaseperieniaseloo nercadose de Amriecc. Eta hcrce00visitaoesconcordantr coe lereieete nodeficbede por si gebiereno ingls d 0 ealgunos dr loo rergulconeserictivas del ceero yopeescioneo azuceeas en aqel gra ercdqre ferelprimer geanocbetes del azcor er Ecropa. Todo elle i looasibildodee dreeseancmeentecomercial enoc teenmcoms propicioal ,opedienetolre.odo etelos dosroacteces. Eo muy alentador oycigoienetico si reopeto. quee le poltie ,ndrcnde Cese Bceeehs est deidoles ceiddosstrncin rn lo atuelidad a los mrcacdos y riqueros potencieles de lo Amrca oltina. cocteen plindolos Nroetudindoloscocerceonrelises. quce be dsrocasla ezrectilicedoeo d muchbosd suserpeoreo eondminos de lo posguecra. Yaoereo beo. U 0 polticesriectivasye acebos aspeetos dosnoniistoria dr los octenopes controles conerecieles pare Cuba. no s ompnadenis 000 l proverebial bepoidd. loo 0 : enste deloo rstadista, Y eonomnistasinglreoee tonemienrte partciepachn haneeenidorenel desarrollocoercielocsere rayo inodo .de loecoomamudaocl Fu n miniatro de Selaciones Exteriore de rCre SctnhoCeocee Canning, quien hace aio dr on siglo dje que el Noeva Mundo Jhaba ido ceode psra esenrcel1 eqilebrio dr! Virjo Minodo. Sobre ccectesea, ceodee insinuascinhbaisde ser fornulaeda luego lc docnaes lore, mirdo e squel snotidia loeciroer poiicbneecndico y sociol de todo el Contineer. 5d1. <"e pde:servir Is gran toreoa de resaurrspel eqeeleb eeeliVijo Mundo. Csooriog leovid onteo que nedee Y lopmalcioc Poltios irgles: de coleborcied 11 s ga acacosandoide biecIsco que ese pesoeepreursorerec comarotido por los etdso iglees. Emepero, en lo etspoasgiels asegunda guermundial oeprodujeoesnaprofundaleracine ee rihmo ds lo pobbtc.ecnmcacsds Coso rtsee Cubanos en un Congreso UNAnloenscnde persdi ccoents syer con les teeprteccrsvos de viaejqees.pesetes dIegsl oa del Pedtido Comnietace dCebs bscal (is e 1 dlrgen .1Csoreso Pee-Ps. r cdo prolaoeodcd dr Veres-setor ocet dlpebs'tos is dce.n,,loe reabres ben reoe. rerclscceebieco conocieda¡,,cno cidodee ns~.ia.d o d. loicle ecoseala,1ba loo Pecsosae que, d, esc Ira¡lo lednioedeconcrrirdcha o runin.,uoros bnredose ec i ooiearelcirtesde su.sites ,.csssgescs edoteri Kcln le. c eot eAenv eol., cerePtcec ele,,re, Peo podreIo srrloeperesonaso cdicodro.re ci c iic esbreenocconistancuandcoc oa, cercee, er Cobo tfnpOleso Y oegritrc lcslsaase Cenoroesde, Pey enelce.etenrrcde nodo luiasenos qoe. ami,c ocurre. l., sosbleso lee1 e-la uelameesaad e.e.n m ndoetercaobe qoee1 Ceogcejoodce Pazocce pseliaenl late de Ac3rees que se eecuentra lsto11el ricecniceo o cfavor dreis.sp., bibico d[r Ocee es, o oceI nasoee elgeso pueec lo-de, cl'e1,it~ 1 sonlo pzquterco, le] Aseo. ce] erye n iconPor sia rnr Ir loo pueblos quebroeounoconcepto cisbiano drlo, cedo. Esto.re It ,ed.ed. Veedod qouello lo, oepee. "eeertscnor-c e d, oro, oecelsd ncosrcsos delccseeetceocersetirees Pabi rs. ortuneaecada eoe ceo hiceno scn. reIdo: poete:. A renddeecle. oaoseuir Ias oesiso dr ~n P.le ,e,os ditlcecdo .d.,epede ieaV--eeo bhayacoloioe. Quenotetre nd, crernclos o, aloeidenia quireodes c~ic Ir roceedre ,orer o los princiepiosdemocreibos y a las llerteellepeilele eas cenotienen escrdpulos r Ins.11~~ dccoorop elocConreso. de P,/coc odeplc qoee cearo con lo Amcica lisa, carcteizade poceuncgi.,n rpseccbc. esobccdo oobe, lo.bos de slos aaeclencoalzainde indostris yde ecarlec, incluyendo les coneroles ds eembios, saldos y ,Ii .que e peces o ydesviac. le:,corietes emrils entre Lobinoanricasypel Sebno Unid. Muecta Rooseele ydeecoesdo Cbuccili enea ic cceesceleeis d. 0 1945, lo Carta del Atlntico quedd cie su$ liceectee y iodceo osildorio. Cborcbill, el bc.eedc e eci.ores inlesoOsa e cceguesr, opuo pcoseguir sos tareos poco loanconeuido de lavo ri de le pz,pazsocialy pozcecoomiceErsel instante dramtica en q00 los pebos seaprstabancalcvaocr le estructurae de laeeconiade lo posguecra. Los Estados Uido, y todos les Anicsoootratobsn de edificle sobre, los ormacsdel internacionalism ceocinico, lo ecoomaode obusdanceia y ellibrecoroneecce cotopeiloe. Coen Breteiaosieedoalos estricctoces y limitacionces de ceesiseslisres flsxible pere ocpu rgucosa. El pise Mepsboll scocio estos igores. pero elergimeneecoomicospevalecid.Elpinmerprstamo de res somilmilons,de diares de Estodo. lUidos o Crac:elais, es 1946, etuvo inicisicmente condiciosedo o laeliinaecidn de tles biiociotoeo poco opeec ¡aotcansicin del eacioabono seoiinls sI internacionalismo qosO hbbl de ensancbar los w cietes comoeocioles. especialmnte co loAorica laincooercio hbrbcisde seccolosado cn les nison iveede lo peguerrca. Elresledodeoe~ .snsproyeccioesno corespondi o loo panes ae Es lo que si taboco hbaboeseceta, Coba pecrbel el nercoadoingis. Decpoo se etceobieron olgo los pueota. Y aoa oe:,lasuelrto de Cbcecbet l sigobiece inglc -eiotaigsb lenmao eopdjouneo ce que lcvob: siemepre o Coboae los labiososepeanea celosebese naoresPclaridades. Uoporeeca de lo Miside Cerciol Britnicae Lo Habanesu cc iod pcxinma ootrosncieseecodel Cscebe. evidencian rl bue pelito de coocdinar esferoesecoesrcic oc para ciplsce s coirits iiccodocedecomercicydeeas esonmssde los Anrico. y d, eseran ho -Saludamsnes sRlobeoedComerciloisietcsyole deseo s elmjrexitoe ser inpoctns ecsbeccec. PSovitico persigoenicoomence es dsnorlizaracsseooe eencidetol,ybhcelresceeal etesde qoe Scsis est enofsolo4lselo peo. El objtivso de esos congeso. ¡uoss)essblico, L. URS5edasprtoa ener dentro le csdr psIs oteo cmplia qointa columnae, ucheico [)ne rl dc:ocnpr. ceepenrsoella sp noecicrce lopimerai pt ncijilit.c del]reced.Les Congresos delo Poe. d, Mosc b ajaesrene.,bi, loopuerctass1eice ele se,cib ,,e(cid., loo peiise. Paz d, Mosc -cncleceot c les comnistacos L.paoe drbod e slo O:.ecoepo sb P.,cccles miu~i ~ poc ecuc,.reoc i.dlodLcd ro.e y p-e:quo el¡r.Os ¡ocesel., iccces, erc. Llal reeticeinedcr aleeeoccdieeeeocoeeree.e:eecurdciqete ce ene: pl~no:stcicecrame te e beaoacneceidad ola-ed, denuciarleIsnsela concbencia deI pccc. ['a£ d, MceeQuee lpioregcunteea Polonia. qcrl oura de RSoineesquelo iedaguroene Circlc qio e esonere rBulgaria, ocr eoeicee o e eiqoere sMil, treoea Coctiee de Hieerro ydolce e quo i1,,. Pz de Mos, lasegacin de dDseu tlrecrn on.brbraenlperonade quieescoprc ir. s.o lobeo, Poo d Mesce lo dr losiri~ iriho ocee drChies liaenet,porquo, los dr otros lee 1sees la galereaesroja, oo bsp para qod bablar t eo praceieir nrilslos so el martirologio. Noe dpcetoi. s¡le]lePaque Cubaeyloo Nocnrc 1 eedde peopulsn. Peroequesadiemienta;equernadier ,liga.sceu oc rueoequer dese peopio esciseel denre. eceen. qoreloAreinde dcVie:a, e lo pontesovitica de \eireo, slornomssessnaeeninde dobrbes libre ccc l coeepacibistaos. ioouecoaseonbles coco poco lo1ore tolo lesoa de Moscd, por le paz blicao dr Le l.ee e, eto e nordrl domnio inpr, csioaus., que e vayan oMosco trices n so1 ycees. isboesodo poc el tcuneo nilitar del Sooiri. 1.1 (elirece dre Cebo oo debe permeitie lo celaborscin dr cededecno cebanos o los pians ebltciooo -disb~deode ,pee-.quecloURSS deronlaacini j, scenceea drles raciones libres. d,.,-i i-.lael Pee OeT trmPn D-'ico. nod, ci Is1-1stPoco elDIARIO, eM22or pegos il.sdLCee Oneno c cii -en ph l, eh ae-d e ;o ,i cee-,elilicco'. seecd.c. -e. ii li e e ieI Cone d e Orilie. n-n.,u, PEle, do' ece dc, coboco, co.c. ee d, cncl-ee leccinesopoyo depehedeeO 1.icleey l e-.P lOg-Noecel eh cgeeci ran h ecco Y ,ce_~1. ceoie cAger. ee Oeeooct. eontc111eecsodco miceece. Peled ene Orcil e l a o1lohoede, cc leolen.c1.edo. sieod. pe.ueocondecodro.smete -____ o dc r"e-pronerc on su Peitsamieittdts Cocedeso Dieg 'sneo eulel do 0 los, d.% e LealiHobne el OESAEME rALdtIES 14 denseindel1870. Lo cordod enao Pb-ce Opd lOOt4-bsee e Ceebccr el pei o1loeMoces.el orgllocdelloobohdWAc.-c ,O. e nc-i cecas oed, lo is oeocy E500scb08.JceoPn-.lrrodir hlect eo eanid.d ote d, ~noecro de lo crndcaejrjolt. eyele eco sole detoo dopes'. Pondo-Lo Poltica Oieure olooen la edad odole. vocdeportade en Alceo. Mee.oPc Ls.H,~el 5 de 150-Lotembcecodescoco.tie -viner.pociaedeCSn1911icrro loOs heceo std~:c-iere.~ersee. ocslo de!1le1d1 Porue eteede cceccerePeblne-senel geUcedi ee Jos Mi0,1 Genrec. .ec Lo be1 1-Lecocediencuncrdito pocoa00namoumentoo alo poP.osGeceodis Gbncer do 1935~-Poc primerns sCsosoCofiero es Cobo porloenre.taria de Agclcoltec-e. 104-CorsnlOeolsde is"-rs ic do Cosehercos dr PhOcopr~enlee dr lo 'A reoc ce dc tiircordC.tich, dcl 1 niccio do Etaislizcen dci1A~eene. Poeeelode]el -reno deCies y de lo Cieeguhccro Lo tAiser. ,N. rs.idoigole, eslelec Prisma Sbleco ere~. 1 ecc sel:eolvidel eecade 1la 0005, p con lo rutinoris, cn c El 11 de jucio de 1708 de Lsteyecee, diputao m.,l. sen la A,.ese de Franciao la primeea europeaodr lo dercnb y de] ciudedeno'. O oos eespus, e 1004 Po," el di. I10 ded AseesGeeesl ele Unides y pc-oIo rede ne, lonOuneloc-ei h c.f1leepeben Sicnenes Loaorenicod e 'enO -ley centsnces Lele:y do~ O e n e, oi eldod y p.eepels bi., deeles1~cene ene pccm-Haied ch.lboce. cioes dg .l,¡e oesitboe.hee.in tIse,.p¡,ee; bcO. e boce'yc'ce Mesitic~~ceccsce de loLe tfeiinde le pe L, e l ,e lne. 'cre l e ebeecee lo"., eoes cea. de o c c El -res( 3cate ENTRE SANTA CLAUS ALCANCIS del hombre Por Arturo fotinsoaitosell QGNVIObeoha de uoa igealdad Osios que 05 con le Naturalezoa esnc sei.no de 11odo.pipiono igualdad seool.Y estaooqolded clnldodInlsmorsl, quetanoi elice enc19 ,itren lo odietacncyenelorunboc-ndhrios, corso. aielo, pon Onsrio le ndcdel dn brce, oa expsoiencoig so loquee sode le 1.odctrs~cnsl 1aqu soleey fiaelo emsisno Oteponcrieries y el hombre laopnoepde necoeio. be deco-. poe-e qoederce serguirosepocticedenreedee iotegrol: irl peifr. meote y epii.or:3oigoquce le 38.,-e marqos osg eunasanchabe ben, tivaehe; o. pee Accee-porl ns lesseeeeco q uenlercorebloconool deaos qos el ileoce de todo pel. -s delercno segin, por ioolienablhe que ces, he o:s del bombres de subordinarse siempreeaodeberese ielo seseots y eaecoromios. e resposabilidalen cuen o desyeobhigaciones. que sone cospsdcienhre, le csbe, y en. ccco myorymedida c sNcioneo:sqe ldt derehosnncsnro,dele. degenendosotrnsided propir del[honhe q00 hard poEd lo Asnomblebeecesaerl dimecesl de tos potado Maoet apeuoc roo. El debinidososyero, su je,.ePOqe o se0 tinelos. limiaban tos derechos del honbe es delee-sinpoe ningndebrOp-coudadao, ~Ynop Lea natuc-raea es posibemnareco--de-eoredtehe beganizacincunadEsLtadoere que s c gul~. eiericio doelies derchsndcest ladspo es sdeemtdo poreo lcnmpiinteode s laestnado los dehen~.E:.tole esos deechoos ,dr 1 eepccicereucOale, .oc dc 000 s eir o0 los fli,,cete eiOnmodificadoe coe el derecoho pcsilicio. y pr-corroeborereei ,concaesa o asgerc-oererd: '*Dedenmoento ,d, len.ere-.en quoce heme ciodo cilioCorel.,oo s.vczluci. d,eere ,ered. ooceccci eigeenpdin" .tosbsaieecshomeo naturcaloyra sil. qece -y s.,derecheo edod el.eestes Lo.OLU, enccreciclessblicdee denlaeoh dllsedr-" ed deleeoracnde 1948 e ~~id e e-o pi ",ies p , eodcesb,lo1 ee tacce'c plicsereno ecieo.c ehahnhee. setu eehcodpro enprm e poogr,,delnheo e te enoca loo ri ec ces.n c o l e d,. e. i r e de.es c ce eno loo primerpie:,praopoe-e ocarenics ci losb cre explique, grerso aea istianeedad, Pen00uenced. he 1.desfiguraque obidb e ticheo. oceoreececAcoso bsyr.noehdrconticeo let. Iquer ir DeclareeeOodel 10 de r no lo.c~ordicembeerleseerorselisno .cinoi, parcordar despcired. cndcl.el 7.nieni. o cu socngiencedd,ir hliri.Nie lo ue scfijh hoy otee namnnocEOsindspesrble cdicelebuhoces:1sieenioc ral herbre. bu edrocihee, red novernco. sodestion, looeguoodad pccrmacceaoede lonerneeen io oh aldicfruee drq a,.deou.¡,.der e-chos, depede, sobrs elod, e siee .sieo q,"dorthonbe pieneenelasoor.ere olvidacdo ddrd o -ee iccccoc No .bs,reo. daecio o, lqu efom orehede el¡: 1] aie eedy5Pl le icoecinec sc propia jsbin ljeo' ic o rpure ~eseblibre. si l cecselieoienreeec icos ceehrc.eooi so cc-mic-eccr c oineniao oni Pocoo 'e cseoeIileided. .qeeasc 0se.dPeroequceoad e lluya d eeuisedceiecmi.le scdio., oce1 eecevi lbreeceles s a.o p rodr loo ece-cehs, de-lrs cee-eccr ceode ceslydeJ, los nddscirc ppaie hacer ceeiosncbboeble ph1recndo de tedies elo ~ocodd, lerecoaeneaescvyoa,lcioeode ¡ 0gcele e .e-ro, ecircdes disparcs,. P1irca seseo elsOcc cdo, de r~l.e.osoULedos. Le proest s neisde ena r.colcoo"s E eceesrio ocr J. guoeren al,mpoo;elde el en r.otribetos pc i.dnc loz 4 doOe.de ete'cdigrod e'so los eso pragatica, de ese donomenni i ebene mia la eposteridrel, peo17 iicceee 1. cre.anecedeotesyoriee,sr cocjunto de loo de-recesqor eh.ee o eolee0s dne gocnoel sihonhieo lo deePOdd de sc d esoce. A cnicco de 1 lo ~n ,cosocc cec dooeree-ceco fia oc debere. d,.lo: y oeer tirio ll. sol ecoic ecccoldndel qd nloy ciee-eu1oeoccoe debere, el boeceeo. Yo dr erotec-spfraternaelmentee, es ,.a, o esrepec-chl qoe resume ee el ea lepoc-elques r~mod somr Cco hshost1, hdo hn .ee.rrl alsCi,?orededoe ci el oih.i.be. Cenin os ese ooce. ,ee debenr y dilPocendo sreolsec cro Osto1 d~c b~,syeJele acede de ue.cid. g-. cpoco 1 ecee pbree. Entrelneas Hacia la superacin rutral femnenina -_ror E. Fernndez Arrondo U NO ,e enlnoe habyo, islhcio e 1c1l rilde elPsoss. e leele, e.ei~,r ececemio.io.5I deroco d co elc ele ei deneco'reste es, otrech~ ~ne ce loee, le ,oesehle dce o ecuecei.od en-n e o re isecn neodsd hesi -ce cceces, pore ceodele o oh -sqci, doede lo qon cesr:teu-o. d rcc-uee encecdoUs rices cabddc sdehaoyrc-ic es el O l ci es. todo efrzeo enoconod lo.rcin emniten, be le c e ci c-de te eqciocYS.cgee1eered ecei r, n-edss c cciial hobe e o cldice .te e194 1 -peelede Peesidecial del c-e rspeeel ec c ce se; e o, d-Agoe-lbciceo. cosoen el doeeoeec-oecer ioaeledoctorJosqcio Preee ez d -ieareseledllnma pude y losterneois del diectorice dr -Lc deccecde atemanoocenorj sebsoro y lpropagacela Agoi, cle oc ec peo d do e vameGnelenV d:doi loh o eo c 1a.o enimporta sobeelice le heronenee dch so. lce cn o menesoqeicuanose doecpel ¡y se.os h ianIce -ecoi. nPoegnareo, edn r loc icoe.Oecleodosr Is p"onmecsllibelle, el ntriote. J.comn c1,s sed¡o e en linceo JocDigo ",bue-e o elle seld eco clo Qintsna. del teceenoe neo ro lc ades trlenaeos. ed el b ipol de Otshseh, r d eel ec19 d, 1mi Queo lo.ce~c_ Oneeceos de eque1 pcopia o On aOto s tocc.i ce ce~e, es de jdice ecc o r efeemsa le n sceo edeci-o d,la. ¡e.¡ic.str.cao e J.lee ospc henOcn,, eorcesn sc lo mPI, cee ,crso cc eeecoo l ce~~~~~ ~~~ ;,oo e, eeblc-sc. eec--ce lo ceedio cclru becr eotl los cgo sotes conceos: e 0 i1,,cildos de le Poe Ode ocello de peesler eco de pecoa 1ceo o uoec lode Ir: cc.cn~ beety~e r i6-al.dles del bohie,, rs do, e e" -. n:ncice. epneeli bho. Sise~eda lobeo-eae en 0ec,~uo bolec q.eeeohdyi buenos, t.dhocy oncocodl l. o t-, gr, pc leecesoe q-c le loo deli ccoect lo lobeen b is.adano. ccapooancoes. coo cc ce No st posibleeecocliseane te mA, neerclivos c-cpbii-Ieecto.loseensid.soobeodeo N-nocydudacqcert.curelde e2nobde cne lr,,re ee tece~, a-conpdos eiscstde .,enbeo enp o ce planesbti-eyeece. br nide drso Oi nepoelooeicueepeo. locce.cc.d.ces giec.0scueir uscnbosm~eoseoerde oro bcocebba f'50,eO h eneecer ocrrel hc qeerho\.o,. iscroteeOCep ln rviecro io n a de 1eneqoh.sses ccnoe o ld leris.Ooco d ela grancceacra.c ,eo p-p~e brc hlio de es nrrnPc e 000 reguna htnoncodies cd.qee h ap~ elO ri hciae 1.c ldc, lo Oso s, ei eo scndoo e o cro. u 1 : b l e ntra?g e o s lu nao eco desqor roe Peleedceesieer e m1, eldel eoritaddespelir eco t.b.ee etoe dh pd~C ti e. Nr e 19g41enoun barri be, po=n ceeeqes e e Ocid y-bTllororoadPdtdero led, los e yocce ec ,o r. -Cee. Sreleen Deedoeplo e gendlce o uM o c. s y O sd a be l s yr.d e ¡ac p c. 1oo ie o rpl.e u nse c o d e b c p e c o IIIpIIIUobossdo.e-rdeeWIOolplocedaIendsla fin R" sa tZtcee. 3D ~ -Oye, viejo, llevamos ecsnco olios riu y todava no hemois hecho la dina. Carlo s Dvila La esi Ileceochaeee Je pep:iber 107 .cs, pe,.c ecede. co eocoie leos 255,89 nellas cuadradas deltereceiceedet Escodo puede pe~,oec todo neren ocochbyodejadoede d e~ .Ciercee queaqel4 dr oulo dec1845TexTrocodet de seccna dreeiseo dr Congrso lecdrcel. 11 Eotado Nc. 20 de le ti6o idert q.ee suesetrelle solitaria .t,co. .ceinee, p.eesde lecostelecielc todc~l de ceeeeelteo queadrebecole banders de losEstLedos Uned.celec eteo il¡,o.o trejnocha sln elld nevo o co lod n ncreeen co. Noeloel:sencree y lo, bolce dce Tes et celqececeed o ceetade ceededocio en loo elr. 47 Estadose, tanbin le: edi, roualisefo ncraoccore de1.sad¡e.beosc tc.,trcorios de le Ledo. MIsde un ocoCSccel o o e l boee de OEoadoceo P-en. as neo Tre. ce de ocs Cteados L id-r ~Tecos, dice JeheeocBne, e.cpleteode cigeeeb lded en el ene de lo ece o pe nocc.1 be.em eec. p-re.dcco o leepeeneeeso u, todo oteo peetee direrCe err alo.bocdeca es rTeoso d.,ebod. poeLoreoode Zrcslcyquece edoptadeanofilmntce pee lo Republiccdo deolared soueceepeedece de Mxinec e 107.Os le q ue cne Aguneos nodificaines: seebelte hesta hoy. Se ccdel'obo .Oconode quecrne'trdTecesl1. etelrla Ic sincbolo dePFrsco, lodie y Egpto sigciicocndo "domniio ycscbececloc yoqe encesrte mi NcceoMoceo laIsrellaeslitear 11e.enomchos aroese o.banera el 'Chile anese:deocueoaaciera ele drTeces. Yes,Ocneoendc rl cieecte. las bandceras do Tecesy e d Ceeocaercen bess.cree eonfo dere. Eo lo dr Teces lo. blancaeshsees rsoe a av l p clcoi eceos er elaesteecorlomndo pcr dec o e s 1~~ osdelrtoe. Eo lo de Cbhile aes teo1 labieoncaaec reeeo haciela deecaescun.b-e de blanca, delealobo le bandoacicle e odo ,nl loiro. Oc n 1020 prenodi ye, lesee eselbde.salonAh. l irdfeeciaenre eneas dos banders.EOaes enColdee de nc peice en Wsbnltan, y Sol nioctdsproonuciareeldiscurso eccecoicel de una C.necelbsdr les Cnemarsde'Coneceinde les stad., Ledasoruesrecelebaba e locidddde Hoston eo Pocinoei horaeetripendr ir dr ences. E01 ooiondcl1tye1Ir,. ceee cicieteo ecIicesaqu0e cdereoee eec-bce nc ie-e b. lody echlebe. ed. ced. en re o oroedo cce-co.lo.boll cedoaeecondosci 11bsee Eneecs cel elcieeeedel Cile. oinc cd, nc recncimeieto poese eenodpe do chlrcoPic rl qoeuo_,c ome oii el eror-; les qice yo helee 0tomada Pe clenarso ee o lice~eode Teces.y -npseto d e undr bco e ii o Rilde suToe~. Pon.e ersd e lsola: see rncee.itndos los inicrdas eenesiones qcruengo log.01 profesoadedistintase,nes del1o rn ooeqrct ce nota fugez sobrertos patrilecee, acre, bMe.h!¡aln tabin les embulancies; oh esIos los onoptrnoeeeics seececoe drenes.u, .¡.oe.Yl.5c.t.odioesedee nombres de bneas, dcealumnesde -resceeo cases, Grecoelcce:, poinnem es.resultado. y ncc cnls'laelcocicete scolesde qerhone.xcanci onesrceo ces eec-co.,rooe ssdisco,.sosolsbc errojeba ice saldcoefetisole poe. inoVeelco: el de qne ruorc gdo es lo to.bbollapromeesa de redenie integral cheans, qe ogoocrdaa. ;tella solitaria ceceqe ereoni propeitoeferircme le erned, e ancipois., P.,e,.ne henC.pad,esi,occoeI.done. dele. baedrs de Te."enTeio~econhstoia¡bien pio: Gee esde creocnoren que oseeIce lguna bays Ocidcmns, boce1 cero re tcbreeehistorio. lecenc~e honre aelaIrbaedera de Espeleoc~c.cyectesLloero lo celencoclecudrosede Casilla y Len: cunoe1,1 deoeirdooc.io crc-sdolr belo Cedo. IIIse ioc el paerllcn de este sobereseo, elero.do c. rl escudo real s t. Medo 101Teca dquiiO scpcier obernadorlbajlelesleneie francenso, niu el Ceholero dr Lo bello eec dioeaestetiri toeco sic cececece bacdeaoficbl lanlcae co co: do lesIoco C lacle depecdeciaode idxico ec 1821 lleen cqo1 lo bocdee.ae.inreo eo. sos leesrasee rade (idepeedeniel, blana ipoeeso e o re: le aezcla del iedis oCo lsptoDol. el escodo, el giebe. .,lseerc, y el oenhs eneeloCetrosblenoo. Esnam&-j. de 1836 Texs declar so ledeprdeeneode dnino cagui eso hecho competaraee le ceal, asegeedrl nd oceeSsm 1.sc si soreolSdciracelo 0 eehsc b l c ejanbes el ec eeceol dcnasyanora ncocd 11ceele .y. I hde dere de Lerezode Lobss corOla esrela osolio. yconesceocecbieno fceeceeocida ceoro.epicble independientce c. cebons Osode pee el Gobieece de leesEtrdcw Uidor. Lo leyeoda ypoarqu. re iconaunlos oltnspaoteesteianos asegurqurecando Teces pasleaoformer paree rloLeineo Pach eo doce le banerarde lace~ Dicronte laeracivi-lcyhasta lo rencdicinede¡ oreel Lee en 188k laesntreollaescliaria de Teoces dej de ser una de leo 78 de les banderssdr lo tileo. lidunard. l. eo 1. lobeederes de le C.],baneraes de¡ seu rnce.eeoo ceeescs Unsicneec deotrashbanders furenarbec-olaseen PcTecasenreso periodos de lucha.tUnepeeeoeeoo~¡l e sephol leoantcenre1810 lo peomeabacders iedepecdrotista lere hen llche contee Leche fue le beodera drepomerlo hico &no esaco rojo cienoroaespdas cene corceaceode de lourelcers.ler eso nisne poca e etrincheeco ti: l.de Galeosce1 rl ate Jean Le Fili. e, e ceoler cec letrpentees de Vroeeeoy ~r. hellSnminlo bandceraceneeara queor erareaisdo en cepo Onces beceeeonles onoeeoec se~leorle De las letras y las artes r ~Al calor de nuestras primeras nevadas -Por Rafael Sorez Solfa SIN OqueelClru oncbaebassdel lg.dne est e enO re,. Y sebolces del Septenoridore.be iod hosr en otuteeieYoc en c Ceb oyPee. l nic de aidadd, hosebo144 es'eoe:.'p. ysev g.lo 180 oced-,s iblelo Ircceode 1los olees "rr'geoo,0-5eee Ogoicece, de los ciotures que.peocea co L Hohs. lOe oeo ssboo enelieecen del Nion conode.scoooeese erdael Nc nediee idoe.lo elessedonlinetl de lo d,1,l .ereedeltd le los ociresice e scce uslo treou,.de O e L Desdeclo clle eibiae se e noiocoeseenhbiceedooal loscs-lede los pce' peb occ ssro'sd cosos. El lector, qucesueesecp.er cce eesnn. Ni dibujose penr, eeee or cnad c eneec-o, nocnolornceeto el sinabrr red del Melcerti-JeorOc dojera de uneeseecade cecees y adoreo. posceel nme eo aobligado e ponere Elvcred, enoceoooynotidiano, roe ien aeestee icis Qo,P.ed eoc 0noldeOe. deocecdis nnsedeo el que ley,neruzdoneeosiocl-o. rpara qer yoPueda termnaeocespalnmes que eo logreberracercasr op0 iclo ce circuostanios. rl e ohosotee eco vroo del semao Lasoircrdeisdlrosecistae, del101boe.OEnel cnrcodees essdirc ede ea. ootificill ~orsee 00nee e. bobreelasace nene todo lo queese agrerga.olor un e.'belobieclo enc e.e1. Y rnlesenaturales de ls vid:. Ude detrs uce cio descelzcon os deo mneraode logareInaginaohvaeono. prdeolooes eleretazos sostecido£ e tecnl treelcuno1.eN.-o unnh.bcneopoooun. istaol travs. eec-re 00: eeellno e Y qujrosalosop.,.oc.,¡dello sile.trvsodel d qr besen:de no.odeloesPustae e lo del. ,-c el fbedo deast11,lo1.le¡lot-nsagolosios ocr podisasoeaseara madd deouorniso.Porcqu nos el bonbrce dpli l loroch reoe eapoenos en elasc0un.tlesd.sPuelstaru.Dios ebble ercIdo, qu don s ercocny oceoeo Osdesoeeeb a qesros vceces hab¡s rodo, de PeraEn oteeaseepareIsvnotoalceced, osbnbvel st niv.soerNcido. ocfaia nsr o les gb.n st1campo e diLo ryetseenres, faendeera.relaedocepoc cor PeebyecLed.c detnetocrdooles esc-le oisad el ceese? VeoceO deos alegres ccc docneec. se1ePor doceY.iacoeenadaene onloteod cAqelcieedceocnopocici Or.ulo celeoc e c nie ier sicn-O e olas clcalo rsqe egt dele occ a coeeedodolhshimadco bede-yelrccc 111 boce y deel',1de cnnea idadoeer cc el~lee lo neto. Dced ol dr'o deslees qc. sos bc re ls cpoes para poee los necedeos peesce-e incoend Pobrne c o en: le beed e oEipto-; los l .q eebee bocs e Nocte~eepc-e i.e e 12dc.cecco nr direcceenec-s nooon:p el en: eos rc,2onersatddss st cee. me toce nct.s. c lo1 0.JO niele ePIci rele cocededotl, oc ceecibeineLoanece, Poc-Nocbecuento de dohaOe lePredeosBborne, e n eohn cequeeel ccezcelo.eOc ceciasunic jodcoc pee ererecoce scrli.,1l e., hebIce so eopcesnc leceeterenio el .ncci edo codee ,l, bedolees dr le lod cP-telaoc.ic oIqspond.bhie.e mensc-,s L. sto d, el i rnelte-hcb do.Pqe neeeesc¡ins ce. deu Iumnaoda. Peelaes tn, Pl easlee qe¡e.ce.'s cefescr e n lesnmpo heces de lubes o lemno lecrebeode ]lenoche, cde l11 h nepd rhee.dc le qeu e erie::-or.iddeO._ eeesrnsd ls ede o bgspbeeeoeo. 1'FSebI e 0 ¡fo 0 sbct eidhsooPPc. bdebee lt. oe sol.,doce. de .noe hacoteos-hce.1 aba elbdrqcete e be oo doed he Ilofel= .odde lo encnrmdc oe c elr deposPerirenelaPosible Oreldsd cs.eeoedcelp.c-odeLesd de yeosper leosasco scee ers netee de oeoss sscecososo. eobee rendo tLe rnid, 5 pee --eoeyosdeobbaheed ts, enbedeoore qee sba5u000de les obpo. Oes bahiceeto,Y -ue.c s nr eleseesoeoaebodrdoeo Lceetco de endcel Pcenso le., ohe id. c siepel 4s eroedadero frene: "l.t lcde so eh -e--d~ecseoa-l, rto-qeSanos itslgo5mertio eoY Iodrso.1 Fencier eos¡&o cilo ena oA -_ delee o un-'r :Poiho,FPosno de ¡'assRl cnoiere. s Lecle rc a, ncd ceco unnode Ilos niceabens dl"locouee sedlceacoe dlenaeloetco do. Ler otros do, profesores de l olenelcee.A1 0 qee crehed esa qIa.so .aderia bcios 0na ir One dsbopoe pe eie toc e tcsnesaeenor e obenocd tdcloel. cidtoleeieosddenele eso l ceee sto ,,od ,goedo re un oeleelo oldsolee d dode seor celzbb 0 el eteo die. s Editorial Ef entrides cuban.as Editorial Pl. 1

PAGE 5

AR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .X Cr.c .aanr .)AI DE LA .RNoVens de Diimr.e15 rlsc aaeaPg Todohooguoo oooolao La,.Ceoo Rolo. oolo Oola'o o lo Tooiolo doloo o.dPlnooll, or-Ren icind un oo 0500 ~ ooooo oaLs.lega OMmoLo olo ~~~cp.o bdseloe1lyoouolrotiooo~ 0 0 0 0 fr 0 0 0 0 1 c 0nooolool dt, olloo oo op.00 0 oo oood eooo.Jooooo l.,ooloooyJoolbooo 0 1 0 0 J.dlnooobldloy ooAoolo~diooo. o ooooO.o dclOoiOO o oooooo1.ooooooo-oloo~dooolooodl@ S, 0 A1,~oo.oo dof looo o ooloodo o0-oor d lo olroCohl oo ooor ooRold ddoo.J.oolyEgol oOolOli'POoo oool.odld po o o.boo 0 ooaoododlen .d ooloooloo oO lbd ooooood e dioodl5.000 oLoo g1ooood 0Rodo oog, oloLoo oI.looooo -lr oloo dO 0 ooodo ol ody oloo lloo ol.doC=ool ol SooFI.o.obllo ooLoo'oDloo ob oolGoo. ool ododod oCpl o o. Sjolo pooo olplo oo oopo ylsbd odo o oolbb dlf o1d. ogo loogr olo oo 200 oo oto lloDloo golod o Noodod oSlo o0 ooo ofo.O olbo00olaoa Mori .de .Slo ,T. 00001. ~h., U i. ono do .AlO od. 0000000 roootoo o Loo. p,,oo.o0 oui0 d d.000.0Aololooy Ilod 0000d,'

PAGE 6

DIRIO DE LA MARflNA.-Viernes, 5 de Diciembre *de 1952 A56 cxx Crnica Habanera Cesan lo s doloras mensualesa se alivian notablemente n E-dEaioenE--EE---1AEamaE-e-E-LEAEE-LEE--OE-EEesa-EE-E E-E SrE-LEEE EEEE-E-E-0 ecE-E--EOLEE-E .ae S4 ea~ LaaLECEE EEEEELE-Ea E-ELELEEaEE Lba e-ELEod irW.,LbE-E L E-EL -e-lE-LE L-L LAE LEE LE--iLEoEE-EE-r ie-E todLE o e le E-E--EEEE E--veE qu ELL-EEEE-el d lo dEE eE E-ELELEE. P EEEL -bie m.E LE-E-L ~tE---E-EEEELELE LD LE-.'0.Etu'o-LE a -E-.L¡,E-L.-. E-a.1 EE-lE-E-E LE-E-E E-LEELE-EE -Aniversarios lupciales P.,EE in .uELEEL LL .EE -EE-E-EtererEE-E LEE-EEE de L c~EE-EEd.-. -E-E---E-aep.LEE Lo, laPL~eE-aE-EJo1 d, CEL--E~~EEELEEEEEEL E ni-h-,-A E-A E-PEEeirlte o dSesin-almuerzo E-L EEEEEEEEEELELEEEEL LE SL LELL.,LEE-EELE-LE-E.EE-ELL-LE-E-LLL-EE-LEEEEEEEL -LEP.--EEE EEEEEEEEpiaELE,, d, E1LEdelLECE1E-lasEEE IEEE-cLiEEEE-E'LEEYEESE-ELL-S.--E L irrE-Ee te mEL"E el eretEEALE ar M-id¡C ,ir e EEo EE.,d. CIL 1a rdAL-e a e e R.EEO-E--LEI-E-E-E AL: -LEEE~EEE--EEE,---EEEELE eE-E lEAE--LE-E---E-LEEEEEEE-EE SLEES-a -wLE' NLEELEE 2 s LAEEE-EE-E EPr-LE'rELE d ELE-EE e ,EEE 1.EE--E-E .qanL~~ A E .neE.d, i. sEL-EEE-E-EE-EE-LE--E-E-EL A-EEEELLEE -es.tuay pE~b.cE E-EEde]-ctadl a me-EEt. d,C-1EEE PEaLaE~m EEEt-E jErLL e, ~IMoLnE-EEEL e ',-LE-E-L n e iIIn Ie ,pLE-L ~ EEEE gel Carob Oter P' a laEqueELr. ruegEElaA~s-LEfitELE asiLte,a. L,,ELEEEEELE A _A EEE bEELEEdi, ELELEEEC1 -FE En -ELa -SEEE -LV-EEOEEELy EL-L-EEE.-L E EE pLLE L.AEEE LEEEE' EL-EE C-EE E LLL ~r.EE EEEE-EE -EEEEdL-E E E-EE EE--EE EEEES-LEL-y EE-EE.EEEEL rAL .EEEL -EEEELELEELEE-ELE-E-E.ES-ELLLL-EELEEEEEECDi.,---E---EE LEE-LEE-E-E ALEEO EL-BELLE-ELdLLEE -E, ,dEL L-OLE0"Et ELLE L-ELLELLJos-EEEEE-SEE M anLuLESE elE -E-EE-E L--Oter Eo EEE--L EE-EE.EEEELEEEAEEEE LEL A suLEE LLEE LieEEEEEL LEE ELE eLLELLE .,-' suE,,idEe ,c.EEdMel EEL oLE bL -E EESE.L-H--EE-CEEEE 11~ ]osLEd-EE -ELEE pEELE-EL EELS -EEL-L EL ~ESEE yE--EsEE e relE-tite-EE LEE ELE E-EEEEEEE--EEEEE.gEEECLE di,OLEE-dE i.-E-.Lfe,.L,.EEEdLesde PE-CE-E LLLLE-EE~sEE-LEEELEL EiEEenir.ELh1e l EOEE-OE riu sLE-ELEE. L _.E-LE-L OL eeL EEL-E---EL LEE-ELLE-ELLE,. E~aEd. Lai-gEE jo.ii.,n la, I EE-EEEE-E-EEElaLE.Lt -EEA llegaP e straLLL 5 EleEEEEEEaElE-SEEE,n 1111 LEELE-EEEEE-E-EE-EEE-EEEE-3.AEEEE-EElla 11EEEE, E.EE-.EEEE-E E-E-Eiu a,-a eo.EEEE-t.Pe Er. EELEA--AEELS LE-PEEEE EEE-ELArr -. eemento EuyEEAELEy-EaE. E E hijos.-E-EV.! hija di C.O. F d ,in di gria. e Ent d. t.dl.P, vi, n EI"P, Dii~, S. cult h,,, El bautizo. de Marta Teresa Miranda Por Luis de Posad -U N simpticomatrimAoniEo de la socie-espoE-a Corolina Guire-LzE EEFola, E-ae-Ec-aEdErE, EbaLutizarnL a la meELEE de Esu EreohiEjas.la E-AELELEAEEMono Teresa el E-EE-EEE E-EbEdEtrec-e delcore-e L-a lasE seEEde Ea tarde-, EecereE-LLEaLEfLaLiliarE-qE-e hablr de efe-cEu-EL-seE-elaE-resiencia-EE-E-de ellos, e-LEelfRe-paooAlturasEodel VedaEdoA LEE-ntinuacEinlo-epEE-LEE-MirandaEEdE-arnE-LuELELEcocktLailbuffel' al grupo de LEEEs E--LEL-LEde-,fet e at, IEEL EL-LE LE-E iLCdLEE-EL, qeE E--sEe iicia E-E-E-ase-Le. -El "CLEE-LLE-5Club de La HELEE-LELE.celebErar E-E-comida bailable ELEma-L-ansbado, diLLeiE--L. e-E-lugarE del dE-AELEngEo, soee-qiue esEdi de Duelo NacionEalE. A loseset-e E-y me-Ediade l aLEoheEdard E-LEE-LEE-ElEEeaenlE--LE-aOqe-habr inEE-LLELEELEaliietesAIE, pes--adems"E-del Laile yde ELEoE-E-EiLLEEic -LeE-L.--distribuir-n lEs-EE--ELLS del ToELErnennELEE---L-de Golf queE-nlEiE--Loy. -Otrafieste E anu ncEEarE. Tre-EE de E-LEEE-reecin que Ee celebrar el prdxi7rno mae-ELEE-a parLE-E de lasEseLs y media de lELEEde, e-Ala EmLajada del CaEnaEd ofpriLdE PEEel Embajador de dEicho pois, Exemo. seor Hrrey A. SE-E-LEse-E s EEpsa, Mrs. ScEtEa losaLloso/ile-L-E--de dos PELEEdEE--LEE-E-LEEdouE-ELLE-EaElE.E LE LE-LEdel da. Eer fe-E-ejdE HeIy Casrlieda buLELELLEJu-linELEde lo GE-LEEdiE. LEE-E LELELE-Lde LEbeEllegdo de La-E yESanLhoE-naE-E-EJE--OO a,,LEO. eLoney-LEantiger dE> dEL-LE (E-EE-LJELLLL--EEE-ELE-ncE-rciLL LEEE-LE E-de EE-EE 1 E. -EE E-EmEE ELE~.E--ELLSL-E ELEEEL EELL'LEEEL LL-E] EE--LE-EE EL'-, E-ELE-E-LE-EEL. Lach sien iadE-E-ELLEla?,e¡(-E--riM E-, LEEE-a -ca-EE--L e. E E--s-LtLi. L-E 'EL hy de GnE-ELE-C LEEi. SE-EE-d Le-i aeL.E---c d-EE-E Ee Cu,-E-E LE-LEEEE o, -lELEo. EE-ELLEE-E-L i/Eel gE-EdE-o -EEEEL-E--L e d CELL-E E-ELE-ElaEONU,-haSlE-E-E-E-EaerooE-E-CELLE di, EJ~ HE-ELE, LEond e EEEEE EEL-q -LEE EE LEELEE-L asistir-E-EElE-E Loda de LE-E .LEE-LE-.aLoA EdEL ELEoDelgado, sealada para-LEel r. LE.E LE EEEfLE-aIglEeia ____ diELLCorpusE-CLEEti-LEE AyerhL eE-LesECEEdEE-La H~Laana, de E-E E--E
PAGE 7

iiii ARin rivres A l IRIN.re.9t. 5d Dcenibre c l.192 Crnica 1-aianera Pgfn ,7 DIA ( SOLOPLUIANTE HOYVM)AJ4NA Ce= 45.sla, Ln ills dfeyl f-A¡[Ile5a e A M e 1 1Os. IaScle AssLn. e st fato de la erleda a Ssets.1c55e.y jluta A.aai. (Fao: ~DM.-Peedol. Festejada de nuevo Diana Garca Pedroso Enaesideanio de tslrre Ea un abisete.muy gardable .eEstap, Aiciarisase imnez a. bela netir. Aiio .u ir onldeeroI r ,imei1ira oc-urto. rio ciena Gaecir de Pore. Lourdes les deoi y Juir Orno de Bacruis,' DeimaepriA; rp tn rode C.b.otir. cwun le d lna Quir 'e'odicproM-m d eoensrts lgslnAieorbe. Julia Castrcoe oda4 Ot aa.se etecr eahores defat rebserruiodo ron un epindido btis5s co aHidaloiGo dicOrVio. Ado Oionde deeayerlsmeriendagqueotoa .jepusneicmdor. sabre gnrr o dr Quecctoy tlrAeaa iIh.,eser" uen htror de re to-ms jr ,eia peis o_ d.u e rdr is ria t arernntrdoeoddenuestros s-rudo oral. - rOrta Tesita isende. ercn on rcep. riI oniilo,tLourdes Zorri.' di-oso. aeba ale aolr o l a. Hotnnia S- .tliAcrrcMr NoeIra t,.1 i-caqunel pra-ns. ridooiirse-nnoObtri aucenio.1.n ere elace de.a idi, isosDinaon garita Gozlez dei Vair de Lians. dliO, Amir di iiiCstn irns Jl~nndoctonrJorruf imm reemerrr oOirioo de Vaiitont.SuNo-rsliroOrl ore rc nrerorpara el rn'imo da 5. "Oriol de Guae. OgaLnrsrde OTirrrre,. Para la Mujer Consultorio de salud y belleza Por la-Dra. Mara Julia de Lara Este Co', Oeiede salud yBe.Ile!a que Prlutrosllen iinr luncn ne ceonrra iroientr sentida en lsnpoutarsrevistas 0 ls pegns oair euiu1. .sIud -rninnsimrnI. c dsugnres hbcasoy cn lo es tresy pereinnmierio, rerios e. 1 Orgn, 1 -oci.NMIidil de Slud. qse un rmse cirral uni t milarsdectaloiory1ts riiic de lo, ecrred.drse. i l., e n. ticnisd cd.aucimri eneoartdrilarsncric Latn 1ionos nodro idiicire cae vro AinGJiii¡ drLo.indico P ruton, Ccod., .-. rin .b. 237e9 ied. tbi. N Cubol. qu t ifn si e~o U.irriiinad, is te risas idnatsiCr-iron u-ra q., di~i rurauo8 ',i.s es nnco cric ir1leprerio derde hirr"rlmticmoslo ieniiaiae. Ciinissmi ve. ec cnoostcroriruemse ticbiid.dra habro drii Osn disandto. Debe e roiur. drnai, prr. la"por pimneanrv-aruia Preos-serads Orirnir. errar ic][1lgn enu rrriiii on que stirtsM.,ca-rr--io ruariet dcii roe diia s.orrme. E iiraom.i.e o ca p,,r1n geniersrs, dr nr0-a es dr lo t d. de ri ¡r ,,i¡d ,,i .oi ,., d,2ar ri nri e.anlge o~e. Celireeeceire.'o,"l btuesirlnienrciii sede deino bdns ouaeo ir-rite t. s li uiprdeiin ,, Esto iiir .rinriiiii prr. ci l~r. y o ,os ritiieiciior ms o me23e3. Mercedes.Crmeluos. Los. siles. El u-j, ircomnrc ltinircmovimrient.o,,que tedns ]ncin deretnorn yl dsarrollo trcoreicadr e 1 ifbismnuseuiUltimnuarrtrse orrreio de pesos grupsrmuarurlares a earlizor drd.icrr1t2tsu. f~~toasde ir-. relc n c ambr. unrhbiliiinora . e escsde Cabe. Provinia de Orete. -Dese turp eda r 'diriroti ii.iirr cHene]ucIr.I.ni lasin os iirusirttrel-cr1 l~ ceram-Is ea orno areslio ruede srrvaun prriliotm. 25. [lee Crdesense. Cedena. rrie~l. de Mlaes. -Lii cclisuIin a IIII,,I.I a ea1e M 11eV n.os nst~rdo. Psi to 1~ Cree Me, e."." cerl 1 isirda erpcOa tienae eno e.-(¡.o-e. n O, e .eNe bCE) SIJETER IMbORTADO de Lene 100% pua A rayasen roavna, verde. azul, beige, rosa o negro. Tallas del 34 al 40 Ee Ofertas O 41 Cse2.9 SUETER DE LAN O~puea. Ea rea, verde, peuses, masa arrsas. Con toadados de estambre. Tallas de 8 a 16 aoa. En Ofertsa 9 0 al Costoe3.9. Es re, ad( las PAJAMA DE FRAVELA. Ea. tempede ces morivos en coloree sobre fosdo azul. bsnco, matz o rosa. #0 16.-1. De 2 .6 ees2.89 Dr 8a12 aas 3.29 De14 18 fi-3.6 4' en FAILLEDA pesta. azul. aj suoo nero. Cae lindos aoreaa de Tiro Bordada. En ttallas del 12 al 22. #47-526. ASOLO1 Ea SLITI.VC. Elegante slueta d e corte esrerio. Adornos de Paco. A aytas e carmelita. azul o negro. 10 al 20. #47541. -IN1 X COMPRE AHORA SUS El USASY Y SA YA S FINA S. BLUSA DE CREPE NYLON. Bordada can ilos metlicos. Verde. rey. rose. ooa. blace o rojo. En Talles del 12 al 22. # 0 1 334. En Oferta 7 .4Cacle 2 0 SA YA DE PANVA FRANCESA Destacada por ceela de ~icoa en los bolsilloa. -Negos"-mente. Tallas 25 al 31.#115-265. En Ofertas al GsteFAtJAS DE LASTEX. Para lograr un coetrel suane y pereco de sa figuso. En sosa solamente. Talasee5. M y L. #010-437. En Ofertas £hftp al Ceste SAYUELAS EN TRICOT. De conleccin precia. Con euedo *de Encaje. Azul, salmn, verde. amarillo, blanco, lla e negra. Tallas A, B, C y D. #04.528. En Ofertas 1 0 el Ceste PANTALONES DE TRICOT. Ces lsice en las piernas. Rese. salmn,. azul, verde e amari. l. Talles 4i -l l 8. J03-10l0. En afe, aley Coso 6,9e AJUSTADOR STRAPLESS de Seton samn. rsa, azul, lanca e neroe.Del 30 al 38. #0 14-616. En Ofertas al Ceto9 e A§UILA 36> \. NEPTUNO Y MANRIQUE o REINA 553 EL5tAN2~ Pase sus Vacaciones Pascuales en el Hotel Balneario "MIRADOR" SAN DIEGO DE LOS BAOS Fines de Semana APROVECHE LA CONTINUIDAD DEL DOMINGO 7 Y LUNES 8 PARA VISITAR EL LUGAR Los residentes en localidades de la casta, deben cambir su clima marinotnmenos de unme aaoporeun clima de tierra adentroen unlJugae coio01 HOTEL ?~EAOR-, situado a 800 pies de elevacin sobre el nivel delrimr y rico en emanaciones de radio. Balas privados ron una corriente de agua sulurosa y oerinal captada a 193 pies de profundidad dentro de los jardines del Hotel. Y ademn, amplia y bello piscina de agua dulce, Jardines, palsacen maravillosos, temperatiura agradable, aire puro, enriquecido con emanaciones de radio que rejuvenecen, a 800 pies de eevacin en as esiribacionen de la Sierra de loe Organos. fulegos de saln, cine, bar elegante, excelentes comidas, cnnlurt, ambiente de rulura,. amplios canedres y teras., equitacin, pasens a la pintoresca inca propia e inmediatai, de cerca de diez cabtentan, afeno l Hotel. ruian y monumenros itricosTodas los babitaciones con bo privada, Dos personas en una habitacin con inclusin de las tres comidas, desde $14.00 al da por las dos, con una o dos camas, y 10% de rebaja en lemporada¡ de dos semanas. Agu termin, el 9 de octubre'de 1896, con la ntulln de Benmetalan e Guayabito, la famosa Jornada de Cobo Cotrientes, gloriosa aiccian del Titan Manen. onervamnoe, cama reliquia itrica dentro de riubnros terteno del HOTEL MIRADOR, el nico tuerta de la Guerna de lIndeondencia, comon simblico lo de aquella Jornada iniciada el 22 de aqonlo en Bcuagua con la valenta e hdalgua de aferzas contendientes. Reervcne y oonome:Cara y elequ vei Hotel "MIRADOR" liSan Diego de los Baos, Telfono 13. EN LA HABANA: Oficina Dr. G. Wolter del Ro, Aguiar 411. A-0651. La Exposicin de Modas (le Nias del Ly<-eun iNiiento Estrceedinaroietrsoha despertirados aula compa de cas p.i. estee sociedad.la s une rnloisetcsS.l. ia irdrnasde Deuthd A d yxi pi J.D. i. es, istinem.tado enla sciead habanera i 11t, m bsquar ledis todos modeles que para esai; aia ,ocr ecur 1rl emIresperado. d ~r beioiod la colonida, las anunciad. a=scie demodasde drp~taie as io .bco dei es. dos gransdesc,-,Lsd naor. ordas eaalgoe11,11,5ens m .KIme. 1l.Orau aMis as lebraed el Lyrr mY aquella bedrada. itsde la alta caosurauesoElesaparenineSuipreio ha sido f-1 sutererijo -unshemos a. Lar neChb. tlois n r ~ deri esn.td o-ia yEmilia, ensu fero~sa erlede1ljad. e,, eo caa un 1at.y inmdslreiod. sdi cisdad femeinsa del Vedado, gel ai. do. i Irlfallw. r fsial peo ciaroOreVed paado bP A ins e 1pcic. ~de 15ay2. st rV mles diedel actua.ensuaones moo.El heho de que Elena Y Ecilllitaid.as. Y Pueden obteereaaendadnc. Y 'lque ru ya tr.dici A l brindao. cooperacin n os e ler ceir o is exrpsicinrldes 5ojicis del Lceua. CaUada y L sera de Singer f sisticda pes tuel rLymm se Uv abocndrp ecataodr albos pcne.5e que 1a direin asmi.dr islOrb. e, dVedo.d. cidoctor GilsroVainrl d~i el 1 beto de r oadie tfoados des. ientes a distinguidas familias delmismo estar aciega de 1. gentiflSeis lgoma ravmiloo sI.cda iociago. Felid.d.a. js r-1

PAGE 8

Pgina 8 Crnica Habaner Fiesta de Fin de A¡o en el Ferreteros qeaa oed de n tipl y lenr~b lp PPN.e. ULA ~ d.i. /01\ LL G rn.¡osen. p.dEARl~,1-.d el. ";,b1.7 los d m ~~fron e L ARBG OEN de NAVIDAD1 \ NATURALES, a los precios ms econmicos de toda la Habana 2 a4ples 4 *a 6pies 3.95 6 apies 4.95 Ma de 12 piea 13.95 AMAIANAO ft.Ina y Amilaid Calzada Real 111 -[-ARS Fjese -piuK AN C 6~44~C~fl 4~U a DIARIO DE LA MARINA.-Vier Crnica Haanera Ao CXX Para el Hogar y la Mloda. Mujeres ,desconcertanftes por Maria Radelat fULNd-M. d. u.hobreI. 1,,.j. remoque P rr e 1* i ti poJ lla griia. de ,,i yuedlsbmu. .h. y con d P ,iiiPP i~iiPi .rp pppyde gneroidad Y ms6 q,,%eCp lace co lo Ecaros de [upy pni a vedadero 1bPPq PPI-PPPsu pma ig PM d pPdrete iPqu. .gyp, lea, y p P.PP dij i,. que T PPPd. ,dP i.,e.ieiP i e e Ail dnd que con lasdquejasPY las cho ,ipb.p N ii par m , i u I, puesto izabajar ientrasiiPlasP ujeresas6lag rd e aPPPPP ud 1.i.n de d-,o quepppiNi qPP y d d e OPgndc. PP PPPpP N~P~"yiP E. O dN .I ib.I~ IP." d to Id, d P~ la il i,~ ,s.t. en¡. h.p P Pid. cpt. i n lamentad p o pypqyuep polodpi oto ltod. d Pli,,. se. fEeih'a."yIIo. M,o.k 8,MPRdo,, Ig. J.,, 8, Consderdsoo.d e-i lispu u mepsiempre, menor motivo Y qu de os ., -'a ¡uayyptpienen ms oivos d Ppe eran .pr~d. esp ., Vct, M. Pallp. Mn.,NiId&p ilep'n q"=P p m P pP imeesas ieMEn un moment del replti 1 D. d ue o. horpbretpP mdP. yace IPlpaippiIipi~P~Ptii.Ot 'p B Recibo pip d eyi los-iyp esp pdosos PdillaVp! d aipip,1. 1. oop, cep po. ppl fPasa aplegreY ,D, oldo,".oele, .mdc ,¡ lint. l i getiles sienidrparto pyipiypp. p. qeprlaotmsl¡ nprimr dii.,,,, ePllso,'-ar CaiaCrti Eseob ir. asa rgotVald s pfpt,n,,ib.-reis it ndesrePP iPP icdPPlPanimaPPPt.a mP hjaPP gai ta, 1PPPP p py c no aPPPr ls m sq e c m re d ,1 ee ronanearialutlonm -a .de 1,6 myPiiP P PN I p~ppiippiie, ,pi, E,.sria , -1 o-lds ipip. ediPPquyel p,, hyyyd aeai enteMP igo, .te 1 adre e u e, vei n 1 de m. L., i is d porameled, OI il, a, l 0,p d M d. de, Ppyp mundo es undp, Elasy lgri-as fue d todasP,1y.IPPi PP Pistin. 0 . sora ide dipp oP Pa Ip Nde laCuidadoVldsdefaBelleza EnPeOJ.P,di' Vyp p, ppipd 1.planai ,lyp 1 iiPolvospy ParappCaddaVCutyis baqudaronppippdpdisusa ais m coinuacppin Piyp E-EnI Tli T',e, o f. Lppppo e p 1~i spp pp.y i da dpPpppp leypp I ,P.PP dPpP pR PPPPIPPPP Pu Ajo P a l s F P e 5 E e o edare1 yePoa. lraPeedd D mn pi PP'o r.P ara Ph odo Ps los p.piyit ~b,¡ao.Irm m.tl:5.-t11pi y I sabl ,iyN inPyyp.ppppd,, i 5yPPPiyP p.e y. pypym la.y pSan Rafael y pAita d piiogun ,lssyo. W d. Vpid o, f.p Oiy p p'~, uippiniid y u. o. dPIP caaP pi-pip p u p m i iI.d.<,,red us sev d a1l V, A. Pip, i HPPP p y-Pii p.1 p'yip P Pd h 11d ,PIP P l,.ppP CMV,, GpPppiPPylydeG1y~Pi.,pp pippppppy ppy dyP ypip.ic. p'p d oct .,yPPPOl Id, SPPPpiCup. G rrz e1, pde i lasp ypyi pypypppa. piy iPi. IabelM. cees Soopl u.ae, CPpnedestacarippPP PPpesteiPPPPi as. p ecto.P ppdpic pniPei a PpIIPP que Eii Pe pyt Pd, p.a qal ser pppiNp I,,.c^ (t:i gtiizpPPPP a., IElpuppla Monp a dp ,i p, H Ppppp i I-p ppo ppppPppp ippip prienoy .ros i,-dPp,eetec 'dpi did UatreiRorMa1ippp eipppdypp ¡-dad.iper in i saipP iPPPni s is PP NPiiiiP ipp -pppP"anpnip. io deVadsInant.La l imn iza e, lo Trle 0 A 1 e~.s~pdablyobtener, pareceideMque. in!gran1,dap~Oferta:mre n y OlalpEt 1 PP 1''d, J Il',pipui'.pippp bppi.plaplibertadpdlImaneras r7i-a emnoafpdaiiBpa S ehei d l.n'PPsPii ,'% "laPro ,iia.1. em epu-Ponda Apil ~. e ~tpppp Ci. Gndi.i iPp p s-y, ipp iiim pP pPio.bP,d PiP lpPPPP teids De 100 5;30 ., 1,.1M. iiSipiNppp d pi.da' pppp p7dtplplpp ipp yI;PPP a or l l.,Ejge.deCp L, Z sl Regla rms Nporelppp lio Ylppii. Cppipp Oppp c~ppiemp oblale s LOen NPC -'nYe P enp.p,,npyoifilinblp. Cincy uiipyppip.ipipNotas depla Mod -Zphppipapp, p.pOPIP.A,,,un VCaIOY de 06 i ,a P,,in tii. ufguin IP -PP., hace, a Se adapa pereln o e udaP,PP se sube NhoF ~, po ~ *TPPPP~, HABApiPPPNA m IrIa AISA de Pas-CUaS y Reyes Pida infos eni el D.puw~eto de crMitos !LA SOPA -CONTINENTAL elimina los mondados! basta vo~ el pqe m m f in *hYLbr tin d PP. ,, upn.ippp pippip hacerlaide pitinua objetoIdeIPPPnIPP Medi.P.pyW bua. sp e bpa,. lppPipariblanPoiPpPdPPszPm.pd. se eniguldadPodpyicione, y -Ep, dNpp, plpoIppEippp ,os-lp pipda n, 1~ ,iPPipjd su.a s.1un dimento d, fu ofi i pes se.1.o' o'le. ~cilkpio pi. p la niio d' neHYi stadeis.pta eeadelCoia A-Cl.p.p, i. B,,t pP c tn pli il p fitp.ppp pi popdPPpde P l.ppid, dp p, -Ipyiyd ip p dpp,dP. de PPgursenelo. hpiarhuiis. Epp,ty,dmnteca,.o14,deaKgadeapipo iCaoryta .s12 nd a , 1

PAGE 9

D. MRIO DE LA MARIA.-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 Pnrau~Realos PA ~L4SLas bodas de maana Pr su Reals d PA CUA E 1. isla,,. doi .,.Chtitol1 Chlb Poc, o, loto .tooyodo olos :Irtoedol. to~h,. la bobo P r s. b,,d, llucir l tmpl.i dolo T t S'RIM chti,,yde buen gusto. ot d T.ba n lo oop dola Y r.podtitm. 1.o seo r hob S.ao de Lnp.o Ch ao_,.oodro dlEUNSFIASIUW TalI1 %rjas_,,u,, 1, o toll1.110.picado% mzclesegas turan ooou, ul~ e 0-1* 2. T f~t., o.blln, y P pi~lt. V, r,,la belo a vo ¡, ot,,. ;"ato picdsozci-n yo, rotoit' MidoctOotou E Boitar d P-idestacado tc~ oi El co liat i ,]d lo-,t ulo. g tpl'."o y pooood n 1~ c u j s d o 'ML o do h d br 1 Pmodelo do oltiooonovdad. tard mdrdlioio yl sorAle. ol lodro Te.idot, padre d. l. iRsearmo etasboda. '~ ~ o. Annciese y suscrbase al "Diaria la la Marina"* Donan los empleados del Ministerio de Agricultura lata@ de lecbe a los damnificados En 1 hiiit,iooode Agricultura se Garcla Benlt. con ntmiiode latrhoOoooodoyquelado, toeraAoooolia itoo.boote prootuloocino do lo Ley do aop,o ,do, iooooi ~. ,.a del ti. Ilta,odi Coooooooooo. quo ',o ffltitto, do ote dplt, oo doclittto oit. hoottcoootoohor it do Alftrdo J.ooio. harl c,ttoo.oIn 00 caroesono pohties c.obaois. Eno 1 Priototo ""' r do lo Oooooltloo se'curoo del booiioiot quero pooliono ~.Moot'a F, ooodeo do OoUttot. do 'ofrecro a ot.efeto. so hooienre un lot, do 1tltiiito lobo. do lo l., doto. Joootio.y Gooojo tooh,. dooodooi' rlotitooioroie otto, do tolttoto pot'cios yoo y 'oloo do eoo dependencia. oton i otd do toro. coto vi-o 00000 dodootoo .to. dooottoo ,iicd t 1 i,1 oi'~d do gratituod ,,tt.,0. noi. ci.tttuoooo ultttootoooto las oto. otitvi del GOoot'o .e c c. t't.,,.o do,1Otto y Loo V.ll.o. 11.o uto do loto pdit ,oto-t'inCo.t. 1.liy'ot .. y.ot queio c.t. doooo ~ot t. des-it C to l'iltitoitoo t l., Knp1 yoo poohloioo dte Oc yo i l ., d ttol 'ttoO 010 l tlt 1. 0. t bo'bbo 'lo l oo ,leOr i,,t 1 Nit,, lii 8l.-HllOt. tttltrJooro..o nt ,, ut; o. o liti It ato del rto0otOttttO otdpi 0X1,11 lT 1,111 llll. d i oto, do mr o to, eo *lliTe-.tt t11 -11 1.t'lit Al. oird doooiniooott Moio depmo 1t -,,,d-, deootoltloii p,6-ltollto In p.oildInootolpiotlo,tl'O.R tiCiioit 'o.llit olt J'l,iit do Nitioto. Oioi QuinO no tioeo poolna? Toda, loo eents w oJdo moyor o meoo imporotancia. No hay qouo tlo.t4~'*odominaroporoellos otoperogridtoteho), muohmoo aamujoooo quto oooilo y ca lot y stti otoc""otonrazn algtunanioplemotecpor otjot in o .imina.Todo ptoto inolble y ptoittdo lo queoo toorn e. ptotooesas opoooo hohanilo un alivit o peaotodit00 Oilo 1 Sto., sdo tlovioio qoeoso tansmitenyen0esaofantsica oNuea o.o'k. So ogtoooomoo iot Iolo yodeountintensoidadoi ooootiioque0d,)o lw. nod. oaoiualquoeot.Enlo odeosmito ptaooooportnolio, se ve lo Tioto. doolooooopoo lMo.oooot,tiolot.1.ilo y.ototodlo .tooil mora;o.ot, o.o doooleoeaccone uritmo. di .o.ntiot l poordo mtar 0o0 oto mirotda; otto prooenta uit tundoooxtrooiton queo1lo&mto dopooooo o.oun anoo no dneto, tim0oel temo ~que los -Ootto-. -hblistarde lo Bao uiebra hoy todoslosOdque.hbiadeo1 todo .ot olopo yonloo ncuentanoo que yonoitloo queodaomistie Po que tiiit. Snt Pograma oiooyale.y fao,ooosqueoestemcenty deprimeny otmotoamooto . poocoando .o itl.oo1loooldod seecetacio queo otoptolemasooperonalesyomo ma d. cooooaoodo ,ito 1.tquo lo~nt. El 14-1lo ueolloUd. puode .~ Si quioretuoo hacor y ol1it qooe tohooo qototo od qet,lote. go Complto do l. Coiiloi.metooda o iot ioYltEX. El mi. moelototah ~ ~Jorratiloei ol oto. lO rbj ieod. Fotoiollo. pmh Yo oo .UdCoooolodo dm ,o .d YeX diaonCo c0dooc oo myorqoo o. proebo deohiocoy loo oitoolio. do denotolu.toltctooPYREX Ud. yo-o dol.tot, oo.oti.o y ootdoo loo das¡tottntittd co odesldo. i Recuerdelotic.o., tohmpios .o almno o oodoocomodidd.o¡ dio que olo-p t, Yodom io 000u0 O.hhllNGTOTd "Ad"l lo oto mor-oillo Tiene 132 dimi.oooou ohilhiooyljpood -loomooen u mnt.Lo pil quodo limpio, y -u-,-. N. ltoy olooodooo lmoia otdo lo REMINGTON "60" peo t loqu00otodo homhoo 1, enataci 1potimcido y suoi. dod itomolalo cnqe (i. Rgll, Puesto U-EMGTON 'lo0"-'o. Y 00lo doido1codo o~-ooiardoiodolo ydo, mra, .dmoooodolo poo u ea do, Podoira. Hoy qoo t~. M~. boDYt. y mipreia au0n0ue ast lot, olesp.ooooooooydo~ ysezcn .Yoodoo, i oth.oso, ni mooom m qoola mo MOS oti 00a polcoitd, lo holidad, oelo bue o Hoy uosa eio s om iay doma poco lotoce la, ~ *Puede usmd do,.,,.O mhcao estamdo ny oodo .y.pao blmn d~tolo, dol?. o esmodo do po. Il"o los m. yo. o lo altooa do los homloodo, dohioodo ol codo. Ahma la dedo, lo mo queo poeda, estirodolos. Cuooto hua i¡. Eo argoid, oie-o lo mano uertmente. Repito voiote ~m. SeVoda "ojoo.ioob.pwo. do-de yi"Oonol -lo o''lldo hoi delooc, moevo la, mmon, doode lo mudoca, loolooodo ol agitao do &u. El movimieoto loo do oooolrpido. Cuente haoooo diez y oopito moyto o oinco vems. Al&a oPasl ompoo qu0 x0 loe la maosm o'pml m11 o bioo. Poooooe bioen oodo dodo poo oop.o o j Vs0 com yommmor y ztoooroooo poo, daoa tedeaoO. 0 4 LoAololoN .Yok1,waI La Duquesa de Ambladi D.de o.oooodi. seeneaooi. d. uvee L. H.b.o. dotpue, de Martha Garca Pujol un. yadble tpordapor Europ, nid e u spoo, la¡)Uquesa de Amb.d. 1000 1Leticia de Arriba, dstinguida y ¡ llolsim daa o a 5. d %¡hado,. seg aa la. de l soieda haaner, ala qe mcha o etima m, endi. p.oado. lot.ll.o LoAfDuque%. de Atobid., qoue pO,or cividadpor o= entsias.,Oo. M.,h. G. Puje¡oyPlio., O*no ie .mpr.e.elicitade pora toda oba de caridad, ~.Ulaoran.do Oflaui tan.atraciva de nuestros gtud.ooio l y~.1 iinde .la CuestainlPblica,.que hbr do salones, hl.del ddo rFr.nclao, celebrarse el pro martes o.,da.ue,o en. la0capital, a beneficioo de la. C, i -oly de 0 Oill. 0 50.p.derl. del Cobe,.,, Ptoao-tesor.dc. ooy. oo. Pi.oyot. c io o. anobra que .lgodfle. por, todo curbanoo M H.pedol. del Cobre. tven Cotador Pblico,, Oyoa.oo figurn ya en0lea larg. ¡f" d ¡onpqueae da merreo as calles LpzDirie. hijo deOl oiean-O. habonero.y vitl.ooolo lo. omer.ciosl ii.oia, cte. do Lje. Granl. y de.u .r1%1. Un dxio ek at1.Cj.taoidro, l.oauros.Interesanteda~O feli.a. o,e qoboooo. baro 1. porii6. Felloflded. Un cocktail Cumpleaos Celebra hoy osuomoploolo. o ,lo En el restaurant do3 yG,.en l 'Poo'llo. qe ¡eenvimosoototudooelfe¡Vedado, seoochelebrramaana, stbado. El.act o e enhonor de lo preoo. tlac¡do. la encantadora jovencita. o 1. ncode la tarde,.un ockltail os. agentes de piuhlicidad y dombo Aurora'del Carmen oGooootrao. y LO. do ,of~d0P. .c.i, Mra idd.del ghrapublcttario. Ipeo. hijo do losesoos ooo ooloGra. l Viia& ye lri o Jo V. Muyconcurrido y mOoluioodn poo. tobo, y Carmen par. ~El Regalo de Hoy 0 1 Dos ofertas muy especiales, por un solo da, para senoras y caballeros y a precios muy S rebajados. CAMISAS DE SPORT DE GABARDINA a.4.79 En modelo de mangas largas i> de gabardina superior, en la ms esmerada confeccin, son esas camisas; importadas,especiales para usar por dentro delPantaln. C3o. lores: carmelita, azul navy, gris y verde. Tallas 5S. M. L JUEGO. DE BATA Y PIJAMAS Sa 10 50 Una ferta muy esperada, en esta magnfica combinacin de batas y pujamos haciendo juego. Son de crep acetate con monogr ama, incrustado en color contrastante. Colores: acqua, prusia, vino, bamb, fresa Y-coral. Tallas: 12 al-20. UINA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD Para una 'silueta esbelta y moderna, las, fajas BESTFORM Es la morco moja prestigiosa por aus di. versos modelos, con una para cada ti-. PO especial de figura. Su¡ materiales por finos, suaves y de maravillosa elasticidad, controlan y modelan *sin molestia. Faolocon on e.de sinal frente, honodo de elstico deo4d en la cintura. Do ellsioo ¡*no alo* lodos y sario ¡*§tez sooolo 1wTallos: 27 o¡ 3d;9.95 1d Modelo copanel do nylono al 1frentey detrso o bonda de .ldooloo de 4, en la cintura y de elstico nylonoao0lo loo. colo.00, Oalaooo. Tllo. 27 el 36 9.o deol. po0odo o odoe do '01 Mo. o ~ ooloo bleo"~olMI&te TolloooP. M. y G. 5. Ao CXX Crnica Habanera Crnica Habanera

PAGE 10

DIALITO DE L4 ;AJ~.Veno de Diciemtbre de 1952_ Teatros Ao CXX e Esectiario y Paentalla 4>ul& El Teatro Nacional debe llainarse "Avellaneda" QUINTANJA SOR la pojiniro perao o: ee fee u1011 dea rte looobanraso. l Teadr 10 iustre ~.0 looci Nioo,,o l. E.orinluyodo l o s 010 ru O Oll r r r d llos nirrlitrod c bG ln-iru' 00'S y Coojooy. lo oiodad donde co',drA dONDRE POLOlO bornd. 'e lo,, ,,do o -soo dedo ji ri il SIlOL BOIGLAS oloido del "¡Co',,ij Pro TIolo a 1110 A 0105(0905 La00 A bl,rdo lbojd, o .9i 11100001100 P C OlID lo, or'r ,-Ao or ,,lor la. p s,i '0 ro OIIMIO PCIUOO ,o .,0,or AorEl i,"],, do, l. : .MNy IQ. DioAlo' o .jrr.n MARA MOtdTEZ 1 ooibon podolo LA VENGANZA JEAN PIERRE Nacional dr'Cb. DEL CO S RO Hw .s emra 'ODORIS ANO ROBERT Cibo su¡. r., .oAdems PEROO OCAZ SANCIIEZ dl 0i01idr ~L. IBLACK A LO N C'MAMBO Ju id r GeoIg Sandera Kii.obto der lMayorel 80-19 lo',e Nina 60 cta 1 la,11v Irl bo ad.,r OrO O llrirla ~lld. ib o LIeA-l-Ta resen r oEl 'Amor Kiwl*o p 11,1 AdernIIEofrecido porIl adr11 D.nI -h,,r M, roo -I. SooJoboooro de 111. toon -t. ].bd., o Cobo KEINVITACI"N1n ,, *A o~ 1o GIVR§ a p 4' 101*10 hol ot. LEIGN: o V P,blooL 3 ol e.r1' 0 dicin d, le lbooirnd'qo S, Oerorodis ( 1-,io C~~~~r-r~der t~e.1 ecnr a do, cbo .bo'oi Od." ir¡ R. lo r' l 1 dr d~,irb~r dr 1909. ao1r.la e roll0re r. Mrl. Jo C. '. y Ldo Rru, elo la. i, arROtleLr21 . o-h rporincipaler.rn dr S' rr.n ni llrl rn ~Los CorRIRO d. tdr Su,-"Odr Frr. Mro 1 Marr eosiluo Y Mlloldrr d rl, oa po r rrPrOORlOOD nil.dr 1. oaro di Ckarpooj do OlroeLo. lAlon -lros. 1 Mii erropdlitan. rl Prinipe lgo1' de Bo. cir. 1 Co, drIl. Orlr" de o'd.opl"BR1dY,' dr L. 1 .' oooro'c.dI BriI'y S, o11,a proolaio'R.ir.rlTr0L-.y. ,, d~ir loO28d. 19Dr, Sre-od1oo1 It'C-IiiOOi -C1910, dlooooodoordr rl r,1 0028. AAre otrde re 1941. oolld.iconrar dto rorloe.d. lVI, rDe. r 00n.-,. o1910. oorOloouodolr durantlvroollorohabiedo.a.rao oon trrsmdrioresrdralPodesro n1. "lloro dr AbRoOrr lerr. El1134. Mr. AIdo. derol r no poredr su0tlrRlao ruertar Y dnk,. r*'Co-oMio". uo rriderri enrro SrrO.Long liloRd. ElliIbodr sls metlriior Mro. Worr ,a Tnr," IHoirrr. Mltrra.y Ten rslou prooloeno 1937. Orsartistas que drsaparecen 11

PAGE 11

Ao CU. Cr6nica Hlabanera DI-ARIO DE CREACION11S DrE ALTO RANGO DE INVIERNO 9 1. b.iia yeln.1 .. 2M2 444444449aI ~4444~ 1 tU 111 1 L. '1395 A.-T., .1., ",. .d.A3 >-UA1. 4.,,oo.$13954 Para la Mujer 4 ybi e di 4I4,, IIuld-e44 ho,h. -44,,4 ,4A9,d men te]. 4a,44 y subha~ti.s no.Ig, Es 23j. R2. M. r. Ca,n2,y. -L4. 44, di 44 o l d. .4 s 4 1 4 'i 44 2389. M. L. 11.b.,. En444 que ., f, . es4'~,,14dad l 444I4,A', E44 -44444444 111 .49444444o. y 4444, ,,44,.d 944 obteneA m d42 'a4le e t n 4e. 44 d e 4 P r t t c e i ~ ~ 1.] .loA 44444, ara 11.ga h. 1'.1 dI22,2. A J 42 ~ H.-M y. 22e. edad. si le4444 22 s i su, tipo 4444 24., ompl. e,,,,,.de1111 t.~4." 04-"rIa~ un su, up,,,o. wn,.1,,449,te 2299e.u1 P2I, Ub~4. 444 p 4 I9 d d. A444P"'4.44A' 22.944 de192. le,-od di-,, .4 Id.4d. '~,! 'j,.'. du444 444,444444444 qul el444,, 2,en ¡ni¡,,C. 1. L. 499,94,, 44444. 0.4 Graia por,,4, sus.44,, mablsEv,, lA ,u ,,4, 4 dad. Aa lmete, aunque, 42 o ,d.e 1a mMa lsmam. Mudv,2999-4. Gir a S4o,,4,,,4,G alta d.eM e.4, Pr rtl.de A'La ,11Bah.i, el o4.bl~, e d,¡ Ro,4 In444a 44opee um. 4, EI4g4444 d 2u414--,944,. ,44o, 4244 4,4,44 4444s44y444q oIl el ecin e444acumula4y da'luiz4;. ~4 ,4,4, 4,,A,, 44,4, toma44 d, d, 44es y 7 444414,49,4le444,4444 4,i, 141 y 144 lib-,,as eunsa o b39-A.p.4. Hb.--lp 4414,,,, 4. 2.yu o. 4.24 h4,,fo,,L.-esm l44 "n V1, "Re¡.¡ o 1 e aarba2424444.4,4 4,4r,4,9444449del t4444 4444444 que tm. cors. Ah,ri44o,4414, d ~1_ d.' d ,. 4. 24, !ni .,, abundates q4 se p4. cola en4 la 4regin4 44no4444mente24m tiene,4el4sexo4442,444244 4,e,, e ,e' 4,1 122-A. 'P. Hha,.i ,,444 44444., 24l.iedri. 4444 4444494944 4444444. El 4que9se4en 41. 44,4,44. p" 4i r444¡. 295-F. (e. H14b.C.4.,,4 244 at444444 Ese94444444 exp444444 21449,4 .M.v.,,. P. hora4nopiensosalir,.4 ext44 444. 4494442,9 44ce2das ante&4d aqul 24444se4P4o444nga venir. YA.-Viernes. 5 de Diciembre de 1952 Crnica Habainera Pcina 11 Beba Lore de o. M. ,th, FIn4424 n 7~ 4-a J '--n ,San, P#firn ln,1 ~~l ,:1. ,. M224.Het4a 4., Herma. liarlaEl4tzrn'e, ,,rd,; ~CA, 24,144,,. 52.Ay Junc,4,14,CI,,l11,a Lena de4.laVga. 44r \4',,-,F-nd,, Quirr. h. l a Pi,,4.Al,,, 5.Sur. C.n4,44444Pujad.Ano M9.,, a,,G4,44 M,44.',P a~-. 94y C44444. 9224. L,,.A449 444,. syiy294L44444, 444'a N 1----.,. A,a llM aria4deCdena, YyiBusto, ,,, 4 4 M-I.4, 4 f-tl.r444t-C.-B-1, 4L ,,,,a4.4A aleCa, T-,44444-G94442,. Glofla ? ,etero,, M,. A44. aCardona. MArn"'44C;¡'4.r,4 ~n 4, R.' Fa 4,4444 4Rubiera. Cent., LAdA. lb. a.,. M.,I. G(31.-, 422,44224 4444. 4444Pa-. B ,4,4, ,,,r alh o ,l. Esthe Deladoy E1224994U. 1--' 4 4 ,4 4,4,,'4Pe-4 S 4 4 4 444,B.4.444 G44,A,444449444 VivenCoi, lartaLoualtOfeUlaCortada athaCorralca yRui TuoraI144 de .enj 4rt.: DM -K,449E44 La merienda de Magdalena Sofa Guantes la l, 4 4 ga. ., taq-1 Bt~ t, 44 4 enh,44y de la ti 4444U24.-, l¡'a i44e. O 4 44aa upor94la 2, . 04,ls.da, la, ,, 4r, ,, C fi 444. ,, Mbella 44 S1. 444 en 1. .4,4444444444 de¡44C-1-,' C) 1 el doet44444P4dro,44444A1 y ffi , I4d.-. 0,,, 4,, g4]a 4, G.,4,. E1,v 14,4,2,ba ,, enG c .r 4494444449 G44I "4 A'2 -iI 44. -, 11A,, AA' o ,.r, ic ,tS4a4., deLoa' 4, G,,4,,.4 A'orCde,, 04.4 11,1. R bip4 d ie 4,M,G.,,M. 49 .44 44c,4 4de F .11 iA 49y9,lt4. 1 6 d4 1 4 1yl d D a. .,,g4, A4'i" e' 11 A'C.,;t, nM g OIU .dA'VF, r, lI T,,,.erndez ,,e Pm y., Lo, r: R;4,44,1~ L.cl., d, BA' C4244444 Y. Eledenane.UlaciUrrw RueFa <¡ d,, T. S1EI4, S244.d (eV¡,4, r4Sy,~ .I, C,,,444., 4 U,.,4.,.mp R uz.a., ,,vC a -. 4.S nche4o1 ,4i,44,U'"4 Va],]a¡es de Blodarn~ r Pra v m lemna r: fliuritamuy garlo. yemuebonmportan;teuvavestido d. l"El 11-R.,acbadecuplr .qdec . nocMhe que,,ustedy d. d e ~y .t atiene Glen Lproye ,co. P.d , l~BLONDAS EN ROSA, E. u, AZUL~ ,,CON PRE I 5.25 9pleenar

PAGE 12

'An¡sa 2 Tato.DIARIO DE LA MIARINAs-Viernepe 5 de Diciemebre de 1952 Teatros Ao CX l{adiovis¡n einltnucin de la pgina 1e ,.,¡., e a aelce a, se des d,1 telna y ls t a1.00 se. Cncietops-t.espsqasnelaid-teest~eInaatslen ysqesu.,deflibnliae findlal dscoalnbreedd de pan luaneS11,~ny Si,. Tunen des etadec.ese Ptait~u~~~enc bdan yMeene e Asest. de"Tel. quesuchamsc. t-ep¡5u scusasne tisda"-, de eauneae de A.,,-ni,,sInteiilnts 1aneau.ai aur.saca tasttky ya te1.s ds 1. san uItle dAltieel-etaepan Andencenai. Santa d a aniaeey ,syca rqast,,. progamauen a e auca paes at plt-uebe -l -a seetha eaa toe.lda cubinia t.ebcte.eda la Uduasa dnla Ciar p,, e pr.II ete, tu-s adac .ad tediea dsuda 8 el ta vicede ;erJae .deIe U,I'usla Patea d tI dead yde.a i.tt v 1,naa le s~atasqael tieel lvlu dleaauatst.cut doseyvalaassaestean. e,nI1,,,nd.,,e p-tadedn d yaga deAsusnlenaneanl la sadea 1 da. a~alme FERe I Aa o f li eme stRITOIOnA Tan-DE AINS-Rid 1~ A eeaca-ea d1tsatnec.nls; A nsecasnycaaacse-. San NoiN. 3 3.TeL 933 seun ce ata isa ymeLa -S. av N io, teca ases Laa el-lu Y .,,., .80,su l inee 41aen A Un A IA D E S:ea c a ivev yia ~c h¡ -i aniseNeptesa e Sata gu Italie eanvun esanci ccu de eaalce el aa, amn uN aA IO ALu5e eae.ee A l a nia L, se 1 e (e edade e y B.es .a 1 -daPacaen a -ce 7cast A sZaR la s.dqecsc .teve . . acunsta¡lPesies cee amen. ~e enytl usa liaste Otasai,,-cuant aro e ofa m he -e. yae at nEsaa Ee .~La7~eca P,,.nAu--c-s.14.la500 utla nignen Inc c~30 ae-_~antee ensene(catanesp rano FNTeIs' n i leeninaneassn _ ea pa 5 sdeem t11-11edsata e~n tnn 0 nln A S aec1: en nuteesRA IOrINE inee. N¡,ad Biste N. s401 a. aecee-T.c -37nnC 'beAlfla Se li .c .ni.selPana nense sinalaS,.c.11.eamavs.r Se a a I au u a A N ces .eca, Cao1 INuat1n12 ee .esa anleMa esn tatr aVr sE-y ~ 1 cortoS ub a nE aC1 ADOe Fn O. C R A I O : E h d l neme neanvtten anuacaceamaadnee.ca CUBa A E li .seneOlodaY.duinec 11, Informacin Cultural Las corridas de toros en relacin con la cultura Por Adela Jaume Slaeosdecidid.a.tanes huy no datil. tal .pe en elle0 ce juslfla N oa'nustrasendwel e3 -et. c 1 Rte a verdadeasa eqtenta ea uei fi erpa s l potratdit le m ueaas ,dsuu a uqgl5tdele ma c ale e ulin nl -a .ea a tunnt. ensaeonu 1. var e.h e ¡mn. nne ndue l'tada R di l qu t Sea 1.el olar co l la l e a; d gente p-ateulailqu deeraaea eideat uaeet l uv ieb cceptura ndelsnltero by umean, ea en, qu e leCd nicalqdeeerub(ticeielceaetare ienlea taeta lay ldanc ee a pstea ela 1tu eal ee itetdeeaentnatee a l-n esis,.duloe-stade teseyeo ecqe a qelastieneypelaaea co ase unIta qe nlenuad trutcaae avet nti."Rtidaalc e a l md9 cn, esltbul ea un ts.t sepatipe¡ ene ellen u il se eebe stIn la tesnplssn.tei~ues.asua, uba ditini y daeaneniese ia. ququadnaa u sntn e at las tiaeneudqatrtdn, isbe te pudecu R.ean lalaa an leo aatnse aad1 dipu cttutllu taa .aneinpdelta,, tpeu eeains;,y esb nruasea p neian srl acemiaccun .ta, encepennien 'tcdas e-,qe tarad c t1 ia. a t ue pti. sldsobre dineresnlaatelesatelate ,-topordasderantnite pues .h ea niuede t une b lo. neneentttic p tca odpie lten Mea enPo etoo tu eno anenstsnul acea ,,,',peces. a hl ean eel peBnid i '. fe ser taq e sla eta', paci a e ane elelalcu ea,elat em s Ie e a cup' Peca e Caba qde Iccecd1 d timas deceuas le ttiaun asa eaacodr cnate a li¡uds e queoca auep eumea"enpcunea de Ince pertBIap ml crar4 metes ue uieen pe' .rdQ t at ue e cn esteea taenea asce.s ., nspe c sal. tara sneastided. de.clste Mqsica Ma e Y-ne anls la na spe ed laa ade acndol neae ac lea ene buistia qundeacalorle rcceanHRY RNA i ERt Noa e sems qe l aPesna. asa tineata, neala ypdnnelnd ToNi daebaered ni abn ns tel eas eani n-cetedetes e eos deMicatdraig as-e'ld suea de ledeinA l L ae ceda 5 M. e res n tna~vs a a d ,' sl-be yae isn a a ea)seu nican e tas d-eultra lee ftanla ,reeCa o.,nead tes sedi prouae idlsincuaa d e seaun nana s Jnenpaas. inoyid nlYta. setayl e sque ftlan qe osentes JAN11 TENi M5aYEvose. l paa n enosasctacclcavo n usa, tnHnA.YBEdl cAcIltJe cetiac t.ca nalrea eneaenan e leTeora Hu.neui a aueeIa N.den ea clin u n aaenalv n. de ste ad d catic. R in. tee a u t ae, e la sede en1Jo ea nl. an nnuM ancde Riersats su c e a dp eInaud s e. 1'un en C a e a l o 1ausina. abniom aantdntabe olaa lexqueana l ttn alta aCnsn Dente anuna a naua, y u, cnensapepa aC nrkennalsona diaigaen an e paaprsearestudv~uesaiansesul. eaepsunteWiac eeeeca qe 1 pan uat ,Ida 1e TenHavenleetdci bl to a ugn H a siti ¡adpdneaay nul-sen,, e a svd~ ndse la u.du y ca aebne ldue i an anel eqinfdspe sse Ha ,ees p qeaennen1s, d.liase. El 1eCservatobey ce Pee inte wis eesee .emata e uel'e Dlaespi sde ariaunsn Ahestaque aucems nustrose 1111 ifer nanaoruetas sana El urpeca srv dl'au, aaso tune haodo .auaaauacir -C e na au ntrecean-a-. uoena uie s ase anr t eep rosusn-asa se qu et eec nti l cmse b d 1enuesenuciietodel a aans, q u dnaynn ncoabnnleuetiaetere., se anni e saal 'a sten nh_ esa. itna 9a2Cna' saneen dereaonula 'disu eeE' caois baelan ; s unc la! ue lad me-in viaciaba de IAlluetadirAlam a Sn snnssueaps eule aloa esas eednusse hwt saa qe avereluaa an tna nn de ma ea pi e ln a e l Canta, que unee mtvensta e '-necn d Onyaucan.ardeated leiea a co tlascidad al eper-a n i-'an Leein sutusdia1de9.Hlaaas 1 ,flir n oed a lea.c asreennata ,ac, n ec itdoen tpee a on q.i aees dcostqumesnedue l s aj P.,eul dobi sen tcgst c unaescorrida eCetar sa n pedry E st ad a :0p .l u caeiede afirmare dal as .tnaatendelt ba naet ue dn hlet duer ae ienqseasne.lamu Algan bePaea enesu.e.e, edie seamnolnnatbasbey!ad~an-ldnautaaatnnlnnnne._aI .¡-ningua tran enatp a ra estl rl esraa euusnfe pleat e1. ea e' grlen nso a d alsu"1 na, quen fd ea seel Lynveusencemueste mL_ replI. teriic i na e cedid Mazueste ca "anza' oci udat emestir ms qea.c pa etaro.un siecaepineah anay t ouojteatnesdselneeYtctan e gai. eE.eadl u yudeueennpneequef e'1dluflenudntaaputad st11'abne cansteare a IgiatacamaneporMcinea l.d assic tde s erm ea ed alst 5 er .caecc la su s elseed c nntac sta quIen a ensp ., s-paesenos' e Rel e t lpivd qcemo ecirnnque n tsaceapn Auccets ciselae asie', uesaelea n ea n s-' e Se~-bnqe ed a laus acea ena dfieutasqaaa 1 ; alg t iemo enls enddciueta es uepeongam s cporeea lo.ecomo. cn .esa nhe. s .l Sla P:15.e. ,a sus dad.enfrilbua.ldenai eaaacll,teseneantceD si ueerirse y eeaertnvaliete delasDe ctvade asenstitunhn sor d iteecer ie l, Ds s alaetesedei er ie ssd,. Puraiiss aa s ocoarer-locana e vdeta tro elo. coitss len quitea in. tnnyes a e,usaes del.Jnavelaunbsss.in iadtO clper neluda due su nd atelensasaectuemsanvtcin.l e peD i e tases aea!s-e ysqat ev Asec sarn uelaaeeceuc de q enr~ l e otde e oqu e -nis ia b t.ua n eni n a ee euqaeneabca.nnle inlse"" f danlelnese.nnad da, b eb n .y anzrrn 1 Ca nst res .tal aurio de 2.500ce en, u 1 erai a lheau lnu el' ca es atenlaa lnateleea scy an1esaqueatuecliaanvasaueli m,dr e nRsene s Sel aado y c de ntnsn.em unaes me. bei u laprstansecda o dt a yseeces 1. can via y ensile 0, t e aneoasm tiepa dld oc Pe u cor h e t a staJugsqee atu. ea tah'e ,e nsa aliaiedo ndi:i is d Ja lane cnan irctoap ,laa n .l n a e sua antaeuenia. ¡¡ta Amo r u .i e sa ,nedlupobre asoial ute .5len Cnts:ONTdl ran rit.qe iel baeu aas a de eoi a nasa lae, ru u n e ni eio ea e ait 5 ,7 La se qu' eat'e. b e ,r i.aareai uepenevi de alega tebn en lfrsti el 1ch.cnPIaCZONErhcsu Y dse e.Jeal nelase. sesenel. 1lid e eetcine Prse y e n n do ue un a n eale. a unitande dan Queaterminaae saltac ASPA saDENO' se asese e s entau LaRdes MzartsLdpeadefleth Pu sanaste M~~ a eecac e ac eecyce tlas NC NLataassetelastaseanenen de clanadoncnu"a anul .c e cnea eneeesudiey iauaeneaudi do. qen aund.d s ee e aca.ne nsa. tetl e e e taEl1-.d fnumc tLO AnateRnei PALMuAuCAL e El mi ana. y. C NTyR Alp e. Les PLA ZA: D mI ~i. p ~ r ~ed RA ce denudasqdeneanecas.se REINA,,luchnenesrdcenetane.nan-t 1 A

PAGE 13

~< G~ rs u.5.4J Crnica Habanera Ao CXX MON IMAGE't# aci o Brbara Aun Walker Enlsutmsda de psd mscada delo prlpaldhas. ChurrO. en Wesinior-land Hill. Maconvel de tl ilusdr rorrplrlaba el ryla¡d.IEdtucid Undos el elac de cojut,r loo ambi el baquel. ea 16laencantaudraseritarl BinAses Arr liniam, o base de s u ¡Wlkr, e,", M 01 errrs Grrdrrr Fo'rmraban la coterupial. Mis, oIr. Alicr Taylor, c ro. i.d rl Arrur; LaI / L o itarl Wallier, que durante Lilbrla Harris, co o flowe air 1U I N vrosns ~¡drdrr Cuba, ., ¡il. Miss Robirla ClarO, Mr. Ch.rle dleaor Eussre S. WalAer, AdraL. Whldtrrrare Mi. Mesy Ano Het. eardGener.aldela Uned ruir55ryMsMjaMHy Lo Skin.como El novio rr.G log del Dr IOrrrr Astiea' Mr. SIr¡den Waa Irrur,, Jr. Irs de IrelgrrnGr., gma ¡elrI .ra Mi. Drrrsld, M,. .Imb L) LELO NG d Unt* id l i delVrs.'ndesone y r. r-iabnM.rur pe dr rrda, Godenlr idrd Erl tdra de s r la lidofhn r io. Estn birta ls nscipIoeAntree Seinri seet ;o5a5rin erra co 0 ce, la llowr, Auir rne PeErRFUrMnESca d laed CN l bempl ), lar uertadelos deze .o Eaets l aplt s incpioe para el Se minri qued cehaPiPasd idaltia n dr rl tras rrrprrerdnl dr lashinon. a a rIn de l-lo Drrllas qe igo-treir qu se dar-iuir siluls. rdI rev-et 1ir k, ~ir rdr e,,irsor Mrry Sulraz de Marl. rrs C olEr J uvril d. 1. rne I.t lodos Ir, intersads e ,,,.l1.de 1. ,uiily ykg. irr.'r1r.Y rl1.-11 deli1amp, ACNi,lstr b, los du,-anle (o.el desrrllo del arte tatrl enl5 Babyl de l¡. Crlrt y Aliesn,, dIrc dm1 crit.ll1yrrlei se., Inri Hei,reIede diciebreMorque Je. rrlrle l JIs lm _iri. en, . rin.rdiredoie lla, nunr. 6,cin squinra .S.a Li Un compeente grupde p r.rIsd-y de1"~l.A ~' ua dle,. r. 1 ,luraerld'a 1. Agl eu,l rs fi doemna eIcrs el ",; hdedctar la. l loo r: s dcldllllil o 1 a( lc,br la. eUno c.,le Adorable .rirpr 515. Cnrr ir medi ps. a r e minSOario,, para el que 1. Comlin el So l la S il dr .II Anit.I irp. c cnenirdoryde lo.uel de laACNU, reitera %u inIvelarrre. 1Estar fomda pr lid" l, '.d Ier Seminario. la d ireridr vlorlr a doa. sdreres de Cuba En la borda acualr de pdios rl ii; Martha GlIrez T,berfi,,l d En estas PASCUAS. ]bSMsG& ejjia"noradog f J lvo harse r o ti Cid Mcaract la sidra champagne LA ZAGALA Prvqela alegra y la felicidad1 cie toda la familia, celebrando lasa fiestas de Pascuas y Ao Nuevo 1 brindando con la ms rica, fresca y espumosa de las sidras: La Zagala 1 Ninguna otra sidra igucao a la sidra "LA ZA GALA'! ACEITES VE~GETALES, S. A. 11 y 11 Vadado. To.0F4M40F4452 4 I Pqjamas'tt 2.95' -~ 850 '4 550 /ZC'1L ~, r Corisa le noche, da mulifilomenfo can finos bordados y encajes nlenciennes. Roso, azul, moiz y blanco. Dal 34 ol 44, 85.50 Refajo, haciendo juego con lo camisa de noche. En los mismos colores y tllas, 550 Maanita, poro combinar can el refajo y la camina de noche, en los mismas colares. Tallos pequeho, mediono y grande, 4.95 Zopafilias de noche, en fino roso bordado. Gran noriedad de diserTos y clores, 2.95 4.95 SUCURSAL NeptNO 40456 a .Asus rcOa3u En nuestra Sucursal de Neptuno los mismos artculos y precias? 4.-Viernees, 5 de Diciembre de 1952 Crnica Habanera Pgna 13 rJanirid ~id, y rJsga'u nLsrdco lxMu ,Eu eluoseoe dco al Yne.,ve 11 delacl,. l., ino de la doeecA1rd orseLus RCl iu e lo o eoe oH. MrtneLMirb¡ iard u d,. n tO2s;ueql'l enn ganisndno z ~ca In q Atu dePonda O Si oto .aY urv aaro Sia CuSnuz e a niC nh Audralo de Iuitosa 1da tmyTonyyflai O.jsrsu gr lBloMseores5jMdel Jor4eLordsAlYOrde qe u cidodde dl runtos. HenndzB k. ro pe;ayo'ineieoLepr-Cuervo e Ida SOrad de ~ 19^geo re Y. ha sdo dde sc6l. v.SeaLvn l osdrs e d Curatoa. la.seritnas Beba HerasAnden. Oft. g.rLtrii ioEp .b.d ., S.n. Car. j¡a Lastra. IHortensia MasA, ~Bebod Por Berh. firmrn lssrs abdacvseerr lvir 1 d 1 Wt yE. r b. ter ¡la Cuesta, Msnls Elena Dorto Duque L ne 1 ateelnoaroCocor.rio E nmoCdh1 ,ortaDe la Cura. ;y Raquel Alrran.a. Miguel EosinA. Huriet Mlate arso sioAU rtsia nd o as eebauamredae u e 1 Temao para la crnica. Selecciones prcticas para usted que sern sus mejoresregalos. 1

PAGE 14

P: i 11: 1 Crnica lHanura-yDIARI1O DE L.A MARJNA.-Viernes. 5 (le Diiemnbre de, 1952 Crnica, Habanera CX d i', C ock tatil party dde < JPla9,,99,9,. 9 Iril1,19,,999111,91.,9,599,Mh .dea9,la9l Cruz YII 9,9,C.,,,, f,a cy',y 1~ y,. ~9, I,9,,,,, 19,dey hay 9,,,-9,, B l¡y 9 , ¡(,y~l9 ~ ,,a %" H esPila l j(ina -gueAls,9,hastay Re la 96, 1 'a Z d drM 1,1 ,y,,lp r;y ld 9,, 1 a'1',a d,,,'9,',i9d9,, .(i el H p l C 1, 9 9 9999E9,,a,, de ]uo d9, tan9,9,,,9, e ![oy ,y,,,, ,,99., ,,,,,,,,," 99 ad 99, h ,yp d. (9,9 un xt,9 ,999,,, 9,9666o Glaar A9,y 6 favorf Sta (fl 9,,,9999,, 9,,, 9 ,99,,999,, aa ,yn d ,99 999,,,99. 9ht9d 999,,e91,999en,. 9l9t llin PAI ZZ,1 Para Tiar al Blanco 21 pigd.s.1.49 Para el Peque~o c. .s. 2.49 Pdfola Ro9 NLMa . .,9,. par. los Pn Escopeta,99,,y,9 IRA Divertidos y Econmicos en P*asc A LOS AFICIONADOS AL BASE BALL Xilfono.PiaraMgiaMagnfica Pizarra a 0, ~n l 99969,9 uy Etrtenidol P-ya1.s Trcos Excelente tno .3.98 s6in 31.49Oe P.ed.1.98 Sol,,. 4 99,9,9, 9, ~ 49~1d. 1. b~,9,. J. 1-999,,,. Ol, 11 ,9. 9 9,~ 0. h.I~r .-. 5. 99c JUGUETES PARA LOS PEQUEITOS cada uno ytRogers -5~*5,, 9 .198 9999 p, 9,9,9,9 1 ,9, z 1. I9b.d 95.=,.@5 Cpol p~ 7 Oe 1.)i :uas Para9 los Muchachos i.3.49 cantadores Vehiculos 3d .19C Termina¡ de Camanas Con9,Carrtos.7.98 Para los Paqunlas MIY 09,99991 .3.98 1,4 Bonita Carricla El Orgulloa de 1 N!50!, m,yng, 2.98 9,, 9,9 ~ ,9, 9,9,, 3 ,, 9, 9,9, 9 ,, a9 Velocpedo de.10 Pus. b9 roja y bl,,c. 9 9 5 9,9,9,9,9 ,9, d,99, 9, .9999,,,9, 99 4. 9,99,9,9,,9, ~ ~ ~ 9, TREN ELECTRICO ¡Tan perfectOo mo los d da d¡ 3 9 9 ~ ue0 de 49 ~)~ \9,999,,ah,9t99,9,,.r,,9 1 A "Santa Claaa la gustar hacer 9,de aqinisrlta 9en9,eate TREN ELECTRICO g. ,999, 9, 9,,9d.d d~~~ 3495* 7090 d.,9999999 (f~j 4 ~ jf 9 -a Desde 1sataIa-7n. enganchan y sueltan HABAN A Rena y Am9istad MARIANAO CalzadoaIU.l 111 %E go En Cal VOMM g:NTF

PAGE 15

ASO CX Cnica Habanera DIARIG DE LA MARINA.-Viernes. 5 de Diciembre de 1952 Crnica Habanera Pgsm15 ~se ohe,.aslasnuvr y nmrdia, e;iro"'spe cial, ehonor dr e ro-testn¡,o. srorr WltrtM. 015000. DlPtoao tlTar Gontoizy Arturo Roblrs, interacn odr] "TrotonArea"dr Pt .to delt rondr un peso laelocalidad. sose el etudi e letdN acin onlc, Qut-n 1 rcd eonodslrIR e cogcdoulturst de IRZombajda el resto .&dlcioe comerdia, Tetro. ullr10 le. equina o E, en el Vedado l PUneOcNuevoeAdis, que conortemrcicena. Adla Esorrtin Cer Crb, Coroh. 'dadtospor Crmten Scoltt. Armundo Corrsponde etefuncinepeciliid den. cubarin ero lapritmera turdrobtererasepor el .le-. ttoe.del Trutro orecer unau prtu cn le 'dlrcld dl Inelgente Miluor Acrvrdn. Cros Osdiase. te Oredo yAoodeyce rcn etrro.CrisNrrc.Loic eporreprmnolnenCls ucti r cutrprboo. lpn M -45 Para "enb*ar su mesa de Pascvias o para clr. nni5sI55 5 oL>5 e UipnAn un fino 6 Se eses I oROEBUCK AND COIP tinge que: cubiertes dr Son de e uestre este preci. Esn hechos de irisirno. Les bo duroaeros. ¡Adquiere un je satiseo el X~"oivmde seba servicio para 6personas A plazos:5.00 de entrada; 4.00 niensuales. Estos bellosimos cubiertos tienen el exclusivo diseio 'rDanishUu*enrrs orginales onduldos 'a lo largo del mango y precioso arabeaco arribo. Los hojas de los cuchillos son do acero inoxi. dable y tienen brillo de espejo, conservando su fijlo a travs de largos anos de uso contijnuo. Este juego se compone de 24 piezas 6 cuchllos, 6 tenedores 0 6 cucharas y 6 cucharitos do postre. Si usted quiere que su regalo cause mejor impresin, adquiera est juego de cubiertas en un fino estuche de Juerte cartn tabla finamente forrado en gamu cna roja y raso blanco. 350 UBIERTOS H4RMQNYHQi CON DURADERO BAO DE PLATA oportnte como los buenos platos que se preprn preeedooeselbuenoservicioy pi nqueousted d aesumese de poscuosl Rus initados lo admniren por au buen gusto y distincin teaquiero este finsimo jueo de 1 Ion aelo calidad y que slo Seere puede etrecerla el econmico precie de 20.951 rmerco eoolusivo Hocmony Meess y tienen 75/. ms de pilo que otros cubiertos de luro copa e dopIoepera elctricemente pileode sobre uro boso de metal ordes de todos las pieeas estn retorcedaos con ms plato pote hacerlos ms ¡e0 poro usted y otro pero regolar en Pocus. sesrtor doblemente 0 W.F 59virp. Para Poseer un Juego de CublerteeMe Compet. PIEZAS PARA S ERVIR E Todosetienen la mismo ecelente calidad y el mrismo durodero bc'de pilao que los #*exos de¡ juego de 20.95 y segurarrerrte la sern muy necesarios paro serrenlacenaode Poscvaai Son 6piezas: 1cuchora purra a,y,1tenredorpara cofsO res, 1 cucharn, 1 pale pare cebe, 1paletica pera ~ mntequilla y 1cucharita pero azcar. 69 lUn verdadero sueno de luto y ditncin que es muy fcil convertir en realidad 1 JUEGO DE CUBIEIRTOS, CLASSIC FILIGREE Etmbin de nue estasoceexctusoeHoerory -luso. ToDI ~dascuspecas estnrcmne platedos y los mcn5os de 6C rtodosl ela0,0090cpcbrnde les cuchillos estn ce dadosomer 1 0 CILISI te trbajadoscon eldoneo clado. Todos les pecset 6rforzodos con pleta en los lugare que ms te necee ean eod uoe u utdqe ee esdeh d e l jum o h e popc b e rto s n u r ce u s ete hu e e p ese r e d e h a o .aO, 0, much~'otmbpoaperrpecaanesusele hpuedepesetdequ s". h, o otnia .eoZ e 24 lles doa DuihOceef y al mismto-peco. Piezas Adicionales que Pueden Anadirse a los Juegas DANISH QUEEN Y CLASSIC FILIGREE Ser iniirres y converrirr su juego en el ms lujoso de cuentos se hoyoaseCado: por su clided, por su brlleza y por lo completo de sus, pies. se entden sueltas. plete pora o rooes. 12 Cuhora paro soerr. Ccchara pero consom-.555* Cuchoaepare retresco-S Temedor peroaensalada 590 Tnedor pororrarisco& .-. §se Cudherite poro cel--. 50 HABANA MUIANAO CIENFuEOOS SANTA CLARA SANTIADO Da CURlA ce 1 Garanta de 25 Allos Exuje con le edquiscin de se jue-. go de choile rHrony ee. este certficedo que le garantizua q uelos pezasdesujuegoalodoo or 25 oros, contndosele par i e le techeaen queausted comnpre 5euag

PAGE 16

P.-C 1 N. QM16 DIARIO DE LA MARINA Iicaoillo Criollo Conversini con renienle Por Sergio As.elsid N. r o~~slS ssSS Es oS' lSso.555 Os 'o ., i SiilOIl ES 5,a,., p., tods el111M.: y sCampsooouPl~1 FssSoSs, 555hs. Re~,1Chi. .,. .mE. 5 s' u5ss En Ch os 55' 50555050 aoa, 5e10515dEssoSd5 ,egun hssEsd. As .5,55y do be¡-tfi Esssioi.ty Rscaen Ruinia; 5,ejaian usS0stelaI ms, efnoste fdiEs lubadr ss P-s .sb, que ir.1n5,5 nIs p.>.dr iu55S 1 .o c.n.es--LAtZARZUELA. comasssben. e.Qu b50.5 ~.! 5 Qin tenga que l55055 555515 NsiS. SaEa. meovierto 5esteibuenssSj. atitmil ausqase gn ls quse isss Es CASA SARCIA. EA1. i LA ZARZUELA, desNepissss5 h.,Osoosss.n _______ c,, lEE' ,s pir. hsshob Cm,rpsii CASA GARCIA Ad ~rss y. s., bilmes ,, ,,.La CASA ADIBOAGE, Pi.,.de] Vapor, Po' Reina, Ue.e. b.it. d'esq el gnessfa LA MILAGROSA.dm., DICIEM BRE 5 DE 1952 LA MILAGROSA ,, cas Y P.S limm.O y' S.R.f.el .s,so nuot o. noe hy ll as 5 III sa Querenla s 1ua os.soeue aetoYARA o-V faltar un Posarde btellas qm, aCuba ¡oEs Epai ¡ego o cuatro.0 esd e CINZANO. Co IBARRA. fijsleqe es vrouth de liestas m ucho ms sabrosos qedn. v 1 iejr apritvo. Y tsoen FENOL MALTEAPO INZANO e s. ~ ,riao elproucsto de"La UteIll. qos cs elFELIPEUII ques pueda en el I Modo 5haber .s5e eo eM.nzsmbsti. es¡te55 sojsque AMOCO". FELIPE OHo .El ssisej. es -, qu nn un oto.pos s el AMOCO, 5551o Un gran lujo pascua¡ para SUS pies. Credos 5Por los ms distinguidos dise(adores, os modelos de sandalia que integran nuestra coleccin de Zapatos de Noche constituy'en un gran lujo pascual para sus pies. En piel dorada, en Piel plteda, en raso negro. de lineas esbeltas y cmodas. . con detalles que hacen de cda zapto una pequeSa obra de arte. . Brillarn en sus pies corso estrellas en Nochebuena, en las grandes fiestas de despedida winu1 del aSo. A precios muchos mas bajos de lo aje usted piensai. tac6-1tA,179 deCAnelcol--9 de' j-o ,t.ore ,c -eb !, i6 alo 2 2 iit NA E r OlS c .on a etques@i psd O Cn aid de EL 21 95X U na gran ocasin exige un granvestido It5L11 !1 1 V4 EL ENCANTO presenta ufld coleccion de arns y tissues que est a ¡a altura de todos los grandes momentos que Ud. espera. Estas Pascuas y todo el ao Desde 3.00 kasta 1600 la yarda SEGUNDO PISO e----n 1 IIII g.b 1,11 !Idm ~y dwiIPud.

PAGE 17

Sport DIARIO DE LA MARINA FinanzasA X -a1 ClasificadosAo XPana1 La Habana, Vierneisa 5 de D¡ceanmbre de 1952 ataS Habano. Ena la jata, de Etadio SeaEl Secretario de Comercio de E. Unidos risita al Gral. Franco Esaa Ingresa s en el consejo 1-1 Ma. Chaak1. S~yeEaa Saaaaiaih da Vaaaslai de 1. Eaidn Urtidot da Aaadala. aaapafiada pat al aaahajilaaa aaateamerlaaa ata Madrid, ExmsIase ina MaVal duantei au aisita Jafa d&t Estada Eap.Aaiia qua dat En Madrid el Transformarn en mnuseo la cs exclusivas susceai natal de Gaspar Al. de Jovellanos tepoaa irm sa.torioi anlt it eberenlaso en Linares. Cien, temprada del Aire de EUL Gr:lon 1 para los proyectos nmunici pales de Oviedo -GIJON duiajSt. ¡S. E 1-taaaS:primito apectjadejase< Resnten (le lao noticias pa ta ct, d Jantjjaaaaaaaatj ,a da e"aj XVIIt. Qaada- ee. -f.Epaa ,aul y i ajada. E, .t,a .,ad n. ja, deaajaa ajt a ta. h ditind. -sd.n V a l a., Erbopl (lea pj aal n -pta1.,aa ~paEada d t d p ,, 1.a peta. p. ,7 od. ~1. .,edl taaa di d t pao, vijea -Liaaaaaa 1 31.1h,0 a E 1.Ad MAw aa, .o ,tt stajj, da ,ia a i, e.aO 1,np ,g a a ta, o a e,,.a NIt, "ttai ya j a,1aadal-, INA RES djai,lta r S, E 1laaa-,atanaj-,t-aaajau. dant a hlnaaata.aa a.~. j a, an'-.qaate aa pa,aja. Ni, ¡,aa,' aaaaaaa yda ja pis aaj,,adadaaada-,AAOdd 0~w de; taii al a,,aa-aa a r.ha,,a,. 1,~ rlo,,dept~ Elia tada Adtjaa~~~~~~~ d a' a ,a,,aat jdaa 1.~. del p,apaa y ,,, a ja ,,tjajtad aaa.a ri, ,n I.d ia ~,a aja d lda t d.aa Slja jEa ,-.,a d 1 a-p-aa a Inajaa ta. dta ,th hai a aaaautaa janer, d ttot u stn" 1 a a pad, ta '1'%hhaaa, de 1.65, 3.50 0 5.00 laaaaintaiajp de Ia ]a a t idalta d d,]atiba, l la ad rsl~. ra ta, alala ata Sea¡¡¡. a ; aa2a,1 ceEja da la EaPa. ~, tt9. aay aaaat, El titto alAS aa¡aj d usriasj~ laade¡aa,ay djjjaae alaa taai d ae~ul ,,,,, uiii aaa aajdeltau UdneTii. aaa excdcttle ha idfu l id aj I-patcas dea le. daaaaajn da 1 Salta,, a e tj ap da j a. eaaad, a-egida, aqa-j aaj, ta taj un.a aa,j fbrica a utja graafoa s .~a-a,ja Ayuntamienta da Oaiada. Cf"' dapa1-j,aj daau~ t aoda a-,adu. ug ,aStaaeb p.i y objetosa EtaEla. OVIEDO,,djaj,ahj-a. -N. E.n laa-tXj.,ca1.f aaiadaesap,,p la~,jd,j,0 idad deitaataaa.aaaaaaiaaa Eaaaajj, aa elnaA .aajjaan. a nat ,de10 hro di, hap, bo daaaatapaj "" ,jj [XCItSIVAM I TI itte e ,aj at,, darja a da .tja a ae pa. d a ,--,enta aalde da. F eljle adJ .utle auata.a taa,ta da1 r aaaLa a, 1-ja 0 na. -a da a d~ jl ia. jo~aj el" i ja." c,j dat'e ka j, aa Va-tata. eil ,a aai el y 1 aea tON "' jaaa, a, -, ~~a 1, W trla el1 oren afirma Lauz laaa¡aajpaa i tesj Eje, di,,¡. ti ja, aiaa aa,-ata Don Jos MNonasterio ja d, a ,aa t ,ta a-a.% ,pta Ita laad; vispja ita En a r .ia.atit t -1 Aal u ¡tl.el r] Miiileta aae 1 la ira vla pars la lata1a (S-lsa,,,; a,, lugar dal. ,,,,r~ e in~ aaaaai gaaaeiaa ala los raiiciaaa lua alaser la aegal pfl; ao. a. l. .iat aaaaan la tpajA, aea piea.t. a ti.o talddaaaa h o j, Ra--E a uad d l a. ~~ a aj, ta l ~n ,i .o -pajaid dlt M NC L , EaLa-anaaad. ,tt a-ala apa--ino a iJ apap ti iaata da It.Blaaaaaaapjaaptp Eli nalaala ajlg aetita.l LElaa tiinE,, laco laraaddaa, de-aSia. ta Gaadda adi, e u el Jua g aaatia at5 dd ajaa aa t'j .,ela.ll Lal, 1 a il aait vi. ea.l E aaaad Vaja aatjaaja. aa taitaiaa.Paa,,uilaaaaa ue i aaaaarattdaataiE, ¡a.ae.,tndnlaad da ed St a ¡'a,, e. ci.daj da Ma.a aei" dAt ,Gatada Laaaapaaadj t a aa ~ etlj Es da dirY a di,tijt a ada taa oada a tdiia-li Me di e aEtogfa c -el. -tipaa-i a rttldt r adi que ats-p itccrdai ir aas p lca aal~jaiaaa ht n aorr pnal.taanata d.a Ot adt Oaf iaaa bat, al. aijaaaa, Sa atifa ~i paa etl o giaha-aa deh t -iaaa aaa,,tt f. Stafia, a. pasael-E talidad jttaajjd a aaaj dai sts alura a, aaal d, ata tal Voto dc¡ co fa z av p pit.,tida la Ir' ¡ s ia 1. el ao R,,a haaaj da .abapaa1jtagada lada loaaa a quea is ta ta da laE da da si taah ja daa J., OtlaaPaaldaiud,]p ASaa dao la7, .ptiraa.a. d aj v h irias adcadba atas pta a, at, -apo-a noatadja.11 a Etiaal a laeInci de dapad jat uri ataj da ¡Xaada.daj a l a.,tjppa , aS.dt AECJ'n.i d.jat sal P e l debate' J, baaa da ir~ itjtaaapaa a la,aaj-d te a l a a, 5es.yaj ajjt pa o] al a dtapat tR aatd a atbalta aap ad ftaatllnd da nats laatSa at taaa da y, taa da 'd, a--a d.ia j vta a data a igda a tau. aaataaat aaadaad a u u so atda.1a Jtajads taaa aa de los pre a flaet ehae nrgd dtliatjataaaj~i1 ya ,,ajaa.d. aaten ,ta aaaaa" hd_;.iaR1~aear.taalallataEaanVotedecon iana'a domoeno oielgoienopptaa lz adaaa e taiajEpadaa '] aa lo pa lrrd e¡ madda A ho aa tedaeagaidalaa___ *ljblaa. aiato at¡a aaaaa . ,uta ls tiasliad, t,tale ~ da a ad ma,, Miaa moiv ta1t 1ap da D ma drn.e-o tl e,aapa aaa ad aa o la. najsoaras de t quienpreanriPai da maiaa s da doaa pas al,.a. ja, t lM refgend ta d a a t e t a a t a i 5 a a S a a a al, a t i, d atita ae l ta a a p a aaa. Ejtan t aj t t e S a S ma a t a a 5 d la baspa d irtr a al1a.a. d. t at are a aa ltaat it aa a it' daa, ii ia ad ia a aA ida aiel y ajCietata "'anhoylsolarelsuipuaestoa mitar ealjatjjaj,,,~ Eaid ya,, ~idt daa Ma ti r-eed, aata 1. n.Y.,_ ___ p,, PAENl rt a.1~ a.ta Pat ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n tal,. pajiaiiiii eastaaa E E pttj aaa , p 5 ,jj. .ataRtalAaaaahas ta a aaat a aai aa n a tatltataaa aataatat d "aaaaa re Ca l o rta aaaaata ,,, a pM i,,, Sleitar E taae e en tt¡ aema a d ar,, a ut aa al,, l tta a. e pap aaSaadadaja daaaatpjpjala ltda.aao aa ap Staa e aaana aialm no de n s a i .j l eranj dcodns ig a a2,1 -xi da~caaa a Paa.--a -P t u l d .,la d,. a1 ao la qu a man ifedstta qu, ji'd, -d-,',1 id at atg-1 eatit eo. sl i d e n J1aa yat ea. ajis h oy as r al os, pim p tAs lada, la 1prsatado, aeJ, a cd "t.i nt Pin iajea ~ .tdd ti iapa ciiii o aa ailqaitt yjjd aaaa d aaj, atSa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ atd 1.t _.j li, ataaaa aaa-aajaja pa a.1.iai til e apadatas atr 't1M S aSn S t ,anSaa taaaO baj. elaaataa, a dal aaaalaaaaaaa t -E '71~ anata.taeStl,,R jaa-.a aiSaa. j,tiia s ala elta~~ ad (. abaiaaaa aaa. Y~~~~ ~ ~ apeatuaaacin da] Laa-, CaSata. -Bajial stSa st aaziio auta,aal pa,,al a.j tae aaaada. al atami dos pataaa aponbla ta al de ala-a tat da -e lay 'aai aaa aaapaa ta pa-a taahl de a¡ aado da, la. 1.aaa. atiaja aS t' tiata 1taaaj at.aaa enat da7 pab .alAa-teareoa tt. d que ¡ransp rti.hads i M15 loe da I .psBdatun.aty:pJt at q ¡n,,-aPataa tra,,, dl-eonad ie ,bil. ,1 uite aeris aty. P,", ra1,Ine tdalad, L ei ttaattaidadPa aoeinaa eaapemi a,aaa ,, ias adeaanaaaatl, aaaa~d, wile. .,., ,a d,1. Es i rnail~c, 1 ~de ~. i a una),,,e d, ;ltaet".o,,daaa ultu papu stasaaatateb d la tans u arid aesain rf. eot~ enb b a a ay,,ro ats se ja P.paatda unta los",.p. eL Estados Unido.) ya re saa base lar URSS CA A, iAAN r t.RC-; saeagun d aI. d ~ak -iaa Al tEa trtr Poeaeaove undtaapaaaapaa daattta avitmninpuraNl anmrcosuystb,,5 d la t,ipada plaias asabre ta p a Saaant m.n un esta-ayR retatat enta. SdS La deajtai daer ata a1-p Pupest"ailba sp uesjtoi-jajj ~ana aa a anh, laS, ptna,,ada en -lui clas lat tatasi eaa loadi'ttpr PIa -c e u r n p r a d sI 5 n ded Iduetc e e o st ata patmlae Taaa da t.,sa ,t rachistint, ag.aaia drC.FiaaaitanaaPYtCrro], destina¡radl m. J, M atineltempra p tua. iaata r El .ata aaa d.l, paici aa nata la-,do Edae[ delan Code>d Arn an ~ ¡laSnapscir g p lo¡ ta dosjt Un.idos ya regrsa r J a dit as n la UaSS mayr ua Eta ada meda uandosa ,t ait d a a ay a,, ." I. al a n a t lA a E p a a i a a a a t p A-IR tt a, pi i-tt at a ¡ua pdaejaa viaSjS es-a yaVII S tQ teG LaI d aZ TD, A RGAs -. N a a ~iaa aa na aaaa aSlaad, Sta dit aa t ial aaal dxncat d Saaesea a i pap 17'j-,, pad dtid h ha 11Sa. i a1piia a a aa ta t aaanl e,a t i r t S p al de aaa i s at diX A C L a St a i t aj, p aaada a, a E!atiriaRd d a aa aja t ieaa a ,ld a aatai ,. yaPrat tat,,as dtu sana ., LOaada, J, Fta uPaa s al,tiadaet9~ staatbea It. Haaaab S Paa a nia e 9 jaaeb a det-., taa.a. ci s a~1.b a ,~ eas O a a~cai Ptt-id IG t 1 la pttlaal.,taaaoaaCt.Pdea u,a,.tt n. daad da.aa da Catatacd da MiSitTaU Ne aa.daa, dal aata, tLaipao der i aa as aatb ada a. Bat iln osbee do1 eDirbeo7r:U u e. a.el t ¡1 ata e ltaa aallaaa Aaa,,da eamedit a,,. iaptata ataaaaa aa ESTOSn ARCOS ACPA CARAo Yl PAAJRO "AP a It ala al baa,,i habl data ata atttata. dta,, p, 192-3 tataP' pAauns qmo-tdran aeal i S C UR T P Y GOLEO D OOpOTAOSid co al talaeajja po a~ '-u j aa hay d¡ice 'bte daida ttp a.f. las u-t aa 1 .r. d seata aun¡ it a -,,a d rii i la n siaa do eata iadas e.a.a .i a ccti.nuatantaaa hie ir a AMERICG~ 5 A NA damta a losaja ipu:ao s aqe tjad, atdj, da aa.taa e a ,, aS aa da. deag vldad, Laaantsaada Y A.ua asiada la. aub e aatataa ta t asba a a ta qu aaa a et econuad a d la a ~a en d,'o a -a flaatatIad aaia t blt d la atala jpaaaia tatag .i a d ¡ .t., taat,Elta, X.WLl, seM n ub Vlesl.e. UNE.d P aaa a kira.a detiatajo a taaae oaatt.,aaeiatnjlp pa laa ltsdaiia ajd ~aa Iade T"ABO CAUSObi 111,s1,n 1 aa larle 1aata ti aatal Eaada p JtttL ptatital aul d" aaa d ataia da ta aaaanlj ajauati db BAESOBRO S CPTaANi ARGO A-52 LAA I RA A tv quea aaii,.b St hataaSt adta.a a puede. tici a s ba bad aa a-ja.,d, eaa p pa a a au aa lque e .1 aajaaa, un i 1id va lo elefrt c.s.t e NWVIER4AlZIllS. 4. SERVICIO HAZANA-ESPASA l rpa a ,aA RpGRi Monte Ulia" de la U.k11-T.1 -,a:pS--.a. Ha sido, elegida ruino organismio TOLJS & ASTORQUI, S. A. BUJENOS AIRES,¡da 4. IAPia-La en 1,1al", r :: 3 Lan a rLanaLOabana Ie_-. A-6560 y W-7884 fe a d a n tain da t ioanos, a. da, j tda .lida,aa .e¡ a-Uida. & n a Atuna caaat,,l.da 1. 1. T. U., ea Atl.taataCIty, Fipa. r.eabaa.ta. aad 'im. ~ZARAGOZA Sa SE 1 I--E,, la ag~, a m, add.aillaaaeEan ,,aEaaaaA di~la,n,tiaa dj,,,-,j111,a leja.d. a.d%, pi ~, Caaa.aj.a ietaEnaqa t d,, A-ap -,a, .,a-d a,, aaaa al. he a,~eeGb, A-a Ojaj 1 en at-' aa .1a1,~aAha.ta E t a pa, j 1a~aaaaajato eRUN"TRAJEEfll BIEN CORD01¡ M iE Confeccionados para Ud. en una BUENA SASTRERIA Trajes a su medida, en excelentes casimires,. y 4 gabardinas, 00 con nuevos, dibujos y colores, al precioextraordinario de 45 y. a su disposicin ¡as mejores marcas Inglesas: TRITWI¡T -SUPERFINE *BES? ENGLISN *TOWNTEX *MiMIWf AIRE ACOND¡CIONADo 1

PAGE 18

'Pgna 18Sports DIARIO DE LA MARTNA.-Viernea 0 5 dle Diciembre d1e 1952 Sports ~o0 ENERGICA PROTESTA DEL VEDADO POR LA AGRESION A GARCIA ORDONEZ -u El 1)141A1<) en los 1eportes*, Sufri' el Cienfuegos su segunda Debut bien Fcil triunfo de los Hlermanos 1 Mosaico de comentarios,.::::t:. lechada seguida yperdi' 5 X ,, Maristas sobre La Salle 69x50 :::::::::: dra.co mienon m aana, 3sbado. Graa m ejorar i del conc11 co cio o tnod l F a a n .rciio vine ecn-s cnscsiaa. U g ntsr:::s:Gaca O dt:c qu yrlo ssiuy al aoa Dtls tr e r n oec e n o g s-e s ~c lJn d p d e s R e u n e s_ _1_ __,w_ ype cc lo ncola b otBlanqc e oi a ac r oo tc d pr ucea ud smor eve arut an T risg uads eadtu lsacmioos s as 1 st~ 1 tst uaci oo sasio a caaeto so erb elBeiteceaoo rio af quse d r r re r.n Oc aeto pr o ors h noU. O ra occcrerurro ar u lra o cCo tbidosein tsei nsita o ird e be dostac reasc f e rzoatiad concLas rioced sque nayrlo rusdidoy al anoosiad dets Uorqrcctc uis bsuca;:o ltirpueunlsqcrocbo c ttaernalsciMnfueuas.iioaa ei.mssen o nne it cbsaRe tscioemlucre soiatemrn e satcr aoauuaca :. ,ratoPordrtuceoSdeidomus ioRM otea onisnado rnporccesdetascode t :E lb" i cata w"dee flndeid tes p*aoo.us esinacisdetl> sieprersasdmrcdadoeliem-blruaceCeys alaa iouete ::o-h:htcidamanager delecruz.oambieafimaodocponrnaacruzsleattaia4aahe echosclnamsrctasucarradcsciaCdeedladasssuesivosaura,,sLu1s bisou. es s e-s trcs a iit o. lbn. Aa nb s a aa l a l oscapai qar s c el isk ber co e g a ia c -l ats l b es sm ao Cac ha d 1 3b n t s p s a e e N -idcorreosconi taunepo -celo~es dlga adm co .ma .tddiesochar o lsprrlo e -e e f o r s n o e. a ma os ar ma Mrstas uccugio de ca aledr' dol tc ltctm o nadtu c ulutoa an aldCb o u r r n rcsu se omo rpa sm r d u deu ersr c laic a b adai r a ioi iLi L aoe std ec& .e a l usad otr.e .s.oq Seriau lfuaoda deocpara los a uohceoosiboxdoo cn rlencec peidos eda la o .ara efectu ar u a ao. a rim e ue. e ugaede~~~co 00.co iis oioqnceraqrraaueoi.mio. tccaoed pcoro"Tmb isnqcbsodaledercoms. ,aeo oscictnicr oiarcon audebidocar.c.j ddeo Sera inte esante co feccionar la lmrgs eoecConte iden enss ipericiadoLastiloscuebo aebosersdequuademlizPontoast 1 Aresqu ssne ora itri elsalea rfs ocles cgu canoabe rt rilo vi l.m~aon c e e aneaete rpioc-e ,gales de bteedlos alcae r rnn-sc-CrguoT ochsasdel cotsanio natusal fuesenu d dir con1ocidapor u o la. eeisum capiac r oc ithrilanz a raxtajr o iras plazieo Iparantuco lid iae o~, perdo aure n a ctoo renuna difren cde diaciueveuode hotant os que han lebrlatus .does os ldr ips uecularsu diado eA leer q lstu en Couaoiace uuarch o o dc ano c o. ve inte ja.ir c a rm stcnei e s ela a t ao ad. ieqoel aCI'sucs liriis sc cr c aisioio c ro c eaiad rbsaelnipnesie er l ir o i ur l ae r cc t cc F u uuM o aalae s dtsuredelditrav ea 0c.a lue ee cond e etla pi mc rs luaa,'ats ugos rce va nececl aa d scari e p es d da p r el d ctruy S n n oCut, ,, ,I a un in o t iorla ra .ii dr o r c m e t s a a m n s eprarC u ruu a.d u a rudehar s l i a r .e t c o tr. e ga r oe e dep a llam sr e a t i nesu u ru h icudcgua rarleqardigbrlutrocdocungeocuodadqarocla prlidu cerad ciolaoadiderlcupccocpaacabcllaacaeulodr at acde-mas.A ldsaudadamdisscaoocha-LAcALL calno ddeo bDeaopu.'Loestets q erabsecan fiialca lsdiiclta d qa n saiauobee¡rend apopscined dei aiacocheo isctde ammodo. el Lstondo araajadoen s O ca pena oacl ucr rcl. coolrou ruu buco aeaoeoo orcer nrt rec cccemlulaoudc qae a lsaero an ed oaccs e.s sc r t paas leess ars c a ,e l d ee nciape.de popi-tC. fepcasa ,idod puu-u r auucrucd oa oncurcioodm ta icare o d aese Habsos-Mudera ia1t atodcMaobu del sae e n o ae reirdra .ls del ,rsrracTcc'u.oep"Mars51 tauc o P, iai#cr ,r. p.'aa i uroas ur o pdro la narrur JA ysu qrapcac paioeeaa Nmrcaiensehnicruum edcc.nolaroe ~aatIicrdipraocr'aerc1acOosn lc iza.etdelcacd Cro acoOd ze turs itutuadurto le,litracoirrr u y osatxiras n e s. den as ot a taco ll, pe1.fiafe.lcnio la ar 1~r m.,u'uo e,,dr irtuuc riu~ u up-tUn csa pr pdisa sacad nrario. c tec lrodo oms pteru c e iaa re om earlc dcpode arriaara anes d qaeFusc acpuehr.bt aslcerLata. n. lae iayeeqio d O e htcal colicaarccd l.rucrogaua. ol'iJicad acido u a oahoa reb, cucrt els rno. osffeera or.rvehsaet as el Haeor s-o mPsrca t i la nu eavtarur Co. Tosa rg,pe es t e10 10 llarrlcque ie e t: a ou tu eple uuuuentKruga bu ocipdr anete lgu lo r a r e iruc ar es aod l atoOen i s a cl argos ibad y alsra rr 7 t. e tuiad, o rr d oais ttce maeaoI sonra a iosiuml. edi ta Wahnto,. balaucedelb itnen dr slacar ana cuhe. n Soc sauc i Llcontrasdtencracoienrz o aa r as c Rl ana.Ron !a 1d lp-oo l qar lao ,-, lt, ~ a goouu adP o r quas u-t rtors i zou r rco do ar suc i eola C e dua lro lburtad ro opi Alme d arunmo.ru usedeliCar q n u a ju ta e is e u n a i o ~ i. a ruta c e o o rneoasacad erna c ia eiu lsd q istti cde n sis d os. : tue ders am edioas hu oa de Lstra s dust ueo ej La udo e r t l a U o e ncrl ,ru'u.ut, ,,lioui ,u d ouuuu~c murc ados tu Miep tas dsrolaau iletoleo desumstanun dinorP acdlacaulsuuolt erslucucodc.ld acpoCisn.sad dirmoiusob r prxiose, pl hLs e do.Gdr a .lca eand1tdosqu orrc.ucucpc.,lufoua.uc r iu.t o t.i aiu'oenpt c. c-s qarug de o tand ,aru a acu i uc u. ruc rp rboosoyla m s ron, l00 o yilascuadro s i .rClasue Oi ic ao om n e a imi smoloascedt i doarenlctam e da erte i elauac. 5 2 4d seto u, .iau u cccl acu. u. u'riuuuui,, uS l rud aou -eul r urrap i es rucsaloc al.u ou u uop car dia n ,u r e o a a de p y s e l q e e n r s a i a prccctaooer.d a. usiarurclsoc ora oatatee hc usdnLel 2 n durut~ unor -aaqi u olcro nl.c ola qadn cu Y 00 LcosirHermaucanordusro Loaatersstasicce caozaa' atndsaeeM-de r ocstd lp geo a o e a cnin a 1r do csuoteenecnmrveldia qe hita i a s rga o al J¡s etiot dt da s a c mrots or o ossr lso us p u Aluou. Oruacu,liuccair' ua ruu l uarb, a ed ro aoi q mo ruardtrcoa os orch es l. m al y tulo cesrila de pes, qurecasdxeleteproedaeesuts debsad ros al rete ls Hrmno tn do,,.]udlo umpoe¡irala drrcienthas HeiqurlaintereanteohitoriaresdnsiLt-s d5mediadtduabri gata.-t4v.-tctai1.St. roco~~~~~~~~~~~ po. i u'l oouuput:larr ouercerartoca plau'n aruslururpoaraaatro, ludu umc l'oerthis lsioalsrecu hiomen-O lOarciu e]Mretre Hcr bu id ,atasIn q o ue'ri i.uuu Iut r o nuv-i c unpoirc .p r t od r-las aue' u eued d qu r a m ri ltu ulaoltartm edod qar lespOs6estado do'rsi. rotor druuu.u.ha,.upad.u.iroaclYierrcceuuuuYrroanorcocoealaiuayucao.ulrut'z Scssybasttqcee.cjuaco.edelcSdes-ag noad -a a LiMaunaovenpodado cilioi tu-dr. c rco innArulag,ules a .sEla mbrr ous cont dsplume osmseeiose s eidoLsi, onabs eAadmaPt dua treO e c *roudd d u-e rro rrE ladyreit uoheRcgo Pur roaaoueacb eluuse ialebase d pcerglsdu-feiDLnu 1 ClgoTele lClei at dt asei i'u.au.uloscuaparti u ctrc. nocrqanuadu piteaHaaura qudotantoeseoe isuidnaaen1a uuItreat r.1 d b a t n a e i rletr a o ic teupuan d o r ad rlal lia'oorfrmhsahir. ed. l q e hr t _ra;a a nq e er in elhtaoav ra le te qu n o q u e nol ua lo r. u u c n c d l irap o e ie qL u eos do s cp u a L, cd o lp, e u o cu d o u n md c a esddol c mucm p oh e d i crd u rlen eore 000 dva o is t u s. El:lo M a is as 211 poc2 dest e nosiech e es fue det e l p r se te lo udio,. la o ji nu a n Com o dosu t ru sr. lu ip t os uldeprur l or m b1c at e c o c alatr de Z v e p sla u d cr -oir o aro ao la o ceu en dam qe a dr Ptr 7 ten r n qe am s uarl dol calle derecho.ent Lna vent ja pc7cdrtd re c t arunht uenidohuanuepo rte ucdi a dburaeata poc rgener s LCd ue o supo ida ra c ora e pa Otd sr cmcnt P ,ao Dcubrir ua a ca de oes u nar Aelaesaqaddaelodeocadsacno hu bnl.edu p ca u praap no ms r e pe or cd b C estas de X.Oro uc aito Cure uPlco el lu a in dee brcca .ror'dergre ceb soo ac cric r c cn lsm mo sit pu oJ L. . a 2 tercerauu.vaezaa rueconoc-ereoasoed as ee ta a na marc antosdlaniu;gun urn ucaleal u nu lo ie s.rs-ga rnam im nt elq trcnA L oi . 5 3 nrcft e ,¡.,, u, u-ul. aiettuuiirenturel, abta lustrilio 'uoau laruc p.a rir 1anr, is I, u'tuiacut ce.ruoi.uaruunit ., utrt uisaeitueosiris tl ouriu meltjesuturoero Coo.ieumc se uructurca a 05 1 2 olaurcrrusoiicoillenadllasasreservaslcaaneotudcuadtronoJuHernndeczcoloruoro r 'r n 0 0 no dn -s sh qa acerr c iy sn q ad peL nas m s i o oorta um r o c eestrse dua uaduri .eodrrac ta cro tes ode oqu r-fin.: idclsmuneuc otla3 da re-ia9-11oucc.buuedeaoLuicl-cbuuos steca ,dDu. obams lbur y-I n hecho. El sibad, o l egos Ia audarlsoune ce ia sucdos, cures ssdrrsaGouru a' CSENFUE siocl u o i qc,f* cc, "'h ola nz rs as ta Douuoapc'bpioolas lauuuo cod c docreirr tnrur u.ptce eria cLln dj.doarts VPlrdoLt. a, o.AMARSTA nIacauab ,,,Lar ado c rtn e r u ioselconooco hahro dc u1aceimpra o ta nt rui'.n t aa e siencrecerta o rY lA l e a rdat oca r c isrs c r cc asuu l . a u 4 criali~ regre~il, 1 b. o i al]¡ hcauc10 cD ohoes ~laru'ualmoosor e >ro ellrum r a sd uu onasuo csdesmentid.r.o e e raturl 001yqu 1 elelamta Fi-000000l qean1, ooaorooi orga d eloctjn¡'sgon elshirou'aohecoucdretro draes.1acu fa r Fernano l Rreaarcontdatdcin dosidioedseuoaagcearoisola L.aSaaod des de.aot va l¡--OPOO uo .-. a. 6 8 filo.rur 1eu q.oi eacdra c c c d a ru a as cdsipe a uuric-pthaitn,1gatrrr unlela altdasaeLlatssa or rsr ej u o sibrlescdquic idrrcscs taccor5icd aa pacir his elcrr'occ.r s.i cs.aol¡e-rr Yodrlard nqa ebsorbiosrpo odi obata atatctdc idt apr oeh cc i roto Ateun amaer neruutinodon e fn C neosaCtmeroare salc a llcr o.dea.e l aei aa queadu t conpt nGatnd aa unas oLa. o r oisc.rr macrl h . t.O2C3 O hor dr rue.u Lmo.id pclci l rie ceraheiirm ood Pco escao.n raeo u-mld deruo.1~o aA.eeduidso o N.ro t.oopo. ab-uf dcihlarusoopcdhronuproau qrtouadalaocultarse'doaaleoelramnicupconvirticnocho. tenclaooZconomuna.o1t121 loi.iiala', ad.ocooabuu t e,,,uro~ ,oarer Bha quedu t.Yruissabcc s.u ndsrquorsslrmrn i~. prsdla. occuam uca o no t'a iidseuprograsiaucidola q enrcjs tdeu la iga u banoorsa.Miliep c e oc c aA t c A itro.s. .l" cr, iebrradroadrefokvcnituacinhqueqaecionrcuna qr see stMnau a o rac ers nru nr' o crsaslu a re ledLe'rop iu de ple.q a. e1A drr a bi no d ebut concel:Ar, 1G nW a'''.-Lcro.p-. -0 0 0 dOOOMOp_,h,:" ir:oioira AOeds ot.oago---sdo'oo la ueca. peoemausoda ilata Hec o eslad:e -im hl p ,~ S i .t.'.gtaa t.e elooaq r id s arc r tuo ropyoaa bO ,,Peend.va endonud .Lo101201ses.of Otb'rttttLlur'r.ataheaianbaodeiammcdtl-naipoptulr1.po~lueuoca deuoe.,u h.saPelcdreuccau1,ostira. Pemio arurapor tucrus bu. mancoclara14a-toparldSO. cor-lo g,-, 00,, 00 F(acrpein eeempaedemudas.o plara qu \car:asplasrsu-ac eptanac,,,,ridetable1,it. pp iceapdicocoe eola AeOAPuN, POLr EOTili rr hAnA 1-1,O eu si.acue .d i -1nplac' hce noc Ieala. arhra I so. hspredr, otrafrratac Li c ll ldam qes aal erac eri.ersicuderriudissegnddluarcregaa-du c152smToales69 votud, l ,¡,,,,o.",.-IbuucaAreoricaapiosctsssac,.no],oaarLoo(,r.o. .rair .und T r k s. g.dsdesue-eOlatOi 5-c ',Loptat, rduto csilasta ar y cdli roqu e sras ior a Mlaios arc a ds andrla-roln b A O b A L v A n onaodicie m b re s tiyr oiciettr-r o i crac e d(leosucca ctuc c er~sven taja.se. am rois c j r .M A1 1 de, -IIhlCl(I, a retiaaLd e l VedadO olc. uo Evet -o paralehboy c-c euctme "d"a.o r cii O n rcio Im.dlOao ede g 00d mc-Mao ubse;s-.L5urc a;Ao meor l" a ar es-d -,ieDsd so ,, ,,ir.a1.arcaOrdez n. BALLu isa La kouhchmedacccl o roiote,¡.,,.,i Si¡eca hbeopostilsopaaossoLaHasisdm aMcDsf1 conpe a McilPratadoerasesps -A o;AlmaO soula 'caca,-.i',u¡,,l-r p.d a tereraoror,,vaiel rumgeoteelael rtecspoMr.DelrunaL esquiMnalnecutrhl, 5 Huo a upiohecu Alcoa Oee dr P pieIl derrotado,¡AlocI Turoc.csbaca.e02frentetas.Aacttdoru quiens ucocc'c,,re ¡.,hedelremprdte i od osac rpuosU-a golmeo.siuiedolinmerditeidnuncl r imeorr .ur docaod hrccacndrvrsoaibtroddcnoraerMucaosirrauraeusde sasaM.ot ocaarroraac "e"P" "ch"-e adeuta recs ocroruesam -qaoca11 ul s rur auodo-P ai Prlsan l 15215 ,_lloA1 nl ., si~'uuuaa iorradrfor-b, l -ra esoroc a lu oro.unc alardecioTrtraro e rco-e rhoenl ganass a rde iuc usfuul," niradesfinaldoplarde echia.ecLosircOOharo pe.ecP1 Os sdcsbs4atahe ,o u ;irilarm ,, P. eri ~pu cni[. d erasi unuu eriuroson a o t os s lora de la carc e iso t 5(¡ ¡ ir ro a sosscurs rlaod c. oo. 0 et t -ru-PA loeoecsu vas iltr e ~n.u p~i e s m dad rpreo pi u rcdscries las. rall ua s '¡1.dcle rOT eePolio noch e orgodo laumohntHn IP o O 0 0 00 das n dra1q.r.os ru~rodaboxeo boba¡¡e¡-g, hinpr-tumahsidofinasiel cuaea, dar dellequersorprelosiGuruos n de-u ALMdNbniala'-n--ul-.0E0 11 lO io ssapraris oshihluss-dromesr adoar, ccosocilaic aoml¡uo.haliOmul-trcoba a oim r ochadOlocis Partidadstoto liqTueisd10d0 5 1 0 1 ) -, ,,n, gr qu aia. vaj e inetiiad e L a ndKE on l a ca acr a n ~t ro l a ca sorp cco .1Zm r aol l asdYa¡"e .spais co r e s roo raca lo sui ,n cp irdhl1 mas de osm lieru rnsiu.coo~ HembrhsrPrctcdecameotuonhaLeYdvolvia nalisieleL S PSIrlEttO LApodalOS bcO~~~~~~ verc-roua'itunfmdiuaecoccodalr oegse c lauzoSc aha l, i rpd"ioeira adso orlaa .lind5ahpnoh ~o.1tM.5 lirio aro r curoc en aimca d d c o a l r q r e li cs i( l s a c ao ie d d ia Hviv ie d o o L i m isi a u "~ua u al e brp res do tn -a as. o c ,a P er e, In4 tiiae .[o d r. oia u s ,. qu em ,s ss ta a d {,:i r-la osc"ca arPc asdcslitalao ~s o ua aooso ocedts c~ dlsempoa c mros e air Oo Le m s t apr aca doi.oro 5-5n~,'ad5 aCa' o t .u ira leq r.ri u.eh1 .ch.asir,,omqesla .a o e r.ac t(alo .an o r s ao s a u ~ t 0 s e ol auca aparao ci1readcecisroeaia,,, a OP-C,__ __ __ ___ __ Pcoe ,niec m uio c o oaa .u..rulrDuoaucaca Lamo cuse Os lsmoaddcaunnauando-seisnecro EPodaneroliriosporecambas-co ric t t, aiu ",r'aniParaqudel "od 4h(¡¡dra11echol iose('udarrm)~e ao awl>wi¡¡Je Vincentli, y vnGarourpdstaMulloyu de osbccOAendtin m,, Ooclgresdeltdael-54 her oc e! Y.C.uH 0. .ca lo tortor-.ti. purrirCasao eire tedrinisoqelyair. b e feci E ,,l O ladastpureToiharaldr Caecs atveon vntOLaja det r e ta-ntoisie. -c. e -o-o cnraCs t 2b. a.i.4 as0na4e TN; usa u~uun a nos inar gaes l nes ltjeg o e el itra sb ooiobaeelast-o a la't Lumislio tOes lual1 dr aispceuesanDeel 19 tiaP. GaosamGolliyso redoisdur striuso,. 5 t sob o a ost.a tos.s q, vOrrendr Ber Hoa reglad.e na nos al e aetaosiu ste a "adeasOLda ls eMaoryaeorud ar ____ aoadopr 1 a arte c ancau deso ararGsoad Ma'm-un H. 4 a O.5 420 0 M25y. 141 lO. a 0uo acto Leci o d, ui ace,,,,ocpruoiehu liaaisie s t ecno.cmietase hoecfruo cnstciemosalnque dn Lo a riamode astain eaoGria i i., -. 4 -13 Com ruel itcer i l aterrea hb temindo Peo espes e clin tmb dere o gn n o ates esa sio d,' u o, o caIucu al a uv prrrd raon Dietetanoaa sguidHErla n io, e Omi i mend sees.:.-4 0 012 0 0 Zm e, .::40 1 3 02 0 co-u O1,crirr cro'pcerI.ora-e u e'toa,. la yu e bsdcpolda eioproumngroh.bd. nas sbee u"or eirqehb n ,,,uenGere o c1A.p rius a.s moarad aacnqe 1 ~ otrids alo seeo ie e ,bc 1slgoquess,,c, otl. **.:: Oc,re~ dstnasccccuaoo ur-oe de lonehlu.muoHodsr.ao css O ob u eso. s0o ,. 0 0 u 02 ,roila'r;., .c! ii,: rp.voaiicN ,1c s iguietr i ae .elaitoosMo a r e lia sia eetetmo ft o P rO e im n ldEsames,, Mnosuoroaere it.sn.er 40 ul, 1 su0' cd e e rst dl 1, ,, la ur r, anir dejoruen o mi qudir lg defrt en a dstaoleh c la olreias dlassnoasd, urcuocruro nde acaeencorimea lco do las stab uo rtu a.i()ttprAoe )0Dar ,,. 10a( giusucui'cia.,ilo.¡d],aiera ,lalareueadenermsuaoeooegrsosoelos 5 o'sacrucy aest riaorpees" cir ro cuoo guc i .ramgusn 1 stis. pr a sla uoO LD B SPDVD A N le. amirO il u ar.n us o es n. s O d lsdo 8 sdiao asd1 . ta lrshic]sd o e u tl laze o po mr aaue;Ls oes a mcd Ye l lu mg a e G aaciF r p r L pe n e o F r d z l 1c-O T O :a (,¡oLa i. toLR Aaflu oo uan b ca so nla s l p o i ge p ,tias~ cisaessta o re d r gr s r lb e,'1d elio rec era o rtroo r a, arii a Hcmayrd ri a c uen ME Mosioca07 1, "".""" 1,rIin, le peo l 0t ).a i e c¡ i ~ o ¡.ld a p rdlal. m ,q l s.,,eAsrie .t id ooo aos s ldo40toaa. q i y t esd e l os ds e q sol drsldo v olno pr a al p)O p orMoilarrnel toco. ra. Ono0 6 7 0 APi11aiidsdrs e __olacis ds~ taoJ,., lar caan Li rltnte9 s0, au .!-prrb im e rloe Robero i nd enc oosdes a rotalseuhn ntc 2 bec Prypetii r Liohoson NIT D dsa GEYA HI dcuocer gtd Om-lurepcbaa prams~sA cres -ples -ishccodo ie cuart ombarctolillo. u. liso-o c-u. MeirkorcRsOP1ASZ A N AO0T .M2la1sso S02sO Tados lo, orriucnsldcpocioolcdooai-itasantosuPade GeaudadoLesad-yldsr0s3n drSce c t m l oo coacuho rde 0 aos lot r t Mr ous. paasntG ood Cb 1 o S mo dori e oneliearsos. taib o acecanoliSAiruO Con111,, lrsit,. S U A R 1 por las Ligass Meroy 'k ) e quposostemeno cgdc e s-oa1 ha oeu l a dso tc ndscil ii.deCadr1-0 RO c t tsa cc-rce ls aagle toi a G apoa. arcorra Psz tpto s Ot otelaErnso .re1uo1ans asd i puscaba del ,ePaeaJg *aod ~ i-M sSera D n igQu aos nbss: -2 C8St ck us A ASt osarL:cNicsaraua, 4s pro 2,ses ando o a iai sori ai rr ro tos rao-la os enPaattasou ei as 1ni na eDufe3.poz2.M rllr.Iz2 nospr om Ao0 pur~~~c 3r gylPasa a 00rtceradci ccadro aE.elsprimeroeideulao tos pLscamY¡ crotesoair2, Lcpez 0,aMoraillas0,sIbocta .Hias.a.los.lpitoersd:mslacm.3aen ical Lacio AO C LEm RrN L D r K igaK5uMUbrto Plci is O1, r c ento sc el el caa n i .i ~.cA e nci reonprlsis etes ;Lpz n oila0e 4 .Pthrgnao:M. e di ,,lnhsidel.eniuqaired dre l ,a Micado, oc es d err s aieao ocr Pe,., iaehds.s Mias.det hrs eoose-isoosoc Fs.n daads inos y U__ derrotado:_______ Tiempo_1_ horaa___ minutw._ Anotador:___ .dcgc aoins re dn' o.c,,eit laC n g As cri. ea. dd r e eoOs tdsaoiio st-'SOpSaeodtProe a Su qceaooi oaersO HA. Ai HL drebe4 Ai D Y V N A lS,.,os c mor e irsoa.dr dsa ae .o camlidt. ncel cac ar drt apees'caWisa pOlga o a3d rlersu dqapuolrar-s acssataruccnoaisc t na almpe itarde.e doa ode eseorr nie ndodrerstacoc~a, Pso e _ __*:_ __ _ __ _ Calolo,, l;-. -,ne Cinip raote de JuCne ncms-hsasdlosdeportes con1a ar al-puehrs.YradtdOssnn .s. Aiacostumbradcatlot.l O=1 bac ~1o ba,1, frruinsal depurhOO 'OOt E. s ¡si.sdu l, o ,. Jen. si esAsodaciCap-nmaoder ruosooi e stdo dror r q elaeo comodile mtco oe, cuere1sa Leu mire prtad oseIa p o o d as alP oein l 1 5 tit r ~ li ,ir¡.ae pusli L e e ac erl, li eC l om b a -0 pa l l r1 P F¡ d l C t l di em e 4 la hu 1 1 k 1 L

PAGE 19

MARIO DE LA MARlN.A.-V 0 eroeo. 5 de Djtsieoolnre tdno1952 HABANA Y. CLUB VS. SANTIAGO Y ATLETICO VS.]1 Mfirador Depo¡ tivo Dbt o e Acta en el torneo de golf Dtsetdsticos del turco Youseff ke ol trabajo de Rlack Gran intrr.% ha denpertado esta El z ~0 prsnntacino de] famoso lachador contra Ltania. Notas l a Por Rem Molina __ Alreot a.isaaprariedrl t.d.oE tr~o ¡a y 0no onroos, nonrs t n do de 11:-r1 rfat du. mo cartel del ao nel ruada doaiar-de aneolt o noprbar i error omeido pr tndelas lurhas.Caoo aon u.con u0e ano lo quelitronaOSu an.adesreaaanopoa.Dorrort. di to Pa!llote rorroado a actuaciaodrt gigante na anl ojda lot.atcons ltost doe Is a rl-. do bano. deostanodasIrallaa snpaotaouldaId do anas araan boros diue nea 00o.net crdad la lmportancla de sa labor naan.lioa rode la ooelraimos 500 ro coardo ron tloatconnosdoe allscb tad trabaando 000n m,. salorala dmarassrnl ltandestacados enocualquracma cao oistede&y maror losldsd z Primrapresntmlaineno Cab a ro ,:ideporte, pronntasdtscrepnamndda qaenenapc.oaolearno6 in Cail nobrindaoaunro ra 005 ras .lana sums alo rado oen 0en 0su obohdalo, bqnrb rmlos ma atractivo, roo'daos niearna o i ri baseobal. Camonelpasa-. oorndimienrto. pessinemrpone nr 000a asaliaao o. canfmuoD corroo rey loactaindouniaoloofinals dcampa sodeoa0000a Y rlmanarnre d.siu-aod odr pairdo aralizarse desde mayor taaoaoso raararmae0 rtniols ros doglos diternens sinapreo Doe00000 do cnolas sdiira. os, uudYuef.qee. agnOpr abtami Iaa9.drneel e e b, esp altadb padasd or n oaao l ca ,Larlan recien, a nle el futriiltdonr.doerydos trcio OP,,s s rorrlcenassanaaElr cndelero apnsar doloa doantroasdnjrniagsoenamayoyna rrodo oseron.figulraenrera¡ ni L mido e Caa sor, conoido ondoc. dnajaraidodotoob0aaor esea mesoriraa rrrlaI.dn d t mocannrte, coa ol bogador M s aationada o r laa rjss0 ri:n 0 0lal; Oaco rs acoo, aono oarlgnrjinraoorradnank Saer tmo arnoaenrdoy unOtrionoaetoo olroUlooooparoirrrarar brg.d r Mdi U. deo ro irlrrla s eniots odsu sioo:e 21eni a ; d ~ tlloo Yca rluaroPI atc~ abnotien ro ii NcirnIa d osprodiaso obrai n36ryr dosayp riorderlnno Mojarn toas ss renacriooneunasn.ra ~ejeriedrrrro.PraniardeOO dagosto obrnla y oo trodloen splivtaro.Lsaaraiuirooo ,aanah.do. joc ioor enusoro 1 t iao e orlOoaaEtr u. qicetiyr relaajo d 00 oibo cIr r orro qta en D.dge, delB,.o qarnoo a br os rrdryatodposas dr loo de[ caindboorr bid.oasioar. ti.,.ah aro0i-ar rar iladt a 0a c ruioadnibrocia ob rorordas dadsme orraasooaannja, rai tiair.asdbou .rrnitron rr t ujodasi rio l ro no na v caan. Moe 1 d rada s anla ual sra mosalain Srarjl brola o aabirPa .ulrandoccocrala1e namM.ad canOsdloc Lomrlaoot arkue sobenienal pens pri da a s mcal oibr,robrras otromor bops o aro loo qotrn aOo Pouyoaaradasutor.n-o na o co 0 drabaar o o e ia t e o u eon.d 0 0 0 rarr 05 ssj i cjtorosna. irabaro eaj e. a lano rlaos.1detao 000 000p.0. doercolotpras corarrainarrlga n la aaoialara saaun.td Mdo a iancra elodsuntars ao-aaSudn.¡.tlnsoren a b o blen. rPoru ev irrso t u abarr no proc alo injii a aanncn quCafiaznsguorlusg sr narrf a pa Omnl ctrono ops nror d sa .¡eBsk. L.,rritopnj nrjaio asoldtodnues periatrbsloaa-d-n inrrap 0 0 oo11 o r olla ~noatir&mentepoloda. 0000pardena depbl, crsoIr a.ras 00 0000i00 abs otaosacin a s ar ar co d is ordadrinoa i b0a6 senoaorproba1 orn d eo s r a at oorooa o 0 Cads aeaos r a lizad001 p raasa Poplor elado oae se oentroentrobloorooo. h' be qu fueprocamad el eP-s trioo ajre lu rbod cstor dr 00 ji j~lack i lor A o e10 1 .rribrao rCormo. ray 0apor aron jnlaaroocpa ltro err rr deoa l dncit rs itann in a n c a cDrgos ala eon Iso orbldace l lncVtelrdoa. Ce.bl 00 e00000.lor00 arrairenra ororrayrda te1cor ral albultorsdno nuniar-n Dalorigihayno,.sisoraorr.$o s n aorrr im ud as.rr peo s elor n s¡, nosoo.en c i n o quebor ia horos a doa rrraA l cro eLoo d .in¡r.nec i id ro -O b .o la tidn i ,dric a le o m pror s ru b q e o o m Oo drar C bi t ico nb de'a ulit Irqnue rld oorridb ,c' a Ch Oro-uoliojoroaundr da auehare eoja *lodos ira a ,. prl so-Pe B] tnlo r abiorobo-oichoa., -ouao¡l:o. ¡sp ateayAr oDgentin1a efe.,ctarn sy crndr r l iltarl inesi recoocieno queesta ez as solosp dsosbrindansedolal ler aj 0 e n,rLala~ d nl kqaia empaopaor ro dado!r n1h han ezocio.5~0irooI,tbsetosnso~hsnq. cndects.oaaar,,it¡ar~snhoossitnatrp.,sOsos Pon PETen Fl ~i0r00aadarecorreoMuar. ro aroor d oa s br roosnpo l maa salrlO; r la r es d.0 '1un.d e] fu eroddrcroerostsnalRaatob obrasanl.miemapopulprroapleoaocoiollaaoundodCiroaOfiguranolo-noaopnb Pedorolsaiooab entrea r Ma. equipso sar no areb er d aoodo roso1.1. arda P,, o an d"lT n do X:'tiarrt lola en l o tor e ont rykb.E oarno ohar d ".o relo clot o, o rso vb ob s o n o roo castos a nol a dica.R essoltao ndo'.1Eddreoas.s o.r alr a-torioreqosuno, e ereo prt lc l i mor logar. ,Hoy I roa r loo.aaao ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hy oo-rorooOoroni',ooor pnrooiloon moobanraAnrnanbrap-daporobbesipo-naales.an dei, oso osefecrtunaosor-euos salerso bn bsaront-na Iasodos los irombo. soc ai.,s quri lapoonaga tri ir.s rOdo O a lora niorrodo Oraao ci.d.oC.r¡.oioe-udroo ioa loo '0000 00 loa ronrrao.0010 r Oarn00la joousPra 0(oero lfs r en], rLH,ordbor tOrlnodorincomod Mlrrodrot000eoloeoarOsa .,,h ontersadoelsmismlaeror-dodPrrob ~ daCprodVolozonuestrodcaOporn 000 ir or"PINRA, c oinlYo. DPoloolrlaaeol.ora loorelmachsorl.,-en iorobleasio.r.r.do odc oroo rrlr.oo-oo Oa00 oooo ror iooaiiioOi-oCdI IIroolyrmd nalaeloasuaoeldlrorrOonaograoooodl A u roionoo1. rnio aoo Losl o r no eoa ,,aioeoso ubbor is laderrlosod io ood lool Po oo rr LON5oo000-0001 oimoo RE pOZ aloi--odadosPr 'o d100 odo daqe ,1 tnn .t.fu n .oooora B",,ora ,, ranr ooonp n, ijaroro ao0 a la rco!oo 0100bya.O oo td aaro, ,, niolaar:Ogoo ooo o-rdas orn.ooo o1oro.ni1ia, ill Oar Vr ro ulirs.Jo o oonldcr o qiGoolfp os.l 100.b od r q~ lo lorrorr.Yi ,ncscloaosnroadadebutantesrenrelrooorooooodobidaoya i o o r zoioood ril, vpron iooaqul o dein ie a nteyood oooo o_ rboR, r nc" ce" a odooe' NRrooar Prronitcdoboord a rrta n raorl. 0,,>, i, -1oro no dol; os o .aodo i ol no fi~rirurIle nt 0001 000 00 00 lot o n SIm ias r O o or O 00 0 0 lo 0 u n tl l n r o e d i n n i iu o r tno lo o eg o fn o r od eb l a o o19 2r n ,Oe, 0 0 r r a r ir o o o r r dyo o an .e. 1, '12.rnornrirO ~lOats a a ira 0000 100 aooqrooo odl0000 d', atio Etis~ e uOrsutdd¡o,dle .broai. ,n dio : .oa al 000 uOoston 00 itororl amb -¡sv.a nn orai e rao io do,1,s os ltia. Otryoiqosne loo a~.a nldCaaor E yN. o oi d. dr M oris o reMari s. d o ra Lgu i l Pln ,l,, l ioprraa e ga .or. l ,, llor dr o-oooooy W.ooo o Z,0 l icar ro in, o Cobit.-0,-lo92O8licoyHrRoo-y joros ti liga,, 0 0 ,.ia:n 1 'ptno O l!rioos .0 0 0 09, ¡biront-ienn¡i Aoooo rp OrnerTorrO A.¡,tb so e -n ~;i7. Oooe-onoC.;ibo yod l resiroi. orb n.a dooim orro d Ao aj ro qa dMldorlo [t'" rOair o balido l an ei 'lt isas. rd~1p g ,'11 ro.aoauno oo a -l0 Cobno o oroOai Pano Ha.~ o ora o, b ommo oooor Cb, sgind sja 0 i.(lauy.i(t Co ¡1110i oirtir laobr. 0 01R 00i 0 so nri ro e el encueno asotiro bro de.oela. 1oohp D spurda -l s dde i ¡co ro o s 0 100 ol rOo,', a. r eon oayooer, b rnirono Hn osdo o oodoosdoorlanal.La bmb' ts 0000de parejas 1.0qrmha 000000en r Mariscon n adeajh.den. yiarl s pelbotas ni 0 rh s vraop l o a sbaro tVrsedeClusaO ioo, .a aoroot rO 00 doo Lo Haboya.1s~ r ~o baoeatonsbio bromo onabos bao o Sqi sro d-nindeodoa boom obeiase do Po 1]iR Lj orY 000 ooooen0-ao Oos orlar oro Irace.eolimos ,rooz.loso Co-. srvmbradosvlospaij-iirostandor Sainijogo doo los, ',ognodd lspo1rndpi.o roboo so ni queoo o chms 0 ooir0 oa olo P bhe.ro r cerlo d Oroibo l nt. -, Lo Alo 00 ¡ n 0000Yro eos ram qasromo,,gira onelrioPo, odih mejr emstacn au Q ane ooa on ado dcr u 1 V.nesr ai loi IrrnaWd-. n grpo 00010. Ir.ara oi,, o oF do dore o a l '000i droision do lo loaba.o le~. s hAJdo .o Os qu00ror rjnAgjot oi o aro b ao rro d o aa o1bI,R e'helsal r lr.aooo. abodoo. orlo Maos.al ts mdadol bsr Ooo Oloo o a dr Pd otoiOoaa abrm nCu, rder~nsnn ltd ,bit eOolon b rar rl!j i or. iovlan ch~odol, dol ClubMOrlona o Mdeiiro qAeien unasb osisbiul 0dtl osn nidCadnnod isnaoaor o o irda.¡ra O on o Ml dr-ros, ro-1 lio r ab. n bsaodo moo4rrbsaor 00 0 u ns tu s sr poso rbad a AC.n-dod a mbSido s, oelo raol-s smo lmn.,coloreOros t.-05000 1 cl n 0000 05 mro rrno, 00 0 0 dn ro Lsi onooo ideld oosao o ipriloraL 0 mer anoecesrit ro loo p, bro o o o 1 looa saa roa oao coa olo.t0 0 Loo rod roo roiIr",om oso n.O osai soro rad lrao .i rn r es ena qu ~ ~ n el u 00o cogr obaon. oo Ebq n cdao l ,o0o.o iii bo o., t.A.:-o a No qbsan co n ln s u 0bn o oco:a,:d-lJ-o-o Fet e a Sio. d las Veg1i.asunos0 bOda s i mir qui taf00000 ., altilo a so oi juio nfen ., si1 du arqsaoesp 0000-gaar sodo siompon1isoOrlar O ~ ~ ~ M jar OO 000-00 ao ariso ma.o. d0 Orono2 aaa00000daOo o o lltrro d-d, ppasopno~~ ooooo PIO LordyNuiorm de 50 aoia ao Olan,1 dol .Cm.aoal o0 A aomoydrsonrojueganrosors a ungolloa000-1,~sbny ro ', a r 4~~~~~~ rnon rirrldsaa Ba.o oo dr 4 5 i roro &1000 p nnanlgrdo i niaoirCloa inoo ritCOnT Piolo 000p 0 obra,elos ca o raeon io, odrl tgCdlubLp'O-i-oPa igrea l ro o or doas lriPir sda'Ma brosabbRd,,boso 0 000000 l00000 e,¡¡o-d,, apron d osdr lods ma obodos,1do23Vabnoria. lo deo nodo b Al le dn Cab. LboMfro rol ooa r.l n Fqo oari n maeu C aroq eorood-rt. hae-,nMd¡rodeoona II AIu000000011 ~ "e oooaoa. d .bl ooriii arlnobr DoaoniTltsonolo.oencOoouobaOoldaaOslU oonnd.a nrOotaia l.00 ooortoh t 00 Jut0 dolo inga po ado. mo ]oo Osl aa roo. Oh.,. ogE ad1 Lomoss i t,, dio1. teoso ii n to rsio de r1, c o pe rolen, 0 otdamo io ioa o 0 0 V n Altc de CCuao ba,05 mosO0 losion dosMs dl por foro 0 oPorordoseund ornosa s r0 sa-.sa onoirto 0 ; ,,easniaha ,ono Uoonivebnia orsoiond Possguio ol an la. 00000 boa aton pe odtosdr RoYanosClobsalo,' OnIra maOs bino o oic Z.I 1~ ~~ boioo.deoMmn Dos0 o r ba o s mord si m mns Lo.jdaor0 roobarn no nlIdbom~dm osoosoo.-000-A,_ aarsIbono"'nbnm s ooo o-s tnro tcitatn d sosba do Cab f re a oria doe bo o r iob OaOrr. QueODno X¡,, ooa drrbo O qasiorbolaronHoas laPno n '000ilocoao epo bnrl oo agipb onddTnbosromr Crrd Ir q0000 D o ln a naou bJAos dd o rg 0 e bal ian queAbar eda on¡ba C.ano dalo mnaoriunfomtaeOato hd o. El a o .a Lo s ndo srilo a a L iqlunidado ebOja¡ oOioa rTnsr 11 O rooto a osnt oadsdognatn roOs pa o1a4,.mueo ndpoElrndroClu 000 pos ot o mntoblo.saoema.,t on or ida a ral. bllo 9,s2P. osdode f p s d.ps. l lu oi l oso. drd1anosnml tpimsL aoooaastrdopr-______ e__ _es __ monroooad boso. 00000 Tio lo 0drnsba1d or, olO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -ar LiIaanoiaoa tsdsea scm omnoy so o a ,poPlonrol .ht15 ruadrl ogu io.Oladcarde Rn n os rep s yal mbedia dellm L nta bcl oeePnte yoeo d e]os s pds i 5s nm mioo d o 000 R tardeoeSto al d eol .Cla I vcdad ob enegomas p la R ngA iio Nonloral dor. ueestnmo pr Idr l .srodo rod tar Iad po arioYr rno d l gar b do Ingt rl rb -ls o nrt rbor dtana nOl.m. Y a Asar ti Ld isno y o ,01 Ao. oru sod l.t naO bloo 0100 m yit121 aol ood. adoLotroJ., ob.pa-EmSor enocd .et ua.Uattean iv s. oI o onold imon, c *ton forr.iidraOooross lanobaatdoooo1.d.,ra psd d.sCuNanad go oaootot -bcampenlead 1sosia dbelo.'pabag.tul'. rpd tee e ,Y rAten monos 00000 Irlro a-roda, o lgodas i y proa tI libras [-ERSHEY, HOY, EN BASKET PLorenzo di'Luce interesante el programa d echada al Regla cacter popular que dan maana El combateoerboTny Lamoiro y rl Guajiro der iras promete s urdito de] Ariguaabo 00 pmo 1 oer a langre ylargo desde rl primor inotante Lzaro Pijota rstenmagnfira lorma. Fao y rl Guagrgro Morjoroiaabin brindarn tariosa combato la, impuln la dU gamo ab ro trlooii rr. 00.00 r oool oao o l Ol eqio de¡ Proreo roo.rl 0oon sr oo Anuncia.oo1n o lo mo 0000,in o. Piaron deRO i00 soono yrls l Olooio o 00000000 Gt'-snadofl. in ciltamid e do ba. Litad iu no ¡a oioa o 0000000 oi 'looooopool. bounoonoolnoIrech d oaue dose da. coOo n ooOnonioooroaiiorhnl .ro taosdo pand o 10ren Lo Orino crorooaodl o-i0000 o1nm 0 00 l dor ]entr laI moulada pa PorOs l, lalas Dopoirs050000_. 0 o.lOoonoF,, 000 isoArqe.11 obopom s pro nio o b u oro Eld. ahOo pos illrn e, rnlri Jud rtor lo natoarlea rnorn 0000poeioa.dhrooori Oooo ola raboo Da sieteorilnodor our hsprncb aaiaonoi-toiornoa A 1~1 lor ,l-. aroonn¡baspoco'o. oaooo r-asi maasen 00000 te l Icl eoI.p',uhobo orOOpOOdi .o 00 .0e o, OLnoro itadornoo-se mooosrbsrnbuenatl:1pot1~dn-000 io--1.d d bbooeta os el prine "u"imrl -0 0od orooosl o j los O O O 5y5 5.5 abo alo aelicPr oro Os 1oda uirbngol re roE ar oosoooo ao1a.lobti "l,,fl ,m OPO O DOa O aita.Aa OOOg LAe ~ i Ie ~ 1 ni Oi e oo nulPrl m l", 0rnt 50a 0je 0. 0 -ld io o O.lo-o 100000 910000'o 11inlais Atu. ulil. lo 'M, OiD laoboronod.Io~u. 0000. 00 0y 1 0 2 l,.le.ba rolo.eor REGL Mb .0.k0 0 0 1 00kr .o.0 .r d00513. tor ,n 0 1 0 II 0 0 o0 01 0 o a c a o ii'oaol'01 arro Era GUIP NOPATIDO 3nlatos b ToOs 150 l1t10 'N J" 'l 0 000ub oCaotm hiroro s e montr o T mo Mr 0.02b . 00.0. Dolor1 sorbo Po 00000'dol 11. -roa.non0la oro1dn aan rnio1 e, 001000 500 1 ,0 Ooo aa. otrir. .oosOntoooaoinA 290 r 0 72411 0 0 do .ae,¡i Pion ARTIDn. 3 ¡drooro 00 RF.0 0 0 1 0 -p iooo .aio 1-r Or la,0,0 0 ,bis. .cI o raa.Te, oladot c. 0 7.~ro daoa .orrro bori o O1 or l o D o odol ro daTa 000002b -.-. . io l-O1 an bol or PRdIME 000000 SOD NDA DO i (~ O t s. 4 O, r l, oodor aooo rn r-oo A,.00, ¡.Tr T. Oamndooo1000 1 ", ~O ~ro mol s dr ida P.odoilob1o. 3.it iso-arido br loo ooro.Ab PoRaIMOER A OT1DE. a, -0 tontos unir oP oo. 3 1s n orso ol s r1o s o oso l O is A-a-ydol 01 --P-rob -o omto .,adorl;"g d, r. p rd ra i SE UN O ARIDO .30tato REGLAooor Corola0.00-0 al,ob-n,ors .0rnoao oriio IAI D L A~N Elegantese-decidaciŽm& 2 "BD~~t -oosooolo¡ombre.rSonslosnopaton quecosioos cosaacaolqsoinntraje e alei. Solnstbonisto -oi*nmslo A lsaao1 son (rs~ y rdos~ai-oponiaissenoo-porotsd lar, pnorque ruesosa torl -o¡l -jorp praogen ajlo*-io, aaldolad oa nltar delpovnseoa. l"saplas.asonpoasa, paoa-snslslesioquere]pi r respIro 5 soa adatsaa. Los apao IIOOSTER asoncilmnteanlasoltna y irososenovaosolorsodo graonsmoa. Eooooencorqeqohnaajue-gomosuo traj*. pmrub unpar do BOOOTERS ¡soy msnso. j Lo e-emodque momios sobr l aobeo Recuerdo -No son lIado" s nosleansel nombreo lada 5 UNITED STATES RUIBER (O., LTD 0 ConcoasNo. 416, Habano. Tal X-3382 Fbria:a toma de Terra, Proas de la Habana coriA asoar5 gna-o 0 Spnrt
PAGE 20

Finanzas DIARIO DE LA MARINAE-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 No registr gran activid ad la Bolsa de New York Ztdina onsejrdelb mejovolinen egitras deliana deal S. 1Leopol do Casas Reitsemna BoeaNo suspendern en E. U. etEel ON Cotizacin de 1 los controleis actuales de operaciones ,i-a. se~.: e .0::?: C ]e s; WAlsSHLENCEN, Priod :E.sEnieCE EECsCEercaaos LCEE MenEECEy CO.-EE CENovl. Acoero INENOr ilrso EE-CCE E ENEECEEEEEE'CEE y 1BONOS DE CUBA ECNEEENE.CEEEYSCE. en la Cesi)"in e sE Y E 00 cECrtE. CSbeN E -EEE C CEE'NEEEECNE EEEE E E NtEsnte e ECE e t. EEESEc EN N EC OK.dclulboECE EESE 6FE.EnO ECE.adEn iEE rEacEEnEE1E E dle auBon vls l oqee mraoE"C EC NdEC E'E e N EEOE~EoE i20 enEen eSoelSe C1NEC9N53. ENE OEC EE OEE EOEEEEN-OCE CEES.do NFOOCEPEICEEEE1C EN EE-PE.OECCEEENEE Ed.EEesha cerCCEEeo¡ so e CEEEEEENECCEEEl ecd e5 d -SEE cotiEEadeEC10E5EunENcECtoaCo -E E trE.EEA N N eCEE ENCE EEEE3o.,EEconEe YEo tuEoECNer toda EE C anEacCE jCENEEECCC0D eerocaieE omt.¡¡EDEEE E,. ENES C PEEEEEE sE.obreSEElE ePOEEEECCEoEEE'd, hacerE, eECEENEEECEEEYENdo laEEEE EE nuE e vaEEEEEEE NNE PEn,, c E-ECEE PEePli s EEa CEp a rtE C aESE NP Er EE-E, E EEeEEd eEEEe e EE EEC E'aEEn ECEE CCEEECEEEEEEEPC EEECC.00EC 000sa C7te-O. NCEOC N EEE.1 ACEIN NLAJEE N trCesEoctaE-OTE-yEEuEAdECE. E EES'EEpErEElaQEEENensNaENE9OECE CE, EEE CE Nc l CEOE% eCnCCEEr-TEEEEE-in, ECEECE C.DoE ES t-EEEE15CE .SEE).E NEEE .4EEC EN0. ENE 6nCaTEFl TEE CNEE N eeSo SEEEi OECCEE iiTCCECEENECSyEC -CEN BCEC EtaAlO 'En N E S p c E E E E E E EC. EcEc E E 3 7 s e e c s E E N3 8 u n 5o c E E v o. LCEuA EaS1 3 N i c iN U o A lC E l o s Ea u a e Nen o d e ., S E E p a r a haE E c S O e N a g oE E s CE E C E-er c Ed o E 0. C En o Eid a o sC E Ce RE E E ECIp .Ees s er i n e e s E N CEio s E E E E C E E N L E P E E E E E E C E LECO.o PC ELEEEEELC E sECCEECCEC 03aOEECOONAOS lEE-SE Es 'o ,tdN EISE NO E L E. EC NE EN N EEEUNEAE SE E CET.00E5. a 38.EDEOlaEENuEaENEEEEEEEEEENA 01 E EN, c Y orkE C E'S SES .1EpEE19E1 9 E1 PEECEF CEE-EoE O E E SPE EC CA EO N N E N E E E N E f E E E EerprtEuEccoe d se l SEuro CeSntaEorEaEEEc. ECL, E EE EC ENEEEC-CCN-CEE ENEECNNEEEAEN CE Co E N E E E l CE seSE EE EEC CE e CE oE EE d EC. S CIECEE' DEC AE E A B L A t l 1d d o o e n e t c p E f. e p l o C ,p e i e t OCENCCE'ECCCE EO.EEEEEEC PE'ACEEEEECEE L' E CEEE-E.EEEE-NC.ISNE~JYEdEENEECEN34NECE CE 1,s,1%EEEE-ECLDE CEENLECERK LEE CECEEoCEPEENSENNs noE-CE' NciEl EEsCY EJu strdC enera eNOE tNcNE CC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~riiC L'CO ECCE" E EE E NCECCqECCOEOECCE CCEECELE E .CEENE EL EECEEEnEENEEe EEEE1. pr. .e Es EtNElOENN N EPe E NEE1E¡gEEria ECON o oEN EEEESCE EECECEECEENEEE LE 'LEE E'OCEOCO-E o scadearzd aIdOC.ECnEbae Sn NNEe.mAmEplia YENAeli nanq.E OE'q' COOEECE y eNEECC CN ENC C -E ECE PE EEC NpCECEE EEC NNEEE EN.EESEEEEECNEN OECE"' ECENECCsEliEdoE s NSCE NEEESpEENrNeEEEstigioE E EEECNOEECEEESyESOOE1NEE-.E NJECENBSEEEEEE E CEO,, .apENEs-'bl esEEt e i r e N s uCEE EEO N E n CECEd el eaC e .E bENd., N eES E. l osEEneEEN C l ENNEN 0C8 CE C EC CEElCEEEO EE CE CC.EYEEA Ec .'CEL EL E Ep-nEENO E deEN EC NIIC queYN E E NE N ECEEEECOEESEEPCCEEESEEO EN CCEEEE E CENENENE. S EA ECCESNCEEo22E qu eCeEEticEnasuerNEciPEe rer SeEEEEECENNEENN e n 5OEE EESOEEdO ebENCEtNElEsDEEENNNEEEEEEEEEEEEEE NOE-EEENOE EEE0o, NC.O Sn e neo recEcinSCmep. neEECSCCCEEEEE EEEd131,l.u .i5, ENOnft ,etciELEPvi-CE.EpE ECCb -ae.EEE e rsasNEECBEEEE Sv cEEPN-eEEEOCrEEEEECE.CC oo NOEESE ELECPe'=,C'EN'.N de OCCuba. C 2.OEEEla OE 3OCEO eCE tE-EEP.EEEO C ubaE-CE'EEEESEC-CPElCCEOAEY0 37E-OByE luCEE s EE'EEPEEECP-CL N ? P pe-ue~ELCE clcElaSuna Sc NC-sechaEE.q!uin MarinENo NCEESCEEEE' E NCinr COEdC N E C C S e 373 iC EEC-E Ene n CECE EEE--EEecia ebeEr¡ IE \ETIdA En OC ECOLE EC OS nd eEE6S.1 ra oa s.cao.COEE1-, 1¡ 5,'enrte J ractivirda,Ia d dat uen venta s ar lE aE E 'EO cE-ECEE-E E O E CEO abE iernO c o n benEvEEE e n E el p C;CC1 w bin'n e'el.i.la ciia e 4CECCE yCE lEoJcE E db i.lns omn.ae1 .oE CEN OENELC EPEEpEE E EE.SA'E 7. 1 00 1 eed" EE ha-'E W,'In AEE u ;h n;verader EN EE C o EN mCS eC oCvE Eri e aCEcE CE tamE ine' tEEN s 4 1 E idINbr mlEP N E¡C'N ioEEE f e on db e EE 6 y 6 0 Oce de34 e di C;del Er. e EEE'LEECie' ASERLmediadoN DEL F.MEEn .1FE eE! coYEBO dB fan oaci n riCuba. NAENOEECEE Es NECEEEN EEC SEETO PICOCCEECCC EECE o. E EE-EEECE CECE' 00ECEECEEseOEEaOECECENEN oosNCNle PECEI OEC COEEO CoEELE EEEEEEC IIL CAD DA Z Roo . E'ooE ECC CENCEEE d Ee al E C EE Ediquee¡COEECEEEE suOSEEsLEECEECECOCCEEE lECCEEyEEcEoC_ EEOEOPCEECEENCEEEEE ieNpE-NEtVe ELCCCEOES SE.EEEEOECCEEEAP ¡etsCmge EN T voC ESC lumEE en eCen.CE E CE be P eoo eoEl EC.CsCCi Oa EauOrCEECE Ee,,, ELE.LELcEE a e lEECEnO EEEq-E a E scOSNE e eeae e os Co~~~~ SEEtE, EECEENCNEPEC mEO E er. NPcEdo Yeb en cEEE EOSEC'EOELsECiCAE EE. ~ 9' 0 E.r C Cn. eEECEoNO CLNEE E EEC NE E CpNEOCE 163 Ye",.d E ,.,dEEa1E78 AN EC'.EE'Eda ~q EEE"E.'satisfccinE EECANpoErNA REPBLICA DE CUBA Bonos de¡ Cuatro y Medio por Ciento de la Deuda Exterior de la Repblica de Cuba 1937-1977 1. U', . . . D~ 5 DE 11.1 CADA UNO. 11-111 1 A. ,, OS 0 11 A 27 .,A 4103 IMII 1 l 1,1 i l S ", t 1, U"" 1 1 11 J43,12 412i7 47PI7 Mm 11 0 'A -1-11 31n2i iS.A mi, 1-13 1,1 1 1 11,111 1111110 17 1.1,1,11 t ll. 0, l! 1 -JA.O '93,tO 1.211 111 1.1 7,1, J.lt Il1,1 1 2 I A < 1 i .11,1 <2,1 1 A j 1 l, 31 111,21,17 l 2 V. l~v Al . 21. A". "iA, 1 c', .8". .11001 .1349 600,3 '3m muj 0 1 2-5 -11111 1.131 ~. .11 3 .1. 133,. ""0 l 201.11 UAM. 3-1 123.4 . 0. -46 s~m In. IO*be 2120 1. 32 2.WOO 3-1 l2l 11. .561 OM411 II.A. 0 33 :jit .,t . 1 123 2-11111 12 11 -A. 11911 -3. lt-1 .3 BUIA bc, 22 0 j,713 35., 1 191 46847 31003 "a2 '7 .A 7 A 1 1 A, II 2404 90112 15192 21430 20224 3 SU 13 4MI 1 b.l." solas CIM 13A 11 RCIOS 1,11 1 S S -1. l. ~t1 JUDA .1. 55121 -35 In. 1312.2 55143 6028 01430 0,33 < 11,11 111 2 1*1 102111 31 IMI¡ 41330 9 40050 5 tiA ,A 113 19 31 .1 til 110t. .112 S'03 21 2' AS ZA. l3I', "l. 1 11111 1111,1 1,141:31 13 l 111 ~. ¡SI j 0 21.5 9333 36358 029 .0203 55 3 17 0 7 ~1 A', ~62 14OS JO~ :121: 131.11,111 l luz, ""A, ,A, 11 0133% .,,A, 1-1 11 301.1 IMO 2202 2 53. 1-8 4 Ju5 001A 1,5 Al, 1 71 1 71 1 11 .101,1 -11 '13 Hg. IA 11 al 1 2 2"7' 110 l¡ l 111.7 lUA'.'7 A1,~ ~Al l -91 "¡A 0933 !1 J-21331 W. t 1 0., .,U 1 1.1 1,1 1 il, 1 1 1 1,11 i t1, _,A '." 2~ Ullil, ,,,,Al Il 2, 'U !'1 j l l-1 191,110 81011 (.U 3 U-, j, 11-1 111-9 l""AO .-. 5 , 111 1 1 A111UU .02 ', 11 t 1,11 1 10 t 11 1 1 1 Stio' : i ,, -A i ,, '. mo l Alut }1 )1 1 01'Jh 11,1112 'j7% 10 1 lA J : 51-11 4 1 1, J 51 UU7 50 14 a C 2(11 i 11 C. "! -, 1 3 1 11 C, ', S, l,! i2,111 1 -1, ', A l-, ,'0-, Z-7, 1 S J U l2 11111 1 U71,11 1 A. )A t 1 (1 IA7 14 llSO111 1 SU 2A11 ; 1.1 ;j." iltA 11 U ll, IA.".A, --1,11 A ?'211 "0 lOl 11 l lO 1,1 ~ll lAM5 1. lti? 12 lliO 0 211 tt"" -11 21A, . -1 AU V. 1 .2 '-', 1%1.1 1 127,11 -11 -. S1.A jt,7 ,4 A jj A A .A 1t ,l 11 .,0, .A.-,¡ -13 1, ,0,. ',A,, 0 2,'12 .0,, 1 l 17.11 'i:' 0. llS-1 11171 1,1~ Ot11 1 A,,,,, '1111 1 7'"l l 1111 1' 0'.' '1 7 11 A '7 1 ~Al H< %' IZ 11 i 1 l, '12 1 ",0. .'-t A 1 A I-t ",,A. t 1 1, 1 A.0 '20 A "l l 1,22,1 1 11,111 1 11 111, 11 A, C 1 1 1 111 A A t 11 5, 3, A U 1 3 m 3, 711 17'U 1:-. 5.171 l11-1 .1 ""0 15 1,1 1,11. l, 11 UA 21 1 1 A 11.1A) -2 M111.11,13 1 j7 Ol 1 !1,1 ll 9 511,11 1511 1 1 T IA 1 11,57 BONOS DE 1500 CADA UNO BONOS DE CADI, UNO y 4 j' 2-5 :ODO Sj 0 'l 62 992 7 1~ i 10,10 1,53 "32 0', -7 t-O W920 11 tl1 1~~ d, N-1. 0, . U, BONOS l.-O CADA UNO, 1. 402 49878 55255 62430 6.9273 504 1 9891 -11 19111 5 1,10A AU3AU -, 1, 0 l I -, 12 J, 9 10 . 5 Z 1 A 1,21,1 1 l, 10 2 11982 765.1 fi.1 l', IS Sal 5 1,11 :1 11 .0 1 l~. 0!.,, il1-1 .1111 1151 1 -1. 54,112. 5O1,1A 1 Y, 1 A 117, 112l 1 111 1 1 11,111 1111, (1-" 7 05.1 7131 A UU 1, tO 1. 3" IA.O 10 '51 ,l' 4171,11, l il"1 5,52.1 1145S., 12 ,4 7,1, ~s 6281 107.1 15 -1 l -1 19 i, 11 2,11 1 3l 11 , 3 1. 1,1 2 1 11 71 1221, 1'T', i' 1 '21 1~ SA20 UIMS 0 17.131 .21 6l.1 1070 11335 -76 -14 : 14 1 UO 1 5--051 583N 86740 22.A 7 1, 6-, li11 l'.' 1 Uill 13AOA112. -,21 'U 4855 S3,t3, 59401 AIVO 72145 ~MM 12984 J.12111. 1 1A t 1110 -A. -90 13521 75419 935.3 1 11 iz 21 1 i,1 -3258 ONO. 87711 73521 10481 2 190 3 1 -, 1 1 3-5 -34 3335 60719 457712 -79 705 8,13 1 91 Al e 153 l, ~19 .164 122,5 14. 11 .1 321-- 1-1 -SI 11 1 1 0165 13250 17494 -J< 32331 11 1.21 19219 M320 61482 89551 --1 -18891 81.0 132U 17532 2 2944 3217,1 1934. .9.1 61815 6fitiOA -BA BONOS DE lU00 CADA UNO, 4.0 lo 5 tit, l'AR itill .5 BONOS DE 331 C DA UM 157 2152 2102 4li, -"' l.-" '-0 ! -, iz.11 3.1 .31 4531 1-U '>-H . 1- -1 .5 1 3 J4 2947 4922 ".5fl AQ11-47 12092 B21 24" 3.42 513A 1,11. ti11LA REPBLICA DE CURA P., M. T, ., C '. ~ D A. .1. F¡-.1 d, 1952EN BC E P. EE EN rn.o YOCS. EE CtsECEE ECCEECECAOCE'DIA EEC E 9EE 2 EN 378 EEEE EE4C1E AZECABEN CECON EEEEE ECuEdeC 32.C0000oelaCECsEN C E 1 PE 11EEEE-EE E CPECEEECE.EEEEClmCSEE a CAJE 1 E ,ECEECEErs E 1E E IEnEECECdE' PRECEOS NPOTE 5 .5CCCEE CO E. _______2 0000 EEEEECNECo CEEEEE ,aC nECMC NDICAEEEEE. 00EC OE CES. CIERELDE EEOEN 1,1 E-EEEPSA EEEEE'EeEEE E CEEEFELCEE EETC E 3 1,,-EEE n~ CEC EEE.C.EEEEE 5 00 EE COCEECEIEECF3' p .aC-E N CEE,t, NeEEEC EC oCEE E1 E E ESEE. EEOEEEEEEC CoCE EE'E E' .E' NE EIN AL EN' Cd E 6E0E CAECE CUNOS E12EEElE CE "CE e C. OCELE CE CEE, EEE~EEEEE .OaEEC9 Al GODON EEEEElEEEEEE 'C L 5 EE1,C1;1,1 LE DE A VCO ECO LC N EOLEESA DE COE 'E CESEsTOTAL. . EEC8NEC3 CEEEC EE 260000EEECECE CENE dNEEEe NCEECEEELEEEEEECC EC.EE EEEEEE D NE30.000 EEECECEEE14ESEENE ElENeESECCEECEeCEoElEsEcambEiEECSECEEELE'3EENSEEEC Oa. EEEE p.EEECC eOnOCCCNSCEEE-EEE E1.EECanteo seEEEOCEEE. EE ECECEECEESEEE NE ECIEC ECCS E mCC OEO2 EEC my EL setemr a2 ptt mEEEE~JLt.C. .s.aeSE',Cier ESE Cenvebe oCEsAEEEEEEEEE WEE -1 AEESE t. ENE SET E'le E eC) SEESEE.eneLa J I-. . . 5EEC EIRR D VI11E LECE1SN CIAESCECE ECEE OEE OEE EC E 7 EoE CEPCEEEOI o ." n aE i b CEE Eii N E O E EECCEEy Saune nE. C ECE 5EE uECEE CEE ECEE E E EhE ECECECE EE EalCnELEE'ECEO Eo EEC 0ECE E E EE C I-PnEECC.E dEEEE Ed EC, EEE-ELLEEnd .EOECEEC4E-EE,. Cu r ES C CEC E EEa EE gua ElE'E, E OE CE E EC EN. EEESE ,EEEe Eso CEE CECEE ECO CECEEs d, CEC_,U'E'E ,EN e steECCEOC c1,1CE,] -EE E o SEA '" eCOOE 8ECCEE'E, s e SN E Actuacinp.,denla eEC.,sE:3.N v CEECE=IaEtEsECEdE EC ,EiE coCEL NECE -. EETC 6 _____ m~.SEnC-,noEC O 00 flC CC Fe ne & Be reo EN te tapaEsEE1EEEE.5 EE. C. tn L aE"r ECEEE-ECEEAEEEC3,80CC1OCC7E duE-ECEEE NENENYEE-1OEE.O CCSEECE1,ECEE3EE EEPEor oEEE NC CC E Srsverticn p .d aj uiocnu un.F' 15 8 CE-OCEEE CEENENO95SLECE;CEC E-CEEErCE EEEEENEEC&SEeE 1vouenttaEEEI ¡Jfls ao 94 6 CECEE 1.eECNES.E. ECEEEEEEY" i Finanzas Cotizacin de los MercadosC Amo Cxx Z Valores¡ BOLSA DE LA HABANA COTI Z ACION OFICIAL, tECEEEEelEPalioE dEEEEe EOOCEONECEEE CEEE-E-EEE -CEEEEEEEE. ~p .AEEEE BONOS Y OBLIGACIONES lE OBLIOCOONLS EEEECEEE-E ENES $5.,000,0 EEEV, Eb.,.eE C ionEEEoEEEE JE__ CoEEN.E EEc IE $50,000,00 CenlECrEmitEaE NE5EEE e-E BECE. OEl.,_ Ed. EE1. EEEEEEEEE EwNS(E. E.i . 113% C CIO N ES EEOEEEEEC NEbtcENE deNE E Cuba, 1S.N-LEEEEECEdEEUEE EN. E 0. ,E4'A$19,000.00 EEEEA BEEEE NECEEPANDEE EE.i CENE CECE-NEE E eEEEEEE dC BEEC E E.C~CESE, oB, EN60(. CEteEEEEEEE EEEEA ~hECEEECCECECEEEP.CEE AEEEEE deEE 3 EEEEE ayBEOEES. C ,CE. b.N l,E EN.EEUY EENb. rCJEE eCNE-E e HE C CcEEEEN EcinEEE LE E C .38N0E uCeEE NC EECe Esur Eno 1CEEEENEEECE8E. EEEE ECEEEEECPEECEEEC E Banc ErNEECEEEC eEEEEE ,C N~EENE.E he .t,1. ". Er e rritor EEaEESEErEeECA.E E E & j No MEr*NENE-EEC EE1E44EE-NEEJ EE ENE 914 NEC-E 71EECE ENEEEdd. eEE .. ni. r000 00 dECEEsE NENE 'E, E 5E' ~~C d. CeE.E. Eo BE.19 EbEEEE SCUE CEEE NgCE EECEE CN B19E3EE'E'E, C. EEEEE E OECE EE.EEE %.iEN 1 ACENECEEEE0ECECE CeE OEiCE. TSE CEN CEECCEE 'SEtcNECEEEEE EN, 1 CEpECEEECA-,CNEE. s. h .w, CECCh ECEE AEEEEEEEEe Etra EESE EEC.au '. CE. iiAd. dC EflC C ENE E N52 SE-1E9 EE lE E E', e s EgEEt E ElE E oE EhE E E E E ,E CuEbE ENES5. 95 LCEC ,ESCE CE 1SE6 ESEEEEEEE CC EEEEii ECEErECEEeE"EEEEECE.ucEEC SS ,EENE N. CO fcEECEC ECpENEE CEbnCEdEl,,:C bEEEEEc lE bE NEA1C46 EN EEEEEE. CE. pEN erE SRECE1CEE PEE EECSi 5 1j E E. CENE lc tuECE NECE.EE1ECE. brE-E .E1946E.E 33EE Hotl EesEn cnalEEEE EE.ECAEEELC EEEE E,, EdNd. E E E .E EE EE E E1E0E0LAECEEEEEEEEEEESE"EBE1E1E E. E.Ewz E E E E E E E E E 16 000. EPEEEEEEd. , 'CE,. CES onECEEE Ed uC1E a,¡.,C,,,EEE EN. .VioetaCE Eod CE p.iiEaAE Ei 1E Ee Yoe .1 E9E4 -AE-EAE-E, . EEEE NEE AE 0EE 0S E oCs. pNhELE ESC EE -rod or ~p, ~EyEN EOSE' CE EEEEEPWEY.0NEEEK 4D I rM R D E E E E EE :E. . E, C'E71E"1EE EE 5 E ~ ~ ~ ~ h EU EO n SEE SEr PEo E A .1E1.E EoEE, ElE, LEtE CE:eEEA= 11C 7, 71 E 7 Aci E E ELNE-EE E E LEE E E ECE C2EEE 6CE EE E1,C1 EEECE.ET.EEEE CE 1 C ,!pEE OECE~dESC1,CE.P1,1'E NC E ,P c N. ECCECECEEECBNEEECE2E5NCEEE'CSE EE2CPCEEE CEECPCE ENCE CCCL eCE N CC ECE NEC NE EEE ,t -R NEENECB"-' CE1E, E .C CECEE21 E SE ECOa.,EE.lES.B¡,,, ,.t. CENE ESE1CEECET;E.E.E E ~EE . EC IE hdNt _,NEEhE CECEE~.EE 7 2EEEE U'EEEECCECEC 5E lEN PECE E.EEE o3O3.32" C CLEEEEE-OEEE .E1EOE, CEE:E-EENE CE1. CE 1C4 'EC. CEE ENE EE CEO ScECEE.d.o)--p ENEE.CEEENEb.EE pECE ESEEEE a l, BEN Wr-1o W, SEE11 E EEE TCRI EECA EN R ELE > EE uSE'79C. EwS SEE]m EEEEECEEAE E eprm ntr rtE.OOCCCM3E-NEEER 1.SE,151 t 0.00NCC,-CE OE' PCE ,cEENE 7 C, E7% eE dY 3CCU p .ES E E n 1 ~ 328 .o CEEEEE F."E"O i NC NO ENN er. EE ilSO ¡,.57 pin r 37,tta¡ CtMeter% REECE CE, EENECCE9 -CAE E ECEECCE . EECrEE s~adelantos tcnicos ECEEEi-ESEel iePEEEC EECENEEEESEENEE CENS. coPreora ECEN E-C nEE EEEE do CE CeJues peciEE.pE-EECorCECECEt CE ex. EqElE uEIEE e %tESE ONE 'E E ECeCc-E .eEE7E200'EEEEEETE WoRTHINGTON d15,2 WeSE EEIEEE TECEEEE LEE cECnE-A vinECESCEC eS EnCEEEEE E. UT ~ & V ~ dE, d]gEN 5 yCcas e-ECO CeO,,cEEOC El Smbioodel.Calidad eTodo el Muedo d.Nda oEE. CE E-CEEqEfi. C CE-ECE E EL. CEEEE NECE CCCEEE CCE SueSvee. EE-EE CCEEEEEE E. EAE .PEE¡.ENEEE.EcEEEE .EpE -:CEE.lA CEnEcrudosse eoroCE rain Asr.fru E ,EU CE cEoNEEEN .EC E %,F ca, nl& ,I" rEu.J-%Y Eo CEEN ECen CeO e CeCENti EENro roJA RterHbseTLEOOotu-22 ¡slPEE EcECEE. OAEEE'E'ECE Cmengeuy CiegE de ApEE, HeIguN Gee.Is.ese SflNEd@ Cebe deE juEoN y E Bpir.0 HIJOS DE OLIMPIO PEREZ B ANMQU EROS-5 SANTIAGODEH COMPFOSTELA CE.CEEEA NEECE5EA-AYEEE.E4 Te.*JE InLAOANCCA DE AONA MENE ECENNENUL .3ACNNEEE5 TEENEE.44 CASAN ANTECEOaAS CTIESN E EABONAN MENE EPESEEE7_EEEW4 ESCETA DE PENZEN NEECE E.PErEEES.E E-SEE A vsNENE. 5 7. OSNOEdE Pe SE n. INEN-1NCE1 .E NCC. OSEmpEC PeOse E NEECE1ENO-ENES EN CEjE Es AhorsCC.EE'''E ANCEriCENEENr E.DircinEEGEneCEE E. BESE'& o BAOEE.eNNo E. 11CEE. PAoina 20 19 -IL

PAGE 21

Ao CXX1 Noticias catlicas DIARIO DE LA MARIiNA.-Vic'rnes, 5 de Diciembre de 1952c Noticias espaolas1 Blandera mtexicana al Cardenal Arteaga Irn a Ciiines y Artemisa Acto -~ ~ ~ ~los tres candidatos, de ¡ la Coalicin Asturiana -Rui LCoalcinAturiana. Integrada por nohe, lsPartidosCe CcSllel-Ppa-e, o aete,paeci. dai iagncon cie io.clticenlos pueblco, IIENEFIC dGtllcy Aca.idcil -A.t.i 'eed e cmbre. oa e l ,b.d. y el c A dchas atoa,, eclcl-clsadcdit dcl. dc aliisala esadel Ce.ASOCiAC tra Aturiano, en lasel cecaces de] -Nace, da14 de ese ml, i.lai eclce: Emci. -act lio a GelaMeddc, ManelcCer-1 y <'yo Maniiey Angel Mltiior-i Fca-e e.la. aa.eeriPdsprwientada.,ctitCOLONIA icialee endichosa. s. -De en La. pente.de los fPeepartidas Pital cligada. callta, por cste cedia a acha lada, las aclceda, y slatizadcrec qae dese aape curir a actismisao. y AFIRMA4 quese lditbencaravace las.oei-Acate ciasptitlcs de¡Patido Cetralista, 'etc,, siascnIaastpl y Breilona, a las chec 6canpaca dc e lctade, el prximoa sbed, da 6; y eo14 ci pacte d, tOCElDA la ade, al paaamlunesc. a8. -Junta A cI dconsitirt. ceeccdelr Homenaje el martes a, teet. la memoria de Fin¡&¡%, Juat El maresim datenui eve.a ieP.a .t. Dccca, ltieltec Y. C.t sCultual ed Catlcas, un hermoede t. -diacbaodocerCarlos J Ptcliy ID.elP~ xxbtpalseefetu mla u~ de e .ay e c 'i a .E. L lena ned c .!Aleg d que. haescritoasteapiacte., cl Ii 'DENA I, b~. ecicac.~ que ha stiocbe.quleda p.cretcdaecM~csypece quec se ~daen Inet. .de, ll tecen a ti btolplcde la eccdicina -D. R, coqc. eisGedlp. .d La Rabaeelcmes d.e eeroprximo. ioenteasde cla cs. i sel sseo 81, enuacpcade dccrayrae, -Agetcccs, deiaefuade la clniita .,,iiende Cuba.El doccGilbthclcCepca, deoto lenta cdcrdide dodctoa Ficiey, tipee a ll: ,u ciaccarg ,elalc, lcqu e elta, tatlas ccua rllat icel.dezaotoica lcdc Misa solemne a Santa Brbara canasintitutcioancsy pcraesPtn tip otecrcsada, cnel ismoee. Dar eada Pr ___________________________________ menzcoia leascacoy mecda dela tceRADIO C En el templo Actualidad catlica ARNSADOMiE N F,. CERRO SPORT CLUB ec iee del S. Angel Bandera mexicana entregada al n-: aete dl Ccc ecl sado pi La organiz el lltmo. Cardenal Manuel re g ¡Sor 4 Clubcdhan isthbadl yCeee ccct Monseor Jos cec. CRAtMOtteedc eNeti ~ L,,. et.tii1.Fe., Orquesta c-* ce cele Ldpez abriri.ca e tael Enl F. Gayal Juan Emilio Friul si .ptic. ,.ii.Cu lsnlt l ade. 7 a ciccotdccucmco de ,e~tra ls eede l aaedayerltiendea,que nociete e1 iPara eues 8 tencenaucida oidtcceteccaedad y iafluencia.de ec uno dclosisatones delcne,laceescadiclecca,. dee:tbc dcd a lacacmtine cnccloCamtpeones e] a d ftctes dvotos tuverlgar aercce t.YOiPalacio Arzobispal. ce clcctut5 desaralccelista e dqutep abitata. El cautd asCino la e Fleita e acalen ahode1dc11 Mu-a en ecila y ehemosacee. Idaeto mi clecte el pasadoes e dc [alacctuatnda caecectaptet c RT13C lceeccc Sala Bbarc.e. il glcCceetitc.tla cmisma e 1. cateeoctubre e, aacontribtuir ecacn epeccd Scaced.L.,a, ceee de Cent otc Peeecctaidcl Santo Anget Caed. a Se Emieiate l Crde.acaitreetajlo plt -l i lel.eeetcde ce a cece Mce ceccPteett.d c ecidtti cae celie le, aeecidas t cltedcteleecai M a.tugaiedai.PorelccCac atanuel e teng etabeccal 'd e t a e. que ce teatteePie leesecpica iytece. pn 1.n'Js Detc ce aene caide.Y belaec,tea eicandca.obseup e a cct ae tna mtesctacndc he CirtieeadesuConegac.il ,dddcPdacic dcceclaigli ccecceddolrcatdc. rEL CIRCULAR: un.dy ep c laa tacd et dc Gadalape de MonteLes bctttcc y desecaunac elebra-ilE apciecalepte CEtE, d.,yi, ¡o ¡e.y.d.qal de Mccccccctc. A las.5 -Pct d, ca t. d., pcae ¡ua ttciiaic.dcce:ccilparceaprcstdacloesocemnesc ilnaritlccnieeaeaccg~dlecy de 1.t led, ercafnc inacc et dba 1. pe 1,. eociee: dI, 2 pce ceactos del Coeceeo Guadluaceclucda cateepr eeatdeeea, ecaicconreoeaiatebea cape el, dcctcet dic 2, pce le Decclc. qcc tettdel uae etcaccapita a a te f. e Celt.dicca y. ceccec. de ti Allcclee c ccatt dl d i p caccde ee, con le asistenircteci pcg-lv e e'"Mc"":ca deiPrladoaioaestyectaclCdo.l Edcedo M. tectece. NOVENA: .5 M. Pcecacdcp Ge. ie. Obispo dc Cecaee." -A c tt cl ea S n Le cttedc di dcaeeyc lcclccd ,cee.cc, e aaI ai, dc i La slemidadde i c.tr.reHi.dcenree ti a gorioacesa-ed ceccr S. uadcancr¡dieeplo dl Seta t, ecte, e hect-e plabrcas.el tVdu.NpToq.Ncc. Le Ac-aFncSetica A d de,.c(.teade eeea cc c cc at :edcel.ucicCaetlia PeeCecrcnoOriente. ececctcsdedccctcedaparaecc. tetdctaccccctele.c tccclcltc aeccic-TRiIUC: 1Ele'e,.tt Pl,, Ig .dleescia ec 1, t 1 cc ce dc Cetir, abt.de.,ctpflcte., hc dcd. u.cil. ca caeceen !ce, t el lta eceae.IR be e ,,in. tr venceaedacIccleeceee.e-tde.ctecce.cccmlleypra pt,deetcallaseytte ti bcur-tttt Ait.aaayecdcdc cctctce luct d. reco,.y ".la. innt -a~Iii Acagecquelizo,.t 30 ttett tad, cee. c i, eteeJ¡id. cc icac. el lao.ae e H-eyecelaebrcc=.cc.0ccce0 a(Atccectaecce-altes.ldipesaroelnicalyataty-1 A n ,et. c ,c alie Il. le tI ti. eec la pocperidad calrca en Egl.I., Gcerat-c.Tttceia, EE ce-o d, eeteccctdc Mcac ritm i dteyectiteettl y espiritual d,¡ pcccclcae.iae., Siel,. nI ,.,Ptctm A ? ie ei ,1 ib 'ccdctceettlctieecc. Cdcti la.Cacle Mlaba e¡ dc l :idacde vi Ceccce actIuNcPl ctcE laid telteey tetecceeremoniaccidicclcccaacieeedeeetllcayereaelc-ceettac cbclaaca [cele td iccabceudamipliiasipee l erca enCa. a nbce. Otaecc Mccc, Fernndez Cepal dic eccctepete-cdc, ea -c. iacS. cSitt e teacab ecctctcPP. Seeec e M. s~., ,tcit eec _______________ __________________ cll ¡ccccledctcagrdecl Pe. ArecioMinasci'lilceceial Ict.elc*i¡'e nW c iceLia Sice~cd It. P del Acie.blcc-idade L. Ittfabccye1l, ScrtedccObeccee. CM.atIetd. te, tiecctee Ceccte Pdee iter.ay ln.Id~etc Sccct iYbce, eoit et oLitae. MDura leitcget eccblecteca c lc.c. llcece lccettatcyccl.cccei. Re. ~caict cidlitipil", teltcictct. cti, ¡are de d ae,enea ntigu Dueante lcdc l d. ic e ce de pilteadcl Aiebtpadc, eeclclced fiHel,.dcccii.dcltcpeesfilron le cc"c1 inccnte dl Cetelt .,Oeiaccc ceceerd ecm. Tld i l t .1dcCeececea Caidilaecce, cace p~icec ce e ldepeDicite ilidcc del ctecl.ci u Peld eze ei.' ciid ner:Ge e.0.tplcu aceLit. Cheealde dc eeccadci pierccra1.,.11.eice a dc. Vcteei. Cancebt Dcnffe, dedcca-e. Titee,. Mide Seta dcCaueve, MccceeMccct c accpa;e¡'reealCcc. Jtcctcd. dc 1c Acccn Ca Reilsta msnsl ugnca en su gsno dcita iee ctiva er ccilecGrendit de Vds de Olliel.ticetecca teebt ¡e Cuaeenacrecbiendo eo cae Cngecien;aSecretaeia,. ~e-ueoatc, ictdle,cyteecccc repeta de Informacin para lectoresade oreeVctae. l. etelde di Paeee dc icaiten arelacdncon acc todo sdad, ciaplada del mundo entero,.la; Teorea eora Mr¡& de¡ CccAeccblenyCocentrecNaciN,. teca dc eePlace de lleeeld, dc>dc'dc, sqtec elebrcrn ca febrero Esto.cey ccchc dce ecividadd diismyMeycesconi nu ,u oa eP i *,e unnd ii*mbre Sehel tVd. dc ece catete cc.Bd, eFil .,. .4 Pee le tere, a. le'ci c eiez Patree ti. dheiaceeceibidas it .1tSeitso eloisaio yec.ni.u-ccntte.c,c teaei.iierier1d se criaa eProceide crel teEPm.te. caceeleEduaiad Mai te¡c eldiT"cctii l e ccc--g,dc cc~ Deliiau, Obseo de Ccenft-ET SM O S.emti cche, ie7de1 i bcedircc nedo trono, cyo edornoeflorael Ic gaecedidcca aet,dbeh= dccl.tac"icee Vdo.dce¡Detc h.yec,,celdale cec,tedel.bf.-.,1cc~a d. le de.le celebee l ie-1 eede, te ecqe e, c-canunca. pcccIn, goeceqelal a1b.bn ltu Kneeclee ciDirecto, e Preecedi.14 y 15 de fchrcce del peCe doad Hibleesaien enal Mcecc Jie 31 FPcca.eeCccii. tee le. tieccheceldede1.te,.a etaf. ydepeda. Pee, conserabe Intacto di. de P.:. dc 1. pelate racece l rcuera eaez cl nl.a dealfao¡]eclidt1. n e cdc¡l"leai, lcacride dcA, -dcl elg qefpare integrantecdeuiez.cUnc Las vigilias del eacaecete m.,n. l.,ech, eeaepeder el cmpleo qce la osentalba, de sq ueededfuceraele terancy uDo enaorcnipctuosaiycinceera.Eence% le, pai te eec.1.h tambide mes de Dic. de ,ean.p.e.b.rcyeleia lCd taa cledHlda ritua sna ydi cipnu-u de ls uniestella."Ete.ci Orcin la A. Nocturna ir eblelyPaeee La.seccidedLeaMHn ela iAdque ce d,plicperlaa., y ad. rcindNecer. Cbcanachaeala. uodcttlct membrespraqueel da paae sne ms d cilcccddieeceperadc ca ecvcrsarae dgce.cLA MEUSA: BELLA AMENAZA D bee lee siguiente alglias: poenctede le que, ya es heapeeL eua elz iiiaeie el Dei¡ieceve.i e -Spetec ltocehoybacic it epritual de la Aad uasmria rnprni ui o, le lecia e dc eina. Serh cplitcaeldnCalca., puecsta discipinad.tbe aiatnoe lmrpoud da pe lee.Iltececine paclares meey et, reeccccdcniluaa del Heano ei cle Citceait.e Jel. eioe.el tica ervicide Diic.l ee, od.E 5 .u. BilbiecAccaelbi.pore-edc -cierrlelPems. eclatebletece la qea la Iglesiaconp macaiva, dcea u e d.l ai. rhri*n. 1.qe"uae qeloidcoau meiif .milic, ceeedad.celdic d".del dceacspecclar e dceradosoleaDe¡ alie.es 5l f.-Ppltecceeturceraale debidamenae. dcebel vnuad nn de Teclaiicsenceatelteia del 1. C. dc Contribcuiciqea seeaenca cciL.Ll5PIADA CUSIC OE RA 155 onu tj bead pn Mear.Talece ay Ceaai. Sececpccte ad a quecel amenconado cci¡^PCOSOL SOiiS 5 A e, -od acrineh dcc dcle¡ete .Ciacctilce cdel 1e~ca .Pe iicde e-Le. Dlimcpiada.eaid ccerna% a.peao mientrasceedchfrieqeil. Mdlied. e ptiida decl .Mcc -e tecil 1d, %os aytos, y po a tiaclaorigiare a a tciguaeGis-c annisgiiat il ecn aceide Correa. idoradorietaleao yda ii. cail queloslcientae. cec. A Cuimplaaane,50 00 ccie accbtaecli e eoayctde eteConsejoDirecllca. u e aeca.dceecdcc-p-da acilcmta ecir erroracde Dcl elbad 6 al .Caciaet un a I nilcpe-cte. y dc eestmla ,pa-c Iibo00iu iddnosa.edien 1.lesidedclas 1. PP. Redeilara lae venideras Javecaledee.1cemccspuae.leaambcionada cna ________________ ,rsde cLepc. Ser eplcada eeo cc eccccmrois, un yrivilegio deoaica. All, e ah cc lee lneetcioe, piiaticaee date¡ .Pqe cciayqecaceptoonya. -i Niols Gcede.eionemtivo ede uqecclhydeaoeetio,.dpabaelac fietaicnemestica cerda eeta profunda gratitud qcecce, Iapir.c dad, les.erhc d. dla§IYI c ccec. -caa cia cla deocenlde lsJuventdes recacadide, licgraccdees ybi enl Iglesiael dlvPador. LCiai aacaialaccalade ls de.c, c cclPedc.o.y lcihe hamilde tiic-M¡¡ a eie aeal ao.acqece consagrcenerae-claieecdcC.de¡ Cche, c, i e llaccd. tepa ic.t mena i cte cm[ ida. dice Zea. araee. ec ce liecel d.pati. "Acmcaodndmdestdcboloin t lacee e lcomunicaedad de PP. fCec aa.hDcde,. adtpeea,lb cucio eaetoldie lesednda-. hcg a .de l ~dcac.cgada. A~,, enla d.1Se.-Cae, d.Pie,,, e esufipeneal e e aiarccues celebrardN"".I' -alded'snlose mnibuteat noscctechaalc. dcapi.cdclescibeet 1 cect.eporc l tdc,,dcer. Dcisbado c27el i-Prel tomacce. Olimpadas defle,,o475 AC, Del echid 2 134 ece tacoen la igliaetdcSn Faiscoa. Ser1le Peede Pce e sedelDe ven leiaperroqualel dlVedado.epicaeda cenasufagiodelas.alma, de bitcad eca Serapclicada ce liacecione pec. lidisae caintece qae acta,ticetarecedcetl eoa Ccdicc Mcce prececaeda e le vigiliacceneralr[ e dcPtcet.ededore honoeradcdiuntos,_pe lceerdespus de Otfibuidic c Ageccci. de el, deectc lac. h erecelcerdosta. MA D Dcl!sbdoid20IIal121-Sccaede y Delcmircole 31 l .Vlillc cePeclden, quitoctace,., cbrencdo cae aigiisceraeldc Fi dc sifl,, e aIglesia .eHel reglaeaiaeelcipebo dTue Son Precisei.eargo del Conpeele. Eta viiliaser epecial decejo Supremo, ordeado y dieicido pcoipegada cddporel pecao. S cpaorielime. os para hoy DASTURIANO: idin de le Comcisinde l,.ze lee.cho de 1. ,ca.t i blltce.ir¡c.: Jededele Sc edi, de la nochc. arra e efceci:pecel dc tciac.,. e. och y cede 1 dce hic e dlccion, a hece Pedadellanch. pbe e ceis ea. .eiel.cela dealaeno ,,alas ocba a aed. de cabe. e celCenteo A.c OELOeeaeetcaaediac"uyce te auroccaec di C,.e1.sAe1. no cec1taernec eenr Gectua edoe. AORTIENTALI a deadadelaueile eln apea kleoccsdha lr Aeeacndidcatole CidleciPrelParee. c. dcandidaeo731.dcvl inaCeraC1dcye Cpe-a a n deet iclicp.tema Ccc, Ged lacda Gecceal de 71la 730dcac l dca hCncatelaS e cae, del~Cch.Teule. cee ie c cedcl Je l etr C ahecceel pcl dela Cub.Tucda-lad,,eve e caa entra grave el ¡noei Domnguez ciin del Centro de Depcc. ortea Meeel Dacnelee, lad,] Acbceped dc¡ 1.eitclccceeo hadiuaee-o id d.ceeoa mil DEL MARR ca[le plateadad il e impeicep-e i. .m. en el e E 1 n 7 g. P.,o 1 MEJOR d.a p~ quetuvo que D t. e"a ,.bi. ~j.d. ¡lamente. Lea p t onvierte en la Mde nadorm iBM12 vigesf ojo, 4ff-z~ 7 hoy1 i, P.bliian,. D 1 E D 0 ite Z.Y. 407. Iban., C.b. E d e cAli. Ateaeielda cVI.lecie. d', Ccccce.d. le.eapblle. e ,Cb.le. luaree c.1 .¡oemneae eShno el.xcmoe,. S,. De. Juae Cablo de LJcdce Icacc. cmajaldor dc e cc.,deceic ea 1cleelogi aproyecitada excursein aEsRpel, premcbroc d.cla¡eferid.ensiciceln quceerecarlee l.ciccleilceenteal Mcc e atie y Cua. Se de.c.aencila foel s eorEmbaedor y el inunal eeiel de Epese dan Peble Ubecel cueedo eae egeceled, c clelhc.de Fista. pare l pcesidcetee .d., Ei. i rcc Carvajleracc y le emcbrc e dcla clattuaritea chocce Dr. Julie Debieue,Riceed, llacel, Dicgo CeCan lies, CsaerFernndez, Poquito VeaMede.Jic; Ceaicdcc Quictaca, RafaelRueaoManel ?¡Atro1, Oectid CceindeNueva,,Rafeel Lucedce.asdistinguia. ee ecdeePat Met Reconstruido el "Banees Conde" Lo inauguraran Actualidad espaola el lunes ocho Sesin en honor del Embajador Su capacidad facilita la -de Espaa en la A. de Viajantes reclusin de enfermos, y las consultas Por Jos T. Pita PJaral.e8 de clecc¡ledcdi-.PEN el SledeAtsdt,cAs~ pcefle ,]elvinteci.cPrecisaaebree cliceilcde l eclha da laccce dVajatieseeala Remente. ppagari. lucarccrlaeMccu:e,tcii del pcben Ecacee, publicalde Ceba e cealebee enae pacc e d ,la dustria y del ye. Conde'. dale laeuita Cvaedaaaa. cinoelae ac enconrce dilutrteme cprpendiendo c a udclal que Ita uda.cerecastruidi paracsituare dptecetetcaadocrJuan Paelo ce vaauea. ictatee-laaitaddipueece en il1 sen foac devdcasleceic CLeda e eacc. e, majadordae d eePec. eaegracdecetcde api,,s y les cmuetce dce da.sehpaep ua ater ¡en claenic in yt e lmenPri peiatlias c que aden eec eela. 11Cla eel pluec, de le cclarieal eorEcmbaador por e, iPe belelea edado c engiiceeJ ates, a-ailmeteinvitald. pe ea operacncae harde lee dc pi. conadicioes.a'y sucacidadi-ec-Junaed, llhi. P.,c.arecapad.dsiosbceneis a Cahy pac-lid aclitarccalacomtedidad Pyacal cccn enera e,csPp.ea raEspaesechndienaenla= Y-etaciatdelo,. cqecena donePcabi Ub ie.lccfueci adadc ceaeeacprensieey hccancueucu;cccipcen l. dencporseyecuteaacdeape,ddeaevte. que enclaiPanRccbey tig teasaa e.eede d'eerorrumpiedo acete laboraccanseaemccete por ltc.eiilda d .ee 1. a, ci~ ecplecee1.caeatececictste. aicccitdcydaielosecue de ee.elcu.ee, h.t.ebacrosdcte l imeunceeidas pece quica lciate lachee i.p., cae laa edieehc. e ardclscalerosabienvecda. Cebe lelia eprpeea. Mi aplacco bael caa, cidb, lel ach t lad p eioeleb,tileapcciciidece.hiborraeleee7c.ihdan elctcc etfaenltesdeeccelcEx~adee b.cc d.AExpraca b~ld c ce ha, e fee-e ¡¡t,e e.ci ate rleEmblajaorMrqus deVc¡b,-c loriaPr. .pcoeradial acd qce c .aae'ededecec .;aaeltyaerl enieacda Ecab e e,pete.,iadiel -lac. sencdoe ci pba dcttiietbcc dan Pablo Ubcec-c. el pedccc.--dit-ceele f' o icn le yilabcc-ElIpaplee-et de latorEenriqueCavcjclVea,. cilque ccc heb¡c recibido. .Peet., ~alin 1. l. cbcAdoe-eehrn ticetepte decide delta Dehecca ,. y daIsescpocde.et1., teletee., de e doestics dii ,despahado a e iec ie liocfudaordaiacda Cub.pcl isaInce teidad con los tilliee lossoio.e no cala, lue-,Ulttececlo cuan. esponcdene. tu dcc ac pd1. E l., dcci. padec.: doe Dic. Eaa,.hcMicapailcd pae.e Ciren pde celed C. aPlae.lcecdelicia.-caraleeceplte12lecitaedelea Vec elpayeht l ycd ead eee'uf pe a anceede.AsoceiaciadeuViecedel¡Cni gretited aId leec.icedel Centerotida Acejoe. Pelp CeleceLeS t da a Pipd,.pie la queetroe a scc dc cue"atr" ecluidae Fernndez Quinana.Pedroa Dec ¡Pidlciepeietli.Tendedn csl ta ecipabellnaMcculaalle"icdereiManuetlPir.d F eoportundd deteneruaisin' le Ccadacca. ecviceca el titeleear cide NuevaRafelecMcndez Av¡excta de la Cpaade hoy.Por .cyIL p-ii"S,. Pesidentee-, i.cacl She. Rafael Lccdi, lo.ciapsyeltinearciqeLCi nealcedlCeatoturieaodeCLadHMnuel Aco.aAlbertoaViti.,cice han eioacccicedi ern aeP.hciediad. Sedoe: Noace., aA-lee ca.Rael l Rci. M.alc-ese encepiplele Pucs el,el CntroAtra,cd.CcL. ac lFeihdc AetoiotaSacee e,ade.lciiele baen a Iaccidoeeicipabellm_ Snta, Viec.elPdcee. BenitoanlelMadrid acc-lal cpaexiceild cccl Vei'. de la "Cednai.deoea.ced e Alceeca,. Tait, ae,. elinoimteecill decle e a ,neohepce cnster Poree dmcedio Peecl., acoGtczAc. i.DCernele he, hebe ea, dc.le citdle nuestro eccdcicictaestace cclitil leeA.dei D ': ti Plb ie t-Ucede E-P. Td.l Iucidy ccuy epeilmntelos e ilpd Area.Cd ueedePetaedaIlee blileait etee vei:doctorsc Felipe Clivecee.Fraciscote. Plix FernndceJulio Debaece. dcdccelfece a uteeet .a a. Ti ce JuanC. Ptgcec-r c1.J-.5.ne.Ja Cb.Jeelstu leY dcmo*on. As¡tlendrlais;aee ctnin amo.eec edccha. ciPdec Rcicele.Je i Le la d dedic aSalamacia;e ,cci qul eed e e te a e,.Ce 3.Cc,.ee-ella,.acee p Galahteecit lecaeao, ycemplecdosecble-eac. Sieyhea. Jelta Ncaee. ielRafelc idcruz eccayr cpartede c-ea cecaiccei e higieae cy buelel. Mcdii. nch ezernCeando cnuetrsaimanteesaac. dccirac Paconnosotrospadatiene ceeArda. Altiso Prado.LuCececl tlacea1.eraza mslieja eidacalquiereclnitea partculear.le. c e. pde 9,11acebercec teil e leaelle Asimismoeramosccecmneaae ,, Abierta la esin. elpreesidente recade su abchuct¡idlaa. Lea tiriehedieacc-id Pce seor Ccicee CeceAl n ase cetace. la, moernositecic ilca-ace td cicceay.c eeCea pel ctbrevepeea[ a. i.iiepiactcl ec, eescelaa, mteca etipldsty-cue yerites palabres. epeao qudeltcsaltaran dce ceniPica loseticeemuyc-ecellecccddepee-ieceen honor peAaraa ic icic vutaeee la~Centrsceadpc-dee Ieecc alCentro Asturianode Lc d et,,,,ldc li eptiblitaea c ida eeo a Pe-ce.Veicala, le MHa. e.ca pldadde Ci p. eeic e acea. Scr.emAd lcia alegeyconaucgeccl, lcear ctaendecciaermma cnticcax cidia d, EPie. pacdicc ente helce. Gescpacocqueceindolii cie,,resetua mnteia. Ida )Andrsaa ea hentidad ea qe se cabijaa llegras fe, lude n lua lda del NeginEstve, Pudnci Lzan,¡roan., Y eespoeccccn.a,c trabajo.a.Todoeo ela ae tic RtethcVichl, Sleetad i Jcid por eeldabaocPrele. ec,enepa. ducictedbea. Le Mhadec. J. Met. acr, 1 VacLr Jsde supiaciete cec Cca ic .y baea.oc, eeda la. Los Ic r.eient cers .,heccccnne.MJ-echhCdai tbadqe suan .icceee,edica ec-neze.SCcent SauezM.;aca.NeigdeecacedonececlioteRe~utite u I. cpl ceede fti. rcda. F' d,¡eiitacaeida.Gcc zlbCie ccP-decie alt,, ledauclac 1.tec.lque .ct.Feaec Gr, Mneleri. Ncca ied .iiCareo.SeidcSlenbCaec. ujda e. et cc cere. dpc.-, cc lei c, cpt Bairnranc, Frnare. '-Go. Seguieitahapceeaadceusoadelapa-eatos cera eehindr V.es unie.¡,ed rehacei ecea 1.bet1ed Rd,gcipa ci 1pe 1cc todideaee i,A[,,.d.c cpai dVa. e Caidoee cecee .biecalceCecatl. chiCle e idac ec. c. lcd e s tica eec-caec.ereteI. Ccliy da icecclcchoe ti .inidi ci dacet aleri-%,ncyce-,ee ciii,,lobrdcaosdeic(be a ,c pele, ca cececel p ealoc-c e. Ica lic-tacci -e l.ca a fimaFcnyFens a hatalca e ea.i Madrheaitride lee de1P n.ia e lC, Tde le e, contiuid n evoCo ct& a.cllo, afableeeyd ececcecceecl uad, lhiahirencce. ceell GCheeybd.eded,~ea elci cebentd.ni-retat r dpcpid tc,, renelcestdechamlaieto lddelo deeled e. cu lcclciple ca-~ Afimaaci c esaallcciee. redEspaacdCculeea,c-lamecicc dqeecocrdaridee.n licle ieilacitia delCaclid deacie d-daprhb rit adai ptla-e laEmbcaad sta c-eediposiin BeceT1ecl 1delce.s.accooeacein da rcda de aeciparacip,dtaie aam,e llaeae"ee dodc3c2. e cc ih l a drePeatricca ed taizccedde eec ceeIde. to cl a c s i tc i nd e la c c e e e c l d e[ tc e a d c .d ijon o e sd a s iF cA 'e a o v t s d j l t r i a u d s li de adiauaNo adoibseh.iediada ,obas, 1eccla segurida eusru Ail¡.9dplaenoclhe ubciero len', le euce elcae d es.merne, ac cblerreete Cb.Ya.Eeprupaa. actoaprelpreidentedelipaidose1dee paeidt Es n.eeeciddde LaccaaaeaeplauddeeT.d~cCaeaGaciacLaoelpcua, apar, qce ce e dcle.daiPaeetusiastaiPalt ,enor eoid aosiorgiciadoeedel cele d e tlca ora e,,dcla mceelidad, Ebajador por sus entusicaas .e.pac-deipoesina. deah¡iuacceaesucc-ec-aceccaellcaabrasie. detiaseuaeli ladectiv3.del comitlatcaleque eplisac. Pel el lisiicatatea_--.detta efcclijan eiea d htead enila ee igienete.i ~dthJunJateDiceaccpat la ce de la, egn Pr-esidedc Cape. seaes,(Pifli z Idee dc e l a e cina a', Finalente. ca el Seln de F,ctea G-i a.edNacrccisoMaodPan',d, osue c cccea cce l d-ticatlaeaeaaeclea e idteadlCmt. Al-, -Rnc 7 e,, Pn, Adrs Peche Gcei, F-ee.rC.eeaade ceec e l progeecede Pd!ladodel.ap sol:a Meneses Matinec:irespc.ancicll c-e iajcePiEpaa had, -1~cccc.1-1elBlanco Cril,.Atidtie bta lcicc 1e ileueabeneficio c dic eccc, ia h de del pceedcalc li.FeeeteyJc-eccdce~c.c 'otiiAate .bc-ecccci 4S ",eal cEec PcecC.~aca .e chiacori ,BIlteeAmor encc-clde uea iecliriceCaiitc,,rl e,, dae r-cccpeceeca-a EM.itGlIca Cpeez: Iedaee 1, eeeetecae atlec P, ac-ela Po miel (Citl. Ipe Pc-CtaMatee 1C.cceci ; dic-cc-ir pilice~. Ccilce.laaavld u -eilraefBuceeA"alce Nicda (.11alit Agape i. losnmcilcos de Apa,.it e,lScc.JeiMd aecc-c o, Artstica Gallega, en uia Beenficaec sealadlo Alacel ann eo. aeiMaem .ce Nt. Rcete DSci. Cs ileccee CNihomenaje _a la nacin p araitaaneo, sbado, 6 te, Jec Calleea. Mete" Caceiea lc--, dei Ccale. PeRcptca A CCae. Mc,bCe ti eee 1 ele AcceaeAr~L. A -eid,eptcd, icdie del SinelS Paeel aniscoeeipa iice a etc ele. c- caAc. cicAccc C ienlaisdpuesta para De'., el ap.Je,Ceay.N.,z-.cbad.,uaeaida aetc iterarach aace Ca. ~adceilaeuadea tade Aelcele 3. Q.ece.All eacedcea cohoeecede le intitcin .aAecto :e tonflaternidad, tApte. Gadateed Piarde. Jos Viitlatepeby-. dc Cuba. cnmotv ella t e eenu.ailcerzen a lc eele ia acc Cie. ManeeclRaezc.Jos aid Cecieearl de une encdeca.,e lae Piedeac a aelegraetre Iee, eAit. y 62vc.ec ms. ¡REl acceioacto ucicacmna lsne sol-., ue 1. ccacicautl. Hicpieronccc de 11i acha el see-p ccchpeeaiapecaCaeaeG elpeLAc.el cailbh,::vedeclaenchece.elo eip ae, Cdadcdiaepl, Peid eh 1.l yDabalE ceenr prcucI-je c "nt dea eeaCte eac¡ 1m, chdlcl dAi. e .eB.eritm el Ce P Al,peed d.ic P., ec eldeletliclMde alcdiehderiha muyc cdieedaedtieed.lemi Ped. de leeAfirmacicpyalccecA 1que alua dV. Ceta-c ta. -lad id~Ci rcuilipies ldues en. eceleA.Cadlhecn Unidaid ea'celtdeicdldcltr.i lpedeler itaAS 'inedel ntiuin elie lcceuaccnY dcparde iile piada,.Ccdidape aNi. 2 de Aleccipin'ee de lpea eaYeta cd ed Ce e lcprescld-aldel]cmit. 1 Deleea. dIp p. oa¡.M y ti'deci AieflorAlberto Meee Mriciiiel, Tetbutbcableara ecifia cAa.ddn ced lea. cual manetld.leseieeccedc.e,il, Daecipe= Macd_ .icg,.:da,,ej gillllcr, el eehccpe domintgoddce eeola me,, cec diiCl,. Anel Prez, Ci.presidente del direet¡.poticoa.e. eecl. e¡ciCeilpe G.ege cepaede mce. M iaci C.cetl Canal. Remdl de¡ Ntecee nMe. Ridiguecqae ici ,un Pullec. eddv.leieyceiee CaeFcc1eidtuci. . Mal] cl.u. .ad1sato

PAGE 22

Ptigliia 22 .DIARIO DE LA.NMARINA.-Viernes. 5 &~ Diciembre de 1952 . Ao, CXX1 vet ildpladosllll Estnaseonrs la tradaaLbna de u ela Cuenca 'Est en posesi'n la industria. ~DRgO G ~~"-"Rl --Colia sr d e 1.i g .Po n E R o A , .a I o cI 1 v L a H abe, ¡. Y 1 e a n a d e a g u a o n ¡ e t a c b i l l a p e e P C n uc inla d eal a d P g. P R IM EE R A ) l e n f. m s oO R E IFHlm n Y O NU A 1' LaIIl o, ,i ~aaala11,r> ,u a dia, ' 'alada d n .~ V siia o¡el aIIMd ¡igd tGUA lI d 'dI, ¡,:',:,: 4 1,, ', igual en ,neodel ,, , ,d.d de L. H.lb. lild~ aal atuPl. d a do ¡u ald a qea s M a ltrH g rsa na a j. da lad. L,.,a a l lIl i aalld da aa aad a a 'l a a, ddali ,odMI ,' a da an Rebid al distinguidoarpresentanaD UN O U Ar Lm ls1" Al l [a, a ., ~pd p ,a,,' ,d, ,1.,r ', 1 I a 1 g a.nld ha bbp-i!dlhatadahradsuabasaInBI's en este ema.ORdeAa,,,,., bAu 1 E q l,,,, aia,,aO d adaa al'dad i- aada u a ,ad,ada a Ca,, la ~ l ~ '~ d ,ial aaal.aa aa a dala , 1 ei l, a p oduccin. e raal da.r dl,,a P-a ,, d aalomaticod 1ladGa reaaYa "!Te:, ali ,. dau Gae a l-,i,. d,, ,,,. t, ,,,, o 1la, elasaa da .la 5 -22 -A.j§ M ¡ ii 1 1 a. lii"' 1, a 1' ,." ,i 11.a rgs . da xie,,,.,,,,,,,,,,,, ,, ,a -"n a MiaraldEsa,,,.O,:,. aid,,yAl¡iawdaln deia a ha aldi a,,1d. miembrdasaded1.iaa Oda' misilCapa ;dlaI., ,i, aa plaa r~ a. ladla,, 1 1 o eni condiciones deaa. a seualaaadiad.d Ald IlaC Ien fe 9 Mdr a 7iii., lidaiidaad'aal AleldaiMia '* d, 1. dadaae' lt., Migue' Aelanoa, .1arA M CY RO I~A cis o~ iiaCn .ap',,; .Q ¡, na laeci Mo ecu s ~ ~ l miO leo: .tl, a,.,ilia.da ial les aailaa da laa l~~Ca,',,,, 11 l,,adyl .o. ." ouu lgla, a m~ ,a , iddgd aP, 'iao 1.da 'al Campal a d el l A G U E C da i aa a,,,,,d g a al .l, llida H e-, al d a ,,pdde e.aai.all a dl-l 1,aa a aaaaD UN ¡O IRE ,s1! ,t 'tdi 'e6"al1iag'1aaaap¡C.,os y e"lld O.tl a bipaa a, intla. aaaaaaa;[alllAaba P. ,I ola oas, r,,, ,, : ,1 , ,, re la,, ola il e, Al d I I 1, ila d., ,,, le alI nil ln ,u c,.r i ll 1¡a: a a l o a l a id,. ,aad al ,ladlpa ,' dIaa d d e este Con atinente. FARMACIA. Iya.aaaa'a 1 apl zi~.llidael", dcdIlau ,l ~aHl,,aa,,, lalaaau.laad y Iaua.la.,lpdi ~ .ydui "" [],.,l. qaAl.reioaaseales Hngdaliaa, Billak y'1-1A.C Ma, p,,,aaay aaaabl. is aa M, a,, al a ad aa ll a i.d e a lo igr1,"i lMMd la aa Ka a dea al a l aaladda S e l h', r ll s 1 o c p e a,n d a,, an p,d a, aalan a d ai. olit~ l a a a da .liio a b t a t'l addd ld h, l a,, lHA d d aI al Eal 1 en.". a a i d¡to i d alentere a-aq laga O d a al MalalriaU Cl idP-al ade~,. Id.ida.a,,. adIadada,, ,,o ~d~~~ ~r S.,.palg a,,,ea. a t, io ,en l ,,~ a, p~baa aaae ,%c d ,aaarens aa lsmefb ,da,1.paa,. pa,'Ollaala d ,badaa ^ ~ a,, n 1, s ,', ,,,,,'d ]a o a t osala o, ,del c~adl, da la C* ela,ad,,o dae la, C u e n caaS u.r eda o ea pdaa q ueh a fal t a a a -de d a ', Pa daR d ig a C p a a.T A a al ~ i, a al a nia ,daala ade-a.alaod, a u n a alaN aaaa l a, l a, onsti u el ,ab~ ad a ql 1a, d e '. h, a aars dal ,,,a,, res aim e do aa l, ,,aaalaadalagdat a daaai ,o .1a l d a ctos h d ala a. aa,,a lad o,,,,, dca II a iuaI d IIaa da aa' da .,, o al aa'a C pad al aaiadddaLiaainj ~ ialaaa lloala mdsna mrcalaa d laa Dea 0Ra HaY VIERNES al a aia dla al"i.a,,datp a, ,adaa.p .,ai h .a" 'd, a ia la c u pn a l da e p,l ,'d e nd d ae s a l C1 b c. d d b iaa a da ld a a. d ao s i i d a a a l a a ~ l a y a _ _ _ _ _ I,'a.ala tiadaida 'd, 1.d ,,", daIplardaia dar la.pa-s.dlaae ida liaaraaaaam aaoapaatdaliaapala ingiaiaal'iaani. c' Ba1.5 .1da.t.ael all.rit0-al0i dadro-a,aa,'a d.,i.'iyii''l. lOa .g iil. 4l5. allren diiie inai da duter a a ~ i'do un ii a lbuna ayu ,b .a l', a a ia aaaaldl ala p,,a'. 111CAN A ~., ,, ,d -, lapaida allalila daformei aaaalaaodaiadaar,,.ta,, Ia-aadtadd dacaealiaaa daatu ,lal'ir.di.1 1 HeMora.daT ada Miaai11~, 4~1a.,-fda l, : OMl .a'" laiafaipalasiaaidiaaiilda-a.d ol aa l raaa ma edioada l ~ ,1,jk,,lmaaaaaiaaaaaaa da .addla . al, eo edra' -lPitrsn e Vi,' I .,t, aPta ,,, n g. a¡a ne, e n~ lpz epia -o ->da a a'aa dla gl a la pa idu aM btical u' Aalaaal da.iaaL U -9 4 5.6.1 a, ,, n oih., hai1ida faaadad al j.:i. adi .a9aald~a,-aald.aalaprevid,, a' m a Agua denitaaraade dosapiaa olasdadiaiaaaC llegada ar. p ,j l l, :. ii' n,,. sier acin~ : a f ,ina n a tal e.tp,,n 'qu, ,,, e ,da ,, 1 cue elSurpor os nse en .39 280ga riy dia ioaa oracil al:I.; a ae c alod ,,aies didadd. a .saagd .n:dainra,,,,, deCalada,,., 1 i Ri~ia l, ,, dll~ ~di aaFd ',,l a iii,,i i daala,,. aa Piinpa-d d n o ,,,o ''a ',"' c I 't a dolaam a ei6tl n irr s d a,, C ro¡ i ad a ah e to etra,,np uea a stdd ad, a hor~ al"aani~ t ,, a p ip aad aaii l' al __ __ __ __ _y ___lita_ __ ~ I~ ,~ 1 a 11 , poriruloy sl. ac al d ar iena dpuild l i.' laaari liia iiinlaa la, da' ,] da a fenal la d ada poHaa io cnfecoada e dial ii,,i a"s ,d¡adiaad liahad la, aaa u a i Farmmacd co nhnrd ,, D A iTAs EE ,l,.<'11dr-aEiiadaa1ada"el'idaaiaailt-ddaddaayM~da"l~~ ,'o 'da a d aa, ,, i i,, ,, " , , : i,,,, o i a ¡ia dd ep a p a , a N a'ioa l.oi, e i p i a l l a a il a i latYeu d a a i i , d i d a l a a o . ~ ii 'ida p d aaa ii-a d a a ia a ia ii 'a a a a a a a a aad i d a d da labi' d a, ,a a isi n e n d a % l. d a eara a ,, ld a ,, d ia m baiii i a R I l R I l p11a ,,da A i' d a, 'a ,ia, l-,',alOa aa tia,d,,Ilairaodar ltiia dPaaNi~aa uada ilmao aaaaea~lilida s ~i e¡.a.,ayas rvicoadaalaajalas d iiiiaPaai ',,,idada d ,aad laeas tae d dddiaaaldia a Cubidaluierondeaainfoaaa.daaa, a,adddip,I R E a ,:a',!alail api yf adal'dama sCi ,,B aan i, ,1 .b i.a. d Ci da a,,ziada ida ',a aai,,a.aii,,1da Shiaaaina,a 'ada4Rn,, c al,n, 11,11a lia alaid i p1.a qA AA'aBL B M u r i I..l ail d ii ,a," ,,aladalail C a a,,a,',ea a.lAia .cd i III a,,a a p ala.a,r U ( a u a a g'd e a l n reaa a y ( ca l a m is i d a,,o m arc ia a l M A T i P R P O daa'"pay uada,.a. ,ad aa,,dlaa dli a ,ai.a ,,i d ,¡.a .l ,,o ,d a a a,, aa1 di dael",. '"8 5 72 ai' I iaid aiap,' cl' ', l;' rd d aa ,qu l aia a e 1 i ,. n e ,li oi a aa aa d i' 11i>~nuO, trsiresa.daaB'.iaa e aa,-iaia da alaitaa-pa da la d"ulualda ay,,a a,',, da ,,,adi.apooible,~pIriena,1a Ca1 53.iaa aiiad.q.al Ppila a aa ahePIad,, ll'9c.11, 1~ ,,,,,l lIa .21a. a,n laiai. sd %o r s vlii Q i trn e t,. da. a -' "eCt.,oa ,l.iaiid l ,,iadaiiiliaa iaai d ai aaap,'di,aaidia iaa aoa lli iaP daa.d.'. al P _.iiiii -d l ,ia f, ,e.a.a Rd.liael ri ~,, i i a l a o dlad la iien a Pest ast ¡. ti., .i .ea b .daa. ¡dlaaniidaaaiaai"ai'aa d dA PaY.aa1 al alaliad ia l iaa . Ia LA MAYOR -l Asi O.a aa M aha c, : da:1O,,t pi, poarda.al rtdiJ., c.aa.a1l Ayradaia'i.ada daddustaia.liA'iii6h .,aaiaii7 a,,,,,p,,iiaa,,,liil dad.ia,.ai ad Ii,,a. CiaP ai,'oo iaiiarico,,..iaa daaugan,,.,iai 1 ,,, 5 ,,iil,, Cillii Id.iidiaziiaNI, -dialaa.a. ,,ia d ,,idl a lidbaldi, e l e~aad A ,l,,aiildiiulaid il,diaidad aar. i,.cl l L a. adu, a lda aaa Ta I.~ I 1 ,.la Ii ah _al',_ .,,aM.a. palia 1a , DIAR iO u .a1,1a lai1 lar iiiialhoa pla,', aaa,,,ll da d i la dilpal,,-'.a.i'i1,h aa u,',,didqii ida li.,'a aid1d.ii.,11a~B liI, gdaia N'al.' a l,.,.,,, ., Ii alO; la i a l d ~ F.,, . a ,l d i l a a aa l a a a, a al a u aC ',i P A I A A E E A R A llIl 11 . .pi l____,m tla l,ean .a lal t!.Oa en F iaIha a'naiaO5 ial ah, ~ ,,e alale . ada11t ca, resaie 1R'aa'i N a,,,, a'db, Ir, dii" .oc ,a cd ,ite l l i. l ,I ,,ala ,, la iaa i i, a a,,el ,iaa a ,i, ip la. aingls y ,,u d Cei Ag i aC and i, a lC i ,a i a a. il u a daChau hu ulosadi~all'l .ai,,~d aa"aa ada q l i ,d u d.paReaahlaacuaaapaeciso. Pa,,,, Naa,,Oaale.daaldaaiedadad,,,P,1a.a.In el, palalglo, ,,,, ', 1, itirt: >:, ,!;l ,,,,l ,a., ,',, o, daa,,.iila, a,'alp daela. ,,aadaaaulid~ ci.nadualaiaaiif¡i-Pal, cabalmentelo. Oaiaa.aaaliaa,,oa,.ldalapapliiiaaYaaaaa,., lu-all liiiacu al. idiiiiies de ag i ald . a en le l e gl ~ a a a l d ali aaariaRaia, ha, afpro ~C o Y uaa'i lti, E P D i ya la 1 1, ial aiIPt-idi.1li11ii1,,dai,,,l1laalig',adalle]ld,adaladd, ta],ai forma aguaduPoridloiait, puyaor eldaNlll.GCray d ls oraal 'rei. daia alia r aaal, ,ioiaaPi,,,,, ia E-LSESOS dlii0".i1.Idl,, o,¡ ae, m lt, Il,-t.tC'ds ,I Mlllll ia in, o ,taea ~ ,,,inBa.el ed,,i .,-.li,,',,,, dn ili~,,ilal Ialadatra la,',,a queCidad. 'adidaaY",'loa, C.ila ,Calpa.idaenAa.,."aiilailgadi, I,;Caaaiaa ,ecoPl-lis d dal lu 1l~,'1d ida l.,,a" y"i,.ientra, atres~en~,,a ,n,i In -iaaia dal Po'ar ala a ia 111 sus ,in,:.-aa,, a:,oda,,ldiadi, ap ai, d du ya li laa al d i d P a ,,d ai lal a ili aiaa ii al ,a.dC!,.al a ]ia iaan. Pild,(A law,,A ,,. a,,IS l l .,-l a ,,,,i ¡e., ^ r.,, ,,P,-'tudidial,,daal lad,,,,o,,¡,,,,-,,! la',ltipIraO¡ ,,,.a ,a, del,.aW pald p ,o , l,., ., ' i , l ~ i 1 o ,S a 11 ad !,,d ,'aai.lil ,,ia ,,a ,1anin uiy am~a ntailae ,ilead ,d3 1r. iaIld i dN a cadaoh.i ,da, ,ifi drq a,. a la,, lia. pro,-:diilaiPa da ,1~ _,1,iid-1""-iial.¡clo dj, Peroi noa bsa nt e ese ilpdlPa', adaaa da PSE P PE '&E. , 'i1ddo :hl1 ,ii""""ii i ia ii i'aialid'.aa, adad~aeai,,,aa Padiua didiadha' ESOCIaL ahFANT ,1 1: 1,,S, tda da ratala'd¡bgdaa ,I r Nk .',ia d laii7 aaiaddac MII38 di--,a. -" 'lad,<,e,'1dan, maildaa l."a tif ~Nidil d i ai P idia i iaiid I iaaiaa .ii.ddd, ,N ,o-, aa dd. diip i u, l iad~'' t iNe 'faa iaa--e, oad,u7 .C dI. 1 y nfidli.iaiia 1 ,¡. noai i a, a lnle o i pldu, a auda, d.l111. 1 aurl alda d ,,,oaia iaa qa,la ly -ld l" A LA "aoda di asll1 da,"', da,,AaiNdIii d BENJUM F 1 a -3 i ) n o l .a i,,,l,, da. aadaadd a ,_,,, i,lda ,, al,-, u ndi.hed iih.i .a dia l o, n a .'p,,d a a, a ,,e I3,1iaaa i na NE ha,5 -10 p~~ 3M,1 D ARI 1 25,2,1 ~ C1tA ,a P NEaR,,, IA po,,,n 222 O20 liil iia. aladp d a aili aiiai ., ,,,,,d' aaiaa aaidedaaslp ilal a.idaaIaEaa a M e n o s d ,a3 ~ In ,l, 1, .lee.j~dudarla r~luaa td a ial id ,a i h ,, ,I d J -da a a ia l a ai r a u C da, a 1a a i is l a Y l a _ _ _ _ _ _,__ _ _ _ nca.cop e. an l a a~ 11" q Ili i ;eii i .d ad a l o i h, lt. d d a a a a ai d i il C a, toi-' ~ naa l,,, daaC aaa_ -d, a Eg aaa d C i a iia a a a li DI 'Z1~ 1 -''I"~" " ~ al' ________¡a ____ .r, eed t. a,].iiiia dii aiadlna,, hua pila diaai, aiiiaaidada,,a u., d~ .iLaala , D Ea. DEBO A OD E 1P L.M ORTE al piil,,ruAntoniida all, da, al;aalila -i aahi la1.pa, ,,,d, lail,, a,, III lllllul d, dalarYSANTOS h PR, h¡., -cn',ai,daaa la,,, lua al-elildutia, PRal l. i laudi a l u, A D, O 1APAdDaa E h a ii MA1 aa--i-_i ,Cupral. ala e a-ni -,,a',, PNitphi Es ni,,d Ca-lu, diorz, I-l 1, 1-1A elCl da' e En IIl~pde 1,-,esle1 ',a,. 1._l,,c III a,, I u daLrem aflU aflaai ',gs. q t'iinila5. f_Ni-,71 dael-l -"' al iipalaaa Caaaaaala delaPy. rEIDER.-i u ,a,,No. 775' JUpA T o M RT N Z M U I a ua i dda "Irodmtian dal ada ah iaaP[darimir, ip 1~ai:,:S.ui 11il0a iaadalauua IlIlalda u u, iii da Odiuh -di aiaaiG ia larilaaadi al paai da diO iia,,aia)an ,aiaealn~ o Cul,,ada dal Cd.i', ha 1111,1pea ,,,hilE'd. a ~ la 'a, ,ahC'iaal ada,,,,. aaaal v aa .a A ildao aa NtFiaaai yEa al~ Ua -413 1 ,,,-e,. ,aau ,ta ,eaa ,lu ou, ,,,ia,,,,'r, "ieaf, ni, I .t.uita da,,_5B y u. aud, la e.,.id~u-caai a da 1a ,,a .d 1deatm no ,, i iy G -r ., ,56 4 u,,o I ,,e ~ l lt,,,I ~ o oes,--l.liia,laiaula aa,, a ad, , l aaala illuia dia)I, -ll EL S R1 1 iaiilit.u~i,,,,la¡aiiia,.,'ia oia Eaiaa diat,aa aa liaaladeA,uudSla37-?l ,l aiaadaa ,-iaaiidal,,noialiiiUa,,aaoaEauaddlaala'aallaleiua o 5MI el(., Xgand .a, ~,ta- 1 . ,iia i i iaa teladi ap yiaapia-,aiaaP aaad N .p d aC x , "' al 'iiiai iialuu, ',,,".l, ,i,, a aia Iai da i R la apa iaoa,,hada01. daa dadella Eld1" d N a Ii-l00 1.il;o¡ 1io,, ,,,aliaaaaat,,;,,, ', ud idaaii a i,, ,,,.,d,aa,u d ai m .la 1 ,aaeld.iiaaiii la ae,'. F,-i da MAR252.IA.S A -330 ¡ 1 OflRlaaa) iii di la u d'a, u aa2a800a911,11 ~-, ul.? ai ,,i a il C, ailap d auaaiuaa PC OC OO ePE 3030 1 m~i,,,;,jdbia i n al ai[ y, i ," ",, ~a al~la ou a lde aloCaa.e Sea.Iud ra l. yE, ARE Al E L CA,,SO 1' 1e.',PAJAYn. d 1 dntt, I i pidi,11,: da l c "' ada aula d O. Ol~llaic yO,,,,1ir( d E ~,C. ,Bali.d~ la au "" "p ,[,'a¡el' m^,u aaaa ddiip A li.,i,.f S ia l,, CI ,aaW01I1 i~ l ,-~didil] ,1zI 1 ua lalalord, Sdeadain ,,, a,'h. qN -ada a Di~ d ~ II l, llnts ,,,.,,., -nlil P P. riai, hii a, lii',Ootti,1, _i Il:: ,¡. ~,','d, Rlcions PI, E EOaa, A L (IN E-Oa, E P D Cada. -n o ,1 ,.1. 'B-7 .,,, i, o ",1 uaidaaialul LA d, iaaah a rALMES1_ARES, RilE-r EL SE,,NOSal a,,,,,,a~ .I. lo.tida, iC~a, a Fa, ,.aya da. l.,. y'Cilla a ala Ra,. ~~ a hudialald pSc C jea IT al3 pala ,~~~~~~. ii a ,al l l ud 1 u ,,a da C is!2 Aaa ,a,, 1 (,n spCaaaa,. i. .ia'dei, pPial,, a Pali. r, dIal,' HA ALL CIO iu uaidi.id sa M E A(,li ag'a'iaapaa a q 'u-mrta 21,R a o s I61 i', 1 ala oa. I.,idi, dihad, 1~ danltoano. Idao .li ada .d,¡ icladi a-la alIlaIpayadaodul jo'i ,¡,,,l Po. ,e ." .Clt,,dr, y.j,,,ol,,.n,,F',aa.al~o9,,le reidi s LaIidi.h, N.r, I.",. yS diri-d'i~,YodPaddAl ,I l : l, c da ~aa 1 Llaaaa liRa aiaIeala eaiaa. a m no-lO,, '1l.', ~ F Cal An .a.d11 ,,, ,l,,-,,,;l],a,,, ¡.afsl,' o, ~ialioaaataaalaaiauanalpudierair adpaa1oa.da5lCala ,l rlaailC",g,dl e ,eaners,enelfuur Idi.t ,ali 5 1: la4i

PAGE 23

Ario ax Noticias Nacionales DIARIO DE LA 5 de Dicicmlyrr d, 1952 Noticias Nacionales Pgina 23 Alantiene la polica su acusacin En -o,¡de marinos cubanos cados por la Dernocracia Satisfecho el Dr. Saladrigas del 'Seleccionado contra los matadores de Novaln homenaje rendido al Dr. Finlay j te rrello para Prtallaron los a gerres del 81 en Urgencia los El Gobierno cumpli una deuda rindiendo honor 2 dispensarios p.rnac.ores del hecha, Decimapa. otros testigos al grupo de hombre. que lograron gran rrupenao -b" d, Ir:¡ d, r 1, ~~eje~ d. 1,11 11 1 d 11 bed~hi, del L2,1 m~._ e. 11 .1 e le add.Ib,. d. 1. e. hlI i, e~In. e., 1.141.1. e_%b! -,i . e l d~ d,,1 d.i d 1. -11~ j dl~, h, le l = 1 1 A.le,1~ l.,¡ 1. J. d 1. ce, eIab." _. 1, .1 ~ , H, .1c., e.,[ ~. 1. -,J m~ 1, hl i] d, S0,h, d. r, y d~ el 1 d,1 t d. del bla~e. del 1,11 l. d., lleani i:, 1 ~d p e de l. .1. d. il, 1 11 l W111 le R.6. v.li."t ha. ~ ~i-. -, ', o .be e o."., ti. ~l l., l d, el A r, kh, ter.l-, 1, El VI Id p ia --e 1 l eedi~ e e C t d, 1, 11 pubile, 9,,-e,,lade ~.11 N-fl., ~ 11.b. gI.de "depd.Zdei. , bebi, h-"bj""4'." e, S "e leli~ te II l,, P., e] 1. del e. d 11,~ beetijoldo. d,, Abb. a d~, de do t, fiI lle~ 1~ y l~r Al~, e,di. .1 d. j. fIh, .B. l, le ,1 d h d1 1 ci~d. de Vil d, I.~I-e~. 0 ~l, d 1 d ~1. b. de l." p e P,¡." t7~ "e¡ d. l fidid, ~d, 1 1,1 l. l _h_, 1~~ l~, 1,11:1,11 -, l., d N.lilfi, erl.e dd. pli. d., .ulle. d,¡ he . e b1,~ I"b" 1,1~ el e~ ~ le ep~~ r,, eh. yl e,, ~~11,5 de l despu, d, del r d, d ele ~~i ~l FlI el. e l. 1,b la 1 1 11 ' '? d, P.: .11,11l.l".drill.ill'. J B-W. di-Lal~. b' d~ d. dle, N-Ib, 1. UbU E Tib~i d U-ee]. y I-jld, e~ 11 1. 111, 1 1~~ h, ~lt.de MI. -1-1 ed, le, b~be; 1~ ld~l de ,e 111e. e .,. pebo. dd. d~ ee:lez Y dieei~h, ~~e., ~lid.d 1. "h. h.r d, d. 1. el, d=.i l l," .1%,, llT ip~ =e1,~ M, 1,~ q*Y1. g. el g~, b" Le 919 ~fil. de lu. A.jol e 1-1 tli A-de, det-11 d. Ag,,,.,e y a l., de ~ 1. pendien e, q, tdp, ~ei l1~~ ~ d, I.b LIP ligllo. .,d h,u, lido, a exie ~t, d, d," de l--e, ~lalde, %, -, 1 "-. P.el, a, . e. ~h, .ta Ild. de b, .ti. 1.,egole, del 1. ,e loleel.Plid. E. P. D. d. ~nibil. _e e.luAb~~ y 1"" te eW .1 . 1.M-el C, l,,bIr d.: h . 1 d~ e". y Z.I" Y,, l.1.b.5,11 pe _"""~ "ee;"a'1 1~ d. el e.EL SEOR el6,, 3P.II. bil W.1% d17 A,,1~ .bb. el ~fil, del U d.d. L.1 p~~ p lliil,,,d . j~. A Fd o L ~fl Alfredo P. Oliva y Espinosa bed.,o. le "bi. d, ~b. BA ALLEC. . 1. de P. 1 % ~ ~1,~ p~. h.y, 1~~ d,. .D. I,ll Uel~ de F~ U. c~. g, e 'd. -U d. Uieue ch~.d, l., 11.11. ed,. de 1. .1 d. 1. d~ i.lli. G-d. 11.1 -, J--(. ddi.d. M1"t1. d-, ). li .1 .h ., ~ 1. -. e,n. 1" , -~~ d~. d. ~ =il,,d A. d. 5~ 1 ~~ eal~la, lii. o~. 1. f.tp. l ~ f= 11,= y Imite, d, e~ e.el~ d. d. C""11111f" 15.11~~y lle. y L. d. 1. 1~ 1~ fibd. ~ffi., ~i ee.e d, 11 M 1= d, Cho~, l At~b Mila l, ~~ d. s. 1. .l. B. ct.e 111 Hte, e~d l. t b.j.d. e. E.'-, t-. ee~~~1d,¡ Si.di. t, d. M.11~~ 'L, ~h', i.d. .1. e, loI. d d. H ~ p.n.1 c.d~ h.lc J C. l, d A "e ~ld, .bli. d W. ~ nfl. 1 -, ,, 1.1. 1~ bue.e, -~ b.di d. J.[. .1 ~de~1 re l, bpb,. que Wde 1. A-ld. dfl 1 .ed y ~k d 0-lly, f~, dp,,Illdll ",lp~~ li~ el, de d~~b,. d. M2, 1,111', Wil. f¡ n1 l . d.,. Z'd",. d-de =,'_i J D"~1 h. ed,. C-1H AH,,d, y L,no, 011~ Ealque Mda, y Leolecl Lealb. d & Edualdo, Entque. F=elaco, ULul., Teod~ 11~ Eli, Sfi~l l.bl 011y E.PI. ~~n, ~ro~ e 'H r e Tribunal de Cuentas mi Inaugurado el IL. def-. 1. ~~ l d.~ ~.-.B.,dKV,d. C111. l, ~ul~elIlfe.il_ l ~~ Cho~~d bel~m Orqueo el¡ el Municipi habanero .,.e. -curso en la E. Pr~ci ,,l ~ltile.d. d, d 11 1 l. Correos al volearee el Piffl l el propio Alcaldo. Inrit FUNERARIA S A N J 0 S E 1. dit, b"id" d, ]e, 1~1. d,[ ~i on el, (lue viajalu, a 3 1 paUes pora e Congreso de Trib. el, D. IOSE MAC~ A-d 11 111,J T,¡l,-.0 d, l,, c."Id_, 1., u 1. 1 .1.-. d. ~ ~~1, r~ 1 11 c,b ""e d c,. G. ~~le h-. de 1. lu R.d,[. dv , ~~2 1 1 1. 11,~ A 11 al 772# u4~ ~j. d ~8. di. 7 ~Ii h-,ad. l -,IiT,--, ,, ~d, el. ll,, . "d e d. ~ l, le eh, de Ill -,dd d~~ J,,¡ l~ U dl 1. ~~ie. I.~ Al'11 T.,L.17. M, -W, t-~d J OLI Y A Y H RM A NO de 41 51 h. ~11.1 111~~n, E, 1. ~~l be~ > lo, esl 1~~ l, 11 e,. 1 d -1,~, h ~l-~ El C Pro Diuranifirados l., 0,1 ,b, n. 21,,,,i,, 0 5llr r.' i111% l'd del Cirin Ir H.,irrid. 3114,7, p,, b 1 e, 1. la d V.entrega [ata@ (le ¡-h ,e di 1 1 d,¡ ,Mfi-U 115 5 i ?,1 EL SwOR " 'de el un., C,.],. I.ld. ,b-, J e 1. oe. L 2. .11 . 1. . i d,] 24 d, ,I,,b, I, l. l., h.'16,1 o Ael= len del U R l,, -, d,] ~lteu -1 d~t #redo P. -Blva y Espinosa, 4,1,1% "l 11.1. de DEBAPARiCI.N . -lde m. e¡,.,. 5.11111. I. m _~ l. -1 e, 1-1l. W 1111.1,. .,e.",. AYd, .¡hechoA 1, P.EM, di L D-m. a.(. L,,k,,delUP. U 1 Ie V.a. ~lalool & ('.e.h. lkg la, h-., d,, ~en c~, P.dr. d. ~W q~ jed. .y bd.,. C.~). Ld~. de P, z! ill~l de l. e, a~ ~lillel c~~ 1. ~a~ t. id~~ Z%-"-" i, HA FALLECIDO lel t, d p~, Albek G, ~b, G t 7.11 ', .ld. jj, ",l '17 d d' 'In' 1,~ d. e. l. .b d _ jA InoSa' l. 1,1 l,.,¡ e. ~1.11 d, 1. %d.y el~~ 1, ,-ltd', .1 1~ e d, 1 d & .11,, ~ D ~t,-. p~. h.y, di. el., .d., 1. 1. .,g. T"b ~.fle-,e-i. zi. h,. W-1. ,I de 1, d. 1~ ~he, d. 1. ~d., 1. ~ ~~1 q. ~~b., l. leI. d.c.eW l ,_, e,,;, T,i,[ y .[.e. h. ld,, y,, e -e d. A---e. J. e. N.,Lc; e¡ doeElpid, 1 l, MIeliplIble d' ]e'he 1~~, d. fi~ p~.n. d. ~Meld ~el A ,d, Ab., d,¡ J. C,,,111. s~ 1.e. -1. B, lill~tel AIV" l, la~ d.) 111, pd.d. .]l¡ ~~ n., l h-fl. Rlo fl~~d., ~ p,,Ayl, k-e" t, e, A, -~~ 1 l"~ d.t.,.d. ~j-l " e.] .l, b.j. 1. T 1~ en. mIl~ A ~ 1. 1~ d~~ c. 1, .1-~ d, ~~1. di.b,. 5 d. 1952. mil~i F Q--,edde, bIl~Ipl.d -1d, C"-tVA Y HERMAXO. E. P. D. BW, I".l l Re,.: 1 1 1,a M U-11 le T,¡.Fermina Nez y Rodrguez Vda. de Nez y 1, 11,~ 1, 1, 1 1,d KA ,I,,did., y l., d. p~. b Y. 5, 1. CIO p , l, ~ -bh,-, I,, p.]¡[,d. 'u, l"' " de P El ~I.,"d ~~~ AU, a~ d~~ -1de Ved.d., ~U Cil ~ ~~ ~., 1~~ ~e El ~~ . ~~~~ d, l., e~~~ L 11,b-, 5 d dl~~, de 1952 vffi~1., 11,1~ j c~. e1,~ u, -l.,: Gloo,. .H. c~~ 11 N,211 ~d-, ~oY Nfi., (.,.M,, Jln,. Sil Conmemor el Club Rotario el Ad.fir. A. Al~ ~JeA y DI. VIrrili. Da de la Medicina Aniericana L 1. P. Por el alma de la seora AN F U N E Ft ARIA E lb R. Wiu de Li-Hd'b,. 1 11 lli ~did. deli. hee _ c~] d, ll~e ALFREDO F E RNAN DEZ Fle. y l l' .l A.e1 ANA PONS HERNANDEZ ee ~l edindL 17, VEDADO Fa54 F-9619 112,1111 11.11 ~2,1 -11~. ~~d', Ir=l, !A 'ND F15 VDA. DE ZAMORA r1,1= 11 1,1 1.1 de l 1 le~. 1. l~ 1. t.,e 1,9 el. nad. Que iciilpcin en esta ciudad el dio 5 de noviembre de 1~, del e.[ le .e e ,e m 1952, se c.eleErrcin honros fnebres en la Iglesio de Mon A__:l l. a Avenicic de Itulia y Concordio, manQna, (;a 6, d, 1. .d. l d~ JOSE MANUEL OTERO Y GALARRAGA Y .11,ee,d, ~. 1, sobado, o lu 8 ci. m., y su hermQno, que sus,ire en nA liALLECID. .e. t ;1-111.1 l~ 'd. e.Ibi 1. r-ly 1. dfl., ." a-~e nnMETe pror,: en el de los derbs familicire.s cip :,D exl e, ei l, yhemehe. plfti,,,, ~b,, y d 1~ d, linta arc[,je, p, la cisistencio de sus arnistadez. h,. ~ u 12. 'd' 11. b~ 11. 1.1 el, d U, el .b,. FK-, d,. 20, bjel, el, l',"d',, 1. . ~i, j h-. 1 c. .te ~i, d, .1 d filel , d, llo, J-le, 01~ y el, Al~, PedIloe, le e~, A La Habcuj, 5 de diciembre de 1952. ~ele h, ele~. MTe~ eteVd. d, Mil~. 77~ , ~eEd.1bh y sUn. Nde. y ree. DI. e", u,-w_ -. e,,jIffic, l, F,,-, d .l. l.&.e.fl 1,1 Rosa Pona de G. Toledo. v d. M"lod. P.I, c~~h. 1.41 . I, ."l. u.¡. de i.l., P_ ~ 'd" -R ~d el h, d*1 v T.. 5,1 -sradl.d~ de Fl.ll d.d e le~, leel eli z_11 lIl d~~ D.i.g. el d.el1. e. ell A._ GRKN FUNERA E I A, D E Fin.ly, 1. e., he~ Icent~. M-4 Ch.-k, 11 d~~ J GRAN FUN ER A RIA DE T h-, 9.1 l d.,t., A le, vi. -,en~ c., A L F R E D O F E R N A N D EZ bdli. del -111 1,111111.-I.11E.e'jl., l., ~d-, d CIbALFREDO FERNAN DEZ b=, ql,, o h. e~e d.et,-, C.~ ~~, ~~. H-y -17--VE-DADO F-5054 F-9619 H y 17, VEDADO F_%54 F-9619 -HH y 17VE

PAGE 24

Pgina 24 Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 5 de Diciembre de 1952 Noticlas Nacionales -AfIo cxx Ratifca Pelc .i o Cuervo sus puintos de vista 1Matanceras Toma posesin :Ejecutar la duana vasto plan de aci Ica prvntv -~~ -a mun dee. un buue ,fdeel ,,, ,e-' 111~ Aij d Z Id, un,11,,1,11 te 1. Pruebasu ~ m F ,,,,iitI, I4LUfl ¡ Scouts Buques.,,,1 ,.~ l~ 1 a ,,,d,,",, u ar n l s i oss ae o se o j 1 d cc is a re e t v ,jE Ej, ,,,.' , ,,,,,,,j,. 1 d111E o 1ji ,,i d j d j.111 .jjjj 6.1 C ,,i q j. di ,i,,, ,, ( 1 la ld i; tu~ i o sk , 6.t j j lmii E x o-t cHob i.S e l l j e B u q esdN oi 1di,,,!, \TE l E ,',,, ,!: 'j" --I'. j,1~l', ,, ~,,jdii Gjb, ,,i,jj' 1 ui id.i j iPid"tN-E j ,,,,, ,, ,,,,, Ejij.jj i Ej ,,,, i,-iii d 1Po Ma oo ~ -1 ',,2 l'kI. de ".L 1~ 1e 11 1 .7 1 ij E , 1 di, i j p , ,. p,,j!i : qjjiijjj p ..., ,,!,,, ,l , J l a t e d r lu, a .~ ~ 'd i i 6. ^ P Edijil. ., E E S t l ? 4 ~ ~ (l Aj,_-ji ,i 1jjuj JjipE, E ,'",.'¡! Wf 1'i. 1 ."1 ii t idt' ttt u ii:,,, 1 ~ ,i1 t d j .~t s tu. . ~ ~ ~ d a la l. e COjt 1 y H j i de ~ > A r f e tO S ly Ei. it jd E M 1. 1 i j il Eijdijtjliuii ,,,,,,, di-l G.1d1,2 Cii ti.t jtj 0 QjNt uE u-it pt E Q ,ui E luljjd i A j i E di1 EtP EiE t idi q -i E ,l:E ax l M 1 P i-,,i~,' tlitiii dii itipt'* l_, A,, itittd*djtiEjj,,,, .", .>.j, ,.ej. ,it, ,6 db~ " i"" tl deL.X. y,, ' '1 . ,1~ ~ d, t~ ti ,gt t ', -j Iix E t di tPIU .1 ]EL ERb al o R d ib, Mde ¡i .%. d. tid to l x-ttpi-tAx. .1 ~ 1, ~ a P l1 b 1-1-9xi .did iiii t.ii .d ti-, jxit.,,", Ejiitj di Ii dEi fj dEEtxi 1 ugitA. , fltiA.'l d, EjE u.'ta -1 P-tuj0j O, Ed Ett Lo.,,, ,, -Sj-., ., _. jl ¡1.e t u . u d li i ji u i iti i i t l -i d ,it Ai.xB 71i 1j*tldi c" ti,,,iditto ujitt-d -dhit iAtu dF ji d---ji1 .d--itdi 1 dh, ytidpi111,t1tjt1i1,1i hij-i. l,11. 11111 1C ii'11-111 ~ 6i-E .1-1. -2 ad ~ii-u .. llg ,, , .,b ,, 1,1 1, 1 1 1. -ltijt.dii-d1 ^, E ~uji LiAjQddj. d itd.Ediit pwtdiotiil. do de"' pi.iiiiiii e. '.Pi1t 1 0 it.ti C-ttj Hatt %l eii it-9 it, deli. G-jtd diitt 1--' Etoj ,,a "lM .l. u-, ,:'1l, i;",,,, -ui iuyoj. .uud ji ,u ,,, Cllox u .1l1 D. de l El' ""J"' '''" ,,,',i" ,,1,e ,d .,. d 1uid i j ,lu--t ii u-tudu ,,, iii u lliliolicut copio ol¡o, .,,u_ ',ri u, y it di-,f, ,,,. bui-io Ntt Eio,' i .ttiuu .o u . ii d t.E. ,, iED Euy~ .idt j u t .d.ii u . 1,1ut ,t liexso 00,". l ~ it', ti-.a iiidii. dii ti-E ,i-dyiio t'd,'-ti di. -i i t 7 1' ,ld -~~j tia )i ,E-ii FiEO .II i'T F, u ,,11 E i i-id 1 i'~ d~ ~ 1,1tj Hjt-1 i-1i-:~ otqiuiiti 12 di-. -iui i da 1. iii:,,,,:1 1 du d, St tf" 117 mi ii-i ii-lodl Su-tu y.I dii u Edl i iL ~ li-E i i d o d tt ',ii ' ,u u-i ,,,1itiS Guudt1o -iii, tiE ut-i SEEATC .BODA 11 .l ,, n,1-. ~ l~ l" 1u lu1 '11, ,_ :~E Ei-tti---i, St,-l,,, ,, ,,' ,; 11 . 1ud i u ii{iu-, u 'i ,,,l1 iF So GtiuLi Oui--.',Pe ,',' >i,.,i-e. 11i 1i-i-,11uitti oiiijllii--Eii-it, ~ue-uldil tu tdtj di id.dili.t.t,,, -E,,Et-'ii-1it diu-,,-t E.,,,.5ijd%EiS,.-t, ,~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ,l. --Idi', lxjti-ti-ui-dii",','C,,,, jdi,,l:, -d .¡it dioui -i '.Eiiujobi-, ,1,11 ' udu it1 ,, 1 ,u ,,,u,--u di, Ttiijipitiiiii-Pittioi b"" Fi i 7 --ui ,Lu N iu A1. jiiti di-l -ib,,1 udo h Edii 1ti-i.Eid-; -l,7 j-1 itt O iitt iEi E! DI T ,, 1i ,,iutu 'tiiit bo-h SiuEd dii: Pit dii '',_ dE, u-~~, ,tltt Fij ,,itutidautaI,, ,1 g,.1 .N l; ~ ~ d, 1. 1 1 ~ ~ ~ ~ i 1 1 1iii-i-ii-, 1~j9 -i i-t, E. .ix.d ti~- G1,1~1,i, -dd-.i-t -liii. FijFitydiityuuiiitjitLiGittLluu-u1-o-iu1 4i.iitdilti-" 11-.i-tiud.oj-ll -~~~~~~~~~~~~~~ 1,es u n , -'1 1~ ,didiOuuoi, di .dud1 1i .1i'.~i Fi--, -totpj di:, '", . ~ '"" ,ul , ,~ ~ iu i d i i ,. .d!, d t t u u ,i A t -i -i ,u ,l b a s ,,l ,,1 t'tiii o O ijj E iu t i i d d d E i E d i d .t ~ l~ ii-i ttjt iji u i i -tj FlEt ., L, ,1,11:, "":"l'u',',! tid,, -, Euu1itt-u11,ii d.ii.,,,,.lu1111," iimyututuui-' A t Loto1, i .eME Ei . ,111i11.,d1 Su ~a u-" u' ,-t ,,ut,iitttidu ..ud al 'Diri de la ~ Mai i. i-u1 di. t Edi CE1 u' Oiyu-i ,-, t~i-i, - FliuiltE.",,, 1,i ~ e -1 -b it -dtd ha~ u1 d i -iipi i u ayiit i'0~ ,,,.,.,iE, ,, ,d,-i i"'uiE;. 1Vt1-11,11lE did oou t ~.d1~: ,. , l],,i ~ 1 > 1,1 ,, i_1i, ioRo. -j 1i -plt il ~ ~ 1tE 1,1 11 tui, -iE.iiu'ubi.I1 ,1 1111 21 u k , ,,,,,,,',(".,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ jpuu .t. L.iut 1.1,, F-u,11 ,, ,i,,1~ ~ . ,1u. e. , -uod .1o Luj -Et W. u id .' ,ldi d d. .jE.j.i '' --d ~1.,. L 11u. , 1 II.L 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iiupui dul'" .," :,,, ,'", '', z ,o -iy E ti o,l tiiu ,tb dttOuu ,% ,,,,,7 ,' 1a11 111 ~ 1 _ J~ ~ ,dM d~ ,iidju di i i1 -iiii1 ,;""~~¡ 11111 tu--t-u l.,jod di,: 1¡t1,1j,,it.iEi .S,.iio.i.tiu'%,,l 1,uii,,.-i,-iuuu R L-¡.ii.---m. t,, ,,Ej ,¡d E,-Sd dEEa ,--j ,,u-ut E -F d i d-i e~ ~1 tui ito,,,,it.dqtEb-j iiik¡u i-y 1Mti,-A uuiu--j1t, ibt'ti. udi ui i1 1u uj t u 1t S u t i t ";t i-dt ,,,i' itt tt -S,, p -' F. 11 .Ve ol.o t tu.il ,1. ,-.ItuiJiiTfd ,ioiuto ~~u-,u'-t -ltiy--i -u'ou j E u u ':'u ii-' 111 11(TE .1 bj. ti AtEtE .¡uij .tu ¡u-ti- ,", 1 , ,'' . . -CE N T S ), -i" A N l E S R O C L E N E S .itu 1,iEAudui-, ;, Lot-it SiE,,,,, E Ph-",, i-i u uiiti-txii-tt t, vu ,ii d S. 1u Fi tjdyi 1 d ii., ,, , E i t u A -d i d t u M uni i ipi o d e L ai uH abun ati u u i i u i u i i d j u u i E t t i o l -d r ~,ug t i u i P 1 -~~~~~i t t i i 0 0 u i 1 1i d i i d i i i u .i.i -,i ,u d i l,~ ,d 1 i i -ti -. . . . .> 1 : ; 1 , ,,, ____1_-____"_l._______________--_~~~ _,~d___._.___ Vii-u u. Lli,-,tuitbtdi-,'Gor," ,,",,, ).dl 1-~. l-1-ll. ~ -,,' V.,", ,dt ,ji ,tid ,dii ,t :,:: :iti~ ,ui-i ViL' D'1.loi del~~1 ,Hombre,,, .,,, ,,, _ ~,, ,. ,, 9.11111us1ap-u j iiliu i jitt' ~~ it" '--,t-~ ~~1~, uFujll,"."---ui .Suui' d,yii?¡uu -J uue ,i Vi,-ir Tui, ytuu jijdd iii o ,; tiduii,,,uiiuiidpi--uti'uiii-i.u Viuitui O tu1-1 1, d~ --" ,~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -1,11.i11iEEbijdititl, 11 ''' 11 : 1 ll 1 L 1. d , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ii b i uu. ~ 1 ~ _td,, liili d i o i o o 1 1 11 U L. d E o t u i d u d 1 11 111. . , -u i d S t E l ,IIE 1tt d y 11 1,1u u 1,j ,e, V d( S ti o iii"'11: ., ,, : 1 . .i.d~!,'i,,,-.:jz 1 lE"t,.i;121t,E11,,, -,.'. lu-., .' ,E Muic.t::;ipi t) La. HabaLnaIl 110. 444 ,im, it", -d odEittuii."1R. ,. 15-1o-tiE--iu-i li .tjuiEyO.jidiidEiiitiu .tui-tiiuitb ~ ~ ~~ ,_ u la¡itji-i ido. ,_i, t ~ Ca~ iul. -APSEIVtiD D i tti u. u I d C-u n o e o c o m o s i e p r e n e s a s ti e n d a s a E, ,1ux uit j.i iit ui lij ti ii-, ,,, , 1 iiit-ot,,, ',iii jiuiji'Si, ,,, d o j ut 1,1 tu111.-i-i "tio iiijit lol,, i-ii uIj, si ~jlit uus,di.iiue 1. n O.0 All1 di utAlju. Ejd,,Lij u~iuii.tObiii ii u.11.-I.iti. j.i. u .11'L,, 1I ,,,, i lt gliid. jdi jtitlitttt. idu.11 "' ti "i i. u. itu it ,. .ut .uo dia t-tuj diioii ti. 1 1 11-iit t i diE . . .j -i i i i . . t . 1 .i. ~ ~ 1 , oj u ui, l, o i i i y j -ju '1 e j. . o. u t u_ Aiii d i l u b u t d t i t j i i t t u t o tu -. uiu 1-,,,,",. 1 I111 Coei, .Tll,,du i-i titbii ""td.~~ ,tuuud j1 ~i.- udu ti-ido jttIioid IBO DA-~t ti1G1 1-rjo-,, ,:,ut ~~~ P-,Eulti--',d -',-tO dijiiti-i-Etttdii-d i"lydt-Etii-ii-E-u .utux¡d l,~~d otl .O 4iOji ,ii',,,u -tutt R11, 1 11A,1~ ~,,11, tt-, ,,, ttiiij-~uLi E-udE-iPG.ouiu-m1i0di. .,iioiu-idutaui~~oo tuudu 1111.dd .5,d,," ,i i Sixto.~ ., "!""'''',.," -d-u. -E-uuui ti,deS Euiiol-ldj, g F. iiitoLtiiittt, u~ 11111-. .111 1 iuyuo, tu, Ejul Mtii pu i'ttoiutttd-u iM'-ii-~luijittiii~f ,itottutiie, ,E', ,, ,b-1i.1 1, ---.ob-1' 1 .~1u. -,,. E, iii, tu piuEu J., LAl-E ,, ,,,,1 ,,,, 1111 ",",,,,,,, AE.t1d. OiuiidiO,11, ,. E, j" %111 ditiojo el,.,,do., e.A 'uis uciae,'"1., d-1 d, ~l, -t,,,,_,,,,,E'-.i -to li.o W. Eu~ O as, du xi--1,,, ,Eiy

PAGE 25

'o cXx Gnffcs aDIARI DE LA M~AIUA-Viernes, 5 de Diciembr de 1952 Qlficados 1Wna 25E Ordena el juez SECCION ANUNCIOS CLASIFICADOS DE U L TIM A HO0R A? sea ejecutado FXONOMIC4 PROFESIONALES VENTAS 1 VENTAS VENTAS VENTASVENTAS un etuat3DCOE NMDCN 9 CASAS 48 ASAS 49 CASAS SOLARES 49 SOLARES un rstaran ~ Gi -A C 0. R. ESARAMOS UNA GRAN CASA ao'c.o7 MRCN ED 5 -n Jeoe e ceoceticjcTec cctaecce.tee ee ee.cee.dcdrce. uee nvee~ rsionistas c., arsionistas en cobro dee$24,118 ccceccce o.ouaccA ioo ulelraoo TR SBI£,, S ~TUAD0 El Jure cuCaro lacicrie delQUIROPEDISTAS 6.c. aj td ,e c o ocredor. ielqao. . ccls aaeol ooco Cocer.~ .If. date ullccaci.e eoccod.cecce ec Cosd_______ Edacdo DeaaeY .1rlJlda lec. .eee.e cj. E l LgaMeCona Loo operaeooee oHABANcceccoAa Aeeo.cO Le eaelao foid c. 'eaecc~tc.5.d.aeiciloda cPeo de auaeer, 74. carasta¡U Ildd lce -eeaeeeuaua edccde.ccec 1ee. c aPrpidad lom elel. d.ee1jc cecece cecce ececcceU jeeduaeelerojrl cESCOBR NU. 665 1 ESPERANZA NM165 e eereceaeVcoC¡ s. oce e eec cee -eeeeect,.~ RcrtaccaeCacea beS.Kht 1 ______________d_1. eecec d eec.Pe. cecee1 NUEVO REPARTO ecca Ca etedd rieutaee Peeta ~c c. cece. aESPLENDIDA CASA .P .edSS.e.ca. 5Neolcod ececcctueceacecc c a.c~ee ocecJe c.eccjce j .d.U. l e dd CMe aaeel at -er-.L A U I U I dea ec e.caco C n $l .tU tu LA PREDILECTA 11u13¡ eootc d erI o pacifio b .~ l1l1eeooqce11c-e eeCec.O le1e. elcbrd,¡ceetee leeo u.tee SAN RAFAEL e-cu.eja R EN E lun.man etCqeM¡o udo lgd REGALO ecg d oeetetC ,1eue5 ejeo aEaC cem eu itsschtc e ,porlo laeso. ci~ d, mao otiml lcacn eeee ac. c eeo. 2 dI itt> llt ,n, 21d en-ceeeederc.P,.c.c dr pee .Seedeade Nyvenaentfun d. l Cn ~ ~~. ', 1,~%, I.cu~cceeuc~C e, " O-cer ce ¡cii. 1.u-co9ler ,.SOLAR DP ESQUINA Cacceeeuc dC tele Ceuea leeecla d cc'dooetele. eucag.1oapce yvcedufine m--¡-.-acebo bIso aoaea 4qu l~ oedi~lig.eote.,rL.00 ceceeC, ceceec-r-el ~ hb d.0nirceddueccceuceectjdec.-El Jacad,P7e~~,ee tec dai c 66 eucdeccaleABRAHAM IcIlCOIL< cc c1a~ oe c aa~enecete caee~.e 1C cac uc d aaea c Eee.u~~u.1eAPe--e eecacceerre dae ulanucuefeald njCaeceececaaeaeua-ece17 HUDLES PREN4DAS VENTAS 1 VENTAS5 aacc oce.ec cd sni (IVR LS SOLAR (,01%TOSe SUREZ Lee ~C ea C.Co-ep.c 1~ uu~ r C euae e e .e epapaaacaer 4 CAAS PA T ecoPcdcaeec eeucTa.-e.eecc ee ec ra eee eccUc.ccee.ceiC n.cc~Uceeeauee d Tcaoe 1aeeca c.aac cac1 PANA MRAMAR 'ceactr ,edr ,e ~cadrpe-FutABl Al~~cabe-cec ccce ce -PlO co e.e JO G ____________ ec -ced147d eata dedc.,c] ccAeaduF,,.,l cuc. ac.ccee1,c11. a dc ee&ceccee5,c.ce0ace nou.ec ceo~~~~~ ~~ ~ ~~~1: eealed6edlde e ecee lPcc !d Aee.c-cc -csc Intversionstas e a Ctoe Sc660c'SAOoeoaac cOd~aSectcaec '1" -ecujede ced eecaccaacaa caacfhIA IE dccte uacc uc. euctaecPcd ceaeo ceecue .e ce.cac.aU d SP005§ M 222U TM IC >UO Oco dceddeea ~ee n eao e je, cd.e d ceeeeo-i. e. tJORGE caee e. -ecee eO .c .e a___________________ dcuen~.e. e~eeUe-eoC.,c cM.eAl lah-, lqi oeoAcecacuc, accc o cco o cnae ccc ec acdcelalce d-lLee~d -ejece1 .~et".cj~ee~~ eccel Suc. f. d, aCat jel tceaee eoctee leeeoo "calc D eee la nn raD s -Ls oealne c.i9dasce P, ce -OOOOeJeecn~u~~co ccider~dc qc~~cc e t~e~OcC~~et lccn deet.7ca1ceecc a cBA aeea tce -Ie. myr garnfea e Ceec ue n ______________$18,500 PLAREZ & SMTH. cegeceade ecce aCWee11ac1cc ~l-e cc. .e.eceeece. e eeeoVENDIEMOS TERRENO u ¡e eRA M A crl fec.1aIccca-71o1,1 UI-D677497 54,430 mheprpia. CRU IG AM edueidelbieecclaetec~ ee;;;~RAIOI2TO LARIEZ YM1 PIOZA ALTURAS DE aRLEN RRARTpAl reo-d OOcuAO. e-cco. accee.ujoee e e uce sit .11-. TO e tcc1de.aceld~~ecyde-'d e a ec cc-.ecec $20000U MANTILLA eea5tce jecLc REPARACIONES'¡ccecD,,,Ae acetI u.5ac9e.Cc3.aENTRE001 VIAD AN 53 NRPe .~caceccc.ee ec ce;ecccclMODERNVO 42 MUEBLES Y PRENDAS eeccc. ece.u.e ece c-oentaece.rc ________________e ¡ c flI$JRe~A MSM TVA YTHAGA OFERTA EBUEN RETIRO A 000.CSADRAO PEISEQUN SRA. AMA DE CASA (eeec 6 ecd leo ClEI>IEBLNPCODeR 0TA4 PEIS SUN ercedaac.,eydcaceu~. $8700 DESDE cdeeeealaolaiee Luquececetnea Y11 cdt el cao1ececd1e-aaec.1 1(JI'ln2,acZc ~~~1e Jslulu~UAR luo$u2d.0abe0_______ ____ecacee tee cce-d : c vara acdeaac udoeca. Trlcjccgecluu o$23.000.JCrVNAS.1RPATe Pergocesierpor Acri d.Nnpdi. .¡ k RLLISANO d 4p-o.e7p. Id. l.,dicdc. a ei e deuje. ul i.ARL& OMTIL31732oroeaSconeoooen W-048.Nca-cc.ee.ceeaaecc; $7,200 AVENIDA bOlNSH.2 T______OEOeec .ee u eceau--eaDEL BOSyQUE 44 CAAS A9.MEZ d Pccc. SANTOSeuceeceBccaALTURAS DE MIRAMAR (CoredorColgac aeec1ecd ccc e ANO IRZ Solerdr e rcce olres, Sata Teresa y A-e Mao VENTAS.h 701.19 .e. ccee eScceatccrec Feia 2245 <.2 -u.1 Ieaoea203 sts A 119U-193 Jc r~ceec acece aceee cae ecceeuceaa-c. ececauce e ccaedclTer-drlyrqA-e d. 1.1 Aoeas $6etCl Rcje543 e ace ucae Aee caeh~.,euejca d.de Acac d iecer St.Toea re e c e.ccc o:. dacejeaecc.ua37115 oaro1.Sop-rVCc.2ea 9.2f72.7 ~ 98 ____ c.e.sec-cc--. -c 7 do ea roi 30cIroyNgc. Eoc-emOeic t-epbceedel teteca. Agacle$140ritiOE~e.e$411 U 2 le-Clec cee. RCccbar;.NEGOCIO DE OCASION Ibo Bc -2440t. paa ¡d. a ¡ ceca.c~n--etecde OP flf e. eate, le d ce e e.e caeeceec 1111 ecedee cc rojec de eee SOLAS DE CENTRO Y llnt le--ece. ec ccdce leee.d cta.5ece. cieau cc2aeceaecdecccVC.,¡e., 1425.94 V-.Sp, ¡Cl e S .Rasefl . 193 6 3-I.Iec elcedeesa. e-accs. cuce.edc ccca.j¡cecjo5cate a1se.0eccd, eeet.toc.eac. c 50-daceeadccuaace. eeeeotc d acgeid aleeada eceacIen acucd co. dc e d ce.: $cecee e .t $1,10u.e.cd.e.ec.5.oce r e celle 2eeac.$14,500ai ~eeeM,, asaCacd. ea cro er ____________ 27-A-bcbaat. j-Mal, cca coc ecec-ra. eeee$400.Rat cee U M-T73AA872.t0 cc. 5 INA USIA 2-lee.IS.aei ocsecc -cce-e ee.e.cclcenee te ~~2440~.dFINCAUEN1ELWA3AV 2eTeeolc ehl. l-edd ejugtd.caeeeeee.ees reeec ce.eeeeureceo 2 ceccceeccecc.aoc¡ea 27-ceeoeoe-eeeec dl cuj. e-cuec -cc cc eco-c. eo tea --SAR T -772 da. e.c e-ieu~eec$UH0,212901oee. ac.c cuc. cU. es.ca cad ______________PARCELAS-SOLA ___ 3-le a *1.eeeee.eeaeeeaecce.e cee.ececaeeeeceecece~.ca.m eec rlPc acuteeca.dequ teea11Pse cleu. -O--.ece e cctecio e oe Lece aee,.ecea aaeode _________VEDADO______ 1 Z egtc. tda.e-C.e aep.Co. cce cec1.-d. -a 1~V D DOe.e-cCe-c. nae.ce cu. L. deIIbU las Madcaelcy. costeo -pblico 41-Saludohtr I 1 Cole Ic.i pdees cPees.~aac-nipcaecceeeoucl Ic -' -Cled ec pe pcehea' e-tcerec c~c cc~c ueeaeeeeeaee e O ccOaOhcescre.6~a"U.___ ~~t OIROU 52Pceee cedcee e-Cuee etcaeee eee c rae. tceeead e d e c7?Mc. e-BUN RNA t e- AI0 eeU e eeccusace_______ tele dcc dce, LAVaecca. A9Ad. d, *]Cj cace. cacee.,-edt. ecaANTOS cceA. e eZ 51. A, y 28. NENDEN__ t4-jcaetea eede. l t@teacieo d>l eicee.ncc.ecece ecne.aa.eje cejo¡ A cdeca.eedceo.e. ceC~e1-roP1on.r eSANTEcRIdOR.aeuc cceace -j A se,: Ui el-Sae ecege le ecele$e37de0la.cj., c oicdac. ceeCe ejoce 042e5.11c ¡ecca eq o rl-lucjdd d ecul doe.ceac la-ee ee¡-,oa-I ¡Q LUf(lj<38 nubu os ea esu. e113u c50,0011ea al .e.eoc cececs MOiRE ee-Cjtec ccchacade celee e-ace .cec.oc.oec YC.rd_____________ a-.:ac~A-¡h.r.IlC-,.,alleo cace ce~peeeac -16tccee be.dr e ale1ecaelecu eecueatekejcaee e ceeeu c~ d y eM eaeua d'deOocoeea CreMeoac 2-a eaeteee e-ce d.acc.eccecole d el-tePly 4o11e$0¡cceSet l ci ao lae c.c ~.o ec sie e eS a, loecIMEcuTS 3edct aeee c eee eec cce-ccheee¡ea ee Cucec rcud dceeccaOuRaeaccGaccc ESI E CA ec 1 -e.NdldlA eePccet ae aeeeeec --ecececebeccacel-a e.cccaaeeteaeudccl ccc.eeceVE.ua cce.crecn AGec cecc dj e-i c edeceel Seae11ca.d uo ceedeeedced ~.ec. eee. cee. ccce ac AN O U RE t. er 2. 1,01154 5sc aoeeeeU,l 5 IE e 5-c.jtecccaeeaececbucceeaaaceculeacoaeteeceaeeec caoace. clc. ceecac. cccc.cace-ea-587.5.eoe.13.4812,dac ecee.Ceace.aC,cC~1ce.1 -c Dl ce ec¡tee lcae eeeuacec.cececceacatccecceacOj0 secc eac ac A etlt ;ce S e A l p e e. ece eup ceba la cec n c uc q e ta eee eta u c. ___ __ d e ot sc e c djo c c d c. o ae, 2 til N e e 8 5 1 ec o d pc .pc ece ece d e c e t ARMANDOce. cce ae-col.o.hhc-2.1c.e 55 cece ca caacccaeecco ANTERIR peeeeeeleeeec e EcaulaD ~1coca--$76 el ia eo celaccl-. e ceeeaca1,ficac oe nc ceccen tdneaec. ea 'a -ceeeji ee cccocea aI cc cuc PA I. O CA Ld eeec e "uC ', e aopo~cc 1c Caeeacecejec ec. .c Eccc~M.aee. eueej 45roleeeSOLARtticc ES cte eefLM.,_ee codc accccc c CI 1 T 5 ejueaalce d eecuZaaeelccac ea ae! cceeocee ecbccclciaecaChc dc-eoltaSrrdcee oo.cm nced. eec etcddjcoc.caecaccccec. o. teeeOe l.ac ersc>o tcdceacoccoee iiita--t3 eec eane oceceey tauectecatco u tcccccc e e.ece cucauOBISaceO sm 7~~~-----C1.e1eea.daaeaeee.ad et eae taaccoccedaen~ ece-ac1,de ce c-eeO ec-etcjccd aecce ea

PAGE 26

Pgn26CIaafiCdo. DIARIO DE LA MARINA.-Vierne, 5 de Diciembre de 1952 aauficadoc A NU NCIO S C LA SIFICA DOS D E U'L TIMA HOR A VENTAS V EN T AS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VEN TA S ____--j_~ MUEBLES Y PRENDAS SI ESTALECIMIENTOS~ si ESTABLECIMIENTOS 5 AUTOMOVILES Y ACCS. 3 AUTOOVLES Y ACCS. 53 AUTOMOVILSY ACC. 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 5 UBE RNDAS 5 ~u ~ .1 O-_~c c~c.2_ _e=iO OeCeaeLao SILLONES PORTAL afB ~ ~ te . d e M. Uco c o c cit Alhb,.l. ., aeLca. a$.a ao Cccc.S. cch agdca>aa OPC .hgalaaoa lat. e 1. AUTO-LUX . ~R-aL-c ;RAN NEGOCIO'' 6.c .cde clgiad.c. l = ~ apercioea orecdae .,acc. aa ccc.UHS22SOd aeoeaaao. eaLaa. ES A DE POCKEE. la libo.rifcac FORD 1951 O dacc, occc ac.aCa ITOMOVIL w5 aca cooa c. Oaca.ac.cc ,cc caco ~ ~ ~ ~ (X MEaa arooa>. -NSUALES: JUEGOS ca. rl~11 ~,, ~1. Cul ¡1,1ga.a.Oaoa coc aoScc cuarto, 3 cuerpos, modernos, RFIEA O E Sa caccc ~ O00 cS AcOdlc ecea. ala IISa. oe 1Ml. edad ocaCecci Occ ora a cecco.c 7 a sa ue ooscomeorsaaa,, ivigD MO ~e,____________ ~1-e-0era NLa .cvaw.a-rom, f iiimos, acabados. MaS eae ro agrn EcR. ccc,7, ~-~ ~~cJj149Cca1c1 crceca 1ca i-qiscoepla decrO ORIE ABNA Il5111 0,,lOa,, (IlaVRLET590 GNG ,. 70e caa u¡ed 0,ac, c. Sla, cocoes io e 5Ve eSraOObpl3 NASccaH aa1949ce c ¡ aio d -oe-aoahno oll,$j.eul yN 52,Ielea CO earo coycc,, OCcc. acac PeuCabiaos mubledalad osai11.acCasa Prez" Oc,1 -oG dA: llaS e oc CHE-O5091950cos SIOIA E HlaNA 1,501)c.o1. P -,cca a7N, da.ceOeoe Li derc 0 u ers uvci o-crea-ea-a co-o-ea1 n,1 ao 595. ScolaFr £CUa1r Cc ROLAN GUIE UDq. MISMO COdelE AILIAE Monte 2 esquna Te-as _______________ 1,1 .P .e.l accccoya Dicacacre Ceea c-15-6En. T ccaeRAIG .S000 G NG 1 CK 11PoERla9r, Cac10aJ. M.0ELoAurco. prcoer. mco. medi borando v, l 1,c1ca1 a-1O:UH-.-2-S3,7 4111deev, Scc A -1 -mensules J uroeo crio -1IfhfI D ____________________ Mcar rd Miaar Frigidamo.iCsaPree 47 cam adeosde a.dsa O 1n. 0i r. ue4p ~t. c a C .,co odcia bcO ccc, ___ IUBU -LINtSOL SR PLaUMAe aar s e tos, $5o.00,c0 Roberto, Hernndez.1Dc. a. o 51 c,cc .ccaa. cOcc 11C Ha5251 o ne Jrm a.n_ AANA FEF r c,.crcScc. MIGaUEL c 456 ezapevoaa 51aa nra. relaas Couaarrlar OC 4po. odo r oca cca E -kSk DagicaESPEDE. A-51 caso oe. Oac a. Pero"c. HO41-R oERAcacerANG ~a rc ~., ATSDEQENRDS! 5a AEcj8,MRAA.cc Eoa-aae 111\01-0IIMLIeIMe) a1S9D5B1KE 1951 CEVROLE 400 Ecca,,, oa51,00c.00o49 -9622aheuse AUTOE S DE e coc CclccAIALozlISASi oarFO D 4 pas 195 CAD1IA. 149. --. 11 111-1-Dc520c53 coPo j.lJ19 4 aqcaCc Ud-______ tic-cc, ________ l. P.,. COaLORANIO 800AMESUALES JUEGO comrros. Pircassuellas.Carao 21,a 17ba~1,1r D1.4 4 10 Il DIJ;IE L% $8ae aleo Er U-n03 ~ E a,.0 ME SUALS cocoe L .JUEGO o .umcacos ._aoc c ccccor 6 ,.nre oce, ea, m ce accc.c E. tcord1s k Z AP o 1201 bamos meble, SaOOn JoquO ded OAALANA, UEVS, U2CHEVR.ETA.192 ,, c~eo, oc roeo, ea r~ 21. i,. LASk D 111+~PED S 2, crinfmo P.$3.0 es,.cac,, 0 a E S TAOA0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s A ARSNEVS
PAGE 27

Aio CXX clag;fIeailo. DIARIO DE LA MARINA.-Vierne.i 5 de Diciembre de 1952 Claificados Pgina 27_ A N U N CIO0S C L ASI FI1CAI1)O0S DE U L TIM 1A llOR A VENTAS-VENTAS VENTAS DINERO HIPOTECA ALQUILERES ,ALQUILERES1 ALQUILERES ALQUILERES NEVERAS Y REFRIGERADORES S5S RADIOS Y APARATOS 62? OBJETOS VARIOS 64 OFERTAS 0 12 APARTAMENTOS '82 APARTAMENTOS ~ 82 APARTAMENTOS -92 APARTAMENTOS , c ~ 2 ~ ~ -le.z, ~~.v_~~ 1 ,6etcec-s~E~E, Es.sE :",ia POR SOLO t ,. 1D -n u .~ 6,.,. ESQUINA ,H .', .11 e l 1~ y .", M nt3 ~1,1 1 A1;1E b. II. ,u"".d ,,,,e .d OEl, e~s si.EDAD IbieE 1,5uN55. 5ln$cu 67 e ".ss 15. ,1 I-. ~susE lOE e. .sss oe, 1 sahdscEsllE cleiA I'X '!mI"N O NIB R .' A Q IA .bn etado~ L. v ,I,, ,,1 1 so".'AdssiSsIelsE D, Bi. CA AII AMOST, Ves E ulas, ssg "oelestupiza 34E N"-ZA'.'3051 IO 1 ,01 lUID 1-, Rl R F IEADOGALIANOll, N e ~,112,~~~'b 10 Hban y su s fr~. y Tsss.ss.EFEIIOEAGE ACO.PARQ EO i cados de Base1~s. esa. la 0 -ii--iii 1 3O'f !,L,. _______-_____________,_ ,,_,,,,,,,_,,, EN SUALES"'satc-e" ANIMASOyLA UNAS GRAT I I es, traiga. eEp. i edad E l~i -'"-E'E, D iE61NEpt U IN 1., 009l1,.1 ~" _~~11 ~ .I C.S. E R,.,d A c i L -6 ISTUMTS UI, 21lC e, IRA TRY iS.'5' Scinlem.Mreac.c 2u u., ?,11 EAL UIA ,. ,la ~1 D. cu~ .111 E 1 drad,. "--EiE S EEi's sS ,, >)( lo1~Ic l.'OR-IA St '1. ,.~ ,i,. mE 1 iiti n. lS E .T a daM AS l,," 1. ._ ~ ~(Dt55.1 0 ,,~ i,,.,l, st. ANIMAS1y3AGUNAS E2E7. LAS 72V SMNA fe i-S E e j ,-."! PIES 1~ amt-A.b.la~ ', . AsridEaititmeE de Bines 1 "' APARTAM NTO 1 . ,5~ ,,,E1~OAl.,.,I : aose .ets lvig-mebe tpi -i .ld.Ei.cSEA Bee s 11)111ip. 35.It( IJA A 10 5 5ER 1 YIS TA INC NS L uurasaoLICITdeS ,,espera,'ca-iPALAC E55I E',,,,, iEjl1O,:,,<:OE.E1,d1 1E1.1v~~ uuni c.,. l., .dcE ,sE ESEEVEDADO 5 7 $ Com rcalsLES (asEu Frat1 eria ," ,,,iEe 25.52.1"7 UAD M EBE ,,54.0.3 t~,~ MEND¡. O,,~ZA,,, ACOMPAIA l _.1 R s rssd a ranes eS, eiEl iEtad 51E.SEE t re *§L-¡y i-e, . 1,11. E :E. "e ,,EE.Oiss-;0$8 67E'E .s 5 5 ,N9 11Eli-E-si"a-sosa i, ,-' ,1 ~11 dC F r g d i e 1 D NMLSEleaE. esSstriaprpedd iL .¡ A(:(_~1I~ MSANllV Ol)Rl33.NAE1AM? U 3 ¡ _.uRE RIGER DO .11iqE'i, s i1dE s.1e1 e PARA TODOSRQULOS 1USOSSE-E eadE 1,de Ban5co o iS-ls-E EN $5501A. u,,,, ",, -3 22 t-ci.e. s, ,5. SER,'' VE A c m atEee ta 1, ,C ti8f0L .~ .' ~ ~ tS R FE O A .POE SORES t. ~.E ~ .ua11 1,-s., ~LUILAN Ilcs ..is 5 155V N1> 9Y F ¡60iIN STRdeEET OSE-EMESC555$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*' ls5lt's SEE S'EEE S595 s.s s' C ESPE', ','11i,'-cOi A A ,1 li ,5E 5 E Se lAA, SOlICITO esif ,iEei,io,,,,, ,_ ,r ,, E IIIO85' DE iacEl 2 fOSTE>33 SsE Sc Iidesss,,,' .re c1s A IT 1. Af ,~l.A f doN-na bE 5 8 0 M TER.ILES DE f828 ESO ALe 11P.RD100 En, ~~ALQ8Il.AN Sll1.lal .c 88i L I Q U I D C~O NA-. va. 4ES17-.Rb~ ,O R E dq p d,ss 4,sbs.tE ( 'ES I ,,,,,,3 ES ES 'II. S l ,,,; :, '0 Io m 2 / .y 5. r E I S DEAG UNS 11 s t p .O-, l,F b -" iEE1~ i1;D i,,,,lEiE ARlLSOA A S1il--~S2 EOI ' li, IESI. .ls',,d,-Es EEEisISE ji 8 0 S ,6SE BSOS s~11,~ L 11 3lS I.uq,~o l pi 55 .,.Av,.; l -Q'Ut" Ntn 11V BA A O N P \ IEs P1 ~ ~ n( -~IS> 9S 1( i' 75'NERE P RA LAS DA AsIRA AR : l ,, Es,--s5ElcSSlEl5oi-~1c 1S.111,0 -eecls ps SI. OFICIOS 311"(, 5-~E e ~ spiv~ cE~i,. EOb.1AlD~lA,,ISh¡.¡,.", es ¡ ~l ,11,;', eS. e 00815. O E 0>c'sJ.a 1 ,t. eJ I E21 E01 o, SIuACAD MIAS 1¡AlpaEEamento, bEEEjo,.desIE4 T-168-,11E5di.S1 U-MSS ____,________________,__.___'___. y -1.1,1 1. ,', l~,D_ ~D.n b 1 ,1__ u, 11 ,.d. VoLA TODA VI~t' gaaje cuarto y serOci de ~ado. __ t _LA ,_.1, C I.~ ~n 11 11 __1 URY1%.SIAla .L A .t, 1 ,iAJI-:R. ______ ______ ______ _. EtllE E WEs EESE1OaSI5aiSEOSES ,,_IAlSl(S ACARADO-lbIsesus ~ R b,.n.e.le12 __ 7 "' ~ 1 1 1111.d._l~ 1--,_ 1 .ylOSO 779 UN-U'--E-5-5-. 1 J i ,, 55110,'. 5 il ue4-0 .1a, L,.,OEID,_,371,2'6Wc3rcind.GENERAL-1 1 4 0 c Ase 197D2 1,0isl 'E, cs EsEE 0 ssis~M o~olis11 E TR 1 Y1 VI 'DO F AN___ OFINs D DE AS DOMI.,E.I,.,,11 ,NDLr0001 s15 rEEEaSEse.505 EEiS5eEcs C d _;sn lE', ,,7 UT1ILECS DE OFICINA OF. 1) DIivt1DI ER -fP TE A ~ ,i" TA ID O A S C-12 6 1. sEa.iE81 1' ,,,S 52a P sie Si 501, -)FiiQ A 6 ., 1 ¡ ES-S-ssS5SS 51,5-L.EEi ,-S 1 -u 51d~ f~ .h 0511~ t. a~ ao.."no ~ te ~ " ,T AL ."AI ,:,.d lb. u, ~ ~ t.c ,L ,l, t. .c¡E-ESy patoC~ aALIZ A CI$3O N ~ u 1 TElE,-lE,%-.E~E, -l~ i, a¡--SE SE PACADESEE-,1 cect Elne N~ 1 M-9. <16.0 l A I T ACl NEa Sie. TA J TE O IS B ES e M GI'AS0EIPE.,leS ieEE EEl E3ESEE0e5.tEESR M 11 2 0 -* 0 6 55 7 F iidaire : EN""P"F"CA 150""EeleeoeeS II """ 1 6 N CLE1019al.3 EC liIElIS Ei11s1,e1~si,El.-I cese~ tlod Ec Si AaliliiAlE IEIIES. a l orcle ass-,I'.,,; nDt. L IA S. RADIOS YA APARATOS-A PLAZOS-----Iid1,~E~11E,~a,,5.11, S.cui~~ ,am ub, .bl. ca, o,.i.UNC52/ Efl II ) t IAII ddo. iiii'isS, N,.IdsIdo 8940. £408. I T R E E E R Ll E 5. h _____1_¡,d. loi _~~v__~,___i $1500, RADIOELSMESA, (tRANUS-, i E-SEEI SS.,Ec E EESSEseEisE 5EENE$55lE ii-E iiii'. EiOiiiE 555" ccEasle t-.a'-st,,, l~.11,, 'rciec,-5.00 SE~ ~ ~. S ILEE OSSE luES .Ei. 5 i.SA-15E.025 "Elp s a ers Ull is ,Fi lE,1E,11.1.EE1111 ,,,".TIoi'" lsiEt 1,0EiiEilE 1 LSI A~1,', ~ e 'E. SSiiS a_ -odelb '~d'cs, """'"B~ ~SIS,-S 5 ¡ ___ y___________ Eaa i! le SE E iI Ncteg~~~. 1 .iii TO1 a. 1 E539 5 PROFE Si iOR -iP E SOE5i,, S LQ IA -7l-a-ne .1. .1 daoE "co s 5esrad d oa. Ol" ,D 1 61 ___ _ A L Q UID. N S. AL E AR S 17,6.AA tASiEN'. Siciii. n T1l, os e it y m uchs m s squi a T ode o. 8 CA AS DE UES ED S 1 es. .ii.iois.1, c1,si '-,E siic SS -s--le jATEALEaDEuPcc'. 1 82.500AL 1 POR 00 i-il"i:llb.',t,~~sa-'cb AS-E 1i alloiipiianiroios( -eujo__AM ITD_ EsE5 0 i.,lE SO1ll1l,iisil b Y E sEC OS eSdNI as PO T E C A S, ,SE eA sUIAai.Elid. (e em na. ARO-N & N,6nai i-'C1~0,,,-' 1lii1.= 9.2.i '11 M ,",,,,.","" ";".",,., i S Ilias.i iEEiiS,, E un7 A 1 P-t -,so ¡ ALTd.IIA-DE1MIln tr rg n syB reoti bEEoIiSSEs,55,E i, ,ESc,,:o1c*cam64b2Ss .i11,css iRebsidEl. ¡ElE.9,S,-SES-E 0,1 ALMENDle~S ~ HA.1 ANA_12. ~ -El] Ce S-A ¡elo <8. as, ESSE8:E1. e ,.EE SE O'S-eor (51 : I. N"l 3 A1Ut. lIR S VENA *.t 1'ALQUmT -I -, -fil C .1.1 O F C O 3 8 ,>e . .,T," ".1, ,_ 1 I1, A ,_ ,~l1,0.dEsid. e1,2 11L041 .,SOIO M Elles :b e,11. .I lrulois 00"5 'O. 11.11.11 u, d ob le p en r fe e c asb o o in p to es~.-e,~ ~.~.H,,, es 55,0s ) e npdec $U )0El 1 sssEds',,, ede, E ¡ an Is e c, (edod E.e.E.S;!E"es~E .le ioO E loy ,U" HL 11 1,1LN115 W 1eiEsi.S1 11t1,1de, UTESeE I EES D 'E-CcGASS4-5 -DE OSD L 11 -1) E8 -15s IE s5 ii. -:ds.10'.ry ."''.6P.l'L I R A 57 T O FIIASTMA E RASTR -1ESS_ti '.t,,t ,,,,""",,l.,,l,: 11An--PIidpatmnoia E 1 e.iEElE 1 iE1 1, , , u., . 11y 5 RetiEseS OSTRIZE. 45Litr. 55',-.55e.' =I-ii1" EEEEEE'l 1121111 O a e C c S o d s 4E .a '. ~ ". 5 ~ m a., _ _ _ _ _ _ A~ -,s118d2 -A]octeeE oo AEd.dl-dI000,_ _la.,l1v de lauda ¡ AP AE ASI~c_~~S'8' CbA AL /E'¡LS I.EN 11(1 ceIL1,M o scss. 1--ICSSd-.s E o l E s.,n, 5-slE,'IoWS:IE3, 'I'ERMI. AE6)iS c,-, ~ sI.,p E EN,¡.balaIEE .11.12758-5 T, -,~. ~ L .I A.l II; . P R E C I O S D E.U. A S .Ei .5.e. Ecio, .111iE.11 9sMSlisCHEFiE.d O ls.EE ,'. d E5i5!. r. i ,l . s. s. 5 ISS Es UENSIIOS OMESICOS1 N IJOT IALESDESD 5508 A t1EE'Ee""oE'EE5bdt"at L o1lS 38 .ESslel., EEEESESca1~~ o A55 OME C I AL 1511. 'E Osss ~i.s- 1%'E.elss. '¡VISITENOS! p osofe La, y ,oz,.Cl~7o 11,11.; 15GUARDA5M.EBLES__:_P__ 'SE. ., tefoSe U122tWd~~1. 56-EL AS a 0 ,o SEVILA~Z,55 1.sSE 51 es l EI' 5 E e S"E'ES.osE .11,1 .o 1 22. %IO 5T E 1 eO S sos',sE ,uISSEI1 7s0EGENERA L GA Ss"""-aE-"l'-'DEE" ~ s'2 o1-1 EoSIESiliAloEs EEEE'oIdeetriunfoEIepScMo E-Es--sOE' 1ES s.EEiciSSEnSlSE6Sm ARJTEROS VHISIBLS o3A25GA9DI EsSSBE Al*] O S 'de VAA ,i:1sM O D RN .Aenosss. seleEscAL,-s1SE.1:.u39Sce del ge cj"e_ 8EICRTEAsE EN e as,. Sol. SO11 -nnZ . ESTDIEEN:-UAlontdo:_____________~1_._~ ______________¡T-111-1.__.r.______._919111259i-*194,E-527sSqE.uoCsoSs'EeSIa~,, DEL AIA N0465-S ssSos. E, 15 Ek¡E o ES 5 5'AE .51E1E15-'

PAGE 28

Pginra 28 1Clasificados DIARIO DE LA MIARTNA.-Viernes, 5 de Diciembre de, 1952 1Clasificados ALIO {Xx ANUNCIOS C L A SIFICA DOS D E U L TI1MA RlOR AONSDIINA ALQUILERES ALQUILERES ¡ SE SOLICITAN 1SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN 1SE OFRECEN ~11 ,. aac-ai-axl1srA.,,, 84 HAITCIONES 86 OIINAS7 90 NAIND RPRO10 GNISCLOAINS 14 AETSVNEOE 17 SOLICITUDES VARIAS 125 CHOFERES ~ -1,~ 1~s 1,1~~~ ~~e -,n ~ ', -, SE.a ,sa.¡aai~ A., l. 11'',''" CARAMELOS "ANPURU" = .,.-.-.-,'"". 5 DETISTA ~ ~~ ,11.a~ -y l R ,aa .a ~¡i 'II ,,la _a. ea., s.i.a. la DENTISTAS 11 NAVES Y LOCLS Paa i l a a'" -'a a.1. n. aa-len,"."." 11 ni ~rer n.a ~ as -1.-. a-aTa atd a ~a n 11. 11 __, _ a. ~a. a n a l a i n 1,1 .1.11 P a la c io A ld a mcaytn. na-caneiedan"e ~ ~ a~ a aafn¡adal. iakaiae 1, 1~ ia'idiLci¡d.,i .' ;,." ~ ~B .% )lo, es e-li 1.n. 12a rata sa, an, a-a a.a aei,,' Mil n a. le .ala r~ a t 1" VETERni e l INARsn Ia S REt1X 5 la,,.," an,. ~ol 11~ -nani rn ~i; a-,z 128 AGETE VED OE INGEIERO ¡¡al annaaina n.u",e.1,,E ala1 1,1a .i ilnasain da "laaa ar-~a ~ ~ ~ 1 -. -. ,, amas". ¡.lcai. aa a .en AMUEBLADA ed n¡rd2nuc lee.,, n~.n ~.n daneanain ~~i lua. in~~,e a~ ~________ -a 'auun aaau NENEO OS ,a o m 1 N 1,K E 1 -,. I i nn ~ a l un 1 -anal. diaAidaiu12 i~ia .si a '~ LX 31111 1 E ¡>6 isIE e aa. N P. !P.-,. si .a.la cuan .unain lar. V a.l d a a i a 1; o f l ~ r .* *aik i n E , 1 111 5 15 ". . s al ,ail1 "aal i -l ,-li XL .,I 452 XI ¡ Dl 1LEDAE caec .a e-:' tuaaunai.'i C -aa o~. .a. san.iiel. ,a 1-1. 1111I o, 11 ".~ ,¡ in ~_ _d _mIn, _ _ ~ C_ _. ll da.1A iuna.--., . l. uula.,,', .',, ,au ,,.nc . ,, 17 HABAINA nu a ,"r.,,.1,s fN ~ ~ ~ ~ ~ ~ _nl ¡X'' ~~ aulIi.~ sia -¡ iaia -¡ilinaciaI.uaiuusuc l-cuiicicaA~uaa~i L I I 3,, ,a," ,,,Io ~ La. 11,.. ~ 1 .% 7 L i J a U ,d '".'l inianannanna' .a12 GET S-,.DE O E a11i ;la c -i ~ aa Sa11, tlcaaa a~ ~ ala a er. .i i a e iu u a 1 s A a a St.~~~~~_ __ _ __ _ _ pA-I pararAD par'''". ,,,1 Sa~ ~ ice lea. Il, .1"',,,,,.,," ,,.,,11' NG NE O O S L O E nrQ ILi 0llun nimi Ni UEB un.* as ns-e-iaa-as-r ¡san.,11,l ",alla SE O FR C E 15 Anac 5 alli, .an. mir ,aad1r¡ U1 c a l e e nV-a a c a r a n L s e e l s l c a seN A c a e a ~i a a ~a~ ~n c -7 a a s i r X 1 u R I M I R M A l_ _ _ _ _ _ _ y s e a a d a e l s ¡ 5 ta.i u-. u_ _~a ~nu i n P n i -aa a a a a a e1.i a si a d l ~ i a a c n 1. D R E M P E O M U E LE S P R E N D A S au-ta 1 1 1 1111 u,,,"' . ~ 311 '_. sanan ~llnn ,-e ,r i a ~~~aa1a~ U-4i ~. Ca pe Piceas ni-11,1 la1a na.111~~-i.______________ ~~________ manan la la U uuriaiaad li s11.1,"., 'sin ia ,N. attae 'ca. aaaaiae.a -,l_ __ acaliaIT CRIAnDASa le Ceada,, "l iiaac. ls 1~ 1 ~ ~~ 1_ 1~~~c¡S ce da aciid,,,, cn n-iat i i da ~~ana a ala .' ac lna 11na1. I 104 C O I E A C O CIN E R O S .le e-. a s n iel, a Viii aleS t a o 1, 2 1 -lacan da"' , l . 1i n alaa ua uiiaina-a ,D all u si a-,',,l,,,'-'-,1~ 1 as,,, raed ca arLa-,,' OFICINISTA sc ,an ansas.~ . ., 1H l. Vaa-a-aa,.u alaunNanni. .l -, ~ ~ cansen no~ ~ na e 1 cenes AS ¡bear a 1_ _ A LP ,, ,, ,,rwi. lro ~ ~ d m r __i ,''___UN R a, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, ,. -1, ac ai s ca.nr Uaa JE, BE.MN T Y V O R a-,ta u a ica ia uiinl da an i iaan a Z a e ae am C ii p n n e. C a i n e y s st g s a1 1 ~ asas ,, ~¡ ~ 1 . l da s aii ,. n. aaii" , eni le1e 1. _ _ __ _ _ 1. 1_ _1_____, ______,~ ~ ,_____OIC T O.1 ._._.__. ._.___-_______?I I.9 1Il." . anll,. c . .nuia nila~nsL araiain i,iaiaania-.T..,, ~~n aedacea, ?". pame eq-,. .,a.i ;aini Ene. saaiai ,n, 5.uat-ipije yo msa. na Sse a7H B N n a c riii, r~ dc.n a 1km 1 .n i i i . u a M n d r i SE A s a c 1 6,"f e s d a ca-caa a C-70 1~D.~ 1 ~ ~~ ic. .i alnni elle" ni - la Bn ~47 D16 SIcm ,.l-n IIIr3NI InIIIIAI siae a-,,,, i ¡a ani ara ~ise pi .ca. nunca anam' '.1. cna~e dai u" an.1,,'p. ~iiuiiuiiu ""u re M ANZAN iiiandniiu annada Mu an-uu .,u r yiama ni.-lfo Lm.na Heiniii'.Ii n'l e. .;,_ __ __ 3, n_ .la ._ ____,__ _?___.-,_______I. .,_,,_ ,,11-11 .11 ~ ,¡ :!1 l-_ -,!', ,r 117 _,1 .~ p ,i t o D ¡1 -I u X X l u ~ ~ a. y c a r . .l l a _ ',," ,~~~_ _ :i i a ac~ Zd a c e." 5 a, e a a i u a a. 1d ~ ~ 1_1_1 _ _ _. _ _ _ 11 11 ~ 1~ ~ 1 1 1 " l.E G O E Ciarnar , I rae, ,.,. ,,,.ll. ~ 1, 1 . . . 111 >T 1. i clne 1______________ a e ~1,-80CMR u. 1 1~_ aa-La_ c n l i a au i aiaa.ld as lna unni d¡ :,l O I If I ii--acm.' am,,,, a.j ,,,, -i ni ,sll eidd.a aa ~ 1i,,2_______,-,, ," 1__ tu u, cn -1i a. en~~~~~ 1 -,a ra-iiu-Snndiaaniciii ae i¡.aaa.ia 1 s acaaea israaasr na tn nnaanaui n ianui nl n a-,sa ,n n ii ~ ~i 1lai - a a a n n i n r n u a l a e a'aua ¡u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II",: naln3-14~rn ncc,, .ial 92 SNO.URZ.EDZgaai~ 1Paecaagea a iii, lan alal ni. tu __ 1.__ ~._ iiaiaiiaaa Ca 1ni ""' ~ ~ 111 ~1. __ -q ,10 CO IN RA -u aCOCINERai iA OG D S OTROS C omp.rovendoM L i29fi~ 1: .r. -11 ~1ir .1I'~-1,1ds1,c~ %0~s,, ~ I ni a1u.uc lu 1. rin r".a ~ ~1i 1i ma1 alq% M 0 1 1ii ~un ~ ~ ~ las a .ii iii ,1 CO IN RA COCINEROSA s._ __ __ 6_______11, . ~ ~~ .~~~~~n ~nu diu a l, ,,,, LE. ~ -1~~n. 1 ,11 OERTES VRGO COP0JOA D uN,.r ,i n.e, ,, e, Zaa ; e R c "l1 1_ 1~ .u ~11 ,, da. .u.uuma a-i Van, imunuiamini%, u~a nan~ r p -~ Il al ial 11.1 a-__ __ _ Comp~~~mr~ble¡8133 .l.s, ,na ti a-S il ,, D a-'cc snncaa ~ 'r __ aaa n: na. S E IA I>5III 111FII la l~~~ a1,1 11,1a tiR uO O aSUSmn d ~-,",, ~ mii,, -n lli ~~~ a 5 lila isi ~ ', ,<~ ~ ~nflyEl, 1,1 nunca a Luuiaauuuuu 11,","".,, uR G l~. .11n 1i mu-34-, M uebles,aa un ti SO ICT CO IE amais at Dniaau lllnllluc id ,iala n ,ie lOCAL I.1."".lIl X ~ ,_-Al--11(1 N enana un al iii aula u la la niInflV M DTPflr. -________>_____ '_ __",_ annn1111112a1tna,~ ~ ~ . Mini,1,1,%'1_ aun aaaa lalic ea-l ,".,-.,.,,." __ __ __ __ __ __ __ DIOiis DF J. '<. ." "" '"'e ._ ".x, man nun." ~~aia ialiiaa.,, d W -La; re1,1l.: alaaar'n _ _ _ _ raucaa-n ca &uia u1 Vaiaacdi,"',' ¡ IJLPEIA aa aracana calan ala ~ ~ ~ ~ aeagrati ntic NI 11 ,'1 ,) 21 anl. vaun a r~, 11La ACAEI OEECA l1.1~ ~ .1u -1a SE SOLICITA .i .d .uA ACR DIAD nai.,,,,, CU1 .n n1 ~ 11 ~ o ~ 111~ ._,l.-I.i,, islresd ,,, ni _____________________ ________________ eraanr,z-". riaiii-iusa Duuniiuaaimi nnu i n sa laanui1~pre sausie aaeer 11~ rin 111 SOICTUE D ALQIL ERE 11i Idi aes de ~~11ea 50~ a annsn jiaasi ,,,,,<, ,,w,1 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A-023 .__ nican"',,''. puasa '"idiapararactnial,~-1 ~ .,,.1,,,,,',.l>l ~.11~ ",.,,,-,.i D O EZ 111,1,1,1""",""i1,.1111" r ,, . ~ kl C¡u ERe I -nu¡,1 iiii,1 ,, u~~ __ _ _ __ _la sr~scs A.6 a u. aun ull DR 'AU AYNA a0oba aeaqsinan,''." asnea, CO P A E ,9 siM CASITA al ,_lla .a -11 ~aeduiaa11~~ ~ %1AMUELAD ~~ rn.sssran S.P~ m ng.OCS__~~ ~ ~_______ ____________ P10 LX .sacaae .caas .1ca. aIla ce. '"c el u-ni < eucuecialu, innr ani .ic ,,, ti, .1 ucuina a,, _.liaaatiai, -e F a Val sria si-n ae flfl ,ll,, ;na s ,.3 ~~, ,,_a:-is .i !:,l ~~ ~,a~~~~n miicnude -,!'a ,,,''i PR FE INLES iuunia ,j_ __ __ _ """' ~ ~~,i Lie, 1 ea11,. a~ e_ .iu sa.ai..iaiaa.tniinm 1 un1 ariaa canaca-ana Es VEDADO unince~~10 LAADRSLVNEO 1 11.1 Mlnnn," n~., ~~~ -,',GO_______ t13 A ltn ltica, FallS la ~u1-NECESITAMOS ra anunciasi.vsasar.aricsial-ia -?,SOLICTUDES VARIAS ABOGAD uCompro u endOMCOMPRO M E N O Z Yi C O P A l e a n a' ,e u u -aa c c a. a 7 . m e1 ~ ~ ~ c i n i a a i e .1. 11unmnc Vunua inne1-tn ni~ln 120 MAE. DORA DR JEU ROSAL. ENER no, i ni, m ,ui um, A r a a i r I yu 2i 5911 li m ita dr: al a r 1a .1.1 aii ua c s c u a l s a is e a c r n s c a s a e s a l s i n d da.a.i.n n e n g . i-na n, a rniauania" " " '" " " a Calt Li. .ct 4, -X,",, ui 1, aua ala au Ctali iiaid i r uina. 2i,11 ai 1,1O IEIS-C CN1 ~~nn~ati ~~an cI . ua. . u I 21N'ia ni ui urlci ¡se a ,mine uuiaaii a .d r uu'""",.," "l'',,,'. a-ms-u C ____ Rsama data cocadn,.'',, psma.".",,' is r-. 1,,1,,,,",:,, 101 seasasas cas brunuiscis,,11~ 1.111 m11d.1cmn1-s.insanea,,. COMPROJOYAS, ~~ ~DE "B.lea.1 1riari PE DI A 11 AG N E VENDEDO~1,11 ,'a ~ r ES aaaal ua r,'s > a ca-n. ale. daa .n. C.ecul as. i -sniac y" can aa n isasrc .1 1 aaaaas.caa1, ras-1,,<,,. c. -nar nac,11 1aa ,oo,' ~ .11 1" , ,''"',.,,',11,"""ra _as diaua COMPR ¡a-L S 89 s 1am .uammuu 1, TE HI OE T LE ISO 1m.1 ,__ 4. C-2--Ea,,. t il.l.,~~~~a ,s.iii aun1: i icaca m ian-. ni' canean naca ,iiiaai-i,,m launa t-ii. sa7Zu .1-siam,,,,.1 11 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 1 o 1 .a v e n d e m osro u e le e. Z 1, . , N ,. l i," al:. 11 la oa u it ~ a' u ~u cu. a ~-l. M ERCANCIAS EN :,-,: ",-,.,:,.~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u,:., u u nail al a; . u', a111,1. e." ,,V,1 "'', ,,,,,,,,, , anac, unu., %v" a u1 a. u. uu,.-.,, ,, Ililimuima-l.11~~ ,,, ,~~cu;riu-111~ aalriaaliam, mn-l1 l~.tir 1, ilnra ""fura i u, -_ _ _ E S T E S S U ,_ 1-_-_ ~ 1 a u'a ¡ 5 l¡ uu e a ~ ~ 1 ria h ', a aJ ,2 ,1 u,,,,,,,,,.I, 1 ,_ Su -aeuac _______________________________, Tridfan %,tii 1-3¡ man. 1a dr~ 1. conrpnnblmn 1u~ .iia .uclniai en la .l -' CHOFERES,"., EZ cimuaa,l 1~ ,,ni en 1~e~ 11Vi da1 qn,u ,ma ',ea . nie n cn e ai nainimn. rme ami~ ~ia.1.uaenn1~ ,,, 2 :.,z,~le r,,n m c¡ic b n ean 1 1 111 ,. ,.. a mu c ,-1 0 ~ ie reg, f de c na e ,i,i,, l a ~ 1 ena ma ia ia r c la dina i u n u C m ia A 3 1 C OaaR O Yl' l u ra ~. uen t m al ~ L.~ _, a . "_,o ~ ~ ~ ~~ ,,,,_.z._____ B ~~ OF!"IINAS ________ ________ 1021,1-11 AGNCA COOACOE -,~ ~ ~. ya dr5~b un 1~uaa 111sn ~1= ~5 ~ ~11. u-s ul .d c-u .aaa ana~ua u,ael nain un, a ~ ~ ,~ 11~ r.a -m ,., uuuu ALproRE ropas. , 11 . ,,, ., ~ ,,~ ~ ~ ~ ~. 1 1111 , 1 .1 .1li i, -,,, , ,a c u m u ce mi ia re ta nta a a c c n¡ ~da.~ a -ee r a a 11,1 ---a ~ ~¡ ni,,,% ",_ . z., ', , 11.1 1, 1 ,1,~ ,, ,,.. ~ulu.rnan-a-Ei,, IalR MaS.2t aicaan .aeasa m aa. daca,. nADIN Ae :,, ir :727ann mui L a n 1 di a. '', ,'''', m.a,',, . .ii m pro nuna aun5,. --2S Maan maajd~s~ 20 CO de -ee dr l a. ranca r~~~1 E. Culla 1~~ C a. y. Fia ea n, a i nc m i i n ulam ai la i n i acuda c oi e, la-'< C N A ~ L e s d,. ,~ ~ ~ 1 a 12 a, l . ,, ,, ,,,,, ,,, , ~ ~ . . ,__ __ __ a u nt tagea i u uanmuunmnmneun n da¡ -11 1~y~ J1 a, ACADEM I nearca 1asrTiA A ME IC OCULIST g sajn e, ca a-ee~ ~.a . .a -n ti e.us. Md e a ~ le -u d ri I a e1, sa~n anda c n DlRa TaR I. A -rus. .u.a-a-me-e-a" dado S 5 2-i U HDIC7TA N 4 A ~ sus -iaiuti n. LI al,~aa sa-era-2

PAGE 29

Aio CXX Olauificddos DIARIO DE LA MARINA-Viernes, 5 de Diciemrbre de 1952 Clauificados PIgInm 29. 1COMPRAS VENTAS V-EN T AS 1 VENTAS i VENTAS -. VENTAS VENTAS VENTAS -. 17.4 MUBE 53 PRENDASLE 4Y CASAS 48 CAA_5OLRS ]S ESTABLECIMIENTOS -3UOOIE Y ACS S6 MUEBLES Y PRENDASS6 MUEBL ES Y PREN1DAS COMPROM MUEBLES -303 B ~~3 ~ o~3~ ~~ elc ,,>s>,,.i SOLARES, COUNTRY' CLUB SOARES. COUNRY C fi,-oara LJaaO,.s e. asean,,' au ~ ags ~l*,2, 1Ii 5 LI' > ?., a>,l 00. iO> L. 1oo.sc1~~c1~e.n finos. y corri.et paos ca.",111,1aOt I1a .1 .da Fat .tarte,,oj 1~ ~~a .,in~s Ca>.,%a--e. O -'ii¡"" cts , I' ,I:"t -~~ ~,.a s >a a' ,,taas.t5.e.S, 0aa, 55t>'>. 0,~~ ~~ ~.i. frigaradrces, miquina rosar y a>,sa t ss,~ ~ s sic g >, ,ac, a, 0 ra,., a._________ ceey 1 -s-oc ts5tc,.eea ,1a escribir, de ca oo i g~~-5~~55>O ,-i m~ ~ ~~.1> -SANT -AMARIA DEL MAR -a',, tt.>>'',.," ~~i~ ieF-oC5a ;u-.-I.>. ¡-._._enge~st S-d n~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ UE. OlA'[7",'l '1.'. NOHE nl interior a toda hora: tB ""Y1 s>r-Ss> >neui,,,. ".' n e, a ~~ a',.,. ,> ~~ 1.t~a s ssodd l. .J.~', ________' fi,.~ t '.'"'" ',. U E O A Cama E Asai'.--,--:-,,,.,. -t Linares. _-2~-~ Dicni E t230PE I ;as o, J 4 : 5 0 Uo. ,1~ St5 V u,,"e'o FirsaCiiOfsoiaaa .s me1. C.i Ms ti y.1 ls'.-d 1-o otro ,"i",.,1111,1 __________________________l_ ,M.a ?'~'~"' u ~1 ,1~ . e 5 '. A,-, Os -S.,attOt, tn ,o. cRenta ,.a55CI $15.11 ,.t, a,,,,> a, u ~~~1. ~~ ~ ~rr, sin Al¡,, aL> 5 Di.5oienagiiI-1,7 5..Il ~ o,' se. a,.>.aea.O. iaOce.dsae, jt.,a'5., ._ 1 % ,l. 7a%, .~ a-ta>. >tt'-.5,s'a, s o e e A a st e ,' sn A I 711 Ni ~ SAS> 555' 'ro111,i ,1% .11.5 ,>,. u1, >aa.'. 1,11 eta~~~ ea .1. 5Ose,,'s5:ot5s.e,, A'a. ,>.,>IU BL R X PR T LE~~~~~~ COPR SU PIANO ~~ 2__ -,.7 : sc ace1a EL SAR -E .,de Ul>REA .caa ,>ca>s LLAIN TRME N O AL U530 "Zi ~ :.;a.aSs 'G r,';, at ,;, .1 asesas> n ~ 1.>I.s.s.'. ans.'.ii. >.5>: 11 0 .~aa> i st e,tsso & r.,.a O SE VED UNA CAS a a5 o.. a. a~ e, g.t m,-Z51 cocan es o PARUE 1~ LOBTON 1. -, ,n~ ~., ,," _o ,, % .,,,a 1. 1~ s, ir ~ ~ ,i, aaO.,e 'c a a 1, Z: . .5. .t sasE1 tL5092 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Co pr pi.o _.S ni'o,' ~"S~ ~~O>1 ~ ~ ~a F,.sa $1 .T.,¡ aSAas >. a -ta _,a> 2~j c: s.b,::tsnnnEbEaiadd~ "','*,.,, ----a A, e. in~~ .1 1~~ t>> 11 55 aaSS*S'* 5 1"" 'a v oz ~ :~.,,.L.5~t,>" 11~~, ~, Su > .'>' ,,,, ,, ,,7, .ace -"d y%-lasa RE AR CINE ."> ~ ~ ~"', ua'a. ~.' ~Ea o ""a" e?,,' > 1-1 .1. -,, s . n~ t~ 1~~1 al"'''111 1,c' -e.s.~ .u ~. 1~1 .1, "., > Balsa de La Habar ~5 .9! "o ~~~sca ~ _,ae ~. usaarxcse--E U OP R UNI -D 2., UF su,l".r"",,,' otilar% pastal~ ~ ,, ramas,,~ ~ e --. ,~, Ir. a_ u, > AUTO BE LO .nTn .a t.'>' 1, >,> n,,~. a."! ~~im ,1 se.'$10 Cauapa rs ,id mu. le -r "as:aa a1 precios de ~ -~ ''.,1.' .n1 .s.z a11. a.$', 'u 7'ei'ak NO1 VEND QUEM >.1. s ,t'11o ,1,1 11 ~'. ~. ~ ,. ~7c,5 ,i_, .' '1',tflY',-" >., ,,:.-,, Eta> .,-"' a>-~ ~, 1~ .c. ~>ae ~'as, -5 ~s ~ae saa ,usatst> '.t,, ua n.ae a > aa, 1.1c >os,, "" ani.'l,l,,> ', mi., t. ,,, ""________ ~~ mstetsc .st: c~ oaaet .,>~ 1~-52.Po s u s ug -05Ee __________ 5g>.seO,i te l ,, P O E H A O A !",,,,"",. $10 plarus. Sao~ Rulual---,i.I oa.t.a 1.; U B E I "P S">. 4 _____________________ 11. ~112' a cddsttta >t, ---atatttt>,t e E 2 ~ ~ar.O a as ", ""~',a 0>15 aa.t.ta ed ldlm oa Z > ,, 1~s~~a ~a >'>',,' 4.f ~ 012 a 15 ita.l 1, 1 ----0f R ENTU A C>A ,,A .u. 1 s ""'1~ o .r.oioes Js a eas o-usa-ss-eOL RA O , ,1,1~~ 111 .,>' ~ t,. aa,tO E N R D ,0 ,,, tg l .1 ^ l ~ ~ ~n ca~ ", ,,,: ", i , ,; .," ___________________ 111cesu? i'i. a s. Compra ~ ~ ,,,1 ,,_ . se. uns 2 -1.> ~II. tn1, ~~1. .ta .eceseEai un a>-ol 1-.1-;-,aro nOo ata 1.SO ,'~~ 5:,, U.l sa, ~~e,1re-._, -ge ur rd rl i~, ai e at t>, d, ~ ~ ~ ~ D ENA M 1PLX'eTA ',,0 INOIF1-,.,,:V-AD os de yl e, ltorriridad.n O-l. tst"" ss aes-1e e a> i~ '.' lr-""' '> ',]c, -n Lo a c o l a s L o s d a C oIrI .S ed~ r> t , t a _'>~ a . t s > t n r .u COSLDO >ese ti Ceeirlato el mdao s 't ms,,,r.t t. nn~ ET ____-___ ___________________ 11 d.-2 ,a a,,'-a dr Cubal.1 "Cubasi la.moo .t ce. 1tes ~a as ~ aoas-o-oAe PO SOL S1.0 MENUAL>m ne!O-' sL L U iDACIN .1. ~ ~ 0H 7 f5" 'I Dr -S "s a. aso. 11 acuse .seaa or ->1 $111 Radio ~5.00 Eeluo-, .'",, tas ~ In a .' 1.,c,,''i l,1~ e 1.s, .ge-, e' c3 .eo c .r S -5td Pt eroc s de p sreas Me 719c Drsen reies. R puue o ,llbt>sas,-:_ j e si t~t aa.t>'te oee c ee vr.> re t-Op,>est' Ca,>,, lidu o laldur Moa tta, L e, marfleS, broneo> Tapir.si L oru y~ d~j uo ES. 1~71.1 t ,,ti. Sda.,,, a~ "au 55 > 'scs es~ liaa,, 5-e> 111.11 1~~___ 21,1~t>e -s1---tgog~rot. 1,2.1. so -taea 01 'a ~t 24. ~r l~ Sse, por ba re -6a 6. p er e04211 C~ll1 i Os l",,.,".11~ .,,,i.11i aM. o ,l; at. t.">ot't~.a> saa a'> a, us;.,, ,,tet ~ ~, e>ss r> a oags t e 100 JiUEG CU RT -a Ra e ¡v0 al87r s ,1 ~. ~ sa sc> ti 1151,_ _ 1o.v n elsateo 1 .,. n . SE-VE D 1.1 med e~t.s ,120 ~~~.e ~~oi 0-3-,-3 1. 44 RA IO ,a ~ ~. n.aa ~1> e6 00 RE ,Ss .c ,, ,, ,r 1~ ,. I,1,, Uo> r t "te,7.rattaa5~ s, rE r_ _p~ ~ .qua u ,i ai Oqu ed 1 .,! a,, l'I. .OB NUIE1>:1mds51 suuurmoa UG D O EO PINTOOa FASII!.t e1T L "."2 L j,1.l -z ,".1, ~.1r, ____ ae so. ,' ~ ~ c mo o as -10 ~0;r mes ''airs"'' ~~',r sei .,e '_',7Y ,> k 0 .~ -" ~_ .tsat ~11.a'fu ,1 .sa.t.t,,,.>'>.~, ,, ,W." .'.' ' . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ aoae' >rosssiaeour. r~Os '~ Roo C-.-6 .t.alet a'>I-'>,,.' ,, usEn. a ,,~,, -.1, ,so-.'"i,'y N IEOU _ -;T--.-V E N T A VE D __ ~55> ,. ,o, i,~ ~ ~ ~ti~> eS _,~ .tt>sm>5 ',t05.*, "" MUEBLERA CASAS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CXpN sLinIX iners prcis era,- ,e-s teo~ .~5,sst'-Etest.' ,, ~ . -. . e,, 1 1.1 ~lsae,,SE GRA nc a, -t.-.!J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ DN WAJA NI~ GOI DE!'. IMPRENTA' t"'''' St',: .uo.at. is -t u "'"L.",'' 1e~ 7 e ~saad ieos lpr si) St' r,,,,".,i,,,,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S es -a>sose T~ae U>ce.t ]cldd f-,, _a~ ~ ,_,s.,1,,1 " lag de'. sa.'Z a esi-' I j tose>1 LA ID RENT SOSO., _¡70 titO _QU TA as se Tete 5-61 ',____ %-,,,,,,,",,iiI ~ ~,a.a £man mnsr a"1 ,1,11," ,' ~_ ,~ ~ ~ ~ n g, ,.al-,e 1 "d ,>'> s,>o'>,>s',, , ~c. anns ,~.',.,, ,, ~. 55flO5IJLt ~~5E ~11ie 1,>o,'. ea.,:,,i sic.it 1 e,,~ ";,I ~ ~ Pns 10--785-4 18': D UV Ud ________"ilI-F-11-11 1,AREG-E"ANP EDIECT"> hae >s.,,a, rudr yr SEA EN ER 1 5>s.oS~ ,"L.,i,., _1 100d.'"'," a .5'' d, ti' o~s, D. e. 1111-1~~~'iluetO> UIIO PA. TAN UE ARES 00 2f.i,,ll '>0ii"'l.11oo'' sae>'i.'",'s INA ineireibj ,. tda ,_, r,''.,",""J ,",,l , ~' e l >a e '> ,.'t ca. 1-,11,1o,.:saa.e.-=-,~.C." ^ D-_ ni .I~l~ UTI ,5 idl s al __,E GAIN VED ___',, ~~ .1"~~1 Mrnamacin mta uanediim e l u > s a m s t C a tr C u b ~ n ,a b a lito1 Ai ~ ,i. Cr a e a e a A r l a V a -, DUARE $1 000, Al ,a s m '"Ii ram t suid> at 'ro ia '.1.,",",,'",!"..111T.,,,. 1 ___6-2 6795 bres poro ararasuonceN pe rd iO 4OE TERRENO AVENTARA sIc ,; tos, pared, y~ pie ~ais tard' mIaE Aia ~~ 1:.LACOS., 1,1~. ,l0 UEOC "'mt' 1>c 54 ,.,,,,,. Sf0 CO .AII si.as> 55;'",l,.. .","' _n-e r ~.~I~e,,I 11 1 c . baum e pcO s o' "., S udeA a M.ec c i. la ar ., ~ g -, o~a ,o1. ~ 1 5111. 1. a1.1. .1 .iEa,.>s1 a>,'' sc' ,a iis,' ~' 1~ BICICLETAS -> oo a a.o muleor .I ges-u-1 s-t 1,1 _____ ~. 1 coe rosaso1 1,1tse o e> r-lea Y. .a e ,,",I r -'Os'>.> >1 '. n.,,."',^. j-:"ec -1>c~te>c",,,__________ t >t, S. , > a:"-, ,, 't' Oa as>a Os.a. eI. o~ r 1~ 1 at, 5. '.d 1,-. tl . aa a-sos, 5,i, Oc ". MUBE Y~ PREDA i>iig.e;' a,,citg OtA~ t A A" [ A ec -c~1 A-m¡ti Oi>N a 1 e~~ 1~,,.,, uL,. a,, ,"',,, 7 ~~ ~~ 1,~ ~ o i ~~ ea s , .mo. 1, ~11 t ei i ~ ,. N O S" B Ui R E T I R Ol ~ ~ ~ ir ,r t i '% ,,1eS ae O aar,,, , .r ~t o. s 5 51. g s a -' ._ _ iata ,a ~ ,, :1 ,." l"l:, tI -'. ,' ,itaag>r 5,,, ":.,: >a . at>O '. AM LAC Or 1 8 000 ,,,, :VE DE7 ~ ,' o,,.,. no 104 ,_ __ 's -- i, a, .l' ",,; ugt>l"". ,1sta, n a. u s.cE > 1.1.a,g >,-I nta,-11 " I ,,,>i. -a,-et, n~ d. d e ti: U 2965 al-" R ef ig rad re $1O .O9C li ic o -11 a ( O N a 'O ; e.,, a. s . ', ~ . iat o o o > 5 > ascesis a.aa. e. O E. O '.>, " :,, 11 , ,"' e 11.rSi ~. ~ r~~,.> a.n ,' mesa al, _5A -. e,, ,n >5111I",, a"'. t!, 1 e>.~a. e~ is o 5 5>O55 51 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E D .UI1.CAL o a, ',.11,a,>.:.".1,, ., ¡";. ,,,,:-j. .s.>. .asda, ote. "ssie a,'>. aaa o.1.,>1 Ir, .igs cnn. .Is ~ ,i, ''' ,. a , .VEA E T,. AU-MV 1, ~ 1acss lel s>>> J zaa -'-, 1 ', ;' ' a'r -'' . .2 1 , ', ' ~ ', . .1m i ~ 1 ~ _ e sg,-S ~ nr > e e ~ i t ~ ,,.. . T, ;* .-, -. d caes 'a ,n,. . ,.., "' ,>.e, ie. O1: 1eac.l ti¡.________________ o.il ~>i a, ece,'eair o'' ~ ~ ~ ': o Ouco' e ta,, 1~~__ -aso-ns C-1>., 00 ~~ rma ~> Zosm 05 1~~~~~~u 1,"c.1,snan. 11 .' ,." 1.S,.111O> suso>, reonsog esed, -,,, ~ r,, i:i c de s l. y .to ,t , I" . .111 1~ 1 >,," .>s > . ;z.>,,oa,, om,.s >, ae,, ,¡ 2 J 11,5 ,,^.sss-E oe.,eaa , ''% ". ,,,,, ', S 7. 1 ------a "r ,Z '4 A Q INA Lc (sR.aaa ~ 'ni 5,, ->a 5 i a a a o mM,l t a l ~ .' t i e y e t f a e ir.t f iii l'. D -O. a 5 . u a a 1,1-,,, ^1>1 -,,lI -. i ,i~.~ .1.,", ^ '.!u,. T,1 11,>' tt teg Z.i Os L, a1, e,I'rt> .a' m,>e eis.,j ea.-"" 1.>51. ao.r aa "', > i> 'oa 1'>'," Celegads,.,,, ol is 11~1 taTa>oi. 0cr Saarro 5 ANTEONE ,,-''I>,t. ',,' eS.s.'s1rn i. N i >. O1 l>ss.t .T :i ~~i de>amaaraa >l .ms>ai,,,,,.,i";;, ,,:I. iI g s~tse ,ss > a,,. S~ ~, ai,'> . ~ i n-e. ~ '>~ '"" '~,> '~'.s. i oao > r,. > c-sii .W. ; 5 's55,~e -l., 1ass 1 a.a i.,, 1 .~ ~ ".rv.t.c., eeae VE D n ~~A M L S P .~, ?cl-;. i ,~ .1i.r6Z-.i 1-1 o ~o. ,. a .,. a 1 a" 1, o a. 1oste, ~ .111I ~Il, ~;., , i ~ i_ a a, a.s 'RE, NCA ALENA ,a. ~~g> a.>~~ ~. -i.a. a Siso~ -~ .a .oa .s si.e VEND CAJ CA DAES >-,11i r i,,S>eAa.an. eE.n0s>>n-. ato.>~reOaeBvedtsnguideeoRopasta t.""IaissZ.!ENies.,O OdcS>as '->.geoisat.tta>sa>id5seo ---t.t5>I1. sg.,i50.tsce .s ie mel ct, .m-e n o 'lMAQ INA DE1 CO ER SIN ~~.n. i~t.o-esaa>-, ,, ,a,,. -7:,-,,, . >,E-,,g0-V. -" A a-a r ~.s a. ' q u e 1c a L I S T O Pr eA 1c r. .o .1 ~i ,ge e u s a a n t l f I 7 V a-ita l, ~ . leo 1ostde u, ~ so ~ lot a. >t>'a'. .,00 Oal ______ petble ~~as .Peco s ni.